Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
51.99 MB
2019-02-19 10:44:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
166
1232
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zalai Közlöny 1944 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Feladó:-
Cím:

Hendtokozat:.
\' Tábori pos\'a ;.
óvf., 49. sz. Nagykanizsa» 1944. mároius 1. szerda
Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
ftoriNMZtfeég 4a kiadóhivatal; P<Vm sxAm J *» kiadóhivatalt telefon 7b. m. mlndec hétkftznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Blöfizetéd ára: o^y hónapra * pengd 30 fillér.
negyedévro 12 pengő 40 flilór. Kffyeaszám: hétköznapié fin., RZomtiftton 30 ftlL
Argentínába! elkerilhetetlea a fegyveres összeütközés
Keleten az utolsó téli támadáshoz tartanak még az átcsoportosítások,
harotúren klszöbin a nagy német támadás
Birtin, mdreiiw 1 | dólro van a támadtok súlypontja.
Koramél hosszabb szünot után hétr főn nohóz stovjot támadásra korült
az olasz
A» eroszok hétfőn mop;kozdték várt nagy támadásukat a nevoli »zakaazon a mólven tafpolt német vonalak el Ion. Hétfőn a kora neggoli. órákban Bobrusaktól dólro hovoe harcok indultak mog. Vibobssktól (161 re véroe vosetosóget okoztak a nemetek a támadóknak.. A koloti arcvonal dóli résüén Krivoj Romtól
sor.
Olaszoraüágban a nottunoi hídfőnél hétfőn élénk harci tovékonysíf: volt. Caatellfortö 6« Torro irányaiban a nómot olőörsök visszavetették nx angolok olőretöréseít.
Általános sztrájk «Irt kl Paraguayban
A kormány lemo«disit klv»t*ilk, kld»k«t rokbaaUsak
Zürich, mároiim 1 azr ország lognagyobb vasúti hídját
Assoncionnál. Este 7 órától reggol 7-ig rendőri ós katonai órjáratok
Wonterideói hirok alapján közlik, hogy Paragnayban kitört az általános sztrájk és a munkás szakszorvo-zot Morigoni köztársasági elnök lo-mondását kőrotoli. 500 munkásve-zórt letartóztattak, amire a sztrái-kolók romholással válaszoltak. Kddig négy hidat robbantottak fel, kőztük
biztosítják a rondot. A városban
teljesen mogszünt a gépkocsi forgalom és csak néhány közúti kocsit lolwt látni. A lapok még mindig nom jolonnok mog.
Eqyr® zlrzavarosabb a* argentínai helyaet
IHi«nos. Airesból jelentek : .. szoesJcüvést szőtt, hogy az ar-
Montevicícóbon ugy tudják, hogy Hamirez tábornok eltnenc-kült ottartózkodási helyéről és felhívást szándékozik közzéten-ni az argentin néphez. Az argentínai titkos rendőrség ellenőrzi a külföldi nagykövetségeket
gontin kormányból eltávolítja Farról tábornokot. Az még nem ismeretes, hogy vájjon vissza; akarják-e hívni Ramiroz tábornokot és kormányát. A helyzet mindenesetre meglehetősen zo-
V u Rl"Ioun I varos. A tábornokok csoj>ortja
és meg akarja akadályozni, hogy • . . . . \'
Kamúrez tábornok ezekben menedéket találjon. A hadsereg tábornokainak egy csoportja ősz-
hétfőn éjjel értekezletet tartott ^.s ugy látszik nincsenek mogelév gedve a helyzettel.
Az argentin hajóhíd fellázadt a kormány ellen
Stockholm, március t
A brit hírszolgálat Karaknsból azt a buenos-airosi hirt közli, hogy Itorerson tábornok az Argontinában kitört forradalom alatt maga kóró gyűjtötte a jolonlogi l>olyzottol olé-godotlon tiszteket. A mozgalom irányában a tongoréeeot magasrangu t ¡Hztjoi Rovorsonnal éreznek. A brit y hírszolgálat mog nom erősített hímk _ alapján közli, hopy Rovorson tábor- J nokot Buonos Airoebon letartóztat- • ták.
Lisszabon, március 1 A brit hírszolgálat hitolt órdomló
A németek Lendont, az anfelok Braunschwelgot bombázták
A Német Távirati Iroda je-lenti, hogy északam<\'rikai l>om-bázök tegnap a déli órákban támadást intéztek német biro-
dalmi terűletek ellen. Az ellenséges repülőgépek vaktában <k>bták le bombáikat, főképpen nyilt vidéki községek*}. Fő led firaunschwríg környékére hullott bomba, ahol károk keletkeztek.
A brit hírszolgálat jelenti, hogy tegnap este Londonban légiriadó volt. A riadö után nran*-sokára hallani lehetett a légvédelmi ágyuk tüzelését.
A finn parlament bizalmat szavazott a kormánynak
A finn országgyűlés tegnapi üléséről este a következő hivatalos közleményt adtak ki Helsinkiben. Linkomiees miniszterelnök a finn országgyűlés Hetiden tartott egésznapí teljes ülésén a kormány nevéJwn jelen-
tést tett a politikai helyzetről. A házszaMlyok szerint a jelenté* tárgya £» délutáni második Jtárfc ülésen került tárgyalásra Az országgyűlés egy örás vita után a kormánvnak bizalmát fejezte ki.
Moszkva elutasította a svéd tiltakozást -
tak SWjdorszáfipfölŐtt, így a nvó<tek tiltako/áwi órtrmkitlen.
Hivatalos svód kö»lfe szorint tv* svéd fóparartranoksáft mogHíiipcori-totta a flvód, li\'((yódolmi int6zkoij«o-kot az idogtui ropűIŐgV\'tpokre vonatkozóan.
A 8v£d Távirati Iroda jolonti: A Hzovfet kormány ohitasiúitta a Stockholmra dobott bombák miatt a svód kövot által bonynjtotl tiltakozó jegyzéket. A szoviot vála»/. ki-emoli, nogy a» emlitott időpontban szovjet ropiilópé|M»k nom tartózkod-
A londoni lengyel kormány tiltakozott a moszkvai lengyel szervezet
\' kiáltványa elion
JÍ\\ lüií
montoridooi hirok alapján közli, hogy Argontinában a íiajóhnd fellázadt a kormány ollon «« azt köve-toli. \'hogy Farról alolnök adja át helvét HÓbortó Itaportónak. A rendőrség és a katonaság mogszálltí» a főváros í\'ífl környékónok hadászatiliig fontoRabb pontjait. A rondórs(\'\'g to-▼áhb kutat Ramíroz olnök tartózkodási hOlyo Után. A holv^et ígon zavaros és mog nom orósilott hirok szorint elkorülnototlon a fogyvoros rr_ . -
Összotüzés. A montovidcoi mogfígye- 1 oroKorszagra. lók szorint fogyvoros összetűzés esetén a légioró támogatni fogja a fővárosban állomásozó csapatokat.
fítochhoh». március 1 A londoni longyol kormányzati körök topnap .hivatalosan közzétették tiltakozásukat a kiáltvány ollon^ molyot a lenpyvl titkos szorvozet bocsátott, ki -u kommunist\'ik által kinovozott főparancsnok novélMin. A tiltakozás igy hangzik: A longvol iminkáMpárt név alatt működő ido-gen csoport működésében a leng.vo-
lok iív legnagyobb ollonBÓRÜkot látják! és a leghatározottabban olitőNkl a lengyel munkáspárt tovékonység&tf-Kgvodül a köztársasági longyól kormány illotékes* íntézkrxlósro és a longyol főparancsnok az ogyodűli jogosult parancsot adni a longyolek utolsó küxdelmóro hangzik a tiltakozás.
„Szó sem lehet, tőrök támnszanntok átenRedésérőlJAnglIa
számira"
M«(kez«iéáik Keleten a téli alfenzlva utelsé szakain
A harcterek helyzetével kapcsolatban német részről rámutatnak arra, hogv az orosz arcvonalon nem került sor nagyobb harcokra. Kz nem a. kedvezőtlen időjárásnak tulajdonit-, ható, hanem mert az átcsoportosítások mindkét részről még
vonalon a harci tevékenység isinél fokozódik s ha a jelek nem csalnak, akkor az oroszok téli offenzívája az utolsó szakaszba lépett. A déli részen már megkezdődött az olvadás, amely magával hozza az utak eliszaposodását.
nenv.fejcződtak be. A keleti aro-
Olaszországban befejeződött a német erők átcsoportosítása
Wilson tábornok főhadiszállásáról jelentik : Az aiicioi lüdfőállások felett nap óta első izben derült ki ;iz ég. Az időjárás .megjavult és a szövetséges haditudósítók valószínűnek tartják\', hogy a németek megkezdik nagy offénzi-
vájukat, mivel a német haderőt átcsoportosították, anélküljiogy a szövetséges légi liaderő \'ebben > a németeket zavarhatta volna. A német messzehordó ágyuk tegnap óta lövik a szövetséges állásokat.
Ankara, mtfrcnis I • Az angol —török viszonyt vi-lágiliák meg elég .élesen a\' török lapok, amikor rámutatnak arra, hogy semlegességük feladása nagyobb veszélyt ívjtene magáiéin mint . annak\' megőrzése. Az angolok nagy nyotítóst gyakorolnak a kis nemzetekre, hogy ezzel néhány ezér
angol életét megmentsék, de ay-zal nem törődnek, hogy ezzeí romlásba és pusztulásba dobtak egy nemzetet. Arról j>ediff szó sem lehet, írják tovább a török la|>ok - hog>\' támíiszponto-kat engedjünk át az angoloknak. Nagyon becsüljük az angolokat. de a saját népünket is, írják végül a török lapok.
150 millió font költséggel korszerűsítik a tőrök hadsereget
Ankarából jolontik, hogy a török | volt. A többletet og^zH%ügyirföl(T
pénzügyminiszter tegnap részloto-son nyilatkozott a sajtó képviselői olőtt a török költségvetésről. A költ-sógvoU\'-at először a minisztertanács tárg>\'alta, majd a nomzotgyűléii elé körül. A kölW\'KVot/\'« Csaknem 70 millió fonttíil több, mint a tavalyi
müvolésügyi te iskolai célokra használják fol." A török hadorót mintegy 150 millió török fonttal.korszorüsi-tik. A pénzügyminiszter közölte^ hogy a költségvotés egy önsúlyban van és a török kormánynak nom áll szándékában ujabb adókat kivetni.
Egymást öldözik Tito partlzán-bandá!
reguláris csapatokhoz. A bandák egymásközti torzsalkodása már odúipr vezette ókot, hog>\' egymást mészárolják. Nomrég egy parancsnokló tábornokot lőttek agyon azért, mort egy hadmüvoloto rosszul sikerült.
Az egyik szorb lap hosszabb cikket közöl Tito bandáinak szétzu-zásáról. A földmüvoló lakíwsáj; kény tolon volt elmonokűlni azokról a tortilötökről é« közft^kből, ahol a bandák tartózkodnak. Tito bandáiból százszámra szöknek át a hor\\át
•J
ZALAI KÖZLÖNY
1944. március 1
Mindössze 1000 penqővel emelkedik a folyó évre a nagykanizsai Ipartestület költségvetése
Március 19-én lesz az Iparteetfllet választó kOaftjrfllése
A nagykanizsai városi, és járási Ipartestület előljáróságá-- nak hétfőn este tartott ülésén Mankovits István elnöki bejelentőjében kifejtette, milyen emberfeletti munkát végzett a testület a
nyersunyaij kiututúsok éjiekében. Ismertette az uj kiutalási rendszert, amely előre kontigentálja a szükségletet. A tégla és cserépszükséglet biztosit va van. A szíjgyártó bőrök klutaHollak az igénylőknek. A kifogásolt borbély-szappant ^yvlzsgálrtl alá vették, megállapítást nVert, hogy gyantaval van ugyan keverve, de minőségileg kifogástalan. Rövid időn Belül további három vagon oxv ment érkezik Nagykanizsára. Az elosztás mos.t már rövidcsen megtörténik. \'
Hazsó József vezetőjegyző beterjesztette a mult havi ielöntését. mely szerint 2079 1* bevétel volt, inig a kiadás 2358 1\'. .Viola Ljjíos jegyző ismertette az ügymenetet,\' 10 kérvényező kapott uj iparjogositványt, 1 l>e-szüntette iparát, 9 tanoncszerződést kötöttek és 7 felszabadult. A mult évi költségvetés 25.000 pengővel indult, \\ .azonban 29.040 pengővel zárult. De mégsem volt deficites a zárszá-.madáK, mert.a rendkívüli bevételek kiegyenlítették. Az előirányzott
17.000 peiuffl taqitif helyit * befolyt 19.000 />en(/ft. Más lH\'vételek is voltak- _ (az ügyész is lemondott tiszteletdijáról a szegény iparosok között való kiosztás céljából). Az ingatlan zárszámadásból kitűnik, hogy nemcsak
\'kifizették az bi/00 fwnijő tartatást, hanem 1200 pen-(föt sikerült tartalékolni is.
Az összbevétel 12.338 1» volt.-Az 1944. évi igazgatási költségvetési előirányzat: 30.032 pengő ( az előző évi 29.000 pengővel szemben). Ebből 17.900 P az aldalmazottak illetménye, 1200 pengő az elnöki tiszteletríij, .«887 P az 1POK évi tagdíja, 2350 pengő átutalás az Iparoskörnek, 800 pengő kiküldölti dij, 300 P utazási költség. 1700 P OTI illeték, stb.
Többen az elöljáróság tagjai közül a költségelőirányzatot szük keretnek vélik és nagyobb összeg beállítását tartják kívánatosnak. Bazsó megnyugtatta a felszólalókat a költségvetés ösz-szeállitásának rugalmas voltáról.
Mankovits elnök bejelentelte, hogy az IPOK évi közgyűlése március 17-én lesz, míg a nagykanizsai városi és járási Ipa*, testület évi közgyűlését március
P6ig.i» 5<U4\'\'fl4\'.?-43.
március 6 an
u) kezdő és haladó gyorsírást, gépírás! tanfolyam kezdődik.
Beiratáe egész nap.
NagykaaUM, Sxent Imre kerekű. 5.
\\9-én délelőtt tart iák meg.
Papp József és dr. Dobsa László IPO^Z igazgató siren*-lékére az elöljáróság 50 |>engőt szavazott meg.
Mankovits elnök bejelentette, liogy a közgyűlésen elnököl, alelnököket, elöljárósági 6s a számvizsgalóbízottsági tagokat, valamint ügyészt is választanak.
Puska alelnök korábbi felszabadítás)\' kérelmeket terjesztett az elöljáróság elé, amiket emberiességi szempontokból engedélyeztük.
Mankovits István elnök ez-
után megköszönte az elöljáróságnak, testűidnek, irodának; iparbiztosunk, valamint az ügyésznek és különösen a Zalai Közlöny szerkesztőségének mindenkori meleg támogatását felelősségteljes, nehéz munkájában és Isten áldását kérte az egyetemes jpurostáborra. Puska Ferenc alelnök szintén a köszönet szavait intézte az elöljárósághoz. ! • !
Iv/.zel a tisztújítás előtti utolsó elöljáróság) ülés véget éri. A közgyűlés fogja ki mond a hi a másfélezer főnyi iparostábor verdiktjét Mankovits István elnök és társainak működése felett. Az Ítélet előhangja az a meleg ünneplés, amiben búcsúzó szavai után része voit.
Dozalk a nagyar-bervát határforgalevból egy tirvéayszékl tárgyalás tlkrébea
Huszonöt-harminc ilyen esetet tárgyal egy nap délelőtt a nagykanizsai törvényszék. Any-nyi a tillylt határátlépő, hogy külön tanácsot kellett felállitani ezeknek az ügyeknek a tárgyalására.
Fgy másfél órás tárgyalás gyorsfényképét mutáljuk be az alábbiakban.
* .
Simon Sándoj ujitebbei születésű, pesterzsébeti lakos, 24 éves, kovácssegéd, 1940. óta az anyaországban lakik, február 8.-án Németországba ment munkát keresni. A német határőrök elfogták és mivel nem voltak iratai, útlevele, három hónapi fogházra ítélték. }najd visszaad ták a magyar határközegeknoíc. Mivel tilosban lépte át a m t-gvar határt, a nagykanizsai törvényszék is felelősségre vonla. Ot napi fogházra ítélték.
Zadravet\'z Ágoston gálmrján-házai születésű, 23 éves, vend anyanyelvű napszámost szolgálni hívták ki Horvátországba, 1942-ben ment ki. most jött vissza, mindkét esetben útlevél nélkül. 80 pengőre ítélték.
* V
Csucsdk István drávavásárhelyi Hatni kádár m«5<» a juiío: szlávmegszállás alatt Zágrábha meni. olt téli gazdasáei iskolát végzett. Mosl visszajöll. habár - mint mondta, azzal fegvo\'.félték meg odaát, hogy ha visszatér az anyaországba, a. imigvn-rok felakasztják. 80 ixmgőrc
Ítélték tiltott határátlépésért*.
*
Mumek Erzsébet varasdi születésű háztartási alkalmazott Németországba ment ki, egészen Schleswig Holsteinig jutott, ahol elszegődött. Vissza \' akart jőrtni. Mikor bombázni kezdték Schleswiget, nem tudott a konzulátushoz jutni, nem volt alkalma útlevelet szerezni, anélkül jött át. 00 pengőre ítélték.
Nóvák Miklós és Március József drávacsányi földművesek tagadták, hogy átlépték volna a magyar lialárl. Azzal védekeznek, hogy vesszőt mentek szedni kosárfonás céljára, >lenge magyarban voltak, nem is mehettek volna ál á határon... A miksavári .határvadász azonban eskü alatt vallotta, hogy, mindketten csónakon ¡öllek vissza a túlsó partról. Rendszerint az a trükk. mondjak a határvadászok -v- hogy fejszét visznek magukkal, mintha csak fát men-nének*vá»?ni az-erdőbe és mikor lát távolságból kikerülnek, átmennek a túlsó oldalra. Mivel azonban kellő bizonyíték nincsen. tagadásukkal szemben:, a törvénvszék mindkettőt felmentette.
*
Dominies István 21 éves drá-
vavásárhelyi lakos még 1941-ben átment Horvátországba, ahol csakhamar Budinscsinaban községi írnok lett. Mult év ok-\' lóherében jött vissza magyar területre. Mivel mint áilitáSköte-les ment ki útlevél és engedélv nélkül és így is jóit vissza, 100 pen\'gőre ítélték. •
Nóvák János, Horváth Fwvnc és Horváth István pusztafai lakosok (utóbbi hadköteles I) Horvátországba ruccantak ki engedély nélkül. Magukkal vittek 250 kg. sói, amit\' Csáktornyán kg.-kitil 54 füléiért vásároltak é.s Varasdon nagyszerűen »elsóztak* kg.-kint 280 Kunáért (28 pengőért). Az élelmes pusztafaiak azután a kapott óssz^ ,get befektették bőrbe. 15.5 kg. bőrt kaptak\'érte, ezt akarták visszahozni, amikor a horvát határőrök elfogták őket és átadták a németeknek, akik Csáktornyára kisérték. Persze a bőrt ^lefoglalták. Se só, se bőr, se útlevél. így kerüllek a magyar hatóságok kezére. Nóvák János 200, Horváth Ferenc 200 és Horváth István 300 pengő pénz-
büntetést kapott.
• *
i
Mihalecz István 23 éves, zágrábi születésű, zaláüjvári. lakos 1910-ben ment ki Horvátországba, nemrégen vissza akart jönni, jelentkezett a gráci konzulátuson, de csak »Urlaulr-sebeiül kapott, így jött vissza. Azonnal jelentkezett a sorozó-luzollság elöli Útlevél nélküli határátlépésért 00 pengőre ítélték. r
* ■■
így megy \'.ez najv-nap után a nagykanizsai törvényszéken. (Isak a. lárgvalásvezető elnök, vagy a tanács tagjai változnak.
Tlrrányleryexet a kereskedelmi és iparkaaarík
fegyelmi jtgkirérél
A koroskedolmi és ipari érdokolt-
sé<joknek régi kívánsága az, hojjy amint az ügyvédi, orvosi \'kamaráknak a kötelékükbe tartozók felett fegyelmi jogkörük van, ugyanilyen feiívelmi jogkört biztosítsanak a ko-rosk<vlők felett ¡t koroskedolmi és iparkamaráknak. Az élotl>on gyakran fordulnak elő ol van magatartások, amelyek jogi eljárás tárgyává nom teluitók. Vorxonytárs és versenytárs között a/, üzleti tisztesség!» ütköző magatartás ellen a tisztességtelen versenyről szóló 1928: V. t. e. és az ezt kioirészitő törvény alap>. ján lobot eljárni. A kézmüiparosok-nak az üzleti tisztesség!» ütközó magatartás^, árrombolás cselekménye, az üzleti és ipartestületi foiryo-lom ollon való magatartása ügyébon eljárhat az ipartestüloti r/ék, azonban az ipar és koroskodolom gvakor-lása közlwn olyan visszásságok mo-rülhotnok fel, amolvok tiltó wndol-kozésekbo nem \'ütköznek, t"/bímyiro nem is nagyobb jolontósóírűok* és mégis hátrányosak, mert nemcsák bossznságot, vagv kellemetlenjéül, hanem sjyakran kárt is okoznak az
Február 29-én, március 1 én
Kedden
és szerdán
l /A RO M MOZ<3Ó
Vidám műsor I
ŐNAGYSÁGA BETOPPAN • k .......
Szellemes, mulatságos, kacagtató fAktuális magyar világhiradó
Előadások kezdete: /4, j-6 és ¿8 órakor.
üzlottáranak, a közönségnok éw. alkalmasak arra, hogy az iparos, illo-tólog- a koreskodó niogbeesülés«\'! aláássák. Napjainkban többször ér-/\'kozik a kamarához panasz a fo-gyjwsztóközönsóg koréból á fogyás/.-1 tóközönséggol szombon tannsított bámusinód miatt. Ezoí\\ CRolokmények ollon txhlivc eljárni nom lol>otott. A koreskedolmi és imrkamanik fegyelmi jogköréről szóló törvénytorvozi\'l azt célozza, hogv. az ilvon magatartások, mini fegyelmi vétséggel szomben u kereskedők éia ¡{»»rosok törvét^ísi érdekképviselőti intózmjf1-nyo, a koroskwloliní éft iparkamarák kobolélxiii alakuló fegj-olmi biróság járjon ol. A törvénytorvozet \'2 8-a a fogyolmi vótaégot a követkozókép-pon liatározza inog:
Fogyolmi vétaéffot kötfot ol w. az iparos, vagy koreskodó, aki foglalkozásának \'gyakorlásával kapcsolatban a lisztes |x)lgárí életfelfogással, va^y az üzloti tísztességirol ellonkezö magatartást tanu.sit, akár a vovó (közönség), akár ma« iparos, vagy kc-reskodó, akár üzloti alkalmazottja. rovására, av:u$ a koroskedolmi és iparkamarának fölhívását szándéko-
i
Üzletmegnyit^s.
Tis2t«lettöl érlcsitem n mólyen tisztelt liftlqykOzönséqct, hoqy Eötvös tér lO. szám alatt
(Bcdenek-hóz)
hölayfodrász-szalont
nyitottam.
f\\ höl(jyközönsi>ci szíves pftrlfogósát kérve, marudtam tisztelettel
Tete(om«w. Molnár Jánosná.
6\'7
11)44. ntárcius l \'
jjjin, »H&y ipndatfaiia^l>ól*figyo1i»iou kívül I lágy ja. ^
A fegyelmi votwjgok eaotébon wlaó fokon a kauiarai fegyelmi bíróság járna ol, amelyeit a kumara szók-hülyén é* a. torülulóhos tartozó jl>\' lontókenyobb ipari. és kmoakodolmi rf(\')C|)ontokon alakit mog. A kamojjii fegyelmi birÓHtW a koreskodólüii és i|Kvrkamara elnöki tanáosa állal há-n>in évro kijelöli jogvégzotl elnökből v.s olnökholyoltoflből, valamint tizen-kt\'I tanácstagból ós j>odig hat iparosbúi (\'ts bat koroskodólx\')! áll, Ak <^ye.s ügyokbon a fegyelmi tanács x/. elnöknek, vagy hplyoUasénók ol-nökléso mollott két tanácstagból ós l«Hlig egy ¡{»árosból ós egy kor.ísko-dóbol alakul, akikot az elnök egy-• <*ry hónapi időtartamra a tanácstagok közül jelöl ki. A kijelölt tanácstag akadályoztatása osotóbon a kővetkező hónapra kijolölt tanácstagok lópnok helyükig. A kamarai fogyolmi bíróság jogyzőies a kamara áltál kiiolölt kamarai tisztviselő. A kamarai fogvolmi bíróság üléseit a koroskedolmi és iparkamara színházában, illotólog a kamara által kiiolölt holyisógbon tartja. A kamarai . fegyelmi bíróság eljárásával kajxíso-latört Írásbeli tonnivalólTollátásáról a kamara gondoskodik.
Kegyelmi ügybon másodfokon a koreskodolmi ős i|>arkainarák országos fogyolmi. tanácsa bíráskodik.
Kegyelmi vétség miatt a kamará-nál bárki jmnaszl lobot. A fegyelmi bíróság a fogvolmi eljárás niőghir-\'dotósónok mollőzésévol, a _ panasz-lottat mogintho.ti, föltéve, hogy megítélése szorint ozzŐJ az inUwke,déasol rá lobot bírni a pmaszlollat arra, hogy a kifogás ala osó magatartást abbahagyja.
A kamara fegyelmi bíróságának köz vád ló tonnívalóit \' rendszerint a kamara főtitkára. vagy a kamara .elnökének megbízása alapján a*kamara más jogvégzett tisztviselője látja ol.
. A jHinaszlott személves szabadságát korlátozó ituidolkezésoknek fogyolmi eljárásnál nincs helye. A fogvolmi eljárást mindig kamarai előkészítő vizsgálat előzi meg, amely nefc féladata azoknak a ténykörü.1-ményoknok és bizony ífékoknak a föltárásat amelyeknek ismerete a fegyelmi eljárás olmndoléso, vagy elnem rondoléso kárdésélKiii a dön« téshox szükséges.


mozi
Őnagysága betoppan
».Vidám műsorának igóri a film-hirdetés és az is valóban. Szinte színpad-szerű cselekmények derűs, sokszor l>ohózati bonyodalmai szövöd nck-fonód-uak\'szüntélenul végig a filmcií. Mosoly és kacagás váltakozik nézőtéren az első jelenettől qz utolsóig. Olasz film. rokonszenves színészekkel, néhánv szerepben pompás típusokkal. A gya-\'nakvó, minden lépten-ny.onioik hűtlenséget szimatoló házastársak karikatúrája a film-mese, amely könnyedén pereg, kuszá-lódik és a végkifejlett jeleneleinek némi mesterkéltségétöl eltekintve. a mesevezetés lenlülete és feszültsége, bírja az iramot. Helyzeti humor amit a film uyqjt, de azt bőven nyújtja, vidám bűnügyi izgalmakkal fűszerezi. illetve ami benne bűnügyi-nek látszik, az is csak karikatúra és alkalmai ad néhány kitűnően sikerült eml>eri görbetükör-profil megmutatására. A n»gy kiállítást, a lenese szabad mozgását helyettesili a szinpad-szerüen jó rendezés és a törtéit szálainak boszorkányos keverést;.
Az «őnagysága betoppan, jő" szórakozást jelent, (W)
ZALAI KQZLéNV\'
„á TlÚStiMlek sxiriyfl ciatájáhai a «agyar \' kiiguia Is fiaigáilk aag?ar halrtállágbál"
UaUaasaianyak 4s azfistkalAszoe gaailák avatása Zatasiantjakaban
A m. kir. főldmürolésűgyí minisztérium engedélyezése folytán /alaszentjakabon egy ¡dólmn két tanfolyam ifi működött. K két tan-folyum záróvizsgáját láttuk ós hallgattuk végig élvózottol vasárnap.
A magyar ólniokarás, törekvés, szorgalom, hivat/wBzorotot iakola-íéldaját adta 07. a Nagykanizsához cözol fekvő, alig 5G0Jolkot számláló <is község.
Megmutatta azt, bog)- a magyar gazda-közönség nom az a maradi, mint aminők sokan igyokoznok feltüntetni. Megmutatta azt, hogy tud is, akar is dolgozni, csak egy kis törődést, irányítást érozzon maga körül. Hála a. Toromtónok, vannak faln-vozotŐk, akik nom kímélnok fá-1 radságot, munkát, áldozatot akkor, ha a nép tudásának omolésóről van szó.
így törtónt Jakabon is. Hálás szívvel gondolnak Schmidfc Józsof helybeli földbirtokosra és vitéz Hon-dpr Antal állomásfőnökro, kiknek áldozatkész, öntfetlon munkája sokban hozzájárult o tanfolyamok élot-robivásához és azok sikoros bufojt»-zéséhoz. • ,r _
Délelőtt a >\\a/daasszonvok jól sí-korült vizsgáját láttuk. Ott volt a 111. kir. földművelésügyi minisztérium részén\' t Hona József vizsgabiztos, dr. "I.nntav Alán -fószolgn* bh:ó, dr. l)e s ó Mihály tisztifőor-vos, Ihizási Andor gazdasági felügyelő, vármegvoi kiküldött. *Falaí>ér Oyiila gazdasági olöljáró ZalluMir-szíígról, t\'zsoky György zalasárszogi körjogyzó, Böröcz Milílós gazdasági tanár, Ixivass Károlv gazd. isk. tanító és sokan mások.
A komoly munka gyöngyét adták e vizsgán. Kiss Szilvia és1 Jo-szonszkv Adél tanárnők alapos tu--dásáf-rs szorgajmas munkáját tük-rözle vissza e záróvizsifa. Meglej><\'> látvinv volt a síitoménvekhől, l<V/i-nnmkákhól összoválogatott kiátlíb\'is is. Varga Margit és Zso1h> Mária,
hallgatók köszönő szarai után Bona
Józsof miniszteri biztOHv köszöntötte a felavatott hallgatókat. Kérte ókot, hogy. a hallottakat, tanultakat kamatoztassák, mort a »szebb jövő« ol-érésólKMi nomcsak a férfiaknak, liánom á mag)-ar gazdaasszonyoknak is munkálkodniuk kell.
1)011)011 Scbmidt Józwíf tartotta jól a vendégeket.
Délután ünnojx\'\'lyes korotok között a tanfolvam-hallgató ezüstkalászos gazdajoiöltok koszornt luilyoz-tok ol a hősi emléktáblánál, maid (egvelmozott\\ rondbon vonultak bo a közöl százesztendős iskola falai közé, hogy számot adjanak a három bónajKis szorgos mmikájukról. Is-inorős«\'ikro akadlak az örog, sznotto |wdok. Ismét vizsgáztak azok, akik már tiz-busz, sőt barmiuc-nog^-von évvel ez,előtl búcsúztak ol ez örog bútoroktól. \'
A taufolyamvozoW Hör<")c^ Miklós, l izsQky György \'fójcjgyző előadó és lx)vass Károly tanito vizsgáztatta a hallgatókat. A folololek» fidt\'uA, szorgalmat és \'ügvszerototnl árultak ol. \'
Az oln. Vioti vizsgák után ,az önképző Gazdakör diszgVülést tartott. Nagy Lajos elnöki megnyitója után Tán Gyula szavalt, majd szabad-olóachís ke re tél Kin Póka Jonq -Nagv Józsof- tartottak njigy szaktudást eláruló szahadolőadásokaU
lOx.ok végeztével Hona Józsof vizs-gabiztofí felavatta a végzett -ezüstkalászos gazdákat. Búcsúzó záró-szavaival további munkára buzeti-totlív a gazdákat. A 111a élő gazdának nem elég az a tudás, mellyel öroganáink művelték a magyar rögöt, de igenis szükség vuh a több tudásra, munkánk tudatod végzésére, liogv a tormésátlagunkat jóval a mai fölé tudjuk omolni; A világnézetek szörnyű csatájában nem mindpgy az, hogy mennyit torinói a kisgazda\'. Nem mindegy az, hogy hogyan müvoli a földjót. Neki most
5000-ben csak 27 napos lesz a február
É\'dehes&tilvk a tegnapi s?8hönap htirül
Az ¡¡lei c.Azlc.ndő egy nappal, hottz-xzahb,- mini a viásknri, rciulcx év., ili/il köztudomású, szökőév van, a, február hónán \'J!) napos. Azt már kevesebben tudják, hogy a szökőnapnak a katolikus egyház naptárja értet méhen .nem a február 20-ét-kell tekinteni, hanem február 24-et. A szökőnap szerepének .ilyetén való kiosztása mé\'i a régi Jüliánus-fétc naptári szokásra vezet vissza\'
Mindenki tudja miből s:.á\\\'ma-.ik a fiökőnap. ¡•\'öhliink egy év »f ift futja meg ¡.áfyáját a nap köriU. Kst a? időtartamot vették, .(l\'mnd. eblm! lett az év. Amiq\'azonhm a föld egi/szer megteszi az .utat, az nem pontosan SG!) nap, hanem dtiö.242!} tízezreit, /\'\'zen a tör-\'d\'kru segítettek akként, hogy a7 összegyűlt. 0.242Q na/toka\', tehát mondjuk egynegyed napokat négyévenként egg nap/iá léptették elő és ez a szökőnap.
Igen, de ezzel is baj van. Ugyan is négy évenként, mint a fenti tízezredből látható, nem tesz ki egy teljes napot a töredék, hanem ugyancsak »tizezrednap\'-\'-ban kife-
jezhetően kevesebbet! Ebből következik, hogyha minden negyediK évet szökőévnek vészünk, akkor vég-erdméni/ben a szökőévet hosszabbnak vesszük, mint a wdóságban kellene, mert a négyévi töredék együttesen nem írsz ki — egy tel-■jes napot.
fízen is segítettek azoidtan a naptárunk megalkotásánál. Éspedig az-á\'tal, bogi/ a kereken százas végző-désii érs ámok mind oszthatók ugyan néggyel, de iájuk vonatkozóan külön szökő-szempon\'ol vezettek be és pedig, hogy csak azokat avatták \'sYöktiéwé\', amelyek négyszázzá! oszthatók, lgg tehát szökőév volt ir>00 és szökőév lesz í>000, de nem volt szökőév 1700, 1800 és 1000\\ dgu a többletből va\'amit behoztak. De még ez sem pontos. A-többlet háromezer esztendő alatt fel ■ fog halmozódni egy nappá és ezen azzal segítenek, hogg Krisztus után Í>fí00-bei) nem szökőév lesz, hanem csökkenő év, ugyanis akkor a február csak 27 napos lesz, aminek az akkori fixfizetésiiek — amennyiben jnég lesznek ilyenek nyílván örülni fogvak.
tarján-pál cs/cs
textilipari ó8 hereahtdelmi vállalat Nagykanizsa.

Qyár: Magyar u. 86. TeJeton: 3-44.
Városi féüzlet: Fö-ut 14. (Első Magyar Birtaitó Intézet palotájában.) Tefefat: 5-33.
vizsgát kell tonni abból, hogy igenis mogiíllja a 1 »elvét a torinolési wr-sonylmn. Végezetül kios^otta Sclunidt Józsof ajándékát, egy kézi vutóképet és pénzjutalmai.
A záróvizsga után meghitt korotok között fejeződött Ikj o ih»toí»Ioh nap. Közel 200 személyüti toriték ^juuta a vendégeket a Gazdakör által rondozott vacsorára. Az Ízléses tori-tés, a jó ótól, a finom sütoményok tanúskodtak a gazdaasszonyképp* tanfolyam sikeréről.
Majd inogható jolonotnok voltunk szomtanui. Garai Mariska kis gazda-. asszony-iolölt egy pirosra sült, nom-zoti szalaggal, buzakalásszal feldi-szitott konyorot nyújtott át a fónzol-gabirónak, hogy mint a járáa gazdája, szogjo mog az ő olsó n)iuidk-müvót. ^lagyar konyór, háromsr.in, búzakalász! Magyar mult, magyar jolon, magyar jövő!
Vacsora* véjgoztávtd dr. lxmtay Alán főszolgabíró omolkwlott szólásra és zárta Im> ozt a jól sikorült napot. Hangoztatta, hogy Zaioazont» jakab község rég a szivéhez nőtt, do most kü] lönöson - örömét fojezto ,ki, mort a hallgatok között nomcs;ik egy bizonyos korosztályt, de minden ko\'rbélit mog lohotott találni. Köztük volt a község olőzó bírája, Garaí Józsof, a mostani bíró. Varga Józsof és még jó páran, akik már a kenyerük ^avát megették, do voltak olyanok is, akik még jóformán gyerekszámba monnok. Különösön mog-dícsérto Szántó János és Jakal)iy Jonő hallgatókat, akik igazíii nagy áldozatot hoztak. Amig ók, mint családos ó*m borok orro a tanfolyamra jártak, ugyanakkor asszonyaik a gazdaasszonykép/ó tanfolyamon szor goskodtak tudásukat bővitoni. liiz-tositotta is a tanfolyam hallgatóit, hogy ha iigyos-bajos dolgaikkal hozzáfordulnak, hát olAősorlwm jvz ő rondolkozésükm fog állni.\'
Kérte a gazdákat, hogv a inai súlyos időklxMi a szeretet bgyon az öss\'zotartó kajxx^s minden magvai\' omlwr között. Kogilsük ogymást ott, ahol tudjuk. Mort ha a szeretőt helyett a gyűlölet vor lányát 0 szi-veklKUi, ugy ez szombo állítja a jóbarátot, a rokont, a testvért. fOs akkor iiom tudjuk, tohajlhatjuk-o álomra nyugodtan fójünkot.
Kérto iiz ezüstkalászos gazdákat, hoiry tudásukkal .legyonek KOgitsé-güki/? a többi gazdalársuknak is, 11 tanultakat.kamatoz!lusgák a mindennapi ólotiion, lxigy ezzol édos lui-zánk ügyét előbbre vihossük és igy minél előbb valóra v/illjon a szebb jövő utáni vágyódiisunk.
Kellemes hangulatban végződöli o nap, moly örökké omlékozotos lesz Zalaszontjakab történótébon.
VasyUalctti Antal
Fajgyalázás miatt börtönre ítéltek eqy nagykanizsai munkaszolgálatost Szolnokon
Bosenheim Miksa 32 éves, nős. kereskedő segédei Nagykanizsáról annak idején munkaszolgálatra Karcagra vitték, ahol csakhaifiaiynegismerkledctt egy keresztény nővel és annak házasságot igért. A dologból faj-gyalázás lelt és Hosenheímet a kir. ügyészség perbe/ogta. Most tárgyalta ezt az ügyet az illetékes szolnoki törvényszék.. Bosenheim Miksa töredelmes beismerő vallomást tett. Elmondotta, hogyan ismerkedett meg a- keresztény nővel. Majd a szóbanforgó nőt, mint tanút hajigálták ki, aki elmondotta vallomásában, hogy Bosenheim Miksát szerette házassági igéret nélkül is. A vád bizonyítást nyert és a törvényszék hét hónapi börtönnel sújtotta Bosenheim Miksát.
Az ilélet jogerős.
M* lbA«»«>rot»o4f *
J
ZALAI KÖZLÖNY. -
március i

HÍREK
— í§xentér>)
ffobwr|i, csütörtökön f> óra-
kor azentóra u foroucink nofykani-y.ftai plébánia-templomában kilőtt •ItáriHzwiitoív "lőtt. Kgyben gyónta i
alkalom az cu<ó]>óiitvkrw.
— (HatárforffHiMii ¿rtahezlei)
Rorazabb idó ufcni» ifanét u»y-■avuontt határozói) illotwi hatúrfor-
Íalmi órtokozlot toll Nagykanizsán r. Ixuitay Al&n jártai íótizolgabiró •InökJote alutt a városházán. Ha-jyar mszről u\' közigazgatás, valu-aiint a határforgukmi azorvoi jokm-♦ok mog, inig liorvát részről a kap-ro nem főbi ró «ífí a horvát liatárezol-jfóW vozotői. Az őrtokozlot mindkét réazről a logbarátságosahb (is log-előzőkxMiyobb módon folyt lo ó?» a határkőzsógok lakosságának a két orozAg htttárforgalmának mogköny-nyitését cólozta. Knto vacsora volt, aniolyon az órtokozk)t tagjain kivül a polgártnustor ifi részt vott.
— \'N«»nir<»lv^dH»"l Karesz\')
A Kormányzó l\'r Őfőméltósága I\'. Murai Frigyes foroncos: lelkésznek, aki iKKsszabb időn át Nagykanizsán, maid Csáktornyán is teljesített szolgalatot, a ÍV-lvidék vihsza-»zoreése érdokéUm kíf:>jtott, kimagaslóan h\'foiio» áldozatainak el ismeréséül « Nemzetvédelmi Keresztet adományozta. P. Murai, mint a.ika-tolikua sajtónak mélyon szántó tollú művelője is érdemeket szorzott. írásai a Zalai Közlöny hasáhjain is sokszor láttak napvilágot.
— (E*i*t»»i«iivefrzi>
Puska Forenc nagykanizsai «»-pész mester, ipartestületi akiinők ós nője folyó lió 8-án, pénteken délelőtt 9 órakor tartják ezüst mo-nyogzőjükot az alsóvárosi feroncos plébánia-templomban. í
— <N1v«»nd*kh*npvers*ny)
litHü szombaton 5 órakor a nagykanizsai zeneiskolában. Ik-lópódíj nincs. • t:)
— tFérflak Teológiája -
iRtra*«"--\'*«\'"
előadássorozatnak legközelebbi elő adása a szokásos ídőbon óh bolyon ínagykanizsai piarista gimnázium, estolKít óra) lesz csütörtökön, már-<ius 2-án. Az olóndás cime: Kicsoda az Isten? Isten mindenek fólott óh mindenl>en. Kz. az »lőadta egyúttal kezdete az előadássorozat utolsó, 4 olőadtalíól álló liofojozó részének, inolynok összefoglaló n-mo: Kicsoda az leton?
— íK»szorumeevrtltAs\\
A vásári kereskedők özv. Kuzs-nor (Jyörgynó elhunytával koszoru-mogváltás cimón 01 pongót adomá-" nyoztak a Vörös Koresztnok, moly . <")sszogot köszönettől nyugtáz az Ápolónői Szakosztály. (:)
— (Keresnek egy szélkánes cstlédlaágyt) .
A nagykanizsai rondőrsóg olótt nem ismorotlon Horváth .Ilona\'22 óvo« háztartási alkalmazott novo, aki már ismételten volt büntetve. Horváth .Ilona .ollon egyre-másra érkeznek foljolontősok. rii szegődik, utáiui egy-két napig kifogástalanul visplkodiíc, do pár nap multán pénzt kór kölcsön háziasszonyától és amikor megkapta, faképnél\' hagyja- a bolyét es tovább all egy másik családhoz, ahol a kölcsönkérést mog ismétli. A följelentések folytán elő akarták állítani, do Horváth Ilona még idojébon megérezte, hogy nom jó n,oki a nagykanizsai lovegó és oítünt a városból. Nyomozó lovelet IxxiBátottak kl ellene. A rendőrkapitányság Oziiton is figvolmozloti a háziasszonyokat, hogy háztartási alkalmazottak fölvételénél logvonok
óvatosak. Aki Horváth Ilona tartózkodási helyéről tud, jolent.se a kapitányság dotoktivosztálván Küzossy Pál csoportvoziötőnél.
Gyorsan nifé fa és mezei gazzal karesxtezett bwa
A modern sfivénynemesltés csodál a k#aélel»ezés szolgálatát«
egyik legfontosabb mezőgazdasági növényének számithasson. A fának a legfontosabb ipari r nyersanyagok sorába való belépése ruházza fel nagy jelentő
Német részről bejelenlellék, hogy egyelőre a német piacon, majd előreláthatólag hamarosan az eür,ópai terménypiaeokon is a közeljövőben • weikou néven uj növény fog megjelenni, mefy a takarmánynövények sorúban rövid idő alatt nagy jelentőségre fog szert tenni. Kz a növény a keserű izétől megfoszr totti magvát tartó, • puha héji\\ gyors növésű, fehér inagvu és kopasz hüvelyű csillagfürt, nuo-lyet a német Kaiser-Wilhelm-intézet nnmchclxTgi növénv-kisérlcti telcjíónek sikerült &*•\' tenyésztenie. A münchebergi intézetei 1928-lx\'n alapította Ervin Baur professzor, az időközben elhalt híres örókléskutató és botanikus. Dauer professzor munkássága az ehnéleli-kísérleti kutatást szoros kapcsolatba állította a gyakorlati alkalmazással és elsősorban a minőség lehelő legmagasabb fokra való emelését tűzte ki céljául. Ennek a növénynemesitő munkának\' eredménye a keserű izétől megfosztott csillagfürt kitenyésztése is, mellyel Közéj>-Európa uj, szinte áttekinthetetlen jelentőségű takarmánynövényhez jutott. Emellett azonban a mün-chel>ergi intézet már számos más, nem kevésbbó fontos mezőgazdasági növényt sikerrel lezárt, vagy l>efejezés előtt álló kitenyésztésével szerzett magának világhírt. Ezek közétartozik a középeurópai klímához és talaj fajtákhoz alkalmazott szójabab, mely rendkívüli tápértékénél fogva mint.takarmány és emberi táplálék egyformán tarthat jogot arra. hogy a jövő
séggel a niünehelxirgi juitóae-tben kitenyésztett gyorsan növő nyárfát, mely különösen cellu-Uize és mürost előállítására alkalmas. Ennek u gyorsnövésü nyárfának tvagy arányoktyan való ültetését*» német birodalom erre alkalmas vidékein már mog is kezdték. A legérdekesebb kísérleti eredmények közé tartozik egy különböző bőtermü búza faj Iák és az időjárás viszontagságaival szeml>en különösen ellenálló tarack fű féleségek keresztezéséiül előállított buzafajta, mely főképpen a közé] wiirópui területeken igér miiuten eddigit messze meghaladó terméseredményeket. Talán még ennél is nagy.»bb jelen tősége van annak a burgonyafajtának, mely kitűnő hozam) mellett nemcsak az igen elterjedt vírus Ix\'tegségekkel szemben, hanem az egész európai burgonyatermelést állandóim veszélyeztető í\'.olorado-bogárral sztrmben is tökéletesen jnntnünis. Ihidorf professzor, az intézet mai igazgatója emellett még egész sor hasonlóképpen nagyjelentőségű nővén vnemesítési kísérletet irányit, melyeknek sikere mindenképpen bizto*, mert még ha gyakorlati ered-mén veket nenv is hoznának mind, legalább is a tudományt értékes és clől>l>-utóbb mégis csak hasznosítható tapasztalatokkal gazdagítják
Tiszteletlel érlesiiem a m. t. köiönséget, hogy a Horváth és Kőfalvl cégből si|át elhatározásomból kiváltam és Nagykanizsán, a Maort Horthy Mlklós-utl bérpalotájának Zrínyi Mlklós-utcai oldalán
uri- és egyenruhaszabóságomat
és készruha-kereskedésemet
*
lovább folytatom.
Szív?s támogatást kér Eéffilvi Izvtc
660
Nagyicam/sa megyei v.n .. pol^Armesterétől
388/ké. 1944.
Tárgy: Az 1944. februárt szelvényekre kU/olKAItHttuit^ pelro-IcumniennylxCK incKAIIiipItAsa.
Hirdetmény.
Azt a legkisebb peboleum-meny-ayi8éget, amely 1944 március hava-bas egy-egy háztartásnak utalványozható, 1 literben állapirom ratg. Ennek alapján a pelrolcum-u\'alvá-nyoknak mörcius hóinpra érvény«« 5 ö» szímu szelvényeiig en^ek a mennyiségnek a felét, vagyi« 5 dcl. petroleumot kell kiszolgáltalm, a 6-os számú szelvényekre ped g a\' Másik felét, vagyis további í> «.lelt. A 6-os\' szSmu szelvényeket cs^ki» má cíus hó 15 ikétól kezdve íz-.bad beváltani.
A február hónapra szólt 3-t s és 4 e8sz. szelvényeket és a íebr. egyszeri vrsárii sra bí ólt utalványokat március hó l-lól kejdvc nrm szabad beváltani.
Egyben frlhivom a p. Irolcumáru-sitáira klje.Mt összes keresk«dőket, 1 ho^y a februári)1 n beváltott petróleum- ! utalványokról ucrkeíZlett számadá- 1
sukat m^cius Mól 4-ig mindig déli 12 óráig adják be a Közellátási HlvaUlhoz.
A számadás beadásának elmulasztása vagy későn beadása : kihágás.
A számadáshoz szükséges bori-tikért mindenki jelentkezzék a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1944. február 26.\' •w . . \' Polgármester.
•jjoli gyógjBitorWiri ügyelet: Ma a PtkoU Sm f^-é^jowerVir Fó-ut 6.
Kishaniaoán az ottani gyógvszor-tár áiondő ü^olotoa szolgálatot tart.
Naptár. Március I. Szerda. Albin pk - Proteí0á«8 Albin.
Rom kai
Köszönetnyilvánítás.
MlnWnz»kni)k, akik felejthetetlen drága gyermekünk, íorfón szeretett
Emmuflkánk
temetésén résztvettek s ezzel mélységes fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálós köszönetet.
T4lh F«pfno
tömörmeiter, c«al*dja ét ak Sstxea i»koa*ú){ nevében.
Alulírottak fá]dal»«tél w*tl«H szívvel tuéal|ák, heey felejthetetlen, szeretett drága jé testvér és nagyaénl
Rozs Erzsébet
ny. r. kat tanítónő
55.-Ik életévében (elvé évi lebtuAr hé 2S napján 13 órak«r Budapesten az utolsó útravalóval történt Mt^erá-sltés után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunkat Budapvstril Nagykanizsára szállítjuk és felyá évi március hó 3. napján délulAn 4 érikor helyezzük a rúm. kat. egyház szertartása szerint örök nyngaloara.
A gy iszmisét folyé évi márci»s kó 4. napján délelltt Ó órakor mutatjuk be az Egek Urának a szentferanc-rendi plébánia templomban.
Nagykanizsa, 1944. évi március hó 1. napján.
Drága jó Neanéak, nyugodjál . békében I
lUxa Ferenc testvére, Nolt Mária, Fark*. Kálmán»* Nall Eruékat és dr. Nell Láasló uiekahugal III. anoka-öccse és a gyászeló rokonság.
A OÓ//FORDÖ nyitva van ro^ol 7 óvától oato 6 óráig. (Hétfő, szerda, póntok délután ón koddon ogész nap nóhnok.) Totofon: 660.
Jómodoru, képzett Maériat azonnali belépésre felvesz: Kapoti István tdsur- ét csemege kereskedő, Horthy M-u. 2.
■ tftitdlsénytaionnalra ielvess Schlts» •ynla, Horlby Miklós át 8.
GumlJavitó.tanulA felvétetik Valkán guatlUzera, Horthy M.-ut 1, «48
Megbízható, komoly férfi p*ia«fe«axa-döt keresünk azonnali beléptre. Ajánlatokai .Iparvállalat" jeligére a kiadóhivatalba kérünk. (Hg
HöriyweléabaM jártai llsitvlselóf vagy tisztviselőnőt felveszflnk. „Hangya" kirendeltség. 047
Tanoncot négy középiskolával azon-naira keresek. Ungcr vaskereskedés. 678
Jólacámolú, négy középiskolát végzett egyént tisztviselőként alkalmsa kts-kanlztal postahivatal.
* — . —. -i..
txtra-xubbonyt jó áran wcanék magas termetre. Cím a kiadóban. 034
Eladó jó állapotba« lévő antik ebédlő. Megtekinthető Murakeiesatur, Újtelep, Balogh Jcnőnénél. 671
.ÖiAkádat vennék. Magyar-a. 22 677
Mindennapi levelezésből ösizegy(l|tötl t A mag báty agat bélyeggyüjtési célokra magvaannK. Barbants, Zalai Közlönv, szerkeutősége, naponta délután ti—7 órr között Ba a hirdetés . miadtu érvényei
Me egágy-«blu*ok aladók Ballh^ány-u\'c i 26 681
Jól huzó 3 8zamár\\8zerszácnmal, kocsival «ladó. Fatelep, Vár-u. S 679
. Batoroxoll szoba fürdlssabával kiadó. Kinizsi-u. 9. , 046
-4-----
■agánoa úr részére szép szobát keresek butarral vagy anélkül. Cim a kiadóban. 676
■ ■ ■ ■ . /--
Széy 1 szoba kenyfcü ImkáMinat <al-oaarélaéna kétszoba-kanyhás lakással.
Ugyanott gyereklány felvétetik. Cim: Pc-tóll-utca 42., Balogn. 642
Nagykanizsán Magyar utca 43. sz ház aludó. Bővebbet f;<led Jóiselnél Zms-egeuzegen, Munkácsy u. 9, 651
öl veneaer pengő kimondott kész-pénxtftket tts tleg Cucndei társai) KcreseK környékbeli egyedülálló ¿lla.nl jogosítvány kihasználásához szükséges gépi berendezésekre haszonrészesedés melleit „Havi 3-4 ezer Jövedelem" jeligére. 605
XAUU K&ZLúmr
<*aLIT1KAI HArtLA^. M» : MK«*(HU(ta»4«l ft T. tbirkM^rv Toimiô* kiadó : Zalai Ura*. Syaaaaton ; a ,tttf«l«Ul|l ft. T. IN#Umk«r
aya«dájábaa Ma^ykaaliaan «raoadddal t»UI • gaM gára^ü
Feladó

Bendlokozat :.
Tábori pos\'a:
\'p óyf., 50. sz.
Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
éa kiadóhivatal: F6-ut 5. m&m «a kiadóhivatal! telefon 78. aa. ip Inden hétköznap délután.
*
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
mm
Klöflzetéal Ara: egy hónapra « penuó 30 fillér.
negyedövre 12 peagő 40 fillór. KgyeanzAm: hótfröznapieflll. sz<.iiil.aton 30 tlU.
Piaslklvl Stockholmba utazik, hogy a békefeltételeknek a lémet hadosztályokra vonatkozó részében m*s álláspontra bírja Moszkvát
B »*it n, mire in« 2 A német birodalmi propaganda hivatal vozotói két napon tanácskozásra jöttök összo uerlinbon. A gvql^fon a némot védő ró ős a párt rozétoi áttekintést adtak a katonai és politikai legidőszerűbb kérdéseiről. Hinílor birodalmi bolügyrni-iŰH\'/ter SR vozotő is\'mortotto a fogyvoros SH töljositmőnvoit a háború arcvonalán. Franr. főkormányzó a fókormátiyzóság holyzotóról tóti jo-tontéat. Oálmol vozóróriia^y a1- né-mot vadászgépek teljesítményeit móltatla. Gőring tábornagy a német ródorő utánpótlásának .¡kérdésévol foglalkozott. A további szak-beszámolók utón
Göbbels miniszter mondott záró beszé.dot. A miniszter boszédénok központja a légiháboru volt, molvbon különösön kiomolto a nőmot olháritó oró sikorosségét és a Ixmdon ollon moginditott támadásokat.
Az ellenfél megkísérelheti az európai földrész előzötdéfét, mondatta — a háború ezzel megközelíti a döntő csúcspontját, de a némrt fegyverek győzelme nemcsak reménység, hanem történelmi bizonyonsság lesz. >
A némot hadvezetőségnek sikerült e<ldig úrrá lonni a helyzeten úrrá lesz /a jövőben is.
es
Ma reggel súlyos légitámadás volt London ellen
Berlin, március 2 ><ohéz némjst romboló kötelék ma a kora roggoli órákban ujabb nngv támadást hajtott végre T/ondnn ollon. A támadás jő időben ment v^bo és igen nagy hatáet ért ol. Az ellenséges légvédelem zárót vize ellenére valamonnvi gép behatolt I/mdon bolső városrészei fölé. Már az olflő bullám bombái sok tüzet okozlnk és a rondkiviil nehéz honi
. í ^ bák kiterjedt károkat idéztek oló.
Mivel rendkívül nagy mennyiségei
bombát dobtak lo, a városrészekben
tetemes pusztulás kolotkozott. .. -
fíorl inból jelontjk:. . .
Angolszász ropiijó kötelékek T)él-
nvugat-Németország ellen támaíláat
hajtottak végro. A táfhadás idején
zárt felhő lioritotta a földet, ugy
hogv a támadások minden tójéko-,
ződás nélkül mentek végbe,
Angol gyorscirkálókat vertek vissza a Csatornán
fíerlin. m{yrcíus 2
Könnyű tengerészeti erők nem nagy átvolságbnn vívott harcokban visszatérésre bírtak bárom angol gyorséirkálói :i
Jungfrau szigetek magasságában. A németek tüzel zúdítottak és a jól célzott lövések eredményesek voltok. A német hajók veszteséget, vngv sérülési nem szenvedtek.
■ Finnország $ szovjet-feltételek módosítását kívánja
ZÍirich, március 2 Stockholmi híradások beszámolnak arról, hogv Paasikívi legközelebb Stockholmba érkezik, hogy a szovjet kormány képviselőjével részletes megbeszélést folytasson. Elsősorban arra fog törekedni, hogy n Szovjetet a Finnországban tarlózko-üó német hadosztályokkal szem-
ben más állásfoglalásra bírja, másrészt, hogy a feltételekben bizonyos módosításokat eszközöltessen.
A finn kormány szigorú sajtó cenzúrát léptetett ételbe, hasonlót ahhoz, ami az 1010-es finn-orosz béketárgyalások ideijén is életben volt. v...
tárok elfogadását is lehetetien-nak tartja. A szovjet követelési burkolt feltétel nélküli megadásnak minősiti.a lap. A finnek becsületes békét akarnak elérni és a közölt békefeltétclck alapján ilyen békében nem lehet reménykedni.
Finn nyilatkozat a bóke-elökószitós munkájáról
A finn béke kérdése Ic.\'fcljebb |<z előkészítés állapotában van, \'llctve volt, --- mordják a helsinki illetékes körök
Az a rendkívüli ellenőrzés, mellyel a helsinki sajtótudóí-itók munkáját korlátozzák ugyancsak olvan jelenség, melyből
A finn lapok elfogadhatatlannak tartják a szovjet-feltételeket
A Finn lapok arról számolnak be, hogy az orosz feltételek jelenlegi formájukban nem fogadhatók el. A legtöbb lap nyüt kérdésnek tekinti a német hadosztályok helyzetét. Stockholmban a finn lapok elulasitó magatartása mély benyomást kel. lelt. Az egyik lap az\' 1010-es ha-
következtetni lehet a további fejlemények fontosságára.
Finn helyen arra a kérdésre, hogy a szovjet miért telte közzé íi fegyverszüneti feltételeket, azt válaszolták : -
Moszkva ezzél nem Finnországot érfntő, hanqm egy távolabbi politikai célt szolgált.
Svéd kfifcsfin Finnországnak
Stockliolni, március 2
Svédország tíz millió dollár beruházási kölcsönt szavazott meg Finnországnak. A javaslatot a své<í képviselőház mindkét" háza egyhangúlag elfogadta.
a
Mérnetek mélyen behatoltak olaszországi angol vonalakba
Az olaszországi arcvonalon a a nettuuoi hídfőnél a\\rossz időjárás ellenére ismét fellángoltak a harcok. Klsősorban\\az apri-iiai és anzioi útnál képződött sulyinyit. Frős néniét rohamcói-patok mélyen behatollak az angol vonalakba és aigpkat elfoglalva saját vonalaikhoz\' kapesoL lák.
A Prlpfot vidékén erösbHdik, Nevel vidékén ¿yenúül o srovfet-erfik nyomósa
A keleti hadszintéren Bob-rnjszktól délre a szovjet gyengéi)!) erőkkel isméi megkezdte támadásait A német csápotok mindenütt visszavert\'k Őket Miután a szovjet erőknek nem sikerült keresztül törni, kísérleteiket tovább folytatják\' kelet felől.
Vílebszktől délkeletre az előző héten bctöi;t táiíj-adásí hc-\'lyeken a német, roham csapatok az eddiginél nagyobb sikereket értek el és a betörési helyeket elreteszelték.
Az északi szakaszon Narvá-nál és a I?$zkorí-lóuál széles arcvonalon meginduló szovjet támadást a némelek teljesen elhárították. Narva mellékén a német kötelékek egv néhány nap óta körülzárt szovjet harci cso|X)rl körül a gyűrűt szorosabbra vonták és meghiúsították az oroszok kitörési kísérleteit.
Német katonai körök véleménye szerint a keléti arcvonal helyzetélyén nem állott be változás, legfeljebb a Pripeltőldél-, re irányuló orosz nyomás erősödésében Iáinak uj mozzanatot
FolytHtAB a I. n\'daíon.
I * , i
Huszonnégy év
Huszonnégy éve annak, hogy a magyar országgyűlés házában elhangzott az cskü : fcn, fíorthy Miklós. Magyarország megvl-lasztotl kormányzója, esküszöm az élő Istenre...
A terem komor, /isi magyar
Itompája mögött az ország ak,-cor Kezdett feléledni a vesztett háború és ;» forradalom szégyenéből. A végső süJJyedésbtrtj,: amikor már szájig ért ií nici; aláztatás és megszégyenítés iszapja, hirtelen egy név gyúlt ki a magvar sötétség felett : Horthy Miklós.
Admirális volt. Sok csata hőse. Nevét az ellenség Is csak hódolattal mondta ki. Knnek a hírnévnek érmével mehetett volna bármerre, mindenütt, rangjához és nagyságához méltóan fogadták volna. De ö itt mara<rt. ftt a vészben, az összeomlásban, n romok közölt. Kenderesre ment, az ősi birtokára. Tudta, hogyficin a nyugalom vár rá és mégis ment. Aztán Szegedre. Szávára sereg támadt, egyik napról a másikra, ugy, amint a költö álmodta és irta . i-napok szüHték, mégis mintha szülte volna lYáx^ím század-. Szegeden a megszállók uralma és gyanakvásai vette körül, az ösz-szeomlás ziláltsága és letargiája. Megszólalt és a lelkek rm\'gteltfík tűzzel, erővel, bizalommal A kábulatba és szényenbe süllyedt magyar már csak n csodában hitt. a/t várta. F.s a csőt fa meg-történt : a sereg elindult Szegedről. Flortbv Miklós vezette. A semniíből támadt had bevo-•nult a fővárosba Rendet teremtelt. Az orszátnak visszaadta bizalmát, levette róla á szégyent és felemelte, hogv méltóan töltse be ősi hivatását. Aztán az országgyűlés házában elhangzott az eskü : mindent megleszek, :ainit az ország javára és dicsőségére igazságosan meglehetek .
A szavakat és fogadalmakat az idő méri le. Amfttl távolodunk 1020 március 1-fflly ezek az eskü során elhangzott szavak egyre valóságosabb, mélyebb érteimet és fénvt kaptak az lepergetett esztendőktől
Milyen botlarlozó és Minmít-mondó a legnaríyobb <Hcséret is s\'a tények miiven ragyogással töltik meg szivünkéi és hazánkat. Az örökkévaló Isten rendeléséből lett a mienk és szolgálja az örökkévaló magyar sorsót. libben Irenne.van az ő méltatás« s nemzetének szavakkal ki nem fcjezliclő hálája
Országlásának huszo^negve-dik évfordulóján ez a mélységes hála, hódolat és hűség veszi körül Kormányzó Urunk fon költ személyét.
ZALAI K#ZL*NY
1944. \'március 2
Nagykanizsa legtibb adói flMtélaek nóvlagyiéki
\' Nagykanizsa megyei város legutóbbi rendkívüli közgyűlésen beterjesztették a legtöbb adólizclö Képviselőtestületi tagok 1911. évre szóló - kiigazított névjegyzékéi, amihez a közgyűlés hozzájárult.
Fs/erint ívndos virilís tagok :
I.
2 a i
5. 0 7. X. 9. 10. tl
tnyánv Zoltán
I..
Ilg. Balth Kálinál
Hitler András Unger Lllinaiin Iv l)r. llaiszer János 1 )inda János Szomolányi (iyula Dr.. Boda Károlv v Tóth Béla Teulseh (lusztáv Tarján Ferenc
12. Szenlirmai Antal
13. Háry János VI., Pelri Vilmos
15. (íolenszky Ferenc 1(5. Virág József 17. Bagladi Béla 18 Dr. Kitausz László
19. I)r. König József 20 Kelemen Fcrenc 21. Dobrovits Milán 22 Heleznai János 23. Ungár Sándor 21. Kapoli Ferenc 25. Tiboit Lajos
20. Dr. Hajdú (Iyula
27. v. leitassa (iyula
28. I)r. Sarlory Zs.
114.730 19.208 12.002 11.021 10.401 9.558 8.011 8.205 8.110 7.807 7.300 0.499 5.304 5.100 1.921 1.877 1.798 4.473 1.293 I.1G4 1.129 3.820 3.700 3.090 3.043 3.571 3.570 3.473
1» 1» 1» P P P 1» I> P P P P P
P p
P P P P P P P P P P P P 1»
29. Köő János
30. Horváth Lipót
31. Szabó Antal
32. Fehér, István
33. Dr. Lukács Héla 31. v. Sóváry István 35. Dr.Merklv Belus J 30. Samu Lajos «
37. (iyergvák Pál 38 Seyler Károly
Póttagok .
39. Bősze Kálmán
40. Vajda Sándor
41. Dr. Tamás János
12. Ketting Ferenc
13. Simon István
41. Dr. Petrics József 45. Szever József 10. Dr Barnabás <K. 17 . v. Bontzik Lajos 18. Babits Lajos 49 Magvar János 50. Sörlei Gyula
3.413 P 3.387 P 3.251 P 3.231 P 3.112 P 3.101 P 3.077 I1 2.852 P 2.051 P 2.050 P
2 013 2 598 2.592 2.541 2.491 2.472
2.470 P 2.413 P 2.373 P 2.388 P 2 257 P 2.505 P
Román állampolgárok,
akik 1988 január I. óin jöttök Ma-gvaixrrszágra, március 5-ig saját ór-uöküklio» jelentkozzonok Nagykanizsán a rendőrkapitányságon (I. om. 20.) Akik már jotontkoztek, azoknak nem szól ez a folbivás. Munka-idők oszom|>onlhól ellenőrizzék alkalmazottaikat, mert a jelentkezés olmu-lasztásáórt ók is felelősek.
A békegazdálkodásra való áttórés kérdéseivel foglalkozott az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara választmányi Illése
értekezlet ösz-
Az Alsóduruintüb\' Mezőgazdasági Kamura választmánjA folyó óvi március bó l ón gyűlést tartott <lr. báró Mirbuuli Antul olnökloto \'jnollott.
Az igon szép számban összejött választmányi lúgok olótt lotárgya-lásra került mindaz a fontos kérdés, amely ma a mezőgazdaságot a log-közoíobbról érinti.: Így a választ-mánv részletesen letárgyalta, Asztalos Lajos kamarai igazgató javaslata alapján, a békegazdálkodásra való áttórés elórolátbató problémáit.
klindon gazda jól tudja azt, bogy a báborut követő liékeóvok a nmeió-Kazdasáiajt beláthatatlan nohézségok oló fogjuk állítani, ftppon ozért/to-bát mindönkinek s igy fókónt a mezőgazdaság törvényes érdekképviseleti szerveinek - a mezőgazdasági kamaváknak olsőrondil kö-toíosségo. hogy az átmonotgazdálko-dási kérdésekkel már ¿nőst )>ohatóan foglalkozzanak és jgvokozzonok szolgálni azt, hogy\' a/áttérés lohotólog zökkonésmontos logyen. A legfontosabb kérdés
a3 értékesítés megszervezése » főkónt ogy olyan hatalmas szorv kialakítása, atnoly ugy a tormolós, a boszorzéa, mint az értékesítés kérdéseit az ogész országra nó/.vo irányítja.
Ezzol a kórdóssol foglalkozott a Hangya Országos üazoaválasztmá-nyának logutóbni gyüléso is, amoly-l)o a mezőgazdasági kamarák is t»zorvoson bolokapcsolódnak.
Ugyancsak az áUnonotgazdálko-dási kórdésokkol foglalkozva olhatá-rozUi a választmány, hogy
a DunÁntid torütotót közolobbról órdokló átmo-net gazdái kod {isi problémák mogYÍta-tásara a Dunántulon lévő korüloti mezőgazdasági kamarák órtokozlotro jöjjenek ösazo.
A munkúaklrdésben napirondon lóvő panasaok óm vis*r Másságok kiküszöbölése érdokőbon a választmány elhatározta u^y\' a munkaadók, mint a munkavállalók
részére külön-k ülőn szohívúsál.
A beszólgdl\'abyt jövő évi rendszerének Víapi Iáitok h:in niogjolont hiradásáva1 kajx\'solatosan, mely szerint a kö/i)lláUisügyi iní-nisztórium a jöv/áion 50-róí 10-ro chökkontené a szántóterülot kat. tiszta jövedelme után a I leszolgál Ut-tást, viszont a réteket és legelőket is ^szolgáltatás alá vonnák, általánosan elhangzó kívánság volt, bogy a kamara illetékes bolyon képviuoljo Alsódunántul gazdáinak azon ki vánságát, hogy inkább maradjon ipeg az 60 buzapontérték éa a rétokul és lognlőkot iu» vonják husbo-szolgáltatási kötelesség alá, mort oz nem könnyítést, hanem ujabb ter-bot jelentene a gazdák számára.
A kamara idevonatkozó állás-íxmtja, hogy maradjon meg a szántóterület katasztori tiszta jövodolmo után eddig is alkalmazott 50 szoros szorzószám, amelyből -10 a kenyérgabona, 10 11\' zsiradék, 10 a torvl>o-vott uj husboszolgáltatási ós 20 buzapontérték a Bzabadválaaztási tor-monyok csojwrtjában korüljön elszámolásra.
Ismételten elhangzott az « gazda-kívánság, hogy a kataaztori tiszta jövodolniek megállapitása vonassék rovizió alá, mort ai itt lévő aránytalanságok miatt a 1 Kiszolgál tatás ri ál is visszássá^k vannak, az ogyik
gazda aránytalanul jobban vau tor-holvo, mint a másik. •« Javaslatol hozott a. választmányi ülés atokintotben is, ffö^y a kamara illetékes bolyon képvisoljo a/.t az állás]>ontot, íiogv azoknak a gazdáknak a részérő, akik az idén a többlet («•.szolgáltatás után nom kivániák a prémium kifizotés<H, az idei többlet kiszolgáltatásukat írják jóvá jövő évi hőszolgáltatási kötolozí\'ttsi^gükro.
Kz igon igazságos intézkedés lon-ne, tokintottel arra. hogy toljoson az időjárástól függ, bogy az időn lesz-o. olyan termés, bogy azok. a gazdák, akik az idén még többlotot is IKiszolgáltattak, a jövó esztendőben olóirt kötelezettségüknok is ólomot tudnak-e tonni.
Az ülésen elhangzott és a kamara munkásságát visszatükröző joionté-
sok közül a logkiomolkodőbb Tolt a/, uradalmak
vosanyagcllátúsára .vonatkozó részletes bojolontés. \\ földművelésügyi minisr.tórium. « ku-marák idovonatkozó kérőlmo alapján a 100 holdon fölüli és szegódménvi\'* iparossal rendolkozó gazdaságok vas-anyanollátását a mozőgazdasá^i kamarákra bízta.
ltoméiliotő, hogy a vaskiutalásbaii od«iig folmorült jKinaszok igy mu«. szüntethetők kéznek és óppnn orm való tokintottol a kamara javaslatot tett illet,\'k;** h:Myri> annak órdoki-ben, hogy a kisgazdák vaaanyugoi. látását is a mozóguzdasági kamarák
végezzék.
A gyűlés dr. báró Mirbach Antal elnök zániszuvaivul ért véget.
& Csáktornyái zárda bevert ablakatiak epllógvsa a aagykaitisal tirvéayszék elélt
A törvényszék MffseMMlvItett« a csáktarnyal Járáshlréság Ítélet«\' t
Még júniusban, mint akkor a Zalai Közlöny jelentette, egy estén csáklornyai urak egy csoportja kövei beverte az oltani ferences-rendház összes ablakait. A házfőnök jelentési telt az cselről a csendőrségnek ós panasza során kijelentette, hogy a kődobálók közöli volt Nagy Károlv polgári -iskolai igazgató is. Mikor a csendőrök megindították a nvomozást, P. Balent Lajos és P. Fokét« (íéza ferences lelkészek is azt vallották, hogy a csoportban olt volt Nagy Károly polgári iskolai igazgató. Megindult az eljárás. A tankerületi főigazgató elrendelte a vizsgálatot Nagy Károly igazgató ellen, vizsgálóbiztos szállt ki Csáktornyára, aki kihallgatta a kél fCrences pátert, akik elölte is megismételték korábbi vallomásukat, hogy a kődobálók közölt volt. A minisztérium azonban megszüntette a fegyelmi eljárást Nagy Károlv igazgató ellen Nagy Károlv ekkor feljelentést adott l>e :> kél páter ellen hatóság előtti rágal-
mazás címén, de a páterek a járásbíróság előtt is fenntartották állításukat.\' A csáktornyai kir. járásbíróság felmentette mind a két. pátert a hatóság előtti rágalmazás vádja alól, mert őket tanukéul hallgatták kí. ilyen minőségben tették meg vallomásukat, így nem követtek, el rágalmazást Nagy Károly n felmentő itélel ellen fellebbezett. Most tárgyalta ezt az ügyet a nagvkanizsai . törvényszék fellebbviteli tanácsa dr. Alnvássv (iyula törvényszéki elnökhelyettes elnöklete alatt. A fellebbviteli tanács megsemmisítette a csáklornyai járásbíróság ítéletét és, uj eljárásra utasította, mert az ügvészi njegbizotlnuk jelen kel lelt volna lennie a tárgyaláson, ez pedig nem történt meg, hololl a perrendtartás előírja, igy az ítéletet alaki okból meg kelleti semmisíteni.
A csáktornyai ablnkbeverés ügvi! tehát újból foglalkoztat ni fogja a csáklornyai kir. járásbíróságot.

Tartalékig tlixt tsak az lakat, akt levrate
Itjimati vált
A Honvédelmi M\'als/ter elvi döntése nem érlatl-
Honvédelmi Mlülsrtftr elvi döntése a karpRS/ományos jof«t
A f.eucnle llii-köz/xml jrlcnli: A niegujlujdott leven 1« ipléz-mény, korszerű .szervezetével sokoldalú és szerteágazó tevékenységet végez. Az elmúlt kél és fél év alatt tervszerűen kihasználták az ifjúságban rejlő mozgalmi erőt és lelkesedést is ugy, hogy az alsóbb leventepa-\' rancsnoki helyeket (raj- és szakaszparancsnokok s azok helyettesei) önkéntes jelentkezés alapján külön kiképzett ifjuve-zetőkkel töltölték be. Ezzel a többi levente közül tehetségé-
Március
2- 6-ig
\\/AROS! MOZGÓ
Csütörtöktől— héttőig
Karddy minden filmje esemény,
BOLDOG IDŐK <
Szereplők: Karddy Katalin, Ajtay Andor, Bilinsxky Ibolya. Mihályi Ernő. Szabó Sándor.
UFA világhiradó. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Előadások kezdete: +4, /6 és +8 órakor.
vei, szorgalmával, nagyobb mun-ká\'ával és t\'-bbtudásával kiemelkedő lelkes ifjakat megfelelő ellenőrzés mellett vezetőként at-kalmáy.zák és előkészítik arra, hogy a honvédségben mint parancsnokok is megállják helyüket. Kiképzésük az általános leventeképzésen kivül különösen gondos nevelésből, gyakorlati és elméleti vezetői ismeretekből, stb. tevődik össze.
Szükséges, hogy a középiskolás leventék -ininél nagyobb
MA JELENIK MEG
a legjobb, legérdekeiebb\'kép«« hetilap *
szerkeszti: EQYE0 ZOLTÁN. Okvetlenül 6)5 vegye mog. Ara P 1.20.
1944. március 2
számban elvégezzék az ifjuvozo-lői tanfolyamokat, majd mint jfjuvezetők működjenek közre a leventeképzésben, mert a tartalékos^ tisztek ós a tényleges tisztek nagy része az ü körűkből kerül ki.
Ez az elgondolás vezette a honvédelmi miniszter, amikor elvi döntést hozott és kimondotta: tartalékos tiszti iskolába a jövőben csak azt vezényelhetik. tartalékos tiszt csak az lőhet, aki korábban ifjuvezetői kiképzési kapott és a leventeki-képzésben eredményesen közreműködött. Ez a rendelkezés természetesen nem érinti a honvédelmi töményben megszabott kar|xaszou6ínyos jogol, amelyhez minden arra testileg alkalmas ifjúnak továbbra is joga lesz, ha-a követelményeknek megfelelő középiskolai végzettséget megszerzi.
A honvédelmi minis/le- ©nő1 az elvi határozatáról értesítette a vallás- és közoktatásügyi minisztert azzal^ hogy a középiskolás ifjúság széleskörű önkénles jelentkezésének biztosítására, valamint az í fju vezetői\'k élesítéssel járó előnyök megismertetésére kívánatos az érdekelt ifjusáe saját érdekében való mielőbbi tájékoztatása.
A kultuszminiszter intézktfdé sáré az ország viilamenJivi olyan iskolájában, melynek elvégzése a karpaszományos jog mcűszerzésére alkalmas, a tanulók" előtt kihirdették, hogy a jövőben, előreláthatólag már az 1944-45. kiképzéli évben a honvédelmi miniszter csak azokat a\' karpnszotnánvosok »t bocsátja tartalékos tiszti kikép-zésre és igy á tartalékos tiszti rend fokozatot is csak azok nyerhetik cl, akik korábban ifjuve-zelői kiképzési kaptak és a le-vontekiképzésben mini ifjuveze-lők eredményesen közreműködtek. (LHK)
Magyarszerdahelyi csendélet az orgona körül
A közeli Magyarszerdaltely községben húsvét Iáján a tomp-lom orgonája elromlott. Mikor hqyp tanító észrevette, hogy baffa van az orgonának, megkérdezte a minisztráns fiukat, akik a templomban tartózkodtak, hogy ki játszott az orgonán? »Gyutay körjegyző ur* - volt a válasz. Papp tanító erre jelentette az esetet főnökének Kiss István esperesnek, hogy Gyulay volt az orgonánál. A dolog valahogy füléhez jutott a meggyanúsított körjegyzőnek, hogy ő rontotta volna el az orgonát és azért feljelentette Papp tanítót. A nagykanizsai járásbíróság felmentette a tanítót az ellene omolt vád alól, kimondván, hogy amit Papp tanító állított, az nem rágalmazás, mert helyesen járt el, amikor a dolgot kötelességszerűen felettesének Kiss ex]>erc.snck jelentette. Oyutay megfellebbezte az ítéletet. A nagykanizsai törvényszék fellebbviteli tanácsa helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
» • N
A GŐZFÜRDŐ nyitva van roggol < órától osto 6 óráig. (Iíétfó, azorda, lantok délután és kodden egész nap nőknok.) Totofon: 660.
ZALAI KÖZLÖNY
& Birou Szövatsig ragasikoilk ahht», hagr tofibbra Is érdikképfisaUti sxerv «aradion
Jelenlétié a Zalai Közlöny, hogy a Baross Szövetségnek február 27-re hirdetett országos rendkívüli közgyűlését határozatképtelenség miatt március 12-re halasztották. Az egész ország szervezetei nagyban készülnek a közgyűlésre. A rendkivüli-közgyűlésnek az lett volna a feladata, hogy mint érdekképviseleti szervet, a Barosst felszámolja és mint gazdaság|x>li-tikai szervdt tartsák fenn továbbra\'is. A március 12.-i közgyűlést. tekintet nélkül a megjelentek szántára fogják megtartani.
Tény és nyílt titok; hogy az egész országból összejött elektorok\'ugy határoztak az élőért o-kezleten. hogy továbbra is ra-
gaszkodnak a Baross érdekkóp>-
Viselcti szerepének fenntartásához. Mcgálln|>odtak továbbá abban is, hogy a tagfelvételnél természetesen továbbra is ragaszkodnak u zsidótörvény hatályosságához még abban az éneiben is; hogyha a felvételt kérő tagnak a felesége zsidó.
A március 12-i közgyűlés elé a kiküldőitek állal előzetesen elfogadott alapszahálvmódositás kerül, mely semmiképpen sem egyezik l>clc ablxa, hogy kizárólag a KOK vagy a NÖK legyen az érdekképviseleti szerv, így tehát mozgalmas közgyűlésre van kilátás. Zala keresztény kereskedőtársadahna ebben a kérdésben teljesen egységes ál-láspontol foglal el.

HÍREK
NAPIREND:
fljjoli gyógyszertári ügyolot: Ma az Igazság gyógyszortár Fő-ut 12.
Kielaaníáflán az ottani gyógvazor-\'Ár állandó íu\'volotoe szolgálatot tart.
Naptár. Március 2 CnQlttrtflk. Rrtm knt. Slmplic p • l\'»< (cstáns Lujza
— (A nagybakénaki templomban)
nagyböjt otsó vasárna^án áldotta
meg 1\'. Gulyát* deliért nagykanizmi ferences plébános a templomnak nomrőgil>on megújított slácíókópoíl. I*. (liiívás plébános szonlmisét é* omolkedctl szontlxv>z,édot mondott. Sulyok Jonő iuvgvl«vkónaki ]>lébáno« és I\\ .Jenő segédkoz.tok a szép ogy-házi szertartásban. A ké^x*k hivők áldozatkészségéből létesültök.
— (Egyházközségi hlr)
A nagykanizsai róm. kat. Szmt József egyházközség 19-11. óvi adókivetés lő najxm-át közszenOőre van kitóvo és az az egyházközség irodájában (Horthy Miklós-ut 15.) dólolótt 10—12-ig mogU>kinthüUi.(:\\
— (Anyaklayvl kirak)
A nagykanizsai anyakönyvi hivatal áltál kiadott kimutatás szorint a mull bélen 21. szülotóaiés 1 ház.&t»-ságkötóssol szoml)on 36 halákvíot fordult elő Nagykanizsán. SzüloU>lt: Varga LajosWIÁV óral>óre« éa Végvári Katalinnak rk. fia, "Valusok Ijajos villanyszoroló és Ilorboly Krisztinának rk. fia, Porondy Jó; zsef géplakatos mester é» Szopn i Margitnak rk. leánya, Csutorás Gyula kocsi fényoz.ó mostor és Molnár Magdolnának rk. fia, Nagy György boltíszolga és Salamon Krzsébotnok rk. fia, Laza György MAV moz-donyvozotó és Nasrv Máriának rk. loáríva, Köveskáli Sándor MAORT-munkás és Molnár Teréziának rk. > 2 fia, Simon Józsof gazd. cseléd »« Harovnik Ilonának rk. leánya, Zad-ravocz Gvörgy kárpitos mostor és Mátrai Klotildnak rk. leánya, Horváth György vasúti pályamunkás ás Karkas Kör.áliának rk. fia, Bozzai István késmüvos és műköszörűs 6u Foliór Margitnak rof. leánya, Talán
István földmüvcvs és Vránics Katalinnak\' rk. fia, Baj Józsof hentes és mészáros és Tóth Juliannának rk. fia, Molnár József napszámos és Horváth Szidóniának rk. loánva, Körlier. Ferenc fuvaros ós Büki Annának rk. leánva, Mulvay Györgv fötdmüvos és Horváth Teréziának rk. fia, Csikós Sándor 1. o. |>osla-ti^/| én Szűcs Margitnak rk. fia, M\'tvás Ferenc gazd. cseléd és Sza-lai Annának rk. fia, Szabó Ferenc banktisztviselő és Sáfrán Irmának rk. fia. Házasságon kivül szülelelt
1 fin és 1 leány. Házassági kőlölt Nóvák Józsof cijK\'flz segéd rk. és András Mária rk. Moghaltuk: Weisz Hermin izr. 59 óvoh, ftzv. Mátvás Alajosné Friskó Terézia rk.
65 éves, Krisztián Józ.sofné Pálpai Katalin rk. 37 éves, Kardos Itózsa rk. 3 ovo«, őbv. Némnth Jőzsofné Oalaskő Borbála #rk. 70 éves, özv. Lówo Adolf né Adler Anna izr. 66 éves, Tollár Margit rk. 21 évos, Pojx)vích Lajos rk. 72 évos, Kálo-vics Józsof rk. 67 évos, Kiss Ká-rolvnó l\'ozsgai ^íária rk. 68 éves, Stoindl István rk. 1 napos, özv. Lucó Istvánné S/.akonvi Anna rk, 81 éves, Fokoto Lászlóné Kanczlor IOloonóra rk. 75 éves, Balogh András, fpavitz Mária rk.. 5 hotoa, Varga István rk. 2 napos* özv. Blaskovics .Jánosné Tóth Julianna 89 éves. Ország György rk. 86 éves, özv. Németh Tstvánné{..Foronc rk. 68 évos, Horváth Jánosné Buzádi Mária rk. 9-1 évos, özv. Ik)gr>nrioder Józpofné Altbnller Karolin rk. 87 éves, V.-vjtla Ferenc rk. 80 évos, Matalics Júlia rk. 90 óvoh, Farkas Ilona rk. 6 óvom, Kuzsnor Györirvné Horváth Mária rk. 78 óvoe\', Wolff. JózBofnó Wovcioc I/)wszky Mária rk. 82 óvos, Rácz Qyörgyné Balázs Katalin rk. 84 óvofl, ;ÍTüchlor Andornó Woisz I^ea izr. 78 óvos, Tóth fOmma rk. 7 óvos\', Nómoth Györy rk., Horváth Józsof rk. 78 óvo«, dr. Bornáth Odönnó Woin-lx>rg Rőzsa rof. 58 óvoa, özv. Horváth Jánosné SzécsÓnyi Mária rk.
66 óvos, özv. Koszednár Józsofnó Szenlaholyi Anna rk. 68 óvoo, I/n.-kics Foroncnó Angor Mária rk. 86 óvos, Harlinann János rk. 83 éven.
tarján—pál cs/cs
textilipari és h*reaU*delmi vállalat Nagykanizsa.
Qyár: Magyar-u. 86. 3-44.
Városi fééi/et: Fő-ut 14. (Eiső Magyar Bi*—Hé In tótét pabtájáhan.)
Tehén: 3-33.
— (Jogerős a szentpéteruri testvérgyilkos ítélet»«)
Annak időjén foglalkoztunk Krá-nitz László szonljiétoruri lakos hko-moru ortolévol, aki testvérbátyját, Kránitz Zsigmondot szóváltiw ho-vól>on kónyhakéssol szivenszurüi, ugy hogy az a holyszinon kiszon-viy\'lott. Kránitz Lászlót Szonljtétor-urról bohozlák Nagykanizsára és átiulták a kir. ügyészségnek. A törvényszék izgalmas főtárgyalás után szándékos omlwröléa büntotté«\'!rt Kránitz Lászlót 10 óvi fegyházra és ugyanannyi évi jogfosztásra itélt« el. A tábla is holybtMdmgyta a nagykanizsai törvényszék Ítéletét, inig a kir. Kúria azt a minap jogerőre emelte. Az itélolM a jövő héten hirdetik ki Kránitz László olőtt, aki azóta is a kanizsai fogházban letartóztatásban van. Utána olflzállit-ják büntetésének kitöltéBÓro a sopronkőhidai fegyházba.
- (Kik árulták el 1918 ban Macyarnrsráffot?
A. könyvpiacon órdokes újdonság jeleid meg ezen a címen, bzorzőjo Marschalkó Lajos, aki az 1918-as októlierí lázadás történetéről ad nuulkivül érdekos összefoglalót. Maguknak a forradalmi szereplőknek önvallomásaival az ogvkoru sajtó cikkeivel bizonyítja, hogy az 1018-:is összeomlást nem a harctéri helyzet, hanem kizárólag egy ország*-ofrz,tő, \' kalander társaság és a forradalmi sajtó idézték elő. Párhuzamot von az akkori és a mai divatos jelszavak között és kimutatja, hogy akkor is a demokrácia, humanizmus, pacl-fizmus jelszavaival Ígérték az ország megmentését s ebelyott a leto<zör-nyübb katasztrófát zúdították Magyarországra. A mai idókbon azor-fólott időszerű könyv, egéaz nen^g isinortitlen, vagy már foledésbo ment doknmenlumot sorol fe! annak igazolására, hogy Maervnrorsr.á-gol 191 «-ban is mo«r lehetett volna njontonii ha nem ütik ki a magvar katona kezéből n fegyvert., A »Kik árulták ol 1918-baii Magyarországot« már mindonütt kapható aa újságárusoknál és dohány tőzsdékből*!.
Eladó "
Topolinö
5 gumival. Ü-betűs.
Megtekinthclói KvIaman-garásabaH.
Üzletmegnyitás.
Tisztelettel értesítem a métya« tisztelt hAlgvközAns&get, haar Eötvöa Ur lO. sxám alai*
(Bedenek-ház)
holqyfodrasz-szalont
nyitottam.
f\\ hölgykézönség szíves pártfogását kérve, maradtam tlsstaUttal
T«itHa><m. Molnár Jánoané.
•ív
ZALAI KÖZLÖNY
1944. mürcäi« 2

SPORTELET
Haladás—ZMNTE mérkőzés lesz vasárnap a Zrínyi pályán
A \\mwsz*l.eji barátságos ás ♦j^yéb tiuórkőzósck közül kiemel-^ ke<ljk -a szombathelyi Haladás* kauizaai vendégjátéka. A szom-baáhelyi együttes |elenletf kitünó képességekkel rendelkezik és az
Az egyre erősödő nyomás ellensúlyaként a neveli arcvon?!
Folytatás az J. oldalról
megindult szovjet támadás kisebb \'jetentös.égünek bizonyult, mint azt várták.
•szí jő szereplését folytatni akarja tavasszal is a Nemzeti Bajnokság második, úgynevezett dunántuli csojjortjábnn. értesülésünk szerint a legjobb gárda jön u ZMNTK-hez, mert komolyan készülődnek a közeledő bajnoki idényre. 15 játékossal utazik vasárnap reggel Kanizsára a Haladás. Vnlószinü Büky Tölgyesi, Kalotai — Gazdag, Kiss, Kovács III. Szabó, Varga, Mórócz, Deszko, Lovász összeállitásban játszik a szombathelyi csapat.
A ZMNTK védelme, különösen a fedezetsor máris nagyszerű formában van. Nem lesz könnyű dolga a haladásnak, ha győzni akar Nagykanizsán. Több. játékos játszik a vasárnapi mérkőzés kél félidejében. Az első csapat valószínű Kovács II. - Kovács I, Horváth Mi-halccz, Héj ja, C.sor|>C8 ..Talpai, Lyk i, Istenes, .luhászy Voj-novits\' ősszeállitásban szerein\'!. Kzenkivül még néhány játékos jut szóhoz a második félidőben.
Két erős edzőmérkőzés van a ZMNTE .háta mögött., igy sem tudjuk azonban a csapat képességeit elbírálni, l\'gyanis ezeken a mérkőzéseken nem a teljes együttes szerej>elt, a pályaviszonyok sem voltak valanp kedvezőek és igy korántsen) lé-bet n legutóbbi kél gvenge eredményből a ZMNTE\' játéktudására következtetni. A ZMNTE mindig a komoly és játszani tudó egyesületek ellen csíIIoí:-lattfl erényeit. Hisszük, hogv ez alk^lOinmal is pompás játékkal örvendezteti meg a kanizsai
sportrajongókat x
$ *
Az előiuérkőzéscn szintén érdekes összecsa]>ásnak leszünk / lanui. A Keszthelyi LE csapata játszik az NVTE\'ellen barátságos mérkőzésen. A két csapat találkozója hírverő mérkőzés lesz a két zalai\'város között.
-k-n I -

Sláger Jáaosaé szül. Pala-csek Matild félesége, Sáadar, pózsl és Vara gyermekei, Klfi-ger Endre veje, valamint az egész rokonság mély fájdalommal jelenti, hogy a szereteti férj, legdrágább apa, testvér éB rokon
Singer János
ny. Máv kalauz
életének 57-ik évében folyó hó 1-én elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 3-án délután »M órakor kísérjük utolsó útjára.
Nagykanizsa, 1944. március hó 2..
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.
még csendes, ahol a napokban
Drámai események küszöbén Argentína
A brit hírszolgálat jelonti: A* s^rgontin fej lemén vek ról nem tehet hiteles értosülésokkol rondolkotfn és éüórt nem fűzhetnek hozzá meg-j^yzéseket. Hivatalos kőrókbon ugy vélik, hogy bizonyos idő oltellik, mig a jelenlegi helyzet kitisztul.
fiatifax brit nagvkővot közölte Kmobar nag>-kövottel, hogy Nagybritannia osztja az KgyoSűlt Államok nézetét éfl nem engedi, hogy Argentínában bármi olyan történ-jók, ami a nyugati feltekén km> államok egymásközti szolidaritását
néaroebAirrtené.
Huenos-airosi j«lontéa szovint az-argentin flotta aa uj argentin ko»-many t^lkt.n ugy fojeato ki neratet széset, liogy
kübb hxviihajó futóit be n F* l\'Utm torhotnÍW>a é.a fehorahov-taft « huéugytui}) ¡9ütériu m é]M-htável üsemlen.
Avgontinában a közeli napokban drámai osemónyckrm lobint számítani. Aj amerikai kolWmy wi ar-guntin holjxotot komolynak mondja.
A Farrel kormány erősebb Argentinéba*, mint az ellenzék
A Times tudósítója jelenti, hogy az argentin Farrell-kormány ollon puccsot kíséreltek meg. A puccs nem sikerült és Farol! tábornok és a kormány helyzete megorósödött. A jelenlegi kormány a nép és a fegyveres erők teljes támogatiiflát bírja. Itamiroz tálnirnok fogságban van. \'
Olyan hírek, mely szerint Far re II
tábornokot ultimátumban szólították fol a hatalom átadására, nom jönnok komolyan számításba, mivol a kormány orósobb, mint az ollenaók.
Az argentin hadi tengő rószotnok Farroll olnők elleni kiV-rloto kudarcba fulladt. Az argentin kormány közléso szerint Far roll mogoróai-tetto lielywotót és kozéhon tartja az ország fölötti ellenőrzést.
Lapzártakor érkezeti
Helsinkiben közzétették finn szöveggel az orosz békefeltételeket Ebben a szövegben az első szakasz bizonyos, szövegmódosításokat tartalmaz. I^íiz, hogy az oroszok nem kívánják, hogy a finnek háborút folytassanak a németekkel, de ragaszkodnak
ahhoz, hogy minden összekötte-tóst\'a^iómetekkel megszüntessenek. A finn sajtó vegyes érzel mekkel jr és kommentálja a feltételeket.
A finnek valószínűleg ellen javaslatot terjesztenek alő.
Háry János
rum-, Hkörgyár és bo rn agy kereskedés
\\
Telefon: 505.
NagyUanizzsa
\'i SfíV T-VT
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értebiiem a n. é. közönséget, hogy társamtól különváltam és
uriszabóságomat \' és készruh^kereskedésemet
a régi helyiségben, Erzsébet-tér 4., a „Mária* paiika mellett, tovább folytatom. A n. é. közönség eddigi szives támogatását megköszönöm és ezt* továbbra is kérve vagyok
hazafias tisztelettel HORVÁTH FERENC
MO
TL LtS
Unger-Ulímann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkévas-, továbbá szeg-
üíareányolr bérlikatok és BliiBByrabutik. •
Hofhorr-gépf k, gépszij, csapágyfém és golyó» csapágy igenyl«sét elintézem.

VILLAMOS ARAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaxámlák fbcatása, raklumdolók, hlbajaUntaaak, axakazarü falvlWgosltá» mtndon villamos kérdaucsn délelőtt 8-*ól délután 18 ¿»««»g. Ctumw^ry-Ut 81, t*Í4»itorj 294.
Alulírottak fájdalomtól!megtört>íiv vei tudatják, hbgy a feldjthetetlea jó aaya, aayóa, testvér és rokon
Újvári Pálné
■>81 Martaa Zsófia
életéaek 6t-!k évében hosszas szenvedés és a betegek szentségének ájtatos felvétele utáa visszaadta lelkét Teremtőjének.
Felejthetetlen halottunk földi maradványait március hó \'3-án délutlp 3 órakor kísérjük a temető halottafe. há/.\'tól a ró* kat. vallás szertartása szerint örök nyugvóhelyérc.
Az engesztelő szentmise-áldozat március hó 4-ón d. e. 8 órakar lesz a Jézus Szive plébánia tcmplaaifcan az Egek Urának bemulatva.
Nagykanizsa, 1944. március 1.
Áldott legyen oadákil Nyagadjék békében I •
Mád* f^rj- Fflrd«« U.xlóné leáaya, (UUaciér J6x«efné sz. Martea T«ré* testvére, Fürdő« Láaxló veje és a
gyászoló rokonság.

Natrvkanizaa mögyoi varon rétől.
|K)lgármofltorí
403/K6. 194»
Tárgy: R.zs rlsiá t o ás.
Hirdetmény.
l\'elbivom a rizs árusításával megbízott lUszerkereiked^ket, liogy a kiadott rizsről március hó 3-án d. u. 3 és 3 óra kftzÖft a Közellátási Hivatulban okvetlen számoljanak el. További Intéakedéslg a rlzsbA eladást nem eszközölhetnek.
Nagykanizsa, HM4. márctua hó 2-án. 192 Polgármester.
áPKOHIRDETÍSSg
ttlfutóleányt azaanalrn felvesz Sckless ttyulii, Horthy Mlklóa-nt 8.
KSnyveléttbeH jártas tlsitvlselót vagy tlsztvl8elönót (elveazNak. „Hangya" klien-deltség. 647
(írósebb flut klfufónak (elveszek. Fenyvesi cukorka-kereskedő. Király u 10.
m
Keraskcrinlmlt véR/rli, magyar, német, hjrvát nyelvet beaz.élő, llíletl prak-jzlsial bíró nft megfeleli állást keres. Clm a kiadóban. 688
Rahtáirnoko< keres április 1-ére nagyobb ipari vállalat havi flzdésnel. Nyugdija« csendőr és lendóf előnyben. A[*nla tokflt, fizetési Igény megjelölésével, .Raktárnok" jeligére a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kérUnk.
Xitut4 segédmunkást felvesz Kapoll, Horthy MiVIós ut 2.
K\\ gbizásból riadók s bórgainllura, mély gyermekkocsi, égvBOdrony »ib. Horthy M.-ut 5., hátul az udvarban. Ö72
Etatlé cW\'Jlészekrény, csillát, falióra, képek, konyhabútor, masíteknf, disznóól Kinizsi-«. 16. 612
Bairgondirépa eladó, ¿rdeklódal Baj heatea, KUkanlzsa. 694
Csinosan bútorozott szoba, kAlfm-bajAratu kiadó. Cin a kiadéban. 698
Butoroxoli szoba, fúrdóizobahaszná-laltal, március iö éte tgy ur részére kiad^. Cim a kiadóban. 695
Ndyykarizsán Magyar utca 43. sz ház Uóvebb:t Piled Józsefnél Zala-egeuzegen, Mumácay u. 9. eöl
2AUII KOXLÚHV
P*UITIKAI NAPILAP
MK»xf«uiaaU»i n. t. tfatfkiM r*ltit» kiadó: Zalai % Nyomatod .< ^ Ti ÜMjrtlMrt®!
•ramdájákaa NnytnliMi
Zatsi Sá«4pj

Ci«
Rendfokozat
Mf t ;
Tábori pos* a:.
<4.
óvf., 51. sz. Nagykanizsa, 1944. mároius 3. péntek Jti»a 1 b fillér.
»re .-■Hü > H \'ii .
POLITIKAI NAPILAP

iierkocttönég: 6* kiadóhivatal: F6-m 6. vz&ta. fl**fc*nBtőeégi én kiadóhivatal! telofon 78. la. Megjelenik minden öfttkóznap détatáa.
■\' i:h i r l . f) • i,»;i .(,
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
K1flrtx«téfll Ara: ogy hónapra * p««nií<l 30 ftlür,
... negyedévre 12 pmujó 40 ullt-r. <> ügyes szám: hétköznap 1®fill.. s/i>n»hn»nn 30 Ilit.
«ita.
\'í\'i\'
i\'-> i
A .szövetségesek kudarcot vallottak
A finn bókefeltételek ügyében további tárgyalások
A koloti arcvonalon aa utóbbi napokban a nagy harcok súlypontja nr, éfleaki szakaszra holyoz odött át iolontik Borlinból. Narvától északnyugatra és Novolnól horos ol-jjáritó harcok tomboltak. Az arcvonal középső szakaszán BóhrujszknáJ najwk óta állandóan változó harcok-luin rohamozza az orosz a nómot vonalakat. Kzoknok a harcoknak a IwvoMiógn mog nom közelíti az északi azakaezon folyó harcokat, A 1 ínye-
por alsó folyásánál, Krivoj Rognál szólan arcvonalon kisérolto mog tá-, madását a np.ovjot, do minden erod-mény nólkúl.
»
Az olaszországi arcvonalon Nottu-nonál az Aprilíába és Anzioba vezető úttól nyugatra orósebb nómot harci csoport támadta az angolszászok állásait. A .déli szakaszon •sond volt.
Élas bírálat az angol alséházbaa az olaszországi hadműveletekkel
kapasalatbsm
Stoekholm, március 11 Az angol alsóházban a hadügy-miriisztor fölszólalás«. titán egyik munkáspárti képviselő ólos szavakkal birálta az olaszországi katonai had-inüyolotokot, ahol a mozgó háború lUláa-húbomvá változott te n "hadianyag legnagyobb pazarlását köve tölte. Kzt a nolyzotot nom lohol az időjárással montogotni, állapította mog a képviselő mórt.
ugyanolyan a helyzet, mint az olsó ,világháborúban volt.
Gibraltárban balálra ¡tóitok te agyon lövóssol
ki végeztek hat olasz munkást, mivol szalutáltak. Valóiában podig mindösszo annyi volt a bűnük, hogy a római rádiót\' hallgatták te kifojo-zóst adtak azon vélemónyüknok, hogy a tongolyhatalmak ozt n hábo-nit biztosan megnyerik. ..... —. . , Sikertelen angol támadás egy német hajókaraván ellon
karaván zavartalanul ós sértetlenül folytatta utjál. sőt az el-bárilással sikerüli több angol naszáflol visszatérésre kénysze-
Róma, március .\'1 Az angolszászok Korzika sziveiének.\' Bastile kikötőjéről gvorsnaszádokkal megtámadtak egy német hajókaravánt. Bár löbb torpedói kilőttek, a liajó-
riteni.
Paailklvl alatazott Helsinkik«!
/jürich, március ¡1 Stockholmi jelentések arról adnak számot, hogy Paasikivi egy küldöttség élén elutazóit Helsinkiből. A finnek más uton is keresik az összeköttetést az
oroszokkal, hogy a fegyverszüneti feltélelek módosítását elérjék. Orosz részről hidegen fogadják a finn közeledést, melyből nem hiányzik a fenyegetés sem.
Finn küldöttség utazott Stockholmba
Helsinki, március Svédországba, következtetni le-
fejleményekre. Bár tár-
l\'innországban a béke iránti akarat továbbra is töretlen, lizt a benyomást lehet szerezni a finn fővárosban, a moszkvai v közlemény közzététele után is. Bár a feltételek még elfogadhatatlanok és a finn közvélemény a feltételek elutasítása melleit foglal állást, abból a körűiménj bői. hogy küldöttség utazóit
bet a
gyalások Finnország és a Szov jel tJníó közöli nem folytak\', amikor a finn kormány tudomást Szerzett a feltételekről, azokat Paasikivi vetle át, aki Kolontai asszonnyal, á szovjet stockholmi nagy kövelével tár-«yfit.
Cáfalják fián kflUöttség Maszkváha indulását
Washingtonból jelentik : Az oltani finn követség szóvivője megcáfolta azt a hirl, hogy a finn békeküldöltség máris útban volna Moszkvába.- A finn kormány a fegyverszüneti fel téleleket és az Oroszországgal kö-lendő béke lehetőségét mindazáltal á legkomolyabban meg-
tárgyalja
A finn fővárosi természetesen mozgalmassá tette az események sorozata. A kéoviselő-ház külügyi bizottsága ülést tarlóit, amelyen nem csupán a béke kérdéséről volt szó, hanem más külpolitikai kérdéseTc-ről is.
Finnország nem mondhat le legszentebb jogairól
zölt foltótolok alapján nom korülhot sor békekötésre Finnország és a Szovjot között. Bmlókoztot arra, hogy a mostani l>ókopontok mony-
A Magyar Távirat^ Iroda jolentése szerint az Husi Suomi cimii finn lap a fogyvorszünoti foltótolokkol foíílalkozva\'mogállapitja, hogy a kö-
Törökországban
vannak folyamatban
nyiro mógsőrtettók Finnország nwv bíulságát óh milyen fony<\\gotó hnly-zotot ídóünónok olő hadászati «zom-pontból. p]lkópzollM)totk»nnok tartja, hogy Finnország I940-<ís határai mögó vonuljon vissza Jo nom győzött luulsorogóvol. Tudja, irja a finn lap, hoípr súlyos szonvodóftíik • te megpróbáltat/isok olótt állurtak, axon ban nom mondhatnak lo logszen-tehb jogaikról.
TörUhorazáu nem kap több hadianyagot a szövetségesektől
Ankara, márcitts 3 Itteni beavatott körökben ugy Indiák, hogy Nágybritaiuiia és az lígyesült Államok a brit katonai küldöttségnek\' folyiuár 21-én történt Ankarából viiló elutazása után megszüntették a ha«li-anyagnak Törökországba való .szállítását.
Az angolszászok csalódtak \'t, Törökországban r- )
Ki ankarai joloríÉÓÜíi()l kapesolato-
san, mely szőrint Anglia e.8 Amerika iK\'HZÜntetU» a Törökországba irányuló szállitáaokat, hivatalo« no-lvon mrtn hajlandók nyilatkozni, ftzók a jolok arra mutatnak, hogy Törökország elfoglalt állásjKjntja nom felel meg ií szövetségesek kívánságának. A Törökországba ¡rányitott katonai szállitásoknak az lott volna a célja, hogy Törökország a kapott fegyvereket a nómotí)k ollon használja fel. Mivel Törökország vo-nakíKÜk nyiltan a szővotnógosoklíoz csatlakoz ni, sót ongodmőnyokot som hajlandó tenni, nem lenno moglo|>ó, ha a szövetségesek arra a Vőlo-mőnyro jutnának, hogy a szállított fegyvereket más hmlszintóren jobban* fel tudják használni. Hogy a Törökországnak szállitott hadianyagot Törökországtól visssíakövotelik-o, arról nincs szó, bár a bérleti törvény orro ii szövetségeseket felhiu-talmazzu.
Az angol nagykövet Ankarából riandonba atmzmtt
Ankara, március .\'} Az angol küldöttség 15 tagja elhagyta Törökországot. A nagykövei Kairón keresztül Utazik jelentéstételre Londonba. Azair-golok nyomása érezln-töcn erősödik, ami kifejezésre jut a bizottság elutazásában\'is. s
Urngnayból hadihajók, Brazíliából repülőgépek érkestek Argentlaába
• Moute.videóból jelentik:
Befutott Buenos Ayrí>s kikötő-jóIk) a La Plata torkolatánál Jiru-guayi parancsnoksiig alatt egv amerikai Könnyű cirkáló, egv torpedó romboló és "egv kisóró hajó. Az uruguayi tongorészok az argentínai sziV-razföldön ünnopsógot rondoztok. Ugyanakkor brazíliai repülőgépek átrepültek Braziliából Argontinába
Folytatás a 4. oldalon.


fflnnka és közellátás
Vitéz gtóf Teleki (JéJa főispán * kosztholyl boszódéböl
A háborús gazdaságpolitika én a
inindfjnnapi ólot terón a kormányzat ós a hivatott tényezők mind ismerik a bajokat ós a hibákat. Axt akarják, hogv a megfoleló anyagi oszközök olőtoremté«e\\"ol te a holyosobh tO-osxlfissal sogitsennk. I?l*)r\' szociálpolitikára van szűkság. Ezt a kormány programja ki is domborítja a szőlős nóptátogok boldogulása érdekében. Országosan 600 rnillió pongót fordit a kormány or, óvl)on szocltíl-polifikára. Zalál>an a nóp- te c^dáíl-vódolmí tevókonysér programjának megvalósítására a Közjóléti Szövetkezel utján Ü millió pongót fordítanak. Családi házak épit/fwi, t-ibmi-níísa, ax őt holdon aluli zsidó birtokok nittatá«a szoropol a programon, pzonícivül jótékony sogélyokn> ■ .18 ezer pimgó áll rendolk»zésm. Mindezekről kimutatást olvavrtt fel a főispán, ogybon fölolvasta, hogy kik kaptak támogatást a keszthelyi já-rtishan ax érdomrjs sokgyermekes családok közül. A magyar ember bocsűlotérzéfl/\'.t mulatja, liogy ■ az OKÍ\'SA kölcsönei %t> sxájtaJéAban hiánytalanul folynak vissza törloex-tősek alakjában. A társadalmi kiegyenlítődén fitv akarja ineKfcnrern-fon\\. a szociálpolitikát. Ifinndkivül fontrKjigvanis a sokgyermekes magvar családok létőnek biztositi\'iK^.
ImjIvwiI ugyanis azt a vosxólyt rejti magál>an, ho^v a szláv vonalon a népsvarrodiís Bokszomnun tullw-la<lja arányban a magyarokét. Ha sorainkban az egyke -pusziit, akkor hiáhci mn a nr,mz<m hadsereg, hiába van \'< minden vernaeMdetimi\' tfífekvés. Ezután rámutatott -a hadigraidoxi\'iM ügyóro is te kif<ijtotto( bogv igen nncjy sziikséír van o téren h tídiótő-•<ebl)ck részéről való támocratásm. Fito^lmoxfotte a tisztaégvisolőkoi, hogy a kőzsérrokben mindenütt liív-ják f<>! a lakosságot a hadigondozottaknak fokozottabb mefirsí\'gitésén«. A gondolat kapcsán mélységes ér-zóssol emlékezett wog zalai honvédőinkről. Kmlékükro felállással néma jhuccoI áldozott a terem közön-sóge. Azután a főispán kijelentette, hogv Zalában körüliéiül 700 hadiözvegy, r,00 hadirokkant, 800 badí-árva van, de\'exoknól sokkalta na-(n\'obbszáinu eltűntnek nvilv»\'mtar-táksa folyik. Ezeknek caaltidjairól. valamint az összes hadigondozottakról tjondwkodni köfolr\'sségűnk. A köxollátás kérdéseivel foglalkozván, fölemelt hangon jolontott/o lei, hogy szembe kell szállni a leyeréhje-sebben minden olyan törekvés eJlrn, nmeit/ a munkajegriemnek ldvitását e.blozzá. A magvar katona nem hütolen u zászlajához, nom lobot azonban ozt száz százalékban mondani a polgári arcvonalon, ahol a háborús gazda-sági; holyzot bűnös kihasználói l)őveri találhatók. Minden táfnogatást moR kell arlni a hadimunkásoknak, akik kötvo vannak a munkahelyükhöz, a nohéz mogélbotéshoz\' éi ahhoz, hogj- helyt kell állaniok. Ido larto-
ZALAI KÖZLÖNY
1944. március 3
xik u tisztviselő os/.tály in. Vnmak azonban olyanok, akik a fdtotouíao munkásai. Ezeket inog koll bélyegezni.
/.c\'örésükrti az egész közönség* «eX össze kell fogni. Atí.\'iiyn a torinóuybuszolgál tatás ügyére) statisztikai adatokat sorolt fel, lioíjs február közepéig » zalai ga/.datánöiduloin hogyan teljesítette kölolossógét. Kszoriiu ki>nyérgaix>ná-han a KM) holdon aluli gazdák Itt BJuiza lókkal többot adtak 1«) áz oló-irtnál, viszont zsírban 01. egyéb torinöuvokbon ¡Axlig 40 százalék a hátralék. A 100 holdon fölüli m-dák konyórgalionáhan 62 százalékkal többet szolgáltattak be, zsirban a hátralók ¡16, szabadválasztásu \'tor-mónyokbon ixxlig 31 százalék. A zalai holyzotKóp országos viszonylatban is\'kiolégitő. llelnzonyosodott, hojr a gazdák jobbnak találják a bí*;,.olgáHalási rendszort, mint a ko-• r\'ábbi igénybovótolt.
A termelés terén nem lehet tűrni, hogy Iérmeit/ jfazdaság • ne teljes gőzzel dergozzék. Aki nem akar ologot lenni kötolos-nógénok, arra kemény őköllol sujt le a hatalom. A -jövőre n\'tzvo a U>f-inolés biztonsága és az egyes gazdák órdekób;n némi: változtatást eszközöl nok a lx>szolgál látási rendszerben. Fölállitiák a huskat.egóriát az állat-hőszolgáltatásban a jxmto/ns szerint. Tehát
ne in Icaz átfa\' iu\'-ni/he vétet. Az ipari cikkeket olyan árban ós alakban kapja a gazda, hogy az \' mo^fololjon a lorfnolés vunalán vuló áldozatának. A.lábbeli-, a textil- és vasanyag juttatást a beszolgáltatás toljeáítéa.) saorint esxkőzlik. Aki kötelezettségének a Un mén vízszolgáltatásban eleget lesz, azt lábholihoz. ruhaneműhöz juttatják munkautal-vám alapján. Kz az eszköz a munkakészség felébresztésére is alkalmas lesz. Moghztmik az az állapot, hogy valaki tetszésé szerint követőit munkabérért két napig dolgozik, négy napig ¡xxiig henyél. dsak a munkaadó v\'olványa alapján lehet majd közellátási eikket kapni. Figyolemmol lösznek a tisztvisoló osztály igon súlyos holyzotóro. Ku-hanomüok tok in totó bon is juttatás-ban rószosülnok-rnajd a IX. fizetési osztálytól lofolő. A vármegyeieknél indul "mog a juttatás s az majd tovább mogy a városi és községi alkalmazottak részérő is.
fíizoni/os kijelölt kereik. (tökhöz utalványt kap majd a tisztviselő ét a segélyképpen adott\' utalvány ellenében a kereskedő kiutalja neki a teftilcikkct minden haszon nélkül. Föl kell hívni a falu figyelmét arra^ hogy a háziipart no hanyagolja ol, mert a háziipar most olsőrendü hadiipar. A főispán most járt a Folvidókon ós értékes tapasztalatokat szorzott ózon a tóron. Ott a nóp-ruházat torón nincs fennakadás, mert a lakosok a háziipar utján látják ol magukat háziszőttosokkol. Megkönnyítik a zsirboszolgáltaftás torón is áz átvételt Az itt gyártott ládákban a közollátási folügyolőség mi ját kocsijaival Szodoti összo ó« szállíttatja a zsirt a tárházakba. Általában p holyzot javul és javulni fog, mert a közellátási íritózkodé«nk rugalmasak, a/, intéző körök mindig okulnak a tapasztaltakon. Végül a főispán azt a kóróst intézte a vármegye lakosságához, hogy minden ombor logyon példaadó a miuravi»»-lotél)on az erkölcsi vonalon. No logyon olyan a magatartás, hogy bárkire szomot lohoBSon vetni megbotránkozással. őrizzük mog a magyar lolki arcvonalat forVőzóa nélkül.
Nem az dJlás, a rang adja a tehrntilyi,
bánom a», hogy ki monnyino tud lomondani, máson wigitoni óa a nemzet órdokóbon töbí>ot dolgozni, mint eddif.
Isten, aki minden és mindennek az ellenkezője
Dr. OaroncsAr Iitváa tkvaléfiai elfadása
Pr. (¡oronosér István nagykani- I zsai piarista tanár thoologiai előadásainak utolsó fojozotót kezdte mök »Isten mindenejuelott és mimbi.i-" bon« i". olőadásaval, ami után még három csütörtök-este következik. Nzuttal szépszámú hallgatósága volt ismét az előadásnak.
Abból indult ki, hogy Isten valóságát, titkos lényegét einbóri fogalmákkal nem loliot kifojozni ada-oquat módon. Minden ombori fogalom, mint az é.szaksarkot érző mágnes, összezavarodik, ha latén lényegét akarjuk vejük megfojtani. Isten Ixdső lényének legjobb kifejezése az >h*sso j»r ossontiain«, a szuverén, sajátmagától lévő létezés a mindenség relatív létezésében. Aki »van«. 1H< aki egészen másként ynn, mint minden más valósíig. Felül a tudomány igazság-ólniónyóiv, felül a jó orkoK\'sí élményén,, felül a szép érzelmi élményén: - a Szent élménye. .Minden vallásivndsz-.ulxm megvan, hogy Isten legtitkosabb lé-nyohez nem loliet közölj ütni, nevét sem szabad kimondani. Ajx>x men-tis, a lélek esues-élmónyo. Különleges hatalom é»» erő, más, mint minden egyéb erő hatalom. Volo szemben az ösztönös omlxui magatartás a hódolat és. imádás, vagyis a teljes távolság-óra«\'« mollott a tol»* jött odaadás, a legmélyebb hódolat -lUOllott ü liHíiyélyebb szonoU>t, m:»-lyokon Retwsztül niegismorjük a má-gunk kicsiségét, viszonylagosságát. Mindez azonban az értelem számára rsak ogyotloit jKuit az IsUni-élnu\'íiiy-nek oml>ori fogalmakkal való megközelítéséhez. lston magától va\'ó, szent. Kzt százféle fonnáímn tömk-szünk kíl*ontakoztatni, a kicsi magból, a ]K>litból, az értelmünk, akaratunk és.érzolmeink számára. Minden, ami-van, teljesen óh mindene«-tői megvan IstenlKdi, akilK">l inind \'ii forrásozik. Maga a |K>zitivum. Ik>-lőlo en>d minden. 10x affottu univor-sitatis tudjuk megragadni Istent a maga toljes végtoIonSegél>on és azép-\' ségelx)n. IJgy tudiuk mogközolltom, lidjjfy állítunk róla mimmnl, amit állítani lehet, do ugyanakkor mindont tagadunk is. Minden inogván Istenben, do semmi som ugy van inog bonno, mint ahogyan a valóságban. A negatívumok utjtui is óp|>en ugy nu^gközelithető, mint a ixiziti-vumokoii keresztül. Hasonlók vagyunk hozzá, do Isten mégis ogé-szon miis. Mennünk van, <ie fölettünk való. 0, aki »van«. l)o nincs ugy, hogy mog tudnók fogni, lónyo-•g(\')t elérni. Az oml>or csak dadog, amikor kiakarja fejezni Istent. Akik támadják, olyant támadnak, amit mog som tudnak közelíteni omlxtri fogalmakkal, csak törodékeson és homályosan. Csak\' jolképeklxMi látjuk, meg!«ojtjük lónyo lx>lflő vakságát. KözIxju rájövünk, hogy Isten a tagadás és állitiis szintézise, arn\'e-lyon át ogy ogészon más világba toppanunk a lólok utjain. . A világban csupa változás, sok-szorüség vesz körül lx)iinünkot. Istenbon ez mind bonno van, végto-lonül gazdag ée mégis mindenestől Egy. 0 maga az egység. Nem szám-szorüon, mort számszorüsóg nincs Ixinno, hiszen oszthatatlan és végtelen. Nincsenek részoi, amikből a
mindens«\')g folópüllvot. Kiépüli bolólu mindon. Nom s*ám$zorüs<!gbon ogy, hanoin a teremtő egységben. Mint a kör közópj)ontja, ami o%y, megfoghatatlan, iwntszorüaógóbon tulaj-donkóppon somini, mésgis rajta épül fel a kör. Kívül áll az összefüggéseken, do taindon tőle függ. Olyan egység, ami csak mogliatároz: — a temető <*gysóg.
Istonlxm nincs összotottsi\'tg, nincs szétválaszthatóság. Szükségszerűen egyodülvaló. Kót ilyen babiloni, kót ilyon erő nom lehottMÍgos. Több noiu lehet Isten, mert akkor nom Isten. Más erőtől, más hatalomtól nem. függhet.
llottonotoa omliori Vabság:. kiszolgáltatva lenni a sokszorüségnok foglalkozásunkban, vágyainkban ,élo-tünklxMi, inindenlKjn. Ebből kívánkozik az omlxjr és az ogység folsza-badító eníjót találja mog lstnilx>n. A vallásos niólység a szabadság mélysége. A keresztény vallás a szabadság vallása, inolybon Isten szolgálata nem szolgaság, hanem az élet fárasztó, gyötrő sokszorüségébób való megnyugtató felszabadulás.
Mindon valósághoz kajxtsolódík u
tér é\'s idó élménye. Istenre nem lobot alkalmazni ozokot. Az ¡dó: u folytonos változás. Ami változik, a„. nak hiányzik vahunijo. A törU\'-nolcm minden nagysága óa oroje nu»vnn Istonbon,: mint mindon kibontó u-nvozóbon, do a törtónolom időbeli, sego nélkül. Iston változhatatlan í* végtelen. A véigtelon fogalmát nom ujabb és ujabb hozzáaíbissal, hanem az időt lensííggol, az örökkévaló jojóiméi koll próbálni mogértoni. Végső fokon a lélekvándorlás taná som egyéb, mint az időlxm való i«-mótlódéflből való kimonokülés. laton felette áll időnek, kiomolkodik a változások állandó ismétlődéiből. Istennők a térhoz való viszonya tagadó. Mindon lx>nno van, az égés* világ, ó maga kivülo van. Som fogalmak, som móricskólés ketrucóbo nem loliot lx>zárni. Tórbolilog a pont is semmi, do.a göKmiatriában alkotó elem, amely uj jlimmonziókba ve-zot. Térszorü vonás Istonlxm nincs. 1/ínyét játékos szavakkal csak in«ií-közelitoni tudjuk, mogórozni, dn foghatóvá tenni nőin. Ifa a szeretet extázisában tekintünk Ist/inro, akkor tud az eml>or is kiemelkedni a földi foítahnak kötöttségéből, időin\')!, térből és a felemelkedés, utján mogórozni Istont.
Két murakSil balti tolvaj kertit kösre Ragykailiiin
érdekes ügyben nyomoz a nagykanizsai rendőrség. Kél muraközi asszony, névszerint Mibnyáes JánóSüé és Mrázovies Klára, zalaujlak-tótraliisi lakosok bolérli\'k a Tcuiseh-féle l*\'ö-utl drogériába, amikor ott erős volt,a l\'orgaloni. A kél nő beve-gyüll a v-eviik forgatagába és egy óvatlan pilbiiialban\'ek%nel-lek kél "íveg k,ölni vizel,\' A cég kitűnően iskolázott személyzete azon\'/an ószrevelte a kél mura-kö\'/, asszony turpiságát és elő-
szedették velük a kosnrakl>ól a kél üveg kölnit. Azután a i\\>n-dőrkapilányságni tessékelté őket. abonnnn-telefonáltók lak-, helyük esendőrségének. Ott azonnal házkutatást* tartottak lakásukon és többféle tlrogéria-árul találtak, anú Teutseb jizle-léböl származik.. A két üveg kölni viz tehát boltitolva jókat juttatóit rendőrkézre.
A bűnügyi eljárás im-gindult ellenük.

Igy zngkereskedó árrtészletét lefeglalta a naafykaalxiai rendirség
A Nagykanizsai rendőrség különösen üldözi a belső front kártevőit, a lánckereskedő kot, a feketézőket, áz árdrágító visszaélőket, akik a megélhetést még nehezebbé teszik, csak azért, hogy nyerészkedhessenek a súlyos helyzet teremtette nehéz vlszonyokiin. • , ,
A rendőrség a minap bizalmas feljelentést kapott, hogy Nagykanizsán, Kiráív-utcy!21. szám alatt lakó Kngelmai/Sán-dor zugkereskedéssel foglalkozik. Megfigyelése után házkutatást tartottak a detektiwk és lakásán egy darab uj férfiingből álló készletet, az éléskamrában iHHlig 16 kg. finom lisztet. 11 kg. kockacukrot, 10 kg. kenyérlisztet találtak, ami a fejadagnál nagyobb inennvi-
Március
2- 6-/g
VAROS/ MOZQÓ
Csütörtöktől-héttőig
Karddy minden filmje esemény.
BOLDOG IDŐK
Szereplők: Karddy Katalin, Ajtay Andor, Bilinszky Ibolya, Mihályi Ernő. Szabó Sándor.
UFA viléghiradű. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Rlőaddsok kezdete: ¿4, ¿6. ée ¿8 órakor.
ség lévén kihágást képez és azért nemcsak a 32 drb. inget, hanem az élehhieikkekel is lefoglalták, kél bödön, mintegy .10 liter zsírral együtt.
Kngolinann kihallgatása alkalmával elmondta, hogy 41) darab férfiinget vásárolt (iero Andor Király-utcai üzletében, darabját (50 \'pengőéri, amiből N darabot 04 pengős áron eladott. Az élelmiéi tekéket falun ruhanemű ellenében elcserélte. Később F.ngelmann maga vitte fel a rendőrségre a 8 drb. inget, amiről előz<)leg azt mondta, hogy eladta. Sikerült megszerezni az ingek számláját is, a\'melyek Mátyás György nagykanizsai piaci*kereskedő nevére voltak kiállítva darabonként 35.93 pengős, áron. Kngelmann ügyében tovább, folyik a u/o-mózás. Az eljárás megindult ellene.

N«ptár. Március 3 Pónlck. Róni. Kauigunda. • Protesláns Kornélia.
kat.
/. 4
Kezdő irodistanő
azonnalra felvétetik Sarsacin Boterszal^o
Fé-nt 7., Koron<M8állá 6 ölitbon.
1944. március 3
ZALAI KÖZLÖNY
mozi
»
Boldog idők
Van valami eredeti, valami utagyauüs a filmben, ami a/ uj francia irányzat egyszer üüéj$6-nck magasságába lendili a lil-niol. Az alapötlet. sem mindennapi. A gazdag mérnök, akii a vagyon hajhászás, a ixm/.szor-zcs vágya a válás meredekjóre w>dor, egyszerre szegény lesz. A szegénység egyszerüségól>en, köznapi eszközökkel megtalálják egymást, söl megtalálják a • boldogságot is. IIa ogy szegény cinlK-r lemond a tléli kenyérről^ 0z csak önmegtartóztatás, vagy pillanatnyi nincstelenség. Az a nehéz, amikor valaki éventetiz-ezreket költött és máról bolnaj>-ra móg lnirravalót sem adhat. Az ilyen harcban csak gerinoes és jellemes legény állja\'meg a helyét és a szivével gondolkozó asszony lesz ura a helyzetnek.
A rendező és a/, iró az egvsze-, rüségben rejlő erőt aknázta ki határozottan ügyesen. K a rád j Katalin sem alakit észbontó démont, hanem egv kedves, szerelni való feleséget játszik és elrix;n a szorepélvn természetes és igazi. Ha nem is olyan kimagaslóan reprezentáló ez a l\'ilm, inint, volt a Harmincadik, vagv a Bors István, a jót jöl lohnácsolja.
O\'f)
SPORTÉLET
Fél 3 órakor kezdődik a -ZMNTE—Haladós mérkőzés
Vasárnap délután a nagykar nizsai Zrinyi pályán barátságos mérkőzést játszunk a szombathelyi Haladás NB II.-os teljes teljes csapatával fél 3 órakor A Haladás ZMNTK mérkőzés érdekessége lesz Juhász, volt ■ kisüsti játékos lxemutatkozója a ZMNTIí csapatában. A Kiss II elárvult helyén Istenes igyekszik magái »bedolgozni a kö-zé|xjsalár szerepkörében reméljük sikerrel.
Ugyancsak kiváncsi\'a közönség a válogatott formában lévő szombathelyi játékára* is. Még" Móróc*, Dcszko, C.azdag sem játszott Kanizsái» és igy a szombathelyi játékosok vondégsze-replésót nagy érdeklődés előzi meg.
Klőniérkőzésen az NVTlí mérkőzik a Keszthelyi LE csapatával.
Tekintettel a nagy költségekre, kérjük a sportszerető közönség
szivos pártfogását.
Vezetőség.
Üzletmegny Itas.
. Tisztelettel értesítem a métyon tisztelt hilgyközÖHS*«et. hajy B6tv6s tér 10. szám alatt (Bedenek-hózl
hülqyfodrász-szalont
nyitottam.
« hölgykaaöasis szíves pártfajásét kérve, maradtam tlsztelottel
MeiMiai. Molnár JAnaané.
* 61T
AMIKOR i MififAR HQIViD OKOSZ FÖLDÖK HURCOLT A „Félholdas hadosztálynál"
Amikor a magyar fiuk megoáfolják a moszkvai rádiót
A vasulvonalbiztoaitó bűnkor szűk asztalán jóíbü étvággyal fogyasztottuk ol a papríká* burgonyát, utána frissen főzött feketét ittunk, azután, ahogy estéről-ostóro szokott lenni itt a mocsár vidék szótszórt bunkor-vílágábau, leheveredtünk a szálfák-. I>ót ácsolt fokholyoinkro és lioszél-goltünk. A hiros váradi félholda« hadosztály logkolotobbre liagyott bunkeré volt oz. Az ogyotlon útnak novozholő főldvágás mol Lőtt állottak, ogy \'keresztbe nyujtózkodő patak
(A m. kir. honvéd iuáÁsHó ouidly köilóse)
óhozott ombort vozottek 1» az őrök. A drólakadályok előtt akadtak rá. A ruhája rongyosra tói»tl volt, do látszott rajta, hogy kozák ogyon-. ruha. A friss fekete mog valami egyéb ennivaló hamar életrotéritotto a tagbaszakadt- oroszt ós móg.- á nyolvo is megoro<ll. Kiss órvozotő valahonnan a ruszin havasok közül votődött ido, egészen jól gyúrja az orosz nyelvet és jól mogórtették ogy mást." A kozák sokat beszélt az alatt az
ludia molió ragasztva. Az ut szinte ; ogy nap alatt, ami«: náluk volt és bo
eltunt. uv. Muu-zitTnlu/i uúi* mu» u« ....... i.!.,/..i\'.i. - wzi-.\'.i.i. /..»....». i.-.i
oltünt az összefolyó sár meg az ogy másbaérő viztóesák között. Do az ogyótlon volt a mocsarak dokokán ,át, kelet nd ogyonoson noki a Pripjot - Dnyopor háromszögnek.
A mocsarat nem tudta kérgesre fagyasztani a február, a kórata-vaszra omlókoztetó onylio najok .sártengerré változtatták" ismét a vi-díikot. A levegő éjszaka nom lűilt lo fagyj>ont alá, a szél iramodott néha nyugatnak a Piprot folől, do som esőt, som havat nom hozott.
(A hunkor nunjai hétköznapi ogy-hángusággal t -ltok hot/ikoiA át. Az, utóbbi najKikban aztán egyszerre két »szonzá-\' » is fel kavarta ji csendes élet..kot.
1
1
i
A kozák fogoly...
A na|K>kbaa kora reggel egy bele-
fáradt, csupa-sár, t>o/.ontosképü, ki-
A „kanoftukáa rohamok"
nem kisérték a hátrább fekvő hadosztály-parancsnokságra. v ipieli áttörökisórlotoknól szakadt ol századától. Azóta két hétig Myongotl a mocsárvidóken, köz<\'l 80 kii »métert gyalogolt, sokszor na|M>kig éhezve, ójszaka jött és napközlxui sokszor meg kellőit bújnia, nehogy a mo-^. osárvidókot mindonütt orőson megszállva fartő német gránátosok ko-sóro korüljön. Igy jutott ogy reggelre, félájultan a hunkor oló. Tovább nom \'»irta. Nem tudott elmenekülni. De már nom is akart.
A csodálkozás kiült az arcára Is, amikor látta, hogy enni adnak neki, nom kötik fel azonnal a legelső fára, nem lövik tarkón, nom kínozzák vallatáséival mint ahogy odaát a jxilitrukok rémítgetik őket — és talán óz fakasztotta \'bonno fel azt a sokinindont, amit elmondott.
A kozák fogoly, Kjedorow Boris, Budonowskhól, a Kaukázus romantikus városából, a csendesen liöiu-|x"»lygő Kimia mellől lioAzélt a Vatu-tin hadsereg legészakibb szárnyán erőszakolt töinegláinad ásókról.
A csapatokul heteken ál állandóan töltötték a legkülönbözőbb korosztályokkal, a
tizennégyéve.» fiútól oz ötvenöt, * de nokcse.tben. hatmnöt éven, -éppen csak járni tudó öregekig. Ar Utbaeső falmkból, :á-nívókból összeszedi rk mindenkit, legtöbbnek sem ruhát, sem fegi/vert nem adtuk, nem is tudtak adni, ezeket hajtották eU)l. a~ első lépcsőkben. Kjixlorow Boris, Goinel-Cstunigovon át őrt a Prípjolig, elmondta, hogy tjlomolben úgyszólván kő kövön néni maradt, emlx\'rl si*ukit aom talállak, inkább csak a falvaiban, idiomum még az asszonyokat és a lányokat is kat\'nuii szolgálatra hajlottak el.
A nripiolmonti átUiréat na|Kikon át . resz.akolták. A\'tisztek, mog a lK)ls<>viki parancsnokok kíuicsukák.-.kal hajtották rohamra a rémült éx \' fegyvertelen tömegeket. \' Utánuk jöttünk mi, aki nom ment, azt le-tóllék. Addig, amíg notp sikoriilt valahol lK>törni. M(\\gáilaa nélkül. Szünet nélkül.
— Az élolmiszerblány sokszor már tűrhetetlen álla|x;tukat okozott. A némeUtk mindon ollálóvonalal tönkreti\'sznok és a hiiiolen megnőtt torülolekon nom bírja a szovjet az utánpótláHt. Sokszor
napokig kenyéren étiünk év egy-egy xzáJlitmiini/ nehézkes megérkezésekor késhegyifme.nő harcok voltak az osztásnál.
A harcot ópjMm ezért folytatják most már szinte kétnégb<-<«sott hajrával, mert tudják, hogyha egyszer összeroppannak, azután már nem lesz löblié megállás a telje« összeomlás fölé.
A .„moszkvai rádió Igarsáfa*
A bunkernek már néhány nap . óta az a »másik szenzációja«, hogy a buda|x>sli híreket é.s a birok közölt Moszkvából bemondott, bárgyú »birokot« hallgatja. A moszkvai rádió bemondójának köz lx «szólása már csak azért is- érdekli okol, mert a najxikban óp|x>n őket paronlálta ol, az ő hadosztályukat morzsolta szét, göngyölhette fel és móg hírmondót som hagyod Ixdőlük.
IJogár\'őrvezotó, aki mindig sokat adott az igazságra, mog is csij>kodtn magát, hogy valóban.ói-o, vagy c*ak
azt hiszi, hogy él. lfát élt, .mort a fekete is segített noki ós akkorát csipott a lajxx\'kájára, hogy a foltja móg ma is ott feketedik, "mint egy békebeli ötixingós.
A hadosztálynál több helyen is hallották a moszkvai rádió közlését, amely kőt magyar hiwlosztály mog-sommisiU\'sérői rögéit és az egyik: • ók lonuéuok. Az omhonok logt<")bbjo gúnyosan mosolygott, másrószo a fojót csóválta ozon,a naiv propagandán, amelynek nom számit, hogy közel félszáz kilomótor választja ol
tarján-pAlcsics
textilipart án keremhedelmt váltalat Nagyt»mntzaa.
QyJr: Magyaru. 96. 7 e/cfat: 3-44.
Váróit fMtlet: F6-*t 14. (E/sé Magyar Buio-^tó Intézet paMájákwt.) Telefon: 5-33
az említett liadosztályokat a fronttői, de azért szó nőikül éa szom-reblHiné.s nélkül febmorzsolja azokat.
A moszkvai ránió igazságára igy cáfoltak rá a váradi fiuk és a »félholdas« hadosztály, nmoty a mocsaras vidék bravúros átvágasa ut\'m uj lerüloten végzi tovább feladatit: a fohór-oroHZ »nu>g a longyol mm munkájának bietosítását az orvlövészek garázdálkodásával szombon. A félholdas hadosztály, miként a magyar rondbizlositó oró a többi caá-oatai is, épjxm omo föladatuknál rogva nem is lóphotlok órintknzéHlw az ol Ion Béggel.
Horváth ma nem tudott »szórakoztatni« Moszkvával, a bunker láthatólag unatkozott is, annytfn, hogy méíg a Kis (lorgoly is levólirásnak fogott, |xxlíg amióla itt van a 1110-csárvidékon, vagy fólosztondojo, mój nem irt meg psszowen két levolet:
-- Megírom az Igazságot Orról « marhaságról.
Az igazságot Gergely? szólt rá a fiatal ztW.lős ])arancsnok k ug\\an minek? Az igazságot mn már mindenki tudja, az igazság az. amit a Fjoílo^ow mondott!
Az este már aludt ődakünn\'-a mocsár -felölt és leple alatt Inasan ol-szenderült a bunker is.
SZAHO .SM.Y/;O/Í
Igazoló irat nélkül ne utazzék senki. Budapestre
. A m.\' kir. rendőrség Jvuda-pesli főkapitánya közli, hogv a/, utóbbi időben gyakran előfordult. hogy Budapesten ideiglenesen tartózkodó vidékiek >a « rendőrhatósági igazoltatások alkalmával állandó lukhelyükei nem tudják igazolni és ezzel hosszadalmas igazoltatás! eljárásnak tették ki magukat. Kn-nek cl kerülésóix; a vidékről Budapestre ulazók1 saját érd\'ekük-ben lássák e.l magukat olvanok-inánnval fa rendőrség által kir állitott személyazonossági vagy arcképes igazolvány, községi bizonyítvány. bejelentő szelvény, slb ), amelyei • szükség esetén igazolhatják, hogy állandó vidéki lakosok. Ugyanez vonatkozik azokra is. akik a fővároshoz közeleső községekből, vag.v lakólele|Híkről járnak be Buda-|>e.slre.

