Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.49 MB
2009-08-27 16:55:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
728
10818
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zalai Közlöny 1944 074-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

mm :
Oim:
Reaáfokosal : Tábori póala:.
evf., 74. sz. Nagykanizsa, 1944. április 1. szombat Ár* 30 tillér.
mm mm
1 ICC^ZLC^NJAT
POLITIKAI NAPILAI
.\'S^rkcKíííiiígÉii kmdottlvatai ; Fö-űt ü. ku& Um-Iu utfoaésrl ía kiadóhivatalt taiftfoa 7K ml l-íí,-jcÍRittk retod*» héütfaamp dAlatáa.
Felelős szerkeszt^-. Barbarita Lajos
KiötUetéel Ira : «io/ hónapra 4 peoc^ 30 tlíW*.
neiffcdóvr* 12 j»ajr4 40 ííIIér. KpypsnzAm: hétköznap T6 tHL mombaton 30 fili
Holnap kotr*mány-»nyiifttko2at, húsvét után Bssxelll a törvényhozás mindkét háxa
\'Budapest, április 1 (MTI) A kormány Ingj ai Szlójay Döme miniszterelnök elnökletévé] tegnap kélelőlt II) órakor miniszter tanácsot tartattok. A minisztertanács inegálla-pitotta a kormány Által kiadandó kortriiSny-nyilíítkozatot, melyet vasánláp közölnek a uyilvá-rioságcfal.
Az országgyűlésnek húsvét után leendő összehívása iránt is intézkedett n kormány ez alkalommal, hogy tájékoztassa az országgyűlés mindkét házát részletes programjáról.
Á minisztertanács a továbbiakban időszerű kormányzati kérdéseket tárgyalt és két óraitól\' ért véget.
Nyilatkozat a zsidókérdésben hozott uj rendeletekről
Beavatott politikai körökén n Iegiiap. kiadott uj kormányintézkedéseket a következőkben vi-Iögitptták meg : t, <.
— A Sztójay-kormány most kiadott rendeletei egy csapásra
követelményeket, amelyek már az elsii és második zsidótörvény meghozatalánál felmerültek. Ilyen szigorú és a zsidóságot egész létéhen és helyzetében mélységesen érintő kormáovin-
megvalósitották mindazokat a ! lézkedésmég nem történt, mint
aminőt most rendkívüli gyorsasággal a Sztójay-kórmány kiadott és végrehajt. Széknek a rendeleteknek minden térenigen messzemenő következményei lesznek s félreérthetetlenül mutatják Szlójay Döme miniszter-, elnöknek és kormányának c kérdésekben intranzigena és haj-Üthatatlan álláspontját.
Kormánybiztosi kinevezés (MTI) Rlesal Uhyarik Béla mini\' %t«rl oailátvfÖnökUt kínevezték a Tiszántúlon működő német hf>derö parancetiosápíhoz kormánybiztosként a po\'gári hatóságok és i Tiszántúlon mflkndö német had sereg parancsnokság kö ott az ösz-szeköttetés fennlaittsára.
H keleti harctéren tovább tartanak a védelmi harcok, ai olasz harctéren megjavították a német
hadállásokat \\
(NTH A Dnyeper és Csauszi kö-/olt a bolsevisták tegnap ia ogásis nnp nagy erővel folytatták áttörési kiaérlotoikot. K célból ujabb fölfrissített lörészhndosstályokat vonultat-
tak fel n Nfogíloy Toló vozotő itt inon tón. Több órás olkoBorodott köz-dolomiton, molybon a bolseviatSknak átmenetileg sikerült benyomulni a német rónaiakba,
n német védelem végül ii telje* terjedelmében meg tudta ior-tnni arcvonalát.
A szovjot csapátok vórrosztoségo rondkivül nagy rolt. Kgyotlen had-osztalv arcronalán pontokon több mint "IHOO elesett bolsevistát számoltak öhr/o.
A közó|>HÓ arcYonalazakaazoii noiii voltak nagyobb harci cselekmények. Vítobflsktol délkeletre nyugalom volt pántokon. Osztrovnál t*"»i-»l* bolyon indultak támadásra ;i szovjet osapa-lók.\'do
minden támadásuk a német va-. tialak dőlt önazeomloti. A narvai arcvonalon befejeződött annak az oros hídfőnek a megsoinmi-utéso, melyet a holBoviuták régohlion N\'arvátót nyugatra ópitettok ki. Bzok Iwn a harcokban
nt bolsevista fiadosrttfli/t vertek azét.
A keleti Hírvonal dili szakaszának csúcson sehol sem koritlt sor harci •iuolekményro, ugy hogy a német hadosztályok tŐtnörítH éh kedveié állatba való elhelyez kétfőse zavartalanu> befefezft* dőlt.
Az ukrajnai Bug ó« a Dnyeper alsó rolvása Között orosz részről megindult támadás naphosszat folyt, oo nem sikerült sehol« német vonalak lerohanása.
Rgy kisebb holvi Iwto\'réat méí a késé délutáni őrákbftn hatásosan el-rotoseoltok és az ozt követő oliente^ madáaban visazavototték. tlt egy ezovjot páncélos dandárt megsommi-aitottok. A azoTJot csapatok ismét inogkíaóróltók, hogy Jassy irányában torülotot nyorjónok, a kÍBÓrlétot aztíhban * néniot «aro kötelékek\' itatásosán niogbiusitották. Komo-
nyec—Pndolneknét ÖT náneélost; nők agyút, 27 gépesített lo\\\'ogot é» löbli mint Ü0() jármüvet aornhiiai-fcott meg, több ezovjot üzomanyág; raktárt iti olptisztitost, TCovol ölten u HEOvjot ifjabb Öaazpontositott tá-madáat indított. Az elkoaornqV^vt harcok ogósz nap tartottak, molybon a nóniot iwilyörséjr mogtudta tartani állásait.
Megdöbbenést kelteit Londonban a Délnémetország felett egy éjszaka 141 bombázó lelövése
N\'i\'I jelenti Berlinből : A péntek éjszaka d\'óínémetországi le-rn\'etek ellen intézett angolszász légitámadásban ;« lelőtt brit bombázók száma i:J2-röl líl-re
nnelkedell Bár London csak 90 bombázó elvesztését vallotta be, az angol fővárosból érkező jelentésekből világosan kiderül.
hogy a brit légierő súlyos veresége valóságos megdöbbenést kelteti. Már maguk a félhivatalos közlemények bevallják, hogy az angol légierő soha ilyen nagyarányú éjszakai veszteséget in»g nem szenvedett el. Londonban, általában arra számiLiuak; hogy ennek az eseménynek következ-lébch sajtö-horc fog megindulni.
Az amerikai közvélemény ellenzi a szovjet-magatartást I a lengyel-kérdésben
.Stockholm, április i Az amerikai lapok egyre merészebb ellenzéki hangon irnak a Szovjet Unió eljárásáról a len gyol kérdésben és leszögezik, hogy lehetetlen a lengyelektől a keleti területekről való lemon-
dást követelni és nyugati területek átadásával biztatni. A kisnemzetek helyzete Így valósággal meginog - irják-és nem. i ncíedhetö meg, hogy az Atlanti (martát egy helyett két helyen sértsék meg egyszerre.
A németek lényegesen megjavították cassino/ állásaikat
Berlinből jelent/!::
Olaszországban nagyobb iuitv.ok csütörtökön aora voltak. Cassino északi részén a nómolok állásaikat lőriyogoson megjavították", A eaasinoi
vánnaRflisUtt már aaordán német ké/ro koráit, o/,?a>1 Cassino vedéinek isniót 10110108% nyílt, hogy betokin-téát nyorjónok az 5. hadsereg o«i-patainak folvonuló terepére- A. Oaa-
üinonál olhelyeiott csapatok nem angolok és anwrikaiak, hanem a tí. badseregből kölcsön rótt kötolókok, félőn indusok. Casainotél éfliakra egy riómot caapat behatolt az amerikai rúnáinkba éa köxolharrimu megaommisiUítt két pariöóloot. A parti állások hídfőinél ar, angol-azászok pirtra bzuJIó ceapatokkat jolontókony Brősitéírt kaptak, legalább két hadoastályt nohéz pánoé-tosokkal éa géposilott lövéatokknl. Ebből nagyobb tómadáa olőkóozüln-U»ire kőrotkoBtetpok, TokinUitUí! a németek orőa légitevékonjtfégj^re, arra in lehet Stámitani, hogy ujabb partraszálló torülotH tesa ig&iybe az annolazáoc tiadvoiotóoóg. ralóaii ¦ nülog Cirita-Viíccjbia torillotóa, ragy ettől ágakra.
Bolsevista-ellenes partizán ősapátokkal is meg kelt küzdeniük az oroszoknak arcvonalaik előtt
A bolsevista arcvonal mögött lavinaszerűen növekszik a bolsevista ellenes partizánok száma. A partizán mozgníftqi, mely a vörös hadsereg kísérőjévé szegődött, Cscrkaszitól nyugatra olyan erős, hogy az itt áthaladó szovjet hadvezetésnek nehéz harcokat kellett velük vívnia, í\'ripettöl keletre az egyik ro-pOJŰteroet partizán csapatok megtámadták ós néhány repül,ő-gépet elpusztítottak. A bolse vtstaellenes köteleitek haroíut igen sok könnyli tüzérségi repülőgépek, sőt páncéloson, tó-mogatják. Ezek olyan férfiaic-ból toborzódtak, akik kevéssel előbb még szovjet katonák voltak, fiilszki és Sztaradub környékén a szovjet hadvezetőség arra kényszerült, hogy a vörös, hadsereg csapatait vesse be a. partizánok elleni harcba
Míg ki nem ürítik Indiát, nem szavazzák meg a kÖlfségi/efést
. Az Oj Delhibon megtartott tor-vényhosói gyölénen egy szaraaattal loSEavasták a kormány kultségvote-w\'t. A kongrósszuai \'párt képviselői n azavazat közzéWUdekor viharos totszéabou törtök ki, molynek hevében BEéttőptók a tongresszusi torvo-xertei. Tiaso kijolentéso szerint addig nem ssarassák meg a kÖlt8Agrote>(t, amig Anglia ki netp Üríti Indiáf. Utána az indiai alkirály nyilatkozatot mondott. Ak ollonzók tagjai tiltakozásuk jeléül ülvo hallgatták ineg a v. üzotwtct.
tm áprilk !
Miért nincs Kossuthnak lovasazobra ?
I[t*; M*g^ij-l KIm Cáu
Nem volt meg egy magyar ember, akiről annyit irtak vol-^ na, uiint Kossuthról, És akiről i annyi emlék maradt fenn a vi-\\úg különféle táján, mint erről u leghíresebb nwigyarrol.
A magyar nép mondavilágá-luin Kossuth ugy ól, mint toros hói, u vezérek vezére, t.uvon kerülte körül u világot igy tartják, ¦ Epp*n ezért lene-tétlennek tartom, hogy ne lenne Kossuthnak lovassiöbra.
Az ő életébun is talaja az első Örömét u lovak szerezték. Miut u/. Andrássyak uradalmi ügyé: síének fiái bizou^ára^ a legjobb lovak repiUk, Olavzhszkán,. a nagyapjánál, ahonnan delizsánszuk bonyolítják\' le a forgalmat a/ Alföld és a Felvidék között, ti 8 pár ló prüszkölt az istállóban Lovagolni hát igy gyermekkorában megtanult,
Lóra teriueUiwk kelteti lenni, mjjd iionueUuek, u#ki is a sioibadsághare alatt, lígy nagy szüfke lovon jelent meg u hou-védlvuszárok közt a pareudoríi laborban, Lóra kolletl kapuja a srliwechati csatában, 10*8 október 30-áh, mikor a njfegSKá-ladt komáromi ue^rii^töi\'scget kivont karddal igyekezett visz-szaforüitimi ©ft ;i rendet helyreállítani. Vatóazinülég lóhátról végezte u dicső csatákáftJ is a seregszemlét.
Suinlába is lóháton érkezik itu\'.g Ko&sulti kormány itó lli-iÜ. november 21-én. Az Orszájfljyü.-lési Müzeum IV. termében látható képen KoskuLh lóháton lépdel el a gyalogosok sorlala előtt. Halra a kép sarkán\' tórök tisztek: kivont karddal. Középen a báltérben meeset, bástyák. Az első lovas Izunail heg, l\'tána ké-ivyes tartááu paripájt) Kossuth délCfcgon, lengő strucctollas kalapba Kísérete is lóháton, «i-sakforgóval.
Kelahiábau, a iéUloUhis Kos-suth-kertbuh csiiios lovardát kerítettek el a két Kossuth Üu .számára, [-{a ó fontosnak lartja, hogy tiai megtanuljanak lovagolni, maga is\'nuponkéní lovagolhat, sétalovaglásra isgyak-rari mennek,
1851. dec*urtÍMU\' ti-áii1 az amerikai fogadtatás sorozatos ünnepségein lóháton is megjelenik Kossuth az ünneplő lakosság elűtjí. Fekete: uttiiöban, struce-lollús Kossulh-kulapban lép a newyorki partra, oldalán karddal és sodorja1 a hurrázó áradat a Castle Gurdon termébe. Mbit László százados Írja. »A teremből a metiefete- levő sétatérre mentünk, ki, Kossuth a szamára ott készen álló\' gyönyörű lóra ült s-az ott félállított^O.OOO főnyi ncwyorki nemzetőrséget
CENTRÁLBAN
április hó 1-tÖI minden asta a
átszi k.
megszemléli* Kitűnő lovas és nagyszám megjelenés lovon Boszfonbafi IR52 mA iusáhan alkolmf» van, hogy lóhátról in tézre gyújtó brsrédeit a bato nákhoz.
lS.">2-l>en a/ olaszországi magyar légió szervezésekor meginl hjháluii szentiéli a katonaságot, mely annyira tud ügyéért lelkesedni.
Kár. hogy a parádés tisztel
késekről nem terjedtek el jobbat) kép«k a szabadsághősről Petőfiről lovaikén is van Mlérl nincs 100 Kossiith-efmlélfrah kő
zöli csak egy is, ami lóháton örökíti meg a halhatatlan se-reglnborzót ? Kossutnot a nóta is lovon örökili meg többször is Az egvik azl iimndjn például :
tabot, tagot
Kossuth loVJ mtgénitmti » Háromszor megkerülteo.
A zsidókérdésben hozott rendeletek végrehajtása Nagykanizsán v
A zsidókérdésben kj.-idoll rendeletek általános végrehajlása kapesáit Nagykanizsán is több üzletet zártak le hatósági utou. Az összes zsidó íparjogósitvá-uyok száma Nagykanizsán 15U körül mozog. Ezekből eddig 79 fi zári le a hatóság. Az élelmi Nzerüzlrlek, valamint a termelés 1 oly tatása! biztosi tandd olyuu nzlelek\' és üzemek, ahol nyersanyag volt feldolgozásra, egye-lőre nem keriillek lezárásra A
lezárt üzletek áru- és anyagkészletét leltárba foglalták. \'
Nagykanizsának 780 táv-beszélöáMomásu kózid 1 15 zsidó nevén volt. A posta eddig 70 lávbeszélöállomást szün teteit meg ezek közül. A többiekre vonatkozólag u péesi postaigazga-tósái; lufi dönteni. A kivételezettek ennek bejelentésére napi haladékot kaptak.
A rádiókra és egyébé vonalközé intézkedések folyamaiban vannak.
102 millió levet&t, 27 millió csomagot, 375 millió penget szállított agy hónap alatt a magyar posta
Közel egy millióval nBvekéUett egy hónap alatt a vidéki telefonbeszélgetések sxama
A posta vezérigazgatóság most telte közzé ezévi eisö huvi tor-gaüni ereedmenyeit. Januárban in tovább cimilKedeU a posLa lorgalma, csupán egy vonatko-zásüaai, a buüupesti teleíonbo-szélgetesek terén szünl meg u statisztika adatainak eniclKüdö irányzata. A telei\'ónforgalojnbur. életbeléptetett korlátozó intezKe-desekneK tényleg megvolt ;» re juéit hatásuk.
A posta o\'zévi első adatai sze-rb.ll a közönséges levélküldemények száma megközelitetlc a lUz". 1 millió darabot, ami közel ö milliós emelkedésnek felel meg.
az ajánlott küldemények száma 2,102.000 darab volt, közel 200.000 darabbal löbb, miut az előző év hasonló hónapjában.
Emelkedett a cso magi o egálom, mely egy hónap alatt több mint 2.7 inilUó darabot lett ki, öüV.UUO csomaggal többet, mint
amennyit tavaly januárban adtak lel.
Postautalványt t.\'J millió da-iíujoI adlak lei, \'475.2 millió iieiijjü éitéjíbeii ; ez a darab-.szumnál íj.UUU, az érieknél 148 ¦unió pengős emelkedési jelent.
Igen\' tekintélyes arányban növekedett a távirólorgaiom is. Ügy nőnap alatt 711 ezer távira, tol adlak iel, 131Í.U0U darabbal loobet, mint tavaly.
A budapesti teletonbesz.éJge-ttsek száma egy hónap alatt l.Sl.7 jniilio voll, ÜDOO b^szélge-léssel löbbj mint tavaly ilyenkor. A hutaunas forgalom mel-lellez a 0UOU szaporulat-igazán nem jÖheí számitásba. \\ioeken ellenben tovább növekedott u lelelontorgalom. A vidéki helyi be-szélgetések száma meghaludla az ő.ii milliót egy hónap nlati, ami 000,000 beszélgetússzaporo-dásl jotent.
20Ö périgőbé került eddig a Bajtársi Szoigáiai 43.000 pengős ügyvitele
A Szolgálat folyósítja már a tmsvéil segélyeket
A nagykanizsai Hajtársi Szol- i kezelés teljesen önzetlenül, csupán hazafias lelkesedésből tör
gálal ¦- amely országos viszonylatban is példátadó munkál fejt ki a nagykanizsai hadbavonultak, eltűntek ós hösihaloltak hozzátartozóinak fel segélyezésében, most terjesztette be nrun-kássügéról szótó jelentéséi, amit a felügyeleti hatóság gondosan átvizsgált A vizsgálat a nagykanizsai- Bajtársi Szolgálat vezetését, ügykezeléseket, a segélyezéseket a legteljesebb reiyt-benvalónak találta és inintasájtv rüuek ismerte el. Különösen kiemelendő, hogy a most már löbb\'mint 43.000 pengős ügyvitel a hosszú időn át mindössze kl>. 200 pengőbe kerüli, ami azt jelenti, hogy a vezetés és i\\gy-
ténik. A fehnontvény megadá-¦ánál hálásan kell megemlékez-
ni a uagykuiii/.sai Bajtársi Szol-gálal lelkes elnökéről, P. Gulyás Gellért ferences plébánosról, valamint Gozdán ErnŐegy házközségi irodatiszlről, a Bajtársi Szolgálat ügyvezetőjéről, akik miiitien elisinerésí^é méltó lelkes ós hazafias levéktíríy*5éget fejtenek ki a nemes ügy sikere érdekében.
Ebből az alkalomból mejj kell jegyezni, hogy bár\' a hazafias nagykanizsai magyarság havi hozzájárulásaival lehetővé teszi ezt az áldozatos szolgálatot, még mindig vannak szép .számmal, akik ctekintetben a magyar sziv parancsának nem lettek eléget A mai sorsdöntő órákban még az eddiginél is sokkal nagyobb mérvben vau szükség a fumvédhösök hozzátartozóinak segítésére, a hadha-vunultak, eltűntek, hősihalállal elhidlak vagy sebesültek rászorul! hozzátartozóin való segítésre, ami a magyar becsület parancsa. Azért megértő testvéri szereiéiig kéri a ííajtársi Szolgálat mindazokat, akik még eddig n.in jániilak liozzá a szór gálal ifunlarl.\'isálioz, szived-kedjl\'nel; adományaikat; kőzwl-lenül a Bajtársi Szolgálat iro ii;\'ijá!)a beküldeni : N\'agykuní/s:!, Horlhv Miklós-u( 15. Telefon ¦lili sz
A magvai\' hazának ad; aki a Bajtársi Szolgálntol segíti
mgzi
Tonelli
A i.(\'\';; iniiulna kiTuualmu együtt Tan pbbón a kitüní fjfa-iihn-boii, amolyet mont pörget a nagykanizsai Nép-mozgó. Már maga az érdekességet ad n f i lm unk, hog)\' aiosójo hk ai-tiaLavilogban, ctrkuur.ok levegójólran jábszódtk le. Ebbon\' a körnvozotbon azonban, amely »ok láiv\'ány\'oa és nagy\' jeieololre ad ülkal-uiat a rendezőnek és oporatóruök, maga a ewiíokint\'tuy em be rflz ivekben bonyolódik. .Mcgnuitatja nz artistában »?, ombeii;. aki a kötélWálOoíl caillálitpikkitlyiti iÜHaél>eu ia vergődve kúul hz éluL-dráaiu [wiipkar-jainuk ¦flzpritáaúban, de az istálió-flüülga- roágyaibaa is uiogórzi egyéni dögét, az auguflzt páva tollas jol- , Diezebon ih mélyen ós uri tisztasá^-gal oniber. (A fóBzuroplo Iwbóoja-iöka a kisleánya előtt köimyefcoi csalt a BZOXnbÓ, i>odig a Iwliócjntoiio-toklnju hötn^polygötc u, kacagás a filmon és ü valóságos núatrtéteu ogj\'aiúnt.) A romantikus olboazéló oieuiek változatoaká toaaik a To-nolli-t b (minthogy a romantika hola fog moghalni soha, a film totazik úy orro uiitiuon érdeme meg fa van. Jé BZineBü-gárda játasza, nagyon jé a rondozéso ,az6pük a folvótokíi. Békebeli íilm-iuowí, bókoboli tálalásiján. Jó efetét Bzoroii vele magának, aki megnézi.
(bl)
Március 2S~-Aprlllt 2-ig
VÁROSI (10ZQÖ 3*ar*!8j!-a#g ¦
Magyar ftlmpremier t Vassary János páratlanul szellemes víg1játéka ME 0ÁLMODTA LAK
Főszereplők : Muráti Lili, Kiss Manyit Somogyt Nust, Btllast Tivaáar, Mihályi Étim1, Pálőozi László. . Ufa hi\'rádő aktuális eséiúSfí^bkre\'!
nöaditaoK kvsdtítv : ?4, f6 és ?8 órákon.
13-R április 1
KISKANIZSAI ÉLET
Az elmúlt héten, közös Itílki-gyakorlatokon veti részi Kisku-njzso \'100 leventéje Szépudvnry László Icwntepanmesinikkul és :iz dklatói karral együtt. A lelki-gyakorlatokat leventéink egyházi vezetője V. Bánás A. Gyula .plébános tartotta, Utána közös szentáldozás volt a kiskanizsai/ plébánia tempio inban.
A Kiskanizsaj Levente Otthon inrgnngyobbilásáról készüli tervezet máris elkészüli. A vezetőség mindent elkövet, hogy az Otthon Kiskjinizsa egyik\' legértékesebb és legszebb középülete legyen a nemes cél szolgál :t-lában.
*
A Kiskanizsaj l.eventezcnekar Weekl karnagy vezetésével fokozatos fejlődései! megy keresztül. Must a legfiatalabb évfolyam zeneked velőiből alakult a :i2 lagu zenekuT, amely későbbi időpontban térzonekky] és szórakoztató műsoros előadásokkal áH Klskanizsn közönségének rendelkezésére. ¦\' *
A Kiskanizsai Levente Mgve-sülcl ujabban M pengői adományozóit n szegénysorai hadba-vomiltak fel segélyezésén-.
f nnenélyes keretek közöli oszlanak ki többezer pengőt a
flz 52-ik
M. KIR.
OSZTÚLYSORSJATÉK
játékterve pftnillan esélyeket nyújt.
Egy sorsjeggyel szerencsés esetben nyerhető:
Egymillió P.
I\\ riyarcnienyek rtss/e<]e lölib, mint
Tizenötmillió P.
Jutalom: 6O0.00O P. Főnyeremény: 400.000 P.
Nyeremények: 200 000 P, 100 000 P, 75.000 P, 60.000 P, 3x50.000 P, 5«40.000 P, In30.000 P. 22x20.000 P, 2x15.000 P, , 30x10.000 P él m.n.iamoa kölénóakhebh nyeremény
negyek arti osxtolyonkéi
nyolcad I neQyed J rél
P 5 - l P 10, - |P20.
eijesi
P41). -
Sorsjegy kapható az összes ffiárusltóknál.
Húzás kezdete április 13.
EA17A1 K.OZl;ONY
kisk imzsai. hadbavonultak, lui-sdialottak es ellüutek szegény-sorsit hozzátartozóinak a Kiskanizsai Levente Otthonban vasárnap délután 1 órakor. *
Közös szenlgvóuás és áldozáson vesznek részi a Kiskanizsai Knlh, Ifjúsági Kgvesület tagjai
P, Sólymos Rezső t\'igyv. elnök vezetésével.
. .*
.láger Sándor kiskanizsai tiv metkezési vállalkozó 200 pengőt adományozott a hadbavonu\'t.\'k szegénysor sn hozzátartozóinek segélyezésére.
BelöTÖldOzOtt azok lakaiéba, akikről azt Ulte, kogy fellelantallék
Megvan va vitték Budapestre a 1«vőtdSr< murakor! awhert
Tarád] Alajos bolicai (Muraköz) lakost egy alkalommal valaki foljo? lontotto n csendőröknél, hogy lövöldözött. Tnrádi azt gondolta, hnary VidnvicS Korona hadirokkant roll ¦• feljelenté. Bűért egv éjszaka niOff* jelent Vidovies hajléka előtt, közéből! töltött puskával, hogy mégbosz-szulja \'magát az állitólnfös feljelentés miatt. Tórádi Iwzörgotott Vido-vícb házának uteai ablakán én megkérdezte tőle:
\' .-- Mit vétettem én teneked? Miért akarod az én véremet inni? Most én iszom a te véredet!
A következő pulimul lmn fölkapta IftltíHI fógvvorét és eiry tövéat adott In az ablakon \\ koraastul Vidovies lukasaim. A golyó szerencsém nem talált. Majd megkerülve ii házat, n hosszuszomjas bmbor az ajtón zörgetett. Vidovica félt » foiryvoros
Szomszédtól, könyörgésre fngtn a dolgol és liiielentetfe, hogy POm 6 volt a feljelenté, hanem lilagusz Jánosáé. VldOVieS erre fogta magát és töltött puskájájal Blnttnszné lakújához ment, ahol megismétlődött az előző jelenet. Felelősségre vonta a gvnnutian asszonyt, majd belőtt a Inkábba.
Túrádi Alajos bosxautizomját ekép pon csillapítván, Tflrnkudvar köz? BÓgbo folytatta űrjét, ahol fegyverét egy barátjánál hagyta, aki azután uzl horvát területre vitte át.
Taráiti .-untán elmenekült, do a csendőrök elfogták és mivel cselek-, menye szigorú elbírálás alá esik, meuvawilva llndanostro szállították.
Ogyébon a Csáktornyái csondör-sók folytatta n nyomozást, a jelentést most felküldtek az illetéken bfurügyi hatéságnak Budnprftfro,
Uj tömegszenvedély: — a bélyeggyüjtés!
Hogyan született a bélyeg?
Alig szi\'tz uszfondoje, liorry otry Howland Tlill novii nngol \'|xwta-niester fttlete utjara bocaatotta a liélyogor, mely azótn bamulatos pa-IviU futott Ih\'. Azeloft kéB»i)ónzbon fjzottók# a (xjrtót, tuv*>lMÓu\' szortnfr, juni ciéi i.iDhézkea rondszdr volt-, az rendazor volt, az egj\'séc^s tariffi, a :\'pennv -porto» bevezetés:1 viszoni róvid par év alali hibntetlen fojló-déKt- indifott mei; az esiész :.\'az(lasauTi ólotlien l\']nr(\'ipaszia-fe, niert az ogyos orszdgok ogA-méSutén vpzottók Ih1
a l\'xjBlabélyogot. Hazánkban 1871-Ik\'ii ,i<tfák ki az elaő magyar bélvo-tíol-, addio; az osztrák értékcikkeket használták, de tekintettől az oblotiz-
•si\'íiíünkrti,......
jelzést igon diploiiiatikiiaun oldották ineír, mórt aom wKrcuzor*, som »Krajcár« néni állt rajtuk, hanem otryszorüen osak »Kr.« A dualiamuH cirész korszakának ez volt a logőt-letoaobb politikai gnsztnsa, mely nem is maradt hatás nélkül.
A gyűjtés érdekességei
Már ebből .is kitetszik, menavi érdekes tudnivaló rejlik a bélyegük világában,. Mert kivétel-nélkül*minden állam történelmének, néprajzának, stb. lögfőlili állatait- ráviszi
liebonei rajzára ,boiry ÍM1U01*ben mesj a külviln^nl és \'ennek óriáai prop:n;ativ haszna vau. Ámbár néha kára is. Vairy 20 évq csaknem háború tört ki llolivia és Paraguay között, meri mindketten iifryanaxt a vitás torületet szero]X)Itették bélyegeiken. Ke weri, »o száma a hasonló érdekességeknek .melyektv uzuIlaI nem térhetünk ki. maradjunk macánál a bélyognéj, Kleinte az első kiadású u. n. klasszikus l)ólyogcknél nem sok Ögj\'ot votottek a szépségre. A vili ff- loií\'ritkább iH\'lyi\'ife, a csak
og>\'otlen hiteles példányban fönnmaradt Angol-tíuyaruk molyíick ára ma 1 millió poiUfS kői üt mozog, olyan szimpla kivitelű, Iiol\'.v annál m\'éí Bürgozdün i« különbet tudnának nyomni, idővel azonban, különösen az olső világháború után, ezen a téren is óriáai léptokkol haladt a fejlődés. Egyre szépült a bélyegek kivitele, ugy, hogy ma a] kisifrafikának valóságos romokéit találjuk kőztük. ICsztétikaikiíf is eok cvonyörüségol szoroz-a bélyejfijyüj-tés, "do hallatlan elterjodéseiv ez nem eléLf niugyurázat. Hiszen csak Mairyarerszá\',\'011 százezerre teszik a fívüjlók számát, Némotorezáffban |>e-dig 8 milliót tartanak nyílván, a kereskedők száma pedig ntugu íi" ezer. Mi tehát a matrvaráznta unnak, hogy kisdiáktól, kézímunkástól. la-toin\'eroktól kezdvo koronás királyokig (néhai V. György angol király cgviko volt p legnagyobb gyűjtők-
nek), tanyától a nagyvárosig egyaránt sok hódolója van a ífvüjtéa szenvedélyének? Sokan Bpórtnak mondják ,ez igaz, az is, hogy játszva i-ongotug isaieiolív) tanít, tviulro leioktati do fiz |ga.xi ma^ryarázat inéiyeblx\'u, az pmbori alapwrmészot-
ben rejlik.
Mlört gyűjtsünk:
A ifvüjtés legorósobh m\'oUirju a szerzési Ösztön, umely egyébként minden uyarló emberlien roJlolhotÓ. A fjhitelisták ezt u\'vüjtő-szenvedóly-nok nevezik, mely megszorozni iiívekszik azt, amije hiányzik és oz különösön könnyen követhető a bé-lyogfi>\'üjtás ma már igon széles terrénumán. Valaha uovettek a gyüj tőkön s ba még ma is akadnának iiovotók, ezt enyhitse az a köztudomású tény, hogy a bélyeg ma már pénzt éi\'Ó áru is, méfí hozzá nemzetközi érték. Annvira az, bÖgy a mnlt viláifbálioru után a világ egyik legnagyobb gyűjteményét, u Mróf lön-iari-félo anyagot az iíntonto ha-disnrcul lofoglulUi éa az értúkesjtő
aukció mác akkor több millió svájci frankot ered inén ve zett. TVi azért senki ni* hífryje, borrv gyűjteni csak nagypéniQ eiulMMTknek éroomps. Ma már nj[y óriás) a kiadnit bélyegek számn ,hog\\; ezrével lobot csőre utján is s/ép éi értékes iinvaahoz jutni. Rppon ezért a (fvfljtök Injr-ritkábbnn fofrlalkozortk az otán?. világ bélyegeivel, hanom e</v-o(ty vi-láerÓBzre SFOntkoznak, ná\'ipik tóhb-nviro ÍCiirópár.i, még inkább eq-v-Oírv orszáff csoportra, mint nld. a Balkán, vagy a Skandináv államok, vagy csupán egy ratry két ors/fíifrn. Az eddig kiadóit különféle hélvottok száma jóval \' 100 ezer fö\'Ótt jár. ki győzné akár idővel, akár pénzzel valamonnvit kievüjteni? A loffna-pvobb bélveakereskedö ré"ek évről-évre u. n. katalógusokat adnak ki, amelvek voltakóppon árjogyzékek, do olyanok, mint ecrv-errv tudomá-nvos kódex. A Miöhol-kátftlősriis utolsó évi teljes kötele páltl; 2K00 oldalra terjed. Minden létező hé-lyognek közli az órái, mogemlitve a ssfép a/ámbaíi etiífoi\'duló hainisit-ványokat. is.
Ml n b*b\'«K Vo\'taká^ee ? A bélyeg tulajdonképpen kicsi, kamatozó értékpapír. Nemcsak azért, mert ma már mindenüll (Őzsdéjo van és kőnnven eladható, hanem inert normális időbon is óvról-Avro javul nz ára. Rzt elsősorban rítka-rtáci foka (kiadott pétdányaiátna) szabja metr, továbbá -a -.moífnyilvá-nnló | kereslet, mert nem minden iHíIyegpt kercísnek egyformán, .na ritka in. Az ulóbbi eyeklnm-,pláno egész hihetetlen árfejlődési esetek fordultak oló. Az maíi-lmn kiadott osztrák Wipii-emlék hlock pld.,moly nok kezdő árfolvama 20 pengő volt és három éve még 200 penRŐőrt volt kapható, ináig 6000 .nengóro szökött fel. A- magvnr Tászt-blocket is 90 fillérért lieesátották ki 1034-bon, ma i>odig 8n0 pengő az árfo* Ivama. lle egész légióra fut a nagy
!t1\'é^onymkü!iki^ álkarriert lefutott bélyogok- tritiki
ami természetesen nemcsak a g>\'íij-tótárnadatom számára öröm, hanom a spekulációt is fokozott, sokszor túlhajtott és káros tovékonvHÓaro ösztönei, mert hol van még a vi\'á-gon árucikk, melv ilven fantasztikus pálvát mutat?
A bélvogKyüjtésnok ma már tffon sok ágazata van, fnlveket ósotleg máskor is ismertetünk, Eta abban valamennyi inog*¦ ,"\'""Ík, hogy szórakoztat, \'tinit, ti !íe.l jelent és mialatt a hólvojn^üjtŐ-társadatóm kedves sportját\'üzi, nemcsak magának szerez örömet, hímem gyarapítja öífybon a nemzet vagy ont ie.
Dr. Wemer látván
Bélyeügyfilteménynket,
rmroznfokflt. tAtflcVben. 1fltpe))l- j bí-I.vminden nií-nnyti^Rbnn !
v"o s z e k.
ll6WYFB18m»Éi.lm.ei«hil!,|
Eladók:
IritVa«ígok, soroiatek, jíjd^nslgok. I .Hu P<»trc J8n, okrellenDl keo>scn felI I
A GOZ-FOKDO u>ítva rap rojijrel 7 órától .osto. .6 óráig. (H.,.u, szerda, pántok délután ós keddoo <\\,:.--/. nap nókoek.) Tolofon: 680.
tarjan—pál cs/cs
textilipari ili Utreahedelml vállalat Nagyhanltsa,
Qyár: Magyar-u, 86. Telefon: 3-44.
Városi töüzlet: Fő-ut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
áprilh 1
SPORTÉLET
Rövid sporthírek
A ZMNTE játékosok közül Mihalecz Mihályira, Vcllák Var-, sányirn. Vi lesek Villányira. Voj-növ\'ils pedig Virágra magvnrosi-totta családi nevét. A ZMNTE elnöksége a magyarosit ásókat bejelentette az MLSZ elnökségének. Ezentúl a fenti játékosok tudósításainkban is magyarosított nevükkel szerepelnek, *
Nőmet katonavállogfltóttal játszik clőmérközést a ZMNTE katonajátékosaiból álló válogatott, n Dombóvár—ZMNTE bajnoki mérkőzés előtt. A méS kőzés Iránt nagy nz érdeklődés, inert a német játékosok között országos válogatott is szerepel.
A leputóbh Szombathely ellen szereplő őkólvivógárdánk jó szerepléséről ir szombathelyi Inp-társ\'unk sportrovatvezetője nagy elismeréssel. öklőzőink valóban tudásuk legj\'nvát nyújtották az elmúlt vasárnap.
"*
S por lese megé vei kedveskednek levente óklözőink húsvéthétfőn a kanizsai közönségnek. A Macyar Utánnótlás válóira tott csnnatn jön le Nagykanizsára és n Winvmer Ferenc etnlékver-spny (a mi hősi haloltunk) keretében méri össze ereiét a híres kanizsai levente öklözőkkel. *
Érthetetlen módon mellőzi n kanizsai játékvezetőket a pécsi játékvezető testület a bajnoki mérkőzések vezetésénél, Pedig nekünk is van jónéháuy játékvezetőnk, akik mindén képes-sép«ol és elhivntottsáffgnl rendelkeznek bajnoki mérkőzések vezetésére.
UJ KÖNYVEK
Nádüij Nagy Ferenc: fis terítteti \' . a föld. Színdús és életet lüktető *$-menyek\' láncolata e könyv, a magyar falu, a magyar vidék, egyszerű magyar emberek hol megenyhült, hol dinamikus mo-rujlásu\' életéből. Az iró e|éuk varázsolja a föld illatát, annak mjudon szépségét, lakóinak küzdelmes életét: boldogságát és keserű bánatát, nem csupán a testétőltöttség mezében, de a lólektükrőn át is. Az »Ls tennelt a föld\' értékes nyeresége a magyar népi-irodalomunk.
Gonda Anna: Anna nőni Meséi.
A gyermek lélektanához irt szebbnél szebb mesék gyűjteményéi olvassuk az -Anna néni meséi- cimü mesés könyvben, amit egész oldalra terjedő* képek illusztrálnak. Feltárul a gyermeklélek álomörszága... s mi magunk is szívesen gondolunk vissza gyermekéveink szincs vi-, lágába.
Nátfay Nagy Fer-\'nc: Nászéf előtt történt. (Egy élet szerelme.)
Háttere Nápoly, a V<y:uv környéke és Capri szigete egy ma- \\ gyar festőművész és egy ragyogó olasz nő nagy szerelmének lángiában. hatalmas művész és életküzdeleni az elismerésig. Az érdekes ós filmszerű tómat lelki finomságú gondolat-szikrák és nagyszerű megláta sok teszik teljessé.
Ujabb menetrendváltozások téptek életbe a mai! napon
A nagykanizsai MÁV állomásfőnökség közlése szerint u mai napon azonnali hatállyal ujabb* változásokat lépteitek életbe a vasuli menetrendben.. A változások\'a következők:
A Budapest Déli—Nagykanizsa—Csáktornya között közlekedő esti gyors sinautöhusz-pár elmaradt, Helyette Budapest Keleti Nagykanizsa—Csáktornya útvonalon jár nz Árpád, gyorsvonal II. osztályú menetdíjjal és helyjegv-rendsz\'errel. Ez a gyors sinautóbusz Csáktornyáról reggel 5.00 órakor indul, Nagykanizsára 5.10-kor érkezik és in-
nét 5,-11-kor indul tovább, Budapest Keletire érkezik 9,02 órakor. Az ellenvonat Budapest Keletiről indul 18.00 órakor, Nagykanizsára érkezik 21.16 órakor, innét tovább indul 21.17-kor és Csáktornyára érkezik 21.08-kor.
A Nagykanizsa -Zalaegerszeg közölt beszüntelelt esti motorvonat újra jár és Nagykanizsáról 21.39 órakor indul. Ugyancsak njrn jár a hajnali vonat Zalaegerszegről, amely onnét lí.öl-kor indul és 5.30-kor érkezik Nagykanizsára.
Tiz hónap alatt 229S hadifogoly magyartól érkezett levelezőlap Oroszországból
rab levelezőlap érkezett, amelyek kÓzül( inr> liszt, 2139 legénységi állományú hadifogolytól származik. Ezeket a levelezőlapokat ellenőrzés és nyilvántartásba vétele után a címzetteknek azonnal szétküldik. A Magyar Vöröskeresztről terjesz-letl ama híresztelés tehát, hogy olt többezer levelezőlapot "isz-szatartanak, alaptalan.
A beérkező hadifogoly levelezőiünk ellenőrzését nem a Magyar Vöröskereszt, hu nem az erre hivatott központi ellenőrző hivatal végzi. E hivatal a legrövidebb időn belül történő ellenőrzés uláu a levelezőlapokat ál adja a Magyar Vöröskereszt hadifogoly hivatalának, ihol a levelek küldőiről nyilvántartást szerkesztenek és vezetnöK. Ezután szétküldik a Icvelezölapo-
íllctékes helyről kapott értc-sülés szerint az utóbbi hetekben személyesen, írásban és táv-beszélőn mind többen keresték fel a Magyar Vöröskereszt központi igazgatóságát azzal a panasszal, hogy biztos értesülések, szerint a Magyar Vöröskereszt hadifogoly segítő és tudakozódó hivatalálioz többezer levelezőlap érkezelt*szovjctorosz hadifogságban lévő magyar katonáktól, melyeket a Magyar Vöröskereszt önkényesen visszatart. Olyan hírek is kerültek forgalomba, hogy a Magyar Vöröskereszt cenzúrázza a levelezőlapokat..,
A közönség tájékoztatása céljából hivatalos helyről azt a felvilágosítást kaptuk, hogv Szovjctoroszországból 1913. májustól 1914. februárig 2295 da-
Aho/tof a humorista tátja:
A MOTOZÁS
Minden komoly jogász titítia, hogy a motozás a családjog körebe. tartozik. Az asszony végzi, n férj tilri. I
A motozás néha véletlenül történik. A fér} leteszi a kabátját, neje megpillant rajta egy viliét. Gyengéden le akarja vcnni.dni akkor látja, liogi/ a jobb hajtókán zslrpeesét éktelenkedik. Benzint ragad én nekiáll. Kirakja n kisnateszt. nagy noteszt, bSrfárcái és ekkor ión <i botrány. Előbújik a bűnjel. llot egy levélke,, hol egy gyanús telefonszám, Imi pedig — cs tS a leggyakoribb a tárca hátsó rekeszében a duge&z-péttz. \'
ilyesmiből keletkezett nézeteltérés a szülője ennek a kis cikknek is. Fiatal feleség sirva mesélte el, hogy\' ura tárcájának titkos zsebében két darab húszast talált s amikor \'urát kérdőre vonta, himelt és há-molt. Egyszóval titka van és ó egy percig sem marad tovább vele.
Az ifjú térj ezzel szemben kikérte magának a gyanúsítást és pattogó tenorban hangoztat/a, hogy különben is az ó zsebében ne kutakodjon senki, punktum!
— Hát azért ezzel a punktummal még várjunk — véltem én — és a válást is függesszük fel egyelőre.
A döntési nálam tapasztaltabb fórumra kelt bízni.
lg!l fordultam öreg barátomkor, a régi család jogászhoz. $5 éve tanulmányozza a házasságból \'származó kérdéseket, lévén éppen ezüstlakodalma kihzóbén.
Hol volt a pénz\' kérdezte.
A tárcában.
Hol volt-a tárca f
A zakó belső zsebében.
Hol volt a hibát ?
A szék hátulján. A férj már
aludt.
Akkor az axsz<>nynak von igaza -- mondta habozás nélkül.
-¦- \'Hái szerinted iogonult a moto-zdsj- — kérdeztem meglepődve.
»¦ Bizonyos korlátok közt. Nem váló ptfddut Hnos-uniafan motozni; tapintatlanság nekiugrani a férjnek hogy mutasd a^zsebeidet, általában sértő a rovancsolásszerü, a váratlan motozás. Jogos ellenben és nem ütközik \'f jó erkölcsökbe a/tát a pillanattól kezdve, mikor este a zakó a szék\' hátuljára került és a férj álomra hunyta a szemét.
- - Hogy-hogyt
— Mert aki olyan marha, hogy éjszakára dugott pénzt hagy ebek harmincadjára, megérdemli hogii megtalálják. KISS JÓZSEF \'
HÚSVÉTI AJÁNDÉKOKAT LENDVAI MIKLÓS Fő-ut 14. szám alatti
kéziiminka-siakliztcttbcn szerezzen be. ah\'I nagy vnlajxMkban kaolint mindenfele a j • D d é k t á r g y a k a I.
Szakszerűen készilek a legkényesebb Ízlésnek megfelelő mindenféle kézimunkát. K(aé)]a flgyalammal kirakatomat I 611
Midtljeii ti Iidi«I( íJtrancifi
Bndtpeit, üiiai-tit e. NACtV aaám.vAlaaaUkl
NAQV nyoríal aaaly I
Elfliiktny Bgyfcettltal\' Aionnall nyert mi nj kifli* tél I J liciirttlís tavcltiötipot). *> 1
kai a címzetteknek kél darai) cirill írással megirt válnszleve-IczŐlappal és egy hozzá mellékeli kisérő irattal, amely tájékoztatást ad u hozzátartozóknak a hadifoglyokkal való levelezéshez szükséges tudnivalókról.
A hozzátartozóktól a Magyar Vöröskereszt beküldött válas/Je-velezölapokat ellenőrzés után a Genfi Nemzetközi Vöröskereszt nizottság közvetítésével Szovjet Oroszországba küldik.
A közönség\' niegnvugtatására arra hivalotl helyről még köztik, hogy az illetékesek minden alkalmat megragadnak, hogy .1 hadifoglyokkal való általános le-velezéshcz a szovjet kormány hozzáiárulásál megnyerjék és igy a hadifoglyaink sorsáról íá-iékozlátásl kapjanak.
Iskolai hírek
— (A niRvkavtttml gimnáziumi
JirazjraüWicrn könli. hoir>- bizo-iivitváuyoMZtí\'m áprlllá fl-áíl, csütörtökön 9 ómkor leaz.^ BlÓttO B .ómkor HKontmiae. Okinányl>élvi\'^To minden (ttnulé hozzon tanifávni 60 fillért. A bizönvitványosztáflig min-rlonféle tartozást (könyvtárak, folyóiratok eliifi/ctértel rondozui kell. A
tntiflijhátntlékot kéflx,ih\'nzl)on kfll mesfizdtni wy. jgaxgaíoi irodában. (*\\
— (A iiaevkanlzsai leöny-Ipílfflnázhim)
knpui Íh l^v.ái uliiik n mai impjKil nz iskolák l>ofejezettéiv vonatkozó lendelkozéfl követkoiftélmn. A nyol-radiknsok liírtolonébon ívnrlezolt hidlncá^n .t aini nyoiniwxtöan niih* itTÖkbon w mogmozditotta n lelkek-fcokbon a liiicmi/iís édes Iihh érzésoit
Ti/ntdiárOiii iiycilrailikiW liticnn/olt az Ínkoln)Kiiloktól. Kezük tton hóvi-ráffiml, nár örökzöld irállyal úlliak fel fólkörhon az intézet uavarún, Itony liucaut mondjanak 11 kwlnw falaknak, H/orutott i^azcntójiikntik é« lanáiiknrnknak é-a iskolnUu»aik-nnlt. N\'nuy Kató nyolcadiknti mondott szivluv.szóló hiwzéilet, majd Ko-vácfl Mária liotodikcrt kívánt könny-fátyolos HzavakkatVzolit) jíivöt a távozóknak,
Kíjoli gyögyttzortéri ügyelet: Ma, szombaton az Igazság ír>"óirji\'szert ir Kó-iit 12., holnap, vnanrnnn az öi angyal gj\'ógyozortér Deák-tér lü.
Kiak&nizafta «z otlani gyógyster-•ht állandó ügyolotoiizolgálttottftrt.
Amíg Ön alszik,
DARMOl
dolgozik *
44
93
hírek
Naptár. Aprilii |, szombat. Róni. kai Hugó pk. i\'tnieatans HllgO. •- Április 2. v.f.1[»«p Ram.hatVtrtgvaairup PrctiiL Aton. ______
— Dr. Pairs Ferenc I. oszr. aljagyzö
.Örömmel értesüli Nűgylu&iraá közömuíge, hogy & tárolhass ogyjk ¦fintól, rokOQBzanreá Is rátermottsé-jót a szolgálat torén sokszor bobizo-nyitott tisztviselőjét, cir. Pajzs Ferenc 11. osst, aljegyzőt I. oflzt. u!-jugyzóvé nevezto ki a- bel ügy ruiniez -lor. Dr. Pajzs Foitiiic az ui tároa-liftzt liöztviaeló-gü no ráció tofiutWigos, még sokrahivatoU tagja, akinok fel* készültsége .valamint Uüdotfzetl iog-ériéke 6b munkakodvtt értékot jelent u rároai közigazgatás szarva zetébon.
— tNauyheii Istentiszteletek a Jézus Szive plébánia templomban)
Virágvasárnap a fél 11 űini szentmise alatt passió. Közreműködik a leányiicouoi énekkara; Ezen u napon « háromnegyed 12 órai szont-
iniso 12 ómkor kezdődik. Nagyhét-
fon. migyköddon és uagyszordán ostö 7 órakor litánia, moly alatt ¦p\'ún tatás lesz. Nagycsütörtökön uz únnopi szentmise u órakor lesz. NaíQix\'jitekon roggol U órakor uson-kamiso, passió. Szentség kitétel, utána «zentbeszéd. A szoiltlXiBzédot HorrAth Józmif hittanát\' mondja. Este 7 órakor tízonlség eltétől. N ágyazom haton röggel 7 órakor tüz i* koros atlcut ssontolcs. 0 órakor tuseritiuitto. Este G ómkor fulláma-dási körinouet. Ebben a foltámadáni körmenet a Jézus Szive plébáuiu-tomplomhól fog indulni, molyon résstvOBinok varosunk hatóságai, társadalmi egyeaületoi is. A körmenet NogVHzombalon euto ti órakor fcezdódik. Utvonala: Deák-tér, Peut, Horthy Miklús-ut, bzonf hmy herceg-utca, Csongéry-út.
— (Naday Nagy Ferenc költőt)
é? írói a Gyóni Géza Irodalmi TórsaHáptuárciuH hóban tartott vá-Insztmányi ülésén irodalmi munkásságának ólismorósóül\' rondos ragjára
rálaastötta. (MVS)
— <A Kai. Legénye gye sülét)
közgyűlése folyó hó 0-ón, huavét-r.ia\'árnapján lösz dólolótt 11 órakor Nagykanizsán, az oyyroiUot nagytermében.
— (Nagyhét! éö iinövétl zárórák)
A nagyhét hétfőjén, koddjérr, szór Haján óa CBÜtórtókjén éa szombatján * nyílt ániflitófli üzletekben a. déli obédidó tartása nem kötólozÓ. A rog-goli nyitási időponttól az esti saru időpontjáig) egyfolytában nyitva lobot tartani. Nagypénteken az uzlote-
kot az ouész ország lorülotén légiói -jobb déli\' 12 óráig Bzabad nyitva tartani. Huavétvaaaruapra a rondes vasárnapi munkaszüneti rendelko-zésok az irányadók. Húsvéthétfőjén az ŰJlleteknt iegfoljobli déli 1*2 óráig
szabod nyitva tartani. Húsvéthétfő » Uorgoly-naptár szerinti ünnupok kózó tartozik. Lizokai.nz ünnúpokm a nyitvatartási kötolozotíség nem vonatkozik. Húsvéthétfőn tollát nem kotolozó az üzlotek nyjtvatartasa,
— (Üzen a honvéd)
Takács Ferene\' honv. mnrciiia 20. kelettel üzoni a K. 166. sz. lábori-postáróra Zalai Közlöny utján nzú-laioak óa ismorösoiiiük, hegy\'jól érzi mayát, egészeégoa óa kélloméa hus-Jvéti ünnepekel kíván.
TOLLAT INGYEN
!tho\\ iám krtp,\' ¦!<• lejijobb mfnáiíij*!. niay »íl»5il4kb«n, iiivalonifl .lallilji
VI Ű H JÓZStt> itiMi vállalata KlakunUlMVh»«a, Stent Jlntcltr 33. Vfijyei íohai toll 20, Jobb 33, pelyha dunno iull 40 V, dunn«p»htiíy 60. (Inomíbo Oö, loti-tolt t»—8*1 P. uUfke pcivhes toll 10, iiurH» [¦\'htly 20, Ufk«,iil>ipiín» löltiire 3 BO-O-a P-mdotttn urk* loll 12« -n>«ottp<ilyh#jl*l"«h*r 2S P.
m4a mlMteacMI mintái** áil»ev*ik*t 1041 Uaiatfaol kOlíák.
a Magyar .Hegnfnlás Pártja antibolsevlsta gyűlési rendez holtfai deleiéit Nag?kaatz8án
, aníilíűlaetirta Kemzetör Malin* eimou nagypzabáau folvilágoditó gyű lés losz holnap, vasárnap dólolótt fül 11 ómkor Nagykanizsán a Magyar Megújulás Tártja roodozéaé-bon, az Iparoskor nagytermében. A megnvitót dr. Vit Forónc vármegyei pártyezetö mondja, majd Lu-káca Farano szavalata következik.
Ütáua-di. T«ryi Ka.lm.in, a párt országos propaganda-vezntójo iamor-teti a legutóbbi történelmi jolmíé-sókü napok e^oménveit. lltánn Taav Adriojjup szaval. Mit hoz a holnap? Fazakks Fui-ohc városi páVtVózotÓ bóazódc fojozi 1» a jjyülés mŰBÓt\'át^ Itolépódij nincs, a ffy.ulösen mihaen magyart szircaon latnak.
Héttófőf hyari\'idÖs\'z\'MitáS, elsötétítés 7 órakor
Budapest, ápri ii l (MTI) A honvídefmi minisztérium Április 3 lói az egész orBiág teiülc-tén a lögvédehni elsöélilést újra szabályozla. A légvédelmi eleötéii-lést április 3-tól kezdve 19 órától hajnali 5 óráit; Jeli \\égreh ijt«-ni A törvényhatósági ?3 megyei .városokban a csökkentett közvilágítást 21
órakor kell végrehajtani. Minden.ko-rábbt, vagy a jelén rendelkezéssel ellefitéleö Intézkedés hatálytalan;

Az illetéker hatóságok ezúton Is figyelmeztetik a közönséget, hogy április 3 án, hétfőre virradó éjszaka életbe láp a nyári időszámítás, amikor hajnali, nát órakor az órákat egy órával előbbre kell igazítani.
Rádió-szózatot intéz a leventékhez vitéz Béidy vezérezredes
A Levente Ilirközpent jelenti;
N* agy fontosságú hoszótl hang zik el !1 mag^^ar rádióban vasárnap, április másodikán délben.
A leventefollóra műsorában vitéz Iiéldy Alajos vezérezredes, az Ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelés országos
- (FelhlváB)
Mindazok a naa+ktmizsai iém. luit. vallású eirjónok, akik az 10-11. óvi 13. to. hatálya alá tartoznak, április \'^-án, vasárnap dólolótt 9 órától délután C óráig jolentkozzonok a nagykanizsai róm .kat. Hzont József (foroncos) plébániahivalalban. Azok is joleiitkozzenok, akik máautt már
jelehtlfjraioV.
— (Nincs mindig olyan szerencséje)
hogy a botöröt, ki lakását, üzletét kifoflütoUa, olókoritik óa még obbtín ar ojíotbon is, hol van már 1 hÖlmi és irpótom pénz, amit órto á" bétórfi kapott? Csak tjelörésbiziosilúa nyújt biztonságot, hogy kára megtérül\'. Keresse fel a» Blsój Magyar Általános Biztosító Tárftalsog holyholi fó-üiíynökíR!gól. Caeagpryiut 2. bzojü\' alatt, a biztositási nutdozatok olnó-nyÖaok és ölének. (:)
- tNyárí gyermckoitlion vezetők glképzéstt)
Az 1044. évbón in lótoaülűtok a vármegyében időszakos nyári gyor-mokötthohok, Uzoknok a vozotóséro úvónói és tanítónői végzottöégon ki-vüli mogfololŐ egyéb olókópzóttaéfí: gol bíró nők is tigyblombó jüimek. Mindazok, akik a nyár folyamán ily álh\'is botöltésérü vállalkoznak é.s t;milónői\', óvónői oklovóliol nem rön-dol köznek; a nyári gyormokottbonok megnyitása előtt tartoznak két hóton át ogy, ti colra kijelölt kisdodóvodá-hiui gyakorlati ismerőtöket szorozni.
vezetője juléz szőzalol a magyar leventeifjusághoz.
A rádiószózatot budapesl I. hullámhosszán, 12.15-kor kőz-vetitik.
Minden leventeifju hallgassa meg ezl a nagyjelentőségű szózatot !
Ne dobja el
rongyait. ízléses
szőnyeget készítek
belőle.
Kender- és lenfonál szövését elvállalom.
Özv. Padányi Láazlónó Király-utón 40. i.uo
Ily gyakorlat szerzésre Kalu vánuu-sryélkjii az alábbi kisdudóvódákat jo-li*>lte ki a vármogyoi m.kir. tisstij lóorios; a nnfrykaűizsai áll. naj^ü>»i otthonos kÍ8dodóvo<La, a \\zalaogor-ezogi kózségij a sümegi állami, a lenti állami, a Csáktornyái1 állami, a tapolcai rk., a koszt boly i községi, a balatonfüredi rk. é« községi k\\&-dodóvoda.
(A Magyar Ügetöverseny CgyasBitit)
áprilia hónapban minden voreony-nap délután 2 órai kozdotto! rondozi mog Turserivoit. Az áprilisi TOrsohy-napolt; 1., 6„ 12., 16., 19. óa 26.
— (Egy hell fogházba kerül egy nöt pulióver)
Megírtuk, hogy MnizÓvits Katalin aolaujvan lakos a szerdai hetivásáron a Virág-fólo nagykanizsai dívat-korOTkodéflbon o^)- női pullóvort roj-tott a kendőié- álá.\'A tétlenért tolvajt átadták a rondórnok. A gyorsított eljárás alapján másnap a törvényszék cgyosbirája. Horváth István tanácselnök olö\'került, aki jogerősen egy hoti fogházra itólto.
Nagykanizsa megjár vartm poigarmcetatteMl,
8.1)39/1344.
Tárgy: A német véderő taglalnak eluelluolaii.
Hirdetmény.
\' Felhlvosi azon helybeli lakáitulajdoa-}-aakat, kiknek lakA.áiian német twtonal egyének nyertek elBiébéaolAit, hogy «zl a lényt sajél érdekükben folyó lii> 2io, vasárnap délelőtt 9-12 óra ktliöit a városi BiiiMamesternCi (Vétosháx, foldulnt ss szoba, régi adcfaivatul helylieg) fel-laiieaUi jelen taék be.
A bejelenté* aiauia nézve 1* külel&ié, kiknek lakáiiba a beizilliaolAa nem a azáliaameater léaxétói löíiőnt.
A bejaleaiéa alrnutaaxUui komoly kO-veUajuaényefcel vouhat maga uu«.
Nagyluuüjcaa, 1944. Apolu hi i-éa.
m
Polgáraxw^-r.
Elmarad a pápa húsvéti szózata
Vatikáni korok közlése "zfrint\' a pápa húsvéti radió-azóaatannk »1 ¦ mondásra nőin körül sor. A pápa a húsvét ünnopo alkalmával . kápolnájában fog misét mondani,
Hallotta már...?
...hogy a világ legnagyobb könyve, a bécsi dominikánusok templomában van? A könyv 1424 böl származik és a dominikánusok kriptájában nyugvó halottak jegyiekét lartahnazza. Külsőleg hatalmaB szekrényhez ha-Bonlit, lapjai négy láb mftüás és, íiá-, rom hb széles pe-garoenltel be.vont fafáb\'ák, melyek vasékeken forognak. *
...hogy I. Napóleon óriási meny-nyiségü fehérneműi hasmilt el, avenki\'d állagbán hat lucat Ingírt 5000 frankot fuetett. De talán a világ legnagyobb parlöm-fogyasztója is volt, negyedévenként ugyanis nem keveaeob miit 162 nagyüvegge! használt \'I. EzcnkivÜÍ azenvedélyes. tubákos volt, ugy hogy métermusán-ktnl rendelte meg a dohánypoit. *
...hogy a libák azon kevés állatok kőié tartornak, amelyek ,,éűr nejüséghen" é nck, élclreazo ó házasságot kötnek és hizastáisuk oldalán \'hűségesen ki is turlanuk jóllehet a libák általában nagyobb csoportok: bari járnak, azotiban az eddigi megfigyelések mindig azt mutatták, hogy a csoportok párossámuak.
...hogy egyik ismeri filmszínész kiszámította, mlszerin* hu ronkét-ezer kelleti a filrnvászn ín meghalnia. Többször fojiották meg, lötléK le, mérgezlek meg, egy alkalommal gránát lépté\' azél^-H^yszer pedig- a tengerbe, fulladt. A halálesetek Közölt az is szerepel,, hogy az ablakból kiesve, csígolyalörést szauvsJe*L Természetes haláliatcsak k ^alkalommal kelle\'t az élők sorából ti óznia.
őyümölcsfáttemete
siOkségkttl inftr tnosl biztosítsa, mlg a fobaisoaan fogyó készlet tart
H0DACS i.övaüyiskola(nái
Badapest, lll„ WorláB-tér 3.
Nagykanizsa tnogyoií ifâxoa po 1 gárn loató rété 1.
Tárgy: 3>Őiókaró elíöáa, llf, «¦ adta a városi tltóiyliesi erdóben.
Magykanlzsa m. város el d:
az alairiyfreü trrjfiboit icitdkivöli tdlia^-nftlatlal klhrmelt itl.üófí u-fi akéö sjtó.Ö-kttö kivégéttt a Jegyzékben felvfvIekneK m»-k*«Ü lélelekbeo. >: ¦..-,
A kiírás tárgyicgyzékét a hlraUloa óiák alatt a várost K|aaónát éa a kiakaniuai városliátl ílgyrielrte), mla u. anyagot ai Illetékei vedKeiUlell erd,Őrnél, Icael meg-leklnlcní, k , , ;,, ,. f,,f
feltételek: aíoimall készpíriítiaetés, el-síáflltüal liftláíiúd egy hét. Ax árverésen cltösoiban caak az nt írverexd nyer kl elígitédl, akt már igaxoltfl azóleigazda voitAI éo-aa bjénylértt a városi \'fttmaéfll kivalalimn i;fcjelentctm;, Ujonrian Jölsntkeiüí Ciak abban a< eaettMM ktipaat az ásveié* aeq fát, lis i\\í elóbb említettek már kició-pitéit nyellek, ,vagy M ok esetleg a atixl-malis irat ntiíi lücrfiúb be.
A U átadiil. helye éa Ideje: vároal sliAaylieai érdében ipdiU Hó 3-án d. e.
u Makor. ¦ <i\\< .) ?1 ¦
Tailikozis a volt crdWrl laknál. ii^j
NkgyVsnlHM megyeri vtiroa polRarmaatereWl.
Hirdetmény.
A vágóhídi ui ncllclt lévő Luartlg lile ingatlant f. évi iprllla hó 3-én d. u. 5 ónkor a helyiitnen tartandó nyilvános érveié ien bérbeadom.
Nagyfcanlzia, 1944. márclua 27.
Potff*rinct>tri
4010/1944.
Hirdetmény.
A Siabsdhegyen lévő dr. Orazág-téle látatlant (. évi áplilU hó 4 ín á, u B ónkor a helyszínen lanandó nyilvános érvéreién bérbeadóm.
Nagykanizsa, 1944. március L7.
ioju Polgármester.
Hirdetmény.
Magynr ulci végén a volt Htrkolea téglagyár helyin lévő Ingatlant épWeliel, tóhaainálaf, Jégveiem, szánló, talalJc.* éa liodstulyUéggel entttt i. évi áptllts hó 3-én délután i¦¦¦(!\') órakor a helyszínen tartandó nyilvános árreréaen a láislalajdo-noiok hozzájárulásával éa köibenjottévei báibcadoBi.
Nagykanizsa, 1944. márclaa 28.
iom Polgármester.
<«9/IÜ44.
Hirdetmény.
A barxk mögött lévó (dr. Hoch-féle) 279 Q-okt aránlót f. évi ápilllfl hó 4-én délután órakor a helyszínen taitindó nylivánoa árvetésen 3 gazdasági évié bet beadom.
Nagykanizsa, 1944. mérc\'ut 27.
ioat Polgármester.
Hirdetmény.
A sornioni duISben léid Uiitli-KlB 1 hold DM I ) Ol nagyságú rí Itt il Kántól I. 6,1 április m 3-én dílu.án >/>< írt* a btlysidnen tartandó nyilvános árverístn Milwadoa*.
Nagykanltsa, 1944. marchi. 27.
I«,
Polgármester.
Nagykaniua megyei v.uu; • «d6hlv»tol«tol.
1233/18+1
Tárgy: Aa atkalmuoltak kereseti idó]áaak kiegyezése.
Hirdetmény.
felhívom azokat a klaebb Iparosokat, kereskedőket, mezőgazdákat, akiknek leg feljebb öt alk*tni.iiült|uk van éa taeV köiiil egyik sem végei Irodai munkát, hogy a H ö. 38. 6 (5) 1922. XXIII. l.-c 30. §. (5) Üt. 1-75 értelmében 1. *vl *p-illls bó 3-tól 30. lg a v. adóhivatal 28. 8i helyiségében ai alkalmazottaik kereseti adóiénak 1944. évié átalányban való meg állapítása végett jelenjenek meg.
Ála\'ányozás esetén a fent telsotolt munkaadók alkalmazottaik alán aa alk HletményJtRyxtk beadása alól tel lesznek mentve.
Felhívom továbbá azokat a munkaadókat la, akik hittartási alkalmazottaikat még nem Jelentették be, hogy a (enll Ido atat jelentnek be, mett a fenti batátldö letelte után a bejelentéseket a hivatal ellenórlini fog|a éa a munkaadókat meg fogja bírságolni.
Nagykaniua, 1944. március 27. ion Várost Adóhivatal.
Mielőtt o tavaszi sieionra szükséflletet megveszi, győződjék meg
;. niodelljelmről
és áraimról.
Moduliak mar 10 peHüflitji kaphatók
BÓTH IiáülinAlkalap&KlolébeB
Bsr Fő-ul ti. az. Batár udvar.
Nagykanlaas mujjrtuí rárot polgármestsHHdl.
588/ké. 1944
tárgy, Se.Iéivágáj.kiiMíiaz.ir-. >\' btiMtgallatáfll kblelsicttség teljesítése.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akik aa 1944. évre seitéat vágtak, de • levágott leités után zilrbeaiofgallillil kötelexettéglUnck nlnd-eildelg eleget nem tellek, hogy aa clóM zsirmennyiséget, minlhugy n zalruyűj ö* iiibM már megtelelő edényekkel rendelkeznek, legkésőbb B nap alait ad]ái ál a kijelöli ulrgrljteknck (nagykanizsaiak Sklensiky Ferenc Maiyar-utaa e, vagy Babka éa Fogarail Dsák-tér II,, klika, I-zialik Haj Káioly Ország ut 23/a., vagy Zleglet Oyúrgy Sít. Flóilán-tér 9. az alatti henteseknek), mett ezen határidő ellelte uláa a kibicéi! elláráit kénytelen lenek meglndltlatnl mindaz* b eben, kik fentlrl kótalezellaéglket nem teljcalteltéi.
\\9i4. ájM-üis 1_
Felhívom továbbá az asssea benlteeket l.t. hogy a levágott aettések ntán még háttaíévő aslibenolgáitatási kUteleieltté-guknek ugyancaak bUatetás lethe mellett S napén belli tervének elegei
Nagykanizsa, 1944 március 29.
,0« Poljgárm»ifer.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy Kinizsi u. 39. iiám alatt vállalok
nüíkalap alakításokat.
Ugyanott kosz kalapok nagy választékban kaphatók.
Tisztelettel Bla uöIkuliiD-kesuHö
jfiffli Autóbusz-menetrend
,v- Érvínym 1I4S. tnárelns ó-lói vlmavonáslg
Vasárnap és ünnepnap az ösms forf ulum szQneiel ZalaMabar--Haork*"laa°~Sapabailo"~KalPosvap
bAtaitt
b b
1. Zalasxartar t. 19.10
598 1. Qarabonc 1. 18.53
8.90 é. NaKykanlzsa Korona aaalloda 1. 1800
7.10 1. Nagykaniua Korona aaálloda t 17.25
ais 1. Inke 1. 16.14
9.02 «. BöhOnye pu. 1. é. 15.2.1
903 1. BfihOnye pu. 15.07
10.25 é. Kaposvár pu I. 13.45
HagykHialBaw--t.«t«a)iaa.--AlH«laN*IVfi--\'MluraaMaimhaiS
0 d
Nagykaniua pu. Nagykanlian Korona aüll. 1. 530 7.35 12.20 14.45 18.15
1. 5.45 7^0 12.30 1500 IK.30
Lelenyc 1. 6J9 »40 13.20 1564 19.20
Alaolendva Korona-súlló é. 7.45 -•— - •— 17.00 —-
Alsölendva Korona-Billió ¦ 7.55 8.50 17.10 17.10
Lendvaváaárhely j\' —.— 9.25 —.— 18.07
Belatlnc 850 18 05 —.—
Murasaombat Korona at 9.10 10.10 18.25 18 55
Muriatombat pu. 4. —— 18.35 190)
Murar!zombai pu. huriiiombtt kwíii* tt.
Belatine
l.endvavásárhely
\'AIióIí.-J.a KoroAi IL
áMlaáára Letenye
KafykaAlit* K»rMt U. Nagykanizsa pu.
c d
1. _ .. 7.18 -- —.—
1 7!«1 7.25 13.30 1430
1. — 7.47 —,— 14 52
1 7 49 — 14.22
í. 8.40 «.40 1455 IV45
i. 850 _ _ 15.65
1. 6.05 850 10«) 13Í5 17,05
4. 6.55 9.40 10.511 14.25 17.55
4. 7.05 9.50 11.00 14.35 18.05
airldéwór Oaéktiáarnira—B»llasi~-P«rleit(
d ú d d
4.50 ... 1. SlrldivSr \'i. 18.10
5.14 i. Muraaxentmárton b 1. 17 49
8.00 t Caáktornya, Zrínyi-tér 1. 17.00
6.0S i. Csáktornya pu. 1. 16.50
e.10 —,_ 1. Caáktornya pu. *. -- 1643
6.30 12.30 1. Csáktornya, Zrlnyl-lér e. 9.50 16 35
e.49 12 4» 1. Bellca 1. 9.82 16.17
73» 1339 é. Murakirály Perlők pu. 1 8.41 15.26
13.59 1. Muraklrnly-Perlak pü. í. 8.21 1506
^x 14.10 t. Pcrlak .1. 8.10 14 55
b — Nagykanizsa - KspOsvár kíliflit hollón nem kHz
c •*¦ Csak szerdán és pénteken közlekedik
d — Csak héttfin. szerdán és pénteken közlekedik.
Unqei-üllmanii Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkávas-, továbbá szegr
Dtalványob beváltbatók és elűiegyezbetfik.
Hofh«rr-gé|»l[t gépvxij. osapéayffaSm és golyós csapágy Igénylesót sllntcucam.
DRIVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
ArumnertiMk fliateia), reklumáoluk, t.;i)t|.,.ntá».k„ iuk<ir»rú , \'elvllirjoiitái minden villamos <ard4raben «tt>|.IOH 6.*..; .MrlMtttM IS áriig. Ca.ngary-ut Sí, t«la!on 294.
4PBÓHIHDETÉSEI
jjxás
Állandó stkalmsiásiS^tetvezÖ IImi. «UaitAkett, UElrtazcriókeXmajHS Intsték avadalmstáiial alkalmazunk "Brvá\'át ex-lén ftx flaeléat és napi di|-u la adunk. Provldi-niia Biztosító R. T. NdiiyksnUia. Fö-al 1. 1071
Uanírl «sonnall belépfue telvesi: Kaooll fUszer- éa ciemeí;t:kereskedő, Horthy M\'t\'-lói-ul 2. 2
Elár-utsUrmÖÍ, gé[ihlin//)iiöl, felveszek, aki hailsnyaszemtelizedéahez ért, etÓnyhrn. Lendval kéilmunka-tizfet, Fó-ut u. t9I9
Fiatal aurjódol felvesz Űrijei vaaketes-kedéa. 1973
Baláré helyet karaaak bla caalád* na\'. Ugyanott drall trágya eladó. Petali-
Háztartásom Ónálló vezetésére raenbla-liiio belArónftt keresek. Clm Skerták éa Radlcs Horthy M.-u. 1. Í^|^0M
ADAaVVÉTTSL
Király utca 35. síim alatt egy naoy fa-ratttA" eladó. Ugysnotl telrp klsdí. 1032
Egy iícíöh kocsi éi ttágya alacld. Magyar-ntca f» 1MT
PaaAisiwArl lehet 6 pengó, kltünó atiUlF vótos 4 80 P ilterenklnt 8aaaó Lajotnénál, Teiekl-m 1. 1*M
1 deh. strapa-kerékpár, 1 Onlrál-bobln varrógéo ciado, 2 utlizerée/lanonc fetvé* telik pltrán mUszeróiz-Uncm Nigykanlesa. FöutS. 1053
Hadiút vennék Jókaiban levét. Kován, Klnlzsl-uica 3t. 1074
\'.- gyárának a tatét lábbal hajthatót m<0-\'vennék. Siabó Antal sportllzlete 1(72
Egy gyermekégy éa Jókaiban lévO lubík etfadek Jóuel 7óherceg ut 58 1043
Eladó tgy 4+1 lámpás indio Vürfli-msity utcs 49. 1093
Zanoora éa (tlréizporkályba olcsón eladó Cini a kiadóhivatalban. 10»
Jókarban levfi komplelt autogéaha-a«a*tät megvételre keresek. Micsek l.a-Joi laiatoimestet. * 1101
- Egy angora rokka eladd Edtvftt-tér
18. «hit. . 1097
Egy Könnyű fekete koaaiQm ruhával eladó Arany J. utca 10. 1094
Jókarban IcvÖ gyermek \' aporlkooal
eladó Sanci u. 5. 1097
Belga aayaayat és ketrecek eladók. Hányad) u. 22. 1091
ZonoorAt vagy alanlnot, hasxnáltsl, keresek megvételre. Cím a kiadóban, 1102
HAZ és-inüatjlan
Héaat, -z/lól, földet kösvelit: Psnp Teleki ut 8, telefon; 670
Bat*tonm*rfai iürdó meijéllónál, a Balftionparton 200 q Öl v l\'atelek iürdó-joggal eladó. Cím a kiadöcan-
Pacaán 900 négyazOg&l termó izólö piacéval éa leniio gyllmölcafákksl azon-nalta alada. Cím: Dr. Jakab Dezsó Szombathely, KÓitcgt-u. 23 ix. 1047
_KÜLÖNFÉLB
Mindennapi IcveleiésbÓI ÖB*zegyfl|töti IftsnagMIyaBat bélyeggyUJIéii célokre mugvaaxek. Barbauta, Zalai Kft»tön> izerkeiitóaége, naponta délután 5—7 in köiótt. Eb a hirdetés mindig érvényes.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPI LA I*
Kiadja: „KüigaidasÓQl II. T. Nitaykaniisa\'
1-elulúe kiadó: Zalai Karotv
NyomntoU
¦ „KazgazitssáQl K. T. iVaayksmtsaH nycMdáJában h\'agykanusán NyomdAért tolul; Zahú
60544676
n- 16 niiér.
\'OLITIKAI NATtLAP*
Ktaaattaég- é* kladohlratal: Ko-ut 6. «uu».
\' 1 e» kiadóhivatalt toMon 7H. acL : mlmlon oítköam, JAtau,.
..... . .1 ! ma iii
Felelős szerkesztő
Barbarits Lajos
Kldtlwtéai Ara: egy hónapra 4 pengd 30 tiltís.
negyedóvrc 12 pengő 40 tlllír, lígyeaezairirhotkoaniHi 161111., ./.nmbntnii SOfln.
A magyarság sors-problémáival foglalkozott a vasárnapi arotibolsovista matiné Nagykanizsán
A Magyar^ Megújulás Pártjának országos propaganda-vezetője ós helyi vezetői — „Azoktól, akik Trianoanal sújtottak bennünket, békét és emberséget nem várhatunk" > \'¦ \\
mondták beszédeket
Mint amikor \'a súlyos botxwet az •rnw megvizsgálja .óh * folwriiort U.kwwjíf ollón megteszi a szükséges intóskodésokot, hogy. «, I»tog meggyógyuljon, a környozoto mognvú-KWon, ugyanígy hatott Ní*gvkání-zsa közönsége .rószóro a Magyar Megújulás Portjának anlibolaofista-
matinéja.\'Aí Iparoskör nagyterme a légiriadó miatt pgy órai kósós ol-lonóro zsúfolásig megtelt ós feszült nómoságbpn hallgatta az előadókat, hogy sokszor szűnni nem akaró taps sal éa holyoslAsaol adjon kifejezést pgyüttórzóaónok.
„A nemzeti győzelmet komoly srkölesl tartalékok és hit nőikül kivívni nem lehet"
l)r. Vit Komin: ránncsryni párt-vozotő nyitotta mog a maimót.
Antibolsovista ŐöpzoiŐTotolro
ninoB cselekvés. Gondoljanak arra, mi lott volna 1848-ban, mog lehetet,t Tolna vivni a szabadHágliuYcot hit\' lurtuk mog önöknt, hogy fölhívjukJ nőikül? A magyar törtónolom lap-
figynlmükofc a Itelrthíl kőzolodó liolaovittta rómro mondta. Egy .\'¦vyol ozolétt, mikor a német hadao-rog ós a magyar honvéd a magyar habártól száz kilomótorokro küzdött, azjott volna, a hívivtáaa a kormánynak, iHifO\' figyohiiezte.su-1> jo előre a nemzetet ugyanerre a vcwzólyro. A Magyar Megojuláa Pártja még a Ká!u.y-kormány alatt magára vállalta ozt a toVóItpriysóffot. Mert ugy láttuk, hOgy az akkori kormányban nem volt uiog a szükrtégoH erő óh a megfelelő erkölcsi tartalék arra, hopp a bolHovizmutt ollón ezt a harcol megvívja. Magunkra vállaltuk, mert immzoti győzelmet komoly erkölcsi tartalékok ós hit nólkfll megvívni t\'i\'in lohot. Hit rióikfii nincs csolok-vi , riíiWS akarat fis akarat nőikül
jnira fol lohotflit vqlna.. Jugyozni annyi dicső gondolatot, ha a szabadságharc mögött nem ogy ui* vÜág áll, a magyal* jnbbágv - ág rolszalift-. dittsa,? Ez *volt a/, a fogalom, nmit a magyar társadalom ngyüttcit/.nlt a szabadságharc alatt. Most a mi pártunk indítja meg a szociális, társadalmi, gazdasági erőket, molyok nőikül a nemzetot n bolflovisíít rőm oló odaállítani nom lohot. Az idő olsza-ladt, kénytelen vagyok megnyitómat rövidít) szabni a mT programunk
alt igazság. lOzt akarjuk minden
fütho lioloharsogni ős mindönki hüí* vébe holovésnt, rjogyonék moggyó-
zorfvo. nincs nui.i tft. csalt ketté: vagy mi, vagy a hoklaot\'iznntt?. (Riónk ós szűnni nom akaró taps.")
Dr. 7\'étiyi Kólmón beszéate az Átalakulásról, a szétfcgezédásrél és határaink wegvód^sérél
Mócs Ijászló: Vád ón víklőlnntzc-dót Liikm\'s Forriicszavalta o] mindönkit magával ragadó moggyézé cróvol. Iliitől jsuázHló szavai móg-világították a mult hibáit ós mog-iiiutatták a hiiladás útját.
I>r. Tónyi Kálmán, u piirt orszá-"uri urüpaganda vozolőio ismórtotto L\'/utau a logutólihi törtonohni jolon-lásőgtl napok ow,mónlvoil.
Hottl szónoki Iwflxódot. mondok mondta. Ma nom olyan idők vannak, hogy szónokoljunk, knzdto a uii-aorkíu, oliitóvol lioszódót.
Azórt jöttünk ido,, inert szuksó-líiH óroziük ununk, hogy a/, olmult
ltot hót o.aoinóiiypit niogi-ilágitsuk.
- Abhan a s/.(Monrst\'s hólyzotlujn voltam, hogy* ozukot a válaiigos tör-U\'iiolmi órákat Imnsly Mőla mollcli tölthottom. Mári-iu.H 10-ón antilml-wrisla\' matinnt rondnztünk a Ma-jtyar ÍSzinhá/han. .Kzt nom tiidliik Ix\'feiozni. A színfalak mögött lóvn Imródy Mólót tolófonón a kortnj\'iny-KOaágm kóroltók,. Véíogykor indult a varba ős mi fól hatig vártunk rá.
Háromitogyó tólofon. Hitlör w
üór és kanoollár utasította kövotót, haladéktalanul korosso fol a Kormányzó l Tmt ós alakuljon mog tör-rónyoa utón na uj kormány. A sovány, aszkőla Tmrődy aroiin végig porognok ti könnyök; »lcsz Mn-gyarors!tág<x. Rövídcwn mogalnkult a Sztójay kormány, tíokan iul. kór-dozik, miért nem jött Imródy? Xciii jöhotott, mort Doák Fopono mzoi-o-pÓKi vállalkozott. Akkor is köavoti-teni kollctt az uralkodóház, ós a nemzőt között, mint ma. A közvo-titö pedig nom hozhatja a maga s/otuidvól idölórbc. Xum lohot iili-nisztorolnök azért sem, mórt nincs töbhsógi pártja a parlamentbon. A miniszterelnök azórt lóixitt ho n MfíP-lso. Imródyt mindig azzal vádolták, hogy a hatalomra tör, a ha
\' S
tessék, ítl van a hatalom, azt mondja: - \'most nom! lín inaid a nemzőt akaratabél jövök!« -Majd ha többségi pártja lösz ;i |>arlamontbon.
figlíok II határok. Mogilldlllt
felénk a bolsevizmus, Mindig arról beszóltok, nom mehetünk harcolni a halárainkon tul. lís itt áll sz/ittn-golvn a köiópoaatály, panuszWig, (nozógtizdasáVi osolódsóg ós a vároai pninkásság. Nem tudjuk átőro/.ni, müven nagy n veszély,
vir. Tónyi rövid; mégis világos
talom után vágyik. Ks most, amikor itt van az alkalom, amikor azt mond iák:
moggvó/ö .szavakkal rázolta az ngyos lárHíidalnii rótógok helyzot*\').
- Mindönki oinolkedni akart, nom akart ott meghalni, ahol született. NinöH mog a kíizíispétiíi órzós a parasüthnn som. {iyülíit szinto mindönkit, aki nom a saját osztályából való. Kz-t orozzuk mi. városiak most, mikor nincs tojfol. lojiis. ,\\ magyar iparos is\' megváltozott. Hegen a külfpldot jártn óji InxiaülcUit Baorzott munkájával ainairyar nóv-nok, töbhot, mirit a külföldöt \'járó
máguitaok.. ilóvrt\' lott oz az iviaroa
ságf lUtU-bon különösön a városi munki\'issiíg szomorúan lüvizsgázott.
\' „Ami íeszi az mln^akinek egyformán lesz
Hiányzik a nomz-eli öntudat.
Hányszor elsirattak boqnüií-kot folytatta. Mennyire máa lösz* ha ogyutor összefogunk. Dr. Vit nártrezetó a hitet omlilottB. Mif-Iphot "hittol plúrnjj* fiondoI|unk a keroszu\'üivségnn, ami kiesi ciira volt ós a hittel hova fojlódött? A knríW.-tőnysógnt a hit tetté naggyá.
Kimondta a német nomzotí szocializmus kolotko/ésé.nok hittói fűtött erőjét, Mussolini beszedőnek magával ragadó s minden ellonkv*-zérst elsöprő varázsát.
Liispátok bo, mondta — hogy azoktól, akik Trianonnal \'sújtottak, azoktól hókét és emberséget sohasem várhatunk." Igenis meglehet vófíeni ti mngj-ar határt, a magyarság órdeköit bátor és rórfían ktlz4oloniben, ha szembe néaftnk az eltOiisóggol. Hittél induljunk a szebb magyar iövö fele, akkor el is jón a megoldóníelt bók.: ón •lévknzik a
magyar, jövó!
Tjisy Adrienné Tompa : Forr ;i világ eiinü kólleinényót s/.;tT vulbt leány szivónek mimleti inv-lcgóvel ős íUőrzósóvel. Idíiszvrú lelt luingsulyO/ókábaii a Vógl vers, melyet mfivészieson tol-m ácsolt.
Kii/.iikas l;t\'ietie városi párt-vcicU) szuvui zárták he n oiati-nél-
I\'jiilóke/.iii jöltünk üss/.c mondta. Emlékezni arra u/. Miire, amikor arrri kőrlük a jó Islent. csak tnóg egyszer lehessünk magyarok ő-s lehessünk szabadok. íVfi leli a vége? ilósz leleten válaszolt . a kérdósre. (¦\'oglalkÖ/bU ii íicthli\'ii-koi-niány idejóben uralkodó eszmekkol ős azoknak heinutnlla igazi mozgató eszméit. Tíiíimitalta a Korín (\'\'erencoket, n bitza holellát, az állá.stalanságot. n szcgén,vsi1V gel ós a vagyon hatalmát. Szavait gyakran szaki tóit ik félbe n helyeslések, meri szivbíil ősnie:-gyOZÖdéSSél beszólt. Fúrtunk nem ígért soha egyénoknek, mondta a iiii programunk 15 póhtja az egész magyarságnak szól. Tudjuk, hogy nehéz idők jönnek. Itt most az élet ős a halét kérdéséről van szó. Lehet,
hogy kisebb lesz a fejadag, de az bizlos, hogy ami lesz. az. mindenkinek egyformán lesz. Nem? rognaI< itt -egyik oldhdon, tízTfngásns vaesnrákat enni. mi-kor á niásik oldalon annyi sínesen, hogy egy levési főzzenek, melyet 5-jí őlies magyar gyermek vár. Szöll a hadiözvegyekről ős árvákról Sorsuk szá-mtmkra nem IcözöinlWis. Szolt, a óim ós ningkórRógrél. F.esz munka-jog i\'\'s munka-kötelessóg, mondta mindenkinek joga van a munkához és a megó.lhe-téshez. Nem lesz Imrokr.itizt\'mts, melynek nem a tisztviselők az okai, hanem a rendszer Végeze-lül^ezeket inondtR:
!I;i iwijd nelléz lesz .rz élei, ha nem lehel éppen ugy élni. mint élliink, akkov néz--ziírik szól a világban és lássuk meg a t;oml>ndf|It városokat, a foszfortol. őgi\'i gyermekeket és, a-megnvtigvással doTgó/é anyákat, okik tatán egy órával azelőtt vészilelték oigynrmfckijke! ős dolgoznak
t*jab|) ős ujabb megoldásra váró kérdések ,megvilágíté?ayolt 4íz a iindiiiő. mól vet a inagvar ér/és diktált. \' ¦ .
\' Tilos külföldi rádióállomások hallgatása
(MTI) A magyar kormány a hon-védehvi törvényben kapiü felhalni-mázán alapján rendelelct adolt kl és a külföldi rádióállomások hallgatásai clUllolla. E sz-iint ,1 külföldi rádióállomások l-özveti\'é ének hallgatása tilos. A lilalom kiterjed a zenei mü sorszámokra is. Nem vonatkozik cz a tilalom olyan külföldi államok rádió állomásaira, melyeket a belügy mi niszter a külügyminiszterrel egyetértve a tilalom alól rendeletileg kivesz. A tilalom mVgazegáse kihágáü, mely két hónapig, hábn u-ban 6 hónapig terjedő büntetéssel
jár. Elrendelheti a hatóság ezen felül az Örlzcthc vélelt, az internálást ís. A rádió vevőkészüléket, mellyel a kihílgást elkövetlek el kell kobozni.
Az ee.idejtlleg megjelent belügyminiszteri rendelet a ktilligyminisz-terrel egyetértőén elrendeli, hogy a tilalom nem vonatkozik a Német-birodalom, valanlint a vele sz*vet-öégben álló államok \'adóállomásaira ésa német\'csapiiok állal megSíállt és német vezetés alatt működő álla-n.ok rádió adóira. A\' rendetet április másodikán lépett életbe.
ZftUAl KOZUONY
Kormány-nfllatkoiat
A Mag-var Távirati Iroda jelenti.
A magyai- kormány a következő hivatalos kormánynyilatkozatot teszi közzé ;
A keleti harctéren dönlö küzdelmek folynak, amelyek kinie-iieleie óvszázátlókra határozza meg Európa és vele együtt Magyarország sorsót. A magyar nemzet életérdeke, hogy ez u küzdelem a bolsevizmus legyőzésével végződjék, mert különben nemzeti létünk jut végső veszed el cinbe. Ezzel a halálos veszedelemmel a magyar nemzet egyedülj\' « maga erejével nem tudna megküzdeni, möjj ak-kpr sem, Ua erejének\' mindén cseppjei feláldozza ebben a gigantikus mérkőzésben. A bolse-vizinust leküzdeni és ezzel Európa és ü mi fejünk felől a végpusztulást eJhúritimi, csakis a Nagy német Birodalom vezére. Hitler Adolf, a mi ttutnlmasszövetségesünk ludjn, akinek hadserege a háború eddigi öl esztendeje alatt is bebizonyított a, l&gy emberfeletti s a lörténe-lomben sállá nem ismeri telje, sitményekre képes.
Országunk a Nagynéniét Ili-rodalominal hü szövetséges és hagyományos baráti viszonyban áll. hős katonáival pedig vállvetve a régi J\'egyvorbarátxágban küzd inti is a közös ellenséggel szemben: A közös ügy és a közös küzdelem sikere feltétlenül megkívánja, hogy a magyar nemzet is minden erejét megfeszít ve vegye ki részét szövetségese oldalán ebben a mi sorsunkat is eldöntő élei halálhare-han
A Magyarországot és a Nagyilémet Birodalmat összekötő sorsközösség szellemiében fogant megállapodás alapján német csapatok vesznek részi az ország védelmében amint ez Fiimorszagban és más. országokban is történt hogy a közös érdeknek megfelelően cgyüll oltalmazzák határainkat, Európát ás a kulluremboriséget. Ebben a történelmi harcban az. ország minden erőinek megmozdi-tására szükség van. a belső front tekintetében is.
A belső front szilárdságán és rendit hetetlen segéli őrködni ezekben, a válságos időkben elsőrendű nemzeti kötelesség. Annál is inkább, meri sajnos, az utóbbi időkben idebent akadtak olyanok is. - ha nem is túlzott számban akik nem tudván, vagy nem akarván felismerni a veszély roppant súlyát és közelségét, éppen a mostani válságos időket tartották alkalmasnak arra, hogy az ország belső ellenálló erejét kikezdjék és ti nemzet lelki egységét megbontsák. Azt a hitet terjesztették, hogy mi kimaradhatunk ebből a íiri jövőnket is eldöntő küzdelemből, sót jelentkeztek olyan törekvések is,amelyek már szándékosa" iparkodtak megbénítani a nemzet vé-klekcző erejét. Ezzel 0 ningahnv lással nemcsak a nemzet ellenálló erejét gyengítették, de kockára tették u magyarság nemzeti létéi, sőt becsületét is. Hfl törekvéseik sikerre vezetlek volna, a nemzet olyan végromlásba sodródik, amelyből nincsen feltámadás,
Ezzel U magatartással és ezekkei a törekvésekkel szemben veszi fel u harcot az uj kon-nuiuy. hogy megsemmisítve a bomlasztás minden csiráját, ébren tartsa a nemzet, önbizalmát megszervezze a nemzet erkölcsi és anyagi erőit s érvényre juttatva a magyarság ősi katonai és férfias erényeit, a lehető legmagasabbra fokozza az Önvédelmi harc szellemét,
A magyar kormánynak e súlyos történelmi órákban foganl elhatározása feltétlenül megkívánja, hogy a nemzet egészséges erői mellette fel.sorakozzanak. Minden akarat, minden hit. minden bizalom és minden elszántság latbavelésére van szükség, hogy az ország vezetői biztosítani ludják a nemzet önvédelmi harcának sikerét. Ez a legelső magyar embernek, Magyarország Kormányzójának is az akarata.
E liil, ez elszántság és c bizalom\' birtokában a kormány Icljcsilcni fogja kötelességéi mind az önvédelmi harc eredményes lefolytatása, mind az ahhoí né\'külőzhetctlen, kiegyensúlyozott egészséges és igazságos belső Viszonyok megterem lése érdekében, Biztosítani fótija a rendet H nyugalmat, a belső békél és*a megfeszítell munka minden előfeltételéi. Igazságos, szociális viszonyokat kivan le-
reinleni a társadalmi és u gazdasági élet minden vonalán s a ¦•háború elkerülhetetlen terhelt az oszló igazság szellemében kívánja kiróni. Az összhangzatus nemzeti együttműködés szellemében minden társadalmi réteg és különösen a nemzeti munka túlnyomó részét teljesítő ipari és mezőgazdasági munkásság jogos gazdasági és szociális igényeivel behatóiul kivan foglalkozni. Egészséges, tiszta, becsületes és bizakodó közszellemet akar teremteni a magyar élet minden vonalán és kellő időpontban megtenni mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a nemzeti munka fel fokozásához és a biztonságos belső élet meg-tereintéséhez szükségesek.
A kormány szilárdan bizik erőfeszítéseinek sikerében és ezért arra hivja fel ti nemzet minden hűséges fiát, hogy egy szívvel és egy lélekkel fogjon össze az ország megmentésére és biztosítására, valamint a boldogabb Magyarország megteremtésére.
A kormány bízván hős honvédségében és a nemzet áldozatkészségében, teljes nvugalo limai Lés elszántsággal néz a jöyö elé és feltétlenül hisz a végső ¦ győzelemben, mely \' Magyarország részére nagy és dicső múltjához inéMó helyet biztosit az uj Európában.
1944. április \'3
Hogyan bukott meg az eísm tmnk
az osztrák-
Az ijedős ló 4» a fjlrcma-gyardzeit eaászúrl gesztus
magyar hadgyakorlaton?
TÍK övvel ti inilloueúui után, ragyogó késé nyári napon megfújtál; u trombitákat, hogy Koréin- Józant császár és király hatalmas had.se rogo hadgyakorlatra sorakozzék fe|. Ez n katonai játékháboru u békében., szükséges volt, hogy leomló hadvezérek, valóságos csapatp\'irani\'Hnökok ós a/ alattuk szolgáló katonák megmutassák, mit in tanultuk a luuln-
szat és harcászat tudományából. Itondszorint u vezérkar dolgozta ki a hábörua terveket ügy, hogy ha mindon rondboa ment, akkor szinte ölorü\' tudták, hogy a fehör. \'/öld vagy a vörös fog-e győzni? Ezekre n hadgyakorlatokra elküldték a külföldi uralkodók és államfők is\' a maguk kalonaí figvolőiL, az u. n. attasékat, hogy tanuljanak a/ illuló ármádia hadíkészültségérúl és hadi értékéről kormányaiknak iolontóst legyenek. Ezeken a lu«lgy ókoriatokon ofelflégo, a legfelsőbb nadiir, mindig szómé -lyoson volt részt az ogész tábornoki karral, mindkét állam minisztoreí- .
vol, a diplomatákkal és igon sok I hogy a legtöbb narmoníkás nadrágu Dieghivott TOndéggol. A magasabb 1 osztrák gonorálist a lapos guta kör-rangu tisztek elóléptoLóso ís sokszor | nyékozto. - /
A császár manéver meglepetése
Ugyanis kodves katona bajtársain, » a manŐTorok szokásos idillikus huu-\' gidaiát.
A l>éesujholvi Daimlor-molonnÜ-vok olkészitotték az 1901-b.n Diiim-loc Pál vésető főmérnök által kon
:iltúl Függött, hogyan dőlt ol onnok u nróbahálxiniiiak a Borai Az egyiknek zöldtollas tábornoki kalap, a
másiknak esetleg cilinder jutott.
Kzok az 10OG. évi oaáazár-gyakor-l.iiok iuutj készültséggel indultak meg és a vozérkar is és a többi. rtzemlélő szintén ugy vélekedtek, hogy n fohéník fognak győzni. Ezáltal azonban a réfri szokásokat egy-szerében fölborította egy hadnagy és csúfondárosan vereséget utonvo-ttolt a fehér sereg, a vezérkar legnagyobb Itosszuságára. Pedig ózok a békebeli fKfttározáaok minden érdo-kosségük és tanalsAguk mellett sem voltak olyan komolyak, iniat a japán i-tjászári hadsereg\' rnanóveroi. Ott ugyanis mindon századik ágyúlövés és mindon ozródik puskalövés óIoh-töltónnvol ment, ltogy a katonák no játéknak nézzék, hanem hozzászokjanak a rídog valósághoz. Ez az 1906.-os manőver, amelyen kadott tiizmostorkent magam is réaztfot-tem, olyan mojjlopotéssol szolgált,
Ugyani
gróf Bchőnfioldt Henrik, a hatodik dragonyos ezred hadnagya ló bolyéit páncélos autóval jelent meg a hadszíntéren. iCs ezzel .széjjolrombolla
V"» 3 c . VAROS/ MOZQÓ Hiite- >«"">•
3—5-ig . szerda
Óriási siker l Felnőtteknek ós gyermekeknek ! HAMÜPirŐKE
A világ legismertebb és legszebb meséjének 1 megftlmesitése. Ragyogó kiállítást Remek figurák ! Magyar uilághiradó. Előadások kezdete: j-4, j6 és +8 órakor.
atruáll páncélos automobilt, holyoaol ben mondva: páncékw primitív\'tan-kot, omoly nagj-zerüon működött. A Daimlor Müvok iigvauia ezt a manővert hoaználtók fel arra, hogy bomutanaák báró Auffenborg- közös hadügyminiszter engedé.lvénu a cb4-Hzárnak mOglopetésazoriion ozt a nagy jövőt mdgában rejtő hadi-eszközt. ¦
A tank tnenobaacsQ óriási kou-Btomációt fconott a fehér hadtwrog-.nél, amolv OK elöl h soha sem ]á*oit szörny olől fojvrinztntton moneküH őr\' torméezetoH, hogy ezáltal a zöld hadBOreg óriási győzelmet aratott. Ferenc Józm»í (v mig\\számn kinA-roto ax u. n. tábori kilátó maganla-táról figycIW-k az rs<\'ményokip4 és különösen a páncélatitortak erod-inén>nw kőzneinüköd<W:t a szabály-Rzorüon folyó harcokban.
A manőver négy napig tartolt t\'-a uz egyik nH^k.\'prd/#t a ináaik trh\'in oiiMlménwzto. Kgyik helyen alighogy a páneélantó\' felbukkant ós oz a hatalmas pöfögő szörny thIii-molvik csapat közelébe került, ágyújából éa gépfegyveréből tüzelni kezdett, hát bizony mindenki foJTOöíi-tetton monokült. Ulánusok, dni«ono-sok, huszárok alig tudták lovaikat megfékezni .azoknak is háuitfordítva monokülniük kellott. A manőver utolsó napján délben, amikor u zöldök győzelme véglcgoflpn kiderült, u cfláezár magához intette Ikilfraa grófot, a HzárnywsíiVIjét, mogpanui-csolto. hogy uV. őrdöngófl masinát
hozzák magos szino elé. Fenmc József Rzokásn szerint .lcssátll a paripájáról, távesővol figyelte az. osenié-nvóket és várta u páncél szörnyöt. Kiséroténok többi tigjai, a t-thornít-kok fa attasék lovon maradtak. Egyszerre cJKik a domb alji\'dx\'il hatalmas pöffögí\'-s hallatszik fa merész ten-dükrttol törtet fel Sdhönfioldt gráf a páni\'élmotoi-jávai. No hiszen, lott ám nagy nyugtalanság, A lovak horkoltak, ágaskodtak, nigództak. ii sok öreg genon\'tlís alig tud bt paripáit féken tartanij pedig nem fiatal csikók, hanem legalább in kél kapitulációt kiszolgált vén lovak voltak. Hanem hát ki is látott UH óv olótt tankot? Hiszen az akkor még az. álmok birodalmába tartozott ua log-feljebb u Tolnai Vihiglaoja köpés raizaiban volt látható. Még vágy kétszáz léjiÍM választolta v\\ a 688-Bsárt fa tábornoki kan\'il a tanktól, amikor annak ijesztő pöffögose annyira megzavarta a lovakat, hogy azok lovasaikkal hátukon, nagy nyo-t-ítésaol elvágtattak. Csak i^íy paripával küzdött még bgj igon önig gonenilia, amikor a lump mén ogy-szerrü nagyot prüsskölve felágaskodott, a generális ur pedig szép csendesen lecsiiHZott a ló hátáról, egyeneseit a császár elé, Vilmos császárnak sem tetszett t különös h«dl masina
Ferenc József arcún hirtókm mosoly surrant át, aztán intott Bolfms-nak, hogy olég volt. Bólfras ezt a CBásiári gesztust félremagyarázta és n hadnagyot a páneéhno\'lorral el-ke rget te. Aztán hiába kilincs -li SebÖnfioldt fa Daimlor is a hadügyminisztériumban fa a vezérkarnál, nem akartak ott sominit som hallani orról a szörnyetogról, \'amely még u generálisokat is kiszedi a lóról. Igy hukott el a tank ideája a régi osztrák-magyar monarchiában egy félreértett császári gusztus folytán. Daimlor aztán a s\'zabadal mat eladta Párizsban és a franciák bomotatták két öv múlva a berlini nagy kiállításon is, ahol Vilmos csuszáfruik is nagyon tetszett, azonban nem találtak elég komolynak ozt n francia masinát, amelyet Bchnoidor-t\'miisot gyártott. A többit már o históriából tudjuk. Mai év után következett az olsŐ nagj vili\'i^hálKjrii és a/, antant a tankok segítségével, amely tulajdonképi»\'ti az (ísztn\'űí-magvar hadsoróg talál niánya volt, cmik nem ismerték (el ideiében, mognyerte> a háborút.
fia az a talxmiok neiu pottyan le
tfljj április :t
EA1ÍAÍ KOZU0N»
tekintélyes mennyiségű nyers zsír is. A cserebogár dara állati eredetű ib-rakfajtának mamit és megfelelő arányban takarmány közé keverve, ezzel elösegiijílk a takarmány fokozottabb kihar-znáDsát is. A cserebogár etetés hatására a lyuk tolüster-meléae fokozódik, a feflódéBben levó malac súlygyarapodása pedig meggyorsul.
Némi-ly vidéken a cserebogarat olajkészilé»re is használja*. Kenyérsütés után a forró kemntcébe teszik a vizben megölt állalokai, ekkor a bogarakból kiolvad a zsír és ext az alattuk levő lábasokbaa ösz-siegyüjtik. A ca^eSogürzsir lol/é-kony olajaiéra anyag, amely a ko-
csikenöcsöt helyettesíti ós mécs világítására is használható. Vannak
helyek, ahol Igen jé minőségű szappant is főznek belőle. I mázsa cserebogárból fi liter zsirf is lehet nyerni.
Mivel Magyarországon ma általános a panasz, a takarmányhiány mlalt mi is felh vjttV a gazdakö\'zön-ség ügyeimét ana, hogy Készüljön fel a várható cserebogár-invázióra, meri a cserebogarak gyűjtésével gondoskodhatnak a téli takarmányszükséglet egy részéről, söt a szappanfőzéshez is szerezhetnek nyersanyagot. A zsirt tanitolt cserebogarak is igen {ó takarmányt szogd-Utnak.
ütlnap raadkivlli vár«sl kOsgyfllés dönt aviHany éta falcrbaa radltaadó fag yelmf átjárások Agyában
Dr Hegyi Lajos polgármester-helyettes ma bocsátotta ki a
meghívókat holnap, Réxfden délután .1 órakor tartandó rendki-vüli városi közgyűlésre Kzt megelőzően ma délután ülőst tart a jogügyi és az erdőgazdálkodási Bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.
A rendkívüli közgyűlés tárgysorozatának első pontja lesz a pénzügyi bizottság pénte-kj ülésén hozott határozat a villamos-szorzÖdós végrehajtása során
tapasztalI mulasztások miatt fegyelmi eljárás megindítása tárgyában.
Második ponl a szerfa-érlé-kesiléssel kapcsolatban hasonlóképpen javasolt fegyelmi eljárás inegindilása. Harmadik a folyó vágási évben kitenrpelf széria értékesítésé.
A továbbiakban személyi ügyek szerepelnek a rendkívüli
közgyűlés tárgysorozatán, így egyebek között a zsidó-kérdésben kiadott ujabh rendel kezesek szerinti nyugdijazások is,
sportélet
Kiíönő játékkal hengereit a ZMNTE
ZMNTE DVSI 6:0 (!:•»
:i lováról ós Reliönfiüldt gróf nem i kényar-orül polgári nutomobilistánuk ) inonni s az iwi^ák-magyar VOlór-? kar én a közös hiuiügyininiszténuni idejében felvih\'iguHitják a császárt, ükkor az olfló világhtü)orot mognynr-. jük és ina ogériz más ké}*> loiuv :i világnak h talán nem in korült volna sor ax uj világhábonim.
hun, milyen osokólységim dóhu>k el országuk ójh nemzőtök sorsai: ogy ipidös lo, egy nyorogbon gyünkén ¦ ülö generális é*> egy csáazári kéz-longy intés félumiagyarázáaa. Az a bizonyos miraneshój, amin orHzúgek in elcHuaihainak.
ijt\'wzló Zoltán dr.
Felhívás a kltórtekhez
A nagykanizsai szontforonenondi plébánia ismételten nyomatókoean lolbivja mindazokat h romai katolikus hiveket, akik az 1941. 15. to. hatálya alá tartoznak, hogy áttóré-HÜJfc idófjoiltjától függetlenül azonnal jolontkozzenek a plébánián, illetve lilás valbWa áltérlldc a saját egyhá-zukmil, mert a jelentkezés olmulaa*-JÁtta a legsúlyosabb kövotkei\'mén vekkel jár. ,
Csarebogár-invá2iá előtt
jjf\' ^Takarmány és szappan a cserebogárból
Cserebogaras évünk lesz az Idén. Nálunk, sajnos eddig csak egy-két helyen végeztek céltudatos gyűjtési munkát, p< d.ig ha a cse\'eb gár pusztítását körül te "öntőért végeznők, akkor aránylag rövid idő al.it! nagy eredményeket ehetnénk el, amint ezt a dan példa bizonyltja. Dániában ugyanis tervszerűen irtották a cserebogarakat és az i tóhadjár*! első esztendejében még 3*5 millió kiló cserebogarai szedtek össze, néhány évre rá azonban már 4 midié ki-fogramot. Hogy 35 millió kiló bogár milyen óriási mennyiséget jelent, azt kiszámíthatjuk, ha tudjuk, hogy közel 9000 darab cserebogár nyom egy kilogramot.
A bogarak összeszedésére legmeg* felelőbb a kora reggeli idő. A bogarakat legjobb a fik alá leritetl ponyvákra rázni Az összeszedett bogarakat zsákokbi rakjuk és leható rövid időn belül megöljük még pedig ugy, hogy a meglelt zsákokat forró vizbe dugjuk. Aztán midéi előbb meg kell sráritani a bogarakat, hogy meg tie romoljanak. Vékony rétegben ki kell hrilenl Őket a napra, ahol hamar megszáradnak. El lehet pusziban! Ökel ugy in, hogy jólzáró hordókba teszik őket az esetleges repedéseket betapaszt-ják és egy kis nyilason szénkéneget, hektóliterenként 20~30-at vezelnek be, amely az állatokat 10—15 percen belli megöli. A cserebogarakat lói fülűit kemencében is száríthatjuk, iO centiméter vastagságban elhelyezve, szárítás közben megforgatva. ±
Ha van a gazdáknak melasszuk, a bogarakat hordóba téve forró me-lasszal leőnthetik s Így akár egy évig is el lehet őket tartani.
A megszárított bogarakat legjtbb eredeti alakjukban tárolni száraz, hideg helyen, vékony rétegben kiterítve. Közvetlenül felhasználásuk előtt daráljuk mrg, azonban nyersen csak a baromfiaknak adhatjuk, esetleg a halaknak a rendes takarmányhoz 10 százalék cserebotfár-darát keverve. ScrtéBnck, kutyának és lónak csak főzve szabad adni, mert a bog rból vagy pajorból a bélkaparó fór*»{j lárvája kerülhet az állatok belébe.
A cserchcit^ár-dara Igen ériékes takarmány-felség. Sok benne a fehérje és kemenvj.Ó, valamint elég *
Mérkőzés előtt n;igy az izgulom, ugyanis a vendégek vonata 80 porcos késéssel érkezeti -ós veszélyben forgót! n bajnoki mérkőzés.\' A több mint ezor TÓnyi közönség azonban türelmesen vári óh a Korottyoi levente ZMNTK II. barátságos mérkőzés után máj- 4 óra 10 poré volt. midőn a InroH budapesti NH I. es játékvezető, Pusztai sjpjélóre elkezdődik n játék. Ott láttuk a mérkőzésen\'dr. K.rátky látván polgármestert is Uuzsinszky László, n /jMNTH ¦ i,z;tkoH/t\'il\\ vo/otőjőnok társaságában. "Á \'XMNTK Kovács 11. Kovács 1., Pörgő Mihályi, Héjjá. Kiss I. Talpai, byka, Németh, .Juhász, Virág, a
DVSK 1 k-son vei Horváth, Tál-mi \' Szabó, Viezo, Galambos Piszkálok, Nagy. Öohwoiczor, Hu- ¦ zády, Nyirál i össznál lilásban kezdi a játékot.
Kellemetlen szeles idő fogadja » pályám lépő csapatokat. A ZalNTK kezd a szellői szem bon ós már az első negj\'od órában néhány szón támadást\'láttunk a hazai esajKiltól. A 7. percben pompás -támadás indul Mihályi ós Iléjja kozdomónyozéaó-ból, de Nénioth lábáról lecsúszik a Labda, gólholysotbon. A 10. porobon Bessonyoi romok védést mutat "bo. Virág l.ntalnia« bombáját védi. Majd a vendégek támadnak és góltigéró helyzetből) Síjhweiozor mellé ló. Viozo szabadrúgását védi a kitűnő formában lévő Kovács II., majd « 17. iN\'ivbon mogflzíilotik a félidő ogyetlen gólja. A KMNTB balszór-
nvíi vezet ppinPÓH támadást. Mihályi eförohuzódiw. és Juhászhoz továl"-hjtja h labdát, a kitűnő összeköti néhány ravasz testesei után i. 11-os jXJiil Iáján ékw lapos lövéssel a hálóba juttatja a labdát. Virág gyönyörű labdát ad nz ötös vonalon tanyázó belsőkhöz, di> Németh el-oroszti o jó Ix\'adást. A DVKK belsői nagy holyzetet hagyunk ki a ÍÍ4, porobón. í majd Virág pompás lövését védi bnivurral líessenyoi.
A második fólidólxHi, inig n sz,él tart, kiasé pontatlan a ZMNTE játékosok labda átadása, fgy a szél ollen is a DVSK yozoÍ támadásokat. A 20, percben a szél toljosen megáll. Kgy jobholdali támadásnál floft-aonyoi ürosoft hagyja kapuját és Tnl])ai ivóit labdáját Galambos csak kézzel tudja* hárítani, Enylio tiltakozás a DVKK részéről^, do Pusztai habozás nélkül a 11-os pontra mutat. Vin\'ur u büntetórugást l>omba-kónt vágja a léc alá. 2:0. Alig kezdődik a látók, óriási lendülettel tör a ZMN\'TK témadÓaor a kapum. Juhász ellenállhatatlanul cikázik át a védőkön és lövése véd hetetlen.
8:0. Kovács II. bravúrjait tapsolja
a közönség, majd a 84. porcbon \\ i-rág hatalmas lendületűd tör kapum, a 16-OB hal sarkánál óriási lövéat zudit a jobb alsó Bárokba, Máris -1:0. A 40. percben Talpai kap jó labdát és közelről nem hibáz. 5:0. A UV porebon Juhász lő gólt. 6:0.
Nagyszerű mérkőzésnek voltunk tantiÍ és csak Ú szél eroio, ami időnként megzavarta a iátokéi, de
nom volt bofnlváxHaf ás orOdfOény ktabikuláMban. A 7,MNTK csillogtatta értéke* ferónycit én különösen ú SZÓI ellen, valamint n második
ft\'dkló flaók^éndea\'ídéjcbon mutatott egéézon nogy vonalú »\'« pODUpé^ játé-kot. De nem játszott alárendelt sze-ropot u DVŐB som. Lnhot, hogy a bnlszeroncen, talán Kovács II. jé napja if közreműködött, hogy a kék-fehérek ooV írtókea heJyzotO nem érlelődött góllá, dn mégis nxt kell mondanunk, hogy a jó t)VRK mellett is a helyi coapat magatabb ktaaizisu ceillogotl. Különösen úJI ez u három ragyogóan játazó fedettre. Héjia éíóto Irgjobb játékút nyujtottJi, ae Mihályi semmivel mm maradt mögötte. Ktae különösen az olaÓ félidówin játezott nagyszíirüen. Kovfws II. ez alkalommal ia hebizo-nyitotta, begy a legjobb magyar kapusok közé sorolható. A két hátvéd pár közül Kováén I. végig jól, Pörge eaak a második félidőhon játszott elfogadhatóan. A támadósor balszárnya remek. Juhász és Virág a lalslarugás magas iakotáját mutatta Iki, ínég az klöjúrás által i« hefolváaolt mérkőzés alatt. Különösen Virágtól láttunk nagyszerű dolgokat, A HzólcHondofl idöooli hyka is kitönÓon játszott, do Talpai felénk és olfogodott, mig Németh alacsony termete és t n-hnikai felkészületlensége (minden labda elpattant tóle\'j miatt nem jó középesatár.
Az ellenfélnél Oalamboa é-n Hzabő, • valamint a gólok olkmóre Bessenyei volt a vedelem legjobb tagja. A tá-iiUMlósorban az összekötők .igyekezoto tűnt "ki. BebwoioEOr meg wm tudott , mozdulni a kitűnően játs/ú Hójja mellett. —»_V- .
Döntetlenül játszott a vasút Slmontornyán
A- NVTE intézőjének meg nem erősilelt tehfonjelentése sierint I : I arányban eldöntetlenül játszóit az NVITE az SBTC ell^n. Részletes íu-dósilást holnapi számunkban adunk.
Eredmények
Ferencváros—Oamma 1:0 Nagyvárad -Csepel 3; | Kolozsvár Salgótarjn 2: 1 Uivld\'k-Szolnok 1 : I Ujpest—Eiekno oos 3:0 Vasas~-D-hrecn 3:2 Kispest—BS\'KRT 3:1 Diósgyőr—Tisza 2: I
hírek
Naptár. Április 3. m\\it> Krtut. kai Iii kürti pk. HrolesláiiH KercsElély.
Éjjeli g^ógvoBortári ügyelőt: Ma a Megváltó gyógyszertár klr&eehot-tór 31. a»am.
Kiakaniaaán aa ottani gyógyiwir-tár állandó ügyaloteaaaolgálatottaii.
— (A Maravidék apostoli k»rnányxéja)
A páiw Oszonlftógi-- XII. Pius, a \\| ui a vidék apostoli kormányzójává
Kovács Sándor szombatholyi püspököt nevezte ki. Az uj lüdy/etben
a magyarság nagyon sokat vár, amit eddig egyháziaf terén nem leliotott megoldani.
— (letejezlelttk atr. Qereacsér Istvfln lelklgyaksrlatal)
Vasárnap fejeződtök br> Nagykanizsán a három napos fórfitolkigyBr korlatok, amikéi, a Bzent Józsof i,\'i:\\\'házközsóg férfim részéi-e mntle-zott P. Öulyáa Qollórt plébános. A Itdkigyakoríatok vezetője \'Ir. t!e-nmesér István piarista tanár -volt, •akinek elóadúsai miiuk»nkor éhnéjiy-számlwi mentők. Vasál\'liap délelőtt
fél i) órakor szentmise volt, amit P. Gulyás plébános végzett ós alatta dr. (iemncséj- utolaó lH«zódót moud\'-ta ol, majd a férfiak közös szent-áldozáson vettek részi.
/
tarjAíi—pálcsics
1textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Gyér: Hagyar-u. 86. Városi töüilet: F6-ut 14. (Első Magyar Biztosító I. Telefon: 5-33.
Telefon: 3-44. gyár Biztosító Intézet palotá/ában.)
Telt \'
liH-1. aprili*» .\'i
—- <A ¦•gjrkidhrtMl leány-glmnázlnm)
(rnító íiáhwló iaV*ntientoMn h*l-[Mp, keddou rgggtd fi őrikor les/, utána hizoiiyitr&uykioH/táB. - (400 MifjkM«Iual levente IclkI(íy»í(ori»t»>
A i v kuni, I. ne II. Imi lr-vohuh, niio*itfy fó. bárom nu-loiklfOakortatot tartott a Jé-ziiít BbÍto ((vnplotnbaii, amclyokr-u iAhví vett di. Tliolwtiy /migmond loronte Cgyotlútoti nlndk i«. A túlkigyukorin ¦ tokát 1\'naka t\'bmnc luttanár ro-zc-tto. Vasárnap dékdétt dr. Vejáy JÓKfkif i-Hptm-íi n/ojitmit*>t mondott, majd ünnepi botutédbeu méltatta a hdktgynkorfatok jolontomV\'H ifjú magyarnál eletem. Majd utána mind a itojTJHzáz loronlo közös itJsvtttiU-
doRwnw jArnh.
A ÜO/.-K0KD0 nvilT* toii tokk*\' 7 árái<S! o>te 6 aráin, i Hétfő, nzorda oéntok délután és kedden ocói>k iun oAknok.1 TnWon- K«0
Fájdalomtót megtört szívvel Jelentjük, hogy a felejthetetlen }ó féri, apa, nagyapa, testvér és rokon
.Sípos Andor
hosszú betegség után Szombathelyen elhunyt.
Dróga halottunkat április lie 2-án Szombathelyen temettük el.
Nyugodjál békében)
örökké gyászolják feleséee Sipo-Andoi*t, gyermekei I.őxt\'ltli l\'.iidnú
ízül. Slp*i KII*, SJpM laWAa, veje Léjrrádt 1W#, unokái Légráaii
Mikio.ka «8 Léjládi Katinka,
testvérei, sógornői, sógorai é* kiterjedt rokonsága.
A magvarországi eumeniik megszilárdították az egész déikeleti harctér helyzetét
Ilertinbő* jelentik: A némot déliszárny keleti é« ósisiki arc vonóján a Iwlsovisták nagV támadásit szombaton a déli órákban kezdődöd erős tüzémégi olökésziti\'s után. Erre a célra a bolsevisták tiz lovÓHzliatlosztálvt és két páncélos iliindárt vototibk harcba, molyok széles arcvonalon támadtak a mimét vonatak állon. Az. elkéset -dett, naphoHuZat tartó -hareokhan a nemetek teljes el-hárító sikert tudtak elérni. Vonalaikat mindenütt megtartót-
W. \'
Kgv botoráéi helyet aaoiüiá! kiogyon litettek a fóarevoiatlst megtartották. A szovjot IfiO\'páncélosa közül üü-et mogBoramlíitottok, A -
Daueper és fi Jiug kőzött a német- gránátosok voltak a tárna-ifók_ néhány arcvonalon meg-temmixitífiék a meanz-ire előre hatolt *:»ii)ct élcsoportokat. Egy bolsevista lovas ezredet teljesen felmorzsoltuk. Ugyanuzon a\' töröld-ten egy szovjet lövészhadosztályt körülzártak, l\'roszkurov és Sztariiaz-lau környékén a német páncélos és
A magyar döntés st
A Deutsche Allgemeine Zeitung vasáánnipl száma Magyarország döntésének hutlmüvelelí szempontból való \'jelentőségével foglalkozik. A német hadvezetőség mindig egyetlen egységnek tekintette a keleti arcvonalat a nyugaton folyó had mozdulatokkal.- A márciusi fejlemények nycgiuntatták, hog>" a németek mennyire kezükben lartják a helyzetet. tV magyarországi események tíz egész délkeleti harctér megszilárdulását jelentik. A keleti hadszíntér északi arcvonalától le a KekeleMengerjg mindenütt a politikai öntudat jelentkezik, melynek katonai szempontból is megvan a jelentősége. Fölényben az van. aki kezében tartja a cselekvés törvényét, liz a törvény érvényben vau akkor Is, amikor nem elö-nyoínulúsról van szó. , Hogy mennyire a németek kezében van a döntő pillanatban a cselekvés törvénye, ez Juegntuíat-kozik akkoi*, ha az ellenség elszánta magát arra a támadásra,
gépesített kötelékek eredményes támadást folytattak. Egy német ro-[)ülŐköto|ék* mélyropüléswil !1\'2 szovjet páncélost és 200-n át" több jármüvet, moly nagyrészt csapatokkal volt megrakva, mogsommiad tt.
Tttrnojwt ellen a napol; óta folyamatban lévé támadás igon nagy tulorővel od iv ¦-zotet, hogy a bolsevisták szombaton botortok a városim és a város koloti és déli részén olkosorodott utcai harcok íolymvk.
Kővel ellen (öbb\'csátaropüló ezredet rendeltek ki a/, oroszok, hogy a "város védőimét szétzúzzák. Támadásaik a váror, hóa ÍTidöitink harcain ösH\'.eQmlottak. Köveitől északra ÓS nyugatra a nemet harci csoportok folytatták hajniüve-kíteikot es egé^s sor helyi sikert értek ol és •.\' szovjet kötelékekét visszavetették. A keleti arcvonal középső szakaszán soholsem voltak oni litésre méltó harcok, mert az előzó napokon olszénvetlott súlyos veazto-ség következtében a Dnyeper és Csiiuszi között teljesen inogszün-totto a szovjet támadásait.
ratéglai jelentősége
mélynek meg kell hoznia a döntést.
Nagyobb támadás előkészületei az olasz harctóron
fíetlinho1 jelentik: Az olaszországi arcvonalakon szombaton csak helyi tevékenység volt. Clark tábornok az elmúlt napokban, főleg vasárnapra virradó éjszaka olyan nagy caaj>atorósitése-kot és anyagkészíotot szállított az anzioi hídfőnél partra mesterséges
köd leple alatt, hogy arra. lehet számítani,: Rogy a közeljövőben nagyobb támadások kezdődnek. A ha-hadianyag szállítása még vasárnap is tartott. Említésre méltó az Apri-Mánál iSa Anzionál végrehajtott aiko-ros uémot rohamcsapat tovékeny-aég, melynek Borán néhány amerikai ImtonorŐdÖt felrobbantottak, siötTsr-tek egy támadásra készülődő angol csoportot. Cassinönál a német caa-patok lényegesen rnogjavitották állásaikat.
51 amerikai bombázót lőtt le tegnap a német védelem
Azokkal a légi csatákkal, melyeket tegnap délben vívtak az Alpeseknél a német vadászgór jk!k ós bombázók az észak amerikai bombázók, valamint erős vadász kíséretük ellen, mint az Intcriuf hírszolgálati ir,oda jelenti, u| német .vadászok ujabb kiváló sikert értek el. nehéz terepen, kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett. Az ellenőrzött jelentések szerint a németek legalább 51 északatnerikai gépel lőttek le, melyből ti négymotoros volt. A támadó német vadász kötelékeknek sikerült a szoros alakulatban támadó amerikai gépeket szétszórni, ugy hogy visszafelé teljesen felbont-lolt rendben repültek. Az Adrin északi részén és Felső-Olaszországban a rájuk váró német vadászgépek, valamint az olasz repülő kötelékek a visszaözöfjlő amerikai kötelékeknek ujabb veszteségeket okoztak, amit még nem állapítottuk meg pontosan
Miért távozik Eden a külügyminiszteri székből?
Zürich, április 3 Az angol hírszolgálat jelenti: A Daily Horald azzal a hírről kapcsolatban, hogy Edon külügyminiszter állásáról lomond, megállapítja, hogy valószínűleg azért, hogy az alsóház vozotéséhon és a háborús kormányban egyéb kötelezettségűinek szon-tolhosso jobban .\'az időjét. Külügy-minisztori jelöltként lord Tlover-broockot emlegetik.
A svéd Mprgenblall Eden távozásával kapcsolatban elsősorban azt említi, hogy a brit közvélemény legutóbb nyílt elégedetlenségét nyilvánította a kormány külpolitikája1 ellen. Egy másik feltevés szerint Churchill és Kdön között véleményei lécesek merültek, fel, Bizonyos tekintetben Eden nem helyesli azokat a messzemenő engedményekel, melyeket Churchill szövetségeseinek tett.
Unaer-Ullmartn Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ós natkóvas-, továbbá szeg-
átalányok beválthatók és
íj..- !iin->-.ij«pek, gépazij, esapágyfém és golyós csapágy igénylését elintézem.
DRAVflVOLfiYf
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
AramiiimUk lli«(4«., r.klíníolók, hlba|tl«nt4lik, t»i>i«rt \'•l»ll»ooalliii mlndnn villámon kardiában délelőtt 8-tAi délután 16 éeáiB. Tsaimmry-ut t>%, ,t»ja)}q.f. 2Q4.
NaK;kaitÍ2j
\'IMrKy: Fölb«nmarfldl iHkrthaz-eplftuzéaek beltjezoMP.
Hirdetmény.
Felhívom nlndea iDgatlautuIujdoaos\' én építtető flgyeimftt srra, huny ha vei Nngykanhsa varos területen olyaa telDemaarádt iakóhrt/. tplikezéfio. melyet aayughlAuy miatt lu\'Icjc/nl mim tud, azt jelentse be IrAsban hoiiáta Április hó is Ití.
Caak olyao lakóhácépllkezé^t kell beteleoteal, amelynek epltés&rc nz t\'pitfHl i!ii«r\'ih>lyt már kiadtam {•». arnoly bAznak legaláiih az alapfalai már elkészültek.
A bejoienteeoek a ktivelkező adatokat keit tnrialuiivznl:
az éplttefó nevét,
hk óullkezíii helvét (utca, tiAzyzAm),
az éiltéal engfdely BzAmát,
azt, hegy hány lakna készpJ az épületkén, továbbA hogy h lakAssk hány BzobAsflk, , .\'
vt>güi az ipttkesét beféjezéeéhez meg azüksóges /.Sroit aoyaftokat, ez utáb-blak jponlos n»Dnyl«égének teteora-
IA«At.
A bejelentést ak épltteló «s az illetó építkezés felelős azakórtöje (vállalkwő, kőműves- vngy ópItflníeBter) IrJAk
Csak azokat a bejelentéseket\'fogom. tfKyeleaibevennl az égltkezéa beieje-zéaéBek etdmozdhsaa szempontjából, melyek a fenti eláírásnak megtelelSen lesznek kláUltvo éa amelyeket a kl-iü/Mt IdGlg nyújtanak be.
Nngyknnfoia, 1944. mörolnB 31. ima Polgármester.
AJLUC
allindo alkalmaiás\'a ncrvcző lUat-vlnniakat, Uitet>z«rtŐkct ma(*a3 futalék J\'vailolmaiáiínl nlkalnm/iml,. BevA\'il eletén fii Hzeléat éi napi dijat ii adunk. Pftvld\'iitla Blzlestté li. T. Na^ykaalzia, rő-nl 1. 1070
Kaf«BkedeB*flé4atéskUxBlQ*l!*<-laAnit szunnall belépéue íetveaz: Kapoll (Oizer- és CKmegekertskedö, Horthy Mlk-lói-nt 2. 2
Svakorlotl ItlufikercsVedSirgédet eV fiííbiolgit (elveazflnk. — Köillsdviielrtk Sitív. B9. Aiuda Erz»ébet-tér. l#5t
AOAB-VÉTEL
VaiiHék JA állapotban levő baromkerckB-tyermeií- kerék part. Clm a kiadóban, 1K2
Bgy Ulköranílnl, söttlaaUrlie miivAny-lappal éa egy olaj, nagy Madonna teát-mín-kép kerettel egytiit ala«l4. Meple-Uiniiieto Suüi[-ut 29, hatul az udvaiban. Ugyanott érett trlgya kapható. 1103
Egy Jó hidaa eladó Rikóal utca 55. 1104
iékarikaii levo mély gyejmekkocalt vcizek. Clmct kérem a kiadoblvatalha le
adni.
1108
NyuláaKak ffs>almába I Tflbb rekcrticö nyulkcttec éei» bci^a éa cain-c*tla nyulakkal együtt eladó Bagolarne 112. 1i07
Ke/güiiybulca 5. az. alatt aladú iró-
*«!«. \'tlígOnytaitók, vlrígíllványgk ét 2 drh dabagó. J UH
.„^L11**1* ,ehír Leg&ora keltető toja, állasdőan kapható, darabja 60 fili. Sinica 12. im
BÚTOROZOTT SZOBA
BntoroKQlt uoba fü rdöaaaba használattal kiadó. Ci(n a Kiadóban. 1110
KÜLÖMPÉiü
Az u]dl«a|.tanulmányi ntamrólbata éikcxtem. Nagycn aiép moaclieket hoclam magammal. TovAbbm is iilvee pádloglau-lul kéiem U. Baion Mid nőlszabó. 1106
ZALNt KÖZLÖNY
POUITIKAI NAPILAP Kiadja: ,.Közgazdasági R.T. NBoykarnua" Kelelős kiadó: Zalai Karoly Nyouiutott a „Kninnzila^Bgl R. T. Hogyknuiísi" nyomdájában Nagykaniísan Nyomdáért telel: Zalai Karoty
886754
Ola:
Bond(oko7.al :-X
Tibotipos\'a:
84.
evf., 76. sz.
Nagykanizsa, 1944. április 4. kedd
Ára 16 fillér.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
ÍB*rk«*7.W#ég ém kladóhlvnuU: h\'ö-uc 6. waio. ftnrt^teftfl Aa kiadóhivatalt telate* 78. n.
Félerős szerkesztő: Barbarita Lajos
Któtizwtéat ára: egy hóaaprm * puneő 30 Qllé^
negyedévre 18 peniré 4o ttilér. Bgyeaszám: hétköznap 10 (1)1.. nzomlmton 30 nTL
Jelentések Budapest tegnapi nappali és éjszakai bombázásáról
lUilini jelentés Itutlapc-sl bomba z á sú ró l » k ö vet kc ző ket közli :
A magyar főváros fölött tegnap délelőtt heves légihareok alakultak ki. Német egy és kétmotoros bombázók megtámadták egy magyar területre, berepült északamerikai brit vadászrepülő kötelékeket és a kialakult légi harcok során Budapest környékén\' lí ellenséges repülőgépet lőttek le. A célzás nélkül ledobott bombák a főváros néhány lakónegyedél is eltalálták.
A Magyar Távirati Irodai jelenti : Ellenséges repülőgépek tegnapról mára virradó éjszaka több hullámban az ország légiterébe berepültek é,s terrort i-madást intéztek IludajHvst ellen. A légvédelmi tüzérség elhárító tüzében és az éjszakai vadászok közbelépésérc az el fenséges bombázok támadása nem tudott teljes egészében kifejlődni.
Egyes helyekről bombázásokat és tüzet jelenteitek. A kárjelen-
tés későbbi Időpontban kerül kiadásra.
28 négymotoros bombázót lőttek le Budapest felett v, A Szent Lászlé kórházra 30 bomba" hullott
Uorlin a Magyurnnuiág ellen in-tézotl támadásról n következőket jo-lonti:
*"A magyar főváros és vidéke ollón délnyugatról északamorikai bombázó gépok közolodtek. A magyar vadász rédolom együttműködve a német vadász védőiem mol szállt .ssombo a támadókkal. Nagvon eredményes .volt u \' léírvédolom tüzének a tovékony-tógo. Az NTI ártosüléso szerint a 200-nál több észak a meri kai röpülő-góp legnngyobh réaze négymotoros rolt.
Tegnap a iléli órákban n magyar főváros és kÖrnKŐkd nllon mintegy ISO északamerikai négymotoros bombázÓgé.p 0TO> vadászkini\'rHttel támadást intéztek. A némoi ós magyar vadászgépek már a boronüléskor harcra, kény szőri lottók az ollonsoges gópokot. Rendkívül hatásosan működött közro a légvédelmi tüzérbég, moly HudnpOBton II amerikai négy-
motoros repülőgépet lőtt le. Továbbá nom végleges adatok szerint log-alább ugyanannyi még a lelőtt-gépek száma.
Budapest főváros közönsége pél-. dós magatartást lamisitott. A jelentések szerint a főváros különböző részeit találatok érték a déli ós délnyugati iránvból négy. hullámban érkező támadásban. A polgári lakosáig vosztoségokot szenvedeti. A kórházak közül különösen a Szent László kórházat több mint 80 bomba találta ol ós a botogöklwn, a gyor-moltokben, az ápoló .szomélyzofbon halálos és súlyos sérüléseket okozott. A kórház épülotoibon nagy a kár. A kirendelt katonaság, rendőrség, lógolháritás .osztagai rondUm ineg-kozdték a tüzok eloltását és az okozott károk eltakarítását, melyben a főváros lakossága is alaposan ki-votto a részét. A. kormány tagjai felkoros (ék a bombázott, bolyokét.
II bolsevista támadások nem tudják megakadályozni a német hadvezetést harcászati tervei
végrehajtásában
Támadás előtti esemónytelenség a délolaszországl harctéren
A leoloti harctéren továbbra is a déli szakasz számithat a legfőbb érdeklődésre. A déli szakaszon \'folyó küzdolómnek azért van különleges jolontőségo, mert mindkét fél törekvése arra irányul, hogy hadseregük számára biztosítsák a mozgás szabadságát.
A németek rendkívül tzilánfan tartják arcvonalukat és CSok ott engednők, ahol a térség mélységét biztosit meghatározott irányban hadmüvcloik Kifejlődéséhez. !¦]/, a déli szakaszon leginkább észlolhotó. A lutreokban kihangeu-lyozódik a német had vezetőség magabiztossága, mely a vógsó győzőimet tartja ásom előtt. líz irányítja azt az elgondolást ia, hogy fönntartsa a múlt. évi haditerveknél alkalmazott olvot, vagyis:
északon áVátharc, a déU szaka-hzon mozgó liadpiiiveletek.
Kunok kövotkoztóben a szovjet offenzíva suly|H)utj» a mozgi\'isban álló déli Bsakasnoh van, ahol három irányban folynak a hadraflvolotok. Kővel és Ütanitzlau kórnjfjékón lutreoló német én magyar etapotok minden nyugatra irányuló v előrenyomulást fel tudtak tartóztatni.
l\'szkovnál a nómotok eddig kéaloJr totó harcokat vívtak. Most a bolsevisták néhány nap óta áttörési kísérletet kezdtek éá így uj súlypont alakult kí. A Dnyeper és Osauszi között 6 napon át tartott küzdelem a német védőiem toljos sikerével
végződött, a nagy órővol moginditoM támadások holyi jellegűvé váltuk. A Dnyosztor ós l\'rut között CsernÓ-víonáf tovább tartanak a salvos harcok. Tarnopol holyőrségo továbbra is ollonállt a legsúlyosabb támadásoknak.
Moszkvában agyonlőtték a lengyel kormány-megbízottakat
Az NTI jelenti a brit hírszolgálat közlése nyomán, hogy u londoni emigráns lengyel kormány kél vezetője, aki érintkezésbe lépeti a lengyel nép földalatti szervezeteivel, mint a menekült lengyel kormánynak teljhatalmú bizalmasa és meghatalmazottja jelentkezett a szovjet kormánynál, ahol őket hadbíróság elé álliíotlák és agyonlőtték.
Ez az uj bolsevista rendszer minden további nélkül fegyverrel inlézi ót a lengyel nép képviselőit, és folytatását jelenti aj kalyni tömeg mészárlásnak. Az angolok nem sokat várhatnak védenceiktől, a bolsevistáktól. Európa népei pedig hasonló eljárásra készülhetnek fer n szovjet részéről, állapítja meg a jelentés,
A neituuoi xsát< a telUettaégher ktirehdih
Délolaszországban nem történtek emlilésremélló esetné^ nyek, a .mcltunoi hólyag! azonban, mint német katonai körökben a hídfőt nevezik, az állan-
dóan odaérkező angolszász er fi-silések következtében közeledik a telítettséghez, ugy .hogy a római kapu ostroma nem várathat sokáig magára.
Finnország a módosított feltételeket sem tartja elfoghadhatónak
Stockholm; áprüis f NTI; Heavalolf stockholmi
körökben .ugy értesültek, hogy n módosilolt szovjet feltételekre
végleges finn választ kedd este előtt nem lehel várni. A finn fővárosban megvárják Paasíkiví visszaérkezését Beavatott körök értesülése szerint a módosított feltételeket sem lehet , Finnor- \' szagnak elfogadni. *
i234 angolszász repülőgépet lőtt le a német légvédelem márciusban
Berlinből jelenlik : A német légvédelem sikerének tetőpont-iát március havában érte cl a brit-északamerikai légitámadásokkal szemben, a legtöbb ellen- . séges bombázógépet ekkor lőtték le A lelötl bombázógépek száma márciusban 1231 repülőgép volt, melyekből kerekszámban 1000 négymotoros bombázó volt. Februárban 886 repülőgépet (öltek le. így a márciusban lelötl repülőgépek száma 10 százalékkal több.
[ebben az énben felöli ah-(fof-timerifati repülŐfjépt-j: kztf/nkL... 1q2ch .„melyekből.. ?fflö" nftji/motorns 7jV>/ji-\' bázó.
Ha egy bombázóra általánosan 8 főnyi személyzetei számítunk, akkor ebben az évben az angolszászok tÜ.000 főnyi repülőszemélyzetet veSz-i (eltek.
Szabályos harcokai kell vívniuk a azovf el erőknek bofoaviata-ollfnnh partizánokkal
Rigából jelenti az NTI : A szovjet arcvonal hálában bot-1 sevisla ellenes partizán csoportok alakultak. Az északi arcvonal mögött kaukázusi partizánok működnek. Cscrkasszi mögött olyan erős partizán csoportok működnek, hogy \'az itl. felvonuló, páncélos szovjet dandár kénytelen volt szabályos harcot vívni velük. Érdekes az a megállapítás, hogy a bolsevista ellenes partizán csoportok nagyrészt olyan emberekből állanak, akik nagyrészt és nemrégen a szovjet oldalán harcoltak. A bolsevista ellenes mpzgalmat az egész nép támogatja s ez-halá-: los fenyegetés a bolsevizmusszát mára. \'
Vizsgálatot indítanak a svájci légi affér ügyében
A N\'émet Távirati Irodn hivatalos közlést íamortot, moly szorint a washingtoni svájci Uövnt rlsóizbon folytatott mcgbeazéléat a svájoi kül-ügy i hivatalban a Rohaffhausont ii.s kornyékét ,ért bombázás mlatíi-Az Egyesült Államok kövoto moly mogdöblmuósét és sajnálkozását fejezte ki a bomházáa fölött, moly csak tévedésből adódhatott és mec-igérto, hogy alapos vizsgálatot indítanak az ügybon.
ZAUAI KÖZUÖNV
1941 jjprilis i
Felülírás a Magyar Élet Parija szerrezeleikez
Munkatársaim!
KdHrfútlí- Uhum halálának öü. ÚV7 fordulóján nagy fui;tlulul. következett be. a magyar nemzőt rójétóbofl. A szÖvetíWgcs német birodalom katonái Mngvuiórsz.i^ra érkeztek, hogy. so-gio-\'.\'^ot iivujisanak 11 magyar honvédőim i lemezeknek az ország ol-Icnátló erején-jk uiegriZorvozÓHÓli;>z s a fegyvertársi együttműködés tökéletes hiztositásához. A kolotröl közeiéi lő voHzély pusztulással fenyegette » magyar függőt lonsóglut és szabadságot, ámolyéit egy évszázaddal ezelőtt Kossuth Lajos nemzedéke vért ós életet áldozott. JX) nem-csak u külső veszély volt nagy, hanem itt bont az országiján K párszáz kilemóienel a hősiesen küzdó néjuet liadh(!i,í\';r hátttmögötl veszélye játokba kezdtek azok, akik miatt már egyszer a lombolus, pusztítás ürvénvóbo jutott a nomzet. 1W.Ö. ós 19.19 sötét hátteréből ujm. olóbujtak » zsidóság s .a vele szövetséges sxatwdkómüvosség, azotdálde-ipokráciá és a tetszetős jelszavakba burkolt liberalizmus cselszövői, hogy megtörjék a fennálló társadalmi rendet, szóHópjók U sorakőzössógen alapuló néiuol-uiagyai\' fegyvertársi kapcsolatokat. A magyar ós a német népnek tehát közösen kellett fellépnie n fenyegető külső és belső vo-tfzóji\'ok ellen.
Gömbös Gyula, pártunk alapító vezére - több, mint egy évtizeddel ezelőtt felismerte a kél nőp nemzeti mozgalmának azonos erdekeit: Miniszterelnöksége időjén ogyik bo-Bzédélxm ezt mondta: -»Kgy nomzet, amely nagy történelmi feladatok etóttáll; upielyuok vágyódásai vannak, köteles megállapítani mindazokat a fogy aU^koss águkat, amelyek bizonyos fokig hátráltatják nagy feladatit inak végrehajtásában." Kihunyt nagy vezérünk hozzálátott ezeknek a fogyatékosságuknak, Imlsó életünk súlyos hib-Uuuk felkutatásához és tdkikzöböléaéhoz. Itofonnpo-litikáját a fajvódobni gondolat s az ebből természetesen kövotkoző antiszemitizmus, a nagy- népi tömego-\' ket öss.zefogó nemzeti órzós s a szooiáns eszme vilto olfiro. Komi halála .után az a tábor, amely a magyar nemzeti és szociális reformok kiliarcolási\'tra olóhh a Nomzoti Egység Pártja, majd a Mugvar Elet Pártja nevőn tömörült, változatlan erővel\' követte a\'nomzoti és fajvé-dobni gondolat órvényi-ojuttatiWil, a zsidóság* és szövetségeseinek végleges. lotÖtósát s a szociális népi MngilSrOrszág iiiegtotemtóuét. A Gömbös Gyulát kövotó kormányok több-kövesebb lohetőaéggol , igyckoz-1ok is hí:- \'valósítani mindazokat a reformokat, amelyeket pártunk olsó vezére Nemzeti Munkatervében ÖKSZOgOZOtt. Miigyavország a eöm-1)őbí .politika utján mind külpolikai, mind pedig gazdasági és szociális,, valamint honvédelmi téren nagy lé-púsokkol haladt ölŐrc, Ma rendkívüli történelmi föladatok olólt _ állunk s ezért ;koll az ó politikájának teljes ós gyors órvónyeaitÓKÓt a nemzet töitenolmi;oéliftuuik, de ugyanakkor BZövetsógeseínlOíek s az egész ouró-pai közösségnek erdőkében a nemzeti élet minden területen bizuisi-lani. •\', . ,,
A magyar nomzetre háruló ui feladatok megoldásain Kormányzó Urunk uj kormányt novezott ki, amuly olyan férfiakból áll, akik az alkotó, tololós johlwldnli gondolatnak, u Szegedről diadalmasan elindult koreaztóny és jiemzeti oszmé-nok hótor harcosai. A szegedi gondolat a a gombosi politika vonalán találkozott az ohaiílt napokban, lo-zajlott .eaouiónyok során a Magyar Elot Pártja más építő jobboldali politikai, honvédelmi é;. társadalmi, szorvöKetokko], amelyekkel kandtvo kívánja mind kül-, mind nődig lx*l-politiKai, honvódolmí és társadalmi, valamint gazdasági toron a magyar feladatok megoldására a nemzet
minden eiejót egybefogni.
A Magyar Klet Pártja s annak olódio, a Nemzeti Egység Pártja, mindenkor a magyar nacionalizmus harcos szorvozete\'volt, tamteszof.es tehát, hegy ez a tábor most. a egy erős nacionalista Magyarország twlt Ci\'vonsulvánnk kialakulását n kÓljii.
.Iiiiü
Gömliort Gvula atuuk idején nemzeti öiifébiöágiinkról igy nyilatkozott: .Nomzet vagyunk s "jogunk ós uiőiik is van, hogy\' öncél legyünk b no idegén célok eszköze. A*z elv olv régi, mint a magyar nép Európában. Alapelve ez a magyar álla luisúgiiuk, őseinknek ezeréves szóul hagyományú, a jövondó iioirizedé*
köknek onaegohiuaotottoii Öröksége, amoly hoz ragaszkodni eleugedhotet-ion Kötolessóg, mint őseink ragaszkodtak rcndithctottonüU Gömbös Üyada tábora, a mi pártunk, mn is igy gondolkozik R igy oroz a magyar fiiggotlenségről é.s «zabadHágról s megn.vugvásaal útlnpitJbuDJ.uk meg, hogy \' német szövetségesünk ezt a magyar \' álláspontot minden tekintetben tartja, fippop ezért tekintsünk mindenütt megértő barátságtól! német bajtársainkra, mei\'t az ó sorsuk a miénk is s az ő győzelmük
11 mi győzelmünk is.
A bokövotkez/jtt esoinényok |iár lujik életét és jövó szore]»\'1 csak atnivíban érintik, amennyiben eddig hintetett fVszmóiuket nem etowlül oldjuk iiioe, hanem karöltve azokkal a •jobboldali erőkkel, utiiolyok szín lén Gömbös Gyula politikáját vall
ják magukénak, Sitójay Döme, Magyarország minisztoroíiuiko, a Magyar Elot Pártjártak tagja ós pár-tünk vezére. A kormány tagjaínak töhliw\'ge is pártunk tagjni, terin-szotes tehát, hogy a Magyar Elot. Pártja eddigi vezetószereiK\'t • mind az orszi\'iggJ\'VUéslH\'n. mind pedig rtz országban változatlanul megtartja. 1\'ártszoi-vezotbink ékjüket ós mükö-désűkot az eddig is követett határozott joblK)ldali irányban tovább folytatják s utasitást továbbra is e*ak a párt országos elnökségétől, illetve az országos KŐZpOnt hivatott közeliéitől fogadhatnak el.
Arra kórom szervezeteink tiszt-sógvisolÓH és tagjait, hogy érezzék út 11 mai idők nagy történelmi felelősségét. Az - utánunk következő nemzeaók élete, sorsa a mi magatartásunktól függ. Nagy erőkifejtések ós talán «>hn nem látott.megpróbáltatások elótt állunk; Kg>sú-uüuk, fegyelmünk, nyugalmunk és lankadatlan ¦¦ mimkÚJik lobot csak záloga a jobb magyar jövendőnek. Az utat és a célt ma is Kormányzó Urunk mutatja\'. Ot kövessük ós az ó szavára figyeljünk. Legyen minden szervezetünk, minden párthi-vünk szerte az országban hűséges harcosa u független, nációnál istn MflgyaromógnaK és haláláig követője annak a zászlónak, amolyiv pöihbős Qyala ezt a bárom szót irta fel: ^flátörság, bölcsesség, lx-csülot le
vith Lukács liéla 1 1\' Att\'gyar Éitt Pártja ors*. tintát
Kiterjesztették a rögtönitélő bíráskodást
\'"\' \' \' \' olyan eseteire, ha \'azt néni Kfr
fegyverrel vagy robbanó unya^-gal kövelik el s ha az nem is
\'Budapest, április 4 (MTÍ) A konnány tagjai Szlójay Dómé líiinis\'zlereinök ebtőkletóvel hétfőn (lólutítn 7 órakor ujtibb minisztert:ni;\'u s-ra üli össze, A miniszlerlanáes elliatári>zt<t, a rőgtónitélő bi-ráskoilás klterjesz|ésél. a gyilkosság, rablás, lopás ős ^v-lőrés.- A szó\'i\'lékos eurherölés
tartozik a légvédelmi slatáriáli.s eljárás alti. vagy azl nem léif védelemmel kupesolatban kövei ték el. A továbbiakban a mi-nisztertttnáós idöszer.l fcortuánv-zati kórtlóscket tárgyalt és este 10 órakor ér/1 véget*
Légirladé itáá kél órán Miit lllos telefonta magéiseizélgetégeket folytatni
\'fíu\'tmpesi, április 1 (MTI) A kereskedelmi és köz lekedősügyi miniszter rendeletei adott ki. melynek értelmében a I égiri ad ó megszüntetése ti Ián
kél órával távbeszélőn magánbeszélgetés! folytatni tilos. Ennek a végrehajtására a postahivatalok ügyelnek fel. Az ellene vélük készülékéi a posla halu-dúklaUtuul leszereli.
