Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.94 MB
2010-02-26 20:31:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
252
5186
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1927. 196-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

87. évfolyam, 196. szám
Nagybanim, 1927 szeptember 1, csütörtök
Ara 14
fillér
mm
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztésig és kiadóhivatal Fö-ut 5. sz. Keszthelyi (íólckladöliívatal: Rákócii-t6r 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszcí Elitlzetési I
I szetk. is kladóhlv. Kinizay u. 14. ra: egy hóra 2 pengő 40 (illír.
A miniszterelnök megszakítja Inkei pihenőjét Budapest, augusztus 31. Bethlen István grőf miniszterelnök szeptember ele|én néháoy napra megszakítja inkei pihenőjét és rövid tartózkodásra Budapestre fon, hogy elintézze a legsürgősebb ügyeket. Ezután újra visszatér Inkére, bot október elejéig marad. — Scitovszky Béla belügyminiszter holnap, Hermáim és Bud miniszterek pedig a jovfl hét elején veszik át hivataluk vezetését.
Vass miniszter dr. Rott
megyésptispöknél Budapest, aug. 31. Dr. Vass Jó-zsel miniszterelnök-helyettes ma Veszprémbe utazott, ahol dr. Rott Nándor püspöknél résztvett a római Oermanico Hungarlcum-ban végzett egyházi férfiak OsszejOvelclén. Az Egységespárt üdvözlő sürgönye Berzevlczyhez Budapest, aug. 31. Atmdssy László az Egriégcspárt nevében üdvözlő táviratot küldött báró Berzev/czy Albertnek , mint a párisi Interparlamentáris konferencián szereplő magifar csoport elnökének. Nagy cseh tiltakozó gyűlés a Rothermere-akcló ellen Prága, augusz\'us 31. (Éjszakai rádlöjclentés) A cseh nemzeti demokrata-párt szeptember 6-ára hirdetett nagy tiltakozó gyűlést Prágába, lord Rothermere akciója ellen. Ei az cls5 eset, hogy hivatalos politikai kOrOk lépnek akcióba lord Rothermere ellen. Egy gőzös segélyt kérő
jelzése Viktória, aug. 31. (Éjszakai rádió-jelentés) Egy szikratávíró állomás felfogta a „Princessa Ctiarloüe" gő-iös S. O. S. jeleit, melyekben a gózOs segélyt kér és 150 utasának megmentését kéri sürgősen, mert súlyos veszedelemben vannak.
Megcáfolják a francia-olasz határlncldenseket Budapest, augusztus 31. (ÉjszakaI rádiójeleníés) A budapesti olasz kO-wtség megcáfolta azokat az európai ssjtóban kolportált híreket, melyek "eiint ujabb francia-olasz határln-.ddensek történlek volna és ezeknek \'során olasz vezérkari lisztek esküt tettek, hogy azokat a területeket, melyeket Franciaország 1860 b»n megszállolt, visszafoglalják.
Az Interparlamentáris ünio bucsuösszejövetelén Berzeviczy rámutatott arra, hogyan tették lehe-: tetlenné, hogy Florescn beszédére válaszolhasson
Dr. Kállay Tibor kiemelte Berzeviczy Albert nagy érdemeit
f\'Arlfl, auguiztus 31
(Éjszakai rddiójelenlés) Az Interparlamentáris Unió magyar csoportja szerdán a Lukrécia szállóban nagy bucsu Összejöveteli lartotl, amelyen Berzeviczy Albert, a magyar delegáció elnöke telkes szavakkal köszönte meg a magyar delegáció taglalnak a hathatós közreműködését és méltatlankodva mondta et, hogy az Unió ülésén milyen ravasz takllkáva! tették lehetetlenné, hogy Florescu román delegátus beszédére válaszolhasson.
Kdllay Tibor dr. felszólalásában hangsúlyozta, hogy a magyar csoport addig nem mehet szét, amíg köszönetet nem mondott Berzeviczy Albert a delegáció elnökének, aki
bölcs Irányításával és emelkedett tudásával vezette a magyar delegáció munkáját. Ezután a magyar csoport lelkesen ünnepelte B:rzc-viczy Albertet.
Pár is, aug. 31. (Éjszakai rádió-jelent/s) A PirJj-Mid! dmU lapban De Waleff tollából cikk jelent meg, mely kulissza titkok az Interparlamentáris Unió üléseiből címmel azt Írja, hogy
a trianoni béke még betegebben került kl n konferenciából, mint n hogyan
oda belekerült. A cikkíró megállapítja, hogy a büszke, szenvedélyes magyar nép joggal ellensége a románoknak.
Egyre több súlyosan terhelő adatok gyűlnek össze Erdélyi ellen
A hitves gyilkossággal gyanúsított Erdélyi Bélát átszállították a kir. ügyészség fogházába
Budapest, augusztus 31
Dr. Erdélyi Bélát ma autón átszállítanák az ügyészség fogházába, j Ezzel az aktussal a rendőrség nyomozása még nem zdruit le, sőt egyre szélesebb mederben folyik lovább. A klsgenlurti iratokat ma indították Budipestre. A budapesti rendőtség egyre több, súlyos terhelő adatot \' gytljt dr. Erdélyi Béta ellen. A lanu-\' vallomások szerint ugyanis Forgács
Anna nem akart megválni az élettől és állítólag valamennyi öngyilkossági kísérlete koholt volt. A 40 ezer pengő váltóhamisítás ügyében tovább nyomoz a rendőrség és ujabb clőillllá-sok elrendelésétől gondoskodott. A nyomozás során kiderült, hogy Erdélyinek külföldön Is tartózkodik egy bűntársa, kinek letartóztatása iránt megtelték a szükséges Intézkedéseket.
.1. i.i.i.-.n.lj\'i\'ii"i"i\'i"".....................*\'*.........*......
Megérkeztek a delegációk a népszövetségi tanács ülésére
Genf, auguiitui 31 (Éjszakai rádlijetentés) A népszövetségi tanács ülésére a német delegáció ma délután ideérkezett. Eddig
már több delegáció jölt cl, amelyek részt vesznek az üléseken.
Chamberlain angol külügyminiszteri péntekre várják ide.