• Iljjoli ^yógyszortári ügyel<*: Ma az Őrangyal gyótívszortár Deák-kór 10. szám.
Kiskanizsán az ottani gyógyazorT tár állandó ügvolotoa azoIgáiatot tart.
A Néptaltfrékpéiurtár Részvénytársaság . Nagykanlstia Igaxgatétáfla. falQgyalőblzott-sága ét tisztikara mélyen Éeg^ rendülve jelenti, hogy nyagal-
mazott jogtanácsosa
«
dr. IreliUr József
ügyvéd ur
f. évi március 2 án v\'ratlanul elhunyt.
A megboldogult egyik alapítója volt intézetünknek, melynek igazgatóságában is több évtizeden át működött és érdtmeket szerzett felvirágoztatásában: *
, Nagykanizsa, 1944. márc. 3.
Emlékét k agyai •tUlörlisök
ZALAI KéZLéNY
1944. laárdus 3
M I R E «
ti __
— (Eljagyzés)
■Kkmc« Ilunku é* AlUi Józnuf MAY álkmiásfolrigynaó jogy«wk. (irUwU* helyett.)
(Halálozás)
Ctyáaza van u uagykaniwuii ügj-riéi táreadukminak. Dr. Kroifllnr Jóüfl«f arany diplomán ügyvéd, a Néptakarókitfiutárnak alapitása óta volt alolnöke fa egyik alapítója, volt Mh vénybatónági bizottsági tag ós városi kóprisoló, munkás e.lot/énók 70. áv^b&n tegnap estn hosszas ngonvn-dén utón elköltözött az ólók sorából. Blhunytát nagyszámú ób kiterjedt rokonság gyászolja.
— (Élt majd«» 100 évtt...)
Tagnap elliúnyt Nagykanizsán ézt. Koichonfold Hamuné szűkített Rok-benfeld Kmilia, rógi kanizsai családnak nagy idókot látott tagja. A »arasszal lett rolna 100 éve*.
— (Növendékhamvaraaay)
Imx szombaton ö ómkor a nagy -UanivKui zeneiskolát)»]). llrléfxVIij aiars. \'(:)
— (Az első női fogh*$$r Nagykanizsán)
Az iga/.ságügymiuiszter több tör-\' TÓnyazÓKi fogházhoz nói fogházórö-kot norozott ki, akik a nói rabok molltitt fognak szolgálatot teljesíteni. Komoly okok kosztot lék a minisztert arra, hogy a nói rabok felügyeletét nói fogházórökro bizza, amint oz, a modern államok igazsívg-ti szolgáltatásában mindenüti bevezet-♦ók. Nagvkanizsíi is kap egy ilyen nói fogházőrt Kévés* Anna 21 éves dunaföldvári, -I |>olgári iskolát végzett leány személyében, aki fiatal volta dacára már mint kisegítő altiszt ténykedett. Az uj nagykanizsai nói fogházőr valószínűleg még őzen a héten jelentkezik szolgál a t tétel ro a nagykanizsai kir. ügyészség elnökénél.
(Szakwal aukclék)
rondo/énének gondolatával foglalkoznak vezető ipari körök hon, tek intettel arra, hogy a 0uda])osti Nom-/.«•tkőzi Vásárt ezévlxjn sóm rendezik meg & igv a magyar ipar nem juthat o nagyszabású kollektív propagandának és értékesítési lehetőségnek olőnyoiliez. Még ma is számos olyan ipárág van, amely nem, vagy csak alig küzd nyersanyaghiánnyal és így .nemcsak a !>elföldi szükségletet tudják kielégíteni* hanem ox-|tori fölöslegeik is vannftk. Főleg , rf liá/.ii|tarí ágakra és a bútoriparra vonatkoznak e lohetőségok, de a textilipar is rendezhetne szakmai aukciókat, hiszen a textil|>őtanya-gokhól készült ruházati cikkek meg-fololő kezolóse a nagyközönség körébon igen sokszor ismeretlen. I In az illeték es tényezők a tervhoz hozzájárulnak, akkor a tavaszi fa nyári hónaikban egymásután tartanák mog szakmánként a tervozott aukciókat. (MV8)
— (Karesatény hMMaalzmus)
A két hál)oru közti elviselhetetlen feszültség szülte a »válságirodalmat«, ezt a különös és megdöbl>entő erejű uj műfajt. Hűssel könyve néhány óv alátt a nyugati szellőm valóságos kézikönyve lelt; bámulatos felkészültsége, az igazsághói és a humanizmus erejéből merített bátorsága azt is főhajtásra késztoti, aki talán nem ért «»gyöt a szerző felfogásával. Hűssel katolikus, katolikus a szó legigazibb, egyetemes órtolmóbon; a szellehi és az oml>ori gondolat egyetemességét vallja, tul a korlátokon, tul az omWi kicsi-nyoHaégokon. lOzt a könyvöt a címe
1\'ellomzi legjobban: a " korosztény lumanizmus kétezer esztendő krisztusi és nyugati hitvallása. (Phuros kiadás.)
PalytatAa az
ós ott támaszpontot létesítettek. Az uruguayi altengernagy közvetlen Ar-foutinálsiz cimaett. I»eszt\'sl\'Ikü) kijelentette, Ivogy azzal a szándékkal jöttek, hogy támogassák u szövetségeseket es logvózzék a tengelyhatalmakat s Iw/olyásolják az erre.
Vidéke« is terjed az
Arjicntinában a íiolitikai fa katonái helyzetről a kővetkezókot jo-lentik: KaWHOn tábornokot, akit annak időjén egy napra letartóztattak, néhány óra múlva szabadon bocsátották, mivel kiderült, hogy nem részese a katonai összeesküvésnek, raoly azt kövotelto, hogy a hatalmat a kormány a legfőbb bíróság olnö-kónok adja át. Az Ósszeoskiivók polgári kormány létesítését is kővotel-tók. A hadsereg és a tengerészet
Az anpol - spanyol
Stockholm, március 3
A Slockholms Tidningennew-yorki tudósítója megbizhalónak jelzett forrásból arról értesül, hogy az angolszász hatalmak és Spanyolország közölt tc\'j.\'son kiej.égilŐ megállapodást értek el. Rz a megállaiMidás kiterjed valamennyi vilás kérdésre. Spa-nv.olország semlegefcségót cgv-értelmüleg és világosan körvonalazták. A tudósiló szerint a nyugati hatalmak gazdasági nyomását a megállapodás folytán megszüntetik.
A vitás kérdések között szerepelt az olasz hajók szabadonbo-
1. oldalról.
irányuló törekvéseket, búrlíol is ie-lentkozaenok fci. ki Kp-rsült Államok azl akarja ezael kifejezésre juttatni, liogy aa argentin ullamot ellonsógee államnak tekinti és Délamerika békéjét meg akariák menteni miiukm tescista láaadástól.
arxentinal felkelés
<u*al fenyegető¡»öti, hogy a főváros clkm Vonul. V konnány gyors em-lokedetével mo-ginJentetto a holyzetot í-s a felkelőknek a főváros ellen valő nyomulását. A felkoléa kóa-pontja a hadosztály állomáehíH lyén van. A rendőrség kijelentette, a íielyaet vossélyea, a;kormány szerint harcokra van kilátás. A fölkelés vidéken is terjed. Két tartomány ultimátumban kövotolte u kormány-tól a hatalom áta<lását.

megállapodás részletei
csátása; a keleli arcvonalon kö/.-dö spanyolok visszahívása, a külföldi ügyitökök spanvolor-szági és északafrikai tevékenységének felfüggesztése, spanyol légi támaszpontoknak az angol és amerikai polgári repülés számára való átengedése és fontos nyersanyagok, köztük a wolfram szállításának l>cszünletésov (Ihid. Tud.)
A- spanyol badüg>\'mini.s/.tcr rendeletet adott ki, melynek ér-telmóljon az 1023-ban született ifjak kötelesek haladéktalanul katonai szolgálatra jelentkezni.
Lakisonkent e)l«Rirzik a 18- 60 éves férfiakat hesfiiil«! kitilizsttség szeapiBtjiból
(..MTI i Annak a megállapítására, hogy az t)gyes személyek milybn mértéklwn, tettek eleget különböző honvéídelmi kölolezí^ttsé\'gíiinek, továbbá, hogy igénylHwétol osotén miiven minóséglH>n és alkalmazáslmn, illetőleg milyen megfelelő liolyn) nyerhet valaki Inxísztiist, a honvédelmi miniszter elrendelte a T8-- 00 éves férfiak ellenőrzését. Az ollon-őrzés a lakáson történik egy fölhatalmazással ellátott tisztviselő köz-bonjötlével. (Tom\'wsos tehát a jx>J-
gári siiemólyiafK)t, katonai igazolványt, ilh. kéznél tartani.) Knlhivjn a rendelet a közönség figyelmét, hogy cd alkalommal, amonnyibon érvénytelen igarolvánnyal nüidel-kozno, azt érvényesre csorélteswí át, akinek igazolvíVnya nincs, azt ]>ő-tolja, mert ezen ellenőrzés után, aki nem k)sz ellátva mogfeloló igazolvánnyal, igazolfcitásnak, tév<>s Íh>-hivásnak, osotlog bűnvádi eljárásnak, sót büntetésnek tehoti ki magát.
Reichenfeld Gyula és özv. dr. Szilasi Jakabné szül. Reiohenfeld Leopoldina fájíjalommal tudatják, hogy a legjobb testvei, nagyanya és rokon
* S
özv. Reichenfeld Samuné
szül. Reichenfeld Emília
d
életének 99. évében f. hó 2-án elhunyt.
Temetése f. hó 5-én délelőtt 10 órakor lesz az izraelita sírkertben.
* »
Nagykanizsa. 1944. március 3.
Dr. Kolmaon Valter és Kolmann Henrik unekál.
Részvétlfáegatósok mellözéNét kérjük.
il
d
j
I <1
ünger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkévas-, továbbá szeg-
ütsiványok beválUiatok és
lók.
Hofhnpr-gep«fcf gipazj], „oaapégyfém ás golyós oa^pagy igénylését elintézem.
. Gandhit ¿a Nehrut gyűjtőtáborba vitték
Zürich) március 3 A/, indiai kormány, Gandhit, Nóhrut ós több más indiai ve-zár* Hombay tartományba g|«ij-Éü táborba helyezte el éK\' \' «it Jogság!)an karlják- öket.
Köszönetnyilvánítás.
...... . ... k
Mindazon júbaráiaink ós ismerő-RCÍnk, kik leifjlhetellci) drága jó hit-, vese» edosiinynoi, anyósom Illetv« rokonunk . ;
Dr. gyalui Beroáth Öiönaé
tenuíiénén inetjelenéstlkkol vagy bár-, mi mis módon inély$6ü<-\'* i^ldalmunk-ban o»z{o7.nl s ívesek voluv. I>>jj*d.\' ják e/iilon in hálás kösrrtuulOiu ki-te|czé^él.
A gyáiioU túlid.

áPHOaiHBET£SEK
t • ■■ Klffutaiaányt azonnalra fejveu S«hle3s •yula, Horthy Miklós-ut 8.
Rakléruokot keres óvadékkal április l ére aagyobh Ipari vállalat bavl tlittéasel. Nyugdija« csendőr ¿a »endír előnyben. Általatokat. fizetési Igény mes|el»lésAvel, .Raktárnok" Jeligére a Zalai Kfzltay kiadó-hivatalába, kérünk.
KlfutA segédmunkást (elvesz Kapnll, Horthy Mlklót^ut 2. /
TaMonsot négy kazéplskolávat azonnalra keresek. Unger vaskereskedés. 078
Ftftal tudó megbisbató mlndan«*t felvessek. Kltily-ntca 22, ffildsslnt 898
óskeresstény tlsatvlselA, perlekt néaiet-magyar levelező, Alláat vállal, esetlég egyéb elfoglaltságot 1* vállal. „Megbizható" jeligére a kiadóhivatalba, 782
Bnrgondlré|ia eUdó. Érdeklédal tía| hfeMtes,\' Klslunlzul 684
Vennék Barsariiorfl atpacca avft-k*aalatal. Clm a kledóbnn. 690
Eladó 48 es, kifogástalan állapotban lévő calsma. ró ut 17., I. em. 698
Keresek ikar oyarmakkeaaltr sport vagy mély, ármegjalllétael. Clm Baioek János Báiakerettye, gas*liatelep. 703
Jó állapotban lévő gyermek sportkocsit vennék. Címeket a klaritba kérek. 796
Varrógép. gyernie\'*járóka, 15 8s k9iégós lámpa koilézködé» miatt alado- Megtekinthető Viktória gőitéglagyár. 767
Mindennapi levelezésből ös»zegyü|töti ♦ ömcybélfoy/t bélyeygylijtési célokra mrg«e*ireU. Barbaritö, Zflial Közlöny sirrneiziúaege, naponta délmán 6—7 ott kozott. Hs a hlruetéa mimlig érvényes.
Butoroxott szoba, Iürd4>zobaka^zná-latial, március 15-ére egy ur részére kiad;-. Clm a kiadóban. 095
Oaiaoaaa batoroiott szoba flrdő-szoba használattal magános kölgynek azonnal kiadó (esetleg teljes ellátassal). Bagolat-sor 27. ,69T
Sséf 1 szoba-ksnykás lakásamat •»-oaarélaésa kétszoba-ktnyhás\' lakással. .Ugyanott gyeiékláoy fetvéUtlk. Clái: Pe-I^IHitca 42», B/iIo^ft. 642
Nagykanizsán Magyar-utca 83. sz ház a láda. Bővebbet Frled Józsefnél Zalaegerszegen, Munkácsy u. 9. »51
Kereseb bérbe klsebD asrölöblrlokot Nagykanizsa kózelében. Clm a kiadóban.
705
/^AV.S\'AV
ZALAI KÖZLDKY
POLITIKAI NAPILAP Kiadja : „Közflazdasápl ft. T. Nnoyk«niJ*.T Felelős klndó: Zalai Karoly -
, Nyomatott
a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért felel: Zalai Károly
fia:
feladó:—-
Rendfokozat
■ ií
\'(:/ív. Tábori posfa:-
évf., 52. sz. Nagykanizsa, 1944. március 4. szombat Ára 30 fillér.
mkmm
6r orlMMDtfcéc é* ktadóhlvauU: 1\'6-tK & pzAm. Iierkepztfttet.fe ^adóhivatal I telefon 78. Ue(jelenik minden hétkftznap délután.
c . . _ V \'L- . Előfizetési Ara: egy hónapra 4 pongó 30 fllléc
releiös szerkesztő: Barbarits Lajos negyedévre 12 permő 40 fíli
,«>1 <!»«♦> V HVH\'-\'ír.^
negyedévre 12 pen«Ő 40 fillér. \\, v> Kgye« nzAi»; bétkttzniií» 16 Hll., szombaton 30 ílii
Moszkva egy készenlótbin tartott hadsereg-CBoporttal akarja kéiyszeirltenl Finnországot a * békefeltételek elfogadására
Nagy változások várhatók a jugoszláv kormányban Az olasz harctúr eseménytelen,"\'keleten a súlypont középre és északra tolódott
cözolkolelen éa végül szőnyegre ka-
Uerlin, március 4
A keloti arcvonalon az oroszok támadási súlypontja a déli szakaszról\' átholyozódött a középső éö az. északi arcvonal-szakaszra, hogy- a harci kötelékek szilárd, Jtolvro jussanak, miolótt az eliszaposodás szándékaikat megakadályozná.
A déli-szakaszon az összes suly-
Contokon érozhotóon lanyhult "A arci tevékonység. • A középső szakaszon Vitebszknél a nóinolok meghiúsították n szovjot támadásokat. Nevolnél a némotok 24 támadást sikoroson vortok vissza. Bobrujszknál már nem folytatja a sr.ovjot támadásait.
Az északi szakaszon,\' Narvánál kemény harcok voltak.
Délólaszorezágban csupán földerítő tevékonységro korfiit sor. t • t
NJmeforÁxáf \'hem kárt visszavonulási utat Svédországon át
Stockholm, március i (MTI) A londoni rádió csütörtökön, beolvasta az1 a jelentést, hogy a németek megkérdezték a svéd külügyminisztériumot, mílyen álláspontra helyezkedik abban az esetbon, ha Dietl tábornok csapatai Svédországon át vonulnának vissza. Svédország állítólag olyan kijelentést lett volna,-hogy ez a lehetőség számításba sem kerülhet
Ezzel az üggyel kapcsolatom a svéd külügyminisztériumban kijelenlelték, hogy ilyen megkeresést Németország hozzájuk nom intézett.
A Marshall-szigetekön
partra szállt amerikai csapatok jelentés erősítéseket kaptak. Az olsó rartraszáUás célja "csak tájékozódás rolt — mondja Mc Arthur táhor-"ok főhadiszállásának jolontéso — s miután moggyőzodtok arról,, hogy * japánok kis ellenállást tanúsítotok, a hadvozotóség elhatározta, wgy mogszállja a szigetcsoportot.
Amerikai bombázó ropülŐgépek neves támadást" intéztek négy mar-sliallszigeti ropülótér ellen.
Londonbati angol—amerikai értekezlet lesz
A Xeuo Zürtfeher Zeitung ugy »aja, hogy\'az ogvik amorikai ál-amférfi, valószínűleg 8totiniua he-lyottes külügyniinídatoc még o hónapban látogatásra évközik Londonba. Az ezután kezdődő megbeszélésén valaraonavi;.külpolitikai kér-megvitatására körül sor. Lon-ű(»>l»au az a válamány, ho*y a «za-
votségos külpolitikában uj koruzak kozdödik óa a azövotaégca hatalmak az uj irányolyokot tárgyalják mog. A tárgyalások alapját képozik a kö-votkozó kérdésiek: határmegvonások Kolot- és Közép-Európában, az al-^giri fölszabadító bizottság messzemenő elismerése, ar, etőzönléa után a fráncia tényleges kormány elismerése, az uj anfol olaj-politika
, „111 s/öny _ rülnok a tyémotországnafc.pzábiindó fegyverszüneti foltétolok. Az olasz kérdéssol akkor foglalkoznak, ha a szövetségesek P.ómát elfoglalták. \' A logkülönbözóhh birok alapján az angol lapok azt követelik, hogy magasabb \' sikon állapítsák meg • a héko-célokat az hírősnek mondott-easablancai formulákon túlmenően.
V
Az MTI tudósítója irja Helsinkiből : A finn álláspontot mé í világosan körvonalazni ma sem. lehet", mert a finn kormánykörök elérkezettnek látják a * pillanatot, amikor a nyilvánosság elölt le kell ereszteni a sorompót. Hogy milyen módosításokat lehet elérni a fegyverszüneti fel-
tételeken, arról meghízható helyen értesüléseket szerezni nem lehel.- Kétségtelen, hogy a finn kormány a cselekvés utján halad. A jelenlegi helyzetben nyilvánvalóan abból kell kiindulni, hogy a kormányunk olyan értesülései vannak , és olvan tényeket tud, melveket pillanatnyilag nem szolgáltathat ki a nyilvánosságnak. A finn kormány nem nézte tétlenül a fejleményeket. A képviselőház határozata meg
Lavah
Titok Helsinki körül
jegyzés nélkül napirendre tért a kormány jelentése felett. Es, azt jelenti, hogy a képviselőház helyesli a kormány állásfoglalását. Valami olyan dologról vau szó,; amiben a kormány és a képviselőház egyetért,.,A finn Japok is hangoztatják, hogy-, a titkolózást semmi esetre sem lehet elkerülni. A finn kormány tudja rnít kell és mit lehet tennie
Finn sajókőrökben ugy vélik, hogy a két éves. háború után más fegyverszüneti feltélele.ket, kellett volna kapnia Finvo\'-szág-nak, mivel csupán védekező há-> borút folytatott. A lapok remélik, hogy a fegyverszüneti feltéptelek módosításától a m^sik fél sem idegenkedik és meglalálják a kiegyenlítődés útját.
„nem mondom, hogy a németek megverik ellenségeiket, de azt tudom, hogy a németeket nem verik megTi
Zürich, március -t Parisban havai francia miniszter
elnök az iparkamarák elnökoi előtt nyilatkozatot tott. Sokat \'beszélnek — mondotta —• a partraszállási kísérletről. Vájjon mogtörténik-e és ha igen, mikor? Ezt azonban sonki sem tudja. A német hadseregot azonban nem fogják mogverni. Tovább megvok, nem azt mondom, hogy a németek verik meg-ókot, de azt "tudom, hogy a nómot\'oKOt nem verik mog. A francia miniszterelnök
ezután részleteden ismerteti^ azt a feltevést : tni a teendő, ha az invázió esetleg bekövetkezik. Ezt nagy bom-
bázás és ágyúzás kisérné az utak, hidak, vasutak és városok ollen. \'Az élelmiszer ellátás is nehézségedbe7 ütközne, ha előre nem .tactalékol; nak bizonyos mennyiséget., hivta a francia népot, hogy minden túlzástól óvakodjék, mert á németek nem tűrnek cl semmiféle zavart és minden rendbontásra keményen visszaütnek.
fokbe: slná-\' FbW
Csak a jövő héten készül el a finn kormány válasza
Stockholm, március 4
Feszült érdeklődéssel várják svéd körökben az oroszok állásfoglalását a finn kérdésben/Beavatott körök-bon az a vélemény, hogy a ,lii\\n kórmánv még nom kész a válasszal és erre Vsak a jövé héten lehet számítani. Kzt a hirt megorősíti az a kŐrülméíij-, höRTv» finn parlamentet a 1 jövő hét keddjére hívták össze, hógy óbbon az ügyl>en hozza meg a végső döntéít. 4 .
Stockholmi politikai kérőkben valószínűnek tartják, hogy a finnek a néinet hadosztályok kórd^élxm nem fogadják el a békefeltételeket 4a un*nc«k foldják «1 az
lfMO-es határokat. Ha a finnek merev elutasítással találkoznának, olyan megoldást fognak találni^ amit
az oroszok nem tudnak elutasítani.
t
Cáfolják a hirt, ttoüy finn küldöttséfl repült Moszkvába
Zürich, március 4 lígy . Htockholmból származó, de még meg nem erősitótt hír szerint póniokon reggel ejn- finn küldöttség ívpiih^gépen .Moszkvába indtüf. A finn küldöttség útjáról nem tudnak Stockholmban .a. finn kőyetséfp^, saíu a külügyminisztériumban éa cáfolják a hír valódidágát.
Akta és az anber
-\' 1 r t \' : *\' 4 I
Ak ogósz világol oszmoáromlatok öntik ol a miközbun az .emberi kor logszömyübb bálíoruja dühöng vi-lágszorto, mogkÍBÓroljük, bQg>\' ol-mélyodjünk a tomboló lólokAr^inla-tokhan a korosaükazt a pontot, amoly kioinelktxlík inii\\t ideál • gyülolottongor sárgá. tokintotü, go-noaz, sátánvílághól. Az onil»or. Azt hisszük, nőni tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az omhorért, az omwm lónvog fölemeléséért, az eml>eri eszmék szinte mogdicsőült gondolataiért kellone . folynia a kuzdeletn-nok. Es ha azt állítjuk, hogjf nincs eszköz, amely no ,voln> ördögion szentesítve a célért, szinto mogtor-panunk a valóság előtt; hát ennyi szenvedés és ennyi gonoszság kéli ahhoz, hogy egy nomoa gondolatot diadalra lolwsson juttatni?! Valósággal habzik a szája a propagandának a sok szép szólamért és svaikor az osr.közökot nézzük, a, poklok
tornácán látjuk vergődni az etn.bort Miért mondjuk hát .. mindozt? Azért, mort aggódva ..fig>*eljük a yilág háborús esoményoit: vájjon A szocializmusnak fennen való bir-detősóból, a sok jóiráhyu törekvés koze|)ottc, ringatja-e valahol e bombarobban ásoa és á^vudörgwlolmes világban az emberi jobb sonk^sze-rény bölcsőjét? Felomelkedés, avífry mélyre zuhanás lesz-e a következménye annak, amit az ember cso-lokszik ma, amikor csecsemőket és aggastyánokat irt békés városokhan éa mégis azt hirdetik, hogy\' mindez az omlwrért történik.
íaj>okaliptikns yilágban , rvozptőinek iránymutatása mollott l
Magyarország ebben a szörnyű \\ ; vozotőinok békét, roiulet, nyugalmat és a munka szorgalmas folytatását kívánja. Mindén törek-. vésünk arra irányul, hogy valóban minél magasabb piedesztálra emeljük a logolosottolíb, legszerencsétlenebb és loffszcfiényobb einl>ert is. Ez a gondolat csqíjdiilt ki Kállav ^Miklós minisy.torelnök eg>\'ik nagy-jolontőségü, legutóbb olmondott bn szédéből is. De nom áll egyedül a felelős mínisztenolnök ezzel "a törok-
\\vésével. A napokban nyílt meg Budapesten a m, Közigazgatási Tanfolyam, amelynek jelentőségét mu-
tatja az azon résztvevők magas személyiségei, is. Miniszterok nagy számban, államtitkárok, magasrangu katonák megjolonésükkel, tottok tanúbizonyságot amnllott, hog>\' milvoa jolentőségpt tulajdonítanak a közigazgatási\' továbbképzésnek.
S Keresr.tes-Fischer Ferenc belügyminiszter az pmlitott tanfolyam megnyitásán besfcédet mondott, a ntelynek minden mondata a. legnőiesebb említ i\'félek szolgálatát követelte. Uivatkozoti A Iwlügyroinís/.-tor a belső front tartásának" \'fontosságéi-« a erre nézve\'megemlítette a magvar közigazgatás és a magyar renqészet fontosságát. A belső pn>d , és nyugalom kitűnően, funkcionáló lénvózói állnak a kózhatnlom korlásának rendelkezőm.. Hondot, békét és npjgolmat nzoub^n, külö- \' nősen vészterhes időkben eaak.szu-ronvokra épiteni \'nem lehet. " Fü-
liiakW N«i( aaift a. aiiniuztaralnök
\\
ÍM--AI KOZLÚNY
1H4-4. tniM\'tMus ^
nemrég mondott boszédéuak <jx/ fontos LiMtelu, umikor a 1 nIkok imÁ jóról Lmm^óU. bigj u»uuvt i^Aukk
a biztouaégot éa a nyugalmat Iwgíú-kéepwn az döuti
áll ez a nomzot lelkileg. Rendben
uy uűt el, h
ugy luikéüt
vun-e az ogyea oaztályok, a foglalkozási águk ta a nemzet íoloku/o-tileg inegoazlott, de mégia egyaége* hitéletének a lelke. Karhatalom, u rendőrség, a csendőrség, »ót u ka-tonaaág sem tud rendet éa biztonságot, nyugalmat éa zavurtulun munkát teremteni ott, uhui kótyagos elein vk romboló munkája felborítja a nemzet lelkének rendjét.
Mit tehet a köziguzgutus u lelkek rendjének biztosítására? Erre uézve megazivlelondó kövotolményt állított fel a belügyminiazter. Azt mondotta: »u jó közigazgatáa nemcsak azt jelenti, hogy elintézzük az aktákat, hunéin azt, hogy elmélyedjünk uz élet problémáiban«. £a umikor eletról beaaélüuL claóaorban u/ emberre koll gondolnunk. No uz uktút nézzük, hanem uz embert. A ma-1 gyúr köziguzgutáanak fel koll emelkednie arra u magaa azemlúletre, ahol a papiroauktu mögött előtűnik az emberi ábrázat, amely támogatást, aogitaéget, gyakran kézonfogvu való vozotéat kivan a jobb aors felé. Amikor u viltig kaUrklurnájában állítólag uz eml>orérl folyik a küzdelem, nyílt \\ároaok bombázásának kegyetlen uktusábuu, ükkor a magyar belügyminiszter ideába koroaztényi lelkülettel hivatkozhat arra, hogy mi a azoeiália jobb létot, eml>ori érzésektől vezetett igazgatást szolgáljuk, — békés emberi eszközökkel.
Megrendíthetetlenül hiszünk abban, hogv az ombori ügy 6a jobb sora igazi szolgálata azon a vonalon történik, amit mi caolekazünk. Mert megelevenedhet líraiból a Phónix, de Alonto Caaaino éa más évozredos és évazázadoa keresztény értékek romukbau maradnak a alattuk ozré-vól hűlnek ki az ombori tetemek, de a mi gondolkodásunk és ember-szolgálatunk nem romokra énül, hanem az embori élet évozredos legnemesebb oazményoin avulja valóban u logmugaaabb lénnyé a sokat azonvedott embert.
(S)
Bovlzió alá vwalk a taifetarvekst
Az Országos Közoktatásügyi Tanács tankönyvi bizottsága a kultuszminiszter utasítására, a használatban lévő és engedélyezett tankönyvekot a szaktanárok véleményének meghallgatásával felül akarja vizsgálni. Több cselben hangzott cl ugyanis panasz egyik-másik tankönyvre. A rendelet végrehajtásaként most a királyi tanfelügyelők felhívták az iskolaigazgatókat, hogy a kérdési tűzzék napirendre és a tantestület tagjai március 15-ig nyilatkozzanak az egyes tankönyvekkel szemben fennálló kifogásaikról. A véleményeket a következő irányelvek szerint kell csoportosítani : megfelelő-e a tankönyv az érvényben lévő tantervek szellemének, nem tartalmaz-e felesleges részleteket, vagy nem hiányzik-c belőle valami ? Vannak-e a tankönyvben tárgyi tévedések, vagy nagyobb módszertani hibák, nem tartalmaz-e nemzeti, vagy nemzetiségi, esetleg felekezeti szempontból kifogásolható részleteket ? Kellő tapintattal szól-e a hazai kissebbségekről ? Végül r nincsenek-« bántó magyartalanságok, zavartkeltő sajtöhifcán a könyvekben.?
A bó végére marad Ilovszky képviselő kerület-látogatása
Vasárnap a lentli MÉP-órtekezleten vesz részt a képviselő
érkezik Nagykanizsára és három napot tölt a községekben. Az ullprogramot most állítja össze a pártvezetőség a képviselővel.
" IloYSzky kópvisölő egyébként vasárnap" Zalába érkezik és részt vesz a Magyur £l«t Pártja lenti kerületi értekezletén, amelyen vitéz gróf Teleki Bólu főispán, megyei pártelnök is beszélni fog. \\
V
Mint megírtuk, Ilovszkv János országgyűlési képviselő legközelebbi lejövetelét kerülőiknek községeibe március 12-bon állapította meg, amikor is löbb napot szándékozott kerületében tölteni. A rossz útviszonyok azonban arra kényszeritetlák a képviselőt, hogy ezt a határidőt kilolja. Mint illetékes helyről értesülünk, Ilovszkv János képvi-
péntekon
aelü március 24-én,
V^M^Wt^^jM^Vl
A korszeri levente-pálya, a kiskanizsai levente-otthon bővítése és a levente-.
költségvetés
szerepelt a városi levente-bizottság ülésének naplrenojén
A nagykanizsai városi levente bizottság ülést tartott a városházán dr. Králky István polgármester elnöklete alatt, amelyen számos ügyet tárgyaltak le.
Nagy Miklós álíT tanító bejelentette, hogy a Leventeotlhon a Datthyány-utcai házban megfelelő elhelyezést talált. Most korszerű levente-pályáru lenne szükség, mely célra a Zrínyi-sportpálya északi részén lévő területet tartja alkalmasnak. Majd a levente munkaprogramot ismertette a LOP tervozete alapján.
b reyslingcr Ágoston :iz irgalmas nővéreknek a Sáncban lévő gazdasága melletti térséget ajánlotta levente-pálya céljaira. A bizottság is rokonszenvvel fogadta a javaslatot. Az ingatlan a városé. A kérdés a pénzügyi bizottság, illetve a városi képviselőtestület elé kerül, hogy á\'pálya kiképzése mielőbb megkezdődhessek. Ezzel kapcsolatban akadály-pálya céljaira anyagbeszerzés ügyét is pártolólag terjesztik a képviselőtestületi plénum elé.
A kiskanizsai levente-otthon átalakítása ós bővítése került
ezután napirendre. A költségvetés mintegy 150.000 P, amiből Kiskanizsa 35.000 pengőt fedezne. Megfelelő ter,vezel előkészítése után ismét a bizottság elé kerül az ügy.
Dr. TholYay Zsigmond ezután a folyó évi. költségvetést terjesztette be. A szükséglet 25.000 pengő, aminek fedezete a 0800 pengő maradvány, valamint a 17.102 P városi hozzájárulás.
Szépudvury László utalt arra, hogy Kiskanizsa mindössze 2100 pengőt kap levente célok-
ra, ebből az ősszegből képtelen kiadásait fedezni. Frcysl inger Ágoston szerint IíiskanizsánnK a költségvetési összeg egyötödét kellene kapnia. A bizottság is szükségesnek látja Kiskanizsa r Ászérc nagyobb összeg beállítását.
Dr. Hegyi Lajos ismertette léteiről tételre a költségvetést, majd a levente-otthon nyugati szárnyának átalakításához elvileg hozzájárultak. A legközelebbi ülésen niégegyszcr szerepel a költségvetés és zárszámadás.
Négy sormási gazda a vádlottak padján honvjidiimi munka-kirendelés megtagadása miatt
A nap-közönséget is rendkívül érdeklő és érintő űjn- korült a nagykanizsai törvényszék dr. Almássv-tunácsa elé. Nrégy sormási gazda körült a vádlottak
padiára, mort dacára a honvédolmi szolgálatos ki-rendolésnok, nom teljesítették a reájuk bízott föladatot, vagyis nom végezték «1 a fuvart, amivel megbízták ék«t.
h<
Ebben az ügyben elsónok dr. 8o-hoatyén Józsoí "tb. főszolgabírót hallatta ki a törvónvsték. Elmondta, iogy a 20.040/104*2. M. E. rondolot végrohajtási utasítása szerint az ós-tormolési munkáknál, amonnyilxm szükségét látja, o honvódolmi kó-tolozottség korotében olrendolheti a termolés biztosítása érdokóbon a honréílolmi munkaszolgálatot. Meff
Háry János
* *\' • *
rumlikőrgyár és bornagykcrcskec/és
i
5os. i Nagykanizsa
is tett«, vakuneuuyi jegyző mog is ktpfa u rendolkoaést, amjf azután végrehuilettük községeikben. A to-véT)biukí)un elmondta Sebestyén főszolgabíró, hogy volt több oüet, amikor a rendkívül mágus fuvarárak miatt azt kérték ogyesok, hogy hon. védelmi niunkaazolgálut kerotén be-lül szállítsák be az ordóról tűzifájukat. Ki kellett rondolní több ubou ilyen célra munkaszolgálatos fuvart mort máskülönben az illetők soha som tudtak volna tüzolőfához jutni. Ez is hulotarto/.ik a normális élet biztosítását célzó,, tehát honvédoliui munkakötelezettség korotében u elvégzendő munkája sorába. A négy sormási gazda osotében uzonbun u kirondolés ellenére som Wrtént a bofuvarozás.
Dr. Itévffy bíró a tanúhoz: X»t-tek-o ezek az omlxn^ek fogadalmat vagv honvédolmi munkiujaolgálatoa oaküt? Mort volt óset, mint u herceg Eaztorháay-féle, uinikor u dolog a bíróság olé került. . i.
Dr. Sebestyén: Jolon esotlx)n nem történt eskütétel, hanem caak kí-rendoléa.
Dr. Révffy: Az irutok fölmentek a honvédolmi minisztériumba, ainolj) kihágási elbánás alá eaó ügynek ininositotte a dolgot.
l)r. llámory Zoltán bíró kérdésér* dr. Sebestyén fószolgnt)iró elmondta még. hogy van alispáni rondolkozéa, amely kunondia, hogy fufuvaroaáar* Ha lobot kirondelni.
Dr. llévffy bíró: ila tehát bárki odafordul a fószolgabiróaághoz, hogy non/ tudja megállapított áron befu-vuioztulni tilzohjfáját, ükkor ígényba vohoti a fóazolgabiróaúg közlwléué-sét?
Dr.. Sebestyén főszolgabíró: Igon, ha kellően indokolják. Közérdek, hogy a termelőtől nurmális úron jusson a fogyasztóhoz a közszükségleti cikk.
A vádlott gazdák mindegyike azzal yédokozott, hogy a azóbuh forgó idóbon el volt foglulva, vagy másutt dolgozott u lova ós így nem tudott ologot tenni a kirendelésnek.
Dr.. Takács Józaof kír. . ügyész hangaulyoztu, hogy u rondolotnuk uz a célja, hogy u tormolés és a fogyasztáa közötti egyeusuly megmaradjon. A rendkívüli idők, rond-kivülí intézkedésüket tosznek azük-ségesaó.
Dr. Hajdú Oyuta vé(íóboszédétHju nom lát büncsolokmónyt fennforogni. Vódóncoi nom tudtok ologot tonui u folszólitáanak, mert fogatuk máshol tartózkodott éa azért fol-montóaükot kéri.
A törvényszék elévülés ciméu fol-montotte a négy vádlott gazdát, mort a "csolokmóny óta hat hónap eltelt.
Kezdő irodistanő azonnalra felvétetik Garizoi Baterszaloi
F«-it T., Koroaa-nálló é^tlletb«.
A Pélg. az. Mlé/lttf—43.
március 6-AB
uj köKdő éa haladé gyorsírást, géplráal tanfolyam kozdődlk.
Btiratá« egész nap«
Ragykamiu«, Scoot lm* kwwt ° ^
• \\
1944. aiArcius 4
kulcslyuk mellől.
pH. KLEM PA KAROLY
keszthelyi premontrei-kano-n„kot, a herceg Festetics könyvtár őrét a Szent István Akácig mia tudományos és szépirodai „ii szakosztálya rehdes tagjául megválasztotta. A keszthelyi gimnázium . tudós tanárának már számos értékes tudományos müve jelent meg.
*
pH. NOVAI IMRE
városi tanácsnok lett a nagykanizsai városházán a villany-ügyek előadója dr. Prack István tanácsnok az eddigi előadó helyett, akinek minden munkaidőiét leköti a ma rendkívül sok-\' fele ágazó gazdasági resszort ellátása. Dr. Novai Imre szemé-"lyében tapasztalt, erőskezű főtisztviselő kerül a villanyügyek élére. A közönségnek is minden villany-ügyben dr. Novai tanácsnokhoz kell fordulnia. +
KELEMEN FERENC,
a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója, -most rendezte sajtó alá az első világháborús harctéri élményeiből annak idején született Írásait, melyeket könyvbe gvüjtve ad ki Kelemen Ferenc, a közgazdasági tudományok száraz, adat-szerű világának országos nevű szakirója. a napi kérdések élesen megfigyelő publicistája, ezúttal az emberi , és elsősorban a katona-lélck szi-nestollu Írójaként örökíti meg az »lőző világégés nagy benyomásait.
*
HR. JÖZSA FÄBIÄN
tb. főszolgabírót a vármegye kiküldte Budapestre a közigazgatási továbbképző tanfolyam hallgatására.
*
DR. FAI CS KATÓ
orvost, egy derék nagykanizsai rendőrtiszthelyettes rendkívül szorgalmas leányát, aki önerejéből küzdötte fel magát és végezte tanulmányait a Notre Dame leánygimnáziumtól a doktorátusig, a székesfőváros polgármestere az Uj Szent János kórházhoz orvossá nevezte kí.
IÖZG6ZD1SÁ8
Fizetnek a gazdák
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó fővárosi jelentése szerint február 25-töI március 2-ig az élő- és vágottbaromfi piacon az árak nem változtak. — A tojáspiacon a legmagasabb hatósági árak voltak érvényben. — A ség- és főzelékfélék piacán a kalarábé ára 10, a tisztított karfiolé 400, a sóska ára pedig 500 fillérrel emelkedett; mi« a paraj ára 100 fillérrel csökkent. — A gyümölcspiacon a nemesfaj-táju alma 40, a közönséges fajtájú alma és a kötözött szőlő ára pedig 100 fillérrel emelkedett kg.-kint.

láb-kaptárt
vennék ors;áRoa 4 sorosat
Wodinák Vince, Felsőrajk
71»
ZALAI KÖZLÖNY
Megállt a gépkocsi forgalom a nagykanizsai járás területén
A vasúti forgalomban délig nem voltak zavarok
Régebben nagy volt a becsülele a márciusi hónak, abban kellett megmosakodnia annak, .aki szén akart lenni. Ezen most már változtatni kell és a decemberi havat kell megtisztelni cféleképpen.
A márciusi hó ezidén különösen bőségesen \' ie\'cnlkezett, ugv hogv ma délelőtt a gépkocsi közlekedés a nagvkanízsai járás utain, minta főszolgabiró-ság velünk közli, teljesen megá\'-lott. Az autóbuszok még elindultak, do a személyautók forgalma elakadt Kocsi és szánközlekedés még lehetségos. A dél-
előtti órákban már a szél is kezdte fújni a havat, amely különben is annyira tapad, hogy az autókerckek felszedik és, a forgalmat akadályozzák.
Amint a havazás eláll, a fő-szolgabíróság megteszi intézke-dézeit az utak járhatóvá tételére.
P.rdeklődtünk a nagykanizsai vasúti állomásfőnökségen is, ahol délben azt a választ kaptuk, hogy ezidőszefint a vasúti forgalomban semmi zavar n\'ncs, még jelentősebb késéseket sem Jelentetlek.
A belflgymfnlBztérlnm előkészíti a szegény-ügy korszert! rendezését
A belügyminiszter a törvényhatóságok vezetőihez intézett leiratában előkészíti a szegény-\' ügy korszerű rendezését. Hangsúlyozza, hogy az ONCSA szociális munkája mindinkább órez-loli hálását, mégis szükséges a szegényügv korszerű kiépítése és rendezése. A belügyminiszter eltökélt szándéka, hogv elősegíti-a szegény- és szeretetházak, továbbá gyógyíthatatlan betegek ápolására szükséges intézmények alapítását. A helyi hatósá-

EUflnö mnoya»" árnyaW nyomában
Keszthelytől — Amerikák}
A régi időkben, amikor nuVí Napoleon hatalma teljes fényében ragyogott, 1810-ben Keszthelyen, a hullámzó Balaton partján, Asbóth János - intéző uraméknál a hatodik gyerek látta meg a napvilágot.. Asbóth János a bácsmegyei koronaura-daloin alkalmazottja volt. Második felesége, Tátra Anna, egymásután ajándékozta meg férjét fiu- és leánygyermekekkel. . Közülük bennünket a kis Sándor érdekel, aki 1810. karácsonya előtt születolt néhány nappal és hihetetlen nagy karriert futott be.
Asbóth Sándor nagy hajlamot érzett a technika iránt. Éz volt minden öröme, passziója. Mérnöknek készült. Hamarosan kitűnt szorgalmával és eszével. Kitűnő tervei voltak és sokat várt az élettől. 37 éves korában egyszerre váratlan esemény zökkentette ki életéből. Az egész országban fellobbant a szabadságharc lángja. Nem tehetett ő sem mást, mint derék honfitársai, önként beállt Kossuth Lajos
TA RJA ti—PA L CS/CS
textilipari és kereekeJelmi vállalat Nagykanizsa.
Qyár: Magyaru. t€.
7o/W*>; 3-44.
Város/ tőOilst: Ft-wt 14. (EM Ma-
gyár IM tatéit* pahtájiba*.)
B-3X
gok közreműködésére számit, hogy* együttes erővel a célt mielőbb elérhessék.
A rendeletiéi erfvidőben a belügyminiszter felhívta a törvénv-hatósácok vezetőit. írják össze a gondozásra, ápolásra szorulók szárnál, továbbá, hogy milyen intézményre van szükség Énnek megtörténte után fogja felhívni az érdekelt hat\'-s.\'g k t hogy a kérdés megoldásának helyi lehetőségeit togyék meg- j fontolás tárgyává.
zászlója alá. Világos után neki is menekülnie kellett, mivel az osztrák halálra kereste volna. Különben is} mint Kossuth szárnysegédje, vörös posztó vo\'t az osztrákok szemében. A történelmi események urával egy üti Törökországba sodorták, ahol egyidőben Kíutahiában telepedlek meg. Itt továbbra is az elűzött kormány szolgálatában maradt.
Erre az időre esik .Kossuth Lajos dicsőséges amerikai utjá.\' A világhírű szabadsághőst azért hívta meg az újvilág, hogy tartson előadásokat a magyar szabadságharcról. Hüséces titkárja erre az útra is.elkísérte. Amikor azonban Kossuth visszautazott,. Asbóth Sándor továbbra is Amerikában maradt. Visszatérve régi mérnöki foglalkozásához, nagyon szépen holdogult. Amerika ebben az időben rohamosan fejlődésnek indnlt. A nagv városok szinte gomba módjára nőttek ki a földből. A magyar mérnök egyre keresettebb lett. Nemsokára megbízták a new-
vorkl Central-pnrk tervezésével..
ugyancsak az ő tervei szerint . épült meg az a hatalmas — városligetünknél tízszerte nagyobb — kert, amely máig is egyik híressége Ncwyorknak.
Ezekben az időkbén zajlottak le Amerika belső háborúi. Ismeretes, hogy a polgárháború észak és dél kőzött főképpen h rabszolgaság fenntartása es eltörlése miatt robbant ki. A műveltebb északi államokban nem akarták tűrni, hogy a déliek, le egészen a mexikói halárig, állati sorban tartott rabszolgákkal műveljék földjüket. A háború minden amerikai polgári magával ragadott és Asbóth, a\' voll magyar törzstiszt is ,„.természetesnek találta, hogy belépjen a rabszolgaság ellen küzdő északamerikai hadseregbe. Kiváló katonai képességeit feljebbvalói csakhamar felismerték és magyar rangiánál sokkal ma<-gasabb beosztást kapott. A híres pegridgei ütközet győzelmesen harcolta végig dandá-rával.
Asbóth a háborút már, mint az físznknrnerlkai Efrvesült Államok altábornaffva fejefltc be. Amikor nz elnöki székbe a meg-gvllko\'t Lincoln után Jolimon, maid Orant tábornok — Asbóth volt mmnesnoka -— kerü\'t. akkor Ő már ismert amerikai szeméi vi ség • vn\'t. Az újra épülő államnak ekkor nagv szüksége » volt magasabb képzettségű államférfiakra és diplomatákra. Mind befelé, mind kiCelé arra törekedtek, hoöv méltó szemé-lvjséfek képviseljék az Fgvesűlt Államokat Tgv esett a választás Asbóth Sándor ma«rvar altábor-nagvra is aWt tekü\'dtek Argentínába pam-követnek. U» noszt-ián nnfn- feladat előtt állt. Pél-•amerikában rokonszenvet kellett tii hazája iránt nverni. A condvlselés azonban nem en-í\'erlte meg. ho<nr ujabb céliaft ISRR-hon rö\'Md argentin«} t\'^lö-\'k^\'Ws ut^n Pii"\'*-nos \\vres>y»n bir\'e\'en me^^\'t f?mlé\'-*ét pnrrvcá"^ Amerika nem feledte eV Emlékművek és könvvek hirdetik a kiváló magvar mérnöknek, Asbóth Sándornak az érdemelt.
KerckosMzij József,
Ml ulsáa • budapesti ÉUIml-Szftrnaqyvásártalopen ?
»
A fővárosi pénzintézetek vidéki affíliációi és fiókjai az utóbbi hetekben olvan jelentéseket intézték közponjaikhoz, bo<*y a gazdák részéről nagvobb összegű ujabb, soronkivűli visz-sza fizetések történtek. A gazdáknak e soronkivűli adóssag-vísszafízetési kézsége kétsége-lenül a magasabb termén várakkal és a iobb értékesítési lehetőségekkel van összefüggésben. (MVS)
Üzletmognyltás.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt htlgyközönséget. hogy Eötvös tér 10. ssám alatt (Bedenek-hóx)
hnloyfodr^sz-szaÍQTit
ft h»l
/
nyitottam.
gykéiinaég kér»«, maro
szívat pártfogását il
érva, maradtam tisztaletta
T«ut«iiM. Molnár Jánosné.
______ <JIT
»
ZALAI KftZLÓVY
1844. mérttu* i
SPORTÉLET
Békftjpbbrt nyuMott
a két kanizsai» egyesület cs a vasárnapi mérkőzések alkalmával nfáris a közős megértés szelleme diktálja a jövőben fontos •és szükségest lépésekel a közös sportmunka, a város sportszintjének emelése érdckéí>on. Sohn nem helyeseltük a veszekedést, melynek rendszerint egy másik csapat, sőt másik város csapatai látják hasznát Ezért örülünk a közeledésnek, amely hisz-szük. hogy tartós lesz, nemcsak a zöldasztaí mellett, hanoin as pályán, az utcákon és mindenütt. ahol a két pát\'l emberei harcolnak az. eredményekért., A ZMNTE csapatának , erénvei csilloghatnak akkor is, ha lelkes és szivvel-lélokkel játszó kék-fehér vasutasgárda is az ellenfele egy helvi bajnoki tornán. Ne a gyűlölködés, a hetvenkedés vezesse a két tábort, hanem örüljön mindkét csapat, ha egyik győz, ennek a győzelemnek és ne kic >i*f)vvclie- le a másik esapntot, ha ez vélellenül rossz napot fogott ki és vereségei srenvedett (mert ennek is elő kell fordulnia"! egv bajnoki mérkőzésen. A Haladás—ZMNTE és Keszthelv-NVTE mér-kőzésen a két kilünő csanat neme«\'ellenfelét iqvekszik lcgvőz-ni és ha ez esetleg nem is sikc1 rül. ne a guny hangján szólaljunk meg. hanem a naookban nyújtótI ^békeiobb tartós lc-gven a közösség érdekében.
Kitűnő csapattal jön a Haladás
Vasárnap reggel érkezik meg a Haladás a legjobb NB TI.-cs csapatával a ZMNTE elleni mérkőzésre. A -mérkőzés pontosan fél 3 órakor kezdődik, inig á Keszthelyi LE-NVTE mérkőzés 1 órakor. A ZMNTE vezetősége kéri a közönség szives pártfogását, (:)
A Magyar \'Ügatöverseny Egyesület
március hónapban minden vn-, sárnnp délután 2 órai kezdettel tart nudnpesrten versenyeket. A. márciusi versenynapok 1-én, l-én, 5-én, 8-án, 11-én, 12-én, ; 15-én. 18-án. 19-én, 22-én és 28-án lesznek.
• ..V \'» Ar,; ig Öi - c clsiik, I L 1
t Ml
1 jJoigoii^ 1
KISKANIZSAI ÉLET
Vegyük végre komolyan
a legsürgősebb és legégetőbb kérdési Kiskanizsán.- Ezeken a hasábokon keresztül számtalanszor felhívtuk az illetékesek figyelmei is. hogy tarthatatlan a kiskanizsai utcák, de különösen a kél főutca, a Yarazsdi- és az Ország-ul gyalogjárója és a ko-csiutja. Most ismét ilt az olvadási és esős időszak, amikor a sártenger valósággal járhatatlan és utcáink a legelhanyagoltabb és kulturhelylől távol cső . falvak útszakaszainál is rosz-szabbak. A közutak elkészítésére, mint értesülünk, történi is intézkedés, csupán idő, helyesebben anyag és munkáskéz kértlése, hogy mikor kezdik a kél fő útszakasz tökéletes kiépítéséi-I)c olt van még a magántulaj-
doni képező járdák elkészítésének problémája is. Nem tudjuk elhinni, (mi. akik ismerjük a helyi viszonyokat az anyagink tekintetében) hogy annyira nem volnának képesek gazdáink, hogy saját érdekükben (mert hiszen magunknak épitjük. a magunk hasznára készítjük cl a járdákat) áldozatot hozni nc tudnának. Ez már nagyon sti-lvos és közérdekű probléma. Nem lehel egy percig sem hal-iogntni. Kíváncsian várjuk miféle intézkedés vngv kezdemé-nvezés történik az évtizedek óta vajúdó kiskanizsai utak megjavítása érdekében ?
i
• Egyesületi élet
Az chnult vasárnap ismét remekeltek leventéink a megismó-
Afwjjy a humorista látja:
Poeát ölni is csak egyaharattal lehet
Minden téli S)>ort szép, de a legkedveltebb kiilönöscn manapság — a disznótor. Mart ha valaki azt hinné, hogy a sporthoz semmi köze, az nem tudja, miiyen teljesítményeket mutat fel és micsoda sportszerű kalandokon esik ál a disznóölésnek bajnoka, a bö\'.lér.
Téli estéken, hurka-kolbásszal egy bekötött csaláii összejöveteleken vége-hossza nincs azoknak a történeteknek, amiket öreg bölUrek tudnaJi elmesélni. Az <> izcs-himes előadásmódját hiába jtróbálnám utánozni, a magam szavával .mondom hát el Péter bácsi históriáját a tisztelet\'* ur pocijával. Péter bácsi keze alatt inár jó pár ezer elvérzett, ismer minden fajtát, de amilyen a tiszteletes uré volt, olyannal még nem találkozott így mondja. ,
Tőlünk nem messze esik a község. Előző esztendőben nősült a fiatal tiszteletes és hál tavasszal malacot vett, Yorkshire.it. Mert hogy az igen jó fajUi. Az eladója legalább is nagyon dicsérte.
Nőtt, növekedett a poca, nőit különösen a -testi ereje. Napról-napra izmosabb, edzettebb és virgoncabb lett. físak hizni nem akart. Nemhiába a gyengébbik nemhez tartozott f hiu volt. Vigyázott a vonahiira. Amit felszedett, azt lesportolta. Futott, mint a nyúl, körbe az udvaron és kisebb-nagyobb akadályon, vályún, alacsonyabb léckerítésen ugy ugrott keresztül, mint az agár. A tiszteletes umak volt humora, elnevezte yorkshirei gátfutónak.
Egyszer azonban minden sportkarrier véget ér. A tiszteletes ur tanácsot kért a falu véneitől, mi tévő legyen. Pocája .mindent tud, amit\'egy intelligens focának tudnia kell.: csak éppén hizni nem akar. Ambrus gazaa megnézte és azt mondta, már nem lesz k.övcrebb. Jó fajta á yorkshirei, dc minden csa iádban kell eay rossznak lenni. Ez a példány a fajta szégyene. Etethetik Ítéletnapig, csak a muszklijai fognak növekedni és az életkedve. Kövérebb nem lesz soha. Le kelt vágni.
Egy hófuvásos hajnalon megjelent hát Péter bácsi a tett színhelyén. A tiszteletes iir nem fogadott embereket. megfogni — mondta — ott
van ő és az apósa. A, nagy C6C- . ményre, ai első disznóölésre meghívta r ugyanis .az apóst is. Derek, kiváló pesti ember volt. jó magyar és- jó köztisztviselő, .liwzkéségc a karnak. Csak éppen sertésvágási nem látott még közelről. No. nem. baj. Péter bácsi kiosztotta a szereiteket. hogy ki fogja a fillét, a farlát és hogyan kell dönteni. Mert ez a legfontosabb. Ilogy egy alt a -vattai döntsék.
Felálltak hát az ól ajlaja elé s kinyitották. A poca előbb körülszaglászott, neszt vett és -nagyot horkantva rohant ki az ólból. Péter bácfi azonban résen állt. Abbffii a pillanatban elkapta a fiilét, a tiszteletes ur a farkát, az após meg iyi- . lahol középen.
— Most dönteni! — vezényelt Péter bácsi.
Igen ám. de a megbeszélés nem volt elég alapos. Mig ugyanis Péter i bácsi jobbfelé döntötte, addig a két hadsegéd pontosan az ellenkező irányba igyekezett. Kiegyensúlyozták. Döntés helyett csavarták. Ez persze, a történelem tanulsága szerint már a gepidák idejében meghaladóit elgondolás volt. Egyedül \' a pacának nyerte meg a tetszését. Első ijedtségét leküzdve\' .khtgrott a ibolyból és eliramodott. De. ne.m egyedül. Hátán vitte a tiszteletes urat. Ha a rádió helyszíni közvetítést adott volna, azt mondta volna\'.
.»Lovagolta Klimscha«.
A következő menetben —• mert a pocát visszacsalogatták az ólba — az após töltötte, be a zsoké szerepét, de. o már koránt sem tudta magát tartani olyan szép távon, mint a veje. Ennek oka lehetett egyebek között az- is, !\\oay menetiránynak háttal ült. Arccal a poca .északi része. felé,. "
A harmadik élappbcn — mert akár hiszik, akár nem. a fenevad három kirohanással irta be nevét a yorkshirei dinasztia arain/könyvébe — Péter bácsi volt az él\'onas. C) azonban végkimerilltségig bírta és a poca elvérzett az egyenlőtlen küzdelemben. Ámbár van olyan feltevés is, hogy a sok tekerget és miatt bélcsavarodásban hunyt el a szerencsétlen.
KISS JÓZSEF
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, Fő-ut 14.
Singar varrógép Rt. körretképviselato U/letét kiterjesztette:
kézimunka és rövidárukra
VáHal: Texlilelönyomást. fehér-, színes- és betüliinizést, cndlízéat, dlszvarratokai.
Divatos ujszorO Aruk!
telt kiváwséghangversenyüköa ahol a telt ház közönsége sok-\' sok tapssal köszönte meg a szereplők és a kitűnő honvédzenc-karunk pompás számait. A Levente Egyesület Szópucivnrv ■László főoktató vezetésével js\\ mét hatalmas lendülettel áll a kiskanizsai társadáhni élet szol. gálatában. ^
A legutóbbi viharos közgyűlésen nem ludott uj tisztikart választani a Kiskanizsai Katii. Ifjúsági Egyesület. Most azonban — mint értesülünk — megtörtént a nagy békéltetés a két pártra szakadt tagok közölt és zajtalan tisztújítás várható n
vasárnap délutáni közgyűlésen.
*
A MANSZ kiskanizsai szervezete ismét jelentkezett. A legutóbbi összejövetelen, amely a nehéz időkre való tekintettel nem szórakoztató, hanem komoly munkaprogramból állott, elhatározta a kiskanizsai nsz-szonvgárda, hogy még március hónapban egy műsoros, vallási jellegű liccálissol\'lepi meg iv kiskanizsa- közönségét. A lice-ális műsorán értékes előadók, sz a valók és meghívott szónokok lépnek fel.

Uj életre kelt n Polgári Olvasókör is, tisztikar választás illán. Komoly munka indult, meg és az Olvasókör is tevékeny szerepet visz ezután l\\is-kahizsa közéletében. A nagy-mullu és hatalmas lélszáiutnal rendelkező egyesülői történetét úgynevezett arány krónika .. e. könyvben örökilik meg.
Ugyancsak a Polgári Olvasókörben rendezik meg a március 15.-i ünnepélyt az olvasókör vezetésével az összes kiskanizsai egy esü lelek. ^
—k—n-l-
Danántnli flagdanágl Szeszgyárosok Szeszfinomltó Béssrénytársasága
NAGYKANIZSA, Erzsébet királyné tér 12. TeMoni 35 i ■ Bor- éS\'oyOmBlosszesifdxde. Rum-ói liktirgyír. Szcszntgykereskedés,
Árusítunk nagyban és kicsinyben: borpárlatot boifoljavltásra és ko-pyakkószttósre; valódi »«prti- é> törkölypálinkát ; rumot, likffrl \\éi koraaru-pillokákat | fínomuetxt fii deaatnrálUxeut Különlegességi gyártmány: Bxent Damonkot Gyrioyk«»erQ
Modern minták I
b\'i
Figyelmes vevőszolgálat.
Nagykanizsa megyei vároa polgármosterófcM.
4300/1944.
Tárgy; Gyümölcsfák permetezéséhez rézgátio utalványok kiosztása.
Hirdetmény.
A gyümölcstermelők részére a rézgálic-utalványok kissztása f. hó 6-tól 10-ig terjedő J.dóben naponként d. e. 10—12 óra között a városháza I. em. 13. sz. helyisé-gtben történik.
Rézgálic-utalván) csak télialma-, kajszi-és meggyfa permetezéséhez (almára 3 dkg. kajszi éa meggyre 2 dkg.) igényelhető és csak azoknak a termelőknek adhaló ki, akik fáikat eddig is rendazeresen tisztogatták, kezelték és.permetezték s ha magasnyomású peimetezigépjük van.
Aki a Gyümölcstermelők Qr-z. Egyesületének tagia, tagsági igazolványát a rézgálic igénylésénél fel kell mulatnia.
Nagykanizsa, 1944. raárclu» 1.
7w Polgármester.
1944. Március 4
■¿HÍM KÖZIJÖNV
H l RE H
NAPIREND:
fíjjeli gvógysaertári ügydet: Mu, szombaton o Megváltó gyógyszertár Brzsébot-tér 21., holnap, vaaánuip a Mária gyógyszertár Király.u. 40.
Kiskahizsáu az. ottani gyógyszertár állandó ügvolotos szolgálatot tart.
Naptár. Március 4. Szombat. Roin kat. Kázmór. • Protestáns Kázmér.
Március 5. Vasárnap Róni. kat. Remi-nisc. • Hrotc táns Adorján
A OÖZFÜHDO nyitva rau roggol 7 órától esto 6 óráig. (Hétfő, szorda, l>éutck délután óa koddon ogész nap uóknok.) Tolofon: 660.
— (Hivatalvlzsgálat at Ipnr-, testületben)
Dr. IMiús Gyula, a soproni kereskedelmi óh íjmrkaiuara fótitkára í pénteken Nagykanizsára érkozett és hivatal és ügymonotvi zsuálatot tarlóit az ipartostüloton. A vizsgálat bofojoztévol a kamarai főtitkár tolja.** elismerését fejozte ki az Ipartestület vozotőségónok a példás ügymenet és niintaszorü rondbon ló-bonyolított nyorsanyag kiutalás miatt.
— (Urastzonyvk Máriaktngrogá eléjánnk lalhigjrakarlatal)
március 0-án délután 5 órakor küzdódnok a nagykanizsai foroncos plébánia foliértormébon. Az olóadá-sokat dr. Goroncsór István kogyos-rendi tanár tartja. Uéazvótolí jogyok a plébánián, a profoktánál vagy a boly sa inon válthatók 2 pongóért. A kongrogáció tagjait, valamint vendégeket szorotottol várja — a vozo-tósC\'g. . . (:)
— (Síjagyacésj
Tóth Magduskát eljegyezte Varga László. (Alindon külöu értesítés holyott.) (:)
— (AáaniáBy)
Virágh JózBof t. hadnagy ogy íogadásból származó 10 pongút a uugykunizsai Vörös Keresztnek adományozta. (:)
— (L«»«Mtt-ttmut<g)
Moginditó temetés »olt Nagykanizsán. Özvegy lMandor Antal né, az 1914-os világháború hadiözvogyó-nok 21 érős György norü loronut-lia ólto tavaszán elköltözött az óluk sorából. Tognap kisérték ki pihenőhelyére lovonto diszuzakasz ,kisóro-lóbon. Az 1.—11. kurülot loveiito-egyosüloto koszorút holyozott a ravatalra éa diazórségot állítottak. Az egyházi szertartás után dr. Tholway Zsigmond levontoogiosüloti olnök mondott könnyokig moginditó bu-csubosaédet. A touiotéson részt vot-luk a polgári loányiskola nörondókoi IMandor Jóuuosnó tanárnő vozotósó-voi, akik virágcsokrot holyoztok a \' ravatalra, -mert az elhunyt loronte nóvéro * polgári iskola növendék* mig nj Hadigondozó óa Misszió« Hzarv»zet nevebon Szár» Nándorné •lnöka«Bzony jelent mog.

Fogas kérdés
— fiftin hulja. kérem, hányadik* van mat
— Ott van az újság a kezében, készei tneff.
— Nem lehet.
— Uiértt
— Mert ee a tepmtf* ssÁm.
- {Téli gazdasági Iskala)
épül Zalaűgcrsaogon. Aa épitlto-»ésra vonatkozó tervpályázati kitrás most j«l«nt m«tf a kirM*l«« fcpkan.
Összeégett két kisgyermek egy Rákóczi-utcai lakásban
Hegyeshalmi János nagykanizsai festőmester rclesége Rá-kóezi-nteai lakásukról ma délelőtt elment sorbanáilni vajért. Előzőleg felkészítette az ebédet a tűzhelyre. A gyermekek, u 2 éves £yu és a 1 év«s kisfiú ezalatt magukban maradtak otthon a lakásban. Az apróságok játszadozás közben a tűzhelyen lévő edények felé is kíváncsiskodtak s eközben egy fazekat.
amelybon bab főtt az ebédhez, lerántottak. A félig főtt, forró étel ráborult a két gyermekre és mindkettő, égési sebeket szenvedett. A csöpuségek sikoltozására a szomszédok siettek a lakásba, kihívták a mentőket, akik a két gyermeket beszállították a városi kőzkórházba. A kisleány állapota súlyosabb, a kisfiúé valamivel könnyebb. A vizsgálat megindult.
Míjdiem felgynjtotta a falat az athengerbül klpattaió silkra
A zalai útjavításokkal kapcsolatban az. állami úthenger Zalát is végigszántotta mindenült. ahol az útépítési vagv javítási munkák folytak. Alikor
Galambok
Nagykanizsáról a gép Gal felé haladt, január Kén, hatalmas szélvész dühöngött, az úthenger éppen megállott a falu
szélén. Anhoffer László házánál. A gép kéményéből, bár két szikra fogó volt rajta, az egyik lelógott és így történt, hogv a szikrák Anhoffer házának zsuppos fedelét lángbaboritollák. Félő volt, hogy a szélben a szomszéd házakat is elárasztja a szikraeső. A község megrémült lakossága sietett oltani és sikerült is
1
a tető egy részének leégése mellett a házat és a szomszéd épületeket megmenteni a pusztulástól. A csendőri nyomozás eredményekén! most vonták felelősségre a hengert vezető gépészt, Tóth János ceglédi lakost, aki azzal védekezett, hogy az egésiz véletlen szerenessétlenségnek tudható be. Több tanút hallgatóit ki n járásbíróság, majd felmontelte a gépészt azzal, hogv hogy nem látott gondatlanságot fennforogni, mert az esel valóban véletlen müve.
Mivel a károsull nem kivánla a gépész megbüntetését, felmentése jogerős lett.
Halálos testvér-dráma egy muraközi faluban
Csáktornya, március I (Tudósítónk tclefonjclcniésu) Halálos dráma történt a muraközi Hol tornya községben. A 103. helyrajzi szám alatt lakik a Sztraehia-esalád. Az qste együtt ültek a vacsoránál, Sztra ehia Lukács 01 éves gazda, annak 2 fia és Sztrachia György 51 éves gazda. A család csendben vacsorázott, amikor felkelt helyéről Sztrachia György, aki ugylátszik alkoholos állapotban lehelet! és éktelenül káromkodni kezdett, szemére hányta a családjának, hogy »ha én nem vagyok, akkor nem esztek\', majd odament testvéréhez, Lukácshoz és kétszer arcuiütöttc. Sztrachia Lukács, hogy védekezzék, elővette zsebkését és azt feje fölé tartotta, ebben a pillanatban a bizonytalanul mozgó
testvére elcsúszott a padlón és oly szerencsétlenül esett el, ho«y a nyitott késbe esett, amely oldalába fúródott. A hozzátartozók orvosért küldtek a közeli Damása községbe, de mivel aem tudtak orvost találni, a csáktornyai kórházba akarták a \' sulyossan sérült Sztrachia Györgyöt szállítani. A sebesült azonban tiltakozott ez ellen, így nem is vitték el, hanem otthon ápolták. Időközben a megszúrt ember állapota mind rosszabbá vált, majd meghalt.
Miután a halálozást kétségkívül a szúrás okozta, Sztrachia Lukácsot, mint gyanúsítottat, beszállították a nruragárdonyi csendörőrsre, majd Nagykanizsára. Ma délután hallgatja ki a törvényszék vizsgálóbírója.

Március
2- 6*ig
VAROS! MOZGÓ
CsttSrtöktŐ/-hittőtg
Karddy minden filmje esemény.
BOLDOG IDŐI
/Szereplők : Karddy Katalin, Ajiay Andor, Bilinszky Ibolya, Mihályi Ernő, Szabó Sándor.
UFA vildghiraió. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Előadások kezdete: +4, f6 éa f9 órakor,
Hirdessen a Zalai Közlönyben
- (A fllk«s Járdán)
elcsúszott tognap este a Tokki-uton Borgor Foroncnó 40 óvos nagykanizsai asszony, góplakatoo nojo, amint hazafelé igyokozutt. Olyan Hzorortesétlonül osott ol, hogv nyílt lábtörést szonvodott. A mentők szállították kórházba.
- (A jövö titkait)
Bonkisem foithoti mog, ÓLetünk a Oondvisolés kozébon van. A családapa halála sokszorosan sújtja a családot, molv olveazti támaszát, Kössön életbiztosítást!
kikötött idő lejártával saiátma^a
lc
ólvozhoti gondossága gyümölcsét, lála esetén családján sogit a kifi za-tésro korülő ősszeg. Az Első Ma-
f^yar Altalános Biztosító Társaság i\'olyboll főügynökségo: Csengory-ut 2. szám alatt készséggol Bsolgál\'foí-világositással a módozatok felől (:)
- (A lenti MA9RT r«kodón)
súlyos balesot tőrtént. A munkások a szüle kis melegedő holyisógbon petróleumot akartak öntőni" az égő ámpábn. Baclndí József ogy öt-iteres kannaitól öntotto a potró-ouinot. az azonban kifolyt, meggyulladt és a tüz az ogész szobát elborította. Bagladin íi ruha mog-gyulladt, a tHitróleumos lainna foí-róbbant. Munkástársai ololtötták a lüzot, de Bagladi olyan súlyos őgési sérülésokot szonvedőtt, hogy bo kol-lott szállítani a zalaogorszogí kórházba. Ilátom másik^ muincás is megsobosült az arcán és kezén, ozo-ket lakásukon ápolják.
— (Raciae: Bwrcnic«)
Joan Racino a francia irodalom fénykorának, a XVII. századnak lognngvoltk tragikus költójo volt. Tragédia alakjába öntött szorolmi költeményei közt páratlanul áll finomságával és olégikus bájával a Boroníco. A darabban nem történik ogyéb, mint hogy l<6t szorolmos — lilus római császár és Boronico királynő — szivo ollonéro ol válik egymástól ,mort a rónyu törvény nem erjgí-\'di ,hogv ogvmáaéi logvo-nolc. Knnek a válásnak történotóból
\\lott »a francia irodalom logazobb olégiája«, a világirodaloVn logköl-tőibb ,l()gmoginditóbb drámfü^alko-tásának egviKo. A kesorgő íizorölom-íiolcozt a halhatatlan énolcét Bono-dek Mareoll fordította. A kötőt végén tanulmányban foglalkozik Ua-cino élotévol és költészot)óvol. A könyv bibliofil-kiadásban jolont mog Szalay Lajos stílusos illusztrációival. Uj Idők Irodalmi Intézőt Itt. (Kingor én Wolfnor) kiadásában jolont mog.
Nagykanizsa mogyoi ráró» palgármos tőrétől.
4371/1944 Tirgy: Erdlórök részére
cslímabeszcrjé«.
Hirdetmény.
V.irosl crdöórök részére 5 íöt) pár csizma Westcrzésdrc árajánlatot kérek
A /árt Írásbeli ajánlatokat, melyeknek borítékja .Ajánlat crdöörl ctlzmára" jel-aéssel látandó el, legké óbb folyó évi március hó 13. napjának d. e. 12 órájáig nyújthatók be a polgármesteri hivatal Iktatójába.
Bóvebb («IvlláKosilást a városi gazdasági hivatal ad Nagykanizsa, 1944. február hó 25-én.
Polgármester.
• 2
»67/1*44.
Tárgy : Az ar/tnporral való gyll-mOlcsla pcrmeiciés eltiltása.
Hirdetmény.
Tudomisomra Jutott, Ir gy egyes gazdák n gyllmOlcslák virágzása Idején is hax-nálnak arzénét port permetezésre, Jóllehet n vlrányitástól a sziromhulUilg térténó arzéné« permetezés • méhesekben nagy kárt ukoz. Közhírré teszem, h»gy az arzénnel való •erncteaés a virágzás Ide}*« lilás és a 41.100/1937. P. M. sz. reodalet alapján elzárással bUntetead* kihágást képez.
Nagykanizsa. 1944. fetmiir 17 én
4i* " Poigánneftcr^
zalai frozlqny
19.4-4. máí\'öUis 4
r
Szov]at-§rők támadási parancsra várnak Finnország ellan
Zürich, március A
Moszkvából jelentik, hogy Meretkov orosz tábornok hadsereg csoportjáról egy idő óta nem történik említés. A tábornok személyét erősen kapcsolatba hozzák a finn kérdéssel,mort ^lerctkov volt, aki. áttörte a Mannerheim vonalat és a finnek elleni támadást vezette.
Ugv látszik, ha a finnek vonakodnak elfogadni a fegyverszüneti feltételeket, az oroszok
válaszul Meretkov hadaenag cso-portjának támadásával fognak válaszolni. Az arcvonal rövidítés következtében a Leningrád-Vol-choY szakaszán az arcvonal megrövidítése következtében valóban szabadultak fel o rosz erők, melyek parancsra várnak a támadás megkezdésére. A szovjet főparancsnokságon és Stockholmban azonban hiteles adatokat erről u kérdésről szerezni nem lehet
Unoer-Ullmann Etek uaskereskedésében
sin-, rud- ós patkóvas-, továbbá szeg-
ntalványok beváHbalók is eiijipMS.
Hofherr-gépek, 0é|»»*\'Í> vapág^fém Ós golyós oaaßägy igénylését ehntéatem._
j- n m
Churchill fia Ti tova!\'tárgyal a jugoszláv ellentétek elsimítása érdekékan
Stockholm, március 4 A jugoszláv kormányban nagy változásokat várnak. A hírek szerint az uj miniszterelnök Csubrikovics. a földművelésügyi miniszter pedig Simics lenne.
ameríkában élő horvát vezér nevét is az egyik miniszteri tárcával kapcsolatban.
Roberto Churchill, az angol minisztcrlenök fia jelenleg tárgyalásokat folytat Titoval, hogy
Sokat emlegetik \\ Kozomovics I az ellentéteket*kiküszöböljék
Amerika is megszünteti a szállításokat Tirftksrszágnak
jól órtoBÜlt körökbon csupán annyit jogyoznok mog, hogy amonnyiben
ÉRTESÍTÉS.
T/szlelettel értesítem a n. é. közénséget, hogy társamtól különváltam és
uriszabóságomat és készruhakereskedésemet
a régi helyiséiben, Erzsébet-tér 4., a .Mária"
patika mellett, tovább folytatom. A n. é. közönség eddigi szíves támogatását megköszönöm é» ezt továbbra is kérve vagyok
hazafias tisztelettel HORVÁTH FEftENC
«so
Nagykanizsa niegyoi rárcA polgármesteréül.
A brit hírszolgálat jolontéso szo-rint azzal az ankarai jolontóssol kapcsolatban, moly szerint Anglia mocrszüntoti Törökország ró.szóro a hatlíanynp nziillítitot, washingtoni
oz nioctfolel a ralósá«nnk, ugy Amerika körotni foK\'ja Anglia példáját.
Nagy méreteket éltétlak a tángerl zavargások
Pdris, március t
Tangeri jelentés szerint a marokkói zavargások sokkal nagyobb méreteket öltenek, mint ahogy azt gondolták Fez és Mukincd helyiségekben a bon-
szülöttek ellen tüzérséget vonultattak fel. A haj oka az, hogy az amerikaiak Ígéreteiket nem tartották meg és most a bonszijlöjtek kérdéseivel egvál-. talán semmit nem Törődnek.
Tignap ismét bombázták Rómát
Tegnap a déli órákban érős északamerikái bombázó ^kötelékek ismét Rómát és környékét bombázták. A bombák részben lakott területek™ estek és a lakosság körében súlyos károkat okoztak. Ezenkívül templomok, épületek, műemlékek és
műkincsek eslek áldozatul a bombázásnak
A legutóbbi bombatámadások következtében Róma összes kul-jai megrongálódtak. A hatóságok felhívták a lakosságot,ho«y vizet tároljon.
411
Dr. Hajdú Oyőrgy és neje Wagner Zsuxsanna uyerme* kei, lalAzs Ignác és neje Átjmulh Olga, dr. Schialffer Imre\' és neje Ármuth Itena ésözv. dr. Krelsler Mórné szül Krelsler Lujza sógorai és sógornői a maguk és ez egész rokonság nevé- j ben fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy
dr. Kreisler József
1 ügyvéd
a legjobb apa, ségor és rokon életének 79-ik és Ügyvédeskedésé-nek 51-ik évében hosszú betegség után csendbfn elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 5-én, vasárnap délután 3 órakor kísérjük utolsó útjára az izraelita temető szertertásterméböl.
Áldott emlékét szeretettel őrizzük meg!
Részvétlátagatások metszését kérjük.
*■ » • ■ t •■. t
1
ad 412/ké. 1944.
Tárgy: Rétiszéna kötelező Szolgáltatása.
Hirdetményi
A 114.700/10.43 K. M. sz. rendelet értelmiben mindazok, Jklk rélterületcn gat-dálkodnnk, a rétterUlat minden kataszteri holdi-» után 2 q rétiszéna fceszolaáltalásá ra ktttcIeseW. A beszolgáltatandó széua, miként azt 1943. augusztusban a kivetési lajstram közszemlére tételekor közhírré leljem, .7ár alá. helyeztetett s a pazdá\'kodó köteles volt azlazátvélelig megóriini, a rom lástól megóvni s a |d gazda gondosságával kezelni. Közhírré teszem, boev !a be sznlRá\'tatandó r\'étiszén.i beszedése a jövő héten kezdődik meg. Mirdcgvik beszól-gál\'atásra kötelezett caztla írásbeli felszólítási fog kapni a Közellátási Hivataliéi, hogy a jogerős kivetési lajstrom szerint mennyi széna beszolgáltatására köteles és hogy ezt a szénamennylsénel melyik napon, hány órára és percre viuve a Hajcsár utca végén levő szénatcleprc, ahol azt a kiielölt kereskedő átveszi és hatósági-Áron kifizeti. Az előirt idét mindenki tar\'Ja bc pontosan, mell különben tarló-dás lesz, ami felesleges időveszteséget ókoz a gazdálkodóknak. Nyomatékosan figyelmeztetem a gazdákat-, hogy azokat, akik az előirt időre nem szolgáltatják bc a xzénát, kénytelen leszek kihágásért feljelenteni, a szénát pedig karhatalom al klímázásával beszedni, ami a gazdának .további költségek1\'! oko/.na Nagykanizsa, 1944. márclu< 3.
7i8 Polgármester
APRÓHItfETÉSEK
ÁLLÁS
Klfsstélaónyt aztnnalra (elvesz Schleas Oyula, Horthy Miklós-ut 8.
Raktórnoko« kerea óvadékkal április t-ére nagyabb ipari vállalat havi flíetéssel. ( Hyugdljas csendőr és rendőr előnyben, Alán-latokat. tlzetésl Igény megJelötéWvel, „Rak-látnók" Jeligére a Zalai Közlöny kiadó hivatalába kérUnk.
Kifut a segédmunkáit felvesz Kapoll, Horthy Miklós-ut 2.
Tanonoat nécy középiskolával azon-nalri keresek. Unger vaskereskedés. 678
Újonnan megnyílt női (odráss szalonomba tanulóleányok felvétetnek. Malnár linómé, Eötvös tér 10., Benedek-bás. 721
Erösebb llut kifutónak felveszek. Fenyvesi cukorka-kereskedő. Király-u. lö.
725
Jól főző mindenest, esetleg bejárónőt azonnalra felveszek. Leltner, Klrály-u. 8. _\\ • 72ti
Bejárénőt azonnalra felveszek. Kisfaludy utca 17/a, II. cm. 727
AHáaákói kiaastt fiatal könyvelót vagy hasanló foglalkozásút könnyen elsa-Játlthsté Ipstl munkára Budapesten bet»-nittitnánk és nagykanizsai vállalatunknál heti lizaléssel állandóm atkalmaanánk. Ajánlkozást a Zalai KBzlöny kiadóhivatalába kirílak.
ADÁS-VÉTEL
Melegágy-ablakok eladók Batthyány-
utca 20. 681
...... - ■
Megblzásbél aladók 1 bőrgarnitúra, mély >oy atW. Horthy M.-
gyermek Kocsi, ágysodrony ut S., hátul at udvarban.
02
Elad« Jó állapotban lévé antik ebédlő. Megtekinthető Marakeresziur, Újtelep, Balogh Jeafninél. 6V1
_;_,_
■urgandlrópa eladó, érdeklődni BuJ hentes, Klskanlssa. 694
Kereskedelmit végzet», magyar, német, horvát nyelvet btssélő, üzleti pruk-szlstal bíró no megftle.ő állást keres. Clm a kiadóban. , 688
Keresek lkai* gyérmaftkaoalf, sport vagy mély, ármegjelöléssel. Clm\'Balogh János Bázakerettye, gaiolintelep. * 7ÖS
Egy varrógép atajfó Mária-utca 15.
715
12-14 évaa fiúnak való alig használt Becskay-ruhs és ballon eladó. Báthory-utca 14. „ 716
Egy ithér asztal, 4 kárpitozott fehér siék és fehér éjjeliszekrény áladé. Kl-nlzfll ulra E/a. 717
Egy pir 42-es kifogástalan állspólbai eladó. -
lévő sevró\'cslima u\'cí 18.
Szamero-714
Pólyahuzatok, ingek, keresztelő-takaró aladé. Magyar-u. 38., Varga. 724
Eladó sUllyesztőa vsrrógép Horthy Miklós-ut 6., I. etn .723
Kétlámpás Telefuhken rádió Magyar-ulca 34. sz. alatt az udvarban eladé. 722
Thomaa Mann: Varázshegy (Zaubei* berg) magyar vagy német kiadását me«-venném. Batthyány-u. 12. 728
Megvételre kerések t pár Jókaiban l:vő 42 es bakarttoaon Bővebbet: . Hirsch és Szegő cégnél. 730
Miníjennapi levelezésből, ÖMzcgyültÖtt tűmegbétyaget bél/eggylljtési célokra megvessek, Barbarita, Zslaf Közlöny szerkesztősége, naponta délután 6—7 ór» között. Ez a hirdetés mindig érvényes ___■ • • . • • .-. .-i ( ■ ■ ■ ,
hAz és ingatlan \'
HAxat, szőlőt, földet közvetít: Papp, Teleki ut 8, teleion: 870.
Kereseb bérbe kisebb axólóblrtokot
Nsgykanlisi közelében. Cim a kiadóban.
. 7Ö5
Eidő, 2 kat. bold, eladó. Címeket a kiadóba kérek. 708


ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kindja : „Közoazdasáoi R. T. Nagykanizsa\' Felelős kiadó: Zalai Karoly " Nyotuntoú , a „Közflazdasáfll B. T. Nagykanizsa" nyomdájába« Nagykartlzsán Nyomdáért felol: Zalái Károly
Feladó :.
da:
Ára 16 fillér.
Rendfokozat_—----| 84» éyf., S3, sz. Nagykanizsa, 1944. márolus 6. hétfő Ár« 16 fillér.
Tábori pos\'a:_______________. __ ¡^■•■■^■■•■■■•■■■■■■^
ZALAI KÖZLÖNY
toarte*Mttég ém kiadóhivatal: F6-ut 6. szán. lamtatiőaóyl éa kiadóhivatalt telefon 78. ml iitJfihaflr mÍMtan hétköznap déhitáa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klőtlzetéal ára: egy hónapra * pencft 30 filléde,
negyedévre 12 pontrrt 40 llllér. Kjfyeflszám: hótköznnn 16 Hll., szninhntnn 30 MII.
A fliB kérdésben Anglia nem vállal „őrangyal" szerepet, a lengyel kérdésben Cknrcblll tovább közvetít
Súlyos harcok folynak á várt orosz támadás megindultával a keleti harctér északi részén
/lerUnbSl jelentik:
A keleti arcvonal déli szakaszán ax oroezok Szopotovka vidékéro ho-jyezték át a támadás súlypontját. A szovjet erők a Lucktól délrírtoTÓ torülöton orós páncélos és gyalogsági csapatok bovotósévol a várt támadást mog indították éa itt kemény lurcok folynak. Az arcvonal északi szakaszán. a harcok súlypontja a
Pcjpusz-tó torüíotére esik. *
Olaszorpzág déli arcvonalán megélénkültök a harcok. \'Fólog német
rohamvállalkozásokra került sor. *
Amorikai bombavotő repülőgépek támadást intéztek Közép- éa Nyu-sat-Némotország ogyos torülotoi"ellen, fólog Kölnt éa Bont támadták.
Bu^glim kormánya Ummnd,
ha Roosovolt az olasz hadihajók ogv ré-szét Oroszországnak juttató torvet ralamilyon nyilatkozatul mog nőni okolja, "illotőlog elfogadhatóvá nom l«w:i. A Badoglio-kormány nom maradhat tovább a holvén, ha az át-adáa bekövotkőzik, ftadoglio részletes felvilágosítást kéri ebbon az ügyben és csak azután határoz lemondásáról.
Ay. amerikai ellenőrző bizottság ec^ik tacrja Badoglio kérésére felkoreste a/, olasz kormány főiét, de nrm volt módjában résKlotosohb nyilatkozatot tenni fioosevolt nyilatkozatiból, mely kijolontése szerint annyira moglepto ót is, mint magát Hadogfiot. <
Tlszt^futás • köztársasági faialsta pártba«
Vff/bo, márfius fi
A köztársasági Olaszország fascis-la pártjának 24 tagu intéző bizottsága ülésre jött összo, Brossöban. A bojolontésok után Pavolini párttitkár, miniszter áttokintéat adoflt a Mussolini vozotéso alatt álló párt törékenységéről. A pártot, megtisztítják a mogbizhatatlan olomoktól és oz a/, oliáráfl folyamatban van. A. Némot Birodalommal a katonai & & polgári ogyüttmtfködés bizto-aitva van.
MasMoUni munkában
fíhinsso, március
Miis«<ilini az utóbbi napokban fokozott torékonvségot fojtott ki, at^i ^¡rószségi álla\'potának javulását is jolonti. Mussolini fogadta a tarto-f»»nyfőnököket és a kromonai rendőrfőnököt.
Nem slkarDlt az egyezség Péter Jugoszláv király és az ellenzék kSzOtt
Undonban ugy tudják, hogy küszbön van a kairói jugoozláv kor-™ny átalakítása. Ceubrikovice én novót omlogotik.
1 éter királv éa az ollonzékí moz-
gatom között nem sikerült egyezséget teremteni.
Bizonyos körök véloménve . szerint lognolyesebb lenne, ha" a Pu-
rics kormányt átmonctílog ogy katonai kormány váltaná fol és a politikai kérdéeokot maga Péter király vozetnéa kormány holyott.
Helsinkiben nyomott a hangulat
A Baaeler Nachrichten értesülése szerint Helsinkiben a hangulat nyomott, mióta az orosz\\foltétolok értőimét megvilágították. A lakosság egy réazo iparkodik ol hagy ni a fővárost és legértékesebb ingóságaival vidékre költözik, hogy az ujabb légitámadások ollón biztonságban logyon. Az •gyik f inn lap a fel tóto tokot nem-
csak keményeknek1, hanem kegyetiónok nok is mondja.
A finn kormány bizalmas tanácskozótokat folytat, molyoknek célja kétségkívül az, bogy a tárgyalásokat módosítással, vagyis határozottabban kifojíétt foltétolok alapul Vételével folytathassák.
Batutín tábornokot felmentették, utóda Zsukov
Stockholmból jelentik: A stoek- tette állásától. Felmentésének oka holmi lapok ismertetik Bztalinnak a köztoinény szerint betegsége volt.
szerint Batutín tábornokot főimen- nokségban Zsukov tábornok lett.
Eredménytelen Churchill ós Sztálin levelezése a lengyel ügyben
Zlirieh, márelua 6 A lenRyel kérdésben Churchill 6« Sztálin lovolezése nem hozott eddlR eredményt. Az a megoldás, ho*y Len-gyelarszáset NómeterszAg keleti területeiből kárpótolják a háborn véRén. azt jelenti, bogy Lengyelországnak egy óriási klBebhséKgel ta annak Irredentizmusával kell számolnia, vagy azt, hagy az ott lakó németek vlsszaköl-ttízaek az anyaorszáKba és meRduz-zutzlják Annnk InkosságAt.
Angol kürilkhen foszUlten várják Sztálin ujabb válnszál, mert ez a megoldás
az, erőszak polltlkájánnk érvényesítése lenne és nem r demokráciáé, melyre Churchillt az Atlanti carta in kötelezi, amikor kimondj/i, hoRy taitóa bókéról nem lehot szó. ahol a lakosság kényszerítve vhn nr, uj halárok elfogsdá-sára.
Stockholm, március 6 \'Churchill nem adta lel a remÓDyt, hogy alkeröl a szovjetet a lengyel ker dósben más állá^foRlaláera blrnl. Az sntrol kormány eRyenRetnl_ szerelné a ineffeRyezés útját és ezért tartózkodást tanupit.
Uondon is igen súlyosnak lartja a finn feltételeket
fitoekholm, március 6 A finn sajtónak a békofoltéfcolokot elutasító hangja nagy moglopoté«t költött Londonban. Az angol lapok nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a finnek nom számíthatnak arra, hogy Anglia az őrangyaluk logyon. Nem változtat a, holyzobon, hogy az
angolok szerint is a foltétolok igen súlyosak. Az angol lapok a hallga-tás politikájába burkolóznak, amit a hivatalos politikai körök kezdettől feígva gyakoroltak. A londoni lapok vasárnapi számában ogyotlon ogy som foglalkozik a finn kérdéssel.
Nem lesz egy kicsit korán?
A Svonska Dagbladod azorínt a küszöbön álló angol--amorikai ér-takezloton ralószínülog alapos vizsgálat alá koriil a feltétotoa mogadáa elro. Kgyöntotü felfogáa szerint a németek részére h&tároeottabb én világosabb fogyrerszünoti föltételeket kell szerkeszteni, mint amit a fel-
tétlen megadás jolont. Az Economist cimü angol lap szerint a föltétlen mogadáa olvét a nyugati szö-voteégosek csak azért fogadták ol, hogy Moszkva bizalmatlannágát eloszlassák. Megtárgyalásra körül stratégiai határok kérdéao is Finnországgal és I>engyolorszéiggal kapcsolatban.
Tele vannak a német laktanyák
Berlin, március 6 A katonai helyzot megítélésével foglalkozó egyes hiradáaok arról bőszéinek, hogy a németek a háborn kezdete óta túlságos orévtí vetették latba erőjüket és most orő dolgában hátrányban vannak. A Deutacho Ali-gémei no Zoitunk mogállapitja, hogy a laktanvák tolo vannak most is ki-
képaott és kiképzés alatt levő katonával, mert sok millió idogon munkás dolgozik Németországban s azok sok millió munkáét Szabadítottak fel a hadsenxg számára. Németország jelenleg is ké«zon áll az ellenség minden lohotaégoa támadásának idejére — állapítják meg a\'jelontésok.
Harcoló közigazgatás
Irlá : vitéz Lukács Béla tárcanélkllli miniszter a S\\É>\' orsz. elnöke
9
A háttorul viseJó, éloWirdekeiti védő Magyarországon az államhatalom mirid több és több v feladatok kénytolon vállalni a nemzeti közém-Bég érdekében. Az állami élet fot-Hflataiuak mognövekedéso érthetően együtt jár a közhivatali munka fo-kozénlásával. Ma nomcsak a hadiüüo-xneklxm é» mezőgazdaaági Uírmietó munkában, hanoin a köz igazgat ásnál is olyan hatalmas munkatöbblot jo-lentkozik, amely S^ínto omborfntotit mérték bon vos&i igénybo közigazgatási tisztvisolóinkot. Különösön áll ez a községi vozotó-jogyzőkro körjegyzőkre, valamint, a járási 6» vármogyíu közigazgatási tisztviselőkre, akik a mognövokodott fehwlur tokát csak naűy áldozatok árán ésa sokszor egé:szségi\'ik rovására tudják csak elvégezni.
A mai magyar közigazgatásnak az <xldigí feladatokon kívül a Iwibo-íus holyzettol együttjáró közellátási, honvédelmi éa hadigondozéisi felad»-íokat ih vállalni»* koíL A mógaok-. szorozódott munkához azonban nem áll rrsndelkozésiio elegendő munka-, eró. Knnek ollonéro a magyar közigazgatás eredményoson, hűségesen, é-s minden áldozat vállalásával szolgálja az eg>v«lemes nemzeti é;rdekr~ ket.
A Magyar élei Pártja, amely mun kicsinyes pártórdekokot, bumm \'»«fO! <ís összefogó nemzeti célokat szolgai,, az emberfeletti munkára és súlyos, áldozatokra kényszer ült magyar közigazgatás mellé áll és minden pártérdek kikajiesolásával igyekszik megkönnyíteni munkáját ós »ogitsógéro lenni a felmerülő kérdésok megül-dásálwm. Közigazgatásunk a IioIhó frgnt első vonaléit jolonti. Nemcaak aktákat, intéz, hanem togkisobh tanyától "az ország fóvéurmáig mindenütt vig)éiz a magyar életre, evak-ran őmaga szervezi meg, de mín-dig ő biztosítja a nemzeti munka zavartalan monotót. Ma nemcsak lionvódoinlc harcolnak, nemcsak a IkjIró hazafias szervozofcoink küz<le-nok a magyar nemzőt erkölcsi, szellemi (>\'■ anyagi értékállöméuiyának megvédéséért, hanem közigazgatásunk .is harcot, küzdelmei, folytat a munkatoriilptén az állami végrehajtó hatalom érvényositése xor4n. Kz a há|>orus Magvárorszéig harcoló közigazgatása. »•
A magyar.jövő alakulása nomcsak azoknak a hatalmas erőknek a mérkőzésétől fÜRg, ameívok a most folyó világháborúban összecsapnak, bánom főleg attól, hogy \'a magyar társarlaloin mennyiro tudja elyisblni a hálxmis holyzettol járó mogpró-báltatásokát, n^íküJŐrésokot és szenvedésokot; HJzon á téren nincs hiba. Kétségtelen azonban, hogy vannak mindonütt türelmotlcnek, panaszko-dók és olyanok is akadnak, akik a bajokat, a közollátásban vagy ax anyagellátásban jolontkezó hiányokat mindon gondolkorlás nélkül áthántják a kormányra,\' illotvo az állami végrehajtó hatalom szorvoiro, a közigazgatási tisztviselőkre. Ez ellen a felfogás ellen minden erőnk-
ZALAI KÖZLÖNY
1914. március G

kel küzdenünk kell s ozekot a hangokat el kuli némitaui. Közigazgatásunk, olsósorhun az ( emberfölötti munkát végzó jugyxői kar nem téliéi«» felelőssé olyan bajokért, uuun^ lyeknek oka a \'háborús holyzolheu keresendő. A«Magyar lílot Pártja -¿emvezuti, elsősorban tisztsógvit»-lóink álljunak toljos erejükkel a közigazgatás melló ós azzal kaiőllvo onyliAsók a bajokat, töröljék l<! a könnyüket s elsősorban azoknak nyújtsanak támogatási, akik ux or-uy.úií honvédelmi érdekűinek szolgá-latniiun hoztuk\' áldozatot.
A mogolóző világháború alatt is »luullak olyanok, akik a bajokért a közigazgatási tisztviselőket lottók ío-lolőssé s ellenük fordították <i köz-. hangulatot. Tudjuk, mi lőtt ennek a ?ésío. Mi 1.8 és 10 .szomorú emlékei ni\'a is élnek lelkünkben s azt követelik tőlünk, hogy y/okoi a fololótlon hangokat, ha jeiontkoanok, olnémit-Miik, mórt ezek L>kintólyromboláa-hoz óh a társadalmi egyensúly mog-ixintásához vezetnek. 1018 nem loax mőgogyszor, orról a magyar közigazgatás, a Imlsó front egyik legjelentősebb tónyo/.óju gondoskodik elsősorban, ezórl mindon eróiikkol támogatnunk kell abban a munkában, umolyut igen nohóz körtilmó-nyok kőzött végez.
Amikor a nomse^. lóginaguKubb órdokoi(Kik szóm eiő\'& tartása mol-lett pártunk toljos oíojóvol a bajokkal, nohé^s.Vokkol ós a hatalmas munkatöbblettel birkózó közigazgatás támogatására minden erejét lat-havőti, ugyanakkor elvárjuk ós kér-jük, hogy\'a közigufcjmás megértés-Kel, szeretettel ós niolng>"inl>nri k/.íy-vel vegye közéin* minden magyarn-ik a/, ügyet. Pártunk nemcsak azokkal foiduí szembe, akik fololótlon izgatással- vagy indokolatlan türolmot-lenkedésseí a közigazgatás munkáját megnehezítik, hainmarrn is gondja lesz, hogy az illetékes tónyozók fi-j£y elmét* ráirányítsa azokra m kör,-ígaziratási tisztviselőkre, ukik kötelességeikről megtolod kozuok s nom járnak elől jó |>óldával az áldozatok vállalásában s « juigy magyar közös-*ég ólotórdokoiittk szolgálatáig».
A magyar. nemzet nagy céljainak előrevitolo ma toljos ogysógot, .riiog-órtóst ,testvéri összefogást óa fegyelmezett kölelosségtoljositéat kíván/Ezon az uton együtt kell haladnia az ogyotomos magyar érdo-keket szoluáló közigazgatásnak ós a Magyar Elet Pártjának.
Elítélték az 0TI-ta»et. «eri fellateitatle az orwt és teutonon ■agstrlatta aaiak feleségét
Nomcsak az orvo»i kar, hanom a
közönsóg érdoklódéaóro is számot tart a>7. a büntetőper, ami a nagykanizsai kir* járásbíróság büntotó-birája, dr. Lukács Dóla olótt zajlott lo. A U«rholt Jancsi Lajos nagykanizsai, .Magyar-utcai kereskedő volt. Jancsi Lajos nemrégen, mikor móg vitóz Tóth Hóla nágykoresktwlóiu\'d so<í«\'!«1 volt, dr. Majoros János "asnr-kanizsai OTI-orros ollon az Oíl igazgatóságánál foliolontóst t)tt azon a cinion, hogy telefonon kihivta dr. Majorost beteg felesógólioz, <l(j az orvos nem jolont inog mindiárt\', hanoin csak a dóhitáni órákban. Mogtörtónl a v-izsgálat, a feljelentés adatai azonban nom bizonyultak valónak. Dr. Majoros erre hüntotőfol-jolontóst tett Jancsi Lajos ollon.
Dr. Lukács bicó a targvaliuson a szoki\'uwis jx^rrondszorü bekilósi ki-sórlotokot megtotte.
Jancsi azzal vődekeztfll, hogy ide-, giss volt, sok haja volt és mórgól>en
irta a lovelot az OTI igaegaté«ágá-
hoz, majd lxx\'sánatot kért a jelon-lovo dr. Majorostól.
Dr. Majoros kijolontotto, hogy nem fogadhatja el a bocsánatkérést, mert Jancsi ugyanakkor az időközbon olhunvt dr. Majorosnét is fölhívta telotonon ós ót is súlyosan mogaórtetle. Kgyébkónt - mondta dr. Majoros nomcsak uz ó személyéről, hanem az orvosi karról ¡» van szó.- Dr. Majoros ut-ilt az OTI szabályzutaira, molyok szerint ha dóloióttóráig valaki jelenti a liotegot az OTI-orvosnál, az-kölolea móg dóloiótt elmenni a boUníhoz. Mikor délelőtti botoglátogatásai után hazaérkezett, jolentottók noki, hogy Jaticsi kereste. Sok dolga volt ós jgy a délutáni rondo.lóao után elment Jancsiékhoz, ahol annak felesége ágyban feküdt, (le nem volt sulyo« a hotogsége, egyszerű oalmopirin tablettát rendelt csak a számára. Alig ért vissza a lakására, folytatta
ÜR:.. IR... REGÉNYT IR...
(De megbukna magyarból a IV. B-ben)
Elmaradtak a mérkőzések a nagy hóvihar miatt
A tegnapi szól ós hóvihar Nagykanizsán is n jogakadályoz la a \'barátságos labdarugómórkőzósek lejátszását óh ig\\ kóflőbbi időszakra tolódott a Hal ad ás—Z M NT B találkozó..
\' Elmaradj, a Keszthely—NVTE mérkőzés is.
A nemzoli labdarugóhajnokságban Dobroconbon a Dobnocon—Újvidék^ Szolnokon nődig a Szolnok—Diósgyőr mórkozós maradt ol a rossjs idő kővotkoztőbon. -A többi loját-azott lalKlarugómórkózóíiok orodrné-nvoi-a kövotkoKŐk:
\' Ferencváros—-Kolozsvár 3:0.
Nagyvárad—-Salgótarján 1:0.
Oamma—Csopol 4:2.
Vimas---Kispoét 2:2.
Elektromos -DSZKHT 2:1.
ITjpest—Szogod 5:2.
Üzletmegnyitás.
Tiszteletid értesítem o mélyen tisztelt hftlgykOzÖRséaet. bogy Eötvös tér 10. asám alatt
(Bedenek-héi|
hölqyfodrász-szaloat
nyitottam.
n hölflyközénség seives pártfogását kérve, maradtam tisztelettel
T«i«f«ai a»s. Molnár Jánsané.
__\'_ ei7
Megdöbbent az ember, amikor olvnsta . egy közgazdasági ujaég jámbor statisztikájában. hogy az olmult Iá) «aztendő-bon naponta két könyvkiadói Iparengedélyt adtak kl Budapenten.
— Urlsteu I Honnan voaznek. annyi írót, hogy ennek a reugetne kiadónak legyen klaéalvalója ? — sóhajt fel az olvasó
Hát éppen ez azt Mert Író még önnél ls bővebben terem m »napság Magyarországon. Szapora fajta volt min-die az Író minálunk, akár a rakamazl krumpli. Jó bókovilágban Is Dunát lőhetett rekeszteni velük. Do akkor legalább nem Jutott minden krumplibokor mnlló egy kiadó Is. lay aztaa az irodalomtörténet megmenekült sok kétes és ném ls kétes értékű mű-gyönyör Kiraktározásától. Ma azonban más a helyzet. Ma könyvkladóvAllalkozAsok egymás strkát tapossák egy egy Jó üzletért a minthogy ma irodalomban, művészetben legbiztosabb üzletet az élet peri-fóriáiról leikapott nevek, nz Ismeretlenség homályából kiásott emberek ,alkotásai" Jelentik, ml Bem természetesebb, minthogy Idestova több lesz az u] Író Magyarországon, mint nz — uJ-textiles. \' tfnnól móg oaak az terméenetesebb, hagy ennek megfelelő a termés Is a köayvplaoon. Ma könyvet Ír boldog,\' boldogtalan, akár tud irnt, akár nem. A ma gombamód megjelenő könyvek\' tanúsága szerint még csak az sem kötelező, hogy az uj Író tisztában legyen valamennyire a magyar helyesírással. De hogy az Írásnak ezzel az egyszeregyével á kiadók sincsenek tisztában, söt nem is törődnek vele, liánom engednek megjelenni könyveket véges-végig tömve a logelemlbb helyesírási hibákkal — ez már merénylet nemcsak a magyar irodalom, hanem n legegyszerűbb magyar írás ellen. /
A napákban Jött Pestrél egy küloaln dolgában Igen takar«*, szépen kiállítat», Ízlésesen kötött uj regény.*) A belbecséről ne ls beszéljünk. Jobb neki l .A 8zobáJá*űn lépve. Mária levelet talált az asztalán."
Ezzel a mondattal kezdődik aktfayv. S bér egyébként nem érdekelt, de ezért a manslatért tavább olvastam. Kíváncsiságból. Arra voltara klvánosl, hogy aki egy Ilyen otromba helyesírási hibával kezdődő kéziratra kiadót kapott, mit tudhat, amiért helyet követelt ós kapott ts a magyar szépirodalomban?
Á;6 első 32 oldalrél a következő épületes mondatokat Jegyeztem fel:
„Gyákraa Jitt kisírt szemmel Mária szabájééfl/».* •» • „A Uaárnő példával Jár elő." „Nálunk a vitamire v*ló vlvitt a szóp ruhák Jelentették * \\
»¿¿utánozták Oarhó frizuráját. „Mária Intézeti éveiét/t ők laptak szint, melegséget.," \'.<
„A meghívottak szmokingban öltöztek.\' " . \' • • „Nem Jntatt eszflnkften Freud " .TalaágMaa érdekelték ebben az időkén « mátlk nem.*. „Irodái)«* Jár. hagy pénzt koresson." „A győztest PárlsAan viszik" „Belekerülnek a lapokba/i." „Évát kizárták növendékeik sorából,
akik tudtuk nélkül Jelentkezett a választáson." L .Agyhban bújva sírdogál " .Kezükön az érettségivel előbb szá-mllkaltak állásra." .San Itomottf találkoznak majd." „Kld/batatlan."
A német hnlyeslráasal ls gyengolá-. bon áll: - „Saohíllokkelt" - Írja ogy helyen. Aztán tovább »magyarul*:. »35 órát utazott egyfalytáéa." „Anyuka nem bízott az olaszok/w." »Már voltam levegőn délöí»." „Sótáltnm a kortfre.* „Arról már hallott az Iskolád.\' Ugy látszik, éppén csak arról nom hallott az .Iskolába* a magyar Irodalom uj cglllaua, hogy a -ban, -bon ós a -ba. -bo közölt van ogy és más különbség a magyar nyolvben. Különben hogyan is lthelne leírni Ilyen mond*\' tot. m(nt snitt frét nagysága teljes mól-lóságával irt 1« imigyen: „Mihez kezd eböf/i az idegen várasfta?"
Hát no aggódjék az Íré, se a kiadójat Ugy látszik, hálunk mindenhol lehet kezdont mindenhez. Érteni sem- kell semmihez. S ha még a hoztánomértés kva\'lftkáclója sem elegendő a boldoguláshoz. akkor tessék\' Irat. It\'gényt. Kót kötotest lehetőleg l\'aplr vanl Hogyne lennel Éppen csak az újság lesz maholnap ket oldalas a paplrhlány miatt, meg az üzletekben csomagolás nélkül kapod a kezedbe a tlz dqka >mdrgarlQt. De attól nem kell (élni, hogy a . magyar nyelvet, magyar ho lyeslrást minden mondatában aroulverö regény-kézirat ne kapjon papírt ós kiadót. . .
Egy bolyon arról elmélkedik a szóbanforgó regény hőse, hogy milyen ruhát vegyen !el. És ezt így teszt:
„Olyan mindegy, hogy ml be ül majd a szobában." •
Hát akinek mindegy, hogy „aatbo" ül, annak azt kívánom, hogy ttljéa gombostűbe vagy osaláaba és üljün benne mindaddig, amíg szent esküvel meg nem fogadja, hogy nem vosz többet tollat n „keZéhon", ollenlson sürgésen bemegy az első „könyvesboltban", vesz ogy magyar nyelvtant meg egy helyesírási Hzétárt (ha ugyaa efajta kényvek a papirhlány miatt móg egFAItalAban kaphaték!) és a következő regényét majd osak akkor Írja meg, ha előbb el mer monni a legközelebbi elemi „Isko-lAlsan" ós meg meri kérni a IV. S. tanítóját, hogy vizsgáztassa le az eloml magyar helyesírásból.
De ugyaaezt tonaóm kötolezővó az összes köayvkladékra, WatOszeíékro 6« korrektorokra nézve Is. Ha már lehot nek íróink, akik nem tudnak irat, legalább kiadó és nyomdász ügyeljen a magyar könyvgyártó ipar hírnevére ós a johbsorsra érdemes, drága regénynyomó papirosra.
Mert még az Ib Jobb, ha margarint csomagolnak „abban" a papirosba, som-hogy efajta mf rostos szellemi tAplAlé kot osompésaaenek be rajta a magyar Írásművószet „nevóWo" a nyomtatott botü „halhatatlanságábaa".
•) Rákos Edlth: A férft mlidig visszatér.
az\'orvos, amikor mogboldogult íol«. sógo panaszkodott, hogy Junosí u-lofonon sértő kijoloiti<jHt telt. Btia azonnal fogyolmi vizsgálatot kon maga ellen* ős Jancsi Lajosnak * törléséi kórte kerülotőhól.
Jancsi Lajos kihallgatása alkalmával olismorto, liogy holytoteniil esolekedott. l-olosógo lx^teg volt, gyermekű nyolc hónapos, neki munkában kollolt lotmb, az asszon* egyedül maradt otthon hok^oii. Itéggol főnöknójél, vitéz Tóth Ikilá-nét kérte meg, hogv tobfonálioa a/, orvosnak. A telefonhivi\'w féf <) órakor történi, az orvos délután ogynogytnl 7"órukor ment ki.
Ezután vitéz Tóth Bőlánét és tóhh tanul hallgatott ki a járásbíróság.
Dr. Lukács bíró bűnösnek mon-\' dotta. ki Jancsi lmjost a vád Imii c.»i>. lekménylKin ós ozórt ót 80 jxmgő jx\'*nzl)rtntoté.sre itólto.
Vliből, mpnnylt, hogyan szabad postacsomagban elküldeni?
A közszükségleti cikkek postát szállítására vonatkozó korlátozásokat, Illetve a szállítás megengedett iehetősó-gelt közöljük az alábbiakban: -
Baromfi az egész ország torülotén a Baromfi ós Tojástorgalinl Központ sorszámozott és siárazhMyug\'övei ellátott nyomtatványán az arra Jogosított ke-roskedő áltat kiállított szállítási Igazol-• vánnyal adható fel. Nem kell szállítási Igazolvány 2 drb tyúk vagy i drb oslrke vagy 1 drb drb\' pulyka leolt Állapotban valé szállításához.
fíurgony<\\( osnk s/áljjtásl Igazolgáay-nyal lehet szállítani. Ezt az Igazolványt a* mezőgazdasági munkás teraaéasot bent Járandóságainak szállítására a munkahely szerint Illetékes községi elöljáróság (polgármester), n gazdálkodó saját termésének szállítására Budapest és környékén klvölt területre A rendeltetési hely szerint Illetékek elöljáróság (polgármester-) adja kl.
Cukor asak nzállltáísl Igazolvánnyal adhat»"» fel. Denuturált cukrot azonban szabadon lehet szállítani.
Gabona és kukorica csak a Madisl hely hz»rlnt l\'Ietóken kíV/ségl elöljáró-sAg (polgármester) szállítási engedé-lyóvel adható fel postán.
Hagymát 10 kg.-ot meg nem haladó mennyiségben szállítási lgazolvánay nélkül lehet küldeni. 10 kg.-on folflii mennyiségnél azoban a Mezőgazdasági T\'»rmo!ők Egyesűit Szövetkezete szálll tá«i igazolványát kell csatolni a bzál-litól-vólhtíz.
A húsfélék friss és tartÓKltott (fllstölt) állapotban, továbbá ezek kéázitmónyel. tHeórlve h konzerveket Ív, Budapest ón krtrnyéko kl^telévoi aznitadön h/AI-Ihhatók A Budapest ós köriiy^kóre szóló küldeményekhez a feladási hely szerint Illetékes ktfzsógl elöljáróság (polgármester) által kiállított szállítási Igh/oiványt kell csatolni. Budapest ós köriiyókóre^sem koll szállítási Igazol-yánv az állatok bo\'sősógel (nyolv, tüdő, sziv. vese. má), volő, pioal,.\'vór,\\esotit) ós ezek készítményei (hurka, disznósajt. Bth ) nzáliltása esetén
Hüvelyesek ibab, borsó, hántolt borsó, lencse) II kg.-ig, mák 2 kg.-lg szaba--don szállítható.
Lisztet csak a feladási hely tzorlnt Illetékes községi előljáréság (»olfár-mester) szállítási Igazolványával főhet postára adni.
Magvakat (gabonamngvak nem) 10 kg.-ot meg nem haladó mennyiségben szabadon leket szállítani. Nagyobb mennyiséghez a Vetőmagtorgalmt Központ szállítási Igazolványa szHkaégos.
Tej- és terjtermikeket csak a ToJ- és Tojforgalml Központ szárazbélyegzőjével ellátott postai szállitólevéllol (kiadja a községi elöljáróság, vagy a pol-gárr»e«tcr) lehot továbbítani.
T»jdst 2 kg.-ot ibeg aem haladé moay-nylsóghen szabadon lehat klldeai. Ezen felül a Baromfi- ós Tojásforcalani Központ sorszámozott ésozárai bélyegzőjével ellátott nyomtatványom aa arra Jogosított koreskedő által kiállított szállítási igazolvány szükséges.
Zsiradék (füstölt szalonna Is) o«ak a leiadási helyre Illetékes községi olőljá-róság fpolgármoster), a vlsosafoglalt délvidéki területekkel valé forgalomban a közellátási miniszter szállítási Igazolványával. szá.tiltkaté.
Naptér. Márdus 6. Hétfő. Hóra. kat. Pcrbetua. • Protestáns floltlieb.
inúrcius t>
ZALAI KOfcLONY
Az ujabb havazás és szél csak kisebb zavarokat okozott a vasúti forgalomban
A járás utjain megállt a közlekedés .
A szdmbati és vasárnapi ujabb nagv havazáshó njá byritgtu Nagykanizsát ús környéket. A Balaton-montén ogyík-másik: bolyon kétméteres hótorlaszok kohtkyztok az utakon. Nagykanizsán a városban átlag ;50 40 elli. a hú magassága. A város köztisztasági hivatala ma iw-^ot intézkedett, hojjv a rendelkező-"* *\';re álló munkásokkal biztosítsa a közlekedést. A kanizsai uiuntók a Ijohavazott uVak miatt noui tudnak " » vidóki hívásoknak oíogel kmní .«>111 autóval, aom kocsival. Kz az álla]x)t valószínükig még egy-két napig fog tartani, ha közl>on ujabb Itéjfurás nem teszi mé>g nohezobbé a kő/lokedóst a zalai utakon.
\\ vasúti pályatoflUm a vadárimpi azél után mintegy 40 cm. magas a hó, jiorszo a levágásokban ogyes helyeken a mék»niyí magasságot is meghaladja. A fergsMrigos havazás a közi>on<ilag végzett váltóállítás! is megnohozíti, sokszor szinte lohtv lotlonné tonzi, mórt a hóval tolioson Ixüujt váltókhoz az órnok ko!l kimenni és a hótól ipeguzabadítani, hogy a váltót használni lobosson. A kanizsai áll< »misről k>sl lióokés mozdonym\'w mogfololó inunkiuywzta-gok mentek ki a pálya szabaddá té-telére. Tegnap esti) az Árpád sin-autóblusz elélt is hwki* tisztitotUi az utat, a másik hóokn jxulig a 2.25 órás Budajiostro induló vonat <;Mtt járt.-Különöx .nohóZHógek voltak ik> . inét az ominózus nagyrocsoi bevágásnál, ahol ismét munkásoknak k.d-
b)tt a nályát szabaddá tenni. A helyzet bóttón jél folé az, hogy a vonatok rondoson közlokodnok min-don irány folé, csak több-kovosobb kóséssol érkoznok meg é* futnak ki az állomásra. így a-Budapest feló induló roggoli gyors 50 ixirc késés -sel futott ki, a személy vonat 80 jxuv. késéssel, a siófoki jxídig 1 órai késésaol, de délután mái itt is javul a holrzot. Most fagy a föszolgabiró-ságtól ki u-nol\' közmunkakirendolést, vagy katonai sogitsógot.
A távbeszélő és távíró holyi forgalomban csak kisebb zavarok álltak Ik*. Hfcakadások vannak a c«ák-tornyai ós lotenyoi szakaszon, ügy hogy jelenleg (Csáktornyával Murakirályon és Poriakon át lobot buszélni, inig 1/otonyóvol csak Mura-kerészturon keresztül. A kijavítás már folvamatban van.
fírdek lód tünk a szomszéd közsé-geklxui is. Paliuh<>l arról értesítenek, hogv nom lolrtü
Jgol
érintkozni, toljoaon lx> vannak havazva az utak, némoly helyen két 1110101\' magas a hótorlasz. Több más községből is teljesen hó alatt vannak a»! utak » város folé, \'még a szán-forgalom íh szünetel. A somogy-szentmiklósi ütőn a köziokodé« nom állt mog, itt végig hóekéidették az utal.
A további attól függ, vájjon mog-áll-e íi hó (V -/él, vagy ixxlig folytatódik, utól|};i uHotbon már komoly forgalmi akadályoktól kell tartani.
A mai időkot jellemző esetet tár-g>alU-u nagykanizsai lórvénvs/.ék uzsorabíréwága dr. Almássy ("Jyula elnökloto alatt. A vád: k>">zszi\\J;*\'-g-loti cikknek háború időjén iogollono* elvonása. Az olsórondü vádlóit Jío1-godüs Károly kápohiapúazlai gazda, akitől tengerit vásárolták magasabb áron, mint amonnyiro mogál lapították, ídőközlxm meghalt, Másodrendű vádlott Pétor istvánné nem jokmt idézésre. A harmadrendű
meg az
Közellátási bonyodalom a beszolgáltatandó zsír és a drágán vásárolt hizlaló-takarmány körfll
Or. Marich. Jenő ny. miniszteri tanácsos esete a drága kukaricával
kívánja, hogy 17 személyt kell na-|K>nla\' étkeztetnie, 1100 négyszögöl torülek» volt a gazdaságbán kukoricával bevetve és erre kg. zsirt kellett tn\'szolgálUitnia. Ha nom szolgáltatja Is*, megbüntetik. Hogy meg tudjon felelni kötolosségénok, sort»\'-sokot veti hizlalásra. 1b kukoricát nom tudott maximális áron vásá-rolni, tollát vásárólt drágább áron, de nem vonta el a köz»xük»égk>t elől, mert lx«szolgáltatta a zsirmony-n.viwiget. Akkor még nem volt on-gíxtélve, csak igazolványa arról, hogy szüksége van Loiureriro és ennek alamán kapta meg késöblxMi a szállítási engtxlélyt 15 métermázsa U>n-goríre. A tengeri még mindig le van foglalva, kérte a -tárgyaláson a lefoglalt tongori kiadéisát., mórt romlandó, lioismorto, hogy Gárdonyi 18 mázsát* vásárolt részérő IIogiHlüs-tól 70 fxmgő* mázsánkónti áíwn, két és fél mázsát Pótométól.
Hasonlókéj)jK>n vallott Gárdonyi és Rigó is.
Az ügyész a vállat kihágássá módosította.
A bíróság rövid tanácskozás után meghozta itélotét, kihágásban mondotta ki bűnösöknek .a véwllottakat és őzért dr. Marich Jenőt 500 pongőre, Gárdonvi Vincét 200 pen-gőro és Rigó Jánost 100 iwngőro ítélte, (lo az itólot végrehajtását ogy évi próbaidőro felfüggesztette. KI- . rendelte egylx>n a lefoglalt iongorí, valamin! szállítási oíigodélv azonnali kiadását <lr. Marich Jenő részérő. \'
vádlott dr. \'Marich Jenő nyng. miniszteri tanácsos, 74 éve«, balaton-odoricsí lakos, aki loányának, dr. Ilandlojy Gyuláné tajx/lcai tisztifór. orvos nejének gazdasiig.it vez/.\'ti. Kiváló még Gárdonyi Vince odoricsi gazda, dr. Maríoliek közvetlen szom-sr/xlja és Rigó János <xl(/rícsi fuvaroskerültek a vádlottak |>adjára.
I^r. Marich Jenő ugyanis meg-\' kérte szomszédját, Gárdonyi gazdát, bo</j vásároljon számára Longorit, hi/lalási célokra. Gárdonyi ozt szóm uzédi ké-szs«:ggol mog is totto. Kgy imjxjn olmont az olhunyt Ih^xltis kájxjlnapusztai tanyájára és ott líl mázsa tongorít vásárolt mázsánként 70 pongós áron (a maximális éira iiiázsáidaííit 24.20 jK-ngó. volt), a tengerit azután Rigó János odoricsi fuvaros ezokérro raktít. Sármellékon a csondőröknok g}\'anus volt a szóké», utána néztek és megtalálták \'az engedély nélkül vásárolt tengerit, amit lefoglaltak és megtették a fol jolontéfit a vtisárlók és eladó ollon.
Marich Jonó a tárgyalási elnök kéirdóöoiro gazdakönyvvel igazolni
tarján-pál cs/cs
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
%ár; Maavar u. 86. Városi főOzlet: F&wi 14. (Efső Ma-JcJeff,: 3 44: &ar Biat—M fotét* fmbiá/iáa*.)
TMnn: 5-33.
I
>f
\'hf

J

Szabadlábra helyezték a bottornyai testvérdráma
szereplőjét
A kis Battornya muraközi község lakossi\'iga még mindig a hálátos testvéruráma hatéiaa alatt áll. A nagykanizsai kir. üg>\'éazs;\'ur indítványára a • kir. törvényszék vizs-.
Sálobirája elrendelt/; az áldozat, ztrachía György íiolttosténok fol-boncolását, amit a hatWigi oryosok foganatosítottak. A boncolás szerint a kés iáintegy K* centiméler méilv-sé»glx»y hatolt Im> a gazda oldalába a hóna alatt és feltétlenül halálos sérülési volt.
A szoroncsétlon gazdát nagysiva/-vét niollott tomotték el a/község to-
inotőjélxüi. Testvérét» Satrachía l^i-kái-sot, akit a muragárdonyi «»(»fid-órök Ixíhoztak Nagykanizsára, a nagykanizsai ^törvényszék viz«£á.!ó-Jlilája kihallgatta. Sztrachia Lakács a vizsgálóbíró előtt is ugyanazt niondbi, mint amit a csendőrök előtt vallott, hogy testvén) a kéah* esett és óz okozta halálát. Kzt lát-s/.ik alátámasztani a csendőri nyo-\' moziis, valamint a boncjogyzókönyv is. l)r. Knausz László törrónyarÁi Uiiiác,solnök, vizagálóbiró *z»!>«4lábra helyezte Sztraclna Lukácsot.


HIREtt
— (A törvényeikről)
A táblai ellök ir. Bojt István nagy kanizsai önálló működésű törvónys/.^kl Jegyzőt a csáktornyai kij*. JAráshlrósAg-h»z rendelte kl köt hónapi tartamra.
— (Atholyeiés) Dr. Király .Jenő rsndőr-fogalmnzó-gyAkarnaket a nagykaalzsai kspitAny^ágról a toáramarosl rendőr-»éghez helyezték át.
— (Lolklgy«korlatok Intolllgona nök rótzóre)
íllnt raluden évben, u«y az id«í 6v-bon la moRrendczl a Sísoclálls Mlaazló Társulat a nagykanizsai nők lelkigyakorlatait márc 13 14, 15 és 1* án Tekintve, hogy az idő elég hüvós, a lelkigyakorlatok a Mlxs-zlé.sház nagytermében lesznek. — Lelkigyakorlatos Jegy, mely Ulőhnlyet biztosit. ,1 P. ()
— (Hi a izlréna elromlik...) \\ _„\\ ^ Amennyiben a\' rl«sztó berendezés
légi támadás következtésen elromlana, a légiriadót a következőkkel hofczák a
lakosság tudomására: a tűzoltók szirénáival. n gyArak gőzzel, vagy sHrilett levegővel mftködő jelzókészüiékóvol. a vasutak n Mozdonyok fültyjol/.é^évol óh a rendőrök slpjelzősévél. Ugyanezen jnlzőkénzülékekkel hozzák a légl-; riadó végét h a közönség tudomására. (MTI)
— (Autóbusz-hlr) A M A VAUT nagyka-nlzaa—kaposvári járata mától kezdve nomcBsk vasárnaponként, hanem mla-dnn héttőn is szünetel. Rz az iatéxko* d\'^s flldgetlen a Jelenlegi Időjárás okozta közlekedési zavaroktól.
— (Tolofon korlétozá» Budaposton)
A posta vezérigazgatósága a korlá-tozásra kijelölt buditpestl lakáatelolo-nokat március 6-tól ti—13 óra kisétt a forgalomból kikapcsolja. (MTI)
— (A Blztosltáitudományl Társulat)
a napokba» Kassán vádor^yűlöst
rendezett, amelyen megjelentek a város hivatali ós társadalmi előkelőségei
ZALAI E0ZL+NY
1944. márcilis 6
mfet« Ifljra »xámlmn. Az ülóaf <»ob-hnrdi UoiaeHkoH, a TAreulnt (>«>• v.-x«-1<"S olnike nyílott« lucg, aki a blztOBlláal gondolat eljerjedésöt a tnkurökofeSh*-kaI hezta kapcsolatba és haugoztntta, n#«y a takarékosságnak ma Is inllyon n \'Ky a JelentflsOgo egyénre, társadalomra és Államra egyaránt. Több órtó-kai\' aléadáw következett ezután, ma)d felsv^lalAsok hangzottak el amink érdekében, hogy a bi\'.tesltás oktatása v<S tesaék fel a tanrendbe.
Felhívás.
A város légoltalmi parancsnoka ezuten fölhívja az összes ház- ós hézoseport parancsnokokat, hogy holnap, kedden c^élután 5 órakor a NÉP-mozgóban feltétlenül jelenjenek meg.
Légoltalmi parancsnok.
Kommunisták meggyilkoltak 17 rendőrt Savoyában
i\'drizs, március 6 Felaé Savoyában megtalálták 17 »•Kfyilkolt rendőr holttestet. A Megejtett TÍzagálat szerint a rend éiöket «lÓAzör fognéghan tartották, azután meggyilkolták. A rómtettet ayilvánvaló, hogy kommunisták követték el. A banditákat letartóztatták, akik eddig 17 gyilkosságot is-■íartok l>r.
rtjjeli gyógyszertári • iigyolet: Ma a Faketa Sas gyógyszertár Kó-ut 0.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyolotea szolgálatot tart.
A aO&KOUDO nyitva ran reggol 7 órától este 6 óráig. (Hétfő, szorda, péntok délután ós kedden egész nap nőknek.) Tolofon: 560.
Nagykanizsa mogyoi város polgárntoe torétól.
327/ké. 1«44. \'
Tárgy; Hajdina és buzan>öngy kiosztása az ellátatlan lakosság részére.
Hirdetmény.
A llsítjeggyel rendelkező ellátatlanok részérc I, hó 11. és 24 ike között a liszt-legyekan levé „ü" szelvények levágása ellenében 25 dkg. hajdinát, az ,F* szelvények lerágása ellenében pedig 25 d g. bu7ajjyöngyöl kell kiszolgáltatni.
A llszlkereskiKtók f. hó 8-lkán jelenkez-zenek utalványaikért a közellátási hivatalban, számadásaikat p»dig f. hó 27. és 28 án délelőtt kötelesek beterjeszteni.
Nagykanizsa, 1944. évi március 4-én. 7H Polg«lrme.sicr.
Nagykanizsa mogyoi vároa polgármoa torótól.
5142/1944.
ft
Tárgy: Akác szőlőkaró kivágásuk termelése.
Hirdetmény.
I elhívom azokat a Nagykanizsán lakú szőlőbirtokosakat, akiknek szőlőkaróra van okvetlen szükségük, Iiokv igényükéi f hó 7 6« 8 ás d. e 8—14 óra közölt jelentsék be a városi gazdasági hivatalban. A később jeletkezőket figyelembe nem veszem.
Mindan igénylőnek az engedélyezett szőlőkaró kivágást magának kell kitcrsavlsii — é« ugyanannyi mennyiRégü egyéb szer lat kell n Város részére elkészíteni a leesé tUzifán kívül.
A tavágáei munkadíj a szokásos rész«-sedés. A karé kivágásért a termelő » ka. tóságl árat tartozik átadáskor téríteni.
Nagykanizsa, 1944. március 3. 717 Polgármester.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsa Városi Közjóléti Szövetkezet Nagykanizsán 1944. évi márcias hó 20-án délután 5 öraker a Váresháw
tanacHerniéb-n tartja
II. évi rendes közgyűlését
az alanti tirgyiarezaltat, melyre a tagokat tisztelettel meghívja
Nagykanizsa, 1J44. március 3. Az igazgatóság.
Tárgysorozat:
Az igazgatóság jelentése az 1943. évi üzletévről. Számadasok megviz«gálá«a, mérleg megállapítása, nyereség felosztása, a felmcnlvény megadása.
Esetleges indilváoyok. a
■ \'f ■ •
Az évi mérleg a közgyűlést megelőző 8 napon át a szövetkezet hivatalos helyisé-gében (Horthy Mlklés-ut I. szám I. emelet 33. ajtó) ktoisjwa>lére van kitéve, a talvstalas orák alstt megteklntheté.
A közgyűlésen meg nem Jelenő rendes tsgok a kézgyüKsen való iMfJtlcnésrc és szavazásra csak tagnak adhatnak írásban meghatalmazást, melyet a közgyűlés «14(1 sz elnöknek be kell mutatni.
Az 1943. évi zárszámadásod:
I. Pénz- és anyaghltelezésl üzletig. Mérltfszámla. Vagyon: Készpénzkészlet 1.479 25 P, Bankkövetelések 38.77,3 97 P, Anysg- és árukészlet 40.899 99 P, Juttatásra váró lugatlinok 22.857 57 P, Értékpapír 100 — P, Juttatásokból fennálló követelések 345.803 05 I\'. Üzemi tőkeszámlák 4.1HSI7 P, Üzemi folyószámla követelések 20.46$ 18 P, Fgyéb i!dósok 5.76865 P, Berendezés, (elszerelés 4.334 09 P, Saját Ingatlan 48.892 53 P, Személyi elszámolási követelések 150.— P, Házépítések elszámolási számlál 234.277\'27 P, Átmenő télelek 12.48013 P, összesen 786.401 85 P. — Teher: Üzletrésztőke 86*-— P, Értékcsökkenési tartalékok 2.84912 P, Országos Nép- és Családvédelmi Alap forgótóke-kölcsöne 674.355 30 P. Egyéb hitelezők 100.50133 P, Függőszámla 88I75 P, Átmenő tételek 1.163 26 P. 1942. évi nyereség 86990 P, Zsldóblrtokok árkUlÖnbftzell tartaléka 2.44526 P, 1943. évi nyereség 2.46793 P. Összesen: 786.401 85 P.
Vesztcscg-nyercsog számla. Veszteség: Ügyviteli költségek 16.560-35 P, Engedmények és leírások 1.611 62 P, 1943. évi nyereség 2.467-93 P. összesen: 20.639 90 P. — Nyereség: Kezelési köllséguiegléfllések 16.47171 P, Üzemi hozzájárulások 1.777 04 P, Ingatlan bérjövedelem 1.114 87 P, Kamat 908 08 P, Jutalék 5*49 P, Üzemi nyereségek 308-71 P. Összesen: 20.(\'>39 00 P.
II. Háziipari üzemi üzletág, Merlegszámla. Vagyán; Árukészlet 26.777 26 P, Nyersanyag 2.378 43 P, Egyéb anyag 159 46 P, Uerendezé 4.II6J7 P. Adósak 87110 P. összesen: 34.302 42 P. — Teher: Szövetkezet beruházási hitéle 4.11617 P, Szövetkezet folyószám Is-kölcsöne 26.160-47 \' P. Áru-értékkülönbözet tar-talékak 3.717 07 P, 1943. évi nyereség l3ÖS71 P. összesen: 34.30242 P.
Vtíszteséo-nyf fséfl számla. Veszteség: Al^ndó személyzeti kiadások 4.998-17 P, Munkabérek 7.623- -P, Elhasznált nyersanyagok ?.099 G2 P, Költségek 4.144 07 P, Központi ellenőrzési költség 1.4ÍÍI 0G P, 1943, évi i\'/ereség 30871 P,összesen: 20.624 63 P. ~ Nvereség: Árun 1885863 P, Nyersanv^on HX)-— P. Altalános költségnlegtérlté-sek 1.666 - P. összesen: 20.Ő24 63 P, AZ IGAZGATÓSÁG. - Megvizsgálta és rendben találta: A rELÜGYEI.ÓBIZOTTSÁO.,
Március VÁROSI HOZGO Csütörtöktől-2- 6 /g--héttőig
Karddy minden filmje esemény.
BOLDOG IDŐK \\
Szereplök : Karddy Katalin, Ajtay Andor, Bilinszky Ibolya. Mihályi Ernő. Szabó Sándor.
UFA világhiradó. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Előadások kezdete: j4, és órakor.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ós patkóvas-, továbbá szeg-
ntaiványok beváltatok és
Hofherr-gépek, gépszij, csapégyfém és golyó« csapágy igénylését elintézem.
ÜRAVAVÖLGY)V,LLAM0S ARAM_
SZOLOÁLTATÓ RT.
Aramexámlák flzetéao, reklamáolók, hlbajelentéaek, ezekazarQ felvllágosltéa minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délután 16 óráig.
Cs«ngiry-üt 61, taltfon 294.
Hintessen o Zolái Közlönyben
Pélg.sz 5814/1 f • r*
43.
10 ¿1 (11
marcins 6-an
uj kezdő és haladó gyorsírást, gépírás! tanfolyam kezdődik.
Beiratás egész nap.
Nagyka»i»M. Ss«*t lm>e bnreaf u. 5.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátulnk és Ismerőseink. kíllénösen a MlhAldi Egyházközség ItjqJai. kik felejthetetlen dráfjn jó ieslvérem, llietve rokonunk
Rozs Erzsébet
nyug. r. kot. tanítónő
temetésén megjelenésűkkel, vagy bftrini más módon fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogndjak ezúton is hálós köszönetünk klfejt-zésél.
II bféuoló oaaláé.
Köszönetnyilvánítás. „
Mindazon jóbnrátoknnk ¿s Isme-rósrtknek, nklk felejthetetlen drága jó feleségem, édesanya, gyermek. ,testvér és rokon
Thury Györgyné
szül. Magyar Mária
temetésén megjelei)ésílkkel, vagy bármi más módon nngy fájdnlmuii-k«t enyhíteni Igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Thnry György és kisleánya,
valamint a gyánxoló cvalád.
AP^OHIBDETÉSEK
RaktArnoko* keres óvadékkal április l-ére nagyobb ipari vállalat Havi flzelésRel. Nyugdíjas csendőr és rendőr előnyben. Aián-latokat, fizetési Igény megjelölésével, .Raktárnok" Jeligére a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kérünk.
KlfutA segédmunkást felvesz Kapoll, Horthy Miklós-ut 2.
Tanoncot nógy kézépiakolával azon-naira keresek. Unger vaskereskedés. 67b\'
Állásából klaaatl Tlatal könyvelőt vagy hasonló foglalkozásút könnyen elsajátítható Ipatl munkára Budapesten bet«-nitlatnánk és nagykanizsai vállalatunknál heti lizeléssel állandóan alkalmaznánk. Alánlkozáat a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kírlink
Újonnan megnyílt női fodrász tzaloHombn tanulóleányoK felvétetnek. Molnárjá-nosné, Hötvös-tér 10., DenedCk-ház. 721
Kooais felvétetik Sárkány Mér llazer-Uzletében, 7é2
Gyermektelen házaspár keres axennall belépésre egy ügyes leányt háatartáal alkalmaaottnak. Clm: Molnár Jó-rsefné, Király-b. 36. 743-
Keresek Ihar gyopmahkooalt. sport vagy mély, ármegjelöléssel. Cim Bsiogh Jánoa Bázakerettye, gazollntelep 703
Kádió eladó. Üzlet l\'ó ut 14. 740
15 hold azántó vlada. Bóvebbat Panp, Teiekl-u. 8. Telefon 67S. . 744
Háxikoaaitra koazloaokat ielvescek. Erzsébet-tér 17. emelel, 2. ajtó. 730
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „KBzgazdaáágl R. T. Nagykanizsa-Felelős kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa\'* nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért felel: Zalai Károly
Feladó
61*
Boadlokoaat:. Tábori pos>a:
i
óvf., 54. sz. Nagykanizsa, 1944. március 7. kedd
Ára 1 6 fillér.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
H niii —é* kiadóhivatal: Fő-ut ctabl ■ ¿0 kladéhlvatall telefon 7«. m.
mtodcti hétköznap déhrtáa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klőtlzotés) ára: e«y hónapra + pengő 30 fiBé«,
negyedévre 12 pengő 40 fillér. Kiryo* szám: hótgöznap 16 f|||„ ?/omb«uon 30 UU.
A német légelUáritás csúcs teljesítményt ért el á Berlin elleni nappali angolszász légitámadás alkalmával
Ninos előrehaladás a diplomáciai tárgyalások e§yik arcvonalán sem
Berlin, március 7 A ksloti arcvonal helyzetéről kaphatóiban némot részről kijolorvtof-ték, bogy
érdeklődés közép-pont jjba u dOiKzakanz harcm ktriilltk. A ssovjet csapatok ezen a részen minden eszközzel arra törekednek, hogy Szepetóvkától nyugatra dönt* áttörést érjonok el, ezt azonban non* tudták elérni. A szovjet témadas célját abban ¿AíjáA, hogy elsősorban a fbknr-mAnysóság terüteiei* megsee-reaze, ezen kiviit fíeazardbia 6fyea vidékeit te a romVht Kár-pmok rtyufah setfélyét tJérjék. A szovjet csapatok szélen arcvonalon több uj lövész és páncélos alakulat borotfeévol kísérelték mog az áttö rést, mely az ogész vonalon meg- ■ hintraft. i
A f1nn-«r«nz feltételek
kfcdéftébon uj fojlemény nem állapitható mog — jolontik Stockholmból. Politikai körökben ugy tudják, •z orosz foltétolok határideje szerdán $ár le. Ugy tudják, hogy Puseihivi ttem tér visssta Stock-lutmba hanem a legközelebbi nfokban Moszkvába iitasik. lílutazási időpontja nem ismeretes, <U m erre vonatkozó határozat a IcgkíKselobbi időlion várható. Politikai kdrök ugy tudják, hogy « szovjet kormány hajihotatiet-mil kiíart a FinnoraMguak tett ftUHeltk meUt.n.--
A tSrSh ftvÁrosban
rondktvül megélénkült a politikai élet. A nemzetgyűlés hosszabb ssü-not után ismét- összoült \'és a kénvi-wlflk telios számban Ankarában tannak. Nagy érdoklódés olózi meg a köztársasági párt ma délután tartandó ülését, molyon Mongmoncsog-1» minisztorolnök boszámol Törökország összos kül-f ós bolpolitikai kérdéseiről, különösen az angol—• török viszonyban bekövetkozott változásokról.
Péter juf«szláv király
•rófoszitéseket tesz, hogy » \'Vica-kormányt és a felszabadító bizottságot kibékitse. A Purics-kor-"inny hajthatatlnnságán «sídig minden kisérlot meghiusult:
londoni jugoszláv körökben azt nisxik, hogy Pétor királv a korányt katonai bizottsággal hajlandó fotvált«ni és ozzol megnyitja az a kibékülés felé a Tito-kor-mányzattal. Pétor királyt nagyon lofiangolta az a bánásmód, amelyben kormánya réewwitotfce és a koron» megmontéae órdokébon határolta el magát, hogy ogyüttmüködik 4 fölszabadító bizottsággal.
Szófiából jelentik: A bolgár j>énz-ügyminisater beszámolt
Bulgária pénzlgyl holyaetéröl,
moly saorint az 103fi. évi költségvetéssel szemben a kiadások 48 milliárd lóváról 168 milliárd lóvára
•imolkedtek. Megjegyezte, hogy a kormány erélyes ínteskodésenclf köszönhető, Iwgy Bulgáriában nem következett be infláció. A bolgár államnak az össaes kiadásokat sikerűit eddig us adókból fedeznie.
Cáfolják a bolgár különbéke h/rét
Szófiából jelentik: Az utóbbi napokban olyan híresztelések tnrjedtok el, melyek arról véltek tudni, hogy Císmanoff tárgyal Törökország köz-Totitósévol o«*tlag»n kül*Bb4k»f el té-
telekről. Hivatalos bolgár helyen kijelentették, hogy cz a hir minden alapot nélkülön ¿s elejétől végig légből kapott.
100 négymotoros bombázót lőttek le tegnap delben a Berlin elleni támadás során
Tegnap, valamivel dél előtt észak-anerlkni nehéz bomházó .kötelékek ■agy inagasxáKtuin megjelentek a holland partok lelett, hoxy támadást Intézzenek NémotorflZ\'<e ellen. Némot va-dAsstkötelékek két oldalról már Hollandia falmt megtámsdtAk aal ellsnséges bombázókat, melyek az Klha torkolatát« hatoltak olőre. A ÍM harcok 10 001 néter maKassáKban folytak le és a németek győzelmével végződtek, uyy hony csak kevés ellenséges bora-
Ujabb részletek a tegnapi nagy légi csatáról
Dertin, március 7 t K\'TI) A tegnap Nómntország felett vivott légi harcoknak, molyok s§ym nagyobb arányokban bonta-koznuk ki, a jelentések sprint 129 angolszász re|)idógép, köztük több mint száz négymotoros bombázó esett áldoi&atuí/ A légi csatában a németek aránylag kis veszteséit szmnvodtek.
Zürich. március 7 Abban a légi csatában, molyot amerikai és angol gépek hétfőn dél-, ben nagy Berlin ellen végrehajtot-
tak, német fs angolszász résaről mintegy másfélezer repülőgép v>ott részt. Az angolszászok 68 repülőorő-döf. veszitettok, amit az angol híradások 11 amorikni vadászgóp elvesztésével «gyütt. beismertek. Az angol vadász rajok veszti^sé!«eit még nem köaöltók.
A -a amerikai bombáaók a tegnapi napon nem faiwdr-Franeiáország ellen inW-xtí\'k támadást, hanem Bor-, deaux ellen, ahol az amerikaiak német repülőtereket kerestek.
Térékországnak nem nagyon fájnak az angol megtorlások
A», angolok aránylag egy kis arcvonalon küzdőnek Olaszországban és a törököktől azt kivániák, hogy ennél sokkal nagyobb áldozatokat hozzanak.
. Aa angol kereskodolmí kirendeltség mogszüntotto a száll itáeí ongo-délyek kiadását\'— állapította mog egy másik jelentés —, eszel szemben néhány nap óta Németország olajos magvakat vásárol a török piacokon.
Amerika felszólította Finnországot a mielőbbi megegyezésre
Ankara, március 7 .•A török lapok még mindig bátor hartgon foglalkoznak az angol—-török viszállyal és megállapít iák, hogy a hadianyag szálhtások beszüntető» nom jelent valami rondkivüli dolgot, mert a megrendolésoknok csupán 4 - 6 százalékát teljesitotték. Kár azzal is fenyegetőzni na angoloknak, hogyha Törökország nem vesz részt a háborúban, nem vehot részt a l>ckcértekozleten. A lapok megkórdjo-zik, mikor lesz vége a bábomnak?
A finnországi fogyvorszünoti kérdésben ujabb fojlomények nem álliv-pithatók meg. A finn sajtó továbbra nem változtatott hangján óe a feltételeket tul sulvosnak tekintik ahhoz, hogy elfogadják ós a lapok éppen olvan óvatossággal kezelik a különbéke hanpiát, mint a hivatalos körök. Holsinkibon a tárgyalok akörül a kérdéts körül csoportosul-sulnak, hog>\' Paasikívi Rtockholmba utazzék, vagy podig kflldőttségot
menesszenek Moszkvába a legközelebbi napoklwin.
Asi KgA\'esült Államok kormánya felszólítást intézett a finnekhez, bogy minél előbb jussanak meg-«gj-ezósro Oroszországgal.
*A Dagons Nyhotor szorint elutasító válasz osotéhon Finnország nom számithat biztosítékra Angliában, sót fol kelleno hagynia azzal a rpménységgol, hogy védelmet találhat a nyugati hatalmaknál.
bAzó Jutott el a német lóyAros lóié. a bombAk navy részét Is cöl nélkül dobták lo, ugy hogv a kArok nem voltak Jelentősek. A lófll htrcok toko7Ódtak, .amikor az ellenrtéurs bombázó kötelékek visszafordultak óh Hollandiában n Zuldor tó közelében nagy ¡éJ^t«sat^krl( került a sor. A támadó észukamerlkal repülőgépek közöl 100 nehéz, Jobbára 4 motoros bombázót lőttek le. B* á szAm mé« emelkedni tog.
Finnország kritikus Arái
Irla : Kelemon Forono
A világpolitikai helyzet •loteaé-bej> hetek őta kétségtelenül a rx««-sxevjet esetleges különbéka ügye Ali. t\'gv az európai, mint az Oreáno» tuíi közvéleméíjy é.b^ir figyelemmel kW;ri az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat s a világsajtó egyro n yo marté-kosabl>an mutat rá onnok a kérdésnek nemzetközi jolontősé^éro.
Minthogy a tárgyaló felek egyik* csakogy alig négy milliós kis nemzőt, ez a nagyfokú érdeklő<lés a* clsó iiillanatban sninfco értliototkm-Bok láfajíik. Kőstűdomásu, ho|pf a finn nép világszerto ősxínto rokon-szcnvnoK örvend s ozt nemcsak sanyarú történelmi rwrsának, lianem elsősorban a finn nép nemzeti erényeinek köszönheti. Az ezertó vi-tókén s font északon a sarki égöv tájékán egy szabadságszerető, dolgos, iézan nép lakik, am«ly mostoha kőrfilmónyek között is meg tudta Őrizni riemzeti sajátsáéit s biztosi-tani tudta bolyét az európai népek kfr/ötí.
A Kalevala .szelleme őrködik a . finn nóp tiszteletmm/ító hacryom^-nyai felett, amelyek közül olsó helyen áll.ennek a kis nnmxAtnek fa-nafikrn hite és rapfaszkodáia szabóságához. ívssázadokon át i<leffnm fennhatóság alatt állva, az első világháború utáni időkben vissaa-■■vert/> Finnország a maga oly rui-gyon áhított szabadságát, hogy aztán rövidesen kénytelen legyen megint a hatalmas . szomszédidéi i szeml>en fegyvert raga^lni fonynf«-tett Íüíígetkuipégéőrt.
Ka a pár évvel ozoJőtti hősi küa-delom szerezte meg a finn nép számára a világ kőzvélemé:nyének osztatlan elismerését és. rokonszenvét, sőt egyes nemtíotok té-nylngns katonai segítségét is.
A finn nép hősies el len ál lása ebben a harcban az egész kulturált vilácr rokonszenvét és csodálatét iSuomi néj>e felé ¡rányitotta s amikor líMO-bon mégis meghajolt u félelmetes túlerő előtt, csak terülo-ténok egy részét veozfcotto ol, do szn-badságű\'t nem kellott leláldoznia.
A most duló második világháborúban «íjból fegyvert fogott oz a kis nép, hogy a nagy némot szövetséges oldalán visszas/.-inezze a logutóbbi békokötés alkalmából elvesztett nomzetí torülfitoit.
Mintegy három évo újból aászléik alalt. küzd tehát oz a nép, amelynek sorsa mindonkor számithat a viláfr közvéleményének figyolmém és rokonszenvére. Bár a messze északra nvnló, hosszú finn arcvonalon föbh-nyiro álló harcok voltak ,oz u IumI-banállás mégis igénybovotte a nép majdnem teljes anyagi emjét fa sulvos véráluozatokat is kövotelt. A finnek ennok dacára s»iíárdan tartják vonalaikat s a maguk résiu\'"-ről nem lettek volna hajlandók közvetlen béketárgyal ások ha bocsátkozni ellensécrükkol, ha a szövotségoeok részéről, elsősorban pedig Amerika oldaláról ilyen irányban o\'jabb és ujabb nyomás nom jolontkófcott volna. Az URA boloavatkozása az angolszász hatalmaknak az euróyiaí
» . ZALAI KÖZLÖNY "
.1944. március 7
seVfTlexes államukkal szembún nemrég elindított akciójával függ össze. Amerika éri Finnország között ugyanis nom szakadtak meg a diplomáciai kapcsolatok s uk Rgyoaült Aliamok modt ¿*t u különös külpolitikai ftolyaotot ak^-ják kihasználni, lK>gt ,u íinn-sxovjot különbéke kierőszakolásával megbontsák a Né-metországgal szövotségo« népok ogy-pógél .s a finn arcvonal fölfigyel r-tésévol, illetve felszámolásával jólou-tós hadászati előnyöket biztosítsanak az angolszász nép<\':rt oly elszántan harcoló szovjet számár».
Kétségtelen, hogy . Finnország onethl?<s kiválásával a liosuzu finnorosz arcvonal megszűnése folytán jelentékeny szovjet orók sf.altadKínának fol s a saovjot ímporíalista hadoró szabad utat találna u Kolotí-tonurr északi partjaira, anudynok moiíinl nagy jelentősége lehelne a bal í front alakulására.
l>o ami u finn-szovjet tárgyalá-wok iránt a világ közvóloményének figyelmét elsősorban folkoltoltu, az nem a stratégiai holyzot ósójHOgOti megváltozása, hanem a szovjol im-jjóriulizmus várható megnyilatko-aása. Angliát 6a Amerikát elsóeoi- I
ban az érdokii, hogy Finnország térd rokény szór itésévol Sr.tal innak miiven további szándékai lehntiuvk a skandináv félszigeten át Nyugat felé u hogy a békokötéa nom jo-lenti e a ímn nép csatlakozását a szovjnt köztársaságokhoz.
Katonai ús szővotségi érdokok, nyilt »ih lappangó ellentétek orojo ütköaik meg Kuomi népo folottt, önnek a nagymbocsült országnak kritikus óráiban. a két oldalról íövó nyomás más kis népot már régen összoroppanlotl volna, a finnok azonban hősiesen kitartanak nemzeti erényeikhez, hagyományaikhoz és bocsülólükhöz méltó álláspontjuk mellett: csak tisztosséges békét hajlandók kötni, ollonkexó otsotlxm tovább harcolnak még a legnagyobb erófeszít/wok árán ia.
Kx a finn magatartás meggyőzően igazolja a régóta borált tételi: Kis nemzet is loliot nagy nép! / Mi magyarok őszinte csodálattal tekintünk fel a rokon finn néphóz ezekbon a wliéz órákban s mtnél-jük, hegy Suomi néjx> meg tudja őrizni annyi vérrel mogszentolt sza. hadságát s továbbra is hasznos tagja marad ar. európai kulturköf.öttflégueL
A
i
200.000 pengő államsegélyt kapott Zala vármegye
A községi költségvetéseket némi módosítással jóváhagyták
ZaUeffersaof, március 7 váhagyta, csupán kisobb váltoatatá,
sokat eszközöltök egyes közaú^ .költségvoléueili. A községük úpifcfoi ügyoikbon fokozott mértékű Áll«»,, segély bon réexosüliKík.
íiognagj\'ohh erodmónyo a Ijolii^v-minisztériumi tárgyalásoknak, hovy maga Zala vármogyo ia eddi g móg sohasem fordult Hé . _ 200.000 jxingő álluinsogélyt kajxjtt.
.. naj)oklíun volt Budapesten a belügyminisztériumban Zala vár-fnogyo költségvetéséinek tárgyalás. lOrro \'folutazott Budapostrn. Brand Sándor dr. alispán, Gnükos Béla ! számvovőségi főnök, Takács László i dr. vármegyei tisztifóorvos, akik • moát érkeztek vissza Zaluogorazogro. | Zala vármegye és a zalai községek ; költeógvutéíwit a holügyminissler jé- i