Az orvosi kamara is a numerus nullus mellett foglalt állást
Az Országos Orvósf Kamiira választmánya ülésén egyhangú lelkesedéssel üdvözölte\' hiva-lalbalépéso alknlm\'ávil vitéz .faross Antal belügyminiszteri ős öt a Magyar Orvosi Rend együttérzéséről és támogatásáról biztosította.
Az Országos Orvosi Kamara választmánya megbízta vitéz Csík László ügyvczcHí alelnököt, hogy személyesen közölje a hel-ügyjrtiniszterrel\' az országos választmány álláspontját a zsidókérdésben, mely szerint\' a választmány a keresztény magyar orvosok \'létszámát elegendőnek
tartja ahhoz, hogy ésszerű rendezéssel a közegészségügyi szükségleteket megfelelően elláthassa. Az Országos Orvosi Kamara, mint a tmdthan, ezuttal is áL lásl foglalt léhát a mtmerus nullus mellett ós sürgős intézkedés-kóiil kéri a helügynníniszterlöl « kerületi kamarák olyirányu fel-halnlmazását. hogy\' azokat a zsidó orvosokat, akik ellen bármely etikai kifogás felmerüli és azokat, akiknek eltávolítása a közegészségügyi elhalásban zökkenői nem okoz. a kamara Ingjál sorából azonnali hatállyal törölhessék.
tarjAn-palcsics
textilipart 4a kereskedelmi vállalat Naüyhánlzaa.
Qyár: Magyar-u. 86, Tetefon: 3-44.
Városi HQzht; FŐ-ut 14. (LÍ$Ő Fia-ayar Biztosító Intézet palotáiéban.) Telefon: 5-33.
„Tanár urak, tanító urak... köszönjük I"
Kaptuk ós errvüttőrzé örömmel adjuk közre az nláhbi sorokat:
Már o Veni Hancte lólokwtolő gyermekfeMpgjai in szokatlan időben szárnyaltai a Saontlélek mennyi.i trónusa felé. Ajfcitos koi-eszténvi szívvel ott térdottünk mi, ntiülók kicsi éss nagy gyerm<?keinkkel, kérve Mindenhatónk áldását az eljövondő tonéVi idejére. Fólolomteli aggódÓB-sal bocsátottuk titjára gyonnokein-ket, látván fejük felett k\'bogni ;( háború Domokles-kardját. Baülój acgénlásunk közepette mógis bíztunk Toremtőatyónk segitő jóságában. Szivünk viráttait, életünk bimbóit engedtük útnak, sokan- az btsfl útnak, hogv- tudást és szellemi táplálékot gy\'üjtsenek maguknak. ayf,eljö-vendó életük.idejórr*. Kórdón tekintettünk a megrövidült" tanév elején iskoláink nAPHájn felé. félve. nOg>\'
az ü rövid tamdó miatt hiányos lesz. Aggódásunkat megcáfolta, az elvégzett, munka megérvtt gyümöl-OB0, önfeláldozó tanári és Uuütói munka bMaütotossóge.
Az eredménv hálára ós köszÜnótra kötelez mmdnyájtinkal az iskolák tantestületei\' irányában.
Köszönjük munkájukat 11 magyar nép, nz apák ós nnvák nevében, kik ismét itt térdelünk Isten hajié-kában, hogy hálánkat küldjük Gondviselőnknek,, ki gyomiekeinkht az elmúlt tanévben mOgVÓdtn n há htfrp nesztitásától é-s felviláttosilotta elméjüket a tudomány és kultum számára. A Voao\'tiiu hálaimája száll országszerte Isten hajlékából n niennyöi trónus felé, áldást kém-gyormekoinkre és azok tanítóim.
Köszönetünk egyszerű emberi ozívböl fakadó szé.\' melvet lelkünk üteme diktál nikiinkrn. Ibiin és köszönet azoknak, r kik ott állottakt rrenditbetetlen nyugalommal, it szi-rónnbucrások közopet-tm is. Lomb-hulajtó deres ősszel fo\'zdték ektfttó, iH\'volő munkájukat éis most a tfigV\' fakasztó tavasz kezdetén felezték 1k> ezt, n haboní szesz/dyessége folv tán. Rövid ö^t iM\'map\' alatt ültettek \'át a. tudásimagvaeskáit gvennoknink lolkóbei liogv otl moioVuinékonyüIve nz nurópai. kultuiiit-éis akei-esztóny emberiség javait szolgálják. Figyelemmel kimertük munkájukat es a látottak alapján megtanultuk még iohbnn liocsúlni, értí\'^kelni aat; Látjuk kicsinyeink apró Uitüvotósót,-hnUjpk ajkukról a magyar tudóst és vallásunk taiiainiik ismorntv\'t. Láttuk az iskolából kíazorult tanerőket la-Hitványaikkal iskolaudvarban, sétatéren ós vasúti íétánvuü, arcuk hi-dofr böjtiszéltól pirosraesipve, ke-zükl>en főkönyvvel készülni az ösz-szefoglalókra.
I Most* hogy elhangzott Imlaitnénk,
magyar szivvol, keresztényi lélekkel mondunk íköszöjjotot a tanítók, tanárok iKiewtik\'tes önfidáld(»z.ó munkájukért. TIóAökként, a kultúra és.tudomány terjesztés hőseiként tja*.teljük őket, kik munb\'ijuk ú-ljes lal-havntéaóvol küzdöttek n diákság és a magyar Haza szebb, böldógitbb jövőjéért.
-ot- •
NapiAr, Április 4. Kedd, Rom. kai. Iiider.plr. Protesláne Irldor.
Ejjoli gyógyszertári ügyolet: Ma « Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 81, szám.
Ktnkanizsán aa ottani győgyaasr-
•ár állandó ÜP>1»t0trtíity,r1|ga\'l»tnt;t)irt
— (FourászOzlelek zárórója)
A iiagy\'knniíisai fodrászüzlotek nagypéntekon déli 12, nagvszoniba-ten délután 6 órakor zárjak üzletei-kot. Húsvéthétfőn déli 12 éráig n fodrászüzlotek nyitva vannak lál-nöksóg. .\'(:)
A G0Z-FORDO nyitva van reggel í órától este 6 áráig. (HótfÓ, asorda, l>óutok délután óa koddou egész nap nfiknok.) Telofon: 560.
tSAUAl KOZIIONÍ
ta pinot leégett a ietenve) öraghegyen
LeTtiuir, április \'4 (Tu<t(\'>sitónk teírfonj^hmlHr) A Lctoiive közelében, lévő öreghegyen nagy tűzvész pusztított. A tüz olyan hntabnas pusztítást végzett, mninörc emlékezet Ato nem volt j>éUfa ezen n vidéken.
A szeles tavaszt időben az egyik hegyi pincegazdn 10 éves fia megéhezett és a pince elolt a szabadban tüzet rakott venyigéből. A tűzön lojésl akart sütni magának. A szél azonban belekapott a lángokba, először is a pince mellett álló szalmakazalba, amely hirtelen lángba borult. A gyerek tehetetlen volt ni eleinek erejével szemben. A lángok pillanatok alatt átcsap tok a pincetetóre és egy-kettőre
lángokban állt gz egész pincesor. Huszonöt gazdának busz pincéje vált a lángok martalékává. A hegyi hajlékokban lévő bor is mind elpusztult, a hordóknak csak megfeketedett abroncsai maradtak meg il tüz nyomában maradi üszköv romok között.
Az oltáshoz kivonult u lakosság és a német katonaság, akik együttes erőfeszítésének köszönhető, hogy még nagyobb arányúvá nem nőt) a veszedelmes hegyi tüz pusztítása
A kár igen nagy. megállapítása folyamaiban van. Meg. indilli a nyomozás a tűzvész pontos okának és a felelősség kérdésének Hs/tázására.
Á rendirséa tovább folytatja a zsidó-rendeletek végrehajtását Nagykanizsái
UH i, ii|inlis A,__
hírek
A NAGYHÉT
rilágremgetó \'golgotai drámájává* uiig,.noha, .de aotyi nem forrod a tutyi fa őiize á rftágyarság, jnint az tdén. Meri még noha annyim nem volt (ekei-) a magyar égbolt /•ts onny* ellenség nem zárta körül :vaegyiirüve1., mini HMt-hett, Xrtit profanizálás akar lenni, ha ,i szorongatott magyarság ngy érzi, hogy hasonló a sorsa, az életé: a megetufolt. és halálra iit\'U Igazsággá!\', akinek írem volt más Inine, mint az, hogy az igazságot szolgálta, azt hirdette én tirróf. tanúságot tett, A far>zea#ok éts inübudók kaján, afeán ott vigyorog, a pilátusok onmegnyua-látása: >»«»t -az igaztág?* Sirba szereinek tenni és rája sziklatömböt: hengergetni, hogy ne tud: }un feltámadni és üregének fel-irásara csak egyetlen ¦ jelölést liaszitálni: ¦•/•\'vitt.. .<- A Nagy-hétbelndiilás c fromor megrázó perceiben mind--:n magyar via-gábaszáltással, alázattal fordul a megkínzott, megcsúfolt Megváltó-hoz, hogy háritxa- el .országáról és -népiTŐl a veszélyt, amelyet
" IteMmói fiai rája zúdítottak, ítogy letöröljék a \'térképről\'.-De a magyar fionvfd, o tengely katonái
\' — mindmegannyi alkazári hó-#ök, ,- tudják, hogy Árpád szent hetiéről a kis ItajlékróC van szó, altot meghúzódik édesanyja ólébr bitjoa egy-egy gögicséló élet,amit élet és vér árún is védelmezni kel\'. Annyi vészen, viharon ment <H a vértamt nemzet, annyi ellenséggel kitztttytt végig és ma mégis itt ál1, mint vihariálló\' tölgy\'és dacot mÍTidrnnc\'\\ bizalommal tekint az ég felé, ahonnan segítségei vár és. áldást fegyverére, , A Nagyhét c. komoly, megrázó nre./ii napjaiban bízó reménységgé* tekintsünk a közeledő fMtámaaáéi ünnep felé-, hiszen anni/ira égy a mi íiletilnk, hogi/ itt is keli hogy a nagyhét szorongattatásai után elkövetkezzék a magyar nem :et számára a llnsrét, a Feltámadás, a Jutalom, a Mégdi-• söiilés napja, hogy hálatelt szívvel zenghessük el a diadalmas magyar AUektjál! í..
— í*. vár^hnzörólj
l)r. Krátky István ixtltfárimwter tc\'it Itoti bcteirri/tduidaágra, mogron-gúll cra^exKégénck holyroájlitasa véneit, lialatoníüriNiro utazik. Távol-trte alatt dr. Hegyi bajos |K)ltfár-inosiáclwlyotteH-fujyigyKu vptto ál >i \' ViüohÍ ügyek ¦ vi\'zolósét a tegnapi naptól. * Dr. I\'nu-I; István városi tanáraitok régebbi txitoységo a tértién kiújult és azt litidaix\'slon közélteik A kezelés több Imlol vesz ieouyU), uiniily időm dr; Praek István betégszubsdságon van.
— (Kinevezés)
A belügyminiszter dr. Martos Imszló Csáktornyái szolgabírót Szolnok -Doboka vármegye törvény-ható-•hágához várinegvei nljeiíVzövó nc-rozte ki.
Nyugdíjazások a városnál,
Nagykanizsa város nyugdij-ügyi bizottsága tegnap délben illést tartott dr. Hegyi I^ajospol-.líáimeslirhclyettcs elnöklete alatt, amelyen foglalkoztak a legutóbbi rendelkezések alapján dr. Kreiner Zsigmond kórházi főorvos, a belgyógyászati osztály vehetőjének" és Szőnyi Sándor városi árvaszéki ühíők, városi rendőri büulelöbiró nyűg-dijiizás.-inak mívivtl \\ biZűtü:ág "U\'gálhipitotlu mindkét esetben :i nyugdíjjogosultságot 6s ugy dr. Kreiner Zsigmond városi közkórházi főorvost, mint nv.i Sándor árvaszéki ülnököt tZolgálntuktól azonnali balállyal •lelmenlctto,
, A nagykanizsai zsidó üzletek zár alá vétele ulán, a rendőrség a kiadóit rendelkezésekhez képest, felhívta az összes nagykanizsai zsidó egyénekel a rádió. fénykéi>ezö;;ép. látcső, revolver, puska, vadászfegyver, kerékpár, motorkerékpár, autó, Írógép1, stlí. beszól; :\\ látására. Többsziíz rá\'lió\'. különösen sok b-rékpárt, köztük moli\'ikerékpárl és egyebeket szolgáltattak I>e a rendőrkapitányságra, amikről jegyzékei készilcllck. Az eddig l>cszol gáltatolt tárgyak több rendőr- |
v nagykanizsai törvényszék uzsorabi\'rósága, dr. Almássy Gyula törvényszéki elnökhelyet, les, egyesbiró. előtl állott vádlottként Doné Béla nagykanizsai !cíe til kereskedő. Az volt ellene a vád. hogy férfiingre valói és más kelméi az árkonnanybizto-silag megállopiloll árnál magasabban árusította, vagyis úrdrá-
ségi irodái zsúfolásig megtöltöttek, sőt a pajta is teljesen megleli az udvaron.
Miután a rendőrségnek pontos jegyzéke van a rádió, kerékpár, fegyver, slb. tulajdonosokról, már a legközelebbi Hajnikban liázi\'ól-bázrá járva ellenőrzik hogy mindenki eleget tt\'tt-e a beszolgáltntási kötelezettségénél. Miután tudomására jntoll a rendőrségnek, hogy néhány esrjlen az illelö kivenni Igyekezel! készülékéi a . rendőrségi zár alá vételtől, ezek ellen elj í-| rás imlul.
gilást kovelett el. IVne fíela azzai védekezelt. hogy a szóban forge kobnét cgy budapesti kd-véházban egy ismeretleii ftgy-uokltil vásárolta magasabbáron és (lacárá ennek, Ó nem kéri tobbet, mini amennyit o maga js fizetetl evie, igv büntelennek valija magati / \' A biróság a bizouyilási fija-
rás -befejezése után bűnösnek mondta ki Dene Bélát u vádlHdi cselekményben, de figyelemniet volt h. fennforgó körülményekre és azért vele szemben az enyhítő szaka szl alkahnazla és ,r»00 pengő pénzbüntetésre Ítélte, Az Ítélet jogerős.
Felhívás
A nagykanizsai rendőrkapitányság felhívja mindazok figyelmét, akikr. évi március líl. után zsidó tulajdonosoktól rádiót, kerékpárt, fényképezőgépet, látcsövet vásárollak, lioüv a vásárolt tárgyakat zsidó tulajdonosaiknak visszaadni, azok. pedig a rendőrkapitányságon haladéktalanul beszolgáltatni kötelesek.
A kapitányság vezetője érte-sili ;i közönséget, hogy anterná-lási ügyekben senkit sem fogad.
— (A vár megy eháMrél)
A féiapán Bohoiriik Tlona vár-
tmiíO\'^i kezeié, efiaktornyni lakost várumgyut ir<«l;iN\'í:édtiv/.tl.\'-, -.,/. l/\\ lucgürotiocUitt iuiz/iifii álli\'uirn pedi}.i Döniötöi" Inni várinoi;\\(\'i dijnok, hü-niegi lukOüt nnov.lv k!.
— {Retazar szegényt vendégelt
mee a veszpréwl pflspok)
Mindözoaly Józso(< voaznrémi mc-uyéápiiapuli abbéi az alkalomhól, nbgj- átvtdto \' eiívháwiiogyéjo ko/ inányzíÍHát, inoglálo^pitta a vt\'h/.pré-iiii wz<iroU;tház!it öfl w ott úl?olt t?00 Hzogéuyt olxklon látta vendégül. Ka a iHiniutatko/.á\'i méltó volt a püapök egjéniaíjgéltez.
(Halálozás)
Oyáft\'zn van a nagykanizwii OTl-itak. litiynui .latrán bizt.. II. ot*zt. linxt uni hajnalban, hosszas szenvedés utiin, í\'rt «res koiáNin iludapes-ttm elköltözött az élék sorábél. Kfi-»o>4tét. évtizeden át azolgálta példáa kfltolességtiidottól (•» \'Odsedó busgó-aággal ii niagyai\' társadaloinbi/.tosi-ti\'iM Ögv\'ét.__
Elsé szentáldszás Nagykanizsán
A/, tdén Fekete vasár a ap Járultak as elsé RZeaialdezAehez a nagykantsaat klhlHkoIrtnok. Niiu\'y veit a siölflk éé hoztátartozók öröme, anilknr aeok kis magyar, legnagyobbróaxak Onnepl dlav-boii bevonult a tampléoibA tanítóik vezetésével éa ott várták a aagy plíhv nato(. amikor a világ legboldogabb te-rereinlményévé válnak. Lehetetlen meg-hatottsAg nélkül véglgnásnt a aok er-tallan atigynlkAt. amint alvó lélekkel azeíprlk\' tekintetüket s tóaiuvra, abol maga a« Istenemberiakoxlkrakt moet kenyér aaíne alatt le|thi he-í./Ajnk. Aj* tatos\' lmádaag ¦ kl" ajkakoa; firöm-küiinyek az elet aehéz keresztje alán megtört sztllók mosolygáa aresa.
A Szent József (terenecs) plébániatemplomban a VeeBeyutcal ktrxet gyermekei járultak elno srentáldozas-b07. A szentnilsót 1\'. OiulyrtM Qollért plébános mondta:\'aki evangélium ut&a ezéi> beezedat Intöwtt gyOrm^kekhez, szfllókhöz. Majd TtfihaftRiotl a Rvernté* kek ajkairól a bitvalláe, a KilHztue \\ü\\-aégha* való rSgaszkodáa. ¦ TféTekentelft olllanatok. Hald th Oulyaa éa I\'. KlrAly-talvi JenÓ osztották kl a szentségeket Tedeum utén a gyermokaerea átvonult a tebérterembo. ahel nt egyaázközség szeretetre Rget Ivei vArta Okét, de ezt csakhamar megzavarta a légiriadó... A Jéins Silve templomban a Rozeonyl-uleal körzet növendékei JAraltak az elsó szen(Áldozáshoz. Itt a szentmisét dr. Vajay József esperesplébAnos ce-lebrAlla. majd beszédet intézett az egy-h.Az nj fiatal hiidseregéhez- A szentség kiosztása titán a növendékeket a Mlsx-¦mlÓshAzban vendégelték meg szeretet-rtMgetlyel,
Sek-Bok nagykanizsai esalAdl hajlékba hófehér boldogság kopogott be tegtiap az elsfláldtzé gyermeken kérésztől ...
r hArfa könyvek tavaszi újdonságai.
Náday Nagr Ferew
És íerraett a föld
A magyar falu éleiének
keres it metszete Ktftre 22—, f.l.vo 17
Gaada Aaaa
Anna nini meséi
K*tl!)llíl UCbb FíJlüVI-ll.
Kart. 9 5í, kStve U\'20
Náday Nagy Fanne
Nísiíj előtt történt
Hiilwi Nlpoly, * Vinn- küi-
¦yáka «• Ci»[l «tlial*. Kfiiv , 1* - , fQiva 8«0
Kaphatók és megrendelhetek minden könyvkereskedésben.
Lábbelit és talpat kapnak az arra szoruló iskolásgyarniakak
-A bóranyaggazdálködás m. kir. kormány biztosa mi^yjolonlési\'jgi\'i akciót szervo/Alit inog, amelyről kör-irntban most óiioHitotto a-köwIbitj\'Ls-űgj\'i kni-máiiybiztoHoknt éw a tunfol-ügvolőtiégbt: A kór iratban közölte a bőraUyaggazdálkodáu ni. kir. kormánybiztosa, hogy a valh\'ia- és köz-oklnfáflfigj\'i mmisztorrol . történt inogi\'dl;t[MKlás értőimében az, arra Inú\'inkább- rászoruló ískolásoyonno-kokt\'t a kőzoljővóbon kéaz laobolivél és tíili«i!ásiit való bŐHnlppál látják ol.
A kor ind megállapítja, mélyek nzok ;\\ szenijwnwk, amelyek"! nz akció során az igényjogosidtaág ol-biráb\'ifiáná! figyólolnlio kelt vonni, így oláósolb;in az iskolától nagy távolságról iohhz ulaktm lK>járö gyor uiekak igényjoKOBultoki úgyszintén
tíz olyan hmkötoleiiolc, akiknek láb-holijo igon erősön -igényi)© van vőm Kész láhlioli elsősorban azoknak juttatandó, nkiknök már javilásra
nlkalmas oíjVÖük nines, míg azok a gj oniifkok, nkiknok cipőjük .rossz, do inotrjávitható; azok talpbérl kapnak.
Az akció lolwnyolitáaa a tanfol-üpoolőségok utján történik. A tan-fel ugyolósógek az iskolaigazgatók U\' knpí\'solásával állnpitják meg az i.-|-tálás worrwidjél és ;i közellátási kor-mánybiz,í<l?ok a roudolközősükre álló korot figjelombí\'vétolévol dönUmok űrről, hogv ogyes iskolák hány jiár oiinV-tulpaíásárá való lalpbőrt, bloivo kész lábbelit kapnak. 9
Az iskohisgyornuikok lábbeli éa uil|)liómtlátásánt külön utalványt rondszorositenok. Az utalványokat az iskolák igazgatói névrószólóan állítják ki.
A közelláu\'töi kormánybíztoaok által mogáilapitott knroton bolül tv szükutigos utalványokat az iskola-igazgatóságok közvetlenül kapják meg. /^~N"
500 pengőre itélt az u^sorabíróság egy nagykanizsai kereskedőt
- (Mlnatszeaty püspök
fcfeftffnete a Zalai K^/lilayHck)
Mindszonty Jóaaof vesjinrómi nie líyós\'püspők iuí alábbi Borokat intér.t* a Zalai KöalÖnj aCTrkMrtőaópihfw; :JIáláftan kósaonöm rcsapréint püspökké tortául ktiumv/woin alkalmával küldött fcndvoa inoűernlókw-jschI é* júkÍTán!iúgi)ka(. HÍkoiii, hogr a Szentlélek kogyélmé fcrvnbhrá i« támogatja majd munkámat, amellyel a* Anyuí»w*iLU»iyrhá*\' ősi outavai* Ihi-xánk ügyül elősegíteni\' azáiidöko/out. Sautttotpoljaa kÜaiöntáaBa) maradók: Veszprém. 1044. ári március hová-bun Jóssoi püapök,<!
— (A leventék lelkigyakorlatáról) - -.¦>L.¦> !,v;n-ii\'i hírünkké! helyea
bitjük, miioiuivibon azt noni l\'iiuku Korone, bánom Horváth Jöwof hit oktató tartotta,
~ {Nagykanizsa Zalaspáil bajnoki sakhasapstverseny)
Balatonhmiügyörgyón, mint kön-
ponti fokvÓHü bolyon ras&rflap folyt In a mórkÓaóa a /alaajMkti "líuazár-eiiola sakk-körmi. A nagykanizsai versenyzők nomtöródömatigo miatt a* elképzelhető kwyuiigóbb Bgyüt-
teat lőhetett csak hovonyóasvo ki-állituni ós igy a csapat csak becaü-IciIhíI indult küzdelembp> Ab ollrui-felet fűtötte a tclkeeedés, oróit azol-IrinoM ügyi\'ssf\'iggol állította csatasorba. A roroony már-már Znlnapáti JHVÓra dóit ol, amidőn Joó Imro láLszenV/, bár tiszt hátránya volt, mégis h.uiiu latos asivÓSSággal tartotta a védelmei, sőt ellenfele pillanatnyi gyöngeségét kihasználva jhuii csak kiegyenlített, de BKÓtlenioa, áll-
hatatos oÍ\'ÓS nyomással •( és fél órás
birkózás\' után térdre kényezoritct(<> ollonfolöt. Kg.vodü! Joó Imro mon-tetto mog tobát a csapatot a biztos
voroeégto). tiyó/.Utk meg Vanits Ferenc álig Us porc alatt és Lüa/.tó Imro. Vogorodtnóny 8 és fél --8 óa fél Xagykanizsa javára, Vlinta kö-zchimllhan Csáktornya ellen és most is, erőtlen kanizsai csapattal a to-
váhbí versenyekben indulni noni
szaluul. i\'lmboroljók meg magukat év. álljanak ki tudásuk legjobbjával eröaebn sakkozóink la.
mnzi
Hamupipőke
A gyormok életének folUvsülhe-let Ion kinőne a öieao. A g\\ ormok szemo más, mint a emuik, folnöt-lokó. 0 néhány kavicsban, vagy kái-tyalapban varat lát. Milyen szo-n\'toEtel szorítja magához rongy babáját aMogww*gónyobb gyermek is, mert H szívnek azon-tni kell. Kr-kötcal iga/Hágok győzik le a bOSKOr kányok és más ármányok csolveté-aeit*. Az izgalmas légkör kitisztul. Itugy » tőkéloios Itohlogiuignak nyissa ki kapuit. Hányszor ós hányszor sajnáljuk mi, fölnőttek, hogy vége annak n kornak, melyben a moso-világ polgárának éreztük magunkat.
Vfdnmonnvi nwso szép ós inindon nemzőt gazdag gyöjtöménnyel ron-dolkezik. De vannak örök szop mosók, molyok ói-sZaghdtárokop tul tor-jodnek ós az eml«aiség közkincsévé válnak, ilyen a Ihunupípőko is, moly a, filmen olt kezdődik, ahol a mosebeii. — itt a vége, fuaa el véle VÓgftÖdik. Megelevenednek a mese szereplői ott ahol már abba maradt a mese. Hamupipőke szorény, tiszti óloto elé uj akadályok görtlülnok, amiket a filmrendezés ügyes, hatásos, szellemes trükkjei oldanak meg. Varázslükör, csodató, sirigtartú szereiéini\' Iswzprkónymotor tarkítja az osoniónyi\'kol, melyek harmonikusan egi-szitík ki a mosót.
Az olasz filmgyártás egyik komoly teljesítménye a film ugy „rendezésben, mint\' színészi teljesítményben.. Különösön oliamorósro
méltó, hogy- a való élet és mese cBodiUntos világa között nincs óazre-voliető hiitúr. fiimán folynak ej]
kót hinxlalom tchotőm
hogy
kót órán át elszőrakoztassák a fot-iióttoket és boldoggá tegyék az uprö-Hágokut. (vj)
SPORTÉLET
BalszerflnoBóvel küzaiölt az Ny TE Simontornyán
NVTE-SBTC 1: 1 (SíOJ
VasArnap Nlnimitoriiyrti! Játazolt ba]-nakl mírkrtzést a kék-Tchár vaautaa-gárda. A márkÖzéa 1:1 arAnyban el* 40at«tl6D(ll vítRzfidtitt, Mr az NVTK ax egéaz mátkózéa alatt árlA*il lőlénybon volt óa a qzöglPtnrAny (Ifi: 2) fa btven kltpjpzl az NVTR nBRyobb tudABát. Aa alal félidőben Juha*!- imnipía tejesevei vezetípt MCriett az NVTE, mire a ¦!-monterayalalc a mAüodlIc liM\'dfiben exy góllal vAlaazoltak. Kót hatulmaa kapafa ea ItnébAny hnlyzot maradt klhaaznA-latlanul az NV\'IK rénróről. A NVTB Plotér — Kóaa, Munkácsy — Várna, Németh, Kflfalvl — Juhász, Frlsoh, Placwkó, Túra. Horváth ilsHzoAlllláflban azprepolt a h-ijnokl mérkA/éHeri, A vé-delsm ez alkalommal 1« kitett maRAért, enuaAn a cstttArok ItívötudouiAnya mondott csodyt. ;
Ökölvívás
Magyar utánpótlás- Nagykanizsai LE agyben Wbnmör F. emlékverseny
Htisvéi másnapján délután 6 órai kezdéssel a nagykanizsai Iparoskor - djsztéroiébcn kerül megrendezésre Budn\'pcst Magyar I Jlánjióthis Nagykanizsai LE ökölvívó versenye. Az utánpótlás esít[>atáhan minit Híthil, dc nagylehelségü, fejlell linhísu versenyzfík foglalnak helyet,., akik liivalollak lesznek \' majd képviselni a magyar színeket később. Természetesen ez, nem azt jelenti, hogy a mi vidéki ökölvívóink netii azt tudják-* amit ők. sőt a MOSZ-nek az a eéljn, hogy az ilyen versenyek gyakoriak legyenek és egyforma fejlődés alakttljc\'ít ki a Tő-város ős vidék verSehvzői közöli, A vidéki verívnyzőknek hiányzik a.teehnifeiu képzettségük, mig a főváros1 versenV^ökiiek a v/ílék keménysége hiányzik. Ha mindkettővel rendelkezik a versenyző, tökéletes ökölvívókat huhink nevelni.
Hz a verseny fogjtt igazolni a kanizsai fiuk képzettségét ős ludasát. Termész.;tesen sok függ attól, hogy müven erős csapa-\' tol kapunk Iludapestről. Ha a szövetség figyelenihe vaszi Sziimhatiielyiiek splyns vereségél, akkor Kanizsára homba-esa(>atot kültl le, mert Szombathelyen igen nehezeit gvözötl az ut.áitpúllás csapata. Most már elég gyakori, hogy kikap vidéken w fővárosi csapat, ezt szerelnénk mi is Kanizsán elérni és ehhez meg is vnn n kemény ököl ÓS helyénvaló szív,
4109/ KM 4.
1 \'JM. április j
Hirdetmény.
A barak uöjiöft Wvű (dr. Hoch-íele) 270 Holta szaotót f. évt április hó ién délután \\\'ó óraKur a hclyszinea inihudé nylivJnos Árverésen 3 gazdaaig! Avit bét beadom.
Magyk^liu, mfic\'ut 27. iMÍ Pole*Ar mester
4010/1944,
Hirdetmény.
A füabadhegyea lévő dr. Oraiig-íéle IngatUnt t. évi Aprili* hó 4-én d. u. * diakor a h(J?siÍntn lailandó nyllvAnas éiveiéitn béibtadoin.
Nag>bititii9, 1944 március 27. |W) Polgármester.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik résztvettek édes já apánk temetésén és enyhíteni szívesek voltak fájdalmunkat, hálás köszönetet mondunk.
6av. Skrllecz lalváuué \\. éa oaaUdja.
Fk. mti\'.l;lli4.
Árverési hirdetmény.
NaitykaflizaAD, Csengery-ut lll h. ez. a. bSraajtolaara tArult, kb. 410 métermázsa éden cirokét (iiAdtaéz) a nagykanizsai klr. JArAahlrósAg 1044. óvf 4369 ez. végzése alapján a K.T. fM ö lk §-a értelmében aajtoltató tartozAan fo-tében 19(4. AprlUs hi 7 tk napjáN d. é. i9 6mkf a leatfjbbet iKÓiöuuk kéaz-pcnzllzelia mellett eladom
NattykanlzaáD, IB44. márolua 30.
Elek László s. k.
8 hloilgl tok\'tlldOtt.
7639/1914.
Tárgy: Fél be a m ara dl lakéház-épttkezéBBk befejezése.
Hirdetmény.
Felhívom minden Ingatlantulajdonos éa építtető llgrelmét- arra, hogy hu van Nsfykanlmn vAros területén uiyaa lélbenmaradt InkébAz- ípltkezéee, melyet anyaghtAny miatt belejeznl nem tud. «zt jelentőé be írásban hozzám Aprilla hú 111«.
Csak olyan lakóház-építkezést kell bejelenteni, \' amelynek építésére az építési engedélyt már kiadtam és, aainly bAznak legalAbh az alapfalai mftr elkéarlltek.
A bejelentésnek » kövelkozS adatokat kell tsrialux znl:
az építtető nevét,
ez építkezés helyét (utca, hAzuzAm),
az éaltéal engedély tzémAt,
azt, h»xy hAny lakAs kéaxQI az éptt
lethen, továbbá hovy a InkAsok hAuy
azobAaak, végfll azlópitkezéH bcföjezénélier. még
BiUkaégee zéróit nn>aKÖkat, ez utób-
klak pontos mtatylBÖgének tolaore-, tAaAt.
I A bejelentést az épiitetó éa az illető épltkezéa felelőa szakértfije (vAllatkozó, kőmtlvea- vagy épltőmealer) itJAk alá.
Csak azokat n bejelentéseket fogom ihtyelembevenul az épltkezéa befeje-zéeének előmozdítása szemponij&ból,
fali" , ,, VAROM HOZGO »*W *»«*.
3- 5-lg--szerda
Óriási sikárI FelnBtteknek és gyermekeknek I
HAMUPIPŐKE
A Világ legismertebb és Jegs\'zebb meséjének megfílmesitése.
Ragyogó kiállítás / Remek figurák/
_ Magyar vílághiradó.
_2 XlOadátiok kexdeta: j4, /6 és +8 órakor.
Unger-UHmann Elek vaskereskedésében
sin-, tini- áa patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és iipzbei.
Kofharr-^ép*k, gépsziji vatapégyfém és golyós oseipAgy igénylését ellntéxanii
melyek a fenti előírásnak megfelelően: lesznek klAfltlva és amelyeket a kl-ItlzÖU Időig nyujinnak be.
Nagykanizsa. 1914. manjius 31. ÍYM Polgármester.
Alulírottak mélyBégeB lá.dalenimal, de Isten meevAllozlalfialstlan aharalá-ban való alAzatos megnyugvással jelentik, hogy a forrón szeretett drága jó hitves, a legjobb édesanya, anyea.nagy-anya, dédanya, illetve ro on
Harangozó Józsefné
ai. Kuűbih Máris
áldásofl életének 68 lk, boldog házas-Bágának 48 ik évében, rövid szenvedés után Balatanmárialürdőn visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait BalalonmárlafUfdŐnf.hó4 énd.e. \'/VI1 órakor történő bes zeni elé » után Nngy> kanizsára szállítjuk és folyó hó 3 én (szeidán) d. u 4órakortog|uka femeló halotlaaházóból a r.kat. egyház szertartása szerint beszcntcllelni éa a családi siiboltba ibők iiviiMuloiiaa helyezni
Az engesztelő szculmiseáldozat a megboldogull Iclkiödveert fnlyó hó 5-éa reggel 9 órakor fóg a szenlfcreae-rendiek pjébánla-iemplomíban a Mln-dcnhalóimK bcmuintlntnl
Nagykanizsa, 1914. április hó 3,
Hl.iltjLj Iflktd ftlilMsiai kiziltlik íll
Unr.iHKoirtj(W*fff ííflí.lrtiíf í,l.nlot.Oliea. fii). Torma Anlnlné, ¦.1arKll Iti) liv. N.i,;y júneirn! tytrnitkcl, HarántOf) linefné, 0*1 Jolin, IUr«tigorrt Ujo-ní
ÁuM
McgblxhalA Usila m\'nrlrnrs aznnnntl belépésié vendéglőbe felvételik, Magyai-otca fl. 3
Fiatat tlulvlaelót keresek azonnali belépésre, aki levelezni él könyvelni tud. Személyen jelentkezel Eraiébet-tér 18. bi. alatt reggel 8 tol délulAn 5 lg. 111:-.
F6*6 tnlndanaa, akt leint is tud, ó flzetéuel aionnal felvételik. Kiiftgyzó,
Tőtarentmidon, M2í
AílAS-VriüL
Rozgonyl-utca 0 sz. alatt afadó író-atitn), ftlggönylarlúk, viiágállváayok ét 1 dib dabogá, 1111
Jókarban levő mély gyermekkocsit veizek. Címet kérem a ktadóhlvatálka leadni. 1106
HyulAaKok ligi almába I Tlbb
rekeszéé nyulkebec óiiái belga és csincsilla nyulakkal egytltt eladó Bagolatine 133. 1107
l\':;y Jókaiban levő gy. »ii«Et. adta éa
egy kabátcladó Jóafaef főherceg u. 5« 1116
Planlnól vagy ifivld zongorát vennék. Oráli. Telefen 88. * 1117
Jókaiban levő nolhopébpar eladó.
Molnár l\'erenc Nígyrécie. 1119
Cttittú tonlosbrtt hlkrhltt 5 t|rt>. ablak él 4 drb. ajtű, kilUnó állapotban. SnnAi-ut 2t. 1127
BUTOROZOTt S-ZOBA
Butaraxoltizoba lUrdÖMaba használattal kiadó. Cl in akiadóban. 1110
Nyuodljaanak bútorozott izoba ellá-lát»nl kiadó. Cim a kiadóban. 1115
KÜLÖNFÉLE
Malontvétaf. Pusta Júzsef éa neje izUI Peliók Anna somoRyaientniiklósl malmát megvenni szAadékoiom. Felkérem nevezeitek Tillelezótl\', hogy követeléaüket Tanczenberger Józutf Na^ykaniisa, Petőll-at 92. az. alatt 3 nap alali Jelentsék be. Uszló István. 1123
Magtárt keieBÜnk, Cim a diádéban.
1118
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKA) NAPILAP
Kiadja! „KSíOaídaiArjI B. T. Nugykantzia\' .Felelős kiadó: Zalai Karoly Nyomatott a ..KiiioazilHfúrjI R, T. N agy kani ísa" nyomüAjöJian Nagykutilzüán Nyonitléért felel: Zalai Karoly
l\'eludo:
Ila:
Őondlokuza*: Tábori pólla:--
84.
évt., 77. sz
Nagykanizsa, J944. április 5. szerda
Ár» 1&; fillér-
MLirimi NAPILAP
r é« klndrttilvfital : Fö-ui V aki -A é» küutóbtvutali telolon 78. ¦ A aludta MiköM.p «talAa
f-\'elelős szerkesztő : Barbarita Lajos
KlótlMtéel ára: or>- hooipr» 4 pengő 30 fliwó.
negyedévre 12 pengő 40 miér. Kgyeeeíiin: hctR(i7nnn16flil.. S/nmhnton 3onn
Nagykanizsa város képviselőtestülete 20 szavazattal 5 ellenében fegyelmit és felfüggesztést rendelt el Krátky polgármester és Prack tanácsnokkal szembéri
Dr. Hegyi Lajos mint h. polgármester ós dr. Novai Imre mint főjegyző vették át Ideiglenesen a város ügyelnek vezetését
A logKiilyosabb 6a Ii^coniílürho-bcIiI) napokbán korült sor Kagyka-iiixsán a döntésre a város voi*t&ogo íh á képviselőtestület űfazdasúgi blokkja között. A dónU\'íá iilőrd vií-tatta árnyékát, araikor a kút legnagyobb támadó folület, a Drávavölgyi ugy éa a fo-ügy olóadója, dr. l\'rack István .városi liuiácunok, majd dr. Krátky Islvim polgármester bolog-szabadsaga köztudomásra jutott.
A képvisolótostület tegnapi közgyűlése délután íí órakor kezdődött, aztm dr. Hogyi Lajos polgármcfllcr-holyottos ohioköK.-.Az izgalom óroz-hoto volt a lövegében. A képyisolő-U\'Jilülntnnk közöl folo megjelent a széksorokban és szokatlanul népos folt. a karznt is,
A liisKdkegy olmOlldásti, Iltáll IlK
olnókló dr. Hogyi Lajos polgármeíi-
lorholyottos bojolontoltó, hogy dr. Krátky Jalván polgárniesfor \'március 80-án Doki adta át :i város ügyoinok vezetését, inört megingott egészségi állu|iota\' kóvOtkoísíélJon gy^yW.e-lésro van szükaégo.
A képviselőtestület az elnöki bo-jolóntésofc során lelkes Örömmol votto tudomásul Mindszonty József zalaegerszegi apátplébánosnak veszprémi püspökku tortént kinovezését ért. feliratban üdvözli a föpásztort.
Ismortotto az plnök
vitéz crrúf Teleki Béla főispán no-jénok köszönetét a hadigondozás céljaint 5 őveu át1 mrgrizavaiiott évi | (IfXX) jXMigő városi hozzájárulásért.
A sertés-agy ehiétnolAssl és a szentjakabl crdé-vásárlas ügye
T>b mi
iSokszor
Napirond előtt vitéz Tóth 1161a kifogást omolt, hogy a városi ügyokról a kópvisoíóloatütot tagjai \'íiein nyortok kolló tájékoztatást. Kifogásolta, hogy a aortés-ügylwn a bizotl-BÚg hosszabb huza-vona után az elszámolások bemutatására adott utasítást, dr. Prack azonban a következő ülésen részletes olazámolás I.\'¦lyott csak \'& főkönyvöt mulatta Ih) és Ígérőt ollonéni a bizottság részletes olszámolást ináig som kapott. |yohotünk-o bizalommal a vo-zotwtéggol Bitómban, kordosto -amöly nom tartja inog a bizottság Iriláro/utait. Kifogásolta, hogy megtolt jelentésekről 11 váron vozolóinok nincs üidómásuk. kifogásolta, hogy H7. erdő-bizottság határozatit ellőném a hí kiadása tovább tárt. Kérto egy iktatott loyél bemutatását, amolyot May Ottó budapesti ordómérnök, mint szakérté irt a város szontja-knlii urdővásárláaa ügyébon.
A lovolot előkeresték s abban az »H (igyolK\'k között, hogy a város 170.000 itóngóórt votto ntog a B00 k. hold OrdŐt, amit 120.000-ért megkaphatott volna s hogy őrről May jolorilést tott a uiiniszleriulnhoz;
l>r. Hegyi fölolvastatta a lovélro ilr. Krátky* |»lgárinoslor válaszát.
Vitéz Tóth sórolmozto, hogy a képvisolőtoalülotot nom avulták bo
ügy részlotoibo, a dolgok a kéjtvi-wlótos,tüloti tagok nélkül történlok. krról a lóvéiról sem tudtak.
¦ Nokünk mondta - ¦ rozsa-eziinkm, mesterséges, müvóazioji rondbztitt taps viharukkal tálalták az ügyokel. \'IVidoui, soíian minket OKwziLik, akik férfiasan kiállunk a íárosbáíi közélet fólmozgatásáért.
\'zl kötolossi/gból toüszük. maradtunk ogycdül, ina ixidig az ügy nn-göivtt. Kom önzésből, hímem a közösség erdőkében toljositiük kötelességünket.
I)r. Qaortnor Anlal városi ügvősz kérdóséro Socinann ocdOmoslor ki-jolonb-lt.\', hoiíy az mdŐt ö\'és a földművelésügyi minisztérium is niec-bocsüllo. Az ő Ixvsértéko magasabb volt a vétolániúl. A minisztérium a vétől olótt kői ówol I lO.OÍK) V~tv Iroesülto az erdőt. Oftortnor részletes mngyiiráznt/tbnn ululi aria, hogv Miiv Otti:, :ki jHTtalaiiiil Jl-.litta az, ordó kiu-rmi-íésőt, .^ijat énb-kó-ln\'ii akarla megakadályozni, bogi a város inoflvouyc az erdőt.
Vitéz Tótji: Khnek a tájékozta-tásiiak nlckor kellett volna mngtör-tönnio.
Viconty i.i jámulaton arra, hogy évi\' lo-l köbméter fa ős egyéb kegyúri kötelezdtső^ is hárult u városra az prdÁ mogvi-lolével és erről sem mdotf a képviselolostÜlot.
Dl*. Ifocryi Lajos vala^/álian kijo-loniette, h"í\\ ordomben nom tud a nem is loltot a nagy anyaghoz, szólni vítéz Tóth Héln köznllátási paiinszi\'iliaii. hiswii ltom vett tové-konv részt czi\'kJiek o« ügyoknok in-léziW-lH\'ii. Igvekszák a dolgot lai-i\'löbb kivizsiíiilni óa a sürgotofl anya got » közellálám bizotlsái* elé (or-josztoni. Az erdőiig; i bizottsáxot az iljrvlH-n folvamatban lövő vizsga-hit miatt nom hívták iv^sw» valószínűiét,\' hosszabb idoic. ígéri, hoi^v az enlóga/dálkodas bai>\'ogét illető kérdésoklwn az öhkormányzat akaratához kéjiost a hizottsáirol minden esethon össze fogja blvnl.
Szociális tandli-pollilka
lb. Vit l-Oronc szót omolt ogy Pünzügyi bizottsági ülésen hozott ¦aUiroxat ollón, amollvol óvközUm * tainiijukat folemolték. Bat untiszo-
riálisnuk tartja (xi tószeogypztotlMi-fotlonhok a mai idők srallomóvol. Az inkoláztati\'is loltotéftégo, mondta, nontrsak u viigvonofuiké, hnnorn a
tehotségos szogényoké is. Az nmok\'is legjobban a íjxfhíötésü középosztálvt snjlja. Minthogy a tanév úgyis vénet ért, javasojta a határozat meg-sKÜatotéísét még annak végrehajtása olőlt. Kgybon javasolta, \'h>K\\\' foglalkozzék majd a közgyűlés az országosan érvényes vallás- és közoktatásügyi minisztériumi tandij-sza-hályrondolot lx>vczotésővf!l a város iskoláiban. • i
Dr. .llogyi Lajos rámutatott az iskolák személyi es dologi terhoinak
állandó rmolködösére, ami miafa minden iskola doficitru. A giméK\' aiitm doficitje B0.00O, a\' korosk*-
ffolmié 50.000 pongó. Ezt é^lc lagn :
tartja időszorünok tanév közben
adéböl vagy a \'tandíjak nmtyésé) lőhet fodoaní. IHóbbit mi
\'fim , ór \'
nlvlnin helyes, hogy a ierhrk azokra, háruljanak, akik az iskolát igónyBs \\TOZÍk. Nom lobot, hogy nz iskola\'-fönntartás errlelkrflÖ torhoil a tO -50 pengő laktférjövedolemmol bír* külső utcai ltja háztulajdonos vi soljo az iskolában tanilló gazdag falusiak szülői helyeid. A kérdósö&l a iövö tanév előtt foglalkozik méfe a képvisnlöfestiUbt. A lezárt tánér milsoilik féláróro kéri Vit javaslatának elfogadását. A szociális szempontokat rrtércn mindig én-énye-sitoai fogjfik s rzt mőr; fokozni in lobot majd,
Dr. Vit javaslatait h köz[r>*ülé« ogjhangulag nlfntfadta.
libcpült a nagy kft.
Következeti a \\ j 11 a Tiy-h?. ¦ r zöf] i\'s és a fa-ügy. Balbgh József kérto a pénzügyi, jogügyi ős villanyiig;\'] bizottstinok össze-s vonatkozó jfg\\ zökönyví\'inok fotoIvasasát. , \'.
Dr.\'IIegyi Lajos kijolnntfitto, hogv közszolgálata legnehezebb porce-ife éli, amikor olyan halúrozatnuk kell (ilogot l\'nnio, amolynok részoso nem volt. A Tx\'nziigvi bizottság javasolja dr. l\'racs István tauársnok fegyolnii alá vonását rs rolfiiir:T*zlősőf. A bizottság tegnnpi ülésén ezt a batá-rozytot ktbóvitetlo azzal, hogj- a-frgyolmit és » folfümresztést kiterjeszti dr. Krátky István pilgár mesterre is.
Dr. I\'aizs Koreai\' aljegyző felolvasta a bizottsági ülések jegyző-könvvoil, A felolvasás hiu\'omoogvod ,\'i-ig tartott.
Balogh .József inegdöbbenésőliok
ndott kifojozAst, hogy mint
mondta • a város ügyeinek ellenőrzése obi» az ingoványba jutott. Nom tartották ho a rendojotokót. szabályokat, közgyübfii határozatokat. Bizonyítékok sorozata van orro. Utalt arni," hogy IV^sotó 50 százalék a iMitadói inert , mindenki liolotc-kimlict, iv záros gazdálkodásába (éo elfogadják a jó tanácsokat. Nálunk nemcsak a nagy iömog, de még a városi képviselőtestület is mdlózvo van. Azért,. mert a háború döntő óráiban vagyunk, liom hunyhatunk szemet, mondta, a dolgok fetoil. Követelte a fnlolősok erkölcsi .\'(V anyagi fololő*ségrovonását, Há\'a vá-, ros "számvovőségo kÖfolosségŐt tol-jositotte volna, ezek noni történhet-tok volna meg. Kéri őzért a jogysé-könyvek feltorji\'sztését .ös vizsgálat kénW-t a holngymihísztériiimbuii.

Dr. Bods Károly adatai a várost ért károk\'ól
működik (•» még \\ ídékí vurost is illái irammal. \\ vozoték -kot llMf> t-égéig Mfott vot.m .kicserélni. Míg nom volt liáUnn, oz mOgtörtónho-UJlt volna fokozatosait, de a.Lráva völgyi nom tett semmit. A feszült-HÓg-mgadoziifl 40 százalék is van, hololf. a szeizéidéa már (> szi\'vzalék felett nafii BO pencó OÍrSogút i> olö. Se a szerziKlc-H .betartására, nom kéuyszorilettők a nrávavólgv\'if, Som bírságot soha nem róttak rá. 1\' ¦
a városunk 20 go.ooo !(0/.
tei iiletdijjal tartozik a Drávuvölnyi,
a fogyasztéktól hibás leolvasás land-szoróvol olókigekoi szed. Kozvílagí-lásj térkép nincs. A |égolts)rni köz
vihigitTtsí árammegtakaritiiH fejetlen rondolol sztiiint a városnak vissza-• járó \'•• százalék térítést \'il hónapja nem szikitek l>e. Kz minlotrv -H0 e/or piirigörc rnc, mondja dr ltoda 4O0(mk) pongó évi bev\'toleu fölül haszonrészesedés jár a városnak, do a Drávtivölgyi saját povolláaa alapion kiszámitott többlet folytát! csak jelenléklelen összi-c jutott Így a városnak. Nincs rendes könyvvizsgálat, nincs városi iroda. Mikor mn-rlet követoltok ozon a léron, min -tlonl megpróbált a város vo/otő&ógo. hogy lobagatoltízálja a kénlé-hekcit. kinovt»zz.(? 7indimiMinmo-ok torniatjl-
l)r, íkida Károly, a vita t szónokn hossz a iH^szédU-n adt ih\'-I h/ ogésx villanv-üuynok és a fa-ű^viiek- és a he|vzeínekv. amit ezek nyotnáu támadt a város vöxtofőí
Oa a képvísolótehtüli\'t kőzött. (Ualt saját frlelőss«Wéi\'/.\'téiv, az. iilók **n-ly a mik drámai körülményeire.: A közélel leréű, mondta, nincs barátság és a közéleti tínzlasáu torén
nincs habom és nincs félelem. Ifogy íde jutott az ügy, azok az oka. akik hónaitokon át halogatták az üuyok
elintézését és félretrlték az önkorr nnínyzat önérzetét.
A DtávavÖlgyi tlgyben
Hl rv óta iiioniltek fel kifocúwik, do megoldás nem tortént. Tovább halasztani a közérdek megvédését ur>m leheléit. A HMH\'ZŐdés olsó llap-juii történt az. olsö niiilns/.bis, az nlolsé ittipon az utolsó, lsmertoltn a loltáv nólküli atinhis és leltár-pól-
his folytán bekőyotkozhotÖ városi károsodást, fcvi 10.000 |)engöt veszít a város azon, hogy nem érvé-nyirsitelb\'-k a városnak azt a jogát, hogy a helyi leniiálé üxombontar-(asa esoti\'in 76,000/ (ávreteték hasz,-nálafa oN\'tén OŐ.(XH) fiongő ii toriiletilij. Még észnivetoll sem tt-tt a v/iros. holott mindig a oenlriilé
BAlíAl KÖZLÖNY
1944. _itpriHs 5
mánuk, majd 11/ előadó volt hotog, majd más jött közbe, igy huzzák-ludasszák a kérdések ívndozésót, ahelyett, liojEy belátták volna it hibákat vagy önérzetesen megcáfoltak volna u vadukul. Akit mulasztás terhel, fok\'ljon erkŐlesilog é-s anyagilag. M:tjtJ
" fa URyet ismertette llodji Károly részletesen, Dioifiíltapitvu, hogv Saabé Gyula 1G.OO0 pengével t\'öbliet fizetett l>e a városnak u tii/ottsáüuk megállani-, taati szerint, mint amennyit toló\' kövelollietnok. fiS.OOO pengőt! vtiroa
kára óh a 60.000 pengős kezességi okiratra átváltozott MtO00 p-ngó készpémz-óvadók csali papiros, amit nem lolipt árvéhyositoni, mórt átvételi elismer vények nélkül adták ki a fát, a kezességet é)vi;nviíHÍ-toni nem lehet, mert nőin lehet igazolni u foltétolok foiuifo Írását
a kezességi kötelezettség éwbolép-tetéaóliox. A" bizottságok állos]x>ntju szerint |*5rt nem toliot Szabó Gyula ollón indítani, nincs hozzá bizonyíték. Ki kelj számára adni 1200 köbmóUír iát ós 21.000 pengőt vissza kell fizetni agáméra.
lüg Si
1 Rövid
lásokn
„Ha a képviselőtestület tudta volna..
Juvaaulja lioda, hugy Krátky ik>1-gárpiostőr és Praek tanácsnok ollón á fe\'fvehnil indítsák inog, ék;-t függesszék fel és a város ideiglenes vezetésével dr. Hegyi l^ijost helyettem polgármestórii dr. Novai Innét főjegyzői minőségben bízzék inug.
Dr. Ikxlu beszédét azzal fojoztu U> emelt hangon:
Sohasem jutott volna ez az ügy illáig, lui olyan képvisolóustü-lol ült volna itt, amely ijcthi ougcdto volna a dolgokut idáig* jutni.
A zajos helyesléssel fogadott boázod után dr. Ilajdu Gyula szólalt fel. A\' szomorú iguzságök teljes ismeretében most már, mondta, tnog koll akadályozni, hogy azok tovább is helytelen irányban fejlódjenek. 11» a képvisclótes\'tulet tudta volna mindazt, amit most megismert, akkor idáig nem jutuluik volna a dolgok. A város ügyeinek nyilvános-Mag 1^,\'11 az önkormányzat tagjai számúm, Szomorúan ismeri el a mulasztásokat a felhozott Ügyokhou és azokéit valakinek fülelnie koll.
Dr! Ifnjdu Gyula szavait megéljenezték a blokk oldalán.
Dr. Hegyi Lajos kérte, hegy döntés előtt fontolja .mi;;; a képviselőtestület a történőimíi\'ii snlyos idők (okozott fololóssógét és mérlegelje, ho.g> no hozzuk a várost átmeuoti-
még súlyosabb holyzMUv választ adott egyes felszéla-, majd
Szavazásra
tette fel n kórdóst. Voltak, akik elmentek, voltak, akik líóni szavaztak. Végül íh 20 szavazat elfogadta a pónzugyt bizottság javaslatát Krátky polgármester és Prock tanácsnok
fegyelmi alá helyezését ÓS folfüg-ges\'ztését illetőleg\'én Hegyi liolvüttos iwlgáfmoslnri, Novai főjegyzői ideig lenes meghizatWiru vonatkozólag. A javaslat ellen Ö városatya szavazott;
l>r. Ilog\\i Lajos megilletődött szavakkal köszönte meg a lii/ahnal. amely sorsdöntő . jjeiVeklvn feléje fordult Nem keii-stviu ezt, mondl.i. Hót örömmel kitértem volna az ideig lenes megbízatás elöl tisztvisolőtár-suiin iiiegiailása öntökében. De lia igy történt a döntés, nem szavak, hanem tettek kóllönpk és o itutdkí-víil felelősségteljes idóklien csak egyet igérhet\'k, hogy eskümet mindig- igyekszem megbízatásom tartania alatt is maradéktalánul lelje-síi.ni.
Dr. Ilajdu Gyuln javasoltu. bogj a felfüggesztett tisztviselőknek hogj jak meg a teljes fizetésüket, Hr. Hegyi felolvasta a törvény oriv vu nalliezö rendelkeziV\'t.
Kmi még a tárgysorozaton volt
A váiuui szórta kitermelés érté
kűBÍtóso, Ügyóboii u közgyűlés a több vidéki és helybeli ajánlat közül vitéz Börley és vitéz Ualossy helyből i
vidéki
béli
\'Viál
ulal közül vi-
ajánlatait fogadta el egyhangúan azzal a kikötéssel, hogy ha vállalják a legkedvezőbb ajánlat föltételeit,
A közgyűlés tudomásul vette, hogy Kuglor Sándor városi mérnök, aki a Drávuvőt\'gyinóJ hotyczkcdett
ol, fizetésnélkiili Sziibiulsúfni után végleg kivált a Ttínwi szolgálatból,
ligyhanguliig fogadták el a törvényes lendolküzéaok alapján dr. Kroinor Zsigmond kórházi osztály-vozotŐ főorvos és BzŐnyi Sándor árvaszéki ülnök, rendőri, bühtetóhiró nyugd Íjazásét.
A közgyűlés ezzel véget éri.
Pestre utazók Jássák el magukat vidékenlakásukat igazoló személyi okmánnyal
MTI; A ki ürítési konnány-bizlossóg lelhivja tl viílékí hi-kossáfí figyelmét úrra, hogy ít fővárosba való utazásnál lássák el inugukut olyan személyi ok-
mányokkal, melyek vidéki lakásukul igu/.olják. Ilyen körftltné-nyek kő/.őll -u vidéken lukók még ujnhb forgulmi korlátozások esetén is Inkóhelyükre uk.u-dálytulannl vissza utazhatnnk.
Gyermek-olthonokai szerveznek országszerte
Az ONCSA kereteién gyér-inek-olthonoknt szerveznek vn-hunennyi vármegyében ós városban," ahol nincs óvoda ós száznál több a gyermek. Ila óvoda van. az olllionokul azzal kapcsolatban szervezik meg. A
3—6 éves gyermekeket veszik fel elsősorban, de idősebbek is lehetnek" az otthonokban." Az otthonok költségvetését ós fenntartását egyelőre kél hónapra irányozlak elő.
Naipanta átlag négy rendelet jelent meg az elmúlt évben a hivatalos lapban
A mult évben a lliulapesli Közlönyben összesen 1:188 rendelet jeleid meg.
,Az egyes minisztériumok a következőképpen szerepeimig mint n megjeleni rendeletek kiadói : Miniszterelnökség 254, belügvininisztérium 1711.\' t\'öld-itiüvclósügyi ininjszlénum 98, honvédéimi niinisztér\\tun 83, igazságügyi 34; iparügyi (ili, ke-
reskedelem- és közlekedésügyi 95, pénzügyi 159, közellátási 370, vallás- és közoktal.\'isügyi miniszlériuin 18 rendeletiéi.
A rendelelek legnagyobb része a háborús helyzeilel és n kényszergnzdálkodással kapri o. latos. A legnagyobb számok foglalják el Közöl lük, u közellátásügyi rendeletek.
Folyamatban van Budapest és környékének kiürítési
A légitámadások elleni vtdo-kezes báljából Budnpesl, Pcsl-szentcrzsélx.-!. Pcstszontlörino, Rákospalota, Ujpést, Albertiul-v:i ís Csepel kúzsétjek lakosai-
nak az oi\'szájí mis helyein v»l4 elhelyezése vált szükségessé. A vonatkozó eészleteü itlasjlásokat a rádió és a budapesti napiig ppk közlik
Kiegészítés a zsidók megkülönböztető jelzéséről szóló rendelethez ~
(MTI) A hivatalos lap muí száma közli a zsidók megkülönböztetéséről kiadott rendelet kiegészítését. Eszerint a sárga eslllag. viselésének kötelezettsége nem terjed ki a keresztény hill\'eleki\'zel zsidó zsarutuzásu tényleges papjaira, szerzeteseire és apácáira; a kitünteteti kivé-l élezel lek ru ós a velük egvütl-lakó feleségeikre, gyomiekoikro,; a jelenlegi liáboni hadiözvegyeire ós árváira j a nem zsi dószemólyek vele egyílttéíő liá-
zastáraaira, akik már a kere«i:-tény egyházhoz tartomak\'; a nem zsidó személ^\'k keresztény hitben élő özvegyeire, a gyér-niekí\'k a kivételezéssel csak akkor 1 őllu\'lnek, ha nem zsidők. Végül a Magyarországon tartózkodó olyan külföldi állam-polgárok, akjk a szövetséges ha-tíitmuk külképviseleténél a megkeresés alapján erre a célra kíad\'oll Itnuisih áiinyal ren-delki\'Ziiek.
Eddig 20 sgyéit vsttsk raniőrkaféságl őrizetbe IfagykaoIzBii/
A kiadott zsidó-rendeletekkel kapcsolatban a nagykunizsni reiitlörknpitánvság tegnap is lolvlatla azoknak végrelmjlásál. Igy reiiih\'írbalósúgi őrizel ¦ alá veitek eddig több mini 20 nagy kanizsai egyétd. akjkiu-k részint a kom mim izmus alatti maga-lailástik tniatl másrészt a mostani háborús időben n magvar életre és közbiztonságra nézve káro> tevékenységük iniutl s/abadtábou való hagyásuk magú sahb szeiiipoiiluliból .nem ki
ránatos. Vnn ezek közótl> ke. res/.tóiiy. csak tigy. mint nrm-k eresz tény.
Az illetők az éjszakái már u rendőrségi fAitfrlábaii töMóiték, Hovaszállításuk iráni még nem Inrlénl intézkedés.
A kapitányság vezetője nya-niatókiisan figyelmezteti a vá-l*0s kó/önségót. hogy internálási ügyben hiába forthtlnnk hozzá, nem áll módjábnn senkii fa-gadiit x
Egy muraközi magyar gazda kalandja határon innen és határon tui, a nagykanizsai törvényszékig
A esúklornyai határvudászók egy járőre elíogtíi llorvatics Izidor zalanjvár-vidéki lakosi, amint útlevél nélkül elhagyta a horvát tcrftletel ós ugyanúgy visszatért mngvar földre. A fennálló rendelkezések alaóján belmzlák Xagykanizsáni a lörvőnvszék vizsgálóidra ja elé állították, Horvaties kihallgatása során érdekes kalandot mondott el. Tagadta, hogv tiltott határátlépést kövelelt volna el !-;i-mondta, hogy karácsony utolsó flunepón a községen kívül tar-tózkodoll az országúton, amikor fegyveres banda tört rá ós elhurcolta magával horvát területre. OII arra akarlak kényszeríteni, hogy hagyja ott Muraközi, n faluját és menjen velük. A helyzet olyan veszélyes volt, hogy nem mert ellenkezni és igy beleegyező!eg velük ment, beosztották egy alakulatba, de fegyvert nem kapott kézhez. ¦ Azt majd szerezni fogod magadnak. — mondták neki. Mint-
egy 11 napig járt velük, amikor egy usztasa osztaggal találták magukul szeml>en. A tul-erövel szemben meg kellefl magukat adni öl is magukkal vil-tók. majd amikor megtudták, hogv muraközi lakos, felszállítod ák. hegy álljon kö/éjük és küzdjöu ii partizánok ellen. - 0 azonban kijelentette, hogy nwn akar semmi mást, mjnl ismlíl hazu m<-nni és továbbra is ma-gynnnwlrítdni, l-\'rre 10 napra lecsuklak Amikor a 10 nafri reg-ság lejárt, isméi a parancsnok elé "vitték aki megismételte í*l-szólilását. de ö hajthatatlan m» radl. Erre átkísérlek a határig, ahol a magvar hátárközegeknek adták át. Eddig llorvntics - vallomása.
Mivel tiltott határátlépés lör-lónt, szerepének lisztázására az érdekes kalandot álélt 01111)01-1 előzetes letartózlalásba éhelyez-lék.
Április
3 5-ig
VÁROSI MOZ<3Ó HW ^d,
-.--;_ szerda
óriást siker I FelnStteknek és gyermekeknek 1
HAMUPIPŐKE_
A világ legismertebb és legszebb meséjének megfilmesítése. Ragyogó kiállítás I Remek figurák !
_Magyar világhiradó.
Előadások kezdete: ?4. 46 és órakar.
1041. április 5
BAL.-A1 XOZUONiH
"hírek
Maotér. Április 5. MCrda. Róni. kll, F 5í. Vince. rroleMáns Vince.
Elmarad a husvótl feltámadási körmenet
Illetékes helyről kupofi értést-lés szerint :tz események arra készlelték a hivatalos vezclöket, hogy a közönség védelmében es annak érdekében a szokásos húsvéti l\'eltámadősi\' körmenetet beszüntessék. A Feltámadást s/.ertsirlásl az idén a loniplo-mokbunlnrtjAk meg min (Ion fitt.
— (Nagyhe\'1 szertartások
I kanizsai f>rences-teaiido«baa)
\',. NagVHWínlán délután fi ómkor Jo-romtás siralmai a papi zsolozsmával kaiK\'Milallnti). .lommiás siralmai nagycsütörtökön é» nagy|iéntolien <léltitán I órakor. Nagycinitörtökön délelőtt i) órakor ünnepélye* nagyin iso, amely alatt !1 naiwag Ös a hívok áldoznak. Utána Szentségeit--tol eV oltárfosztás. \'Nagypénteken (lélolótt f* ómkor keresztüli ájtaloR-Miíir/0 óiakor passió, csonkamiso ós iix OltAriBzontség kitétele a\'wwmt-üii\'uál, utána BitentlKwxéd. Szonts.\'g-iinAflnS ogésK estig. \'Szontségoltétol <•»((* fél Imi ómkor. Nagyszombaton délolölfvj ómkor tüzszontolés, n liímvótigvortva ós a ketosstutvix szonteliW, Minden szántok litúniúin, majd (Inno)^lyes feltámadást fálfc-lujas) szontmieo. 5 órakor 11 foltá-ntudftsí. Hzortyirtás megtartása n ,: lemplomban, a föltámad áai körűm-\\| iioi elmarad. Husvélvisárnapján a reggeli fél 7 órai és fél K órai szentmisék után a húsvéti eh-delek imnr-aldáwi.
— (Ünnepi Istentiszteletek a nagykanizsai református tempómban)
Április fi-án, nagycsütörtökön dél-ulán 11 ómkor urvacsoiai előkészítő istentisztolol. 7-én, nagy iiőn tokon deleiéit 0 órakor istrmtinz,1ol-\'l urva-• ¦Miniosztiis-sal, délután ti órakor há-huwió isten tisztidet. N-áiu, nagyszombaton délután 6 érakor tirva-esorai olókéazitő iatojttwztolnt. íl-én, hiisvét első napján deleiéit 0 órakor iMehtiszlolel urvacsoraosztással,délután 0 órakor hálaadó istentisztelő!. 10-én. húsvét másodnapján délelőtt !l órakor, és délután fi órakor lesznek . az istoiilisztnlot"k. Amennyiben ^M\'igy|)ÚMtokon, vtigj hnsvétkor az ur vacsoraosztás légi/avarok miatt délelötl nem volna metrlarthatö,\' a délutáni istentisztelet végostéval tartjuk meg.
— (Nyuszika látogatása
a Szociális Misszió napközi otthonában)
KodTon- házi ünnebség volt vasárnap délután nagykanizsai Szociális Misszióban\'.1*A sok apró napközist akut megörvendeztették a ¦¦Xynszika látogatásával." A nagyszámú vendégek soraiban ott láttak dr. Vujav József espbieá-plébártoet, dr. Krátky Istvánnet, Szava Nán-dornó olnokasszonyt, a papság tagjait, ott voltak a napközisiák szülei is. Almúsav Henrietté missziós nó-véf, a napközi otthon vezetője közvetlen szivakkal üdvözölte a von-dógeket, majd megkezdődött az apró magyarok ezxjropléso. Verseket mond lak," imádkoztak, jeleneteket adlak elő nom csekély megelégedésérü á szépszámú inógjolpntoknok. Horváth Józsof hittanai- mondott ezután meleg w-ivbŐI jövő ünnopi löszödet a közöl 100 napközistához és a szülőkhöz. Árost jött azután a nagy ino!ílo|H»tés. A tivuszika sok mindent hozott a napközi apróságainak. Miután gazdag uzsonnával megvendégelték ökot, mindegyik kalácsot, édességet, egv kis .kosárkában sok " egyebét kapoít. Volt is olyan öröm, hogy visszhangja ogész NyaszÍ-or-sz.t\'iizii! elhallatszott.
A ktleti lémet arcfonal i déli sukasi _széles arc?onaiáo migutlirdalt
Cseraovltznál magyar csapatok erősen meglassították a balsevlsták cfinvamulfisát és visszavetették őket a Dnyeszter íelsi szakaszán túlra
A kőháti arcvonal déli s/nkaazán
a Itolsevista tömegtáiuadás célja változatlan, de ezek a támadások s>hol-POin vezettek eredményre. A had- ¦ mozdulatok .jellege nem változott és német részről azok torvszerü végrehajtásáról van szó. A Itolsovis-ták őzzel szemUm sehol sOni tudták bofolyasdlni a német mozdulatokat. Nair^ áluvlánossáctban megállapit-ható, liogy
ti iiéwtt arcvonal a^téti xz-.ikasz
vzélex orr vonalán megszilárdult.
Ott is, ahol nagyobb mozdulatok észlelhetők, a némol hadvezetőség a helyzet ura. A német ősapátok kitartása a már töhh hete dnló harcok ellonéfe nem tőrt hlOg. CftOr-novicnál, a DnyoportŐI őszakra a német csapatok a nohéz időjárási és terepnehézségek ollenéro foly-
tatták elhérHÓ eredményes harcaikat. Tarnopol városában a bolsoviti-ták heves támadása ellenére tartják magukat. Tirody környékén a bolsevisták több lé;; i támadását szétverték. Köveinél heves holyi joltogü harcok harcok folynak. A\'
Pszkavnál. mcgintti.\'ott Hagtj boheriata támadásba\' szemben a német vonalak szilárdak. fit a szovjet 20-szoros túlerőt ké|>-viseló tömegnél ígyokozolt logázolni a német vonalakat, hogy nocsak áttörést, hanem politikai éa katonai előnyöket biztosítson a maga számára. A német csapatok kömény elhárító harcokban ismét teljes elhárító sikert arattak.
Oifl\'zorszafban
a németek erős rohamcsapatokat vertek vissza Cassinolól északnyugatra óa foglyokat ojtottok.
A Feket«-ftengert8l C*ernovÍtzIa anyhOII v. m !m1«*vfaták tAmsilA ««oméia
A keleti arcvonal déli részén, :i Kokoto-U)iigprtÖI Csornovieig lőnyo-goson enyhült"!: a boléoviötáb támadásai nz\'oló/.o imjtokhoz ké|x>sf. A támadások visszaverését itohozitotto a jég, eső és a hóvihar. Az arcvonalra érkező \'i.\'mot és román tartalék csapaté!, sok helyen mogálli-tották a láinidó ékekét. A román
csapatok lendületes támadással fftl-tartóztatU\'tk a bolsevisták előrenyomulását. Csernovicnál erősen meg-lassi\'olták a Isilsevista csapatok elŐ-
nyomulását a magyar kötolékok,
mohok támadásaikkal sikerewn viss\'ivetették a Imlsovistákat a I)n>eszter felső szakusv.án tulni.
.L
Magyar csapatok szerepe a Sztnntazlau kBrüli harcokban
lierlinhél ielentik:
X néniét lapok azt Írják, hogy ohbon a halmomban nem lobot, külön magyar és külön német harci orod-niónyokről és sikerekről lx\\szélhi, inifol a Szovjet ellen vívott báboru
fogyvorliíirátflágtől áthatott harcról van szó.
A Itepfacho Allgotnoine Zoittaig magyar csapatoknak a Stanis/liu körül vívott harcokban való részvé-
teléről emlékezik mos; és azt írja, liogv tfí- 20 szovjet páncélosból álIV. kötelék tört a városim és a Kólót Tetői előnyomuló ellenséget magyar kapatok\' tartóztatták fel. Amikor az \\olŐronyomuló páncélosok a németeket\' oldalba támadták, a mV gyár csajKitok reteszállást alkalmaztak és vállvetve a német csajKUokkal feltartóztatták a/, olőmomuló. bolsevistákat, akik sok páncélosukat elr, voszitotíék,
Fontos utdmp&tló vonalahat vágtak el a németek a keleti ffrent déli atakaszáa
A narval arcvonalon nem lórién! emljlésreméltő esemény, jelentik llcilinbül SttinisltlÚ környékén a némel csapatok elvág;\' lak kél szovjcl zászlóaljai mogolles ósszeköüi\'k\'seiklt\'il és azokat megsentmisiteilék; ICzzel a boisevlslák eg\\ik utílnpótlé vuiialál vágliík cd és [Ö.szerazál-Ijló oszlopokat kori lettek kézre, valamint sok ulánpóllási anya gol zsáknninyoltak. Tarnonol-juíl csak helyi liareok voltak,
marlásm Indult bolsevisták a német lüzérség és gránál vetők lüzébén és a hatásos elköílösit:\'-sek következtében súlyos veszteségei szenvedlek lírodi környékén a bolsevisták nagyobi) eröííkeí léníadtiik, de a tántadő-kal visszaverték, súlyos veszteséget okozva nekik. Hrotb" és Kővel közöli sikerüli meglepetésszerű rajtaütéssel egv Fontos ulkereszteződést elzárni, amivel ídvájíták a bolsevisták ulánpót-ííísi forgalmát
inig Tarnopol környékén a tá
Török lap a keleti nemet harci erőről
Az Akszan eiinü törők lap foglalkíizik az oroszok e\'önyo-mulásávid és megél lapítja, hogy ez néni azonos azokkal a hadműveletekkel, amelyet annak idején Franeiaorszóg voll kénytelen végrehajtani a megszálló
Mémet buwérhajók .4 hajét elaOllyaaartettok északon
Berlinből jelentik: Az Északi I ntudlak nyg és elsüllyesztenek .TegesUngeien némel buvárbajők illetve súlyosan megrongáltak ellenséges hajóegységeket tá- | II hajói és korvettet.
németekkel szemben, hanem, a német csapatok* a saját vonalaikra húzódnak vissza. Ezeknél a hadműveleteknél senki som tapasztalhatta; hogy a nénielek harci ereje kimerült volna, vagy a jövőben egyáltalában kimerülhetne.
Országos
(MTn A Magynr Megújulás Parijába Rosin Ltrjos és Peták András szegedi képviselők beléplek. Levelei intézték Imrédy liéla párlelnökhöz, «kí jelenke-zésükel Uuloipásul vette.
A Párt országos táborozást laiioll, melyen a vidéki szerw.
zotek\\\'ezetöi közölték, hogy az ország1) közvéleménye örömmel vélte tudomásul a bekövetkezett változásokat.-ImrtVK\' ezalkaloni-mai éövidlK\'.számolijI tartott.
KgOÜ gyógyszertári ügyelet: Ma Mária gyógyszertár Király-u. 40. Kiákamzinm a/, ottani gyógyszai-tr állandó ügyoletos szolgálatot tart.
— (Tllas a sxIréHahaafftk utánzása)
Az iUotékoS hatóaág nálunk is szigora rendolntb\'l utasitja aaokat a jelzőkészülék tulajdonosokat, amo-lyoknek jelzése bawmló a finirénak üvöltő jetziW\'hez, hogy ki\'*zülékt)ik luingját azonnal változtassák m©g. Helytelenül lumgzó jelzők és aüléJuMi az utóbbi időben több vároaban «*4-mos zavart idéztek oló. Akik ea*» rtmdolkez/#inok záros hatérídÓn bolii nom tfwznek elogívt, penzbi\'mtrtőnMtl vagy elzárássul bünUitlxtkók.
— (Cukrot árusító Kereskedők flgyalatébet)
A liaross t>/íö?otHég naip\'kttaí-zsai elnöksége eztiton köab dr. Pottyondy József, a városi közollá-ttuti\' hivatal vozetŐjének folhiváflát, amelv szerint a cukor árusítással foglalkozó kereskedők holnap, csütörtökön röggel 8 ómkor fontot ügylien jolonjom\'k meg a vái-onháza tanács tormében. {:)
A kanizsai országos vásár állatpiacán alig volt forgalom
A keddi nagykanizsai orsaá-gos vásáron rendkívül sok\' vidéki, főleg murit közi hiríhiH meg. Egyik-másik űzi el előtl ugy álltuk sorban és lömi\'glM\'ii a falusiak, miül a városi asz-szunyok a tejes vagy hentes üzletek\' elöli. Az üzleteknek nem is igen lehetett panaszuk a forgalom tekintotém\'ii. mert sok vásárlás történi a húsvéti ön**-. népekkel kapcsolatban. Nraa igV az állatvásár, ahol forgalom alig voll Felhajtottak ugyan Khl szarvasmarhát é.s tHO loval és csikót, de kereslet alig voll Inkább csikók iránt érdeklődtek a vásárlók A * nagyoa gyenge forgalom\' az állaí.ínos "írelv-zclbcn lelj magvarázutál, mciynek hatása alatl állt a vásár is, A lanyha kereslet miall az állatárnk \'lefelé tendáltuk. Szarvasmarhák , és lovak árai eslek. it csikóké eltenln-n kir-totl volt.
Meghívó.
kjikomárom és vidéke kustégl hitel-szövetkezel 1944 áodlifi 16-án délután 3 órakor tarifa saját helvigégében
mi. ni ieiÉ! mmm,
melyre a (ngok nt alapííabályok 33. (j-* értelmében meahivatnak Napirend:
1. Igssjntálágj és felügyelflbitollsiKi fe-lentések *i. 1M9 évi Uitetcrcdményfol.
2. Zárszámadások megvizsgálása é» a telmealvény megsdána,
3. Mérten metíállapltása.
4. Tiszta Jövedelemről való rendel keié*.
5. N6ey Igazgatósági tag választása.
6. Indítványok.
1943. Január lén a (agak száma 1361, részjegyek száma 569I«/b Az év folyamán beléptit IS lag 405 részjeggyel, kilépett II tag III1/\') részfeegyel. Maradi az óv régé* 1304 tag 5985G/r ré87Jegcycl. 11)44. éfSta a közgyűlésiét kilépett fi lag M réstjeggret, kilépett Sssxevonással 2 tag I réizjeggret. Az asztaték 6o/o - A fealgyelókilzoUsag által mejívlzsgáli mérlez a községházánál kifüggcsztolelt, mindenki meRnézhctl.
Kiskomáoim, 1944. március 14. uh Az Igazgatóság.
ma jelent me6
a Ifojotili képes színház), hetilap.
Okvetlen vepye meg 1
Ara P 1.20.
HAJJAJ KQZL\'QNW
UHI. ápi\'iUs
1941. El. I. A. 3V49. azám.
Hirdetmény.
KózKÓIosz.títn. hogy a in. kii*, minisztérium a/ IOllfl fi l o, 221 $ lílian nyert felhatalm-azás alapján ar. f250/!»4i II. E, szAiun rendeletével a röj^Önbt-i\'é«kodást a inái- femióHó jogK/.ahályiikljiui mef»jelf>lt bán tetteken folOl a/- ország, i,Hr, tőlpfj a hotjyód büiitcb\'ibiráskn diís rgt\'sz lerületói-e kilrrjcsz lette a gyilkosság, számlákon oinbi\'iáilé.s és rablás bütettóre abban a/ uwtlimn is, Imi azí nem
lőfegyver, pobbantósíer vugy
robbanóanyag használatával
(!5.727/(039, I M. Ív szátmi rendelői), illetőleg nem a lág-váili\'lnii készriltsóggel karK-soIu-tos elsólólitós vagy a légiriadó ideje alatt vagy a légitámadással kapcsolatban követik el (2770/ Ií)t1 M. K, és :iíí 10/1 íl<3 M. E számú rendeletek),
A röglönbiráskodás kiterjed a gyilkosság elkövetésói-e irányuló szövetségre. valamint a
fent megjelölt bűncselekmények kísérletére ós a tetteseken felül a részesekre .Ilik OH, g.)is
Az ilyen bűncselekmények el-követésói öl mindenki óyukod-jók, inert a polgári bíintctőbi ráskodás alá tartozó tníiiden olyan személy, aki a kiliínlelós után a megjelöli területen ilyen bűncselekményi követ cl, rög-IöhIjíráskodás alá esik és hu-látlal bűnhődik,
Nagykanizsa. 1944. április á
A Mr. törvényiz^k elntke.
59//ké. 1044
Táriry: A« 1044. Aprtllul szel-vónyokro kls-solRáltnlhntó netro-leiimmonnylsóg niegálliiplbW.
Hirdetmény.
Azt a legkisebb pctmleum-nieny-uyiséget, amely 1944. áprüia havában egy-egy híztailásnak utalva-nyozhaló, 1 lihrbcn állapítom meg. Ennek a\'afifá\'i a pelroleum utalványoknak április hónepra érvényt s l-\'es számú szelvényeire enrek i rneonylaégneli a felet, vagyis 5 de. petróleumot kell kiszolgá\'la\'ni, a \'2~ts b.\'iiini sz"lvéayekre pedig a máfiik felét, vagyis lóvá1 bi f> deli. A 2-es számú szelvényi-hcl csakis április M 15 Ikílol k.zdve ízaba 1 l eváltf.ni.
A március hónapra sióit 5 tis és Gos tz. szelvényeket és a márc. egy-Bieri vísárlftsra rtóII utalványokat ápdlis hó 1-tfll kodve mm szabid bevallani.
Egyben felhivom a pctrolcumáru-sitásra kijelölt Gsbks keieskedökel, hogy a mftreiusban bevallóit petróleum ulalványakról szerkeszted számadásukat április 3-án és 4-én mindig déli 12 óráig adják bt; a Közellátási Hlyatalhox.
A\' számadás beadáxának elmulasztása vagy késen beadás" : kihágás.
A szaitiídásboz Siükséges bori-tékért mlnenki jdenlkciiék a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1944. március 30. ins« Polgármester
Hirdetmény.
Mlgyii idea vekén n voi HmuléB téglagyár htlyen kvó Ingatlait epdciicl, tohaiintlit, Jegyeiéin, starno, íhluíc- íb Irodahelyiséggel egvi.it I. év. apuim ho 5-én délután t/lü órakor n hfeiVMIriífi tur lando aytlvtiiut. áfveiíaeit m laislulajdo no.iok lui*íi|*[ul.isavnl íj tői heti fötti vei bérbeidom.
Nagykanizsa, 1944. maiclus 28. ioss Polgármester.
ta rja n palcsics
textilipart tífl heretikedeimi vállalat Ol Nagykanizsa, fll
Qyár ; Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi fóűziet: Fő-ut 74. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: S-33.
Tárgy: Az orazáiígyűTéai képviselővel* eztók né\'vjugy/ék ter vozeiének aoztietnfére tetein.
Hirdetmény.
A -\'SH.200/IS38. lí. M. hí, rendelet 17. 8 1. bek. értelmében közhírré tesiflai tu alábbiakat:
Az tí);ifi,:óvi ih. t.-o. 38. §-Audk 3. pontjAbnn, Illetve a lenthlvatkezott li. M. rendelet 17. n/nknu/. \'2. bok. lum fatfialt reDdelkezos«k azertnt h nóvjonyzók-tervoiet enyUt póldanyAl Aprllla 15-til Apflllti 30-lg a városhAzAn napánként rt-KKcl ö úritól dfilt 12 érilt{ közoXHiié léro kell kltonut, ,Hí idÖ.a\'ntt a^fifv-jagyzAk (erVMeíet a poigarattator Altul • Ijtlölt vAroel tinztvlBolÖ Jolenlétöben (Rozgonyl tt. 11. ttzAm alatll helyIhók-ben) mindönki mogteklnthotl híit-kötnapokon d 11. 2—(J úriig IttiiAsol-haljn.
A iiovjcgyzok-tervezetet -ae HU\'tékeS klr. JrtrAntdrÚHAKnAI la meg lehet tokla-tenl e« nrrúl n inegAtlapltolt dijaz&i melleit mftsolatot kérul.
A iiévjeKyz^klorvezel uIIbii a kíií-Hzeralóre tötol Ideje alatt felaaólalA^al lehet elni. A fe\'aíölardst IrAnbB». v«gy élflíizévftl lehet nlflterjen\'.loní A fel-H7Ó1mIAhZiiIhvftrnii\'Kyf kíizfiontl VAIhhzÍ-minjához ehnzondö én a Városi lktaló-hlVHtnlhn (VArnHhAr. I Hmelnt 5, SS, a{tú) ml\'uitló be.
A oévjogyzék-tervezetbe törtont jogo
BUlStlan felvOlnl miatt bArmrlylk vA-laaxto, it klluigyAn mlitt nzoaban osak maga az crdokait szólalhat Tol.
A (etBzó|alán| inog koll Indokolal <í« n felsíOlnló cgyuitn) mo-llékolrtl, ll\'-.tfl-leg heiiuitntni kíiiob\'H a felaXolalatbia
elóatjöttak. Igazolására alkalmai okirati
bhonyitékfllt.
Annak, aki fölszólalást nr<ir eléter-jeBztenl. iiiliittca hatosán,\' közhivatal, kíiztiivatnlnok. lelkész, nyilvános Jel-li\'Kll fnlezmeny. cgyfutllet OH "tnpltvány köteles htiiHfiftktalanul rendel Kezedre tineHAlnnl mindazokat az adstokat, pu) lyek h felszólalásba a leíhozottik iHaze-ÍAhAih szilkBéuesek. (28SLO0/l!\'3H. B, M. ac. r. is. §. 4. bekezd)
f.-1-./ói.-iiAKoküt benyújtásuktól kezdve május hó 101« « lent megleli!t bolyon és műben közszetalöro kell kl-teant. A lol*zAlnIAnok raegteklathetók é» h>i»A»olhatok.
NngykniilíH;i, MI44. márcim 21, hm Polgármester.
4014/19(4,
Hirdetmény.
A gondot*i dlllöben levő Uazllg-lílo 1 hold (!53 Ll-Öl n"fiysii;u rétet ös sxínlAt t. ívl április lió Ti ío délután l/i6 firaVor ,i hclys/.ltien tartandó nyilvános Arvetíscn béibcadom.
Nagykanizsa, 1944 március 27. 10» Polgármeslcr.
5&5/kó, IÜI4. r-
\'Urgy: Iiurganya beazolgállatá*.
Hirdetmény.
A kézüllita^Ugyl miniszter ur mindazok részére, akik 1944 március 22 tői legkOíílhb áprilta H lkáig önkéntesen leinjAnljAk burgonyájukat, mAHi«nkent I ne P ve re inb ontaal kttttseglérltéa kifizetését engedélyeit». I-\'elhlvom a termelőket, hogy burgonyájukat 8 lkáig ajánlják fet a Piilúránál (Néplnkarók éptllet, Csen(rery-iit).
Nntívkanima, 1944. április 4. 1Polgármester.
S0»;ké IÍM4
Tárgy Lábbeil készlet he-Jtleateae.
Hirdetmény.
A 2U>.300/194I K. M. SS. rend. li. §-n 2. bek. értelmében nihulun iparán és keri\'skedrt.Bht lábbeli kéozltÍBÓvel vagy lorunlouibaha/atNlAvMl foglalkozik, kii-teleti h március 3lén keszletében lévő lábbeliekről éa v.v .bi/imi utnlványokrél bejelentést lenni. A hejelent^at legké-iőtfb Április hú i() lg a vársHl közellA-(Asl hlv-niiiiiiii/. kell bendili, Ugyanott kell előzőleg kernl n hejelentéflhnz hzllkHOgefl uyoaitalvAnyl is. A bajülen-tí«ho felsznbnáltott iábbellfajtákat neat !..\'.\'.i>!k! belefoglnlul. Aki a bcjelenlOa megtételét eliniilaszija, vagy vnlőtlan iiilAtoknt vnll. fi hónapig terjedő elzárásul bUnleltellk.
1111¦ yk!iii i/h."., 1944. Április 3. mi iJoiGfarniestei
Nagykanizsa m. váro^ adObivTlatától. 1311/1944.
Tárgy: Legelőre kijáró hotuo i Allaiok bejelentésére voníikoi^ hirdetmény.
Hirdetmény.
Köihlrré tcuitlk, hogy a lnisíonállitoknak n virosl V6z ege lőre leendő klh*llaiát áprilli hó \\Uf. Iptllli hó 30-ig kell a virpBl *uk hivíinlii.M ae|elenter>l.
Aki tehát ¦JiarvASmirliAt, bur|ut, loval, eelkél, v>..»v lertéat akir n legelőre kihi|-lani «v üőtlii a fenti hntáildó .-.l„i: n vAioíí ailéhlvíitiíltiin n klikanlziaiak n 27. */-. rt naRykanljitíiiak n 32. &z. azoaiMtl sKniélyeten he|elentenl. ahol a bejelentett általakról lf(aiolv4nyt kapntk. Kten Igául-v.Uyi a/, állaltulnidoiii\'i kOlek\'a iu elió kikAjtás nlknliiiAv.il n pásztoraik .11 iilul. Igatolváay néikoi állami ^ koileíelflreJU-hallani uetn lehel nieit akinek ellenénés ¦iJ-alítávst Iffizolvánt« nem Irsi, a Ici-tnull Itgelőbtrcii ttllll blnággal lese sn|lva
Aki kiiöhb évktl/btn i>kar klhsj\'nnl, az n klhatlái elölt legalább 2 nappal koielea az ndihlvalalban cil bejelenteni és n ka ¦olt Igazolványt klhajláikor a pÍRr.tcrnak áladtil.
NagykanliiR, 1944. áarltli 3.
itat Városi Adóhivatal.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
nlsíványok beválthatók és bIőíbíí
Hufhcrl-.gépek, gép.xij, c.apégyfém é> tfolyó. c.apAgy ignnylé.ét elintézem.
VILLAMOS ÁRAM-......................._......_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramazámlak flzaUsa, rakiamaolók, hlbajaiar.taaek, «xauuisru falvIlÉQoaltit mlndan villamos kardéiban tfé9al&v4 iU!é>) dá.uitin iki orti*.
Halvax Lajos megtört s/ívvel Jelenti, hogy szerelett
neje született Hohocker Mária folyó lió 4-én délután A órakor életének 6b , házasságának 49. évében a halotti szentségek ájtatos Felvétele uián elhunyt. ¦{ Gyermekei: Dr. Halvax Sándor családjával Amerikában, Lajos és Gyula fiai családinkkal Hollandiában, Petrin Bözslke uno-^ kaja Mohácson és a kiterjedt1\' rokonság gyászolják.
A megbaldogult hült tetemét folyó hó 6-án dólután 4 órafkpr. a rórn. kat. temető halottas-! házából helyezik Örök nyugalomra a családi sírboltba. Az engesztelő szentmise-áldozatot f. hó 11-én reggel 8 órakor "j mutatják be a Jézus Szive templomban.
Nagykanizsa, 1944. április 4. Áldás és béka poraira!
Hirdetmény.
A vígéhidl ut indirti lévő Lusillg (éle Ingatlant f. éyl április hó 5-én d. u. 5 ónkor a hclyailncn tarlando nyilvános árvetésen bérbeadóm.
Nagykanlzis, 1944 március 27. t«en Polaárrneater,,
Fiatal tliztvlaetöt k<;reiek monnalj beléptire, aki levelein! éi kftiyvelnl tud.. Siemélyea jelentkeiéi Ernébet-tér 18. sí. alatt reggel ö-tOl délután 5 lg. Mercur «80-v*áe.__ 1113
¦¦Btároit keresffnk. Cint a Irtaatában.
MeabUhmto Usila m\'ndcncs azonnali belépésre vendéglőbe (elvétetik. Magyar-utca 5 3
í-üxO mlnd«na«t akt fejni is tud, á llzeténel azonnal felvétetik. KárjegyzÖ, Tóta/ciitniárlon.__1121
Napi 3—4 órai délutáni munkára b«-láraHflt felveszek. Hoilliy Mlklái-ut 17.
1187
fl«keraatxtényt kormányblztoinál 1c-Igaioll okmányokkal rcndelkeiő tisitvIsettV béreliidnoló, gazdaságban jitlaa, fasiak-míH, kÖietlátáBban ítnAnóan dolgozó, anya-orazátiban elhelyezkeiléat kerei. 40» f)x jeligére 1142
Ocilandleii X Ripárla Teleki 8 B alany-vesszókre oltott Viasz Rizling és Kövidinka ¦ySk*raia ajlv.mjok eladók
Stcntgyorgyvárbuica 3. iáim alatt. 1122"
Bútorok és konyh«eiikÖ/.ök eladók.
Cim a kiadóban, - U3P
í\'iii.,i,-,e, c. rt Rdiia u. 1!) Megleklnt-
belő ülól eale 7 lR._______1130
Mngcr«u«#«>aap elad Örhsz ulcr 15. alatt. 1131
BÚTOROZOTT SZOBA
Bútorosait szoba f ardSaKoba haez-nalallal kiadó. Cim a Kiadóban. 1110
Bútorosait síoba kiadó. Ugyanott érlékea olajtcim^iytk, eKy fekete tlizll nadrág, kettős ágyterítő, 42-et (ekete férll léldpö elaiJók. Klsfalutty-n. 16 1141
HÁZ Éfi INGATLAN
Héitlxan bétvfllál, Kcüzlhelyen cinl.WI-hé?al ajánlanak esetébe saatzsal ná.tjl. Érdeklődni Hurvairinp, Sygár ut 4Í, 1.1)9
A tH)/,i(\'01IDt) nyitva van roKfjal / órától catu b őráis. (Hőtfö, nzerda, lantok dólután ón koddou Otfósa nap
nőknek.) Telefon; 660.
ZALAI KCZL4js\\iV
POLITIKAI N 11 M»
Kiadja: „KSzganfaiégl R. T. Nd^ykHnn l-\'elelós klndó: Zalai Kayoly
Nyomatott
a „KüzcanJasuyi K. T. Nagykani^.i-nyumüajában Nagykuniiann Nyomdáért felel: Zalai Koroly
t\'uladó:
BondJokozat : Taliori posia:----\'--
84
¦ évi., 78. sz, Nagykanizsa, 1944. április 6. csütartftk Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
gaaikwatteén tm kiadóhivatal : Fő-ut &. oám. »Wk«ató*«*i éa kiadóhivatal! Meto« 78. «. latÇJWllwlir mlodeo bétkóxnap «Ahita*.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
K)öll7«tMI ára: egy hónapra 4 pengő SO mUc.
negyedévre 12 pengő 40 llllér. Ktiyea azam: hétköznap »« fili., «zomhaton 30 ttlL
Német és szövetséges erők további sikeres barcsi még jobban megszilárdították a keleti harctér déli arcvonalat
tieríinhől felen
K/h .» SKorjot támadó hulláin hatsoros luloróyol indult a nemet nőies?; én zíu-óiilltirtok ollón,
feltűnő, hofft/ az vtóbbi napok-ban mennyire1, erőnódóti a tté-uiét ellenállás, igy a DnycHZtce alsó folyásánál in,
uliol móg mindig horoH harcok dúlnak, de a iiómótok állandó főlÓnybo kerültek a bolaorifltákataJ szóm bon, A Pruth-vonalon a szovjet nagy páncélos űrökkel újra tá-miiaásna indull, amolyet feltartóztattak. Jnssytól északra román csapatok helyi sikereket, értek el. Cscrnovic kőrnyó-ké» egy német harci csoportunk kemény harcok után .sikerült annyira haladni, hogy csatlakozzék a zömhöz. SzUmisxIau és Tarnopol kőrnyelkón váltoaot-lamil tovább tartanuk a küzd<el-mek. Jíroditöl nyugatra a Tióimv lek fokozták nyomásukat a bolsevistákra és helyi sikereket érlek el.
Koueltól északink tovubb halad a német Imdosztá-... lyok támadása, iiietj/ek so-1 ftfn jelentős területekre tettek szert és elfoglaltak lx>t-seuisía állásoh\'it Á? JictysS-¦ . geket.
A kandnlakszai .szakaszon több «i*öí bolsevista kötelék támadásra irányult a német előretolt Uunaszpoiitok ellen. A támadókat mindenütt visszaverték.
Délelaazorazágban
a uómel csapatok sikerrel mii ködtek és foglyokat ejtettek. Német messzehordó ütegek u not-b\'moi és anzioi hídfő területét-lottók. Ettől eltekintve nagyobb bárd cselekményekről nem.érkezett jelentés.
A német erők fetszahadltettéh Kmvel városit
tlagyar is\'romén csapatoknak is rtsie van az utóbb/ napok sikereiben
Jtcrlinbőt felenlik
Tegnapn déli órákban német |iánnélosok a Köveitől déli irányban eső pillért hatalmas áttöréssel felszabadították. Kővel városának vitéz helyőrsége :i napok útit tarló szívós" küzdelemben a-tiilcrőlnm levő\'bolsevista erőket fel tartóztatta, maliul a városi felszabadította, igy ;izt ismét bevonlak a német ef-báriló mozdulatokba. A keleti arcvonalon folyamatban levő eseményekből mór napokkal ez-ulfilt integfigyelhetö volt, hogy »z ellenség délfelé irányuló nyomása következtében n legna-
gyobb ellenállásra kell felkészülni. F>. a nyomás, mellyel a szovjel a német elszakadó\'moz-J dulatokat törekedett zavarni, megs7.ii.nl, a német vonalak még jobban megszilárdullak. Az utóbbi napok sikereiben a nemei hadvezetésben és a német csapatok1, hősiességén kivttl kétségtelenül része van a magyar
és román csapatoknak, amelyek a betörés kiküzdéséhen segítségére voltak a némel csapatoknak. Annak elhallgatására sincs szükség, hogy a német állások megszilárdulásához hozzá járult az ujabb német tartalékok bevetése is, melyeket a nyugati készültség terveinek megzavarása nélkül sikerült harcba vinni,
52 bombázót lőttek le Bukarest felett
A légiháborubán az amerikai bombavelők Hu korest városa ellen nappali támadást intézlek. A támadás káli okozott, a lukov Ságnak veszteségei voltak. \\ né-mol, román és bolgár vadász-
gépek f>2 ellonségcs négyi no loros gépct lottek le.
Hril repülngé]K;k dólutón za-varó repnlést hftitollak végrr a Hajna-wcslfalíal terülolek cl-len. Néhány helyiségre bombá-kal dobtak.
Angol katonai szakértő nyilatkozata Németország szövetségeseiről
Berlinből jelentik :
Kgyík angol újság katonai szakértője óvja a szövetségese-kel az állandó optimizmustól a győzelmet illetőleg. Németország ós szövetségesei tovább harcolnak a bolsevisták ellen Ós utóbbiak segítségét nem szabod kevésre értékelni, A magyar paraszt sohasem hajlót! a kom-
munizmusra, Így bizonyos, \'hogy továbbra is segítséget nyújtaiKíif Németországnak, Dél-Olaszország jelenlegi sorsa, sem hal biz-tatólag Magyarországra és Hq. mániára, igy bennük erős az elhatározás, hogy inkább,harcolnak az ország halárain, semhogy saját országuk fornicio hadszintérré váljon.
„Sztálin öftötte fel Roosevelt lecsúszott köpönyegét.
Az egyik amerikai folyóiryl azt jrja, hogy még sohasem volt háborúnak annyira politikai joj lentösége, mint a mostaninak ós hogy Amerika Szövetségesei pc lilikai .szempontból hamis szín-valllással folytatják a háborút.
ftszukamerikai illetékes, korok a sajtót akarják felelőssé lenni, amiért hasábos cikkekben számoltak be a szövetségesek olaszországi kudarcáról. Az amerikai közvéleményben az a meggyőződés \'alakult ki, hogy a szövetségesek bizalmatlanság Iá-borunk- parancsnoksága alá ke-
rültek.
A Svenska Dagbladitt azi írja. hogy az Egyesült Államok elveszítette a vezető szerepéi az európai politikában. A világ el veszítette bizalmai az Atlanti (marlábán és a teheráni értekezletben. Számolni kell azzal, hogy az a köntös, amit Roosevelt lecsúszni engedett válláról. Sztálin öllj magára és bizonyos körökben már nem is kételkednek a Szovjel vezető szerepében Angliával és az Egyesüli Államokkal szemben, az európai politika területén.
Berlini jelentés egy magyar zász/áa/J hősi harcairól
Mint Herlinböl jelentik egy zászlóaljnyi magyar erőnek április első napjaiban sikerüli a bolsevistákat a heves hóvihar ellenére kiszorítani Sztaniszlannál és álüzuí a Dnyeperen. A túlerőben lévő szovjet csapatok a magyar biztosító erőket először Kiszorították és több kilo-méler szélességben és mintegy három kilométer mélységben hidföl alkottak, Másnap reggel n magyar honvédek ellen hí mr dásrn indullak, mielőtt a szovjel esapatok a terel megtisztíthatták volna és berendezkedésükéi
véglegesíteni tudták volna.
A magyar csapatok, bár nehéz tegyvbroKkol nem rendelkeztek éa az orósen behavazott térerőn noho-zon jutottak olórOj rövid naiv ilfiiii kivorfók a holsovistákiit u bidfó keleti részéből. Amikor megázol ni lak tűi ellenség tüzérségi kőtolókei, a megkezdett harcot tovább folytatták ós oredmónyeson kiszorították állasaikból. Ksurkov közsógot ol in foglallak és április 4-én VÓglÓg tisztázták ii holyzetot. A bokori tott ol-lonsógoa csapatokat megaonuniajtol -tók, esak egy Mzótugraastotl isitpat tudott a foívÓn átkelni, K/.zel nx iamót ajstlóruan koaQkbe kortilt toro loto t" meg i« tisztították.
Natrylíaniaaa mogyoi vároa polgármoateretÓI.
7.297^1914 Tárgy: A v.uo-. kftxflnságe-nek lájékozlatása légiriadó esetén. »
Hirdetmény.
Tudomására hozom a város kfi-zdnségi\'nok, hogy légvédelmi riadó nsotón a város kiikinb.Vó réajoin nyilvánow óvóhelyek állnak i-nndel-kezóare » k/tzónaég róaaéro. Kzok a nyilvános óvóhelyek ;i kóvetkezók:
I. A Horthv Miklós-uton a plébá-nia kertbon fedőit árokóvóhely kö-rfilholfil 700 RXÓfnóK rófl^érn! Be-járat !1 cinktórtuni fnlóli kerti k»-¦jmn.
\'2. A/, Kraaóhot-téren « pint- háta-niögiiili kortlten nyitott arokóvóliely kh. ÜiM) szemelv részére.
3. Az Krzaébel-tór 21. az. hass udvarában, nz udvari énidtM pincéjében 200 személy reazore,
I. A Pó-óton a városhnzn piinv-jóbon IÍX) személy i\'-szórf. Ik-jürat ;i Horthy .Miklúa-uti kapun. Ixijá-rat ;i hntósáui pincolojárat mollotti átjárók apun,
H. A Tloithy Miklős-irt 1. »z. a kitti húz ptneójóbon 100 aaemóli\' rószÓro. líojátat n kapu alatt jobbra.
C. Rugnr-iiton n gimnázium ípii-letbnii az udvari tanópüliM pincéjében 800 nzemély részére.
7. (Tgyanitt az udvarban fedett árokóvóhely 100 személy részére.
H. Rt igái-a ion a leánvláetnn épülőiében az udvarban f nrjott árokóvó-helv 150 szemedv részére.\'
n. A ttozsonyi-utoai iakolaópülot-Ixai a pineóhen \'200 személy reszóre.
10. Cfgi-anitt a kertltr\'n fedett árokóvóhely !100 személy részére. . ti. A PotÓfí-iiti iskolaépületben a pinróbÓn 1 10 személy részérő.
12. A Cttengery-ht l-l. m. alatti ház udvarában lixlett árokóvóhely van 200 személy részére.
I\'l. Az Fiötvöa-tÓren nyitott árokóvóhely -Oh azeinólv réazóre.
14. A /irinyi Míkli\'w-uh-.i t\\íi. sz. alatti ház pineójóbon 200 szomély h\'iazóro.
15. Sxont Imre hg.-utca II. sz. óvoflaúpfllot pincéjóhen 70 személy részére (ünnepnap éa vasárnap egész nap, hétköznap esak délután 4 órától).
18. A TeJQki-uti iskola udvarában nyitott árokóvóli-dv 120 személy részérő.
17. A városi az.inház háta mögött a kortlMMi nyitod árokóvóholy 100 személy leszóró.
18. Az alsólemploni nlótti cinktórium tóton nyitott árokóvóhely I 10 személy részére.
• 10. A vaaufállomáson az állomá^-Ópülettol asomben iévó bőiken fedett árokóvóboly 100 azomóly részéit) az utazóközúnsét számáni.
20. Kiskanizsi\'m a Templom-téri iskola kertjeimé nyitott irokövóhely, S0 személy réazéro. :
A font fölsorolt óvóhelyek nem , :i város egyes magánházai"óe «zóm-szódes házak lakói részére szolgál-.
nak# hanem a légoltalmi riadó alatti utcai járókelő közönség vódolnaero épültek, akik otthonaiktól éppen a riadó alatt tóvol vannak. . • Kelhivtan niinden Imzlukíjdouos fdiytat&ti i i. olddlua.
1
A lagyar Élei Pártja tárgyalásokat folytat
a jobboldali mwxetl ogy Ittmflkffdés éráakében
li tufa pest. április t)
A MOT jelenli ¦
A Magvai- Klet l\'árlja vilé/ Lukács Béla elnökletével párl-ertekezletei lurtoll, hiclven ha-
tárnzalilag kimondta, hogy a remi és nyugalom fenntartására a nemzel összes erőivel, a nem-
zeti egység érdekében összhang* han Kivan működni inindíizok-kirl n jobboldali erőkkel,, melyek az egy üli működés iránti készséuükel kifejezésre jut lai-, Iák. Az egy ii11 nuiköíIés ir:i n 1 i tárgyalások foly tálasára a pá el báró Vay László párlvezetőségl tagot kérte lel,
Munkás-kérdéstkkel foglalkozott a minisztertanács
Állami feladatnak minősítették a munkaközvetítést
április fi
\'fíiutttficsf.
Az MTI jcleiili :
A kormány tagjai Sztóiuy Dot ne in in is/l erei uök idnók\'eto alali legiiup delebili 10 órakor Miniszieiianáesol (ártottak, A Jiiintszlertaiiáes mindenekelőtt a munkásokat érintő egyes kérdésekkel l\'ogbikozzék és ezekben
döntést hozóit. A niiniszlertn-náes li inunkaközvelilésl állami feladatnak minŐsitelle llusvél illán killón miniszieiianáesol fognak (ariani a mtinkáskérdé-sek végleges rendezésért1. Több más időszerű kérdés lel.irgvaiala ul.án a miniszteri.inács dél ulán \'¦\' órakor ért végét.
Megjelent a zsidók utazásának korláto-rásáról szóló rendelet
MTI.
ffViituloH laji műi bzáiua kor-nndeléUd közöl ;i zsidók utíi I, korlálnzásiii\'öl, j.\'Ir liti a;-. A rendelői éri dinében azok a zsidók .akik megkülönböztető jelzés viselésére vannak kötbl \'Z.v v,
,-rin közforgalmi, ¦ s\'jm in agii n .¦/.•¦•-mélygéjikocsijj mqtorkorékpárl, s \'tu tpjiéinulól igénybe u tin vehetnek és nem használhat nuk> sem közfor-
gallai személyszállító , \'SQllnS- és gyorsvonatokon, sem közhasználatra roildolt társas gépkocsin ni\'in alázhatnak. A korlátozás nem törjed ki a HKSZKÁItT és a IIÉV, valamiül az egyes városok beli •rül.-f.\'n (nü-laVdő iasuiak és közhasználatú társas gépkocsik vonalaira.
tígy utra vagy határozott időlar-luniro szóló utazási engodólyl elsé.
( csendőrség ad. i nutillíahelyiól minin n lakóbei ¦ésl telmli loh:>1
elido
Az e
eljulásl :¦: való vísszuté Az engedélv
alt, aki . iilézé**el igazolja iitazá
Imozó sánal,
bi((étiái imk szüks. ím- kell ielél lantos lakcíméi .utaz és időtartamát, A kinU.ltI bekről ieuvzékel kell vezeti Azok gynkindóoi-vosoli az orvoskiunarn kijelöli, hü koesikal jogosullak )gényb;
]U»
uti:i
jogírsH fel svenai igém be z.i kocsi, vjiav\'
.«Ilo
¦télé, hálók
Zsidóknak tihss a katonai egyenruha viselése
A hivatalos la)) közli, hogy mindazok, akik a /sidó megkülönböztető jel viaoléséro köldesok, katonai egyenruhát, noni viaollwtnoki
toluulní i Az egvet ezektől\' ; megvonta
\'dk ül ál lom un raha viselés honvédelmi
Majdnem négymillió pengővel támogatta a kormány egy év alatt a levtnteotthonok építését
\'A Levente Hírközpont jelenti: Az újjászervezett leventéinléz-móm a kőtelező katonai előképzés mellott a levonUogvesülelekbeii végzett önkéntes munkával biztositntta az ifjúságban rejlő mozgalmi urók Jiekajx\'SOlását a levent\'iminkiiha. A honvédőimí törvény őrtőlmóbon minden városban és községien megalakullak a loventeegy.-K illetek. Az egyesülőt! étol számára boly is \'«r. leveateotthon kell. A háborús nehézségek olU\'llére az ország területén egyre^nám-n épülnek az uj, korszerű levenleotlhonok, amelyekben valóban második otthonára talál a lovonto-ifju.
A loveiileollhoLlban tágas helyiségek, összejöveteli termők, otvasó-i\'K játékszobák vannak. Itt hehezik pl a könyvtárt, itt gyakorol a leven lezenekar és a sportolók számára edző holviséguk vannak. A leventék ázattad idejtiklH\'ii örömniel és szotu-tettol komsik fel otthonaikat, ahol nemcsak jól érzik magukat, nemcsak kellemesen, .le hasznosan is töltik uz időjüket. A törvőuV szerint az otthonok és egyéb lovonto-lúlosilmé-nyok (sportpálya, lőtér, gyakorlótér) megépítése az egyes községek és városok feladata, illetőleg azoké a vállalatoké, amelyeken Ix-lül a le-vonto egyesülőtök megalakultak. Az oUhonépitésnk rendkívüli fontosságára való tekintettől Indokolt esőt- i ben a honvédelmi minisztérium igen I
nagy - áldozatokkal támogatási is iivitit a közaégok és varosok száma ia, hogy a íovonleoiüionok épiiéséi megkönnyítse és az adózók linh *in könnyitsön.
Kgy most. ,>i I készült kimutat üs szerint iiz dlintllt\' évlH-n a honvédelmi tuiuisztériuin i}JtX).()OI) pengői, fonlitott levenlcitlhonok, BJjtírt-pálvák és gvakorlótórek \' építésére, llátaszéken ítÍO.000, Szarvason 100 ezer, Sátoniliaiijlielven H2.001.1. Kis-zomborban 70.000, Boraibiin B8.000, I >éva ván ván, Kassán, Nagvbaiaes kán és tusnádon 50 50000, Kom-játon lli.000, Beregszászon 10.000 és /olahon Hö.OOO pingövel támogatták a lovpnteolt honok folépitéBt\'tt, 7Ő.01HJ iküigöl fordítottak a szász-régen i lovonto s|Mirtpálya felépítésére és ezenkívül még íáö város és község részére adtak kisebb-uagvobh
iszegel levente épitkezi\'-sekre. Az állam példái mutató áldozal-•szségo mellott a holvi hatóságok . közúlolek is kiveszik résHÜkot a venteoUhonok építésében s Így a
magyar levontoifjuság nr)méll>o(| liotry. gyors lemjKiban az orsztig e\'gi\'sz területén megkapja iuunkáji\\-hoz. szükséges otthonát és ogyéli létesilniényeil.
Nem közlekedik az Árpád és az egyik egers7et?. motorvonat
A nagykanizsai M \\\\ ádomás-fönökség közlése alapján értc-siljük az utazóközönséget, Iidgy inálöl fogva ujabb knrláloz is léped életbe nagykanizsai viszonylatban n vasuíi inenelrentl-ben.
A liuthípcsl keleti és Csáktornya közölt közlekedő i 208. sz. Árpád gyors sjnaulóbiisz ís
1207. sz. ellenvonata málól fogva további intézkedésig nem közlekedik..
Ehnarnd málól fogva a N\'tgy-kiinjzsa /n^iegerszeg között közlekedő 1 130 I 131. sz. nu> torvonat-járal, anndv uste 21.1U. kor szokni 1 indulni Nagykanizsáról, ide viszoiil hnjnalj 5.30-kor szokoll érkezni Zalaegerszegről.
& mflszakl hivatal a városi légoltalom érdekében
A nagykanizsai városi képvi- | Dr. Megyi inlézketlésére Vési löt esi ölel fíazdasági Rlokkjp megkérte dr. Hegyi Lajos helyeilospolgármeslerl. hogy a helyi légoltalmi biányokal pól-landó. sürgősen intézkedjék, liugy.il város k(">zönségének vé-tleltnében !1 város műszaki hi-vntiiln a szükséges intézkedése kel megtegve.
esey Ibirna lauáesnok azonnal intézkedett, hogy a város lörtí-letén miutlazok a Ingolliilini iit-lé/.kedések és bizlonságí szabályok megletessenek, amikel a nini komoly helyzel i város l.i. kosságának bjzlonsága és védelme érdekében megkövelel
íinek több mint ezer fajta vas-szeg és 56 falta oslzmapalkó ?
Az Ipari gyártmányok s«abványosltasának multavi eredményei
Az elmúlt év jolontős ereíltíiényo-Kei hozott a szabvánvosítás .terén, ltészhon a háborús -a\'zdasági viszo-nvok is aioltottélt n különböző Hzab-ványok bevozolés\'-t. ni t! anyagt.ika-rókossugi okokból, valamint a gvár-lasi el]a;--is .k ¦.^vi!/\' rlHtt:s >d
v.V-rt szükség volt :i líígkülönbözőbb ipari normák gyors kidolgozúsára.
¦li- Ifi!) ui s:;l,r:wr, V-pctt.
ül :Ki luödositás és l:i:í uj
r/rt/ir Idü\'Z i.í
1 itll\\
A tfi/ur i-aV,krm elettivi,
< fi/utunk Hzúmihi il-
ú ti l.nh/:?, h JixVj Kidekes. hogy maini az ipar is t-vő-lamyon részt vesz ma mái ii szab" ványosiii\'h i luozgáloinbttn, Tehát nemcsak hivatalos előmunkálatok előírások alapján születnek szabvá-nvnk. hanem azokat gyuknu) tu;i\',\'\'i ai:y:ikorlatÍ élet termeli ki. Igy p J dm! a tavalyi évban álínlános szab-\\áii>okká váltak u vasgyáruk házi szabványai, uinelyek teljes mérték-lu-n beváltak. Az uj szabviiuvok s.>-tiitsévével Itenger.dt koreukedjlmi s ipaij acélok lipusai, mintv\'gy tizedükre csökkentek, t-gj ancstíR szab-váityusiiották a hoiganvlemozokot és
a szegtvtK\'kel. Jelentős eredmény,
hotíy a golyóscsapagyak, csavarok
szabván> ositása is megtörtént, limi
MirtM temi az a\'hit részek
/•átláxiít.
Hazánkban eddig több mint ezer fajta szeget állítottak elö. Most a
gyártható süoglipusok szánni 160-ra esőkként. Csizma patkót öti félét gyúi toltuk, ezeknek számát 7-ro apasztották és utr>uuilven arányban szabályozták a lójiatkóli gyártását is.
Az építőiparban opn.-n a hábarus épitkezesi korlátozásul, időszaka al-
tarján—palcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
<3yár: Mügyar-u. 86. Jútefon: 3-44.
Városi fŐÜztet: F6-ut 14. (Első Magyar Biztosító intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
kalmas arra, hogy megfelelő szabványok kidolgozásával sgjfHZVriísiliiék" n jrletitrgí é.pit-
ksx\'hsket, il\'trr (e\'kU-iilj.uirl.
nk-\'.NÖhtii iij/iir/i\' •\'•ni f( \'n (\'ilokm. A múlt évbon a keinényléglák, kony-haeseni|M\'\'k, általában it esői .\'¦pkály-llák, végül a tetőcserép -k. sz,abvánvai l.\'iitek lílotl*.
A \'vegyésznti iparban is tovább ¦folyt a szabványosítás munkája: a kénsav, az ammónia, a tenolaj, a lenolaÍKcnen, a glié *iin szahváuvai jelenlik a legfonlosahb l\'p\'s.k.t ezen a téren.
Komoly orodményok \'l ártok ol a kórházi lm rendezések további szabványos ilási tekintetében. Tavaly a jwreelt\'in és ké?i\\ mvek, ü\\**gcikk>k, raglapanzok Kzabványositáián kivid megoldóiták a röntgonbör^iiílozésok szabványositásál is.
A tevlilipatban a liálsjiiis szövet- . Hzabvámok készülti\'k el..
Az H)l l-os év szabváiiyosi ii"<»-graiujii tlgyiiuesiik szél.\'s területei ölei fel. A h-gköz ¦[•hhi (oninvaló az ekeszabváuyok kidolgozása.
.1/é// uiiinlii/ tahit mint féle ./..\'•/ hozink (m-fiti\'oiAhti és :i Mag\\ar (Szabi-juyügyi Infcz I most árrá lör.^szik, hogy ez.\'k\'l az. oketi])ns,)kat a különböző (ilajne moknok és szántási föladatoknak mciífeleléen Icgfoljóbh lö . -20-im üSÖKkontso, N\'agyjel\'iitöségü a rendes nvomtávu vaBilti sinok szabványos itásának kérdése is. ICddig ugyanis mintegy 20 féle kiilöiibözé Hint állitotttik elő gyáraink, ezeket most !l-ra akarják redukálni.
Az építőipari szabványok körének bővitéso már a bálion* utáni folitdu-tolt szolgálatában áll. Igy megoldásra vár a betonsziibványok, az ablakok és ajtók, általában az ácsszerkezet\'\'k szabványosítása, ami
ii\'j\'i!iiiu\' rtékhi n megltÓHHgiti
majd az olcsó tipusházak épü-
A textiliparban még mindig oqhi
kerülhet sor végleges szabványok litegiin.\'piíásúra, de megoldásra úir li fiúbfirtis készlelgazdúlkodús keretében a fonalszabvánvok élet bel p-lotéso.
Jóformán a gazdasági élet egész (őrületére kiterjed u szalivútnostlas nuiíikája, melynek értékél majd esak a háború ntitii tudjuk toljcaon W" mérni.
HI I I. :i|H ili:, li
«ALIAI KOZÜON*
Szigorúan megbüntetik a káromkodó ós trágár beszédet folytató leventéket
GrÖsz József kalocsai írsek legújabb körlevele felhívja az ÍHeié\'cs balóságuk figyelmét a ronvéú I ni miniszternek a káromkodás és trágár beszédeit elleni megtoiló rendeletére, A rendele alapján vitéz Bíldy Ala os vczé-e;.r«des hingíu-lyozía, hogy már töhhizben figyelmeztette a lewenlevezet^ket. hogy a káromkodástól és az i Ictlen bestédtől tanózkodjanak, meg s töbh helyről n\'yan pina zok érkeznek, ho:y a levenlctanfoyHmokon é a ¦ ikép zés Idején a leventevezetök káro:u-
Káromkodás elleni
ZáPTáb, április 5 Horvátország fövároíábm vasár nap fejezödölt he a káromkodás elten Indítod hét. Sztepinac Alajos zágrábi érsek körlevele; nyomán az
kodnak is és trágár beszédet folytatnak. Az ilyen minősülidelien viselkedés nemcsak a leventninléz-mény tekintélyét járatja le, hanem öweromholja az ifjúság lelkében az Isten és a család eszményét, amely a nemzet éleiének alapja. Étért a I gszigorubban elrendeli, hog/ min den ifjúsági vezelö a leven teinlez-riu\'tiy magasztot és nemes céljának megfelelő magatartást Hnusllson, m-rt a ren lelet ellen vétőket Mmí-lellcn szigorúsággal megbüntetik, hét volt Zágrábban összes templomokban naponta szentbeszéd keretiben mutattak ,rá az átnk és káonkod^s vallásellenes voltára. A fiafalság körében az usztasa szé\'vezeték rendeztek káromkodás elleni napokat.
Kezében a forróvizes fazékkal megbotlott és halálra forrázta a bölcsőben fekvő 2 hónapot testvérkéjét
i Mtmikfizi hiúi\'fSÍU\'mkiAl) Megdöbbentő és huíalos kimcnclrlü. gveriiiekszoreticséllenség történt a muraközi Miksaváron. Szírják I.n\'jps uiugvur útmester, aki rs.i-lúdjáviii\' alig három hónapja köllözötl a faluba, munkán volt és odahaza a -Híis li éves. Izabella segitell édesanyjának- A. lúzhelyről épp a kiföll [:el ön kákát uUurla kivinni, amikor meg
hullott és a forró vízzel telt edénnyel :i bölcsőben fekvő 2 hónapos testvérkéjére eseti. A bölcsőben I\' kvö szerei lcsóI l«n klsgyei\'nK\'k olyan súlyos égési sebekel szenvedeti, hogy ncr.i-sokúra rá meghalt, de magit a kis-lány és a segítségükre síelő édesanyja.J Szírják Lníosné is Oly súlyos égési sebekéi .szenvedet l kezén és karján, hogy több hónapig munka képtelen
Eét keszthelyi legény elsötétítés ideje alait agyanvert egy berOgyaiköt
\\ kc.szlhclyi csendőrség rövid .jelentési küldöli a iingykN nizsai kir. ügyészségnek ege gyilkosságról, ami (cguapelótl a. légoltalmi elsötétítés ideje alali Keszthelyen lóriéul.
A l-\'i-vt\'iidégh\'ih.\'ii iddogált egy kisebb lársuság, közlük Motivai íiábor és Turi l.ajoskeszl-hclly! legények lloros h angui dl-ban összekülönböztek társaságokkal, majd ;i veszekedés! a korcsma ,udvarán-e folytatlak. Kgy eseiúlörörin.\'ster rendet akar! lercmlciii és megkardl.-^ pozla a kél\'embi\'fl, Tízek állítólag később lesben várták a
csendőri. Közben egész gyanútlanul Mészáros (iézn horügyiiök közéletiéi! feléjük. Motivai és Turi karókkal úgy összeverték,, hogv véresen összeesell. Heszál-IHoílák a keszthelyi kórházba, alud ti szenvedőit sérülésekbe rövidesen meghalt
A kél leltest beszállították a nagykanizsai ügyészségre. A fennálló rendelkezések szerint a esrlekinénv rőglönilélö bíróság elé tartoziklibben a kérdésben, ma dönl az ügyészség.
A keszthelyi csendőrség nyomozása fogja kideríteni, hogy voltaképpen mi történt.
séggyjlkos Pozsgai Andrási csendőri Őrizetbe vették.
Kfiposoái\', április ti A nyomozás megállapítás:! szerint Pozsgai András !18 éves gazdálkodó borzalmas teliéi 10 késszurássul követte el, azok közül egy halolí a lí.") éves felesége szivébe, l\'ozsgaí egyebekben rendezel! viszonyok közöli
éli, anyagi gondjai nem voltak, csaaládi élete is kiegyensúlyozol! yoll. Kgy baja volt Pozs-gainok : az ital és ugy tudják, hogy emiatl súlyos bcleg-sége volt s OJT" okozta az elmezavar szerű tüneteket, amelyek közölt a gyilkosságot elkövette, Pozsgait letartóztatták, de azóta is zavarosan viselkedik.
Kossuth Lajos legszebb húgának
szomorú magyar élete és halála
itta: Hegyaljai Kiss <3éza
Kossuth Lujo» I tuga i kö/iil u leg-szehli, Iontól letHéiíoscbh Zsuzsán un. A közéletben is neki !al íl logmi. gyohh szerep. Közöl van hozzá, hogv az osztrák hatalom kivégezi ¦sut! a n Idd ír most n nemzet vértanúi közt
lisztéin\'\'- az utókor.
Lajos ufán néirV lány szülei >ll: Karolina, Kmilin. Lujza és Zsii-.ysi\'mna.
KiuTsii. magas barna lány, világító iitnrv kék szemű. Sz\'p és esz-s, fídoHiinyjn igy ir róla: a:y<myörii lányon,/ Lujos ogvrés/l inngiil látja lienne: ¦¦lkei-l:.,lkéinwiek szólítja.
A nyilvánossá\',\' elélt akkor jel.m-nek idol; először fgvütt, mikor liiiivj-i kisziilmdul ptaíáról, a sajtó-aziil lulságóti aZonvodott fogságából, /.süzaáiinn kiséri .Miskolcra. Bátor* idjaiijhclybe.\' Klvozytt olvnsni i|z. Országos Levéltárban fontuilaiafll leve\' \'ihol, milyen okosan és |elko-en számol Is\' az unnopléaről, a Kök-Hiitb iránti m\'lv tisztelőt nvilvánu-Insárftl.
Mikor bátyja !i Pesti riirlnp szer-ke zlője lesz, akkor is »ogit neki a szerkesztés munkájában sz okos és Jlle .\'rió testvei.
I tuansaágol is nhhnn az évben köt, mikor a bátyja: 1841-ben. És
;i bá<\\jn feloséu ének !i t-st véréhez
megy nőül, Férje Vleazlöuyj Ru-d\'dj földbirtokos, majd oiszásííívü-lésj képviselő, (.\'kik nvole ével Ifdl bel együtt urával^ 1848 január 2-i\'m
n leghili
elhal •s tii;
fi férfi. Az asszonyka, ma-0rad kisfiával, az is launar « a két lányával : Ilonával Mával. A nagyobbik leány .1 kisebb ine» ennyi sincs,
iedÖl melléiül, il/, oszlop, ;iz
Szíven szúrta a feleségét veszekedés közben
Szigetváron, a kora reggeli órákban Pozsgai András \'18 éves szigetvári lakos konyhakéssel ágyoiiszurln .\'lő éves felex/ géL Bognár Máriát. A végzetes családi drámái heves szóval-, lás előzte meg a házastársak között s ennek hevében Pozsgai András felkapta a konyhaasztalon levő konyhakést, azzal fele-
ségére rontotl és a kési felesége mellébe döl\'le. Az asszony véresen rogyod össze. Pozsgai András azután látva felesége halálos vergődéséi, fellármázta a szomszédokat, mire azonban orvosi segítség érkezeti, az asz-szony iniár halott volt. A kés pengéje a szerencsét hm asszony szívéi szúrta kérésziül. A felc-
AprilTs 6, 8, i 9 és 10-én
VAROS! WOZGO
Aprilh ír-én NÉP-moziban
Csütörtökön díszbemutató J Magyarországon Wagykanizsdn először. Gyönyörül NEMES RÓZSA Csodálatos!
SMebb, tökéletesebb, mint színpadon.
UFA világhtradö. _ J
--,---—--i-i.........i"7\'\' .........
nagypénteken nincs előadási Előadások kezdete:
csütörtökén, vasárnap, héttőn és kedden V*4,\\XU6, ViŐ, szombaton Ks6 és lis8 órakor.
¦mik
édesapa.
A liulalaaHtony mély gváaaólam is
szil iidilli szembenéz az élettjl.,
Szíi vol-lójokkn) tápiogutjn hátyja
Uirelívéseit s mikor az osztrák zsiu-noksáir igáját !1 nemzet bábom árán igyekszik lerázni. Kossuth Zsazsán-11ti lámreló I(;mí\'.:-![ .ftdhivi\'iKsii) f(aibi) a magyar asszonyokhoz; bogy vállaljanak munkát á bndikórhAxakhtiti, Kossuth Zsuzsái il ri felhívásának példállan :i, sikere. bndikórliáz , alakul űz ni\'Kzágl>an. lk\'togó|xiló nó-egyesttletok jniiiK* létre. Té pési csinálunk sehkötőzéKie. Csak c-gvrdlon inegvének, Sz:itmárn:ik :i . Ilölgvoi 10 liiázsn lé|».\'-sl és 700(1 <!arah rullii nem ül juttattak ii Imnvédeknek,
A sznlmdHi\'igbiuv után n róváios-liair lolejiedivk le. Akárhol lakik nz édesiiiívjávül. házuknál sok \' emlxjr fordul meg n Kossuth iránti szeretet hói. Diákokat fogadnak koszlo-lásni, néha tiz.ennvol<>at is.
lía etrya/er csak rOKaáglw Inuvol-ják Kossuth Zsuzsát. Hajszálon múlt, hogv ki nem végezték. Akkor n nemzeti vértanuk sorában tiszl.\'l-nénk. .Mi történt? líjm nkartiík kezdeni ii Hzabadsághmi »t. \'l\'i tok-han iiioiiszervozték katonailag és iviizögvileií. Iláremszázezer honvéd egyszerre állt talpnwogv adott jebo 18ÖÜ inárciiisáhan. A szervezet ki-
tűnő. De iiz osztrák kémjolnntóaok-ból többet tudnak róla mint unii a vidóaág.
^ Kzérl viszik iKutaih.\' l\'891-lieii Kossuth Zsuzsannát is. SzOptamber-
•I»en ;mogkapjn a hüntetó iil\'-z\'at. Ejjol, ItidoglMU) szakítják ki övéi közül. Katonai börtön, rabkórház, llécs, ezek az utju állomásai. |W (önt fel .mintha a nagvsznnl fol-
¦ kelési szervo/ >t szállai az ó Uezébeu fit töltik volna össze. Tény :iz, nogv-pld, a szervezés ogy\'ík vizeiét, Mnck .Tózsd" alozifilost, a magyar honvédtüzérség szervezőjét, ó ajánlod:i bátyjának Kiulnhiáha juttat,»tt levőié lton.
A nemz_*d bizalmával ajándékozta meg Kossuth húgát, a hadikórházak szervezőjét-. Hizon viták azonlniu nem volt ollorio. Pesten kótszor vallatták három-jjéffv óra hosszait;, A biró sz-jgoriKiii kérdi: »MH tett ön !1 toiradaloni alutt/\'<
Megteltein köl\'hsságettiel, mint magyar nő, ápoltam a sebesültöket, magviiiokal, osztrákokat ogy-uj\'ánt;
\'\' l\'ostro*) Ikteslsi viszik, Foiísii^hau van a testvére, Lujza is. lílÓhh ót szeretné szabnának tudni, liovolóheit sokszor ondili Lajost. Látszik; mony nyíró azeroti bátyját, n magyiiroli l.-\'jnagvotihját. v
öt hőniini fogflág után kiengedik n börtönhői, Kdesanvjával kivún-dórok. 1852 május 11-én jutnak llrüssz^Uj^ Itoppant onargiáyal Iát hozzá, hogy mogkorostt - a tniigél-hetesük i a va lókat. Alliroluf tamil, dolgozik, mint csínkovoró. Iskolát alapit. Szappanfőzéssel is kettm. Rdosanyju az év végön meghal. Olt temetik el» dóenmbor 80>nn síró\' szeiiií\'i nwgyarok.
- Zsuzsa teviíhh vándorol Amerikába, liátvja olt aratta szónoki láng-lelke I egiiagyubb sík -r-t. A fiatil-asszonv munkál vállal. Küzd. 1\'íideju Itetil sokáig dlíi-jíl. ¦ Mecljíil, UMlíf . szegénv tanítónő |S54 június 10-én. rsmion\'90 éve. tHI mug.szik ax Ötödik Avenue és a Tizenegy ad ik atra sarkán levő kis temclöb\'ii,
Talán legnagyobb fájdalma, hogy többé tjein csókolhatja inog InUyjiiL. u magyarok nagy Kossuth Lajosai.
\' Naptár. Április 6. Caotortok Róm. kai. NagycsMlarink Protealána Celesztin. — Ap Illa 7. Péntek. R4m. kat. N.iRypéntek. Protestáns Nagypéntek
Rjjoli gyógyszertári ügyolet; Afa, csütörtökön az Igazság gyógyazortár Kö-nt li., holnap, nagyjiéntokon áz Őrangyal gvógyszerlár Deák-tér 10.
Kinkauizaan n,-. uv&ani gyogyaBax-r.ftr állandó ögyaletea aaolgálatottart.
A OOZ-K0KD0 nyitva vau reggel ; órától osto 6 óráig, filétto, aserdft, péntek délután éa koddon egéax nap nrtknok.i Telefon: 660.
( hArfa könyvek tavaszi újdonságai. \\
Náday Nagy Parerne I Nylrádl Suba Imre I Náday Nagy Ferine
Tibori rep&tőtér
Ai Igail réeíny» I Síivhcmarkolóreptlliípo./ I »¦!« > b3l(l»|«lgírt K6I.0 li-, fona 10 80 | Hl.. H », llm 15-59 | KSUo IÍ--, (In. 10 80 ^iiso Kaphatók éa megrendelhetik alinden koayvkereikedesben.
Szerető szerelem
BAIMI KQZIWNa
IMII, liprilis ti
h i r e k
— (4 Zal*«< KHilSny)
holnap, uaaapeuiekeit «\'<r crw « napra elrendelt dltaldnot taptzitnét nitatt nem jeleaMt meg\'. Legkőz*.-leftbi HSáautítk nagytsomhaton rnte ietrnik meg" a rvtidfH jJóhen.
— (Értekezlet a retek és legelék mlntsltéaéról)
Xalaegei azokén « vái ihi-i^víIiiíkhii
S/.iburth (1 uszt Vr m. kit\'. gazdasági
főfelügyelő dlnöklésii utol lett érte koi!Íf4 volt a rvtok és li<golÓk iríinft-
»Ő lésének I mj »ii llO! táaíl céljából. AV,
Hiteknxtnton mint ntinittzteri biatlon résstrott dr. Kolbay Karoly kosai-hutyi gaedasági akadémiai tanár, Hónzlvoll továbbá vitéz gróf Teleki Itétn fótopán, gróf SomsHioh Antul felsőházi tag. Tpmcsfój János, a\' ItüaCi látási hdügyiiloaőg rózotóju. uwNríokmtok az fláaaoa járásokból a íjiiKifusági elöljárók.
— (tturosB-klr)
A Huri>.-s Sxűvntség olnöksége kii/li. hogy !1 kereskedők holnap. iliig} |hm tokon uv.lii i..11knl délit; tartják nyitva, nagyszombaton podíg délután i óráig tartanak nyitva, (i) \'FOszcrkereskralak flgy«lmébé) A Marosa Szőri tiniig nagykanizsai elnöksége fölkéri ozuton füazorke-leakoda tagjait, Imuy holnap,, pontokén dőtutnn 4 órakor u Rzovotsóff iMilyisógélxm megjelenni ;izÍvodcod jenek. Tárgy! sznpimn éa paprika.
Dr. CzigAny János főszolgabíró Nagykanizsán
Közöltük, hogy a nagykanizsai tárosba*! ügvokooi) u varmegye nl-is|«inia dr. (\'/.igény János kÖz|Kinti foamfgahiröt rendelte ki a fagyolinit iiwgulőző vizsgálat biztosául. Köddon érkezett meg Nagykanizsára dr. C-zi-aráii.v főszolgabíró, miigához. kérette a in\'ípviüolöUiHtüíot lk>t.w-bizottHi\'igát, melynek tagjait tájékoztatta n kor (lédről. A bizottság rámutatott arra, hogy idóközbou a helyzet inogválln-/.otl, amennyiben már a képviselő-i.wtüle-t keddi rendkívüli közgyülé-*\'mok,határozatával olrondolln a fo-jfVOlrait ón folfüggortztésl. Most. tollát az alispánnak fogynlmi biztost kíjj kintivozub. Dr. Ozigáiiy főszolgabíró még a délután folyamán . is-vzautazott Zalaegerszegre, ahol Ügyök állásáról az Ülotékos té-
ósöknok jolontösát megtette.
— •l.églkáröhwliuk táinogalásu
NénietorsjíflgtiHn)
Nómoiotttztiglmii a terrortámadások köyiitknzU-lion mindonükot elr vosztott lakosság reszort) a támogatási \' akoiók egész sorát léptettek élollM\'. Ak -ugyik sziléziai vároe sza-iHÜiHi\'rotwága a hgik árosultak részére ¦.! lií felsőruhát biK\'sátott rondolko-zónm. A tamdólánvok önkéntes szorgalomból állítottak otó ruhákat ós a hozzávaló anvagot a különböző\' cégek bocsátották rendelkezésre. Az ilymóÜon összegyűlt anyagból azután rövid időn IhiIü! ruhák, kötények, kabátkák, kalapok, blúzok, munka-öllönyök stb. készültok. A jó példa nyomán a többi német várostíkhan is Imsonló mozgalom indult .inog és a szahőipar tanoncai munkájukat öukónUwni a légikáittsiiltak támogatására ajánlották fel.
— (Megfagyow az utmeuii ;4roRb«ni
i Hiába van a naptár szerint már két hute tavasz, az időjárás csak megcsúfolja még a naplárcsinálökat. Április nlojéii kapunk hírt fagyha-lálröl. A |ízoiiisz<xI Soinogyban ( iynja József hiimoksz^ntgyörgy i napszámost találták megfagyva a somogyaptti\' határban, Adorján-puszta mellett egy ittmenti árokban, {öngyilkosnál
Il irseli Imm öH éves Homogy-sáixli bíulú rtivolvoyrel Büiyoii lotte magát. Bucsulevolót nem hagvoM hátra. A temeté\'si\'engedélvt kiadták.
Rendelet a zsidó alkalntizottak felnonáásáról
i MII " A ímitft\'nr snziInsíVgl (•leld ís !1 válUil\'ali.k Ix\'lsíi íle-U\'.t !1 zsidóklrtl mcirtesilfl ivihIc-lchii<\'}»j(\'l<\'i)t (\'>s ;izl tnrl.tlinazzn, lui^v a zsidó alkaliníizoltak ííü •százalíkilnilk ápfilis :l(l.-ával, u
másik Móni* jm;<íík szo|ilu»iber vógóljí föl kell íuoiulani. Az «It kahnazoltak jogviszonyai a szei-zíídóseklwn esetleg szabályozotl fel tételektől-függetlenül rendez-lü a kiadott rendelet
Tanitikpik ii tanárosoak íiiíéWííi leli niirifiiÉi
liMlupvxl, április 0 I rokra vonatkozólag, melynek A VKM miiiisztériuni rende- értelmében állomáshelyükön lolel adoll ki a tanítók és taná- | kell maradniok.
SPORTELET
Husvátvasárnap nehéz bajnoki forduló a kerületben
I hisvet v.iüái napján Nigykanizsa részére csonka, (a ZMNTE szabadnapos) de a kerület részere Izgalmasnak ígérkező bajnoki forduló lesz az NB III-ban. Látszólag az NVTE-nek könnyű dolga leez a Horthy Miklós-uli sporttelepen a barcsi csapattal szemben, de csuk láíazólag. Mert jelenleg nincs biztos mérkőzés. Annyi bizenyos, begy az NVTE komoly Bzakludaasal rendelkező vezetősége nagyon helyes elvei vall és "em forgatja cs palát hétről- hétre. Eb ez eredménybe* is vezel. A legutóbb idegenben szer-Tett döntetlennel komoly esélyesei lettek a kék-fehérek a bajnokságnak. Valószínű isméi válloiallan c-apáttal álnak ki a barcsiak ellen. Tehát Pintér — Kósa, Munkácsy — Varga, Németh, Köfalvi - Juhász, Trisch, Placskó, Tura Horváth Összeállításban. Három-négy gó\'os hazai gyV zelme* jósolunk a mérkőzésre
Nagy érdeklCdes előzi meg a híd-nokl lábláxaton felnyomuló két/pécsi csapsl, a PBTC és PVSK idegen pályán sorra kerülő mérkőzését. A PVSK Kaposváré t a Ty^ul ellen, a PBTC CfáWornyán a.OSZTE ellen látszik. Mindkét csapatnak nehéz dolga lesz, különösen a PVSK pnnlszerzéM esélyei csökkennek a tavaszi Idényben kitűnően szerep!* KTSE ellen Dombóvár otthonában a Pélmonostor ellen, a Zsolnai SE pedig a Nagymányok ellen viv nehéz küzdelmet a bajnoki pontokért. Egyetlen érdektelen méik\'zés lesz a kerületben a kiesők zónájában lévő Bonyhád és Simontornya csapatai kötött.
*
A Nemzeti Bajnokság első osztályában a Ferencváros az Újvidéket fogadja az Üllöl-uton, mlg az Újpest Kolozsvár csapatával, Nagyvárad az Elektromossal, Szolnok a Debrecennel, a szegedi Tisza a Kispesttel, a Vasas a Csepellel, Salgó-
tarján Diósgyőriéi, a BSZKRT pedig a Gammával játszik bajnoki mérkőzést. _
Erősít a Nagykanizsai LE
Ökölvívó asapata a húsvéthétfői mérkőzésre
Húsvéthétfőn lesz az év loglla-gyobb ökölvívó versenye Nagykanizsán, amely ogy bon Wimmör Peroné emlékverseny is. A Nagykanizsai IíK fölállítása h következő: 1/igsuly Szekszárdi, harmatsúly Kacs, poholysuly Szenta, könnyűsúly (loroncaór, váltó Kasza, középsúly f5tav, félnohézsulv liiiki és no* .hézsuly a szombatheívi Kassai. A csapatból kimarad Szabó III. és Modor. Szabó III. a sulyát nem tudja hoznij Modor pedig botog. A budapesti csapat összeállítását még nem tudjuk. Jogyokról időbon gondoskodjon mindönki, azokat Szabó Antal BpOffckoroflkedósélmn lehet elővótelbon megvonni, (:)
Az NB III. bajnokság állása
1. ZMNTE 15 111 3 .1 51 20 23
2. NVTE 15 1(1 2 3 31 26 22
3. KTSE ir. II) 1 -1 45 30 21
4. PVSK 15 8 —. 6 49 32 1«
5. PBTC 15 K 1 H 43 18 17
6. NSE 15 •7 2 6 50! 38 Ifi
7. CsZTE 16 7 1 7 31 41 15
8. DVSB 14 6 2 ö 43 3<t 14
9. Pélmomlor IS B 2 7 ,14 37 14
10. SBTC 15 A 3 8 73 38 11
II. 11 m-s 14 4 1 5 ¦z\\ 4? 9
12. Zsolna 14 H 2 I» 15 32 8
13. Bonyhád 15 2 — Ml 17 87 4
IJiiier-UIImann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- éti patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók il ele
Hofharr-aépek, gépül], CMpégyfém éa golyón oaapáay lo*n»l***« allntteam.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ARAM-SZOLOALTATÓ RT.
Ar.mmimlák lluttu, ...latn.olon, hlba|ol«ata«»k, inkiiarO ItlvllágosIMl mlndm vlllamoa k*rde»b«n délelöH B-lól délután m Áfáig.
cssnKsry-ut Bt, tsjaján 294.
folytatás a»s t. oldatrél.
figyolmét, hogy a lakói védőméről maga kölolos gondoskodni. Tájóko ztKliiHiil közlöm, hogy ez n védőiem a jidotilrg adott körülmények szerbit az alábbi .sorrondben a kővetkező:
1. legjobb az óvóhelynek klÓpftoll pínco, na ilyen nincs.
2. a még" egyelőre óvóhelynek át nem alakított pince tabban tos ns«t-Iton, ha a pince téglaboltosatos, vag> Tasgorondás), ha íh\'en nincs,
!l. fodott árokóvóhely (esetiéi; vo. remi, ennek .hiányában
•1. nyitott árokóvóhely.
6. •Abban az osotbon, ha a tutaj -tíz magas és som pince, som árok óvóhely nem áll rendolkozéan). (pl. Kiskanizsa"), óbbon az esotbon jolib az épület sarkában moghlizódni (nem az ablakkal szemben), mint a szabadban tartózkodni.
Kólhivom a város közönsége fi gyohnót arra, hogy tnindon háztulajdonos és ház vágy házcsoport légoltalmi őrség parancsnoka-a legszigorúbban kötoíofi lnítartani azokat , as oiőirásokat és olvégesni azokat \' a (ennivalókat, antikot a vonatkozó rendeletük éa a nyert kiképzés kő tiolosségévé tesz.
Kzokot haladéktalanul ólLon\'Őrizni fogom és a mulasztók i>IU)ii a leg-szigorublian eljárok,
Kolhivoin végül a közönséget, ¦ hogy esetleges léigittuniuhís owrtén hujíékuilamm váló htkosságnak a szomszédoknál való olholyoz/wít bia-tositsák addig, mlg az illetők megfelelő ollttlyozéftórö) gondoskod hatom.\'
• Niurykariizttn., 1044. évi április ti.
Polgármester.
APHÚHIBDETfiSEE
ALLA»
Fiatal tlutvhclfit keretek miobhbII kelepéire, ikl leveleinl ?3 kőiiyvclai tud. Siemétyea Jelentkező Erxiébet-ter 11 ai. alatt reggel ö-tot délután 5 Io, Merear M0-v«de.
Megblnhaia Usali mindenes azonaall bdéiiásrc vendegébe felvétetik, liegyar-Htca 8.__i_3
Napi 3-4 órai déintánl munkára Bja-]ér«MSl felvtizck. Horthy Mlkláa-ut 17. ____IIS7
Fiatal női eaibtT 4ll*»t keres. Magyar, német és aztovák nyelvet blr, etdésietbex li éri. Clm- Táihizutca 9. I14S
ataatarcjAlyoal. prima munhseröt, tel -ita cllitBio.l (elveset HttnyadI anUJivItó, Caaklornyi^_ ltíjO
Ráa1l4 eladó l\'előll-iil 42. Balogh 1157
ADÁS-VÉTEL
t-.iuUö i pai .utas nőt éi 1 pii 40-c« lérll cipö. Megtekinthető : Tavasz-utca fl\'a-1147
70 itili anoaranyal, 200 ketrcdéiA\' hely, UitoRáa-alan állapűtDan, eladó. Ban-ciák Uuuliv Porrog, 18. 1144
Egy pár »6 os éa 3/-c« nói (b 43-as lei» estima «inda. Hunyadl-n 16 1143
NagytellesilménjQ r-ádl* eladé. Érdek-Iffdui lehet Arany Jinos-u. 0, atait 1152
•yapMakAMV, fehér, eludo Czirékt
("Iónét. / 1153.
Zoogora eladö, Megtekinthet* tl-T 4rJlg. Clm a kiad hivanlban. 1154
SMrmabáey eladó Vörös M mi lom Sí 1155
Byarmakaportkaoal elad*. Kegler, Bötvös-tér 18 mi
zalai közlöny
POLITIKAI nai\'i1.i\\i\'
Kiadja: „KKioaTdasifll R. T. Noaykamzsa" Felelős kiadó: Zalai Karoly Nyomatott a „KBroiidasáfll B. T. Naaykanlíía-nyomdij&ban NaBykaniisán Nyomdáért felel; Zala) Karét*
MM:.
Clin:
Hdoolokosat:.. 414. évi., 79. sz, Nagykanizsa, 1944. április 8. szombat Af 30 «Her.
Tábori posta:---- _ ^^^^m*^m\'\'\'\'m\'mmm\'m\'\'\'**^^^^^^^^*\'\'*\'\'\'\'\'™gi^^^^^^*^a\'****
ZALAI KÖZLÖNY
wrktKW.lAég *• ktndóhlTaul: JCG-at b eniu iark*«xWaé*t éa ktadóaivataii telstoa W. .r. Megjek-alk Btindoa bétkteoap ««tat*«.
OL.ITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klötlzetésl Ara: egy hónapra 4 penfö SO fflMt.
negyedévre 12 pengő 40 fillér. Kg ve* azátn: hétktiznan 16 (III., szomhátnp 30 nn.
Ujabb fontos hadászati eredmények bontakoznak ki a keleti hadszíntér déli szakaszán a német és szövetséges csapatok sikeres haroai nyomán
A keleti arcvonal dőli szakaszán n német ősapátok ollonintózkedt\'soi ujabb holyi eredményekhez vozet-tek. Elsősorban kikelt emelni atlaz elóre hala-dást, melyei német kötelékek
Jassynál a rámán rnapatokkal és Oeernovicnál n magyar CW-palokkal .továbbá a kőzépsb Dm/esztertal északra és Sta-nistlautól keletre filértek.
Odosszátől északra, Tálam int n Pruth között a Szovjet támadásai erod mony tolón ül végződtek. A nó-mot éa a román csajotok ellentámadással kemény harcban ollón-Bégen harci csoportot tortok szét. CHornovieríál a némot hadosztályok támadása ismét elérő haladt, Starftszlautál keletre a német és íj magyar csapatok aszoviet elkeseredett támadása e\'tenére, (óbb ponton 20 kilométert nyomultak elire keht felé. Eközbon néhány szovjot orőcsopor-tot szétvertek és mégsemmiaitottok, kát zászlóaljat teljesen felmorzsol-tnk. Htsniszlau ós Tnrnonol kőzött a tisztogatási hadmüvelOTOkvOl végzése után n német csapatok kelet faló tovább nyomultak elére. Kora) szilárdan némot kézben van éa azt ismét boknjwsolták a némot arcvonalba. Köveinél a némotek orőson kiépített ollonségea állásokba tortok l*o éa felmorzsolták a bolsevisták őréit.