A prágai sajtó koncentrikus támadása Magyarország ellen
PrAga, augusztus 3t | szágnak, de nem használt Magyar-
A prágai cseh és német lapok u|abb koncentrikus támadást Intéztek a Rothermerc-akció kapcsán Magyarország ellen. A lopok egyöntetűen megállapítják azt, hogy a lord akciója nagy kárt okozott Csehor-
országnak sem. A lapok követelik, hogy a cseh kormány informálódjon az angol kormánynál, arra vonatkozólag, hogy mi az angol hivatalos vélemény a lord Rothermere-akcló ügyében.
A bolognai vízipóló bajnokságok Bologna, aug. 31. (Éjszakai rádió-jelentés) Nagy közönség jelenlétében -nu megkezdődtek a vlzlsportok bajnokságai és elsőnek a vízipóló elö-mérkőzéseket bonyolították le az alábbi eredményekkel: Ausztria—Hollandia 5:3, Svédország—Németország 7:4, Magyarország—Anglia 7:2.
Borzalmas vihar Nyíregyházán Nyíregyháza, aug. 31. Nyíregyházán oly borzalmas vihar és felhőszakadás dühöngött, hogy több ház beomlott és a közlekedés teljesen tehetetlenné vált.
A cseh textil szakszervezetek bérmozgalma Prága, augusztus 31. (Éjszakai rádiójelentés) A tixtil szakszervezetek Brünnben szeptember elsejére felmondták a kollektív szerződés bér-pontját. Ezzel egyidejűleg 15%-os bér|avitá6l követelnek. Morvaországban is több helyen birmozgalmak vannak.
Kosztka István megkezdte büntetését
Budapest, augusztus 31. Kosztka István elölt a kuiia ma hirdette ki 3 évi logerös fegyházbüntetését, melyből 9 hónapot kitöltöttnek vett a bíróság. At elitéit ma megkezdte büntetésének kitöltését. Az uj osztrák Igazságügy-miniszter
Bécs, augusztus 31. (Éjszakai rádiójelentés) A nemzetgyűlés főbizottsága ma igazságllgyminiszterré Ding-hoffer Fitenc képviselőt rendelte kl.
Nagy felhőszakadás Máramarosban
Prága, aug. 31. (Éjszakai rádiójelentés) Máramarosban nagy felhőszakadás volt, mely kél hatalmas víztartályt szétdöntött. A Tisza felső-folyásán veszedelmesen árad. Egy fiu halálát lelte az áradásnál. A megáradt folyó több helyen kilépett medréből.
Elítélték a cigánygyllkos
csendőrőrmestert Pécs, aug. 31. A pécsi honvédtörvényszék a rablógyilkossággat védőit Gábor Márton caendörőrmes-ter ügyében ma tiozta meg Itélelél, aki Balog József cigányt és feleségét ugy megszurkálla, hogy meghallak. A bíróság háromévi és kél hónapi börtönre Ítélte cl Gábort.
ZALAI KÖZLÖNY
I92T. szeptember 1.
Viharos volt a város rendkívüli közgyűlése
Kit 6cab axanvodélyea vita dr. Haiaaeer háxépitéai engodélyo kSrfll - * k8xmrfll*« atanáoa javaalatával aaemben Or. Baláxa Z.igmond Indítványát A váiSai tlietviaetSk 2 havi flxetá.Hknek m.Bfelcl6 előleget Ikapnak - A F■rt.Mg ia vihart támaaxtott - Deák Jánoat egyhangulaB teatnevoléai tanárrá válaaitotxaa
Nagy kanIi*a, augusitus 31
A kedvezőtlen esős Idő miatt a képviselőtestület laglii csak lassan szállingóztak a közgyűlésre. A városház tolyosó|in öureverMolt élénken gesztikuláló kisebb Cioporlok, a közgyűlési teremben egymással heves vitában tárgyaló városatyák — arra engednek következtetni, hogy erős vita Jegyiben log lezajlani a közgyűlés. Arait a tárgyalás később be is igazolt, mert erős és bosszú vita indult meg a kél 16 tárgypont lelett, amely azonban mindvégig parlamentáris mederben folyt le.
A közgyűlésen dr. Sabján Oyula polgármester elnökölt.
Dr. Kaulraann Lijos a tárgysorozat I. pon\'jit Ismerteti.
A gimnáziumi testnevelési tanári szék betöltése
Az Ivancslts János lesinevelésl tanár elhalálozása folytán a városi kath. reálgimnáziumnál üresedésbe |0tt testnevelési tanári siék betöltésénél a városi tanács azt szerette volna, bi az állami stílusból kap tanárt, de a miniszter ehhez nem (árult hozzá. Eddig Deák János tanárral töltötték be ideiglenesen ezt az állást, aki minden tekin\'etben érdemesen megtelelt. Most pályázatot írtak kl, melyre Diák volt az egyetlen pályázó. A tanács Deákot ajánlja megválasztásra. A közgyűlés egyhangúlag Deák Jánosi választja meg a kalh. reálgimnázium testnevelési tanárává.
Két órás vita a Halszer Qgy körül
Király Sándor műszaki tanácsos a dr. Halszer- léle házépítési ogyel adja eló, amit lapunk tegnapi számában mindenre kilerjetlóen részletesen ismertettünk.
Dr. Halszer János fogorvos ugyanis házépítési engedélyt kért, amit a Unács megtagadott, hivatkozással az építési szibllyrendelet egyes szakaszára. Dr. Haiszer meglellcbezle a tanácsi határozatot a vármegye közigazgatási bizottsághoz, mely az építési engedély kiadása mellett döntött. Dr. Sabján polgármester erre ezt megfellebbezte a belügyminiszterhez, amely azzal, hogy a polgármesternek hivatalból nincs lellebbezési Joga, visszaküldte, hogy a város iképvlselölcstűlelélöl kell engedélyt kérnie a lellebbezéshez. A tanács javasolja — hogy a közgyűlés legye magáért a polgármester Jellebbezésl Jelterjesztésit a belügyminiszterhez. Dl. Sabján polgármester tárgyalás alá bocsátja, azonbin a ma reggel megjelent cikk folytán hosszabban kitér az ügy ismertetésére. Mindent el akar követni — hogy dr. Halszer építhessen, de dr. Halszer ép azt a telket
kereste kl, amely szabályozás alalt áll.
Amig a szabályozási tervet el nem fogadják, a szóbin forgó telken építeni nem lehet. Ezt loglalja msgá-ban a fellebbezés.
Ha a Csengery-ut a mostani szabályszerű terv szerint nem lesz kiszélesítve — akkor örökké így marad — mondja. Azon a telken, amely a Klss-telekhez csatlakozik — lehet épitenl.
A közgyűlésre bízza annak eldöntését — hogy helyesen cselekedett e, vagy sem. Dr. Villányi Henrik szólal lel ezután. de szavait a keletkező nagy zajban nem lehet megérteni. Ádám Róbert igen sa|nálja, hogy a közigazgatási blzollság deza-vuálla a polgármestert, akinek Jószándékában sohasem kélel-kedclt és most is egyek vagyunk vele — mondja, javasolja — hogy a képviselőtestület ad|a meg azt a Jogot, hogy megfellebbezhesse. Igen sokaknak az a véleménye — hogy nagyon messze van az az Idö, amikor a városfejlesztésről szó lesz. Találjunk egy módot, amely lehelövé teszi dr. H ilszernek az építkezési engedély megadását. (Nigy helyeslés.)
Teremtsünk munkaalkalmakat 1 Hermann Józsel további felszólalásában vázolja a mai sivár gazdisági életet. Adjunk módot és alkalmat az építkezésekre, teremtsünk munkaalkalmakat. Most akarunk 1 méter hosszú zöld gyepszőnyegre egy városrendezést tervet építeni. Száz és kétszáz év múlva megvalósíthatjuk azt, hogy a liiboclny és Rotschlld-házakat lebon\'Juk és ott utcát nyilunk.
A város kerüljön minden további Jellebbezésl és adja meg dr. Halszernek az építkezési engedélyt és Inlézék el ezt az ügyel békésen. Adjunk az Iparosoknak és munkásoknak munkaalkalmat és Igy erősítsük az adóalanyokat Dr. Halszer elmondja, hogy a pol-mcitcr felszólítására adott be kérvényt egy sarokház épiihetésére. Ó nem is akart sarokházit. Ha bírja a közgyűlés igéretél, hogy a hizat hosszában felépítheti, a beadott lel lebbezését visszavonja.
Dr. Sabján polgármester indítványozza, hogy elvben vegye tudomásul a képviselőtestület, hogy ott ulcinyiiás lesz (zaj) és az ezen terv alapján való építkezést engedélyezze. (Nagy zaj, lelkiállások.)
Hermann Józsel ludni akarja szükséges e városrendezés! szempontból, hogy ott utci nyllassék, vagy sem.
Dr. Sabján nyilslkozatot kíván tenni. Addig mig ezt a kérdési a
képviselőtestület le nem tárgyalja, addig nincs Joga a lanáejnak határozni.
Dr. Fábián Zsigmond: Van a városnak egy építkezési szabályrendelete. Máskép itt nem lehet építeni, mint ennek az intézkedései alapián. Igen, a fellebbezés fentartandó, a városnak az autonómiája meg van sértve, a polgármesternek a felhatalmazás megadandó. Dr. Welsz Lsjos szerint
cz ■ kérdés nem tisztán Jogi, hanem gazdasági kérdés Is. A város polgármesterének Joga van a város autonómiájának megsértése miatt fellebbezéssel élol. Adjuk meg az építési engedélyt ugy, shogy a kérvényben kérik, de a Jövő alakulásaira való tekintettel és figyelmeztetéssel. (Élénk helyeslés.) Ujváry Géza semmi körülmények közöli nem járul hozzá a polgármester közbevető Indítványához.
Ne akarjunk mi egy ezredévre előre tereket megállapítani — mondjs. Mi történik akkor, ha a képriselólestület nem fogadja el a városrendezési szabályrendeletet és dr. Halszemek kiadta az engedélyt? Indítványozza, hogy dr. Halszer vonja vissza a kérelmei és a képviselőtestület megadja neki az engedélyi a terve szerinti építkezésre. (Éljenzés, helyei!és.) — Ellogadjuk I
Dr. Sabján Indítványozza, hogy adja meg a közgyűlés a fellebbezési meghatalmazást, a város azérl tovább tárgyal dr. Hiiszerrel.
Dr. Welsz Lsjos azt kivánja, hogy a közgyűlés hiv|a lei a városi tsná-csot a Vargha-féle városrendezési terveknek 30 napon belül való bemutatására.
Dr. Sabján kéri, hogy vegyék tudomásul az ó intézkedéseit és a tanács kiadja a meglevő épitésl sia-bályrendelet szerint való építkezési engedélyt.
Horváth építész közbevető Indítványt tesz.
király tanácsos és Sarlory Zsigmond hozzászólása után dr. Beck Dezső beszél, aki azt mond|a, hogy
olyan kivételeket, hogy az egyik építhessen, a másik nem, nem lehet akceptálni. Ó Is szeretelt volna épileni, de 6 megtudta érteni, amikor Király tanácsos neki azt mondta:
.Várjon Dgyvéd ur, várjon." Ó vár. (Za|. Hingok) - Tessék épileni IIII épileni kell 1 Ujváry Ismétellen arra kéri a képviselőtestületet, hogy a fellebbezési engedélyt ne ad|a meg.
Dr. Balázs Zilgmond ezulán azt az Indítványt terjeszti eló, hogy a képviselőtestület ad/a meg a polgármesternek a felhatalmazást a Jellebbezésre, ha a dr.
Varga-féle városrendezési terveket 30 napon belül a képviselőtestület elé terjeszti. Persze, amennyiben azután a képviselőtestület elfogadja a Varga-féle tervezetet, ugy utasítani fogji a polgármesteri, hogy a fellebbezését vonja vissza.
Dr. Sabján polgármester erre kapva kapott az alkalmon és kijelentette, hogy a városi Unács hozzájárul dr. Balázs Zsigmond Indítványához.
A közgyűlés elfogadta dr. Balázs Indítványát és Igy 30 napon belül lehetővé lette az építkezési dr. Hatszemek.
A Farkas-féle lellebbezési ügyben pillanatok alatt végeztek. A közgyűlés itl > tanács Javaslatát fogadta el.
Králky Hlván lőjegyzó előterjesztette a tanács azon Javaslatát, hogy a tisztviselők és alkalmazottak részére a képviselőtestület által megállapított Illetményeket folyósítsa a város. Augusztus elsején — mondotta a főjegyző — a tanács a törvényhatósági határozatnak megfelelően már nem folyósította a képviselőtestület által megállapított Illetményeket. Ez pedig
különösen a kisebb Javadalmazása tisztviselőkel érintette súlyosan és egész életrendjüket megváltoztatásra kényszer Itette. A tanács mérlegelés tárgyává lette, hogy miként lehelne, amíg a belügyminiszter döntése végleges lesz ebben a kérdésben, a tisztviselők nehéz helyzetén segíteni. A tanácsnak az a javaslata, hogy a tisztviselőknek továbbra Is Jolyisllanl kellene a képvl-selőtestület állal megállapított Illetményeket, és a tisztviselők erre vonatkozólag kötelező nyilatkozatot adnának, hogy ha a belügyminiszter nem adja meg a magasabb Illetményeket, akkor visszatérítik a városnak, illetve beleegyeznek annak részletekben való levonásába^
Ezeket a nyilatkozatokat a tisztviselők már alá Is Írták. Arról van tehlt szó, hogy a képviselőtestület felhatalmazást adjon a városi tanácsnak ezeknek az Illetményeknek előlegekként való folyósítására. Sabján polgármester: Siemélyesen Jártam el a pénzügy- és belügyminisztériumokban ebben az ügyben, hogy miként lehelne a tisztviselők érdekelnek valami megoldást találni és ott lenn a minisztériumban egyik miniszteri referenstől szóbeli felhatalmazást kaptam, hogy mivel augusztus elsejéig a miniszter ur ebben a kérdésben nem tudott döntést hozni, az Illetményeket előleg alakjában lehetséges folyósítani. (Közbekiáltások: Kálijuk a tiszti-ügyész ural I Halljuk a llszliügyész urat I)
Fábián ár. llszliügyész: Az a Jogalap ebben a kérdésben, amit a polgármester ur mondott, hogy személyesen Járt el és azt az értesítést kapta.
I82T szeptember 1.
ZALAI KOZLQNY
Az Idevonatkozó törvényes rendelkezés végrehajtási utasítása kifejezetten megtiltja, hogy akár előleg formájában Is folyósilsi a városi tanács a magasabb Illetményeket és ezek a többletek semmilyen elmen kl nem utalhatók, mig a belügyminiszter döntése nem jon meg. Dr. Balázs Zsigmond: Amikor a képviselőtestület a magasabb Illetményeket megszavazta, akkor szélsőségbe esett,
de ugyancsak szélsőségben járt a megye is, mikor egyszerre egészen leredukálta a liieléseket és ezzel a tisztviselők helyzetét máról holnapra súlyosan megnehezítette.
Nem lehet elzárkózni attól, hogy a tisztviselőkön segítsünk. Ha a polgármester ur megkapta szóbelileg a felhatalmazást, mint mondj), akkor neki nem is kellett volna Idejönni ezzel a kényes kérdéssel a képviselőtestület elé, hanem
a saját felelősségére kiutalhatta volna a magasabb Illetményeket. Azonban az a kérdés, hogy a szóbeli ígéretben meg van-e az ii, hogy az egész felemelt Illetményt kap-fák-e meg a tisztviselők ? Indítványozza, hogy a város képviselőtestülete küldjön ki egy bizottságot és személyenként állapítsák meg, hogy kl mekkora előleget kapjon fizetése terhére.
Akinek kell és lehetséges legyen száz százalékig, de akinek kevesebb Is elég, annak ugy. Meg kell találni az arany kOzépulat a kérdés méllá-nyos megoldására.
Dr. Hajdú Oyula: A városi tanács javaslalát teszi magáévá. Ó.iási derültség között jelenti kl, hogy
az a tisztviselő, aki érzi, hogy nincs rászorulva az előlegre, az
ne vegye azt fel. Bartha István dr. Ellentétesnek tartja a törvénnyel, hogy ezt megszavazzák. Ha a polgármester kapott ígéretet, akkor kár volt idehozni ezt a kérdést. Indítványozza, hogy a kérdést vegyék le a napirendről.
Dr. Sartory Zsigmond: Bartha István inditvrtnyát támogatja.
Ádám Róbert, Hermann József felszólalása után Dr. Sab/án polgármester beszél:
Én vagyok a bűnös, hogy Idehoztam ezt a kérdést. Azonban arról győződtem meg, hogy más városokban tovább folyósítják a tisztviselőknek a magasabb illetményekéi. Az a véleménye, hogy adni kell a tisztviselőknek annyi előlegei, amely két havi fizetésüknek lelel meg, de amelynek összege nem haladhatja mr a magasabb Illetmény és a reti-es fizelés közli különbségnek december haváig felmenő Összegét. Ezt a két havi előleget I izénkét havi részletben vonnák le.
Örley György: Azt a módosítást
ajánlja a polgármester indítványának
e fogadása mellett, hogy szok a tisztviselők kapják ezt az előlegei, akik ezt kifejezetten és külön-külön kérik.
A képviselőtestület ilyen érielemben egyhangúlag határoz.
A tárgysorozat ötödik pontja voll, mely szerint Fischei Fülöp Fial üzlet-bérlők kérelmét terjesztették elő
üzlethelyiségük egyrészének albérletbe adásáról.
Hit a kérdést több mint egy órán át vitatta meg a képviselőtestület pro és konlrs. Nem maradtak el természetesen az áldatlan
személyeskedések sem, melyeknek során sokszor olyan zaj keletkezett a teremben, hogy a polgármester perceken át nem tudta a rendet fenntartani.
Végül is több, mint husz hozzászólás után ugy határozott a képviselőtestület, hogy nem veszi tudomásul a tanácsnak a javaslatát, hanem ugy dönt, hogy a Fischl Fülöp Fiai cég üzlethelyiségének aizal a részével, melyet a cég meg akar tartani külön állapodik meg a város, az üzlethelyiség másik részére pedig, ba a cég arról lemond, árverés utján dönt és a legtöbbet Ígérőnek adja kl.
A jövő évi városi vlrlllsek névjegyzékének összeállítására a képviselőtestület bizottságot küldött kl, ma|d tudomásul vette a földbirtok-rendezés során a városnak juttatott lerületek árának megállapítása tárgyában hozott Ítélet ellen beadott tanácsi fellebbezést.
Még egy jelentéktelen pont letárgyalása után a közgyűlés, mely szokatlanul viharos és sok helyütt derűs volt, este nyolc órakor ért véget, miután Deák János testnevelési tanár még a berekesztés előtt a polgár mester kezébe letelte a hivatali eskü1.
Sarotár, az Árpád-utcai betörő eddigi tagadásával szembén mindent beismert a főtárgyaláson
/
Nincsenek meg a dunai szövetség létesítésének alap-föltételei Budapest, aug. 31. Vaikó Lajos külügyminiszter egy francia újságírónak kijelentette, hogy a gazdasági dunai szövetség létesítésének alapfeltételei nincsenek meg és ha megvolnának sem látnánk használ a Dunsszövelség előnyelnek. A ml szükségleteinket teljesen kielégítik kereskedelmi szerződéseink.
Vékéel ellenben mlnd»églg konok tagadáaban maradt V A blréaég a tárgyaléa tartamára orvoat rondolt kl melléje — Caupa torhelö tanuvallomée — A két rovott multu embert újból hoaazabb fogyhá* 4a bSrt6nbUnUtéero ítélték — « blróa.-tg a védő kéralméra Sarotért jogerfia ítéletig axabadlébra helyezte
Nagykanizsa, augusztus 31 Nagy érdeklődés mellett zajlott le tegnap délelőtt a két Árpád-utcai betörő banügyében megtartott folytatólagos főtárgyalás a nagykanizsai törvényszéken. Hogy a bíróság elejét vegye az ujabh kinos jelenetnek, dr. Mutschenbacher fötárgyalási elnök intézkedésére dr. Országh Ls|os kör-orvos az egész tárgyalás alatt itj. Vékási Ferenc mellett vigyázott, hogy a szívroham közeledésének első szimptomáira azonnal segítségére lehessen. Így a tárgyalás minden izgalom és jelenet nélkül folyt le.
Sarotár András a tárgyalásra egészen kiöltözködött, Vékási Károk magába mélyedi ábrázattal meredt maga elé. Mellettük két srutonyos fogházór. Odébb Tamás Anna, egy rokonszenves külsejü fiatal budapesti gyárimunkásleány, Sarotár András menyasszonya, aki a két jómsdár miatt velük együtt került a vádlottak padjára mint állítólagos orgazda, de akin meglátszik, hogy távol áll a fertőtől.
Sarotár egy ízben 6 hónapi fogházat és más alkalommal 9 hónapi börtönt ült. Vékási még nálánál ls nehezebb fiu. Négy évi fegyház és négy évi börtön nyomja „mindössze" 26 éves vállát. Sarolár a biróság előtt ls kihívó és az egyik károsult tanúval szemben ugy viselkedik, hogy az elnök kénytelen 61 erélyesen le-inlenl. Különben Sarotár megtelte volt azt is, hogy amikor a betörés után elsőbben őrizetbe vélték, majd később srabadlábra helyezték, bejőll a Zalai Közlöny szerkesztőségébe és helyreigazító nyilatkozat közélételét kérte a sajtótörvényre való hivatkozással. Persze, erélyesen kiutasilolluk a példátlanul vakmerő és még sok bünügyl cselekmények elkövetésére reményt nyújtó ifjú betörőt.
Másnap azután a klr. ügyészség utasítására
újból letartóztatták és azóta társával, ifj. Vékási Ferenccel együtt a kir. ügyészség fogházában várták felelősségre vonásukat.
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Szept. I -én, csütörtökön 7 és 9 órakor
A KIRÁLY
Vidám történet 6 felvonásban. Főszereplők: fldolphe Nlenjou, Greta Kissen.
Vékási cipészscgéd, Sarotár pedig 21 éves és szabósegéd.
A vád többek közölt az, hogy folyó évi Junius 2-án Sarotár András bemászott a kerítésen át Gődor Sán-dorné Árpád-utcai lakos házába és az özv. Somogyi Zsigmondnélól lopott régi katonai revolverrel kezében a lakás ajtaját feszegetni próbálta. Ám a revolvenel nem sikerült az ajtót betörni, ugy, hogy baltához folyamodott és annak segítségével törte fel a zárt és az ajtókat és Igy Intőit be a lezárt lakásba.
Ifj. Vékási Ferenc pedig árgusszemekkel vigyázod a kapuban, hogy mlg társa benn dolgozik, meglepetés ne érje 6\'. Vagyis betörő nyelven: falazott Sarotárnak.
A fiatal betörő munkája nem volt eredménytelen. Egy bosszú arany női nyakláncot, egy brillláns gyürflt, 30 pengő készpénzt és egyebeket lopott, azután mint aki jól végezte dolgát, társával együtt eltávozott, majd a legközelebbi vonallal Budapestre utazott, ahol a lopott holmit állítólag értékesítette. Tamás Anna állítólag segítségére voll a tárgyak értékesítésében és Innét az ügyészség vádja ellene.
Sarotár András, aki eddig csak részben beismerő vallomást telt, másrészben folyton tagadásban volt — a legnagyobb meglepetésre — mlnlha csak megtört és magába szállott volna — a mai tárgyaláson vlsszavonla eddigi tagadását és minden terhére rőt bűncselekményt őszintén beismeri, majd bocsánatot kért a bíróságtól tagadásáért. Részletesen elmondja, hogyan be-széllék meg és hajtották végre az Á\'pád-ulcai betörést.
Lesben álltak akkor délután és midőn Oódorék elmentek — ő behatolt revolverrel s lakásba és elkövette a terhére rótt bűncselekményt. A zsákmánnyal még aznap Budapestre utazlak. Vékási beszélle és birta őt rá a cselekmény elkövetésére — mohdja.
Ifj. Vékási Ferencet az elnök magával szemben leülteti és csak néhány rövid kérdési Intéz hozzá — nehogy felizgassa.
Vékási nem érzi magát bűnösnek. Semmi része sincs az egész ügyben. Nem tud semmiről semmit — mondja. A jegyzőkönyv aláirására „kényszeritcllék".
Dr. Mutschenbacher eire elébe tárja — hogy Sarotár mindent őszintén bevallott, tehát semmi érlclme nincsen többé az ő tagadásának. Hiszen Sarolár bevallotta, hogy 6 tervezte a betörést és beszélte őt rá annak elkövetésére, Sarotár azután szemébe mondja
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember I
Vékásinak, hogy ő már mindent beismert.
Vékási leül. Dr. Országh Lijos orvos melléje Dl és ütőerét vizsgálja.
A kihallgatott tanuk ezután mind tethelően vallanak a vádtollak, 15-leg Sarotár ellen.
Sarotár édesanyja arra kéri a bíróságot, hogy segítsen valahogy rajta, mert fia letartóztatása óla elvesztene a kenyérkereső!.
Majd a delektiveket és a rendőrtiszteket hallgatják ki.
A bírósági eljárás és a perbeszédek elhangzása ulán a bíróság meghozza Ítéletét: — Ifj. Vékási Ferencet, mini felbujtót és mini tettest
— mondja ki bűnösnek lopás bűntettében s ezért ót Osszbüolclésül két évi és tiz havi fegyházra, valamint 5 évi mellékbüntetésre ítéli,
— Sarotár Andrást sikkasztás vétségében és lopás bonlettében mondja ki bűnösnek és ezért, az enyhíló szakasz alkalmazása mellett, egy évi és tlz havi börtönre és öt évi mellékbüntetésre itéll, — Tormái Annát tulajdon elleni kihágás miatt nyolc nap! elzárásra és 20 pengő pénzbüntetésre iíéli, de az Ítélet végrehajtásit két évi próbaidőre felfüg-geszti.
Csillaghy Qyórgy klr. ügyész a minősítés és a büntetés súlyosbítása mlalt megfellebbezte az Ítéletet.
Sarotár védője erre védence szabadlábra helyezését kérte a jogerős ítéletig.
A bíróság helyt adott a védi
kérelmének és Sarotár azonnali
szabadlábra helyezésit rendelte el, mig Vékási Ferenc továbbra is fogva marad.
A klr. agyész felfolyamodássarélt Sarotár izabadlábrahelyezése miatt.
A Rajna—Majna—Duna
csatorna építkezése abban marad
Bécs, augusztus 31
(A Zalai Közlöny bécsi tudósítójától.) A Rajna-Majna-Duna csatorna Immár 5 év óta folyó munkálatai elé hírtelen előre nem látott súlyos gazdasági bonyodalmak gördültek. Kérdésessé vált ugyanis, hogy ez a hi-lalmas csatorna ki fog-e fizetődni. Eredetileg vizieiő-művek építésével akarták a csatornák rentabilitásál biztosítani, azonban Bajorország már el van látva vlzierő- müvekkel és Németország széntermelése olyan nagy, hogy a széa ára nem sokkal magasabb a vitlcrő a\'kalmazásának költségeinél. Ehhez járul, hogy vizi-crő-müvek építése nagy bcfekletése-ket Igényel. Ennek következtében a Rajna Majni-Duna-csalorna, amely az Északi tengeit van hivatva összekötni a Fekele tergeirel, pusztán mint hajózási ul fog kiépülni. A vízi-erők építésének terve az emlilelt okokból teljesen meghlusult. Kérdéses azonban az is, hogy a csatorna egyáltalán elkészül-e, mivel a hajózás rentabilitása igen csekély. Ennek következtében nincsen kizárva, hogy az építkezési munkálatok az év végén félbe szakidnak.
A presumptiv német extrónörökös nemhisz a császárság feltámadásában
Berlin, augusztus 31
(A Zalai Közlöny berlini tudósítójától) Eira Hcliberg dán Írónő n napokban látogatást telt a német extrónörökös családjánál Oelsben. A dán Írónő hangulatos citkben számol be arról, hogy miként készülnek az éleire a volt trónörökös gyermekei. A legidősebb fiu, Vilmos, a presumpllv trónörökös jelenleg 20 éves és a bonni egyetemen jogot hallgat. Amint ismeretes, a német restaurációs törekvések zászlajára a monaicbisták a 20 esztendős Vilmos nevét Írták, mivel tisztában vannak azzal, hogy ugy a Doomban éiő ex császár, mint a volt Irónö.-ökös múltjuknál fogva nem alkalmasak arra, hogy elfoglalják a visszaálli\'andó német császárság Irónjál.
Annál nagyobb szenzációként híl-hal »z a kijelentés, amelyet a mo-narchislák császárjelölje a dán írónő előli tett. Az írónő ugyanis megkérdezte a fiatal hercegei, hogy ml a nézete Németország |övőjíről, mire Vilmos herceg habozás nélkül a következőkéi mondotta:
— A történelem nem Ismétli meg magát. A régi idők, 1914, vagy a korábbi évek már nem léinek többé vissza I
Ezekből a mondatokból kitűnik, hogy a német monarchisták császár-jelöltje nem hisz a restaurációban és kalandos tervek helyeit inkább komoly jogi és a nyári szünidő alatt mezőgazdasági tanulmányokkal foglalkozik. É\'dckes, hogy a német birodalmi sajtó nem is vesz tudomást Vilmos herceg nyilatkozatáról. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy a monarchista sajtó olvasói előtt restell, hogy maga a császár-jelölt sem bizik a mozgalom sikerében, a baloldali republikánus (ajtó pedig valószínűleg azérl hallgat, mivel nem veszi komolyan a trónról való lemondást ebben a formában. Tény azonban az, hogy az oelsi kastélyban az utóbbi időben nagy hangulat változás ment végbe és a volt trónOrOkösné, Crcilia hercegnő is tisztában van már azzal, hogy a restaurációs törekvések teljesen kilátástalanok és ezért ugy a volt presumptiv trónörökösből, mint löbbl gyermekeiből az élet feladataival megbirkózni tudó, dolgos polgárokat nevel.
Az uj vatikáni magyar követ Rómába érkezett Róma, aiig. 31. (Éjszakai rádiójelenlés) Bartha György uj magyar vatikáni követ ma Rómába érkezett.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember I, csütörtök
Kómsl katolikus: Egyed ap. Proiest. Egyed. Izraelita: Elül hó t
Nap kel reggel 5 óla 17 perckor, nyugszik délután l» én 42 perckor.
Váróit Színház Mozgóit. .A király-vidám történet 6 felvonásban. — Nsgy kieg&zitó műsor.
Időjárás
A nagykanizsai motooroloRlal tncg-gyilő Icfontéso: Szerdán r. hfímirsik-kti Heggel 7 órakor +17?, délután 2 órakor +W7. este í) Órakor -t-18.
t-tlMltt: lCgész nap borult égboltozat.
Síélitdnv: Reggel és délben Délnyugat, este l\':iuaknyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint az időjárásban lassú javulás várható.
— Dr. Rolt Nándor megyéspüspök a Hévízi Papi Otthon EgycsDIet mai közgyűlésén. .A Veszprémi Róro. Kaih. Egyházmegyei Hévízi Szent Józsel Papi Ollbon Egyesület" ma, szeptember 1-én tartja e\'sj rendet évi közgyűlését. Az egyesület elnöke Csólhy Géza murakereszturi apát. Tagja az egyházmegye minden papja. A gyűlésen jelen lesz dr. Rott Nándor megyéspüspök is. A gyűlés tárgyal: elnöki és Igazgatói jelentések, indítványok, a papi o\'.lhon (szanatórium) építkezéseinek megkezdésével összefüggő összes kérdésekről voló határozathozatal. Minden espercsi kerület külön küld k! püspöki felhívásra két tagot a gyűlésre. A gyűlést a hévízi gyógyleremben tartják.
— Személyi hir. A városi zeneiskola igazgatója, Vannay János nyári szabadságáról hazaérkezett. A tanév megkezdéséig naponla 10—12 óra között fogad.
— Áthelyezések. Rolt Nándor megyéspüspök Tolnai Ferenc bala-toncsicsói <s Mlgazzy Tibor törok-koppinyl káplánokat kölcsönösen, Bognár Pál kísgöibői káplánt pedig Galambokra áthelyezte.
— Elkészült Zalaegerszeg költségvetése. Zalaegerszeg város 1928. évi költségvetése tegnap elkészült. A költségvetés magában foglalja a tisztviselők fizelésrcndezésérc előirányzóit összeget is. Gyömörey György főispán ma magával viszi a költségvetést Budapeslre, hogy ott a minisztériumban kieszközölje a városi tisztviselői fizetésrendezés jóváhagyását, tekintettel arra, hogy a fizetésrendezés belefér a költség-vetér bc.
=s Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Beszüntetett postaügynökség. A zalaszcnlgyörgyi poslaügy-nökséget a postaigazgatóság ideiglenesen beszüntette. A község utolsó poslája most Alsóbagod.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációja etemül minden hónap elfő srombat|án közös szent gyónást és áldozást végez Minden hó első szerdáján lanács gyűlést és harmadik szerdáján rendes tag-gyűlési lait. Eszerint a szeptember havi közös szent mise, gyónás és áldozás e hó 3 án reggel 8 órakor lesz megtartva, a lanácsgyülés c hó 7-én, a rendes taggyűlés pedig 2l-én, míndkellő délután 5 órakor. Ezen gyűléssel kapcsolatban fog metlörtéuni az uj magisztrátus ünnepélyes beiktatása is.
Ma és minden este Pécsi Jónás Bandi zenekarával hangversenyez a Korona éttermében. Szíves pártfogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
— Ha Uj a feje és szédül, ha
telis \'ge>, béiizgalmat, gyomorégést, o\'dilszurást, mellszoiulást és szívdobogást érez. igyék minél előbb valódi .Ferenc Józsel" kesetUvizel Gyomor- és bélszakorvosok bizonyig ik, hogy a Ferenc József viz remek lermészelalkotla hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füsterüzlelekben.
— Mérsékelt áru utazás a wieni nemzetközi vásárra. A Wien ben folyó évi szeptember hő 4-től D-ig tartandó XIII. nemzetközi átumin\'avásSr (ószivásár) alkalmából a Déllvasul magyar vonalain Wicnbe és onnan a kiindulási állomásra vlsszaulazók részére, a me-nelrendszcrhti gyors- és személyvonatok bármely kociioszlályára igénybevehetö 25%-os meneldijmér-séklésl engedélyez.
= Hofrlchter Emma zenetanárnő a tanítást szepl. l én megkezdi. Növendék! I jelentkezzenek Kisfaludy-u. 39.
— Országos vásár. A szőllös-györöki o szágos kirakodó- és állatvásár szeptember 9 én fog meglar-latni, melyre vészmentes helyekről hasított körmű állatok is felhajthatók.
= A Ccntrál kávéházban ma és minden este zeneesiéiy, a budapesti Emke és Oslende kávéhlzak kedvelt cigányprímása győri Tóth Pista és zenekara állal.
— Összeesett az utcán. Simon Lajos 35 éves napszámos ma délelőll az Erzsébet-téren hirtelen összeesett. Teltfonon kihívták a mentőket, akik az epilepsziás belegségü embert Magyar-u!ca 72. szám alatti lakására szállították, ah .1 magához térL
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bsndi zenekarával hangversenyez a Korona éttermében. Srlves pártfogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
— Megoldás előtt a kőszegi posztógyár munkásainak bérharca. Kőszegen a posztógyárban a munkások bérkövetelés miatt szitáikba léplek. A tárgyalások megindultak és a po\'girmesler megbizoltjlnak vezetésével fo\'ynak. Minden remény meg van, hogy a sztrájknak mihamar vége lesz, annál is inkább, mivel a munkások bérkövetelései is minimálisak és a gyár vezetősége nem zárkózik cl ridegen a kérés megtárgyalása elő1.
= Értesítés. Ezúton értesítjük a mélyen tisztelt megrendelőinkéi, hogy szeplcmbcr 2-án az őszi saisont megkezdjük, amikor az uj modelljeink Ts bemutatásra készen lesznek. Teljes tisztelettel Varga—Roller.
— Titokzatos gyermckhulla egy vlzlárokban. A toponári csendőrség jelentést küldött a klr. ügyészségnek, melyben közli, hogy Topo-nár község halálában egy vizlárok-ban egy körülbelül 8—9 hónapos gyermckhuHát találtak. A borzalmas letet már kél liele fekhetcll a vízben, mikor ráakadtak. A halál fulladás következtében állhatott be. A klr. ügyészség elrendclle a vizsgálatot.
= A Ccntrál kávéházban ma és minden este zeneesiéiy, a budapesti Emke és Ostende kávéházak kedvelt cigányprímása győii Tóth Pisla és zencksra által.
= Friss állapotban lőtt foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyíségbtn vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
— Dunsztos és uborkás üvegek
Igen olcsók Púmnál, Klrály-u. 10.
1027 Szeptember\'
= Ma és minden este Picii línis Bjndi zenekarával hangversenyei a Korona éttermében. Szives párilogáit kér Kiss Emő tulajdonos.
_ Megkerült az elltlnt leány. Megírtuk, hogy Kovács Gizella 20 t»a pelőhenyei leány, aki Slelner nlacgenzegi mészárosnál szolgált, tliüDl gazdá|íoak lakásáról. Most megkerült a cselédleány, akiről megalapították, hogy hét napig éllcn uom|an Szőleinek pad-ásán volt tlbujva a széna közé. Azt hiszik, tpgy a szerencsétlen leány elme-bajbea szenved.
_ Töltött torta. E<y |illékony-sigl egyesület elnöknője meglátó iiili a fogházat. Egy fiatal rab kü-IMMen felkelti részvétet és alkal-mis pillanatban azt mond|a neki:
- Sregény ember, nagyon sze-rílnik önön segileni. H i akarja küldik egy tortát dej mond|a meg, hogy ralid legye" \'Öltve.
- Reszelővel 1 —\' felelte nemes (gyizetOséggel a rab.
_ At a baj nálam doktor ur, bogy gyengül az emlékező tehetségem.
- Ugy?
- Nos akkor fizessen öt márkát.
-?
- Nálam a gyenge emlékezi le-httsigH emberek előre fizetnek.
- Hallottad mi történi a doktorunkkal ?
- Nos?
- Félévig kezeli valakit sárgáiig ellen, végül kisült, hogy fapán
Illeti.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
X A Nyugat szeptember 1 1 uáma u| magyar regény körlését [tzdi meg. A regény elme Tenye-tk és öklök, írója a nagylehelségü Sinkó Ervin, akinek egy másik re-lényével (Egldlus utrakelése), melyet zlnlén a Nyugat közölt nemrég, nár komoly irodalmi sikere volt. A nim szépirodalmi részében bárom ídeket novellát ad Oömöri Jenő, (eletl Márton é» Németh Károly oliából, a fiatal költönemzedékel *dlg ezúttal Aszlányl Károly, Mol-Ináry Qizella és Pákozdy Ferenc itpvlselik. Kél nagyobb kritikai la-iulmány Biblli u| regényével és (asiák költészetével foglalkozik; ISbblt Ignólui, utóbbit Komlós
I Jdír Irta. Kotzlolányl Dezső és lémclh László uj magyar könyvekéi Ittak cikkel, francia könyvekről
Pogány Béla. Kína forradalmi rtjáról Slnkó Ervin elmélkedik, «rt» Lajos pedig egy, a távol Kert világháborújáról megjeleni könyvel beszámolót. Kemény krMkát oond Tersánszky J. Jenő a bősök mlékkiállltásán részlvetl szobrászl ■ívekről. Htvesy Iván filmcikkét
II még kiemelni a gazdag szám Malmából, melynek I 60 P az ára. (W<I4vl előfizetés 8 P. Kiadóbi-
VII. Ilka-u. 31. HA Színházi Élet Incrc Sin-w hetilapja u| száma száma szen-«ói riportot közöl Henny Porien-« vllághirü mozisláról, aki Pös-iwben kezelteti magát. Egy film-"«eltn megfázott, csuzt kapóit és * egy lépési sem tud Járni. Ezen-™ szenzációs riportok, Reinhardt y»< bankettje Salzburgban. Har-"Imre, Bus Fekete László regé-nagy alakú kotla, egész estét darabmelléklet. Egyes szám ? «0 fillér, negyedévi elóllzetésl
\'\' EttK Kiad61,iv""\' BudtPc8,
ZALAI KÖZLÖNY
Nugyknnlí.ta, augusztus 31
Ho.\'szu nyáii pihenő után vasárnap isméi megindulnak az amalör bajnoki küzdelmek. A szezonnyíló mérkőzésen a Kiposvátl Allélikai Clubnik a tavalyi bijttokságbin második helyen végzell csapatát látja vendégül az NTE.
A nyári szünet sok változást hozott. A kerüleli közgyűlés megsiüc-tctlc az aloszlályrendszerl s felállítod* az egységes I. osztályt. Ebbe a volt pécsi alosztály hat első helyezettje, s a volt btjil alosztály három elsó helyezettje nyert beosztást; a többi egyesület területi fekvés szerint a nyugati, illetve keleti II. oszlályba soroztalotl. Az első osztályban tehát a következő egyletek .Játszanak: Pécsről a PVSK, PSC, DVAC, Kaposvárról a KAC, KTSE, Bajáról a BTSE és BSE, aztán a Nagykanizsai TE éa a Simontornyai BTC.
De váiloiásl hozod a nyári szünet az NTE összeállítását illetőleg Is. A profi csapat megalakulása folytán az
sportelet
KAC — NTE
Az amatör ba/noksít start/a
NTE hat kiváló Játékosát vesztedé el, akiknek pótlása nem kis gondol okuzolt. Szerencsére azonban az ifjúsági bajnokságok olyan rezervoárl Jelenteitek, amelyből mégis csak megoldható volt a kérdés.
Az NTE a következő csapaltal log startolni: Wodlntk—Schreiber, Hirsngozó—Radics, Oiwald, Fischer, Hermán, Háry, Jakubicz, Bojl, Ku-dlch. Tartalék Czvetkó. Folyamatban levő igazolásokkal a tartalék anyag Is gyarapodni fog. Annyi mindenesetre megállapítható az összeállilás-ból, hogy .szemre" jól lest a csapat. Ojwrld és jakubicz leigazolása nagy nyereség s a régi NTE-nck is megerősödést jelentettek volna.
Kaposvárod örülnek, hogy az első lordulóbau állította őket szembe az NTE-vel a sorsolás, mert ugy hiszik, hogy a proli alakulás folytán előállolt nagy vérveszteségét a startig semmiesetre sem heverhette ki az NTE. Helyi álló-e a kaposváriak felfogása, majd — vederemo.
Legjobb cipők
* Miltényi Sándor és Fia
▼ = cipőáruházában. =
RÁDIÓJÍÍSOB
(Rövidítések) H - hlrck. körrírd*-tág. iUagv. — hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszony okosít. Z — zent Mg. «= mezőgazdaság. Ul ~ Ifjúsági eíőadái. F — felolvasás, ü — gramofonzene. Ib — Jazzband. K — kabaré. nZ. — níouerfl z«n«.
Szeptember 1 (csütörtök)
Budapest 9.30 H. 11 Zongorahangv. 12 H. 1 Időjárás. 3 H. & Idójclzés. Utána cigányzene. 6.30 Kontz Endre min. ősit. anácsos F.: .A lUzről. mondákban és népszokásban*. 7.15 Rádió H. 8 Az Operaház tagjaiból alakult szimf. zenekar hangv. 9.20 H. 10 Művész- és tánclemezek.
Bécs, Orác 11 nZ. 4.15 Hangv. Sin-ger Ibolyka hegedümüvésznő közreműködésével. 80í> Wagner—Weber operarészl. ének- és zenekari Z.
Berlin, Stettln 11 0. 12 Harangjáték. 12.30 Mg. 3.30 Oy. 5.30 nZ. 7 Harangjáték. 8 filiís, Mendelssohn oratóriuma. 1030 Tánc Z.
Basel, Bern I O. 1 nZ. 4 30 Oy. 5 Hangv. 8 Daluk és zongora Z. 8.30 Hangv. 9 Dalok, Z. 9.20 Hangv. 10.05 nZ.
Davcntry-Junior 3 Orgona Z. •! Katona Z. 545 Oy 645 Tánc Z 8 Katona Z. Utána Chopln-liangv, zongora Z. Frankfurt, Casscl 11.55 Harangjáték
1 30 nZ. 4.30 Operett Z. Részlclck Lehár: Zicherer és Eyslcr operettjeiből. 8 15 Régi Z. Kamara Z. 9.20 Hárfa kamara Z. Ulána gramolonlcmezck.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kfel 8 A. 1230 Hangv. 2.05 nZ. 4.15 Négykezes zongora Z 4.15 Kfel: Keringő. 4.15 Bréma: Dalok. Z. Brahmsdnlok. 4.i5 Hannover: Zenei ellentétek, Z 5 nZ. és lánc Z. 6 Vidám Z. 6.55 „Fidéllo*, Beethoven
2 felv. operája, utána nZ. és lánc Z. Könlgsbcrg, Danzlg 11.30 Ov.4 Fu
vószenekar hangv. 7 Zenei E. 8.10 Fuvola Z. 0 Vidám est, K.
Langenberg, Dortmund, MQnster 1.10 nZ. 2.fc> Hig.érilal E. 4 A 4.30 Oy. 5 Jlj. 5.30 nZ. 9 nZ ét tánc Z.
Lipcse, Drezda 12 Szimf. Z. 4.30 nZ. 815 .Dollárkirálynő", Leo Fali 3 felv. operettje.
London, Daventry 12 Kamara Z. I O 3 Istentisztelet a westminsteri apátság templomából. 3.45 Kamara Z. 5.15 Oy. 6 [b. 7.15 H.lndel auite Z, 7.30 Kamara Z. 8.15 .Tosca", Puccini 3 lelv. operája. 10,30 Jb.
Milánó 4.15 Ib. 5.20 Oy. dalok. 5.45 Mg. 8.45 Hangv. II Jb.
München, Nürnberg 12.45 Kamara Z. 430 nZ. 8 Szonáta-est, Z. Ulána Avar-csenko két egyfelvonásosa.
Rádió-Párizs 1030 nZ. 12.30 Hangv. 4 45 Oy. 8 30 Berlioz: Faust elkárhozása, szimf. költemény.
Prága 11 0. 11.45 Mg. 12.10 nZ. 1.15 Kísérleti leadás. 5 Katona Z. 6.45 Mg. 8.10 Tarka est. vidám Z. 9.10 Hangv. 10.20 nZ. és lánc Z.
Róma 5.20 Oy. 5.45 nZ. 6.50 Mg. 9.10 Színházi E közvetítése. Slutlgort, Freiburg 1230 Qj. 4 A. 4.15
nZ. 8.15 Tánc- és Induló-est, t
Előfizetőinkhez I
Szeptember hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az előfizetés sürgős mcgujit&sárn, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben és vidékre:
/ hónapra ......... 2.40 pengő
i/i évre............... 7.20 .
i i ivrt............... 14.40 m
Külföldre:
/ hónapra ......... 3.60 pengó
V* ivrt............... 10.80 »
Va évre...............2I.G0 .
KOZ0mASÁI
Műtrágyák használatáról
IrU: dr. Vasi Zoltán m. klr. gud. felügy.
A foszfor tarialmu műtrágyákat minden esetben legjobb a velés előd alászánlani, (kivéve mikor kombinált velőgéppel lehel azt elvetni) mert a csak beboronált műtrágya a talaj leglelsébb rélegében marad s mert a nOvény gyökérzete a tápanyagok után törekszik, ha azt a talaj felső rétegében kapja, ott terol cl s ezen eselben a szárazságot megsínyli, mig az alászintolt műtrágya a növényzetet mély gyökér, zelűvé, tehát a szárazságot ellenállóvá neveli. A kisgazdák ugy szórják ki a műtrágyát, amint vetni szoktak. Nagy szélben nem tanácsos szórni, mert könuyen a szomszédoknak lenne abból haszna.
A losifor taitalmu Irágyák közül az általánosan használt szupeilosz-lát és a már ritkábban alkalmazott Ihomassalakon kivtll Jól bevált a renánla foszfát, melyből ez évben több nagybirtokos rendelt tekintélyes mennyiséget. Azonban a gazdaságokban, hol mint körzetem nagyobb részében a talaj mészszegény, olt előreláthatólsd nagyobb eredményt fogn ik elérni ezen 30—40% meszet is tartalmazó műtrágyával, mint a szupeifoszfáttal. Ebből kai. holdan-kint 100 kilogrammot szórnsk el, mert állítólag ennyi renánia foszfát 160 kgr. 16 ",\'o-Oh szuper foszfáttal egyenlő értékű.
A la*su batásu tho-nassiiak műtrágyával, melyet Inkább lakarmá-nyoi területeinkre (lucerna, legdó és ré ) szoktuk használni, kat. holdanként 300—400 kgr.-ol szőrünkéi.
Az ójrl gabonák foszfor tartalmú műtrágyák használatát nemcsak a többé-Kevéib^é nsgyo^b l-rmtssel, Inncm korábbi éréssel és erösebb tzalmanevelésével is meghálálják. Előbbi a hőütésnek, ulóbbl a gabona megdtllésének hathatós cllen-szerve. Amig a rozs keresett áru volt, (ez évben a fagykár mialt lelt ideiglenesen egyenlő áru a burával) addig a ro:s alá is rendszeresen alkalmazták a mű\'rágyákat a Jobban vezetett gazdaságok s mert a rozsnak sok hajszál gyökere van, a talajnak adott tápanyagokat még Jobban ki tudja használni, s azért ez évben mikor a vetőmag nehéz beszerezhesse miatt előreláthatólag kevés rorsvetésűnk lesz, — Jövő évi termésűnk ezulon való javítása kívánatos lenne.
A foszfor tartalmú műtrágyán kívül a nilrogén tartalmú műtrágyákra volna leginkább szükségűnk, mhitán ez a legdrágább, kivánatO\'. :ne, hogy az Istállól.ágyát Jó kwKssel és a kihordás utáni azonnali bc-szánlással a nitrogén veszteségtől óvjuk meg, továbbá különösen a távoli fekvés, rosz ulak, kevés trágya stb. miatt rilkán trágyázható területekre zöldtrágyával (Mborhere, csillagfürt, lóhere, bükköny, szóval pillangós virágnak termelésével) Juttassuk a szükséges nitrogént. Ameny-nyiben talajunk sovány s már ez év őszén gabonát akarunk abba vetni, ugy a keverő szántás előd 80 kgr. méfznilrogén, a velőszánlás előtt pedig 200 kgr. szuperfoszfát elszórását ajánlom. Ez a két műtrágya nem kcvuhetö össze. Ha a fenti műtrágyák használata esetén Is gyenge lenne tavasszal a gabona, ugy a legdrágáb műtrágyával, a cslllsalélrommal hinllük azt meg, kat. holdankinl 25—30 kilogrammal. (Polyt. köv.^
ZALAI KÖZLÖNY
192Y sreplembcr 1.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén kezdetbeo (ártott volt az irányzat. Később élénk vásárlási kedv kerekedett felöl, a bánya és a vas vezető értékei a piacot megszilárdították. A Nyomda-piacon lO\'/o os áremelkedést ért cl Legszilárdabb volt Bauktzid, Kőszén, Urikányi, Migneslt és Atlienaeum. A Fegyver s RészvénysOr 1— 2°,Vos árnyereségre telt szert. Elvétve kisebb árveszteségek ii fordultak elő. A lorgalom eleinte ciendts volt, később megélénkült Zárlatkor íz irányzat szilárd.
rflrlchl tárlat
Pirii 2033, London 2.VI1 * l, NtwoiV 518-60, BrUwl 7220. Mll»no 2S-19I,1!, Amitecdtm 207 75 Btrlln 123-41, Wien 7310, Sotla 3-7S. Ma 15-37, V.ilí 5300, Bndapcjil 90-77I/J, »el£fá<J 9"I3, Hak.iMl 321.
A budapesti Mssde deviza-jegyzéss
valih-Ak
Angolt. J7-7S-27-91 Belg«tr. 79-50-7980 C*ch k. 16-88-16-96 Din k. ti2 64-153-25 Dinit 10-02-1008 Dollii 567-80-570-20 Tnndi.tr 22-35-22 55 HoU. 228-45-229-15 Leajfyd 63-30-61-30 Ld 3-Í0-3 56
Lev* —■-\'—
Un 31 15-31-45 Mii 135-65-136 15 SehlU. 80-40-80 81 Nofítn 148\'35-I4S95 Svá)d 1.110-20-110-60 SvW k. 0310-153-70
DEVIZÁK Amit. 22857-229-27 Belgrád 10-04-1008 Berlio 135-75-13615 Bukireil 3-51-3-55 Biilsuel 79-45-79-70 Kopenh.152-75 15J-15 Oíflo 148-45-148 85 London 27-73-27-61 Mllino 3100-3115 Newrc-rk 57045-2 15 PiiU 22 35-22-45 Piigí 16SO-16 95 SioHi 412-416 StocIÜL 153-211-153 60 Virtó 63 40-64-20 Wien S>40-80-65 ZO/lcb 110-02-11032
Terménytónde
Bui Uxuv. 77 kg-ot 30 75 - 3095,
78 kg-o. 3105 -31-25. 79 ke-oi 31-35 — 3! SS 80 kg-ol 31-55 —31-75, egjtb 77 kg-o. 304S- 3066, 78 kg-o« 3065 30-85,
79 Vicot 30 95 - 3115, SO kg-oi 31-15-31-35, rou28 25-28-50, U»«rai.iip« 25 00— 25 50. lűrirpa 27 03-30-03. ub 22-25-22-50. tengert (ó) 2475 - 23 25 Buxekoíju 1B-50-1875, repce 43 50-44-50.
Sertésráiár
Fethaltil 3048, melyből eliditlinul vl.m meredi 1301 űarab. tüsiíer.du 1-72—1-74, izedet! 1 64—1-68. izedelt Wp 160-1-62, könnyű I-48—1"52. eltóendű Oreg t\'60-1-64, miiodrendu 1-50—1-52, engoi jüldé 1-52—1-75, usloniu nigyben 1-84— 1.86. nli 202- 208, lchuiotí hul 210— 2 14, iialonnii íílsertó 200—214. Az Irinyut lanyha.
Köztisztviselők, közalkalmazottak
8 havi riuUlfii»ti«ra
tzerejhetik be mindennemű luhiuli szükségleteiket. Férfi és nól Követek, selyem-áruk, vásznak, flanellük és baidiendek stb. Legújabb ősil és téli mintáim megérkeztek, azokat bármikor bemutatom, esetleg nálam megtekinthetők Teleki.ut 19. sz. alatt. Pranger József, a .Tribon" ruházati r. t.
megbízottja. • y,u
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma 7 és 9 érakor ,A király" Vidám történet 6 felvonásban. Főszereplők): Apolpbe Mcn|ou és Grcta Nisscu. Sienzáciős kiegészítő műsor.
A Hévízi ParkmozgAban csütörtökön közkívánatra : A főhadnagy ut a feleségem, 8 WvonSsos vígjáték és elsőrenoü kisérő mtljor lesz játszva.
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Héjzvénytársaság. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán tcfcfofte Nagykanizsa 78. sz.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 azélg 80 fillér. Clmud a minden vastagabb betübél illé szó kit azónak stimilíallk. Minden tovibbl >zó dlj.t S rali- V«4r- é> ünnepnap 50>.-o felár, szcidán—pénleken 25% felár. Allist keretóknek 504-ü eugeduiíny. A hlrtle-iéml díj •fb.-o (Ix.lMirfA.
Tanúié leányokat iieptember 1-tól (elveszünk. — Szlgrisztné-Schlllcrné nöl divatszalon, Kéül 18 3644
Pérlsl egyetemen végzett francia nyelwtanikrnó tanítványokat vállal. — Lehoczky, Tdekl-ut 27. 3615
Ford és Ford.on alluliévek, autó (cluerclést cikkek, Pneumatlk — Szánló Vilnius éa Tilsa cégnél, Deik-tír 2. 2314
Két diókot elUIi.m, aongora-
haajtnálattal elfogad fzr. urfcsalid. Clin a kiadóban. 3609
l.kolá.gyerekeket teljes dlálissal lelvejzek. Clm a kiadóban. 3611
Elvoaxott a lóm. kath. temetőben egy esécruyó. A beciüleles meglallló r,d|a le Csengery-ut 43. azim alatL -3639
Ogyes varróleány [elvitetik Oailné-nil, Kazlnczy-ulca 2. szám. -3610
Vidéki axQI6knok. 01. lanlló telid ell.liáíra elfogad kisebb diákokat, leány polgirlilákat. KUlón Mi. kell. zongora. Leányommal a polcíriba, llammal a gimnáziumba járhatnak. I\'efólf-ut 55. 3642
Tiszlvlieló keres a várói bdterületín egy csinosan butoroiott, kldón bejíralu szobit. Címeket a kladchlvatal lovábblL
Két kla leányt, vagy tiut leijei el-litárra ellogad url csalid, longora haazni-laltal. az összes Iskolák közelében. Cim a kiadóban. 3643
Két dlék teljes ellátásban részesül url családnál Zongora és fürdószoba használat. Clm a kiadóban. 3421
Tenyészbika, 1\'-1 éves, sárga szóill eladé. Bóvebbet Tuboly Antalnál, Nagybakónak. 3637
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek síívcs tudomására hozni, hogy Nagykanizsán, Klrályu. 34. sz. alatt folyó évi szeptember l-ón
uri fodrászüzletet
nyitok.
Pontos és iigyelmes kiszolgálás, női hajvágások.
Nagyérdemű közönség szíves pálifogását kérve, maradtam
kiváló tisztelettel Schwcitzor László
url (odritI.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles.kása, Icnccridara, egész kisszemü tengeri Madáreleség: Kevert madárétel, h imozoll-zab, lénymag, kendermag, édcs-rcpcc-, ítlála-mag, tokmag, napraforgó mag stb. kapható:
Ország és Widder
ss magkcrcskcdésében Erzsébet-tér 10. (Biróság mellett;
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
MORRIS
a vezető angol világmárka!
Megbízható, lartós, ökonomikus, igen elegáns túrakocsi!
Gyorsteherautő és autóbusz 1
Már 7600 pengőtől kezdve vehet eredeti angol MORRIS-autót!
Ábrás katalógussal készséggel szolgál a vezérképviselet:
Széli Ödön, Szombathely.
Városi eladási iroda:
Március 15-ike tér 15.
Városi mintaterein:
Mirály-utca 19.
Vár (Fő-ut 5.) pincéjéből eladó
cca 35 hl. többször átfejtett
óNoa fehér bor.
Hercegi Erdőhivatal.
Mitdcn iskola részére
tankönyvek
iskolai
Írószerek és füzetek rajzszerek, festöszerek könyvtáskák és szíjak
kaphatók
Fischel Fülöp Fial
könyvkereskedésébea mi FŐ-ut (Városház-palota.)
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
I54&lk. 1927. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat
Haton Rezsó végrcliajlatónak Zlegler Mór végrehajtást S7.envedft ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 80 P. lókekövetelét ós járulékai behajtása végett n nagykanizsai kir. járásbíróság területén levő, Pacsa községben fekvő s a pacsai 1422. sztjkv-ben Ali -2. sorsz. 8 107. hrsz. alatt foglalt ház, udvarral éa 109. hrsz. alatt foglalt kert a beltelckbcn ingatlanoknak végrehajtást szenvedő nevén álló fele ró-szére 4000 P. kikiáltást árban elrendelte.
Az árverést 1927. évi szeptember hó 8. napián délelőtt 10 órakor Picsa községházánál fogiák megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az áívcrclni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár Kfto-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-C 42. S-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. hogy a bánatpénznek előleges biró-letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XL L-c. 21. §)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az által* ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XLI. t.-c 25. §.)
Nagykanizsa, 1927. évi junius hó 24-ik napján.
Horváth s. k., A kiadmány hiteléül
kir. Jblró. Mlkó S. k.,
J4M UoíUlíUut.
ElliES
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Tcréi 34-45.
Felvesz hirdetésekel a világ minden lapja részére.
Rcklámterveket készil.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában. \'*
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
57. évfolyam, 198 szám
Nagykanizsa, 1027 szeptember 2, péntek
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal F6-ut 5 az. Keszthelyi lUkkladóluvaul: lUkóczi-ttr 13.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszegi Keik. ö kladóhtv. Kinlzay u. U. Elillzetésl iia: egy hóra 2 pengj 40 Iliiéi.
Csehország nem alkalmas önálló állami életre
Magyarotszágnak évszázadokkal ezelőtt Csehországgal történelmi kapcsolatai voltak. Csehország azonban később elveszítve állami önállóságát, Ausziriávai élt évszázados állami közösségen. Ez alatt az állami közösség idrje alatt mig gazdasági erősödésének hihetetlen grádusáig emelkedett, addig állampolitikai vonatkozásban, belsó erkölcsi és társadalmi élete hanyatlásnak Indult.
Csehországban minden időben találkoztak politikusok, akik az Ausztriával való közösséget szolgálták; voltak — különösen a tóurak körében — akik 8 Hibsburg dinasztia iránt érzeti ragaszkodásukat tartották (ő éleicéluknak, de vollak igen sokan, különösen a polgári társadalom köréből, akik minden törekvésüket arra áldozták, hogy Csehország állami önállóságát u|ra visszaszerezzék. Az eszközök megválogatásában egyik irányzat sem volt válogatós s céljaik elérése érdekében nem riadlak vissza a legellentétesebb eszközök igénybevételétől sem. A cteh állami önállóságra törekvők vágya, az árulások sorozatos elkövetése melleit, teljesedésbe ment, de azért az aulikus mágnások ma sem adták fel a reményt, hogy az u| cseh köztársaság megdöntésével visz-szahozzák a Habsburg dinasztiát.
A cseh köztársaság kebelében magában, a német, a morva, szlovák, rutén autonom, vagy éppen önállósági törekvés melleit, maguk a csehek ia bőséges gondot okoznak a kormánynak, mert a cseh királyság-pártiak, köztársaságiak, kommunisták és fasciszták zabolátlan gyűlölettel elletve egymás Iránt igyekiznek megvalósítani céljaikat.
Hónapok óta európai kői ügyelem mellett gomolyog é« fe|lődlk bizonyos Oajda-ügy, annak a 0)jda tábornoknak az agyé, aki Csehország katonai főparancsnoka volt s aki eztn bizalmi állásában — a vádak szerint — az orosz szovjet kéme volt. Mi. akik a világháború alatt a cseh kémkedés és árulás véres kövelkezményciből kivettük részünket, mi tanúbizonyságot lehelnénk arról, hogy mire kép-s a cseh felfogás és lelkiismeret. A Gajda per során Európa betekinthetett a cseh köztársaság kulisszái mögé é« ott azt láthatta, hogy az if|u köztársaság legális és illegális pártjai egymás ellen gyilkos cselszövésre készüllek s a köztársasági kormány láb alól való ellélelét tervezték. Most valóságos katonai és rendőrtégi ostromállapot uralkodik Csehországban s az összeesküvésben kompromittált magasrangu katonatisztek és állami funkcionSriáeok .szabad madarakként- bujdosnak Csehszlovákia földjén.
A Csehországban látottak és tapasztaltak arról győzhetnek meg
mindenkil, hogy Csehország, amely íllam pedig prim hegedül szindék-szik játszani Középcurópában. egyáltalán nem alkalmas terület önálló állami élette ís berendezkedésre. Gardasági fejlődéséi Ausrtriával való kapcsolatának köszönhette, de állami élete azóta ingoványokon él, meri fundamentumából hiányzik a tiszta erkölcs, amely minden állam szik-
lája, mentsvára.
Ha Európa úgynevezett békebiz-tositó sier.el, mint a Népszövetség, az Inletpirlamen\'árls Unió, a külö-bözö Ligák s dönőbiróságok figyelemmel kisírik Csehszlovákia belételi!, ugy lehelellen meg nem látniok azl, hogy Csehszlovákia az európai konszolidáció egyik veszedelme és a felfordulás melegágya.
Megnyitották a népszövetségi tanács 46. ülésszakát
Másfél óráig tartott
Oent, szeptember t
A népszövetségi lanícs 48. ülésszakát ma délelőtt 11 óra 15 perckor tartóit bizalmas ülésen nyitották meg. De Velllgas csilei kiküldött elnökletével megállapllotlák az ülésszak n-pirendjéL A tárgysorozat fon-tosabb pontjai:
a román kormánynak a magyar-román vegyes döntőbíróság miseiről szili bejelentése, az örmény és görög menekültek letelepítésével foglalkozó kérdések, a sajtószakértők értekezletének munkásságáról szóló jelentési, az állandó mandátumügyi |clenlés.
A másfél óráig tartó zárt ülésen a óapirend mfgállípl\'ása uián Dan-zig város követelésének tárgyalására tértek ál, mely szerint Danzig az 1921 augusztus 19-én kötött és a lengyeleknek a danzigi kikötő használatát biziosiló ideiglenes megállapodás hatálytalanítását kívánja.
A danzigi kiküldött ezl a követelést azzal indokolta, hogy a lengyel hadikikötő már kiépüli ét az ideiglenes megállapodásra cinci szükség.
a lárl megnjlló-ilés
A kérdés felelt rövid vita indult meg, melyben Német- és Franciaország képviselői is részt vettek. Ezulán elhatározták, hogy a kérdést napirenden lógják tartani. A legközelebbi ülés pinteken délelölt 10 órakor lesz.
Prága, szeptember 1. (Éjszakai rájlóiclenlés) A Lidove Lli\'y írja: /t román magyr blrtokperek agyében a párisi Interparlamentáris Unió ülésén még jobban elmérgesedett a helyzet. Ez a kérdés is tárgyalás alá kerül a kjsantant tanácskozásainak során Genfben. Románia szokatlanul nagy tempóban igyekszik ennek az ellensúlyozására propagandát kifejteni.
Lord Rothetmcrc beszélt Chamberlainnel, akit-megkért, hogy a Népszövetség ülésén a román-magyar vilás kérdésben álljon Magyarország mellé. Mindezeket most a kisantant konferenciáján alaposan megtárgyalják és egységesen a visszautasítás álláspontjára fognak helyczkedal a kisantant államai.
lenes meganspoaasra muw. síu^k- —------- ----------
........... ......""......................
yy^^f^^ V V « V n ■ i- — - -
Egy ezredest, egy őrnagyot, négy kapitányt és két prefektust letartóztattak az összes román hivatalokban tartott rovancsolás alkalmaval
Sorozatos állami panamákról rántotla lei a leplei a romát, hivatalos lap sikkasztási botránya
Bukarest, szeptember I (Éjszaka! rddlőlelenlés) A román Hivatalos Lsp körül támadt sikkasztási botrány mind nagyobb hullámokat ver. Az öngyilkossá lelt Toncs-cuiól megállapították, hogy mint a
egy hetilapnak kiutal1. Ebben a rész-letbcu ki fogják tanukép:a hal\'gatni Oogál is, aki jelenleg külföldön nyaral. A sikkasztások arra inditollák a hatóságokat, hogy az összes állami hivatalokban szigorú rovsnesolásokat
lek rá. Berceanu őrnagyot letartóztatták, rajta kívül két kapitányt és egy ezredest.
A 11. doljai hadtestnél az élelmezési irodában jöttek rá nagy visszaélésekre, melyekből kifolyólag letartóztatlak két kapitányt. A hajóval visszaélések összegei ma|dnem meghaladják a Hivatalos Lapnál történt panamák összegéi.
Löw Zoltánná vallomása uj fordulatot adott a millstatti gyilkosság nyomozásának
Budapest, szeptember 1
Polinyl Oéza főügyész-helyettes dr. Erdélyi Oéza további fogvatar-lását indítványozta a vizsgálóbírónál hitvesen előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés és magánokirat-hamisítások miatt. A vizsgálóbíró holnap fog dönteni az ügyészi indítvány felett.
Löw Zoltánná, az ügy koronatanúja a fővárosba érkezett és mint tanú részletes vallomást tett a rend-őrségen. A vallomás Erdélyire nézve igen kedvező.
A rendőrség tovább tolytat|a a tanúkihallgatásokat a májusi mérgezői eset ügyében Is. Kihallgattak ezenkívül egy fiatalembert Is, akihez Erdélyi teleségének halála napján táviratot intézett, melyben kérte a clmzeltel, hogy akadályozza meg a váltó óvatolását és jelentse be felesége biztosítására igényét.
A rendőrségen az Erdélyi-ügy főtanáénak, Löw Zollánnénak zárt ajtók mögölt való kihallgatása reggeltől kezdve, a hivatalos órákon lul is folyt. A kiszivárgó hirek szerint LCwné olyan meglepő kijelentéseket teli kihallgatása során, hogy a rendőrség szükségesnek tarl|a a tanuk újbóli kihallgatását LCwné kihallgatását holnap folytatják.
CUIOl nK£<lll3i»iv"ian, uu6; ....... — ----------* «•
bivjtalos lap vezérigazgatója a biva- tartsanak. Ezeknek meg is lett
talos pénzekkel spekulált. Most le tartóitatták ezzel kapcsolatban Fal collanu vezérigazgalól is, aki mikor Tonescu öngyilkos leli, löbb kompromittáló iratot clégeletl. Falcolianu elsikkasztott egy hitom milliós létcll is amelyet Ooga volt néppárti belügyminiszter a kormány bukásakot
nem vért eredménye, amennyiben az ilfovi preleklurén még a néppárti kormány érája alatt több milliós slkkaszlást köveitek el, amit most felfedeztek. Uescu volt prclck\'.u3t és helyettesét, Rlpescut letartóztatták.
A krajovai második hadtestnél szintén nagy panamák nyomára jöl-
Átadták lord Rothermerenek az üdvözlő aláírásokat
Párls, szept. 1. Párisban tegnap a tervbe vett program ellenére Teleky Sándor gr. vezetésével egy háromtagú küldöttség meglátogatta lord Rolhermiret és átadta neki a« emlékkönyveket. A lord köszönelet mondott a küldöttségnek, majd hangsúlyozta, hogy politikai nyilatkozatot nem kiván tenni, ezt tiltakozásai során kifejezésre jutatta és ebez ha marad. Ezulán ebéden látta vendé-a küldöttség tagjai!.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 2
Ujabb iskolarablás Erdélyben
Két magyar Iskolát zártak be Ismét az oláhok — Az épületet elkobozták
Kolozsvár, szeptember I
(Éjszakai rádiójelentés) Tökefalván, Kisküküllőmegyében, ahol 950 lakosból 100 görögkalolikus vallású oláh, évtizedek óla működöli a katolikus és református iskola. — Az oláhok tavaly állami iskolát állítottak fel és benne magyar tagozatot létesítettek. Most a dicsőszentmár-tonl oláh tanfelügyelő elrendelte a katolikus <s református Iskolák be-iátásál, amit azzal a megjegyzéssel közölt a kit hitközség lelkészével, hogyha bárminemű lépési is lesznek az Iskolák ufra való engedélyezése tárgyában, azt államellenes Izgatásnak fogja minősíteni. Ezzel azonban nem elégedett meg az oláh tanfelügyelő, hanem a reformátusok uj, modem iskola-épulelél el Is kobozta az oláh állam részére.
A kereskedelmi miniszter visszaérkezett szabadságáról
Budapest, szepl. 1. (Éjszakai rá-dlújelentés) Hermann Miksa kereskedelmi miniszter visszaérkezett nyári szabadságáról és ma átvette hivatala vezetését. Délelőtt löbb államtitkárral folytatott megbeszéléseket.
A dlákoiimpiász vizlpoió
eredményei Bologna, szeptembsr 1. (Éjszakai rádiójelentés) Mi folytatták a nemzetközi főiskolai olimpiászon a vízipóló mérkőzésekel. Svédország legyőzte 5:2 arányban Csehországot, Franciaország 8:0 arányban Ausztriát. Magyarország és Belgium találkozása délután történik meg. • Terjed a gyermekbénulás! járvány Romániában Bukarest, szepl. 1. (Éjszaka! rá-diójelentés) A gyermekbénulási járvány veszedelmes mértékben terjed. Ujabb 140 megbetegedésről adnak hirt a lapok. A kultuszminiszter elrendelte, hogy a járványra való tekintettel az elemi Iskolák mrgnyi-tását halasszák el.
Vllágposta-kongresszus Hágában
Hága, szeptember 1. (É/szakal rádiójelen/és) Az orosz szovjet Indítványára Hágában világposta kongresszust hivtak egybe, melyet ma nyitottak meg. A kongresszus tárgysorozatán szerepel a légíposta-for-galom kérdése ls.
Baumgartner Ferenc milliárdos hagyatékából per lesz
Budapest, szeptember 1. ismeretes, hogy Baumgartner Ferenc tízmilliárdnyi vagyonát annak idején a magyar Íróknak adta. A végrendeletet most Baumgartner testvére megtámadta azzal az indokolással, hogy az örökhagyó nem volt épelméjű.
A nyár folyamán csökkent a létfenntartási költségek index-száma
Nyolc millió ember utazott egy hónap alatt a fürdSidényben A külkereskedelem juliusi mérlege passzív — Egy év alatt felére csökkent a munkanélküliség
A PÉNZÜGYMINISZTER XIII. JELENTÉSÉ
Nagykanizsa, szeptember I (Saját tudósítónktól) Közzétették a magyar királyi pénzügyminiszter XIII. jelentését Magyarország pénzügyi helyzetéről, amely jelentés az 1927. évi julius havi adatokat tartalmazza. Az állami közigazgatás julius hónapban 57.8 millió pengői vell be, ami a mull év hasonló hónapját 6.6 millió pengővel, az előirányzatot pedig 7.4 millió pengővel haladta meg.
A népszövetségi kölcsönből még rendelkezésre álló egyen leg 75,035.311 pengő 57 fii ér. Julimban a kölcsönből 24 millió pengőt veitek igénybe különböző beruházásokra.
A postán julius hónapban 26 millió 792.000 közönséges, 1,052.156 ajánlóit, 64.325 értéklevelet, 859.509 csomagot, 660.730 darab postautalványt továbbítottak. Föladtak 345.163 táviratot. A távbeszélő főállomások száma 62.889, a rádióvevőberendezések száma 74.831. A posta bevétele ju-liusban 7,318.861 pengő, kiadása 6,350.165 pengő. A magyar királyi Allamvasula juliusban 7,400.000 utast és 1,861.076 tonna árut szállllollak. A MÁV bevételi többlete 5,513.984 pengő. A Duna—Száva—Adria Vasút társaság 492.122 ulast és 174.681 tonna árut szállított júliusban. A bevételi többlete 520.156 pengő 57 fillért telt ki. A Magyar Nemzeti Bank
aranykészlete Juliusban 7.1 millió pengővel gyarapodott, devizakészlete ellenben 4.1 millió pengővel csökkent. A váltótárca emel-
kedése e hónapban Is folytatódott. A forgalomban levő bankjegyek ösz-szege julius végén 38.2 millió pengővel volt magasabb, mint az előző hő végén. A forgalomban volt váltópénz 43,410.875 pengő 34 lillér.
A postatakarékpénztárnál a takarékbetétek állománya 1,284.049, a csekkszámlák állománya 54.732. A takarék és csekkűzlet összforgalma pedig 1.200,406.209 pengő 11 fillér. A pos-tatakarékuál és a budapesti tizenhárom legnagyobb pénzintézetnél elhelyezett takarékbetétek álladéka juliusban 15.5 millió pengővel emelkedett. Julius végén a lakarékbetélek 37.3 százalékát, a folyószámlabetétek pedig 65.9 százalékát érték cl 1913. évi álladékuknak.
A tőzsdeindex juliusban nagyon keveset emelkedett. Az 1927. év első hat hónapjában a külkereskedelem mérlege 178 6 millió pengővel volt passzív.
A magyar nagykereskedelmi árak indexszáma julius hó folyamán változatlanul* 133 maradi. A
létfenntartási költségek \' indexszáma juliusban a lakasbért Is beleértve 113-ról 110-re, mig a lakásbér nélkül számitól! index 128-ról 125 -re szállt le, ami az élelmezés költségeinek csökkenésére vezelhető vissza.
A fizetésképtelenségi esetek száma 66 volt, amelyből nyolc csőd, 58 kényszeregyezség.
A nyilvántartott munkanélküliek száma 12.683, ami az egy év előtti helyzettel szemben 50.3 százalékos csökkenést jelent.
Ingyen szórakozások, tarka plakát-özön, égő pet-roleum-források, tivornyázó népbiztosok országa felett őrködik a bebalzsamozott Lenin-bálvány
Tapasztalatok a szovjet-világrenddel „megváltolt" Oroszországban
Hollandia egyik legismertebb nevű jelel Írónője, E. Wirte Block, akit lapja Oroszorszifj-ha küldött ki, a kOvelkczókbcn számolt be tapasztalatairól. Moszkva, 1927 augusztus Sokszor találkozunk előkelő külföldi politikusokkal és újságírókkal, akik majdnem lelkesednek az orosz szovjet berendezéseiéri, ha egyszer ott járva megismerkedtek vele. Naiv jóhiszeműségükben ugyanis csak azokat a dolgokat figyelték meg, amiket bemutaltak nekik. Pedig amit a szovjet ural mutogatnak, az nem mas, mint a Polemkln-faluk sokasága, amellyel eltakarják u borzalmas és szörnyű
valóságot. A nagy csalódás már a határállomáson kezdődik. A látogató vendégek ugyanis legtöbbször a Berlin-Riga futárvonallal szoktak érkezni, melyen pompás háló éa étkezökocslk
vannak Moszkváig. A fővonal vasúti személyzete is igyekszik tetszetős, tiszta ruhájával magára hívni a figyelmei. A halárállomáson ott van a cseka útlevél-kirendeltsége, amely megtudakolja az érkező idegentől, hogy melyik szállóban kiván majd tartózkodni. Legtöbbje persze nem tud cimet mondani és ekkor a cseka maga ajánl szállodát, melyet a saját kezelésében tart fenn, ugy, hogy a pályaudvarra érkezve, a határállomáson megkérdezett idegen már megkapja a cseka állal megrendelt szobáját, ahol egyrészt könnyű az ellenőrzésre, másrészt udvariasságukkal sikerült kellemes benyomást kelleni a külföldiben. így a csekáról, melyről eddig csak rémmeséket hallott, a legkellemesebb emléke kezd kialakulni az idegenoek.
A színházak, muzeumok, gyűjte-
mények állami kezelésben vannak és a külföldiek számára potom áron árusítják a belépőket, mlg a belföldiek részére — rendesen turnusokban — ingyen osztogatják, ugy, hogy állandóan telt házakat lát a külföldi. Ebből természetesen azt következteti, hogy itt az általános jólét Igen magas lehet, azonban ez csak következménye ama Nero korabeli elvnek, hogy
ha már nappal gyötrik a népet, gondoskodni kell arról Is, hogy legalább este szórakozhasson. Természetesen megmutatják mutatványszámként egy kaszárnyájukat és egy csokoládégyárukat is, melyben egyrészt a legmodernebb kulturális és kéuyelml igényeknek megfelelő berendezésekkel, másrészt mintaszerű higiénikus felszerelésekkel és munkáslakásokkal iparkodnak elkápráztatni a látogatókat.
Igen szomorú érzéseket kelt az emberben az Ifjúság nevelése. Bármilyen bihetellenül is hangozzék: a szülőknek a gyermek nevelésébe semmi beleszólásuk nincsen és így a nevelésnek kél alapvető tényezőjét, az Istenben való hitel és a szülök iránti tiszteletet és szerelelet iparkodnak legelőször kiölni az iljuság szivéből. Az iskolák aiheista szelleműek, a gyermekek semmi vallásos nevelésben nem részesülnek, ugy, hogy amikor tizennyolc éves korukban Joguk van vallást választani, kilencven százalékban fetekezeinél-küliek maradnak. D; nemcsak az Iskolákban nincs vallásoktatás, hanem bezárták a templomok legnagyobb részét is és amelyeket még éppen nyílva hagyták, mert kegyhelynek tartotta a jámbor nép felfogása s így mégsem merlek hozzányúlni, ^zt is vallásellenes propagandájukra használják fel, plakátokat helyezve a szentképek alá, ezzel a felírással: „A vallás ép olyan veszedelmes a népre, mint az ópium."
Hogy a még vallásos szülök esetleges b< folyásától teljesen megszabadítsák a fiatalokat, a városokban állatni Intézeteket s tervezlek, melyekben teljesen Ingyenesen oktatják a gyermekeket. A fiatalság erre nagy tömegekben lódult a városokba, ahol kikerülhetett a szülői fegyelem alól és hamarosan megtöltötték ezeket az intézeteket, amelyeket régi kaszárnyákban rendeztek be. Ezekben igen gyakran felnőtt fiuk és leányok együtt laklak egy szobában, ugy, hogy a szemérem teljesen ismeretlenné váll közöltük és az erkölcstelenség hihelellenül elburjánzott Felkerestem egy ilyen nevelőintézetet, ahová nagjrnehezen — és csak néhány dollár ellenében — sikerüli bejutnom, de amit ott láttam és tapasztaltam, azt leiral sem lehet.
,A nevelőintézet\' felírás helyeit a kapu fölé azl kellene írni:
,Sodorna és Oomora\'. Ebből az intézetből egyetlen egy
192T szeptember 2.
ZALAI KOZLONT
év alatt báromszáz leány-anya kerüli kl.
Látogatásom után néhány nappal tartottak Lenin feleségének elnöklé-sévei éppen egy
női kongresszusi, ahol az egyik ukrán asszony-delegátus szóvá akarta tenni, hogy a vidékükön nagyon megszaporodtak az ipállan gyermekek és hogy a legidősebb anya alig több tizenhat évesnél. Az elnöknő azonban leintette a felszólalót, mondván: Büszkeséggel köszöntőm bennük Oroszország fiatal anyáit.
A munkásság helyzete sem változott a régi cári uralommal izemben. Igy magyarázta meg ezt nekem egy elkeseredelt, deresha|u munkás:
— Itt a botom. Ha középen meg fogom, a feje felé esnek az arisztokraták, a végén van a csőcselék és a középen állunk ml munkások és parasztok. A bolsevisták egyszerűen megfordították ezt a botot, most a vége van felül és a leje alul. Ml munkások azonban vagyunk, ahol voltunk, a középen, csakhogy most már le|]el lefelé.
Néhány nsp múlva olvastam, hogy munkás-barátom egy gyűlésen Is előadta hasonlalát, mire a munkásszabadság hazájában a cseka egyszerűen elfogta és másnap agyonlőnék.
Pedig bizony Igaza voll. A népbiztosok beütlek az egykori főúri palotákba és a parkettes szobákban csillogó csillárok fénye mellett pompásan élnek, feleségeik párisi toalettekben járnak és mjndnyá|uknak óriási betétjeik vannak külföldi bankokban.
Érdekes voll a bakul petróleum mezőkön való látogatásom, amelyeknek forrásait teljesen nacionalizálták, a munkásokat és alkalmazottakat pedig militarlzálták. Fizetést azonban nem igen adnak, mire a munkások ugy segítenek magukon, hogy minden este edényekben haza viizik a petróleumot és hetenként kétszer eladják csempészeknek. Akik nem bírták ezt az életet és máshová Indullak munkát keresni, azokat katonarzö-kevénykénl üldözték és r.hol érték, agyonlőtték őket. Az elkeseredett emberek persze Iparkodnak megbosszulni magukat és Igen gyakran előfordul, hogy egy-egy kutal felgyújtanak és az 50 - 60 méter magasra szökelö égő petroleumsugarak vörös lángja messzire hirdeti a szov-Jet népének boldogságát.
A szovjet azonban még akkor
sem engedi jobb viszonyok közé a munkásokat, ha maga a munka adi) hajtandó volna helyzetüket javítani.
Érdekes példa erfe egy holland társaság csele, amely koncessziói kapott termelésre. Ez a vállalat nagyobb élelmiszer-adagokat osztott szét munkásai közöli, mint a környéken szokásos volt, azzal a Józan hollandus elgondolással, hogy csak |ól táplált munkásoktól lehel |ó munkát várni. A szovjelhatóságok azonban ezt antlbolsevisla propagandánk tekintették és kényszerilették a hollandi vállalkozókat, hogy az adagokat ők is a minimumra redukálják. Nem sokban a különbözik
a vasutasok helyzete sem a lobbi munkásokétól. Ezek az emberek Is csalással, lopással tartják lenn magukat. Aki ugyanis akárcsak egyik községből a másikba akar utazni, annak már hatósági engedélyre van szüksége és az állomási pénztárnál csak erre az Igazolványra adnak ki legyet. Mivel a vonatokon elsősorban a katonák é6 hivatalnokok számára rezerválnak helyekel, ha valaki jegyei kér, legtöbbször az a válasz, hogy nincsen. Csakhamar azonban Jön egy hordár, akitől dupla áron mindig lehel jegyet szerezni. Az összeg fele azulán a pénztárosé, a másik felét pedig elosztják a személyzet közölt fizetésként.
A szovjet legfelső vezetősége kilenc ember, akik korlátlan hatalmú vezérek 400.000 tagol számláló kommunista párt jóvollátó!. A 400 000 párttagnak mindössze fele munkás, ami, ha a szovjet statisztikájának 15 millió munkását vesszük számításba, alig teszi kl a munkásság 133 százalékát. A többi 200.000 hivatalnokokból kerül ki, akiknek számi ál\' litólsg 2 millió. Tehát ezekből sincs több a pártban, mint egytized. Ezzel a kis párttal a hátuk mögött csak a legféktelenebb és legkíméletlenebb terror tudja fenntartani uralmukat. Hiszen ma már a parasztság teljesen ellenük van. /t paraszt csak addig volt forradalmár, amíg földet nem kopott.
Földjének birtokában azonban a legkouzervativebb elemmé vált, épen birtokának elvesztésétől való félelmiben. Mégis iparkodtak elveiknek megnyerni még pedig ugy, hogy a mélyen vallásos orosz parasztot ki akarták szakitanl a vallás illetőleg a papok befolyása alól. Ingyen ké-
SPORTEX
pes folyóiratokat osztogattak „■U Istentagadó" címmel, a legelvetemültebb módon ábrázolták jézust és a szenteket és lassan-lassan valóban sok helyen tünedezni kezd az Istenben való hit. Azulán a cár Iránti tiszteletet Igyekeztek elrabolni szivekből és ezérl elrendelték, hogy minden községből emberek jöjjenek Moszkvába
Lenin sírjához zarándokolni. Lenin holtteste itt üvegkoporsóban b.batzs .cnozva fekszik, ugy, hogy midőn ezek az egyszerű emberek meglátják a teljesen ép holttestet, térdreborulva imádkoznak elölte,\' mint egy szent előtt s hamar uj tekintéllyé nő elöltük Lenin a cár helyett.
A hatásos szinpadl beállításoktól máshol sem idegenkednek. Elárasztják plakátjaikkal az
egész birodalmat. Ha a szovjetkormánynak pénzre van szüksége, akkor a következő falragaszt lehet látni. Egy nagy pénzesszekrény nyitott ajtókkal, rajta a lellrás: Állami pínzlár. Az ajtón egy nagy kérdőjel, alatta a felszólítás: .Hozd pénzedet Ide, hogy ne tud/a a szomszédod, mennyid van I"
Nagyobb következetlenséget már alig lehetne elképzelni, hiszen ezáltal nyíltan bevallják, hogy tannak szegény és gazdag bolsevisták, emberek, akiknek csak a nyomorúság jut és Ismét mások, akik ezeknek a nyomorúságából dárldósan élnek.
A nagykanizsai templomszentelési és bérmálási napok
NaQykanlxaa pQapSkv4réaa - A mai éa bovonulAaa — A htvataloa vároa napon a férfiak, a máaodlkon
Nagykanizsa, szeptember 1 |
Nagy napokuak néz elébe Nagykanizsa városa. Hosszú Idők multán Ismét falai között üdvözölheti ebben a hónapban megyéspüBpökét, aki abból a célból jön Nagykanizsára, hogy egyrészt ünnepilyesen felszentelje a tc\'Jesen renovált nagykanizsai templomot, másrészt a bér-r ilás szentségét szolgáltassa ki bi-;inek.
I A pUspökváró Nagykanizsa már most készül arra, hogy főpílsztorát méltóképen fogaghassa, ugy, \'« plébánia, mint a hivatalos vá\'os részéről. Olt, ahol a megyéspüspök bevonul diszkaput fognak állítani és hatalmas oszlopokon nagy girlandokat terveznek. A háztulajdonosok mér mcst előre felhívatnak, hogy a síükséges nemzeti lobogókról gondoskodjanak, nehogy előálljon az a szégyenletes eset — ami Szent István napján történt.
Szeptember 24-én érkezik a püspök Nagykanizsára, ahol a város plébánosán és a püspöki biztoson kivül a polgármester, a polgári és kalonal hatóságok és közhivatalok fejel lo-gadják ünnepélyesen az ebből az alkalomból virágokkal és zászlókkal feldíszített pályaudvaron. A kCsiön-tés után a püspök és kísérete a fogadására megjelent előkelőségekkel harangzugás közben hosszú kocsisorban bevonul a városba, a fellobogózott és feldíszített utcákon keresztül. A püspök kíséretében lesznek dr. Simon Oyörgy prelátus-ka-nonok, zalai főcspete6 ésdr. Wéber
iuy tapUapek Onnapélyaa fooadáaa a temptomaxantaléaon - A* alaö a nttk karainak bérmáláara
Pál püspöki Irodaigazgató, szentszéki tanácsos.
Szeptember 25-én reggel 9 órakor nagy ünnepi misét pontifikál a megyéspüspök, majd utána kezdetét veszi a lemplomfelszentelés szertartása. Ennek végeztével következik a fiuk és férfiak bérmálása.
Szeptember 26 án a nagymise után lesz a leányok és nök bérmálása.
A kiskanizsai és a somogyszenl-miklósl hívek körmenetben, zászlók alatt fognak bejönni Nagykanizsára.
SZENT LUKÁCSFÜRÜŐ
{KRISTÁLY. ásványvíz*
űdit
frlurt
ha.it
t-\'öleralut: Fehér Vilmos és Társánál ; Nagykanizsa, Ffl-ut 22.
Telelőn: 192. ina,
I^VV^WV^V" ^ 11
Fegyveres rablók felkoncoltak egy kereskedőt
Bukarest, srept. I. (Éjszakai rádiójelentés) A Csernovilz inellenl Jurska községben egy elhagyatott ház mellett rátámadt négy fegyveres bandita Feller József kételkedőre, aki szekérrel igyekezett a vásárra. A kereskedő (elismerte támadóit és könyörgött életéért, azokban a tablók dühükben, hogy őket felismerte, össze-vissza 8zurW/M,i-, majd tde|ezlék és a holt-Cílel i/r/obták az utcára, azu\'án el-imcriekulíck.
megérkeztek
Zalavármegyében kizárólag SINGER JÓZSEF és TÁRSA cégnél Nagykanizsán kaphatók
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 2
Országos Kézművesipari Tárlat 1928-ban
Az aranykoszorus mesterség megismétlése
Nagykanizsa, szeptember 1
Ismeretes, hogy az Országos Ipar-egyesület két évvel ezelőtt a magyar kormány támogatásával megrendezte az I. Országos Kézműipari Tárlatot. A tárlat kettős célt Uvánl szolgálni. Először be akarta bizonyítani a nagyközönségnek azt, hogy a magyar kézműves Ipar az ország és a nemzet közgazdasági életének legbiztosabb alapja, amit nem szabad leklcsinyleni és amelynek a Jövőben — dacára a gyáripar fokozódó fejlődésének — nagy hivatása van. — Másodszor pedig a kézművesipari termékek bemutatása állal alkalmat kívánt adni a kézműiparosok tudásának fejlesztésére, amit nagy fokban hatványozott a koszorús mesterverseny.
Az Országos Ipsregyesűlet felbuzdulván az első sikereken elhatározta, hogy a jövő évben megismétli az Országos Kézműipari Tárlalot és vele kapcsolatban az aranykoszorus mesterversenyt.
Kedves kötelességünk, akik a helyi iparosság érdekel mellett mindenkor szót emeltünk, hogy iparosaink figyelmét már mosl felhívjuk a készülő Jövő évi tárlatra és mcslerversenyre. A tárlaton több Ipari szakma gyűjteményes kiállítási rendez és számos Ipartestület vonul fel
külön kollektív-kiállítással. Szakkörök szerint éppen ezek a gyűjteményes kiállítások képezik a tárlat legértékesebb részét, nem is említve, hogy a részvételi költségek a legminimálisabbra mérsékelteinek.
A nagykanizsai Iparosság Is Jól teszi, ha minél nagyobb számban részt vesz ezen ujabb országos tárlaton, mert egyrészt lanuságol tesz a nagykanizsai ipar nagy fejlettségéről, másrészt dicsőségei és elismerést szerez az ország iparossága és nagyközönsége előtt, a nagykanizsai iparosok. Ahogy a dolgok állanak semmi kilátás nincsen arra, hogy a Jövő évben tervezett nagykanizsai Ipari és háziipari kiállítás megrendezésére sor kerüljön. A hivatalos városnak sokkalta nagyobb gondjai vannak, semhogy azzal a nagyhorderejű kérdéssel komolyan és behatóan foglalkozzék, hogy egy nagy dunántuti ipari kiállítással bemutassa mit produkál Nagykanizsa Iparossága és piacot és vásári teremtsen ennek az elzárt és Izolált kanizsai iparosságnak.
Minden felvilágosítást az Országos Kézműipari Térlalra és mester-koszorús versenyre a helybeli Ipartestület megad, vagy közvetlen az Országos Iparegylet Budapest, VI. Oróf Zichy Jenő-utca 4. sz. alatl.
= Friss állapotban lőtt foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségben vásárol Szabó Antal fegy-ver-, lőszer- és vadkereskedő.
Az álmok és gyönyörök városa...
Társas utazás Párlsba Minden kullurembernek legfőbb vágya Párisi lálni.
A történelmi mulltal rendelkező világváros, melyet a Lajos királyok finomult Ízlése és páratlan áldozatkészsége kezdett fejleszteni, különösen nagy fejlődési perióduson ment keresztül Nipoleon uralkodása alalt.
A modem Páris a francia esprit minden eredményét szervírozza a kü.földinek, ugy, hogy joggal nevezhetjük Páríst nemcsak a világ középpontjának, hanem az álmok és gyönyörök városának is.
Az a közel 15 esztendő, melyet a háború kitörése óla Izoláltan kénytelen eltölleni a mai generáció, mosl, amidőn az utazási lehetőség mindig könnyebbé válik, kell, hogy arra késztessen minden kulturcmbert,hogy az elmúlt idő ez Irányban önkénytelenül elszenvedett mulasztásait pótolja.
Ezt a célt kívánjuk szolgálni és elősegíteni akkor, amikor közöljük olvasóinkkal, hogy sikerűit a Central-européen Express párisi utazási iroda magyarországi megbízottjával, a Park Szálloda R-T.-al (Budapest, VIII., Baross-lér 10.) oly irányú megállapodást létesíteni, mely szerint olvasóinknak 395 pengő ellenében lehetővé tesszük, hogy Párlsba utazhassanak és olt a legközelebb közlendő program alapján nyolc feledhetellenül szép és kellemes napol lölthessenek el. Felhívjuk olvasóinkat, hogy a társas uiazásban való részvétel céljából mielőbb jelentkezzenek kiadóhivatalunkban, hogy a csoport ulnak indítása mielőbb megtörténhessék.
Hangsúlyozni kívánjuk azt, hogy a Centraleuropéen Express vezetősége a megérkezés pillanatától az elutazásig állandóan magyarul beszélő kísérőkéi bocsájt csoportjai rendelkezésére, így léhát láthatja és élvezheti Párisi az Í6, aki nem beszél franciául.
A csoport tagjai budapesti tartózkodásuk alalt a Park-szállodában kedvezményes áron lakhalnak és étkezhetnek.
A 395 pengő részvételéveli díjból 50 pengő a jelentkezés alkalmával, a hátralékos 345 pengő 10 nappal az utazás előtt a Park-szálloda rt. címére (Budapest, VIII, Barosstér 10.) beküldendő postautalványon vagy postatakarékpénztár! 21.748 sz. csekkszámlájára.
NAPI HÍREK
TŰZIFA és SZEM
házhoz szállítva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épfiletfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében -,<m
NAGYKANIZSÁM,
Klrálj-ntca 4. Bendalés-telefon 120 Witl ttáfa q kin kiilit aillttn P 320*
NAP1HEND
Szeptember 2, péntek
Hómul katolikus: István pk. Protest. Rebeka. Izraelita: EJul hó 5.
Nap kel reggel 5 óra 18 perckor, nyugszik délutln 18 óra -10 perckor.
Városi Színház Mozgója. Leo bü-vészmester és Daán Ilona művésznő.
Nyáresti hangulat
Elfutott előlem a nap; az árnyékok de megnőttek. Lassan, csendes nagy titokkal vasizemü koboldok jöttek.
Ordítoztak: Erre... Hajrá...
— s én futottam a völgybe te, manók tánca Itt Is hajtott — Szúrd — szól egyik — késed bele.
Minden árnyék reám lesett; majd ég csattant, sötét palást borult le a zugó völgyre, csillog gyújtott fénylő parázst
fejem felett... a szelíd ég ezer bárányával a hold
— útszélen, hol mephlhenlem — szeretettel felém hajolt.
Lassan én is megnyugodtan megöleltem a nagy eget s mellettem az ut szélén egy kicsiny lücsök clrpelgetelt.
Orosz Iván
— Szerkesztőségünkből. Barbarits Lajos, lapunk felelős szerkesztője szabadságáról visszaérkezett és a mai nappal a szerkcsziést átvette.
— Személyi hlr. Rott Nándor dr. megyéspüspök Wéber Pál dr. pápai kamarást, a veszprémi püspökség Irodaigazgatóját oldalkanonokává nevezte ki a veszprémi káptalanban.
— Szabadság. Dr. Révffy Andor kir. törvényszéki |egyző a holnapi nappal megkezdi négy heti szabadságéi.
— Tanítói áthelyezés. Juhász Islván Fűlopszállás-kerekegyházai iskolai tanítót a közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai állami elérni iskolához áthelyezte és feljogosította arra, hogy helyben és a lanilásl időn kívül a református vallású kántori leendőket ellássa.
— Kitüntetett Ipari szakmunkás. A kereskedelemügyi miniszter Magyar Józsefet, a nagykanizsai Mlltényl Sándor és Fia cég 1898. óta alkalmazottját, Jelenleg szabászát, harminceszlendtig egy cégnél folytatott hűséges munkájáért elismerő oklevéllel tüntette ki. A derék ipari alkalmazottat valóban megérdemelt kitüntetéséről a soproni kereskedelmi és iparkamara értesítette, mig az oklevél átadása egy későbbi időpontban fog ünnepélyes keretek közt megtörténni.
= A Centráf kávéházban ma és minden este zeneestély, a budapesti Emke és Ostende kávéliSzak kedveli cigányprímása győri Tóth Pista és zenekara állal.
— Uj tanítónő. A közoktatásügyi miniszter Baján Borbála ok), tani-tónöt a zalaegerszegi állami elemi iskolához tanítónői minőségbzn kirendelte.
= Orvosi hlr. Dr. Neu Hugó orvos szabadságáról megérkezett és rendeléseit újból megkezdte.
— A vasárnapi bucsuszent-lászlól férfizarándoklatra mind-tömegesebben történnek a részvételi előjegyzések, amelyek minden várakozást felülmúlnak. Nehogy valaki is lemaradjon, a plébánia hivatal felhívja a katolikus férfiakai, hogy még ma és holnap sürgősen Jelentkezzenek, hogy a különvonat kellő számú kocsijáról haladéktalanul gondoskodás történhessék. Eddig törvényszéki birák, katonatisztek, főtisztviselők, kereskedők, rendőrtisztek és rendőrök, postalisztek, vasutasok, tanítók, iparosok, pénzügy- és vámörök, csendőrök, Ipari és gyárimunkások, kisgazdák és földmunkások, slb. Jelentkeztek. A nők zarándoklata szeptember 8-án indul.
— Gépjárművezetői vizsga. Tegnap délután a zalamegyei autó-körletnél, a nagykanizsai! rendőrségen isméi nyolcan jelentkeztek gépjárművezetői vizsgára. A nyolc Jelentkező közül ezúttal kellő bukoll meg, akikel u| vizsgára utasítottak.
— A megyei telefonhálózat építése. A régóta vajúdó megyei telefonhálózat kérdése örvendetesen a megvalósulás stádiumába Kp. Amint illetékes helyről értesülünk, a postaigazgatóságnál a műszaki tervek tel|esen elkészüllek, ugy hogy a telefonhálózat kiépítésének megkezdését öt uj áramkörrel rövidesen megkezdik.
— Országos vásár. A szepelki állat és kirakodó vásárt szeptember 5-én fogják megtartani.
— Életfogytiglani fegyházra ítéltek egy feleséggyllkost. Kaposvárról jelentik: Szommer Bállnl 26 éves bőszénfai legény még 1923-ban házasságra lépett Frlsch Erzsébet fiatal leánnyal, akivel kezdetben békességben élt. Később a dvódá-sok a fiatal házaspár között napirenden voltak. Szommer Bálint bántalmazta a feleségét és anyósát is. A |egyzó ezért magához idézle a brutális ember feleségél, hogy ez ügyben kihallgassa. Szommer utána ment feleségének és megvárta mig kljölt a Jegyzőtől és 23 késszurással megölte. A törvényszék tegnap tárgyalta ezt az izgalmas bűnügyet é3 Szommer Billntolélelfogytlglani fegyházra Ítélte.
— Jegyzőválasztás. A lemondás folytán megüresedett ságvári körjegyzői állásra tizenkét pályázó közül Gadányl József ádándi adóügyi Jegyzői választották meg.
— Slrkóavatás. A tapolcai izr. hiiközség néhai lelkipásztorának, dr. SchönwM Károly rabbinak sirja fölött emlékkövet állított. Az emlékkövet barátai, psptársal és hívei részvételével mosl avatták fel először a templomban, azután a sírkertben szép ünnepség keretében.
— Gyermekgyilkos anya. A toponári csendőrség letartóztatta Nagy Mária 18 éves leányt, aki ujszülöll gyermekét megölte.
1927 2.
_ A zalaegerszegi kőzkórház-ban Is túlzsúfoltak a termek. Hogy mily állapotok vannak a zalaegerszegi közkőrbázban — elég rámutatni arra, hogy a kórház nem tudja befogadni a betegeket, ugy, bogy a folyosóra is kénytelenek jjyakat helyezni, mert a kórtermekben két ágyban három beteg fek-i,iV Zalaegerszeg most nagyarányú tértiázfejiesztésl tervekkel foglalko-ók és szerelne egy megyei kórhá-a! lelépltenl.
= A Centrál kávéházban ma (s minden este zeneestély, a budapesti Emke és Ostende kávéházak kedvelt cigányprímása gyóri Tóth Pista és zenekara által.
— A becsületes munka jutalma. Hunyadi Ferenc gróf somogysztll uradalmában 47 év óla, mint gazda működik Tancslk Jőzsel. A földmi-vtlésögyi miniszter a hűséges embert díszoklevéllel és száz pengó jutalommal tüntette ki, amit ünnepi keretben adtak át neki az uraság és uradalmi tisztikar jelenlétében.
— Épületüvegezés, gitt-lés, javítás ; egyes táblák Is legolcsóbban Pumnúl, Király-utca 10.1
— Motorkezelő tanfolyam nyílik meg a M. Kir, Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben (Budapest, VIII., József-körut 6. szám). A tanfolyam célja: hogy hallgatóival a motorok szerkezetét, kezelését, üzemét elméleti és gyakorlati oktatás alján megismertesse. A gépjárművezetői igazolvány elnyerésére nem ez a tanfolyam, hanem az Intézet Gépjárművezetői Tanfolyama készít elő. A tanfolyam 6 hétig tart. Az elméleti előadások 6 héten <1 minden hétköznap este fél 7—8 ig tartatnak. A gyakorlati oktatás az intézet gépcsarnokában összesen 5 félnapon ál, d. u. 2—6-ig tart. Tandíj: 20 pengő. Beiratkozni lehet szepl. 16-19-ig, hétköznapokon d. u. 12—l-ig és ő-7-lg. Vidéklek a landij előzetes beküldésével is felvételnek. A tanfolyam kezdete szeptember 19 én este fél 7 órakor az I. emeleti tanteremben.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A fehérszőrű sertés, a tót-szerdahelyi gazda és az adóhátralék. Jogászi kifejezés szerint .zár-törés"-1 követett el Takács József lótszerdahely! gazda. Takács uram két és fél millió adóval tartozott az útinak, amit nem tudott megfizetni. Jő" a végrehajtó és íclitla Takács S«da két szép fehérszőrű sertését, melyek abban a pillanatban már nem irtózlak Takács gazdához, amikor 5 végrehajtó megsimogatta fehér "őrüket. De Takács gazda gondolt egyet és ki akart fogni a törvény éberén. Az egyik sertését eladta, a másikat levágta. No, most jöjjön » végrehajtó - gondolta. Am Takács uram megfeledkezelt arról, hogy • végrehajtó állal lefoglal! ingók cl-«genitése zártörés vétségét képezik, to került a törvén) szék elé. Nem ta<tott sokáig a tárgyalás. Sikkasztás ffll4\'l 8 napi fogházra Ítélték jogerősen.
ZALAI K02I0NY
SPORTÉLET
A vasárnap amatör sportja Nagykanizsán: KAC-NTE Az amatör bajnoki küzdelmek vasárnapi startja két mérkőzéssel indul Nagykanizsán a Ksposvári AC és ai NTE csap ősszé. A KAC tavaly második helyen végzett s csak sz utolsó fordutókban maradtak le a bajnokságról. B tjnokaspiráclóikat nem adták lel s ugy hiszik, hogy a profi alakulás folytán legjobb játékosait elveszteti NTE-vei szemben könnyű és jó startot vehetnek. Az NTE ifjú erőkkel felfrissített együttese azonban bizik abban, hogy közismert lelkesedésükkel és nem lebecsülendő tudlsukkal áthúzzák a kaposváriak számítását. A kanizsai közönség érdeklődéssel tekint a meccs elé, annál is Inkább, mert a Magyar Kupa mérkőzések során a KAC lett a Kanizsa FC kővetkező ellenfele s Igy bemu-titkozásukből következtethet majd a kupaeredményre.
Bóján lesz a másik mérkőzés. Az alosztálybajnok BTSE a DVAC ot láiji vendégül. Mindkét csapat komplett tavalyi együttesével startol. A bhjnok PVSK ellen a mull hetekben elért győzelmük alapján a bajaiak a meccs favoritjai.
Szeptember 7-én és 8-án lesz a csendőrségi atlétikai verseny Szombathelyen A szombathelyi cscndőrkerület tiszti és legénységi atlétikai és sportversenyén szeptember 7 és S-án zajlanak le Szombathelyen, amelyen különösen a zalai csendőrség lesz erősen képviselve. A részletes program a következő:
Szeptember 7-én reggel 8 órakor kezdődnek az atlétikai elődöntők ugy a tisztek, mint a legénység részére az SzSE-pályán. Külön tiszti 5-ös csapatverseny, 8 án délelőtt 8 órakor tiszti atlétikai elmélet verseny a csendőrlaktanyában. 8-án délelőtt 8 órakor a 7-én elmaradt legénységi elődöntők, a csapatok — vámőrök, rendőrök, cserkészek, leventék — az SzSE és a Máv. Haladás atlétikai részére elődöntök. 8 án 11 órától 1 óráig a Főiéren a nagykanizsai honvédzenekar térzenét ad. 8-án délután 3 órakor kezdődik az SzSE pályán a sportünnepély, illetőleg atlétikai verseny döntői.
Az országos csendőrségi céllövő verseny tisztek és legénység részére szeptember 6-án Kőszegen tartják meg, tekintettel arra, hogy a szombathelyi katonai lőtér átalakítás alatt áll.
A barcsi sportversenyek galamblövészeti és levente-verseny eredményei
A Széchényi Nemzetség sportversenyei keretében Barcson lefolyt 10-vőverseny eredményei:
Leventék lívőversenye (indult 14 csapat.; 1. Barcsi, 2. Kinyaujlaki, 3, Hinyatamáii Levente Egyesület. Egyénileg: I. Németh István
(Barcs). 2 Kónya István (Rinyau|-lak). 3 Kónya Sándor (R.nyaujlak). 4 Sós István (Drávapálfalva). 5. Faragó József (Daránv).
21 éven felüliek versenye >) ka\'e-górta: 1. Balázs József levente oktató Görgeteg. 2. Foisz Islván vámőr Barcs. 3. Fale István levente oktató Visonla. b) kalegória: 1. Dr. Pelra-csek Ferenc Kutas. 2. Milota Arthur S. Tarnócza. 3. Koncz János Barcs.
A Levente lövész csapatok részére kiirt vándordíjat a barcsi Levente Egyesület csapata nyerte el.
Az agyag és élSgatamb lövóver-seny eredményei: Agyaggalamb versenyek 10 galambra: I. Peltzmann József lábodi főerdész. 2. Horváth erdőőr. 3. Dr. Pelracsck Ferenc gazdálkodó Kutas.
Élőgalamb versenyek, mely a Du-nántuli Cél és Oalamblövő Egyesület rendezésében folyt le.
I. Kizárásos élőgalamb verseny:
1. gróf Stécbényi Ferenc. 2. dr. Soó.
II. verseny: I. Dr. Hónig Aladár Szentlörlnc. 2. Dr. Pelracsck Ferenc. 3. Peltzmann József főerdész.
III. verseny: I. Belilska Antal Djróchalma. 2. Endrődy Antal. 3. br, Bicdermann Imre.
IV. verseny. 1. DJri Jenő. 2. Dr. Hlnig Aladár. 3 Peltzmann főerdész.
V. verseny a Széchényi Nemzetség állal kiirt vándordíjért: 1. DSrl Jenő. 2. Hónig Aladár. 3. Belitska Antal. 4. Dr. Petracsek.
VI. verseny: I. Bertalan Elemér Kaposvár. 2. Noll Ferenc erdőőr. 3. Schullcr B. Ouldó.
VII. verseny, double poule: 1. gr. Hadik Antal Seregélyes. 2. Vitéz Rédey.
VIII. verseny: I. Dr. Pelrscsek.
2. Vitéz Rédey.
MOZGÓSZINHÁZAK
Pénteken este 9 órakor a Városi Színházban Leo mester, az országszerte ismert büvészmester és spiritiszta, illuzionista előadást tart. Sohi ilyen kápzázatos műsort nem látott a kanizsai közönség, mint amilyennel Leo mcsler fogja pénteken szórakoztatni. — Az előadás kerelében fellép Daőn Ilona énekművésznő, a .gitáros csalogány\', aki különböző nyelveken fog énekelni saját gitár-kíséretével.
FOLYÓIBAT-SZEMLE
)( Mngynr Lányok fiatal lAnyok képei irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Szebbnél szebb novellák, versek. tlrw-dalmi é$ Ismeretterjesztő cikkeken kívül a szerkesztői üzenetek tarkítják a lapot. Előfizetési ára negyedévre 2.W P. Az előfizetők 1.130 P kedvezményes áron szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimfl regénysorozatot. Mutatványszámot ingven küld a kiadóhivatal Budapest VI. Andfássy-ut 16.
)( Az Én Újságom a legelterjedtebb képei magyar gyermeklap. Szebbnél szebb regények, elbeszélések, versek, mesék, apró történetek, játékok stb. gondoskodnak a gyermekek szórakoztatásáról és nagy segítségére van a szülőknek és az Iskolának a gyermekek nevelésében. Előfizetési ára negyedévre 2 pengó. Az elő-lizetók 1.20 pengó kedvezményes áron fizethetnek elő Az Én Újságom Könyvei cimü regénysorozatra. Mutatványszámot kaid a kiadóhivatal Budapest VI. Andrássy-ut 16. sz.
RÁD1ÓJJŰS0B
(SSrldtUMk) H — btrek. UUzud* Ság. Hangv. — haftgwsenyTE — flv.\'i, Oy — gyennekeknek. A — uszonyoknak. Z — zene. Mg. ■ meifigMiUÜ*. W. - ifjuságf etóidk f — fiolrisái 0 — gramofoozeoc. Jb — Jzzz-biad.
K - kibírt. nZ.
Szeptember 2 (péntek)
Budapeat 9.30 és 12 H. I ldó|áráa. 3 H. 5 Időjelzés. Utána Egészségügyi E.: Dr. Farkas Aladár: .Torna és sport »r egészségügy szolgalatában\'. 5.45 Az Opera-ház tagjaiból alakult kamarazenekar hangv.
7 E. a Stúdióból. .Tekintetei Ur Oyula bi\\\' Irta xv. Vígjáték 1 tehr. 9 Cigányzene. 10 II. 10.30 Cigányzene folylaUss.
Bécs. Orác II nZ. 4.15 Hangv. 6 50 Méhészet. 7.20 Morsekurzus. SOS Egylet-vonásosok.
Berlin, Stcttln II 0. 12 A nagy német rádióktállllás megnyíló ünnepségeinek közvetítése. 3.30 A, 4.30 Kertészet. 5 Fúvószenekar tungv. 7 Harangjáték. &30 Vidám dalok. Z. 9 Kamui í 1030 nZ. éj tánc Z.
Barcelon. 5.55 A. 615 Tánc 7. 920 Hangv. Ú.SQ Tánc Z. 1025 Ariik éa (latok, Z.
Basol, Bern I O. tánc Z. 4 nZ 4.45 A 5 és 9.30 Hangv. 10.05 nZ.
BrOnn 12.15 0. 5,15 Qy. 6.45 Mg. 7 Hangv. otosz Z 8 Ének éa kamara Z. 9 Ib.
Uavcntry-Junlor 3 Orgona Z. 4 Tánc Z. 5.45 Oy. 6.45 nZ. 8 Operett él vig-operarészletek, Z. 10 15 Ib.
Frankfurt, Cassel 1 30 O. 7J0 .Pillangókisasszony*, Puccini 3 tel*, operája. Utána Grieg-est, Sliml Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet
8 A. 12.15 IIJ. zeneoktatás. E. 2.05 nZ. 4.15 Hangv. 6 Vidám Z. 8 Vidám történetek, Z. Utána nZ. és tánc Z. 8 Hannover: Régi kimara Z. Utána nZ.
Kopenhága, Soró 3 Kamara Z. 5J0 Oy. 6 Harangjáték 8 Klasszikus hangv. 10 Dán 2
Könljrsbcrg, Diniig 1130 Q. 4.30 A. 5 nZ 8.J0 Wagner-est. ének- él zenekart Z.
Langenbcrg, Dortmund. Műniter 1.10 nZ 2.S) A. 6 nZ. 7.40 A. 8 15 Szlmf. Z. Utána Farkas Miska cigányzenekarának hangv,
London, Daventry 12 Kamara Z. 12.30 Orgona Z. 1 nZ. 3 Ének és kamara Z. 5.15 Qy. 6 Hangv. 7.15 Handel-sulle, Z. 7.45 Zongora Z 8 Színit. Z. 1035 Zenei E.
Madrid 2.15 Ének- él zenekari Z. 7.15 Hangv. 10 15 Sziml. Z.
Milánó 4.15 Ib. 5.20 Oy. dalok. 5.45 Mg. 8.45 Hingv. ll Jb.
München, Nürnberg 2.45 A. 3.15 Flo-tow Mária áriák. 4.15 nZ. 9 Hangv.
Rádló-Párlzs 1030 nZ. 12.30 Hangv. 4.45 Jb. 8.30 Sziml. Z
Prága II nZ. 12.10 0. 5 Hsngv. 6 Zenei E. 8,10 Olau operaest, Z. U Rádió-szkeccs. 9.30 Vidám Z. \'
Róma 5 45 Ének- és zenekari Z. 6.SO Mg. 9.10 Réirlelek M. Cosla: Scubnizza c. opereltjéból.
Stuttgart, Frelbarg 1230 Oy. 4.30 A baden-badenl nagydll közvetítése. 4.15 A. 4.30 nZ. 7.15 0. 8 Spanyol est. Spanyol népdalok.
Köstlsilvlielók, közalkalmazollak
8 havi róaxt»tflx«téar«
szerelhetik be mindennemű ruházati szük-ségteteilfet. Fértt és né! iióvelek, selyem-árak, vásznak, tlanellok és birchendck stb. Legújabb ósrl és téli mintáim megérkeztek, azokat bármikor bemutatom, esetleg nálam mcgtckinthetékTelekl.ut 19. sz. alatt. Pranger József, a .Tribon\' ruházati r. t.
megbízottja. xti
Előfizetőinkhez 1
Szeptember hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket íz előfizetés iQrgós megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ARAK : Helyben és vidékre:
l hónapra ......... 2.40 ptnsi
VI évre............... 7M .
rí évre............... U.40 .
Külföldre:
/ hónapra ...... ... 3.60 pt/wó
V< évre............... 10.8) .
Vt évre...............21.(0 ,
«
ZALAI KÖZLÖNY
1927 sreptcmber 2.
lözsAmsÁe
Műtrágyák használatáról
Irta: dr. Vau Zoliin m. kii. gaid. lelügy.
Káli mQlrágyát löként homokos talajokon kell használni. Nálunk a ■10 .-os kálit használják, melyből kai. holdankinl 80—120 kgrol szórnak el a vetőszántás előli. A bur-eonya- és répalermclésre nagy súlyt fektető gazdaságok ezen növények termelésénél a káli használatával nagy eredményeket értek el az agyagos talajokon is s mert ily talajú gazdaságok (pl. Bízán) a rozs termésénél is jo eredményt érlek el, kívánatos lenne, ha minél többen kísérleteznének egy-egy parcellán ezen műtrágya használatával is.
A homoktalajon, különösen, ha az több év elölt kapott islállótrágyá\', > a nitrogén löldtrágyával sem volt pótolva, ugy mindbarom műtrágyát használatba kell venni. A káli a szuperfoszlállal jól összekeverve egyszerre szórható ki. A homokon különösen fontos a niirogén zöldtrágya alakban (ha nincs elég islállótrágyá) való juttatásának ez a homoktalajt kölötlcbbé ttszl s »nn-k víztartó képességét fokozza A zöldtrágyázás esetén az arra szánt mag elvetése elölt szórassuk el a fent emiitelt mennyiségű műtrágyákat.
A tavaszi gabonák rövid tenyészidejűk miatt kevésbé veszik hasinál a műtrágyázásnak, ha azonban azt ősszel szórják ki, ugy jó eredményt \'érnek el, a kapások közül a répa s a burgonya az, melyek nagyon meghálálják, úgyszintén a réteken Is érdemes lenne minden gazdának egy-egy psrcellán kísérletezni. A szólók s különösen a homoki szőlők műtrágyázásával sokan nagy eredményeket érnek el.
A répa s a burgonya alá elég tavasszal mülrágyázni s bár ezek csaknem mindég istálló vagy zöld trágyába kerülnek, mégis mert sok nitrogént igényelnek, a nitrogén műtrágyákat Is legtöbbször nagy terméssel hálálják meg.
A rétek műtrágyázása előtt a talajt rélujilóval vagy súllyal terbelt éles boronával keresztül-kasul meghasogatjuk s ugy szórjuk reá a káli szu-perfoszfátot még ősszel. A nitrogént legolcsóbban a Irágyslé léli kihordása és széltocsolásával lutlethaljuk. Enélkül tavasszal 40-60 tgr. cslli-salétromot kell két Ízben kiszórnunk. Ilyen műtrágyázással nemesik a menyiséget, hanem a minőséget is javi\'juk.
(Folyt, kor.)
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén nyitáskor tartott volt az irányzat. Később a jobb vásárlások kedvező hatása alatt áremelkedések kezdődtek, melyek a holnapi rendezési napra való tekintettel és a berlini gyenge jelentések hatása alatt abbamaradlak. Sok áru piacra kerülése folytán az árcivó nyitáskor alacsony volt egyes papíroknál. Zárlatkor egyes papíroknál lényegtelen gyengülés, másoknál minimális emelkedés volt észlelhető. A fix kamatozású papírok piaca Oz lettelen volt.
Zürich! zárlat
Párts 20-33\',1. London JMI\'íl, Newjotk 518-70. Bilissel 72 20, Milano 28-23",i, Aroitezdasi 20760, Dcilln 12339. Wien 73-121,4, Solti 3-71, Prága 15-37, V«t«S 58-00, Budapest 10-771/!, UelgtM 9 13, B.katttl 32111.
1 budapesti Tóisda dívisa-JejyzéJí
VALLTAK Angol L 27-78-27 91 Belga Ir. 7950-7980 Csák. 16-88-1696 Dlak. 152 70-153 30 01,-Jr 1002-1008 Dollii :«7-80-5;0-20 francia Ir 22-35-22-55 Hoil. 2584O-Í2940 Lengyel 63-35-&Í-35 Let 3-Í0-3 56
Lcva —--■-
üia 31 15-31-45 Má.ka 135 60-136 10 SchLU. 80-40-80-83 NOITÍS UÍI10-H970 Svájd I.1101W1Ó55 Svédk. 15310-153:0
UEV1ZAK Amsl. 228 55-229 25 1 Belgrád 1004-IOU Berlin 135*70-136 10 Sakaiesl 351-355 Brüsszel 79-42-7907 Kopcnh.152-77-153\'17 i Oaalo H920U960 1 London 27-73-27-61 Milano 31-02-3117 Nc»yolk 570-45-2 15 : Pilla 2235-2Í4S Pi iga 1690-1605 Szólta 411-4-15 Stockh. 153-2^-153 60 Varsó 63\'45 -64-25 Wien 8040-8065 ZQrfcb 110-00-110 33
TerményHxida
Bura tisxav. 77 kg-os 30 75 - 30 93, re kg-oa 31 05-31 2S 79 kg-os 31-33 3155, 80 kg-os 3155-31-75. cgyib 17 kg-os 33-45 - 3»66. 76 kg-oa 3065 3085. 79 kr-oa Ó095 - 31 15, 80 kg-oa 31-15— 31-35, i0»28O>-28-2>. lakaim.árpa 25 00-25-50. lOfiipa 57 00—30-00. zab 22 Í5— 22 50. tengert (ó) 24 75 -25 25. Buiakotpa 1850 -18-75. !<(<« 43 50-44-50.
Sertésváiár
fethajtís 4022, melyből eladatlanul vtisza-maradi 1600 d-uab, űaótends 170-1-72, szedett 162—1-66. szedett közép 1-58-t-eo, könnyű 1-48—150, elsórenda Oicg 1-60—1-62. mliodiecda 1-48-1-50, angol •nldó 1-52—l-7ö, aiatoniu nagyban 1-84,-I.M, i«H 206—208, lehúzott hus 2-08-214, szalonnái léljertéa 200-214. Az Irányzat lanyha.
Eladja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. az.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 sióig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb betüból illó mó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 5 fill. ViUr- és ünnepnap SOVo felár. szerdán-pénteken #°/o felár. Állási keresőknek 50<Vo engedmény. A hiráu-tési díj olöro tactandö.
Kiadó egy nagyobb és lakás Király-utca 7.
kisebb
36S3
Segédek és tanulóleányok (elvé- I telnek Sió Mírla nól divattermében. Aranv
Ford és Fordaon alkatrészek, autó Jelszereiét! cikkek. Pneuroatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deik-tér 2. 2314
Tanuló leányokat izcptcmber Műi felveszünk. — Szlgrlsztné-Schlllerné nól divatszalon, Fóut 18 3644
Bádogos, vixvcxotók tzerelű axak-munkáa és tenono (elvétetik. Szepesi. Zrlnyl-utca 22. 3507
Pánxkdloednt bekebelezésre alrdea Csazegber t íeKcIóeyfcebben és kggyoc Mbfc-an íoijóiltiat Aoxól Igoáo pénz-kölcsönkftzvetlló Irodája Nagykanizsán. Piát 3. sz. alatt. U83
Kót diák teljes ellátásban részeslll url családnál. Zongora és fürdőszoba használat. Clm a kiadóban. 3421
Tanuló leányokat (elveszek. Pollik Istvánné, Hunyady-utca 2. sz. 36S7
Bútorozott szoba konyhahasználat-Ul kiadó. Clm a kiadóban. -36S8
Üzletáthelyezés.
Értesítem a n. é. közönséget, hocy üelelemct áthelyeztem raritBtol Ctitrál ipllelttti leró
Kól5Ü-Si5töllinuyár lerakaláboz,
hol állandóan dus sióimerak\'ár. Javítást jutányosán vállalok. Siórmebundák dus választékban.
Kérem a n. é. kózónség szives pártfogását Zubi,y Mihá|y
Í03i szücsmcstcr.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudomására hozni, hogy Nugykanixaán, Klrály-u. 34. ax. alatt folyó óví axoptembor l-ón
uri fodrászüzletet
nyitok.
Pontos és (igyetmej klszotgálái, női hajvágáaok.
Nagyérdemű közönség szives páltfogását kéne, maradiam
kiváló tisztelettel Schweitzer László
U7) uri fodrán.
Ériesiiés.
Értesítem a n. 6. hölgyközönsé-gc», hogy tanulmányulamról meg-írkcz\'cm és folyó éwi szeptember hó 3-án
szalonomat
mcljnyitom.
UiileSnyokat tanitwán>nak felveszek. Szives pártfogast kér tisztelettel Worimann Juliska
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekótózslneg
Kerti magvak iftlütrágyafélék
kaphdtók:
Ország és Widder
« cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztitó, ruhafestő vállalata.
Fest 1 Mit! Goiménz! mm
ayöiódiön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, lükörfényes gallérUsztitás.
Legjobb cipők
♦ ♦
Miltényi Sándor és Fia
= cipftáruházában. = I
Minden iükola részére
tankönyvek
iskolai
Írószerek és fiiz8tek rajzszerek, festőszerek könyvtáskák és szíjak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében tui
Fő-ut (Városház-palota.)
Haán Gyula nagylunlzul bírósági végrehajtótól.
401/1927. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott Mróílgl végrehsjló az 1881. évi LX t.-c. 102 §-a értelmében ezennel köz-hliri teszi, hogy a nigykinlzwl klr. jáifa-birósignak 1927. é« Pk. 9129. számú vég. zése következtében Dr. Kuliár Ottó ogy-véd állal képviselt Schmledt Józsefné |i-vára 800 P s Jár. erejéig 1927 évi auguu-lus hó l-én (oganato\',ltoll kielégítési végre-hajtás utján le- és lelUlíoglall és 1720 Pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: 2 16. kocsi és gabona nyilvános átverésen eladatnak.
Mely átverésnek a nagykanizsai klr. jitfc bíróság 1927-lk évi Pk 9129 sz. végzése folytán 800 P. tókekövetelés, ennek 1926. évi aug. hó 16. napjától já/ó 9°.o kamaUl, váltódíj és eddig összesen 204 P. 88 fillérben bíróilag mát megállapított költségek erejéig Fűzvölgy ItttzRígbcti 12. sí. n. teendó megtartására 1927. évi szept. hó 7-lk napjának délutáni 3 órája haUridóül klIUzetik ét ahhoz a venni szándékoiók ezennel oly mcgjeRytésscl hivatnak meg. hogy az érinteti Initóslgok sz 1881 évi LX. t-t 107. és 108. §al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szokség esetén becsiron alul b el fognak aditnl.
Amennyiben az elitverezendó Ingóságokat mások Is le- és feiaifogialtatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árvetés nz 1881 évi LX. l.-c. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi auguszlus hó 2?. napján.
Haán Gyula s. k.
XM klr. bir. végrehajtó.
Hirdetések
felvétetnek.
tinin Gyula nagykantzul bírósági végrehajtótól.
47.V1937. vht. >zlm. .
Árverési hirdetmény.
Alullloll blióiigl ««Kiclia|ló az 1881. évi l.X. t.-e. 102, §-a értelmében ezennd közhitté testi, hoííy a nsgyknnliul klr. ]irí»-bllóllrnak 1927. évi Pk. 7<28. >Umu víg-íéic kövelkcitétxn Dr Bíck Deiió vM álul képviseli Ohlbiutn llldof él tilfl |«v»ra 273 P. 96 tilt. a |lt. erejél! 1927. évi lullus hí. 2«-in logínjtoilloll ki-elégllésl véKtehaJlls uljln le- él telal-tojlljll és : 896 Pengéte becillll Mvelkeoí Ingóiiigok, u. m.: szobabútorok, zongotz atb nyllvlnos itverésen eladnlntk.
Mely ítveiésnelt a nagykanlual klr. |lfíl-l.lróilg 1927-lk évi Pk. 7428. izlmu víg-zíie lolytin 273 P. 98 llll. lókekoveielít ennek 1926. évt oklóber hó 27. napjltól »>ű kam«lil, Wi vátlódlj és e<Mlg <>"• sze«n 270 Pengóben bltélljg mlr meg-állapított koluégek etejélg Njgykznlzsán, Klnlny iilca 2/a. síim nlilt teendó m<jt-lutilára 1927. évi ííeplctnber hó 10-lk napjátlak délctóttl 10 órája lulirtdé"! kltuzellk és ahhoz .1 venni izándíkozM ezennel oly megjegyzéssel hlvatnik meg, lio«y ti érinteti Ingóságok «z 1881. éri l.X. t.-e. 107. és 108. 5-sl értelmiben kéizpén.-llzelés mellen, a \'legtöbbe! iRétó-nek, szukiég cselén bccsáton slul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elátverexendó Ingóságokat másik Is le- és lellllloglaluilik ö azokta klelégllésl Jogot nyeltek volna, etert árvetés az 1881. évi LX. t.-c. 102. 5-Iliében ezek javára is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1927. évt sugusrlu\' hó 22. nnpján. ,
Haán Gyula s k-
kit. bit végtehsjló
Nyomatott a Dólzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rószvínytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)