A ma éjszakai hóvihar njra betemette a kaalzssi Járás i*!alt, a vasutakon nlics forgalom zavar
Karácsonytáji féltettük a duzzadó, tavaszt érzó rügyoket. .Most, amikor hajdanában már a kikelet orői szoktuk mocorugni földben, fában. fü-•Iw\'ii és a szerelmesek szíveiben, most március dereka felé nusgjött a léi. l)e milyent szeszélyes komisz-sággal éfc kitartó makacssággal l
lliúba, no! Fojoto tűiére állt a világ és hón no, ugy látszik, a planéták rendje ¡¡> megváltozott.
Február közof*- \' óta mást s«m tesznek a kanizsai járás utain, mint a forgalmi akudályokkal birkőznaii miinkas-osztagiek, a kinyidéit közerő fogatos és lapátos gyulog-esopoi-tjái, mm; a vármegye íialalmas,\' fi\'Uol-nloto.s szörnyeteg kinézi\'aiü hwnu«/,-V> tankja, amoly figyszr\'r-mi\'issroi véeigmúszta már ropj>ant twitével a kamz.ttti utcákat is.
Amit az utak fölszabadítása torén «\\gyik nap végpanok, másik nap kezdhetik újra. Jgy megy (>x must wiár hetek óta.
Ma rogiíelre ismét IxjU\'ineUftt az éjszakai hófúvás minden ólai u kanizsai járásban, uhol az olmult napok orófoszítéeoí során egy-két ut már fölszabadult. Mára virradóra inmét megugüut minden köalekodáw
a járás községei és Nagykanizsa közöli, .Még szánon soiu lohol hesz-szahh útra indulni. Dr. lx>ntay Alán főszolgabíró intézkedett, hoijy a/, ulakat a lehelő leggyoi-sabhan fc?l-szabadítsák, de ha nem is hoz az időjárás ujabb hóforgetogel, akkor ¡»v Motelik kél nap, inig a,forgalom megindulhat.
a koinúrvárosi állomásra tegnap kalonusáuot kollult. kinüidiJni a va.suli pálya kiásása V(\'tg»>ll. A vasút munkás-oszlagui szakiulatlunul, éjjel-nappal munkában voltak. a ihísIí vonalon Nngyrécsénél vell szüsség ezúttal is luigyobb munkás-csojKírt kiv«»zénvlt\'«ére és megfííszitetl munka folyt a szombathelyi vonalon is Hucsuszenllászlóig.
Mára virradó éjszaka tomboló szélvihar hordta a liaval újból ezen a vidéken, de. bár e hő ryg^lro magasan tetőzte a tegnapit, a v:is-ulakon ujabb forgalmi akadályok nem tiVmadtak, mert a nedves\' IióIhjI a szél nem tudott torlaszokat emelni a pályatest kóny.ce pontjain. A vonatok ma rétinél rendes idólwm érkeztek és indultak a kanizsai állomás foryalmáhan, ínég hóok^et sem kcUlull járatni s legfeljebb pán»rooN kősőeok fordultak alt.
A filspán és kát képviselő autói is elakadták Lenti kOroyékén
Zalaegerszeg, márolus 7 j nl«« K\'omór óh dr. OrszAR PA1. Meg Is
Tegnap tÖbbórAa kóséssel örkeztok az ösaz^s vonatek Zalaegerszegre ls. Az öfwzo.H vasúti vonalakon zavarokat ekQzott az ujabb havazAn egerszerl vl-ezenylatban. A celldömölki, alsólendval. zalalövől vonalakon ls elakadlak avo-■atok. Autóbusz forgalom egyáltalán aluos Sokfoló megszakadt a telelem-»•szekőttetóe ls. Minden Irányban köz-•rflt rendeltek ki a hóakadályok eltA-▼elltáaAra. -
Nován és Lentiben a Magyar Élet Pártjának volt nagy választmányi érte-kezleto. A hóviharok ellenére la útnak Indáit vitéz gróf Teleki Béla főispán, Frtcke Valór mosonmagyaróvári, Bartol István apitinl erszágRvtllóíl képviselik, a zalai képviselők közöl Ilovnzky Ján««, Pecsornlk Ottó. vHór. gróf Kor-
tartották az értekezletet mindkét bo lyen. Közben azonban a hóvihar fokozódott. Lentiből Fricke, llovszky, Po-osornik, Bartol és Országh képvla^lók gépkoosin Rzerenoaésen eljutettak Osák-ternyára. A főispán. Kornlss képviselő és klséretflk két másik gépkocsival Zalaegerszegre akartak eljutni. Kl ls jutottak Nováig. még azon tut Is egy darabig. Ott aztán az aatók elakadtak. Az egyiket valamennyi bennülő seglt-aégével elkerült fáradságos munkával kiásni, a máslkat azonban a közeli Batthyány uradalomból segítségül kapott lovakkal Blkerült kivontatni a hóakadályból s Így az aut<j[k Lentiben éjszakáztak, utasaik pedig a késő esti vonattal érkeztek vissza Zalaegerszegre,
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
7 £05.
NaoyUanixsa

Ezer pengi piazlmntetésre Ítélt egr budapesti asszonyt a nagykanizsai nzsorabiröság
dajx\'atre szállított, mintegy 16 Métermázsa volt összesen. A vád szerint S/onte mugusahh úron vásárolta és magasabb áron adta tovább a husi, mint amonnyit az árkormánv-bizlosság mogállupitott.
lOhlxui az ügyl>on már töhh ízIk-i» vollak tárgvalasok, sőt ¡Uilel is volt. Most zajlott lo az ügy utolsó felvonása, melvnok során Szortto Varga Amáliát l"OJ<) pengő,-fla! anion Oé-zánél 800 |Xíng(\\ Schléj^l Lajosi 500 iK>ngő és Nagv Lászlót 800 |K>niío hiinUdésro itelűk. Kél másik vádlottal szemben kegyeloml>ől ha eljárási fol fü«^*;« lottók, illuUu fügfőboti tart jár.
Még 1941 és 1942-ro visszanyúló hüntotó|>or nyert bofojowSst a nagykanizsai törvényszék uzsóruhíróHOga előtt. Ugyanis 11)41 novemberétől kezdve 1012 májusáig Szento Varga Amálíu. huda|X!St-c8illaghogyí üzletasszony leriiccliiit Zala megyébe és Komárvároshuif töbl>oklól összevásárolt füstölt húsfélét, amit azután több tételi>on felszállított liudnjxíst-ix), ahol azt részint a »ltom ajxr.-lioz címzotl vendéglő tulajdonosának, kisebb részlion jxhIík Ooroncsér István füszerkercsküdőnok adta el. Szento Varga Amália többek közölt Salamon Uózánótól, Nagy Lászlótól, Schlégl Lajostól vásárolt. Amit I3u-
Vidékre ls kiterjesztik a tehetségvfzsgálatot
Nagyszerű munkát végez a Pályaválasztisi TaaiMKdé és Képességvizsgáié Intézet
Madách halhatatlan remekművének, .Az ember tragéUiájá\'-nak falanszicr-jele-nele forog az cszllnkkcn, amikor a PAlya-vála87iási Tanácsadó és Képességvizsgáié Intézet kapuján belépünk. Három észten-dével ezelőtt a székesióváros szervezte meg ezt nz. intézetei, amelynek clméról elsé piManatra azt hinné az ember, hogy a Madácti-féle falanszter-karszak elófutára,
Amikor a Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti munkatársa végignézi Alra János dr Igazgató vezetésével az Intézel helységeit és az igazgaté elmagyarázza. ho)>y Miféle médszerckkcl lérténlk a .)i»cit\'nsck" képességvizsgálata, — kiderUI, hogy bizony itt nem arról van szó, hogy a diákek vagy tanencok agydudoráról biolérJai uton eldtfntsék jövó életpályájuknak sorsál, hancM ellenkezőleg lélektani vizsgálatok alapján állapitfák meg természetes hajlamaikat s velük együtt meg is beszélik, kogy melyik hivatás vagy p);ya volna számukra a legalkalmasabb.
Fennállása óla az Intézet többezer gyermeket és ifjút vizsgált nieg. 10-14-18 évelek vollak, ugyanis ezekben az életkorokban szoktak isknlát választani s az ilyenkor kiválasztott lsktla már érésen befolyásolja a késébbi pályaválasztásukat, érthetően fontoj idépoatok ezek, hiszen cey élelct lehet elrontani vagy helyes irányba terelni az. okos és helyes választással. A kcvésbké tehetséges mindig meg-sínyli és az éle bea nehezebben érvényesül majd, ha nem a néki megfelelő hivatásban dolgozik 8 a nemzet is v\'cszit vele, mert esetleg hasznos energiák maradnak kiaknázatlanul, a tehetségtelenül végzett munka pedig értéktelen.
Az Intézet csoportos vizsgálatokat Is végez, mert a vIzsgálatL rendszer erre módot ad. A paciens, afclnek tanácsot kell adni, hogy milyen pályára menjen, több vizsgálati lapot tölt ki. Ezeken a lapokon mindig egy aráu>lag egyszerű szá-
molási, technikai vagy gcemetriai feladatot kell megoldani, esotlei; kérdésekre válaszolni. Az Intézet ve/ctéi azlán a kitiltott lapból állapítják meg, hogy a alfák érdeVlodése, veleszületett képessége, hajlama, tehetsége milyen hivatás betüllésére (e-zi a legalkalmasabbá. Eddig látsiélag igen egyszerű a vizsgálat rendszere, ám a sajátos módszer nem ebben rejlik A kérdések és feladatok ugyauls nem »lyau természetűek, amelyeket tübbnyiro mindenki megoldhat. A mérlegelés, amelybél az Intézet az. eredményt levonja, arra fek|«ti a súlyt, h»3y mennyi idó a\'att hány feladatot oldett meg valaki t> a megoldás »1*0 ségilcg milyen. Rendkívül szelleme» próbákkal állapítják meg az egyes dltkok székincs-hajlainál, fogaleni kinciét, trekni-kai ér/.ékút, képzeló orejéi, sz.em-mértékét s azt a képességét, kogy a ügyeimét zavarás esetén meunyirc tudja kencoatrálni. A kérdések is igeo érdekesek. Például felteszik a vizsgálati anyagúak a kftvel-kezó kérdést: .Mit mend a kereskídft a vevőnek, ha az áru, atait a vovf kér. kifogyott?" Tiz éves gyereknek kéli néhány másodperc alatt leírnia a választ. An egyik például a következőt irta ; „Nagyna sajnálom. most éppen nincsen, do leasék a jttvó héten jénni." Másik kérdés: .Hel nyitná meg az üzletét, aUer(almai körűién, avagy a csendesebh\\ mellékntcán?" Az előbbi vá\'asz. adó|a azt felelte li, hnpy fcltétlcaül a forgalmasabb alveaalon. Nyilvánvaló, hogy az Ifinnak van kerts-kedéi érzéke.
Az eddig végzeit kutatásek alapjáa #ty természetes csopertosltást állapitetl uieg az Intézet. Ezeket a kategérlabeli «leaatá-sokat nem clézetespn állaailetták meg, hanem a vizsgálatok ezreiaek taaacágAból szűrték le. Hároin ilyen kategérlát, aaay csepnrtot klIönWztetnek m<, amalvekae többé-kevébbé beletartozhat mikdnakf. Az elsé csoportba tarteznak azok, akiknek érdeklődési körük az ember felé terénl.
Március
7- 8-án
VAROS! MOZGÓ
Kedden
és szerdán
Ketten egy jeggyel !
Pdger Antal, Turmy Ida és Jáwr Pál utolérhetetlen együttesével
JÖJJÖN SLSSJÍN Vidám magyar filmbohóxat. Aktuális magyar vi lághiradó
Előadások kezdete : +4, +6 ée órakor.
1H44. márehis 7
ZALAI KOCLOHY
ürekbél lesz a pap, a z Bgyvéd, a mű visz, az íré, »tb. A második csoport tagjait a mennyiségeknek egymáshoz való viszonya s ar. oksági kapcsolatok érdeklik (mérnök, orvos, keruskedó, gazda, iparos, stb.). A harmadik csoportba pedig a gyakorlati típus, amely különösebb nagy tehetséggel nincsen megáldva. Természetesen mind a három kategóriábui annnyiféle változat képzelhető cl, ahány féle ember van s u kíicgóriak sem különülnek el egymástól mereven, hiszen az. elet nem ismeri az egészen zárt logikai törvényszerűségeket.
A fővárosnak cz az intézete igen nagy jelentéséi!II úttörő munkát végez, hiszen előbb-utébb valimilyen formában országosan i» kiterjesztik a tehetségvizsgálatot, l\'írthetó is cz, mert a társadalomnak és az államnak is clsftrendll érdeke, hogy mindenki a tehetségének legmegfelelőbb életpályán dolgozzon éz töltse be hivatását.
Dr. V. K.
Fantasztikus magyarázat
a »paiiyolnátha oiodotóiől: — a napsugarak hozzák o baktériumokat más bolygókról
svéd tudós a najiokbau nyilatkozatul lelt közzé ,u lapokban, amely szorinl a különböző országok-ban nemrégiben follójxitt spanyol-iiátbu nem földi orodotü, liánom más bolygókról kofült ido.
Uniis Itackmann, az u|«alai >svéd égyetuni bakt/uiologusa szerint a sjianyolnátha kórokozói a napsuga -. rak segítségével más bolygókról ke-riilUik a földre. Megállapítja, hogy a földön sióból som volt olyan járván v, mint a most fenyegető sjw-uyolnátha. Először a középkór mé-•odik folélxui jolentkoKotl líuiójvír lj.iii. amikor azonban ca-ik\' idoíglo-nes rondóg volt a földön. A fénysugaruk w^ítséigévol került ido a vilátfür valamelyik planétájáról. A napfény nyomása ugyanis ol *g erős ahhoz, bog)\' kórokozókat. egyik égitestről a másikra "közvelitwn. Kn-nie\'rling-Ones, Nobol-dija*. holland tudós kísérletei.-szorinl, élő szervezetükét le loliof büUMii mínusz 273 fok. Celsiusra ez a világűr hő-inújrtékloto anélkül, hogy az organizmusok él0tké|>0Hség0 szonvodnü. Kund liiindmark svéd asztronómus iiw^ráHapilás» szerint |*wlig a földre került motoorokban baktériumok találhatók. Ezen az alapon ina megmagyarázható, hogy a földön időről -idórő uj baktériumok, illetve járványok lépnek fel, melyoknok erodntn máaképpon nem magyarázható. Est az olmolotot mpgQrősiti 0. Lipman kaliforniai <>gvotomi tanár, aki azt a swxizáeióft folfodezést tetlo, hogy a vil/vKÜrből földre került motorokban élő baktériumok találhatók, amelyek n földön isineretlenok és amelyek életkora töhbmilliárd évre te-IkolG. Rackman sv/d prof^asror aze-riuV ebben nincs semmi való»«inüt-k*i.
íirfletuw olmóleto suwrint tollát fiJWmló, hogy fortőr.ő mikroorga-niranuwok a világűrben uUr,hatnak a igj a járványok átterjedhetnek og/ft lx>lygóról a másikra.
HARISNYA
azamfalazedő-10
ELADÁS
Ingyenes útbaigazítás minden csütörtökén délután 2—4-lg.
MIMÓZA
kézimunka-szaküzlet Csöngery-ut 4. sz.
A törzsvevlk kiszolgálásának elsibbsége érdekében akciót indit az iparkamara
. A Magyar Vidéki Sajlótudóöitó jelenti Huda|>e«trŐI, hogy a Koroa-kodolmi és Iparkamara védoményor-ó bizottsága határozatot hozott a kio-roskodólom t^rrik legfontosabb (■» legégotóbb problómáiav»!, a törzsvo-yók kiszolgálásával kaitcsolatbau. A jelenleg fönnálló rondolkozévx>k ér-kilmélxm ugyanis az úgynevezett alkalmi Törőktől a raktáron lovó készletek kiszolgáltatás* nem tagodható meg, sót arra is volt oaot, hogy olyan alkalmi vovö, kit a kerosk\'.sdó nem akart kiszolgálni, wíksI av. indokolással, hogy készletét a régi törzsvevőinek tartotta fenn, áru-halmozás, illetvo árumjtegoU\'ss miatt bűnvádi följelentést tott. A kamara rozotősége a véleményező bizottság határozatát foltorjeszti a kereskedelemügyi évs a közellátási minisztriókhoz. azzal a kéréssel, hogy a fönnálló rendelkezések magfelelően méKlositlassanak. A kamara rámutat arra. hoiry a kereskedőktől sorozatos jolentések érkeztek, hogy amint valamilyen árucikk szétosztásra kerül, már a nyitást megolózően néhány órával tömött sorokban állanak az igénylók az ajtók olőtt, akármilyen ixirtékáról van szó. A haléisági vizsgálatok során kiderült, hogy a sor-bunállók köz.\'»!! etréHKon igénytelen, saorény tuiyagi viaaoujuk* kfl«öU été
otnberek is vannak, akik egyammi több könyvro vásárolnak, »mit • koroskodó a mai rondolkpzétek órtul-méibon nem tagadhat meg. Számos oeotbon kídorült, hogy egyesek nm-tlos havi bérórt egj-szerro tiz-husz vásárh\'wi könyv használathoz jutnak és ozt felhasználva összovasá-nilják az oladásra korülő ritkább árucikkeket. Ezért a kamara azt kéri az illotékos minisztériumoktól, hogy legalább területi szcm|>ontból biztosítsanak bizonyos előnyöket a lüi\'zsvovők számára, tehát no fordulhasson olő, hogy ha jiéldául Kőbányán arról értesülnok, hogy ogy óbudai üzletben mézárusitán folyik, akkor az egész városrész (njatődul ahelyett, hogy megvárnák, amíg az m körzetükben is megkezdődik a méizárusitá«. A kamara azt kéri, hogy olyan esetoklxwi, amikor a vásárló szomólyi körülményei, lak-belvo és az edditr beszerzett, a vá-sárliisi könyvből mogállapitható készletei n<?m teszik indokolttá a kiszolgálást, azt megtagadhassák anélkül, hogy onnok ollenében eljárás indulhasson ollonük. A koreskodók a törzsvevőket különlion is szeretnék megtartani, ln)gy a háború után is sz.abadversenvbon is mamikhoz kössék.

legölt a pállaka egy élleliőrl a laadfafásárholyl
susxlöxdAben
Miholics .Ióz.wíÍ londvavásárholyi éjjeliőr a bófergoUvgiíxs éjszakában szolgálata közben annyira megfázott, hojry Iwtért a szeszfőzdél>o génit)on»dott tagiailia ogy kis móléiért. ¡Ogvik. )s)hár szeszt a tnásik
utí\'m hajtogatta fel a éves éjjeliőr, mígnem rosszul lett ós többé nem is tért magához. Alkoholmér-gozés é*s ennek követkoztól>on Ik>-áilott szivazélhüdés ölte meg ott a hol vtfz inon.
Pálinka helyett sósavat lv«tt
Ha!.\'a István 74 éve« s/.(Milbékál-lai földműves künn u szólóhogyon védokéz.ett a hideg ellen ogy kis jóféle papramorgófal. Közlxui azonban eltévesztette az. űvugut és jó
nagyot húzott a sósava« üvegből. Olyan súlyos IkjIsó égési sobokot szónvodott,* hogy a sümegi montők élotvobzólyos állajiotbaii szállították bo a községi kórháub».
Tslsay Klári férjét, HÉthtoyl fllartidszél «Ulélték •gy balatoni bolráaya alatt
Még a nyáron történt, hogy Hátlionyi Akös filmrendező (aki egyébként még arról is novo»olus, hogy Tolnay Klári fório) llalalon-zaniárdiban forgatta a Muki c. film lígyotí jolonotoil. lOgyik éjszaka, már ójfél után Hüthonyi és Yáe»i Krvin segódrondozó almontuk Balatonföld várra év» szállást akartak kérni a llolovics-von(kíglól)on. FoikölUiltéit a vendéglő isUtllójában NTyárai Jéw,»oí kocsist, aki azonban nom mutatott luijiandóságol arra, hogy felkeltse a vendéglőst. Emiatt szóváltás ■ ko^ i-okodott, aniin<4 hovélion Hátlionyi >biidös jiaraszt« \'folkiáttáflávat öklével a kocsis arcába sújtott, majd földrotojxirU\' éfl alaposan mogtajxwU a nála sokkal gyöngébb fizikummal rondolkoző Nyarait A kocsis kutyája rotott végot a Iwtrányos ioto-notnok olymódon, hoiry a nakiduliö-dött fílmrondozóről loléi)k> a ruhát ós buloliarajxill an ikrájalia.
Ar. öassoTorl koo«is folj(»l(*italt4o
Ráthonyit. Ar. illetéke« tabi járáfl-biréwágon már három tárgyahwt tűztek ki, do a rendozó valamilytMi okból egyiken sem jolont mog. Anxst, a negye\'dik idézésm mogjólont én* súlyos tí>sti sértésért 800 pongő
Ix\'inzbüiilotéfiro itéiltéik. Háthonyinak ioll megfizetnie a kocsis orvosi költségeit m a porköltségoknt ím.
Kjjolí gyógyíwertéri ügycAít: Ma u Igaaség gyógy^aerté.5; Fő-ut 12.
KirÉanizaán az ottani gyógyszertár állandó ügysloióa aoolgálatot tart.
Naptár. Márciiu 7. Kedd Róm. kat. Tamás. • ProtsoMas Tanás.
A UO&PÜRDO nyitva van roggol 7 ár Mól oato 6 óráig. (Hétfő, szorda, l>éMtok délután ós koddon egész nap nóknok.) Tolofon: 660.
tarjan—palcsics
textilipari is hert*b»dtlmi vé/lm/a* ■ Nagykanizaa.
S
Gyár: Magyarít. 86. Telefon: 3-44
Városi féijJet: F6-mt 14. (Eis* Magyar Hi*U*hé Intézőt UW*an.) ToáaW: 5-33.
\\
HÍREK
(Wlmmor AnzolM) , 1
a kiváló budapesti hitszónok tartja a nagykanizsai nők lelkigyakorlatát a Szociális Misszió hátában. A lelkigyakorlatok Ideje márc. 13, 14, 15 és 16. A terem fűtve. Lelkigyakorlatos jegy, amely ülőhelyet biztosít 1 P. (:)
— (A klskomároml plébánia)
Javadalomba dr. Simon Qyörjfy veaz-
Eréinl nagyprépost, pllspökl helynök
eiktatta Gelencsér AndrAs kinevezett plébánost.
— (Esküvő)
Rátkny Ago\'a oki tanítónő a nagykanizsai szakirányú iparostanonclsko-lAnAI Fitos Árpád t zAs*lós, MAORT tisztviselő, március elsőjén tartották esküvőjüket a budapesti S/.eat lutvau-bazlIikAban.
— (Halálozás)
Praacslcs Zsigmond, a Nagykanizsai Koroskodolml iskola 42 óvon At volt altisztje élotéaek 77 ik óvóben tegnap délután 5 érakor hosszas szenvedé« után oihunyt Temotóso mároltiH t án, délután 4 órakor teáz a temető halottasházából. (:)
— (Űzőn • honvéd)
A kanizsai kislányoknak (kenik az alább felsoroltak, hogy Írjanak nékik minél több levelet és szerezzenek ezzel kcllomea érákat számukra Ezt kérik valamennyien a l). 555. táboripostáról a k*vC\'kezók: Tóth Sándor árk. azkv,, Bertók János ark. őrv., Osdlln #yörgy, Varga Józsel, Nagy Gáspár, Huszár József és Nagy Ferenc árk. honvédek. — Hamó Józsel szakas/.veze-létél a P. m táboripostáról levele van a szerkesztőségben Horváth Juliannának, Nagykanizsa
— (Mllyon gyorsan álmodunk?,
ttyakran megállapították már, hogy
nz ember bizonyos helyzetekben. Igy halál vfszedolem. IŐIok (uldoklás Időjén rövid másodpercek alatt az ogósz. életét a «zemb olőtt látja olvonulnl. V.% annyit Jelent, hogy az a gyoraaság, amellyel elképzelÓHelnk normáll« esetekben leperegnek, hallatlan mértékben fokozódhat. A tapasztalat is bizonyltja, hogy az álmok is olkópzelhetetlnn gyorsuaAggal pörögnek lo. lígylk híresebb példa erro Qorhart Hauptinan-nak, a hlr«« német költőnek ólményo, aki oíjylk Ifjuluirl müvének lelrAsAnAI utal egy Ilyen álom lelolyAsAra,
amólynok Idolét vóTStlenül sikerült meg-állnpltanla, ugyanis két csengetés között pergett le. Bz az időszak csupán 5 6 má^odoorelK tartott. Tudományos megAliapltAs szerint azonban ha ezt a hosszú Almot a valóságban filmre vep-11 ék ós lopergetnék, agy az Álombeli oaetnények lovetltéso órAkat veuae Igónybo \'MNK)
— (Halálozás)
l\'Anozos MlhAly nyugalmazott MAV s. ellenőr, óleténok 72. övében, Keszthelyen. hosszas betegnég utAn elköltözött az ólók sorAból. Az elhunyt alapi-tAsAtól ke/dvo ogylk lelkes, odaadó vezetőségi tagja volt a Keszthelyen vl-rAgzó életet élő Vasutas Kéraek. Mla-taMzerü vssatas volt, tnuokAs ólotf ember és «vélnek ólé osalAdfé, akit kéztisztelet övozott nemcsak pályatársainak szélen tAborAban, hanem a vAros egész polgArsAga kőiében. Ma délaUa toMotték el Keszthelyon. Vemetésén a vasutassAg ós a Vasataskér népe« kll-déttségel Is mogjelentek, hogy baosat vexyensk a mladeakl Által szeretőit ás bernült kortárstól.
— (Aratás)
A Visontai család harmadik aewaodé-kéaek történetét irta Meg Szentraikályiaé Subó Mária nagy esaládrecényénsk harmadik résziben. P.li*tottu«k a kiegyea^s koriba, a Visantai fiuk történetének hátterében ott látjuk az egész ors#4g éiotét. Az .Aratás" a\'akjai már jóbarátaink, hi-szon két nemzedéken keresztül kísértük éket küzdelmes életük miaden fontos állomásán. A Visontai család élete az Alföl* magyarságának élete, de a család ogy része álszármazott brdélybe, megfordalt a Szepességbea, ugy hogy ez a nagyszabáiM regény mondhatjak az egés\' magyar él*t hűsége« tükré. Szentmihálviné Szabó Mária a legnagyobb művészettel, a tiszta irodalom nemes eszközeivel tárja elénk r«gé-nye hősének, családjának, a magyarságnak életét. Nem csak egy szép, áldozatot élat-nek regénye ez a könyv, hanem egy darab magyar élet, egy darab magyar térté-»elem, ami ott játsiódik le vásárholy, Debrecen, Kéröatarcsa közélt, a mnlt siá-sad békés, boldog korszakában. Az 9j Idák Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolf-ner) kiadásában jelent meg. ,iy tíuSt
ZALAI KéZLONV
1044. aúreiws
Uj magyar kitUatetés
A KarmAiiyzé Ur őfőméltósága a pol-«Ari érdemkoreazttol uj magyar klttln tóiéul alaplttítt, melynek arany. ezOnt óa brenz keresztje van Az u] po\'uAri klHiatatéat azok kapjak, akik a honvédelem érdekében kiváló «zelgálate kat taljealteuok A polgári egyéneknek adamAuyezaudó kitüntetést eliósorban » kadllpnrl termt-léxben éa n honvédelmi «ólokat »\'ol^aló teraielértbuh kl-mag»* ó azolgAlntokal teljebltők kapják.
Ax amerihei hadiipar ielfeeiti
hépeeeége nem tudott lépést tarimni a haderő szükségleteivel
* y
A/. Kgyesült Albinok azcniitiiKií-■ak iMjinzetvédohni bizottsága elké-uzitefév harmadik évi iolonttaút. A jelenté« réaalotos adatokat kő/.rtl aa amerikai hadiipar teljneítőképeesé-jéiél t-a megállapítja, hogy a toraiéit\'* iti\'io érte el azt a fokot, hogy a hudnei eg minden kiváimágát teí-jcnitlK\'tt*\' volnu. A liadaorog kövt-Htnényei meghaladják a tormoléat. l,egAnrgŐ0ebhnnk u partranxálláei euőnakok, u he.w.ntúvti nehéz hem-házók vk rádiókészülékek gyártását farija. A korifik>t és a TKÍnálat egyenanlvlmn van, de ha a fokozott termeiét* megindul, szakképzett ifiun káahiánnval kell Azáuiolni. A nyersanyag k őazletet elegendőnek tartja.
Alulírottak mélvséRCs fájdalommal, de Isten megváltoztathatatlan akaraté-kin való alázatos megnyugvással in-daliák, hogy a forrott szeretett drága jé férj, apás,
Téth Péter
óliatkareakeda
életének fii ik. boldog házasságának Si-lk évében hosszas szenvedés után I. hó 7-én visszaadta jóságos lelkét Tareoltöjénck.
Srága halottunk fóldi maradványait folyó hó 8 án, szerdán délután >/i 4 érakor fog|uk a temető halotiasháeá-bél a rém kat egyház szertartása szerint beszentelletnl és őrök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise áldozat a mccbeldegult Iclkiüdvéért felyé hó • éa d. e. 11 érakor fog a szenlferenc-raadi plébániatemplomban a Minden haténak bemutattatni. Nagykanizsa, 1944. máicins hó 7.
ATajéaaiea lelked áladig közöttünk éli
fev. Téth Péterné szil.\' Reehnitaer • neje. 6»v ifj. Tóth Pétaraé
menye.
Üzletmegnyitás.
Tisztelettel értesítene u méiytu tisatelt hölgyközönséaet, banr Bötvfta.tér 10. axám alatt
(Bedenek-höz)
holoyfodrasz-sziltnt
nyltattam.
I\\ hllgykaaSnség szíves pártfogásét kérve, maradtam tisztelettel
Tei.i.n: w. Molnár Jánosné.
•»7
Nagykaniasa megyoi vároa polfirmee terétől.
327/ké. 1944.
I
Tárgy; Hajdina és buzagyöngy kiosztása az ellátatlan lakosság részére.
Hirdetmény.
A lisztjeggyel rendelkező ellátatlanok részére f hé 11. és 24 ike között a liszt-legyeken levé .0* szelvények levágása ellenében 25 dkg. hajdinát, az ,F* szelvények levágása ellenében pedig 25 d g. buzaiyingyöt kell kiszolgáltatni.
A lisztkereskei\'ök f. hó I lkán jelenhez-zenek nlalványaikért a közellátási hivatalban, számadásaikat pedig I. hó 27. és2I-án délelétt kötelesek beterjeszteni.
Nagykanizsa, 1944. évi március 4-én. 7tt Polgármester.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon USbArálaink és isrneió-selnk, kik felejthetetlen éd estinyáin, testvéren). Illetve anyósom
Újvári Félné
temetésén megjelentek, vagy bármely más módon fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, iogadják ezúton halas köszönetünk klfejeaé.iét.
A gyóaxofo o«niad.
Hirdetmény.
Pelhivom mindazon förhéid hegy-g juntákat, kik az Országos Gyümölcstermelő Egyesületnek tatjai éa magasnyomású géppel rendelkeznek, múlt évi tagiági nyugtájukkal fa-permetező rézgálic-igénylés miatt legkésőbb 1044 Március hó 11. napjáig jelentkezzenek Batlcia József hclfettes hegybírónál, Kis-kanizsa, Piváru-ulca 24. sz. alatt.
Nagykaniafta megyei vá»oe polgármoe terétől.
438/ké. 1Ö44.
Táljy: Rizs árusítása.
Hirdetmény.
A február havi rizimaradványt a rizs-árusításra kijeiéit kereskedők (Beleznal József féherceg-ul, Dedovélz Magvar-u., rlder Petőfi-u., Mustos Kossulh-trr. I\'o-lai Harlhy Miklós ul, vitéz Tóth Sui árut, Törze t\'sengery ut, Érdélvlné Kisrac-«., ürálz Hajcaló-u., Imre Hajcsár-utca) a márcias havT finomliszt szelvények ellenében kimérhetik Fgy-egv szrlvt-nyre 39 dkg. rizst kell kiszolgáltatni. MiheM a készlet elfogyott, a számadást be kell adni.
Nagykanizsa, HH4. márcias § 7)i Polgármester.
NagyKanlzsH meevei város tidóhivataiá/vi.

106/1944
Táigy: Cí\'AKSZ bajbaiulell adósainak megsegítése
Hirdetmény.
Pelhivem azon sokgyermekes családokat (négy és annál több gvermek), akik az Országai Falusi Kislakásépitési Szövetkezetté! felvett kölcsön utján építkeztek és most részleteiket, illetve vállalt kötelezettségeiket teljesíteni nem tudjak, je lentkezzenek Váresháza, II. emelet 24 es irodahelyiségben
Nagykanizsa, 1944. évi márcine 2 án. iu Polgármenter
A Mfykaaíwal kir. Uré»blr4eég, ■tint telakhXnyvi katéaájtél
8174/1943 tk s/.
¡mííi Minim «lifBüat.
•aizmadla Jénasaé ss. Deke Mátia vég-rehajliténak\' Páblán Mlhályné ax. Bek« Katalin végrehajtást Iszcnvcdfi ellen Indítóit végrehajtási «gyében n tkvl h«tésá*a végrehajtaté kéMlme követkentébea IMI: LI. t-e. 144, 146. éi 147. §. értelmében a végrehajtási árverést 312 P 17 I tőkekövetelés, ennek járwléka! és ni árverési kérvényéit ezaltal m«|állipll»lt 21 Pklltaég, továbbá a csatkkoiotlnak kfmondett Pel-•enbnrg Aitnr 4H P, kk. Páblán Mérten 11» P 41 f, dr. Petrlea jémf !M P, az Oiosntnyi HltelMÖveikeiet mint an 0. K. H. tagja M P tékeVöveteléae éa )ár. be-híjtása végett a dióikáli 9M. é* 1UÖ. az. tjkv-lxn felveti 36M knr. berek l/l 111«-téiégére 2 P éi 711/c 1. hrts. azölére )M P kikiáltási árban elrendeli.
A tkvl haléiig ax árverésnek Dléikál köziégházánál negtartásárn
1944 évi Máreiaa hé 17. aapjéaek 4. a. S éráiét tfcl kl és az áiverási feltételeket aa IMI: L3L )3#. 9 a\'alapján megállapítja.
Ai áivtréil feltételek a hivataléi órák «Isit a telekkönyvi hat/»ágnál (Törvényház, földszint, I. az. a.) éi Ulóskál község ellljéréeágánál tekinthetők meg. IMI. LX. l-t. 147. §. g) pont.)
A tkvl halóug elrendeli, hogy a tkvl iroda az árverés elrendelését a dlóskáli 912 és 1836. sz. tjkvbe Jegyezze icl.
A telekkönyvi hálósig e hirdetmény 1 példányát kifUgKeiztés, I példányát pedig az árveréil feltételek megteklnlhetéie végett Dlóikál község elöljáróságának, továbbá 1—1 példányát ssabályicettt közzététel végett Palkonya, Pelsőrajk, Egerara-cia, Aisórajk köuégck elöljáréeágalnak megkfildi.
Árverési feltételek a kővetkezők:
1. Az átverés alá elő Ingatlant kk. Fábián Márton Javára a kikiáltási ár 2/3 rétiénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1S06 :XL1. t.-c 26. fi.)
Ai árverés alá kerülő Ingatlant, ha ai átverés megtartását a vécrehijtatók közül Felienburg Artúr kéri, 600 P,hn az Orosz-tonyl Hltelsaövetkezet kéri, I1M P. ha Csizmadia jánosné kéri, 12}» P, ha dr. Pelrics József kéri, 1440 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (M10— lí-31. M. E. is. rendelet 21. f-a)-
2. Az árvcrelnl uándékoiók kötelesek bánatpémll a kikiáltási ár 10*/»-át kész-péniben vagy aa 1911:1. t.-c. 127. f ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes érlékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vigy a Dánaipénaaek előleges bl-réi letétbe helyezéséről kiállított leiéti elisMeivéayt a kiküldöttnek átednl és az árveiésl fellételeket aláírni. (llfl:LX t,c. 147., 130 , 17t. $§. ;,19C8: XII. t-c. 21. § )
Nagykanizsa, l»43. évi okiéber hó t. napján.
»r. Wéber Elek a. k. kir. Jblró. A kiadnaény hiteléül: Sárdyné
7W

LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, F6-ut 14.
Singar varrógép Rt. körxatképviaalato ü,letét kiterjesztette:
kézimunka és rfividárukira
VAllal j Texlilelönyomást, tehér-, szines- és belühhnzéat, endlizésl, dlszvarratokat.
Modarn minták I Divatoa újszerű árukl
•n Figyelmes vevőszolgálat.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
átalányok beválthatok és eimÉl.
Hofbnrrgípfk, gépauzij, csapágffém és golyói oaapágy igénylését elintézem.
aa
ORAVAVOLGYI
VILLAMOS ARAM-________SZOLOALTATÓRT.
Aramaxámlik flzateaé, raKiaméotok. hlba|aian«éaak, arakazarO falvlléuowitáa mlndan villámon kérdanban délelőtt 8-tél tféfetéN 10
Ciinjwyut 01, telefon 394.
Harcba vitették a lengyel alakulatokat Olantorezégbttn
Zürich, MárahiH 7 londoni hlr Rzerlnt, anmly a S. h*d-nereg egyik távirati drtesliléaón alapul, uz ösnzcH lengyel alakulatokat a harcokba vetették A lengynl ImdWmt pa-ranaenoka Andor« tábornok.
i/endoiiból jelnntlk: Churehlll továbbra Is közvotit n lengyel-oresz v|-ezályban. i/ondonban nn»/y órdoklődén-sel vArJAk Sztálin levőiét lllotéken londoni véleaaény azerlnt Moaekvn in azon igyokozett. hogy kihaHznAijAk h megértésnek minden lehetőséget.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnk és Ismert selnk, kik dráao Jó férjem, \' apánk és testvérünk, Illetve rokonunk
Singéi* Jánoa
ny. MAV. kalauz
temetésén megjelenésükkel, vaqy bArrnl mis módon mélységes fA|-dolmunban osztozni szívesük voltak, fogndjAk ezúton Is balAs köszönetünk kifejezését.
A gyászoló csalid.
Kifutó segédmunkáit ielvesz Ka pol I, Horthy Miklós-nt 2.
KlfmtálaáHylazonnalra Ielvesz Sehkss Gyula, Horthy Mik lós-ut 8.
Keraakadelmlt végzett, magyar, német, horvát nyelvet beizélő, üzleti prak-szlssal bíró nö megfelelő állást keres. Cini a kiadóban. ftftfc
Újonnan megnyílt női- fodrász izaleaemba tanulólaányok felvétetneK. Molnár Ji nőmé, Eötv»a-tér 10., Benedek-báa. 721
Gyermektelen házaipár kerea azennalt belépésre egy ügyes leányt HAatartáal alkalmazottnak. Clm: Molnár Jó-
zsefné, Király-u. 36. 74S
Kooala felvétetik Sárkány Mér fS«x«r-Üzletében. 742
Lakatoatanomaol lelveszek. Tompos. iyb
Kifutófiu azonnali belépéiie felvétetik Kelemen Rezső cégnél. 761
1 drb uj átmeneti kabát eladó Rákóczi utca 43 sz. 797
Jókaiban levő gyarmekruhák eladók, József ióherceg u. 56. 76«
Varrógép, gyermekjáróka, körégös lámpa eladók Viktória gőztégUejárban. 747
QyapjuaxóvatbAI átmeneli nélkabát es egy koaztöm eladó. Gtn a kiadóhivatalban. 754
Eladói 1 drb 1-ei számú Werlhelm-kassza, 1 drb nmcrUal Íróasztal, felerészben Wertbelmkflssza, 1 drb feketemárványtáblás éjjeliszekrény, 1 drb faragott íróasztal, 2 (int* nádszék. Szegő Mór nyen-tei.iieny-kcreskedö, Király utca 2. 756
Somogy8zctmlklŐ3Í aj maloni felerészben vagy egészben aladó. Felvilágosítást dr. Hoch Oszkár ügyvéd ad. 750
Különbejáratu bútorozott aaobét
azonnalra vagy március 15 ére kereaek. Telefon 716. 746
Tiszta butaroaatt izobár re kiveaaék. Címeket a kiadőba. 764
Családi házat vennék sürgősen. Ony-nfikflk dljezok. Szabó, Magyar-u. 23. 751
Egy pár magyar munkóaló kö-
nyebb mánkéra kiadó. Magyar-n. 2$. 762
Áldott, boldog, megelégedett hásea-«ágat hoz létre a HUMME, Szombathely^ posta (lók 132 Hölgyei, uraim, tessék Jelentkezni. . 755
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „KSzoazdasáol R.T. Nanykamzsa *
Ke lel ók kiadó: 2alai Karoly
Nyomatott a „KKzgazdoságl K. T. Naflykanizsa" nyomdájában Nagyksmzsán Nyomdáért letel: 2hUi Károly
relff*:
-V
Ci»:
Beadfekêxat^_
i\'W-V.\':,- "
Tábori pos<a:------
> t
IS4ha évf., 55. sz. Nagykanizsa, 1944. március 8. szerda
rn^mmm^mmm^mmmmmmmmmmmmm^ "
> • ^in.Mír.« h1 \' \' - i «
Ára 16 fillér.
■tr-N.
POLITIKAI NAPILAP:
muu^ttat^K étt kiadóhivatal : Fö-uc tua hldfitf-y «a «adóhivatali talelon 7K. ML
lp||d<>N»ir iblndeo hétköraap dólntáa.
■ ■" ■ ■ ■■
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KIÖtiMtéal ára: ogy hónapra * ponsrö 30 flltár.
negyedóvre 12 peneó 40 flilór. F.eyeaszám: hétköznap 16 fljl., szombaton 30 MM-
Törljsorsiág az Égei-tenger lezárásával fepyegetődzllr, ki u «lasz hajóhad egy részét átadják Oroszországnak
Párixat, Rómát, Firenzét bombázták
llalainkibél ^jól«ntik: A hivatalos lázról mognyilvánuló niély hallgatás arra enged köfetkoztwtni, hogy g finn orosz fegyverszünet lértlise még nem haladt any-nutra rlóre, hogy a finn kormány (i iHtrlimt.hi tegnapi iilé-u n ujanb, közléseket tehetett tyolna.
Kzzel szemtan ojp\'oa politikai ¡<ő-rókiwn azt várják, hogy Uamsoy külügyminiszter a szerdai üléaon áttekintést uyujt az oseményekről.
i szovjót—finn bóké föltételek kel kapcsolatban Uafaolli Brich nomzot-Itör.i jogtudós, a hágai nemzetközi döntőimóság tagja az ogvik finn lapban cikket irt. Többek között azt hanfSiilvoüza, hogy milyen kocká-
zatos helyzetbe korülhet a gyengébb fél a fegyverszünet állapotúban. A moszkvai foltótulekro olog egy pillantást vetni — irja — éa megállapítható, hogy azok jóval többot tar-talnip,nak, mint ami a fegyverszüneti feltótolekhoa tartozik. A szövetségesek többször mondották a kis nomzetoknok, hogy ugorjanak le a mozgó vonatról, ámdo ebben az esetben azt is kell tudni, hova történjók az ugrás.
A moszkvai felt ¿tel eJtnek nincs olyan «lapjukt amelyek *kár-czak az fle.tbenmaradást is biz-tasitanhk, ig>/ a \'finneknek nem, mint a többi kis nemzetnek sem olyan könnyű niegkoekáztutnivk az ugrást a mozgó vonatról.
Lehetségesre egy balkáni e/özön/és ?
A Zora rímü Ixilgár lap foglalkozik a szövetségesek balkani partraszállásának lehetőségével. A balkáni rrfviszonyokról írva megállapítja, lx>2r a Halkán két ütőképes hndse-rea^el rendelkezik. Az egyik a túljár, a másik a török hadsorog. A partizán és csotnik alakulatok nem jönnek számításba, inort nem alkotnak renden hadsereget. A szövetsé-
geik partraszállási lohotóeégei nem olyan ijesztőek, ez jól látható Olasz ország példájából. Az Adria felől történő esotleffos partraszállás kikötők hiányában majdnem legyőzhetetlen nehézségokbo ütközik, nílve! rb hegységeken lohototlon ko-
a szeri
resztül vergődni. Kgy jól szorrezett csiipii
földi hadsereg nélkül, sem legyőzni,
államot |x«dig csupán légihadorővel, földi hadsereg néll sem elfoglalni nem lehet.
Balkáni bonyodalmak az olasz flotta feloszlása kérül
Ankara, március 8 Török politikai köröket élénken foglalkoztatja az olasz. Holla harmadának kiszolgáltatása Oroszországnak. Ez a kérdés annyiban érdekli a tőrökölcet, mert a .hajó elosztás kérdése befolyásolja a földközitcngerj Cflyehsuly helyzetét, amennyi-
ben indokolatlanul megnöveli a szovjet hajóparkját. Törökország nem jó s/.emmel nézné. Olaszország tengeri erejének kiesését és amennyiben ez mégis bekövetkezne, megfontolás tárgyává teszik az ftgei-tenper teljes lezárását.
Támadási előkészületek a nettunoi hidfőnét
Az olasz harctéren* a hétfői ";>P is mindért említésre méltó liarci tevékenység nélkül tolt el. A nettunoi hidfő állásoknál vólt mindkét részről éhlnk harci tevékenység. A partraszállt erők
mozdulataiból arra lehet következtetni hogy az angolszászok rövidesen a hídfőtől kiinduló támadó hadműveleteket akarunk kezdeni.
Lucktól délre a németek több helységet visszafoglallak
A keleti arcvonalon a néhány [okos melegben egyre járhatatlanabbá váló területeken tovább \'•irtanak a harcok. Zvenigorod-,(JI délre, Szenetovkátót délre és 1 Ntfzkurovtól északra elterülő ^•akas/.ra helyeződtek át a har-íüi A \'^met csapatok a hihe-testi erőfeszítések el-l(>n<Jre, melyet a túlsúlyban levő flWnség ellen kc\'H kifejteni, uj, ,w8 uj ellenlökést indítottak és übbizben sikerült is a támadó fcovjct erőket elvágni és meg-
semmisíteni. A Fripet mocsaraktól délre német páncélosok vLsszafoqhiltak Luck txiro-sátti (félre több helységet és az ellenség ellentámadása ellenére megtartották Dubnától északra az oroszok átkelést kíséreltek meg egy folyón, a német csapatok két oldalróf Intézett ellenlökéssel
a: átkelést megakadályozták
és szétverték a szovjet csapato-
kat. Vitebszktől .délnyugatra váltakozó harcok folytak. Narvátöl délre a német csapatoknak sikerült állásaikat megtartaniuk, csupán egyetlen előreugró ponton voltak kénytelenek egy kilométerre visszavonni az arcvonalukat.
Angij vélewéayek a némít léd éa tcrpelö erik fokozódásáról .>
\'áibiéh, aaévahis S
Az angol é* az amerikai sajti» iwagállapitja, horv a néniét légvédelem tovék.mvsége növekvő iiánv-zatot inutat. Kzt bizonvitja a legutóbbi hígitámadúskor elveszti tl angolszász, géjnk és légiorő<lök nagy szánta, valamint az Angliába sérülten méjrérkez.itt gépek sok>wág^.
Az. angol alsóházban Vansifiért kópviseló megállafiitot^ü, hogv a h\'á-l»áru ötödik évében a-németek oxBae-tartása napcyobb, szívósa/» dol^ozimk r\'»s szénlertnolésük nagyobb, mint Nagvbrítáhiáé,
Sztálin válasza nem oszlatta el a lengyel-kérdés
. nehézségeit
Stockholm, március 8 Sztálin válasza a lengyel ügyben megérkezett Londonba. A szószerinti szöveg még ismeretlen, de már az ismerétes, hogy nem sikerült tuljulni az edYlígí nehézségi ken (Uiiirchill ésHrfen tovább folytatja kísérleteit. Arról értesítette Moszkva válaszában az angolokat, hogv a C.her-zon-vonalal a lengyeleknek véglegesnek kell eiiogadniuk es Moszkva nem hajlandó ezt ideiglenes \'határnak tekinteni, •melyről későbbi tárgyalásokon döntsenek. Azt sem fogadta\') el a Kreml, hogy a Cherson- vonalhoz megíigyelőkel kiíjdjehek, akik mínlefü\' semlegesekként
szavatolják a végleges rendezésig a határokat. Anti a személyi kérdést* illeti, Oroszország változatlanul kitart korábbi álláspontja mellett, hogy a lengyel kormányban és a hadsereg vezetőségében személyi változásokat- -kell eszközölni. Tírt megkívánja a jószomszédi viszony. A) Szovjet nem ragaszkodik ahhoz, hogy a Moszkvában megalald-totl kengyel bizottság tagjaival egészítsék ki a kormányt, mert a lengyeleknek ugy Angliában, mint Amerikában elegendő számmal állnak rendelkezésére olyan személyek, akik erre szerepre alkalmasak.

Olasz ós francia városokat értek ujabb légitámadások
Zürich> mircius 8 Kedden délben az amerikai bombázó kötelékek támadást intéztek frszak-Francíaorsaág ellen. Kisebb bombatámadás érte Párisi is.
A földközjtengerí támaszpontokról felszálló amerikai bom-
bázók "Dél-Olaszország egyes vi-dékoi ellen intézlek lármufást, ig.v Firenze és Róma környéke ellen is. Hóm a külső negyertfcí-ben okoztak kisebb károkat
Szerdára virradóra ujabb -ingói légitámadás érte a megszállt nyugati területeket.
Alaptalanok a bolgár kormány átalakításáról szóló hirek
két közismert tagjával, akiket a kormányba való belépésre akar rávenni. Hivatalos helyről ezeket a híreket teljesen alaptalanoknak minősitík.
Kgyes külföldi hírszerző irodák azt a hírt terjesztik, hogy a bulgár miniszterelnök a kormány átalakítása érdekében tár-gvalásokat folvtal az ellenzék
A törők néppárt parlamenti csoportja elfogadta
a külügyminiszter jelentését j
t
rök lapok főszerkesztőit A tőrök köztársasági néppárt parlamentig csoportjának kedd dél-
A törők parlament több hő-nap óta tarló szünet után ismét megkezdte munkáját. Politikai körökben azt hiszik, hogy egyelőre nem várható hivatalos nyilatkozat a nemzetközi helyzetről, mindazonáltal számítanak arra, hogy a miniszterelnök az általános nemzetközi helyzetről tájékoztatót ad. A miniszterelnök eliélen fogadta a nagy tö-
után tarlojt ütésén ó török külügyminiszter válaszolt a miniszterelnöknek a külpolitikai eseményekkel kapcsolatban telt jelentésére. Az ülésen megjelent képviselők a külügyminiszter i« leütéséi helyeslései fí^gní/lák.
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. március 8
Dr. Mindszenthy József pápai prelátus veszprémi megyéspüspök
Nagyot dobbant minden zalai szive tegnap este háronme-<.;\\c I 12-kör, araikor a budapesti rádió utolsó napi hírszolgálata bemondta a hírt, hogy XII. Pius páp.i a/, utóbbi időben sorozatosan elárvult veszprémi püspöki székbe dr. .Mindszenthy (Pelun ) József pápai prelátust, Zalaegerszeg plébánosát nevezte ki
A s/.cntalya ugyanezzel a/ elhatározásával szombathelyi püspök ké Kovács Sándor kecskeméti plébánost, csanádi püspökké pedig Hamva/Endre esz-totyo ni, kanouokol. twlapesti Alt: - Iá nos érseki hclynókót nevezte ki.
Hosszú iilön át sok találgatás kisérte a veszprémi egyházmegye főpásztori székének betöltéséi A nevek között mindig ott szerepelt Mindszenthy prelátus neve. A kinevezés véglege* ténye mégis nagy és büszke zalai öröm meglepetését jelentette a
zalai katolikusság legszélesebb köreiben, ahol egyöntetű a vélemény, hogy a katolikus egyház feje ezzel a döntésével Istennek és egyházának legodava-lóbb szolgáját emelte a diszes méltóságba, nagynevű elődök örökébe.
. Dr. Mindszenthy József papi és közéleti működése hosszú idő óta nyitott könyv minden, zalai katolikus és nemkatolikus magyar előtt. A szüntelen és megalkuvást nem ismerő katolikus cselekvés embere volt mindenkor Mindszenthy József és pontosan ilyen utódot várt a veszprémi pűsj>öki szók.
Nagykanizsa és az egész vármegye, de nz egész nagv egyházmegye is a katolikus lélek fiúi hódolatával köszönti őt a magas egyházi méltóságban és harcos, . alkotóerejü főpajxd köszönt személyében u veszprémi egyházmegye élén.
Négy évi szigorított dologházba utalták a betörő kanizsai cselédet, aki n|éf napján kifosztotta veit mnikaadó]át
Vakmoró letörés tőrtént Nagykanizsán Újév délutánján Lichlmann Héla gummijavitó-üzom tulajdonosá-nak Krzsébot-tórí lakásán. 1 «meretlen tettes álkulccsal behatolt Licht-inaniiék távolléte alatt a lakásba és az el>ódlószokrényl>ól kivolt ogy dö* bo/.t, nmolybon 5000 jx>n>pi készpénz,. mintegy 4000 |x>ngv értékű ékszer és fontos szoinéiyi iratok voltak. A gyanú Lichtinoníiék korábbi szakácsnéia, Ixuikoi ltoxália ellon irányult, oikorült is őt Koea-kométon, férfi ismerősénél, Hollaen-der Adolf kőnyvolőnél megtalálni. Mindkettőt elfogták és Kocskomélről a nagykanizsai rondórségro kisérték. Mogáílttpitást nyert, hogy Lenkei Rozália többszörösen büntetett, ro-vottmultu tolvaj, aki álknlccKal lx» hatolt Lichtmannék lakásába, azt kifosztotta, majd nyomban Kix-sko-métro utazott us a pénzt átadta is-merősénok, Hollaondor Adolfnak, aki a |/mx egy részén Uuda|x>stou mhákat vásárolt továbboladás céljából. A dobott a nő bedobta ogy kútba, 300 ixaigót mogtartott macának, a ru búvótól után fönnmaradt tsszog Il\'llaandamél maradt.
• Most targyalta or,t a# ügyel a nagykanizsai törvényszék dr. Alin ássv-tanácsa. A szomélyaaonosBág mogállapitásakor kiderült, hogy íxmkoi Róza nyolcszor volt mar büntetve lopásért és egyizbon közveszélyes munkakerülő -csavargásért. 1917-l>on kozdto. Akkor 4 hónapi fogházat kapott. Majd rövid megszakításokkal következett két és fél évi fog)\'ház, ogy évi Ixjriön, 5 évi fegyház, három havi fogház., egy évi lértöri, a legutolsót nyolc hónapot -— Nagykanizsán töl^tto ki. Hollaondor Adolf könyvelő volt, do ő in már háromszor volt hüntotvo lopásért és csalásért: 4 hó, 6 hét 6» 8 hét torholik személyi lapját.
lénkéi Róza , boismorto a\\. törvényszék olótt is bűnösségét. Kimondotta, hogy Kecskemétről jött Nagykanizsára, mivol itt kondiban már Lichtmannéknál. alkalmazva volt, itt állás után nózott és mivol nom kajwtt oíhatározta, hogy l>otör régi gazdájához, Lichtmann Uélá-hoz. Ujóv délutánján 6 és 7 óra között, miután toropezomlét tartott é« moggyőződőtt arról, hogy aenki sincs a lakásban, álkulccsal kinyitotta a lakás ajtaját, .majd lemont aa obódlőbo, mort tudta, hogy a
szekrénylen van a pény. és nx ékszerek. A .szekrényt is álkulccsal kinyitva, kívotte Imiéin az értékokot tartalmazó. dobozt és töhh dolgot, majd eltávozott. A lakást lezárta, líorárta az éjszakai vonalot és azzal Kecskemétre utazott. Lakásán f^lfeszi tölte a dobozt, kivett\',1 belölo a ifénat i\'« az ékszereket. Az álkulcso-fcul még Siófokról szorezln. ahol szobaasszony volt. A -két álkulrsot eldobta, n dobozt üresén a ház udvarán lövő kútba dobta. Hollaendorrcl — vallotta tovább - egyik jxísli ulja alkalmával a vonaton ismorke-dott mog, most is jóban vannak egymással. 4200 |engőt adott át u lopott pénzből férfi ismerősének és nemi ékszort. Meg is mondta barát jának, liogy a dolgok letörésből származnak. Hollaonuor azt mondta neki, hogy majd »gyümölcsöztetni«
fogja a pénzt, noki pedig havi 150
{ongőt ud. Hollaondor fel is utaaott »estre, ott összevásárolt közel 2600 jengó értékben különböző ruhane-müokot viszontoladáara. A m gin;»-radt pénzt és ruhákat a rendőrök moglulálták é«s lefoglalták llolluon-dornél.
Majd Ilolluendi<r kihallgatására került.sor. Csak részien érzi magát bűnösnek. A nő 4200 pongőt adott át noki. 0 megkérdezte, miivon pénz n/.V >Ne törődjék vei volt a válasz, őrizze csuk meg, ds> ha tud valamit rajta venni, vogyon«. Noki sojtolme Som volt arról, védekezik, hogy a pénz lopott jószág. Csak másnap, amikor a nő ékszereket is adott át noki, vallotta lx> eredotükot. 0 vissza akarta noki adni, de a nő azt kér-to, hogy mindaddig tartsa magánál, atnig lakása\' lesz. A sok pénz nem tűnt fel noki, hiszen a nőnek tudomása szerint H lO.(XX) jengô értékű ingóságai voltak. Kimondta Hollaondor, heg van ismerkedett meg a vádlott nőy.\'l és lx>-ismorte azt is, hogy Kecskeméten oljárás folyik (»llone fajgyalázás ci-inén. lígész éjiol axoii viuskodott macával, mitévő legyen. V\'^lekt»/^^ llollaendor a törvényszék előtt, hogy rendőrkézre adja-o a nőt, yagy mit " o azután a noki Ixxlobta a W(Mx>.
A szomlK>sités során mindkhUon iríetnnaradiik vallomásuk mollolt.
Lichtmann líéla, a károsult elmondta ezután, liogv semmi gyanújuk nom voll szakácsnőjük ollon, iaki, mig náluk volt, nmdesen vé-gezte el dolirát. Iiraz, hogy annak idején isn^telton tiint el pénz a dolN)zből, de a gyanú akkor nem terelődött a szakácsnéra. A Ixitôfés előtti naix)n Ix«nkei Rózát az lírzHÓ-lH»t-téron, majd az udvaron lálták ólálkodni. > .
A bíróság hosszabb tanácskozás után inoghozta ib\'letét. lxmk:M Ro-,záliát lietörésea-lópfis büíitettiYirt szigorú dologházba uta\'t\'i, amolvnok legkis<<hb mérvo 4 év, egybon 10 évf jogfosztásra, Hollaondor Adolfot or<ra/.dasá(fért 8 hónapi lërtônir» é* I «évi jogfosztásra ítélu*. Az össze« lefoglalt bűnjeleket kiadták a károsult Iiichtmann Bélának. Az itélet in--dokolásában rámutafott wv elnök arra, hogy a vádlott nő egész eletét a Iáin szolgálatában töltötte el, abból tartotta fenn magát.
Mindkét vádlott megnvmiodott az itélotbon és igy az jogtirőasé váll.
\\ csináljon. Roggoln \'•átadott ékszer<*ket
Hajdanában—danában...
F\\ ferenejózsefi báloktól egy őrült baka* golyóáig és a ravaruszkai hősi halálig
hirhól sem isiporték, igaz a/. auU)kat som. Az uruk vagy aajút fogataikon, lilKÍriás, kifont bajszú parudéa kocsissal a bakon, hajtottak végig a városon vagv vulumolyik ismort fiakkorest bérelték föl, aki pompás orosz trapporoivol vagy ameríkánu-saival ugy röpült pneumatikus gum-inikorekekkol ellátott cáigliiával a Stefánián véigig, liOL\'y a néző szoinoi is szikráztak bolo. Egy-lovas kocsin, nópios nővén, konflison nem voll fair dolog járni. Azon a végrehajtók; szonzálok, szerelmes masamód kisasszonyok lovagjaikkal, kispénzű jogászfiuk, a régi módi háziorvosok es négyozor holdja ellenén), csak líoöthy Akos, közlekedtek. Katona-tisztok soha, vagy ¡¡¿az, ogyotlon kivótollol. Kz a kivétel az akkori bálok kodvonc táncosa, Giffig Vili főhadiiágy volt, aki gyalogtisan sí>m tudott ogj éijol három ■ bálon is mogjolohni, ha nincs ogy jó konflisa; fiakkoro ugyanis abban az idó-l)en nem futotta. A dologációk nagyon takarókosko<ltak a közösfigytw hadi-kiadások kérdésébou s tuni\'az uj ágyukra kollott, azt a suhaltornu^ tisztek f izetésén sorolták mc>g.. Kgy régi jogászháli megnyitón
Nogyvon s néhány esztendeje annak, hogy a hiroa, derűs, tüzoa magyar farsangok lezajlottak. Széj» asszonyok, loányok, daliáa katonatisztek, frakkos és magyar ruluis urak, katünó cigányok világa volt az, amire bizony ííéha könnyos szom-mol emlékszünk visaza. A Korenc Józsof nyugodt béknvilága volt az, amikor Radics, IV)la bandája nizen-ditett a »Nom\'ütik a jogászt agyon« kozdetü csárdtisra s ami előkelő família volt az országban, az bizony foljiozU oladó leányait a szezonnyitó jogászbálra. Ez a mai sorsh>r-duló időibon csak omlók, édes emlék. Amíg a harctorokjon a halál farsangol, nom illik itthon a mulatozás. Kbbo bizony bolo kell nyugodni. Hiszen néha-naoján aztán akad egy kis jó falusi disznótor, horfojtéa, pincoszor, téli vadászat, ahol szolidan, csondoHon is oltöltíieti a noliéz időkot az ouibor. Vigasztídion a költő szava: »Iosb in/íg szóló lág)-konyórrel...«
A farsang nálunk mindig társadalmi eaomenyt jolontott, az udvar is lojött JJócsból h egy-két udvari hál mindig lázba hozta a fővárost. A jogyrendszort és olsöl/:tité«l még
azt vettük észro, hojpr Vili barátunk bizony olmaradt. Akkoriban a kosfóvárosi garnizont ugyanis a kosfehérvárival cvsorólto föl abban az ozrodlxui, amoly késóblxui az világhálx>m alatt Hindruihurg házi-ezixxle lett. IX» azért Vili minden bálra felutazott a délutáni gyormaj és hajnalban hazatért, mort amilye* vig f*ii s mutatós jó pajtás voll, olyan kötelességtudó katona itt volt egybon.
Hát Vili nem jött föl, a címűit már a Slrausa koringéinél tarfcoti, itt valami haj leheteti. Harmadnap tudtuk tm^g, hogy Vili aznap újiel a sz/ikosfohérvári kórházban a halállal viaskodott. Kz fxxlig ugy történt;
Laktanya ügyeletes tiszt volt aznap délig Vili barátunk, amikor déli harangszéni megtörtént az őrségváltás. Amint ott állanak u sarznik és legénység a laktanya udvarán, egyszerre c«ak föltűnik az egvík emeleti kaszárnyaablakhan «wy torzonborz baka alakja s a Manlicher-rel kezéU)!) <»l kezd lövöldözni. Kg\\-másután s(ibesiti meg a katonákat s amikor megfékezésén» töhh altiszt felrohan a ló|>csón, a baka sortűzzel fogadta őket. Rgvik őrmesterm-k a lábát, a másiknak a karját találta el, szerencsém a sobosülésok iw»in voltak ha\'álosak. Kllonlien két liaka életével lakolt. S«>nki wm mert löhl)é az emolotro maiini. az udvaron is mindenki eltűnt, hkkor, hogy a további szeroncsétlonségot metr-akadályozza, Vili főhadnagy kjlőjx\'lt a kapu alól s felkiáltott a lövöldöző bakára: »dobd el ii fegyvert h add inog ma»ad!« Örült kacagás ós ujabb lövöldöző« lett a válasz. Krro a dalié*. főhadnagy felinifnodott a lépesén s egyonoson a bukának rohant, hogy lefpgyverozso. Az vállhoz ka|rta hgyvenH s lelőtte főhadnagyát. A solxwilt tiszt utolsó erejével ugrott \'¿•Ap»rbakára a hatalmas ökölcaapáh-sal leütötte, maga is réres\'U, eszméletlenül terült el. Jöttek a többi tisztek, az ozrodorvos ííh a szanité-eek. A bakát kényszorzubbonybu rakták, mert kiderült, hogy ön- és közv0Mzérly<«s őrült, Vili fóhudiiagy urat |xxlíg súlyos tüdőlővéssid kórházba szállították. Hetekig élot-ha-lál közt lolx>gett, do vasszervozel« megbirkózott a halállal. Kenmc Jé zsof jelentési léUitott magának a hós magyar tisztről, soronkiyü! századossá léptette elő s u katonai érdeiu-korexxttel jutalmazta. A császár-király költségén szanutóriumba ku-rült, majd évekig a szükséges fürdőkbe járhatott.
Ugyanaz év nyarán a híres balatonalmádi Anna-bálon találkoztunk vele ismét, do tüdeje miatt cainján kellett a. táncokkal bánnia. Nonuto-kánii mint őrnagyot a jjarlamonti őrség\' imrancanokává neviezWk ki s erre a nevét ia mogmagjarositotla. (leró Vilmos őrnagyra még nolum emlékezhotnek a nagy óbstrukcií» időkből.
Mi régiók megőriztük a daliá« <* bátor magyar katonatisztnok, Gbrá VilniOHiiak omlókét, aki a vdághá-lx>ru alatt önként jolontkezott rowi tüdőjével a harctérre s csapata élén hazáért s királyért Ravnrusakfoál hŐB< halált halt, mint a vérlxdi m-gyar katona mintákéi«.
LÁSZLÓ ZOt.TAS
Naptár. Március 8. S\'.erda. Hóm kat. Itt. János. • I rotc«U»8 Z«ltán.
Üzletmegnyit^s.
TlsctftUUel «rttaitM* a naélyen tlsatelt h«la|k«iaHiá40t. t, Eötvöa-tér 10. aaám «la«
(Bodcnek-héutJ
hmImmh
uyitattani.
n hMgykMMita« arfvaa pártí^aaAt kárvo. martét«» Uartalaáftal
Twctoai e*i. Molnár Ján«ané.

lfM4. niámus 8
ZALAI 10ZL0NY
Segitsóget és támogatást kér a sokgyermekes anya!
»Minél több magyart N jeligévé} kopogtatunk a nagy há-Ih)I*u anyagi és erkölcsi megpróbáltatásától elgyötört, közöm-|)össé vált emberi szivpk és ér-zések kapuján. Kopogunk és .sürgős bebocsájtást kérünk, mu-^yarságunk létének és fennmaradásának érdekében. Ko]x>gta lunk. hogy ajtót nyissanak és kérünk, hogy adakozzanak Non» anyagiakat pengői-filléreket, annál töbl>el, nagyobbal és •»okkal értékeseblwt, az érző em-Inrri sziveket kérjük, a sokgyermekes anyák és magyar családok védelméiv. Több szeretetét, megbecsülést és mindenre kiterjedő figyelmet kérünk ez-irányban, az egyeteaiies magyar társadidom minden rétegétől Ilehetnek bár korunknak nemzet, yagy világmegváltó teóriái, hangzatos jelszavai, nekünk magyaroknak mindezek előterében kell, hogy álljon a jelige : minél több magyart!«
A tisztán látó szem, a józanul \'gondolkodó emberi agy. vajion hányszor gondol nui, y csaknem naponta fel üvöltő szi-réuahugás és bombarobbanások kőzött, -Sl. sokgyermekes családokra, a, magyar édesányákra Szól a sziréna, üvöltése a vészt, a halál és rombolás közelségét hirdeti. Menekülésre, óvóhtdyre vzólUtja a házak kőrengetegei között élő városi embereket. Mindnyájan éreztük már e borzalmas hangokra, egyéként csendes üteinü szivünket, :i torkunkban. dobogni. KjuÍxmí ösztönünk védelmet keres ilyen., kor, biztonságot gyarló lestünknek Szorongó és félclenutcli ér-réssel gondolunk e vésztől i ne héz jxjroekbcn, a sokgyermekes anyákra, kik siró és reszkető kicsinyeiket karjukra kapva igyekeznek, a védelmet és biztonságot adó óvóhelyre. Aggódó szívvel gondolunk a vajúdó, leendő anyákra, kik a közeli anya , *ág idején testi és lelki kényel-mellenségektől gyötörtén, keresitek menedéket áldott terhük-nek, a leendő magyar életeknek / A mai nehéz idők súlyos megpróbáltatásai között is mindig helytálló, életekel adó magyar anyák és családok szántóra kérünk erkölcsi segítséget, mész szemenő és gondos támogatást, jó szót, szíves előzékenységet és megbecsülést. Nem ismétlődhetik meg többé a háziurak részéről, hogy »lakásomat csak gyermektelen, vagy cgy-gycrmekes családnak adom ki. — »Ifany gyermeke van és milyen idősek ? — hallottuk küzdelmes életünk folyamán nemegyszer a *zót, a lakáskeresések alkalmául. »Nem kell az én házamba fíyermek, mert az egésznap mást wnu csinál, mint ordit, vagy a téglákat szedi ki a házam falai közül h Ugyanez a mottó áll fenn a házinesteri lakásokat k<v fgső szegényebb családoknál is.
Nagy visszatetszést szül, a w>rbanállásoknáí észlelhető és »neglehetősen sürün hallliató gúnyos megjegyzés és nemegyszer szidalom, a leendő és sokgyermekes családok igényjogo-*dtsága, elsőbbsége miatt Ma-gííri* is szemtanuja voltam a minap, egy barátságosnak nem. mondható incidensnek, mely-
nek a szenvedő hőse, egy háromgyermekes, áldott-teherbeii levő asszonyka volt...
A ködös téli reggelek egyikéiu fázósan álllunk és türelmes türelmetlenséggel vártunk, sorra -kerülésünkre a tej mérés helyisége előtt. A tulajdonősnő böl-esesége folytán igény jogosultság szerint, különböző csoj>or-tot alkottunk. A tulajdonképpeni incidens oka, egy intelligens úriember soronkivüli bejutása és kiszolgálása volt Fittyet hánvva az elsőbbségi joggal ren* delkezőkknek, durva, erőszakos lendülettel utat tört magának, a leendő és sokgyermekes anyák szépszámú csoportján. Ora, másfélórája várakozó, didergő asszonyokat és hidegtől pirosra esijxdt arcú gyermekeket csalt meg, durva erőszakosságával. A részünkről megnyilvánult zugo-lódásokra, gúnyos kárörvendő mosollyal és papirt snenr tűrő goromba szavakicai válaszolt. Kgy háromgyermekes és a kö-
zel jövőben életet adni készülő anyát pedig \'fogja be a pofáját* Szavakkal illetett. Vájjon ezt érdemlik meg a társadalomtól a jövőt és nemzetet biztositó, nélkülöző és gyermekeikért küzdő édesanyák, akik a vészteli időkben is becsülettel helytállnak az élet i>orondján 1
Találkoztunk azonban egy másik emberfajtával is, ki más szemmel nézi és más sziwel érzi, a sokgyermekes családok, a magyar anyák, a minél több magyart problémáját Vannak necsületcs keresztényi szívvel Ós tisztánlátó, jővőlxvtekintő szeuir inel látó és érző emberek is, hogy azzal és abból a rászorultaknak teríthessenek Láttam megnyilni becsületes tiszta keresztényi szivet és láttam kinyilatkoztatni, az emlM\'ri jóságot.
Iígy hatgyermekes sápadtarcn nénike, családja részére kenyeret akart vásárolni, az egyik városi péküzlelben. Ken vér jegyűit azonl>an előttünk ismeretlen ok-
Édesanyja sirlán megmérgezte magát egy nagy. kanizsai hentesmester
Az egész városban nagy részvéttel beszé p.ek arról az öngyilkossági kísérletről, ami tegnap a nagykanizsai tentetőién lör-lént. Németh József, 10 éves, Magyar-utca .r>Ü. sz. alalt lakó hcnlesmester kiment a temetőlxi édesanyja sírjához, elővett egy üveget, amiben sósav volt és azt felhajtotta. A súlyosan maró méreg borzai inasan összeégette légzö és belső szerveit, de volt ínég annyi lelkiereje, hogy <>o-vánszorgott a közeli városi kórházba. ahol elmondta, hogy mérget ivott. Az ügyeletes orvos azonnal ápolás alá vette. Né~ meth állajK>ta életveszélyes. Később kiment a kórházba egy rendőrtisztviselő, de Némethet neui lehetett kihallgatni, mert nem tudott beszélni, a sósav teljesen összeégette légcsövét és nycldeklőjét
Később megjelent az időközben értcsitell felesége is a kórban, ahol megrendülve vett tu-
domást a történtekről.
Ahogy komolj helyen löszéinek a dologról,Németh igen jó anyagi körülmények között volt, ok:» nem volt arra, hogy eldobja magától az életei, szép családi életet élt Inkább az a feltevés állja meg a helyét, amiről a városban beszélnek, hogy valaki névtelenül feljelentette Németh Józsefet, hogy feketén vásárok és tovább eladott volna sertéseket és ezérl megindult volna ellene a nyomozás Detektívek érdeklődték nála a feljelentés folytán és Német any-nyira szivére vette, hogy esetleg megindul ellene az eljárás, hogy elhatározta, hogy véget vet életének.
Lapzártakor állapota rendkívül komoly.
A rendőrség az öngyilkossági kísérlet ügyél>en megindította a nyomozást és kihallgatja Né-, nieth feleségét és hozzátartozóit is tettének okára vonatkozólag.

Körülbelül két hete — «mióta tétbe forduU a tél ét a Ixirna átmenetit felcseréltem a sötétszürke téli-ka!Által — elvi harcot mvok.
A coli a ko/xik. _ L\'ton, útfélen megkérdettek, h<ogp miért vagyok olyan ünnepélyes.
Van ugyanis egy kobakom, egy hajdan snájdig keményhil/tjx>m e* u télikabáthoz azt használom.
Valaha általános divat mit, kedvelt volt, majdnem azt mondhat\' nám minden rendes ember kobakul hordott. Szerették, P/n magam^ is szeretem. S lépten-nyomon megszólítanak:
— Szervusz pajtás, tán lagzilki mégy f — kérdi az egyik és oldaliul bök. Ahogy a násznagyokat szokás. Pajkosan. <
Más épp ellenkezőleg. Komoly arcot, sőt ~ mindem eshetőségre elkészülve -- réssvéttcUi vág. amint mei/lá\' — hátha meghalt xxilakim: Temetésre? — kérdi és látom rajta, hogy már késeUi magáitan a kondolá\'ó szöveget.
Ismét más síélesen mosolyog és izes i>örkőUek illatát érzi orrában, ínyében:
Etvl álláspont
7r\\
ankettre, öreg, bt^kettre,! igy toiább. Van, aki azt kérdi: »Első vizitf« Más: »Hova megy küldöttség, a kegyelmes úrhoz fa
Hőt
olyan is akadt, aki azt kérdezte: — Sajtóbemutatót Merthogy az olyan előkelő valami. Na igen, a kobak kiment a divatból, senki sem hordja és feltűnést kelt. Két hét alatt százan kérdezték meg és mivel ismerőseim száma húszezerre tehető, hátra iizen-kHencezerkilcncszáz. Ilyen formán csaknem közérdek, ho{p/ eláruljam a titkot.
Sem nem less lagzi, tan nfíin temetés. Nem bankett és n.\'in miniszter, még csak nem is sajtóbemutató. A kobakot azért viselem, mert van, Büszkeségből. Sőt helyesebben —v dacból. Egy nagy-nagy »csakazértist ez az én kobakom, egy egész mellel való kiá\'lás a régi elegancia melleit a\\léha és múló dixwtáramlatok ellen.
.Tüntetésből viselem a kol>akot. Elvi álláspont.
Ja, meg azétl.is inert mán kota-
V
fjom nincs.
KISS JÓZSEF
bél nem hozta magával. »ILo-nyeret csak jegyre adhatok !« — hangzott a lesújtó sző, a klsasszony ajkáról. »Mit ad«k én akkor kenyér helyett az asztalra, a szabadságra hazajött katona fiamnak sóhajtotta könnyezve, a sápadt ós sznm*~ ni arcú anyóka. Az isteni gondviselés, mint oly sokszor már küzdeluuyj életünk folyamáji, most is jelentkezett, az úzletb« beléj>ő ismeretlen ur szenuflyé ben. IJallván a siránkozó családanya panaszát és óhaját, minden szó nélkül kenyérjegyet tesz a kiszolgáló asztalra, azokból a szükséges mennyisé get átengedje, a gyermekeit féltő, sokgyermekes családanyának.
Szól a sziréna !... idegtópé üvőlWwe felzaklatja, amúgy erősen megviselt idegeinket Szól a sziréna, segilség.\'t, támogatást kér a sokgyermekes csa ládán va Még nem késő, még jókor érkezik minden támogatás, csak akarat és sziv kell hozzá és segítségünkkel hozzájárulhatunk a »minél több magyart \' jeligéhez. Vapnak jótékony\' intézményeink. nőcgyleteink, levente egyesületeink, kik gondos és körültekintő szervezéssel, k\'eJlö oktatással a felüvöllő sziréna-hangok után, a már előre kijelölt és arra rászorult sokgyermekes családoknál megjelenésükkel, segédkezén és támogatá sukkal nagy gondot vennének 1« ¡iz anyák és apák, különben is megterhelt vállairól A családi fészektől távol dolgoz/) családapák, mennyivel nyugodtabban végeznék mindennapi munkájukat. ha szeretteik mellett <>tl éreznék a társadalom áldásos ÍTs segitő kezét. Vegyünk csak példái a testvér finn nemzet életéből. Kísérjük figyelemanjcl a finn lottók szervezettségét, azok áhfásos működését. (íon-doljunk a Helsinkit ért nntff légitámadásokra, ahol az e:nlrri veszteség soha nem állt arányban a támadások nagysá#á*wl. Mi magyarok miért ne kövefhat-nénk testvéínépeink j)éldá^á* a mindjobban ránknehe/rxlóidők-beú: * <
Ko)x»gtatunk ós belH>rsitá.st kérünk az eml>ért s/.ivekb», hogy ott elvethessük és nw#1*r mékenyitsük a nemzet jövöjél és nagyságá tbiztosíló jelszót, a »niinél több magyart 1« goawia latát. <ii~-
Bjjoli gyógyssertári ügyeket: 11« a» őrangyal gyógysaertár Deátc-tér 10. azátn.
Kiskanieaán aa ottani gyógyaaeiv tár állandó ügyelotoa aaolgálatot tart.
n--
A Q0ZF0RD0 nyitva van re^gol 7 órától est© 6 óráig. (Hétfó, szorda, péntek délután éa koddon ogéaz nap oóknok.) Tolofon: 660.
író &
P61g. 57. 5814 1942—43. f• \'\' i i fi
marolas 6 ao
u) kezdő ós haladé Cyoralrásl, gépírás! tanfolyam kezdődött.
Beiratát agéai nap.
l>g)liMhM, Sx«at Itare httr^m. 5.
zalai KOZLONV
1044. március 3
HÍREK\'
< , :_ \'
Ügyészi klnavaaés)
A Kormány nő lír Ofómóhóeáflp dr. Vargha Láazló kajxis\'jRri l<rr. törvényszéki titkárt a rutg/kanizeai királyi ügyésaségh«» ügyéaiKé no-»ezto ki.
— (Férfiak Tkealóglája — htcnkcrasé»)
olŐádássorozatnak logkózolebhi eló Mdáea .1 »zokáaos időbon és holyon los;j < piarista gimnázium, március 0-én, csütörtökön este hét óra). En-nuk az előadásnak tárgya: lutén személye* szellőm,
(Halál«z»s)
Hulyofl gyász \\érle dr. Vermes Kdéöet. a Alagyar ltunk nagykanizsai fiókja h. igazgatójának tolopé-gót. Édesanyja, őz*, dr. Kk>gman Sáudornó, nyíregyházi MAV főorvos özvegye, zemnléni földbirtokos, In*/, »/.a« szonvedes után lhid%posten elhunyt. A bőszen teléa és a* engesztelő" szentmise lludapestón volt, a temetés podig Nyíregyházán miir-etua 5-én.
(A homakkdntároml kegv teotplotí uj dlizH)
Nagy öröme volt a homok komáromi híveknek az elmúlt vasárnap: .»kkor láthatták először az ujonan ivwzerzett ós a templom falaira kő r(U ol)iolvezett stáció« kópekot. Szép ilomhormíhfk ezek a képek Ízlésesen színezve. Hozmán Alajos plébános, püspöki tanácsos megáldotta a képekot addig is, míg u pünkösdi nagyhucsun ünnopélyes inogáldásuk kóvotkeaik.
— (Mobáasl Jraé: Lldárck«)
Madách Imréné Kráter Erzsébet rewényt* életrajza ez a könyv. Az idottfink lejKU\'gó asszonyi sora olvan megrendítő, mintha az Ember \'tragédiájának költője idézte volna fel kőpzoletéből. E tragikusan izgalmas lovegőju iráshan Mohácsi Jenő regéin irói müvéazoténok csúcsán jár. A Tragédia neves fordítója a nugy kőlté éa remekmüve iránt ér«»tt minden rajongásával, do e*ry boldogtalan, bukott asszony emlékének kijáró emberi és irói részvéttel irta maf Madách Imre Lidéreké-jé nek (letét é$
halálát. (Phoros ki
sdttf.)
— (A Vékisy kupa sakkverstay ered»éaye)
Meglejió lendülettel és szivós igye kezottol küzdöttek egymás ellen "a löhhnyiro kezdő, még nem kiforrott k.inixaai versenyzők. Meglátszott a tanulási készség s az éhből oredett határozott haladás, mert a játékoeok /¿jiiio elismerésre méltó szép formát mutatott. A verseny győzteae l\'V>g-nor György VIII. oszt. gimnázista, a Vékásy-kupo 1018. és 1911. éti nyorteao, aki elsőségét elméleti és gyakorlati jobb, kiforrottal)!) tudásá-vul fölényesen megvédte. Nem ki-ftohb elismerést én csodálatot érdé-mait ki Néhli Imro 16 éves óráwta-nonc, a II. helyezett, mert toljosen kezdő, gyakorlatlan létére többször bámulatosan szénon játszott s végig igen komoly osolvos ellenfolo volt Fog ne r Györgynek. Készlete ered mony: I. Kogner György VIII. o. gimnázísta 9 os fél jenttal, 2. Néhli Imro órástanonc 8 ponttal, !l 4. Vákásv Gyula és Tóth .Miklós 7 és fél—1 és fél ponttal, «-- 6. Németh László és Durini Tibor gimnázisták 7—7 ponttal, 7 8. Joó Imro éa Kóbor Klek Irl ponttal. Az eleé »égV helVézett értéke* dijakat kapott
— A gvermakűyaralta(ás)
egységes megszervezése érdeké-bon a gyáripari vállalatok közön hzo-ciálpolitikai szervo felhívta tagjait, hogy a Gyermekvédő\' T/igával álla oodjunak a dolgozók foVrtne.-koinok idei nyoralUttWu érdekélten. Hlr szerint ar. id^n tízezer 6 12
áros jnunkáAgyermekrőly van ezó, akik a Gvern^okrédé Liga üdülóte
Imiéin olsósorUu.) a Italaién környékén n^kraínak majd. A gyo-rekek napi díja umöltséggol együtt 6.5D j>engő. (MVS)
(Üzen a haavéd)
Nagy Lajos tizedéé üzeni a K. ő3l táboiijxwtA számról szüleinek, testvérének »\'« minden istnerőeénels Nagykanizsára, l»ogy jól van, Jól érzi magát, egészsége« és kéri, írjanak nofcat.
- (Nem lehet tőkké irói Ötleteket lepni I)
Uégi jtanasza a magyar Íróknak, — w Köztük természetesen a vidékieknek is külföldi, főleg amóVikai filmgyárak csak nyomtatásban \'megjelout ötleteket vártáiéinak mog s ig>* a meg nem jelent rogényoket vagy elő nom adott színdarabokat nem veszik figyelembe. Most a La Fontaine Irodalmi Tár-iiaflág a magyar és külföldi szerzői jogok hathatos védelme céljából ötletes újítást vezetett bo: ^Copyright évköny» címen kétazor évepto megjelenteti mindazon regény-, színdarab- »Ss filmötleteket, amelyek iná« uton még.nem kerültek nyilvánosságra, mert ezáltal lehetővé válik az irói ötletek jogainak a nyil-vánoaság előtt való biztosítása. A a évkonvv első száma április IH-éji j»deník mog s a szerkesztób^ottpiig tagjai között dr. Lukacs György volt miniszter, dr. Germanus Gyula professzor, t{exa Dezső. PestincgNO volt fólovéltárosa és Vikár akadémiai tag s/órepolnek. A vállalkozás kéri a vidéki írókat, hogy nz év-könyvnok szánt közlóményeket március 16-ig küldjék l>e az óvkönvv szerkosztőségéní\'k I hidapcst, vL. lA>rog-ut<a 18. szám alá. (MVS)
Wuahinütonl ka*g a finn feltételek enyktihe érdekéken
.Vkictholip, március 8 A loiitloni és washingtoni „sajtó a Finnországgal ké>zölt orosz lelfcwlídeket igazságosnak és elfog.-vlhatónak tartotta és .semmit sem tett annak érdeké ben, hogy azt enyhítse. MoSt Washingtoniban Hridge szenátor
szólalt lel a finnek érdekében
• ■ * \'
és l>eszédében kifejtette, hogy a finneket nem szabad minden további nélkül magukra hagyni. Klfogadliatatlannnk minősítette J Hridge szenátor a német esapn-\' tok inlernálásét, a határkérdést és hogy I\'\'innországot niegfo«í«-sz.ák egyetlen jégmentes kikötőjétől.
NamrkaniiM megvoi váae« polgármoateret-M.
438/hé. IM4. Táify: Rizs árusítása.
Hirdetmény.
A lubiuár havi rutwarddváavt n riic-ármiiátra ki|él«lt V^cskedŐl (Beleznai Jéjiscl láhtrccg-ut, Dcdorálz Ma|yar-u., ridfr retifi-Si.: Mustos Kossuth tér, Po-lat Harlky Miklós ul, vitéz Tétli Sueár-ut; Titiá CWoaery ut, Erdélvfrté Kifirác-m., Orátz NajKalő-u., Imre Hafesár-tilca) a siárcjus havi flnamlis7t szelvények el-lenéiion kimérhetik. Ecy-egv szelvényre 35 dkt. rizst kell kiszo^Hatnl. Mihelyt a készlet ellogyalt, a 4 számadást bc kell atfnl.
Nagykanizsa, 1944. máiciuc %. m Polgármester.

pa ¿.cs ics
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Gyár: Magyar u. 86. Városi fiix/et: F(i-ut 14. (Efső Ma-7 doton: 3 44 oyar Biwtfeitó Intézet oa/otá/ában.)
Tehrfen: 5r33. •
Március VAROS! MOZ^Ó .
7 8 án----és szeréin
-I.Iii
Ketten egy Jeggyel /
Pdger Antal, Turay Ida és Jávrj Pál utólérhRtetlen együttesével
JÖJJÖN SLSIJÍN • Vidám magyar //imbohózat.
Aktuális magymr világhírűdé
i - ^

flQaédso* kekdetß : \'H* WM WM

Ifnoer-Ujlmann Elek wastereskedésíben
sin-, rufl- «« patKóvas-, továbbá szeg-
uiaivauyok beválthatók és BlHfgyezbBtQK.
Hofh«rt-gép«k, grpa*íj, CMup^gyfém flolyó« caapagy ígényleaát elÍnt4l«m.

Árarn»»Sm)^k T^aííta, \'(♦¿\'latsáotók, blbajalantéaak, aaakaxarQ iflvl(áyoait*a mlr>dan vlltfpo^ í^in^aban dsuióti ¿é\\„%án U» 6ráH,.
m
villamos aram-
szoloáltat ó rt.
\'i <■ i*. .1 íf,

gf nayyy-Mt 51,
■»•••»"» Su»,

r
Nagykanizsa moffyoi váeoa poiKurmee bőrétől.
IM/1044 Táigy: OFAKSZ bajbajutott adósainak inecse^iié>«.
Hirdetmény,
Felhivsm azon sokgyermekes Malido-kat (négy .és annál több gyermek), akik az •rszáQÓs Pa usl Klslakásépltéii Si*-vetkezettál felvett kölcsfín ulján épitkea-tik és,most részleteiket, illetve vállalt kötelezettségeiket teljesíteni nem tudjak )c-Itntkezzenck Várasháza. II. emelet 24 ft irodahetyiséRbcn
Nagykanizsa, 1944. évi má:cius 2 án. 7M Polgdr»eater
Allá*
Xilaté «egédmunkést lelve« Kapuik Horthy Mlklós-ut 2.
Újonnan megnyílt női fodrási uaba«Mnba tanulóleányok felvétetnek. Malaár já noiné, EOtvis-tér 1t, Benedek-hát. 721
L r r . ... . i< -•..-■ . *
KifutéfiH wtonnall belépéire IcNéteHk Kelemen Mttl* cégnél. 761
■aiApdnflt napi pár érti ellogialtsána lelvaizek. Petőit u 0. 717
ftooala koszttal felvétttik/VlTéa Komá^ romy, vároil Ryepniester. Ugyanatt e«v jobb liatal leányt la félveszen. 779
Tizenhat évei. jópsagavlseletü, meskcly kötelékéből kikeiH t flu olpéaatanono. nak teljes ellátással elmenne. Bővebbet
783
a Mlieiióaházban
t i
adAs-v£tel
Eladd egy )o»arben lévó anlix ebédlő. Murakcremar, IJjtelep, Balogh Jtalná
773
Uj, modern Nftlöaxoba sürxAsen eladó. Clm: Orazágut 21., Klskanizta. 772
Eladé 8—14 éves leánykának egy «0 lkét mi \' "
tétkét maf>yaroa kabát, egy migyarraha, ej{y Hveg-zlia\' udvar, ajtó 5.
lefon. Cmébet-tér 2., Sehfltz-
766
tify fekete télikabát eladó. Mlkó szab«, ErasébeMér lő. / 7«8
Marmonlka teljetea u] állapotban RUrgósen eladó Qn a kiadóban. 775
Egy Ithér gyarMt*kaay matraccal eladó. Csengery-u. 21. 777
Egl ni 21
Egy nagy vaskapu aladó. Teleki-
778
Fehér grenadln ágytarltó filé caipkével • lado. CJm a kiadóban. 780
Vaanék kocsmai pultot. Cím a
kladéban. \' 78»
42 68 eröa itcapa-bakancs éa 43-aa erős atrapá-csizma alád«. Clm a kiadóban. 782
büt6r0z0tt sz«ba
KUlönbcjáratu butot-oxoti aaobáfl
azunnalra vagy márclas 15 ere kertek.\' Teleton 7I#, 74«
uaz ts INGATLAN
15 hold szántó eladó. Bővebbet Paop, Xelekt-u. 8. leielun 678.\' \' \' 744
LAKÁS, OZLETttELYISÉQ
Taljaaoa száraz, nagyobk,*\' vllsgos raktbHtfcfyUau«« keresek lchet<5ieg a varos betiertlletén, FiacTiel könyvk«r«ike-dés \'769
külOnfelh
Kedden d. u. A Csengeiy u 33. »z. hái kapujából altflat egy sárga, 1 személyes háttámlás gyermek aziníé. Nyomravezető illő jutalomban réuesHL Cím: Pai^ali-ttl, &je^ery-u, 33. 774-
^OLltlKai Kiadja: w^zaa|daságí R, T^ Wykanma Felelős kiadó: Zalai Károly
Nyomatott a „KözoazdasáQl H. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért telel: Zalai Karoly
Felaáé
\\ V . >
fia\'
endfokozat:.
aborl pos\'a: " --

óvf., 66. az. . Nagykanizsa, 1944. mároius 9. csütörtök Ára 16 fillér.
to kto4todvauü: _
to ktottfclvaux HlfAom 78. «l
Felelős szerkesztő
. -V"- -f . :», \\
Barbarits Lajos
Hóttzetéai Ara: egy hónapra 4 pengő 3D nUto.
nogyedóvre 12 pétoró 40 Tinór. Kgyesszóm: hótköznap 10 fill. R\'/.«nii!taton 30 • in.
A finn kormány Válasza Moszkvába érkezett
i \' - \' { . »• ; » \\ % ^ ; v. • \' \' J>/ j i t
Hevs •lasz 3ajtó-vita indult az adriai kikötök háború utáni sorsa felett
Anglia délkeleti partvidékét és Londont támadta a német légierő
nyerjen. A szovjet békofeltétolok nontjiii kézül lehetetlen kívánság a Finnországban kivó 100.000 fényi
A \\finn választ elküldték Moszkvába
Tí^uap ószakamerikai nepü-lőbombázók újból támadást intézlek ... < V- larlln «11«»
A lxnid>ázó#éi>ek valamivel 12 óra előtt 7 csopprtra oszolva pűltek be a holland pnrtok fi>-íetLigen nagy magasságban. A heves légelháriíás inár a német birodalmi határnál megkezdődött és a támadások rövid időn belül nagy cstrtává fejlődtek. 81 amerikai repülőgép pusztult el, kórtük .64 négymotoros bombázó A tegnap lefolyt légiháboru ;i legerősebb légi csaló, volt a liálwru folyamán és a német légi fegyvernem nagy gyózelmó •vcl végződött. A sikerből a be r-líiit légvédelem is jelentősen kivette részét. Az amerikaiak vesztesége körülbelül 2000 ember. Az északnmerikai repülőgépek kézül valamivel délután 5 ora után az utolsó is visszare.mll Hollandián át.
A kalatl hadszíntér
didi szakaszán noni csökkenő lie-r vQKJf&H tartanak az elhárító harcok. Zrouyworodka és Bzoj>atovkavidó-,kán\\ Ps/kovtól délro torjodlok ki a swjot támadások. Az, ollonség — iolontÓHok szerint 8 nap alatt 88U harckocsit, 208 nehéz gé|)ositott tófofjot és 118 tal{x>n járó tarackot nwntott. Ak arcvonal középső és •\'■sK«ki .szakaszán megkezdődött, va^ry folytatódott a szovjo^ támadás. Nyil-Tánvalóan a» a cólia a támadásoknak, Ixjgv a némot hadvozotóségot mngakadályozza abban, hogy csajotokat vonjon ol a .súlyos harcokban »Hó déli arcvonalról es a többi arcvonalat tohormontositao. A benv.ína és ii Dnyopor kőzött, \'megélénkültek » liánok. Krivoj ltogtól délnyugatra, nyugatra és északnyugatra orős tü-tórnégi olókéazitéa után sok holvon »lékw arcvonalon ismét támadást Wdlok az oroszok. A Krivoj Hogtól nvuijatra megismételt szovjot támadásoknak nom sikorült hohatolni a itfmet főállásokba.
A finn kérdéssel
. tállOKatlan érdoklódéssol foglalkozik
* *ihVtHJijtó. lyondon és Washington diplomatái általában azt a tanácsot adják a finn kormánynak, hogy "•Wi az alkalommal, molvort a Bzov-M ajánlata jolont és "fogadja nl Moszkva foltétoloit, még\' ha azok \'K*n is ogéazon kielégitéok. A fő-veajuKbdmot Fi
nnország nSszéro a wooai kövotkozménvekbon látják \'« ímsii az elvi álláspontok foladásá-f"- Vannak sajtó hangolj molyok nnnoríy.ág inollott szólnak. bridgo »wnátor szorint nom" szabad Finn-ojuigot A fogyrorszünotí fel tételek ^VValására rábírni anélkül, hogy
* rtgtogea bókóról tájékozódást no

német hadsereg internálása és Finnország .önálló életére nagyfontosságú területok feladása.
Zilrich> március 9. A svájci suitö értesülése szeri id a finn kormány válasza már elkészült és n válasz el is
ment Moszkvába. A válasz tartannál nem közölték a nyilvánossággal, mig érdemleges dön-lés nem érkezik Moszkvából.
Német légitámadás London ós környéke ellen
Zürich, március 0 Német bombavető , repülőgépek lámadóst intéztek Anglia délkeleti partjai ellen. Néhány
gép London főié is berepült. Londonban a légiriadó több mint npgyed órán ál Inrtott.
Eddig több mint ezer halottja van Róma keddi
bombázásának
A brit amerikai repülőgépek támadása. melyet kedden délután intéztek ítóma ellen, súlyos veszteségei okozott a lakosság körében -Jölonü a NTL Mint a népiólétí minisztérium tájékoztatója közli, nz
összedőlt házak romjai alatt tobb mint ezer hulotiat Událtak. Az eltakarítási munkálatok tovább folynak. A többi között összedőlt az olas« had ¡rokkantak szövotaégónok otthona is.
Sztálin válaszát átadták a lengyel kormánynak
A brit kormány a szokásos diplomáciai uton eljuttatta a londoni lengyel kormányhoz Sztálin legutóbbi javaslatukra adott válaszát. A lengyel kormány szerdán délután ülést tartott, hogy. azon a kérdést előzetesen megvizsgálja. A szovict-konnány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a C.herzon-v«\'-
nal Uigycn a végleges lengyel halár és hajlandó tárgyalást kezdeni a lengyel kormánnyal. Churchill miniszterelnök közvet ítésével a lengyelek azt szerelnék elérni, ha Vilna és Lem-berg is a (\'herzon-vonalba esnek és a végleges\'" határt csak Lengyelország felszabadítása ulán vonják meg.\'
Jugoszláv—angol tanácskozás lesz Londonban
Kairó* március 0 A jugoszláv kormány tagjaj rövidesen Londonba érkeznek, hogy tanácskozzanak a brit kormánnyal A kiküldőltek neveit néin hozták nyilvánosságra, va-lószinü az, hogy a bizottság egyik tagja Puries miniszterelnök. Az utazás célja, hogy a felszabadító bizottság és Tito kor-
mánya között a megértést megteremtse.
*
Stetliniusz az Egyesült Alla-mpk kíilügyi államtitkára kijelentette, hogy londoni utazása közvetlenül küszöl>ön áll. Az áL lomtitkári angliai útjára öl tagú szakértő-bizottság kiséri el.
Triest és Fiume sorsa a háború után
dhiasto. március í)
A köztársasági fascint-i sajtó a leghevesebb támadást indította meg Sforza gróf ellen. Sforza gróf né-hány nappal ezelőtt nyilatkozott az amerikai újságírók előtt és kijelentette, hogv Ohiszország a liál>orn után hajlandó a Dodokanozos-sziíío-tekről uörögország javára lomondani és Dalmáciát Zára városával együtt a Jugoszlávoknak átadni. Sforza rjróf e£r\\tdért azzal a felfogással,\'
hotn* Triesztet nomzotközi kikötónok kell ininósiteni éa annak vezetését olaszokra, csehekro éa magyarokra kell bizni. Véloménye szerint Fiumét és kónnókét Albániának1" és ifonleiu^rónalk kell juttatni. A köz-\' társasági fascista sajtó nyomatékosan hangsúlyozza, Ix^v Olaszorsz/ig nem mondhat lo olyan terülotokról,, melyért az első vih^gháboruban nny-\' nví vért áldozott.
135 bányában 75 000 bányász sztrájkol Angliában
Stockholm, március !) háromnegyed része sztrájkolt. .V
A walesi szénbányászok / sztrájkja egyre nagyobb méreteket ölt. Szerdán a bányászok
tüzelőanyag ellátásával megbi-Folytatts a 3. oldalon.
•( :■» ii.
v-t
Örök a magyar
Kállay Miklós miniszterelnök hi-vatnlbalép(»ének második évfordulóián, március 10-én nyolcvanoldala« füzet hagyja el a sajtot, idézőtöket tartalmaz a miniszterelnök beszédeiből, «ujságcikkeiból. Két év alalt k\'ü-lönhöző alkalmakkal, különl»özö lio-Ivekon, különböző összotétolü hallgatóság előtt tőrtónt megnyilatkozások egy-egy mondatát olvassuk ebből a füzeiből. A vezérlő gondolat jnógia mindig változatlanul ugyanaz. Pedig a logutóbbi két osatendó alatt
nagyot fordult az idő kóroki\', megváltozott ar, egész világpolitika boly-jsete, Kállav Miklós azonb;m válk>-
zatlanid, kövotkozetoson ugyanazokat /ir. ignzíiágOkat hínloti, ugyanazt a nenizeti idoált szolgálja. ■<
Hirdeti a niinisztéíolnök, líogy ha kitartunk azon az uton, amolyeh inldig i inontiink, tovább haladunk, -ha a nemzőt önmagái»» votott bi-zahn.a nem vész el, akkor , meg íh, maradunk. Hirdeti, Iwgy Wikét ím jelent a magyar orioÜUioió. Utókét megértést a dunavölgyi szomszó-djiinkkal^ hogy a Kárpátok modencé-jénok mindon népo mogtalálja nyugalmát, mogélbotosét és bék(*( fojlé-(lését. Soha meg nem szűnik hujig-Hiilyozni a nemzeti egywVpM, ^ kii-|önlK»/,ő nópréh»gi»k közöl ti toljrm összhangot, mort így mondja - • »moggyőzódéssol hiszom, hogy min-don magyar munkást kivétel nélkül a munkásság nemzeií tál>oráb» «lo^t hozni és tömörítőni. N\'em tüdo/ii elhinni, hogy a magyar munkásság más legyen gondolkozásában, mint én vagyok, hogy gyermekének lio ugyanazon-jövőt akarja, mint én a* én gyermekemnek-.
Megmondja bátran, hogy »a sza-* iígotl
csak bo hivatását és függotlonségó-
bwl.\'füjígotíen Magvarország tölti
nok elvesztés^ Kuróm vosztesr\'go is*. Megmondja azt j«, nogv mi\'a döntő ténvozőjo FJurépában való részvéte-Itloknok:. nz, hogj- ^öha mások nem rortunk ós nuisok lonní naui is akarunk, mint magyaroké.
A logfóbb oaranos az — olvassuk az idézotflK,\'kőzött —, hogy hűek maaadjunk önmagunkhoz, in»-g> arságunkhoz, törhotetlen körééi-tény hitünkhöz. Csak önmagjinkho» hüon lehetünk hüok nv\'w>oK iránt, csak magyarul lehetünk hüók.
Majd azt moiídja a rádióban, hogy mi a macmnk ótetót aktjuk ófi fogjuk élni: meg ^ejn alázko<hH senkinek és meg nom alázni senkit.
"Ki ne tudná ezeken a mözalksfcr rüon összerakott mondatokban a gondolatoknak legteljesebb és leggondosabban összekovácsolt láncolatát észlelni? Mindenkinek mryj kell értonio, bog)\' Kálla/Miklóe a/, örök nemzetet Szolgálja. A jövól, mert. az ozoré\\t>s mnlt nom ohVr, az
emberek ma iövőhon gondolkoznak. Bo koll tehát bizonyítani, hogy reánk .politikailag, katonailag, kul-
turális\' és gazdasági szemponthói a jövólwn is szüksétro van Európának. \'vRzek Kállav Miklós magyar politikájának vezérlő Gondolatai, az ebben rejlő igazság orojót koll mn mindon mag>arnak belső rwységgoL. vállvetett munkával acélozni. Eri
ZALAI KÖZLÖNY
1944. március 9
nemzetet kút esztendő óta vozoti Kálit/ Miklós é« hagy hol/M uton vozeti, azt vakmerőség volna tagadni a lo\'iolfox\'ultabb yz»\'\'lsősógott politiká-nak Vezet és egysógot kíván tó-lük. A nemzeti közvéleménynek visszhangot koll adniu> mert mindönkinek meggyóződőssol koll hinnie, hogy ma u nomzet vezetése és a nemzet akarata ogy és ugyanazon nagy ideálok iogyeíxm nyilvánul meg. A vozetók megteszik kotolos-uégükot, ogyenea avon haladnak,

változatlan hitvallást hirdetnek. A közvélemény kötelessége, hogy egységes táborba tömörülve kövesse őket. Mert az az\'ogyenos ut, amo-Ivon ők vezetnek, az e^voUon lielves <:s igaz magyar ut. hzen érkozho-tiink el auna a jobb jövendőim, amelyért mindnyájunknak dolgozni kell, amolyórt somniifék» áldozathozatal nem sok. Mort esak ennek az egyenes útnak a végén mondhatjuk el büszkén és boldogan, hogy örök a magyar! (8)
Zala vármegye kisgyUfése hódolattal Dnnepelte
a Kormányzó Urat
Zalaegerszeg, március 9 Zulu vármegye törvényható-
sági kisgyülésének tegnapi ülé sén vitéz gróf Teleki Héla főis-
Íián napirend elölt mélységes lódolattal emlékezett meg Kormányzó Urunknak 21 éves or~ jszágíásáról. Hangoztatta, liogy a \'mai viharban a Kormányzó Ur személye jelenti u magyar i lel kék biztonságérzetét, az ország erejét és tekintélyét. Föl nem mérhető az az isteni aján-
\'1 A kisgyűlés tirgysormtmtéból
dék, amelyei (Tbenne bírunk A kisgyűlés lagjai állva hallgatlak a megemlékezést, amelynek vé-gén szeretettel ünnepel lék Kormányzó Urunkat.
Azután a főispán üdvözölte a vármegye uj főjegyzőjét, dr. viléz Iluuvndi Lászlót, aki köz-iga/galási tudásánál és lielvi kapcsolatainál fogva is a legszebb reményekkel kecsegtet működésében.
\\ gyűlésen kisebb jelentőségű ügyekben hoztak határozatot az előadó javaslatok értelmében.
A gyűlésen felszólalt Horváth Gergely, gróf Somssjch Antal é-s ffubolv Aladár. A felszólalóknak a főispán, az alispán és a vár-j negyei tiszti főorvos adtuk felvilágosító és megnyugtató válaszokat.
Meg fogják vizsgálni a tej-.szö vet kezeteknél
a lejcllenürzéshcz"
szükséges amyl-alkohol hiányát és gondoskodnak annak rendelkezésre bocsátásáról. ■ Nem lehet a mezőgazdasági csalédrk fejadagját a 210 kilóról felemeltetni, meri ennek a mennyiségnek háborúban elégnek kell lenni. Különben -sincs -máshol erre vonatkozó panasz. Ha u munkás omi-
nlt nem akarna d<*lgozni, fel kell jelenteni. .
.1 ni\'tnkásxzK\'rzödé.st\'k nehézségei ismeretesek, körűl-helűl (50 százaléka hiányzik jelenleg a ímmkásigénylésnek. A helyzetet egységes eljárással igyekeznek orvosolni
.1 rőtekre és l>-(/cl/">kre vonatkozóan nem sérelmes a buzaegység beszolgáltatás rendszere, mert ezen az alapon a Iiuskalegóríál is felállítják és megszüntelik az állaligénvbevé-" lói t.
.1 zabkiutafÓK iránti igényt toljo.silcijJ fogják, mihelyt erre ujabb keret lesz! íiddig a fa- és kő fuvarozásra adlak ki abrakot a rendelkezésre álló mennyiségből. A fa- és köfuvarozás ugyanis elsőrendű közérdek. . • -
s
Halálts szertncsitlenség az alsódralmril
darálósaimban
AIsódontborv, március 9 (Safát \'udósilónkl/tl) Halálos szerencséUonség történi tegnap éjjel az »ídsódomborui Lisziák János-féle daráló malomban. A tilalomban dolgozott Kuzman Ferenc 1927. ^vben születeti kotori fiatalember. Kuzm<i otf foglalatoskodott a gép körűi, amikor eddig még meg nem állapitható módon a főgépen levő rögzítő csavar hirtelen megfog-, ta Kuzina ruháját, felkapta őt és hatalmas erőről odavágta^«
gép alépítményéhez. A legény azonnal szőrnyel halt.
Az esetről azonnal értesítették ¡i kotori csendőrőrsöt, ahonnan egy járőr szállt ki a szerencsétlenség színhelyére és a szemle alapján tényvázlntot készített annak megállapítására, nem történt-e gondatlanság valaki részéről.
A délelőtt folyamán felhívták a nagykanizsai kir. ügyészséget, amely a szerencsétlenül járt fiatalember holttestének felboncolását indítványozta.
"árC,USa io i VAROS/ MOZGÓ Csűtértöktől—
9—12-lg _.----vasárnapig
Budapesttel egyidőben t
Murdti Lili és Páger Ahtal utölérhetetlen
játékával
EGY NAP A VILÁO \'
■ !
VFA uildgkiradó. Aktualitások a világ
minden részéből
.. • t ■" • • , - - 4 • _______
gltm*áe»k kezdets: f4, /6 éa j8 órakor.
á nagrkaalisal egyhizkftiaégek HMÖttsége 4lsstélgatt ai a| megraspüipikael Zalaagerszagu
Htlaap Nagykanizsa váras polgármaatare vlizl el a város kódalatát az uj fépásatarnak
Mindazon tj József pápai prelátus, zalaogorszogl plébánosnak a veszprémi egyházmegye fójmsztorává való kiuovozóso ogész Nagykanizsán esz-\' talián örömöt váltott ki» mert szo-niélyélien egy olyan főpap került a veszprémi egyházmegye piis[)öki székéin*, aki ismeri a zalai viszonyokat és igv a nagykanizsai katolikusság\' is sokat vár uj főpásztorátél a katolikus élet terén. A kinevezés közzététele után dr. Vajay József t$po-res a Jézus Hz ive egyházközség, plébánia és a nagykanizsai osixtres-Korület részéről, P. Gulyás Gellért plébános a «Znhtfereneréndiok és a Szent József egyházközség és plébánia részéről, majd Nagykanizsa város közönsége nevéh:<n dr. Krátkv István jKilgármester küldött üdvözlő táviratot az \' uj motrvéspiisnöknok. Táviratot küldöli a Zalai Közlöny szerkesztőség, a naárykaniy.sai (\'redő egyesület, a nagvkíuiizsai Hhi-osh-korület, a natív kanizsai városi és járási iparlentül/\'t. lízonkivpl számos más ogvosülot ¿és a tisztelők sokasaira részint sürgönvileg, részint le- j véll>en fejezték -Vi s/,\'»renesokivúim-
Zalaegerszeg
A kisgyűlés jegyzökéayvileg
Zalaeirerszec város-i lobogód iszlvm ünnepli a minden zalainak örvendo-t<vs liirt, amely olsőizhon emelt a piis|>öki székbe zalae;,\'ersz",ri intőn-szolgáját..
• A vármegye tegnap délelőtt tartott kisgyülésén vitéz gróf Teleki Itéla főispán meleghauuu ütlvözl \'s korolélxui ouilókozett meg Alind-
Crapik érsekiéi érkezett
Az első üdvözlő táviratot Ozapik Gyula dr. egri érsektől, a veszprémi ogyházmegVe volt püspökétől kapta \\luidszehty József megyéspüH|>ok.
A vosznivtni-székeskáptalan nové-Imjii <lr. biinoii György nagyprépost, pi\'is|x)ki holynöle, az egvházme-gvei hivatalok nevélxMi \' .\\leggyivsi-Soltwarcz Hólx\'rt kanonok, ir«xla-, igazgató, a piis|K)ki unulalom nevé-Ih\'ji llankó lírnő jószágkormányzó, a veszprémi papnevelde iu)véjw>n Géfin rektor, .az Aetio Catholiea iiovóIhui Ksti Mikh\'w orsz. alelnök, a Magyar Kurír nevélxm Jámlx>r Dezső főszerkesztő, a szomhnthnlyi hadtest nevében llakay altál>ornagy, a keszthelyi egyházközség jievélxm Szorocz Imro dr. apátknnonok, Vas vármogye nevélxm Tulok alisj»in, a oisztereita rend nevélnn KiulriHlv Vondol apát, a kesr.tlielyi karmolitiut novélxui a ]<erjel, az esztergomi fő-kántalan, sth. küldtek a hir első óraiban üdvözlő táviratokat a voszp-rémi egyházmogyo iij nüsiJÖkének. Az üdvözlő táviratok végtelen sora azóta is jxueenként érkezik a zalaegerszegi plébániára az ország .minden részéből, igv /¿alából és Nagykanizsáról is.
Már tegnap délelőtt személyoson tisztelgők és küldöttségek sorozata iolont meg Mindszenty püspök zalaegerszegi lakásán. Így a zalaogorszogl honvéd helyőrség..parancsnoka, a vitézi székkapitánysag vezetője,
taikat aa egyházmegye uj püspökinek.
Ma reggel a húrom nagykanizsai egyházközség küldöttsége indult Za-laogorszegre, hogy tisztelegjon ,jj fő))iiszloranál a nagykanizsai kaloli-kusság összeségo nevélien. A Kzem József egyházközség képviseletéi*.* P. Gulyás Gellért plébános, egyházi elnök, \'dr. Hegyi bajos városi fft. jo{p-ző, ük^ egyházközség világi elnöke és Vicenty Árpád tanficstag, a Jézus Szive egyházközség részérőj dr. Vajay József esporós-plébános egyházi elnök, vitéz Filó Feren« világi elnök, Tilndt Lajos és |,<>n. gauer Imre püspöki tanácsos, mVestagok, a kink.inizsai Nagyin»!, dogasszony egyházközs/\'g rész\'-röl pt bánás Gyula plébános, egvliázi elnök, UaTopyai Litszló világi elnnk és <lr. »Szabó István városi orvos, egyházközségi jegyző.
Dr. Krátkv István |*>lgárinestellenieken utazik Zala:\'C<Mszegio, hogy tisztelgő látegat/s| te«veii Mindszenty József v<*szpit-niegyh\'iz-megyoi piisjiökuél.
sászlódlazben
kOsaöatOttc az uj fÓDásztort
szonty József piisjWikké t<"»rtént ki-nevozéséről. A kisgyűlés örömteli lelkesedésH>l tette magáévá az iiulit-vánvt, hogy Mindszenty Józsefnek, a kisgyűlés volt lagjáruik, magas «\'■« feloloss\'gteljoH egyházi állásának Iv;-1 öl léséhez Isten gazdag áldását ki-vánia és sz<\'r(>ncsekivánntnit a kis-gvilléft- jegyzókf»n\\ \\e utján is tolmii-. esolja.
az elsf BévözlA távirat
az alispán, a vármegyei hivatalok vezetői, a zalteger^ze^i egyházközség kiildötts/\'^f, sth. A tisztelgő lú-toyratásí)k i\'us küldöttségek fwndta-tiisa szakadatlanul tart, jeleid az egész vármogye osztatlan örömének, (Unit a szentatya elhatározása keltelt Zala minden részének minden
rendű és rangú lakossága körében. *
.V!ind\'szénty József 1H92 máiciii» 20 én Mzülot/\'tt Cs*>liiinindsy/intilx>n. Középiskolai tanulmányai véez.\'se utiin a papi Vpitlyóra, léjx?tt es a ..szombathelvi egynáziiiegye [«pisit-. x vendéko lett. 1015 iunius\' 12-en V«r-b\'mt i>appász<.ntel(J*e utiui rövid ideig Volsőnatyon \\lolt sogédlolk^z, majd 1017-ln.n fó|n\'iiztora Zalat^g.M-szegro küldötte középiskolai hittanárnak. Miután két esztendeig működött ohlion a minőségben, ugyanott a plébánia adminisztrátora, majd 1021-lxin plébánosa és egyutUd « korülot os|ion\\so lott. Buzgó mun-kássi^ga egyre több kitüntetést szerzett noki "és 1024-lxm megkairta a Szent Margitról novozett pornói cini zetoe a])áts(igot. 1027-ben, mikor Zala megyénok északi részében » nagy távolságok miatt uj plébániák és lolkészségok folállitására terült a sor, főpásztora özeknek megszer vezésével püspöki biztosi minőségijén őt hízta meg. További kitüntetést nyort 1037-hen, a pájia pájxu prolátnssá m>vozte ki. Munkiisssíí«
Háry János
^rumlikőrgyár és bornagykereskedés
■ i»»
: »ii\'e
Teleim: SŰ5.
Nagykanizsa
1ÍM4. március y
KAUM
»eimfetk a szorosan vett lolkipáiu-,tori törékenységre terjedt ki. Amellett, hogy ¡» reábízott torüloton oróte! jorton felvirágoztatta a hítóloüit és « katolikus társadalmi munkát, |>oli*ka|>esolódott az országos mozípd-inakba is, róifzlwn mini az Actio Calholica egyik leghuzgóhb vidéki szervezője, neszben j ledig országos katolikus jellegű megnyilvánulások egyik közkedvelt szónok». Sok-
szor hallatta szavát a helyi ón ar országos katolikus unj tóban ów arra ia tudott időt szakítani, hogy irodalmi müveket alkosson, legutóbb jolont meg második kötető annak a nagyszabású munkának, ainoly óriáui adatgyűjtés alapján szárnyaló lelkesedéssel mogirt «apológiája ós dienói-téso az anyaság gondolatának. Kk a könyv orsságssortu általánow ol ismerőst nyárt.
I» -A**» *****.......
KolytfltÁ« nt, 1. oldalról
/olt miniszter ki jelenlétté, hogy 75 ezer bányász 135 bányában megszüntette ;i munkát A ha-
jók nem kapnak szenet ős a tcu geren túlra irányított szón d szállítása teljesen megakadt
„Bulgárlát e pillanatban nem fenyegeti veszély"
Szófia, március 9 Kristóf bolgár külügyminiszter Borzában beszédei mondott, ahol érintette a bolgár szovjet viszonyt Természetes, mini két olyan -állam közölt, mely diplomáciai kapcsol utók között él, y külügyminiszter szavai szerint - jelenleg\'nem lát olyan okot fennforogni, moly a bolgár-szovjet viszonyt megronthatná. Ami a bolgár török kapcsolatokat jllelí. bár itt más •kmlfoek\'
állnak az előtérben, a kapcsolatok kitűnőnek mondhatók. Törökország nem fenyegeti Bulgáriát és a törők bojgár érdekek ma azonosak, mindkét állam meg akarja őrizni a békét. A miniszter szavai szerint Bulgáriát c pillanatban nem fenyegeti veszély. Bulgáriában az illetéktelen csoportokat a karhatalom teljes egeszében fel morzsolta.
(Jjra szállítanak Angliából Törökorszáqodk, a török sajtó
)ycm támadja Angliát
Ankarából jelentik: A törők köztársasági néppárt értekezletén Mo-iicmoncsoglu külügyminiszter réez-leles tájékoztatói adott a néhán> hónap óta l»okövotke//>tt világoyoiné-nyekcöl. Kzzél ka|xrsolatb m töl)b török képviselő kérdést intézett a külügyminiszterhez, aki azokra nyomban válaszolt. A választ jóvá-
1 Kígyókig elf "idUik. A török sajtó a nyilatkozat kaj*csán boszüntotto éles támadása i I az angolok ellen és fejtegeti»\', hogy a törökök 5 év óta hűségesen kitartanak szövetségeseik mellett és\'Törökország mogórdomlí, hogy kívánságait imvhallgatják. A jelentés szerint Angliából megindultak a szállítások Törökország felé.


lailis 3 áa filtixlk a fasatl miaelrtnd
A ayárl Idésaáailtás ktzrfatét MÍ| i«m állaaltatták mer
W^yivs lapok a vasúti forgalom helyi javításáról uj lohotőség->K. járatok, vonattipusok beállításáról ad-lak hírt. R hirokkel kapcsolatban az Államvasutak elnöki osztálya -azt a felvilágosítást adta, hogy az uj menetrendig változás nem lesz.
A közlés szerint az uj menetrend uníiiK Jl-án lép élotbo. Nagyobb, önyeges változás attól som várható.
i____________________
Az rvadrtZoni|>onlok fígyolombovoto-
lén kívül, helyi érdekek szerint, kisebb javításokra kerüllioi csak sor.
A nvári időszámítás kezdető a környező államoktól is függ, a chhI-\' lakozó vasúti forgalom egyeztoUaio érdekélH\'n. A nyári időrend egyébkén! független a menotrondki;sr.i-tóslől; az óraelőrelolás, ar. élet bár-mejv viszonylatálioz hasonlóan, egyik napról a másikra virradóra a vasútnál iw nu^törtónhot.
SPORTELET
Az őszről elmaradt pólmonostori bajnoki mérkőzéssel nyit a NVTE
Mint már ismertettük olvadóinkkal, a tengeri kígyóvá nőtt Bélmonostor.—NVTE mérkőzés ügye végső fokon a cukorgyári csapat javára dőlt el és azMLSZ ugy határozott, hogy az ősszel két izben is »vonatlekéső\' csapat március 12-én ját-1« bajnoki mérkőzését a •Nagykanizsai VTE csapatával. A vasárnapi mérkőzés kemény dió lesz és valószínű a szeren-
cse dönti el majd a mérkőzés sorsát. Aki jobban ki tudja használni a sártenger előnyét, az győz. Ugyanis az NV\'IE vezetősége hiába kérte a pécsi kerületet, U,ogy a pálya használhatatlansága miatt halasszák k& sőbbre a mérkőzést. A szövetség válasza : Minden körülmények között le kell játszani az elmaradt mérkőzést.
A csapatösszeállítással kaj>-csolatban kérdeztük meg az NVTE uj edzőjét, Szollár Józsefet, aki néhány ujitásl is hozott a csapatba Így valószínű a le-
tarján- pálcsics
\' I -
textilipari és hereoUdelmt vállalat Naöyhmniz8a.
«/ár; Magyaru. 96. Városi téizJet: F6-*t 7eM*n: 3 44. w Intézet pabUJibv,.)
¥5*
5-33.

:/T\\ i o r
(BA|ER) \\ V B-. M K| M
ilvl J. 1 IVMl JL\\L
ven leválogatott bal.szélső Horváth szereplése, a kis Botli is szóhoz jut a balhátvéd helyén, mig a támadósor Közepén az NVTE. uji, szerzeniéiWe, Szabó játszik minden, valószínűség szerint. Így tehát a csapat a kö-vetkezőképjHMt alakul f\'.sondot* Kösa, Both Varga. Né ineth, Kőfalvi - Juhász, hrisch, Szabó, Tura, Horváth Ha közben Szabó valamilyen okból nem vállalna a /játékot, ugy Blaoskö a helyettese
A ZMNTE meghivta a Haladás csapatát március 15-re barátságos mérkőzésre. A Haladás válasza még nem érkezett meg, ugyanis a szombathelyi vasutas csapat most nagyon elvan foglalva. Készülődik a vasárnapi Haladás- MAVAC. NB II. bajnoki mérkőzésre.
Az NB I-l>en érdekes mérkőzések kerülnek sorra. így : Diósgyőr - Ferencváros, Debre cen Nagyvárad, Kispest Szolnok Csy>el-~/Uj vidék. Kolozsvár- BSZKinV-Gamma Vasas, Elektromos Tisfca, Újpest Salgótarján bajnoki mérkőzéseken várhatók nagy meglepetések.
Kezdődik az ökélvivó bajnokság
A téli kényszerű pilionés után ismét kozdotét veszi a dunántuli ökölvívó csaj>at bajnokság. A Nagykanizsai J/Ofento Kgyesülot ököltivó csapata n vidék x osztályában egyenlő pontarányban u bajnokság második liolvén végzett a székesfehérvári KASIí csaj»aU\'ival az érs<>k-ujvári GIKTA LE mögött.
Az I. osztálvból kiesett a barcsi LK és a bajai LE. Bokerült a 11. osztályból a szombatlielyi LK t* n kaposvári LE. A most induló dunántuli ököl vivóN csajwtbajnoksiig más rendszer szeiiint korul megron-dozésre. Afost had.U\'stek "kőzött ron-dezík moií és a hadtestok bajnokai ogymáu között méVkóznok. A. ,.ha<l-tmt-bajnokság két él fió\' holv;>//>tljö bekoriií az NfsB-ba.
A III. hdt. ökölvivő-bsjnoksá^
két örök«m riválina Na^ykanizaa Szombathely, n többiek. Zalwger-Kőszeg, Sopron és Tajtolca gyengi? ellenfél, di» igen «zónen fej-IikIó csapatok, akik egy két ov múlva már komoly számit ásna kerülő, csapatok lesznek.
NagykanWa «\'» Szouibathely < patai t\'gN\'forimí-^rót kénvisohmk. fia most\' talán a Nagykanizsai LK tud valamivel jobb formát mutatni. K? iguji. humar eldől, mert \'már nagyban folynak az előkészületek a versenyre. Sót n húsvéti ünnopekn© a niagyar ökölvívó után|)ótlás ca.ij»a-lát látjuk vendégül Nagykanizsán.
BINDEN CBÜTÖETÖ&ÖI IJBLBIVIK IKi
a tagjobh, ligérriskeiakli kipti littHsf a
mrkMitl: EGYED ZOLTÁN. OkvtUMlI t\'i v«iyt Mt|. Ara 11.20.
HARISNYA
sxemfalszadő lü
ELADÁS
Infyanaa utbalgazltia mindaa •aQtdrtikén délután 2—4-1«.
MIMÓZA
kézimunka-szaküzlet * ~~ Csengery-ut \' 4. sz.
Z4LAI: I4JMNV
► » i1 >"» \'I." fr i\'jrtt^/* >i"
1044. március fl
HÍREK
NAPIRHND:
^fcali ^égyeeerké» i .Mn
a Megváltó tér 21. tízéin.
Kif*.»niVM»Rii M ottani gyéfrv»«or-tAr Állandó üírvolótea axolffálatot t:vrt
Naptár. Márciui 1» CsOlrtrlök. Rom kai
Francista. • « rotísu** Franciska. 1 111 \'.\'
A (ÍOZKOKDO nyílra van régnél 7 órától osto 6 óráig. (Hétfő, s/orda, péntok dólután ós keddon ogéaa nap nőknek.) Tolöfon: 56a
- (Vizsga a téti Kazdusá^i
isk«l>Hnn>
A nag\\ kanizsai tóli gazdasági is- j kok* fel a?» évfolyatnának március hó, tizanki\'ttydikén, vasárnap dók>l</tt fel 11 órakor lenz a nyilvános zárÓTi\'zs-g.ija, (wmelyet az ifjúsági önkéjraó gaiwlakör Zárógyillése küTet.
(Uj IradalnH t>ér Enléfcaa)
Zalaegerszegen luegaldkiílt á Deák, Ferenc Irodalmi és Művészeti Kör. Klnoke Szakái Ferenc, a Vjalninogyeij lljaág felelés szerkesztője; llgyve zetéje Nemes* Krnő. A Kör március 12-én mutatkozik he első n>u<loxóné-i rel, amelyen az ünnepi ln-srédet a Kör disndnölw*, dr. Hrandt Sán<k»r ; alispán mondja.
(HAav éveg a télé?\'
A föld korának kértléso a kutatókat már évtizedek óta élénken foglalkoztatja. Knnek megállapítása a geológusok, komikusok. és fizikusok együttes feladatát kéuui. A geológusok a földrétegek Keletkezési\'inok .utján kivánják n kérdést megoldani, A mai megállapítások szerint ezek a liecsk\'fsek azonban mindenkor tá-»ól estek a vulóaágtél. Kddig a német Kaisor Wilhehn kutatóintézet kémiai osztálva (gyik vozetójéiK\'k, dr. 11. Kwaldnak megállapitasai a Icgvalósxinühhnk. Kutetásai során megállapitotta, hogy n föld egész ■OIM olyan ásvánnyal rendelkezik, amelyek keletkezésük óta változatlanok mai adtak. Hosszú évezredek folytán azonban Sok esetlión előfordult, hogy ólom és hélium kololko-zott belőlük. Figyelemreméltó, hogy ez a folyamat olymódon ment véglio, amelyet földi olképKol;\'* szerint Sem minemű laboratériumb«ii nem ln-Ih\'Iiio elérni. A ltoliumurán sogitsé-írével a kutatóknak sikerült a föld korát hnxxávotőlogeÁ számítás i int nuvállapitani. A logöregehhiu>k vélt ásványi anvágokat töhh mint *_»< w«i millió érős re becsülik. A 1 >g-ujahh kutatási eredmények azonban már 7000 millió évre engednek keletkeztetni. (MNK)
— (Ijey flata\'assaany halála)
HON-neg Autalné,;zákányi fiatalasszonyt súlyos állapotban szállították be a nagykanizsai közkórház ha. Minthogy segiteni már nem lehetett rajt, Hzuleihex Kiskanizsára vitték,
akol uaiyhalt. Ah anyaság előtt álló fiatalasszony halálát egy zákányi »tudós .asszony« Mgitotte elő. A nagykanizsai rendőrség és a zákányi tseiidórök folytatják a nyomozást.
A 8zoi]«t falé ii aikkoitlk sxTaaerikai kaáiaxáUltátakat
V Zora eimíl l>olgár lap érle-sülést közöl arról, hogy az amerikai nagyipar hat hónapra l>e_ szünteti egyes államokba a hadianyag szállítást, vagy azt nagy mértékben csökkenti. A Zora | értesülése szerint a Szovjet Unió is azok között az államok kó zöll van. akik a csökkentési listán szerepelnek.
* < \\
llolgár lapjelentések szerint Tito tábornagy főhadiszállására szovjelorosz katonai küldöttség érkezett.
Tito imktuttjt Ii alt Uli a loadaai tárrftlíiokai
Stork Imim, március 9
Washingtoni jelentések szerint Péter királyt londoni utján elkíséri- l\'úrles -miniszterelnök és a Ih-Iügyminiszter. IJgyanek-kor Tito láboriuigy is eíktlldte megbízottiéi Londonba, hogy az angol kormánnyal tárgyaljon. Washingtoni körökben ebnen ílz utazásban azt látják, hogy Péter király meg akarja men-teni a Karagyorgyevics ház trónját és végső kísérleteket lesz az angol kormány közben-jöttével a \'Pilo kormánnyal való együthm\'iködésre Tito bomlottba Ivjlldöil képviselője Bariban már tárgyalásokat is folytatott a szövetségesek képviselőivel.
Pk. 4748/1944 Vb 47/.B44.
Árverési hirdetmény.
M0t peitgó téke és Jár. ra nagykanizsai kir. jáilabiiőaic Pk 474A/1M4/I itámu vé*zé«ável a VhT. 1B4 § i lapján az á iveiéit Nsgykaeizsán, fő ut 13 *■ II. crnelcUH, az iagók (árolási bcliéa 1944. március hó M.-Aaefc d. e. 10 órá|ára rendelte el, atalkor a bltéitag Irtogialt hálászoba és abéd>őbuiotok, konyhaberaa-óeics a e*téb 3Mb P becaérlékB l-g. sá gokat a legtöbbot Igátónok kénpoai li«e-Ki mellett ciclltg a beerfr«« alai li «1 fogom adni.
Najykaniz&i, 1944. március 8.
Elek LaacU
Mi Mi. v^rakilU. «lat klktuaa«
Üzletmogrtyilás.
ri*/telctlcl éílc&Kfín * mél/en IKílíflt h*lgyköíöit»éfl«ít. I\'°!jy Eótvös tér 10. í«Am alatt
(Bedíiick-liAz)
hölgyfodrász-szalont
ny ltottant. s
rt h6l<iykÖirtnsí<| p.iitlo<jásAt
kéivc, inarodtnm tiMtelettel
T«uioat aaa. Molnár Jánoané.
NatcyaaJQiiMi _
10H/1944 Tárgy« *©FAKSZ bajliaiulolt adósainak mcesr^itésr
Hirdetmény.
Pclhivíw aion »OkKvermekes raaládo-kat (négy tks annál tObb gyermek), akik az •rsaif*« IVuhI Kislakás«pit«ai Sz*-Telkcxetlil felveti kMcaOn utján építkeztek és most részleteiket, illetve vállalt kA-lalezctDégeiket leljcMieni nem tudjak. Je-lentkezreaek Vái*sháza, II. ewelet 24 ea iraéakelyisénbon
Nagykaaizsa, 1944. évi má\'dus 3-án. 7a PolgArwieater
NfH^rlaauiMsa melyet polgánne« toréul.
410/ké. 1944.
Tárgy: Hah és borsó vásárlási.
Hirdetmény.
A lisztjeggyel rendelkező ellátatlan la-kMsáK f há l 1-1*1 IS 1« terjedó idóben n llaalütletckbea Untét vásár«\'hat szemé-l|«aiklot 7A dkg. babot éa 13» dkg. bor-sál^ Az előlit meaiiylaégnél kevesebbet az (gyík, vagy mindkét cikkből kérhat a fogvasitő, lOkbet «tanban egyikből aem kérhet ás kaphat, iné« akkor sem, ha a Másik cikkből megfelelően kevesebbet vá-airelna. As említett fe)adagot Mást mind-cpik nagykanizsai ellátatlan mtgvá&á-r«lltalj«, tehát a vasutasok, hiditlzeml al-kaJntazaliak katonák stb is A kereakedő a bab éa fooraó klixolgáltalása «Ucnében, nilathotv a lisztjegyeken lévő bctUsselvé-nyekt,», \'mit más. cikkekre elbismáltuk, a bctCKxelvények felett lévé a a ktcpecaél h«%ére szoIkAIA kockát kbteles poatosan kívánni, melyen ei»y kflr van s a karben P. H. béli)* s ezt a kwekát kall ssámadá-aában (egysxelvénykéat felragasztani, «zen-leill a kcr«»k«4ő köleles a váaárlával a caaládi Igazolványt Iclmutatlatnl a trról a kiszolgáltak oa ádi «•raiáoiit, a klt/ol-gilt culád szeimlyeinek szániát » a kiszolgált bab éa b«isó iticnujrlaégct «gy nyltváatartásbA felle^yeznl és ezt a nytl-váaiartáat a P. N betüs szelvényekkel •gvütt március 21án a Kazellátásl Hivatalává számadásként beadni.
Nagykanizsa, 1911. mátdMa 7.
7M Polgármester.
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, Fő-ut 14.
fllngor varróeóp Ht. k0raatk4p«lisalat« üzletét kiterjesztette:
kézimunka és i*fividárutei«a
vállal i Textilelinyomást, fehér-, ázinea- éa betabimzé»!, endlfeéat, dlstrarratokal.
Modern mlntAk 1 Divatos ujixera Aruk I
6U
. i ■>•»
Figyelmes revőszol^álat.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
\'\'Sin-, rud- n« patkovari\', továbbá szeg-
ntsiványo\'d beválthatók ¡¡s

ll* t
Hothorr-ge4>ek, gepautií, csapágyfám éa golyósa o«apé«T ifl*s»fKí«ét elintézem.
DRAVHV016YIV,LLAM0S ARAM"
m
SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramaaimiak tttai«<»«,l l\'aklaméok)k) hlba|alant»4«^ axakaxarQ • Iviiaooáitas minden villamos kérdAao^ delelót« B.Í6I rf+áotén bú ériig.
Ca»n»«iry-ut »»haton 28A.
flht

netnyilvánltás.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik jó édesanyánk
öxt. BoKenrieder Tóssefné
elliunyt.t iilkalmAval n temetésen, résztveitek, vagy részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
A ayAaxoló eaalAü.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon JóbarAtaink és Ismaié-seink. különösen <i nngykanlssal vendéqlö^Ok szakosztálya, kik felejt-hetcllen dr/iqa jó térjem, apósom, testvérünk, illetve rokonunk
Tóth Péter
illalkereakedé
temetésén mecijelemtsükkel. v«gy bármi más módon mélységes fáj-1 dalmunkban osztozni szivest-k voí-\' lak, fogadják ezúton is hálás köszönetünk kifejezését
A gyássoló «salá4.l
-Uu.
ÁIJjU
KlfulA segédmunkást felveaz Kaaoll, Horthy Mlklóa-ut 2.
Újonnan megnyílt női fodráat inlNwb» tanuláleéiayek felvétetnek. M«la* W noané, Bötv»$-tér 10 , Benedek-hás. fii
Kifut Adu azonnali belépésre IcKAkHk Kelemen RczsA cégnél. Ül
Sumijavlló tanuló felvételik. V«lMn gumllavltóuiem, Hr?<ébet tér I. a>. 794
ADÁS-VÉTEL
42 Aa erős strapa-bakancs és 43-as erős atrajM-ciIima eledé. Clin a kiadébaa. 782
eladók sói ét férfi felad- éa ateóraMk, as«nkivtll nagy választékban egéss éa félcipők. Rákóczi utca 4. 7ft3
Ülő gumipárna és gumilepedő eladó. Cint a kiadóhivatalban. 76«
Eladó teljes kocsmai bereaslezés és egy Jókaiban levő bllliátd asztal. Bővebbet Arval Károlynénál, Nemesdéd. 791
Jékerban lévé apaitkocstt vauaák. Faliéra eladó. Rartháné, Csányl Llolé-utca 13. 7(9
Utasé vasutasnak erős bArtáeke eladó. Cim a kiadóban. 7*3-
BOT«ROZOTT SZ#«A
Különbé járatú butoroxoH aaebAt azonaalra va«y március IS érc karecck
Telelőn 7H. 746
HÁZ ÉS INGATLAN
Családi bazst vennék sUrgéaep Aay-aAkOt dijszok. Szabó, Magyar-u. 2t. 7St
__KÜLÖNFÉLE
Áldott, boldog, megelégedett NAaaie-•Agai boa létre .i HUMME, Ss«mbaibely, poaiallók 132 Hölgyei, uralni, tessék |e-lentke^nl. , , 75S
aiaetoppolAet eaekeaerSee vAl-lalek. Kevaca llut, Magyar u 12. 790
Saeréée «te 7 éra kOiöt^ elvauett a tűzoltó-laktanyától a kórliáz bejáratáig egy Mcn«»Kosár. K^\'cm a becsülete« aieg-találót, adja le Zrínyi Miklós-uka 32, Széntelep. 79$
Kedden este a Magyar-utca elejé« el-aeaats egy balkezes bórkesztyB. Be-caBletcs meKtaláló ad|a le jutalom ellcaé-ben a Sztvtr-éttercmbe. 796

ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAH Kiadln : „Közflazdasáfli R. T. Nagykanizsa\'
Felelős kiadó: Zalai Károly
Nyomatott a „KBzgazdatagl R. T. Nagykaaim\'k nyomdájába« Nagykanizaátt Nyomdáért felel: Zalai Károly
Falaté:
fia
Bftfldíokosat: Tábori pos4a:
x •
évh, $7. sz. Nagykanizsa, 1944. március 10. péntek
Ára 16 fillér.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
é* IrfaééMvaUl: Fd-ut 6, uuuu. é* IcMéKlvntalt telefon 7H. m. támém h*ttü£nap délutia
■P
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KJőílzotóet Ara: c«y hónapra 4 penpö 30 fülé«,
negyodévro 12 pensrő 40 fillér, ftgyusszám: hétköznap 16 fill., nzombatnn 30fill.
ammmmmmmmmmammm
Kállay miniszterelnök:
-< f ^ ,
■--•-r \'
„Kitüntetésem azt a parancsot tartalmazza, hogy tovább haladjak a megkezdett uton"
(MTI) A hivatalos lap Magyarország Főméül lósagtt Kormányzójának kővetkező legfelsőbb kéziratát közli Kállay Mik-lób miniszterelnökhöz :
»Immár két esztendeje anuakc hogy a közügyek szolgálata iránt ösi luianzetségébiin hagyományos kötelességérzettol vállalta az ország ^miniszterelnökének . nui különösen terhes tisztet. A mai sordöntő időkben a legnagyobb odaadással állította kiváló képességeit az örök magyar eétok áldozatos szolgálatába és fáradhatatlan kitartással folytat! a a nemzet jövő sorsának biztosítását célzó k<wN*ápy munkái át.
Amidőn változatlan bizalommal tekintek további működése elé, önnek a Haza körül szer-
zett kimagasló érdemeinek elismeréséül a Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagy-,
keresztjét adományozom.« *
Keresztes Fischer belügyminiszter indítványára a magyar kormány tagjai összejöttek, Miklós niiniszter-
hogy Kállay elnöknek jókívánságaikat (Tifo-jezzék hivatalba lépésének második évfordulóján és magas kitüntetése alkalmából.