A hrtmi arcvonalon kimerült a enov/et tátriadó ereje
A krimi arcvonalon a szovjot csapatok támadó készsége újból kimerült, do a Fekotc-tongor éa a Dnyeszter alsó folyása közötti területen tovább próbálkozunk. A Szovjot megkísérelte áttörni n rugalmas némot arcvonalat, azonban a némot erők ezt a szándékát meghiúsították. A Dnyeszter alsó folyásától kolotro a Dnyeszter éfl Pruíh között orós holyi jellogü csaták voltak. A németek fölfogták a bolsevisták csapásait és Kisonovtöl északra nom kis veszteségűt okoztak nokik. Jassy vidékén a szovjot hadvozotőség kétségbeesett kiaérlotot teftz arra, hogy a német éa román csapatok által elhódított területeket visszaszerezze. Ezeket a kisérlotokot a némotek feltartóztatták, sől ollonlökóssol ujabb torülotet nyertek. A Pruth felaó folyásánál, valamint Caornovictól\'kolotro a némot éa magyar csapatok 20 kilométert haladlak olóro. A magyar ós némot kötolúkok Csornovic. környékén két hidat romboltak szót, töhh tohorkoesj oszlopot szétrobbantottak és utánpótlás^ akadályoztak inog, A T a mo póttól nyugatra eső rfaten a már említett egyesítés Mián
ot arcvonalát keiéire ét délr^ tovább szclwitviték ki. á magyar csapatok a kétségbeesett xxoviet orÓlködéssc\'- izemben \'óbb hel\'/itégei fogtoltak el. Két ttüvfet tátetóatjet teljesen fel-
morzsoltak.
Német páncélosok délkeleti iránvbná elÓrohaladva két helységet elfoglaltak.
liolomeánál megszilárdították n város védő állásaikat . s olóro töréseikkel visszaszorították makacsul védekező ollonségot.
Az Igazi helyzet a keleti harctér déli szakaszán
A keleti arcvonal déli szaka szán-a Köveinél fölmentett német haderő •kezdeményezései ujabb fontos haj műveleti eredményre vezettek .A Csernoytcz és Tarnopol közötti területen húzódó arcvonal-hézag bezáródott, minek következtében erős kötelékek egyesültek. Dnyeszter felső vonalától észekra, mélyen tagozott uj záróvonalai emeltek. Ezeket a bolsevisták elkeseredett ellentámáarfásaj ellenére is, megtartották, Bár a szovjet hírverés ugy vélte, hogy német kötelékek állítólagos bekerítésével sikerűit ezen a vidékén a német
hadmozdulatokat megzavarni, a tény az, hogy a bekeríteti német csapatok a szovjet erőket mindaddig feltartóztatták, mig u készenlétbe helyezett német erősítés meg nem\'érkezett és átkflz-tiötték magukat a holsevislák bekerítő mozdulataiból. Ezzel nemcsak a bolsevisták messzemenő céljait hiúsították meg, hanem súlyos veszteséget is okoztak nekik. Ez n veszteség még cgyrc*növekedik, meri több szovjet harccsoportot elváglak összeköttetéseiktől és ezek sorsa a mégsem mis ülés.
Német rohamosztagok eredményes vállalkozásokat hajtottak végre Olaszországban
Olaszországban német hamcsapatok több ellenséges, erődszerűen kiépített állást romboltak szét és egy támaszpontot mégsem misitétlek, amivel az ellenségnek súlyos veszteséget okoztak. Ajtómat messzehordó ágyuk éjjel nappal tüzellek An-zio ellátási vonalaira. A Haditengerészet biztosító jármüvei a genovai öbölben elsüllyesztettek
egy ellenséges tüzérségi gyorsnaszádot és egy másikat olyan súlyosan megrongáltak, hogy a hajó elvesztésére számítani lehet. Ellenséges repülőgépek előretörést kíséreltek meg egyes nemei területek ellen, A gépek közül 9-el lelőttek. A német légvédelem Olaszország felett ő repülőgépet pusztított el. .
Törökország és Németország kapcsolatai normálisak
BerlinGo*! jelenük: A német nagykövet a török sajtó képviselőt előtt lett nyilatkozatában kijelentene Jmgy Törökország és Németország kapcsolatai továbbra is normálisak. A némel- |
A francia stdlbolsevlsla lágió vissza akaija szerezni az ország fegyveres erejét
török kereskedelmi szerződés május végén lejár és az uj szerződés megkötése céljából májusban Ankarában újabb tárgyalások I ősznek.
Buyot ezredes a francia sajló képviselői előtt ismertette annak a légiónak céljait, amely meg akarja védeni Franciaországot a bolsevizmustól ós segíteni akar Petain tábornoknak Franciaország újjáépítésében. Az uj légió vissza akarja sze-
rezni Franciaország fegyveres hatalmát, inert olyan nagy ország, nem maradhat hadsereg és hajóhad nélkül. Minden franciának, mondta az ezredes, támogatni kell !1 légiót, hogy Franciaországot megmentse a bolsevizmustól.-
Vitéz Imrédy Béla: „Olyan állapotokat kell teremteni, hogy megnyerjük a háborút11
Budapest, április 8\'\' Vitéz tnirédy Béla hosszabb nyilatkoztot-adott az Esti Ujáig tu dósitójának. Budapest népét "mondta a gyilkos, terrortámadás nem törlő meg. Nom rettegést váltott ki, hanem keménységet ós mog-határozta jövőbeni utunkat. A Ma. gvor Megújhodna Partja ma nem Tort ol régi elveitől, aom irányától. A. hatatom a kezünkhon csupán oszkon, hofy cswteloedjünk és nem dél. . . .
¦ Az uj helyzet nagyobb szervezési lehetőségeket biztosit és mi ebben is csak olyan helyzetet látunk, hogy végre olyan állapotokat tudunk leranleiii, a nemzői minden egyes tagja részére, hogy ezt a háborút megnyerj ük Az összes szellemi, nm !?1 ós fizikai tényezőket t Legteljesebb összhangban a végső és gyors győzelemre kelt irányítani.
Feltámaáás Mvt, vasfian...
(bl) Föltámadni caak aa ólnt leg-nagyobb áldozata után lehet. Nem\' lobot kiérdemelni szavakkal, nem elegendő hozzá a hit som, nom vezet ol odáig a puszta imádság som. A feltámadáshoz az élőt goIgothéjAn körasztal vezet csak ut. fízenredé-son, halálon át. Elet éa pusztulás áldozatán át. Ahogyan a Mindenható végtelen böfeseségo örÖktÓl fogva kimérte nz embflr-BOrsot, mindannyiunkét, akik képére éa hasonlatosságára általa teremtettünk. Az elsó embertől, az elsÖ ember olsó hunétól fogva adta nekünk végtelen jóságával az egyetlen, logfóbb jórá-tételt, a feltámadna hizonyosságát. A céltalanná törpült földi pályafutás után n lényével egyazonon örök boldogság életcélját. De hunban fogantunk, tehát nem adta ingyen. Ara van. Nagy ára:"— maga az élőt. A széthullás, a testi lót, az anyagi \' forma toljes átváltozása. A legfélelmetesebb emberi , áldozat, amely még az Istenember halódó ajkán is felsikoltott: )>Urnm ... Öram, miért hagytál el engem?«
1944 húsvétjának emberei A te ajkadon ia közel sokszor a kiáltás: »tjram... Uram, miért hagytál el engem?« Pedig az TTr nem hagyott ei! Az Ur veled van azorongattatá-aaidban éa veled vau földi életed széthulló romjai felett is. Feléd nyújtja kezét, csak meg kell látnod, meg kell fognod a hiteddel és Tozet téged olyan emberi életcélok feló, amelyeket nom rombolhat kis tör-molékbnlommá akárhánymotoros om bori mestermü som. ¦
Nem azt kívánja tolod az Ur, hogy e földi léteddel semmitte tolódj, add meg magad minden sora-, nak ós szemed caak a .földi állomáson túlra, a végső cól örökmécseeéro szegezd. Nom ozt hja eló parancsa földi vándorlásod idejáró, hanem azt,, hogy ezen az átmeneti állomáson is ugy élj, ugy cselekedj, ugy vigyázz, hogy minden lépésed rajt maradjon af őrök cól utján. Légy tehát ember a földi élet értelmében ia. Ember az 0 szándéka szerint. Ember a teremtő olgondoláa feneé-gos szépségében. Ember minden oróddol és minden földi holytáifáaod-dal.
És most a helytállás idejét éli az. emberiség. A Lolvtállásét, amilyont még nom követelt a történelem a civilizált embertől.
Vérben, vasban élünk, Vérbon. vasban pusztulunk vagy érünk meg emberibb, jobb holnapot. Vérben, vasban halnak százezrek ós "Vérben, vasban fognak feltámadni a halottak és élők áldozatáért százmilliók, mind azok ia, akik utánunk losznok eljö-vendók.
Vérben, raabun él a maryai U. Talán isteni intés vau abban ia, Itogy.oií a sokat vérzett fajta éppen ;i feltámadás ünnopóro kéazitló uagy-héteri kapta az első szomorú izetitot uz etnberteleuné durvult ellotiaég bosszütálió ökölcüapásából, ártatlan gyermekek, kórágyon szenvedé belógok, óvóliolyokon lapuló aaazo-nyok, apácák, öi-egek olpuBztitásá7al.
A íiagj\'hót, a Oolgotha fJEonfe-d*»i 9a3kt A Vi* Dolore» véraa-
3
BAL\'AI KÖZLOm
1944. április 8
tattá, fájdalmas kuvaiu jaru.uk.
MagyarokI Tastvérek! Ful a tojjál! A fájdulom könnyeitől ofnlteffó
szarnék acélosod janak meg most! Hiszen a V a Doloroaa útja. » Gol-go»\'-i útja visz a Ktatámndáa f»ié IBI. A gyaaz feketéje vérvád tesz majd azok ellen, akik azért pusztítanak magyar életeket, magyar értékeket, mert azt hiszik, hogy a Duna-Tisza népet oda tudják" félemlíteni az istentelenség, az esz-ménytolensóg rőröa rémének karjai közé. Minden magyar szenvedésből pedig hatalmas erő lesz, a folláma-dásnak kriptákövot \'emelő orojo.
Az Ur nem hagyott ol bennünket. Az Ur szeme\'rajtunk van éa *itél felettünk. Megméri tetteinket, szíveinket, idegeink orojét, áldoza-tesságunk mértekőt, földi helytállásunk keménységét, a vérünkkel egy magvaiHt\'igankat, kötolossógteljoaít\'(•-sünkVt. Megmér bennünk mindent, Btni magasrendű omberi érték a földi mérlegen és - ajánlólevél a végső emberi cél felé. Ugy koll tehát élnünk itt, Hogy ne kolljen majd Hf^gyenkeznniik akkor, amikor földi kálváriánk őrök béréért jelentkezünk, fllnrtínk kell ugy, ahogyan 0 kimérte szAmunkra." Ríni ugy, hogy a fajtánk\', a földünk, a családunk számára érték legyen az eletünk. Mert ezt in laton akarta így, Aírtikt)- \' -\\t&\\árnak teremtett bennünket, es ido állított bennünkol a vérben éa vasban v&judó uj világ űlközópontjára, alswnvedni ezer év alatt sökwzor a pokol minden ssen-v«de.si\\t, iln mindig feltámadni, mintha; magyarnak maradni.
MOZI
Nemes Rózsa A reoabt szerint tóműié és tiszavirág éietü operetteknél az elmúlt érben a fővárosi és a vidéki színházak műsorából kiemelk»dotfc ez u darab, mely a filmen csak nyert tartalomban éa jelentőségben. A színpad azük keretei\' porgóhbé tették a cselekményeket, mig a film elgon-dolkozásra indit.
Van abban valami, hogy a inagynr. már egy ótesroddél ezelőtt magával heata magaaabhi-miduségét és vau abban valiuni, hogy a magvat- óso Kid lenni Önmagának, lágy egyszerű parasztlány, mikor olhihotö körül menyek kőzött nagy vagyon ura tesz, a fényes termékben ha cset-lik-botlik is, olyan fényesen éa jól mrgáüj.-i a helyét, hogy hünaleek vagyunk rá. A, magyar aziv mogér-Jjéae, a magyar józan értelem öaz-tonazerüségo a legnehezebb, a legkényesebb hulyzetokbon is megtalálja a követendő helyes utat. Van eblien valami a húros magyar virtiia-hól, van valami abból, hegy legény kell a gátra. fis a jelen esetben oz a nyílt Seirü, Ósainto teremtés nem is fétffi, hjmem leány, akit egyetlen jő szóval és-olyan könnyen lobot a jóra befolyásolni.
Az oixvrottból (tüeronaaóaen átmentettek a szivek muzaikáját, amikor az uj utakat korosé mágnás magához emeli-az ogyazenm paraszt-lányt, mintha? nem is oroznánk ezt emelésnek, mintha azt éreznénk, hogy a lány vált egyónvanguvá azzal a sok \'őst ssániláló csalóddal. Igen, a magyar tud saját magának ó>éo tenni ós ezt * nemesi oklevelek éa az ezer holdak helyett hizonyi-hmi tudja bátorságával, józan eszével, ómtotlsn é4doxS*kés«sege>el. (vj)
Egy év alatt fala a nagykanizsai Jézus
A n agy ka nizsai Jézus Szive egyházközség tanácsa közgyűlést előkészítő ülését tartotta Vajay József dr. csporesplébá-nos elnöklete nlatt. Az elnöki megnyitó és bejelentések után Óvári József áll. tanító, az egyházközség pénztárosa beterjesztette az 1943. éví zárszámadásokat, amelyekből a súlyos anyagi gondokkal elindult üj egyházközség anyagi életének örvendetes képe bontakozik ki.
Az egyházközségnek 2878 adózója volt a zárszámadási évben. A kivéteti adó-összeg 27.082 pengő volt. Ebből 101,1 december .\'11-ig már csak 10.000, jelenleg pedig csak öOOO pengő hátralék mutatkozik. Visszagondolva régebbi esztendők egyházi adófizető készségére, őrömmel állapitható meg, hogy ez a készség aJíulolikusság köreiben jelentékenyen javult.
1012. végén még 46.000 pengő adóssága volt az uj egyházközségnek bankoknál, 18.000
adósságát lerótta Szive egyházközség
pengő az egyházmegyei alapítványi pénztárnál. Azóta az agyházmegyei alapnak 13.000 pengőt törlesztett az egyházközség, ebből 0000 pengőt a katolikus összefogás jegyében a Szent József testvér-egyházközség segítségével. A bank-tartozásra 20.609 pengíi törlesztés történt, vagyis a (14.000 pengő adósságnak több mint 50 százaléka nyert törlesztést
Ez az eredmény kétségtelen bizonyítéka az egyházközségi vezetőségi Vajay esperes, vitéz Filfí Ferenc világi elnök, Óvári József pénztáros és Sznhó Antal gondnok odaadó, ügybuzgó és minden fillérre vigyázó gazdálkodásának.
A tanács az elnökségnek és külön Óvári pénztárosnak lankadatlan és eredményes munkásságukért jegyzőkönyvi kö szönclet szavazott.
A zárszámadás tanúsága szerint az egyházközség ntultévi bevételei 26.454 pengőre ruotak. kiadásai-20.859 pengői teltek ki
Az uj iskolaévben megnyílik a női keres-kedalmi középiskola Nagykanizsán
A nagykanizsai városi közép-kereskedelmi iskola felügyelő-bizottsága dr. Hegyi Lajos helyettes polgármester elnöklete alatt ülést tartott. Az ülés cgvik legfontosabb tárgya volt a Városi Gazdasági Blokk javaslata, hogy párhuzamosan a fin iskolával, állítsák fel a kereskedői-\' ml leánykózópiskolát és ennek megszervezésével bízzák meg dr. Borsa Bélái, aki már az ősz kor megnyíló uj iskola igazgatója lesz. Nngyjelcntőségü elhatározás ez, amely egy nagy hi-
ányt van hivatva pótolni, inert nagyon sok leánynak fog kenyerei és megélhetési biztosítani. Ugyanis kereskedelmi képzett ségű nő tisztviselő kevés van, az uj iskola ezen kivan segíteni és a kereskedelemnek, iparnak segítségére lenni. A bizottság egyhangúlag magáévá tette a Blokk javaslatát, egyben kimondta, hogy mindent elkövel a keres* kedelmi fiúiskola igazgatói kérdésének megoldására, illetve Küronya István igazgatói megbízatásának lehetővé tételére.
Katonai szolgálatból visszatért Ipari alkalmazottak munkabér© és fizetése
Kivi jelentőségű döntést hozott az Országos Ipari Munkaügyi Felügyelőség a katonai szolgálatból visszatéri ipari alkalmazottak munkabérének és fizetésének megállapításáról. Köztudomású .hogy az érvény ben levő miniszteri rendeletek szerint az 1943. július t-és követően munkábalépö munkavállalók járandóságát a munkaadó ugy köleles megállapítani, hogy a járandóság mértéke azonos le-gyön a munkaadó vállalatában azonos/munkakörben foglalkoztatóit hasonló munkavállalók járandóságainak mértékével. Ha; pedig a munkaadó azonos munkakörben hasonló munkavállalót nem foglalkpztal, akkor a
tarj én—PÁL CSICS
11 Wxl
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Qyár: Magvi fetefon: jf<f
ar-u 44.
Városi iöü2let: F6-ut 14. (Első Magyar Biziositó Intézet palotáiéban.) Telefon: 5-33.
járandóság mértékére az ugyanolyan tárgyú és hasonló térje, délmü vállalatban azonos munkakörben foglalkoztatolt hasontó munkavállalók jármidósága az irányadó.
Felmerült az a kérdés, hogy a katonai szolgálatból visszatért alkalmazottak járandóságait milyen mértékben kell megállapít írni. Az Országos Ipari Munkaügyi Felügyelőség most megjeleni döntése kimondja hogy a katonai szolgálatból visz-szatért alkalmazottak járandóságát, akár megszünl a szolgálati munkaviszony a katonai bevonulás lolvtán. akár nem, továbbá akár 1943. július 1. elfttt történt a katonai szolgálatra való bevonulás, akár pedig ez időpont után, az emiitett rendelkezések szerint kell megállapítani, itetve fizetni. Tehát a járandóság mértékének axe~ nos-nnk kell fenni az azonos munkakörben foglalkoztatott hasonló munkavállalók járnn-dóságninnk mértékével.
A GOÍWORDO nyitva van reggel 7 órától eato ö é*áig. (Hétfő, saerda, lantok délután éa koddon egén nap uőknok.) Telefon: 6Í0.
A ml kis városunk!
A mi kis városunk történél-mében a legutolsó három kőz- J gyűlés és a közbeeső több bi-zóllsági ülés égés/ bizonyosan külön fejezetet alkot. A későbbi várospolitikusok majd a város sorsdöntő óráiban elolvashatják egyikéi-másikát, sőt a városvo-zciö liszlviselők is érdekes tanulmányt végezhetnek azonban. Mivel azonban nem minden érdeklődő juthat hozzá jelenleg a közgyűlési és bizottsági jegyzökönyvekhez, nem érdektelen röviden összegezni, hogy a város Mariamentjének munkássága tu-lajdonkéiipc.n mely kérdések körül jegccesedell ki.
A zárszámadások elmaradása, illelölcg késedelmes beterjesztése vetette fel az első vihari. Evekre visszamenőleg nem került a képviselőtestület elé ?1 zárszámadás s amikor benyújtották, akkor pedig már sejteni lehetett, hogy az erdöértékcsilés körül valami hiba van, amJhÖr Nagykanizsa város közönségének kára származhat. Ez vplt az oka annak, hogy a város parlamentje a legélesebben seeni-a be fordult a város vezetőségével" mely leszavazás elkerülése vé gett kénvleleu volt levenni napirendről a késedelmesen beter-jrsctf tl zárszámadások tárgyalását.
Nem érdektelen tudni iizl sem, hogy a város vezelőségc !1 zárszámadási a költségvetési ével követő év március 31-ig köleles törvény szeriül a közgyűlésnek bemutatni s azl tárgyalás alá bocsátani. Ez mind a-inal napig nem történi meg! Még súlyosabb, hogy mind a mai napig nem nyújtotta be a város vezetősége az 1-944. évi költségvetési előirányzatot és így alkotmányellenesen és törvényellenesen is vezeti n várost, nem számolva a súlyos következményekkel, ami ebből adödhntik.
A tőrvény intézkedése világos : ti költségvetési a költségvetési évet megelőző október 31-ig tárgyalás végett be kell mutatni és el keli fogadtatni a városi közgyűléssel. Mindez nem történt meg, tehnt ex lesben van a város.
*
A város legnagyobb vágyónál, minden polgár büszkeségét. !1 többezer kahmlrális hold erdőnket p«hg az a veszély fenyegeti ,hugy unnak kezelését végül az államnak kell átengednünk, pedig sok csatát vívtak érte a város parlamentjében. Magyarul mondva ¦ gondnokság alá helyezik, legalább is nagyon közel állunk ehhez, Nagykanizsa erdőgazdálkodását, melynek pedig nemcsak feladata lenne, hanem már csak nagysága miatt is lehetősége is arra, hogy a Táros polgárságának részben terheit is viselje. E veszély elhárítására még kísérlet sem történt ezideig. Sőt a ködtől már alig látjuk az erdő ráját.
Tíz évvel ezelőtt azérl adtuk fel végWtg azt a tenvet, hogy Nagykanizsának megmentsük !1 1óbbévtized\\>s múlttal rendelkező Transdamibin gőzmalmot, mert az akkori beállítás mellel! egy igen kedvező áramszolgá\'látási- szerződéssel a Transda-mtbia elvesztéséért bőven vwl-
11)11.április S
SAÜAI (coatLO;
Imik kárpótolva,
Azóta ,UGtn vitás, a Triuisda-iHibíii ujro felvette volna malom-üzeméi és villmnqsszolgál tatásával sem juthattunk volna hátrányosahb. helyzetbe, mini amilyenbe az állUoTag igen kedvező právnvölgyi- szerződéssel jutottunk, A közgyűlési és bi-/.ollsági Jegyzökönyvek adalui bizonyítják ezt, melyek felett ködöf lehel terjeszteni és lehet az is. hogy n köd egyesek tisz-lánlátásál majd befolyásoljfl, (le a lényeget ez nem fogja megváltoztatni, hiszen lesznek továbbra is, akik az elindult vonatot nenr engedik mellék váágányra tolatni.
A Drávavölgyivel kötött szerződés marad ék liilan végrehajtása a legsürgősebb igazgatási l\'eladul.
Az előadottakból világos volt a közgyűlés keddi határozata, melyben uz ügyek lisztázása végeit lörvényadla jogánál fogva a kezdeményező lépésekel meglette. De ha nem leszi meg Nagykanizsa város közgyűlése !1 lépésekéi, elmaradhatatlan lelt volna önkormányzatának a belügyminiszter állal történő feloszlatása, amit a város élére kormánybiztos kinevezése követeti volna.
A választás nem,lehetett "Vis. Mosl periig, amikor végtelenül szomorúak vagyunk azért, hogy a mi kis városunk húsvéti hajnalának szent hangulatét békétlenség zavarja és polgáraink csalódottsága keserili, amikor lelkűnk-szivünk aggodalommal van lele kis városunkat fenyegető veszélyek rniatl, a feltámadás magasztos érzésével tekintsünk előre !
Nem vesszük észre a megvádollak és tanácsadóik haragját, legyen ez az ő gyengeségük és a mi igazunk jegye ! Mi tovább megyünk azon uz uton, melyen elindulunk! Tovább megyünk, mert ezen az uton nem érhet bennünket vád, hiszen kenyeres tarisznyánkban a mi kis városunk gondjait visz-szük.
De neon fűt bennünket győzelmi mámor sem, amikor felszínre hoztuk u mull mulasztásait. Nem mások meghurcol á-sára. hanem magunk okulására tesszük. Mea culpázunk azért, mert ha mi erősebbek lettünk volna, soha nem juthatott volna idáig a mi kft városunk !
A romok között keressük meg az összefogás kövét és higgyünk a húsvéti reggelen oly természetes feltámadáfftwn !
Higgyük, hogy akármilyen kegyetlen is n ma, — mégis mé\\ bében hordja á szebb holnapot !
Di.\' Botfa Károly
Horozatokat. tétetekben, tömeg-t\'ólyegnt minden mSnavtaegbcn
veszek.
I Z.ÖWT FBtS7E8!«L Mljttikufikcél.
I Uuilapeal. VI, Vi!m,-klrályatJ-ut24. T«l«f"ni 1W-1BÍ.
i Eladók:
I ritkaságok, sorozatok, újdonságok. 1 Ka i\'eatfc jiiti, okvetlenül kcreisrnfelI
2ÖL
Két hónapra kiosztják a liszt- és zsirfejadagokat Nagykanizsán
Xagykimiaa víros köaellátá;.. bizottsága ülést tartott dr. flegyl Lajos helyettes |>olf!ái-mester elnökletével, amelyen foglalkoztak n lakossá" liszttel és zsírral való ellátásának kérdésével. Kimondták. Iioav a
iimslani helyzetre való tekintet tel a lakosságnak kél hónapra előre lopják kiosztani :t szükséges liszt- és zsirniennyiségri A részletekről a közönségei a Zalái Közlöny ugyanezen számában közzétett hivatalos hirdetmény utján tájékoztatják.
A Nemzeti Munkaközpont Nagykanizsán is eredményesen szervezi a munkástábort
A Zalai Közlöny Ismételten foglalkozott azzal a hazafias szervező munkával, amit Nagy kimizsán u Nemzeti Munkakóz-pont hosszú hónapok óta kifejt, s amelynek során egész tekinlé lyes tábort ludolt össrrtoboro2" ni u magyar nemzeti zászló alá és több szakosztályt eddig felállít tini.
Mosl, amikor a magyar kormány feloszlatta a szociáldemokrácia táborát és pariját, egyben beszüntette annak újságját a Népszavát és igyekszik nemzeti alapra átállítani a nagyszámú munkásseregei, u .Nemzeti Munkaközpontnak ismét nagy feladat jutóit osztályrészül. Megkezdte a megszervezését azoknak a rétegeknek és csoportoknak, amelyek eddig tévula-
kon jártak és igyekszik a nemzeti átalnkiilásban jelentékeny munkál végezni. Van sok megértő tminkasteslvér. akik az ország súlyos helyzetében alárendelik saját oüztályérdekellíol a nagy egyetemes nemzeti fezem-pontoknak és sietnek a magyar nemzeti zászló lábora nlá, hogy félretéve minden visszavonási, ti nemzet nagy egységéi szolgálják e sorsdöntő, komoly percekben.
Fontos, hogy minden magyar munkás kivegye részét e nemzeti munkából és csatlakozzék a hazafias toborzáshoz.
A Nemzeti Munkaközpont magyar missziója! a hazafias magyarság örömmel támogatja törekvéseiben.
A pionírok
Fejszés, jogvita" a muraközi szénfejtők között
Tisics Márton és Preksznverz György bot tornyai lakosoknak szénbányászati joguk volt. Mimiket len szorgalmason igyekeztek a bérlet tartama alalt ki-^ bányászni az értékes fekete kincset A bérlet később Sgtmecz Ferenc boltornyai lakosra szállt, amit azonban a régi bérlök nem láttak szívesen. Egy alkalommal Sganecz munkában volt éppen, szenet bányászott, amikor udomcnlek hozzá a régi bérlök és követelték, hogy hagyja ott a kibányá-
szott kél és léi mázsa szenet. Természetesen Sgáneez erre nem volt hajlandó. Tisics és I\'rekszawnz criT fejszéi foglak és így kényszerítőitek Sga-ncezet, hogy munkája eredményed otthagyja A kél erőszakos muraköziI feljelentették. A kir. ügyészség zsarolásért fogta őket perbe. A törvényszéki tárgyaláson a vád bizonyítási nverl és Tisics Mártont, mint lettest, 200 pengőre, Prekszaveez Györgyöt, mini bűnsegédet. 100 pengőre ilélték jogerősen.
Ártatlan ember életébe került a záróra-vita a keszthelyi Petői-csárda közelében
Röviden je tente tt 0 k, h ogy Keszthelyed Bonyai (labor kocsis és Turi Lajos napszámos az elsötétítés alatt karókkal agyonverlek Mészáros GÓZfl boti-ügynököt, aki Sérülései következtében a kórházban meghalt.
Az áldozat holtlcslét a kir. ügyészség indilvánvára f elbontották.
A két lettest a csendőrök beszállították Nagykanizsára és a kir. ügyészség elé állitollák. A kir. ügyészség elnöke,\' dr. Lengyel Károly megvizsgálván az ügyel, megállapította, hogy a bűncselekmény április 2-án éjszaka történt, mig a rögtónilélö eljárás kiterjesztéséről szóló ujabb miniszteri rendelet április .\'l-án kell, igy a két gyanu-silotlra még nem bír joghatály-lyal. Egy napnak köszönhetik, hogy néni kerülnek statáriális eljárás alá.
Rönyai és Turi kihallgalásuk folyamán elmondták, hogy a szóban forgó eslún kel lesben iddogáltak, majd éjfélkor a Pelöfi-esérdában akarták folytai ni
| szórakozásukat, de a korc.sm.i-; ros, utalván a zárórára, nem \' szolgálta ki őket. Az efelett támad! vitái azok is hallották, akik ott volfnk és a két legény szűrét kilellek az ulcára. Igy megszégyenítve ácsorogtak kint, várva, hogy n kis társaság kijöjjön Az utcán azulán tettlegességre került a sor. A két legény kél husángol s/.erzelt és tovább lesh*eállták.\\ fvgyszerre csak egy férf( közel*dott tolójuk, erre -egyikük elölről, másik háhilról iitni-vemi kezdték, ugy hogy összoeselt. Még a földön is tovább ütlegellek, míg csak égéshőn elnyúlt. Azután az arra felé köxel«dV> több cigánymuzsí-kust, akik az agyonvert Mészáros Géza feleségét értesíteni akarták o történtekről, megverték és elzavarták. Maguk pedig a husángokat elrejteltók, majd hazaineiilek. A csendőrök azulán elfogták Őket. Akkor derült ki, hogy netm is azt verlek agyon, aki miatt lesbe álllak.
A vizsgálóbíró mindkettőt letartóztatta.
A belpolitikai átalakulás éa u hu-lárbzott joblioldnli utru való átterfte, u tisztább magyar arculat kiforoiá-lása utáni olsó hevület, unnak kiférő jelenséget én Iázna tevékeny sége után K*ünteljünk néhány percet ii/okiKik ;i tiH/tolelieineltó luiíafb!.-uttk is, akik várlnállásának, tőrbe tollon magyarságának köszönlietiük, hogy idáig jutottunk és nyilt, hit-vallo, niu-ionulistn uralmai mond-liitbmk magunkénak.
Naoioiiálistn — a megtisztult lelki sóg é« uj vibigroiid logebuményibb értőimében. Hiszen nem ukur mást a magyar, mint ur lonni a auját hazájában, országában, földién, »meiy — az övé! Csak az övé. Be egésvtn uz övé. Nacionalista — Szent Jutván
király szollomébon, nacionalista .....
.Széofionyi István értolraoüéitébyn, iiRcionafistn — Rákóczi Paném-\'nagyságos fujodolemc szabadaáa-oszményéhen, nacionalista — bjow-Mulh Lajosi célkitíUóaébon, iwciu-nalietH — Apponyi Albert n«naH miiiryarságábun .nncionalistm — a Kérészt éö Kuni Hzilnbohuuávul, nu-cionnlistn ¦— uz oggvö\'íorrt au«nt piros-fener-söld Biinnaromsaggal.
Szonteljünk néhány porcot asok-tink. akik már ükkor voltuk bátran kiálló magyarok és nacionalisták, amikor cz még nom kis kockázattal járt. Amikor gúny érto éket ért sárral\' dobálták azokat, akik már akkor hirdették a megalkuvást nam ismoró magyarságot, do lonujnálö mosoly kisérto önzetlen, Igue mv-gyur HzivbÓl jövő törekvéseiket. Amikor át kotlott törni a terror fulak ukndálYát én mugtikat átküz-dctii a baloldal tüökén drótja.in, JSii-knsvormoin és tunikor az íh kévéinek bizonyult u helytállő mii(ry»nik letörésére, jött a személyi hajaan, egzisztenciális franca, társadalmi támadás, finom, de kegyetlen mosollyal való hidogrotétol.\'Mort puw-tulnia kollutt a politikai arénáböl. a lársJidahni ringből, a kőzélrt köídó porondjáról, nkinok hnzafias aggó-dásában morszo volt follobl»nti)ni a titkok fátylát arról a maffiáról, akik ingyen-lej és konyérosutftB ól-urcában "fúrták be magakttf a n»-mosségében oly gyanútlan és klán gyönge magyar társadalom Boraiba, tni.it. a páholyok furő és akn&maai-leroi, a Cdoti-utca éa kapcaolt ré-szei vagy a TOlyiotee magyar politikai élet cintányfirosni.
Kzek a pionírok ott voltak a nagy nemzeti ellenálló* időjén, amikor darulKmtokkiil belefojtották a szót a magvar igtizság parlamenti ige-hirdetőibe. Ott voltak, amikor a Ballplatzon tiltakozni kollott a ka-manlla mofiterkedésoi ollón. Ok Alii— lották fol a »nomeetá JruutoU !1 bol-soTÍsták olöfiitárjai ollón és flk küz-dőtUik éa harcoltak a »Na(ry t)riens« liatalmaHan megszorvozett hálózata ollón, moly olasz módra már polgárjogot nyert a magyur jfolitikában ő? közélotben. Ok hordozták végig a »véres kardot« az országban a baloldali front azülÖttijo: * polgári -házasság ellen. Ewk a pionirok voltak az olhatalmnsodott liberális destrukciő elleni hadiárat nwntwr-lövészoi. Eróikot egyházuk rrőforrá-aaiből menteitek én fle*in+ Ifftván király komoly intelmeiből.
Amikor pedig az idegen smeUe-miBég Mirtkihangjai kikezdték, sét follmmtasztoíték a froutot és hiénák lakmároztak a mogsobíctt nemzet tofltén, oeek a hazafiak akkor is ott voltak, mellükkel védtek és sifálltek főlíi-ft a «»ont píro«-f«hér-eöldórt. Pedig *kkor móg_"nétni kin kockúzat« járt eeert. Ott \'voltak nzok a pionírok a gonsUia uralom alatt, az ahlakha lövőidőző rőröaŐr idején. Amikor bün volt a szent nrinhárom-flág: a piroB-fohér-zÖtd. Ott láttuk okot uz pllontormdalom niegisyilst-kozáasihan, amikor a v^rös teboly-lyal kííllott saembeazállaniuk, ami-kor a Mária Tenózia-központot védeni kollott, vérdijjal üldözött hazafiakat átsegíteni a gtánicon afc igö-
ZAt.AI KilXl.óXV
KISKANIZSAI ÉLET
4
rul földjén*, SlÉjldW, llorthv Mikié*, (lömhofl Oyid* él Z»dia*«H.-Uirftii várofábft, Ig*nii, »ók« — ott voltak. Ott!...
Ea amikor űrről tolt szú, hogy a magyar ga.idaangi életet n koll tisztítani n ku (ároktól és etikai alapra helyezni, iamót ezokot a hazafiakat latjuk riadút fújni, sorakozni és fiatalos lólokkol, nemen elszántsággal, neont magyar fanatiz-m unttal\' az első sorokban kiizdoni. Látjuk okot a Baroes Szövetség zászlaját kibontani é» a magyar keretike<lelom uj arculatát kiformálni.
Ott láttuk ókot a ]i\':\',ii(Min-^\'lili, leginagyarabb éa legfontosabb nemzeti mozgalmak ol ind it-utáltál, Imi\'-oainál és a Kormányzó l.\'r iránti rend ithetet Ion hűségben.
Ott láttuk óket mindig, amikor a-keresztény magyarságért nikra szállani, érte kiizdoni és naey-nagv áldozatot hozni is kollutt. Kzekivk a pioníroknak kőatőnhotjük, hogy értizedoe, kemény és lankadatlan küzdelem után oda tudtunk jutni, hogy a magyarság igazi arculata formálódhatott ki, hogy a magyar nép valódi lolkiségo óh akarata érvény ősül hatott) hogy végre a msgvnr lett az nr aaiát házájáh.ui és a házigazda a saját portáján.
Amikor a Magyar Bpfllot ormáról diadalmas ünnepi zászlót longot a CBOndos szol ló, — no felodkozziink meg azokról, akiknek IcoaaÓnhot-jük, honv a votós kikelt éa a mai nemzedék — aráthat. Hogy azok is, akik nohéz évtizedek harcai után jöttek u szólósgazda házába .dolgozni, a bérelszámolásnál részt vehetnek éa a munka (ryümóleaél kötényükbe Hzodhotik, Tlogy az Kszino
Éyózétt és végre — testvér testyór-ftjiel ösazoforrva, ecrvbotonódoltan a szent piros-fehér-zŐld szinhárom-Hág alatt várhatja küzdelmes kömény munkájának ée rártaállásának holo-tózését, megkoronázását: u diadalul un magyar húsvétot!
Tisztelet — a magvar pioníroknak! ...
fíenedek ReXaó
Naptir. Apritil fi ü/nmbat. Hftn>\' Kai. Nigyirombat Protestáns Lídia. — AprilH 0. vasárnap. Rém. knt Husvílvasilrnap. Prolealína Huevítvaiárnap. — Április ui. héilo" Rám. kai. Husvélhclfö. Proleaians HuavétUII*.
az 52-ik M. KIR.
OSZTALYSORSJATÉK
jaUktervc páratlan esélyeket nyújt.
Egy sorsjeggyel szerencsés • v\';. esetben nyerhető ;
Egymillió P.
A nyeremények összege több, mint
Tizenötmillió P.
Jutalom: 6O0.0OO P. Főnyeremény: 400.000 P. Nyeremények: 200 000 P, 100.000 P, 76.000 P, 00.000 P, üxíD.ouo r>, 1« 40.000 l>, 1 «30.000 P, M.H.000 P, 2x15.000 P, 80x10.000 P ét méu bibbiob kfliop ÍBkl.Blíli nyeremény.
A fors|ngy«k érn osztályonként: nyolcad I nsflynd I fél I ngéai
p 6.— I p io.-1 rá©.-1 P4o.-
Sorsjeuy kapható ai\'öaaxes föAruattóknál.
Hozás kezdete április 13.
90» _
Csillagok magasságában
szárnyal már a hősi lelked, vitéz repülőbajtársunk, legkedvesebb barátunk, Kiska\'nizsa egyik, közkedvence. A szomorú nir, amely tudtunkra adta, hogy - Tóth Ferenc repülőőrmester nem tért vissza , csak egy pillanatra döbbenteti meg bennünket. Tudtuk, hogy az igazi magyar kölelességérzet, a legszentebb áldozat oltárára jnilloU rövid, de unnál érlékesebb és nemesebb életed. Ha e földi életre búcsút is veszünk tőled, tudd, érezd, hogy emléked tőlünk elválaszthatatlan, mint igazi magyar hősé, mint kedves baráté I És tudjuk, hogy u messzi orosz síkságon szárnyaszegetten le-hullló porhüvelyedből elszálll nemes lelked visszatér még egyszer közénk, hogy elbúcsúzzon á világháborúit Mániáiéi, a haragoszöld gördövényi határtól, Sáskaország kanyargós utcasoraitól, a legkedvesebb szülőföldtől, akiéri mosolygós, derűs lélekkel indultál harcba napról-napra, hogy a keleti barbárság üszkei fel ne perzseljék azt a .világot, amit nekünk magyurolt-honunk nyújt. A harcot mi folytatjuk helyetted. A húsvét szeiil ünnepével emlékezünk ós hiszünk a Krisztusi örök igazságokban, hogy az áldozatok Is-lennek lelszíik, meg ha önmagunkról is van szó. Tóth Feri bajtársunk, emléked örökké itt él köztünk !
Kiskanizsai birok
A húsvéti ünnepekben a műsorrend megváltozik a rendkívüli időkre való tekintettel. A 8 és 9 órai misék pontosan, míg a. déli misé korábban, tehát 10 órakor kezdö.iik. Á fel támadási körménél Kiskanizsán is elmarad, a Szokásos egyházi szertartás a templomban lesz.
A MANSZ, n Missziós Leány-egyesület, a Szent Ferenc Har-m ad rendje, az Egyházközség képviseletének szentségimádása és n leventék dis-z őrsége lellek ünnepélyesebbé az Ízlésesen fel-diszilell Szent Sir örizetét nagypénteken.
A virágvasárnapi szeníáhlo-záson a kiskanizsai katolikus férfiak nagy tömege vett részt. *
Szépudvary László tanító ve-zétéséyel első ízben »ballagtak* a Nagy rác-utcai iskola felsősei. Szép és lélekemelő volt a kiskanizsai fiatalság kezdeményező megmozdulása etéren is.
Kishusvétkor lesz az elsd szentáldozás Kiskanizsán, moly alkalommal a kiskanizsai MANSz szerctetcsomagokai adományoz az első óldozóiyiknak.
Dr. Krátky Jstvánné elnöka-asszony szociális érzéssel megáldott asszonyai minden alkalommal kitesznek magukért, ha nemes és szociális ügyről van szó. A MANSZ legújabb nemes cselekedete ; babakelengyét juttatott egy szegény arra rászoruló családnak. \'
t ¦
Több mini 5000 pengőt oszlottak ki vasárnap ős az elmúlt héten a, Kiskanizsai Segé-lyezöbizoltság vezetői. A szegénysorai, hadbavonultak hoz-
zálarlozöi részesüllek a húsvéti segélyekbon. Vasárnap ünnepélyes keretek között, zsarolt ház elölt Gozdán József ügyv. elnök és Horváth János osztotta ki a segélyekéi. P. Bánás A. Gyula plébános ránnitatoll beszédében a nehéz időkre és a Kiska-nfZüfl népéi áldozatra szóllitotla IVI. A naggy ülésen jelen voll még dr. Szabó István világi elnök, valamint Kisknnizsa .minden utcájának és ej>*esü4eíének népes küldöttsége.
- k n-/- -
SPORTÉLET
Nagykanizsai LE Zalaegerszegi LE ökölvivóverseny húsvéthétfőn
A magyar utánpótlás ökölvívó csapata táviratilag lemondta a húsvéthétfőre tervezeit nagykanizsai vendégszereplését. Helyette a Zalaegerszegi LE ökölvívó csapata lép szorítóba a nagykanizsaiak ellen a Wiminer Ferenc emlékverseny köreiében. A mérkőzés hétfőn délután pontosan Ü órakor kezdődik az Iparoskör nagytermében. (:)
Rövid sporthírek V
Pusztai, az elmúlt vasárnapi ZMNTE-DVSE. mérkőzés ki-lünö játékvezetőié vezeti Budapesten, az Cllüi-uton sorra kerülő Ferencváros -Újvidék bajnoki mérkőzést.
*
Húsvéthétfőn snortcsemegé-Itek ígérkezik a ZMNTE—KHAC barátságos mérkőzés a nagykanizsai Zririyi pályán. A kaposvári Mi H.-es gárda teljes bajnoki csapatával vesz részt az\' érdekes hírverő mérkőzésen. A KHAt: az NB II. dunántúli kerü-lel bajnoki lábláziilának egyik legelőkelőbb helyezettje. Tehát még a Haladásnál is jobb. Kíváncsian várjuk a kitűnő kaposvári egy üt les, különösen a volt híres csepeli csatár, Szabadkai beinuhytkozását.
Húsvétvasárnap a ZMN\'l K II. játszik bajnoki mérkőzési a II, oszfálvban szereplő Barcsi LE Il.-veí, a nagykanizsai Zrínyi pályán.
Az NVTE—Barcs elömérkö-zés előtt másodosztályú bajnok}
____1ö44._ápríliV
! mérkőzés lesz.az NVTE II. és Lengyeltóti LE csuputu között. *
Ujrn működik Kiskanizsán a Levente Egyesület labdarugó csapata. Egyelőre barátságos mérkfízések kereteiben mutatkoznak be a sóska labdarugók,
KULCSLYUK MELLÓL
SCHLESS ISTVÁN
\'feltalálóról, hazánkfiáról és Kanizsa .szülöttéről kaptuk :1 hírt Bécsből, ahol feleségével él. hogy ujabb és rendkívül időszerű találmányon dolgozik, amely rendkívül jelentős lesz a háború utáni ujjáopitkezésben az anyag pótlás terén. • .
KISFALUDY JÖZSEF . -
poslahivatali igazgató, a nagykanizsai !. sz. postahivatal főnökének családját már nagyhéten meglátogatta a húsvéti inyuszika-. Leánya, dr. Qsik llélóné egészséges fiúgyermeknek adott életei. Mujim és1 gyermeke kitűnő állapotban vannak.
MATOLTSYJÓZSEFET,
u Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság nagykanizsai fiókjának cégvezetőiéi a bank központja március lü-áu tartott rendes évi közgyűlésének határozatával h. fiökigazgatóvá ncvezle ki. Matollsy jelenleg hazafias szolgálatot teljesít távol Nagykanizsától.
*
NÉMETH ICAT,
0 nagykanizsai Vig-espresso tulajdonosa, Németh Jenő óü tanító kér. iskolalelügycIÖ leányát húsvét vasárnapján jegyzi cl \'Hellny Miklós MAV tiszl. *
SZÉP ESKOVG LESZ
húsvétvasárnap délután a fe-renciek plébániatemplomában. Akkor vezeti oltárhoz Blagoje-vics Erzsikéi — Nagykanizsa egyik legkitűnőbb műkedvelőjét — \'Kovács János, a Bankegyesü. let tisztviselője.
Gyümölcsfacsemete
szükségletet mar most blztoiltin, mtg a rohatnouD fojT** készlet tért ¦
H0DÁGS HíjVíBlIltelíhii
Budapest, III., Flórián-tér 3.
Telelőn: (62-im.
tata
NAGYKAHIZSAI KÖZRAKTÁRAK R.-T.
NAGYKANIZSA Üzemben: 1899. óta.
Egészséges, száraz, szellős raktárak.
Mindennemű mezőgazdasági termények Előnyös tárolása és előlegezése.
Gabona- és tengerlszárltó, mechanikai\' árpa-tisztltó, tökmag-pollrozó ét egyéb gépekkel legjobban felszerelve.
Reexpeditió, áj oksá díjtételek
vitt 4priut j
ZJU.AI KOZI.ONY
Szózat a magyar levsnte-Iffnságloz
A levente Hírközpont jelenti-Vitéz BÓIdy Alajos vezérezredes, az Ifjúság Honvédelmi Növelésén-«1< én a .Toslnovoléanek Országos Vözo-íóje nagyjelentőségű azóxatot Inté-zott a magyar loventoifjusághoz. A szózat a kövotkozóképiion hangzik: ¦*
U-vonték, rougyar ifjúság!
Idők folyamán sokszor ásottam Hozzátok és mindig a azorotot érzése érlelte meg lelkemhon a--szál. Legutóbb a Szont László óv ünno-l-ólyofl inognyitáMán uj életre tárnám, tottam hennotok azokat az enyész botot Ion lolki kinosokot, amo-lyoknak segítségével az Árpádok ka-tonai-királvai ozor esztendős életet
tudtak biztosítani teát vértó len nem-
zotünknok. Az ó példájuk nvomán tanultuk meg azt, hogy mi a magyar kstoniufczmóny. Ugy iránvitdtúik lépteinket, lottóinkét ós törekvéseinket, hogy mindig a jötó1h> lássunk ós annak erdőkében munkálkodjunk.
Mind1 az a becsületes munka azonban, amit eddig végeztünk csak előkészület volt. Most kövotkezik a számadás: — ütött az óra! Kömény Öklünk elé gördült a sóin -koroké, meg koll mutatnunk, hogy íint érzünk én mit tudunk.
Mont, amikor számadástótolm nzó-Iftalak fel Iwnnotekot, az étor hul-\' lámáin korosztül is még koll ereznetek, hogy lelkem legmélyéről tőrnek oló a szavak, \'No csodálkozzatok azon, hogy csak a azoretot orojo zeng szavaimban és hangomat ogy pillanatra Bom fátyolozza át az aggodalom, Bizom bonmotrk! Egészen biztosan tudom, hogy a lovonto-intézinéiiyt caemnésfe érlelte az idó. jamorem ér/ésvilágtokat és sokszor tapasztaltam, hogy a Haza iránti Hzorotet foglalja Ól lelkotol;-Imüi az olsé holvot, már pedig a hazaszeretet hatalma akkor jelentkezik ii maga teljoeeégébon, ha veszély fenyegeti a naftát.
Kelet folól jövő viharzónába került Mugvaország. Teljen erővel Iw-kaix\'solédtunk n nagy hálioruha. Kn-nnk a háborúnak Ti is katonái vagytok, mert hazánk, történelmi hairyo-mányainkbos híven, teljen erejével szembefordul a veszedelemmel.
Parancsnokaitok igon nagy része, valamint a leventék III, korcso-portía a becsület mezején, véráldozatot hozva mutathatják mpg azt, hogy mi a lovon teázol feni. Soha Ogy pillanatra se feled koz/.ótok meg in ról, Oiogy nemcsak n hazának, nemcsak önmagunknak, do az egész magvlír ifjúságnak sxorozhottok most soha el nem inulú becsületet, mórt lia olyan hótok losziiok, mint u magyar történőim miiidonkori ifjúsága volt, akkor az ó szellemük-bél táplálkozik majd az elkövetkező idők magvai* ifjúsága. A III. lovonto korcsoport tehát iélokhcn mogoró-nödvo kéHKŰliön fol legmagasztosabb hivatásán. Ott, ahol az idősebbek bovonuhis kövotkeztébon eltávoznak, a fólovenlo vegye át a parancsnokságot- éa teljes komolysággal csoportosuljanak köré az ifjmezetők.
— No ológodjen meg könúletok senki a laetti négy órúa kiképzéssel. Képezze magát mindenki tökélő te* honvéddé) lelki és testi szempontból
egyaránt. Tevókonykodjék teljes őrével u mezőgazdaságban, hadiiparban, lovonto-heosztiWiban éa törekedjék, liogy hazánkban cgyotlon barázda BO maradion niogmüvekitlenül.
— Az 1. korosztály tartsa lovonto kötelességének, a bevonultak családtagjainak támogatását éa végezzen olyan Bzooiális munkát, ainolyhoz fonható Magyarországon még nem volt Kbbon a munkában vetekod-jeook velük a levontoleányok. Tömörüljön ma minden loiny levoiito-csapatokba, hogy elvégoidwsao mirtd-azt a nagy nomzotvédohni inunkat, imiolyro fölkészült. Az iskolai ifjúság járjon az ólon és mutasson példát. No foledjo el. hogy amit most
leSzÜnk, azt uz oiofwxtendő* magyar történelem kéri tőlünk számon, - Költözzék Korainkba a komoly fololóssógvállalás, u fokozott umiika én a loljos holvíúllás aMllenw. Ifju-vozotők! Jegyezzek-k mog jól, liogy most lesz HDükség a ti vezetésiekre éa hogy a vozotéü olsésorbail nem PMiaiu-solásból, hinieni p^daadáaból all, Példát koll mutatnotok a mun-kában*a haufiaáiíban, a nyugalom és rend megérzésein-n, a réínhirter-Yosztés, szalwlázs én kémkedés 1o-kozdéaébon, a Wmolö oiö fokoziisá-ban, b bátor kiállásban éa a félelem nélküli kötolosaégtoljoaítáeboo. Amikor példát mutatunk, ogy nemzőt lelkét ébiüsztjük Tol.
Ezért h kötolusségszorü munkáért soukisom igérhot külön jutalmat. Nyíltan meg koll mondani, hogy súlyos, nagy idókot élünk. A lelkierő emelésén), mint első és log-fóbb vigasz álljon olÓttotok mindnyájunk ToremtŐjo és Magtartója: az Isten. Szontoljétik inog- luwót és tartsátok meg uiindon onnopét. Amit évekkel ezelőtt .\'gés/. Kuró|):i ifjúságának Hzino előtt mondottam, ma is érvényes. Érvényes az az igazság, hogy a magyar nomzet éle-tebon évoziedokon kúrosstül nagy özoropoí játszott n korosztony erkölcs és etet felfogás. NópÜnk ezer-évOB jclonlétét l\'jinópáhau fegyvereinek és a ¦ kereszt fényének kö-szöimeti.
— A másik eszköz a megpróbáltatások olvisolésénok mogköiitiyité-séro a bajtársi bzoretet, ozorossótok és támogassátok egymást jnindon-bon. Hassa át lolkotokot iga/, »zo-
ciáliH érzés, tizcrototokel lorjOBSBÓ-tok ki minden magyar lestvérünklx) és p\'-ldaad ás tokkal mutossiitok meg, hogy mi az igazi népi bajtáreias-ság országunkhun és mi a szövets\'-sosi hűség.
— Vegyetek példát Kormányzó (hűnkről, aki saját előtérnek minden napos foláldozásán kívül a logdní-gábbját is odaadta a hazának és aki mu óbbon a vérbeborult Kurapúlmn ii sziklaszilárdság mintaképp.
— Jól véssétek ólméukbo, hogv a vér bon-vasban vajúdó világnak rengeteg nagy niohlémája van. iSzok
között legelső holyen áll a romi és fegvolem kérdése*. Ezen áll vagy bukik az ország. Ha bolsó rondüiikot és fogvolmünket minden akadályon keresztül megőrizzük, akkor magyar élotot vetünk és Szebb Jövót aratunk!
— Tanuljátok mog egyéni érdc-koítokot" Bzáz Hzázalökosan alávetni a közösség órdokoinek. El kell múljon míllden közó]>sEorüség és szét-
ASPIRIN
húzás, inort nagy Idökbon Pa az átka miudüiinok.\'
. — Ixivoulék! Magyar ifjúság! Én
ebbon a döbbenetoson komolv tör-
lénolmi órában .férfivá avatlak bonr nőtöket. Kolytnasátok uz ezer esztendős magyar ifjúság szerepét, Soha ne feledjétek, hogy valamikor ngy beszélnek majd a» 1044*0» magyar ifjiiKágról, mint ahogyan mi a sza-
badsagharcok hós ifjúságáról beszélünk. Ezért avatlak férfivá benneteket. TÍ pedig önmagátokat avathatjátok nemessé és hőssé akkor, amikor komoly Ixvsülotos munkátokkal, öntudatOB fegyelmetekkel, bátor hely tál lástokkal ha kell és felkészült vozeU\'tkkol a legnomosohb értelombon vett kötő losscgt adás tok-, kai, magyar erőtök tudatában, omolt fővel és ni za lom mai néztek századok jövőjébe megválthatjátok Magyarországot! \'
Eltűnő magyar árnyak nyomában .
Mint török generális ellen Kossuth Lajos
I. Alidul Mbdfftid török szultánnak volt ogy híres magyar tábornoka: Kmtilty György személyébőli. A hiios tábornok" 1810-ben született. A napóleoni iilők bofojozésóie esik ifiiiságn. Katonatisztnek készült. Előbb Kernné császár, maid V. Ferdinánd hadseregében volt katona. A férfias mogjolonéaü, erélyes ,és határozott ember gyorsan Haladt elóro a katonai pályán. 1848-ban őrnagyként lopott át a magyar honvédséghez, ahol nemsokára a tábornoki rangig vitte. A csornai győzelem után Kossuth Lajos kinovozt> tábornoknak. Ezzel aztán Kmotty végére is ért magyarországi szereplésének. A Temesvárnál lezajlott utolsó nagy ütközet ulán neki is menekülnie kellett. Htja több magyar katonatársával együtt Törökországba vitt.
. Kmotty György könnyön boldogul! uj otthonában. SzoroncBÓjo volt, hogv több nyélyoh igon jól beszéltj nzonkivüí vitéz katona is volt, aki Invatáses korában jól elsajátította mesterségének mindon tudományát. Törökországban okkor TtülÖriÖfiOp szükség volt katonákra és igy ért-
harcolt az oroszok emigráns tábornoka
hotó, hogv a vendégszerető szultán s/.ivosen látta a monoküló magyar katonákat. Amelyikük hajlandó volt áttérni a lüohániodáii lőtro, azt azonnal fölvették a török Hadserog-Iw, I, Ahdul Medzsid szultán különösen modora óa lovagias uralkodó volt. 0 volt ugyanis az olsó török uralkodó, aki európai ruhát mórt magára öltont. Itt ölt udvarában a híres dán származású fiatal német vezérkari liszt, Moltko íb, — a későbbi szodáni győzó — aki emlékirataiban igon \'érdokos képet fost mindazokról n reformokról, amolyo-kot a szultán korosztülvitt udvarában.
Amikor Kmotty György folvetto az Izmail novet, nemsokára pasa lett Aloppólmn. A szultán magyar tábornoki. rangjónak megfololócn go-norálisi tisztség«> osztotta Ixj- és jji\'int a török hadsereg ogyik vo-zeuyló parancsnoka vott ívszt a fuimi háborúban. Kmotty csapaírfra az a tbüidat Tiárnlt, hogy Kaisz erődítményét védjék mog az oroszok ellen. A hirou orosz táliornok, Mu-r.ívjev, 1855 szoptembor 29-én indította meg véres támadását Karfiz
vára ollón. Kmottv Gyfinry maga irja lo un lök irataiban, mimui véres küzdelem folyt lo a var olítt. Az egész világ sokáig bőszéit orrol a hwics várvédclcmrŐl.
A krimi liál>oru után a szultán Kisássiába Iwlyozto Izmail pasát, íihol Kasztsiminiban lett tartományi kormánvzó (»váli«). A akegyuhuos« urnák itt körülbolül nkkora közü^u-gatúsi torükrto volt, uiuitlia nálunk 5—6 főiapi\'inaágot egyesítonónek.
I3ármomiyire is jó dolga volt Kmottyncka török bíi-odaloiubaii, soha nem fofojtotto ol azt, liogy az emigráció kegyolomkonyoxét ©sai. Törokorszrigbaii is oatk azért vállalt katonai i&cro))ct, mórt roauélto, hogy sikorül nagy\' álmukat megvalósítani: Kossuth és Garibaldi egyszer csak mogszorvozhatik a második magyar szalmdságUaaeot ée ők valamennyien, akik kibujdostak az országból, hazsijühuLnok.
Amikor azonban látta, hagy ezok a torvoi mindjobban fiislbemoiiuük, az évek mindjobban olröpponuok felette, azon kozdott gonaolkodixi, hogy otthagyja Kisázsiát és Kyu-gaíra indul. Nom bírta az áníai klímát. Elhatározását tett kovotto s amint a törökök ós az oroszok & krimi háború után békét kötöttok, iKtfidta lemondása iránti kérelmét. Ekkor othagyta Törökországot és Londonba vette útját. Szoroiioséie is volt, mert nemsokára meghalt 1861-ben kedvelt uralkodója, L Ab-da\\\' Modssld, akit fivére, I. Ahdul Azíz szultán kövotott a trónon. Az uj azullán durva ogvéniaégóvo] tel-Jeson ellonléto voltníovngius olóajé-nek. Kmettyndk tohát nom kotlott éreznie az uj szulh\'ui uralmának hátrányait, mér ekkor Ijondonban volt. Néhány esztondÓ múlva ogész fiatalon halt mog Anglia fővárosában ez a kalandos sorau magyar katona. Emlékiratai azonban máig ifi hirdotik nagyságát és kiváló liadvo-zóri orojét.
Kcrekeaházy József
Gjjolf gyógysaortári üg^volot: Ma, :-/,oialKikm a Megváltó gyógyaaartéi\' Erzaóhet-tér 21,, vasárnap » Uária gjógysiiortir Királv-utca 40., hét-ión u i\'Vkeiu 8aa h\\\'> -ut. é.
Kiakanizsán aut ottani gyófryjusar-uW 41 lanttá ogysfetes seolfáWsrttKá.
ZAJJAI KÖZLÖNY
1944. Április 8
NtlQblliiM megyei várói polgármesterétől,
639/KÓ. 1944. Tárgy; Kosziatoklazítása, a liszt ös zsír két hónapra olöro való megvásárlása.
Hirdetmény.
A. közdtátásügyi miniszter ur . mogongedto, Bogy április 1-től kezdte a konyérhsztet, továbbá a finomlisztszolvénvro járó havi 2.10 kg. finomlisztet ós 70 dkg. kenyér-lisztet két hónapra olőro egyszerre ki szabad adni. Akik pekkonyoret fogyasztanak azok a finom Usatazol-vónyokot válthatják bo kót hónapra olőro. Figyelmoztetom a közönséget, hogy az engedélyt mindenki saját jól fölfogott érdokóbon használja tel és vásárolja meg két havi lisztezük-séglotót. Az oloro kiváltott ÜBztet arra alkalmas hűvös, száraz ós szol-lós bolyon kell tárobn, szükség ceo-tón havonta lognlább egyszer meg kollszitálni és takarékosan, mogfo-loló beosztással kell fölhasználni, mort idő olótti elfogyasztása osotón nólki utalásban sonki sem rószosül-not. Az április 1-tól május 80-íg érvényes szelvények válthatók bo olóre, ogy8serro;"a koreekedőjt az otsó napokban ugy osszák bo a kiszolgálást, hogy lolvó szükségloté-bon senki fomíukadáet no Bzenvod-jon, vagyiB a lisztkószlotek beérkezése szerint ugyanazt a családot kót vtoy három rcazlotbon 10—14 na-jjoti belül lássák el a két havi mony-nyieéggol. Nyomatékosan figyolmoz-tetom a közönséget, hogy a koros-kodó csakis kéazpónzíizotóa ellenó-l>on kötelos a lisztet olóro kiszolgáltatni; akiknek háztartási alkalmazottjuk vau, maguk kötetesok a liszt hazaszállításáról gondoskodni, sarakét, vagy zsákocskát a lohotó-ség szerint mindönki vigyen magával.
A képviselőtestület közellátási bi-l>ottsága>uik- felhatalmazása alapján zsírból is mogyobeti mindenki olóro a kót havi szukséglotót a következőkép! Április 11. ós 15-o közt egyszerre olóro be szabad váltani az áprilisi lí éa 0 jelzésű, a májusi 1, \'2 és 8 számjolzósü ós a júniusi A, lt és 0 jelzésű Bzolvónypkot, mindegyik szolvónyro 10—10 dkg. zsirt szolgáltatván ki. Az áprilisi 1) jelzésű szelvényt csak április 21. ós 80-ika közt, a májusi 4-os szelvényt május 21. éa 81-íke közt, a júniusi 1) jelzésű özolvényt pedig június 21. és 80-ika közt szabad beváltani zsírrá vagy . margarinra, aszotfint, ahogy ozt annak idején majd hirdetni Jogom. Április 15. és 21-iko közt be szabad váltani 10 dkg. zsirro a július l-es szelvényt,\' áprilJB 21. és 80-ika közt a, júliusi 2-es szol-•vényt, május 1. és 7-iko közt a júliusi 8-as szelvényt ós igy tovább mindaddig, \'amig az előro való beváltást meg nom tiltom. • \' Do a juuuai meg a\'kővotkozÓ hónapok utolsó szelvénye is csak az illotő hónap utolsó hotóbon váltható Iro, vagyis a havi utolsó szelvények oloro sohasoin válthatók bo. A hon-: tosok személyválogatás nélkül az ór-kozés sorrendjében mindenkit kiszolgálni kötetesek, nemcsak a megszokott vevőikot; április ll.éslő-iko közt mindon nap reggeltől estig nyitva tartani kötetesek b üzlotük ajtajára minduddig, amig zsírjuk van, kiirni kötetesek ozt: »ZSIR VAN«. Ha pedig az illotő üzletbon már olfogyott a zsirkéazlot, ozt kötelesek knrni: sZSIR NINCS*. A hontesok április 17-én készlotükkol olszámolni KŐtelesok, hogy\' készletük kiegészitéséről göndoskodhasaam. A közönség, ha megszokott hentesüzletében már olfogyott volna u zsir, nyugodtan moülűű vásárolni bármelyik másik hentesüzletbe, amelyiknek ajtajára ki van irva, hogy ¦zsir van, mort a hontosoknok, ismételten, mindegyik nagykanizsai fogyasztót személyválogatás nólkül kötelességük kiszolgálni. A romlástól mentes megőrzésre éa a takarókos beoaztúsra itt is nyomatékosan figyelmeztetem a közönséget azzal,
hogy akik élőbb elfogyasztják, mint szabad, pótkiutalásban sommi körülményeik közt som rószosülhetnok. Kat a hirdetményemet ugy a füszo-rosok, mint a pékek ós hentesek üzleteikbon április 11. óa 80. közt jól látható helyen kifüggosztoni tartoznak s vovöikol figyolmoztetni kötelesek a hirdotménym, T Nagykanizsa, 1944 .évi április 7.
Polgármester
Nagykanizsa megyei váróé polgármesterétől.
7.267 1944 Tárgy ; A város közönségének tájékoítatása. légiriadó esetére.
Hirdetmény.
Tudomására- hozom a város közönségének, hogy légvódolmi riadó esetén a város különböző részein nyilvános óvóhelyek állnak rendelkezésre a közönség részére. Ezek a nyilvános óvóhelyek a következők:
1. A Horthy Miklós-uton a plébá-
nia kertben fedett árokóróliely körülbelül 700 szomély résaéru, lio-jai.il a ei tik tórium felőli kerti kapun.
5! Az lOrzsébot-téroii a pioe háui-mögölti kortbon nyitott árokóvóhely kb, B00 szomély rószére.
8. Az Krzsóbnt-tér 21. az. ház udvarában, az udvari épüld pincéjében 200 szomély részére.
1. A Fő-nton u városháza* pincéjében 100 személy részóro. Iteiárat n Horthy Miklós-ük) kapun. CojaV rat a hatósági piucelojárat melletti átjárókapun.
6. A Horthy Miklós-ut 2. az. alatti hál pincéjében 100 személy részeié, lejárat a kapu alatt jobbra.
ti. Sugár-uton a gimnázium épületben az udvari tanépülot pincéjében 800 személy részére.
7. Ugyanitt az udvarban fedett árokóvóhely 100 személy részére.
fi. Sugár-uton a loányhoeum ópü-lotóben az udvarban fedett árokóvó-helv löO személy részérő.
0, A ltozgonyi-utcai Iskolaépület-
1388 pengóvel nem tudott elszámolni a villanyszámlák péozbesiaióje, két hónapot kapott
Sénko Rozália nagykanizsai Jeány a Drávavölgyinél mint pénzbeszudő volt alkalmazásban. A mull év októberélK\'ii Senkii Rozáliának ei kellett számolnia a beszedésre átveti Szeptember havi számlákról, mintegy 18.000 pengő értékben. Az elszámolásnál azután 1388 pengő hiány mutatkozott, amiről a leány nem tudott számol adni, és ezt az elszámolási íven el is ismerte. Mikor kérdőre vonlak, arra hivatkozóit, hogy az" általa élveit számlák tételei nem voltak jól összeadva, azért ö újból összeadta ,ós a végösz-szeg nem 13.458, hanem 13.112 pengő vall, vagyis a különbözet 346 pengő. Egyébként, mondotta Senko Rozália, 27 olyan létei is szerepelt, amelyekhez, számlát nem kapott és igy azok
összegével meg sem lett terhelve, ragadta, hogy sikkasztod volna.,
Wilde Endre, a Dráva vOlgyJ tisztviselője viszont kijelentette, hógy\\ ő végezte az elszámolást a leállnyal és a hiány valóban 1388 pengő. Egyébként is a leány nem jelenlétié a pénztárnak á hiányt,
Most tárgyalta ezt az ügyet a ¦törvényszéken Horváth Hívón tanácselnök, miift egyesbiró. Scnko Rozália hntározo\'ttnn ta-gadla bűnösségét, a kihallgatott tanuk vallomása azonban aláhV masztotta a vádat. A bíróság bűnösnek mondta ki Scnko Rozáliái és figyelembe véve a körülményeket* kél hónapi fogházra és három évi jogvesztésre ítélte. A leány a bűnösség kimondása miatt fellebbezést jelenlelt bo.
Sikkasztásért elitéltek egy nagykanizsai hentessegédet
A nagykanizsai húsipari szakosztálynál az a gyakorlat fejlődött ki, hogy mindegyikük annyi seriósi kap a kiosztásnál, annyiszor 350 pengő fizet be a bankba, ahol azután az átvett összegeket a husipari \'szakosztály megbízottja veszi át és fizeti ki a serlés árát. Ha azután valamelyik hentes kevesebb ser-lest kapott, mint amennyi a befizetése szerint járna, akkor visszakapja a befizetett összeget.
Igy lörtónl, hogy Ziegler, György kanizsai lakos Petrícs János megbízottjának, KInger Sándor hentes segédnek tanuk elölt készpénzben visszafizetett 1400 pengőt és erről a visszafizetett összegről elismervény) ira-loti alá. Rlugernck az összeget
ál kellett volna adnia PetrlíJS Jánosnak, do Kluger a megbízatást nem teljesítette, hanem az átvett M00 pengőt megtartotta.
Kluger nem ismerte el bűnösségéi.és azt adla elő, hogy közte és Pctrlcs közöli elszámolás volt, pénzt nem is kapott kézhez.
A tanuk megcáfolták a gvann-silotl védekezését. A tanuk látlak, amikor Kluger az elszámolás alkuimával az 1100 pengőt fel vélte.
A bizonyítás] eljárás befejezése után n törvényszék bűnösnek mondta ki Kluger Sándort és ezérl kél hónapi fogházra és három évi jogvesztésre itélle. Az ilélel jogerős.
Április 8,
9 és 10-én
VÁROSI MOZGÓ
Aprli/s JJ-én fitP-moziban
Csütörtökön diszbemutató !
Magyarországon Nagykanizsán először. Gyönyörű! NEMES RÓZSA Csodálatos!
Szebb, tökéletesebb, mint színpadon. _UFA világfi t raáó.
Előadások kezdete: csütörtökön, vasárnap, hétfőn és kedden Vi< l(%6, l/t8, _amombaton \'/iff és lI%8 órakor.
Amíg Ön alszik,*
DARMOL
dolgozik
bon a pincében 200 személy részem.
10. Ugyanitt a kortbon fodott árakóvóhely 800 személy részén).
11. A Petófi-uti iskolaépületben a pincében 140 személy részérő.
12. A Csongery-ut 16. sz. alatti ház udvarában fedőit árokóvóhely van 200 személy részére.
18. Az EÖtvöS-térsn nyitott árok-óvóbelv 200 Bzomóly részére.
14. A Zrínyi Miklós-utca 88. sz. alatti ház pincéjében 200 személy részére.
16. Szent Imro bg.-utea 14. az. óvodaépület pincéjében 70 személy részérő (ünnopnap és vasárnap ogósz nap, hétköznap csak délután 4 órától).
18, A Toloki-uti iskola udvarában nyitott árokóvóhely 120 szomély részeié.
17. A vároni színház hátú mögött a kertben nyitott árokóvóhely 100 személy réazóro.
18. Az alsótemploni előtti cink-tórium fóron nyitott árokóvóhely 140 szomély részére.
19. A vasútállomáson az állomásépülettel szemben lóvó telken fodott árokóvóhely 400 szomély részére az utazóközönség számúra.
20. Kiskanizsán a Templom-téri iskola kortjóbon nyitott árokóvóhely ¦SO személy részérő.
A font fölsorolt óvóhelyek nem a város egyes magánházai és szomszédos hazak lakói részóro szolgálnak, hanem a légoltalmi riadó alatti utcai járókelő közönség védőimére épültek, akik otthonaiktól éppen a riadó alatt távol vannak, •
Fölhívom mindon háztulajdonos figyelmét, hogy a lakói védeméról maga kötetes gondoskodni. Tájékozódásul közlöm, hogy ez u védelem a jelenleg adott körülményük szerint az alábbi sorrendben a kövotkozó:
1. legjobb az óvóbelynok kiépített pince, na ilyen nincs,
2. a még egyolÓro óvóholynok. át nem alakított pince (abban az oflot-Iwn, ha a pince tóglaooltozatos, vagy vasgorondás), ha ilvon nincs,
8. fodott árokóvóholy (osotlog; ve-rom), ennek hiányában
4. ¦ nyitott árokóvóholy.
6. Abban az esotbon, ha a talajvíz magas é« sem pince, som árokóvóhely nem áll rendolkozéare (pl. Kiskanizsa), óbbon az eeotbon jobb az épület sarkában meghúzódni (nem az ablakkal szemben), -mint a szabadban tartózkodni.
Felhívom a város közönBÓge figyelmét arra, hogy mindon háztulajdonos és ház vagy házcsoport légoltalmi őrség parancsnoka a legszigorúbban kötelos betartani azokat az olőirásokat ós elvégezni azokat n tennivalókat, amikot a vonatkozó rendeletek ós a nyert kiképzés kö-tolossógÓTÓ tesz.
Iüzoket haladéktalanul ellenőrizni fogom ós a mulasztók ellon a lógsz igorubban eljárok.
íolhivom végül a közönségot, hogy- osotlogos légitámadás esetén hajléktalanná rálő lakosságnak a szomszédoknál való olholyezését biztosítsák addig, mig az illetők megfejelő ellwlyezósóríl gondoskodba-tom.
Nagykanizsa, 1944. évi április 6.
Polgármester.
/ALAI KÖZLÖNY.
hírek
Minden olvasónknak, hirdetőieknek és nyomdal üzletfeleink, nek békességes húsvétot és mielőbbi diadalmas magyar feltámadást kívánunk. Zalai Közlöny,
— iSzcntaéghnádási
A Szent Józsof plébánia köali, hogy a tavasai szentség imád ás áp-íjha 14-ón loaz éa kéri a hivukot, hogy napközben a awntáégimádáson minél nagyobb szambán vegyonok résit.-
— (Halálozás)
Dr. i lennel\' László i. százados, oki. gazda, áhláaofl, munkás áloté-iiok oH. évében, katonai szolgalata alatt szorzott betegsÚK következtében ülhunvt. Ma délután tömették ol széleskörű és mély részvét mollelt a nagykanizsai róm. knt. temetőben. Eletében szorotot és tisztelőt övezte dr. Hennol Lászlót, amit nemes emberi tulajdonságaival érdemelt ki minden poszton, ahova a kötetessel; állította.
(Credo hír)
A nagykanizsai Szont Józsof ogy-1 ázköaseg Crodo-tagjaíval közli az ulnöksóg, hogy az uprilis havi tng-ffyülés húsvét ünnepe miatt kivételesen elmarod. (;)
— (Eljegyzések)
, Szemes Ilonka áll. tanítónőt (Kőszeg) oljogyozlo Somfai György áll. el. iskolai igazgató (Alsóilomboru). (Mindon külön értesítés holyott.)
Horváth Arankát eljegyezte Jász-Iwrényi József Hangya körzotvo-zoté. (Alindon külön értesítés hu-Ivett.) t (:)
— (SzQts Lt\'.szló silalgazgatő,} aki a mait évi színházi idényében
első izbon játszott Nagykanizsán, Székesfehérvárról — ahol társulata játszik — Nagykanizsára érkezett és folkorosto dr. Hegyi Lajos holyot-tes-polgárnioatort, hogy játszási engedélyt kérjen két hónapra. Az idei öziniidényót május lC-án szeretné mogkezdoni. t
— (Egy műkedvelő festő kiállításén)
\'Megnéztük az\' cgvszorü falragaszokon hirdetett íiutul kanizsai BBObafbalö, Németh István logény-egyloti képkiálütását A fiatal foatot laeg kell diosörnünk, mert munkájával\'— hu eddíg műkedvelői színvonalon is •— bebizonyítja, hogy a fiatalság ólolorojo buzog benne és akar... Ez fjedig mindennél többet mond. Hiszen ó nem lobét arról, hogy a festőiskolának nem a bolső termőit, do még a külső falait bem látta soha, n képzőművészet sokat kívánó útja előtte gyakorlatilag és \'oiiiólotilog inog ismorotlon. Eh mégis töri magot, dolgozik, önmaga gyönyörűségére, mert szoroti és keresi a szépet. Munkáin bolyonként fölfedeztük az égvén meglátásait. KI kell fogadnunk őt, mint jó műkedvelőt, okiról fel lobot lélolozni. hogy ennyi büzgalommár, művészi értékro való törokvésBol szorgalmasan\' küzd, dolgozik tovább is, hogy egy uj tehetséget ós értéket nyerjünk bon-ne. A »Somogy8zentmiklósi utea-részlot« c, kÓpo mária jóval tu\' van !1 mükedvolöi színvonalon, do a falusi táiképoin is orozni lobot, hogy Nómoth Istvánban logközelobb nem a müködvolófofltót, do talán már a festőművészt köszönthetjük, -k-n-l-
— (Üzen az otthon)
Takács Foronc honvédnek 156. táboriposta számra üzoni folosógo, hogy itthon jól vannak, ogészségo-sok, váriák lovolót ós csókolják édes-anyja, foloségo, Foriko és Mariska.
— (Az ajuftvarl leventék)
húsvét két napián délután 6 órai kezdettel műkedvelő szmolóadást íondeznok. Színre hozzák Ülyósnó Fcronczy E.: "Melyik az ijtfazi?« c. három fel vonásos népszínművét.
- (Üzen a honvéd)
Zadravecz István honvéd az F. 371. táboriposta számról a Zalai Közlöny utján üzeni március 81. kelőt tol: "(zenem szüleimnek és tosnereimnek, valamint jóismerö-soímuek, hogy mindannyiuknak boldog húsvéti ünnepeket\'kívánok, amikel egészségben töltsenek ol«. -Izsák .Miklós órv. a II, SÜ8. tábori-jwslu számról április 2. kolottol üzoni; uMesszo távolból küldöm szö-rotottoljos üdvöslotemot a Zalai Kös-
lüny szerkesztőségének, avomdal szomélyzeténok, a bchütz-ái liház ul-kalmazottainak é.s !1/, Oparnicza-vendéglő baráti törzsasztalának. En hála Istennek, jól vagyok, amit minden kanizsai barátom\'nak és is-méréseimnek szívből kívánok, Caa> ládomat sokszor szeretettől csókolom 6s mindönkinek buldog húsvéti ünnepüket kivűnok«.
- (A hflséges munka jutalma)
Szép Ünnepség zajlott lo Zalái koros községben. Olt él Fülöp István, az ottani\' Logoltolési Társulat Kfí éves hüségos pásztora, bocsü-lotes munkájáért az ogósi község Imx\'süIí Pista bácsit\';-, alti családjával együtt több mint CD esztendeje áll a társulat szolgálatában, fülöp István szorgos éa hűséges munkásságát a földművelésügyi miniszter elismerő díszoklevéllel és 100 pengő pénzjutalommal tüntette ki. Bírnék átadása most történt meg ünnepélyes köretek között, amelyen részt veit Kinettv János körjegyző élén az egész elöljáróság, a község népo. a földművelő csoledok ós uradalmi alkalmazottak nagy számban. Dr. iiOnuw Alán fószolgabiró szói) lie-Hzéd kisérotóhnn nyújtotta át a kitüntetett pásztornak a díszoklevelet és pénzjutalmot, kifojtván, líogy igenis, érdemes bocsölotosnek és hü-aégosnek lenni, mert annak mindenkor megvan a jutalma.
- (Fejberágta a lovai
Kovács Oyörgy 88 éves, nős csurgói fuvaros" munka után kifogta lovait, eközben az egyik ugy fejho rúgta, hogy kojmnyniörést szenvedett. A kanizsai montóknok telefonáltak, akik beszállították u nagykanizsai kórházba.
- (lifagtak egy kőrözöit leányt)
Még ez év olején történt, hogy Zalaegorszegon böldí Mária fiatal leányi meglopták. Földi Mária egy háznál volt alkalmazva s amíg szabadságra ment, egy fiatalkora leány végezte ol teendőit. Nagy volt Földi Mária mwIopotŐOO. amikor visszatért és látta, hogy helyettese eltűnt, do volO eltűnt sokféle ruhnnomüjo és készpénze is, több mint másfélezer pengő érteklmn. A zalaegorszogi rendőrség körözést ndott ki a fiatalkorú ellen, aki n gyanú szerint özv. Sinkota Feroncné zalaegerszegi lakost is meglepte. Most ogv véletlen Nagykanizsán adta rondorkézro a gvaiiusitolt leányt. Földi Marin nz egyik nagykanizsai drogériában vá-.
sárolt, amikor a verÓk. között meg Ailta a zalaegerszegi fiatalkorát. Nyomban rendőrt hívott, flki a "körözött leányt előállította a kapitányságra.
Jubiláló nagykanizsai tűzoltók
Két derék nagykanizsai tűzoltó ünnepli most a-legnagvohb csendben szolgálati jubileumát. Az egyik Tóth Ernő szolgálatvezető (tűzmester), aki 80 óv éta szolgálja a nagvkani-zsai tűzbiztonságot, a másik Kró-nusz Foronti tűzmester, aki 25 éve. Mindkettő annak a derék testületnek lelkes tagja, amely éjjel-nappal őrködik • varos közönségének étel és vagyonbiztonsága felett és ogy-bon mentőszolgálatot is loljesit.
Tóth Ernő tűzmester nőt, családos, honvéd fia és egy leánya van. A Nemzetvédelmi Kereszttől tüntették ki becsületes magyar várta-állása miatt. Katona volt és mint ilyen részt vett nz 1014-es világháborúban. A szegedi kormánynál fontos megbízatást teljeeitott. Kitűnően képzett tűzoltó, akinek köte-losségielit.\'sitésu és tevékenysége példás. A háborúban magvar katonához méltó bátorsággal eS kiállással verokodett a különböző frontokon.
Krénusz Foronc tűzmester nagykanizsai szolgálatának 26. évfordulóját üli. Két katona-fia van, nz egyik gyalogos, a másik repülő. 0 maga 84 hónapig u fronton harcolt, főleg az olasz hndszintőren, majd amikor lo-szorolt, Ixjállt a tűzoltókhoz még néhai idh. Knortzer György parancsnoksága alatt. Mikor Frdóly viaaza-tórt, o is részt volt abban a kanizsai lüzollócsoportban, amely Zilah visszatért tűzoltóságát az ogysógOS inagynr tűzoltó kiképzi\'-sben róazo-sitot\'te. Igazi magy-ar tűzoltó annak minden lolkesedésévul.
Most mindkottót felterjesztik az országos központnak «* jubileumi szolgálali érdemé rom i"e.
— Kend, fegyelem, komoly hivatástudat, hazafiság, megbízhatóság óa önfeláldozás jellomzik a nagykanizsai tüzoltóaág mindon tagját, — hangsúlyozza Vecsora Antal tüzoltó-paruncsuokr umikor a kanizsai tűzoltók irántvórdöklódünk nála.
NagykaniiiBa büszke dőrék tűzöl tóteatűteténsL
- <lasscrjs be)
hogy csak hanyagságán múlik, hogy még nincs úlolbizlosilásn, mert ennok nagy fontosaágút tudja éa őrzi. Siosson tehát, lia kozóbeo az életbiztosítási kötvény, gondjaitól mogszabadul! Az ország legrégibb biztosító intézete, az Klsó Magyar Általános llíztosiió Táivsság-Sr legapróbb resztetekre kiterjedő folvila-gositással szolgál. Helybeli föügy-nökaégo: Csengery-ut 2. (:)
— (Itt a vízhatlan sápabOrcipő) A balhöihöl készült anyagok feldolgozása a háhoru óta szinte külön iparággá fejlődött, Németországban kb. ö évvel ezolólt indult meg tágabb korotok között bizonyos bal-
MAGYAR BANK
ós KERESKEDELMI R.-T.
NAGYKANIZSAI FIÓK Telefon: 154. szám. Fő-ut 4. szám.
Központ: Budapest, V,, Vilmos caászár-ut 32. szám.
Fiókok: Békéscsaba, Berettyóújfalu. Debrecen, Győr, Kit-kunféiegyháza, Nyíregyháza, Sopron, Szabadka, Szeged. Leassi
Affiliait pénzintézetek: Fabank r. t. Budapest, Bajai/ Magyar Bank r. t. Baja Marosvásárhelyi Uszámltolóbatik r. t. Marosvásárhely, Mezö-gazdasáyi Bank és Takarókpénztár r. t Kolozsvár, Szolnoki sUnyar Bank r. t. Szolnok, Vármagyti Takarókpénztár r. t. Szombathely, Kaposvári KersiktdŐk cu Iparotok Takarókpénztárs r. t. Kaposvár, Blhirmepyei Gazdasági Bsnk r. t. Nagyvárad.
fajták béréne}; Ú"ir* feldolgozása.
Az eddigi tapasztalatok alapján bizonyosra vehető, hogv nemcsak háborús pótenyogról, hanem értékos borfajtáról van azé, amelynek l>éko-idóhon in mindig lesz piaca. .A \'hal-bortermelés manapság elsősorban a Kaboliau és a teuuori lazac feldolgozására szorítkozik. A legjobb bór-snyqgót a hnlnk közül kétségtelenül a cápa szolgáltatja. A cópabőr olyan on*>s, hegy a legUirtósaoh turista-bakkanesok készítélére is alkalmas, A cápnbőrből készüli lábboltok nagy előnye, hogy vízhatlanok. A háború alati a német hadigazdálkodás előírásai alapján Németországban a halhőrök aü s/áznlékát cipőgyártáara kall felhasználni. Ezenkívül kesztyűk, női táskák, pénztárcák, övök, könvvkötésbk, sth. készülnek lud-bőrből. A nómot ipar minőségbeli javításokkal :i halbórgyártás toron úttörő munkát végez, amely oniwk az újfajta bőronyngnak rondkivül sokoldalú alkalmazhatósága miatt a jövóhoii nagvobli joletitóségie tesz azért. (MNK)_»_
NM\'ykanbsa megyei vároa adóhlvMalálól.
\'I\'rticy: ái alkilmaioltak kctcxH Hdójának klegyeiCH.
Hirdetmény.
Pethlvom nokat a Ifsebb Iparosokat, kciukcddkcl. mciAgaidiUat, akikacli leg-Iclletit) Ot tlkalm>zott|uk van 4s cuk kniOI esvlk t.fni vegei Irodil mnnkft, ti.\'KV aH Ö 38. § (S) 1022. XXIII l.-c, 30 § flíUt, 1-75 írtelmében I 1*1 *p-íi\'ln hó 3-idl b- a v adóbtvilal 28. Br. híKhéuíbcn rlkilmazoltalk keres^U sdójimk 1944. ivit ál*lén>bin való meg-HliplUta vrgett jrlenjCnck mcs.
ÁiaínyoiAí ttetén a tent lelaorott munVaaJ-k alkitmaioMalk utat) aa alk. lüűtmcnyj\'.jíviík bfmtí-a alól lel lesznek m*nlve.
Felhívom lovAbba azokat a munkaadúkat I*, akik háitaiUal alkilmarottaikat míg rern \'eknte\'tík be, hogy ¦ fenti IdA alatt jelentsék be, mert a fenti hatáildÖ letelte ulan a beleién:éteket a hivatal clleoödinl frg|a é* a munkaadókat meg lof|a bhsá-eolnl.
NaKykanlzia, 1044 márclui 27. iM> Váiosl Adóhivatal.
Köszönetnyilvánítás.
¦VMiodazon [óbarálalnk és Ismoró-I f_\\\\i>, iik feleItwlcllen drága jó hit-
vesém, edeáanyink, anyósunk, najjy-
anytek, Illetve rokonunk
HarangciKA Jéaaafné
H. Kudkh Mária
temetésén mcgjelcnésOkkcl vagy bármi 1114» inótl\'tll M1ÜJ s .¦ H\'.J
bin ns/foznl srtvegek voltaK, fogadlak lvui.im li hálás kn^flne Unk kt-telezését, \'
A uií4ui-.ol6 oaalári.
Alulírottak mélységes íájdiilonaual, de b-tfii mcgváltoztalliataiian aknr<i-tában valé alázatos megnyugvással
Íelenllk, hogy a fonón szereiéit drága 6 testvér, ségor, unokatestvér, nagy-utcai Illetve rokon
nemes Lovassy István
O. T. I. IImIvInoIS
életének 38 Ik évében hosszas szenvedés után, a betecek Bientaégével mcgeiSíltvc, folyó hó 3 án Budapesten visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Draga hatottunk földi maradványát
f. hó 7 én d. u. 4 órakor Budapesten helyeztük Ideiglenes nyagváaelyére.
Az engesztelő t-zcnliiiistj-áldozat a mcgbold \'gulr klkiSdvéert folyó hó 12-eii, szerdán d e. V*8 ó*al>or fag a azealferencrendiek piébünia-tempTo\' inában a Minduniialónak bemutaitatnl,
Nagykanizsa, 1944. április 7. A Te jó lelked minrilo kSzSUOnk éli
iicim\'i Lotatlv \'..iirflli. nemet l.nv.isiiy LííiIö uitvíitl; nenea Lovany L»ni6ii* idtfotiőlt; Ctkrj l-»Ju» ** n*J« " Tekét* Ziiitmaia najtybilyja lllcdi aigralulfi C(*rj J*«Mf «• ae]« u. 3i«bo Mariit i.Bt»li«t(il*í.«*.iú|0;ii|a; Wtlaerl Zdenka ii Lovuiv Halni uaohUiogil tt a ájala* l* rok«Ht*f.
ZALAI KOZLOfÜi
lim, április 8
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. Nagykanizsa
Érdekközösségben a Magyar Altalános Hitelbankkal
ftLflPITASI ÉV 1896.
TELEFON 25 SZf\\M
Betéteket előnyösen kamatoztat, kölcsönöket nyújt ingatlanokra, árukra stb. kedveié fizetési fettételek mellett.
Általában foglalkozik minden takarékpénztári és banküzlettel.
II
Király-Sörfőzde
Részvénytársaság
Telefan: 36. és 214.
ÉrdelclcöiVöasúgben a
Dreher-Haggenmackor Első Magyar Részvénysörfözde
Részvénytársasággal
Kőbánya.
bevásárló kirendeltsége
Nagykanizsa, Fó-ut4.1. emelet
Telefon: 703.
Foglalkozik gabona, magvak és hüvelyesek
vásárlásával. Szerződéseket köt biborhere, lóhere, lucerna, tavaszbükköny, borsófélék, valamint egyéb gazdasági és kerti magvak termelésére. Központunk áruosztályai tagjainknak vásárlási visszatérítést nyújtanak. Egy részjegy értéke P 20\'—, mely tetszésszerinti mennyiségben kirendeltségünknél is jegyezhető.
NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. NAGYKANIZSÁN
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leánylntózete
betéteket a legjobban gyümölcsöztet, kölcsönöket a legelőnyösebb feltételekkel folyósít, a banküzlet minden ogaunl foglalkozik.
„IBUSZ"
MÁV. hivatalos MENETJEGYIRODA nagykanizsai fiókja.
A „FUTURA" a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága föbizományosa.
Érdekeltsége a Mezőgazdasági Értékesilö Szövetkezet.
Érdekkörébe tartozik a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK R.-T.
mely nagykanizsai telepén mindenfajta árut tárolásra a legelőnyösebb feltételekkel elfogad
oeJr
1944. április 8
ZALA! KÖZLÖNY
A
NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR
1845-1944.
Fennállásának 100-ik évében!
DRAVAVOLGYI
Villamos ÁramszolgáltatA R. T.
SxaksserU felvilágosítások minden villamos kérdésben, áramsxám-láU fixeiése, reklamációk, Hibajelentések:
Csengery-ui. 51. sa.
t|- Telefon: 294.
«ae aaeesssa j=i=c
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK R.-T.
NflGYKfiNiZSüi TELEPE
jutányosán vállal ós szakszerűen bonyolít le mindennemű közraktári munkákat es tengeriszáritást.
Érdekközösségben a
NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
céggel,
a „FUTURA" zalamegyei főblzományosával,
mely intézet előnyös feltételek mellett folyósít hiteleket a Mezőgazdasági Közraktárak R.-T. nagykanizsai telepe állal kiállított közraktári Jegyekre is.
Iroda és telep: Varut 0. sz. Telefon: 55. ét 176.
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár Részvénytársaság
Alakult: 1870. Telefon: 43. és 48.
Saját tőke: 1,800.000 P. Betétek: 5,000.000 P.
Kölcsö-.kihelyezések állománya :
8,500.000 P.
Elfogad betéteket kamatozás céljából takarókkönyvekre, folyó- és csekkszámlákra.
Leszámítol váltókat és közraktári jegyeket.
Foglalkozik a bankszakmába vágó mindennemű üzletek lebonyolításával.
«alai kgzfcom»
Nagykanizsa mogyrjl vároa polffármMtorétÓl.
6930/1914.
v Tárgy: Az országgyűlési kép-
viiolóvAInsitók névjegyzék ter-vozetúuük közszemlére lötele.
Hirdetmény.
A 288.200/1938. B. M. hz. rendelőt 17. ft. 1. bek. érlel mó be ti küzhlrió Uszotu az alábbiakat:
Az 1938. óvl 19. t.-0 38. §-Anak 3, IKinlJAli in, llh\'tvt- a f>?nlhlviilko7.olt It M. rendelet 17. aaakaBz 2. l>ek. ben foglalt rendelkezések Mertül a níívjegyzóh-lervezat egyik póldftnyAt áprillH 15 lói április 30-Ig a vAroshAzAn naponki-nl reggel 8 órától ilóll 12 óráig közuzem-lére kell kitenni. Ez idő Matt n uftv-JflRyzök-(erve7p:(ít n polgArm-sirr Allnl kijelölt városi ll-ztvlhclfl Jelenjében (Rozgonyi u. \'?7. hMni alatti helyidig-ben) mindenki meglfklnthoíl és hétköznapokon il ii. 2—II nrAfg lemásol* hstju.
A névjegyzék\'tervezetet az Iliiteken klr JArínhlió\'iAunAI Ih meg lehet tok inteni én nrról a niegAllapIlott dlJazAa mellett másolatot kérni.
A névjegyzék lerrezet ellen a közszemlére tőtOl nini.\' a\'att folHíólulAsHtil
lehet éiui. A feazólalást Iránban. vagy élőszó vnl lehet előterjeszteni A tel-Hzólnláa Zalnvármeirye. kó? ponti VAlnuzl-mAnyAhoz cl m rondó én o városi iktntó-blvatálba (Vároaház, I. emelőt 5. az. B\'tóJ adandó be.
A i;évletryzók-torvezz>lbe történt Jnvo mi! Ml» n tel vétel in Kit l> "¦. r j 11 -1;, Ik vA
lanté, a kihagyás miatt azonban ónak rjinRft az érdekeit szólalhat lel.
A tvi > -\'.i j/vii miitr kell Indokolni és a (etaólnjó egyiiltnl nHlékelnl, lleló-leg honintfitni kötolra a (elszól*)A\'ban előadottak IgazolAsAra nlkalmnp okirati bizonyítékait.
Annak, aki felNZóln\'AHt akar elterjeszteni, minden hatóság, közhivatal, kii/hl viiin inuk. leik éh/, iiyl Ivánon Jel-letlU Inlézniénv. egyesület ói \'ilapftvAny
köteles haladéktalanul rendelkezésre boosAtnnl mindazokat az adatokat, melyek H leluzóhilAtibnii \\- HmmH-1; lijnrri-láeáiu B7llkPéKM.pk. (28S 200/1938. U M. az. r.-IS. § 4. bekeni)
A felszólalásokat benyújtásuktól kezdve mAJni hó 10 In a lent megtelelt helyen éti Idóbon közszemlén.\' kell kitenni. A folazólalAxok inegip-klnihetők én lemásolhatók.
Nagykanizsa, 1944. mArcluB 21. mi Polgármester.
Nagvkaniasa megyei város polgórmee terétől.
Tárgy : 1944. évi lóvlzigálat.
Az 1944. évi tavaszi haNionállalvízsgá"-lattal kapcsolatos li*vizsgálatot az alábbi Idfibea íi helyeken tartom meg:
1. Ap.ills hó 13 ad Kfikjtnlxiío (esti-lörlökön)
8 órakor a RJc utcai szövetkezeti bolt etflu a Piváil-. Baba-, Sziget-, Nagyrác-, Jakabku\'.l-, Kfsrác, A\'bótenictö-, Felső-temstfl-, Papai-, Ríckert és Varasul (I—19 és 2—14, házszám g) u cárban lailolt lovak részeié. „
I/ÍIO órakor s Hunyadi tért Levenie-n\'ltion clt.M n rJaJcsal-, Malomként-, Sie-pelne\'ii-, Körmös-, Rozmnilng- éa CipAuy-ulcikban éi a/. Omtg\'nt fii —lf)3 ís 62— 112 hrsr..alatt tartott lovak róizíre,
11 órakor a l\'emp oni-lércn a fent eiö nem Botolt II. kciülelben tartolt lovak íénzó\'e. *
2. AprilU hó 14 ón (pinteken) 8-11 őiAír az országos vásAiltren m I—II, ke-niktluii tartóit lovak rótzéte.
Aki eej paiös Allatait (lovak, szamaiak és ös.véitk) a vizsgálat helyére előveiet telni nem klvauja, kötelei a vizsgálaton 3 napnAi nem fegibt) kcie\'U Állatorvosi bl-lonyllványi aj egjpMrtfok vlis^.aiatáról (el niii\'alnl a vizigalatot vigiö Alla\'otvosnK^, felhívom az <¦)¦¦,i-.ilAsok tutaldonosail, hoKy a jtlzelt Idóre ét helyre (cltétlenül veifsaék elő -- koirs való tekintet ntlklil (tehát a cilkúkat li) — egypatás állalal-ka<, raeit a vizigálalia való elö nem vezetet vagy a vizsgálat mcglörlénlet Igazoló ¦ állatorvosi bizonyítvány IcimulatAsának d-mulaszlása az 1928 évi XIX t. c. 100. §-a íztrlnt btlntetcndő kihágás. Nagykanlzsi, 1944, március 29.
6tv. dr inmi UnlénA sz Daiky HArla mélységes gvAszba birull szivvcl Jelenll ugy a maga, valamint az alulírottak nevében Is, hogy az ö Mindene, drága |ó (írje, édesapa, testvér, vl, sóger, nagybácsi illetve rskon
Dr, Hennai Léssió
ttrt. r .wiiilim, oki. ,{n/.(l«
áldáson, munkás életének 58 ík. Icgbaldogabb házasságának 10 ik évében, katonai szolgálnia nlatl gierzetl betegséeében. a belegek szenlfígévL\'l meg-erflsllve. békelllrésBel viselt hns^ns szenvedés ulán folyó hó U án viaszaadta lósáRO". nemes leikéi Teremtőjének.
Drága halottunk fö\'ili maradványát Myó hó 8-án íszombalon) d. u l/s4 ór.ikor fnpiiik a leinclö haloli.iíházából a róm. katli. egyház Bzerlarlása ize-rln| beszcnteltclni éa a ctltádl sirbollba örök nviigalomra helyezni.
Az engesztelt arenlmlsc áldozat a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 12 én (szerdán) délelőlt 9 órakor log a szcnlferencrcndlek plébánia-templomában a Mindenhatónak be mulattatni.
Nneykanizsa, 1944. Április hó 6 Amilyen aranyos Jó szívű voltál III a fsldtfti, olyan nyugsrit legyen plheníttd 1 Szomoi (Mennél) László fr>lvain<lr-kap[lánv fia. Hennel Marlanne féri. özv vlléz Harna Komélné, Hennel (Hennel) Károly és naje, Hennel\' Margit ferl Mlchll Oézáné feMvéri. özv. Deáky Sándorné sz. Töreki Gizella anvó.iií Sófalvy Sándor és neje «7 Deáky Margit, Kőfalvy József alszredes ís nelt sz. Deáky Hona, özv. Deák l-ndréné sz. Deáky Gizella, Deáky Sándor és neíc sz Farkas F.rzsébel. Dráky Ferenc és nejn sz. Frldrlch Erna, Mlchll Géza Só cornői illelvo sÓRoral, ltj. Sótalvy Sándor, Köfalvy Erika-Mária, Beatrix Ilona, Farkas Eaimli-c unokahggal illetve öccst és a gyászoló rokonság
Hirdetmény.
A közlegolők imroaAlAuAt 1. óvl ApriliH hó 1! én d. o 11 órakor a v. gazdafAgl hivatalban tnrtadó nyllvAnos Arlejtéoen vAllalatba adom
Nagykanizsa, 1944. április 4.
ji7í Polgármeateir
640/kó.
Felhívása flszeresekhe?.
A cukorArUBltáflra kijelölt keresko-dök ll-lkrn, ksdden rlzButalvAnynlk Atvóic\'o végett Jelentkezzenek « köz-oIIAIAhI hivatalban.
NiigykaiitzsB, 1914. Aprllle 8. U74 Polffárineitter
B54Ö/1944.
Tárgy: Fűrészpor eladás.
Hirdetmény.
A városháza udvarán lévő kb. 2 koe.nl fürészport 1. évi április hó tl-ón d. e. \'/*I2 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1944. április ti.
un Polgármester.
PolgArmcQlcr.
Hirdetmény.
Az I—ti. kar. rk. köztomotőben lévő 7. és 8. «7. parcella BzAntófÖldeket 3 gazda sági óvro f. óvl Aprllla hó 12-éa d 11. \'/aS ómkor 11 helyszínen tartandó nyilvános Árverésen bérbeadóm. .
Nagykanizsa, 11)14 április 7. ura HoIröi mester-.
78*67/1944,
Hirdetmény.
A barak mögött lóvő (dr. HooMele) 279 G-ÖIes szántót f. évi április hó 12-ón d, u \'/<5 órakor a helyszínen tartandó nyllváuon Árverésen 3 gazdasági évro bérbeadom.
NagykanlzBa, 1944. április 6.
uja Polgármester,
Hirdetmény.
A Szabadhegyen lévő OrszáRléle ingatlanból n Kaszálót gyümölenöbmoI egylltt í. óvl április 12 én <t. u. 5 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árvorésen bérbeadóm.
Nagykanizsa, 1944 április 5.
ipb Polgármester.
Pk. 76M/I943. iz. 1943. vghlói 371. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Oa:amboi Mihály ügyvéd által kép -vlaelt if| Juhász Andrái én Tarai budapesti bej cég javára hálr. 1295 P 50 f. tőke ét löbb köveidéi Járulékai erejéig a klr Járáiblráiág 1943. évi 208375. sí. végzésével elrendeli kielégítési végrehatlái folyUli yégrehajliil ticnvedólöl 1944 Jan. hó 5én\'lefoglalt 2060 Pro becaUII Ingóságokra a mgykaniisai klr. Járáiblmág lenll siáni\'i végiésí>cl az árverét erén dcllatv\'n, végf. szenv. lakásán, Qalambok könégberj leendő meglartisára határldólll 1944. évi április hó 11. napjának d. u. 3 órája tUzetlk kl, amikor a ulróilag le foglalt tinók, icrlések tilb 1 egyéb Ingósá\' gnkal a legtöbbel ígérőnek készpénzltzeté* melleit, escllcg becsáron alul I), el fogon adui.
Nagykanlm, 1944. évi íebruár hó 28-in. Elek László
IUI klr. hí/. v.t,\'(fiu|ti. mint blróilr.1 Vik.ildOU.
Ne dobja el
rongyalt. ízléses
szőnyeget készítek
belőle. ^ Kender- és lenfonál szövését elvállalom.
Özv. Padányi Lászlóné Klrily-utoa 40. uro
Alullculluk [/.], 1mIi.ii,ih...1 Jelent-Hik. tiofiy drAiía ]6 lérjom, npáta, : innom nagyapáiul és rokon
Stern Vilmos
kei oi kod*.
életének ti9 Ik. házasságának 43 Ik évében bosszu botegsóg utAn elhunyt.
TemetéSH folyó hó 9 én dólutAn ¦\\ órakor lesz a helybeli Izr. to-metőben.
Nagykanizsa, 194t április 8.
Áldott jó lelked folrjlhoiotlonül él körüliül.u I
Stern Vllmosné feleség ; Kertész István fia: Kertéiz Istvánná sz. Farkas Margit menye; Kertész Vera éa Tamás unokái és a gyászol a rokonság.
Unser-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntaiványok beválthatók és ÉjeflpÉi.
Hofh.rp-gépek, g«puij, OMpAgyfém ón golyó, csapágy igényléiét elintéx.m.
áPIÍHIRBETfSH
" ILu--
¦¦¦obUhalé tlaats M\'n4enet aiatRli,i
belépáare vendéglőbe felvétetik. Mspryttr. utca 9 3
Fiatal tliilvlselöt keresek azoaaall belépésre, aki levelezni és könyvelni Ind Személyes Jelentkezés Er*iébeMér II. u\\ alatt reggel 8-tól délután 51g. Mereur is|. v»de. 1113
tZiostar-oátyciHÍ, primi rnunlrierlt.leJ. Jes allátáisal felvess t Hunyadi aatéjivIH, Ciáktelnyi.___11K
t«lE}0«éroa>< keresünk. CIw a kiitfábaT
1111
((•HilmialaH azonnali beléptar* kcreslliiU. Tstlán-PáUsIsi. Ilfiy
P4amlAi-eBfl.it, flanulál va(v flilal ¦•fjéSlal Ulvesz Ungcr vaskereiksdéi, llti
¦Indanaa aaalréoaflSI keresek,1— Htrlhy Mlklói-iil 1«. 1117
Képidt faaxarlieraahaalö aaaáil
felvétetik v. Tóthnál. UK
Slngcr varrduap eladó örháiutei 11» lllft. MSI
Birlandlerl X Ft\'pArla TaUkl 8 B aln^ veaszőkre ottolt Olaiz Rltllng és Kcv\\. dinka aySkaraa (illványok ektiák
Szentgyörgyvárl-utci 3. laám alatl. llti
MdJAa kapható: Horthy M, ut 73 1104
Ritka alkalom. ¦¦JO-leT vakít anoer*a> fonalat Jénef föherceg-ut 31. 1149
Príma anvagból ülő fOrdAkád elatU
deengery-uf H/a , udvnrban. lllll
Planlndt kársuk aiigvételre. Dr. Subó Kliknliia Telelőn 704 1180
Kar-ákpér. jókarban levő, betrtiiée miatt eladó. Cím ¦ kiadábin. 1184
Hésal, izölőt. földet köívcilt: Papp Tclckl-iit a, telefon : 070.
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Pacián 94)0 nágyizögöl termő h/ö\'ö pincével át termo gyUmÖ!csfákkal aion-nslra oladá. Ctm\' Dr. Jakab Dcnfi Szombathely, Kőszegi u. 23. U. 1047
1400 négyszögölei kert gyUmÜlMÖlstl felesbe Itladé dr. 9ross Mlklósnéntl. Horthy Miklós ut 2. 1189
Erd6 a városhez közel, áladé. Citn a klBódhivstfllban UTü
Eladdara kOzretlIck házat nagy ktrl-tel, háihelyct gyümölcsfiifcl, szólói pincével, két félholdat szántóföldet, hévizl hír villát, balatoni szőlöblrtokot. Horváth, Sugár-ut 42. 1171
KÜLÖNFÉLE
Elvuaaatl Ciengeryul 2 (fii Fö ut 12.1« egy barna balkézre való női bőrkesztyű ¦ngors bélésid. Kérem Jutilom ellenében a szerkesztőségbe leadni. 1162
Tlsitvlidő Intalllgan* leánnyal Ismeretséget keres házasság céljából. 400 llm
Elvaaxett az állomástól Ciengery-ulon végig a sétatéren keresitül egy drb pénztárca névvel ellátott jegyzékkel. Kérem a bcciUletcs megtalálót, Illő jutalom ellenében adja le a rendőrségen vagy a kiadóhivatalban. ¦ 1169
Talállak egy Warthalrm-huloaat.
Igazolt tulajdonosa átvehell lapunk kiadóhivatalában 1183
Zungor-at oklatál céljára bérbeadnék. Cím a kiadóhivatalban. 1179
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
Kiadja: „Köioazdaüáa\' H T- Nauykaniiii\' Kololös kiudó: Zalai Karoly Nyomulóit ¦ „Külgazdasági li T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért tele!: Zalai Karót,
498109
Nagykanizsa, 1944. április 11. kedd
Ára 1 6 fillér.
:MEt6a*g «* kiadóhivatal : y&4u __.
-----J 4. UadóhKaúU tusion 78.
Mtodtan hétkAsoa* éátetáa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KMfi7«t«st ára : cuy hóuapra, 4 prnsó 30 niUc.
negyedévre 12 pencó 40) lüior. Kiryoaszátn: hetkfl7nani6tll).. r/.oaitfalort 30 nn
A zsidókérdés egyes részleteinek technikai megoldása és a mnikissagot érdeklő kérdések a mtaisztertan&cs előtt
Á képviselőházat még ebben a hónapban összehívják
A Kormányzó Ur (JfŐniéltó-sága dr. Thtiránszky 1,oszló mi-inszlereiiiókségi államtitkárt elismerése melleit saját kérésére felmentette és miniszterelnökségi ál la mlltkár ri ....
HitS&WSZklJ ÍAlfOS
országgyűlési képviselői, n -parsai, majd zalaszerilgróti vAlasz-tókerúlét képviselőjét, a Magyar l\'Iet Pártja jogtanár-sosál kinevezte, Ilu.sz0vs7.ky a Magyar-Német Társaság ügyésze is.
A miniszterelnök a külügyminiszter állandó helyettesítésével
_ív_
JuiUfttrih-Ai nnfhtj Mihály rendkívüli követet ós meghatalmazott minisztert bízta meg. .hmgcrlli-Arnólby Mihály a balti államokban. Moszkvában. Ankarában, legutóbb Szófiában volt magyar követ.
Az árdrágító visszaélések szigorúbb büntetésére (vagyonelkobzás stb.) hozott 1280, lílt I. M. E, fex. rendelet hatóivbalépésének napjai 1011 április 20-ban állapították meg.
Az MTI jelenti. Iiogy a konunny ritÓJi tSíldré [jásslót biztn inog .
«¦ zsidókérdés
egyes rószlotoínoK technikai megoldásával, amire vonatkozók tt közeli napokban meg is jelennek. A kormány tagjai minisztertanácson fognak döntoni a kérdés felett én .igy külön minisztertanácson kizárólag
(i munkásságot érintő kérdéftokköl fognak foglalkozni. Igy a kövotkozó \'nnpok lázas tevékenysége élénkséget visz a höl-[wlitikni életbe.
A kormány még óblton u hónapban összehívja
:i képviselőházat t Iiogy részletesen \'ós behatóiul fájé-koztassa programjáról.
Hall beszéde ujabb bizonyíték: - a szövetségesek védtelenül ki akarják szolgáltatni Euv*épét a bolsevizmusnafc
Hetimből ieteniik.:
A kidőli arcvonalon a húsvéti ün-uopokhen is tovább taiiott az érős harci (orókonysóg. A Krim fólazi-soton a\' németek inindon támadást, a \\*i\\-f\\islákuak érzékeny vesztesé: got okozva visszavertek. A Kekelo-teiiger partvidékétől északja a német \'\'dijatok továbbra is nlszukiullak uz olteiiHÓgtöt i\'« \'\'Odesszát az összes liadilxirenríezósok és minden hajó és j-írmű\' elszállítása ós mindén fon-lorulib ipari homndozés elpusztítása után kiürítették. A Dnyeszter én l\'ruth közölt i lomot csapatok folytatták ellentámadásaikat és megtisztítottak ;i móg hátra levő kot betörési bolyét. Jtwsytól északra óh rszakjiy n gátra román csapatoknak wikorülí a támadó bolsevista alakulatokai lekötni és visszaverni. A í\'soinoviotól délnyugatra elterülő sza koszon visn/.nvorlok a bolsevistáknak kclot és észak felöl intézett több támadását, Stuniszlautól kolot foló némot erősítéseknek sikorült u szovjet orőkot délkelet foló visszaszór i-títni és égy fontos\' magaslati állást visszafoguiini. Hinnék szomszédsá-gáhuu\'
egy imiyyar rohamalakulat ered
A német sajtó
A Vplkisebiíi" líooiiftühter Hall Kühlgyniínisztoriiók a semleges országokhoz intézett nma követelésével kajxiKolatban, hogy\' a szövotségos államuk minden ellenségével minden kapcsolatot azonnal szüntessenek In*, megállapítja, hogy özeknek a kőve-loiéaoknok teljesítését kívánni erőszak a semleges államokkal s.zom-!>on. Az irek, spanyolok ős a török nép igen megbpődhétnek azon állításon, hogy Amerika és szövetségesei mindig tióztelotbon tartottak jogaikat.
A Deutehe Allgouioino íSeitung kiemeli, hogy líull nem akarta bírálni a bolsovizmusl, inkább fordult 11 semleges államok fülé és hangoz-
menyen tisztogató hátraköt végzett a Dnyeszter nhó (nlyúsátff éx sréttiyr-i.iztoftti n még üi$8ta-
. maradt botéevieta ééqpálajéat, Tarnojml védórsége lováhbni íh heves liareokbau áll a nagy számbeli fölényboit lovö bolsevistákkal. A helység keloti részét, melyet a szóvjoi i órán át tartó erős tüzérségi tüzelése romhalmazzá válloztatotl. át kellett engedni. Továhhi záró állásokat az ellenség nem tujolt elfoglalni. Hró-dytól délkelet felé n német zárókö-tolékek ujabb veszteségeket okoztak nz ellenségnek é-s
Kővel környékéti elfögtapáJikU helységet. A Dngrf.i-r és Csauszt között ii német csapatok tu-vább folytatták tu arcvonal ki-e.ijyvne^iiését é-i xikeriilt \'íz állatukat estig meg javítani. OsztrOVlÓl keletre.il szovjet iijonniin harcbavetott erőkkel megkísérel te támadásával átkarolni a nemet eaSh patokat. A némotek egyotlon kiugró falu föladásán kivid inectarlották állásaikat. Nsrvától nyugatm sikerült német csapotoknak lKjlrovista harccsóportökat elszigetelni, amelyeket részlH\'ii mogsömmtsitettek, részben foglyul ojtettek.
Hull beszédéről
. lattá vei tik szembon fpuyegelését, I !ioJ\\- álljanak a szövetséges batal-" mak molló. Hull nyilatkozata nnigá-lian bizonyíték árra, hogy a szövetségesek milyen áltáapóntot foglalnak el az európai jMditíkal>an.
A Berliner LofcMnnzeigcr ihe^állapitjn, hogy Hull terve Knrópál védtelenül kiszolgáltatja a boisevizmnsnnk és árulást lelent a kisnemzolekkcl szemben.
A \'?\\v6\\l Ühr Blatt relteszi a kérdést, ha Amerika politikája tényleg olvaji erős, mini ahogyan azt. flttll állítja, miért kell
a semlegesekéi zsarolnia évs gazdasági blokád aló helyeznie \'.\'
Az NTI ietentáse az inváziÓs elSkászühtekrGl
. A Nemei Távirali írod:) az Associated Press tiulófiílójának jelenlését közli, .aki azt távira-lozta New-Yorkba,\'hogy a szö-velségcs hadvezetőség nz invá-
zió napját megállani lotta é~s a legapróbb részletekig kidolgozta o nyugati invúziós haibnüvelcíek időrendjét. A tervekről csak néhány niagasraiigii liszt és beavatni, államférfi Ind. aktk természetesen litoklnju larlják, hogy melyik az a nap Ggyos egységek megkaplak a paran-ésfik egy részét, de ebből rsak . azl ludják, milyen irányban é.s útvonalon kell 1.1vonulniuk. Azok az amerikai c-sapatok, melyek :iz Kurópnj-eröd étied iti -lózt-ndö első hiiUnmban kerül-nek bevetésre, feszült izgalommal várják az elkövetke/endö-k< I Az angol hadMuegparanes-nok nyilatKo\'zjiiáhán arra utal. hogy ez a küzdelem kétségkívül ennek az évnek a dönlö csalá-j.át fogja meghozni és a/ egész háború kimenetele rltöl a vál-Inlkozrtástél függ
SíettiníHs az Egyesüli államok külügyi államtitkára ós északainerikai londoni nagykövei vasárnap jiosszanlartó megbeszélésekéi r\'idylatnll a brit mí-niszlerx\'hi(>kk<\'l.
Húsvéthétfőn Rómát bombázták az fimerihstiak
NRT jelentés szerint luisyóihét-fön amerikai iKiinházók ujabhténia-ihisl inwstok liömn\'olino. A bombázó kötetöltjck a város külső résiíéll (ámadtiik mog, A két külső város-rósxbén emlil-siT méltó károk nem történtek.
Helsinkiben reménytelennek látjáku tovébbi tárgyalásokat Moszkvával
A Dagens Xylielér Helsinki-bői huzatéri hidósitójának nyilatkoznia szerint Finnországban a szovjet békefeltételeket olya-
noknak larlják. hogy á héke mogkölé-sét lehetetlenné \' teszik é-s ezért lel jókon réménylelénü\'élc Iái|ák a lövább. ilárgvalásokal.
Badotílio sftiyBttmŰkb\'déare lépett Tito- kormányával
Az\' lilxohangn Tólegrapll -jélontó-séd ismerteti az NTI, amely szerint Badoglio kormánya katonai\' és iki-litikni együttmükö<lést letetetett l\'i-toval Ós ezzel elismerte, mint Jugoszláviának de facto kormányát. Badoglio megbízottat küld Titoboz és
Tito is elküldi moghaU!m;i/V>uJHt Hajiba. A Tito oldalán küzdő olaszokat Tito főparancsnoksága alá bti-lyoztók\'. líaíloglio moszkvai diplomáciai képviselőjévé Petro Oatíoránit novóztók ki, mig a Bzovjet-Pniói Kosztilec kópvísoli.
, Komolyan aggédatsk Landeuban a burmai japán előnyomulás miatt
\\z egyik japYin lap cikkében a esondeWoáni, valaniinl a Burma halárán lefolyt, harcok össze tartozásai fej (égeti. A Truk elh\'ni támadás óta isméi elteli egy hónap, írja a japán lap és csupán két támaszpont ellen indítottak azé la támadást. Az angolszászok tisztában vonj-nak. azzal, hogy Japán életere-
jét csak akkor ludják támadással megbénítani, ha a kínai szigetek és n kínai tengerpart felelt Telteden uralkodnak. Angol körökben komoly aggodaliii^i. kelt .lupái) burmai \'előnyomulása India felé. Bizonyos körök azon a véleményen vannak, hogy. az ímphal kerüli harcok az IílII évi burmai csata kezdetét jelenlik.
Ufabb antfof mesterkedés a aemtefjeaek. elten
A Noinzofközi Bajlótudósitó Iroda közleménye szerint \'1/onHonbah a legnagyobb érdeklődést tanúsítják ¦Hull külügyminiszter ládiólxwzódé-vol szemben. Különösön a seinlegos-sóg\'kórdósónok szohtólpok nagyobb figj\'olmot az angol laixik. Ixmdon-ban ugy értelmezik Hull kijokmté-
sídt, hogj\' a szőrétsógesok hö fogják szüntetni szállití\'w«dkai- Spanyoléi:-szfWba, Portugáliáivá [ép Törökországba, ha ezek\' az államok nem szüntetik meg kriv/skedolmi káncsp-lAtapmt\'a tengolyhalalmakkal. Svájcot nem emlegetik ;i Inpok.
miau Kozuom
tMi.\'ÁpvJVm l(
Adakozzunk a bombakárasultaknakl
A Zalal Kftzliny megindítja ai ffyljMst
A légl (error* nemhogy meglőnie a nagy magyar clh itáro-z\'ásl. amivel* eletjogdérl ;i naiiy néniel szövetséges cíídal.\'in liar-vó\\, hanem ellenkezőleg; még keményebben, mége\'szátit.ibbm érezzük, hogy csltk egy utunk van. nz. amelyre léptünk s amely egyedül bizlosithaíja ué-piinri és országunk számára a Kexlvgzü üönlést Kurópn iió|>i*!-nek nagy éld liaJál harciban.
Sziv, lélek, idegek a hclyü kön vannak, erről letl tunusá-•goí u Búdupestol 6rl ellenséges támadás.
S most egy, pillanatra legyen a sziveké u szó! Gondoljunk azokra, nkik a bombatámadás következtében hujléklíthmul nía radtak, akik mindenük.\'! elveszi , telték ii háború kegyetlenségé bon Uoiiüoljutik azókra, akik ¦ib] min vajunkért szenvednek, akikm-k annyijuk sem maradi, hpgy fejüket lehajtsák. annyijuk sem, hogy olthonuk romjai Mell uj éleiét kezdhessem*\'; A hazaéri hozott juigy áldozat
szomorú szenvedőiért megmozdult az egész magyar társad a-Ioiíi Mozduljon meg .Nagykanizsa is-!
A Zalai Közlöny megindítja a gyűjtést és lioljbnpi számunk-ban már közölni fogjuk az első udotnányokal.
A kiadóidvntal\' minden ndo mányi elfogad ÓS hyugtáz e hasábokon .Mindenki annyit adjon, amennyit, adni tud. Ne szegve! jc senki a kis adomán vl, akinek esaJí* keveset áll módj:í-ban adni Dc nyissa meg szivei mindenki, akinek Isten módot adott hozzá, hogy segiIllessen. *
A Kormányzó Ur űfőiuéltó-sága 20.000, József rflhorcetr tá> bornogy 10 1)00. Albrcehi főherceg 10.000 pengői, a ni. kukoricám lúgjai együttesen 10.000 pengőt, :i Föniéltos-lgii Konnánvzúné akciója 1000 irt alsó és felső ruhaanyagol, u ig\\ -mennyiségű kész ruha és Iáit beli félékel adományozót! a bombakárosullak megsejtésére,
Zalaegerszegre tarjado szálai varrnak
egy ujabb halálos muraközi csempészésnek
Csáktornya, április 11 (BakÜ tudósítani, \'ól I A inugyar német határon ujabb linlátos \\ét{ü esoni|«\'-H?AsÍ kísérlet történt. A muraközi határrészén \'/.a-Inburdomml a hétvezéri liatárvndá-szok járőre ászra vette, hogy ogv nagyobb társaság közelit az ordőbon a határ felé. Azonnal- oda irány i-totto lépteit és nyolc férfit pillantott inog néhány láda, zsák és dönti-iíKon körül. Dea etwinpótwok in őaz-rovottek u járőrt és árujukat otthagyva (utasfiak eredtok. A járőr szabályszerű háromszori magyal\' éti muraközi nyelvű fölszólítása" után fegyverét használta ÓB az otryik csempészt, Ilotvatics József farkas-hogy) lukast eltalálta. A golyó a hátgormc mellett hatolt Ixs és a mellen át meni ki, azonnali báláit okozott. A lövésre két tartva megállt, ezokot a járőr elfogta, ii többiok ¦olmonekülbjk.
Mint az plfogott ewnifx\'.szek ki-hullirotitsakor kiderült, az áru — tá-gy ÜG kilós ládn znir. 80 kiló fi-nomlisHt. 60 litoi púlinkn, 10 Ütor lókmugouij uoui js az oviiké
volt. ók ránk fojoiikémt 60 iwngót lüijitnk volna mngliizóiktól. ha nz linikat a hittana otvis^ík ón ott a N\'éinetoiH/,iuíl)ol értojóvő én rézgáli-érd hozó csomix^zeknok átadják. A azeivncHi\'-tleti (ihou)|x\'!hií, nkí ötgyei-mokos irHaládnpa, tollát 60 ftongóért áldoztjt fel éleW\'t. fínlokfs, jiOgv tl KXI kiló zHÍr a 4 hulúbati /.iilu-
ogerszegon lett fnludva és vft«iiton érkezett Csáktornyára. A esonijwzés szálai tohát nieWiíbbi*\' nyulnuk. Az eljárás n megbízók áfáin ÍH (iteií-iii(htl. A vizHgálnt eírvéhkéitt uuiiis kiileritottc, hogy n r\'uyvofhitízná-lat jogos volt. \' "
Az oHottol kajh-Hohitlmn fmHtÓsro méltó még, hoií.v o vidékeit egy Itúiuip ótít oz már a haritadik halálos kimouetolii «,ri,»inp»*\'S!tés. Alig ogv Itöto n néjnot határőrök lőttek agyoii egy néníot oáomjxyzt, akit Bziven lu-Jált a golyó a mitg\\au,hiiti\'ii\' közolé-Ikui, azt" iiiogoiőzóon |xiliií. mint jclontettük, mái\\\'ÍtiH közepén a magyar határőrségi lőtt agyon egy caojnpÓBzt Matárörmiél. A i-sfmp<\'-szés Hiuuík idlenéiv som itkitr itlább-liagyni. . —
Eidlg 14 kioiasBlI, Csurgóról 24 Hldot Internáltak
ftyiit ismeretes, a nagykanizsai rendőrség a Fennálló ren-delkezések nlupjón huszegyné-bány nugykmiizsai egyéni elö-álllioft és ti kajtilányságra szállított. Részint a kommunizmus alalti szerepük, részint egyéb, az ország belső rendjének biztonságára nézve káros magalar-tásuk miatt. A bfmügyi oszlály vezetője valatnetmyi ügyel fe-lülvizsgálla és kiballgatla mimi-egyikükel külön-lülön, majd kő-
züh\'ik hatot szabadlábra helyezeit azzal a szigorú figyclmeztc-léssel, bog)- viselkedienck a mai komoly illőkhöz inéftóan. ellenkezőleg azonnal lelartózlatják őket A lobbi H egyéril rendőrhatósági örjzelbe vetlek ós át-klsértek n volt kávégyárba
A csurgói csendőrség minap 21 zsidót hozott be atilón Nagykanizsára, akikel. mint nem kívánatos elemekéi rendőrim té^-sági őrizel alá veitek és beszál-lilották okot a voll kávégyárba.
Agyonvertek egy öregasszonyt
a homokkomárotni hegyen
Eddig rejtélyesnek látszó bűnügyben folytat nyomozást a csendőrség, A jelentós szeriül a homokkomáromi hegyen, saját hajlókában holtan bukkantak rá tini Erzsébet nevü 75 éves asz-sz.onyra. Mikor megvizsgálták, koponyáját szétroncsolva talál-
ták. Ismeretlen lettes valami kemény lárggyai agyonverle. Minden jel szörfül bűnügyről van szó. bár a szobában \'mindent rendben találtak és a széki-ónv-ből sem hiányzik- senuni. A jelenségek azl mutáljuk, hogy a gyilkosság u h\'^ollalnti elsötétí-
tés aluli történt. Az esetet jelenteitek a nagykanizsai ^-r-ügyészségnek, mely a holttest felboncolását indilvánvozta. .Nagykanizsáról törvényszéki bizottság szállt kí a dráma szinhe-tvére dr, Knausz László tör-
vényszóki tanieselnök, vizsgáló,
biró ve25étósóvel. Az\'?Itjuzutliolt-
testét felboncolták. A\'bonejegy:
zőkönyvet nui terjesztik be a
törvényszékhez.
-^A csendőrség már jeihljg js
több kihallgatást eszközölt.
Hogyan mentette meg az árokóvóhely egy magyar gazda ós felesége életét?
Beszámoló az egyik vidéki kisváros bombázásáról
Seürko folhÓtakaró totle fagyossá az ujiut^yis nedves párotolt lovogŐt. Múgis u déli ótákbun felbúgó sziréna hangjára uiulege támadt nx úvóliolyre szaladó cmboitiknok, ki-ki törölte verejtékét, inert hallhajtóvá vált » szokatlanul orós düJiörgóso
sok-sok láthatatlan gópnok, niulor-inik, ainolyek » felhők felett éagnk felé ug\\liUL\'itiik azultók a lovo^őt.
Egj* kísváiííH uolgárának légi házi óvóhellyel átalakított pincéjében vártam fels/aliaditó sziréna jelét, di< esak nem akart megszólalni. (Jól felszorult óvóhely volt. Ilordólmn
víz, suk homok, takarók, tüzoltósno^ tok, kit; 14\'gü-mcntóláiln, szópon oló toltak készítve. Az óvóitólv-táskát is mindönki lehozta, sót álojmirtzor-lól som fuledkoztok inog, tíiort kí tudja, meddig kell a kéiiyszoilakás-Imn tartózkodni. Csákány/ ásó, vó-sók, ueél fii rész, szintén xószól) álltak hogy az óvóhelyről u ház öSSZp-UinfáSn esetén ki tudják ningukat ásni.) Tűzoltásban mindenki kikéji-
Az „óvóhelybetegség
Alig hangzottak ol ezek a Hzavuk, máris u nyugati irányból közolodó gépek zugtuui ütött? inog (jilünkot. X\'iwszii az óvóhelyre! Alig órkozVin lo az óvóhelyre \'tompa robbanások zajú hullutszott, uiaju
néhány fitív mtilr<i rröxetib <io-
ntjek, káseísbb r^e\'t bomba-sorosatok tenzketteUék nütg a falakat.
In tolt a vészes pillanat, innolv ösz->?.szorit(ili 1 u sziveket. Senkinek Wílil voll .szava egymáshoz, csak » kezek szorultak össze, illiiitlui mtigi\'i-I>íui mindönki Istenhez, a Minden-haló l\'rhoz fohászkodott volna,
I\'lbbun a pilliuuitbau fejünk felölt erős géppuska és gépágyú tüzelés váltakozott, a utoturok iszony:ttos erejű (lülKJrgésével. Majd ismét Ü iHHitbarolibnnások nehéz tomjHi 1110-raja feszitotto az idegeket. Órámon figyiíltein az időt és a végtelen homályban egymásra tekintő súpndt aivnkat: Mintha eiry hideg kripta mélyén teltünk vülün, üló hnloüuk közótt. HÜba igyókoztooi nélián\\ bátoiitó szóval a némaságot megtörni. A szó az ajkukra fagyott. Eb az óvóhely betegacg, airtely Q külvilágtól elzárt omborak IdwoltMitpBsi bróltára, félelmttt táinuazt, ti\' fantáziának szabad utat nyit é« n borzalmak elképzelését nvomjti az, agyakra. Kzoraneséro ezek 11 váltmgos iwrcok, az élőt és u halál között eltöltött idö, esak addig tárt, amig a gépek dÜbörgéso a távolba nom vész és a rolibantisok hatighulláinai tom-[>a ülésekké nem válnak, l\'lz
az ócÓkelybttegség könnyen te-l.iiid/iefó, ha az ember -.íz hle-
ge\'mek parancsolni tv! és a rál-^ ságbs /tercek otaft nrn, .\'mjctli
zést nyeri, 09 olwísogélvnviijtásbaii ltodig minden nőszemély.\' Gondos liáziur volt u tulajdonos, aki mindt>n leltútőséfíre fölkészült.
Siri CBond bonilt a kis vórowka eirjébként élé\'tik forgalmára. A bo-állt azüjietbon vé\'gig tekintettem a főtéron. So1k>1 t^o- lélek, mindenkinek drága az ékne, vigyáz magára, de vigyáznak az ombonsk ogym*j életem is. Az egyik há» kapualj;^ ból niecszólal egy órct\'s bong.
Halló János bácsi, hol hagyta a lovait? Halló János bitest, hol van a kocsija?
A János bácsi iiugyyokáia nlőko-rült u szonutzédos fogadó kapujából, mogadva a választ:
Ihol vagyok-e, nicg a lovaim iu. Hát esak non) hagyom a drágH lovaimat &röpocoktól<< iur.vonvor.tiii, bevittem ókitt idit az istállóba!
— Jó) van János bácsi, áldomást iszunk, hu vége lesz a riadónak, addig is bujjék Al óvóltolyre, nehogy-egyedül igyak n jó somluilstl!
" első Ideg-próbája
át magát a fantázia milkStíi\'té-nek.
Arra kell inkább gondolni, Imgy a boni lkaknak
mali eyy-ktl százaiéka íaí\'A « házukra, a legtöbbje kertekbe, utakra, utcákra, terekre, szántó- . földekre.
u boÓpitottség arányábun, A gyuj-(ólwmhiik viszont oagyrtbh mennyi-ttégben értietik a húziüVaf. de tirtii jutnak i»l az óvóhoryn1.
KésziilHink fel teluit inkább a gyújtóbombák oknztt tűzfészkek Inttor és gyors oltására
és gondoljunk arra, bogi\' azoknak gyors- leküzdése nusgakadálvojixa a tűzvész keletkezését. Ne. Ijedjünk niotí a felcsapódó, lángoktól, hanem homokkiil és vízzel sogitstrn iniildofl kéz! Kz legyen minden góndotu-tunk nz óvóhelyen és tikkor elkerüljük uz esetleg kitörő ]ráiiikot és a
létion líúsósót ti lüz, ptisztittisának. Fatalistákká kell rtitnunk
hiszen sorsát senki sem kerülheti el.
Még vagy nyolc porcai kelMt várni, míg végre ntogszólalt a nels>-zen várt egyenletes sziréna bugás, a\' felszabadító jol, nmelv visszahoztB az ólotszint nz ombeix>k incálm.
Elkéiszöntom derék szállásadóint-tól, majd a városka légó-köz] Hint juha igyokeztem: \' A kárftgyolók már együtt voltak és jolontotték, l»*ii>* ¦ a városka határában lévé heiryi- \' dűlőbe néiry bomba esett, délre, »A« község felé nagyon sok ltomba hiil-\' lett, észak felé,\' »ft* község irányá-hatt |K!(Uií vagy *-tiz bofflhadobást észlellek. A városka tehát megszu-badull a jiusztulástől.
Irányt vettem dél felé, ahol álü-
MEGHÍVÓ.
Magykanizsán ezúton értesiti t részvényeseit, hogy az eredetilég f. é. március hó 26-ára összehívott évi ren des közgyűlését - melyeta gyüléstilalmi rendélét következtében el kellett halasztani — a Zalai Közlöny f. évi március hó 14.-1, 60. számában közzétett tárgysorozattal folyó hó 24,-én d. ». II órakor tartja meg
1H4-I: április 11
\'tóiig nagyon sok Immlia hullott.
Az >A« községbe érve, egyenesen a jegyzőt kenetein, aki u, birövtli együtt járta a községet. Kimondták, Isigy a község nem kapott bombát,
tl[i tőlük dólro »C« 6a »D« közműk kőzett vagy száz bomba is hullhatott mort a faluban i« tortok 1» ablakok, sót a házak in romoktok a légnyomástól
Hogyan viselkedett a lakosság a légiriadó alatt?
Klöször kíváncsiskodtakmondjqj a ji*g,vző , do amint az olső Injai- ™ Ua locsolt, Imbujtak n »btlnw>rbct, magam is zavartam ököl. A bunkor-nok villájában hivatalosan árokóvó-bojy a nnvo: 3 motor mély, fiO --80 ¦cm. széles, idiogy azt a hadtest rendelet előírja, do itt a nép bunkernek: \'nevezi, mtyel bogv a frontról visszatéri, katonák igy hívják. ¦ Mugkórtöoi a jegyzőt, mutasson nekem egy ilyen bunkert. Elvezetett N. István gazda búzához, uki-noK a kertje végébon találtunk ró a, jól épített árokóvóhelyre, nmoly-
nek *tfi alakja hat személy részóro nyújtott védelmet. Uomnnúni fok-tetett biLsábfa volt u fedele, 50 eon-tunétorea földdel befödve. Az alján faiácsok óvták a védőimet keresőket attól, hogy a nedvesség átáztassa eipöj üköt.
István gazda jóleső érzéssel vette tudomásul, hogy megelégedett m szemlélőm bunkerét.
Tovább látogattam C. és 1). kózsé-
gnt. ,,tkör,bon arról értesültem, hogy
I). faluban egyik gazda háza körül két bomba is ceett. de n ház lakói-mik, minthogy az óvóhelyen tartózkodtak,-semmi bajuk sem történt
Hogyan menekültek meg,akiklÖI 8 méterre robbant a Ijomba ?
\'.Vliie odaértem u kárvallott háza " uló, mái nagy csődület támadt. Viza-gálgatfák, mekkora kárt okozhat ;i Iwmbu. A biró ott állott közöttük
; azt. magyarázta, hogy aki repesz darabokat, vagv más Ixjinbar\'szt talál, a jogyz«W\'gen azonnal szolgáltassa bo.
Szóbaolegvedtom 11. Imrével, akinek házától kh. J0 méterre tórt nyári konyhára osott ti bomba? Még mindig izgatott volt a hangja, ahogyan elbeszélte menekülése történőiét
Kint állok a feleségen und , i- j¦ 111 j. i éa- hallom a lövöldözést, KgvHzerre csak ésjj re veszem, hogy. lH>mlui sivit. Jól ismerem a hangot ,i háborúból, Ilorántoltam feliWigo--niot.is az óvóhelyre. Bpoon az utolaé íiillanntlian,, mort hatalmas dördü-iést hallunk, aztán mégegyet. Az •gyik bomba telünk \'20 méterre, a
iiiáfik H méterre fobhant. Nagy melegít érzünk é.s erős füstszagot.
lOl.iö utam az istállóba vezet, aminek az ajtaját a légnyomás lat-
vágta. A tehénnek nem történt, baja, valószínű azt is odaszorította a falhoz ;i légnyohlOH és igy az Ö88ZOroskadt ajtó nóm dült rá. Csak a lábai iemisrtek szegénynek sokáig.
Az ojtott bombák, mint mogul lapítottam, amerikai eredetünk voltak. A hőiével erősen átitatott súlyos talajban n bombák 4 —6 méter mély ségbon robbnnUní. A robbanási energia főleg a súlyos földréteg felvetésében merült ki, linnek volt köszön -ható. hogyanimikét szomszédos ház totói főleg V-.ik a reposzdaral>októl szenvedtek, Kgvik honiba n fessone osott. A gazda árokóvóhelye egyszerű, IHO centimétei* mély, 70 centiméter széles és körülbelül S méter
hosszú, hasábfával fedett és eaokétv földréteggel boritoti óvóhely volt. Vív. csotlton kitűnően megállta n helyét, de Imre gazdát figyelmeztet -lem, hogv építse ki johhan. fedj/ fio jól. több főidet rá. hogv ezután a jövőben a füstöt és a meleget so
Félmázsás repeszek a támadás területén
A k isbiró, mint hivatalos közeg, e porukon ogy hatabnas ropóHzdani-iwit. hozott a kgolÓrőJ. I tüszköli mutogatta, hogy súlyban is közel jár -.i félmázsához, majd hozzájptto, hogy felirás is van rajta, még pedig inímasak angol, de magyar is, mert iá van irvo magyarul, nogy bonibii,
l\'gyanonnek a közsógllOK a legelőjére, hasonló talajviszonvuk mellett, még it darab, körülbelül 500 kg.-os homlia eseit, kárt nem okozott\'. A szuinazédTis községek ¦között déli irányban összesen -12 darab ÜIX) kg.-on félüli és B00 kg.-os homhák estek, fölóg mosóitix» ós szántásokra, fentieken kivid a hadtest terŰlotén
Felhívás
A ni. kii*, állomásparnncsuok->;Vg felhívja a közönség figyelmét, hogy :t Magyai-orszúgon elhelyezeti, illetve\' átvonuló nemei katonai alakulatok, vagy egyes személyek állal eszközöli vásárlások kölcsönös megállapodás szerint kizárólag magyar pénzben egyenlíthetők ki. mert idegen pénzek beváltásának lehetősége nem áll fenn.
még vagy l/V) darab kÜlőnbözÓ Hiilyu honiba robbant. »J*tt és »M« knzsí\'*gek határában és máshol foszforos gyújtóbombák ia estek, ihol vek közül egyeseket a községek tűzoltói eltoltak ol .legnagyobb részük ózonban ItelefurÓaott a vizes ; talajba, majd rövid ideig tartó lángolás után magától ololtódott. Km heréiéiben kár sehol nem törtónt, ami főleg annak tudható l>e, hogy a lakosság fegyelmezetten végrehajtja mindazokat az ófSiilézkiéléseket, mnlyejtet a katonai hafósiígok védolmükro olÓ-
Tőrnéők Károly
ma jelent meo
I\' bifHjii.
, Hj|obb kf,» lilliháil
Okvetlen vegye meg I
Ar. P I.M.
tarjan-palcsics
InUUpari is hmshedelmi vállalat . . Nagykanizsa.
Qyár: tlaqyar-u. B6. Városi főűzlet: Fő-tit 14. (EIsS Ma-Telefon : \'3-44. gyar Biztosító Intézet palotájában.)
Telefon: S-33.
SPORTÉLET
Inkább küzdelem volt, mint játék
« NVTE-larcs 6:4 (2:1)
Úrban, a mérkőzés jálékvo-. /cinje nem érkezett meg. Más-lélórás huzavona után •végre megindult a játék,
A kél csapat összeállítása .-
NVT1-; : Pinté
Kosa, Mun-Németh, Kö-líoth; f-Vischt,
kácsy Varga, falvi Juhász, Tura, Horváth.
Barcs : Szeles liofier, Hartmann Szóvá ri. Semsi. Kllcr - Kocsis, ApjNdshol\'fer. Takács, Gellért, Kövesi.
Lassú inunmal kezdődik a jálék. A lü. perebeh lMnlér ka-pukirugnsál Semsi » kAzépvpiuil tájáról hálóba lövi () : 1. A üü. percben Juhász átadása \'furához kerül, az azonnal bead a középvonalon álló h\'risehhez, aki remek elvelödéssel fejeli hálóba !1 labdái. 1:1 A !15. ]>erc-ben I-\'riseb Icsgyanus helyzel-brn kapja il labdát Turálój és hálóba íö. 2:1.
A inasodik félidő elején is, lámád á kél csapat, de cred-ménviolonül, A 12. perében Tura beadását bi\'iseh hálóba segiti. 3:1. A 15. percben Takács lő golI. 11:2. Juhász fövésszel ü beadását (\'"riseli még beljebb segíti. 1:2. Pompás jobb oldali támadásnál a 27. percben Juhász átadását Horváth lövi hálóba. 5 : 2. Kemény játék és nagy küzdelem. Scinsi esn-nyán ellöki niugáléd a kis
Bot hol. A 36. percben Teru 25 méteres lövése jnl hálóba. 6 : 2. Késa karjára felpattanó labda imiitl 11-es pontra mutat Németh. Takács belövi a büntetőt, ti: 3. A 44. percben Takács 2 méteres lesről indul és gólt lő. ti: A.
A játék inkább küzdelem voll mindkét részről. A barcsiak gyors és ötletes húzásokkal igyekeztek bevenni az NVTE kapuját, de sokszer hiba csúszott játékukba. Az NVTE védelme sem tudott ellenszert találni a barcsi "labdarügéstilusnak és, a gólarányt igy igazságosnak kell mondanunk. Egyénileg: Pintér íérülése miatl n m nyujl-hattn azt. amit egy egészséges kapus, vagyis potvagólt is beszedett. A ícél hátvéd megfelelt, de a fedezetsornak rossz napja volt. Még Németh igyekezett tartani legjobban a barcsi csatárokat\'. A támadósori Kin Juhász javult, viszont a lobbi négy csatár gyengécskén játszott.
A vendégeknek gyenge közvetlen védetniük és közepes fedezetsoruk vau. A támadósor ban láttunk néhány ügyes és gyors csatári.
Németh szükségjátékvezelü 10 percig jól vezette a mérkőzést, majd utána a játék helyett a közönséget figyelte és\' n nézőkkel vitatkozott. - k- n- 1—
Jobb volt a ZMNTE, mint a KRAC
ZMNTE—KRáC 4:2 13: |>
Szemetoiő esőben Íh közöl ozer néző kivánrsi a kajxwvári zöld-fehérek és n ZMNTK barátságos tolál-kozójt\'tra. A kél őltözőlsai érdeklődőnk. A ZMNTB-nél Juhász hiányzik, mig a KltAf Szabadkait, Hangát és Solymosit nélkülözi.. Panasz kodnak a vendégek, hogy Szombat-bolyon etózö nap egy durva mérkőzésen 6: l-m kikapták az HZFC-tól.
Kgv negyedórával kösóbh a hirdetett jdónól Kovács-II. - Kovéea I., Turáni Kiss 1., Hójja, Pörgő -Talpai, Mihalotíz, Németh, Lvka. Virág a ZMNTH, Karcagi -•. - ttnós, Takács lliczó, Poór, Kovács flyánó, Radnai, Thurman, Szöllási, Kenvvos a KHAC összcállitásáhan kezdőnek a csapotok.
Két helyzetet is kiluufv a ZM-NTK-nél Mihaléez. A 9. porcbon védőimi hibából vezetnek a vendégek. Radnai vezeti a labdát, a fedezőtök leállnak, Turánit kicselezi az összekötő,\' majd a kapus orra elől bálóba kotorja a labdát. 1:0. A ZMNTE ismét két ordító helyzetet hagy ki. A 17. porcbon Mifíalocz lövését Karczogi kiojti, Virág nem hibáz. 1:1. A 25, pereiion Tlnn-Ni;m elölt üres a kapu, de az fölé vág. Utána Virág hagy ki tiszta helyzetben, majd Poór bombáját védi nagv bravúrral Kovács. A Sí), pendsui Virág éles Isjk s lövés-.! jut a hálóba. 2: I. Gvánó nagyszerű lövését védi Kovi\'tes II. A KltAC hatalmas nyomással igyekszik l>e-venni a KM,NTE kapuját, do a 04. porcben felszabadul a hazai Csapat és álihalocz átadását Németh remekül átcselezvo miurál a védőkön hálóba lövi. 3:1.
A második félidő elején hatalmas KHAC fölény. Most szépen adogatnak a zöld-fehérek, de a ZMN\'TE védők kitűnően állják az ostromot. A 1H. lieicben Viliig átadását Roós csak kézzel tudja hárítani n( kapa kö\'Ztdében, de Németh aipju nem
szól. Mindkét oldalon sok gél hely-v.et marad kihasználatlanul. Takács durván felvágja Virágot a I6-oson luilül. Németh n vonatról ítél szabadrúgást. A 40-ik perében az előre-húzódó Takács hatalmas lövési oroszt meg 18 motorról. A lalsla mintha zsinóron húznák, vágódik n (olih saiekba. 3:2. TaliKii mtu* a
7-ik tiszta gólhelyzetét\'hagyja ki, mig végre megembereli magát és n 48. peiebon Balfiba ló. 4:2,
A mérkőzés csúszós talaj ellenerő is élvezetes szép játékot hoaotl. A tartalékos és az előző napon bajnoki mérkőzést játszó KHAC. nem nyujtliatta azt, amit valójában tud. Igy is láttunk néhány szemre tetszetős támadást u zöld-foliérpktól,
A \'/MNTK sem játszott olyan jól, mint olózö TSsárnap, do ennek valószínű az volt az oka, hogy a tartalékos KHAC sem volt komoly ellenfele a ZMNTrC-nok, líizonv az iiruzság az. bogi- egy bajnoki idényre való gólhelyzetét luiL\'.vlak ki a lóáí-NTIí a fékezett iramuk miatt.
Egyénileg Kovács II. a csúszós talajon is labdabiztos Volt. A kél hátvéd remekelt. I kis Turáni néhány apró hib\'á/\'t a csnszós talaj rovására koll intünk. Kovács I. lel-jeson kikapcsolta a lureti nagyváradi játékost, Fényest a játékból. A fetíezetsor ez alkalommal is jó volt. Itt Héjju, Kiss I., Pörgő a sorrend. A tánmdósnr ez alkatommal nagyszorüon játszót t. csak éppen az i betűit hiányzott, aki rátogyö a [wntot Vagyis senki nem tud gólt lőni. Talpai javult orv hét óta, de kivések előtt még bizonytalan. A két összekötő rotnokfl) játszott a mezőnylsui, de a kanu előtt ók is bizonytalankodtak. \\ irág tartja a |M>inpás formáját, Németh is jobb rolt, mint legutóbb.
A vendégeknél a két hátvéd játszott remekül, mig a fedezetsor öreg veteránjának, liiczöniik a játéka tot-
ZAUlI KÖZLÖNY\'
1ÍM4. április Jl
szott. A táoiadÓBorban SköUóbí ce lUdnai játéka ötlefc», <lo a két s$őj-bc5 nem sokat matatott.
XcilHOlll játÉkrPKoto most in líl\'-iiM-lmorton, több U\'-redóeml vezette a mérkőzést. ""
2(VINTE II. Parcs II. (7:1)
I,oszlalyii bajnoki. Vezette: l)r. Kerflcnesy. A ZMNTK ugy , nyert ahogyan akart a gyenge i barcsi csapat ellen. (ióUövok r Villánvi (3), Varsányi. Cserpes. Kovács. Horváth, ill. Pap.