87. évfolyam, 199. szám
Nagykanizsa, mi szeptember 3, szombat
Ara 14
fillér
ZALAI
nm
POLITIKAI NAPILAP
SurkesílGsíj! te kiadóhivatal F6-ut 5. sz. Keszthelyi tiokldadóhívatal: Rákóczi-tér 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszegi szerk. és kladóhtv. Klnlzav-u 14. Elóllzelísl ára : egy hóra 2 pengó 40 fillér.
Lord Rothermere 100.000
pengős adománya London, szepl. 2. (Éjszakai rádió-jtknlés) Hlr szerint lord Rolhermere a Pesti Kcieskedelml B.-nk utján 100.000 pengőt utalt át a Magyar Társadalmi Egyesületek Szövetségének, hogy abból elsősorban a menekülteket segélyezzék felekezeti különbség nélkül. Hir szerint gról Teleky Sándor blzotlsígol szervez, hogy a nemes lord alapítványát kezelje.
Szerencsétlenség egy kőbányában Cassel, szepl. 2. (Éjszakai rádió-jelentés) Egy kőbányában súlyos szerencsétlenség történt. A robbantáshoz használt dlnamil idő előtt robbant fel és 11 munkást halálra sebesített. A munkások mind löbb-gyttmekes családapák.
Kisiklott a bordeauxl expressvonat Páris, szept. 2. (Éjszakai rádió-jelentés) APirls—bordeauxi expressvonat Toyrtnál kisiklott. A mozdonyvezető életét vesztette. A Párls-or-leansl vawltársaság hivatalos közlése szerint az utasok közül aenki-nek nem történt baja. Az anyagi kár jelentékeny. A „Kék madár" startja Páris, szept. 2. A .Kék madái" Qivon pilótával és útitársával, Corbu repülővel ma, pénteken reggel 6 óra 29 perckor a Le bourgell repülőtérről felszállott és elindult, hogy átkeljen az Óceánon. A motor kilünően lunk-donalt éa a repülőgép szélsebességgel haladt előre.
Le Bourget, szept. 2. Jivon és Corbu repülőgépe, a Kék Madár visszatért Le Burgelba, a\'nul 9 óra « perckor leszállt. Leszállás előli kiüritetlék a benzintartályokat.
Idegsokkot kapott Sacco és Vanzettl birájd
Newyork, szeplember 2. Thayer biró, aki Sacco éa Vanzelli halálos iléleiét kimondolla, idegösszeomlást stenvedelL Tbayer lakásán fekszik és állapotát súlyosnak mondják.
Magyarország ma mérkőzik Franciaországgal vlzlpoló-ban Európa bajnok! elméért
Bologna, szepl. 2. (Éjszakai rádió-jelentés) A vízipóló mérkőzés során Magyarország legyőzle Belgiumot 4:2 arányban. Holnap tarlják meg Európa dönlöjét Magyarország éB Franciaország közölt.
A magyar-román birtokperek ügyében súlyos következményektől lehet tartani
A londoni Times figyelemreméltó tárgyilagos cikke a magyar birtokosok sérelmiről
aág Magyarország melleit van, azonban Románia azzal érvel, hogy nagyobb vonalú blrtokreformoknai nem lehet !elles visszatérítésről szó, annál is inkább nem, meri Románia szerint ugyanily elbánásban részesültek a román birtokosok Is. Ez a vita a Népszövetség fontos problémá|« és épen ezért fonlos, hogy alaposan hozzálásson a kérdés rendezéséhez, hogy ha pedig ezt mosl nem tudja teljesen meglenni, akkor legalább törekedjék arra, hogy egy lépéssel előbbre vigye azt.
London, szeptember 2 (Éjszakai rádiójelentés) A Times ezeket Írja: A magyar-román vita a birtokperekben rendkívül komoly és súlyos következményektől lehet tartani. Ez a tüskés probléma arra alkalmas felette, hogy ugy a román, mini a maevar közvéleményt nyugtalanítsa. Háromszáz magyar birtokostól vélték el a román agrárreform el|írás sori n a földet és ezért nem kaplak kárpótlási és ezl akarják érvényesíteni a birtokosok, akik mind magyar lelrp:sek. Noha a jogi igaz-

Egy tanító vadászfegyverével tejbe lőtte a községi jegyzőt, azután agyonlőtte magát
kii hitte, hogy a községből való olhelyoaéso a jegyzi müve
Székesfehérvár, szeptember 2
(Éjszaka! rádlójelentés) Dudás Ödön tanítót Alsószeniivánról elhelyezték. Dudás meg volt róla győződve, hogy az elhelyezése Kálóczy József főfegyző müve, akivel már régebb idő óla haragos viszonyban élt. Kálóczy ezt meghalolla és felkereste ma este Dudást lakásán, hogy felvilágosítsa. Mikor azonban belépett az ajlón Dudáshoz és az meglátta, a tanító Igy kiállód rá:
— MII keres ilt jegyző ur ?
És még mielőtt az válaszo\'batott volua, lekapta a szegről vad isrfegy. vérét és rálőtt Kálóczy Ifgyzőrc, akinek balszemén keresztül fúródott a golyó fejébe és eszméletlenül összeesett. A fi\'gyverdőrrenésre beszalad-lak az udvaron lakók, de akkora már Dudás maga eilen tordlloita a fegyvert és fejbe lőtte magát és meghall. A jegyzőt életveszélyes sérülésével felszálli\'o\'lák Budapestre.

A millstatti tragédia ujabb fordulatai
Budapest, szeptember 2 Forgács Anoa tragikus halála ügyében ma ujabb jelenlések érkéz-lek Millstadlból és K\'agenfuribó1. amelyek ha nem is mentőek Erdélyi Bétára nézve, d: legalább la kétségessé teszik bűnösségét.
Két neves krlmlnalista levelet Irt Erdélyi védőjének, amelyben a boncoló orvosok azon véleményével szemben, hogv esetleges fojtogalási nyomokat találtak a bulla nyakán, azt ir|ik, hogy fellünő, hogy a gége és egyéb szilárd részek töréséről az orvosi lelet egy szót sem szól, hololt ez elengedhetetlen kelléke az erősza-
kos megfo|tás megállapíthatóságának.
Löw Zoltánné ma pótlólag kijelentette, hogy az az orvos, aki a halált megállapította, megvizsgálla Forgács Anna fekvőhelyét, még az ágvat Is és azt mondotta, hogy az ágy érintetlensége és hogy még egy gyűrődés sem látszik sehol mutatja, hogy egy pillanat alalt álmában érte a halál és minden szenvedés nélkül elhunyt.
Evyébkénl a klr. törvényszék vizs-gálóbirája in\'ézkcdell, hogy Erdélyi dr.-t magánzárkába helyezzék és tiltsák meg, hogy bárkivel Is érintkezzék.
Lengyelország ultimátnmot intézett Litvániához
Varsó, szeptember 2 Kovnói híradás szerint a lengyel katonai hatóságok állítólag huszon-négyórás ullimálumot inléztek a litván kormányhoz. Az ultimátumban követelik, hogy a litván kormáuy bocsássa haladéktalanul szabadon azokat a lengyel kalonákai, ckikcl
néhány oappal ezelőll a lengyel— lilvfn hatáion erőszakkal litván terűiéire huicoltak. Álli\'ólag a litván koimány megállapította, hogy csakugyan fordult elő ilyen C6et néhány nappal ezelőtt és elrendelte a lengyel katonák haladéktalan szabadon-bocsátásál.
Európa puskaporos tornya
Súlyos lnazalgtalanaAgok, a molyok a háborút kisatttk «I6
Viscolnl Rothtrmtrt etkka a londoni Daily Mull 1927. augusztus 30-lkt számában.
Fordította: Dr. Wí/zz Lajos
A világháború folyama alalt az antant-államok főklvániága az volt, hogy az elkövetkezendő béke állandó jellegű legyen. Birmi egyebet eredményezzen is a győzelem, az antant-államok minden polgára azt óhajtotta, hogy biztosítva legyen oly Irányban, hogy a jövőben Európában nem lesznek Ismét Elszász-Lotharlnglik, amelyek a báborus szellemet szítják é< ébrentartják.
Amikor 1919-ben Párlsban a békekonferencia összeüli, ennek bevallolt célja az volt, hogy az uj Európa térképét az önrendelkezési elv alapján alkossa meg. Azonban ahogy a konferencia munkája előrehaladt; ez az elv mindjobban elhalványodott. Ennek aztán az lelt az eredménye, hogy Közép-Európa ma teliive van egy uj világégés gyujló anyagával. Ennek egyik főoka a magyar nemzet feldarabolása t» feloszlása a szomszédok között, melyet a Magyarorsiágra 1920 júniusában rádiktált trianoni békeszerződés idézett elő. Ez a békeszerződés kompakt tömegben a magyar nép lesléből — vele szoros kapcsolatban — leszakitott 600.000 magyar nemzetiségű egyrészt Románt*. 1.000,000 Cseb-Sziovákla és 400.000 Jugoszlávia részére.
A Németországgal kötőit versall-lesl békeszerződésben az önrendelkezés elve oly tökéletesen keresztül lelt vlve, hogy még Scbleswigben Is népszavazást rendeltek el a végből, hogy felülvizsgáltassák a Poroszország állal Dániira még 1864 évben rákényszeritelt határ. De a Versailles! békeszerződés aláírása után az anlanl legkiválóbb államférfiéinak ez az erélye ellanybult. A legsúlyosabb és legjelentősebb ellenséggel való rendezkedés lelsdata olyan nehéz volt, mely az ő erejüket személyi vonatkozásban kimerítette. Saját ba-zájuk ügvei is sürgősen igénybe vették figyelmüket. Igy a Németország kisebb szövetségeseivel kötendő békeszerződések ügye másodrendű kérdéssé devalválódott előllük és ugy véllék, hogy ezek elintézését bátran rábizhallák a delegáció alárendelt közegeire Is.
Ugyanezen okokból lassanként elpárolgón a világ érdeklődése a béke művének elkészítése Iránt. A nagy nyilvánosság, melynek fénye a kon-lerencia munkájára volt irányítva — visszavonult. A valóságban az állandó európai béke megvalósulásának müve csak félig lett elkészítve. De a már elért eredmények — ugy látszik — elhomályosították a még elvégzendő munka jelentőségét és fontosságát.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 3
így történi, hogy a további békeszerződések pir lióval utóbb már ugy-szólván zárt ajtók mögött készüllek és általános közöny közepette leltek aláírva Páris különböző külvárosaiban. Ez a könnyelmű eljárás épen kapóra jött különféle kisebb nemzetek Intríkáinak. Ezek a nemzetek annak lde|én belekapcsolódlak az antant szövetségébe és most résen álllak, hogy jelentékeny hasznot húzzanak az ily módon, úgyszólván a sötétben készült szerződésekből. Ezen újonnan kovácsolt nemzetek képviselői nyomban nagy számban özönlöttek Páriába ahol bizonyos doctrlnafr psmpMells-ták segítségével minden felhasználható eszközt Igénybe vetlek azon célból, hogy az ő kicsiny államukat érintő partikuláris békeszerződések a lehelő legelőnyösebbek legyenek az ő köz- és magánérdekeik szempontjából. így történi azután, hogy súlyos hibák és Igazságtalanságok — a |övö háború biztos magvai — csuszisk bele a középeurópai békeszerződésekbe. (Folyt, köv.)
notabene
A SZERDAI VÁROSI KÖZGYŰLÉS MARGÓJÁRA
Megnyílott a Népszövetség ülésszaka Genf, szeptember 2. Mi délelőtt fél 11 órakor a tanács bizalmas ülést tartott, amelyen költségvetési, pénzügyi és adminisztratív ügyeket tárgyalta. II óra 15 perckor kezdődőit a nyilvános ülés. Viilages elnök a danzigl két millió fontos kölcsönről referált. Vandervelde az internacionális sajtókonferencia határozati javaslatairól. A gazdasági bizottság javaslatai! Slresemann fogja francia nyelven ismertein!.
Arne Borg uj világrekordot állított be
Bologna, tzcplember 1. (Éjszakai rddlójelentés) Az európai bajnoki úszóversenyek során a torony ugrásban Vajda (magyar) negyedik lett. 200 m. mellúszásban első lett Erich Rademacher (német) 2 p. 50 mp. Ai 1500 m. első lelt Arne Borg (svéd) 19 p. 7Vs mp. világrekord idő. Ebben a versenyben Halasy (magyar) ötödik lelt 22 p. 5 mp. országos magyar rekord. Ugyancsak ebben a versenyben Fehér II. István hatodik lett 22 p. 5 >/s mp. idővel.
Gordon Róbert e hó közepén átveszi a Dunagőzhajózási Társaság vezetését Budapest, sxept. 2. Gordon Róbert a Dunagőzhajózási Társaság vezetését a közeli napokban átveszi és egyullal megválik a Délivasul magyarországi vezetésétől is. A |0vő hét elején visszaérkezik Budapestre és szepl. közepétől fogja irányítani a Dunagózhajózási Társaságot. Távozásával automatikusan felvető* dlk az a kérdés, hogy mi lesz a Délivasul magyar vonalainak a soisa ? Beavatott helyről ugy halljuk, hogy Gordon Róbert kiválása után néhány évig a Délivasul megtartja különállá sát, bár a kormánynak joga volna egyhónapos felmondás alapján a DV magyar hálózatát átvenni és annak vezetésével a MÁVot megbiznl. — Egyelőre azonban a magyar kormány nem fog élni a felmondás jogával és Gordon Róbert távozása folytán a Délivasut egyik főtisztviselöjél fogják megbízni a vezetéssel.
Ha divat lenne m/g a .koszorús költő" valamely klasszikus mondj -sdval kezdeni minden elmefuttatást, ugy e sorok élén bizton ez a mottó ragyogna :
„...jött éve csudáknak".
Meri csuda eseti Nagykanizsán. 1927. augusztusának 31-tk napján a városi képviselőtestület leszavazta u városi tanács javaslatát. Leszavazta pediglen háromszor egymás után. Három különféle ügyben kellett a városi tanácsnak meggyőződnie arról, hogy a sok éves omnlpotencta alapjai meginogtak és hogy a sokat emlegetett .szavazógép" kerekei közé valami eddig Ismeretlen erő férkőzött be Ez az erő a városházát eddig jellemző kézlegyintések és fefbóitn-tások helyeit uj morgás bátorságát öntötte a fásult tagokba : a feiocsu dás után Immár a talpraállás következik ; Nagykanizsa polgársága levetve a Dobzse László-szerep évtizedes járszalagjál, nem lűrl tovább sorsa önkényes Intézését, hanem aktív részt kér abbil maginak. A szavazógép felmondta a szolgálatol. A városi tanács gombnyomása nem dirigál többet Jgen\'-re, .nem\'-rea város parlamentjében, meri az önmagára ébredi képviselőtestületnek végre meg/öli a bátorsága ahhoz, hogy a tanács Icgnyakatekertebb okoskodása felelt a maga fejével gondolkodjék és ne csak gondolkod jék, — mint eddig — hanem azt ki is mondja és ugy adja döntő szavát
Is a városi élet serpenyőjébe. *
A tanács három javaslalának csődje talán uj korszakol jelentő csuda volt városunk tőrténeiében. Emellett azonban csudabogarakban sem volt hiány. Ezek ^egyik-másika gondolkodásra, némelyike mosolyra készlet.
Íme néhány belőlük: •
Király tanácsos ur, a Halszer-Ogy bonyodalmas vitája közben igy kezete egyik magyarázó közbevetését:
— ... a tanács ugyanis egy szabályrendelet-tervezettel jön a közgyü lés elé, amit a képviselőtestület el fog fogadni és...
Folytatni azonban nem tudta, mert ami más közgyűlésen fel sem tűnt volna, az most hangos felkiáltásokban töri ki:
— Csak tárgyalni fogja, tanácsos ur I Tárgyalni I Hogy elfogadja e, az még elválik, — azt nem lehet ma lényként kijelenteni I
Valószínűleg elszólás volt csak Király tanácsos ur részéről, de az elszólást motiváló városházi mentalitást soha lobban kifejezni nem lehelen volna: — a lanács mindig biztos a maga dolgában, hiszen c képviselőtestület csak formalitás, ami nek minden ugy fő, ahogyan a la nács konyháidról kikerül.
Igen, — Igy volt ez szerdáig. Szerda óla kicsit változott a helyzet.
És változik azóta Is egyre... •
Az ország törvényhozó leslülete az egész ország közvéleményének megmozdulása melleit törvényi hozott, amely szerint a városi tisztviselők fizetését az államlakéhoz kell arányosítani. Nagykanizsa város tanácsa túltette magát a törvényen és összegükben egy fillért sem válloz-tátott a fizetéseken. A képviselőtestület — bár nem egyhangúan — rábólintott. A megye nem tűrte a törvény megkerüléséi: leszállította a fizetéseket a törvényes nívóra.
Nagykanizsa város tanácsa erre is talált kádenciát. Javaslattal jött a képviselőtestület elé: adja meg a képviselőtestület a differenciál előleg formájában. A képviselőtestület erre vonatkozó aggályait azzal Qtölte el a polgármester, hogy ő a belügyminisztérium egyik referensétől az Ilyetén megoldásra szóbeli megható! mazást kapott.
A belügyminiszter tehát aláirt egy törvényi. A tőrvény érvényben van. A végrehajtási utasításban azt mondja a belügyminiszter, hogy a differenciál előleg elmén folyósítani tilos. A belügyminiszter egyik referense pedig Nagykanizsa polgármesterének — a városi közgyűlés elnöki székéből lelt kijelentése szerint — szóbeli felhatalmazást adoll arra, amit a belügyminiszter a törvény szavával tilosnak jelentett ki.
Vájjon mit szólna ehhez a belügyminiszter, ha valamelyik kanizsai Vílrosatya már most megkérdené tőle, hogy az Iroil törvény alkalmazása közben mire adja le szavazalát az a törvénymagyarázatban laikus városi képviselő, akinek mást diktál a belügyminiszter állal aláirt törvény és homlokegyenest ellenkezőt a belügyminiszter referense — a polgármester hivatalosan lelt kijelentése szerint. *
Az sem utolsó eset, hogy a városi tanács egy javaslattal lép a közgyűlés elé és a tanácsnak egyik legnagyobb hivatali súlyt reprezentáló tagja, a tiszti ügyész kénytelen a
képviselőtestületnek megmagyarázni, hogy a javaslat tulajdonképen törvényellenes.
Ez is a szerdai közgyűlésen történt és felette érdemes a feljegyzésre. •
Vagy más:
A Halszer-ügyről folyik a vita.
— Meg kell engedni az építkezési, — zúgja a szónok — mert pang az ipar... stb.
— A városrendezési tervek szerint a Sugár-utat ki fogják szélesíteni, a páros oldal hatalmas házalnak mind hátrább kell rukkolni — magyarázza valaki más.
— Majd lesz akkor munka rle-gendől — kiállja egy városatya az előbbi szánok felé, aki az Ipar pangásáról és lakásmlzériáről értekezett.
És a munkát ígérő városatya ezt a legkomolyabb formában gondolta igy. Száz vagy kétszáz év múlva (ha ugyan addig rákerül a sor a Sugárul lebontására és szélesebben való u/raépilésére) lesz munka. Száz vagy kétszáz év múlva lesz kenyér, lesz lakás és lesz minden, ami ma az adózó polgár húsát égetően hiányzik.
£s ma >
Ma legyen csak annyi, hogy a városi pótadó kiteljen a verítékből és jusson államtitkári fizetés — a
végrehajtónak Is...