A MftP értekezletén v. Lukács Béla pártelnök meleg szavakkal köszöntötte Kállay Miklós miniszterelnököt abból az alkalomból, hogy kél éve tölti be a miniszterelnöki tisztét. Kállay Miklós miniszterelnök felszólalásában megköszönte a bizal-
mat és barátságot. Köszönöm a bizalmat mondta. - Hogy helyesen tettem-e vakunit, azt csak a jövő tudja eldönteni. A Kormányzó Ur Ofőméllóságának kitüntetése egyben azt a parancsot tartalmazza számomra, hogy haladjak a megkezdett uton. Egyet kérek : bizalmat ós barátságot. Ha alkotásokban nem mutattam fel annyit, de dolgoztam, küzdöttem, gyötrődtem a magyar gondokban és ha valaki elölt érthetetlen és neili elég világos egyik másik gesztiéin, legyetek meggyőződve : lelkiismeretesen végeztem feladatomat.
A párt üdvözölte Beményi-Sehncller. Lajos pénzügyminisztert is, aki hat éve áll a minisztériuma élén. v %
Londonban sürgősen összehívták a délszláv bizottságot
(JjrendszerO rakéta-lövedékekkel pusztítja a német légvédelem az angolszász bombázókat
A finn kérdés dttntő szakaszhoz érkezett — Súlyos harcok Jceleten
j »
körök véleménye
IWlini katonai nrerint
a keleti arcvonalon
» dönti hadszinU\'ir a szopatovkai téraogbou fojlódött ki, hol az oro-Hzok a« odoaza lomhergi vasutvo-nalat igyokoztok kozükho korileni. Céljaikat a BZóvjot csajotok noné tudták olórni. Novolnél német helyi vállalkozások voltak. Narvától északnyugatra, a jwzkovi tónál csak holvi «•^tarozások folytak. Ettől délre a m-íuotok több szovjet előretörést hiusítottak mog". Nagyobb harcok a »r.molonszk—orsai ptfpkocsi ut niontón voltak, molyhon az \'oroszok nem tudtak oredményt elérni.
Az vhnz harctereken
csupán élénk járőr és roham tevékenység folyt. JolontŐH harci cselekményre solíbl som került sor, A né-motok messzehordó ágyúi oívdmé-nvesen lőtték a nottunoi és anz\'ioí kirakodásokat.
Tegnap dél km északamorikai bombázó kötelékek ismét ljotörk-\'k Németország őrülete fölé és
herlinig hatoltak. A német légvédelem különösen Nagy-Berlin területe föleit fojtott ki eredményes elhárítást és a több hullámban erkozó bombázók között nagy veszteséget okozott. A lakosságnak veszteségei voltak.
Mozgó háborúvá vált\' a harc az orosz harctér déli részén
A keleti arcvonalon a legújabb jelentés szerint az oroszok tegnap páncélos kötelékeikkel a Zvenigorodka, Seindov-ka és Jnmncl községek Között elterülő széles arcvonalra őssz-l>ontositották támadásaikat. A többi gyújtó ponton a szovjet vezetőség a német állások ellen csak U?gi kötelékeket indított támadásra, csupán a Káro-™>gradtól és Narvától nyugatra eso területen támadták nehéz tüzérség és nehéz fegyvernemek * német vonalakat. Ebből az
összevetésből kitűnik, hogy milyen nagy várakozást fűz a déli offenzívához Moszkva, A helyzet tegnap óta semmi döntő változást nem mutat fel. A déli szár-nvon a csata a mozgó bábom jellegét öltötte fel. A középső és északi szárnyon a németek az eddigi gyujtói>ontokon nagy tüzérségi támogatással fel tudták tartóztatni a támadásokat Néhány nap óta a nésnet csa/ patok Finnordfcágban is élénk-tevékenységet fejtettek ki.
egy kórházát is. Ugyanezek a bombázó kötelékek Berlin bombázása után támadták Hannover városát és a lakónegycdck-ben súlyos károkat okzariik. A veszteségek aránylag csekélyek voltak.
Gsbbeht
A ndmutek viasza foglallak > két kiürített hely»4get az armez harctéren
k keleti arevonalon különósr« élénk harcok voltak Kirovográdtót délnyugatra, ahol az oroszok az elő ző napi betörési helyen hosszú ért elkeseredott küzde\'om után » botö-rési hely »vtrszfcit áttörték és Novi Bugip; előnyomultak. A néniét kötő lékek a szovjet nyomás elől átmenetileg kénytqlenak voltak két hnlv-séget. kiüríteni, de mc« a dék«l<£t* folyamán visszafoglalták. Zwvnigo-rodkától délre heves harcok folvtak. Szepetovkától és Proszkorovtól délr* erős német- kötelékek -ajr előnyomuló szovjet alakulatoknak erős voszteeó-get \'okoztak és megakadályozták, hogy Sztara Konstanfinov városát elfoglalják. TTcvanrsnk meghiusulfc az oroszoknak Proszkurov ellen vég-v" rohaitott támadása is. Narvánál sikerült német helyi vállalkozások voltak. Noveljtől északra és PszkovuM északra helyi jelentőséén liarrofc alakultak ki.
Félelmetes légi elhárító fegywert vetettek harcba a németek m Berlin elleni támadásban
XtorbholiB, március 10 A K brit léglhadtést főpa rannsnokságának jelentése szc-ritit a csütörtöki légitámadásnál, mely Nagy-Berlin fölött zajlott le, a németek uj rendszerű rakéta lövedéket alkalmaztak az elhárításnál. A lövedékei egyszerre négy cső ontja, .mely egy amerikai /bombázó erődöt valósággal ketté hasit.
„Németország minden körülmények között megnyeri
a hábvut"
Több nagy kérház elpusztult Berlinben
1 ■ pusztítottak néhány nagy kórházat, k}ő$ük a Ilindenburg-kórházat és a Vörös Kereszt
A- Berlin ellen intézett legutóbbi légitámadás alkalmával amerikai bombázó- gépek
el-
Üőblfoln miniszter a Da* Iteich hasábjain azzal foglalkozik, hogy a szövetségesek nagyon eealódnitlt, l»a azt hiBzik, hogy Sztálin ocrvot-lon talpalatnyi moghóditott földet is átenged szövotsógoseinnk. A lobe ráni értekezlet után ogyodü] tfzta-lin tért megelégedetten vissza, állapítja m^ Góbbels. Európa vala-
mennyi halára megingott és nekünk nómotoknek kell azokat mopsailárdi-tanunk.
A cikk Ixdejozó részében mogálla-pitja Gobies, hogy Nómotorszáfj mindon-körülmények köaött toljositi föladatát ós mognyori a most dönú szakába lépő háborút.
Királyellenes a hangulat a londoni délszláv bizottságban
Zürich, március 10
A brit hírszolgálat jelentése, szerint Ixmdonban sürgősen egybe hivták a délszláv bizottságot. Ez az intézkedés szorosan összefügg Péter szerb királynak /Londonba érkezésével.
Ugyancsak Zürichből jelentik, hogy a Londonban összehívott délszláv bizottság vezetői,
köztük a jugoszláv nemzeti bank elnöke, királyellenes álláspontot foglalnak eí. Ha szavazással oldanák meg a kérdést, Péter király nem kapna tíz százalékínál . több szavazatot A bizotság vezetősége és több tagja svájci elgondolást\' szeretne mrgvnlósila-
ni Jugoszláviában
London reméli, hogy sikerül az egyezség Titoékkal
Az MTI ugy értesül Zürichből, hogy Karóban mcglxvszéló-sek folynak a,jugoszláv kor-
mány átalakítása tárgyában. A
megbeszélések^ Péter király meg-* érkezése után Londonban folytatódnak. Az az általános véJle-
t-\'oijüitAN ii 4 u d,m>n.
ZALAI KOZLON Yi
10t4 március 16
Czajíit értik pfezttrlevilet adott kl Veszpr« aj püspökéitk klnmiéia alkalmából
József uaptn Te Dau« lesz as egjrkftiNegy« aladsa temple»ákan
■A •
Zalaegerszegen.,, Mindszent*
>k
Jó/m\'f. hz uj veszprémi püspo portóián tegnap és ma is egy-jná\'sl érik u tisztelgő küklöttsé-l^ck és Játugatások. Látogatást tett vitéz \'gróf Teleki Béla főispán. vitéz dr. Tuuiásy István polgármester. a vármegye tisztikar:!. a környék egyházi vezetői. hatóságok, hivatalok fejei é.s magánosok igen nagy számban.
A nagykanizsai küldöttségek, mint tegnap jelentettük, mindhárom egyházközség képvisele. tébc\'u vitték el a kanizsai kato-Ükusság hódolatát ¿u uj megyéspüspöknek (Itt eraliljük meg, hugy a Szent József Egyházközségének küldöttségében résztvet lek névsora időközben megváltozott, amennyiben P. Gulyás Gellért plébános .vezetésével Szabó Győző nv. járáshi-róKági\'elúök és dr. Tamás János ügyvéd voltak a tisztelgő bizottság tagjai.)
Czapik Gyula egri érsek*, A veszprémi egyházmegye aj>ostoli kormányzója a kinevezés alkalmából pásztorlevelet adott ki, ametylHjn őrömmel értesíti a veszprémi egyházmegye hiveit az uj püspök kinevezéséről és hangoztatja, hogy az isteni (iondviselés az elárvult egyházmegyének olyan utódot adott, akinek múltja záloga annak, hogy alkotó, papjajnak és híveinek szerető lőpászloraps melegszívű atyja lesz. Kéri a hívekéi. hogy legyenek terveinek lelkes végrehajtói,\' gondjaiban támaszai, hogy Isten dicsőségére, a lelkek üdvére és szeretett hazánk javára tovább kormányozhassa a Szent Istvántól alapított nagy és -szép egyházul tv gyét. Végül elrendelte, hogy március 10-én, az uj főpásztor névünnepén a veszprémi egyházmegye valamennyi templomában ünnepélyes szentmisét mondjanak Te Deuinmal.
á miranjfalnl halálos kercsmázás utójátéka a nagykanizsai tirvényszék tlőtt
1943 szoptembor 29-én sorolás volt Poriakon, amolyan a szomszéd közsógok legényei i«< megjoloiitok, köztük Muraujfalu .fiatalsága is. Már útban a sorozáshoz, alaposan tielenéztek a boros üvoglK.\', midor Perlakra értek, szintén. .Mikor bo-foje/ódött a sorozás, folytatták, majd inlkor házaértek, moi/ínl csak bementek Horváth líéla korcsmájába. A Ikuus hangulatban izzó volt a levegő. Mikor jó későn felkorokod-tok, hogy hazátérjonok, Lukacsiét* Pál azt szorotto volna, hogy régi czokiiH szerint a cigányok zoiiohzo val hazakísérjék ókot. A ko reám áron ez ellen szól omolt, a do^ógból szóváltás korokedott. Később a kőt Lu-kacsics-fivór, a boros hangulatban egyik barátjukat, Kovács ics i\\tihályt ki akarták. hureölni a korvamából,
\' bogy mogverjék\'. A megtámadott lc-J gény késővel föléjük szúrt, Luka-\' ertícs l\'nlt érte a kés és \'átvágta a j visszorét ugy, hogy elvérzett. • Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék. A vádlott legény boísmorto bűnösségét. do ittasságával védekezett és nem akart semmire visszaemlékezni.
Több tanút, köztük az áldozat to-itvén\'t is kihallgatta a bíróság. Összesen 5 szúrást állapított meg a boncolás. A habU 8 porc múlva következhetett 1h). A községi jegyző tanúsága szerint az olhalt legény nagyon Iwcsülotos, magyar érzelni\'ü fiatalember volt.
A bizonyítás kiogésziftséro vonatkozó kérésnek a bíróság helyt adott és a tárgyalást olnaixdta.
í Meg tudja-e mérni az e»ber az Isten szellemi lényének tulajdonságait?
Dr.VGareaosér István vallásbölcseleti előadása
¡rrr

Az Istent keraaé thuolo^iai előadások sorozatában dr. Goroncsór István piarista tanár tegnap oáto ezépazámu tudlgatóságát közolobb vitte Iston bolsó mivoltának megismeréséhez. A kórdéat a vallási élmény oldaláról kőzolitotto inog. Isten nom olvont idoa, hanoin orö, amoly közvetlenül hat^z omborro, helonvul a lolkóbo, személyesen átéli a In vő ombor. A* laton és oml)or közt mindonro kiterjedő viszonyt fejezik ki a jx>gány iatonok, akikből az ombor ós a kurrnéazot mindon aktusára jutott ogy-ogy. Ezzol szöuliam a korosütónyaég Iston« személyes laton, közvetlen erő és valóság. Antropoinorpb hasonlóságokban beszélünk róla, do m értelem síkján ezek a kifejeiétMk ltogyan nyarnok igazolást?
Iston aaolloroi lány. Minthogy magátólvaló, abazoluturn, nem is lőhet máa. Az anyag a teljes passzivitás, a függő«, önmagában amorph, jelentéktelen. A uzullum a toljoa tovékonyaég, tiszta tónylogosség. laton a logtoljosobb aktivitás, tónylo
Íes valóság, konoontrált módon, gyö-érszorüon Iwmio foglaltatik s általa létezik mindon éti iníndon in\'ás általa van moghatározva. Isten a szellemi lótoaős toljos valósidtsága,
kiteljesedése.
l)o nemcsak -szollom az IhU»n, hanem szomélyoa szollernnok koll Jönnie. Az ombori szellem, a lélok különböző tovókonységok kötogo, asz-szóeiáeíók ogyinásmollottíségo a mull század lélokbuvárai szerint. Ma az éniség, a log-én ,a tudatalattiság lóloktani formuláival és hasonlókkal igvokszík moghatározni a tudomány, ozorinto az éniségből, mint oki •tényezőből árad minden. Ha . van aktív szellemiség, annak óni gócponttal, személyiséggel koll rondolkoznio, amiből az aktivitáshoz szükséges oró maga sarjad. A világ-
orkölcsi
a jóra törekvés, érzelmi síkon szívtől való elragadás, a szeretet
mindenség oka mögött ott koll lenni a végső oknak, ami Bzomólyos oro-jóvol tudja azt össsmfognt.** K* ■ aaollomi oaamóny nom a platóni idoák hideg világában holyozkodik ol u maga mindon azé>pség~larLalmával. Nom lohot a*önos som a világgal, aom a természet tórtóiu\'jsoívol. A világ mögött nom olvont szollomot, nom a doizmus rideg fogalmát koll óroxni, hanem a szomélyoa oró mograyadottaágániik élményét.
Ab latén szomólyos szellemiségéből kövotkoztotésokot koll lovonni.
Ab ombori szollom-élot jellogzo-tosaégo, hogy értékokot tud megragadni, azok lényegét mogistnorni, az igazság törvényébe foglalni. Az embori akarat nemcsak megragad valamit, hanoin sodorUtik valamitől. Az akarat a váltóállító az oazmék megragadásában, ösztön, ész arni lendül, amit az ombor mngsaorut, amit akar. Az akarat: mogragadtötás valami eszménytől, csüggés valami valóságon ,ez [wdig.az érzolem. A szellem tevékenysége: értnlmí síkon az igazság megismerése, — sikon a jóra törekvés a
IsUtiiiu.»! kaiK\'solatbun nom bőszéi hotünk emlxni érU>loml»n vett akaratról, som érzolemról. Iston a megismerésnek, júságnak, szep?U)tneK legfőbb tényezőjét önmagában bírja, számára, a mogiőmeivs, jtVság, s/.o-retet legfőbb an*ag • is önmagában foglaltatik. Az fston gondolkodása sem emlxtri értelmű, folotto «11 annak. Az omliori gondolkodás korlatolt. tönnlékes, tudiisunk jelentós mérteklx-\'íi csak- szeuífényvesztés, amivel nemtudásunkat pabistoljuk. Jézus egyéniségének természetfölötti és egyszerű bölcsoségo mutatja uz isteni* tudás -mértékét. A gyermekszem tiszta ragyogása, a csillagos ég, a virágkehely bizonyítja, hogy Istenben más ért\'lenunol,. mindon-folottvaló tudásvalóságával állunk szómlion. l.\'iZ a tudás nem lohol korlátolt, mort gyökerében önmagából való. Az ombor azt hiszi, hogy.meg-fejtotto a világ titkát, hogy nii vagyunk miudonnek a centruma, irondvisolósdit játszik ós hirdeti a fórumokon, ho<jy megtalálta a megváltás útját. Pedig ha korlátolt fogalmaink Prokruatea- ágyából kí tudnánk menekülni, jönnének csak rá, hogy az istoni mindentudás előtt koll leborulni és annak átadni magunkat.
Ha IsUín mindentudó, hog\\an le-\' hot az embernek szabiul iikarata, hiszen elovo azt koll akarnom, amit Isten tud, hogy akarni fogok? Iston mindent ludasával előre moghatú-iozta a rosszat, a bűnt is.
Látszólagos problémák özek» Isten azámára mindon egyértelműen van mwjolölvo. Nincs számára tér, idő, tehát níncs számára »olőro^ meg-• •határozottrtjW, »olóro- tudás. Iston számára csak örök jelen létezik, Ö a »van«, aki számára mindon tettünk idő-elomok nélkül, az embori korlátozottság egymásutánisága nélkül, egyszerre van adva. \'Mindon tőle függ, de minden a saját útját-is- járja. F.ppon ez a transcond Mis Iston-tulaidonsiig. Titok. i)o ha Istent inínuoneslol vt\'sgos értelmünkkel át tudnánk h>gni, akkor nom is lenne iston. Még a kis embori életünkbon is vannak titkok. Rámo-solygok egy gyermekre, az vissza-mosolvoír. Mi őz? Miért ran? Titok.
Csajkovszki, Chopin, Brahms, Rubinstein
hétfőn, kedden és szerdán
m Városi Mogqóban, *
M
A szezon Ic^gyinyörühb zenés filmje, a szórakozás csucta
ANDANTE"
Titkok Iston és ombor viszonylatában in lőhetnek.
Az igazán vallásos ember saámára az élet problémái m«ig vannak oldva, nom tud azokban elmerülni, leletének közjxintja nem rögaódik mindonnapi aoró-csoprőségv^kTiez. Aki tud hinni, élótn átídakul virá-gosk(»rttó, bajt, szenvedést könnyebben vísol, mindent fol tud dolgozni nnmagál>an. lk»lo vagyunk paskolva embori porspoktívába azokból csak a valb\'is tud^ kii\'inolni (ti betekintést adni a mindentudó faion bölcsoaógének világába.
Isten mindenható. Az emberi szellőm akarati tónyozőjo is hiányon törődések. Folyton vágyakozunk részlot-célok után s amint egyet elértünk, már más űrt fedezünk Tol, amit botőltoni akarunk. fsfcMitx\'n ilven részleges, töredék«* akamt nincs. Az ahszolutunnőnakarása van Isteplion, a tolj(>s érték, a tnl>w jó akarása. Gát nom lehet ^olőttn, hiszen önmagától való. Mindenhatósága nom eml>ori szommel méri esero-sz;>rződés, hogy ha ezt vimv azt tesszük, vagy nem tossz ük, adjon értő ezt vagy azt, liánom\'korét nélküli, önmaga kereteilioz mért mindenható akarat, finollontmondó lehoUdlenSí\'ig terrnésznlnsen nem található oblion a mindonhatósííghui. Mindont meg tud tenni, d>» akamt^i nem az ouiIktí akarat korlátozott lohotóségoini^k sinoin érvényesül.-.
Az ombori rossz fogalma is inás, mint ugyanaz IsU»n szeméb»»n. A fizikai rliHSzat, földreng(\'i«t, halált, árvizet mi az uiiil>oritéIot kicsinytMi szemszögén át mérjük. Kzek a rosz-szak a végtel<-n isteni szemszögön át másként festenok. Az erkölcsi rossz problémáját Szent Agfwtonnak a DoVivilato I)ei-b6l érthütíük miig. Talán azért van, hogy annál jobbm kitűnjön a jó magnsabbrondiisége. Talán mort az is bolotartozik a vil ig harmóniájába. »Uram, Te tudod lefele! i a hivő emUir »>7mkití a kér désok re. Az ómbór csak a szót fe-csómlhoti özekre, de csak Iston a tudója. P\'hnényszorüen tudom, átélem a szabad* akaratot, a rosszat, a bűnt .tollát vannak, a többit Is-
tonro bízom.
Iston a tökéletes sz»\'
ég I
gtilxui * riiinuon széjw\'g
Uíri szépség időleges
zéne»\'\'^. . laton
van, minden széiwCigiU\'k zépseU lám
A* om-szópe»\'\'-teljíiKSí\'-go fetoti all nno van.
mindon szépség isten mindenhatósága, mindrn-tudása, szójwégo minclon éréknek foglalata, amilsj bizton bele loliel kapaszkcMlni. A szeretet oxtAzisa kell, hogy «igészon a köz,eléhí> tudjunk férkőzni. Iston titkálm az em-\'bori értelem orojévol tovább liohlm-tolni nem tudunk, hanem csak a szorolot ólinényének umjévfil.
m □ z r \\
Egy nap a világ
\\ színdarab 150-nél többször ment a j>esti színpadon. A vidéki társulatok is, mint kasszasikert jelentő daralwt tartották számon. Most a film vásznán elevenedik meg, amit osztatlan örömmel fogadott a közönség. Vaszary bravúros níüvésxe a szavak, lielyzi tek ós emkfíri éH-
Üzletmegnyitás.
Tlsttel^Hel értettem a mélyen Maitr.lt hólqyköiönséget, hogy Eötvös-tér lO. szám alatt
(Dcdcnck-hii)
hölgyfodr^sz-szalont
nyitottam.
A hölgyközönsíg sxlves pártfogásét kórvc, maradtam tisztelettel
Tti«t»a; *m. Molnár Jánosné.
. 617
1944. március 10
ZAiJAJ Kü\'/^UIiV
sorsok formálásának. Nemcsak írói, hanem .művészt szemmel •lU uézi li dolgokat. Tökéletes a* alkotása, mely mindig uj, fordulatos ós szdjomes.
A nagy világégés belenyúl az egyén életébe és közösségbe olvasztja a nemzet tagjait. Mey vagyunk győződve róla, hogy csak a jövőt formáló célok érdeklik és érdekelhetik az ¿mixereket Vaszary megállít és meggyőz arról, hogy az egyén kicsi hajai- egvéni tragédiája menynyire rokonszenves és érdeklődést keltő. Mindenkivel megtörténhet, amit. a darab hősei ál-élnek, meri ma az egyéni sorsok és tragédiák bizonyos síkon közösek Az, odaadó szeretet hirdetője a darab, mely nem kapni, hanem adni akar. Időszerű, mindennápi és egyszerű eszközökkel fonnál ja könnyel--csaló darabbá meséjét Vaszary. Véletlenül, vagy akaratlanul, elvedül a cime nem födi az- erkölcsi megoldásban is helvcs daralxot K háborúban sokan xigy élnek, figyelmeztetések ellenént is. hogy v<ry\\ na|» a világa Kbl>on a világfelfogás-l>an nagyon sok az önzés és a cinizmus, amit a darab, hu csak. a cimével is támogat.
\\ szinészek játékán megérzik ;t tökéletes rutin, amivel cgvkéz l>illcntést is megjálszanak. Mu-ráti. Páger. Hilicsi jobb már alig lehet. A rendezés lendflHelcs, a kéjíek gyakran festőién líieg-k:lpók.
• . O\'D Hirek a Nép Mozgóból
A mozi igazeratósáira közli velünk, liogy mostantól kezdve a Nép-mozgó iniiMorán fognak szorojxjlni a nagy-aiLoru külföldi filmek. A Városi-mozgóban ugyanis a dálumokal a magyar filmek annyira lefoglalják, Iwgy a lekötött nagysikerű külföldi slúgwntk ott l>e nem mutathatók.
A legközelebbi nagy sláger Zuralt l/«atKlor csodaszép filmje lesz, a/. »Akkor...«, amelyik egyike a hzö-*on legkiemelkedőbb filmalkotásainak. Utána következik egy kivótok» <m felülmiilliátatlanul mulatságon »«g7 attrakció, tA csodaro|>ülő«, a francia filmgyártás versenyei^ felüli azonzáciős filmje.
Sorozatosan követkoznok «<gyniás-után a Nép-mozgóban h legszebb ós lognagyobl) sikerű külföldi fil-mflk. x (:)
FIGYELEM!
á KÉP MOZGÓBAN
péntektől vasárnapig:
AKKOR...


keddtől csütörtökig:
i
péntektől vasárnapig:
á CSOMIfí"
Mindhárom a filmgyártás remeke!
-.TCBUlfajU
A mamája kisérte le Kanizsára az első
női fogházöít
M in/ifi közöltük, iiofy A£ igotság-UgymxMsgter licvésr Anna duna-foLiiún :U dfei! rk. vallású, 4 polgárit végzett leányt a nagykanizsai kir: ügyészséghez női fogház fel-ügyelőnek nevest* ki. *
A nagykanizsai fogházban eddig méa nem volt női or, noha szép számmal i<annak képviselve a "gyenge nem iagjai: is a fogházban.
Sok szempontból szükség van női feliig i/el ók re., akik lelkileg is köny-nyebben hozzáférkőznek a penitvn-cids megtévedettokhea. Nem kis feladat.- női fogházőrnek lennj, Krt-hető, hogy nagy volt ar érdeklődés az újonnan kinevezett igazságügyi altiszt szeméh/e iránt.
Tesjnap reggel tette, te az esküt II é vész Anna női fogház felügyelő dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök kezébey Sólyom Kálmán főfelügyelő segédlete mellett.
Kik ii előtt alkalmunk volt Itévciz Annával beszélgetést folytatni. Mellette volt édesanyja, aki lekísérte Ül éves leányát Nagykanizsára, hogy meglássa, hová Ke.riÜt a »kisleánya«. Mert hiába, a mamának mégis csak *kislánya; 11 é vész Anna »fogház felügyelő\'.
h\'évétz AunO mindössze 21 éves, külsejére né.rve sudár növésű, lágy. lányos twna\'akkal, semmi »fogház-őrikülseje nagy barmi szemeit kii-ánesian szrgzi ránk, amikor meg kérdezzük s.-emélyi adaláti rs m> *é$ztönözte, hogy erre a pályára lé fiién fiatal leány létére.
llévész Anna »foghájőr (bocsánat: >felü/ryel&<) csak mosolyog, mint a többi kedves, fiaU\'.l leány és csakhamar megtudjuk, hogy édesapja al\'iszt a dunaföldiári a/ln-hivatalfihn. Még két te.sitire van. Négy pnf/fárft. végzett, mini kisegítő altiszt volt alkalmazva az ottani udóhiraUUnál, elhelyezkedni akart,
t/t*—

biztos állagba jutni és azért napout* végigböngészte a hivatalos topban közzétett pályázatokat és amikor <dvast<j. hogy női fogháafeliigyelőkel keresnek. azonnal leüit, megírta kérvényét és idrt. Nem hiába, mert sikerűit a nagykanizsai állast elnyernie. f.s most itt vem.
— No de mégis, hogyan jutott arra a gondolatra, hogy leány létére fogházor legyerrt
--■• Állást akartam, /nílyáziarn, \'semmi mást nem akartam — válaszolja. - • Semmi más célom vem volt, mint elhelyezkedni.
Hiszen maga olyan futta\' és olyan kedves, hogy nem is tud eré-lyen lenni, nem is tud szigorú arcot vagnt vetjük közbe.
— Oh, tud az én lányom erélyes is lenni, - feleli helyette a mama, aki elbissziik, erélyes is lehet — otthon.
Nehezen hisszük el és ha csak azi célozta az igazságügy legfőbb őre, hogy pár melegebb szint vigyen be n komor épület sötét folyosóiba \' és v<ilam i női melegséggel telitsi■ a bilnlán/it és vezeklés házát, ezt kétségkívül elérte és el fogja érni ii 111 vész Annák feliigi/élőnőkiil al-kah, azásáiiat.
Közben múlik az ülő, hívják a fogház őr-kisasszonyt a~ elnökhöz, a: rikii letételére.
J(indjdrt meg is kezdte szolgálatát. Most lakást keres d manuíja segítségével. Időközben megérkezik v egyenruhája is. Kék tányérsapka, hé\', női Zubbony és kék alj. bér fi koV\'gái .mintájára.
Kívánjuk neki, hogy minél előbb uja\')!) estiit tegyen b\\ l)e ezt majd már a városházán. Az anyakönyvi hjtvtlalbiin és pejlig - ¡Arosan.
Meri egészen hi\'lyes kislány az ellő nagykanizsai női fogházor . ..
<*. n.)
IgTOMzarta laAayál egy airaktil örag gaida, tls évi fegyházra ítélték
Docomlior 5-én a muraközi llfc-
nyavár községlion -lakupics Jakab 68 éves gazdaeml>or, 6 gyermek atyja, u^yons^urtA férjoH leányát, Muntván JánoHnót, egy gyermek (\'xu»anvj»U. A gyilkoh öreget a csendőrök belior.-üik Nagjkaiii/fuíni és azóta olőzete« letartóztatásban van.
Most tárgyalt» ozt a bűnügyet a nagykanizsai lörvónvssék hüntotó-tailáusa dr. Almássy Oyula elnökleto alatt. A vád «;zerint több emlH>r ellen elköveteti szándékos omboröléa miatt fogta jierbo a kir. ügyészség Jaku-nics JakalK»t, mert előszőr «íját leányát sr.urta hasba, majd a segítségére aieü\'i férjét «r.urta meg az arcán.
A vádlott öreg horvát, akit szuronyos fogházór állitolt birái óléi, ol-niondtA, hogy vejével (>* leányávjU közös házlai tásban éj^ Bányaváron. Klointo nagyon jól tiTogfértck ogv-mással, dé csakhamar a leánya ol-hidegült iránta, szinte rá se nézett, ugy járt el mellette. A loánya volt az ur a házban, mondotta, annak • tartotta magát, ó caak a mogtürt szolga szeneiét töltötte be. Vagyonát olvotték tőle. Neki mmmijo sincsen, lígy grobában lakott két unokájával
ISö a csoléddol, a loánya padig férjével külön szobában. Azt mondja az öreg, hogy nagvon rossjful "bantak vole. Nem tűrték őt és ő nem azokav mondja. 1 Jq ozt mim bizonyította semmi, bocemher 5-éif este éppen vetköződni készült, amikor bejött hozzá a leánya és eloltotta a lámpát. Megkérdezte, miért oltja el u lám-pát, mikor Uoki még szüksége van a világosságra. I^oánya erre noki-rnont - mondja i^a meg akarta őt vorni, 0 itta» is volt, a kozóbeu épjKüi ke*« volt, amollyol körmét vi\'igla, a kövotkező pillanatban ho-loszurl a leányába, - majd amikor vojo segítségére jötí a feloségénolg azt is megsol>esitetto.
A fiatal áldozat fério, Muntyánv János zokogva állott a bíróság előtt. Nem szeret visszagondolni a bwzul-mas drámára. Nem akar vallani.
A tanuk vallomása szerint az öreg Jakunics még a loánya apósával is végezni akart.
A t)irŐ8ág hűnösnok mondta ki Jakupics Jakabot szándékos ombor-őIóh bűntettében éa őzért ti« évi fogy házra és ugyanannyi évi hivatalvesztésre itélto.
Az itélot jogorős.
Felhívjuk igen tisztelt megbízóinkat, hogy 1943.
évben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyék
——--- i "1 *1" 11 " 1
ét, mert azok további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
H I R EK
NAFIRKND:
rtjjeli gyógyszertári Ögy«)aé: Ma a Mária gyógyazortér Király-«. 40.
Kiakauizaán az ottani gyógyszertár állandó ögyalotoa azolgálatot tart.
Naptér. Március 10. Péntek. Róm kat 40 vértínu. • Protestáns Olimpia,
A OOZFÜKDO nyitva van roggol 1 órától oato 6 óráig. (Hétfő, aaorda, («étitek délután éa koddon o^óaz nap uéknok.) Tolofon: 660.
- (A kórházkél)
Több műit másfél évig UdjoailoH orvosi szolgálatot a nagykanizsai kórház selieszeti osztilyi\'m dr. Ta-káts Zoltán igazgató főorvos mőlk4rt dr. Toloki l\'ai hudapostí orvos. Dr. \'lőleki most egészségi okokból visz-.szatért Mudj»|K>stn>. lltédja dr. Vámos (Ivörgv liutla|KtHli t>rvi)!% aki már néhány hónapja a kórházban működik.
(Cratfe gyflléa)
A nagykanizsai Crodo ngytxaűlet vauárnap déli fél 1*2 -órakor tartja márciusi taggyülésíH. I^híadó dr. Al-niássv (lyula tör vény sz/tki olnők-lielyottes. A tagok inínél nagyobb - számban való megjelenését leéri a plébános-elnök. \' t:)
- (A pértxUgyl ialxatlság «liae)
Nagykanizsa város kéj>vi«olŐtr>stü-lelénelí pénzügyi hizotlaága jövő héten ülést tart, amelyen letárgyalják a legközelebbi kér^yült-n napirendjét.
- (Az •Itáregyesllet lelki-gyukarlatal)
A nagykanizsai önálló Oltái-egya-sül«it március 1*2-Wl március lő-ig \\ lelkigyakorlatokat Uvrt a forenrt* Npléhánia fohórterméhon, amelyen veudégeke.t is s/xtrelettel Játiuak. A lelkigyakorlatok vasárnap íkMtitán 6 órakor ketzdődnok, a többi mín^on este fél 7 érakor. Március I5~én, szerdán rt»ggel fél K órakor közön szentáltlozás. A lelkigyakorlatok re-, zotőjo P. Gulyás Oeílért plélxinop, oltárttgyesüloli igazgató. (:)
- (Lelkigyakorlatok férfiak részéra)
A Jézus Szíve pjébánia-templom-ban kizárólag férfiak réftrérr» már-oius 16., 17. ós 18-án onk» 6 órakor lelkigyakorlat l<*sz. A lolkigyakorln-let 1\\ Dániel Krnő domonkoamndi házfőnök tartja.
- <A nagykanizsai Hanund raad kaltarastja)
A na^kanizsai UrloAnyok üária Kongrogaciójának jmmpásan aikorüU kultur-estélye után most a nagy kanizsai forencos Harmad-rund rendez nagvszahiisu ostélvt március 27-én a Városi Színházban, amelynek iővodolmét hadiárva novnléséra fordítják. Az estt\'ily aikorét tiiisto-silja, Inijn\' annak főnmdor.ője P. Laoánc Mo<lárd harmadnindi igaa-gató. A program össEoállitáaa most van folyamatban.
- (Németh Jéisef alkagyta a kérházat)
Néunoth József na^yloan tanai hoAlosmoster állaj><>ta, aki édenanyja sirján öngyilkossági kis/\'rlotat kó-rotott el, a gyors orvosi tx«kw»tkor.áa folytán annyira javult, hog^y délután elhagyhatta a kórháaMá. Otthon tovább ájiolják.
- (Nék aa arvovnil)
Dr. Iaxihiís nagyhirü amaritaai orvos • ohhon az olaő kőnyrébon a rendelőszoba tragikus sorsú okiaetV joinek különös világát etoveniti mog. l/ximis nőorvos, akinél mindenféle rendű éa rangú emher fordul, fiatal uKMnyaasaonyok, ifja
MUAI KÖZLÖNY
1944. március H
mmboktog ós boldogtalan swr«I m*m»k. A regény, tul a hivatásáért níi orvos küzdelmen ékik\'n, nagy-mbwn társadalmi körkép in, kv-*ra*tmot*zóte a/, amerikai nagyvá-•«n un vidéki életnek. A mély mi-boriRmerottel un- finom lékikrajaital M4vir1 regény férfinek, asszonynak •Éjaránt tanulságos olvasmány. — Klaudotoi\' ^^^ ^
A l»nd«ni lengyel kormány táviratilag kapta meg a választ Moszkvábol
l-ondonból jelentik: A mosakvai brit nagykövet távirati m«»u eljuttatta a lengyel kormány luu a szovjet-kormánynak a kuigyel javaslatokra adott\' válásnál A szovjet válasz két feltételiül ragaazkódik. A lengyeleknek a Cherson-vonulat keleti határnak el kell ismerniük, továbbá a lengyel emigráns kormány-kői el kell távolítani azokat a minisztereket, akik Moszkva ellenségei ée lilás, esetleg Amerikában élé sze-aielyokkel kell latolni.
itár a londoni kormánynak he kell látnia, hogy a lengyel orosz kér<lésl>on kifejtett tevékenysége eredménnyel nem járt, mégsem." adja fel a reményt és tovább kenési a megoldás útját.
Londonban megállapítjuk,* hogy a lengyel kormánynak eA\'tlm.\' a tef-1 jos kormány átalakításiéul megoldást kell találnia, mert a jok\'ntngí helyzet tarthatatlan ós a brit kormain t kémes holvaotbo hozza. » » * ■
Félmillié fnna « heti azém-kiesé* a ívmitat sztrájk miatt
Sloi *hotnt, március 10 A walesi bányászok sztrájkja követ keztélnm hetenként fél millió tonnára becsülik a kiesett széntermelést, mint ahogy a azénternuelési minisztérium szakköreinek jelentéséből rz megállapítható.
Földrengés
\'lUuhijwst, március 10 A budapesti földrengést jelző Uészülék március 9-én 2!1 óra 21 perckor 2000 kilométer távolságra földlökéseket jelzett. A földrengést jelző Készülék legnagyobb kitérése 05 mm. volt.
Nagykanizsa mogvoi rArei polgármesterétől.
419/ké 1944.
Tíruy: Hab *s borsó véfárlása.
Hirdetmény. .
A lisztjeggyel rcndetkciö ellátatlan lakosság I. hé 11-111 II lg terjedő tdSbeo a llsstfizlettkWe* Ismét vAsára<hat mtmé-lywklat 7» dkg. babot és 12i dkg. bortét. At előlit rneaatlségaél kevesebbel a» ««fik, vagy mindkét cikkből kérbat a logyaijtó, tökbet azaabaa egyikből aem kérhet éi kaphat, még akkor sem, ka a Másik cikkből megfelelően kevesebbet vth sáraina. Ai ewlttett fejadagai Most inlnd-«rrlk nagykanizsai elláutlan megvásA-rathatja, jetiit a vaautaaak, hádifaeml ab kaliuuat\'ak, kateaák stb ii. A keroake44 a bab él boraó kl»z«lKáitatáM ellenében, wlathogy a llaztjegyvkoi I6»é bettUietvé-nyckel Már máa cikkekre elhasználtuk, a betlszelvénvek lelett lévé s a ktopeesét hegére szolgálé kockát kételea pontasan klvAxol, melyen egy kör van a a ktrben P. H betUk a ed a kackát kell számadásában |egyszelvéaykéal felragasztani. ezen-faiftl a keteakedó kOlelea a vAsárláva) a caaládi Igazolványt (elmulattatni a erről a kkzoigáluk caa\'Adi s«asá(*át, a ktszoi-gált család szemalyeluek számát a a kl-azolgélt bab éa barsó mennyiséget egy nylIvAatartAska kiiegyezni éa ezt a nyilvántartást a P ki bettla szelvényekkel agytUI március 21-én • Kftzellátáal Hlva-talnai számadásként beadni.
Nagykanlzaa, Iftii. március 7.
inény, hogy az angol kormány (vgitségÓNH\'T sikerülni fog, Tilo-▼al egyezséget létrehozni. Az a lény, hogy ?Tito tábornok nieg-bísottai már külföldön tárgyal-
Folylatás az 1. oldalré!
nak, at\\ a vélein&iy» líils*uiak
megerősifceni, hogy nem -lehet tovább kföt vesztegetni a Jugoszláv válság sürgős u>a^okl;vsa
érdekében.
Döntést megelőző szakaszban a finn kérdés
A nagy kül|X)litikai kérdés, mely körül Finnországban minden összpontosult, tegnap egy ujabb fontos szakaszához érkezett. Finii politikai körök ezt a szakaszt nem döntő, hanem a döntést megelőző szakasznak nevezték Valamennyi vezető politikust továbbra is az őszinte békevágy hatja át, illetőleg ennek hutása alatt csvlekszik. Finn illetékes helyen a következő nn-
pokat a várakozás napjának nevezték el, melyek nem lesznek hosszúak. A már közölt orosz fegyverszüneti feltételek megítélésénél a finn közhangulatot aa jellemzi, hogy a feltételeket általában elfogadhatatlannak tartja. Moszkva kívánja a kibontakozást és ennek érdekében engedményekre is hajlandó. A finn kormány tartózkodó, de biza-lommál ítéli meg a helyzetet.
Moszkva engedékeny a lengyel személyi kérdésekben
A lengyel orosz vitában a Szovjet továbbra is egyes miniszterek és katonai parancsnokok lemondását követeli. Annyit sejtetni enged a Szovjet, hogy a megüresedő helyeket nem ki-
Erős japón légi támadások
Pekingből jelentik: Kszak-KilW japán és kinai lakossága önkéntes adományokból összesen 62 repülőgépet\'épített és özeket a jvkingi ropütőtórfen istentisztelőt kisémüV lx>n, ünnojk\'ilyes la>rotok kőzí\'tt adták át a japán hadoró részén». ¡14 n>pÜlóg»\'i|K)t a szárazföldi hmÍH\'r;»g, 28-nt a japán Uíiigorószot kapót!»
vánja a Moszkvában megalakult lengyel bizottság tagjaival betölteni, mert Londonban és Amerikában van a lengyeleknek erre alkalmas emlHTük.
az ellenség repülőterei ellen
•Jupón légi alakulatok a legutóbbi holdvilágos éjjeleken támadást intéztek Kiuan és thiigvan ollonségos repülőterei ellen. A két repülőtér futó pályáját éa katonai lx>rendezéseit erősen megrongálták és 7 8, a földön veszteglő repülógó|*)t el-pusHtitottak.

lórfositttiák a lakás-lgéftybiTételre totatkoió
reriilelkeféifket légoltaJmf sxAkséguiiég mttre
A hivatalos lapban kormányrendelet jelent meg a légitámadás k<>-Tetkozményoinek olbáritásáről i\'-h az ezzel kaix\'solatos jo<ri viszonyok rendezéséről szóló előbbi rendelkozós módosításáról. A rendelőt kimoudia, hogy a holügyminísztor hatáskörélH) tartozik a honvédelmi célokra szolgáló magánlakások igénybevételű. A
lendelet kimondja, hogy\' a városok-Iwm az önálló felnőtt férfinak égy, ha j>edig családban él, akkor mindon további folnfltt családtagnak egy-(így\'szobár^ van igényo. Akik olyan hivatást /íznek, hogy szobálian dolgoznak iozen a ciinon mC^f egy sao-bát még kell a részükro hagyni.
Meghalt Rípkt Fcrioc \\
szivhántalmai voltakr A tH-togwég azonban
nom látszott súlyosnak s a nyugalmazott fójxílgármostor tovább végezte szokiisos teendőit s foglalkozott a városházi kérdésekkel b a krisztinavárosi <>gyliázközsé>g ügyeivel. Csütörtökön déllwn családja körébon obédelt meg. Rbéd után hótrahaiiN\'atlott székében « anélkül, hogy teljes oszmék\'tét visz-szanyerte voln», rövideaim meghalt:
Hipka Korouo felsőházi tag, n szó-kí^fö»áros nyugalmazott fó|X)lgár-mostero csütörtökön délután váratlanul niogbalt. A legutóbbi alpilgár-nuvstervála-\'ztó közgyűlésen még szo-n«|Xílt, mint a kijelölő választmány tagja. Hégi baratai é« ismerősei ó«Krovették rajta, bí»gv az utóbbi idóhon kissó megtört, do nonki som gondolt arra, hogy a vég ilyon váratlan gyorsas/iggal következik be. ▲ mull hót csütörtökön rosszul lott,
ÍM
Polgármester.
Március \\/AROSIMOZ<3Ó CsűtSrtöktől— 9—12 ig--vasárnapig
-it-
Budaptattel egy időben t
■ • rf . ,
Murdti Lili ée Pdger Antal utólérhetetlen
Játékával
EQY NAP A VILÁO
..... > ■ ■
v\' " , *• r \\
ÖFA vildghiraéó. Aktualitások a világ minden részébőlt
Előadások kezdet : /4, és /8 órakor.
Unger-Ulimanri tlek va^kereskedésében
sin-, rud- «« patkóvas-, továbbá szeg-
utaivanyok beválthatok is BliittQyezbetfik.
Hofherr gepek, gepaxij, c»apáigyf«^n és golyó* oaapégy Igányíeaét allntéusm.
Vásári hir.
A nemesvidi országos állat- és kirakodó vásárt 1944. márdus 2Uén
megtartják. m
Veszmentes helyről min-aienféle állat fellmjthutó.
Árverésr hirdetmény.
Fényed község képviselőtcAttleté-nek megbízásából közhírré leuxok, hogy a Legeltetési Társulat tolajdo-nál képező korcsma, vegyeskereakje-dés és lakóházból álló épület a hai-sátirlozé kb. ezer négyszögölnyi ►eritel 1»44. évi március hó 2l-4n FCated községházán délután 2 érakor nyilvános árverésen haszonbérbe log adatni. Haszobérlet kezelőik 1Ü44 évi április hó rlscjén és végződik 1947. évi december 31-én.
Kikiáltási ár 700 P, bánatpénz 200 P. Egyéb árverési fellételek a balatonszentgyörgyi jörjegyzöi irodában és Fönykl község hirájáiát megtudhatók
Fényed, 1944. éyl március hó 7,.
Kfirjegyzé.
Községi kiró.
ÍLLÁM
■IfutA segédmunkást lelvetz Kaaoll, Horthy Mtklós-ut 2.
•umijavltó tainuló felvitetik. Tálkán guml|avttéUzem, Erzsébet tér I. sx. 7M
KAwflvasI keresünk konvtndéra. Maaaet gazdaság, ZalnszcntbalAzs. ••!
J~l-----------------;—--
Magbithutó toaaacat vagy\' kilátót frlvastek, lehet l«*af ls. Nameth featék-Uilel. r m
Keretek két jé nftl»xa^é\'««pé«*t
Állandó munkAra. Ugyanott flut vagy leányt tananonak (elveszek. Zábó nét ataM-mester, Ktnlzsl-utca 27. IM
A középiskolát végtett fiút taiaiulénak felveszünk. Fischer és Bikler vaoketaske-déa. II»
Vidéki szabésegéd állást kcirs. a kiadéban.
Cm
«lí
ADÁS-VÉTliL
Egy lekér Qy«rm«k*BV raalracaal «1-aőé. Caangery u. 21. T77
Modern flggbny, alig használt gr*!»!«-aiftvei léillrulu, középterraeue «lad».
Cim a kiadóban. Ma
Gy«rm«kkád állvánnyal eladé. ZHnvl Mlkl+s u 33., lOklaaint Jobbra. 797
Jókairban lévő ledelea hintót ketaakak megvételre. Stanatóilum, Larsaak. Telelő« 4».
Nagy teljesltnienyü keveaet haaMritt, 5-fl lAnipis Siemens rédlé eladó. Ugyaa-att fehér gyermekAgy éa nagy ágy ataéé. Megteklathetö vasárnap 2—3-lr. Clm a kiaíétMn. ím
ClatlA egy caalAdl héi, károaaaaabU
éa egy kétszobás lakással. Balagb Jea* Ingatlanközvetítő, Huay^dl-a. 21. 81t
_ HAZ ÉS INGATLAN
Családi hint vennék sürgésen, ftay-nflkftt díjazok. Szaoó, M*gyar-u. 23. 7Bt
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP Kiadja : „Közgazdasági H. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: Zalai Király
Nyomatott
• „Közgazdasági R. T. Naeykaiáau" nyomdájában NagykadMáa
Nyomdáért felel: Zalai

»
t-ftut
fl»l
Beodlokoxat : Tûborl pogla:.
évf., 58. si. V Nagykanizsa, 1944. március 11. szombat Ára 3© fHlélr.
jurkeaslMC\'* ktaOktvatal: Fö^t à. «an
Felelős szerkesztő: Barbarity Lajos
Ml
Klőftzatésl dr«: tgf Iiémmgjn 4 mmtő 30 UNét.
neiycü\'étr* 12 HU fő 4« nW. ticfémim- áétkőnu-p 15UL, m»L>to>30m
riWÉMHMMMÉÉMMÉM
Irerszág elutasította az amerikai alllmitvmot
Péter jugosaláv király megérkezett, Londonba, ahova várják • Tlto-kormány két tagját is "ÜizLr- Keleten sulyo s ¡harcok, blaszorszájban nagy előkészületek vannak
______> -jT*-
fíerlint március 11
A szovjot nehéz tüzérségi fogyvo-rík hoves előkészítő tüzo után március 8-án\' reggel öt szovjet hadosztállyal indított támadást a
Peretina és a Dnyeper között a nómot állások ellen. A nagv erőkkel m ©(¡¡indított támadásnak nem sikerölt áttörést kíkényazeritoni.
A kôtépaô «rwonql srakaazon « harci tevékenység csók-kont. Dobrujszknál kisebb hdvi csatározások folytak. Vitohszknól szin-A ¡én csak kissőbb harcok alakultak ki.
Ar. északi ezaknszon több holyon orősődött a szovjet támadás és a/, áttörési ktsérlotok kö-votko&téKbn élénk harci csolokmé-nyokro került, sor. Novoltől északra töbh szovjot támadás omlott össze.
A déli szak Aston a harcok súlypontja Zsnkovnál volt. So|>etovkánál a szovjet támadások meghiúsultak. Proszkorovnál több órás olkosoredott küzdő lom után a német csapatok l\'man városát át-engodték.
14 hajót süllyesztettek el német tengeralattjárók
A német buvárnaszádok ujabb sikereiről:\'Berlinből a kővetkezőket körlik : Alig három nap-paal ezelőtt ilémol hu vár naszádok 12 tengeri-kereskedelmi h;i»v jót süllyesztettek cl 72 ezer tonna tartalommal. Most ujabb jelenlések érkeztek, hogv a nétncl buváruaszádok az Eszaki-tengo.
rcn. :iz Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren a szövetségesek hajókaravánjaiból és az ellenséges biztosításokból. 1,1 4 kísérő rombolót ós egyéb biztosi-Iá sí hajót süllyesztettek el. 1" zen-ki viil három .Repülőgépei is le-I öt tok.
Tegnap délután újból b*rribázták Rómát
is sok az áldozat.
Chiassoból jelentik: Tegnap délután szövetséges bombázó repülőgépek több hullámban megtámadták Rómát. v A bombázás következtében néhány száz hrife-clpusztult.és a lakosság körében
Pár is t március 11 l\'igy angolszász repülőgép párisi francia munkásokra, tüzelt. A támadásnak 0 halottja és 15 sebesültje van.
Készenlétbe helyezték az ir hadsereget, megszállták
a közóplleteket *
Hull külüfvininiaztor a tegnapi sajtóértekezleten megarősitettn azt •i hirt, hogy Eszakamerika dublini követét utasították,-hogy ar. ir kor-, inánynál a némot ós a japán diplomáciai kópvísolot megszüntetését kórje. Do Valóra olutaaitotta a jegy-zékot. A brit kormány kijelontotto, hogv holvosli az amoríkai kormány Msót. Az ir miniszterelnök nyomban kijolontotto a dublini amerikai követnek, hogy az ir kormány semmiképpen som teljesiti a kéfésl.
Stockholmi jolontésok arról számolnak bo, hogy ha Írország toljesi-v lené az amerikai kérést, az a semlegesség föladását jolentoné. Az írok noni teljosijklietik Amorika javaslatait, ha csak nem akarjilk elárulni \'lemokratikus felfogásukat. A s;mi-logpsnég logikus következménye az
ir kormány eljárása, amely nem engedi, hogy kikényszeritsenok nála jogtalan előnyöket.
Zürichi jelentősök szerint 1Valóra egyáltalán nem igyekozett leplezni keserűségét és bosszús hangon nvilntkoíott az Írországgal szombon kilátásba holyesott gazdasági ós katonai fenyegetésekre. IXv Valóra kijelentett^\', hogy ai.kövololés egyenlő az ultimátummal.. Hangoztatta az ir miniszterelnök, hogy mint kül-liiryminiszter, szomélyében folelős-ségot vállal nz iránt, hogy a tengely-hatalmak semmiféle hirt nem kannak az elözönlés előkészületeiről. Az ir hadsorogot, rondőrségot és a miliciát készenlétbe helyezték, a fontosahb középületekot megazálh.ík és minden intézkedést megtettek a rend biztosítására.
Lemondott a londoni török nagykövet
Ankarából jeleltük A londoni török nagykövetdeinondott állasáról Lemondása kétségtelenül összefüggésben áll az an-Rol-szovjet feszültséggel A londoni tórök nagykövetség legesélyesebb, jelöltje a* volt budapesti török követ, akit a niult nyáron
nevezlek ki római nagykövetté. Valószínű, hogy a lemondott nagykövetet rövidesen képviselőnek választják meg Törökországban.\'/Állítólag a török nagy-
vezérkat főnökét is képviselővé választják. A török fővárosban elterjedt hirek szerint nem si-
került megerősítést szerezni, hogy az angol-török tárgyalásokat újból megkezdték volna. Mindazáltal feltűnő, hogy a török sajtó megváltoztatta hanyját és ismét a r^gi barátságos hangján ir a Nagybritanniához frt-zőrlő kérdésekről.
Nyngwévnf** *t olatz
fhttct-Mtdfa
Hóméból jelentik:
A Uadoglio-kormány. minisztertanácsot tartott. Utána Badoglio ki-
elontette, hogy toljos mértékbon ciolégitő az a, válasz, molyot nz Ogycsiilt Államoktól kapott azv olasz íajóhad átongodésóro vonatkozólag, íloszlatta a sajtójolontósok alapján Icialakuu azt a Iwnyomást, hogy az ogész olasz flotta kérdést eldöntötték volna a szövotségosok, anélkül, hogy a tongely-ellenes olasz kórmányt mogkórdozték volna.
ÍAszahnnhól jelentik:
A Föídközi-tongori bizottság stov-jot meghízottja azzal a kéréssel fordult Franciaországhoz, hory enj^d-jen át részére egy\' kikötőt ftszak-Afrikáhan a szovjet részére átadandó olasr. had|haiők átvételére. Az amerikai diplomácia támogatja ozt a tervet és fitottiníus államtitikár és Rdon kuliigyminisztor a kíjnjöbön álló londoni firtekezletnn fogják mog vitatni.
A lendoni kormány nehéz helyzetben van\' a délszláv
kérdés miatt
Zürich. március 11 A brit hírszolgálat jelentése szerint Putor király megérkezett Lon-donlm. Londoni jupfőszlár körökhon Tito tábornagynak vannak\' leginkább hivői. A brit kormány jelenleg haltozik. Illetékes körök véleménye szerint Churchill még el tudja simítani az ellontéjokot. ÏÏtalnak arra is, hogC Churchill fiá Titt>val tár-gval. À brit kormány különhon Tito kormányának két tagját is meg
hivta Londonba, akiknek évVezéSét várják. • \'
A délszláv hizottsár \'összehívása után megállapították, hogv Tito éa Mihaílovics kőzött néni volt tárgyalás. Mihailoricsot at. ellenség zsoldjában állónak tartiák. f.egszíto«r»b-hon a Hibár-kormányt látnák uralmon, mert csnk erre a kormányra és Tilo lmderejéro lehet komolyan \'számítani Jugoszlávia feltániaázfá-sánál.
London nem1 hiszi, hogy létrejön a béke a jugoszláv
pártok között
Londonból jelentik: Péter szerb király, Puries mininz lorelnök\' és- Milícsovics miniszter Londonba érkezésével kapcsolatban, mára egybohivták a londoni délszláv bizottságot, mely Tito idoigleitvís kormányát holvettositi! Illetékes körök nem tartják valószínűnek a
két párt kibékülését, mivol fito tá-tórnoV ragaszkodik Péter király részéről ama olhatározáshoz, lioify a kairói kormánvt leváltsa, ami a Ví-béküléí« és a tárgyalások előfeltétel». A király szerint erre a háború után kerülne\' sor éa a jngosr.láv »ép döntésétől füjpgn».
Az angol király meglátogatta az inváziós csapatokat
A brit hírszolgálat jelenít : György angol király a vezérkar több» \'tugjátjak\' kiséretébori \'
inváziós csapatokat látogatétt meg Angliában.
Ausztrália miniszterelnöke ís Lendtfiba utazik
f.hurchillel tanácskozzon. A miniszterelnök elutazásának idő-pontja még nem ismeretes.
— Lisszabon, március 11 Ausztrálja miniszterelnöke kö zölte a parlamenttel, hogy rövidesen Angliába utazik,\' hogy
63 angol képviselő követeli az Atlanti Charta alkalmazását ttémetórszággal szemben
Cl.iarta szellemét Ncmotorszá*ipal és s tö vétségé« i terjesszék.
Londonból iolentik, hogy kép-visölő aláirásavabegy csoj»ort hatá-
rozati javaslatot fogadott el, mely hon kövotelik, houv az Atlanti
Némotország sxövetségea államaival is ki
s zeniben
Amerika nem fenyegette meí) szakítással Finnországot
Stockholm, március 11 l\'íun politikai körökben ttg.v nyilatkoztak, hogv ar, esélyek
................. ".r\\ " ti...____u
aránya ma 50-50 százalékosnak mondható a különbéke ügyiébe*
A fiiut parlament tegnap délután 3 -5 éra közötl rendes iilóst t artot t, mely en ki s ebb\'tó r-vényjavAslatrtksf té^\'altjtk\'. A
Folytatás a b. oldalon.
ZAlíAl KÖZLÖNY
iároiöB 15. hazafias innepiégel Nagykanizsán
N\'a&yltaafpfta hegyemányes
március 15.-Í hazufius üuuep-ségét ezidén együtt rendezi a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a középiskolásokkid ét a Levente Egyesülettel, délelőtt 11 órai kezdettel a városi szánhájban. ünnepi szónok bogáti dr. Hajdú Gyula kir. kormányfőta-uácootf. Á miié számokat a levente-zenekor adja. Leventék és középiskolások szavalatai és a Notre Dume leányénekkar
siitlk ki u műsort *
A nagykanizsai Iparoskor az Ipartestülettel karöltve délután 4 órakor rendezi hazafias ün-
nepségét 5«ját székháza dísztermében. Ünnepi szónok P. Fekete Géza ipufiskolai htftanár. Itt is szavalatok és a honvédzenekar számai vannak még műsoron.

A nagykanizsai Mozdonyvezetők köre március 15-én délután ő órakor otthonukban rendezi hazafias ünnepélyét, amelynek dr. Krátky István polgármester és Arató Károly fütő-házi főnök lesznek a szónokai. Szavalatok vannak még műsoron. Amely után családias - Uu következik. -a
„Vigyázzatok a földre!" — Irta búcsúlevelében egy öngyilkos zalai gazda
va a bucsusorokul, a szomszéddal keresni kezdte atyját ; már halott volt, amikor megtalálták.
A bucsusorokbau néhány családi közlést tett a halálba Induló gazdálkodó, azonkívül arra kérte Hát. hogy vigyázzon á ♦ főidre. Öngyilkosságának okát azonban nem irta meg. A csendőrség kutatja, mi indította a fiatul gazdát az öngyilkosságra.
4 társadalombiztosítás fejlesztése a haboru alán
Magyarcrazágon már mükidaek a megfelelő intézmények
• A\'esz/hrly, március 11 l Tudósítónk jelentij A Keszthely melletti Yonyai£l,viuhegysn egy riatals gazdálkodó eldobta magától az életet.
Tamás Károly 44 éves tehetős gazda fiát elküldte a Hangya-boltba. Mig fia távol volt, addig néhány sort papirra vetett, azután kiment a pajtába^és fel^ akasztotta magát.
Amikor fia visszutért, olvas-
»
KULCSLYUK MELLŐL
KALUÁV MMUf,
a MWv-wr Altaio»on Hitwlh«jak üiotteeate i^acpfatój« kedden Nacj-kiuúaaáv* érkezik, ahol í ¿sn* - vosa a Jéaiamegyei Gazdáéi Tukarék-l>óaatár márlagmegál lapító igaagatú-
oági ülésén.
"\' —- *
DK. HAJDÚ GYULA
kir. koruifuiyfótanúcbos, úyyvéd loaz Nagykanizsa idei március ÍS-iki Ituaafias iinnopségénok szónok». A./. uuuepaégal az Irodalmi <« Művészeti Kör együttueon reiidyzi u rento Egveeüluttol. lievezotó hoaaé-dvt dr. Molnár Antal, a leánygimnázium igazgatóju, az Irodalmi k\'ör Uuöku mond, záróbeszédül dr. Tbolway Zsigmond ny. uoatMhiYaWÍí igazgató, a Levente Egyesülőt »1-uöku. Az ünnopoég dclwLtt 11 óra-kur Waz a aziünázbau.
VITÉZI ESKOT
tett Zala vármegye vitézi szók-kapitáuyu előtt liunto.-s ^Huílmuuu; b\'ereuu t. zuazlós- zaiao^uiszs^i é* JkWru Lajos, rulaiuiat Szabó Lajos
iHiUiionedwicai lakoaok.
*
ÜAKtiAKlTb LAJU8
u ka a yrolúgjút unnak u Li»»naag-haagvetawuyuok, atiiuly március hó 1 »-fea Iumz IJudapuekwu u z^í^jmüvé-főiskola diaatoruicbortl A prolit agy halott katonáról a/ól a ubjbsk megfolelóen az olsó sorban noawaeti kínokkal éa gy ászfátyollal diSBÍtatt ürea helyek íitsznek u halóét magyar honvéd helyéuek jelké uéüL Á. kiráuaág-hangverAonyt a JBteiatoui Térauoájj iroda lm i ma Aíü-vÉaaaéi iígywsülüt reudazi. llarbarita Lajc« költeményét a Társaság ki-lyuuMitta <m azt u haiigTwraqny i—rrJnn hallgatójának átadja, ügyben uwgkuldW magasabb kaVonai koroknak ml.
*
A JC1ÖZTVI8EL0N0K
év«Ji. aoca óta miudeu idényben nwwibpik egy-ogy nagyszabású ren-[íwéo«ul Nagykanizsa ás a messze környék társadalmát. Ki us ernlé-kw.nék a Bolond Auvayné tavalyi nagyroarü sikerére? Az idén eddig még emndbon voltak a Korosztény TiWtviaBlónók Egj-eeüloto. l>a annál inkább hftllataEOttak hangok a társaság körében: — mi lesz? mikor le»B? Hát most eláruljuk: — a Tiartviaolónók aus idén som pihennek. kiű idéu is nagy fába vágták a fejsséjüket ém Mf idéu is nagyot, meglepően nagyot fognak nyújtani.
Az anyagi oól: — a hadiárvakért. *
KErriNG FERENC
nagykaniraai polgári iskolai igaz-oatóek házatáján nagy ae öröm. ÁOTácfl Ferencnó Bzül. Kotting Klára ae elmúlt napokban a nagykanizsai városi kózkórháj! szülószoti osztályán üaéflzs&rc>s vasgyúró magyariuik adott éiowt. Anya ós gyormoko egés&fcfyjpsek. Kettingék örömóvol volo örül az egész varos, ahol széltében tisetolik és ssorotik a kanizsai icultura lelkes munkását, Ketting Fereneet és famdiá^át.
P. CIRFUSZ V1KTORIN,
a kanizsaiak volt köelúadvelt plá-nánflM, aki jelenleg h. házfőnök Ssombathelyan, mosr Zalaeaersza-(¥** tart lelkigyakoristokart,
iáORVATH LAJOS
aagylouiisBai üveg- ás porcellán-knaialradó héjában harmadszor járt a gólya. Enuttal is fiúgyermekkel ajandékotta mag a boldog családot. Anyuka é* a harmadik számú öcsiké is kitüné eféenségnek öi von-aenek.
*
CJ JA1A6BIXÓ
WrüH Parlalosa Caerjáa hászlé dr. sMtttáfrébaa, akit a bi»MLln3ftsi lárúfaú&ajgi iS^l» sséklo« navezaH ki a fonása*«* 15r a Muraközbe.
Még javában dul a háború, de a eautazajból is kihallatszik a remény : egyszer mégis véjje lesz ennek is j de kihallatszik a kötelesség komoly figyelmeztetése is, a háború ütán gondoskodni kell a társadalmi és gazdasági élet olyan átalakításáról, mely biztositju az újjáépítést. A legnagyobb vita a jövőnek erről a sorsdöntő kérdéséről Augliábim zajlik, mert talán ólt érzik legjobban, ott látiák legvilágosabban, hogy hiába minden világbirodalmi hatalom éa gazdagság, a régi alapokon nem lehet a háború után az életet folytatni.
A Breveridgc-terv áll az előtérben, ennek módosításáról folynak a tárgyalások. A terv lányege, mint azt bizonyára minden újságolvasó tudia, a leg-szélesebbkőrü társadalombiztosítás. Mi rámutathatunk arra, hogy Magyarországon már nemcsak tervek vaiióe k, nemcsak tárgyalások folynak, hanem széles körökre kiterjedő működést >
fejtenek ki a különböző társa dalombiztositó intétiuéuyok.
Már « kapitalizmust kiszolgáló liberalizmus korszakában is történtek kísérletek a tőke ós munka, ellentéteinek enyhítésére, az u. n. szociális olajcsepp alkalmazásával : munkásvédelmi rendelkezések, bérminimum, munkaidő maximum megálln-pitásir, fiatalkorú és nőmunká-sok fokozott védelme, munkás-biztosítás stb. utján. Mindezek azonban még a kirivó ellentéteket sem tudták mindig és mindenütt enyhíteni, nem tudták a legfájóbb\' igazságtalanságokat megszüntetni. Ezért a magyar kormány és törvényhozás már az első világháború alatt rálépett a társadalmi biztosítás mélyebb megalapozásának, szélesebb kiterjesztésének útjára, mert látta, hegy a fenyegető társadalmi válságot esak ilyen intézkedésekkel lehet elhárítani. A háború megakadályozta ezt a működést, de a háború befeje-v zése után már a husws évek-
1344. mArenu u
ken vji\'M uüe#iudult a uiwnka «zíráuyban. A háború utáni na hén^ek, a piád»«** válság a
pagy monkanélkúlif»q| »űreetlék iis ezt. Az OTI, MARI, OTBA, majd az ONCSA és más intézmények és akciók keretében valóságos példát mutatunk a szociálpolitika és társadalom-biztosítás feladatainak megoldására. E feladatok nagysága é* nehézsége mellett .természetesen még vannak kívánnivalók, de remélhető, hogy minden jogos követelés meghallgatásra és ki-rlégitésre talál. A jelek azt mutatják, hogy a fejlődésnek ft2. irányban kell haludnia, melyei Wílhelm Itőpke német szociológus jelöl ki nagy feltűnést és érdeklődést keltő müveiben I\'ejtegetéseinek lényege, hogy az ipari és mezőgazdasági munkásság, a város és falu közti cdientéteket át kell hidalni. Ez
Sédig olvképpen történik meg, a a különböző foglalkozású néprétegek tagjait minél nagyobb mértékben őnellátásrii luss/.iík képessé Ezzel a mezőgazdasági munkást elvonjuk u káros tömeghatások elől, mert a. munkahelyén családi házhoz, földhöz jutnak, ezzel megakadályozzuk a városokba, ipari helyekre "tódulását, elproletároso-dását, másoldalról, ha 02 ipari munkások szintén házhoz, kerthez jutnak, ezzel biztosítjuk guzdusági és kulturális szükségleteik kielégítését. Svájc és Dánia példája lebetí e tervek alkotói előtt, ahol az ipari és mezőgazdasági dolgozók családi élete megszilárdításával az egész társadalom békéjét biztosítják
Daiintnll Sazdaiágl Biegzgyireiok Szeszílaomltó BAszrónytáriaiáfa
NAIYKANIZ8A, MM királyáé -tér I*
mmm -......... T«l«fOH I H. —.——-
Bor- és |«BmSlN«iMifit4a. Roa-és IlkSrgyAr. Siaazaagyksrsskadéa.
Araaltunk nagyban ¿a kiwlnyben: borpárlatot borfelJavlUtsra és ko-nyakköesltésre; vaUdi aaprl- 4a ttrkfllypállnkát { ronot, lthfrt 4a komoraB-peliakékat { flBaaaasaast 4a deaatar4ltaaoaBt. KUlönlegessögl syértaiány: Baent Damonkoa OfagykasaHI
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
MIMÓZA
kézimanka-szaküzlet Csengery-ut 4. az.
Csajkovszki, Chopin, Brahms, Rubinstein
hétfőn, kedden és axerdán
a Városi Mozaóbavt.
A szezon Icggyényörübb zenés filmje, a szérakozás csúcsa
ANDANTE"
i . . ■
m*
i3éiJSÖ6li_ll
\'¿AHA! KOZLOAiy
A nagykanizsai MANSz liazögezte
a Társadalmi Együttműködésben való további részvételét
A nagykanizsai MAN8Z Király-utcai holviségébon népes választmányi ülést\' tartott dr. Krátkv ístvánné olnökasazonv, a MANSZ-élot níMfvkanizeai felvirágoztatójának ol"-nóklésévol. A kíakauizsai MANBZ ¿c ai ifjúsági csojx>rt vezetőségeikkel képviseltették magukat nz ülé-
m\\. - • ... \'
A Mtugyar Iliszokogy után dr. Krátky ístvánné a »zorotot ós koholó» molog szaraival emlókozott tneg dr. Tholwav Zsigmondné al-olnölo«ol hunyt áréi, akiben a nagykanizsai MANbZ-munka lelkes hívót ós munkását, izzó lolkü magyar nagyasszonyt voszitott ol.
Az országos kézpont elismerő lőréiben köszöntő meg a kiskanizsai M A N S Z - szer vezetnek a karácsonyra katonáinknak a hadműveleti tor filét ro küldött- 15 szoretetcsoinagot.
Vógole\' Károlvnó alolnök a nagykanizsai MANRZ-munka egyik legodaadóbb élharcosa, beszámolt n kanizsai küldöttség nevéhon a budapesti. országos MANSZ-közgyüléa

ólmónyeiTŐI és tapasztalatairól.
A nagykanizsai szövődé, mint a MANSZ többi hasonló műhelyei anyaghiány következtében működésűkét szüneteltetni kényteionnk.
Leszögezte a választmány, hogv mint az idei karácsonykor, a jövőben is együtt kiván működni jótékonysági téron u többi jótékony egyesülettől.
A nagykanizsai MANSZ évi közgyűlése előreláthatólag március hó 2f»-ánlosz, a kiskanizsaié előző nap. Mugielonik a közrvüléson az országos központ olőadoja-is, akinek tisz-telotéro március 20-án családias összejövetelt riondoznok.
Az ülés után a választmány küldöttsége, élén dr. Krátky ístvánné elnökasszonnyal látogatást tett Kar-kas Vilma alapitó társelnöknél, akinek szeroncaokivánataikat fejezték ki magas kormányzói kitüntotéso alkalmából és a MANSZ háláját fejezték, ki hosszú idő óta kifejt itt érdemes munkásságáért..

iMM\'
A budapisti svéd követ ii magjelent a KALÁSz-leánykör gyeneadiási kiállításán
líeétlhely, március 11
(TiidóaUónk jelenti) Gyoncadiá-son a Kalász-loánykör négy hoU»s kukoricaháncs-tanfolyaiíiofc • rondozott tagjai részére. Á\'hiit a Joányok a tanfolyamon készítottok,- azt- kiállításon \' mutatták l>o a nyilvánosság olőtt. A. kiállítást jx\'dig műsorral rendozték.
A műsoros kiállításnak előkelő látogatói is voltak. Mogjelont azon boireg Festetics Györgyné is vendégeivel, Rzéclionyi Mária grófnővel, Mr. Daniolson budapesti svéd köreitől, líúbay Andor festőmüvésszel s ennek norvég származású feleeé-fével.
Kv: előkelóségeknt dr\'. Szerecz Imre kosatholyi apátplébános, ka-laaz-igazgató francia- nyelven kö-aaőntötto. A nnisor keretében ar, apátplébános éa Londvay Jánosné elnök mondtak beszédet, a kalász-leányok podig szavaltak, énekeltek.
Kedves jelenet volt, amikor a kalász-íeányok herceg Festetics Györgynénok a kis György horcog számára egy \\cÍRfnsknt, a yendég-hölgyekiiek ppaig egv-egv konyér-kosarat adtak át emlékül.
Az elókolőflógekot meglepte a.tan folyamon készölt tárgyak változatossága és szépsége. Nem győztek dicsérni \\rtner Ilona tiirjei kalász-leányt, a tanfolyam oktatóját és a tanfolyam résztvevőit. Azután a kiállított tárgyakból sokat megvásároltak és nokat rondoltek.
A kiállításon mogielontok a keszthelyi hatóságok képviselői is, A községből ]>edig annyian összese-roglettek, hogy bo se-fértek az iskolába, hanem nz udvaron szorongtak.
A tanfolyam sikere annyira fel-, lolkositotte n kalász-leányokat, hogy már mecrtotték az élőlcészülotokot egv szörőtanfolvamra.


SPORTÉLET
Érdekes sporthírek
Meglepődve értesülünk, hogy az országos liirü kanizsai ők-löző, a fiatal Szenta, a visszavonulás gondolntával foglalkozik. Xem akarjuk elhinni, hogy a nemzeti érdekeket képviselő sportmunkának ellenzői lehetnek a szándék hátterében és hogy a fiatal őklöző munkaadója nézné rossz szemmel alkalmazottja sport-szereplését Nemcsak városunknak, hanem a* egyetemes magyar sportnak egyik legnagyobb ígéretéről van
Üfcitft megnyitás.
b n
*<*91 alatt
hölgyfo<trfrgz-gzal»nt
Tisztelettel értesítem o mélyen tisztelt haigykéténséget, koi Eötvös-tér 10. axam
(Bedenek-héz)
nyitottam.
böigyközönsag szíves pártfogását kérve, maradtam tisztelettel
•¡T«U(on: GM. Molnár Jánosné.
6I7
szó. Hisszük,-hpgy az egész dolog félreértésen,, és tévedésen alapszik és Szántát legközelebb
máris a szőri lóba u látjuk ! *
A másik szomorú sporthír a levente labdarugóinkkal kapcsolatos. Ott ugyanis * szövetségi kapitány\' panaszát hallottuk, hogy csapatát vissza kell léptetnie a bajnokságtól, mert nincs a csapat tagjainak cipő-felszerelésük. A Levente Egyc-sülcL. vezetőségének mindent cl kell követnie a felsőbb fóru-

B
A
^BAYERJ
ASPIRIM
illóknál, hogy a hajnokjclőU nagykanizsai\' csapat lavas/i sze repíése biztosítva legyen.
Arról értesülünk, hogy az NVTE kitűnő csatám, Tura ¡megbetegedeti és :i vasárnapi iá téka kétséges. Igv valószínű Placskö játéka kerül előtérbe, <l(> lehel, hogy a fiatal csatár vasárnapra egészséges lesz . és a PLE--NVTE bajnoki mérkőzésen szerepelni fog.
Atléták, figyelem!
Az NVTE atléták l.\'J.-án. hétfőn d. u I órakor az NVTE sportpályán jelenjenek meg a náluk levő felszereléssel a f, hó 2(>.-i országos vasutas mezei bajnokság előkészületeinek megbeszélése végeit.
Szakoszfáhfnczcfn. \':)
Tavaly 14 versenynapot bonyolított le 74 futammal vidéken a Magyar Ügető-versenyegyestílet
A Magyar Vidéki Sajtóludósiló budapesti jelentése szerint iy Magyar Ogelőverscnyegyosülei^ a napokban tartotta évi közgyűlését. melyen a betegsége miatt távolmaradt Hedry Béla ny. altábornagy elnök helyett. vitéz Bossányi-Havass Tibor ny. vezérőrnagy elnökölt. A közgyűlésen a földművelésügyi minisztert vitéz Pettkó-Szandtner szkv. vezérőrnagy, lótenyésztési fő-
Felhivjuk igen tisztelt megbízóinkat, hogy 1043. évben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyek
mmmm^mmm—■■■ * v
át, mert azok további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
igazgató kép^fsel.te. Vitéz Bos-sányi-11 avass Tibor ismertette az l\'.gyesülel mult évi működéséről szóló, jelentést, melynek érdekes adataiból kiderül, hogy 1913-ban Budapesten 1)1 versenynapot bonvolitottak le, 872 fnlVimmal, továbbá Pécsett, Kis-várNán, Miskolcon és Nagyvára <lon\\l4 versenynapot 74 futam-inul ^ és versenvdijak címén •1,-KiO.000 pengői fizettek kiNu, ftgetőlólenyésztés és az ügetö-versenyzés nagy fejlődéséig iga zolja a totalizalörforgalom jelentékeny emelkedése, melynek következtében az Egyesület la-.valy átlók és illetékek címén 11 millió pengői fizetett az államnak és másfélmillió pengőt n fővárosnak. Jelentős összegeket költöttek a versenvilijak korszerűsítésére és ujabb ingatlanokat is vásároltak s emellett koí moly összegeket juttattak jóté-konv célokra is. Ezek után gróf Keglevich Gvtda titkos Inná-1 csosnak az lígyesűlel 10 év előtti megalapítójának jav.\'isls-lára a közgyűlés Itakovszky -lyán m. kir. titkos tanácsosnak, az^Egyesület hajdani kormánybiztosának. továbbá Hedry Bélai elnöknek és vitéz Bossányi-Hn-vass Tibor alelnöknek a magyar ügetölö-versenyzés fellendítése érdekében végzett nagv érd meil jegyzőkönyvileg őrökitetfe meg.
Az elnök ezután bejelentette, hogv az Egyesület tulajdonában lévő Tattersalll állandóan kor-szeriisitik és közölte .hogy az
alsógödi méneslelepen Iószana-lóriutnot állitöttak fel. Végül az elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesület ezután fokozott mértékben dolgozik az ügélőver-senvzés vidéki népszerűsítésén is. Ha a háború véget ér, Magyarországnak készen kell állni, hogy azokban a külföldi \'államokban is keresett lcí»v*en a magyar ügetőló. amelyekben a hábóru megbénította az ügetőló-tenyéiTztésl és versenyzést.
•v.
ZALAI KÖZLÖNY

március a
KISKANIZSAI ÉLET
Magyar asszonyaink
első idei megmozdulása u valláserkölcsi nevelést és az Istenben való bizodalom táplálását lesz hivatva szolgálni a Nagyböjti Est,\' melyet március 2f>-én rendez a kiskanizsai MANSZ a Polgári Olvasókör nagytermében. A nagyböjti estet közős szentgyónás és áldozás előzi meg 23-án és 21-én este, valamint a plébános P. Bánás A. Gyula, az egyesület tanácsadójának lelkigyakorlata. A 25.-1 esten a helyi előadókon kivül nemes Strilia Margit országos szervező mond ünnepi beszédet. Malmos Irina, Horváth Kató és Ifcsics Manci szavalnak. Ugyanezen az ünnepélyen történik a MANSZ kiskanizsai szervezetének munkásságban gazdag 1013. évéről a beszámolás is. A nagygyűlésen és a nagyböjti esten részt vesz a nagykanizsai MANSZ küldöttsége, dr. Kr.ílky István né eluökasszonnynl az élen.
Az Ifjúsági Egyesülőt uj vezérkara
A legutóbb megtartott közgyűlésen tisztújítás volt a Kiskanizsai Katii. Ifjúsági Egyesületbe, ahol egyházi elnöknek : P. Bánás A. Gyula plébánost, egyházi alelnöknek P. Sulymos Bezsőt. vi/ági elnöknek ■ Nádai Józsefet, világi alelnöknek : Gozdán Józsefet választották meg. A tisztikar többi tagjai ; pénztáros : Flórián János, háznagy : Zíegler (»völ gy, jegyző : Tóth .fóZsef, titkár : Horváth Boldizsár, .vigalmi elnök : Frank Géz^t vigalmi alelnök : Perkó László, sporls/.uk-osztály elnöke . K. Nagy László, könyvtárosok: Kocsis György és Kocsis Ferenc, pénztári ellenőrök : Imrei József és Farkas János, tagdíj kezelő : Imrei Patkó László, üzletvezető : Mnr-tinecz László, krónikás : Kánol-nás Zoltán. Választmányi tagok: P. Halmos Fortuipil, Lencz Gyula, Pálffv József. Varga Gyórg.v, Tóth Lajos, Krisztián György. Plander László, Ipolvi Lajos. Szollár Imre. Anek József. Imrei Ferenc. Pénlek József. Gerencsér Pál, Szollár IV-renc. Jámbor László, Mihálvi József, Ötvös László, Baj Jó-zseí és Varga Ferenc.
A Missziós LeányegyesUlet
vasárnap délután 1 órakor lice-ális előadást rendez a Templomtéri iskola nagytermében, ahol szavalatok. Plander Jözsefné polg. iskolai tanárnő előadást tart az »Olasz tájak címmel, míg az egyesület egyházi tanácsadója. P. Halmos Fortunát egy-háztörténelmi előadást tart.
Kiskanizsa Márolus 15-1 ünnepe
A Polgári Olvasókör nagytermében rendezik meg az összes kiskanizsai egyesületek a március 15.-i ünnepélyt, ahol a Polgári Olvasókör Vészéről Horváth József kor. iskolai tanár moüdja az ünnepi beszédei, Ipolyi Lajos vigalmi elnök Petőfi verseket szaval, a Kiskanizsai Kath. Ifjúsági Egyesület részéről K. Nagy László szavalata és a férfikar hazafias ének-
számai egészítik ki a műsort, a MANSZ és az Egyházközség részéről^. Bánás A. Gyula plébános szerepei, a leventezenekar magyar dalokat játszik, a Missziós\' Leányegyesület részéről Matalics Terús szaval. Az ünnepélyt március lD-én este 7 órakor rendezik a Polgári Olva-. sókör nagytermében.
Az egyházközség beszámolója
a napokban történt meg P. Bánás A. Gyula plébános elnökletével, amikor az elmúlt év.zárszámadása és a harang-alap számadása szerepelt a tanácsülés napirendjén.
SóO pengőt adtak a leventék
a Kiskanizsai kijy házközség Se-gélyezőhizoltságának a lmdbn-vonultak és azok szegénysorsu hozzátartozóinak felsegél.vczé-sére. Az ajándék a legutóbb m Qgta rto 11 ki vá 11 s ágii a ngverseny jövedelméből és a szereplők ál-\' dozatkészségöből adódott.
KÖZGAZD4SÁ6
Iparosok ós kereskedők ingatlanszerzésének megkönnyítése
érdekében a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara felterjes. téssel fordult a ke es\' idel ni és iparügyi miniszterekhez, hogy hassanak oda, hogy a jövőben az iparosok és kereskedők ingatlanvételének elbirá\'ása kevésbbé szigorú formák között történjék. Több esetben előfordult ugyanis, hogy nehézségek gördültek az ingatlanszerzéseié, bár a megvásárolni szándékolt földterületek kiterjedése csekély és nem haladja meg a kertgáz-daságok terjedelmét. A Kamara szerint fontos nemzetgazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy legalább a hadiéremiiiel biró és családos kereskedők és iparosok megkapják a szükséges jóváhagyást. A nyersanyagok és az árucikkek részbeni hiánvn cí\'V\'s kereskedelmi és ipaiiágnk folytatását nehézzé teszik és így a csekély tőkéjű rétegeknek va-gyonmentési célzatú ingatlanvételeit megakadályozni indokor lallan. (MVS) .
Uhtm. I
Még egy kalap
Ilult napokban megénekelt ko- fn ben nincs
bak-kalapóm jiépszerihégrc tett^ szeri. Pedig másik kalapom, az or- i-dassziirke, sokkal nevezetesebb jó-siág roll. ügyesek ma is emlékeznek rá a szaijáról. liiidösebb koíap-pal ugyanis még nem találkoztam.
A mikor megretteni, iliaO terén semmi különösebb képesseget nem árult el. Miután azonfan tiz év alatt kaj\'.a lelt és zsíros, tavai;/ tavasszal kalaposhoz vittem, hogy csináljon belőle ujat. ICgy szép augusztusi napon aztán elkapott az alkalmas eso és eszembe jutott a kalap. /leugrottam hát érte. ült is volt. Olyan ki nyal tan, ki vasal tan feszíteti, hogy iá nem ismertem. Kifizettem hát és indultam benne haza kényesen. Az előszobában a fogasra tettem s ahogy negyedóra múlva kimentem, majd leszédültem a szagától.
• ■ Mi az a szörnyűséges büdös ittt — kiáltottam fel ós kérdőre vontam a ház népét.
[ Jöttek, szagoltak, kerestek. Benéztünk minden sarokba, minden szék <>ld, ném találtunk semmi olyast.-
— Tán az udvarról jön, — véli cm és ki szaglásztam.
Buja esóuláni illat lengedezett.
Kiszellőztettünk s félóra múlva ismét ugyanolyan büdös volt. De olyan irtóztató, hogy az meghaladta a fantáziát.
Hát ennek végére kell járnunk, ha detektívet fogadunk is. Szagiáztunk, szagiáztunk s egyszerre, csak megtalá\'tuk. A kalap volt. I)e valami szörnyűséges.
Visszamentem a mesterhez.
— Mitől olyan penetráns ez a kalap f — kérdeztem. / A mester megszagolta.
— Ujat — eszmélt tel — Cz bizony kérem hadienyv. Ilyet kapunk a kalajx)k msalásához. Száraz idő-
szaga, de ha nedvesség éri. il\'alozik, min* a kis ibolya.
Aztán vigasztalt, hogy idővel meg lehel szokni.
Ami engem illet, meg is szoktam volna, de mátok nem tértek napirendre a dolog felett. ÍAissanként érdekes ember lettem. Az utcán hölgyek, urak utánam fordultak. De csak esős időben. Egyszer Pesten a földa\'althi utaztam és mindenki egy állomással előbb szállt ki. A Vörösmarhj-térre egyedül futottam be, a kalauz felmondott és a vezetőt ájultan emelték ki a fülkéből. Amikor hazaérkeztem, nem engedtek a lakásba. Vigi/em akárhova. Mit csinál jak f Az istállóira csak nem köthetem be. Gondoltam, bútorozott szobát veszek ki neki, de hol fogadnák be, - amikor manapság ngyis folyton azt ha1!ja az ember, hogy >\\azok a büdös lakók! ...«
Már-már tűrhetetlen volt a helyzet, szomszédaink kezdtek elköltözni. amikor a véletlen meqszaba-dilott a csodd\'atoa biiail fejfedőtől, A Lánchídon egy hirtelen szél lesodorta. Utána kaptam, de tnssza-hnztam a kezem. TI add menjen. •Néhányat. perdült a levegőben, aztán megült a víz színén és úszott lefelé. Néztem, néztem és lassan eltűnt a szemem elől\'. Csak a szagát éreztem még sokáig.
Most ugy vélem, nyomára akadtam az el mesél hetetlen aromájú kalapnak. Tegnap olvastam, hoqy a Feke\'e-tongeren, Amasra közelében. feltűnően nagyszámú döglött halat vet fel a víz. Van benne mindenféle iajta. Még tán cápa is. A hal-dögvész okát kutatják.
Azt hiszem, én már tudom,
Alighanem ott horgonyoz valahol kalapom a mélyben...
K18S JÓZ9MF
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
•In-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntalványok beválthatók és eléitpliÉk.
Hofherr-gépek, gépuil, csapAgyfém és golyós osspéfy igénylését elintézem.
A gabonaértékesítés
egyik legfontosabb problémája a finanszírozás kérdése. Ezek közé tartozik a zöldhilelek nyui-lása, amely már erősen, foglal, koztatjn a gazdákat, mert \' ¡0 konstrukció mellett ez \' komolyan elősegítheti a folyamatos ferménybesro\'^áltatás bizlosilá sát. Ugyancsak felmerült a ki-vánság a mezőgazdák és |or. ménvkereskedők részéről, hogy a he\'y(,s gabonatárolás korszerű módon történjék, vagvis a ke* reskedelmi gabonatárolást az egész országban decentra\'izíN-ják. Természetesen az érdekeltek ugv vélik, liogv a deeentra-lizált tárolási rendszernek men kell teremteni az előfeltételeit Ezek a tároló hclvek, a tem?plv-fuvnr, a be- és kitárolási költ-séoelnek a tényleges he\'vzotlel összhangban va\'ó megállapítsa és a tárolással kapcsolatos hitel- és kamntkérdések hel<cs meaoldása. Hirek szerint az í\'l(v. tékes tényezők a decentraMMl gabonatárolást a maguk részéről is helyesnek tart iák s nzt igyekeznek mnjd elősegíteni. (MVS)
Mi ujséa • budaoestl ÉU\'ml. ftzornagyvésártelepen ?
A Magvar Vidéki 8attótudó*itó fővárosi jolontéso szerint mArcius 8-tól 0-lg az elŐ éa váflretlhftrftmfj. piacon az árak nem változtak. A tolásnioeon a hatóságilag m-yrA\'U-pított legmagasabb árak vo\'bk fir-vénvhon. A zöldig- én íózo\'WéM »¡Áfán a ka)a»Mié Ára 20, a \'evota Wfioi ára 100, a nnrai ára\'podi? 200 fíl\'érrol omolkfHlott. A jrvü-mölcsnia^n a nom^fl fnUíjn n\'ma Ára 40 fil\'érrol omelkedott kc.-kónt A többi árucikkek ára változatlan.
(-) A kénellátáa blztos\'(««a
rendkívül lényecros problémája » «7Óló«cra7.dáknak, hiazon a horrwbor-dók rendl>entartísa és konzefv.WM ol^órancn fo\'adnt. A szólőftcrardák a kénszükflécrlot híztositáfla érdokí-l>en illetékes helvhoz fordultak h hír szerint a földmüvolé8Üg>\'i kormány a kéróat indokoltnak t-irtja óa ezért bizonvos mennyisécrü zárolt ként a boroshordók konzorvfilÁfúra méc kolló ídóbon fölszabadít majd.
(MVS)
( -) A* utáapétláal ét falujltáal tartalék
létesítésének szahálvor.ásAval foglalkozik egv most megjelent pénzügyminiszteri rendelet, amolv mofr-oneedto, hoorv a , társulati adó aU esó iparvál\'nlatok génoik ós ec^íb felszerelési tArgvaik folujitására aí 1044. adóévet mogelőzó üzleti 6r oredménye terhéro a tárervak beszerzési értékónok logfoliobb K százalékát írhassák az e célból létesített folújítási tartft\'ék javára. Azokkal a vagyontárnrvakkal kaivsolat-ban ]x>dig, nmelveknek értókét » vAl\'alatok értókcsökknnés cim^n mjr teli oson leírták, vnerv tart\'d^kolt/lk. a l>oflzorzési értéknek VgfeMebb 2 százalékot tartalékolhatjuk adóaíoa-tosen. (AIV8)
Üzletmegnyitás.
TextiMi?lete«et
m«*nyltotlam
a MftORT bérházban.

Morcs István.
9
,19-14. airain» Il
H I R E ti
NAP\'TRKND :
Ej jól» gyégj*»rt4rí ügye!«>t: Ma, i.x»)inbatoü » FakeW Saw gyógyszor-túr Kó-ut I., holnap, vasárnap az Igaaság gyó&taartár Fő-ut 12.
Kiskauizaán a* ottani gyógyszertár állandó ügyolotoa szolgálatot tart
Naptár. Mlrciui 11. Szombat. Kom kai SiilAid. • 1 roleslána AUdir
Míríia« 13, Vaiárnap. Róni. kai. Wtuli.
Promtini ütnely.
\'¿KLM KÛ7.L0NV
A QOZFÜRDÖ nyitra ran reggoi / órától este 6 óráig^(Hótfó, szorda, l>éiitok délután 6a keddon ogéaz nap
nóluiok.) Toloíou: 660.
• ________ •
- (BgykAamcgyal fairek)
Az apostoli kormányzó Bár-dó,* Jóasef pacsai lelkészt a pu-«sai esperasi kerület esperesévé nevezte ki. — Láber Miklós za-lamerenvci espercsplébánost saját kérelmére főpás/.tori köszönetének nyilvánítása melleit a tanfelügyelői. tisztség alól felmentelte és a kiskomáromi kerület helyettes esperesévé, tan-klügyelőjévé és hitoktatási felügyelővé Gelencsér András kis-komáfomi plébánost nevezte ki.
- ijety*«! áthelyeeéaj
Caaba András alsódörgicsei körjegyzőt, volt nugybukénuki aljegyzőt a balatonfüredi vezetőjegyzői állásra helyezték át.
- (Maghalt a eacatgylrgyvarl
plékáH«»)
Keszthelyről jelenti tudósítónk ; Ploszu és kinos szenvedés után az éjszaka 5íHk életévében elhunyt Supka Márton szent-gyóryyvüri plébános. Közszeretetben álló papja voll a vidéknek. Főpásztora nemrég tüntette ki a tb. espercsi címmel. Tagja volt Zala vármegye törvény hatósági bizottságának is. Az elhunyt plébános kanizsai származású volt
- (HalAl«z«s)
mesterházi Moeterhjázy Sándor volt nemaapátrói evangélikus lel késs, tb. eaporoe Nagykanizsán elhalt. Tomotéso folyó hó 13-án, hétfőn (lélolótt 10 órakor losn az ovangóli-kus templomból. (:)
- (KltkaNlzaáa falfceaealták)
Herczeg Antalné fiatal zákányi asszony holttestét, aki gyanús körülmények között betegedett meg. A boncolás megállapította, nogy tüdőgyulladásban hányt eT
-- (A nagykaalzsal Urassaeayok MárlakoNfrafácléjának)
há.ouinapos lelkjgjiakorlatjű Végnap fejeződtek be. Minden előadásra zsúfolásig megtelt a ferences-plébánia fehérterme a kongregáció hölgyeivel és ven-déghölgyekkel. Gerencsér István kegyesrendi tanár, a lelki--gyakorlatok vezetője, előadásaival mindig a lelkek mélyén szántott, magas színvonalon adott magyarázatot a katolikus világnézet Irányvonalairól. A lelkigyakorlatok tegnap közös szentáldozással fejeződtek be. Az utolsó összejövetelnél a lelkigyakorlatokon részt vett hölgyek 310 pengőt gyűjtöttekyósz-sze az erdélyi szórványok nagyon szegény katolikus gyermekeinek neveltetésére, arait dr. Hegyi Lajosné prefekta el is küldött Kolozsvárra. A lelkigyakorlatok befejeztével dr. Pich-ler P. Emil prézes köszönte meg dr Gerencsér István lelkes fáradozásai a szépen sikerült lelkigyakorlat megtartásáért
— (Félraverlk a harangat, tlz vaui)
A lakosság vagyona, javui olpusz-tulnuk. A ioaxedolom elmultával azámbavoszÍR, ami megmaradt. A tűzkár igon nagv és a vagvon est)»-kélv része volt biztosítva. Ez szolgáljon • okulására! A 80 éves Első Magvar Altalános Biztosi tó Társaság hcly!>oÍi fóügynökségénél kössön tűzbiztosítást! Oim: Csengery-ut 2.
(:)
- (Perlakaa is le-z LéealtalMl Llga)
Március 8-án Virágh l\'ál vozotó-iogyzó kozdoményozéséro mogjolont Poriakon a szombathelyi kerületi Légoltalmi Liga vezetője Voesora Antal nagykanizsai városi tűzoltóparancsnok kísérőiében, hogy Perlakon is megalakítsák a Ivégoltalmi Ligát. Az ogvliehivottak előtt a kerületi vozotö ismorletto a 1/égoltalmi Liga fontosságát és kérte annak megszervezését minél szélesebb alapokon. A szükséges útbaigazításokat dr. Forintos fléza főszolgabíró köszönte meg. A perlaki Légoltalmi Liga elnöki tisztségére dr. Fojór Gyula kórházi igazgató-főorvost választották meg, a többi tisztség lw-, töltésére későbben kerül sor. Szomorú, hogy Porlak nagyközség mog-hivott voz\'otóségéből nagyon sokan távol maradtak, bárha mindenkinek tudatában kell éljen, hogy mindnyájunk, az ogyotomcs magyar nemzeti érdek parancsa, begy.minden olókészülotet megtegyünk otthonunk iégoltalma órdokébon és ozon a téron no sajnáljunk aommi fáradságot.
_ (AnyaMnytl kirak)
Nagykanizsán az elmúlt héton 25 gvormók szülotett, lő fin és 10 leány: Zadravecz György kárpitos-moster és Mátrai Klotildnak rk. loáuya, Horváth György vasúti pá-lvamunkás és Farkas Rozáliának rk. fia, Bozzai István késmüves és műköszörűs és Fohór Margitnak ref. loánya, Talán István földműves és Bráuícs Katalinnak rk. fia, Baj Jó-■a«f ben tea ó* móezároe 4a Tóth
Juliannának rk. fi«« Molnár Józaef napMámoa áe Horváth Saidóniának rk leánya» Körber Foroue fuvaroe és Büki Annának rk. laánya, Mnlvai Györpp földmüvaa és Horváth Teréziának rk. fia. Csikóé Sándor postatiszt rof. ée Szüca Margitnak rk. fia, Mátyás Foronc gazclaaági osolód éa Szálai Annának rk. fia, Szabó Ferenc banktisztviselő és Sáf-rán Irmának rk. fia, Nothnágol Foronc pincérjéé\' Dani .Máriának rk. leánya, Horváth Jenő ödényfoltoíó óe Üreós Mária rk. fia, Ötvös Forcn« kifutó ós Toplok Ilonának „rk. fia, Kárpát Géza m. kir. határőrmoster rk. ¿a Váradi Olgának ág. h. ev. fia, IxiÓs Józaof koroskodóaogéd és Fabik Jóísának ág. h. ov. fia, Tóth Béla m. kir. tűzmester ref. éa Hollóvári Mária rk. fia, Bolf Ovörgv Hangva Szövotkozöti munkás "és ¡Nyíri Má-ríánok rk. fiu, Farkas István kő-müvoesegéd és Horváth Margitnak rk. fia, Gróf Lajos m. kir. tüzér-törzsőrmester és Auor Juliannának rk. loánya, Farkas János kocsis és Horváth Máriának rk. leánya, Kelemen Lajos .MAV kalauz és Dávi-dovícs Máriának rk. loánva, "Király Vince Maort éjjeli ői> és Szíva Rozáliának rk. loánya. Házasságon kívül születott 1 fiu éa 1 leány\'. — Házasságot kötött ogy pár: Kondorosi Lajos ic^v. napszámos rk. és Iíóbor Mária elv. rk. — Halálozás 25 esot-bon történt: Vajdu Foronc földműves rk. 80 éves, Matallcs Julianna városi szogény rk. 00 évos, Farkas Ilona rk. o évos, Kuzsnor Qyőrgvné Horváth Mária rk. 78 óvos, Wolf József né Wovcíec Wowszky Mária rk. 82 évos, Rácz Ovörgyné Ralázs Katalin rk. 84 évos, Tűcnlor Andor-nő Woisz Ix>a izr. 78 éves. Tóth lOmma rk. 7 évos. Héineth Oyőrgy rk. 10 hóna|)Os, Horváth Józsöf rk. 78 évos, dr. Bernát Ödönné Wein-lK>rg Rózsa ref. 58 éves, özv. Ilor-vátb Jánosné Széchényi Mária rk. 09 éves, özv. "Koszednár Jőzsofné Szerdahelyi Anna- rk. 68 óvos, Lo-kics Feroncnó Angor Mária rk. 86 éves, Ilartmann János nv. MAV fő-kalauz rk. 83 évos, Kovács Torézia . rk. 26 évos, Plánder György rk. 21 évos, Imroí László főlamüvos rk. 70 éves, Jakabfi Foronc rk. 2 évos, Nagy József ny. vasúti altiszt rk. 60 évv, Ungvári-Pálnő Marton Zsófia rk. 66 éves, Singor János ny. MAV kalauz izr. 57 óves, Horváth Póter napszámos rk. 70 évos, özv. Roichonfold Samuné Roichon-fold Emilia izr. 00 éves, dr. Kroisler Józsof ügyvéd izr. -78 évos, özv. Hajdú Agóstonné Pálfi Torézia rk. 61 évos, Turi györgyné Magyar Mária rk. 35 évw.
- (Tetewrcklvás)
Olaf Duun-t kritikusai a »mosz-sze észak Shakespoare«-iénok mondják: ragén vei zsúfolt, robbanó erojü, tragikus írások .amolyok mindig ae ólot mélvségoibo szállnak alá. A fiatal íré közöli lelki rokona Knut Hamsun-nak. Ez a szép, nemes irás ogy norvég parasztcsalád különös sorsait olovoniti mog. A fiu valahol a déli vizokon vitorlázik, amikor megtudja, hogy édosanvja váratlanul meghalt, apját podig letartóztatták hitvesgyilkoflság vádjával. Eb a tragikus pifianat indítja al a Tetemrehívás meséjét, amoly a legszebb norvég tájak korotében por-gotí az izgalmaa ceolokmóny. (Gondolat kiadái.)
Háry János
^m^mnmmÊgmmmmmmÊÊimmÊmmmmmmÊÊmmmmmmÊÊmBa •
rum-, likőrgyár és bomagykêrcskedés
Nagykanizsa
(Haliloitáa)
Megdöbbentő g>ász érte Polaí József nagykanizsai városi számvevőt, a városi adóhivatal főnökéi. Fia, a 16 éves László, a piarista gimn. VI. szt. tunu-lója meghalt. A fiatal diák hosz-szabb idő óla betegeskedett,nui kórházba vitték, hogj\' műtétet végezzenek rajta, de erre már nem kerülhetett sor — élte tavaszán visszaadta lelkét az Örök Ejel Urának. Nagykanizsa város egész közönsége osztozik Polaí József gyászában.
- (Pegely klka)
Ayn Rand diáklány volt a cári Oroszországban, aztán Amerikál)a sodorta a forradalom azele, Moso-gatólánv volt, pincérnő, ruhatáros a uowyorki vondeglőkbon, majd a log-nagyobb amorikai filmcégok forgató-könyvíróia. Rogényo az orosz in tol-loktuollek megrázó panauzirata óe féligmeddig önéletrajz, amoly lop-lezetlen őszínteséggol tárja "fel a menekülő Oroszország toati óa loljti kínjait. Hősei tipikus orosz figurák. Ayn Rand regénye hol vinuroé sodrú, hol opikusan hömpölygő, romok írásmű, szinto kortőrténolmi jelentőségű társadalmi rajz. Az amorikai kiadásnak nagy sikoro magyar fordjtásban is megérdemelt. (Goü-• dolat kiadás.)
Biztos gyógyszer
— Doktor ■ ur olyan idtget va-gyok, hogy álcás helyett minden éjjel fel cs alá járkálok a szobában. Nem tudna vahmi orvosságot ajánlani ellenei
— Dehogynem! Szórja tele minden este a ¡¿kilót rajzszegekké</
- (M«gkBnt«tett éIel«lsMr-halaiaaé)
Megírtuk, hogy a nagykanizsai rendőrség házkutatást tartott Engol-man Sándornál és nomcsak 82 ui fórfiingot, hanom a mcgongodettnél nagyobb mennyiségű lisztot és cukrot is talált és azokat lofoglalta. Iílolmiszorhalmozáa miatt a rendőrkapitányság kihágási hirája vonta fololőss^gro Engolmant, akit 50 P nénzbüntotésro itélt. Az ingok ügvő-bon, lánckeroske<lolem gyanúja forogván fenn, a kir. ügyészség határoz.
Üzlet-megnyitás.
Tlsxt«lett«l értesítem a m. t. vevöl-
ír0egy rádiáiziküzliteniet
ét Javltómahelyemat — villamossági cikkekkel kibővítve — uj halyl-aésamban Horthy Mlklós-ut 12 sz. olott IMOORT-bérhézban) magnyl-tottam.
Hazafias tisztelettel
Tóth Imre
vili. »t«r«lrt-r*4lómfl»i«r<i«
8M
Nagy kan íim rnatfrel város \' polfirmeatarMVt.
5906/1Ö44.
Táigy: 1044. évi mlaóaégl kukorica vatömig klosztái.
Hirdetmény.
Felhívom a gazdaköxönség figyelmét, ho|y aki nemesitett kukorica vetőmagot óhajt beszerezni, as folyó évi március hó 13-áa d. e. l/«12 óráig a vároai gazdasági hivatalban igényét bejelsnih«:i. Efyban Közié tc<zem, hogy a aemaaitett tengeri ▼•tőmig Ara aéttrmázsánldnt 42*40 pengő, mely totitg az Igénylés alkalmával befizetendő.
Nagykanizsa, 1044. márc\'us 10.
PolgánnetUf,
/
Alulírottak fájdalomtól meglörl izével tudatjuk, hogy felejthetetlen «ver-i\\líkflnk, testyérflnk, keresztfáink, uno-yateílvtr é.n tOkOa
Polay László
VI. Ot*». glmnáilatnl tanúié
életének Ifi ik éviken folyA hé H éti \'délelfitt \'/tll órakor az Uiban elhunyt.
. A megboldogult httlt («leinél március hó 13 án délulán é órakor ki-sérjtlk • tsmetö halottaikázálól a ré«i. kat. egyház szartariása száriul örök nyugvóhelyére.
Ac engesatelö szonlniisc-áldozol március hé 13 án déle.ölt 8 órakor lesz a gimnáziumi kápolnában az Egek Vrénak bejutatva
Nagykanizsa, 1944. évi inái«ius hé tl-ín.
Áldott ItQyip emlék*!
Nyugodjék bákébtnl
Polay Jóiaof él neje szili. Kálmán lL«»ko szüléi, Jóssof és lbu. taslvérel, Svábé Jánosai, Némoth Jóxaofná keresztszülői, unokatestvérei és aa ösz-\' ízes gyászoló rokonság.
mm
Fájdalomtól megtért sxivvel tudatjuk, hogy forrón szeretett Jé atyáiig após, nagyapa
Stern J. Oszkár
Jóságos életének 85-ik évében rövid, kínos szenvedés után •tnéiclu? hó 10-én elhunyt.
Temetése f. hó 12-én d. u 4 órakor az izr. temető halottasházából.
HlrtchUr ManóoéStera Ff Ida. Senyol Manó lyermekci; Senvei Manóué szül. Rolchenfcld Ilonka menye ; Hlrtcbler Maoé veje; Hlrtchlor CyBffjr, Sonyoi látván unokái.
\' t. 11 */í I) _
. Hliill ltfjti tnltttl
tiki i/ ina iili ktfitlilltl Sriuik
Nagykanizsa mogyai város jjalfárnjos torétól.
330Y/1944.
Tárgy: Az arzénpotrM való gyU-. mölcsfa permcitich eltiltása.
Hirdetmény.
Tudomásomra jutott, hogy egyes gazdák a gyümölcsfák virágzása Idején is hasa-«álnak arzént* port permetezésre, jóllehet a vlrányltástól a sxlromhullátlg tlrténé arzénét permetezés a méhesekben nagy kárt oko*. Közhírré teizem, hogy az arzén-aet\'való péraateiei a virágzás Idején illos és a ét.IOt/1937. P. M tz. rendelet alapján elzárással bllnteteadó kihágást képez.
Nitgykantzw. 1144. február 17-én. 41» Polgármester.
5527/1944. V
Tárgy: Margarin síétosztágg.
Hirdetmény.
A zsirjegyek f. évi március havi 3-as szelvényeire 10 dkg. margarint kell kiadni; ezekre a szelvényekre isirt még akkor sem szabad kiadni, ha az illető Üzletben elfogyott volna a margarin.
A hentesek ezen hirdetményemül üzletükben március 14-tól 2 Mg jól látható helyen kifüggeszteni tartoznak.
A margarinért a henteseknek már-ciu# 13 án délután 1 órakor kell jelentkezniük Hunyadi-utca 16. sz alatt.
Nagykanizsa, 1944. márciu6 7.
ZALAI KÖZLÖNY
1944.
s 11
parlament kővetkező üléaét mó» cius 14-én tartja.
Stockholmból érkező jelentések arról számolnak be, hogy az Egyesült Államok helsinki ügyvivője kormánya megbizásá- \' hói közölte n finn kormánnyal, hogy ha a finneknek nem sikerül olyan megállapodást léte,si-
poly tatén az t. »Halról.
leni az oroszokkal, melynek alapján Finnország kilét» a háborúból, ugy az Egyesült Államok megszakítják vele a diplomáciai kapcsolatokat. A finn külügyminisztériumban felhatalmazták a finn távirali irodát, hogy ezt a teljesen alaptalan állit ást cáfolják meg.
Angol katonaság egy dalmót tengerparti szigeten
A Ússza dalmát szigeten lejátszódott eseményekről a kővetkeződet jelentik :
A szigetre érkezett egy Churchill nevű brit tábornok és átvette a szigcl parancsnokságát a szigeten tartózkodó mintegv 20Ó0 brit katona felett. A szigetnek azért vau fontossága, mer.t Tito tábornok csapatainak rej-
tekhely«. Churchill tábornoknak az a feladata, hogy a ^szigetet mint utánpótlási támaszpontot biztosítsa és a szigeten Tito tábornok részére felhalmozott nagymennyiségű lőszerre és hadianyagra\' ügyeljenek Számi tani lehet arra is, hogy ezek a kötelékek támadást kísérelnek meg a dalmát partvidék ellen.
A közeljövőben súlyos harcokat várnak Olaszországban
Az olaszországi arcvonal helyzetéi a több nap óta tartó harci szünet jellemzi. Kölcsönös tüzérségi tevékenység csak a partraszállási Ilid fők körül fejlődőit ki. \'
Ami az angolszászok vonal-mögötti mozgalmasságát illeti, a német felderítés megállapította, hogy azok nem mutatnak támadási szándékig, hanem sú-
lyos veszteségeik következtében vissza kellett vonni a lúd fők körül beosztott kötelékeket. így német részről bizonyosra veszik, hogy Olaszországban a közel jövőben súlyos harcokra kerül a sor.
Az adriai fonalon belátható időn. belül nem várhatók na-gvobb jelentőségű hadműveletek.
. I UJ! .)\'!
APBOSHBIETfeSEK
T ALU»
. v • 7 • _
r.............—
Kifutó segédmunkást felvosa ffepoH, Horthy Mlklós-ut t.

\'M\'.\'i
Ktm(|iftst ktresllnk konvtnei黫 Mustét gazdatág, Zitfszentbsláu. 101
MaBkl«»tat6 Uaoarot vsgy kilátót felvasiek, lehet laéay It. Németh fetttt-üzlet \' Tf»
•uoiijavlló tanuló felvétetik. Valká* gumljavltéUiem, Erteket-tér I. ss. 104
W
Polgármester.
Magklaliatd alnáaaost vagy héjáié-
női félvosael.\' 1*1 vöt-tér II. sr. Jüant-kezé« 2-4 lg. 8)0
JéaagjelanétB •!•! lMol«-0f Dpök.t
hívottunk, Iparotok otlayben. „örtzágoe Iparosss|»é Motgaloot\' jallfére\'kézzel íróit ajánlkozást a kiírtába kérjük lea\'nl. 7ST
Vidéki szabósegéd állást keres. 01« a kladéban. «11
Aruklhardól aionnall belépésre fel-vtszönk. Kéztl/zivijelók, Pál/taévur. «11 Kcrc.ek két jé nfilaxafcé-aaf édai állandé munkára. Ugyanott flut vagy leéiqrt lananonak (elvessok Zábé aéi stábé metler, Klnlitl-utca 27.
Rágl |é hogodü tokkal együtt elad* Bóvekbet Végé illatszeriárbaa. 137 j
MafbUhaté tézé mindenes bárom tagu családhoz és tgr Jó kisltány, et«Neg anya leányanyával lelvétollk Orazág-nt 3
133
Március VAROS!
9 -12 lg .
nozm csütörtöktől-
---vasárnapig
Budapesttel egyidőben /
Murdti Lili és Páger Antal utólérhetetlen
Játékával
EOY NAP A VILÁG
UFA vildghiraáó. Aktualitások a világ minden részéből.
S10máá80k kezdete: $4, ¿6 és j8 órakor.
LBtyDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, Fő-ut 14.
Slngar varrógép Rt. kftrsatképviaalata üzletét kiterjesztette:
kéiimunka és
Vállal í Textilelinyowást. fehér-, színes- és betühimzést, cndlizést, dlszvarratokai.
Modern mlntAkl v Divatoa ujszerQ árukl
•il Figyelme« vevészolgálat.
DRÁVaVÖLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramtsámlák flzotéso, raklan éclót, h1ba|aiantáa«k, izakazarO falvlláQOtitáa minőin vlllamoa Urdéaban
déleWH tíátliffáán 18 órétQ.
Csenswy-ut <51, talafon 29«.
\'" \' " ainwi i . .............. n. i i
jfyilvénos árveré«.
Hálószoba-, abédlő-. konyhabútorok és egyéb barendezáai tárgyak
(függöny, terítő, matrac itb.)
v nyilvános árverést mároiut 14. d. 10 órakor
"Fő-ut 13. sí. II. em. ,„
így ktlla^en léié aaakáeaaft kerat-
ikk 40 ttga étkezde részére. Clm a kl-tHéhaa
Afllauvtm,
HassnMt aysrmakéayal vassak. — KaadaHy, Nacykaolaaa. Pottafiék M III
Modara líggöny, aHt haisnált gv«p|*. szévat férfiruha, középtermetra alaéá. Ciat a kiadóban. m
Kiadd egy jAkarban lévő antik «Mgi«. Murakeretztur, Újtelep, Balogh Jenftné.
771
Kgy saiély gysraaakkocsl eladd Clu Tolakl ut
110
- Tlsatt bocknyarag ét lagaéra aladd.
Királyi Pál-n. 5/a. Hétfétll magtaklal-httf. 776
Uj atéVsra ttáldaaalia slrgüéR él.
aéó. Cim Orstég-ut 31. Klsk«nissa.| 110
, >.—--:......
Egy aialsftlréss, karéipár Jó gaalkkal, villaavaotorhtx olloaálláa aladá. AIM-teaatl-M S (Ktskaaltaa). ISI
lakAí, Ozunnmur— ^
-Tolfoaoit tiárta, aagyobb, vllágoa rafcta«*haly|«4aat karosak lahttöieg a város balltrllatéa. Flsthal klayrkératka-
déa. ím
KfaaarAlaétot olcsébérü 3 stobis lakéioait I, oóatlag I aarytioblaaal, a PHér kérayékén. Clm a klt/ábaa. 131
BÖTtROXOTT tZW
ÁHátbtn Isvő ailltány kutaraaatt szoWát karoa labatélog faréötsofta baisai-
lattal. Saanl Imta lg -a. 1 6»oáa. »11

HÁZ ¿S lltüATVW
H»*al. u ¡Ot. íéld.t klavétlt: Pap|>, Toleki át I., telefon : 171
Somogytz«ntmiklé»l uj Kaloa tolor4a-bon vaay agésabonj alád*. Palvllégoté-tást dr. Motb Otzkát véé a*. TiW
■lad* hát aagj herilol, tolok gylmll-
csöstel, beltorlieN«. náfyatef kétasobát biiházj bAlatoat szóié pinaével. MöavaUió Horváth iagatlanlroda, ^agár-at 4?. ItU
KÜLÖNÍíELU
iLUlSmKL
tnaffolÉat
: a HUMMí
— ii o ua ■
Áldott, aoldog, moMlágcdétt hdauia-aágat hoz léire a HUMMB» Stombaüioly, poatatlók 132 Hdigyct, uraim, tessék \\r Icntkeznt. \' 7W
Férjhea manna fiatal elvált atszony !0.09t pengó hozománnyal. Bat(»a« kelengyéje van. 31-40 év körüli reodöl, komoly térliak jöhetnek csak számllátba Ajinlatokat a kiadóhivatal utján kér. SN
Falhivom azt az illetőt, aki a moziban a pénteki (él 6-os előadáson kézltás kámat elemeit«, stirg^sen «dja 1« a mozi irodájába, ktrfnben erélyesebb lépést teszek, miután tanuk vannak I S22
Mindennapi levelezéiból ö^azegyülőtt tómagbélyaaet bélyeggyUJtési cdtÍRrn maavaaaek. Barbarits, Zalai KösfOny szerkesxtósége, naponta délután 6—7 óu között, üt a hlrdttts mindig érvényes.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja : „Közoaídasnol R. T. Napykani/sa-
Felülő« kiadó: Zalai Karoiy
Nyomntoit a „Közgazdasági R. T. Nagykanjzsa" nyomdájában Nugykanu5án Nyomdáért felel; Zalai Károly
Föladó:.
V1
ftfl
Hetid! okosa*:
Tábori pos»a:
óvL, 59. sz. Nagykanizsa, 1944. március 13 hétfő
Ára 16 fillér.
3wirko««Wc fcJadéhWaul. F6-ui i. «xAm. tKirlUMtft*** éa ldM«Sklr>unll w>l»«ton 7K hl
Me^jelaUÍ* ttUiid«?n nnkÁrjiaD dAtntá*
----......
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
RMWaetéat ára: e«ry hónapra * pencrt 30 fllMc.
nefyodóvro 12 pfingó 40 fillér, « Kjryes raém: bótíföznap 10 fül., s omiiaton 30 rm.
A hétvég* nem hozott döntést 8 nemzetközi politika valudó kérdéseiben
A pápa ígéretet kapott a hadviselő felektől, hogy megkímélik
Róma kegyhelyeit és műkincseit
Nagyobb arányú hadműveletek fejeződtek be Zágráb kérayékén
A nétnol hésök emlék ünne|>én Donit* tongornajiy, a baditongeré-net főparancsnoka boszédot mondott. 0tiklik íz bon omlékczünk meg mondta -- a mostani háború külünfélo arcvonalain ^looott })őbí bslotUinkról. A légitámadás következtében otthon elesett férfiakról, wweonyokró.l és gyermekekről mélyen inoghatva emlékezünk. Á nénidé nép az arccotiqlon és *e. otthon maradottak kémény támogatásával meg fogja nyerni nt a háborúi.
■icrt a némot nép óriási harca a/
otthon és a» arcvonal teljes ogysó-gélK\'H bírja orojét. Tántoritliatatlan elhatározásunk, - hogy ollenoégeink fölött kivívjuk a némot nép békéjét, az emberiségnek az igazi hé két.
Szombaton az amorikaí bombázók négymotoros gépoi folsőolaszorszitgi eél|)ontokat támadtak, így
l\'ád,iát és Firenzéi. Az angolszászok 30 repülőgépet resa tettek. Tegnapra virradó éjszaka némot gyors repülőkötelékek
iil>l> ang\'tiai kikötőváros cél-poutjfnt bombáabák.
Amerika további lépésre készül az irek ellen
\\
1 Zürich, március 18 D* Yaler* ír miniszterelnök nem volt hajlandó teljesíteni aa fógyoeült " nok
Államok kérését fa Hóm volt hajtandó a némot éfl japán diploma cíai kapcsolatokat megszakítani. Kutat kapcsolatban számolnak azzal, kosgr Amorika további lépéoekot tess
és avd fogja követelni az angoloklót, hogy-a száll ¡tárokat szüntessék meg Írországba, mórt lehetetlen, hogy amikor nagyarányú előkészületek folynak, azokról a tengely államok Írországon korosztül tudomást nze-rozliessonek.
Minden forgalmat beszüntettek Írország és Anglia közölt
„ A brit hírszolgálat jelentése szerint az angol kormány elhatározta, hogy bizonyos Kivétel-le! minden utasforgalmat megszünteti Írország és Angiin kö-jsétt. A tilalom március 13-lől kezdődőleg további intézkedésig tart és a két sziget között semmiféle utazási engedélyt, vagy vízumot nem atfnak kí. Kivételt
azok az uttfzások képeznek, melyek valamely nemzetközi munkával vannak kapcsolatban, vagy valamely más halaszthatatlan fontosságú ügyből adódnak Az Angijában dolgozó ír munkások mindaddig nem térhetnek haza, amíg ezek az utazási megszorítások érvényben vannak.
Sztálin nyilatkozott a lengyel-ügyben
lin kijelentette, hogy Churchill közvetítő szerepét baráti gesztusnak tekinti és jó néven veszi. Azonban a lengyel kormánynak of kuli fogadnia végleges határnak a Cbor-zon-vonalat, molvbo Vilim is beleesik és ezen kívül át kell alakítania a kormányát.
Varassd körül tovább tartana^ a tisztogató hadmüveletek
StocJthobn. március 13 Sztálin válaeza» molyot Churchill legutóbbi loveléne adott, még nem énroeott nuig Londonig azonban Urtalma már ismerő tenné vált ublM\')l * beszélgetésből. inelyot Sztálin az arcvonalon tett\' látogatása után\'folytatott a moszkvai nagykövettel. Hzta
Zágráb környékén nagyobb ha&nüveletck fejeződtek be a Partizánokkal szemben. Kliná-100, üiszricánál 60 ííalott-Juk rolt a partizánoknak Sikerestül folynak a tisztogató had-
műveletek a Kalnik Iiegv környékén. Varascfnál és Károly városnál több foglyof is ejtettek. A kegyelmi rendeletre valő hivatkozással 470 partizán adta meg magát ujabban.
Tarnopolból kiverték az oroszokat
á koíoti arcvonal déli szakaszán •Kiindult nagy sisovjoí támadás "foa* követkozléb.\'ín «¡«om haton ^\'"esi napon át tartó rendkívül he utu-ookra került sor. Szovjet öR\'iiuHk ogy csoportját, mety Tar-U(JpoíU behatolt, a némotok aulyoe okm harcok után kiverték a vá-
rosból.
Berdicsovtél keletre a szovjet csapatok áttörési kisérletoi meghiusul-iak.
Aj arcvonal középső szakaszáról -említésre méltó eseményt nem jo-lontonok Berlinből.
ki északi szakaszon tovább foly-
tak a nehéz harcok az eddigi sulv-|x>ntoknál.
Nevelnél a/, oros/ gyalogéiig támadása nem jutott el a német aie-vonal előteréig.
Rémén arisztokraták órheztek TSröhoraiégka
Ankara, március 13 A román arisztokrácia néhány vezető tagja Törökországba érkezeti. F.zck közölt van Manulescu cs Stirbey heror^ aki annak ide,jen száműzetésbe küldte Károlv volt román királyt.
<
Llftiriaéó Londonban
A brit hírszolgálat jelentése szerint Londonban vasárnap este légiriadó volt..
A pápa Rómát szent várossá nyilvánítja
Róma, március 13 Megbízható forráslxil jelentik, hogy a pápa legközelebb kibír--"] deli Bómánuk szent várossá való nyilvánítását. Mindkét hadviselő féltől ígéretet kaj>ott; hogy Róma műkincseit megkímélik és kegyhelyeit nem (eszik
a harcok területévé Maglione bíboros államtitkár « szentszéknél akkreditált tengely- és szövetséges diplomáciai képviselőktől kapott érre megnyugtató felelős kormányzati nyilatkozatokat.
Nagy tartalékok bevetésével megszilárdult a német vódeleia ur orosz front déli szakaszón
.\\
A keleti arcvonal déli !>/^tkjuizi\\n indított\' no^y szovjet tiunswfáá élőtorében változatlanul n déli szárnyon a Dnyeper alsó folyánátél Tar-nőr>olig terjedő rész állott. Itt Znu kov tátmrnok állandóan orősíV\'jfoknfc küld az arcvonalba. Knnok elleném a német elUmálláa tekintélye« fcirta-léktik Imvotéaével még" jobban megszilárdult. //fukov tál>ornok óriási tömegtámadásaival tnng akarja nyitni aa Titat Komáim fliki a K\'ár-páiokig. A hallatlan keménveégcrol
fartolták legfontosabb állásaikat megvédték /XiJ<ov legknzvetlnnobK «élját, a lembenT^"fcarnopoli vasut-vMualal is.
-uVéroson vissxa\\*)rték a Ilordicwiv-től és Umantól délnyugatra támarlÁ oroszokat. Az oroszoknak wetk a Kirovotrrádtpl délnyugatra fokvó tn-rületen sikerült, teret nverni.
kr, északi szakaszon » .német fegyverek minden gyújtóponton nocy sikerrel küzdöttek és a -wovjft. támadások sehol som jutottak tul német vonalakon.
duló harcok során a németek meg- | a
• i
A pápa a hadviselő felekhez intézte szózatát koronázása évfordulóján
• A vatikáni rádió közvetítette XII. Fius pápának tegnapi koronázási évfordulóján az e^rsz világhoz inté zott beszédét, meh-ot a Swnnt l\'éter templom orkélyéról mondott el.
A róni sivár világban* mondta — talán pénz nélkül és más földi javak nélkül jöttek ido, hogy innen a vigae-z szavait vigyét»>k magatokkal, ennek a különösen tnegt«\'!pib:Ott fU\'ima városánák e sulyoe óráiban, melyekben ez«>rnyi fohász száll aa é«be (» m^iteégért folyamodik. Újra hivatkozíim mindkét hadviselő vfél bölcnoségí\'-re. Kérjük óloet, fordítsák gondolataikat a t»éke felé. Titeket
nedig inogerősitolok, hogy elvisel-iiesaétek a váltaitokra nehezedő ke resztet. Fjra felhívjuk inn/;t mind-lat hadviselő ti bor fololőjvút, hog\\-no engedjék nevűket dyoii; médt>n beszennyezni, amii^i nem fog ailör-ténelenr mentséget találni, fordítják «éfeszitéaoiket a szahad • békér*». Knnek a cselekedetnek --¿Mékag fogadja minden szavát a /öld néjxi és nem átokkal illeti majd. Olyan »eliokel szenvodtetak, amikre » log-noniesehh emberek sem hídnak irt adni.
Beszéd? régen a Orbi áldást adott.
pápa J/rbi «t
Találgatások a jugoszláv kérdés londoni kibontakozása kérül
Péter menekült szerb király, FHirícs miniszterelnök és/Miliii-csics l>el ügy miniszter Lontfonbu érkezése után hamarosan megindulnak a tárgyalások az angol kormánny;u é-s remélik, liogy a zavaros jugoszláv kérdések lisztázásához fognak v<y Kelni. Péter királyban az angolok bizalmi embert látnak, ákl nek személye körűi talán sikerül egységet teremteni.
IUgy hírlik Tjto uj kormányt alakit a horVátb, szlovén, s/erb elnnekből és Mihailovics hívet bői. Amennyiben Péter király Tito partizánjaiből alakitana kormányt, ebben az esetben azonban Purics lemondana Az angol kpmiány abban a reményben & hogy ha Péter ki-rály mellé "áll, lezzsel a jugoszláv kértlés. megoldását és e szövet- • ségesek ugyél szolgálja.
ZAJUAi KOZLON Y»
1944. március 13
„Az államcéinak és a közjónak mindig egyezniük kell"
A nagykaiissai Crcám Máraius havi gflléae
oblien a nag) világkaofla-
A nagykanizsai Szont József Wwközsóg (Nedo egyesülete vasárnap délU>n tartotta március havi rendes gyüléxéf, mu^on a fehértormot zsúfolásig mugtöltó számban jelentek mog a tagok. Jelon folt dr. Jliyvi Lajos díszelnök is.
I\\ (lulyús (tallért plébános lendülete* megnyitójában örömtoljen «xuvakk-d számolt be oj fópászto-runknál, Mindszenty József püs|>ok-nél telt látogutásrói akit személye« kA|H\'sol»tok füznok Nagykanizsáin)«, amennyibon az olmult óv bon négy napon át ó vezette u fuivncos tomp-k>uiban a lelkigyakorlatokat. Mon-hőségos szavakkai kért áldást a mull kájiiia. moly elé sz.*r<-tettol és bizalommal tokint.
Dr. Ahinu?s\\ Usula törvényszéki tanácselnök, a Credo díazclnöko tartotta .inog ezután »Az állatni ólot alapjai« címmel széles látókörön fölépülő komoly előadását. Az Isten ugy torom tolta az cnilwrt, muiui-. ta hogy másokra lámaszktxlvu ltoldoguljon itt a földön. A földön minden dolognak kél oldalú van. Ahogy ují omber nézi és ahogy az laton b\'ilja. Vizsgálnunk koll, hogyan akarja Isten az államot és liiilyon kötelességeink vannak abban nekünk, omlK>reknok. Az állam je-lonti a nemzőtől, a né|>et, amint.a Haza térülőién letelő) >ed\\o bizonyos törvények szerint él és a/, államhatalom voxotŐso uWíiett keresi a . boldogulását. Az állam az össze« tör-vényeivel, inlőxményeívol. közbiva-talaival, az ellenszegülést legyőző -karhatalmával, a Haza védelmére rendelt hudsoroííével minden egy««« állampolgár száintuu igen nagy jót jelont.\'\'Az államhatalom véjptó forrása maga az Isten. Az állam nom állhat fenn vezetők nélkül, vezetni podig hatalom nélkül Jehetollon. A vnzotők iHton képviseleteién állnak az ólon. hogy az emberek f>oldogu-lása érdekében fejtsék ki működésű*-kel.
Az előadó |>árhuzamol vont av. egyház és az államhatalom között és leszögezte XI1. Pilis pápa bza-vuival: - a jogrendnek nem az a rendoltoténo, hogy uralkodjék, hanoin hogy aiíolgViljbn. Igyekezzék kifojlesisteni és gyarapítani a társadalom óloterojét, segítse tökéloloso-dósro, békás -eg\\ üttmüködésro az iigytw oróket és védje inog azokat u hátrányos és káros befolyásokkal nzombon. Tehát az állnmcélnak és a közjónak mindig egyezniük kell,
állapította me* az előadó uzzal, hogy mi keresztenv államot akarunk. 10hhoz kót dolog szükséges. Az alattvalói koreszlényok legyenek, másodszor, hogy törvényei, jog-toiabályai, borontlozeaeí szintén kirósz lény szollemüek legyenek. Kn-nok a kót alapfoltétolnok részletes és gondos kifejtése után, raolyot
hozzánk
Iwjn. v
A\' mély és Inuiadándó hatást keltő előadást »1*. tlulyás (Jeliért* plébános köszönte meg. r>
Az egyesület 1\\ (iulyáa (Jeliért jaTíwlatára táviratilag üdvözölte az uj megyés fópásztort. majd egyhangúan, k\\ly.folk (állással megválasztotta a CíxhIo Mgyesülut ui HO tagu választmányát, amohnek tagjai a kt»-votkezök: Adamek András nyug. MÁV s.-tiszt, dr. Almássy Oyulu kir. törvényszéki olnökhelyettfvi, vitéz Mulassa (lyula o<!<»tg>án)s, Bődének Korono n\'vug. törvmíysr.éki iro-daigazgató, ilonodok Itozaó »zor-koöztó, lkSk(\'*i Józaof oaztorgáljoií,
ruuvuv.^rLrLTíjLíJVuu-u\'u-w\'rn\'r\'i\'* ••*•" * ***\'b1*\' \' \' ..............
A Baross Síifetség leparai a kireiletik és Iparosak ériikképflNMi sierréMk
liogdán Pál |X)statisz(, . (loroes tlvörgv t.lvörgv nyug. MÁV » -tiszt, (Iindán Krnó t«vházközaá«i n;oda-tiszt, (iraf .lánes ny. .Majryar N(>m-zeti Maiik IÍH?.|vis<tló, Ilorráth Jó/.sof áll. tanító, Horváth lu»ios munktia, Junker Itoxsó n.v. MAV s.rtiszt, Kaucwíes IgniW ny. .V1ÁV fii tó, Ko-~ nvoros János fóptkoló mos tor, Kih-fáludj Józfkif fjostafónök, Licsár István erdész. Marké Jenő nyug. MAV elöljáró, Németh Jené áll. tanító, Nováozkv Korono le.bkköny.vvozotó, Pusof8zk\\ Méla |>ostaíóo!k)nór, dr. itóvffy Andor kii-, lörvényszóki.biró, Sáfrán Keronc ;«Mtgyátxw, Szabó (¡vózó nv. jár/tóbíróHugi elnök, Szómon László |K)sUu»ltís/,t, Széchényi. István géplak»lo.s ós szorolő, Toma-sits üvula eómontgyáros, Török Péter bankaltiszt, dr. Wól*»r Klok kir. járáabiró, Vicontj Ar|)ád nj. \'MÁV főmoídonyvozoté.
sokatmondó oéldákkal vib\'igitott mog, arra hívta fol a figyolmot, hogy. Magyarország magánosan virrasztó
láng a huzalos Kut ó|>a közo])ón. Kolot /¡a Nyújtat kiszélesedő jiogány-si\'iga közoj>én úgyszólván egyedüli katolikus nomzot vagyunk és ez küldetést jdent. Kzt kell átérezni, megvalósítani, mert ez a feltétele annak, liogy az Isten jó és irgalmas logyon
Hiufupest. március 1.1 A Ntigykoreskc\'cfok és a Kis-kcivskedíik Országos Kgyosüle-, tűnek mogalakitásával megakarták szüntetni :i Maross Szövel-.ség órdekképvisek-J jellegét. Kz a törekvés válságot idézett olö a szövetség kelndéhen és eniiek köveikeztéhcu llovszky János kél béllel azelőtt bejelentvlle. liogy tumoiul az elnöki tisztségről. A felfüggesztett autonomi-áju Haross Szövetséget alaosza-bálymódositó közgyűlésre liivt:t össze február 27-re dr. (íál László miniszteri biztos, mivel <»z a közgyűlés azonban határo- -/.atképlehm volt.mosl vasáriul]) tartották meg ;iz ujabb közgyűlést.
Időközben sikerült a fcbr- I mányhalóság előzetes hozzája- !
ulását iu%\'s/xut)ziii ol/ ui alap | — •\'
f
Varrapa, apa és nnaka a bíróság alótt a hii biIbím ingában elrajtatt timéayek nlslt
Hitka o«et, hogy báróin neinwdék
s/.abálytnódosiláslioz, amely U>-iietővé teszi, hogy :t Haross Sző vétség továbbriKs énlekképrise leti szerve maradhasson a kereskedő és. iparos társadaloiu-nak.
A\'.vasárniiiíi rendkivüli kör-gyűlésen beslelieh Domokos megemlékezett Magyarország kormányzójáról, akit a közgyűlési tagok helyükről felállva lelkesen ünnepeltek.
Koppándy Ferenc hangoztatta, hogy neuf sikerült két vállra fektetni a szövetséget.
Kzulán a közgyűlés letárgyalta az alnpszabálymódositást. Az uj álU[)Szabálv szerint a Baross Szövetség célja a magyar kereskedelem és ip w érdeke ne; védelme, képviselete és boldogulásának előmozdítása.
.Üt a vádlottak |>adjáii .egymás mól ■ lett. Kz förfc\'int a nagykanizsai törvényszék uzsoráinrósága olótt. Vádolva volt idh. Kisehí üyörgy (u uagya)Ni) és f(»losi!ge, Kíso.bl (y\'örg> taz ai«v;- ÓH foleat\'^gt!, valamint a fialalko.-u unoka, mind szcjxtlnoki lakosok. Amikor a battWtgi bízott ság a községben húy.ról-há/.ra járt, hogy a termény ÍHv.szolj/áltat/ist ol-• loilorizz(\'ik, Kischlék elrejt; <tték a folt* konnénvekol a hatósági\' közegük ol ól.
A vádlottak a nagyapa kivólet lóvol a CHondórí kihallgatás alkalmával nagyrészt. Ixiismoro vallonuist U>ttok. A törvényszék olótt azonlmn bünloloniiok vallották .magukat. Csupán az öregasszony ismerte lx>, hogy igenis ő reilottó el a gabonát. Az óix^[ KíhcIiI kíjolontotto, hogy a bizottság oltlótokor nom is volt oIIa-bon, künn volt a liegxon.. Kísobl Üyörgy aj>a) azt mondotta, hogy az örog adott utasítást, hogy i"ejLsék
Március 13-
Nagy *
15-ig
VÁROSI flOZGO Hétiő> k*\'d>
-——_—— szerda
irány érőmmel kitüntetett evédfilm, amely megkéditotta Európát !
Budapesttel egyidősen /
JÜ/DáHrs
(A amerelem muzsikája) Áktudlia mogymr 9ilágkirmdé
Mlöméésék kezdete: +4, és 49 érakor.
el a rozsul. ,
Szlávis-z János községi holyett:\'s blt\'t), aki a biwttság tagja voít,. elmondta, hogyan találtak rá az ol-ixjitett tengerire, lisztro, galnmára. Kimondta, íto^y minden ajtó I»» voh zárva Kisohlóknól, ez gyanús volt a csendőröknék, kutatni kezdtz;k és nem oívdinénywlenül, mórt az ivyik ládában a puliák alatt ugy zsák lisztet találtak, az első szoba szekrényének háta mögött egv pár kincs-túri csizmát, két h\'ulában négy -zsákot, u.melyekImmi liszt volt, a "konyhában az apró nyujtnlékfa alatt tengeri volt elrojtvo, az istálló j«ul-litóáii is találtak kukoricát, az > istállóban pedig búzát és rozsot. Az olrojtott tormenyokot lofoglalták, ér-tóko8ttott<ík és á befolyt pénzt birói lotétbe holyezték.
Szlávecz vallomása ub\'m az örog Kisehlnő kijolentotto, hogy férjo nom tudott az egészről, mórt ő ós a fia roitottók ol a dolgokat.
ítélethozatalra még nom kor ült sor, mert a törvényszék elromlott« a torménvliortzolgáltatási elszámolás boseorzését és addig a tárgyalást elnapolták.
HIR£tt
Márciusi szél
vuhan os erdők kopár fái s a Jöld revei, tfli lombéakurójnt &melleti pajhotan; iHi.uk hót^irá. </ok apro, fehér haran^ornkdj,, ctengeityiizik ébredői 02 crd&ntk. tlárciuui HZrl tuhan <u úlmota* nyújtózó mezők é« nrániófüdtk fotóit amelyeken indr. esak itt-ott maroilt némi hótakaró roug^ a kéjét titkokat sugdos o sarjadéi maamkn<ih. Márctuai szí) mhan a kertek bokrai kőzött <1 csókok édes harmatával hamtxwva a duzzadó rügy eket. Márciusi ¿u. han a itfro* \\Uaiin végig s ■„ gond gyötört, fáradt emberszivekhe nj érzések, remények és nitfynk ritmusát dobolja, fírzed-e ember-testvérem a márcruti szél bársonyos simogatását, érted-e kctlrr. sem márciusi üzenetéi f A hóri-rágok halk hozsannáját, a csiráit magvak öröké/e! misz+hiumál, „ pattanó rügyek \'példázatát ,:.t „ szivednek különös, srjf.-hn^letakarását. Köszöntsük . hál Márciust il\'öen s kösZölijijk a márciusi szél üzenetét... SzabadiA\'i mcgelevcititó s rabat ság és élrt\' üzenet március asrle azok szd-mára,-, akik. felcmuU fejjel,. (árt kebellel é-t tiszta szivtvi fogadták. Népek, nemietek megújulását, szabadságát ét feltárna-dá^ál is a természet örök megújhodásának bizonyosságát hinteti március idején lanitia a történelem. de száz történelmi tani/Hsml erősebb legyen a hited, ha azl 1fie.ked a szived súgja. A wMrcíw.sv szét varázsát a természet csodúlo-los.„megújulásában lássad, ertjét a szivedben éreezed, ke/fves+m. Az ész megállhat és ad rlet megy tovább, de ha a sziv megtilt, mz élet nincs tovább. Azért a sziveddel higyjed moit amit mz tsz felmérni kévét: elibe a hoMos, g.n öt r elmés szálául ék faszod üli Hetünkbe, (tz enyémbe, * tiedbe, minden magyarok és minden nemzetek kegyetlenül sötét «létébe a tnegujulás, a világosság, n szabailtág és a diadalmas ikt igaz igéretét hozza a márciusi szél.
(*■ gy)
- (Taoléflal «ICadé««k lutelll^aa» n«k réttérr)
A nairykánizHai piurintu átyálc imitál rendezőtt ós dr. Otlmncaér\' István gimnáziumi tanár által férfiak részére tartott toolo^iai nlóndás sorozat sikolt« arra indította Nagykanizsa katolikus hölgvtárnjulafmát, hogy megkérjék a kitűnő előadót, hogv intolligón» nők ré^/\'ro is botson ilvon teo\'ogíaí i*1ŐimIiis-sorozatot. l)r. Ooronesér vállalta a* előadássorozatot .atnoly húsvét után kezdődik a piarista gimnáüium efryik tormébon.
- (Alisailés kfr)
Folyó hó 26-én, régi anokán szerint, ismét mwtartjuk a Katolikus Női Najwt. 25-én roggol a Jéxus Szive templomban azonimiae luiMjra-tás ós sztintáldoífifl. Délutan 6 órakor a váronházö nngytiorniében dísz-gyűlós. IOrro mindon katolikun asszonyt éa ruigy loányt saoretotkH nu^ghív az össze« néi ogyvjuik-tak elnöksége. (:)
DRAVIV01GY1 VILLAM0S áram-
szolgáltató RT.
Aramuéalák llntéM, ntWMk, l<lt»|il»»>*««k. liiku.rü
l«l.illi|nil»i mtarin tlUamoa HrWin
-«" * ** "
■ifiiori
2SSSBSLSÍ 01\' Si
1944 március 13
(BarMft-hír)
A nrtgykiUMBuj Haiosa-olnókség ,./.ut«»n közli tagjaival, hogy március 15 ón, azordán az üxlatok * nemzeti üunopru »aló tekintettel. egész nap zárva maradnak. (:)
_ iD^au a ka»v44)
Kortúsz Miklós lizndcH a IJ. 64«. táboríposta _ számról üzeni a Zalai Közlöny utján az ösazoa puizügyör bajtársaknak\', valamint minden ismerősének, hogy ogéazségnn, jól őrzi in;igát óh rövidesen szabadságra indul. Fgy Csongery-utcai kislánynak üzoni, hogy csomagját inog» kapta, kóri, hogy töhh lovolot \'/alai Közlönyt küldjön ciméiv óh sokszor csókolja. Z.uuppán József azámv. Őrmester az K. HKO. tábori-|X)rtta számról üjuiiii a zalai édes- . anyáknak, hogv akármerre jár a magyar honvéd, miudonütt a magyar anyák és magyar Uwtvérek pírnak az oazébon é* kóri, hogy azok
is mindig gondoljanak a magyar
honvédre.
- (At mmbm\\ «»kifejtés U£M«*aaakb katára)
A mai időkl)on, amikor n háború minden ogyos oinbortől \'fokozott tul-joHitmóuyt kövotol, figyolomroinéltó az a megfígyolés, hogy mindon idókbon mi volt az emberi erőkifejtés legmagasabb határa. Ijoggyak-rahhan az atlétáknál figyelték "meg a körülményt, akik nom ogVazor kortársaik csodálatát érdomolíek ki. Ig.v már az ókorban Plínius liortzá-inol (*gy atlétáról, aki a rómaiakat azzal szórakoztatta, hogy ogy öszvért folomolt és körülhordozott, mi« ogy másik nom kövesebb, mint H ifjút vitt egyszerre a karján. Nagy "i Frigyes korában élt egy. artista.,, akinek erej;* messze földön hirosaé vált. Fogaival egy 180 cm. nagyságú asztalt tartott, amelyen 50 kg. volt elholyoivo.
„I nagyar gaidáaak nm nabaá alktgaraiato,
mm macát alblxala"
«andat»a a Mlnlsztaralaftfe •^»-hen
Káüuy Miklós mjniszUutdnók teg-\' nap reggel Kgerbo érkezett és az napot választői közöli tői tölt* \\ A városházán 2R0 t-ngu gazda küb döltséget fogadott T-s liossédol mondott.
!A magyar gazdának nem szabad lelkesednie momita az értékesítés válsága mi alt, do uom szabad wwwwwwwwwwwwwwww
olbiznia. se magát, ha jó termé-Ht ad az Isten. A gazdának okosan, öntudatosan kell készülnie arra fol-• adatni, \'mely a hálioru után az újjáépítésitől) m.t hárul.
A miniszl \'relnök ln»szédo utón a megjelentek kórdénoine a jolonlovö kormánytagokkal együtt utinulalá-söftut és fel\\ j!Tigositátíokal adott.
Négy migyi közöl Zala az egyik, ahol alrandelték a le nem izerzödött mezőgazdasági munkások igénybevételét
Vas, Zala. Heves és Borsod megyékben már megkezdiidolt azoknak a mezőgazdasági munkásoknak honvédelmi munkakötelezettség citné.n való igénylxv vélele. akik február l.Vig nem szerződtek le önkén! Az igénybevétel alkalmával a munkások\' közül többen azzal érveltek, hogy szerződésük már folyamatban van és néhány nap nnylva az aláírás is megtörté nik. Az igénybevételt végző bizottság ezt n kifogást nem vehette figyelembe és az illetőket
kirendelte kötelező munkák végzésére
Illetékes helyről közlik, hogy addi , a/, időpontig, mig a honvédelmi munkára kirendelést végző bizottság a munkásokai be-nem idézi, a munkások továbbra is szabadon .szerződhetnek. Az idézések kézbesítésétől kezdődően azonban az önkéntes szerződés lehetősége megszűnik. Az igénybevétel alkalmával már senki sem hivatkozhatik, hogy önként kivált leszerződni. (MTI)
SPORTELET
A Vasút nyert, ahogy akart... NTTE—PélaieaeaUr 6:1 <2:1)
Kellemes napsütéses délután özönlik a nép az NVTK Horthy Miklós-uti sporttelepére, ahol a nT>zők jegyváltás elöli melegen érdeklődtek: \'itt vaunak végre A pélmonostori gárda ugyanis már két alkalommal-lekésett a vonatról
Az NVTE-nél Tura betegen, is vállalta a játékot és így Blucs^ kőval a középcsatár helyén változatlan csapattal kezdtek pontosan 3 óra 5 perckor.
Az NVTIí Csondor Kósa, Botlj Varga, Németh, Kő-falvi • Juhász, Frisch, Placs-kó, Tura, Horváth, a
Pélmonoslor Hélices Ba-ranyaváreez I., Zudanovics — Krasznsű, Baranyavárecz II., Szekira Zombori, Dadics, Ix>-kosek, Sc.melczl, Adamovjcisösz-szeálliláshan játszott.
A vendégeknek kedvez a szerencse és ÍMacskó enyhe sr.éJ-l>en indítja el a labdát. 01 i>er-eíg a vendégek uralják a mezőnyt, de utána kétszer is szorongatott helyzetbe jut Bélied
Felhívjuk igea tisztelt meg bizéinkat, hogy f43. évben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyék át, mórt azok további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.