Csáktornya—Pécs 2 :0 (1:0)
Csáktornya, április I I (Tudósítónk jelenti) NI! III. már közős. Mindkét csapat gyengén szerepelt, A CeföSK már »y. ¦*>. perében
mei\'szeiiv.te a MMOtáfet Verbarunv.
ós Itizsíus áttal. A Iutsái öaajkit kodvát incghozta !1 t-ewtő góL de u szél jn.z ebw félidőben a BTC-nok kodroiott. A második félidő Ifi. jMjrcébon Ik-tikó lett szép gólt. Is) vánöríes kapus bravúrosan védett, iiomkfilönhan Varhptin.
Eredmények
I\'ei*enc\\áros l \'jvhléli 1:1 Nagyvárat) lilék! roihós 2: I, Tisza Kispésl 1:1. Szolnok Debrecen :f:(). Vasas CsepVí. \'A: 1. l\'jposl Kolozsvár 1:1. HSZKHT fiammá 2:0. , Salgótarján Dlósgy/ír 2 12. Vasas -Kolozsvár \'A • 1 Ifjvidólí Debrecen ö : I. KTJ/K PVSK 1 :1. Csáktornya PBTC 2 : 0. Nagyinál)vok Zsolnai 2 1. PVSR l\'éliiiouustor 2:2.
Győztek a kanizsai ökölvívók
líusvélhéllőn 11 zalaegerszegi, ökölvívókkal mérkőzlek a kani zsai ^ökölvívók és 15:5 arányiban (dupla váltósúly) győztek. Részletes beszáítiolétiK 11 holnapi száiu\'.iukbau következik\',
hírek
Naptár, ApriUi il. \'edd. Rom ka;. I. Leó p Protestáns l.eó
Éjjeli Kyógysjíortéri Qgvetót: Ma
az Ii/azság gyógyszertár Ké-nt 12.
Kiskanizsán az ottani gyógyszar-*í~ íll^nflrt 1tírvn\\^tfié «7nlcrAl»tot +«r\'
A 00/iFPllDO szénhiény miatt
— iTemetísl Vj
Szóleskórö és mély részvét kisórte. "utolsó pihenőhelyem dr. Ilonhol László oki. gazda, t. századosi, aki katonai szolgálata közbon szerzett Ivctííííííóíx* 11 hunyt el. A ravatal és ;i nir körül\' katonai gyószpöinpft adta meg a végtisztességet a halott bajtársnak, akit életében mindenki hecsűlt éü Bzoretett. Ott volt ii temetésen a honvéd tisztikar, » díszszázad, olt volt 11 város hivatalos és társadalmi életének nagyon sok élenjárója. A tömőién! P. Gillyás (lollert foitinces plébános végezio nagy papi segédlettel. A temntésion-dezés illipo/áils, komor szépsége lol-
koktio markoló utolsó emlék"i hagyott a magyar l;öloleHHs\'.L\'UdÍ.\'sÍl.\'-H arcvonalán elhunyt dr., I lenne! László utón. (A temetést Horváth Géza temetkezési vállalat rendezte..) - (Befejeződtek ¦ népművelési tanfolyamok MarakÖ7hen) *j
Muraközi liidósitónklól: A muraközi, tanítóság rtzéylion is szép munkát YÓgzelt u téli iökolánkiviili népművelés torén, mert igen\' sok farában\' tartottak ezidén is népművelési tanfolyamokat. foképó magyar nyel-
vi ós magyar nóta tan folyamokat. R tanfolyamok most értek véget. Ix-ü-111 óbb Orávacsánvban és Miksa váron zárult hn két-két ilyen tanfolyam, amelynek hallgatói igen s/ép Oredniáhvt tudtak felmutatni, ami ü» előadó tanítók <« tan it ónok Odaadó és lelVfea munkájának erednie
ayo.
- lEllwnriés) „
Ki*?* -Indít nagykanizsai Notre lkune gimnáiiúmi tanárnőt folyó hó 9-éu uljógvoiito Molnár Ágoston
111. kii. ri\'iuléifeht+ryetö. [ Minden külön értesítés helyett.)
- (Menetrendi hlr)
A nagy kan izsai MAV allomásfő-iiokség közlése szerint a Nagykanizsáról este \'i I ,J)9-kor induló znla-ogorszogi motorvonat érs a ^alaoger-ssegról Nagykanizsára délután l6.3í5-kor érkező motorvonat inától kezdve isméi forgalomban van.
- VoHÓfzt\'Hekarl próba*
nem ma, hanem holnap, szerdán lesz a zeneiskolában. (:)
Nagykanizsa megyei város pol itA rm esto rétÓ I.
8705/1944.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a helyőrség csapatai folyó hó 12, 13 14, 15, 21 és 2l<án a télgyesi harcszerű lőtéren ó\'csltJvészetet tsrlanak.
Az oit lailózkodás n\'lns és életveszélyes,
A lövészet robbanó lőszerre! Is folyik, miéi! is a fel nem r< hhant lövedékekhez nyúlni élelvesz^ yes. Ebből eredó b deretekért a honvéd-kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztha\'ó.
Nagykanizsa, 1944. Aprilís 11. o*3 P«4gárm«A4>r.
Pályázati hirdetmény.
NAttybanlzsn m váromil tlrcsedísben levó állatorvosi izakdltnohl allísin pályázatot hirdetek.
A kinevezett (liztvlaelot az állisul egybekötött és a |ogszat)iiyokban megállapított HUtmények illetik meg. ,
A páiyázall kérvényt Nsgykanina megrel város polgármesterihez kell címein! éi a Ti \'íí;ü;1ÍM3 B M. tiáma rendelet 4. § át>an foglalt rendclktzejek sierlnt kall ids/rirliil. A pályázati kérvényt ax s pá-
kása, aki már hDmolgálalbart áll, etsl-járe batösá^ánál (hivatalánál, pirancsnok-lotgAnál), mfg at, aki kejSTOlgáltlbin nem ált, annak n járatnak a IAs/o gxhlrá|ánál, llr\'oleg annak a váimnak ¦ -i.oli{áriaea-leiénél nvu|l|a h-. akinek a lerOktán lakik.
Pályázati határidő: a (elén ptlyáinll lili-delmenynek a Hudapcili güílonyben vald megjelenését kOveiA naplót *zámltott 15 nap
NnRykanUsa, IfMá március 31.
ii9i - Polgármester.
Nagyluuiiis* mogyai varoa yilgfawewteréiél.
Tárgy: Az orsí-ádgyüléi! kén vlaelőválaBztök návjeftyzék- tor-vezfltenek közszemlére tétele.
Hirdetmény.
A 288.200/im B. M. sz. rendelet 17. ft. 1. bek. értelmében közhírré teszem az alábblakat:
Az 1938. évi 19. t.c. 38. §-ának 3. pen(Jakan,Illetve a fontbtvatkozott B M. rendelet 17. szakusz 2. bek.ben foglalt rendelkezések szerint a névjegyzék-tervezet euylk példányát április 15-tAI április 30-Ik a vArosbA7án nSponké&t reggel 8 éráiéi déli 12 éráig: közszemlére kell kitenni. Hz Idó alntt a névjegyzék-tervezetet ti polgármester által alléiéit városi tisztviselő* jelenlétében (Itozgonyl-u. 27, szám alatti helyiségben) Mindenki megtekintheti és hétköznapokon d u. 2—fi óráig lemásolhatja.
A név Jegy zók-t^rvezVtet az Illetékes klr. JnráablréaáRnál la meg lehet tokln-tenl és arról n megállapított díjazás mellett másolatot kérni.
A névjegyzéktervozet ellen a köz-HZi\'mlére. tétel ideje alatt felHzólats>sal lehet élni. A felszólalást Iránban, vagy élőszóval lehet elöterlesMenl. A (el-szélalán Zalavármegyn központi Választ-mánvábez efratendo és a városi Iktnté-hlvatalba (Városház, I. emelet S. sz. ajté) adaDdé be.
A névJeRyzék-tervezetbe történt Joga sulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szélathat fel.
A felszólalást meg kell Indokolni és a felszólaló ogyuttal mellékelni, Illető-lei! bemutatni kötelén a la]RzólaláO>au eldúdoltak Igazolására alkalmat* okirati bizonyítékait.
Annak, aki fotuzólnlást aknr elfter* Jesztenl, minden hatóság, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyllvánm* Jellegű Intézmény, egy»s(ltet és nlapltvány köteles haladéktalanul rendelkezésre bscsátanl mindazokat szádatokat, m»-lyok a felszclaMshiui felbozottsk fgnpe láadra sztlkségeHck. (2flS 200/1938. B. M. sz. r. 18. §. 4. bekezd)
A felazólalásokat benyújtásuktól
Április
11 és 12-én
VÁROSI MOZW _;
-- és szerdán
Szigorúan csak felnetteknek I Minden asszony és leány őrök problémája Dr. JÖRN
Asszonyok, leányok sorsáról és egy orvos és asszisztensnője szerelméről szól a film Magyar világhtradő.
Előadások kezdete: ?4, !6 ás ?8 órakor.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntaivanyok beválthatók és
Hofherr*-tjópek, gépazij, osapágyfém és golyó* oupégy ipényiéséi etintéxam.
i VILLAMOS ARaM-SZOLOALTATÓ RT.
ArsrnuxamUk tlz»tai«, roklsmáolóK, hlbsjelanteiiak, sxaktiarfl ttlvtltgoiltli mlndan vlllsmoa kérdóaban ö^lelÖt* 8-tól. dssliitén Ift^orvig.
C»cn<t#ry-u)t 51, t«l«fon 294-,
kezdve május hó Iliig a lent megjelöli helyen és Időben kö7*zemtóre keli kitenni. A folBzoialánok megtekinthetők és lemásolhatók.
Nagykanizsa, 19l4.\'márelUM Ül, iim_Polgármester.
Newyorh nem hitt okosabb Hall banzédmi
A New-York Post Írja : A ni*, kor ConTell Ilnll ktilügynnnisz-ter vasárnap a mikrofon elé lettéit, azt romoltuk, rész.Ielesoi\' világosan évs főleg loljes nyíltsággal feliária elöltünk, milyen Indokok szolnak a harcbalépé.s molletl és miért kell azt folytatnunk. Minderre azonban \' nem kaptunk választ. A beszéd uláit éppen olyan okosak voltunk, mini Annak olótle. Hull beszédében felismerhető\' von kút pol i-likájáunk néhány szikrája. 1j0 ezt a ii-ndi\'zotlenség szürke szavaiba1 burkolta, Ezenkívül utal n gondos megfontolásokra és megalkuvásokra. Hull hoszéde a részletek megvilágítása lekin tétében sqk kívánni valót ha. gyoll hátra.
Tiital házatpár I-re vngy etőbb fi balorozott isobít kvrarj. Esetleg házneater-. léget Is vállal. Cím s kladébaa. I20Q
FlvaUsraal lanulólfánvl (ó házbál (elves/. Csönd űr és Szabó fodráizdclet MAORT bérház. 1199
Idöjcbb házsspárhoz bajárönfll keretek, akt eiclleg kertet Ii felesbe vállalna. Clsi a kladéhivslslban. IIM
Tanulát vagy Ilatal aagidat felvesz Unger vsikereskedéi. 1188
Két fiatal leány bármilyen üzletbe hU ¦xalrjAlénak ajánlkozik. — Címeket » klatlóhlvalalba kérünk. 1206
ADAft-VÉTEL
Nagyobb járjMekránfii v
Koisuth-tér 1,
nnék, Cim : 11B0-
Sflrgőien eladd I le). Kossulh-téí~5!
120)
Silnet kombinált sióba alatfé. Dr. Orosz Mlklésnénál, Erisébct-tér 1. I. 1196
Teliéi hálófzoba, konyha, egyéb bátorok éi fehérnemű alada. Batthyáay-ntes 24/a. 1195-
t\'jjv oyarmakAay és ruha eladó* Jánef téherceg-ut 50. 1IÖB
Képes naftaat Parlltat könyvel vásárolnék. Szabó Józselné, Teutjcli Onsztáv cegnát. 1202
Egy u] harAkpAr eladó. Csengeiy-nt 31 , ünlifl.
_ LAKÁS, ÜZLETHELYlSfeO
ElaaapAinAm kUlOnáiíó, keriei, ma-f-ánbázban levő 3 siobás öiszkomlortos lakásoinat hnionlO 4-5 azubát lakással. Cim a kiadóban, közvclitót dl^zok. 120
IrariaBMH megleieló szép helyiséget kereaüpk löutvonaiun, lehet lakreiz Is. Clm a kiadóban. 120Ő
K0LONPÉLE
tEU*aa«ll márdui 30-án LátóhcKy\'éi Nagykanizsa közil orsiágutos egy bór akiaiátka : sotlór tgatovmy. katonaatnyv, 2 kuk* én egyéb okmányoic voltak benne. Kérem t me^ralálól hogy •< Jutalom ellenében — aa aktatáskát adja be N-... kanlaaa. Hstthv M. ul 18 %t alá.
ZALAI KOZLOMV
politikai napilap
Kiadja: „Kbigazdaiárjl R. T.\'Nsaykamiia" Felelőn kfodó: Zalai Károly
Nyomatott
a ,,K(figairJasárjl R. T. NagykaiHii*" nyomdájában Nagyknnizaán Nyomdáért felel: 2alai Mra>
filado:
Cím:
Beodlokoíat:----- 84. évi., 81. sz. Nagykanizsa, 1944. április 12, szerda ár» 16 fillér.
__Tjt.on __^^""¦¦"¦•¦---¦^¦¦ia™-aa»B«a«Bia»a-a«---a»B^aaaaMae^aaaB--a^a»
ZALAI KÖZLÖNY
fcniml\' f| éa küukíMvBöu : »Ml fi. i Etb*tW<l «¦ ttedötinuU iuta 1
POLITIKAI NAPILAP
F-\'eWés szerkesztő: Barbarita Lajos
BMflMtéeJ aru: egy liftnapra * pencó 30 ruMs.
iH^ycdévro 12 nenio «o flüör. fÍCTO.raánj: hétKttznao 16tul-, piombatoli 30 ffft.
Magyar és lémet csapatok ujabb terflleinyereséget értek eí és megtisztították a Diyeszter partját az ellenségtől
Tiirnopol
snn megélénkültek » hu írok éf< a szovjet azámholi fölénye miatt visz-sza kellett tolni a nemet állásokat, árharcok súlypontja azonban az eddigi rónaion maradt. Heves harcok dulnak a korcsi szakaszon. Keres városát a németek kiüritéllék.
A Dnyeszter és Pruth közMt
T\'kr.ijna északi részén a helyzot nem foltozott. A szovjet támadások ereje kiHsé alább hagyott. Német és román i-észról ellentámadások indultak Jassvtól északnyugatra. Sla-niszhiutól kolotro magyar éa német csaJKiluk ujabb torüloti\' nyoreaéget érlek o] és teljesen mogtiaztitolták a Dnyoaxtor partját az olUmsógtól.
11 lapja áll/s a szovjet jtznnte-Ifind megismétlődő rohamait. A lénwá védelem szempontjából aera is annyira a város birtoklására helyezik a fősúlyt, hanem Taroopól ugyanúgy nilnl Ijrédy, ¦j hullánilörö szerepét játszn tzeii uz arcvonalszaknszon. A várost védő német - helyőrség •sak légi uion kan utánpótlási ás ennek ellenére, hősiesén visz-szaveii minden ellenséges tá-¦ladWud. .
A Krimi félszigeten •f/e* jobban kialakulnak a harcok. A parckopi földszoroson tegnap oró-
Nómet ós magyar csaltok visszafoglalták Dolatin városát
A harcterek helyzetének áttekintésénél illetékes német hetven ¦ nirOgállnpifják, hogy a ke-feli hadszjhtér cscinényi-í kőfcul a Kárpátok előtere érdemel fí-gyelmet. A Szovjet á Kárpátok -Tágéinak megközelítését tűzte ki célul. Berlinben; hozzátették, hogy a dönlft szót nem; a Szov-jcl mondja ki: Nagy
fontosságot lulaidonilunuk
o kővel-sztamszto ni záró
állásnak, ttmely már any-
nyira megerősödött, hogt/
n-őe német kezdeményezés
kiinduló pont fáid szolgát-Itat.
A keleti arc vonni déli részén, a Krím félszigeten tovább1 tőr-Iának a .súlyos harcok n túlerőkén levő gyalogos\' és páncélos kételékeRkel. Odesszától délnyugatra és nyugatra n ihétmet esapatok a mcm>araricsolt célpontokra vonultak vissza.
A nemetek az odesszai iarc-
vonalmk jwm iidajdonita-nak túlságos jelentőséget, mert még a német\' elszakadási
laklika nem fejeződött he, Itt is hihet, hogy uj súlypont alakul ki. Orhritöl nyugatra., a, legutóbbi betörési, helyei szőkébb-" re szorították- - \'
Bukovinában u német páncélos kőlelékek ej*Ős szovjotpáh-cólos kötelékeket vele!tok vjsz-sza. , • ¦¦\'
SzUtniszkitínáí i némst páncélos gránátosok és a mw-yyar ítef/t/i csupatok visszafoglalták\' lh-kdin városai. Cscrnovilz és líródi közötl a németek folytatták a terep inog-tiszlogatásál és szétszórt bolso-\'visla csapatokat, .melyek szívósan védekeztek, .scminisjlcttck meg. .Osztrpvtól délkeléire uj erők odavonásával hasztalanul támadt a szovjet. Pszkovtél dőlni a szovjet abbahagyta, táma-dásnjl. A. német csapatok március ííl óta meghiúsító! Iák a nagy ¦ túlerővel, gyalogos és páncélos kötelékek áttörési kísérleteit és az ellenségnek . nagy veszteségekéi okozlak emberben és anyagban.
Tagnap 135 ellenséges gépet lőttek le a németek
Berlinből jelentik : Észak-amerikai repülőkötelékek a tegnapi légilámadás alkalmával \'óbb mint ion w-nülőgőpét ve-szitettek, A nagy kénme kiütéssel végrehajtott\' nemei légvédelem valósággal rajtaütésszerűén ¦mjlotln a támadó ellenséges Wgi alakulatokat; melyek Kö-
zép-és Dél-Németország ellen támadlak. «
A megszállt nyugati területek ellen a keddre virradó éjszaka intézeti légi támadások alkalmával a lelőtt ellenséges repülőgépek számú .lőre emelkedőit, ezekből 21 angol bombázógép. 11 pedig észnkamerikai.
Bol*evl*ta kegyetlnnkedebek ÉszakravmAnlsSban
bolsovisfók semmiféle neín riadnak vissza\'
VVolhíniábói naponta érkeznek ¦wnoküllok Bazuk román iába. Toljé-son kimerülten jönnek a vöröa bad-«-\'og által elfoglalt turulotokról és Számolnak a megszálló bolsovisla \'liláitok rém lottóiról. Megerősítik szokat az angol és longyol Injukban jhogjekmt birokot, amoh-ok olköve-kilt tömcggyilkussíVgokrÓl tudimk. A
rendszertói nemcsak
maguk mészárolják In az ellenséget, hanem a lakosságot is - egymás ellen uszítják. Arni biztatják a lakosságot, hogy gyilkolják lo papjaikat ép a férfiakat a vörös hadseregbe vnlő belépésre kényszerítik. A lakosságtól elveszik az utolsó gabona marad-
ványát, éppen ssérf érthotÓ, ha a parasztokat páni félelem fogja ol,
Nemit rohamcsapatok sikeres hercal az otasx harciéren
Olaszországban 0 déli arcvonal löbb szakaszán német ro-haincsüpalok benyomultak erősen kiépilell ellenséges állásokba és mcgseiiimisiteUék az ellenség löhb földerödjél és Iá Török vélemény:
Ma német haderő feltartóztatja a keleti áradatot" Isztambulból jelentik: Krkjlet helyzetét az 101(1. évivel ésmeg
mnszpoijtját. Az ellenség nag\\-vcszlcségcl szenveilell é5> sok\' foglyot veszteti
Olasz torpedóvető repülőjfé-jiek Anzio előtt clsullyvszlették egy szállitóhajól.
líhodosz szigetén egy |)arlrn-s/.állö brit komandő csapolni a néniétek nz utolsó\'emberig nieg-scntniisitettek A légiháhoruÍKin ismét súlyos esaj>ást mértek a uéinel vadászgépek az amerikai kötelékekre, amikor üldözték «/. erős vadász védelemmel hulndé ameiikui bombázókat
tábornok az egyik török lapban azt irjn, hogy a keleti arcvonal déli" S7,uknszárn nagy tienici erekéi szállíínrtak.\'N\'ápi-ól-iiapi\'a nő a remény, hogy nz oroszokai s!
kerül ;,i Kárpálok vonala elöli megállítani. Jígv másik lap ősz szx\'híjspnlitja Anglia jelenlegi
Számítani lehet az Anglia ellent fokoiottskb német lég ltom adásokra
állapítja, hogy Némelorszáfl megfeszUeUe erőit és Németország nem szenvedett vereséget egyik arcvonalon sem és szilát--djm el van tökélve arra, hogy döntően megnyerje n háborút A keleti arcvonaloi). az orosz ára-v dalol pwlig fel tudja nyijd tár-lózlatni, ,n \'
Ar-tinarchiti havában lolött angol-Kzász ¦ bjimhavetö^épek számalioz arányítva az áprilisnun leiéit gépek í<záius ICK) sz/malékos emelkedént. mulat. 1044 első HX) najíjáhaa, amikór a lúglháboru ¦ tetőfokát\' érle ol!, a német u\'ijolháritás nagy-> siko-* rei és a nétnel éjszakai és napn;i|lí* vadászok, víilósi\'iggal uj kéj>et adtuk a légi bfiboriinak és olvan sikerrel harcoltak, hogy a mai lógitiunndások az ollonflógnek már rendkivill nagy veszteségeket jelentenek!\' A néiirol léízröl leggondosabban összeállított ndntok szerint odrjig ¦ÖÖlö brit re*1
nülégóp olvoszlósét lehet hvilván^ar-iani. A leJÓtt angolszász repülőgépek í*0 százaléka négymotoros bombázó-gél i. Nem szabad ügyeimen kívül nagyn!, hogy ae oHonsóg jelentós oMUides veszuftéíjet !,- azenve<löti és ezek méir U iende>rlelöv.\'\'sok Hzá-il iát is fel iihnti Mint jak. Katonai részről kijei.¦iiUjtL.\'d»,. hogy a. biti)
légítiáborus tevékony\'ság csöldwnéaé-ve] olÓtérbe lépork az Antrlía oUen intézendő nétnel légitáRisdások. nxm tol és az. a»gpl partok ftítolT.végíJP-biijtott némul í:ini.ad.\'is<)kaí. ezen " légitúmadiisok előjátékának tekintik,
Görögországban cstráfában fosták megsemmisíteni a kommunizmust
A Német Távirati frodn jelenti Alhéuliöl: Az AkrojHdis eimü.görög \'lap a kommunizmussal foglalkozik i% fojlegntéseihón megállapítja, hogy a görögök belátták, miszerint a különféle kommunista pártok a vég^-roiulásha döntötték :iz országot es tíy\'örgy- király a kouimuoisUtluiak
szolgáltatta ki :i nemzetet. Görögország nagy forradalom olóostójan áll, moly az egész országot .ót fogja alakítani és a kommunizmus ellen fordul. (íörogoiszádban csirajábati meg fogják senúnisneoi a kommii-nizmusC írja n görög lap.
Svédorszég és az amerikai fenyegetések
Hull kiiliigyniinisator. beszédével kapcsolatban svéd lityafedos részről azzal ii mógálhij>odássin válaszolnak, hogy szorzódósbon vállalt kölcsönös árucsere forgalomról van szó. Svéd hivatalos körök nem veszik tudomásul Mull beszédjét, do számítanak ;i rTü, hogy az ligyosült A Homok
fogiák ¦ szólítani - Svódorsaágot, ;y NémeKn-sziiggal diplomáciai
fol.
i»«y
kapcsolatuit mogszakitsa. Azzal komolyan, számolnak, hogy a nyu-\' gati hatalmak megnehezítik" Svédország kereskedelmi helyzotét, ha. nem lesz hajlandó megszüntetni árukivitelét Németország felé.
Amerikn i» elvetette » Atlanti-okmányt
Illetékes német\' helyről közlik, hogy a\' Wilhchnlrasse meg-ilóléso szerint Hull nmeríkaikul-űgymiiiiszler. beszéde lényegében hasonló kci-clek között njíoz-golt, miiít ("hurchill nemrégen fett kijelentései. Mimikét beszéd arra volt- kísértét, hogy a kó-nyclmellen kórdczösliődőket megavrugtassa, Azonban a válaszok Hull beszédélHm sem érin-.
lelték a kértljóscket és legkevésbé sem elógitetlék ki a várakozásokat. Hull bőszedé ismét azt a célt szolgálta, hogy meg fenyegesse a semleges állandókat, fírdokesnek tckinlik Berlinben azt a tényt, hogv mivel Angija elvetette az Atlanti Chartát, ugA\'nnezt telte az Egyes Olt Államok is. Az Atlanti Ch\'arlu már kevesebb, mint egy formula
ZALAI KÖZLÖNY
A vérző Budapest
•p régóta sejtjük, hogy sorsún-<>i ssm kerülhetjük .1. Mégis
Mó,
érezlfík, hogy. valami csoda { estik megment bennünket. Ki físi\'triilátii bizakottás \'" ellenéé)/ szentimentális cllágyubhálmn, neín /. ttonai vagy diplomáciai okos-A\\xut»\'ikbati emitt hanem emberi hit ind erejéből tÁplálkozt.tt, Azt hittük, hogy Budapcttet nem -lehet és nem , szabad, bom/hízni.
. i ftfaép Ihina tÜHítérszéf) metropolisából fíClfí tehet a romol vi-ros-.i. A kinilyi vár, a (Itflírt-hegy, a H nljszbásti/a kápiátatos oanorá-inája, a kik folyam testén áthajoló ¦inoriuiiie.nJálii hittak, a pesti oldal palolaxoro, u ixiriautent világhírű gótikájával, c Bazilika hatalmas kv-pobi\',ávl, az ezredééi emlékmű ím-poióló szobvixsoporfozatávat nem-c$a\'- nekünk, magyaroknak, hanem az egész müveit világnak közkincsei, amelyeken u\' boldog \\btke éveiben százezer és tzáxetier külföldi vendég csodálkozó szemr ikadt meg.-
Hót elképzelhet b\', hogy --gy \'<\'/\'» viUujsscrte csodált és értékelt föii\'i-rusra is rús zabád nljanak a háború motorzugain furiáil
i\'trszu, Párizs, a vihiy ^úwírwxu, tiriisszrl. a belgák l\'niszkeseg.", Amszterdam.. « holland nép anyagi és szellemi rr/itruma, /.ondón, a brit hiitierium mam-mui kósmntja és Roma, a klasszikus műkincsek és Krisztus helytartóján.ik otthona sem szabadult meg a humltatámadások-tól: milyen alapon reméltük, hogy •iii\'mket elkerül a végzet!
ICggszerüeu azért, mert ilitdanesl a mienk mert minden épÜtHéhrn, ¦minden kövében, mimlen porozAtné-htU benne van a magyar nép áldozatos tzeret&a, büszkélkedő önérzete.
Xekiink több et a vtíras, mint.a jmneiáknak Párizs, az angoloknak London a németeknek fltinin, vagy a belgáknak Brüsszel. Xekiink flin-csenek rtagj/ vidéki gócpontjaink, \' számottevő nagy városaink, bármily nagy legyen is egy Kassának, egy Szegednek, fhbrecenuek. Kolozsvár\' oak Pécsnek jelentősége a magyar életben, mindezek a városok csak, egy darab magyar föld, csak egy darab magyar kultúra értékei, a ¦nemzet egész lelke, a: ország minden kincse Budapestben egyesül.
Itt futnak össze az ország minden i észéből a vasul vonatok, Budapest Magyarország legnagyobb vatuH gócpontja, környékén helyezkedett et a mayyar gyáripar rötnr, itt vannak a bankok, nUlalatok, közhivatalok, az irodalmi és művészeti étet.
fívdapest az ország szive.
Mimlen támadás, mely a magyar életnek rrf a lüktető szivét éri, az egész ma> \'tar sorsot érinti.
Azok a bombák tehátt melyek ismételten ráhulloitok ennek a gyönyörű városnak területére., gyáraim, épületeire, kórházaira, a fájdalom érzésében szíven találták magát az egész országot h.
Alig van csaláil, amelynek valamilyen hozzátartozója Budapesten ne élne. Ha a Gellért-hegyen megszólalnak a szirénák, az egész or-szág szive megdobban. Minden szem a fővárosra tekint, amely valóban több, mint egy gazdasági, pénzügyi, vagy kulturális gócpont, Budapest maga az ezeréves magyarsági
S most ez a gyönyörű város több sebből vérzik.
ismételt bombatámmlások zápora végigszántott a mi büszkeségünk testén u füstölgő épüietek, romhátiéit családi házak, összeomlott kórházak éxídlón kiáltják felénk/hogy tévedtünk, amikor hittünk -Budapest sérthetetlenségében, hogy csalódtunk könnyelmű deéülátózvnkban s emberi hit\'vxdlásunkban.
Fájdalmas volt ez a csalódás.\'
De a vérző Budapest megkeményíti a szívekei, összefogja a telkeket s minden magyar embert egyetlen kemény törhetetlen gotidolai-gi/iiríibe szőrit: elszánt magyar lekkel, dacos férfiassággal elviselni mindem megprólmt\'otást amit a sors a Gondviselés kifiirkészhetett.-a akaratából ránk mért...
KFLFMtiN Ffítth\'NO
Vitéz gróf TzltM fSlapán;
„A nemzet minién erejét a Pán?21^,,^!?^1^ veszedelem leverésének szoí
Zalaegerszeg, április 12 Zala vinnegye közigazgatási hizoUsága vitéz gróf Teleki Héla főispán elnöklósével ülést Inptot!, Megnyitó lM>\\zédébeii n főispán azokkal a nagy eseményekkel foylnkozolt, amelyek március tfl-évpl bekövetkeztek, Az események mondta csak a nagy rsoiluvárókal leplek meg, akik nz! hitték, hogy biztosilluilják nemzeti létünket nnélkijl, hogy nz Önvédelmi hnrebim részfvetménk .1 neiiwl gerinces részr megértette a iníttozás .íztlk-Xjtirfssétfét és csak itzt S\'ij-náit\'i, hofiji már korábban úncrönkhiil iwm tudtuk ezt megtenni. Az álélt események és fejlemények az élei-halál harcban megerősítettek iR\'imönket.
A becsölet és a hőség uff&i járunk és a Néniét Ilimifa-tom teljes támogatása mel- ¦¦ , lelt harcolunk. Áldozatos munkát vállalt a kormány, a. nemzet minden ereje nek egy cél szolgálatában kell állnia : ii pánszláv bolseviki veszedelem leverésének szolgálatában német segítség mellett, Ezért a eélórl kell mindenkinek dolgozni és
ntimlcn migi/;irntik fontolt tini kelt ?1 kormány munkáját kciném/ h^hjtáUússul ív: önvédelmi Intrchnn váló kőteli\'sséyleljrsitésben. Minden tényezőnek ki kell vennie részét ebből a munkából a vánnogyén is. azért kérte mindenkinek a támogatását főispáni tisztében, amelye! a kormány bizalmából tóit be lovábn
Jelentések az adózásról és ¦ mezőgazdasági helyzetről
A közigazgatási bizottság elé
terjeszteti jeleiiléshől kitűnt, hogy Zalában az adóhátralék II millió pengő, ami mintegy 2(1 százaléknak felei meg.
A mezőgazdasági eseíédbiáiiy változatlutml fennáll; A nö-vényzel fejlődése melegei kivan Kiosztásra került mintegy lütít) métermázsa vetőimig és kilátásban vau még 2ÜÖ métermázsa
kukoricavetőnmg. Az állntegész-
ségfigvi helyzet kielégítő volt nz elmúlt, negyedévijén A föMinü-vclésfiríyl miniszter 11.000 peu-tij&i juttatóit a vármegyének n"i-\'fiiősség elleni gázkamrák létesítésére, de anyaghiány miatt a k-Míirákíit rifvelŐre nem hullák relAllUu.pl. Allatkivitel volt Né-melországba 14118 szarvasmarha és 18 durab sertés,
A zalai iskoliísgyermekek 28% a részcaill lábbeli segélyezésben
A főispán beszámolt a zalai iskplásqyernipkek részére ki-ulall lábbelimennyiségről, Kiosztásra került a rászoruló szülők elemi iskolás gyermekei közölt 15.249 Pár fél\'lalp és 4571 [)ár eípö Mivel Zalában 71.000 elemi iskolás gyermek van, a.
jnltntással 28 százalék részesül segélyben Sürgősen s^flk-ség von arra. hogy a tanítóság bejelentse a szükségletet, mert esak az adalok teljes birtokában van mód arra, hogv az igazságos szétosztás hahntéktalanul meglörtónjók.
A kamara törölte a nagykanizsai zsidó ügyvédeket
A beszüntetett Ügyvéd! Irodák részére gondnokokat rendeltek kt
A nagykanizsai kir. törvényszék dr." Ahnássy Gyula törvényszéki elnökhelyettes vezetése alatt tartott ülésén foglalkozott a zalaegerszegi ügyvédi kamara értesítésével,, amely utalással a legutóbbi miniszteri, rendeletre, közöUe. hogy a kamara területén levő zsidó ügyvédeket április Ö.-i hatállyal ló, rölte az ügyvédi névjegyzékből
M KG HÍVÓ.
liiíl l-l.
fiagykaiiizsán ezúton értesíti t részvényeseit, hogy az eredetileg f. é. március hó 26 ára összehívott évi rendes közgyűlését — melyet a gyüléstilnlmi rendelet következtében el kellett halasztani - - a Zalai Közlöny f; évi március hó 14.-Í, 60. számában közzételt tárgysorozattal folyó hó 24.-ón d. e. ti arakor tartja meg.
és irodájuk részére ügygondnokol rendelt ki.
Dr. Halázs Zsigmond irodája részére dr. Fülöp György ügyvédet, dr. Boron Pál és \'tlrszé-hyi (líotschild) Héla irodák részére dr.. líegidstln ICinil ügyvédei, dr.^ líarta Islvóii és dr. Elek Mór irodái részére dr. Anek Antalt, dr. It ek Dezső irodája részére dr. Ktihár Ollói, dr. .h\'odor Antal irodája részére dr? Tamás Jánost, dr. Gyúlni Héla és dr. Miklós Sándor irodái részére dr. 1 lajilu Gyulát; dr. Malnhen Jenő irodája ré> szere dr. VU l\'\'ereniHd, dr. Krausz Aladár és Sehleifer Imre irodái részéri\' dr. Surányi Lajosi, dr. Mv/.ö Ignác irodája részért? dv. Saller Istvánt, dr. \\\\ú-pocb Aladár és dr. Szöllösi Pál irodai részére dr. Gürlnor Antalt rendelte ki. dr. lloeh Osz-¦kár és dr, Ilirsehler Jenő iro-
__ 1944. április 12
dója részére a Legközelebbi m, tH>kbun történik ügygondnok^ kirendelés.
A kamarai határozat uiá* ügy /.sidó ügyvéd seur jjaJenj uu\'g a migvkanízsai bíróságoknál.
Hildig körülbelül !10 ügyvéd folytatott gyakorlatot Nftgyku-ni/.sán, a 17 z.sídó ügy\\\'édfnpk törlésével és igy ügvvédi gyakorlatának végleges l«szünteté-sével Nagykanizsán IA ügyvé*! látja olaz ügyvédi teendőkéi
\\ löríés folytán előállott ?1-mtneli lielyzoí zökktaiÖnéllcüH technikai lob mvolilása ftfvéf^i u törvényszék íntézkvdik.
mgzi
Dr Björn
Leltet egy film órdolftw is, mtp is, müvé.sxi értelembon\' is t>>ljr* értékű akkor is, ha tartalma ím ivlja |iropagtmdisztikiis. Isknliijiéddáju. ea. nok n Doktor\' Iljórn ciinii -nnl fílmmmok, umi most ]>opig n ksni-zaai Városi Mozgóban. Kissé köny-nyedén adja meg a salvn« condint-tutfi a fiatálsájr szánuna a hil/BwtU; előtti szerelem toljon kiélé-se dolpi-ha-n s obben a rósziéhen ."Ikinb-\'tbíH áll a koroszt/\'.nv orkfllceaol m<ig akkor is, fia- utólag mindent\'jé>TthVwü a gyermekes a ttzorelára tórréuiyosl-té-so. A film fó tárgya ós a legmu-casabfi erkölcsi sikon álló tanalflágs uzonban a jegnemesobb, a logtisz-tább óh valóban hatásos probugándB a gyermekáldástól Yaló ühkiiUyiv h. törvénytelen szabadulás el Ion. Akik a \'esak Ifi éveli fölülioknalo jelzi*\' inogott vHiklaridÓBságokut korotinnk, azok nagyot téiiHhuilc önnél a filmnél.1 Nagyarányii és rilrnssorttsrWé-bon is minden szempontot ki?\'légjtt oktatófilm; a Doktor Hjörn, érdemr* arra, bogj- minél nagyobh löiuftrrk lássák és tanuljanak bolólu.\'A mái kor szendtni óleténnh logkülönbr"iz6bk terrtloteirÓl markol öss?^-. valósi\'urizü lipnsokat pároltban és azok érzelmi és orkölesi világában^ de ngybes azok sorsában i«. Az egész mögött egy be forrás zló háttomt ns a lialmo-zóiló owmények mozgatóérajét sz orvosvilág\' két pólusa aoja, amólyofc-bon ií tisztes orvostudomány hirké-zik meg n nom\'KOtgyiLkós\' orvosi in üky<b\'-w jK\'mzéhst\'ígévol ós puswtiU folelótkmsí^éwl. Két szép szántán bimbózása és betollesodése szövi át Doktor Hjörn tórtónoti\'it. Kilőni sziuészí\'k, migyszerü rondozós, szó-pon ós gonddal fotografált ki\'rnok emelik » film értékét és tosaik azt irodalmi és művészi érteJeniben in élvonalbelivé n svéd filmgyártás lorínésébon.
(bt) ,
MEGHÍVÓ.
A ¦íb«l Hlld Ivtváa ewlókóro nUpllolt tMÉlkméal agyUt érlesttl Uziall, botf 1144. évi Aapllla h* SaVéa síéi-mtén 4 érakor, tuUrazatkéjHeleisfe csetín 1844. é«| Aarllla hé S0-*a alélulén S érakar a Nagykanluil Ksth. Legényegylet Horthy Miklós-ut a. u alatli srckliazAlHw
rendes évi közgyűlés!
tart, melyre taKlail meghlvla,
Tárjíyioroíiit i
i. Ktnnlcl megnyitó. •2. Titkári jelűn íj. 3 Pca^\'árl lelcnióa.
4. AlnpszübAlv inodosllas a l\'íiuil^y-minlszler 402ri/l!Ht. V. sz. rendelete siettet.
5. Lejárt é* lattttlrcsctlutl megbliatásoS\' helyeit ujak víl\'aHziása.
6. Evellepes indUvánvok.
Az clae haiArnapia kitűzött közg>\'\'>« hatatoíatkcpesséRÖhez az egyesület Ö\\t-szén taiíjai «/s részének jeleniete s\'üksí Rés, miR ii második határnapra kittiig keinyutes a megjelentek szániára vsto tekintet nélkül ba<Srozalképes. ma / Ela»k.
1*H4. április 12
ZALAÍ KOZLONV
Miiulaxenty püspök t ¦
„Nemzet! árdek, hogy visszatérjenek a régi magyar erények, amelyek meghozzák a nemzeti újjászületést"
Vrsoprfm, április 12 Ntindszenty Józ.sof veszprémi mi
jV.\'jspÜÖpQk piipjaillOZ ÓH ,hÍTüÍhC!K
koriéról utján szózatot intézőit. 11 melyben hivatkozik úrra, hogy Veszprémitől Humiroznak ki mind » négy
i-gtáj felé Árpádház szentjeinok erényei. Ijp\' alaki totta ki u szentek rú-léstt uz, egész egyházmegyében -,< magyar szentföldet, a azoH&k órazú-
¦gát, amelyben virult nz imádság.
az erő, a termókeny családi élet,
jutott az erőből a harcok mozojóre, a- békés munkára, a f ászok rakásra, az oltárokhoz ós a kolostorok ölóbo. Ma azonban a hitouzgaldm, az erkölcsi orŐ, Veszprém szentjeinek orénvrilága egyéni és családi életünkben nora egy bolyon pusztuló-ban van. Az uj világért ma sok vér folyik, nemzeti érdek tehát, hogy mi, magyarok szentek legyünk, hogy visszatérjenek n régi magyar orö-nyek, amelyek majd meghozzák a nemzeti újjászületést.
Kiterjesztették a cseiídsrsé| fegyverhasználat! jogát
A miniszterelnök most nue*-, jelent rendeletével it szolgáimban álló csendőr számára meg. állapított rendkívüli fegyfer-liusznúluli jogot április lO.-élöl
kezdve a csendőrség m fi köd és i területén; nz egész ország területére klterjesztctlc.
A rendelet a hivatalos lapban már meg is jeleni.
A nagykanizsai rendőrség szigorúan ellenőrzi a sárga csillag kötelező viselését
A miniszteri rendjelet pontosan meghatározta, kiknek kell viselnie zsidók megkülönböztetéséin szolgáló sárga csillagot és ennek alapján 0 nagykanizsai rendőrkapitányság illetékes nszlályn listát készíteti mindazokról a. nagykanizsai zsidó la in lakosokról, akik a sárga csillag viselésére kölclezve van nok. A" szigorú rendelkezés da-
cára azonban Nagykanizsán is vannak, akik nem tettek eleget n rendelkezésnek. Ezek közöl lobbot feljeleuleltek a kapitányság kihágás\' osztályán. Súlyos büntetés váv rájuk. A nagykanizsai rendőrség mosj. szigorúan ellenőrzi. k» nem lett eleget a rendeletnek és n kapitányság vezetője szigorú utasítást adott ki arra vonatkozólag minden tlc-lektivnek és í-cudőrőrszeinnek.
Elfogták a homokkomároMi öregasszan? gyilkosát
A bomokkomáromi hegyen történt bsgyetlen gyilkosaiig ögyébon a nagykanizsai csendőrség szélinkörfi n)omozást folytatott. Kihallgatta n meggyilkolt (fáJ UrzséM 7ít öves • ¦n^gUHrizóny hozzátartozóit, áok köz->étrl>olit és csakhamar kialaknll a gyimü\', amelynek alapján ¦¦> tutit*, rövidesen kézrokorült. Meg kell álla-)álani. hogy a nagykanizsai csend--Őrség bravuroaan gyors munkát vi\'Tgzet* ismét. Megállapították, hogy ak agyonvert asszony annak idején Térdy István gazdára íratta vágyónál azzal a kikötéssel, hogy önnek ol lentiben eltartja, tlál \'Erzsébet az utóbbi iilól h-j i megváltoztat te korábbi .ol határozását. Hogy mi késztette Iwgy u dologból bOT lett ós ezt n nyomozás fogJH kideríteni. Tény, hogy » do ogból por lett ós _zt a l»ert az .-öregasszony elveszítette.
Most csütörtökön lott volna a fellebbezési per Nagykanizsán, do ozt h Bzeroncsótlon tniemtw mar nem érte meg. Vad kegyomenséggol agyonverték. Gyilkosa színin laposra verte főjét Ötöseivel. A csendór! tiyomojcás kiderítette, hogy a tettes nem más, mint Térdy István vöjo, Simon hajós sormás! lakos, akit azonnal ónzotbo vettek. Simon bp-ismoi\'te, hogy ó követte el a borzalmas bűncselekményt. Beismerő vallomása alánján (leszállították ISfagy-kimizsáiii es átadták a kír. ügyészségnek.
ftrlesülé-sünlí szerint Simon el-keriili a rögtön bíráskodási eljárást, inert nmikor cselekményét elkövette, még nem hirdették ki a statárium kiterjesztésére vonatkozó -rendeletet a nagykanizsai törvényszék toriile-tén. -
Eddigi adományok :
KttzKazdaaaRl H. T. (a Zalai Közlöny
kiadó- és nyomdavállalata II). AndroflAk Ernő I. elemista Androaek Ernő
Keresztény Jót NÖegyl«t ö/.v. dr-Szabadv Lflrlnoné Welogartnar Béla Brónyal csalid Major Józsefné Járool testvérek Mázol l.iiin Rsrbarits Lajos Benedek Roisfi Zalai Károly
500.-11 IMI
2CS.— 6-2.7S 300.— 10.— 12.-R.— 20.-
Adakozzunk a bombakárosultaknakl
Sitiden sdomáiyt tevábklt él nyugtáz a Zalai KéxISny
Felettünk is sikoltoznak a szirénák ebben a percben, amikor v sorok Íródnak, azok érdekében, akik már otthontalanokká vállak a magyar fővárosban !1 minapi brutális légikulézkodás áldozataiként. Mi, akik még fedeleink oltalmában élünk és Is^, len\' segítségével saját ágyunkban térünk pihenőre, emberi és magyar lestvéri kötelességként gondoljunk azokra a szerencsétlenekre, akiklöl a báhoru kegyetton megpróbáltatása * már elvette a esalátlí fészek iiíeh\'gét, a mindennapi kenyér biztonsu> ííát. söl n mindennapi élet legelemibb ellétollságal is.
A /ulai Közlöny mcgindilja ;t gyűjtési az országos mozgalomba kapcsolódva ég kér min-den magya/(, hogy adjon abból, iiiuil Isten adoll, ítzokfiak, akiklöl az ellenséges embertelenség mimienl elvett. . \' *
SPORTÉLET
Méltó ellenféllel küzdöttek Nagykanizsán Zalaegerszeg ökölvívói (NLE—ZLE 13:5)
Nágj\' érdoklódéssel váiis a kani- j aölt. BckW á második menotb»»» mogintósbon részesül, majd a hnr-
zsai sport közön Rég a Wiinmer Foronc hÓsi halott magyar- öklöző emlékére rendezett vnrsony összecea-[H\'wát a znlnogoruzirgi ós a nagykanizsai ökölvívók között. ¦ Mérkőzés oiútt CsiBzár szövetségi mórközes-VOzetö kegyülottoljós s/aTakkal em-lókozett inog kiiunó ökölvivónkréL maid egy |ierees néma szünettel hódoltak az Öklözök és a közönsiig Wimmor Ferenc, emlékének.
Az első mérkőzés Ífjusúgi lóc-aulybnn a kanizsai Pap es Ilali között zajlott le. A zalaogorezegi fin jobb volt és megérdemelten vezet a ZLE 2:0-1»..
Rzekszárdv (NLK) líödör (TihW légsúly bnn három monoton keresztül Csépelik egymást, végül is azok-szárdyt hirdetik ki gvőztosnok.
A hainiatsuKbán líácz ollón a zidaegorszegi PŐrge szívós ellenálló orojo és lankadathui küzdelme meglopó. A népszerű uCeibuK különösen a njásodík monotbou igyeke-zelt 11011^11^-, Hvillámsorozatota ál-nyujümi a KbK öklözőjéiw>k, do sikertolohül. Nagy az izgalom, né-bánv másodperéig Pörgő a földre is kerül, de] jcéf^iil mégis kiütés nélkül >;usszjitrnSog a hái-om menetel. Mária 4:2>,
1\'iholysulvbü.n a népszerű 8zonto Kardossal körül szembe. Néhány pompás sorozatot láttunk SzontátóJ, a második monotbou Kardos H-ig földié kerül, majd néhány másodpercig folytatja "ű mérkőzést, do osonta nem kíméli. Kiütést* győzőiéin. ü:2.
Könnyű súlyban K tol vári először körül a nagyközönség elé komoly küzdelemben." Tóth jobbon üt éá győzelme megérdemelt. Pontot, szerezlek a zalaegerszogiok. 6:4,
Az igazi nagy váltósulyban Kasza ellenfele. Kcklor. Kemény küzdelem fejlődik, ki a két szirús öklöző ku-
m\'adik menetben Kasza kiütówwl győz. 8:4.
Mög egy váHóeulyu mérkőzés vaa Oorenesér és Pogaes (/d,K) köüött. Pogácsot az első menetben a gonr-űti\'-s menti meg a kiszámolástól, végül erőfölénnyel (lerencsér a győztes. "10: 4.
Középsúly ban Kim mérkőzik a zalaíigerszegi Horvátbal. A mőrkí-xóh döntetlen. 11:6.
Ab utolsó mérkőzésen Ilüki ellenféle Kadosits. A bes^ziikarii zola-ogerszegi öklöző sokszor fedetlenül hagyja magát ós a tun-madík menetben líüki hatalma* lengővel valósággal bkiszórjaM a szorítóból. Ritkán lótott kiütéses győzelem. l!t:R.
A zalaegorezíígHik váratlanul komoly ellenfélnek bizonyultak. KüIon elÍKmonnj illeti őla>t u jó kÜklósznl-lomórt (\'-s-a szivósságórt. Itt-nlaó-sorban Pörgő, Horváth é« Pogáca érdemel dicséretet. De u többi öklözök ia kiti\'ttek magukért.
A kanizsai öklözök nem teljes erőbedobással mérkőztek. Kz értlwt* is volt, hiszen egy nemes fa kWtiglaa ellenféllel szemben küzdöttek.
Meg kell emlékeznünk Kipos edzé migyszerü munkájáról ós Csinzár mörkózésvozotő iwntos éa minden dicséfotet megillető vezetéséről. A leventozeneknrtót hallottunk néhány szép magyar indulót. A szómkoziaH műsornak külön örült u közönség. A leventék mindenre kitorjodö ri-gyolmo elismerést és dicséretet érdemel. , ¦
_r*~í—
CsZTE—Honvédség Csáktornya 4:1 (3:0)
BarAfaftsoa mérkőzA*. nraelyen agy a baivédxég. mint a CaZTE esapata elég Hyenaan jatnxott,
A HANGYA negyvenötödik közgyülóso
VBaicher v«s«rig*ix«t6 botiam*!*;*
\'•a fiiiotiviöl
A Hangva Szöyotkozel ment tnr-tottn X1A\'. rendes közg>*ülési\'-t. A tagsxövetkezetek kiküldötteinek üd-vözléso titán Dömötör Dtuszlö dr. elnök Kossuth Lajos halálának\' 50. ÖVfordulejárói emlékezett meg. Kinél kellett szavakkal méltSttn Kossuth bajon egyéniségét é-s éh-tmüvéMiek nomzolf Jókai tőségét.
IVszéuének további részébon dr. Dömötör László elnök a Hangya múlt évi működésére visszapillantva hangsúlyozta, hogy nz elért eredmények az alkalmazottak kereskedelmi luvatotlságu mellett a szövetkezeti olvok érvényesülésének köszönhetők. Igen sok nehézség, ami a közellátás terén mutatkozik, onnim származik, hogy n szövetkezeli szervezkedés az áruforgalomban még nem érte ol azt a fokot, nnöM a termőié és fogyasztó érdoko ogynn\'uit megkiváhna. Az nz áru, amely «1 termelőtől — legyen az-gazda, vagy il«nos szövetkezet! a.ton korúi forgalomba, sohanom tévedhet a zugpitiü nlvesztójébe.
tarjan-palcsics
textilipari és kereskedelmi vátlalat Natíykantzea,
Qyér: Magyar-u. 36, Telefon: 3-44.
Várost főűjrlet: Fő-ui 14. (E/sÔ Magyar Biztosító Intézet palotájában.)
K munkában jolent/ikeny segátsé-
fot várnak a Magyar HzoTolkoKoti ,iga törékenységétől. Azt kivan ja, liogy a liga fokozott erővel fotv-t;issa a ki\'n-sztény magyitr társadalom gazdasági mogszerrnzé»i\',nek, a csitlódvédolomnok, de különösen a szegényebb néposztályok nnyugi é-s orkölcsi támogiitásánuk azt a munkáját, amelyet olódt-, a Magyar KzÖTOtkezeti Asszonyiig)! oly\'nagy eredménnyel mogkezdott.
Antolnöki megnyitó beszéd után dv. Wünatdior Fngyos folsóhiizi log, alnlnök-Tozórigazgatí\'i előtorjesztottá az igazgatóság iokmtését az 104S. üzletéírről. A jolontés Imvezj^tő rt\';-szélién rámutat azokra az íránj olfökro, amelyek n Ilangv\'n numká-
Í\'át vozórlik. A fogyasztani i\'igazal-ian a îiangya arra törekszik, Iwgy
Eiacszabályozó hívaúisának a mus-ini ruudkivüli időkben is mogfulu]-jen. Az órtékosités te.;őn folfopisa az, hogy a kisombor G*$ akkor számithat tormolvénveinek eredményes értékasiu\'iséro, ha luhélövi\'i ta>-Bzik, hogy azokat alkahnus időben Ikx-aájtbiiHsn a fogyasztő közönség rondóiknzésére. lízért a Hangya az olmult oflstondóbon az anyagooSner-zési nohézHÓgak szabta határokon Isiiül folytatta magtárak, kukoriea-górék létesitésóti boronifikoltológe-jH\'k üzemlxdielyezését és \'ejnréb iie-reudozósok.lótositŐsét. Az ösUirmolés terén abban látja feladatát, hogy a kisgazdnsi\'mokat ellássa azokkal a gépekkel és eszközökkel, amolyokot közösen használva, a \'középbirtok színvonalán álló gazdálkodási foly-fathatnuk. "A Hangya mogTelelö n>-témag, tenyészállat és üzotminyag ellátásról\' is\' gondoskodik.
A központ\' üzletiész tökéje az óv vécével meghaladta a 30 iiiÍIIÍú pon-
ZALAI KÖZLÖNY
ÍOK .aprili» 12
$ (¦. v Uz;rv,őrot keze tok üzleti-és* tó- 1 &gn podig nini- 1042-hon 10.H millió »h«i^ióI IU.h millió pnngóro omol-
A t.i^,-i/jn,ti!MvI k szmna az áv lyyti toU.
* (Ultgya főre hu a lV48-ban as <íii Ifi] millió (xin^ÓTi^ SRAm-
h.-ai óuuwvieM 603 millió |*\'iigora
aMtoJklttlilll.
* IwijYj ...i.ii Ipari soiin-.ii« wii.-. Tiiutt érően is rrótoljeaon fasjlődteá..
Ak igpcga)tósógi jokmióalm/. (Oodor Kitnnu- ÜJjryTonHó olnök* Klnilyagy-Ibóku, Szilagyi Károly in i isó, bkot. ¦íyTUwiló Jíélnuigyor, Muródv Jó niof BHür. olnök Kőbánya- BícxÖk .!ániM i^azyaIó Tópiósóíí szóltak inif.f.i. akik molog szárakkal móltól iák a központ TozolóséVéiiok orod-Moiijros munkáját.
Kantán a kÖfigYÜlós otayliangnan
tudomásul rotte az ii;aziíu lóság által
•lotcijo.izu.tli mérlegét ós uislotoröd
nióiiyKzámláL, amely az olözó i-ri t,8SB.8Ö8.80 |>00gÓTol ¦teamben 2, \'3t#ü.lW2.(;7 |»Hflo ÜszuV futta-¦! hárult. \\<hji \'¦< asasalók OBZ-lalók adását hatúrontak ol.
hírek
Naptár. Április \'2, szerda, Róiji. kai, Gyii\'n "\'itCS\'*"" Gtula
Kjioh írvógyszerttWi úgyolet: Ma a Kerített\' ías gyógvsiértár Kő-ut 6. Kiaksni/aán az ottani gyógyajdri
nőiét a /.rinvi llikló
SZOt) ós Ti
A. (lOZKt\'líhO szönliiány
n\'ali
— (JeKyzŐi hlr)
Milrlósvary Jonö di avana<;\\ falui aoivoUos jegyző lielyottosóOl ItóVO-lltlIásU idején; a fószolcjahirói hiva kii l\'on-* Odón drávavásúrholyi sv;-ip^djogyxAt rendelt) ki, aki Dráva rasórltolyoii i» végzi buoudmt.
\'LfRéayaeyletl hlr>
Húsvét vaíiárnanjáni\'Mill hirdetve n nagykanizsai Katolikus I.i\'uény-(v^ylot évi lisztujitó közu\'.vüli\'w, a
melyei wtonlmn technikai okok miatt ol kellett halasztani. Az elmaradt évi iGOKgvíilést április Mán, vasárnap délelőtt II órakor tartják meg.
— (Jelentkezés n*l közép-kereskedelmi Iskolában
Mint jelent\'-tűik. Nagykanizsán az 19 M/45, iákiojaovbon megnyílik n négyévi**, érottsét;it adó női koe\\s-kiilolmi középiskola dr. Borsa B;\'la iiíUígatása alatt. (Kttól függetlenül líivóbpro i\'i fönnmarad az Qgyóvft* inii kereskedőimi tanfolyam, amely bői ál lehet lépni a kereskedelmi középiskola II. osztályába.) A női keivskolomi középiskolának az össze] »Á olsó kél osztálya nyílik meg-és kollószúuiu. tetenlk\'fzés esetén u harmadik is. Érdeklődők mielőbb je-leiitlíozzonek dr. Borsa igazgatónál, kolofon 875.
— (Tnannclskalásak figyelmébe)
A nagykanizsai iparos ós koros-kodölanonüiskola fin és leánytanulói a náluk lévő tankönyveket"nz iskola altisztjénél haladéktalanul szoltrál-kuisák bo. Igu#gutóaág. , (\'.)
— (KoszoruMegváftás>
A nagykanizsai \' >\'l!l kerületi pén/.táf tisztviselők! ni Unrasy Iftl-Viin kaiUirsuk elhalálozása ulkalmá-
ból. í)ü pongöt adományozott h Vörös Keitw/.tnok, moly összo^ot ki\'iszőuot-ftol nyuglúz a Vörös (Cűteszt Ápolónői Szakósztályn. (:)
— (A Csáktornyái Tílzoltó
EgvesÖtel I
vozotós»!\'«.\':ini; rondes havi érlo-ke/.|otón elhat áro/.ták, hogy ezévi közgyuléwét folyó hó 211-án" tartják inog. A Flórián réidszont ünimjíé-lyéuek mogLirtiWát május 7-ro tűzték ki. Az ünnepély szontmisi\'jvol és díszfel von lilással íosz kujK\'solatos. A Tűzoltó lOgyosiilöt zenekara húsvéthétfő"! tartotta uu»giiyiló lérzo-
szoboniá)
._ Ti\'dogatotl műsorból. Aineny-nyiDOn az idó en^p-dí, minden vasárnap délelőtt II órakor les/ |ár-Z-OfKf.
— (Tórzeae)
Ma délután ti órakor a honvéd-séjí búrtenót ad a nagykanizsai (>r-stagziiezló nlótt a magyar-német ba-rággk jegxóbán,
(OsziOntlIJ-pályázat)
A kerf^kedeloinögyi ininisztei\' április MO-i lejárattal pályázajot hirdet a hazai kereskedelmi középiskolák 1, évfolvomoiban az IÜM/-15. tanévro ránclssercsitptt 60 tandij-montos helyre. A tandíjmontes helyet elnyerők fejenként 120 pangó tatiulmá\'nyi sogiilylwn is réstosu]-nok. I\'ályázat olofeltótóle a közáp-iskoln vagy polgári iskola IV. osztály ii első felének » folvó tanévben Ingnlájib jó orixlméiinvel való olvég-/¦ÓMi és az élő nyelveítlxm, valamint mennyiw\'\'gtanbaii legalább jó osztályzat elnyerése. A részletes pályázati feltételek » soproni kerosk. és ipirkauiaránál, a llaix)ss ÖZÓvetsóg fiókjainál és az inartoBtulotoknéT Itidhutók uieg. (
(Anyaklnyvl hbek)
A utigykniiizsai áll. amtikönvv elmeit noti bojegyzÓBoi SzülotéV: Mátrai Lajos magán tisztviselő i\'-s Kiiíilo\'r JCiliiúinánnk rk". Jeiínya, í Irangya 1 Innának rk. fia, itnllizs
Orula alkalmi napszámos ós Krdódi díargilnak rk. fia. Kálmán\'István földműves .és Horváth Oiselbínuk rk- leánya, Bányai György )h»i-
tisztrisoló és Polni Rvánuk ríi. fia, Németh László MAV fiitó éa SÍdió Marfrilnak rk. Ii-émyn, Ilormán fó-zsof MAN\' mozd\'uiy vozotó-tanom¦ .\'*s Ivánkovits\' Máriának rk. leánya. -Házas\'sáir: Kóváts István foosztor-gályos rk. és (lozdán ltozália gyári mtuikásnö rk., Tóth Uúspér pinci\' ijl\'Ufi rk. és Dombi Anna rk. (ÓbvA HaJász Lajos gyi\'u\'i niimkás rk. és Kovács liozália rk., \'Krühwirt Ke-ri\'iie • banktisztvisnló rk. ós Oá\'ipár Anna banktiszUiselőnó rk. : Hala--lozás: Varga Istvánná Péti Katalin rk. 74 éves, Jámbor József földművé* rk. fili éves, özv. Tóth MiháJvné Tóth Katalin rk. t>H éves, Csilla;; István na|»száuioH rk. 69 óviís, Ke kpte József napszmnos rk. dl éves, tx-szli Ilona rk. 72 öves, Skriliy-z István férfiszabómostor i\'ig. h. ev. tiít émw, Neumayer .lánosné líolf Mária rk. 22 éves, Kálmán Krzaé-i\'ei rk, "i niipos,
Felhívás ,
Zsidó ép zsidóualt tekiubeudő s/einólycjt holniip, csütórlök" dóli\'12 6nflg adntrelvéiol viselt sziíiiiclycs reUiUiüség terlie mellett jclimttezw\'jink n nagykanizsai zsidó hitközség Irodája, baii. (:)
M2yi«e. 1944.
Tdrgy: Mfí(í"ui!;ii!i.;i aiunkások talpptl velő cHfli.n.i
Hirdetmény.
¦•>S««>é»iXl wHL«v.41UUk Ulp«-Ulr* >Ht*Jaw« fitlulppal vali *11áMi«-ynI huptiolstoiau ¦ k5*elkeilket Imimé
lilaWiili
Minden . mczCpazdBiáiii munkavállaló, nkt az Ute^Sgoi MciOKAidaiágI Biitüsltó
Irili-rlinl Cftjitt^ IjIZloMIOtt érvtll>CH
blitealUal .kíHj*r«ikíjo" vaa, így |>*i
laipilána aikaiRiit talpaayafi váiiiláiáia |. j-imiii Minden mc 70 gazda sági cnuHka-vátlnlé, akt OMBI taj{sái;l könyvvrt re ti-dcikcnlk, 1ÍJ44 OvDfii Ickd Anb r; y OM0I bíiycK beiagnatta>a>Al <%i>wi* \'.iksík-u i ilciiiif-íirr nevelt Nagykintzstn ksnji, a höitisilvladök 69 az. áiudájában (lvz-,c-r.ti tér), blito;tt*el kflryvecBkí;íick Id-mut/Miával a lenll cé\'ia «ükííi;e?< Mtr-arijBgot m«Rk»phatja. Bitlesltásl kftny-vtCbkóle Itddlapjiiiflk heleő atdaUra a ki-ojíIíki vígjő aiövttkeict leljegyzt, h< gv a lí.\'filpal klEzoit>ál|alia, míg a aezr.gai daiigi munkavállaló m izovetkciclnei e (élia irll\'kieitu könyvben Igazija, hogy a lófunyfgul átvctlc. A leitalp eliáinifi ifnei aillkt\'gci bortnyi^ irap.\'iz niaka Idom fn kél piCrHbtn e< arban keiül loi gatcniba; a 39—A2 nátnu nagyaig ita P f.92, a 4a—it számn nagyság ára P 7.4«. az á( a bfiiaayagon maradandó módon van lellllntftve. Az akció knoayolltásánnk határideje IS44. ápillli hó IS. Az a munkavállaló, aki ezen Idán beüli sz akalóval kapctolatot bfiranyagot nem \\ ette ú\', az ^\'"^^^¦\'.taágál ,t Iveit le ne
reltilvom á nteiÓaaidiaágl munkavállalók nmemét aira, hogy a féllalp leleró-slIOiínek bOUiégtlt ¦ ni. klr. Kfocllátál! Hivatni páronként P uftObai állapllolla meg (siegci kivitelben, aarokjavlláa nél-kUl), léhát a dpéüilparocok kllelciek exl a munkát a megállapított Összegéi! el-végetnl.
Nagykaniisa, 1U14. április 11.
ia a Polgármester,
Mindennapi levdezrtíból omiegyüftötl lAm«Qbélyt!(jet W-lytígyuJtéii eélokír líarbflrits, Zalai KSilfint izerkeutóaége, nappala \'ieluián 6—7 óri. között. E« a hirdetés mlndfrj érvénve?.
Április ¦ . \\//ÍRÖSt MOZGÓ Kedden
II és 12-én--------,_1 és szerdán
Szigoruan csak felnőtteknek !
Minden asszony es leány örök problémája
\' Dr. JÖBN .
Asszonyok, leányok sorsáról és egy orvos és asszisztensnője szerelméről szól a film Mmgyar világhiradó.
Blőadúsók kezdete; }4, ?6 és órakór.
Unger-Ultmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
•edények brvétkatók és
Uofb«rr-gépek, géítaxiji- eaapáoyfém és ciolyóa cutapégy irr^nyiését elintiéztiiii.
DRAiTAIIOlGYI
villamos áramSZOLGÁLTATÓ rt.
\' AramsMn.l-ik llza!«», r*M»A.tol6k, hlb»|*l*nteaak, rakmmra t»lvilágoiltái mlmliHi villamos MMm \'••i«I6« B-iol MuUn 16 óráís.
Cg\'jnnjfryut gi, tgWon 29A.
MMIjlii.14. 1 rtíKV : 1!ilt- ívi Svizigli.!
idsliiif a lúiizmilitril.
Az 1944. évi tavául haBitnállitvjiigé. lattal kapcsolatos lávlzagálatot az alibbi Isiében és kelyekra tarlóm -net; :
1. AarlMs ki 13 áH KIskaatsHán tótlakOtt)
I árakor B Rrfe-uU ni nOvelkezeli bolt előtt a Pivsrl-, Bába-, Sztgel-, Nagyrác-Jakabkuil-, Klllác-, A\'BÓlemetö-, peli*, temclö-. Pipai-, Rackeit Varasdt (1- -19. ás 2-14, háiszára\'g) mcákban tartóit lovak Tószéro.
i/tll érakar a Hunyadi féri Levente-oitbon elóit a BsJcsaJ, ,/vt^lomkeili-, Sit-petnekl-, Körmöa-, Rozmaring- és Cipány-utcékban és az •raztgut RI —151. é* 62--D2 hrse. alatt tarlóit lovak részére,
II éraksr a l\'emp\'om-léren a fent elfi nem sorolt I). kciQlcIbcri taitoll lovak reWé\'e,
2. Aprili» hó 14-6.1 (pénteken) 5 1] óráig az ératagos \' vásáiteren az I—II. ke-rűlclben tarlóit lovak részére.
Aki egypatás állalalt (lovak, szamarak éa «s/véiel<) a vizsgálat helyére clfivciet-telnf nem kívánja, kolelea n vizsgálaton 3 napnál nem régibb keleiU állatorvosi bizonyítványt at egypatások vizsgálatiról ft|. tnu\'aml a vizsgalatot vég/ó álla atvoanak,
Pdhivoni at tgypaláiok tu 111 dánosait, hogy a jelzett Utórc és helyre IltétlenÜI vcicaiék elő — korra való tekintet nélkül .(léhát a. csikókat is) -* egypalás illalat-ka\', mert a vizsgálatra való elfi nem vezetés vagy it vlssgálal megtörténtét Igazoló .lllatorvosl blxonyllvány lelmutaiáainak el-mala&Etáia az IW.H évi XIX t.-c. 106 srerlnl btlntelcndó kihágás.
Nagykanizsa, 1944. március 29. tus Polgármester.
ABAg-Vfrm.
Képen né*n«t R«rHW krísyvet vásárolnék Scabó Jóisefné, TeutscH Üueiliv cégnél. 1202
Egy üj karéhpéi* eladó. Csengeiy-nl 31 . balra.
ttladó egy u| és egy drb. használt lérii kerékpár. ErdeklÓd.u lehet : Kiralv-utca 39. . . 1211
fetaór \'mély Byaraaakaboai clndó. Klnizsi-u 27 !204
NŰI kerékpár priir Kohrlcs, Fó ut a.
gumikkal eladó.
1210
Eladó burgundi répa, etetni való buia-Bialma ái kót ablaktok apalettával. Szekeres Józael-u. ílí Ugyanolt buloroiotl;Biol>a egy ssemélyre ktaüó. Erdcklódnl elió af-tdall. - 1115
Bgy lé Magyar-u. 138 ai.alaflé. 121; LAKÁS, OZLETHELYl^ÉO
Kladé két- esclltg hatom szoba nlbív tétbe. U ly.\'iiiott csizmák, ládák és deszüik eladók. Pó-ut 17. etiiclei.
PiDlal házi i\'-r 1-rc vapy elóbb is buio-rozull w.ii-.M herééi Bscllcg hJ/mestet-légcl ib .A,lsl. i.im a kiadóban. 12CÜ
UAZ ÉS INOATLAN \\
Valós belleitltctén kertes házal bér-be-vannéh. Cint a kiadóhívalalDau. 1213
KÜLÖNFÉLE
Clvaaaatl március 3*-án Látóhégy és Nagykaniisa kOzl! országutan egy bór sklatáska; salfőrIgazolvány, katonakdnyv. 2 kulcs éa egyék okmányok voltak benne. Kérem a megtalálót hogy — Jutalom ellenében — az aktaWskál sdfa be Nai;v-kaalisa, Hurlhy M. ut 18. s/.. alá. 1212
Figyelem I Zrínyi Mlklós-u. 47. sz. ház eótl cny lo.dw.lnU kézikocsi alatt aétiít laláiUk, Igazoli tu\'njdonoaa f. hó 14 én délin a kladdblvatall<an áiveliett. Ellenesei! en rz ói i. ^et lótékonycc\'ia Iordii|uk 1209
2flL*l KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Klndja : „Kozgaidesngi R. T. nia\'rjykaniua\' i-Ottlós\' kiadó\' Zalai Karoly
Nyomatott a „Közgazdasáal 8. T. Naaykanlraa" nyomiJá|ában Nagykanizsán Nyomdáért felel: Zalai Xár*lr
l\'eludo:
(la:
Beadfohoiiat :
Tábori posia:
84.
«vt, 82. sz. Nagykanizsa, 1944. április 13. csütörtök Ár» 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
-ivmUB UMoa Í8. m MlkMnap «tati»
Felelős Kérkesztf : Barbarti,, Lalo» ^"""fc^rl ffiS^JSt^ T
negyedéire 12 pengó 40 fillér, zám: hétkftznnn refill., s\'mhl.mnn 30 fitt.
Jelentések a tegnapi magyarországi ellesságes berepülésekről
(-IW1 ) Angolszász rfcpülógóixik to*nu;i a déli órákban Imivipühek ü Dunántúl nvugati róssón •» u Balaton vidék föle. A TÓdoleinnv ho-rtioH saját éa szöTouséges vadászok »z ellenségig kötelékeket szétugrasztották, ainolyok nyugati, délnvugali é> doli irányúiul elhagyták nz ország Itgitorót. liigyus helyeken a légré-«Y>1 mi tüzérsrg js inuködésta lépett, ltom házasról ós károk ráf jelentés
imi érkezett.
Tagnap az. esti órákban ellenséges rupülőgő|>ok a Duna Tisza közén láhb útvonalon át észak felé atro-" pulttá; as országot, maja a Duna— Ti*** kű^úxi del fole olhagyták az
ország légitorét: A romito* zavaró jellegű volt.
Angolszász\' repülőgépek tegnapról mára virradó éjszaka kót hullámban .intéztek terrortámadást Bu-dapoat ós rióhány vidéki város olloh.
A ledobott bombák károkat okoztak és a lakosság" köréiion veszteségek voltak. ¦¦¦ Ijégvi\'dolmi tüzérségünk több négymotoros bombázógépei le-lóit.
1173 halottja van a niultheti légitámadásnak
(MTI) A kormány tagjai Sztóláy Döme niiniszlerclntk elaöklésévcl szeidán dél-einlt 11 órakor minisztertanácsot ártottak. Vitfz Jaross Andor belügyminiszter i apuciul elélt tájékoztatási adott a mi-niflílcrlanácdiiak a ÍÓvsroat ci kornyékét fiit legutóbbi légi támadások áldozatairól. A hivatalos megállapítások S2erlnl a h;i Iáit* áldozatok száma 1073, a sebesülteké
lését.
Áttérve a napirendre, a niiniszlerlanies rendeletet logadoll el a légi támadással,, vagy a légi támadás elhárításával kap csoimban személyi vagy dologi vetítésé, gel szenvedők gyorsíogélyeicVról és kár-lalanitásáról, hozzájárult a bilü>yminlRr-térnek a isíHók gyógyszedáii ingosüvá-nyalnak elvételéről szóló rendeloteh<
f!?.6\'.AJk8r,mi,ny tB8l*l mély részvéttel vet- j majd több más Idósierü" kormanyVaVrkértek tudomásul a belügyminiszter bejeién- I dia tárgyalása. uláa 3 óraRor véget írt
Redireaiően aflafcul a helyvet a Kárpátok előterében és Csernovitznái
Csak katonai szempontok döntik el, hogy Németország mikor veti harcba összes tartalékait és műszaki felkészültségét
Harllnból Jelentik: A koitiil arcvonal déli szakasírtn \'•¦...->
Ktvettót Osztrovig az események min\' úenütt egy alakultak, ahogy azt a neméi hadvezetőség már e.őre tervbe-. vette.
A legészakibb\' szakaszon ugyanakkor olyan faarcok njjlfldlek ki, stnelyek messze felülmúlják az eddigi csaták hevességét.
A Krím Jélszlgeten t-ibb szovjet hodosztály támadásra Indult az előretolt német állasok ollós. Mindkét s\'/Aniyon kemény éa váltakozó harcok alakultak ki, A német csapatok kemény és elszánt védekezés után visszavonultak a védelmi vonalakra, i .ü.ö,hen Korcs városát kiürítettek. Kwktioa a harcokban a .szovjet rend-kívül nagy veszteségeket szenvedett.
A narvai szakaszon meglódult szovjet lániaa\'ások Ismételten megtörnek a németek szívós ellenállásán. Osztravnál a barcok hevessége f\'iidklvtll nagy. Szovjet részről minden tartalékot Imréim vetnek, de a ti\'gimid némbt h stíljeién lét* teljes elhárító sikerről számol be. A keleti arcvonni középső szakaszán a helyzet tel-. Jesen változatlan. Az Osztrovtél dél* nyugalra előrenyomuló német egységek a BzoVJet kötelékeket teljesen meg-f\'imoi(Hiteitek, titánt kemény elhárít* harcakbsn visszavonullak, Magyar, német és román csapatok a Dnyesztertn való átkelési kísérteteket az összes vonalon megakadályozták, fassytót északra visszavetették a bolsevistákat. A Kárpátok előterében a német és a szövetséges csapatok birtokukba vették az összes magaslatokat, "¦. amivel keresztül/iázták a szovjet szám-mitásait. Oernovictol keletre igen kedvezően alakult a helyzet.„ A Sztnnlszlaulól koletre eiirotört bed-osztályok mozdulatai folytán ezen a szakaszon harcoló német hadoaztál>ok háta szabaddá vált éa ezek állandóan közelednek Tarnopol erfldjóbez, melyét s Váron helyőrsége kemény utcai harcokban védelmez Bródynál szintén (eret nyert «z előretörés Sztanlszlau éa Kővel között sehol sem tudlak a szovjet csapatok nyugat (elé előrenyomulni. Jtf I
Elkövntkexlk * ntmm\\ »\'••¦¦• Id6a>nka U
A^ Völkisehor\' Uoobaohtor rámutat azokra az okokra, hogy miért tért rá a néniét hadvezetőség a vé-
delmi harcmodorra. A német hadvezetőségnek nz elhárítás és visszavonulás Miau is moglilaf.idt a célja, OS ltodig .az ellennég túlsúlyának felőrlése mindaddig, mig ol nem érik az ogyonsillvt. A német badve xotőség jól tudja, hogy még egy háborút sem nyertek meg vécloko-zéssól s a védelem időszaka után elkövetkezik a visszaütés időszaka ts. A néinot Uirtalókok tuég niilcse-nok loljofl ogószóbon Imrebavotvo. A német Imdvezetóség ember és anyag tartalékaival takarékoskodik;
mort tudja, hogy n döntés órájában insti lehet elé? erősnek lenni. Az elíenst\'ig som tudhatja, hogy az el-mull úv alatt uj .talidjiuinyokhanV-s egyéb módszerek tökéloléfiit^sólx\'n mennyit hálnálak előre. A háború akkor" nyeri el döntő állapotát. Ila\' Némelország harcba voti Összes tartalékait ón műszaki felkészültségét. Kunok a pilkmatnak.-i kiváloszíásn tormószetcson igen nohós és a U>-kiivélkozeiidó elhatároziisnak kizáró-híg. katonai szempont hói kelt fájj* koduia.
Viktor Emánuel bejelentette visszavonulását Badoolio és s király kegyelmi rendeletére visszaftxonlőttek nz elmonekült kommunisták Délolaaxorszigba
-.Hadoi:lio törvényt, bocsátott ki, "melynek értelmében tisztes viasza-térést engedélyez mindazoknak az. olaszoknak, akikot a fascizmus ido-jéu fosztottak meg állampolgárságuktól. Ugyanekkor Viktor Kmájniol közkegyelmi rondelotot hirdetett a. iHditikai bűnösök részénio. Ugy tudják, hogy a Szovjet-Unióból .10.000 luitlak időjén elmonekült komiim-nista tói* vissza DélolaszOi-szi\'igba. A bari-l rádió hozzáfűzi ezek In;/, a birokhoz, hogy az ily módon visz-szatérók megadják az olasz forradalomnak az órdos, nvors arculatát, melyet raldig nélkülöztek, lízáftal növókodifl fog annak a jmlitikai iránynak nyÓmá:»a, molyet eddig Vi-
Igy néx ki m bolsevista „ffelnzabadíláav111
sinszkv kéjivisolfc \' és- a visszat\'-rt Kreoli valósit, meg, hogy a S/ovjet Ixdolyástit növelje.\'\' \' 1 -
Az angol hírszolgálat N\'ápolyhől jelenti, hógv\'lll. Victer Kmáinnd rádtóbeszéflólwn közölte elhabuezú-sát, hogy .visszavonul a közügyektől ¦ is fiát, Uinbpt\'tó tiéipőrö^köit nz olasz királyság féludylartójavá nevezte ki. Victor Kiaámiel bejelen-lette, hogS" a királyi fŐbolytartói halálom akkor lép életbe, írnkot a szövotsógesek hóniát elfoglalják.
Az olasz események bon tehetetlen meg nem látni,, hogy a bolsevizmus milyen tervszerűen nyújtja ki csápjait arra felé, ahol a\' zűrzavar (erjed,
Borimból jelentik: A VolikioLuki körnvőkéről monökült lakosság köréből azok, akiknek sikerült oiórni ii német vonalakat, Ixjszéltí\'ik ol, hogv a vörös hadsereg megérkezése óüi ujra napiroádon vannak a fosz-
togatások vx kényszersoroziiaok. A beérkező vörös gárdisták azonnal fosztogatni kezdtek és főlog az élelmiszereket vitték .el. miért is a lakásaiig\'-körében nagy éhínség lépett fok >-
A kommnnlaták a londoni cnf,h kormánv átalakítását kétalsllk
A londoni s;ijtő közlése nyomán Bonus londoni menekült kormányába a kommunisták bolópósét elhalasztottnak lobot tekinteni. Kz az olha-laszttis korántsem Bonca tiltakozása miatt következett Ive, hanem a kommunisták az egész menekült cseh ¦kormánv átalakítását követelik a saját Ízlésük szerint, Heiles már ki-
jolontette, . hogy hajlandó kormányába kót kommunistát- novenni, csak a kommunista pi\'irt azt követeli, hogy a mfenekült cseh kormányból az elnök és a p^nsügys minisztor is váljon ki, mielőtt további tárgyalásokról azé lehetne. Ilymódon \'Benes tárgyalásai liolt-pnntni jutottak. \'
yizBiiEt az MméW
(Ifi*. Régen ugy van az már nálunk, hog;v nundenki tóhh sDorotneA. lenni, mint artji, de legaJább""ís mindenki tibtaeM ffontosságát lulstf-donit ;iz első szemelvnek, míndwi éléit, minden felet* és* mindig nz Kn-nek, P(-dig nz olyan jo küton*-nnmzetiuík, mint a magyar, sok \'uáa nációnál jobban kellene átereznie, begy a nvelvtaui\'elsö személy 1«>-ránisem lobot első akkor, amikor tncjává válik egy nemzeti közösségnek, amikor ilvónkémi igényli jo_\';u» és veszi számba köU\'lessegnil.
Mi. amikor állunk az üzletünk pultja mellett, cornyodünk a mti-holyüuklkui, !1 földünk barázdái fölött, vugv az IróaszUdtiál, szoivttíink mindjáii bolesüppeilni a polgári fe*
li\'létleiis-\'irlie. l.egfóhh gondunk, hogy nz üzlet jól menien, az iroda ronuUnf légién, a föld jól jÖvériéL-tnezzen, a mam/nk mmdonnnpija meclcgyen, baratáság, Ösájseköstiitéii, magttuután nekih*l>--pil¦(¦yümÖlc««rtz-
l\'odig ahogyan senki som., i\'lsó rtzeirielv kntoniíóknáh éppóíu ugy kell és kell különösen ma fólretonni az olsiwzomójy mindont moppolózó rangsorai n (Hdgári. közössétr ó|oW-Ixin is. Ma minden felett álló éitlek Vsak OíQ van: á haza éj-rleke. Az al-kntó, szerző, iryarapilóNeió is nlaó-sorlinn nemzeti tuiajdon^r^éSxp a Imii védelemnek.> Ha dein igy\' érzed,
ha iK\'tn iflj élsz vele, magadat és liéidel /árod ki a nemzet tostóbél."
A mii legkisebb einhóre. do lűgha-t;i.liu;is.ililija sem vonulhat visazu inzésf! elefámesonl tnrnviihn és nem élhet, senki zavartalan magányában az egyéni érdekek bálványozásának. I¦! 1 >1«¦ 1 ¦ a háboiuhaii utnes a hun vi\'-detm.-ie kötí-li-zott katona ÓS otthon ln\'-ki\'sen pipáló .ptdg.ir. Khli^n
I Iuiíhii uh.in :i Itékés polgár tlloíf, s\'iiAi is ktvkán vrtuj u gyermekeki\'. késő utódoké is. Az , \'rMK. nel> tinin Iinz, nem lehet .külön sorsa, i\' -ik
II z, ami a kö/.isségé,
Krtsd meg, ember! Vagy losstok tagjai eir>\' közös nemzeti cél- <* cr-dekuzonoHSagnuk, amelybst] értetek történik minden s amolybMi . s-\'" arany, se tizurony, se szabadság, so más szellemi, erkölcsi, anvagi erők imui hatelmiit nom Hzolgáíbat nak, csak azt. amely a fajtádnak, az egész luiiidnnoiryéséiiok hnldogn -lását mozdítja elő, vagy fjedig, losz egyéni t.znhadm\'igU>k iMiyagilag (\'-¦*-szellemileg nynoiprogpi, másoknak meg, lioirv nyoninr-zansitiuik beniw-toket. Az\' egyéni önzés bilbetetlen halványa méri össze erejét ebhon Hu mai viluginérkézi\'^slx\'ii u teremtett ember élei jógiival, öröktől e>ndolt Itivalasával. Döntsd ol magád, elsó-szeillélylion élő JKlIgál-, vail-e hete-\' szólásod ohlte az éried folyó kc-r(vHZleshálK>rMl\'a\'.\' H ha ugy doniéitól, hogy ván, akkor vedd ki a n\'tszedel te is ;i nagy m\'rkózésh.\'íl. Vedd kl ott, :ihol éppen állsz é« legyen fegy»«red a munkádnak akár ¦ni Hzerázumu, tollal, rőf fel, kupával, kalapáccsal ojrynrápt azi a rö-zöss*Vet szolgálod, amelyhez tartozol, tehál. magadat Is\'.-A kÖZÖaaég\' iK\'rt nem lehetsz első személy BBtll
ZALAI KÖZLÖNY
HM\'l. Április j:!
\'IV. sem más, !>.¦ Ii\'v olsó a munka-bán. becsült-1 les köteles**- \'?l|".-:t l)oii,\' önzetlenségben, fegvolinozolt-aégben. /la sohasem ..voltál "katona, ma akkor is az vagy. .Minden hivatásban felelősséget viselsz. Minden bit¦.!\'. isluu.i honvédelem, vagy hazád iáién- való bűn lólÍ3t a intiga&rtú-r sod. Hulyos .kömény ^kölolnzoítség ez. Kgész embereket követői a gátra. Nézz tSiüJ a vilúgoh. Azok a nöpok, amelyeknél/ fiúi a kornak ozt a po-raiiisái\'^mjjfcfírtGtttík ós életük tartol-niávü tették, \'azok bírják az o
rópró-koll a log
rink
hát i-legekkid, lébkkob h özöne, üiili ilu-gpróbá!tálasok olv iso-lési\'vei. Látod: - nem elég a sokes* i rupülögv-p, noni ideg a fogyvu-rek\'főlétiyo, nem elég az áttörhotot-kjii páncél, som arany, buza, tilaj
akurriiokkoru tomego. A kaioniii és prda\'u\'i honvódolom szollcmévól loli-i.Mt, mu::!j.m ogvéni étdok fole he-lyozelt kózoaségi érzés nélkiil min-don uro eaak ócskavas, kurtyavar, deliba!) a szóguldó vibarbau.
Csalt liti az »óm< részckrebontó, orókel forgi\'u-soló, felelósségel huj-Ulló elsubbaége kikiiszóhi\'ilédlk a irjI-
géri életbol, émmii ugy, mint nho-gyan nincs kiilon utja, kiilón szavu, ho kibuvója a puszta >*In«-nok a ka-u>naék/ial, ésak akkor losz olo-gonde a magunk ósszufogntt eroje, a miigtiiik luto, u imiguuk uktiratu, u mugunk [ottonai és polgari vérto-zottsego alihoz, liogy a korO.lottu.nk nyilauozó kratórék Kflznpjlte is i;l-vezos.se ezt ;i ¦ noni zotot cól ja i u le mogórdoiiwlt iuogvalOsultisa fole.
ziivarlalimul folyik a kiképzés. A ¦ Levontideányok Országos Vezetője is külön felhívással fordult a loven-toloány csapatok vozetűiliez s felszólította őket, hogy a foglalkozáso-
kat vált.:z!itl.imil felvt«««ák és kr.-.löíifiscn gondot forditsiuink arra, hogy u jovcntoloányok a azoaiálin szolgálat torén még mélyrehatóbba* tevékenykedjél udi.
övóaeüyen tartatták meg tigaap Zala vármegye klsgyiléiéiek Ölésit
kóssógek határozatai!
Zalaegerszeg, április 1 ít
líala vármegye kísgyüléso tegnap vitéz gróf Tolok i Hóla föisjjáii el nÖklésévul tartotta ülését. I2G ügy volt u tárgysorozaton. A tárgyalás gyóis ütőmben lóriéjit, felszólalások jióikül. Az ülést ugyanis röviddel a Djafniyitás után a vármegyeháza
oyolielyóll kellelt folytatni gyertya-világítás, mellett, A kisgyűlés ítúhány kivétellel a
városok és
jóváhagyta.
A keludiii mezőgazdasági nzak-iskolában az alapítványi hnlyot Kajdi l\'erette iwillostördemíci lakossal t >1-tik be,
A hudupródiskolábtiu , mugür.tilt alapítványi helyro vonatkozó dent\'-.-líem történt meg.
A kövoskáli uj küwrvosi székhely\' szorvozósól ii vániu:gy.j a inai viszonyok között uom totte macáévá.
Az alispán felfüggesztette a balatonmaiyaródi körjegyzit
Hosszabb időn
u Ulísugokat but:nr. i Károly bak toiiiuugyaródi korjegyz," ismeretes Ügye, akit ardrágitás uiiatl a nagykanizsai törvényszék \'?OÍX) pongo pénzbüntetésre es inegfoleló kurtéri-tósiY\' itélt. Az itélt.\'l lOgoróssé vált. Egyben megindult Sóbónvi ollóii » fegyelmit inógulözÓ vizsgálat, amoiy-IV ti vármegye alisjiánja dr. l/mtay Aláu jáiúsi iőszulgjibirót lendülte k\'i.
ál foglalkoztatta | A !ogerós ítélet titán nem SBÜksógeh1
iöbls\' ii fegyolmi .lofolytátáí az ügy dr. Kzalay vármegyei tiszti-főügyész (j*ló kerül, aki á bii\'ösiigi, itólot alapján vádat emel SÓtÓ\'nv i ellen. Kunok az eljárásnak a bevezetését jelenti, hogy dr. Ilrand Sándor alispán felfüggesztett:.\' állásától az, eljál\'ns lartatuára Sótonyi Káiolv körjegyzői és hatánizaláról éi-t -i lette V járás fószolgahirájál.
Rendelet a bevonultak és bombakárosultak családi pótlékáról
fizotui. kivétve.
Egy német haditudósító tapasztalatai Magyarországon
Benyomások a Drávától a Balatonig
( (Hermáim Q/eser hudftudósJtó riportja) Nagykanizsa, Aprllln 13
Végeláthatatlan sorbnn grirdllltok a citnpntazállltó vonatok Unigrád és Zágráb köztitt. A vasútvonalhoz majdnem merőlegesen castlakoznnk az észak felé vezető utak és ozakon gyalog, lovon, fogatolva vagy géajármtjvek százain nőmet osztagok meneteltek, hogy a b1-nekkel párhiiznmos főútvonalon bcBo-rakozzanak a kötelékbe.
A vonatok egy hnlyon laa^ltottik. A parllzínok mfigkisóroltók, hogy vá-gányrobbantassal megzavarják a né met felvonulási terveket. A (ölléH lejtőjén 25 handlta hoUteste sorakozik, vagy himbálódzik n fákon. Toprongyos ala kok ezek, olVddtilt szakállal én ha|znt-tal, arcukon a kemény tél és az thdö zőhircnkbAO elszenvedett klmcrÜUaég nyomaival.
Ennek a vidéknek a pályaudvaralt
és hídjait kis ArÓdflkké épltetlék k( BetanerŐdök eiaelkednek a kétszeruéi aknákkal Ja biztosított drótakadalyok mö.iüit. A mindenfelé alkalmazott lőrésekből géppuskák effivef meredeznek Aztán változik a tájkép. Termékeav földek békés képi következik. A toW ket valósággal felazAntatták a legelésző dlaznéeaordák. Bgyre közelebbről látszanak a bóvat fedett begyek, amelyek lábánál fekszik Zágráb, a szabnd, tdg-getltm Horvátország fővárosa. BalgráH mint Európa ntalsó védőbástyája háborúkban gazdag történelme során a lolytoa váltakozó uralom következtében a gardáéig! virágzás tagadhatni-tan korHznknlhan sem tudott ogys{>geB városkertet felvenni. Bwsal s/omben Zágráb már fakvAsénél és felépítésénél fogva la egy egészen a nyugaleiirópa| nagy városok hos alkalmazkodó képet mutat.
Szívélyes ^gaottatás Magyarországon
A Magyarország délnyugatl^íszébo iránvllolt német oíápatoi néhány n*p alult flórték paruncsazfírü rendeltetési helyeiket. A megállapított órában átlépték a Dráva határfolyót és sj. ma-evar államvfl7.rt6Hsel egyetértéaben magyar területre léptek A Balkán hábaru első lovagker^sztcsének vezetése aíatt gyorsan vonult «iór« az osztnit a Balaton felé vozető ulon A következő egységek egyidejűiéit hos*zu oBzIopakban Átlépték a nagy Urává hidat.
A varosokban a hatóságok vendégszerető módon gondoskodnak az Átvonuló német tiajtnrs-ednpatnk éjszaknl elszállásolásáról. Ha nlnntienok katonai
H/ál lések, akkur s polgármesterek, községi vezetők jelölnek kl szálláshelyeket. Hatósági rendelkezés nélkül vngf a lakosság Önkéntes felslánlása nAIktH egy német katonn Hera lépett be lü*geu házba. Valóbin érezte a német kateas, hogy egy szövetséges nemzet vendégeként Jár magyar földön.
A mélyen szálló harelropinŐRéaeket és a nyontbsn azok után érke/ő osztagokat figyelő InkoBság az e\'ső pilla-nallól tottvn barátságos rnavatartáat tanualt. sínt sok esetben fokozódik lelkes fogadtatA-oá Kezek omelk«>dnek német üdvözlésro és éltetik\' a Führert és Magyarország kormányzóját.
Beszélgetés egy nyugdíjas tisztviselővel
lybou
:ihálv.
A lhidap:\'»l i Kt/zlöl lok\'iit rot ideici újból sz katonai szolgálatot teljesítő ÓgJ\'Óliok gyerinoknevehísi pótlékát. A i\\;ndclet szorint annak az igényjogosultnak^ aki katonai szolgálata során hőét ludált halt, eltűnt, vagy hadifogságba esett, foltÓVO, hogy katonai szolgálatát megelőzőleg legalább három hónapon át gvoriiTokhűVölési pótlékra jogosult volt, gyennekne-velési |«Hlékel a hálsilit Ixtfojozéset követő harmadik év végéig ki koU
. bn az eltűnt vajo
hadifogsiígbi! jutott Igónyp\'ignstsTt áden sV.a gí támad a.
előbb huzatén Azon bályozzii u renilelot során éleiét vosztott gyerniokiuivnlési pótlókát is. A rcpdelot a- |»ótlék ösz-szegél is tneghatí\'irozza olvképju-n, hogy a ]>ótlék egy gyermek esőién 10 [longo, kél gyermek esetén gver-liiokonként 12 pongő, bárom gyei ntek osíitón l-l |xmgő, nég.v ysgy több gyermek eseléii gyoiínelumkénl IO pengÓ. (MTI)
Bndspesten és vidéken zavartalanul tovább folyik a leventeblbópzés
A vidékre költözött leventék aj lakóhelyüköu jolontkezaosek!
.¦1 Le ve a1 e // irközpot> l jele »t i: Az iskolák (Kizárása és a főváros és környékének részbeni kiöntése következtében, sok lovonto és lo-ventoloány kerül vidékre. Kz az elköltözés azonban nem okoz fennakadást a levontomunkában. A lo-vontokötoloa korban levő ifjak uj lakóhelyükön jelentkezni tartozunk és olt kötelesek részt vonni\' a levente-foglalkozáson. A fővárosban maradt leventék ugyanúgy vesznek részt a foglalkozáson, mint eddig.
Az .Ifjúság ilonvódoJmi Nevelésének és a l\'i\'stnovolés\'nok Országos Vozotője vasárnap rádiószőzatlmn fordult ¦ a .leventéirjuságboz és \'fi-gvelmezletU; őket, hogy a különleges időkben fokozott munkája,., folto-. zottahh tel josit menyek in van szükség. Alig hangzott ol a felhívás, liudnjsist bombázása után a loveytí-ifjusag a légoltalmi.mentési inunká-ban való áldozatos részvételével mutatta mog, hogy megértette a hozzá
intézett szavukat és u gondos szervezettség és kiképzés oredménvekéji-pon derokasan megáll tira belvét.
Napjainkban minden téren foko-zottjmmka és egyre nehozobb feladatok várnak n levonteífjuságra. ós az iskolai szünet és a vidékre költözés szokatlan körülményei közét!
A hangulatunk, ami az egész magyar lakosságon uralkodott, mAlyentekvŐ oka van A különböző oldalról Jövő kö-iiüwilrt kísérletek Hiieuére ennek a vl-déknek lejil.ikAlib földművelő lakossága, de n középosztály és a munkás-ság Is. megőrizte tiszta látását a hily-zetet Illetőleg. A bolsevizmus h-iiye-cető veszedelme és az abhól eredő kö votkezmények mtnden ellenkező miltor easok ellenére Jólismertek tlt is. Azonfelül széles körök napról nnpr. Jobban érezték a zsidó klzsákmánvotáat a cn-JAt bőrükön. Egy nyugdíjas UbzIvIhHŐ mondta egy német katonával folytatott
beszélgetés alkalmával: „A hármas ewyezm-\'ny élet bel én után ml gaz-dtg. tej|6i, mászol folyó ors/ág lettünk. De nézze esik meg az árakHt mu.it, akár csak a mt kis városunkban Is. Egy to]As volt már egy pengő ts. Bt tízszerese a rógl árnak. A dolgozó népréte; jövedolme ehhoz mérten távolról nem változott Eftbnn azok a hibáink, folytatta a nyugdíjas ur — akik eddig jobban é\'betlnk Itt, mint valaha: — a zaldÓK. Ugy van. mint Nómetor-nzágban In volt: — a nép elszegényedik a zstdó kizsákmányolás következtében."
Az ellenséges hírverés eleven cáfolatai
A bnlUiről ás kívülről fenyegető ellenség eiion Jobban érzi magát védvn a magyar nép, amlót-t uiegárkeztck n német csapatok. A nép tárt knrokkal fogadta katonáinkat, meri érezte, hogy azért Jöttek, bogy a régi fegyvertárs nak n villára nehezedő t"rhot emelni segítaék. A német bevonulás óta magyar szövetségeseink ismét bizalomtel-jesebben néznek a Jövendő elé. Mert arai itt átvonult a magyar vidéken,
azok nem harcokban kitáradt, gyorinn összeszedett egységek voltak, hanem alakulatok, aiuelv^k keletet, nyugatot és legutóbb a Balkánt védelmezték és kitűnően tel vannak szerelve korszert! fegyverekkel ós különleges Jármüvekkel. Magyarországi vonulásuk beszédes cáfolata volt annak az ellenséctfts hírverés oldaláról gyakran hallott állításnak, aogy a német haderő erőtask éi tartalékainak a végén tart már. \\
„Wir sind Freunde, ihr Deutschen und wir Ungera I"
Erős német kötelékek mnnjolonéeo Magyarországon azt a lehetőséget rejtette magában, hngy a burát! országban egy szándékolt erőszakos lépés benyomását Idézi elő. Ennek azonban nyama Blncs. A többazáz kilométeres útvonalon sehol a legcsokél.vebb jelét Bem lehet észlelni enn^k A magyar nép bizlk szövetségesében és fegyver (ár/Bában fenntartás nélkül. An int ka-
MKUHíVO.
áf l-l.
Üagykanizsán ezúton értesíti t részvényeseit, hogy az eredetileg f. é. március (ló 26-ára\'összehívott -évi rendes közgyűlését, -- melyeta gyüléstilalmi rendelet következteben el kellelt halasztani — a Zalai Közlöny f. évi március hó 14.-i, 60. számában közzétett tárgysorozattal fo>íyó ha &4.-ón -d. e. II óraatOK*- tartja meg.
tonálnk ozt a témát boncolgatták maguk közölt, csodálkozó arcokat láttak maguk körül és az egyik balatoni kisváros polgármestere minden Ilyen Irányú (e\'tevést elhárítva Így adott kifejezést meggyőződésének:
— Wir wind Freunde, Ihr Deutschen und wir Ungarn.
A hüaégben való bizalom és a nó-mot szövetséges erejének tudata növeli a mngysr nép önbizalmát éa hitét Európa Jövőjében, amelyért való báróból fanatikus hazaszeretetével és a bolsevizmus ellent beállítottságával a magynrAán Is kt akarja venni a részét.
Rjjoli gyógyszertári ügyelet: Ma a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. szám.
Kiskatii/sím az ottani gyógy* \'•*\'\'\' tar aliando ögvelerea szolgálatot tari.
A GÖ&PÖRDÓ nyílva vau raggal I ó; ától osto 6 óráig. (Hétfő, szerda, lantok délután keddon egész nap nőknek.) Telelőn : 680.
ZALAI K6ZL4VW
Adakozzunk a bombakárasultaknakl
Minden adományt továbbit oh nyugtáz a Zalai Közlöny
A haboruB inegpnibullatu«ok\' Bulya nonica*«V ino((kémonyMDttn :i magyar *nvokoW hanem fi>! ts nyilotta u/,o-k»t m ombori jôsag, a/, otrynituit Mitftl6t nonioH orzoao olôtt; hegiténi KcM uwkon, ukik u liazaért rolyô
IMUTV iiuVkézé.sl>nn u polgarj fronton
litltok rtl(lo/,iitaivt\'i a minden einberi é,rzéttl»él kivolkôzott ellonség liarhur tâinndasainuk. N\'yilnak egymus iitai) * kanizsai nislyok in es gyulnok nup-naj) utôii sa adonii\'iiivok il hzoi-kiwzlôségbon mindoniiklôl mogfoaz-lott uuigyar taetvâroink, hajlékt\'ahtn-nâ vull «saJâdok, kenyér nélkiii ma-nuit szogénvemliorok, sziilô nélkiil tuaiadt arvâk ftx&mara.
A Zabi Ko/Uni) inindoir ado-maiiYt elfognd 6s lludapoaltv, u gyUJlHH kôK|h)nljaho/. tornbbil. Ad-
jon mindönki szive fa tnltotflége bsb-rint. Aki ind, most igazán adjon ttokat, do no rorthdlin senki a módja-ho/, mórt kicsi adományokat. Mm-dnu Dongó magyar koUtloaség- adója. Minden |»ngo magyar véreink fajó selxtil. gyógyítja, könnyeit törli,
Ujnbb adományok : P
Kddigl gyűjtésünk 1097.35
Kocsis Márta
Horváth trmetk. vállalat 50 —
Kovára JÓSMl BÜlŐmeatcr 100 -
itzv. Szilágyi Jáuofaé 10.-
Baán tcatekOtlet 100.-
fzv, Domby Oyörgynó 20. -
fizv. Mnnostory Gyuláné 20.—
ér. Majoros János ICO —
özv. Zsigmond Józsetnó Krampatlcs Józsol
öflazMcn : 1637.35
Az első ellenőrzés után 18 nagykanizsai zsidó ellen Indult eljárás, mert nem viselték a sárga csillagot
Mint olóro jeleztük, a nagykanizsai rendőrkapitányság vOzotÖjónok ulasitására n dotoktivíefltülftl tagjai leynap megtartották az. első razziát * városban a zsidó sál ga-esilhig vi-solóaönok öllonőrzósí\'irq. Kltoiiőrizüék nz üzleteket is. Kői óra alatt 1H olyan hgyóilt találtak, akiknt a. mini sz, tori rendelőt kötólos a mogkü-lónbÖKlotó jelvény visolósóro és akik^
ennek dacára nem visellek uArga csillagot. Foijolentottók őket a rendors»\'\')!; kihágási osztályán. A kapitányság vezetőjének inlézkí>dés.W őzöknek ügyét soronkivül szombaton fogják letárgyalni óh ügyüklxMi ité-lolel hozni.
A kapiláír ság tovább folytalja ii rondoîotok végrehajtásának uzi-Eníiii .ollonóiv \'h-H.
AMIKOR A MAGYAR HONVÉD OROSZ FÖLDÖK HARCOLT Egy gyöngyszem a magyar katona bősi aposrtioz
(A nt. kir. honvéd tudósító oszldty költése)
K. váras alatt elkcmiredett barook folytak. A, bolsevisták tftll olfoDzlvéJa Itt lombolt a legnagyobb erővel.
A zászlósljnyl erojü nómel katona-atm a város nyugati puntját kellett tarianl, ml padig a varos olótlt folyócska egyik fontos hídfőállását vod lük A két harccsoport szárnyat e«y ardŐu*ke nlatt érintkeztek. A bol«evin. Iák minden eddigit felülmúló errtvel Indholtak táimulAst álláRidnk "Hiti A témadá-t a hajnali órákban tüzérségi ni/ nyitotta uic». Három óra bodzán át klsobb naj[y.»hb lövedfikek százait arórták a népet miiií.var vonalra, a gyaloftsát; csík akkor Indult támadásra.
Veres óa elkeHiredott kllzdelam kei-dfldíitt A géppuskák erdőket kaszáltak a boluev\'lsták Boraiban A golyószóró\' sok *>i(éBZ kőzetre engedték ba a támadókat, hogy biztos colpontot nyújt-S\'iiüik Mindnn lövés ulán ugy boíse-vlata katona csapta H I--lé karjait a fogyott a bóra társai kuzé
Jöttek. ,¦ végeláthatatlan hullámokban Jöttek . r^gyvorelkket hadonászva, állati bangókat Üvöltözve ro-tiantak Inlénk. A céepuskák c*(ivel átforrósodtak, a kilőtt töltényhüvelyek halmokká tornyosultak a védfiárokbsn.
Szomszédainknál, a németeknél Is ugyanez volt a helyzet. Ott már több helyen kézitusára került sor s puska-aggyal, szuronnyal, kézigránáttal verték KI az állásaikba betört bolslkat. A oaro hullámzott A német vonalakba magyar katonák kevoredtek, a szomszéd vonalból pedig néhány német vetődött hozzánk.
A német vonal egyik magaslati pontján golyószóró állás volt. A támaaló wovjet katonák hamar észrevették, bogy Ing vessél yesobh ellentelük ez a golyószóró. Azt Igyekeztek m*-pn2nimt-aílenl. (ióppiiHkatüzot ÖHSZpontnHÍtolink\' »fá. Sikerült la a golyószórós! kilőni
A támadók oldalában lévő golyószóró oihallgHtititáHA nagy örömet kollutt a Bzav|i-c kaloaák körűben HansoB .úrrá\' kiáltass tl rohamoztak ujru
Molnár JAnofl UzodO", akt a harc során u nemei álfáshs sodródon, egy pillanatig sem liabozolt, amikor a vo-e/ólyl láiti. Kiugróit az árokból óm a szörnyű tüz ellrnéro kuaznl kozdott az árván marndt golyószóró felé A bolae-vlsln fegyverek dühe most ellene lor-dult V<iióiággal porzott körUlötte n \' \' » golyóktól. Isten nnodája, hegy odaér., Da néhány másodperc múlva újból be-InvfígyUlt a harci znjba b golyószára InlVgzelcs kattogó hant-ja és Malnár Jínos bHnvntko/Ana egyelóra eldön-tÖtt« -i küzdelem kimenetelét. A golyé-nzóró ugvitols \'\'¦|i|| ¦» a logaagyobtr támadó hullámot kapla oldalba. A váratlan t irdulalnnk bámulatos hatása volt A táutndó sorok megbomlottak és cl Indultak visszafelé...
Molnár Janón ügyesen kihasználta a pillanatnyi holvzetot. A golyószórét foP kapld ós előrébb futott vele. Bgy kor-hos szélén, ah\'innan Jó kilövés kínálkozott, levágódott és most már szinte hátba kapta n bolsevistákat. Ez -teljesen megzavarta a támadókat. KIÖtrÖl Is, hátulról Is til/.iK\' kerültek Megtorpantak. Most már citak a puszta élotU-ket akarták menteni.
A harc közel két órán át tnrtott a a mieink teljes diadalával végzódöll.
Molnár János tizedes vitézségéért a 11. ii./.:.-.i>!i német vaBkereaztel kapta. A vaskereszt szalagja mást ls ott díszlik zubbonyán, közel a két bronz vitézségi éremhez, amelyeket a hős Molnár JAn<> i még a K. körüli harcokban szerzeit.
p.yja kis történet egy gyöngyszem a magyar katona hőst eposzához...
Qmndt Msztó, haditudósító
tarján—pál csics
textilipari és kereskedelmi vállalat ftagykanlzaa.
<Syár: Hxgyttr-u. 86. Városi főüzlet : Fő-ut 14. (Első fla-Teltifon : 3-44. gyar Biztosító Intézet palotá/iban.) .
Telefon: 5-33.
hírek
Naptár. Aprilii 13. "csillarl. hat. Kóm. Hernieotg i-róu-Maos Ida
— (Szentséglmóalásl
Holnap, póntekoiv SMiibt^giniá-dt\'w a foroiieiel; nagykunizsui pléjbá-uia-U)iu])loinában.
— (TATbeszélft korlátazás)
A m. kir. posta a meghivásos, a határozott időre szőlő UdoronlwSzel-gotósokot vm a távolsági üzz-netkiiz votiU\'ist megszüntette. Interurbán hivnal nom kupesolnak ál más kért számra. Távolsági, hívásra a köz-ixnit egy poronyi esenm\'lés után a kajM-soláitsal tovább nem kísérletezik.
— i Utazási Igazolványt kórékai)\' f igvelfnozteti a nagykanizsai
ieiiflő*rknpitánysiig, hogv rxélhól déli t ós fél Ü óra közötti idÓlHMi jetent-ke/zonek ős kétx\'lmiik alálámasztii-sár;r vigyék magukkal n- azükséiyes okmányaikat íh. Mindig egy na]>j>al olóhb kell kórni az igazolványt, mórt art esak másnap kapják inog.
(Itendórkapilányaiig, 1. emelet, 80. \'ajtó.)
— (Jelentkezés nöl k5zép-kereskedelml iskolába)
.Mini jelenfettük, tviigykaitizsAfl -.. az lí) | | lő. iskolaévben mennyi lik a négyéves, éitittségit adó női kereskedelmi liözéjnsiíobi dr. lioisa Réla igazgatása alatt. ("Mitől Tünetien ül lovánbni is fennmarad az egyéves női kereskedelmi tanfolyam, nmekből át lehel tépni a kereskívlelmi középiskola 11. osztályába.) A női koroskolomi közóniskoláuak us ósszol az első kél osztálya nyílik meg fa kollőszáiini jclentke/és e.-ctén a harmadik is. Érdeklődők mielőbb jelöni kozzonók dr. Borsa igazgatónál, telefon Íl76.
— (Tiltott határátlépés)
Debán István bolicai legény, mint katonaköteles egyé" még 1042-hon átment Horvátországija, ahonnan ké-sőhh visszatért,- oxitttnl. ts ullevől nólkül. Dohiih ezt a kirueeanást később nieyim né telte. Kétreiidbeli tiltott liatóiAtk\'\'|w\'\'s miatt a nagykanizsai lörvéuyszi\'-k ÍÍUO ]tí>-i\\Xn p\'iiz-hi\'mttctésro Ítélte jogoróson,
(FIstolthuc-kloaztdB
CsákifirnyAtií
Csáktornya köisóff elöljáró*u\'wa a husróti ünnopekro 8000 kgi füsIíHt-hust oaztott ki. .
fNyaralík kRzílelm-zóse)
A nyaralásra utazók közAlelmezA-:^"\'Mek fontos kérdésónpn a Balatont Kgyesiilotok otó\\t>téÓgo már rógftb-Ih\'ü telt lepósokol a BIB utján ah-min aü irányban,\'hogy vt\'ígn; szabályozzák az ügyet. A lervfö bog-HÜrgösobb dolog ennek a proWójníU: mik- a megjoldtisa, mert minden nappal égetőbbé válik. KernéihetŐlí\'g mái napokon 1m>1üI megjelenik a/, erre vonatkozó hivatalos rendidet.
— lÖ2on a hanvéatt
Imrey Poronc honvéd üzent a í)!j7. tálK)iÍ]K)stáró! máreiue It). IccÜottol a Zalai Közlöny utján: üdvözletét küldi meiiyiistizonyíuink. Varga Nusinalt i* ódoaanyjának Nagykanizsára, rizv. (iráez tTozsofné és cHoládjának Kialtanizsára, édi»-apjának, Itnroy Lászlónak Nagykanizsára. Kéri mindnyájukon na aggódjanak .érte, egós/^ógós fa jól van.
— (Tavast: a Murakfízsten)
Muraközi hidóeitónk írja: A ío-vasz hirnökei, a fecskék, liusvót-liótfón megérkeztei; Murnkösbo. Ki-sobb csapatokban jöttök és tol kos rsirijiolés közlHíii foglalták el régi fészkeiket. Az idén éppen hóromi héttel később érkeztek, mint bivaly. \\" tavasz egyébként már visszavou-halalliinul itt van, mer! megkezdődött az almafák virágzása, sőt helyenként a japánbirs már teljes, jxunpájúbau virágzik.
— íÖnjívllk«-t.á*? nlkollnnal)
Farkas István balatonlolloi lakoft
i\'áigyilkossi\'níi szándékkal tömény iiiktginoldntol Ívott. Mire az orvosi seiíítség megérkezett; az erős méreg miir elvégezte munkáját, Farkas tnt-vái/ moghalt.
— (L-ese\'t a kocsiról, szörnyethalt)
^suppán József 17 óma csatári legénv az csporos-iiíábáiiós kocsiján ült. A lovak megvadultak, zíauppán sogitötti akart a kocsisnak, do egyensúlyát voszilvo, lezuhant n kocsiról, Knjmnyaala|)i törést szenvedett. Azonnal maghalt.
ZALAI KÖZLÖNY
Felhívás a kitértekhez
A na^j} \' \'inizsai szontforonerendí jajéban ia U.;:. .-lton, nyomatókpenii inlhjiv» miniti: \'!;at a római kától í-kau híreket, akik hí ... rl. 15. ly. ha \'»is>4 alá torkúinak, hogy át tó rendi irfaaontjutól fuggotióniil axonnal jjo-InrrSk.ozwiijok a^tJóbtwián, illatte mát >*JlsWa áUértufc a saját agvháauk-U..I. mart a jolehtkezes ólnuiluaztása l*j»nilyoa»bb könftkczmónyokkol jár.
SPORTÉLET
Vasárnap bajnoki mérkőzés nélkül marad Nagykanizsa
ak KVTR azabaduaixw lesz v« a űrnap és,ijjry a /,MNTK idogon pályán M»rr» kerülő bajnoki inérkő-zene miatt egyik kodyuác esajKitál M4U látluitja a - kanizsai közönség. 1\'ólmonoHiorm . utazik a \'AM N\'l\'h. atan sok nyőwílmi roinéjmyol. Qtt-aofiáUm ma minden csapat nagyon •ró*. Hozzátesszük, hogy IVilmo-aoslor legutóbb Dombóvárról, hozott «1 egy itohtot, igy mindonkóppen nagy játékerőt képviselnek Ilanniva-háromszög li\'lkn labda rugói. Toki illettel, hogy a bajnokságra döntő tmitiiaságii mérkőzésnek ígérkezik\'n l\'CKLH ÜA1NTK találkozó; nagy küzdoknat Ós egy gólarányu IVlmo imStor győzelmet várunk n méikő-zóstól.
a másik rangadó Pócsott lesz a I\'IVTC i<a a Kaposvári Turul között. Itt a luizai csapat az osólyesóbb; a köriitet többi usaTMtoi közül n l\'vbk KSHK, .Barcs Ilonvhád, N\'agyniányok Dombóvár, Buiion-. uaiiya t sáktiordya mérkózéeok lesz uok érdekesek. a .nemzeti bujnoksáji első* osztályában ít hnronoVáros JJebroeen, Kolozsvár -Kbktromoa, (huui)ia ¦ Tisza, Vaaua Nugvváuul, (\'arjait Szolnok, K i^ixsHt öalgótav jún, újvidék BBKKJtT. DiósgyÓ\'r
l\'jpust mórkózúöok kerülnek sorra.
Labdarugomórkőzós
a bombakárosultakórt
Vasárnap az MVTK szabadnapos és. engedélyt kért a szövetségtől, hogv a honi bak árosu link javára htr-voró mérkőzést rondozzon a honvéd-válogatóit közreműködésével.
Kiőniérkőzmíit I órakor a lovnnle vaiolatoti játszik az NVTIO II.vei.
a\'" nagy mérkőzés \' :t órakor kezdődik. Az NVTK Csondor ríósa, l\'Iaeükó Ikigenrjedei\', Németh, Kólnlvi Juhász. Iloth, Krifwli, Tura, Monatti öss^ál.lilásbiin ját-h/ik u kiiunó erőt ],,;p\\ isolo hunvéd-wdoguloll ellen.
Az NB 111 bajnokság állása
I NVTÉ 10 II 2 3 57:30 24
2 ZttNT8 Ifi 10 á 2 ól : 19 23
3 KTSE 16 IO 2 •t .46; 31 U
4. PVSK Iti 9 1 6 50:33 19
5 NSE 16 8 2 b 61;3« 1H
6. PBT< \'¦ 16 8 1 7 43:28 17
7. FJaZTfi 16 8 1 7 3i:4l 17
8 DVSE IS 6 ,1 H 45 :38 IS
y. Péimonsíór it). 6 3 7 3h:39 i5
1U. 3BTC 16 4 4 8 25:28 12
11. Barcs 15 4 1 U) 25.48 9
12. Zsolna 15 3 2 10 lh: 34 8
13 Uunyhád 16 2 1 13 III i 89 5
Robbanó rongybabákat dobtak le az angolszász repülők
Az országos légoltalmi pnraiu\'ö-nok.ság figyelmezteti . !i lakosságot, Imgy az angolszász ropülőgé|x>k robbanó szorkezelt\'d ellátott rongyhabá-kiil dohUik lo. A teng) babákon kívül valószínűleg egyéb robbanó szerkezettől ellátott tárgyak, játékszerek, használati eszközök ledobására is soi korülliot. A szülők figyelmez-
tessék gyormokeiket, hogy akármilyen rongybabát, vagy akármilyen más játékszert találnak, azokhoz hozzá no nyúljanak, bánom az ilyen játé-kazort vagy egyéb tárgyat azonnal Jelentsék a legközolelihi rendőrnők, csendőrnek, ragy légolbilnii közegnek,
Köszönetnyilvánítás.
M üit ii un jébarálaink é» ismerőseink, kik felejiHetetlen draiía jé férjen\'. Ottesapa, vflin leslvéiünh, segoni nk
Dr. Manna! Léaxla
tart. eajSauiloii, ukl, a\'iii(«
(emelésén megic.len6aüiikel vaty bármi mis unni--ü mülvsegci ;^.i"\'Miik bau uti/tOinl szívesek voltak, lógatják eiulon Is ii i:i - köszSnclilnk kl
li-jc/esel
A avéa«ol. o..Ud.
Nagykanizsa megyei vároa \' polgár mos torétól.
fiSI/lé. 1844. iaigy; Rizs vásárliu
Hirdetmény.
i\' í\'vl iipini\'. ka lolyainán mlniltn w láüból > í->, de ciakli egy személy az tp-illlel línomlbzlB»elvén>ek kőiül egy 0n>a-bot ilnt helyeit rizBre vállhat be. A beváltható eey daiaD limin\'-1ím t: tc i.. i fí í:-/l i)-. M. i .! .v rltfl kelt kli\'iiliál-iiim A ii/mt ikvAHoII ItnomllsiiBí\'kényeket a kerenkrddk a flnombizlfe b\'vál-ii.ni.ikui clkUIOnlUe tatluxn^k keielril ca clliániolnl Aiin.i^ ¦ ic«.i\'(i!dilyo A»i • ho^y egy csalidból lOfbca nr v.í.-.íidüi,, .- .m!< ii/ii, a K<:rv«k<¦ a fi\'itiinilHititclveny Irvágásán lelut még egy nyllvántarléit it köteletek vezetni a kuioígálái nap|i, a kíiioiKált i caalAdi aoiszáma tova-
InkhRl. ii.v.v. .i a e-i".\':\'! ii Igazaiványon ai ei»0 oldal nlsó, koCAáB ié«\'en a „llizt-Jeüjeli megkapta" jítltaü vi/íílntes Bor 0 o-- hOC«a|aba egy belUt kötelének iintiiv.il bílrnl, n\'h.gy oirkt \\. (ftbo tlz-letmn i«r \'\'1A1"\'\'!l ¦1 éK , sít a vevöl, aki1 ne-. * a Cjfllldl lap.á.i ni eiatltetl 0 OS HOC-
u..o.i i.. ii be van írva az ,i" belU, nem szabad rizzsel ídizolBSlnl A vevók a vá-¦árláakof \'i csaU\'U igazolványt kimutatni lart\'iznak. A váménéne Jogosul lik ugy juihalnak riiahci, hogy c. l.nl.xiV.ént 70 dkg Unom i>zU( btnoixilljlnflk vllé? T< iii Hi-l i Kinl-r.y utcai rakttráha s az el-Isniervcny tUenéöen a l i>-clUi.t.-.l hivatal il.\'.-viV-.-it;áii ui.iiviiiM ad iii-i* Nyoma-lekoian ligyelmezlciem a kcieakcdókct, hagy vámíwi raiWdoknsk ciikis rltsvá-s.ul.isi ni- ivitiiv ellentben sdhalnnk ki lííflt; h gy k\\ a v4ni&ilÓ, a cíilá\'ll igazolvány ciié odulának bal felió laikibaa van behva ¦ akit ea a rubrika vámnrlónek lUntet fel, llni)iiili--i l:/.Sv.\'ny r:lr:;, ÍJt-n nr itt knphtt rlifll, mcil ai Ilyen v*v\'> vagy a flnomli«il«zelvényhez vagy a kimutatóit couladi Igazolványhoz Megilim utsn jutott Miiuleu klszolgálítnál tehM elénfit n c^alátll lapról azt kell megállapítani, liit.\'V vamóiló e vagy icm az lllelénalád
Nagykanizsa, 1944. n pl Ilii -11. IW9 Polgármester
Köszönetnyilvánítás.
Mínalazaknak a jóbarétokuak és i\'-iiii.\'iL\'Mii.iii\'k, kik Iciejl.liűlcllen drága jé férjem, cdcaapü, tcalvír, npos, nagyapa és r«kon
PlaHffar JAnoai
Icmclésín tncgjelcnéstlkkcl vagybir-mi más aiédoa li.m>¦ lájdalmunkal enyhíteni iiíyckezlck, ezulon mondunk kösztnelcl.
Axv. Pfalffar JAnovné, fctánÍUhry éa bétáinál oaalád.
Nagykauu^aa megv<a varo* p*k>;ór monto réti,i.
TJruy : Cltndéri-\'égl fegyverhaszn*-
lati ]Og K1 [ C11 c ; /u ;c.
Hirdetmény.
A m. kir. B. M. Ur folyó évi áprtllt hó \'i iín a cseadóiaég lendklvtlli fegyverhaiz-iiAliill Jngának alkalinaiatai a ciendórség minődéit lerülelén (a vaio! tertlleién nem) a renüelet k\'ihhdeieiet kdvelé ö Odlk napiét kezdédö hatállyal - - ai egtsz orsiágia vonalkozó^in elrendelie.
Bzl azul a llgyelmeittfésael leüzeni közié, hogy azaal izemben, aki „Haboru idejcn vagy rendkivUli viszonyuk küzöll magát gyanússá lesi! ca a kmiváiia kl-eicglió válasz nclklll eliznlad", a csendőr legyvtrct használni kdklea.
ílj:y:nn\'/kidí tchot inindenkll, hogy a cnendfJr Icliióitláránik leltttkn legyen eleget, nthoxy im.i; -Vi életveszélynek legye kl.
Nagykanizsa, i<:m «prilla 12. un Polgármoster.
Nagykaniasa megyei várói pelgármas torétól.
TArgy: óz országgyűlési kép vlbolóvAlrtH.\'iAk névjegyzék tervezetének közszemlére létein.
Hirdetmóny*
A 288.200; 103b, B. M. BL. rendelet 17 t} I. bek. értelmében kö/htrró teszem áz alábbiakat:
Az 1938. évi 10, t.«. 38. §-Auak 3. pontjában, illetve a l<\'nthlvatkozett B. M. rendelet 17. szakusz 2. bek.-ben foglalt rendelkezések Kzerlnt a névjegyzék-tervezet egyik példányát Április 15 löl április 30-lg a városházán naponként reggel 8 órától dúl) 12 óráig kOzHzem-lére koll kitenni. !•\'./. Idő alatt a név-
Aprilís
13-16-ig
VÁROSI MOZGÓ csatormtö/
--vasárnapig
Április 17-én, hétfőn a titP- moziban.
Budapesttel egytdőben. — S. Sovány Mária Tavaszt láng otmü regénye filmen,
A BENEDEK-HÁZ \' 1
Főszereplők: Szörényi Éva, Somlay, Nayy I. UFA világhíradó napjaink eseményeiből. ¦ előadások kezdete: ?4, ?6 és ?8 árakor.
üríget-ultmanri Elek vsskereskedeséüen
»in-, rud- 6a patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválilmtók Á éíjbíIibI.
hofir- -íji:|uimU, gépszíji oftapágyfém én galyó*
Jegyzék-tervezetet a polgármester Aital Rljeltlt várOBl tlNztvIselÓ jalenlőtéhen (Rozgon)lu. 27. szánt ulntil bel\\lség-iíoii) mindenki megtekintheti én hét-koznHpokon d u. 2—fi éráig teillAaol-balja
A névji\'gyví\'k-tervezeti\'t nz Illetékes kir jAráNbtróhágnál Is m-g lehet tekinteni és nrról n inegAiispliutl dijai.Kr-mellett másolatot kérni.
A névjegyzék tervezet ellen a közüzemiért) tétel idaja aisit tek/olafáfcHtil lehet étid A lelsiólalásl Iránban. v*gy élÓHzévpl lehet etőterjfs\'leijl A lel-h7ó\'hiah ZalavArmegye kö/pontl Választ- \', manváhaz cloizendó és n váróul ikmté-htvatnlba (Városház, I. en-etat 5. az. ajtó) adandó be.
A néyjeiíyrék\'tervez»tbe történt jogo aulaOSn lulvólel mlott bármelyik vá-Ihszté, n kihagyás miatt áronban saak maga az érdekeli szólallnt lel.
A li-l.i/ \'¦inirtHt meg kuil Indokolni és a Irlh/diiilé egyúttal m^békelnl, IHolő-leg liemuintni kötfles a lelszólahi\'han i ir.nlnUíik Igazolására alknlinsK akirail bizonyítékait.
Annak, aki felszólalást akar el^ter-jeazlenl, iiilndr-ii hat/ság. közblvatnl. közhivatalnok, lelkész. n>l|vánoa jel-legd jntézménv egyeatlkt és alapítvány köteles hnladéktalaniil rrrj\'dólkezésr& becsálnnl nmidn/okat nz adutokat, mc ívok a iplHielalásban Whnvelt*k Igaio-IA«árí. sítlkségesek. (28H 200, II 38. II. M. az. r. 18. fi 4. bekezd)
A felszólalásokat benyújtónak bM ke/dvo mátuH hó 10 ig a fent inegji\'löit helyeo óe Idóben közszemlére kell kl t»nal. A telszflnlások luegteklmhetók. 0« leinssolhalók.
Nagyknnlzaii, 1044. aiárcliui 21. U24 Polgarmr-tt\'-r.
APBOaiEDETKSEK
ÁílM
Paplrazakmában (Jrlas óakereazteny rak. lArmunhéat ItOOpenRŐÓvadékkal, azonnali belépéire felveiz a Zalai Közlöny nyomdája,
YoHutoi vagy flalal aagédat lelvu^ Unger vaikereikedóa. 4
HSlQyfodrAaz-aagédnSl vagy síró-del lelveszek. Horváth Fó-ut 2. |23f.
ad Afl-VÉTEL
Teljesen felszereli aaxtalaB«*tialy
líeicndczése, némi anyaggal egyllit is eladó. Cím a kiadósan. . 1224
Nagyobb j*0uc«lirényl vennék, cím : Koisuth-tér 1. U9U
Egy uj íi«i-Ah[,At- eladó. Csengery-ut 31,, balra.
Egy 16 Magyar n. 138 $«. alad*. 1217^
Egy vadonatúj sUlyeaztóa Singer «arrA-gé|i, kél antik axakrény és egy Öregebb ¦MalongarnilMi\'a lialáleiet minti eladó. Ctm á k\'adóhlvalajban 1236
\'*"¦"(\' v-\' eladó. Megtekln.helé Rfkrctl-ul 49 V...K» litvfih 1220
Vtnnéfa tgy Jókaiban levo auláit tűzhelyet. Cini a kiadóhivatalban. I2.il:
EladO egy killlnó állapotban levo keki aubbony, kél sailonrladrág éa egy keki köpeny Marionnál, Kölaelu. 1. 1231
Uurüonya, valódi korai nyáii eizsa ea „F*1 taaaarl vatomng eiójegvez-hetó Zrinyt Mu. 22. Nafmám vagy (o-gatos munka csere, e lón y ben 1232
Egy Jókarban levé gyarntakkaoaf
elsdO. Attila-u 6. líta. 1233
Egy gy«rmak«gy és ruha eladó. Jó-ziel lőhercegut 56 1234
Mindennapi levckzüiból ösizcgyU|töu t4magb*ly«gat bétyeggytljlén eélokia m«g«aa»«k. tíarbarils, Zalai Közlőn) nerkíKtfiscge, naponia délután 6—7 ór* között. Ei a htrdrtía mlndlo érvénven
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „KhigaidsüArji H. T. Nagykaatiat\' Felelős kiadó: Zalai Károly Nyomatott
a „Külgazdasági H. T. Nagykanizaa\' nyomdájában NagykanlzAan Nyomdáért fele): Zalai Károly
60055646
rolada :
Bum! In huzat: Tábori pos\'a:......._.....
84, evf., 83. sz. , Npqykanizsa, 1944,április 14. péntek . , Ára 16 HlléW
ZALAI KÖZLÖNY
\'Ot I T IK A I
( «n kiadóhivatal. tfu-ui sum •ejd «¦ kiaHöhlvmalí lolf.trrn 7H. m.
nietos srerkesTtrt: Barbarity Lajos
KtóüaatW ára: egy hónapra * poneó 30) rita*,
negyedévre 12 oencé 40 flllor. KgyMazíim: hétkríznap 16flll ./onitwtnn 30 ftS-
Mintegy 50c halottja van az ujabb budapesti bombatámadésnak
A mai minisztertanács a munkás-kérdések kel foglalkozik
(lil\'l) A kormány tagjai Sztójay l)ócne miníaaterolnök elnöklőiével ¦misatorta nácara ültök össze és ¦tunkaakórdósokkul foglalkoztok. — Bnóba korült a szakszervezotok kór-•oso Ós a munkáskópzés rondozóso.
A líud, Tud. jolonti, hogy Pest vármegye" közigazgatási bizottságának ülóso vitéz Sági Józaot elnökletéről az ujabb bomba támad ásókkal foglalkozott. A támadásnak halottjai óa anyagi kárai vannak. A károsultakat a hatóságok elhelyezték
ós ók\'lmozósükrÓI gondoskodás történt. A tiszti főorvos közölto, hogy a bombatámadás kővotkoztóbon hozzávetőlegesen ÍJOO-an haltak mog és elpusztult ogy tüdőbotcg gondozó intézőt, egy száz ágyas idoiglonee. kórház, egy óvoda ór két gyógyszertár.
ja Kárpátok előterében és Bukovinában sikeresen fogjak fel a szoTJat-eNJk betörési kísérleteit
Barlini jelentés szerint a keleti kadszintór dóli részén pontosan azon a bolyon állanak a Imd müve Intek, ahol a német hadvezetőség azt megparancsolta, ugyanúgy az északi arcvonalon is parancs szerint tovább folynak a hadmüvolotok. A BZQTiot offenzíva a narvai ós kovoli vonalnál öaazoropiiant és azóta nem jutott egyotlon lépéssel Sem előre. a iiirnet hadászati\'elgondolá-tok tervszerűen kapcsolódnak egymásba és a német offenzíva tervszerűen fog bekövetkezni. Hat a. háború eddigi lefolyása ifi be bizonyította. Kzzol szombon a szovjot hadvozotőség terveinek ko-rossiülritolóhen egyet ismor: nyomást gyakorolni fölényben lövő cin-I "t és anyag tömogoivol s ha ez uom hozza meg a kívánt eredményt, akkor a nyomást egyszerűen egy
másik arcvonalra helyezi át\'.>Német részről készenlétben tartott páncélos kötelékekkel erősítik a fonyogotott arcvonalak helyzetét ós igv sikorül fölfogni a szovjet bötörésoit. -Minél szűkebbé vált n keleti hadműveleti terület, annál drösobb lett a pánoó-Iob csapatok bevetőse. Arra s kór désrO, hogyan alakul a szovjet további előnyomulása,
vájjon a szovjel főparancsnok" ság a Ihtna-deffára, vagy a Kárpátok felé helyezi-e a fó-st&yt, nem tudnak felviltígosi-Ulst adni, csupán annyit, hogy a szövetséges főparanesnoksag éppen ugy megvédelmezi a szövetséges területei, mint a német birodalmat. A Románia, ellőni botorén leküzdésére az elhárító had műveleteket Románia északkeleti részén fogják megkezdeni.
Jelentés a tegnapi magyarorsiági bombázásokról
(MTI) Csütörtökön a dí\'li órákban Magyarországot angolszász repülő\' lárruutáh érte. Több száz ellenséges bombázó fiánhidát és (iyört támad-iá, tnaj\'l két hullámlxin fiudapcst légiterében szórványosan bombázott. a saját és a szövetséges wdászgépS,\'< megtámadták és szétszórták az el\' féttsfyés kötelékeket. A légvédelmi t üzeméi/ hatásos tüzével súlyos károkat okozott az ellenségnek. Kddtg az ország területén ellenséges gép lezuhanását jelentették.
A Balaton éexakl vidékén 4a délnémet tar Ölet falatt tagnap 70 angalaaAax bombázót lelőttek
vadászok és a légelhárító tüzérség a Balaton északi részén és\' a déli nemül (erülel felelt löbb mini 711 nagy részi négymotoros bombázógépet lőttek le.
Légiriadó Londonban
Berlinből jelenti a Német Távirati Iroda, hogy a brit hírszolgálat jelentése szerint Londonban Icgnnp a kora reggeli órákban légi riadót rendellek el.
(NTI) Tegnap a déli órákban angolszász vadász- és J>omba-vetö gépek dóhiyugutj irányból mímel lentiéire repültek 1h;. A mímel vadász és elhárító kötelékek heves légi harcokban beh esátknztak az ellenséggel. Nagyobb csaták különösen araj-mmienti Praitkjurt környékén fejlődlek ki. Ivsznkatnerikai boitil>á/,ógépeknek a némcl ÓS magyar lerület fölé történt berepülése alkalmából a német
Elkeseredett küzdelem a Krlm-fólszigeten
Berlinből jelentik : Német és szövetséges csapatok heves harcban állnak a Krím félszigeten számbeli fölényben álló szovjet erőkkel. A küzdelem óráról órára elkeseredettebben folyik, A félsziget északi részén
harcoló csapatok a hátrább elkészített záróállásokra tánius\' kodva, súlyos veszteségei okoz. nuk a bolsevista csapatoknak, melyek szüntelen támadnak A félsziget keleti részén a némel hadvezetőség megkezdte az ol-
tani kötelékek tervszerű visszaviteléi. A szovjet a Kárpátok jelőterében több súlypontot igyekszik képezni. Eddig" .szovjet minden előretöréséi sikerült niegállilani. éppúgy, mini a szóviel másik vállalkozását .las-sytól északra és nyugatra. A nagy erővel indult szovjet lá-mndást Bukovina keleti részén sikerült meghiúsítani és a szovjet betörési kísérletet elreteszelni, Sztaniszlanlól keléire körülzártak és megsemmisítettek főbb szovjel harci csapatot: Kővel, Tamoppl és ííródy reteszállásai ellen továbbra is biábavalók ti szovjet eröloszilései. Köveinél ŐS íi„ódynál átkaroló jellegű támadások zajlottak le. amelyek a bolsevisták kttdnrcával végződtek.
Tarnopal, ffrotfy, Kowel iránya-bah fejlődik a \'rte\'met támadás
A szovjel hadvezetés szerdára teljesen beszüntette lúiniidásnil Oszlroviiál, Pieszkaunál és Nar-vánál, mivel a kél hét .óta tartó harcokban n szovjel csapatok leljesen .elvéreztek.
A Krím-félszigeten fokozott erővel támadnak a bel-* sevislák, A négy nap óta tartó erős küzdelem során a szovjet tengerészek behatollak a Kmni félszígelre. Ugynnnkkor ukrajnai csapatok biljuloltak a ssí-vnsi lerülelei) és » perekopt földszoroson.
Figyelemreméltó a Dnyeszlet-alsó folyásánál lévő hadszintér helyzéle, moly szoros összefüff-gésben áll Odessza kiürítésével. Itt \'i ,
a nemet hadsereg ujabb re-trszWláitt épített Ri. hogy igy megakadályozza n lin-nn ffeftd ctéMséi. Kiscneu, JiUtsy é,s- a Ttdárhágó irá nyáhan a szjáitfct megkísérelte ar áttörést, azonban lendületén támadással a lr~ rfdetet megtisztították n szoOfet rsdpttoklól.
A beállott fordulat hálása a Kárpátok előterében bontakozik majd ki. A német támadás Tar-nopnl. Wródy és Kővel irányában fejlődik, mivel .ez a. harci szakasz lesz a küzdelem sttfy-pontjji.
Svédország amerikHl jegyzéket kapott ii ker. skeeleiml kapcsolatok Ügyében
A Svéd Távirati Iroda tegnap) esle jolcntelte, hogy a külföldi sajtó ama közlései alapján, melyek szeriül az EgyeSnTl Államok diplomáciai lépésekéi tett bizonyos semleges államoknál, a tengclyállainokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatok megakadályozása lárgyában, kérdést iidézelI a külügviiiinis/.lérininhoz, ahol közelitek, hogy ii brit kővel jegyzéket nyújtóit át ¦a-\' svéd kormánynak a tengely államokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatai ügyében
A belső front hírei
A szolgálati idője betöltésévé) nyugalomba vonult Bliássy Sándor budapesti rendőrfőkapitányt a Ik>1-ügyinininzter febnontotfo és utódául Petrányi György főkapitány-helyettest, a vidéki rendőrség szombathelyi körzetének szemlélőjét nevezte ki. ,
A máreius lt>-én olrondelf gyülekezési tilalmat a belügyminiszter az ország egész területére föloldotta.
A zsidók személyjogii gyógyszertári jogosítványai június iló-án megszűnnek. Az engedélyes nélkül maradó gyógyszertárak élére hatósági vezető korul.
Megjelent a. rendelőt hivatalos lapban, amely
i tegnapi kimondja
a munkaközvetítés államosítását -.és intézkedik az állami munkaközvotiti> hivatal szervozeténok kiépitóeéról, a hivatalok elhelyezéséről, az ingyenes imigániminkaközvntitŐk jnog-szübtotéflérŐÍ. A foglalkozást közvetítő irodák engedélye december íll-én mogszíinik.
A hivatalos lap mai számn rendelőtől közöl ,mely szerint líerog, Ugocsa, Máramaros megyét, Szol-nok-Doboka, Kolozs, Maros-ToTda, í\'sik és Háromszék vármegyét, Ungvár, Kolozsvár és Maros vásár boly városokát haditorületnek nyilváni-tetták. A Kárpátalja kormány biztosa Tomcflányi Vilmos Pál, mig\' az or--dőlvi részek kormánybiztosa\' vitéz l\'hlyarik Hóin miniszteri osztályfőnök;
jrSAjjjAJ KOZLON*
KULCSLYUK MELLŐL
A HKlfCKU UK,
dr. I>dtlhyúuy-tSlrattuuuui I.t\'iíüfii) Körmendről szerdán délelőtt Nagykanizsára érkezett. nJio) !1 magas midégot ííaitlioa Gyula hercegi 01-dut, fogadta. A hercegi ura
dalom Ügyeiben folytattuk tárgya tásokut.
*
VITfiZ KÚLl/ZVAilY BKLA
ni. kit. ifzi^deö^ a Kormány/ó Ur a Magyut* Kiueiinend tiszti kűroazt-júvel tüntette ki. Nagykanizsa egész támulalma óióinmol értesül a loff-uia&tsubb kitüiiLctúlról, amely sokat próbált, hós katonának, keménykötésű magyarnak, németi tulajdonokkal felruházott ombornok juttatta a nialrvar katona-órdein bőven mog-bzo\'^iift elUmttrósét.
*
OH. SIMON GYOKOY
veszprémi luigyprépoetot Miud-azoiiry Jó/sef nu-gyéapüspők püsi>ö-ki hoijnökké kinevezte. l)r. Simon Ctorgy magas egyházi megbízatása-
uaC hiro osztatlan ürömét Solt széles tálában .különösen azujíban Nagykanizsán, ahol az áldott szívű, js-ten szive szerinti fój*ip jóságát bo-kati áldják hosszú uvok óta. A fó~ páa/tui- provikáriussá dr. lloss .Iá xanf kaposvári apáiét nevezte ki. *
KITÜNTET KtíKK A MAOKT-NAL Magyororazág Kóluéltóaáffu tior-lnányzója a m, kir. honvédelmi mi nisztor előterjesztésére u Iwnvédu lom\' erdőkében teljééi tett hjutznoa mur^áesagukórt Abzingvr Oyubi, Angyal rOrene, di. UarnabfW Kál mán\', BÓSZO Kálmán, Ovulay \'Ao\\ tán, Kubiiát lAszló, Fokkor Ernó nagykanizsai MAOltT-mérnököknek u polgári honvédelmi brunz érdem-kerosstot adományozta.
*
8&ÜCB FERENC
türjei körjegyző, tart. fóhadiuigj, a Niuiizjitvéuoltni Keieezt tulajdonosa, a szovjot elleni küzdelem bon teljesített szolgálataiért\'" Kormányzói Dicsérő Elismerésben ntexeaflll ha-d iszalagéi] a kardokkul.
*
ORBÁN JÓZSEF
volt kanizaai hitoktató, jelenleg kehidai plébános hosszú időt töltött a tavalyi súlyos téli harcok időjén az oroflz liaretúren. A hóa tábori-lólkész most kapta meg az 1. osztályé tüzkoresztot.
EGY MAOHT-CSALAU
poklája kívánkozik toll alá,
ha
névtelenül i*, személyi részébon c«nk a jó magyar szív által tudva. BgV Fiatni kanizsai MAOlí\'IMÍBztvi-w!ló ás felesége, akiknek gyerinokük iiincs, busvótl ötömet akartak szo-rtfeni valakinek és önmuguknak. Elmentok a Missziósházha, ahol kiválasztottak számukra eg\\ nagyon
szegény iiuoakát Ós a házaanái- a
gyermeket totótól talpig felruházta « húsvéti ünnepekre. A tett a legszebb szavalt helyeit is beszól, *
DR. DOMJAN GYULA
porlaki Ügyvéd, aki Nagykanizsáról telepedett le a lüktotó élotü muraközi járási székhelyen, felesébe
egészséges fiúgyermekkel ajándékozta meg.
SOMI,ESS MARTIKA
nagykanizsai klsloáhy, aki jelen -log a kolozsvári áll. gimiVuium VIII, osztályú növendéke, a magyar rádió iiodaJjni diák pályázatán dicsé-rcttien és könyvjutalomban rósze-sÖlt. Kis földűnk novét nomesak az újságokban olvastuk, hlüioró a rádió in olsugáro/.ta. haza, sliÓI a hírnek sokai) 111 ugor ültek.
BARDOB GYULA
keszthelyi községi tanító, c*pr-készjKtraiK\'Biiok aNom akartain lopni* c, csorkész-színdarabja e hó folyamán könyvalakban is mogio-lenik a (Verkész-sziiijNid Könyvtára kiadásábaq, A darabot lU-\'iU-biui KeBztholyou mutatták be nagy sikerrel.
I.AKA1HJS L. ISTVÁN,
a Csáktornyái kir. adóhivatal II. oszt. Állampénztár! tisztje félévi liarctóri azolgálat után újból olfog-lulta polgári állását.
Mpoédnlákal és robbanó Játékokat dobálnak le as. tileiMéges rapUAgépik
SeakI m uyaljea 1 loiofcott dolgokhoz - i röpcédulákat ke kelt ítaelgállata!
eixk a bnrhár ífeg>rerei< |e*-
ttímzök ellenségeinkre, de nein fogunk eltántoritani senkit
A napokban Zalft területű ÍVs tett is járt ellenséges repülógó-pek röpcédulákat dobáltak le 11 megye egyes (crületcíti.
A Szonjszed Soinogybun rob-buiin nnvuggnl töltőit gyennek-osörgöt tilláit()kt xv/. ország .sok vidékén pedig e-gvéb gyennuk-játékokat, lóltótollat ós hasonlót, amelyek inintl i"ol>lVanlak ablnin u pillanatban, amint valaki hozzájuk ityulé
A minden emberi érzésből ki vetkozötl liadvlsolósii módnak
magyar nóp köróbül attól a nm-gyar kötelességtől, amivel nagy. nómel fogyvcnáVsnink oldalán ToUiatjuk a .küzdeluwt a hazánkért, uz óletüukórl. Az ofajta • fcgyvei-ek- csak arra jók, hogy még élszálilábbá tegyók a magyar dacol, itlÓg keWiÓltyebbé ;i magyar öklöt, még acélosubh-j a niagyar hűségei a német szü-vfdségbeji.
Egy 12 éves kislány kezeken fetrpbbant a „tztp k#k-piros* csflrgi
A kis somogyi közsóg. Huj-más határában Magyar Rüzlkn 12 éves kislány bátyjával egy üti segilell szüleinek a vetési munkáknál Kközben a gyermek egy csörgői találl a mezöu. Örömmel kapóit a kék és piros szinü. szép jálék után ós már jóideje jálszadozotl vele. amikor az az arasznyi jálék nyelén alul háromsoros vékony drótot f(S ilezetl lel. Amint ezt huzigálni kezdte, a csörgő a kezében felrobban! A kislány olveszHeltc egyik szemevilágál. a robbanás leszakította az ujjait és a kél lábán is tenyérnvt .sebekot ütött. A kaposvári közkórházban ánol-ják.
A levegő angolszász kalózai (| elérték céljukat: nyomorékká tellek cg)- gyermeket.., ~ \\ Felhívás
A nagykanizsai rendfirkájM-* lányság felhivja a közönséget, hogy aki az ellenséges repülőgépekről ledobott röpcédulál Ift-lál. azl azonnal szolgáltassa be a város területén 11 remlörknpi-lányságon fi. cm. 37.\\ vidéken |)cdig a csendőrségen.
A bárhol találl és fellehelőo.n repülőgépről ledobott játékszerekhez, használuti tárgyakhoz ne nyúljon, huucm a belv jjjojx-los meiíj<:Iölésévvl tegyen árról uzoiuuil jelenlésl a balóságnak.
Csak a kábára nlán három évvel lelet kénl az elllolek hoHláayllváiHásal
f
lía valaki a háború folyamán, vagy azzal k;i|>csoI.itos es<-mények Következtében tűnik el Ugy, liogy nem érkezik róla liir a háboru befejezésétől számított bárom év dlellével, a hoz-zátarlozöi kérhetik a hólltányil-vánilási eljárás lue.gindilásál Az ilyen eljárás midkivüli és a járásbíróság illetékes benne. (Szemben a rendes holttá nyilvánítási eljárással, tunely stá-tusper és a törvényszék hatáskörébe tartozik.)
Az ilyen ügyekben nem kötelező az ügyvédi képviselet. A járásbíróságon jegyzőkönyvbe is mondhatja a .kérelmet annak előterjesztője, .Mindig az a já-
Aprílis
13- 16-ig
VÁROSI MOZGÓ csütörtöktől
„.____...........—_ vasárnapig
Április 17-én, hétfőn a fiáP moziban.
Budapesttel egyidőben. — S. Sovány Márta Tavaszi láng oimü regénye filmen
A BEMEDEK-HÁZ^\'
Főszereplők: Szörényi Éva, Somlay, Nayy Z.
UFÁ vildghtradó napjaink eseményeiből,
gjőaddsok kezdete: L4. ^5 és $8 órakor.
rásbiróság illetékes, amelyiknek területén a hitllláuyilViVnttóndó utoljára lakott.
A rendes, tehát nem \'háborús holttányilvánilást az illetékes királyi törvényszéktől kell kérni.
Rendes eljárással holttá nyilvánítani azt lehel, akinek szülelése óta 80 év eltelt és hn attól az évtől számítva, amikor még éleiben volt, tehát amikor utoljára látták, Uz év óta már nem tudnak róla semmit. Olyan egyént, akinek születése óta 70 év\'lfml el, holttá lehet nyilvánítani az esetben, ha már legalább 5 év óta nyomtalanul ellünt és senki sem tudja hová leli. Olyanokai is lehet liolltányilvánílani, akík igazoltan komoly életveszedelemben forogtuk (hajótörés, slb.) és e veszélytől, illetve tllünéslöl számilva már legalább 3 év ehnulotl. Az ilyen ügyekben a törvényszék állít-pilja meg a halál vélelmei, amelyei az anyaköuyvvc/.etövei is közölnek.