Még jő, hogy száz vagy kétszáz évig sokat változnak az Idők. Hiszen máris más szelek fújdogálnak a köt gyűlési teremben, mint néhány hónappal ezelőtt Is még.
Hogyan Is mondta a .koszorús killő":
.Elrepült a nagy kő, kitudja, hol ált meg ? (Pont)
Lelkiismeretlen emberek agyafúrt módon kicsalták egy nagykanizsai iparos találmányát
Pánit, gyárat áe ]8>8t ígértek neki, mlg • találmány torral 4a modelje koxOkben volt — A torvakot még mindig várja Vau Jáaeef olpáexmoator, ■ föltaláld — Találmányát már nagyban gyártják bal- éo kdlfSIdlIn — Milliárdoktól foaatották meg na ogyexerQ Iparoeembert
Hatósági nyomozás az „ismeretlen" találmány-bitorlók ellen ...
Nagykanizsa, szeptember 7 j
Felháborító bűntény foglalkoztatja nagykanizsai hatóságokat, Emiről már napok óta beszélnek ugyan a városban, amely messze túlszárnyalja a kisvárosok szokásos bünügyi krónikáját és végrehajtót! zsenialitásában méltán a Slrassnoffok és Voigt-mes-terek vakmerősége mellé kívánkozik. Az esetről a következőkben van módunkban beszámolni:
A Vörösmarlhy-ulca 27. sz. alatti kis iparosházbin lakik Vass József 38 éves nagykanizsai cipészmester, kis családjával. Egy szobás lakás, műhely, néhány kaplafa, ez a Vass József egész vagyona, no meg két piros pozsgás apróság, akik játszva kergetik egymást a szűk udvaron. Vass József 12 évig csendőr voll, a háborúban részt veit, megsebesült, széles melléi egész csomó dekoráció ékesül, mini tiszthelyettes szerelt le és azóta csendesen dolgozik és csak családjinak él.
Vass József azonban az Iparosság azon fajtájához tartozik, aki nemcsak gépszerűen dolgozik és húzza az I igái érzéketlenül egyik napról a má-
sikra, nlcsevó-szerfl beletörődéssel, hanem munkája közben mindig arra is gondol, hogyan lehetne szakmáját tökéletesíteni, a munkát megköny-nylleni.
Éveken kérésziül dolgozott és tervezett Vass József, mlg sikerüli neki elérnie azt, hogy
feltalált egy egészen uj clpőki-
szllésl módszert, amely a cipészszakmában korszakalkotó.
Vass József módszere mellett sokkal olcsóbb, tartósabb és csinosabb cipői lehel készíteni sokkal rövidebb idő alalt és kevesebb anyaggal, mini eddig. Ehhez azután feltalálta azt az újszerű modellt elkészítő gépet Is, ami újból igen nagy értéket jelent.
Voss Józsefnek volt azonban egy nagy hibája Is. Srcgény ember, aki két kezével kereste meg kenyerét, aki nem ludla a gép modelljét elké-szillclnl, szabadalmaztatni, gyáriűzem felállításával kellőleg értékesíteni.
A találmány azonban valahogy nem maradi titokban. Megtudta azt egy igen gazdag nagykanizsai ismert egyéniség és egy pompás AiIet reményében egy napon felkereste a Us
192T szeptember 3.
Vörö3marthy-utcai műhelyl és a mester két találmánya után érdeklődőit.
Vass József, a szegény iparo3mes-ter Isten küldöttének néz\'e az érdeklődőt a maga becsületességében, hiszékenységében elmondta féltve őrzött titkát, bemutatta kincs gyanánt őrzött két találmányát.
A gazdag ur megígérte Vassnak, hogy számiihat rá, hogy nemcsak Magyarország, de Amerika területire is szabadalmaztatja.
A mecénás pár nap múlva egy Ismert nagykanizsai ügyvéd lakására hívta Vasst, ahol bemutatta neki
Fejér Imre budapesti clpő-
gyárl utazót. Vass mecénása biztatására ennek is bemulatta tervrajzait, modelljei!, gépét és megmagyarázta neki találmányának minden cslnyját-binját.
.Fejér ur" ezulán visszavonult a .mecénás úrral" és még egy .másik ut"-ral egy szobába tanácskozásra, mlg Vass mesteri egyedül hagyták.
Sokáig tartott a bizalmas tínics-koiás, mig egyszerre nyílott az a|ló és .Fejér ur" és társai ismét bevonullak.
Fejér Imre ekkor munkába fogta az iparos-feltalálót. Mindenekelőtt nagyúri gesztussal megkérdezte tőle, menyi költsége volt eddig találmányára, hogy ezt megtéríthesse.
Majd fölajánlotta Vass Józscfn;k, hogy .
két találmányát szabadalmaztatni fogja a legtöbb államban, gyárat álíit fel találmányainak tömeges előállításához, amelyben Ö lesz a gyár teljhatalmú vezetője. Vass József nagykanizsai cipész-kisiparos körül forgóit a világ. Álma-Inak megvalósítását látta maga körül, végét a kisiparos-műhely kálváriájának. Az öröm-izgalom i;zsdság-cseppjei peregtek le homlokáról, de Fejér folytatta tovább rendületlenül: addig ls szűntesse be már most a műhelyét, hiszen semmi szűkség többé reá, bocsássa el segédeit és készítse elő magái a nagy /övire. Ne okozzon semmi gondot az anyagi-kérdés, ö majd mindent elintéz.
Amikor kész volt a szőlieli egyezség, Fejér Imre a cipőben engross "lazó úriember elkérte Vass két találmányának tervelt, rajzait és modelljeit, • bogy azokat Budapeslen bemulassa fa felolvizsgáltzssa.
Egy becsületes kínizsai kisiparos hiszékenysége kellett ahhoz, hogy ezt a nyilván átlátszó kérést telje-ailse. Vass József odaadott a .pest! urnák" minden ami nála volt.
A .pesll ur" leereszkedő nyájas-- Sággal megveregclle Vass-meslcr vállait és — elutazott Nagykanizsáról.
Ahogy Vass József hazatéri, még leljesen kábult fejjel az 6 nagy szerencséjétől, első dolga volt felmondani segédeinek, egyellen tanoncát \'elszabadította és
ZALAI KÖZLÖNY
rövidesen bezárta műhelyét.
Azonban múllak a nspoV, a hetek és Fejér Imre ur nem hallatott magáról. A pinz fogyott, Fejér ur sem küldött pénzt és Vass mester kénytelen voll Ismét műhelyét megnyitni a Vörösmarty-utca 27. szám alatl.
Hónapok multak el azóta, Vass mester még mindig nem látta viszont találmányainak terveit, modelljei!, vázlatait, amelyek milliókat jelentenek számára. Hogy Fejér Imre ur nem jött azóta vissza Nagykanizsára, felesleges csak felemlítenünk.
Ellenben egyre másra jönnek a hírek azokról az uj üzemekről
és felépíteti gyárakról, melyek h .talmas berendezéssel uj módszerű cipőket gyártanak és a melyben Vass József nagykanizsai cipészmes\'.er felismerte az ő találmányát, melynek tervjeit és modelljeit Fejér Imre ur még
mindig hozza. A példátlan agyafúrt módon kifosztott nagykanizsai kisiparos milliárdokra menő kárt szenvedett.
Vass József mester most megtelte az intézkedésekel, hogy erről a csalásról lehulljon a lepel ország és világ elölt. A hatósigok már működnek, hogy Vasa mester klfosztól oda kerüljenek, ahová valók. A vád-I lottak padjára.
Kilépett az Országos a soproni kerületi Ipar-
A kilépési a gazdasági viszonyok Ez év végére van Nagykanizsa, szeptember 2 A soproni kerületi Kereskedelmi és Iparkamara, melyek hatáskörébe tartozik Nagykaoizsa is, még tavaly tavasszal belépett az OHE tagjai sorába és ezzel egyetértésben megalapította a Soproni Kamara kerületi Hitelvédő Szervet. Azóta a Kamara Irányítása alatt álló hitelvédő szerv aktív módon közreműködőit azokban a csődönklvüli kényszercgyezségi eseteknek a lebonyolításában, amelyek a Kamara kerületében felmerüllek. A Kamara azonban most ugy találta, hogy az a közgazdasági jelentőség, amellyel az általa felállított hitelvédő szerv munkája kezdetben birt, Idők folyamán egyre kisebbé váll. A fizetésképtelenségi esetek száma ugyanis egyrészt az általános gazdasági helyzet javulása, másrészt a gyenge cégek időközben elkövetkezett elhullása következtében fokozatosan csőkkent, de az előforduló fizetésképtelenségi
Hitelvédő Egyesületből és Kereskedelmi Kamara
állandó javulása telte szükségessé bejelentve a kilépés
eselek közgazdasági hordereje is egyre kisebb Mi. Iljen körülmények között a Kamara mérlegelés tárgyává lette azt, hogy vájjon elérkezelt-e az Ideje annak, hogy a tavaly lavasz-szal általa létcsitell hitelvédő szerv működését megszüntesse-e és a további csődönklvüli kényszeregyezségi esetekben való közreműködést áten-gedje-e az OHE központjának. A Soproni Hilelvédő szerv statisztikai adataival bizonyítottnak látta a Kamara, hogy a hilelvédő szerv további működésének gynkorlalí értéke már nincsen és igy elérkezellnek látja az Időt arra, hogy ennek a működését megszüntesse. A megszüntetésnek az előfeltétele az, hogy az OHE kötelékéből kilépjen és épp ezért már el Is küldték az OHE központjához azt az átirat! bejelentést, amely közli az elnökséggel, hogy a Soproni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara ez év végével az OHE tagjai sorából kilép.

Bécsben fogtak el egy zalaegerszegi iparművészt, aki meglépett a tanítványai pénzével
Hadócza mestert kl lógják
Zalaegerszeg, szeptember 2
(Saját tudósítónktól) Még 1926. év elején nagy hirdetések jelentek meg a zalaegerszegi lapokban, az utcai hirdetőtáblákon, melyeken Ra-docza Lajos iparművész hirdette iparművészeti tanfolyamát. A tanfolyamot a Tompa-utcai iskolában tartolta szép számban összegyűlt hallgatóság előtt.
Rövid idő múlva Radocza tanítványaitól kisebb-nagyobb pértzósz■ szegekíf veti fel azzal az ürüggyel, hogy Bécsbe utazik és ott tanítványai részére a tanításhoz szükséges anyagokat, szerszámokat szerzi be. Azonban hosszabb idő mult el, de Radocza iparművész csak nem Jelent meg Zalaegerszegen.
A károsultak feljelentést lettek még abban az Időben a rendőrségen A rendőrség a nyomozást lefolytatta és az ellépett iparművész utáu kö-rözölevelet adott ki.
A bécsi rendőrség most értesítette a zalaegerszegi törvényszéket,
kérni az osztrák hatóságoktól hogy elfogtak egy gyanúsnak látszó férfit, aki Franz Jósef Radocza néven szerepelt. Az elfogott fényképét is megküldték, akiben többen felismerték a megszökött iparművészt.
A törvényszék a károsultakat mára Idézte meg és ha bebizonyosodik a személyazonossága ki fogják kérni az Iparművészt az osztrák hatóságoktól.
A Református Lelkész Egyesület konferenciája
Budapest, szept. 2. A Református Leikész Egyesület konferenciája ma reggel kezdődőit a KSIvin-léri református templomban. Juhász László előterjesztést tett a konferencia tisztikarának megalakiiásáro. Erdős Károly .Aktuális dátumok\' címen tartott előadást, majd Cslkesz Sándor a falusi igehirdetés problémájáról. Délután több előadás volt a Kálvin-téri templomban. Hétfőn dr. Ballhazár Dezső mond beszédet.
Mit játszik a Városi Színház mozija szeptemberben ?
Nagykanizsa, szeptember 2
Azzal\'lehetne kezdeni, hogy tu-lajdonképen mi az, ami ami a filmművészetet már most a népszerűségnek arra a magaslatára emelte, amelyen van ? Mi telte olyan közkedveltté, hogv hamarosan már a legkisebb faluba is elvitte valamely élelmes vállalkozó, ahol, ha máskor nem, legalább szombat-, vasár- és ünnepnapon pergelik a filmet?
A kél kérdésre röviden nem lehet felelni, hogy a válssz kielégítő tegyen. Azonban, hogy a mozi mindenek felelt (színház, sport, más szórakozások) is clsö lett, azt annak az utolérhetetlen előnyének köszönheti, hogy a mozi, a lilmpro-dukclő, ha Ntwrorkbsn, vagy Kiskunhalason velilik is. egészen ugyanaz. Eltekintve a külsőségektől, a helység szépsége, a kisérő zene klasz-szisa a technikai filmvetítés, a filmprodukció a világ legnagyobb metropolisában is azzal a sikerrel zajlik le, mint a legkisebb városban is.
Ez a szűkre szabott magyarázata a lilm hihetetlen terjedésének, melynél természetesen döntő szerep Jut n filmszínházak vezetőségeinek, melyeknek a színigazgatók szakismeretévet vetekedően a filmszakma lényegével kell minél precízebben megismerkedniük, tisztába tennlök.
És itt, miután kezűnkben van a nagykanizsai Városi Színház és Uránia mozik szeptember havi műsor-prospektusa, melyből egy köny-nyed áttekintéssel is konstatálhatjuk, hogy a két nagykanizsai mozi, akárcsak augusz\'usban Is, az 1926—27. filmgyártási évek legdrágább és legnagyobb sikerű attrakcióit hozzák a közönség elé.
A mo6l kezdődő moziidényben a közönség már szeptemberben a leg-brillíánsabbf ilmekkel ismerkedik meg.
Igy egymásután! sorrendben kerülnek bemulásra (valamennyi premier I) ,Dalolj bolond" svéd film-remek Oöata Eckmann és Carína Bell filmsztárokkal. wAz asszony és a bunda\' cimü slágerben Eugen O\'Bricn remeket. Azonban a filmek-filmje Lon Chaney \' alakítása az BAki a pofonokat kapja* cimü Izgalmas cirkuszdrámában. Az „Ezüst lepké"-ben Olive Borden fog tündökölni, mig Laura la Plante, ez a kedves szőke fruska a . Tánc a nő körűi" cimü házassági komédiában fogja e!bá|o\'ni a közönséget. Nagy s\'áger lesz Rod la R~ique mester-filmje a .Glgolő". Pékár Oyula neves magyar irö „A kis hős" drámája könyekig meghaló film. Bel-lauer regénye a „Bécsi lányok" sztárja Mády Christians. Jön ezeken kívül a mult szezonban egyszer sem szerepelt Lilian Oish a .Bohémek"-ben. Erek a pompás képek mind a Városi Színház mozijában fognak peregni. De ugyancsak válogatott műsor lesz az Uránia estéin is.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 3
NAPI HIRÉK
NAPIREND Szeptember 3, szombat
Római katolikus: Manszvét pk. Protest. Hilda, izraelita: Elul hó 6. Nap kel reggel 5 óra 20 perckor,
nyugszik délután 1$ óra 39 perckor.
• ,,
Városi Színház Mozgója. Dalol] bolond I világattrakció. Tinta Matyi ós a legyek, trükkfilm.
Uránia. A ktnal bosszú, szerelmi dráma. Achmed herceg kalandjai, keleti mesejáték és a kiegészltó intlsor.
— Bethlen miniszterelnök — Marcali díszpolgára. Marcali község képviselőtestülete vasárnap választja díszpolgárává Bethlen István gróf miniszterelnököl.
— A belügyminiszter Inkén. Szd!ovszky belügyminiszter tegnap délelőtt saját auló|án Budapestről Inkére utazott, ahol hosszabb időt töltött a miniszterelnöknél, akivel aktuális kérdésekről tárgyalt. Időközben a miniszter autója befutott Nagykanizsára, ahol benzint vett fel. Szdtovszky miniszter a délután folyamán visszautazott Nagykanizsán keresztül Budapestre.
— A főispán a tihanyi biológiai állomás felavatásán. A szeptember 5-én Tihanyban felavatandó biológiai állomás ünnepségén Zalavármegye részéről részt vesz Gyö-mörey György főispán és Bődy Zoltán alispán.
— Egyházi-ének a plébánia templomban vasárnap. Szeptember 4-én, vasárnap délefőtt 11 órakor a ferencrendi plébánia-templomban a nagy misén Urbán Oyula hiriapiró kollegánk egyházénekeket ad elő Lengyel s. kántor kisérete mellett.
— Wéber Pál dr. kinevezése. Szűkszavú Jelentés alapján röviden hirt adlunk anól, hogy dr. Wéber Pált a püspök kanonokká nevezte kL Az uj kanonok, aki 1886-ban Nagykanizsán születeti és a gimnáziumot is itt végezte, Iheologlal tanulmányait Budapesten és Bécsben fejezte be. Később a budapesti Szent Imre Kollégium prefektusa s mint ilyen OlattfeMer püspöknek, a kollégium alapítójának bizalmasa volt. Ezidöben széleskörű irodalmi munkásságot is folytatott különféle Iheo-logiai és tudományos folyóiratokban. Rott Nándor megyéspüspök kinevezésekor titkáraként vitte magával Veszprémbe s azóta pályája egyre felfelé Iveit. Pápai káplán, majd pápai kamarás leli, a püspöki titkárból pedig irodalgazgalóvá lépett elő. Mint Ilyen veit részi tavaly a megyéspüspök képviseletében a chlkagói eucharisztikus kongresszuson. Kinevezése széles körökben osztatlan örömet kellett, különösen Nagykanizsán, ahol édesanyja és nővére, valamint bátyja, Barthos Gyula hercegi erdőmesler élnek.
— Dunsztos és uborkás üvegek
Igen olcsók Púmnál, Klrály-u. 10.
= Orvosi hlr. Dr. Ney Hugó orvos szabadságáról megérkezett és rendeléseit újból megkezdte.
— Dr. Csák Károly nikotin-mérgezést kapott. Dr. Csák Károly országgyűlési képviselő csütörtök este hirtelenül rosszul lelt. Dr. Thassy Gábor megyei tiszti főorvos nagyfokú nikotin mérgezést állapitoll meg nála. Állapota javuló lendenciát mutat.
— Szabadságról. Dr. Lázár Kornél rendóifogalmszó, a bűnügyi osztály helyettes vezető|e hazaérkezeit nyári szabadságáról és hivatalát el-foglalla.
= A Centrál kávéházban ma és minden este a budapesti Emke és Oatende kávéházak kedveli cigány-
Erimása győri Tóth Pista és zeneara hangversenyez.
— A vármegye ószi közgyűlése. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága szeptember 12-én tartja rendes őszi közgyűléséi, amelyen Nagykanizsa városát dr. Sabján Oyula polgármester és dr. Krátky István polgármester-helyetlesfőjegyző fogják képviselni.
— Rothermere-Onnepély. Holnap, szeptember 4-én délelőtt háromnegyed II órakor kezdődik az Országos Rákóczi Szövetség Rolher-merc-maliné|a, melynek kerelében egyebek közt közreműködik Agyag-falvi Hegyi István klr. ügyész, a kiváló irredenta költő. A részletes műsort holnapi számunkban közöljük.
— A kir. tanfelügyelő Iskolalátogatásai. Vitéz Barnabás Islván dr. kir. tanfelügyelő megkezdte szokásos Iskolalátogatásait a megyében.
— A vármegyei közlekedésügyi bizottság folyó hó 7-én tartja meg ülését, amelyen a mostani menetrendre vonatkozó észrevételeket beszélik meg, melyeket majd illetékes helyre kiterjesztenek.
— Zalaegerszeg város közegészségügyi bizottsága tegnap délelölt tartott értekezletén a kórházi orvosi állásokra beérkezett ajánlatokból megtette jelölését. A belgyógyászati osztály főorvosi állására dr. Schlemmer J. tanársegédet, az alorvost állásokra dr. Szekeres Pál és dr. Winkter Sándor orvosokat |elölte.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Uj tanító. A nagykanizsai izr. hitközség iskolaszéke a nyugalomba vonult Krammer Lajos helyébe Lázár J. balalonboglárii izr. Iskolai lanitól választolta meg a nagykanizsai izr. elemi iskolához.
— A nagykanizsai törvényszék őszi tárgyalásciklusa. A nagykanizsai törvényszék ezullal ismét minden hélfőn és szerdán tartja meg rendes bűnügyi fölárgyalásalt. Minden második szombaton fellebbviteli tárgyalások. Csütörtökön egyesblrói büntetőtárgyalások.
Színházi esték
A Városi S:inház igazgatósága a nagykanizsai közönség irodalmi igényeli kielégítendő f. hó 12. és 13-án fővárosi művészek közreműködésével két vidám estél rendez. Minkéi eslén más-más műsorral elő fogják adni Móricz Zsigmondnak ,Szapo rodás", Vadnal Lászlónak .Mindenkit érhet biztosítás", Békeffy Lászlónak ,Csak röviden" és Török Rezsőnek .Lóvásár", .Tavasz Pesterzsébeten" és ,72 es őrház" cimü egyfelvonásos darabjait.
Az előadások sikeréi biztosítják a fővárosi művészek elismeri nevei, akik közöli a rajongásig szerelelt Dajbukát Ilona, Bársony István, Szász Ha, Szentiványl Kálmán nevel Is szerepelnek.
A Városi Szinház igazgatósága az "őszi szezont azért nyitja, meg ezzel a sláger estékkel, mert ezzel is bizonyságát akarja adni, hogy a szezonban minden lehetői elkövet, hogy nivós és irodalmi értékű előadásokkal elégitse ki a nagykanizsai közönség kuilurigényeit.
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bjndi zenekarával hangversenyez a Korona éttermében. Szives pártfogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
— Az Ipartestület elöljáróság! ülése. A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága hétfőn este 8 órakor tartja rendes elöljárósági ülését.
— Áthelyezett tanítók. A közoktatásügyi miniszter Szabi Sándor zalabaksal tanítót Bucsuszentlászlóra, Németh Ferenc szentkozmadombjai tanitót pedig C\'.cpelre helyezte át.
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Szombaton 7 ós 9, vasárnap 3,5,7, 9 órakor
DALOLJ BOLOND!
Svéd világattrakció. — Egy komédiás élet regénye 10 fejezetben. Főszereplők: Gösta Eckmann, Karina Bell és Edmond Guy.
Tinta Matyi és a legyek
Trükkfilm 1 felvonásban.
— Kényszeregyezség. Walter Ferencné hévizfürdői rövidáru és vegyeskereskedés tulajdonosa saját kérelmére a nagykanizsai kir. törvényszék elrendelte a csődönkivűll kényszeregyezségi eljárást. Vagyonfelügyelőül Horváth Ferenc adóügyi Jegyzői rendelte kl.
-- A Centrál kávéházban ma és minden este a budapesti Emke és Ostendc kávéházak kedvelt cigányprímása győri Tóth Pisla és zenekara hangversenyez.
— Vasutas alkalmazottak és nyugdíjasok (Máv nyugdíjasok is) a 1927/28. fűtési évre kérelmezett lüzetőanyag átvétele Iránt sürgőién gondoskodjanak, mert a tüzelőanyag legnagyobb része (különösen pedig a lüzifa) legnagyobb része máris rendelkezésűkre áll és az egész mennyiség a közeli hónapokban teljesen le lesz szállítva. Akik a tüzelőanyag átvétele Iráni nem Intézkednek azoknak a tüzelőanyag Járandóságukat későbben biztosítani nem áll módunkban.
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bandi zenekarával hangver-senyez a Korona éttermében. Szives párlfogásl kér Kiss Ernő tulajdonos.
— Iskolaszentelés és hősi em-lékmD-avatás. Semjénházán szeptember 8-án délelőtt ünnepi keretben szentelik fel a község uj Iskoláját. Délulán lesz a bősök emléktáblájának ünnepélyes leleplezése. A község közönségének ezt a kellős Onr.epét este táncmulatság fejezi be. A semjénházaiak nagy napjára Nagykanizsáról is többen fognak elutazni.
— Sorozatos ítéletek botrányos részegség miatt. A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágás) ügyosztálya elé egész sereg ember kerüli bolrányos részegséggel vádolva, ami véglére is azt bizonyítja, hogy mégis csak javullak a gazdasági állapotok, ha már ennyire lelik az embereknek az italra. Elitéliék Slrem-belovszky Ferenc 28 éves székelyhídi születésű nagykanizsai kovácsmeslert 20 pengőre botrányos részegség miatt. Nagy Sándor 25 éves nagykanizsai vasesztergályost hasonló ok miatt 15 pengőre, Horváth György 22 éve3 lakatosi, Krémet József kocsifényezői és Oergály Lajos kovácsot 10—10 pengó pénzbüntetésre. Az elitéltek nagyrészt egészen fiatalemberek.
— Megépült az első balatonfüredi tisztviselő társház. Bala-fonfűreden most tartolták meg a Balatoni Szövetség üdülőházának közgyűléséi, melyen megelégedéssel állapilolták meg, hogy a mintának Is szánt első nagy üdülőház teljesen elkészült. A liszlvlselő-közép-oszlály nyaraltalásának céljail szolgáló és az öröklakások rendszere szerint a testületek állal. megépített első százszobás üdülőház minden tekintetben sikerüli uj balatoni intézmény.
= Elveszett egy tigrisszőrű, Llon névre hallgató kulya. Megtaláló, vagy aki lud róla, jelenIM Csengery-ut 63. sz. alalt. N__/
r
1927 szeptember 3.
ZALAI KÖZLÖNY
= Ma és minden este Pécsi I linis Bandi zenekarival hjngver- ! tényez a Korona éttermében. Szives plitlogást kér Kiss Ernő tulajdonos. 1
_ Balatonfüreden országos-gyűlést tartanak a szállodások is vendéglösOk. A magyar szállodátok, vendéglősök é» korcsmárosok országos szövetsége rendes közgyűlését tztplember 5., 6. és 7-én Sréktslchérvárotl, majd lolytatólag BiUIOílHreden tarlja meg. A napirenden ezen szakmát közelről érdekli Ion os kérdések tzirepslnek. A Balatonfüreden megtartandó közönjét második uakában Kurlz Béla, a deliért szálló igazgatója a szillék modernizálásáról, adóügyekéi és az olcsó bllel kleszközléséról. Molnár Sz. Oeztó dr. jogtanácsos u ingó jelzálog kölcsönről. Sitin Sándor dr., a Royal szálloda igazgatója a korcsmai bllel szabályozásáról Maloslk Ferenc tzövelségi alelnök a jóléli Intézetek fejlesztéséről tartanak előadási. A kongresszusra lellQitó sokan |elenlkeztek az ország mindea részéból, Igy ZlUb&l Is.
= Bauer Antalné fehérnemű-varrodája és kézimunka előnyom-dája Zrínyi Miklós ul 5. Elvállalok a legkényesebb Izléinek megfelelően női-, férfi- ét gycrntckfehérnemü varrást, minden kézimunka clönyom-lilátát, ajourt és blmzésl is. Tanítványok tehérnemüvarrisra és kézimunkára felvételnek.
— Somogymcgyc tizenhárom uj hidat építi Somogyvármegye 13 uj hidat épít a csurgói, nagyatádi, szigetvári és igali járásokban. Igy többek közöli a Zákiny-nígykanl-zsal th. 14—15 kllóméleres és a Zlkiny—nagykanizsai Ih. ul 19-20 km. tzakatzin. A bldak megépítésére beérkezett pályázatok közöli szerepel 1 nagykanizsai Kened! Imre é» Városépilő Ipari Rt. t».
— Szigetvár hetilapja. .Dil-Mik\' címmel Szlgetvárotl heti lap Indul meg. A lap lötzerkesztóje ilj. Magda litván, telelőt szerkesztője ifj. Welszhardt Pál lesz.
— Változások a premontrei rend tanári karában. Burány Gergely dr., a csorru-piemoolrel kanonokrend prépotl-prelétusa az uj tanév ekjével a tzombalUelyl és ktstl-belyl premontrei gimnáziumok tanári karában a kövelkezó vállozá-•okal eszközölte: Tóth Péler dr. Szombathelyre, Cöbl Valér Keszl-Wyre kertll lanárnak, Qólzy Mihály dr. szombathelyi blllantanlr pedig Csornára megy, ahol a teológusok oktatásával biila meg a rend főnöke.
Idttjárá*
A nafgkanUaal metoorologlal meg-(JM6 ialeoléw: Pénteken a hlntiM-Hl Reggel 7 érakor +152. dtlulin 2 ÓOkof +21, colé 9 órakor +162.
FtlMxri! Reggel llszta, délben bonill, öle tiszta égboltozat.
StíUldnfi Reggel Éizakkelct, délben "zak, este Éjuakkcleli izél.
A Meteorológiai Intézet |elenléae aze-"»1 változékony, Inkább száraz Idó várató, léayeglekzi bóvállozissal.
PRÍMA "k^Mök 1 P°ngöt<51 kezdődőleg
Zerkowiiz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönfivegekben.
Telefonszám i 7. ,.„
— Kereskedelmi Akadémiai Szaktanfolyam. A BudapestSzékes-(óváros VIII., Vas-ulctl Kcicskedclml Akadémiai Szaktanfolyamán a be-iralások — a vallás- és közoktalás-űgyí miniszter urnák a szünidőt meghosszabbító rendelete következtében — szeptember 12 én délelőtt 10 és 1 óra közöli lesznek. Bcira-lásl dlj 66 pengő, landij 110 pengő. Közlliztvlselók gyermekei a landij telét lizellk. Előjegyzés céljából az éretlségi blzouyilvány bekaldendó.
— Ösztöndíjat kopnak az arra érdemes Iparostanoncok. A kereskedelemül)! kormány leiratban éilesltelle az ország kereskedelmi és iparkamarái1, hogy azokat az iparos-tanoncokat, akik az 1927. tanév végével kitdnó eredménnyel felszabadulnak, kullöldi tanulmány-öszlön-d\'jban szándékozik részesíteni. Egy-egy ösztöndi| összege 1000 pengő. Az ötsziöndijat szakmájába vágó külföldi műhelyben legalább félévig köteles foglalkozni. — A miniszter egyelőre nyolc ösztöndi|al tervez és azokat a kereskedelmi és Iparkamarák ajánlásira fogja az arra érdemeseknek kiutalni.
= Friss állapotban lótl foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meoy-nylségb:n vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
Előfizetőinkhez!
Szeptember hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt elóllzelólnket az előfizetés sürgői megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadó történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben éa vidékre:
; hónapra ......... 2-W pengi
t\'i tm............... 7l» .
Vz ívre............... HM .
RÁDIÓ-nŰSOB
(Rövldltének) H - klrek. ktopida-tág. Hangv. — hangverseny. E — dAadáa Oy — gyermekeknek. A — iszonyoknak. Z — zent Mg. — mezógazduág. JJ. - lljuságl elóadli. F - felolvasás. O — gramofonzene. Jb — Jazz-bani
I hónapra
l\'t tvre......
\',1 tm... ...
. Zft) ptngó . IO.SO . . 21.60 .
0 — gramofoozene. Jb K — kabaré. nZ. — njoizera
Szeptember 3 (szombat)
Budapest 9.30 K. 11 Oralónóla hzngv. 12 It. I IdóJárás. 3 H. I A Szoc. Misszió Társulat E.. Lta nóvír: Szociális kérdésekről. 5 ldó|elzé* 5 30 Az Operaház tagúiból alakult kamarazenekar hangv. 650 Sporl E- 7 30 E. a Stúdióból. .Fenn az ernyó, nincsen kaaV Versei vígjáték 3 felv. 8 II. Ulána cigányzene.
Béct, Orác II nZ. 4.15 llangv, 8.05 Vidim bécsi est, K. Ulina táncéit, Jb.
Berlin, Stettln II O. 12 Harangíálék. 110 Mg. 3 30 0. 5 nZ. 8 llmgv. 1030 Jb.
Barcelona 545 Haogv. 915 Tánc Z. 925 Jb. 1020 Madridi átvitel.
Basel, Bern t O. 4 nZ. 4 30 O. 5 Hangv. 8 NípjzerO esi, Jodeldslok, Z. 920 llangv. 10.05 Tánc Z.
Brünn 12.15 nZ. 4.45 Bábszínház. 7 Tambuza Z 9 Hangv.
Frankfurt, Cássct 11.55 Harangjáték. 3.30 II). hangv., német dalok. Z 4.30 Hangv. 7 Énekkari hangv. 8.35 Tinc Z.
Hamburg. Bréma, Hannover, Klet 8 A. 12 30 Hangv. 2 05 nZ. <30 Rhtln und Weln, rajnai es bordalok Z. 4 30 Hanno- , ver: Plalldeutsch költemények és ilalok, Z. 1 5.15 nZ 6 Vidám Z. 7 25 Higiéniai E. 8 Somait dalok. z. 9 Egzotikus K. Utána nZ. éa lánc Z.
Kónlgiberg, Daniig IIA 0, 1 Mg. 4.30 nZ. &20 Oitir kamara Z. 9.10 Ltnau-eat, dalok él kojlemínyelt. 10 lánc Z.
Langenbcrg, Dortmund, Münllcr 1.10 nZ. 2J0 Higiéniai E. 5.30 nZ. 8J0 Vidám est. K. Utána lánc Z.
London, Daventry 12 Kamara Z. 3 nZ. ; 5.15 Oy. 6 Hangv. 6.45 nZ. 7 15 Handel luilc Z. 7.30 Katona Z. 8 15 Tatkz est, vidám L 9J5 Hangv. 10 10 Salnl-Sacns, 1 balett Z. 10J0 Jb.
MIUnó 4.15 K. 5.20 Oy. dalok. 5.45 Mg. 8.\\0 Olordano: .Anlrea Chenief c. 2 felv. operája 11 Jb.
München, Nürnberg 2.30 Qy. 4.30 Dalok, Z. 520 Schrammel Z. 7 líevezeló zenei E. 8 .A kabáf. Pncelnl I telr. ope. rája. 9.30 nZ. 10i45 Jb.
Rádló-Párlza 1030 nZ. 12.30 Tánc Z. 4.45 Jb. 8.30 K.
Prága 11 O. 11.45 Mg. 12.10 nZ. 4 Bábizmház. 5 Hangv. 6 Oy. 8.10 Operell-tészletek, Z. 9.10 Tánc í 10.25 nZ. éi tioc Z.
Róma 5.20 Oy. 5.45 Ének- éa zenekari Z. 650 Mg. 9.10 Szinhlzi E. kózvelilése, a szllnetben A.
JJRAHIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5,7,9 óraVor
A KÍNAI bosszú
Szerelmi dráma 8 felvonásban a forrongó keletről.
A főszerepekben: Bemhard Goetzke és Albert Basserman.
Athmed herceg kalandjai
Lőtte Relnlger világhírű árnyképfilmje. — Keleti mesejáték 5 felvonásban. —
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Dalolj bolondI svéd világattrakció. (Egy komédiás élet regénye 10 fejezetben.) Főszereplők: Oosla Eckmann, Karina Bell és Edmond Ouy és a kiegészítő mQsor.
Uránia. Mt szombaton 7 és 9, vasitnap 3, 5, 7 és 9 órakor: A kínai bossza, szerelmi dréma 8 lelvo-násban a forrongó keletről. A főszerepekben: Bemard Ooetzke ét Albert Bassermann. Achmed herceg kalandjai, Lolle Reinlger tilighirfl imyképlllmje. Keleti mesejáték 5 felvonásban.
Hévízi Parkmozgó. Ma szombaton Rudolfo Valentino ét Nita Nildl főszereplésével Cobra, 7 felvonásos színmű. Kitérőfilm flte Boy bolyongásai ét Trambulin a Jég hálán. 2 felvonátos burleszk.
Keszthelyi Uránia. Mt szombaton : Mogul Oroszlánja, 8 felvonisu lllmregénv. Főszerepben: Ivan Mos-Joukln. Vasárnap: Mister szeleburdi (l\'jprlka Jancsi), kalandos történél 7 lelv. Kísérő film: Zlgoto nagyban és kicsinyben, 2 lelv. burleszk. (A Kertmozgóban csak jó idő cselén van előadat.)
I0ZQ£Z?1SÍ«
Műtrágyák használatáról
Irta: dr. Vau Zoliin m. kit gazd. felQgy.
A szőlők ugyanazokat a tipanya-gokat kívánják, mini mis növények s ha nincs módunk elegendő jó ístállólrágyával elülni azokat és mü-trágyázni akarjuk azokat, ugy kai. holdanklnl 200 kgr, superfosfál ét 100 kgr. kálit kell ledés elöli vagy nyilát ulln lehetőleg tőkék közelébe megfeleljen eloszlva kiizórnl, mlg a csilisalélromból 40 kgr. ol má|us, 40 kgr.-ol pedig |unlus közepén száraz időben kell elszórni, nehogy a levelek leperzselőd|enek. A kél előbbi műtrágya mennyiség 2 éven-klnl, utóbbi minden évben adagolandó. Az első évben kévét lesz az eredmény, mertclótzör a tzőló fáját kell megnevelni.
Isméletlen hangoilalom, hogy a műtrágyák nem leljes trágyák, azokkal nem lehel az islállótrágyil lel|es mértékben pótolni, hanem annak hatisát csak fokozni. Nagykanizsán vannak műtrágya kicslnvben való árusitisival foglalkozó kereskedők Is s a helybeliek, vagy a Nagykanizsa illomással biró községiek fedezhelik olt is szükségletüket, fel kell azonban hivnom a niülrágya vásárlók ügyeimét atra, hogy ezek néha ugyanazon minőségű műtrágyát 10-15% százalék árkülönbözettel adják el, tehát az árak ulin ajánlatos több helyen érdeklődni.
Távolabb fekvő községek lakóinak illomásonkinl csoportosítva kellene egy-egy vaggontétcll megrendelni.
(-) Mezőgazdasági klállltáa Celldömölkön és Lengyeltótiban.
A Somogyvirmegyel Oazdaságl Egyesület szeptember 3—4 én Lengyeltótiban njgyszabitu mezőgazdasági ét lllalkiililUst rendez. — A kereskedelmi minisztérium féláru jegyet engedélyezel! a Faluszövelség celldömölki kiállításának látogatói számára. A vasu\'l jegy váltására logosltó Igazolvány a Vármegyei Iskolánklvűll Népművelési Bizottság tllkári hivatalában kr.phaló (lanlelügyeinség, vármegyeháza Szombathelyen).
ti
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 3.
(—) Velőmagkölcsőnök meghosszabbítása. A löldmlvelésUgyi miniíz\'.er az 1925—26. évekről még fennálló veiömagkö csönöknek az ed-digieknél azonos lellélelekkel meghosszabbítása iránt a pénzügyminiszterrel egyetértőleg oly módon intéz kedetl, hogy fenti vetCmagkölcsönök csak oly mérvben és oly feltételekkel lesznek a lejáratkor megújíthatók, amennyiben és amily mértékben a koicsönlkéró viszonyai azt indokolttá teszik, legfeljebb azonban a kölcsön összegének 50%-a erejéig. A pro-longáció iránti kérelemmel a vetc-magkölcsönt annikidején folyósító hitelszövetkezethez kell az érdekel-lekuek fordulnlok.
(—) A legegyszerűbb üvegházak készítését ismerlell a .Növényvédelem és Kertésze!" most mcgjrlent száma. Rámutat a szilva hullásának okára, kimerítően foglalkozik a csá-vázás kérdésével, a kis gyümölcsfaiskolák berendezésével, a gyümölcsfák szemzés ulján való átollásával, az elpuszlult tzölőollványok feltárásával, a málna őszi kezelésével, az alma aszalásával, a gyümölcsfák ágainak elszáradásával, a szamóca ültetésével és trágyázásával, a Irágya elraktározásával, a helyes trágyázással. Dusán Illusztrált cikkben ismerteti a különböző őszirózsa fa|tákat, közli a jácint híjlatását, az ibolya szaporításit, a erizanthenum dugványozását slb. stb. Az Ízléses kiállítású szaklapokból „Növényvédelem" kiadóbivalala (Budapest, Földmive-lésügyi Minisztérium) egy ízben díjtalanul küld a Zalai KSzlSny-ie való hivatkozással mutatványszámot.
Zlrlchl zárlat
Hiti 20Í3, London IMl\'/l, Nevjori S18-»,\'i. Brducl 72 20. Milano 28\'I2>/1, Amsterdam 207-80, BeiUn 123-10. Wien 73-121A, SotU 3-75, Prága 15-37, V«i«i 5800. Budapest 80-7J11, Belgiid 9-13, Bakaiul 320.
1 budapesti Tózsde devha-jegyzésa
VALt/TAK
Angol I. 27-76-27-92 Belga ti. 79-50-79-80 ütik- 16-88-1696 Din k. 152 60-153 Dtsil 1007-1007 Dollit 567 80-570 20 francia tr 22-35-22 55 HolJ. 228-40-229-4C Lengyel 63-35-64-35 ÍM 3-10-3 í 6
Leya —■--
Líra 3105-3135 Mitka 135-60-13610 Seiillt. 8O-40-808O Noevte 149 15-149-75 SváJefl.11015-11055 Srilk. 03 10-153 70
DEVIZÁK Amat 238-55-229 55 Uelgrál 1004-1008 Bcnm 135-70-136-10 Bukaieal 3-51-3-55 BiliwKl 79*40-79-65 Kopenh.152-70-153 10 Oialo 149-25-149-65 London 27-72-27-b0 Milano 30-90-3105 Newjoik 57045-2 15 Puli 2235-22-45 Piaga 16-90-1695 Sxorla 4-11-4-15 Stocllj. 15320-143 60 Varaó 6345-64-25 Wien 80-42-80 67 ZOrtcb 11000-11036
Terménytőzsde
Busa tUzav. - 77 kg-oa 30 75 - 309-\' 18 kg-os 31 Cl -31 25. 79 kg-os 31-35-31-55. 80 kg-os 31-55-31-75; egytb 17 kg-os 33-45 30-66. 78 kg-os 30 65 3085, 79 ki;-oa 30 95 3115, 80 kg-oi 3IIS-31-35, roia 28 L0-28-25, lakaiio. árpa 25 00— 25-50. sorarpa 57 03-3000. tat> 22 25— 22 50. lenged (6) 24-75 -25 25. Buzakorpa 1850-18-75, repce 43 50-44-50.
Sertésváaár
BcltuJUs -1022, melyből ctadarUnul Ytssia-ina/adl 1600 darab. ElaSiendű 1-70—1-72 ssedetl 162—1-66, izeclell kozíp 158-1-60, kdnnyü 145—I SO. elsíieiidll öreg
1-60-1-62, másodrendű 1-48—1-50, angol slUdó 1-52—1-75, szalonna nagyban 1-86— 1.88. zsír 2-C6-2 08. lehuiolt bua 2-08—
2-14, szatounAi létaexlés 2 00—214. Az trinysat lanyha.
Eladja: Délzaial Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bészvéuylársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly, interurbán telefon : Nagykanizsa 78. sx.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Clmsió s minden vastagabb betüból élló szó két siónak Mimittatlk. Minden tovibbl »zó dlpi 5 #111. VasAr- és ünnepnap SOO\'o felár, szerdán—pénteken 25% felár. Allist keresőknek 50% engedmény. A Hirdetési díj •Its»o .\'Vetendő.
Tanuló leányokat felvéstek. Pollák Istvinné. Hunyady-utca 2. si.
Iskolás pycrmekel humánus árért vállalok. Clm a kiadóban. 3610
Háziszolga, sütődében jártas, azonnal felvétetik. Cim a kiadóban. -3661
Páriái egyetemen végzett francia ny«Ivtanárn6 tanítványokat villái. — Lehocxky. Teleki-ut 27. 3615
Tanuló leányokat szeptember 1-tól felveszünk. — Szfgrlsztné—Schllleiné női divatszalon, Fóut 18 36-14
Két diák teljes ellátásban részesül url családnál. Zongora és fürdőszoba használat. Cím a kiadóban. 3421
Tenyészbika, IVi éves, sárga siórü eladó. Bővebbet Tuboly Antalnál, Nagybakónak. 3637
Egy ház kétszobás lakáml \\é* cgyhold földdel Bagolasincon kiadó. Érdeklődni ugyanott Halász Vendclnénál. -3660
Egy szoba, konyha, speizból álló magánház szép kerttel azonnal bérbeadó. József főherceg-utca 100. -3663
Keresek lehetőleg Izr. keriakedö-aegédet. Kizárólag vegyes szakmában jártasak ajánlkozzanak. — Landler Lajos Somogy-Tapsony. 3664
Vendéglő bérbeadó berendezéssel vagy anélkül. Bővebbet Telekl-ul 54. 3665
Bejáró mindsnsst, kl a főzéshez fs ért, azonnal felveszek. — Krausz Nándor, Deák-tér 3. 3666
Magános minőnek jól fűthető padláa-sxoba kiadó bútorral vagy anélkül. — Ugyanott 2 pince kiadó, raktárnak is Alkalmas. Clm a kiadóban. -3667
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság ueiótt (Déli Vasút) 1927. évi május hó 15-től
MENETRENDJE
Budapest—Nagykanizsai viszonylatban
A vonat Budapestről
neme indul
Gyv. 7-30>)
Srem. v. 7M5«)
Szem. v. 1410
Gyv. 19005)
Szem. v. 21-35*)
Nagykani-zsára érkezik
11-40 14 00 20-45 2310 3-50
A vonat neme Szem. v.6 Oyv. Szem. v.l Szem. v„; Oyv. II
Nagykanizsa- - Budapestre ról indul érkezik
0-50 7-10 9-00 14-30 17-55
i
7-340
ll\'IO") 1605 20-55*) 22001) -II-III. oszt.
i) Étkező kocsi Budapesttől Nagykanizsáig közlekedik. Közvetlen I-kocsi Budapest D. V.—Trieszt (bezárólag szept. 29-lg.) Közvetlen I-II—III. oszt. kocsi Budapest D. V.-Rogaska-Slatina (Rohitscli fürdő) (bezárólag szept. 30-lg.) Közvetlen 1—II—III. oszt. kocsi Budapest—Maribor—Klagenfurt-Villach-Licnz (junius 26-tól bezárólag szept. 5-ig.)
*) Közvetlen I—II—III- oszt. kocsi Budapest—Nagykanizsa—Gyékényes—Zágráb— Ogulin—Spalató. Közvetlen 111. oszt. kocsi Budapest—Zágráb. Közvetlen II—III. oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg. Közvetlen I—II—III. oszt. kocsi Budapest—Veszprém a veszprémi kocsi a 900 órással fordul vissza Bpestre).
*) Étkező kocal Budapest—Nagykanizsa. Ilálóki»csi Budajlcst—Trieszt—Veitezia. Hálókocsi Budapest--Abázla—Matuglie-Fiume (bezárólag szept 15-lg kedd, csütörtök szombaton, vissza a 7\'10 órással szerda, péntek, vasárnap) Közvetlen III. oszt. kocsi Budapest—Trieszt. Közvetlen I—II. kocsi Budapest—Trieszt—Róma. Közvetlen I—II. kocsi Budapest -Milánó (bezárólag szept. 29-ig.
«) Közvetlen II—III. oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg. Közvetlen 1—II—UL oszt. kocsi Budapest—Barcs.
Nagykanizsa—Balatonbogiári viszonylatban
Balaton- Nagy kani- i i boglárról ind. zsára érkezik | j
"Vegyes • 4ÓÓ | " T$S" j~"| Vegyes _Nagykanizsa—Szombathely —Kécs S. B.
BéCSbŐl Siortiilholy- Na^kini. indul ríl Indul tjtUnfctoA
, i\'-4<r
12-15 14*09 14-47 17-30 21-37 , 0-20
Nagykanl- j Balaton-
indul I boglárra érk.
im—i\'iv-si—~
viszonylatban
NígjkinUU. Sjoflibjt- Bécsbe ] ril indul érkezik
, ., — .
19-34
Szem. v.l Í4ÖÖ"| ?\'l5j Szem.v. 7*05$) >0-05 Gyv. 1 14-20») \' 16-19 ■ Szem. v. 1800\') 2055 Szem.v. 21-C04) 23 40 i) Közvetlen vonatok Barcsra, Illetve Barcsról.
0 Közvetlen vonat Bécsből—Barcsig. Közvetlen II—III. oszt. kocsi Bécs S. B.— Zágráb. Közvetlen 1—II. osrt. kocsi lés III. oszt.) Bécs S. B.-Pécs-Eszék. Közvetlen II—III. oszt kocsi Zalaegerszeg—Budapest.
0 Közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról.
\') Közvetlen vonatok Bécsből, illetve Bécsbe. Közvetlen U—III. oszt. kocsi Bécs S. B.—Nagykanizsa és Zalaegerszeg—Budapest között.
4) Csak VII. és VIII. hó vasár- és ünuepnapjain közlekedik s) jelz. vonat helyett
Nagykanizsa—Zalaszentlvón
Zalaszentivanról NWk»n»- 1
indul .Mán «rk«]ÍV| ...„. 1
Vegyes 500 X 7-00 1
Nagykanizsa—Barcs—Pécsi viszonylatban
Pécsről | indul Barcsról indul itlrt i\'..;.\' rti Ib&iI Barcsra érkezik Pécsre érkezik
Szem. v. Gyv. Szem v. Szem. v. 9-503) 13-20 18-40=0 W) 1200 15-38\') 21-20 6-sr 14 05 17*40 23-30 Szem. v. Szem. v. Oyv. Vcgy. V. | 4r4Ö*r 9-45\') 142g>) 17-57\') i 616 i 11-50 16-20 2110 8-4Í 18-30
0 Közvetlen vonatok Szombathelyről. =) Közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Barcs—Budapest Közvetlen I—II—III. oszt. kocsi Pécs—Nagykanizsa között.
s) Közvetlen vonat Bécsból, illetve Bécsbe. Közvetlen 1—II—III. oszt kocsi Spalató—Ogulin-Zágráb—Gyékényes-Nagykanizsa-Budapest. Közvetlen III. oszt kocsi Zágráb—Budapest. Közvetlen II—III. oszt. kocsi Zágráb—Bécs S. B. Közvetlen I—II—III. oszt. kocsi Eszék—Pécs—Bécs között.
Nagykanizsa—Csáktornyái viszonylatban