. i kapuja. A !) ik. percben /ombori {
vezetést szerezhetne csapatának. Semelczl ponpás l abdájával tisztára játsza magát és nagy helyzetben a kapu mellé vágja a labdát. A 11-ik percben kap először labdát az újonc Horváth és azonnal keveri« is az ellenfél védelmét. A I t-ik percben pompás helyzetet dolgoznánk ki az NVTK csatárok, de Zundanovíes önfeláldozó bele-velődéssel ment. .Horváth >fo-rinlhus/.ns« labdát tálal középre, de a belsők lekésnek a gólszerző alkalomról. A 15~ik percben vezetéshez jut a kék-fehér együttes. Horváth\'szép sarokrúgását Tura fejeli kaimra. A labda Ba-ranyavárecz I. fejének, onnan pedig Méhes kezei közölt a hálóba pattan. I : 0. Ot perc múlva Tura pompás labdát hurcol ki magának, átadását Frisch szép fejessel értékesíti 2:0 A 27-ik |>ercbcn Scmclczl ismét Zomborihoz továbbítja a labdát. A szélsőnek még igazítani is ván ideje és a szél segítségével a jobb sarokba vágja a labdát. Csondor elmélázott I
A második félidőben már jobban igyekezik az NVTK a szél
támogatásával. Frisch és Tura remek forrná jniünik ki. Fe t.inö a vendégek harcikerfve, amnly közé néllány tulke/nény szabálytalanság is vegyül. A lWk piírc-ben Tura leadását Plac-skó ér-tékcsilí. 3:1. A 20-ik in-rcbr« Horváth álverekszi magát ■ vé-dőkön és közelről gólt lő. 4:1. A 28-ik iKU\'el>en Aundnnovi<x\' rugkapálódzjk« a pályán, a szabadrúgást Varga íveli Frtacb fejére, onnan Juhászhoz került a lalnla, aki nom hibázott, fl: I A 32-ik |H>relKMi Köfalvi szabadrúgása akadálytalanul jul a hálóba li : 1
A játék nem mozgótI valami tjfhungns színvonalon. Viszont j pálya talaja scim volt alkalmus a szép játék kifejtéséhez. A Pélmonoslor csapata nagyon igyekezett és tt játék nagy része alatt lelkesen küzdött, de az erőnlét dolgában alulmaradt Az NVTK jól kiismerte az ellenfél gyengéi\' és ¿Minden lehető helyzetet okosan kihasznált. F^gyé-nileg : Csondor a kapuban Ittv vcset volt munkában. A hátvié-(Jek közül Kósa teljesítménye, volt feltűnő, bár o hátvédtársa, a fiatal Both sehogy sem tudott
Fennállásáaak 100 éves jubileamához kéaalodik a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
Az igazgatóság felkéri azokat, akiknek az iatézet alapításával kapcsolatoa adat vagy okmány van birtokában, szíveskedjék azt az intézethez
eljuttatni.
»wWlHIHIIII
ZÁásál WöMltU*
1944. márorua 13
^rleillcszkSerfni a neki szokatlan sz»rrplforfoe,anenl.sége, hogy lelkes volt és sokat küzdőII. Inkább fedezet játékos előnyeit csillogtatta. A fedezetsorban viszont égés/\'/! ragyogó teljesit-mhüu^I láttunk KÖl\'alvilól és Né-wreth Tónitói, az utóbbi csak a második félidőben, inig Kö-taivft "jz «gész játékidő alatt a ■vezöuy fölé nőtt. A támadósor-ban kitűnően játszull Tura és Kríseh. különösen Túrának\'sikerült minden. Sok ötleles lá-madásnak voil elindítója a két jóformában lévő összekötő. íti bász súlyos rcvíűése miatt nem ■yujtojta n várt teljesítményi. A fiatal llorvátb nagy ígéret .lói mutatkozott be. ICrényei mellett azonban sokszor fölöslegesen és tulsokáig cselez.
A vendégeknél StíinJe.lczI ragyogó játéka és a két szélső lendülete tűnt ki. A védőjátékosok a rossz erőnlétük miatt a játék vége felé fölösleges szabálytalansággal és tulkemény játékkal igyekeztek érvényt szerezni.
Dómján kuposVári játékvezetőnek jó napja voll
k n / •
A ZMfcT\'E\' edző mérkőzés®
Yanárnt»p dé&tőfl idegén odaőtáft hiányában a ZMNTK I. cBimáta játázott a ZMNTR II. csapatéval. A z. ívly/*- egyúttal kéazüíődés volt. a s/rtrdai HaCuíáe rllcoi mérkőzési*», mért mint .érteeülünk, a Haladé* teljw "eapatával jön .Nagykanizsára.
Az adzéften a két kápa» kivéW-lév.\'l b>ljea létszámúiul •\'reszt vettek a játékosok.
Itdbée atán közös ebéden vettek n\'ísüt a játékosok a vej(efö.«vg jelenlétében, aliol dr. Krátkv lntván" polgármester, a XMN\'TK elnöke köszönte meg a lelkes labdarucógárdú-iiak az őszi elsőséget. Hinder Méla szukoAztúl-yí elnök nj küzdelem re luúí^totta a jiíiíiktwokat a közoMő nagy hajiK)ki idényre való tekin-
\'A KlíNTK szerdán Kováé* ff. Kise I. irlihakX\'z, Héja, Cseriie* tfalpai, Szábé, Istenes, byka, •luhfaz összeállitá^han veszi fel a kiiablmnt a Haladón ellen. Félidő Ken azéhoz jut még Nagy flyózér, Horváti», I\'iutaricfl, Pörgő, Vadastul vi, .Németh t\'jf VojnovNn.
A flaladás a WAV\'Aí.l ellen szr-roiibH bajnoki «»patával, ■ tollút Hnkí Koráéi 111., Tölgyesi iuizdig, Katotai, Kiss Hsabö. Mnixx\'z, Hámori, Dijuké*, f/ivász összeáll ilásbuu utazik Nagykanizsára.
Eredmények
b>ronc város Diósgyőr 2:1.
N\'agy várad—Dohrocon 2: I.
Újpest--Salgótarján 5:4.
Kinpost- Szolnok 1:1.
Oorpma—Vaaaa 2:1.
Blektromos,-Tisza 4:0.
Újvidék- Csepel 1:0.
Kolozsvár BSZtfHT 3:0.
A Q07/1TÜRD0 nvltva van roggol l órától oato.6 óráig. (Hétfő, szerda, Hantok délután és koflden ogész nap ulknok.) Tolofon: 560.
Hogyan éri ulol a posta a tonger«lattjarót?
liármerre is járjanak a némot tengeralattjárók, báruionnvi szán vagy ezer kilométer válassza ol ó^ut a német partoktól, a tongorószok ¡Kistája eljut oda s az általuk küldőit levél is megérkezik haza, a hozzátartozókhoz igen rövid idő alatt.
A buvárnaszád liolsejóben tneg-/«zóIhí a hangszóró. »Mindenki két Ieveli.\'t irhát haza. Holnap Heggel az U... átveszi és bovábbszállitja. Lázas irkálás kezdődik, hiszen mindönkinek éppon elég mondanivalója van. A tengerésztisztek rnég a hajón cenzúrázzák a leveleket, a tisztekét pedig egymás közötti nézik át — erre minden katonát kötelez az óvatosság r< most mindenki várja a szop pillanatot, amelyben a poatáa feltűnik a sarkon, ílkitvo az Óceán véKteleuségéban.
l\'jgyszocceák látják, hogy injaik buvárnaszád közelit. A tejigor mozog, a két hajé , 20 .métorro egymásmellé áll. Ifaiítókötolok surrognak, egy-kettőtjp kész ár. »összeköttetés« s a köU)kiJa.>n\'jdb-oda huss-gájják a tengerészek a gum ¡zsákokat, molyokben anhyi szív örómo, száz és száz lövői vagy csomag rej-
tőzik. Van ugr. hogy mái listáját is átadják 8 ilyenkor
más hajé
iMowijm 1" - "»> *or * <n()
dálatoB gépozot központjából, valahonnan száz éa száz mérföldről meghozza az üzonotetm réwlió.
— Vigvétek a postát ennek mi* unnuk, »\'parancs ugyani» az, hogy arrafelé vonuljatok.
A nitkuot táboríixj.sta klfomiéiala-nul rendezi az óceánok hőeuiiMík szóló Ifüldeményoket. Bizonyos, ko-zoleblT fekvő én olérhutő hajókhoz ix»pülógé|H\'k viszik a postát s az elaó hajótól már viziuton u\'iegy tovább u küldemény mindaddig, míg megérkezik rendeltetési liolyére. Volt rá e*\'t, liogy különöaon szerencséi aeethen a Karibi-kuigorlwn állomásozó német tonjjorészlwz két hét alatt megérkezett a Hamburgban fnlatlott levél.
Bjjoli gyégyr^yu-i * ö<3w*é: Ma am OranfCfal «yóg.vwwrtér IMb^ftr
10. szám.
Kichaniaián aa ottani gyógyszar-Ur állandó űgyalatoaasolgáktattart.
Naptár. MirdMS 13. Héti«. Róm. kat. Siabin. • Protestáns Krlutiáa.
ii \'•(! i

MIulí/cItYaR mélységes fájdalammal, de Isten akaratéban m\'rqnyiiíjodva jelentik, hoqy falejthetetlen drá^ga já kislányuk, unokájuk
-Martuska
folyó évi március hó 12-én 3/t2 órakor 10 éves korában vis^z-aadta ártatlan kis lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát f. hó 14-én d. u. 3 óiíikoi fogjuk a temető halottasházából a rém. kath. egyház szntartása szerint beszenteltetni és a családi sírboltba örök nyugvóhetyére kisérni.
ttz engesztelő szcntmise-áldozat a lelkiüdvéért f. hó M-én reggel 7 urakor a Jézus Szive plébánia-templomban lesz a
Mindenhatónak bemutatva
• j , (
Nagykanizsa, 1944. március 13.
Szerettflnk mis éltél, siratunk mis élűnk.
i »-
Slm«n AmUI éa aeje Ligeti Gltella azUel; La«lka és Aatlka testvérei; Simán Lajaa it mJ«, LI]|*ü Gyala éa aaja najyullai, aagyaéBjel, nagy-kátyjai és az egéaz gyászaié rakaaság.
Üzletmegnyitás.
Tlsatelcttel értesítem .1 mélyen IKatelt hölqykOzOn véget, S©<jy Bötvös tér 10. szám alatt
(Bedenek-höz) „
hölQylfHjrasz-szalaot

n hölflyközör\\?c<l szíves ptirtlojjésíil kérve, tharodtam tisztelettel
»Wolnár
Jánosné.
•IT
Kárpit Géza uoy a maga, ¿sM3tslk«
és Géxa, valamint alulírottak és 02 összes rakonsáq nevében mélységes fájdalommal^ porig sújtva, de-a Mindenható akaratában megnyugodva tudatjn, hogy felejthcieilen drága jó hitvese, édesanya, gyermek, testvér es rokon
Kárpát Gézáné
szül. Váradl Olga
í .¡I \'U
folyó hó ll-én életének 3l-lk, legboldogabb házasságénak 5-lk évében türelemmel viselt szenvedés után itthagyva szeretteit, visszaadta nemes Jó lelkét .Teremtőjének.
Drága, halottunk föl^l maradványait f. hó 14-én délután
I\'
\'/«4 órakor fogjuk a temető búcsúztató helyiségéből az evangélikus egyház szertartása szerint őrök nyugvóhelyére kísérni. Nagykanizsa, 1944. március 12.
ftidalomlil njlill (érjed ét «yfratkiii khifttk nlilié tl^til XniljtB Wtk íí jó voltál ¿Mi, oly ktítfti ÍJ otíte ItftfMibtoesed I
3«V. Véradi IitváDHÓ szfll, Pálaa Zsouaaaa édmll*j\\*i Váráéi latvia, Gy«xl, Ti bar cs Árpáé teatvérci; aééaraéi, ségarai és a gyászaié rukonaát.
j c» -v» • 4 . . <- . .
f MB HH)WIJJBB?RH»K\'
Unaer-UHmann Élek vaskeresketeséoen
sin-» rud- és patkóvá»-, tovább^ *zeg-
ntalványob beváitttstók éj ilMltt

OBwpáoy ifány
. íí
i—i-
NagyUaai
Uaaiaaa megyei
f IfléimaalHMn.
1 váWM
6157/1944.
/

Mfrcjus 16-én a házak fellobogózása.
Fclhiváttl
r«lhivom a város kőz«aiégét, hogy a mársius 15-1 nemseti fnnep alkalmából a kázakat lobogóm fel.
Nagykanizsa, 1944. március II. in Polgár» »«tar.
AFROHIBBETÉSEK
állá«
XifutA segédmunkást lelvesz Mm«IL Hartby Mlklés-nt 2.
Klmlvist ktresünk konvtnaáéra léasset gazdatág, Zalaizcntbaláza. Hl
Arakllivnló« aaonnall bcléaéare fel-vaazlak. K«ztlaslvla«lék, Pályaudvar. 115
■•gbladiaité mladencs azobaleáayt karea dr Schlchtana Istvánné. Cseagaiy-ut 27/a., I. em. \' »38
■•Jérátsft keresek félnapra. Déil Fi at.lt., az udvarban. tao
■•Jérdnőt felveszünk. — Qténgarv-ut 21. «42
M«0blaható 2 bejárénőt felvcuak.
^seageiy-ul 21. Nfi
ADÁS-VÉTEL
l
Jégsaakrényt vcazek. Clm: Ptif Oyörjcy beatea éa uiéazáíoa, ¡Kastercgayc.
«43
. Jékarbaa lévő gyarmakrialtAli cl-aéék. Józsel főherceg-nt 9«. 845
HAZ ÉS INGATLAN
■ladé há< nagy kerttel, ttlak fylai«!-csaaael, belteruieiaa. néfyaaar kétasakés bérház, balatant izéié pincével. Kézvath« Harvátb laKatlanir*4a, Sagár-nt 47. W
KÜLÖNFÉLE
Áldott, baldog, megelégedett
a HUMMK, SianbattMly, ........^
aégal boa létre
postatlók 132. Hé Igyál, lírain, lanf •
lantkeznl.
¿Ivaaaatt Klalxajr ntca éa a pbata
kftsötti utvaniloa egy aaUrke kötött tMsaáati. Kérem n megtalálót « Magő Jatala« aUe-néban a kledébivatalaaa Itaáai aatve«-keéjék.
Szanbatan este a Magjraa Kirélybél •liiUlák a tAKániat a benae lavé iratokkal együtt, nnlvel a kenyeraaiat barc-aem. Aki tévédéiből elvitte, kUidja vls«za a Magjai Kira<>oa. I4Ö
K
\\
I>|| ftU >■ ll m

ZALAI KÖZLÖNY
Kiadja: „Kiízgazdáságf ft.~T;fótyba
nizsa"
Felelős\'kiadó: íaUI ftátáy Nyomatott
a ,,Közgazdasági R. T. Ha^nliM" nyomdádban Nagyktmmáo
Nyomdáért falai: Zalai Ittraiy
fil*

61b:
Bendtokozat: Tábori posiau
84.
évf., 60. sz. Nagykanizsa, 1944. március 14. kedd
Ára 16 fillér.
iMrkMZtfeéf és kiadóhivatal : P6-ut 6. xxAm. Luu-krtTáómép áa kiadóhivatalt telrfon 78. bl M«>;jd«nQ: aundaa hétköznap déluua.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előflzotéei ára: egy hóaapra 4 penad 30 tlüér.
aefyedévre 12 penffő 40 ffllAr. Ktrye« szAai : héttTSxrmji te rill., »xnmbaton 30 fill.
Írországot fegyveres megtorlással fenyegetik. Helsinkiben ás Londonban átnyuitották Moszkva elutasító válaszát
A Bug-partl csatával sem sikerült a szovjet-erőknek áttörniük, vagy bekeríteniük a német vódelml rendszert
A keleti arcvonalon a Kiro-vogradtól délnyugitra cső területen, ahol az oroszok áthatoltak az Ingulin folyón és a Ni-Icoínjcvtól észak felé vezető vasútvonal mentén igyekeztek elöbbrejutni, német\' támadás a támadó oszlopokat szétverte. Ki-rovográdtól nyugatra a németek ugyancsak teljes elhárító sikereket» értek el a fölényben lévő oroszokkal szemben. Umantol délnyugatra ismételten visszaverték a Rugón átkelő oroszokat. Rendkívül elkeseredett harcok voltak a Proszkurov--Tarnopol szakaszon, a németek visszaverték -a támadást. A súlyos veszteségek következtében nz orosz hadvezetés elállt attól. Iiorv a tarnopoli sávba behatoljon.
Olaurftsáitban
heves esőzések zavarják á hai\'ci tevékenységet. Mindkét részről erős felderítő és roham tevékenység volt.
EsUihM eétml és feszülten vár
Helsinkiben nyomatékosan cáfolják, hogy Paasikivi Moszkvába utazott volna. Azt a híresztelést, hogy az oroszok már elküldték a választ. Helsinkiben nem tudták megerősíteni. Helsinkiben a finn/béke kérdése feszült várakozást idéz elő. több lan azt hangoztatja, hogv a közel jövőben felhagynak a titkolózással és fel lebben tik a fátxs lat a finn fegyverszüneti felléplek sok feltételéről. Han^o\'.til-ják a lapok, hogy Finnország háborúját egyedül az ország saját érdekei dönthetik el.. Mégis az általános helvzetet ezzel az állásfoglalással jellemezni nem Iclu\'t. Az amerikai újságírók Helsinkibe érkezését örömmel
fogadták.
Tovább bonyoléiik a jugoszláv kormányrtJmktíás Ugye
A Török Távirati Iroda jolontése *wint Pétor király Londonban tartózkodása alatt fontos tárgyalások indultak meg a^jugoazláv kormány "logváltoztntására, miután a jolen-lo?i kormány öflazoférhototlon, "g>\'anis Puncsnak nom sikerült az ^eégositéet létrehozni a így in-4hh kiválik a kormányból. Tótev kilá,.v azt várja, hoff P11™»
»dja helyét egy katonái\' bizottságnak, moly együtt müködno a Tito-kormánnval és olókészitenó Tito ▼isazhtérésénok; útját. Ennek élén
- ,. \' ~ Megmer*t>*déU a
A Pasoler Nachrichten véleménye szerint Orbav londoni török nagyk\'ö-rot lemondása ugy magyará/.tintó, hogy a török kormány nem akarja tnagatartását megváltoztatni, vagyis
SzimovícR tábornok állna, akinek legutóbb elhangzott beszédét Tito érdekében kedvezően fogadták Jugoszláviában.
ifirtk magát érté*
a török politika tartózkodik a háborúban való rósz vétóitól. A svájci lap Orbay visszatérését a török magatartás morovobbé válásának tokinti. !
A le n d o nl lengyel köröket elkeserítette a msszkvaj — visszautasítás < .
A Svonska Dagbladet tudósítója szorint longyol körökben nagyon cl vannak keseredve, hogv a Szovjet visszautasította a Chorson-vonal <pl-fögfolására tett ol Ion javaslatot es kö-
veteli a lengyel kormány tagjainak kicserélését. l.»ongyol körökbon ugy vélik, hogy Oroszország nom is a Ghorson-vönalat kivánja mint hallanom egész Lengyelországot.
Összehívták a finn küllgyi bizottságot
Helsinki, március 11
A finn külügyi bízottságot iilésro hívták össze. Miből arra lobot kövot-koztotni, hogy a finn kormán^ nz áJLmonoti szakasz után a döntés előtt\' áll. IIg>\' vélik, hogy a döntés: a háború," vagv n l>ékó kérdése most már rövid idő kérdése.
Stockholmból származó jolontések azt mondják, hogy a finn—orosz tárgyalások nom vezettek sonunifélo oredtnónyre. .
Stockholm, március 11 Helsinkiben, ugv látszik az
orosz válaszjegyzéket \\ átnyújtottak. Moszkva egyidejűleg k">-zölte feltételeit a Tonifoni kor-, mánnval .is, melyet természetesen nem hoztak nyilvánosságra. Különböző beavatott N forrásból ugy vélik, hogv az oroszok ragaszkodnak eredeti követeléseikhez. Helsinkiben nagy élénkség tapasztalható, elsősorban az országgyűlési tájékoztatják, Csak azután kerülhet sor hivatalos nyilatkozatta. Az országgyűlés ma ül össze.
Olaszország felvette a diplomáciai kapcsolatot Moszkvával
Nápolyból jelenlik hivataío- többi szövetséges esak az ott san, hogy a nagykövetek kicserélésével felvették a diplomáciai kapcsolatot Oroszország és Olaszország között
- Xápohj, március 14 A brit ^íirszolgálat jelentése szerint a Szovjetunió az első szövetséges állam, amely Ba-tloglio kormánya mellett nagykövettel képviselteti magát. A
az
tartózkodó tanácstagokkal képviseltetik magukat. A Szovjetunió és Radoglio"01laszországa között a diploiíjáciai kapcsolatok felvétele alkalmából, amikor kölcsönösen nagykövetet küldtek egymáshoz, Radoglío üdvözlő és köszönő táviratol in-lezetl Sztálinhoz.
Szovjet bombázók egy krim-félszigeti város ellen intéztek támadást
I! ii ka y estből jeté u t ik : A légoltalmi |>arancsnokság fol-»zólitotla a lakosságot, hogy pot ró-
í «a rvO átltmi
Berlinből jelentik: Hétfőn a déli órákban HO szovjet lx>mbnzó két hullámban támadást intézett a Krím félszigeten lovó Teodoria város ollon. A légvédelem a támadók közül. 17-et lelőtt.
Inváziós előkészület volt a közelmúlt bombázások sorozata?
loum lámpát, gyertyát. T«g>\' olajat tartson készenlétien arrs az esotro, ha a légitámadás kővotkoztébon a v illa n vh a 1 óznt tönk romon no.
-Zürich, március M V napok óta tartó sziim«, mely az angolszász bombáj&ók
magatartását jellemzi; egye-brit körök magyarázat« szerint
Folytatás a/. Oj oldalou.
\\
Most vagy soha!
(hl) Igen: — most vagy soha! Most dől ol a történelem mérlegén minden márciusi magyar eszmény sorsa: meginaradunk-o szabad magyarnak a mÜvölt népok társaságában, vagy soha többé nom álmodhatunk magyar szabadságról? Most dől ol, hogy van-o jussunk térbon és időbon élni tovább az ozoróves gyökéren, vngy nom hagyunk örökül ogyobot unokáinknak, csak szolgai-nép voltunk szégyenteljes bilincseit? Most fordul ol a mérlog nyolve, hogy azért választottai Iston a kicsiko magvarságot kivétwkwen hosszú élotro a Kárpátok ütközőtn, mert arra senki nálunk érdomosebb, jobb, élotorősobb nom volt, vagy pondig csak a történelem szeszélye vo-tott-o ido bonnUnkot s miután bó-von volt idő mogmórotéaünkre, rajtunk i" boteljoscdik az idő rostáján áthullott számtalan népek sorsa?
Most vagy aoha ... ,
Ha a magyar most nom áll orőaen a- lábán, olvan erősen, mint a kaput-döngető bolond és olvan orőson, mint a kőlvkét védő csikasz, akkor snlm többé nom lesz orojo magyarnak maradni n vn:l dühhel egymásnak fröccsent, vérhabos nép-tongo-rek közepében. Vngy kikiizdi magának a magyar moat a szabad nem-zot-voltának^íismorését. vagv őrökra lemondott ftfrór>^agy álljuk\' a vár-tát; ahogyan álltuk ozor évig, ezer probán. ezer ránk fenekedett viz-ozönnel szemlen és lecsítitottuk azt, ha kollett, vérőzönnet, vag>- olm»zit-jiik a jogunkat ahhoz, hogy a tórté-nolem tovább is számoljon volünk. Most kell mogvotni a lobunkat min-don mag>\'ar küszöbön, mert lía most kisiklik talpunk alól rendeltetésünk és sorsunk, akkor belefulladunk a keletről és nyugatról föléltünk ösz-szoesapott áradatba és csak laton a megmondhatói«, jut-e, mnrnd-o eiry talpalatnyi sziget, amelyen maroknyi ós társtalan fajtánk olültothoti uu\'ig eg>\'szor a feltámadás reménységének mapqát?
.Amikor 1848 viharos szolé régig sodort országokon és már ott pörgött« a förgeteg a rogyadozó anti-világ gAorsan hulló avarját a lajtai kapunál, akkor írta Potófí Sándor Nnplóia lázns lapjaira: »Mi folv-"viíst lelkescHlünk tig>\'an, dr> nőin \'mozdulunk«. De akkor volt Potófí, akibon a noinzot lolko felbuzdulva élt. Akkor voltak, akik felkorbácsolták a magyar lélok-szárnyók alatt mogrokkont levegőt, olvototték a sz<)-let a lekókkodt magyar vitorlák számára ós feltámasztották^\' szavak mnlló a totloket, a tapsok molló az izmokat, a vitézkötéaok fölé az ősi kardot.
Ha ma ólno Potófí Sándor, sokkal mást most som írhatna. Ma is lelkcMdünk t5s ma som mozdulunk. (Ilirdótünk nacrv fonnhangon magyar oi\'ót, magyar áldozatot, magj\'ár rész vállalást, magyar mindont, de ahol tenni kell, ahol orót, áldozatot, részvállalást valósággal bizonyságul adni kell, ott van-e 14 millió magyar? Van-o csak 10 millió? Van-o 5 millió? Nincs! Aki tett ós tosz, azok a katonáink, nkík elewtok, mog-rokkaotak, Yorak*lhok, bolyt álltak
zal\'al kózlónv
1944. március U
s akik usotlog azt teszik ma is éu fogják tenni a jövólwn is. De ajoa-tnl a unujyar milliókban muudul-a más, ininFnó é* taps? Elünk millió és millió magyarok legfőbb gondunk u *»ját Tiltsunk, su\'ját jom bünk« saját kényolmünk. Féltjük magunkat, féltjük a motyónkut, féltjük a "^rugalmas polgári életberen-doiósütiko£ do nom féltjük a bubánkat. Mfa uzt, igazán azt féltenénk, olkkoi- a háború ötödik \'évé-bon, a »most rogy soha« iszonyú kórdójolö olótt, az északról, délról, kaletrol tUnk leskelődő bolsovista szláv veazodolotn olótt mindannyian a baját ólotünk tényeivel, tettéivel ia, mindig és minden áldozat arán iü magyarok lonnénk. Nem kívánja ma a mugvur sors, hogy mii)don mu^yur foíkösse ősei kardját és manjou meghalni u busájáért. Ezt a magyar mindig meg tudta tonui mindenkinél szobbonós mogtoszí ma is, ukiro ez méretett. De mjndon cselekedőt tol, az önérdek- minden feláldozásával, a nonmotért parancsolt minden lemondás vállalásával, sziklaszilárd magyur bit és orót adó fegyelem csolokodetoívol magyarnak lenni .aggastyántól a csecsemőig, hercegtől a húrosig, méltóságostól u halijukendig mindönkinek, mind a 14 millió luagyurnak, ■ ez tenno uiu magyar csolokodot. £s akkor narn lunno a magyar erőket, magyar lelket azótórló fukotupiae, nom lonne a magyar ullonallást gyengítő gyűlölködés uj-gazdag éti uj-Bzogóny között, falu os város között, keresztény ón keruaaiyón között, frontot-júrt és iubonmaiudt\' közutt, ilyen meg auiolvau párti magyar között.\' Akkor csak tuagyar lonno minden fia annak a világot puswtitó viharok ütköaójébo korült földnek, do uommi vihar uról nom vouno rajt so vöröu, av szláv, se semmiféle áradatÚYul.
Magyarnak lonni annak minden felelősségével: \'•— ez mu a mugyur cselekedet. Magyarnak mindenekfelett. Áa »éu« lelett is. .Must és mindig — *ugjr: sobal
Tanárt választott a nagykanizsai koras-ksdslml iskola falűgyaiötolzottsaga
Nugykuuizsa város képviselőtestületének kereskedelmi iskolai felügyelőbizottsága az iskola h. tanárává választotta Horváth József oki. tanítóképző intézeti tanárt. Az iskola uj tanára kiskanizsai, lörtcneiem-1 ölti rajz-számtan szakos. Most áll dok torátus elölt a kőzgazdaságtu-„. doináuyi egyetemen. A tohet.só-ges, fiatal tanár megválasztása nyeresége az iskolának.
A felügy.elöbizottságnak ugyanezen uz ülésén kimondták, Hogy a bizottság tagjaj a jövőben iskolalátogatásokat is lógnak végezni és az iskola uj tanáraitól ezután a bizottság fogja kivenni 1 az esküt.
Foglalkozoll a ^izolság azzal a feljeleutéssel is, ami az igazgatói szék betöltése ügyeDen tartott egyik (ülés jegyzökönyve miatt tőrtént,j azzal a váddal, hogv az ülés jegyzökönyve nem felelt meg az ülés lefolyásának. A bizottság a megvádolt bizottsági tug\' álláspontjával azonosította mugát és kéri az ügyben a feljelentő tanár ellen fegyelmi vizsgálat megindítását, kgye-bekben a bizottság az igazgatói kérdésben országos pályázat kiírását kivánja. ;
Az ülésen mindezeken kívül 2tt tandiiUMűtosségi kérelem ¿»gyében hoztak határozatot.
Másodszor bocsátotta szárnyra végzott növendékeit a nagykanizsai m. kir. , téli gazdasági iskola
elnöki megnyitót
Aki eddig még nem tudta volna, milyen szép és eicdménves munkát végőz a nagykanizsai tófi gazdasági iskola, az vasárnap tapasztalhatta az iskola záróvizsgáján, melynek eredményei a megjelent szakközegüket is meglepték. \'Rövid fönnállása óta az intézet másodízben bocsátotta szárnyukra végzőt 1 növendékeit, hogy" mindazt, amit az iskolában elméletileg és gyakorlatilag elsajátítottak, otthon, falvaikban megvalósítsák és a magyar mezőgazdaság továbbfejlesztései munkálják. A hallgatók feleletei, az önálló dolgozatok és előadások mogloptéku hallgatóságot. A tanári kar olvun munkát végzett, amire büszlo lobot. Nagykanizsa mezőgazdasági szakin-tézoto ismét megmutatta, liogv kül-dotése.H szerepre hivatott Uéidunán-tuton.
A záróvizsgán u hatalmas terem megtolt nemcsak gazdaközönséggel, nemcsak a növendékek szüleivel, hanem ott láttuk az élenjárók, díszes soraiban Uher Ernő ez redőst, dr. Krátky István polgármestert, d\'r. Sebestyén József tb. főszolgabírót, 1\\ Labancz Medárd ferences lelkészt, .Mócsy Béla igazgatót (Budapest), Macii tiéza zalavánnegyei gazdasági fófolügyolóhelyettost, Hon dok tiéza gazdasági felügyelőt, ott voltak a többi iskolák tanari karának képvisolói.
.Mikes József igazgató üdvözölte a minisztori vizsgabiztost, Somssich Antal gróf mezőgazdasági bizottsági olnököt, ormándlaki földbirtokost, majd az*hlispáu képviselőjét; Krátky István dr. kir. konnányiótanácsoa, polgármestert, az intézmények képviselőit. Utalt arra, hogy Nagykanizsa város volt uz első, amely megértette a mezőgazdaság fontosságút éti meghozta áldozatát, hogy ilyon intézet létesüljön falai között. Köszönet és hála illeti ezért Krátky polgármestert, a vároa vezetőségét, bálát mond a város közönségének , áldozatkészségéért, Majd méltatta elődjének, Mócsy Béla igazgatónak érdomoit és úttörő munkaját. A közönség porcokig ünnopolto Mócay igazgatót, aki Budapestről érkezett meg az évzáró vizsgára.
A végzott növondékek vizögiutatását gróf Somésioh vizsgabiztos* Bőröcz Miklós gazdasági tanár, Lo-vass gazdasági tanító, Mikos igazgató végozto.
Egyro-másra kerültek a hallgatók olfi az ogyos tételek. Alóg laikus részérő is érdemes volt a felolotokot végighallgatni. A növondékek mínd-ogyiko szabatos, határozott felolotot adott. Látszik, hogy komolyan fogják fol hivatásukat. Egyik-másiknak feloloto egyenesen meglopó. Igen, ezeket az * ifjakat nyugodtan bocsáthatja szárnyaira az intézőt, ozok a fiatal gazduk községük zászló vívói losznok mindenütt és minden téren. És milyen szép magyar lélok sugárzott ki szavaikból. Öröm volt ókot hallgatni. • •
Rövid szünet után az ifjúsági önképző gazdakör gyűlése kövotko-zett. Horváth Kálmán (Nagybakó-
nak) lendületes mondott.
l\'ötsét Gvulu (Légpád) folsóévfo-1 vámos hallgató szabadelőadást tartott »A mi hivatásunk« címmel. A falu átszervezését tartja szükségesnek. Ujjá kell születnie u magyar falunak - mondta — és obl>on a munkában az ifjú nemzedék uttöró munkáját ísmortotte. A magyar gazda tekintélyének megszerzését és iuegóvás\'át hangsúlyozta..
lialassa László alsó évfolyamos növendék Kozmií: »A mogyur paraszt« cjmü megkapóan szép költeményét adta eló sok faji öntudattal, magyar keménvséggol és zamatos mugyursággal. Néuiotb láleróér (Kor kakiítas) folsóévfolyamos növendék figyelemreméltó szűbadelőad»st tartott a vemhes tehén gondozásáról. Az ifjúsági énekkar Lovass tanító vezényletével magyar népdalokat adott eló. .Megérdemelt tapssal jutalmazták. Rozsok üyörgy (Tót-v szontmárton) felsóévfolyatnoa növendék szabudelóadásúban kisérletoiról számolt be az édes cirokkal, éltékes tanácsot adva eblnMt a cukor Ínséges világban a falu gazdaközönsógénok. .Megrázóan szép volt Forincz Gyula (Korkui>éntekfalu) alsóév folyamos növendék szavalata, • aki Végvári: »Eredj, hu tudsz« (\'iuiü költeményét udtu eló.
Di. Krátky István polgármester mondott ezután beszédút.
Valóban Nagykanizsa város az első Zala megyében, • — mondta - »moly ezt u hasznos intézetet életre hívta. Az iskola eddigi munkásságával bebizonyította, hogy azt a aélt, amit maga eló .tűzött, megvalósította. Ebben a megyében kétszeres szükség van erre az isko-
részt veliessojKík, a keresztény és magyar nemzeti gondolatot boltvigyék a község életébo és jó jjéJdu-aclásukkal élen járjunuk. .Majd n ♦ áros közönsége novébon, lioss/u ünneplés közbon, szorotottol köszöu-töt le a jelenvolt Mócsv Béla volt igazgatót.\' .Majd utódját, Komoiu* Józsof igazgatót köszöntötte a jxjl-gánnester, aki olódie nyomdokain foktatja munkásságát.
Nlegvimórecz Vmco (Tótazurdu-helv) folsóévfolyamos növendék szu-badolóadásálmn a nyári len tormüsz-téséról sok értékes tapasztalattal szolgált gazdutáisuinuk. Kedvoson derűs és ixjmpásun beállított volt Benedek Józsof (Nagykaniasa) óv Forintos Lojos (Miháfyfa) folaó<iv-folyumísták páros jolonoto, u »Saám-tartó János és Naptáros Márton«, amolvnok sok erkölcsi tunulsági volt.\'
Horváth Kálmán ifjustigi elnök záróbeszédében köszönotyt mondott a távozó 20 ifjugazdu nevében a tanári karnak, az oktatóknak fáradozásukért, majd szavait társaihoz intézi,; és továbbképzésre buzdította ókot. Iston, llaza, becsület és kötelesség legyen uz utruvaló uj él.\'tűkben.
í• rőf bonissích Antul miniszteri vizsgabiztos zárószavuíbun kifojUitto, hogy a nagykanizsai mezőgazdasági iskola, ismét megmutatta, hogy ozok az iskolák milyen óriási hatással vannak uz ifjú guzdanonuodéknu, Krátky jwIgárnieHternek köszöóótot mondott támogutásáért, majd Mócay Béla igazgatónak háláját fojozto ki, akinek ig^i lelkes\' munkásstigúl do-sem fogjuk olfolojtoní. Majd ifjúsághoz intézte szavait. |
Két. óra volt, amikor a ."hazafias magyar ünnopnok . beillő záróviasgu befejeződött. A nugyk^niznai.m. kit. téli gazdasági\'iskola iiiuukukuptárá-ból ujubb viü magyar méh tepült ki a zului fulvukba, hogy .mozóguz-dusági tudásuk mezével tolitsúk u tnugyar fulut és hasznosítsák uz
latipusruvínoly megtanitju u fiatal ■ ország érdokúbon,\' amit a kanizsai
gazduncg/ízedékot urru, liogy minél tölibet bozzunuk ki u foldbut és mog-uljjM /zia, hogy u községi ólat min-dw/v\' mvgnyilvúualásában Wvékauywu
.vAhuu .Mater« falai között alsajáti-tottuk. Hogy uj arculatot Umuntw-n«k u uiaiTv\'ur tulvakbuu...
(M.lt.)
A mtzőgazdasági ruha-akció 40 zalai elosztó bizottsága ollon mogindult a vizsgálat
A ksrmany miadon eszközzel igyekszik segiteni a tarsadaími rótegeKen
Zala vármegye közigazgatási bizottsága vitéz gróf Teleki Héla főispán elnöklete alatt ülést tartott. Az ülésen magasszárnyulá-su beszédben emlékezeti meg honszerző Kormányzó Urunk, országlásának eredményekben gazdag, történelmien is kimagasló tevékenységéről. A bizottság hosszan és lelkesen ünnepelte .Nagyurunkat.
Thassy Kristóf dr. méltatta az uj veszprémi megyéspüspök, Mindszenty József zalaegerszegi apát munkásságát, amit jegyzőkönyvileg örökítettek meg.
A beterjesztett jelentésekből
Március VAROS! MOZGÓ Héttő, keéd
13—15ig--szerda
Nagy aranyéremmel kitüntetett svéd film, amely meghódította Európát !
Budapesttel egy időben t
ANDANTE
(A szerelem muzsikája)
Aktuális mm§yar világkfradó
Előadd 8 ok ke a de te ; /4, +6 4* i8 órakor.
megtudjuk, hogy a száj- és körömfájás megszűnt. Németországba ö3tS marhát és 04 sertést szállítottunk, Svájcba 21) marhái. Az elmúlt évben U027 Lr*t-chotnás volt gyógykezeltetés alatt. A trachomás betegek száma növekvőben vun.
A mezőgazdaság helyzetét illetőleg az őszi takarmányfélék jól teleltek, míg a-vetéseket a felfagyás veszélye efnyegeti. A szőlőkben megkezdték a metszési munkálatokat.
A tisztviselőhiánv pótlására és a tisztviselők túlterhelésének megszűnte lésére megtörténtek a szükséges intézkedések, de érdemleges eredmény csak a há-
Üzletmegnyltás.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt hölgyközönséget, hogy EOtvOa.tar 10. axam alait
(Bedenek-ház)
holyyfodrasz-3zalflnt
nyltottaéi.
A hölgyközönseg szíves pórtfogésit kérve..maradtam tisztelettel
T»icíoni 693. Molnár Jánosné.
017
1944. március 14
ború után várható.
illetékes helyen szükségesnek tartják u visszatért zalai terülj Ion óvódák létesítéséi, a szervezés folyamatban is van, de az elhelyezés rendkívül nehéz.
Az egyes kérdésekhez (¡yömö-rcv István, (¡yömőrey Sándor, Cséthy (íézn, Kovács Sebestem\' Miklós, Kovács Ferenc szóllak hozzá. Foglalkoztak a cselédhi-ánnval, amely országos jellegű, a korpa-igénylés és ruházat szétoszlás panaszaival.
A főispán válaszában rámutatott arra, hogyha a halóság figyelemmel kisérné, hogy a volt cselédek hová mennek munkába* és felülvizsgálat alá vennék a cselédek számára jultalamló készpénzfizetéseket: talán lehelne ezen a mizérián is segíteni. Jelenleg még mindig ötezer munkás nem szerződött le Zala megye területén, viszont a gazdaságok még mintegv 1000 munkást igényelnek. Zalában lo hál bőségesén fedezhető volna a munkásszükséglet. A jövőben lextiljultatásokhoz w munkás csak a munkaadó állal kiállilotl jegv után juthat. Intézkedés történt. hogy az iskohisgyórmokek. is lábbelihez jussanak. Az ón-kormányzati tisztviselők a IX. fizetési osztálytól feleiéi a Xi.-ig utalványokat kapnak kijelölt kereskedőkhöz, akik az utalvány, ellenében nagykereskedői áron adják majd ki nekik a ruhane-imieket Félévi hitelt Is kapnak a beszerzési csoporttól a pénz előteremtésére. Ezt a segilségel\' a többi tisztviselőkre is kifogják terjeszteni. Majd a bekecs«-juttatás panaszait sorolták fel/ megállapítást nyert ugyanis, hogy a bizottságok, amelyek az elosztást végezték, nem működlek pártatlanul, 10 ilyen esetben vizsgálat indult A korpakiutalás terén ajtelyzel az, hogy a kormány arra az időre tartalékolja a készletet, amikor arra a legnagyobb szükség lehel. Megállapítást nyert, hogy a 100 holdon felüli gazdaságok a beszolgáltatásnál Zala megyében fi százalékkal többet teljesítettek. inig a 100 holdon aluliul* a beszolgáltatással hátralékba vannak.
NipUr. Március 14. kedd. Rém. kat. Maliid. Protestáns Ma\'ild. -- Március IS. «ifrdj. Rrtm. kat. Ncmzcli ünnep. Prolcst. Nfmroti ünnep.
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma, kedden a Megváltó gyógy szeitb\' Kr-wébet-tér 21., holna|>. szerdán a Mária gyógyszortár Királv-utca 10.
Ki*kanizsán az ottani gvógyssor-^r Alltndő ügyeloton szolgálatot bv t.
A GŐZFÜRDŐ nyitva ran roggol ^ órától osto 6 óráig. (Hétfő, szorda, Péntok délután és íceddon egész nap Qíknok.) Tolofon: él
ZAL\'AI &PZIJONY
i mnraleresifari apátsággal kaposelitban ifirgősen Megoldható Itnne a mnrakOzi egyháikorainyiat kérdéce
A jugoszláv államalakulat ösz-szeomlása után országunk törzséhez ismét visszakerült Muraköz, Zala vármegyének legsü-j sübhen lakolt területe, a maga 78:1 négyzetkilométernyi l\'elüle-tén közel 10(1 .ezer olyan római katolikus lakossal réndelkezik. akiknek javarésze lélekben akkor is \'Magyarországhoz tartozónak érezte magát, amikor a Irianoni önkény rövid 2.\'i évre elszakította ezt az ezeréves magyarországi félsziget az anyaországtól. A muraköziek ezrei \'akkor is, fényesen tellek tanúbizonyságot ennek az állításnak az igazsága melleit, amikor a felszabadulásuk első évfordulóján megtartóit csáktornyai or-^rzligzás/.ló-uvatási ünnepséget •ugy ülték meg. hogv az valósággal hüségfogadalmiik mcgujilá-sának volt tekinthető. Ez a terüld azonban a visszacsatolás" ellenére is ma még nem uuigyar-országi, hanem \' horvátországi egyházbalóság (:i zágrábi érsekség) alá tartozik és így a 22 muraközi plébánosnak Zágráb (és nem Kszlergotn) adja az utasításokat, rendelkezéseket valamelyik magyar püspökség helyett
Bizonyára nincs véleinénykíV lönbség a ban, hogv változtatni gősen.
Az idevonatkozó intézkedések lekintelében kétségtelenül a római Szentszék az illetékes, de magyar egyházi és világi illetékeseinknek kell ineut-nniók azokat a megokolt előterjesztéseket, amelyeknek alapján Róma kiadhatja a vonatkozó rendelkező, sekel. Hiszen* ezek nem sértenek sem állaiujogokat, sem pedig más egyéb fontos érdekeket, minlhogy Rómának sem lehet célja az, hogy az államközi és cgyházkorinanvzatí bonyodalmak, félreértések, súrlódások keletkezzenek az elmaradó egyházi intézkedések miatt
Mihelyt a pápai udvar elrendeli a muraközi 22 plébániának a magyar egyház kormányzatba való bekapcsolását, azonnal kö-vetkezhetik az a második lépés, amely szorosabban is meghatározza Muraköz egyházkormányzalának mikéntjét és gyakorlati megvalósítását Itt azután a szomszédság\' jogán különlegesebb szerep, jutna annak a Zala vármegvének, amelyiknek székvárosa adta legújabban a veszprémi megyéspüspököt. aki maga is egvik szakértője a muraközi kérdéseknek. Az egyházi
magvai; között ab-ezen az állapoton kell. még pedig sül-\'
Háry János
rumlikőrgyár és bornagykereskedés
fTe/eton: 1311 Nagykanizsa
javadalmak egyike, a murako-reszluri apátság pedig nagyon alkalmas Tenne arra, hogy annak mindenkori betöltője legyen egyszersmind Muraköz egyházi feje. Éppen ezért olyan egyházi személyiséget kell majd a muraközi plébániák vezetőjéül állítani, aki ennek a sajátos vidéknek a szülötteként, ennek nyelvét jól ismerje és valaminő püs-pökhclyettcsi (adminisztrátori) minőségben kormányozza a 99 százalékban katolikus Mural\'ö\'t, a magyar állami és politikai szempontoknak is megfelelően.
Adatok vannak rá, hogy Muraköz népe tud jó magyar lenni, ha megfelelő vezetés alá kerül. A magyar ügynek is nagy szolgálatot tesz léhát «z, aki ezt a kérdést az emiitelt értelemben tudja egyházkormányzati megoldáshoz segitení.
SPORTÉLET
Szerdán Haladét—ZMNTE mérkőiés a Zrínyl-pátyáa
Szerdán délután látja vendégül a ZMNTE a Haladás teljes labdarugógárdáját egy barátságos mérkőzés keretében Nagykanizsán. A ZMNTE legjobb csapatával játszik a szombathelyi ¡S\'R IÍ-h\'s csapat ellen. A Haladás a tegnapi számunkban közölt összeállításban játszik a ZMNTE ellen. A ZMNTE csapatát csak mérkőzés előtt állítják össze. A mérkőzés .1 órakor kezdődik. A vezetőség kéri a közönség szíves pártfogását. (:)
Asztali teniszverseny
Március 15-én délután fél 3 órakor a Legényegylet nagytermében o\' csáktornyai kereskedelmi és a nagykanizsai városi kereskedelmi csapata közölt asztali teniszverseny lesz.
A verseny keretében egyes és páros versenyek lesznek. A kanizsai csapat összetétele a szo-dott: Túra, Fentős, Juhász1, Szloboda, Szcrtics.
A Csáktornyáink legjobb versenyzői jönnek le Kanizsára.
NB III feajMeksfig állású
1. ZMNTE- DOSE 12
2 NVTE
3. NSE
4. PBTC.
5 KTSE
6 DVSE 7. CsZTE 8 PVSK
9. Pélnionstor
10. SBTC
11. Zsolna
12. Barcs
13. Bonyhád
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8 9 7 7 7 6 6 fi 5 3 3 3 1
t 1 1
2 1
2 2 1 1
2 41:Ifi 18 3. 43:20 18 4 55:31 IR 34 : 20 15 33:27 15 41 :26 14 27:33 13 3«: 30 12 32:2*12 10:31 8 14:30 7 16:39 7 13:73 2
4
4
4
5
6 5
7
8 8 11

A Bizalom
Két esztendővel ezelőtt egy ezeresztendős niultu nagy család tettrekész, tehetséges sarjadéka, a Kállay nemzetség kiváló tagja ragadta meg az ország kormányrudját. •• A- - Kormányzó Ur bizalma felé fordult sebben a legfelsőbb bizalomén haamarosan osztozott az egész nemzet.
Két eztendeje áll Kállay Miklós az ország felelős pozíciójának megfeszített munka, nagy körültekintést, belső és külpolitikai viszonylatban bölcsességet követelő posztján.
Az eddig elvégzett munkát, amit az ország érdekében tett, leginkább azzal lehet felmérni, ha helyzetünket tisztán látjuk és megtaláljuk tárgyilagos szemlélettel helyünket ebben a vérzivataros háborús világban. Amikor a miniszterelnök a Kormányzó Ur 0 fő méltóságától kapott magas kitüntetés alkahná-í)ól a Magyar filét Pártja üdvözölte, Kállay Miklós azt mondta, hogy olyan történelmi időkben, mint amilyeneket most élünk, két éves miniszterelnökségre visszatekinteni nem\' kis dolog. Valóban ember kellett a gátra, a legjobb magyar emberek k6-zül is. azok színe-virága, hogv sokezer veszé\'yben annyira meg-•rtllhassák helyüket, mint amilyennek ma is birtokában vagyunk. Ha egy férfiúról már a kortársai meg .tudiák állapítani hogy történelmi hivatást tölt 1>q nemzete vezetésében, részérc ez jelenti a legmagasabb kitüntetést. Az ilyen férfiak küldelés-szcrüen érkeznek, elvégzik\'- faladataikat és örök időkre- élnek a magyar szivekben. ITa a nemzet legfőbb felelős vezetőiét ma azzal a fokmérővel mérnénk, hogy törvényalkotásokban mit produkált, ugy véljük, nem helyes mértéket alkalmaznánk. Mert ma élet és halál kérdése forog kockán. Ncmzetmcntésről van szó, tüzek lokalízilásáról és árvizek levezetéséről. Amikor a magyar történelem egyik leg-
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, Fő-ut 14.
Slngar varrógép Rt. körxatképviaalata üzletét kiterjesztetté:
kézimunka és i«fividáruke*a
Vállal i Textilelőnyomást, fehér-, színes- és betühlmzést, endlizést, dls/varralokaf.
Modarn mlntAk I Divatos ujascerQ Aruk I
esi Figyelme« vevőszolgálat.
ZJAL\'Al KQZHOm
1944. maréin« 14
nMijyíiU) a Ikoto /saarüjánafr, gróf Széchenyi Istvánnak cg^ megdöbbentő kijelentését idézzük.: -csoda. hagy élünk b nyontr bnn malié helvezzük Kállay Miklós felejthetetlen szavait : »örök a. magyar b
Nagy és komoly bizakodás, férfias bit bátorság és mély po-ljtikai ismeret nyugszik e mögött a megállapítás mögött.
Két esztendőt éjt > nappallá tevő munkáját, mint felbecsülhetetlen szellemi kincs jelenti Kállay Mik,ós miniszterelnökségének eltelt idejét. Hogy mii adott ez a két esztendő ennek a nemzetnek és mitől óvta meg, arra meg fog felelni a történőiéin. De már ma is megállapíthatjuk, hogy minden jól történt, ahogyan azt Kállay Miklós tette, elgondolásai helyesek voltak és cselekedetei kifogástalanok. Vonatkozik ez kül- és belpolitikai vonalwwetésünkre. Az ezeréves magyar öntudatnak és öncéluságnak, a szövetségi hűségnek és a magyar becsületnek ragyogó két esztendeje volt. A magyar lelkek békéje ós rendje szilárd támasztékot nyert rbben a céltudatos frtinden bizonytalanságtól és kapkodástól mentes politikai irányvezetésben, amit Kállay Miklós mutatott. Számtalanszor eloszlottak a párt, JU5 osztály és foglalkozás tekintetében mutatkozó elkülönülések, njv\'rt mindaz, amit Kállay Miklós cselekodett, az mély átérzésből, n magyar sorskér-f dés felisiiKuiéséből Cxikadt, szándékait és tetteit igaz magvai* lelkiismeret és becsületesség jel-Icmeztr.
így itéli meg a magyar közvélemény felelős ininisztereöiö-kénck kéteszteiufei működését, Az alkotmányos magyar - élet ttvásik tényezője, az * Államfő, ha/saulóképpen a legmagasabb elismerésben részesítette, amikor Kállay Miklós részére a Magyar Erdoinvendnek a Szent Koronával ókeiiteJtt Nagykeresztjét adományozta. Es ez az adományozás — miként Kállay Miklós mondotta — parancs kíséretében történt. Es ez igy szól: »Tovább haladni !■• Nem kell magas pozícióban működni, hogv mindenki érezze mit jelent a feléje irányuló megértés, bizalom és vállalt munkába vetett hit. v
Közéleti férfiak nem nélkülözhetik a bizalmat. Borzasiló volna\' gyötrődő munkát végezni ugy, mint aki állandóan bőszéi a telefonkagylóba, de onnan soha nem kap választ. Mint a test számára a lélek, ugy jelenti a felelős pozicióbau üTő közéleti férfiak részére a bizalmat a len* dúletet, a gondolatok magasabb röptét, a bátorságot s egyáltalán : a dol^azni tudási.
A kéteazfcondős. évforduló erősítse mog Magyauország miuiöz-tenol nőkét abban a felfogásában, hagy a közvélemény részéről szinte azt mondlmtnúnk : egységes bizalom káséri.
Március l(>-én a budai Várkápolna padsoraiban szentmisét hwlIgartMtt Kállay Mtkló« httve-séwd-é» fiaival. A csönden miwH az tijannan kineyeaett csanádi püspök -moirriottn s Isten icá-polttájéiink történelmi falni közül mm MjiáUt uz égbe
Adjou az Isten nwiuszlrruU
nökünknek erőt, égés zs&|flf hogy testet és leiket őrlő nehéz munkájában diadalra vihesse minden magyar álmát, u szabadságban, függetlenségben és boldog ¡munkában élő magyar népet. (S)

mozi
Antant©
Csak észak tiszta lovegójél>on, az északi lélek békesség világában seülothetott meg ez a film. Nincs bonne semmi, még csak egy távoli utalás som a ina földrészokot rázó vihurokro. Do benno van, ami az omborbon mindozek folott ombori. Muzsika... küzdés. .v sikor... szo-rolom ... Ebbon n négy szóban bonne van minden, ami történik. Do mindez korosztül jwrog az élőt tarka százlátóján, szinőket, válto-aatopsájrot, érdekességet kan tóin. Amellott — ami ennek a filmnek ORyik legértékosobb honvomását bajervja n nézőben — minden koc--káián.ak élot-ize van, mindon mozdulat, minden hang, minden kép egy-egy ¡Z{,fl. Jól megfogott élot-mörzsa. Egy arcon egy rezdülés, egy statiszta a tömegben, opy ruha, így szó: — mind ugy tud hatni, mintlwi nrm is: játók lonne, hanem . a loncse játékos kedvében meglasett valóság. A svéd filmgyártás remeke «¡■bta ar, Andanto-t. Minden métere öröm a filmben tiy.ta szépsé-gnkot beesülni tudó nézőnek. A főszereplő maga a muzsika. Eirvotlnn idószorüaógo a történetnek: a tegnap és a ma muzsikájának mérkőzései» Do oz ii a józan északi bölcsoséc békitó igazságával oldódik mog: mindegyik a maga helvón és módján! A másik fószoróplő a tehotség és annak hnrea or. emberi emolkn-dottség éa emberi <ryarlöniff Mon-oaival, magával az élottel, anvaeriak-kal éa érzolmiokkol, túlzásokkal és játékos szoszélyekkel. A harmadik főszereplő a szerelem. ttájos, szép, tiszta szorolem ós annak ma már. ogyro inkább a mesék birodalmába tartozó győzelme- a bfln izzását igóró kaland folott. A film zenei részo tiszta müvészol, a tálalása tis»te irodalom, az érzelmi részo tiszta poézis. Mindou szproplóje ugy mozog, ugy él a loncso olótt, arcok és környezet ugy vannak ösezová-logatva, hogv szinte sommit som óroz az ombor a színész éslvondozó munkájából. Rimán porog a cselekmény a Waégee zenoi aláfestés ollo-nóro is és a legnagyobb színjátszói élményt ój>pon az ádjn, hogv nem látni á játékot. Nogyszorü színészek, pompás tinusok kezébon van minden szorop, a legkisobb js. A film folvé-toloihen is csupa művészi gond, annak azonban mindon mesterkedett-sógo nélkül. Az északi kedély, mint halvány napsugarak finom dorüjo kisóri nyomon a film-mest) fonalát. Aki szoroti a tiszta szépet, nki szereti a szép muzsikát, meleg szivek romantikáját, aki még ma is tud örülni a,z oml)orbon moglátott om-borinek, a kulisszahasogntáB, káp-ráztatás és propaganda nélküli mü-vészetnok, annak egyik "logszebb idei film*élményo lohot az Andante.
(bl)
hírek
Márclu» 15.
ünnepét Nagykanizsa társadalma hazafias ünnepségekkel üli meg. Délelőtt 0 órakor
hivatalos istentisztelőt
lesz a feronciek plébániatemplomában. Ugyancsak 9-kor lesz a protestáns "felekezetek részére az istentisztelet az evangélikus templomban. A felsőtemloni-ban 10 órakor lesz a levente-mise. Délelőtt 11 órakor az Ipartestület székházában lesz az
Iroá\'alnri Kór, a Levente Kfji/csill\' t és a középiskolák
együttes hazafias ünnepélye, amelynek szónoka dr."bogáti Hajdú Gyula kormányfölaná-csos. Szavalatok és a levente-zenekar számai alkotják a műsor további részét. Délután I órakor lesz az iparos székházban áz \' .
¡¡mroskőr és ifKir/cstüh l
ünnepsége«, amelyen az ünnepi bőszedet P. Fekete Géza hitta-nár -mondja. A Jhonvédzcnekar és szavalatok lesznek ínég műsoron. Délután 0 órakor a Mozdonyvezetők Otthonában a
Mozdonifuezrtfík Kőre
r \' t
tart hazafias ünnepségei, nmelv alkalommal beszédet mond dr. Krátky István polgármester és Arató Károly fütőházi főnök. Szavalatok egészítik ki a műsort, mely után családias tea következik*
Kiskanizsai}
az egyesületek közösen rendeznek hazafias ünnepséget az Olvasókörben vasárnap este 7 órakor a már közölt műsorral.
- (A Zalai KMiny)
kóretkező nzáma a holnapi t»cm-zefi ünnepre elrendelt lapuéinet
miatt esiitörtőkőn délután jelenik n)eg• __
- (A renrftoécrril)
A belügyminiszter vitéz dr. Jónás Károly rendőrlíinácsost, a kapitányság kibágási osztályának vezetőjét, rendőri büutető-birót Budapestre helyezte. Vitéz do;. Jónás felmentése nagykanizsai szolgálata alól a hó végérc várható.
- (Harmadrendiek lelkigyakorlata)
Március 15-én, holnap esto hét órakor kezdődik a lolkigynkorlat a nagy-kanizsai forencas Tlarmadrond részére a plébánia fohér termé ben. Előadó P. Labancz Medárd harmad-rendi igazgató.
Jönnek a Pécsi Öregdiákok!
| Március 25-ért (szombaton) d. u. 3 és este fél 7 órakor AZ fPAROSKŐR NAGYTERMÉBEN
V <
Konferál: Dr. Legenyei József.
2r/t órás vidámság
Jegyek a Teutsch drogériában.
soi
— (A tkpoleflal lérfl-eat)
-k csütörtökön este 7 órakor is a rendes keretben lesz a nagykanizsai gimnáziumban, amikor dr. Gerencsér István kegves-rendi tanár folytatja előadássorozatát.
— (Sient Margit Oanepséget rendlea ai IredalMl Kir) \'
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör-március 10-én. vasárnap délután 6 órakor a városháza dísztermében S^.onl Margit-ünnepséget rendez, melynek ünnepi szónoka Pfeiffcr Miklós kassai prépost-kanonok lesz, ki a felvidéki magyarság egyik vezéralakja. A gazdag mü--sor a szent, magvar középkor igazi arcát akarja megmutnlni énekekben, himnuszokban, és jelenetekben.
_ <m«a*li« kir)
Fol vő hó 25-én, régi szokás szo-rint, ismét megtartjuk a Katolikus Női NTnj>ot. 25-én röggel a Jézus Szive templomban szentmise hallgatás és szontáldoziis. Délután 5 értkor a városháza nagytermében disz-• gyűlés. Erre mindon katolikus asz--szonyt és nagy leányt szckrotettel moghiv uz ösbzos női ©gyoRÍilotck elnökség©. . (:)
— (Potal Laeika mrf tért (ilhenal)
Tegnap délután nagy ember-sokaság részvételével kisérték ki pihenőhelyére Polai • József városi számvevő VI. gimnazista fiát. Heggel engeszlolö szentmise volt lelkiüdvéért a pi arista kápolnában, amit az elhunyt diák osztályfőnöke. Szikrai tanár mondott. A temetés előtt a ravatalozóban diáktársai álltak diszőrséget koporsónál. Megérkezett a levente diszszn-kasz, majd a leventezenekar gyászindulői hangzottak el. A temetésen olt volt a gimnázium ifjúsága zászlók alatt. Megjelent dr. Krátky István polgármester vezetésével az egész városi tiszl-visclöikar, a Szent József egyházközség elnöksége P. Gulyás Gellért fcrencesplébánossal az élen. Olt voltak sokan a város élenjárót, óriási gyászoló közönség, sokan Kiskanizsáról is A lemelési szertartást Balogh Ferenc piarista gimnáziumi igazgató végezte papi segédlet-, lel. A sírnál a diáktársak nevében Horváth Árpád . VI. oszt.v tanuló buc.suztalta a fk-italon elköltözött pajtásukat. Es Polai\' Lacika megtért .pihenni... -Mert angyal kellett uz égnek...
— (A Kat. Legényegylet lelkigyakorlatai
márc. 10, 17, 18-án esle 8 órakor lesz az egylet helyiségében. A lelkigyakorlatokat n szombathelyi doinonkosrcndí házfőnök tartja. Pártoló és rendes tagjait ezúttal is meghívja az Elnökség. (0
üzlet-megnyitás.
Tisztelettel értesítem a m. t. vevól-
hogy rádiószaküzletemet
és Javítóműhelyemet — vlllnmos-séfll cikkekkel kibővítve — uj helyi-aéK«mben-Horthy Mlklós-ut 12. ¡>í. alatt iMflORT-bérhézban) megnyitottam.
Hazafias tisztelettel
Tóth Imre
VUJ. mr«ló-rádlómCMíríu
11)44. már (jut 14
¿ALAI KÖZLÖNY
_ (A Klik«nlE«Rl Missziós L#*ay«gyw*kt)
\\ rasámap délelőtt zsúfolt ház előtt iviidezto az oluő idoi lícoálisát, uhol plarulor Jánosné polgári iskolai tanárnőtől hallottunk értókea eló-a,Ióst »Úlasz tájuk« ciinjnol. Az előadó leiráaszorü, jxanpás előadása ij;,g\\ ikerről zajlott le. Nóvák Anniit elnőknő és Godina Erzsi a Uányegyesület novébon köszönetet mondtak a kitűnő előadónőnek, aki WVőzolífhh folytatja előadás-sorozatát. Dicsőiét illeti a szorgalmas Czö->ok Magdolna vozotőnővórt, aki a Iciskunizflfti leányok között valóban j;ultuiinis8ziót tvljüiit.
v. (Bt.fjezödött « perlaki téli gazdasági tanfolyam)
Tudósítónk jelenti: Vasárnap fe-•jcjódöU bo l\'erlakon a m. ki\'r. téli gazdasági tanfolyam, amelynek 52 nörondóKo volt. A porlaki mezőguz-dasőgi népiskola é{)üloténok taturo-f zása éfl az épülőt másirányu olÍ9g-\' laltságu miatt a tanfolyamot a poriaki kaszinó holyiségobón rondozték-. Az előadások osténként\' voltak., A tanfolyamot Kupka Ovula gozd. iskolai Igazgató szervezto meg és verette fáradhatatlan munká\'val. Előadói voltak: Snasné Kuktiljovics llcilvig oki. gazda, gazdasági iskolai szaktanító, Kompayné Nagy \'Irón gazdasági iukolai szuktonito, Haris Jolán népiskolai h. igazgató, Kupka Ovula gazd. iskolai igazgató, dr. Monostori Tibor szolgabíró, dr. Doniján Uyula ügyvéd, Míhálováji Béla járáai ra, kir. állatorvos, dr." Kecskés János körorvos, dr. Balá-wovich tlvula ügyvédjelölt, karnagy. \' Ax olóadók mindegyike odaadással is lelkosodéssol vógozto. munkáját, amit u növendékek szorgalommal és dicséretet érdpmlő eredményekkol viszonoztak. A tanfolyam záróvizsgája vasárnap volt, amikor u föld-uiüv. minisztériumot Siftár Imro battváníalvai m. kir. téli gazdásági iNkoltti igazgató képviselte, egyben mint vizsgabiztos in.
Köszönetnyilvánítás.
Minctaxan jókarátainknak, idincrO selnknek, valamint a honvedtuzliMr-nsk, állemáálÖhökhégnek, a rAdip-tAvirász es vasutas *aiUrsak}iak, a henvédzenekarnak, akik felejthetetlen drága jé férjem,
Egyed Gyula
ráaló-távlrits, t. órraeiler
temetésén megJeJepéaUkkel es koszorú aáományozáftivál mérhetetlen in^ly fájdalmunkat enyhítették, ezúton mondunk hálás készöheVet.
özv. Egyed Gyulán^és kis fla.
VY \'\\j i •
1\'1

géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
■■ i
k i
kézimunka-szaküzlet Csengery-ut 4.. SZ.
\' • . ■ v
Folytatás az I. oldalról.
pékkel döntő harcokra kerülhel rövidesen sor. A sorozatos muil-bell légi támadások már az in-váziós harcok egyikének lehet tartani, mely a németeket leköti és kifárasztja. -
arra vezethető vissza, hogy az angolszász légi főhadiszálláson bizonyos előkészületeket végeztek, melyek most befejezést nyertek. Brit körök arra számi-tanak, hogy a német vadászgé-
Német mérleg ,a nagy keleti csatáról
Nem ért el komoly eredményeket a szovjet támadás
Berlin, március 14 (Intorinf.) Az u nagy olháritó ozidószerint mintegv
íkV IV 1 _________rP\'
<>Ö0 kilométernyi arcvonalon ti Búgig terjed, unnak a szovjot támu-dásnak \';a folytatása, amely r ez év oloiócütt liéraot déli arcvonalat, pré-balta áttörni. A szovjotnok akkor is nem jelontéktelon kezdeti orodmé-nionyekot sikorült elérnie, anélkül, ^^ komoly
orudmóuyokol érhotott vulna ol. A dóli szakaszon u döntést 12 hadosztálynak, öt páncélos kötelék föláldozásával som sikorült biztosítania. A német támadások és ellentámadások ogyinás után szét verték a szovjot próbálkozásokat; Vi-tobszknól, uz orsai és a szmolonszkt
arcvonalakon mogkisérolt áttöréeok-nél a szovjot 1G00 páncélost és gépkocsit és 270 ozor ombort voszi-tett. A Bug olótt tartó csoki hat
napja után, bár o szovjot ogyoa bolyokon betört, szintén nom ért ol figyolomro méltó oredményekot.\' A torvozott áttörés éppon oly kovéssó sikorült, mint nagyobb némot kötelékek Ix.\'korítéso, vagy mogsommi-BÍtése. Maguk a szovjot jolontésok som toaznok említést nagyobb számú foglyokról és amit a nemot veszteségekről közölnok, az csupán mog-szokott tulzásu becsléseiken alapul. A zsákmányról közölt szovjot jolon-tésekbén közölt adutok u felhőkből vunnak moritvo.
Fegyveres fenyegetés Írország ellen?
Stockholm, március 11 nyomás és a lialárt teljesen lezárják. Vannak, akik fegyveres eljárást helyeznek kilátásba.
Nem hivatalos bri,t politikai körökben azzal számolnak, hogy Írország ellen fokozódni f0g u
Amerika fokozza a gazdasági erőszakot Írországba! szemben
Beavatott amorikai körökbon arról értesültek, hogy Amorika nem hajlandó az ír kérdésben ongední es a külügyminisztériumban mogboszé-léa folyt, hogy a gazdasági nyomást hogy un fokozhatják .Utalnak urru, hogv oz a nyomás maris jolontko-zik, amonnyibon Amorika olutusi-totta Írországnak azt a kórosét, hogy két elsüllyesztett hajót u mu-gácoól pótoljon.
Zürichi lnr szerint azok az utasok, ukik az ir szabad álluui észuki
rérizéból erkoztek, azt mondják, hogy Írország kifoló megőrizte nyugalmát, do az egész Bzubad államban íoszültaég uralkodik. Általában ■ azt várják, liogy Anglia \'és Amorika gazdasági nyomást gyakorol majd. Írországban a veszély kOvetkuztóbon az utóbbi na]x>kban a különböző pártok .között bizonyos egység lótt létra, lobi» lap, moly De Valoravul szemben ellonácgos magatartást tanúsított, most olismorésuol adózik az ulnok LuugaUirtása iránt.
Hivatalos jelentés a spanyol—angol—amerikai tárgyalásokkal kapcsolatos hírekről
A spanyol külügyminisztéi\'ium közleményt adott a sajtónak. A külföldi hirközló irodák találgatásokat közöltek spanyol, angol és uz amorikai tárgyalásokról, a spanyol kormány szükségesnek látja szombo-szállni ezekkel a híresztelésekkel. Mindaddig, mig a tárgyulások bo
nem fejeződnek, noui várliató ol a kormánytól, hogy nyilvánosságra hozzon bizalmus inegbeszélósoket. Ezért a legnagyobb óvatossággal-koil fogadui mindent, tuni ozokról a tárgyalásokról a tájékozatlan hiiuzolgá-UÍD irodák jolontésoibon napvilágot lát.
Romlátások énólló Traoia ós Maoerionia felállításáról
A Blovo cimü bolgár lap azokkal a hirosztelésekkol szem bon, molyok önálló Tráoia és Macedónia felállításáról szólnak, megállapítja, hogy azok nyugtalanító rémlátomások. Az ogyosített l>olgáioltat nom lobot a térképről ol töröl ni és amíg bolgárok
losznok, a jolonlogj .bolgár állam koiotén belül ogyositotton kívánnak élni.
A bolgár szolmmjot rövid időn belül ösBzohivják. A főváros pofiti-kui köroilx)n máris élénkülés tapasztalható, mivel a legújabb par-
Felhívjuk igen tisztelt megbízóinkat, hogy 1943; évben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul; vegyék át, mert azok«további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
Oi V.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaxámlák flxatéaa, raklamáolók, hiba|ai«ntai«ic, uiksurd
íalvlligositis mlndan vlllsmos aardésoan délelőtt 8-tól délMtán M éráig. Cvújéry-Mt M,
laiuenti ülóeszuk nemcsak belpolitikai, hanem különböző fontos Kül-iKjlitikui kérdésekre is tisztázást adhat.
Cétolták nagyobb német támadd« tervelt a nettanol hídfőnél
lióntából jelentik: Az utóbbi napokban közölt különféléd jelentések azt állítják, hogy a németek újból készülnek\', hogy a ncltunoi hidíő ellen támadásra induljanak. Kzt német helyről cáfolják azzal, hogy Olaszországban nagyobb méretű támadásokra alkalmatlan időjárás uralkodik. Az egész árcvonnlou az erős esőzések következtében cgvet\'en mocsár az egész terep, mely lehetetlenné teszi tankok alkalmazását, igy nagyobb támadásokról nem lehet szó.
A németek "mindent^megtesznek, hogy megŐHzzék Réma nyílt várt fellegét
A Hváiei hírszolgálat rómni tudósítója jelenti, hogy uz olusz fővároson állandóan átrepülnek a szövőt-séges repülőgé])Ok. A lakosság mindennap ki von téve a bombázásnak. Ennek kövotkoztőhon nagyon megromlottak u közszolgáltatások. Hónm városában egyotIon egy némot parancsnokság van, moly a két milliós város élelmiszerrel vuló ellátását biztosítja, éppon ezért a nyílt város iarancsnokságának novozik. Az ol-unséges, gépek közolo<ltéro a római ég védelmi ütogok nom szólalnak meg és ha bombákat dohnak, a német .¿udáttzgépok ükkor sem szállhatnak fel, hofö\' a nyilt város jóllétét megőrizzük.
arüOBlBBETESEü
" ....... allAh
a.iMiK\' legédinunkátt (elvesz H#<thy Mlklés-ttt 2. A_
jár^Mu (elveszek.
•SO
Moflblnható 2 bejár
Csengery-ut 21.
••Jéranéft keresek Idnapra. Dóri l\'ó ut 10, az udvarban. 830
Magblcható mindenes azobaleáajt keies dr Scblchtans Istvánná, Csengery-ut 27/a., L em. \' S38
K«mi«HoU»|aliáturt keresek X««nagyból Végy ZaUoéi Április l-l helájtésie. — Pálty Déats gazda*af% Oelie. V MT
Sgy kutlnoen I4z4 wakáoMlt keresnek 40 tagu ttkeidc részeié. Clut * kl-adékaa.
H««Uacolga éa kifut««!»1 .falvétetik Keieaien Rezsé cégnél. 844
B«j*ranOt azonnalra (elvesük. Zárda-
utca 0. ~ 8C6
KÜLÖNFÉLE ►-
Hatuaz □•« kert feltabe kiadó. — HoiUiy M.-ul 47. S5«
abAs-vétbl
M«B«aulr« keresek mely Ichéi gyér» ua«ati«o»il. Cliu a kladeban. 641
- ttaakany filmmel muköéó modern uj bangó» kompteu moalgep eladó, c*elh>< moilcngcdeiiyct rendeuezd egyennel l*iaj-áonata társulna Clut. Molnár Jozael Provl Uenila Bu(»ali« Rt uuara, Pó-ut t. U>7
Foawtott ludioll, Agyak, szekrények
eladok. MegtekinUictÓK szxidAn déluiAa a égy ea 01 kOzOit Szem Imre bereeg-utca 3.
Egy drapp nőt tavaaai kakát és egy ) kétágyas kézimunka ágytertté eladó. — Cuayi Uexlé-uwa I. I emelet 3. 819
Szíp leáayka gyapja tussal kafcat
MpkAval jnumycaa elad« Király a. 30^867
l a uraéalml b«r 25 literes letc.\'ek\'.^aa Lapbato a tcxmelOnöl, Baltbyíny- a. 20. ttoí)
ZÁL\'AI J^gL-O^V
y r-
1944. március 14
MEGHÍVÓ.
\'"Hí i"
. V
k Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
(érdekközösségben a Magyar ÁltaMinos Hitelbankkal)
ÉLVII. évi rendes közgyűlését
1944, évi március hó 26-án délelőtt 11 órakor saját helyiségében (Fő-ut 1.) tartja meg, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja
\\ - —^•♦3»\'------------a* iKazgatóság,
Tárgysorozat;
1. Az igazgatóság és fclllgyelőbizottság jelentése az 1943. üzletévről, az 1943. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti határozathozatal és a felmentvérjy megadása.
• /
ellátásával megbizott igazgatósági tag 1943.-és 1944. évi illetményének megállapítása.
3. Az alapszabályok 19. §-a értelmében 3 igazgatósági tag választása 3 évre, valamint a 27. §. alapján 6 felügyelőbizottságl tag választása 1 évre.
u<»a<i. lasztasa » evre.
2. Az alapszabályok 21. §-a alapján az tlgyvezető-igazgatói teendők || 4. Az alapszabályszerűen benyújtandó indítványok tárgyalása
Nagykanizsa, 1944. március 14.
Jegyxet. Az alapszabályok részvényt, vagy részvényeket le nem járt elismervény Igazolásul szolgál a közgyűlésen
Vagyon
llvok 12. szecint n közgyűlésen rósztvehelnek és szavazhatnak azok a részvényetek, akik legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása előtt járt szelvényekkel cgyUtt az Intézet pénztáránál vagy a Magyar Általános Hitelbanknál, Budapesten tetcsznek. A letett részvényedről kiállított yUlésen való részvételre.
M ÉRLEG-SZÁM LA
Teher
Pénztárkészlet ..................
Qlrószámlán fennálló követelések:
Magyar Nemzeti Banknál .........
M. klr postatakarékpénztárnál ... ..." Pénzintézeteknél és bankcégcknél fennálló
követelések ............ ......
Értékpapírok:
államadósságok..................
tőzsdén "Jegyzett értékpapírok ......
tőzsdén nem Jegyzett értékpapírok Váltók:
Jelzáloggal biztosítva ............
egyéb tárgyi fedezettel............
kezességgel biztosítva ... ..........
Adósok:
Jelzáloggal biztosítva ...... .....
egyéb tárgyi fedezettel............
kezességgel biztosítva ............
nyílt s\'cmélyl hitel...............
egvéb fedezettel ...............
Állami könyvadósság......... ......
Átalakított törlesztései kölcsönök ......
Ingatlanok: In
ntézetl székház kefegyári Ingatlan ... ierendezés és felszerelés
tmenetl aktívák......
Egyéb vagyontétclek ... Óvadékok és kezességek
P 53.916
összeg
Pengő
94.790 15.421
23 525 32.400 21.310
1.626.123 387 968 551.101
481.957 122 080 199.831 87.010 117.189
74
45.080 74.180
Pengő 20.947
110212 288.346
77.265 2,564.191
968.048 2847 9.521
119 260 1
6 900 3.762
77
4,199 094
28
Részvénytőke..........
Tőketartalék..........
Tartalékalap..........
Értékkülönbözet! tartalék .
Nyugdíjalap..........
Batétek: „ takarékbetét ... . folyószámlabetétek ... .
Hitelezők ..........
Vlszontleszámltolt vállék . Tel nem vett osztalékok ;
Átmeneti tételek.......
Egyéb tehertételek ... \' . Óvadékok és kezességek .. Nyareség:
mull evl átliaxat ... . folyó évi tiszta nyereség
P 53.910
öliSZCg
Pengő
600000 106.000 60.662
1,018 641 767 390
60
Pengő
795.652 38.713 80.64?
7202 66.669
1,783.931 | 73 103.792 24 1,261.067 <1.163 13 349 28.905
63.872 10
4,169 094
28
Veszteség
EREDMÉNY-SZÁMLA
.Nyereség
Kamatkiadások:
takarékbetétkamat ......
folyószámlabctétkamat vlsxontleszáinltásl kamat folyószdmlahltclczól kamat Tlsztlllzetések és nyugdijak
Üzleti költségek .........
Adók és Illetékek.........
Tr.BE nyugdíjpénztári hozzájárulás Nyereség:
mult évi áthozat .........
folyó évi tiszta nyereség
ö s s z e \'g Ö s s z e g
Pengő 1 PeriKŐ Pengő 1 Pengő f
31.032 25910 22.946 9.379 86 95 ai . 89.269 44 Nyereségáthozat ........................ Kamatbevételek; váltókamat...... ..................... folyószámlaadós kamat .................. értékpapírkamat.................. ...... átalakított törlesztésea kölcsönkamat ......... \\ 164.324 101 079 2 395 12 24 79 7.202 15
• •» ... 68.783 89 380 22 258.159 37
... 28.056 34.978 8.757 65 32 91 Jutalék és egyéb Jövedelem ......... ...... Ingatlan Jövedelem ..................... i | 8.738 16.598 1 79
7.202 58.689 16 95 83 872 10 * * < | •
> -■\'í .....*■ i . • f.
: 291 696 31 291 698 31

Nagykanizsa, 1943. december 31. Megvizsgálta és helyesnek találta
Az Igazgatóság.
A Felügyelő bizottság.
Olvassa a
Zalai Közlöny-! l
Unser-Ullmanli Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ós patkóvas-; továbbá szeg-
utalványok beválthatók
Hofharr-gépak, gépezij, caapégyfém éa golyóa oaapágy igénylését elintézem.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP Kiadja." „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"\' Kolclös kiadó: Zalai Károly Nyomatott • „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában\' Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly
f
Feladó

lendlokozat : Tábori posta:.
\\ • N • J
évf., 61. sz> Nagykanizsa. 1944. március 16. csütörtök Á»«n 16 fillér.
Ina—tavat* b\'4-ui a. ntua. ktwtatavauU t«kfon 7H. ml rifih*»—b chlWiaBL
politikai napilap
Felelős szerkesztő: Qarbarits Lajos
Klőftzotéel Ara: egy hónapra * pen«rt 30 tiUét.
negyedévre 12 neneó 40 íiilór. KnycHszum: hétköznap 16 (ifi.. K/uml<aton 30 tliL
Moszkva után Titoval is felveszi a Badoglio-kormány a diplomáciai kapcsolatát
Nagy a zűrzavar a szövetségesek között Moszkva öntevékenysége miatt Szófiát bombázták, Bukarestben felállították a klQrltésI hivatalt
1 Mali harctér w*ményeinfck ♦léWrtóon még mindig
a fíuff előtti terepen Juli uagy elhárító csata áli. Jidr a k!T»p még jobban eliszamodott, vál toiatian orővol folytak a harcok. A Cheraontól északra éa Nikolajevtől ¿«akknlotro fokvő toriiloten elóro-itomuló flswrjot caapatok nemtud-tik megzavarni n németek olazakadó uozdulatait. A - \' \' harcok súlyosak és elkeseredet-« ten folynak,
i aaoviot (*z ogész ingó szakaszon noekiaórolt nagyobb orókkol a Bog Mé olórotőrni. A szovjot propagan-<ik*k aa az állítása, moly - nagyobb aórnot hadorő körülzárását omlogotí, nőin folol mog a valóságnak. Kirovo-jridtól dólro a harcok a Búgtól ailf 80 kilomótor távolságban folynak. Aa Umantól dólro oső területet aikorült a Szovjotnek olórnio n Dug vonalat ós a hidfó mindkét «Idalát kibóvitoni.
A Tmrnopoltól keletre indult fm-^r.íkdásoh a német vonalak meg--\' • erfíaitétét eredményezték. Északkeletre sikorült az oroszoknak előnyomulni >a nómet védelem azon-, ban az olónyomuló ékot olvágta és teljesen felmorzsolta. \\
A Növeltél északra indított szovjot támadások lényegesen voszitet-tok erejükből.
Az eltsi harctéren
az időjárás részien megjavult én a harcok mogólénkültok. \' Mindkőt részről fokozottabb mértékbon a légi erőket vetették harcba. Az esőzések miatt a torop állandóan iszaposodig ugy hogy nagyobb hadmüvolotokot nom hajtottak végro. Apriliától délro ay. angolszászok két órás tüzérségi előkészítés után több erős fpldoriw vállalkozást hajtották végre. A né-motek ellentámadással néhány helyi botőrési holyot megtisztitották..
Jelentós a tegnafii magyarországi átrepülósről
átrepülték és zavaré repülést végeztek észak és északkeleti irányban. Majd délfelé az ország légiterét elhagyák. (MTI)
Sulyss légi támadás érte a bolgár fővárost
munkálatokat.
fíukarestböl \'jelentik:. " A román fővárosban kiürítési hivatalt állítottak fel. Aki vidékre akar költözni, vagy lakását bármilyen okból elhagyja, köteles a hivatalnak ezt a körülményt bejelenteni.
A finn—szovjet tárgyalásokat -Stockholm politikai éa diplomáciai köroiben meglehetősen borúlátóan ítélik mog. Holsinkihen hangsúlyozzák, hogy a mogegyozés finn- részről mog van a tárgyalási készség.
A finn válását ma és holnap dolgozzák ki, majd Stockholmba viszik és onnan a hét végén Moszkvába.
A Stockholm Tidningon tudósítója ozorint a finn kormány éa az országgyűlés ogyotértonok" abban, hogy bizonyos szovjet föltételek elfogadhatatlanok. Az országgyűlés tegnapi zárt ülésén kimondta, hogy a kormány közét\' nem köti mog és nom írnak elő irányolvokot a tájékozódás
lfuikipestről jelentik : Tegnap délelölt ellenséges re-púlögéi>eK különböző útvonalon u ország délnyugati légiterét
Szófia, március 16 Angol-amerikai bombázók támadást intéztek Szófia eHen. A bolgár főváros lakónegyedeiben károk keletkeztek, > műkincsek, középületek és szociális intéz-inények semmisültek meg. A támadás után a katonaság és a jcitdőrség megkezdte a mentési
Bombázták Londont és más angol városékat
A*brit hírszolgálat jelentése szerint tegnap este Londonban ismét légiriadó volt és heves légvédelmi tüzelést lehetett hal-laani Német harci repülőgépek Anglia délkeleti részében egyes célpontokat, valamint Londont
támadták.
A német bombázó kötelékek tegnap este megtámadták London központját is. Romboló és gyújtó bombák tömegét dobták a célokra, melynek nyomán hatalmas tüzek keletkeztek.
18.000 tonna hajót sü/yesztettek el a német repülők
a nápolyi kikötőben
áldozatul. Több kereskedelmi
hajót is eltalállak, illetve megrongállak. A hajókon nagyobb tüzek keletkVzlek.
Német harci repülőezredek támadást intéztek Nápoly kikötőié ellen és ellenséges iiajó-cé-lakat bombáztak. A támadásnak 18 ezer tonna hajóür eseti
London nem tudott Moszkva ós az olasz kormány diplomáciai kapcsolatának felvételéről
Az angol hírszolgálat jelentést» szerint a súlyos aggodalmak ImtiV-K!\'"a, molyok\' iv hivatalos ]>olitika vonalvozoteséiiok arcvonalán a I >g-utóbhi napokban felmerültek, Koo-scvelt elnök és Hull küliigvniinisztor
tegnap megbeszélésre iilUpk^ össze. Washingtoni hír szerint az Rgvosült Államok felvilágosítást kórtok Moszk vától a Hudoglioval való diplomáciai kapí\'solat fölvétele miatt. Valószínűnek tartják, hogy Hoosevolt (* Hull
erről u kérdésről tárgyaltak. Londoni hirek szerint az
angol
A finn helyzet
fővárosban nagy »avart kelWt Maar,U va és Badoglio diplomáciai kapeeo-lata. ICrrőI a, suindékáról Motujfcva. sem I xindont, som Washinetwat nem tájékoztatta.
»
í
C/t ios sóból- jeJemtik: Badoglio megállapodási köWitti \'Fito kormányával a diplomáciai kap« \'csőlátók feívétele tárgyában.
folytatására, fiz azonban nom történhetik Moszkván korosztül. Finn hivatalos körök a mostani viszonyok közölt nem akarnak küldőttséget indítani Mosrkrába.
Kgyes finn lajwk tudni vélik, liogA\' Moszkva hajlandó tárgyalni a finn esajr.itoknak az 1910. évi határok mógé való visszavonásáról én nem raga5zkodik ahhoz, hogy a\', finn csapatok már art érdomleges tárgA-alások mogkezdéso előtt visszavonuljanak a határok mögé ,olég hu olismr.rik- er>eket a határokat. A némot haderők kérdésében az internáláson kirül más megöldösi lelWA-Aégok is vannak..
A háború utáni jóvátétel és az ir kérdés az angol alsóházban
Stockholm, március 16 Az angol alsóházban kérdést intéztek a külügyminiszterhez, hogy a háború után jóvátétellel akarják-e sújtani az ollonségos államokat, vagy podig okultak a woraaillesi béko hi-náihóH\' A külügyminiszter kijolen-tetto, hogy az angOl kormány ezt
a kérdést jelonlog tanulmányozna és obl>en az üg>\'l)en a legrövidebb időn boliil nyilatkozatot tosz.
Churchill az alsóház ülésén aenî volt hajlandó válaazolni az ir kérdésről és a tongoly-hatalmak kópvi-solóinrk Írországban vécrzett mukA-d énéről.
Hoare az angot—spanyol tárgyalások után lemond a madridi nagykövetségről
A Daily Telegraph tudósitója
y l ele
szerint Iloaret, Anglia spanyolországi nagykövetét Londonba várják, há I\'ranco tábornokkal folytatott tárgyalásai véget ér-
Enyhült a helyzet \'Írország körül
nek. Lehetséges, hogy a/lilán le is mond állásáról, iticfl ismét / szerelné helyét visszaszerezni a parlamentben.
Stockholmból jelentik : Írország Washingtoni nagykövet.\', kijelentette, hogy az utolsó napokban lényegesen enyhült a helyzet az Egyesült Államok és Írország között. Véleményt; sze-
rint a bril rendelkezések nem zavarják meg az ir kereskedelmet, csak az utasforgalmat rfcud-szabályozzák, ilyen szigorítások pedig már lítflí). óta érvényben > vannak. . ^ \'
Egyre tébb az akadálya a jugoszláv kérdés rendezésének
Á szabad francia hírszolgálati I Szmolícs azok közé tartoznak, iroda jelentése szerint Sznnics I akik elvetik a szerb hegemónia
jugoszláv moszkvai követnek és Szmolics tálHírnoknak* a királyi jugoszláv kormánnyal való szakítása és átpártolása Titohoz ínég bizonytalanabbá toszi a jugoszláv kormányok közötti megegyezést, mivel- Szimies
Vichyből jelentik: A francia rendőrség rajtaütött a francia ellenállási , mozgalom vezérkarán. Kézré kerültek a mo/ga-lom ügyiratai, Iervei, sok fegyver és robbanó anyag. Kddig mintegy 150 millió frankot költöttek terveik végrehajtására.
tervét, mely szerint a Balkánon élő szláv népek kizárólag szerb fennhatóság alá kerülnének és annak a mozgalomnak hívei, amely a szerl>ek és horvátok-egyesi lésével a balkáni népek és konföderációját kívánja.\'
SsétrobbantoHák a francia ellenállási mozgalom köz ontját
Kézre került azoknak a névsora, hogy kikel akartak a^. jövőben meggyilkolni. Lefoglaltak azon-V.i.v«"il fontos értesüléseket tartalmazó írásokat, melyéket az ellenállási mozgalom vezérkara .\\lgirba akart küldeni..
ZAL\'Al KÖZLÖNY
1944. március 16
«
Mindszenty püspök távirata Nagy-kanizsa váras közönségéhez
Mindszenly Jóisef, az uj veszprémi megyéspüspök arra a táviratra, amelyet kinevezésekor dr. Krá\'ky István polgármester maga és Nagykanizsa város k^önstge nevében hozzá intézel, ma a kővetkező távirati választ küldte dr. Krátky István
polgármester cimére:
„Méltóságod és Nagykanizsa város közönségének jóleső üdvözletét hálásan köszönve vagyok eddigi kötös küzdelmek jegyében összeforrottan alyai érzelmekkel: Veszprémi püspök."
„lárcíns 15. ma Is. lrány]el%ő)e a magyarság önrendelkezési Jogáért folytatott harciak"
Nagykanizsa hazafias önnepségel a szabadság napján
Nagykanizsa utcáit nemzetiszínű lobogók, a lelkeket |x,\'díg az ünneplő magyar érzés öltöztette díszbe tóvr-nai , március 15-én. • tavaszi nap hol-arany szőnyegeket forogatott vi\'íí\'ík a városon, nul inog szürke fellegekből röpke tavaszi hópelyhek« szállingóztak a ¿¿eVzélyes mágusok bői. ■
A város közönségéi teli hazafias iinnepl0.su a leinplomokban kezdő-
dőlt. Minden templomiján a hazáért imádkoztak ezen a napon. A hivatalos mÍHo a foroneiek templomában volt, a felsőteinplomban katona és lovon le misén vett részt a magyar erő záloga ,a fiatalság. Az evangélikus templomban . közös protestáns istentiszlnlot volt.
Délelőtt 11 órára zsúfolásig mog-telt az iparos székház, nagyterme ünneplő közönséggel. Itt rendezte
az Irodalmi és
Művészatl Kir, a Levente Egyesület a közép--iskolások bevaaísával
n város társadalmának ogvütlos hazafias ünnoiMégét. Megjelent azon nagyszámú honvéd tiszti küldöttség élén vitéz Kolczváry ezredes, állomásparancsnok is, valamint a város egyházi és polgári éhVl^ek vezetői közül sokan. A leventék V.áitzló alatt vonultak ki\',a diákság a karzatokon helyezkedett el,
• Az ünnepély „a Hiszekegy-gyei kezdődött, amit a levente zenokar játszott Kadáni Károlv karnagy vezénylésével. juhász. József keresko-delmístu, a ¿ohoUteo*» ifin szavaló n\' márciusi lelkesedés tüzét gyújtotta a lelkekben. A k»vonto zenekar karnagya hozzáértő vezetése alatt ezéuen és jól összejátszva adta elő a Zrínyi indulót. Következett
tutiján dr: Hajdú (iffuld kir.
konnáni/főtanácsos ünnepi beszéde.
A szónoklat kanizsai mestere a történőién) bölcs szemlél ítévol, helyenként lirai szárnyalással rajzolta meg boszédébon március 15 történelmi és mai jelentőségét, annak komté-boií lelkesen lobogó oltártüzot gyújtott Kossuth Lajos nevének és emlékének.
-- A szabadság mondta egyelek közt olyan virág, amely mindenütt vérből hajtott ki. A magvai történelemből) is. Március 15. világtörténelmi manifesztációja volt mindig a magyarnak, egykor küzdelem a szabad, uj Magyarországért, ina Nagymagyarországért. Szim lk)likus ii.invjelzojo ma is a mugyur-nátr önrendelkezési jogáért folytatott huleunknak a trianoni határok megszabása ellen.
Kifojtolte, hogy 1818-tól 1808-ig csak a hontalanok ünnojx) volt március 15. Az 18G0 és 1808 évi már-erttt Idusát vórbo fojtották fogyvorok eixijévol. \'A kiegyezés után is* csak társiulalmi ünnepre volt a magyarságnak március idusa, de társadalom és állam nom ünno|>olt együtt, a hivatalos Magyarországnak még koszorúja is hiányzóit Kossuth Lajos ravataláról.
Párhuzamot vont ezután 1848 és
1914 történelmi oseinénvoi között, a nemzetnek ezekben érvényesülő erkölcsi javai között es a nemzeti tényezőknek ezek értékelésél>en tanúsított magatartása közölt. Kifoj-tette a nemzeti újjászületés csodalatos misztériumát, abban nemzeti nagyjaink tragikus sorsára mutatott rá, majd Kossuth Lajos tűzláng lelkét vetítette emelkedett szavakban hallgatóság:) \'elé.
Ilit és hazaszeretet, ez a *két nagy erkölcsi iJfóténvező kellett -mondta dr. Hajdú Gv.ulu a magyarság életjoiíainak kivívásához. Kz a két érzés együtt ízületik a magvar eml>em»l fit. az alapja a családi és társadalmi élotnek, ez ösztönöz munkára, küzdésre, ha kell, lemondásra. Kz az összetartó ka|xx-s <>.->/.-tálv, rang és folekez-t különbség nélkül, hogv tudjunk mindnyájan ne csak e hazában, hanem] u hazaért élni.
— A magyar történőiéin bon mindig, eljött a megújhodás és el fog jönni az. ujjászülotós most is. A magyar nemzeti géniusz .örök, tehát ez a nemzet nem .halhat inog soha. Idoig-óráig elnyomhatják, külsőlog loverhetik, de Ixdsó orköícsi lirőit nem lobot megaommisitoni, azok kitörnek a nemzet testéből r*s ogot kérnek ón győződéi moskodnok. Kis nemzet nincs, ha annak a nemzetnek nagyok az erényei, erkölcsi értékei, eszményei. íVlinél több1» viszik ezeket harcba egy nemzet fiai, annál biztosabb a magvar nemzeti »iigy diadala.
A lelkes tapsvihar csillapultával (iazda Imre levente szavalta el erőteljesén\' a Talpra magyar t, majd Varga András VIII. gimnázista mondta el az ifjúság novóbon okos, szép líeszédét, amelyből kicsillant az életré. szóló magyar piarista nevelés. A Nólro Danié leánygimnázium széjxui összeb angzó ének kani Riicz Alajos karnagy kitűnő vozetéso alatt egy énekszámot adott elő nagy tetszésre. Muszil József levente szavalatával járult hozzá az ünnojKiég műsorának sikoréhoz, ami azután a Ilimnusz-szal végződött.
A nagykanizsai Ipartestilet ós IparaskSr
délután -I órakor tartotta márciusi ünneix\'lyét, melyen a nagytermet zsofolusig megtöltötte a hazafias ma gyarság. A megjolont élenjárók so-raiban ott láttuk a honvéd tisztikart élén vitéz Kolczváry liéla eznnles-sel, a hivatalos varost dr. Hegyi Lajos főjegyző képviselte. A nagyon s<zé|x)n megrendezett hazafias iin-nonségot a honvéd zenokar Hering Vilmos karnagy vezénylete alatt a Hiszekegy-gyei nyitotta meg. Majd (iazda ímro gyújtó hatással elszavalta Petőfi Talpra\' magyarját. lenyűgöző hatású volt
/\'. Fekete Géza ferenceslelkész, a front hősének ünnepi beszéde.
Kilencvonhatodszor üljük meg Március Idusát, mondta ■-• de hol van ennek a látható eredménye? Szürke dátum: de a magyarság történelmében örök emlékezés. Forradalom? Hiszen ahol a forradalom megfordul, véres a nyoma, fis mi mégis forradalmat ünnepelünk? Ilyen forradalom volt Krisztus l/\'runk tovékenvségo a földön - a jx>gáiiyság erkölcseivel szomlxMi é.s kivívta a leikok szubadságát. A lélek
forradalma volt ez ,uki meglialni tud, hogy másoknak jobb logyen. Kmbori sorsokért száll síkra óa — élotet ad. A francia, majd spanyol\' vérgőzös forradalmakkal szemben az 1848 március 16-i ifjúsági forradalom dalolva indul és fegyvere a
szó é« az igazság, tfzabudttag, Kgyeit lőség i\'tti Teatvériség a jelszó, amely lyol indult,. £s 1911 március 15 lehot-o máaV Ma éop ugy hordozzák körül a véres kardot, ma épp ugy hullunak el .legjobbjaink a hosazu harc alatt. Nekik toremtuni, nekünk niegvódeni koll a szabadságot. I.esz-o elég erő orré? Ok nom nézhették és nom türliotték, heagy millióknak csak jobbágysors jusson miatt, hogy a magyaroknak a sajat hazájában csak konc korüljön. Március 15. tehát nem rombol, 1 ionom — folomol! Egyenlőség kell. 1944 március 15-nek a botoljosiiléslioz kell vezetnie. Do a mi ogyoidósó-günk nem lobot a »tovaris« ogyonló-s(\';go, hanoin az egyenlő kötoloss:íg-teljesitós. Tostvóriítég a jogfolytonosságban u nomzot kötelességtudó munktíCsságában. Fel kell omolni, akik elostok tőlünk. Hon)bolt 1848 március: lerombolta a kasztokat, a
A nagykanizsai
családja nagy számban jelent meg helyiségükben, hdgy hit/alias lelkülettel adóz/antik\' március 15. emlékének. Ott láttunk mindenkit, akinek csak va.unii köze van az uj keresztény gaz-dasági átállításhoz. egybe-
gyűlt sokaság a Magyar Ííjszek-cggycl kezdte\' meg ünnepéi, majd Juhász István keresk. iskolai tanuló szavalta el l\'elöli Talpramagyar ját a márciusi ifjak izzó szellemében. Vitéz Tóin Méla kir. kormánytanácsos, a Haros^ kerti let elnöke mondotta cl ezután lelkes ünnepi beszédei. Végigvonultatla hallgatósága előtt a 90 év\' előtti eseményeket. a Muzeum-kei Iben elhangzóit és az egész ország népének léikét felgyulasztó Talpra magyarját, a szabadságharc
Csáktornyán fogtak akik Idejanlft indultak
Ot jóképű budapesti fiatalember. névszerint Lajkó Xán-dor vasesztergályos, ifj Nagy Antal szűcs, Huisz Pál .bönlisz-inűves, Iviícsera Antul Szabó! Valamint egy kiskorú gondollak nagyol és merészet és elhatároz-Iák,\' hogy elmennek idegenbe világot próbálni. Az elhatározást telt követte. De nem volt expiídicíójukra elég pénzük, azért Lajkó elhatározta, hogy Újvidékre csinálnak egy leruc-canásl, ahol sógora. Androsics István korcsmáros lakik. Le is mentek és Lajkó be Is téri rokonához, aki nagy szeretettel fogadta, de a pesti fialaleinber azzal hálálta meg a szíves von* iléglálásl, hogy egy óvallan pillanatban egy csomó bankjegyet vitt magával emlékül, tnegkér-dezetlenül. A károsult azonban rájött ti dologra és l\'eljelcntette rokonát. Mikor azután alársa-ság Csáktornyára érkezett, hogy onnan tovább folytassa uljál az ígéret földjére», az egyik rendőrnek feltűntek a hangoskodó fiatalok, igazoltatta őket város-nézegelés közben. Hevallották, hogy útlevél nélkül, hadköteles korban. Lajkó pedig még hozzá az újvidéki bankjegyekkel nieg-lerhellen akarták elhagyni az országol. A legközelebbi vonattal már ulnak indították őket
válaszfalakat, a társadalmi figvfu»-lótlonséget, a címkórnágot. No k>-íprünk 1848 március 15. tékozlói* A koreszti^ny^g »forr«ulaln)a<( Voli a logszobb forradalom. A keneté»» Magyarország u Testvériséget szült\'» inog, a magyar testvériséget. Március 15-énok szelleme rügyfakadii* és olszár^k-küzdőiét)) a IxildogulásíVt a nomzpt jövőjéért., lOz a szoli-m\' koll, hogy 90 év multán is nu-fc-szálljon bennünket. Majd méltatta Kossuth Lajos nagA\'sá^át, aki l6trr-Iwzta azt a forradalmat, amolynek emlékét ma ünuo]>oljük. Öntudat, kötelességteljesítés, fajtaszetY>tet: uj márciusi program.
Az izzó hazafiságu magyar a tüzos magyar barát ajkáról, ünnea volt külön a jelonvoltak számára.
Méltó volt a hazafias azép űi»-noj)«églu)z a Notre Damn leénv-novolóiiitézet énekkarának kórusa u fáradhatatlan Kácz Alajos karnagy vozénylotéTol.
A nonvó(lzonekar számai viharos taj>sra ragadták a közönaígot. Pap O)zolla sok kodvoaséggíd fa fiatalos bájjal szavalta el Petőfi ogyik versét. Az Ünnepély « nemzeti ímád-bággal fejeződött lx>.
Baraas-karllat
jienizeti forradalmát egészen a jelen gazdasági átállításig. Tólh elnök beszédével- nagy -hatást váltolt ki. A nagyon szépen sikérült, meghitt hazafias ünnepély a nemzeti imádsággal ért véget.
Kltkanlcsán
a III. körzeti elemi iskoláién tartottak hazafias űnne]>élyt, ahol PuKqualottl Antal laniló íűondoll ünnepi l>eszédel. A felsősök szavalókórusa .nvuíalko-zotf be szép haziifjas számokkal és néhány elemista diáktól haloltunk ügyes szavalatokat.
A MMHlaiiyvazaték Kire
hazafias \' 1 űnhepségér^l \' Vrtel®^ szűke miatt holnap niegjelcnö s/.ániunkban közlünk tudósítást.
el öt fiatalembart, bildogtágot kerisni
Nagykanizsára, ahol a foflh\'ázn zal ¡sjnerkedteU meg. A vizsgálóbíró előtt beismerték, hogy mi járatban voltak, ugy, hogy dr. Knnnsz László törvényszéki .tanácselnök vizsgálóbíró Lajkót lopás bűntettéért, a többieket pedig tiltott határátlépés kiser-íeléért letartóztatásba helyezte, míg az ötödik a kiskorú szabadhd>ra került. Az visszautazott, haza a mamájához.\\
így ért véget öt budapesti il\\ju boldogságkeresése az idegenben". . i \'
NapMr. Márolu« 10. cs«tört*k. Kóm. kat. Geréb pk — ProtwWní Henriett«.
^jjali gjógyiaorUM-i ügv«Ut: Ma a Fekft* Sm gydg.v9»criár Fő-ut 6. Kiekauizaán az ottani gyógyozor-Állandó ügv«l©t«e szolgálatot tart.
f\\ szokásos évi
• r
Nagykanizsai Takarék
\' péaztáránil \'
elismervény ellenében átvehetők.
87J
11)44. március IG
ZAUM m*LáUY
EzBstkalászts gazduvitás vilt Perlaktw
A félten jelenlétében Urt.ttik * f.nfoy*,
/»erZoA-, március 16
(Tudósítónk jelenti) Kégóta ké-
uzült Toriak gazdatársadalom az ozüstkuláazos gazdaavatási ünnop-\' wv. moly a logolsö ilyen irányú léli gazdasági tanfolyam\'egész Mu-raközl)on.
A/. üimopélyes avuláson megjelent vitéz gróf Teleki Hői a főispán, az alispán képvísolotéboti vilóz dr. Ihi-nvadi László várm. főjegyző, llnzús Andor várm. gazd. fölügyelő, dr. Forintos Géza főszolgabíró^ dr. Monostori Tibor szolgabíró ós többen a helybeli olőkolősőgek közül. A vizs-•gabíztosi teendőkkol Kiftár Imre battyónfalvaí ni. kir. tóli gazdasági iskolai igazgatót bízta mog a földművelésügyi miniszter.
Az ünnoittőg szontmisével kez-dődött, aliol az összes tanfolyam hallgatók részt vottok előadóikkal -együtt. A záróvizsgát a községháza tanácstermélíon rendezték meg, mely alkalomra a halalmas termet szépen feldíszítették.
Kupka Gyula, ¡i jnnlaki m. kir. jíazdasáeí népiskola igazgatója, mint a téli gazdaangi tanfolyam vezetője, magas szárnyalású és szép gondolatokkal tolított lx>szédl>on üdvözölte a megjelenteket és rövid ísmortntésl nyújtott a tanfolyam mogszorvoxésé-ről és annak működéiről.
Kzulán Siftúr Itnro vizsgabiztos megnyitotta a vizsgát. Talán solv)l még nem fordult az elő, hogy a tanfolyam .hallgatói között jogi doktorok, hölgyek és különböző társs-■dalmi osztályú ogvének is szerep/ltok és jó volt lótni a kérgeskezü iiiuiaközi magyar paras/.tok között a magvar intelligencia különböző társadalmi reprezentánsait. Nagv áK talánosaághau a hallgatók kifogástalan felelőtöket ad 1«k és az eredmény lüuryon jó volt.
K vizsga hefojez\'tével Itelics István Umf. gazdaköri olnök nyitotta meg a tanfolyam önképzóköri díszközgyűlését. Koimitlon szavakkal üdvözölte a megjohnt előkolóségo-ket éa a tanfolyam hallgatóit.
Ititarícs József tant. hallgató a «ryüniölestormolésról tartott előadást. Vitéz Murai Ferenc táuf. hallgató hazafias verset szavalt nagy lolkutjodéssol. Dr. Halázoovics Gyula ■oki. karnagy, íigyvédjolölt vezet\'W;-vel magyar nótákat iwltak oló a tanf. hallKutói, sok tapsot arattak.
Milyen sertést tartson a muraközi gazdi»V címmel lluranasics Mátyás .•tanf. hallgató tartott komoly előadást, mnlvhoz vitéz Murai Foronc, Angval .János, Csonkás István és dr. Kovács Ferenc szólt hozzá és cirYl»en kérték a főispánt, hogy tart wa iiio-\' a muraközi kitonvértztett aerU* fajtát és ne küldjenek mangalica kanokat. Talán ez a/kérdés érdekelte leginkább u tatlf. hallgatóit; mert csökönyösen ragaszkodnak a husHortés tonyésztéshoz és arról nom is akarnak áttérni más fajtára. A főispán röviden válaszolt a kérdésre, mélyben ennek az ügynek elbiráhWdVu szakom l>er»kre biz.fci és megvilágította a nemesebb sortés-fajta előnyét.
lOzután\' Huczuly Mihály tanf. hallgató mondott ol ogy alkalmi verset, melyet sok tapssal jutalma-zott a közönség.
Az önképzóköri közgyűlést nagyon
MINDEM
HÉTEN JOBB!
»lerkesitl: EGYED ZOLTÁN. Okvetlenit «15 vegye meg. Ara P 1.20.
( ^ rt
■sép beszédben rokmr.lwtto bo az elnök és fogadalmat tojt többi «az.da-tursa nj\'vében is, hogv amit a tanfolyamon tanultak, azt gyakorlatban 1« igyekszenek megvalósítani és a Következő tanfolyamra az ifjúságot »» beszervezik, mert ők látták, hogv milyen sok és hasznos dolgot kaptak cserébe fáradozásaikért.
Az ezüstkalászos gazdák ívazéro a bizonyítványt és jolvénvt u vizsgabiztos osztotta ki és ugy ó, mint a fóisuan kézfogással avatták fel a gazdákat.
A jó elómenetelü és szorgalmas hallgatók részérő « földművelésügyi miniszter könvvajándékát osztották ki. Kzoket llolios István, ífj. Kávrán János jierlaki éa Jancsecz István ujsópusztafai lakosok kapták meg. Ugyancsak olőfizofcott 1Q gazda részére a miniszter és 10 gazda részére Vass Jánosné szül. Főldessi Zsuzsanna Fulura alhizományos a •»Magyar Föld« című gazdasági ho-tilapra. Erre szóló utalványokat ugyancsak a vizsgabiztos osztotta ki.
Öröm csillogott a szemokben, amikor a vármegye szereteti főispánja állt fel szólásra. Töhhok között ezo-ket mondotta a főispán:
Szeretem a muraközi gazdákat, Muraköz vidék H, ezért örömmel jöttem ide s főként azért, mert első oz a lanfolvM-i-Muraközbon. A muraközi gazdák eddig is példát mutattak arra, hogyan loíiot tőbljot
termelni, Vállvetett munkával do|-ííozzanak a már meglévő Gazdakörben s akkor moglátják munkájuk! métr nagyobb eredményét. líz a/, első tanfolyam |)él(hi legyen s egy-Ixm büszke is lelíot Torlak népi» ezüstkalászos gazdáim. Példát mulassanak az ifjúságnak és a többi gazdának is önnek\' a tanfolyamnak hallgatói.
Vitéz dr. Huinudi László várm. főjegyző a vármegye nevelten rövid l>eszedb<»n üdvözölt« a tanf. hallgatóit ós támogatásáról biztosította Őket. Kódy Pál tanf. hullgató t\'iruui novébon mondott köszönotot az előadóknak, molvro Kupka Gyula lanf. vezető válaszolt. A tanfolyamot ezután a vizsgabiztos borokottztotto.
A réaztvovők azután a tanfolyam kiállítását nézték mog, mely szép elrendezésben mutatta lx> Muraköz házi iparát.
A közös ebéd a kaszinó helyiségében volt, melyet a pulaki gazdák feleségei készítettek ol.
Sokáig maradi együtt muraköz, gazdatársadalma és az. intelligencia kellemes és jó hangulatban.
10 z az ünnep is megmutatta, hogy erősehb, vinartállóbb itt a mu-gy arság kifolyása, mint valaha volt. Mindig több és több gazda jut arra az elhatározásra, hogy a Magyar Haza é.s a szentístviuii Magyarország az, moly. nyug(Klt fejlődést, l^-k\'t és Hzorotetót hoz sz.t\'unárn. Lálj ik a nHvbeszéli\'-rtt, a szen»U<tot. melyért csorébo csak hűséget kérnek, ragaszkodást ós magyaros helyt állást. VASS JÁNOS \'

Kitftjszévftl végzidött a hóiolyózás
Simon Ferenc éu Vnrga Vendi>l korec«ou\\ i lakotiok a nzöIöÍm* mentők Kihar (lyörgy pineójébo mulatni. Mikor később visszatértek, Varga és Simon jókedvükbon hóíolyóval egy míist dobálni kezdték, folytatták ezt Varga udvarán is. Időköziién odaért Molnár István Ml éves közBégbeli gazda, aki rájuk szólt, hogy mit rosszalkodnak. Vargát a közbeszólás annyira feldühösítotto, hogy bement a konyháb» ,felkii|>ott ogy vaslapátot ós kisfoiszét és azokkal aduig ütötto-vorto Molnárt, míg oazmé-
leti\'t vesztette. Molnár elvan uulyos sériilétHtkel szíuivívlott a fején, hogy telefonáltak a kanizsai mentőknek, akik 1 leszáll ¡tolták a kanizsai kórházba. Molnár álla]>otu olyan súlyos, hogy értesítették a tőrvényBz/ík viza gálóbirájál. Dr. Knausz László törvényszéki tanácselnök,, vizsgálóbíró azonnal kiszállt a kórházba és ki a hallgatta Molnárt, aki a fontíeket^ mondta ol a vizsgálóbírónak.
A cstMidőtaég megindította a nyomosáét.
SPORTÉLET
»» »t . ; /i *
LaMarogó-tBillétéM rtidasaH a Haladás
HifUás-lMNVE 6:2 (1:1)
r V).|> 4 »t ? »■> S
Már fél 11-kór sűrű sorokban özönlik :i lönieg a nagykanizsai Zrínyi pálya felé és mire a két esapsit kifut a pályára, több mint ezer néző foglal helyet a lelátón és uz állóhelyen.
Németh sípjelére n kővetkező csapatok kezdenek :
Haladás: Körmendi • Kovács Hl., Tölgyesi Gazdag, Kalolai, Kiss Galánlai, Mé>-röez, Hámori. Deszke, Lovász.
ZMNTIC: Kovács II. Kovács I., Kiss Mihaleez, lléjja, Tálosi Németh, Lyka. Istenes, Juhász, VojnoVits.
A Haladás lép fel lámadólng. Juhász néhány remek lalwlát ad szélsőjének, melyből Vojnovits a I). percben lölé lö. A 10. |>cre-ben ■Mihaleez .\'10 nuíteixís bom-hája porzik a kapufán, Körmendi esal< nehezen tisztáz. A végre Hámori há-lalál. Héjjá sehol! Hg}\' múlva ismét »falltoz állit-ják :i ZMNTK védehnet és Lovász pompás lövésére későn v<v tödik Kovács II. 2:0. A 23. percben Juhász gyönyörű labdái tálal Vojnovits elé. A szélső lerázz:» magáról a védőket, |>om-pás iramban rajtol és szédüUv
15. percben lóba perc
tes\'lövést ereszt meg! A^nagy-, szerűen eltalált lalnla, mintha zsinóron húzták volna, vágódik a bal felső sarokba. 2:1. Pompás esatárteljositmény, remek gól ! Most a Haladás játékosai valóságos tűzijátékot rendeznek a ZMNTE kapuja előtt. ZMNTK játékos alig avsftkozhatik bele a játékba. Kovács II. rengeteg lövést tesz ártalmatlanná, A 30. percben Mórócz köáclrőb hálóba lő. 3:1. A 32. ptWben ismét a ZMNTE balszárny vezet nagyszerű támadást, de Németh szeleburdi lövéssel felszabadit«.
A második félidőben is u
Haladás az ur a NTK védelmének közepén hatalmas űr tátong A Haladás játékosok megerőltetés nélkül szerzik további góljaikat. A 7. percben De.szke, a 15 percben Hámori, inig a lő. percben újra Deszkelő gólt Máris Ü l Most a ZMNTE játékos-cseréket eszközöl Lyka helyén Néjucth, Né meth helyén Talpai, Tálósi he Ivén Cserpes játszik. Végre Héjjá ott nagyja helyéi és Mihaleez áll kö/.épfcdezctnek Hámori meg sem tud mozdulni Mihaleez mellett. Máris kivették llaladáfr »méregfogátKiss 1. 1 l-est hagy kí. inajd a második félidő vége felé a heVesen támadó ZMNTE Talpai révén szerez gólt. t>: 2.
Szomorú jeleségnek voltunk tanuí ezen a mérkőzésen. Nem a Haladás ké}>ességeit akarjuk kicsinyíteni, de a ZMNTE taktikája gyenge és kezdetleges, vé elei mi rend szene erősen hiányos tolt. A Haladás játékoMjk egész könnyedén, minden megőröl tetős nélkül azt csináltak, uimt akartak. Héjjá gyenge siorrrip lése nugy űrt jelentett középen és t\'ellK>mlott a »véíU^hni övezet hátul. Egyébként a helyi csapat helyenkint izelitöt adott a jó játék fel fogásról és készségről, hiszen egy csomó gólhelyzetet hoztak össze, csupán Körmendi ragyogó szereplésinek köszönhető, hogv nem tudták azt értékesíteni. Végeredmémy-ben azonban n«m a gólarány túlzott, hanem vabogyan azt elérték a Haladás játékosai
Egyénileg a Haladásból Deszke pompás játékát és Kalótaí remek harcát a ZMNTE csatárokkal - lehet kiemelni. A többi zöld-fehér szombathelyi játékos jó átlagteljesítményt nyújtott
A ZMNTE csapatában Kovács II gyakran egyedül állt szemben a Haladás csatáraival
Március 16-
19ig
VAROS1MOZQO
CsMriöktH— vasárnapig
Nagy magyar, fi lms iker (20-én a Wép Moxibőtn) ÁGRÓL SZAIA9T URILÁMY
FisxereplÖk : Tolnmy Klári, Bmffay Blanka, ViMUdry Mariska, Híjmámsu Miklós, Mihályi Ernő, Teronyi Imre.
.ffFA világhiradó. Aktualitásek a világ minden részéből,
Előadások kezdete: ¿4, óe i8 órakor.
ZAL\'Al KOZHONY
1041 márctus 16
igy nem is loliot őt okolni u
verosétyfcrt. A kőt hátvéd a középen tátongó ür miatt össze vissza futkosott és kereste az »ollót\'. A fedcy.otsorbttn Héjjá ötrőt nercig játszott, aztán teljesen eltűnt. Mihaleez volt a legjobb. különösen mikor középra került (\'.scrpes jobb volt Tálosi--nál. A támadósorban Németig nem sokat mutatott. Lyka nem bírt eleget futni, mig Istenesnek a mezőny legjobb emberével, Kalotaival volt érdekes j>árhar-•a,de rjlkán gyözötl a közéncNU-lár. A balszániv remek volt, a| ZMNTK legjobb résre.
Nagy meglepetés volt Németh flsőram u játékvezetése.
Wrmém Arnyak
Budapest váll.- Vidék váll. S : 2. Szolnok Diósgyőr 1 ¡0 (bnjn.).