Az jlélel tulajdonképpen véget vet az ellünt, illetve a hólt1 lé,nyilvánítóit házasságnak, lehelövé leszi uláima az öröklést, slb. A háborús eltűnésekkel kapcsolatban a járásbíróság nem
ítéletet, hanem végzést hoz, amelyet ugyancsak feljegyeznek a/, anyakönyvben. Hu érdeke! sért akár a törvényszék, akár a jó-rásbiróság holttáuyrvánilásti|(v. lete, illetve végzése, akkor jog orvosláifcil lettet élni a táblánál, illetve a törvényszéknél. Az. el\' tűntek holllányjlvánilását tulajdonképpen mindenki kérheti, akíl valamilyen jogi vonalW zásban érint az eltűnt halála. Ilyen elsősorban a házastárs és Az örökös.
Az eljárásnál be kell nyujlaai az, illetékes bírósághoz a holí-tányilvánitandó szülelési anyakönyvi kivonatát, esetleg más időpontját, valamint az életbealél utolsó időpontját tanukkiai és iaás. esetleg rendfelkezésre álla bizonyítékokkal
K holltányilváiiitásról hozatt végzés vagy ítélet védelmet 1 ad. Ha aztán mégis előkerül az illető, szóval kétségtelenül kiderül róla, hogy neift halt meg, ez az eljárás «mmívé válik és beáll n régi magánjogi helyztel. A feljegyzést bírósági eljárjKsal törlik az anyakönyvből.
mrjzi
A Benedek-ház
A komoly igényű darab ay,t a .kérdéat votl fel, hogy a szülék és n nagyszülők haragja, viszálykodása akadály-e a gyornwlck taUTke-zásának, vagy azok azeisiimének? A megolditB a film erkölcsik« tiszta Lógkórébon az, liogy az étrxizodiw harag nem akudátva annak, h(.v>\\ unokák boldoffok lehessenek. A nt-(?ynnl lehet örökő.lni, a h;n jr\'iI azonban nein. A rí\'^i haragnak indító okait az utód már nem őrzi át.
RaznjvétletVül egy másik probléma is végig vonul a filmen. Ez u. niagyar rögnek formáló én mcgkólá ereje. Ezeréves multunk, izáó ruuu sza\'rototüilk .kézzel fogható ofjwnji-téka a magsat föld. Eiót, hálni, makaesaáeig tnonó szívós kítartásl a földünktől tanulunk, mely iramunkra nemcsak ékttet, hanem bol-dogaágöt is Jelent. A magyar fölei az a hiztos rév, ahol az ujn\'ik és az unokák találkoznak é« ogyvétomá-nyeti vannak.
A nagy filmdrámák seéles por-Bj»ktiválával induló darab feszűlt-flégót végig meg tudta tartani. Az Ólét dülxirgó ritmusa éaznwétltyntl olvadt az ögyofl Hzoit>nekhc. Ha * HzinéjHzt a szó müvéuzetóiMik rpon*\'-, juk, mely az illotó művész haláláig törjed, u\'gy a film egy külön hivatást is toljosit. Somlaynak a makacs örog tekintetese olyan kimagasló alkotás, különösen a haldoklási jeli\'--nőtökben, ami mogérdenili. hoiíy múzeumba, kerüljön. Ezt végzi el ;i film a jelet) paotlmn. Sonilny t\'1\'-iesitmónye egy művészpálya t/itofo-kát jolenti áíölésbén éa átórBóaboii-
A műgond, a masterséges Iwáliibia hidegsége toljesen hiányzik 0 darab-höl. Ezt elűzi n jójókony napfény, mely nomcaak a tájakat és a fehér-falu házakat, hanem 11 szoieplők lelkét is megaranyozza.
Mi velódhet fel még a kritikus lolkóben? llotry régi, vagy uj »^ alájiötipt? A jelen osotbon ez \'telje-son mellékes, mert a régi ötletek is friss zotnánecal vannak bovonra. Az izmosodó magyar filmgyártás ezzel a darabjával nemcsak szórakoztat, hanem állásfoglalásra is kénsszerít.
O\'j)
A OOzVFDKDO nyitva van cegeei 7 órától eate 6 óráig. (Hétfő, seorda. péntek délután óa kedden ogóa» uau uőknok.) Telofon: 660.
ipa
Adakozzunk a bambakárosultaknak I
Uilei aioMkyt tc.*á»blt éf nyögte* a Zalai Röxlüay
homakbárosuHjaínk száma, ., v:ui(ló) módon hajléktalannátcl{ magyar családok szánta az ulwl-ső Kél nap és éjszaka mugszu-porodott. Di- megkeményeíleti még jobban a magyar lélek |S és mőgncélosodatl minden sziv-lien u szent elhatározás ; inkább a romokon élők sorsát, gyászéi, sszen védését vállal juk egy időre, semmint örökre e.lve->/ilsuk magyar házén kai, benne a magyar életet, gyermekeink jövőjét és a magvai\' szó becsületét!
A megpróbáltatások idején magyar kötelesség segíteni egy-utason. Épnek jegyében indult meg a gyüjté.s bmnbakárosult-iaink segélyezésére. Mindenkihez szól a kérő szó, mindenki idjon, adluit, mindenki hoz-
zon áldozatit, aki tagja a szenvedések közepette sorsáért küzdő magyar Közösségnek,
A Zalai Közlöny szerkesztőségi- minden adományt ehclyiitl nvngláz és rendeltetési helyére juttat.
Ujabb adományok:
KddiBl «m]té#ünk Qoidarj RrnVInr* F*ntŐH Ferenc Mik A Qyula Kiss Laexló III- (rima. Krlalaly-ecetgyár Benéz* Gyula Tóth Bfilánft Koller Uer*flne Mihályka Éva •lewock Jnha dr. Lflke Emllné dr Kubanyi Érné WellAk JozmI
Brauner Lajos ____
P
1BS7.36 St.-tO-IO.— *>.-100.-r 5-5.-5.-
!§:=
10.— *>.-
•».-
.10.-
BefejBzödtek az egyetemek II félévének eltiatfásai
A hivatalos lap tegnapi számé a vallás- ós közoktatásügyi mi-ni.s/.ler rendeletéi közli, az egyetemi előadások befejezéséről A nendelel szerint azelőadásokáprilis 1 3-án fejeződnek l>c, .kivéve u műegyetem műszaki karának IV évfolyamán tmlandó előadásokat, amelyek május 17. napján érnek véget.
A rendelői hatálya kiterjed » iogakadömiákra és más főiskolákra, ellenben nem vonatkozik a imtudományi főiskolákra (azu
ihináriumokra ós teológiákra), valaminl a/ egyházi hatóság alali allo tanárképző főiskolákra. A rendeli-l biztosítja a .kötelező kollok\\imnok, vizsgák és szigorlatok megfelelő rebonyo-litásál és iwmdoskodik arról is. iiogv az ebit h-ndó. nem kötelező lioire.kviutii\'d, miatt a hnllgató-sáeot a tar. lijkedvezmény további élvezetében hátrány ne érje A leokekőnyvek lezárása a rendelet ngy.szerüsilott eljárást állapít meg. \'
Ellenséges replllögép lépfegyvirgolyőjasziventalálta Varjú Jezsef keszthelyi bírósági végrehajtót
Tapolca, április 14 ¦ Viidúűttópk jelönit ) Tragikus mollon hull meg Varjú Só-/.sei\' keszthelyi kir. járásbirósági végrehajtó. Varjú a keszthelyi leendők mei let i a perlaki és tapolcai végrehajtó ügyeket is vezette. Ebben a minőségben tartózkodott tegnap Tapolcán, ahol a járásbirósági épületben levő irodájában végezte munkájúi. Kközben tortóni, hogy megszólaltak a szirénák és mindenki az óvóhelyre futott, Varjú azonban sürgős dolgára való te-Icintettcl fennmaradt irodájá-
ban. Az eltenséges gtipek Tapol-en feleli búztak el Az ellensé-i\'os gépekből egy ellenséges gép-íeeyVor golyója szjven találta az ablakon keresztül Varja Józseféi, aki holtan esel tössze. Haláláról mn órtesítcllék « keszthelyi járásbirósági elnököt, aki viszont a nagykanizsai törvényszék elnökének telefonon jelenlétté
Az eset nagy megdőbl>onésl keltett incgveszerte Varjú József keszthelyi végrehajtó a háborús időknek első |>blgári hősi haloltja /abiban
Uj eljárással restaurálják a műemlékeket Németországban
A Óráéban niüködó Országos Restauráló Intézet vozotójo a napokban sugalmazott olsÓizbon ogy toljosség-
Sfo] modem eljárást egy iniininlek < \'ostaurájásakor. A restaurál ás rn izoruló műtárgyon ogy u XIV. szádadból származó erősen mogsórűlt képen a hiányzó részt nem uj festékkel pótolta, hiuiom az eredeti irtán azonos színárnyalatban készült iüUrtohláppal fedte bo s ozt finom ítéltükkel orősitotto az eredetihez, Kz az ujazorii oljárás azáltal, hogy i hiányzó szilieket nem rakja rá •gyszor\'üen a kép sérült rőözöii\'p s ilyenformán nem hamisítja illeg
önké nf ele nitt is ;iz eredeti mfialko-tást, annak B kegyeletes magnlnr-táannk -.amellyel a módom rostau-rátor régi remekművekhez hozzányúl. Kzzol az el janissal lehetségessé vált nngyértóKü kéjiek restau-riiláaii iigy, hogy alkalomudhiu, pl, ha az uj tulajdonos nem vet iiutvt a sérült részek végleges holyreálli-tására, a restaurált helyek könnyűszerrel eltávolíthatók. A nagyszerűen bevált első kÍBérlet a sérült részleteknek a mogtévosztösig hü kiigazítását oirdmónyezte**s úttörő újítást jelent a műemlékek restaurálása torén. t.MNK)
tarjan-palcsics
textilipari 4& kereskedelmi vct\'lalat Nagykanizsa.
<3yár: Magyar-u. 86. Telefon ; 3-44.
Városi föüzlet: Fő-ui 14. (L/sö Magyar Biztos/tó Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
Egy német haditudósító tapasztalatai Magyarországon
Angol légi terroniatak a Balatonban
(tlerm&itn Qlas*r haditudósító riportja) habár hetek óta alig van egy Kua> vagy éjszaka légiriadó néUtüL SaM
Keszthely, április U Szirénák sikoltoznak az estélte. Pár pillanat alatt megváltozik a Balaton déli sarkában fekvő, kedves és híroe kis fürdőliolv megHzokott képe. Az utcai vib\'igttáS kialszik. A vondóglóbon a primás nóta közben hagyja abba a játékot. A nagy terem csillárait kioltják. Csak ogyos fali lámjiák égnek tovább. Kzeknok ^ fóuyo nem ér messzin*, ugy hogy a gyorsan távozó rendégek kis zsob-lámpák fényénél szán tolnak a fŐur-rál. A társamig, amolylH\'ii a mi katonáink magyar bajtársakkal és helybeli polgári yendégokkel ültek együtt, felbomlik. A oiyilok siotnok haza, n katonák n légiriadó alatt kijelölt helyeikre. Pár porc múlva a Különben élénk forgalmú utcákon égj lélek setö tátbiitó. Csak a bá-zaWból hallatszanák ki a csöndbe n légoltalmi őrségek léptei.
A magyar nép \'légoltalmi fegvol-niozcitsóge csodálatraméltó. Változatlanul nyugodt ÓS kemény mnradt,
„LMuhant németek?"
Már több mint két órája tart a riadó, amikor hirtelen nagy eobee-séguel bekanyarodik n főtórro egy moterkorékpár. A fiatal levenle-mo1 tonjs megáll uz elsó nómot katona nlótl óh izgatottan megszólítja. Miut-)iögy nem órtik egymás nvelvét, ogyil\'tt bomonnok a logközoloboi házba, mert errofoló nincs ház, nhol ne akadna egy\' magyar, aki neme lül tud. Kziilfiil Mihály, egy gazdasági akadémiai hallgató a tolmács.
Kgy repülőgép zuhant a Balatonba, nem messze innét, négy kilo méteire, de fÖbbszóz méU\'riti a part-
mi fény nem nzürödik ki á lakáwnk
elsötétített ablakain. A lakásokhoa mindenütt, a Ingkisohh fab-akbon ia, kádak vízzel, ládák homokkal állnuk készenléttx\\n. Kófizon vannak az óvóhely csomagok és sok kortbon a védőárkok. Bár a magyar nép leginkább még csak hallomátd>ól jpmerí a légibábom bor/, al mail-, iné^fseia hanyagolja el a lógolbdmi, mvezk»-déseket, mert tudja, hogy az amori kai vagy angol U»rror ma rngy |iel nap, rngy bármely napon az ó ott hónaikat ia céllva veheti. A komoly súg és nvugalom, ámÍvoi a magyar nép mindén légiriadó alkalmává] a« előrelátás szabályait vógitdmitjib, nem a bekÖTelki\'zőtól való félelemben bili magyarázatát, hanem sok-knl inkább annak az eltuitánxiott-mignak kifejn/(iji>, amivel a TrHaAiy-"oek, ha az bekövetkeznék, Bzenibe-\'nézne.
— ,Nam I Angolák I"
tói. A repülőgép le;;.nyu\'-pe dip- wa
fÓnywlokkel kér wgiuv\'y-\'t A nómet katona\'első kérdése, begy nén»*-» :i repülőgép, nem is nzoruf tntmá-cmilásni. A »doutscl)« s/ót mindea magyar ismeri. Azon nyouibun ii-laszot a levente: Nem! Ilrít! Bzf meg n német érti inog accanai. A leventének nincs semmi bi zonyitéka arra, hogy valóhnn angol ioj)ülóg»\'ipról van szó, de a imigyur irjusá« győzelmi hite beszél I^Jóla. Kz a bit mondatja vele meggyőz* déssol, hogy az ogyes légiharcbaa toioritet) gep csak oÜenséges lehet.
Az uszó oópkooai a Baiateli hullámaiban
Kiadó! - süvólt bele a táv-. iK-szélókéflzülőklie,
ItiadÓ! adja tovább u jelentési az őrszem az őrnzáxiad BxjUlusá jól a legközelebbi német purnncö-noltsáffhoz. Az azonnali, Iwrtoljoaabb bóvotesi kószonlótro szóló hiváat jól ismerik a vaskorosztee, közídhaicjnl-vóliyea, keletiéiről emlteroink. Csuk
l>orcokig tart, amig ácóJsisakban gé]iptiskákk;il elfoglalják helyeiket a szánizon és vízen járni \' tudó »kótőlttl« gópjárinübün. még senki sem tudja, iní következik. I\'anuics-nokuk kiadja az utasításokat az al-píiiaiK\'snokokuak, azok etuhereiknek. Közvetlen eziltiín felzng az indulás zujii a község sötét utcáin. Ibuna-rosan rákanyarodnak n FíftlatÓtdíoz vozető Országútra.
A goromba é.i/;ikkeleti szél a csontokig hatol és a jcirt fölé sodorja a Malidon hullámait. A jár-
művök ogy része visszamarad, * pártról biztositanak tóppiiskj\'ikkid, miulátf fi többi ázóthuzotl haivi alakú latban folytatja útját a vÍzben. A kerekek ritol csakhamar elnnzik a talaj éi u földön robogó BÓpkocHi-bél ogyuzorre nszó mótoresonnk losz, Alig hatol át az uszó autó [u \\i hujóludyi\'t nyiljU\'i parti nádsww Íven, fölcsap a viz a nzólíogó QvvgE.. A kocsi-cHÓnnk orra mélyen hukik a hullámokba. A fénvszórók viliún\'i-bati moszatzöldos Balaton-riz ludxit ver R kocái falán úm\'mindkétfelől folesít|mFwlik a Ix-nnülőkre. A szíri-fogó törlőkarja már rógon nem győzi törölni a vizet, a vezető csak fel állva, a szélfogó felett tud tájékozódni. A partok eltűnnek oz éj-szAkn HÖbétjénen: .Már csak a repülök vészjelei nyojtanák olykor cfry-ogy irány pontot a tajtékzó viaon. ]h< az ubz.ó autók biztosan folytatják utjukal,
. (Attak, mint az ördaiök"
Oldalt élűre egvszorcsak folbuk- , Utn maradlak kannak a sötétből ogv bossziim-
nvult, sötétszürke rónulógéptörzSiiok alig kiemelkedő körvonalai: — megvan a keresett repülőgép, ogv két
motoros Kllingum bombázó. Még a gép derekúnak ogy réhze és a jobb szárny emelkedik ki a vízből a motoron HzétlÓtt légcsavarral. A kékvörös jelzés bizonyság: angolok. A gép Hzornélvzotc dideregve gubbaszt tovaglóüfóslxm » törzsön és felveszi őket ogy időközben odaér-\' kezelt magyar mütoroaóiiuk. Négy cmlier, kei tő közülük sebesült. Az ölödikot,\' a |)ilótát holtan halásszák ki ii liullámok közül.
Iliiiniu osan <itl guggolnak uz úlot-
motorcsónuk bel-sojónok inolegóben. látón tudja, leítyjk sem látszik katonának. A hidegtől reszketni, jajiuitvu és nvög-delvc, egyáltalán nem férfiakra \'emlékeztető módon szoronganak, tel-Vjesen átózva, a kis meleg helyen, szemükben, amelyek röviddel azelőtt még célokat kerestek lludiip.\'st la-kOssága és csidádi otthonai között, ott "van még a bulálféle.lein.
— .Minden jól ment, mondják iiniig egyszorro lövedékek és szilánkok jégesőjébe kerültünk. Mint az ördögök, ugy lőttek ránk óh ,.. vége volt.-
Bjry lomondó kézmozdubii elmondja « többit...
A gyilkosok méité olmborái
A náluk talált iratok közt volt ogy lovélozólapszorü nvomtalviiny, angol birodalmi címerrel és a következő arab é;s angol nyelvű szöveggel:
j>MÍnden nrnb néphez! Üdvözlet és \'béke völetók* Kunok az Írásnak a tulajdonosa angol tiszt és minden arab barátja. Halljatok vele jól, é>Y-
játok niprf kel lomét lonségoklób adjatok néki enni, inni, segítsétek elérnie a legközelebbi angol katonai
állomást és bőkezű jutalmat fogtok kapni. Héko ós Isten kegyel ino legyen veletek 1«
Amig uz angolnak jól megy, addig uz északoinorikai gyilkosok társasa-
ZALAIKÖZLÖNY
tM4. április U
pinák őzök u mólbö oimhorai nyugodtan üfíik szégyenteljes ntceior»é-güket, vódtolonok, asszonyok, gvnr-aiekek öldöklését, uanylomok. kór-
ÜÚ.iak plWZtltiís\'iU. IV\' Ilii !18 ö hó-
reateo megy u játék, ükkor ..jkukúu ¦dalon... béku... kcgyokstiK an-rokkal nyöszörögnek segítségért. \\Sseiu forgató képmutatás....
hírek
Naptár. Aprillt 4 pintek, >al, Róin
hmtln vt HrotwUi* Tibor
fijiati gyógyszer tar i ügyelőt: Ma a Maria pyógysKortár Kíraly-u. 40.
Kinkaimafui oltani •ryWVafth tár kllsntlrt t\'u\\«;«to» g/oliíiilafot T*rl
Maghalt a hazáért
Kuthy István, sümegi származású ropülííürniíister Budu-pesl bombázása alknl/nával kö-tdkissógéiiok teljesítése közben hősi kulóll balt. A/, alig 25 éves repülő az ellenség üldözésében vett részi és a harc közl>en meg-\' sérült géppel kényszerleszállást végzett. A sikeres leszállás ulán az angolszászok gépfegyvert űzzél árasztották el ós számos golyóiéi megsebesítve halt meg a bdysziiieti.__
— (A gvernirfcjntpxó-nfthnnbnni
n tanítást felsóbli engedőiből folytatom. Jnei Tűnte, (:\')
— Üzen a homvéd)
11 orrúth Kálmán honvéd üzeni az fc\\ ÜfíH. tálxaá]M)sla szántról április 5. kulettúl szülőinek Nagykanizsára éra /ngfild Ilonkának Qyékó-¦yosre, hogy no aggód jaiuik* jól van, csak nz időjárás vléwptógsA-gutval koll sokat birkózni. Szorotot-tel csókolja szüleit én a kis szóko Ilikét, Modrovics Józwf honvéd a (\'. 1(15. táhoriposta számról üzeni április !í. kötettel édesanyjának, fo-Icsétgénok, nóvérénok és .barátainak NiUTykaiüzsái-a, hogy jól van> semmi haja éa kéri, sokai Írjanak. Ugyanezen u tábörilapoh Üzonjaok a következek: Bogár Károly Nagykani-zHám szüleinek, foloségénok, imnu-róaöihek, Cziírí Istváii Nogvkani-zsara Néhiellr János koreantúrósoknak, Morgonstein Kottmc Magykait imára feleségének, gyermekeinek, szüjoinok, KáloVics József Nagykanizsám szüleinek, hogy mind jól vártnak, semmi, bájuk.
TítMDuciskoinsitk figyelmébe) A nagykanizsai iparos és keres-kodótanonoiskola fia és leánytanulói a náluk lévő tankönyveket uz iskola aliisztjénél haladéktalanul Bzolgál-tusaék\'be. Igazgatóság. 1 (:)
— (Cgy nap b.it>"-eti krónlkáju) Hossz szomszédság török átok,
erősíthette meg líorsos Jánosáé II éves eszterognyei lakos, aki \'összeszólalkozott ogyík szamszédjával, az a vita bővében kisfojszét kapott és azzal fölhasította uz asszony combját,. ugy hogy a montóknek kelleti beszállítani a közkórháziul..-— Bobén József 50 éves somógvszoilt-miklósi földműves hazafelé bujtott, amikor egy zökkenőnél \'leesett a szekérről \'és ;i koi-ek >k keresztül mentek\'1; rajla. líeszállilották u nagykanizsai körházba, Méhes Margit b óvos\' iiag^ynVsei leányka otthon pajtásaival játszadozott. Közhon fölmászott Ögy kazalra, leesett és karját törte. Beszállították a ki/kórházba. — Oparnioza Ágnes, egy kanizsai mozdonyvezető 2 óves kv\'mykája lakásukon véletlenül egy forrovizee odénybo ült, sulvosatt ösz-szoégotte magát. A menték a kórház sebészeti osztályára szállították. - (Pacsal csendélet)
Már tárgyalta u nagykanizsai törvényszék Ékes (láborné pacaai asszony 6a veje, Ossskó József ügyét, amelybon most hoztak ítólolet. ttsz-kó, amikor anyósa kiadta az útját,
N\'ogykánoniakra költözött a lestvé-rólioz. Később a két fivér visszament PnesáVa, hogy elvigyék Oszkó holmiját. Köztien közelliarcia került a sor vő ós anyós közölt. .fikesnó azután bezárta a lakást, de\'iamlnt eltávozott, Oszkóók benyomták az ajtót ós mégis elvitték a holmikat. A törvényszék Oszkó Józsefet ü0 pengő pénzbüntetésre ítélte. - (Féldalattl alkezökacsik Nénetwrszégliae)
Több fclsószijéziai bányavállalat nandszorosen. látja el ;t tárnákban dolgozó munkásait meleg, étollol. E célból átalakított szállitőkocaikon jókora, 23 ;í0 literes tartályokban melecr obédot vagy vacsorát oreazto-nók lo moghatáiezott időben a tárnák olyan részeibe, umelyoknt ti Iont dolgozó bánvószok \' könnyűszerrel elérhetnek. \'Tányérokról ás oVóess-kőzőkről, hevenyészett asztalukról és padokról természetesen az ilzomok gondoskodnak a földalatti étkezö-líolyökon. Ilymódoii a bányászok munka Vözlsm minden nap juthatnak meleg ételhez. Alsósziléziai bá-nyatelejieken « vájárok az esti turnus végén is meleg táplálókot kapnak, amelyet a bánván kívül, a kantinokban szolgálna); fel. Más bányaüzemek ugynoyozott eg\\ szénié-Ives éted tartályok*1 segítségévéi gondoskodnak arról, hogy minden alkalmazottjuk a fold mélyében is naponta fogyaszthasson meleg dut-det rogy vacsorát. (AJNK)
7.207/1944. Tárgy: A város kfl;«nsít-é-nek tájíkoztalAaa lígtríadé\' csotere.
Hirdetmény.
Tudomására liozom a város közönségének, hogy légvódolmi riadó esetén u város különbőaő részein, nyilvános óvóhelyek állnak rendelkezésre a közönség részére. tOzek a nvilvános óvóból vek a következők:
I. A Ilortbv .MiklÓB-uton a plébánia kortben fedett árokóvóhely kfl-i\'ülhelül 700 szemelv részért). JSe-járal u cinktóriimi felöli kerti ka-.\' pun.
2: Az Krzsébot-téren a piac háta-mögötti kort ben nyitott árokóvóhely kh. 800 személy részére.
!í. Az Erzsébet-tői 21. az. ház udvarában, az udvari épület pincéjében \'?00 személy részére.
4. A Fó-uton a városháza pincéje bon 100 személy részére. Bejárat u Horthy Miklós-uti kapun. Lejárat a hatósági pincelojárut melletti áljárókapun.
ő. A Horthy Miklós-ut 2. uz. alatti ház píncójélxm 100 személy résíéro. lejárat a kapu alatt jobbra.
i>. Sugár-nton a gimnázium épületben az udvari tanépület pincéjében 1100 személy részére.
7. Ugyanitt "az udvarban fi-dőlt árokóvóhely 100 szemelv részérő.
8. Sugár-uton a leányi íceiun épü-lotólxíii az udvarban fedett árokóvó-holv 150 személv részére.
9. A Rozgonyi-ntcai iskolaópülot-l»n a pinéélioji 200 személy részén).
10. Ugyanitt a kortben fedett
árokÓYÖhelv 800 ruMOáty réa*é*«-
11. A Petőfi-t|li iskolaépületben a1 pincében 140 személt réazété\'.\'.\'
1^. A CoPiigerjriit Ifi, aa. alatai ház udvarában fedett árokóvóhely van 200 személy részére.
Ifi. Az Eötvös-téren nyitott árokóvóhely 200 szemelv részére. • 14. A Zrínyi Miklós-utca 118. sz. alatti ház pincéjében 200 személy részéré.
15. Szent Imre hg.-utea 14. sz. úvodoópülst pincéjében 70 személy rószóro (ünnepnap ós vasárnap •géaa nap, hétköznap csak délután 4 órától). ^ \'
18. A Toleki-uti iskola udvárálatü nyitott árokóvóhely 120 személy réti zéró.
17. A városi színház háta uiogóti
a kortben nyitott árokóvóhely 100 személy részérő.
IH. Az slsótemplom előtti eink-tórium toron nyitott árokóvóhely 140 személy részére.
19. A vasútállomáson az állomásépülettel szemben hívó Solloan f»-dótt árokóvóhely 400 személy részére az utazóköz ön sé-g számára.
20. Kiskanizsán a Tomplum-h\'\'i,i iskola kertjéhoii nyitott árokóvóhely 80 szamóly részem.
A font felsorolt óvóliolyek nem a város egyes magánházai "és Bzom-Bzédos házak lakói részére szolgél-niikj lumam a légoltalmi riadó alatti utcai járókelő közönség védelmem épültek, akik otthonaiktól \'éppon a riadó alatt távul vannak.
Kolbivom tninden háztulajdonos figyelmét, liogj a lakói védőméről nuiga köteles gondoskodni- Tájékozódásul közlöm, hogy1 oz a rédélem a\'jolonle^ adott körlilim\'uiyok szerint az alábbi sorn>ndlKJi> a ltöretkeaé:
1. legjobb a* óvóholynek kiépített pince, liu ilyon nincs,
2. a még "egyelőro óvóholynek át nem aUkitott pince (abban az eaoi-l»en, ba a pince l^lalkiltotatoe, vagy vaagorondash ha ilven nincs,
8. fedett árokóvÓhfdy (esdtles «-iwa.), ennek niáhvúban
4. nyitott \'árokóvőholv.
5. Aliban az esotbon, ha a talajvíz magas iíb som pince, som\'árokóvóhely nem áll reiidolkozésre (pl, Kiflkauizea), ebben az esotlien jolib az épület. sarkában meghúzódni (n\'om az ablakkal szemben\'), mint u szabadban tartózkodni.
Felhívom a város közönsége figyelmét árra, begy minden háztulajdonos és ház vagy házcsoport légoltalmi őrség parancsnoka !1 legszigorúbban, köteles betartani luokat az előírásokat ús elvégezni azokat a tennivalókat, amiket a vonatkóaó rendolotok és á nyert kiképzés kötelességévé tesz.
Ezeket haladéktalanul ellenőrizni fogom ós a mulasztók ellen a log-szigorubban oliárok.
t\'olllivom végül ii közönséget, hogy esetleges légitámadás esetén hajléktalanná vólö lakosságnak a szomszédoknál való elhelvozését bjz-tositsák addig, mig az iflotők megfelelő ellielyezósóril gondoakodbu-tom.
Nagykanizsa, 1944. évi április 6.
I\'OHÍÜI IllCíllCf .
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- én patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és ÉjepÉi.
Hofh«ff*-gepefct gop\'ixij, o«apágyfém és golyós OMpágy ignnyttfsót eüntéxttm.
Villamos áramszolgáltató rt.
(•tvlltgosiMs tnlndfin vluimoa Uértloiban
C»*agmry"M St, talajon 2»4.
APRÓBIROETÉSEI
ÁLLAS
F«|iir*ukmAhan jártas oikereHztcny t-afe. t*rwunlrABt ISMp«nf;(1óvidékkal; a*on-aall bdípíire felvetz a Zalai Koatenv ayoBida}*._
ToHutót vagy fiatal *«aéa!«t feh/eiz
Vnger vnikereikedet. +
dtt felvessek. Horváth, Fí-ut 2.
MeghizhalS, 48 íves fir. aiaz*My «a-Kiaaa ur kl> háttnitiiába belAré ttáx-woxötSi.ÖHeb ajánlkozik, GtMmaqní Sáac, 131 |&s
rf»l«l. lói löiö bejá^nfl ajánlkozik jobb Diítiá.hoz. Clm t Fő-i:t 24 , I, cm. fl
\'__* _1251
Mfuail, waiaalAatp minden munkát vlllilok. Pobflné, VOtlstnarty u- 9 »244
K*i»«ak«dSaa(té*at ís ¦<m«I> galóleanyt azonnali bflepéare felveti Knpoll fűszer- eYcsemcKekertskedö, Hudliy M -ut 2. MW
aoAzVVIVtt:.
Tcljcaen fcltierelt ¦¦wla.loaaaehaly
f-ercndezéie, némi anyaggal eRytilt 1b eladó. Cint a kiadóban. 1224
Egy u| k«p4kpár elada. CncHftefr-ut 31.. baba.
UMmonya, valódi korai ayád iit*»
ti ,,F" l«na«rl vetőmag clöjCRvr.--heto Zrínyi M-u. Z2. Napials vagy fo-ttaloa munka cseroelűnyben. 1232
Sluido egy klIUnÓ állapnlbaa levó keki zubbony, két Bi*alonnadr<K cs egy keki ktJpcny.Martonnll, Kölciel a. t. I2J1
riaiKlstil vénneki ür.\'Stabö Ktikattt-ua. Teltion 204. 1243
\'Jékaiban levő ndl karéksArl vennem. Ictildcb ftlttef-oulily. 1247
Eladó tgy CBeplöeaintluta, S3« üntrat cséplő 15 (?1 jetu, M»v. motarral, teljes ciípienl (cíjítreiíi, príma íltapotban. Ní rnclb János Nagykatüasa, titilvrt-itr 4. iz I25U
Siekrírtyek, JegBiekrÉny, szslmazaik, «"gora gubanc 4a ketrecek aladék. Sugár ul 8, emelet. 1245
Szlaet kombinált izoba, háioizoba. díván íi egyíb bntor aladó özv. Oroar Mlkloaiiéall, tfortky M.-ut 2, kéafmudlu-
1249
Buryut)dlr«|>u nagyobb mtBByl*e> ben eladó városi gyeptelepen. 125?
Vofkahlra laiiiyáBxkooék, valamint toalacok, loviboi haszndlt nslfonaí caasa,-ttfifkoca! eladók Hunnia Részvény-ttrsaiágaál Csáhtornya. 1254
,K; U.ÖNFÍLH
Elvauall Hunyadi uicMól (első templomig 1 drb. is-rjeKy Kis* flona nívre Beasulelet megtalálója adja te üajra-\'..v« I. az alá, 1 [242
Taiaiok egy jobbkezre val« aSI bBrh««s|*0t 12-én a korzón, (eriene után. Uazolt tulajdonosa átveheti a kfadÖ-hivatalban. 124l
HM p «: kert feleibe kiadd. Dr. 0(0»^ Mlklóanó, Horthy M.-nt 2. 1249
Fő-utea a Kltály-u. vegüg •Ivauttt egy drb fekete téli nöl kesztyű. Kérem a megtaUWI, a kiadóhivatalban leidnl m-vesaedjék. (392
Mludennapl teveleíCjböi összegyültöt! IftmaabSIyagat bclycfigyUJtéli célokri mtgvawek, Barbnrita, Zalai KöslÖn> ixeíkewtósége, naponla <télu|én 8—7 6>» között. Ki a hirdetés mindig, érvényéé.
Zftl_AI KOZfciJttY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja : ^(Öigtzriaíégi H. T. Ntgykunm." heleiös kiadó: Zalai Karoly
Nyomatott /
¦ „KBzflazdaíaQl R. T. Na^ykaniísi-\' nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért MeJ:\'Zalai KártSy
?5644676
feladó:
«0:
BemlloHoüat\':.......
Tábori posta:. • y -¦•
84.
é«t., 84, az. Nagykanizsa, 1944. április 15. szombat Ára 30 tUtéf
POLITIKAI NAPILAP
Síi:
***X&t*.M telető* ftm mind- Mtkf^
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
FilÖllzettot ára: ftgy hónapra 4 pengó 90 ONt,
negyedévre 12 pemrő 4Ö tfílor. fc*y«irrzAm; hétköznap 1« «11., szombaton »Omi
Ma ismerteti a korntiány a zsidó vagyonok lef taglalására! oaólé rendeletet
A belügyminiszter feloszlatott főbb baloldali pártot és szövetséget
Budapest, április 15 (MTI) A kormány rnéfr^V mai nap folyamán közzé toszi a zsidó vagyonok lofoglaláaáról szóló ron-tíolot isniortotósót, *
(MTI) A baltlgy miniszter a Ma-
gyar Szocialista Pártot (rozotójo ltitt\'z Kálmán), a Polgári Szabadság Pártot (vozotójo llusaoy Károly), a Magyar Szociális NVipmozgiiloní Párt jut (vezetője Szüoa látván) föloszlatta, Vagyonukat a liadíárvák és Ösregyok alapja javára-"kell befizetni. A Miltáirt\\az állam bizton-
sága érdekében és titkos politikai irányit működés miatt törtónt.
A bolügyminisztor ugyancsak bo-tiltolla a Turáni Vadászok Orazíítíoa Szövetségét és a Cionista Szövetséget, az ország bolaő rendjének megérzése órdokébon éa titkos működés
Az 1. sz. magyar halijelentés közli:
Csapataink a láriátok bigéin tnl risszssioritottáb az elloBiésot ?8 ainab támaáánlt Megállították
krimi csatát már hóniqxik óla oló-kószitetto és óriási mcnnviaégü katonai fa hadianyag fel lmHzn áfásával BZOritOtta a néniét vonalakat. A lló-mot és szövetséges haderő a jw-rancssxorln ti álláaokba vonult nsz; sza és most a délnyugati védelmi
<MTI) ftfaő számú iundjvlfatvs: A honúéá vezérkar főnők? menti, honi} a Kárpútok luk/óin fut előre tolt biztosító erőkkel hét 6td Imrei érintkezésben állanak uz ellenségnél. Csapa-luink a srövetségeseinkkeh\'gsiiUtmfikösfne az ellni-Yéqel visszaszorították és további tért nyerlek és medáUÜolták tiz ethnsén támadásait. . ,:
(MTI) lllelékes katonai he lycn közlik, hogy uz elmúlt hetekben az orosz hadvezetőség ibennagy erőkkel két irányban imlilotta meg támadásait, hogy egy részt Románia, másrészt a kárbálok hegyi átjáróit megközelítse, ezért dúllak az elkeseredett harcok Taniopol térségében is. A magyar hegyi csapatok azonban hősiesen, megállották a helyüket és méltóknak bizonyultok ezeréves
ninMukhoz. Ezzel megcáfolták az ellenségnek róluk lerjesztett hamis híreit Annál nagyobb a magyarok dicsősége, mert nz orosz páncélosok ellen kézi fegyverekkel és kézigránátokkal is sikeresen kű\'tlölleíí. I.öry Dá uiel az egyik utász zászlóalj zászlósa, miként a japánok1,\' robbanó rakományával rávetülio magái az egyik T 34 ininláju orosz páncélosra és a saját éle-le Feláldozásával azt megsemmisítette.
magyar
Tegnap óta nem voli bombázás Magyarországon
Az MTI jelenti,\' hogy n tegnap esti órákban egyes ellenséges repülőgépek széles kiterjedésben az ország déli é* délnyugati határát átlépték és a Dunántúl, valamint a Duna— Tisza közén átrepülve hagyták cl az ország légiterét. A repülőgépek a késő éjszakai órákban majai.em ugyan ezen az útvonalon hagytak el az \'országul. Ügyes helyeken a légvédelmi tüzérség működéshe lépett. Bombázásról jelentés nem érkezett. A bére-piütix zavaró jellegű volt. \'
Nagyméretű időzített bombát találtak a Sixtusi-kapolnában
kor annak fol kcllelt volna rob-
bannia. A bomba azokhoz volt hasonló, amelyeket Tito csapatni a Bál kánon használnak.
Lisszabonból jelentik : Hó-mai jelentés szerint a Sixluszi kápolnában egy igen nagyméretű időzített bombái találtak és éppen akkor szerellek le. ami-
Erőlekötő jelentősége van a krimi harcoknak
A magyar ősapátok tovább nyomulnak elfire Delatin ós Sztanlszlau vfdékón
vonlak volna. A bolsevisták részeiéi felvonultatott hatalmas tömegekkel a tléli arcvonal-szakaszon még elkeseredett harcok vannak.- Igy
Berlinből jelentik:
A kelolí arcvonalon az általános helyzet a mároíus olajén megindított nagy bolsevista támadás óta lé-nvegélwn nom változott. A szovjet tulajdonkémpoui oélját, a súlyos harcokat vivo német \'\'hadsereg kórul-zárását .sehol som órto ol, a német \'\'Bapatok Öasjwtüggéeót ogy holyon som tudta megszakítani és válságos pillanatokban a német Imdvozetóséií mindig a saját tartalékait tudta bevetni anélkül, hogy a nyugati arcvonalra ösaapontosított örökből öl-
ti krimi félszigeten fellángolt nogy \'csata nem alárendelt vál-laÚiozás, mivel leköti a szovjet hadsereg tetemes részeit és le-bérmentesíti a középső szárnyát.
Kétes1 kiürítéséről a német csapatok a síkságról a hegyes vidékre ós a félsziget nyugati részére vonultak vissza, A szovjot hadvezetőség a
háromszögöt törekszik tartani, melynek fő támaszpontja\' Sobastopol. A uéiuot védolom máris u fólszigot déli részén húzódik ós ogyonsulvban tudják tartani állásaikat az állandóan támadó bolsevistákkal atomból).
A Dnyeszter alsó folyásánál sikerült Imlsovista csapatoknak a nó-mot állások közelébe férkőzni ós megkisérolték nz átkelést a folyón. Az átkoló cllonségos csapatokat a nómotok részben mogsemmisitlotték ós foglyokat ejtetuik. A Pruth mindkét oldnlán nagy erővel folyik a küzdelem. i
Delalintót\'é* Stmnistlmutút- keletre a uiart/ar csapatok at fltettséges (amadditokat kivédve toi\'ább nyomainak keletre, Ttródy mindkét oldnlán érésen támadnak a bolsevisták. Bukovinában a német, román fa magyar csapatok eredményes elhárító liarcbau állanak a bolsevistákkal, akik itt egyre jobban kidomborodó toTókony-Béget fojteiusk ki. lízek célja biso-nyára ns, hogy a Kárpátok előterében kozdemónyozEonek olyan csatát, mely az északi szovjet állások ollón megindult német IwdnuivolotokM meglíéklyózzft..
A németek visszaverték a pszkovi makacs áttérési kísérleteket
A keleti hadsziijtóten Pazkovtól délre a bolsevisták több napi harc-sziinot után és megtizodelt kölelé keik kiogéazitéflóyol ujhól tuogindi-íották áttörési kíaéiloleiket. A németek súlyba veszteséget okozva visz seavórték éket, jóllpltot egy, helyütt
lö ízben rohamozták meg a német vonalakat erős tüzérségi tüziwl támogatva. Német tarackütegek nieg-semntlsitéttek a nómet állások kör*-lőhon készonlétbo helyezett bolsevista csapatot. A középső szakaszon tart az esőzés. -\' \\
A szövetségesek offenzívája a semlegesek étlen
Berlinből jelentik : A Die Tat cimfl svájci lap megjegyzéseket fűz IIiiII kűliigyminiszier legutóbbi hi-szédéhez és megállapítja, hogy a gazdasági és politikai offenzíva, amely a még megmaradt kisszámú semleges ország ellen -mogimh.il!. arra mutat, hogy nagy politikai akció -van folyamatban a semlegesek ellen, mely arra kényszeritheti őket, hogy* a szövetségesek kívánságait teljesítsék, í.\'gylátszik. a háború utolsó szakaszában, a szövetségesek részéről megszűnnek azok a gátlások is. amelyek eddig semleges or-
szágokkal , szemben érvényben voltak.
* .
Az egyik spanyol lap szerint, ha a háború csupán* érdekek eszköze, nkkor a kivezető ut azok számára, akik nem akarnak részt vállalni ebben a nem lisi.\'ta eszközben, a semlegessé!;, Hull ugylátszik nem relcjtettr el, hogy az Egyesüli Államok maguk som tortolták bo a semlegességet, kfilönöseSi a.-\'Szovjet-lei szemben, amint ezt az 1938-1DI1. közölt vezetett amerikai politika is bizonyítja.
Bulgáriát nem kényszeríti térdre a /égiháború
A Zora című bolgár lap írja : Az angolszászok részéről Bulgária ellen megindított ideg- és légi lerror-háboruban a sors bőkezűen mé\'rle a\' esapásail Bulgária egész történelme egy
nagy küzdelem az ország fennmaradása és haladása érdekében. Bulgária az eddigi összes megpróbáltatást kibírta, ezt az uj ideg-háborut is kibírja. Ez a harc nem kényszeríti .térdre Bulgáriát.
Ennyit ór az önfeláldozó angol szövetség!
Belgrádból jelenlik : .lanils kö^oktatásftg,yÍ miniszter a belgrádi rádióban beszédet mondott adélszerbiai Nis ellen intézeti angol ós amerikai , légf
lerror-tíimadáaról. -A világ köz-véleményólww fordulunk irja - - hallatjuk szarunkat a szerb nép éittekélnen. -A szerbek Folytatás a ti. oldaton.
ZAL\'AI RuZl.Ô.N\'Y
Az ni beszolgáltatás! rendelet
A köaedlátésűgy.i miniszter Dióst magjelent rendelőiével szabályozta az 11)44- iő. gazdasági ÓVÍ tonno-lési és hőszolgáltatási kötelességet. A rendelet értőimében u inozógnzda-.. sági ingatlan után 1044 július l-tél \\,J JU15 június 80-Íg terjedő időben a megállapított buiaogysóg szómnak me-folcii\'. maiLuyisi\'gU uuizógazda-sági terményt, termeltet, vagv állatot kell a hatóság által megállapított .i Imii a közollútás céljaim látszol-
; üli tatai. .
Mezőgazdasági ingatlan alatt a szántóföld-, lét -éu legelő-toriilelol kuli érteni.
A szántóföldöt torheló beszolgáltatás! kötelesség mértéke a szántóterület kataszteri tiszta jövedtdmú-ih\'I. minden aranykoronája után (0 buzaegység. A katusztori holdiin kénti beszolgul tutiisi kötelesség azon Itan lioui leliQt kövesebb 1ZU buzu-egyaégnél, du nem lehet töhh &Q0 huz.iegysógnél.
A rúlul terholó beszolgáltatás) kó-tolesség mértékű a íölduiűívlébügyi miniszter által a rét kalász tori tiszta jövedelműnek és minéaégének íigyu-I ura lx> votolo voi az
I. osztályba sorozott kőstaágokubn kataszteri lu Idánként 240 buzuégy-
Ȏff. , \' )
II. osztályba soiozotl közsogeklWJn kataszteri holdanként áöp buzaegv "ég, „
III. osztályba sorozott községok-buu kataszteri holdunkéul HiO bnza-ogyaég.
IV. o\'aatíuyba sorozott közaégók-bon kataszteri holdankénl 1*2(1 liuza-
• egység,
V. osztály bu sorozott községek-bou kataszteri holdanként 80 huza egység,
A legelót torlioló boazolgállátási kötelesség mórtéko a földművelésügyi mimsztor által a legelő kutusz-tori tiszta jövodoLmónok ós minőségének figyolomlxivótolérel az
I. osztályba sorozott községekben kataszteri holdanként 110 buza-
II. osztályba sorozott községükben kataszteri holdanként UÜ busa-°K>;6ég»
III. osztályba sorozott közsógok-bon kataszteri holdanként 70 htiza-ogysóg,.
IV. osztályba sorozott közHógok-ben katasztori holdanként 6Ü Iwza-
ogysógi
, V. osztályba sorozott községokbon kataszteri Jiuldanként -SO buzuogy-sóg. \'|
Arról, hogy az egyes községek határában kivÓ rútok és legelők a , boszolgáItatás) kötelesség szempont -jábój melyik osztályba soroztatuik, a kozollútusi kormánybiztos értesíti a községi olöljúróaúgokat.
A szanioloiuot terhelő beszolgáltatta) koteloaaeg
a katasztori tiszta jövedelem minden aranykoronája után IU buza-egység. bbhól a 4U buzaegységból
10 buzaogysógot a kenyérgabona hőszolgáltatási Kötelesség Uiijeaité-sére, , )\'
1U buzaogysógel a zsirboszolgál-latási kötetofiség toljesitésóro,
7 Imzaegységüt a husboszolgáItatási kötotoflöóg teljesítésére ós
13 huzoogységet a szabad válasz-tásu torruéiiyok ceoportjuba tartozó beszolgáltatni köloloaaeg teljesítésére kell bt^zolgiUUtui.
A konyaígaboiiabasj-o(góltatáéi kö1 telcasógot búzával, rozzsal, kétazo-ressei, zabbal és riszael leliotjtelje-sitenj.
Zala varmegya
alsólondvai, uaáktornyai ós porlaki járásaiban a gazdálkodó a kenyér-Ka txuwbGezolgultatasi kóteloshégot (a karmányárpa ca kukorica beszpjgál-(atiíiúya 1 jfl , U)lj»»illioti.
A z:\'i r boH zolgál tatain kótoleeségot sortéfl 6e baromfizeirral, toj és toj-
termékekkel, olajjal, sortésokkol, hízott libával ós kacsával, olujosmag-vakkal, takarmányárpával ós kukoricával lohol telieaitoni. a aairho-s zolgál tat ási kötolossógot zab boszol-gáltitásávol is lobot teljesíteni.
A husboszolgáttntási kötelesség teljesítésére vágómarhát, nörondék-marliát, borjut, juhot, bárányt, baromfit, halat, lóttvadat, sertéshúst, tejet és tejtermékat, tojást, gyapjút, |
továbbá rótíszónát, lucernászónát, ló-lieroszénét, balkicinszénát, zabos-h ük köny szénát, takarmanyezahnát ós alomszalmát lehot hosüolgáltatni.
A szabad választású termények csoportjába előírt beazolgáltatásí kó-tolossógot a .rondelotbeii felsorolt terményekkel, termékekkel és állatok beszolgáltatása val\' lohol teljosi-
(S)
leni.
á kanizsai erdő 1500 köbméter fájának ügye a bizottságok elölt
Nagykanizsa városi képviselő-lestül ej ének erdőgazdálkodási bizottsága tegnap ülést tartott, majd tilúunn a jogügyi bizottság ülésezett, dl*. Hajdú Gyula kir. kormányfölanácsos elnökiéi ü aluli. A kettős bizottsági ülésnek egyetlen lárgvpuntja volt: a Szab.Ő Gyulával kötött bérleli \' szerződés felbontása ügyében döntés. Az előadók előterjesztenék az istnerl ügyel.
inajtl több hozzászólás után\' a bizottság kimondta, hogy u város felhívást intéz Szabó Gyula bérlőhöz, amelyben felszöliitja, hogy a városi erdőben levő és még el nem szállított mintegy 1500 köbméter lu ériékét mintegy 05.000\'pengőt nyolc napon belül fizesse be. inert külön hon a szerződés érvénytelenné válik és a la feleli n város rendelkezik.
A rendőrség elkészítette a nagykanizsai zsidóknál szolgáló cselédek, bejárónők, stU. névjegyzékét
A zsidókérdésben hozol! Icr utóbbi rendeletek közölt szerepel az is, amely megtiltja, hogy április Í)Ü-áu lui zsidók keresztény cselédei, bejárónői, stb. tarthassauak;. Eszerint április ¦ÍU-áu luin\'deu zsidónuk el keli bocsájlania a keresztény háztartási alkalmazottját a szokásos felmondási járandóság melleit. Nehogy a reudétetol-vala-
mely módon ^kijátszhassak, a rendőrség illetékes ügyosztálya jegyzékei készil mjudazon zsidó munkaadókról és esulúdokról, akiknek szolgúlalabim keresz-lény báztarlási alkalmazott vagy bejárónő áll. Kunok alapján a legszigorúbban ellenőrizni fogjon, hogy a zsidók elegei tel!ck-e a miniszteri rendeletnek. Az elicne vélök a legszigorúbb büntetésben részesülnek.
A vizsgálóbíró letartóztatta a homokkomaronii gyilkosság tettesét
A nagykanizsai csendőrség nyomozása gyorsan világosságot (terített a homokKomáromi gyilkosságról, a molynek áldozata a lii óvos Gál ÜJr-zsélKit. ÜK. lúiausz bászló toiVény-széki Uinácsotnok, vizsgálóhiró leg-imp délután kihallgatta Simon Lajos sormási gazdát, Oal Erzsébot gyil-kouátj akt hoisniorto teltét és elmondta, hogyan végzett áldozatával. A vízBgálóhirónuk arra a kérdósúro, hogyan tudott olyan kegyellen gyilkosságot elkövetni egy magatehetetlen öregasszonyon, hunon nem tudott váluszt adui. Dr. Knansz ta-uácflűtnök Simont szúndéki>s ombor-ölés büntottéuok gyanújával lelar-lózlati\'isba holyozto.
.Mialatt a vizsgálóbíró a gyilkost
kihallgatta, felesége a törvényház folyosóján várta a kihallgatás bote--jozéset. Simonné elmondta, bog}\' íórjó mindig komoly, józan émbor volt, lU4l-bon a fronton volt, amikor hazajött, magábazárkózott ólokét élt, csaladjával szombon mindig jo fórj és apa volt, egy kétévos fiúgyermekük van. hlmoudui még, hogy Uál KhlBÓbot egy fél hold földet es egy szőlőt iraton rá édesapjára tartus főjében, amit azután kósőbbon hatálylalauilani akart, de a torvóny-siékon olyoszitettp perét. Nem tuuja elképzelni, mi történt férjével, hogy ilyet elkövetett - jelontetlo ki a fiatal menyecske, akinek sírása feltört a csendes folyosón, amikor férjét a" fogházéi- visszavitte a vizsgálati foglyok cellájába.
Bószeges, dologkerUő életmódja miatt
interiaitak egy eazteragoyei töídmflvest
lisztercgnyc községben él Kde , síig eljárási iuditotl. Ennek ío-Janos. M éves nős, íöldmüvcs, lyamán megállapítási nyert aki ellen a járási főszolgabíró- | hogy Kcle iszákos, dologkcrüló
+*»*ii\'\'uu MROöi flOZGÖ csütörmtői
13—16-ig _,__vasárnapig
Április 17-in, hétfőn a riÉP-moziban.
Budapesttel egy időben. — S. Sovány Mária Tavaszí láng ctmü regénye jtlmen A BEMEDEK-HÁZ Főszereplők: Szörényi Eva, Somlay, Nayy J. UFA vilúghiradó napjaink eseményeiből,
JUlőadaaok ke ade te ; +4, ?6* e e ?6 urakor.
mi. ápr;lis u
óletmódol folytat, tetteivel és magatartásával az egész, község nyugalmát zavarja és a háborús életei káros tevékenységével nagy mérlékben zavarja és ve-szélyezleli. Mivel többszöri h> gyeímeztelésre sem javult meg, síil ennek dacára apt\'isa pincéje-nok ujtaiál betörte és otta bori a hordókból kifolyatta, dr. Sebestyén József tb. főszolgabíró előállította és rendőrhatósági őrizet alá helyezte. Kelé Jánosi azonnal levitték a rendőrségi fogdába. Kcle megnyugodott a főbíró végzésében.
mgzi
Csókparadó
Nagy német filmoperell lut a kanizsai Nép-mozgo vásznán. Nemcsak nagyi hanem nagyon jó is, magában egyesit mindent, ami althoz kell, hogy u napjainkat megülő gond-árnyékot elhessegesse egy mozielőadás időjére. Kénytelen a kritikus az elkoptatod békebeli jelzői elő-ásni ii szótárából, mert az erre a filmre valóban ráillik. Hlre. haniva, nyoma sincs benne sent-ininek, ami háború, ami baj, ami arra emlékeztetné uz emberi, hogy ma vau és az embernek idegei is v;uiuak. A Csók-parádé urneiiett, hogy jó lihn, jótékony is. Kedély-fürdő, t\'.supa vidámság az első métertől az utolsóig. lCilŰnő felépítésű, pazarul látványos, ügyesen kevert, nagyon szop muzsikával gazdagon aláfestett ope. relt. Az ember egyszerre derül rajt u szemével, lulével, noveto-izmuival és még U foixlululos, tempós illése fonóig sem ösztö-véredik el benne, az is érdekes, kihasználva a könnyű muraj minden, olykor szinte fantasztikus, lehetőségeit is, amiket csak megsokszoroz a camora sokoldalúsága. Tartalmilag a házassággal való felelőtlen és köny-nyeimii játék nem a mi \\ilágunk* erkölcsi szintjét képviseli) de eltol eltekintve.a tartalom is épkézláb, a tálalás pedig, a kiállítás, ragyogó, A revü-kópek káprázatosak, lions Mosernck egyik legsikerültebb aiukilásá ez az eleven humorú sugó-szercp. A többi szereplők is az operett és lihn minden kövc,elmóuyének .maradék nélkül \'megfelelnek. Ha a kritikust kérdezné az olvasó, az csak egyet tanácsolhatna : megnézni I
cm
Ejjóli gyógyszertári ügyolot: Sin, szombaton a Fokot© Sas gyógyszertár Fő-ut u\\, bobiap, vasánuvp az Igazság gyógy szór tár Fő-űt 12,
Kiakainztan ottani gy\'Ogyssar-1 ii aiiaoüu űeyelotoaaiolgalaiottari-
A Q0ZFDRDU nyitva van roggai 7 órától oate t> óráig. (Hótfó, siorüa, péntek dólutáu ta keddon egéaa nap uóknok.) folofon: 66U.
Tad-e 6a róla,
Tisztviselőnk mindenkit {sikeres. KerjUk szivet parlfo^iiukat, >
Felvétel Cser-fotónái
Ili» PO-ui 10.
1914, április 15
KISKANIZSAt ÉLET
Kipattantak a rügyek
ós a xölét felhők magasságának idegenszerű ós rélelmctcs moraja mellett luiUoltuk a pacsirtát is zengeni a magyar mezők felett, a zőldelö természet mtp-sugárözönében. Ujrn tavasz vau, ¦A mi kis madarunk izcut \' nekünk, a magyar gazdáknak ! Ilt az örök éleiét hirdető ineguju-
1 lás i\' természetben. Kis dalos-madarunknak figyelmezlotője ugyanazt jelenti minden időben! A földünk szereiele, a/, isteni hatalom által adományozóit ellető gyümölcslcrmésneli, a föld kincsének megszületését, semmiféle géppel csinál! földi hatalom megakadályozni nem tudja. Kz figyelmeztet berniünkéi arni JiOfty egv pillanatig sem lelietünk lugat\'o ó\'< és Vfa1 IUVk, a mi életerönk, a magyar földdel szemben. Akié a föld. azé az ország ! Akkor szeretjük va-lóban országunkul, ha a zül-
\\ dolö dülöulakon újra csillog a gazda ekevasa a tavasz mclegilő napfényében, ugyanazzal :i lankadatlan buzgalommal, mintha mi sem történt volna a/.elinult betek történelemformáló, zajos és lázas időszakúban. X magyar gazda első gondja, a magyar haza áldott röge. először, másodszor és harmadszor is. hó idehaza az ekével, v:igv távol a kurddal kell is érle aKélel kúzdőporoiidjárn állnia !
Kiskanizsai hirok
Az clnuilt bélen megbilt és szerelellöl álhatóit kis ünnepségnek voltunk tanúi a kiskanizsai . plébánián. I\' Bánás A. livulÓt, n népszerű kiskanizsai plébános! köszöntötték az egyesületek vezetői. Á Kiskanizsai 1.évente Egyesület nevében Szépudvary László purancsnok, az Ifjúsági Egyesület népes küldöttsége ólén K. N\'agy László, niig uz egyházközség nevénen dr. Szabó Islváii v. tisztiorvos üdvözölte Gyula plébános urnt névnapja alkalmával. A Kiskn-nizsni Levente-zenekar Wóckl karnagy vezetésével külön Szerénáddal emlékezel! meg névnapjáról. A plébános meghatott szavakkal köszönte meg az egyesületek vezetőinek és küldötteinek jókívánságait.
*
Vasárnap lesz az első szent-áldozás a kiskanizsai plébániatemplomban, ahol kis magyarjaink első alkalommal járulnak az TJr asztalához. A MAXSZ szociális érzésű és lelkes vezetősége ez alkalommal is szoreleteso-magokat ajándékoz az első áldozóknak. \'
Sportrovatunk legutóbbi számában bírt adtunk arról, hogy •i kiskanizsai levente labdarugó csapul isméi elkezdte1 működé-
ZALAI KÖZLÖNY
Gylimöfcsfacsemde
szükségletét mér most biztosítsa, inli| a rohamosan fogyó készlet tart
HODÁCS liTtilltiOlik-iii
Bnéapest, Hl., Flórián-tér 9.
Telefon: Mz-724.
sél. Vasárnap lesz az alakuló közgyűlés, ahol Kiskanizsu vezetői belekapcsolódnak a nemzetnevelési szempontból is fontos sportügybe.,\'.-Sólymos Rezsó iz Ifjus.-v;i L8m sídet Ugv viselője, Szépudvsirv László \' le-ventepárancsnök, R Hánás A. Gyiila plébános és még sokai)
mások a kiskanizsai közélel ve-
zelöi közül lelkes hivei és támogatói s> labdarúgócsapat nak. A csapal már is készül, hogy az 19;M,\' 15. évi bajnoki idényre benevezhessen a délnyugati kerület bajnokságért küzdő osztályába.
Egy német haditudósító tapasztalatai Magyarországon
Német katona találkozása a magyar katona édesanyjával
(formann Qfaser haditudósító riportja)
r.jszalíii fekszik a kis magvar község felelt a Dráva és a Halálon közöli. Kulalva siklik végig a gépkocsi fényszórója az, utca házsorán. A 72 számú ház elölt megáll a jármű. Kiszáll egy nemei katona és bezörög a kapun. Abban u pillanatban nyílik egy ablak. Egy asszony kérdezi, hangjában örömteljes várakozással : »— Lajos, le vagy az. lium ?
Xétnel szavak a válasz. A néniéi katona Telel a kérdésre. \'Egv kéz kinyújtja az ablakon n kulesol. A katona kinyiljn n kaput, bemegy a folyosón és cgv-kcltöre ott áll szállásadói eltilt. Jóságos, öreg arcokból meleg szemek kutatva szegeződnek reá. Megint az asszony szólal meg először. Kimondja, hogy iuninl hnlloüák a gépkocsit közeledni és megállni a kapujuk elöli, ugy érezlek, hogy a késői látogató csuk a fiuk lehel. Az is katona ugyanis, messze ke-leien. S bár aki érkezett, nem az, akii vártak, mégsem lálszik rajluk csalódás és szívélyes sze-reieltel rogadják u vendéget.
Erezze jól magái nálunk ! Hu már Lajos nem lehel itthon, l\'oghilja ól az ő helyéi, amig marad a század.
A néniül katona kemény harcok és megerőltető menetelések sok napjai bagvta maga mögött. De ezen a napon már barátok orfczágán vonult az tiljn. amerre végig ezren és ezren barátságosan integetlek az idegennek szingáztlag népviseletekben. Nem,, nem volt nehéz ez a nap. Mégis jólesik az izzadlságol és n hosszú menetoszlopok porát lemosni. Közben az öregasszony megvetette számára az ágyat. Keze, amely még nem volt köszvényes, amikor a lepedővásznat szőtte, most kisimogatja a vászon ráncait.- Talán egy másik anya az ö messze lévő fiának Ugyanebben az órában teszi Ugyanezt az emberi szívességet Érré gondol és örömmel szorgoskodik tovább.
A német katona bizonyosan éhes is. A néni a konyhába indul, hogy készítsen valamit. Kél-relolja a katona tábori lozüedé-\' nyél, benne u menetre kapóit ennivalói, meg a katonakenyerei és inagnsülölte fehérkenyerei tesz az asztalra, melléje jó darab szalonnát a füstölőkamrából. A férje suját termésű, fűszeres borral lölli meg a poha- j rákul. Nem sokat beszél, mert alig pár szót tud németül. Annál elevenebb a felesége, bár egy-egy német szó után neki is keresgélni kell olykor. Elmondja, hogy a nagyapjának még németesen hangzó neve volt, o pedig a német szót édesanyjától tanulta. A katona a saját
életéből és élményeiből mond el egyei mást. Megmutatja f elesésének és két kislányának fénv-képcil. Elmúlt évek emlékei jönnek elő. A házigazda és a némel katona apja fegyvertársak volttik az előző világháború-ban. éppen ugy. mint most a fiaik Egyre több közös ébnénv kerül sorra :i két nép életéből, amikből a fiatal katona még tiem sokat tud. Beszél Versn-!1 lesről, az öreg magyar meg Trianonról és mindketten a nyomorúságról, ami azután kö-velkozelt. amig a két ország meg nem laláUa váll váll meJlell az uj f el épül és útját. »,i
A vendégszerető magyar fedél alalt jó alvás esett. A szol-falat korán kezdődött. Mikor a német katona (szolgálala .végez-Iível ismét visszatért a szállásra, olt talált ti frissen mosva, és vasalva a fehérneműjét. De még sem adatott meg számára, hogy még egy éjszakát tölthessen a vendégszerető házban. Ilirleleii jölt ti parancs a tn
J^^HMm KÖZPONTI ff ÜZLETRÉSZT
-.. .\'A
nem szívesen vett bitesül és a kél öreg sem örült az elválásnak. Útravalóul darab kalácsot és egyéb jókal adtak vele a kamrájukból, de a néni elhári-lottn a fiatal katona hálálkodá-Gyengéd mozdulattal "megsimogatta a katona fejét és azt mondta :
~- Jöjjön vissza egészséggel és ha legközelebb- eljut hazájába, köszöntse, iieyeínwn édes* anyját, aki ugyanúgy, aggódik a fiáért, mint én.,.
A továbbmenetelés alatt a német katonának még sokszor kellett a magyar bajtárs édesanyjára gondolnia. Ahogyan vele történt, ugyanígy történt sokkal azok közül, akik vele meneteltek és akik távol az ott-
hontól egy napra otthon érez-xábbindulúsra. A némcl katona I lék magukat...
Adakozzunk a bombakárasultaknak I
Minden adományt továbbit és nyugiéi a ZilaK^slüny
Egymás ütáli érkeznek a ki- • sebb-nngyobb adományok a Zalai Közlöny .szerkeszlöségépe ki-bombázolt magyar véreink megsegítésére. A hazáért hozolthösi áldozni minden szerencsétlenül járt család vesztesége Ós a hazaéri hozott áldozat minden pengő, amivel segítjük őket. A vérdijért védtelen embereket bombázó angolszász légtzsoldo-sok emberleien terrorja üthet mély sebeket a magyar föld (ősién, puszljihat életeket, javakai, családi hajlékokat, de ej?yel nem fog elérni soha : - riem tudja elpusztítani a magyar sorskör zösség testvéri é.r/.ését, az egymáson segílés igazi humánumai és azl a biztos hitei, hogy romjaink fölé eljön a Riadalmas uj-raépitkezés ideje.
Adakozzék mindenki bomba-kúrosulljainknak.. Minden ado-liiányl ehelyütt nyugtáz és rendeltetést helyére juttat a Zalai Közlöny.
Ujobb adorni-, yok : P
1872.35
Alaner Oaía lí.-
ü\'v. M.cy.r KAralyné 5 —
Vare» Fmio Pelili u 30, sa-
Turnéozkv QAra la-
Pakajdy Karoly ié—
Qyíoiry Mlkály 5.-
Ü7.v. larany -H,.«olnó . 8.-
Samuul itomi ¦ \'».-
Áos JAz.or tnqllö S».-
¦•znlcr-k Jéreol !().-
ir. KíWflcH MhzIÓ )00-
Kun.(11 Imre . 5».-
IrKAlmai n*vprok 200-
Maria laaoyok ¦5».-
R7.t. Vinne BgyeaDlet ISO.-
Farkas Jrfzool katona «.—
Ouzesen: 2653.35
Nagykanizsa város és a járás Ipariestülele a kövelkcző felhívás közzélételét kéri :
Iparostársaink I
A bombázás által sujtolt iparosság értlekében emeljük Tel Hozzátok kérő szavunkat. Ellenségeink terrortámadása máris ezreket boritoti gyászba és
tarjan-palcsics
textilipari it kereskedelmi vállalat Nagyhanlzaa. >
Qyár : Magyar-u. 36, Telelőn: 3-44.
Virosi lőTBtei: F6-ut 14. (Első Ma-
fvar Blttosltőynlézet palotá/ában.) elelon: S-33J
_ZALAI KÖZLÖNY____
Mólomért Berni BIMly - éHantitkár
tett hiíjMklaiaiwá. Kiteken segíteni Wiiwvatcbb iimgviir köte lesséff, lUert vtoetnfcroí vun sctt. Gyajtóst nyitunk n bomMijfa Altul sújtottak felsegjtésérv. 11 ét-fötííl kcziiv* minden iparost a lakásán kwetunk tel.
Magyar iparosok! Horzátok fonluluiiJ*! S*gitsotcki. magyar sztvvel\\i
.4* Ipartestület elaolmigc.
SPtWTFtLEF
Blztvaltjá* a sportélet folytonosságát
Az Országos Sportközpont a sporttevékenység folytonosságának biztositása ewlekében fcl-biviist intézett vnlam.nnyisport\' hatósághoz ;
— Felkérem az Elnökségei, hogy a Szövetség valamennyi szervét, különösen vidéki kerületi szerveit olyirányu itwMWlég* rc utasítsa, amely működés az egyesületek sporttevékenységének biztosítására irányul. A tervezett, kisorsolt, vagy kiirt bajnoki ós egyéb versenveket, valamint mérkőzéseket le kaU bonyolítani. Katonai szolgálat a versenyek, mérkőzések elhalasztására nem ok. A versenyeket, mérkőzéseket, ha arra estik egyetlen lehetőség is biztosiiható, okvetlenül meg kuli tartani. A sportpályákon ellenőrizni kell a lömcgszorakozóhelyekre kötelezően előirt rádió-szolgálatot. Ha a rádió berepülési je-lex, ha tömeges bemutatóról vau szó nz egész sporttelepet fe-
fyclnu\'zetteii. de baladélílalatiul í kell üríteni. A sportéJcl folytonosságának biztosítása fontos nemzeti énfek. inert a sport az ország mngabizását, testi és lelki orejétf nyugalmát\'és törhetetlen győzelmi akaratai hivatotl kife-ezésre juttatni és elösegiteui MTI)
Nagy érdeklődés ar NVTE Honvéd tartalékos tiszti Válogatott mérkőzés Iránt
Vasárnap érdekes mérkőzés-nck leszünk tanúi a nagykanizsai Vasutas sporttelepen délután :t órakor. Az NVTE első csapata játszik barátságos mérkőzést a honvéd tartalékos tiszti válogatottal a bombaká-rosnltak javára. A tnérkőzésre, mint értesülünk, legjobb^ játéV kosok állnak rendelkezésre ntindkél részről.
Egy órakor plömérkőxós is les» az NVTE II. ós a Lovente-vállogatoll köXótt.
Az NVTE vezetősége ezúton is kéri a sportközöuségcl, tekin-Ictlel \'OJ nemes- célra, minél többen jöjjenek el a mérkőzésre.
_ 0)
Ptovlrt sporthírek:
Győzelmi reményekkel és bizakodva indul szombaton a ZMNTE l\'élmonostorrn, a sorsdöntő bajnoki mérkőzésre. A csapattal 1 2játékos utazik. Nagyobb keretből, csak a mérkőzés elüli állítják össze a esi, patot
A ZMNTE II. Csurgón játszik I. oszlálvu bajnoki mérkőzést. A ZMNTE titánpóllásának győzelmet jósolunk.
(MTI) A magyar kir. miniszterelnöki vitást dri Kolosváry Borcsa Mihály országgyűlési képviselőt, az Országos Sajtókamara elnökét, a sajtó ügyek,, az MTI, a Magyar Telefon és^
Zakteycrszey, április 15 A Zalnvármegyei Állal te-uyészlö Egyesület tegnap tartotta közgyűlését Zalaegerszegen di\\ Koller István földbirtokos elnökletével. A földművelésügyi miniszlöriiunoi Tithy Béla gazdasági felügyelő, a Zöldmező Szövetséget I)ezsőfy György gazdasági felügyelő képviselte: tlészl veti az ülésen Zala vármegye, röisnánja ós alispánja is, Tahy Béla elismeréssel szólt a zalai szrtrvasmarhaáiloniány fejlődéséről. Hangsúlyozta az elegendő takarmáuylennelés fontosságai nem több területen, hanem ugyanazon a területen, de jobb trágyázással és müve léssel.
Fereuczj István gazdasági felügyelő, az Állattenyésztő Egyesület ügyvezető igazgatója előterjesztette jelentésót nz ehmiK évről. Az Kgyesület ellenőrzése alatt állt % uradalomban 21211 és (M népies tehenészetben I7(i!l bdién. Az uradalmi átlag évi 221)11 kg lej. 818 kg. /.sir (.\'1.75 %}. Az állagtcrmelés az előző évvel szemben l.\'12kg.-mal esőkkent. A népies tehenészelek évi átlaga 1788 kg. tej. 75.1 kg.
Nemrégen volt őO éve annak, hotry • Kossuth Lajos meghalt. R n munkán agenstván még halála elölt néhány nWpptU is anen fáradozott, hngy lehlet irjon. Moff nknrta köazenni Kötvns Kámlynnk, l>ogy Hermniut Ottóvni ö*s»efogvn partkülónhsog nélküli adakozón Ml megvolték Kossuth könyvtárát ós irattárát a nemzet számára.
lCrról szól ez ük utolsó, snjátkozü fogalmazvány.
. HÖfvÜs Károlynak Onnok köazönhotom az eszmét, hojry rarini könyvtárom anyagát a nemzet száméra híztositaák, nehogy ugy elkallódjék, mint a Zrínyi Miklósé óa n Rákóczi Ferencé kallódott.
180» dooombor 2Ü-én volt Oii-szíves engem értesíteni, liogy iu Oh elnöklete alatt bizottság alakult llii-dapnsten avégett, hogy Könyveim, irataim h tudományos gyűjteményeim a magva)- nemzet számára hixtonittafteanalc.
Február 12-én jutott kezemhez hozzám intézett nagybecsű lovolo.
Nem voltam képos ekkorié; phiai-kai erónmok januári betegségem alatt moghanyatl(inát csuk vajiunenv-
Kádió\' Részvénytársaság, valamiül a könyvkiadási ügyek kor-máiivbiztosává kinevezte. A Koi\'j máu\'vzá Ür- őfőméltósága vitéz dr. kolosváry Borcsa Mihálynak az államtitkári elmet adományozta.
zsír (-1-02 o/0). Az átlagteriuclés, az előző évvel szemben 81 kg. emelkedést mutat. A követelmény : uradalmaknál évi 3000 kg.-ös, népi tehenészeteknél 2000 kg.-os évi termelési átlag. A szomszédos vármegyék állagai jobbak a zalaiaknál. A ser-, tés-ellenörzóst tavaly vette át az Egvesülel, eddig 2-1 uradalomban. ^
Több felszólalás sürgette a gazdálkodási irányiló rendelet k végrehajtásába szigorú intézkedések megtélciét.
Gsinát Gábor uagyrécsei gaz-\' da felszólalásából\' . kiderült, hogy falujában a négy vámie-\' gyei telivér bikának éheznie kellelt. meri a gazdák nem adlak össze a szükséges lakur mányi, ugyanakkor a 21 lóval .VigvTéesére érkezeti cirkuszt a gazdák mindennel ellátták, ugv hogy a cirkusz a falú adományából még egy kocsi gabonái és egy szekér szénát el is vihetett.
A felszólalók sürgetlek a seriének szi mul lánozú sónak kötelezővé tételél a községekre néz ve i s. vnlam lut n vegyes i e-nviVszlósek megszüntetését.
nyire ín- kiheverni, de nőt oly aliso-,lnt iohototlonBÓg vott rajtáin erét, hocy caak egy levélírásnak, vagy fogalmazásnak gondolata in teljen miinknkóptolonRégig kifárasztott. Ibi ez a nyomorúságos állapot niójr soká tulálná tartani, helyzetem olvisol-hototlonné válik. Aiiiit a sora tezo-i-eám mért igen nohezen viuelem, dó viselnem kelli
Midőn Honnann Ottó\' barátom a uiogál lapított 10.000 forintot, ugysKÓlván semmiből, a pávtkülönh-KiSg nélküli jóakarnt s áldÓzntkéSZBég révén néhány rövid nap alatt nemcsak olótei-omtette, liánom én azon meglepetésben1 ia részesültem, hopry ön\' és Hormnnn Ottó, kik az/ On elnöklete alatt alakult bizottság ál-tnl, az általam kiaínbott vételáiut tnagúnadakozások utján összegyűjt-aék, engem azon orodniéiinyel loptok mog, hog>\' nz általam megállapított lfi.000 forintnyi vételárat néhány rövid nap alatt nemcsak nsHzegj\'üf-töttók, hanem1 móV a mult deconiber \'20-án arany Urának i-ondolkezéft.)tnro IvicsájláHévnl ki ia fizették, ugy, hogj\' már\' decombor 20-án könyvtáram eladásának ügyo a Magyar Norazoti Múzeum szamán pénzügyi tokmtotben bevégzett ténnyé vált.
19-14. április 15
En könvvtáram 4>lodéAának textV Ih-11 pártkulönbség nélkül oly Bzivoa iiululatUiI s annyi ál(lo/ntké8zai\'y::il hilálktuitam a hazában, hogy kötő-losségcmnolt kell tekintenem az üpy jefolyiisárn vÍBszutokinteni,
Az oIosr pénzpiac Ingstlozásai Ift.(XX) forintnyi udóssátr terhét bá-ritoltak vétlamra, ami lelki nvupü, mamát dúlta f«l éltem hátra loltotí napjaira, mórt lnuzalommaf töltött öl a róndólát, hoirv adósságot haljak fiaímriH minthogy munkateher ségomnek évek súlya alatt megfő-(ryntkozásársl arra már notn ROndoJ. hatok, hotry munkáimnál még-ajinví tokét gyfljihessek, miRserint annak-az adósságnak nvumaszfó torhétéi me(oiuil>adulha«fiak.
ICönyvtánin) eladáséinak e szá»-tlókn nem öltött Gyakorlatias íránvt mindaddig, mitr On tissteU barátom 1H0R június 20-án azt nem liozts ölettem szeuiélyeuen indítvány ha, \', lioi^\' nomzoti órdolrköveteli könvv-támm biztosítását a nemzet bz«. mára,, nojlOgy nz is elkallódjék, miként a Zrinyi Miklósnak és RáJtóoH Ferenc fejódelomnek könyvtárai elkallódtak s On felsf.ölitoH, etrv\'ozzem bolo, hogv az On olnökleto alntl alakított binottság (utján 1 könyr-táram. irományaim « tudományos gvüj temen veim a nemzet száméira olkallódáfltól mesinonfi\'ssonek.
On itten jól tudta, hogy engem könyvtáram eladásának szándékára a lelkem nyugalmát feldúló adósság terhétől meifszabadulá.H vágya vezetett.
lOzen rám és családomra nézve megbecsülhetetlen értékek eladási okiratéit fiaimnak is alá kellett ir-níok h rdáiráá vógoM olküldtem NVe [jolybit, nláirták a az aláirt okirat már több nap óta várt Onlniz elküldésre. .V kósodoloin otokínlotboii ogószsógi állajKtUnubVá származik.
Rgóazségommol akként vagyok, miként napról-napra rohan a véig Télé. Mult tavasra botegségem manó diintló nyomot hagyott bátra maga titán\'ouAzsögí álinpotombftn j a phi* sikai orohanyatlást, amelyet okosott, nemcsak nines töhlió tohotaégem csak valamennyire is kiheverni, do sót oly absolut tehetotlenaég veti rajtam erót, hogy egy lovélitasnak, vagy fogalmazásnak már csak puszta [gondolata Ín teljesen a munknképto-lonséjriE; kifárasist.
Vagyon beteg vagyok* botegobb, mint a mult januárban. Bízhatnak orvosaim. Ho on é.izem, hogy roha-mesan siótok a vég! felé. Idojo is, hagy vóco logyen. Csak azon otryot óhajtanám, begy no maradjon hatra utánam toliesiíetlou hagyott kötelesség. Tartok tóio, hotry maradni fog, mert tehetségeim annyira cser-lion hagynak, hogy oly helyzeti*:\' jutok, melyet, ha annyira szomorú nőm volna, botrányosnak kellene mondanom, minthagj\' akaratom a
t;ii?jai feletti uralmát tőkóloteson ol-v(«tri«He. lay történt oatán. hog> hannadnapja a szó teljes értelmében Össse kellott roskadnom, oxölködóeoni hasztalan volt fölkelni a földről. Arin ugy látszik nem számít hatok, hogy a folytonos oróhanyatláat valami csokólV foka az eróiíynrnpodásnak váltsa fél: Óhajtásom már csak addig terjed, hotrv etry-efiy kis ab kalmi Bzünot álljon l)e phleiko) oróim folytonosan fokozódó \'hanyatlásában, mert ha ez móg egy Íöoí>í ig>- talál tartani, helyzetem elvi&ol-hotetlonnó válnék.
Eddig a levél.
Befejezett minden mondatot. Do láhií a kéziraton, hogy többszőr fogott hozzá az erejében véarképp moghmiyutlott, Oft-ik évét töltó »Kg Uiunkas. Meghatva olvassuk. Amitől tartott, non) következett 1». Nem kellótt már soká szenvednie...
1801 március 20-án esto 11 óia után táviratok repitették világgá a birt, hogy a műidet) idók euyik.lug-nogyobli szivo inegazünt dohogni...
Dr, ficyyaljai Kiís\'Oéza
Unaer-Ullmann Elek vaskereskedésében
»in-, rud- és patkóvas-, továbbá síug-
atalványok beválthatók és ilijBipzIel.
Hofhcrr H«pek, gépsziít o— pégyfém és gotyés oupégy igénylését eiinHteem.
Kossuth Lajos utolsó levele
(Kiadatlan fogalmazványa Eötvös Károlyhoz)
i
A nagfrécsei clrkuszlovuk és a megyei tenyésiállatofc ügye
a Zalavármagyel Állattenyésztő EayesOlot közgyűlése előtt
11)44. április In
ZAJLAl KÖZLÖNY
Tbeologíaí előadások nék résxére
A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációjának felkérésére és annak rendezésében ,lr. Gerencsér István piarista tn-nár április 20-án; csütörtökön kezdi meg hal egymást kővető héten ál tartó theologíai előadás- sorozntát nők részére. Az előadások minden csötörtőkőn délután II órakor kezdődnek a piarista gimnázium tanári szo-flájábtbi. Az előadáson a Kongregáció vezetősége a város n\'ő-lársadnluiának minden keresztény érdeklődőjét szívesen lálja. Az előadások serrendje . Apr .t •Jü-án : Islenkcresés. vágvak és \'álmok, vallás és * vallósok „ Apr. 27-én ; Isten vagy jsk\'üek, a malerinlizmus mai fajai. Máj. lén: Isten vagy istenek. (iiiózis és leozóHa. Máj! ll-én : Rátalálás az igaz Istenre, Isten a világ alkotója. Isten a lélekben : -\' Máj. 17-én : ll;í-lulálás az igaz Istenre, kicsoda az Isten? Isten mindenekreVlI és mindenben. Máj, 25-éu Isten. Szenlliároniság. Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának ez a rendezése éppen abban az időben szol a női lelkei; liez, amikor a léleknek legnagyobb szüksége vau megerösi-lésrc. az Isten örök bizonyosságáltan való megkapaszkodásra. MelépÖdij nincs az előállásokra.
hírek
Nupiflt. Április 16. iiombiL Jtóm ha
Anndíl4/m. iTOteslánfi Alaiii. Április Ili. vaiáriiíp Róni. kai. Peder vasárnap. I\'rot. Lantberi.
— (Ügygondnoki, kirendelés)
A zalai ügyvédi kamara dr. Hoch \'tűzkár és dr. Hirschlar Jonó nagykanizsai ügyvédi irodájának ügy-, gondnokául dr. l\'otries József nagykanizsai ügyvédot, a kaiuara nagykanizsai tagozatának rezotójét ron-dolte ki.
— i/eleni kezes nói közép-kcrtökedeiml Iskolába)
Mint\' jelentettük, Nagykanizsán az 1944/.46. iBkolaevhon tnegivyilik a nógyóvos, érettségit adó uoi koroa-kodeUui középiskola dr. Borsa Méla igazgatású alatt. (hittől függetlenül továhbra is fönnmarad az egyéves uoi koroBkcdoliui tojilolyam, aniely-bol at lobot lepni a kereskedelmi középiskola 11. oastályába.) A nói koroskütemi középiskolának az ősszel az alsó két osztálya nyílik meg és kollóezáuiu jelentkezés őseién u tiur-tnadik is. Krdoklodók miotóbij jelentkezzenek dr. Borsa igazgatónál, teloíou 876.
— il\'\'eihivas)
A Vendéglős Szakosztály fölhívja vendéglős es korcsmáros tagjait, hogy toíyó hó\'17-én délelőtt U órakor a városháza kis tanécstennóbon ukvotlon jeleujenak mag. tízakosz-tály-titkár. (:)
~ tUMttuák ¦ vasúti, ruhatar dijait)
A MAV igazgatósága értoaitotlo az utazóközönséget, hogy visszavonásig, do legkésőbb 1U44 .év vógóig terjedő időtartamra a uiag>ar vasúti., személy- éa poggyász-díjszabásban \' megállapított tokbur bolyéit az olaó IcktMirkotolos napon 2 pengő,, a többi napon pedig u pengő a ruhatár dija.
— tKIskomárembuiiJ
ti Hzentgyőrgynopi marha és kirakodó vásárt április bó 17-én tartják
mg* (fi)
¦ (Tununrlskolások figyelmébe)
A i)ag}\'kani2aai Iparoi é> koroe
kodótiinonoiskola fin és leánytanulói a náluk lóvé tankönyveket at inkeiu
alti- tjénél haladéktalanul szolgáltassák be. fgalgatósag, (:)
— (Húszéves a mQkedvelé:. Tó iszenttnSr tanban)
A jórészt hurvátajku, de magyarságára büszke Tótszon ím ártón köz-ségben Alhock Gyula igazgató-tanító kozdomónyozéaéro és Lolltos fáradó
zártával busz esztendőről ezolótt mutatták Imj a falu tnükodvolöi első
olóndásukat, Azóta már közöl 5\') előadást tartottak a falu lakosságának gyönyörködtetésére és lelki épülésére. Sokat játszottak össze a dőrék műkedvelők az iskola színpadán külön hozó jótékony célokra. Most legutóbb Csitt) Karoly Legény furfang c. színmüvét adták elö kitűnő ossz etanultság hím, nagv sikerrel. A darabban Dornbai Mária, Hederics .Mária, Kaszás Józsofnó, Kódok Mária, Falusi Katalin, Rozsok György, Balogh Lajos, Kaszás József, Kuznm Uyflrgv, Kódok István, tJobos József, Horváth Qvula arattak megérdemelt síkért. A bevételt u tomp-!.-Jiu tatarozására fordítják. A nagy hozzáér lésről tanúskodó, gondos rendezés és botanitás Barabás Mária tanítónő érdeme. A kis horvátujkn magyarok szorgalma, lolkos magyar kulturális munkássága megérdemli, hogy olismorésspl állítsuk ipéldáju-Jíut u uj ilvánoösi\'ig ólé.
(Anyiiköiiyvl hírek)
Nagy kuni/són az elmúlt héten 17 gyormok sziUolett, 6 fiu éa 8 leány:
nyai litván népzoiiész é> I.
w....../.i.„*„„i, ~i- í;.. .i.. ^ ,.m...
váce h\'izsélwtnok rk. fia, dr. özókel\' Sándor ref. t)TI sogódtitkár és tízoí-májer .Súrolta Irénnek rk. fia, Csá-nyi i\'ótor földműves iiápaziunos és Klauz Máriának rk. leánya, Uungler Krnö fogtechnikus és Nagy Máriának rk, fia, lOborliiijv Dezső László m. kir. úllatonos ós Jakuhfi Margit-rk. leánya, Fenusz János városi munkás és Jakópáhoúx Juliannának rk. Joánya, bonusz János városi utcaseprő- és Tóth Erzsébetnek rk. leánva, Bimon Miklós/iXístamosUjr és Tóth Vilmának rk. fia, Erdélyi István gazdasági csolóa ós Jobbágy Annának rk. leánya, Neumayor István földmüvea-napszámos éa Tolnai Krzsébotóok rk. leánya, Németh József fürésztolop tulajdonos és Poszt Viktóriának rk. leánya, l\'atí Ferenc kőmÜVeaSOgéd és .Biharvári Juliannának rk. fia, Hermán János MAV mozdonyvezető és Kékkövi Hona rk. fia, néhai Uyimesi József napszámos éü Be^\'ár Máriának rk. leánya. -Házasságot köUill íí pár: Kovács János banktisztviboló és Jílagojevits iM/sébel, liüki Károly villanyszorolő és Kisgorgoly\' Anna, Soós István ¦ László miigántisztviselő és Ágoston Katalin hiuizónó. - - Halálozás 10 esetben fordult elé: Özv. Uoda Virág Vondolnó Fidódi Rozália rk. 82 éves, özv. Oláh Sándorjié luirmendi líozália rk. ÖÖ éves, llalvas Lajosné Hochockor Máriu rk. Ctí évos, Nou-
Hogyan lelt az egykor arannyal egyforma eneka ezfiitból a nemtsféHék hanapipökeie ?
A mi\'isodik világháború tovább hajszolta az ezüstöt azon a lujlón, uinelyou már évszázadok óta egyre mélyebbre hanyatlik. A nemesiéinek hamupipőkéje valamikor csuknom egyenrangú volt az arannyal. Minthogy megmunkálása körülményeseim, jóval később lerjedt el a használata, mint az aranyé. Az egész ókorban teljes értékű pénz volt az arany mellett, sót éppen a római csuBzái-aág fénykorában az ezüst volt az ogyodüli valularia alap.
A középkorban egyre ujaim ós ujabb banyák megnyitásával folytonosan növekedett a világ ezüsltur-inelése. Do a legnagyobb megrendülést az ezüst sorsúban
dfúerika felfvdeziac jelentette, amikor megiriituli az ezüst aramUisa <( mexikói ezüslteíc-pekról ayrópa jelé. 150U körül az arany ós az ozüst értékviszony még úgy aranylott egymáshoz, unni 1 a ll-IllOZ, kűtOÜUZ évvol később 1700 körül még uiilldig csak 1:10 vell az arány. A mull század olsó főiében is 1: ló.ö— 1: tb.tí közölt ingadozott csak uz ezüst és arany viszonyú, do aztán jött a zuhunús, a bányászat hallatlan lojiódóao t:H a huszadik század küszöuéll, ItlOü-ban mér az arany és az ezüst árának aránya 1:33.Ó volt.
Jelenleg nehéz volna megállapítani, hogy uz OlUSt es az arany pontos ertekviszonya mekkora, do , a legóvatosabb becslés szerint * uz l;iO értékarány
körül lehet. Viszont amilyen mér-tókhen csőkkont az ózhatnék, unni nemesfémnek ÉS valutúris ertéknie-rónek a szeropo, olyan ütemben növokodult ipán felhasználása, fetz
Dia mar nemcsak ukbZOt\'iparí, vagy
általában fényűzési ipari, feldolgozást jelent, fcgyre többet es többet
SZOropol az ezüst, éppen növokvo olcsóságánál lógva, lonios íómötvó-
¦olokbeái amelyofcot azután u tug-különbözébb ipari célokra basznosi-lanak. \\ i
Már a 10. század második folél>on is az volt a holyzot, hogy a termelt ezüstnek mintagy 25 szazslőkát ipari
célokra használták íol.
Mit már valónzinUleg a kitermelt ezüstnek legalább öt) százaléka jut az iparnak.
Jellemző az egykor értékes ozüsl sorsára ,hogy mu már
leginkább mint mellékterméket banyátszák. Itendszerint ugyan is együtt tolatható az átomereék kel, rézércekkel,
nagymennyiségű ezüstöt nyomok a horganytolopok kiaknázása során is. Így a világ ezüst turtnolúso akkor is növekszik, amikor a világgazdaságnak lulajuonképpon níncson is szüksége ujabb ezüst Uimogokro.
Erők hosszú során át a nagy amerikai ozüslhúnya érdokoltaóguk politikai befolyásukai arra használtuk fel, hogy uz fctgyosüit Állomok kormányul uz ezüst értékűt vcdel-mezó beuvuLkoziLsra kényszerítsek. Hatalmas összegek bedobásával toht uz ezüst értekenek alátámasztása. Az bjgyosult Ailumok kincstári lü-vatola több mint 4 milliárd dollárt költött ozüstvúsarh\'LSokra és közbon fölhalmozott egy olyuu meddő ezüst löuiegol, amelynek értékesitéso jó-foiniuu megoldhatatlan feludut. Pjya-tól egész l\'Jlíí nyaráig ugyanis minden belföldi éa külföldi ozüst-UlOZUiyíségot meghatározott úron átvettek, hogy ilyen módon megakadályozzák az ezüst további arha-nyatlúsát. A háborua púnzjiolitíkui kovotolményok azonban e/.t az oró-szakoll ezüstpolitikát lohctelloimó tették és tavaly nyár végén vóglo-geseu megszüntette uz UtíA kincstári hivatala az ozüst vásárlását.
Nem kétséges, hogy a második világháború befejeztével
az ezüst tovtibbi értéklianyatlá-
sál feltartóztatni nem \'ehet majd.
Szegényobbok leszünk egy nemes feniuiel, do éppen olcsóságánál fogva gazdagabbak leszünk egy kitüuóon liasznoaíthaté fémműi, amely az ipar legkülönbözőbb területein, a gópgyártásbiui, a háztartási eszközök gyártásában, mini uiúu ,inég olcsóbb fémok kíagiazitójc nagy szorepro hivatott. [
bauer, János városi kocsis rk. 88 éves, Kiig}* József lUipszáinOB rk. 32 éves, özv. Lalwn- Arnold né Mollor líúza izr. 72 éves, özv. CsOkO Józsofnó Varga Amália rk. Hlí évos, dr. Hennel László m. kir. százndotí rk. 57 éves, Slein W\'olf Jakab korea-kiiló izr. Ii8 éves, Marton László rk. I héhapóS.
- (Nyolcvanöt éve)
\'annak, hogy mcgslapilottúk az Klső .Magvar Altalános BiztuHÍtó Társaságot, Büszkén viselheti oz a biztosító intézet a slegrógibb* jelzőt. Helybeli fóügynöksége Cson-gery-ul 2. szám alatt van. Kifogástalanul kiszolgálják ont, lia hiztoaí-lási ügyben folkorosi az irodát. (:)
- (Knnát akart csempészni, ráfizetett)
Czirkvoucsics Béla drávaszeutist-váni 1 akos egy alkalommal :i\'ÍOO búnál ki akart vinni uz országból, do közben a határvadászok olfogták: Czirkrenetties 110 pengő folajáulá sávul meg akarta erre vesztegetni a határvadászokat* hogy engedjék szabadon. ICrre nyomban előállilották és a kii. ügyészség nemcsak csorapé-szés, hanem mogvosztegotés címén in pórbo fogta. Most tárgyalta ozt nz ügyel a nagykanizsai törvényszék. Csirkvonosics tagadott, do a a tanuk bizonyították a vádat. A törvényszék inogvcsztogotés és esőm-pészós miatt a drávaszentistvání. ombort egy havi fogházra ós ogy évi jogfosztásra ítélte. A lefoglalt 110 pongét pedig elkobozta. Az ítélet jogorőö.
- („Bunker-muiunk" az óvóhelyeken)
A sok nobéz és fontos feladat közé, amelyek a légjháborutól suj-totf torülotokon a némot nóíszorvo-zetekro hárulnak, tartozik u légiriadó alatt u nyilvános óvóholyokro lóduló liolgári lakosság istápolása is. Mindent-ét, ahol hutúlmas betonbunkerok nynjUiiuik nőknek és gyermekeknek u terrortámadások ellen oltalmat, ott találni a nyugodt idegzetű és áldozatos lolkü nők aoDubol kivalasztolt folügyelókot, a ídiunfipr-máinúkat\'«í ahogy n népnyelv a boleŐ frontnak ezeket uz önfeláldozó ku-lonáíl novozi. Csupán Berlinbon 808 ilyen »bunkor-muiua« működik u pi\'irtszorvozctok és a lég védőiem íér-íilagjainak oldalán. Tevékenységük különösen az anyák és kisgyermekek, a betegek és aggok megnyugtatására, ápolására us scgilsógéru irányul. Hu1 kétségl>ocsett asszonyokba koll lolknt verni, vagy bíró cHocsomókot álomharingatni, égési selsjk Iwkötözése, vagy leendő anyák mik nyújtott elsősegély alkidnuiviil-. özekből az emberbaráti feladatokból a Vörös Kereszt sogédlolévol a szol* Cálatkéez -bunkor-maiáák« minden-kor dorekusan kiveszik :t részüket.
(MNK)
ZALAI KÖZLÖNY
1944. április 15
Folytatás az 1. oldalról.
az angolok érdekében szálltak harcba ós most az angolok, a volt szövetségesek akarják kiölni a kuliurába és n civilizációba vetett hitünket. Ez súlyos kö-vetkezméuveket von maga után.
,K6t minisztere van Vwtixelosz uj kormányának
Kairóból jolentik: Az- uj görög kormány megalakult éfl letotto az esküt a király kezel*. A miniszteri haténak Öaszeállitasa nem volt nehéz Vonizolosz réazóro, mivel a miniszteri tárcák közül ötöt a saját részére tartott meg. Venizoloszon "kívül mindössze kót tagja van-az uj
görög kormánynak. . .
Meghalt Vatutin tábornok
Lisszabonból jelentik moszkvai liii alánján, hogy Vatutin tábornok sűrítésen végrehajtott mii tét következtében meghalt.
Hallotta már...?
...hogy egy orlcfliiMUzleln szony azt álmodla, hogy egyik nöi vevó Jével heves verekedésbe kertiit Mikor reggel felébredt, témüle lel vette észre, hogy az ólmodon heves kézitusa valóság volt, ugvanisvi-lc együtt alvó ötéves gyermekét, akit ellenfelének larlott, megtépázva, holtan találta karjai között.
*
...hogy a többezerféle áilaüan és jótevő fU in ölt, u o c olyan f jli van. am ly k a mérgező növé yek kfizé tartoznak. A mérget nem a szár és a levelek- lar\'almazzák, hanem a magvak, melyiknek elfogyasztása heves fájd dmakal, főként erós fej fájást é<> legtöbbször hányást eredményez. At ei-elek állatában nem . haábaak. A legismerk-hb m\'rgezö fü a tánlorka. amely leginkább a pus-taságokon és az uiak mentén nö, azon1an gazként az 3rpa kozitt is feltűnik.
»
...hogy\' a villany és a gázvi\'ági-fás hcve.etése elölt a szinhi/akat taggyugyertyákkai világitolták. Ez a világítási mód szüksé.-essé telte, h gy az előadás közben egy ember idöröl-időre megjelenjék a szinpa don, hogy a gyertyákat rendbe-hozza, elfújja, ismét mcggyujlsa stb A gycrlyakc7elők köztM több akadt, akik különOs n^1 ycssóggel végezték lejadaltikst. Nem épen köliöinek mondható hivatásuknak annyi ügyességgel, sokszor akkora bájjal tettek eleget, hogy működésükéi nem e. y-szer a kö?ömég tetszésnyilvánítása kisérte Meg\'tMénl, hogy e^y-egy kevésbhé érdekes színielőadás alatt csak a f\'nykezclök kaptak lapsot, míg a színészek elismerés nélkül voltak kdmtclenck a darabot végiglátsz ni.
lieállltaaiv.dó
mangalica süldőket, választási malacokat
keresünk megvételre.
Vasmegye.
Nagykanizsa megyei váron adóhivatalától.
Társy: Ai alkalmazottak kereietl adójának kie tyazétc
Hirdetmény.
MMvnm mokal a kisebb Iparosokat, kernkedflket, mezőgazdákat, akiknek lag-iHlenb flt alkatmatotljuk vaa éi etek köidl egvlk s»m véaez irodii tminfaát, hngv s H ö 30. § (5) 1922. XXIII. t.-c. 30. § (5) Ui. 1-75 éílelménen f M áp-ri\'h h* 3-\'ól 30 lg i v adóhivatal 21. btW\\*Íeébm ix alkalmazottaik keresel! adóláVk 1944. ívre átalányban való meg-íilsvilaja végett Jílenjenek mag.
Ala\'inVoils esetén a lent felsorol! munkaadnk alkalmazottaik nlán n alk. llletraényjegytck beadám alól fel lesznek neatve.
Felhívom továbbá azokat a munkaadókat la, akik háztartási alktlmatoltalkat más nem felentették be, hogy a fenti IdÖ alsfi |elentí*ék be. mert a fenti határtdÓ letelte után a bejelentéseket a hivatal ellenőrizni fogja éi a munkaadókat meg lógja blrsá-loTnl.
Nagykanizsa, JW4 március 27. im Városi Adéhlvstal.
Nagykanizsa mogyoi rftros polgárinoatorétől.
Tárgy : Al ellrgyaaztoll vlllamo» áram számlázása.
Hirdetmény.
Felmerült pinaszok folytán felhívom »r. áramlogyairtó blzömég ügyeiméi, hogy ¦z ár/mxzámlMA leolvasáta alkalmival az áramiréró állatát némelyeién elleaérlzze és azt is\' e\'ózfl havi áramsajiitájjra fegye^e lel. Ennek alapja n a kllljeléffe bemtilatott számlának helyei va?y hely-leien voltáról azonnal meggyőződét! nvr-het én ai esetleges hibák klegétillttít kéihell.
Akinek ketlós lailfiju áramszámlái-Ma van, annak kívánságait a vállalati Imdá han kiirjak íz átalány klaiámltás elunjál képeifi 1941. évi áramtogyaBiláBát .\'s ebből ellenőri? h*H a bemutatott áramszámla helycnégéi
Nagykanizsa, 1944. évi március 29.
ion Poltfármeater
Nagykani&sa mogyoi város polgármMtorótól.
Hirdetmény.
A Sukl rétek mellett \'nvö pásztor-földökből 1 drb. kb ISO négyszögöl sz&ntó éa rótet öh 1 drb kb 1100 \'négy-arögöl szántót f. évi április hó 18 An dMutAn i/i5 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen bórheadok.
Nagykanlzim, 1944. áprilH 12. U67 Polgármester
Nagytaunze* megsel rarot polgérmeeterewl.
Tárgyi Oaidfc eV nagyobb fflzó edények bejelentése. Tudnivalók a lójittámBd^s eaolón való köz ólkeztetésról.
Hirdetmény.
A honvédelmi törvény alapján közkonyhákat kell szerveznem arrs it colra, hogy légitámadás esetén a li- j <4;tu tanná váló lakoBaág élelmezéSe blzto Bitva legyen. I*; konyhák helyérói n InkosfáKOt pár napon bellii tájékoztatni fogom h Itt a hajléktalanná vall lakos ság b lerombolt hAz vnuy házcsoport légó paranoanokának vezetéHo alatt és
szobait IgasolAsAra linlndéklHlamil és dLJtnlanal mtg fogja kapó! a napi álel-mesését. FIgyelmentőién] a lakoMágpt, hotry légo-csomaglAba tfgyen mégle-leló edónyt és evóeszközftket Is, hngy hajléktalanná válAn esetén a kiosztásra kcriüó kAazótkezést felvételez hessn éa elíogyaszlbn^aa.
A honvédelmi tSrvéuy alapján kö \'telezem mindazokat, nkik legalább 80 liter Űrtartalmú Üsttel v»gr Ily (Irtar titlmii más fózőeaéniiyel. tovAkbá be nüm ésltett bármilyen mérotO tlfllhAzzal readelksznek, hogy Mkri edóovolket benarn épített üslházukst a honvédelmi törvényben megszabott azlgíru, btlnte-téa terhe mellett aEOnnal, legke\'sóbb I bó 17 ón, hálton déli 12 órAlg élflaai-vnl jelentsék be a közellátási hivatal petróleum osztályán (Hunyadi utca II) A bejelentés megtételére nemcsak a magánosok, hanem a hentesek, vendéglátó Ipari Üzemek, Inlézetek, Intézmények, (esltltetek Is kötelesek.
Nagykanlzaa, 1914. április 12. i2«3 Polgármester.
Nagykanizsa megyéi várót polgármea tora tÓl.
679/ké. 1944.
Felhívás a füszeresekhoz, pékekhez, hantesekhez, vendéglősökhöz ás kifözökhöz 1
Kelhlvom az Saszea keresztény ttl szereseket, pékeket éa kenteteket, to-vAbbá a vendégllsöket, kocsmárosok a t és kllözöknt. hogy a légó konyhák mogfuervezése Ügyében f. bó 17<én, héttón déli 12 órakor teljes számban Jelenjenek meg a városháza kSzgytlIAsI termében. A tlísioresek hozzák magukkal a konzerv, és azarnrtózclék-kész-letükre vonalközé pontos adatokat, a hentesek zsIrsUtó edén^rlk bzámá\' és méretfit, a vendéglátó Iparosok pedig a tózéahez és ktazolgálasboz érte aze-mélyzeitlk nevét óh lakcímét
Nsgykanlzsa, 1944. áprillB 12. iw Poíifárineslm.
APHÓ9ISDETÉSEI
Naajási««hs>jB báatartás vazetéiire löllétlea mtfbutható éltesebb nfit keieiek Petoft-ut ». 1271
adas-vAtel
Hlcg«ét*l*"«i keretek bészáru 42 ci blrgcill calimát u] vagy kevésíé használ, tat vagy hozzávaló tay»got niígveiiník, CBetleg [áikcicíeel i.< tlszd zubhoayt éi lekete ntdtigtzOvetci adok étté. ¦> u43
eisLdrt cty mély gyeimekkccsi Ország Dt 8/a. 1241
Nagyobb légavxsitirAiayi vennék, Ura: Koisutb-tér 1. 1119
Huinotiyo, valódi korai nyátl rézw ?1 „f* tannorl vetőmag eie>gyti-heló Zrínyi M-u. 22. Napizáui vagy lo-gatoa munka csere-elónyben. 1231
YoFhvalr* t«»iéaxkooAk, vali. mint malacok, tovíhua haisná\'t nailnoil caiBS, Btiálkvcsi eladok Hunnia Rísivény-társaiágasl Csá«t«raya. 1234
BHrgaarilréaa nsgyobb mennyiiÉj-ben eladó városi gyeptelepen. 12M
Claáó egy caéplfigatnltura, tM Umiat caáplö IS léi jeia M«v. motsrral, icijca crtíplfal lelfierelái, príma állapotban. Mi-i nelb Jiiioi Nagykanizsa, líölvö lír 4. it.
IMO
AlXÁS
Bllmslaaaa axtakáeanai aionnalra felvetlek. Ilerlliy Miklós ut 19.. , 1282
Tanulói vagy flalal •agadat felvés/ Uager vaskereskedés. 4
riaaléaaat taaulóleányl ló házból (elvesz Csönd Jr éa Szskó IsdráizQzlet MAORT bérház. 1199
KaraaalAny tlizlvlsclánö, gépírásban éa ktlivvelésbcn jártas, szonnalra állási ketet. Cím a kiadóhivatalban. ii:
Megbízható, 4S ives Izr. asszony magános ur kis háztartásába belátó házi-vazcaianOnak ajánlkoilk. Qaldmaané Sánc, 131. 1238
KaraakasianagAiIei éa klauial-gAlólaénvl azonnali belépésre (elvei* Kapall tUszer- éi cBcmcgekeretkedÓ, Horthy M-ut\'2. 1255
Vidéki téglagyár léglavalB családokat keres. Clm a kiadóhivatalban. 1257
EaxtargAI«e*l| príma munkaerőt, teljes ellátáiaal felvesz: Hunyadi autójavító, Csáktornya. I15t
Kit fiatal leány báimliyen Üzletbe kl-aaalgAIAaak ajánlkozik. — Címeket a kiadóhivatalba kéilink. 1206
r^utvonall flalat alkalma* azonnali belépesse! középiskolát végzett, komoly, némi Irodai gyakorlattal rendelkező jó-megjeienésü aftl. Sajátkeztlleg Irt ajánlatok „Komoly munkseró" Jeligére a kladó-hlvctalba kérdnek. 1277
DRIIWIVOLGYI
villamos Áramszolgáltató rt.
Aramaaimlák fizatésa, raklanáolók, hlbajalantéaak, aukaiarO .\'nlvllágoaltófi mlndvn villámon kérdésben déi«ldH 8-tói tlélutAia IB éráífl.
Jókaiban levő nól karekpart veaaLk. feuiHch iílizci-oazlály. 124T
rianladt vennék, Ur. Szabó KÍtkaat-ua. TeletbD 284. 1243
70 drb angofanyul, 200 ketrceftrá-hely, kdogáitalan állasslDsn, eladó. H.in csák Qusltáv Porrog, 18. 1144
Pacián 900 néoyszógöl termo tiólfi pincével éa Urmó gyumölcilákktl non nal átadó. Cím : Dr. Jakab Dezaő Sióm-balhely. Kósiegl-u. S3 bz. 1047
Egy frlis tejAl kaoaka aludó. Rí
kóc/l utcn 12 1266
Ul fQtdabarandaaAa eladó. Clm a kiadáhivatalhaii. ivou
Eaalargapad szerszámokkal együtt eladó. ROisa-u. 22. 1259
SyarmakAgy matraccal elidó. Jú;.iel lóheiceg-ut 56. 1275
KItUnő Nttrüaboc literenként P 4-n Kationé kereakedésébtn, Tclekt-ut 1. 1174
Székely Vllmoa kárpltoanál 2 Srb agy-sodiony-Detét aladö. Szem Imre htrerg-UtCl. 12ÍÍ
Fopgdoa kapható Sárec lakcreskedó-néi, Zrínyi Mlklotu. 30 bj. 1272
ayarmakAgy malraccal ás uj nói keréKpár eladó. Szemere-n. 3. 1269
Egy Jókaiban levő mély gyarasak-kooal eladó. Érdeklődni lehet: Sugár ut 2 szám. 1281
LAKÁS, QZLETHELYlSfeO
Ki u<i«r<álnó el káliiabáa lakását há-
lomstobásrs. Clm a kiadóhivatalban 1276
Váios belteiDÍctén levó kátazobás lakásomat aloaaralH*m háionisxobáital. Clm a kladóblvatalbán. 13?»
Egyaatobáa konyhás lakált \\kcretek. am a kiadóhivatalban. 1279
HAZ ÉS iNOATLAN
Hasat, tzólót, földet kOtvctll: l\'»i\'l\'. Teleki ut a, telefon : 67ó,
_KÖlönféle_
ElvaaaraH fehir-Iekctc foltos elet. Megtaláló értesítsen Cicngeryut 8. 1280
Mindennapi levelezésből öatzcgyüjlöu tttmagbélyagat belyeggyUJtéil cefőkta magvaaaak. Bubarits, Zalai Kílilöny ixeikeutőaéga, naponta délután 6—7 ón kózótt. Eb a hirdetés mindig érvényes.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „KÜzoazdaaégi R.T. Narjyknniiis* Felelős kladú: Zalai Háröi) Nyonuitolt ¦ „Kfizgazdasárjl R. T. Narjyk«niza»" nyemdájibas Nagykanlrsán Nyomdáért ftlel: Zalai Karoty
F«la4« ; " Elsötétítés mától kezdve 9 árakor.
Fin ¦
vi* • ¦---~ Bendlokoiat \'—_________ Tábori polla________. — 84« évi., 85. sz. Nagykanizsa, 1844. április 17. hétfő Ára 16 fillér.
. - mm> a-é*
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
ea kiadóhivatal : Fo-ut S. lakss. A* UadoUvaUll taletoa 78. tu. mladen betkóraaa Aahitaa.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KlOflzetett Ara: egy hónapra 4 pengő 30 tinte.
DCRyedóvrö 12 pangó *0 fillér. Bfrycaasam: hótküzoatiie Áll, szombaton 3© Itt.
Hadparancs : „Elvárom, hogy mindenki megteszi kötelességét"
Mugyararss\'/m l\'őntáltóeúttu Kormányzói:! had[)ttranc»ot mlnU ki, u ¦tri, nmldon magyarhoz szól, kato-
nához ós ncmkatonáhOK opryarúnl. A hadparancs kötolesp.V\'t ríj minanti magyarra: a haxáfrt való holvt-
iillás kiitoli;HS(^i\'.|. Ktinrk U\'ljt!.siU\'ficlt
fordul m(!K a Haza uoraa .\'^ mindon ii[.r.\\(\'Hünkó. A paíarKWi ipv szól:
HADPARANCS!
Honvédek I Magyar katonák I A habom végső kifejlődéséhez. közeledik és döntő szakaszához Jutott. Elsősorban a magyar sors szempontjából, mert az ellenség Itt áll egészen határaink közelében. Most tehát ismét hazánk közvillen megvédéséről van sző. Erre gondoljon mindenki, amidin az első hadsereg apái nyomdokain elindul a Kárpátokon át Galícia területére, ahol 1914 -1918-lg oly sok dicső csatában ItndMItek a magyar fegyverek. E harcban természetesen nlhcs vissza, csak Előre I Elvárom, hogy mindenki megteszi kötelességéi és méltók tesztek a hős elődökköz.
Fájdalmasan érint, hogy a nehét órákban nem lehetek magam -is köztetek, gondom lesz azonban arra, hogy itthon a lehelőség legvégiő határáig gondoskodás történjék azokról, akik hoztátok legközelebb állanak.
Épugy, mint az első vlldghábortsban, most sem állunk egyedül. Ma is ugyanazzal a német hadsereggel hucolunk vállvetve, amely 1914—Wg becsületes szövetségi hűséggel állt melleltük és amellyel elévülhetetlen — ebben a háborúban Is vérrel megpecsételt bajtársi szálak fűznek bennünket össze.
Mindent el kell követnünk\', hogy ebből a szörnyű vlharbil, — amelyben nemcsak Hazánkat, hanem 02 egész emberiséget, kultúráját, civilizációját védjtk — győzelmesen kerüljünk kl. Csatay s. k.
^Budapest, 1944. április 15-én.
Htrihy s. *.
Jelentés Budapest és környéke tegnapesti bombázásáról
(all\'I) Aprili* 16-ttn a\'z osti •rakbail lhidivpoatot éa kór,nyékét olloiisegós lottai nudila orbi. A \'IX, ?5 a XIV, keniloti»!!, viflumint rknoksar, Kisjxwt, PoHtszontnrzséliot komyókén tiizok kolotkoztok, molyo-ket namarósflfi ololtottak. A/, hhyagi kar iiagyauguról oddig nom \'órkeaott jolonlés. Légvédolmi tilz/irségunk balaaoaan lotto a/,"ollon»égos gój>o--fcil. ziért soruikat iriogbontótta fes ritfSKatérésro \'kónyszo\'ritntte. l\'Mdig 6 ollonsóges gép lolóvéso nyort 1»-iaszólftefc- A < Inlótt - gónok Hzóma clémlathatólag- omolkodin fog.
A 16-ról 17-ro virnitló ójazaka cjryoa oltonségos ropQlégépplt nz «P\'k* orszug legifero!»!! /.avaro ro-ii\'dlóst vógoztok: A WzórBÓg holyon-kiiiii mukOdósbo lépott.
\'Budapest, liprilis 17
(MTI) A Biidanesti Brtosité jo-koitti : • Az obniilt éJBzaku- ahgolszHsz
bombázók pudápost kÖlsÓ részei és pestvidéki helységek ollón intéz tok balnbafámódiist. Ez alkalommal som katonai cél]K>ntok ellen irányult a támadás, hanoin főként munkás lakó nogyodo|í ellen. A támadó repülőgépük légi aknákat is \'dobtuk le, molyok mind a Dunába hullottak. Igen sok világiló rakétát lótlok ki, ugy hogy a főváros jó ideig nappali
fényárban úszott. A mentőket több alkalommal sebesülések hoz hivlák ki, melyek az, óvóhelyeken történtek. A légitámadásoknak halálos áldozatai a fővárosban nom voltak, mivel az angolszász bombázók ismét Post-, környékéit támadták, ahol a támadás áldozatokat követelt, erről azonban ozidoig nem érkezett közelebbi jelentés.
Belgrádot és Brassót is bombázták
Vasárnap, délben csaknem\'teljesert zárt felhőzet alatt a szövetségesek bombázó kötelékei támadási intézték délkelelcurópai területek ellen. Különösen lícl-gráflol és környékéi, valamint Brassói érte lámadns, ahol la-
kó negyedekben károk keletkeztek, és a polgári lakosságnak veszteségei voltak. A német és román vadászgépek több négymotoros ellenséges bombázói lelőttek. Számadatokai még nem közöllek.
A Delatinnál megindult német-magyar támadás lerohanta a bolsevista állásokat
Berlinből jelentik:
A Votali arcvonal déli szakaszán a liadmüvolotek kövotkozotoson fojlód-nok tovább és csupán á deli szárnyakon moröllek föl ujabb jolonsó-Kek. A hót végén észttkon a szovjet "jabb nffenzivát indított és Komin irányában
ineguiitótta tömogtámadásait anélkül, hojry áttörhette volna, az erős tiéinol vonalakat:
A Krím-félszigeten Tirasi»! ós Keres felől. gyónván «lórotoró azoviot előnvomuláa követ: koztóbon a helyzet kiéleződött. Igon
erős azoviot kőtolókok, páncélos K>\'\'dogha<foBztályok elónitöróao
kö-
"etkoztóbon Szinforopol védőit hoko-Piéa fonyogotto ért azért » német Míipatok a délnyugati részen fekvő l^os tojopro nyomultak vissza,
inig a másik két szárny harcuil a védekezés jellemzi. A k\'özé|>só szakasz déli rószéll egyre johhan érvényesül n német, m\'ngyar itt román .kötelékek támadása. A szovjet csapatokat mindenüti erős ratesz állások, tartóztatják fel. ti\'gylátszik friss [\'tartalékok beérkezését várják, hog.v átoBoportósÍtá><okal nidjanak végrehajtani.
A.r Orheiiól Pszkooig terjedő releszálláwk uz erőn küzdelmek ben erőteljesen megálltak Helyüket i
és ujabb kémény í lak, moly a Kisene
mik bizonyulirányába)) in-
dult, erős bolsevista támadást feltartóztatta. /" N A némot csapatok a Pruthnál már igon erős offenzív védekezést folytatnak.
Delatinnát mindenütt megin-4iLlt- a nemet és magyar csapatok támadás^, ahol a bolsevista ¦ állásokat és a támadó bolse-\'visfit csapatokat lerohanták. ¦Striynél a megismételt szovjet támadások meghiúsultak. Tarnopollól nyugatra a támadó, némot kölolókok heves harcok között tovább nyomulnak előre. A Tárnopol nyugati részén harcoló némot csapatok továbbra is hősies ellenállást tanúsítanak.
Japán tengori *« l*«í «rlk alsOlly«»t«Maiat négy búvárhajót m Carndleavóoeánun
séges bnvárhajól süllyesztettek el. A támadás\' sikere\'n japán pán tengerészeti erők l ellen- | Folytatás a 4. oldalon.
(MTI i Az egyik cscndcsóccáni japán támaszpont közelében ja
Magyar front
vitéz Koloaváry-Borosa Mihály
lr]a a FílRgellensÍRben:
\' A zsidókérdést elint\'/zük. t\'gyan-ekkor azonban rendel ko|l végeo be-n-iTil.-iiinik a Saját, most már hamarosan dozinficiált jiortánkon, ahol ii sokéves fértÓZÓS következtéhnn szörnyű a lelki ós táraadolmi sz\'-tesett-Si?g. Bgj tegnap még nagyhatalmú, de értékbon és szómban szerencsére jelentéktelen csoportot, nem voIki- . tünk téihl/i számiiósha: ezek a mit.* -csontosodott ailli-reformerek, ma-kaes f.ialntdköiiuivenek, aladárek éfi egyéh Ksidó-zsóldosok,gyógy Ithátn.V Ilin baloldali doktrinerek éa azéplnl . jkok s a lomok marxisték és bplae-\\ ikiekkó wiTflodett nóM^ndékoik. HiKÓkkol nincs mii kezdeni.
ht áll nzonbah •> mtuilu\'isnb^ amelynek a nyakára egy helytelen Is\'lügyi konnáliy/.ás a kezelniulthan viaszoultotte a foyitézlelt- fis hitelüket voszitelt marxista vózotőkjnL a pa-raeztságnak az a réazo, amolyot egy é.|i|> oly bárgyú, mini hitvány fáraó-* hój; OKzUilvliarcds ahi[>pn akart Önérdekei olionére forranannasítani^M TÓgOl az, <•<L.\'¦>/. taniicslaliin mafvar társiidnjóm, A Kárpátok kapui felé közeledik u keleti voflzedplnni s a niugy\'ar városok lakossága kalakoin-hákbail éjszakázik a demokrata, szabad sájí védelmezők bombaiYttÓiafU Waigo éiy alatt, (\'wxlát. Icojl lennünk, ha élni akarunk, meri aA élotot é* jövendőt ma csak összes inaink nieg-
reezitósévol biztosithatjuk az elKnrül-métetloii kuzilelombon,
.Színűi ki sem merjük ejtoni, vo-nukodiink leírni a Gömbös (lyula óla annyira diszkreditált két szól: nem zxil i egység! A in i boll o iinny i áhítattal koresle a tioigozó én harcoló, magyarok szem közösségét, rövid oHzlemlők inultin hivtdkodó cé-.
gór lelt az. az elképzelh"tö legve-g^\'esohb l.\'irlalommal, vág)\' ami még\' szomoruhli: sivár üreaséíTííel. l\'edit; Ina mindenekfelett nemzoli CgVKÍgre vall Rz.Ükaégflnk, n mogtisxtult ma-gyarsi\'ig toalvéri és hajtázsi összefogására. Mpg ke,U tereintonünk a magyar frontot, amelynek nincsenek eíívmássiil versengő johl>oldali, johh-oldalihh és nié-ir jobboldalibb frakciói, hisztin az ugynovezott haloldalnak most már el kell tűnnie örökre. Fegyveres imurvar frontunk kell átlörhetetleii falai vorni oda-künt é*s a hiznlom, a feiíyolöm, a-mtinlca és a lélek magyar frontiának kell felkelnie idóbont. Pártviszályok -uak, olsóbbségórl folyó vitáknak, személyi ambieiőknak el keli né-mulniok, amikor a vészlmraOp kong, amikor az egész uuigyoraág íóto forog kockán. Aki ma széthúzást szít, egyéni célokat hajszol: hazaáruló. Aki a nemzeti önvótlelom é» a helytállás elófeltótelo, a tisztult szollejiiii magyar front, meg teremtése holyott n\'"\'zérdokeket. tart szome elölt, nom méltó sem ;i7. időkhöz, sem n. ma-ETVar közösségben való heh^ritfogla lásra.
Ilonvi\'rdségünk már ott harcol a Kárpátok előterében, kormányunk van, amely visszatért á hagyományos magyar hűség és becsület, útjára és meg nkurja valóshani mind-
ZAIMI KÖZLÖNY
1044. Április\'17
azokat -j reformokat, amelyeket a zsidó bofohás bűnös politikai rövidlátás elodázott vagy meghamisított.
Törtóiiolmi felelősség iiiirul uui Új! ogósí tiniig var társadalomra és luuídeiaikblótt u tegnap még a kor-unmi> (Mf L ős ellenzék ma tragikusan időszerűtlen kategóriáira oszlott eso-
poiiok vozotőíro.
Kezet koli fogniok egymással végső gyürkózós olőtt. Mórt csak így, ezzel az uj magyar fronttal őr-hotjiik oi ti vitos Iiimsjy Béla által klasszikiwo.il niogltujározott közös tünjmt:
(isi magyar földön\' uj mag) életet! , "
Elsötétítés mátél 9 órakor,
jövő hétfőtől fél 10 órakor
végrehajtani. Az elsötétítés továbbra is hajnali 5 óráig tart.
Budapest, április 17 .\'MTI, A Budapesti Közlöny-¦ vasúritajji. április l(i-iki széliül közli n honvédelmi miniszter rendeletéi ;tz esli elsötétítés újbóli szabályozásáról. A légoltalmi elsülélilóst április 17-től 23 ig 21 ómkor, április 2l-löl 30-ig 21 óra :iü perckor kell
Az elsötétítés időpontja előtt be-következeti lógitAnmdás, vagy légiriadó ós zavarórepülós őseién ;i teljes e\'lsötétitóst azonnal végre kell hajtani, illelöiegmin-den kisugárzó fónyl el kell oltani.
Pi izbill gyarssegélyt bapiak a bombakáresnllak
A megsemmisült holmik beszerzésére külön előleget adnak
(MTI
Btulápesf, .április 14 A kormány szombaton
Idvulnlos lupbiin uiiigielenl- leiuk)!;1-tóyol a légitámadások sorén kárt szenvedett lakosság gyors mogsogi-tőSÓTO több fontos lendolkozést \'lett. Ezeknél a luildolkez\'-.seknél a kormányt az a cél vezette, hogy azok, akik kárt szenvedtek, rttldíg tfl, uiniu jogfizabiilyokbíiii \'mu^szaholt eljárás szerint az őket i»iegill>lö guudttzási járadékhoz, illotóleg kortalanKashoz nyuinlKin a lógib\'uimdiis utáu olyun pénzbeli *ou;itsifiíet kamunak, amelyből az élethez nélkülözhetetlen javákat pótol hatják, illolőjoir lx>szere/-hetik. ?
A pénzbeli seyiteéget a legröm-tiebb ütött, minden bürokratikus etfdrd* mdlósieéveí ihetik.-ki, ,.. A rendelet szerint gvorsöogöh jár mindazoknak, akik a lógíténiadiissai kapcsolatban személyi veszteséget t halál, sebesülés*, síb.i vagy ingó javukban dologi veszteségei szenvedtek ós rászorulnak. A légitámadási gvursso^ólv ii károsultat mind u személyi, mind a dologi veszteség esetében külön-kiNön megilleti. A ayorssegély összegszerűsége úttól függ, hotry a károsult egyedülálló, svugv családi kötőtökben ebe. Kgyo-tlülálló szemelvnél személyi viw.to-aóg esetében legfel jobb \'?00 jMingó gyorssegélyt lolu.it folyósitani. míg annál, aki a családtagokkal közös háztartásban él,
ii családfenntartó titán legfeljebb .\'?00 pengő is minden egyen eltartói: családtag után 50 pengő légitámadás! gyorssegélyt lehet. megáUapitani. A rendelet gondol arra is. hogy lohebiok esetek, amikor a sérültöt kórházba való felvótel. hiányában házi ápolásban költ\'részesíteni. Ilyen esetben a rendelet szerint az előbb mondott gyorssegélyén felül nz ápolási idő alatt
heti SÓ pengő légit tuwdnxi ó/io-Jási gyorssegélyt is kell folyósitani.
Dologi veszteség oHötóbon egyedülálló személy részére legfeljebb \'?00 pungó légitámadás! gyorssoííólyt lobét folyósítani, míg n családtagokkal közön \'háztartásban élé vesztesébe esetében az első személy után legfeljebb 200 jx-ngó és mindon további családtag utón legfeljebb 100 iwngó légitámadást gyorssegélyt le-bet adni. A.gyorssegély pillanatnyilag kíván segíteni a vosztoségot szoitvedott szemólvokon, illotvo családokon. A kormány ozon fölül gondoskodott arról is, hogy ezeknek a személyeknek részére, ulotóleg eltartására\' szonda" hozzátartozóik té sz\'őro, -akik a légitámadás kövelkoz télien selK\'siilést, sérülést vagy má egészségromlást szenvedtek és ennél;
következtélion munkaképtelenné váltuk, illetólec ineghaliak, vugv ol-tüutek, 1 \\ \'
útidig is, tintiti ti kombinat ki-tut ott jogszabályok izerint ¦ineg-tiUapitoti járadékhoz jutnak, a legegyszerűbb eljárás melleit álitiV.neti gtutdozási pénzellátás\' it\'l\'/ósitmiak
u hatóságok, foltóve, hogy a vóglo-iíes járadékhoz való igény]egosultsíuí ÍalószihusitOttnok látszik.
H rondidkezés lehotóvé Uvs/.i, hogj\' a lógilámifdátd kövotó hónap Olsí napjától kezdödÓon u most mondott szemelvek
litlfiitihi
i:<iléi
ellátáshoz
vagyis U\'nyloKOs jíeitdozásba véles-sunek\'. A legítániudási prvOrssogóly iiánli kémlmct kivétol nélkül, uiiií-deu psethüll, a lógittuuiiÜás liii|y;s
szerint lllolélaw koxsógi eléljánWi-goknál. városokban n polgármostor-llól lanT"eIótorjesztttni. Az átmeneti gondozási pénsollétés folyós Ít;\'isji iránt a kómleni olóteriosztéaóre n fóssab/dy szintón iuí, hogy u kérelmet u . légitámadás tiolye axorint illetékes most mondott hutósá-ííoknál kell elóterjoszteni.
A koiináiiy most kiadott ivildo-btóben lehetővé teszi, hogy ti legfontosabb megsemmisüli dolgok beszerzésére kártdaiti-fáBl elŐlrget frhessen ialyösi-iani.
A ki\'ulalauítási előleget csuk oly kár tokintetében lőhet kérni i\'ta folyósitani, iimoly
u) ii kisipar (kittkurcskedó) \\w-mének (üelotóntík), valamint szellemi foglalkozást iizó irodájának (rondolójénok, miitorniónok) nélkülözhetetlen berondozóBólien;
iri kisbirtokos nélkülözi letétien gazdasíuri folszorolé-s/íhen, vag>- kőzi munkájából élő személy imutkuesz-közeilien;
c) magánlakás. Ix?iondozésóben, illotóleg háztartási eszközeklien, avagy;
d) olsórondü íontosságu ruházati cikkcklxui,
a felsorolt iiiKi\'jsíuiok inogsetnihi-sülés*! folytán keloílutzett, foltéve, bojrv a megsemniiaülés kbllóon való* szinüsilvo van. A kártalanitási plőlóg legmagnsnbh összege a kövotkezö: az a) ós In punt osotébeil 1600 látKi imngó, c) póni osotóbon, alkó-
helv.Miként 100() |K-ngÓ, Összosen azonban legfeljebb ¦! ezer ]»ngó.
A d l pont esi\'fében személvtuikénl bXXJ [wngó.
A 00Z-F0RD0 nyitva van reggel 7 érától oato 6 óráig. (Hétfó, seórdt péntek délután éa tavidon <^óas nat nóknok.1 Tolofon: 660.
Megjelent a zsiió vagyonik bejelentéséről és zár alá vételéről ssélé renielet
Budapest, április 17 (MTI) A hivatalos lap yasárnapí s/ámában megjolent rendelet órUíl-móbon minden zsidó köteles (az egv\'ütteéeu 10.000 P órb\'\'ket inog nem haladó személyes használati 6s lakésbeiendezési tárgyakon kívül) ogósz vagyonát hivatalos nyomtatvú-nvoiv a jí6nzüir\\-iiraziíaté>si\'wlioz bo-ielonteni. .A 10.000 P értékhatár közös liázuutásban eltartott minden hozzátartozó után egyenként ÍJOOO P-vel ómolkodík. Ha az omlított vagyontárgyak összege a mentesség botárát meghaladja, az egész vagyont bo kell jelenteni. Műtárgyakat, szőnyegeket, ezüstöt, fényűzési tárgyakat minden esetlen l>o kol\' iolontoni. Ha zsidó vagy nomzsidó bármi cimon Örizotben tartja zsidónak valamelv vagyontárgyát, azt is lx)jelenleni köteles. Nyomtatványok a községi elöljitróságokön és |x>lg\'ár-mostorí hivatalokban szorozhetők lw.
Ilojolontés alá tartozó vagyontárgyakat elidotreiliteni, ulzálojtositani nőnC szabad. Ilyenirányú minden jogügylet, amely március 22. után jött léire, érvénytelen, kivéve, ha zsidónak az üzlete körÓbon á annak forgalmát meg nem haladó mértékben törtónt az elidegonitós.
/sídé íi.igatlantulajdonos a tulok-könyvi lititoságboz külön bejnlentós-sel tartozik ingatlanáról.
Zsídó nem tarthat birtokában i\'ix-kamatozásu órtékjwpirt, részvényt, szövetkezeti Üzlótrószt, báriyarószí-jegyet ós hasonlókat, füzeket móg a bejólontós előtt le kell tenni a 1*K kötelékébe tartozó valamol;
.......... .................... ... 1X5I1Z-
ntézetnób akkor is, ha az értékpapír
Ut m legjelentlselib » ealdlgi rendeletek között
nem saját tulajdona. A bejolenafees] együtt a zsidó tulajdonban Ifof lászvónyek számát ós névórtiUrt a* illető\' rósavónvtárs\'isag Qg^^\'ozotósé. nél ís be kell jek-ntoni nvilvájitír tásbavótol végett. l<itótlK>\' kell h,. lyozni arany, platiha órt/^ktúrgynkit ókszoroket, dráeakővoknt, iryönej\'óldit is. Zsidók sófjői fárvn maradiutk, azok tartalma, is Kojolontés alá mik
Zár alá veszi o rondnlet zsidók botótkönyvi, folyóazámla, Quwtataka-rókpónztári t-sekk-követoli^dt «f özeket is be kell jelenteni. Kzekhól] do csak ocv követelésből, huTOnta legfeljebb 1000 jiengőt lehet a zsidé rószőre kifizetni, többet csak akkor, ha kifizetendő munkabérekre, alkalmazotti fizotésekio, átvett áru ki-fizoteséroV" bíróilag megítélt követelésre, adókra szükségre. Zsidó linói íangőn felüli készpénzét köteles ni-lamely PK-pénzintózelhez hefizstni liotóti könvvre. folyószámlám vngj csekkszámlára. Ibi zsidó Itorrskn-delmí vagy ipari vállalatot, tart üzemben, akkor az olözó évi forgalom íí százalékát kitevő ÖSSZDtr mentesül á befizetés alól. A (>sszogek zár alatt állnak.
A rendelet fwahátyoBzii kaidé vállalatok bejolontósi kötolozottaégét is ós fölhatalmazza a ininiszlert az ilyen vállalatok anyag- ós árukéjtz-* lótónek, üzleti benm(U>zésőiink zár alá vóteléro, vagy közérdekű szükségesség esetén válliluti vezető kiren-.. delősórp. Vonatkozik a rundeletnlyaa,. beb\'ití, közkereseti h\'irsaságra,, kTt-re is, amelynek legalább egy tagja zsidó.
A ítmdokit megszegése, kijátszása 6 hónapig terjedneté elzárást, internálást éti elkobzást von maga ntáa.
WW ttien-iKifizetott
A kísérletezeaok, félmegoldások idője elmúlt. A magyar\'politika határozott Irányban halad és tiszta helyzetet teremt az. óvok óla húzódó ós megoldatlan zsidó kőrdéstioni k minisztérium nj rendelete, melyen zsidó vagyonok zár alá vótolérói intézkedik, "egyík láncszeme a tervér nyes intézkedések sorozatának\'. Ita v:"ilamonnvi rondelot között ez a log-jolontósobb, mert a zsidó liutulmí
kérdést n lcgórzókonyohb ponti&a (>7Ínti ós kihetntlennő feszi a burkolt jiaeropet. Más nagy jelentősége is van a rendeletnek és padig a pénzügyi, gazdasági í<t\\ kenískedidmi ólot-ben elejét veszi ti zsidó tókó érn*-nyoBÜlósónok, az árak IxdoiyásoluSút megakadályozza és uj jrénsügji és gazdasági szellemnek egi\'-szsÓges kialakulását teszi lehetővé. -,
Betiltottak több fővárosi és vidéki időszaki lapot
Budapest, április 17 (MTI) Vitéz Rolosvárv-Hor-esa Mihály államtitkár, a sajtóval kap\'esotatos ügyek kot? mónybiztosn, ti miniszterelnök rcndelelóre a következő időszaki lapok megjelenését liUulla meg Ivudnpcsten : >A Budapesti Tudósító-, .Magyar Tudósitór ei-mü hirlajiUidósiló iíjsógok, * Független Magyar Újság-, »A Magvor Gtizdn^, a iSzabadság , »Á Szabad Szó . "Jelenkor ei-mü politikai hotUapot, »A Híd-nap . -Magyar Csillag . Ma* gyar Törvényhozók Lapja , >Az Ország Utjai, Film, Színház, Irodalom , ¦Színházi Magazin , »Ünnep . »Dic Zeit , Dolgozó I
N<t. •-Iliikéthv. ¦¦Mull ós-Jövé.\' ctmü időszaki lapokat. Az Izraelita Tanügyi i2rti«dW-, .Magyar Izrneljtu Hitközségi. Tisztviselők Lapja> cimü zsitlö la-|iot. Szegí^n : *Oóhrutg>\'aror-szág*, Szegedi Napló- * című politikai napilapot, Miskolcon: f Felsőinagyarországi ¦ Reggeli ITirlap ós »Megyar Jövő- cimü poljtikaj napilapot. Pécsett: "Pécsi Najdó* cilnü politikai napíl«]K)t. Beregszászon: -Kárpátalja\', Dombovárott: Tolna-megyei Hírlapi ós Gyöngyösön: Hcvesmegyei Hírlapi cimü politikai llftiiapot. A nvjnisztercl-nökiiek erre vonatkozó határozata a Hivatalos Lap vasárnapi számában jelent meg.
tarján-pálcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Gyár: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi tőüzlet: F6-ui 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
1044. április 17
ZALAI KöLLONY
KÖZGAZDASÁG
A legelői ós rétet terhelő beszolgáltatás! kötelesség
Az u) beázol ([Altatást rendbea az osztályba Borozott rét és legelő után megállapított hiisbeazolgAltatásl köte-lesHÓgben lolsurolt termények, \'termelők efi Allalok beszolgáltatása vei kell teljesíteni.
A szAntólötdl: VRlamlnt a rótterület után megállapított husboazolgAltatásl kötelességnek legalább a (elét szarvasmarha, Juh, Bérlés, vagy sertéshús beszolgáltatásával kell teljesítőn!- A le-![.\'16 iiii\'tn megállapított huBbeazalgálta-lásl kötelességet teljes egészében ¦saarvaemarha,-vagy Juh beszőigáitatásával kell teljesíteni. A rendelet meg-engr.il és tehetővé tea?.! azt. hogy több gazdálkodó Közösen szolgáltasson bo egy állatot.
A gazdálkodó a rét után megállapított UusbeszolRállátást kötelessége teljesítésére a földművelésügyi miniszter által az
I. osztályba sorozott rétek után kataszteri holdanként legalább 2 métermázsa,
II. osztályba sorozott rétek után ka-taselerl holdanként legalább 150 métermázna,
111- osztályba sorozott rétek után kataszteri holdanként legalább 1 méter mássá,
IV. osztályba sorozott rétek után, katasztert holdanként legalább ll\'/O méter-máisn.
V. osztályba sorozott rőtök után kataszteri holdanként legalább 0*80 métermázsa szénát köteles beszolgáltatni. A beszolgáltatandó széna helyeit zabot, takarmányt, vagy alomszalmát Is 4ehet boBzolgáltatnl. Ebben az esetben t métermázsa zabot 2 5 métermázsa szénával, t métermázsa \' tnkarmány-uagy atoaiezalmát 0 5 métermázsa szériával koll egyenlőnek venni. (S)
Áz olajosmagvak beszolgáltatása ós a házi szükségletre engedélyezett mennyiség
A ga*dálkedó olajosmng terméséből a saját háztartási és vetőmag nzükBŐg-lelénsk visszatartása után fönnmaradó egéBz olnjoamng termését köteles be-azoli(AllaInl még abban sz esetben Is, ha tennAlló\' beszolgál tatás I kötolasségőt már teljesítette volns, vagy ha azt más módon Is teljesíthetné
A gazdálkodó olalosmag terméséből jaját háztartási szükségletére — zalr-JegyJogoauMaAgáról, vagy hatósági zsir-ellAtásban részesüléséről valő lemondása esetén — a bázlarlAsáhuz tartozó minden személy után 50 kg. napraforgómagot, vagy 40 kg. tökmagnl, vetőmag céljára pedig az 1945, évben bevetni kívánt terület után katasztert holdanként tiO kg. olajlenmagot, 80 kg. rosllenmagot, 4$ kg. kendermagét, 8 kg. napraíorgómaiíOl. Ó0 kg. RzŐJababot, 3 Iík. tökatagot, 8 kg. cepoemagot, 10 kg. rlclnusmagot, 0 kg. gomborkama-Hot, vagy 20 kg. olaJÖzanmagot tarthat vlstza.
Ha a gazdálkodó rostkendert, rosl-lent, vagy maglenszalmát termel, a salát háatartásí ét gazdálkodási szQség-lelének lodaznsére engedélyezott 3C0 QÓgyezögöl terület konderkóró termés, vagy iüo négyszögölnyi terület lenkáré termés, ha pedig éveH gazdasági cselédet tart minden egőszkonvonolós cseléd után további 300 négyezégülnyi terület kenderkőró termés, vagy 130 négyszögölnyi terület lenkórótermés kivételével egész kender és lenkórótermesét, maglesHzalmAból pedig egész termését köteles beszolgáltatni még akkor ts, ba megállapított bestolgáltatáBl kötelessé «ét teljealtotte, vagy azt más módon Is teljesíthetné. A gazdálkodó és éves mezőgazdasági cselédei a visszatarlanl pnReilólyezott kender- éfl lenkórót csak ^Aját háztartási és gazdasági szükség-ivükre használhatják lel. . (S)
Naptár. Április 17. hélfó. Róni. kai. Ariiéit. Proteslái\'R Anicét
f\'Üóli gyógyszertári ügyolet: Ma az Őrangyal gyógvazortár Deák-tér 10, szám.
Kiskanizián aa ottani gyógy»z#r llf iilandó ügyelete* szolgalatot tart.
Adakozzunk a bambakára^ultaknak I
minden aáoatayt továbbit és nyugtáz a Zalai KóxUIhy
Mimiim magyar felett mognolio-z\'Qlt i\'z iilők járása és ilyenkor mutatkoznak meg igazi szépségükben n magyar erények. Kzek egyik log-aznl)hÍKP a bajbajutott leatvórokéu való apiritéa, foként olvnn időkben, amikor a hajbajutottak a hazáért szenvedtek el súlyon h^sti és lelki megpróbáltatások mellett súlyos anyagi károsodást is.
Az az áldozatos magyar szeretőt, amely most az ország minden részé bon megmutatkozik Bzép fővám-mink Itomhakámsiiltjaival -zeniben, az alávaló módszerekkel dolgozó ellenséget in meggyőzheti, hogy n^j magyar nem az a fajta, amelyik mogrolfcnive tehetetlenné dermed a légikálózok kegyetlenkedései nyomán. Nem! 10« a fajta annál keményebb Ichz és annál daeosahhan nő/, azombc\' mindennel, minél kotniszahh ellenféllel áll szóinkul, fis ezt bizonyítja minden pengi) ,ami uz ország legtávolabbi szöglelóliől is gurul.. , gurul naponta azért, hogy akik u liuzáórt szonvodtok, okik, tatái
mindonükot elvesz i lettek, ne oosonok ki a cftatasorból.
A /.alai Közlöny gyűjtéséből \'?708,96 jxtngót ma tettünk postára a gyűjtés óiazágps központja címére.
Ujabb adományok:
2653SS
10.— 10.—
Eddigi gyűjtésünk özv. Bojt JAnosné Platzkó Mária l\'latzkö Kálmán Mavaut-szomélyzet^Nagykanlzsa 30.— Trojnár Jánas 20 —
Tarnál NAndor 10.—
Marton IitvAn vondéglős 50. ~
Vasúti vendéglé személyzet 100.—
Nolre Dame zárda 2*0.-
»r. Molnár Antal fgnzgató 20.—
Nagykanizsai Vaautas Testedző Egyesület vasárnapi mérkőzésének bevétele 379.— Dr. Moldovány! latvAn 12.-Torma T.nl éa zenekara 11.—\' PÖlöskel Levonta Egyesület és nagykanizBHl férfi cserkészcsapat rendezésük bevételéből leu -Korontsy Istvánnó S —
összesen: 3615.35
SPORTÉLET
Értékes nyözetmet aratott a ZMNTE Pélmonostoron
Va,
ap
ZMNTE-Pélmonostor 3.1 (1:1)
Baranyahái\'omszög
.ékhelvöii, l\'.\'-hnonof+loron játawití bajnoki n.iérközóat a ZMNTIO. M(íg-lopetési\'e a kitünfi formában lévő kanizHai csapat, különösen a második félidóholi játékával, győzött az otthonában jáúf/.ó Pélmonostor ollón. A győzolom nagy értékkel bir. annál inkább, mórt az idegcuiból elhozott jKintok sokat ssúmitannk ti bajnoki sorivnd kÍHlakuhóiáni\'J. A ZM..NTK iigyiuiis legtöbb bátra-lei ó m\'-rkózésnt itthoni -pályán iál-sza. Csupán két erős mérkőzése fesz iilegenl»*n. Tehát a vasárnapi; győzelmével a Iwjnokság elsőszámú ésé-
lye r lett.
A /MNTH csapani Kovács II. KovVcsI., Turáni ¦ Kiss I., Héjjá, Pörga • Talpai, Mihnlecz, Nemei h, l.vka, Virág összeállításban jáWzO* Ós Németh (2), Virág góljaival biztosította magának a győzőimet. !>e "sok gólhelyzet maradt kihasználatlanul és Virág két hatol* nuis kapufát is lőtt. A játékosok nagyszerűen játszottak uz idegtűi I sí Iván\'.
fx>sonezi (szabadkai i játékvezető kifogástalanul vezette u mérkőzést.
A mérkőzésről réazlotos tudósítást holnap közlünk.
Zalai Közlöny Zalai Zalai Közlöny Zalai Zalai Közlöny Zalai Zalai KAdüny Zi~ Zalai Klzjr
Kozlöny Közlöny Közlöny Közlöny
Zalai Közjány Zajai ¦liömmy Zalai KÓMŐny Zalai KJzlöny /íssigi Jfozlöny i f>\'.ózlöny ZaTíii Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlőn
Apnlis„ «, VÁROSI MCZ<SO Hi"s" f5^
// ttí-án--kedden
Lélegzetelállító mutatványok forró izgalma ÁKROBAT Ó-Ó ÓH I \' (Akrobat Schó -ó-ón !) Főszereplők : Csemege a közönségnek !
Charlie Sível, Tabódu Klári, Kari Schön-böck, Fritz Kanpers. Magyar vllághiradó
Klőadások kezdete: ?4, /.S éa ?3 Arakor.
PASPIRIN
Kikapott a ZlvlNTE II, Csurgón
Az. elmiilt vasárnap Csurgóit játszott a ZMNTE II.. I. (. bajnoki mérkőzést és :i: 1 arányú vereséget szenvedelt a jól játszé Csurgóiaktól. A ZMNTE erősen..\' tartalékos volt.
Eredmények
Debrecen Ferencváros I : •. Vasas Nagyvárad f : I Szolnok -Csepel A : !V:" Salgótarján Kispest 2:1. Újvidék BSZKHT 0:2 Diósgyőr Újpest 4 : 2 Kolozsvár"— Elektromos 4 :0.
Hallotta már...?
...hogy némely középső-afrikai néger törzsnél rendkívül nagy illetlenségnek számit, ha va\'akl kérdésre nemleges választ ad. Ezek a négerek, még abbsn az cetben is, ha a kérdés elleulél|éröl vannak meggyőződve, mindig igennel felelnek. Ez a szokás a régehbi időkben az afrika-utazók részéről igen sok félreértésre adóit alkalmat én Innen van az, hogy a régebbi ulazók jelenté-fiel gyakran nem felelnek meg a valóságnak.
* f
...hogy miért szaladnak a frissen kikelt csirkék anyjuk ti\'án? A legtöbb ember a kérdésre azt a feleletet adná, hogy azért, mert ösztönösen anyjukat lálják benne, az állat-lélcMan azonban megállapította, hogy a cdrkék mindig az ólán szaladnak, akii v.igv amit elftszór megpillantottak A termeszeiben ez természetesen rendesen a tyúk, amely klkolfötte őket, ha azonban a csirkék a köllö-gépben látják meg a napvilágot, azt fogják követni, aki a gépből kivette őket.
*
.., hogy a hires szépségű Kleopátrának, Caesar szerelőjének háziorvosa úrnőjének rh ^urnáját eddig ismeretlen nióilyn, elektromossággal gyógyilotla, aminek lényegéről abban az Időben az embeiek te mi szelesen még semmit sem" íeitettek. Az orvos valószínűiét! va\'amilyen elektramos halat helyeit Kleopátra fájót tagjaira, ami pillanatnyilag tökéletes hatású gyógyilást eredményezhetett.
... hogy az úgynevezett világító baktériumoV, amelyek többnyire a roth\'dó halhúsban keletkeznek, a bal kimúlása után 80 óra múlva kezdenek világítani Azulán fénylik 100 órán keresztül állandóan erősödik és miután elérlek legaagyobt) fényerejüket, \'ezzel a fényerővel még negwenkét órán át világilanak. Cssk ezután kezdenek lassan homályosodni, mindaddig, mig a baktériumok végleg cl nem pusztulnak. A számitásók szerint 50 billió ilyen ezredmilliméter Atmcröjll élőlényre van szükség ahhoz, hogy a fény egy „gyertya" fényerősséget érjen el.
ZALAI KÖZLÖNYi
1ÍH4. április 17
bimuyitju. Kél bn várhajói mj;;í távolsági bombázók, kel
Folytatás sz 1. oldalról.
ütőképességéi I löt a japán lravárluijók süllyesz-,
A héten átadják a török választ a szövetségesek jegyzékére a szállítások ügyében
(Nffl) A némot torok B8ÚlIÍ4áaok o*vófio!i a múlt háton történt nngol i»waw, jogyséjkre adandó Tálas* úgyt>-km hrtamhuthan folynak a tárgyií-U>*«k. Ankarai politikai körök -mfvé yölik, hogy u török néppárt koee** iaYiset ónnak a kórdósnok n>cja szon iotuí, Az üli\'w ufcún csupán a válas> atc«rsKÖTngnzóíti marad hátra.