CUktorayárot lul
Oyv.
Sicm.v Oyv. Sicin. v.
indul "~5T5= 11-15 1605 13-30
II Nigjksnl-»l[| Ífk.ílk litó .. 13-00 |! 17*25 ;, 20-10
Síim. v, , 5-28" 7-14
Oyv. i II-S5 13-17
Szem.v.- 13-44 15-22
Oyv. í 23-40 1 113
KGzv. kocsikat lásd Budapest—N,inyk.iuus.ii viszonylatban az l) és Jj jelz. vonatoknál.
Nagykanizsáról j Csáktornyára Indul ;l érkezik
Köztisztviselők, közalkalmazottai
S havi ré.ilotlll.tiar.
szerezhetik be mindennemű ruházati szüle, ségleleiltel. Férfi és nöi szövetek, selyem-áruk, vásznak, flanellok és bsrehendek slb. Le^jsbb ŐS\'I és téli mintáim megérkeztek, azokal bármikor bemutatom, esetleg nálam megtekinthetők Telekl-ut 19. sz. alatt. Pranger József, n .Tribon\' ruházati r. t.
megbízottja. 344,
Minden iskola résiére
tankönyvek
iskolai
Írószerek és füzetek rajzszerek, festőszerek könyvtáskák és szijak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében tui FŐ-ut (Városhá2-palota.)
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, teneerídara, egés« kisszemü iengeri Madéreleség: Kevert madárétel, hámozolt-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
M magkereskedés ében Erzsébet-tér 10. (BirósSg melletti
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő vállalata.
fist! Tisztít 1 Gomtal Piliséről 1
Qyótődjön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, lakörfénjes gallérüsztitás.
Hirdetmény.
A hahótl tejszövetkezet
folyó évi október hó 1-től kezdődően egy évre eladja napi 400—600 liter tejből készült vaját. Ajánlatok folyó évi szeptember hó 10-ig küldendők be. — Óvadék legalább 4000 pengő. Az ajánlatok közül az igazgatóság szabadon választ Ajánlalok megtételével felmerült költségeket a szövetkezet meg nem lérlti. Elfogadott ajánlatról az illető szeptember hó 15-lg értesítést kap.
Igazgatóság
366) Hahót (Zala vm.)
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
67. évfolyam, 200. igám Nagykanizsa, 1927 szeptember 4, vasárnap
Ara16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség is kiadóhivatal Fó-ut 5. sz. Keszthelyi fiókkiadóhivatal: Rákóczi-tér IS.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Zalaegerszegi szerk. és kladóhiv. Kinizsy-u. 14. Előfizetési ara: egy hóra 2 pengó 40 fillér.
A PENZSZUKE.
Irta: Kelemen Ferenc
Napjaink aktuális közgazdasági problémái között az immár hónapok | óla tartó pénzszűke a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot. A pénzpiacnak ez a váratlan feszültsége egyformán érinti a gazdasági éleinek minden tényezőjét s komoly nehézségeket jelent minden társadalmi osztály s minden termelő és fogyasztó réteg számára. A pénzszűke a hitelforrások átmeneti eldugulását, a hitelajánlatok bizonyos megszorítását jelenti. Csonka-Magyarországon a pénzszűke tulajdonképen krónikus jelenség s ha mostanában külön pénzszűkéről beszélünk ez csak azt jelenti, hogy pár hónap óla a pénztelenség jelentékenyen érezhetőbb, mint rendesen. A pénz a gazdasági élet vérkeringése. Pénz nélkül a gazdasági organizmus egy pillanatig sem élhet meg. Boldog azaz ország, mely ezt az életerői önmagából lermeli ki. Magyarországban ez az életerő a nagy koronaromlás s az ezt követő áilalános devalváció idején teljesen elpusztult, az elsorvadt vérszegény szervezetet külföldről szerzcll pénzzel kellett talpraállitani. De a külföldi tőke kezdelben rendkívül tartózkodó volt. A hitel, az elhelyezést kereső tőke önfenlartási törvénye: a sekuritás. Csak amikor a beteg, pusztuló szervezel életbenmaradása, a koronarorolás megállítása, valutánk bizlos stabilizálása után biztosítottnak látszott, jelentkezett lassan, tapogatódzva a gyógyulás csodaszere: a külföldi pénz. A politikai konszolidáció s az államháztartás egyensúlya lassan-lassan fokozottabb vonzóerőt gyakorollak az elhelyezkedés ulán vágyó külföldi, elsősorban amerikai tökére s igy egyre nagyobb arányokban indult meg az a folyam, melynek medrében Amerika aranytömegei felénk hömpölyögtek. A vértelen magyar közgazdasági szervezet mohón kapott az uj életerő után s nem bölcsönméreékletünknek, hanem a külföld túlzott óvatosságának köszönhető, hogy a csodaszer komolyabb baji nem idézett elő a mértéktelen betegen.
A külföldi tőke beözönlése később a nagyszerű magyar bankszervezet csatornáin át bizonyos programmszerüséggel és gyakorlati szükségszerűséggel fokozódott s egyre nagyobb arányokban kiszélesedett. A közgazdasági élet minden területén uj pezsdülő alkotási kedv kerekedett felül s az élniakarás mindentlegyőző ereje uj érvényesülések, uj alkotások ulán vágyolt. A lerongyolódott mezőgazdaságnak ujabb invcsticiókra, az uj éleire ébredő nagyiparnak ujabb gépekre, nyersanyagokra volt szükségük. A hosszú éveken át tétlenségre kárhoztatott városfejlődési politika újból bontogatta szárnyál, törvényhatóságok uj útépítési programokkal állottak elő s mindenek előtt a főváros iparkodott a régi Budapest nagykoncepcióju városfejlesztési programját uj lendülctlcl életrekclteni. Az egész gazdasági élei megmozdult, hogy a háború uláni letdrgia, a koronaromlás okozla csüggedés, az általános pesszimizmus legyűrése után az önmagára talált ország a szörnyű romokon uj életei leremtsen. A leliport lelkeken felülkerekedő önbizalom, az uj utakat kereső élniakarás szuggesztív ereje felénk terelte az elhelyezkedést kereső külföldi tőke figyelmét s volt idő, mikor Magyarország, ez a trianoni békeszerződéssel agyonatnpuláll közgazdasági államtorzö volt a dollárok és a fontok legkedvesebb befektetési piaca. A pesti bankokat elárasztották rövid lejáratú külföldi hitelajánlataikkal, ncgy iparvállalataink közvetlenül bonyolilollak le meglcpetésszámba menő nagy hitet-Iransakciókat s a magyar befektetési értékekei, kitűnő zálogleveleinké s községi kölvényeinkat az amerikai pénzpiac pillanatok alatt absorbeaila. Magyar papirok emissziója a külföldi tőzsdék megszokott |elcnsége lett s az idegen tőke valósággal vonzódolt a magyar piac felé. .....
De azlán kirobbant a frankhamisítás! bolrány. mely a külföld, tökél nemcsak nagyfokú tartózkodásra, hanem a rövidlejáratú hitelek fokozatos visszavonására kényszeritette s a dollároknak ez
váratlan visszaözöniése
előidézte nálunk az első komolyabb „pénzsMt" mely egész szépen fejlődő gazdasági életünket, a biztató konszolidációt már-már az elpuszU.ISs-sal fenyegette! A magyar föld ősereje, hitelszervemk kiváló apasága, európai hirü baákvezctőségtlnk körültekintő Poht.ká)a s mm<len«-lelltl belpolitikai életünk konszolidáltsága mentei ek ™g tom^k?1 "ékben a súlyos órákban komolyabb pénzügy. A franK-ügy erélyes liquidálása után a külföldi tőke már sokkal «vato»bb»n közeledett felénk s bár azóla is több nagyarányú pénzügy. <™«fkaóról számolt,álunk be, sől egyik-másik fővárosi bankunkat az a kitUnitelés is_érte hogy részvényeit külföldi tőzsdék cotirozták, még,s azóta a külfödI részéről bizonyos tartózkodás vehelő észre a magyar piaccá szembew«\'ész ben a külföldi tőzsdék csökkent felvevőképességei* oka Igy 20 millió dolláros kötvényeinek amerikai .f\'aleíS kisérte. A külföldi tőke állandó tartózkodása idézteea "dl;unk a jelenlegi pénzszűkét is, mely immár hónapok óla súlyos teherként nehezedik az
egész magyar gazdasági életre is. Közvetlen oka ennek a pénzszűkének az, hogy fővárosi nagyobb bankok tárcájukban lévő zálogleveleiket éppen az amerikai piac tartózkodása folytán nem tudlák elhelyezni s igy bizonyos fokú immobilizáció állolt be nálunk, melynek természetes visszahatása az immár hónapok óta tarló pénzszűke. Azonban a pénzpiacnak ezt a feszültségét nemcsak az imént említett közvetlen okok, hanem a nemzetközi pénzpiac számtalan eseményének összejátszása eredményezte. A háború tapasztalataitól ideges lett tőke a politikai és közgazdasági élet minden jelenségére felfigyel. Érzékeny idegrendszere minden legkisebb változást valósággal a szeizmográf finomságával jóelőre megérez. A diplomácia tapéta-ajtók mögötti suttogásai, a belső politika készülő tervei, a nyilvános élet minden jelensége érdekli. Kettős célja: az abszolút sekurilás s a mennél nagyobb rentabilitás. Nincsenek kimondott piacai. Érzelmi szempontokat nem ismer. Világot bejáró pillantásai, mint valami óriási reflektor világilják be a pénztelenség éjsölélségébc burkolt glóbuszt s keresik a legjobb elhelyezkedést. Ma nálunk, holnap valamelyik pénzéhes gyarinalon jelentkezik ajánlataival, hogy a legelső gyanús neszre, egy hangosabb nyilatkozatra, egy Rother-mere akcióra, egy véletlenül elsült fegyverre, mint valami árnyék vonuljon vissza uj, napfényesebb területekre.
Ez a külföldi tőke igazi természete s erre az ideges, túlérzékeny lökére kell baziroznunk legnagyobb részben a-gazdasági konszolidáció nagy nemzetmentő munkáját. A komoly országépitő munka számára nem valami szilárd alap. Csak futó segítség, melyre éppen ezért nagy, komoly alkotások sorsát bizni nem lehel. Igaza van a Magyar Nemzeti Bank kiváló vezetőségének, mikor ezzel a segítséggel szemben mindig tartózkodásra int.
Az ily átmeneti külföldi tíkékból táplálkozó hitelélel feje fölölt mindenkor ott lóg a felmondások, a visszafizetések Damokles kardja. Minthogy pedig egész pénzügyi szervezetünket ma még legnagyobb részben dollárok és fontok táplálják, érthető az a nagyfokú bizonytalanság, mely hitelkérdésekben nálunk uralkodik. Ez a nyugtalanság nemcsak nagy állami, vagy komolyabb magán pénzügyi tranzakcióknál jelentkezik, hanem kiterjed a hitelélet minden legkisebb szervére s végső fokon kihat minden legkisebb kölcsönkérőre is. A „Kereskedői gondok" cimu minapi cikkünkben rámutattunk a hitel rendkívüli fontosságára a vidéki kereskedelem körében, de rámutattunk azokra a súlyos aggodalmakra is, melyek a túlzott hitcligénybe-vétellcl szemben a pénzügyi élet minden objektív szemlélőjében jelentkeznek Az állandó pénzszűke, a pénzpiacnak periodikusan visszatérő feszültségei csak még jobban felkellik bennünk a túlzott hileligénybcvétellel együtt járó aggodalmakat. Nagykanizsa par exeilence kereskedő város. Fényes kereskedői múltja, kedvező geográfiái fekvése, százéves cégei szinte bele-kényszeritik az intenzív kereskedésbe s bár elvesztette piacának tekintélyes részét még mindig hatalmas fogyasztóterület felett uralkodik. Kereskedelme, mint legutóbb említettük, megtisztult a közelmúlt fizetésképtelenségi tüzében s most remélhetőleg uj, fokozatos megerősödés előtt áll, melynek elengedhetetlen kelléke a hitel, de csak az üzleti keretekhez, a vagyoni viszonyokhoz mért komoly hitel. A pénzszűke tanulságai ujabb igazolása annak a megállapilásunknak, hogy a hitel megfelelő adagban orvosság, azontúl méreg.
De a pénzszűke nemcsak a iiilel megvonását, megszorítását, hanem egyszersmind a pénz drágulását is jelenli. Minden péiizfcszüitség a kamatok emcikcdesével jár, ez pedig a kereskedő egész üzleti számítását megzavarja. A bizonyos kamatbázison megejtett kalkuláció felborul s az aránytalanul magas hiteleknél előálló ez a lényeges különbözet érzékeny veszteségeket eredményezhet. Egy komoly okkal több, hogy minden kereskedő üzleti kereteinek és a reális terjeszkedési lehetőségnek szigorú mérlegelésével állapítsa meg saját legmagasabb hitelkeretéi.
A változott gazdasági viszonyok súlyos feladat elé állítanak minden termelési rétegei, de különösen nehéz a kereskedő osztály helyzete, ahol az üzletvezetés egyre komplikáltabb menete, a régi kereskedői rutinon kivül valóságos pénzügyi stratégiai képességeket is megkövetel. Az üzlet pénzügyi részének ellátása ma sokkal nehezebb, mint a kereskedelmi s a dühöngő konkurrencia, a megcsappant fogyasztás, az egyre szaporodó közterhek ezernyi gondja közöli valósággal pénzügyi zsenialilás kell hozzá, hogy a pénzszűke fenyegető hilelmegvonásai, a folyton ingadozó kamatterhek bizonytalanságai között a kereskedő üzletének pénzügyi egyensúlyát megőrizze. „Schwer isi Mensch zu sein", mondta egy kiváló német gondolkodó.
.Schwer ist Kaufmann zu sein", halljuk a kereskedők jogos feljajdulását.
A
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 4
Európa puskaporos tornya
Súlyos Igaxaégtalanaágok, a molyok • h4borut kéaatllk alS
Vtscolnt Roth-rmtre cikke a londoni Iklity Mait 1927. augusz-tua 30-lkl tzimiban.
Fordította: Dr. Wtlst Ijijos
(Folytatás) Ezek a vaskos hibák és jogtalanságok az Önrendelkezési elv nevében lettek elkövetve. Ha ezt az elvet az egész vonalon szigorúan és kOvelkezetesen kérésztől vitték volna, ugy nem volna jogos ok panaszra. De a cseh-szlovák állam megalkotása egy mesterséges operáció volt, amely a nemzetiségi elv megerőszakolása utján jött létre, holott ép az volt a feltevés, hogy ezt az elvet fogja szolgálni. Tulajdonkép soha sem létezett egy csehszlovák állam, vagy nemzet, bár a középkorban fennállott egyldelg egy cseh királyság, melynek függetlensége 1620-ban elveszett s a melynek utolsó királynéja ép egy angol hercegnő, I. James angol király leánya volt. Ánde ezen cseh királyság határai semmi tekintetben sem egyezlek meg a háború uián kreált mai cseh szlovák állam formációjával.
A csehek és lótok (szlovákok) egyesülése még csak a világháború folyamán az United Stales (íszak-amerikal Egyesült Államok) Pittsburgh városában tartott meetingen született meg, amelyen a tótok (szlovákok) népük részére aulonom önkormányzatot követellek egy a jövőben megalakulandó cieb-szlovák államban és ennek feliéiele melleit beleegyezik abba, hogy a majdan összeülő békekonferencián a csehek kívánságait támogalni fogják. A jelenlegi cseb-szlovák kormányzat azonban ennek a támogatásnak feltételeit ép ugy nem tartotta be, mint ahogy a később léire|0!t trianoni szerződés feltételeit , sem. Ennek folytán az uj köztársaság két uralkodó főnemzelisége a cseh és a lót közöli is állandóan keserű szemte-hányások és viszályokéinak.
Hogy a párisi békedelegáció eme hybrld állam részére területet találjon, kénytelen volt olyan" exjjedlen-sekhez folyamodni, smelyek szöges ellentétben voltak az általa fennen hirdetett önrendelkezési jog elvével. Nem csupán 3 millió német nemzetiségű egyén lelt az uj államba be-keblezve, de az uj állam halárai délfelöl ki lellek terjesztve — egy millió — kompakt tömegben élő, a csehektől fajilag és nyelvben lelje-sen elütő magyar lakosság hozzácsatolásával. Ez a lakosság és a békekonferencia magyar kiküldöttei hevesen tiltakoztak eme joglalanság ellen, de küzdelmük meddő volt bár az aolant hatalmak utóbb hallgatólagosan maguk is brismeilék ezt az igazságtalanságot az.u. n. kísérőlevélben, melyet a francia koz-elnöke Mr. Millerand irt alá és amely egyenes Ígéretei lar lalmazoll oly irányban, hogy a trianoni szerződéssel megszabott határok — ha ennek szüksége fintorom — revuiő alá fognak véteni.
(Fotyt, kCr.)
Egész Magyarországra kiterjedő kommunista szervezkedést tett ártalmatlanná a budapesti rendőrség
Egv budapesti Idegorvos Bécsben járl egy budapesti forradalom lemivel Fel akarták robbantani a csepeli Welss lanfréd-gyáral - Ötvenhárom városra és községre kiterjedő tökéletes kommunista szervezkedés — Kor-uisuak mindez „leléktani tanulmány" — 60 budapesti kommunistát elfoglak
Karnis dr. azonos a titokzatos Kolumbus-utcai zsarolóval
Budapest, szeptember 3 Szántó Béla kommunista népbiztosnak a tavasszal történi elfogatása óta sem szűnt meg Magyarországon a kommunista szervezkedés. Mára Ismét egy minden eddiginél nagyobb szervezkedéstől ránlolla le a leplet a budapesti rendőrség
Komis Ignác dr. budapesti Idegorvos juliusban megjeleni a bécsi Rolhe Fahne szerkesztőségében és részletes terveket adolt elő egy budapesti kommunista forradalom megszervezésére. A lerv szerint a leiadás Wcisz Manfréd gyár felrobbantása lelt volna, ami ugyancsak gondosan elő volt készítve. Bejelentette, hogy Budapesten és 57 magyar városban és községben sejtrendszer szerint erősen kiépített kommunista szervezet van.
Komis bicsl látogatását megneszelte a rendőrség, igy kénytelen
volt megszökni. A bécsi rendőrségtől értesítést kapott budapesti főkapitányság hetekig tarló figyelés után ma elfogta az idegorvost és vele a kommunista szervezel 60 lagjál.
Kornis beismerte, hogy Bécsben járt és a csepeli gyár robbantására vonatkozó terveket olt tcmutalta, azonban azzal védekezik, hogy ezt lélektani tanul.nány céljib5l telte. A házkutatáskor lakásán kommunista röp\'ratokat és ugyanilyen tárgyú saját kéziratai! is megtalállák.
Kiderült az is, hogy Kornis idegorvos azonos azzal az ismerclleo zsarolóval, aki nemrégiben a Ko-lumbus- utcai zsarolást elkövette olymódon, hogy Bartók Zolián kereskedőt egy elhagyott villába csalta és ott 20000 pengő átadására akarta revolverrel kényszeríteni. — Kornis most ezt is beismerte, de ugyan-c<ak lélektani tanulmánnyal, orvosi kíváncsisággal védekezik.
„A Népszövetség csak a kis nemzeteket félemlíti meg..."
Angol vélemény a magyar—román birtokperek kapcsán Magyarország igazáról
London, szeptember 3 (Éjszakai rádiójelentés) A .Westminster Oizette" vezércikkben foglalkozik a román—magyar birtok-perek genfi sorsával és nyomós érvekkel hangoztatja, hogy milyen nagy fontosságú kérdés ez. A Romániában élő magyar birtokosok, akiknek elvelte a román állam földjeit, a döntőbírósághoz fordullak panaszaikkal, azonban a románok a döntőbíróságot nem respektálták. A döntőbírósági megállapodás a trianoni békeszerződés egyik leglényegesebb pontja, ennek ellenére épen Románia nem respektálja azokat. Az op ánsok ügye tehát veszedelmes gyujtőanya-gol tartalmaz. Most a Népszövetségen volna a sor ebben a kérdésben
kielégítő megoldást hozni, szonban ugyiátszik, hogy a Népszövetség csak a kis nemzeteket félemnti meg. azonban a nagyobb hatalmakkal szemben nem állja meg helyét.
London, szept. 3. (Éjszakai rádió-Jelentés) Egyik londoni lap genli levelezője tollából genfi citket közöl, melyben foglalkozik a román-magyar birlokperekkel és Igen meleg hangon Ir Magyarország igazóról. Közli ezenfelül a lap a Reuter iroda egy genfi jelentését, melyben arról van szó, hogy Chamberlain angol külügyminiszter a román-magyar birtokperek ügyéhen közvetítő kísérleteket folytatott. Hogy ezek a kisérlelek hol, mikor és mi módon történlek meg, arról a sajtóügynökség jelenlése nem siói.
Elitélték a bécsi zavargások első vádlottjait
Bécs, szeptember 3 A juliusi zavargások első vádlottal ma kerültek bíráik elé. A megtartott tárgyalás folyamán kél vádlottat zsarolás miatt három, illetve kel ő hónapi súlyos börtönre, egy 15 éves fiatalkorút p:dig egy havi feliéiele
sen szigorított fogságra Ítéllek.
Grác, szeptember 3. (Éjszakai rá-dlójelentés) Ma a bíróság foglalkozott a juliusi események vádlotlai-nak ügyével és egy segédmunkást tiltott csoportosulás miatt egyhavi logházra Ítéltek.
Erdélyi Béla előtt kihirdették az előzetes letartóztatást
Budapest, szeptember 3 Erdélyi Bélát ma kél és fél órán ál tartó kihallgatáson vallatta a mill-slatli rejtélyes halál ügyében a vizsgálóbíró. Erdélyi Itt Is a tagadás álláspontjára helyezkedett. Kihallgatása után a vizsgálóbíró kihirdette előtte határozatát, melyben elrendelte hitvesgyilkosság és magánokiraiha-
misitás bünlelte címén előzetes letartóztatását.
A mai nap folyamán továbbá megállapítást nyert, hogy a váltóbamisi tási ügynek károsultja nincs és Erdélyi a közvelilö kisebb bankok és ügynökök kívánságára irt hamis neveket a váltókra.
PRÍMA
asztallborok 1 pengőtől kezdődőleg kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönlivegekben.
Telefonszám t 7. ,,,..
Az Országos Rákóczi Szövetség nagykanizsai Rothermere-ilnnepélye
A kanizsai fiók első nyilvános
szereplése
Nagykanizsa, szeptember 3
Ma délelő:t Vall órakor az országos Rákóczi S\'.övelség a Városi Síinházban hazafias matinét rendez Rothermere lord tiszteletére. Ez lesz a szövetség első nyilvános szereplése városunkban, ahol a szövetség helyi köre ludvalevőleg már régebben megalakull, de csak most érkezett meg az illetékes hatóságtól a Ilók megalakításának tudomásulvételétől szóló értesítés.
A Szövetség mai nagykanizsai bemutatkozásán elsősoiban a magyarság legnagyobb barátja előtt Rothermere lord előli kíván meghsjlani zászlaját, de egyben tájékoztatást óhajt adni egész programjáról, amely küzdelmet hirdet minden magyar eszme és magyar érzés mellet\', de barcol minden ellen, ami a magyar nemzeti gondolatot veszélyezteti. Egyebek közt védelmébe veszi a szövetség a magyar zenét,« magyar dalt, a magyar táncol, a magyaros viseletet s küzdeni kiván a mételyként leijedő jazz-bandok és néger láncok ellen. Ezért a mai programba is beillesztett több dalszámol és egy magyar szolo táncot Is.
Az ünnepélyen közreműködnek egy-egy dallal a következő dalos-körök: Fűtőház! Dalárda, Vasutat Dalkör, Munkásdalárda, Klskanlzsai Levente Dalárda, Ipariskola! Ifjúsági Vegyeskar és a Sormás! Dalárda. A derék sormásiak magukkal hozzák a bircs sc rmási luvós zenekari is és zeneszóval fognak felvonulni, a Király-u\'cán és a Fő-u!cán kérésziül fél II órakor a színház elé.
A matinén közreműködik Agyag-falvi Hegyi Islván, a mai magyar költői gárda egyik legkiválóbb képviselője, aki ujabb irredenta verseiből fog 1—2 darabot előadni. A megnyitó beszédet dr. Szabó Zsigmond vármegyei liszti főorvos, a helyi Rákóczi Kör elnöke, az ünnepi beszédei pedig Surányi Gyula társelnök mondja. Szavalatokkal közreműködnek Bognár Islván (Budapestről), aki Agyagfalvi Hegyi István ,Rákóczi él" c. rapszódiáját adja elő és Osskö Endre, aki Nagy Lajos ,Rothermere" c. ódáját mutatja be. Farkasovszky Terike zalaegerszegi tánemüvésznó magyar táncokat mutat be, Rdcz János pedig tárogatón kuruc dalokat ad elő.
A rendezőség külön meghívót senkinek sem küldölt, \'de számít a társadalom minden osztályának megértő támogatására, illetőleg megjelenésére. Belépődíj nincsen, de a költségek fedezésére személyenként legfeljebb I pengőnyl önkénles adományt elfogad a rendezőség.
••- -!• \' II* \' - . \'Ifi \'l II \'
Hirdessen v^y a Zalai Közlönyben!
iasr szeptember 4.
■7-ALAI KOZLONT
Egy fiatalasszony az ntcán megmérgezte
Naxjkaniiaa, szeptember 3 Ma reggel lelt Ionon kibivták a mentőket a Magyar-utcába, ahol ejy aaixony öngyllkossigi kísérletet követeli el. Kállai Lászlóné szül. Lázár Rozália Magyar- utca 110. >7. alatti 27 íves asszony öngyllkossigi szándékból lugkőoldatol ivott azon hál elölt, ahol lakik.
Kitlainénak 1 tcggcli órákban csalid! perpatvara volt lakásán és ebből kifolyólag annyira elkeseredett, hogy kirohant az ulcára is a kihozott lug-követ (elhajtotta. Még idejében többen észrevették és értesítették a mentőket, ahonnan az uj mentőautóval néhány perc alatt a mentők már a helyszínen vollak és beszillilollák az asszonyi a kórházba.
A belgyógyászai! oszlílyon azonnal gyomormoiást kipott és azóla állapota javuló és lul van az életveszélyen. A kihallgatását végző rendőrtisztnek öngyilkossága okául azt ncveile meg, hogy családi bsjil érlelték meg benne a halál gondoláiéi. Hosszas rábeszélésre siket (11! eltéríteni végzetes szándékától, hogy azt megismételje.
Vlenna—Slovak 1:1 Bécs, szeptember 3. (Éjszakai lá-dlilelcntés) A Wienna ma 1:1 arányban eldöntetlenre játszott a prágai Slovak csapatával.
NEUMANN SCHWARZ
Budapest, IV. Bécsi-n. 1.
Speciális újdonságok női ruhadiszekben.
Mindennemű hímzés, disz-
zslnór, rojt, gomb, csati, cslpkevolant, ruh.\'i és íehér-nemücsipke, gyöngy és flitter-diszek, függönytollók, ruha-és butorpaszományok.
Rendeléseket postafordultával intézünk el.
Nagykanizsa társadalmának csatlakoznia kell a Revíziós Liga akciójához
Zalavármegye kBzSnaége diazea albumot küld r Rothermere lordnak
Nagykanizsa, szeptember 3 | A . Revíziós Liga" aloszlálya, a Muraközi Szövetség Budapesten f. hó 9-én választmányi gyűlést tart, melynek lárgya
Muraköz és Vendvidék visszacsatolásával belekapcsolisa a Rothermere lord akciójába.
Nagykanizsáról a gyűlésen a Szabi Zsigmond főorvos mint választmányi tag vesz részt, aki a nagykanizsai Muraközi Stövetség meleg üdvözletét és hazafias örömmel való csatlakozását jelenti be a Ugiuak.
Zalavirmegye közönsége egy díszes és mflvészl kivitelű, Illusztrált album alakjában üdvözli Rothermere lordot,
amelynek megszerkesztése mos! van folyamaiban.
Nagykanizsa városának szívvel és lélekkel rész! kell venni a .Revíziós Liga" munkájában, hiszen cxisten-ciátls érdeke volna, hogy a kulturá-
lis és közgazdasági szempontból idegravitáló és az oly sanyaruan nélkülözőit Muraköz újra szereiéit hazánkhoz visszakerüljön.
A .Közművelődési Egyesüld\' amely a Nagykanizsa egész intelligenciáját magában foglalja, a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör, a nagykanizsai Társas Kör, a Polgári Egylet, O.nke, Ipartestület slb. belekapcsolódhatnának a Muraközi Szövetség akciójíba és átirat alakjában jelentheinék be csatlakozásukat. Lord Rolhermeie legutóbbi üzenetében arra biitat bennünket, hogy ne lankadjunk és teljes erővel támogassuk az ö önzetlen nagystílű vállalkozását.
Nagykanizsa közönsége nem
maiadhat el ebben a hazafias mozgalomban lóleg szén, mert ez a trianoni kény-szerbéke által megnyomorított város, csak Rothermere lord akcló|inak sikere esetén érheti el újra egykori virágzó éleiét.
Mérges gombától megbetegedett egy egész család, még a pólyásbaba is
A csecsemő az anyja tejével szívta magába a mérget Valamennyi beteg tul van a veszélyen — Intelem a közönséghez a mérges gombáhról
Nagykanizsa, szeptember 2 Kőszegi Jánosné kanizsai bérautós feleségét tegnap este a mentők gom-bamérgezéssel beszállították a köz-kórházba.
Köizeginénck egyik hozzátartozója gombát szedet! az erdőn és az! tegnap ebédre megfőzték és mindnyájan eltek belőle. Kőszeglné lel! leghamarabb rosszul, de nem lula|do-nitoll különösebbel ennek a rosszullétnek, úgyannyira, hogy egy hetes csecsemőjét is megszoptatta a délutánt órákban. A le||el a kisbaba is lelszivta a mérges gomba ártalmas részeit, amitől az is megbetegedeti.
Az ideiében kihivotl orvos a kisgyermeket és Kószeginé hozzátartozóit megvizsgálta és slker\'jit halba lós ellenszerrel a komolyabb kövei-kezményeknek elejéi venni. Kőszeginél azonban súlyos természetű görcseivel kóiházba kellett szállítani, ahol gyomormosás uliu állapota annyira |avult, hogy még szombaton délután elhagyta a korházal.
Ezzel kapcsolatban nem lesz érdektelen, hogy figyelmeztessük < közönséget, hogy csak biztosan Ismert gombai használjon fel élkezésre, mert a gombamérgezés mér sok esetben követelt halálos áldozatot.
út i.. i-\'. n-i u írnriTri i\'i......................................
Tréfálkozásból életveszélyesen hasbaszurtak egy fiatal legényt
Véres kedélyeskedés a halastó part/in — A vérengző legényt letartóztatták önként jelentkezés után
Nagykanizsa, szeptember 3 Véres szurkálás tartja Izgalomban tegnap eale óla a közeli Csap! község békesierető töldmives népéi. A halárban levő halastó melleit ugy hasbasiurlak egy legényl, hogy az eszméletlenül eseti össze éa mosl kétséges állapotban fekszik a kani-
zsai kórházban.
Kocsis Kálmán 17 éves csapil földmives legény a halastónál dolgozott löldmunkin. Tegnap esle, mikor a munka végeztével hazamentek, Kccsls — min! az! kihallgatása alkalmával előadta Iréfából Zslgrai Oyörgy napszámos, munkáslársa vál-
lára űlöll. Erre Zsigrai annyira dühbe jöll, hogy szó nélkül előkapta zsebkését és azzal a megrémült Kocsist hasba szúrta.
A szerencsétlen legény végső erejével csak ennyi! mondoll:
— Miért szúrtál meg Oyuri?...
Ezután elvesztette eszméletét és csak mikor a községi orvos első segélyben részeiltelte, tért magához
Elmondotta még Kocsis kihallgatásakor, bogy tudomása szerint merénylője önként jelentkezett a klsko-máromi csendőrőrsön, ahol letartóztatták.
A legény kihallgatásáról felvett jegyzőkönyve! a további nyomozás megejtése véget! megküldték a kis-komiromi csendőrségnek.
A megszúrt legény állapota életveszélyes, épen ezért ma délelőtt dr. Almássy Oyula törvényszéki vizsgálóbíró Is kihallgatta a legényl, aki a vizsgálóbírónak Is Igy adta elő • történtekéi.
Elégett egy bérautó a Keszthely-hévízi nton
Keszthely,.szeptember 3 (,Saját tudósítónktól) Még az utószezonban Is naponta roppant forgalmat lebonyolító Keszlhely-hévizi országúton nagy riadalma! okozott egy kigyullad! és nagy lánggal égö auló.
Fllszár József keszlhelyl bérautó-tulajdonos Ford-kocsija ugyanis Hévízről hazafelé tartót! Keszthelyre és útközben a felső téglagyár mellett — eddig ki nem derített okból — > gép kigyulladt és mentési lehetőség teljes hiányában teljesen elégett. Emberéletben szerencsére nem esett kár, mert az auló Hfvizröl a visszautal üresen lette meg.
Az auló-vitlatkozó kára 70-80 millió korona körűi van, ami azonban biztosítás utján megtérül.
Eltévedt marhák okozták a bolgár—jugoszláv határln-cldenst Szófia, szept. 3. (Éjszakai rádtó-jekntés) Több belgrádi lap azon hírét, hogy a bolgir-jugoszliv határon a kél állam határőrei között összeütközés történi volna, megcáfolják. A szófiai lapok szerint az történt, bogy a jugoszláv határőrök agyonlőnek kél bolgár földműves!, akik meri eltévedt maihijuk után mentek, véletlenül |ugoszliv terűiéire léplek.
(Angol szövetek, Regenhart és Raymann damasztok, May és Holfeld vásznak,
ágygarniturák nagy választékban
Singer József és Társánál
Nagykanizsán,
Erzsébet-tér 23. «.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 4
A Pátria Általános Biztosító R.-T. Budapest
augusztus 30-án megtartott közgyűlése örömmel vette tudomásul az igazgatóság jelentéséből az intézet mull évi nagyarányú fejlődéséi, amely annak a kitartó, céltudatos és szakavatott munkálkodásnak eredménye, amelyet Ddrday Ede kormánytanácsos, vezérigazgató immár boiszu évek óla kifeji.
Az Intézet 1926. űzleiévi összdíj bevétele K 31.873.641.709 volt az
1925. évi K 22,352,055.847 összeggel szemben. Így lebát az összbevétel
1926, évben 43 •/• kai emelkedett az előző évvel szemben.
Az elemi ágazatban a károk per-centuállsan a következőként alakultak: tűz 54>/», jég 420/o, betörés 250/o baleset 30%, szavatosság 710/0, autótöiés 590/0, szállítmány 11 1°/^ üveg 15%. Fenti összeállitásből ki tűnik, hogy a szállítmány bizlositás kivételével az összes ágazatokb-\'n a kárarány kedvező volt és főleg az autótörés biztosítás káraránya
m Az\'s^mllllárd\'^oronál kitevő alap-löké mellett a nyereség igy alakult: elemi számlán 491-3, élet számlán 5-4, összesen 496 7 millió korona mutatkozott. Így tehát az alaptőke kerek 10%-ot jövedelmezeit az elmúlt esztendőben.
Amint halljuk, az idei évben a Pátria díjbevétele már eddig majdnem elérte a tavalyi egész évi díjbevételt, ugy, hogy kevés fiatal Intézel tud olyan sikert felmutatni, mint a Pátria, mozgékonyságot és üzletlszellemel pedig sok öreg intézet tanulhatna tőle.
Az intézetnek a zalamegyci vezér-űgynöksége a jó hírnévnek örvendő, szolid és agilis Szintó Vilmos és Társai cégnél van Nagykanizsán, Deák-tér 2 szám alatt elhelyezve, amely szintén biztosíték arra, hogy a társaság zalamegyei ügyielei a legelőzékenyebb ügykezelésben részesüljenek. (—)
A bolgár király táviratilag üdvözli a budapesti zoolo-gial kongresszust Budapest, szeptember 3. (Éjszakai rádiójelentés) Etrdlnánd volt bolgár cár, aki maga is neves ornltologus hírében áll, ma üdvözlő táviratot küldött Budapestre a madártani intézetnek a zoologial kongresszus alkalmából és ebben Igen rokonszenves hangon Ir országunkról.
Győz a néppárt a török választásokon Angóra, szeptember 3. (Éjszakai rddlójelentés) A képviselőválasztások eddigi ismeretes eredménye szerint 23 választási zónában kivétel nélkül a néppárt jelöltjei győztek.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 4, vasárnap
Római katolikus: Vlt. Róza. Prolesl. Róza. Izraelita: Elüt hó 7.
Nap kel reggel 5 óra 21 perckor, nyugszik dSlurán 18 óra 36 perckor.
Rothcrmcrc-ünncpély délelőtt sMl órakor a Várost Szlnliátoan.
Városi Szlnhiz Mozgója. Dalol) bolond I vitígallrakció. Tinla Matyi és a tegyek, trükkfilm.
UrAnta. A klnat bosszú, szerelmi drima. Aetinied herceg kalandjai, kelen mesejáték ti a kiegészítő műsor.
Szeptember 5, hétfő
Róm«l katolikus: Jusil l-órlnc. Prc-tcst. Viktor. Izraelita: Elul hó 8.
Nap kel reggel S óra 22 perckor, nyugszik délután 18 óra 35 perckor.
~ Mosorfyl HeU ..kcrckeV Zatruzentgrót.
A csend dalaiból
Kicsi szobámban alszik a csend. Csak a vén óra lik-lakol. S mosódod én\'.k szllródlk kintről, Valaki dalol valahol...
Néha, Időnként zö\'gő szekér Megy ót az utca kis közén: Összeverődik mind a pohár A vén pohárszék szUk ölén.
S mig a poharak szordinósan Halk muzsikája fülembe cseng. Szürcsölve hzom cn Is csenddel A dall, mit a vén pohárszék zeng...
És a hallgató, méla csendnek Kibomló puha szárnyain Halk Iraml\'ls^al messzire szállnak , Szivemből vágyó dalaim...
S körül rajongnak egy fehér szobái, Hol kristályváza kebelén Egy ajk csókjai illatornak Fehér virágok levelén.í.
Ringató csendben busuil képzelet Veszi szárnyra lelkemet: Mosolygó arcú édes kis lánynak 1 Suttogok forró vers>ket...
S fehér lányszoba hóliszta mélyén Mml Ifjú, deli, hős lovag, Színes alkonyba szavalok bele Forró, szerelmes dalokat...
...Kicsi szobámban alszik a csend, Csak a vén óra tlk-takol ■■ A bus, mosódott ének is elhal... Már nem dalolnak valahol...
Brassányl Gyula
— Halálozás. Dr. Czlnder István zalaegerszegi ügyvéd, a Kamara elnöke 82 éves korában Zalaegerszegen elhunyt. Ma délután temetik. Temetésén a nagykanizsai ügyvédi kar ls képviselteti magát.
— Református Istentisztelet. A református hivek szíves tudomisára hozzuk, hogy a lelkész ur távolléte miatt ma, folyó hó 4 én a vasárnapi istentisztelet elmarad.
— Dajbukát Ilona és Bársony István kanizsai szereplése elé a nagykanizsai köiönség a legnagyobb érdeklődéssel lekinl. A bejelentett müvésztársaság minden egyet tagja kedvence a fővárosi közönségnek, de e kél név a pesti színházlátogató közönsíg előli olyan elsőrendű márka, hogy azok az egyes előadásoknak már előre biztosilják a legnagyobb sikert. Dajbukát egyébként a maga szerepkörében az ország legnagyobb művésznője. Szinte előrelátható léhát, hogy ebb :n az értékes környezetben teljes egészében érvényesülni fog az 6 kivételes tehetsége. A színház pénztáránál az érdeklődés rrár most megindult s biztosra vehető, hogy a szezon első két estéién zsúfolt házak előtt fog játszani ez a válogatott ensemble.
— Egyházi ének. Ma, vasárnap délelőtt a ferencrendl plébánia templomban a 11 órai nagymisén Urbén Gyula Woll: Veritas mea és Lengyel : Boldog asszony Anyánk c.
: egyházi barllonszólókat énekli Lengyel s. kántor kíséretével.
iHiif 11 i-n,, i\'-
— A Szociális Missziótársulat otthonának megnyitása kissé eltolódást szeuvede\'t, amennyiben az épület átalakítási munkálatok csak e hó vége felé fejeződnek be és Igy az otthon megnyitása is e hó végére eltolódott. Elek Amália nővér, főnöknő addigra Dortmundba utazik a kalh. egyesületek világkonferenciájára.
Egyesüleleknek, ügynököknek, tisztviselőknek
kitűnő kereseti
alkalom kitűnő szabadalmi újdonságok
helyi képviselete.
Városokban ás községekben
keresünk garanciaképes urakat és hölgyeket. wi
„FltOHUS" szabadalmi újdonságok gyára Budapest, IV., Václ-ntca 56.
SZENT LUKACSFORDS
KRISTÁLY-
-davAlvJvixo
üdit
friasit
husit
Fálerakat: Fehér Vilmos és Társánál
Nagykanizsa, Fó-ut 22.
Telefon: 192. sr
TŰZIFA ÉS SZEN
házhoz szállítva, legolcsóbban
HILD JÚZSEF
épDIctfa, deszka, mész, cement, stukaturnid és egyéb építkezési anyag kereskedésében x»
NAGYKANIZSÁN,
Király-utca 4. Bendelís-telefon 120
Mtilitl Mi (kiil Udui nillilti P SÍO-HL
A nagykanizsaiak találkozóhelye Budapest legetsőrendü, mc dern családi szállója az
István lilán Szálloda
VI., Podmanlczky-utca 8. Mérsékelt árak, modem berendezés, központi fűtés, melegvíz-
szolgáltatás, lift. A Nyugati pályaudvar mellett. Elsörerdü konyha. mm
Barta Miksa divatáruházába r
megérkeztek a legújabb őszi jk " 1 11
dlvatujdonségok |/ fik \\3 ^
•löt* * selymek, angol
I £ Ü H ^ ^ férfi\' és nöi szövetek.
Naponta divatujdonságok érkeznek.
1927 szeptember 4._
— A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja pályázatot hirdet a keszthelyi Rákos István fiuinterná-tuiba való felvitele. A fiuinternálusba való felvételért Jelentkezhetnek az 1927/28. tanév tartamára elsősorban lanitók, tantlgy lerén működő és nyugdíjas egyéneknek a keszthelyi reálgimnáziumban lanuló fiai, másodsorban minden keazlhelyi gimnáziumba Járó lanuló, ha kifogástalan erkölcsi magaviseletével, szorgalmával arra érdemes. A fiuinlernálusba \' 40 tanuló veheló fel. A Jelentkezők a következő okmányokat larloznak bemutatni: 1. születési bizonyilvá-nyukat; 2. végzett tanulmányaikról szóló bizonyítványaikat; 3 a szülők tagságát Igazoló okmányt; 4. a vagyoni és családi viszonyaikról hivatalos okmányt. A fiuinlernálusba felvételt nyert tanulók az egész iskolaéven át lakásl, fűtést, világitást, mosást, felügyeletet, reggelit, ebédet és vacsorát élveznek. A köztartási dl| havonként 60 pengő, mely összeg a tanév megkezdésétől előleges havi részletekben lizeteodó. A felvételi díj egy esztendőre 16 pengő. Köteles magával hozni: I vánkost, I téli és I nyári takarói, 2 vánkos és 2 paplan vagy pámahuzalol; továbbá 2 ágylepedöt, 4 nappali és 2 hálóinget,\'4 lábravalót, 2 törülközöl, 6 zsebkendői, 4 pár harisnyát, nemkülönben fog-, ruha- és cipőkeléket A fehérnemű minden darabjában himzőcérnával vagy vegylintával bele-varandó, illetve beleírandó a felvett lanuló Intézeti száma, melyet az Intézet gondnoksága részére kiad. Jelentkezni lehet a folyó tanévre szeptember biN 15-ig. A kérvényeket a következő dmen kell beküldeni: Eötvös alap Elnökségnek Iwslls Oyula Igazgató, felügyelő-bizottsági elnök Keszthely, Kossuth Lajos- u. 101.
— Eljegyzés. Mtlller Ernő déll-vasuli főtiszt (Nagykanizsa) eljegyezte Dénes Lulut (Nagykanizsáról). (Minden külön értesítés helyett). = Bruncslcs bora literje 1 pengő
ZALAI KÖZLÖNY
— A keszthelyi járási székház. A keszthelyi járási székház épilési ajánlatait a mult napokban felbontották, ugy hogy a Jövő héten dönteni fognak az ajánlatok felett. A székház építését még az ősz folyamán kezdik meg. /
— A fQrdővonatok szeptember 15 ével megszűnnek. A vasulak szeptember 15-ével megszüntetik az ugynevezell lürdőldényvonatok Járatását. Szeptember 16 lói isméi a régi normális menetek indulnak.
— Kedden országos vásár lesz Nagykanizsán. Szeptember 6 án, kedden országos vásár lesz Nagykanizsán a szokásos állatfelhajtással.
A Városi Zeneiskola hírei
Pólbeiratás szepl. 5, 6, és 7-én délelölt 10-12 óráig. Felvételi valamint egyib (Javiló, pólló slb.) vizsgálatok szeptember 9-ín délulán 3-6 óráig. Felvételi vizsgát larloznak lenni mindama uj növendékek, kik nem rendelkeznek szabályszerű bizonyítvánnyal és nem a legalsó osztályt kívánják látogatni. Az iskola mull évi növendékei felvételi vizsga alól mentesek. A növendékek óra beosztásak végeit Jelenjenek meg szeptember 10 én délulán 4 órakor. Rendes oktatás szeptember 12.én kezdődik. A később jelentkező növendékek a szeptemberi tandíj alól nem mentesithetik. Ilyeneket az iskola csak az esetben vesz fel, ha azt a létszámviszonyok megengedik. — Minden egyéb tudnivaló naponta 10—12 óra közölt nyerhető az igazgatósági Irodában.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Levente-oktatás Keszthelyen. Keszlhelyen f. hó 4-én délulán az elemi Iskola udvarán a le-venle-oklalás kezdetéi veszi. Minden levente köteles megjelenni, elmara-dásl csakis orvosi bizonyítvánnyal lehet Igazolni. A meg nem Jelenő levenlékel szigorúan rn\'gbűntelik.
ÉRTESÍTÉS!
A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK
Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezete Textil-Osztálya a KOGSZ-szai
való egyesülés folytán eddiginél gazdagabb mintagyOjjteménnyel
szeptember hó
5, 6 és 7-én
áll a 1. Tlszlvlselökar rendelkezésére. Rendeléseket (elveszünk
6 havi részletfizetéses kedvezménnyel is.
A t. Tiszlviselőkar kényelmére,
férflkonfectió cikkeket is bevezettünk.
úgymint: kész öltöny, sportöltöny, átmeneti és télikabát, körgallér stb. slb. Mintagyüjteményeink még a következő cikkeket tartalmazzák: eredeti angol öltöny-kelmék, különleges télikabát szövetek, női- és férfi fehérnemüek, slffonok, vásznak, damasztáruk, asztalnemüek.
Valódi lenvásznak.
Futó- és ebédlő-szőnyegek. Gummikabátok. Bőrkabátok minden kivitelben. Minlák megtekinthetők vételkényszer nélkül és menyasszonyi kelengyék megrendelhetők fiók-érudánkban szeptember hó
5, 6 és 7-én.
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezet
Nagykanizsa.
Tisztelettel
Időjárás
A nagykanizsai motoorologlal meg. tryelö Jelentése: Szombaton a Mmtrux-R: Reggel 7 órakor +154, délutln 2 érakor +19-3, este 9 ifikor +172.
FtíMxtí: Egész nap borult (^boltout.
StiHiány: Reggel Délkelet, dflbcn is este Északkeleti szét.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint sziraz idő virható, lényegtelen tlóvll-tozissal.
Urbach és Gerőné
női divatterme
IV.. Harisbazár 6
őszi és téli modell collectióját
szeptember 5-től mutatja be
kizárólag saját helyiségeiben.
— Iskolai belratások Keszthelyen. A keszthelyi elemi iskolákba pólbeiratás t. hó 12. és 13-án délelőtt 8—1 l-ig magánvizsga és pótvizsga 13 án 11—12 óráig, Venl Sancle és az iskolaév M én délelőtt
8 órakor lesz. Ugy az elemi, mint az Isméllőiskolai tankötelesei, ha elmulasztják a beiralási kötelezettséget, hivatalos ulon lesznek beírva és tanév alatt semmiféle segélyt nem kapnak. A községi Iparostanoncis-kolábi f. hó 12. és 13-án lesznek a behatások, beiralási dlj 2 pengő. Egy műhelyben dolgozók együtt jelentkezzenek. Renda lanilás 14-én kezdődik. Minden tanoncol, aki be nem iratkozik, az ipirhalóság szigorúan megbüntet.
= Friss állapotban lóit foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségbzn vásárol Szabó Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
— Átdolgozzák Nagykanizsa 1928. évi városi költségvetését. Nagykanizsa város 1928. évi költségvetése már teljesen elkészült, amikor a Városok Országos Kongresszusa által kidolgozott egységes lipusu költségvetés szerint kelleti az összes városoknak költségvetését elkészíteni. Igy Nagykanizsának Is. Az uj szisztémájú költségvetés még e hó folyamán elkészül és kerül nyomtatás alá.
™ Bruncslcs bora literje 1 pengő
— Épületüvegezés, giltelés, Javítás ; egyes táblák is legolcsóbban Púmnál, Király utca 10.
ZALAI KÖZLÖNY
= Házasság. Szalay Mária és Wdgner Jenő ma d. u. 5 órakor tartják esküvőjüket, a plébánia templomban. (Minden külön értesítés helyett.)
— Három igaz szó: Bruncsles bora olcsó I
— A Klskanlzsal Polgári Olvasókör székházépítésének versenytárgyalása. Szeptember 1 én jár le a Kiskanizsai Polgári Olvasókor emeletráépítési és kibővítési munkálataira benyújtandó ajánlatok halárideje. Beérkezeti 4 ajánlat össz-munkára és 4 a|ánlat részletmunka-csoportokra. Dílulán 6 órakor bontotta fel az ajánlatokat az épitési bizottság Illésén megjeleni Sabján üyula dr. polgármester és Király Sándor városi műszaki tanácsos. A versenytárgyalás eredménye a kővetkező: Osszm unkára: Kertész Béla oki. építészmérnök 60,761 pengő, Városépítő r. t. 62,063 pengő, Sar-tory Oszkár Utóda és Kslmár Zoltán oki. mérnök 66,139 pengő, Horváth és Vass építőmesterek 66,280 pengő ajánlati végösszegekkel. — Munkacsoportokra : Fülöp és Goz-dán ácsmesterek ácsmunkára 7225 pengő, Wohlraáb Sándor bádogos-munkára 3140 pengő, Budai és Társai asztalos, lakatos, mázoló, üvegesmunkára 10,797 pengő, Magashízi S. festőmunkára 1126 pengő, szobi-festőmunkára 670 pengő ajánlati végösszegekkel.
Szőlőbirtok, Szetilgyőrgyvlri hegyen 9. 7, 5, 3, 2 és I hold Jó termő szóló-birtok épületette], Zitában 80 hóid földbirtok épületekkel, Kanizsa hantiban 10 hold birtok, istálló, lakóházzal jutányos árban eladók. — Bővebbet: Dukász Miksa Naaykanlxaa, Rákóczi-utca 29. szám._3491
Női filzkalapok
átalakítását legújabb bécsi
tormáinkra megkezdtük. Nagy raktár férfi- és nfii-
kalapokban, sapkákban.
Férfikalapok javitása. nos Olcsó árak!
Gyenes és Vida.
— A „Nagykanizsa III ker. (klskanlzsal) Levente Egyesület" f. hó 11-én, vasárnsp délután 2 órakor közgyűlést tarl a kiskanizsai elemi iskolában. Tárgy: Elnökválasztás.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten Nagykanizsán egy\' fiu és négy leánygyermek szüléiéit: Bolf József földművesnek leánya, Gudrlcs István üvegesnek fia, Kerecsényl József •adótiszlnek leánya, Reich Józsel postaailiszlnek leánya. Házasságon kivDI egy leány szűlelett. Házasságot kötött 4 pár: Boros Imre sodronyos Horváth Máriával, Szűcs Józsel üzletvezető Windis Rózával, Pus István Anek Rozáliával, Szerdahelyi Ferenc kőmlvessegéd Pint Erzsébettel. — A halálozások száma 7 volt: Plánder Ferenc 14 napos, Löbl Sándor 67 éves magánzó, Ruzslcs József 21 éves földmives, Vizetli Anna 52 éves napszámos, Bírtál József 10 napos, Milholer Sándor 24 éves vasesztergályossegéd, Horváth Imre 58 éves villanyszerelő.
= Szülők figyelmébe ajánljuk, a mai számunkban megjelenő „Tulipán Gyermekotthon" hirdetéséi, — amelyben ez a régi jó hiraevü giyer-nicklelruházási specialista cég. — a közeli iskolai évadra való tekintettel — praktikus, jó minőségű és mégis lutányos árban /fa-, leány- és bakfis Iskolai ruhákat, felöltőkel, kalapokat slb. ajánl a szülőknek, akik gyermekeiket kifogástalanul óhajlják öltöztetni. A Darvas éig (Budapest, IV., Apponyl tér 5.) nevezetes jó Ízléséről, megbízhatóságáról és olcsóságáról és ezérl minden 6ZÜIÖ bizalommal s telje6 megnyugvással gyermekruhák beszerzésénél hozzáfordulhat.
= Fémlpariskolal tanulók részére szakkönyvek, precíziós rajzeszközök, monopol rajzpapirok és egyéb rajzszerek kaphatók Flschel Fülöp Fial könyvkereskedésében Nagykanizsa.
— Róka a padlásra mászott és gabonát lopott. Tibol István Róka kiskomáromi lakos n:m hiába birla a .Róka« melléknevet. Egy na: pon létrán felmászott Kulcsár Boldizsár kiskomáromi lakos istállópadlására és onnét löbb zsák gabo nát és egyebei tulajdonított el. — Amikor Kulcsár gazda észrevette, hogy róka Járt a padlásán — felje-lenlést tett a csendőrségen, amely csakhamar kinyomozta a teltest Tibol Islván személyében, elfogta és őrizetbe vette.
— Bélrenyheség, gyomor- és bélhurul, a vaslagbé.fal kezdődő megbetegedése, vakbélgyulladásra való hajlamosság eselén a természetes „Ferenc József" keserűvíz -gyoisan és fájdalom ntlíül megszünteti a hasiszervejr pangásál. Sok é»l kórházi tapasztalat igazolja, hogy a Ferenc József víz használata a bélmüködést kllünien szabályozza. Kaphaló gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekbzn.
= Urbach és Gerőné budapesti modellszalon hirdetésére külön is felhívjuk a hölgyközönség figyelmét.
= Baucr Antalné fehérnemű-varrodája és kézimunka előnyom-dája Zrínyi Miklós ut 5. Elviüalok a legkényesebb ízlésnek megfelelően női-, férfi és gyermekfehérntmü varrást, minden kézimunka előnyöm-tatását, a|ouri és hímzést is. Tanítványok fchérnemlivarrásra és kézimunkára felvétetnek.
1927 szeptember 4
— Fokozódik az érdeklődés a vas és reklámkiállítás iráni. Budapesten a városligeti iparcsarnokban nyitva lévő Vas, Gép és Ház. tartási Ipari Kiállítás, valamin! az első I. Nemzetközi Reklámkiállítás iráni az érdeklődés állandóan fokozódik. A legutolsó napokban József Ferenc főherceg és Anna kir. főhercegnő látogatták meg a kiállítást és megtekintenék a vas és gépipari kiállítás nagyszerű csoport, jait. Ezután pedig a reklám kiállítás mozgalmas és zenétől hangos csarnokába menlek ál, ahol József Ferenc főhercegei különöskép a fürdőügyi és idegenforgalmi kiállitás csoportjai érdekelték, miután ö is lelkes hive a magyarországi idegenforgalom fejlesztésének és igy legutóbb is a főrendiházban lelkes be-szédcl mondott, az Idegenforgalom érdekében. A főhercegi pár meghatottan állt meg a reklám-kiállitáson elhelyezett Rothermcre sálor elölt és mind a ketten aláírták a sátorban kileli üdvözlő lapot. A séla után a kiállítás vezetősége pompás bokrétát nyújtott át a főhercegnő, nek, akit a körséta alatt is állandó szeretetteljes szimpátiával figyelt a kiállitás közönsége. Sokan meglepetéssel állapilolták meg, hogy Anna főhercegnő a legtökéletesebb magyarsággal beszél és minden iráni érdeklődik, ami a magyar nemzeti Üggyel és a magyar szellemmel összefügg. A főhercegnő igen nagy érdeklődéssel olvassa legkiválóbb íróinkat és állandóan tanulmányozza a magyar történelmet. A kiállitás szeptember 15-ig van nyitva és igy a vidéki közönségnek a legkellemesebb utazási idényben lesz még alkalma a gazdasági kiállítási megtekinteni. A kiállításra felulazók részére féláru menetjegy váltására érvényes kiállítási igazolvány, mely egyúttal állandó belépőjegy a kiállításra, a kiálli ás irodájában (Város ligeti Iparcsarnok) kapbatók.
KELLEMES IZO ÜDITÖ-, GYÓGY- ÉS ASZTALI VIZ
VESE, HÓLYAG, RHEIIMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓNŐK-NEK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
KAPHATÓ MINDBHÖTT.
Iskolák, intézetek, internátusok
megnyitása előtt menjünk a
Tulipán Gyermek-Otithonba
ahol az iskolák, nevelőintézetek és internátuiok megnyitásával kapcsolatban eddigi hírnevemhez 6s működésemhez méltóan
praktikus fiu-, leány- és bakfis iskolai ruhákat, felöltőket,
kalapokat stb. a legjobb minőségben és kivitelben
versenyenkiviili árakon
ízlésben,
minőséében, megbízhatóságban
bocsátom a t. vevőközönség rendelkezésére.
Darvas-cég vezet!
Budapest, IV., Apponyi-tér 5.
(BclvJtoii Ttkjick-pilcii)
iun szeptember 4._
Budapesten elfogták a mor-t(nypuíztal tolvaj lovász-flut. \'i0,régcn történt, hogy egy napon j^lilott Morgánypuszlára Gázon „„in földbirtokoshoz egy 17 éves ,ki C«... J...-nek mondotta ma-2 és arra kérte a földbirtokost, JJjy ad|on neki uradalmában valamilyen munkát. A földbirtokos megutálta a jóképű fiút és mindjárt lovásznak fogadta fel. Néhány na-, a liu egész rendes magalartásl tanúsított, W\' ho«y " G 5lon ura"
„jg nem Is Mnl« nle8\' 81 \'»-
meretlen fiul felfogsdla. A n az egyik nap reggelén hűlt helyét találta az uj lovászgyereknek. De vele egytHI
timnl a földbirtokos szekrényéből milliókra menó ruházata Is. Oó:on lel jelentési leli ellene és a kir. ügyészig elrendelte körözéséi. A körözés alapján C«. J -t Budapesten elfogták és tegnap Nagykanizsára szállították a klr. ügyészségre. Porsze a lopott holmikból aligha lát valamit Ijbbé a károsult földbirtokos.
_. A mentőautó biztosítása. A Nagykanizsai ö.ikénles Tűzoltó Testület tulajdonát képező mentőautó, mint tudjuk már megkezdte áldásos működését és a Testület vezetésége gondoskodott ugy az autónak, mint az esetleges balesetből előallható szavatossági károknak a biztosilásá-ró\\ A Vezetőséghez számtalan alán-Iá! érkezeit be, melyek közül a jó-hiraévnek örvendő Pálria Altalános Biztósltó R.-T. ajánlata lelt elfő gsdva, mely társaság tekintve, miszerint ezen ágazatban kartellen ki-vol áll a legelőnyösebb ajánlatot lette. A Pálria Általános Biztosiló R -T„ ezen biztosításnak a legminimálisabb dljléteilel való elfogadásával tanúbizonyságát adla annak, hogy humánus Inlézményekkel szemben, ülretéve minden üzleti érdeket, a legteljesebb megértéssel viseltetik.
— Járáskőzi leventeversenyek. Ma, vasárnap Bakon, f. hó 8-án Kaszaházán, 1 l-én Salomváron, 18 án Szepelken járásközi leventeversenyeket tartanak. A mai, baki levente-wrsenyen Balázs István főszolgabíró is részt fog vehDi.
= Strand és Iszapfürdő megszűnt a Csengery- és Hajcsár-uica tarkán, mert a bölcs városi lanács felemelle a vízdíjat.
ZALAI
KÓZkCÍt
ÍNY
Előfizetőinkhez!
Szeptember hó l-jével uj elóflMtést ojltotíunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az elő-uetés sürgős megújítására, nehogy a l«P küldésiben fennakadis történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK! Helyben és vidékre:
I hónapra ...... ... 2 *0 pengA
» " ív/e............... 7.30 .
*> <v«............... HM .
Külföldre:
I hónapra ......... 3.60 ptngi
............... 10.80 ,
fc <v«............... 21.60 .
Jó l gon dozott takarok örökké tartanak. ^
Gynpjutokarótnk mosására különös gondot koll fordítanunk, ha azt akarjuk, hogy puhák 6 melegek maradjanak és e J6 tulnjnonságftlkat ot ne veszítsék.
Mártsuk a takarít n hótohőr Lux-lnbba, nyomjuk rajta többször át, azután öblögessük gondosa. No hlgyjllk azt, hogy takaróinkat bármlkőpon és bármoly tctszésszorlntl szappannal moshatju! A Lux-h nsználata megtakarítást Jelent.
SPORTÉLET
KAC - NTE
Ma van az amatőr bajnokságok startja. A sorsolás az első fordulóra kaposvári AC csapatát adta az NTE ellenfeléül. A KAC többé-kevésbbé jogos bajnokaspirációkat táplál s igy bizonyára teljes ambícióval fog küzdeni az NTE ellen. De teljes ambícióval száll a küzdelembe az NTE ifjú erőkkel felfrissített csapata Is, mert bizon»aágál akar|a adni annak, hogy a kaposváriak, pécsiek állal történi elparentálásuk korai volt és hogy sikerült megúsznia a profi alakulás folytán előállolt nagy vérveszteségei.
Az NTE a következő csapattal áll ki: Wodinák—Schreiber, Harangozó —Ridics, Oimald, Fiscber— Hetman,
Háry, Jakubec, Bojt, Kudich.
A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik a Zrínyi sporttelepen. Bíró: Oárdonyi: Pécs.
Magyar győztesek az európai uszó-bajnokságban
Bologna, szept. 3. (Éjszakai rá-diójelentés) Az európai bajnoki úszóversenyek mai napján lebonyolításra kerültek a 100 méteres szsbaduszás, melyben első Bárány István (msg/ar) lelt 1 perc 45 mp. idővel. Gábor (magyar) harmadiknak éri be 1 perc 5\'/s mp. alatt. _
(Barátságos IfJ. mérkőzések.) Zrínyi pályán: >A2-kor Egyetértésig Ipariskola. — Vi3 kor Törekvés .77- FC.
(Futball-mérkőzés Keszthelyen) A keszthelyi halászlelep mcllelii sport pályán f. hó 4 én délután 4 órai kezdetid a m. kir. soproni gyalogezred válogatott futbalcsapata,
a keszthelyi Törekvés sport egylet l-ső csapatával barátságos fultball mérkőzési tart.
HOZGÓSZINHAZAK
Városi Színház Mozgója. Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Dalolj bolond I svéd világattrakció. (Egy komédiás élet regénye 10 fejezetben.) Főszereplők: Oösla Eckmann, Karina Bell és Edmond Quy és a kiegészítő műsor.
Uránia, vasárnap 3,5,7,9 órakor: A klnal bosszú, szerelmi dráma 8 felvonásban a forrongó keletről. A főszerepekben: Bemard Qoetzke és Albert Bassermann. Achmed herceg kalandjai, Lőtte Relniger világhirü ámyképtilmje. Keleti mesejáték 5 felvonásban.
Edison mozgószlnház Zalaegerszeg ma a Selk fia című filmet mulatja be Rudolf Valentino és Binky Vilmával a főszerepekben.
Gonaosabb munka! Jobb termés! Több haszon!
Haiüi7ína Fordson-traktort!
Ford Siométv- és tthoraulOk, foritsoti- traktorok atitorizált k ép v i s e, la le i
MELIS és PINTÉR. Szombathely. Alapíttatott: 1898.
__AikTltoznűttir, motorPz^mQ szereke,. S.oTb.th-ye-i. / K,P».,e,,e„„: Zsla, Sw,n, Vei.pen,- e, To.nsmogyekben. ^
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 4