H.IREK
— (Március 19 Nagykaalzfta véilé«a«n\'jÍMPí( Inneae)
Március 19-ét, Szent József iin-nejxít Nagykanizsa vároa lakosság ésidóktőt fogva ünnejiénok tartotta. Szent József-liánja a Szent Józnef etfvházközflég, plébánia és templom védőszentjének ünnouo. Kbből az alkalomból a szokásos bucsu és ünnepi istentisztelőt lesz a fewnciw plébánia-templomiam.
— (Vasárnap Tttdeam a piapök hluavarés* nltaimib*D
Aa egri érsek, akiiünk jogliatósága ulá a veszprémi egyházmegye is tartozik, elrendelte, hogy vasárnap az egyházmegye minden templomában Todoum mondaysék az uj főpásztor kinevezése alkalmából. Nagykanizsán a folsótomplomlum a 701 11 órás nagymise lösz a Tedeuin, a foronciok templomában 11 órakor lesz a hálaadó szentmise, utána Todoum.
— (A* uj klskaaifiraMl esperes Mviztése)
Tudósítónk írja: 1 külsőséges, meleg ünnopléslion részesitotte a kisko-máromí plébániához tartozó községek lakossága Gelencsér András plébánost; akit az ogyházmogyo apostoli kormányzója b. esjxnessé nevozett ki. Az j üdvözlésen mogjo-lont a plébániáik)/. tartozó közsegek elöljárósága, egyházközségi képviselőtestülete, tanítósága ,az iskolák és a különféle egyesül »tok küldöttségei. Mindegyik szónok keivjsotlon, szívből jövő, szeretetet sugárzó szavakkal köszöntötte kedves modorú, fiatal lelkipásztorát h. oh|»eressé történt kinevezése alkalmából. Az üti-ne|x»lt jóleső örömmel, moghutődot-tan mondott köszönttől- a szeretetnek és ragaszkodásnak lelkes ünneplésben kifejezésre juttatott szívélyes megnyilvánulúsaért.
— (MANSz Közgyűlés)
A nagykanizsai MANSZ március \'26-án tartja szokásos évi közgyűlést. A közgyűlésre megérkezik a
budapesti központ kiküldötte, nnn«* Sztricha Margit, aki beszélni fog a közgyűlésen. Indítványok a kózgyü-léa «lőtt dr. Krátkv Istvánn\'hoz, a MANSZ elnökéhez intézendók. (:)
— IA perlaki aithlvataJtél)
. Murányi f/ászló, • jwrlaki adóhivatal vózotésévol megbízott állampénztári főtiszt, Budapesten kitüntetéssel tette le az adóhivatali főnöki vÍM|ffát.
— (Mlaació PaeUa)
Tudósilónk írja: 8al*stvén Józaof erdócsokonyai esprtres-pléliános és Varga Lajos tamóoai plébános bárdos József esperns-plébános felkéréséi® 7 nftjxís missziót tartottak Pacsán. A község katolikus lakosság» átérezvo az elhangzott nzont-boszédekot, tanításokat, tömegesen járult a szpntgyónáshoz és szent ál -dozásboz, liogy ezáltal is megerősítsek lelküket á mai nehéz időkl>on. Aj egyhetes misszió felejthetetlen ünnep volt és marad a katolikus hívók lelkében. Az utolsó misszió 1934-bun volt.
— \'CffVMlletafc Kgyrlaiéka) ,
A nagykanizsai mndőrkapitánvság tudomására hozza az egyesületeknek, hogyha bárminőmé" előadást vagv estet akarnak rendezni, ha bármilyen hazafiaa vagy. jótékony célú isu előbb alispáni ongodélyt kell kérniük és csak annak birtokában kérjenek rendőrhatósági engedélyt előadásuk megtart/irtára".
— f Adowávy)
Hagladi Bólu nagykanizsai v. ;i--bómostor 42(K) pengők adományozott a szorkosztőség utján- egy iparos hadiárra »ugy iparos hadiözvegy ró-f>zére. Az összeget a rondeltet\'s-szerü felhasználás végett oljuttalUik a Hajláisi Szolgálat vezetőségéhez, 1». Gulyás Gellért plébánoshoz. -
— (A „Paatar aagullaaa" fllai elÓaaUsa Nagykaal*aóa>
A közönségnek nem kell külön méltatni a »l\'aslor angolicua« cimü katolikus filmet, amely nemcsak témájánál fog»a, de ragyogó felvételeivel és szebbnél-szebb panorámáival is eseményszámba megy. Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának sikorüít Nairvkanizaa részérő is meg szorozni. Klóadásra körül március 28-án, koddon a Városi Színházban. A jövodolom a Kongregáció szogény-felruházásí akcióját szolgálja. To-kintettol a rendkívüli órdoklődéare,
moly a filmet mindenütt kínéri, j<!í teszi mindenki, ba előre biatosít magának jogyot a külónlegenen azép , fibnalóadásr*. \' (0
a uoZKOKHO nyitva van r««gel 7 órától oato 6 óráig. (Hétfő, szórd«, I>éntek délután és kodden ogésa nap nőknek.) Tolofon: 66U.
aai
Köszönetnyilvánítás.
Mlaáez»kusk. nklk felejthetett«» árá«« jé cyarmtkOak
Polay Láazlé
VI. «nt. (iMn. tannló
tsaicté«én ■fflolcntek, vagy mély-aógta láléalmankst hárnlly méiaa •nyklteul Igyekeftek, kttlön la a gimnázium iKizgatÓBágáoak, tanári karáask ¿s ae iNkolntArsnliisk, a várasl tlntvIhoIöI karnnk, a Aifat Jéuef««v kázközs^K claöksé(óaek, a Levento K*ye«niet v«zetéíéj{én«k f>n a loveato zenekariak ezutaa aanéank hálás ktisiénotot
A gyAsxaló caalári.
Köszönetnyilvánítás.
Mlntfazon jó barálaknük, liHtré-telakaek, a törvényszék birol, fagalma zél és tiaztvlielöi, valamint a Barasa Szavetség ¿8 haav. tiszthelyettesi karnak, akik falejthetttlcn drága |é hit-»ceeai, illetve tcatvéitlak .
Kárpát Géaráné
•a. Váraril Olga
taatetéaéi »»fjelenésükkel vagy i«Aa médta «agy fajdalainkat enyliltcai igyekaztek, ezúton atondank hálái k«(i«nel*t.
Kárpát Géza és lyarmakal, valamint a ayAatotó ciaUri.
Üzletmegnyltás.
Tisztelettel «rlesltem a mílyea tisztelt halqyközönséoet, h*ay Hötvttfhtér 10. sxAm alaT^
|Reáer,rek-hSz|
hölg/fodrasz-szaltnt
nyitottam.
M hélf)yk#s#aség szíves pártfogasat
telettel
k+rv*. raaradUiin tiszteiette Ttlclon i aoi.
Molnár Jánasné.
■ 617
Felhívjuk igen tisztolt megbízóinkat, hogy 1943. évben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyék át, mert azak további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
i
Háry János ,
rum-, //bőrgyár és bornagykereskedés
Telefon: §05.
NagyKaniszsa
Unqer-Ulimann Elek vaskereskedéséaen
sin-, rud- en patkóvas-, továbbá szeg-
ofatványok beváltbatób és elÉombel.
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
MIMÓZA
kézÍMHNka-szakUzlat -OsaR|ary-«t 4. sz.
Mindennapi leveleiéiből ósizagyyeti tflm«gbély«gat bélyeggyűjtői cMa magvaaick. Batbarlts, Zalai KMDny ueikeutősége, naponta délután ón között. Es a hirdetés mindig érvényes.
Hofherr-g^prk, gépazij, caapágyfém éa golyós osanAqjf iqény^aót allntéxem.
Üatlet-megnyitá«.
Tisztelettel értesítem a m. t. vevAi-
JTooy ndiosztküzlttimet
és JavitómAhalyamat - vlllawas-
ságl-clkkekket klbévltve — ul halyb. s*K«mban Horthy Mlkló*-ut 12 alntt .MflORT-bérhézbon) mainyt-tottam.
Hazafias tlszteUKel
T6th Imre
vitt. aierclö-rádlómiaMre»*
IM__
iPRéHISIETÉSGK
AlU*
Kifutó segédmunkáit felvesz Haitkjr Mlklés-ut
I\'v
Héalaaalga és klfutófiM1 falvMotik
- aa
Kaleaian Rétté cégnél
Maalilahaté hajárónAt (chresrek-Sagá(-ut 14, (öldizlat balra.
Uf at adattat bíró géialrénö« alkalma-
tuak. Flaugya kirendelltég tfS-
ADAS-Vímt
aiaavétalra karénak aiély fakér ayar-Makkvoait. Clat a kiadóban. Ml
l a nriáabat kap 25 literei tétalekWn Jw|aJi«»ö a tarmelóaéJ, Battkyáay-u. 2ü. MS
1 Central Bokln varrégip eladó.,* Cim Ktatzsbutca 34ß) 863
Egy migyür ló al«d6 l\'ctóll-at 54. 82A II. 176-
.. Eladó háléizoba, ebééié és kNltoféle kunotok ró-ut 18./II. 881
HÁZ ÉS INGATLAN .
Eladn ingatlan. Nagyrécaei határban 25.H# □ oi puma szántó cgylagban vagy kltabk réailctcxbcn eladó. Faua Vilmos in éráik. Horthy Miklós ^it S0, 869>
_kOlOnfélb
Találtak az Eötvös téren 1 dib tlaat~ lágyat. — Igazolt tulajdonasa átveheti TdDanyl Margitnál, Sugár-ut. 26. alatt. S7a
Zoirjagyat talállak 4 azemélyeset. Iyaiolt tulajdonosa átveheti lapunk kiadó-hivataliban. 877

ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI napilap Kladjn : „KCzoaidafáQi R. T. Nsoykamzsa Felelős kiadó: Znlnl Karoly
Nyomatott a „Közflazdaaágl R. T. Naoyknnizsa" nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért felel: Zalai Károly
falad*
H,.-----------------^
Hoiálokesat:----------84» évf., 6&sz. \' Nagykanizsa, 1944. március 17. péntek_Ára 16 fillér.
Tábori posia: ______, •■■■■■■■■■•■■■■■■■a iiimm lamiiiMi .....................................
ZALAI KÖZLÖNY
évf., 62* sz. Nagykanizsa, 1944. március 17. péntek
Ára 16 fillér.
frorltn-i^g é* kiadóhivatal: F6hu nAm. fcarkatatfiaófl kiadóhivatalt tolrton 7H.
Mecj^MŰk Mm OctkftraAp délnuU.
POLITIKAI NAPILAP
Felelés szerkesztő: Barbarits Lajos
Kléttzetéai Ara: egy hé napra 4 pengő 30 füléé.
aogyedévrc 12 panpő 40 filter, tigyeasa*«: kó*fcöz««p16tlU.. szamomon 30 (ül
A Add állásfoglalás nem váltotta be a szövetségesek reményeit
Megélénkültek a Harcterek szárazföldön és a levegőben
Ckerzen és Tarnopol •
között az elhárítás nagy harcai-ha a uj súlypontokon szerdán is lienjs harcok alakultak ki. A szovjet támadó tevékenységének súlypontja Umantól délnyugatra rolt, ahol több helyen át is lépték a Hugót. Az oroszok még egy helyen alakítottak ki súlypontot* \'még pedig Lucktól. dél-; rc. ahol szovjet lövészhadosztályok és páncélosok kísérelték meg az áttörést, melyet a német egységek teljesen meghiúsítottak A középső arcvonal szakaszon nem került sor említésre íuéltó harci cselekményre. Az északi arcvonalon Neveitől nyugatra több szovjet áttörési kísérletet hiusítottak meg a németek. -
Olataarsxáfbaa újból felélénkültek" a harcok és az 5-ik amerikai hadsoreg újból megkezdte támadásait Oassino-nál. Szerdán 800 bombázó, felerészben repülő erődök
bombázták Cassinot és a - Ifotnbázás következtében az egész város romokban hever.
Krős tüzérségi előkészítés nlán, amikor az angolszászok közel 4000 gránátot lőttek ki, megindult a gyalogság páncélkocsik-, kai támogatott támadása. A. "németek heves küzdelem után meghiúsították az ellenség támadását és
u város toiribbra is szilárdan a németek kdén ixm. Aif Anzio és Netlnno körüli hídfőknél továbbra is állásharc folyik és a magaslatok gyakran cserélnek gazdát. A németek leg-ébereblHín figyelik a partokat és minden eshetőségre felkészülnek.
Rámából az északi fartő-máni/okba helyeztek át két kórházat, \'helyekben kevésbé \'súlyos sc-
scbesülteket ápolnak.
Az angol hírszolgálat közölte, \'»»«y tegnap késvő délután LaMrfanlM i, tépbladé
voltEste táyo\\n ágyutüzet lehelt haliam é s ||a|;y niagassal)-
P"\'} repülőgépek köz
Hitek egy ,, kelctangliai város
Cdtek ■ <v^,c,nii f,i°«(:k
mire a gépek vissza-ak.
MTI értesítése szerint az ¿amerikai bombázók teg-Á "nappali támadása \' AugahH\'g Ulm ötösök ellen irfttivuU. Mindkét ¿<ár*s sürün lukoit negyedeire
fordult
Az észal nap
lemnek csuk egye« részeit lehe-tetl a .\'rendkívül erős vadász vé-. «leiemmel kisért amerikai bombázók ellen bevetni.
hullottak a bombák, ugy, hogy a lakosságnak jelentékeny veszteségei voltuk. A rossz időjárás következtében a német légvéde-
-Finnországban a katonai kérdésekre terelődött a figyelem\'
A déntés egységet teremtett a finn közvéleményben
azzal foglalkozik, hogy Finnország hadászati helyzetét nem könnyű mogállapitani. Ha a foileménynk ugy alakulnak, hogy a nemet h\'ad-sorog a nyugati hatalmak olözön-lését visszavori és utána teljes erejéről ¡.snüét" kelotnek fordul, akkor Finnország holyzote javul. Ha azonban a német hadsoroget torább szorítják, akkor Finnország holyzote napról-napra rosszabbá válik. Ka különösen akkor leaz torhos, ha az oroszok légitevékonységo egyre fokozódni fog.
Teljesen csak nz tudim tisztim látni, aki már most világosun látná a katonai helyzet kialakulását mondjuk — májusra.
A finn béko kérdés© az elmúlt hotokbon az ogész TÍlág érdoklódésé
A . finn kénvisolóház tegnaju zárt ülésén foglalkozott Linkomnios nij.-\' nisztorolnök előző napi politikai je-lonVssével jolonti llelsinxiből az MTI. Az esti órákban kiadott rövid hivatalos közlomény megállapítja^ hogy a képvisőJóház ogyhangulng ugy döntött, hogy a kormúny-nyj-latlíozat fölött napirendre tér. Az egység kialakult, ozuttal oly módon, hogy a kormányjavaslattar szoml>en nem jolontottok be ollonjavaslatoL
A hangulatot azzal* lőhet leginkább jellemezni, hogy tegnap a hetek óta tartó izgalmak után a megnyugvás lott úrrá. \'
A finn képviselőház elvi döntése nyomán a finn kormány ezokbon » napokban fogalmnzza meg a választ a másfél hónapja húzódó kénlésbon. A finn válnsz továbbításának időpontjáról nincsenek értesülések. A finn i>olitíkai élotbon ismét a katonai kérdések körűitek az érdoklódés olőtorélte.
A Presse toírnapí vezércikkében
nok központiában volt, irja az IJusí Kuomi. A kénvisolóház szerdai döntése az egység mog te rom tőjének bizonyult, mely kifolé az orót képvi-seli. Nagy megnyugvással szolgál, hogy a kérdéabon az egység éa az egy akarat jut kifojezésre.
tegnapi
Nyitva marad a tárgyalási lehetőség
A Svenska Pressén tudósítója szerint a finn kormány kísérletet tesz arra, hogy nyitva tartsa a tárgyalási * lehetőséget
Az egész finn nemzet áll a döntés mögött
Oroszországgal. Finnországból ujabb értesítést várnak a finnek tárgyalási készségéről.
Helsinkiből jelentik: Az t usi Suoini a finn képviselőház döntéséről a következőket írja: A finn képviselőház bizalmat szavazott a kortnánvnak és ez az egész országban osztatlan bolyesléat váltott ki. Kznkbon az évokbon-a finn . . . egység volt a finn nemzőt erojo és • ogósz finn nomzot ftll,
A finn ügy ós a kis nemzetek
/ isszabonból jelentik: A por- Ezek a dilátások természetesen
1 nem alkalmasak arra, hogy Né-
metország kis szövetségesei I Németországtól eltérítsék.
ennek fontossága annál inkább került felszínre, minél nagyobb nehéz-ségekkol kellett megbirkózni. Bárhogyan is birálják külföldön a képviselőház^ jelenlegi szavazását, a nemzet akarata a képvísolőhaz utján obbon a döntő kérdésben egységesen jutott kifojozésro, amely mögött az
higál sajtó megállapítja, hogv az orosz-finn események alkalmasak arra, hogy a kis npmzo-tek kilátásait szétrombolják.
A hervát államfő a román követtel tárgyalt Zágrébkan Japán kftvetsóget éllltan»k fel
Pav"
tcsitelte a horvát külüg.vjninisz-tert,. hogy japán képviseletére Zágrábban követséget állit fel.
Zágrábból jelenlik: horváth államfő kihallgatáson fogadta a zágrábi román követet, aki kihallgatása után tegnap visszautázott Bukarestbe.
A japán külügyminiszter ér-
Hót amerikai bombázó szállt le svájci területen
Eddig ugyanis iapán csak megbízottá/ képviseltette magát Horvátországban.
A svájci rádió jelentése szerint csütörtökön hét amerikai bombázó szállt le Svájc területén. Négy gép sértetlenül ^ért földet, három összetört. Egy
repülő meghalt, kettő megsebesült, egy bombázó legénysége hiányzik. Ezek bizonyára ejtőernyővel ereszkedtek le és nem svájci területen értek földel.
A török példa
Irta: Kolemon Forono

A. hnboru nmnasak a külső belsft fronl rérildozatokat és id«*-f»szüléseket, könatolő <«rületnin, hanem a mindig rejtélyes, titokzatrw és épp ezért nem Iccvésbbé félelmetes diplomáciai aknamunka mühn-lyoin kemsztiil is kor«si a mai: » If»,"--főbb tréiját: a fcnljes £ryów>hnrf.
Claiisewilz szerint a háború nom efcyéb, mini a politikának uj, batÁ-sosabb eszközökkel való folytatása; amikor a zöld asztal érvoi már nem találnak más mogoldáat, jön az ul~ timn ratio, az utolsó érv, a fogym-rok\' logikája. A modern b iborüban azonban a fogyvorok zaja között som hallgat a diplomácia, sót a küzdőiéin idejéneC\'és mérntcihok kisré-leJjodésévol arányosan fokozolik kc-vékenyséffo.
N\'om történik itt mái., mint az egyes omlwr ">l)ollum omnus comra omnos-ének törvényszerűsége a népek egymás elleni, örök, nagy harcában. A nvilt sisakkal való hare mellett ott találjuk az intrika, a befolyásolás, a megtévesztés, a félaa-vezelés mestiirkedéftéit. Mindezok \\ fegyverek a diplomnriának régóta« btivált és alkalmazott, fwsközoi.
Igv volt ez az olső s így van a mostani második nagy világbábomban s iey lesz mindaddig, amicr kM eml>er lesz a földön.
A diplpmácia a hadvezetés s a győzőiéin notorés nélkűlŐzheéotlon in-Hlruméntuma s igy legalább is olyan érdeklődöm tarthat számot, mint a katonai hadmüvolofok. Minden, ami a nemzőt kőzi tárgyalások nár-nazott ajtóin bolül s a személyes .érintkozés bő loltofőségokot nyújtó ttársadalmi formái közölt történik, az ult ima ratio sikorénok útjait hivatott ogyongotni. Minél moddőbb a hatv a fronlokon, annál olovenobb, rugalmasabb a diplomáoia tovékony-W\'ffe.
jiátjuk ezt abban a megfeszített munkában, melyet az angolsziisz diplomácia immár hónapok ólíufojt. ki a semleges államok inegféleinli-lésével éH a - szövtitséges államoksoraiba való állitásával. . Finnorsziigcal szoml>en oz a dip-lomáeiai hsr.1 járat már olvan méro-rotoket ölt, hogy a szabadságszerető és bátor finn nép olóbb-utóhb kénytelen lesz magát megadni.,
l\'ortugáliáfól támaaz)X>iitoka\', */.er zett igy a diplomáciai mogfélomütő manőver. Spanyolországot, moly éwv-Icon át hősi harcot folytatott a kommunista világrend ellön, tétlensi\'^re kárhoztatták ugyanezokkol az ewzkö-zökkel. Délamorika szalwul í* füg-gtdlon államait bolokényszorilotték az l\'SA ini|)enalista szövet« -grond -szorétw. Most Írország is Ixdo ko-rül a vszoritólwi«.
Do a legszombetünóbb, sót félol-motoH az a nyomás, amit oz a diplo-máeiai manóver Törökországgal szemlxm gyakorol.
Törökország 1030 oktőber lO^én kölcsönös segélynyújtási szorzódést kötött\' Angliával, "tobát szoros szo-vetfl^Víl^n áll az angolszász hatal-niakkal, do 1041-bon l>arátaági meg-állaiKHlást létositolt Németországgal is.\' línnek a kétiránvban ható kvil-jx)litikai holvzetnek Törökország
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. »március 1?
I VIVUU. ^1VI.VIVIII
már )ióiiu|K>k óta
kvő részesedését
mindeddig a szigorú Bemlogesség )k)litikájáva! iparkodott ologot .tonni. Ámde u harcWFí holvzot alakulása miatt s a mounó) olóbbi győzelem érdekében Anglia 1 1 " Törökország cselekvő kívánja s ez irányban olyan diplo-ináeiai eszközök igény levételétől sem riad vissza, ¡.molyok igen kö-zelró! érintik az, öntudatos török nép ncmzeji iMXjsulotót s állami szu-yvíenitáaát. Törökország uzonbuu bátran szembeszáll. minden\' presz-szióva! s iiár liivon kitart a szövot-üégi szorzódén mellett s felelős törők körök kij.döntősei szOrint a törők kül|X)litikának ma is ez az alapja, még som engedi magát belesodorni a háborúba, amolvtől sommit »óni remélhot, de mindent kockáztathat vele. Törökországnak nincsenek • területi igényei, jó szomszédi vis/onyt óhajt fenntartani a környező állainokkul, tiszteletben tartja a németekkel kötött barátsági szerződést ti szilárdan lokötötto magát, nagy szolgá\'utokat tett már étidig is az angol szövets.\'g mellett s onuok azzal, hogy megőrizte szigorú semlegességét.
A diplomáciai nyomás azonban változatlanul tovább nehezedik erru a népre, moly évszázadokon át a mongol elözönlőn mcllotl az egész nyugati civilizáció s a keresztény kultura számára a legnagyobb fe-nvegetést jelentette, de . amolvet lOííft-ban Musztafa Komál a modern török köztársaság meuiöíeintésével u régi muzulmán hagyoniíuiyok ol-vetésővel, b9loka)X.\'Soll az euró|xii néixik ku I tu r-közösségéboV
Törökország régi birtokálloinányá-nak tekintélyes ívszét elyoszlolte, mostani torülotónok legnagyobb nV *ze Ázsiára esik, de a Bosporuson át fenntartja közvethn kapcsolatait a Balkánnal, amelynek valamikor korlátlan uim volt. Az uj Törökország noui a régi »beteg "ember<. többé. -
Atatürk a szultánok és kalifák, tespedő uralma bekére előtörőtől, nemzeti öntudattól duzzadó uj, modern államot varázsolt, amolynok történelmi feladata őrködni aton-gerszorosok biztonsága folott.
A Dardanollák a földközitengeri egyensúly s igv az eurójmí hatalmi rend biztosítékai. Ezeket Törökország nom ongodhotí ki a maga közéből. Pedig Nagy Péter cár óta«az orosz imperializmus mindig az AraoVezarv folő törokszík. A Szovjot ma Anglia oldalán harcol s Törökország nodbttlőpéso annak a nagy hatalomnak győzelmi kilátásait erősítené mog, amolynok évszázadok óta hirdetett célja, a Dardanellák bírtokbavótolo, amoly viszont Anglia földközitengeri holyzotét veszélyeztetné.
A közős\' fronton harcoló két nagy ollonfél Törökországon . koresztid szeretné megvédeni világhatalmi ]x>-zicióját.
De egvolóie egy határozott és erős Törökors/ág tart ia kozébon ezo-ket a szorosokut s lobot, hogy nem utolsó sorban éppen a Dardanollák miatt köményen Kitart semlegessége mellett.
Az ólfogulaüan európai közvélemény a legnagyobb csodálattal szem léli azt a liósi barcot, iiiolyot Törökország immár hosszú hóiiujxik óta vív u maga semlegessége s ami ■og^ot jelent, \'a maga nioinzoti 1*3--csűlote érdosébon.
Tőrökország ezzel a szövetségi hűségnek, a nemzeti öntudatnák, egy nép férfias kiállásának és rendíthetetlen kitartásának "olyan jktl-dáiát nyújtja a világ számára, melyből minden más kisebb nemzőt erőt, hitet morithot azokhoz a nagv megpróbáltatásokhoz, amelyek a\' hálx>-run kivül álló, vagy abban részt vevő kisobb népekre a közeljövőlxm várnak. •
A török példa bevilágítja a diplomácia mesterséges útvesztőibe tévedt kis államok utiait.
Fényo clőro mutat. Mindig csak elóro. "A becsülot, az önérzet, a bátorság felé. Ezon kell haladni!...
Az ész és a hit harca a háromszemélyes . egy Isten körfii
Dr. Gerencsér István vallásbilMtletl eltadása
Utolsóolőtti előadása volt dr. Go-roncsér István piarista tanárnak az Iatonkoresés-sorozathan. Abból indult ki, hogy az, emberi ész a mindennapi fogalmukkal nem tudja mindenestől, átfogni Istont. Az értelmi felfogás végső határainál kell a szeretet átlendítő orojo. Aminők meglátásához a merő racionális okoskodás nom oleg.mdő, a szorotot abból is sokat meg tud mutatni. (Pl. anyai szemtot, megérzés.) Rl-vilog lehetséges, hogy Isten a szeretet utján vezesse lx* az. eiilbyt saját belső világa mélységes tit-kailm. Rz méltányos is, amikor Isten látja az embernek foléjo táruló lóikét, a végtolen felé való vágyakozását, az omborí erőlködés olégto-lonségét Isten titkainak elérésére. Itt jutunk el a kinyilatkoztatás megértéséhoz. Isten, ha akarja» bár orr* neki nincs szüksége, nemcsak a természet, hanam a hit világán át is ki tudja, nyilvánítani magát a legnemesebb omlxui vágyak kitölb\'so számára. Minden vallási élménnyel Jston belé markol az omlxMÍ lólokl é s a lélek kapui foltárulnak mélységei Ixifogadására. Móltányos tollát, hogy laton önmaga titkaiba is Ixj-vozósse az omlx>rt. Iston ulapvotő im\'xlon Atya a mi számunkra. Semmiféle filozófiai goudolalmonotM nem lehet ennek az atyai érzésnek, általában az atvai érzésnek mélységét megragadni, hanem csak szeretettől. De Iston nemcsak Atyu. Ilon no van a Fíu is, aki velő offt\' örökké. Atya és Fíu lelko a Szont-lólok. Isten nem egy elvont fogalom, hanem sajátos bánimság kapcsolata és ogységo: az Alva, a vele ogv Fíu és kottojük egy lelko, a Szentlélek, Az ész ez- Mi feímukad. Az ogyetlon, ogyodülvaló Iston hozván lehet mégis bárom? Ez mond iák — bizonyosan csak indiai és más\'istenségek hármas formája, vagy a különböző isteni tevékenységek (teremtés, megváltás, megszentelést három formában való ki-votitődéso, ogv Ijölcsoloti gondolatnak három oldalról való megfogalmazása, dó matematikai lohntotlon-ség. Holott ez mind tévedés. Isten hármas lx»lső tagozottsága nem a hármas istoni asjioctus titka, liánom valóság az, hogy Iston a maga bolső világában ilyen" gazdagon tagozott. Toromtést, mogváltást, mogszentoléflt oz b^rmasan tagozódott isteni lé-nveg együttesen hajtotta és luijtja végre. Idáig ix>rszo csak a vallasos hitből lehet eljutni. 101 kell fogadni, mint tényt, a kinyilatkoztatás, a szentírás, a hívő lélek tényét. A görög filozófia emberi fogalmaival próbálták megfogalmazni ezt ugy, liogy egy Iston van három személyben, mind a három személy Isten, a három személy egy Isten. A természet és a személy fogalmát boncolva a filozófia módján, nom kétséges, hogy az. ember természeti jolonség, de éníség is. Tehát az 0111-ixjrlxm is van valami tugozottság: az. osfloncíális és exístenciális mozzanat kettósségo. Tovább menve a modern patopszíchologia ismeri a kottós éniségot is, annak sok jelenségét," az éniség-változásokat, egyszer egyik, másszor másik éniség
dominálásáf ogyugyanabban az em-Ixjrbon. Istenben hármas személyi gócpont van, ezek egymással tökéletesen egvefilók, egymást áthatják, együtt" adják. Isten létező valóságát és természetét. Viszont tormészutuH, hogv Isten lényének törvényszerűségei mások, mint az oínborői.tohát lohotségos, hogy, bmne a hármas tagozódás másként nyilvánít1, mint az emberben. Istenben a közr>sség magasabbrondü szintézise olvad tö-kólotes ogységbo. Saját énjét mindönki át tudja gondolni, maga elé állítani és szorotetlwn átkarolni. Ennek a szollomi tőrvónyBzorüségnok csodálatos kítoljosodóso a Szentháromság. Az Atya örök gondolata a Fíu, kik egymást a szorotot végtelenségéből!, a Szcntléloklion öröktől fogva átkarolják. így lehet meg-Bojteni,\' porsze osak niogsojtoni a három isteni személy egymáshoz voló viszonyát. Mindonestól kimorí-toni nom tudjuk, hiszen a fölsőbb világ törvényszerűségei túlcsordulnak a szűkebb látókörű otnlx>ri tör-vénvok keretein. Ebből az Iatonbon érvényesülő magasabbrondü és,nzük-ségszörü közösségből ered, hogy az emlxír som magáiiak való, hanem közösségi lény. Ez a csodálatos hármas tagozottság különben a torom-tés .egész vonalán érvénVÓstU, vagy különböző filozófiai mag>*aruzatok-kal follolhotő. Jung"a tetrngramm-élmény ősi közös omlékképének ie-lontkozósót látja az omlior lolki élo-télxm. Az ombori ért\'dotn-akamt-érzés hámmságáról beszél Szent Agoslon fl)oi Trinitáto). Az igazs-.\'ig-jóság-szó)wég érték-báromsága a szentsé^lxin ível össze. Paulor A kos, Brandénsteíu Béla is oljut ofélo rondszorokig. Ilyen, hogy mind mi dolognak megvan u tartaloinszorü-ség, forinaszerüség, alakulatszerüs\'-g bármussága, Bonaventuru. a »sze-ráfi doktor« a Itoductio artíum n<! theologiáin c. müvélxUi a nnivészotet. vezeti vissza ilyen hármasságra. Minden emberi tevékenység vissza-vozothxitó a toromtotlon,"legfőbb Háromság visszfényére. A hívó értol ;tn tehát több oldalról meg tudja közelíteni a SzenthároLiiság titkát. IOn-nok kinyilatkoztatása érdemes volt-e az omber számára\'/ Igon, ín.vrt olove olvágia utiát minden ailtn)-ixunorph olkópzolíisnok Istenről, radikális gátat vot a bálványcsiiml,fisnak, megmutatja . Isten tökélotos/ui larnscendontális voltát. Ki nem fogyó forrása a gyakorlati ólot szú tiiára a diadalmas világnézotnok. Az emlx\'ri é^lot legnagyobb kisírt\'\'.«« az önmagába rogyó olpudvásoílás. A hivő lélek nem pudvásodik bob az élet gondia.iba, lmjaiba, korlátozottságaiba. Hit<> megoldja a lélek fris-w.\'fiégének nmblémáját időtől, élettől függetlenül, mert a hívő lélek lx>|o-tagozódík a háromságba és "110111 fogalmakból, nem keretszeriiséirek-ből táplálkozik, hanem az. élő Isten titkából.
A következő, utolsó előadás jövő hét csütörtökön lesz.
Naptár. Mároius 17. pintcU. Kóm. kat. I\'atrlk pk. — Protestáns (l-riiud.
Március
16- 19-ig
VAROS! HOZQO Csatsrmt*/-
• __vasárnapig
Ma§y magyar fi lmstksr (20-án a Wép Moziban) ÁOROL SZAKAJT ÚRILÁNY
Főszereplők : Tolnay.Klári, Raffay Blanka, Vixvdry Mariska. Hmjmátay Miklós, Mihályi Ernő, Terőnyi Imre.
UFA világhiras/ó. Aktualitdsek a vildg ■ minden részéből.
Előadások kezdete: +4, ¿6 őe 48 órakor.
Katpnák vizsgáztak a Rozgonyiban
Sorskérdés lett a nemzetnevelés. Egészségesebb, öntudatosaid) nemzedékre van szükségünk, hogy megőrizzük az ozorévos magyar állam függetlenségét és a magyar miiveK-ség fensőbbségét a Kárjmtok miMlen-céjélxjn.
A múlt hálsiru hósoi és hóstottí-i bizonyítják, hogy népiskoláink ennek a feladatnak lelkiismeretesen megfeloltok ós tudtak hazafias, önfeláldozó magyart növelni. Ma ben-sóm"!gnsohh oz\'a munka. Az uj tantárgy, a hónvédelem valósággal átszövi a többi tantárgy anyagát, hog? harmonikusan nevelt hazufiaa és vallásas embert biztosítson a magyar jövónok.
Arról csak kovosen, a beavatottak tudtak, hogv Nagykanizsán öt hónap óta több mint száz szerb j* ruszin nemzetiségű magyar katona jár az osti órákban a Hoztfony¡-utcai nó))iskoláha, hol öt csojxirtban a magyar nyelvét tanulja.
Noljézség akadt bővon. A tanítók nom tudtak se szerb, se ruszin nyelven. Az ujone katonák akkor kezdték megismerni a magvar vezényszavakat. Es tuégís ennok a két erőnok az eredője az L\'itt, hogy a najxikban megtartott vizsga ei-ed-inényo szerint az idogjn nomzeti-ségű magyar katonák már szépem és iól bőszéi ni kezdUsk a magvnv nyolvot. Ismorték a magyar törtínr-lom kimagasló esoménjuit, tájéko-z(xlni tudtak a ning>or föld t/!rkér«-n és annyi uj szókinccsel rondolkez-tek, hogy az a katonai vizsgáztató bizottság tikjait határozottan meg-lepto.
Szorgalmasan tanultak a katonák, mert meggyőződtek róla, hogv Wa-gvarorsz\'ágón mindönki mogőrizbnti a maga nemzetiségét, ápolhatja sajátos\' életmódját, a köreíelmény »ol® csak az, hogy a magvar állóin mik hüvéges jwlgára és a független Ma-gyarorszag gondolatának híve legyen. A \'nyelv és a nép egymástól elválaszthatatlan. A nyelvien tükröződik vissza a nemzet kdk,\', öröme, bánata, szenvedéso, múltja és jelone.
A katonák, akik 11 cirilhntüt ismorték inkább, megtanultak imi és olvasni. Gyakorlati alapon mogift-uiorkodtok a magyar. szokásokVal. életformákká^és vih\'igos k>tt.olőttiik, hogy a /lemzeti élet alapja ty összhang. Azt hallani kellett volna,,mi ly<?n szívvel és lélekkel énekelték a szebbnél-szebb ■ mkg>^r nótákat.
Ismétlőm: akadály Voft\'elég.- Vitéz Filé Ferenc igazgató azonban minden nehézséget leküzdött, az ót any-nyira jellemző szívós kitartással és a\'gondosan kiválasztott oktatói karral. Határozottíin könnyű a mi magyar nyelvünk, határozottan ragad az idc\'^mro, ha szerotottol tanítják és azomtettol tanulják. Nem sz-\'ii-záeíós caoniéiiv volt a/, idogoíi ajk^ katonák vizsgi\\ja, hanem Inx-sülot\'^ magyar munka.
(fi)
l|jali ¿vó^ytiicrUN-í ürvclct: Ma a fyégysMrtár Fó-iit 6.
Kiakanieqan u uitam gyOgyDKor-t4r áliandó ügyolotos szolgálatot tart.
A GO&FORDO nyitva ran roggol T óratol oeto 6 óráig. i\'Hőtfó, szerda, Oéntok délután és koddon otrósz nap nóknokA Tolofou: 56U.
Üzletmegnyitás.
TIsztelcHel örteMtcm a rnelyen tizeit b*lgyk*zönsé^ct. ho^ Eötvös-tér 10. szám alatt (Be4en»k-ház)
hölayfodrász-szalotft
nyitottam,
f\\ h6laykMaséf srivM pártfogását kérv«. raaradtaiM Ksítole^fcl
t«iouu:ow. Molnár JánMné.
01?
március 17
¡Március 15. Páriákon
Perluk, március 17
, Tudósítónk jelenti) Zászló t|jSzl öltött Pórink község, hogy méltó keretek között ünnepelje |1U.g ¡1 március 15-ikól.
libben az évben nz ünjiepsé-gi-kel sokkal nagyobb kendek közölt rendezték meg.
A (iiisparics-léren Vojvoda Alajos plébános tábori misét mondott. Utána a Himnusszal kezdődött az ünnepség, majd a bonvéd szavaló kórus adta eló Kozma Andor; Hunyadi jelmondata ciinü verset. Balogh Jó-zsor várni, tisztviselő Hagváni Kálmán : Légy büszke ifjúság ciniú versét szavalta igen nagy lelkesedéssel.
Az ünnepi beszédet Brokes Mátyás alezredes mondta. Magas szárnyalású. értékes goiuló»-htokkal volt telitelt a beszéde. A magyar szabadságol mondta soha nem lehet eltiporni. inert a kard és :i kereszt mindig tisztán és fényesen fog ragyogni Szent Jstván országában.
Baranyai Lajos áll. népísk-tanitó vezetésével az elemisták több éneket adtak elő. Hordónyi Mária Végvári Nagy magyaj: télben cimü verséy adta elő igazi /átérzéssel. I)r. Sebestyén Mátyás kir.\' közjegyző, levente egyesületi elnök ünnepi beszédében a szabadság gondolatának magasztosságát hangoztatta, és rámutatott arra, hogv a bolsevisták ezt a szabadságot hogyan értelmezik és mi jelentből számunkra szabadságot. Majd felolvasta^ a Kormányzó Ur .üzenetét nz ifjúsághoz magyar és muraközi nvelven. énekes József községi diinok Petőfi Sándor halhatatlan Nemzeti dalát adta elő, sok átérzéssel. Vz ünnepség egyik legkimagaslóbb pontjn volt Szebeni István törzsőrmester szavalata a szavaló kórussal.
Az Ünnepség a Hiszekegy ellnek lésé vei ért vétfet, majd a lionvédséfí. leventék és a tüz-ollósáf! diszmenetc következeit a megjelent katonai és polgári előkelőségek előtt.
Az ünnepségen mindenki jelen volt. minden magyar tisztviselő. de ott volt Perlak minden rangú és rendű polgára is. hogy hódoljon a magyar szah.fdság ünnepén a Szent István-i örök magyar haza gondolatának.
NagyWaias« magjmi véras |Ml)|(nBMMlM.
sce/ké. 1944. Tárgy : ßtolaj vásárlAsa zelrjegyekre.
Hirdetmény.
A zslrjegyeknek »indasokra a szelvényeire, melyekre esetenklnt klaáaaéé wndelotelm alapján nem margarint kell UttcolRáltatnl, a közönség szabad választása szerint étolajat In vásáraikat Egy-*ty szelvényre 10 dkg. étolajat kell kiváltatni; az olaj ktoslnybeat ára azo-bm ft zsíréval, vagyis kllónklnt 5.6U P. HiathöKy a beváltásra most eseíökea ■4rciu,| S as szelvényekre egy korábbi rendeletem szériát margarint kell átadni, olsjra légelőször a 4es szelvényeket khet beváltani. Olajat a követ-»tto fÜHzorOiletekbon lehet vásárolni: ■nsnl Kő-at, Putsch Fő ut, Stampf Fő-■v K«P»II ff.rthy M-ut. vitéz \'léth Su-Mr ut. Mustas Keasulk tér. Kttztlpstvlus-£k b9 oá tlék Irzséhet\'tér, Köztlsztvlsa-¡Jjlj9 »8 fiók pályaudvar, Oráoz Or-
N»ftykanltaa, 1944. március 14. ■n Polgármester.
CM1M
Nagykanizsára jönnek a Pécsi Öregdiákok!
\\ idám napja lesz március ¿•>en Nagykanizsa humort kedvelő közönségének. A Pécsi Tudományegyetem volt hallgatóiból alakult s ma már az ország határain is túlnőtt íurfi Pécsi Öregdiákok együttese jön Nagykanizsára, hogy itt is bemutassa országszerte hires. vidám műsorát és pár vidám
„Minden magyar maga hordozza a magyar jövőnek tgy kis darabját«
MáreUsi Maaepgég a nagykanizsai Meirfenyvezetfk Otthonában
(Családiasai! meghitt, érzésben
órára elfeledtesse a nehéz idők gondjait.
Eleteleműk a paródia, mindent parodizálnak, amil visszásnak látnak az éleiben, megfigyelő és színjátszó képességük szinte félelmetes, ennél csak u nevettetni tudásuk nagyobb. Műsoruk finom,- uri s ment minden frivolságtól. (:)
tiszta, célkitűzéséin igazán magyar ünneppel szfcntelte meg március 15-él, a szabadság napját a nagykanizsai Mozdonvve zetők Otthona. Zsúfolásig megtelt a két terem. Olt voltak a férfiak, nők valamennyien. Nagykanizsa . várost * dr. Pötty ondy József tanácsnok képviselte. Az állomásfőnök képviseletében Nagy Rezső Kiint ző, helyettes állomásfőnök jött el. A fűtőházal \\rató Károly inü-szakiHanáesns. fülőházi főnök és ThirN Sza\'-ó Jtudolf mérnök,, főnök hely.lessel az élén az összes tisztvivlől kar képviselte.
Németh llniő fömozdony-vezetö, az egyesület körültekintő elnöke nyitotta nieg az ün-nejKd.
— Március 15 - mondta — a világ többi nemzete számára szürke hétköznap, minden igaz magyarnak ünnep. Számunkra nincs másutt hely és a hazáért nemcsak dolgozni tudunk, egy életen át, hanem, ha kell, meg is tudunk halni. Ivzen a napon megdobban a szivünk és lángra gyúl benne a hazaszeretet. A hazaszeretet jx\'dig ma áldozatot kíván, küzdelmet és kitartást a végső győzelemig. Csak szabad hazában dolgozhatunk, különben elpusztulunk.
Szavai után felcsendült nemzeti imádságunk, a Himnusz. Csel neki István gimnáziumi tanuló fiatal szivének minden hevével szavalta Petőfi \' magyar indulóját, a Nemzeti tinit.
Arató Károly műszaki tanácsos. fütőhá/i főnök volt az ünnep szónoka. Szivből jövő szavait figyelmet lekötő csendben hallgatták a jelenlevők.
Kilencvenhat esztendő ködös távlatán ál mondta — élesen és tisztán 4veliti elénk március lő-e élni akarásunk szivárványos képét, a magyar szabad ságh a rcot. belső r akoz-tatla a lángoló szívű*márciusi ifjakat, Petőfit. Jókait. Találó szavakkal megrajzolta Kossuth éles arcvonalát és az önfeláldozásban örök példát mutató tábornokok képét. — Büszkeséggel tölt el. hogy voltak esz-
ményeink. melyért küzdeni, hurcolni és áldozni tudtunk.
Nem volt még március 1 .Ve időszerűbb és jelentőségteljeseid», mint ma, amikor a halálnak és pusztulásnak sátánjai elszabadultak és lángolva ég körülöltünk az egész világ. Erezzük, hogy az elkövetkezendő idők a magyarság szemjxmt-jából sorsdöntők. Tudnunk és éreznünk kell. hogy sorsunk kialakításában elsősorban nekünk kell közreműködnünk és azt legjobban saját magunk tudjuk befolyásolni. Ma minden magyar maga hordozza u magvar jövőnek egy kis darabját. Minden magyar a maga cselekedetével és munkájával épitője, vagy rombolója lehet a magyait jövőnek A magyar jövő annyit fog érni, mint amennyit mi1 érünk most benne. Nem lehet eléggé elitélni azokat, akik ma arra a kényelmes álláspontra helyezkednek : - nyugodtan várom a fejleményeket van há-\\ zam, van hivatalom, majd csak ■ kialakul a jövő, biztosítva van a megélhetésein. Linnéi sokkal több, ennek az ellenkezője kell. Mi vasutasok valamennyienTudjuk. hogy munkánk sors kértlés az országr\'spumpontjáhól. Nemzetünknek,, most az a parancsa a vílsifi\' <sság számára, hogy lássa el ma panasz nélkül, zokszó nélkül, a leghűségesebben és becsületesen a maga szolgálatát. A nagyheti idők arra figyelmeztetnek, hogy a jól végzett munka egyben I>ensőségos imát is jelent.
Arató Károly világos, meggyőző szavait azzal fejezte be. hogy a szabadság, egyenlőség és testvériség • gondolatának uj megvilágositást adott a becsület, kötelességteljesítés és hűség párhuzamba állításával.
Bárdosv Pál mozdonyvezető
Petőfi : filét vagy halál időszerű versét szavalta él tűzzel, hittel, egy magyar férfi bátor, őszinte vallomásával.
Németh Ernő elnök zárószavai után felhangzott a Szózat, majd a hóvirággal díszített fehér asztalok körül megindult a beszélgetés, mely arról szólt,
Felhívjuk igen tisztelt megbizéinkat, hofly 1«43. évben átadstt rwbadarabjaikat haladéktalanul vegyék át, mert azsk további megőrzését nem vállaljuk.
-Pálcsics.
hogy a mwgyar szabadsághoz való ragaszkodás az egyedüli, amely átvezetheti nemzetünket a nehéz időkön.
A nagykanizsai Mozdonyvezetők Otthona, agilis vezetőkkel az éléi) fogadalmat telt a magyar jövő becsületes szolgálatára.
mazi
■•i < MI
Agrol szakadt urifeáay
Kgy kimagasló toljeaitmAnyö film után, a következő darab, ha az át-lacrnál néha jobb is, (-.salódánt okoz a nézőbon az összehasonlítás. Az ágről szakadt nrileány nom is olyan ágról Hzakadt, mert a végén kiderül, hogy kétmillió a hozomány a, ami a fokotoniae árai mellett is sokat szélit a (lolgokon. Knnek az ágról sz:v-cadt leromlásnak olyan eezo vunf. logv csak ugv forgatja az. ujjai iörül az eseményeket, mog az nm->orekot. A darab végén annak címét som tartjuk jónak, sokkal kifejezőbb lenne: • - íme, egy. bolond igy csinál százat.
A rendező és az író ös^zflb »szélt, hogy mindent balkézzel fognak meg éa fordított sorrendben oldanak inog. Csak így lehet olképzolni a félreértésok \'ilyen halmoeáaát. Kü "Hildám is megérdemli az dfvan Térfi a maga sorsát, aki a társadalmi kötelezettségek elől az erdélyi havaaok magánvába menekül rometénok, nem azért, hogy dolgozzon, hanem, hogv a felhők járását figyelje. Kk a férfi som ágrólszakadt, van mit aprítania a tojbo, ami mogérzik a . boezédén íSh a caoloke<lotén. Amikor ez a férfi szombe kerül a vagyonos kislánnyal, akinok az a rögeszméje, hogy szőre-lemből monjen férjhez, szinte önmagától értetődő, hogy itt viharok és csattanós jolonotek nélkül nem lehet megoldani a kérdfanket. Két kömény kő, ha összeverődik, az bi-Vzony szikrát vot. Ezt csinálják a iiotalok is, mig észrovétUmül mind a kettőnek lángot nom fogsjinzivo a szikrázástól. Örök tanulság\'" bo-lőlo, hogy nem jó a tűzzel játszani. Aki figyolmeson belomerblt a sorozatos l>önyo(lalmakba, az azt is fodezi, hogy egyedül a sznmlmes szivü kislányiuik van bolyéji az osze. Addig bogozza az e«>ményekpt, mig a férfi nom győz. Hogy néha mennyit kell az ágról szakadt lá nvoknak őzért küzdeni, azt híren l>émutatjo a film. Tanulság a filmből még az is, hogy a női aaéjnég és a fiatalság olyan erő, amivel a hegyet ia ki lobot mozdítani a helyéből. Kgyszorro megvilágosodik az u kőidén, miért ragaszkodnak oly makacsul fiatalságukhoz éa aaépnőgüt-höz tú nők. Hzíjval a férri győz es hódit, de mennyit koll addig egr ágról Hzakadt uriloiínynak küzdeni, azt csak a film tudja részleteden el mondani. *
v (vj)


— (A M«§éHyaéci bfcaajllváajak klállitáaéaak «j raadja)
A Ijelügyminíaztor a ezegi\'nységi bizonyítványok kiállitásónÁt n csa-ládvédolmi szcmjxuitok érvény rojut-tatása órdekélnm a kövotke«ók<rt ix»n delto el: Ha a családfő szegénységi bizonyítvány kiállítását kéri, a bizonyítvány kitöltésénél figyelőmmel koll lenni arra, vájjon 10 éven aluli ellátatlan győrinek áll-é gondozásában. A családfőt ugyanis ez oaotlien akkor is szegénynek koll minősíteni, ha napi keresető meghaladja ugyan a Jiolvbon szokásos közönséges napszámot, do nőni haladja inOg a közönséges napszámnak én ellátatlan gyermokonként számítva a ua)mzám tizedréazénok együttes mértékét.
/JUlM K02MN3
1044. március 17
HÍREK
— (A nagyhaulzaal Szeat Jéxisf egyházközaég)
íalKrjrv/tj\'tk\' jóváhagyás vfrfl«4t 1941 és 1U12. ó\\\'\\ /áit»»»imo(lását, valumint ;u 1U.M. évi kőltsőtfvot*-kát. Most őrkozelt inojc a/, ej^yháií-inugyui hutöság jtiváhagvása ugy a kól osv.toruli\'i várszámadáhia, mint a folyó óvi kólftégvotésio.
- (A térvénysjtak hiszull Kaszt hely re)
A iuu?ykanix»ai törvényszék biin-UitótMum\'sa március 22-én kiszáll keasitholyw, ahol két napon át és a fiatalkorúak hirája rgy n»|>on át túigyahisokat fog tartani.
— (MatatvxMS)
Lakv István kimlohánv tőzsdés Nauvkaimsón clhunvt. Tflmotéí» folyfc hó 18-án, szombaton délután fél 4 órakor lösz a tömető halot\'taa-háuából. (:)
- (Kasatttk haláláaak évfardüléja)
A vallás- és közoktatásügyi mi-\' oisztcr a honvédelmi proj>agunda miniszterrel cguitértésUüi elrendelte, hogy valamennyi állami népiskolában a tanerők március 20-án Kossuth Lajos halálának őrt. évfordulóján a tanitasi idő alatt Kossuth Lajos emlékének szent«1!ionok ogv órai. A közép- és középfokú, iskolák ugyanazon a napon kétórás emlékünnepélyt tartanak. Hasonló intézkedésre felkérték a/, egyházi fóható-ságokat.
— (Üzaa a honvéd)
Horváth Kálmán hnnvód az. K. Hői sz. túliorínontnről kéri üzenete továbbítását. A» üzenet így szól: »HzoreU\'ttol kérem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat ós összes isiuo-nlsoimot, hogy Írjanak többször, mert én mujunom minden nap írok és mégsem kumk már három hot» sehonnét sem levelet. Kérem kedves szüleimet, hogy a Zalai Közlönyt küldjék utánam.« Ilogdán György szkv. és Hamő Jóxnof szkv. az f\'\\ 85-S sz. tálKirípostáról baub Katalin és Horváth Julianna rész/uv küldtek »Pzonet két hűtlen k ¡Hiánynak« c. veiaofl levelet Nagy kan izsára. A cím zettok a levelet fttreltetik a szer-kesztőségl)on.
— (KasiMtkkályac*k)
Kossuth halálának őO. évforduló-
Í\'úu ünnepi liólyogsorowitot bocsát i a jKwta. Három darabból áll a sorozat. Az első IWÍlyeg Kossuth Ia-jóst, a jobbágy felszabadítót ábrázolja, A második Itélyogen a »kis dobos« alakja látható," ezzel a felirattal: »Mindnyájunknak el kell menni«. A harmadik bélyeg az emigráns Kossuthnak Magyarországért vívott nagy harcát szimlx)lizaija. Jelmondata: Kossuth igazságunk apostola. . i
— (Kav«Mbb léte cigarettát 1)
A dohányárusok szövőiségo most tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy emlékirattal fordul a dohányjövodék igazgatóságához és javasolni fogja, hogy a mai sokféle cigarettafajta helyeit a viszonyoknak megfelelően kevesebb cigarettafajtát hozzon forgalomba. KI egei időnek tyrtják a traf¡kosok, ha négyféle szojKtkás t!K négyféle szopéka nélküli cigarettát gyár Urnának.
6533/1944.
Hlrdetmeny.
A helyi rség csapatai folyó hó 18-án a tölgyesi harcszerű lőtéren éles lövészetet tartanak.
A lövészet robbanó lőszerrel is folyik, miért is a fel nem robbant lövedékekhez nyúlni életveszéyes. Ebből eredő ,b ile-elekért a honvédkincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1944. március 17. mi . Polgármester.
SPORTELET
Megindul a bajnoki hajrá
az NB III. délnyugati csoporijaban. Az elMult vasárnap a Pélmonostor •ltcn játszi NVTE már csillogtatta értékes erényeit. Maai ismét Kanizsán játszik a kék-fehér vasutas-gárda a pécsi Bérgyár csapata el-Isi. Az NVTE gylzelme egy pillanatig íem kétséges, bár a pícsl együttes is nagyszerű formában vaN jelenleg. A hazai pálya és a hazai kézönség előnyt jelent és győzelmet az NVTE-nek. Az NVTE*ben vasárnapra valószínű változások lesz-■ak. A balhátvéd helyén Munkácait szerepeltetik, míg a\'kapus posztjás
is uj játékos szereplése várható.

A ZMNTE Pécsre utazik a Ziolaa csapatához. A Haladás elleni eredmény még neai jelenti a ZMNTE letörését. Biztosak vagyunk. benne, hogy a kittlaO egylt es szívvel lélekkel küzd rmjd Pécsen a bajnoki pontokért. A csapatban itt is változások várhatók. Valószínű a jobbszárny más összetételű lesz a ZSSE csapata ellen. Addig reméljük, hogy Héjjá is rendbejön — mint értesülünk betegen játszolt a Haladás ellen — és biztos győielemmcl örvendeztetik meg a ZMNTE hivőket a játékosok.
A kerületben érdekes eseménynek siámlt még a KTSE—Pélmotiosior, Csáktornya—Nagymányok, Bucs— Simontornya, Bonyhád—PVSK mérkőzés.
*
Az NB II dunántuli csoportjában Szombathelyen Jálazák le a helyi rangadót az SZFC— Haladás játékosai.
*
A Nemzeti Bajnokság clsé osztályában a Ferencváros—Kispest, Nagyvárad—Újpest, C«epel—Debrt-cen, Vasas-Újvidék, B5ZKRT— Diósgyőr, Salgótartán—Elektromos. Tisza—Kolozsvár, Szolnok—Gamma találkozók lesznek a vasátn p ttt-
Asztalitenisz-versony
Nagykanizsai Kereskedelmi— Csáktornyai Kareskedolmi 8:5
Nagykanizsán kerUlt lebonyolításra a KalolÜ\'us Legényegylet nagytermében Csáktornya és Nagykanizsa kereskedelmi iskolái ktzt sz asztaliteniszverseny, amelyen a kanizsai keristák szép játékkal megérdemelt győzelmet arattak a csáktornyaiak felelt.
A versenyen megjelent dr. Csóka István csaklornyai ker. igazgató, Tamás János tanár, dr. Pál Qéza vegyészmérnök, egyesületi slnök.v A versenyt Halié János ttstnev.
tacár nyitotta meg. Üdvözé.le a vta-dégeket, majd a „Hiszekegy" elmondása után megkezdődött a var-seny.
A csapalok fe\'állilása a kövelkező:
Csáktornya: Légenstein, Sztrahonya, Benasik, a piros Benasik Pcrhócs és Sztrahonya Légenstein.
Nogykanlzs*: Tura, Juhász Szle-boda, a páros Tura, Juhász, Szlo-boda Pál.
Eredmények:
Juhász-Szlral»onya22—20,21—16.
Tura - Bencsik 21—17, 21-15
Légenstein—Szloboda 21-9,21-10.
Tura—Sz\'rahonya 21—14,21—13.
Szloboda—Bescsik 24—2^,21—17.
Légenstein—Juhász 21-13,20-22, 21—14.
Szloboda-Sztrahonjra 21-9,22-20
Juhásr—Bencsik 21—15, 21—»1,
Légenstein-—Tura 15—21, 21 — 10. 21 — 15
Párosban egy kanizsai és két csáklornyal győzelem.
A verseny mindvégig magas szin-vrnalon mozgoti, kanizsaiak közQl Tura, Jutvsz tUnt ki, a csáktornyaiak közül Sztrahonya remekelt.
A. P.
K. 1598/1942 sz.
Árverési hirdetmény
a köítarlozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1927. évi 600/P. M. számú Hivatalos összeállítás 67—69. §-a értelmében való nyilvános elárverezéséről.
A végrehajtást izenvedó neve: Hanzsér Imre volt nagykanizsai, jelenleg nagyváradi (főpincér) lakó*.
2Í00 pengő adó. <
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. szám.
Az elió árverés, ideje: 1944. évi Márcias 24-én d: e. 10 órakor.
A második é\'.verés helye: ugyanott.
A máiodik árverés ideje: 1944. április 5-th d. e. 10 órakor.
A lefoglalt Ingóságek megnevezése sommásan:
1 drb. kézzel hordozható táska gramofon 150 P.
1 drb. kézitiska 35 drb. lemezzel együtt 50 P összes becsértékkel.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legnlrtbb háromnegyed rcszet megígérik. A tulajdonos a lefoglalt ingóságnak Árverésen kfvtll való értékesítését legkésőbb a második árverezi határnapot megelőzően kérheti.
2. A vételár készpénzben) azonnal fize-Jfridő.
Kelt Nagykanizsa, 1944. évi március hó 8. napján.
BernAth Jeaö H44 - - váras! végrehajtó.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ós patkóvas-, továbbá szeg-
ntaiványok beváltbatok és ilijnnnhlíii.
Hofh»ri>-flépak| gépazlj, oaapégyfém és golyáa csapágy Igénytését elintézem.
00
DRMOUiYI
VILLAMOS AKaM-__________SZOLOALTATÓ RT.
Aramoxámlák tüestéss, raklamiolók, hlbajalantéask, asakaaarO . falvllágosités mlndan villamos kérdésben délalótt 8-iól délután 16 óráin.
CoénK»ry-ut 01, tslslon 294.
Értasitós
Értesitjök a spertkedvelő kbz#n-séget, hogy a f. hó 19-én 16 órára hirdetett PBTC—NVTE mérkőzés 15 órakor ke dődik. Rendezőség (:)
APBáHIBBETÉSEg
^ _\' \' Q
Hé>l««*lSa éa kifuléfln\' KelnM«Nk Kel«*«« Rou« cégnél. m
Oralorlattal bíró aéplrónöt alkata«! zuak. Haaiya klreadeltiég tfíf,
■o|ll«haté bejárönOt felVMMk
Sagár-nt 14 ,-flldizInt balra.
B«]Aranflt kereiek Fi nt lt., az udvarban.
félnapra. Dóri Ma
Négy középUkolát jó eredménnyel véglett fiatal Imémw felvétetik Irodai klsegltó eiónek vitéz Tóth Béla filszeiMiletében, Sugár-«1. 117
■•láfHlna« délutánra állandó kerti-raankára jó llzetéaicl felvesz Szabó Antalné. E«tv»a-tér 6. 14*
ADÁé-VÉTEL
Keleti OssxekOtó ptraaaudayaa
3 □•méter, csak privátnak eladó. Ow a kiadóban. §#§
An
Illet
■amnyulat venek. Szabó aperf Fő ut 5 §$3;
l a uradalmi kar 25 literes tételekben kapható a termelőnél, Batthyány, u. 26. Hb
1 Contrai Bobja varrógép eladóTcin» Klnlzil-utca 34/0. |«3
Egy magyar iá «ladé Pelóll-ut 54. »»*"\'•__178
Egy aoogara és egy 130—103 em. ]«»■»»krény tlsdó. Cim a kiadóban. I85-
Uj kerékpár jó gumikkal alaitfé. Clm: Láazló hg. u. 13. Érdeklődni vasárnap dél-után. |t9>
fiyafmakiárökát vennék. — GJra: Magyar-u.l II.
•sttiaojtvénf Berlnndler alapoa és vadveaaső kaphaté .Oros«, Baiihyány-utca 26. nt,
Btcbateln «ongora r4vld, keresathuros. kifogástalan, Szombathelyen eladó. Clm a kiadókan.
Eladd hálószoba, ebédlő és külOaféle htttocok Fó-ut 18./1I. 881.
_BÜTÖROZOTT SZOBA )
Ef y M«mély részére bútorozott azo-bát mciesek április l-re. Clm a kiadóhivatalban. g75
Butoroarott lakrésit keresek bárom személy részére. Mér* „fekete Sas"gyógy, tar.
HAZ ÉS INCiATLAN
\'»B*»«"« Nagyrécset batárba.»
«.0«® Cl öl príma aaáató egytawban vagy kisebb részletekben eladó. Paük Vilmos mernöK. Horthy Miklós ui 59. 86»
— —,...
KÜLÖNFÉLE
Egy darab fehér gyermekhéclpőt «••adattam Eélvöa-tértfii a FŐ-et ele-léig. Kérem a megtalálót Jutalom ellenében adja át Blankenoerg, Eötvö*-tér 25. 901
ElwaMatt egy cipóutalvány B. 9*4 831. ^/"f™ Zlegier üyörgyné névre. Kiadva ieti 1944 iebr. 25 én. Aki tud róla vagy megtalálta és azonkívül a kereskedőket is kérem ne váltiák be, hanem szolgáltassák be a Közellátási Hivatalba. 8ö8
ZALAI KÓZLÓNY
POLITIKAI NAPILAP
Klndjn: „Kifzgaidnjáol R. T. Napyknnui.r-Felelős kiadó: Zalai Karoly
Nyomatott a „Közgaidasáol R. T. Naflykaniiia" nyomdájában Nagykanljsán Nyomdáért felel: Zalai Károly
FeUtt:-
Hfl
Bondlokozat: Tdüüű poöiu;..
óvf., 63. s2. Nagykanizsa, 1944. mároius 18. szombat . Ára 3© fillér.
politikai napilap
* kiadóhivatal: Kő-ut szaia. fcnrketttőaóei é* kiadóhivatalt talofon 78, «. Itegjaleoik mtadon hétköznap délutin
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klőttzetésl ára: egy hónapra 4 pengő 30 U»ée.
negyedévre 12 peuuő 40 tinót. Kitvoh szám: hétköznapié flIL szombaton 30 íllt
Az ujabb kitérő finn vélasi a térgyalésok
maghiqsulését jalenti
Bécs külvároséban ós Klagenfurtban »között károkat a tegnapi bombázás — Szófia az eddig legsúlyosabb három légitámadást ólte át tegnap
Berlinhói i(lentik: A keleti nrovonalon n szovjet vezetés támadásainak zömét a. dőli »^vonalon hajtja végro ós a többi útvonal szakaszon csak holvi jel-lo^ü harcok folytak. A koloti arc-tonil
déli azakas?án
x ■ ,
uoanin a Szovjet terve az, hogy líiiantól dói nyugatra, a Dnvo|)or vonalától dólto támadásával olérjo a Búgot, illotvo annak alsó folyását h a« ott állásban lovó nómot orőkot kiszorilsa. A Pripjot mocsaraktól iltMro a szovjot hadvozotéa Kovol—• l.wk—Rovno vonalán intúzott támadásokat, molvokot a nómot csapatok toljes sikerről olbáritottak.
A klzépift szaÜasaoM
nem került sor jolontősobb hadmű-voletru. No volt ól északnyugatra és fólog Narvánál az oroszok tovább folytatták mogkozdott támadásaikat.
A Narvánál megismételt rohamok után a^atovjot erők benyomullak ugyan nómot. vonalakba," azonban a nómotek ellentámadással vissza-votottók őket.
A misInoI második csata

elhárító harcai. Uljeaen német győzelmet hoztak. Többszáz harci ro-pülőcréppol újra bombázták az angolszászok Cawino romjait ós a bombák teljesen földűltük a rom vároírt. Az angolszászok ugy gondolták,\' hogv már egyotlon nómot sínesen az állásokban." A iHunházc\'wt az amorikai tarackok rróvid időig tat-ló, clo bovoH |)orgűtüzo váltotta fol. A nőmet csajotok páncóloaok támogatásával óllontáimdáat inditotr tak. Az esti órákban sikerült az angolszászoknak h város ¿szaki ró-szóbo benyomulniuk, n nomot véderő azonban páncélosok ós repülőgé-pok támogatásával a főarovonalat teljes ogós\'zébon mogtartották.
Tegnap Bécset és Klagenfurtot bombázták
Zürich, március 18 Olasz támaszpontokról/" fölszállt amerikai l>ombázó kötolókok pént)k délbon támadást intéztek Bécs város ollon. Csupán a kormokon ós a ráros külvárosaiban voltak kisohh károk. Az angol bombázók moijtá-madták ozonkivül Klagenfurt\' varosát is.
A brit hírszolgálat jolontéao szerint tegnap osto
Loadenkan
mciís/.ólnlUk a szívónak. A riadó
alatt távoli boros ágyúzást loliolott hallani. A légiriadót rövid idő múlva lofujták.
Róaából
iolontik, hogy egy vizvozotéket. már helyre állítottak, \\lo a Vatikán még mindig viz nőikül van. Kóma.közkonyháiban csak ólolinozósí jogvok elloiiélien adnak ki ótolokot. Külön-l»en a jelentések azt hangsúlyozzák, hogy a városban a forgalom helyreállt és a város vitwzanvorto megszokott kópét.
24 óra alatt 3 súlyos légitámadás érte Szófiát
Aü elmúlt óra alatt a bolgár lát áros három aulvos légitámadást «envodott ol \'jolonti az N\'TI. Az olRiVtánuwlás a város lakótoriilc-Wollen irányult, míg a máaikkettó » külvéroeokban okozott nagyobb WrokAt. Az áldozatok szántát még wni tudják. Az elhárítás müködt^sho lŐDott és tmegállapították, hogv a Tíaokozcfl \' általában jobban műkőit, mint januávban. A bolgár fó-r»ros lakossága nvugodtan óa, fo-a>X)lmozotton fogadta a támadót, óa annak elmultával rós/.t vott a mon-
tós munkálhlaiban. A tát^adáa után :» villanyáramot t«cv órai sziinotolős után holvroállitották. A víz-szolgáltatás azonban móg nom működik. A repülőtámadás a legsulvosahh volt, amely eddifj n liolgár fovárost órto. Az ellonsogos bombázók öt hullámban hajtották végre támadásukat. A magyar kövotsóg romokban hovoró épülotót ujabb bombatalálat órto. A követség sértetlen gópkocsiszinje szintén elpusztult. A magyar kövot^óg óh kolonía tagjai közül senki nom esott áldozatul.
Jelentés, a tegnapesti magyarországi berepülésről
légierők északról újból
Aj MTI jelenti, hogv tegnap esti órákban egyes ellcnsé-¡1« repülőgépek az\'ország déü halárán átrepülték széles köretben ;i htitárt és északi iránv-ludmlvn azt elhagyták. Szö-
vetséges
átlépték az ország légiterét és délfelé haladva hagyták el az ország területét. A repülések jellege zavaró repülés volt
A finn-kormány elküldte uj válaszát Moszkvába Uoosevelt elnök felhívásán ki ismeretes Nyilvái^ló^azonbait, ¡W Gusztáv svéd király üzene-ft intézett a finn álltinielnök-Az üzenet tartalma nem
hogy összefügg a finn béke kér-«, désével. A fiún kormány tegnap este újból tniniszlertnná-
kő-
esőt tartott. Jól értesült rökben ugy tudják, hogy a Kremlnek adandó választ még-cgyszer átdolgozzák és ujabb 14, illetve 10 napi haladékot
kértek a kérdés rendezésére.
Zü rí ebe n ugy tudják, hogy a finn kormány igen óyatos fogalmazásban már elküldte válaszát a moszkvai jegyz/Ökve. A válasz hangsúlyozza a finn kormány tárgyalási készségét. Stockholmban ^azonban ugy vélik,\' diogy a tárgvnlások máris meghiúsultnak tekinthetők és a kitérő finn válasz a tárgyalások megszakadását jelenti.
Balkáni partraszállási előkészítetek
gel nagyobb partraszállást hajtanak végre a Ralkánon. Az el-tnull napokban Tito tlélolaszjor-szági látogatása alkalmával részletesen megbeszélte a Balkán elleni Invázió tervét.
- Délolaszország szőve hidföinél nagyobb forgalom é>s lelhető. Aloiumder tábornok nagytucunyis(?gű lőszert és csapatokat tesz parira azzal a céllal, hogy ezzel a felkészültség-
Roosevelt nem kapott választ a Finnországhoz intézett
felhívásra
A brit hírszolgálat ismerteti Iiooscvelt elnök kijelentéseit, melyet tegnap a sajtó értekezleten \'mondott. 15 szerint.az Iígyc-. sült Államok j^s Finnország közöli a kapcsolatok változatlan nok, jóllehet most nem tud semmit, mi történt a níásjk oldalon. Roosevelt kijelentette, hogy a Finnországhoz intézett, felhívj sára semmi választ nem kapott.
Hull, amerikai külügyminiszter ya tegnapi sajtóértekezleten egy feltett kérdésre válaszolva kijelentette ,hogy nincs semmiféle hntározott válasza, vajion az Kgyesült Államok inegszaklt-ják-e a diplomáciai kapcsolatokat Finnországgal.. Hull hozzátette, ez,, a kérdés inkább a juulté, fnint a jelené.
N.agy izgalom a fen^yel—szovjet viszály ujabb feltámadása körül
Londonban nagy izgalmat keltolt a lengyel —szovjet viszály ujabb fol-éléukülóso. Moszkva "nohoztolőon tudomásul a lonpfyel kormány ma-kacfc ragaszkodásai korábbi felfogásához. Az orosz kormány határozol tan komolyan foglalkozik egy baráti évzósü longvol kormány fölállításával. A londoni sajtó ozekot n jolontésekot, níolyot a moszkvai ltoitor-ügynökség * adott ki, rész bon elhallgat la.
Washincrtoni jelentős szerint 8tot-tiniufl londoni utjávnl kajicsolatban kijelentik, hogy azok a megheszóló-sek csupán tájékozódások ós pulia-tolódzások. melyek időszorüek a két kormány Között. Az amorikai külügyminisztériumban kijo outett ;k, Stottinius látogatilsának cóljH általában nem megállapodásra való tárgyalás olózotos megbctfzélÁsoi losz-nok. Stettinius olutnzása olótt Roosevelt tol tanácskozott.
Hoare nem önként távozik a spanyol nagykövetség éléről?
A National Zeitung szerint Hoare madridi angol nagykövet a spanyol-angol tárgyalások befejezése után, melyek közvetlenül befejezés előtt állnak, visz-szatér Londonba. A tárgyalás anyagáról nagyon kevés szivárgóit ki, mindkét fél azt tartja: annál jobb, minél kevesebbet közölnek a nyilvánossággal. Egyidejűleg Londonban nom titkolják, hogy a tárgyalások ete;l-ményével meg vannak elégedve, mert nagyjából elérték azt, amit el akartak érni. Londonban meglepetéssel vették tudomásul, hogy Hoare tisztségébe
valószínűleg nem tér vissza többé. Hoare újra inog akarja, kezdeni parlamenti tevékenységét.
A kommunista Daily Worker éles támadást intézett hasábjain Hoare nagykövet ellen. Nem azt mondja kifejezetten, líogy\'Hoa-ret elbocsátották állásából, hanem azt állítja, hogy Hoare túlnyomóan megbékítő . politikít folytatott, különösen a wofram-szállitás kérdésében-és nem abban az értelemben járt el, n\'iiíil ahogy az angol és washingtoni kormány azt tőle megkívánta.
Folytatás a 6, oldalon.
frAlíAl KOttLÓNV
1944. március 18
Bizalom és cselekvés
Irta: Mlkalovlcs Ztlgatpacj pápai prelátus, az Aotío Catkallea ortjiáRo« Igazgalója
A Katolikus Diákotthon Mozgalom gyűjtésének.második fázisa március 1-ével megkezdö-dött és lart november lo-ig. Ha* e második menet a uu. ¿értésben, agitáeióban és áldozatban ha-sonlato° !e*z- az első menethez., akkor a gyűjtés bezárásáig^eléljük u kívánatos további ü milliót. Az első fázis szép eredménye ugyanis messziről sem elegendő még a legsürgősebben szükséges inlárnátusok létesítéséhez sem. Annyi veszélyeztetett pontja van az" országnak és annyi szükséglet jelentkezik, hogy további áldozatvállalástól visszariadnunk nem szabad.
Erős a bizalmunk, hogy lelki-púszloraink és mindén jóra kész hiveink átérzik a vállalkozás jelentőséget, a további áldozatoktól nem riadnak vissza, ezáltul még szorosabb egységbe ková-csoiódik a magyar katolikus társadalom és alkalmassá válik, hogy isten és a haza javára komoly alkotásokat létesítsen.
Különösen bízunk u magyar vidék és a falu népe egészséges és mélyen katolikus érzületében. \' ¡V
A- katolikus társadalom pedig bizzék a .Mozgalom vezetőiben. Senki attól ne tartson, liogy ennyi áldozat kárbsí vész azérí, meri a begyűjtött pénz a nehéz viszonyok es az anyaghiány következtében nem nyeHieP komoly felhasználást "
A bizalmat nem puszta szavakban kérjük, hanem a cselekedet alapjan. A napokban indul meg aáloraljaujnelyen 121) személyes középiskolai interná-tusunk épitése. líüdupeslen jxj-dig nem sokára lerakjuk alajv-kovét a 200 férőhelyre txjrve-zelt tanoneinternálusnak. .Mindkét építkezéshez biztosítottuk nz épilési anyagot. Két vidéki városfal állunk tárgyalásban 1ÜU-lőü személyes középiskolai internátus megnyitása tárgyában, Peslszenterzsébeten ingatlant vásároltunk, liogy még ebben az évben megnyissuk benne 100 •személyes tanoiicinternálusun-kat. Több vidéki várossal folytatunk komoly tárgyalásokat, főképpen középiskolai interná-tusok megteremtéséért.
A gyűjtés első két millióját ..pedig a lő városban ingatlanokba helyeztük el s a liábonj után e?eknek értékesítéséből építjük meg a tervezett főiskolai internátust, a lővároslói e célra kapott 2000 négyszögöles lelken.
E néhány adat szolgáljon a bizalom megtartásához. Szolgáljon egyúttal serkentésünkre is, hogy további lankadatlan agitációval és áldozatkészséggel segítsük teljes diadalra a Kaloíi-kus Diákotthon Mozgalom nagyjelentőségű céljait.
Még húsvét előtt átadják vitéz Oszláiíyi Kornél vezérőrnagy díszpolgári oklevelét
Nagykanizeu város képviselőtestülete, mint ismeretes, egyhangúlag, a legnagyobb lelkese- « Uéssel díszpolgárává választotta vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot, a keleti hadszíntér legendás hősét. * A plgármesler Noll József gimnáziumi tanárt és nemes Fekete László festőművészt kérte fel a díszpolgári oklevél elkészítésére. A díszpolgári \'oklevél tisztu magyar stí-
lusban. harctéri és katonai motívumokkal kerül kivitelre és minden tekintetben méltó lesz ahhoz a férfiúhoz, akit ezzel megtisztelnek. A*díszpolgári oklevél még a húsvéti ünnepek előtt elkészül és valószínű, hogy még húsvét előtt ünnepélyes keretek között ál is adják vitéz Oszlányi Kornélnak, a Mária Terézia katonai lovagrend kanizsai hősének.

Pénteken délután érkezik Iiovszky képviselő Nagykanizsára
A képviselő háromnapos kerQletlátogatósónak programja
Iiovszky János, a nagykanizsai országgyűlési kerület kéj)-viselöje március 24-én, pénteken délután Nagykanizsára érkezik. A Központ-szálló előli a pártvezetőség várja és üdvözli. Megérkezése után kíséretével a Kölcsey-utcai párthelyiségben panasznapot tart. Akinek bármi Kérelme van, jelentse azt előre dr. Tholway ¿slgmond pártve-zetőnek csütörtökön uéll 2 óráig a pártirodában. Péntek este 7 órakor a Mozdonyvezetők Olthonában a délvárosi kerület pátrvezelöségi értekezletet tart, amikor líalogh József társkerületvezető üdvözli a kép-
viselőt és .Iiovszky tájékoztató beszédet mond.
Másnap, március 25-én, szombaton Iiovszky kíséretében meglátogatja Eszteregnye, Lelenye. Higyáe, Sormás községeket, aíiol mindenütt páiTvezetóségi értekezletek lesznek és- iiovszky képviselő beszél. Március 2G-án, vasárnap Magyarszentmiklós, Docska, Zalaszentbalázs, Kacorlak, Pölöskefő községek ^pártszervezeteinek meglátogatása és a polgárság kívánságainak meg. ^hallgatása; következik. Itt is mindenütt pártvezetőségí értekezleteket tartanak.


Tárgyalások egy Nagykanizsán létesítendő fémipari szakiskela érdekében
Tóth József igazgató a szombat -helyi tan kerülettől Nagykanizsán tartózkodik és iskolalátogatást végez a szakirányú iparostanonciskolában. Tóth igazgató hivatalos látogatása után elismerését fejezte ki balogh Árpád igazgatónak az iskola mintaszerű vozo teaóért.
Tóth Józsof igazgató felkereste dr. Krátky István polgármestert, akivol hosszabban tárgyait a nagykanizsai iskolaügyekről, köztük a fémipari szakiskola újból való fölállításáról Nagykanizsán. Ugyanis,
mint ismeretes, unnak idején a h>ánynevelésnek megfelelő hajlékot emelendő, megszüntették a Sugárúton működő m. kir. fémipari szakiskolát, hogy hajlékot adjon a leány-líceumnak, amit, ha akkor nem valósit meg á varos, még ma sem lett volna meg az annyira szükséges leányközépiskola Nagykanizsán. iJr. Krátlty polgármester, értesülésünk szerint, a ftiAOltT-tal kapcsolatban szorotné ozt a kérdést megoldani és a m. kir. fémipari iskolát Nagy\'? kanizsára hozni.
A Fő-atról riyiló tér és utca terveivel és a MAORT-épitkezésekkel
foglalkozott Nagykanizsa város építésügyi bizottsága
Nagykanizsa város képviselőtestületének építkezési bizottsága Dobrovits Milán v. országgyűlési képviselő elnöklete alatt minap ülést tartott, amelyen foglalkoztak a Vargha-féle városrendezési terv módosításával.
A jó békebeli Vargha-féle városrendezési terv annak idcjéit a Fő-uti hercegi házcsoport egy részének helyére hatalmas te-
tarjan—pál csics
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
fyir: Msgysr-u. ié. 7 eiefen: 3-44.
Városi fé/tx/et: Fő-ut 14. (Clsí fla-gynr B/rtetité Intézet palstájában.) Uh fon: 5-33.
rel tervezett, ahová egy uj templomot építettek volna.\' A templom-kérdést hosszú esztendőkre megoldotta Longauer Imre püspöki tanácsos, akinek buz-góságából felépült a Jézus Szive templom. Most a bizottság a városrendezési tervnek olyan módosításával foglalkozott, hogy a Fő-ut 3. sz. háztól kezdődően egy öblös, szép te-
ret képeznének ki. amely kb 70 méter széles és 80 méter mély\' lenne. A térből egy utca nyílna, amely a Rozgonyi-utcai Dukász-házon át egészen a Mu-rakózi-utcáig folytatódna. A tér nagyban emelné ennek u föutí résznek a szépségét.
Véesey llarntí műszaki la nácsnok bemutatta a bizottságnak aZ erre vonatkozó tervrajzot. A bizottság a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a tervet.
Majd a bizottság a Futuru-telken épülő MAOHT-háztömb lovábbépitkezésével kapcsolatban az alsótemplomi térrendezést beszélte meg, ami szintén közgyűlés elé kerül.
Qazdaaszony iskola kezdődik a nagykanizsai m. kir. téli gazdasági Iskolában
A földművelésügyi miníszt m ímui 8 hónapos gazdaasszony képző iskolát hirdet folyó évi május 7-től jidí.iu 2.r»-ig. Amint a cimábót is látjuk ez egy hosszabb, komolyabb iskola lenne, ahol a 1<V évüket betöltött leányok spuháal.un, varrásban, kézi-munk&bnn, főzésben, kerU\'szkodés-Iwn, befőzésben és hasznos közismereti tárgyakban nyelnének gyakorlati és elméleti kiképzést. A tanfolyam munkarendjének összeállítása különös tekintettol van a bábo-rus élelmezésre, cukor nélküli Ijo-fózésro és a takarékos jövedelem Ixjosztásra.
Kz u szél) iskola most először nyitja meg kapuit a leányok előtt. Az iskola az állomáshoz 2 j>orcri>
vanr igy tehát » vidéktói jolontkozó bojaró növendékekn \'k is kényelmes lenne. Alaposabb munkát loliotne végezni akJcor, ha a környékbeli gazda leányok bont laknának az iskolában, hői kényelmes szép hálókban nyernének ellielyezést.
A bpnnlakó növondékek teljes ellátása három hónapra összesen 200 lengő. A bejárók és hely bel iok 45 lengót fizetnek. Ila kicsit gondol-codunk rájövünk arra, hogy a mai magas árak mollott a befizetett pénzből nom lohot megoldani azt a bőséges teljos pllátást, amibon a növondékek az iskolában részosül-nok, ez csak ugy lohoteégos, hogy a földművelésügyi minisztérium anyagilag segíti ezt az iskolát, mórt azt akarja, hogy minél tőbbon rfozt vohossonek ebiion, mort a mai nehéz idők sokoldalúan képzőt t asz-szonytársadalmat kívánnak.
Ilolyliolioket, bojáré és bonnlakó vidéki leányokat szeretettel vária az iskola. Fölvételro jolontkoznl loliet március 25-ig a nagykanizsai m. kir. téli gazdasági iskola k»azeratópú-gánál. aiiol az érdoklődők bővebb , fölvilágosítást nyorhotnok. \' (:) \\
Qyümölcsficsemete
sxükógletét már most biztosítsa, mig a készlet tart
HODÁCS oMlJilllliUi
Budapest, ül., Flórián-tér 3.
Telefon : 362-724. __
Háry János
rumHkőrgyár és bornagykereskedés
h
Teuton: sos. i NagyKamiscsa
K)H. március 18
BALJAI KÖZLÖNY
10.000 pangót oszt ki húsvétra a nagvtanlzgal Bajtársi Szolgálat a hateannltak kaxrttartftióirafc
Eddig 43 000 pengővel segélyezték a családtagekat
A P. Gulyás Gellért plébános vezetése alatt álló ^nagykanizsai Bajtársi Szolgálat mosl a bus-véli segélyezésre készül. Sokszor foglalkoztunk áldásos tevékenységével, arait csendesen, zajtalanul, egy magasabb eszmény
szolgálatában a katolikus Cari-tás jegyében, de felekezeti különbség nélkül végez a segítségére szoruló honvédhozzálarl.o-zék támogatása érdekében. Mosl - hu%vél előtt ismét 10.000 pengőt oszt ki . a Bajtársi Szol-
/
es
gálát háborús hadiözvegyei a hadban levők családjainak támogatására. (iozdán Ernő egyházközségi irodatiszt most állítja össze a hadigondozó halóság közbenjöttével az igényjogosultak névsorát.
Ezzel eddig több mint 13.000 pengői osztott ki a Segélyző Bizottság a nagykanizsai honvédhősök hozzátartozóinak, amihez sok áldozatkész kanizsai hazafi járul hozzá havonta rendszeres adományával.
Perlak 150.000 pengőt kapott leventeotthon építésére
Perlak, március 18 l Tudósítónk jelenti) A visz-( szalérés óta élénk vágya Perlak\' járási székhelynek, hogy leven-to-otlhont építhessen. Ezt azonban a nagyközség a inogn apva-gi erejéből nem tudta volna megvalósítani. Perlak község képviselőtestülete ingyen ajánlott fel megfelelő leidet a levente-otthon céljaira, majd se-
gélyt kért az építkezésre. Most érkezett meg Perlakra a hivatalos értesítés, hogv a muraközi járási székhely részére a kormány 150.000 pengő segélyt biztosítóit, amiből most már* majd megindulhat a Végvárt épít kezes ésHehet a célnak, megfelelő és a magyar levenle-eszménv-hez méltó otthonuk a perlaki leventéknek. t
Egyes elemi iskolákbatt március végén befejezik a tanévet
A Budapesti Közlöny mai. szombati száma közli a vallás-és közoktatásügyi mijiiszter rendeletét. mely szerint a rendkívüli viszonyokra tekintet lel egyes városokban és községekben a népiskolákban az idei iskolai évet 1011. március 31-én he kell fejezni. A miniszter a tankerületi kir. főigazgatók utján értesíti azokat az iskolai ha-
lóságokat. amelyekre ez a rendelkezés kiterjed. Azokban az iskolákban, amelyekben az iskolai ével március 31-én befejezik. az évzáró vizsgákat április 3—5. napjain kell mcglurtnni. Az értesítő könyveket az évzáró vizsgán kell kiosztani. Iizekben az iskolákban az évzáró ünnepély elmarad. (MTI)
Tegzes Lajost elítélték a verseskönyvének bírálatára irt levele mieitt
A Zalai Közlöny olvasói elöli ismereles az a óiindch sorában elismerő bírálat, amit Barbarits Lajos irt az elmúlt belekben Tegzes Lajos nagykanizsai ví-rosí tisztviselő verseskötetéről. Ismeretes av/. a durva támadás is. amivel Tegzes Lajos a bírálatra válaszolt s amiért Barbarits Lajos, mint a bírálat irója, « kritikával elégedetlen költő ellen megtette feljelentéséi.
Ebben az ügyben megvolt a tárgyalás a -kir. járásbíróságon dr. Lukács Béla kir. járásbiró elölt. A vádlott nem jeleni meg a tárgyaláson, képviseletében dr. Bcgidsán Emil volt jelen. A főt na gán vádlót dr. Vit Ferenc ügyvéd képvisel le.
A tárgyalás egészen rövid volt, hiszen az Írásban elköveteti becsületsértéssel szemben sem tagadni. • sem magyarázni való nem volt. Az ítéletnek teljes indokaival a Zalai Közlönyben Tegzes Lajos költségére leendő közlését illetőleg Barbarits Lajos a bíró kérdésére kijelentette, hogy ahhoz nem ragaszkodik, mert célja az újságírói működésének becsmérlésért elégtételt nyerni, de nem célja a bosz-szuállás. már pedig a teljes ítélet-közlés olyan összegbe * kerülne a vádlottnak, ami ismert anyagi viszonyai mellett túlhaladná anyagi erejét. .
A bíróság ezután kimondta Ítéletéi és bűnösnek mondván
6
A mulattatás nagymesterei Budapest kedvencei a
PÉCfl öregoiAk
Március 25-én (szombaton) d. u. 3 és este fél 7 órakor AZ IPAROSKÖR NAGYTERMÉBEN Konferál: Dr. Legenyel József.
Jegyek a Teutsch drogériában.
. tdi
ki Tegzest a bírálatra irt levélben élkövetett becsületsértésben, Őt 50 pengő pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 10 napi fogházra Ítélte és kötei lczle a perköltségek megfizetésére. Indokolásában kimondta a bíróság, hogy a Zalai Közlönyben megjelent könyvbirálat nemcsak hogy nom sértő, de még csak olyasmit sem tartalmaz, ami bántó lehetne Tegzes Lajos érzékenységére. Kimondta azl is a bíróság, hogy kivételesen szabta ilyen alacsonyra a pénzbüntetés ősszegét, mert a vádlott Tegzes Lajos anyngi helyzete olyan, hogy súlyosabb pénzbüntetés kiszabása anyagi egyensúlyának felborulását jelentené.
Az itélot jogerős.
IMI
Eltlnft miiyr Arnytk nyrwtkan ..
■a war m\\*? volt Magy P4tar eár„badlfélgyvé<li"
Minden idók legnagyobb orosz cárjának, Nagy Potomok legkiválóbb kalonáia etry szikszói magyar ombor volt-. Vessünk egy pillantást Turkoy Sámuel ólotéro és nézzünk végig szédülétos pályafutásán. Idehaza bi-zonv sonki som tudott volna Turkov Sámuol őlottőrtőnetéőrl, ha 200 év-vol ezelőtt Farkas Máté hiripi földmű vesgazda oredoti leto\'ot nem hozott volna mesnzo Törökországból Turkov Sámuel kalandos ólotóról. Nézzük csak mog, hogyan l>onto-kozík ki olőtti\'mk obből a lóvéiból \'kalandoHHOrtiu honfitárnunk óloto.
Turkoy Sámuol fiatalsága a Rákóczi szabadságharc idojéro esik. Amikor Kákóczí a bécsi udvar alkot-mónvolIonos elnyomása ollon mog-inditotta a szabad ságküzdolmét. a fojedolom katonái között ott találjuk a fiatal TurkoVt. Családja is, jómaga is szegény volt. Nekik nem jutott semmi a\' törököktől visszafoglalt mosryar földhői, i>edig a l»éesi udvar-han nagv bőkezűséggel oszlocntlák az idegeneknek a magyar földekot. Turkoy Sámuol szivvol-lélokkol.mint mindon igaz\' magvar ember, kuruc volt. Végierverokedte fojedolmérel a hosszú, küzdőimé« óvokot.
A majtényí fegyver lététől után besorozták á császári hadsocegbo. Nem csoda, há az egykori dőrék kuruc katona liom érezte jól macrát a császári hadak kőzött. Mindonkén-pon szabadulni akart, a labanc, had-sorogtől. Szökésre gondolt. Egy alkalmas pillanatban elhagyta a tábort ós Moldván keresztül Oroszországba szökött. A cár mindenkor örült, ha valamolv idogon (nemzetiségű katona fölajánlotta neki szolgálatait. Tgy nem csodálkozhatunk azon, lm Tiirkoy Sámuol igon megnyerto Nagv Pétor tetszését. Bemutatása, alkalmával annyira megtetszett az uralkodónak, hogy hadsoregőbon magasabb katonai parancsnoki rórtgV-gal bizta mog.
Turkoy e<rvideig az akkori fővárosban, Szontpétervárott teljesíteti] szolgálatot. Amikor az uralkodó tudomást szorzott arról, hogy a kuruc vitéznok jogi tudása ís van, rögtön átholyeztotto a hadbirósághoz és »császári orosz hadi fő ügyvéde cimot és méltóságot adományozott noki.
Kbl)on a tisztségébön nom sokáig maradt Turkoy. Az a megtiszteltetés értó, hogy az orosz cá^i flotta vezérévé novozték ki. Do nomcsak mint hadbíró vált l>o, hanem mint admirális is. Bár olointo — amint u Farkas MátótŐl küldött lövőiből kiderül — nehéz volt a ton^ori szolgálat számára, később azonban megszokta a tengert is. A Káspi-tongo-ron néha élotveszodelmokkol is meg kellett küzdonio. Kgvizbon olvan1 hatalmas vihar votto körül hajóba^ dát, hogy alig tudott ogy szál deszkán uBzya monokülni.
Cári mogbízatásaí során egyszer olvotódőtt a Kuma folyó motltén ol tor ülő vidékro, ahol a \'legnagyobb moglopotésőro égy »Magyar« norü városra akadt. Eri-ól a városról azt irja lovolébon, hogy oz ott lakó om-l>erok ugy omlőkoznok, hogy soksok idővel azelőtt onnan vándoroltak tovább a magyarok Európa folő.
Bondefv László, a kiváló magyar óshaxakutató azt mondja, hogy Tur-, kovnak obbon a folfodozésóbon igen sok igazság tehot. A kumamonti
JálkiL
fif
Mz 52-ik
m, m. OSZTÁiYSOkSJÍT^
Jétékterve páratlan esélyeket nyújt,
Egy sorsjeggyel szerencsés esetben nyerhető:
Egymillió P.
l\\ nyeremények összege több, mint
Tizenötmillió P.
Jutalom: 600.000 P.
• \\
Főnyeremény: 400.000 P.
\\
Nyeremények: 200.000 P, 100.000 P, 75.000 P, 80.000 P, 3x60.000 P, Bx 40.000 P, 1x30.000 P, 22x20.000 P, 2x16.000 P, 30x10.000 P és mégszémoa köiépéí kUebt) nyeremény.
f\\ ^ortjejjyek éra owtélyonként:
nyoload fi.-
Sorftfegy kaphátó az ö*lze* főirualtóknál.
Húzás kezdete április 13.
negyed fél egész
Plö- P20- P40-
ZAL\'Ai KOZUONW
1944. március 18
magyarok ¡uálláAfőldjei. a Kubán folvotól a Káspi-tongerig, valamint a t)on óh a Volga folyók vonalától a Kaukázusig törültek ol. A magyar őshaza földjót ia moffjáró kalandos életű katona nom érkezett többé vissza hazánkba.
Hogv mi loti volc, nom tudjuk. Valószínűleg aztorosz cár szolgálatában fojozto bo\\alandos ólotét.
Kerckeahdzy József
KőmzDáSÁe
Szünőben van a sertéspestis Nagykanizsán
0
Mint ismeretes, a fellépett sertésjx\'stis miatt a polgármester zárlatot rendelt el. Szerencsére a nagykanizsai állatorvosok még idejében tömeges oltásokat végeztek és igy — leszámítva a mintegy 70 elhullott ál laatot — még kellő időben sikerült nagyobb veszélynek gátat\' vetni. A gyors hatósági beavatkozásnak meg lett az eredménye, ugy hogv a vész már szü-nőben van. Mint illetékes helyen értesülünk, ha a javulás, tovább tart. akkor három hét múlva már a zárlat feloldásáról lehet szó. .
Mi újság a budapesti Élelml-szernagy vásártelepen ?
• A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó jelentése szerint nz élő- és vágottbaromfi és a tojáspiacon az árak nem változtak. A zöldség- és főzelékfélék piacán a fejessaláta 50 fillérrel emelkedett, mig a paraj ára 300 fillérrel csökkent. A gyümölcspiacon a nemesfajtáju alma ára 30 fillérrel emelkedett kilónként. — A többi árucikk ára nem változott. ~ I
Ntptér. Március 18. azombat. Rőm kai. Sándor pk Protestál Sándor • Március 19. vasárnap. Hóm. kat. József Pratest. Jézaef
Éjjeli gyógyszortári ügvolot: Ma, szombaton az Ornngval gyógyszor-tár Dbák-tér 10., lwlnap, vasárnap \'ti Megváltó gyógyszertár Erzsélx>t-
tér ai. \'
Kiakanlsaán az ottani gyógyszertár állandó ügyelotea szolgálatot tart
A Q0Z-F0RD0 nyitva van röggel 7 őrá tél oa te 6 órái«; (Hétfő, szorda, péntek délután éa kedden egóas pap nőknek.) Telefon: 560.
Hangulatos esték
\' a
Pannóniában!
Ilosvay Erzsi
előadó művésznő
Kiis Adl v
j&zz-énekesnó
Gyenes Jancsi
Budapest kedvenc énekese
Horváth Géza
mesteri hegedűn
A zongoránál: Szól Laci
11 \'"ni; TANC I i
•u
f\\ kévéház és szállószobák kellemesen fötve.
Tűz pusztított ma reggel Nagykanizsán egy főúti bőrösllzletben
A volt Lénárt-féle nagykanizsai, Fő-utl bőrkereskodés néhány év óta Hegedűs István bőrkereskedö üzlete. Hegedűs tegnap zárás után s/.okásszerüen hazatért lakására. Ma -reggel rendőr keltette fel: »Tüz vjin, ég az üzlete, Hegedűs ur !* A megrémült kereskedő kiugrott az ágyból és futott üzletéhez, ahol addigra már nagy tömeg gyűlt össze. A tűzoltóság felnyitotta a lezárt redőnyt, amely alól vastagon s\'/.ívárgoll ki a fojtó füst, majd nyomában valóságos lángtenger. A tüzollók Vecsera Antal parancsnok vezetése alatt először porollóval kísérelték meg az oltást, hogy az árukat megkíméljék, azonban u hátsó fal már annyira égett,
hogy. kénytelenek voltak a fecskendőhöz nyúlni. Időközben amit lehetett, a lángtengerből kiszórtak az utcára, de igy is sok bőráru, cipőkellék rongálódott meg, vagy lett a tüz martaléka, illetve vált használhatatlanná. A gyors tűzoltói beavatkozás eredményeként egyórás oltás után sikerült a tüzet helyhez kötni és a menthetőt megmenteni.
A tűzoltóság és a rendőrség helyszíni szemléje azt valószínűsíti, hogy rövidzárlat folytán keletkezhetett a tűz, mert a kályha az ajtó közvetlen szomszédságában van, inig a tüz az üzlet hátsó részében keletkezett; a villanyvezeték közelében, hegedűs kára meghaladja a 10.000 pengőt.
A pisla Ragykanlzsán is negillapIMta a ké«?e!«i lá?b«széló álltmástkal
Csak szükség esetén fterOJ ser ezek beszlntetésére
Egyrészt ujabb hivatalok, űzetnek, vállalatok folyton fokozódó igénylései, másrészt az anyaghiány szükségessége tették a magyar távbeszélő állomások felülvizsgálását\\ az úgynevezett kényelmi állomások megszüntetése végeit. Budapesten mintegy 10.000 ilyen kényelmi távbeszélő állomás beszüntetésére, illetve kikapcsolására került sor. A, fővárossal egyidejűleg a vidéki postahivatalok is felülvizsgálták minden városban, a távbeszélő előfizetők állomásait, abból a szempontból, melyeket lehet kényelmi állomásoknak minősíteni, ha szüksége jelentkezik egyes állomások beszüntetésének. A nagykanizsai posta is felülvizsgálat alá vette mind a 780 távbeszélőállomást és beható mérlegelés után 18 állomási kényelmi állomásnak minősített. Ami azt jelenti, hogv ha a további jogos és alapos igényléseknél, szikség lonjie.. ezekre az állomásokra, azokat a jelenlegi előfizetőknél kikapcsolják és beszüntetik.
— A kényelmi állómások mtv-állapitásánál\' mondta informátorunk — nem voltunk te-
kintettel semmi másra, csak arra, .hogy valóban nélkülöz-heli-e az előfizető állomását. Tekintettel kellett lennünk a folyton jelentkező uj üzletek, hivatalok, intézmények igényléseire is, amelyeknek igyekszünk legjobb akaratunkkal elegei tenni. Nagykanizsán jelenleg 780 távbeszélő előfizető illinmáfc* van. Lehetőség van esetleg még további 20 állomás bekapcsolására. ugy hogy 800 távbeszélő állomásra lehet számitunj Nagykanizsán. Tervbe van ugyar véve még 200 állomássá! való bővítés, de ehhez kellene egv pótszekrény ehhez azonban a mai anyaghiány miatt aligha, lehel hozzá jutni.
Tény, hogy sok az igénylés, a posta szeretne mindnek eleget tenni. Amennyiben szükség lesz a kényelmi állomások igénybevételére, sör fog kerülni ezekre is.
Azt is tervezik, hogy a MAÓHT-üzemekben egy-egy lelefon központot létesítenek, hogy ilyen módon tehermentesítsék az állomásokat. Egv ilyen házi távbeszélő-központnak 40-50 belső állomása lehet.
Április végén megszűnik az Izltil zárórakorlátozás
A nemrégiben kiadott rendelkezés az üzletek záróráját megró viditetle és a hét egy napiára általános zárást rendelt el a fűszert és élelmiszert árusító üzemek kivételével. A zárórát sem a kereskedők, som az érdekeltek nem találták a legszerencsésebb megoldásnak s különösen a tisztvisclőtársadalmat ériuti kellemetlenül. Az uj zár-
órát főként a fűtéssel és világító anyagokkal való takarékoskodás szem előtt tartásával indokolják.
Értesülésünk szerint április végén megszűnik és ismét a régi zárórák lépnek életbe. A nyári időszámítás következtében ugyanis semmi szükség nem lesz a késő tavaszi és nyári időszakokban a korai zárásra.
Fennállásának 100 éves jubileumához közeledik a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
Az igazgatóság felkéri azokat, akiknek az intézet alapításával kaposolatos adat vagy okmány van birtokában, szíveskedjék azt az intézethez
eljuttatni.
........................MM..................
A Szanatórium Egyesü. let életéből
A nagykanizsai Tiidóbotog Szanatórium Egyesülőt keveset ballat magáról az utóbbi évekl>on, do annál hatalmasabb munkát fojt ki és annál érdomlegesebb • a fejlődése intézményében és annak ombermentő munkásságában egyaránt. A lazs-nakí tüdőbeteg szanatórium az utóbbi évtizedek egyik legjolontősobb kanizsai alkotása ,a* város legnagyvo-nalubh egészségügyi létesítménye, amivel dr. Krátkv Istvánné. Nagykanizsa jKilgármcsteiénok felesége, beleírta novet a város fejlődésének aranykönyvébe.
A Szanatórium Egyesület választmányi ülésén dr. Krátkv Istyánné elnök kegyelettel emlékezett mog az ogycsülot halottairól, majd lejelentette, hogy Lányi László egyesületi pénztáros* 10 évi közreműködés után egészségi okokból lenyújtotta lemondását. Érdemes munkásságát jogvzókönyvi köszönet örökíti mog. Ptódául egyhangúlag Szerdahelyi Győző áll. tanítót választolbík meg.
Az elnök l>ojolentÓtto, hogv az egyesület kibérelni óhajtja ty lazsnak i kastélyhoz; illetve most már a tüdószanatóríumhnz tartozó földeket és azokon gazdálkodni fog, zöldségféléket termel, baromfit no vei, foi-tésekot hizlal a szanatórium ellátására. A választmány holyosléssel fogadta a javaslatot, amoly rövidesen iiz illetékes fórum oló kerül.
A szanatórium orvosa bevonult, holyottesitését idoiglonoRonj. Kiedl-mayor István dr. kórházi orvos látja o| és kérték munkaajjolgálatos orvos . kirendelését.
Az állam által nani ő0 szegény lxUeg után fizetett eddigi 4 pengős napi térítést ».\'20 pengőre ömöltél/ fel.
A Nemzeti Hank 10.000 és egy névtelen 100 jíongós adományán a szanatórium részérő korszerű Röntgen-készüléket vásároltak.
A Szanatórium Egyesület évi közgyűlése március 81-én lesz.
- (Balkáni gerlék Nagykanizsán)
Talán föltűnik egy-ogy kanizsai megfigyelő előtt, hogy gorlo-szetü bugást hall a körtek fáiról és ebből arra kövotkeztet, aki hallja, mintha a tavasz ozidén korán hozta volna mog n vadgorlóket. A dolog azonban ugy áll, hogy oz a tulkorán jelentkező, sót ajcél folyamán is nálunk tartózkodó gorlo nőm az április kö-zopén érkezni szokott és Közismert vadgerle, hanem az utóbbi évek folyamán a Balkánról beszivárgott balkáni vagy félholdas gorlo (Rtvep-topolía docaosto). Ez a madár meghonosodott nálunk és állandó madarunk lett. Tehát át is telel nálunk házigalamb módjára és elosógét a baromfiudvarok és sertésólak környékén találja meg. (B. Gy.)
Előnyomás, géphimzés, hurkoiás, <

kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
MIMÓZA
kézimunka-szaküzlet Csengery-ut 4. sz.
11)4-1. március lfc¡
fi I RE K
- (A Szent Józief Egyházközség)
unnak öröméi», hogy uj pflspőka
van -»« egyházmegvénok, holnap, vasárnap délelőtt fel 11 órakor a .\'montforojtáronaiok kanizsai plébá-„¡a-tomplomában Tedeumót fut, nmelvre ozuton hivja mog a plóbá-nta területén lévó hatóságuk vezetőit í>á az egyházközség. képviselőit iilt!-léiwk tagjait: P. Gulyái Gejléit |i]»bdnotí. • (.,
(Kitfluteté«)
Komondy József repülő lörzsói-fuürtier -homokkomáromi fiu (Komondy Józsofnek, a Batthvánv-,irodalom fóordőórének, az olózó vi-v-Ingháboru prwmysl hőaénok fia), aki iskoláit Nagykanizsán végozto, 1041-ben, ogyórával oaküvóio után indult el az orosa frontra. Jelcnlog Kecskeméten állomásozik. Harctón toljesitményeiért megkapta u tüzko-roMitot a koszorúval és kurdokkal, brona ¿8 kísozüst vitéasé^í érmet, első és másodosztályú ücmot vus-kerolutot. A zalai büszkeség is számon tartja innét elszakadt hős fiá-imk hősi érdemeit. . v
- (Mit kivannak az Igazság-Dgyi tisztviselők?«
Az Igazságügyi Segédhivatali Tisztviselők Egyes ülotn foTfterjofcztést intézett a- kormányhoz és a kar több irányú kivúuságát udtu elő. Kérik u tiaztviBolők, hogy u fizotésok u mindenkori drágasággal arányban állapíttassanak inog. Amennyiben ez u mai háborús viszonyok között fi-zotésrondezésöel uioguldhatú nom Isnne, kőrik, hogy u háborús*óvok • ídojéro rondszoros háborús j>ótlékut tíiigedólyozzonok, moly ugyancsak uz árhullámzáshoz igazodnék. Kérik a tisztviselők a beszerzési csoportoknak kormánytámogatással olyan tökéletessé tervezését, liogy azok mindennemű szükségletet, élelmiszert, ruházatot, tüzelőt hatósági áron kir olégítlioaaunok. Ugyanilyen ellátásban részositaék a nyugdíjasokat, végül kérik az olóinojuitoh viszonyuk megjavítását, mort a mai körülmények között az olómenetol oly lassú, hogy Ö—lő évig koll várni ugy- » egy előléptetésre.
- (A Daaáiitull Olaj vidéki Outálf) .
mint az Országos Magyar Bányászati éa Kohászati Egyesülőt leg-mozgalmasabb ólotü osztálya, március 24-én tartja 14-ik választmányi éa előadó ülését Nagykanizsán, a Vár-uti MAOKT-irodában. A gyűlés keretében dr. Voró Józsof egyetemi ny, rk. tanár tart előadást az acél hogoázthotóségéról.
- (Azt gáádálje,)
hogy az üvegbíztoaitás nem is olyan "fontos? \'lóvéd I A kereskedő, az i|>aros, a koroskodó, akikiu.\'k aruja üzlotbolyiségbon van élboly oz-vo, tudják, hogy az ü/.lot kirakatah-lakait loltétlonul biztosítani kell! Az blsó Magyar Általános Biztosító Társaság bolyboli: (Jsongory-ut 2. s/.ám alatti íoügynökségo a logelő-nyösebb foltétolekot nyújtja Onnok.
(0
- (Missziéa hlr)
Folyó, hó 26-én, régi szokás bzo-rint, ismét megtartjuk a Katolikus -Női Napot. 26-én roggol a Juzus ív.ive tomplomban szontmiso. hallgatás ós szontáldozáa. Délután 5 órakor a városház» nagytermében disz-gjülós. Erre mindon katolikus asz-erouyt éa nagy leányt szorobottel megbír ac összes női egyesületek elnöksége. (:)
Mlelétt ■ tavaszt szezonra szükségletét >««|vuil, gyéxódjék m»a
modtlljeimrői
ét Araimról.
Modeltak m&r 19 paogöUi k*pb»ték
1ÓTH LAülA léi kalifftilílélen
«i \' fő-ut f. sz. Baxar udvar.
ZAhAl M2LÓNY
Elszegődött, munkába állt és kifosztotta háziasszonyát egy fiatal kanizsai cselédleánv
Még nem egészen 18 éves és4 inúi\'is jpesti mintára» dolgozott egy kanizsai cselédlány. Neki is "z a módszere volt." mint sok pesti társnőjének. Állási keresett ebben a cselédszükös világban. a háziasszony örömmel fe\'-vette, de alig töltőit három napot szolgáluti helyén, mely idö alatt alaposan körülnézett a lakásban és kifosztotta munkaadóját.. Így járt Nagykanizsán Kauinumn Jenő és a* N\'ev-csa-lád. \'
A lány egyik munkaudóiánál közel 1000 pengő érlékü ruha-
félét zsákmányolt. A házkutatásnál u detektívek a lopott tárgyak nagvrészél inegltdálták., Előállították. Hiába lagadoU volna, a lopott lárgvak elég bizonyíték voltak ellene. A rendőrség \'átkísértette a fiatalkorúak bíróságához, az fog dönteni További sorsa felől.
Ujabb figyelmeztetés a háziasszonyok szálltára, milyen elővigyázattal kell élniük, miulőlt valakit befogadnak lukásukba, még ha olyan fiatal és ártatlan kinézésű is. - \\

. *
4 megszökött vádlottak távollétében tárgyalt le két nemzetgyalázás! bflopert a kanizsai törvényszik
Erdokos bünporrol foglalkozott u nagykanizsai törvényszók büntotó-tunácsa.
Eddig a nemzotgyalázáai bünjw-rekot mmdíg a tábla, szőkholyón működő törvényszék tórgyalta. A mult évbon ogy rondolot akként mtézkodott, hogy ozokot a porokat bármely törvényszék tárgyalhatja. Így korült most ölsóizbon kút ílyon \\ bünpor a nagykanizsai törvényszék \' dr. A lm ássy-tanácsa oló.
Az olsónól u vád az volt, hogy 19411 április 13-án Küzma Józsof loudvalakosi horvát ember Lopány község főutcáján magyurgyalázó ki-fojozésokot kiabált,
.\\lugindult Küzma ollon a bűnvádi oljárAs. A nagyhangú ombor uzonlmn\' kijolontésomek büntetőjogi következményei olól mogszökott. Nyomozólevolot bocsátottak ki ellene. Eredmény nélkül. A törvényszék űrre a hivaudos lup utji>n idézto meg Küzmát a mostani tárgyalásra. A \'jiémzotgyalázó tormé-szotoson nom jelunt mog most avm. Távollétébon turtottúk meg a fótár-gyalást.
Dr. Almássy olnök ismortetto a vádat, majd kihallgatta u beidézett Kojh) József, Fehér József- í-s Si-monkó József tanukat."
A törvényszék bűnösnek mondta ki Küzma Józsefet az ÍU^I. évi ill. t.-e. h. g-úba ütköző a magyar állam ós a magyar nemzet inugixx\'silltuK) elleni vulségbun és kötelezte ót a\' lX)rköltségi>k megfizetésére. Azonban büntetést nem szobott ki, mert távol volt.
A második osot. Kiscsohi község határúban a MAUlíT-munkások csöveket íeklőttek le, amikor odumont hozzájuk Muhr József alaóléndvai születésű munkás és magyargyalázó szavakat kiáltott a magyar nlunká-s<ik felé.
Feljelentették. A következmény ok
olól ö is megszökött. Nyoniozólovél orodmónytolonségo ütán fótárgya-lást tűzték ki és orro a hivatalos lap utján megidézték, do ó nom jelent meg. < \'
A tanuk a tárgyaláson oldöntöt-ték a jx)r kimonotolét. Mogorósi-tették a vádat.
A ^törvényszék ót is bűnösnek mondta ki u vádboli csolokmónybun. Kötelezte a, porköltségek megfizetésére, de büntotC-ut nom szabott ki távollétében.
- (Hadlgeadexettaknak)
olliolYOzkjodési lulietőségek korlátolt számban. Folvílágositt\'ist nyújt a liadigondozó tiszt Nagykanizsa, Városháza. • (:)
Nagykanizsa rnogyoi város . pülgurmea terűtől.
6CÜ/KÖ. 1944. Tárgy: Étolaj vásárlása zslrjugyekre.
Hirdetmény*
A zslrjegyekusk mindazokra a szol-vouyoire, xuuiyekre iMOUmKinl Kladnudó reuüeieitttm ruayjáD uoiu luurgarim kell ku^olgaltatal, a Kozönaug szabod vaiusz-tása uzeilai üiomjut la va»atoihut h\'gy-egy szelveuyro iu dKg. uiolajat aell al-Btoigaiiaiui; uz oiöj Kiusiuyouularu azo-U03 a zsíróval, vagyis kliouklut o.wj P. Mlalbogy a beváuasra aiOBt esedékes iudrolu»i íl as saoiveayekro egy ko-raODi ruudeletem.szeriül uiarganul kuli mádul, olajra lugolösxór a 4 es szeivO; uynkoi isbui bovaliaal. Omjal a követ-Kozo Iaszoruzie\\eiibou loüoi vasátoinl: Muuztti tó Ul, Toiitsoh Fő ut, öiumpl Fu ui, Kapóit huriby M -Ul, vnOt loiö Su gar ui, Mustos Kusnuih ier, Köitlsztvlsi-idk o9 os ltok Erzeöutu tor, Noztisztvlae lók 119 es tlók pályaudvar, Qrácz Or tíí&a- ul.
Nagykanizsa, 1944. uiárolus 14. í9a fniiíftf nir»t«-i
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, F6-ut 14.
Slnger varrógép Rt. körzetképvlseleta üzletét kiterjesztette:
kézimunka ós rövidárukra
VAllal > Textilelőnyőmáet, fehér-, azines- és betühimzéat, endlizést, dlszvarratokal.
Modern mintákI Dlvntoa ujaserfl áruk!
6JI Pigyelmes vevőszolgálat.
Március
16-19ig
VAROS/ MOZGÓ
Csütörtöktőlvasárnapig
Magy magyar filmsiker (20-dn a Kép Moziban) ÁQROL SZAKADT ÚRILÁNY
Főszereplők : Tolnay Kldri, Raffay Blanka, Vixvdry Mariska, Hajmdssy Miklós, üihdlyi JSrnC, Teronyi Imre.
UFA viléghiradó. Aktualitások a világ minden részéiből.
>
S10adások kezdete : 14, ¿6 éa j8 órakor.
-:-
- (Szerkesztői üzenet) .
Tetszhalott. Ne üljenek fel, kérem. h tsztér téti rcmlátúsokuak. fíz az eiet iskolapéldája tehetne annak. hoyy a fantázia hogyan dolgoz ki egy jelentéktelen migfigyc- \' léshót vérfagyasztó részletekig terjedő >igaz rém meséket". Van ma enilkiU is elég, ami ¡iróbá\'ra feszíti az emberek idegeit, nc idegesítsük eift/mútt még ofajta rzájról-szájra iinveki-ó. twló\'Jan nuitogtísokkai.
(Légoltalmi előadás Letenyén)
Ilolnan, vasárnap délután légoltalmi okttdást tart i>otonyén Vocaorn Antal nagykanizsai tűzoltó)«»rancs-nok, tűzrondészetí felügyelő.
- (Klskanlzsal hlrekt
Vasárnap osto rendezik a kiskani-zsai ogyeaűletek a máróíus lő-i és Kossuth I.alos halálának 60. évfor-dulójának ünnepségeit. Ay. ünnepi szónokok Horváth Józsof kereskedelmi iskolai tanár és P.\' Bánás \'A. Gyula plébános, mig \'szavalatokkal közreműködnek li>olvi Lajos, K. Nagy László és ^Íntalícs Torus. Ezonkivül a ki«kanízsaí levontozeno-kar áj-n Kískiinizsui Ifjúsági Egvo-sülel énekkara szerojjol ríébánv hazafias száhunul. -7 \'26-én esío 7 Őrai kezdettol rendezi nagyböjti estjét a MANSZ kiskunizsaí szer-vozotó. A nagyböjti eslon részt vosz pomoH Stricba Margit országos szorvoző. \'2U-án és 24-én lolki-gvakorlatokon. vesznek részt a MANSZ tagjai, maid 26-én közös szuntáldozás lesz a kiskunizsaí pló-h^nia-tomploinbnn. A- kískoni-zsai leventék vusÁrriup délelőtt fél 10 urakor tartják március lő-ikí és Kossuth Lajos halálának 60 évos évfordulói ünno|)é|vét. Onnopi beszédet mond Horváth Boldizsár levente, mig Kossuth Lajos ontlék-beszédot túrt Széjmdvary Li\'usjsló, fő-oktató, Ká|>olnás Zoltán és tlyimesi József leventék szavalata i\'w a kis-kauizsai lovontezonoknr számai egészítik ki a műsort.
OiilSlj- vm so tjeoyet
rvmU\'ljen <t Umcit ««renctét
(
É
Budapest, Oltöl-ot 6. , . NAOV «cám-vAlaacUkl
NAO Y ny«r4at «sSty I
Klöiékony O^ykextKsl
Aionnall nytremenyklfl/clí« I «> R«ndíU» lcveleióupon. z
) ■
)
(Vándorlásunk Társa)
. Négyszáz oldalas imukönVv io-lont mog a nagykanizsai Urlóúnyok Mária Kongrogációia kiadásában. Az imakönyvet P. Lahancz Modárd, a Kongrogáció prézeso állította összo és irta és Pápán korült kí a sajtó alól 10.000 )>éldánybun. Az imakönyv szorzójo az izzó papi lélok mindonro kítorjodó figyelmévol vállalkozik arra, hogv Vezetője kupon minden rendű és rangú katolikus hívőnek az Isten felé vozotó utón. A nap és az élet minden viszonylatára megvan a gazdiig imakönyv-bon u megfelelő imádság, azonkívül az egyház énekei. Jótétemény ti Vándorlásunk Társa mindon hivő lőlek kezében, eligazító a mt> kavargó, vigasztalannak tűnő élotébon és utat mutató fáklyafény a mu omboréro zutluló problémák rongoto-góben. P. Lahancz Medárd, a fiatalság, szont hevületében szorzotosi alázattal és fáradhatatlan lolkosodéssol munkálkodó foroncos atya, Istonnok totsaó, ombornok hasznos munkát végzett imakőnyvo ¿¿árnyra bocsátásával.
Mindennapi levelezésből összegyűjteti t6mestoély«B«t bélyeggyüjtésl cáloltia magvaaiflk. Barbanta, Zaial Ktulöny weikeutóaégc, naponta deiuian 0—7 o<4 zósŐtt. Es a blrdctés mindig crvény«|,
ZALAI SPZ&ONY
1044. március 18
Bélyeggyfljteményfiket,
sorozatokat. t^tolekbon. töroeg-bélyegnt mlndeii monaylségben
veszek. LÖWY rR»fiYHNÉ bélmkerttkrdS.
Budapest, VI. Vilm>klrAlvntí-ut 24
¡808 Ttltfoni tiOrIM..
Eladók\'-
ritkaságok, *oro7ü(oW, nldonsigok. Hn P«s«rc JAn, okvetlenül keretien (eil
MEGHÍVÓ.
Az Országos Tttdőbategs/ana-tőrlum Esvesfllet Nagykanizsai Fiókja 1944. március 24-én 17 órakor a városháza kis tanácstermében
közgyűlést tart.
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó 2. Főorvosi jelentés. 3. Titkári jelen lés. 4. Pénztári jelentés. 5. Költség vetési t\'rv 6 Választmány egyharmadának kborsolása. 7. Esetleges Indítványok. 8. Elnöki zárószó.
Ha a közgyűlés elegendő résztvevő híján ekkor meg nem tartható, akkor a közgyűlés Ideje március 31.
Nagykanizsa, 1944. március 17
ni Elnökség.
meghívó.
Nagykanizsai Iparoskör 1944. év március hó 26-á*, v»sár"sp d. e. 10 órakor, határozatképtelen\'ég «setén 1944. év április hó 2 án, vasá:-n8p d. e. 10 órakor az Iparoskör dUzfermébcn tartja
melyre az Iparoskör ti ztelt \'agjalt van szerencsénk meghívni
TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyíló. Jegyzőkönyv hlte-Iépítésére 2 tag kiküldése.
2. Jelentés az Iparoskör 1943. évi működéséről .
8. Zárszámadások bemutatása. Szám vizsgálóbizottság Jelentése, felmentvéoy megadása.
4. 1944 évi költségelőirányzat meg-állapítása.
6. I ügyvezető elnök, I Alelnök, I Jegyző, 2 háznagy, I vigalmi elnök, 1
vigalmi alelnök, I pénztárnok: l el lenőr, 3 számvizsgáló bizottsági tag, 2 pótszámvlzsgáló bizottsági tag. 2 könyv
tárnok, 10 renden választmányi és 5 póttag m..eg válási tása. 0. Indítványok. 7.,Elnöki zárszó.
Indítványok az ahpszabály 9 szakasza értelmében a közgyűlés elölt 3 nappal az Iparoskör elnökségénél Iránban beteijesziendők.
Zárszámadás és költségvetés megtekinthető a kör hivatalos helyiségében a délutáni órákban. Nagykanizsa, 1944.-év március hó
Gábor Jóa*ef ik. Mankovits Islván $k.
jegyző. íoo elnök.
Vásári hirdetmény.
Becschely községben ai 1944. évi Józstf-napi
Mm illat- íj klrakodú M
március hó 20 án lesz megtartva.
f Felhajtásra kerülnek szíp nyuga\'i ¿a|ta srarvasmarhák, muraközi lovak ws csikók.
Becsehc\'y, 1944. március hó. u Elöljáróság,
Üzletmegnyitás.
Tisztelettel órtejltem o mélyen tlsjtelt hftlflyk*zönsé«et. h«ay Eötvös tár 10. szám alatt
(DeJenek-hftzl
hölflyfodrás2-sz»l«nt
nyitottam.
rt hölgyközönség szíves pártfogását kérve, maradtom tisztelettel
Ttieioo: Molnár Jánosné.
017
F\\ szokásos évi •fif i i r
1
Nagykanizsai Takarék
4 pénztáránál
elismervény ellenében átvehetők.
m
Nagykanizsa megyei város polgármos terétől.
534/kó. 1944. Tárgy: Burgonya s/étna* tás i az ellátatlan lakosság közt.
Hirdetmény.
Mindazok, akik az őnzol nnm Jutottak burgonyához, személyenként legföljebb 20 kg. burgonyát Igényeltjeinek. Az lgénvlők t hó 2t áu én 21-én Jelent k»>zrenek a közellátási hivatalban. Családi Igaíolványükát hozzák maguk-kal. Akik az ősszel a gyümöloscsoma-goló utján fejadagjukat megkapták. no Jelontkozzenek, mert nem kaphatnak. Nagykanlrsa, 1944. mároluH 18.
»jj Polgármester
400/ké. 1944. TArgv : Korpalgénylők öiazelrása.
Hirdetmény.
Azok a 100 holdon a\'ull gazdik, továbbá földnélküli sertéstenyésztők é« sertéstartók, akiknek korpára van szükségük, az Igénylés összeírása védett legkésőbb !. hó 25 lg Jelentkezzenek a Közellátási hivatalban. Az összeírt Igényléseket a közellátási hivatal felterjeszti a körellátási felügyelőséghez s ez dönt az Igénylések felett és pedig a város részér« mogállspltsndó korpa-kontlgens keretében. A kézellásásUgyl\' miniszter, ur rendoleto szerint a korpát elsősorban sertéutenyésztésl <h sertés tartási célokra kell fordítani A korpa kiutalása pontterheiéa ellenében történik, vagyis az Igény\'ő gazda beszolgAl tatási kötelezettsége a kiutalt korpa pontértékévol felemeltetik t A földnélküli állattartók a ko pakontlgensnek legfel Jebb l()°/o-a erejéig részesíthetők a korpakiutalásban.
Az Igényléshez el kell hozni a családi ólolmezésl Igazolványt, a gavdakönyvet s az állatok Járlatlevelét.
Nagykanizsa, 1944 március 18.
9« Polgármester
Folytatás aa I. oldalról.
A pápa uj lépést tott Róma érdekében
Római jelentések arról adnak hirt, hogy n l)uce halálbüntetést szabott ki a katonai szökevényekre...
• ■ *
A pápa hir szerint ujabb lépést telt Róma nyilt Várossá
ÜPKéHIBBETÉSEl
ÁLLÁS
Gyakorlattal hlró a*P«rónö» alkalmazunk. Hangya kirendeltség. 875
Bvjápdnttt délutánra állandó kerti-munkára |ó llieléssel felvest Szib4 Aitalné EötvSsdér 6. 898
M«0bl«Hai6 biJ*«AnM ftlvcs/.ek Sugár-ut 14. Illdszlnt oalra.
Bsláranfit keretek , félnapra D4il Pó-ut 10, az udvarban. 839
R0«idáru szakmában Járt«» ue04>dot
............ ....... "\'-\'igéi
916
v/gv klszo\'gálálányt felvessünk Elilngái és Fiicher Dták tér 1.
Kfltönfikst,hlmzőaöket és horgolónő-ket (elvesz Lcndval kézlmunka-szaküzlel Főút 14. 8,5
NBIasabÁ aagédet telvciz Bettlhtlm Ilus Csongéry-ut 27/a •_927
Ü7»k«rlott a«alag»űréeamunká-
soliat azonnilra UlvesiUnk. Clm a kiadóban. 92»
OPEIT-SERVISE
keres szerelöt.
Csak elsőrangú erők részletes aján!atát kéri:
özv BAJUSZ JÁNOSNÉ
Sxorobatholy, Uátyáa-u. 9.
ADÁS-VÉTEL
■Ugvétalra keresek mily feliét gypr* mekkaoeit. Clm a kladóbin. 841
t-a uradalmi b«r 25 literei tételekben kiphátó a termelőnél, Batthyány- u. 26 865
Keskeny filmmel mUködö modem u| hunro»!" komplett mozigép eladó, cicIIck mozlengedéllyel rendelkező egyénnel tulaj-dono»a társulna. Cím: Molnár József Piovi> deatla Biztosító Rt titkára, Fó-ut 1. 857
Hechsteln Kongóra rödd, kereizthuroi. kifogástalan, Szombathelyen eladó. Cim a kiadóban. 855
BxAlflojtvAny Berlandler alapon ób v^dvesszŐ kapható OroSK, Baithyány-utca 2ü. 880
Egy magyar 14 eladó Pe|ó(t-ut 54 szám. 878
Elada hálószoba, ebédlő és külónléle bútorok Fó-ut 13./II. 881
Unger-Ullitiann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és pátkóvas-, továbbá szeg*
ntalványok beválthatók és
Hofhtarr-gépek, gépszij, csapágyfém és golyós osapágy igénylését elintézem.

DRAVmLGYi
VILLAMOS ÁRAM-
_______szolgáltató RT.
Aramaxámlák flxatéaa, reklaináolók, hibajolantéaek, azakaxarü
falvliigoaltáa mintán villamos kórdéaben
délelőtt 8-tél délután 16 éréig.
C»mng:mryut ül, t«l«lon 294.
való/ nyilvánítására tonai
papa : .________w .
Róma lakossága a bombalánin-
riMauiiooi»«. A német katonai parancsnokságok u pápa szándékát támogatják
dások utáii szívesen keresi fi a Szent Péter templom lépcső zetél és az idejét ott tölti.
• -. if\'-i ■
dolgozik
El«d6 egy melagviz lüUiü Oerg<ly-léle 2#C ai kaltetigép és egy pár 42-es ztlroibőr sl-u. 10.
csizma Klnlzel
929
Alig hasutált férll cipő, citama éi ke-xákpár aladé. Cl« a kladtbaa. ösu
Yepallae szemálygépkooíi eladó. M»|-tekiutketd a Kelemen laráisban.
ii
Hgy Mély uyer»m«kkaoai elidá. — Teleki-ut fa íjt. 607
Cl
Araay
mié agy alig használt léifi öltöny, y J4«o»-a. 2. 910
Bátorok aladök. Uecteklnlhető -hétlön dálután 2—0 oiáig Ctengcry u. 15. fOlrfaxint Jobbra. \' 922
. KUlönálló két iMbfl, konyhás lakásomat aloaerélném hároniszobás<rt, lehattleg a viaut ftlá. Katonarét, Sánct>ut 8. 894
BÚTOROZOTT SZ«BA
Egy aaaméiy részére bútorozott szobái keresek április l-re. Clm a kiadóhivatalban. 876
HÁZ &S INGATLAN

Háxat, szőlőt, féldet közvetít: Papp, Teleki ut 8.,, telefon: 67«
Eladó Ingatlan. Nagyrécsel határban 25.M* n Öl piima szántó (gytagbaa vagy kisebb részioiekben eladó. Pauk Vilmos mérnök. Horthy MJklóS ut 59. 869
1—2 hold Midet bérelnék, elmeket a kiadóba. Ké/vetitót díjazok. 847
ErdB, 2 kat. ho!d, eladó. Címeket a kiadóba kérek. 926
Eladé háa kerttol, kútszAioles házhely, balatoni ssólő épülettel. Közvetitó Horváth, Sugár-ut 42. 925
KÜLÖNFÉLE
Oeéktornyén Jól menő «IsŐrendtl női divatszalon bérbeadó Jó kezekbe, akinek mesteri vizsgája van. Pecsnik Blza Csáktornya. 915
EJveaareftt március 15 éo Fő-ut és Ma-gyar-n(ca között agy Uvegvágó. Kérem a becsületei megtalálót, adja le Horváth Lajos UvegkereskedŐ üzletében,magts Jutalomban i/bszesUf. 917
•/AV/AWAWAVAV^«
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPIUAP
Kiadja: „Közgafdaiápi B.T, Ntigyknmi»a\'
Kclulős kiadó: Zalai Károtv
NyoniatoU a „Kö/flaidaságl K. T. Nngykanusa" nyomdájában NAgykanl/sán Nyomdáért felel: Zalai Károly
T.1 . U1" Fclatlû :---
H
Hendlokosat:. Tábori posta;.
T-Y—
óvf., 64. s*. Nagykanizsa, 1944. móroius 20. hétfő
.........................wi
Ára 1 6* fillér.
ít*sttoé% *» kiadóhlvduű : Fó-ut à._
" é*kia*ÓUv»uli Meto« 7H. m. miadaa *étkfao»p déhrtán.
Felelős szerkeszti
Barbarits
1 \' l" ".!\'■■
Btftlzetés* ára: egy hónapra
ncgyadévre 12 uftngó Kgyes nkm: hótítanfrpl« W..
4 ppngó 30 fil Mr.
40 filler
R/Wmtminn 30 (111.

»
Ma éjfélkor német messzehordók lőtték ai aniol partékat
Erőteljes a herei tevékenység a keleti arcvenal egyes szakaszain
és Délolaszországban
\\
(MTI) A keleti arcvonal középső szakaszán a I\'ritjeltől dáre cső területen Berezináig, a Szmolenszk-orsai gépkocsiut mentén és Vitebszktől délnyu-gaírn
nemileg megélénkült a harci tevékenység. \' "
Kz arra enged következtetni, hogy a bolsevisták beléthaló klön belül meg akarják indítani a minden alkalommal nagy ember és anyugveszleségekkcl Jííró támadásinkat és meghiusi-tott áttörési kísérleteiket. Heves harcokra Vitebszktől délkeletre
kel ült sor, hol a bolsevisták
. ■ .
megkísérelték visszasze- -rezni a német csajutok állni elfoglalt ntagaslati állá-sokat. Minden fdnt ufásukat visszavetették
is súlyos veszteségeket okozlak nekik. A szovjet erők az északi szakaszon az eddigi sulyponlolt níU támadtak, ha nem is olyan nagy erővel. Általában csak helyi összefüggés nélküli előretörésekre került sor, melyek külön-külön és együttvéve is eredménytelenek maradtak.. Vinyi-cánál a "bolsevisták Ifi páncélkocsit vesztettek.
A déli szakaszon vivőit elhárító csata szombaton is változatlan hevességgel dnlt. a Niko-lajev körüli területen.
A középső szakaszon a németek 14 páncélost és 8 roham löveget megsemmisítettek. A szovjet csapatok Nikolajevtőll délre támadtak. Az ukrajnai Bug alsó szakaszán a bolsevistáknak
•sikerült is ideiglenesen ét kelniök, de mielőtt a tálm-kat megvethették volna, a német csapatok erélyes el-ienfánkidassal teljesén felmorzsolták őket.
fokiig megszámlálhatatlan fegyver és hadianvag került a németek kezére. Vinyicánál nem sikerült a szverinkái vasúti csomópont ellen a bolsevisták lá-inadása, mely a késő délutáni érákban, nagy szovjet vérveszteség után véget is ért. Vinvica clUyi
Három irányból támadott <iz ellenség, de mindenütt visszavetették Őket. Kővel vidékén tovább tartottak
a harcok. Itt a német csapatok I harci csoportot és megjavitot-megseinmisitettek több szovjet I Iák a német állásokat.
Hull angol kikötővárost bombázták 9 németek
Músfélérás tOzérségl párbaj a Csatámén keresztül
v
városban és n ki-
Német harci repülőgépek erős ro-pülókötelékei tegnap nz osti órákban osazjiontositott támadást! intéztok a kolotangliai Hull kikötőváros ullon. A támadásnak kedvező föltételei voltak éH a célokat jól fölismerték. A német liombázókötolékek utolsó hullámai hazatértükkor sók tüzet pil-
lanthattak meg a kötó területén.
Félórával éjfél utón némot mesz-szohordó ütogok tüí! alá votték a Dower éa Calais közötti szűkületnél az angol- partokat. A brit tüzérség viszonozta a tüzolést, a moly körüf-Ih\'IüI másfél óráig-tartott. \'
Cassino romjai közli kiverték az amerikaiakat
(NTI) Az olaszországi harcterekről Berlin a következőket jelenti :\' Az érzékeny- vesztvség, után, melyet a déli szakaszon Clark tábornok kötelékeinek a cassínoi harcokban el kellett szenvedniük, nz ujabb támadás csak szombat délután a késői órákban indult meg. Itt heves harcok alakultak ki. A támadási ;i támadókra nézve súlyos következményekkel elhárítottuk. Az amerikaiak nagy veszteségeket szenvedtek a cassino körüli harcokban. Szombaton a német ejtőernyős vadászok a uáros északi részéből is kiverték őket. A partraszállási hídfő körül általában csak helyi tevé-.
kenységre kerüli sor, kiterjedt tüzérségi párbajjal, melybe a szövetségus.iiajóJk ágyúi is beleszóltak. A német mcsszohordó •ütegek néhány jól célzott lövése azonban visszafordította a hajókat is.
Kszakamorikai bombázó kötelékek vasárnap a Némot llirodalom déli részéhé,
Stclerországbn
röpültek be. Már a birodalom határai előtt Olaszország felett súlyos harcokra korült sor. A légicsatákban az amerikaiak legalább 20 négymotoros aépot Veszi tettek. Arról, hogy mennyi vadászgéjwt vészit-tiok az angolszászok,. még nincsenek |>oiv-tos adatok, do a számuk jelentős volt.
Su/yos légitámadás érte Rómát
Hőmáhól : Teg-jsmél súlyos an^ol-
\\z NTI nap Rómái amerikai légitámadás érte. rAz ellenséges repülök célponltja ez
alkalommal a "város sürüu lakolt negvfde volt. A támadásnak "5>ok halottja van és leleines károkat okozott.
A német légierő tevékenysége délen és keleten
A némot légioró olaszországi tevékenységéről az NTI özeket jolonti: Némot csat&ropülőgépok tognnp dójl-után őrös vadászgépek kíséretében
Iwavatkoztak a földi harcokba, ott ahol szükség volt, olsősorlian Cassino torülotén és súlyos veszteségo-kot okoztak az ollonségncfc.
Klós némot haréi roriülőkötelékok a keleti arcvonal északi szakaszán liombatámadással érzékeny veszteségeket okoztak az összegyűjtött csapatokban. Kgy nagyobb üzemanyagraktárt fölgyújtottak. Kllonsége* rt>-pülőtorokot bombáztak ím Dovnál 18 szovjot repülőgépet a földön elpusztítottak- jolonti az NTI.
Hitler kanoeilár nyilatkozata a finn kérdésben
(NTI) A finn kérdésben Hitler vezér és kancellár nyilatkozatot adott egy svéd újságírónak. A svéd, újságíró megkérdezte a Németbirodalom Vezérét,
tett-e. lépés/ Gusztáv svéd királíjnak Finnországhoz in tézett felhívása miatt?
Hitler kijelentette, hogy a je-
lentések nem mondanak igazat. Nincs tudomása arról, hogy Gusztáv svéd király ilyen értelemben igyekezett volna Finnországot befolyásolni. Nem tudja azt sem, mikor történt, ha történt ilyen lépés. Ha csakugyan megtörtént, ez kizárólag a svédek belügye.
Folytatás a 4. oldalon.
Kossuih Lajos azt üzente..
(hl) \\fost nom 5i7f" az üzenetéi idézzük Kossuth J^ajosnak, hnjíy »elfogyott a regimentjo«. Nom art, amiből az évtizodek folyamán görfyr-tüzíjs oj>orott-botéteti csináltunk, dp •uminok komor .nagyszerűség\'! • • valljuk mogí - nem mindig éreztükg ha mégngj* harwjgolt is dalárd\'ik aj-ktin és ünnepi szavalatokban a •.^mindnyájunknak ol kell menni-.
Pedig Kossuth Lajos üzenete\'óta alifí volt ídó a magyar históriában, amikor a magyar hazának no tott volna ^zükséigo Arra,\'hogy mindnyájan ott álljunk a csatasorban. Akkor •s, ha nom volt háború. A békének hol szürkén ]>orgó, hol lázas eszton-\' doil>cn Is, Mert a magyarnak! a tx\'>-kéio is mindig harc és küzdelem volt és mindig szükség volt Kossuth Lajos elfogyott regimentjei helyébn uj csatasorokat állitani, na nem i« csillogó Hzmonyokkal^a kézben, ha nem is harci kürtök riva gására, do tóm (Ut magyar hadrendeket küw-tolt mindig a magyar élet: - a helytállás, a munka, az oszménv-tisztolet, az áldozat hadrondjoit. Ks éjféle\' h""na(TrohfínK Kossuth* Lajostól\' máig, mindig hiányosak-voltak s ha érték keserű csapások ezt. a nemzm-tét, azok\\ gyökerét épixm itt kell megkérésiig Mohácstól Trianonig.
Most aztlídézzük Kossuth Lajosból : »Önbizalom nélkül még a leghatalmasabb nomzotoknek som lehot jövőjük«.
Most Kossuth Lajos hinglelkéro van sziikséír minden magyarban. Mo.it ?i»rra van s*ük«ég, hogy ne U\'gyonek köztünk fejhigatók, < Hügin>-dók, a nomzet sorsában kételkedők. Most a mindent vállalók hito és tottt-joroje kell a magvar élvt-jninden tal|ialn(n.vi rögén. Nem \'oktalan, nem alaptalan az önbizalom, amit Kossuih szilva hirdet u magyar nemzetnek. Kz a maroknyi nép azok közé tartozik, amelyekről ugyancsak Kossuth L\'ajos mondta: »Blni csak az n nemzet fog., amolyben magalmn van élbteró«. A magyarban p<xlig van. sKgy történelem a hitoloa tanuja roá. Kgy történelem, amolyU\'n a magyar nemcsak nn-/ilolét gyökereztette meg liurójKi ke/opéjick mididig x(»rvényes széloin, az örök balkáni i>uska|>oros luirdó poronién, hanem eletével mindig szolfn\'íltti. u nag>- európai népközösségot, klvotu-i érte a részét, kovés iól>ól és sok rosszból és mindon áldozatl»ól. -Mn. gyaroi-szág hivatást toroxntott magának ózon a kemény történelmi ór lielvon, amely egyujtid olköto)oz/> földrajzi szíUtségszorüsé^hől is roá hárult. Sok nehéz éa véres évszázadon át ez a hivatás é« ez a kötrjkjs-ség adott erőt a magyarnak é« hozza-iHton sogitsí\'go, líőgv megálljon minden\'vihart. Es ha szenvedőit u< volt s ma i» az a» ára a an agyár helyt állásnak\', ogybun ebben gyöke r^dzik oimek aiu\'oinzotiMik ólcijoga
ténplom mái \' no<IrÀban, íffnik^ háboni áltálánoftsi\'ig» eddig olképaol-\' iKitotlon méfetoknt ftllfitt, a num-zoU»k |Kirl>e«zálláaának ultima ro,-
BM3AI KOZL\'ONY
1941. március 20
tiuju mindon népre éa mindon iu\'ip mindon egyesén: kötelességeket és áldozatokat ró. Mindon magyarra is. A |x>lgári ólot hadivndjohi! Is. \'Ahot o kömény\'magyar lőlek a fogy-\\cí.\' mog a munka szerszáma. A léi. knok Kossuth bajos i^nuioott szoiijit töltekezve kolí lennie hzí-nülttg önbizalommal, a szerszámot forurató káznuk podig- töreti >n életerővel. A lelket nom csüggoszthotí tétova, tottlon Wgunk-olluigyása, a munkát nem állíthatja mog kozüjik-beu som könnyobb élet mohósága,
som irigység, hom ogvnü\'is marása, som fáradtság ,som fofadatok nehézsége.
A niugA ársávnak jövójo van. Csak hinni kell boimo a. nomzoti önbizalom mindon orojévol. Rs mindon gondolatnak, mindon kapayásfásnak, mindon igéjiy szűkebbre «zabosának, mindon megpróbáltatásnak azt n jövőt koll szolgálni. \'Mort azt is Kossuth mondta: »Szerencsétlen nemzet az, amely csak a mának öl é>\' nem kér tanácsot politikájához a jövendőtől«.
r\\r>J-L-ll-U~Ll~>—ll~l~ 1—| — — —— — — — -*■ —— — — — — —— — - - — -
Egy élet munkájának megérdemelt jutalma
A polgármester átadta a Szlgaum Laudlit Farkas Vitainak
A/ életet egyetlen érzéssel lehet boldogan leélni, pedig erre gondolnak a legkevesebben
— a jól végzett munka örömével.
Farkas Vilmát több kitüntetés érte a múltban, mikor egy-egy úttörő, vagy nehéz munkál bc,-végzett. Ezeknek az elismeréseknek, kitüntetéseknek a koronája Kormányzó Urunk őfőméltósága legfelsőbb elismerése.
\' A magas kitüntetést nem a nagy nyilvánosság előtt ,-adták át. de az ünneplésből részt kér •az egész város. Vasárnap délután dr. Krátky István polgármester vezetésével megjelent n kitüntetett lakásán dr. Krátky Istvánné. a MANSZ és az Evangélikus Nőegylet, tlr. Hegyi l.a-josné, a Szent Vinoe Egyesület és a Mária Kongregáció, Barabás Kálmánná Vegeié Károly né és vitéz dr. Csete Anlalué a Keresztény Jótékony Nőegylet, Berti Gizella ji KeÍ\\ Tisjdviselő-uök képviseletében. A szociális Misszió nevél)cn a ház Főnöknője. Sólvom Kábnánué és egy nővér volt jelen.
Dr. Kfálky István polgármester megindult szavakkal kőszön-tőtte Farkas Vilmát a város valamennyi lakója nevéi>en. . A sorsdöntő nehéz időkben álljunk meg egy pilláuatr.1,
- mopdta - bogy egy kedves
kötelességet teljesítsünk\'. Ez a kitüntetés, melv a Kormányzó Ur 0fői néltóságától jött, érde-meseblwt Farkas Vilmánál nem jutalmazhatott volna. Kulturális, szociális nemzetmentő munkát jutalmaz a legfelsőbb helyről jött elismerés. Egy éleinek szakadatlan, lelkiismeretes munkáját, mely eredményekben mindig gazdag volt. Könnyeket törölt le, vigasztalt, bátorított és másoknak önzetlenségével mindig például szolgált. A munka, melyet Farkas Vilma végzett, maga helyett J>eszél. Bár maga soha nem kereste az elismerést: tis/.ta szívvel és lélekkel haladt I minden akadályon á\'t és szolgálta a nagy nemzeti ügyünkc\\. Ez a példaadó munka nem maradhatott jutalom nélkül, ha nem is kereste. A kitüntetésen, kívül .igazi Jutalma néki az a sok ima, melyet az a sok szegény mond el érte, kiknek a sorsán envhitetl. A másik ¡tilalma a kitüntetettnek az a s/eretel. mellyel az egész város, annak minden társadalmi rétege körülveszi.
I)r. Krátky polgármester sze-renesekivánatainak tolmácsolása mellett adta át a kitüntetést, melvel Farkas Vilma könv-nyes, meghatott szavakkal köszönt meg.
11 I^^A/wvwaaívVVVVVV^ ~
A nagykanizsai szooiálls ¿8 karitatív egresflletefc
mnikaklzissége felt
Bemutatkozott ax első kanizsai szociális gondozónő
és
Komoly és figyelemreméltó mozgalom indult meg Nagy ka nizsán. Az Országos Nép-* Családvédelmi Alap célkitűzéseivel kapcsolatban a társadalmi együttműködés elősegítésére meg akarják szervezni a munkaközösséget. Ezért dr. Krátky István polgármester szombaton délután a városháza tanácstermében Összehívta az összes nagykanizsai jótékonysági, karitatív egyesületeket és szervezeteket, amelyeknek kiküldöttei váratlanul nagy számban jelentek meg. |tt mutatkozott be ol-söízben a város szociális gondozónője, Ilainal Margit.
Dr. Krátky István polgármester megnyitójában utalt arra, hogy régi lerye, a többi város mintájára :i munkaközösség megteremtése Nagykanizsán. Eddig nem sikerült, ugyanis az egyesületek szeretik e \'tekintetben a maguk útját járni. A céJ az. hogy az egy sikon dolgo/.ó, tehát egy cél felé törekvő egyesületek egységes szervezés \' és egységes vezetés mellett megfelelő munkaelosztással munka-
közösségben dolgozzanak.
Hajnal Margit városi szociális gondozónő ismertette ezután a Kérdést, melv szeriig az ONC\'.SA munka Közösségei a helyi hatóságok és a helyi társadalom képviselőinek közös szervezetei. Céljuk a helyi szociális feladatok egyesült erővel való ellátása közös,munkamegosztás alapján. A «munkaközössége tehát nem uj egyesület, avagy uj hatósági szerve a város szociális életének, nem támaszt versenyt a városban már
fennálló egyesületek között, nem is igyekszik elvonni tagjaikat és magához ragadni feladataikat, sőt ellenkezőleg, az a törekvése: hogy a koipolvan működő egyesületeket érvényesüléshez segítse, hogy a hatóság biztosabb, rendszeresebb erőforrásaival kiegészítőlég közbelépjen ott, ahol az egyesületek magukra hagyottan netm tudnák elérni kitűzött céljaikat. A munkaközösség által elvégzendő feladatok a helyi szükségletek szerint- változnak és feladatait a következőképp lehet csoportosítani: közreműködés a város szociális munka-szervének összeállításában, a közjóléti szövetkezet támogatása helyi vonatkozású feladataiban, háziipari, háztartási, főzőtanfolyamok stb. szervezése, vagy azokban való közreműködés, időszaki jelentéstétel a város szociális helyzetéről, intézmények létesítéséhez való hozzájárulás. közreműködés a hatósági karitatív tömegakciók megszervezésében és lebonyolításában,, étkezés, felmházásí. tej- és cukorakciók stb. segélyre szoruló munkaképtelenek összeírása, nyilvántartása és Vendszeres göndozásá, az e célra fordított i hatósági segély esz közök társa-
dal mi uton való kiegészítése, egészségvédebni szakmunkái! szociális munkával való kiegészítése stb.
103 sokgyermekkes családja van Nagykanizsának, ebből 132 az ONCSA juttatásaiban részesült és mindezekre csak e^y szociális gondozó jut. Egy szeanéJy csak ritkán tudná az összes családokat lelátogatni és igy köny-nyen előfordulhat, hogy éppé* a legrászorultabb család murád támogatás nélkül, mig hu e^y munkaközösségi tag ¿3 családot látogatna, gondózna, egészen másképp lenne. Ehhez kérte a gondozónő a polgármester támogatását.
Hajnal Margit alapos felkészültségről tanúskodó előadása egyszersmind az első nagykanizsai városi szociális gondozónő sikéres bemutatkozása is volt.
Krátky polgármester utalt ¡s mindjárt arra, hogy a város szociális életébe egy uj szerv kapcsolódott be:.a város szociális gondozónője. Ez végig járná az egyesületeket és utána megbeszélnék a közös munkát. Egy-egy egyesületnek cgfy speciális munkaköre lenné. Az a cél, hogy az egyesületek összefogjanak.
Egy muraközi asszony 14 késszurássat megölte férje támadóját
Mint a Zalai Közlöm annak időén jelentette, •\'< muraközi Nyirfti-alu községben véres dráma történt 018 október 2-áu éjjel. Magdies stván 512 éves gazda megtámadta Yininovics József nevű szomszédját, az feleségét hívta segítségül, uz asz-szony férje veszélyes, helyzetét tátva, kést fogott és férje támadóját 1 1 késszurással megölte. A házaspárt másnap elfogták és leszállították .\\:i>rvkimi/.yár\'A, ahol kihallgatásuk alkuiméval . .1 férfi büntelenségét hangoztatta, inig az asszony jogos önvédolommol vedekozett.
Most tárgyalta Qzt az ügyet a nagykanizsai törvényszék dr. Al-mássy hvintotótunáesa. Dr. ltévffy Andor bhó figyohneztotte a tanukat, hogy vigyázzanak vallomásuk- lelék»-lénel, mort bizonyítékok vannak arra nézve, hogy leveleket eseínjH\'sz-tek he a fogházba hamis tanúvallomások érdokóbon. Ha valaki megkísérelné Iiuuiíh vallomást .tenni, azonnal letartóztatják.
Trminovics József tugudja bűnösségét. 0 nom szurkált, csupán a folósége. Majd elmondta, hogy házuk a községen kívül mintegy .S00 métornyiro áll és velük rézsút a másik oldalon van a Magdics-porta. Szomszédjukkal nem voltak rossz viszonvban, I »ékesség l>en éltek egymással. lOgy alkalommal elmentek . feloségo nővéréhez látogatóba. Mikor físte hazatértek, megdönlxmvo látták, hogv a lakásuk nyitva áll és sok ingóság oltünt, ami nem csekély kár volt számukra. Jelentettek a dolgot a CBendórségnok, de nem sikerült a tottosekot kinyomozni. Ok Magdicsékat gyanusitőtt ák, inert
Belügyminiszteri rendelkezés értelmében a mozi-előadások további \' Intézkedésig: szünetelnek.
nem tudott >venki más arról, hogv elmentek hazulról.. Do nu\'isvokuk is volt a gyanúra, hangsúlyozta a vádlott. Magdics az eset után többször keresztül mont az ó udvarukon és azt kiabálta, hogy mog fo^ja őket ölni. A dráma előtti napokban ¡5 komolyan fonyogotte őket, ugy hogy Magdics felesége mont át a férjéért és hazutuszkolta. Október 2-áii éjjel már aludtak, amikor valaki álmukból jolzavorta őket, éktelen lármával rugdoíito uz ajtójukat. Trminovien felkölt és Magdicset látta az udvaron. Később átjött Magdiosné, de férje benyomta az ajtót és abban a hiszetubon, hogy Trminovics nincs otthon, azt kiáltotta: »Ma itít vérontás lesz, megöllek benneteket !<. ICrre ő egy darab fával megütötte Magdicset, aki földretoj»rty és hám-fával a nyakát leszorította\'. Olyun volt a helyzet, mondotta n vádlott férfi, hogy feleségét hívta segítségül : »hozzál egy kést és szúrj Ix\'lé«, mondta az asszonynak. Foloség*- izgatottan késéit szaladt, kihozta és amikor látta veszélyes helyzetét, a rajta fekvő Magdics hátába szúrt, ni iro ogyszorne alábbhagyott Magdics szorítása. A csolokmény után olmonf a kisbiróhoz a dolgot jolon-toni.
Trminovics JÓzsefné l^eszorics Mária vádlott hasonlóan mondU* el a véres dráma részlotoit. Már uz ágyban foküdt, amikor hallotta férje segiLségkiá11ásait és a kést fogva kisietett, hogy férjét a halálos szori-tástól megszabadítsa.
Majd a tanuk kihallgatására került sor.
Szükségessé vált. az áldozat özvegyének mint szemtanúnak - a kihallgatás;». A bíróság el is rendelte és a tárgyalást elna)>olta.
A OOZKORDö nyitva van reggel 7 órától 00to 6 óráig. (Hétfő, szorda, péntek délután és koddon egész nap nóknok.) Tolofou: 360.
19 H március 20
BA1XA1 KOZJDON Y
Mire tanitja a magyart Szent Margit|?
Az Irodalmi és Mővésiet^Kör llceális el«adása
Viidéruai) délután a városháza uaírj mrmébon lieóálíst rendezett a /rinvi Irodalmi Kör. Ez alkalommal a/ líj magyar szontnok, Árpádházi Szent Margitnak hódolt gondos felépítésű előírásokkal.
Kimagasló ottcménye volt a li-t-oálinnak dr, Pfoiffor Miklós ku.ssai p„,pest-kanonok ünnopí beszéde, melyben tanulságot vont In a mai magyar számára Szont Margit élo-télx\'»l.
Jézus mondotta, ha u mag, «moly a földi» jut, fol nom oszlik, tormékotlon marad. Ha azonban fol-onzlik, akkor tormést hoz. Ez a gondolat érvényesült Margit királyleány óletébon, lüikor nem a maga egyént életét élte, hanom azt az ogész nemzetért áldozta fol. 0 nom azért lőtt apáca, l»ogv saját magáért vezekeljen, hanom hogy- a közért hozzon áldozatot. Az olső tanulság iu, hogy
,-/ hazáért áldozat ót kell vállalnunk.
Amikor valaki hovülotéljóifaz él-«tét áldozza ¿ti luvzáért, az nagv dolog. IX» az som kicsinyelhotó le, mikor valaki egy életen át dolgozik :i hazáért. Ezt is Szojit Margittól tanuljuk. Tólo kell azt is megtanulni, Jiogv a tosti munkát inog kiOt be-esüíiűink. Amikor királyleány lét\'-re uem szégyolt súrolni és kendért mosni, akkor nekünk se legyen ez •azógyon. Ha nem, is kell gyakorolnunk, legalább tanuljuk meg tisztelni.
Addig nem f* lesz fökéletcx a magyar egység, míg a Icxlí in /< ukán kezét testvérileg n.-m HZoritjitk meg.
A lieU^gukot is szívesen gondozta Szont Margit. Ma is vannak, főleg lelki Ixiteguk.- Maguk a szülők is azok a mai helyzetijeit \'»s az ifjúságunk vigasztalással és megértéssel kell irántuk lenni.. Politikává) a királyleány nem foglalkozott, de ami-
kor két jmrtru szatoidt a nemzőt én szyml)on alít az apa a fiával, akkor mindent megtett az ogvségért. Ma-gyar összetartás és magyar ogyséff! Népünk és
nemzetünk jövőjének legbiztosabb záloga az egység.
A hibákra nyíltan rámutató Iks-széd nom <>«?y alkalommal nvilt tapsokra ragadta a\' hallgatókat. . A beszéd olőtt a holybolí középiskolák legkiválóbb tanulógárdája szavalatokat, jolenoteket adott elő Szent Margit életéből. A jwlgári leányiskola és a licoum énekkarn pompásan szóróéit az olőodott éno-kekkol. Nem egymás közötti vor-sonyról volt itt szó. Mindon iskola vállvetve arra törekedett, hogy jót és tökéletest nyújtson. Kz sikerült is.
A plgári iskola énokkwn» Pello Margit tanárnő, a líceum énekkara Ráez (Alajos tanár vozotésóvol két-két gyöngyszemét adta elő a kora-Ix\'li énekeknek. Finomság, meliyg-ség párosult az énokszámokl>an. Pon tos, fegyelmezett énokkar mind a kettő, mcjly biztos tudásod megérdemelten aratta sikereit.
Külön ki kell ömölnünk Köntös l\'oronc tochnikás hegodiijátékát, i.nely teljoseu kiforottan, bravúros i« tiszta át.\'-i/i\'ssel kisértO Margit királyleány imáját. , \\
Valamennyi diák-szereplő előadásában noine« \' < distingyalt teljesítményt nyujb tl. így Loiél Ida VIII. lg. ö .t., Ilegyi Erzsébet, Iwsits Erzsébot, Horváth KI ár-« III. lic. tan., Kovács Ilona lg. I. o .t.. Töke Klára keivsk. szaktc növendék, Ka-l(H:sav Erzsélx»t |>olgári leányiskolái tanuló, Horváth Árpád VI gimn. tan., Lukács Pál keresk. isk. IV. o. t. szavalata .felolvasása és jelenete. Valamennvion töblx-l érdemelnek a dicséretnél. KI ismerés az iskolák-nak, ahol ennyire fejlett az előadói készség.
A féltékenység gyilkolt a muraközi halálos tollfosztókán
Mistél évi blrtOnre Ítélték a dráma 29 éves szereplőjét
A 7aW\\ Közlöny röviden megírta, 1k»íO\' (YA év január 20-én éjjel halálos dráma játszódott le a muraközi Kopasz-hegyen. • Csanádi Mihály gazda házánál tollfosztóim volt, a melyen szép számú ismerős • vett részt, leányok, asszonyok, legények. Utóbbiak két táborl>ól valók voltak, «^részük bocskai hogyboliok, másik részük kopaszhegyiek: Mikor a toll-íosztás véget ért, a hasznos után a dolog kellemes részére tértok át, ittak, majd táncrapordült a fiatalság víg nótaszó mellett. Vuruncsics István 20 éves legény is ott volt a vendégek között, aki töhbizhon Csúcsok Katalin nevü fiatal leánnyal táncolt, Vuruncsics már előbb is udvarolt a leánynak, aki ugylátszik, szívesen fogadta a jóképű legény közeledését. Tánc közben töblxm elkérték u legénytől a leányt, igv két-izlx-n Vuruncsics János nevü ftu-laíembor is. István a lánynak táne-közlien kijelentette, hogy ha valaki lutzakisérí este a tánc után, az nem fog életl)on maradni. l\'gyláts/ik l)e-loszoretott n fiatal leányba és nem liirt mog sonkit mnga mellett. Később Vuruncsics Istvánt az egvik IcL\'énv kihívta, az ki is mont, ekkor töblien rátámadtak és idapounii ösz-szevoitók. lOkkoi történt, hogy u leLi-ny kést rántott és azt Vurun-csics \'Jánosba mártotta, aki rövidéin elvérzott. Vuruncsics Istvan-ta gticlta, hogy ó szurUi volna le név-rokonát, do egyes tanuk kijolonte-M<i, valamint a\' vádlott fenyeget-Viei «ura engtnltek következtetni, hogy ő.volt a tettos. A csendőri nyomozás vnxhnénveként Vuruncsics Istvánt balált okozó súlyos testisértés miatt
a/ ügyészségre került. Most volt ligyélkMi a főtárgyalás, amolvro több tanút, valamint a szeivnlő fiatal leányt is tanuként l»ei(ié/.ték. A Itv\'niy is azt vallotta, hogy Vurun rsii s István megfonvegetto őt, hogy amennyiben más találná hazakísérni, akkor annak meg kell halnia. A vádlott leirény tagadta, hogy ő letl volna, aki Iw/.urta riválisát, de a tanuk vallomása és a bízonyitásí eljárás anyaira eldöntötte a jiert.
A bíróság bűnösnek mondta ki Vuruncsics Istvánt a vádbóli cselekményben, fl* figyelemmel a körülményekre az enyhítő szakaszt alkalmazta vele szoml>cn és másfél évi börtöniv ítélte.
A vádlott megnyugodott a bíróság ítéletébon és így az jogerőssé volt.
fíjjoli gvógyszontárí ügyelet: Ma a Muria gyógvszortár Király-u. 40.
Kiukanizsím az ottani gyógyozor-<Ar állandó ügyolotos izolgálatot tart.