M«ioineiK:nughi török külügymi ainKtör kijeluntéso szerint Török
ország é* a szövetBi\',#í,sek közötti víszónv az angol sajtóra koílvezót-lonül halott.
Lisszabon hét jelenti az angol hir-síjolgálati iroda, hogy volószinülog Jozon a héten átadásra korÖl a török válasz a szövotségesok jegyzékére. A török kiitügymi7iisztert ós a brit nagykövetet Istambulha várják. Az Kgyestilt Államok nagykövete inaiéit* is van.
„A tengely legyözheteilenségébe vetett hit napról-napra szilárdabb"
Ti*Vióbö| jobntik: Toxso japán aöniszton-lnök nyilatkozata szerint :i bárom hatalmi egyezmény polittká-iának ojahh orodniénvoil a legutóbbi hónapok legjelentősebb ooomunyónek Kiríják ÓS a bekövetkezett OSoménVOk j három hatalmat arra az oltökóll-péjíro Tezetti\'ílr. hogy a háborút gyo-zotmoson fejezik bo. Bár n szöveiV--
•<\';-<>k minden orólükttt harcba ve-
lettek, mondta Tozao minisztorolnok, mégsem sikerült megingatni a há-nMiihatalmak helyzetét, ugy, hogy a longol] logyóz,hutotloiwígÓlie wtetl hit napróbilápra szilárdul.
Japánnak a végső győzelmei iiiztosjtó helyzete is napról-napra erősödik és nz ellenség
A cassinol kudarc miatt átcsoportosítanak az angolszás?ok
nagyobb harci események uieg-índulásálnl, mivel (lassúmnál az Ilenség olyan snly<
minden kísérletét a három hatalom el választására meg fogják akadályozni, .fapánhan bámulattal szemlélik a fasiszta Olaszország harcait. Különösen fontos a lókiöi néinel nagykővet nyilatkozata, mely szeriül
nu^ihiusuliik az ellenség nnfít fáradozásai, hogy egyes semlrges ^mőffíti ál i.imoktit ni-tiing\'issan-.k n\\ i ¦ gakirtásnkbun.
Jnpán. mely á kelet népeit megóvta az an;;b>: kiz.sái;nián\\ il\'is lói, most ki fogja harcolni lojj-i felszabadításai.
vereségei szenvedőit, hogy nagy átesopor-losílásru vnn szükség, iniclölt ujabb vállakózást kezdemé-
Oluszországbun a nettuirír hídfőnél az ellenség támadását a Vittoriáliál előretört néinel tá-m;is/.jH)nt ullun vissza vetéltük.
lízt a i;linasz|Mnilol. átmenetileg lóriéul elvesztés után a német csapatok visszaszerezlek, A lobbi arcvoimliiii nem farínnak
Törökország az angolszisz nyomás ellenére is igyekszik kiépíteni a magyar és román gazdasági kapcsolatait
Az egyik török lap foglalkozik Tito terveivel és rámutat arra.
Tito (í jugoszláv ttllmma t>on/ttko-ó elképzeléseiben nem vette tekintetbe nem Törökőr slag, sem /tománin ffdek\'iit, holott a két or-sz*íg közreműködése nélkül a ikilkdn újra szervezésé" \' lehetettet!- ¦ Türökorszát; a Balkánt továbbra is fontos érdekövezetének lartjü és a brit amerikai nyomás ellenéni továbbra is igyekszik kiépíteni gazdasági kapcsolatait Magyarországgal és Romániával,
A Nemzetközi Sajtóltnlósitó Isztambulból küldőit jelenlésében megállapítja, hogy a török sajtó megtörte hallgatását és foglalkozik uz Ankarában ós más semleges állomokban az Kgyesüll Államok és Anglia részéről elnyújtó II jegyzékkel, közük az angolszász hatalmak követelését, de
állási nem foglal mik.-
A politikai helyzetei a \' nyugalom jellemzik London és Was-hjiigtoo köy.ö11 a Iúrgynlások ifíiég folynak és remélik, hogy n tárgyalásokat súrlódás mentesen bonyolítják le.
Ankarai jé\'entés szerint Angliában a löi\'ök ehr.óinszállitáso-kat Németország részér*: nem tartják összeegyeztethetőnek a szövetségesi viszonnyal. Anglia
nem emlékeztette volna Török országot szerződésben vállalt köt élezel l ségel re, ha Moszkva nem kívánna a török szövetség uj magyarázatul
Bombázták Bukarestet és több román helységet
A jégiháboruban amerikai bombázó kötelék több romániai helyiségei támadtak, u többi közöli Unka restét is. Az épfi-Ielekben károk keletkeztek és a lakosságnak veszteségéi voltuk. A német és román vailászgé-pek, valamint a légelhárító tüzérség az eddigi jelentések szerint 20 ellenséges repülőgépet, legnagyobbrészt négy motoros bombázót mégsem m isi le tbek.
Az amerikai kötelékek liszak-.Nérnetországba is bcreitfiltek. A lám adók közül \'M ellenséges bombázol lelőttek.
50.00» tr tűntetett Newyorhbmn az amerikai követelések ethn
Berlinből jelentik :
New-Yorkban íil) ezer h* szár-mnzásu égvén tiltakozó felvonulási rendezett az Írországgal szemben támasztott amerikai követelések ellen. Az Egyesült Államok minden nagyobb városában 0Z utóbbi napokban napirenden voltak a hasonló felvonulások.
Egy amerikai szaks/.ervezeli újság szerint
az amerikai szénbányászok
bérkövetelések mi-tit megint nyugtalan kodnak.
A szakszervezet vezetősége kénytelen volt több osoportot meginteni és felszólítani, hogy ne hagyják\'abba a inunkat.
A sztrájkok és a megnövekedett katonai szükségletek kövei köziében Angliában a szén-készletek mutyira összezsugorodtak, hogy
az ttngot kiH-tt!i\'>\',tf kénytelen volt ujabb takarékossá\' gi rendszabályokat őtuttfc léptei ni
Elrendelték, hogy április 17-töt októberig uz üzleteket, irodákat, n szórakozó helyekéi és más ipari üzemekéi tíhis szénnel fűteni.
Németország akadályozta meg a bolsevista világforradalmat
Madridból jelentik: Az egyik spanyol lap foglalkozik a .szovjet 5 éves terveível és megálla-pilja, hogy az. ő éves tervnek tulajdonkeppen csak egy célja volt, a háború előkészítése Moszkvában az. oroszországi szociális és ga/.da.sági helyzet javításai figyelmen kívül hagyták és kímélet nélkül ipari hatalom mű ala kitol Iák Oroszországot, hogy az elkövetkezendő habomra minden előkészületet meglehessenek l[a a szovjet eddig a világfnrradalmnt nem tudta végrehajtani, az csupán Németországnak köszönhető
Nyugdíjazták Szeged polgármesterét
,\'MTI) Szeged törvényhatósági bizottsága Márffy József polgármestert május elsejei hatállyal nyugdíjazta.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
«ln», rüd- *h patkóvas-, továbbá szop-
ntalványok beválthatók ií
Hofhtyrr-fjepek, gepuij, oaiapégyfém é« culyós osapégy ía«»ny>A«ét eltntÁxnm.
nBSWSIfJÍMYI VILLAMOS ARAM-UWWyHIWlUTI SZOLGÁLTATÓ ÍRT.
l\'.m«iímlák fii**.., r^l.méotAlc, hlba|.l.nlé».k, iiakuarO \'.Ivfltoo.itái mlnd«r vili.mot kárd*tb«p néielfi., délután IB
Cnmotyut 01, fl»tor» 294
277/IM4. ikt. Ilim
Pályázati hirdetmény.
A itaeykanftMf Horthy Miklós vfrosl kézkóihaz azUleSzeti oitztábán inruüietc-deli egy líOlésinől állatra pályazatot hirdetek, Az hUit | ívndííim-i hav! 101 otnnó (Izctes ci lermésielbenl elialii (ikas élelnetés) s.ijíikcíiiI^ Irt ;pály»zai( kci-viavr\'irl líórli^/unktni/. 1911, jaaiat hó I5-lf titl boiltékban k«ll Deadnl. A k<ivénytiec csstolindó oklevél, llleló^gi blconyilvAny, crkőlcil bfionyltvány,eg6ii-lágl áhapolot Igazoló ujkelelll tlaallorvoat bizonyítvány ei Igaioláii snmk, hofrv a pályázó nem eilk az 19391IV. t -c h.i-tálya alá. \'
Nagykanizsa, 1944. Április 15 én.
Dr. Takách
W78 Igd\'ROtÓ lőOfVO).
Beállltanlvaló
mangalica sUldüket, választási malacokat
keresünk megvételre.
Uradalom, Nemeskolta
1165 r Vasmegye.
APB0H1KDET6SEK
__ÁUM__
Minűenoa aaahéoatiai aionHQlra felvcatek. Horthy Miklós ut 10. i?H2
Tanúiét,vagy Halai aagádat Itlvt». U«i;er vaikereikedéi. 4
Vidék).féRlafryár téglavalS cailádokal keres. Cím a kiadahlvataloan. 1257
4 középiskolát végzett Hu dropleta-gyakarnaknak felvételik Petii Vlloioa drogériájában, poitával siembea.\'- 1287
Nyiif; kflziégl Irodatlaxt, hadapród-őrmeBlcr, azonnalra álláit kciei. Mecsek Nándor Palin. 1290
Keresek téglagyAH gépaaat RtlvrV Káztaotoiboz azonnali belepéatc, QiQnfeld téglBRyár Ualambok. 12!)1
HáatartAal albalmaaoHal keretek májat l-l belépésül. Kisfaludy u. 29.
__ 129*
¦aagéMMhoM biitaitás vezetésére löítétieii meKblzhaió éltesebb n<t kétesek. Pelöll-ut 39. 127t
AD Á5-VÉTEL,
ayaraaafeégy matraccal ás keréapár ela,d0. Stemeic-H. 8,,
3l nfii 1269
Magyar-u 108 iz alatt eladd 3 par
vn^ eke ei 2 on lisxtca láda. m l%&
Női és egy lélll karékpár jo gumikkal eladó. Maort-utca 53/a. 12W
LAKÁS, OZLETHELYISfeO
Város belterületén levő kétszobás lakásomat aloaarétaém haromsiobásiah Clm ¦ kiadóhivatalban. 127l>
kOlônfélh"
Mindennapi leveleiéiből OsncjjvOitÖtt Ifimagbélyagat bélyeggyUJtéli célokra magwaacett. Baioanls, Zalai Ktíílöny szefke«IŐ8ége, naponta délután 8—7 oia köifíit. iíü „ hirdeti mindig érvényes.
A fc«romko4Íáttft Isten
ZAtAI közlöny
POLITIKAI NAPILAP Kiadja: „Köi(j«;daaá0l R.T. Nagykatniaa~ Felelés kiadó: Zalai Károly Njoiimtott a „KÖzpaidasáfll tt.T. KagykAnliía" nyomdájiban NaDyknnhsnn Nyomdáin telel: Zalai Károly
\' !
ti»-
UiirlíHoiLd/.ni : . 8*4« évf., 86. si. •* Nagykanizsa, 1944. április 18. kedd Ára 16 fillér.

latori pona: ........._______
KÖZLÖNY
fOLITI KAI NAPILAP
ee kiadóhivauű : FS-ot S. nam. éa kUdóhlTaüilJ talofoa 78. ml aitndan lt«Ucr>mmp détotAa.
Pélelos szerkesztő: Barbarita Lalos
\'¦••|AM\'««wt ara: -i:y booapra 4 .......SO fluaa.
negroaóvrc. 1* pentrí 40 fillér, Hey^íBam: hötRftznnr \'ö tlll,. srombninn 30 fit.
További ielontös terdletnyereséget jelent a 2. magyar hadijelentés
Holtpontra jutotta bolsevisták támadása a Kárpátok keleti szegélyén, a Dnyeszter ós a Pruth mentén
netünbil jetenlik: A nagy koleli ernia fokozódó hévvel folytatódik. Az Kuropa Presa katonai tudósítójának jolonléso szo-rint a szotjot támadna az egyes uzakaszokon nagy inólysógbon oroson Vunbol. Különösön
a krimi félsziget e-n l«»erósobb a csata Ós tiszta kúpot a Myaotról egyelőre nem Jolint nyor-¦i. A hantok Kzobasztopol környékéig érteje oi. A dőli arcvonal kö-
icé)xté szakaszán a szoriol luulvuz«itó-sóg kénytolon hosszabb lólnkzulot rsnaí.
Á Kárpátok előterében felvo-nidó szövetséges \' csapatok elö-nynrul/ísárál moszkvai jelentenék métye.n hallgatnak. Ugy-lálszih, mintha a bolsevisták fóoéMja a Magyarországba, vagy lto*maniáb<> való nagy betörés lénete. A bolsevisták a Kárpátok keteti tPég&tyén épp ugy holtpontra jutottak támadásaikkal, ¦min/, a Dnyeszter vaa-y a Pruth \' *\' menten,
ahol a nórnot (\'» szövetséges csapatok mindonütt nyomában vannak au arónon vódokoző bolsevistáknak. A IriteépBŐ szakaszon a német visszájánál* mozdulatok bofojosÓdfcok és
az erősen kiépített német rc-tenzáliásokan eé a magyar záróvonalakon meghiv-tuít a Kár-pátoklm való betörés terve.
A német csa|>alok mellett a magyar éa román haderő felvonulása a legnagyobb akadálya a bolsevista. be-törésnek. A Romániába való betöréssel kapcsolatban azóniitáeba jö-bot még az a támadáa\', amit a bolsevisták a, Fekete-tenger Tolőí a gáláéi szűkület női készitonok olö, do nz nem olyan akadály, amit a Foketo-tongor vagy a szárazföldi!hegyvidék folol no tünet no meppikaduTyozni. 1)0 a bolsevistáknak cióbb le kellene gyűrni a német állásokat a Dnyeszter és a Pruth mentőn.\'" A bolsevisták is tisztában vannak azzal, hogy ozok a nagyarányú támadások most jutottak a legnehezebb szakaszba. SUniflzlaunói iv nőmet csapatok érintkezésbe léptek egymással.
Köveit ól Orkclig mindenütt tá-mádnak a nemet csapatok,
azonban itt sem állapitható meg a súlypont. Tamopoi egy részét a kapott parancsnak megfelelően a német csapatok kiürítették,
\\ A 2. számú magyar hadi jelentés
\\ honvéd uctérkdr főnöke jelenti a ?. számú hadijetentés-bett, hogy a Kányátok előtere pén megindítod elten támadásaink további jelentős terület nyereséghez vezettek a szívósan vér áekrxŐ szovjet csapatokkal szembon. Szttmos helyiséget nehéz utcai barinkban vissza foglaltunk és a nehéz terepen a szovjetnek páncélosoktól támogatott elteiiáUását leküzdve 7 nehéz páncélosát megsemmisítettük. Kővel térségében egg magyar harci csoport véghez vitt támadásával különösen kitüntette magát. i
(MTI). A iKadiielontéa kiegészítéséül közlik Uletékes helyen, hogy n hadijolonlósbon x említőn helységben nz utcai harcok döntését k\'ítföbbször orodmónyes kőzi tintával értékel a magyar honvédok. A pón-•ólosok támogatásával támadásra induló szovjet- kötelékek ollón nyomkan eJlentámudásra indultak és a 7 nehéz páncélos elpusztításán kínul jelentós mennyiségű fegyvert is zsákmányoltak, miközben az öl? lenség érőjét szótvorték és íorülot-•J-oresógro tettek szert.
A Köveinél harcoló magyar csa-
patok harcidra jollomző Lakatos Sándor tizodos magatartása, aki eredményes gép&^ryvortüzzel több pánoélost én nehéz jármüvet meg-semmiailett, kézben bárom sebónek bokötözóso után visszatért íiz olső vonalba, míg egy aknavető lövodó-kőnok robbanása következtében élo-tót nem vosztetto. \\
A szovjot csapatokat repülógőpek boratósévol is támogatták, de ez som tudta megakadályozni, hogy a magyar csapatok szót no verjék te vissza ne szorítsák a bolsevista örököt.
Az ango! kormány elrendelte a diplomáciai cenzúrát
lefíütközéseol fogadták a diplomá-\' körökbon ismorotlon cenzúrát.
Nagybrítannia kormánya tudomására hozta ais összes külképviseleti H/erreknok, hogy április 17-tŐI a további intózkodésig csak vihigoa szövegű táviratokat adhatnak fol ős csak dyonok\\ kézbesitósét kérhetik. Az összes diplomáciai ós futár-küJ-tlemónjoket olküldús előtt át kell vizsgáltatni, az Órkozó Öaszos kür-demónyok szintén átvizsgáltatandók.
l/indon diplomáciai köroibon nagy
Az egyik lap megkérdezte a nemzetközi jog egyik elismert szaktekintélyét, aki ozt az oljárást a nemzetközi joggal egyenes szomboho-Ivozkodósnok mondta. Ilyen eljárásra a nemzetközi ólét törtónelmó-bon még nom volt példa. A diplomáciai tovókonysóg korlátozása előtt a brit kormány megkérdezte az
Bgyosült Államok kormányát fis n Szovjot-Uniot is. Az Egyesült Alls-
egvonesen nwgka-kortfíto«ást ékitbn
mok kormány vetélte, hog>-lőptesnők.
londoni politikai körökben affi, vélekednek, hogy og^-ea eemlegeo országok képviselői formailag tiltakozni fognak a cenzúra hove^otéee ellen, de-ezzel segitnni a helyzeten, nem tudiuik.
Megszüntették a legiforgalmat Svédország és Anglia között
Stockholmból jelenlik, hogy Svédország ÓS Anglia között a magán lógj forgalmat beszüntetlek. A vasárnap Londonba érkezett légiforgalmi gépnek a
visszatérést már nem engedték meg. Bemélik azonban, hogy kivételesen és egy alkalommal cjr a gép még visszatérhet SvéVlor-s/.ágba.
fiappafi légitámadás érte Belgrádot és Szófiát
Berlinből jelenük . frsznkamc-rlkal bombázógéiMik tegnap á déli órákban, amidőn teljesen zárt felhőzet borította a láthatárt, újból megtámadták Belgrá. dot ős Szófiát. Bulgár ős német légvédelmi erők lőgiliarera kenyszeritettók a támadó gépe-
ket, melyekéi erős vadászvédelem kisért. A légvédelem számos ellenséges gép lelövését jelenti.1 Mindkői városban lakónegyedeket, főleg immkásnegyc-** dekel bombáztak. A bombázásról károkat jelenlettek és a lakosságnak veszteségei voltak
2000 olasz gyermek megérkezett egy szovjet-kikötőbe
Kairóból jelentik szovjet kö-körökböl származó hírek alapján, hogy a Szovjet Unióba szállitotl olasz gyennekék olsö csoportja megérkezett Oroszor-
BadogHo kapott megbízást az uj kormány megalakítására
;zág egyik kikötőjébe. A kőzet kétezer gyermekei szovjet bizottság vette át. A. gycrtnekek közül a legidősebb J5\\óves.
Nápolyból jelentik, hogy Ba-doglio legnap felajánlotta lemondását Viktor Kmámiclnek. A király isméi Bndogliot bizta meg a \'korníány . megalakításával. A móglnziitás iig>\' ¦
szól.
hogy a .konmányt a legszélesebb alapokon ő~s valamennyi párt bevonásával kell megalakítani. A hírek szerint a szoriídista ős kommunista párt magának követeli a. legfontosabb tárcákat.
Megalakult az olasz ifjúsági SS légió
Az olaszországi SS légió felhívást intézett Olaszország ifjúságához, hogy késedelem nélkül lépjen be a légióba. Az SS légió feladata, hogy keretében az olasz ifjúság a német csapatok
oldalán harcoljon hazája becsületéőrt ős megmentéséért. A frégio Patria Italia és Vendetta nevű dandárokból áll ós a legjobb fegyverekkel van felsze-
relv
Szlovák tap Senes siralmas szerepérőt
A Slovo cimű lap ifja,: Bene dr. hiába szerelné magát nagy-stílű államférfi szinében foltftn-tetni, mai politikai tevékenységével sem változtat, azon. a tényen, hogy csillaga letftnóben van, Beries a bolsevisták és cse-
hek szemében egyformán jelentéktelen alakká zsugorodott ősz-sze. Ráillik liz" a mendás: -a mór megtette kötelességét, a mór mehet.i. Benes ÓV. valóban eljátszotta becsvágyó politikájának siralmas szerepét
\'! Aíseailegeaeiíkel faló hangoskodás a izÖTfitlégeiek (rfengeieíét jelealt
roskodolmőnek, hogyha Svédorezúg igent mondana, nem lenne többó 8omlcf.i\'s. A szőreWjgeseknok a semlegességgel űzött vissaaólóséből arra lőhet következtetni, hogy
A Wilhelmstniaw HXÓvivÓjo rtW,-letosen foglalkozik n semloges államok ollón irányuló diplomáeiai hadjárattal. A szóvivő nt\'rlt arra, ho«y eddip; mindfin támadás kudarcba fulladt, amit a semleges államok ellen intéztek. Irorsziig és Svédország oddig sikoreson foglal! állást az amerikai jogyzékkol szembim. Az ogjik svéd lap szerint a svéd kormányhoz intézett amerikai jegyzők Rvódország szabaílsi\'igának olyan nagyfokú megsértését jolonti, amilyenre eddig még nom volt ptílda. A jogj\'zókbon az Kgyesült Alíímiok annyira irányt szab Svédország ke-.
nyugati államok még hossza háborúra számítanak, de bizonyítja azt is, hogy minden liangoskodáftuk mol lett monnyi.ro gyengék. A TJómot-orszéggal való kereslíedelmi Irapcso-lat mogszüntot(;Ro nemcsak azt jo-lontenő, Iwgy csupán a- rjómotekfcol saünnomog minden összeköttutósük, liánom Portugáliával, Spanyolországgal, Törökországgal és a többi kontinensboli állnmmnl is.
ZALAI KÖZLÖNY
UHI, április Is
A két nyereg politikája
tragikummá válik nem egyszer országok életében. Pedig ~ sajnos ! főleg az utóbbi időben .szinti* rendszerré nőtte ki magái a politikának ez a kanosul vállla ja. amely mikő/ben
j;:bbl i Illi.Sirwíg OS ll l]l liloKlk, addig bal felé kacsint, Ígéreteket ad. majd ha mód van rá, paktumul is kot. leszerződi magát ós a hatalmába Uirlozó gyanútlanokat, akik nem is sejtik, hogy bőrükéi tudtuk nélkül piacra Kínál iák. de eközben a Kőzónsó ajtókon is kopog ős sej-leti. liogy őrá mindig lehel szú ¦ initailí. fia pedig TellfliVíié a •politikai hurízonton még egy iiiá\';ik hreteor, mellékes, liog\'v müyen zászlóval ős milyen elveket vall. de a nem lehessen tudni mik hoz a jövő elvénél fogva kinyiijljOj iélője is mo hón ke/él. M.jlőkes a gerinc, az elv. az ország jövője csak egy a fontos, nz érvényesülés, -i politikai üzlet, hogy kisded j.r tókail szabadon folytathassa, hogy bármerre forduljon is a politika forgandó s/erenescszr-keiv. n sóim el ne maradjon, ki ne essék a játokból, hanem mindig megmaradjon, mini örökös disztag. aki minden körülmények közölt a kedvező politikai széllel dagasztntjn konjunkturális vitorlád
Kzekdck a jó link -mik a ruhája rendesen frissen vasalt, mindig\' uj divatú Mellékes, hogy !1 haza, számára mii jeleni áll,.l-e v«g> áldási, éh-lei e v pUSZtulást \\Z i> i\'gyÓtU-
ley szabályozható lelkiismeretük isiik egyet ismer .1 köz éreti lieszonhtizásl. a politikai\' konyha terülj asztalkáját. Mindenhová befurakpdnak, udata-padnak A gyanútlan, becsületes ember nem is v.-.szi őszre l\'e/.tletbeii. csak .-miikor már pióca módé 1 szívják a vérét ós már .ucliczeti lehel fikel lefejteni.\' elparancsoliu fis hu meg. akarjuk if.\'ök Ifszliiani* közéletünkéi, ez ii i:ijia ,1 legélrnkep-1. ni lilt.-ikozik. kiabál és kar motni is ttuh A politikai aréna fciu\'gyerekei Ők. akikkel nz Is len iViitmnkel megvert, meri cőtlak; ő\'elökkel. hálsó zsebükén tti, hlókoll igaznb. ánvaik-al. mar . nevekkel alnirl leve-•ikkel mvu a Iegelővi^vázr-to-d)l> embe11 is i legtővysjtljk. íl :t nióds \'ei t használta a ocb szomszéd, aki. miközben irál.slgi szerzö-dés* irl alá Hu-nesltel. halárain \'elvomiltaltti kronyait T\\zl vo.M n moszkvai hzelközi bérgyilkosok poliLb " is aki mialali u\'őmelfol. lel, maiívnrfal tárgyalt ik. ke-edelmi szorzőttési i.ötöijek, riselöikel küldöttek a fövá-kba addig széditö irnm-gvárlollák i .hndiszer;-kel lottál. tMilományítikból ,1 lfvgvverzetl csapataikai .1 leroli-mására !•>.( csinálta íbulásluurlíndoglio ós sza-ít\'Uüvps társai N;i««v vozé-ta mögött tálcán kiuállák . xzoi^zágol. mini urasá-L leveleit ruhái, a nőmet HgVs katonák verőt. ]\\&-»sak -H-ugy ök felszinen mssnnnk továbbra is., jknptáfa, amelvrc nem-Itúagynt*\'\'politikát is rá pitizni a hmbn^es^Híirj
gyarországot, hogy elárulják népéi ős kiszolgáltassák az, engesztelhetetlen ellenségnek, miközben adták iskárióti szemforgatással a tengelybnrálot. tú kellrtKtünuitik az* útból, hála a német fegyvertárs iáitól még a kellő időben történi közbelépésnek. Hogy az utóbbi hetekben sokszáz magyar gyermek, sok munkás, orvos és pap angolszász lógj bői-gyilkosok ,áldo-zala lelt, hogy Szicília az .uigol-szász szabadkőműves börtöntöltelékek támadóbázisa, hogy nincs többé \'nyugodt percünk sem . éjjel, som nappal,, hogy
megbénul a magyar élei -^ji két-nyergen törtetőknek köszoliliftjük.
Az idők egyenes, következetes, helytálló és nyílt homlokú politikái követelnek, Tragikum lenne a két nyergen hősködök politikáját továbbra is folytatni. Kunok az uj világretulbon el kell tűnnie. Xehcz lesz, kemény munka, hiszen mindenüti ott-látjuk a sötétben meghúzódni ennek a boszorkányKonyhá-nak denevéreit, tíe a nacionalista világrend itl is. rendel fog teremteni,
Benedek RezsÖ
A bolsevizmus elleni harcban magyar összefogást hirdettek a nagykanizsai Katolikus Legényegylet egyházi és világi elnökei
Tisztújító *vi kőjlgvülóst tartott nngykum\'zsni Kid ihkus I..-_vnv-jylct, il katolikus ifjú inugynrság erős vára, aiel\\ jelentós tónyozói.i 11 város .szervezett koroszt/inv cs nemzeti tár-fiiilulciámil; és mindenütt ott van, Hiuikoi- katolikus eszmékért i - nemzeti lék\'ké-il limolili kuli.
Di. v11jhv József os|K>ms, egyházi elnök lendületes szavakkal nyitotta inog a sző)>en látogatott közgyűlést, rámutatván arra, hogv törlőnelmj ulókei élűnk, történelmi eseniénv:\'k-íiek vagyunk tanni, a iieiazet-k kii/ile|me fubik a léiéit vügv nem létéi-
nek ki
MfQl ani inoii az Ilius eltei z^ikat. 1-niPMI különhtii ¦:. gyúrók\' U kapuját)
hoz.
A lisztnjiti
ejtett ¦ m < Kgvházj láííí elnök
ifÍn-áC küzdeltr llhl.öl a hun-Imi mindenki Itoli vennie a mugli részét mák idején 11 hírük ellen, j szavazott.
i>t.\'Ml.\'l -lisi\'-», a ltolseviz- -. Horvát1 11 védjük illés nuufvnr lm- } kuzi!>ül l-l kemónv ItiHiilmn kűlönö-szefou\'niink^ m.-iii szidvul tenni niatfunok éy nia-üti. IJyiu-etik az ontzás lo olt állanak :i ml írós ¦ink. Hí//unk olsxántságnk l>au, titéztfőgüktieli, kipróbált báni e őnvoikhou. Kildig háixMuszor !\'-|it-át ollensóg » inau-ya hat.nokat, de nogvodszor nem fogjs lölibö átlépni. Kell, hogy m-igiar éiz.\'sünk mindenkor <s inindoukói)p(Ui orosun ki-domborodjék. Logy\'fiiik miniliv kv-CHÜloteS magiarok ós ha koll, éle tiniket én vérünket b adjuk óda ina•
gyarságunkért.
Dr. Vajay oaporos izzó mngj\'ar-úágot sugárzó niognyítóiii után S/lu-Iwili l-\'eronc titkár lei j.^zlette h:» a v.tl.is/1uián\\ évi jelentów\'rt a/ ogye-üülot mult esztendői szop é> ered-mónyes munkájáról, uinii » \'tibw-¦l.ilmi élet minden fronti\'111 vődez. Oröinuiel jolentetlo, hogy a Kelján.r ivalád niu/i imt-énáHU é- harcosa, Mindexödty József zalm-^err -egi m-e
lálns lelt a ves/.niviui otívház tó-p\'is/lora, anni a kÖZffVŰKS leik.-.
éljenzése) fo^-ailntt. A lieszáinoló ve \'ievezelell ti *l/e»én\\e^ lot mindet* tevékenysegéii » lelkig,val;orlft-lokto! i sjvtrtiií, a kömvtár fejtési!-tósétól a szegények támogatásáig. A/ eiívo.sülutnv-k I líl Uerja van, ke-HieleteH «/avakkal iiarentálták el az elhunyt tagolóit. KÓssönnlet mondtak mindazoknak, akik iiuinkájok bau HíHíHsÓgftlí^ voltak, Így a Zalai Kö/.h\'.ni RZerkesztÓaégőnek is mindenkori támogatásáért. \\bl»eli bízó
lemónysóggol fejezfii l>o SzIoIkhIu lítknr gondos és szép joleiitósét, liog> a Imre, ami most folyik, rendíthetetlen Iti*iink szerint a keresztény magyarság gyózebnóveí\'Tog vé-gol érni.
hVu-x \'.Alajos iH-uzláros jelent\'se szerint nz ehmdt eszUmdóoeii níi-vokedtok a kiadások, d- n bovÓfolok is. A jofentós 10,172 pungo Iwvótolt (untot fel. Tiszta vagyon tfvlfiy l/ímgó. Az lOl\'l-os köllséuvcíés Osz-szegő Ift.ff-ID jióíigö. A pártoló tag-r-á^i dijat é.\\ i l\'i pungolo, a renrfos\' lagdijnt Imvi su fillérre omoltok fel. A közgi tilos a felment vényt mogndlji, og>\'U;u Háoz Alajor i)ón*z-nniköd.\'si\'éi t köszonotot
iiiditvánvára •ázott iiíie/var I -k sciíőbczéséro 2<)0 poiigól meg ir_ Zalai, Iwnlöjiy uyüji\'s
- ...Van k.netk
k<iz;rv üli választást Í
bajos, pénztári ellenőrök Gráf Ji-nos ós Sohless Li\'iszló, rendozóhi-zottsági elnök líucsí János, Iwlyetl-tese Szűcs Köröné, tó»nag\\ok Miklósi ílyörgv, l.óezí József, liüki János és Taródi (lyörgy, könyvtá-rosok Vida bajos es ljolkoa J,,n# SJMirtulosztilv elnöke Farkas József, holyettose Fhimbort József, titkár ltülíi Forene. Szánivizsgt\'dók: Fil« Ferenc, ki. Vőkásy Károly éa Gráf János. , «—
Választmányi tagok a pártoló tagokhói: Aradi Antal, dr. Boda Ká-roly, dr. Kumisz bászló, .dr, Kesztlor István, nrimók bilszló, (loleiiHzky Forene. Halmos Pál, Horváth Géz*, Horváth János. Korsók Károlyr Kiss István, Kofalvi Ignáe, Mártin-csovicS) Feronr, MankovicH István, Orbán János, líilter András, Kzahé István, Szakonyi István, Szántó bajos, Tüttó Jono, » rendoe tagokhói: Sehless Gyula, Oztirai Károlv, Vfa-tvasics Pál, Vékásy Gyula, Kulcsár József, N\'ováezkv Imre. K. Nn^f bászló, Ivák Terein*. Vánuh 1\'Í,
Wr. Nagy Béla.
Oiökns viUasztmányi taLt>k 1 Dr. Ahaássy Gyula, Horváth József. Örökös rondozőhizottsági olnflk; Bárány vlstván. Onlkíiá titkár: Tóko •Ionéi. Oiökos pénztáros: .Jászai (.a-jos.
Az óljonzós ks-sill ;iiiltával dr, W\'élM\'r Kl-.^k kir. jái-áNhirö, viláiri olnök ntogkÖHZöntfl az ujabb hÍzn1oi» nyijváititáitt, Ígérőtől adva, hocv a ré;:i vágányokon, Kolpin\'g klprótiált szöltomólien trlvánják tovohb\'.v-iíAitni nz o^esiiletet. Majd kit<\'rt az ese-mőnyokro. A iniígv*ar é<fl>ollowiieu —- mondta -¦ eK):lálatos ilol^nk történnek. Az első liomházó terrortámadás l!iida]nHtot érte. Kíméndbiltat-lau fájdalom ;koll hogy eltÖlUün, amikor anieiikiit hrígantík |>6hzéirl
iiienjn
elet.
ndahí
•rt
síig Mirini. Sze-hirdet: fogjuk s haladjunk ógy-
e.luök Vajat Józ.^r, vi-dr. Wóbor Klek, alelnök di. Jlirká _ Keiviic, világi al -Inók l\'ajip Oszkár, tiszti ügyész dr. Tamás János,, titkár özvbbotln Sán-doi, lielu\'Il\'s.. J.dkos Jonó, )vii/,tt ros Jtiicz. Alajos, helyettese Varga
\'¦\'lünk ¦
rogjunk ösnw és ÍÍet< t Koljiinif szolleillében. U-i elnök ni;\'l\\eajáró zaró-Hzuvai s.iká viöszjiiinguztalí a haM-giiiöaátí jolkóbon.
— l\'V<írjiik mei? eitvnms ke/.ét ¦« iialafljtínl, eirvmás oldalán.
. Az nj világrend \'iniiffyiir j>aran-CSU ez!...
(li. H.) .
PénzfcQiteléHre ítéltek én Internáltad 11 kanizsai zsliót, mert mm \\Mei fel a sárga-csillagot
Közöltük, hogv a nnsvkanizsai
tolt ík
folce ;
\\ fel
elle
k mogkfitöinVíztotó aárga-caillagi\'t-dését. A íletcktivek niogtar-Isó razziájukat a várustiati, u iizletekb\'u é> ennok eied-ként 18"feljel.-ntés törlőm, •¦leütéseket hét Tön o^.\'-az nap targyalta a r.-ndőrs*\'^ kiliágáaí osztályún dv. ^fóln&r Győző rendőri liüÍ\',.otöhiró, aki a következő Hálótokot hozta:
A. Dr. Ibipot\'b Aladár volt űg\\-v»il, Csongory-ut 7. szám alatti lakos 20ÍI0 jiengö pénsfaflntotós ós> ín-leruálás.
\' 2. Krítus/ Aladár, a natr\\\'kaiiizsiú K-V.i aktórak iv\'a/-.:atójn. K\'azim-zv-Ótea 20. sz. alatti lakos ItxH) jiongé j
Aprílis
\'\'\\RQ"t ,v>07<v0 Hétfőn
kedden zgalma
Lélegzetein\' Ili tó mutat vdnuok forró AKROBAT Ó Ó ÓH 1 (Akrobnt Sohö Ö ön !) Főszereplők : . ,\'. Csemege a közönségnek ! Ckarlte Rtv*l. Tabódy Klári, Kari Schön-bőok, \'Frltz Kampers. Magyar vlláqhi\'ra<i6
\'\'ÍPOk k&zdet.f : ?4. /6\' és ?8 Őrnk-ir .
8. Sebei tz Teréz magán tiszt v isole, \'/.i Íin i Miklö--iilea IT», szám alatti lakos |l»Kt pongú |>\'lt«bunle-Iők és intet náli\'m.
I. Itúlh Szidónia nöí sz.ihó, Ma gyar-uki 10. sz. alatti lakos 1000 |>engfi p.\'n/.hfintetés internálás.
». Kt-M Mr.-e-i Igiim- eijK-sz, I.ÍIÍ-ll:ory-iiln l!- :¦/. datlí lakos 10"" piange i>\'nzhünfetés éh internálás*.
6. \\\\ oífiz Ödön vegAeskorosktHlő IVleki.it ÍK). sz. alatti lako» IOK) penge |s;nzbiniletés és internala.-.
7. 0/v, Arvav \\/«sÍgiuondn.ő vo-gyeskoieskeilóf Caeniíory-ul SO. sz. lakos IO"0 iK\'iigó |iénábüjitotóti és ÍUtOJ liálás.
Kü i Sápdóv köieskedelmi «I-¦a.oil, Kiiály-uten IP. »¦/.. lnk«)H •ngfl pénzbüntetés ós inter-
1000 nalás.
1). Fis, b,.| kúnvvkoreskedelmi alkalmazott, SiigAi\'-uti lakos ItVX) ps-n-íő e\'nzhiint<>tés és internálás.
Hi, Piwbel bajos kftnvvkoroako-dolmi alktdmirzott, Sugár-nti lakos \'Ji\'iX) jiongó pi\'nKlu\'uiirtés és intorno hu*.
11. l\'onió MÍhálj úzloti elárusító \'^00 |x.\'ng>*i )n\'\'n/liiiiiletés ős internálás
A továbhi kihallgatások ő:> tárgyalások foliamathan vannak.
A i-ondÓrsóg reudszei-esitetto a ntegkülönlKiz.tetŐ jolvóny visi\'lési\'-nek ellenói-ziVét. -Mihelvt nz el táré reud-úrközeg inegállapitja, lnvjj az illető
VMi- április 18
nem. risoli :i largii-CHÍUíigut, nvoni-kui a i-otulúrkiipitáii) sagra ohíaHítiu t\'jt a kihagési osztály soronkivul lohüutoti ós onzotbo vdskí,
ítélet Árdrágítás miatt
A nagykanizsai mndÓrsóg nvomo-jsásl folytatott Io Hohieiber József Király - iridai volt kereskedő pilon, dei a nyomozás adatai szorintirninV
egy 167 mótov kölniét, 25 méter vusznat és 28 méter klettot vásárolt a megállapított árnál magasabban és annak egy részét ugyancsak magasabb úron eladta. A hizonvitási eljárás Iwjfej -ím\'wo, után a bíróság bünösiiok mondta ki Hchi-oibort a vádból! C\'solokinénvben és figyelőmmel :v fonnforgó\'koKilmóiivokfe, :t(X) pengi pénzbüntetésre itélto/
0| otthiot kapott Nagykanizsán a magyar leg-Hjnlás Pártja és a lyllaskeresates Párt
Szálas! Ferenc Hzomkntan érkezik Csáktornyára és Nagykanizsára
A si egész niagynr elei jobbol-dali atreiidozési- tennész.-ls/c-rflleg sztikségcssé lette n (obli-«Idilli potiljkui pórtok mukntlé-séhez n rnogFe!eló\' kerolek biz losilu-sut. .Ebbe a\' felidalkórbe tarlozotl il i.óhink i\'ik. linis p;irl-holyjxégék hizlpsitésu. A kéVdés Nagvk\'ini/s-in mcgohinsl nyei\'l, a. Magynr MegUjulós IVtrlju és a Nyiliiskeresztes l\'art is ing-lélszYumtkuak inegl\'elelo és a parlélet Icbonyolilósuru alkul-uiiis belviségekel kupotl az od-dfc\'i sziikos és nlkalomsziTit el-helyezés holvrlt A MagvaVMeg-ujulas lYtVtjn a Nagykanizsni Ras/ino llorthy MiklóS-uli. be-lyisé;;eil \'kapta nv.\'g a pari lil\'t-hon-\'uil. a Wilaskcr.esz.lcs l\'ari iK\'dig a, 1,\'olgari F.gykUnek a Koronn-épii\'et ¦ ineh\'lén lév\'i bcj lviségeil A hi\'l\'eiulezkedé\'s és n pibibelyiségekben a portele! napi \'k\'mdoihek inogszérvezésc Fnlvatnalbiui vai), .
A Nyii ItonabilM
iskercszU-s Pari uj oít: az első nevezetes ese-
mény lesz a párt országos vezetőjének Szálas) Ferencnek tag-érlekezlcl keretében lórténő lá-lognlásnfl Sz\'úlasj, Ferenc április 22-én. \'szombaton délelőtt 11 érakor Csáktornyán tart tngér-Ickezletel. majd annak befejezte, illán a délutáni órákban érkezik N\'ngvkaniüSárn, ahol n órakor" lesz ii tagóWekezlel. v
Poriakon is nagy ütemben íolyiU ti jobboldali pártok szer vezkeiléso és az állandó párt-élei megindítása. A párlhelyisé-i,ek kérdését si kerüli máris kiél ég\'ilö. móilon megoldani s azokban naponta-eleven,, nagy forgalom bonyolódik le. A Magyar Megújulás pártjának perlaki járás is ervezole. amelynek é\'én dr. Dor.ijáji (ívnia ügyvéd áll. szoros együttműködésben. ínunkáUvöilik a Vass János községi lisciviselo vezetése ululi szervezkedő Magyar Ncmzotj.-szociálist;) |?árt járási szervezetével.
Lisztet csempésztek a Dráván át horvát területre
A csendőrség liiznlm\'nsím értesül t; luhöi liei km \'István tnuntszontiuáriai
:*» jVongvácZ líi\'dini alsómihálvfal-vui lak\'Oook lisztet cseni 1 Kéznek horvát tornjetro. M ím állapították,\' hogv néliésék a lisztet Drávas-zihis knzááfflxv egy korcsmáhh Vitték, onnan podi" tovább « Dráva nienl\'n. ihol egy hnkorhn rejtették. Mikor tiszta volt a le vogo ft Muzt e-iíV t\'HÓ-nakhii vándorol;, amelyen horvát tc--rűlotre ovozI"!;-ch otí > lisztéi l\'olies IfiO (leiHíótiri értékesítőt le. Mikor a -vsondörtík kihallgatták; l\':>| iewt.
mindent lioisiríórt. Megindult elleno éa társ i ellen a hánvádi el iárás. Most lár\'i;vitlt:i ozi ív/, iigvot » nau\'v-kaninsni ¦ törvényszék Ho.rváth István 1;iná(\'sa. A két, gyanúsított ko-niliíi híiismerő vallomásukkal sz"in-hoh.itngiulott iniiulept, ile az eljáró esemlor a s/eml^sités alknliuával vnjUománával eldöntiMle a per sorsál, Kelies Istvánt tiltott hatiirátlópéséi-í é>. csempészéívi I l2\')0 |>engére( l\'on-gnien líiilínt\'t mint Ininsogúdul W) fieni-\'é " |»;liz.hti!ileti\'\'sre ilélli\'k joií-
Muraközben is találtak ellenséges repBIögópekröl ledobott ceruzákat és más tárgyakat
Senki ne nyu\'jan bárhol talált apró tárgyakhezl
fífiAfehmya, április 18
(Tudősiíónk jelenti) Driivavúsár-hely («, Dravnnágyfalu köxségok ko-> >ll, valamint llrávaviisíirholy .községben néhány udvarban gyérekék
különféle apró tártryakat talállak, mielyok fetteliotóon ollenséíes ro-i\'upógópokrál szárnuizjiak, így pl. színes eeruzákat, fém zsinoiokuf. fém loniozökot, zöldre íestott vosda-rabokat. amelyek ffirésühos hasonli-
lanak, l;lv 20\' eni. höSSZU és 2 em. .-/ölesekéi. [ŰXÖket a tárirvnkaf ll lég-"lialmi szorvoknbk a.Ilik át, akik l\'iváhh I; üli lik inem\'i/.Nyúlási a.
jelzek
kö/s-\'-rok tárgyat
Kgész arirrolcARlnn a dohszóval figyelmeztették lakosságát, hogy bármilyen lári találnak, azonnal jelciitiélí vagy a esrndőrséinek, vairy pémg a községházái}, mert inrigtörténhol ík. hogy az árhifclanuuk kinéző táriiyak. roti-lánió nnyagot rejtenek magukban és könnyen halálos eporonosetlonsó-got is okoziliatniik. Különösen a szülék figyelmét hívják fel, hogy a gyennokeket oktassák ki, nehojjy a talált tártryakat piszkálják, hanem httgyjáli olt, ahol találták é.s hivjn-
nulí ed:i fohiölh\'lp.aki majd intézkedik.
tarján-pálcsics
textilipari 4s kereskedelmi vállalat
Natiyhanh.s\'a,
<3yár: Magyaru. 86. Telefon : 3-44.
Városi töüzlet: Fő-ut 14. (Első Ma--gyár Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: &33.
látil n]rp kOxlekfrdlk ai Árpái és változik as eisriisgl aMslreid Is
A nagykanizsai MÁV állomás-főnökség közlése szerint mától fogva az Árpád gyorssinnutó-busz újból közlekedik (Isáktor-nya-N.-kanizsa-Ilpesl-kelcti között. Nagykanizsáról indul reggel 5.41-kor, líudapesl keletiről indul 18.00 órakor.
ICbhez való csatlakozás végett változik a zalaegerszegi inc-iiel rend : ;i Nagykanizsára lli.f)5-kur érkező motoros elmarad, helyette reggel &3Ó-kor
érkezik motoros Nagykanizsára, de továbbra is csak Zalaegerszegről.
A poggyász-fekbérektt darabonként és naponként t pengőre emelték fel a vasúton.
A darabára, koesírak<unány é-s faxpresspog)*-gyász felvételének korlátozását április !10 ig meghosszabbították.
Adakozzunk a bombakárasutfakríakl
Hinden adoiiáeyt továiilt él lyagtáx a Zalát KéBlRaf
A kérő s/ó nem hangzott cl | követeli és feljegyzi az átdo^a-hiába, Sorra fúlnak be az ado- | lókat is, amit testvéri magyar Hiányok a Zului Közlöny szerkesztőségéin\' és már az, ötödik ezer pengő gyűlik a bonibnká-rosiillnk segélyezésére Kikefti-berek a kis pénzcík<\'l.\\mi\'idosnl)-bak a módjukhoz mért áhloza-lol hozzák, adják igiz fnagyar szívvel, hogv akiktől a bérgyilkos hadviselési módszer kegvcl-Icns\'gc elkövilcMe iniiulcnükcl. azt kunk legalább annyil adjon viss ii a iniigyiir thstvérj szere-let. >uii pillanatnyilag a puszta éléi folvlatásához elegendő. Az oszló és scmmil nem felejlö Isién feljegyez minden gazlellel. aniü a barbár ellenség véti leien családi l\'é.s/kek ellen, kis családok apró vagyonkája ellen el-
követőt l tokát is, amit testvéri lélek hoz értük.
Ujabb adományok:
Kddlpt «yOjtanunk
Ö7.v. Ködbaum JózRSlaá ós oisl,
dr- Kovács Syörgy
Holer Viktor
Wlnk\'sr iRtván
Okv. Uíimuist LsJoHné
Oiiwald Márta
Szakony György
Dell MitrRlt
(liitirlol Alft]«nné
Kfiii\'di Aura
Sdvós Katalin
Síivé* OyulH
fisv. Hévnél Jenönö
TAdAr Károlynö
KAhiánné
hlflb llv.WArriö
Knroayn Ovuli -
Wegrath Rowl
P
3615.35 100.-200. -100.-
5— 10.— 20.-10.-
5.— 20 — 10.-
5.-^-10.— 20.-10.-
5.-10.-20.-20.—
SPORTELET Bsszámsló a pélmonostori mérkőzésről
Q tinyllrllen fáit n nap, mikor nzom-hulon délütio W l-kor elindulunk a 23« km.-es útra. I-Nte tót lOkor érünk Harkányba. Ott WHJÜk az éiszakát. Vnflárnft|) t őrskor megydok invábh l\'elmonoHlrjrra KottÓkor niar a pályán vHKyunk. tioi üiiüTii blányábso,\' a ko? OSlbaa veik/íznek neki a tluk, Három-negyed 3 kor a következű ÖsuzeAtliláB-li«n vonul kl » pályám a kai osapafi
ZMNTI? Kovícá II. - Kovács l„ Turáni - KUs. Hélla. Perge — lulpal, \\iili. \\ l, Noaiuth Lika, Vlrái;.
Péhuooostor: Béllcs — O^oyonovlon. Őrön — I/ikoHfk, Htirauyavárao II, Szeklra - öá/.lrelliiir, AdsraovloB, Zóm-bori, DndlcH, Jurlslcs.
áleglGhilöa aiÖm ozellel en nnppal azombon Nt^nielh Indítja ol a labdát 90 perces uljára. Mindjárt s kezden után támadunk. Szop adnRíilásokkal köíflllt-;()!¦: iiici; a voLde^lAtók kapuját, 11 ld-víeek H7onb«n epyclöro nem Hlkfrlll-aok. Állundó táinaiHeiiak kíl/hen Píirge iiaRyKífiill Inlidát nd Virágnak, kl meg-HZÜklk ús luttábnl hatalninn Itivcst ereazt mpg. A labda a kapután csattan és nagy Ívben vágódik a Ibidre, hol a kapna ÖgycBoo elkapja a rárohanó Németh elfll Qólt érdemelt volna a nntiy lövée. De nőin kell sokáig várnunk. A 18. percbon csatársorunk libán vándorol a labda, mit hmftt Virág; kap. Lerázza magáról a védóket és Jobbal halnlmaa dugót ragnazt Bültca hálójába. A gól után la vannak helyzeteink 1111% nilket azonban nem tudunk kikaszaálnl. Majd a monostoriak londllluek támadásba, védelmünk remi-szerlelenül és kupkodva védekezik. A 33. percben n/.tán védolmünk JóvollA-bél öaztrelher a kéaön kitutó Kovács II. mellett Bzóp gólt re]el. A gól tolrázza a hazalaknt és (orgetegea tAinadáaukat fndltannk. Kgy támadásukat Turáni
RiMelro , tlsMAa, líhhfll aiabálytalan gólt-Kapunk, amit azonban a Játékvo-Tfttó — helyesen — nem ad mfg. Erre h már e\'ildlg Ih sokat khibAtó én meg-téhétéspn .sporlHZfirlltlenül vlnelkudö kö-\'dn"óg tieroli m a p^lyárn. Csúnya Jo-inneloktii\'k. Ii\'ln\'tUitk momtnnuL A ron-de?Ő«\'égnek végre slkcrtll rendet teremteni. A\'fáidéból még hátralevő 8 percet a vendéglátók támndják végig.
Szllaethen ni! megnyuglatnl a iltikat és a iu\'.miiIíI; félldóben már nd vagyunk nz „urak" >/i pályán, Csalár-Honink Rzebbnél-stebb lámadánokkal viharok vénig a zöld gyepen\'. Védel-míiiik l.\'i magára talál, Ctmk uuy tömik u csatárokat labdával, TámadáBalpkat a III pnrörn\'u ntker koronázza. A ha-swlak.védelmé hiába védekezik kézVet-láhbal, Mihályi gyöűyörO labdájával Németh kiugrik ór a hatosról szép, helyezett IöWksi\'I negizerzl a vczolö gólt, Továbbra 1» ml támadunk. A 30. pernbeo &z előbbi recept azorlnt megint Németh rug gólt éa ezzel beállítja a végeredményt. Még Mihályi, majd Talpal aagy löveaét bárltja a kitűnő Hellén, kl a 40. pQuoben Virág 1 l-esét Is gyönyörű védéssel teszi ártalmatlanná.
A mérkőzés végén fiatok frissen Jönnek le a pVlyáról, arat azt mulatja, hogy nagyobb erőbedobással még nagyobb aredményt érhettük volna el. De. ne legyünk elégedetlenek. Idegenből, olyan nagyon rossz talajú pályá-
Petrl Vilmos
(Föpostával szemben.)
A??B
ZALAI KÖZLÖNY
ról «lhor.nl h :\' ponlol, nem h-kIrniny-lendő teljesítmény.
Csapalutmbsn most ii csatár-or volt ¦ legjobb caapalréaz. Pedig Virág az első félidőben tarlóul Horllléso mlail, nem Iidta a nokott Jó játékát nyaj-laul. K\'.\'i\'l szemben Talpal forsaaja aaielknlo félben van. A kél .öreg". Lika és Mihályi, u szokott Jó | Aló kukkul rukkoltak ki Németh, a nem Jiekl való ponton. enóaz arep teljest\'méoyt mulutoll Folytonos mozgAsAval, r ij^¦¦ ségóvH, aokftZflr boxtn znvHrbn a védőket. A fedezetek Jót möktit\'ek. Kfoa nyufcodlsásAvnl, Hí-)j-t faiparival, l*örg« pedig nagy lelkesedésével fünl ki. Hal védelnk kiuut Kovás* I rgéazen első-rangat játszott Turáni nehezen birkózód meg a görtingydn talajjal éa elég Jól Játszó azélflíljévpl. Változatlanul is egyik legnagyobb teh»><ségni>k tartjuk ót, nzonbnn mAg egy kis rullnt. teeknf-KAl kell szereznie, hogy csapni unk rgylk blftoa ponlja leheaien. Kovács II. szokott nyugodt, rugalmas kapnának bizonyult.
A bíró ulsóranguan vetette a nem köanyll mórkózéat. Sxtfdűhttyi
FelfUqgesztettók a Vasas önkormányzatát
A vaih\'w- tv* köziiki.itnrtikryi nii-Misztor a Wdúfrjt miniszterrel egyet t\'-rtvt? fi\'lftictpwztí\'tlo a liiidiijmHti
Va«- os Kémmunkások fa labdarugó N li Uhm tisaiiat) Sport clubjának ónkormáuyjíntat é-s vitás Aronffy
¦lanka IItila in. kii. századost,, a lo-vouItnalsktnigás umzágus kapitányát miniszteri hiztoski\'int nevezte ki a vswuj alám. Indok: a Vasas különösen h InlKlarugócsapa tűvel olyan irányú jiotitikiii ogyQnost gyűjtött túlKirálm. amely a nemzeti érdekek-
kol odonkoxik.
Kerületi NB III. eredmények
KTHK PHTC 6:1. Hsoinat J\'VHK 2:1. Dombóvár Nagymányok \'-I: \'2, Simontornvu Csáktornya \'2:0. Bare»—Bonyhád 9:0.
As NB III bajnokság állás*
it:20 2ft .V7:3S
1. ZMNTE
2. NVTE 3 KTSK 4. NSE f». PVSK
6. r»TC
7. CtZTE 8 DVSE
9. Pélmonator 10. S8TC Iti Ilari:*
12. Zsolna
13, Mi inviliti
16 II IS 11
17 11 17 fl 17 « 17 S 17 H IS » 17 6
16 4 , 2 10
49:32 24 63:41 10 51 :35 19 44;31 17 53:43 17 47:4« 16 37:42 15 27:38 14 34:48 11 ISi 35 10 17 2 1 14 19198 5
Levente bajnokság állása
VIII, «
1. Nagykanizsa 6 5 — I 18; 7 10
2. Kcailhely 6 4 1 l 20: 9 9
3, Komarvám 5 4 1 - 25: 13 9
4, ZalaWr 5 3-2 17:21 6 t, Kísszentgrét 5 r — 4 5:18 2 í. SármellÉk 4 1-3 Z:H- 2 7. Ujadtar «--6 1:8-
jól vásárolhat!
MAORT bérház
0n I» araaklaaeti
a GyeraekmMoIy fényképek fciói?
CSER l\'Oro rendezésében Igazi
nyílik a közeljövőben. Felviligosilail Caor foto ad (l-\'.i ut IS.) TUxtvisclöak önt Is fel fogja keresni. Oaletsj**r*0* Jtlcntaeiuntk l ihb
hírek
Naptlr. Aprili! 18. kedd. \'W>tn\\ kai. Apollóstul. Protesili in llma-
Ejjoli HyÓKyazortari íiityolot: Ma a iUoffyálra gyógyawríór Krzaébot-lér 21. szám, *
Kinkauizann az. ottani gyógysaar-*-ir rtllandó ágva\'otoa SCptgAlStOl tari
A OO\'/l\'TfinO (,vn*« roggal 7 Árétól oste S óráig. i\'Ifólfó. szerda, oónlok dóhitón éa k<Hldiii ngém nap nóktiok.i Teloíon:
— (A TÉBE a bomba-káresultakért)
A Takai\'ók|ri\'<rizlárnk ils Mankók Kgyosűloto vopmhajtéhízottsága bt* határozta, hogv a liudaposti pénr.-intésotek nevélau» C00.O00 pengét ajánl fel- a bomhakárostiltak meg: sogiféaéie.
— (Óvodai hlr>
A hagykanfsaai Szöul Imre nör-ceg-utcai óvoda megnyílt-. A szülőkot folkórík, hogy szerdán délután •! ói-nkor légiriadóval kapcsolatos mog-hoszólóa végett szülői őrtokozlotre az óvodában megjeloimi szivskid-jenek. ( 0
— (Elmarad a balatonfüredi ervoshét)
A Szent Benedek Kend bnlaton-filrótli rürdőkormányzóságB kózli, hfigv a májusra tervezőit h ilalon-füredi oivoshotct a változott viszonyokra viilá tekintettel ni-in. larlják m\'eg. i
fCsomagf"lvétel a vilSutnnt A nagykíinizsai MÁV állom ísfő* uóksi\'g közli, hofry u, vasúti darabáru kocsirakomány forgaloip korlátozását, valamint a poggyás* oxproüs félretol tilalmát április bó végéig meghosssabbitottiUt.
— (Cflftktni-iiyi* évforduléja) Tudósi tónk jelenti: Caáktornya rn
körnvókáuek lakossi\'iga vasárnap iin-nupoue omhí " fidszahadilíis haiiiia-dik óvfordulóját. DólolÓH ünnepé- \' lyee istontisztelei voli a torencosok pJóbania-tomplomáhan, maid an or-azágziiszlótlál koszonikat lielyoztek el. Koszorút tett lo a honvódparancs-nok, í\'sáktornya nagy köz séL nevélieu Kopjár Ferenc birój a MAN82 nevel w-n Mofcsán Sáiidornó wzertoAÓgi lag. Utána disz^\'lvomiláa következett. A znnét a rsáktonnai tiizollózeoekar, adii. ¦ \' ^
— (líol keressQk a bonbá-zffakor eliBnteket?)
bégitiirnadiis követko\'ztébon inog-seliosült, eltűnt vagy tm^halt hoa-zátnrtxwók után » .Magvar Vör iske-renzt [lOlgári tudósító irodája keroté-ben mükodfi lógoltalnii tudóaitó iro-dátiál (lliidapest,, VIII., llrtroBS-utea l.">. sz.! lehel érdeklődni. Az iroda kfixilllISlkoU U 10 óráin áll a Hzxuné-Ives érdeklődók naukilktizóséie. Ke~ resósokot igásban is lőhet az iroda dimore eljuttatni. A kutatott személyekről ti következő adatokat kell megadni: Név, születési ÓV, soletesi holv, anyja neve, a kemsett szuniőly foglalkozása, lakhelye, a város mog-novozőso> niolybon a légitámadás idején tartózkodott. Mindenkor közölni kell nz únleklódö nevét* pontos lakóimét és foglalkozását.
— (A nagykanizsai «aerkészek a bombaknrosultakért) -
Vasárnap l\'ötrótőn az ottani te-veiiUxi^yesiilet nondözéöóbon tartott
inöwros délutánon fellépett a nagy-kanizsai fóríicaorkóözcsapat kitünö immdolinzonekara néhány magyar nó|xlalogyvologgel és régi magyar
iiótnazámokkal. A niandol inzonokurt llalogh Gyula vozényelto. A zenekar
műsorát vidám jelenetek és tárOgató-számok tfgéssitutték kí. Az elóodtts liszUi jő.vedolmót a Ixunhak.irosultak javára fonlitják. A inandolinzono-kar ezúton is jelentkezik, hogy a fenti nemes cél érdekében bármely vidéki i*"M\'sület n^HleziVilxiir hajlandó felíópni.
— (Rajté csíptek egy muraközi -f uultalmőrél)
TndósiWink jelonti: OrávtiváMr-Itelv kÖXSégbon már liuzainosabh
idén korosatül figvolik ltoj Torőu rolt korcsmárost, akitől az italmérési oiigedóhft uwyoiiták. Az vo\\t a gyanü ellene, bógy bon vásárol ós azt ongjoljélye megvonása ellenén* kiméri. A napokban sikerült egy iEron IxirszálliUist elfogni éa a községi hi-ratal azonnal le is peesótolte a bort az eljáiíist ]xxlig moginditotta ltoj \'l\'oréz ollón.
mi/tusiiytlak Hgvalméke)
A Bistositó IntézsifieE Országos Szóvotsége saját őrdekükbon figyelmezteti a hiztosilott fekikot, hogy a bombázásból orodó károk mogtóri-tése az 1200/101«. M. b). sz. rendelőt úrtolmébon állami feladat. A bombázásból oredó kárigények tehát
nem a biztesiió társaságnál, bánom
a/., elöljáróságnál jelenteildók bűi A bombázásra, kiÜrltósro i\'-s egyób
okokra tokintottol kérotnek kárbiato-
sitett felek, hogyha lakrimük meg-válUizik, akkor uj lakcímüket, ha
biztosított vagyontárgyaikat egészben vagv réaznoii más helyre szállítják, akkor a teljes biztosított ösz-azegbÖl az elszállított vagyontárgyukra <¦:-(• részt, valamint az uj tárolási helyet, végül ha. a biztosított
vagyontárgyaik egészben, vagy rész-. bon1 megsemmisültek, akkor a biztosítás teljes, vagy részbeni törlése céljából ozt a körülményt, a megsemmisült vagyontárgyak nlogjolöló-sól ós a teljes biztosított ősszeghői azokra osó részt késedelem nélkül jolóntsék\' be a blStbSfté intézetnek a kötvényszám és az. eddigi lakcirj) feltüntetésével. Az elot biztosi tolt fialok is jelentsék U> az, iwotlofreH \'.akii Ím-Tálto/áflt. A bombázás köv.dkoz-tébon Imkövetkezett elhalálozi\'isokra az é.lotliiz,to«ituM)k úrvónyesek,
KÖZGAZDASÁG
Lótenyésztő gazdák figyelmébe
A y.ahivárnicgyei Gazdasági Bgyé-iiulet. lótenyésztési szakosztálya a nagykanizsai móntolop |iaranrsnok-si\'iggal karöltve riUijiis íi-iki kezdot-tel tartja hidegvérű és molúgvérQ kancák lörzskönyvi\'z.\'iaót, lyikóriük a lótenyósztó gazdákat, hogy a kitwv-csátatnló liirdetményUm közölt íd<">-bon i\'ra helyekro kancáikat Wizessók a bizottság elé törzskönyvezúsiVy mert ez lesz iix* utolsó ővi vtörzs-könvvezés; a jövólxm OSnk a már törzskönyvezett kancák csikói kerülhetnek törzskönyvbe. (:)
Kedvezményes áru tenyészkos akoió
•Juhállományunk vér felfrissítése^ gyjipjuUu\'melósünk fokozása ós ogy-önUitüvő tótok) coljából a földműm-lósügyi miniszter 3000 darah kiváló minőségű törzskönyvezett tenyészkost os/.Uit ki a gazdák közöli. Az akció aorán a fésűs cigiiia é.s a racka tenyészkosok szótosztásiuiak akcióiát az órdokképviselőtök bonyolítják le. Az, akciót nyírásig, do legkésőbb
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatok és éjegplieé.
Hofhairr-gépek, gépül), oauapaVgyfém ém golyóé __¦ otap^gy igényie«m ttlintézem.
1944. április 18
akteber vajpuig l«fij:zik A fsvidjUi igenléseiket as illetékes gaiaasúgi
felügvfdónél, vagy fXHlig köanitleuíit a JiihUrnyósztók OrsziigOfl Kgycwülu-téliéi nyiijtliatjiik be. A földművelés ügyi niiniszler megsz^ihta a fidUv tnleil is annak, hogy kik vehetnek részt uz akciólwin, (MV8V
Mi újság a budapesti Élelmi-szernagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Snjté*ndéwit* bndáwáti jolenté*»e szorint a fév4-iohí életrniflzernagyviisártelepnn rtp rilia ti-tól lilig az élő- éa vagonba romfl. valamint a teji\'is píatron m árak viillo/atlanok voltak.
A zöldség- és főzelékfélék piacán a sülótök ura \'20, a hónajJOH retek ára :I0. a paraj ára 50, a feieetjiJiihi ára pÖdig H0 fillérrel csökkent.
A gyümölcspiaei árak nem Tallóztak.
FIGYELEM!
TOJÁST
minden mennyiseghen veszek és tojas-ánihélyeget adok Czompó János Nagykanizsa
Teiefoa: 197 .Horthy Miként 17
KOCSIST
2«0 P-a ha»Jf!*•!*•••! éa [
éleim ezéaiel azonnal felveszek I NarvAlh Imre hentes és mészlros \\ isw Nagykanizsa, Teleki ut 67. sx
BeéllManlvaló
mangalica süldőket, választási malacokat
kere&Onk megvételre.
Uradalom, Neineskolta
,ífS Vasmegye. \'
Taamlót vagy Úttal aaaéatat tekesz lager vaikereikedét. 4
Vidéki téglagyár láBla**t« sm iád okai karcs. Üm a kUdohtvatalbin. 1257
HaxtarUal alkalmaaottat keretek aUjui l-l belépéiMl. Kttlaludy-u. 39.
129*
Néi éa egy férfi ¦•réaaAr Jó gtnnik-kal eladó. Maotiutca 53\'a. : Í284
VüO-sa üaiagldrész, nagymérelS Wllú-gép éa egy 7 méteres vasgcieada mlméé. Haitky M.-a| 4. 1297
QynriMakkarékpArt, Jókaiban tevőt,
vennék, Ctm a klsdóhlvatalbaa. 1236
Megbízható h*x«stara||nat éa bejáró nőt fél napra azonnal vagy májas l-re fel-vesidak Jó é\'lapoiban levo maaéleknót venaéak. 42ea (eljeten nj tiszti csizma eladó, SkerUk ei R«dlct, Horthy aV-ul U hűiiilaíinfiíiu ilulri. )301
Jskatlwu, j4 gumikkal basznált hHI karékíaArt vennék. Mustos llsacrtslat,
Koisatu-tér 6.
Egy tokárban levo «partkooa! eladó. Érdeklődni Róisa-u 31/a. It02
Keretek butoroaolt szobit koayha-bssinálattal, esetleg lUidoszobaval. Telekiül 55. 1292
ZALKI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kladjn: „KöiBatísséal ftT* Naíykamia*-FclcIÓa kiadó; Zalai Karoly Nyomatott « „Kftigaiilaságl R. T. Naoykanliaa-* nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért telel: Zalai Kára>
3
524963
Feladd :.
Ita:
Buodlotaat :
Tábflri posia :.
84.
évf., 87; s2. t Nagykftnfesa, 1944. április 19. szerda^
Ár* 16 tiUér*
POLITIKAI NA PILAI"
ftwKatnriOaeg eá kiadóhivatal ; Fó-tn 1 -oUau «• kiadôhlvHinii uleloo 7& *l MoaiAlwu nhMHw taAtkfruuip 4Atutaa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
\'i; ¦ i \' \'¦fi
Iílőti/«tó8l Ara: agy hónapra ¦* rwngó ao nuaa,
>*;¦< negyedevre ia penpó «*0 filler. ¦¦ íi+ryeeszara- bótköznsrítOflll., ^.uiatmton 30 tdL
Csak előre!
Hindun erőnket és idegszálunkát »*• kdU feazitonünk óbbon a nagy kűzdoiombon, mert jól tudjuk, lioiry. a/ 1010. évi kommün csak ízelítője volt annak a ntmuralomnak, amely ¦jbraort, olesottaógDt, torrort és is-tontatonséffot hozbtt reánk. Ajs ogésa • ai agyar közvélemény egységé szükséges ohhoz » gigászi naróhoz, ha ui\'in akarunk hstltorazág áfl l/ilt
•rstág sorséra jutni. Kr. a küzdelem leiünkért folyik s győzelmesen csak akkor tudjuk megvívni harcunkat,
\'.ha mindon magyar fokozott erőkifejtéssel dolgozik a maga, helyén s aiindon igyekozetóvel azon vart, hogj !1 lohotÓ legeredményesebbé tegye :i termelő munkát. Khhez nagy erő kell, do nincs az az elképz ¦Iholotlen--nok vélt líiigy áldozat, amit hiog no hoznánk, ha életünkről van -miío. A aiugyar történelem a példák hosszú
^sorozatát .tárja elénk, hojry katonai erények és férfias helytállás l"kin-totéboh az elmúlt századokban mit tudott" folmiitutiti a magyarsíig. A kfutdolmos magyar élet ma is önérzetes, férfias, harcos szellemet köve-lei. lU.sirápkozásuak, jajvoszékolés.-noKj á-tragikus esőtek tulzott kiszí-aozésének helye nincs. A magyar—¦ iiómet sorsközoaség fellwnthauithiu fogyvorharátaágot követol. v Hz »\' fogyvorbarátság nem muló politikai alhatározás eredménye, hanem két nagymultii nép évezredes sorsköz\'is-ségenok kifejozóje. A mogolézíí világháborúiéin is egymás mellett küzdöttünk, közös óliamoróst és még--Iwsülést. szerezve mind a uiagyiiry in ind a német fegyvereknek. Hz a frfíyvorlxu\'álság már nemcsak !1 kö-/,(\'•-¦* ellenség elleni együttes harchun nyihiikozik meg, hanem a magyar és a némot szivek Ösazodobhuniisá-b:tn is, ami több á barátságnál és a hajfársíasságnál, ez már: testvéri éizülot. Ifu akadnának kishitűek, ¦\\y. események követkoztélwn mogren-ilült\'lelkek. azokat bátorítsa és acélozza meg az !1 közösségiére, amely a magyar nemzetet sorsdöntő idók-lien inog tudta, óvni a. csüggeteg lelkek összeomlásától. Különösen nagy szerep és feladat vár ifjuaáV üiiiikru. A magvar fiátnlstig 0 gl~ piszi harci életbon ismerje fel hiya-lúsát, mert az uj és fiatal \'Magyarország kiharcolásának feladata főként a nemzet1 ifjúságává Vár. Álljon tehát oz az ifjúság hivatása magasztos niniraslután.\' Ingyen férfias, harcias .keménylolkü, testlwn erős s katonailag képzett, do főként fegyelmezett! Tudjon onj;edolmos-kedni s ha kell parancsolni is. l>rök időkre lünjön el a magyar életből a janip.x- típusú ifjúság törölje ki még emlékéből is, ltogy valaha, akár a legesekélyehh kapcsolatot is fönntartotta, olyanokkal, akik a fizikai és telki elOrnyes/.tuséhoz, táncban, zenében, müvész-jt-Isiii, sajtóban é« a közélet minden fontos vonalán valósággal ontották » mételyt. Kszköaük volt elég a raa-KJ\'ar ifjúság eljamjxx\'esitt\'isára. U1-begjon .1 magyar ifjúság, swmo 0I6U löiténohni nugyjuiiik puritán szelleme, önfeláldozó kilkisége, mert tagadjuk nzt, hogy á magyar élőt ertmrongofego néni tudna már vi-
Német ós4 magyar csapatok tovább nyomulnak előre Staníszlau vidékén
\' Londonban\'ujabb messzemenő korlátozásokat léptettek életbe — "Amerikában Is bevezették a diplomáciai cenzúra-Intézkedéseket
BertmbSl jelentik
A keleti arcvonal déli. hareairöl
az NTI katonai szakértője, Ditmar
idtábűrnagy kifőj tette, botort Szebatziópólnát viwtf harcok , célja,
hogy, n félsziget alsó részében a szovjetet nagy erőkifejtésre kénv-
-szoritao és neki tetemes vosztéségo-kot okozzon.. A német és szövetséges csaoutókat\' az alsó állásokból Sze-Irftsatopol környékére vonták össze. A szovjet ezt igyekezett megakadályozni. Végored 111 éi^ybe 11 a némotok törekvését teljes inertékbon sikerült keresztül vinni.
Arra a kérdi\'-sre, hogy Szebasz-lopylt tartani kell-e és meddig, (ízt válaszolta., hogy amíg -ízt a hadvezetőség szükségesnek tartja.
Semmiféle, tncyrra.fi tett l<elt) _
• ,mGatartam nem fontvn, hu ás o- * Itadtiezrtéfi terveiben émézeriil-
fMómet ós magyar alakulatok ujabb helységeket foglaltak el a felső Pruth ós Dnyeszter vidéken
lénybon lévő és minden oldalról támadó bolsevistákat visszaver-
leu volna. A Dnyosxlor nyugati partján ugyan\'
súlyos harcokat kellett vivni, do érdemes volt. TarnoiKiI és Kővel védelme lényegesen hozzájárult ;i ko-loti arcvonal inegszilárdttásához. Kővel sikerült folmenfese után éppúgy, mint a Tarnopolt körülzáró gyüril áttörésé, után u közémö nrevonal ellenállása, mennie revedéit. A szov-jiv htuIvezehW-g tervéi ujbél hálóm are vonalszakaszra irányú Inak. Az efrvil; njhól a Fekete-tenger partja feíé, 11 másik Kolot-Gnliciábél nyugat és északnyugat felé irányúi a lutrimulik hadmozdultit Bukovina térülőién bontakozik ki és n Kárpátok ellen irányul. Ezekben (/ hadmiirclrtfktt. ,1 valamennyi HZűeeteiaen erét közr&miiködétte nzüktéqe* teáz, hogy meqbirkáz--zanrtk a"\'t\'a\'fh\'atá haUevinfa \'15-mcyrahammal.
A legújabb berlini jclcij|ds szerint az észítkukrajnai har-i:okbau Slaiiiszluutúl délre és keletre német és magyar harc* csoportok lassan előrenyomulunk és támadásaik során ujabb helységeket foglaltak cl különösen a\'felső Frulli és a Dnyeszter vidékén és ezeket 11 helységedéi -meg is tartották. A \'¦1*r_ cok súlypontja a Tarnopollól nyugatra fekvő terül ölen lomból. Azok\' a páncélos csapatok, melyek a larnopoli. helyőrségei fclszahadilollák. a számbeli ,To-
lók és harckoesii seminisi-tellek -m!g; A bolsevislák a l\\u-uopol félé előrenyomuló néi:":eí ék ellen laituulási. intézlek.
Anépioteií- löhh lövés/ezredet teljesei) szótvortok. Bródy és Kével között német kötelékek 11 nzöv,itsé-sph esttjmtok szívós előállásával együtt ¦ elzárták az elvonulás1, ógyik hézagát, inelvet imixik óta fokozol* tan í\'raszosz.ukitettek. Va KovoÜól dólh) ligatrg egy fontos magaslati
állás megszerzését en\'dinényezle.
Fontom Sebastopoli állások maradtak német kézen
Dél-Bukovina arcvonalán 11 hol-sevislááknak az alsó Dnyeszler-IŐ1 való előretörését szétvertük és csupán helyi áttörési kise* leieket végezhetlek.
t felnő Prut én Dnyeszter
A Krim-félszigelen a bolsevisták áfcsoporiositolIák erejüket, inert !1 németek előzőleg meijhiusilottúk azt a kisér-leiijket. hordj m-\'rjnixtdá-lyozzők a német és román eritcsoportok eyyi •sütéséi, A bolsevisták Szebasztopol előterében a keleti és az északi részbon néhány magaslali állás ellen támadásra indullak, tízeket az állásokat a bolsevisták nem tudták ell\'oglani. Hála u német vezetésnek és a csapatok hősies ogyídtmüködésének, ((szebfisztopoli állások- több fontos pontja nénid kézben maradt.
szakaszától keletre, nemei és magyar rohant köíelékrk ¦ megtörték az ellenség ellenállását és uisszavetetíék a szovjet csapatokai. Ugyanakkor német csapatok Tarnopollól nyugatra tovább nyomullak elfi re keleti irányban és a bolsevistáknál; elkeseredett ellenállásával szemben átküz-dötték magukul egészen Tárnqpol-
harálló szálfákat nevelni.
Ixjgyon példaképe mindon magvarnak tündöklő jellemű, rajongásig szeretett Kormányzónk, aki magas kora molloU is n katonai és polgári erények legkiválóbb lóté-
tomónyoseként vezeti nemzetünket, ha kömény harcok ári\'ui\' is, mégpré-báltutások\' és sorscsapások közepotto hár, do mégis az eletet jelentő,gyó-zolemre.
»Nincs vissza, CSftk előre1.." (»)
romváros közvetlen köíelébe. Tarnopol helyőrsége a parancs szerinl álküzdölte magái ahad-séreg és 11 Tegyveres SS alakulatokig, lízzel a helyőrség hősies harca véget ért. Aftaroppoll helyőrség 2ó napon át tarló cl-keseieitelt harcokban állta meg a helyét, több mini tizszerestul-crö roluunaival szemben. Igy a nagy ellenséges erők lekötése lehetővé telte a szilárd rihári-lásí arcvonal kié|>itését. Csak amikor a lőszer és a vizhiány miatt kiadtak n parancsol, törlek ki. Keddre virradó éjszaka
a fiéniet repülök eredményesen lámadiák l\\i\'\'i> városát.
A eéllerülelen több nagykilcr-icdésn liiz és rombolások kelel-kéziek.
Amerika korlátozta a diplomáciai tevéhtnypéget
(NTI) A Stockholmi Tiduin-gen jelenti, hogy washingtoni körök he jelentet lék, hogy az Egyesüli Államok követik a brit példái a kiilkéjiviseletek jogainak korlrtlozása Ickinti\'tében. Ez azt jeleni i. hogy Amerikában életbe léplrlilí ugyanazokat a 1 ftidelelckef. melyek Angliában a tlipt/unáeiai tevékenységet korlátozzák.
Ujabb diplomáciai és ka* toirtni\'axinoimtasok london Aletében
Az angol hírszolgálat jolontéso szerint ujahh korlátozó intézkedéseket tetíek közé Londonban^ A rendelet relhatahnazza a katonaságot, hegy az utca forgalmát bármikor leállítsák, hogv a katonai szállítmányok Korosai6l vonulhoasának. Minden kalonaj alakulatnak joga von arra, hogy ti katonai közlekedés céljára megtisztítsa az utvonalakat. x Rondolol jeleni irúg arról is, hogy a vasutak személvforgalmát mindon további nélkül leállíthatják, na a ka-lonai érdokok ezt megfuvánják,
A diplomaták és a iliplonu\'tciai (isztviselólc esaládtflgjai és házt-artáüi alkahnazoltai ugyanazon korlátozások alá ütmek a jövólxin, mint a külföldiek. Tehát bizonyos Ivolyokro twlépniök tilos és az is elő fordul halj, hogy az utcára sem szabad kilép-niök. Kzzol az utóbbi, rendszabály-lynl az. angol kormány élni nom fog, niontlja az ongol hirszolgtilat jrdon-tésó.
*
Pulytataa s l u dalon.
/AÍJA1 KOXI.f\'^V
11)44. április l\'I
rongybabákért fizetni kell!
Legyünk, udvariasak, mert ilóTikol .\'¦ állunk szemben a magyar ember méj- az esetben is udvarias, lm tör-téimíosoti olv\'un nővoLáll szemben, ..tikit.ma idlonséguek .kell. t\'kinto niiii!;. Toliál udvariasan ^érduzzük
82 alig \'I \'illivákilt, IlOgV ih\'iu pirlll
nz arcuk, amikor szolgálatába átlr.uk annak a barbarizmusnak, amely seuimi\'cscire sem illik a sokai hangoztatott nviiüali kultúrfölény hoz, azokhoz a \'-¦vílágiiK".:vállá\' eszmélethez, amolvekóit a htil hínxlfilnm . harchaszálll? Kérdezzük n»*nii|M anyákat, hogy nem pirul az arcbőrök, amikor tömegszámúi iryái-tjúk a robbanó rongybaba ka t,*dini:v Hajtjc leszórják a magyar vidéken éa mint égi ajándékot kézéin- adják ártatlan gyermekeknek, hogy azok néhány poncol később esetleg, pokoli kinok között pusztuljanak ol az óvszáza-ilolíra menő kultiin\'íval dicsekedő
Anglia éyi ajándékától? Mert jól-Üthet, hogy ezek u rongybabák nnid-rikai guniiszlor-agyáhan születtek mt% jól lehet, hogy annak a !*<>¦ gvoncsö] íred éknek az ivadékai szórják le a magyar fűidre, amelyről jól tudjuk, hogyan ároszloltn ol az Újvilágot, de a segitŐkóz mégis angol, mert csak nem is lehet feltételezni, hogy a inai tengeri szálliiási viszonyok közótt éppen rongybabákat hoznának ál Amerikából, amikor ecrvéll snkkyl funlosahh anyagok szállítása js nehézkessé vált számukra. Az ötlet amerikai, a kivitel Hllgol, céljában jxmIÍií az istentolen-SÓglg sátáni. Oh, ezek után nem kell a IxilsevizmiiHtö! lanulniok az angolszászoknak s ölettünk íth\'-lc évszázadok múlva is hiába fogják hangoztatni azt a humanitási, aiiiit mindenkor igyékezt\'k kisajátítani, de amelyre Anglia történőimé hizonv néni1 szolgálhat épületes példákkal. EmléköHüQhk úrra, hogy ez a azlgot-oiszági kalmárnál) ha nem is rongybabákkal, do ehhez hasonló kegyetlen eszközökkel törckedolt más nó-jpok leigázása ia, rabszolira-sursha hajlásúra. Primitív négereket irtott,
tartományokat, hatalmas féld részeket igázott le esak azért, hogy miliői nagyobb hatalmat szerezzen magá-nak, nem válogatott az eszközöld »on, mint ahogy most sem válogat, fölöttünk no álljon hiog többé egyetlen angol sem azzal, hotry a nyugati kultúra hordozója, meri tudni fogjuk róla, hogy a lecsóiéi oh h ázsiai szellőm luitjn át lelkét én minden csak lopó!, amit kifelé igyekszik mutatni.
Szegezzék le azt a tényt, liugv harchali állunk egymásául. Véirv ük tudomásul, hogy olyan totális há-Isrnit^ viselünk, amikor nem csak katona ál! szundién egymással, hanoin vőd leien asszony éfl gyermek is szemben áll u katonával." Do a rongybiifiák, amikért . ártatlan paraszti kislánykék kapnak, mint szolid játékért.\'a vadállatias kegyotlou-sógnok olyan magas fokát bizonyítják, amilyennek meg az ausztráliai szigolok emberevő törzseit som lőhet megvádolni. Rzok a fakőpö angol anyák, Hinikor gyártják rongvhahái-kat, nem gondolnak saját kisbihy-káikraV Nem gondolnak arra, hogy t)/, u sora az ó gyermekeiket is olér-helné, ha ellenfelük hozzájuk hasonló barbár nép fiai lennénokV De nyugodtak lehetnek. A velük szemben álló népek sohasem lesznek ennyire aljasak » a legnagyobb fokú uljasággn! sKemlien továbbra is azok a lovagias liart-osok maradnál;, akik egyetlen egy védtelen lény éleiére som pályáztaik;
l)o a rongybabák valamit inét;is elárulnak nekünk. Minden légi terror ellenére is elárulja az ilven mi-nósit hotel len eszközük alkalmazása azt a fényt, hogy alkalmazóik gyengék, érzik vesztüket és miudon \'módot felhasználnak arra, hogv\'az okot fenyegető veszélyt elkerüljék, JJo nem fogják el kerubé, ninrt a rongv-iiftbákérl még felelni fognuk.
Zalában 48 zsidá Ügyvédet töröltek a Kamarából
Az Ügyvídl Kamira közgyűlése Zalaegerszegen
Zalaegersze.fr, \'április 19 I kereseti viszonyok" romlottak.
A zalaegerszegi ügyvéd! Kn ninrii dr. Arvay László elnök-lésével turtollu évi közgyűléséi. Az elnök bejelentet le. hógv u váliitizlinány fi zsidó ügyvédek kikapcsol árára vonatkozó ren deleiét gyorsan és legnagyobb körültekintéssel huj Ioli :i végre s immár vége annak a garázdálkodásnak, amellyel a zsidók aláásták az ügyvédség tekintélyét- és ;iz ügyvéd szó nemes őrlelemben vett jrleiilösőgét Meghélyeg<\'zle nz elnök az angolszász hadviselés embertelenségét, amely rongybabáknak álcázoli pokolgépekkel hurcol gyermekek ellen, miután uz angol nép fői fiai a harctéren nem mernek szeinlöl-szembc állni a gyermekek apáival, testvéreivel, Amelyik nép ilven eszközökhöz nyúl. elvesz il clic a Ir In.1 lő segél ti győzelemnek.
Dl*. Ilozzav .leii\'i kamarai lit kár jcleiilésélicii cldudhl. hogy 11)l.\'i-han az ügyvédi figyforgii-luin álhmdóaii csökkent, a pei\' értékek növekedtek Sürgette a járásbirósági értékhatár lelem e léséi 5000 pengőre. Az -ügyvédi
.időalapjaikat viszont 30—60 oy-kal emelték, szükséges tehát az ügyvédség, párezer esalati helyzetén való segilős.-
Dr. Arvay István hozzászóht-lásáhtm felhívta az_ ügvvcd lár-satlalmnl. hogy a zsidó eszmevilág írmagja is cl fog (flnni, de nddtg is mulassák meg. hogy ki tudják kapcsolni n zsidókat összeköl teleseikből, örömmel üdvözölte n cimek \'megszünte-tősét Hcmóli. hogy nz ügyvédi lőlszám csökkenése a johl) nieg-ólhctcsl elö fogja nuizditani.
Dr, Arvay László az ügyvédnek a régi tekintetes ur cime! kérte visszaállítani. A választmány ezt magáévá Ielle.
Április fián a zalaegerszegi l\'gvvődi,Kamara 18 zsidó ügyvédei törölt lagnővsnráhól, Zalaegerszegen !). Alsölemlván 2. Sümegen I. Xnlnszoníirrólou 2. Tapolcán 7.. .Nagykanizsán 17. Kcszlhclvcn 10 zsidó ügyvédei töröltük.
A Kamara elrendelte, hogv hiidlmvonuM kail.irs helyeltcsi-lése t\'egvclnii vétség terhe mel-letl kötelező.
Arirág\'fáséri elitéltek levében nincs rekablllláclé
A rehabilitációról szóló tórvóriy lehetővé teszi, liogv a bíróság az iléletlien kimondja i\'e/. elitéltnek ogv-iilo/ii lehabililálásál, ha a csokifi ménv csekéiv sulvu, erkölcsi szem-ixmtiiól menthető és lm az elitólt egyőujséifo alapján fel 1 ihol tenni, hogy a Jövőben nein kövei/d bíiiv eseíckm.\'nvl.
lízzel k\'a]K\'snlalban érdekes döntést llOZOtl a Kúria li. II. 2«27 1941, száma itóletóvel. Az fittyben az iizsoraliiriWuí-a váillultat elitélt.\' árdrágító visszaélésért, du egyben
kimondta a rehabilitációt la. As
ílgyósz semniiségi panasza folytán a Ktuia az uzsOrabiróság Ítéletét feliilvizsií\'ílta és aiinak a rebahilitá-(óói\'ii Vonatkozó ró*iőt nieirsoinm isi-telte azzal az indokolással, hogv a vádlott ay, árdrágító visszaélést há-Imjims idólKtu "követte el, amikor a közőlelmezés zavartalanságának fokozott jelentősébe van s .erre való iekintettel es\'lekméiiye nom tekinthető csekély súlyúnak; ennek folytán toháí rehabilitációnak níni-tt holyo.
Nemcsak megbüntetik, hanem Internállak7Is as elsitéHtési blbágások elkövetőit
Mt{dáuoflságban azt leinti \'inon dnni, hogy a nagykAiiizBai kösönSóg
feiívelniezelU\'ii tesz eleijét az elsöté-titési kölelezoltséipjknek. Annál kiri-vóhh ős annál eliíéleiulöbb azoknak
ll keveseknek a rossz póltlájll, akik lielti forditallak kellő gondot az ót söléliti\'w [toutos betartására ós ezzel nemcsak önmaguk lnizatájiil VOSHÓ-Ivnzletik, liiinem olfeősdrbuu voszu-(lolmel julonteiiok az egész városra, annak minden lakosára néz ve. Akik 80.000 kötolosségtiidó ombor minden olsótétitési íg>okozotól ós egy egész város éleiét és minden értékelj ilyen
kónnyohnüen veszélyeztetik, megór-demlik a togaxigombl) elbánást.
A legutóbbi esti légiriadó alkalmával ís láttunk itt-ott gondtalanul elsötétített ablakokat, udvarra Hit-gárzó s az esti sótétpen messze vi-lájíító fenyőket, lís láttunk u Hziré-uhziís után bár csak rövid, do a veszedelem felidézéshez éppen ólúg főiíyvillanásoknt ablakokban, olyan
bolyokon, «lini nem alkalmaznak állandó elsötőtitósl az. ablakokon, mondván, hogy abban a szobáimé n^ytieni tartózkodnak, de aztán iurii-kor felüvöltonok a szirénák, akkor kapkodnak, mert nem találnak egy zseblámpát vagy vay kabátot, akár-mÜ é.s ilyenkor aztán csak egy t)ÍI-huiatra" rnlgynjtják a bo nem sötő-liielt nzohák villanyait. Kz a logBlt-lyosahh felelötlenwV ómnagukkal é^s fökőnl a kőzössiViíel szenilwn. líi kell sötőlitoui a nem lakott szobák ahlokait is, mert BOhasoni tudni, nem kell-e valamiőri mégis abba a Hzobáha menni elsótótítésivagy riadó alatt és az ogy másodixirnre kivilá-gitott ablak is ide vezetheti az ellenséges repülőket a város fölé.
A város jxirifőriáin, vabunínt a kiskanizsai városrészben is sok már az elszakadl légópapir vagy rosszal felrakott más olSotÓtitési all.aluiatos-ság az ablakokon.
Tilos li\'igiveszély id tjélmn zs-h-
villanylámpák jiaszuálata is nMm vsak ugy, mint az udvarokon, bj. BSOII végre beláthatná mindenki hogy egj\'-egy ilyen felvillanó főnv a íegjofdt íráuyjolüÓ a nia::as|Mi| tájékozi\'shisl kereső repülőknek.
Sokan riadó idője alatt is nyu-gndtnh gyújtanak rá az utcán, varon, s-\'abadban.\' Podig teljes tdsö. lélitóti fdeján i:etnc8-tk az öngyujti vagy gydfa fellobbanó fénye, hanem még egy izzó cigarettafej i« kü,,. inétoi-ekre látszik fel a magasba.
\\liudon ilyen gondiitlausiW hűs u város egész nópo, otthonaink, ékj. tünk, vagyonunk elten, ftün a ma. gyarsi\'ig, a magyar Haza ellen.
Dppon ezért ^mindazokat, akik akár gondatlanságból, akár logónv* kódosból néni tartják szom előtt.\'* legszigoriibban vett kŐtelesst\'\\g\'\'ikftt ős tilalmakat az ol sötét itéssid kap esolatban, a nagykimizsai rondőiiíág kiméleileriül megbünteti ós nomi-siik i)énabüntotÓ8aol sujiia, hanem ibotonként intornákással Ís siilyésbitjn a büntotóat.
Az utóbbi iiajKtklmn tobh, mint öü olsötótitesi kihágás ügj*óben érkezett feljelentés n rendórkapilány. aágru. _
hírek
Naptár. Április f>. sterda. RAm. kat. Emma. Proli atán* Kc-\'rd
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma a Maria gyógyszertár Király-u. 40.
Kiskanizsáu a.: ottani gyógyitaj> 4f állandó fljtyaleteá aiiolgalaiottarl.
A 0W.lucuti)ó nvitra »an reggal 7 órától c*Vft óráig\', (Hétfő, szerda, lkotok délután és keddon.egéai nap, nőknek.) Telefon : 580.
Apr"\'s,B VÁROSI MOZGÓ , szervitái
19—23-ig___ vasárnapig
Budapesti premierrel eyyidőben t A legújabb magyar vígjáték VIHAR-BRIGÁD
Főszereplők: Bordy Bella, Kiss Manyi, Vdgóné Margit, Súrdy János, Makláry Zoltán, Pet-hes Ferenc. <j UFA vtlághlradó.
SIOadások kezdete: ?6 és ?5 órakor.
(Keszthelyre várják a püspököt)
Mindszonty József megyéspüspök
megkezdte egyházmegyéje látogatását. A gyors intézkedéseiről neveze-! tea főpásztor máris látogatási tett | Pápán. Ertosülésftnk szerint az ogy-liáztiu\\g>e espereseivel Veszpréinlr.\'ii | értekezletet .tartott ős holnap Keszl-i bolyon, majd Kaposváron tart ineg-Ih\'sz/Iősöket é-n tesz látogatásukat. .
— (Dr. Lsntay főszolgabíró miniszteri elismerése)
A példás közigazgatási tovókony-ső^, amit dr. Lontiiy Alán, a nagt-kanizsai járás fószolgabiiája kifeji, ininta-járást teremtett a 86 közscg\'l magában, foglaló járásból, amit illetékes helyen is sokszor elismertek,.. Mosi érkezeti meg a nagykanizsai rőszolgnbirósághoz. a miniszteri lu-j irat, amolylmn dr. Ixintay Alán fő-l szolgabírónak éveken át kifojtott fáradhatatlan ós eredményes munkásságáért olitimerétw\'t ós köszönetét fejezi.ki. Nemcsak a nagj\'kanizsia járáa és Nagykanizsa városa, hanoiit egész /lalavá\'rmegye óSüillto öröniinei értesül a felső lielyrölérkezelt viitó-ban méltó elismerésről. ^
— (A vlzsgálébltottság Ismét Nagykanizsán)
Balaton Elemér vármegyei szim-vevősógi tanácaos, valamint a mi-nisztőrmmí bizottság ismőt Nagykanizsán tartózkodik ős folytatja a vizsgálatot a városházi flgyÖklieu.
— iCserkészavstás Csáktornyán) Április 28-án kedves ünnopiik
losz a Csáktornyái csorkészekn-k. Akkor avatják a osorkésttgáifla sok fiatal tagját n liliomos zásaló alali. I\'. Ifakos Onspár lelkész áll a gárda élen. Az avatást !\'. Labanc M ¦ dáid kanizsai foronces-Ielkőnz végzi és ó lesz az flnnn]x\'*l\\ szónoka
(UjaUa lui>i>--tiiuisi\'kj
Vitéz Kolosváry-liorcsa Mih \'ly idlainiiikár, sajtokormánybizlus, a vasárnapi rűlldulotboiv foglalt ujaiíg-iKWzfllltÓtósekon kiviil ujabban az
latóre, Ksomónyok Lapja. A lói * szava, Nemzeti Tábor, A Tőke, Kiskunhalas Itelvi Érloaitójo; Szabolcsi Hétfő id.\'s/aki Injiokat Hzíintette
HHI. Április li)
/.ALAI KÖZLÖNY
8
— (A női thcoloRla! előadások)
A nagykanizsai nmaazónvok Má-riii Kóntrnvrácíóin rondezésélion holnapi cs ül firtök fin délután 0 órakor kozdödiiok és nem n gimnázium -tanári szobájában, hanem !1 piarista templomban lesznek. Az előtehisu kul. mint mái jelöniét tűk, dr. (le-renrsér István kegyesrendi tanár tartja az Islenl keresés hn-Lívköré-¦ Ih\'íI, :\\v olőadásnkw Imlápőtlij nincs, a Kongi\'Ogáció minden tagját é* minden keresztény nói sziveim látnak.
— <Első szentaldozAs Palinban)
A szomszéd Pulin kutolikuH családjai nagyon készülnek gyermekeik (dséwzentáldozására, nini az idén május 1-én lesz P. Szahó foienc>s-iolkúsz vezetékével.
— (AnyaMnyvl hírek)
A nagykan Inal anyukönvv lotf- j utóbbi Iteje^-zérsoi: Születések : lYirfcV József, knlapos-sogód és liedmek Teréziának rk. leánya,1 Mámló Jené földműves és Tóth Máriáink rk. leánya, llór Máriának rk. lúnv-i, Tálns UyÓrgy földművé- és Kó.< 1 Annának rk. ria, Miloi József-üvetr-Vereskedó "s Slox-ki-r •blM-innúlliik .rk. leánya, Ilázassá\'jköl V..M; :
Karkas Jö/sef k.K-sis rk, és Mutola Katalin rk., Jágor Mini asztalosmester rk. és Sneff A mm rk., I\'nzs-inti dános villanyszerelő-segéd rk. és Húzok (lizella Id\'i nöUz-ihó-seiíéd rk.,\'Vanja Juzsof/ MAV fütö rk. és Imrei Katalin rk., 1\'nnzuvecz •hatos MAV önilvres rk. és Horváth Mária rk., Rk»rnyák József földműves rk. és (iyiilili Unzália rk. Halálozások- Sz\'ihó Lnjos tp\'tv\'szm\'-rnökh\'jll-g»t/> rlí. \'21 éves, (ledi l.aios cip\'sz-tiUistei rk. 71 fivos, l\'feiffei- János uyng, M AV főkalauz ág. h. ev,. Ikyguár István földműves rk. OÍ) éves. Hümégi Gvörgy pastai vonat-felviiíyázó* rk. 1ÍÜ éves, \'Tavaszi István városi - sKogény rk. öl éves. Színod ics László napszámos rk. 5!) éves, Stult Oolihnrd néniét ss katona ág. h. ev. 29 éves..
— (Budapest, a magyar fővárosi amely még a hékoéyok .nagy ido-
^enfoi-iodiiii konjunktúrájában kiérdemelte\' a Duna királynőié címet, tavaszba öltözik. A kissé elkésett U\\-vasz, minden átmenet nélkül, csodálatos vorófénnyol Öntötte el a szépséges várost. Különösebb 000-ménvei a hónap hátralevő betűben a kiállítások, hangversenyek, és a színhazuk na^vmkeru titulusai leszünk. A kiállítások közül krmnlk:,. diKiu művészi értékűnek Ígérkezik Csök István, Holtósné Mattinili Eszter festőművészek és l\'átzav l\'ál szetin\'tszmüvész ogvüttos kiállítása, mely l2.r>-én kezdődik. A sportélet is izgalmas\' eseményekot ígér. lbü-milyen szóbeli, vagy Írásbeli felvilágosibissál és ismertetővel díjmentesen szolnál 11 Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala Hiuliiimst, V., \'Deák Foronc-uteH \'2. (MVS)
A nagykanizsai arás községeiben is ellenőrzik a zs dó csillag viseléséi
A magyar kormány rendelete folytán a nagykanizsai járás fő-szolgiibirája is intézkedett,hogy Ii járás \'M\'t községében\' az illetékes szervek mindenütt ellenőrizzék, hogy a zsidóknak minősülő egyének viselik-e a számukra megkülönböztetési jelentő sárga csillagot. Dr. l.ontay Alán főszolgabíró megtette tnté/kidfé-seíl, hogy a lefekteteti névjegyzék alapján tniuden községbvn roiulszcrcscn ellenőrizzék a zsi-
dók csittngviselését és minden zsidói, aki In 1 teszi magái It ron-de.lclcn. előállítják Kzekel azonnal megbüntetik it főszolgabíró-ságon és rentlörhidóságí őrizet alá helyezik. Dr. Sebestyén József tb. főszolgabíró, rendőri bünletöbirő. már a legközelebbi napokban megkezdi czirányu kibágási tárgyalásait. A feljelentettek névsorát 11 nyilvánossággal minden cselben közölni fogják.
Adakozzunk a bombakárasultaknak I
Alégivesfeóly miatt kitelepülök Gőzellátása
A légitámadások miatt megkezdődött a főváros lakosságának kitelepülése. A kitelepülik ellátásáról a hatóságok máris goQdonkodDBk, hogy aenklae szenvedjen hiányt. A légoltalmi kormánybiztos Intézkedett, hoity a kllele-pfllőket azAllltó szerelvények utasai *gy*egy lontosabb vasúti Állomáson meleg ltalbsn részenltaék. A azükaégeH tejet n helyi hatóságok bi*toait*Ak. A károsultak: Illetve a kitelepülök élelmi ¦szer ellátásával kapcsolatban akként intézkedtek, hogy a kitelepülök mattakkal vlazlk erfdetlközellAtáaljeRyei-ket, azokat azulán n hatosaitok felülbélyegzés utján fogják vidéki beváltásra érvényesíteni.
Rövidesen ujabb rendelet Jelenik meg önnek a fontos kérdésnek szabályozására, természetes azonban \' az, 11 okv a gondos előkészítés ellenére Is itt-ott helyi zökkenők lesznek. Altalá-i«an a károsultak ellálAss - a viszonyokat Mdntve-biztosítottnak tekint-iietö. iMVS)
fflladen adományt továbbit
A legelső újság voli a vidéken a Zalái Közlöny, amely inegindilolta a gyfijlést a boui-bakárosullak segélyezése érdé--kében. Példánk kővetőkre talaj! a ma már sok vidéki laplár sulik szerkeszlöségében folyik a munka, hogy minél több magyar könnyel lehessen letörölni a jó magyar szivek áldozatos szerelőiével
.1 niujtfkni:sai wlro.tházti tisztviselői \' ara iiéhlál mulató lelkesedéssel járult hozzá a gyűjtés sike.éhcz. Csupán a városháza központi tisztviselőkora
és BTagtfls a Zalai KöislÖay
a maga körében 1111 pengőt gyűjtőit össze. Ma, amikor köz-tudomáásu és hivatalos helyen is elismert, hogy\' a lfáboriM ár-yállozások idejében legmostohább sorban a tisztviselő-osztálynak kell vállalnia a bábom anyagi, megélhetési terheit, csak elismerés jár a városháza hazafias tiszlvisclökui\'ánnk az önkén! vállalt áldozatért.
Mint értesülünk folyik már a liurosft szfíueímfi ii;m a kanizsai föókjának gyűjtése i . A Baross-tagok mindenkor tudták és leljcsileiték magyar
NimH bajtársat temettünk..,
Miwíf\'mze. 23 éw-iwU Sht/l fínb-
ftord, .S?í-r/.\'éí. ttziií&i. «; ((-/»/\'»»-
bomfnisóft Ihrlin ci/i/if: főld-dalti kaveni<\\}i\'dmn húzódnak. »"\'.\'/, annan hiildh\'k ínftaxzukat hm finkéri, a wikkt\'rrxz ivl Jiilnnffítftl ^len\'-k kaiü-fidér.1. aki iíhzick vall t;xap\'dál>an. fihtll fifíllhard német katavá/toz illám hamdl. tárnáinak néldnűndo/t JlaÜársai xza-ették a ezoke. Snimlitj i\'itl-iii; fíitf. \'fíí akti a lián/ércii az orunz ijiib/ó ntef/khhéll, azt barát! jóid ón. Xafiykanizmn, eij>i nzrren-esetlen véletlen fali/tán halálon rrnevéf/eiihéff érte. Fegyveré elsüli é» a ijiÜ\'ió óhhzeriniemilfü belső szervei\', vijn lnn/if kórházba kellett nZiHlilani, de már nem tudtak rajta segiteni. A 2á étié*, \'szók.- Stult Grldinrd A nagykanizsai kórházban .kihZenvédelt. Íito!sá szavai in szüleinek, lle.rliniiek, -német hazájának szóltak, f/iilt tetemét kivitték a sir-kertbe. h a szerlartáiterem előtti léren ravatalozták let eg-i/szerü katona-koftorsában, amit a német katonának kijáró vaskeresztes iióhí lepellet\' borítottak le. A koporsón bajtársai szép koszorúja és a Lehrmann /*\'<!-re/fc ny. százados által, a ravatalra helyezett NSP koszom. Meg néhány hzál fr/sn viráij, kin csokor. Hot/ fiatal magyar asszony •tjyerme-kevel a tavasz első virágait felte a ka pornóm. TaU\'in édesanyja helyett. Talán átérezte, mit jelent a hazától, szüleitől tárol sm eves korban egy szép szőke germán fiúnak meghalni. /?» eljöttek bajtársai, a parancsnokság egy tisztje., a disz-^ szakasz, hogy mepadják utolsó tisztességüket a liajlarsiuik. a kénye-respcijlásnak, Hat SS-vitéz emelte
váVártr a koporsói, ainely frtcit megkondult a temető harangja. Az összeverőilö t kanizsaiak kis serege, kisérte, akik megtudlak hot/g német hőit temetnek. Aki ériünk is küzdőit a harctéren. 1\'átohii • akarták a szülőket, a hozzátartozókat, uz éden nltbnnt, a német hazát, l-gyik-ntásikmdi könny szökött n szemébe:-\'i\'^ éees én szőke volf\'O fiatal oeemán .. . Tahin megérzi az elköltözött ftÓs Metán ff ja, ealahot e.tfy berlini óvöhefy.n, Imgy most kisérik pihenőhelyére könnyes nzr. mii magi/aruk az <> hoti (iát. A hősi temetőin n ¦\';/// nyitott sírnál megáll 11 gyászmenet. Körük\'dlják bajtársai. \'
A német tiszt tiszteleg én •film-\' esuzlalja bajt ár mit röviden, katonás egyszerűséggel, aki alantasa rali, akivel együtt harcolt a bolsevista niéhli/ ellen. KUsmeféssel adózik a halolt bajtárs vitézségének és utolsó üdvöztefül jel emelődnek tisztelgésre a karok, a diszszaknsz legénysége frízen vigt/ázzban áll és leeresztik a koporsói a sirba, Stutt tlebhard örök pihenőhelyére, magyar föUlán amelynek minden porszemét, mHn-den fűszálát hős magyarok vére szentelte meg és tette termékennyé katonai erényekre ... Még néhány rög hullik a bajtársi kezekből és Slult (iebhard *>Gésehiitzcnfaihrer< egyedül marad...
Valahol a messzeségből egy né--inct repülőgép huz el a temető mellett. Stutt Gebhard utolsó Üzenetét viszi a messze, messze honi földre, égy erős lelkű német édcsant/ának.
(it. ii.)
kötelességeiket és már az első gyűjtési napok eredményei is bizonyítják, hogy igirz magyar érzéssel és áldozatossággal most í s ki veszi k részüket a segítés munkájából. Máris 800» pengőn felni van a Raross-tagok által felajánlott összeg. A gyűjtés tovább tart és értesülésünk szerint minden bizonnyal eléri a 10,000 pengőt.\'
Ujabb adományok: p
Kddlat gyöjtéi&nk 4195.35
A nSKykanlust húsipari szakosztály tutijainak adományai: Horváth Jóuet HU, -
N>erky Józsi-1 20 —
Kinder OyOrgy 10 —
Tóth Lajos 20.—
Habién Laloa 10.—
Tizedes Péter 10.—
Slpoa Jézset • 10. -
Babka Jozsel ni. -
özv. Horváth F.-né 10.— KéiltB Veadelné 10.-
Blzer István 20.—
KálovJca György 10. - -
Scbwellzer József 10.—
Zlealer QyOrgy 50.—
Bellér Sándor 10 —
Zlealer Fereno 20.
Szabó bajos 10 —
BaRonyal Lsjoa Hegedüa Józnct Falta libor Légrády Pál Marton János Tarabó Oyuta Pelrlca János Betsrl JáDoa Horváth Imre
Felkér JÖraet 10,—
Sklenazky Fereno 20.— 470.—
A iiHKvksnlzsni vároahAxa kosponti tlarlvlaelókara 1411 — 1 dr. Hajdú (ívnia 100.— \' Tóth Józael fürdés 100.— ¦uváry Laszlö ... . . \'.aV AprlilH 11. tatáit pénz 10.-dr. Burányi Lajos 50. Mnvyar Nemzett Bank nasyka-
nlzaal alkalmasottai 120.—
Stmon Jáaoané 6.—
Kováci Asaes 5.—
• ev. MáglcH Jánoené 5 —
Özv. Olenbfok Vllmo*né 100.—
Ot-nb.-ck Máris 100.-
N. N. 2.-
Nniívkurii/.Hfii Kitt LeKényegylet 200 — Mllley latvén 10 —
laa Ali ^- 50. -
Oat-zcBfln: 6053.35
10.-
10. --4t~ 10.-
10.-10.-
tarján-pálcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Gyár: Magyar-u. 86, Teition: 3-44-
Városi Müzlet: FŐ-ut 14. (Első MagyarBiztos/tó intézet palotáiéban.) Ttlefon: 5-33.
KÖZGAZDASÁG
Selyoiatouyásztók jiUhBuáia
! Zala vArmi>Kyo selyemteDyészUJl kíi-zltt ícoo P Jutalmat oszt kl a gubó-beváltán mestfirténte után, a ZaldvAr-megyel Közjóléti Szövetkezet, a Népes Családvédelmi Alap terhére.
Mindenki aki selyemhernyók felnevelésére vállalkozik, Jelentse be legkésőbb -á (ruhábaváltáaksr gyermeket szamát. Illetve ha a tenyésztő levente, közép-lakolás, vajiy elemi Iskolai tanuló, testvérei számát. A Nép- éa Családvédelmi Alap sfgltaégében agyaiul eaak sokgyermekes caaládtok. Illetve azok gyermekei réazeeülhetnek, v
A selyem tenyésztés ma nemcsak hazafias kítelPKHÖK, de szép Jövedelmet ls biztosit a Jelentősen felemelt gubó-Arakból éppen akkor, amikor a legkevesebb a klaemberek bevétele, Néhány hoil olyan munkáról van szó, amit Iskolán gyermekek Is Játszva elvégezhetnek. / \\
A tőlünk északra fekvő országokban az eperfa nem éVmes, s ezért ezek az országok Ja a déli államok seiyemter-melésére vannak utalva.
Nálunk — néhány déli vármegyénk kivételével — cask a közutak, melleit és a köztereken álló eperfák levélzetét használják solyemtenyéaztésre. Pedig nagyon kifizető volna ba az egész ország követné az olasz, francia példát. Egekben az országokban ugy az uradalmak, mint a kisbirtokok la aperfa-Korokkal vannak kerítve. De még a szAntóföldeken ls epcirfa sorok hazádnak. A azántóföldl termetéat nem akadályozzák özek a fasorok, mert mire a növényzetnek Árnyékot ndríii a eper-lomb, már fel lg etetik ázt éa caak a puszta törzsek Állanak a vetésben. Az olasz khgazda minden adója ki van a pAr hetes nevelésből a ennyivel la könnyebb a bo\'dogulása. Jó volna idegen népek Jópéldáját követol.
ZALAI KÖZLÖNY
FolyliiMn aa l. oldalról.
íNTI) Mini az angol liirs/ohnUnt jelenti, Anglia és Írország között a hajóforgalmat lolioset) bwzttlit illők.
Kilon külügyminiszter hkuImUÍ-ságni mont ösuilwMlHágtt tártaim*
[lall Churchill lyol tositi.
ninfa?) terel nők hp-
Messzeható következményei lesznek az angol diplomáciai
ínye korlátozásoknak
Hnr iliül jelentik; A svájci MZÖvet-
*éf>i iJiiiiMMhan tegnap clőxetos mog-IwsKÓtést tartollak az angol killÚgyi képviselőiek jogainak karlátoxaai\'iről. A Bufiti fimo svájci lapp/eket írja: Iltotokon könik bixonyám (jambon vnnnak azzal, hotry orryes\'\'külügvi képviseletekre hozott rendszabályok
rendkívüli módon megsértik a ;iotn-zotközi jogot. Kunok inogHÓrléso két-BBOroscn számit olyan llérnsetnólj mely mindenkor a nemz ttkökj jog
védőjének szerepében tetuzelgclt.
A Bund szerint Anglia őa az, Kg.vosiilt Államok Jcórotkozotlen ma-gatartfiaa mcsázo kiható kövctkníimó-nyokot von mriga után.
Á Liberto azt irja, hogy a semlc-gea kormányok kótnogkivul tisztázni fogják álláspontjukat a jogosulatlan intézkedéssel Bzombon, amilyon az egyes államok nemzetközi kop-vsolataibnn meg nem fordult elő.
43 angolszász repülőgépet lőttek le Északnómet-ország felett
_
Hitler kancellár 55 óves
Hitler vezér ós kancellár április 20-án ilimopO 55-ik születésnapjai, uinlkoí\' 20 óni 55 pere-kar a magyar rádiói ünnepi uiíi. s«fi*l ad ős Itainiss Ferenc iSznidöl szembe u vezérrel •Jmmel tart előadási.
Az olasz harctéren a németek mindenütt visszavetették az ellenséges támadásokat
rleH.inbó! jelentik : A ticttusbi hidfé dél nyugati részén Gastöll Yrchiu melletI rövid de heves helyi harcokig került a sor. Mimikéi esetben angol ós amerikai rohamcsapatok arra törekedtek, hogy a németeknek ;iz ulőbbj időben elért területi nye-rcséiVd csökkentsék. Német csapatok már a uő.inct állások elö-•ciőImui visszavetették őket. Néniéi hegyivadászok sikerült vállalkozásáról tesznek jelentőst. A Cussínoi részen az angolszász csalitoktól 15 támaszpontéi ős jól kiépített állási vettek vissza.
Az Appeninekben é-s az Ad riai tenger partján inditotI támadásban az angol amerjkai csapatokat a nómet vonaluk elölt visszavonulásra, kéuysz.eri-leltük, illetve a nőmet előőrsök felmorzsolták őket, ugyanakkor sok kamulai hadifoglyot, ejtel-
— (Vitamint kapnak a leventék)
A honvédelmi miniszter ar. Or-szágw Ifjúsági Lgészségügyi lli-zottflág javaslalára elhatározta, hogy a lerontó ifjuságot egres kijelölt
községekben kísérleti vitamin ellátásban részositik, A vitamin koszit-mérnek s/óli^zlásál, a kiadás ellenőrzését, i-ondszcros f(igytiaátástU é.s
a s/,üksi\'«;es megfigyelés,\'kel hatósági
orvosok végzik.
NatrykamBsa mogwu varoe pol gármesterftÓL
0572/1944 sz.
Tárgyi HarcsztfU éleilovéizcl
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a helyfr-seg cs\'palai a lolgyisi harcszetü lőtéren folyó hó 20 ís 22-én é\'cs-lövúszetet tartanak.
Az oit lailózKoüás tilos és ólet-vcrzébes.
1. Szépeinek kőidtől bérelt leiül- t icrAfAu alá kerül.
2. A lövészet robbanó lőszerrel is folyik, miért is a fel nem robbant lövedékekhez nyúlni életveszélyes. Ebből eredő baletetekért, a honvéd-kincstárral szemben semminemű kárigény nem támaszthaló.
Nagykanizsa, 1944. április 18. 1301 Polgórmestei
Nagykanizsa m. vSroa adóhivatalától.
I399<1944
Tárgy: Oyermekkedvezmény 1944 Évre.
Felhívás!
felhívjuk azokat az adózókat, akik a jövedelemadónak nem alanyul éa hiziar-táiukban kcltOr.Ct több klsknru gyermek VS1, a Kyttm ekked vei meny elmén elnyerendő adókedvezményhez aiüktc^ei haló-ií\'i blzonyl vAiv-tt a gyermekek námának 6a étik iának teltllnletéiével alullrt lilva-tilMii 1944 évi Április hó 30 ír ndjAt be, "ifit ellenkező c»Hhen azadikedveamény-ben nem lészeilllnck.
Nagykanliaa, 1944. április 17.
no. Városi "Adóhivatal.
Tegnap délben észak és északnyugat Németország felelt vívott heves légí harcokban az angol és amerikai repülőket már Berlin előtt leltárin*! diák. Amint az ellenséges bombázógépek a birodalmi főváros fölé közeledtek, egyre erősebbé vált a német vadászok és légelhárító alakulatuk működése Hit-
.lámluir .lózscfnő ihárosi lakos bl\'jöll egy alkalommal Nagykanizsám ős a Magyar-uleábnn lévő /.willinger Na,minőiéi tíilönbözö lestiliákal vásárolt a inOgállapítotl hnlú\';ági árnál magasabb áron, Arukért, amiknek II, illetve 27 pengőbe kellolt volna kerülniük 33, illetve 17 jiengöl fizetett. Jámbor-nó azulán az. így, magasabbúhm vásárolt árut tovább adta, még
lin kösd ében egész sor angolszász ős mnerikni katona ugrott kí ejtőernyővel a gó| vkhöl. A légvédelmi parancsnoksághoz ujabb ős ujabb jelentősek futottak be az ellenséges gót>ek le-lövősóröl. Az ifidig beérkezett részleljelentós szerint L\'f négymotoros ellenséges boinh^zóg\'íV-pet semmisítettek meg.
mugasabh áron. A láncölás tudomására jölt a.csendőrségnek és így kerüli eladó és vásárló a törvényszók" iizsorabirája elő, Jámbornó azzal védekezőit, hogy a vásároll dolgokut saját céljaira vette &.\\ :izonbfin\\i Ltunk megcáfollak. A törvéiivszék uzsorubirósága miiulkellől. bűnösnek mondta ki ős azérl l\'c-
, jeiikőnl 1000 1000 pengő pénz-
: bímtutósre Ítélte őket.
április 11)
flft la «rifahiadstt
a flyarmekmosoly fényképek felöl?
CSBK FOTÓ rendezésében i^m
..Gyermekmoioly" KnyklpklSIIIlt
nyílik a kö/eljiívőbeii. Pelvildgosiláil C»cr roló ad fl-\'ö ut 10.) Tisztviselőnk önt ia fel foeja keresni. Oiletaicrxdk Jctentheiientkt >M)
KOCSIST }
»00 P-a ba*ltfix«iéaia«l és f
élelmezésiéi azonnal felveszek ff Mop«Alh Imra hentes éa tnétiatos }j ins Nagykanizsa, Telek! ut 67. it. •
APROHIBDETÉSEÍ
ÁLLAS
Tanulót vagy Halai aagedat (elvesz Onger vaikereakedéi. 4
Karlimunfc*! véltalok. Ctra a kiadó-hlvalalbsn. 1309
laaal vagy kifutót aioana) felveaiek. Király pékmeiter, A<pád-u. 31. t3|l
Fiatal, jól fözö befátünó ajánlkozik )obb uri házhoz, esetleg elsejére. Clm-P6 nt 24, I. emelet 9. 1312-
LchetAleR yuannHiiahmibRn jártas tlaatvlasiat vafiy Slaatvlaalf afik
felvesz azonnali belépésié kereskedelmi vállalat. Cini a kiadóhlvalalban, 1313
MugbUhntó, komoly leány báimtlyen fi/lelbe ktszolKáiónak ajánlkozik. Ciaieket a kiadóhivatalba „Megbízható" jeligére kérek. 1315
aOAa-vétkl
Jókaiban, jó gumikkal használt nflí ttar4lipér4 vennék. Mustos lUsietQilet, Kowath.táí 6. 1S0D
7t0-ra iiaiagfüréaz, nagymérelS maro-WpJÜ «EV 7 raéierea vasgerenda aiadó.
Hqríhy M.-ul 4. 129?
Gyarma-tikaréhpArt, Jókaiban Itvít, vennék, Clm a kiadóhivatalban. 1296
Egy vadonalul sülyeiziós Slnger varró-gép, két antik axaarány és egy Sre-gebb amalonoarnllura haláleset mlall eladó Clm a kiadóhivatalban, Illetve telc-lon 613. Biflni alatt. 1236
Használt fonóit borii aaraltnra (a
virágállványuk eladok. Ctengery ut I8\'a. ._ _ 1307
Forpao* kíiphatrt Sáiec lakereBkedfi-nét, Zrínyi Mciui-u. 30 az. 1272
fuy lOksiban levótnodciii ¦porlkooai eldűlő, tt,ia*« u tt. bi, 13Ü8-
i-fodo egy vaságy niatratcal, fejvánkos-aai, két vánkos éa egy dunyhávai. Bbizi-utca 13. 1314
BÚTOROZOTT SZOBA
Keretek buioro>olt azooát konytia-liasinAlatial, cseriek lürdóazobával. Teleki, ut 55: 129^
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi levcIetCJból öa«egyll|töU tdmaufaélyaaot DélyeggyUjléll célokra Ti*g«aaxaik. Büibants, Zalai Közlöny uierkeaitőüége, naponta délután 6—7 óu Midit L\'> a hirdetés mlndla érvényen.
| «|« ai tSi-vény hamleti | |
ZflLftl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kladlft : „Ki<ign«jflSAol R- T. NBflykanit»«^ féiclöa kfádó: Zalai karoly ¦ Nyomutott ¦ „KflzQaidfljagl R. T. Natjyhanlrsi-riyomiliijíljai) Nagykanizsán Nyomdáért felel: Zalai Kárety
.Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- éa patíkővas-, továbbá sxe*«-
I ntalvaopk beválthatok és elöÉezöui.
Hofhüir-gépek, gepstxij, cMpégyfém é» nolyóm _ csapágy ip^ny}»sét elinkéz«im.
ArimaxSmISk fizetés*, raklamáolók, hlbitalantisak, ax»t«a«rü ••IvlIágoHltáa minutiti vlllamoa fe«rd*ab*» d.-teioíl 8-tól délután IB ó^ry, C»»n»»ry-ut 51, tglyjon 294..
Jelentés <3yör minapi bombázásáról
i MTI i A Had. iírt. jelenti: A (í,vér ellen intézett terror lám idás CH«k most kezd teljes inértékb.-ii ki-bontrikozni. Győr külvárosában akadnak ho{yok, ahol egj>otlon épülőt sértetlen nem maradt, Volt ház, melyre kilenc boiiibn hullott. A legtöbb bolyon a* bomba laxiBapódáBok követkoz.tóbon föltört « tnlujviz. A Igeszomoriibb, hogy nz óleliikot mentő lutBKOnyókrn óm g\\\'ormokokro. fodólzeti feg.vvowiikkel tüzelt-k n bombáitok. Súlyos károk kolotkéztok » j^ArváróVkörnyókón, ahol .elpusztult rt\'Iiiros templom, melynek ópi-tósőt csuk nomrőgibon fejezték Ih? a hivek adoinányniból. A tomplom-nnk esuk u négy- falrv niamdt meg.
Sok házat telibdálal ért é.s a gyár-váixiH körül SOk kinlalíást. Sok színes játékszert is ledobtak a bombázók, de u lakosság beszolgáltatta valamennyit a rendőrségnek. Az áldozatok toinotóse még- tart. A halottak egy részét alig lehet felismerni, A városban az amerikaink ellen olkesoroóett !1 hangulat. A villanyárain és vizszolgáltatás mér működik a városban, do a.giizszol-gáltatiLs métr nem. Az e;:yik boud*iÍ-zöt, mikor a templomot bombázta, abban !1 pillanatban lőtték le. Tíz, főnyi szemőb zetét ueiu sikerült mojnnonteni, vahiisoiuivion tucajf-haltak.
Eladó és vásárló z% ssKúrabiróság előtt
76?017
75344646
feladó: 84» évi., 88. sr. Nagykanizsa, 1944. április 20. csütörtök áru 16 fillér.
Ha: ..... ¦ 8«nrllnhíi73l ¦
Tábori poa\'a:______.____„ \' man
ZALAI KÖZLÖNY
éa kladóJilvíiüU; i\'fl-ui 6. oAml A* kladébtvnttu tolíiton 78. m. ¦Uadaa kétkostua éatataa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
FJötlzetéal ára: egy lionapr* ¦* ppdkií 30 ntlét,
negyedévre 12 pcogó 40 íillúr. PiTPnaxam: hétköznapié «!!. V:\'.>rt;!.:u.-m 30 mi.
Támadó alakulataink közt az érintkezés Iélrebozásával sikerült magyar ircvoialat alakítani Kővel térségében
Boriinból Jelentik: A keleti arcvonal ili-\'i inaknKzáo, melyre nz utóbbi Ülőben a szovjnt csaknem egAa* Kádereié ránehezedett, a helyzet egyre lobban coyüöll.
A német és szövetségei csapatok tevékenységének fokoxMasa, a szovjet támadó aketójinak lanyhulása nyitván a német elszakadó hadműveletekre vezet\' hrtő vissza, amelyek révén a német hadvezetőség az arcvonalat megszilárdította.
Slánlszlau környékén Kozvnrek város elfoglalása ennek elaö hatása, épp ugv, mint n német kötolékek támattáan n línyesztor dili részén A .német cnif-pHtok lámádé vállalKotáBaluik lendületéből arm lehet következtetni, hogy a balBSvinták Itt Jelentő* erőket vonlak össze hlzohyoa feladatok 1 mégoldáiárn. Rzoket az erőket kötik le n német tá-raadápok. Tarnopolnál h sínvjet nyomáé még mindig tart. A nemei élcna-patok újból a vár^a előterében állnnk A bn\'s«vlstA c*AP«tnk nsir.pon Inni leit Ie!vouuM»i a déli aro»<>n*1 északi ré-itzén, Illetve a közi ;> Ő nznk«/i/on a»t
bizonyltja, hogy a szovjet mont már a Lengyel FőkorniAn.vzóaág területen kíséreli meg nagyarányú éa edálg sikertelen hadműveleteinek folytatását. A dőli arcvonalon n kiírni csAtábol azo-baHztopoll csata íchz és ez teljea inertekben éa hevenséggol tart. A IZOVjet minden rendelkezésre élté c-zközt felhasznál, kogy eredményt érjenek el, a azövolsóges fegyvorek azonban minden támndáat vlaflKnvernek tlukovlaa keleti rés/ében magyar éa román csapatok megtisztították az ellenségtől az előzll napokban elfoglalt területeket. A Kárpátoknál és a SlanlazlaulAil keletre fekvő vidéken német és magyar csapatok eredménye-\' sen folytatták támadásaikat is etfog-látták Nadrsrna várost A Kátp ltok előterében a Pruth és Dnyeszter között sok helységet eiftgialtak. A Trtrnopnl felső Dnyeszter és stantuz-
laul hAromtzBgbnn Mtsmerheif « szft vfíts^gflH i\'-i.\'U\'",!n.. elöreidréso A Prlp-Jet mocsaraknál a BZOVjet részéről ulahb csupAtok\' talvonulAM tovább lati
A német nép a Führer köré tömörül a döntés óráiban
(/fTl) A ma reggeli német sajtó tliffe.r kancellár sziUétéitiápjá je-flfíban áU. Valamennyi lap vezércikkben, foglalkozik Hitler Adolf o5. •etMeiétmipjávai és kiemelik, bog?/ Németország a döntés mostani Óráiban egyre, szarosabltan tömörül a Führer szcniél\'/e karul. A l\'ifiirc.r iránti törhetetlen liüség azt jelenti, hogy arsz/tyunkhoz vagyunk hiiek. - irja a Jiómcf lap. zf nemei nép \'akarata és lelkesedése az ellenség rsmboló és gyujlóhamhái közben sem törik meg.
A fölkischer Ile.abac.hter ms&zapílhnt az 1028 óla történő esemé-m/ekre és azt irja, hogy ebben az évben egy SO int\'Uiás nemzet a világháború vfysö döntésének néz- elébe.
A svéd parlament visszautasította a szállítások Ügyében küldött angolszász jegyzéket
Lisszabon Április \'20 : Az aniíot hírszolgálat jelenti titotfcliolmbél, hogy politikai meja-fijrvatők szerint a svéd parlament
xa rl Mesén egyhanjgu hitf el fogad tu
a svéd kormány határozatát, mely formálisan visszautasítja a N\'émei-országba. irányuló colyoa csapágy-szálliíás me^szünlofésére vonatkozó aniíol és amerikai jetfVzékot. (MTI")
A 3. számú magyar hadljelentés
(MTI) A honvédvezérkar jőnökc közli: Delalin és Sfanisiau ?0-íött előrelőtt páncélos lövészeink Nadvorna elfoglalása után felvették az érintkezést Delatinlől északkeléire harcoló hegyi vadászainkkal, valamint a Stnnislaulél keletre, előretolt csapatokkal A német rohamlövegek hatásosan tdmegatták a magyar csapatokat, míg a Stanislaa-ndl támadó hegyi csapatainkat a német zuhanóbombázók támogatták A harcokban további 6 nehéz szovj\'t harckocsit megsemmisítenünk, több bolsevista harcicsoportot szétvertünk és a községek egész sorát foglaltuk el.
(MTI) Illetékes magyar katonai helyen közlik, hogy n Dnyeszter felsÓ folyása vidékére és a Kárpátok előtéréin) Ixdiatoll szovjet csapatokat több irányhói megindított támadás? «d, mint azt már az előző hadijelen-téstác tartalmazták, ellentámadásainkkal visszavetettük ós olonvomu-lástmk sikorosen haliul elóro.\'Most aikorült a támadó alakulatok kfttölt az érintkezést fölvonni én magvar arcvonalat alakítani Kővel tórségé-•on. (\'sapalaink nom várt olŐrotÖréee ¦} szovjot liadTozotősiVíat mefolopto (\'s minden irányhói összevont erok-
Eden az etöianléssel kapcsolatos hütbnlefíes feladattal, Stettinian társaságában külföldre utazott
Washingtonból jolontik: Kden a I los kózleménnvwl ollontétbon néhány bstegszahadsiigáról kiadott hivata- I nappal ozolóft elhagyta Angliát,
kel próbálja előrotörésünket megállítani. A magyar vezotóst)*; számol azzal, hogy :i legközelebbi naixikhan orósobb szovjot ollonálláalia fog üt-kőiíni. A támadó magyar csapatok hangulata kitűnő és bizakodó. Kiképzésük mintaszerű és folszorolé-sük kórszorü. Bár á magyar hadiipar nem tudott kellé mőrteKlxtn léjiest tartani a hálwru ütomévol, a német hadvezetőség ezen a téren is mtjgf fololÓ kisogitóst nyújt. Icy teljos bizalommal tekinthetünk t\\ \'kitűzött cél fölé.
hegv r>fty igon magosállásu külföldi azomélyiséggol mofíImsz/IéHekot folytasson. Volo együtt Stottinlus is of-hngyta Anteliát. A két államférfi utazásának valószínülofí közös célja van. Itoavatott helyen úgy vélik, hogy az Mdenro hízott különh^s feladat nlvégjiéso előtt a rn\'u\'cjati invázió nem indul meg. ** i
Anttolezéex bmmba r.ombadfín-tiitttt a raueni székesegyházat
Párizs, április 20 (NT I) A franeia sajtó [iiinzsi jolontóso szerint Párizs éw kfirnyó-kénck, valamint Bonon ős környékének bombázása á[irilis 10-ro vir-radó éjszaka a lakosság körében sok halálos áldozatot követelt. Az eddigi jelentések Hzorínt l\'árízshan 7-10, Kouanbpn 120-nn haltak meg. A BobasDltok -ssáma nzornél tflbh. A ¦párizsi la[Kik Rouonhe küldőit tudósítói hoszámolnak arról, hogy a ssókeaogyhAzat, melyet annak idején a németek mogkiméltok, a bomba-táirmdás romba döntötte, lígy bomba a szentölybon, ketté az oldal hajóban, robbant -fel.
Elmarad a szövetségesek uj hármas találkozója
A brit hírszolgálat jelenti, hogy Churchill éa Ivooaovplt tuláikozójtt valószinühíg elmarad. Churchill !1 birok szerint Sztálinnal sem foj; találkozni.
Német repülők jártak tegnap este London felett
Sok ellenséges gépet lőttek le tegnap Németországban
Oszaka murikat bombázógópuk teg nap táraadáaokat Intéztek Németország egyes területet ellen. A kedvezőtlen éB felkés Időjárás ellenére a néaiet lég-elbárilas tübb mlut 30 ellenséges repülőgépet.lőtt le, melyekből 24 négy-. MOtoroe bombázógép volt. Számítani-lehet arra, hogy a lelőtt repülőgépük s/Ama növekedni fog.
Ltsszahonból Jelenllk: Londonban tegnap este légi riadót rendellek el.
A Vatikán reméli, hogy Berlin után London és Washington ls kedvező elöntést hoz Róma ügyében
Madridból jelentik: Egész Spanyolországban rendkívül n:ii:y mcgelegcdescel vL\'ilck tiKlom.isiii, hogy az olaaz Cs ne aiet kormány kőzött megállapodás jelt létre, mely szerint Németország nyílt vá-rossá\'nyilvánilja Rómát.
Az liilcrint a kovelkczökel irjai Róma megmcnlrJBe érdekében Németország lemond a katonai, ctónyökrfil, melyeket a Jelenlegi hadmSvelclekoen az olaaz (óváros nyújtana.
Vatikáni körökben remélik, hORy Lon-den éa Wastiinglon hasonló döntés után silntén kl fogja érdemelni a Valikán háláját.
fipriéilta Mimik
Az angolszász bombáiók távozása után toltö\'ollat talált egyik Pest mellelli faluban csy fiúcska. Felvette a főidről a tollal, ki akarta csavarni tokjából. 3mint ez a töltö-lollakn-H szokásos. A toll felrobbant, a fiu holtan maiadt a helyszínen. Nyolcévei hősi ha ott! A tollat ugyanis ép ugy, mint a töltőceruzákat és rongybaháka\', melyek robbanóanyaggal vannak megtöltve eV a-t aki kézbe veszi, megéli, nz ajt-
Í;olszász repülőgépekből dobálták e. LcdoOállák azért, hogy velük gyilkoljanak olyan nemzetek katonái, amely fennen hirdeti magáról a kulturáltságot, a humanizmus! I
Megborzad és, mélységesen undorodik minden kultu\'emher ennek a gyermekgyilkos hadviselésnek hallatara. Csak megvetést érdemelnek ezek a rongybabák, kiközSsltéRt az: emhetl társadalmi közösségbe1. Hiszen tudniok kell, hogy minden újságol olvasó felnőtt ember ismeri már ezt a gyilkoláei rendszerűket és hozzá sem nyul az uicán heverő rongybabákhoz, tcltötollakhoz ésce< ruz khor, hanem aionnal szól rendőritek, csendőrnek, katonának és jelenti, hogy mii talált és mihez nem nyull hozzá. Csak a szegény, kellően kl nem oktatóit gyerek wszt fel ereket a „csalélkckcl", tehát csak gyermekeket ölnek meg.
Hadviselés cz? Nem ha Jvl6elé6 t I\'/ közönséges és a legaljasabb szándékos emberölés. Hadicset ez ? Nem hadicsel I Hadícscl vol; valamikor á tróialaló, de ezek a rongybabák semmi máshoz nem hasonTlthalók, mini a történelemben ismeri heró-dcsi gycrmckö\'és egyik módjához.
Vájjon milyen lehet — ha egy-álta\'ában van - annak a gonosztevőnek a lelkiismerete, aki ezeket a longyhabákat leszórj i a levegőből abban a biztos ludalban, hogy ártatlan gyermekex halálát okozza velük. És hogyan, milyen áhrázallal mer ma|d a történelem ítélőszéke elé odaállni az, aki mindezekért felelős. Hiszen gaztcltét egyetlen egy enyhítő körülménnyel sem menthell.
Pedig elérkezik még az idő, amikor valakinek felelnie kell a rongybabákért, a dm unilial töltött tollakért és ceruzákért, a nemzetközi liadi-jognsk ilyen förtelmes megcsúfolásáért. Undorító a bombázás akkor Is, amikor nem hadicélpontok ellen történik, amikor kórház-k, munkásházak, békés polgárok családi tűzhelyei esnek, ádozalul. De erre ál-fzenteskedve, fatlzcus módon azt mondják: tévedés történt. — De a rongybaba nem tévedési Nem tévedésből készítették, nem tévedésből hajigállak le a repülőgépekről. Közönséges gyilkosok visszataszítóan embertelen, megfontolt szándékú barbár munkája ez. Olyan gyilkosok müve cz, akiknél kisebb bünOsük is megértek az akasztófára. (s)
10«. április 2U
Betét vagy bankjegy ?
Irfa : kólómon Fóron? \'
A ko/iaizdn-.-\'fcilag iskolázatlan réiegek is tudjuk ma már, hogy a-pénz nem uíí\\szerű e.v.-ives/köz, haltéin léke. an\'itíl.wi.k feladata n iiem-/.<¦;: termelői- ós áru.doszlás halalüiu\'s szorvezofór, táplálni.
A |a\'-nz azonban\'csuk akbor válik tökévé* lm ii ¦ lűtelszervek csatornáin út valóban Ixdojüt « gnj-.diisági élet vérkeringétóbo. Ita azonban félreáll n [jŐiiz tormészelos »JUtU)kalmlyó-lőh. megmarad egyszerű bankjegynek, moly -lön, nyes vásárlóerejével jogos tűlafdüiiosának nuntleiüior lOiutcIkuzAsim1 áll, de kivonja magát 11 |jé»y, magasabb közösségi kötelessége alól.
;-\\ [nini! ilyenkor ujry viselkedik, mint az !1 |xil(3rA.f, aki egyéni életének érdekkörét soha tol nem lépi, kö\'/..sséui mozijaTinaktóI, társadalmi föladatoktól s 11 köz munkájától, akár inejr^vözikiéshől, akár világ-bzélidélotl okokból magát távol tartja ti az égvén szi\'Jtt jogaira vilié hival-kozásmd ridegen nsszauttadl minden felhívási, moly öt közös munkára szólítja.
Nohnúlia iüékhon pénznek és" embernek ezt ;i különcködéséi A lehet viselni, ina\', azonban, amikor « nemzet fennmaradásáért folyik a hnrv, egyetlen paifeiá s ogyotlon ember sem állhat \'féjwí anélkül, hogy -h hazaárulás megbélyegző hunét magóra: ne vállalja.
A polgár) iu:>fráiiélutéiiek zárt tviincaiból ki szólíthatja- a törvény,\' de a iiéiiz ez időszerűit még nundto bimtetlunül bujkálhat a szalmazsákok ós ládafiokok mélyén. fii a paragrafusok helvett az\' érlelem, a józan ész; az.érdek eszközeivel kell
cselekedni.
Mindezek pedig meggyőző erővel azt |>araiiesiilják,\'hogy a \'napi s/iik-véglotok kiolutritóeébez szükséges kisebb .összegeken felöli bankjegy ekei jjlkvelluDÜi helyezzük el Intet tie. A lexamYtlt bankjegyből Így egyszerre ¦dolgozó, feliát közhaszna tőke lesz ¦ és ezzot ologot lesz annak a kötolt!-zellsctgnek, mely a inai röndkivÜji,. időkbon a nemzet minden értékét a közösség szolgálatába álülia, do ezenkirQl olyan külön előnyökhöz is jut,. amelyek a bujkáló pénz előtt ÍHiueretlcnok.
A botétkónl ellielyezotl baukiu-
Í\' íyek ina átlagban évi mgyszázalé-;ós kamatot hoznak, ami az ország ezidószurinti körülbelül négy milliárdnyi botótállományn íitan közel egyszázhatvan millió tökejövedelmet jófent.
A bolől u bankjegy számára tü-.kélotes megőrzési és i^y biztonságot hoxi ami a forgalomból kivonl s rejtekhelyekre menekülő jiónzokiiől biz.unvkialivan niéfe. Tudunk olyan kályhacső Ív rejlett bankjegyekről, iim\'clvck elégtek, ládákba zart pon-. sokról, amelyeket egeink tágnak azét, szalmazsákba dugott százusok-ról, amelvek nyom nélkül olvosz-tek. Ezek a veszélyek niindonki olótt iBinorutosck s jól tudjuk, monnyi izgalommal jár> ópp ozórt a pénznek bármily gondos ós körmönfont rojtogetÓBe.
Miudetlől mogazabuduhink, hu fölösleges pínzünjcot u bunkokl>a rakjuk. Bzmto halljuk azonhnn nz aufcwlók, a kárvallottak, a bizalmatlanok, az. elfogultak Ideges" ollón vetéséit:
A betétekot a kormány lefoglal hatja, nuvulöztaÜiatju, állumiiénz Ügyi művelőiek céljaira felhasznál halja s mini az, első víláiíhálKirubim. ezek n Iwtótok blórtéktolonedhótnel\' 8 a Jltnmánvzat a tönkrement Ix; tevóf, akár *a Imdikök-sön tulajdonosi, nem támogatju. \' A »kis világháiHirubaii\' caak-ugyuii ólpuBítult a botétek oroszlán-r«szo s a mult najp vat^voyváltsá-^áhól a pi\'nzintézeti tőkék sem maradtak kl.
Dó kérdjük: Nem pusztnl-e el u-.\' \\ Hiúikkor u ncmzvl tájdalmas 6s - \' síi nos ¦ eredménytelen orőfe-flzitősoben u noaizelvagyon legna-
gyobb réBtti? íí|xm maiadtak-í; n-zok a.. tókők, .ameheket. lulajdfinosaifc tózsdei íxipíroklai, Víigy akár állami aranyjátiuíőkükba fektettek\'/ Ebből a\' |x\'\'nz.ügyí kuuikli/mából esak a jelzáloí.\'Val terhelt föld ós háv.bírtok tudótl hasznot húzni, mert az összeomlás zűrzavarában a póni:\'-ügyi kormányzat nem lalá/ia meg kolló írfő-bon ii inocelózés uBÜksij^\'s eszközeit.
,. A , mull kísérletei itt járnak meghitt közöltünk, de n jiőnz sor-w\'iÓrlL/elplöS tényezők ís ré.y.ui vaunak ?
A húszas évek pénzügyi ósszí;-emlása n mullé, taimltuTik belőle s kótaégtelcnj lato a póiizügyi kormányzat még a iegnefiezídib feladatokkal is eredményesen meg lud és meir fog küzdeni, A modern pénzügyi állam vezetésnek ma már olyan kipróbált eszközök állanak rendel-1 kelésére, amelyek a pénz nieginjj\'t-sát, ynay jelentékenyebb olÓrwfkíe-lenedősőí okvotlontll mojz tudják akadályozni. libben a liitünkbcíl nem ingathat moir beiuiülilíot sem a vásárlóerejójiek atmen.-ti
ingadozása, wm |»<lijr a uuríkjegy-rorgafum oMotlej^w kiugráaft.
A N\'emzetí Huiih ¦ Iwrtil\'óübi kimutatása szerint a forga Ioni hun lóvé bankjegyek in ¦tun\'im\'iée nieir-
haladla az ntmilliárdot s a |iáliz riisárlÚ ereje ugyanakkor bizonyos közismert események miiill az őiiék-niőrőnek állabíuossáxbaji\' elismeri ziíjíarannyal é.s ékszerekkel :iz \'llib-ii feltünéiei) meirjavillt.\' ^ht^jósolluit ¦ juk, lH»g>\' ez lesz a helyzet uprílis-
husnvdiku után n közszütlsóglbtj cikkekkel szemben is, mert a fokoto piac íótőrősőre Irínyufó nmos^tTri-: tolt a 0 napon örvénybe lőpŐ ion-, dolkezósok ívllótlonül juvitani fog-\' Jók .i |x<ngő belyzetót.
A pmz egi\'-szs(\';g<» az ensluiénves tunnzotiíazdal kodá s fu\'ilkülözhetetfiui elófoltéU\'fft. Hőköljön oz jelenti a ])i\'osperitáflt, háborúban pedig a tÓ> h\'ilís \'pórtzöíói érőkifíijtóat.. Rrthető^ hoíry n kormányzat őhor tigyöloin-mol ^rköxlik n pVngó során folott.
Ka ix\'dig li\'fíiiaio\'obh moírnyug;-vás inindazokszámára. akik pénzüket nern bank jegyek Imn liiihuozzák, hanem botótokbon gyűjtik.-
A közvélemény szeles rétegei elölt már teljesen világosan1 áll ez a tétel, do vannak még ogyoaok,\' akik színié a bűnözők hisz.tériájával roj-Uigotík |ainzeiket\' szalmtizSáftból ladafiába vagy innen kályhacsől»e. Van olyan,, aki a mai IxMuhntánutdáHos viláüban bizony móg el is ássa u fu-tővóbo.
Rzokla\'z szól a mi szavunk: A pénznek bankban van a helye.
Nem haza beszélünk, lliort a változott gazdnritiferi viszonyok között már most is több a rendelkezésre álló |>éiiz, mini\' az egészsi^n\'s bítel-kereslet, a [h\'-nz-tubijdonosok érdeke s a nemzet inindonokfokvU álló,szoui|MUitjai azt kívánják,.hogy a napi Kzükséülcleii felüli bankjd^y-iiól botét- Icirvou. a i*ónzhól tehát tJkasa ÍÓkólxil a nemzet élet-halál bareiinak egyik nélkülözhetetlen .eszköze.
Szombathelyi vezárewíiast feJmentetlék, Vöres lános aitábenagy a htsviivezérbar n] téoöke
(MTI) MagyarorszéK FSméltésásu Kormányzó|a vlléz Szombalhelyi Ferenc ve éreztedesl, a honvédvezér-Kar för Okéi síjAI kérelmire felmen-
tene és viléz nemes Vlrös János allfibnrnögyot, a székfsf^hérvári h d-rest pa\'raricsnoíhil n honvédvezérkar főnökévé kinevezle.
A minisztertanács munkáskérdés*kkel> foglalkozott
zésl és munkáskérdésekkel foglalkozott és rendeletet fogadóit et i zsidó* önkormányzati és érdekképviseleti szervezeteitek felállításáról, rriajd ejjyéb kormányzali ügyeket tárgyalt.
(MTI) A kormány (ágjal Sztójay Döme miniszterelnök clnöklésével tegnap delelöli 1* urától déulán 3 óráig miniszlerlanácsol tarto\'.lak. A minisztertanács főként tnunkaszerve-
A Führer 55. szilitésnapjának megünneplés* Naiykmnizsán
Nagy ^zóvetaéjíOHünk veítérónek, lliller Adolf kaneollárnak 55-ik szü-h\'tősiiftpját ünnopplték mu déle.lőtt nenicsaK a Nőmet lliroifulombmi, hnnem Euröpn\'-ftzerto- mindenütt., ahol a kereszlónyséif és n uacionie Jista világnézet, invei, élnek.
Najrykunizsan, darára a «zomobaló\' esőnek, sok érdoklődö jiát íissza az, lOrzsébet-tércn a Törvényház előtti térségen-\'Mindenütt kinyíltak az ablakok, mindenül! megdobbantuk a szivek. Csakhamar nleméleiitek a nőmet véderő tagjai nárt soroltban\'. A térség közeivn a szónoki emel-vényt n Némol Birodalom jolvónye disz.iti. yezénysz.avak. TUztelgówiK. Kis várakozás után autóján, érkezik a parancsnok, aki mint egy lujtey estilád édesatyja, barálsáiíos ínosoly-lyak jókedvűén fogadja a tisztotgí\'*-BOROt. Kitekkel kezdődik\'az ünnepély, majd a véderő ojryik toeijit fohászt mond a Kührorőrt születése öő. évfordulója alkalmából. A véderő össziissi\'^ének szitfe-follaftz,» -ez.. Az-
után ii jMiraiicsnok lőp az eniol-vúnj re.. Semcaak katonit, neincsnk kiváló bős. hanem a szónak is mestere, övé;i, nyelvén niüylalálja ax illat a szívekhez.
A mai nap az ogi>sz llirodidoin ünne|ie - kezdlo Ixiszódőt a [XI-ívuiesiiok. Mi, katonák, különöa molcKsíírTtrid üljük meg logfóbb Ilad-nrunk szüloté«tw])ját.
Itátnutatoll a továbbiakban Hitler vozói\' nehéz ós koméjiy feladatára, folelősségUdjes" útjára, "amelyen haladt egyrészt a zsidóság mostorke-dósei, im\'isrészl a különbözó pártok örvénylése között, míg sikerült ren-<l<:t leix\'inl/\'iiie. íia tvz óvok. nieg-mutatU\'tk, hogy Hitlort a Gondviselés küldte a német népnek, hogy vuzőre leg>eii. A (Ktrancsnok baszt> dőlK\'it végi^raniduttta katonái elölt a háború gigantikus harcait egy •világ elismerése és csodálata közepette, líánmtatott arra, hotry a Führer egyik legnagyobb alkotása a nőinél törzsek egyesilése e^y ha-
tarján—PAlCS/CS
textilipart éa kereskedelmi vállalat Natiytt\'nnizea.