ÉRETT NVUCATINDIAI BANÁN A LEGJOBB TAPtrtteK
Szlezákj László
harang és ércönlőde, harang-felszerelés és haranglábgyár
Badapest, YI., Frangepán-ntca 77.
(Saját háziban.) A arugktl p. a.-tól Indnlö BUR-vatutl .ÓRHAz*(mcgilt6bcljr A., B.. C-, J. kocsikkal.
TELEFON: LIPÓT 913-53.
Az l«00. 4v1 párlxtl világ-, ai 1031. él 1923. éri r»t- és gépipari kiállításon aranyéremmel, ax 1925. é» IttS. é»l kézrafllparí tárlaton ci.klr. kormány-díszoklevéllel kitüntetve. Sxámos egyházi cllímcrilcví I. 2C02
Nemzeti szinü
zászlók
mér 12 PengS árban kaphatók
Reisz festőnél.
(—) Rozs vetőmag vásárlás. A kései fagykár mlalt sok községben annyi rozs sem termett, amennyi az őszi vetőmag szükségletéi fedezn\', ez okból kérem mindazokat, kiknek eladó rozsuk van, hogy síivesked-jenek abból kevés mintát az ár s a mennyiség meglelölésével, vagy a Kisfaludy-utca 10 sz. a. lakásomra vagy a főszolgabirósághoz részemre elküldeni. Dr. Vass Zoltán gazd. felügyelő.
(-) A mételykór által sújtott gazdák részére folyósított kedvező feltételű kölcsön második fele — sz 1 milliárd korona — megérkezett a vármegyeház és annak kiosztása rövid időn belül kezdetét veszi.
T6ZSSE
A mai értéktőzsde barátságosan nyitott, csak néhány kisebb éltekben mutatkozott gyengülés. A tőzsdeidő további folyamán a vásárló kedv változatlanul élénk vol\', ugy, hogy a berlini gyengébb jelentések ellenére is a nyitási nyereségek csak részben morzsolódtak le,- egy-két érték kivételével és az árfolyamok 1—3% árnyereséget értek el. Csupán itt-ott mutatkozott némi gyengülés. Számottevő volt a szilárdulás az Égiszben, mely a kél utóbbi nap folyamán 10%-al emelkedett. Jelen-tös árnyereségre tett szert a Bauxit, a Kőszén, a M. Á. O. és a Pesti
Hazaj. A forgalom a megkurlitolt tőzsdeldö ellenére is élénk volt. A valuták ós devizák piacán szilárdan tendált az Oszló, mely 3.68 ss nyereséggel zárult. A többi fizetőeszközökben lénycgielen változások fordultak elő.
Zürichi zárlat
Párti 30-33, London 25-2 l\'/l Ne«yor> 518-65. Blllucl 72 20. Mtl.no 2815 Amiterdam 207 80 Berlin 123-41. Wien 73-lJtA, Solti 3-74\'/, Frága 15-37. ViW 5800. Budapest 10-75, Belgrád S-13. 3uksr.il 320.
A budapesti Tízsde deviza-Jegyzése
VALUTÁK Angolt. 27-76-J792 Balga Ír. 79-60-79-80 Cacb k. 1&8S-I6-96 Dánlr. 152 60-l&3\'20 Dinár 1002-1007 Dollár S67-8I-57021 f randa Ír 22-40-22 60 HoU. 22840-2294C Ungycl 63\'35-«4-35 Let 3S9-355
Léva —\'-
Ura 31 10-31-40 Márka 135-65-136 15 SehllJ. 8035-80-75 Norvég 149-50-110 10 SváJdl.ll01S-llO5S Svéd k. I3315-I53-Í5
ŰEV1ZAK Amit. 228-55-229 35 Belgrád 1004-10C8 Berlin 13572-13612 Bukarest . 350-354 Bntsuel 79 40-79 65 Kopenh. 152-70-153-10 Onlo 149-60-150 00 London 27-72-27\'t0 Milano 3097-3112 Newyork 570 45-2 15 Párta 22-35-22 45 Prága 1690-16 95 Siotta 4 11-415 Stoekh. 153-24-153 65 Varié 63 45«4-25 Wien 80-40-8065 Zorteti 309-97-11027
Terménytíssde
Bura ttazav. 77 kg-oi 3060.-3080, .\'8 kg-oi 30 90-31-10. 79 kg-oi 3120-31-40, 80 kg-os 31*40—31-69, egyéb 17 kg-oa 30-20 - 30-50. 78 kg-o. 3O50 - 30-70, 79 kg-os 3080 — 31-10, 80 kg-oj 3110-31-20, roaa28 00—28 25, takarm.árpa 25 GJ— 25 50, lOtárpa 2700-30-00. zib 22 25— 22 50, tengert (ó) 24-75-25 25. Buzaiorpa 1850—1875, repce 43 50-44-50.
szerkesztői üzenetek
B. Oy. A .Vártam Magára* túlságosan •zubjektiv érzéseknek Ural gátszakitása, — nem kívánkozik nyilvánosság elé. A Rot-hermere-vere terjedelme miatt nem használható. A többiből válogatunk.
L. J. Operett-betétnek megfelelne a .Vándordal*, de önálló költeménynek nem válik be.
—k —g. Névtelen \' irást csak ugy közlünk, ha írója előttünk leveti az inkognitójat
B. V. A .Színes cserepek" nem közöl-hetó.
T. E. A természetes véna megvan. Tanuljon, olvasson és Írjon sokat. Az eddigiek gyengék a nyomdafestékre.
L. Az újságírónak néha más szempontok is vezetik tollát, mint a statisztikus számosxlopokkal operáló ceruzáját. Különben meg számokkal sok mindent kl lehet mutatni, anélkill, kogy az élet maga is alkalmazkodnék a statisztika rideg .igazságaihoz", amik egymással nagyon könnyen lehetnek homlokegyenest ellenkezők.
.Futurum cxactum*, .Királyságom* nem közölhetők, a másik kettó esetleg sorra kerül, de írja meg, milyen név alatt közöljük.
W. Oy. (Keszthely) Versei egyelőre még nem érettek meg a nyilvánosságra, de egyik-másikból maris mély érzés és formaérzék csillanik ki.
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bészvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sz.
APRÓHIRDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija 10 szóig 50 fIllír. Címszó a minden vastagabb betűből álló Sió két szónak számíttatik. Minden további izó dija Sfill. Vasár- éa ünnepnap f600/o felár, szerdán—pénteken 25°/o felár. Állást keresőknek 50Qo engedmény. A hirdetési dij előre lizeíendö.
Nyilatkozat. A Zala! Közlöny augusztus 28-lkl számában közölt társat kereső hirdetés tudtomon kívül jelent meg s az Kertész kalaposra vonatkozott. Ocrócs Jenő. -3704
Porosz szón, külföldi koksz, faszén és kovácsszén Welser Nagykanizsa, Sugár-ut 16. 3004
Welser vízvezetékei legjobbak! 3003
Térosés és mindennemű borona, ekék legjobb kivitelben kaphatók Wciser aNagy-kanizsa, Sugár-ut 16. 3Ö33
Michelin, Duniop, Firostono
autógummik Wciser J. C. Nagykanizsa, Sugár-ut 16. 2423
Périsi egyetemen végzett francia nyelvtanárnó tanítványokat vállal. — Lehoczky, Telekí-ul 27. 3615
Reumatikus fájdalmak ellen állalunk készített .Reumophor\' készüléket a szenvedő leslrtsz megnevezése esetén levelezőlap hívásra díjtalanul bemutatunk Szakéts Gyula Nagykanizsa, Póstallók 64. -3713
Pénzk6Ios6nt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttat Aozél Ignáo pénzkölcsön köxveUtó Irodája Nagykanizsán, Fó-at 3. u. alatt. 1-183
Ford és Fordson alkatrészek, autó felszerelési cikkek. PneumaUk — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 2314
Bédogos, vízvezeték szerelő szak-munkés és tanono felvétetik. Szepesi, Zilnyl-utca 22. 3507
Vendéglő|bérbcadó berendezéssel vag^ anélkül. Bővebbet Telekl-ut 54. 36b!
Keresek lehetőleg izr. kereskedősegédet. Kizárólag vegyes szakmában jártasak ajánlkozzanak. — Landler Lajos Somogy-Tapsony. 3664
Iskolásgyerekeket teljes ellátással felveszek. Clm a kiadóban. 3611
Segédek és tanulóleányok felvétetnek Sió Mária női divattermében, Arany János-utca. 3654
"Urlcsalád alsóbb osztályú diákot véllaf. Teleki ut 35. 3603
Két diék teljes ellátásban részesül url családnál. Zongora és fürdőszoba használat Clm a kiadóban. 3421
PRmtfllil >82 8i l
Három- esetleg kétszobás komplett lakást keres, esetleg lakáscserével mielőbbi beköltözésre lehetőleg a város belterületén. Ül ró Ernő cégvezető Nagykanizsán, Néptakarékpénztár. 3316
Gy5ződj5n meg és forduljon Jeljea bizalommal házasság ügyben .HEURÉKA" Budapest, Dohány-utca 22-24., mert ha még eddig nem találta meg élete páriát, ugy ezen az uton fogja megtalálni^ Utólagos díjazás. 128
Egy bútorozott szoba egy vagy két úriember részére kiadó. Batthyány-u. 18.
•3682
Két diákot teljes ellátásra elfogadok, gondos felügyelet. Instruktor Is lenne. Rá-kóczl-u. 14. -3685
Pajlszta vixola-kölyők eladó. Clm a kiadóban. -3691
Zeno iránt érdeklődSk, akik cél. Jalk elérésére a legrövidebb idő alatt 1$ örvendetes eredményt óhajlanak, kedvet éreznek vonóshangszer vagy zongora iránt, különleges rcformoktatás rendszer szerinti oktatás által k kívánt eredményt elérhetik, teheiségkipróbálás után. Ugy kezdők, mint haladók. Clm a kiadóban.
Koraima, Kanizsa közelében fekvő községben, egy hold kerttel, fél hold szőlővel, Kisfakosban lakóház, nagy istállóval, négy hold földdel, malom kanizsai járásban, igen Jól jövedelmező, a városban több ház jutányos árban eladók. Bővebbet: Dukász Miksa Nagykanizsán, Rákóczi-utca 29. xai
6 éves fiacskám mellé Jobb, fiatal nőt keresek Gm a kiadóban. .3695
Tanulólányokat fehérnemű-varrás és kézimunka tanításra felveszek. Török Mária Eötvös-tér 32. -3686
Keresztény uri házhoz főző mindenes kércstetik. Cím a kiadóban. -3699
Butorozottszoba konyhával és pincével kiadó. Kossuth-tér 5. sz. a. Nagykanizsa. -37Ó0
Lakást keresek jótanuló 11. gimnázlsta fiamnak, esetleg gyengébb tanuló mellé, hol együtt tanulnának. Clm n kldaóban.
Okleveles tanítónő nevelőnő! állást vállalna, ellátásért s csekély díjazásén. Bővebbet József főherceg ut 67. -3694
Megvételre keresek egy férfiszoba garnitúrát. Cimet kiadóba kérem leadni
-3696
Két kisdiák esetleg házi oktatással, minden iskolához Jközel, • gondos családi ellátásban részesülhet. Ciin u kiadóban.
Egy bútorozott szoba axonn alható. Sugár-u. 45.
Csányl László-utca 8/a., egy udvari bútorozott szoba azonnal kiadó. 3692
Mindenes azakácsaőt keresek azonnali belépésre. József főherceg u. 67. 3693
Elköltözés miatt, konyha berendézés és szobabútorok olosón oladók.
Csengeri-u. 46. -3603
Egy jókarban lévő komplett hálószoba bútor eladó. Clm a kiadóban. -3716
Irodának alkalmai utcai bejáratú helyiség esetleg előszobával Erzsébet-tér II. sz. alatt azonnal kiadó. Bővebbet Dr. Ko-váci László ügyvédnél, Rozgonyi-u. I, -3702
Azsurozást és monogramozást felvállalok, Nagykanizsa, Báthory u. ia -3709
Egy Idősebb gyermektelen házaspár
I szoba konyhái lakást keres azonnali be-költözködésre. Clm a kiadóban. -3708
~FO wfőkádak, fotalkádak, 016-kádak, gyermekkádak olcsón készen kaphatók Baksa bádogosnál Nagykanizsa. Kinizsi-utca 21. 3452
Utcai lakásomat (szoba, konyha.ipelz) albérletbe kiadnám, vagy kisebbel elcserélném. Clm a kiadóban. 3712
Egy jóházból való fiu fizetéssel és egy fiatal flu háziszolgának felvétetik Artner és Kelemen cégnél. -3714
Egy kétszobás lakái mellékhelyiségekkel, fél holdai kert és gyümölcsössel október l-jére kiadó. Nagykanizsa, Telekl-ut 29.
_3710
Egy csinosan bútorozott izoba, esetleg könyvhasználattal is, azonpal kiadó. — Bővebbet Löbl trafik Nagykanizsa. Magyar-
Jó házból való Hu tanulónak felvétetik Blumenschen ÍUszerkereskedőnél Nagykanizsa, Magyar-utca 18. -3/06
SCHMIDTHAUER
Igmándi
keserűvíz
reggeli előtt fél pohárral langyosan használva
megtisztítja a szervezetet a belekben képződő egészségtelen anyagoktól, élénkíti a mirigyek működését, felfrissíti a vérkeringést, megelőzi az érelmeszesedés és az öregségi elváltozások kifejlődését,
Kapható kl. éa nagy üvegben. Sxótkütdéai h.lyi Igmándi kc.orOvI* forri.viiHalot Komárom. Árjogyzák iamótoladóknak kívánatra bírmontvu.
1937 szeptember 4
Milhofer Simon és neje szül. Weisz Adolfin mint szülők, Józset és István mint testvérei mély fájdalommal tudatják, hogy fiuk és testvérük
Hilbofer Sándor
pénteken délután 4 órakor éleiének 24. évében rövid szenvedés uldn elhunyt.
Temetése vasárnap délután 4 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Emléke érékké élni log !
A o\'":7Sri h<f7*Utkta !«kv4 »i«att»drfl r.J
•fflí tl-mternátu.ba £££ leányinternátusba ,
- Bí.ie: - t«h«ui»<k.....
HITUJJ P !"r ZSU u Uiíf -\'í \'
felveszünk.
Szigrisztné-Schillerné
>61 divatszalon Fö-ut 18.
Mayer Klotild Ulóda
VARGA NÁNDOR
gézmosó, vegytlutltó, ruhaleitó vállalata.
fal! Mit! Goavréroz! mm\\
Oyóródjón meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörfényes gallérlisztitis.
Vár (Fő-ut 5) pincéjéből
eladó
cca 35 hl. többször átfejtett
óNoa fehér bor.
Hercegi Erdőhivatal.
ZALAI KOZLOXY
FORNAI MÉNES
fííoizlatisa miatt ainptumber hó ll-én vaslrr.ap d. a. II órakor Fsrm
puaxáin a Hazai Mezógazdaidgt R. T. bímradalmiban
önkéntes árverésre
kerti). Eladatnak: Carlv. Burgund angol Wirér mén. wicaelburgi ménesból (apja Urabas és anyja Bungalow), egy darab pegy éves Monlua mén, eredeti mezö-J^yesl és salát nevelésű anyak.noók, "rom. kelló is egy éves caikók.
Arverelnl szándékozóiul ugy a székes-\'ebén-iri ál lomálon, mint a bicskei állomáson d. e. 10 órakor autóbusz várja éa viszi 11.? gazdiságba. »»»
Esetleges felvilágosításokat a budapesti ■uzponlflroda Andrássy-ut 98. izivesen ad. Irttlon-\'T. 141-4", ifligOn)^lm:Tóbbtermelók.
Elli Kami Mm\\ Gépgyár Rejzvéay-Társnlat. Májul
Gyír és iíaifrazgaK^áf.: VL, Váci ut 19. Telt la-,: Lipót Wrcsi telep VI., Vilmos csiszir ut 65. Telefon: Terez 124 40
„REKORD VIII" \' „
losonci sorvető- és sortrágyázó-gép
munka. ^—, inja sewk* KSnnyO suly. KBnnyen
Uittto ct-nj ^StffSfi^lUKBSyl Qf tisztiiható.
50".matrSgyi ^^^SÍISzfö\'T\\/ J:ltn!ékenv
■negtakaritás I "Ot^atá"^ lerméstóbKeL
KerJIe i képviselet: Szántó Vilmos ém Társa, Nagykanizsa.
* Mtria Altaiággi Rlztsiilő rt. Botfajal
(alaoegyei rezértjtvoöksíffe elhelyezve Szinlő Vilmos és Társai cégnél Nagykanizsa, Deák-tér 2)
Elfogad mindennemű autótOx, tő/»«a, tm-vatoaaégl éa balc»«tblztoarta-aokat kartcllen kivOll nagyon előnyös folté tálak mellett. __*?l
ITotnna <lAt,or weminánuma aalUila Ráday.u. 41. (Telefon) Budapest, Pécs. Szeged. Miskolc.
Kecskemét ) u
Államszámvitelian. fi^ytédi rixsga.
Alapvizsga, iii^oi lat OeVél vhor.ívirium
Gyógynövényeket,
maszlag. vagy csudafalevelet. belén-deklevclel, fchcrmályvalevelet, kerek mályvalevelet. őkőrfarkkórővirágot. hársfavirágot, pipacsszirmot. aszalt csipkebogyóhust és annak magját,
anyarozsot,
kőrisbogarat és olajos magvakat stb. jt»; száraz állapotban a legmagasabb napi árban
vásárolunk. Mintázott ajinhtot a meny*
nyiség megjelölésével kérjük HVDROFLÓRA R T. Gyógynövény-osztálya Budapest. VI.. Király utca 12
6 dar-.b $4iga fehérhajú, eredeti
belgamén
érkezet\'. Megtekinlhelók Récsey
gazdaság Nagybajomban. Julinjos áron részletfizetésre is riadók BJvebb felvilágosítással Böhm Jonö Nagykanizsa, Batthyány utca 10. szolgál
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekOlózsineg
Kerti magvak Mütrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
SS Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
ALAPÍTTATOTT 1896-ban
1 BORSAJTÓK
Szőlómók és törkölytépők
Kézihajtásra kOnyőkszerkezctü Kossuth, Hegyalja, kettős kosara víznyomásos sajtók. Krőhajtásra loJytonmüködó Axchlmedes
Szilágyi és Diskanl gépgyár
TllfloiIIS. Miskolc. Miit ti.
isin
szánt, vontat, csépel,
kedvezó fizetési fellélelek, olcsó kamat mellcll szállítja:
Automobil és traktor kereskedelmi r.t.
utorlzált FORD képviselet
BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-UT 19. SZÁM. Nagy alkatrész raktár! Keröleli képviselet: SZÁSTÓ VILBOS ÉS TÁBSA, Kagykaniisa.
Ha Fejtre fii. lekiitsé wtt
■ LEK ú Dé N perx*a és német
perzsa szAaregrakzárit Rendkirsl olcsó ámk t njewii l * > i. :,«.: jerr Boia^esí. IV.. Séf.pc«a-«tea i
Ozletátbelyezés.
Értesítem a n. t kóztaréget, hogy üzletemet áthelyeztem ránt Báni Ceatril e»tlet»*ea Isrt
mitt-SiirtttárVTtr lertkattkn.
hol ál-andóan dus szórmeraktár. Javitást jutányosán vállalok. Stórmebundák dus választékban. Kérem a n. é. kílzOnség szíves
pártfogását
aci
Zubály Mihály
szűcsmester.
KöillutiljeUk. UnlktlamHak
« havi réaalattlanWara
szerezt-.etik be mindensemO mbizati szükségleteiket. Férfi és nót irö\\-elek. sely-em-ánik, vásznak, ttanetlok és bsrehendek síb. Legújabb ósii éa téti mintáim megérkeztek, azokat bármikor bemutatom, esetleg nálam megtekinthetik Tcleki-ul 19. sz. alatt. Pranger József, a .Tnboe* rubázaU r. L Dcgbizotlja. aMt
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
írószerek és füzetek rajzszerek, festöszerek könyvtáskák és szíjak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
kónyvkereskedésében tut Fó-ut (Városház-palota.)
14.321/1927.
Hirdetmény
A földmivelésügyl minisztérium kedvezményes áron buza-és rois vetőmagot fog szétosztani a fagykárosultak közt.\'
Igénylők, akik ntég nem jelentkeztek, f. hó 5-én és 6-án d. e. 8-12-lg jelentkezzenek a gazdasági hivatalban.
Nagykanizsán, 1927. aug. 31.
Polgármester
14.605/1927.
Versenytárgyalási hirdetmény
Az I.—V. ker. köztemető útjainak kavicsolására nyilvános versenytárgyalást hirdetünk.
Ajanlatot a klidandó költségvetési űrlapon kell tenni, melyet a kiírási művelettel 2 P ártérl-tés ellenében a v. mérnöki hivatalban beszerezni és a kiírási műveletei ugyanolt hétköznapon d. e. 10—12 óra között megtekinteni lehet.
Az ajánlatokat f. hó 9-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani.
Polgármester
jq ZALAI KUZLUNY "" 1.
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal leBznek eladva. — Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívüli kedvező fizetési feltételeket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi-u.5(.i..u SOPRON, Várkerület 62.
wm- ALAPÍTVA: 1887-BEN.
Nyomatéit a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai^Károly.)
07. évfolyam, 201. szám
Nagykanllga, Í927 szeptember 6, kedd
Ara 14 Hllér
ZALAI EOZLONT
Szerkesztősig és kiadóhivatal Hó-ut 5. sz. Keszthelyt fiókkiadóliivatal: Rákóezi-tér 18.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszegi szerk. és Itladóhlv. Kinizayu. 14. Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér.
A fejetlen Prága
Rolhermere lord fellépése nyomán
S, fellariózhatatlan revíziós áramlat dil teret magának a vllágsa|tó legtekintélyesebb lapjaiban. Másfelől a prágai kormány által eleintén lebecsalt akció ma már Cseb-Szlovákia politikusait a legnagyobb izgalommal toll! el és olyan jelenségeket vet lel, amelyek kétségtelenné teszik, hogy B rnesnek számolnia kell egy elkö-vetkező kudarccal.
A cseb saj\'ó mintegy külügyminiszteri jeladásra egyöntetűen arról Ír, hoyy a köztársaság diplomáciai lépéseket s panaszt kiván tenni a nagyhatalmaknál, valamint a Népszövetségnél a lord ténykedése ellen. De s poli ikai vonatkozásoknál még élesebb fájdalmat okozott a csehszlovák köz\'árssság közgazdaságának az a szinte fenyegető jóslat, hogy a mai helyzet további erőszakos fenntartása Prága részéről: a hitelforrások természetes eltorlaszolásával fog járni.
Leírhatatlan konsternáclót kellettek Rotbermerének erélyes intelme s el nem tanksdó válaszai, amelyek alaposan lehűlik a gorombáskodó, agresszív és aljas gyanúktól sem vissza-riedó prágai ellenpropagandát.
Legújabban az a vád hangzik el, hogy a hatalmas angol közgazdász és pénzügyi befolyással rendelkező politikus; a Daily Mail lapcsoport tulajdonosa a cseh pénz rontására speku\'ál s fellépése nem egyéb, mint egy tőzsdei baisse-|álék. Ennél aljasabb és jellemzőbb rágalom el nem hangzott még, de az Is bizonyos, hogy az ilyen magatartás hü tflkre annak a kétségbeesett s eszközeiben többé nem válogatós hivatalos kormánypolitikának, mely terroriszllkus nyomással aláírásokat gyűjt kiutasítás kilátásba helyezése melleit a felvidéki lakosságtól, hogy Londonba juttatva ellensúlyozni próbálja a milliónyi magyar hálairatm \'r rendkívüli hatását.
Nem kevésbbé érdekes, hogy a diplomáciát és a nagyhatalmakat kivánja Prága tiltó határozatra bírni egy magánembernek nyilvánosan közzétett véleménye, a magyarnemzet igazságát szóválevő közleményei ellen. Rendőr után kiált Benes s ha tőle függne, elnémítaná mindazokat, akik az európai országok közvéleménye előtt a magyarokról jól, a cseh uralomról rosrzat publikálnak. Az észszerűtlenség, melyre az efféle úgynevezett diplomáciai lépés vall, kibővül egy átlátszó ötlet ravaszságával is, hogy kihívja maga ellen Anglia után az olasz nemzet felháborodását s ez az ötlet az olasz fennhatóság alá jutott szlovéneknek felbujtása a cseh kormány által. — Igy akarják szembeállítani Rothermerének a magyar ügyért megszólalt Igazságérzetét az olasz alativaló szlovénekért meg nem szólaló érdektelenségével. A trükk régi. Erkölcsét a bécsi össz-hirodalmi poll^k*., Wlft, <vcs
fegyvertárából sajátítja kl: lázítani a nemzetiségeket. De most az egyszer az ötlet visszafelé üt kl. Az olasz nemzeti egység s az angoi köivéle-
mény hideg tárgyilagossága egyaránt kitűnő ellenszerei annak, hogy ez a gyáva próbálkozás eredménnyel ne kecsegtessen.
Az idei Népszövetségi közgyűlés első ölése
A francia Ottani lett a közgyűlés elnöke — Villegas a leszerelési kérdésről
Oent, szeptember 5 A Svájci Távirati Iroda Jelenti: Villegas elnök ma délelőtt 10 óra 45 perckor nyitotta meg az ez évi népszövetségi közgyűlésnek első teljes ülését. Villegas elnök megnyitóbeszédében a lefolyt év eredményeit méltatta. Majd rámutatott arra, hogy a Népszövetség egyetemessége fokozódott az Európán kívüli államok belépésével. Említést tett továbbá a leszerelési kérdésről, amelyet böics előrelátással kell — véleménye szerint — megoldani, hogy az ujabb
háborúk veszélye elkerültessék. Beszéde végén ki|elenlelte, hogy tet|es bizalommal néz a Népszövetség fejlődése elé.
Azülés újbóli megnyitása után Guant párisi követet választották meg a népszövetségi közgyűlés elnökének.
Genf, szeptember 5. (Éjszakai rádiójeientés) A Népszövetség délutáni ülésén elfogadták az ügyvitelről szóló tervezetet és ezzel levették a napirendről az angol Illetékességi javaslatot. Ezután a bizottságokat választották meg.
_____-___———----------——--------
A Temps erélyesen védi a magyar tézist a magyarromán optáns perekben
Pázta, steplcmbtz 5 (Éjszakai rádiójeientés) A Temps közli De Lapredelle jogludós cikkét a magyar-román optáns perekről. Erélyesen védi a magyar tézist az előkelő francia jogtudós, aki azt Írja, hogy a Iau8anncl nemzetközi jogász konferencia nagy többségének is az a véleménye és a magyar álláspontot tartja helyesnek és jogosnak. A .Figaro4 cimü lap kivonatosan közli a jigtudós nagy hatású cikkéi.
Páris, szept. 5. (Éjszakai rádió Jelentés) Eityik angol lap jelentése
szerint abban az esetben, ha a Népszövetség a román-magyar birtok-perben a magyarok javára döntene, akkor Magyarország mindenféleképpen azon lesz, hogy a klsahlanllól visszanyerte az elveti területeket. Az angol lap erősen lord Rolbermere ellen ir és azt közli többek közölt ha bár Rothermere lordnak Angliában (?) nincs is dönlő szava, cikkeivel kétségtelenül nagy hatást ért el Középeurópában és erős befolyást gyakorolt a kontinensen a politikai viszonyokra.
Katasztrófális felhőszakadás és árviz Romániában
Bukarest, szeptember 5 (Éjszakai rádiójeientés) Az ország különböző helyein történt fclbőszs-kadások kalasztrófálisak voltak. A legtöbb kár Bakovlnábin érte a lakosságot, ahol sok halottat is követelt az áradások folytán előállott pusztulás. Ebben az országrészben az egész forgalom megállóit és az elhullóit háziállatoknak ezreit viszi a viz magával mindenfelé. A kárt még nem lehel lelkesülni, mert az előzés még larl. A jónak Ígérkező termés egészen elpusztult és a veszedelem egyre tart. Sok száz ház bedűlt és az embereket álmukban leple meg az ár, úgyhogy rengeteg
halottja van a kataszlrófills esőzéseknek. Egyik községben lOhalo tról, másikban\' 24 halottról érkezik jelentés, akiknek nagyobbrésze magával tehetetlen öregember és rokkant. Mára-marosban a megáradt Tisza elvitt egy hidat és Lanka községnél két lulajost ragadott cl az ár. A Tisza azulán az egy napos rombolás után visszatéri medrébe. Fogarasmegyé-ben is katasztrófális volt az áradás. Sárkány, Mundrj, Oiing é« U|slng és Komana községekben vitt végbe nagyobb pusztításokat az ár. Ezekben a községekben a viz minden házba behatolt és a háziállatoknak ezreit ragadta magával az ár.
Forgács Anna holttestét családja hazahozatja
Budapest, szeptember 5 Forgács Anna csslád|a a tragikusan elhunyt művésznő holttestét baza-hozalja és törvényszéki orvosi szakértőkkel telboncoliatja a millslatti orvosi vélemény ellenőrzése céljából. Hozzálartozói a holtlest hazaszállítását azért is akarják, mert Mlllstatt-ban a katolikus temetőben temették cl és azt aka>]«\\k, hogy Budapeete/1,.
az izraelita temetőben helyezzék örök nyugalomra.
Budapest, szeptember 5. Borsos Ferenc és Filó Dezső, akik Erdélyinek váltóhamisításaiban segi\'ölársai voltak, beismerő vallomást teltek a rendőrségen. Erdélyit szembesíteni fogják bűntársaival.
Gráz, szeptember 5. Az egyetemi orvostani intézetben Pregl egyetemi
tanár megkezdte Forgács Anna belső részének megvizsgálását. Ezeket a belső részeket tudvalevőleg a klagenfurti ügyészség küldte át az orvostani intézetbe. A vizsgálat minden valószínűség szerint ma befejezést fog nyerni.
Gráz, szept. 5. Az egyetemi törvényszéki orvostani intézel ma délelőtt hivatalosan közölte a rendőriéggel a budapesti ügyészséghez való továbbítás végett, hogy Forgács Anna holtleslét megvizsgálta és minden kétséget kizárólag veronál jelenlétéi állapította meg a holttest hozzákül-dött részeiben.
Budapest, szepl. S. Megállapítást nyert, hogy Erdélyi a\'ránylag rövid Idő alatt harmincöt hamis váltöt helyezett el bűntársaival együtt, akikkel ezen kívül a csalások egész sorozatát követte el.
A pnsztitó gyermekpara-lizis az idősebb embereket is megtámadja
Bukareal, szeptember 5 (Éjszakai rádiójeientés) Az egészségügyi hatóságokhoz érkező Jelenlések szerint a gyermekeknél pusztító parallzis most ujabban már az idősebb embereket is megtámadja. Bukarestben egy 75 éves ember halt bele. Különböző háziállatok is elkapták a járványt.
Francla-jugoszláv barátsági szerződés előtt Belgrád, szept 5. (Éjszakai rádiójelentés) Egyik lap jelentése szerint Marinkovlcs külügyminiszter Genfben megbeszélést folytatott Briand-al, akivel hir szerint megállapodott, bogy megkötik a francla-jugoszláv barátsági szerződési és a legközelebb alá is írják.
Achmed Zogu herceggé proklamálta magát
Belgrád, szepl. 5. (Éjszakai rádió-jelentés) Hir szerint Achmed Zogu bey Sculariban herceggé proklamálta magát és a nép Sculariban koronát is adott ál neki.
Egy francia katona repülőgép \'katasztrófája
Páris, szept. 5. (Éjszakai Irádló-jetentés) Ma reggel az Aisne megyeben levő La Melmaisoui katonai gyakorlótér közelébiii egy katonai repű\'ögép a levegőben lángbaborult. Egy alhir\'n gy és egy őrmester benne égeti
A bolognai vlzlpolö mérkőzés Bologna, szept. 5. (Éjszakai rádió-jelentés) A belga vizipo\'ő csapat 3:1 arányban legyőzte a svédeket. A Vigasz-dij küzdelemben Franciaország vízipóló csapata 3:2 arányban r ! győzőit Belgium ellen.. . . .jrK a
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 6
A tihanyi Országos Magyar Biológiai Intézet felavatása
Tihany, szeptember ■\'>
Ai Országos Magyar Biológiai Intézetet ma délelölt avatta fel a kormányzó. Az Ünnepélyen Jelen voltak József és József Ferenc kir. hercegek, Anna kir. hercegasSzony, gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter és a közélel és tudományos világ számos kitűnősége. Azünnrp-ség az Intézet elötli feldisziletl tériégen folyt le. Tizenegy órakor érkezeit meg a kormányzó Hardy Kálmán sorhajóhadnagy szárnysegéd kíséretében és helyei foglalt a királyi hercegek társaságában. Ezután Klebelsberg kultuszminiszter üdvözölte a kormányzót és beszéde végén felkérte az intézet ünnepélyes megnyitására. A kormányzó válaszában kifejtelte, hogy a kulluifejlődét-képesség hizlaló |ele az, hogy sikerült oly tudományos intézményt lé-tesltenl, mely az egész világ érdeklődésére méltán larihst számol. Ezután megadta az engedélyt az Intézel megnyílására. Ohmann Bálinl az országos migyar gyü|temény egyetem nevében vette át az intézetei. Délben külön hajó vitte a kormányzót Balatonfüredre, ahol nagy diszebéd voll.
^WVWW^WWVMW^W^VW^
A városi bürokratizmus és az építkezés
A jelen generációnak is vannak jogos követelései — Egyszerűsíteni és gyorsítani kell a váron adminisztrációt — Kórház, vágóhíd éa utcakSvezés az •laörendQ középitkezéai szükségletek
A városrendezési terv kerékkötője az építkezéseknek
A kanizsai Rothermere ünnepély
A Rákóczi Szövetség első nyilvános szereplése Nagykanizsán Nagykanizsa, szeptember 5
Első Ízben lépett kl a nyilvánosság elé vasárnap délelölt az Országos Rákóczi Szövetségnek Nagykanizsán egy esztendeje megalakult fiókja. A debut meggyőzhette a Városi Színházat zsúfolásig megtöltő közönségei, hogy a kanizsai társadalomnak ez az uj alakulata friss nemzeti erőket reprezentál.
A minden várakozást felülmúló sikert Rothermere-ünnepélyen összetalálkozott (színpadon csak ugy, mint a nézőtéren) Budapest, Nagyianizsa és a vidéki fiivak kulturá|a és uj történelmet ígérő hazaszereiele.
A hosszú, 14 pontból álló motor a lelkesedés Jegyében f jlyt le. Szabó Zsigmond dr., a Rákóczi Szövetség helyi fiókjának elnöke nagyhatású megnyitó beszéddel mulatott rá a Szövetség céljára és az ünnepély Jelentőségére. Surónyl Oyula felsőkereskedelmi Iskolai tanár Onnepl beszéde a logika és érzés erejével markolt a szivekbe. Legkiemelkedőbb része volt a műsornak agyagfilvl Hegyi István, a kilünő nevű fővárosi irredenta-költő magával ragadó, lenyűgöző erelű hazafias\'verselnek előadása. Ezekel részint Bognár Imre budapesti szavaló, részint maga a köllö adták elő, leírhatatlan lelkesedést ébresztve hallgatóságukban. Far-kasovszky Terike (Zalaegertzeg) magyar táncát percekig zugó laps újrázta. Rácz János fókántor tárogatón előadott kurucdalai könnyeket loptak a szemekbe.
A műsornak ezeket a pontjait hét dalárda énekszámai keretezték. Leg-viharosabban tűntetett a közönség a Sormás! Dalárda melleit, melynek zenekara is ál|0tt e nevezetei alkalomra Nagykanizsára. Zsjos és meg érdemelt óvicióban volt része a Vas-és Fémmunkás Dalárdának ii. Nemkülönben leijei sikerrel szerepelt az Iparostanonclskolal Vegyeskar. a Fotóházi Férfikar, a Vasutas Dalkör és a Klskanlzsai Levente Dalkör íi.
Nagykanizsa, szeptember $ Városunk lakossága köréken a tanács tervel, valamint a mérhetetlen nagy terhek, amelyek a városi ingatlanokra nehezednek, élénk mozgalmat kellenek. A vízdíjak 50%-al való felemelése, a 6\'.\'o-os csatornázási díj, amelyet a házaknak a csatornahálózatba való bekapcsolása ulán fognak kivetni és az eddig fizetett hazbéradóoak 42%-a, amely közmunka, rokkant adó és beteg-ápolási és egyéb pótadó elmén fizetendő ,a városi lakosság súlyos megterhelésének bizonyulnak." Különösen a háztulajdonosok viselik a főlerhet, mivel a kereskedők és iparosok adózó képessége lényegesen csökkeni és ennek következtében
a város szükségletének Java részét az Ingatlanoknak kell
vlselnlök. A régi adóköteles házak rentabilitása annyival csökkent, amennyivel a városi pótadó emelkedik, ameny-nyivel a közüzemi terhek sujlják azokat. Hozzászámítva ehhez még
hizbérek kötöttségét, könnyen I előrelátható, ml lesz akkor, ha a város kénytelen lesz az általános kövezési programmal a városi közgyűlés elé lépni. Pedig járható utak nélkül a forgalom le nem bonyolítható.
A városi pótadónak bizonyos nívón való megtartása céljából a vármegye közgyűlése megfelelő korrektúrákat foganatosított a városi tisztviselői kar illetményéin. A város közönsége izivesen meghozza azt az áldozatot, amely szükséges, hogy munkakedveid, szakértő és gyorsan működő hivatalnoki kar legyen. De fel kellelt a Zalai Közlöny hasábjain vetői a kérdési, hogy a város lakossága ilyen válságos kereseti viszonyok közi mint a maiak, közigazgatási tisztviselőinek 50%-al magasabb illetményeket szavazhat-e meg, mint az állam és a megye ad saját hivatalnokainak. Még akkor is nsgy áldoz ltokat kíván a városi adminisztráció, ha a lisztviselők fizetése az államiakkai egyenlősítve van. De semmi áldozattól vissza ne riadjon a képviselőtestület, ha annak tudatában van, hogy a város közigazgatása pontos, szakértő és gyors hivatalnokokra van bizva. A szakértelem elten kifogás nincs. Olyan jól mínősitelt, sói lulminősiiell vezető tisztviselői kara, mini Nagykanizsának, kevés rendezett tanácsú váróinak van.
Panasz főleg az elintézések lassúsága ellen merül fel.
Lassan foganatosítják a határozatokat, még lassabban készülnek a foganatosilandó tervek és vontatott a terveknek a közgyűlés elé való terjesztése. A műszaki hivatal tul van terhelve munkával, kevés osztállyal működik és kevés azoszlály-fönökök száma is. Lassúsággal történik az iparosok Járandóságának kiutalása a teljesített munkákért.
A kiutalás eljárása egyszerűsítésre szorul.
Ha az iparos pénzhez nem Jut, be áll majd az a helyzet, hogy iparos a városnak dolgozni hajlandó nem lesz, mivel nem érvényesítheti kellő terminusra követelését. Keres-
kedelmi szemmel kell megtölteni a városi köiigazgalásl, amely a lakóban ne lásson alkalmatlan folyamodót, hanem kuncsaftot. Egyszerűsíteni a hivatalos eljárási, különösen a számfejtést, hogy a követelések gyorsan folyósíthatok legyenek. A kisiparos a váróinak nem dolgozhat, mivel a szállított munka árál nagyon késedelmesen kapja meg. Nem a bürokrácia szükségletei mérvadók a hivatalokban, hanem a gazdasági élet lüktető követelményeinek a
kielégítése. A város vezetőiégében megvan a kezdeményezés érzéke, sőt lalán ez az érzék túlteng.
A sok kezdeményezés nélkülözi a megfelelő koncentrációt. Sokféle vállalkozásban merül ki, ugy hogy az egyes vállalkozások belejezéséhez nagyon hosszú terminusok szükségeltetnek és Így a gazdasági, jóléli, társadalmi és forgalmi érdekek megvalóiitása kellemetlen késedelmet szenvednek, olynagyol, mintha csak kizárólag a jövő nemzedékért dolgoznának, Pedig az élő generációnak is vannak jogos követelményei, sme\'yeknek kielégítése az élő pot-
?tárokban megnyugvást lói bizonyos oku megelégedést keltenének. A város rendezési tervre való folytonos hivatkozás kerékkötője a jelen magánépltke-zésnek.
A város csak a kültelkeken épül, a László-ulca irányában, ahol csupán egy családtól lakható, csúnya, formátlan kalylbák keletkeznek. A köz-épiikczés pedig az 1927. évben csak befejezte azt, amire 1925 és 1926-ban vállalkozott. Uj középületei nem kezdtek építeni, noha építkezési célokra be-téljel vannak a városnak a helybeli pénzintézeteknél. Az épilkezés terén tehát nincs élet. El kell Ismerni azonb-nf hogy a vízvezeték és csatornázás, nagy müve folyamatban van és két éven belül befejezést nyer. A közfelfogás
azonban azt, ami a földbe megy nem tartja aktív építkezésnek, nyereségnek csak azt veszi, ami a föld felett épül, blr ez a felfogás helyleien. A legközelebbi programból csak
a kórház és a vágóhíd bővl-tése és a kövezet lefektetése bizonyos utcarészletekben sürgős, még ha újból Is bilelt kellene igénybe venii. Csak ezek ulán lehel szó a Kazinczy-utcsi 11. izámu háznak bérpalotává való átalakításáról és egy nagyszabású vásárcsarnokról.
Villányi Henrik dr.
várost képviseld.
Id6járás
A nagykanizsai motoorologtal meg-gyelS Jelentése: Héttőn a Mmtrsék-rrtr Reggel 7 ónkor +15 3, délután 1 órakor +20 8. eale 9 Órakor +18.
r-tlhfatít Egész nap borult égboltozat.
Szílhánvt Reggel Kelet, délben Délkelet, este Keleti szél.
A Meteorológia! Intézőt Jelentése szerint részben lelhós, túlnyomóan száraz idd várhaté, lényegtelen höváltozisszj.
Európa puskaporos tornya
Súlyos InaaaágUlanaéBOk, « molyok a háborút kiultlk ols
Vlscoint Roíh-rmere cikke a londoni Daily Mail 1977. augusztus 30-lkl száméban.
Fordította: Dr. Wtlsz Laja (Folytatás) Amint a csehek a nekik átengedett magyar lakostág fölölt az Imperlumot átvették, nyomban megindult az elnyomatás munkája még pedig oly mértékben, amely mellett Elsass-Lolharinglának annak Idején a poroszok részéről történi elnémelesitése csak Jelentéktelen csekélységnek tűnik fel A cseh szlovák államkormányzat a magyar minoritással szemben az Ingatlanblrtok kisajátítását vette foganatba és ez akadálytalanul folytalódlk még a jelen időben is. Az Ily módon elveit ingatlan birtokokért juttatóit megváltási összeg annyira csekély és Jelentéktelen, hogy az egész cselekmény lulajdonkép az elkobzás Jellegével bir. Semmiféle elszámolás ezekről a megváltásokról soha közzé nem lelt léve és ugyancsak soha semmiféle eredményre nem Vizeltek a cseh államkormányhoz e tárgyban Ismételve beadott pinatzok és fellebbezések sem. Hl csak fele Igaz az e kérdésben közizá|on forgó dolgoknak, ugy a cseh kormányzatot súlyos felelőtlég terheli azért, hogy eltűri ezeket a gonoiz csalásokat, a melyekhez hssonlót Európa közéleiében soha sehol találni n:m lehel. A magyar kisebbség kiküldött 12 lagu tiltakozó bizottságának pro-tetlálását a cseh parlament egyáltalán nem vetle figyelembe és az elkövetett súlyos Igazságtalanságok Európában egyebütt sem lettek a kellő figyelemre méltalva. Csak ujtbban, amikor az antant népei saját államaik terhes problémáitól némileg tehermentesítve — jobban rártek ezzel az üggyel foglalkozni — kezdik Európában felismerni, hogy Cteh-Szlovákia és Románia mennyire elcsavarják a trianoni szerződést és mennyire visszaélnek vele. E két állam mohó kapzsiságával és elnyomó politikájával két uj Eltáts-Lotharlngiát teremlelt két gennyes, rothadó fekélyt Európa szivében.
Ez a viselkedés különösen visszataszító Cseh-Srlovákla esetében, meri ez az állam a szerencse elkényeztetett gyermeke. A csehek ugyanit egy maroknyi légionárius kivételével, akik átpártollak az antant hadseregébe, valamennyien a végső pon-llg a központi hatalmak oldalán htr-coliak a világháborúban. A torsnak egy különös, sajátságot \' tzeizélye aztán Cseh-Szlovákiái a háború befejeztével abba a helyzetbe hozta, kogy a győztes hódiló szerepében tetszelegjen ét fölébe kerekedjék Magyarországnak. A valóságban Cseh-Sztovákia létezését és függetlenségét csakis Nagy Brilánla, Franciaország, Itália és az Étzakamerikal Egyesült Államok phllanlrópiájának köszönheti és ba fel tudja ismerni saját Jól felfogott érdekelt, akkor nagyon kell ügyelnie arra, hogy ne |átiza el eme országok népeinek jó Indulatát.
A háborúból keletkezett eme u| köztársaság helyzete semmiféle tekintetben sem tekinthető biztosítottnak. Ami a politikai ügyeket Illeti, azok a vegyes elemek, amelyekből az állam össze van alkotva (csehek, lólok, németek, magyarok, morvák, lengyelek, rutének) annyira ellentétes érdeküek és felfogásúak, hogy az állam hirtelen ösizeomlátál ét belülről való összeroppanását t pozitív lehetőségek közé kell számitani.
(Folyt. köv.|
1927 wcplemher 6_
Felvirágozott vonaton Bucsuszentlászlóra
A város Jótékony álmát aludta még, amikor sokstáz nagykanizsai katolikus férli vasárnap reggel 5 órakor a plébánia templomba indult, hogy méltóképen elkészüljön a 6 órakor sorakozó fiifi-zarándoklalta, melyei a ferences-atyák rendfzéíé-ben Mátés P. Hilár plébános vezetett Bucsuszentlászlóra.
A hatalmas menet, zárt sorokban, iáiz\'ók alalt a pályaudvar felé Indult, a hozzátartozók és a közönség sokaságától kísérve.
A pályaudvaron a vonat kocsijai ktdves kezektói feldíszítve, virágokkal felékesítve vártak. A papság kocsiját nemzeti síinüzászlócska jelezte.
7 óra ulán Indult el a vonat a kanizsai állomásról.
tíucsuszenllászlón a ferenceszárdi, illetve a kegyhelv papsága papi or-nátusban, élen Vörös Domonkos atya bázfőnökkel és a hívek zászlók alatt váriák a nagykanizsai férfizarándok-latot, mely Mária-énekeket zengedezve vonult be a kegyhelyre.
Tiz órakor á szabadban, tábori oltár elölt szentmise volt, melyen a bucsuszentlászlóiak énekeilek, majd ulána Mdlés P. szenltxsíidet mondott Enn :k végeztével a kanizsaiak megtekintették a zárdát és régiségeit, a templom-kriptát, mijei a faluba men-lek. D.lufán 3 órakor litánia, majd a templom elölt katolikus gyűlés volt, amelyen nemcsak a nagykanizsaiak, hanem a szentlászlóiak és a szomszéd községi kból is részt veitek.
Az elsó szónok Krlzsaia Ferenc kegyesrendi főgimnáziumi tanár voll, akit már megjelenésekor zajosan ünnepeltek. Beszédének vezérmolivuma: a katolikusság kötelessége. A kalollkusság összetartása. Nemcsak a keresztvíz, de a vér is egymáshoz köl bennünket — mondotta.
Lóskay Istvánt tünlelö éljenzéssel fogadták. A kalollkusság bántó kö-zönyéröl beszél éa rátér az összes idóazerü problémákra. Majd foglalkozik Hegedűs Lóránt beszédével és felsorolja mindazokat a nagyságokat, kikel a katolicizmus adotl a magyar hazának.
Különös meleg ovációval fogadták Nagykanizsa uj plébánosát, Mátés P. Hilárt-aki a szószékről a katolikus egyesületekbe való tömörülés szükségességéi fejlegelte.
Egy rövid Islenbozzád a kegyoltár előtt és megindullak vissza a nagykanizsai férfiak az állomásra, ahová őket a szenlláRzlói papság elkísérte. Egy meleg, kedves bucsu-tekintet a Palrona Hungáriáé ősrégi temploma felé — és máris indul a vlrágdiszes vonat — vissza, haza Kanizsára, a mindennapi éleibe, megszokott mindennapi küzdelembe.
A férfizarándokok ugy Krízsila Ferenc piarista tanárnak, mint Lóskay Istvánnak egy-egy gyönyörű nemzetiszínű szalaggal diszitell virágcsokorral kedveskedtek.