KÁVÉ PÓTLÓ
SPORTÉLET döntetlen Igazságtsabb letl volna
NVTE-PBTC 4:2 (0:1)
A játékvozotő "nem érkezőit meg és így a két vezetőség nidwzon tudott megegyezni, Czvetkó játékvezető ellen mindkét fél kifogásokkal élt. Végül 21 óra 8 jxnc.kor mégis megjelent a pályán a két csapat. Czvetkó sípjelére indul meg a piér-kőz.ÓM. Hiszekegy előtt a Kossuth nótát ónokolto a két ewi|wt a nagy hazafi halálának 50 éves évfordulója alkalmából.
A két csapat összeállítása:
NVTK: Pintér Kósa, M;ink;Wsi — Varga, Németh, KőfalVÍ Juhász, Frisch, Placskó, Túra, Horváth.
PI1TC: Kovács . - Horváth II., Kővári - Lugosi 1., Horváth III., Holló - Pécsi, Sárvári, Olajos, Lúgos i II., Karácsonyi.
Már az első |xnyekl>en sok erős lövést kell fognia Pintérnek. Lassan toljestui folnyomulnak a vendégük. Pompás iramot diktálnak és a remek halszárnytól sok értékes támadás indul ki, egyelőre orodmény-tolenül. A 14. íierclx\'ii Olajos tiszta holyzotben mellé vágia a labdát. Utána Tura helyzet lövését fogja széjxMi Kovács.-A 20. |>orcl>cn a gyengécskén játsző Placskó háttal a Kapunak szé|)on küldi kapura a lab-/dát, de az a bal sarok mellett kigurul. A 31. i>ercbon Friseh fojesc» alig száll a kapu mollé. Olajos két gól helyzetet is kihagy a zöld-fehé-roknél. A 40. jxjrcfx\'ii az óriási PliTC fölény góllá érik. Pécsi rohan egy szép labdával, átadása elő-
tarján—pál cs/cs

textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
<jvár: Magyar-u. Telefon: 3-44.
86. Városi főüzlet: F6-ut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) t Te le/én: 5-33.
<5
ször Kariicsonyihoz, onnan Lugosí ¡II. fejére száll és a kitűnő csatár nem hibáz. 0:1.
• A miÍHodik félidő elején ismét * P1JTC a támadó fél. A 12. porcbon Kriseh és Placskó ígyokszik a lmpu felé. Áttörik a védtdinet, sőt a kapust is kicselezik, viszont a kapura tartó logdát Kővári kézzel védi. A 11-est Friseh értékesíti. 1:1. Kcrv porc múlva máris ogyonlit a PBTC. rompás támadást vozot a ssöld-fohór csatársor. Ismét Karácsonyi száguld a labdával, átadását Sárvári míntaszorüon helyezi a hálóba. 1:2. Ismét vezotéshoz jutottak a né<;fliek. Most nap- az iram mindkot részről. A 16. porobon váratlanul ki-ogyenlil az NVTK! Juhász nagy lendülettől elszökik és beadása Tura fejéről vágódik a hálóivá. 2:2. Mind két fél harcol a (hintő gólért. A kapusoknak van munkáiu. A 21. porclxm Placskó ló gólt (3:2) és ox-zol meg|)ecsétolődött a PBTC sorsa. A 44. )xu-eb«\'n Juhász a gólszorzó. 4:2. Czvotkó az Yrtolsó ]x>rcokben Kőfalvit kiállítja,.majd a 47. jxuc-bon lefújja a játékot.
A játék inkább férfias küzdelem volt, molybon néha cgfv kis tulke-mény játék is vegyült. A játék kópo\' alai)ján u döntotlon igazsiigo-snbb lott volna. Határozottan üldözte a balszoroncsé a pécsieket és különösen az olső félidőlxm sok holyzotot hagytak ki. A/. NVTIO lassúnak bizonyult a zöld-fohér g/ir-dával szömben. Csupán néhány ügyos és lelkes védőjátékosnak kö-szönhotő, hogy az eredmény, ép|x>n nem fordított.
Pintér jól mutatkozott Ik>, n\\ig a két hátvéd közül Munkácsi romok loljesitményo <lít!sérlH>tő. N\'atrvsrA>rü érzékkel rombol, jó felszabadítóru-gi\'tsaí a mozóny legjobbjává avatták ót. A fedezetsorban Németh kitűnő játéka tetszett. Varga különösen az első félidőhon gyenge és erőtion volt. Kőfalvi is gyöngébb toliesit-ményl nyújtott, mint legutóbb. A támadósor oz alkalommal gyengén működött. Nom volt összhang a
ZJAC&i KÖZKON*
1944. március 20
csatárok között fa Placskó ogészen gyatra irány itáw? móllett biaony csak egy-két lendületed tátoadást és szeronesés gólokat láttunk oltói a tortól.
A vendégeknél Horváth II. és Lugosi II. nagyazarü játéka, u köt szolsó lendülete tűnt kt. l)o a- többi
játékosok is mogfoLolók. A PIíTC még Kok kellemetlen percet szoroz-hot oltánioloinek.
Cxtetkóval non» voltunk inog >lé-gödro. Mar-i.» egéSzon határozatlan volt Ítélkezéseivel ós sokat is tévedett.
-{r n /-
Egy pc-ící bozftt hm * P^J
Vasárnap Pécsett játszott a ZM litó gólját Mihalocz lött«. A pálya ÍTB csaj>at% * Zsolnai csapata talaja möly és roonz rolt, igy ronden
játék nom is alakulhatott, ki oson. a
NT 10
«Ilon bajnoki mérkőzést. A \'/iMNTJ-; még mindig ninca a legjobb formában, do igy is csak Pazar rtwsz játék vezotéso ós ngy 11-e* rórán tudtak a pécsink aőntotlon erofl-ménvt. kiharcolni. A ZMNTK ogyon
nályán. A ZMNTK Kováca II. — Kovéc« J/, Kins - Mihalocz, Héjjá, ííwrpos Talpai, Lyka, jstonoe, Juh far,, Vojnorits összeáll ¡fásban játszott.
Eredmények
Nagyvárad Újpest 2: 1.
Koróncváros Kisjiest 2:2.
Salgótarján—Kloktromos 7:2.
Szolnok Gamma 2: 1.
Kolozsvár Tisza 1:0.
Újvidék Vasas 4:0.
Csepel Debrecen 4:2.
Diósgyőr IJSZKUT 2:2.
Csáktnrnyu Nagymán.vok 1:0.
Ökölvívás
A tavaszi forduló a Szombathelyi 1,10- Nagykanizsai bK ösazocsapft-sával indult ol.Ha megvizsgáljuk az olmult mérkózésok mérlegét. a moly a k«Vt rivális együttes találkozójából adódik, láthatjuk, hogy mindig Kanizsa korúit ki győztesen. lk> moet más a holyzot. Szombatlm-íven járt a válogatott utánpótlás keret csapata, amoly igen nehéz
harcban 2 ]x>nt különbséggel tudta (Mik legyőzni a szombathelyi esn-I»tot, sőt csinált » Szombathelyi oea]>at moglopotéfokjot is. Tollát kon komolyan fel kell készülni, rtíert orŐs é« komoly csapat áll ki a kanizsaiak ellen.
A hetoíc óta edző és formában lévő kanizsai csapat együtt van már: Szabó I., Kácz, Szentó, Modor, Gölöncsér, Kasza, fttay, Soros. Böki II. és most már számolni [ehet több újonc ökölvívó letörésére is, akik meg fogják állni helyüket az olső esa|>atban. Még korai volna győzőimet jósolni, de igen kemény <és nagy harcot fog látni :» közönség. Kgyébkőnt ez a versenv a III. luft. egyéni Ivajnoksága előtt les\'. .\'s
a versenyzők erőpróbája is ogvultal. *
A versenyre jegyekot olóv t • í ?n Szabó Antal sjKirtkeiX\'sktHléséU\'n le-hot kapni. (:)
M I R
ü.
fi
Naptár. Március 20. hétfő. Kóin. B. Csák AJ.. Protestáns Hubert.
kat.
(Iparostaninclskolal hir)
A nagykanlzsd iparostmoncisko-llbjn további intézkedésig a tanítás szünetel.
— („Egyesületek ügyeimébe")
elmen a nagykanizsai rendőrkapitányság állal kiadott é< 16-iM srá-munkb.m megjelent híradást azzal kérik kiegészíteni, hogy az előzetes alispáni engídélykírés kötelezettsége csak a belépődíjas egycsüleU rendezésekre vonatkozik.
-- <Ki ne mandjal)
A mindennapi, irodalmi és színpadi nufgyar beszédben használ! pongy<$1a ,£$ sjokszo- Ízléstelen köz helyeknek üzent íjadat. Eri Halász Imre, amikor két nagy napihpbóii megjelent cikkeit összegyűjtötte és a Stílus igea szép kiállítású könyvben aynjtolta at a magyar olvasö-
köztiuKéf nek. B«asfiletes, tlizta szándékú harc a kinyv minden oldal« a nagyképű, üres szóvirágok, elkop-talott „S2elUmessé/;ek", az aszfaltnyelv, a mindezekkel ferlőiött társalgási és irodilmi nyelvünk ellen. Megírásában könnyed, szórakoztató s mégis megtanítja az olvasót tartalmasabban, magyarabbttl beszélni az édes haza nyelvét. Iró és kiadó jó szo\'gálatot telt ennek a könyvnek megjelentetésével \'

MEGHÍVÓ
A MANSz nagykanizsai csaporlja
falyó hó 26 án délután -4 órakor a városháza kis tanácstctmében
késgyilést tart.
Tárgysorozat: í. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztárosi jelentés. 4. Kiskanizsai ciopott Jelentése. 5. Tisztikar ¿8 válaazt-Mány újraválasztása és kibővítése. 6. Esetleges indilványak. 7. Zárszó.
Elnökség.
Ünfler-Ullmann Elek ^askeresRe(ié$ébgn
slh-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
aielványok beválthatók és Blöiagyezbetők.
Hofheri^gépak, gépszij, oaapagyfém \'ép golyós oaapágy igénylésé* elintézem.
OBflWGKiYl
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
ArÉniÉaé<Mtk r»ldam«olókl hlba|»l»ntéa*k, avakasarfl
^•IvHágoaltáa mindén vlllamoa kérdéfbén dél»Iött d-tót ««éluiátH ld ói*«»®.
01. tolaton 29v
Folytatás as t. oldalról.
Hitler vezér és kanocllár a finn feltételekkel foglalkozvará-mutatotl arra, Hogy a feltéteJek célia Finndrszáget olyan helyzetbe hozni, itiwjlyben az ellenállása megszűnik. Ha ez megtörténik, akkor végreluijtják azt, . amit Molotov inár lierlinlxui követelt. Senki sem tagadhatja, hogy
a bolíieuizntiui célja Európa
\'rri^i helyzetének meyirff toitatása.
A finnek ecetében a finnek kiirtása. Kbböl a célból indították meg az ide-ghálmrut, inelyd fl-lenségeink be is ismernék. A fegyverszüneti feltételek tcioiptán azért tartalmaznak látszólagos könnyítéseket, hogy a finnek számára a keserű labdacsokat megédesítsék.
A szövetségesek gyézeime Európa végét jelentedé
Az NTI egy portugál lap ve
zércikkét kőfcli. A la)» szerint a szövetségesek győzelme Európa végét jelentené. A szövetségesek győzelme után egy 130 milliós nép uralma alá kerülne az egész
nyugat, amely mellett csak w milliós angof nép képviselné a civilizációt. Európa sulypónijn uj helyre lenne helyezve és ez a nyugati kultúra végéi Mentené.
Elveszett két amerikai tengeralattjáró
Az Egyesült AllaiYiok tengerészeti" minisztériumának jolentéso szorint két amerikai búvárhajó visszaérkezés már iKisszabh idő óta esedékes.
Ugy, hogy azokat elveszettnek lobot behinteni. A jelentés szerint u l»jók a (,\'sendes-ócííán környékén huiv-lyrxltel^ ol.
13 amerikai bombázó kényszerleszállása Svájcban
lk>rni jolontés szerint szombaton I szimotolt. 10 gép Lil>orator n>nd
Diinaburgnál kényszerleszállást vég- \' szerű, Í1 pedig ugynoviozott rft}>(dó-\'
zott 18 amorikai ropülŐgép súlyos i erőd. Mindegyik ronülőgépmrk lt;
szorencsiftlensí\'gtit okozott a vasúti I c«mlM?rl>ól áll a szemelyzotr.
forgalomban, moly másfél órán át ■ —
Kitört a Vczuv
A néitiet távirali iroda jelenti az angol hírszolgálat - jelenlése alapján Nápolyból, hogy szombat esle óta a Vezúv izzó lávifolyó lömegeket lövel ki magából. Két szé\'es folyam a tűzhányó csúcstól a hegy oldalán lefelé fo!yik és körülbelíP az ulnak egyharmadál meg is telte. Egy gyen gébb folyam a hegy keleti oldalán halad lefelé. A hegy fölölt sötét izió vöröx felhők gomolyognak Az ég különös rőt szint kapóit. A Vezúv kilörése veszélyes méreteket olt, Ilyen halalmas kitörésre csak 1S06-ban volt példa. A szakértők szerint a tűzhányó működé\'e még csak az elején tart.
Haiietta már...?
...hogy az első lűzoltókocsíkat 1518-ban Augfburgban készítették? Addig kizárólag csak kézi tűzifecs-kendők voltak használatban: A fecs kendőtömlő a 17 század második
felében került hanznAlalba. *
./.hegy a harangöntés Krisz us ulán 400 körül a cam\'paniai Nola városából indult hóditó útjára, melynek közelében kitűnő minőségű ércet
adé rézbánya volt?
*
...hogy n miniszter szó elöször a 17. századi Franciaországban jött divatba a kormány tagjainak jelölésére?
*
...hogy a világ első orgonáját Ktesibios ípilette Krisztus előtt a harmadik században Alcss?ndriában? A légnyomás szabályozása viz utján történt.
áPRÓHIBBETÍSEK
aljuu
RBnldárH izakmábAii jártas ««tiádet vigy kl8ialgálólányt felvcaxünk. ^iilnser ¿s Piicher Deák-tér 1. 916
Gyakorlott aKal»ofaráaxnaunká.
■oka« «zonnalra felveszünk. Ctm a kiadóban. 928
Olvassa a
Ztüol KízltnH I
Ügyes kAdárasgédnt keres Konrrrv-gyár Nagykaaliifl, Csengery-ut 111. KO
AmyamrmMágbmn áUst kerei mnrakfizi kézaágl tlsítv. lehetőleg „guzüaoágba vagy ■tagánvállalalka" jallgóre. »SÍ
Háxlsval** és kifutódM\' felvCtchk Kelemen Rtzsé cégnél. 936
l a uradalmi b«r littVe» tételekben kapható a tennelőnól, Batthyány-u. 2«. M.r>
Höab»n«á»bol snAnnaió anyagot mlndea «e«nyl8é((ben veszek. — Spoiár Jéistf. NagyiOcac. r 9l2
Tinxti csizma dupla talpu, 42-es elad^ Uj. „Ler/erelt" Jellgirc. 932
tianznéil ktrdkpár adó. Clm a kladóOnn.
j<> gumikkal el-
03T»
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy ■»erneiy reozérc bútorozott szobái kcieecK apiuo l-re. C.m a kiadóhivatalban. S76
különféle
Csáktornyán jól menő elstreitdU nót divatszalon bérbeadó Jó kezekbe, akinek meiteri vlzagája v«n. Pecsnik Elza Csáktornya. 9] 5
Mindennapi levelezéaból öaazegyflgött tdmogbély«Qet bélyeggyUJtéai céfokra mmgwmmjtfk. Baroaiits, Zalai KöJrföny nakeactóaége, naponta délután óra K«ött. Ka a hirdetés mindlp érvényes.
—.......... v...........VAfJ.ul -
ZALAI KÖZLOMV
POLITIKAI NAPILAt»
Kisdia: „Közoaídafnoi H. T. Na(iyk»miiíí\' Felelős kiudó: Zolái Karoly
Nyomatott a „Közgazdasági fl. T. Nagykaalm* nyoaulájában Nagykanizsán Nyomdáért folel: Zalai Károty
feladó ;-
CIim:
Bendi okozat:_________
Tábori poa\'a:.
84.
óvf,, 65. sz. Nagykanizsa, 1944. március 21. kedd v
ZALAI ICOZILÖ
Ár* 16 fillér.
¿«ríKMatfrág tm kiadóhivatal: F6-m i. uraa. «MrkMKtte4fl tm kiadóhivatal! telefon 78. IfegjeJaaík Mind«« hétköznap éáfatáa.
Felelő» szerkesztő: Barbaríts Lajos
Rlóflzetéflt ára: egy hónapra 4 pen«/» 30 filcét;
negyedévre 12 pengő 40 filler. Bgyeaireám: hótkőznnniefiU. vomhmon 30 till
■——áll—Willi llllllllllil || IBE3MM—1
Hegszilárdultak a német arcwonalak
■ keleti harctéren
A délolaszországi harcekban kudarcot vallottak az angolszászok
hadászati elképzelései
\' ,\\msterdamból jelentik: Angliában igen nagy érdeklődést
keltett 1
C»88Í«e bonbAzásu,
>
valamint a bombázás után fel-léjK> erélyes német ellenállás. Szövetséges körök kitartanak amellett az elmélet mellett, hogy nagy szárazföldi támadás okvetlenül eredményes, ha ezt erős tüzérségi előkészítés előzi meg. A cassinoi romok megcáfolják ezt az elméletet. Amikor az angolszászok arra • számítottak, hogv semmi ellenállással nem találkoznak, súlyos veszteségek árán tapasztalniuk kellett az
ellenkezőjét és hogy az angcl-szász csapatoknak továbbra is kemény harcot kell vivniok. A mélyen lépcsőzött és jól előkészített állásokban súlyos légitámadások ellenére sem lehet végzetes károkát okozniok és a megmaradt ellenfélnek leküzdése súlyos feladat marad.
A La Manche-csataraán
éjjel tíz óra után ujahb párharc fejlődött kPa német ós az angol, messzehordó ütegek között. A német ütegek hajói célokra tüzeltek az angol partok közelében.
Ahol ütni kell, ott teljes a keleti német osapatok \' ütőképessége
Az NTI katonai munkatársa jelenti, hogv a keleti német arcvonal általában megszilárdult, annak ellenére, hogy a szovjet minden eszközzel megkísérli a Dnyeszter vonalának átlépését. IJgy látszik itt a német csapatok nem akarnak elszakadni az ellenségtől. Tamopol és a Bug alsó folyásánál a német ellentámadás sikeresen halad előre. LehetségeST, sőt biztosra vehető, hogy ezek az ellentámadások
arra szolgálnak, hogv a szovjet támadó alakulatokat összeszo-ritsa, amennyire csak lehet. Kzt bizonyítja az a körülmény is, hogy több szovjet hadosztály! Proszkurovtól keletre szétverlek. Bizonyítéka ez annak is, hogy a német csapatok ütőképessége, olt ahol arra parancsot kapnak, mindenben megfelel a várakozásnak és támadásaikat sikerrel keresztül
Tegnap este Dowert létték német parti messzehordó
ütegek
részről csak akkor hagytuk nbVia, amikor az angol ütegek olhallgat-tak. Német részről esto 11 óráig száznál több nohéz löveget lóitok ki I)oworro.
fíerlin, március 21 V A csatorna partján a német és »V »ngol mosszohordó ütegek tegnap oste tüzet nyitottak, melyet némot
Német hajókaraván sikeres harca a ca/aisi szorosban Berlin, március 21
Mára virradó ¿(szaka a brit parii Qttgek tüzelni kezdtek egy német hajók8ravánra, mely a Dover-Calais földszorosban twladt és a német messzehordó ágyuk védelníe alatt állott. Később brit gyoisnaszádok is megkísérelték a karaván megtám*-a karavánt kisérö hajók összpontosított tüze 25C méter távolságul aa ftt biit gyorsnaszádot ellátta és az egyiket olyan súlyosan, ho*y sz mozdulatan maradt. A
többi négy északi irányba eltávozott anélkül, hogy a mozdulatlanul maradt gyors naszádnak segitségeT nyújtott volna. Ennen sérülése o\'yan súlyos voll, hogy nem tudiák volna megmenteni az elsülyedésföl. A német jármüveket csupán jelentéktelen találatok érték. A személyzetükből három megsebesült. Később ujabb brit gyorsnaszádok közeledtek a karavinhoz, de rövid német tüzelés után végleg eltávoztak északi jr^oyban.
Hivatalos finn nyilatkozat a moszkvai feltételek
elutasításáról
A finn tájékoztató hivatal pia aivalalos nyilatkozatot tett *özzé a finn kormány állásfoglalásáról az orosz fegyverszü-
neti feltételek kérdésében. A nyilatkozat lényege a következő : A finn kormány nem tartja lelvelségesnek, hogy a nemzet
életét súlyosan érintő feltételeket elfogadja anélkül, hogv azokat részletoiben is ne ismertetné. Ar orosz fegyverszüneti feltételeket Paasikivi államtaná-csos vette át a szovjet stockholmi nagykövetétől, mely azonos
volt :t koráblmn nyilvánosságra hozott fel lételek kei.
Ezeknek a feltételeknek az olfogadása nem állott a finn kormány módjában, azonban mögsem akarta, elutasítani a további t irgyalások lehetőségéi. Ezért az oi szágcyiil\'s elé olyan javaslatot terjesztett, hogv a fegyverszüneti feltételek részleteinek !>ontos körüliráaát kóri. Est a titkos ülésén a finn képvisolŐház elfogadta* Moszkva válasza szerint csak a fegy vorszünoli feltételek elfogadása utált nyílna annak lohtftősége, hogy a felvetett. kérdésokról tárgyaljanak., Ilyen körülinényok kö?ötf. nem Kína országon múlik, hney a fegyvor-, szüneti feltételoKot elfogadja.
London nyugtalan a földközitengeri szovjet-befolyás
növekedése miatt
Svájci jelentés nlapján közli Berlin, hogy az angol fővárosban nagy megütközéssel figyelik a sxovjet-lformány befolyásának növekedését a Föld közitenger térségében. Kz azzal kezdődött, hogy-a-Szovjet Unió elismerte n Badoglio kormányt és vele diplomáciai kapcsolatokat létesített. Valószínűnek tartják, hogy a szovjet kormány rövidesen a francia felszabadító bizottsággal is diplomáciai kaj>~
csolatokat létesít, hogy ezzel is növcljá a fölriközittfrigeri kilá-lásait.
*
Angliában közhírré lették, hogy a legközelebbi tiz napon belftl az ország egész déli tengerpartján és a keleti tengerpart leié W. utasforgalmat teljesen beszüntető rendelkezést végre kell hajtani. Kr. a rendelet a. tengerpart tiz mérföldnyi mélységű zónájára vonatkozik.
Ninos elérehaladás a jugoszláv helyzet tisztázása terén
»
Amnzierdam. március 21
Péter, Jugoszlávia volt királya I/ondonba érkozése óta több megbeszélést* folytatott a brit kormány képvisolóivol. Meglátogatta Clyörgy angol királyt.
Jól értesült brit politikai körökbon nom erősítik meg azt. a hirt, i>Ogy Szvadlanka útban volna London felé. Annyi igaz, hogy Savad-lanka nom régen Bariba érkezett isi lohotségx>s, hogy megbeszélést . folytatott a szövetségesek képviselőivel, do orról IiOndonlMui értesülések még nincsenok. Valószínű, hogv Szvadlanka Badoglioval foIytatolt mogboszélésokot.
A jugoszláv helyzet tisztázásában valamilyon előrehaladásáról l/ondon-
ban nem tudunk semmit. Bizonyos, hogv Tito a londoni és a washingtoni bankokban zároltatta a Purica-kórmánv kővotelésoit és Tito felssó-litotta az összes szövotségesoloot,, hogy Hzabaílitsák fol számára a Puncs-kormány ált^l külföldre rítt mintegy 2f» millió fontnyi pénzkészletei, melyot főleg az észak-amerikai bankokban holyoztok le-télim. Tito eddigi kiadásait annak n szándának felhasználásával teljesítette, melyet az amoríkai kormány a zárolt, külföldi követelésekből bocsátott inndolkezóaéro.
Ixjndonban ugv tudják, hogy n. Szovjet-Unió a legrövidebb ídón bolül elismeri a Tito kormányt Jugr> szlávi,a\' egyetlen börvényes "kormányának.
Panasz az angol alsóházban a rossz angol harckocsik miatt
GghJ, március 21 Fox angol alsóházi képviselő ar.
alsóházban panaszkodott a brit harc. kocsi termolé8 miatt. A képviselő utalt az állami kiadások ollonőrzé-séro kiküldött külön alsóházi bizottság bizalmas jolont/aéro. A képviselő azt a kérdést intézte a kormány
hoz, hogy ebben az ügybon mit szándékszik tenni. Szerinte olyan silám a brit. harckocsik minőnéíje, hogy emiatt az angol katonák orréi estek el. mert a. kormány ózon a téren teíiefctlen. KijelentetAo, htyrv a. nettunoi hidfő-csatában rfeatvtwti tisztek tájékoztatüák obben a kérdésben.
¡^„A szövetségesek győzelme Sztálin győzelmét jelenti\'\'
»Európa sorsa, Franciaország sor-
sa!« Kz az alapgondolata a fiancia Moníteur lap cikkénok jolonti az NTI Vichyből. Nem kétséges
többé, hogy Franciaország sorsa nom választható ol Kurópa sorsátél. Ha Európa rombadól, Franciaország pusztulása el kerül hetet Ion. A lap
még emlékeztet fimutz angol tábornagy nyilatkozatára, molv a szövetségesek háborús céljait tartalmaate, Iwwy miivon sors várna e hatalmakra győzelmük osotén. A szövetségesok győzelme Sztálin győzőimét jolonti. A bolsevizmus győznlmv egyértelmű Európa és Franciaország pusztulásával.
ZJA1TAI KOZtXfm
1911. március 21
Virraszt a magyar katona
Tisztelet ada.isók az Őrük magyar katona eszmémének, a hős - akár élő, akár halott magyar katonának!
Ki a hós? IIós az, aki a nonizot eleje. a legigazibb mugyur, aki élo-tőnok vak in» >ió kockáztatásával tosz hitet izzó magyanyáról. Az. élet azt mutatja, hogy a fmretéii hősiesség nincs • olőtanuhimuyhoz kötvo. Gyakran láttuk, hogy sok jolos végzettségű férfiú kőzojiesiKik. vairv önnél írvcngéhhnok bizonyult, mig az iskolában köze|»&ok, nem egészen kiválóak a harctéren ragyogó ¡>éldá ját adták bátorságuknak," vítézségilk-nek. Kgvik hőstett után a másikat követték"ol s diadalmasat) haladtak-előre.
Hősiességhez nem kell családi szá\'tnafcás, rang, állás, iskolai véu-Bottség. Ide kiegyonsnlvozott lelkierő kell. A hősnek, auott holvzot-ben{ nom szabad |)Urancsj"a várni, neki önállóan kell tenni, cselekedni, tusakodni, viaskodni, küzdeni, hur-eolni, ha kell utolsó csepp vérig, mindhalálig. Aki a harctereken így állta meg a helvét, az kiállta az élet legmagasabb iskoláját, az az iiía/.i h«Vs.
Az igazi hós fogyehnezott, mert tudja, hogy fogyojóm nélkül nincs honvédelem; honvédelem nélkül pedig mogszünik minden mttgyar biztonsága, szent szabadsága. Honvédelem nélkül nincs nemzet. Aki ob-t»en kételkedik, az Iwszéljon megszállott területről jött véreinkkel, azok majd kioktatják, felvilágosítják.
Ma minden magyarnak hősnek és istenfélőnok kell lenni, mórt csak akkor kerülünk ki győztesen obl>ől az ádáz és most már nemtelen fegyverekkel is küzdő bábomból.
A harcra fel kell készülni. Nehéz megpróbáltatások vámuk reánk, de holyt kell államink, mert hazánk védelméről van szó. Itt a földön no számítsunk senkire, senki jóindulatára vagv támogalíjsáia, csak katonáink hősiességére. Saját fogyvo-veiyinkkel és Isten segedolinébe vetett hittel kell megvédelmezni halárainkat.
Amikor olyan sokan reményüket vesztik, kétségeskednek, vagV másként várják, szeretnénk határozott bizonyságtétellel megvallani, hogy nekünk is, ma. is csak az t\'r adhatja a szabadítást és ö adja is azok nuk, akik őszínto bűnbánattal\' visz-szatérnok hozzá és egyedül Ixmno híznak, hisznek, tőle* remélitek.
Határainkon, a Káraitokon virraszt a magyar\' katona, mi meg imádkozzunk a kérjünk részüto-o erősséget, hősiességet, mog nom alkuvó huzuHzorototot, kitartást,1 hitot, bizodalmat.\'
Idehaza pödig minden férfi álljon sziklaszilárdan azon a bolyon, ahova hívatásszorüon isten állította. Virrasszon ő is, fígyolío a csatornából feltörő patkányt, forduljon volo szembe, tegye ártalmatlanná.
Magyarok! Ha munkaholyetekeu, a/ üzletekben vagy szomszédotokban halljátok a bagolyhuhogást, csapjatok rá, űzzétek ej. Virrnsaazu-tok ti is.
Virrasszon ma az oijés/. nemzet!
Pál upostol irja a\'henor leveliién: »Ninyaon itt maradandó városunk, hanem a jővondőt koncssük«. Ez ma különösön nagyon időszerű. NTup ról-napra ki van téve minden vá-
mindon falu, minden háCfc, zsupp hxlolos kicsi kunyhó ónixai ugv, mint ragyogó |x»npás palota a pusztulásnak. Pedig az oüiIkm- mindozt azért énitotte, hogy hun no nlOnedé-ket találjon. Hiszen ez így is volt szükséges a természet rondjo szerint. A baj csak ott kezdődött, amikor az opibor ozokon bolül tuljos biztonságban érezte maqút. Amint
példaboszód is mondja: az én házam, az ón váram.
Hatalmas várak, védolmí vonal-gyíírüjóvol körülivóvo is csak ember r- az ombor. ha nbm koreai az Istont és nóm tK\'lyozi magát ogve<lül és
biztosítva van. Akkor lesz meg, do csak akkor, a várva-váit igazi, dicsőséges beko.
Aduíg\'podig virraszt a magyar katona.
izeri JzMiák (ifjulu
egyedül csak az ö oltalmába és nom tudja igazán átérezni, alázattal elmondani azt: Atyám, logyon mog a To akaratod, mert akkyr az Atya és a mi akaratunk ety lesz. Ha , így lesz: a végső győzolom utjü
¡Somogyi Ferenc szociális felügyeli t
„Felülről kell kezdeni a társadalmi kiegyenlítődést"
A nagykanizsai városi is járási szsciális munka-közösség értekezlete
A nagykanizsai Szociális Munkaközösség bél főn délután u várositázn tanácstermében Inr-tottu .ülését ii különböző jótc-konv egyesületek képviselőinek n agyszán i u rész vél e lé vei.
Dr. Králky István polgiinues-ter elnöki ineghyilójában f köszöntötte Somogyi !• civile or-. szágos szociális főfelügyelői, nl<inck Nagykanizsa nagyon sokai köszönhet. Nagyon sok ember neki köszönheti, hogy családjával saját házába költözhetett. Majd a szombati értekezlet folytatásakénl Hajnal Margit városi szociális szakelőadó is-inortette az egyes munkaközös-, ségi problémákat, mihez sokan hozzászóllak.
KratkV István polgáVmesler utalt arra a tényre, hogy sok egyesülele van Nagykanizsának és ennek az a köveikezménve, hogy az erőiket elparcellázzák és így ki vannak léve annak, hogy egyes éleiuieV\'bb.segélye zeltek többel tudnak maguknak szerezni, míg a szerényeknek alig jut Valami. 11 ;i egyáltalán jut. Jó lenne a várost kf iz.\'U\'kre feloszt:mi a munkaközösség részére fis pedig plébániák szerint A Szenl Vince Szerel eb egyesület például az aggok gondozását végezné. A szociális munkál az egyes körzetek egyesületei között osztanák fel. Legfontosabb a szegényeknek rn-hHvnl \'való ellátása.
Dr Krátkv Istvánné imlitvá-nyozlft. hogy ruhagyűjtést indítsanak a jobb társadalmi osztályok tagjai kőzött. Hiszi, hogy\' dacára a nehéz időknek, lesznek. akik adni fognak a célra Továbbá nagyobb ONC.SA-köl-esönnel ruhát beszerezni.. A gyűjtésre helyeznék a fősúlyt.
Dr. Vajay József espcresplé-bános a bőr- és talp beszerzésére kívánt különös sulvt helyezni. Kérte a polgármester közbenjárását.
Krátky polgármester felvetette a kérdést, hogy miért nem tudunk mi is áttérni a fatalpu cipők viselésére\'? Kérte Somogyi felügyelőt, hogy eszközöljön kí segélyt -anyag beszerzésére és anyagkiutalást.
A napközi otthonok kérdésénél széles vita indult meg. Még mindig kevés az, otthon Nagykanizsán. Vitéz p\'ílö Ferenc az Arany. János-utcában véli
szükségesnek egy otthon létesítéséi az óvodában. A Stefánia képviselője is szükségesnek Útja, hogy védenceik külön otthont kapjanak. A polgármester megnyugtató kijelentést tett.
Itali Cili. a Szent \\lihre herceg utcai óvódéban javasolja egy uj otthon felállítását
Krátky polgármester a Magyar-utca környéki lakosság részérc szükségesebbnek lartjt napköziotthon létesítését.
A hölgyek a Harakkhau is szükségesnek tartják egy .otthon berendezését
\'A polgármester a továbbiak folyamán kijelentette, hogv rászorultság és szegénység dolgában javult a helvzet. merj ma már. aki dolgozni akar. kap munkát és dolgozhatik.
I)r. Ilegvi föjcgyzőiié a barakkból! állapotokra hívta \'fej a figyelmet.
Dr. Hajdú Myuláné a napközi otthonoknak a Misszióid) ázlmn való egyesítéséi tártja kívánatosnak v •
Sok egyéb kívánság merüli tel a továbbiak folyamán, a polgármester kijelentette, hogy ©y.e-kel mind szorgalmazni fogják és kérte a jelenioviVszóciális fel-tiovclől. horry ni" vonja meg Nagykanizsától^)/, eddig ezekre a célokra helllitotl összegeket Az ON(!S.\\-házak részére egy egyesületi tagnak fel figyelői körrel való megbízatását tartja szükségesnek.
Hajnal Margit rámutatod a pécsi sz^eiális munkára. Munkások, gazdasági cserédok i illett-zivéhb lelkígondozását kívánja. Velük töl)l>ct kell loglálkozni .
Sok egyéb probléma kerüli még napirendre. Majd Somogyi Ferenc országos felügyelő emel-kedell szólásra. Három éves időszak áll a halunk mögött, mondta. Vártuk, hogy , a mag, afiiit elvetettünk, kisarjad-e és gyümölcsöt hoz-e. A délelőtti járási szociális munkaközösségi* értekezleten sokat tanultain a községek szociális vezetőinek jelentéseiből. De szeretném a\' kishitűsége! elkergetni a lelkek-hől. Mindent lehet, csak akarni kell, hangsúlyozta. A támogatásra szoruló családoknak újságokkal és könyvekkel való ellátáséi lartja ? fontosnak, hogy ho///.á lehessen férkőzni a lel-kekhez. A gyakoribb családlá
r
hArom
irodalmi esemény

Náday N»gy Ferenc
SZERETŐ SZERELEM
A ntl fiatalságának Ián goló\' sreiwcdclye és ... szenvedóíe e^y nagy s/.c-
, rclem égésében. Kítve fflxvc 10.80
Nylrádl Sz^bó Imre
TÁBORI REPÜLŐTÉR
Szlvbemarkoló rcpUIÓépo;z Fclcithctctlcnélmínyek Ián colala a kü/rfő hósOk lelki
keresztmetstetén át. K8tve 19.49, Iflxvo 15.5« \\^K«ph«tdk minden k«ayvker*ik«44»b«al
<M>
Náday Nagy Ferenc
TÉGED KERESLEK
Az igazi regénye s egy önmagát megtalált léill érzésvilága v\\ női uetír szépségéltek kábula\'Abau. Kötve 16. , ffikve lf.50 HARP A,. KÖNYVEK J
togatások kihatásáról beszélt Köszönté a polgármesternek hogy valóban szép mu nkát fejtenek ki Nagykanizsán, köszönte a hölgygárdának érdemes és lelkes tevékenységét, de kérte őket, hogy \'a »lieih lehet*,•»nem tudok kifejezést töröljék szótárukból. Ilinnf kell és lobogni kell és ehhez tűz kell, hogy másokban is tüzet tudjunk gyuj, tani. Azok a szegény címbcrek is ugyanolyan anyagból vannak, mint Önök, csak lángra kell őket lobbantani. A szociális érzés lángja ez. A társadalmi kiegyenlítődés nenv lehet alulról felfelé, azt felniről kell kezdeni. Ez a társadalom minden rétegé-nak érdeke, fis ez a ui\\mka nemcsak az állam támogatásával, hanem az egyház áldásával ís találkozik és -akkor lesz egv igazi Aetio Catholiea, egy közönséges. általános cselekvés és összeolvad benne a magyar tvs akkor jöhet bánni : rajtunk a pokol erői nem fognak k-ivsz\'ül törni.
Somogyi felügyelő beszéde mély magyar lélekből fakad! és a gyakorlati szociális élet megbecsülhetetlen tanácsai voltak társadalmi kiegyenlítődést illetőleg.
* r
A nagykanizsai szociális munkaközösség frontjának ezt a második értekezletéi megelőzte a délelőtti
fúrási őrfekezlfji dr l.ontav Alán Tőszolgabiró elnöklete alatt, amelyen részt veit dr. Krátkv István polgármester, a \'községek szociális munkaközösségének előadói, a jegyzők, lelkészek és értékes tapasztalataikról számoltak Ím* \'Somogyi Ferenc országos felügyelő jelen-> létében.
A műnk • közössé- te\'\\át \\v gv-kanizsán és a járásban megteremtődött és fokozott -lelkesedéssel indult meg a munka bajbajutott. ínostohasorsu magvar testvéreink serilése érdekében.
(B. 11)
Javul a biztosítás Iránti hangulat
a felvilágosító propaganda nyomán
A Magyar Vidéki Sajtótudósító jelenti lbiduiH>stról, hogy dr. Oesz-lor Ödön, a Biztosit«\'» Intézetek Országos Szövetségének titkára, feltii-noon érdekes előndást tartott "k Szövetség öt osztemlős juopaganda tevékenységéről. .Rámutatott arra, hogy a biztosítási propaganda célja: mogüyorni a biztosítás gondolatának az ország közvéleményét és nemzetgazdasági, családvédelmi és szociális szompoutókra való tekintettel megteremteni n providenciális emlxu típusát. A feladat igen nehéz, hiszen a logkü\'önlMizőbb társaduimi rétegek s kőztük a fiatalabb és idősebb korosztályok egyaránt ismeretlenül állanak a biztosítás lényegévol és gondolat kőiével szemben.\' 1938-ban, mikor o IUOSZ intenzív propagandába kezdett, az ország összlakossága alig 5J százalékának volt valamilyen biztosítási szerződéso. A .társadalmat nem hatotta át kellőképen a biztosítás gondolata és nem vált meggyőződésévé az olőrolátó gondosság tudata. Ezért a propaganda egyik legfontosabb célja volt, hogy ni.;g; győzze- a |)ublikumot az olőrelató gondosság szükségéről, liiszen a módéin eiiibo\'r nem ongodhotí át ,ön-mHgát, hozzátartozóit és \' vagyoiiát a véletlen események káros Következményeinek. A \'propaganda osz-
1911. március 21
VöH\'i kíi/.ött elsősorban a sajtó szörpéit, köztük mindenekelőtt a fóvá-|US| és vidéki napilapok. Megalakul lak a vidéki városokban a Biztosító Intézeti Fiókfőnökök Társaságai, a nielvek élénk szerepet játszottak a vidéki pit)|>agnndp olőmozditásábain. j^.n sok szakkönyv, röplap jelent iiü\'!?. majd az iskolák is egyre inkáid» kivették rezüket a fölvilágosító munkál>ól,f főként a mezőgazdáéi szakoktatási intézmények. Az ■iil~evi szorgos munka után az a benyomás, hogy a hiztosjtás iránti hangulat javul, a nagyközönség fokozott bizalommal tekint a hiztosi-t,Ls intézményére. A BIOSZ továhh folytatja ismorotlorjosztő levékony-ségét, fenntartja a biztosítási najx\'i-¿¡it s egyre-másra rendezi a Vidéki vándorgyűléseket is, mort ugy véli,
hog) oz a projMiganda nemcsak a biztosító szakma javát szolgálja, Imiiéin egyúttal elsőrangú nemzeti érdekeket is.
SPORTÉLET
CsZTE - Nagymányok 1: 0 (0 : 0)
HK> tavaszi bajnoki mérkőzés, melyet mind a két csapat lanyhán játttott. A csáktornyai csapat véletlenségből s zorost te mog a pultokat ug>, hogy a nagymányoki kapus véletlenségből a hálóba dobta .a labdáját és igy n (\'SZTK részérő megszerezte az 1:0-as onrdinényt.
Eredmények
Haladás SZFC 51:2. KTSK -Péhnonostor :>:<).
A keraieti levente labdarugó bajnokság 8-ik csoportjának tavaszi sorsolása
\'Április 23.
Komái-városi bK Koszthelvi bK, rjndvari bK Sármelléki bK, Zalabéri blí —Kisszontgréti bK.
Szabadna|>o.s: Nagykanizsai hK.
Április :jo.
Kisszontgróti bK Nagykanizsai 1.K, Sármelléki bK -Keszthelyi bK, Komárvárosi bK -Zalabéri bK.
Szabadnapos: t.\'judvari bK.
Május ?.
.Nagykanizsai bK Zalabén bK, keszthelyi bK Kiudvari bK, Kis-szontgróíi bK Sármelléki bK.
Szabadna|K>s: Komárvárosi bK.
Május 14.
Sármel\'éki bK Nagykanizsai l.K, Zulahéri bK -l\'judvari bK. Kisszontgróti bK—Komárvárosi bK,
Szabad na pos: Keeztholvi bK.
Május 2!.
Keszthelvi bK Nagvkani/.sai bK, Sármelléki\' bK Zalabéri bK, l\'judvari bK—Komárvárosi bK.
Szalmdnnpos; Kisszontgróti bK.
Junius 4.
ZalalM\'iri \'bK -Keszthelyi bK, l\'judvari bK- -Kisszontgróti bK, Nagykanizsai bK - Komárvárosi bK
Szabadna JK)S: Sármelléki bK.
Junius 11.
Nagykanizsai bK -Ujudvari bK,
Koszthelyi bK Kisszontgróti bK,
Sármelléki bK Komárvárosi bK.
Szabadnapos: Znlnbéri bK.
£AJL!A1 KOZI*NY
rratu karainy-iyüatkazatol vártak u liófiikai
Szófia, március 21 A bolgár országgyűlés ma tll össze. Ugy tudják, hagy fontos kormánynyilatkozat hangzik el. Ellen-
niidM gaxda 300 és 150 légyszigOI
A kormány enyhíteni kiván ;t mezőgazdasági lakosság ruházati gondjain, hnnek érdekéhen a közellátásügyi miniszter az 151M 15 gazdasági ével terhelő beszolgáltatás kötelesség inegáUnpílásn iránt a napokban kiadandó rendeletéhen ugv intézkedik, hogy a kötelezően előirt termelésen felül a mezőgazdasági lakosság családonként
zéki felszólalást is várnak. A bolgár kormány nagyjelentőségű javaslatokat terjeszt be.
légysilgOl keniori rostiont iernellat
\'100 négyszögölön kendert, vagy 150 négyszögölön rostleni termelhet és annak terméséi saját ruházati szükségletének fedezésére közvetlenül felhasznál!»: »ja. Saját érdekét szolgálja léhát minden gazda, ha ¡100 négyszögöl földnek kenderrel vagy 150 négyszögöl földnek rostlennel bevetése iráni intézkedik, s)

>«y jár a csempész, aki mm áll meg a filszólitásra
Miksnvár, március 21 (Mitnkfrii fuá(Ksilónhiól A haláron folyó állandó csempészeinek ujabb halálos áldozata van.
A bél ve/érj batárvadászok egyik járőr • ugyanis péntek éjjel egy férni látott átszökni . a Italáéin. Mi; Ihogy a \'ojeiunész háromszori szabályos felszólilás
ulán sem állt meg. hanem tovább szaladt, a határvadász fegyverét használta. A-golyó 1)5 lépésről fejen találta\'a csempészi. :+ki a találal után azonnal inegliall. Kilétéi, még nem áll.\'M itották meg A vizsgálat\' sze\'ínt a fegyverhasználat jogos vo\'.l

Filmreklám és a tízparancsolat
Mielőtt o tavaszi szezonra szükségletét megveszi, gyózódjék mcíJ
modelijeimről
ós áraimról.
Modellek már 10 pcnKÓtfil kaphatók
BÓTH LAÜBA női balaptizlelében
<*> Pö-nt 8 Ba.Ar udvar.
l\'.gész oldalas, fényképekkel díszített beszébielés zajlott [■• nemrégiben a Svábhegyen, egy 1erraszon. IA beszélgetést egi/ik színházi lapunk fiszerkesztője foh/tal/a Járőr Páliul. M \'közben m egt iid jltk a beszélgetésből - ho[/i/ a főszerkesztő reggeltől eufig.a la/iiánd foglalkozik, színháza! néz, filmet nez, cikkeket ir és ezrekre menő levelekre tálasról, it miközben a cikk mitulen második sora hol etfi/ darabnak, hot ¿<jy készülő filmnek, hol meg egi/ köm/v-iirl; cnittál reklámot. Az egyik filmnek a reklámját például ugy esi-•ntilin, hog>! Járőr Pá\' megemli/i Tüdős Klára uj filmjét, aminek »/lefedik ¡Htrancsolat« len? a eime. Mire a I ös,~erkeszlő:
Hetedik imrancHnlat ... .\'/<•-li/ik is n hfledik jxiraHrsolaf * Ja igen: Xe ¡xieáználkodhV!\' tírdekes dm ... •
Mrre Járőr Pál: - - másrőt he-szil. I\'.sze ái/\'ihu sem\' }ut, hogy itt okvetlenül ralit mi hiba ívta. Még tindig lényeges hiba. Mert ragy \\r sah ti i/i/a a a hetedik ¡Hint nesol/tl röf. szól ¡tüdős Klánt iij filmje és akkor valamilyen formában az enném-tiéd-öve fogalomkörébe eső tárgya * ¿\'«ím a forgatókönyvének vagy való-Jta,) n /h>á:»álko(fás! választotta tár g>,ául. mely. utóbbi esetben azotiltan nem lehet a eime »Hetedik parancsolat. " . .
A dolog ugyanis vgy <H(- hogy a halódik /iarcincaolat a »ite paráználkodjál\'\' és a hetedik: »ne lopj«!
Ezt pedig minden kereszteny embernek tudnia illenék, ligy 1944-ben
-megjelenő színházi hip iószerbsztő-jéról fel főhet tételezni, hogy kérésziéin/. Minthogy nem is lehetne mái. f\'s ez a keresztént/ főszerkesztő beszélget egy keresztény szi-né<*zel és kelten egy üt le vak e.ny-ui/il tudnak a gyakorlati keresztény élei legfőbb törvényeit tartalmazó liz/Kirancsol itbó<...
Már az a hányi-veti melyik is az \'}«• elegendő ahhoz, hogy a színházi újság keresztény olvasójában vegyes érzések támadjanak fel, hiszen keresztény ember a betűvetéssel együtt-, ha nem előbb, tanulja meg a tiz parancsolatot, még pedig nemcsak azért, hogy egyese legyen katekizmusból. hanem sokkal"\'inkább azért, hogy azok a narancsok elkísérjék végig az egesz clrffai. A lizixirancsobitról nem illik és ma kulSiiösképpen nem Ülik keresztény embernek, még hozzá a nyomtatott betii n i/Jl i án osságá va\' ugy nyilatkozni, mintha csak azt mondaná: igen! emlékszem... va\'ami vall . . . va\'ami efajta .. . ixirjál csak, mindjárt eszembe jut!\' Leginkább pedig az nem il\'ik, hogy rosszul jusson eszébe. Vagy ha ennyire, elfelejtette, legalább ne álljon ki vele a nyilvánosság elé. . Kicsike liinet... De. viszonya az egész világhoz ugyanaz, mint a víz-cseppr a tengerhez. A tenger is ugyanaz, (\'sak nagyban. A világ is most ujhodik \'meg a tízparancsolat alapján, é.ppe.n hogt/ csak — mint a főszerkesztő :— elfelejtette a tiz-ixirancsolalot.
(hl)
tarján—palcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat Naiykaniz8a.
Gyár: Magyaru. 86. ■ ^Városi féOztet: F6-ut 14. (Első Ma-Telefon: 3-44. \' gyár Biztosító Intézet palotájában.)
/ GiQTQfi*
3-33.
H 1 R É K
^ f Naptár. Március 21. kedd. Róni. kat Benedek a. Protestálni Benedek.
ftjioli gvógvsaortári ügvolet: Ma a Kokoto ¿as gyé^yszortur M-ut 6.
Kískaniznán az ottani gyógyszertár állandó ügvelotoA szolgálatot tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van roggol 7 órától osto 6 óráig. (Hétfő, szorda, i»éntok délután és keddon ogéaz nap nőknok.) Tolófon: 660.
- (Missziós-kir)
A március 25-éro hirdetett Katolikus Női Nap tcelmtkai okok miatt későbbi időro marad. (:)
— (Urasszenyok MárUkingre-VgAdójlvak kMHiirflImje)
Kgész Nagykanizsán nagy érdok-Jódés nyilvánul meg uz Úrasszonyok Mária Kongregációja által jövő nét keddjén előadásra kerülő Pat»)- íui-gidicus c. kulturfilin iránt, a moly. másfélórán át gy(\'myörkö<ltot a legszebb üiiak, panorámák szépségében. Felvonultatja nagyszerű (xsszeálli-tásban a Szentatya ^életét, munkáját. Iiemfítatja a* Vatikánt, műkincseit, a pájKti nyaralót, a sokszor szörojielt Castel (iondolfot, látjuk a. zarándokok tömegiMUok fogadUitását, a díszes pá|>ai kivonulást, áldiiaoaz-tást, a folejtiiotollon maniílai eucharisztikus kongmsszust, Kómát u maga káprázatos gazdagságábiui. A film folejtiioUitlen élmény mindenki számára, aki végignézi. Aki a modern filmművészet romekél>en gyönyörködni akar, okvetlen nézze meg a" Városi Színhiizl)an. (:)
— (Anyakönyvi hlrak)
Nagykanizsán az állami anya-k«>áw a kOvetkozó ujabb Ilejegyzéseket. tünteti fel. Sziilet/«ek: Kár-jmUí János MAV üzotni segi^ltiszt r>s liánkuti. In\'mnok rk. fia, Kritz (lyörgv .MAOHT-.műszaki tisztviselő és ¡\\rogyonwi Máriiina\'k rk. fia, ■"bukáesa Józsof moíidonyvezető Bajnok KrzwMwtnek rk. leánya, Horváth Imre géix\\szkováesmesk*r éis Pál Máriának rk. fia. Hányni lléla sörgyári munkás rk. és Tkirkfís Uozállának ág. h. ev^ fia, Kovács Ferenc főtitkár ós Kotting Kláninak rk. fia, dr, Tóth Viktor körorvos és dr. Barabás Teréziának rk. loá-nya, Jakab János sörgyári munkás és Méholyes Annának rk. 2 loánya, Horváth József m. kir. tüzérőrmester és (!saj)ó Máriának rk. loánya, Nagy Ferenc városi hivatalszolga.és VlCsoíop Máriának rk. halva született li\'ánva, \'Horváth bajos üvogkoros-k(Hfő és Varga Margitnak rk. fia, dr. Tanlos baszló orvos és Klacskó Krnesztinának rk. fia, bognár Sándor munkás és l\'orrog Margitnak i\'k. fia, Sajóvölgyi Forono najwzá-mos és Varga Annának rk. fia, Vajda" Józse f MAV órahéres és Moj-zor Teréziának rk. fia, Bertók bászló ácsmostor i\'ig. h. ev. «\'is bata Katalinnak ref. halva született leánya, Czindris János l:őmüv(>ss<igéd <» Németh Annának rk. fia, Frank István niagántisztv. és Oesterroiclior Irén-pok rk. fia, Pintér Józsof MÁV fostö és Szmerk Máriának rk. leánya, Málék József földműves és Kajkó Rozáliának rk. fia, Farkas Antal városi tisztvisoló és Kovács Jolánnak\' rk. loánva, Martincsevics Ferenc ,MA()l{T-tisztviselő és Bánáti Krzsélietnek rk. fia. Házasságon ki-yűl született 1 fin és 4 leány. — ífázasságot kötöttek: Boncze bászló MAOHT bányamérnök unit. és Né- 1 meth \'Anna MAORT-tisztviselő rk., Kadovits bászló Sohostyün naiwz\'á-mos rk. és Herváth Hona iTc., Mázsa falván tsz. 8zakasz.V(»zétó i*k. és Bé-iTós Anna I-k., "Vékási János gépkocsivezető rk. és Bujtoi; Erzséliet rk.,
- 1 Halálozások: Izsák István ma-gi\'uizó rk. 75 éves, Poszovocz Józsof földműves rk. 71 éves, Néjneth\'János napszámos rk. 74 éves, Balogh Sándor na|wzátnos rk. 1!) évos, Né-
2AUÁ1 KOZmi
10-11. március 21
moth György né Pint Katalin rk. 76 úron, Francaié* Zsigmond v. ház mos tor rk. 77 évos, Tóth«Vtftwr állatkóroskndő rk. (»1 évos, özv. Wei-got Antalné Tóth Mária rof. 60 évos, llorczeg Antalnő tfoxdún Ilona rk.évi»«, Jakab Ktolka rk. I napos, .lakah Ilona rk. 1 na|xx*. Szerdahely i fira rk. M hónapos, Kloi:> Adolf szakócsniostor izr. H4 őre«, Mesterház)\' Sándor ny. ev. osjieréK t Kl év«*, Steril Osfckur ."bikab kom*- \' kodolmi ügynők izr. 84 éves, Major • Fen« ne MAOHT-iuurikáíf rk. 24 óvom, l\'Igyed Gyula MÁV rádió-Ihvíiúhz rk. \'27 éves. • Milltofor Si mon komskndó izr. 71 éve«, Kálo-vics Özsébet rk. 1 éves, l\'olai László tanuló rk. Ili éves, Simon Márta\' tanuló rk. 9 évos, Hosszú József napszámos rk. Ht éves, Kár-(út liézáiié Vára<li Olga ág. h. ev. :iü év«5s,<özv. Haj Karoly né Németh Ko/i\'dia rk. l»t éves, Bonozik. József földműves rk. (»11 éves, Matolics József ny. MÁV pályaőr rk. 67 éves, Magyar Katalin rk. H hónapos, Skoda. József rk. . 5 hónaj»os, Hulázs Ferenc László rk. 2 hónapos, özv. Horváth Józsefné Polai Rozália rk. Hft évos, L\'iky István do-hányuuis rk. 61 éves.
Nag.vkanjzsa mogvoi város polgármesterétől.
6285.1944
Túr^y ; SzerotetadoaiAnyok kl-«¿állítása hadmüvelotl területre.
Hirdetmény.
A Honvédvezérkar Főnökének rendelete értelmében bármely forrásból származó uzeretetndományoknt a.Vörrtn kereszt központi raktárába kell beszállítani A Vöröskereszt Igazgatósága a beérkezett anyagot rendeztotl. A szero tutadományokiwk bndmflveletl területre kiállítása és ottnnl szélosztása Honvédelmi Miniszter ur Intézkedése alapján f<»g megtörténni. -
A kusvéli ünnepekre a Vöröskereszt következő tartalmú szeretetadoraányo kat állit ö88zo: 50 drb. cigaretta, 10 deka ouknrkn. 10 deka keksz A szero tet«damány«kst 76X62 cm. nagyságú ládába csorniigolja, a tartalmukat a ledilapou feltünteti.
Palhlvom a város kö7öniégét arrs, bogy •zeretetCBomngJnlt hozzávetőleg sz említett tartalmúval hasonlóan ál lltsa éesze. mórt a normáltól oltóié rHumagoknt a Vöröskereszt átcsomagolja.
A szeretetcsomagok. ha a küldő részéről néhány üdvözlő sort tartalmas-nnk Is, ne legyenek névre megcímezve, mert mint köiöltem, a széioeztáii.. a Honvédelmi Miniszter ur Intézkedéie szerint történik.
Nagykanizsa, 1944. március hó IC.
MO
Polgármester.
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész: függönyök, függönykészités, kötöfonalak
kézimunka-szaküzlet Csengery-ut 4. sz.
Szeril)ák vissza az aigilokat a barnai batáron
Tokiói jelentések arról adnak számot, hogy a burmai határon a japán és indidi vezér kötelékei az arakáni területen sikeresen haladnak előre. Hose. az indiai
felkelő vezér .kijelentette, hogy az egyre szűkebb térne szoruló angolok megsemmisítése után megnyílik az ut Delhi felé. ;

KŐZ6AJD4SÁG
A vidéki betétállomány
Trlaaoa óta elftaxlr atait haladta m»g a níjymIIIUrd ptagSt
A Magyar Vidéki 8ajtótudó»itó budapesti jolenténn szerint a Pénzintézeti Központ legutóbbi kimutatásából kidorül, hogy. a magyar hitelszervezőt a mult év őszén át lé pto a négymilliárd pengős l»otétfdlo-mányl. amelyben együtt szoropol u takarékbetét si folyószám lalxitétok-kol és a |x>statnkarékr>énztárnál közölt hetétokkol. Kz olyan hatalmas összeg, amihez hasonlő Trianon óta a magyar gazdaságtörténelemben még megközelítőleg sem fordult elő. A húszas évek végén az akkori nagy látszat föllendülés idején ugyanezen az alapon számított botétállomá\\ nvunk nem érte el ogészon a 2.1 milliárdot, (ellát a mostani állománynak kb. csak a folo volt. \'A gazdasági világválság a hitelszervező/betétállományát erősen megtámadta s 19Í11 végóig azt\' k >reken félmilliárd pengővel apasztott i. Innen kezdve fokozatos javulás kezdődött. Általában a tapasztalnunk o kérdéssel kajx-solutban azt mut iiják; hogy a betétállomány alakulása elválaszthatatlanul ,összoforrott mezőgazdasági lakosságunk sorsával. A világválságot a* ipar és a város korántsem szenvedte mog- olv nagy inértékl)on, mint a falvak. ÍCrdokos,. Iiogv a legutóbbi öt év alatt a hazai betétállomány mintogy 2.3 milliárd |MMigóvel növekedett. 19H8 régén a vidék -130 millió ixmgónyi botétállományával szomlxin u fővárosi intézotok vidéki hálózata, kivévo a vidékhez számító vidéki fiókjaikat, t.l milliárd pongőnyi liotétot kozolt. Azóta a mult ér szoptoml>oróíg u fővárosi betétállomány mngkétazoro-ződött, a vidéké ollonbon két ée fél-
nvOrőaére emelkedett. Igy történt, lM»gy 1943 őszén a vidéki botétállo-niány ogymillárd és 00 millió pontőre, a budapesti pedig korokén két ös félmilliárd pongfcro rugóit. A 1h>-tétálloniány emelkedésében az ország területi gyaropodúsúnuk nem volt tuImígy részo. Tsbből következik, hogy a megtakarított tőkék növekedést» nem annyira a hazatérő intézotok Imtétállományának tulajdonit-bató, hanoin annak az értéktermelő munkának, amely a hazatérés után a természetes határain Ix\'lül növekvő ország gazdasági élet \'nek minden ré-szélien nagy lendül« tH indult meg. _
(—) A vidéki malmok
a malomipari érdekeltségek utján mogboszélésokot folytattak a Gabo-iiaforgalmi Köz|x>ntt-il s többek közt kérték forgótőke szükségletük biztosítását ngy, hogy a Nemzeti Hank fogadja el a galionakoreskodők által benyújtott hiteiké]** malömváltókat leszámítolásra, vagv hasson oda, hogy a jrabonavásárhus céljaira szük-s<\'\'gős hitoloket a hitidkéjjes vidéki malmok réízóro folyósítsuk, do legfeljebb fél százalékkal drágábban, mint azt a budapesti malmok kapják. Kérik ozonkiviil az őrlési korotok megállapítását, u linztollótóni körzetek felülvizsgálatát és az őrlési kalkuláció érdekében ogy állandó árjavasló hizottsiig felállítását.
(MVS)
( —) Csak négy tipusu gyümölqsizt
szabad forgalomba hozni a föld-müvolésügyi minisztérium legutóbbi rendelet» értolmólnon: u. n. I. rendű i\'íh II. ,rondü gyümölcsízt, amolyok közt az íidesib\'fllien lesz különbség, azonkívül vogyosizt és tiszta szílra-izt szabad meg gyártani. (MVB)
Belügyminiszteri rendelkezés értel-móben a mozi-előadások további
intézkedésig szünetelnek
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és élűim
Hofhari^gépek, gopaxij, owpágyfém és golyós osspAgy igénylését sllntéxem.

nDAUüUmfíYI VILLAMOS ARAM-UBHlWW.mi SZOLGÁLTATÓ RT.
AramMámMk ftsetéaa, raktamáotófc, hibajelentések, tiikmrd \'alvUágoattáa mtnómn vütomoa kérdéaban délelőtt 8-tél éétmkém W éi-ébg.
Citnftiyiit fll, fiaton 294.
Megtalálták a tömeggyilkos orvos holttestét
Genfi jelentés szerint Foeiaí-nebleuban megtalálták PeftoL nak a töineggyilkos örvösnek u. holttestét. A hatóságok1 az honosság miatt megindították a nyomozást.
fltpMazőnéket
azonnali belépésre felvesz
LEADNI tölMikamklizlit
Fö-at 14 axiaa.
»4«
Köszénetnyilvánltás.
Mindazon jóbarátalnk és ismer«-selnk, kik felejthetetlen drága jó !ór|em, édesapánk, apósunk, testvér, nagyapánk, Illetve rokonunk
Laky István
totnetésén megjelenésükkel, vagy bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton Is hálás köszönetünk kifejezését.
A gyAsxolö oaalátf.
\\
APR6HIRBETESEK
iLLÁM
HéxlM«l0a és kifutótiu\' felvétetik Kelemen Reziö cégnél.
Anyaoraaégbain álást keres muraközi köziégi tisztv. lehetőleg „gazdaságba vagy magánvállalatba\' Jrllgére. Ml
Négy középiskolát végzett leány gyakor lattal irodai vagy pénztárkezelői allúat vállalna Clm a kiadóban 042
ADÁS-VtTLL
H*a bontásból
nden mMaylsé) Jéxsef, Nagyiécse.
------------ 8zé(i)UUŐ anyagól.
Inden mMaylségben veszek. — Szolár
Öl?
TImII csizma dupla talpas, 42-es eladó. Uj. „Leszerelt" Jeligére. 932
Használt karékpár jó gumikkal eladó. Clm a kiadóban. 93?.
Perlichl 16 os kakasos w«dáa*»a0v-w»r eladó Hernádi Nagykanizsa, Oizláiy-mérnökség. 043

kClönfele
»undennapi icvelezétodi rtsaiegyüjtöt» tómagbélyagot bélyeggyujtési oétokra magwaaaak. Barbarits, Zalai KCzlöny sacíketttőaége, naponta délután 6—7 óu között. Ka a blrdetéa mindig érvényes.
• 1
Fizessen elő a
Zalai Közlöny-re
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NA Pl LAP
Klndja: „Köígaídai\'áol B T, NsQyfcamiM\' I\'elclös kiadó: Zalai Károly \'
Nyomatott a „Köipazdajáfll R. T. Nagykanlisa" nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért fele): Zalai Károly,
Feladd
Cl®
Bendtokoaat__
Tábori pos\'a:_______
84.
évf., 66. sz. Nagykanizsa, 1944. március 22. szerda
Ára 1 6 fillér.
ZALAI
^erkert«^« niiutóhivatAi: F6-u; ú. buul l^-ltwttt^pl m kiadoblviuall toleJon 78. m. Hozmaik minden nnUcOrjian dAtrnáa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klőfizetőet ára; egy hónapra a oenaő 30 fllVée.
■ nogycdóvro 12 pengó AO (illír. Bgyeafzám: hótkf>znnp16tlll.. s/om^nton 30 na
Tegnap este ujabb heves messzehordó tOzérségi párbaj zajlett le a Csatornán át
A keleti arcvonalon veszedelmes helyzetet
Atuieneli időjárási javulás után hétfőn ismét nagy esőzések állottak be, ami különösen a MttttUBoi hídfő
, kórnyékét eliszapositotta. A harci tevékenység mindkét részről felderítő és roham tevékenységre s/.oritko/.ott, melyet időnként heves ágyú párbaj váltott fel. A délolaszországi szakaszon angol és amerikai erők sok veszteséggel járó támadásaikat erős tüzérségi előkészítés után\' páncélosok támogatásával folytatták. A támadás elsősorban
Cassiaotól keletre
és délre irányult. A támadásban ujzélandiak, mdiniak és De Gaulle által kényszeritett marokkóiak vettek részt, az amerikaiak és az angolok c,sak a tüzérségi előkészítésre és a légierő alkalmazására szorítkoztak. A támadás megakadt a néniét csapatok ködösítő és pusztító tüzében, mely egy magaslatról annyira elárasztotta a támadókat, hogy nem tudták támadásukat folytatni.
A német felérlé-taktika sikeres haroai a keleti arcvonalon
A keleti arcvonal déli részén a Bug alsó folyásánál, amint a német Távirati Iroda katonai tudósítója jelenti, hogy a német elsütkadó hadműveletek egyik szakasza vé-v gel írt.
S keleti arcvonal déli részén Kleist tábornok parancsnoksága alatt véghez vitt elszakadó mozdulatok, ugy látszik nyugvópontra jutottak. A hadműveletek a Bug alsó folyásánál mindenesetre uj szakaszba léplek, ami abból ismerhető fel, hogy a németek üt erősen megvetették a lábukat, bárhogyan is igyekszik az ellenség a németeket nyugat felé visszaszorítani. Az a szándékuk, hogy megzavarják a németek felismerhetővé vált kiürítési hadműveleteit és megkíséreljék !l Bug als(T folyásánál a német csapatok bekerítését, a leghatározottabban meghiusult es bár ónémet csapatok vezetőit sokkor kényszerhelyzetbe hozták,
<tz ellenállásiban a németek bizonyultak erősebbeknek, U9U hogy az előretörő szov-/<•\'/ csapatok kerüllek vc-» szedelmes helyzetbe, .
a német ellenállás bizonyult erősebbnek és ez teremtett az előretört szovjet-csapatok számára
melyben meglehetősen elhasz-náitnak bizonyultak. A szovjet súlyos veszteségei mellett az elszakadó mozdulatok az eredményes helyi i ellenállások véde1-mében valóban díszmenet szerűen mentek végbe és a német csajxttok uj állásokba vonultak a Búgnál, pedig a talajviszonyok a teljes el iszaposod ás következtében nem egyszer hátráltatták a hud-moZdnlatokat.Skülönösen a hadi anyag átszállítását az uj állásokba.. A Bug alsó folyásánál a német hadműveletek még teljes mértékben folyamatban vannak. Különösen figyelmet érdemel a keskeny betörési rész a Dni/észter és a Burf között. Az itt folyó csaták érdekében az ellenség kötelékeit elkeseredett bizakodással vezényli támadásira. Itt a németek is nagv elkeseredéssel borsátkoztak harcba és újra megnyilvánul az a tünet, hogy a németek az ellenségnek
nom akarják lehetővé tenni, hogy ugy vonuljanak fel,minlha hadgyakorlat volna, hanem állandó támadásaikkal fokozott harcra kényszerítsék az ellenséget. Ez a harcmodor . eddig mindig bevált.
Az északj részen erős havaz:« sok voltak, itt a hadműveletek a bolsevisták által végrehajtott gyengébb támadásokra korlátozódtak.
A középső szakaszon hasonló terepviszonyok mellett kedden a re&geli órákban heves harcokra került a sor Vítebs/.klöl délre, ahol a bolsevisták ismét, jelentős erőket vonlak össze az eddig meghiúsult átlörési kísérlet folytntásrtm-.—- —■— • -----
Nlkola jevs zk lérségélxen méff mindig dühönq a három hét óta fohjó csrtla. Pszkov területén és a Bug alsó folyásánál a németek továbbra is megvédték az erős záró állásokat Kővel továbbra is szilárdan német kézen van.
Jelentés a tegnapesti magyarországi za varórepülésről
(MTI) Tegnap az esti órák-Itan egyes szovjet repülőgépek rilléplék az ország keleti Itatárát, majd az ország keleti és déli részein átrepülve elhagyták
a magyar légiteret. A vissza térő repülőgépek •csaknem úgyartazon az utvonglon mentek. Bombázás nem történt. Áz átrepülés zavaró jellegit irolt.
Erős légitámadás volt az éjszaka Londőh ellen
don ellen. Az első^ hullám éjfél után egy óra tájban kezdte meg támadását. A nehéz bombázók nagy .mennyiségű romboló és gyújtó bombát dobtak le.
Berlini jelentés szerint a mára Virradó éjszaka Londonban légiriadó volt. Nehéz német hareigépék erős kötelékei nagy támadást hajtottak végre Lon-
Tegnap este ujabb messzehsrdé tüzérségi párbaj volt
a Csaternán át
A La. Mancho-csatorna partjain
volUik. A német lövogek ko/.dettől fogva célba találtak, ugy hogy az ellenség kénytelen volt a tüzolést idő olőtt beszüntetni. Az nngol lövegek mogkisórolték oltulálni egy né-mot halókaravánt, moly a néniét parti ütegek vódylmo alatt haladt a calaisi és dowori .tengerszoroson.
Súlyos német légitámadás Anzio kikötője ellen
A mára virradó éjszaka első és 21 óra között sok német harci repülőgép végzett hadműveletet Anzio kikötője és hajógyára fölött.
a némot mosszehordó ütegek tognap 21 óra 30 j>orctóI kozdvo egy óra hosszat tüzeltek az angol partokra.« Az angol lövogek viszonozták a tüzelési. A látási viszonyok a két mog-előző éjszakához víszonyitva jók
felében a német harcigépek megtámadták Anzio hídfőállásának kikötőjét. Tegnap este 20
fliiy«D sors váron angol elgondolás szerint a közópenrópai kisállamokra?
tani és Anglia nem avatkozna belő a Szovjetunió középourépai torveibo. Mindez nom kelt bizalmat a szövetségesek háború utáni terveivel szőni bon. Az a tény — folytatja Jalesin »képviselő -.—, hogy a kisnemzetiek FolytaiAs n 4. oldalon.
hztnubulból jelentik: _ Julcsin török képvisolő uj cikkéhon foglalkozik Anglia háború utáni elgondolásával a \'torüloti viszonyokat illetőleg. Idézi a Timesnok azt a eikkét, niolyból kitűnik, hogv huro-nát lefolyási sávokra akarjuk folosz-
Szálljunk lejjahb a Iáról!
(hl) Hosszú ideig csak az újságok hasábjain olvastunk panaszokat arról, hogy az üzleteklwn kozd kimenni a divatból az udvariasskr. Az is igaz, hogv amolyik ujsig ilyesmiről mert, inti, azon nyomban anatéma alá korült. Aztán ogy-1 szorosak miniszteri meí?nyilatközá-lsok kozdték sürgrtni a tisztes hang •Vss modor megőrzését az üzlotajtók ímögött. Ma már a krirrskodővilág {szaklapjaiban som ritka az ofajta Jigyolmuztolés. Rppon csak a hasznú nem mutatkozik mindezeknek\'a jó-szándékoknak, sőt ogvro idogesobb a hang, a modor, ami a vevő és óladé érintkezését. joHemzí.
Hja kérem, háború van. nv. emberek id.^jjosok! — ha|lja az om-t>or itt is. ott is. Mintha bizony ennek a hölcsoségnek megállapításával máris napirendre lohMne t Vnt ■ ii kérd/*« folett.
1 IVIig a dolog iioio ilyen egyszerű. Hogv vevő\' és eladó hogyan őr int-kőzik egymással, az nemcsak európai formák dolga. Sőt talán éppen, hogy nom azé, mert his;son ma a legműveltebbek kőzt is »onrépai \' érintkezési forma a géppisztoly, az akna, a kózifrraJiát. A vevő és oladó érintkezésének mikéntje ma nomueti fontosságii kérdés, og>\' fontos arv-vonabzakaaza a bolső frontnak. Fontos, mert minden ombnrnek dolga van ezen az arcvonalon, minden emlier adhat és kaphat benne-solK\'kol. amolyok a lolfti ollonálló erőket gyengítik, amikor- periig a nemzo.tnok míiidon egyes lélek ellon-álló Ktrojéro, annak, mindon kis morzsájára igon-igon nagy szűk ségovan.
Mi sí\'m könnvohb persze, mint megállapítani, högy ma gorombáid az omborhnz az iizlotokbon<<. legyünk azonban tárgyilagosak s ak • lior talán rájövünk, hogv nom mindig annak van igana, aki arról panaszkodik, hogy visszaütötték.
Gorombák voltak az üzlotbon? I/ohot. Vannak üzletek, irrnlák, mü-hohT«k, ahol ma igon lovon
ülnek és nyOi-seséggol, udvariatlansággal, vagy jótékonykodó loores/-koaéssol közölik a vóvőt. Az ilyen üzleteket\' mog koll jogvozni jól, mert lek^ óh. rgészon nizonyosan lesz alkalom az omlékozí^ro!
Miolőtt azonban üzlotről megállapítanánk, hogy bon no gorombák az emh<irhoz, tartsunk ogy iei-piei. do őszinte lelkiismorotvizsgálatot. Kj ha tudunk tárg>il adósak lonni, bánvszor, do talán logtöhbszőr mng-talál hatjuk az ingorült idogos ban^ okát — Önmagunkban. Mi mim mindig szorotjülc a nnvő őf^Iségé-íok« képzelni magunkat, l\'rxlig cr. I\'na nincs. Ma van az váru fol sé£o<> és a > közösség őfelsége^. A/ áru kovés, a közösaég igénvo nagy. Az áru nag^-részét folomészti a há-Ikii-u tolhotetlon molocbjn. A köz(»s-tagjainak ótvágyát, jxxlig meg növosztetto a hábóriis pénzbősí-g én a halmozási ösztön háborús otofan-tiazisa. No inog azonkívül folodé-kony is a vásárló, ronddlő közönség og>\' része. Neki halvány ,do mi>g ennél is o\\cy- kicsit halványabb cba-moit színű, oiry lohellotnyit dióhar-
v
ZALAI KÖZLÖNY
1911. március 22
nábn játszó le\\v!|>ai>ir kell, de ii\'mii ilyen, hanem egy kicsit ennél nagyobb, annál ugy kicsit kisebb óa hozzá olyan fazonú bontók, limit egyszer a Ii|K?sci kiállításon látott, vagy vulidiol egy békebeli gyűjteményből halászott elő, Iíogv azóta szabványosították a papir íwgvsagát, színét, minőségét, a lioritékél nom-különbem hogy azóta nem ilyen cifra kiviínságiiak megfololő. do még s/.abvúnyofS-papir ős Ixiriték is csak nagy keserves, mí ós\'csak kis nuMinyi-séidx\'h beszerezhető. mort jxipir és Ih>i ilék is, mint ina minden, elsó-sorhan a honvédelmet ellátó hivataloknak, a/.tán a (Kilgári élet rendiét biztosító hatóságoknak, a termelési fenntartó üzemeknek koll és csak ami portéka marad, az jut a maira nem bor igényeinek kielégítésére, mindezt a vásárló, a megrendelő csodálatos módon of tudja felejteni, amint belép egy üzletije abban a bókol teli tudatban, hogy egy szőne s/nzan fognak ugrani minden s/.oszél.yo IttUositéséro. Kttől a U\'-kolioIi igényeit fékezni nem tudó vevőtől ideges K\'s/, mindönki. Elsősorban ó maga. Aztáir az üzleti személy zot is. Kttől az idegességtől napról-napra nő egy szakadék a társadalom két n.tgv rótego, a fogyasztó és a kereskedő kőzött. Kz a* szakadék eleven seb a nemzet testében. Seb, ainolven át elillannak a nemzőt erői. Seb. amely az állandó idegfcagülUtég állajxjtálKin tartja a közösség hangulatát s ami idegorót ezzel olfoeséiol. az aztán hiányzik másutt. Kiuiyivel köves.>bb idegeró jut a bombáktól való félelem leküzdésére. Knnyível kisebb a társadalmi) idegrendszerén; >k el len-jUlóké|XM>aége a néha jelentkező pá-níkhangulatokkal szemben. Knnyi-vel koveaobb lesz a holvtálláshoz Szükséges, ídegszilardság és kovesobb lesz majd az összeszedhető erő az njruépitkozéshoz, a \' logtörténolmibb nemzeti felaaat telinsitéséhoz.
Pedig csak a lóról kell ogv kicsit lejjebb kzállni végre. Az eladónak is, iliort nem les/, mindig háltéra <i8 lesz intíg a jwrtóka sokkal kisebb u r ia, mint amekkora ma. A vevő nek is, mert a háború ötödik évében neki is le kell mondania végre árnyalatokról, igényekről, mennyiségekről és mog sok mindenről, amit a háborús nincs és a hálmrus muszáj parancsol.
\\ju oladó ét» vevő csak egy »őfelségét« isuierliot és szolgálhat, <lo a/.t minden idadónak és minden vevőnek fogyohnozetten, tü ml mosón, lemondások árán is kötelessége szolgálni: magyar Haza őfelségéi*.
Április 3-áa élettMldp a nyári Időszámítás
hiklajiAHtr&l jelentik: A kereskedelmi és közlekedésügyi uiinisictériuiu íoiidolotol adott ki a nyári idóSzámitás édottielépteléséró), mely 1044 évi április 3 án hajnali 2 órakor lép élotbo azzal, hogy a téli időszámítás aiogszünik és helyette életbolóp a nyári időszámítás ugy, hogy i óra helyett 3 órát kell számítani. •
Több templom elpusztult hétfőn Rómában
Kómái jelentés szerint a Kóma elleni szombati bombatámadás sii-lyos volt. Végleges megállapítás szerint több\' mint száz ember meghalt, ugyanannyi jxxlig niogsoltosült*! A hétfői terror támadás követknziélkmi megrongálódott a ciszterciták temploma a püs|>öki palotával ogyütt, valamint több inás templom. A la-kobság kösül 28-ati meghallak, még többon mogHolHHU^tek, igy az egyik püspök is. \' \'
A nagykanizsai Jézns Szive egykázköziég Is megalakította a Credo-egyesflletet
Elnöke dr. Lakács Béla kir. járásblró
Az a bensőséges munka, amit a nagykanizsai Jézus Szive egy-\\ házközség kifejt, dr. Vajay Jó-
zsef esjHM\'esplébános vezetése\' alatt, uj állomáshoz éri. flnne-pélyesen megalakították a katoli-Kusságélcsapatát: a Credo egyo-stilelet, nagy érdeklődés közepette. A gvülés a Hozgonyi-uh cai nagy tornateremben volt, melyen szép számmal jöttek össze katolikus féjTínink Az alakuló gyűlést dr. Vajay József os|>ercs, a Jézus Szive egyházközség plébánosa nyitotta meg, aki rámutatott a katolikus férfiak összeforrásának, szervezkedésének rendkivül fontos szükségességére éppen a mai időkben, amikor annyira ség van intenzív katolikus éleire, katolikus öntudatra egy mást ámogatásra
IV Juhász bászló, budapesti Szent Domonkos-ivndi áldozár ünnepi beszédében kifejtette a katolikus férfi-szervezet. a Lredo célját, mibenlétét és annak szerepét a katolikus éléi-bén Határozott Kriszlus-hilvtil.
hil
es
lásra, katolikus öntudatra, itfazi katolikus életre liivta fel hallgatóságát és Islen álilását kérte a katolikus front uj harcosára : a nagykanizsai Jézus Szive egyházközség Credo egyesületére.
A gyűlés ezután határozatilag kimondta megalakulását.
A tisztikar választásnál egyházi elnök lett dr. Vajay József esperesplébános, világi elnök dr: Lukács Béla kir. járásbiró, alelnök Nagy Miklós állami tanító és vitéz Szabady Károly nvug. tiszthelyettes, pénztáros Gráf János, rőtítkár Krdélyi János ny. városi tisztviselő.
Dr. Lukács elfoglalván az elnöki székel, tömören kifejtette az uj alakulás programját, a katolikus összefogást, atnelvnck jegyélvn megindulnak katolikus munkájukra.
Vitéz í\'iló Ferenc, az egyházközség világi elnöke üdvözölte ezután nz uj küzdő testvért. ..
A nagykanizsai katolikus mozgalmak egy uj erősségei n vertek a mosl megalakult Lredo egye.M"ilell*en.
A nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet közel félmillió pengőt fordított 53 család segélyezésére a «ult évben
Btszéites szánok as évi kÖzgyBléfi tükréken
Megtartotta évi közgyűlését a nagvkani/.sai Közjóléti Szövetkezet, az ONTSA testvér intézménye, a magyar szociális alkotásoknak eme minden dicséretet érd mii lő intéz-ménye, amely már eddig is annyi ember l)oldoguláv<át és az élolivk való • uekíindulását tette lehetővé, fnnopélyossó UílU* a -közgyűlést; hogy azon részt vett Somogyi Ke- , ronc országos szociális felügyelő is, aki maga is örömét fejezte k\'i a nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet szép és oi-edménydus működésű felott.
Klőször igazgatósági ülés volt. Utána közvetlenül a közgyűlés, amelyon szép száminál részt vettek a tagyk és érdekh\'Mlők. Hr. Krátkv István |K)lgármoster moleg szavakkal kö-szőntötte Somogyi Korolicet, aki meleg . szivvol igvekszik mogvalósí-tani a magyar kormány szociális elgondolásait. Nagykanizsa u legnagyobb tisztelettel és hálával emlékszik meg mindenkor Somogyi Körönéről, akinek elv sokat köszöü-hot, akinek Begitségévol sikerült sok szegény család családi háza-
kat éjütoui, szegény emlxneknok mcgélliotj\'-st, egzisztenciát toromUoni. Meleg elisnuMo szavakkal oml\'kozett meg Somogy i Marilláról, aki Kagy-kanizsáről indult ki nu«yoi szociális munkájára, majd a Zalai Közlöny szerkesztőségéről, amely mindig ügyszeretettel támogatta n Szövet koztH törekvéseit. Végül Hajnal Margit városi szociális szakolóadó-nőt köszöntijtte, aki vizsgáit kitűnő sikorrol letette és most már toljos erővel a város szociális ügyeinek szolgálatában áll.
terjeszU4t\'> ezután elő iolentését w elmúlt eszU-Midó siL.\'roklXín és onwl-ínényes munkában"guzdftg tevékenységéről. KöszCvnetet mondott Somogy i Koren\'c országos\' szociális felügyelőnek, aki IKMKMJ pengóVtd síotott segítsógéixr a Közjóléti Szö vetkezetnek, A sokgyermekes .cs.-i-. ládok niajftDgitésére alakult szövet-kez<a m^iMlik inunkaéve ,/Jh7.(1 pengős.\'költs<\'-gvet<\'>si ke«)tl>en dolgozott. Khhoz az < íNCSÁ\'tól összo soa/2ri7.8U0 txáigó ellátmányt kapott. (\') vormek koij vozitíén v eimén ¡32.080■ j\'iongó volt a térít-s. A Zalamegyei Közjóléti Szövetk-ízí\'ttöl kapott 100.00U jxMigót. Törlesztésekre
l>efol\\\'t 58.580, kezolési dijakbál Ifi. 171, egyéb 4.565 pongó. Az előző évről áthozott 85.<XX) íiengóvel együtt összesen tehát öHfi.tKX) p>iu;á állott rendelkezésére.
Kbből az összegből a Szövetkezet 20 családot házjuttatásban részesi tett összesen 310.084 pengő érték-Ik\'d, földhözjuttat-isban 4 családot. 10.287 iiongó értékbon, gazdasági felszorelest kajxitt fi csalftíl 8.010 nagy-állatot H csillád 27.048 porW érh\'ikbon, kisipui kislontvilaedí\',) kölcsönt kaixitt fi család 20.580 pengőt és 3 család 585 P n^öl, Kölcsönt. Mozőgazdasiigi ingatlan szerzésro 22.857, luuénitloozésokluiz anyagboszerz<>sre 42.006, háziipari üzemének fojlosztésóre 10.000, osz> szoson 400.214 pengőt fordítottak.
A megkezdett épitkoz/tfxik bofojt»-zéso folyamatban van.
Az esztendő folyamán 0 ház építését fejezték Ix», Wfojezés előtt állott 10, ebből időközlMMt \'tO be már Ihi^ is költöztek, a többi befejezet májusra várható. .
Nagyjából nz összos igónylé:>oket) sikerült kielógiteui^ kivóra "a ház-¡m\'inylésnket, amit részint az anyaghiány, részint az anyagiak hiánya gátolt.
.\\ juttatót lak törlesztési kötele-zottsi\'igoiket várakozáson f diil elo^\'t-U\'ttok.
A háncsfonó üzeiulxm minden munkára jelentkezőt foglalkoztatni tudtak. A készáru értékesítése jobbára kis tó tolok bon történt. A Szö-
üzemébOn :i(K) azdkat erdei rt/!k<*iit<>W\'k.
A szappanfőző üzem 500 kg, szap punt termelt. További tí>rv: a háncs es szalmafonó üzom fejlesztő»-!.
A közgyűlés az igazgatói jelentést a legteljesebb inegolég^lés.vd v<?tte tudomásul.
Majd belső ügyekre korült ser, amihez sokan hozzászóltak, Vitéz Kiló Kófenc igazgat// a legnagyobb oréllyol kikelt azok ellen, akik a sokgyermokes csah\'ulokat még most sem akarják házukba lM«fogadni és nu\'gfeleló intézkedést kért.
Krátky jHilgárinestor köszönetet mondott Somogyi felügyelőnek jó indubitu párt fogásáért és további támogatását kérte.
A liomutiitott eriMimények valóban újból bizonyságot jelentőnek, hog\\ a nagykaniv/sai Közjóléti Szövetkezet a legjobb kezi\'klxm van.
»ara kis U\'UMokdoii xorui votkoz^\'t cíix\'iiavitó üzen nár ciíxtt javítottak és a: tnmunWisók részér.« ért/4
yiiékl váratok batalnas berabiiásokat akarnak Mgvaléittail a hábora befeltzlivel
Toktt Jenó^azövotkezeti
\'A- Magyar Vidéki" Sajtótudósító bnda]X«sU jelent*»\' szerint a köziW. letek, testülotek és érdökolUv\'-gr\'k erősei\\ kész ül nek. arra, liogy áttérjenek u békegazdálkodásra é-s nagyarányú munkaprogramok előkészi-tAíével itryekeznek megdlőzni n liá-Ixiru ii túli esetlég felmerülő munkanélküliséget-.
Az átmoiietguzdusági tei vx\'klx^ lx>-i lü»ix;sohxltak a magyar vidéki városok is. A Városok Szövetsége kérésére a |K)lgáimesterek boiolentotték ilyén irányú elgondolásaikat, hiun-katorveíket ugy, hogy azokat össze-, sitvo lolw.it a kormánv tudomására hozni. A Ix^jolontéflOKből kitűnik, hogy a vidéki városok hatalmas Inv ruházásoknt akarnak megvalósítani a háború befejeztével. Msósorban lakásépitkez<\'!iH»ket ten-\'/nek. inert a vidékén is nagyfokú lakiusinség
T
értesitem a nagyérdemii közönséget, hogy éa méuÓPoa^Qzletemet ■
5. szám alá
ÜzletátheSyezés I
Tisztelettel hentea-
Csengary-ut 5. szám alá helyeztem át,
ahol továbbra is minden Igényt kielégítően szolgálom ki T. vevőimet. — Továbbá felhívom szives figyelmét azoknak az uraknak, akik saját üzletük részére víft*<Bpt> yW eladásra a múltban tőlem szerezték be hantaséru» szükségleteiket, továbbra is készséggel állok rendelkezésükre éá hb. rendelésüket várva, maradok tisztelettel HORVÁTH IMRE hentes éa méazároa Nagykanizsa
mutatkozik, do jelentékeny elgondolások merültek fel uj közüzemek létesítésére és a meglevők fejlesztésére is, anu\'lvek között elsos<)rbnii vásárcftariip^cok, modern fürdők, ut hálózati kiépiUVok. közegészségügyi Vntézmények, \'iskoíiik, viigóhidak. kúlturfuilyek, sjíórtU\'lopok, stb. Url-hetök fel". * \'
Kddig kb. neg\\ ven város küldte Íj Ím* átmenetimzdálkodási programját. Kiderült, hogy számos város jelentékeny összegű készj)énztfirtídék\'ok-kál íVndelkezik, de a heruliázási összegek nagvrészét kölcsönb<\')l és állain segély hol akarják fedezni.
A Vái-osok tí/.övetsé\'gt) foltorjesz-tésébon ismerteti a kormánnyal ezeket a nagyjelentőségű elhativrozíiso-kilt és kérfti fogja a korinánVt, liogv állmnsogély es kölcsön biztosítása utján segítse elö a vidéki városok atmenetgazdálkodási innn-katerveinek megvalósitását. Nem kétséges, hogy a hálniru, amely levrtöbb vidéki város nagyvonalú fej -lesztését megakadályozta,, egyszersmind ösztönzést ík adott jelentős városépítészeti tervek kidolgozására. Kz bizonyos mértékig szerencséd adottság is, mert ötletszerű boni házások helyett alajx>san átgondolt, jól sorroiidozett munkák kivitelezésére ke\'rül níiijd sor, amely a valóban foilódésképos vidéki városok színvonalát, inbdorn IxjVendozéwoit mért földed lépteklod viszi majd olöre.
Tüll március 22
&ADA1 &OZUÖNY
f
Muraközi leventék kirándulása Nagykanizsára
>Uirucsáiiy, Hódosány íVs llur.styóii Icvontcj\'rjusága szú-jK\'-n sikerült tanulmányi kirándulást végzett Nagykanizsára. A .szombathelyi parancsnokság száz levente részére biztosított utazási kedvezményt. Sajnos -a kedvezőtlen időjárás miatt a leventék nagyobb része nem mert neki vágni könnyű ruházatában az útnak Volt köztük olvan is,, aki még sohasem ült vonaton, vagy aki még nem volt városba«.
Nagykanizsára érkezve. nv helybeli levente küldöttség várja a vasúti állomáson, a muraközi levente ifjakat és kalauzolta ííket- végig a. városban. Klőször is szentmisét hallgattak :i t\'ereneiok plébániatemplomában. amelynek végeztével 1\' dr. Horváth Athanáz ferenees bit-laiiár a magyar szentekről tartott egyházszónoklatot Vmuni-közi nyelvei). Utána a templomok megtekintése- következett. Majd a sörgyárat, annak Ihíiyii-«lezésél, működését tekintették meg." Itt Metzgor István igazgató a magyar házigazda s/.eretOlVe-méltóságávaí fogadtu-^a muraközi leventéket. Itt csoport fónv-képrelvételt in készjtellek , r<V-luk. Nem egy állt közülük életében először a fénykéj>ezőgép előtt\'. Rövid ebédjüket a nagykanizsai levente-otthon barátságos és jól fűtött termeiben fogyasztották el, ahol érdeklődéssel figyelték az ott l\'olvö levente-munkát. ügyesek a készülő repülőgép modelleket bámulták ungy csodálkozással. Másokat a zenekar különböző hangszerei érdekeltek*. (Golenya nmraesá-nvi levente fiatal volta dacára már egy versenyké|>es levente-\'zenekar vezetője otthon.)
A következő állomás a kanizsai gőzfürdő volt, ahová Luzs-uik Ferenc oktatójuk vezetésé^ vei indultak és inegfürödtek A gőzfürdő mindannyiuk részére natív élmény volt.
izgatottan várták a mozielőadás niogkezdését. Nem egynek ez volt az első mo/.ilátognlása életében. Volt érdekes híradó és a szép magyar filmben nagy gyö nyö rü ségel találtak.
Majd Ipartestület, téli gazdasági iskola megtekintése következett, a zöldsapkás gaz/la-ifjak közöli akadt több muraközi is, akik örömmel újságolták el, hogy milyen jól érzik magukat\' a féli gazdasági iskolában. Nagyon lekötötte a muraközi leventéket a modern iskola berendezése, majd a termények és gy ümölcs-kiál 1 i t á s. Nem egy leventéből kitört a sóhaj, bár ő is itt tanulhalna. Az iskola igazgatósága azonnal
R E M E IC
minden száma. S/erkenztl: EGYEO ZOLTÁN. Ar« P I 20.
dulásl P. Horváth Athanáz, szervezte és lxmyolitotta le megszokott ifjuságszeretetével, aki a fenti három muraközi község közel ezer főnyi lovenle fiatalságának valláserkölcsi nevelésében hosszú hónapokon keresztül tevékenyen részt vett. Klismerés illeti Luzsnik Ferenc hódósánvi tanitó, Icventepa-rancsnokot, aki nagy ügyszere-teltel segédkezett a levente-kirándulás sikeres lebonyolításában:
késznek is nyilatkozott az ügy legmesszebbmenő táii^gatásáni. 1 «y, hogy az ősszel már több muraközi levente lakója lesz a kanizsai léü gazdasági iskolának.
A levente ifjak sok tapaszla-hittal. gazdagodva és megelége-detten indultak vissza, hogy ott» honmaradt társaiknak is beszámoljanak arról, amit látlak és tapasztallak Zrínyi városában. Nagykanizsán.
A sikerült tanulmányi kirán-
A magyar Vörös Kereszt közlése a hadifogoly-levelezésekről
, WI\'H Tllotékos bolyról knj)ott isi Uvsülés sprint »/. utóbbi naix>klmn «gyónok távIjoHzélűn és» lovoloWwn azzal gyanúsították inog a Magvai-N onmkoa>Hztot, hogy iva orosz foflf-\' súgbun lovó magyar katonáktól érkezett leveleket és lakokat víkhzii-tarljit es m>m killdto .szét a cimzót-U\'kiíek. Az illotékoa hivatalos lioly megállapítja, hogy .1044 fobruárjjíig
összesen\' 2295 érlífiiti\'-s órkezott az orosz hadifogHÚgban lovó magyar katonáktól, molybót 156 tiszti a többi legónvsfigi egyénektói órko-KOtt. A levolokot\' ollonórzés ós nyilván tartásba vt"»tr«l után azonnal 8z.ét-kiildték a ciinzotteknnk. A Magyar Vöróflkoroflzt, ma w miiulont elkövet, hogy kuiKsolatokat lélosiLsoj) az orosz bauifo^Hágban lovó katouáiok-kal ós azok hozzátartozóival.
Tisztviselői részére Úfllóteltpet létesít a HOBT Btílatonfenyvesen
A MAORT . központi vez^tősé^e egy ujabb s^ociáls alkotással gyi-rapitja tisztviselői és alkalmazottai szamára már eddig létesített jóléti intézményeim k sorozatát. Ugyanis ü lülötelepet szándékaik létesíteni az utóbbi idftöen nagy mértékben kifejlesztett Balatonfenyves ftbdG-községben. A dorogi bányászok telepének szomszédságáoan elterülő
Itikeyféle Ingatlan egy részéi sikerült megszereznie tisztviselői üdülő részére. Az ügyletet már ezen a héten véglegesitik, hogy minél előbb megkezdődhessék a telken az üdülő ép"főzése
Értesülésünk szeint ezeken |pvül még más egészséjügyi tolopek és intézmények létesítésén is fáradozik a MAORT központi igazgatósába.
HIRDETMÉNY.
i
».i.
Nagykanizsa közli, liogy e hó 26-ára meghirdetett közgyűlését a fennálló törvenyes rendelkezések következtében bizonytalan időre elhalasztotta.

Partizánok elfogták és Kaproncára vitték a muraközi horvát határátlépőket
Érdekes tárgyalás pergett lo a nagykanizsai törv nyszéken Horváth István elnök hüntelőtanácsa elölt. Isméi egy sereg tiltott határátlépés került a bíróság elé, köztük Horváth Mihály légrtdi legé ív, aki szabó foglalkozású tes\'vérével mspt át h ^r-vái területre, hogy ott kelmét vásároljon. Kettős-birtokos lévén, átkísérte testvérét, azoiban partizánok raituk tltö tek, elfogták őket és Kap-■ oncára vittek, ahol nyolc napig fogva tartották. Ez alatt a partizánok egyre azt akarták tőlük, hogy lépjenek bc hozzájuk kémeknek. A két hoivátnyevü magyar azonban nem ált kőtélnek és visszautasította az ajánlatot. Különböző fenyegetések utái végül is elengedte őket. Mivel ullevél nélkül mentek át horvát terüetre, a két lígrádi fiatalember tiltott határátlépés miatt bi-óság elé került, ahol elmondták izgalmas kalandjukat. Ha valaki ékszert, pénzt vagy má*félé\' ad a partizánoknak, mondták, akkor szabadonbocsálják. Nekik azonran nem volt semmi|ük. Hoi váth Mihá\'yt a törvényszék 60pengőre ítélte tiltott h-tárátlépés miatt.
Kovacsevics- Tódor bulgár származású. román anyanyelvű légrádi lakos, va\'amint Matecsek Jínosné és Sktinyn Év.i nevü fiatal lány ha-
sonló váddd kerü\'t a bíróság elé. Mlndhármin azzal védekeztek, hogy ami\'O\' a malomhoz értek, paitizá-nok rajtuk ütöttek, elfogták és Kap-roncira vitték őket, ahol fogva tartották egv héten át. Őket is arra akarták birni, hogy. lépjenek be hozzájuk. Később hazaengedték őket. Mivel tiltott határátlépést követtek el, a Horváih-lanács fejenként ü0-60 pengőre Ítélte őket.
Hasonló sors érte Miletics Máriát, Broz Jánost és Sztankó Pált, akik Muraközből horvát területre mentek, de a par izánok rajtuk ütöttek, ók is ti tott határátlépés miatt fejenként 60 pengő pénzbüntetést kiplak.
Mintegy 25 vádlottat ítéltek el így 60-80 pengő pénzbüntetésre.
Eltűnő magyar árnyak nyomában ..
i Bgjf magyar {jmdáss elefántot gyógyít Afganisztánban
I. Zshlr sahnak, az algán királynak kisfiát, a kilencéves Akbár trónörököst nemrég ölték meg. Az nfiíAn uralkodóház magyar udvari cmborel közül Oyörtfy Jó^őfról már több cikk Hont int*« a mnpyar lapokban, de még nenkt nem szólt I. Amanullah, a volt király másik magyar hívőről. Kzt a férfit llll)]an OózAnak hívtak.
Ilibján (Józa is az órdekes magyarok közé tartozott. Kemecsol származású <;«b«r volt. Igon jól vógozte Iskoláit. (Jar.dasáKÍ akadémiát h tanult. Mint hadifogoly, az oroszok hatalmábn ód innen Afganisztánba kertllt. Adatokat kaptam arról, hogy ugyanekkor Faragó Árpád budapesti szobrászmester, szintén hadifogoly, n kabull kö/.ópület«k épitósón dolgozott, sőt a király nyaraló-JánaK szobrait ls ó kós/ltotte. tJgyan-••«ak Kabulba került ekkoriban !)obó l\'ál magyar hadifogoly, aki az afgán trónörökös gyermekei számára kó&zl-tott kis gópoket kocsikat.
Hlbján Géza ls hasznossá tette magát Afganisztánban. Az nfgán királyi udvarban* nkkorlbftti Igen primitív «letet, óllek az udvartartás tagjai. Például kályhák sem voltnk. hanem ŐBrégl nyltoti tűzhelyek. Mint az egykori kr6-nlka teljegyozte: „az afgánok csnk nehezon órtették meg, li^wy a lakarók-(Uzhelybő) n füst kivezethető anélkül, hogy szólttirjeilne a szóhíikbao.. " Bgyf»1 magyar hadlfőKlynk ötvüsnivésiottot töltötték az Időt Afganlsztánbab. Kzek Is szép eredményeket mutáltak fel.
ftrthető. hogy a sok évszázaddal Euiép.i mögött «Imftrndt Af^nnlsztán-tian, az orvostudomány sem állott valami magas fokon. Az lurópábél oda-uzakndt magyar hadifoglyok terni^sze-teseu ezon u téren ls kitűntek. Közöttük talán óppon Hlbján Qéza.
Az afgán királyi udvarban nagy bzo-moruság lett úrrá Hlbján odaérkezésének telón. Az történt ugyanis, hogy a királynak logkedvesobb elefántja, a Góllát novü, beteg lett. Senki sem tudta meggyógyítani. Hlbján, aki a II. konvéd gyalogezredből került fogába ós onnan Skoboleven át székött Afganisztánba, erro ls vállalkozott. A király taegblzta az .udvari állatorvosi" teendőkkel. Miután Hlbján, aki egyetemet végzett és doktorátust ls szerzett .ember volt, órtett valamit az állatgyógyászathoz ls: sikerült az öreg elefántot klkuráVtila. Volt 1a nagy becsülete az afgán királyi udvarban. \'Lovászt, ken*
R\'alfutót és szakáocot\' kapóit, valóoAgo«
s. udvartartása volt, persze ««erény afganisztáni meretekben, —• ennek a tehetoégea honfitársunknak. A király léén megbeosülte az oIb6 sikerek után Hlbláut ós ki tudja, hogy a magyar gazdálkodó moddtg vihette volna. ,
Hibján azonban nerri ére*tá Jót magát a Táv\'olkoleteu. Megszökött 6 mAr orosz fogságból Is, — most padig Afganisztánból vágyott haza. A király azonban megbecsülje Jelétlt állandóan uj megbízásokkal látta el.
A világ eseményeinek kellett ul fordulatot vennlök ahhoz, hogy Mlklán Géza, »z afganisztáni „elMántorvos" Ismét elérkezzék oda, a haaat földre, ahová sz|vo vágya vonzotta- Kalandos élete pedig talán örök rejtélv v»Ina előttönk, ba ogy\'i ordélyl najiílap egy cikkében nem volnaaak megörökítve
élményei..
Krrekesluity Józsff.
Riioli P3rÓ£.yH»ort4ri ikreik)«: Vu a/, IfíazHáíí gyóg.vflzortár Vő-at 1Ü.
Kiekanizaán az ottani gyögysaac-t4r Állandó ügyelotoa «zolgálatottart.
A GOftFORDÖ nyitva van roggol 7 órától oato 6 óráig. (Hétfő, azorda, péntok délután és koddon ogéa-/ nap nóknok.) Totofon: 660.
m
TARJAN—PALCSICS
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Qyár: Magya¡--u. 86. Telefon: 3-44.
«Sjf
Városi főüzlet: Fő-ut 14. (E/sfl Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
ZALAI KÖZLÖNY
1911 m A rents 22
HÍREK

Napttr. Március 22. szerda. Kóm. kai. Gen. Kat. Protestáns Oktávián
— (Férfiak Teológiája -Uteakereats)
Moet csütörtökön, március \'28-ún lej»« a szol^áeen holyon íx időbon (piarista ¿imnaiíiúm tanári szoba, touta 7 órukor) u Férfiak Teológiája olóadásBorozatának utolsó előadása. Az előadta tárgya: Elet Istenből — Diadalmas világnézet.
— (A MANS?>
március , 2í>-iki közgyűlése bizonytalan időm elmarad. Klnökséff.
(:)
(iarass-hlr)
A Marosa Szövetség értositi ko-reskodő tagjait, tekintettel a szombati ünnepre, üzleteiket egész nao tartsák zárva. (:)
— IA Pécsi öregdiákokrél)
sokan notn tudják, hogv a nagyszerű kis »társulat« vezetője dr. Lo-genyoi József, a magyar rádió főtitkára és a magyar kívánsághang-voraonyok mulatságos konfurcior-jo. A iYcsi Orogdiákok együttesét 1984-lien alapította dr. Tolnay Gusztáv, a polgári életben ma már beérko-zett nőorvos. Az együttesnek ma is • a spiritus roctora és egyik legkiválóbb komikusa. Dr. Szontgya?0Í Tamás ügyvéd a társulat Denjamin-
t\'a, aki már postí színpadon in síért aratott s aratna még többet, iia jiolgári foglalkozása több időt hiigvua számára. Kollomosi Andor civdben vasúti tisztviselő, kitűnő nóimitátor. Mecsoky Rudolf a rádió könnyüzono-olóadója, pompás muzsikus és színész. Dr. Szó\'nvi Jonó zongorista, cigány alakítáaai közismertek. Valamennyi jk\'jcsí diák volt, valamennyi ur a magánélotbon, a színpadon egyaránt és valamennyi testvér az országos novü együttes-In-n.
— (Felhívásh*«ll(rondoz«ttakk»z)
A nagykanizsai Bajtársi Szolgálat sogéiyozó bizottsága a húsvéti ünnepek\'olőtt valamonnyi hadiözvegyet, hadíárvát, hadirokkantat, eltűntök és fronton lévók hozzátartozóját ha az hadisegélybon részesül, vagy hadigondozás alatt áll és\'nincs •olyan viszonyok között, hogy a hadi-segály illetve a vállalt munka együttes őáazogo mególliotósét biztosítaná, külön segélybon részesiti. A segélyzó bizottság felhívja az érdokeltekot, hogy folyó hó 23-ától délután -10ti óra közölt jelentkezzenek segélyezésük Végett a bizottság Horthy M.-u. lő. Hzamu irodájában (ogyházköz-ségi iroda). Kiosztásra kerül 10.000 pengő.. (:)
— < összeszurkáltak egy N hahéti gazdát)
A mentők kiszállitották a nagykanizsai kórházba Kocsis Forenc 48 éves hahóti gazdát, akinek a főiéin és oldalán szúrt seliot találtak. Kíliallgatása alkalmával elmondta, hogy egy társa szúrta meg, akit mog is nevezett. A nyomozás megindult a szurkál ás hátterének kibogozására.
—■ (Cigányak rálőttek a cscadörökre)
A zahiszontgróti csendőrség egy járőre foglyokat vezetett Zalamogy-gyos község liatáráhan. Útközben egy cigány karavánt igazoltattak. A cigányok közül kettő (utasnak eredt, majd amikor az egyik csendőr utánuk vetette magát, a cigányok rálőttek a csendőrre. A lövés nem talált., a cigányoknak sikerült egérutat venniük. Keresik őket.
(Záróra-korlátozás SomopybmV
Somogy vármegye alispánja a vármegye egész területére esti 9 órában szabta meg a vendéglők, éttermek és egyét) nyilvános" holyÍBé-
Sok záróráját. Az utcákon a közle-
odés nem ősik korlátozás alá.
Folytatás hz J, oldalról
ünnepi lakomán a kis nemzeteket tálalásra kész mártásnak tokintik.
Tozso
érdekeiről és működéséről nem bőszéinek, a/t jelenti, hogy az -urópai
„Németország sikerről állja a harcot"
Mindenütt leküzdi elkenteiét és rugalmas, sikores harcát folytatja ezután is. ■ Japán továbbra is teljes sikert kíván szövetségiének eb beji u küzdelombon -— mondotta Tozso ja-
Tozso japán miniszterelnök par-lamonti l»szédét»on röviden foglalko zott a bel- és a külpolitikai holyzot-tel, majd áttért az európai lielyzot ismortetéséro. Megállapította, hogy írrel állja a
Németország sikerrel állja a harcot. pán miniszterelnök.
Uj rendszabályok készülnek Írország ellen
Az Kgycsült Államok hadügyminisztere, hadügyi államtitkára, valamint a legnagyobb rangú tengernagyok tegnap előre he nem jelentett értekezletre ültek össze Ilull külügy-
miniszternél. Az értekezleten résztvett Morgenthau j>énzügy-hiiniszter is. Az értekezlet tárgya az Írország ellen tervezeti ujaid) rendszabályok megállapi-lása volt.
A moszkvai feltételek álnok csapdát jelentettek Finnország számára
A szovjot fegyverszüneti feltételeknek a finn kormány részéről tőrtént elutasításáról a kővotfíezókot jolontik: Rzokról a feltőtelnkről meg vizsgálásuk után nem lolietett két-f*Ógbon lenni afelől, hogy azok ugy terülotilog, mint politikailag Finnország szomj»011 tjáliól nicgbocstoieni-tőek, gyakorlatilag megvalósíthatatlanok és álnok kísérletet jelentetek Finnország csa|>dába csalására, hogy; a vörös hadsereg számára megtakarítsák a további orőfeezítésck-t. A
\' "Szovjotnek adott választ a finn országgyűlés többszörösen megvitatta, tehát az ogész finn nél> határozatát képviselte.. Az elutasításban figyelem ro méltó az az egyöntetűség, ahogyan az létre jött. A finn nép és sajtójuk is telioson «gyötört abban, hogy a háború folytatása a német fegyvertárs oldatán jobban biztosítja a finn jövőt, mint a behódoló« és a szövotségesek részéről \' kapott puszta Ígéretek.
i t^vrwin eroieszitescK \'í.
. Hull külügyminiszter fel van háborodva, aml\'rt Sztálin Anglia tudta nélkll elismerte a ladagllo-kormányt
(tenl jelenti iiz MTI utjíin: A Nows Croniclo wuahingtcii tu-
dósítója szerint Hull külügyminiszter a sajtóértekezleten felháborodottan és határozottan elítélte Sztálinnak azt áz intézkedésiét, hogy elismerte a Hadoglio-koruiányt. Szavaiból világosan látható volt, hogy nemcsak csodálkozik, hanem bosszús is, amiért a moszkvai értekezlet igé-rotével olkmtétbcrt Anglia előzetes ért*>sitést a lépésről nem kajx)tt. Sztálin még a földközitengéi i bizottságot som értesített/.! léiiéséről, liogy ezzol is rábirja őt, mar mint Hullt, hogy most egy diplomáciai
képviselő kinevezésével szintén elitv morjo a Hadoglio-kormányt az uj olasz kormányiuik. Hull kíjolOntésoi
iíon élen ollontétbon állanak a toho-ráni értekezlet után fcott kijolnnté-seivol, amikor azt mondta, hogy most már nincs szükség l>ofolyáso-lási övezetekre, mert a szövő tségo-sek között meg van az egyensúly.
A sajtóértekezlet után Hull külügyminiszter Stottiniussal és annak munkatársaival a Fehér Házba mont, hogy megbeszéljék azokat a kérdésoket, melyek korosztül vitelét StottiníuB Ix)ndor\\ban mogkinérli majd.
Komoly olaj-gondjai vannak Amerikának

Knox, az Kgyosütt Államok tengerészeti minisztere tegnap magyarázatát adta az Egyesült Államok kőolaj politikájánuk. Tisztában koll lennünk azzal, - mondta —- hogy az Egyesült. Államoknak csökkon-nok a kőolaj tartalékai és u k>gn»~
Értesités.
Értesítem u nagyérdemű lio\'yy-közönséget, hogy
szalonomat

TatakUut 39. uám alatt megnyitottam.
Szíves pártfogást kér
Fraknéi Katalin, •st _
gyobh mértéklien le koll csökkenteni a kőolaj fogyasztást. Anglia óvok óta kövoti ozt a jwlitikát és nekünk is ilyen politikát kell folytatnunk. Sikraszállt a Szaud Arábian át épi-toíulő olajvozoték ügyébon, moly katonai szompontból rendkívül fontos.
Nagykanizsa mogvoi város polgármesterétől.
•265/1944. .
TArgy: Szeretetadományok kl* szailltása hodn.Uvcletl területre.
Hirdetmény.
A Honvédvezórkar Főnökének rendelete értelmében b&rmely. forrásból származó szeretetadományokat a Vörös kereszt központi raktárába kell beszállítani. A Vöröskereszt Igazgatósása a beérkezett anyagot rendezteti. A szere-
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin?, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
! utalványok beválthatók és tlsMii.
Hofherr-gépek, gepaxij, oaapégyfóm éa golyós oaapágy igénylését elintézem.
hm
DRAVflVOLGYI
VILLAMOS ARAM-__SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaaémlák fisatéaa, rakliméolók, hlba)alantéaak, azakazarO \'elvllágozltáa mlndan villamos kérdéabae
cetelöH O-tól défttttAn IS óré.g. Cssogsry-ut 51, t«t»fon 294,
tetndomAnyoknnk\'hadniüvoU tl területre klHzAllltAsH Ph ott\'Uil BzéioH/tAsá Honvédelmi Mlnlfl\'.ter ur IntézkedéHn tdap-Jón Iok mestört^iinl.
A húsvéti ünnepekre a Vöröskereszt következő tartalmú szeretotadomáave-kat állit Össze: 50 Hrb. cigaretta,\'io deka oukörka, 10 deka keksz A szere-tetndooiányokát 75X<2 cm. nsgyaáRa Mdáka csomagolja, a tartalmukat a fedflspon feltünteti.
Felhívom a vároe közönségét arra, hogy szeretetcsomagjalt hozzávetőleg az említett tartalmúval hasonlóan állítsa össze, mert a normáltól eltéiS csomagokat a Vöröskereszt átesena-gólja. . -
A szeretetcsomagok, lm a küldő részéről néhány üdvözlő sort tartalmaznak Is, ne legyenek névre megolmezve, mert mint közöltem, a szétosztás a Honvédelmi Miniszter ur intézkedése sznrlnt történik.
Nagykanizsa. 1944. március hó 16. _
t<o Polgármeater.
358<I/I944. Ellenséges légitámadásból s/irmazó tárgyak elvitelének tilalma.
Hirdetmény.
Ellenséges légitámadásból ^/áriMaz6 reptllöroncshoz vagy ebből szárma/ó egyéb-tárgyakhoz nyúlni tilos. Ezen tilalom megszegői kihágást követnek el és szigoiu büntetést kapnak.
Felhívom a közönség figyelmét arra, hagy Ilyen ellenséges tárgyakra a hadvezetőségnek v*n szüksége és azenklvüt különféle veszélyeknek is kiteszik «agukat, akik ilyen ismeretlen eszközökhöz hozzányúlnak. /
Nagykanizsa, 1844. március 20 65« Polgármester.
APBéHIBBETÉSEt
ÁLLÁS
Gyakorlott •«alaafaeáaamnahá.
•okai azonnilra felveszünk. Cím • kiadóban. 9»
Háalaaoloa és hilulófla felvétetik Kelemen Rezső cégnél. MC
Maaklahaté bejáréaAt felmerek
Clm a kladéhivatalban.
Jél Mai mindenest aionnalt belépésre felveszek. Melczer, Horthy M.-nt 3. 9K
Főzni tadé bajérénftt keresek iprtti* l-re. TIboit, Eötvös tér 33.
adás-vétel
SaakaaarOan elkészitett nyáléi eladó Tavasz-utca 3. »3»
SaAIAajlváay Berlamller alapon és vadvtsfliö kapható Gros», BattbránT-Qtca 26. v afin
HAakoaiarnbél származó anyagot minden mennyiségben veszek, — Spo\'ár Jóisef, Nagyiécsc. 9t2
Szép, finom női Ufaazi kabát alatf*. Bővebbet Rozgonyl u. 3U. töldesJnt MA
1 Jókaiban levő fekete zakó és egy nadrág alartA. Cim a kiadóban. 941
SSIAafAla bátorok Aa oay a*Aa fallAraeladó FA-.al IS. II. em. 961
■yalAasak (loyalsaAbal Nyulket-ecek ¿a többféle bútorok olcsón eladók. Bagolasánc 132. Kopiár. 968
KÜLÖNFÉLE
Cllopotl 602466/P. szimu Erika IrA-
fdpasn nyomravezetőjének 299 P Jutalmat adok. larnéciky. Erzsébet tér 20. 997
Két urihölgy vidéken flaaVSvMHléo-lAtAbalyat keres. Ajánlatot éa hifi»! kiadóhivatalba kérnek. 967
ZALAI KÖZLÖNY
fOLITflKAI NAPILAP
Kintija: ..Köxgantasáol R. T. Nugykamna-l elclós kiadó: Zalai Károly Nyomatott
a ,.Kö/qajrda»ayl K. T. Nagykanl/i»" nyomdéjábsn KaQykanlzssii NyonnlAírt telel: 2alui Karoly
4
Feladó:.
Cl®:
Hendfokozat:
óvf., 67. sz. Nagykanizsa, 1944. március 23. csütörtök Ára 16 fillér.
jjarkotótó^ég ém kiadóhivatal: Fö-m íx. tuam ém kladóhlvaull t«tefon 78. Itogjftlenl* Blnd«o hétköznap délutáa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klőtlzetéat ára: egy hónapra 4 pencó 30 fUMc,
negyedévre 12 penpó 40 rillér. Kíryearoám: hétköznap 16 011., «/omhntnn 30fl|).
A nagy feszültség
amely a viejék életét is megülte nz elmúlt napokban, feloldódott. A történelmi események sodrába került Magyarországnak az elmúlt napokban meg kellett találni a nemzeti küldetésnek, a magyar életcélnak, a nemzeti becsületnek megfelelő egyetlen utat, amelyen át remél-, heti, hogy a világot rázó nagy viharból jól végzett feladattal kerülhet ki és nézhet szemébe történelmi Ítéletnek és a holnap magyar nemzedékének. Meg\' kai-lett " találni az egyetlen utat, amely a magyart nemcsak kötelezi, hanem szolgálja is. Az ígyctlen utat, amely számára lehetséges. Az egyetlent, amely :i magyarnak adódott, hogy a világ és önmaga becsülését meg« őrizze és éleljogát uj évszázadokra biztosítsa. Az egyetlent, ami férfias és amit mindenkinek cl kell ismernie és minden népben értékelnie. Hz az ut az áldozatvállalás utja. I)c áldozat nőikül, kockázat nélkül kérhet-e részt a magyar nemzet az európai népek jövőjének arról az asztaláról, amelynek áesolása most folyik a világon, vérben, vsisban, minden erő megfeszítésével ?
Ez a belátás ad bizalmat a magyar nép széles rétegeinek lolkélxm a Kormányzó IJr Őfőméltósága bölcs döntése iránt. Iinnek az igazságnak megérzése teremtett . nyugalmat országszerte, amikor csigalábon ván-szorgó. néma napok után tegnap este megszólalt a mngVnr rádió és közölté, hogy az uj magyar kormány a még szorosabb magyar-német együttműködés jegyében jött létre és vállalta a magynr történelem legnagyobb feladatát : — a nagy fegyyertárs oldalán, kiharcolni Magyarország méltó helyét a világ most folyó nagy átrendezéséiben.
Biztató jel, hotíy ez a nagy esemény éppen akkor következelt be. amikor a magyarság millióinak lelkén komor árnyékként feküdt az 1.91 0-cs bolsevista rémuralom 25 éves évfordulójának szomorít emlékezése. Nem most ismertük Tel a bolsevizmus elleni harc kötelességét, hiszen Európa minden népe kőzött elsők voltunk, akik átszenvedtük a bolsevista jó-tób \'minden «vötrelmét és letiportuk azt. Ha valaki, a magyar nép tudja, a saját bőrén tanulta meg, mi az, hontalannak enni a saját hazánkban, rabnak •enni alantas emberi ösztönök, romboló tanok bilincseíl*m. Megtanultuk ugy. hogy amikor
Hivatalos Jelentés német csapatoknak Magyarországba 1 órkezésórll és az nj kormány megalakulásáról
Budapest, március 23 (MTI) Abbéi a célból, hogy Magyarország a háromhatalmi egyezményben szövetkezett európai nemzeteknek a közös ellenség ellen közösen viselt háborújában, különösen pedig a bolsevizmus hatásos leküzdésében minden erő mozgósításával és átfogó biztosítékok megteremtésével támogatást kapjon, közös megegyezés alapián német csapatok érkeztek Magyarországba. A lemondott eddigi magyar kormány helyébe a Kormányzó Ur őfőméltósága Sztójay berlini magyar kö-vetiT bízta meg az uj kormány-megalakításával. A kabinet a kővetkezőképpen alakult meg : Miniszterelnök és külügyminiszter Szlójav Döme.
Tárcanélküli miniszter, a miniszterelnök helyettesítésével meghízva : vitéz Hátz Jenő
Belügyminiszter : vitéz Jaros Andor.
Pénzügyminiszter : Beményí-Schneller Lajos..
Földművelésügyi miniszter, a közellátásügyi miniszter teendői ellátásával is megbízva : Jurtsek Béla.
Iparügyi miniszter Szász Lajos.
Kereskedelem és közlekedés* ügyi miniszter: Kunder Antal.
Igazságűgyminiszter. a- vallás-, és közoktatásügyi miniszteri Illendők ellátásával is megbízva : Antal István.
Honvédelmi miniszter C.sa-tav Lajos.
A két szövetséges kormány egyetért abban,, hogy a megtett intézkedések hozzá fognak járulni ahhoz, h<>gy a magyar és német nép közöli a régi barátság és fegyvertársi együttműködés szellemében Magyarországnak minden segítő eszköze a közös ügv végső gvőzelme érdekéhon latba vettessék
A kermány letette az esküt a Kormányzó Ur kezébe
fíiutapcfit, március 23
t (MTI) A Kormányzó Ur Őfőméltósága szerdán délután 5 órakor kihallgatáson fogadta Sztójay Dömo miniszterelnököt és -ív hivatalába
lő]/» kormány tagjait. A kihallgatás után Rztójay Döme miniszterelnök, majd a kormány tagjai a kir. várpalota szertartás tormébon letették a hivatali osküt a Kormányzó ür Őfőméltósága kezébe.
Az uj miniszterelnök ós helyettesének életrajza Sztofay Döme,
a pécsi honvéd hadapródiskola elvégzése után 1002-ben zászlósként korült a 28-ik honvódg.valogozred-hoz, a hadiiskola elvégzése után lÖtO-lxin a vezérkarhoz osztották be. Az első világháborúban előbb a gyalogdandárnál, majd a hadosztálynál volt vezérkari tiszt, később po-dig-Bosznia, Hercegovina és Dalmácia katonai parancsnoka mollott volt a hadműveleti csoport vezetőjo. Az olasz hadszíntéren egy gvalogdan-dár vozérkari főnöke, a háború utolsó évoibon pedig a h<ylsonng> főparancsnokságánál működött. A há-horu bofojozése után a honvédség vezérkari főnöke niollott osztály vo-zetó lett. 1025-tól 1033-ig, mint
negyedszázad multán újra felénk mit] tógát ja csápjait a bolsevista veszedelem, akkor ennek a nemzetnek csak egy célja lehet és ebben minden rendű és rangú magyarnak egynek kell lenni: — minden áron megvédeni ezt a földet és a ránk eső részben megvédeni Európa oi^ sztigaít a bolsevizmus ránk fenekedő dühe ellen.
Ennek a történelmi feladatnak jegyében fogadta a fegy-
vozérknri ozredos, később mint tábornagy Iktrlinbon teljesített szolgálatot, mint katonai attasé. 1033-tól 1035-ig a honvédolmi minisztérium olnöki osztálvának volt n vezetőj?. 1035- doeomborébon nllál>orniigtrvá novozték ki. 1030 január 1. óta n\\W állományú altábornagy. Akkor no-vozték ki rendkívüli kövotté és meghatalmazott miniszterré Berlinbe. 1040-ben m. kir. titkos tanácsos lott.
Vitéz Rátí fenő
1882 szoptomt)or 20-án Nagvlxvs-V korokon szil Irtott. Wgv évet töltött a tomosvárí róm kat, toológián, ahol jeles bizonyitvánVt kapott.- Hajlama a katonai pálva fo]é vonzotta és ezt kővotőon a Ludőííka Akadémiára
korült (1001*—10041. A Ludovika ■ Akadémiát, kiválóan végozto. 1000 novembor I-én léj»ott főhadnaggyá olő. Mint kiváló honvéd tiszt oaiitán a bécsi császári és királvi hadiisko-lába került 11000 -1012). 1011 augusztus elsején lépett-elő századossá és ugvannkkoi\' átvették a közös vezérkarba. A világháborúban az orosz hadszíntérre a császári én királyi 35. hadosztállyal, mint annak vezérkari tisztje vonult. Az orosz hadszíntéren .eltöltött 21 havi szolgálat után Budapestro a honvédelmi minisztériumba novozték kí, ahol 1017 végéig teljesített szolgálatot. 1018 január 1-től szoptómher 1-jg n déli hadszíntéren, mint uz 58-ik hadosztály vezérkari tisztje és később, mint dandár vozérkarí tiszt müködötTT A kemmnnizuips alatt- neiii szolgált. A nemzeti hadseregbe 1010 szeptember 1-én lópett ho/A miskolci hadosztály vezérkari főnöke volt e(rv évig. 1036 október l-én a honvédség vezérkari főnöke ős soronkiviil altábornagy lott. 1088 április 30-•ín Magyarország Kormányzója külön, kézirattal gyalog-sáífi\\ tál>ornokká nevezte ki. -
május 14-től novomber 15-ig honté-dolmiMniniszler. A Magvar Moíraju hia Pártjának pártvojető holyolwjj«^ és a Magvar Megújulás Nomzotr • Szocialista Párt-szövetség olnöko.,
. • 11 .
Az uj kormány megtartotta
az első minisztertanácsot
1 ; i ! / { \'/ \'\'
(\'MTI) A kormánv tfurjai az esti órákban megtartották az első minisztertanácsot, melven Sztójay miniszterelnök üdvözölte n kormány tagjait ős teljes bizakodását, fojefcto ki az uj kormány eredményes-mü-^ ködöse e|é, amil>en s kormány bicrjar volo tolj-v-on egyetértenek. A minis/ torfanácson a Irgsürgő&ibb időfzorÖ kérdéseket beszélték meg.
A képviselőház bizonytalan időre elnapolta magát
~N!MTh A képviselőházban\'március 22-én, szerdán 12 órára összehívott ülését Tasnádv NTi«rv András, a képviselőház elnöke 12 óra fi perckor nyitotta meg. Az. olnök javasolta a Ház ütése.ínok bizonytalan időnvaló elnapolását (V az ülést ezzel be is rekesztette.
vertársnak kijáró bizalommal az ország a német bajtársakat és ennek jegyében fogadja bizalommal az uj kormányt, amelyben Kormányzó Urunk döntése a magyar-német barátság kipróbált, .együttesét állította az ország élére
Kemény időklxm kemény magyarok kellenek, akik tisztában vannak az idők parancsával és azzal, bogv mi forog kockán.
Minden között, ami kockán fo-, rog, legnagyobb és legszenteWb a haza sorsa. Legnagyobb n (ét. tehát a legnagyobb áldozatot követeli. Az cim\\lll napok ennek \'az áldozatnak a parancsoló szükségességét ismertették fel a.magyar nemzetért fe-v Idősekkel s mindnyájari érezzük. tudjuk : a döntés az egész magvar nemzetért történi
(bt)
ZALAI KÖZLÖNY
1941 március 2,1\'
KULCSLYUK MELLŐL 120 igénylő egy-eiy me|Uresed«tt kanizsai lakásra
1)11 SIMON (iVOlUJY
veszprémi nagyprépost a na-pokbau egészen rövid időre megfordult Nagykanizsán is hivatalos uljávaK kapcsolatban Nouiogyszenlmiklo^m járt ugyanis az egyhá¿megyébei 1 szerte nagy tiszteletnek, örvendő • fő-. pap, ahol dr. Terszlenyák Lászlói, a ma is kanizsainak tartott buzgó és tetterős plébánost iktatta be a plébánia javadalmába.
*
1)1 S (IKDKO.N
hadnagv (.Nagykanizsa), a je-lemcgí világháború ütüntelelt hőse őzen a héten teszi le a vitézi esküt a zalavánncgvci vitézi szék kapit á n v.ságon *
Ki:\\ l)HlK FKHliNC, ,
a magyar színpadi irodalom Zalaegerszegről beérkezett fiatal tehetsége most társasviszony-ban ir egy társadalmi drámát Bubik Árpáddal, a Fővárosi Operettszínház és a margitszigeti szabadtéri színpad volt igazgatójával.
+
JUBBABITS LAJOS
felelős szerkesztőnk legutóbbi hosszú katonai szolgálatának éveiben nem igen vett részi országos irodalmi egyesületek éle-lében. Most a (íárdonyi Társaság. amelynek rendes tagja, tűzte műsorra május 5-re né-hánv liraí költeményének előadását
*
F.f.Y (il-FLAKATOS. v név szerint Juliász János, a Balatoni Hajóépítő B T. csoportvezető munkása részesült a Kormányzó Ür legfelsőbb kitüntetésében. a Magyar Munka érdemkeresztének adományozásával.
*
1-r.Y VASUTAS,
a Zalaegerszegen szolgálatot teljesítő Tiborez Imre ny. mozdony fel vigy ázó, fű tŐl 1 á z fő n ö k. több mint négy évtizedes hűséges és buzgó szolgálatának elismeréséül h Magvar Ezüst Fr-demkere ,\'tet kapja a Kormányzó Triói A kitüntetést Somogy- \' vári Imre MAY üzletigazgató bensőséges ünnepi keretben
adta ál a kitüntetettnek *
Kf.Y VBADÁI.MT CSELED »
a keszthelyi herceg Fcsletíes-madalomban szolgálatot teljesítő Moór István, aki 50 éve szolgálja hűségesen munkaadóját, a földművelésügyi minisztertől elismerő oklevelet és pénzjutalmat kapott.
A nagykanizsai lakáshiányra jellemző,! hogy ma mintegy 350 lakásigény lés fekszik a lakáshi-yalat előli. Kzzel szemben elhalálozás folytán mindössze .\'I lakás ürült meg és semmi más üres lakás nem áll a lakáshivatal rendelkezésére. Még le sem hunyta valaki a szemét, máris a kérvények özöne érkezik a lakásért. Az emiitett három lakásra is hiába vártak azonban
V
a kérvényezők, inert a polgármester az előadó jaVaslata alapján. az előírásoknak \' megfelelően lakásnélküli köztisztviselők ■ részére volt kénytelen a halálesetek folytál) megürült három lakást kiutalni. Egyelőre semmi remény sincs arra, hogy a kanizsai lakásínség enyhüljön, hiszen építkezés egyáltalán nincs, uj családalapítások, áthelyezés folytán uj letelepülések pétiig napirenden vannak.
Nem minden fejtetőflállás egészséges
Wenlnger főorvas nyilatkozata a főgázáról
Korunk; «Jótét, -napjaink életformáját a legnagyobb jóakarat mellett som lehet olyannak mondani, mint Uniely nem áll a foie tetején. Am ezért\' a világ csak eluörög valahogy, az -emberiség elszenvedi a tonné-szotollones ullajtotot. amely különösebben nem árt meg az egészségének. Amit azonban nagy ban el lehet viselni nehézségek és katasztrófák nélkül, azt - ugy látszik az egyén, az egyes ember nom bírja ki ártalmak, kellemetlenségek, zavarok nélkül.
Ali ez a mostanában erősen fok«»-\' xott »jógázás« divatjára is.
Az- utóbbi hónajiokbnn -ugyanis lázként terjedt ol egv indiai eirész-HÓgügyí eljárás, amely a mélylélek-zéson kezdődőit és különböző mn.-tatvánvos tornagyakorlatokon keresztül a fejtétónállással végződölt. Különösön a ráérő és unatkozó, sok szabadidővel rendelkező
Semmi sem uj
A >jógázás<> Keléten, fólésr Indiában az önfegyelmezés művészeié és oly régi, hOgy- már Buddha is élt vele. A keleti néjiek körében össz.e-sen tizenegy főcsojioitja ismomtoa, mint önnévolő és önfngvelmo/o eszköz. • ,
cv Az utóbbi időben azonban nem egy Imlesotot és komoly ludsé elvál tozást okozott ez a kritika nélkül alkalmazott tornagyakorlat. Nom egyszer a sziv éa idegrendszer síny lőtte inog az erőszakolt lélekz\'si gyakorlatot, ha az illető szervezete nom birta el a lélokzés ritmusát. A fejtetőnállás jxnlig nom egy osotlxm agyvérzést idézett elő s az így komolyan niegl>otegedott jógázóí alig lehetett megszabadítani egv végleges következménytől.
Iír. Woninger Antid, az országos hírű főorvos, akinek népszerű orvosi cikkei mindig nagy feltűnést keltnek, már busz óv ót:» foglalkozik a jógázás tanulmányozásával. Szerinte ezt a módszert csak megfelelő kritikával óh átformálással vehetik át az ouróimtak, de sohasem elózo-tes orvosi tanács ós alaixis vizsgálat nélkül.
osztálybeliek nők ós férfiak — kapták fel a jóirázást. A különös hindu fostgvakórlási módszerről gom hamudra jelenlek meg könyvek és ezek hatalmas kelendőségnek örvendtek. Különböző életkorú egyének egvedül is, de társaságban is egyazon ütemre Vettek lélekzetot, nem titkolt erőfeszítéssel, de ezt a műveletet különböző testogyonéazoti gyakorlatokkal is összekötötték. Né-, melyik komolyabb jógázó a testgya-korlntozásra reggel, délben, este étkezi» előtt félórát, sőt egész órát is rászánt s a •szorgalmas torit agvakorlatok esucs|K)ntja es befe-jozéso ti. jxsrcekiu: tartó fejtetőnállás volt, amit önző és fölényes dicsek -véssol közöltek minden egves alkalommal családjukkal és összeg ismerőseikkel. A >>jógázás«-b:in rejlő nagy egészségügyi és élotmeghosz-szabbitó előnyök egyidejű hangoztatásával.
a nap alatt...
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó hudnjiestí munkatársa megkérdezt Woninger főorvost, ie,i ii tudományos -állásmnt ezzel \\s. uj járvány nyal szemlien? *
A jógadiv.íttül szemben hangzott a f(»Jelet a tudomány álVisjjontja csak elutasító lehet, Moú kell ugyanis különböztetni élesen a komoly jónát az utóbbi időben láhra-kapott hóliorto\'s mutatványoktól ók azoktól a hiedelmektől, a molyok szerint a jógn néhány furcsa, éxotiküs testgy\'akorlattal és\' testtartással, valamint szuszogó lélekzéssel is> kiment hotó és \'olhitézhotő. A kytnoly jóga az emberi testnek és szellemnek módszeres és tvndszoros élettani és lélektani tények tv épült ön-nevelési?. Maga az igazi jóya nem a fakír, morl a fakír vásári mutatványos és az szokUi leginkább tag-ficamításokkal és bűvészmutatványokkal bámulatba ejteni a közön-ségét , tehát az indiai jóira tiltakoznék legjobtian az ollen, hogy az általa nuvgasztosnak tartott tesitatdy és lélektani ismereteket tömegcikké bilánvitsák le.
.Egyenesen közveszélyesnek tartom .. .*
— Kgyonoson közvoszólyosnok tartom — folytatta dr. Woninger főorvos omolt\' hangon — azt az irányzatot, amolyet egy tucat veszélyes gyakorlat révén örök ifjúságot és boteiíségokliól való gyógyuláat ígér. Kz ollón orvostdikai szemiKint-Hól, de a szenvedők szeiYipontjál>ól is a legx\'desoblxm tiltakoznunk koll.
tarján—pálcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa. .
Gyár: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi fóOzJet: F6-ut 14. (Első Magyar Biztomó Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
Keloton, különösen Indiában járt kutatók megírják — votottük közbe —, hovry ott az emborok a jógnixya-korlatok ixnén megőrzik fiatalságukat éa Baktay Ervin indiai utazó is találkozott olyan jógival, aki; nogvven évesnek nézett, jtediir a valóságban már hetven volt. Nem bizonvit-e ez valamit?
/ A jógában kétségtelenül vannak orvosi 8Zenf|K)ntbol órtékes mek, válaszolt Woninger fAirvo« - ezeknek kiválogatása »\'-s gyiWvá^ szati mogbiriilása azonban kízán\'ila^ orvosi föladat. KI koll ítélnem azon ban azt a divatot, amely válogatás nélkül gyakorlatoztat iskolás fiuktól aggastyánokig mindenkit. A jójja népszerűsítést) azért hálátlan foí. adat, mert a laikus nem tudja inéjj-itélní, hogy mí való az ő eg^vt\'nif^^ számára és viszont mi válhatik szamára végzetessé. Saját jógáknny-vemnok is az volt a főcélja, lM>g\\-egyrészt megismortessom , a nagyközönséggel is-a jóga igazi értékeit és érdekasségoit, másrészt pedig az is volt a célom, hogy féket alkalmazzak a dilettáns írások fole|ótlon kilengéseivel szemlwn: \'
— Sajnos, azt nőin lőhet meggátolni, hogy az álmoskönyvek színvonalán mozgó dilettáns tóga Írások ne fog>-janak nagyobb jVudány számban, mint a tudományos könyvek, do orvosi lolkiismenitem szerint nui-lasztásnak éiozném, ha nem venném védehnemlM) a komoly jógát .annak gyermekmesék\' illó elfajulásaival szomboiK.
Történelmi tény, hogy az ourónai orvostudomány fejlettebb éa liüra-dottabb a keleti orvostudománynál. Ilit mi a jógából m\'gitf merítünk, ez csupán tárgyilairos eifojxulathui-si\'ig részünkről. Senkinek nincs joga azonban a" jóga zavaron miszticizmusa alapján lekicsinyelni éa ócsárolni ti tiazai tudományt, mert a tudományos fejlődésnek köszönhetjük azt !« kultúrát, amit a keletiek nUMíirigyolhettvk tőlünk. Orv(>s vagyok és semmi som ¡dogon nokom, nini orvosi. Tehát szívesen tamilok Kelettől is, ha jót találok, de iame-Vóill a uii értékeinket és ezért jogon büszkeség az, ha neth fogadjuk cl kritikátlanul mindazt, amit álmodozó keleti bölcsek elébünk tálalnak.
Péchy-Ilortáth Jlezső
Naptár. Március 23. csittért. Róni. kat. ViMorián. Protestáns t ruincnc
Éjjoli gyógyszertári űgyalot: Ma az Őrangyal gyógvszertár Deák-tér 10. szám.
Éjjeli gyógyszertári űgyolot: Ma a Koketo Sas g) ógyszortár Fó-ut 6.
A GÖZ-FORDO nyitva van reggel 7 órától osto 6 óráig. (Hétfő, szorda, péntok délután és keddon egész nap nőknok.") Tolofon: 660.
— (iára83 hlr)
A Baross Rzövotaég- értesíti kereskedő Ragjait, tekintettel a szombati ünnoprjv üzleteiket <^é«z nap tartsák zárra. (0
(Nárfay Nagy Ferenc: Téged keraslek)
Uj, er^doti jnogvilágítiiaban állítja bo az író a ma émboroinok egy kényos és sokat vitatott problémáját," az Igazit. Érdekes és lobilin-csoló téma kerotélion tah\'djuk szembe magunkat az Igazival, egy őnma-
fát megtalált férfi lelki vívódásai őzben, aki nem tud választani a szeretet és szerelem oléjotáruló gyönyöre között. Kétségtelenül a ma könyvét olvassuk a »Tégod kereslek« lion\', tele tragikomikummal, a va\'ló élet finom nüanszaival.
Űzletáihelyezés 1
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy hentes- éa métzároa-DzI^temat *
Csengary-ut 5. szám míá helyeztem át9
qhol továbbra is minden Igényt kielégítően szolgálom ki T. vevőimet. — Továbbá felhívom szives figyelmét azoknak az uraknak, akik saját üzletük részére visxont-elaijáara a múltban tőlem szerezték be henteeArM-szükségleteiket, továbbra is készséggel á\'llok rendelkezésükre és nb. rendelésüket várva, maradok tisztelettel HORVÁTH IMRE hente« éa mésziroa Nagykanizsa
HUl. március 2.1
ZAUAl KOZUONV
fér), feleség, a gyermekek egymással versengve készítik a koporsókat Kiskatiján
Kiskati izsa országos viszonvbit-ban ¡» mindig a szorgalom és" ko-moh munka mintaképe volt. Csodálatos, m> mindont tudnak a sáska gazdák asszonyok szőrénv kis földjükbél o lővarázsolni. lOnnok |>él-,Iáját láttuk most ijvi-rí kiadásban. 1\'gYanis Ország-ut 13\'1>. alatt taka-i-of jiortáján lakik .láger Sándor éniílet\' és bútor-asztalos és temetk.— /(Vrti vállalat tulajdonos, üzleti\' az utcám nyílik, műhelyét ¡rz udvar liutsó részén találjuk. Kgvszerü minden, ninesonek famegmunkáló gé|iok,noin Ijorreg motor, a gé|>okot dolgos sáska kezek pótolják. Itt készítik az asztalos munkák minden •fajtáját, innen kerülnek ki a mé-ictie készített köményfa-ko)x)rsók, .1 melyek tu>k valósi\'igos nuiryüzonio oz a muholy. Hitkán látni ilyet amit itl láttunk. Kojwrsót készít Jágor Sándor mester, ko|H>rsót szab mér-
ték után os adja elkészítésre segéd-Jenek a feleség, hat gyermek anyja, ko|x>isót készít és segít szüleinek a munkában a nagy loánv, a nagyobb fin, sogit a gimnazista utak es a diák-leány és a többi "vermok, ahogy elkészültek a tanulásukkal. Még a szemfedőt is a gyermekek készítik házilag. Itt mindenki dolgozik, minden porcot kihasználnak szorgos munkával. Az egész. család ogy munka-üzem. Kezük alól naponta 5—6 kojMuső kerül ki ós talál rendszerint gazdát. Aki nom látja, nem hinné, mi folyik nan-nap mellett Jágor Sándor mü-holvébon.
A nagy e.sahul fölnevelése ős iskoláztatása mellett jut mód arra \\t,t hogy Jágor Sándor a jótékonyság oltárán is\' tevékenyen áldozzon.
Példás munkásság oz, ami tollhegyre kívánkozik. Mogirtuk.
UIRDRTMÚ\\\\V
I íalaipi Gazdasási lakarékpHr I.-I.
Nagykanizsa közli, hogy e hó 26-ára meghirdetett közgyűlését" a fennálló törvényes rendelkezések következtében b.^onytalan időre elhalasztotta.
c«4
4000 dollárért 10.000 évre tartésit holttestek«! egy amerikai galvanizáló üzem
A nyugati hatalmak né|>o már rúgni i ugy válik inog az árnyékvilág-, tói, liogy elhamvasztják és a hamut urnába gyűjtve, tetszés szerinti beíveli elraktározzák./ Kr<k»kes, hogy a közéjX\'urópai országokban ez, a divat nem gyökeredzett meg. Amerikából most ujabb temetkezési mód 1 Kivezetéséről jön éri \\sités,_ Divat Ini .hozták a gazdagok a nnmufikálást, ami nem azonos a halzsamézással, liánom felhasználja a Uvhnika leg-ujabh vívmányait és fénuélegeel vonia be a tetemet, ¡tmelv ilytnódou kikészítve akár évezredeken át is eláll, vagy .legalább is a halott alakja, arcvonásai, élete utolsó órájának minden jellegzetesség»» meg-uutradnuk. Keresztény emb^r természetesen megütközik ezen, különösen, hu azt is tudja, hogy a galvanizált tetemeket nem kell oltometni, hanem azok a családok birtokában maradhatnak. Kz.zol kapcsolatban érdemes, ha visszapillantunk a mii juifikálás történetére.
Az egyiptomi balzsamozók
és a rokonság dühe
A bebalzsamozás legnagyobb művészei kétségtelenül az egyiptomiak voltak. Nemrégen is sikerült olyan múmiát találni, amely ötezer év óta pihent sziklasirhan es mégis majdnem toljeson ép maradt. Az egyiptomi balzsamozók külön kasztba
tartoztak és feladatukat ünnepélyes ceremóniákkal végezték. Miután a család a holttestet elszállította mii-helyeik!»:». egyik balzsamozó iróniml meirj.-lölte a testen a megnyitandó belyek; t. Máris megjolont az operatőr, aki dtiópíai kőből készült késével a megnyitást elvégezte. Krru a jelenlevő rokonság nekiesett s ha nem bírt elmenekülni, rendszerint alaposan helybenhagyta. Viszont a rokonságot ez.ekutá\'n a balzsamozók tossékelték ki igen rövid uton s most megkezdődött a cseppet som gusztusos munka. A tolom összes bolsórészeit az agyvelővel együtt gondosan eltávolították, a maradékot jkvIí^ negyven napra nátriuinkarbo-nát, nálríuifts/.ulfut és konyhás/) oldalba pácolták. Aztán balzsamozták és mumifikálták olymódon, hogy a test üregeit fűszeres és ruganyos, ma sem vegyelemozhotő_ anyaggal icílömték, l«»varrták s az. egészet rendkívül szorosan gyolcs-sávokkal csavarták kőiül s így helyezték inog-feleié személyi irományokkal ellátva, végső pihonésénok lioiyére.
És hogyan csinálják most
Amerikában?
A holttestek fémgalvanizálásának első művelője Gernsbaeh Ilugó, aki a mumifikálást elektrotechnikai uton végzi el. Kgész sereg sebész-orvos tartozik vállalatába. Ezok az
R mozi mátél fogva a rendes időben játszik
Március
23 - 26 ig

Világattrakció ! Budapesttel egyidőben / Dani el le Darrieux világhírű vígjátéka AZ ELSŐ CSÓK Vidám bonyodalom egy visszaadott csók körül • Ufa híradó aktuális eseményekről
Rióadások köxdfíte : +4, ffi és Í8 órakor.
orvosok szintén eltávolitják a tetem lielsóiészeit, aztán más szakombo-. rek viaszos és kátráuyos anyaggal öntik tele az üregeket. ,\\lost az ei.\'ész. tostet vékony paráffinrétnggel vonják b.\' s erre grafit)x>rl hintuvk. Így kerül a letom a réz, ezüst vagy uluininiunifürdőbe, ahol ogvonántuiu motor fejleszti a fémanyag kicsapá-» sához szükséges elektromosságot s az állandóan forgó holttestet hatvan óra alatt szilárd és mégis vékony fémréteggel vonja he oly tökéletesen, hogy a test semmit som veszít alakjából s mégis olyan, mintha az egész alak fémből készült, volna. ,
.Kiszámították, hogy az. így galvu- \\ nizált totom akár tízezer\' évig ép-ségtxm marad. Hogy kiknek akarják konzerválni azt, csak a/ok tudják, ultik a mintegy négyezer dollár költ séggol járó galvanizálást elvégeztetik.