Gyár: Magyar-u. 86. Telefon; 3-44.
Várost tőüzlét: FŐ-ut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
ttiima* íáÍKirba, valamint Ausztria; ogyosítéiM1 az anyabirooaloininal. |B_ mortotte Jutka-\' Adolf államférfin,\', diplomácíif, lunlvezőri ké|K:ss(\'tíl.ii* A német nóp hálás n GondviHolÚH-Ook az/at, bogv olyan :vozórt iuIoU ós rondolt számára, mint 11 jt|or Adolf. Mi németok, mondia H szónok - líig>\'ünk büszkók arra, lingv vezérünkért az e^réflz viliíj irigyel iKimiünket. Mi, németok ma, szüléssé f»í>-ik évfordiilőyáh ai-ra kérjük a Mindenhatót, vozérímkBi tarfsa meg ihég nagyon soká, hogy a diadalmas győzelem utáií mí^ sokáig élvozhosse a boldog béke örö-moít é.s szolgállrassa azt._ A <inai najxm fogmljuk, hogy i-ondithototlr* liüwVgoI ős kitartással állunk mindig Mellette...
Majd kurlondilós ós hatalmait \'»ireill« hangzik fel nz ajkakon. Utána egy tisztes köszöntötté a vitáért, majd ogy tiszt omolt hangon szól:
— Mi mindnyájan engedíiliiii\'H-sőgot és ujhól hü\'sébot logndiaik Nokí!
Aztán fölhangzott a német itpiu-zttlí dal, ami inmszera lelkesedéssel tőrt az ég felé.
fljabb vezénvszavnk, lisz.Udgi\'wk, a tisztek kezet szoritanak egym/u*-\'«id, a parancHiiok autójál* saálli a vésdorő tigjai lelkes én -klós közlx-n indultak szállásukra. ahol ma lm nöpi ebt\'sl várta őket. \'
*
rfagykanizsa ma^yarHiiga .m», Jliller Adolf szülelés.-iiek 05. érfor-d\'ulója alkalmából (!g_ve"sH.i fohaazál a nőmet szövetséges nóp *fohárWtTal ős arra kéri a iMindonliatót, engedja iliogtírni a Nőmot Hii-odalom. nagy fiának, hogy liüw\'jgóa magyar aza-velsőgesoivel mrigülhesso a elk-aóeft-ges gyözoloth é.s a bőrgyilkosok h>-^iprusjínak Hagy ÜlinopSt.
Vessünk minél több napraforgót!
A háborút azDkaéfílPtck roVo7ÓilAná-t val lépést kell tartint a trruieléenok é« n f-\'gyvfírrel klhdó hanvód melleit itiln-dmi gazdának Is barcolDl kell a termelés lokózAsH \'Ard\'tkí\'bota Aa1 ország szUkeónletének !eri»zéaero az ednlRlnet több liSvényola) kuli, ezt a iSbh olajat a.\' legtöbb eenlbOD legskidasagoiabbaa napraforgó t«rmelósóvel lehet biztosítani.
Az climiU óvok tapasztalatai ueyenli azt Igazolták, Uovy az olajos DÖyÓDyek kttzttl a legbiztosabb tormást mée ketj-vi*7.(iticn fdÖJ&rAA esetén \\f> nftpráforgó-tói lehet \'véfrif. Bár \'« napraforgó ax iKénytolenebb¦ nCvónyék kíKó tarloilk, átért\'termőiével bőven meghálálja a gondosabb munkát
A napraforgó szerelt a meleget, de nz ogóazen silány mlnŐeegU futóoomok-tói éa a szikes tnlujtói eltekintve, min-denütt termolhotö, ahol a kukorica beérik. Melegebb vidéken lobb talajokoa a nnprtiloruó terméso i2 15 rnázankl-riil mnzoe. de kedvéletlenebb vlaio-nyék közólt Is könnyen et lehet énl fi—ft mázsás termést A magtermöeea kívül értékot képvisel a-naprafoigó-szár Is, kfllönBsen azokon a vidékeken, ahol a gazdák mé? ma ts sok szalmát, sót trágyát fűtenek el. További előnyt biztosit a beadóit termóa után visszajáró olajpogácsa.
Ax ujabb kutatáséit megdöntötték ait a regt téves hitet, kogy a natrafoiw tatajzsaroló növény, mert a napraforgi sem von kl a talajból több tápsnygot bérmely más kspáanövénynél A napraforgónak rendkívül fejlett gyökérzet* van, amellyel a legnagyobb \'szárai-ságban nz utolsó csepp vizet la.kltudU használni, ezért gyenge az utána vetett ¦W.i kalászosok fojlődése. Bmlatt napraforgó niAn lebetóteg ne vessünk ót" kenyérgnbóD&t.
A termeles sikere jelentős mért^kbei Wag attól, hopy megfelelő tajtájn napraforgót termeljünk: csak egytáore-rut, biztosan beérő telesedet szabw termelni. A raapyar növónynemefiliőit minden körülmények közé alkuim" oapraforgótnjtákat nemesítettek niw ki 8 a meglett kormányzati Intézkedések lolytán a gazdák könnyen hoK*\' juthatnak a viszonyaiknak leejobbaD megfelelő vetőmagban. ...
A Futura minden Igényt kteléglW menoylségbpn rendelkezik napraloriífr mnggal, a hozzáfordulókat el tud]i
április
/•ALAI KO/jLONV
látni Jó vetőmaggal. Bár olőnyiH h minél korábbi vétéi. égess áprilla báiiap-ban a slk*r reményével lehet napraforgót vetni. Minél kó«őhb történik a veti-", annál Inkább korai érésfl, lövld tenyészidejű lélrtHOKbt kell választani. t\\ vetömagszükaéglet nem nnpy A mu-. gok nagysága ItWrlot nem géppel Vhló vetéa es-lén négy nvnlo kilogram vető m*g gtükségea a részükbe Ulietéenéi ennen a mennyiseitek tele in elég. Kgy téácakbé\' llitelh-lé több mag la, de egyesülés után csak egy szarai szabad meghagyni.
A. ntprutergótermeazléa jövedelme-\' zöségét hfzio«tt]a h mázeánklnt 70 pengőben mefiállnpltolt beváltást Ar. A gazdáknak a napraforgó nagy aegliBé-get jelent a zsIrhesiolgAllntád köte leaflégllk teljesítésénél. A napraforgót 2d0 buzaegységhen számítják he. Mindezek n szempontok kívánatossá teszik, hogv a mngvrtr gazdák országszerte az eddiginél nagyobb mórlékhen karolják lel « napraforgó (•\'rm^éíét. Bizonyára az iilóa sok Olyan gazdr. lesz. ekl nemcsak a/. Ipari növények kölelezö termesztésének keretén belül fog napraforgót termelni, hsnom «z előirt területen túlmenően vet napraforgót mind az ország közellátásinak, mind - saját magának jól felfogott érdekében. (S)
Máris 60 növendék jelentkezett a nagykanizsai kereskedelmi leányiskolába
Mist értesülünk, a négy évlolyamu nagykanizsai kereskedelmi leányiskola -szervezel munkálatai annyira előrehaladtak, hogy nemcsak az anyagi fettételei látszanak biztosítottnak, hanem megvannak az iskola tanerői is, söt a szükséges he\'vlsé-gek is az őszkor megnyíló intézet számára. Az uj iskola iránt olyan nagy: az érdeklődés, -hogy a mai napig már 60 növendék Jelcn\'kezctl az I. és II. évfolyamra. Az int izet megsz.rvízéséuek és irányításának munkálatait egy ötös-bizottság végzi.
M OZ I •
Vihar-brigád
A külvárosban élők élete. h\\ szegényes is, valamilyen tiszteletre méltó ¦ oinanlika törvényei szerint élnek. Nyerek, erőszakosak és van bennük valami az öscmbr primitívségéből. Erkö\'cí törvényükéi pedig ugy lehetne megfogalmazni; — a gyöngébbne* fogd a pariját.
Egy falurossza féle tá\'sas4g mu-ialk&itk be. A külváros lebujának verekedése vlódl élmény, ahol a takarást, ¦! f dezcst nemcsak a csapos, hanem a zongorista is jól begyakorolta. A csapat vezérét azonban Jó útra térid szerelmes sdve, az édesanyja kérő szava és komoly emberré érleli a háborús idő.
A magyar ősidők óla igazán és szívből csa* egyet tud bzi retni, A magyar komolyan veszi a hollomig-lant és hallodiglant. Nem azt vallja, amit a tulmodernek, hogy untemig-lan és unláiglan. Ezt a magyar lány meg is érdemli. Feleség lesz belőtt-, az élet sikereinek és csapásainak osztályps felese.
A film végeredményében a magyar katona hősies bátorságának hirdetője. A magyar már az anyatejjel szívja magába a merész tettekhez szükséges vinust Nem kacérkodás ez a halállal, hanem rá menés, kiharcolása a győzelemrek,
A film ezen livül egy nemes érzés szohálaláb n is áll. Mikor a hős megsebesül, mikor c odálatos módon megmenekül, éreztük az Isten kezét, hogy vérvőlcgények és fekete menyasszonyok idején az egymást igazán szerelőket kiveszi a gigászi küzdelem pokl ;bót, hogy lc-tyen a földön mosoly is, csók is és a tökéletes boldogság hi-d s-e, hogy küzdeni, fáradni mindi;\' érdemes, (vj)
Adakozzunk a bambakámsultaknak I
BÜdíbi auoatáayl továikü és
összeszőni! a sziv, az igazságot 1 tevő Istenhez sik Jt < lélek, amikor bejükben olvassuk, képeken látjuk, OUjártaktól bilijük azt a szörnyű kegyetlenséget, azt a minden embri érzésből kivetkőzött bes\'ialitásl, ami ellensége;\'bombák áldozatául követelte magyar munkás-hajlékok szazait, ártatlan gyermekek életéi, kórházban sínylődő betegek összetépett testét, 1 így veri a.\'én embereket, asz-szonyokat, családodat, egy élet munkájával szeried szegényes hajlékok Htaifélé holmiját Cs itl hagyod cm-berek ereit minden nélkül. Isten és a fegyverek ereje igazságot fog tenni. A háború kegyeden kényszere csak háborús célok pusztítását kö-velell, nem pedig iskuákéi, szegény-cmbeiek utciso;aiét, menekülő p jI-gári tömegekét Et kell jönnie és el fog (Ö.\'nlo a bosszú órája. Ez a remény önt tízszeres erőt a magyar honvéd karjábí, fegyverébe messze keleten és ez ad crot itthon minden -gyesnek, hoi/y \'vállítlja a háború minden áldoíalát, a hazáért való szolgálat minden súlyát. Ilyet szolgálat a bo bakárasultakért vttő
ü|igtáx a Zalai Késlény
munka és adakozás. Erre a szolgálatra kíijtlk minden olvasónk magyar kétclcsségtclj^sitését.
Ujabb adományok : !• tíddigl gyűjtésünk W53.3S
Néptakarékpéuz-tár Rt. 500.-Mezógazdaeágl KriókesUÓ
Szövetk. Nagykanlzaa 2».— vltöz Bentzik \'Lajos 10Ü.— Horváth István
Bamba* Üáspár 20.—
Balogh Jóreot 20.™
Knorlzer Qvörgy 20 —
flobaatiler György 10.—
LlgBtl Syuta
PusmVky tílvlra 10.—
Pélor Éva 8.—
Szabó Mária r> —
Németk Irma 5 -
Harangozó Margit r>.—
Nőlhlg Magdi 5 ~-
PrUkwirth Ferenci!*! 5.-
Arany l ona fi.— 9(8.—
Yandra J -nő . ,
ilzv. VArnny .lánosné 10.—
Muzur Altrédné 20. -
Angyal-Ferenc MAQKT mérnök 100. ~ Ivanlch Antal 20.—
dr. Csaplár Vilmos klr. közj. 100.-Weazely Mihály 5.-
\'ihury György 20-
Osszeseu: U2III3.1) A keddi nvugtázásek kó/íiu .Oiwald Márta\' 20 penséa sdományát Oawald Máriára helyesbítjük.
Robbaná cipökenücs-dobozt, roncsolö pipereszappant is rfobáltak le az ellenséges repülök
A Mae/var Távirat! Troda jolontó-soiból iilv.iMtuk, hogy a^ angolszász i\'ooiilólí ni agy nroruz afri \' Htjaikon a rolihanó tíiltólollak, szinos oorudák\', rongybabák, más gyermekjátékok inollett eííyé.h használati tárgyak le-dobálásávnl is igyekeztek minél van-dálalih puszlilá-st végezni a, magyar föld gynniitlan, tuskés néjxi között.
(\'sltbr.\'iideken a község közólélxín egy mezei munkára -induló asszony egy eipökenécHÖH (IoIhjzí talált. Nal^v szeme lévén iíia » uiiRSktinócsnek- ím, örömmel hajolt le (>rte és műikor a fedéléi le akarta venni, a dól|oz fel imbuiti »\'l és a nzeittncsétlon asz-Hzony súlyos sérülésekot szenvodott.
A vesz. p rémi neiíyoi Ny árúd község határában egy lovonte korékixi-itJii haladt az utón. Kközbett a kerékpár első koréke átment egy oigp-
reit\'-zerii lu\'lvnlyen, amely a korék alati foli \'olibani, ilo szeroiloSéro csak a k TÓkpárt rongálta me>>.
Az Alföld több vidékeiéi jolen-Uat\'lí, hogy az éjszakai rllensi\'ys itijnÜóil\'iráH után piiU\'H\'s/.appatH>kal találtak a mozóti. Aki megpróbálta, ItOgy nntíinoiiakodjék a .talált szap-pannal, ugyancsak rosszul járt, meri n szappan maró/égolú imva^ot tar-lalmazott é.s a .szerencsétlen ;pnibe-lek kezéről, areáról l(i\'igt*tte a husi.
Kzok a smmioru ésborhár háborús
aszkÖZiik, anielveki\'l állativá Hilllyodt ellenségeink használnak asszonyaink, gvonnukoink ulleu, arra in-tonok, hegy\' mindönki óvakodjék bármilyen talált tárgy felszediSselói. Az efajla rolibaiiőgyaims holmit olt koJr liagyní és jelentési tenni róla
ii hatóságnak.
Egy 27 éves per ötödször is végigjárja az összes birésági fórumokat
Egy 27 év elölt megbüntetett felvételi
Korok \'11 év olűtt történt, vagyis 1017-bon, hogy Ijunosom József íJs Külüp József nagykanizsai vasúti munkásokat feljelentet lék, hogy rvy tohorvonat kocsijából hoil loptak és eközben Tóth György nevű társuk falazott nokik. Éppen akkor végozto szolgálati utját arra fölé OVpaz (iyiila MAV főtiszt, akit Tóth György, észre is vett, abban a pillanatban fölugrott a kocsiba és behúzta mnga uhui az ajtót, hogy ne voIkhwo észre, ami a kocáiban történik. Mikor üypsz, tovább inont, Tóth állítólag kiontredto\'kot u\'irsát, akik azulán az ój Voplo alatt ohno-
nagykanlzsal vasutas perujra-tárgyalása
nekiilh\'k. Tóth György mint bün-scgóilí bűnrészes kenut a nairjkaní-zhiií lörvé-nyszék elé, amely jogerősen hat hónapi - Ik\'u tÖnra ifÁ\'-lto, büntetését ki is tóltótto. Tóth ezután kiment az orsziigbúl, majd évek multán visszajött és mivel a vasul olU>-csi\'itotta \'.állásából és így nyiurdij-igőnyét is elveszítette, pottijrafolvor leli kétvdinét adotl lx>, utalt abban buritolotlöégéro és arra, hogy, időköziién kitudi\'siott, heg)\' a bűncselekményi nem ó, hanem egy Tarr Medárd nevű MAV munkás követto ol, amit az illető bizalmas kör hon lw ís vallott. ^
Április
79-234
városi tiozm
Szerdától vasárnapig
Budapesti premierrel eyyidőben t A legújabb magyar vígjáték VIHAR-BRIGÁD
Főszereplők: Bordy Bella, Kiss Manyi, Vágóné Margit, Sdrdy János, Makláry Zoltán, Pet-hes Ferenc. * UFA vllághiradó.
BlŐaddsok kezdete; $4, $6 és ?8 órakor*
A vizNgiilat azonhan nem j\\kk1h-kiill olvai, ami az alapjwr ténVi\'illa-tléki olomotl mogdéntotte volnu, igy a birósag Tólh Gyorfry perujra-felvétolét olutoaitotta, ilmtvo az alap-l«irlx\'ii hozott itélot hataiy&t fenn-lartolta.
Tótli Oyoigy azonhan nem elé-gedott rhog ozzol, hanom Qgyét aa Osszefl - fórumokon korosaUt vitto, majd a \'?7 oaztondó alati móg néffiy-szer kért jwrujrafelvétolt, mindea
osotben hasonlé orodmónnyel. A bi-
róeag az alajiper itéleléneJi hataly\'iit tu iloti a [miui. Tot hot ez seni keuv-tolenitetto el,. iilhWvosztóse folytén olvosztott iiyngttijigÓJtyét azen;tta roliia *eg> fohnentó itólct révéu visszaszorezni.
Tóth Gyorgjy most 5todnsór pró-balt szorencaét, Az Almi\'issy-tamie* legulóbb docoilibor !20-i t.uvr.vabis/in eli elidei le a JXH\'U j raXv Ivétalt, mit inost targvalt a birésug. Tóbb Lanut hallgatt-ik ki. A tervótiyszék a bi-zonyitósi eliiinis lefolyhib\'uMi ulna icilnrdotte vogitéisét, moly szorjnl a kihallgatott tonuk rallofttosai dv-
liftul seni pKuhikattak sennini oly.int, ami az ala|i[h\'i téiiyóHadékat meg-vfiltoztAthi volna és azeri az alaptier itéletéhok htttdly&l fontai-totla. Tóth ( ryórgy liteWollóbbozlD a I5r96ny-
HlEÓk lléletét. Vngyis » Jier tovabk folytatia utjat ii udilahoz és onnaa li kurifiltOZ. Must unirlÓtotlfsbtMI !¦•¦ ¦27 év ululi ...
SPORTELET
Sorsdöntő mérkőzések lesznek vasárnap \\
Nagy rangadóra kíszül a ZMNTE csapata vasárnap a nagykanizsai Zrinyípályán a kaposvári Turul csapata tlten A harmadik .helyen tanyázó KTSE leg\'.tóbb P.csől is haza hozóit két pontot, igy a ZMNTE csapatánalt sem lesz könnyű ellenfele. Hatalmas küzdelem és Izgalmas játék lesz — szerinlürikdön-tclen erőviszonyok melleU. Ugyanis a KTSE. ha vereséget szenved, máris kiesett a bajnokságért küzdök csoportjából. A ZMNTE Igyekszik erősíteni és minden áron győzni, hogy meglepetésre ne kerQheswn sor vasárnap. A ZMNTE valószínű Kovács II. — Kovács 1., Pörge — Kiss, HéJia, Cserpes — Talpal, Mihályi, Németh, Lyka, Virág összeái-liiásb\'iu játszik a rangadó mérkőzésen.
a,
A nagy érdeklődésre stámof tartó mérkőzés előtt a ZMNTrl.II. jítszlk I. osztályú bajnoki mérkőzést a szigetvári Zrínyi csapatával. >
* •
Az NVTE Pécsre utazik és a PVSK csapala ellen jálstik bajnoki mérkőzés\'. Látszólag könnyű dolga lesz az NVTE-nck, de csak htszö-lag, mert a Zsolnai csapala ellen pontokat vesztő PVSK most az NVTE né! próbái szcrcncél. Valószínű ilt is döntői len eredményen osztozkodik a két visulas eeyüttes,\'
A kerület töhbi mérkőzése közül a Pélmonostor—-Csáktornya, Nagy-mányok—Bonyhád, Dombóvár-Zsolnai, PBTC—ü.ircs találkozókat .kiséri érdeklődés.
ZALAI KÖZLÖNY
1944. április 20
A Nemzeti Bajnokság első osztályába*. Salgétarján—Ferencváros, Újpest— {5z»lHok, Qamma—(Nagyvárad, Kispest - Újvidék Elektromos—Nemzeti NMSC. Kolozsvár—Csepel, Di-ósgyrr— Debrecen, Tllia— BSZKKT mérkőzések lesznek" vasárnap. «
A Nagykanizsai Levente Egyesüld Ökölvívó gárdája tasárnap Szombathelyen szeu-pel az ökölvivö Szent László díjért. Sipos edző vezetésé vei 15 verhenyző Indul az érdekes küzdelembe, ahol a kanizsaiaknak esélyük van az elsőségre.
hírek
Naptár. Április 20. csülOrt. Kóm. ksi. Tivadar, ! rolcMáns Tivadar.
fcjjoü gvógyBíertórí ügyolot: Ma a Fokate So*i gyógyszertár PÓ-ut ti.
Kiskarn ami &t útiam gyogyaí*\' tár állandó ögveleto* szolgálatot tar\'
A *>0/í-KP lí | >¦ 1 nvitva »an reggé\' 7 érától este 6 óráig. (Hétfő, Buertla pántok délután éa kedden ¦ nai nrtknok.\'i Tololoo: Mu.
Ti
(A Barass SzKvetsév elaökaége)
w m-m fWkéri búrjait, hogy akik Bnig nem pirullak volna hozzá udu Mamáikkal a tprrorbombásások át •totnlninnk folwvélyoziWilinz, míllél elébb legyenek ologO-t a magyar sors-kaxóasúg <¦» testvéri érzés parunesá-¦ak és adják lo adományukat a kerülői midajáhan fel fek lelőtt gyüjtó-
— (A/ MH1 kanizsai megbízón j-: Gazdin Érné)
N«y kahhtsa város hirdotósi jo-
I htüwzu idő ót.i a Magyar Hirdető i\'hI* bérli, amely az ozzol luLpc&O-laUw Ugyoi lelxmvnlit isa vi\'tytl Sitr,vkaiuzK;\'iir irodát tait fenn. Az MIM ügyeinek eddigi vpzolőjo prní| .i megbízatásúról loipondviin, azt a háborún kozérdekm való h\'khiMU\'f.
önzotlnníil Opzdán BrnÓ ogyhi\'nslíöz-at\'-gi irodatiszt vette ál és ii\'V az MII) nagyk atiizsai hÍTatuloa.helvi aégo etlul fogva az egyházközségi irodában van (Horthy Miklósul lik, foiófou Mii.,, Mindén fulnigaax kt-ragtóztiiHij löjieotluln, kirakati rek-Iára ,ath. ágyólxvit ezután hálát a niofmdiitt • imte kell fonhilní. A/
MIII, amely oddig is a központi előírásoknak mogfololóon a log|<ól-dásabhiui toljositetto közérdekű nivo*
Iánál, az llj fiuet/i szomólyéh >n i> Inzlasitjj ,i tördelési szolgálni h*._> elózőkouyobh kdtonyolihiaai.
— (önkéntes honvédelmi munkaszolgálatra Jelemkorzenek)
uratk a ls 50 év közötti l,«i."./
W>m .legutóbb I középiskolát veszett ónk. ukik julhia I tél augusztus
Ul-lg -i /.ahi váriiu szólam mogszei-
voxomló nyál i gyermokotthonokbiu. gondoxónói munkát vállalnak. Jo-loiitkozni lehet május 1-l-Íg a lakó liely asorinl ÍÍlutékon járási főszolgabírói hivatalban a in. kir. IÍhzIi-•rru-ouü, aki a réezlotos feltétokról tájékoztatást nd, A jolontkozők munkájukért ellátásban és köllségmruté; ritósbon részesülnek.
— (HarniBdreadl élet a vidéken)
A nagykanizsai íoroncos III-rond buílgüSÚgll folytán inindjolibnn kimélyül ii hithuKgnlmi íja foroncos ii\'ic.iáriiis i-lol ii vidéken. Alsórajk községlien most \'2H testvért öltözto-tott Iki ánnopi korotok kőzött 1*. Imbane Medárd kanizsai rendi igaz-jr«u>. Nofcyréetto községbon (11.-roildí nap volt, amelyen Nagykanizsáról m a szomszéd községekből is sokan rÚBsl veitek. Délelőtt tálain mise volt ,i szabadbáli, délulán fe rancos gyűlés, amelyen dr. Salamon ¦híkab plébános, P. Labanc Medárd !\':a/f_-ti!i\'i éri ^ iJários kanizani vilítgi olnök mondtak iiawhatámi laní/Alokot a katolikus vuiiifnéz\' -t elveiről és öHszetsrtáeáról.
Nápolyban táncmnlalsdgtkat rendeuck a limát
bombázó pilóták liszlelotére
H. G. Wells mór tavaly sürgette a pápa „klkamkázafiat"
Nápolyban február Il-tÖl kezdve minden szombaton nagy zarlkörü táncmulatságokat tartanak az angolok és amerikai katonai klubok. Táncolni csak annak szabad, aki legalább egyszer elrepült már Kóma, Cassino, vagy Castelgandolíó fölé és bombákat dobott le ezekre a helyekre Külön hajórakomány „girl* érkezett ezekre a mulatságosa. Ezek nem utcai leányok, hanem férjet kereső gazdag nők, kik a jelentések szerint tgylnl-cgyíg megtaláltak párjukat, de arról nem Sfól a krónika, hányan kölöih-k egyházi és polgári lellélclek melleit házasságot. A láuc-nuitalságok felen nem levő fővédnöke H. G Wells Író, aki lalm elsőnek szállt sikra Róma bombázásáért „Crnx Sancla" című irományában, amelyből néhány sort itt közlünk.
..Kétségbeejtő, —¦ hja — hogy 1943 márciusában még mindig nem bombáz\'uk Rómát 1 Pedig ez nem csak kívánatos, hanem szükséges is I Róma nemcsak a fasizmus fészke, hanem a pápáé is, aki ma már a fasizmus nyilt szövetségese. Miért nem bombázzátok Rómát I? Miért nem bombázzátok ki a Vatikánbél a pápát, a mi ellenségünket?!".
Wells szavai nem meglepőek Ha az ember visszaickid a múltba, egé szén VIII. Henrik angol király idejéig, látni kell, hogy az anglikánok azóta is koiihurrens „lelki, üzlet1\'-nek tekintik a katolikusságot. Joha Bramhdl anga! irö szerint ,,mi angiikának ugyanazok vagyunk, mini voltunk, de szükségesnek latijuk, hogy az Angyalvártól minél távolabb tartsuk magunkat\'"
Szeresstlk a Kárpátokat!
HohiujHitnii l Soiiioily IttvAti .-líimÜin
a rádlábsn
KíiltÓk vpröplbon iiiegénckell hely a Kárpátok. Szállóige népünk ajkán. A Kárpátok kapuján Jött ho Arpnrf serégé. A Kárpálok védték kőfalukkal ezer óvf-n át a Duna-Tisza kíizŐI A Kárpálok h nyfjje, mint értálló katona védte bllszko ílnccal vészben és vihar 1..... h magyar batári.
Somody István, nz MTI belső munka* társa, IrO és njHáglró. nkl Kárprti Ji« és Erdély felszab dulásakor honvédslnk\' kel egylllt menetelt, akt (Ingvarán a kuilnreléailáHok sorn/atát tartatta, holnapután, s/nnibaton délután négy-erakor elöaílAxt tart n rádlébnn és amgyar szi vévr-l, költőt meiílAlásnlval niéltalja egy PSŐsdásaorozsIbaD a Kárpátokat, melyért az elírt világháborúban apáink véreztek, melyért inost s magyar hős
fiuk ontják vérükéi.
— (NŐI gazüiságl és háztartási tanfolyam Alsőlendvánl
A fihlihnüvelésügvi minisztérium balhetei női gazdasági is háxtartásl tnnfolyamot nyit május 5-én AIbó-tendván, A tanfolyamra már oxidig is Mik leány jolontkezott, A t un folyam vezetői Kiss Szilvia, és .le-nzonssky Adél gn?.tlásági tanárnők, akik N\'ajrykanizsán is vezettek már hasonló tanfolyamot.
- (Keresktdclnilbtak szünidei
í ¦»¦.::"\' t. ¦ i
A válla- és közoktatásügy i ini-nis/U\'i .i Iniiügvi hatiViViikhii/ inhV /.¦ll. leínitáhuUKÖzelle, hogy « Kx\'-r-kezíJtl jeleiítéi^\'kliól ütininnel 1 itln, miszerint a tnult évi iskolai színiéiben a kei-eskodelmi középiskolai tiv-nulúk lulnyomó löbbHÓgo gyakorlati foglalkozást folytatott. Az iskola-igazgatók, n munkaadók és nz érdek-kéj>vuwloű>k azerotollol segitotték elé az ifíuság novoléeét és kiképzésóf Hsolgalé ezt a feliülkozitsl. A mos-
tani iskolai szünetben különösen ki-vániitos, hogy az ifjustW hunsnos
tovékonység^ol tölts ¦ is iskolai szünet napjait. A koreskrxlelmi é si|»ar-katitara az/.ul a folkéréssó) fordul n Vállalatok vezetőihez, illetőleg tulajdonosaihoz, hogy n hozzájuk, forduló kereskedelini középiskolai tanulóknak tegyék lehetővé a gyakorlati munkát, vagy a/, íroiláhiui, vagy \\xí-dig közvetlenül az Üzletben tőrtént foglalkoztatás utján. - (ismeteltén bullát találtak)
A nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztályát órtositotték, hogy Gyulafi-rátót közaóg tepietójo melletl egy ismorotlon, 88—60 óv köriili férfi hulláját találták haiiyatt fekve, irá-, sok nom voltak nála. Zöldes rérid lódon kabát volt rajta. Akinek hozzátartozója eltűnt, jelentse a nagykanizsai kapitiinyságon vugy Gyu-lufirátót község olóljárósá{>jánál.
Unser-Ulimann Elek vaskeretkeáésében
sin-, rud- én patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és elö
""•\'•\'•-Oópck, giipsxíi, OMpAgylém és qoNós _osnpégy inénylését allntézsm.
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Ar«m»«ám,lák ll»t*t*, nklsmtolök, hlbi|«l«nlt(»k, asakazarQ (•Ivlltgoiltii minjan vlllimoa u««< nélalöH 8-«6l délHtés le »-.„„. CssngBry-uit Sí, talstoti 2<M
lir lf órliil MMlUi ni
felől.
ön még nem érdrklödöll ? Érdeklődlek CSEH FOTÓNÁL
F<-mt 10.
Tl..l.l..l..h ÖdI I. Ielh.rc.11 ím
NBfr.vluunim megyei i«n. polK&rmeeterélőL \'
717/,«. 1944. .
Tárffy : .M.ir,;.n m is nlal kl.dlM . . inifj^Ky.k clörc bovAll.ia liil.r Idelínek mCKhoui.bbiláu.
-*
Hirdetmény.
A illijegyek április havi ulolsó D Jclü sxelvénytre 10 dkg. margarint vagy 10 dkg. olajat kell kiadni. 6 sielvíayekre aatil míg akkor aem siabad kiadni, ki ai Ü-letó Ualetben ellogyolt volna a margarin A hentciek a maigarlnérl I. hó 21-én, pínkkni reggel 8 órakor kOlelesek jelent-xunl a rrígtr (tlf. pincénél.
Engedélyt adok srra, hogy a lakonág ama része, amelyik I. hé 15 lg bármi okból nem tudla két havi isIrszüktéKlelét kiváltani, ezt folyó hó 2 í lg magtaheiK. Büknek wost a mJjtnl I, 2, 3, a Junlun a ii, C. ói a Jullüil 1 és 2 számJelOeael-Tényeket smbail beváltani xilrra.
Nagykanhia, 1844. április 20. int Polgármester.
FIGYEL EMI
TOJÁ8T
minden mennyiségben veszek ás tojás-árubélyeget adok
C\'zompó János Nagykanizsa
te le Ion : 197 Hoilby Mikiéiül t7.
áFHÓHIRDETfiSEI
ÁLLÁS
Tanuiat vagy Halai aarjédal lelveiz Unger vaikcreikedét. " 4
Inaal vagy hlfulól aaonnal felveúek Klrily pökmciter, Aipádu. 31. 1311
Uhetéteg aabonaasahmábatn j.ír-Í38 tU.tlwl.selöt vagy UoKlitieiglOiiOt
lelvesz azonnnll belépésié keieikötelmi vállalat. L\'lm n kiadóhivatalban. Kii.-
Magánoxhiti báitailás vezetésére fo\'tálirn inriílíi.-liflio élleiebb nőt keieiek. IVÓH-ui 39. 127Í
aDAS-VL iiiL
Egy vadonatu] sülyeiztős SInger varrógép, két íiiiiiíi ax«kr*ny éa egy öregebb aialonBarBllura haláleset miatt eladó Ctm a kindóblvalalban, Illetve tele-foa «53. siám aiatt. 1236
BOkitfa.hordók, 250 -300 lltertaek, eladót Zrínyi Miklós u. 44 plnceOea. 1317
Kombinált \\iobs, hálósxooa, álváuy átadó. Dr. Orosinc. Hoitby M.-ut 2. 1322
KŰLÖNPÉJLB
Mindennapi Icvclczwbél OsttegyQJtOll lömagbélyagat bélyeggyüjtéti colokra mamva»x«k. Barbarlls, Zalai Koxtöny ueikcutéuégc, naponta délután 6—7 éta koritt. Kn n hirdetés mlndln érvényes.
ZALftl KOZLOHY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: .,XBigt7i)uia,| B. T. Higykamúé-Felfllós kiadó: Zalai Karoly Nyomatott « „KÖrgaidatáDl R. T. NaQykanlm" nyomdájában Nagykanlisán Nyomdáért felel: Zalai Káraly
Feladó:
Clm:
leodlokoiat: Tábori pos\'a
f&4: év),, 89. sz, Nagykanizsa, 1944. április 21. péntek Ára 1 6 fiiléc.
ZALAI KÖZLÖNY
L**rk©«t6»«g M kiadóhivatal; F6-ac S. aaál dm rkaaxtdaSfi «¦ UadotüvalaU tataion 78. ¦ :«*Spa»aik mlndnu a«Uc&xa«p cWrkiLi*.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerKes7.tr>: Barbarlts Lajos
KtSttzeiesl Ara: egy hónapra 4 SO mtfe
neiryedfrvro 12 rwneő 40 fillér. KifyMizáro: hótkóznapieTill. F7om»at(vn 30 üti
Emlékezzünk!
A a*tij;yar ujsághé tolla ma akkor k-zoítfáJja Ih\'toii itazáját ős nemzetét,-ka fellebbonti a fátylat arról a vér-/iratarOH, szégyenletes, do mégis ta-Btilaáfjoa limitről, amoly iígy liegyod-század elölt zajlott lo. A magyar ajságiróiiak ma kötoloawVío felidézni u bolsevista uralom umlókozotófc. azokat a sötét árnyakat, amoíyok ol-liintok ugyan az idők nagy Hülyeaz-1 léjében, ma azonban ismét a :Kár-
Cátok közolólmn kísértenek, ott, ahol ouTÚdoink virják harcukat nőmet •v.nTotaégusoink oldalán a hazáért, a aiagyar ő letört, a koreeahmységyrt, mindnyájunkért, do főleg gyorine-ketukórl.
.Kinlíikiwisimk 1910-re! Emlókoz-, zünk az, akkori Ixírzalmakra elidőzzük uitilőkezotűnklw-azokat, a jelentősöket, amölyokbön nőmet szövet-\' aégosotnk ós honváilóink lyeszámol-kik arról, niilyon állapotokat találtak a szovjot földjón. A Isilsevista ¦ ralom kiirtotta az intelligens om-boruknl,, tnindonokolÖtt a [Kínokat, wzenkivül a ki&polgárt., a kisbirtokost, nemzetéhez 6a Istenéhez hü kétkozü munkást, tönkretette a családi olnu.it, loromlMílta. a- családi liázhotyokét, nyomott ós renuiral-aiat teremtett mindenhol, ahová betette látót.
Most, amikor élet-halál harcot vívnak a Isdsevisla rémmel ős min-.éeu erőnket latba vetjük, hogy a keleti voszedolom ol no souörje tizor-íres hazánkat, Hzihória ólomba-\' nviÜba no hurcolja rabláncon fiainkat, bűn volna inog nem kongatni » vész ha rangot ős harsányan oda ttom kiáltani mindönkinek, aki épkézláb ombor ó« mozogni tud, hogy minden emlxír a gátakra! Mindjai fin bor tegye Inog hazájával ós családjával szemben lartozó kötelességét,; mórt mindén orónkro szükség vau, hogy a gátakat ol no szakítsa a TÓms keleti áradat.
Emlékezzünk, nd r.iörlén.1 a .lettekből, ax őáztokkol, akiknek földjét elözönlötte a IwlHevista sereg. Kiirtották, elhurcolták legjobbjaikat, nyomorba döntöltök a tnogmurudol-takat. i Kivették tót ük JetonÜkof, hazájukat, családjukat, minden becsű.-\' letlei\' szerzett értéküket. Pusztulás támad a bolsövizmuS nyomán. Nom-. csak virág ős fü nom nő ott többé, ao konyór som terem. Nyors répán, gyökereken tengődő rongyon koldusokat láttak szövetségeseink ős honvédőink mindenhol .ahová a bolsevizmus véres kozo ólért.
Mi Ion no a mi ozoróyofi hazánkból, mi lonni) Ixtlölünk ,mi lenne
ByermokeinkhÓl, ha liolytóllani nem tudnánk ós nom egy emberként egységes,, szent éti. nagy elhalálozással nem -állanánk\' oda, ahová a kötelesség hiv ÓS a legfőbb Hadúr parancsszava, azólit.
Kmlőkozaünk 101 D-re! Emlékezzünk é\'s kórdoz.ük meg magyar lolki-ismorotünkot, hogy ml most a teendőnk? Ez pedig; ez a mindnyájunk kisbiroja, harsányan kiáltja ii felétet:
Egységesen, közös akarattal, fegyolniűzetton állj magyar a gáton és hali meg, ha kell, liogy gyermekeid ólhossoiiok, hazád el no pusz-tuljon! (")
Szebasstopolnál elhárították a szovjet-erők összpontosított támadását
Az olaszországi harotéren az ellenség nagy utánpótlási kísérletekben fáradozik
fierlhibát jelentik:
A keleti harctér helyzetét Jefább-ra !3 a nőmet ellcnálfiís fokozódása és n szovjet offenzíva erejének lanyhulása jellemzi. A szovjet offenzíva
ttitajdonkóppon már csak a Krim-fóbjztgoton és az alsó Dnyésxter szakaszánál folyik. A szovjet had-vezolÖHégnek nyilván nohezflógokot okoz. az iitánpótlási utak szalauldá tótele, do lehotstíges az is, hogy.a szovjot csapatok átesnjwrlositiisára és Bulyponi oltolódásra van szűkség. A középső szakaszon a Dolaljn környékén megindult nagy német-magyar offouziva VOtett nagy gátat a szovjiit tiunadásai elé. lau\'k és Tarnopol között a harci tbvókeny-öég helyi támadásokra szorítkozott, de r\'Z(*k a néniét támatlások jelentős Utlsevist-i erőket kötnek lo. Tar-nopol, Hródy és l.uek kőzőll u s/.övetsí\'ges csapatok snk helysi\'get fel mon te ttok. A némelek itt záró állásokat lótosilettek ős
>ne<iltiusitnt!iík a 8SOVfc.tn.ek ozl a szá iidékát. h agy Lem berg feV\'- törjön vlt\'ire.
A felső Dnyeszter vidékén kifejlődött csnta különösen nagy jelentőségű hadászati szempontból.
A Kár/xi/ok kőzött táu\\ndö sző-• vetahgee csapatuk üUaiutóarri\'ttyO múlnak előre Oacrnnrif, Snia-tin és Kolamea\\ irányában és sikerült elérni a f\'rut/t %f>or row vonatát.
Mzen n vonalon" a nagy erővel végrehajtóit támadás váratlanul érte a szovjet hadvezetőséget és arra kénvszoritetto, hogy erőit, melyeket a Csornovic -Kisoflov vonalon indítandó támadásokra tartogatott, mosf itt ví-sso harcba, hogy ezzel megakadályozza a szövetséges csapatok betörését a tléli szovjet,had-sorög oldalába. Ezzel
, a tervezett Második szovjet «/• lenzivfí a Jaxsu én kiseinr, .... . runnlnn ellanyhvtt. A krimi félszigeten a harcok egyre jobban,a rtzohnsztopOH hegyvidéken L folyó csati\'ivá alakulnak ki.
Nómet aktivitás jellemzi a keleti harctér harcait Lázas utánpótlási Igyekezet szövetséges rószröl Olaszországban
agyút, "\\ harckocsit semmisítettek
meg az északi szakaszon, Nárvától" délnyugatra.
Boritííből jelentik ,högy Szehász-lojxilnál a szovjet ö.ssz\'pontosil^flL támadását elliáritelták (~sk az ellenségnek nagy veszteségeket okoztak. Igv a tegnapi na|x>n (51 szovjet gó-[>0t lelőttek.
Az olrtnz fircronafiiii jellemző a szövetséges;-k nag> uláil-pótlási\'igvokozetn. A rossz időjárás miatt a légi tevékenység is csokőly.
A keleti hadszíntér elkövetkezel uh\' nagy hadműveletének körvonalai még nem Ivontakoztak ki. Staniszlau kornyékén a nőmotek támadnak. Nőmet, részről azonban isméleltiai hancsiilyozzák, hogy a lK>veie?t erők nagyságát tekintve nem lohot szó tulajdonképpeni offenzíváról, bár a keleti hadszintér több pontját a német aktivitás jellemzi. A Szovjet alsó az alsó l)nvesztei -mentén fejt ki iiagvobb livonulat\'. A m\'-niet csa-patok \'-21 óni alatt !II páncéltörő
Élénkül a délolaszországi harctér\'
Az olaszországi harcokról a köveike/öket jelentik : A ncltu-noi hídfőnél fzoln Bellánál újra támuttták a nőmet állásokat. A német fegyverek csak a brit csaltatok közeledtével lőitlek jtiüködéslH\', olyan átütő erővel hogy a hevesen támadó angolszász csapatokat mőg a nemet állások előterében vissza vet ették. A délkeleti partraszállási
szakaszon meghiúsullak az angolszász csapatok továnbi kt-honlaknzásra irányuló kísérletei. A tirrcnei lenger parton az ínváziós csapatok, mozgolódása tovább tart. A Cassjnotól keletre ós északkeletre fekvő le-rületoken is mozgolódások észlelhetők, különösön nz 5-ík hadsereg lerülelére érkeznek feltűnő nagy mennyiségben uj erők.
Még tartanak a tárgyafások a semlegeseknek • az angolszász jegyzékre adandó válasza ügyében
KtorkliolmbM jelentik:
A semleges államok diplomáciai tárgyalásai az angolszász hatalmakkal, a volük szemben gyakorolt gazdasági nyomás és kapcsolataiknak az ellonségoe államokkal való megszüli totósé tárgyában, még tartanak. A nőmet külügyminisztériumban még nem értesültek arról, hogy átnyújtották volna Angliának é.s az
Bgyosült államoknak a végleges svéd választ, csak annyit tutinak, hogy Amerikának és Angliának tudtára adták Svédország ős Törökország véleményét. A válasz-jegyzők tartalmát pontosan nem ismerik.
A londoni "svájci követség fi gyelineztcUe az angol kormányt, hogy mivel több tengely államban képviseli a szövetségeseket
és ezen működése közben rendszeresen kell köz/dnic rejtjeles távírótokat, ezt a szolgálatot a niosl kiadod rendel kezesek kó-velkeztében nem tudja ellátni.
Berlint illetékes hety a finn éa romdn „békefeltételekről*
Bei\'linlten Illetékes helyen ki-jelenlellék. hogy :i \\Vilhelin sirasson semmit sem tudnak a finn válasz elküldéséről. lirre Maii mi féle táiirpnnl nincs, csupán az. hogy az országgyűlést a közeli napokban Összehívlak Berlinben a Szovjet \' feltételeit n versaillcsi lellélelekhez hason-lilják. melyek lehetővé lelték, a Ruhr-vidék megszállását, A Szovjet hasonlóan elfogadhatatlan teltételekkel fordult Homa-ntához is. meri így akar kóny-uyü győzelemhez jutni Termé-, szelesen szándékaj annyira át-lál szónk, hogy azok b/ívejtb megvilágításra nem is szorulnak.
Stockholmból jelentik, hogy a finn kormány nem leszi közzé Finnországnak a Szovjel Unióval folyhtott legutóbbiWr-gyaliisaiii\'i! :i már kidolgozott jegyzékéi
Moszkva malmárp hajtják a vizet a londoni diplomáciai ksHátozások
Diplomáciai körökben utal-nak arra :i lehcleHeii állapolra, hogv a Londonban tevő külföldi követségek nem kaphatnak ulasilásokal a saját országtikból a legutóbb élelhelőntetetl diplomáciai rendszabályok kö vctkeztőbeii. mely a kulersal ér-telniezendö és egyel) jelekkel iroll üzenelekre is vonatkozik. Londonban így megakadályoz ¦ zák a diplomáciai tevékenységet Anglia és a külföld közöli\' Kzzel az intézkedéssel lemleletilcg\' le lielellenné lellek a londoni emigráns kormányok működé-sót ős ezzel nagy szolgálatot tettek a szovjetnek. Amíg Moszkva szabadon agilálliat ügynökeivel, ugyanakkor a londoni emigránsaik .nem léphetnek kapcsolatba otthoni híveikkel.
Amerikai hamvadok Róma Metil
Dublini híradás szerint fel kell tételezni, hogy Amerika to vóbbril is puszljtani fogja Rómái. Ugyanis Rooseveltnek de Vn lerához intézeti vál aszjegyző -folytatás a i. oldalon.
?ALAI KÖZLÖNY
1944. április 2j_
jogtl 4s kötelességei az uj beszolgáltatta) rendben
A/ líll I -Ifi. iíazdasájfi éyTO ér-
Vt\'lüi" !l| beszoblailatiisi ll\'llll -\'l-t
szosoil. lm a gazdálkodót mint lia-^.oiíIj.h-IíjI s.ierzódés kötelezi, hogy ti IiiiszOuIkVIio-hIú háztarlási szük-»í\'-i;J.*ti\'«<> kenyérgabonát szolgáltasson ki, a haszonbérlő a kenyerű;, nalH.*HZoL-altat:í«i »¦\'b tel^
jositésélv -való beszámítás mállott anny i kenyérgabonát szolgál) iitiat ki \'n béi lieadóiKik, amennyit u liér-bondé a háztartásához titrtozú személyek részéle vámért-sheii megerőltethet, feliéve, hogy ezek a szó-l mélyek kenyér és Msz-tjognsiiltui\'u gukről egy évre lemondottak. A ha szonbérbeadó és családja részén) kiad* M- knjiyéiualioiia , azonban nem számit be a Imszönbórlónok nlibán az esetben, Ita a haszonls\'irlK.\'adó maga is lennel kenyérgabonát.
Ha a bflszonbél\'let szerződés kötelezi, hogy a lmsz(,nl>érl>e,ailó háztartási szükségleteié, sertést, szafnmál. /.sin. vairy hizlalőtakarmanyt szpl-gáltusKOn ki. ezen n ejuien zsiih:--s^olgáltatási kötelesség\'\'teljesi-lésélie annyiszor l\'Xi buzuogysogol kell beszámítani, ahányait a hiiszoíi-liér beadó háztartásához tartozók közül zsirjogyjogosnlUságnkról, illetőleg hatósági zsirol látásban való részesedésükről egy évre lemondtak. A boszámjtásnuk azonban csak ak-koi van íwlve. )iii a haszonliórbeadó zsírlíoszolgáltatiisi kötelessel: tel.ie,sitéséie n-m köteles. A haszon-, hcrhoiulő és családja részére a ki-*/o Iga Itatott kenyérira bomin, vala-ínitii a sertésen, szalonnán, zsiioh. vagjf hizlulótakarin\'uiyuii kívül ki-sz«tigáltutotttégyét) terményt, terméket, vagy állatot, a haszonliérló bc-t>zolgállatásí kötelességénél; b-ljesí tésébo beszámítani neinl\'het.
A beszolgáltatás teljesítése mezőgazdasági munkával
Más gazdaságokban végzőit moző-gozdtisáei munkával is toljesitlioli
lieszolgáltatásí kötelességéi az, aki neözolgáluitási kötelességét más módon nem . tudná teljesíteni, vagy annak teljesítése esotén háztartási, vagy gazdasági- szükségletét nem tudná ollátui. Mozóguzdiisági munkával általában a szabad választású Iteszolgáltatási kötelességet Mta)t tel-icsiterii. Abban az es:>tk\'ii azonban, ha a gazdálkodónak szántóföldje, rétje éa legelője után megállapított összes hőszolgáltatási kötelessége 500 biizaegységiiél nemnagyobb, h kenyérgabona ős zslrbeszolgáltntásí -kötelességét külön engedély nélkül is teljesítheti mezőgazdasági munkával. Az a gazdálkodó pedig, akinek ÖKSZ s beszolgáltatás! Icöteles-séiv ŐOö buzaegvségné) nagyobb, de liCHZOlgálUltáSi kötoloasógéutok teljesítése fs\'lén házturtilsának kenyérgabona, zsír, vagy gazdaságának vetőmagszükségletéi fedezni nem liidná, kérheti a közellátási kor-* mányhíztostél It) 14 szepteml>or 80-íg , hogv kenyérgnhonn és z^irhoszolgáltatiisi kötelességét mó-zőgnzdasági munkával teljesíthesse.
A boszólgáltatási kötelesség tolic*-Bitésélw csak uz olyan mezőgazdasági munka számit be; amelyet ti gazdálkodó, vagy. cshládtngja napszámban, pénzmotés ellonéiien a megállapított legmagasabb inunka-bért mog nem haladó inunkahérért végzett és amelyről a munkaadó jegyzéket készít a nyilvántartó hatóság részéit*. Nem akármi he nz a mezőgazdasági munka, amelyet rész vagV égészbon torinészellxMii kenyérgabona, vagy kukoricája ran-dósag ollcnólxm, vagy a termésnek természetben kiadandó részéért, tehát i és zosi mivel énként végeznek.
A hőszolgáltatási kötelesség telio-sitéso céljából végzott mozogazun-sá<;i munkáért kifizetett és ú inun-kaadó által igazolt hivatalosan megállapított munkabérnek miiulon egy pengőjo uUín Ü.50 btiztiogységol
kell amink a 1,\'azdálkodónak boszol-gállatósi kötoléssi\'ige teljesítésébe Xo-nzámihini, uki, vagy akínek esaltid-taiíja a mmikát végezte. 50 fillérnél kisebb összegek 1 biizuegyoéggol, 50 fillérnél nagyobb, do 1 pongŐnóJ kísi\'hh Összegei ií linza\'irywVirej kell besziujiiíUii. HlUiak a gazdálkodónak á hőszolgáltatási kötolessi\'-gél, akínok a i^izdiisáiíában lieszá-mitásni korillő niezógazda,siígi mun-f kát (oljosttqttok. ugyanannyi buza-Qir.vsóggOl fed koll emelni. \' *
Az a gazdálkofló, aki \'bes/nl^ál-talási kötelessi\'..y.| mezőgazdasági
munkával teljt-iu uiunkavuJlalát kí-
ván alkahnazni, nz alknlmszní la-^ vánt munkások számát Ixijelentlieli a községi nlöfiúróstígi-mk. A munkaadó gazdálkodó a munkabér kifizetésit alkalmával köteles <a munkavállaló gazda könyvének erre szolgáló helyén bejegyozut a teljesiu-tt iimn.-kn időtartamát, a kifizetett itiiuíka-Is\'-rt, a munkaadó gazdálkodó novét, n>\'i|vántartó. hatóságát és eazdij-\'kőny vének számát. A nnnik:uidó gazdálkodó ezenfelül köteles az ílvon. inunkavállalókról jeuvzékot késziíoni és azt havonk\'\'nl nyilvántartó ha-túságánnk megküld*!!)i.
: (\')
Rendelet a zsídé üzletek azennall bezárásáról
I1iidape.it, április 2t (.MTIi A hivatalos lap mai száma ii zsidó vagyonok lokmtotóbeii ujahh fontos londíiletei köz.d. A kereskedelmi és közlekedésiigví ini-niszterjtLryanis a zsidó vagyonok Ixijolcntésc,1 és zár-alá vétolo tárgyában a hnjiokbnn kiadott rendelet felhatalmazása alapján azonnali hatállyal elrendeli • a zsidó kereskedések bezárását, A lemH\'t szerint minden elvan zsidó kereskedőnek, aki Ariit közvetlenül a fogyasztónak eladott, vagy közvetíteti, aitiiak k«-leakodésót, nikiárát. irodabolyisi\'jgi\'t te kell zárni, az üzlel h >lviség, árukészlet- és iizle.tí iMUV\'UÜVzés zár alá kerül, tlzi a KW^-Va) nairyközséirek-t>en az olöIjánWití. városokban a íxilgáriuesler, a székesfőváriislmn a kerületi előljáréjséuink végzik. Az üz-letholyiség lezárásának., az árnkész-lOI és üzletí borondozés zár alá vé.-leh-nelí inog történtél- az üzl-flhnlvi-ség bejárahi elélt az elŐllh omlitótl hatóságok iv-vaétjévol ellátva, szon)-bofOnű helyen fel kell tQntotni. Az üzlet bezárass után a zsidóknak tovább\' lirtisitani sem az üzlet hely i Bégben ^sem uilís helyen jiuui sza-
bnd. Abban nz osethen, ha nz özlot tovább folytatását honvédelmi vngy közellátási érdeklik nélkülözhoEotlb-hiil SJtfiksógossé teszik, kis -és nagv-köz.ségokl>cri n fószelgnhiró, vánisok-fian a polgármester az özl.-t vitnlól-ö vezetőt rend-l ki. A vállalat yeün-léiéül a lehetőséghez kéjí\'st a váltatni egy kéroáxtény alkylmazotliál kel\' megbiziti. Intézkedik a rendelet, hogy a zsidó vállalat keitwütóiiy alkalmazol Íjai illetni él) veiket minden körülit lények kiizött meirk-ipják. A roltdolel nem érinti a zsidó vagyonok bejelentési köbCílézótlSi\'ígét s így annak ixínlosan elegét k.*H\'tonni \'Végül ülelékes heh in Mhivják n hntóságokat^ hőin- n zsidó kereskedő árukészletének, Ive rendezési Iái gyninati átadása tekinteléhen .külön rendelkezés történik és ••z\'lch-iiv a kérdésekh:-!! a hatiVságok ezidő-
szerinl \'felvilágosítást adni nem tudnak. ICzéri a zár ulti helyezett áru-készlelekel é.s h-n-ndezéS tárgyakat a további iillézkedésíg senkj si-m jogosult áljullii vagy olidegetiit.ini. Kz lérinénzetes\'ii nem vouutUozlK a lomlaiidó anyagokra, melyek ke-,-esztén> keiesk\'dók utján kei \'ülnek íorgu lom lia.
Tasáiuaptél kezdve zsidók nem látogathatják a Bag?8aalwai Iparsskir és Ipartestolet halylsígslt
A nngykiiTiizsai Ipartestület elöljárósága tegimp este tartótul április haví filését. airtélyen rés/t vett (lr. Pnizs Ferenc városi aljegyző, ij>urbixlus és (h\'i Tamás János testületi ügyész. .Mnnkovits l.stván\'elhők nz njhól niegválus/.totl dr. Tinnúsíigvé4.\'t üdvözölte, aki azt iparosság ftgvejt nagy megértéssel viseli szíveli. UgvtttVOiuk " köszöntöt le Puska Feriibe és MakovÍ(rzky Gyiiiu alelnököket és arra kérte őket, hogy n anegválnsztott elöl-jái\'ósági tagokkal munkájában támogassák. Majd I\'uskti Ferences Makovjezky Gyula alelnökök köszönték meg a bizalmat és. ígéretet tettek, liogy inintlen ei-e jftkkel és tudásukkal kívánják továbbra is az iparostestvérek érdekeit szolgálni.
Bnxső .lőzsef vezet (ij egy ző megállapította, hogy nincs első, második és- híirmatlik alelnök, ez n felfogáás téves, esak egyenlő jogú és kötclosségü níel.nökölf vannak a testületben.
Mnnkovits Istvánt a három1 óv re riK\'gválasztotl elnök elfoglalta elnöki székét és kérte az elöljáróságot ós u lestOlet li^ztiiselViil, hogy támogassák felelősségteljes iminkájábnn.
liazsó Józseí bejelen tetle, hogy téves az a hír. tufnthu a ^testület helyiségeit IgónylxMiklir-fák volán yennt . párthelyiség eéljairn. Iv\'zt Mankovits.elnök is inegerösiletle. Bejelentett^, hugv inár előzőleg megbeszélték és kimondta ugy az Iparoskor, mint az íporteslület, hogy helyiségeiket, sárga esillngol viselők nem látogathatják,
Az Ipitrlestület a maga körében mozgalmat indított a l>oiu-bukárosiiltak segélyezésére. 11 gyűjtőivel) mintegy fiOOO pengő várható. ^Horváth\' Mih% clflL járósági tag egymnga 1500 j>en-H\'il gyűjtött egy iven.) Az Innr-leslülel 200. a cipész szakosztály 100 pengőt szavazóit" mog erré a célra. liazsó jegyző javasolta, \'hogy az összegyűjtött
apr"",a\'«, városi mozgó Szerdáiéi
19—23-ig--vasárnapig
Budapesti premierrel eyyidőben f
A legújabb magyar vígjáték
VIHAR-BBIGÁD
Főszereplők: Bordy Bella, Kiss Manyi, Vágőné Margit, Sárdy János, Makláry Zoltán, Petites Fereno. ÜFA világhiradó.
SIOaddsok kesdete : 0-4, és L6* órakor.
pénz felét Ifüklíék.fel az IP0K-. nak, jnásik relét tartsák itt tartalékul a további eshetőségekre Az elöljáróság ugy döntött, hogy az egész gA\'üjtőtl összegei felküldi az IP()K\'-nnk.
Mankovils elnök ki jelentei lé, hogy* a eenwnt-ügyett nern\' töri tovább s mert az mára személyeskedésig ment, az tgéS2 dolgot az Ipartestületi Szék elé utalja.
Viola Lajos jegyző a tégla, és cseréi (--igénylés kérdésiében tájékoztatta nz elöljáróságot.
Az ipa rostanoncjskola lel-ügyelőbizottságába Mankovils István elnököt választották 1«.
rtnzső .lőzsef l>etterjesztf.tte a március hnvi igazgatás számadásai. Bevétel 307fi JHUigő; ki- v ntlás 2;HM) (K\'iig i. Ingatlan for-galom KIK) pen(*.\'í. Uj ipnriguT /olványl nyert 7 iparofi. meg-szlinteite ipnrál .1. szíihaduhis yOlt 8. tanoncszerzörlés ő. mestervizsgái lett :ifí. :tkik mind keresztül mentek a vizsgán, .\\ níesler vizsgázta tó bizottság fc-ig-jiij figyelem mól vannak a helyzetre és a körül inén vek re.
Tillihgér a niintainüholv fel-állilásu kérdésében interfKifláll: miért neMeliejné a mühelvl n testűiéi székházában fctállilKni ? .Mankovits elnök kjjelenletle, hogy u kérdés sAiros összefüggésben van a Tűzharcosok he-lyiségének ügvéwl; kérte a je- . len levő iparbiztos segítségét.
I*uska Korene lejelentette, ÍKig>* ti ripész-sziiknva részére gyiikoi\'lnli tanfotvanrot\' rendeznek, ami niiiitaniülu\'ly nélkül el sem képzelbelö. ti kérdési ezzel kapcsolatban fogják végre nieg-oldani.
Az elnökség javhslalárti ,i gazdasági bizottságba- hrválnszlot-túk : Mnknviezky- (IvmIu és Puska Ferenc alelnököket, Goz-dán .lózsefí\'f. Gunrilár Forüríoet, Itorválh Mihályt. Kelrtnen fsl-ván. Mihrilecz Pét\'.\'ii, Szálinger Józsefet* lladist^íétyezésí bizotl-ság tagjaivá : Puska Ferenc vezető. G u mii ár Férem;. Horváth Mihály és Tőlli Vendel
Majd ¦Időelöl ti szabadulási kérelmekéi tárgyaltok\' le, egynek kivételével, mindegyik kérelmet ielitsite.ttók.
tmkácsv kérte a lauóncolt-, hon lelállilásáyuk érdekében inegkozdett inozgaloni erőteljes i l\'otytntását. Kérte a . kanizsai kórház épületének befejezését, illetve\' ennek érdekében beadvány intézését, a-város kéjjvise-löte\'stűletéhez.
Majd niég több kisebb ügy került napirendre. Az előljáró-sági ülés este 10 órakor ért .végei. :
Éjjeli gyógyszertári ügvolot: \'Ma az, Igazság g\\\'óírészortár Vő-ut 12.
\'KiskanÍBaan az ottani gyégyito \' Kc áümndÓ\' furv»tletes i^olgálatol tart.
A OOZ-FfíRDO nyitva iati 7 órátől osto 6 óráig. ("HótfÓ, SEordi. t>éntek dÓhitéii és kedden ogésa ióknok.1 Tolofon: 660.
B[ár ls óriási érdekiódés v-n
felöl.
ön még nem érdeklődön? Erícklödjék C3EB F0TÓIÁL P»-»i 10.
Tli\'.ivU.lönk önt í.f.lk.rt.\'ll. , \' 1«
1im. .április 21
ZALAI KéZLdNTö
Három régi gyujtogatást ismert ,be egy elfogott muraközi betörő
DfYwtwúsárltelt/. Április "21 ¦ Tudósítónk jelenti! Verbá-iieoz Itiirt\' drávavásárhelyi kovácsmester házába egy alkalom •nitü, amikor családjával együtt kukoriouioszlókáii voil. ismeretlen lel tus behatolt ós onnan üsztnlterjlöt, ílgylcrilÖÍ, kikészíteti bőröket, Uilpböröket és némi pénzt is zsákmányol!
Yorbáurczők gyanúja Topn-\'lyuk András :iil éves kovácsse-gódre irányult, aki aznap délelőtt náluk volt látogatóban, íízt a gyanúi nem is tarfollák titokban, Másnap lóriéul, hogy Topolyák ismét nitiglálngalla Ver-báiieezókid ós YcrbáiU\'czné célozgatásokkal értésére adta a gynnusilntt embernek, hugv lud-iák, ki a tolvaj, azért jó lepne, ha mindent visszahozna, mi* elolt a csendőrségen feljalenlík az illetőt A beszélgetés ered-tnényi\'kéiit másnap hajnalban Veriiáneezék kerítése c\'fíll ott voll minden-, miiil az ismeretlen tolvaj cl lopót 1. Melléje pedig primitív be tökkel horvát \'nyelvim egy cédula a következő szöveggel :
Itt vilii minden, az áiiatlnu ne bűnhődjék !
Verbáneczók inosl már üszlá-
bah* voltuk vele, hogy a tolvaj csakugyan a kovárssegéd, azért fcljelenlést lellek ellene, Topolyák azonban megneszelte, hogy ég a folti\' a talpa alali ős megszökő II (.\'rácba, ahol egy gvár-bah alkalmazási nyert, időközben a csendőrök körözték, tle persze nem lehetett kózrekori-leni. Topolyák a hónapok folyamán löbh izben is Htokban hazalátogatóit, de nenv sikerűit elcsípni. A múlt napokban negyedszer volt látogatóban odahaza, likkor a csendőrök elfoglak, Hevallolla, hogy n lopási valóban Ö.követte el. de mikor az. asszony őrlésére adla. hogy ismeri a lolvajt, féli ós másnap reggel visszuville zsákmányát. Kihallgatása során beismerte még. hogy Itl.\'lD-ben t\'gy Bruni -iovies Ferenc nevű dushegyi lakos pajtáját gvtifával meggyuj-lolta. majd (nikor a nép oltani sielell. Ő is liöíőjük vegyült és st\'gilcll oltani Kimondta, hogy l\'.Kl" ben t-gv (iírdser b\'ercne nevű duslii >Í gazda házal, majd Terbovíis .lózsef dushegyi lakos pajta tál fclgyujlntla. a Ifizel a/uiá -Mani se,gitctle.
A rsomh" \'J; megbilincsellek és bcszá\'iiti l ák Nagykanizsára.
Egy hős kanizsai franciskánus
v
a két lába árán nómitott el egy bolsevik! tank-»zör«yeteget a tavaly téli áttöréskor
Sokan Ismerik Nagykanizsán Szmolár Lajosi, szerzetesi ne vén Berlin testvért, a ferences plébánia-templom szolgálatkész sekrestyéséi, alci a sonfogvme-\' gyei- Kóthelyón. 1915-ben szú
lel 11. vagyis mosl 28 éves lii;ill-beii öltöztettek be a rendbe és líbltl-ben lei le le az egyszerű szerzetesi f< igatl a lm a l Aj ká 11 piimljg oll volt n mosoly, arcán a derű sugara. Bertin testvért a hazu szolgálatr;i hívta, ő is megkapin a SAS -l ós. részt vell a mull esztendőben a nugy januári harcokban, ott voll a nagy áttörésnél A Szlarioszkol melleit iluló csatában erős harcokba kcvoretlelt rsrinalávul. A bolsevisták óriási lulcrővel lá-nradlak. Különösen ;i tankjaikat vonultatlak fel, amelyekből géppuskákkal pászlázták végig a\' hős nagy kanizsaiakat. A géppuskatűz erősen kaszáll a vitéz magyar harcosok sorúiban, a helyzet nagyoti veszélyes voll. Különösen az egyik előretörő bolsevista hnrckqcsil kellett volna sürgősen elnémítani Bertin .testvét\' a legveszélyesebb helyzetben előreugrott ős kézigránáttal igyekezett elnémítani az orosz tankol. Valóságos isten ki -sőrlős volt a golyózáporban. Berlin testvér megtette ós a gránátja sjkerrcl dolgozott. Teiila-láhitol, ért. a vörös szörnyeteg oldalára döM, legénysége megmaradt része megadta magát, a \' magyar bajtársuk meg vollak mentve, közben azonban a tank-lói visszapattanó repeszek Berlin lestvér mindkél lábát összeroncsollak, annyira, hogy amikor bajtársai súlyos sérülésével az első hekölözcs után a kievi magyar hadikórházba vitték, olt mindkét Iából ampuláini kel-lelt Az első műtétet kövclle egy
másik, sőt harmadik. Nagyon sokai szenvedeti Bertin testvér, mig isméi magyar földre szál-lit.oi.lnk..és ilt különböző körhá-zitkban ápolták, Szolnok uláti a Margitszigetre kerüli. Berlin lestvérf ill sem hagyta el derűje, kedves mosolya, még oll is ö * vigaszlulta többi szenvedő bajtársait, Ott is franciskánus maradi.
Berlin testvér kél műlábát kapott ős amikor már annyim megtanult" az ezekkel való járási, hogy kimclicielt, első ulja a templomba vezette, ahol bálát ndoll a jó Istennek, hogy ha igv is . dé haza segítette. Most rövid szabadságol kiijiolt ós ol-jöll Nagykanizsára, hogy rendi testvérei! meglátogassa.
Az ember alig hisz .szemének, mikor Berlin testvéri látja, tü-zőrörveZetői egyenruhájában, mellén a sok kitüntetés, bizonvi lőkai bátor hősiességének. Bár lábait még kissé húzza, szája körül most is olt van az ismert mosoly ós derűs lélekkel, bízón néz a holnap elő, amikor rövidesen leszerel ős visszatér a kolostor magányába. Csak egy bántja, hogy most, amikor bajtársai hajtják, űzik a vÖröK hordákat, neki illhon kell maradnia rokkantként.
Nagyon megköszönte a Zalai
Közlöny szerkesztőségének, hogy a zalai katonák részére rendszeresen, sok példányban küldte mindig az újságot, amit úgy olvaslak naponta, mint a bibliái, hiszen erőt. hizlalást merítettek a honi bangókból, a /alai Ivözlöny hasábjairól, melyei oly epedve vártuk a bajtársak... .
A szereiéi és öszinlo Usztclet meleg, benső érzetével fogunk kezei a bős nagykanizsai feruti- • ccs ttizérörvezctővel; amikor a zárda kis harangja megszólalt, hogy imára hívja Szenl Ferenc alázatos finii ós Berlin testvei*, két mülábával kopogva vonult be a lentptomba hálajniára...
(ü- K-)
Hat kall foglázra Ítélték a kanizsai drogériában tettenért miraköii tolva!!
Mcgemlókcztünk arról a tol-vnjlásról, ami a nagykanizsai Teulseh drogériában történt. Hetivásárra bejött Nagykanizsára Pal.fi l.ukáesiié. szülelctt Mihalecz Mária zata\'ujlakí asz-szoiiy, egy kőműves . feleségi1, l\'álfiné a drogériában a sok vevő közöli benyúlt l\'npp .ló-zsef.nó pölöskofŐi asszony kosarába ős abból két fejkendőt kiemelt. Az üzleti alkalmazót lak észrevették ős jelenlétiek a rendőrnek. A tolvaj asszonyt előáll Hollók a kapitányságra, ahol kiderült, hogy i\'áltiné már többször voll büntetve lopásőrt
Az is kiderült, hogy Kárász Andrásíiő murakereszturi lakostól .190 pengőt. Tnkács <"<yörgy-tiő kisrécsei asszonytól egv pénztárcái kisebb összeggel ellopott, ezenkívül más lopás is terheli lelkiismeretét. Letartóztatták. Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvény-szók, amely bal ludi fogházra Ítélte a nutra közi tolvaj usz-szonyt.
Bütilelcsónek kilöllcse ¦ után valószínűleg internálják, tusul a közre nézve káros levők-.mysógtrt folytató személyi
Adakozzunk a bombakárasultaknakl
Minden adományt továbbit és aysgtás a Zalai KÖilÖnr
Napról-napi adoiiiányok ; szc ki\'sztyísógcl.
őrkeznek az /(illái Közlímy a bombakáro-iRtilc* segélyezésére. Mintha csak válasz lenne a magyar szivek megmozdulása arra az ördögi mesterkedés re, nmivel e\\-.lcns.eiici.uk szegéiiyemberck hajlékainak elpusztításával, gyer-nieljek ó-s jisszonyok halojiira gyilktdásával vőinek coll érni. azl a célt. hogy- megl\'őlcmlitsók a magyar népet. Nem. ezt a népet nem fáuloi\'ílhatják el önként Vállalt, hazafrűs meggyőződéssel követeti útjáról a légi ka-lőztempó nagymesterei,, szere-esen jiilölák őserdei kegyetlen-ke<lései, l\'z a nép a sorsáért küzd ós jól tudja : a kűzdt-leiu áldozatokkal jár, de akik őlctbon niítradiuik, azoknak,
gyermekeinknek, unokáinknak Tesz magyar hazája. Ehhez a harcban kitárta\'., n győzelem ben hit kell. S hogy ezek meg--\\ annaak, bizonyítju a tcstyőr-kezek összefő nodósa\' azért, hogy, n szerencsétlenül járt níugyar tesLvórekcu segítve legyen. ,.
.Ujabb adományok : p
Eddigi gyftitéHÜnk " 821035
dr. -Pdhál ylMór \\ 200.—
Öranko Kereno \\ 15.—
Yeliák JánnH \\ 50.—
Magyar Lnjo* \\ 10,—
özv, KrdŐBy Bállctné \\ 10.-
iízv. Pletilfr Jázaclnft 10.-
Major Fareno . 20.—
flerenoíér JÓTaefné 2(),— Kukecz bntorü/let (Valdlngor-
caalád) 50.-
Lehoeaky Perenoné 1U.—
MatOllta Aloisia 10.—
özv. Szabó ParencnÖ 10,—
MQhllolttiar Kálmán fNagyrAcaaj fiO — öseEeeeo: 11601.^6
Sok emker alátét mentették meg a győri óvóhelyek
(•i/őr, április hő M«g érezni Iciu^tett a UivegÓ.boii az einiudékok porát. inidÓl) a lósritá-niadiist ért "város gyártelepére Ixs\'r-koztom. Az Utakon mindenütt szét-flzórva feküdt a eok tetócsorői>j tóg-Indnrah, ablaküveg, - mintha egy pusztító vihar.¦ topázta volna mog ezt a várost. Elhninvad^kis lakások pernyéi váltokoztak a lorombolt épületek* églienioredÖ, kormos falaival. Már nem égott seiiuni,
A tűzoltóság effinmpi megfeszített munkával elfojtotta o hfttálnm* lángtenger}, amelyet a gtntjláhasáhúk ezrei és a gynj
tóbombák okoztok. Lakóházak, középülelek kiizétt járva, a lakatlan épületek üres eb-
tarjam—palcs/cs
textiltpari 4a kereskedelmi vállalat Nagykanizsa,
ma
Qyár: Magyar-u, 86. Telefon: 3-44.
Városi főüítet: Ffrut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
lukaaemoi tótnngniuik a szemléién^, mintegy mutatva, hogy egy lő per-, COS légitámadás elég ahhoz, hogy ezt a (mmbasújtotta kis városrósit földönfutóvá tegye. Az általános l>e-nyeinás rögtön őrzékeltéti, hotrj\' a jő! ő]jil«lt, erős épületek,\'ha bombatalálatot nem kaptak, szilárdan megálltak helyüket. Mint erős tölgy, amelyet a vihar mejjtépáy^ ugy állták holyükot ezek n /házak. Tetejükről a lejínyonu\'is, a riijjesxok ái axer-tohulló törmelékek a cserepekot te-iázták, az\' ablaküvegeket Kiverték, lehet, hogy ezek az épületek maguk is inognanegtok a iKuzalmas |Hireek~ lx>ii, de most is büszkén . állnak helyükön és mogiiigathatatliinul. lk)-niogv\'ek egv-egy ilyen ház A]iaóghén maradt óvóhelyőró. Bár üreaek voltak, do az árván, hagyott horendo-zések igazolják, hog\\\' megfeleltek eéljuknak. Még a vészkijáratra sem volt szükség. K ház, lakói hálásak lidieluek a jÖ yódolemert. Voltak pince-ávöbelvek, amelyeket a romok i\'s törmelékek botomottok, mórt közvetlen kő/c>.lükbon telitalálatot kajMitt. az. épület, vagy 2 8 emeletes éjTü-let, amely telitalálatot kajott, de az övöIkiIv födémé tartotta az eniladó-kokal. Kzekhöl is sok emlxnt menteitek ki, söl sok helyen a vészkijáratot is tudták használni. Allatában
ZALAI KÖZLÖNY
1944. ápriais 21
« heotuloti óvóhelyek 90 szá-BmWtábűTn betemetett emberekel ki fehéreit menteni. IVjnéwwrtoa, hogy egy telitalálatot knimll, fnldnzinhw ház óvóhelye ol-paiudul, do ii/. ilyen találatok száma eloiiycrtHÓon eaokélT, mori, ha a bonba a ház mollo aiik, ragy u 1.1 ii.it, csak agy mázét ári,,altkor «mmV «wluiii\'tnL temetik he uz ótő-hoVat,
Egyedül a térszint alntt van b\'ztonsifl
A aamtén sok bombái is gyújtó -Luf.i tűt|viti inunkáanogyed Inkái Wi«i\'vi/i\'bv..\'ii fodatt én nyitott árok-aváltelYaknn tirtóikodtuk, mori ezek bea a lukásoklnm pincék a mugaa aaloftik miatt nem igon voltak, A fedeli árokóvóhelyek, amelyek bombatalrilatot nem kapták iól rédi.\'-k a bent tartózkodókat,
in a nyitottakban gvujtóhu.sálx>k, ropostidnrabok, törmelékek t\'-s egyéb s/élhulló anyagok sérüléseket is akoKlak. Az árokóvóhelyek OűJ (kV szi> is kőzoli Iwmbaroiibaiiástol bn-•mlolt, ezekből is inon tettek ki nm.-bnrakot, Igen jól rodonok az. ugy-acrozeit körboltoznlos, téglából épített óvóhelyek. Kzak ínég a legnyn-aiáanak ís jól oltónál Inak i\'-S csak
Rxokhan pusztultak ol omlx»rókf a
molyok ti-titalálati kaptak. Müülnn hiroazto léssel smaniteli inog knll ál I in\'.nii. hogy igenis az óvóhelyek
jól védenek.
Követelmény azonban. iiofC azok kiépítése szakszerűen történjék. Kunok legmarkánsabb bizonyítéka az, hogy a HKÓnyogszorü bombázást kapott városrész sokezer lakosságúnak előtét mégis csak uz óvóhelyek mentették meg. ,
A legtóbb ocszicség a ttzabad-tnm tartózkodó, ide-oda futó, menekült) embereket érte. Kiwk a sok gyiijtáhaflábtál, bornlai-i-oiK\'szokióI, egyéb szertehulló anyagoktól pusztultak, vagy segítség nélkül vérezlek ol, Igen sok menekülőt, éil halálosan a támadó i-cpülógé|M<k lövedéke. A bombázást véhgivhaj-tot* •
eUermégett gépek gépfcgyoereik-kel.régig(HIaztaztik o bombázott területet.- Kzek is nagy pnszti-
táxt végezlek. A szabadba, mezőkre, nrdókbo
való menekülés a legrosszabb, mprt bombák, gyűjtőeszközök otta is os-uok» a légjfegyvorek liizo elél |«?dig niiM-H innnokvés.
Okulvu ezeken a lapaszUdaUikon, no meneküljünk piuukazorüori, hanoin használjuk ki a már jól bevált óvóhelyükül. 1/gibutuidáaok ellen egyedül iv térszint alatt van bizton-aág és lohetÓKÓg az élőt megmentésére.
Tirxcök Károly
Naptár. Április 20. csülört. Róai. kai.
Tivadar. Protestáns Tivadar.
Nagykanizsa megyei ri • pofcármoa terétől.
Tárgy: Hi\'árjclek megvizsgálást
Hirdetmény.
Felhívom ii ön«s birtokosokat, hogy birtokaikat, atok északi él keleti oldala atk iirkán, a varmegyei, Illetve köraégt határt képezi], lovaboá ai ulak mellett t.-kvfl birtokukat pedig atok d;ll 4i nyu-K-itl oldalának sarkán jelen tcihivás köué-teiclitól námltott 15 nap alall iiaiiije-it\'kd annál Is Inkább lássák el, ineil • bunyió vagy incvron^dlt halái]eleket ai 1894. évi Xtl. t-r. 35 § a eileitníben ai éiurkeltek holttestre lm terhére logoin (rláliltaal,
Nigykanlua, 1944. .tp.iiiil.i. int Polgármester.
Mytatáa ai 1. oldalról.
másoílik állítás, hog>\' 0 németed liosználják Roitm kőzlekwlési hálózalát. A német hatóságok a valóságban a katonai forgalma* messze Rómától bonyolítják ley ugy hogy a közlekedési hálöza-tokat csupán Róma lakosságának ellátása érdekében használják.
ke kél hibás állítást tartalmaz, Kfi/etinl Rómában német esápa\\ tok sáncolták el magukiit. Kb:)ől a valóság az. hogy csupán, a legszükségesebb összekötő tisztek tartózkodunk Rómában és egyéb \\ katonai alakulatoknak szigoritáii meg van tiltva,\'hogy RAnvn területére lépjenek, A
Moszkva máris ráteszi kezét gazdaságilag is Oél-OIasz«rszágra
Bariból jelenti a Német Távirati Iroda Nápolyba szovjet gazdasági külrlöltség érkezeit, hogy llndogljóval a Dél-Olaszországból Irányitíutdö élelmiszerek kiviteléről tárgyaljon. Egy-iien lái\'gj\'illlli fognak a szovjet lökének egyes (lélohiszországi jjiarvállalalok kjépitéseben való szerepéről. A tárgyalásiul nem* csak n mostani gazdasági kérdések szi\'rejM\'lnek, hanem a há-
ború utáni problémák is szóba jöhetnek. Arra gondolnak, hogy egy-két olpsz kikötőben szabad területei ívndezzeuck be a szovjet számára.
A Szovjet Kanadában két konzulátust rendezett he. Kgyi-kot Ottavában, a másik konzulátus Ilalifaxlian székeli Az ottavai kon-zulátus hatásköre ogóais Kanada területéin* kitörjed, kivéve n kanadai szigetvilágot, nrnelv a halifaxi konzulátus lwtáskörélio turtozik.
Amerika maradt felüt Angliává/ szemben a Szovjet gazdasági kegyeiért folytatott versenyben
Washingtonból jelentik: A Szovjet arra törekszik, hogy Washingtonban mar a jövőm nézve . áruszállításokra kössön lUogitllflpödáBO-kat. lOddig H0 oóg lulott mogt\'illopó-dásl a Szovjetnek gójlok, traktorok és killönlmzó vegyszerek szállitásiíni, körülbelül \'2 millió dollár érh\'-khen. \\ száll húsokért nem az amerikai kormán}*; hanoin egyes bankok un-rnnláhták. A Szovjet ugyan 5 millió dollár Órtékü árut igényelt, <le meg-eléiíixlett két millió éu\'tékü szállításokkal. Azok a birok, hogy az Kgyo-sült Államok magas hitolt nyujla-
Mától fogva kötilezfi az Ügyeletes
A hivatalos lap tegnapi száma rendeletet közöl, amelynek érlolmé-l*on városokban, valamint A éw ll kategóriájú kősaógekben inábtl mától kezdve köl<l<zö a házaklnn, illotvo házesojHtrtok est\' 10 órától reggel (i-ig a riasztóügyel "ti Szolgálat. Krro 3 órás váltással (leosztható
foglalkozási szemjiontok figyelem be vételével - minden férfi és nő l-l —70 év között, zsidók is. A i iiutzlóügyolotes a lakásán is tar-tőzkodhatík szolgálata alatt, ha van rádiója és lakásában is meghallja a hutósúgi riasztás luulgját. Az
nakfll Kzovjel iVwzéi-o, Anglia )iar-lamenti köroibrm nagv érdoldóaéat keltettek. Anglia ipari kőroihpn az amorikai sz^írzékh\'^sek megköU\'sét vegyes érzolmokkel fogndbUt, mert még az elmúlt év jimittsában a .Szovjet n«zéról javaslatot torjoaz-tottoK U\', mely szerint a Szovjet rósztvonuo Anglia ítmri életóbon és ez nagy arányban tekozla volna, a szovjet brit korosketb>lmot. Akkor az angol kormány nem ment liele a javaslatba és\'TJíy az ainerikaiidí megelőzték az apg(dokat.
éjszakai házi riasztó-szolfálat
ügyeletes, kötetes a riadót Tigyelni i\'is légivoszélynok vagy zavaró n>i»ü-lÓanok az illető helysi\'^gre vutiatko/.ó jelzésű esetén a lakókat a Inkásokbn való becsengő léssé l ,l»kopOgtftb\'tSSitl értesiteni. Ha niia-s rádiója, akkor rv háztulajdonos terhére április 30-ig boszorzondő házi riasztó eszközt kö-teloH alkalmazni, iniltelyt a hatósági riasztójelzést meghallja. Ma házanként Ifi főnét több lakó nincs, akkor a házak légoltalmi parancsnokát közös 1111 "_m 11 a | Kxlássn I egy ül tes
szolgálatéi szerveznek.
Rendelet a három napnál hosszabb idüi* elutazók élelm1szerjegyelr6l ós a zsidók rádióiról
Ugyancsak a hivatalos lap mai száma közli, hogy nűnií-azok, akik állandó lakhelyüket három napnál hosszabb időre, elhagyják, igazolvánnyal kell birniok. hogy annak ellenében élelmiszer jegyeiket ttj helyükön, zavartalanul megkaphassák.
(MTI) A hivatalos lap\' mai száma közti a kereskedelmi miniszter rendeletét, hogy minden zsidó rádióját bejelenteni köteles azokkal együtt, akik a zsidóidét valamilyen cimeu március ÍR után rádió készüléket vettek ál.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- éa patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és
HofherP-a*l>*fc> g*p»*\'ii oaapAayfém ém golyás
III DRWBWÖJ.6YI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLOALTATÓ RT.
Aramaxamiák flxataaa, raklamáolós, blbajalanUavk, aaakazarü lalvlláuooltáB minden villamos kardánban alélratOH 8-«A1 JélaHéii 16 óviift. CSTIgTy-itt 51, t<l»tOrt 294.
M«(ihlv4. A KOirjazdasági Kesívlny-iánuiág Nagykanlisa\'10f4. ávl április bd 29 én delulán 4 órakor Nagykanfisan, saját helyisögébcn ianja ávl rendes kOzgyii-fásál, melyre a l részvényeseket metí-hlvja az igazgatÓHág Tárgyaorozat: 1.
{\' aigs\'osáK éa fclügycldblzo(lsJ|t jelen-se, az 1943 évi zárszámadások cllter-Jesztése, a mérleg megállapítása, a fel-aienlvény mefiadása. 2 Az aiapazakályok 31. ij-a értelmében 4 .felűgyelÓblzöllsági tag válaszláia 1 cvre 3. Indítványok. Arak a részvényesek, akik a kazgyfllésen részlvcnni óhajtanak, az alapszabály R $-b értelniébea tartoznak részvényeiket filram nappal n kOzgyüléa meglnrlása ei&il a vállalat pénzláránál vagy Zalainegyei Üazrlasági Takarékpérrilár Itl.-nál Nagykanizsán, letétbe helyezni Métleg-száwla i Vagyon: Lapkiadási jog P 3.^15\'--. firték-éapfr f 3,000—, Felsrerelés P 4«»5004 Pénztár P fil»432, Adósok P :h*.36I-38, Aru P I7.7ÍM83, Összesen P H3 055r>7, Teher: Réízvéavtflke P 36.000 . Tartalékalap P I0.0O0-—,. Értékcsökkenési lar-lalékslap P fi.OOO--, Hilelczök P I4.67890, Alkalmazallak segélyalapja P 20000-Nyereség: m é. áthozat P 2.764 70 (, é nyeresége P 21.591-91, összes nyereség P 24.376 «7, osizes leher P 113.055-57. Ererimény-Bíámla: Veszteség: Adó P 9.361#2 ©TI és »TI balesel P 6.Ö42B7, Klmat P 739 92, Felszerelés, jog és ae-zélyalap leírások P21./0]--, Költség p 28,709 ?4, Alk. ker. adó P 697 42, Aru-k#l(8ég P 198.41»45, Nyereség: m. é álhozat P ?.784\'7G. ( e. nyeresége P 21.69191, flsszesea P 24 37667, Összes veszleaég P 290,038!29, Nyereség : Nyereség áthozal m. évról p 2 78 f76, Érték-papir osztalék p 119 50. Üzleti bevétel P-287 73403, összes nyereség P 291163829
APRÓHIBDETfiSfig
Illám
Tanúiét vagy ftalati ••géalal felvesz Unger vaikereskedés. 4
Lehetőleg urábonasukmában Í*r— laa tlaalalawISl vagy r laurei salinai
lelvetx azonnali belépésre kereskedelmi vállalat, cím a kiadóhivatalban. J31»
Inaal vagy trlftsIÖt aionnal felveszek Király pékmester, Arpád-u. 31.
1311
Wciqu .mahax bátUlláS VCMtésérc
lÖItétlen megbizhaló éltesebb nói kétesek. . Petőfi, it 39. * ¦ 1321
A lazanakl llidőbeteg-otthon május 1 ére kefes két i»harlltinöt bcntlskiira. Ugyanott két memenö Is felvétetik. Jelentkezni lehet hálton, kedden és pénteken délután 1—3-lg a Királyi Pál-ntcal 1. szám alatti TtldÓbetegKondozóban, 1233
Bejárónőt azonnaba vagy májat 1-ére (elvcsiek Horthy M.-ui 17. 1328
T*aatél«»á>Hv KtvéleUk Sió dlvit-¦zalonba, Arany J. u. 2/a. alall.\' 1326
HáboiUB kockázatta la kiterjedő élet- é» népbUtotitásl atc«laili4i>ai idősebb diákokat éi izerióket helyben é» vidékén alkalmazunk. Ajánlatok Oaidák Biztosító Siövelk\'zete ló épvtseletéhea Deák-tér 3. küldendő*. 1327
~ AfiAS-VÉTBL
ForoAes kapható Sárec (akcreskedó-
nél, Zrínyi Mlkloa-u. 30 sí. 1310
ügy Jókarban levő ol[iéa>-varroDú-
pal vennék. Kiss timóne, Telckt-ui 7. . 1324
Egy dupla Útra eladó. Ráktctl-a. 55.
133»
Két lékarban levó aporlkocsl eladó. RóiM-o. 11. az. _ »332
HÁZ ÉS lelOATLAN
Eladá helyben két kisebb kedeibái. háibely, Márialtlidön kíiboMai uólöbh-tok villává), közvetve hozta vixp«t|an nagy vlllatelek, mfi n mellett uáp sarok Dtietbázhely. SöveoDet Horválh ingatlan-iiocU. Sugar-ut 42 |3:\'5>
zalai közlöny
fOLIVIKAI NUflLHH
Klaó|a: „Köigaidasis\' R-T Nagykunná\' Felelős kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „KSreaidaságl 11. T. Nagykaalrta"> ayendájában Nagykaaliaán Nyomdaárt telel: Zalai Kárara
Filado:
Cin: -
iMdJokotat:.. .------------- 84. évi., 90. sz, Nagykanizsa, 194?E április 22, szombat krm 30 Hl\'éf.
Tubórlposta:-___________mm^,*^*^mmWlll!\'*Ml!ff&
ZALAI KÖZLÖNY
ku*t • .Mfeííl «a kl«d6hl,at»i{ tnlolon M. M. idelent! mladm hetktaasp ditata*.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lijo»
KiailzelM ira: egr hónapra 4 porjRfl 30 RH«*
negyedén© 12 pensi *0 tiller. \'.-iUl.i Kiryiwazáiii: iietkilziiHo m IUI., »wpiljjitüu 30,110.
Ujabb szovjet erők összevonása sem tudta megállítani a lendületesen haladé mag var előretörést a keleti harctéren
Herlhiböt jelentik: Hu a tegnapi német, vagy akár a moszkvai liadijelontősokot olvasnók, megállapítható, hogy.
a helyzet az egénz keleti arc-rónaion kezd .nyugodtabbá válni. fíoni\\két«óges! Irogy.\'a. szovjet hadvezetőséget és n csapatokat a .több iiénu]k>n át .tartó offenzíva nagyon megviselte. A oéiuet csapatok gyorsan haladtak ót a k\'itirttott ós.sáet-rombolt--térülőtökön 6a a szovjot Csapatuk iu.nómotck okozt-a ronlbplasö-kat nehezen tudják utána pótolni. Kmmtt S/talin hadsorogónok Utánpótlása nagy noliézBégekbe ütközik. Nagyrészt ózok azok az akadályok,
RU.Íói;t_. ..............„..",.,... t.„ ,...
a bolsevisták nem tudjak megtörni a magyar és román csa-¦patok offenzíva fát, Ez mindenütt megszilárdította a szövetséges csapatok helyzetét és a. szovjet offenzíva oi-Óson ószro-vohetó lanyhulása, másrészt n védelem inogsz ilátdtilása ós eiadményes kiópítőso annyira jutott, hogy íi ¦támadó hadműveletek unís szakaszon is számilá&ba jöhet-\' nek." , . Itománíáhail a Dnyeszter két oldalán megindult olónyOJiuüáat ugyan még nom lehet támadásnak ininö-siteni, inivel csupán az arcvonal kiogyencHÜésóról van szó. Csütörtökön német, román és magyar csapatuk Staniszluu vidékén folytatták támadásaikat 6a óz lényegesen hozzájárult az arcvonal kiogyonotnfoséhoz.
Koveltót keletre- mindenütt a német csapatok, kezébev vau . a.kezdeményezés. . Xnrváliál a nőmet kötélékok hasonló lőrék vényei tigyokoimok kijavítani az utánpótlási vonalakat ós a bolsevistáktól koniónyon védelmezett területre tolják olóro. állásaikat. -
Szehasztopolnál, a Dnyeszter alsú folyásánál ős JaoB.vtól nyugatra eredménytelenül^támail t\\ szovjet és támadásai már a .nőmet biztositó állások előtoróben Őssaoomlanak, Ti-raapolnál négy támadó szovjet, zászló aljat megseininisiUHtok. A Dn\\osztói- ós PVtitíi köaött a Szovjet folytatja nagykiterjedésű átesnitoriosi-lúsait. Köveinél a magyar—*iémcl csapatok az ellenség szívós ellenállása ellenére tovább folytatták elonyo-
múlásukat és szívós harcok után elfoglalták Otlyn\'a várost. A l\'iipjet mocsarak területén ajtö-
,zópső ós felső szakaszon ti nőmet parancsnokság a \'községokot 6a erdőket tisztogatta meg a boszürotn-kezó bolsevista bandáktól.
A 4. számú magyar hadfjelentés
(MTI) Á honvéd vezérkar főnöke közli: A Kárpátok "ín a Dnyeszter felső folyása\', közli területen nhonvéd ampátok tér. nyerést\' folyanuttosáh halad, bár. úz- eltemén szívósan védekezik és helyimként ellentámadással ¦ iqyekszik a honvéd csapatok támadó lendületét fékezni. Otty\'ná váránál kimténtf utcai harcokhun elfoglaltuk,-körben fi nithéz szovjet harckocsit jueg-ynivisi/eUfink.. Egy szanjvl harckocsit sértetlenül .z&dkinú-i., hyoltttnk. —
(MTI) Illelőkes katonai helyen közlik, hogy a umgynr csapatok várt és tónyjjk\'g bekövetkezett előbbre jutása a szívós ellenállás dacára és kemény hareokbiur továbbra ¦ is* lendül lötcsen bubid elörc. A fokozódó ellenállás n bolsevista vezetéssel felismertette azt.hogy a magyar csapatok lámndása ma már nem csupán harcászati sikerekéi jeleid.. hanem komoly következményekké! is járhat Ez n láinadás a* Cscrnovicztól délre lévő orosz, crökcl arrn kóny-
szei\'iU, hogv a lávolabbi helyekről is erőket vonjon össze és igy próbálja inog lefékezni a magyar előretörést, A magyar csapotok szívós, törhetetlen
N/elleinejiek köszönhető, .hogy
ezek az ujabb bolsevista erők rtciri bírlak megállítani.\' A Köveinél, az egyik előző hn\'dljelentésben megemlített magyar csoport egy hátsó összekölle-leseitől elvágóit szovjet alakulat felmorzsolásában működött sikerrel közre:
Kiéleződött a helyzet Poter király ós Tito között
Stockholmi .jelentősok szerint kiéleződött a helyzet Pótor. szerb király és Tito között, Az ollont^tro az adott okol, hogy a király ronde-lotilog intéakedott az Amorikában
elhelyezőit süorli arany-tartalék föleit .ős inintogy 11 millió dollárt kitevő ősSzegitek az átutulását Tito megbízottainak sikofült méinikadá-lyofiniuk, -•\' \'¦ •¦- -
Törökország csak osökkentette a német króm-száltltást
Svédország nem ha|landö kivetni a török példát
Törökország példái át követni, ini-vol Rvódoiszág sohasem tOkintetto -tnórtőkadónak a maga számai* Tő-rökOrsjég tnagátartaflát. Svédország semlogos ős joga ős kőtelossőge van ahhoz,, hog>\' szállitimt teljósibíon bániudvik hadviselő félnők. A hvő-dek különben sem ugy yölekédnék eiry megkötött szerződősről, mint \'ahogy\'Azt íi törökök cselekszik, fe-jezi be cikkét a Stockholm Tidniii-gen.
Ankarai jehuites szerint a török kormány néni szünteti \'lie\' a króm szállitását Nőinolorszáírba, hanem-. azt lényegesen csökkenti. .Törökország nőm hajlandó mogvaltoztatiii az angolszászokkal szembon eddig tanúsított jwlilikáját. Londoni birok szerint az amroiszászok már lemondtak arról, hógv Tőiíikországot hálnirnba kényszoiiisők.
A" Stockholm Tidningőn jolontóso . szerint Svédország nem hajlandó |
Német csapatok betörtek az adriai brit állásokba
Olaszországban a ueüuijoi itrcvonnl közójisö szakaszán a iiőmotele meghiúsították n» tin-golszász, csapatok további előretörését, Cassinolo! északra az
ellenség ujabb előretörést kíséreli meg. Az adriai tengerparton a német csapatok behatollak a brit állásokba és sok foglyot ejtették: -¦
Bukarest és Plovdid ellen intéztek légitámadást
Szófiából jclenlik: Csütörtökön nagyobb ellenséges rcp.ülö-köteléke\'k szálltak át Bulgária felelt és Plovdid környékén romboló és .gyújtó bombákat dobtak le. Bukarest ellen\' a teg-
nap\'intézett légitámadás kimondottan lerror jellegű volt. A bombák föképpen> a. sünui lakolt nnínkásnegyedeket érték és károkai okoztak épületben és a lakosságban. (Polyt. a*. 5 oldalon)
Német bajtárs, \\
aki ítt tiprod a girbegurba kanizsai utcákat, tudod-e, mit hoztál nekünk, ebbe a már-már lethnrgikussá. szoniorodutt városba ?
A mosolyt hoztad cl nekünk,
nőmet bajtárs! A mosolyt, amely szinte lehervadt mái* az arcuiikról, mert nem láttuk se-\' merre a kiutat a fergetegböl. Elkergetted a sölólonlálás denevéreit, amclvek ott cikáztak a homlokunk körül, ha újságot olvastunk, ha rádiót; hallgattunk, hu kabaré-tréfák -időszerű bemondásainak tapsoltuk körülöltünk, ha anokdólát mondott nz útitársunk, ha értesülésekéi súgtak a fülünkbe >ab*zo-lutbiztos forrásokból. A söté-Icnlátás, a rcjlógalás voll az egyik betegség, ami leszedte arcunkról a mosolyt, De ugyanakkor a tétlen közömbösség is sorvasztotta erőinket és megülte, kedélyünket a -mi nem segíthetünk semmin \' köldöknéző nemtörődömsége. A szemünkben nem csillogtak a bit harcos fényei, csak néztünk szurkon, fáradtan, élve eltemet-kezö fakír módján n körülöl tünk lomboló történelembe\'és várluk a csodát, amiben Szon-ban \'magunk sem hittünk.
lírrc jöttetek ti, líeatiel \' bnj-lársl Jöttetek fejetek búbjáig sárosan, otthonotoktól évekóta távol,\' talán nőm is tudva, tieitek, ott honolok megvannak-e még, megkiméltc-e őket a tehe-fellen dühében rmberlelennó al-jnsodott légibelyárok garázdál-kmlása a polgári él el-területeken. Jöttetek száz meg száz kémény harci próba jeleivel arco-lokon éppen ugy, mint\'jármüveiteken, Jöttetek sok átélt borzalom emlékével a lelketekben. F.s mégis mosolyogva jöttetek és a szemetekben ott ragyogott a feltétlen bit, a magabiztos
nyugalom, az igaz ügyőrt küzdők fölényes öntudata, fismeg-lanullunk mi is olvasni a U arcotokról. Leolvastuk róla, hogy a szivekben a háború minden poklán keresztül is derű van, mert ti tudjátok, hogy nz ut, amelyen járlok, a győzelem ulja. A győzelemé és a leszámolásé nz ellenséggel, amely kon cu) dobta oda országok," népek sorsál a feneketlen étvágyú bolsevista .hatalmi tébolynak. Megbénultunk odahallgató/.ni n vidáman csengő szavalok mögé ós meghallottuk a hangotok mögött a Kötelességét .teljesítő féri i-neinzedők kemény elhatározoll-ságát, abban a \'szebben virradó jóvö Jóslatát.
Aráit n ti mosolyotokból ^;t-
2AU1 KÓ2L6NJ
10il aprila gg
imllunk, Jiu.il u li biztos nU icliból merittltűnk. az ropj ti most a honvérjet taina.d.afról támadásra a kövei i térségben. Amil 4 ii arcotok derűje hlrde-tett, az a biztos hit lobog tűin den magyar szemében is, akár !1 stunislauí mezőkön markolja n magyar kéz a kézigránát nyelét, akar itthon a gyárban a kalapácsot, akár az írógép billen? lyüiii szaporázó ujjakkal hirdeti a sorsunknak veletek egy közösségél. A ti mosolyotok érlelte meg bennünk a feladat és kötelesség hősi meglátását, a tétovázás után a hajrás, nagy\' nekilendülést és mindezekben a hitet, a győzelem elkövetkozésé-nek bizonyosságát.
Fel rep ült v ü j rit a in agy u r arcra is a mosoly, magyar szivekben is gyökerei vert UJPii a rérfi-bizudaloni érőnkben, hivatásunkból), fegyvereinkben és fegyvert úrsninkbnu. S most ezeknek az erőknek teljes birtokát érezzük harcba és munkába leszóld lúgjainkban Most a magunk ereje, hite Imulli ben-uúíikel, hogy a nagy döntés kemény próbáján helytálljon a magyar kar. a magyar sziv. n tnagyar agy. a magyar lélek. Helytálljon ií Kárpát éri, a mögötte ezer éven ál sok vérrel, pusztulással megszolgall eleteti, minden magyar házért, minden magyar gyermekért, boldogabb magyar holnapokért
(hl)
KISKANIZSAI ÉLET
89 gyermek részesült első szenláldozásbnn az elmúlt vasárnap a kiskanizsai templomban. P. Halmos Fortunát hitoktató ünnepi beszéde után a jMANSZ\' asszony-gárdája megvendégelte szeretet-adományokkal a kis fehérleikü magyarokat. A MANSZ áldozatos munkássága, különösen a inai nehéz időkben dicséretes, ezért a legnagyobb, elismeréssel
.adózunk a vezetőségnek, különösen az elnöki karnak, akikJ
. közül dr. Szabó Istvánná, Szol-" lár.Józsefné, Dorogliy Kálinán-né és Horváth\' Jájiosné vették ki" az oroszlánrészt a nuinkú-
\' ból és az adományok összegyűjtéséből.
Vasárnap évzáró ünnepélyt tartott a kiskanizsai v
Missziós Leány egy esfliei js, Cövek Magda!mi kedvcsnö-vér, az cgyesülel vezetőjének közrcnvüködésével. P. Bánás Á. Gyula Iplébános, az egyesület egyházi tanácsadója, u magyar honleányi kötelességek figyelmeztető szavaival bocsátotta útra a derék leánycgyesületí tagokat, akik az elmúlt télen ér? lékes munkát végeztek.a kulturális és szociális téren Kiskani-zsán.
A napokban zajlottak le a legelövizsgfáiaiok a kiskanizsai és a;nagykanizsai közlegelőkön, vitéz Hankó Karolj- m. Mr. gazdasági felügyelő vezetésével. A legelőkön szorgalmas munka folyik a minőség feljavítása érdekében. A város ez évben különleges gondot fordít a liemeetvédelrní.szempontból is fontos közlégelők karbantartására.
Hétfő estig kell átadni a lezárt zsldö-Ozletek romlandó árult
HuJapnl, április 22 A magyar kir. kereskedelmies közlekedésügyi miniszter felhatalmazása ..íapján közli a budapesti kereskedelmi ésipai-\' Samara, hogv « hivatalos lap tegnapi számában megjeleni 5(W00 1911. KK. szánni rendelet értelmében, mely a zsidó (Ízlelek bezárásai rendelte el. a gyorsan romlandó árucikk
élelmiszer, virág;, slb. legkésőbb héttőn estig valamely ke-reszlúnv kereskedőnek, szövetkezetnek átadandó a két pé-dányban kiállítandó átadó, liléivé átvevői jegyzék kíséretében. Az átadás legfeljebb beszerzési áron történhet Az stadi; illetve attivo i jegyzék.! kőleles a lovábbi intézkedésig gondosan megőrizni.
lelAayminlszterl rendelet a elmek és udvariassági clkoruyák hivatali hasznalatának mellőzéséről
A közélet uj. tiszlultnbh. magyarabb szellemmel telítéséért megindult folyamat egyik lépése az a belügyminiszteri rendelet, amelyet most kaptak kézhez n vármegyék, városok, községek, hatóságok vezetői. A rcndűlciél-lörli a hivatalos érintkezésben a hivatali rangot kísérő megszólításokat, a feliratokban, átiratokban szerepelt felesleges és magyartalan kifejezéseket. Régi mozgalom nyeri ezzel kormányzati inegi\'rösilést.iiV^lynck kihalása lesz rövidesen az egész társadalmi életben is. A belftgyim-niszler rendelete :
Az 550.0/11)29. M, E. sz. rendelet 33. szakaszának \'2. pontja értelmében a közhivatalok és közintézmények ügyintézésénél uz elintézett ügydarab szövegének lehetőleg rövidnek, világosnak, magyarosnak kell lennie. Ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy a felterjesztések szövegé:\' ben felesleges és legtöbbszór magyart nhri) udvariassági kifejezéseket (van szerencsém tisztelettel megküldeni, bátor vagyok felhívni n. b. figyelmét
slb.; használnak. Az tapasztalható, hogy u hivatali ügy intézésében, valamint a niviilali érintkezésben a megszól lilás nem a hivatali állás megnevezése, hanem a hivatali állással járó. cini alkalmazásával történik, v.Nagyméltóságú Miniszter Ur, Méltóságos Államtitkár Ur, Méltóságos főispán Ur 1 stb./, Minthogy ez a gyakorlatban uz előbb említeti jogszabály szellemével elleniéiben áll, elrendelem, hogy a jövőben a fcllcr-jeszlés-.wzövegébon a felesleges udvariassági Kifejezések alual-muzásál kerülni Kell.\' A feller-jesz.tés szövegében megszólítás. Ként annak hivatali állásá| Kell feltüntetni, akihez a felterjesztés, megkeresés szól. (.Miniszterelnök Ur, Miniszter Ur, Főispán Ur, Polgármester Ur stb.;. ti
Kívánatosnak Inrtom, hogy a tisztviselők és alkiilinuzottnK a hivatali éleiben a személyes érintkezés során ís mellőzzék u -Nagyméltóságú, Méltóságos stb. íuegszóllításl, tehát a személyes érintkezésben is a Miniszter Ur sin. megszólítást használják.
Nyolc hónapi internálás után 300 pengőre ítéltek egy munkást, aki helyeselte a klsszabad-kai vasúti merényletet
Olvasóink emlékeznek arra a Súlyos vasúti szcrencsélleiiséf re, ami Csóktornya és Kisszá-badka közölt történt, amikor vandál kezek felsziikilötlák ta vasntl síneket, ugy hogy egy szerelvény kiugrott a sínekből és a szerencsétlenség emberál-dozatol is követelt. A merénylet hire csakluunar szétfutottegész Muraközben és Csáktornyáról bizottság szállt ki a helyszínre. Az érdeklődök között volt Bajzik Vid szászköi lakos, gyári munkás is, aki oda akart menni és megnézni a katasztrófa színhelyén, hogy, mi történt, de a hatósági közegek nem engedték oda. Bajzik ezen annyira felháborodott, hogy későbben
Drávnszcntislván községben többek elölt azt a kijelentést telte, hogy jól tette, aki csinálta, inert, igy hamarabb vege lesz a háborúnak*.
A magyar emberhez nem méltó kijelentés, sokakat felháborított, tudomására adták a csendőrségnek is, ugy hogy Bajzik ellen megindult a közigazgatási, majd bűnvádi eljárás. A löszolgabiróság rendörlmlósági őrizel alá, helyezte. Közel nyolc hónapig volt internálva Bajzik. Részint Kistarcsán, részint Nagykanizsán.. Most tárgyalta ügyét Eftf nagykanizsai törvényszék, dr. Almássy-tanácsa. Bajzik tagadta, hogy az inkriminált kijelentést lette volna, .de a ta-
Mm,o marosi mozgó sóitól
19—23-ig__vasárnapig
Budapesti premierrel eyyidőben i f A legújabb magyar vígjáték JIHAR-BRIQÁD
-\'-*S*-\'-—
Főszereplők: Bordy Bella, Kiss Manyi t Vágóné Margit, Sárdy János, Makldry Zoltán, Pét-hes Fereno. ÜFA világhíradó.
JSIOadúaok kende te ; L4, L6 és L8 órakor.
nuk alátámasztották u vádul ,\\ bíróság figyelemmel voli a kö- -rfilményekre.. nevezetesen, hogy hónapok óla internálva volt é\'s igy vele szemben az enyhítő szakaszt alkalmazta és 300 pengő pénzbüntetésre Ítélte jogerősen. *
A kanizsai női kereskedelmi középiskola
Egy város inairnsnbb szinvonalat kétségtelenül az iskolák munkája biztosítja. ElogondŐ hivatkozni » Felvidék néhány kislétszámu \' iskolavárosára, melyek a,Sajó, vagy a Hernád menti Athén nevével büszkélkednek. Az iskulaváAsbon igazibb u nemzeii érzés, mélyobb a vallásosság, timgasab.b az úlotazinvomil és fokozottobban beszélhetünk u lelki és a testi tisztaságról.
Az uj iskolai évben megindul Nagykanizsán a négy éves uui ke-reHKi;ilelini középiskola.\'" Mimiim kezdet nehéz elve alapján biztosituu kell uz uj iskolának zavartalan mii ködésót. Nem anyaginkon, a tanári kar létszámán, vagy a termek kérdé sóó múlik ii (lul.0g, mert ez bízto-silvu van. Legyen elogendÓ tanulója az elsó óvIhmi. A fejlődést meghozza az iskola egészsége.* szelleme és
gyakorlati iránya.
Mi, magyarok,1 mindig hiresek volt unk arról, hogy a nónovoléni ogysziiiton tartoltuk a fiuk nevoléséi vei. Nálunk a leány fogShnn-, a fizikai őröl igényié Udjositmónyokoi loszáinítyn, egyet jelöni a fiukéval. A magyar lányok i>odíg megállották u h<»lviikei. Csak nyitott szemmel szét kell nézni a hivatalokhiát, a bankokban, és a nagyobb vállalatoknál, a napi inunkul végzők Boregu nókból adódik. Ali ez különósciu a háború osotéro, amikor a nól-mun-kaeió sokszoros jelentőségei nyert. Hogy a bolső front inimkuja zavartalan óh nyugodt, azt nagyrészhen a mii miiukaorókjiek köSSOnbotjöK.
A riói keleskedolmí BSftkoktaUÍH modern érlelem bon véve a XIX. század vivmánya. Ugyan 1777-bon a Itatío cdicationis elrendeli a könyvvitel tanitási\'it a gimnáziimiok folsó oszUílyailian, mégis az oIbó korcs-kedolmi iskola ltíöü-ban nyílik meg. Néhány évvel ezelőtt jolszókónt dobták a közélotho, hogy neveljünk a gyakorlati elotro. Nem, vagy kövesbe fontos az olyan tudás, amely nincs kapcsolatban magúval az élettel. A mai tdók ozt az oigondolúst toljeb mórtékbon igazolták. A talpra-osoilség, nz élni nkuri\'is legyózto az oiméleti teóriákat és ma valóban az életre koszit oló uz ÍBkola. Azt sem lehet rigyehnen kivül hagyni, hogy az ÍBkola nonicsak* títnit, lui-noni novol is. A női koroskodolmi iskola, inig tanítási anyagúval bofe-jezoll ogészot ad és kész olotpályáni készii eiii, novoléeovol nagj\'inui\'iék-. bon hozzujúrul majd az iparos ós korofikodó* lúrsadalom színvonalának omoléöéhez.
Az iskolaolySu kinesokkol guzdn gil, melyeke^ aolut senki ol nom vehet. A nöí konwkodolmí iskola a gyakorlati életre koszit elé ós emellett a le)kot som hanyagolja ol. Az iskola uioginduláaa és fojlÓdúso elé teljes bizalommal nézünk é« várjuk uldáaos hatásait
Hátizsák
készítése
ÍL hátizsákok,
kenyénsákok
raktáron kahpatuk
1944. április 22
fcAXJAI KOZLONVi
A beszolgáltatás! kötelesség alapja, müveléslág változások bejelentése
A hőszolgáltatási ItöU\'le.s.sOg uUi\'pjU amink a földterületnek a kataszteri tiszta jövedelme, amely a. földadójivilvánlnrlás alapjai képező kalaszleri bir-fokiVben szantóroldenkéiil vau nyilvántartva, valamin! az a terűiéi is. amely nem szántóföld-ként" van ugyan nyilvántartva.\' de amelyen az 1941. évben ténylegesen szántóföldi gazdálkodás folyik. Nem lehel szántóföldnek tekintetű azt n. lerillelet, amelyei a földndóra vonatkozó hivatalos összráüilás alapján szántóföldként kell iivjlvánlai> tani, de amelyei a kalaszleri birlokiven laláiható feljegyzés szerint nem mezőgazdasági célra, hanem házhelynek, vásáriérnek, szérűskertnek, . mész-, anyag-, kőbányának, vályogvető, téglavelö, kenderázlaló. rn-kodőhelynck, vagy hasonló célokra használnak.
Ha valamely lerfdelel o röldndónvilváularlásban ugyan szánlóföldeiikőnt lartanak nyilván, de mini betelepilell gyümölcsös, ¦viulóvrtllozhatatlanság i\'imóii csak meghatározott idö iimltán kei\'ül kértkéíit nyilván-lartásbu. vagy ha a területei he-ei\'dősilettek, vagy szőlővel belelépi telték és azl ; ideiglenes adómentesség alapján ttz( adó-ment caség larlamái\'a továbbra is szántóföldként\' tartják nyilván :-nz ilyen lerületet a beszól-gállalási kötelesség beszámítása szempontjából csak abban az cselben ős csak olyan mérték-btm lehel szántóföldnek (ekjnle-ni. amennyiben azl az 1911. ¦ évben lónvleg sKtlnlólV-ltlkcnl hasznosítóitok.
. A beszolgáltalási kötelesség niói\'lékÖuek megállapítása szempontjából azt ii szrtnlóföldlcrü-lelel/\'ntnelynek k ituszlrri tiszta jövedelme aranykoronánál kevesebb, holdunkéul II aranykoronával, amelynek kalaszleri lisztajövedelme pedig 20 arnnv: koronával több, hohlankőnl 21) aranykoronával kell sz.ámilúsba venni.
Azt kV. lerülrlet, amely a kalaszleri birtokjvbí\'i) maii szántóföldként vau nyilvántartva, de amelyen lénylegesen szánlöföldi gazdálkodás\' folyik, a beszolgáltat ási kötelesség hrszámilásii szemponljáböl n. szá\\itóiö!dnók abba a minőségi osztályába lar--*hízónak kell Ickiulení. amelyikbe a hozzá ilegközeleblí eső szánlólerületek közül a legalacsonyabb .minőségi osztályú földrészlet tartozik.
A rólet terhedö beszolgáltalási kötelesség niíípjn az a terület, amely a kalaszleri birlokivheu rőtként van fellünletve. a legelőt lerhelö hőszolgáltatási kólelesség alapja pedig nz n terűiéi, amely a\'kaluszleri birlokiv-hen legelőként van feltüntetve
A hőszolgáltatási kötelesség megálla|)ilása szempontjából a művelési ógvállozásol* közül azokat., amelyeknek következtében beszolgáltatásra kötelezel I szántó, rét. vagy legelő alakull ál beszól uál tatásra nem köt élezel! IcrfdeUó. lehal szőlővé, kertié, erdővé, nádassá, rvagv röldaoó alá nem eső területté. Vi|gy pedig az általában na-
gyobb ¦ hőszolgáltatási kötelességgel terheli lerülel alakul ál alacsonvabb beszolgáltatást kö-lelcsséggel terheli területté, (pl. szántórőllé. retlegeiövé) csuk abban az esetben lehet figye-Icmbeyenni, ha a müvelőságvál-lozásl április íMMg a földadóra vonalközé (örvényes rendelke. zéseknek megfelelően .bejelentették, Azokat a művelési ágvál-
lozásokat, amelyeknek során beszolgáltatásra nem kötelezeti terület alakul ál beszolgáltatásra .kötelezeti területté, vagy pedig alacsonyabb beszolgáltalási kötelezettséggel terhelt terület alakult át magasabb beszólgó\'-lalási kölcU\'ssőggei terhejltorü-lelle. a nyilvántartó hatóság ezt bejelentés nélkül, hivatalból is köteles figyelembe venni. fs)
Adakozzunk n bombakárasultaknakl
Htaisn aíostnyt továbbit és nyagláz a Zalai Közlöny
Mozduljanak Iflcií a magyar szjvek, amelyek eddig még nem figyellek fel a kérő szóra s nem érezték körős nélkül is köteles-sédnek azok megsegítését, akiknek kenyér keresőjüket. - talán a dolgos kél kezüket vagv a szemük vilAisAI követelte áldozatul, nz, ellenséges légilerror. Httda-\' peslen löbb mini i000, Győrben löbb mint 5110 esak a halálos áldozat ! Mennyi nyomorúság marad ennyit családban-! Menynyi ezeken felül az őlelbeillóvök száma, akiknek azonban az utolsó vánkosai, utolsó ínla) betevője) is. elpusztította -íz em-berlclen ellenség gyilkos dühe
Kzcken miud segíteni kell és
ebhez minden magyar áldozatára szükség van.
Ahoil még nem mozdullak meg a szivek, most nyíljanak meg szenvedő, nélkülöző testvéreinkért !
Ujibb adományok: p Fdribtl cvnltéFltak 86*1.35
DAacB Bflta 15 —
Csokn í,*lo«6* neje BrasHanyl Edit \'00. -BrneoAnyl flyula és nejo 30.—
*>v. 7iHl« JA«BÍnft 5.—
Zulu Metil ft" Maria 20 —
ft?v Pertrer ImrAne \' 5.—
Rózr&m T(»rl I. fllomlBta 6.—
vltA> PitA Ferenc 2U.—
Sloas Mwtrt hadirokkant , 20,—
Nany roJosMAORT-mffthantkua
vwel aludtából tr% 20.—
StabA Lajos frengery ut 20.—
özv Malőr Lajotné
Összesen: 8022.35
murabesztefcel halálos húshagyó a törvényszék előtt
Krrszlin István 21 éves fel-sömurabeszti\'reei legény husba-gyökeddvn barátjával, (.iálmr Izidorral alaposan elázol! a korcsmában. I lazafelé menet összeveszlek és Gábor karóvá! fejbe Irszlclte á barátját. Krcsz-1 iii néin luhíjdonitoll nagyobb jelentőséget ti - dolognak, feliá-jászkodoll és lehajol) a kalapjáért. ISrrc azonban (labor már njra ülésre emelt karóval közr-
ledelt feléje. likkor tnáf\'Kresz-lln sem lógta tréfára a .dolgot, hanem bicskái ráhtotl ős u rá* láimifló Gábori mcllbeszurla, UgyvhogV az oll a helvszítieii elvérzeti -
. ICrös leiindulásban elkövelell, huláll okozó súlyos tesli sértés voll a vád. A líirvényszők azonban helyt adotl Kreszlin vőde-¦jkczősőnck ós megállapítva a jogos önvédelem cselét, valamin!
Ahogy a htttnoritta
Ante, apud...
i\\\'etn tudom n koitjut/i\'triiU, A liaiUúA, ai iin\'fi emu mi\';/\'/) vwldhoyy, u nemi HSíttuífyókliót ifi fíütUk\'Xt\'m mm. Iimjif nüiie.mü v<ni kilenc \'tm \\ f/e ami a konjugációi illeti, hát nz bizony mát cenk nyögte., w/eg xzid-mrizáx,
\' A botfány \'iz ismtu\'t. knrmuny-rendelet minit fart ki. A kariitdiltí elrendelte nz Jekolák ticziirátíát * frl-ballaytam ismert középiskolánk igazgatójához, hogy nz üggyel kapcsolatban egyel mást kémúZZck lapunk szántára. Vesztemre Italiagtam fel. Az igazgató ue éppen egy nebulót nyaggatott, hogy tudási illetőleg hogy ált nz ipse.
— A\'o mondja esakt (iám, ~~ szólt hozzá —¦ milyen irodalmi kor-KZfikula1 különböztetünk meg.1
A fhi gondolkodni kezdett * azon ka fiiam rajta magamat, hogy én is a kérdésen gondolkozom. Milyen korszakok,... hm,.... mügén korszakok! A\'o. lásMik rsak. Meri fur-rxa, - hogy rgy diák ilyfítl könnyű kérdésre nem tud felelni. Milyen korszakok,... km.. . . mihicn korszakok t-
Aztán még kettőt-hármat h iiiu • mögfem magamban és elpirultam. ICelrémfeU a pagánykor, a halotti beszéd, reformáció, ellenreformáció nye.lmiji/ás és más efféle, de miamin: való hármast sem ttintám volna l.inyögni.
A fin se tudta. Az igazgató ur jelentőségteljesen, pilt tiltott rám, l"".tg gyenge, a fin, yiieugc .. ..Visz~ jiilt-.inlotlam, hogy tiizom/, bizony. I)c aztán sürgősen !icsz<üntf/lem a hzviíijátékot, mert ujibb borzalmak kör étkezlek.
A latint vették eló. Minden szó ismerősen hangzott, de a mondatok egész értelmét egyáltalában nem találtam me.g. Elkezdtek d.eklinálni, konjugálni, firtatták az alanyt, az áliitmányi es kínos mondattani problémák merültek fel.
\'Egyszerre esak elöntött a forróság. Irtóztató méretű nccusalivus cun infinitivó suhogott cl u fejcin fölólt, mint valami repül a nehjiz ka- és eszembe 1\'ági\'nfott, hogy mi lesz, ha a bumeráng visszaüt i Mi lesz teremtő Atyám, mi lesz, ha az igazgató ur rám mulat és azt találja mondani:
— .Víí_ Józsi fiam, segítse ki ezt a szcrenc.s6lle.iit...
Mii nyögök, .mit makogok, ha rám, mulat, mivel védem magam, hogy magyarázom meg ?.... OÁ, az dermesztő vilami fesz. .1 nagy szerkesztőről kiderül, hogy fogalma sínes é.s nem tud kiizzadni egy nyomorul\' három negyedes feteletet.
Kopva odapillantottam, nem fial/eltek ráin\', vettem a kalapom és kisurrantam az ajtón, mint az éjféli tolvaj. Még most is dobog a szivem ... KISS JÓZSEF
a lant) vallomásokból azt\' is, hogy az áldozat kötekedő, termoszéit"), rabiálus legény volt, — Krcszlint felmentené a vád. alól. Az ügyész fellebbezett.
Légoltalmi tanácsok
A város lógoltalmi voxótŐsógc fölhívja a város közönségének figyelmét n következő négy fontos dolog ia:
1. Léiritáinuílánkor még a bombáiéi csapód ásóktól messze fekvő házak ablakuregoí i« eltörnek. Az ablak-öveg zárolt anyag ós. boszorzóeo, vagyis pótlása ma majdnem lehetetlen. Fontos tehát, hogy a meglévő üvegekre vigyázzunk, amit agy tehetünk mesí a lojíegvszorübbon, hogy ubkikuinkról a Im>1«o szárnyakal lo-Hzoroljük és azokat clliolvo/.zük a szobákban a fal és szekrények közötti résben. Az. Így elholyozott ablaküvegeiket a lőííiíyomás * tietn töri ol ós ezekkel pótolhatjuk az osetlog eltört ablaküvegeink\'t. A tavaszi időjárás UlÓiogBOgO \'0!it lehotóvó is leszi.
\'2. Minden pillanatban elkészül hetünk a légitámadásra óh a laká-Minkban ezzel kapcsolatban jelentkező tűzőkre. Itondolközősre állnak különböző edények, vedrek és kádak, ogvszóval víztartó eszközök arra. a cólm, hogv osotfoges tör. esetén; esetén oltővi/.\' reiidelkezősre álljon. Azonkívül hatósági rendelkozésre. JMidloRoti ét. az óvóhelyen sok bolyén be van szerezve a légoltalmi víztartály, veder. Nagyon «ok helyen azon Imii ezek a ImhWi\'ui vizlarcályok i» üresen állnak, potiig ozekiiok éppen a/, volna a hivatása, Inmv nz oltóvíz, amikor a le»sürtíŐKebl>en kell, letl-délkozésro álljon, meri hiszen éppen akkor talán, amikor szüksóg van rá, nem is nyorhotünk vütöt á vizmii vezoiékéről és így Hommi hasznát nom vesszük óppen a legnagyobb s/.üksőgben a drága íK\'nzeji beszor-zeif viztaitályainkaak, Tegyo leni ihiiídenki első kölélességévé, hói
rendel kézéit re álló összes házi víz-tartálnokaf üresen, víz nélkül ne hagyja.
ií. Az oaolltiges lelőtt, viurv- kény* szerleszállási végsott ropfliógőplioz hozzányúlni, vagy abból Ogyos \'dol-gókftt elvinni, iuaga«abb honvédelmi érdekből a legszigorúbban tilos. Kllenlíen loílobott lÖjKJŐdulákat é)9Ám kell gyűjtőni. azokat a reiidöi-ségro iM.\'Szoliráltiittii. Ugyancsak a rendór-séanck kell Iwjetonteni azt is, ha valaki ollenséffM nvpülöitőpiöl ledo-iKitl robbanó játékszert, vagy egyéb távgvat talál. Ilyenkor a tárgyakat a talált helyen kell hagyni, iiliiiga rendőrség azt át nem veszi,
t. A toniotőklwn ostenkéflt sokan gyertyákat gyújtanak kedveseik sirjn felett\' évfordulókon, ünnejteken, egyéb alkalmakkor. lOz szigorúan tilos, óppon őzért szigorúan ollen-őrzik is.
Naptír. Április 22. szotnbnt. HiSf»- Kai. Szatír 6& K. Protestáns Szótér. Ajldlls 23. vaaáraap Róni. kat. Mlterlcord.vProltat,
| Amíg Ön alszik;
j DARMOL
j dolgozik\'
ZALAI KUZLUNV
Mjmsztortanacs
Budapest, április 22 (MTI) A kormány Ingja] Szlóiuy Döme -miniszterelnök eluöklejévol tegnap délután egy órakor miniszteri uiáesoi tartót lak A minisztertanács !1 zsidóknak értelmiségi munkn-kôrbcii váló alkalmazásáról ós megtartásáról szóló rendelet\'ós más időszerű kormányzati kérdések megtárgyalása után 1 órakor űrt véget.
mgzi
Katonadolog
Bűbájosán kedves, csupa hangulat, .csupa szerelem ez a német háborús film. Nincs benne egy méter sem a háború döbbenetéből, egyetlen kocka sem a háború véres, kegyetlen arcából. Annál több a front és az otthon háborús éleiének derűjéből, a háború; mint meg szokott s \'mégis öntudatosan viselt életforma levegőjéből. De legeslegtőbb az emberi szivekből, amelyek a háború minden, zajlása kózcpelte is élik az emberszivek életét kövelelilc és kiharcolják jogaikat sok emberi széphez, tayaszi nnnsugárhoz, a megforrósodó!! lélek ragyogásához, minden széphez és jóhoz, ami áldolt melegével csak szerelmes sziveket tud igazán letölteni. Mégsem válik ez a film érzelgős, nyúlós romantikává, hanem óletizü. friss, fiatal érzések hullámai viszik előre\'\' a rügyfakadás titokzatosan bo-nvolult erőivel és megállíthatatlan lendületével az ötleles film-mesét, egy hatnapos szabadság köretében két Onjber egvmasru-találását. A film l-.Halás\'ábnu együtt van minden, ami ízt, zamatot, változalosv\'igol adhat egy vidám ós szívbe/szóló filmnek. A frontélel derűs bajtársi együttesének humorától a berlini Sportpalast jégünnepélyéig, színes orfeum-joleneleklöl a szerkesztőség Iminkniramáig, a kivóusághangverseilylő\' az autó-baleset izgalmáig minden a mesteri rendezés könnyed, természetes levegőjéheu történik, él. mozog a vásznon, jó s/inész-együltes kitűnő játékában, kik közölt a pálma lennészelesen a szabadságos katonáé, a fő-szereplő r.nszláv Gröbliche. A injutlvógtg tiszta, szép szerelem mellől elmaradhattak volna az orfeum-görlöknek ízlés és erkölcs szempontjából nem éppen kifogástalan táncjelenetei. A film zenei részében is csupa hangúiul és kiállításán sem látszik meg a háború. \'Ifi? *
Mozi hlr \')
Kulcsár Pál, aki már évok sora óla áll a nagykanizsai mozi szolgálatában, főkörrel elvégezte a mozi ¦ Hrépkezolói tanfolyamot és letolt? u gépészi vizsgát, A törekvő, fiatal gépész már el i sfoglalta helvét, immár leljen szakképositésaol, a kanizsai mozi gépjei melleit. I
Petri Vilmos
(Föposlával sieihbeo.)
Visszavonta beismerd muraközi
A csendőrség Xag>\'kiinizsára szállitotla Toiinlváli András drá vn vásárhelyi kováessegédel. aki u kihallgatása alkalmával nem csak azt ismerte he, hogy az oltani kovácsmester házába behatott és onnan töhb dolgot ellopott, hunom elmondta, hogy gyújtogató! I is, Dr. Knausz László törvényszéki tanácselnök,, vizsgálóbíró maga elé vezette! te. majd kihallgatta t gyanúsított emberi, aki bevallóII i.
vallomásat az elfogott
hogy igaz az. hogy lopott, de az elidegeníteti tárgyakat másnap reggel vhwziitette a károsult ke rilése mögé Mikor n gvujloga-lásra vonatkozólag kérdési intézeti hozzá a vizsgálóbiró. Topolyák kijelentedé, hogy nem gyújtogatott, hogy beismerő vallomását kényszerűség hatása alul! lellcós most visszavonja A vizsgálóbíró az átlátok alapján letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, Pgyében a nyomozás tovább folyik.
AMIKOR A MAGYAR HONVÉD OROSZ FÖLDÖN HARCOLT
.Harmincöt magyar tüzér egy dandár bolsevista ellen
a magyar honvédség hősi harcairól már sok cikk, riport; hír látott napvilágot. Kzek a helyszíni tudósítások ismételten metrerósilil; azt n régi igazsáuol, hegy a mojrvar honvég h világ ejnrik legelső katonája. a legénység és lisztikar egyaránt lialáltmogvotó\' bâtorsi\'uigal Irarcol akkor, amikor gőzeimében biztos, hanem akkor is, ha n körülmények olyanok, hujfy n harc szinte kilátás-talhn számára. Il*» ilyenkor mutatkozik moir ü IllHiryur virtus, a lliugyar oiő és űiifeláldozás
A\'liivnlv januári és februári imyv elhárító harcokban Pgv tüzérosztály különösen válsi\'uíos helyzetbe korült.
Nap-nap után suives esatákal vívtuk, kézi tusokban" vetlok részt, de mindig bátron, íTharfóan harcollak és vó&oivsbuénvlK*)) óriási vsztosé-gokol okoztak az ellenségnek. Kiss László zászlós ütege » M-\'i
10 fokos vnt hidegben mar napok i\'ila IlilUvIllias, tüzérségi párlmjl- vi volt a szovjel aknavetőkkel és tüz\'-r-séggol.
Sz.-nál fonl.ih tüzelőállást az ütee
még január öleién, Január Ift-ári
óriási haivok voltak 07*11 a vidéken ós lierait tüzéreink nem egyszéi\' ko-veredtek közelharcba a túlságosan elóifliöii vörös -CHa|mtokkal, január
Öl ágyúval négyszáz
a vörösök mintha csak tudták volna, liOgv a kis magyar csoportnak nincs blég kézi fogy voro, hajnali három óra fotó nugy loiuegbvn iá madni kezdtek, Kiss zászlós okkot\' mind a négy leveliével és e+rv régnh-hon zsákmányolt szovjet lövoggol kéz vet len irányzással lőtte támadóit. Ilalalmas pusztítást vitt véghez az öt ágyú s a vörösök csakhamar iiioc retten ve, pánikszerűen futottak vissza. A tüzérek jwdíg pillanatnyi szünet nélkül, izzadva dolgoztuk és szaporáit*, dördültek el lövegeik » visszahúzódó oroszokra.
a nap már felkelt. Hátborzongató látványra Szórt) «IgOraU. Mindenütt, amerre a szem ellátolt, bolso-visln hullák borították a havat.
Nem Hokájg tartott azonban a vörösök ijedelme. Hátulról tovább hajtották őket támadásra i^S ujrn hö aiatása voH ii magyar lövegeknek. Három Óhín át l-iidott nz ujabb
(A m. k\'r. honvéd tudM\'A otztá\'y kd:té.-e)
1 14-én hajnalban ilyoh harcban oeutl el az üleepáranesnok is.". \' ¦
Kiss zászlós ekkor, átvette az üt"ír-parancRtiöksagot és jolentoni akarta parancsnoka hősi halálát. Ekkor azonban kitűnt, hogy az összeköttetés megszakad! és az ütegei csaknem teljesen beborítettók az oroszok
Kiss zászlós ogy-kotlóre mpgúlla-pih;ttr a létszámot, ellenőrizi mennyi lőszerük van és tűzkész ál laikilba helyeztette a lövogokot. Kézifegyverük" mindössze néhány volt esak, niiylmgy a vörös csapatok aránylag\' kis veszteséggel támad ¦ hatlak újra és meiíközeliáthetti\'-l; a bokoritetl iit.-;»:,t.
\\fintogv t\'.oo motorra voltak it lmlso\'vistál; a niaii\'var tüzérekig. az üle» ekkor már relk\'-szűlt arra, hogy kézitusáhun veszi fel. :i hareot az el-leiiség ellen. Tudlak, hogy sorsuk meu\'iM\'rsétolódöil, hisz volük szani-Im\'ii damhirnvi ^iíeuség harcolt, inig i\'<k már eHak l-.trinimölen voltak. IV egyiknek sem jutott eszel*, hogy megadja itiagál. az fitegbon már
CHok CIT.V tiszt élt, Kiss zászlt\'w, az ő példaadása lelkesítőién hatott om-benu\'re.
Hajnali háionl óra volt. Kelet felől, a Don irányából már szürke csikók ktiaztak az ég aljáról.
lövés három óra alatt
harc. Három óra alatt 400 lövést adtak le tüzéreink a támadókra.
Ileggol.,hat óra volt, amikor Ki-s zászlós lálla, lírnry n meg<-met*ttjátó szovjel támadások na k nem tud sokáig ellenlállni, mert olfogvótf a löszöm. Kzért utolsó készlelévol várt adíligj aniig a támadók közolobb jutnak ós beléjük ágyazott. a kívánt hatás most sem maradt el, a támadók, akik kozhen ujabb erősi-tésolíut kaplak, ész nélkül futottak hátra biztos fedezéküklw.
Kiss zászlós ezt használta ki. fiorjúlsui [ellobbantotta lövegeit, az utolsóval 30 méterről belelőtt .a zsákmányolt ágyúba ós amikor így az utolsó löveget ís luusznáuiatal\'-líintu\'i lőtte, kézigránátot rngaHott s kis csapatával\' nagy roluunmái noki-futott az ellenséces cyűrünok olt, almi a/,1 le^yilnjíélumek ^omlottá.
a vörösök a meglopatéatól és a esodálkozíistól. szinte kÖvéaioredton
TA R JA fi—PA L CSICS
textilipart éa kereskedotmt vállalat Nagykanizsa.
xf I
mi. április 22
Qyér: liagyar-u. 36. Telefon: 3-44.
Városi f outlet : FŐ-ut 74. (Első Magyar Biztosító intézői palotájában.) Telefon: S-33.
nézték, ainuit a maroknyira olvadt kis uiagynr\' csapat merész lendülettel rohan elére. Már olórték az oi-osz gvílrtlt .néhány ~kézigrámttdohás tü Kiss Ln*xlé zászlósvés 28 embert] kivüljulott a támadók fojtogittó «vii-lüjén.
A menekülés nzonbÜn még n-io volt bizonyos. A vörösök minden fegyverről lottók a visszavonuló tíi-zói\'ókot. Am ez éppúgy, mini az utánuk nyomuló szovjot gyalogság üldözése is eredménytolon maradt.
Kiss László délután 2 óra tájban füstösön, TtJrosyp, holtfáradtan jo-lentkezctt omboteivol nz egyik magyar iwiraiu\'snokságon.-
Vídaiuennyiűket kilüntotésre tor-jeaztették fel. A hőslolkü Kiss zás/.lús azonban már nom kaphalia meg mogórdomolt kitüntetését, mert a későbbi han«k során cJlonsóges golyótól tulátva hősi balált bull a hazáért. 0 <»
Itoxtiîyay Siiiuni
A Magyar Nemzeti Bank
fölniiácsn\'tcgnupi ülésén Posch Gyula elnök bejelentette, hogy Quandt Richárd, a bank vezérigazgatója nyugdíjazását kérte A fölanát\'s a kérésnek elegei lelt és á bank vezérigazgatójává Helnliny István igazgatót, a b: nk oszlályvezelőjél. nevezi- ki.
SPORTÉLET
Révid sporthírek
Szilágyi, a legutóbb félbeszakadt S,\'agy várad ¦Elektromos mérkőzés játékvezetője vezeli vajjármtp Nagykanizsán u ZM-\\.TE KTSI-: NB III. déldunán-luli csoportjának rangadója!
Kinizsi nevet vesz fel a Vasas csapata, amelynek élére kor-mánvbizlost nevezett ki legutóbb n miniszlérium.
i Veszélyben forog a nugykani zsal levente válogatott csöppI szereplése az országos lavénte-bajnokságban. Kddig ugyan is nem sikerült megszerezni a központtól a felszereléshez szükséges cipőket. Mint. ismeretes, az iinyaghivatdl utján esak nehezen szerezhető be á- felszerelés legfontosabb része, a cipő és így. bár a járás és vármegye összes csapatainak már sikerüli a felszerelést megszerezni. Kanizsa nem tudjuk, mi okból eddig kimaradl az ellátásból *
\\épy győzelemmel és egy döntetlennel a hála mögött indul a kék-sárga (KTSE) együttese Kanizsára —- Írja \'laptársunk, a Somogy! Újság sporl-rovatvozetnje. fis /hozzáteszi, hogy bár*) Zrinvl mclletl szól a hazai pálya előnye; de a Turul legutóbb Pécsett is tnegmu-tatln, hogy hiába könyvelték el előre a pécsiek győzelmiét.
„Gyermekmosoly"
felvételei a lu* érdeklődés m\'aif már csak 3 -4 napig tartanak.
Siessen ön la felvételeit elkésiittetnl
Cm FOTÓHáJU, Fő ul 10., jti.it erdchloilui la lehet ¦ h
53
1i)-H. április 22
Birkózó hirek
• Nagykanizsa levente birkózni nz elmúlt vasárnap Székesf ebéi-váron szerepeltek az ifjúsági birkózó verseny kentében Hészletes eredmények az egyes súlycsoportokban: légsúly ímn SusVúri Sándor második," pe-li elvben Kincses Lás\'zló második\', pebelybei) Nóinelh László harmadik, vá\'tóban Kovácsi sívón elsÓ\\ A esapal Halász Károly edző szorgalmas és lelkiismeretes munkájának dicséretes eredmónye. aki a nehéz időkre nem tekintve, sportszerű poV-lossággnl ós hozzáértéssé! telje siti feladatát.
A Nagykanizsai VaSul ós a Nagykanizsai Levente május 7-éu szabadslihisn b.irkó/ íver-scnyl rendez a nagykanizsai Iparoskör nagyterméber: a bo n-bakárosultak javára.
— (A nagykanizsai fceuces s Ili-rend)
nagyszabású kultur-cs\'tet akart rendezni n városi színházban, áwílyot :,/. időközben fiiwzojött osnnéityok miatl el kelleti halasztani. I\'. Lu-li.uH\'Z Medárd rövidesen in \'grendezi az elmaradt kultnr-estel, amelynek tiszta j11 \'i i ¦\'\'¦ ¦ i i [ i. ¦ i a hontbatámadáa áldozatainak felsegélve/ésére tor-ditjúk; ,
— (Legközelebbi zenekari próba)
hétfőn lesz. a imgykoniüHtfi zeneiskolában. (:)
— iTshelőa embernek,)
akinek vagyona, pénze van, lati
ma kell, hogy *a pénz kölelez-- OttO-ládd&l, hazával, nemzettől szemben. Kössön élethiztítsit.\'usl ¦ családja jn--vánt. A család biztonsaga az ország biztonsága! Az |8ft7--bon alapitotl legrégibb Klsö ..Magyar Altalános Hizlositó Társaság helybeli föügy-\' uöksége: (Vngery-ul \'í. szám alatt felvilágosítja Ont az életbiztosítási lehetőségekről. I0
Éjjeli gyóeyszortári ügvebt: Ma, szombaton az Őrangyal gyógyszertár Doák-tór 10., holnap, vasárnap a Mogváltó gyógyszertár Krzsőhyt-tér 21.
itiakmnizaáu az ottani gyógyaaar Ur állandó Ogysletea asolffálatűt urt
A Ü0ZF0RDO nyitfa fan roKg« 1 órától osto & óráig. (Hétfő, azonu péntek délután üa koddou i>u»m u*i uőknok.) Telefon: 600.
Nagykanizsa megyei varoj ¦ adóhivatalától.
1233/1044
ráígy: Az alkslmazotlak ketcittl adójának kiegyezése.
Hirdetmény.
Felhívom aiokat a kisebb (pirosokat, kételkedőket, mezőgazdákat, akiknek legfeljebb Öt alkalmazottjuk van és esek köifii egyik sem vége* Irodai munkát, hogy a H. Ö. 3fl. %, (5) 1022. XXIII. t.-c. 3U.§. (5) Ut. 1—7t> értelmében I. éri ap-rllla bo 3-tól 30 lg a v. adóhivatal 28. sí. helyiségében as alkalmazottaik kereseti adóiinak 1044. évre átalányban való meg-íilípllíiu végett Jelenjenek meg.
AiaiA\'.yoiáa esetén a tent felsorolt munkaadok alkalmazottaik után az au. Illetmény Jegyzék beadaia alól lel leaznek mentve.
Felhívom továbbá azokat a munkaadókat Is, akik háztaitSBl alkalmazol Iáikat még ütni Jelentették be, hogy a lenll IdÓ alkti Jelentsék be, mert a lenti hafárfdó lelelte után a bejelentéseket a hivatal ellenőrizni fogja és a munkaadókat meg lógja blrsS-goinl.
Nagykanizsa, 1944. méretűi 27. io» Városi Adóhivatal.
ZALAI KÖZLÖNY
Polytntás nz 1. oldalról.
Az pngolszásiok nem tudnak közvetlen nyomást gyakorolni Svédországra
Az Aflen Tidningen azzal az aiiLois\'zász. követeléssel knpcso latban, hogy Svédország szakítsa niog a gazdasági kapeso-Inlyli a Nómelbirodalómmal, ki-ieleuli. hogy Anglia és nz Egve-siill Államok nem rendelkeznek olyan eszközzel, mell vei közvet-
len nyomási gy ají óról hatnak Svédországra. Svédország kereskedelmét hajóhadának köszönheti ős egyetlen rendszabály Svédország kereskedelmi szabadsága ellen az lenné, ha megbénítanák ti svéd hajóhad ósz-szököttet éseil.
A Wilhelrhstrasse a török króm-szállltások megszUntetóséról
A NV\'illielnisli\'asséii ina kijelentenék.*- hogy pillanatnyilag nem foglalhatnak állást azzal n nyilaliiozatlal kapcsolatban, melyet McnCinénzsoglu török külügyminiszter a krómszáHilások ine^SZüntiAéséj\'öl lelt. Ma ugyanis még nem rendelkeznek rósz-leiekkel, melyek ezt az ügyet Icijest\'ii megvilágítanák. A kijelentés szeri ifi Törökország cz-
Svájc ujabb tiltakozásra készül iégitere ujabb ismételt megsértése miatt
ztd az eljárásával megszakítaná a német-török kétoldalú szerződési, jőllchcl, Németország a reája báromló kötelezettségeket a legteljesebb mértékben teljest tel le. Tekintettel arra, hogy Ankarának ezl a lépését a szövetségesek ullimálumszcrü felszól Hósa előzte meg, a Wilhelm-\' Strasse állásfoglalása ebben uz ügyben azj hogy gondosán tanulmányozza a kérdést.
lOgyilf svájci |ap vezércikkében azzal foglalkozik, liogv miként alakultuk kajtcsolataik az Kgyosült Államokkal Scha ffhausen bon,házasa után, Az amerikaiak Ígéretet lettek, liogy tiszteletben tartják Hvájc légi telének . sét tliet \'tbíiiségéi. \' Azóta Svájcban töbi.sztír hallottuk légi szirénákat és több bomba esett nvájci
területre. Jogaink seminilwvótole
irjii a lap erélyes lópőst \' tett szükségessé, amelynek eddig nem sok használ láttuk. Az Egyesült Államoknál szükség lesz. ismét nyomatékosan követelni, hogy foltfégjogun-Icat tartsák tiszteletben, irja a svájci láp.
Egy zászlóaljnak sem elóg a segítség, amit Jugoszlávia kapott a szövetségesektől
l\'őlei\' jnuos/.lav király iiOndonban tegnap Iwszedel niondotl és a töbliek közölt ezeket jolentotto ki; »A» u segitség, melyet a szövetségesek piuogiJJK\'n, vagy ojtóoriiyó öogítsfr gi"\'V(;l uUtiitiltik -Ingoszláviának, arra sem elegendő, lió^y egy zászlóaljat felszereljünk. Kniqnáiuk rongyokban járnak es a legtnólyobb hóíwtn mo- 1 zttláb járnak. Jugoszláviában drá-
gább a lőszer és fegyver, mint einborélotc, mondotta a király*
llelgrádban Nedícs íuinisztorelnök felliivást tett közzé, mélyben kijo-lentolto, hogv a [lOgány barbánik sein hajlottak végié olyan lerrór-bíniadásf ii szerb \'nép \'ellen, Ül int a saját szövetségesek. Fölszólította a férfiakat., hogy maradjanak á helyükön ós folyűiHSnk munkájukat?
A Wilhelmstrasse a londoni diplomáciai korlátozásokról
beomlot lés roinjail cl kell takarítani. A korlátozási politikai
. A Newyork Herald egyikeik-kével kapcsolatban a WÜheliu-sli-asseli .kijelentenék, hogy- az Angliában élélbVlcpletett és a íliplomatik mozgásszabadságát korlátozó rendelelek\'uek csuk részben van kihalása u katonai helyzetre. A Londonban működő diplomáciai képviseletek mozgalmassága ormótlan épülethez, volt hasonulható, mely
körökben is ugy érldmczik, hogy Anglia ilyen módon kívánja lehetetlenné tenni a nem kívánatos hirek továbbítását. A diplomaták pedig beleilleszkednek abba a kcrelbe, amelyből kiindulva, az angolszász diplomácia hadiamtól szándékozik indítani a kisebb semleges országok ellen.
Na^gy pusztítást végeztek a német repQllk Hull nngtri klkötévárosban
egészen 2(1 [>crc alatt igen sok gyujló és romboló bombát dobták a városra és a kikötő terűidére. A bombázás után kelet-
A német légierőnek Mul\' ungol kikötőváros ellen intézeti légi támadásban erős köteléke.1\', veitek részt és a támadás különösen ercdinényes volt, N e > 11
kezelt lüzek gyorsan [erjedtek.
lajas 1 tói csökkentettek a zsidók elelmiszer-íejaüaglait
A hivatalos iaji holnapi száma a zsidók élelmiszeriéi való ellátását korlátozó róndolotül közöl, in<dy szerint májas l-tól kezdve a zsidók ctikor-fejada^jait személyenként havi !10 dkg.-ban állapították meg. Mindazokban a városokban és községekben, ahol n zsiradékellátás jeg>\' hoz van knive, u zsidóknak kiszolgáltatandó zsii- vagy olaj fejadagja személyenként havi UO dkg. bó-v;igy marhahúsból a lioti fejadag 10 dkg. A zsidók Hortóahust neui vásárolhatnak, huskonzorvból is ceak mnrhahuskonzorvot, Tejollótásbsn a
Ksidók közül líttdapost torülotéií csupán a terhes anyák ós a íí éven aluli gyermekek Vöszosülnck. Kzok ¦a korlátozások májas 1-én lépnek élet lio.
Változások a főispáni karban
f\'MT-f) Aa aj konnáuy sxollomé--nck lucgíclelően a tör vény hatóságik élén álló főispánok személyé\' bon in változások lesztick. A legközelebbi napokban a felmentések ós az nj főispáni kinov\'ezi\'isek megjelennek. A várható változás igen méh reható lösz.