Itl emliljük meg, hogy a szeptember 8 án Induló női zarándoklathoz eddig már is 2000 nő jelentkezett. — Szónok Krízsala Ferenc piarista tanár lesz. Jelentkezni még mindig lehel a plébánián.
Köztisztviselők, közalkalmazottak
8 havi réoxletfixctósre
szerezhetik be mindennemű ruházati szűkületeiket. Férfi és női Izővetek, selyein-áruk, vásznak, ftanellok és barchendek atb. l-egujabb őszt da téli mintáim megérkeztek, azokat bármikor bemutalom, esetleg nálam megtekinthetők Teleki-ut 19. sz. alatt. Pranger Józant, a .Tribon" ruházati r. 1.
megblzoltia. kii
ZALAI KOZLONT
Nem hoztak döntést a Kanizsa FC — Somogy kupamérkőzés megóvása ügyében
Szeptember 12-én határoz a ProfiazSvetaég
Bpest, szept. 5. (Éjféli telefonjelentése lapunk külön tudósítójának) A Professzionista Labdarugó Szövetség Intézőbizottsága, mint Ismeretes szeptember 5-ére este fél 9 órára tűzte ki annak az óvásnak tárgyalását, melyet Somogy adott be az augusztus 28-ikl Kanizsa FC-Somogy kupamérkőzés eredménye ellen, melyet mint tudvalevő a Kanizsa FC 1 :0 arányban megnyert Somogy ellen. Ezt a mérkőzést Somogy azon a elmen, hogy a Kanizsa FC igazolatlan Játékosokat szerepeltetett, megóvta. A Professzionista Labdarugó Szövetség Intézőbizottsága hétfőn este az óvást nem ludta tárgyalni, mint azt tudósítónkkal hivatalosan közölték, mert a két csapat vezetősége, Illetve a képviselőik a kitűzött tárgyalási Időre nem Jelentek meg az Intézőbizottság Dlésén. Ilyenformán ugy döntött a Szövetség, hogy a kupamecs ügyét mához egy hétre tehát szeptember 12-én este tárgyalja, amikor a kiállított Játékosok fegyelmi Ogyel is tárgyalás alá kerülnek.
Négy év multán most nyert megoldást egy tanterem nélkül maradt polgári iskolai osztály elhelyezése
Két elemi iakolai tantermet kapott a kanizaai polgári iakola — A kát elemi oaztályt a Huazti-téri éa Rozgonyi-utcai iskolába helyezték — A Rozgonyi-utoai ovodát a Benozlk-házba helyezték ki
Nagykanizsa, izeptember 5
Nagykanizsa közönsége bizonyára visszaemlékszik arra az áldatlan harcra, amit a polgári fiúiskola igazgatósága vivőit, hogy a város vezetősége legye lehetővé a polgári iskola összes oszlályainak elhelyezéséi. A polgári iskolák kilenc osztálya számára ugyanis mindössze nyolc tanterem állotl rendelkezéare. A kilencedik oszlálynak mindig az intézet folyosóján kelleti várnia, mig egy lanterem megüresedik. Valahogy ugy volt az a 9-ik osztály, mint Mohamed koporsója — ég és föld között. Éi hiába voll minden gyülekezés, minden tanácskozás, intervenció és harc. Emellett kézimunka teremre is volt szüksége a polgári iskolának. Persze, l-t is az igérelekben merült ki minden.
Most, hogy vlléz dr. Barnabás István, az u| kir. tanfelügyelő vette át a lanfelflgyelőséget, a nagykani-
lit uralkodó lehetetlen állapotokra és kérle sürgős és energikus intervencióját a közoktatásügyi miniszternél. Az uj tanfelügyelő határozott Ígéretet is telt a kérdés mielőbbi megoldására. Egyidejűleg azonban Németh Mihály igazgató is Isméiellen megkereste ez ügyben a városi tanácsot, amely végre a múlt napokban akként Intézkedett, hogy a központi elemi iskola egyik osztályát kihelyezte a Husiti-léri iskola egyik tantermébe, egy másik osztályt pedig a Rozgonyi-uicai régi ovoda egyik tantermébe, mig az így felszabadult két központi elemi iskolai tantermet a polgári iskola kilencedik osztálya és a kézimunka tanterem céljaira engedle ál, a Rozgonyi utcai ovodát pedig a Benczik-féle Teleky uti házba helyezte ki.
Tehát teljes négy év kellelt ahhoz, mig most a kir. tanfelügyelő erélyes
_ ______________0_., _ ____ fellépésére sikerült Nagykanizsa váró
zsai polgári Iskola Igazgatósága újból j sának megoldania a polgári iskolai rámutatott az uj tanfelügyelőnél az I Kolumbus-tojást.
Három hét fogház, három pengő tanu-dij egy halálra gázolt gyermekért
A sármelléki halálos szerencsétlenség a bíróság elölt Jöll a tárgyalásra és sem kártérítést, sem a\' vádlott megbüntetését nem klvánla — három pengő lanudijat kapott...
Nagykanizsa, szeptember 5
Még májusban törlént, hogy Tamás János 21 éves sármelléki földműves kocsiján elindult burgonyát szállítani. A szekerén voll Holtai Jó-zsefné és 2 éves kis leánya. Tamásnak közben egy kis dolga akadt, igy a szekerei és az asszonyt egye- | dűl bagyla néhány pillanatra a Lá-gerer-féle ház előli. Itt a ló valamitől megijedi és remegni kczdelt. Kollalné hamar megfogta a gyeplőt, de ellő! a ló erős iramban neki szaladt. — Az asszony nem lud\'a megfékezni a lovat, ugy, hogy az egy udvarba beszaladt, ahol épen Iván Vilma nevü 5 éves klstányka játszadozol!. A megvadult 16 fellökte a gyermeket, az a kocsi kerekei alá kerüli és többszörös koponyacsonttörés következtében azonnal meghall.
Tegnap voll ebben az ügyben a főtárgyaié\', melynek eredményeképen a törvényszék Tamás Jánost bűnösnek mondotla ki gondatlanságból okozott emberölés vétségében és ezért, tekintettel a fennforgó körülményekre, 3 beli fogházra és a bünügyi költségekmegfizetésére ítélte. Az Ítélet jogerős.
A szerencséilen véget ért leányka édesapja pedig — aki Vasmegyéből
A bíróság dönt az elhunyt román király hagyatéka tárgyában Bukarest, szepl. 5. (Éjszakai rádió-Jelentés) A Dimineata című lap Jelentése szerint most fejezték be az elhunyt Ferdinánd király hagyatékának leltározását. A lap szerint az örökösök a hagyatékra vonatkozólag nem tudtak megegyezni egymással és azért ebben a kérdésben bírósági dön\'és iesr. A hagyatéki Ogyel a bukaresti fellebbviteli bíróság fogja tárgyalni.
A román rendőrség lepecsételte a bukaresti szakszervezetek Irodáját Bukarest, szepl. 5. (Éjszakai rádió-jelentés) Miu\'án a kormány végleg betiltotta a szakszervezetek működéséi, ma a sziguranca lepecsételtette a szakszervezetek bukaresti központi irodáit és az olt tartózkodó négy munkást letartóztatta.
NAPI HIRÉK
NAPIREND
Szeptember 6, kedd
Római katolikus: Ida. Protejl,2aJca-riás. Izraelita: Elul hó 9.
Nap kel reggel 5 óra 23 perckor, nyugszik délulán 18 óra 33 perckor.
Városi Színház Mozgója. Az asszony és a bunda, Ursad. dráma 6 telv.-ban. Kivasalt gavallér, vígjáték fi telv.-ban. Előadások 7 és 9 órakor.
— A polgármester átvette hivatalát. Dr. Sabján űyula polgármester, aki nyári szabidságát letöltötte, a legnapi nappal ismét átvette a polgármesteri hivatal vezetését.
— Szabadságról. Dr. Eöry-Szabó Jenő kúriai biró, a nagykanizsai törvényszék elnöke nyári s tbadságáról visszaérkezve, tegnap ismét átvette hivatala vezetését.
— Czobor polgármester ma érkezik haza. Czobor Mátyás zalaegerszegi polgármester, aki rokonai látogatására Somogymegyébe utazott, ma visszaérkezik Zalaegerszegre.
— Nyugalomba vonult körjegyző. Topler György bucsuszentlászló! körjegyzőt tudvalevően, mikor 40. évi szolgálati idejét betöltölte, a vármegye rendkívüli kvalitásaira való tekintettel visszatartotta. Topler, aki Zalavármegye jegyzőinek nesztora, az alája rendelt községek népének pedig atyja voll, most személyesen kérte nyugalomba helyezését, amit nagyfokú érdemeinek elismerése mellett elfogadtak és tegnap átadla hivatalát utódjának.
— Kanizsa a budapesti orvoskongresszuson. Magyarország orvosai szeptember 8-án tartják kongresszusukat Budapesten. Nagykanizsáról eddig nyolc orvos jelentette be a kongresszuson való részvételét.
— Színházi előadások. A Városi Színház igazgatósága közli, hogy a folyó hó 12. és 13-iki színházi estékre a legyek elővétele már erősen folyik, felkéri léhát azokat, akik a színházi előadásokat rendszeresen látogatni szokták, hogy legyeiket már most eiöjegyezlelni szíveskedjenek, mert az igazgatóságnak nem áll módjában az elővételnél kivételt csinálni és bejelentés nélkül senki részére jegyeket nem rezerválhat Az elővételi árak nem drágábbak a napi áraknál, jegyek a Városi Színház pénztáránál előjegyezhetők.
— A szepetneki Kath. Legényegylet szeplember 8 án felvonulással egybekötött szüreti mulatságot rendez délután 3 órai kezdettel, amelyei előreláthatólag nagyszámú közönség fog felkeresni.
— Megkezdik a hévízi papi otthon építését. A Zalai Közlöny tudósítója jelent!: A Hévizi Papi Oltbon Egyesület Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök elnöklésével tartotta meg első évi rendes közgyűlését, melyen 69 Veszprémegyházmegyei pap jeleni meg, mint az egyesület tagjai. A megyéspüspök megnyitója után Csólhl Oéza mura-keresiluri apát, az egyesület elnöke részletesen ismertelte a papi otthon építkezésére vonatkozólag tett intézkedéseket éB a lefolyt és< folyamatban lévő tárgyalásokat, bemutatta a tervrajzot és a költségvetés\'. Hosszabb eszmecsere ulán a közgyűlés elhatározta, hogy az építkezést három hold területen mielőbb megkezdik. A főépületei egyelőre kél szárnnyal épitik meg, a hiányzó fedezetet pedig töriesztéses kölcsön ulján szerzik be.
ZALAI KÖZLÖNY
— A nagyrécsci tűzoltóság fejlődése. Hatlmol uok arról a lelkes
munkáról, ami Cslnyát Qibor községi bitó agilitása folytán ti tngyrií-csel lüzollólág megalakulását eredményezte. A rícwl tűzoltóság azóta sem pihen. A vötös kakas ugyan még nem szólította munkába a derék tűzoltókat, de a gyakorta tolások azóta Is rendién folynak s legutóbb Nagykanizsa várostól megvetlek egy lazifecskendól egy lajtoskocsíval egyOU.
— Vasúti kedvezmény, A lolyó évi szeptember hó 2-í-töl 26-ig Bilassgyarmalon a Nógrád és Honi közigazgatásilag egyelőre egyesiiell vármegyék Gizdatágl Egyesülete é» a Biromlilenyétztók O szigor Egyesülete állal rendezendő baromfi-kl-állitás alkalmából a vonalainkon való szállításnál állatokra és tárgyakra a magyar vasúti árudíjszabás I. rész B. szakasz XXII. fejezetében megállapított fuvardíjkedvezményt az ott körülírt fellélelek és módozatok betartása mellett engedélyeztetik.
— Tanárnői kinevezés. fiú/Jetii Anna tanárnőt a közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai polgári leányiskolához tanárnővé nevezte ki. Az uj tanárnő már elloglalla állását.
— A házépítési akció. A na-pokbin adlunk birt arról, hogy a kislakásépió akció városunkban a kaposvári érdekeltség kőiében meg-indu\'t. Most u|abb mozgalom megindulásáról számolhatunk be a nagyközönségnek. A budapesti Telek-tulajdonosok f.pitőés ParctUózi Szövetkezete óhajtja .1.kislakásokat építeni és a szándékozókat tömöríteni. Evégből megbeszélés! tart, bemutatja a költségvetéseket és terveket az építeni akaróknak a Vörösmarty.utca 2. szám alall levő Opirnlcza Kátoly féle vendéglőben. Az épileni akarók jelentkezzenek szeptember bó 6-án este 6 órakor a jelzet! helyen. Reméltük, hogy eme ujabb építkezés, akció Is közelebb hozza a megoldáshoz a lakáskérdés!.
— Egy rokkan! nagykanizsai pincér. Torma Imre, elvesztette a fehérneműiét. A becsületes megtaláló adja le a Szarvasban.
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bsndl zenekarával hangversenyez a Korona éltrrmében. Szives pártfogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
— A Nagykanlzián Is szélhá-moskodó álpapIrOgynök ujabban paprikában utazik. Nemtégibtn megírtuk, hogy a Dunáolul egyes városait, igy Nagykanizsái is meglátogatta egy szélhámos piplrűgyuők. Löwensteln Sándornak adla kl ms-gát mindenütt é« nemlétezö soproni cég megbiiolljikéot szerepelt. Nagykanizsán két lötökcukorkaáruslkitebb összeg ereiéig csapott be, aztán tovább állt. Uiabbin Pécsetl és Bira-nyába tette ál működését a szélhámos ügynök, akiről azt jelentik most, hogy már Szegeden „gründoll" paprikában és ezért körözik. Ugy-iátsilk, LOwensldn ur minden város specialitását Ved vei i meg és ezzel csalja lépre áldozatait.
— ügyvédi zsebnaptár. Meglelem GróJ Márkus nyűg kir. járás-biróságl irod.ilgazgató Tapolc-i. 7. ila-megye kiadásában az 1928. évi ügyvédi zsebnaptár. Ezen 280 oldal terjedelmű, difj.es köiéstt szaknaplár magában foglalja Ctonkamagyaior-szágjogyvédeinek, lelekkonywezetói-nek és biróslgi végrehsjió n ik teljes névsorát. A naptári részt, tárgyalási naplókat, az 1927. évi bélyeg törvényt éilékhatáiláblázatokkal, a poila és távírda di|szabás>. Ata darabonként 8 pengő, mely a kiadónál megrendelhető.
— Véres utcai verekedés. A Zalai Közlöny tudósítója jelenti: A minap éjsraka vétcs verekedés za|i verte fii Keszlhely egyik mellékutcájának lakóit. A verekedés eddig meg nem állaplloll módon civilek és katonák közt kezdődölt. Mikor az egyik katonái a lején ért kódo-bás következtében elborította s vér, előkerültek az o\'dallegyverek is és egy Kozma nevű napizátr.oi súlyos vágott sebekkel maradi a verekedés színhelyén, ahonnan a kórházba szállították. A vizsgálat megindult.
= Ma és minden este Pécsi Jónás Binűl zenekarával hangversenyez a Korona éttermében. Szives pártfogást kér Kiss Emó tulajdonos.
— A száguldó autók ellen. Zilaegerszeg kornyékén a közelmúltban kél, majdnem súlyos kimenetelű baleset történt, amelyet a meg nem engedett sebességgel száguldó aulók okoztok. Mindkét esetben a vssull sorompók lebocsálásával történt a baleset, mert a sollőrök a lassan ereszkedő sorompó alatt akartak rohinó autókkil átrohanni. Zilaegerszeg város rendőrkapitánya szigorú utasítást adott hi az ellenőrző közegeknek a meg nem engedett sebességgel futó autók leigazolla-tására.
— Kitiltották a városból, vlsz-szatért - megbüntették. Fehér Mária 21 éves cselédlányt még 1926. leöruárjábin egy kibágási ügyből kifolyólag kitillo.iák 2\'évre Nigyka-nízsa területéről. Fehér Mária most engedély nélkül visszatért a váro.bi, ahol felismerték é> a reudörblróság 5 nspi elzárásra Ítélték.
— Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Egy Ittas kocsis elgázolt egy embert. Zalaegerszegről jelenti tudósítónk: Szézlák Ujoi 52 éves bérkocsis a Széchenyi-téren keresztül a Tompi utcába akart hajtani, amikor a kocsi elé kerüli Györki Károly csendőrségi kézbesitó. Oyörkl nem tudott m!r kitérni — ugy, hogy a kocsi elütötte és ő a lovak alá kerüli. Q/ötkl |o>b kezének u||al teljesen szélroncsolódlak és egyébként Is különböző sérüléseket és zuzódásokat szenvedett, hogy kórházba kellelt szállítani. S:écsák ellen — aki már löbb ízbea vol! bünletve gyorshajtásért — az eljárás megindulL
= Szülők figyelmébe. A kíszegi leánylíceum tanítási és felvétet! módozatai ismeretesek, tehát kik leányaikat magánúton elökésziltelnl óhaj -ják, ma kedden délulán 5 órakor a postapalota löldsrlnll énektermiben leienjenek meg.
— Zalaegerszeg ajánlatot kapott 35 évi lejáratú kölcsönre. Zalaegerszegről Jelenti tudósítónk: A Budapesti BrMrosiTakatékpénz-lár ajánlatot telt Zilaegerszeg varosának 35 évi lejáratú kölcsönre azon esetben, ha a betáblázás angol fontban történik. A városi tanács néhány nap múlva log dönteni az ajánlat felelt.
. = Friss állapotban lóll foglyol, lehelöleg kizsigerelve, minden meny-nyiségbzn vásárol Szabó Anlal legy-ver-, lőszer- és vadkereskedő.
— Egy zalai amerikás tragikus halála. Kuslán Ferenc Hátai gazda Kuttánszegröl a mull évben kivándoioll AmerikiHa, családját, szüleit ilibonhagyva. Cwládla moll arról értesült, hogy Kuslán Kanadában lürdés kőiben vilbelult.
— Ma és minden este Pécsi Jónás Bandi zenekarával hangversenyez a Korona éttermében. Szives pártfogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
_ Akiknek emésztési zavarok és agyvérlCduUs, a le|fáj<s és tllv-dobogás tesiik az életei nehérzé igyanak reggel és eslc egynegyed pohár természetes „Ferenc Józief ketemvlzel. Klínlksi vezető orvosok igazolják, hogy a Ferenc József viz basműtétek előtti <s utáni időszakokban is nagyértékü hsihsj\'ó-nak bizonyul. K-phstó gyígyszeitá-rakban, drogériákban és fasztrözle-tekben.
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Mt kedden tule 7 és 9 órakor .Az asz-szony és a bunda- lársadilmi dráma 6 felvonásban. Föize epő Claire Wtndsor és Eugcn O\'Btlen. „Kiva-aalt gavallér" \\ig|»ték 6 felvonásban. Főszereplő Oisi Oswilda.
Keszthelyi Uránia. Szerdán és csütörtökön Rudolph Valentiné utolsó Illírje: .A sejk fia\' 9 felv. napke leli törléneL Partnere Binky Vűma.
_1827 szeptember 6 *
-------
Leventeverseny Bakon
2al*cg<rai«K, szeptember S
(Saját tudósítónktól) A boelöldei és a söjtörl jegyzéségek leventéi Boa Miklós százados, testnevelési előadó Vizelésivel Bakon vasárnap nagyszabású leventeversenyt és táncmulatságot rendezlek, melyen gró! Festetics Sándor és felesége is részi vetlek.
Délelőll az ünnepség misével kezdődőit, majd Balázs István főszolgabíró feleskette a leventéket. Eiután a levenlék szép allé\'lkai mutatványokat mulattak be. Szalhmáry Gyula uradalmi lólnlézö ajándékából délben megvendégelték a leventéket. Az ün-nepiégen a környék polgársága és Intelligenciája nagy számmal vett részt.
Délulán, a verseny befejezésével Balázs litván lőszolgablró szép\' beszédei Intézett a leventékhoz és kiosztotta a kél zászlói és érmekel, amikéi gről Festetics Sándomé tűzött" a boldogságtól dagadó levenlék mellére. Este táncmulatság volt az ottínl vendéglőben.
sportelet
A Kanizsa FC értékes győzelmet aratott Salgótarjánban
Kanizsa FC-Salgó FC 1:0 (1:0)
Nagykanizsa, szeptember 5
Biró: Antallcs (Budapest).
Kanizsa: Kohn—Böhm, Joós— Bsbos, Héger, Hajdú—Farkas, Gertit nbtein, Kelemül, Ember, Mészáros.
Salgó: Singet—Stabó I, Pál-Domonkos. Bisky. Rikotlyal—Kaul-mann, Menícb, Lukács, Stabó II. Magyar.
Mintegy 2000 főnyi rckordközön-ség elöli folyt le a II. B. liga legjobbjainak mérkőzése. S ez a nigy közönség annak dacára, hogy nem láthatta kedvenc csapitánsk győzelmét még sem csalódon, mert nivós és szép küzdelem tanúja lehetett.
A két csapat körülbelül egyforma látékeről reprezentál, hogy mégis Kanizsa került kl győztesként, köszönheti védelmének, mely nagyszerűt produkált
Ksnizta kezdi a játékot, de a Iá-madószerepet azonnal Silgó veszi ál és veszedelmes helyzetet teremt Kanizsa kapuja előtt, melyet Böhm tisztáz. Az 5-tk perebtn Silgó kapu-Iától 50 méternyire szabadrúgás, melyet Joós Irtó erővel küld kapura, a hátvédek hibáznak Gerstenbreln a kaptrsKzavarja, a labda faltot kap és váratlabul hálót ér (1:0) A gól után heves ek vállozalos küzdelem indul, mindkét ciapil egiformáo küzd, szebbnél-szebb helyzetek adód-
nak, azonban mindkél ctapal védelme résen van.
A II. félidő Salgó támadásokkal kezdődik, melyeket vagy a biztosan működő Joós—Böhm pár rombol szél, vagy pedig a pompásan védő Kohn piritoz. A II. félidő első 15 percében inkább a Salgó van fölényben, flátékosalnkoo észrevehető a két napos utazás fáradalms), ezután Kanizsa veszi át az liányilást, tetszetős akciókat vezetnek, azonban gólt elérni nem ludnak. A 43 percben Salgó, óriási közönségének biztatására (.Tempó Salgó r) még egy utolsó kísérletet lesz a kiegyenlítésre. mely majdnem eredménnyel végződ.tL Lukács kapásból hatalmas lövést küld Kanizsa kapujára, mely már-már ugylálszlk, hogy véd-hctetlenül hálót ér, Kohn azonban tőle még nem látott csodás robln-zonáddal elfog|a a labdát. Ez voll a mérkőzés legszebb jelenete. Salgó nehezen nyugszik bele az eredménybe erőien kűtd, azonban Ka-nltsa védelme mindent menL
A mérkőzést vezető biró mindkét léi teljes megelégedésére látta el lisztét.
Külön dicsérettel kell megemlékeznünk JoJsról és Kohnról, kik a mezőny legjobblii voltak, nsgyszetü jltékukat Salgó közönsége tapsorkán-nal honorálta. (Sptró)
Amatőr bajnoki eredmények \' KAC-NTE 7:2 (2:2). Biró Oárdonyi Pécs. Kstasztrófális vereséget szenvedett első bajnoki mérkőzésén az NTE, pedig ugy indult a meccs, hogy azt gólokkal nyerni fog|a. Már a 8. percben Kudich, a 12-ikben pedig Jakubec lövése eredményt hozott, a kanizsai közvetlen védelem gyatrasága azonban mind jobban kiütközött s a Kaposvárlak kél .potya* labdával kiegyenlítettek. A második félidőben aztán feilor-galta csspitál az NTE, még a kapust is k cserélte s ez lelt a vesztük. Miga a |llék magán viselte a szezonkezdet minden jellegzetességét; a KAC Is a kezdet kezdetén Utt s nem érdemelte meg a győzelmet és csupán a kanizsai közvellen védel-
men mulolt, hogy nem fordított lett az eredmény.
DVHC-BTSE 2:0 (1:0). Bija. Az alosz\'ály bajnok veresége meglepetés.
PAC—KRSC 2:1(2:1). Kapoivár.
(Az NTE választmánya) ma este léi 9 órakor ülést larl az Ipartestületben.
(Az Ifjúsági labdarugó szövetség újjáalakulása). Nsgykanlzsa r. t. város Testnevelési Bizottsága, az eddig is szép eredményeket felmutató iffusági szövetséget védd-mébe vette és a legközelebbi napokban az ő égisze alatt kezdi meg működését. Az előkészllö munkálatokat Spitzer Anlal és Kollarlts Oéza végzik.
1927 szeptember 6
ZALAI KÖZLÖNY
városi színház mozgója
Szeptember 6-án, kedden 7 és 9 órakor:
AZ ASSZONY ÉS A BUNDA
Társadalmi dráma 6 felvonásban Főszereplő: Clalre Wlndszor és Eugen O\'Brlen
Kivasalt gavallér
Vígjáték 6 felvonásban. Főszereplő: Ossl Oswalda
RÁDIÓMŰSOR
(HtUMmU H - Mrtk. IcMarde-sig. Hsogv. — nangrerseny. E — előadis Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mi. — mezögazdasig. HL - UJtuácI eióezlis. F — [elolvass, ö — ETanotoucae. Jb — Jazz-baná. K — lubart. aZ. — népszerű zzaa.
Szeptember 6 (kedd)
Budapest 9.30 Hírek, 10.00 Qrafonola, 12.00 és 3.00 Hírek, 5.00 időjelzés, utána cigányzene. 630 Rádióamatőr-posta. 7.30 Előadis s Stúdióból: .Faust*, dalmtl 5 felvonásban, lenélét szerzetle Uounod.
Bécs 11.00 Népszerű Z„ 4 IS Hangverseny, 650 Folyóvízi r„ 8.04 Oszlrik koltók estje, költem. R., 9.00 Kamara Z.
Íerlln-Stettln 11.00 Q., 12.30 Mg, 330 0, 5.00 Népszerű Z., 6.00 Rldióátvrteli kísérletek egy repülőgépről. 7.00 Harangjáték 7.05 Munkás B 8.05 Mikádó, Sulivan operettje 12 képben Szóké Szakáll lelléptével.
Barcellona S.K, és 9.20 Tánc i. 9M Népszerű Z. 10.25 Dalest. 10.40 Hangverseny. 10.50 Dalok.
Brflnn 12.15 Népszerű Z 7.00 Orosz ridlószkeccs. 7.30 Kamara Z. 9.00 Népszerű Z
Franklnrt-Cassel 11.55 Harangjáték. 3 30 IIJ. E. 430 Ul zene.
üráe 8.05 Bábszlnhiz.
Hamburg-Bréma-Hannovcr-Klel 8.00 A. 12.30 Hangverseny. 2.05 Népszerű Z. 4 15 Eszald dalok. 600 Csevegés 7.05 Kereskedelmi E. 8.00 un képek, kabaré. 8JXI Bréma: Klasszikus és romantikus hegedű vírtotisdsrabok. 8.CO Hannover: Zoflgar Z. 900 Bréma: Modern dalok. 9.00 Hannover: Ariik és dalok, utána népszerű Z
Kőnlgsberg-Danzlg 11 Ja 0 4 00 Gy. 430 Népszerű Z 7.30 Operaelóadis, Ha-lévy: A zsidónő 5. lelv.
Langenberg-Dortmund-Műnster 1.10 Katusra Z 250 Higiéniai E. 4.30 Oy. 3 lelv. mesejáték. 4JÖ Népszerű Z. 8.10 Don Cézár. R. Delllnger 3 (elv. operett).
Miláné 4.15 Kabsré. 5 20 Qy. dtlok. 8.45 Opereltelóadia közvetítése. 11.00 Jb.
Párizs P. T. T. 10.00 A genli népssó-vetségi űléaek átvitele. 200 Hangverseny 3 00 A genli népsz. Ölés átvitele. 9.00 Rése-letek Meyerbect: HugenotUk c. operijlbOl.
Prága 1030 Népszerű Z. 5.00 Kamara Z 8.10 Hangverseny. 9.00 K.
Róma 5.45 Ének éa zenekari Z. 9.10 Színházi előadás közvetítése.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 szóig 90 llllár. Címszó s minden vastagabb betűből illő szó két szónsk szimitraUk. Minden további ■ző dija 9 llll. Vssir- <s ünnepnap 50°/o lelit. szadin—pénteken 25»,\'o lelir. Allisl keresőknek 500/0 engedmény. A h 1 rdo-té.l dlj elíró flactondg.
Utcai lakásomat (íiobs, konyha, spets) albérletbe kiadnám, vagy kisebbel etcscrél-ném. Cim a kladőban. 3712
Csínyt Litzlö-ulct S\'a., egy udvari bútorozott szobi azonnsl kiadó. 3692
Bádogoe, vízvezeték szerelő szak-■nunkás és tanonc felvétetik. Szepesi. Zrlnyl-utcs 22. 3507
Kát diák teljes clUlásban részesül uil essládnll Zongora és lurdőszoba használat Ctm a kiadóban. 3421
Fajtiszta vlzslo-kölyók elsdő. Cin a klsdóbsn. 3691
Lakást keretek Jótsnuló 11. glmnizista Iramnak, esetleg gyengébb tanuló mellé, hol együtt lanulninsk. Ont a klsdóbsn. 3703
TŐZSDE
Közvetlenül Indult a mai értéktőzsde irányzata. A tózsdeldö későbbi folyamán azonban a külföldi tőzsdék gyengébb jelenléseire az irányzat ellanybult és a papírok 2-3% árveszteségei szenvedlek. Néhány papir az általános irányzat ellenére is barátságosabban tendált. Igy kisebb mérvű árnyereségre lettek szert a B tuxil, Beocsini, Ofa és a Ooldberger. A forgalom az egész tőzsdeidó alatt meglehetős szűk ke-retek közt mozgott. A lix kamilozásu ; papírok piaca vállozallan.
Zürich! zárlat
Pirii 2U33, London 25-21\',s. Newyol i 518-70, Brflssel 7220. Milano 28125, Amsterdam TSSl 82l\'l, Berlin 123 40. Wien 73 16. Solli 3 75. Priga 15-37. Varai 58 00. Budapest «Q-77\'/l, Belgrid 9"13, Bakarsat 320.
i budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Kát kisdiák esetleg házi oktatásul, minden Iskolához közel, gonds családi ellátásban részesülhet. Cim a klsdőban. 3690
Egy bútorozott szoba aszonnal elfoglalható. Sugár.ul 45. 36*4
A külvárosban szerény kétszobás la* kizt keresek, bősebbel Vida vendéglőjében Nagykanizsa. 3729
100 hektó elsőrendű boroshordő eladó, dsrsbonkint li. Mlltényl Oyula Kazinczy-ntes 39. 3727
Jó karban [evő cséplőgarniturs aladó 10 bp. Marlos és Hétcegy ni. I. csíplővel 8\'Xt^.. Bővebbet Pondelek Kiroly Nsgy-récse (Zslsmegye).
Pianlno vagy zongora bárlet
Iránt érdeklődők sdják le címűket a kiadóben -3733
VALUTÁK Angol L 27-76-2792 Belga b. 7950-7980 Csebk. 1688-16-96 Din k. 152 60-153 20 Olnli 1002-1008 Dollit 567-70-57010 rrancUli 22-40-22 60 Holl. 228-40-2294C Lengyel 63-35-64-35 Let 3-49-315
Léva —"-—
Ura 31 05-31-35 Márka 135 60-136-10 Sebtl). 8O3S-80 75 Sortig 149-5O-150 10 Svájci I.1I015-I105S Svádk. 153 15-15315
DEVIZÁK Amst. 228-55-229 20 Belgrid 10-04-1008 Berlin 13S67-I36-07 Bukarest 350-354 Brsaaacl 79-40-7965 Koocnb.152 68 153-10 Oszló 149.60-15000 London 27-73-27-bl Milano 30-90-31-05 Nevyoik 57045-2 15 Pirts 12 JS-2245 Priga 16-90-17-CO Ssolta 411-4-15 Stoekb. 153 25 153 65 Varsó S3 45 M IS Wien 80-41-8066 ZQiIcb 10997-11027
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbtrilainknak és ismerőscinknek, kik felejthetetlen jó fiunk elhunyta és leme-lése alkalmival mély gyászunkban velünk éreztek és végilsz-tességtétclén megjelenni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Mtlhofer család
Előfizetőinkhez I
Szeptember hó l-jével uj clőllzetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tiszteli előfizetőinket az elő-lizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ARAK :
Helyben éa vidékre:
7 hónapra ......... 2M ptngó
Vs évre............... 7.20 .
Vl ívre............... HM .
Külföldre:
t hónapra ......... 3.60 pengő
>ll tvrt............... 10.60 .
1t évre...............21.60 .
Terméoytízsde
Baza tlszav. 77 kg-os 3060.-30 80, 78 kg-os 3090—3110 79 kg-os 3L20-31 40. 80 kg-os 31\'40—31-60, egyéb 77 kg-oi 277Ó--28 0O. 73 kg-os 305Ó-30;™. 75 kg-os 3080 -3110, tű kg-os 3I-C0-31-50 tozs27 &5-Z8W. takaró, irpa 25 W-25 50 sőrárps 7/1M-3003. zab 22 25-
22 50 lengett (ó) 24 75 -25C0 B„„korps 18S0-I8-75. repce 4350-44\'50.
Sertésrdsár
Felbsltis 2860, melyből eUdatUnul visszamaradt 203 dsrsb. EMtendű I74-I-76 ssedett I-70-1-74. szedett közép 1-62-1-66, könnyű I-SO-I S-S. elaőrenda Oteg I-6I-I-68, mitodrendű I-50-154. angol sSldó 1-60-180, szalonna nagyban 1-90-I 92 sstr 2-10-2 12, lehúzott bus 2-00-2Í4\' szalonnis tUsertéa 210-212. Ai Irányzat élénk.
— Dun&ztos és uborkís üvegek Igen olcsók Púmnál, Klrály-u. 10.
Kiadja: Délzalal Syomda és Lapkiadó Vállalat Eészvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. sz.
Tisztelettel értesítem a m. L hölgy-közönséget, hogy Sugár-ut 2. szám alatt (Bsbocha.v-liizban az udvarban, bejárat a nagy kapun)
varrodámat
a inal napon megnyitom. Elvállallom a legkényesebbtől a legegyszerűbb rukik varrását Kérem a t. hőlgyközönség szíves pinlogisát, maradok kiváló tisztelettel
NAGY MARISKA
Tanulóleányok la felvétetnek I
Zalaszántó
főterén
üzlet házzal, tejcsarnokkal gazdasági épületekkel, telekkel folyó hó 8 án szabad kézből eladó lesz. m>
ISKOLA
KÖNYVEK BEKÖTÉSÉT
legolcsóbb árban vállalja a
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vál-_ lalat —
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
írószerek és füzetek rajzszerek, festöszerek könyvtáskák és szíjak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében test Fő-ut (Városház-paloU.)
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmotó, vcgytísztltó, ruhafestő vállalata.
Festi Mit! Coavrérez! Wrazl
Qyő-.ődjön meg bárki munkám kiválóságáról és átaim olcsóságáról.
Hólehér, tükörfényes gallértisztitás.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, lengeridara, egész kisszemű tengeri Madáreleség: Kevert madárétel, hámozolt-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, salala-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
M magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
496-1927. vhL síim. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi I.X t.-c. 102. §-a érielmében ezennel közhírré teszi, hogy s nsgykanlzssl ktr. Jiris-bitósignsk 1927. évi Pk. 9140. szimu végzése következtében Dr Rolscblld lakab ügyvéd iltal képviselt Első Magyar Ali. Bllt. Tirs. Javára 967.62 P s Jár. erejéig 1921 évi suguszlus hó 2 in foganatosított kle\'-égltésl végrehajtás utján le- és lelűlloglslt és 1140 Pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: többféle katonai cikkek, rövidáru, Qtleri berendezés, nyilvános itverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kit. jitis-blrosig 1927-lk évi Pk.9140. sz. végzése folytán 96762 P. tőkekövetelés, ennek 1927. évi ipr. hó 5. nspjától jiró 1C.0 kamatai, váltódij és eddig összesen \'.01 P. 57 Iliiéiben bíróilag már megállapított kőluégek erejéig Nagykanizsa Főút 14. sz s. leendő megtartására 1927. évi szepl. hó 14-ik napjának délutáni 3 órája határidőül kliuzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintettIneóslgok az 1881. évi IX t.-c. 107. és 108. 4 al élteimében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsiron alul Is el loitnak sdstnt.
Amennyiben sz elárverezendő Ingősigo-kat misok Is le- éa lelűlloglsllsttik és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az l&l. évi LX. Le. 102. §. élteimében ezek javits Is elrendeltetik.
Kelt NsKyksnlzsán, 1927. évi suguszlus hó 23. nspjin. _ .
Hain Oyula s. k.
klr. bir. s-égrehailó.
192T szeptember 6.
Legnagyobb választék! Legolcsóbb árak!
A Dunántul legnagyobb
áruházai minden igényt kielégíthetnek választék és árak tekintetében! Rendkívül előnyös fizetési feltételek! Bérmentes szállítás minden vasútállomásra!
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-uica 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
Várkerület 62.
Telefon 339.
i: 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
87. évfolyam, 202. gxám
Nagykanizsa, 1027 szeptember 7, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KQZLQNT
SarkcMtös** to kiadóhivatal Fó-ut 5. sz. Kewthelyi fiökldadólilvaUl: RAkóai-tír 18.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Zalaegerszegi szerk. ís kladóhtv. Klnlxay-u. 14. Eltüzelés! ára: egy hóra 2 pengó *0 tillir.
A hitvesgyilkos Erdélyi harmadik bűntársa ellen is kiadták a körözést
i csalási ügyben n|abb blzonjitíko-kit szereztek
Forgács Anna holttestét Mlllstatt-Ml hazaszállítják, egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy mikor érkezik i koporsó Budapestre. Erdélyi harmadik bűntársa, Gelencsér József ellen kiadták a körozőlevelcl. A rendőrség Erdélyi csalási ügyében tovább lolytaiji a nyomozás\', melynek során sikerült már ujabb bizonyítékokat szerezni a terheli tagadásával izemben.
Erdélyi Bélái ma átszállították a Maiké-utcai fogházból a pestvidéki ügyészségi foghtzba, hogy semmi-lilekép sem tudjon étinlkeiést keresői bűntársaival, Borsos Ferenccel és Fűi JózKlfel, kik beitmetó valló mást lettek. _
A kormányíónak-átacHék a Johannlta-rend jelvényeit Budopest, szeptember 6. A kormányzónál ma kihallgatáson jelenlek meg a Jobannila lovagok Berthold báró vezetésével, aki álnyujlo\'.la f kormányzónak a Johannila-rend |el vényeit.
Menekülnek a gyermekes szlllök Erdélyből a gyermek-parallzls Járvány miatt Bukarest, szép1. 6. Romániában is Erdélyben borzalmas pusztításokat visz véghez a gyermek-parallzls, mely járványszerOen erősen terjed. Azösz-szes Iskolákat bejáriák. A tehetősebb szülők küllőidre menekülnek gyermekeikkel, hogy megkíméljék őket a lírvány pusztilássltó\'. A járvány leküzdésének az a legtöbb akadálya, hogy a kormány nem engedi meg a külföldi szérumok behozatalát, mivel a bellöldl szérumot előállító iniézet élén belolyásos állami llszlvlse\'.ó áll.
Anglia nem támogatja a keleti Locarnot
London, szeptember 6. A lengyeleknek a keleii Locatnora irányuló törekvései, amelyek a határaik biztosítását célozzák, ugy látszik ku-daicot lógnak vallani. A Diyli Te-legral szerint alattomos és veszedelmes ez a terv és Anglia sohasem log kőle\'ezetlségct vállalni Kelel-európa bizonytalan határainak blz-losítására.
Szigetekre internálják az olaszllra hamlshlrterjesztőlt Rima, szép\'. 6. (Éjszaka! rddli-leienlés) A fascistapárt hivatalos lapja megcáfolja azt a hirl, melyet egyes lapok terjesztenek, hogy a lira értékét tovább akarja emelni. Olaszországnak — irli a lap — elég szigeie -van az ilyen hitek lerjesz\'ői számár.\'.
Leleplezték Miskolcon a kommunista szervezkedés vidéki gócpontját
A letartóztatottakat Budapestre szállillák — TIz helyen tartottak házkutatást Miskolc, szeptember 0
(Éjszakai rádlijelentés) Ugyanabban az időpontban, mikor a tóvárosi és a vidéki rendőrségek 34 helyen megkezdték a házkutatásokat és razziákat a legújabb kommuoisla szervezkedés lelderilésére, a miskolci rendőrség Is azonnal munkához fogott és tiz helyen házkulsláit tarlónak, melynek során sok kompro-mitátó irat és könyv kerüli a hatóságok kezére.
Stombaton még ciak egy letartóztatás tötlén\', mikor Rosmann Ferenc faeszlcrgályos kerüli a rendőrség kezére, de a kővetkező napon mir 15 gyanúsítottról igyekezett a rengőrség kiderítem, hogy\' ínltyen szerepük van a mozgalomban. A kompromliáló Iratokból megállapították, hogy ezek a gyanúsítottak tudlak a kommunlsla se|tazervezkc-déstől és abban részt Is vetlek. Ezek közül az ujsbb nyomozati eredmény alapján 4-el veitek őrizetbe.
Bebizonyosodott tehát, hogy a vidéki kommunista szervezkedés egyik lögócpontji Miskolc volt.
A rendőrség zárt ajtók melleit lolytalta a kihallga\'ásokat és ezek-
Letartóztatták egy rigai a cári Oroszországot
Riga, szeptember 6 (Éjszakai rádlijelentés) A belügyminiszter a legutóbbi napokban az orosz emigráns iljuság szervezetei ben házkutatás! rendelt el, melynek során sok kompromliáló anyagot foglaltak le. Ezek mlalt aztán tiz embert lelartózlaitak. Megállapítást
.i.i.ijir nri\'i i....... ..................
A népszövetség közgyűlése kedden délután teljes ülést tartott
JU cgyo. bizottságok i. megkozdték t.nAc.koxí.aikat
nek során szenzációs eredményi tudtak meg. Most a további nyomozás még annak a tisztázására szorul, hogy megállapítsák alegu|ibb kommunista szervezkedés célját és a pontos Idejél, hogy mikor, mii akartak lenni. A letartóztatottakat a kompromitáló iratokkal cgytltt Budapestre viszik a főkapitányságra. Hannlnc kommunistát tartóztatnak le Budapesten
Budapest, szept. 6 A kommunlsla összeesküvők kihallgatása során 3 kommuoista ellen merült lel a legsúlyosabb blzonyl\'ék, kiket clőrcles letartóztatásba helyezett a rendőrség. Az Összegyűjtött bizonyítékok további 27 összeesküvő ellen adnak oly terhelő adalokal, melyek alapján le\'arlózlalásba kerülnek. Kornls dr. ön- és közveszélyes őrült
Budapest, siepi. fi. Kornls Igpác elmeállapotának hosszabb ütőre való megligyelését tartotta szükségesnek a rendőrség és e célból átszállította az angyalföldi gyógyintézetbe. A rendőrortos megállapítása szetinl ugyanis Kornls ön- és kö.veszélyes őrült.
szervezet tiz tagját, akik akarták visszaállítani
nyeil a kompromitáló iratokból, hogy a szervezel tagjai Cyrlll orosz trónkövetelő érdekében, hogy a trónra-ju\'Ssál elősegítsék, folylallak propagandái és céljuk az is voll, hogy a régi cári Oroszországot visszaállítsák. A szervezel munkáját I\'árlsból Irányították. ■■juvj-Ü-J-i •■•"•\'•\'\'\'*■\'\'\'i............
Ocnf, szeptember 6
(Éjszakai rádlijelentés) A népszövetség teljes Olise kedden délulán a népszövclségi lanács és a népszövetségi lőiskolei lanícs beszámoló munkálának megvitatását megkrrdle. Stresemann Genfből visszautazik Berlinbe Genf, szepl. 6. (Éjszaka! rádii-jelenlés) Stresemann pénteken Ocif-
bői visszautazik Berlinbe, hogy részt vegyen a minisztertanács ütésén, mel>en a zsold kérdést tárgyalják és a külügyminiszter beszámolót ad a genli tárgyalásaitól. Apponyl Albert a népszövetség VI. bizottságának elnöke Genf, szepl. 6. Ma délelölt a nem-zelek szövetségének csupán egyes bizolls\'gai ülésezlek. A hirmzdik
bizottság, mely a leszerelés kérdé.é-vei foglalkozik, Bents csehszlovák miniszter elnöklésével 011 össze. A halódik bizottság, mely politikai kérdésekkel foglalkozik, a brit kövei javaslatára gról Apponyl Albertet válsszlolta meg alelnökévé Ez a bl-zollság lanácskozásl folytatott a rabszolga kérdésben létesüli konvenció végrehajtásával kapcsolatos Jelentésről. a negyedik bizottság, mely költségvetési és pémügyi kérdésekkel foglalkozik, továbbá a humanitárius és szcclális ügyekkel foglalkozó ötödik bizottság ma, kedden szintén megkezdte munkálatait.
A Missziótársulat elé ...
Itta: dr. Mulschenbacher Edvtn
A tálasdalom a szociális kérdés k és a szociális lejlődés korál éli. Mi büonyliji ez! más, mint az, hogy az élelgondok kijutottak nemesik egyeseknek, de osztályoknak is, ml bizonyltja már, minthogy a napilapok cikkei tekintélyes részükben a köz, egy-egy nagy foglalkozási ág betegségeiről, azok okaitól és a gyógyítási módokról értekeznek és a modem államok meglátva a fejlődía irányát, nem akadályozói, hanem elő-segilöl lettek annak, hogy a társadalom vezetőinek kiképzésére hivatott erkölcsi teatoldek: az egyetemek uccsak a szociológiát von|ák vizsgálídisuk körébe, hanem a szociálpolitikát is; neczak azt nézrée, mi a társadalom a maga adottságában, hanem kutassák: milyen eaz-közík állnak recdelkezésre akkor, amikor el kell tüntetnünk egy-egy nehízséget, amikor a lel-lelmerfllő szociális kérdések kőzü! valamelyiket me* kell oldanunk.
N Igykanizsa most olyan szervezel működésének megkezdésén dolgozik, mely szervezel a társadalom zökkenőinek eltüntetésére a szereld Jeligéiével vállalkozik.
.Mi a Szociális Missziótársulat? Egyházi és társadalmi szervezel, melynek bellsgjal: missziós nővérek, szerzetesek, kik a hitilel mélyítésén és szociális feladatok megoldásán liradoznak a kültagok és missziós munkatársak segítségével. A lárss-dilmat szociái-karilativ munkára szervezik a missziós helyi szervezetek különböző szakosztályok keretében." I jy magyarázza a lársulal hivatalos lapja első oldalán.
A Missziótársulat Probászka Ollo-kár srive melegén szüléiéit, teremtő akaratán Izmosodolt s a fá|dalmak nagy megérlője, a hiányok nagy pótlója aligha hagyhatott volna az elárvult hazának hozzá méltóbb örökségei. mint éppen a szociális nővérek társulatát.
A társulatnak ma van nfpgondoió szakosztálya, melynek célja a nép
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 1
lestl lelki gondozást, tanácsadó Irods, népkonyha, segélyezés, kórházi és szegényházi missziók, — van log-bázmisszió szakosztálya, célja a foglyok testi-lelki gondozása, hozzátartozóik családi és anyagi ügyeinek elrendezése, karácsonyi, busvéti misz-sziók slb., — palronázs irodája a fiatal bűnösöket felkutatja, jobb útra térid, elhelyezi, — van Népművelési Collégiuma (internáluisal), a Collé-giumban Népművcléj! Könyvtára, — iljusági szakosztálya pedig leány-egyleteket szervez, a munkásosztály! és a munkásleánylt|uságol kullur-tanfolyamokon oktatja.
A társulat üzemeit: könyvkereskedését, kölcsönkönyvlárát, varrodáját, szövödéjél a közönség javára fordítja — s talán legmegbecsüleu-döbb a Csobánkán létesült hadlárva-házéri s a szikszói otthonért, melyekben a szülő nélkül maradi emberpalántákat iskoláztatja, neveli, kédezi. Oazdasági nőiskolája hároméves nyilvánossági joggal felruházott tanfolyammal gazdasági munkára képesít. Korántsem soroltam fel mindama teret, melyen a Missziótársulat működni tud és működni hivatott, csak egy részlete ez annak, ami először a nagylelkű alapilók és szervezők előli, mint perspektíva volt s ami most valóság. Hogy a tér, mely a szervezel működésének színhelye a társulattal együtt még mindig csak nő és erősödik, bizonyítéka annak, hogy a szükség iránta nem csökken.
És ez, s szükségesség fennálló oka egyultal annak, hogy Nagykanizsa olyan szeretettel várja és fogadja a Szociális Missziótársulatot, hogy olyan leli örömmel veszi a részt, mely neki |uHatlk a nagy fehérvári püspök örökségéből.
Soraim csak nagy vonásokban Ismertetik és méltatják a szervezetet, később majd magunk fogjuk észrevenni, hogy missziós nővérek vannak Nagykanizsán, sokan majd megáldani lógják kezük nyomát I
Halálos szerencsétlenség egy bndapesti gyárban
Egy munkás meghalt, egy a halállal vívódik
Budapest, szeptember 6
(Éjszakai rádiójelentés) A Szent László-ul 38. szám alatt levő Miller Márton és Fial gyárban ma súlyos szerencsétlenség történt, mely halálos áldozaté* ls kövelelt. Egy gép munka közben elromloll és ennek következtében két munkást: Bergmann József 48 éves gyárlmun-kást és Valek Ferenc 52 éves segédmunkás súlyosan megsebesiletle. Bergmanoak sérülése oly súlyos volt, hogy mig a mentők a Rókusba szállították, útközben meghall. Valek állapota is aggodalomra ad okot.
Megkezdődött a vengéglős-kongresszus
Székesfehérvár, szepL 6. Tegnap kezdődött meg az országos vendéglői-kongresszus. Ennek keretében a Dunánluli Vendéglős Szövetség ünnepélyes közgyűlést tartott Héjjlmn elnöklésével a vármegyeháza dísztermében. Budapestről 300-an érkeztek meg Székesfehérvárra. A vendégeket a fellobogózott pályaudvaron a városi tanács egy tagja üdvözölte.
Teljesen átalakított és kibővített zeneiskolával indnl meg az nj iskola-évad
Az eddigi beiratások száma a mult évi beiratáaokat kétszeresen túlhaladja — A magyar zeneművészeti főiskola nagy értékű könyv- éa zeneműtárt adományozott — Hérom uj tanterem — Szeptember 12-én kezdődnek a rendes előadások
Nagykanizsa, szeptember 6
Hogy milyen szükségletet pótol a nagykanizsai zeneiskola — mulatta az első iskolai évfolyam befejezése, amikor a tantermek kevésnek bizonyullak és az igazgatóság, hogy ne kerüljön zavarba az uj iskolai évad megnyitásakor — arra kérte a várost, hogy az eddigi helyiségekel fellétlenül bővítse ki és adjon hozzá legalább még három uj tantermet, mert nem fogja többé befogadni tudni az uj évadban a jelentkező növendékeket.
A városi tanács magáévá tette az igazgatóság kérelmét és a szünidő alatt elrendelte a kibővítés és átala-tási munkálatok keresztülvitelét. A munkálatok most már teljesen elkészüllek, hogy már a teljesen kibővített és újjáalakított zeneiskola várja | a második iskolaévad növendékeit.
Az uj tanévben az Iskola 3 uj lanteremmel gyarapodott, ugy, hogy most 6 tanterem áll rendelkezésie; minden szaknak a maga saját, külön tantermek közölt nagy, kényelmes várócsarnok van.
A földszinten az Igazgatói iroda nyert elhelyezési tágas előcsarnokkal.
A fejlődés és kibővítéssel kapcsolatban szükségessé vált egy ujabb zongora mielőbbi beállítása is.
Rövidesen megérkezik a Zeneművészeti Főiskola nagyszerű adománya — egy könyvtár alapja Is, amelynek csak megfelelő elhelyezést kell biz\'.osilani. Ee a könyv- és zeneműtár nagyszerű szakkönyvekből áll, amelyek magukba foglaljak az ösz-szes előirt tankönyvekel és zenemű-
veket is. Et lesz a széles vidék legnagyobb ilynemű könyv- és zeneműtára, mely lehetővé fogja tenni, hogy az iskolán kivűl álló érdeklődök ls megfelelő szakkönyvekhez jussanak. A könyvtár hozzávetőleges értéke 60 -70 millió korona, amit a Zeneművészeti Főiskola ujabb adományokkal fog kiegészíteni és gyarapítani.
A nagylelkű adomány elsősorban dr. Sereghy Elemér zeneművészen főiskolai tanárnak köszönhető.
Az uj tanévadban a tantestület is megnövekedik, amennyiben sikerűit egy elsőrangú budapesti zenei erőt Nagykanizsa számára megnyerni. Az uj tanerő még ebben a hónapban elfoglalja állását.
A lanszakok az uj tanévben a réglek maradnak, nevezetesen:
IJ zongora-, 2) hegedű-, 3) magánének-, 4) összes fuvó- és 5) az ezzel kapcsolatos összes más szakok.
Az első év elért eredményei után a budapesti országos tényezők arra számítanak, hogy a nagykanizsai városi zeneiskola Dunántul első ilynemű Intézetévé lehet fejleszteni.
Az idei Iskolai évpd rendes előadásai szeplembe: 12 én veszik kezdetüket. A beiratások a mai nappal leljesen befejeződtek. Felvételek a tanév folyamán csak Igen kivételes esetekben történhetnek. Az eddigi beiratások száma — a mull esztendő növendékeinek kétszeresét messze túlhaladja — ami talán legékesebben beszél a nagykanizsai városi zeneiskola missziójáról és a tanári kar elsörendüségérőL
A nagykanizsai Ipartestület ezentnl kizárólag a tagdijakból tartja fenn magát
Az Ipartestület elöljárósági ülése határoxatilsg kimondotta, hogy 1928. január l-töl az ingatlanok bérjövedelme külön kezeltessék — Tömeges tanonoszabaditás
nőiszabó, Noszkó László mészáros, Kohardek Kálmán férfiszabó, Káplár Gáspár kocsifényező, Polal Ferenc kőműves, Síikkel József kovács, Mátyás György géplakatos, Ferencz Győző sütő, Tisler Károly cipész, Polocsnyek Ferenc pincér, Tisler Oyörgy cipész, Wiosz Mária nőiszabó, Wéber Ferenc csizmadia, Hegyi Lajos cipész, Virág Anna nöi-szabó. Ligeti Gizella nölszabó, Su-rugll Ferenc bognár, Krameszta Béla órás, Rosta Mária nőiszabó, Pintér József cipész, Korpics Lajos férfiszabó, Kovács József géplakatos, Gerencsér László cipész, Szabó Lajos csizmadia, Pető Erzsébet, Klu-ger Magda, Palló Anna, Köves! Gizi, Iván Erzsébet, Karosl Mária nőiszabók, Mihalesz János cipész.
Neusiedler Jenő Jegyző beterjesztette a pénztári jclenlést arrót, hogy az elmúlt hónapban 1942 pengő
Nagykantzu, szeptember 6 Szeptember havi elöljáróság! üléséi tartotta tegnap este a nagykanizsai Ipirlestűlet Bazsó József elnöklete alatt, amelyen részt vett dr. Kaufman Lajos Iparbiztos U. Miután közludoraásu volt, hogy Hoff-mann Henrik elöljárósági tag lontos indítványt fog előterjeszteni — az elöljárósági tagok teljes számban jelenlek meg.
Bazsi József elnök napirend elölt 37 tanoncol szabadított lel, akiknek lelkes beszéd kisérelében átnyújtotta a segédi levelei, hangsúlyozván, hogy mindenkor a magyar haza hűséges, dolgozó polgára! legyenek.
A kiszabadítottak névsora a következő : Rilecz Kálmán magyar-szabó, László János mészáros, Har-sich János, Rcisner Agosl és An-sorge Károly géplakatosok, Nincsics Károly asztalos, Pankász Gizella
bevétellel szemben 901 pengő voll a kiadás. A nyári mulatság tisztán 342 pengőt adományozott.
Bazsi József elnök tárgyalás alá bocsátotta Hoffmann Henrik elöljárósági lagnak a testületi Ingatlanok bérjövedelme tárgyában előterjesztett indítványát, mely szerint az Ipartestület Ingatlanainak bérjövedelme kezeltessék ezentúl külön, hogy a testület kizárólag tagdíjakból tartsa fenn magát.
Neusledler lenn Ipartestületi Jegyző a Javaslatot nem találja célszerűnek, mert az — szerinte — csak a bürokratizmus nevelésére Irányul. — Ugyanis az elöljáróságnak havonta, a közgyűlésnek pedig évente tétel-ről-léteire kimutatott költségterv és számadalaiból alkalma van biztos és határozott meggyőződést szerezni a bérjövedelmek hovafordításáról.
Végül is a bázbérjövedelmek 1928 január I-tői külön kezelése mellett 14, együttes kezelés mellett 11 elöljáróság! tag szavazol!.
Megkezdődött a presbiteri világkonferencia Bndapesten
1 katolikus megértés és békái törekvésekről beszéltek a nyolcnapos kongresszus megnyitó-ülésén
Budapest, szeptember 6 A presbiteri világszövetség keleü ága ma kezdte meg 8 napos budapesti parlamentjét. Arnal francia professzor volt az első előadó, aid a katolikus és protestáns egyházak közti viszonyt fejtegette. Előadásában különösen kiemelte, hogy katolikus részről őszinte a törekvés a békére. Ezután Révész Imre előadásának felolvasása következelt. Vilson ir delegátus a megértésről és a békéről beszélt. D\' Aublgne (randa professzor és Ctamer hollandi egyetemi tanár hozzászólásukban megállapították, hogy a katolikusok közt mindinkább uralkodóvá válik i megértő hangulat és a kontroverzlák mindjobban elhomályosulnak. Buse belga, Elntyma holland, Nepsler skót képviselők ugyanlly értelemben nyilatkoztak, majd déli 12 órakor Ravasz László elnök felfüggesztette az ülést.
A presbiteri világszövetség tagjai a kormányzó előtt Budapest, szept. 6. (Éjszakai rádió-jelentés) Horthy Miklós kormányzó ma ünnepélyes kihallgatáson fogadta a presbiteri világszövetség tagjait, akiknek szónoka hódolatát fejezte ki a kormányzó előtt. Az ünnepélyes aktus a királyi palota fehér termében zajlott le és azon a kormányzó környezetében több magas személyiség vett részt. A miniszterelnök estélyt ad a konferencia résztvevőinek Budapest, szepl. 6. Bethlen István miniszterelnök csütörtökön Budapestre érkezik. Étkezésének egyetlen célja, hogy estélyt adjon a presbiteri világkonferencián résztvevők llszteie-tére. A miniszterelnök másnsp már visszautazik Inkére,
1937 szeptember 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Európa puskaporos tornya
Sulyo* IgaMágtalanadgoh, a molyok • háborút kéultik olő
Viscoinl Rolhirmere cikVc a londoni Daily Matt 1927. augusztus 30-lkl Jzámában.
Fordította: Dr. Welsz Lajos (Fúlyla\'á.) Ilyenformán ez szállani tekinthető Európa puskaporos lor-nyáoak. A közszájonforgó híradásokból ugy látszik, mintha a cseh államban valsml készülőben lenne. Egy éjjelen ál keletkezhelő forradalom nagyon könnyen lelörölheil Európa térképéről Cseh-Szlovákiál, mint önálló államalakulat.
Egy dolog bizonyos. Csehország nem folytalhalja továbbra Is a neki alávetett lakosság klzsákmányo\'á-lára alapított politikáját, akár a magyarokkal, akár a németekkel, vagy bármely más nemzellséggel izemben. Hí igy folytatja továbbra ii, ugy szemben találja magát az egész világ közvéleményével, ez pedig olyan veszedelmes kockázat lenne, a melynek egy modern állam sem merészeli magái kitenni.
A cseh államkormányzatnak haladéktalanul el kell határoznia magái élelbevágó fontos döntésre. Választania kell, vájjon a trianoni szerződés fonákságaihoz és Igizságlalan-ságaihoz akar-e ragaszkodni lovábbra is, avagy pedig az Igazság és sz okos belátás tanácsait akarji-e követni, imigyen szólván Magyarszág-hoz: .Ml nem akarjuk akaraluk ellenére vissza\'artani és a mi haláraink közé beszorítani magyar nem-zellségd lakosság egységes lömegeil és készek vagyunk hozzájárulni ahhoz, határaink e tekintetben népszavazás ulján revidiáitassanak!"
Ha Ilyen helyesbilés elérhető, azt a|ánlanám, hogy Magyarország Cseh-Szlovákiál kárialanilsa mindama kiadások tekintetében, amelyekel a trianoni szerződés óta a visszakerülendő területekre ráköllötl éa azért a kárért, mely abból ál! elő, hogy cseh-szlovák áliamhlvalalnokok alkalmazásukat elveszítik. De ugyanakkor megfelelő kártalanítás nyújtandó a csehek részérő! ama magyar nemzetiségű lakotoknak, akik ingatlan birtokaiktól a fentiek szerint jogtalanul meg lellek fosziva.
Az önálló cseh-szlovák államalakulat gondolata a Daily Mail és a vele társult hírlapok ulján kerüli a nyugati nemzetek tudatába és én valóban erősen kélkedem abban, hogy ezen lapok propagandája nélkül a mai Cseh-Szlovákia egyálla-
lín lélesfllt volna. Massaryk ur, a cseh-szlovák kOzlársaság elnöke\' a világháboiu alall eme hírlapok mun-kalársi gárdájának egyik legkiválóbb és legértékesebb tagja voll. Meg vagyok széniül győződve arról, hogy a mai helyzet — vonalkozásban a
magyar kisebbségre — őt egyáltalán nem elégili ki, mert hisz a Fort-sigblty R.jview-ben .Ai uj Európa" cím alalt megjeleni értekezésében előre látja C;eh-Szlovákia |eleniegi halárainak szükségszerű revizló|át.
(Folyt, köv.)
Néhai Hegedűs György képviselő apjának trafikja elégett Kiskanizsán
Az öreg Hegedűs a tűz idején bent volt Ncgykanlzsán Hegedüsné összeégette a kezét - A tűzkár Jelentéktelen
Nagykanlzaa, szeptember Kedden délelőlt Kiskanizsán, a Templom téren és környékén nagy riadalmat kellelt egy tűzeset, mtly-ben egy Irafikos-bódé pusztult el.
Délelőtt fél II órakor néhai Hege dUs György nemzetgyűlési képviselő édesapjának, Id. Hegedűs Györgynek a Templom léren levő lakása melleit fából épült Irafikos bódéja kigyulladt. A lüz keletkezésekor csak Hegedűs Györgyné voll a bódéban, aki any-nyira megijed! a tűztől, bogy miközben egyet-másl meg akar! a lüztől menleni, kezeit súlyosan összeégette.
A kíikanlisai csendőrörs és ottani tűzoltók hamarosan odaértek a tűzhöz és oltásba kezdtek. Mire azonban a tüzet lokalizálni ludták, a kis
dohánytőzsdés bódé teljesen leégett. Az öreg Hrgedüs György a lüz Id«-jén nem volt ollhon. Épen aznap reggel |0tt be a városba bevásárolni Irafik-áiut és délulán 3 óráig még nem ért haza, igy nem voll ludo-mísa, hogy bódéja elégel!. Hogy a lüz hogyan keletkezett, a csendőrök eddig még nem ludlák megállapítani, meri Hegedűsnél még ene vonatkozólag nem kérdezték ki.
A irafikban égell dohányáru nem nagy összegei lesz ki, mert már jórészt kifogyott az áru és épen ma akarlák pótolni.
A tűzről — miután az nem volt veizedelmesebb természetű — csak utólag értesítették a nagykanizsai tűzoltóságot.