Berlini magyarázat á magyarországi eseményekről
Hcrliv, március 23 Az egyik német Jap diplomáciai tudósítója irja, hogy az uj magyar kormány kinevezése csupán tx»l|K>li-fcikai változást jelent és kül|X)litikai vonalvezotés.\'l>en teljesen és harmonikusan megmarad a háromhatalmi ogyezinény eddigi kenetében. A változást a legjellemzőbbül az. öt éves hálxMti követelményével lobot legjobb in megindokolni, moly minden baráti államtól a legnagyobb\' toljo-síttuényt követeli meg a közös ellenséggel szouiIkui. Kfmek\'a célnak a
szolgálatában ,áll a német csapatok jelenléte az országban. A magvar nép lelkében mély és őszinte a barátság és nagyon régi keletű. Az a tény, hogv uj diploma-i ii kéiivisolőt nevezett ki Hitler vezér »« Kancellár, azt bizoiívitja, mennyire fontosnak tartják," hogv a magvai kormány munkája,\'mely elé telje« bizalommal tekintenek, \'mielőbb omdmé-nyes legyen. Az uj magyar kormány mány-tagjai érzéHtK>n kipróbált mar gyarok, akik éles ellentétl>;»n állanak a réiíi kormányok eerves felfogásaival.
Hitler kancellár uj követet nevezett ki Budapestre
zolt miniszterré nevezte ki.-
Von Jagov e<ldigi budapesti német követet szolgálattételre u külügyi hivatalba rendelték
Miller vezér és kancellár Ri-benlropp német külügyminiszter előterjesztésére. mint az NTI jelenti Edmond We.ssehnav.pr1 •magyar követté és meghatalma-
Korlátozták a városközi telefonbeszélgetések idejét
A hivatalos lap kereskedelmi minisztériumi rendeletei közöl, A rendelet a belföldi távolsági távbeszélőforgalouiban folytatott magánbeszélgetések időtartainál, amennyiben az igénybevett áramkörön más beszélgetés vár lebonyolításra, további intézkedésig három |>orere korlátozza. Kz a korlátozás ne.ni vonatkozik a hírlapbeszélgeté-
sekre és ;i hadiüzemek által hadiüzemi érdek megjelöléssel bejelenteti magánbeszélgetésekre. A hadiüzemi érdek megjelölés jogosulatlan használata esetében a postának jogában áll azt a távbcszélőállomást, amelyről a jogosulatlan bejelentést történt. azonnali hatállyal kikap esolni a forgalomból és fchmm <lás nélkül leszerelni. A rendelet azonnal életbe lépett.
látél fogra njra látszanak a mozik és színházak
Budapest, március 23
A mozik és színházak játszási tilalma, amelyet belügyminiszteri intézkedés vasárnap esle léptetett életbe, megszűnt. A ti-
SPORTÉLET
Ökölvívó-verseny
Szombathely LE—Nagykanizsai LE
\'Vasárnap délután 5 órai kezdéssel a nagykanizsai Iparos-kör dísztermében kerül megrendezésre az első tavíuizi ökölvívó. verseny. Két rivális csapat méri össze erejét, ötödik esetben, hogy a meginduló hadtest-lxajnoksagban az erők állását tisztázzák.
A versenyt igen nagy érdeklődés előzi meg. mert igazi kemény inérközésl fog látni a közönség. Eddig is megálltak ökölvívóink a helyükéi, de most még többet várunk tőlük. (:)
lalom feloldásának következtében a mozik és színházak mától kezdve az egész ország kerületén újból megnyitják kapuikat és rendes mederben folytatják üzemüket.
Nyári zivatar Zalában
A hivatalos tavasz nyári zivatarral köszöntött l>c Zalaegerszegen és kórnyékén. Este 7 óra tájban jég esett, villámlással és menydörgéssel. Ebből a néphit jó gyümölcstermést jósol. Reggelre azonban fagyott. Ugyanakkor Kanizsa vidékén csak ismétlődő, párporccs dara hullott a tavasz/ forduló napján. Kaposvárott havazás volt
A Ferences Világtrend
március hó 27-i
KULTUR ESTJE
9«, későbbi időre*elmarad<
KAIIAI KOZCON«
1941 márcnis 2v
A németek szétverték a délolasz harctéren az uj angolszász támadási előkészületeket
Tovább szilárdult a német védelem helyzete a keleti fro.iton
A kfLcti hadszíntér déli szakaszán a bolsevisták az északi szárnyra helyezlek Tít lánuulá-saik súlypontját és folytatták át-Icarolásra irányuló mozdulataikat. Bróditól köveiig rendkívül heves, mindkét részre veszteséggel járó harcok alakultak ki. A német csapatoknak sikerült meghiúsítani minden áttörési kísérletet. Üár nagy számbeli íőlény ükkel
Tarnapol
környékén sikerült néhány helyen bvtórníök, igy a Iiug középső folyása és a Dnyeszter között, Pervomajszknál minlcgy őt) kilométer távolságra az ékeket kiszélesíteni, de ezeknél a hídfőknél a német ellentámadásoknak sikerült az arcvonalat elreteszelni.
Vitebazkaél
a szovjet ismét megkezdte, áttörési kísérleteit, amelyek teljesen összeomlottak és véres veszteségeket okoztak a támadóknak.
Az és7«kl nrcvenalon
az c<fdigi pontokon helyi jellegű harcok voltak. Nnrvánál a bolsevisták egyik támadása már a német állások előterében meghiúsult.
A keresi tengerparton
és éltől északra március 20 és 21-én csak kisebb roham csapat tevékenységre szorítkoztak a bolsevisták, mindenütt eredménytelenül A német tüzérség hatásosan zavarta a szovjet tengeri utánszállítási vonalait, valamint lőszerraktárait és sáncmunkálatait
A német légierő sikerrel küzdi le az olasz fronton az uj támadási elékészületeket
Az, anziui hídfőnél a német mcsz-hZehordó uteyek egész nán lőtték az angol -amerikai utánjtótlásí rónaiakat, kirakodó helyeket. A déli arc vonalszakaszon az angolszászok <-sjik a délutáni órákban kezdték inog támadásaikat Cassino ellen. Ismét újzélandi, indiai, marokkói csapatokat küldtek harcba, melyek
töfpádósai nagyröszt fennakadtak. A szövidsögesoknok kemény liare-l>an, nagy vérveszteséggel kell megfizetni sikertelen vállalkozásaikat. Éjszaka az angolok és amerikaiak uj erősítések bevonásával így-kőztek felfrissiUmi veszteségeiket, do a támadás olókészüloteit a u<tvi <t vadászok és bombázók nagy eredménnyel küzdik le.
Ismét bombázták Berlint és több német várost
(NTl) Március 22-én angolszász bombázó kötelékek kihasználva a Németország folott uralkodó fcedvn-v<vétlen időjárást, ismét homhatú-madást intézték Horlin lakónegved<;i ellen. A bombákat célzás nélkül dobták le. Károk keletkeztek és a lakotwágnak veszteségei voltak.
Ugyanezen a najion a késő esti órákban brit Itombázók liorupiíltok a Német I{irodalom Qgyes területei fölé. Búr az időjárás kod\\o/,út!on volt, a német vadiiszgéjx>k sikerről felvették a támadókkal á krtzdol-met és súlyos veszteséget okoztak. A lelőtt repülőgé|)ok számának megállapítása még folyamatbaii von.
Kanada fegyvereket szallit a Szovjetnek
Stockholm, március 23 Az NT1 a Tas iroda közlése nlapfán jelenti, hogv február 11-én a Szovjet Unió és Kanada
1 x Berlini kép Amerika kétszinü külpolitikájáról
között egyezményt írlak alá, melynek értelmében Kanada fegyvereket szállíl a Szovjetnek.
Ilull külügyminiszternek Amo-»ika külpolitikai céljairól tett nyilatkozatával kapcsolatban jelentik Berlinből :
Hogy Mull külügyminiszter indíttatva érezte ; magát külpolitikai alláspontjtfftak kifejtésére ebből Dómot körökben arra következtetnek, hogy az Egyesült Államok kül|>o-Iinkája jitVitásra szorul. Boriinbon tisztáhan vannak azzal^ hogy Hullnak nincs más célja, miul-hutffi a kis ts lutyy nemzetek
figyelmét elterelje, az amerikai politikának hátsó céljai felől.
Azt a 17 jwntot, amit Hull felvett politikájába, könnyen meg lehet cáfolni, mert olyan eszmék ell -ple-zésére szolgálnak, amelyek nem állnak összhangban az Atlanti Charta olvoivel. Igv |>éldául a jugoszláv politikát említi meg. Vagy eléig emlékeztetni Hullt az Egyesült Államok erős |K)litikai nyomására a dél-a 6 pontra vonatkozólag, amelyek amerikai államokkal Hzemlx)n. Árra
Unger-Uilmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és BliieoyezbBtők.
Hotherr-gép«kf gépszíj, caapágyfóm éa golyós cn&pagy igénylését elintézem.
I
PRBVÍW0L6Y1 STfÄ
Arvrnsiamiai. fizetése, reklaméolofc, hibajelentések, «xakexerű \'«IviláQoaltá» mlndan vtllamoa kérdéaben tiáleloH »¿tW I» Ó*-óíq,
Csengery-ut ot, telefon 29%
_
a bábom utáni politikát foglalják össze, csak a népsaőretségi eszmékre kell utalni, l>ogy levonják a következtetést, miszerint az Egyesült Államok nem változtattak kül|K>liti-k újukon semmit és nem ík tanultak a történelmi eseményekből.
— (Belefulladt a patakba)
Ács Józaof szécsiszigeti földműves ii szőlőhegyről hassátok* menet leszédült a Korkán átvezető keskeny hídról és belefulladt a vizbe. Méa-nap találták meg holttestét.


Iw\'^k KannAi.\'We éOandóan jmoaológrdisiol o DvrnoM arőtl mén mcoblrhnttan ós I »pt.\'oson (AjcWom n<WkOt haji
tey-4\'{ji,.>i At !^9«\'.tci|adMb6 «oko!«*!./\'.

Alulírott hivatal a Hahót községben ápitendé körjegyzői hiva\'al és lakás építési munkáinak biztosilásárá t. évi április hó 11-én versenytárgyalást tart. Bővebb felvilágosítás alulitoit hivatalnál nyerhelö.
M. kir. Allamépitészetl Hivatal (7u Zalaegerszeg.
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
kézimunka-szaküzlet Csen§ery-ut 4. sz.
Nagykanizsa megvoi város polgármesterétől.
1997/1944.
TArgy: Hadifogyatkozottak részére mezőga7dasAgl előadásoK tartása.
Hirdetmény.
A nagykanizsai én JarAsl gazdasági felügyelőség hadirokkantak rén/.<(re később meghatározandó helyim oh időben mezőgazdasági tanfolyamot azándéko-zlk-iurtanl.\'
Ezen tanfolyamon résztvenni szándékozók Jelentkezzenek Nauyksnlzsa m. város hadigondozó tisztjénél, Városház, II. emelet 16. ajtó.
Nagykanizsa, 1944. február 29.
i wi Polgármester.
•265/1944.
Tárgy: SzorotetsdomAnyok kl-HzallliAua hadműveleti területre
Hirdetmény.
A Honvédvezérkar Kfinökének rendelete értelmében bármely forrásból BzArma/ó szeretetadomAnyoknt a Vérö«-keroazt kö/pontl raktárába" kell bea?.A|. Utáni. A VÜrttflkoresr.t íRSZRntófláKR n beérkezett anyagot rendezteti. A nrere-tetadományoknnk hadmtlvelftt tertllotre kirt7.MlHA.Ma éH ottani H7é\'08/tA8a Hon., védelmi Mlnlsíter ur intézkedése nlnp. ]án fog megtörténni.
A húsvéti ünnepekre a Víirí1«kere«zt következő tartalmú f/ere(eiadomAiyn-kat Aliit ühhzh: r>0 drb. cigaretta, |u deka cukorka, 10 deka kekaz A «zere-tetndomAnyokat 75Xfii cm. nngyBágu ládAba csomagolja, a taMalmuknt a fedőlapon feltünteti.
Felhívom a vAros közönségét arra. hogy BzerotetesomngJMt ho^zAvetél^g az emiitett tartalmúval hason\'éan At lltsa ö-ísze, mert a rinrmAlttd eltéró csomagokat a Vöröskereszt Átcsomagolja.
A BzerelPtcHomugok. ha a küldrt ré-szórflh-iu IiAujT lldvözló sort tartalmaznak Is, ne legyenek névre meucifnezve, mert mint kö>öltem. a azélonztiUt a Honvédelmi Miniszter ur Intézkedése Rznrlnt történik.
Nagykanizsa, 1944. mArclus h<"» tti.
kő Polgármester.
Érttosités.
Értesítem a nagyérdemű hftlqy-közönséqet, hogy
niiikalap szalonomat
. Teleki.ut 38. «x*m alatt megnyitottam.
S/ives pArtfogAst kér
Fraknói Katalin.
ÁLLÁ» P
HAsIsvolaa éa aitutafiu kivétetik Kelemen Reziö cégnél.
Fő/ni tudó beJérönSt keresek áertlit l-re. Tlbolt, Eötvös tér 33. Hí
Megbízható bejérónAt fafreszeV Ctm « kiadóhivatalban.
. VlnoelUrt kereaek Balatonfeayveare. Lakást, iisetést adok. Szabó Antal *|Mrt-üzlete.
ADÁB-VfiTCl.
HAabontAeoól szannató aayagot minden mennyiségben veszek. — SiKMár Jóxsef, Nagyrécse. 912
Szép, finom női tavauikabát elaiA. Bővebbet Rózgonyi-u. 3/i. földszint 948
NvulAemoh floyetméba! Nyulket-tC\'k én ö^>hf»ie bútorok olcsón eladrtk. ÜM\'olasanc I3t. Koplár. 958
Rádió, 4 ismptsos kUllOidvevó eladó. Deák-tér 10. I. emelet. ffi
Egy longora ¿ladó. Cim a kiadóhivatalban. 9f?
KÜLÖNFÉLE
pern nyomravezetőjének 2W P Jutái-; adok. Tarn6cvky, Erzsébet tér 20. 967
Ellepett 602466/P. számú Erika iró> gépem mat ( "
Két urihölgy vidéken flaetfeeádég-létóheiyet ktres. Ajánlatot és kirast kiadóhivatalba kérnek. 967
ElveeKtefc héttón este Nyilasi (Sitin-llcs) Ferenc névie szóló munkakönyvben levő öísies okmányaim. Kérem, nki megtalálta, azivejkedjék leadni Magyar-e. 3V
alá. 975
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „Kö:ga;d.unQÍ r, t. Nfloykanui«\'
Felelős kiadó: Zalai Karulv
Nyomatott a „Közpsidasápi R. T. Nngykani/sa" nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért felel: Zalai Karoly "
felaló:
Cin:
BendfokoMat Tíibori po$ia ;
évt., 68. sz. Nagykanizsa, 1944. méroius 24. péntek Ára 30 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
<•*•*»?. tóaég 4m kiadóhivatal. f<>-ut 6 „xaui fauirk^tősóet kiadóhivatalt Uüntou 7H. n. Uegjeloatk mindee hétköiuap dAlnu.t
Kunder Antal:
Felelős szerkesztő : Barbarits Lajos
pengő 30 flIWer
RWftzetóul Ara: egy hónapra 4 pengi
ut.-Kyedóvre 12 ncncő 40 fill6r. Kgycs szám: hótRözuau 16 It il., szombaton 30 fill

„Az országot fenyegető legnagyobb veszedelem, a bolsevizmus ellen egyetlen segítségre számíthatunk: — a német haderőre"
Sztó|ay lömé
miniszterelnök tegnap látogatást t*-tt a képviselőház, majd a felsőház elnökénél, azt kövotőlog vitéz Lukács Bélánál, a Magvar flí -t Pártja országos elnökénél, \\ ilamint vitéz lmrédv Bélánál, a Magyar Megújulás Pártja országos vezetőjénél.
Vitéz Jarose Aad«r
Mügyminiszter tegnap délután fogadta* minisztériuma tisztikarát .Ih>-inutatáa végott.
Szága Laje^
iparügyi miniszter tegnao reggel votto át hivatalát, mely alkalomból az üdvözlésre adott válaszában 1;>-«zőéosto, hogy ma még juigvobb-erőfeszítésre van szükség az n>ar-ü$yok torén a honvédelmi érdokok kiszolgálására és a bolsó arcvohal fönntartására. Az ipari termelés\' folytonosságát ihindon kőrülményok közt, minden osotro biztosítani fogja, mondta a miniszter ós a tormelést a mai viszonyok megkövetelte irányba fogja torolni. Szólt a továbbiakban a magyar tisztviselő három logfonlosabb erényéről, a tudásról, a/.orgajomról és tisztességről, molyok liőzül ma az utóbbi nvort elsőrendű jolon tőséget s annak vodolmébon, ha kell, megteszi a leg-szükuégosobb megtorló mtózkodé.H)-ket.
Jurcsetr l*la
közellátási és földművelésügyi mi-\', nip/.ter a hozzá intézett üdvöz Is re adott válaszában hangsúlyozta, hogy önként csatlakoztunk a bármasszö-votsóghoz és nem vagyunk abban kis nemzet, mert kis nemzőt csak a?, amely lólekl>en kicsinek érzi miigát. >1 i és szövetei^eiioink g> Ót ¿o!\\uén kívül más győzelem ntues számunkra, csak a magyarság levo-retéso várna ránk. Programja a föld jobb megművelése, nagyobb terméseredmény, a mezőgazdasági lakosság
ügyeinek gyors és hatékony elintézése. -Szövetségesei iránti lí-"tole?sé-geit a magyar nemzet töretlen odaadással teljesiti a gvőzvHn kiér-
demlésére. A zsidókérdés megoldása, mondta a miniszter, foltétion szükségesség, de szükséges sok egyéb féll>emaradt intézkedés mogoldása is.
A német haderivel együtt vezetjük győzelemre a magymr érdekeket\'*
Kunder Antal kereskedelemügyi miniszter az üdvözlésére megjelent* minisztériumi tisztviselőknek adolt. válaszában a következőket mondta : \' •
Korai lenne most részletes programot stdni, különben is netn a szavak, hanem a tellek idejét éljük. A mai időkbe.\'» az országol legnagyobb mértékben fenyegető veszély az orosz bolsevizmus. Kllene egyel ki» segítő tényezőre számithatunk és ez a baráti német haderő. Természetes. hogy a tettekben megnyilvánuló fegyverbarátság számára biztosítanunk kell az őszinte és nyilt politikai barátság és együttműködés lehetősé-
gél. Ennek keretében természetszerűleg súlyos közlekedésügyi feladatok is várnak"reánk s azokat olyan szellemben kell végrehajtani, amely szem előtt tartja a szükségessé vált változásokat és megfelel a magyar-német együttműködés szellemének. Győznünk kell ebben n küzdelemben, mondta a miniszter, inert\' ha elveszítjük ezt b^ háborút, akkor lehel, hogy az ország megmarad, dc a uén és a nenizet elvész. A győzelem abszolút h itét kell szem előtt tartani és azzal végezni munkánkat, hogy a baráti német haderővel együttesen győzelemre vezossük a magyar érdekeket.
A Magyar Élet Pánfa felvette tnfifal /fórába Sztéfoy mInisztereinfíkfít
(MTI) Szlójay Döme minis/.- | A miniszterelnök köszönetet
terelnök tegnap este megjelent a MP.P párthelyiségében, ahol vitéz Lukács Béla üdvözölte. Bejelentette, hogy a miniszterelnökéi-n\'párt egyhangú lelkesedéssel felvette tagjai közé \' és kérleérezze, magát otthon.
mondott a szerelel teljes fogadtatásért. Elismeri és nagyra-heesüli azt a szeretetet, mely a . párt tagjait eltölti és ügy jött a pártba, mint aki otthon érzi magát. #
A miniszterelnök hosszabb i időt töllötl a párt tagjai közölt/
Zágráb n mugyarorszápl eseményektél
! Záprdb* március 21 A horvát főváros politikai köreiben nagy figyelmet keltellek azok az intézkedések, melyek délkelet Európa fokoV.oll biztonsága érdekében Magyarországon történtek. De nagy fi-
i -
gyeimet keltett a magyar kormány gyökeres átalakítása is. A megtett intézkedésekben az örvendetes fejlődés jólét látják, ami hozzájárul az Európai erőd megerősítéséhez.
Keleten a bolsevisták sxámára egyre kedvezőtlenebbé válnak a harc kaRáiásai
Délolaszorszógbart tegnap is kudaroet vallottak Cassinonál az angolszász elóretörósi kísérletek
i L^l...\' UfilMAt.lutl nól^At VialniViníilArtról^l.\' fí 11 r. i-x/l A..
A kdeti arcvonal középső szaka v\'áu ismét a
VitebszkUl délkeletre
\'\'*■\'> területon folynak a harcok. A Isoiáovi8t6k itt a\'régi súlypontokon támadtak, do ogyidójüleg nyugati és \'¡(\'¡nyugati irányban is kiszélesítet-\' a támadás\' arcvonalát. Kisebb jelenték tel ou bolyí botőrósokon kivül ogvotlon olórotörésük som ért »■ólt. itt\' a németek 11 harckocsit \'ottok hurcképtolonné \'és a szovjet »«Jnwztoségo is igen érős volt.
••í fíua aUó folyósánál <i Buq » Dnyeszter köt ölti területen
folyó helyi jelentőségű harcokból a németek foglyokat is hoztak magukkal, akik elmondották, hogy a bolsevisták rendkívül nagy veszt ségoit annak kell tulajdonítani, hogy műiden utánpótlásuk a gyérszámu szilárd úthoz van kötve, a némot utászcsu[>atok podíg nemcsak a vasútvonalakat aknázták alá és robban tották szót, hanem sok kilométer hosszúságban a* utakat is, ennek kövotkoztélion a nagy mocsarakon át az utánpótló és csapatszállító jármüvek nem tudnak mozogni, a ko-. csík összetorlódnak és olakadnak, főleg a folvók átjáróinál, ezenkívül
a német \'csataropülógó))ok állandóan támadják és szétszórják ezeket az •lakadt o1án|>ótló csapatokat. A németek különösen
n Dnyc&zte.r át jut óit
roml>o|ták szét, amelyoket a szovjet csapatok szerdán i-> megpróbáltak kibóvítoní. Az átjárást biztosító csapatokat a. németeknek sík nuilt Ka-monyee-PiHlolszk irányában visszaszorítani. Brody környékén az ellenség frontálisan támadott a
Dubno- -}h ody roautmnal irányában, "do az oroszok olyan érzékeny veszteséget szenvedtek, hogy
támadásaikat kénytolonek voltak ubba hagyni.
Köveinél
a bolsevisták nagyobb erőket vetettek harcba, azonban a kisórő páncélosok elpusztulása miatt olrqKod-fcok, így jelentéktelen és átmónoti tor illót ny oreség után a támadás elakadt.
DélolsBzerszágbnn
nem voltak nagyobb harcok. Cassinonál az angolszászok elö-retörésí kísérletei a tegnapi napon is kudarcot vallottak
Lelőttek 42 négymotoros
amerikai bombázói
Az időjárási viszonyok tegnap lfihotóvé tették a néniét vadászgépeknek ,hogv n mag/ya, felhőzetbe burkolt ellenséges ltomba velő kötő- \' lékekkel, melyek erős vadáaz tiVI«-lom alatt behatoltak liémet törülot fölé ,r»nvbnényeM\'n felvigyék a harcot — jelentik lk>rlinhól. A részbon felhők fölött lezajlott küzdőiéin lion, mint ollonórzött jeb>ntésok mondjak, 12 négymotoros, amerikai bombázót fa több távólsági vadássgó]X>t ntog-FommisitotteV
Világos hó\'p a keleteurópmi fOrdafat Jelentőségéről
(NTI) A német hiwlvezetéa kelet-európai hadászati. mozdulatai kót-ségtoloniil a némot hadvozotőaég ama inté/.k«xlésoit tartalmazzák, me-lyokkol as eúrój>ai előzönlésnok akar olóho vágiíí w eblx>n az értoleml>on olsőrondü jolontőségü. A koloti arcvonal mindinkább .nyugat fölé tolódik ol. A némot intézkedések a háboríts eseményeknek uj . fordulatot adhatnak. Ugyanakkor az olpuszti-tott térülőtök és az elpusztult bolne-visUi erők következtében a Szovjot a Nyugat foló eső területeken nem korúit olyan helyzetbe, ami megnövelné kilátásait a végső si^orre, ol-lenkozóleg olyan h?lyzotl>o juthat, amftW erőit még jobban meg fogja törni.\' Emellett szól a megfordult holvzot és különösön a hosszú után-" pótlási vonjak elégtelenség \\ Eh hoz járul\'tííég a» is, hogv a németek az, arcvonal mögötti területet egéez ix)ntosan ismerik. A némot lógi • Itadoró a legutóbbi hadműveleteknél részben igen tartózkodóan lépett .fel, ennek oka, hopp- az utóbbi ídő-\' bon a némot hadvezetőség más irányban tervszorfíen tartalékolja a némot légierőt. A némotoknok Ko-lotourópában is vannak jolontős tartalékaik, ozokhoz még nom nyVillák hozzá, de számításba vették
tervszerű és céltudatos számítással.
t »
Indiaiban fokozódnak az angolok nehézséget
A Berliner Bőrronzoitung írja: Japán ós nomzotí kínai csapatok átlépték India határát. Mo*t tehát ttom Burma forog veszélyben, amint azt az angolok terveztek, hanoin India vált^nadszintérró. A nomzoti indiai csapatok részvétolo az olőnyo-mulásbán lelkesitőlog hat az indiai lakosságra éa csak fokozza az "ango-
folytatAs a ti. oldaton
i
A ^___________ •
ZAlíAJ KóZLóNV
1941. március 21
A nagykanizsai Ipartestület
vasárnap tartja roll(1 os évi közgyűlését, amelv orv esztendő sorőny munkásságának lieszrttnolöja, visszapillantás óh mérlegkészítés, hogyan sáfárkodott olnökség, elöljáróság és az iroda, sorogszomle a másfélozree nagykanizsai városi ós járáni iparos-tábor folott, egyszersmind aioíiban vezetőség választás. Fontos a vasárnapi iptn tostUloti közgyűlés, mort felvonultatja u nagy iparostábor olótt azt a nohóz munkát, amit az Ipartostülot olnőkBÓge, \'elöljárósága ós az iroda minden egyes tisztviselője az egyetemes iparosérdekokórt, minden egyos tostüloti tagért kifejlett tizonsót hónapon kereszt öl, amikor n holyi hatósugtól kozdvo, végig a Kamarán, IPüív-ou, Anvaghiva-talon, egószon a minisziórunuig sziszifuszi munkát végzett, hogy a todtülot tagjain so^itson, iiolyzotü-kön könny itaon* Fontos azért is, inert betekintést eiigod abba a ke- ■ móny küzdólombo, fáradságos mun-l<áhftv a korlátozások ós rendelet-k labirintusába, amoiyeken korosztíil kellett magát törnie szakmájának gyongo élol vésztőjén, hogv némileg célhoz érjen, az iparosság szüksóg-letoit biztosítsa, hogy az Kötelezettségeinek <>logot tuiljon tenni. Küz» doltnos és nehéz volt az elmúlt esztendő. Az általános helyzet nagy próbám tette a magyar iparostársa-dalom teliorbirókéjiességét, sokszor idegbe és húsba vágott ós nagy ál-dozathozatalt követeli: do a zalai magyar iparos állta a váltát, tudott lemondani, egvszorii életét ínég jobban loogyssorílsitoni, vállalta mindazt,, amit a magyar I lazu tőle követőit ós ahogyan Trianon alatt vivla tusáját a mindennapi- kenyeréért a mögöttes országrészét és piacát vesztett, városban és vidéken, ugy meghozta a\' maga külön-külön egyéni áldozatát és mindazt, amit ói\'Ségállása megkívánt az elmúlt esz-tondobon is. .Mort a zalai iparostábor mindenkor hűséges magyar, bocBÜlotea kerosztény, moghizható orszúgépitó, akiro a ilaza mindenkor számíthat., fts azért, mikor vasárnap a seregszemlén visszatekint egy esztendóro, amikor bár — hála Istennők! — integer Zala földjén« do a világholyzot folytán küzdelom-toljossó vált élotébon látja hátamö-gőtt á mogtott voreitékes utat, gigászi tubáját és mindazt, amit tizon-két hónain át kellett végeznie, hogv sok-sok kisegzisztonciat át-menthosson, nyugodt lelkiisine-rottel tekinthet vissza; ömölt fóvol ós nyílt. honitokkal ülhet lo mérleget kószitetii. Nyugodtan mejfhidIhatja a magyar társadalom és a sorsközos-ség ogyedoinok Ítéletét, ami nom lohol uiás, mint a logteljosohb megértés, a legrokonszenvesebb melle-ál lás, a lognagyobb elismerés, az őszinte nagyi idiocaülés azért a hűséges várlaaílúaért, amit*" az elmúlt évhon oly hazafias érzülettel végzett.
Amilyon áz olnőksóg, az elöljáróság, a testület tisztviselői, olyan az egész lj»artestülct és annak munkássága. Fontos, nagyon fontos te-, hat a vasárnapi elnökválasztás kér-déso. Nem loliot azonban nehéz a kaniÉsai városi és járási Ipartostülot számára. Aki figyolemmol kisérte azt az iparos-szivból lolkedzó tovókenysóget, amit Mankovits István, a világháború szópon dokorált hóso ós a polgári front polgári katonája ozon év alatt végzett, akinok sikerült a szétforgácsolódott iparos-egysógot nagy tapintattal .össaekopá-csolni éa ujjátoroiutoui, aki a Mko diajogát termoaztotto ki a. tövises talujbór, aki kiváló olŐdjónok nyoio-dokuin haladva folytatta azt á munkát, ami a nagykajiizsai ós járási iparostábor szamára mogbocBÜlÓBfc én tckmfcólyt biztooitott, annak nem probléma a vasárn&pi Yál&eEtás.
Olyan nevek vannak & jelölői iatán, amelyek Maukovita István olnök moU^ sorakoava nemoaak valóban képviselik a másfélezros iparoatibos
akaratát, tumem biztosíték is arru nézvo, hogy u haladás jegyében vezetik továoo a lwtalmas iparostáborl.
A testület irodájában kipró bi\'dt tisztviselők ülnek, akit nemcsak szaktudásukkal, hamun szivükkel-lelkűkkel végzik felelósségteljoa, sokszor idogokro nionó munkájukat, mort össze vannak forrva az iparossággal, ogyütt örülnek, egsütt küz-donok és együtt szouvodnoK az iparostáborral. ülymi ipartestület a nagykanizsai, mint kovés ebben az országban, mert nemcsak Délnyugat vozotó toatüloto, luvnem a/, utolsó negyedazázud alatt az egész ország iparouaú^a által ulismert olyan tes-
tálet, ahonnan számtalanszor országos mozgalmak indulóik ki, amelyeket később a kormányzat is magáévá
A vasárnapi iparteetúloti kozgyu-lés. nem kiB ooeinóny Nagykanizsa é* járása részérő. Llismori annak jelentőségét minden hazafias kaní\'-zsai magyar, »kinek oz a vértanú-ország valóban szívón fokszik.• A legnagvohb és legjobban szorvezett líazafiás és keresztény tábor tart uerogszemlét. A legnagyobb rokonszenvvel . és\' niogbecsulófísol ;es együttárzóssol kísérjük u tisztújító kuzgvüléfc munkájút.
(B. H.)
Ilovszky János képviselő elhalasztotta kerület-látogatását
Budapesten tnrtózkodásál, arra kénys/eritettek, hogy kerület-. látogatását a jövö hétre ellia-lassza. A kerülctlátogalásnak niár. közölt piogriuuja azou-biiii továbbra is érvényben.jpa-
Jelöntette a Zalai Közlöny, liog}-. Ilovszky János, Nagykanizsa országgyűlési képviselője hároumapos kerületlátogatásra március 21-én Nagykanizsára érkezik. Az időközben történt események amelyek szükségessé leszik Ilovszky képviselőnek
rad.
á uagFkauiz&ai OBCSA 20.000 pengőért rnüat vásárolt soKgyermetos osaia«tn;üa&
Több ízben foglalkoztunk azzal a nagyarányú szochílís tevékenységgel, iuiut a nagy kanizsai Ü.NCSa dr. llaba József városi aljegyző vezetéüével ki lejt. Így U szúk költségvetési keret dacara már most gondoskodott sok\'
gy.crm^kis * egény nafy..v;inizs..i családok gyermekeinek téli felruházásáról. Több mint 2U.UOU pengőért különféle, gytM^uvekru-
liál, meleg holmit, ingei, harisnyát, nadrágot és egyebeket vásárolt, Hogy az emelkedő árakkal szemben méltányos áron tudja beszerezni már most a karácsonyi kiosztásra, llároin hatalmas nagy, láda vau telő a kü-löntoie rumuicmückkel, amiket most eltesznek, hogy uiajilmi a karácsonyfa aia tegyék az arra rászorullak részéire 5UU cstdád rcszésül belőlük. *\' ,
A statisztikus sem tudja, m^rt „gyíiji" a dohányos ember
Naponta 8 uilUié cigarettát gyárt a magyar doliápyjövtdék és Mirntcn négy««tik ember dohányzik
liWÜ-ig 13 millióra zuhant le. a. Niiággazd;/sugi valsaguak
.Magyarország a világ do-hányiogyasztó alhuuuinuk sora-tmu a negyedik iieiyeu ál». Az első helyet a nagyon pipás Belgium foglalja el, ahol tejenkhit egy esztenuö alatt miuutin lakosra kilogram dohány elfogyasztása estK. tlollandiaban altol ugyancsak a pipa .a divat, A.2 kilogram az átlag, inig az USA-üau «1 kiló, nálunk pedig 2.2 Kilogram. \\elüuK egy .sorban áif Dánia, de NagybriLtnniu és a Xcmcthirodatouibau csuk 1.7 Kilogram dohányt iogyaszt lakosonként. Uias/.orszag* elfogyasztott dohányfejndagja évi
od deka.
Hazánkban a doháuyjövedék 1932-ben 1.8 milliárd cigajretlát gyártott, tíz év múlva pedig már 5.1 milliárdot. Igaz, hogy közben mcgnagyolibotlot az ország területe.
A szivarok száma 93 millióról
I
olyan uici ovzámu ez, aniiiy etil ctnlig meg heni tapasztaltuk, bz-zel szemben tiho-ben már lüö millióra ugrott let a szám, a Következő evben pedig lecsökkeni 03 mihióra. lia iu fUK)-es kivételes cszLcudöl nem vesszük számításba, a szivargyártás • a vitággüztiasági válság és a régi termetek egy részéncK alapulvétele után sem érte el lohbó a iegi színinek meg a kétharmadát sem.
A pipa- és a cigareltadoháiiy 71.400. mázsáról iö. 10U mázsara csökkent le 1937-bcu, majd ismét nőit, de lüil-ben éppen csuk mcgkozelitette az 193^. cvi szintet, 1938-ban azonbun még 50.000 niétermázsát sem ér le el égészen. iibböl a dohányból a nagyobb hányad mindig a cigarettadohányra, a kevesebb
Március
23—26-ig
VARÜÖ/VÜZW
Csütörtöktől— vasárnapig
Világattrakció / Budapesttel egy időben t
4 \' » % 1 ? >
Danlelle Barrieux vildghirü vígjátéka
AZ ELSŐ CSÓK Vidám bonyodalom egy viaszaadott csók körül
p. * r \'\' \' « " j \'
Ufa hiradó aktuális eseményekről ■ SIOaddsok kezdete: f4t +6 és órakor.
pedig a pipadohányra esett.
B>ir az utóbbi években a dohánytermés nem volt jó, nálunk a gyártás még nem csökkent lényeges mértékben/. 1940-ben 17.200 hektáron termeltünk dohányt, de az \'átlagos termés atig voll 9 métermázsa dohánylevél hektáronkóut. 1935-beu 15.100 hektár volt a terület, ux áliauos lermós pedig H mázüu hükíáronkénU A kivitet és a bt^ hozatal hazáiikban nagyjából kiegyenlítene egymást. Így a belső fogyasztás nagyságát a termés aiapján uieu. Mihet állu-pilani. 1933. és 1910. között olyan esztendőnk is volt, amikor 301.1)10 métermázsa dohánylevelet váltottuk be. De volt oiyan is, amikor csak enuck u fe.él. A gyáitás nagyjábólegyeu» Jeles maradi hazánkban.
a század eiejeu nagyobb dohányosok voltunk, az 191)0— iUOti. eszk\'iiduK átiagaJJan meg 2. í Kiiogram dohányiejauaggai dicsekedneletl az auKor ugyancsak pipás .Magyarorszag. De .iznui igen jo iioiianylermeiö le-ruieteket szakiiotUiK et tolunk A nanonoan s ezeknek joieutó-keny resze még ina seui lei\'l vissza, a iogyaszlás apadása minden bizonnyal kupcsolathun van ezzet. álasiK ok az akKor meg nagyon divatos pipa nu-gyoob t.omcgp Uonáuyt nyelt el, miül a ma Kedveli cigaretta.
Az 1932-1911. útiugában a magyar uoháuyjovedéiK minden nap /,7u0.o00 cigaVeltát, IjI.úUU aaiiib szivart gyáit es lobl)-szuz inétcnnázsa pipadohanyt hasznait tel. üpp ezert teljesen indokolatlan a Közönség egy «részénél az a beteges ttíuel,. nogy, a cigareltatétéket, szivax-okat es donanyoKat összegyűjti és nagy-menny iségben tai-iaiekolja. Űrre semmi ok sincs, liiszcn mindenki rendesen Hozzájut napi fejadagjához, Jbileuben elvonjak a mai náborus, idokbun oly joi-eso idegcsillápitöszert, a óga-reltál azoklói, akiknek nincs pénzük tartalékok gyűjtésére^ nanem csak naponta vásárolják meg szükségletűket.
Magyarországon minden négy, létek kózuI egy euuberídohány-zik. A dohányosok fele kész ei-\' gareltát vásárol, másik fele sodorja a cigarettái, vagy pedig pipázik. Szivart minden száz, ié-ick közül egy fogyaszt. A ¡férfiaknak a keUiarmada, a nőknek egyharmada dohányzik. \' Az a^.áwy azokban növekszik azáltal, nogy- ebben álla^Uan a csecseniök is benne vannak. A fej átlag csökkent ugyan a század eleje óta, do a dohányzás szokása mindjobban elterjedt. A pipa pedig mind ritkábban látható tüneménynek számit és helyette a cigaretta szolgáltatja a dohányzók millióinak a füstölgéstől várt élvezetet.
Értesítés.
Értesítem « naay^rdpmü Wlfly-
közönséget, hogy
nöikalap szalonomat
Teiekl-ut 30. ssAm. •!»«
megnyitottam.
Szíves ptrtfoflist kér
Fraknél KaUlln.
KI
1941 március 21
EAlîAl KOZlíON V
nagykiiiu-munkaközösscg
Vitéz dr. Jónás rendőrtanácsos távozása
RövidenumVr liirl adtunk arról, hogy vitéz dr. Jónás Károly rcndfírtanácsöstr a\' nagykanizsai rendőrkapitányság kihágást bünletőbirnjál .a belügyminiszter Budapestre helyezte. Most arról értesülünk, hogy felmentése a nagykanizsai szolgá--1|U alól jövő hét végén fog történifi A nagykanizsai rendőr-tisztikar ebből az. alkalomból megfelelő keretben vesz bliosut vitéz dr. Jónás Károly rendőr* tanácsostól, aki több mint két esztendei nagykanizsai szolgálata alatt munkásságával kiérdemelte a város közönségének becsülését. Mint btmleföbíró. mindenkor a logpártatlanabbul. mindenen felülemelkedve, a való élet. és a legteljesebb igazság elvei alapján végezte felelősségteljes\' munkáját. A kapitányság egvik kiváló törzstisztje • Volt. akinek távozása veszteségei jeleid a rendkívül széles inunloi-körü kapitányságnak A legjobb kivrinnlok kísérik uj állomás-belyére a magyar fővárosba.
KISKANI7SAI ÉLET
Külön meghívták
a kiskunizsaiakal a zsai szociális legutóbbi gyűlésére, ahol sok .\'értékes gondolat vetődött fel .szo-eiális viszonyaink javítására. Nem lehelünk mi sem közönbö-sek, Inidőn bent a városházáit" egy lényegében nagyon fontos kérdésről tárgyalnak." Kiskani-zsa szociális téren - sajnos -meglehetősen elhanyagolt. Dr. Krátky István polgármester Kiskanizsa lelkes barátja, neíiv feledkezett meg ez alkalommal sem KiskanizsáróL. Ki jelenletle. hogy Kisknnizsát külön megbeszélés kerelébett : feltétlenül bevonja *a .munkaközösségbe, Kiskanizsa hálás ezért és olt-lesz a mutikában;-. nvert minden olyan megmozdulás, ami . népünk javát, emelkedését jelenti, egy-egv kis darabja a szebb és, boldogabb),magyar jövőnek.
Elmarad a nagyböjt est
a rendkívüli viszonyokra való tekintettel Kiskanijssán. De bz nem azt jelenti, hogy a kískaní-Zsai .asszonyok, akik a Magyar Asszoifynk Nemzeti Szövetségébe¡\'tömörüllek,-ne vegyék ki részüket a szociális munkásságból.
* Legközelebb uj műsorral jelentkezik a MANSZ kiskaui/sai rendezőgárdája, mely értékes szellemi anyag gyfijlcucnyo lesz.
Már a húsvétra gondol
a kiskanjzsai segélyzőbizoltság, hogy a szegénysorsu hadbavonultjainak segélyeket juttasson. Kiskanizsa minden ideájában dolgoznak a megbízottak, akik a rászorultságot állapítják meg — hogy még idejekorán cl-jitItalhassa a szükobbkörü bizottság és az elnökség mindenki kezéhez a húsvéti szeretetado-inányt. \' —k—n—l~J
A OOftFORDO nyitva van roggol 7 órától ««te 6 éráig. CHótfó, szorda, péntek délután 6« koddon ogóaz nap nóknek.) Telefon: 660.
A pécsi ötő&vtan^cs Jogerős megszüntető végzést hozott egy nagykanizsai nyilaskeresztes gyOlés 18 résztvevője Ogyében
Annak idején megírta a Znl<jj; I Köz\'önv, hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság nyomozást
follytutott egy Nagykanizsán megtartott nyilaskeresztes párt-értekezlet ügyében és ennek eredményeként a gyűlés .18 résztvevője ellen eljárás indult a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség címén azért, mert a Magyar Hiszekegy után a nyilaskeresztes párt jelmondataiból álló toldatot mondtak el a gyűlés megnyitásakor.
Március 22-én érkezeti meg Xagyjjanizsára a pécsi tn. kír. lörvéíwszék öttagú tanácsának .1011. évi február hó 20-án kelt végzése. A végzés arról értesíti
az érdekelteket, hogy az ötösta-nács a bűnvádi eljárási mind a 18 vádlottal szemben megszün-leti. Kimondja az indokolás, hogy a pécsi kír. ügyészség a vádat valamennyi vádlottal szemben elejtette, mert »a vádlottak az 11)12. évi junius hő 13-án a párthelyiségben megtartóit pártértekezlet alkalmával szokásszerüeiv mondották el a Nemzeti Hiszekegyhez fűzött toldatot. Magatartásuk a célza* lol nélkülözte és nem cáfolható meg az a védekezésük, hogy jóhiszeműen és jogtalanság tudata nélkül jártak el. \\
A pécsi ölös\'tnnács ví jogerős.


A \'közönség véleménye az újságírásról
Ki mit szeret olvasni ?
--• Mondd, szólít meg egv is-merősör^u-ít na|X)kban egyáltalán níeg szoktátok ti kérdezni az olvnsót, hogv mit szeretno olvasni az ujság-biu i?
Meglopott a kérdés. Ibi ilyen formában nem is kérdezzük inog, do minden újság arra törekszik, hogv\\ olyat irjon, nmit mindenki elolvas.
-/ fin |x\'Idául más l)eosztásu újságol szeretnék ■— mondja a barátom.
Aztán színesen vázolja előttem, bojív milyen az «\'» személyen az. ideális ujsá^.
I«ohot, hogy többen, is {¡irtóznak abba az olvusórétoglie, umoí.viklxs u barátom, do nz is kétségtelen,\' hOgy tjljány olvasót megkérdeztem, mind mást talált érdekesnek és mást hiányolt. Boszólgetésoim eredményét alább közlöm.
A politikai rovat hlvo
10gy tisztviselő barátom kérdésemre az alábbiakat mondotta:
— Nagyon szeretem ujságtokat, mert ügyesen tömörítitek össze n \\ na]) politikai eseménveit. Kgyáltu- | Ián nem találom feleslegesnek a i rádió mellett, 4\'ullmlndott álli\'e»|>ont, ! hogy u rádió valamit is ártott az i újságnak. Sót. A rádióban hallottak
Kgv idős ombortöl kértem a föntiek értelmében nyilatkozatot.
— Kn bizony liátulról kezdem olvasni. Az apróhirdetések érdekelnek. Abból tudom mgg, hogy mi van ol-adó ós mit vosznek az omltorok.
Az nnrőhirdotés egyébként igen széles olvasottságnak örvend, firdo-keson mutatkoztak.meg uz apróhirdetések szövegében egy-ogy vidék szólásmondásai, lízek annyira helyi .vonatkozásúak, hogy más vidéken meg som értik. Gyakran olvashatunk például ilvon szövogekot: Kgyosbo járó ló, föléből hizlalt disznó," éves • kapás, gvetigefias tohén. Fővárosi olvasó bizonyára értetlenül mosolyog ilyesmit olvasva.
Érthető, hogy- méltatlankodik az embor, ha az ápróhirdotésbon nem talál olyat, amit ő korcs, azért mégsem kívánhatja, hogy most már
felkeltik az érdeklődést a történtok iránt és jómagam is tüzeteso.blxm utánanézek az újságban.
Hanem én szívesen olvasnék több |K)lítikai tárgya eikkot. Ámbár tudom, hogv ez csuk a többi rovnt hálranyára valósitható meg.
Akit a bdntgyl törtónotok órdokolnok
Olviuinal is összeakadtam, akit nz újságban a bűnügyi történetek érdeklik.
— Azt kisérem figyolommol, hogy a nyomozás mikénpen folyik le, milyen fordulatot hoz és megnyugszom, ha arrórírnak, hogy elfogták a. bűnöst, Sokkal érdekesebb, mint bármely költött ivgény.
Legnagyobb közönség« van az anyakönyvi hlroknok
Kgv hölgyöt kérdeztem . meg. - Rrdoklődéssel olvasom a piaci jelentősöket, (!■? legkedvesebb olvasmányom az anyakönyvi hírek.
Azon sajnálkozott, hogy több anyakönyvi hirrel nem szolgálhatunk, mint ami tényleg megjelenik lapunk hasábjain.
Még megemlítette a divatot, do l>elonvugodott, hog.v erre loghiva-tottnhhak a divatlapok.
Akik. hátulról kezdik olvasnl\'az újságot
az egész újság\' azzal legyen telo.
ízes tájszólások miatt sem zúgolódhat a fővárosi olvasó.
- Az Ifjúság ol&ször a «portot olvasta
iSrdokos látványt nyújt a kiadóhivatal környéko a lap megjelenítőkor. A fiatal s|>ortrajongók tábora várja a gépből kikerülő első jxMdá-nyokat és kipirult arccal olvassák nz izgalmas mérkőzésokról irt .tudósításokat. Azért bevallották, hogy az iskola kőnyvokot épp oly szorgalmasan lapozgatják. .
A humor az újság fűszere
Nem volt nehéz olyan • olvasót találni, aki a tréfáa rovatokat kedveli.
— A tréfás rovatot olvas\'om a leg-szivosebbon — válaszolta kérdésent-ro a következő íntorjuvolt. — Azért
HIHI) KTMÍ! NY.
ft íaliiel Gazdasági laMplár 1.-I.
Nagykanizsa közli, hogy e hó 26-ára meghirdetett közgyűlését a fennálló törvényes rendelkezések következtében bizonytalan időre elhalasztotta.
<M4
nom kívánhatom, hogv -most már nz egéazujság ezzel loinen tolo. Mert a humor olyan az újságban, mint nz étcll>en a fűszer. Csak mértékkol.
— Ma az újságot mindenkinok kötelessége olvasni — hangzik ogv üzloteml>or véloménvo. — Nemcsak a hivatalos közlemények miatt, do a közgazdasági élet számos ágazatát legjobban az uiság foglalja összo és legtisztább kénét n napilapon korosztül nvorlwtünk.
Vannak azután olyan ujságolva-sók, nkiket mindez nem érdekli. Ok folytatásos rogénvokot, novellákat körösnek a napilan hasábjain. Az ő kívánságuk is teliesül bizonyos mórtékig — majd l)ékél)en.
Végored mén y bon megál I api that-juk, hogy ahány újságolvasó, snnvi izlés, annvi kívánság. Ha tárgyilagosan Ítéljük mog az újság rovatait, őszintén megállapíthatjuk, hogy igazságos mértékhon mindönki megtalálja nr,t, ami érdekli.\'Hogy mindennap nincs oeot-földetrongotő szenzáció, azért talán nem mindig az újságíró a hibás. Rs talán örüljünk is annak, ha akad ogv-egy »csendes« nap, hiszen a szenzációk már régóta egyáltalán nem kedvderítők. !
TASS! ISTVÁN
A Svájci Alpok birodalmában
Aki csak leiráshól ismeri a turisták eldorádoját, annak is megfogja a lelkét Svájc hófödte bérééinek csodás szépsége. Aki képeket néz végig, nz már rabja a gleccserek és lavinák honán-nak. Akik pedig Budapest TÏ. hullámhosszán meghallgatták Soinodv István rádió előadását,\' azok szerelmesei leltek ennek a természeti kincsekben gazdag országnak
A magyar tájak\'is elbűvölik a szemlélőt, de ahogy Somodv István beszélt, frissen, fordula-\' tosan, szellemesen, valósággal lebilincselte a hallgatókat. Plasztikusan, élettel\' telítve, egy mély érzésű költői lélek meglátásaival kalauzolt. Többek nevd. bpn köszönöm meg az értékes előadást Somody Istvánnak, akiről azt is megtudtam, hogy az MTI belső munkatársa, nki nem ís olv rég a német alpokról tartott előadást, aki szívesen támogatja az idegen nevű mapyart hbban a szánnékál>an, hogy jó magyar neve legyen. .
Köszönjük az előadást, mert a vidéken szeretik rádióban is
a jót, jól hallant
2ACA1 KOZL\'öNi
1944. március 24
SPORTÉLET
NehAz mérkőzések «lőtt állnak a kanizsai Ösapatok
A vasárnapi bajnoki forduló ismét nagy meglepetéseket ígér. A ZMNTE idegenbe utazik és"> legutóbbi szereplése utad nem sok reményünk van, hogy a Muraköz óvárosából; Csáktornyáról linza hozza a két bajnoki pontot. Nagy küzdelem és pom-j pás irynu "mérkőzés várható Csáktornyán, -- szerintünk — CSZTE győzelemmel.
Az NVTE a legutóbb Csáktornyán vereséget szenvedett Nagy-mányoki csapatot fogadja a Horthy Miklós-uti sporttelepen. A kék-fehér vasutasgárdának már könnyebb lesz a dolga, bár feltétlenül nagy lelkesedés szükséges, hogy a kilünő bánvász-csapatot legyőzzék. Az NVTE a rendkívüli helyzet miatt valószínű erősen tartalékosai! áll ki vasárnap és a pontszerzési esélyei csökkentek. Munkácsy és Németh játéka még mindig kétséges.
*
A kerületben KTSE--DVSE (rangadó!). Barcs-PVSK. \' montornya—PRTC. Bonyhád Pélxnonostor bajnoki mérkőzé-
zek kerülnek sorra *
Debrecenben n DVSE játsza le elmaradt bajnoki mérkőzését az Újvidék csapatával, míg Budapest— Bécs válogatott barátságos mérkőzés lesz.
—T—
Halálos szerencsétlenség egy muraközi bányában
/Vasárnap délután lesz a Szombathelyi LE és Nagykanizsai LE meghívásos őkőlvlvé versenye
A vasárnapi nagykanizsai ökölvívó verseny iránt rendki-vüli érdeklődés nyilvánult meg. A jegyek több mint 00 százaléka elővételben elkelt. Délután 5 órakor kezdődik az iparoskörben. A meghívásos versenyen a -helybeli csapat összeállítása .ji következő :
Légsúly Szabó III.,,harmnl-suly Bácz I., pehelysúly Szenta, könnyűsúly Modor- vagy Gerencsér, váltósúly Kasza, középsúly Etsy, félnehézsúly Büki, nehézsúly Szabó I. Ifjúsági pa-picsulyban Szombathely ellen íntml \'Pap. összesen tehát 9 pár indul a kél egyesületből: Előzőleg ifjúsági bemelegítő mérkőzés lesz. Szombathely erő-sitett, ezl csak két nappal előbb tudtuk meg. így a verseny nyiíti és nem lehet semmit előre jósolni. A verseny megtartását a rendőrség engedélyezte. Ha a verseny előtt légiriadó lenne, akkor annak végeztével kezdődik a verseny.
Naptár. Március 24. péntek. Rám. kat Qibor főa. Protestáns Oábor. — Március 25. szombat Róm. kat. Qyo B. A. Protest. Irón. — Március 26. vasárnap. Hbm. kat. Fekete vasárnap Protest. Manó.
Mlelítt a tavaszi szezonra szükségletét megveszi, győződjék meg
modelljeimről
ét áraimról.
Mo4#ltek m*r 10 ptktütil kaphatók
aOTH LAÜBA női kalapitgleteben
fó-ut 8. sz. Ba/ár udvar.
Kányavár. március 21 Tudósítónk jelenti: Halálos szerencsétlenség történt a muraközi\' Bányavár községben! Rázlek Ferenc gazdaember, bánva vári lakos egy használaton kivül álló tárnában szenet akart bányászni. Munkája közben
egvszer csak hirtelen ráomlotl a felelte levő óriási földtömeg, és a szerencsétlen embert maga alá temette. Már csak holttestét húzták ki a föld alól. •
Az esetet a csendőrség jelentette a nagykanizsai kir. ügyészségnek. • t
Két társa Is vall az elleaszagtlós Miatt agyonüti aarakfizl osempészaek
Miksuitór, március 21 (Muraközi iudósiiónkiM) A magyar-német határon, mint jelentettük, ujabb halálos csempészés történt. A halárörsí határrészén a erdőben a határvadász,, járőr a felszólításra meg nem álló csempészekkel szemben fegyverét használta é* a •golyó egy *5inber Ibalálra sebzett. Mint a nyomozás kiderítette, Panics András .\'17 éves turzavölgyi lakos harmadmagával Németországból igyekezet!
| hazafelé, amikor a magyar járőr észrevette őket. Szövetet és kész ruhaneműt akartak átcsempészni. Minthogy a felszólításra nem álltak meg, a járőr rájuklőlt és Panicsol fejen találta. Társai erre megadták maglikai. Az áldozat nős. családos ember. Ha a járőr felszólilásá-\' nak elegei lesz, 50- 00 pengős pénzbüntetéssel, vagy pár napi elzárással meguszhatla volna n tiltott kalandot, igv azonban éle-lével fizclcll rá a c-semDészésr.■ Társai ellen az eljárás folyik.
amikor k hígtar honvéd oiosi földök harcolt
i .1, ---——>---- .
Honvéásirak melleit „Szent 0roszarszágu-bsB
Látogatás a pravoszláv
/
líppen ilyennek képzeltem. Sokáig keresletű és mégis váratlanul bukkantam rá akkor, amikor már-már fpladtam minden reményt, hogy valaha is találkozom vele. De mégis összehozott bennünket a .sors. Egy sápadt téli délelőtt szemtől-szemben állottam vele és rádöbbentem azonnal, igen ö az, ö az, akii kerestem: Szent Oroszország...
A nehéz vaskapu dübörögve csapódőlt be utánuk s a középkori kolostor udvarán megilletődve topogunk néhány pillana-
„Lourdea" Isi kolostorában ^
(A m. kir. htnvéd tudinttó oitíály kdzU\\e)
kis tanyaház, ősi főúri kastély, vagy újonnan épült palota magán viselte a több. mint két évtizedes bolsevista uralom nyomait. Ez a kolostor, «mmban szerencsés volt. Az j:lsír világháború ulán lengyel fennhatóság alá kerüli és ít\'kullur Lengyelország nem háborgatta a jámbor .középkori remeték szerzetes utódait. .A nagy orosz hagyományokat őrizték az ittmeg-liuzódolt-papok és az ősöknek ezt az örökséget sikerüli átmen-leniök a jelenbe akkor is, amikor rövid időre a bolsevisták
lig. Az évszázados falakról ko-j-uralma alá kerültek. Ez a kol.os-molv keleti szentek lekinlcltek | tor a háború után is egy kü-lc ránk és mintha egy kicsit szá- j\' lön önálló világ volt és ínég ma nakoztak volna is rajtunk, be- j is az: egy darabka a régi tolakodott,, mindenre belegesen Oroszországból, a cárok Orosz-kíváncsi idegeneken. Határozol- \' országból... tan éreztük, hogy a levegő is | Miklósok, a Pálok. a Sán-más itt, mint a falakon kivül; ; d k . n többj Atvuskn. vala. más hangulata van a zuzmará- : > p . • , ...
lói terhes fáknak, nem tudott • mennyien megfordultak itt, el-
ide behatolni Lenin szellemi öröksége és Sztálin vasökle sem tudta betörni a kovácsoltvas kapukat. A\'/, orosz mezőkön bármerre bolyongtam eddig, minden falu, minden város, minden
Amirét féljinaok megsárgult lapjai mesélnek
zarándokoltak ide, hogy tiszle!c: tűket tegyék a csodatévő Pocsa-. jev-i Szűz előtt, aki a hagyományok szerint minden ellenségtől megvédte ezeket a falakat és oltalmazta híveit.
A világsajtó ^pravoszláv Lo-urdesi-nek nevezte el Pocsaje-vet és itt elöltem vaskos könyvek magsárgult lapjai sokat mesélnek a kolostor történetéről. Átadom a szót nekik I...
Magyarország az Árpádok ko-
rát élte akkor, a nyakas magyar urak megkeresztelkedtek már és szívesen fogadták az országukba tévedő, vagy küldetés-szcrüen olt járó szláv papokat. Nemcsak Róma, hanem Bizánc is küldött papokat a magyar
ll»»HM<»«« IH.MHM.
Fennállásának 100 éves jubileumához közeledik a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
Az igazgatóság felkéri azokat, akiknek az intézet alapításával kapcsolatos adat vagy okmány van birtokában, szíveskedjék azt az intézethez
eljuttatni.
földre, ez utóbbiaknak azonban dolguk végezetlenül kellett elhaüvniok a négy folyó országát. Közülük sokan telepedtek itt uieg Volhinia lankás dombjain és a legjámbornbbitk csoportosan élték istenfélő életükei a lakást adó sziklabarlangok-ban. Egyszerre azonban riasztó hirek érkeztek a messzi kendről. Jött Balti kán. jöttek a rettegett tatárok, a barbár, nyers és erős Kelet rázúdult a megszeppent Európára és menekült mindenki előle, -.aki csak tehette. A Dnyeper mellől, Külvárosából utrakult a többivel kél szcnlélelü pap is és jöttek Nyugatra, inig egyszer álmuk-bán meg nem jelent elöltük a Megváltó édesanyja, Mária. Biztatóan mosolygott-rájuk és mikor felébredlek, a sziklafalon megtalálták a lábnyomát. Az ín élő remetékkel egy üti akkor határozták el, hogy tcmplomól emelnek a lábnyomok fölé és úgyis lön. Ezekkel a falakkal vetették meg a később oly híressé vált Pocsajev-i kolostor alapjait. A tatárborda elkerülte ezt a vidéket és a kolostor egv-,re bővült. Az Ur 1000. évében már hatalmas falak vették kn-i\'til a templomot és a kolostorban virágzó szellemi élet folyj. A talárok ekkor megint erre jártak. A pogány sereg mosl rátalált a kolostorra és a lirtr-*la vezére már ostromra készült, amikor váratlan esemény történi A Szüzanva képe jeleni meg a falak -fölött és az ostromló hadak eszüket vesztve egymásnak rohantak és ogvmást semmisítették meg. Poesajev megmenekült
Evenként a zarándokok serege kereste már akkor fel a kolostort, amikor a szerzetesek értékes ajándékokat kaplak egy közeli kastélyban lakó grófnőtől. Egy Máriakép volt ez a/ ajándék. Konstantinápolyból hozta egy orosz metropplitn. tőle kapta a grófnő. A* vallásos asszony sokat imádkozott a kép elölt, a kisleánya születésétől fogva vak volt. az ő gyógyulását kérte bizakodó szívvel. A grófnő liile erősnek bizonyult, a kislány meggyógyult, ezután került a kép a kolostorba. A csodálatos gyógyulás liire mesz-sze földön elterjedt és Oroszország minden rendű és rangú sorsüldözött szerencsétlenje ide-scrcglelt imádkozni és a Szüzanva közbenjárását kérni. A csodák\' megismétlődtek, a zarándokok tömege még nagyobb lett. Három, négyszáz kilométerről is eljöttek ide a hivők gyalog, jöttek férfiak és nők. jöttek a cári család tagjai is és lassan hagyománnyá vált, hogy a trónralépő cárnak el kell zarándokolnia Pocsa jevbe.
A zarándokjárásnak az első világháború egy időre végei vetett. Néhány évre elnémult az öreg toapny százmázsás harangja és a bucsujárók éneke helyett katonadal hangzott fel az árnyas fákkal szegélyezett utakon. A front itt volt közel.
A Ferences Világirend
március hó 27-i
KULTURESTJE
900 későbbi időre elmarad.
március -24
¿AL\'Al KÖZLÖNY
a i®gclső Tonttl közvetlenül a kolostor mellett huzódotl jó-jjjeig. Gazdagon aratott a halál ^ ¡, falak, amelyek oly sokul védték az élőkel, befogadták u halottakat i.s----
Oro>z, magytti e* osztrák tömeg
»Irak a Kolostor közeieben
A vaskos könyv utolsó lapjára értünk. A szót most már ¿gy szerzetes «veszi át, ö magyaráz tovább.
— Látja azt a kerewtat ? kirdi — és ott azt a íuásikut! Két sirdomb van ott. Az egyik alatt egy .orosz ezredes nyugszik. A volt cári, voronyezsi ezred parancsnoka, u másik alatt cg}\' magyar katonatiszt. Mind-kel sírdomb mellett\' tömegsír van. Oroszok az egyikben, magyarok, osztrákok a másikban, llt a kolostor körül küzdöttek egymás tillen és u faluk befogadlak valamennyiüket____
Xénián tisztelgünk a sirok elölt. Az udvar Hatalmas .fái roskadoznak a zúzmara alatt, minlha itt kinn is templomban lennénk. A hangulat hul\'ározot-laa templomi. Az eget nézem most, a szürke fellegeket. Onnan túlról, a felhők mögül bizonyáru ránknéznek a bajtársaink, néznek bennünket. Mintha beszélnének is hozzánk .-
— Hál eljöttetek ti is? Hurcoltok ti is-? Ali csak a voronyezsi ezreddel álltunk szemben, li már Voronyezsi is 14t-láTok ! Mondjátok van-e még hitetek, van-e meg erölök hozzá, hogy befejezzétek a munkát, lunit mi kezdtünk el valamikor?
Lehet>( hogy esak képzelődöm, de a kérdésekre lelelek mégis:
— Igen. eljöttünk. Hiszeu a uiagyar mindenütt ott van, ha »bajban van a messze „város*, ha »gyürkőzni kell a halállal\'• itt vagyunk és fogadjuk méltók leszünk hozzátok, iimlékele-ket őrizni fogjuk mindig és megkezdett munkátokat beiejez-zük minden körülmények között. liizzatok berniünk, az áldozat, amit hoztatok, nem volt hiábavaló..;
Koncz Antal
mozi
Az elsó osok
Kodvoa francia film. Érdomos megnézni Daniolio Darieux-ort* Jikm uom tog javítóintézet, zsobmoiszo iskola, uom az ogosz szutlnuiios-h-sorop: — csak megmarad ;uuiuk <iz o^odüi valóan liumvaa, frissüli nyílt virágra omiókoztetó ftlmszí-neaznónok, akiu szívósén pilion mog a azom a híradók égó liázai, dübörgő gopszornyotogoi, hooa mgyott miliuí uUui. A film mosujonok huioh unuel tjORkal több jelojutosógo, do uzt a loludatát szórakoztatóan oidja meg. .Magú a niOBO ktsso távoloaik a valo-azeaüségtol. Elomló liein is tudja az ornbor, hova akar kilyukadni, do a floux du mal-szoruon szűrnünk olótt aurjadzó azorolom caakiiamar liuoözí a vozúrszólamot ea u »ok táhasóg, bűn, üazugsag, liamiaaag nem eppon gusztusos erkölcsi világában a légioson\'tiszta loany-esirko-íogonak adja u íilm-moao oa a mo-iiklw uiégtutol puliuajat. Jturdomo u íiliunok^ hogy ut- mog uUztm a köiuiyou francia »zinpadi humor, kitünó színészi toljosituionyokr« nyújt alkalmat (a lecsúszott diplomata cinikus figurája,, egyiko a legjobbaknak,, ugyazintán a betőró-ís-
kola tanáráé). A színészi grand príx is Daniolle barioux-é, aki fitos kib arciu .1, csodálkozó, nagy «zömével np j*r-kéL bukfopcezik\' a filmtör tonotnek nolcszor nyaktörő logikájú utvcíztőilion, a nagyvilági és alvilág, vagányok, vénrókák 6s a lohot-ségtolon kezdők között, a bűn és ki-sértcs kolopcéi között, mint maga a sugárzó ártatlanság, aki tulajdon-
\' •-toHr-
képpen még akkor som lop, amikor látjuk, hogyan húzza ki uz órát a/, előkelő eotelyon a táncosa ós szo-\' rehne zsebéből. Kz az, óaikeiwwnü kislány, toszi-nagy közöna^-hikuri i; ozt a különben nom olsővuuaiboli francia filmet. A többiek jx>dig, vidám porcokat szoreznok körülötte a nézőnek.
W
H i R e rí
— (Elismerés egy ferencespáternek)
P- dr. Horváth Atlmnáz foronees szuzados-lolkészt, aki hónajjokon keresztül Murucsítny, IJodosány és Harostyán muraközi községekben mintegy ezer lovonto lelkigondozá-sát végezte, nem tényleges viszonyba helvozték. J)r. llorváth már el is foglalta előbbi munkakörét Érsekújváron. Kbból az alkalomból vitéz iióldy Alajos vezérezredes dr. Horvát hnak a muraközi lovuutoifjüság valláserkölcsi és huzalias noveléso terén kifejtett kimagasló és kiválóan eredményes munkájúért a szolgálat novóbon dicséretét lejozto ki.
— (A rendőrkapitányság részvéte Petrányi főkapitány-helyettesnek)
• Mint iKinoretes,. dr. Petrányi György fókuniláuyhülyoUos l VI évos m. kir. ropülóftkadémikus fia, éioto tavaszán, u hazáért hősi halált halt. Nagy részvét mellett temették ol Szombathelyen. l)r. Petrányi íóka-pitányholyóttost tisztölik ós szeretik Nagykanizsán is nemcsak hivatali kapcsolatai miatt, hanoin egyénileg is. Azért a város hazafias magyarsága őszinte együttérzúHsol és nagy részvéttel viseltetik dr. Potrápyi nrgV, gyászában. A nagykanizsai rondórlc^itányság nevében vitéz dr. liitkky Jénó rondórtunáesos, a kapitányság vezetője melegluingu részvéttáviratot intézett a mélyen suly-tott dr. Petrányi Györgyhöz.
— ((iimnáaluwi hlrj
A nagykanizsai kegyesrendi gimnázium igazgatósága közli, hog\\ a gimnáziumban a tanítás a Vili. osztály kivételével folyó évi április 17-ig\'szüneteL A Vili. osztályosoknak a tanítás március 27-én kezdődik.
— ^Ipartestületi küzgyülés)
A nag)\'kanizsai városi és járási ipartestület március 2li-án, vasárnap délelőtt 10 órakor, tartja rendes évi közgyűlését Sugár-uti székházának dísztoriuóbon. amolytx) a kanizsai ós vidéki tagokat ezúton testvéri szorotottol meghívja az Kluökség. (:)
Ejjoli gjógASZorlári ugyolot: Ma» péntokon a Megváltó gyógyszortúr iirzsólwt-tér 21v szombaton a Mária gyógyszortár Király-utca -10., vasárnap a Kokote Saa gyógyszertár Főút 6. szám.
/ h-isKauuaan az ottani gyűg,vs»«t> tár állandó ügy aiotea szolgalatot tart.
— (Elmarad a Kongregáció filmelőadása)
A Pastor angolicns cimü katolikus filmnek március 28-ra lervozott olő-udását a nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja későbbrb lia-lasztotta. Az uj időpontról u vozo-íósóg ezúton fogja a nagyközönséget órtosi^ení. * • (\'■)
— (Égiháború — hóviharral Muraközben)
Tudóoitónk jolonti: Erdokos -,éa nem mindonnapi tormészoti tüno-móny jáUszcnlott lo tavaszforduló napján, március 21-én délután Nyugat-Muraköz folett. Kövid negye<l-ora alatt koromsötóltó vált az cg és huUilmas villámlás ós dörgé» közo-jxHto surü hóoí>úö kezdődött. A hóeséssel kisért égiháború ritkii, a nép a háborúra vonatkozó, jóslatokat vei kiolvasni belőle, így jjeldául, hogy a háborúnak hamar, végo lesz, uiort a keddi vihar.után is hamar Kiderült.
— (A l»*l«s«leli gyakaris^gu/
votokedik a halálosotok gyakoriságával! Gondolja mog, rövidobb-hosz-szubb időig munkaképtolon lesz, keresető megcsappan, sőt megszűnik* nagy segítség u Bulyos holyzotbon, ha balosotbiztositásu vau! Kórjen felvilágosítást uz Első M;igyar Altalános Biztosító Társaság holyboü fói\'igyiiökségótól: Csungory-ut 2. (:)
— (Nyiraál Szabó Imre: Tábori repüléter)
Szívbomarkoló. ropülőéposz !• A nap-nap uüui halálos rohamra iiir dűlő katona lelki keiesztmotszoto-tárul az olvasó elé. A valóban megtörtént és személyes tapasztalat» alapján készült légiharcok teszik toljossó a háborús irodalom o<5 értékes könyvéi.
— iA rcü4*raég bünteti a MMiCftkatelvajokai)
Felhálxuitó az uU\')l)bi idóbon, nogy vandál <Miii>oiX)k nemcsak ösz-sioiopkodták. nnmok buzi mucakáit, az egorolj ós \'jmtkányok rémeit,-ha-t\'i.-in azokat leöltek es bórükot olad-túk. Valosugos niivusku-tTörzo alakult 14\'» ügy hogy végűt is a bolügynu-nisztor szükséget látta intézkedni a háziúllut vóuolmútxm. A rendőrség minden esotbon szigorúan .bünteti, aki a macskákat lopja, vagy . leöli.. A belügyminiszteri uiUjzKo-dóst a nagykanizsai rondórsug is , szigorúan vegietiajtja és obenorzi.
tfirján-pálcsics
textilipari ¿a kereskedelmi vállalat Uj Nagykanizsa. |
Ü\' ,1 I
Qyár: Magyar u. 86. Várost fóüzlet: FŐ-ut 14. (Első f1a: Jvteton: 3-44. gyar Biztosító Intézet palotájában.)
le le fon: 5-33.
HÚSVÉTI AJÁNDÉKOKAT LENDVAI MIKLÓS Fő-ut 14. szám alatti
kézliiiuuka-s/aMztctéhea sierezzta b€, ahol magf válaaiUkkaa kaphat mtndenféU • J á B d é k t á t g y • » • t.
Szakszerűen kteziUk a legké«yö8«bb Ízlésnek
KtaéiJ* (Icyalammal ktr«k«tomat I
egfeleló mindenféle kéziaiunkJtt.
wi
I
Antigon alszik/
DARHOL
dolgozik
1.V
í
í \' f \' Anglia elismeri Tito kormányát
Illetékes német helyről közlik tájékoztatásul : Berlini körök különös figyelmet szentelnek Edennek az angol alsóházban leli kijelentésére, melyet egy telteti kérdésre válaszként adott. Vájjon a jugoszláv kormány birtokában lévő aranykészletet átengedik-e Tito kormányának? Az angol külügyminiszter válaszából félreérthetetlenül kiviláglik, hogy Nagybritrtnín Moszkva követelését teljesíti és Tito kormányát de faktó elismerik. \'
flz 52-tk
< M. KIR.
OSZTÁLYSOttSJATÉK
Jötékterve páratlan esélyeket nyujb
\\
\\
Egy .sorsjeggyel szerencsés y esetben nyerhető:
Egymillió P.
i • Y \'
í l\\ nyeremények összege több, mint
1
Tizenötmillió P.
Jutalom: 600.000 P. Főnyeremény: 400.000 P.
Nyeieinények: 200.000 P, íöü.000 P, 75.000 P, 80.000 P\'
3x50.000 P, 5x40.000 P, txSO.OOO P 22*20.000 P, 2x15.000 P, 30 xt 0.000 P és mégaz&nos kOxépóskliabb nyoramóöy.
f\\ sorsjegyek Ara osztályonként: nyotoad
P 6-
Sorsjeyy kopható » Összes / főárusltóknál.
Húzás kezdete április 13.
negyed 1 fél | egész
P 10.— | P 20.— | P 40.—
m
ZALAI KÖZLÖNY
1944. már»ius 24
NngyVanlBB* moffval ráró«
• \' tor&tfl.
polgármostor
6759/1944.
Hirde<m<*nv.
A v. kfovátróhldon lévő Hertóíhto\'at-dákan f. hó 2H irc Cl\'t ! h« «»>
trágyát 1944 márolus 29 én délül*« I órakor a helysíltieo tartandó nylIvA nos árverésen eladom. \' Nagykanizsa, 1944. mArclus 17. \\
•M

5560/1944.
Hirdetmény.
A Husztl-tór 4. az. tulkot f. eazdasAfd óvro a helystlnen 1944. óvi mArolus 28 án délutAn Uti órakor tartandó ár* verésen bérbeadóm. Nagykanizsa, 1944. mArclUH 10
tű Polgármester.
»1718/194*
Hirdetmény.
A Honvéd utca W. n. lóvó bika* Istálló kertjét folyó hó 28 án délután 5 órakor a helyszínen tartandó nyll-vAnoa Árverésen 3 «nzdiiRAKl évre bérbeadom.
BÓvebb telvlIAgo\'ItARt a v. gatdn* sAjd hivatal ad Nagykanizsa, IU44. inArclUB ifi.
m Pnlgármcstfr.
6513/1944.
Hirdetmény.
A v. közvágóhídon f. évi Aprlllfl 1 tói szeptember 3u lw ö»«zoKyUloniló trA gyAt 1944. marolus "¿9 ón délután Vt5 órakor a helyszínen tíirtondd nyilvános Aivorés\'.m eladom. Nagykanizsa, 1 ¡>44. március 17.
va Polgármester
551/kó. 1944.
1 Aríry: Árpa, zab óh kukorica vetőmagvak beszerzése.
Hirdetmény.
\' Akik a már lezArolt mlnósétfl\' vető-mog akoló porAn nrm luényeiltek vető niHUOt. fiit eiontul csak vAsArláwi onuo-délv alapiAn szerozhotlk be. A vA>»Ar-IAm engedéllyel gazdalArsnlktól vohudk meg a vetőmagot, nem pedig a ker«H kedőktől. Árpára óh tengerire n vásár-lAsl engi\'dó yt a kormányblztoe f- IspAn nr adja meg, Idegen megye területéu ▼«ló vásArlásrn pedig a közr-DAtAnügyl miniszter ur. A zabvAsArlAai engedélyt ls, a közeilAtAsünyl minisztérium nd|o. A kérvÓQvben lol kell tüntetni a vevő és eladó nevét, lakhelyét, ¿azdaköny-vének szAmát és nyllvAntartó IuUópA-Kát. At összes kérvényeket a vArosl közöli Atáal hivatalnál kell beádnl. Nagykanizsa. 1914. március 24.
wc Polgármester.
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
>* .
k62lminka-sr.akUxlet Csengery-ut 4. sz.
Folytatái ax 1. oldalról
lok nohézaégoit.
Tozbo japán miniszterelnök nyír • latkozata, amolyben a fel szabadi tett indiai torülotok lakosságának s szabad indiai mozgalom idóiíjlenoS\' kormányának fönnhatóságát Ígérte meg, uj lendületet adott az indiai nem-
zeti mozgnlomnnk. A nyilatkozat rámutat arra is, hogy Németország
és Japán közös harca nein elnyomásra irányul, hanoin ellenkezőleg: — az elnyomott néj>ok flzabadBtíg-harea.
■ \' V " i
„Ne tévesszen meg senkit, hogy a bolsevizmus felveszi a polgári élet formáit" Portugál lap a bönöá és veszedelmes bols*vi/mu9ról
Lisszabonból jelentik: Az egyik portugál lap azt írja.Portugália politikai állásfoglalásáról, liogy vannak sokan akik azl hiszik, hogy a jelenlegi politikai helyzet fejlődése Moszkva totális európai hegemóniája felé halad és Portugália politikai életét is Moszkva irányítása -szerint kell megszabni. Aki i\'/v gondolkodik, az áruló. Mlnéf nagyobb a veszedelem, annál nagyobb lesz az akarat és elszánt-
ság, hogy az ellenségnek a legnagyobb\'áldozatok árán való legyőzésére Portugáliát senki el nem térili arról az útról amelyen halad. A győzelem mindig azoké, akik utolsónak távoznak a csatatérről. Ne tévesszen meg senkit, hogy a bolsevizmus felveszi a polgári élet formáit. A bolsevizmus, mint tan, bűnös és veszélyes, anielv ellen mindig küzdeni kell -- írja a portugál lap.
■önvédelmi miDkafcözvelllól törzseket állltotiofe fel a mezőgazdasági mnukák biztosítására
(MTI) A fald müvelésügyi kormányzat a honvéd törvény ro való hivatkozásnál egyes törvényhatóságok torülotén honvédelmi munkavezetői törzseket létesített. így
Zalaegerszegen is.
A szervozot föladata a mozégazda-aági inunkák zavartalan olrégzéaé-nok biztosítása ott is, ahol ologondó munkás kéz rondolkozésre nem áll és ott, ahol bizonvos okokból munkás-hiány lén fel. A Hzorvozot a honvédelmi torvény alapján katonai vezetés mellett kötolozi az el nem
Nagykanizsa mog.voi táros polgármostorétől.
5474/1944.
TArgy: AIII. kerületi utoAk ttn-• tözésének vAllalatba adAsn.
Árlejtés! hirdetmény.
A III. kerületi uteAk öntözési munkA-latalt f. évi mArcluH hó 30-án délolóit 10 órakor a v. víz- éa watorimmfl üzemvozetóaég hivatalában tartandó nyilvános szóbeli Ariejtésen\' vAllalatba adom.-
BövebW felvIlAgosltAst a víz- és C8A\' tornamf flzemvezetÖRégo ad. Nagykanizsa, 1044. mAroIus 20.
o/4 Polgármester
25363/1943.
Hirdetmény.
. A barak körüli 4 m.es földsAvot és az ebbÓl kiszögelő kb. 6\' 0 n öl szántót 1944. március 30 An délután »/í5 órákor a helyszínen tartandó Arvoréson bérbeadom.
Nagykanizsa, 1944. március 21.
Polgármester.
| szerződött munkásokat, hogy ott, , ahol arra szükség van, munkát vé-; gezzonok. A szervezetot az ország j több vármogyéjélwn is folállitották, ; hogy az ország zavartalan mozó-| gazdasági tormolósét idejében biztosítsák.
A pápa egészséges
HÖmából\' jelentik : Vatikáni j körökben cáfolják a pápa bc-I tegségéröl s zóló híreket. A pápa l egészséges és rendesen ellátja \' munkáját.
m
NagykaiH\'Asa megvyi rarvw
Nncn\'lóinifNi raagvel rAtt*
folgármeat
5M4/1P44.
Hirdetmény.
A*JArváavVérhAt wolletr lóvó hm □ «1 B/ántófrtldet folyó évi máról«« h4 30 Aa dóiutAn 5 Arakor a helvRzln»n tartaedó nvllvAnos árverésen 3 Raids-pApI évre hórbMíom. Nagykanizsa, 194f nArolua 3],
M« • PolsrArmeater.
MXÁ» "
Férni tudó b»»|Arrtnft« keretek iorlHt l-re TI bolt, Rfltvrt» tér ?J3.
KI«»ola*lóU*Vny felvittük Cje»poiv. ut 58, tlrlethen. v §»2
l»t. -a. »-« - -- 1 ,|L1||
ADÁS-VÉTEL
HAxboittáaból ozármató asvagoi
mindéi uicnnylsé^bcn veszek. — Sfo\'ár\' JóíSff. Nogyrécse. üi2
Suflk«Kfli*Qnn elkíizitett nyulól eladó Tavasz utca 3. 938
VÍneotMrt keresek Batatonfenyvesre. Lakást, lisetést adok. Szabó Anlal »port-üzlete. . ^ »7«
Bledó S/ékrly hárpitósn^l 2 dxrah ágysoctrouy Sicni Imre hwcíf^utci §fi9
Egy vadonatúj 9 lámpás rádió sQr-gófien «ladá. — Bfl/fbl^tt Btgolaeinr 120 Mint. \' 971
Jó állapotban levő Sl»ia««<\' varfí(jí»
MegtíklnlhrtA
eladó Mn^yur-ulca t7 ll-I óráin
PM
IÍ475/1944.
1
Qynrmeksutót brü trthetó Mblultiit nifxvélvlre kerescK. S/.ibJ Antal ipart*
üzlet. _ _ 181
LlbntojúB ültetésre küph.itó Sugárút 2. 9S4
Pa|lls/I.i u-ion.-« nyulak eladók
Kosftuth tftr 15. n*. alatt. -989
Hirdetmény.
Az Eötvös-tér 11. az. házhoz ta íozó és a nyitandó uj utoa területébe exó 330 :>öl kertrészt folyó gárdonyi óvro mArrlus An délután Vt5 órakor a helvH/.lneu tartandó nyilvános Árverésen bórbeadom. Nagykanizsa, 1S44 mArclus 17.
w Polgármester.
Nagykanizsa meg\\\'©i rAron polgárnuataritól.
5493/1944.
Hirdetménv.
A sörgvAr mollott lóvfi 4 parcoMa ö-wzeeen 7728 Cl-öl és az ugyanott lévő egy parcella 229a D-öl szAntótöld^t 1914 mAroIus hó 31-én délutAn i/j5 árakor n helyszínen tartandó nyilvános Arveréson bórbeadom.
Nagykanizsa, 1943. március 21. m Polgármester.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá
Dtaiváoyok beválthatók és előjegyezheti.
Nofharr-gépuk, gépaxiji oaapágyfóm óa golyó« csapágy igényléttét elintézem.

DRftViVOlGYI
VILLAMOS ÁRAM-__SZOLGÁLTATÓ RT.
4rama*ámlélt fizatérsa, raicUiviiolók, MbK|w^nt*uak, axakazarü \' («Ivlliigoaitáa minaun vlllnmo« Kérdésban dél«l&H 8-tó< áűfeute* Iö ót-^tg.

E\'adó öz^p kukoricaszár él bur^ondi-répa is, ugyanott kettő darab ablaktok spatcttikkal együtt. — Szekeres JózkI-utca 3« ttft
1 dib S0XI90 otmtöbla eladó I)<-.«k-tér 11. 990
Használt worútonéi« jó gumikkal eladó M*&)ar-utca 32. 995
Ba»o<»«dl répa eladó Zrínyi Miklós-utea 8. 994
ti A/. ÉS 1NÜATLAN
£ladó Kitonaráten 1 szobás hát. Hó vcbbci Pap, Teleki ül 8. telaton 8T0
Ktudó Eóivós-t*r 16 alatt 1400 D-ölei kert telesbe. Érdeklődni lehet dr. Orosz Miklóc-nónál, Horthy M- ut 2.
KÜLÖNFÉLE
Ellopott 602466/P. «zátuu Rrlka Irá-
gApam nvoiurftvezetőjének 200 P Jutat mat Mlok. Tarnóciky, Krrsibet tér 20. 9í7
Két urlhöigy vidéken flacatÖvandéfl-lútohotyot Ktres. Ajánlatot és Icirast klsdóhlvatslba kírnek. 967
Kulotoaomá elveszett, a nifgtslá\'ó silvetkedjék a uerkesztéségben lesdnl. 979
BAruutó mugrendolhattf Kelemen auiósíaküzletben, Deák tdr 10. Tel«!on 776 ________991
Mindennapi ievclexésból össtegyü|töti tó mag bélyeget bélyeggyüjtósi céloki« megtesiek. Barbsrits, Zslal Köslöny szerkeiztósége, naponta délután 6—7 óit közölt. Ex a hirdetés mindig érvényt«.

7Al.UI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja : „Köiosztíniáal R- T. Nsoykín»»»\' l*\'elülos kiadó: Znlal Kurolv
NyomntoVt a „Kóigairtaiagl K. T. Nutjykamm" nvomdájiibo« NsgykaoUsitn Nyomdáért telel: Zalai Károly

Föladú:-(Ub:-—
Beidíokozat:
óvf., 69. az.
Nagy kaní&sa,.1944. március 27. hélfö
Ár» 16 fillér;
* kiadóhivatal Uietoo tTÍ mrukm hAtkóxu&p
Felelő« szerkesztő:
Barbarits
l. - / .
Lajos
Őtba\'téit Ara: egy hónapra a p<>np6
**
m
30
iiegyftdóvni 12 40 f}j|«.r.
t-^YouBzlnr; hótk(t?n»\'n i« ím < -..r.•••> 30 nn!
Nagy lendülettel folyik a magyar belpolitika nacionalista frontjának kiépítésé
Az a pár nap, anii elmúlt az erőteljesen nacionalista magyar kormány megalakulása •< - óta, visszavezette a magyar közgondolkodást, a magyar politikát a hamisítatlan, teljes gömbö\'si fajvédő politika alapjaira s ennek jegyében történtek meg az eddigi és várhatók a további intézkedések.
*
.Amikor a magyar nemzet sorsdöntő erőfeszítések r&szese lett, hogy biztosítsa méltó helyét az eljövendő Európában, voltak egyések akik hátha támadták külföldről ezt a nagy magyar elhatározást és meg-ta^arrthk a közösséget a haza paránesával. Emiatt a kormány szombaton kiadott rendelete megfosztotta állampolgárságátél dr. Ullein Heviczky Antal svéd követet, valamint Ambró Ferencet és ífonti Ferencet a magyar diplomáciai testület volt tagjait.
9-
Az ideiglenesen báltérbe került Zilahi Sebess Jenő II. o. konzul a miniszterelnök intézkedésére átvette Bede István II. o. követségi tanácsostól a k ü I ügymi ni sz t é piti m s a j tóosz I á -Ivénák vezetését.
A marxista, liberális és zsidó hangolású, több budapesti napilap megszüntette megjelenését:
*
Több magyar minisztériumban máris uj rend következett,
megszüntették a efmzésekef. Nincs többé kegyelmes és méltóságos, hariem csak. minisZtér uf V^igy Vhlnfszterí tanáesos ur és így tovább.
•: * • ^ A magyar nemzet leljes-értékű bekapcsolása a létün-
kért, a bolsevizmus eJlen fofyó kemény harcba az emberfeletti erővel harcoló nagy német fegyvertárs oldalán, a kormány megtett és folyamatban lévő hí-té^ke<léseivel *az egökz néhteét legteljesebb odaadásával történik.
Szociális ós gazdasági kérdéseket tárgyal a-szerdai
minisztertanács \\ A zsidó-kérdésbe* legrövidebb Idén k«\'ll rendeletek lépnek étetbe
A Pest értesülése szerint a kormány a legközelebbi\'mínisz-í tertaAAcsán nz egyes szakminiszterek yiár javaslatot terjesztenek élő, melyek a legrövidebb időn belül rendeletileg lépnek életl>o és a zsidó-kérdés vonalán fognak mozogni.
A jövőben a kormány a heti rendes minisztertanácsait szerdán tartja meg. A legközelebbi minisztertanácson mát* fontos
Rácz Jenő miniszterelnökhelyettes a Magyar Megujulás
Pártja értekezletén
szociális és gazdasági vonatko Zásu kérdéseket tárgyal le 1 a Gömbös Gyula észmeint\'k .szellemében a Sztojay kormány. (MTI) A képviselőház \'
véderő bizottsága
• t \'■ ;TT ■
március 2H-án, kedden délelölt 10 órakor, a felsőház véderő hív zoltsága pedig délelőtt 11 órakor ülést tart.
A MOT jelenii: A Magyar Megujulás Pártja törvényhozói Imr&iy Béla elnökielével a párt helyiségében értekezletet tartottak, melyen megjelent Báez Jenő miniszterclnökhelyclles is. akit szeretetteljes ünnepléssel fogadtak. Tmrédy Iléla tájékoztatta a jelenlevőket arról a munkáról, melyet a párl országos "bizottsága\' a minél gyorsabb kibontakozás érdekében tett és/ minden egyéni érdek háttérbe szorításával véghez is vitt. A megjelent * törvényhozók egyhangúlag köszönetet mondtató
az áldozatos és eredményes munkáért. Ezután Hácz Jenő m iniszt erei nő khelyet I es adott lá.iéKoztalót és ismertette a koi^ mány I egközelebbi terveit. Több törvényhozó felszólalása után, melyben gyakorlati kérdéseket vetetlek fel, az értekezlet a délutáni órákban véget. ért
Az KflM Ulság v
szerkesztését Bainiss Ferenc vette ál. Makkainak az eddigi szerkesztőnek a neve lekerül a lap éléről. A yiai\' vezércikket már Rajniss Ferenc irta.1
•)l II! I t íi
Az angolszászok ola$xo»*$zá|i kudarca okoxka ^ második arcvonal
Tarnopelnál ós K«vel vidékén meghiúsították a belsevlsták áttörési kísérleteit
A keleti harctér déli arcvonalán az ukrajnai .Dug torkolatának vidékén és alsó szakaszán a belsovisták szombaton sok helyen isezevont erőkkel folytatták támadásaikat , de mindenütt visz-szaverték őket. A támadóknak több: kísérletét, hocrV a folyón átkoljenek, meghiúsították. A4 elhárítás folyamán 38 teljesen , megtelt csónakot ínég* f\')>»r?; isit ettek, csatarepülők ¡¿8 usMLyhujót ^ süllyesztettek. ^ndkivul dók szovjet katona veszítette élotét> A Dug és Dnyeszter Köfcöttí \'torülotón a visszavonuló no->nét csapatok jobh szárnyát az ellen-igyokozott elvágni, azonban némot Imrei csapatok feltartóztattak "kot. a visszavonulást és \'az utánpótlást zavartalanul lo lőhetett bo-
nyolítani
ftölti < s Proszkurov városát az átkaroló mozdulatok kővetkezté-ben fel kelteti adni. A bolsevistáknak az a törekvése, hogy a két város helyőrségét katlanba szorítsák, meghiúsult,
a német csapatok összes sebesültekkel .nagyszámu kocsiparkjukkal éfl anvagraktáraikkal átvágták magukat a lolwjvísta vonalon. Német kotolé-keknek sikoriilt azokat a bolsevista csapatokat, melyek behatoltak a Proszkurov—Tarnojxá között elterülő német vonalakba, inoglepotes-szorü támadással szétyornt. A szovjet csajotoknak Tarnopol ellon indított ogvik támadása alkalmával a támadó páncélos csaptokat a némo-tok mogsom in isi tették, onnok kowt-keztébon
n Tarnopol ellen indított tárna-dó betörés eredménytelen maradt.
A londiilottol indult támadás kiküszöbölése után a németek ellentámadással , \' i visszafoglaltak több helységet és elhárították ezen a területen \' a többi beiörési kísérleteket.
A Prinot mocsaraknál is sikorrel járt től>h némot vállalkozás. A nó-
3\'íotok már több.nap óta inogf^gjol-ük, bog)1 a kőveli résznél erősebb rtzovjot köfcolékok , mozdulataiból arra lehetett köx^tkoztetni, l)ogv a Dnyes7.tjf)rnél naö^Hb..áttör.\'srirké-tfeitlnék\\ .ifh^t oz a «/.ándékujc \'ne.m lépte UM>g\' a tiémolokox» A tótöréfti
hoh-en rendkívül erős tüzérségi elő-kés\'zités után, amoly valóságos tüz-orkánná fokozódott, 0 lörí^sz had-
dandár tört fotő. Asan •
osatálv és 10 páncélos előre a német állások lian
a támad\'is rt német dlMtofi (lő-terében r,(jé.*3 napon éi tartó igen súlyos harcok után meg-hiusuV.
A Szovjetnek nem sikerült betörni a német, forüloiro és ols^tuntxk^f igén véres vészippéűpóik |(övnikéi|s^-hon szombat délutaíi beszüntetiék támadásaikai.
A Vitehszktől délkolofceo elsren-vetlelt igen súlyos wsptoség kő\\ist-kozléb< n az oroszok nem folytatták támadásaikat. Kz/ol szembon cky német gvalogwuri köbölök drodrw;-nyes helyi vállalkozt\'ist hajtott ró»,\'-re és
lels:á)no(t. egy betörési ■ krlyet r» elfoglaltak egy fóninS wog/is- ■ t/it.i dl fást.
A murmanszki vkmitvonal ellen indított, támadás alkalmával a németek megsemmisítettek több %r>-horvonatot.
A heves német vtlenáltda nagy zavart okozott Londonban in a szövetséges féhadisiÉlláaon
Az Arríva londoni jelentési
szerint Angliában igen rij/gy az elégedellenség a
défol aszországi. katonai események fejleményei miatt. Az a heves ellenállás, amit német oldalról tapasztaltak, n szövetséges főhadiszállást annyira zavarba hozta; hogy el-halasztották a második arcvonal felállítását. Erre különl>en sem lehel számítani; inert a németek a legbiztosabb védelmi btíifiulézésekkél rendelkeznek.
Szovjet-tisztek dolgoznak Tito kiképző táboraiban
Berlinből jelenti a Néniét Távjrali Itvala . Lc.gközeb-hb s/ovjet iv|)ülŐgépeket küldenék Olaszországba, hogy anyagsírál-jitásokat végezzf-nék Tito felszabadító hadserege szántára. Egyébként Olaszországban Tito tábornok katonai kiképző táborokat rendezett bte és ide brit és északamerikai tiszteken kii vül szovjet tisztek is tartoznak.
Az ir ellenzék De Valera semlegességi politikáh mellett
Dublinből jelentik: Az ir ellenzéki párt Vezetője jíVváhágvIa de y ál éra kormií\'nyánalc\' aze\' a lépését, mellyé Visszautasitotta az Egyesült Alléinak áaón \'emlékezetes kívánságai, ¡infely i" « tengelyhatalmak írországi Ifio-velségeinek és konzulátusainak bezárására vonatkozott. Az-dt-ellenzéki párt ve\'/étője «ebben annyira egyetért De"Valérával, hogy kijelentése szerint;,\'iiá . nz ellenzék hatalmon volná, iugyáli-azl a választ adta volna az
t-otvtatáA a 4. oldalon.

EAXTAI KjOZL«ÔNÏ
191 \'I. március 27
A nagykanizsai városi és járási ipartestület 58-ik évi közgyűlése
Újból Mankovlts Htváat választatták elnökké
Nagy érdeklődés közepette tarlót:» évi tisztújító közgyülísét a nagykuiizíni városi és járási Ipartest« »•: vasárnap délelőtt székházának disz\'ermeben. Nemcsak Nagykanizsa, hanoin a vidék iparossága is szép számmal volt képviselve.
Mankovils Islván elnök lendületes szavakkal nv»tolla meg a testület 58 ik évi közgyűlését. Utalt a testület elnökségének ftradságos munkájára az anyagbiztosítás terén. Örömmel jelentette, hogy egyeden fillér adóssága sincs a testületnek. Ez nagy részben az iparosság érdeme, mert nagy megértéssel támogatta a* elnökséget nehéz munkájában. Büszkén hirde\'hell: a szép, hatalmas székház végleg az iparosságé. A nehéz idők még nagyobb tevékenységre serkentenék az elnökséget és kettőzött erővel végezték felada-
tukat. Nagy segítségökre voltak a testület kipróbált ti<zlviselöi, akik valóban ..emberfeletti munkát végeztek. Megköszönte dr. Paizs Ferenc yiro i nljegy/ő iparhatósági biztos megértő és eredménye« támogatását. Hálás köszönetet mondott a város 1 vezetőségének, dr. Krátky István polgármester és dr. He^yl Lajos főjegyző jóíndulalu sogitő készségéért ■<-z iparos ügyekben. Hálával szól dr. Tamás János tedüle i ügy \'.sz tevékenységéről, (*kl tiszteletdíjáról 1« lemondott iparos-segélyezési célekra) alel-nökhrsai és az elöl járásiig önzetlen támogatásáról, Balogh Árpád igaz: gató és tantestülete kiváló munkájáról az iparostanonciskola vezetése körül. Majd hátával adózott a Zalai KöjJöny szerkesztőségének lelkes iparoslámogalásáért.
25 MO darab anyagutalvény egy év alatt
ttészlotoaon ismertette :i továh-liiukhan az oimult otfztendó testületi munkáját. Nom volt jMUiasz, iiinit ki no vizsgáltak volna. Sok í/.Ikmi szomélyoson járt ol itthon ós Budapesten, hogy a nagykanizsai \' és • járási iparosság nyersanyagát megkaphassa és dolgozhass»m. A megkeresések, levelek és sürgönyök halmazát küldték ezoklien a k<\'»rdősok-hiMi. A soproni Kamura nagyon tftt\'|ien dolgozik az ipa ionnál órde-keinok védelmében. A vele való ósz-szeköttotés a legbarátibh. Az az elmúlt esztendőben kb. ¿»ő / :uhyagvtnlványt osztottak ki. .
Majd vúgigvonuItatta az HKirossóg /óbb problémáit, umebok mind a megvalósulás felé haladnak. A t«>H-
A hadseregnek kell elsőnek
V\'iobi Lajos jogy/,ó Ixiterjosztot te n/. elöljáróság jolontésjt.
Még az ellenfél országaiban is, mondotta, ahol a nyersanyagok termelése oléggé fokozható: nagyon ére/.hotók à nehézségek. A magyar kormány mindent elkövet, hogy a kisiparosság helyzetén javítson, (le f ót/ondunk az erős harcképes had serei/. ■ lln tohát egyes anyagokban hiáitv mutatkozik,. annak tulajdonítható, hogy ezek nagyon fontos célokat szolgálnak. A testület az elmúlt éviién hatalmas idoginunkát végzett az anyagok biztosítása, beszerzéso és eloszta- i körül. Ma mindönkiitek meer kell hoznia a maga áldozatát,
Felemelték az Ipartestflletl dijakat
Hazsó József \\ozetój»g\\ző betör-.¡(»síztntto a különböző számadásokat. Az elmúlt évben összesen 29.011» I\' Itevétele volt az igazgatásnak, kiadá- \' sa 27.446 ix>ngó. Kredot ileg n költségvetés 25,000 )>ongö volty azonban az alkalmazottak rondeletszerü fize-téfemeléaó folytán 20.000-k; kellett felemelni. Ingatlan pénztári forgalom volt 12.BÖK |>engé. Ingatlan
A választás
tülot ügyforgalma óriási módon mog növekedett. Rs mégis vannak, akik a testület nehéz munkáját nr.\'gnoho-zitik: kákán csomót" keresve. Az ország létéért folyik a háború, mi som maradhatunk le. Nekünk is ki kell vennünk i/xzünket és áldozatot "hoznunk.
Mikor hós honeédeink kiinn a fronton vérüket áldoznák: itthon ne türelmetlenkedjenek. Tó 7 ihsi\'s ai ut, amit járnunk kell, de. ez az ut a magyar becsületesség útja. A konkolyhintőket távolítsuk e\' sorainkból! Minden erőnkkel törekedjünk arra, \'hogy hazánk1 javára és a kisiparos w\'\\i>. javára\'logvüiik;
Nagy tetszés és éljenzés követly Mankovits elnök bőszedét.
lenni a nyersanya* fronton
miközlien honvódoink a ImvsuIt! niezojén állnak helyt a magyar ságért. •
Közel HOM) pengőt fizettek hadisegélyre, IlJtH) pengőnél többet gyorssegélyre. • A tanom-otthon felállítása órdokéb.fii tovább folyik a céltudatos munka. A szakosztályok az ohnldt évbeln eU>-ven szakosztályi életet folytattak. Az Önsegélyző tovább is áldásosán működött. Az ügyiratok száma 185Ö volt, mestervizsgára jelentkezett 145, ipái-jogosítványt nyort 58, megszüntette iparát 48, tauoneszerződés köttetett 232, segédlovoiet nyert 168, a tagok létszáma 1500.
vagyon 62.208 pongó. A folvó évi költs«\'g vet é.s szükséglek\' 30.687. I\'. Bnzsó itt a tagdijakát vidéken évi 8-ról 10pengőre, Nagykanizsán évi 10-ról ]>engőro javasolja fölemelni. A segédek diját 6-ról 8 jiongőiv, a tanoncokét 8-ról 4-re. Az anvag-. kiutalási költségek mérsékelt fölemelését is javasolta. A közgyűlés mindezek I íez hozzáj á ru 11.
Mankó vita István elnök ezután megköszönte a közgv ülésnek a beléje vetett bizahnat ós mivel megbi- • zatása lejárt, kérte felmentését. --llosszu lelkes taps követte Mankó-vits szavait, ameívbon benne volt a (Kanizsai iparostálior ítélete. Majd Puska Ferenc alelnök mondott bu» estit keresetlen szavakkal.
Hazsó József vezolójegvzó ezután felolvasta a jelölőbizottság javaslatát, aminők alapján mt^választották hál\'ont óvro elnöknek Mankovits Istvánt, olső alelnöknek Puska Ivron-cofé második alelnökiünk Makoviczky Oyiilát; járási alelnöknek Sohár Gyulát". TpaHosIüle.li Szék elnöke
\' TíIm>H Lajos, alelnök Kóbor lx>ó. tagok Czoczok Imre, Gerócs Gvörgv, ^ Itátkay László, póttagok Szevór József, Joó Imre és Kuglor Kletnér. Ipartestületi ügyész dr. 1\'ainá* János.
Klöljárósági tagok 3 évre:. Gumi-lár Foi-ímic fodrász mester, (lozdáti József ácsmester, Horváth Mihály oipéBzmostor, Ilnsz József férfisza-bómostor, Lukácsi Gyula asztálox-moster, Pahocsa István fodrásztnes-tor, Pi\\csir8zky Alajos kala|x))jmes--tor, Tóth Veiidel vizvozotóksz.oieló-mester, Poór biuszló vendéglős ("Mu-rakoitisztnr), Simon László lakatos-.
kő-
(Kiskoináiom). Schmidt Ádám müvosmester (Garalxme).
Számvizsgálóbizottsági tagok t évro: I-eidl Gyula eipészmesler, Frühwirth János férfÍH/,al)óme;stoi\', ltózsás János szobafosíómostei.
Dr. Tamás .János ügyéaz megköszönte »a bizalmat. Önbizalomn», kitartásra, fogyelmezettaégiY» buzdította az iparosságot. A közgyűlés hosszan éljotio/te dr. Tamást.
Ezután Mnnkovits latrán u most
már hái-Om é\\ r<> nagy \'lolloos«*lési*)| meuválasztott elriíik köazönte mog a bizalom nu»gnyilvániilá«át ón tömör székfotríalót mondott a közgyü-léa lelkes itnne])lóso közben.
A loi kos hangulatnak a légireszék jelzése vetett hirfe\'en v^rot.
A nagykanizsai máafélozro« ín«, rostábor ujult erő vol, nagy nnmkn-k/iszs»;ggel indult útjára, amolyol a tiondvisolí« kijolölt számár*.
Bifejiződött a kanizsai karasitény férfiak Hiaologlal •iiadii-iaroiata
Dr. Gorencsór István piariRts tanár »lHU»nken«é8« e. sorozatának befejező előadás« március 23-án volt. Vissza tok intett a megtett útra. Teológiai moírltoszólésoinek célját az olóadó abban ie\'ölte mog, hogy minden hallgatóiában élrnénnvő akarta tenni a diadalmas világnézetet. A diádalt o téren n lélek természetfölötti igétiy<>inek telj,« felszabadi, tása jelenti, l\'tja o győzelemnok kemény óh.állandó küzdolem a merov, Initeg formák és kötöttaéjíok ollón. Kzer béklyó köti* lo ugyanis a lőlek szárnyalását: anyagiasságunk, szenvedélyeink, társadalmi és egyéni hiuságunk, nehézkességünk tís igv. tovább. -Ha az emlvf miudozr>ktői megszabadult és a maga term;\'>sze-tes egyszerűségében áll piog Torom-tője előtt, diadalma» lesz vihígné-
zeto. IfegkÓszönto oztitán an fetőaHé*
hogy hnllgatói hüsógeaon kitartottak a esütórt\'iki olmólkodéflioleíi. Számára nagyon tanulságosak Toltak ezíik az esték; ugy érzi, 1^-maradandóbb kanizsai emléke 1.-^. l^ertin Gnsztár fejóztn ki kősz«"mo-tét ezután a hallgatóság novfiboií a meleg s zivvol, tü/es lélekkel és hatalmas müveltsj\'ggol felépített tanításért, mely azámukra ézeknt a csütörtök estéket ünneppé trtto.
A piarista gimnázium igazgatója, Balogh Ferenc zárószavaibun hálás diítw\'jrottel szólott a kanizsai férfink komoly érdeklődéséről, mely Udie-tővé, sőt sikeressé lőtte ezt az újszerű próbálkozást! Megköszönte végül az előadónak fáradozását én Isten áldását, kőrto további íiuinkál-kodáaára.
AMIKOR A MASTAR HONVÉD OROSZ PQLDÖN^ HARCOLT
Kemény szefozátn a puskatus is a magyar
utász kezében
lilás/zászlóalj vendége vagvok oiry éjjel»» éh ogy napra, llósi legíMulák* koringiMU*k a magvai- csapatok közt úrról a /ászlóaljról, mely az augusztus 11-i orosz áttörő kibérk»tet a/. •eg\\ ík \'Don kanyarulatnál feltsrtóz-tüta s níisr az erősítés és felváltás i-ey-órkozoit komőnvoii harcolt a tok szoros tulerólx.\'U levő, szovjet litrukoktól hajtott és Ijeniitatott vérszomjas horda ellen.
A harcok történetét dr, Ikigdány •ló/.sef orvosfóhadnagy beszéli el.
iíugusztits O-én délután a falu U-mploiUii előtti léién utászaink a falu lakosságával szórakoztak, fin ugyanakkor a falu l>etogcit is gyógy \'kezeltem. Hat órakor parancsot kaptunk, hogy a század készüljön fel -i gyors indulásra.- NvOlc tehergépkocsin hajnali két órákor elindultunk. A n«íy»xlik szakasz" és a vonat gya logmoíiotlxm jötL»k utánunk és K. kózsóglx>li letalxiroztak egy erdőlien. Körüllielül hét órakor egyesültünk egy másik utász századdal és az utászzás/.ló-ilj törzsével. A xászlóidj parancsnoka a század|>arancsnokok-kal és n hadtest segéd műszaki pa-lanesnokkal előmmontok szenn-ev<-telozni a terejiot, ahonnan vissza ; érkozve fél tizenkettő tájban mi is
(A m. kh hnnvi\'d tudósító osztály kéxUat)
oiitúlnltunk és az autóoszloo két órára m<>gérkozett H.-hn, nhol a zászlóalj a házak mellett és a földeken riadókószültségben helvezkc--dott t-i.
I\'.sti fél nvoleig ágyuk.és géppuskák közeli heves hangján kiviil sí-mmit som hallottunk. De alig fogyasztottuk ol vaj sorátlkat, máris riadóztatták az összes alakulatokat, ntert az ollenség o/.on a frontszakaszon körülbelül ezrednyi eróvol támadott és félő volt, hogy áttörése sikerül. Innen a körülbelül négy kilomelerit) \'fekvó egyik domhvonu-i latra gyalogsági tartaléknak vonták i elől«- a műszaki csapatokat «\'»s ott is tartózkodtunk reggel hat Óráig. A hihetetlenül nehéz tonopviszonyok közöt t in ás fél méteres magas
napraforgó, szamártövises terep\'ii - küzdő gyalogság jobbszárnyát\' sikerültekkor a túlerőben lovó & a \'terojKit kitűnően ismerő bolsevistáknak néhány száz méterrel vissza\\v4 niey cj -szeii addig, ahol a műszaki csapatok tartalékban álllak. Az utász zászlóalj parancsnoka tehát a gyalogzászlóalj parancsnokával eurót -értésben harcliavotette az eddig tartalékban lovó utászszázadokat, hogy az elIeiW-g elórenyomiílását feltartóztassák.
Orosz timegroham magyar kattnarMhában
négy tiszt közül az utászok rajon-gi\'isíg szorotett századparanc^noka.
IMászniuk, bár csak kézi lőfegyverekkel voltak felszerelte, rohanó, hömpölygő áradatként zúdultak noki az éllonaógn s visszavetették luinyíra, hogy harcolóör-s<-ink már a "Don folvó vizét is látták. A hirtelen támadástól megriadt elleniiéír, ahogy magához tért a meg-lejKdésl)ő|, heves ágvU, nknnvt-t«*> és géppuskatűzzel viszonozta a táma-clást. Fjnbb erösiléseket küldtek harcba a szovjet )K)litikai megbízót-lak.
A haivok következő szakaszai már a hősi etxiszok körélx» tartoznak. Bogdánv főhadnagy megrázóan olo-veniti fel oz utász\'század hősi küzdelmeit. ^
- Az oroszok olloiitániadásánál Kiilyosjin megsebesült az ólon liahuió
•t
Balogh Gyula főhadnagy. Még sebesülten is irányítótto. a "harcot, míg Mónus Bálint órvozotő az ellenséges tűzből hátra nem hozta.
A század megmaradt részeit Szenl|x\'-l\'.-ry Gergely hadnagy szelte • ismét rendbo és álfitótta újra liarc-
Sagasaysaáia bissiált

ï
1011
Htfdáns Budapest,
III. Flórián tér 3.
1944. március 27
«ALAI KÖZLÖNY
h, Felfejlődött jobbra, ahonnan a YO»xélyctt tüz étTtámadáa érto őlu>t á mikov valahogyan ősszonzedték magukat, mogdőhbonvo vették éasro, Iwjgy «* tőlük mintegv íitvéu léj>3a-„yirt) leró nápraforgőtáb Iából vegyo« Öltözetben, részbon magvar, réazbon oit«« katonaruhába öltözött oroszok t.imofj?» rohan rAiuk. Megdöbbenéssel wittók tudomásul, hogy bo vannak 1 kerítve, níort a zászlóaljtól ols/,u-leadtak ős. köröskörül mindenütt
Közelharc félmeztelen, részeg
befsevlnttkkat
♦ ♦
A/, orosz katonák főiig raov.te-lnoüL részepjon üvöltözve ko/ükhon viiw)ia/.tollval rohantak rájuk. Kkkor n Bzrmthótory luulnagy kőn\' frömŐ-,-űM kis csojx>rt haláltmognvtő bátor-nokiz.ud.utt az ollonsógnok é* n (luakatust mogforditva vad kéai-nisáhan keresztülvágott az olkuisé jiuíi. Az egyéni hősii>sségnok csodálaté« |)óldái adódtak itt. Rácz Pál iKMin\'xi puskatusát s/.ótvorto az om-v/okon, másik puskát ra múlott f»>l fa rémítő alakjától ós szilaj rohamától az ollón« fi megivttenv
e tágult, majd ,.,rvik rtolWvüll -hajtársát cipőire, harcolt őh tört utat magának a vörösök kőzött. Oti Krnő s/!aKás?.vo?.otó ogy-niuflö géppisztollyal YedozUv a-/, ntn ,/nViit, akik a magvar snlx»HÜltoket v itták bátnv.
borzalmas közelharcban sikerült a körülbelül kétszáz méterről hát ráhh lévő,, olőro mogUíSzélt gyülekezőre eljut niok. Kzt a voimlat tar-lották azután ét lon-szomjan, lt»r-colra a folyton támadó oroszokkal, miff vógm ostél^Őgy friss magyar gyalogzászlóalj erősítés érkozott (\'•* félváltótta őkot.
Kst<^ fél kiluneiy Iont a faluban gyülokoztek a század részei és megvacsoráztak, l;tíszüink azonban ni6g most úom pihcnliottok. Vuasora után a század visszament a haíc szinholyéro és megkezdte a már olőro s»mmvétojo/iatt erődítési vonal építését az olUuts»\'g«?M aknavető é> gránáttiizbon. Az, ellenség éjfél, után egy óráig olyan orős zárótüzet /uditott a kijelölt vonalra, ugv hogy »cmtnifélo <\'iődité«i munkáról sem töltetett szó. A lüzlvn a vonal mögötti szakadékokban »V vízmosásokban húzódtak- inog és csak ogy óra után tudták a kijelölt vonal orődi-tési munkáit folytatni s állandó, do már enyhébb ellenséges üizbon dolgoztak reggel kilőni? .óráig.
Csak\' ezután ment ismét __ le század a faluba egynapi pihenőre íeje/tc bo a harcok történetét l\'-jtfdany fóhadtuigv.
Oödé ny Zoliáti
Felhívás!
xMTI) A Tisza záré" vonala megnyílt. Mindazok a bonvéd egyének és katonák, akik behívói kaptak, de a Tisza záré vonala miatt esapattcslükhöz bevonul pi nem tudtak, a legközelebbi vonattal induljanak útnak.
N«ptár. Március 27 hétfft. Róm. kat. D. Jánoi. Protestáns Hajnalka.
líjjeli gyógyszertári ügvolet: Ma a/ Uraz.ság gvógvszertár Vő-ut 12.
Kiskanizs&n ar ottan: gyógy«*«» ur állandó ügyeletes Bzolgálatóttart
GvümBlcsfacsemete
s/üké<jletét mór most biztosítsa, ntlg a készlet tnrt
HODAcs novéoyiskolákaát
Budapest, III., Flórián-tér 3.
Telelőn: 3*2-724
lO\'O
Felgöngyölítették a kimérések
í\' r *
Hónapokkal erelőtt szinte állandó rovatot "kellett nyitnunk, a folyton ismétlődő zugborkioiérő űielmek miatt, emelett a kltUgást elkö/etők még a kötelességüket teljesítő jövedéki ellenőröket is akárhányszor meglámalták, ugy hogy sokszor kellett őket még hatósági kflzeg elleni erőszak miatt is feljelenteni, amikor is a térvényszék kisebb-nagyobb szabadságvesztéssel sújtotta ök<,t.
Egy idő éta a zu^borkimérések üzelmei, valamint a városi jövedéki ellenrtiök elleni támadások alábbhagyta". R-tka, hogy egy feljelenti érkezik a vá oshoz vagy a rendiséghez. Kérdést intéztünk illetékes helyhez, hogy mi ennek az oka. Kijelentették, hogy a nagykanizsai zug-
nagykanizsai zugbor-dzsungeljét
borkimérések dzsungeljét a jövedéki ellenőrök fáradhatatlan munkája teljesen feiféngyölitette. Akad ugyan még Itt-ott egy-egy zugborkimé-és, de már hs ra la kapjtk is, nem szegül ellene a övedéki ellenöröknek. Bgtsz normál s állapotokat sikerült teremteni ezen a tfren. mondta in-formátorunV. Igaz, nehéz volt, <e a városi jövedéki Hl nőrök fáradhatatlanak voltak. Persze nehezebb a hús-front rendben arlást és egyék fekeJézések megakadályozása. Mert etéren bizonyos mértékig a helyzet i< beleszól. Dí itt mindent elkövetnek, hogy a közönség érdekejt védjék.
A városi jövedéki ellenőrök tehát rfjgyon derék é< hasznos mnnkát végezek éi, végeznek.
SPORTÉLET . Hazai pályán pontot fe&sHtelt az NTTE
NSE-NVTE 3:3 (3:2)
A kellemetlen időjárás ellenére is meglehetősen nngy volt az érdeklődés a második bajnoki fordu é> kanizsai mérkőzése "iráni- A\'. NVTli teljes <«su-patával vet! tószt a mérkőzésen, mig a nagyinányokiakfitU\' né. • hány fiatítl névvel is találkoztunk. V
A kaposvári jálékvezető, Horváth sípjelére szél ellen indilju el a labdát Placskó.
A két csapat összeállítása : NS1C : Veres Wagner. Máté Haumgarten, I.eopohl, Ilu-cher N lamg, C.sonlás, Kizi, Orosz, Honfig.
N\'VTH : Pintéi- Kósa, Munkácsi Varga, Németh, Kő-falvi Juhász, l\'Tiseh. Placskó. Tura, Horváth. . -
A vendégek balszárnya lendül azonnal támadásba, de eredménytelenül. A 7. percben Juhász átadását Placskó fejelj a hálóba. 0:1 Vezet az NVTIv. Kiderült, hogy vezetéfe pün-/ kösdí királyság volt csupán, meri kezdés után Orosz-Kízi Honfig vezet támadásljiz NVTE térfelében. Németh hazaadással igyekszik menteni, dé rövid rúgását Kizi elcsípi, és Pintér melleit Kálóba lövi. 1:1. Juhász óriási helyzetei jiagy ki a 13. percben. Kél t>erc múlva Horv .váth remek InbdtU tálal..Juhász elé, csak lábát kellene beletenni, mire á szélső inellévágin a labdát. Kizi ugyancsak fölé bombáz, majd a." 10. percben Tura és Horváth vezet lendületes támadást és a fiatal szélső remek lövése védhétctlenül vágódik a léc alá. 1 :2. Csak a 21. percben sikerül a zöld-sárgáknak egvenlileni. Kizi kihasználja az NVTK .védelem kapko? dásál és ügyesen hálóba vág.
2:2 A 40. l>ercben Orosz ha-talr.ias kapufát lő, a visszapattan!) labdát I.ang mellévágja. A 41. jVereben sakk-jnatt az NvTE védeleni és a közönség ke<lven-oo, ( Császár gólba Vágja a labdái 3:2.
A második félidőben nyo-inesZló. fölénybe kerül a hazai .Qsapat. A 10. percben Juhász isméi egy tiszta helyzetet hagy ki. Majd a választámadásnál Orosz, vágja mellé tiszta helyzetben a labdát. Csupán a 32 perclxMi sikerül egvenlitení az NVTE-nek. Az NSF. 10-osán belül pattog a lalxla líucher ijedten kapja el a kezét a felpattanó labdától, de Horváth habozás nélkül. a 1 l-es pontra mutat. A büntetőt I\'risch jutatja rendeltetési helyére. Sok helyzetet hagy kihasználatlanul az NVTK, de az etxMmény ezután sem változik.
A mérkőzés nem mozgott valami tulmagas s/Jnyonalon. Súlyosbítja ezt a sok szabálytalanság, ami a játékvezető \'terhére, irandó Kzt először a vendégek kezd enién vezték, májd az NVTK játékosok is átvették. Az egyébként kitűnő játékvezető gyakran helytelenül fogta fel ezek elbírálását. Az NVTIv ben csupán három épkézláb jíí-tékosl láttunk. A védelemben rentckul szerepelt Kósa, aki sokszor egvmagy tartolta fel a kitűnő VSK balszárnyát. Utána Varga teljesítménye dicsérhető. A támadósorban a fiatal Horváth, ami\' kevés labdát kapott, azt jól játszotta meg. Még Tura igyekezete, dicsérhető, de Juhász egészetjj gyenge formában játszolt, ez áll Placskóra és Kríschre is. Kőfalvi és Németh ez alkalommal sokat hibázott és
I tarján—pálcs1cs
81 III iextilioari és kereskedelmi vállala fi II
textilipari ás kereskedelmi vállalafi Nagykanizsa.
a rúgásaikkal is sok baj volt A vendégeknél Kizi az első félidőben gyakorlati tudásával ügyesen kihasználta az NVTE védelem gyengéit Rémek volt a balszárny, majd a másodig félidőbén a kózépfedezet helyére húzódó Kizi! a bal fedezet helyén játszó l/copohl. A lobbi játékos szürkén, do lelkesen mozgott
\'_ A- n\'-l-
ZMNTE-—Csáktornya 3:2
A ZMNTK Csáktornyán 3:2 arányú győzelmei aratott; Hész-letes tudósítást holnapi számunkban .közöljük * •
QyJr: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
■Városi főűzlet: Fő-ut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet pafotá/ában:) Telefon: 5-33.
Eredmények
Ferencváros líipcst 2 1.
C.ahmta- Újvidék- 2:0. Salgótarján RSZKHT 2 1. .
Szolnok l\'üektromos 2:1.
O.sejx\'l Diósgyőr 1:1. • ;
ZMNTA; II T.evente vállogá-lott kombinált NVTK II 3 2
\'0 0) •\'.
HÍREK
— (Ac Urlaáayok MArta KaaKrecialéta)
folyó hó 2R-án ^<Mden^ regppel 7 órai kozdetb\'l a fenencte plébánia folM\'\'rtermélu>n lolkígvakorwtot tart, amelyre ezujton szíiretottel hívja a k»ánvrendeket. KlmólkíKléwk rog-^,
£ol 7 és esti\' fél 7 ómkor, őzős szontaldozás jx\'-ntjekén 7 órakor. (:)
— (HalAlaz4«ok)
Szék elv Németh Sándor nvog. állami népiskolai icazcrató-tiuiitő, akt évtizedeken át működött áldásosán |)ályáján Nagykanizsán.\\ tevékeny részt vett a tanítói kŐzélotlvn, szem haton éjszaka, rövid boteg^őg után, életének 80-ik évében esenrk>nnn f>l-hunyt. Tomotése ina, hétfőn délután 4 ómkor temették ol a kartármdt t* nagyszámú tisztelők ós barátok nagy részvéte mellett a nagykanizsai katolikus temetőben. Az olhunyttian Bőczy AnUil, a pótísi kir. kerületi tanfelügyelő titkára fa ,/Örmösay /k>I -tán m. kir. alezredes apósukat (gyászolják. —• Ikirtalan Iiajos, a mu-raszordaholvi áll. népiskola igazgatója, körzeti iskolafolügyoló, életé- < nok 42. óvéhon vámtlanul rslhunyt. T(.*gna]> délután temették el a község fa a környék néjx\'nok nagy rZ-szv^« inul lett.
— (Klskanizsal leventék Kassath-lnnepélye)
Szép ünnop8(\'\'g köretében- hódol-tók a (dskanizsai lbvonti\';k a naíry magyar halálának 60 óvos évfordulója alkalmával a kiskonizsai Le-vontc-Otthonban. Ssépíftlyary László loyento|>arancsnok /tinnopi löszödben onilékozott niesr a murv magyar halhatatlan érdemeiről. A loventezene-kar Kossuth nótákat játszott, Oyi-nuvsi József és KíVfxilnás Zoltán szén szavalatai egészítették ki a műsort. Leventéink ismét tanúságot tettek méltán elfoglalt helyükről, a biskanizsai kulturális közélet megmozdulásaiban.
— (Ademány)
Dr. Vjt Forenc ügyvéd ,.(Nagykanizsa) ogv ]>oivs ügyből kifolyó járandóságát\', őO jxuigot a Hajtámi Szolgálatnak adományozta; A\'z ösz-szoget rondoltetésí lielyéro juttattuk.
Üeen a honvéd)
Kndrédí Dezső bt. őnn. az P: 522. tálM>riposta szi\'unról a Zalai Közlöny utján versben irt lovolot küldött feleségének és kislányának. A levél átvehető a jciudóhmitulhun.
Zsuppán Jó/.sof őrm. az F. 880.
Z/U.A1 KOZiX)N V
lp;H. márt^u.s 2:
fcáboi ¡poétáról iizoni Zrmppán JózanfnönoK, kisloánvának. Benézik Fonót a-ttének, llorWrk ForonrriÖk, 8o(vtitf«í Jánosnak. h<»gy a közeljövőben lui/ujo:). Az üzonotöt örömmel koávetiijük ezilton u ciumittvkhnM.
- (A gftxflrM)
kwnántisztitáa minit Nagykanizsán húrom napon át, mároíntj 27 ¿n, 28-»n ós 20.-én a árra tan.
- Felvétel kábatanfofyaiera)
A/. I ikM 14ó: 1 évi; tolvó éW teep-fcwiitmr havában kezdődő 13. hónapon káüatanfóhalrira felvételt kéhókni-k folníteli ¿tolintitot márciu»» Sílift Udl sv/wuólyosón bohy*ujtanlok a váv megye m. kir. tislAifóorvosnál (Vár-iiK^yoháza I. o. 15. a.). A tanfolyamra és a felvételi kérvény fel vKotvtósém vonatkozóan bővebb fel-vilóíiwitÓHokat a lakóhely szerint illetékes m. kir. tisidiorrosok ndnnV.
- íN\'day Nhrjt Ferenc: S\'eretŐ síerelem)
A modern Írásművészei ogyik uj állomását jelenti ar, illusztris iró tuhyi legsikerültebb munkája, a ^»Szerető ssorolom«. Nagyszerű meglátásokkal alátámasztott forró légkörben zajlik le két szir vergődése a boldogság utáni vágyak tutűtáhun. A regény háttere Budaj)e«t filágvá--rw éa a balatoni tájak fényei maiakkal ra^udóan egészítik; kí^uz-egyébként izléees kiállításban meg-jyúsnt könyvet.
Nagvkauiw»a megyei váron polgármesterétől.
.r>W/Ké/IH44.
Tárgy: A« 1944. II. negyedére
»<óló állatni cukor*, liszt- erpet-rölcutu-jccvc\'K klOfltlM; tudnivalók ím wjlajláju cakorjegyekról
Hirdetmény.
Az 1944. év II. negyzdére szóló éelml-szei- éa pelró^ura-Jejjyeket a kflzellálási hivatal I. hé Í8 án kezdi el klkézbesltenl A kétbeailéo mindig délután történik. r<lhi*om .1 )aUoa?Ai;oi, hogy ?6án 1 «1 utána kövttkoó napokon • minden család-tél efjv lelrőit fia<ádt«g tartózkodjék ottkon. A <«IV.1I élelmezési Igazolványt a |eg>eK A\'.vtvöje felmutatni kötelet. Meg engedtem, h»Ry a háibellrk Jegyeit a Liktgacdsk 1» átvehessék, ha erre vrnat-kir-ió m«fibí?J»u\'»at a lakó c«taMd,i élelmezi hI lKi>olváiWÍ.nak lelmut4tAiával Iga-zulut 1 tud|ák. A Jegyek ktkéabcsitéaíért csalidon» ént 10 iilier kézftesltést difat kell llulni, li/.ctnl kell továbbá 4 tendei ad gu (ukoriégyckért darabonként\' Ö III-\'líit, a felemelt adsgu cukor legyekéit dara- 1 bonként 10 ültén. A wttksíges penat airobam mindenki készítse e!ö A legyek boittéuban kézbesítőinek A botitékrn rá van
lalmBZ, minurimi mc^
létében állapítsa meg. ttogy \'"Jfcgyet hiány«a\'anut bent vannak-e a borítékban é* ha hiány mutatkozik, ezt a borítékon a kézbesítővel ismétléssé el, mert cia< ily igazolás eattén van\'helye felszó.aiáMiaií. A közellátási hlveal a je*yek kézbesítése miatt f h<-> 28-tól Április 1-lg csak reggel 8 órától 11 ói«r tart hivatalos ótákat; akinek ezeken « napokon dolga lenne a kézeJJátiat hivatalban, az a reggelt érákban ijelfntkeazék. •
Figyelmeztetem utv a fukorkereikedö-ket. jólat a fagyasztókat, högy 0 moat kb adiMa keitlló rende* ad.igu ¿ukoxjegyak eltéréek ez crfdlglcktól, nevezeiCBcn nincs rájnk nyomtatva az e^yes szelvények bt . váitáal határideje, hanem ctak azAi)i*zv« vannak az egyes szelvények: Az 1, 2, 3 és 4-ea szelvények ápillisra hzóluak, az 5. 6, 7 éa 8 as szclvériyek május/«, a 9, 10, 11 és 12 tt szelvény«k pedig Janimra érvényetek. Mindegyik szelvénsre 13 dkg. cukrot kell kiszolgáltatni. A\'. egyev*<Anu szelvényeket áprilU-7 lg, * 2 es arAmUakat április 8. éa> 14. kbxt, a 3-as számuakat április 15. ts 21. kOzt, a 4-ch szamunkat pedig április 22. és 30 a kOzt szabad cmk beváltani. Csakis azokat a cnborlcgycket szabad bevAltaui. amelyek Nagy tapizta, m. város kOrbűlyegzOlévei el vanuak látva s az e^yes szeívcdyek 1« a Nagykanizsa szóval ki Vahnak bélyegezve
Nágykanlzsa, 1944. nUttlus 27. toeí PolRármeatei.
Ir»a, hog» aiHyen és bány jígyet dar-isz. Mindenki méj a kfzbuítÖ leien
FotytntÁA az I. oldalról.
Egyesűit Államoknak, mint T)c I magát I)e Valera Mmtef{«6sé«i Vulera és teljesen n/.ono.sitjn I politikájával. . \'
Churchill ©Ikerülte a fonlos kérdéseket tegnapi beszédébe*
Az N\'l\'I \'\'diplomáciai tirdósf- | nmeríkaí hadsereg továbbra is
tója Churchillt tegnapi lk-n*ódéról nicgállapitja, nög>\' ea u Uv MZótl Nagybritánitt r\'á<lió hallgatóiban még nagyobb csalódást keltett, mint a németországiak-bah. A brit niinis/.terelhök egyetlen kérdéslnui sem érintett időszerű problémákat. I la \' btv széílél rő%1desen jellemezni akarjuk, azt •mondbátjuk, Mnosd meg a bumfádat, de ne vizezd l>é ! A keleti helyzetről beszámolt, majd c^zel kapcsolat-bán nejii beszélt másról, min^ arról a megállapításról, hogy, a szövetségeseknek bosszú ós fáradságos utat kell megtenniük. Churchill miniszterelnök l>esré-tfében kétszer is előfordul, íuigv az a-meri kainknak külön vérál-dozalot ,^ell ho/.niuk nemcsak Kurópában. hanem a Cseiules-óeeánon is. I*>t abba a tetszetős formulába öltöztette, hogv az
< \' t A •
lH\'árauilík, ami neny pdent mást, nrint hogy a/, amerikaiak ott ugorjanak Ih-Ic a- küzdelembe, ahol\'az. angolok cl járják k<-rűlni a vakkfi áldozatokat
Churchill obbón a boszédélien kerületté az AóglitU foglalkoztató kér (léseket. Azt lohot mondani, nem i« fisztá/.ki azokat a kérdéseket, nSr-Ivok Angliát fa az Fgyesült Államokat a Szoyjot-líníóhox\' fűzik, nem foglalkozott a finn probk;mávnl Y* itetn foglalkozott Anglia földközi-tengeri kérdésoind. Véletlenül K)tn hangoztatta azókat a kawsolatokat ós kérdéseket, fnelvekot\' Stetthíms utja bizonyosan idóeiorüvé tett fm Itogyan áll az az ogyotórtés, molycá a teheráni értekezlet után világgá kürtöltek. Az invázióról, ha nem is hallgatott, do köveset mondott, bár oz lett volna hos*édén:<k tulajdonképpeni tárgya. Hz a bes \'.éd, melyet h(>nt antiyír.V a külföldek, mint inkább angliai hallgatóinak mondott, azl szolgálta, hogv a saját köztélé-mónvét megfelelően irányits;».
Lonnon kedvetlenül fogadta Hull 17 pontját
len fogadtatásban részesült. Általános irányelvek még nem jelentenek külpolitikát, jelenti a sv áj ej Tát tudósítója
A Tal londoni (udősltőja s/.tv rint Cordell Hull amerikai külügyminiszter 17 pontja ;iz. ;nne-ríkaj kűljxílílika iráíiyclveiről I^ondonbau rendkívül kcdve/öl-
Kertész Róbert, a 6 Órai Újság főmunkatár«a bocsánatot kért Imrédy Bélától a törvényszék
előtt V
. / ...r».. - . r.j. ..
A hudat)OSti tórvényszi\'ik ma foglalkozott linrédy Bélának, mint fó-magánrádlónak Kertész\' UólM)rt, a 8 Órai t\'jság fötnunkatárflá ellen sajtó utján elkövetett rágalttiazás miatt indított |vróvol. A tárgyiihis rnognyitájia ntárt Kertész Kóbort ki-jolontotte, hogy időköziién nmggyó-ziViött tÓTedéstíróI és bocsánatot kér.
A fómagánvádló képviselője kijr-lenbotte, liogy bár ninoB helye a l>o-csánatkórésnok az előzmények után, azonban a fómagi\'mvádlónak az az úllásjKintja, hogy a mai időkben ko-lültti kell mindi\'n szótnélyi oljárj\'ist és őzért a IxK-sá^atkérést elégtételül elfogadja. A bivÓság ozután az ügyiét megszüntette.
Na.uvkii. ii/.fMi ilt^ct tncxm poigHnno« toré tói.
«937/1944. TArgy:TtobórzAKok Idején ■ alkalniMtUnnsk osztilyozolt 1909 — 1914. ó vl szUletöaU had-kötelflfiok njbóll sorazAfO.
Híidetrntíny.
Közhírré teszem, hngv a m. kir. honvédelmi minisV.tér ur 19 447/eln 10.1944. nr.ámu r^-ndolnt« nlapJAh a vArosl knts-nnt nyilvántartó hivatalos h^lvlségé-bon személyi okmAnyalkkal. tiüSTidrá-s«jk mögött hahidéktalanul jolenlkeznl ttirtoznnk:
*) ar. IOOU-10U. évi «ztlIftUHÜ azon hadkötelesek, kik sz ugynovozott Trianon t ornzAtf területén ll)H8. Ovi december hé 31 li; in^glftrtott tobartásfl-kon nlknlmtttlau Oi/JAlyozAst nyeltek, vagy bArmcly idAh okkil nem avattattak fel éa ennek következtében semmi-; féle katonai szolgAlotot ruétf nom teljesítettek. « -b-lt
b} «» .1038 évi donomher hó 31-lke olőtt saegUrtott (oborzAsokon felava-tottsk ugyan, b« lH -voniüütk. do « bo-vonalAssknt követilleg 1940. óv. december hé 31. olétt olhArtthatatln* szolgA-latképtelonség miatt kéthavi tasIgAlat telJoHltéae «létt feiaivhsgAlat utjáiv el boc^Attattnk. illotvo a aenUényloRes vinzonyba\' helyehvo, az «Jrénduzertl Bztlrk«. .katonai IgazolvAnyl lappal el-lAtva nlnssenek.
A leüli a), poul alá. tarltznak uiiné- • azok, aktk a régi < Vondszer e/orlntt téborzáaukou tfegé^szolgAlntra ntknl ■»aeuak o«7tAlyor,tattak, do főtaváivá
nom lottoj\', íegyvernélkOll w.olgAlatra nlkulmnpaak, viiyy mlndou szolgAlatra «Ikalmatlnnnak <>bViAI>02tattnk.
Jelentkezni Bzomélyosen kall, akik a2*nbnn Idolgluíesen nem tartózkodnak Nagyknulysín, Bzemélyl okmányaik (szArmazAst Igazoló anyakönyvi kivonatok, tudomAnyos ^épxottséget Igazoló IskolHl blíonyitvAinyók, Ipari vagy egyéb sínk képzettséget Igazoló okira tok, Illetőségi blrenylivAby) iiflOBntO-lAnávsl IrAsb^n ielrn<ke^he<nek.
Az 1042: XIV t e 3. § a alapJAn zsidónak tekintendő lt«dktttelc«eknok Jelentkozrilök nem len.
A Jolontkozé« elm^ilH(»ztAHa s honvédelmi törvény 177 §-<sb»n meghatározott büntetőjogi következményekkel JAr.
Mindenki lakóhelyén köteles Jelentkezni. •■• bVaiu •>»••\'•.»
Nagykanizsa. i»44. tuArcIus 23.
\\toi \' Polgármester.
Értesítés.
értesítem a nngyérdemü b*lgy-kózönséflct, hoijy
nőik a lap szalonomat
mmmmmm^mm á \\
Tolokl-ut 3fi. sz