Felfüggesztették a GyOSz müködoset
(MTI) Az iparügyi miniszler a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének működését felfüggesztene és az élére Tunke»\' Károly elnök vezérigazgatói miniszteri biztosként kinevezte.
jót vásárolhat!
MAORT bérház
Hallotta már...?
...hogy, mi< a mai hábjrus időkben a v nos íkat á;tahiban gondosan elsötélíilk, addig a köíép torban épen megfordítva voll a helyzet. Német-országban plldául békeidőben s városok tilem egyáltalán nem világítottak meg. Csak háború idején és ha ellensfges veszély fenyegetett, akkor volt szigorúan elrendelve, hogy minden háztulajdonos háza elölt égó szurokfenyőt vagy más alkalmas világító berendezést köteles elhelyezni *
...hogy egy Berlin-Sl^glllzben élö 77 éves magántudój é\'ete munkás-ságinak eredményét 31 hatalmas, I xikon-alaku kötet kétíratban f.ig latia oss e. Az1 agg tudós megáila-pitása szerint a POId .állatvilágának \'negyedrészéi a bogarak teszik, amelyeket 221.480 fajlába sorolt be. +
¦••hogy a legújabb adatik szerint a Tüzföldöti m*r legfeljebb csak 300 licrmsztimil él? Szakértői becslések szerint Patagonía é& az elölte fekvő tűzföldi szigetek eredetileg mintegy 10000 embert tartottak el. Számukul a mull század végén még mintegy :i000-re teikk, ez azonban « azóta eltelt négy évtized alatt tizedére csókkent. Ugylátszik feltartóztathatatlan kihalásuk oka a fenér ember megjdenése. — A Itltföldi indiánok ereuetileg halászatból és vadászatból éltek és az egyes törzsek pontosan elhatárolták vadász- és halászterületeiket. Azt, aki a határodat átlépte, ellenségnek tekintették és Így jártak el az Arg.nlmából és Csilléből behatoló fehér emberekkel is Nyájaival az ijjat kitűnően kezelő indiánok a maguk tör-ínyét követve lenyilaztak, mire a fehér beiolakodók irlóhadjá-raiot indítottak ellenük, melynek somi minden lelőlt indiánra, még az asszonyokat és gyermekeket sem kivéve, még dijat is tűztek ki. Ez a farkár módszer azóta természetesen már régen megszűnt, azonban a civilizáció mér*c megmaradt: a tűzföldi Indiánokat valószínűleg már nem lehet megmenteni.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- éa patKovas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és eliispzliel.
Hofhapr-gépek, gépx.j, oupégrfém ée golyós
csapágy Igénylését sllntéssm._
894219
ZALAI KÖZLÖNY
1D41 április 23
Biiunutull Gaedaságf Szak szarosok 8xMiflioinl(é Hi\':szvóiiyliir.s:;s;iiía
NABYKAKIZSA, Erzsébet királyné tér 12.
........- . Telefon i 33. ,-
Bor- és qyflmüleisíísifoíil\'* Ruméi IlkSrgyAr Szcsznamkereskeiiés.
An..iiiii]k ungyltan km kii;«lnytipn: borpárlatot bo\'féitacfUriM 6s ko-n>Rkké»íltésro; vilodi \' Mpril- «¦ fflrkfflypélfnbát | ramot, II-írt éti koraern pálinkákat | flnamnonl ?1 denalurélU\'eixt 1 ící
Különlegességi gyártmány:
Sx*m ll.n.i...,l-l\'-y\' \'l 1 l!
Nagyítani an* megyei raro» \' polgérmoetereMl.
Tárgy: A járdák m-gjívl i-t.
, Hirdetmény.
A várói terUlet^n levő ^ynloi\'|iióknak Igen nagy része olyan rossz állapotban van li azokoi a !Mid.-l.nl. ~ különülni légobalml cliölébtés fdi,én — ve-izé\'yei.
Felhívom a hízluls Idomunkat hogy n romi kaiban levő gyalog(áróikat 30 n<pon belül javittaiték kl, meri a kbavitasl el-lenöriztelem éa a lenll haléiidőie ki nem javított járdáit tulajdonosai ellen kirí i 1 ¦ i-t eljáréit Indítok.
Amennyiben rmy.ii-h\'.\'i iv mislt téaIával nem tudnák a hiányos tészekrl póto.iil, "iy idelgleneien felei aranyban ¦¦l;,y\\ kevert salakkal keli a veszel jeietit) göd-lökef tW\'ötenL
Nagykanizsa, 1944. április 19. / 1.4) PtjIüArme.sipr,
A nagy-tattlzail mr. lui-iam.oj^; mint telaktfnyvl hat^sáctól
421/7IWI. tk. az.
Árverési hirdetmény.
ölv. Szabó Ferencné végr--ha|tat inak Bella UjOs végrehajtási Bicnvedri ellen Indított végrehajtási Ügyében a lelekkönyvi hatóié? a végrehajtató kérelme ktivztkMté hen az 1811 : LX. t.-c. 144. 146. ói 147 §al értelmében a végrehajtási áiveiéit 270 P tőkekövetelés, ennek 1941, évi augui* tus hó 18. napiétól járó fJO/o kamata, 14 P eddig menállí\'pitoll pei- é3 végrehajtási, 411 P 70 flll. tóke. ennek 1941. évi aug. hú 18 tói lárö 5°.o kamata, 273 H lókr ennek 1942. évi február hó 18 tói Járó 50/0 kamata éa 22 P megállapítod, valamint 60 P ezutlai megállapltolt költség erejéig, valamint a csailikozollmk kimondott ü . Salltr litván 990 P 40 fillér lőkekflveleléi éa Jár. behajtása végett a Rfgiic és Esz-ttregnvc községben lekvó 5 * rlgyáci 393 8», 785 772, 73, 378. 3 9, 1471 és esz teregnyel 1208. Bzl|kvben felvett |QH. htaz. tsólo t/4 részére 221 P. 2157a hm Riéntó 1/1 récére 436 P, 1576 hrsz szoiA V* részére 59 P. 43Ö/b. 1. hrsz. szántó t/i reszéie SK0 P, 596. hrsz. rét 1/1 részére 75 P. a közös erdő éi legelő I Illőségére 249 P a ^79. hrsz. BzénlÓra 129 P, az 1579. hisz 1/3 réiz bzóIő il\'clőségérc 3H6 P ég a 2043. hrsz. szántó Illetőségére 600 P kikiáltási árban elrendeli.
A tkvl hatóság az átverésnek a Ikvl hatóság hivatalos helyiségében (törvény-In*, földi/. 11 se. ajtó) megtailáiftra 1944 évi május hő 9. napjának délután 3 óráját tűzi kl és az aiverősl teltételeket az 1881 :LX, t.-c 150. §-a alapján meg* állapítja.
Az árverési teltételek a kö/elkezők:
1. Az árverés alá eifi ingatlant a klkiál-ésl ér\' kétharmadénál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908; XLI. t-c. 20 §.}
A tkvl hatóság figyelmezted az átverés! vevőt, hogy a katonát \\ hatóság előzetes hoziáiárulását a vételhez szerezze be, mert ha az a vételhez hozzá nem járul, az árverés költségei a bánatpénzből lesznek levonva az érveréB megicmitittsiléic
után.
2. Az átveretni szándékozok köteletek b ¦:\'\' nalpénztil a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1911 :1. t.-C. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számilott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél tc tenni, vagya bánatpénznek elóleges biról letétbe helyezéséről kiállított Teteti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverezi feltételeket aláírni. (1881 : LX t-.c 147, 150., 170. §§; 1908: XLI. 1*21. §).
Nagykanizsa, 1944. évi Jan. hú 25-én. Ur. Wéber a. k. klr. jblió.
A kiadmány hiteléül; Sárdynő
1331 kJadú.
NagykaniBM mog*ol Vároa pol gármoa torétól.
726/ké. 1944.
TáiRyi Tudnivalók a légljámadál esetén történő közétkeztetésről
Hirdetmény.
Közhírré lenem, hogv a légitámadás folylan hajléktalanná való lakos<át< élelmezésének blzteriiáairá ¦• \'[>icki uil álárnl Iskolában, a Roigonyl-Ulcal népkonvha-épUlelbi\'ii. aj. Arany János utcai ot ódában, a Kisrác uic.ii óvodában, h Fló\'rlán*lé«n Zlegler Oyflriy lienteí hárában s az Or-Síái; ultin Uarbatilfl Antal vendéglőd házában közkonyhákat rendeztem bo. E közkonyhákban a ha|léklabnná vált lakosság a lerombol! ház vagy háicsoport légó para 11 a 11 okának vedelne alalt és szóbeli lt;azolá<áfa díjtalanul naponta kétszer kiadós étkezést log kapni Ha éjjel kiivetkezik be a légi láma tás, a legküze lebkl este, ha nappal kövclkezik be, a legközelebbi reggel ke;dik meg működésüket a konyhák. Az ebéd d e 9 órára, a vacrára este 7 órára késiül el. A le-hcléséghez képest mozgó konyhák is fognak működni. A ránoTultaknak a l.ik.i-snkhoz legközelebb cbó kanyhán kell |e-lenikezniö\'í A légn csomagjába mindenki csontagol|on edenyl és evőeszközt Is. hogy hajló illanná válás esetén a kiosztásra kerülő készélkczést felvételezhesse én cl fogvaszlliassa. A váras gondoskodott kel\'ó mennyiségű ólclmiszcrríl. ami sak helyen tárolódik, ugy hogy emberi srámitás s/e-\'inl a lialléklalnniik élelmezésében napvnbb ! ;«uakadán nem következhalik be. Ifogv ¦<-i k-o.i: esetén azonnal álljon readolkc-zésre kenyér, a pékekkel mái is ketló mennyiBégü tartalékai süllcllem, ami aztán napról-napra frissel cseréltetik. A lar-lalékkenyeret ,1 pékek mindig másnan bocsátják áruba, az érkezés sorrendjében szolgálván\' ki vele a közousfget s friss kenyerei mindaddig nem adhatnak ki, amíg az előfő napi tartalék cl nem lo-gyott. A szülőiket elvesztett kisgyermekek élkeztelése és elhelyezése a hozzátartozók Mkuialásáíg a Szociális Misszió Társulat RorgonyhutCli szó-házában történik, Az Ilyen gyermr-kekei a tiáitsnport pi-rancsnokok ide vezessék. Végül arra h gyelmezletem .1 lakosságát, hogy légó csomagiát mindenki coudosan készítse elő.
Nagykanizsa, 1944 áprilisul.
ujj Polgármester.
Alulírottak mély fájdalommal jelentik, hegy
özv Bslf Ferencné
¦1. Réxia Roiálla
éleiének 74-lk évében hpfMtaa szen-védés és a bclegek szentségének felvétele után csöndesen elszenderklt.
A megboldogult fölili maradványát falyá hó 2-1 ón délulán 5 érakor fagjuk olkisérni utolsó útjára és a róni. kai. anyaszentegyház szertartása melleit a kiskanlzsai temetőben levő családi sírboltba őrök nyugalomra helyezni.
Az enieszteló szenlmlse-éldozat folyó hó 26<án reggel 9 órakor lesz bemutatva aa Eeelc Wráiiak a szent-fereutrendi pléhánia-terrrplomhan Nagykanizsa. 1944, április 22. Adj Uram Brljk nyugodalmat neki! Kovács Józiefné sz. Bolf Rozália li\'inj a, Kovéea Júítof veje ós a gyáiioló rokoztiág.
APRÓiIBDETÉSIl
kixM
TanulAI vagy Hrtta! ««04(1*1 fdveiz Unger vaskereskedé). .\' 4
BclA^dnS* nzonnaha vagy május lére telvesiek Horthy M.-ut 17. _ \' 1328
Háborún kockázatra Is kiterjedő élet- éi népbIzloiMáil «tt«iáitlócw Itióicbb diákokat éi szerzőiét helyben és vidéken al kelmazunk. Ajintátők Oazdák üiztositó Szövelkczeíe (őképviKletehez Deák-tér 3 küldendők. 1327
A lazsnak! tüdőbeteg otthon május 1 érc km fi két tttkarltdnat benllnkésra Ugyanolt két moiíné In felvétetik Jelentkezni lehel tiélión, kfdd^n éa péntr. ken délulin l--3-ig a Királyi Pál ültei 1. szára alatli Tlldőbeteggnndoxóban. 1233
Altilíroitak mélységes fájdalonimtl, de Isten megváltojtat-hatallan akaratában való alázatos megnyugvással jelentjük, h gy forrón szertíteft drága jó fiam, leslvérllnk, nagybücsiik illetve rokonunk
Tóth. Ferenc
repDIÖ-örmeater
a keleti haictércn 30 éves korában tatái életét áldozta forrón szerétéit magyar hazájáírt.
Az engeszteli sienímlseá dozal hös halottunk lelkiüdvéért folyó hó 24 én reggél b órakor lesz a kiskanizsai t mploinban.
Nagykan\'zsa, 1944. április 22.
A Te Jó lelked mindig közöttünk éli
özv. Tóth Pélerné 82 Nlncslcs Jülla édesanyja Tóth Péter, Tóth Lajos, Tóth Józscl testvérei. Tóth Pélerné sz, Balogh Knrulln, Tóth l.ajosné ir. Ádám Anna,
Tóth Józsefné sz. Tóth t-ánl f-rtgomól Magdus, Ili, Aranka, Erzsi, Margll, Lati, Tibi, Előd unok.ilcslvéiei és a gyászoló rokonság.
DRWVOLöVÍ
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLA ATÓ RT.
ArsmiKámlák tlzatiie, ritclam*elölt, bibij»i4iM*»ék, aziksaerű \'alviliaoanaa minői i dllamas :í.!ir>. .-. ilelelurt 8-4nl ifélutén l* áréi*. Ciiécrigerytjt gl, teletOíi 294
Hirdessen o Zolii Közlönyben
Mseínos urlnőhöz kertiek háx««s«|éU
nfll, kl Jó (őz, vidékre, hbiBzu blzonytl-vinny*!.Jelentkezés: Szemere-u.4/b. 1815
B«jArónS fclváletlk. Ptlőtl^7ei«fi ajtŰ._______1340
FIüIbI flut kllutlnak (elvesz Ginglcr Ernft loglethnlkat laboratárluaia, Etmbet.i tér 18 ¦ ¦ V __1331
Keresek téQlmwréri rjápAiat síivé-T? gézmotoihoz azoanall btléaéire, további kát wattal t«gla«e«atad felvétetik, ürfluleld légiagyár Galambok. 1.1291
Kercikedclml taalolysmot Idén vég«tt nagykanlzBal fiskeieizlény siorgalmas leány elh«tv«al(«daBt ktaraa szerény Igényekkel. — ErJeklőtlui Ithet: Bujdoió Petőlt-ut 4 1146
Jól Iftüd imu«t,.ucíi izakácinőt kéretik.
Király-utca 12- 1343
KénHanfonml alkalmazunk azonnali bclépísnr. Mercut szövődé, ErzBÓtiel-tér 18. 1351
AD AÄ-VÉTEL
Egy Jókarban levfl elpéu*vápáéo*-
p«t vennék. Kin Ernfiné, Teleki ut 7.
¦ ¦.. 1324
Kitünó wor<3»bor literenként P 410 Bazióné kereikedviáben, Telekl-ut 1. 1174
Migyar-u. 138 az; házban egy lé «t» adó. 1331
a«aAdmDtDraa ksrAbpárl Jó gumikkal BÖTgőncn vennék. — Szíva Aatil QetM. 1338
Fortjatm kapható Sáiecz István fakeres-kcdőnél, Zrínyi Mtktói-u, 30 az. 1349
Egy mély gyermekkocsi elsdó Horthy Mlklós-ut 18 nz. Kisséknél. 1245
Alig használt ballon eladó. Dáthuiy-utca 11. I344
EladA négy bathón>poi matic, két öltöny használt férfiruha. Árpád u. 12. 1250
(llir.inl való krumpli aladó. Palkó Sándor, Csengary-ut 16. 1341
BurgundlrApa eladó, Kis^anbta, Alsótemető u. 3. 1352
Mni\'l !i i utf ,t 47. si ám alatt trAgy« aladd. I3MI
Jág«x«krAny 130-118 cm, egy dupla ajtó tokkal eledó. Clm Attila-utca 17. / 1357
Egy IvjOa k*o«k«, gidival, ugynnlit trágya U eladó. Király-u. 40. 1355
ll.uudü ií leányka\'tavaszi kabál eladó. Oycrgyák, Pfl.jit 1. 1343
SegédmolOPkarékpAp 6I«b, jó
gumikkal Daimler Puch óa egy Siepe! ballon kerékpár eladó. — Vöröiniariliy-utca 44 \' 1347
LAKÁS, OZLETHELYISÉQ
Ulcai, parketláa izoba, bútor nélkül Pő-ul 12, ez. alatt azonnalra kiadó. M\'g
keresést Szombathely, Turul Biztosit >. kérünk. 1334
11ÁZ ÉS INGATLAN
HAaal. szótőt, földet közvetít : Papp, Teleki ut 8., telefoni ti70.
KÜLÖNFÉLE
E(ea«rAlnék 5-ös fehér gyfingyptilé fonalat 8-nsra, vagy vennék munkám be-felezéséhez bármily kis mennyiségű 8-as gyflngyperlót. Eötvös-tér 6. 1333
Mindennapi leveleiéiből OBizegyUtlÖ" tfim«gb«ly*g«l bélyeggyüjtéil cáffltrn m«g*««xBk. Baibsrita, Zalai Közlöny izeiken tősége, naponta délután íi -7 ÓU kőzött. Ea a hirdetés mindig érvényes.
ZALAI KÖZLÖNY
(•OUTlKAI NAPILAP
Kiadta! ..KHzgazr)atíci R.T. Nanykamizi\' 1-Ck\'Iób kiadó: Zalai Kirvi. Nyom; tuti a „Krtzgazrlasóoi H. T. Nagyk^mzta" tiyumiltijábin Ifagykamzsiin Nyomdáért telel: Zalai Karoly
\\
Puls««:.
Wo:
Bendlolioiai ;_ Tábori ijrtsla:-
Elsötétítés mától kezdve \'/2tO árakor.
84.
évi., 91. sz.
Nagykanizsa, 1944. április 24. héll6
Ara
16 fillér.
tt M f I l
jha*rk*MXtoft«i|: m k!«-,.ioiitvftOii. l-6-ut b. icuun Étt*rko3»toaóKi ta UadAhtvKuH »leloa 78. m tííGldlr\'nfk BuetcHn h^Ucötnap datata*
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Rlótlzatéal ára: egy hónapra <* penr/1 ¦ nosryedévre 12 patitfA 40 tille*. ÜKyeaazAm: hdtkftzimnie Uli «iomhatori 30 I"
Finnország megszakította A fegyverszUnotl tárgyalásokat Moszkvával
Továbbra Is erősödő támadó lendülettel harcolnak a hémet és magyar csapatok Keleten
Berlinböi jeleniik;
Vasárnap a keleti arcvonalon a Dnyeszter felső\'folyásánál u magyai- és némel csapatok lámadó hntlmozdti\'la\'tní fokozódtak a szovjet csapatok ellen. Tovább baladva előre kelel és . északkeleti irányban, helyreáll litotlák az • összeköttetést a Dnyeszter és » Prulh között. Itt a magyar csapatok zúröroíesz állást lélesilettek ós nagy mér-t ékben clőrchaloltak kelét I irányban. Krlet-\'Hnkovináb;>n a ménjét és magyar csapatok-ke-meny harcokban ellenséges ellentámadásokat háritoltak cl.
A Krimjélszígelen, Szebuszlo-pyl elölcrében összconilotlak az ellenséges támadások,
Kovelnérelvágluk egy szovjet előőrs csapatot és felmorzsollak.
A Pripjel vidékén a német csapatok nu\'giepelésszei\'ü • tá-* madással áttörték a bolsevista arcvonalat. 12 kilométer! nyo-niiillak előre dél felé és sok helyiségei lefoglaltak. Az északi arcvonalon csökkent a harci tevékenység. Nárvától északnyugatra megtámadlak it szovjetállásokéi és vjssza vetették a bolsevistákat.
Az S. magyar hadijelentés
21 repülégépet tettek le tegnap M^gyarerazíg lelett
(MTI) A bon vőd vezérkar főnöke közli: A Prulh felső folyásától délre csapataink térnyerése
folyamatosan halad olórc. Kővel előtt «ulve» harcok vannak a folyton orósödő ellőtt-néffüH orŐkkel szemben. A l\'nith és a Dnyeszter fölső folyása között az ellenség makacs ellenállását még* torina honvédőink több liolységet elfoglaltak.
A. tegnapi lioinbatáinadúsnál az eiloiiaégos repülógépok százai repültek keresztül Magyarországon. A német és magyar vndfiszgépok az
ellenséges zárt kötelékek legnagyobb részét szétszórták. A vadászgépek 12 eltousógos gépet, ¦kőztük s négy-motorost lelőnek. Még II ropfilógép lelövése ynlószjnü. honvédelmi tü-zéiV-u\'ihik Ü ullénségos gépQt lőtt le, ugy hogy az ellenség összes vesztesége ?1 repülőgép. A magyar va-dász!íé|K\'k mind sórtellenül tértek vissza. /Az cllonséges géjwk teljesen szélszórva bombáikat rondszorlelo-iiid dobták le. Számottevő károk, ómlwrélot VOpZtoségoll nem keletkeztek.
Tegnap délben bombáztak Dunántúl egyes hefyelrifo
beérkezett jelentések szerint e Dunáidul egyet Helyéin honi búzáitok
(MTI) Vasárnap délben erős bont bázó kötelékek átrepülték széles ki-terjeiléshcn Magyarország délnyugati botárát. A Dunántúlról a gépek zöme északnyugati, északi és észak-keleti irányban repült. A visszatérő repülőgépek részben a Dunántúlon, részben lludapeslen átrepülve hagyták cl az ország légiteréf. A magyar és a német vadászkötelékck több helyen harcra kényszeritették és xzétszórttík a támadó ellenséges kötelékeket. Légvétlelmi tüzérségünk szintén működésbe lépett és több tUenskges bombázót teiótt. Az étidig
voltak.
*
(NTI) Rszakamorikai Ixunházó kötelékek vasárnap Nyugat-Néniot-országbtm Kobjonzet támadták. Az. éjszaka folyamán brit Iwmbázók Düsseldorf és lírain ischweig lakóterületeit bombázta.,
Az angolszászok Ősnzesen 1 l.\'t
gépet veszítettek. Gyora német harcigépok vosánuip igen orod menyesen támadták ogyos oélpon tokai Kolot-Angliában.
Jelentés a tegnap esti berepülésről
gyarország légiierébe. Saját vadászgépeink az ellenséggel sikeresén felvették n küzdelmet és a légvédelem is működésbe lépett. A risszareptji-lés általában a berepüléssel azonos
A Magyar Távirati Iroda jelenti Teanap az esti órákban^ ellensége: angolszász repülőgépek t$bb utvo nahn északi, északnyugati, déli éi déhtyagati irányban berepültek Ma
ntroji/don lörlént. A repülés zavaró jellegű volt. liombázásrót edtlig jelentén nem érkezett. .
Moszkva Amerika diplomáciai segítségére számit a finn,ügybon
Helsinkiből jeleniik; Vasárnap hivatalos ryllatkozaibau közöllc a finn kormány, hoey a Szovjet fegyver-sztlne\'i f ítéleteit elutasította és a
tárgyalásokat megsz kitolta. A cön-tést a kormány a képviselőházzal és az,ország vezető p liijkai pártjainak tudomásával hozta meg.
Sockholmfcól jelentik: Moszkvában a finn kérdésben amerikai diplomáciai lépést várnak, amit moszkvai politikai körök örömmel iidvözö nének.
Svédország elutasította a exállitáaoh ügyében UH stSvetaégeé jegyzéket
A Stockholm Stidnlngen értesülése szerint a saéd kormány elutasító válásit adott a szövetségesek Jegyzékére a Németorsiájjba Irányuló golyós csapágyak szállítása tárgyában.
Tegnap nappali légi osata volt a Balaton felett
iN\'l\'I) Az északaineiikai bombázó kötelékek tegnapi vállalkozása kapcsán, berlini híradás, szerint, uz első nnity {égicsata a baiatoli é-szaki részén zajlott le. A magyar és német vadász röpülök érintkozésbo kerültek liz erős vaitáwzvédelemmel repülő angolszász kötelékekkel és megtá-madták őket. A magyar és német vadászok váratlan támadását kövot-.kezlőlwn az északnmorikai iHimbázJÉ^J gópok
kényszerítve voltak baniháikaf rélzá* nilkül ledobni, igy azok legnagyobb rétzt a iiatatonba
estek.
Német vad ász köteléküknek n légi-harcok során ynkoriilt a zárt kötelékekbe aldaltáuuuláasat hohalohii és az eddig beérkezett jelentés szorinl jelentős veszteséget okozni I motoros bombázókban,
Xy ugat magytirországról máris Jrkeztel; jvh-utések, hogy sok repülőgépből a pilóták ejtően ngővel ugrottak ki és négymotoros bombázók zuhanlak le
Uhigólva. A nyugat (vesztfáliai térülőtök oll len intézett támadások során 42 lolótt ellenséges lopülógópot számoltak Össze. .
2000 halottja van a bergeni hajórobbanásnak
Oszlóból jeleniik. hogy a bergeni haiórobbanásnak eddig kétezer halálos áldozata van és két ezernél több a sebesültje. Sok értékes műemlék esőt a robbanásnak áldozatul- Hatalmas vihar Js keletkezett. A polgári ha-
tóságok azonnal intézkedtek a keletkezett tüzek . eloltására. Megfeszített közös munkával .sikerült is a lüz továbbterjedését megakadályozni. A város koldusait és gyanús elemeit Őrizetbe vették.
A magyar honvédről írnak a svéd és finn lapok
Stockho\'mból-Jelentik : ,\\ sréd fővárosban (megjelent lapok egyöntetűen megállapítják a magyar katonák kiváló harci erényeit. Fmn lapok a magyar
honvédekről részletesen közlik berlini katonai kórok kijelentéséit és kiemelik a magyar katona személyes bátorságai és kitartását.
A szévetsógesek három görög hajóján lázadás tört ki
Amsterdamból, jelentik, a -brit hírszolgálat közlése alapján, hogy az egyik földközi tengeri kikötőben a szövetségesek három hajójón lázadás tört ki. A lázadás a görög miniszterelnök lemondása után következeit be és a bárom görög hajó nem .volt
hajlandó az indulási parancsot teljesíteni. Brit liszlek mentek a hajóra, hogy ellenőrizzék u tQiiénlcket. A görög tengerészek kijelentették, hogy ellenállnak. A tengerészek az egyik raktárhelyiségben "el is baríkádozták magukat.
Borimból jelentik: harcokra került sor
IIovüh légi-, április 2I-;
Az ellenséges hajózás fekétepéntekje az afrikai partokon
lyesztettek egy, kísérő tol»e-rhajót f\'s egy nagyíj,rtölyhujól, 15 lyhei\'hiijót pediií sulvosan megrongáltuk. KlsÜ-lyesztoltok 7 liajót 30.0000 tonna \' iirlartaloinmal, valamint 3 rombolót, köztük egy 18.000 tonnás csapatszállítót, \' továbbá 10 kereskedolntí hajút 120.000 tonna tartalommal.
hadíjelentés Szerint, az \'északaîrikai tengerpart közelében. Német lopü-iógflpoK nagy támadást mtéstek egy
ollonaégos bajókar\'aván ellen. AJgej vidékén elpusztítottuk 2 rombolót \'?11.000 tonna tartalommal. Klsü-
/ai.aj KéZLOrvY
„Hábornképessé és gydzeleméretté kell tenni nemzetünket" — mondta Szálast Ferenc pártja nagykanizsai lyilósén
Szombaton délután taggyűlést tar toti Nagykanizsán a Nyilaskeresztes Párt. A gyűlésre a meeye több köz-ícgéből érkezt k küldöllséeek. Disz-be Öltözött a FÖ-uÜ pánhelyisé*, Örökzöld füzérekké ékesítve várta a bejárat a párt vezérét, Szálast Ferencet, aki ezultal először állt Nagykanizsán a nyilvánosság elölt. Ennek megfeleö volt az érdeklődés is. A Muraközből autón -rkezö pártvezért dr. B\'ddstn Emil mrgyel vezetővel az éten a helyi vezetőség fogadia, ma|d a párthelyiségben tett látogatás utfln az Ipartestület székhazában volt a gyolés amelynek a helyiségeket megtöltő közönsége a
Siálaai Ferenc beszéde
tefrembc lépi pártvezért hosszan ünnepelte. Ge<ócs G/Örgylkc veraeff köszöntő kíséretében virágcsokrot nyújtott át. A Magyar Hiszekegy után dr. Begíeltán Emil
emelkedett szófásra.
- Március 10. — mondta dr. Begidsán a tavasz fordulója,,
majdnem végzetessé váll reánk nez-Kí. Majdnem olt álltunk, ahol 2.1 esztendővel ezelőtt.
Kónzó Béla n munftiíatestvÓrok-hez intézett lelkes szavakat, CsOUka Fittván ti/. ifjúmunkásokhoz tűzzel fűtőit bosBÓdot, majd Szóiasi Ferenc, emelkedett szólásra.
¦ r*- ... Tudóméiul kell
vonni, hogy a nőmet vozotéanok oz a lópéso helyes volt ós igazuk volt.
— A magyar nemzet sorsdöntő utján áll. Ma" a magyar nomsiotnok vfigérvónyosen döntőnk) koll arról, élni aknf-e, vagy mogirja a iiomzct vógrondolotót.. Döntőin koll arról, csahrrffának o jólótót akarjaro, vagy pedig tovább akarja szolgálni a zsidóságot. Jírrót döntenie koll a magyar nóimok fölroórtliototlonÜL Előttünk llítrom szempont az irányadó. Az ölsó, hogy minden erőnkkel, tohotsogunkkci\' n iírzcionaliáta" 6s szo-tiiiilista \' európai közösséget szolgál-juk. Mosódik szempont, hogy a llő-mel és a magyar népnek rá kell döbbennie inra az örök igazftrtgTa^ hogv itt ijiiirópában csak likkor
tudja erkölcsi lei;, szellemileg és anyagilag biztosítani jólótót, ha a közöti szövet sógot a gyakorlatban is meg tudja valósítani." A harmadik szempont tíz; liógy liiindon körülmények között csak akkor tud fennmaradni a\' mi nemzetünk az uj Kui\'ÓpabauB ha a hungarista inozga.-bini MorvoMOtoit kiópui.
<L¦— Minden az életlien harc. A magyar nemzetnek is huieolnía kell é« an harcolni tud, akkor be fogja töL-
teni szerepét az uj Kurópiílum. 11a nem tud harcolni, akkor el fog tűnni Európa térképéről. Az otmult IcOL*-ináiryzat :izt hirdette, csak -jöjjön nx (ellenség a Kárpátokhoz, majd megmutatjuk neki. A mai időkben, amikor n repülőgé|>ok óránként; majd nem • ezer kilótnctoroa távol Ságokat repütnok lx\\ akkor a mi hazánknt nom a Ktírpiítoknál kel? mogvédeni, hanem minél távolabb, talán leg jobb lenne a Volgánál. Január hó 23-án (iöbbols miniszter azt mondotta: Kiiröpáirnk a totális háborúra készen kell állniu. A totális Kuró-pábnn-a magvar nemzet estik totális győzelmet arathat. A mi feladatunk ozt megvalósítani és végrehajtani f*s n magyar nemzetet a totális győzelem folt*! rnenotottetni. Ilúbtiru-kéjiessé és gyözelemérett*\'\' kell tennünk nemzetünket.
Közel másfélőriÍA beszedőt azzul\' fejezte be Szálnsi, hog> a magvar nemzet minden fiának döntenie kell arről, hogy u.r>gvédi és kiharcolja a magyar győzelmet, vagy pedig megkezdi íni a sajút és nomzoto végrondosf tét.
A töpíétí hosszan éljonzett, nuijd a gyűlést ima és a part indulta fo-jozte l»e.
Mindent nap olvassa
a
Zalai Közlönyt!
4-
5100 Önállósított magyar kereskedő és Iparos
Beszámoló az öuálléaltSal alapról
a__
KULCSLYUK MELLŐL
CSABRENDEK
kicsi zalai község s nevére most mégis büszke Zala vármegye. Ebben a községben született ugyanis 1191-ben vitéz nénién Vörös János altábornagy, akit *a Föméllóságu Kormányzó Ur a Honvédvezérkar főnő kévé nevczelt ki. Az uj vezérkari főnök egyike a legszebben dekorált magyar honvédtiszteknek. Véglgkflz-dötte az első világháborút, majd a nemzeti hadsereg kötelékében vé-. gezte el a hadtakadémi t Budapesten. Ezután 1927-ig a szomba\'helyl dandárpanmesnokságon teljesített ve zérkari beosztásban szolgálatot. 1U41-ben mini gépkocsizó dandárparancs-nok vett r\'szl a szerbek és az oroszok elleni hadjáratokban.
KROLLER MIKSA
zalavármegyci bencés hpát, a magyar papság legidősebb, tagja most töltötte be Zalaapátiban, te\'jes testi és szellemi frisseségben, éleiének 95. évét.
-*
RENDEK GÉZA -
m. klr. gazdasági felügyelőt a földművelésügyi miniszter Fehérgyarmatról hasonló minőségben Nagykanizsára helyezte át.
*
MAGYAROSÍTOTTA
csaláaii nevét Zsizsek József nagykanizsai vármegyei irodatísz\', belügyminiszteri engedély alapján Z^gon-ra.
VADLYA ALAJOS
nagykanizsai lakost Zala vármegye alispánja május l-löl vármegyei dlj-nokul alkalmazta és szolgálat\'é\'elre a nagykanizsai járási főszolgabíró-ságlioz osztott4 be.
* * NYUGALOMB\\
helyezte a vármegye tttrvényható sága, saját kérelmére, április 30-tól Németh litván muraszerdahelyl körjegyző. *"•
LEMONDOTT
állásáról 12 muraközi tanító, meri más életpályákon helyezkedtek el.
Közellátási tudnivalók légitámadás esetére
1. Élelmiszer Jegye lakét légiriadó eae-tón vöcyük magunkhoz, mórt or.nk meg-aerrtntlHutése további ol lát Antinkat igoo roegDehezttl.
2. A/ előre kiváltott ^lolmlazeroket kelld ii\'hoí¦ Iáénál használjuk fel, m<*n Idfielríttf fo iihh/iiaiah c.iiiií-i) pótlást senki sem kaphat.
3. A légoltalmi csomagbnn edényt és evAeszktlzt, vainmlnt élelmtuiftreket és italt U tegyünk, begy 6lelmw.éaünk Hzükaf-ghzt\'rtk\'ii akkor la blzloaltva le-gyen. ba hajléktalanná válunk
4. Lakásunkban minden lelcalegea edényben (tisztára mosott fOrdAHdhnn (a) állandóan tárolluok mlnól több ivó-és tözftvlzct, mert légitámadás exelén a vízvezeték éB a kutak ls megsemmisülhetnek s a vízhiányt a legkevéBbbé tudjuk elviselni. (U <
5. Bgö házból az értéktárgyakon kl-vlll elsóxorban ruházatunkat és élelmi készleteinket inenlsük, mert a további- > akban ezekre lesz nzOknégiUik.
„Oyermekmosoly"
felvételei a lul érdeklődés miall már csak 3-4 implg tarlanak,
Slsaian Ön la fel. vételeit alkaulttatn!
08H1 FOTÓNÁL, Fö-ut 10.,
ahol érdeklődni Is lehet ku
A Nemzeti önállositási Alap az elmúlt évben is eredményesen folytatta tevékenységét.
Az 1943. évben öt budapesti pénzintézet által az Alap rendelkezésre bocsáttolt 5 millió pengő összegű hitelből az elmúlt év végéig 9*0 000 pengőt vettek igénybe. A költségvetésben megállapított összegen és fente mii telt hitel Is szegeti felül az Alapnak különleges célra nagyobb adományok állanak rendelkezésre,
amelyeket az elmúlt évben ls tébb vállalat nagyobb összeggel, Így a Magyar- Altalános Hitelbank 50 000 pengővel szaporított.
A Tanács fennállása óta 5550 egyénnek engedélyezett 25,523.3*0 pengő értékben kölciönt.
A Tanács a kölcsönök felhasználását szakértőkkel állandóan ellen-Iriztetl. Az ellenőrzések alkalmával történt mlniiltő •szfályosásnál 41 % kapott Jó, 23 V. kielégítő, 17 •/• ke-
_ 1941. Április 24\'
vesbé kielégítő és 2% ro-st minősítést. Felmondásra a kölcsönök 10%-a került
A telfeiitelt törlesztések általában kielégilőek. Az elmúlt évhen tödén*. jéB amén befolyt 3.487.550 pengő
Ló?0Italom a mező-gazdaságban
Vároaoklian, falrskbnn ma már,
komoly fHkészt!Itséfigírd itóz s/aimbo a lakosság a fenyegető rémmel) a fégjieszélTyel. iidsonlóan fontos « légoltalom i\'nr?/r-niw.i ok or-száír legfontosabb "hiidiüzouiéiímn^ a niezótiazdaai\'igban. Krról a mnil-kivűl ógoté problémáról tartott előadást Szolnoki Dezső az O1C0K építészeti bizottságiiban.
A inoTOgazdasági (kert/wzeiií épülőtöknél a II. osztályba rníí, sorozást koll kénn" — légoltalmi szemjKHilból a polgári nos tortól, iilíspántóf, vagy fó&xotgabírótól, Ki kell jelölni egv parancsnokot i\'» f»t voZetót. l^zekot LanfoI>amoit kell kioktatni az elsősi-gi\'Ivnyiijtókknl ogytttt. Az olsésegelynynjttini nagv sziiksé\'g van rfnindig, inert békés időkben is jó, ha van valaki ,aki úrt vér»\';*olálííti.sho«, hason lók hoÜ, hiszen az efféle bolosot gozdttfagi munkálatoknál gyakori.
Általában a légoltalmi íutézkidr-sek vagy olyanok, amelyeknek t. gazdaság1, a kert iuiírjgy íh Imsznát leheti, vagy külön(ogesok. Az előbbi csoportba tartozik pl. a tűzoltó bc-rondozéH bettzerzéíie. vagy rondbOll-tarttÍHii, az utóbbiba az óvóárok ása-\' tása. A padlás tÜKVódelinénóI luwz-náljuk fel a kerti öntöző kannákat. A létíoltaloni egyes tüzvÓdolini olű, írásai majdnem azonosak a tÜsbii-tositásnál is előírt sznbályokkat, pl. távolst\'tgtartáa szalmakazlaknál ós a szérűskert lton.
A lmmbaszilánk, a soliesüh\'-s ellen a védekezés más ott, fthoí an ablakok csak egy oldalon és más ott, ahol mindkét oldalon vannak, Az olsó osotboii célszerű loltot nz ablakok alá, a falhoz simulva ff kiidtp. lOgyébkéuit lógó-úitikra rnn szükséir. Az árok ásásánál kőt eze-\' niólyro egy folvómétért koll számítani. Monoküiés olótt no feledkezzünk inog az ablakokról. Itt a nyit-vatartás kötelező, azonban földazhl-tes épületeknél a lopás olkorülóséro célszerű volna eBnk a külső ablakot csukva tiirtiníi.\'
Nehéz problémája a niozögazda-sági lénolUdomuak az állatállomány biztositi\'tsa,\'mórt a lovak tűz osoteil iiéha nz égó istállóba rohanunk vissza. Sokszor Icgokosabhnak látszik; az állntokat főleg sőtótbou ki t^em boeaátani. A legtöbb holyeti a liusztás niogoldiVsa setn kőnnvfi. A szolencsésebb vidékoken a telefonhálózat tehet jó szolgálatot. A külső figvulóöi-aök számára oólszorÜ két wfongyürű ös«zoraki\'isa. Kzoket .w.-után később ts\'-kélwn kutáuánnál lehet majd értékesíteni. Összefoglalva: 1^ a gazdasági légolUlotnnál leho-töleg békébon is folhasznAlható eszközökkel kell védekoznünk, 2} tart-sunk középutat a tormolófl, a táróin* ós az elhárítás, a megelőzés órdokoi kőzött,
Naptár. Április 24. héttő. Rőm. Oyörgy vt. Hrotcatána Oyörgy.
ItjJoli gyógyszertári üjrjelot: M* a Fekete Sas s^é^siiertar FÖ-ut 6.
Kinkaniiíflán aa ottani gyógyiaB* Ut AlUmló ntn^leteajaiolgálatottart
A GOZ-KORDO nyitrm v*n ragsel 7 órától oato 6 óráig. (UétfÓ, aaerda, péntek dólután óa kedden agéia nag nőknek.) Telefon: 660.
ItlK április 24
WW KÖZLÖNY
Hősi emlékfalat avattak a nagykanizsai távbeszélők
A verÖfényes áprilisi napsugár bearanyoz tu sugaraival vasárnap :i Károly-laklnuyát, ahol a kanizsai honvéd távbeszélők nz orosz hadműveletekben életüket áldozó hős rhtinak emlékoszlopát leplezték le.
11-kor megérkezett u laktanya parancsnoka és az ünnepély a Hiszekegy eléneklése után kezdetéi vélte, Borda .lúnos szavalta átérezve és szivbeiliarkolö lendülettel Vörösmarty Szózatát, majd ezl kövelőleg- n kanizsai drótosok paranesnoka méltatta a nap jelentőségél. A ma-
gyar hősiesség példátmutató tn-tamtjclét adták ezek a hősök akik egyúttal a hazáért a legdrágábbat, életüket áldozták fel. Ereklye legyen —¦ mondta — valamennyiünk szeme előtt ez a tábla, amely ezekkel n nevekkel a magyar élniakarásl tükrözi. Hajtsuk meg fejünket mindenkor elöltük, mert hősök voltak.
A Himnusz hangjaival véget ért az ünnepély, majd utána a lakianya parancsnoka intézett a szivek mélyén szántó szavakat a legénységhez.
Mától fogva több vonat elmarad a nagykanizsai forgalomban.
A nagykanizsai MÁV állomásfö-nökség közlése szerint mától fogva további Intézkedésig iBmét néhány vonat forgalmát beszüntették kanizsai viszonylatban. Az ujabb korlátozások a következek:
A Nagykanizsáról 540-kor induló 2230 bz reggeli ciáktornyai motor és * Csáktornyáról Nagykanizsára 21\'56-kör érkező 2231. sz. esti mo-
tor elrmnad.
Elmarad a Nagykanizsáról 1410 kor jndutó, 2444, bz. pécsi motor eVS Nagykanizsára 13-40 kor érkező 2445 bz. pécsi motorvonat.
Mrgszünt a Nagykanizsától reggel 805-kor Zalaegerszegre induló 1440. 8z. motor és a Zalaegerszegről reg: gel 7 15 órakor Nagykanizsára ér-kerö 1447. bz motorvonal.
Szent László hozta az első zsidótörvényt Magyarországon
Manapság, amikor nappal is aivy-nyi csillogói lát az ember, egyre gyakrabban jni őszünkbe a na\'gv-nc\'i Evangélium oavik mondata. Az Istenembert keresztfám juttató zsidók hangos afkozóibisa: »Az rt vére rajtunk é* finínko;i!.: Az... j fás szava. tolieK\'dik rajtuk
Ilit néhány pillantást Vetünk a nagy imtityar királyain kiél szóló fel-jogvzóseklMí, csakhamar mogállapit-huíjok, hogy a magyar történelem lcirnngyobb uralkodói fölismerték a \'zsidóság nemzet iKirulasztA-^üködé-sét éf. törvényekor hoztak már évszázadokkal ezelőtt is a zsidóság ellen. S ha végiglapozunk a történelmen, megállupithatjuk azt is, hogy a magyarság mindig akkor volt nagy és hatalmas, amikor királyaink erős kézzel megfékezték a zsidók túlkapásait.
Magyarországon az elsó zsidótörvényt az Árpádok korában koll keresnünk. Szent Istvánnak ínég. nőni volt lmja a zsidósággal, de még meg \' seiii erősödött jóformán a kereszténység* Magyarországon, máris megjelentek a zsidók. Második nagy királyunk. Szent László már felismerte, hogy micsoda veszedelmet rojt magában n beözönlő kereskedő-nád és 1092-ben a szabolcsi zsinaton már törvényt hozott a zsidók ellen. Az. olsó zsidótörvényt tohát Szent László alkotta inog Magyarországon és óbbon nemcsak a zsidó kereskedők ollón hozott rendszabályokat, hanoin eltiltotta a keresztények és a zsidók közti hiízasodáso-Ifttt is.
\'A: zsidók azonban nem adták fel a harcot. A gyongekozü királyok alatt már a behálózott urakon keresztül az összes fontos és főképp iövedclmbző állásokat megszoroztok.
záa évvel az elsó zsidótörvény után már a zsidóság kezébon van az adó-szedós. n pénzváltás és pénzvorés, a söímmaraság és a vámszedés.
• II. Endre az »Axanybullá«-bau ¦eltiltotta a zsidóságot a pénzváltástól, a vámkezeléstől, a sóárusitástól és aa ndóezedéstól. A logjövedolmo-aóbb állásokban tollát bevozotto\'a teljes numorus nullust. Sőt ö volt aa\\, aki első izbon rendolto ol, hogy
* asídók sárga foltot kötolosok y|-aolni. Az Örökösen pénz nélkül Jovo
g
király azonban maca is a zsidó hitelezői; markában volt és igy n törvény csak papíron volt meg és végrehajtásában mint sok más törvény annyiszor ¦ csak a kis-zsidó-kat érintetté, a tulajdonképpeni nagy hiinosök továhlini is ott élőnködteli a nemzet testén.
Az Arpád-bázi királyok után Károly Rólwrt töroiritolt rendet a péíuj verés torén, ahol eddig a zsidók ugy csapták bé a népet, ahogy akarták, mert\' piin\'fbintalan, nj pénzt vorlok s iTOrszo mindig kévéseid) ércet lőttek holo. Igaz, hogy oz a királynak is jövedel mozolt, de a nagyobb hasznot a pénzverők hozták. Nagy Lajos már erélyesebb rendszabályhoz fordult: kiutasította az ogész országból a zsidóságot, fts Magyarország a zsidóság nélkül is nagy (és hatalmas volt, olyan nagv, .mint soha azolótt és azóta se. , 1 -¦ Nagy Lajos halálával nemcsak a nagy birodalom szakadt szót,, de a gvengoknzü Mária alatt a zsidóság is hjból tért bódított. 8 alig 10 évvel Nogy Lajos halála után /sitr-tnondnak már újból törvényt kellett hozni a zsidók ellen. S következő nagy királyunk: Múlván király szin-tón\'rondszabálvokat kénytelen hozni a választott nép garázdálkodásainak inogfékezésére. Útódn II. Ulászló szintén minden eszközt megragadott, hogy mcsnkadálvozza a zsidóság terjeszkedését. Két évtized niulvo; 1526-ban már ismét törvényes osz-közökkol fizik ki a városokból a zsidókat.
Hosszú volna részletoson ismertetni mindazokat\' a törvényokot, a melyeket a magyarság hozott már évszázadokkal ezelőtt is a zsidóság ollón. Helyesebben nem ís a zsidóság ollón, hanoin a magyarságért, mint ahogyan most is mindon intézkedés noni bosszú müve, bánom a magyarság érdekébon hozott szükséges intézkedés.
Báthory Zsigmond és Rudolf király időiéből (1578, 1698 és 1596. évi tŐrvónyök). Pázmány Pótor, il-lotvo Bothlon Gábor idejéből (1625), továbbá ITT. Ferdinánd és II. Rákóczi György idejéből (1680 ós 1647 évi törvények) ugyancsak találunk erélyes zsidó-ollenos törvényeket ós intézkedéaekot. Az idegen • ország-
vozotéa alatt, igy a Habsburg uralom alatt is nagyon megerősödött ismét n zsidóság \'helyzete Magyarországon, do a nemzet nagyjai mindenkor ártalmas és veszedelmes idegen fajt láttak a zsidóságban. Utoljára, tudomásom szerint. II. Jó-ztjef-Hilatt viseltek a zsidók sárga foltot Magyarországon. Mindozokröl a magyar Közvélemény kovosot tud, mert a liberális kor történetírói és tankönvvirói n Ksidóollonos intézko-désokról hallgattak és még a legnagyobb királyaink törvénvoinél sem
említik meg a zsidóellenes törvényeket.
A Szögödről elindult fajvédő gondolat azonban fol tartóz láthatatlanul utat tőr magának és ma már a zsidóság som tudja mogállítani a hatalmas folyamatot. Ma már ogyotlon európai ország sincs Angliát kivéve, ahol no hoztak volna orólyos törvényeket a zsidóság ollón, illotvo az államalkotó nemzoti faj erdőkében,
Gáthi-Graf Ernő
Egy muraköz! fiatalember balul végződött szikest kísérlete a robogó vonatról
Miksavár, április 24 (Muraközi tudósítónktól) Kurunlcs János 23 éves újhegyi lakos ugy gondolta, hogy Némelorazágbin jobban boldogul, azért átszökött a határon. A német hatóságok azonban csakhamar elfogták és most akarták visszakísérni Csáktornyára. Polstrau-tól vonaton akarták Magyarországra szállítani, de amint a vonat a magyar határhoz ért, Kurunlcs feltípte az ajlót és kiugrott a robogó vonat-
ból, hogy ismét megszökjék, ugrása azonban olyan szerencsétlen volt, hogy lábszára eltörött és az eltörj csont a combját Is keresztülszúrta, A magyar határőrök, akik szemtanul voltak a balul végződött szökési kísérletnek, azonnal a helyszínen termettek és elfogták a mozdulni sem ¦ biró szökevényt. Bevidék Mlksavárra, majd a mentőautó a Csáktornyái kórhizba ízál\'itotla. Felgyógyulása ulán a törvény elölt kell Telelnie.
Sportélet
á kanizsai ősapátok fekete vasárnapja
Kaposvári Turul-ZMNTE 2:1 (1:0)
Pél öt felé, midén a mérkőzés elkezdődött, már közel ezerötszáz néző van a lelátón és az állóhelyeken. Ott litluk a ZMNTE elnökét, dr. Krátky Islván polgármestert, Ru-zslnszy László MAORT főmérnök, ZMNTE szakosztályvezető társaságában. Szilágyi sípjelére a következő összeállításban kezdenek a csapatok: . KTSE : Boldog —\' György., Ott — Zsoldos, Dodri, Simon — Villám, Gerely, Tóth, Kiss, Tisza-gáti.,
ZMNTE : Kovács II. — Kovács I., Pörge — Kiss, Héjjá, Csorpes — Talpai, Mihályi, Németh, Lykn, virág.
A nappal szemben indítja el a labdát Németh. Az első sikertelen próbálkozás után a vendégek veszik át a játék irányításai. Pompás, hosszú labdákkal igyekeznek megközelíteni a ZMNTE kapuját. Villám átját-sza Pörget a 11. percben és\' Kovács II. csak nehezen tisztáz, Kél pere múlva vezetéshez juhiak a vendégek. Sünön átadása Tóthoz kerül ez egy tcst-cselllel átjátsza Héjját, Pörge kétségbeesetten röviden igyekszik hazaadni, de a középcsatár nagy lendülettel elcsípi a labdát és közelről villámként a hálóba vágja. 1 : (I. Sok KTSE szurkoló van a lelátón, a két.tábor hatalmas hangorkánnal biztatja csapatait. Tiszagáti beadását Gerely nagy helyzetben mellévágja. A 27. percben Virág nagyszerű szabadrúgása csattan a kapufán, a visszapattanó\' lab-
dát György vágja vissza a mezőnybe. A 34. porcben sarokrúgáshoz jut a Turul balszárny a. Tiszagáli iveit labdáját Tóth fejeli kapura.. Héjjá- kézzel védi a biztos gólnak látszó labdái. Gerely a büntetőt Kovács II. kezébe lövi. Villám ós -Gserpes a játékvezető inlézkedése folytán kezet fog, a kaposvári csatár Cserpes után rúgott.
A második félidőben nagy lendülettel kezd a ZMNTE. De kittéről, hogy a Turul minden részében jobb ellenfelénél; Gyorsabban rajtolnak a labdára, elsőrangúan helyezkednek és minden támadásukban lendület van. A 12.\'percben járunk, midőn a gyenge formában játszó Pörge megismétli az első félidőben látott hnzítadósát. Tóth most sem sokat tétovázik, nagy lendülettel szalad a gurulós hazaadásra és lövése nyomán laposan hálóba jut a labda. 2:0. A 25. percben fellángol a ZMNTE kfirtlűkalve. Héj-, la. Mihályihoz játszik, majd Lykához kerül a labda ós az összekötő pompás gólt ragaszt a KTSE bárójába. 2.1. Most nagy kedvvel játszik a ZMNTE, de a kitűnő Turul védelem mindent barit.
Nagyobb tudás előt, mlntien-kor meg kell hajolnunk. A KTSE a szó tiszta értelmében jobb csapat volt, korszerű já-tékknl, ötletesen és tervszerűen biztosította magának a győzelmet. A lendület, a gyorsaság, a
tarján—pál csics
textilipart ét kereskedelmi vállalat III Nagykanizsa. Ill
Qyár: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi ftaxiét: Fő-ut 14, (Első fi*, gyár Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: S-33.
ZALAI KéZLONY
194-1. április \'M
sziv-lélck já|6k hozzájárult, hogy a tfvíízetmet kilinreoljn. A KTSE mUris btijiiokjelőltnek leklnthíjtö!
Egyénileg a vcndejjek kőzvot-len vetíciiiiie rámofcnT játszott a rcdczclsorban l).ndri, de a két s/ólsíífedozel is jól\' játszol!. A támndósor kót oiZflsöje ós kö-zépcstitárai nftgySzertl játékos.
de jól Ós gyorsan építettek áz összekötők is.
A ZMNTE csapatában nem leltet senkii sem Különösen kiemelni. Kovács I. ós Kiss igyekezett megérleli i a vendegek gyors Iátckfelfogását ós hosszú gyors labdája kkal sok hasznára vollak csajíaluknak.
SziMgvi egyikét apró levédéstől eltekinlvo jól vezette a mérkőzést.
-k-n-l—
NVSK—NVTE 3:2
Vasárnap Pécseit játszóit az NVTE és 3 : 2 arányban vereséget szenvedett. A mérkőzésről holnapi számunkban részleten tudósitHt adunk
ZMNTE ti—Szigetvéri Zrinyl 4:3 0:1)
I, n. Bajnoki. Vezette : Törökmezei, Nagy harc volt a győzelemért. Góllövők: Vadasfalvl (2), Farkas, Istenes Hl, Törzsök (2), Kiss.
Eredmények
Nagyvárad—Gamma 2:1 Ferencváros—Salgótarján 3:2 Dió így Őr—Debrecen 0 : 0 Tiiza—BSzKRT 7:3 Kinitsi—Elektromon 1: 0 Újvidék—KI-pest 4:3 Kolozsvár-Cstpel 3:2 Újpest—Szolnok: 1
Futbalmórkézós Csáktornyán a \'bombakárosultakórt
Csáktornya, április 24 (Tudósítónk jelenti) A (\'sáklor-liyai Torna Kgylot a Itombaknrosiil-ták sogélyozóV-ro barátságos mérkőzést játszott » Csáktornyái yumita-wikkal, -szépszámú közönség olétt. ,V jegyokból 1H2.60 pengő, felülii Kétesekből 150.50 potlgű folyt í>e. A mérkőzés eredménye 7:0 (2:0) volt a CsZTK javára. Jfitókvezető Oráry „rolt. A mérkőzés valóban ;:játék«\\olt árt sok derűt nyújtott a közönségnek.
h i r e k
A Kárpátok szerelmese
Somody István iió és ujsiigiró,
:iz MTI belső nmnkatAraáiiak a Kár
pótokról szóló előadássorozatából az
első axonibaton hangzott el a rádióban. Szines. fordulatos és élénk előadásában nem fényképet ratitott, hanem a Fesztv körképnek nagyvonalúságával ODSütolto és tette rokun-szonvesobbé a hallgatók előtt íi magyar Kárpátokat. Ahogyan egy kis
falut jellemzett, ahogy egy völgy-
hnitatot leirt, abból nom liiányzott
.Mikszáth éles szeme és (iárdotiví
léleklHJ néző mőlységbo. A történelmi szálakkal áti>zőtt, költői meglátásokban gazdag, alapos tanulmány hatását csak fokozta a nyugodt és biztos előadás, italai föltlinktól ilyen tökéletest vártunk, mint aminőt kaptunk. Várjuk a folytatást.
— (Halálazás)
Jíaffay Forencné szül. Molnár Ilona, volt nagykanizsai vendéglős
özvegye, Italalonszántódon elhunyt.
Temetése folyó hó 25-én, kedden
délután, 5 órakor lesz Nagykanizsán.
Az _ engesztelő szontmiso kedden éggel t) órakor lesz a Szent Foronc
rond plóbánia-tomplotnbun. (:)
— (A léglbetyárok ujabb Híédszere)
PApAról Jelentik : Veszprém ás Börzsöny környéken a járó kelik a lé\'dön vékony lemezeket találtak, melyeket [elvettek éa akkor aflhrir ntek meg, amikor kezük telo lett vôrhôlynKokkel os a karjuk megbénult.
— (Perlaki hírek)
Perlak nagyközségben a hősi emlók JUÜ és oreíAgzAnzló Opltesl. niunkálntal annyira elére haladott Állapotban vau-nnk, hogy hamarosan Hor kerülhot az emlékmU ÜODspélycs feiavatáHára. — A perlaki sportpálya építési munkálatai mén kezdődtek. i\'erlak község nőpe nagy Ünnepség keretében emlékezett meg a 3 eves évfordulóról, ami kor újból a Magyar Hazához kerültünk vlsaza. — Egész Alaómuraközben nagy lendülettel koc\'dOütttt meg a Magyar Nemtetlszoclallflta és Magyar Meguju láa Pártjának szorvezkedose. A Perlakon felállított szervezet [rr mint uiftr jelentettOk — párlszövetségl alapon, közös pArlbolylBOgbcn aiDktidnek. líd. dlK a fárÁs minden számottevő községében felállították .. helyi pArlszoria-zeteket- Poriakon már a rendszeres pernzet|azoolailsla oktatások Ih megkezdődtek a pArtérlekozluttel kapoao-latban. A Magyar Megújulás Pártjának járásveztttfltn : dr. Bonján Uyula perlek 1 fjgyvéd, a Magyar Ncrazetlazocl allata Párt járAsvezelőjp: Vasa .!nno. perlaki kőz*. tlsztvlnelo. Mindkettő régi, kipróbált hdreesa nz uj eszméknek.
«*, városi mozgó Hétfőn ked^n 24—26-lg__és szerdán
Kacagó orkán I Siker, amely verhetetlen 1 Ötletes — fordulatos — üde I ÁRTATLAN VAÓYOK (Etne tolle Naoht)
Vasxary János ptmpáás sainpadi stkere filmen. Magyar oilághlraió .
mnádasok kendete : ?4, ?6 8e\'j8 Or/íkor.
nDAVQUfllfiYI villamos Aram-
UKHWHVWIUT, SZOLOALIATÓRT.
Arm.i»«4mlák (U.t*.., r.kl.miolô», liK»|M«nt%Hk, ankuarO lalvllafloaltía mlndan vlllamoa ktnMaban délal&H B-Í6I Üélittéli IB épáig. \'Cf ruary-ut 81, tailglan 294
Unger-Ullmann Elek vaskereskeéésében
nht", tua- »» patkovaa-, továbbá szeg-
Utalványok beválthatók il é\\iwMll
Höfhora-gepek, gépaixíj, uaapsayyíóm em Qolyu& oaaapABy iiiényleBiát clintéxettn.
KÖZGAZDASÁG
Mi újság a budapesti Élelmí-szarnagyvásártelepen ?
Í4U. Április hó M-től április 20 lg. Az élő- es vágottbaromfl, valamint a tajásptacon az árak változatlanok A zöldsog- éa főzelékfélék piacán a tejes saláta ára 10 fillérrel emelkedett, viszont a hónapon retek ára 20, a hegyes zötdpapfika Arn 50, a pnr«j ám 200, a zöldbab Ara 5(0, a nóska Ars pedig 8l.ll fillérrel csökkent. A gyümölcspiacon az Arak változatlanok.
(—0 A budapesti bankok hivatalos tarái
A Takorókpénztárak és Bankok Egye aülete nlhettároztu, hogy a budapesti
Sónzlatézetek [jénztársi bétköznnpokon tői I órAIg Állanak, a közönség rendelkezésére. Szombaif napokon a pénz lArak vAltezntlaiiul fél IMÖI tél 12 lg leíznok nyitva. Légiriadó esetén a hivatalom pénztári órAk, tnklntet nélkül a riadó InrlniiiAiit, egy órAvnt mnf[bosZ\' szabbodnak és legfeljebb 14 óráig tar tan&k, Ha eddig a légiriadó nem érne véget, a pénztárak aznnp nem nyilának.
(-) Felhívás a blztssitásl azakórtékhöz
A BIOSZ olnöke kéri mindazokat a biztosítani szakértőket, akiket a pénzügyminiszter a légilámudásos kárainak lelbeesUléHére kijelölt, hogy esetlege* lakcímváltozásukat velo haladéktalanul közöljék, uehogy a meitblzás kóaedel-mi\'s Átvételéből kifolyólag zavaruk ke-I elkezdenek.
Hallütta már...?
...hogy amint német kulatók miv-áilapitotlák, a hosszú élet, illetőleg az erre való hajlam Öröklődik? — A né.net öröklcdesi stat sztikák atra az eredményre vetettek, hogy a nagyon bosszú életU emberek Ősei rendesen maguk is hosszú é\'etUek voltak. Ait, hogy az öröklésnek ezen a téren lé^egcs szertpe van, mutatja az a megfigyelés is, hogy a vizsgálat alá vont hosszú élctü emberek életmódja nagyon különböző vo<t. Voltak közöttük szellemi és testi munkások, vár si és falusi embtrek, rövid és hosszu alvók, agyeéék dohányoztak hö U lik, mások\' a\', itókát sem ifőliék el tejesen, és csak egy közös xonásuk volt: legnagyobbrészl nyugodt emberek voltak. Tehát lassan járj, tovább érsz — az életkorban isi
*
... hogy a.- anyag eddig ismert hatom halmazállapotán, a szilárd, cseppfolyós és gáznemű halmazállapoton kívül a fizika ujabban egy negyediket is megkülönböztet, az Uíynevezett plazmaállapotot? Ez a halmazállapot 6—10.000 Celsius foknál áll be. Ennél az óriási hőmérsékletnél természetesen minden ismert anyag teljesen gáznemüvé változik, ez a halmazatiadat azon-, »an rendkívül magas elektromos vezetőképességével lényegesen különbözik az alacsony höfoku gáz-állapolldl. Ennek a nagy vezelöké-pességpek a strassburgi egyetem kutatásai Szerint az a magyarázata, hagy a molekulák és alomtk nagy része erős összeütközéseik folylán elaktronburkukbél alveszit egy-figy elektront, ügy hogy n gaz most már semleges molekulák, Illetőleg atomok, szakad eleklromok és pozitit i-ónok keverékéből tevődik össze.
NagykariHíaa megyei vftroa poi gármoö terétől.
Taiíjy . Sxappanlejadsgok,
Hirdetmény.
PlgyelmeiUlem n iunpp.ni átusltáiáia kl)e\'ölt kere3kedőket, hogy ugy mosó-, mint plpcreizAppanl csikfa nagykanizsai lakosok réd/érc siolgtlhalnsk kl. A v.v B^ilíst nemcsak n vásárlási könyvbe, im-Utr) -ezentcilll a rendiacicillett siámidas-fyomtatványba li be kell vezetni s a •uAtit.uHst minden hó lU-é.i be kell nyújtani n hö/.eiistáHl hivatalhoz
A lr i.i ti - ¦-; e i k ,i hövelKtzék:
KoséiMippanbál: Havonta éi fejenlent 10 (Híj; , :>. evrn mull t>yeimekek részére Itavanla és trjrnként 20 dkg, niv isok, állatorvosok és cgénségügyl alk.1lma7.ot-liik részér\' bnvonln es lejenként 5fJ dwg,
Ifosópoibél 1 Ott. ahol cask mosópor vsgy iiio.n-.-.ipiM.i éi mosópor együtt keiül ktOBiiasiii. n megfelelő inennusCgU mosószappan\')n yelt annak két és leluie-w. Biámtiainl\'i mosóporból.
PjperMuppaaból 1 Kéthavonta és.fejenként minden fogyasztó rétiére cgyOmcIllen 1 drb.
Borgtva»appaD>él: A 16 éven ItlUII fúililo^ynsztók kelló |ellenór}ás melleit 5-havonta kapnak 1 dr» borowanappanl
Babaaxappanbál; Csakis 2 éven aluli gytrmc-ck léuerc 2 havonta 1 tlru.
Nagyksnlxsa, l»44. április 21. iwi Polgármester,
áPBOHIBDETtSEI
\'_kULÁS
TaiHMlrtt vagy Hatat ¦•géd«t lelvesr Unger vatktréskedéi. 4
A Iszsnakl tüdőbeteg ollhon május I érc kerfs két lahafrlIOisai bentlakásra Ugyanott két mctaaaS Is [elvétetik. Jelentkezni lehel hétfőn, kedden és pénteken délután 1-3-tg a Királyi PAI-utcai 1. siám nbiiti Tüdóbeleggondotóban. 1233
\'Kereskedelmi tanfolyamot Idén véglett nagykanizsai őskeresztény siorgalmaa leiny •lh«tyssk*>1Atit Ikaroai szerény Igényekkel, — Érdeklődni lehet: Bujdoió. PetOII-ul 4. 1346
I Ogyea kifutói aionnaba telvesa vitiz Sóváry István, Király-utca 20. 1365
APAS-VÉTEI,
Saa*U..iolorl.erdi.i)éf «5 öt, jó
gumikkal Uatmlcr Puch éa agy Caepcl ballon kerékplr eladó. — VÖtösmarihy-
Msgyat-u. 138 bz. házban egy lő ado. 1336-
Egy bilásioba, szőnyegek, ícbíniemU, női feliórubák, kabátok, aprított la, kerti bútorok, előszobalal ét ezüst tsebóra •Itstfák Batthyany-u. 24/«. ai. Alatt. 1362
Bgy drapp nöl tavasai kabát éa 3 kg. fossum lúdtoll aloida. Bővebbet Báron-vewóda. Hoitby M.-ut II. 1360-
LAKA4s 0ZLEfTHBLY18ÉO
.Utcai, pirketUa szoba, bulor nélkül l\'á-ul 12. sz. alatt azonnaba kim*é. Megkeresést Szombathely, Turul Biztosító, kétllnk. 1334
2*L»I KOZLONV
POLITIKAI NAPILAP Kiadja: „Kttzoazdasáfll R.T. Nágyksntzaa-
.-Felelős kiadó: Zalai Kérolv . Nyomatott a „KBzoazdasáijI R. T. rVflijykanost" nyoaidájáuan Naaykaniisan \' Nyomdáért telel: Zalai Karaly
?50688
P<iM4 : \'. \' ¦\' • •
--¦—¦--:.....
Uendiohozat« 84a évt., 92. sz. Nagykanizsa, 1944. április 25. kedd ft-n 16 fillér.

Tábori posia ;______________:____ Ak. MA
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatal : Vú-ui fc. «4jl &i kludóbjvaUill mMm TK m. «lattea Mtkonu» éahnták.
(•OLITIKA1 NAPILAP
felelős szerkesztő: Barbar itat Lajos
KtŐflzataat ára: aar hónapra 4 pcnurt *0 nnaa,
negyedévre 12 pengó 40 fillér. Ki/ycHH/jiiii: hétköznap 16 tili., szonitmion sofia.
A mai magyar hadijelentés ujabb jelentékeny térnyeréséiről számol be
A Führer és a Duce találkozása
BfiivhSI jfffwíik:
A. Moszkvában kiadott liarotéri ¦ jplontósok in liangaulyiixzák, hogy a keleti harctér rogyotton szakasztól mm ráhozott a helyzet, Nómot katonai körök vólomónyo szerint
kézvelle-n küszöbön áll a szovjet -ujabb nagy támadása. A oémot felderítés megállapította,, hogy ugy Narvátél, mint Pozkovtól fs Vitobszktől kelőim az orosz csajaink vasúton szállítóit nagy oró-nitésekot kaptak. Kovol éa Ovidoo környékén szintén nagy csapatoltoli-ank figyelhetek «log rw igy ujabb aagy támadások várhatók délnyugati irányban. A Krim félszigeten ih ujabb nagyobb tartalékok folvo-¦uláaa figyelhető meg. A helyi harcok azon a teriileUin növekvő arányt
öltöttek, do sikerült a seovjot támadását a két nappal elébb elfoglalt német állások elölt feltartóztatni. A Dnyeszter és a Prath között a szovjol újból megkezdte helyi jel logÜ támadásait. A tartalékokat innen észak felé tolták Ól, (te ugylát-szik azok holyébo ujakat hoztak. A 111. német hadsereg Staniszlaatól kúletro lendületes támadássá] halad torább. ,
Kuti e.lfagUddsa uUín a fláhlflí-maffyar csapatok most már Ko-lomca közvetlen közelében állanak, mely harcok során trkin-\' télt/cs területet szereztek és Joeahl) folytatták cJőnyomulásukat a Pmtb felső folyásánál. A bekövetkezendő harcokat a német hadvozotéség erejének tudatában teljes nyúgáiomnl várja.
A 6. magyar hadljelontés
(MTI i .1 lionnéd vezérkar főnöke közli, hogy u Ptuthtél rféltv. v\'7/í/v nyomató magiját csapatok kisebb orosz erők szfti>cr#se után ujabb fontos terepszakaszt foglallak el. A PrutMól északra az erős szovjet páncélosok áltat lá-ntogatotl tárnattúst az ellenségnek súlyos neszt weget ^okozna fölényesen visszavertük, A harcok során 35 nehézfhttrckörisit nregsriitniisifctlünfe. Rőttel térségében egg ellenséges harcieso-pori szétverésénél jelentős zsákmányra tettünk xzérf ós snf: foglyot ejtettünk.
Hitler és Mussolini fontos találkozása
A Führer ós a T)uoo találkoztak ¦g\\ iiáseal. A Duce tolmácsolta az aiása nép ?1 határozását, hogy haro-aaTotésükot\'fokozni fogják. A német kirqdalmi kormány támogatja az
alusz törekvéseket. Hitler TíaribolJAl azután ismertette a háború leijei*
latbovotóséórt tett íntézkedéwkot. A háborút folytatni kell a győzetem kivivásáig és a kitűzött cél eléréséig. A tanácskozáson részt vett többek között Keitl vezértábornagy, Fromm vezén-ziinh^, Graziam tábornagy M mások.
Tegnap délben és ma éjszaka Németország felett svlyos veszteségeket szenvedett a szövetséges légierő
í MTI) fcszakuinorikai bombázó i kötelékek tegnap a déli érákban té-\\tuadant intéztek Németország délnyugati és déli torülotoi ollón. A legutóbb béórkozett jolontósok szo-rint az ollonségos ropülőgópok a támadás alkalmával 00^ gépet vesztettek, jolontik\'Iíorlinból. Ez a szám •melkedni fog; A tegnapi napon az
fjpznkamorikai bomházó kötolófcok ismét komoly vorosegot szenvedtek.
"Ibit Iwmh\'ázó kötelékek éjfél tájban támadást intéztek délnémótor-szági torülétók ollón. A nómot éjszakai vadászok heves harcokat kezde-ményoztok. A légvédelmi tüzérségnek sikerült mogakadáivozni a súlyos támadás kialakulását.
Bukarestet és Ploestit támadták amerikai repülők Svájci vadászok lelőttek egy amerikai bombázót
séges gépet lelőttek.
Az MTI jelenti zürichi jelentés alapján, hogy a svájci vadászok egy északamerikai bombázógépet leszállásra akartak kényszeríteni; A gép ózonban nem engedelmeskedett, mire a svájci vadászok az északameri-kaí bomházót lelőtték.
(NTI) Német és román csapatok heves harcot folytatnak . Szebasztopóinál a szovjet erőkkel, Ezekben a védők 57 nehéz szovjet páncélost pusztítottak el. Az amerikai bombázók Románia egyes területeinek bombázása alkalmával Bukarestet és Ploestit is támadták. Sok elíen-
Ismét bombázták a pápa nyaralóját
A oastelgandolfoi pápai nyaralót ujabb támadás érte. Egy komba a pápai kastély közvetlen közelében robbant fe! és
Súlyos károkat okozó*\' Maga a kastély is megsérült. Az utóbbi napokban egyes repülőgépek nvár hosszabb rdö óta időztek a
kastély és a park fölött s a ledobott bombák betörték az összes ablakokat és elpusztították a konyhát. Ezidőszerint 1500 menekült tartózkodik a parkban és a kastélyban, ezek nem szenvedtek kárt \'
Hivatalos finn jelentés a Szovjet feltételeinek elutasításáról
Helsinkiből jelentik:
A finn ¦ szovjol tárgyalásokról, molyok a Szovjet fegyverszüneti föltételeinek visszautas basával végződtek, hétfőn éjszaka Helsinkiben hi-vfttelos jelentest adlak ki, melyhői ¦megállapítható, hegy a fegyverszüneti fejtétetek notvi elfogadhatók. Á fegyverszüneti föltételek ózok voltak
1. A Németországgal való kaj«:so-latok megszakítaná és n Finnország-han tartózkodó német csapatok és jármüvek internálása április végéig. A szovjet ebben fegyveres erőjével segíti Phinórszágot.
2. Az 1010. évi szovjet- finn s/erzódés helyreállitása, a finn osa-patoknak azi 1040. évi liataiokra visszavonása április végéig.
3. A szovjol és szövetséges hadifoglyok azonnali visszaküldése, internált szővotaégosj vagy szovjet állampolgárok szabadonhócsátás\'u.
"* \'\\\',""K fiíiri hádsoi-eg oO százaléka májusban leszerelendő é.s a hőkolét-szám június és július hónajihan helyn\'állitandó.
5. Az Oroszország terülotóri .okozott károkért 600 nnllié dollárt kell Finnországnak 5 óvon hejid lizetnio loholólog papír, cellulózé, gépek és toehnikaí készülékek szállitaaávul.
0. Potaamo ós vidékének visszaadása, viszont u Szovjotunió lomond Hangé leriiletének kiürilése-
ről.
A fegyvoi\'szünoti foltétolok olnta-sihisát jelenté válasz jegyzéket április 18-án átnyújtották f szovjet kormánynak, melyben a finnek ki-iolorttik, hogy nz "átnyújtott föltételek elfogadiisa különlwizö okoknál fogva bmnorszag önállósiigát és gazdasági orojét lényegoson gyongi-tonó és olyan torliúket rónának a finn népro, molyok az ország teherbíró képességét messze moglialadják. A finn kormány* sajnálattal állapítja meg, hogy a most megszövo-, gézeit javaslatok nem nyújtanak alapot a békés kapesolatok helyreállítására. Finnországban jól tudják, fűzi hozzá a hivatalos jolontés, hogy óbbon a viliig sorsát eldöntő harcban nincs félreállás és szabotázs, mort egy olyan népnél, amely többre tartja függőtlonségét az ékítenél, » válasz csak harc lohot a végső gyözolcaiig.
Dolgozzunk!
A magyar mezőkön sarjad az uj életi Szent György napj>t után, amikor a pásztor kihajtja nyáját a friss legelőre. Ks ina !1 kék lavaszi magyar ég alatt a halál gépmadarai súgnak-búgnak, angol tőkések, amerikai dollármillioniosok felbérelt néger bombázói pusztítják, döntik romokba becsületes munkás embereknek szerény családi házait, cgv embereiéi munkájának! gyümölcseit.
Ebben a háborúnak alig tisztelhető vérzivatarában a magyar ősszeszorilotl fogukkal, elszállI akarattal áll az nsi földön é.s dolgozik" Végzi a termelő munkál n mezőn, a gyárakban, műhelyekben és irodákban, mert jől**ludju. hogy mindet) megtorpanás csak az ellenség malmára hajtaná i vizel.
Dolgozunk a jelenben, mert bízunk :i jövőben !%s ha píll.i nalnvíra megáll kezünkben a termelő iftunkaazerszám és megpihenünk, hogy uj erői gyújtsunk, lelki, szemeink yissz.-ilokJn-lenek a dicsőséggel, áldozatokkal\' teljes, küzdelmes magyar múltba. Visszalekinlünk és emlékezel ünkhe idézzük azokat a magyar hősöket, akiknek köszönhetjük, hogy a költő szerint : él neuizet é hazám tím-. lékezünk honszerző őseink diadalmas harcira, emlékezünk legendás magyar helytállásra, nagy nevekre, melyeknek hallatára ma is leveszi kalapját minden magyar é.s \'háláimat rebeg a magasságos Egeit felé
K in lékezünk a Zrínyiekre, Hunyadiakra, emlékezünk h felhőkbe hanyatlód drégelyi romok egykori hős védőire. Szon-dy Györgyre ós társaim, emlékezünk Eger városának hős asszonyaira, emlékezünk Hoz-gonyi Cecillére. akí Galambócra ki serte férjét a csatába.
P.s amikor így emlékezünk, világosan látjuk a magyar múltnak azt a Képét, amely bizony Uja, hogy ez a nemzet mindig társadalmi különbség nélkül hozott áldozatokai a jövendőért. Az ágyúgolyótól tőrt kérdő és félténten küzdő Szondy György mellett ölt vérzett a jobbágy, a legendás hint sztrecsnói piros virágokat lő-é.s köznemesek, ipa ro sok és jobbágyok egybefolyó magyar vére festette meg.
Férfiasan helytállót! a magyar évszázadokon át a léMrl folyó küzdelemben rangra, származásra, vagyonra való tekintet nélkül. SŐt a régi harcokban túlnyomóan a hétszilvafás ne-
?ALAI KO/XONV
194 I- április 2ä
jiu\'s kiváltsága Voli ius, IlOgy
, verél liultulla apui földjére.
Adii/ küzdelmek korszakai éljük ma is. A legendás liiiigyar inis/árhravtii\'ok beíveli a fel-lii\'k fialni magyar lm vígjai mik híisleilojrűl. liuIdN megvető bé-lors;Í!::i-iól hallunk és nlvasinik. l:.s híjs/kól> vagyunk, hogycsóré bilatluiml télnek fiainkba)! az apák harci\\erén>ei. Hintjük a babért htiseiJik homlokára és sírhant j ira. mert I adjuk, hogy álduznluk nem voiI hiábavaló A magyar migypéiilck után el kell kóvelkeziiie :i magyar lei támadásnak
l-.\'zérl üli ti uk elszántan azon a poszton, ahová sorsunk kirendeli, állunk és dolgozunk \' Vé-\' ge; /.ük nívgl\'rsziletl erővel min-dei: napi munkánkat és\' meg-loklJlIK :i nappali az éjszakával, hu ..kéli., uívrl csak igy láthatjuk meg biztosan a nemzőt hnjnnlé-nak kelő napját
F.s ez ti nap lui fog kelni: uz 11 nap meg fogja érlelni a ka-\' lás/l, amely mindennapi kenve rünkél iidju, l\'VI h»« ragyogni ez il nap és eltűnnek a kék le -végtiből a halál fekete gépmadarai. KH Önnek, meri munkánkkal, legyei mézeli kitartásunkkal legyőzzük Őket, fs)
mgzi
Ártatlan vagyok
Vaszarv János- niejvsikriii darabja mik nemei filmváltozata, komoly noliézsogok elé álliljá a kritikust. .Miiéi szóljon: magáról n ílnndiról,\' vagy n< szereplő színészek loljesil-inéuyét méltassa, vagy a rendezés honvohill kéídés.iilitv szóljon hozzá? A darab megkapta a uuigu méltatását és megkapta fiz elismerését azzal is. hogy ;i s/mji-idiVil átvitték a filmre neiu a iniiiívamkvhanetn a németek. fiidekos\', liogy Vakzary hi-ífenyps mórtékbon magyar jellemekre, é> al:iptermé\'sz."tekiv méii
ajÉorépei német változatban is mog-
óji/.ti\'k inagyiiisi\'igiikiA. A szívás, kitartó, lüzön-vi/eii ál isak.egv kislányéi I küzdő férfi magyar lefudne. Az a kislány is. hiába énekesnő, hiúim él u legmodernebb lótdtörben, iitóenumult érintőt km vadvirágnak\', mint amilyen nálunk torom. Vnsxnry
íWin fél a" kényes, sál a nehéz h.\'lv-zotektől som. "Fejest ugrik ozokbo a Um>lvuélen táncoló holyzetyklw és
. i.l.l.
elv
Mtktaükkf\'l «K01 ulilji mog a eanmokat, lui .>ak I, will, ili-iiil kl, kon e» másik ct-mné-nak 11 kezdete viill.
a *ziin\'w.ek liiimliii amil imiiiis/. ki.limK éh bizonyos lüfígal, lioev u s"/inhiwi és film krilikii többől foglalkozik a/ iro alkotásával, mint amennyire- kellene, viszont az ó alti-kiftutukro] i\'^iil, néhány mondatfái emlékeznek llú\'K. a színész önt lilo-toi ti k»óropbo.68 kétségtelen, höíö ulakitiiaávál novollioti, Vagy caÖlt-kenlheti a sikort. a színész toljoait-inényém.k olbiráluaú [k-iIíií oiíi\'ih\'z 1a-iiiilii\'iálivokitt iffóiiyolno, nioi\'l a ki-l\'ilOali a iiiuzdulatcikat, a bkorop lilajKMIotOln-k felfo^imít k.\'Ui\'ilu imiiu-iil\'jalfti. Vasziuv Varnbjiihaii a iii\'-mol sziiii\'-szuk-i, valaiilóiinyii-ii ki-lani\\(\'k. III vall jmrilu jíithkzu, lilriö-ívjknuk hiindon sikoi- t-s:ik <ilitan-\'-
nii
4 láz- és házcsoport parancsnokok személyükben telelések a pontos elsététltésórt
légoltalmi parancsnokai személyükben Is felelősek a lakóházak lokí-
a nagykanizsai rendőrkapitányság (elhívja a város lakosságinak figyelmei ar<a, tiofiy a likasok ablakai! it niindrn nyilas-, amelyen fény W-szllrídhcllk, a leggondosabban so-létilsék e- utca és ud.ar (elé egy aránl. A lakóházak, házcsoportok
letes clsötélitéséérl. A rendörkapi-tányfág a klhágási eljárások so-án iuen súlyos büntetésekéi fo^ kiszabni a rendelkezés megszegői ellen.
Kanizsai volt a iégiháboru első levente hősihalottja
A Loventó fíirközpont jelenll: A leventék légoltulilii - ttmii-kájának l\'eslej-zséheleii voll !tz eist) híísi hatotlju. iierecz Józsi\'! leventezenés/, a/ április ;i,-i emlékezetes első Pappati ¦(ajiladas knzhen. amikor az élsö bonihaliitlláiii elvonult, kilttloll s/.ülei házából és vgy szomszédos, rombath\'ilt házból kél embert kimentetI. Egy harmadik sebesülllel foglalkozott, első segélyben lészesih\'lle, amikor ujabb boni litt Inti lém érkezeti és egy lezuiltill hmnha azi a házal értó, amelyben Ö Is litt\'lézkn-doll. A légnyomás Iiollan vetette
ál a szomszédos ház udvarára Szülei btizának, iilionnan kifu-lotl, semmi bája sem eselt.
Berecz József levente a harmadik korcsoport tagja voll, 1921. május 2í)-ón született Xiigykanjzstili. négy polgárit végz\'etl é-s texlil-kci-eskedoscgéd voll. A lámadás napján héllVín, amikor az üzletek zárva voltak, lakásán crle a lámadás és onnan sjetetl ki két bombahullám kÖzÓM elsíi segélyt nyújt; nterU ez voll a küló^Uüres képzése. A bos l^orítén^^iT lc-vcnleirjuság cImíUhÍsí halntljál
április 6-an- temetlek cl.
Elsötétítés alatt lakásokból lopkodott egy négytagú belicai társaság
A napoklian löbb feljelentés érkezett a csaklornyai csendörségre, hogy ismeretlen tettcsirk a légollahni elsölélilés alatt hehalollnk egyi-sek bajlékáh;t és onnan kfl\'ön-bözö riuh;okat elloptak. A esendő rök erélyes nyomozása a gyanu-i-tollakal kéztckeriletle növszurint Horkovics József, Szerbecz János, Polgár Pál és OvzsAr (ly\'rgy beli-cai fiatal legényekel, akn a riyom"-2ás adatai és a tárgyi bizonyiló ;ok hatása alatt be is ismerlek, hogy ők követlék el a terhükre rött bűncselekményi. Híszálliiollák őket a
nagykanizsai ki\'. Ugyéfizséere ós mivel cselekményük rögtönhiráskodás alá tartozik, dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök azonnal kibaílgaUa Okét, figyelemmé arra, hogy mg alig lépték át a fialalkoruság halárát, bünlelve még n ¦m voltak és egyéb enyhitö körtllm ny is forogván fenn, a négy gyanusilott legényt átkísérték a törvényszék vizSgálóbirájához.
A négy he ^cai legény megmeneküli a rögiöiiiélö biróaági ilélet elöl. Rendes Mróság elé kerülnek.
Elitták a malae árát, kiraboltak egy kereskiriöt, faiházba kerültek a muraközi legények
A rendezés szintén tökéletes, luvt nlapüíJ m\'uUka, mely rá n a sikerre és nem hanyagolja ¦ legjelentéktelenebb epizódot son
Aki a duralml Bzinpudon láll most u fibnut megnézi, csak állapit hat ja meg, hogy a damb csiszolódott, neniesedott és abban a szándékában, hogy a nézSkÖzönBégőt szórakoztassa, csuk nvort,
(vj)
azt
Slrukely András és üanser Ferenc dushelyi fiatal legények egy napon gondolt-k nagyot és elmenlek malacot vásárolni, lliközben azonban hívogatta őket a korcsma és a |ó bor. Be is tértek és alaposan eláztak. Egyszerre azt vették é&zre, hogy a maiac ára lement a torkukon, Boros állapotban, vig nótaBzóval, de pénz nélkül, hazafelé indultak. Mikor Nagy Lajos kotor! kereskedő házához értek, ahol a gazda nem volt otthon, csak három férfi és harám női alkalmazottja, egy kutya állta útjukat és megharapta őket. Slrukely éktelen dühre fakadt és a haz gazdáját kereste. „Husz pengő fájda omdijat követ* lek" — kiálló ta, de senki nem nyitott kaput ugy hogy végül Is a két legény az an-lakon át bemászott a házba Észrevették ezt a cselédek és a két legénytől való félelmükben szobáról-, szobára menekültek, azok utánuk, a padlásra, onnan a..:i:,iállólia, a hat ember a két legény elöl — mig végre kimeneküllek az erdőbe. Slrukely és Qanser kárpótolni akarván magukat a kutyaharapásért, Összeszedtek 3 lepedőt, egy bödön (16 kg.) zsirt meg egyebeket és mint nitik jól végezték dolgukat, továbbálltak.
A két legény! feljelentették és a
kir. ügyészség pírbefogta őket. Ms-gánlaksértée, rantáa gyanújának vadjával kerültek a bíróság elé. A bíróság mindkettőt zsarolásban ou magánlaksértésben, mondta ki bűnösnek és ezért Sltukelyt 5 hónapi, Gamert 3 hónapi fogházra ítélte jogerősen.
Naptár. Április 25. kedd. Röm. kai. Márk ev. Protestáns Márk.
Éjjeli gyógyszertári ügyolot: Ma a Maria gyógyszertár Király-u. 10,
Kiakanisinii aa uitaui gyögyab«c-ttr állandó öevsil6u»MoUi:álatot.\'*rv
A QOZFORDO nyitva n.n taggai 7 örától oeto 6 óráig. (Hélíó, azord* oántok délután ős kedden "tréafl ¦»Akiif»V ) Telefon- Sl"i
á Kárpátok éret
Megdobban szivünk, ujjong a lelkünk, amikor halijuk a szövclséges tengelyhatalmak rádióin a magyar honvédek előretöréséről szóló híreket, ha olvassuk a német és a magyar hadijelciitéseket a magyar csapatok mindent elsöprő lendületes előnyomulásárél. A magyar honvéd erőteljes Iramot, kemény ellenállást, Ütemet, elszánt "küzdelmet jelent mindenütt, ahol magyar csapatok küzdenek. A magyar1 fölt! töretlen ereje, a fajta katonai hívaiottságá, otthonáért és övéiért való, felelösséglu-data és fölcg az ország sorsa, amely fegyverén nyugszik, - mindezt veli a magyar katona harcba. A magyar honvéd tudja, miért harcol szövetséges fegyvertársával együtt. A magyar létek megacélozza a katona erejét, megedzi és (okozza áldozatosságál, oroszlán Ind lenni hazája rögének védelmében. Ma pedig a magyar katona Európa kereszlcslo-vagja a vörös pokol kapujában. A magyar katona jelenti a biztonságos már, a reményteljes holnapot es a győzedelmes jövőt. A magyar honvéd nevelése már a bölcsőjénél, az édesanyja karjaiban kezdődik: a magyar fiu első mosolya kardnak, puskának és husMrcsákoriak szól. A magyar gyermek szeme felragyog katonáink elvonulása láttán. A magyart a Gondviselés is a világ Icg-jobh kátonaányágának szánta, hogy küzdelmes életében, ellenség gyűrűjében a maga erejére támaszkodva megállítássá helyét a nap alatt. Az évszázadok folyamán létéért vivőit kemény harcok alatt megtanulta a magyar, hogy kardjában, az erő és a legbiztosabb barát a készenlétben tartott fegyver. A magyar katona nem gépember, nem szivnélkUÜ bábja a nyers erőnek, nem puszta harci eszköz. A magyar katonának lelke van. A magyar katona a magyar élet, a magyar katona a magyar test, a magyar katona a magyar biztonság, a magyar katona a belső hűség, a magyar katona a magyar föld, a magyar katona a magyar Haza. a magyar katona a magyar nemzet, a magyar katonával él vagy pusztul a térképről az ország. Mindenünk a magyar katona. Szent nekünk a magyar katona és mindennél drágább. A ml katonánk. A ml fajtánk, a mi fiaink. Vérünk.
Nagy megelégedéssel tölt el bennünket, mikor halljuk Legfőbb Hadurunk által útjukra indított fiaink fegyvertényeinek vitéz szövetségeseink legfőbb vezetősége által történt hangsúlyozásai, őszinte dicséretét. Katonai erényeinek elismerése, fajtánk kiválóságának fémjelzése ez. Most, amikor égy világ tekintete pihen a magyar katonán és minden szem a Kárpátok felé szegeződik, a magyar katona, a hós magyar honvéd ismét megmutatta kemény-öklét, elszántságát és őseitől öröklött vitézségét, aki ha kell mosollyal a;, ajkán tud meghalni hazájáért és nemzetéért. Szent István király országáért. A diadalmasan előretörő
Április
24-26-lg
városi mozgó Hétfőn, kedden -:_i és szerdán
Kacagó orkán ! Siker, amely verhetetlen I Ötletes — fordulatos — üde I ÁRTATLAN VAGYOK (Eine tolle Nacht)
Vaszaru János pompáás színpadi sikere filmen. Magyar vildghiradó.
SlBadások kezdete: /¦/, ?6\' és ?8 órakor.
.fU\'i. április
ZALAI KÖZLÖNY
magyar hadsereg legyen erőnk, vér-tónk, hogy mindazt, amit a veszélyeztetett magyar haza n betsö fronttól megkövetel, becsüleltet és minden utógondolat nélkül teljesítsük, hogy hfisl elszántsággal támogassuk a külső frontot és katonáink lássák, hogy mi Itthon, méltóak vagyunk hozzájuk, mert hazafisagunk nem szavakban, nem göröf tüzes fényáradalban nyilvánul, hanem a legnagyobb á dozathozatalokra is ¦ képes és nincs az a nagy áldozat, amit hazánkért és katonáinkért megne hoznánk.-A magyar belső (ront nem csak tudja, hanem meg is teszi kötelességét, a ktllső front pedig becsülettel Allfa a vártál őrhelyén.
Virrasztanak vártájukon a magyar honvedek. A Kárpátok hös Őrei.
BBNEMK. ItfíZSO
Megjelent a zsidó értelmiségi alkalmazottakra, Igazgatósági tagokra vonatkozó rendelet
vonatkozólag Is Intézkedik
CJáktarmju, április 2ö .
> Siifái iiidósilónkl^t i M/\'gka-pénui szép ünnepély zaljult le, vasárnap Muraköz fővárosában. Csáktornyán. Cserkésző valós, volt. amely a magyar nemzeti zászló köré sorakoztatta a nem magyar iijklr, de magvai- ér-, zohúii muraközi ifjakat. Délelőtt 11 órakor a ferenciek templomában szentmise -voll, amelyen az avatandó ifjak szeiilVddozáshoz járullak A szentmiséi és rgyhúzszónoklntol IV íiálíóss Gáspár pserkészpa-rnncsnokmondlit.. N.iilys\'.ámbiui jelenlek meg a szülök és hozzátartozók, az iskola vezetői. A* leiuplomböL zári sorokban átvonultuk a polgári iskolába, ahol pccsnrnik Paula li. .igazgató fogadta őket szívélyes szavakkal. P. Ilakoss köszöntöt te a szombatból vi cserkész kerül el kiküldöttjei, P. Labanc Medárd cserkészparancsnokol é-s fclkér-\'.fc. .hogy\' ?1 GiisptU\'ií\'.s Márkról elnevezett csáktornyai cserkészcsapat 1(1 tuj tagját avassa fel a liliomos magyar zászlóra, egyben jelentési lelt az. av. t mdö cserkészek munkájáról. Kifejletté, hogy az avafaudók. bár nem magyar anyanyelvűek, de magyar szível hordanak magukban. Utána felolvasták a cser-készlörvényl. frVtijtt a névsort, amelyre előléplek az uvitbindók. Vezényszavak. Meghajolt a magyar \'iienteeti. zászló." fis nz uj csorkészifjak letellek a hűségesküt. P. Labanc Medárd parancsnok ezután kivette a Fogadalmai u cserkészekből, majd mindegyikkel kezel fogott. Lelkes ünnepi beszédében P. Me* dánl ulall arra. hogy keresztény és magyar munkál vállallak az uj cserkészek
- A belső fronton. is. bár gyerek fejjel, katonának kell ina lenni -- mondta. Szenl István erkölcsével és Gaspárie-h Márk izzó házafiságával léplek ti is még szorosabb kapcsolatba az anyaországgal. Küzdéstek szent, kötelességetek felemelő és így tudtok ti ís harcos és épilŐ tagjai lenni a magyar hazának
P. Medárd beszéde nagy halasi váltott ki nem csak az ifjak, hanem a felnőttek soraiban is, akik hálásak azért .hogy a magyar ferencesek oly lelkesen foglalkoznak gyermekeikkel.
Majd a eserííész csajjal díszlépésben vonult el a nemzett zászló előtt Délután a közeli \'Szenl dlonu erődben izgalmas barcijáték folvt.lc.
Az MTT jelenlése szerint a hivatalos lapban megjelent a zsidó értelmiségi alknlnmzolltik-ról szőlő rend.\'let, amely ugyanazokat mondja ki. mini amik íz értelmiségi kormánybiztos elűrgyu rendelkezéseiből már ismcrel.-sek. Ahol csuk 1-2-il zsidó értelmiségi alkalmazott van, azokal egyenként lehel elbocsátani április, májas, június végével. Meghosszabbítási szeptember 30-iíál további, időre nem engedélyeznek kérvényre sem
Hészvénylársaságok. szövet-kezciek zsidó Igazgatósági és ícliigyelöbizoUsági lúgjainak megbízatásai a rendelői lörü. Kgvcsüleleknek. szervezeteknek, alapi lyányoknak sem lehelnek zsidó értelmiségi alk dnazotlaik. .1 .sr(ír/íií/;.\'h--/oy/:o/fí.sjYi
•cndélol keresztények számára. Aki keresztény szülőktől 1895. oki. 1. előtt születeti, az,keresztény származását saját keresztlevelével igazolhatja. Aki későbben keresztényként született, annak sajál és szüleinek szűleláísi anyakönyvi kivonata (keresztlevelei szükséges a -keresztény szamiazáss igazolásához.
Zsidók hú-.-Háiúsi . \' szelvényeit május .\'tig vissza kell szolgállalui a kibocsátó hatóságnak. A zsidók uj cukor, btts. zsirjegyeiuek szétosztásáról a községi elöljáróság, polgármester gondoskodik. Zsidók zsír helyett étolajul knjínnk, de a nehév Icstimimkások nőIadagol nem kaphatnak. A rendelet" a sárga csillag viselésére kötelezőitekre vonatkozik.
Jaross: „Ma legfontosabb belpolitikai feladat a belső ellenség leküzdése"
MT\'\' Az Ksti Újság tudósi- ! hjju beszélgetés! folytatott Jaross Andor belügyminiszterrel. \' iTki nvilatk-r .ihibaii kijelentette, I hogy ma le lnnlosabb Feladnia a belpoljlik ; i ik a belső ellen-J
ség leküzdésével, akik nem azo-nosilják magukat a magyarság élei érdekeivel és nem azonosítják magukat Magyarország háborús céljaival. !
Fel függesztették az IPOSz önkormányzatát
MTD A:r Ipartestülelek Or- I nek vitelére Mike Jáiios szajbó-szúgo*/Szövetségének szervező- mesl.Mi, a Keresztény Iparosok lét a bclügyminsizténum felfüg- j Szövetségének e\'nökét miniszleri gesztet |e és a Szövetség ügyei-\' hizloskénl ki nevez le. ;
Odakotzunk a bambakárosultaknak I
A Zalai Közlöny gyűjtése a bomba károsult magyar tesl vérek részéri\' a inai ujabb adományok kimutatásával
• tUÍéple " 10.000 />-/,
Amikor ezt megállapítjuk, sok magyar szenvedés sorsközössége nevében mondunk bálás köszönetet mind az eddigi adakozóknak és egyben .kérjük mindazokat, akik még nem adakoztak} erre o célra; nyíljék meg a szívük és a magyarul érző emberséges lélekkel gondoljanak nrra a mérhetetlen szenvedésre, imszlulásrn. ami magyar életekg heti. magyar javakbán toriéul. Gr)ndoljanak a minden nélkül, egy s/.ál. ruhában menekültek seregére. Gondoljanak a gondviselő nélkül maradt gyermekekre, a liajléklalan kisemberek, munkások százaira, akik az utolsó szögig minden! elvoszilrt-tek. amit egy élei keserves munkájúval, zsugorgalásával szereztek s most egy betevő falatjuk, egy vánkosok sjnes, de van asszonyuk, gyermekeik, akiknek enni kell, akiket le kell fektetni
éjszakára, be kell takarni, sebeiket gyógyítani és - nincs mivel ! ..\'.,\',.
Ujabb adományok : p Kddtgl (zyajtóeanfc 8922.35
Boroae József ny Ik. tan. 29.—
Nagy Lajos versel eladásából
további IOo/o • 5.—
dr. Burányi Lajos 50.—
Széli János 50.
>Nagykanizsát Rám Knlh. Jézus
Szive Bayházköznég B00.-
Nsgy I.tJoH és Futó István 8.—
üzv. Ilalvsxaé es özv. Horváthné 20.— Kiló tisztikara és legénysége 310.— Dráva völgyi : Msgss Irén 20.—
Okentuss Gabriella 10.— Hcnsler E«tsőbet 10 —
Kaburek Éva 10.—
Kuglet Sándor 10 —
Wllde Endre II.-
Aaduat Márton 5,—
Sólymos János 5.—
Baranyai Rezsó 2 20
Pnflziniíer JAnmi 2.—
Tóth, Miklós 2t -
Fe|ler Lajos 5 —
Qerócs .IóihoI 5—
¦ MubzII Lsjos 10.—
Okváth Ferenc 5 —
Beke István 2.- 131.2«
Szshó János Magyar-utca 20.—
VOUE kanlzssl csoport 20.—
Untén Mlklósnó 20.-
Dthánynagyáruda Nagykanlww
Öamesen : 1u,17#.d8
Pécsi Vasút—Nagykanizsai Vasút
3;2 (2:1) — NB III. Vezette HIross Budapest
Pécs,- április 25
(Kiküldőit tndt\'mtÓNktól) Szombat délután indult a kitűnő kék-fehér gárda Pécsre, hogy !1 jtfesi vasutasokkal mérje össze erejét. A hangulat bizakodó volt.
A mérkóz.\'s :i kitűzött liái-omuo-gye(l íl helyeit a légiriadó miatt negvod ó órakor kezdődött., mmt-eirv\' 2000 néző előtt.
Iliim* sípjeléit) a következő \'fölállításban kezdték mog a játékot:
Pécsi Vasút: Kuófi — Fabick, lliihisfiii r MozHgai, Tsimonfi, Szabó
¦ líCridvai, Meggj-es, Soós, \'.l\'iaza-
völffyi, Zoml>ori.
Kanizfiai Vnsut: Podó — Kóaai, Plaeskó Hoiícnrieder, Nénioth, Kőfldvi Íuhász, Tura, FiíhcIi, Munkácsy, Horváth.
Az etiyho szélbon Roós indítja a labdát.\' Pécsi • támadás kezdődik, aminek az eredménye a 2. (wrclion ftarokruiíás, a széjwn szálló labdát Kosa háritja el és Placskó tisztáz. lOzután erőteljes kanizsai támadi\'m, állandóiul a péctnok 16-osán táncol á labda. Munkáéav habdmas lövéat oix\'szl a kapuiiv, de a"jóll«dyezke<lö, Knófi Kiirokrii vágja a lövást. A sa-
roknak Juhász áll neki, de a sarok-rugásnsk nincs oredményoi A 10. IKírcUm Soós megugrik," de Kóea simán ment. PJra a kaiilzsaíiik tá-iiuídmik, Tura e4öé«!ül Uifiit, leadja llorvátbnak, az azonban Iohou van é sígy a szép akció erodménytelonül vé.!/i\'"lik- Vivrro eredményes leez az állandó kanizsai fölény. Frísch vezeti a labdát, a fámadó hátvéd előtt átidja Túrának, aki kihasználja ¦a. helvzeU\'íés szép lövéssel a\'kapli sarkába vágja a bort. Máris 0: 1. A következő |jerelx>n isméi voszélylien a .pécsiek kapuja, <lo a kitűnőéi) játszó Hala-shr sarokra mont. A 32. l\'xirolKjn Sarokrúgást ér el Pécs, amit Zomboi\'i értékesít. ,1:1. A bátraiévá, idölain kanizsai támadás, de csatárainknak nem mogy a KÓllövéw. A 4ö. imri\'lKm az, űroson álló Koóa l\'hn-skó iiinllolf lefut és a kifutó Ikxlö mellett a hálóba lövi a I:il>dá.t. 2: 1. Kezdés után végeim első fél-jdónek. \' •
lkait az öIUwóIn\'ii nyugodt a hangulat,-
¦- l\'gj\' érezzük, hogA\' johlmk voltunk, mint a póesiok s ha a csatá-roknak jobban megy a lövés, luary iróllal legalább vezetünk, - mondja az intéző.
A második félidő -H. p.-bot! ÍJiiháSi szuhadra játsza magát és gólt lő. 2:2. Kanizsa most elhagyja magát. "A hir hatása alatt isnk\'a játékon a figyelmo. Ka-ős [kVsí tániadá«ok t vannak, de Kásán nem lobot átmenni, ihxló egynu\'ui után fogja a szebbnél-szobh lalKiákat. A pét\'«iek fölénye\'a 84. percbon lesa onodmé-nvos," mikor Soós lofut és gólt lő. [ízzel hoátlitjü !1 végenxhiiéiivt. 3:2. A hátralévő íiIóIrjii Placskó, akit cléie vittek össZ\'kÖtőue, hagy ki egy nagy helyzetet. \'
Kgyénilog a jiéoskik közül Köóa éü ííombori volt jó. A mieink közül Kosa vélt u inozóny logjóbli embere, liizlosan háiilott el minden pécsi támadást. Szinte azt mondhatjuk, áltörhotellen volt. ltogyogóaii játszott.\' Pintér a gólokról nem tehot, jól védett. Némethiéi nem sok jót mondhatunk. A csatársorból Tura omeikedolt ki.
liiross a mérkózí\'-st jól .voadtto.
/yI(/,-íí/H Pál
Eredmények
NVTE II. 8: l-re győzött Zsolnay—Donhovár 3*2 Nagymányok—Bonyhád 10:2 Pannonoskor—Csáktornya 6: t Bőrgyár-Bircs 6:2
Az NB III.
1. KTSE
2. ZMNTE
3. NVTE
4. NSE 6. PVSK
6. P1TC
7. Pélmtsstor
8. CsZTE
9. DVSE 10. SBTC .11. Ztataa
12. Barcs
13. Baiykád,
bajnokság
2 4
18 12
17 II
17 II
18 9 18 10 18 9 18 7 18 8 17 « 17 »
17 8 2 10 17 5 1 11
állása
51:1(3 26 55:22 2« 59:33 24 73:43 21 54 : 37 21 50 : 33 19 43:45 17 34:4S 17 49M3 16 27:38 14 21137 12 3tf:54 11 2ltt08 5
Nagykan icia megyet város polgármoa torétól.
I03Í5/1944, sz. ,
Tárgy: rtarcsieru élcifövíirtt.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó hó 26, 27 é» 28ána tölgyesi harcszerű lőtéren éleslövészetet tartanak.
Az olt lariózkodás lllis H életveszélyes.
A lövészet robbanó lőszerrel Is folyik, miért is a fel nem robbant 1 ivedékckhez nyúlni élelveszé\'yes. Ebből «redó bde etedért\'a" honvéd-kincstárral szemben semminemű kár- i igény nem támasztható,\'
Nagykanizsa, 1944. április 24. ue< Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
194-1. ipril» 25
ti ÍREK
Felhívás Lógó-ugyben a •ajjlíiwiiztu.i \'rondótkaptoiyaáj? Mhitíi iniiidásobit, akik orro idó-¦éat kapbik, tn »:rv holnap, szerdán «mi után 5 órakor a TárÓaliAw* ta: ¦»*wtarniáb«Ji tartandó fonton íVte-lnMn«ton okrotlunül jelei jonok inog.
— lHttat«íá8)
VJjisi\'blnr latrán nvug. ((OKtflíÖr fWü^oIo,\\iLjrl., Hsáxckdos, a Fonine jonuf-rona nranj nnJbmkDn»ríj6-oí-l tulajdonosa, (17 Mm korában sikoltozott uz ölök Borúból. Munkái étotü, puritán jnllomü, tolkiúmom-i- -., ás buzgó tisEtriaolŐ rolt, aki ólo-tárot iw:ik irUigl»08Ölóat 6a timíUiIiiüit wtontotl u magyar potitáa nevének •k önmagának i». Tisxtolot éa bzo-ixii»ii övoisto ófotéban mindenfelé. Hithű fi;» roll katolikus egyházának •a magvai hazájának, púidat mutató polgára tárosénak. Halála folott niéiyaégoa níflzTótot óm/, \'Nagykanizsa ogós/. társadalma,
( Tervé ny azé kl tárgyalások Keszthelyen)
A !!.¦¦¦ i-..!:ii.-.:n törvényszék bün-letétanácsa aprili» 28-én, pónloknn áa 20-ún, szombaton Koaxthnlyon büntoté fótárgyabiflokíií unt n rároa-háaa tanácstonnébun.
— (A nagykanizsai Kas7lné) könyvtárából kikölcsönzött bonj -
ttja)t u kölcsönvc-vék haladcicfcdflQul, lotpVwóhl) liohuip, 26-án iviti^, a «olilián "i-tól H-ig tarló IriVátalos hi/iI, alatt szolgáltassák visszn az épülői oninlotón. í :)
— (vfisu.i uunetjegyek váltása az IBUSz nál)
Térne liftek torábbterjcdéaéjutk iiM\'irakadáljox.áwi .\'rdoki\'ibon közöl iílk. hogy uz IBUBK, M-AV Hivatni ea wmntiogyirodák Ösazoa budapesti ós »idéki inoiiot^Pgyirodai fiókjai ilg) mint eddig, kiszolgál tatjuk a ii»*ih-irt\'iulHZíirü vonntjáratokra firvé-n\\on vasúti jogynket. Kivótoll esultili az ii. n. "kiüritósi vonatok\'; nu-mitjngyt.iiii\'k kiadiWa kéj oz, unir lyckro az IIHJSZ-niif jcgyot váltani nom lobot. Kzokot ¦> vonatokai csalt n liatóftág által kiállított igazol ráuyékk I lehet igénybe venni. (:) (A ? siet A Üzletek zor alá vétele)
Nagy kai ü,-.na ráro« illotókofl ögy-•-/táíya tugliap ás ma a nagykanizsai nstdó italotokét a li^utóbb ki-itdQtl miniszteri rondolot ertolmélwn /ár alá tolto éa inogjelűlto. *
— (A Coaktarnyal Önkéntes EyyeaBlet)
most tartotta inog rondofl évi kö/-L\\ ütóst\'a. A Hiszekegy elmondása nt.ni Korautav Kndro főjegyző. »/. ügyeaQlot elnöke iamertetto a mai
idők ltollOZfiégtdt is a tűzoltóság nehéz feladatait óh kórto u tagokat, liogy vállalt kölolivwóirüket lelküs-vjMimtesen teljes i tsék. KÖVi it kosott\' \\VúboT Józapf le lek könyv vezető, az Ogyoaölot titkárának jolontéso. .Majd Hofcaán Sándor pénztárnok számolt lx> ii multavi pénzforgalomról. Ila-Iwebt JánoH, a tüzoltózoiuikar* vezetője k/irto a közgyűlést, hogy válasszon inog egy agilis tagot zono-
wzakosztí\'dyvozolőnek az olnittll évi
kézgyöJiVon trioaválasztoti stuikoaz-táJyfczotó holyotl. A közgyűlés a karmoslor kérolméitok helyt adott éa \' megválasztotta Kováoa Pál vegyéax-inéniökűl zeitoszakooztályvoz/ítójtok, belyottoHÓül [jiídiir Munczi -lóziiof kei uskedót.
„Gyermekmosoly"
felvételei n fu\' érdeklődés m\'alt már csak 3-4 napig tartanak. Siessen Ön ls felvételeit elkészíttetni
08EB rOTÓIÁL, Fö-ul 10.,
ahol érdeklődni is tehet i u
Légvédelmi károsultaknak azonnal jelentkezniük kell, hogy megkapják a hatósági kártalanítást
(MTÍ) A kormány inlézke- I detl, hogy n.légv\'éílchni károkat I szenvedett lakosság azonnal se- I gélyhen részestlljÖn. Az ehmsz- | lull ingóságok értékét az állam-kincslár azonnal megtéríti. In- ( tézkedik a remlMel, hogy mind- j azok ;| személyek, akik niegse. besültek, mgóségukb
gyoitukbtui károkat szenvedtek, azonnal jelentkezzenek kis- ós nagyközségekben az eltíl járó Ságoknál, városokban o polgármesternél, mert a hatóságmik ujnes alkalmn személyenként számbavenni, jelentés nélkül a károk mértékét és nagyságét
A Garai-mcaban kútba ugrott egy leány, kimentették
Szerencsés öngyilkossági kísérlet történt Nagykanizsán a üarai-ulca 17. szám alajt, ahol az egyik lakásban Balog Rozália 18 éves leány lakik szüleinél. Balog Rozál az utóbbi napokban búskomor volt, de senki sem gyanította övéi köztit, hogy milyen szomorú gondolatokkal foglalkozik. A fiatal leány egy óvatlan pillanatban, amikór egyedlll voll, kiment az udvarra és az ott
Nagykanizsa m. varuj adMnva ílától.
I4S8/IM4
\'l\'arxy : EbbelelenlAai kolelczcUstg.
Hirdetmény.
Zslavirnicgye eblarlási szabályicmlelcte-nek 11., 4., 5, 6 §-¦ alapján fethlv|u< ai Omea na^ykanizsoi eblulsjdonosoh^t hogy a lliloWukb.in kvú ebeket jelen hbrict-ménv kozzetítelélAI számítolt 3 nap^n belUI sBlBtkezülcK aiiiin belelentésl l-coii a hivatalos órak ilsit okvetíenlll bej:lcnt-it-Sk, mii az adott hatsrldd letelte után liai<\\nS|;l közegekkel híiról-haira tog|uk nj. ebt e|«|( nletekcl elirnnrlrnl.
A bejelentés ccljalia stükiCgcs tlrlapokst a városi nüóhivalal (28 ¦! szoba) di|la-Iniml atoi^nllatjn kl, hnl ai etellegeB felvi .1>;<>: it\'M Ih iiieiíaJjan.
Imi nem tudok n bejelentési szóval tt-heiik.
A\'-l az évenkénti bejelentésre elóirt hs> lanri-í letelte utfln (|m 3lTlke) azertz ado-Wi , n >\'( r, :í larlozn ebet Vagy akinek ebe ezen Idö Jetelle u\'án vála-iziaiolt el, ugyuzlnlcn ni az ebbiitokoi, aki ezen blíi ulán telepedett le a városban, az elózfi bekezdésben előlit btjelenléit, a azerzé&t, elválai7.tisl vagy leleepedétt kö-velo nyu\'u nspan belül tartozik megtenni.
Az, aki a leni hivatkozott aztkaizok fcndelkesésetl megozegl, kihágást követ el és amennyiben cselekm. nyc vagy mulasztása valamely törvénybe vagy mlnttztett
levő kútba vetette magát. Szerencsére idejében észrevették, segítségére sietlek és kimentették életveszélyes helyzetéből. A mentők beszállították a nagykanizsai közkórházba. Tettét a jelek szerint szerelmi bánatában követte el. A rend-Őrség nyomoz, mi vitte rá a fiatal leányt, hogy élete tavaszán megválni akarjon az élettol, amely akármilyen nehéz is, de mégis csak — élet.
rendeletbe nem Ütközik, 100 pengőig ler-je.ihctó pínibUnletésiel büntetendő. Nagykariizm, i\'Mi |pij|fi 22.
dm Városi Adóhivatal,
7t85;i944.
Tárgy: Tengedmoly elleni védekezés
Hirdetmény.
A rendkívül vészedéi" es és káilékony ttng*rlmoly irtása téljlbol minden gizda vagy bárki más a hlrto\'iában levő Í6 az elózö évek terméséből izármaró tengeri kórót (kukoricabiirl) léngerlcsulkát, icn-gciltusket köteles minden év áprilln hó végéig megMmmlsdeni, avagy ugv ícl-
hasxnálnl, ln.j.:y ai nzokbnn lejtözködö lengeiimoly petéi negscnniUullenetc.
Köleltstk a lengeitNrmclésirl foglalko-tók anrek síirát minltn év áptltli havának végéig a BtántölÖMrol elszállítani, a luskóját ugysneuk eildelg a (Óidból kiszedni és iiiccieminihilritl llltlvc a takar-mányuiásia alkalmai részéi ezldelg fcl-hasznaiul. a mcgneminlsiiés legegys; e rNbben ugy (órtenhet, ha a tuskókat éa KatdisAKi célin alkalmatlan egyéb rtsze kel ezántílöldön egy lakásba hordjuk és olt e égeljUk.
Aki csen rendelkezéseket megszegi, klhlkárt követ el és az 1894. év! \'vi §a értelmében bUnUllellk.
Nagykanizsa, 1914, ápiills I. u,o Polgármester
ötv. Maocbler Istvánné sz. Barthos Szidónia könnyes r-zomorusnggal és mélységes bánatos szivvet jelenll, hogy drága jó férje
Maschler István
nyug. poslu-tölelügyclö, laii. százados, a Ferenc Józsel-rend arany érdemkeresztjének tulajdonosa slb.
áldásos, munkás éleiének 67-ik évében, a betegek szentségével megerősítve, folyó hó 2d-én este 9 óraker visszaadta jóságos, nemes lelkét Teremtőjének.
f\\ drága halott földi maradványát folyó hó 26-án (szerdán) délután 5 órakor fogjuk a temető halottasházabél a róni. kat egyház szertartása szerint beszenteltetni és a családi sírboltba örök nyugvéhelyére helyezni.
flz engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelki-üdvéért folyó hó 27-én (csütörtökön) reggel 9 órakor fog a szentferéncrendlek plébánia-temploméban a Mindennatónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1944. április hó 25.
SSersunk az elválás, hitünk a viszontlátás 1
Unger-Uilmann Elek vaskereskedésében
»fn-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
Dtalványok beválthatók is el
Hsflwrr-géprlr, népvzlj, oupAgyfém és golyós * osapSgy igénylését sllntézém.
Hátizsák
készítése i3)i
hátizsákok,
kenyérzsaikok
rekláron knhpst k
¦¦a... Mjigyarlónal Honhy
Versenjtárgyaiási felhhás.
a néhai Ilik! Ialván enlékéro alaaitolt Taautkeséal Egylet a luliijil^nftt kopezA Ceengery ut 5. szAmu h&zban létealten-df) óvéhely clkénitéaavel kapssalatoa
kömtlvcH . esztaloa- és vlltanyszeroló-DUDkákra versenytárgyalást hirdet
A rénzletes kiírás az enyhít lrdaaja-ban (DeSk-1Lr 3. sz.) megte-klntlietfi, A-/, ajánlntok bsadssi határideje 1944. 6t1 május lén déli 12 óra 13n Elnök.
Felhívom
a város közönségét, hogy szerdán a piacon
maximális árért
árusítok kl. Özv. Erdélyi Janosné
FIGYELEM!
T OJÁS T
minden mennyiségben veszek és tojás-árubélyeget adok
Czompó Jánoa Nagykanizsa
Telelőn: 187. Hotthy Mikiésut 17.
áPROBIBDETESEfe
ÁLLAJ
Tsinnlét vagy fiatal angédat tetves?.
Ungcr vaskereskedés. 4
Kereikedelml tanfolyamot Idén végzett nagykanizsai As\'icictitény MOigalmas leány alholyoxkedékft karám szerény Igényekkel. — Érdeklődni lehet: Bujdosó. Petöll-ut 4, 1346
li.\'v" ItilulAI sionnalra telveai vitéz Sóvíry lilván, Kiiály-ulca 2ll 1365
riatjbixhatú háilno\'gát felvessünk
nt.....iii belé|}ésie. OvitKválf és Pairsgl,
Pö-Ut 1. T36G
Varroaámba •agéatal felvesisk. Kits-lyániié, ÜÖtvös-térlS. 1374
ADAfl-VÉTEL
Migyar-u, 138 sz. házban egy Jó adó. 133B
Angora ketreccel együtt eladók Horthy Miklós ut 51 alati. 1367
UurcjundlrSpa elido. Caengeiy-ut ti
LAKÁS, OZLETHELYISÉO
Ulcai. jxrkcltás szoba, bútor aélktll. l\'ó-iii 12. sz. .ilm azoonaba kiadó. Megkeresést Szombathely, Turul Blztoeltu, kérünk 1334
zalai közlöhv
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja : ..KOigazUasaai R. T. Nagykanir**\' Felelős kiadó: Zalai .Károly Nyomatott a „Kaioa/rfasaal K. T. Naayknnlia*" hvomdajásan Naoyknmzián Nyomdáért Telel : Zalai Kfcraty
FolaM:
UenülolsoKut Táliori pos\'ii
84-. évt., 93. sz. Nagykanizsa, 1944. április 26 szerda Ára 16 Iliiéi".
KÖZLÖNY
POLITIKAI
*• h.iaíló)iiv«üii: Fó-ui i> aMja \' ém kladotüvaull Mnlos 7a. m. auada* bAUftnuip aahitáa.
Helclös szerkesztő: Barbarits Ln|os
RUStuwtM ára: egy hónapra 4 pengő 30 0114«.
negyedévre 12 i-iengö 40 fillér, f-^rjeamsám: hétküznae iS (III.. Kronuwiton 30 ím
SO millió pengő a bolti árnál f
(MTI) A kormány tagjai SztóJHjr Döme\'miniszterelnök cl-»ökl«te "Inti ntp délelMI lOoni-kor
Minisztertanácsai íiltelí össze, hogy időszerű kérdésekről tárgyaljanak.
Illetékes helyen közlik, hogy u lomomtól! és betöltésre kerülő
Inispám állásokat
¦lust m-Ar a kö\'zel (övöben l>c-Hllik.
érték fi textilneműt osztanak ki ilcsébban a munkásság között
A\'Magyar Megttjuhls Pártja népes értekezletet tartott Im-réuy Béla pártelnök vezetésevei, melyen a kormány tagjai közül Jaross Andor, Bácz Jenő és Kondér Antal miniszterek vettek részi. A miniszterek vázollók a tárcájuk körébe vágó kérdések részteleit, majd Imrédy Béla ismertette a pari helyzetét.
Az esti újság munkatárs\' beszélgetési folytatóit Vnsyáry l.a-\'parügyi állnmlil-
fossaí, kárral, aki
i folyta
,z.»f \'I ikt kije
J jelenlétié, hogy
a munkásságnak a\' közel jövőben 50 millió értékű textilneműi oszlanak ki a bolli árnál olcsóbban beszerzési áron. Bejeién leli e. hogy felfektetik a munkás katasztert, mely auya-könyvszeriien és és szakmák sze-iinl.fogja nyilvántartani a munkásságot. Végezetül arra hivatkozott nz államlilkár. hogy a magyar nmnkás éppen olyan biztos bástyája a magyar nemzőinek, mint a magyar föld.
kiképzéséről és harci erejéről,
Hetim, április 36
Mussolini .tegnap roggol vissza-érkezőit u vezér fölmmsiáHásáról a fasoista kormány székhelyére. A
nélkül, hogy pinont volna, azonnal \'munkához látott. Akik heszélíek velő, azt .mondják, friss éí> jókedvű voltos kihallgatáson fogadta kormánya tagjait,
A világ nagy események előtt áll
Berlin, ápr. \'2C\\ Duce
Hitler és Mussolini találkozása nagy események bek S vet kezesére enged kBvétkextetni
Jassl vidékén magyafv és német csapatok megakadályozták a bolsevista tartalékok felvonulását és összevonását
Tegnap röviden már beszámoltunk arról, hogy Hitler " és Mussolini részletes megbeszélést folytatóit a közös nőmet é. olasz kérdésekről a vezéri föhadiszál-láson. A találkozásról a Berliner Börzén Zeitung többek közölt a következőket irja:
lízcklxm a napokban, amikor az ellenség az invázió idcghábo-rujával rémisztgeti saját népéi anélkül, hogy a bábom utáni céljaikat tudnák, kétszeres suly-lyal esik, a latba az a világos és határozót! célkitűzés, melv-lyel Hitler és Mussolini találkozása járt. Az igazságos rend, mely meghozza a nemzetek számára a nyugalmat, német győ zelmtot követel. Mussolini Olasz-országa megerősödött, ami kitűnik abból is, hogy Mussolini megszemlélte az uj olasz hadosztályokat. Az olasz nemzet hálás lehe| n Dúcénak a "múltban elért eredményekért és különösön hálás lehet azoRórt az crö-feszilésekért, melyet most fejtett ki, hogy ennek a bábomnak győzelmét biztosítsa.
Jbe uj olasz hadosztályok jóvá fogják tenni » multat
Mussolini Hitlerrel történt találkozása után az egyik gyakorlótéren megtekintette az ujjbn-nan felszerelt és , újjáalakított fasiszta lövészhadosztályt. Be-szőriében hangoztatta a Duce, hogy reméli, az uj".hadosztályok a szeptembert gyalázatot, melyet asak harccal lehet jóvátenni, di-esfisóges harcokkal fogják eltakarni itóon a napon, amikor újból harcolni fognak ellenségeik ellen. A Duce ezntán ré-szt vett több harci gyakorlaton ÓS tájékozódott az uj olasz kötelékek
Xémcl tanok Führcr találkozását messzemenően méltatják. Ulalnak a lapok arra. hogy a kél államférfi barátságát a mull évek eseményei kimélyítették \'és ez a barátság av legkeményebb próbál is kiállja. Drámai módon nyilvánult meg ez n bar.ilság a Duce kiszabadításánál, akinek kiszabadítása nélkül az ni olasz fasiszta állam nem alakulhatolt volna. meg. Így a Ducct. mint az
olasz köztársasági állam vezetőjét fogadták. Az olasz véder/ínek aij alakulatai már oly m állapotba jutottak, hogy Németország katonai szövetségesének lehet 1c-kinfení. Az a lény,, hogy. a két vezér épen a mai időpontot vá-laszlolla a helyzet megvitatására, arra enged\' - kővelkeztrlni: hogy n világ nrigv események előli áll és a jelenlegi háború a két államférfi kijelentései sze-rinl a lengelyhnlnlmnk győzelmével fog végződni.
Uj harci tevékenység váltja fel a viszonylagos nyugalmat a keleti fronton
Az-.Európa Press katonai munkatársa foglalkozva a katonai helyzettel, mogállapítja, hogy a keleti\'arcvonalon mindon relatív, ezért beszél a moszkvai hadijélontóo i:i általában viszonylagos nyugalomról, inig nó-
mot katonai korüknok az a benyomásai hogy oz a nyugatom már ólmait és a harci tevékenység általa^ ban megkezdődött. A finn öböltől a Fokote-tengerig torjodő arcvonal egyes pontjairól arra kövotkoztotnok, hogy uj nagy azovjottámndások állnak küszöbön. A Krim-félsz igeien ináriK súlyos harcok folynak, ügyre jobban észrevehetők a szoviot. csapatok felVonulása az AIaó-l)nyosz-tor vidékén, valamint a Dnvoaztor és .Szoroth között ,mig a Kolno-Dnvwti!-tor vidékén csapataink elérték a Dnvosztor keleti- pariját.
JaSBytÓl északra némot-magyar ősapátok olónvÖnen inogzavarták a fizQVJot-tortalékok folvonutáaát és összevonását. Karvánál, Kománál és Kovolnél szintén mozgolódna éaz-
lelhetó. Ezen a szakaszon a németek Ogy szovjet lövészhadosztályt, moly átszivárgott a német vonalakon, megsemmisítették, fiz a kiilönil-mény bizonyára felderítő föladatokat akart végezni. A némot hadvezetőség készen áll az uj szovjol támudár-sokra, igy az elkövolkezendö szovjov. támadások mindenütt erén német védoloinbo ütköznek majd.
Az olaszországi bnrelét* oscmé-nyeivo! foglalkozva, mogál lapítja, hogy katonai körök rámutatnak orra a U\'rnyro, hogy az angolszászok !1 hónap óta megindítót! offenzivájak alatt !10.000 halottat és (!691 foglvot veszítettek. Kzonkivül a németek 250 harckocsit, sok gyalogsági fegyvert, ágyút és lószort zsákmányoltok. Kzen nagy vesztoség ellenére a/, angolszász csapatoknak \' csupán líí kilométert sikerüli olóronyomutni Kóma fi ¦!»\'¦.
Kgy szovjet tengernap* Moszkva. mogfig>elójeként Hzomfet tartott a Folytaláü a 4. oldaion.
E|| unmüosíu is üiapr ériéi
(hl) A lldborut nemcsak katonai erök döntik el, hanem gazdaságiak
is. A háború után követkeié bókét pedig ojsósorbap a gazdasági oroíí épilík fel.
.Ma háborúban állunk !1 nemzet minden megmozdítható ereiével. Há-borubjui állunk a világ logluilalma-sabh kntonai orojénok szövetségében, minden reménnyel tehát ahhoz, hogy, a nagy fegyvertárs oldalán orszég-épiíé lléko jut lé-szünküi a törté-uohni lesziiiuohis mérlegének olké-szilésekor. Khl>cn a nagy ég^oVigés-hen érezzük csík igazán, mit jelent (igy lehiiliiitatlan erejű szftveWgeit nlrifthin élni és iiidm, .hogy erÓnk. áldoziiliink jKoisnnk ogv az övével, akit ha eddig nem tudott legyűrni majdnem nz égess világ katonai erője, akkor már csak nyertÓM lohe*
u gigászi mérkőzésnek.
Un eszmei közösség százféle
la, a nemzeti hocsölot egyotlon, de unnál kötelezőbb parancsa nom i« fűzne lienuünketanag^.\' némot fogv ¦ vortáisho/, ;i józan, ti\'irgyilugof DW*-IngoléS akkor is azt irná oló szá-inunloa, hogy ¦,} vele való jászom--széflsiig i\'gyc\'rirdi ut Magyarország számára, .uiiülyeir jövőjét\' megalapozhatja, fiz ad a kis magyar\' nom-zelnek biztonságban töiih\'letet, az idefiek harcában oróabödésts » iOgy-vorek harcában erét ca hizodalnmt, \'a 1iii!m;i|i szumára helyzeti energiák* forrnSiil. Oe a legjolijt ^zóvefaég\'e» érlékvl is nz határozza meg, vhogy mennybe értékel engem ns, akcsyr-lem szövetségre lén. Katonai, viufyV-gazd\'iságf téren erőtlen szomsxé-ddiil ki ketvsi különös egyéb ok nólkűt a fzövetségot?
Hogy tehát a történelmi és eaz-mei kötelékeken tul n iwilitások dik-ján ts ri l«\'ki\'s legJ\'OU nr. ndaállásiuik H kemény harcban álló jóimról mellé, kafonni erőnk melleit irósoknok kell lonnünk \'.^izdiusóginkhan is. A nngy gaxdasi\'igi kórdósok olromk-zéae iwm a mi dolgunk, nkik o Aorokat
rójuk ásolVflAHilk. Azoknl elrendezik nz arra hivatottak- ikt nekünk is viilameunyiönkiuik érezni és tenni koll n gazdasági eióditménybon ngy-egy légla kótelesüégét. Mi ez a ké-tolesaég? /jtigolódás nélkül lemondani arról, ami nincs és felelősséget érezni mindén szemernyi hasznos anyagért, ami van. fizt a kotlőt mi még mindig nehezen szokjuk meg. Gond nélkül hánimk anyagokkal, clluijigáhmk a mindennapi élotlvMi használatos sok-sok mindont, ami ugvannbtjan, vagy más formában meg haSsnavoholo volna, mikor ay tán nincs, amit elpazaroltunk, keservesen lanufiilálunk\' folotto.
Ma mog kell tanulni, hogy nemzeti értékeket, miinkát é,s tenyeret
lehel ési kell kifacsarni mindenből, ami évtizedeken álénak a mindennapi életűnk;: hulladéka volt: rongy hói, f-apirhól, ócskavaabol, konyliamaradékból, müholy forgá-cHÚhóI,. lom-kiunrák BzcmotébÓI. Ax OgykOp leglonézettohb mimlta is hn zafiiw kötolosíH\'g a loorosztéiiy ma-Kar gazdaaági élőt számára, ha nhhól a magyar gazdasági életnek
értéket, magunknak és másoknak
ZAJJAJ KÖZLÖNY
kenyerot lohol teienilojii, An ofujta lillinkü jüftyit! kúVOlolholi magának a inogbw^űTósl, inert a Haza öntökében vójjkuU munka. Aa ilyon Hodut nlunknín nom Jiinu»-pap urftKágánaa; ká-ahegvíról ábrándozik, amilxm s/l* ptfh\' bu kell állni u vályúhoz, nzb\'ui u iybbi magától küratkoitiki Aa ilyon élit muojtásu if magyar ^ii/dasóe/i erói .íruiujáiiük katonája, logyöh az a \'óndlús ssrkában vasdnndHjkat gy üjtöeMé diák, porlepto orvosságot, ütegüket taválto háziasszony, roii-gyöt vásárló kéroskodó, Vagy hársfavirágot lizúdűifOtő öívgur. Mii ni, >n« nek lm színit Kihűl venni valiiliul, vn-l,m. villánií helyett. A/ elvá-*uu gvuniiiiaaroktól az alniainagfe n kicgutt víikiiivkörtéit;, az asztal hulladékától u csomagról lefojtott zsinegig isi lehullott gonjlKístöig. Mindönkinek kütel\\sségo & maga köi ii.mv.oU-\'ben ui.\'.gL-miJ inünlnntj hogy a nemzeti javak leltárából eiTy niOráaú 40 tűnjek el huszuntnla-nul, egy duiubjlt w semmisüljön ii.aiiyugdknuky értékeknek, iüi)t>\' lyekit.* cnükstü\' vau vagy leh-l nagv itetn/eti oiókifejt.íMok idején. ¦ Xü mütolje sunki üsszogy új tolulni
lllimtü/t u/ ulbftóródó UUyagOt, ami-
nek guzdnsági haszna ós Bgttksógetv sógo éppon indni/ időkben mutatkozik meg. No sajnálja sonki a fáradságot^,hunom igiiz magyar munkának eiozzu, \'iimilior leusett egy szál gyufáért, vagy utánajár, hol mit lehet értékké toimi :i háztája sokfólo hulladékából. Ne mondja senki, hogy »hju, én uuili tudom, hol és högyniK Kgy kedvezme^iyos mozijegyért mennyi furfangot tud az ember éa ¦jiom restell utána járni, nem suj-liálja ar, énljkjódys, iolihra-bahn tárgyaim, futkosás fáradtságát. Csak nkkor lenne\' szégyen éa faradság mindaz ^amikor noiuzoti javaink
gyarapitásáért, észszerű takarékos ¦ Ságért; gazdasági ellenálló eróiuk fokozásáért kell tenni\'/
j\\ hazát nemcsak fögyven\'űl, nemesuk életünk feláldozásával lehel öfl kell Szolgálni. A huzat, annak minden érdokét szolgálni koll u mindennapi élotünknek látszólag joion-lőklolon, de ÖSSZOSitótt listásában annál tonlOMihh kicsiségeiben is, mert csak minden hoszno»ithutó &rá maradéktalan összefogásából születhetik meg a minden körülmények között orujü bix.toitinigábaií élé, boldog Magyarország.-
PBoWsdkor bérmálás lesz Nagykanizsán
Mlnaluenty pQaaSk három napig bérmál Nagykanizsán
Nagykanizsán Öt év elöli volt legutóbb bfrmdáa, amikor a b:leg Tóth Tihamér p>pök képviseletében dr. Híéfiz Isiván tábori ptlsplik OBztolla IÍ Najykaniz\'án a szentséget, Azóta isinél-erősen felszaporodott a hérmalandók száma, főleg Kitkiitizvn, ahol több mint öt ziz hlvö vár bérmálásra. Mint illetékes helyről értesülünk, Mindszenly József, az uj veszDiémeg* házmegyei püspök az idén pünköndkor érkezik Nagy-
kanizsára, hogy a bárom plébánia tertl\'etén kiossza a bérmálás szentségét. Ptl köidvasárnap a Jézus Szive- templomban, pünkösdhétfőn a f rendek plrbánia-templomában és keddi napon a kiskanlz*al templomban lörlénlk a hivők bérmálása. A hivek részéről a bérmálásra való jelenlkezrs már megkezdfdott. jól teszi mindenki, hogy a tolódás elkerülése végett minél előbb jelentkezik az illetékes plébánián.
Kétnapos monstre-per 38 vádlottal a nagykanizsai törvényszéken
Mészáros Lászlót szuronyos foglár Szombathelyről szállltrda a kanizsai tárgyalásra
foglyára, inert az már /iuromezor inoiís/ökiitt süiuwnyos" órei niollőt.
A Zaini Közlön> több izlmtv is toglalkozott azzitl !1 nögysniibásit-bütU\'üoluktiióiuivel, iniielviuík e^vik vádlottja ^MéHxáros László najryku-niesai fktírliíiiilM-r. aki nemesak szolgálati helyéről szökött inog, honom araikor késóbb olfogtójc, újból uiegszökött\'érei. később ]«m1Ílí isniót a osendérök elél, amikor uz ugyész-sógnt akarták aaállitani éti Szomhnt-holynok átadni. Üg>"óvel inuk noni-lÓHÖii foglalkozott 11 Hzoniinitholyi töfvónvszok, Mészárossal eüyütl a esondórÖk elfogták tárnát, " Qvóri Jetté ugyancsak nagj\'kmtizsai fiatul férfit, aki innon ZalnHZontlmlázHra •jtont ki lakni. Mustáros,a vruryon-elkmi bünesolekméjvyök wim/atát íh-niurte lx- kihallgatása nlkalmúvnl, mikor tjyórit klhallgattáki az szintén isaámös liipiÍKt-lK)tőn«t ismort Ih». A zsákmányolt natfynieJinyisé|rli dolgot, főlíiíí ruhanomü\'t azután ul-ndogaíták künn » falvakban. A nyomotté es&idérsógnok alapos inuitká-iábn korüli, mig sikerült mindtuso-kat kinyomozni, akik n két gyanu-sitoítÓl vá^irolUik. Mintog)1 87 fu-luel polgár, asszony éa férfi került így mint oiyiizdasiWul vndolhm a viVtllotlak pndjiira. Ivzenkiviii 11 mertettek és tanuk, akik nziniéu lettek Iwidózve. Annyian voltak,, hoíry künn :i folyosó teljoson megtolt velük ós :i bírósági natrv títriíviilótorom. zsúfolódott tőlük. Nagy éideklódén nyilvánult utog, amikor n szuronyos őr Iwhoz\'ta Mészáros Lászlót, ögy kiiniznai füíílár itodi-j; tlyóri Joilót. A hiilliíati\'wii\'j [tadaoniibau foL\'lultnk helyet az elsómndü vádlott közeli hozzátartozói. Horváth István törvényszéki tanácselnök meglátván a bokadalom között állö Mészárost, iivoiniitókosau figyeliuoztette- szu-ixniyos őrét, liogy nagyon vigyáxzon
A julbnlóvö ügj\'ósi! öltözködött, hogy a fogházból azonnal egy markos Ieg>\'verés orrol oíji«zitlosííók kí Mészáros Óröege, akim most már kettőn vigyáztak. Mivel MóBzáros kihall-gátasára vsuk Ivolnap kerül sor, a két Jegyűi\' levitte a \'fogházba .ttllpl szigorú őrizet alatt Uirtjúk, nehogy kiliaUgatásn olólt bucsut- mondjon n kanizsai törvényszékiünk.
Közel máidéi öráij.\' tartott csuk 11 ixmgoteg vádlottnak a nm-ionálé felvéiolo. líir.vikről-míiHikrói kiderültjr lioiiy már voll kisebb büntetésre iíélve. Az egyik fiatal nö rosszul lett, egy másik férfinek ifi lo kollott ülnio/ii forró iovegóbon.
lion\'áth tanácsolnék isuiortottu a Uh vi\'ulloit olótt a kir, üg>\'ószaég vádiratát, Öyőrí .lonó lopással, a többi podLí azzal van vádolva*\'hogy amit tlyóri és Mészóms lopott, azt ők megvásárolták, ¦ mogszoiYJzték,
vagyis ivesbon tulajdon ellőni kihágást, részben i»e<Iifí orgazdaságot követtek el.
¦; Miután 11 37 vádlott kíntont a folyosóra, OvóVi Joiié\'köríti kihnll-giitásrn. Hünlajstromn U* van\' fektetve 11 jegyzökönvvIiíüL Horváth tanácselnök most táléiról-totóira vé-gigme^y a yád|Knitokon, de GvÓri csuk néhányat inmer bo közülük. I\'odig 0 rondórkajlihbivságon sokkal töbliot ismort Ihí. Tagadja, hogy ó volt, aki a Körpuvárnöz tartozó l\'jheg>on botort Feronczl Lajos tiacykanizsai lakos nineójébo ós ott ruhanoinflokot lopott. Qyéri ügylét-szik olószonotettol látogatbt, a szólókét, a présházakat, a hegyi hajlékokat. Horváth olnök egymásután oléjn tárja 11 vádpontokat: a Ma-gyarszenfaholy tnollotti- (Vtki-ho-
gyon, Zalaegerszegnél lévő Caáesbo-Ksoki-hugviHi, u homokkoinároini lui-gyón, Szopotnek inollötti VörÖshogy, stb. üyűri majdnem mindegyiknél
füleli: lunn volt o^t. Iliit hol lopott maga? - kérdezi tóin\' Horváth tanácselnök. En nem loptam, ,snk Mészáros lopott. Mészáros av\\ mondotta^ hogy vigyázzak és áll. jak örf. Mészáros- lopott, 6 ma* fnL\'izott neki, vallja. Aa^neSasM ötször volt Mészárossal egyMt, akivel Znlaszontbnlnzson tobílko/utt Később azonban boismerín; - hoW régi ismerése neki Mószán*. 1940-hon követett »1 már volo büncsBlek-inényt, amiéit 3 hónapi tágházat kapott. Horváth elnök eléje bírja a
csondőrök előtt tati vallomását, hon Mészáros hjvta öt lopni, nincékbo törtek Isi és ii lóixitf holmikat azután más községben adták ol. Győri most tagadja ezt.
Majd azok körűitek sorriL, akik s lojiott dolgokat vtisárolták. Azzal vf. dokoziu\'k. hogy nem tudták, hogy lopott dolgokat vásárolunk.
A tárgyalás holnap folytatódik.
A robbanó ceruzától a mérgezett csokoládéig
Óvd gyermekedet « talált játékoktól!
Olasz földön tőrtént. Apró há-roin-néiíyéves gyerinokck játszottak egy falu pázsitos mezején. Örültök a gyönyörű nupsjitóstis loggolnek;
liiszon szegíinyek az \'.ytfw ójszíi-kát nyirkos óvóhelyen töltötték. Mirjt sziitos depkék 111,\'iáltnk, táncoltuk a harmatos fiiban, ogvmást kewtvo. OrvoniloZi\'e esipoghik 11 szép (itlla-itios olasz nyojvot, midőn nz egyik iinmyszőke tündérke ¦ <¦
iiiv/e- láryuat ptUantait tnrt/
. . a fii kőzött. (Idiisznhdt. felvette és kíváncsian nózogoltp, kis jiiskólii ujjaival forgatta, csavargatta. Hiszbn oz tjpu-kúé! Biztosan ö vesztottö ól! Kzzel
szokott írni 11 papirrn ..... gpndöltíi
a kis\'árhitltitistíg; Muris futott vclo, ÖrÖlvo á inojrbdált: töltőtoll mik. ^Anyukáin! Szép Anyukám!" hivtii szaladva 6oes anyját, midőn Myríi kis lábai egy kiálló kölsiii még--botlottak, Tompa robbanás. Otltira-hintó iklesnnyjn oszét vosztvo kapta f.\'l ájult ki* gyermekét, kiabálva ségitségérti Poreókkol előbb még ragyogó kis saomn.it az orvosok már inögmontohi müti tudták. .Jobb ko-zocskójénok hároin ujját amputiílni kollott.
Az iiiiyán az őrültség tört ki, 11 család reménysége, féltve őrzött szép kís tündérkéje szárnyaszogntl/m fo-küdt. Kis főjét ^ nrnnyglórii* vette körül. Szt^nei-skéire az örök sötétsu\'-p; borult.
Myuiínt-Kiirópábaii, hol az ellon-6éi*es repülők éjjol-nápjial Övóh\'.\'lyrb i kenyszoritik 11 lakosságot,
nzámtalay httxniilú fff/ermektra-tjrdUi fiitiizúttott ie: Az ogyik falucska palokjában papir; hajókkal játszottuk az örókkó vidám, voszodolnK>t nóm ismerő eyormokok. Almaik a vógtolon tenger huráihai-jóit koresU\'-k, midőn
íj 0 éves kin fiu ej/// cipöpasz-tához hasonló fémdobozt vesz észre, a -parton feküdni. öröuiniol nyúl folójii; folvoszi és kis kezeivel igyekszik kinyitni. Örömét a robbanás fagyasztja ajkára. Mindkét kozofoje véres husdnndiokká esik széjjel.
Kgy uyárimiinkásnö szapora lép:
Április
24-26-ig
városi
Hétfőn, kedden és szerdán
Kacagó orkán/ Siker, amely verhetetlen ! Ötletes — fordulatos — Üde / ÁRTATLAN VAGYOK . (Sine tplle Naoht) Vassary János pompáás színpadi sikere filmen. Magyar világhtradó.
Slöadáaok kezdete: ?4, ?6 4b ?8 órakor.
lekkel igyekezett a városba munkahelyére. Ma reggel kissé elkésett. Otthon is sok volt n dolga, kora liajnalban gyermekei ruháit mosta, .lltkésbon egy játékliiiliiít vesz észixt a - friss harmatos fűben feküdni.
Kgy pillanatra megtorpan ős arra gondol, hogy milyen jó lesz tvjm k\\n Lujzikának. Sietve ömölt fid — majd inenósközb\'ii \'nézeg-\'ti, t!i|Ki-gatjá. Oondolntailiiin már kisleányát látja vele játszani, midőn
tompái robbanás hányon nikolytm fojtotta őrömét.
Véresőn fekvő tídáltnk rá" néhány óra múlva. A talált balnt.kioltotta nomtis életét.
Kgy juhászlHijtár legolloiés közben rátalál *igy
fí\'nfjlö palackra. ÍA\'ixU vele az ordo szélére, nézegeti, vizsgálgatja. Hiszen ez nem tiv?% hanoin bádog! Kotirás is vau rajta. Víljjon mi lehet benno? Ily gondolatok sürgetik a fóinJKdack fohiyitá sara. Csavargat ja a \'palack nyakalj mjdőii nz kezei- között felmbban, közeit, jobbkarját ós mellét számtalan szilánk járja át.
Mire rátaláltak, holtan feküdt vértől átitatott tarisznyáján. Árván maradt puli kutyája hozta oda a sogitő ombórokot, de már kiWni.
\'Povább nem sorolom fel uz| s sok-sok szomorú osotety iuiiijfyek ohlKii) a borzalmas vilibegősben nnt>, mint:nap lejátszódnak. Szolgáljiinuk u font említett caetok intő iiídduként titindeuki - rósstica. : I ..
Ijogvünk- n\'t&onl Óvjuk egymást hasqnfó tragédiáktél, terjesszük lóp-ton-hyonión;
Viyyázz magadra, vigyázz ittiM;
mekcidre! Ne nyúl) snnmifélr
tárgyhoz, ami a főidőn fekszik!
Gyermekeidét pedig ne hagyd
egyedül, oktasd naponta, hogy
ne nyúljon semmihez, tegyen az- bármilyen tárgy!
Az ilyon talált gyanús tárgyakat őriztessük ős azonnal jokmtsuk 1«\' a rendőrségnek\', csendőrségnek; viury hatóságnak; -( , .„
Ma játékhahát, töltőtollat, féinpa-íiickokat, dobozokat, la\'-nztárcákat és egyéb tárgyakat, holnap használati űjkkokot fognak liasonló gyilkoló célhói lodphálni. Találtak már
mérgezett \'szappant amelyet u
mérgezc\'t csokoládé, cukorkák
é* egi/éb \' tetszetős kivitelben - gyártott, mérgezett anyaguk követhetnek.
Legyünk róoonl
líllonséiíoink nem válogatunk ,a pusztító eszkőzöklH\'it.
Oiök szétvonó marad koriuiknak* hogv* akadtuk magukat killtur népüknek novoző hiidviseló államok, amelyek ii logolybtoriitiitóbb módon é« a logáljásahn gyávasággal gyilkolnak, líuBhtltahiik ártatlan omborokíit, nőket és gyoniiokéket.
Hősen leazüidí! Törseök Károly
mire ti
Naptár. Ap-üií 26. íijckIí. Rám kai. Sr JózS. ü. Pmlcmánn Srvín.
Éjjeli gyógyszertári Ügyelet: Ma eb igazság gyógyszertár Vó-ut 1*2.
Kiakanizaán a« ottani gyégyiMt-tir állandó furv»l«t<» nvoliíftlatfitiart
A GŐZFÜRDŐ nyitva na reggal 7 órától ontó ft óráig. (Hóttó, SMrda. pántok délután és koddon ngá«B nar. nftnekO Tolofon- R«n
- (ír. Russay Oéza rendőr-főtanácsos Nagykanizsán)
Dr. Kussay (jósa rondérfétana-caoa, a szombathelyi kapittuivaág vo-sotojo, kerületi szemlélő, kividen hi-valalos ii;;yltoii rv^vkmiz.t.ra r\'r kőzett. Dr. Kussay Géza fétanáeaost yokan ismerik j>\'iigvkfuűz.sán, ununk idején hótokon át liolyeitosi tette \\ kanizsai rendőrkapitányság vezető-jőt ÓS (-zen idő al;itt ugy a hivatalé*, tónyozók, iiiiut a vám^közönségéimk luójységos niigyral>eesülé.séi 6« tíaz-telofót vívta ki