Kiállítás, ló és kocsiversenyek, tenyészállatvásár, dunántuli tűzoltó-verseny
Kiállításra készül Kemenesalja — A Fuluszövctség 50\',\' kedvezményt eszközölt ki
os vasúti
Dunántul egyik legszebb és leggazdagabb vidékének.- a Kemenesaljának szellemi és gazdasági seregszemléje készül Kemenesalja gócpontja: Celldömölk városa. Mezőgazdasági, ipari és kulturális kiállítást rendez a Faluszövetség Celldömölkön szeptember 7—11-lg Vasvármegye éa Celldömölk összes intézményeinek bevonásával. A kiállítás érdekében nagyszabású előkészületeket tesz a Faluszövelség és a helyi lendezöbizoltság, melynek élén dr. Pletntcs Ferenc hormánylőtaná-cso8, dr. Pósfay Guszláv főszolgabíró, Jánossy Oibor országgyűlési képviselő és dr. Pintér Józteí Celldömölk agilis főjegyzője állanak. A kiállítás ünnepélyes megnyílása szeptember hó 7 én déiu\'án 4 órakor lesz. Sieplember 8 án és 11 én lesz Celldömölkön a hagyományos ceili bucsu, melyre feslöi népviseletben messze főidről gyalog zarándokolnak el a falusiak. A fejlődő város vezetősége ez alkalommal a régi búcsújáró hely sok síép emlékét és hagyományát akaija felujiianl és a celll bucsuk
népszerűsítésével Celldömölköt magyar Márlacelíé lenni.
A kiállítási napoka! kűlönréle ünnepségek és versenyek leazik változatossá. Szeptember 8án Vasvármegye vitézei tarlanak vilézi napol Celldömölkön, ugyanaznap délulán gazda kocsiverseny és lódíjazás. — Szeplember 11-én ienyészállalvásár és dijazás, azonkívül pedig Dunántuli tűzoltó verseny.
A kiállítás alkalmával a kereskedelemügyi miniszter 50 százalékos kedvezményes utazási engedélyezett a MÁV vonalain. A kiállítás ideje alall a Celldömölkre ulazó közöniég a félárujegyre Jogosító igazolványokat már most beszerezhetik a Falu-szövelségnél (Budapest, V., Zollán-ulca 8.) és a helyi rendezöbizollság-nál Celldömölk, községháza.
Az „Old Glory" elindult Amerikából
Newyork, szept. 6. (ÉjszakaI rádiójelemé*) Bertsud és Hill repülők ,0:d Glory" repülőgépén elrepüllek Róma felé Amerikából ma déli I óra 23 perckor.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 7, azerda
Római katolikus: Kissai vért. Protest. Regina. Izraelita: Elül hó 10.
Nap kel reggel 5 éra 25 perckor, nyugszik délulán 18 éra 31 perckor.
Vároal Szlnhái Mozgója. .Akt a pofonokat kapja" dráma 7 [elvonásban. .Szeret, nem szelet" éi .Turisták, futuristák" 2-2 (elv. burleszk.
HIÁBA BUJKÁLOKI
Irta: Mgyagfatvl htgyl lityin
Elbújtam a Könyvbei A belük fekete tengerén kievezve, önmagamtól Is mérföldnyire, messze napfürdőztem Idegen, napból rám permetező sugár-fiiönbe1 Ringatta csónakom halk szívverés, hányta a szenvedélyek viharja, irtóztatta a végzet sziklája... hiába, hiába I
Elbújtam a KenyérbeI Akták pókhálós, poros kamráját söpörtem s gyötörtén, mint álmaim Juddsa bolyongtam az É\'elpusztába\'... hiába, hiába 1
Elbújtam a Borbal A léhaság farsangi rongyaiba, álarcos mámorba,
elbújtam kurjantás, hetyke dalokba, duhaj muzsikába... hiába, hiába I Elbújtam a Családba I Asszonyom selymes lelkébe, kislányom tavasz-mosolyába, nagyfiam művész-vágyaiba, kisfiam kópéságalba, elbújtam szeretetbe, Imába... hiába, hiába I És elrejtőztem a Versbei Leereszkedtem lelkem kráterén, hadd égjek már el én poklos lüzekbe veszve, ha égnlvaló bennem az eszmei S ha nem:
lökjenek magasra mélységes erők s tüzem
fesse bíborosra a sötét gondba felhőzött eget, hogy messze világítson világa l Poklot vagy egei kerestem, hiába, hídba 1-
...Soha egy percre el nem hagyott a szörnyű tudat, - nagy közös kínunk: hogy ezerkllencszázhuszonhelel írunk s hogy tehetetlen magyar vagyok I
— Kinevezés. A közoktatásügyi miniszter Pokoray Bélát a lengyeltől! polgári fiu- és leányiskolához Igazgatóvá nevezte ki.
— Eljegyzés. Berkes Sándor vármegyei számvizsgáló eljegyezte Soós Bözsikél Letenyéről.
-- Irodaáthelyezés. Dr. Kovács László ügyvédi irodájl! Erzsébet-tér 11 szám alá (Guttmsnn-féle ház) helyezte ál. Telefon-szám: 240.
Angol szövetek, Regenhart és Raymann damasztok, May és Holfeld vásznak,
ágygarniturák nagy választékban
Singer József éS Társánál
Nagykanizsán,
Erzsébet-tér 23. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 7
— A Zalavármegye! Tűzoltószövetség közgyűlése. A Zalavármegye! Tűző! (ószövetség holnap tartja rendes évi közgyűléséi Zsla-egerszegen, amelyen Nagykanizsáról is számosan részt vesznek. A közgyűlés nagy eseménye lesz az u| lisztujllás és Knortzer György kir. kormánytanácsos határozati javaslatai.
— Az ipartestületi tagdíjjal hátralékban levő Iparosok nyomatékosan felhívatnak, hogy fizetési kötelezettségűknek most már nyolc napon belül okvetlenül eleget lenni szíveskedjenek, nehogy az elnökség a halóság eljárását legyen kénytelen igéoybe venni.
— Csütörtök reggel Indul a nagykanizsai nők zarándoklata Bucsuszenttászlóra, amelyre any-nylan jelentkeztek, hogy egy hosszú különvonatot teljesen meg fog (ölteni. Hozzávelöleges számítás szerint kb. 3000 nagykanizsai asszony és leány Indul a holnapi ünnepen Bucsuszentlászióra. Ma van az utolsó jelenlkezésl nap a plébánián. A zarándoklatot Mit/s P. Hilár plébános és Krlzsala Ferenc kegyesrendi reál-gimnáziumi tanár vezetik.
— Szüreti mulatság. A Vas-és Fémmunkások Szövetségének nagykanizsai csoportja a Munkásotthon alapja javára szeptember II-én esle 8 órakor a Világ-mozgó nagy várótermében tánccal és szépségverseny-nyel egybekötött szüreti mulatságot rendez egy pengős belépődíjakkal. Ismerve azt a széleskörű érdeklődési, ami a kuliura legyében is szép sikerrel müködö csoport rendezéseit mindenkor megérdemelten kiséri, nem kétséges, hogy szüreti mulatságuk is — első Ilynemű táncvigasság az Idei őszön — teljes sikerrel log lezajlani.
— Az egyházi énekkar tagjait folyó hó 7-én (szerdán) délulán 6 órára a gimnázium zenetermében tartandó próbán való megjelenésre kérem. Rácz.
— A teherhordó jármüveket jelzőtáblával kell ellátni. A rendőrség rendeletet adoll ki, mely szerint az összes nagykanizsai teherhordó Jármüveket jelzőtáblával kell ellátni. Ezekel a jelzőtáblákat a kocsin, vagy szekéren könnyen látható helyen kell elhelyezni és tartalmaznia kell a Jármű tulajdonosának nevét és lakcímét. Akik a rendeletnek nem tesznek eleget, azok ellen eljárást indítanak, y
m—ummiiii i naa
— A keszthelyi uj artézi-kutak.
Naponla sok nézője akad a hatalmas gólyalábaknak, melyek ajatl a keszthelyi Rákóczi-léren hetek óta serényen folyik a második artézl-kut fúrása. Az uj kut fúrási munkála\'al már annyira jutottak, hogy 72 méter mélységből percenkén! 20 liter viz kerül felszínre. A fúrási bővebb viz-eret kulalva tovább folytatják. A mosl felszökő vizben a furó nyomán vasérc-forgácsot találnak. Mihelyt ez az artézl-kut elkészül, megkezdik a másik, Erzsébet-téri uj ariézl-kut fúrását.
Színházi esték
A f. hó 12. és 13-lkl színházi előadások műsora olyan szenzációkat igér, hogy valóban Indokolt a közönség szokatlan érdeklődése. A műsor minden száma egy-egy sláger s alig volt még Nagykanizsán olyan szinházi esi, amelyben a műsorszámok ennyi élvezetei Ígértek volna. Bársony István, Da/bukát Ilona, Szász Ila, Szentlványl Kálmán, Halász Anna és Andal Béla az egyes darabokban olyan szerepeket játszanak, amelyek az ő művészi egyéniségeiknek teljesen megfelelnek, sől a darabok szerzői e szerepeket eredetileg egyenesen az 6 rlszakre írták.
A .Lóvásár", a „72-es őrház", a .Szaporodás", .Tavasz ébredése", .Csak röviden", .Mindnyájunkat érhet biztosítás\' cimü daraboknak a fővárosi közönség előtt olyan szenzációs sikereik voltak, hogy ezekel egy teljes szezonon keresztül műsoron kellelt hagyni.
A Városi Színház igazgatósága a közönséggel szemben nagyon nagy kötelezettséget vállal a JOvő szezon művészeti és irodalmi nívóját illetőleg, ha az idényt bevezető első előadáson a közönségnek ezt a műsort és művészi együttest hozza, mert a szereplők tehetségük és művészetük révén úgyszólván dédelgetett kedvencei a fővárosi közönségnek. Meg vagynnk győződve, hogy a kanizsai közönség is méltányolni fogja a színház Igazgatóságának törekvését.
— Menetkedvezmények. A Qö-rög köztársaság állal rendezendő Szalonikiban 1927. évi szeptember hó 18 án larlandó nemzetközi minta-vásárra 33%-os, — az Országos Kathollkus Szövetség állal 1927. évi október hó 15—18 ig tartandó XIX. országos kalholikus nagygyűlésre 50°/o-os, — a Dunántuli Ág. Hltv. Egyház állal Nagykanizsán 1927. évi szeptember hó 20 án tartandó évi közgyűlésre 50*/o-os, — a Prágában 1927. évi szeptember 14-től larlandó XV. nemzetközi áruminta-vásár alkalmával a szokásos Igazolványok alapján 25%-os menelked-vezményt ad a Duna—Száva—Adria Vasúttársaság Igazgatósága.
— Plébániánk hitélete, a nagykanizsai ferencrendl plébánia hivatalos lapjának legutolsó száma most került ki a sajtó alól. A füzet címlapján u| nevel látunk. P. Mátés Hilár, Nagykanizsa város plébánosáéi, amely egymagában Is programmo! Jelent. Szenl Ferenc alázatos szelleméi, szerzetesi szegénységéi, amely csak híveiért él, csak egyházát szolgálja. Áldás, békesség című beköszöntőjéből is, amelyben mint a város plébánosa szól nagyszámú híveihez, kisugárzik békességes szelleme. Ebben a beköszöntőben ismerünk rá a Nagykanizsán már heledik év óla za|talanul, békésen, de annál áldásosabban dolgozó szerzetes Igaz! lelkivilágára. Egy másik cikk a Nagykanizsára érkező n.^gyéspüspökö! üdvözli. P. Király Lőrinc hosszabb cikkben a bérmálásról való legfontosabb tudnivalókat ismerteti.
= Friss állapotban lóit foglyot, lehetőleg kizsigerelve, minden meny-nyiségben vásárol Szabi Antal fegyver-, lőszer- és vadkereskedő.
— Oyilkos férfi. Barát József 24 éves zselicszenlpáll földműves Kaposfüreden egy kocsilőccsel egyetlen ü\'éssel halálra sújtotta elvált feleségél Masa Katalint. A gyilkos férj önkénl Jelentkezett az ügyészségen.
= Épületüvegezés, giltelés, |a-vilás; egyes táblák is legolcsóbban Púmnál, Király ulca 10.
PRÍMA
asztallborok 1 pengőtől kezdődőleg kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönüvegekben.
Telefonszám ■ 7. „.
= O.vosl hlr. Dr. Berger Miksa lű!-, orr-, gégeorzos szabadságra utazott. -
= A Nagykanizsai Közraktárak R. T. 1926/27. üzletévről szóló rendes évi közgyűlését f. hó 3 án ujnépl Elek Ernő elnöklete mellett tartotta meg, melyen az igazgalóság javaslatai és előterjesztése! változatlanul elfogadhatlak. Az intézet osztalékul részvényenklnt 1.40 P kifizetését határozta el. mely vonatko-zatos szelvényekel a vállalat pénztára, a Nagykanizsai Bankegyesűlet és Délzalai Takarékpénztár R. T., a Zslameeyel Qazdaségi Takarékpénztár R. T. és a Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. valtja be. A lejírt mandátumu Igazgatósági és felügyelő-bizottsági isgok újból megválasztalak.
— Kutbaesett kl>leány. Horváth Annus felsősegesdi 9 éves kisleány a kulba esett. Az egyik csendőr utána ment a kulba, de már csak holttestét ludla a vízből kihúzni.
= Schwurcz Dezső harisnyál a leíriobbak.
a közönség rovata
Ahol kikergetik a gyermekeket a parkokból Zalaegerszegi ludifsltink írja: Zalaegerszeg városának több parkja van, amikel a közönség alig vesz pártfogásba. Alig találunk benne sétálókat, egy-kél öreg ural, néha egy-két szerelmes párt, de délelőttönként gyermekkacajtól hangosak. A ligetek sétálói között akadnak oly morózus emberek, akiknek a jövő kertjének üde nevelése, szeüd csacsogása bántja a füleli és ezek szinte üldözik a gyermekekel, akik békésen üldögélnek a padokon, vagy játszadoznak a park uljaln. Akad, aki bottal kergeti ki a gyermekeket a ligetből és csak azoknak bocsát meg, akik felügyelet alatt vannak. Viszont nem minden szülő tudja főügyelettel küldeni ki 10—13 éves gyermekeit. E\'jártunk ez ügyben hivatalos helyen és előadtuk a szülök panaszát. 1:1 Is a legnagyobb megbotránkozással vették ezt tudomásul, hiszen a gyermekek egészségét mindenül! a legfontosabbnak tartják és a hivatalos kerlfelügyelet Is csak arra terjed kl, hogy a virágokat, fákat ne rongálják a gyermekek. A felügyele-le! elvégzik a hivatalosan odaálllloli rendőrök és Így nincs szűkség Ideges emberek által bottal való üldözésére. .Még ha le Is tapossák kissé a füvet, a fű kinő, — mondotta a város egyik vezelő embere — de a gyet-mek egészségére ha nem őrködünk, azt bizony nehezen tudjuk pótolni."

Baría Miksa dsvatáruházába
megérkeztek a legújabb őszi divatujdonságok

itaruhazaba
I ^ \' selymek, angol
férfi és női szövetek.
Naponta divatujdonságok érkeznek.
?
HSÜ7 Szeptember 7.
M0Z6ÓSZ1NHÁZAE
Városi Színház Mozgója. Ma sterdán este 7 és 9 órakor bemu tatásra kerül: .Aki a pofonokat topja", világhírű dráma 7 felv.-ban. FSszereplök: Lon Cltaney, Norma Shearer, John Oilbert és Tully Oil-bert .Szerel, nem szerel", és „Tu-nslák, futuristák" burleszk 2-2 felvonásban.
Edison mozgószfnház Zalaegerszeg. Ma szerdán és holnap csü-lOrlOkön bemutalásra kerül a „Ne bagyd magad Blmbula" cimű 10 felvonásos kalandorfllm.
SPORTÉLET
Futbailmérkőzés Keszthelyen
Keszthely, szeptember G
(Saját tudósítónktól) A soproni gyalogezred válogatott futball csapata a keszthelyi TOrekvés csapatával vasárnap mérkőzött Keszthelyen 3:3 arányban. A soproni katonák csipsla Kucsera főhadnagy, a ktszlhelyl Törekvés Horváth tréner vezetése alatt áll. _
A dlákollmplászon az osztrákok legyőzték a
magyar csapatot Róma, szepl. 6. (Éjszakal rádió-Itlenlés) Ma játszották te a dlák-olimplász utolsó futballmérközését, melyben az osztrák csapat 3: 1 irányban legyőzte a magyar csapatot.
(BirókQldés.) Szövetségi bíró-jelöltek Ifjúsági mérkőzéseket csak akkor vezethetnek, ha ezekre a ke-mieti B. T. állal nyert felhatalma-tásom alapján, általam kiküldetést nyertek. Ellenkező esetben mérkőzéseket levezetni fegyelmi vélség terhe mellett tilos. Az MLSz vagy PISz mérkőzéseken halárblráskodni fegyelmi vétség terhe mellett ugyancsak akkor szabad, ha erre Pécsről a B. T-től vagy ennek hiányában tllalam küldetnek kl. Kau/mann, növ. bíró.
BÁDIÓ-HÜSOB
Szeptember 7 (szerda) Budapest 9.30, 12.00, 3.00 H. 5.15 E. I* Mlyeggyujtésrőf. 600 kam. 2. 7.20 Ur Uurentzi Vilmos E.: .Mtk az élei errata erűi?" 8.60 MQioros-est. Közremtl-•Mnel: Szisz lla, Sala Domokos, Soly-»<wy Sándor, Surányi Andor, Sipos Adri i Pltaky lién. 9.30 Cigányzene 10.3) H.
c\'?inyzene. öees-Urác 11.00 nZ. 4.15 Hangv. 6.30 Uy- JJO Mg. 8.00 Operaelőadás. Btlvös ndisz. Utána nZ.
Berltn-Stet In 11.00 O. 12 00 és 1.45 í* 3.30 A 4M Hogy érintkez-•ttonk nagyothallókkal, R 4 30 Oy. 5.C0
ZALAI KOZLONY
Brünn 12 15 0. 7.00 Hangv. 800 Griee • Kamara Z. és dalok. \'J.oo Fúvós Z
Franktuit-Cassel 12 55 Haranéi \'tto «|. E. 4.3(1 ju.it 15 Ünnepély átoiteie. Hamburg-Bréma-Hunnovér-Klel 8 03
A I2_50 Hangv. 2.05 nZ. 4 15 Humoros R. 4.15 Hannover: nZ. 5.00 Tánc Z. 8 00 K utána nZ.
Köntgsberg-Dmzlg 11.30 G. 4 00 |!| E. 4.30 n/. 630 A szokás balalma E 7 00 A repülőközteked. lavó leilódése E 8 50 nZ. e^0,^".-*0™"!! 415 Harmónium Z. ÍSS "lEo dalok L 52* Mesék.
7.00 nZ. 8.15 A mlltetwaldi hegcdllkészilő, L. üangtioler 3 íelv. énekes népszínműve.
Umgenberg-Dortmund-Münster 1.10
nZ. 2.30 A. 5.00 Hangv 5.30 uZ. 7 15 Osise-ülkozísek liatalok és öregek között, pszichológiai E. 8.C0 Op:ra E., Hollmann meséi, utána cigány Z.
Milánó 4.15 K. 520 Oy dalok. 8.45 Andrea Chenier, Oiardano 3 íelv. operája. 11.00 Jb.
Prága 1050 Z 12.10 nZ. 5.00 Hegedű és zenekari Z. 8.10 Ének- és zenekari Z. 9.00 Rádiószkeccs 9.30 Zongora Z.
Róma 5.45 Énekkari Z. 8.10 Részletek Suppé Bocczccio c. 3 l.-lv. operettjéből.
Stuttgart-Frelburg 3.00 lí| E. 4.15 nZ. 6.15 Az ősi beszéd, £ 9.3<) Freiburgl zeneszerzők estje.

közgazdaság
Óriási forgalommal, zsebtolvajlással és nagy állatfelhajtással zajlott le az országosvásár
Nagykanizsa, szeptember
A tegnapi, keddi országos vásár óriási méreltl voll és valóban em-lékezlcletl a hajdani mgy vásárokra mikor még a Muraköz egész nípe b:jötl a messze földön hires .Kanizsai vásár"-ra.
A mostani vásíron igaz, hogy hiányzik a város gazdasági életének a muraköziek állal adoll vérkeringése, mindazonáltal a keddi vásár szokatlanul nagy forgalmú volt ugy eladó, mint vevő tekintetében. Messze környékről a falusiak ezrei özönlöttek be a tegnapi vásárra és az eladók sem panaszkodhatni. Különösen rengeteg felhozattál vol termén/ékben és gyümölcsfélékben, nemkülönben nagy felhajtást mutatlak az állalvásártér terei. A kirakóvásáron fülsiketítő lárma és sípolás, dudaszó jelezte a forgalom nagyságát.
Vélelkedv volt mindenféle cikkben. A téli hónapok felé közeledve a gszdák is sok állatot doblak ki a piacra. Azonkivül ugyancsak a föld-mlvesnép szaporította a kirakódok jövedelmét. \'
De nem Is lett volna igazi nagy vásár, a keddi országos vásár, ha nem történt volni zsebtolvajlás. Egy falusi asszonynak emelte kl ismeretlen tettes a kosarából az erszényét. A meglopott asszony a piacon szolgálatot teljesítő rendőrnek előadta az esetet, azonban a rendőrségen nem tett feljelentést a tolvaj ellen.
Egyéb rendellenesség nem fordult elő és ezúttal az idő is, (szinte hihetetlen) jól viselte msgát.
A bécsi vásár az idén sgm sikerült
Bécs, szeptember 6
(Saját tudósítónktól) Mlu\'án az elmúlt héten befejeződölt lipcsei vásár üzleti eredménye is igen gyenge voll, kereskedelmi körökben a bécsi vásár elé sem tekintettek vérmes reményekkel. Valóban a pesszimistáknak lett Igazuk, az őszi bécsi minlavásár ép oly kevéssé sikerüli, mint az előzőek.
Addig, amíg a bécsi minlavásár lényegében nem egyéb, mint a lipcsei vllágvásár egy héttel később való megismétlése, nem is lehel számítani sikerre. A vásár rendező-
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Szeptember 7-én, szerdán 7 és 9 órakor:
AKI A POFONOKAT KAPJA
Világhírű dráma 7 felvonásban. Főszereplők: Lon Cha-ney, Norma Sheare, John Gllbert és Tully Gllbert
tat, ii sral 1 isi, futuristák
\' Burleszk 2 felvonásban
Burleszk 2 felvonásban
sége a termelöknek a közvetítőktől való szigorú szeparálasa helyeit a fősúlyt a pavitlonók magas bérért való kiadására fekteti és ezálial a bécsi vásár eredményességét már ab ovo meghiusítja. Ettől eltekintve azonban komoly sikerre ciak nagyszabású reklám esetén számithat ma egy nemzetközi vásár, már pedig a bécsi minlavásár külföldi propagandája annyira sablonos és annyira nélkülöz minden eredetiséget és uagyvonaluságot, hogy nem csoda, ha a külföldi látogatók száma mindig várakozáson alul marad.
Mit lehet a gazdánál adóban lefoglalni?
A pénzügyminiszter körrendelete szerint még a végrehajtást szenvedő beleegyezésével sem lehet adóhátralék miatt zálogul lefoglalni a gazdiknál a legfelebb tizenkét katasztrális hold szántólöld megműveléséhez szükséges vetőmagot, igavonó jószágot, félévre szükséges takarmányt, almot, szalmái, gazdasági eszközöket, trágyát. A végrehajtás alá vonhaló Igavonó |ószágokal és gazdasági eszközöket pedig március 15-161 november 15 íg ter|edő Időszakban nem szabad árverés alá bocsátani, ha a gazda azokat gazdálkodásához tényleg használja.
A rovatvezető üzenetei\')
Cs. J. A csotjlmagu gyümölcsfáknál a mézgásodás gyakran előfordul. Ez a betegség abból áll, hogy a kéregszöveibőí, üszkösödő foltokból mézga (macska méz) folyik ki a fák törzséből és az ágakból. Az e betegségben nagyobb fokban szenvedő fáknál hiányos áthasonilás folytán a keményítő egy része változik át kóranyaggá: mézgává, a betegség okozói a nedves altslaj, ké-regsériés, a levegő hömérsékének hirtelen és nagyfokú elvállozása. A mini a jelen esetben Is, valószínűleg e8y gomba, mely a letört ág helyén megsérült törzsbe bekerült. Ahol a baj kismérvű, ott nedves ronggyal a mézgát gyakran le kell törülni.
Miután a mézgásodásból eredő seb nyitva van, abba sukféle fertőző gomba Is betelepedhet, azért ajánlatos a sebet éles késsel simára kifaragni és azt szélein tul is meleg kátránnyal vékonnan bekenni. Ha a kátrány az első kenés után megszárad, azt még párszor meg kell Ismételni. Lehet, hogy ez sem fogja meggyógyítani a fát a mézgásodásból, de azt elérni, hogy a sebet nem lepik meg a penész vagy gombaspórák s ezáltal a fa életéi meg-boszabbithatja. Jó lenne azt az ágat, mely nagy súlya miatt repesztette meg a törzset, levágni, mert enélkül a törzs sebét kezelni, tisztán tartani nem lehet. V. Z.
\') Lapunk szerdai és vasárnapi számában gazdasági rovatunk vezetője szívesen válaszol minden e rovatba tartozó kérdésre, amit olvasóink a szerkesztőség címére be-kUldenek.
Első szombathelyi főzőiskola
... . ............a nmr Ptmálíítilee. mint evakorlat
szepl. 12-sn anyarl szünítulán ismét raagk8Zdl tanításai.\'
A tanfolyamon ugy mint a múltban, tanítva lesz a legegyszerűbb ételek elkészítése a legkomplikáltabb élelekig, ugy,
Al L.IOU OZLUIIIUU 11IUI f I I Ut-WIUHWIM hogy azt bárki minden nehézség r nélkül takarékosan "és
■ f tmSMiiaa mint ovakorlalilae külön e célra összeállított lan- és receptkönyv szerint ügyes beosztással el tudja készíteni. - A tan.tás ugy f -1Íí - «/«£/< szabásra (s vurrá,úru kmon
történik. - Tanítva lesz az egyszerűbb leritéstő a egdiszc f h \'cnlésig. ^/ Ko,Illlh ujo.-s.tca.
■/iTÁT^lt. e\\SüfdVm ko.„, e.cnreKU „avorUa ,0

ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 7
(—) Gcorglkon. A magyar mtző-gaidaiég és agrárkereskedelem min* dtn pénteken rr.eg|elenö szaklapja, a .Gcorglkon\' eheti gaidag lattal-miből kiemeljük a dániai mezőgazdáiig! Ipar, a kanadai és winnipegi tőzsde, az agrártermelés érdekei a népszövetségben, a gabons-vllágpiac, cserkísz(s a leménypifcon, ml újság a vásárokon, agrárpiaci .Irszemle stb. a gazdavilágol érdekia cikkekel. — Előfizetni lehel a Zalai közlöny ulján.
TŐZSDE
Csendes bat gulal mellett gyengén tarlóit Irányzatul Indult a mai érlék-lőzsde. A lózsdeidö későbbi lolya-roán az dadátok túlsúlyra kerüllek és lekinlellel atra, hogy a tőzsde favorit pjpfrjában, a Bauxitban is nagymennyiségű áru |elenlkeiell a piacon, az Irányzat klmondollan elgyengüli, bár nagyobb árvesztessé-gel csak néhány papir szenvedeti. Legnagyobb voll az áresés a Bauxitban, mely 24 pengős visszaesésével értékének 5%-át vesztette el. Oyen-gíbben lendül még a Kóizén és a többi bányapapirok. Az árveszteség a papírok nagyobb részénél alig haladja meg az 1— 2"Vol. Kivélelesen árjavu\'ások is előfordullak. Igy a fegyver 4 pengővel emelkedetl. A forgalom mindvégig cieudes voll. Zárlatkor sz irányzat kedvetlen. A fixksmatozisu papírok piacán a ha* dikölcsonok kissé barátságosabbak.
Zürichi tárlat
WHi »3J, U-Klor IS-Jl. NcwrrM,
SI8 621,!. Bltljael 1222VS. M laio »13. Amsterdam 207821*1, UetUn 123 35. Wien 7310. Solt* 375. Mg, 15Í6. Varsd bSOO Budaocal BO-79, Belgrád SI3VI Bakirait 330.
A budapesti Tőzído dovlza-jt^zésa
VALUTÁK
AagotL VI Belga 6. 7»5-Caebk. Ifrf.
r-76-27 52 . 7&JO-79SO 16-88-16-96 Dánk. ISI 60.13310 Diait 1002-1003 Dotál JÉ800i»)40 Ftaaelali » 40-22 60 HolL 2»40-229-40 Lengyel 63\'3S-64-35 Lel 3 47-313
Léva -■_
Líra 3103-31-33 Máika 113 60-13610 Scblll. ÍU33-80-75 Notvég 119(0-150 10 Svájci 1.11043-110 53 Ivid k. 15310-153 10
DEVIZÁK Amál. 228S7-22»J7 Belgrád 1004*1008 bettln I35b7-I36\'07 Bukarest 3.48-3-52 BlUauel 79-40-7963 Kc^>enh. 132-70-153-10 Os.lo 149 60-150 00 London 27\'72-27-SO Milano 30 92-31*07 Newyoik 572-45-2 15 Pá/la 2233-2245 Prága 1690-17 00 SioTta 4\'l 1-4-15 Sbekb. 15320 -153 60 Varai 63 43 64-25 Wien 8041*8066 Züifcb 1:000-11030
Terményt5xld»
Btua Uaaav. 77 n<* Í07Í.-309S,
78 k^-ca 31(5 -3125. )9 ke-o. 3135-3165. 80 kg-o. 31*55 -31 75. egylb ?7 kg-c. 3045- 3)00. 73 kg-oi 30 65 3085
79 kg-os 30115 31 13, 80 kg oi 3I-IS-31-00, roia27-90-28-|l\\ talarm. áips 25 53— 2600. >0,1,(* 29 00-3300, U6 2250-
W W 24,4 23(0 búza korpa 1800 -1850, repce 4350-44-50.
Serlésráíár
felhajtás 1274, melyből eladatlanéi vissza maradi 140 dajab, BaOtendli 1-78-1-78 uedell 1-22—1-74. izedet! ktuip 162-Wnnyo I-S0-1-5S, elséeeidll ereg
iJltW 160 -t 80, aaalonna nagyban l SO-tf . ..1. 2-10-212, lehnaotfC 2Ö0-
2 24 i ja tonnái lílsertéa 2 10-212 Ai Irányul élénk.
Kiadja: Délzalai Hjomda és Lapkiadó Vállalat Béürénylársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. sz.
APRÓHIRDETÉSEK
A* apróhirdetések dija 10 szóig 80 fillér. Címszó » minden vastagabb betűből illő szó kél szónak számíttatik. Minden további izó dija 5 flll. Vasár- és ünnepnap SOVo leli/, szerdán—pénteken Vfifo feLár. Aliiul kexesóknek SOO.0 engedmény. A hlrds-téal díj alői-o fl*«t*nd6.
I
FAnaköloofint bekebelezi"* mlnCen | Cmegben i Icgelónyöxebben és leggtc*-sabban lulyóatttat Aoacál Ignáo péM-kNcsCnkOxveUtó Irodája Nagykanizsán, Pó-at 3. u. alatt. 1483
Tárcsáa és mindennemű borona, ekék legjobb kivitelben kaphatók Wclssr Nurv-kanizsa, Sugár ut 16. 3033
Welser vixwcxetékcl legjobbak! 3003
Porosz sxón, külföldi koksz, faszén és kovácsszén Welser Nagykanizsa, Sugárul 16. __ _ _ 3001
A külvárosban szerény kétszobái la-kázl keresek, bóvebbet Vida verdéglójében Nagykanizsa. 3?29
Csinyl Liszló-ufea 8\'a., crv udvaii bútorozott izoba azonnal kiadó. 3602
Pajtiszta vlasla*kfllyflk eladó. Gm a kiadóban. 3691
Két kisdiák esetleg liázl oktatásul,
minden Iskolához közel, gonds családi ellátásban részesolbel. Cim a kiadóban. 3690
Női filzkalapok
átalakítását leguj.bb bécsi
tormáinkra megkeidiük. Nagy raklár férfi- éa n6i-
kalapokban, sapkákban.
Férfikalapok javítása. io a Oloaó iraki
Gyenes és Vida.
Két diók esetleg egy leányka lel|es ellátásban részesül url családnál. Zongora éf lllidőszoba liasználal. Clm a kl,d6ban. 3421
FnrdSkádak, lotntkádnk, Olé-kádak, gyarmnkkádnk ölesén kttzen kaphatok Baksa bádogosnál Nagykanizsa. Klnlzal-utca 21. 3452
Haaanált lapon oaorép 5- 6000
dlb. eladi Hctváth és Vzss épltémestr-rcknél Nagykanizsa. -3711
Tlszlelettel értesítem a m t. hölgy-kOzOniégel, hogy Sugár-ut 2. azim ala.t (Babochay házban az udvarban, bejárat a nagy kapun)
varrodámat
a mai napon megnyitom. Elvállallom a legkényciebblól a le^cgyimúbb rukák varrását Kérem a t. lH%yközonség szives pártfogását, maradok kiváló tisztelettel
NAGY MARISKA
Tanulóleányok Is felvétotnek I
Csodaszép flkusz eladó. Klnizsy-u 77.
3748
Egy megblsható Qgves mlndoncst keretek szeptember IS-ikére. Gm
btn.
klzdó- |
_____3M6
Kát kla leányt vagy fiat teljes ellátásra elfogad url csa!ád, zongora használat- \' Ul az Összes Iskolák közelében. — Cim a ! kiadóban. 37*3 |
Egy nagyobb lakáa konyhával azonnal kiadó Király utca 7. 3752 ;
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Előfizetőinkhez!
Szeptember hó l-jével uj elélizetéat nyitottunk lapunkra.
Kérjük tiszteli clótlzetélnkct az elé-llzetés sürgős megújítására, nehogv n lap küldésében lennakadáa történjék.
ELŐFIZETÉSI ARAK: Helyben és vidékre:
7 hónapra ......... 2.J0 penri
11 ívre.............. 7.20
t x évre............... 14.40 .
Külföldre:
1 hónapra ......... Jffl pengó
11 tm.............. 10.60 .
\' z évre...............27.60 .
Hirdetmény
Vagyonbukotl Arlner Károly csőd-Ugyébin kirendeli ideiglenes csód-valaszlirány ezennel kezhirré leszi, hogy a csódleliárb-an 1 — 130, 133, 136, 139-40. télelszlm aiaii felveti luszer, vas, ruhanemű és különféle egyéb Uzleli átuk és ingóságok Írástól! ítltjés és c.l kövclfl szóbeli versenyiárcyaléson nyilvános eladás alá Ik cs^ji- Inak.
Az Írásbeli ajánlatok legkésőbb 1827. évi szeptember hó 12 ik napjának déli 12 ótójálg dr. Hoch Oszkár nagykanizsai ügyvéd irodájába adandók be s ezzel egyidejűleg .. b csérlék 10%-n léízpiozoen letétbe helyezendő. A szóbeli verseny* tárgyalás ideje szeptember 12 Ik napján délután 3 órakor dr. Hoch Oszkár ügyvéd irodljában lartaiik m.g.
Közhírré leszi az ideiglenes vá-laszim\'ny. hogy az átuk mennyiségéért és minőségéért fe\'elősaégcl nem vállal, lovábbá, hogy a legkedvezőbb ajlnlal elfogadásához sincr kólvr, ha nem azok közölt szabadon vi-laszlhat Akinek :ir ajtnlalál a vílaszl* má\' y elfogadja az az ajánlat elfogadásitól keidve a kárveszélyt viseli, köleles u; árudat 3 napDn belül a tárolási helyükről elszáliilani és a beígéri vételáron felül a lorgalmi adót is nieglizctni.
A csődleltár dr. R-itschild Béla és dr. Fülóp György nigykaniiiai ügyvédeknél belck-nlhrlö.
Nagyktnizs?, 1927. szept. 6.
Az ideiglcnos osöd-3751 választmány
VASUTASOK FIGYELMÉBE!
Dolmányos György éí Taa Knausz József, a légen elismert és becsületes munkát végxó fuvarosok ismét megkezdték a vasutasok fa- és szénszük-séglelének házhoz szálliUsát
Mótormázsánként s
a budapesti vasúti dtjdrőig...... 20 flll.
a város btUtrÜletin ............... 24 /ül.
Kiskanizsára ....................... 28 JiU.
Kérjük a vasutasok szives pártfogását, teljes tiutelettel Dolmányos Györtíy Tárta Knausz József
II* I \'1 is llith0í helyben
u mm "gs
UlIII L tapasztalataim utá" ■ IMW1I1W monkál vállalok.-Szives megkeresést kér: KORPAR Má-lyásné hadiOzv. Keszthely, Balaton*u. 19
TŰZIFA ÉS SZEN
házhoz szállilva, legolcsóbban
HIÚD JÓZSEF
épülelfa, deszka, mész, cement, 8tukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében yM
NAGYKANIZSA N,
Király-utca 4. Ecndolés-telolou 120
IpilHI lláli | tirl lián Kiitta} 320-111.
szant, vontat, csépel,
kedvező li2elésl tellétclek, olcsó kamal mel\'cll szállilja:
IUTOMOBIL ÉS TRAKTOR KERESKEDELMI R.T.
utorlzált FORD képviselet ===== BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-UT 19. SZÁM.
Nagy alkatrész raktári
Kerülell keptlielel: SZÁSTÓ YILHOS ÉS TÁBSA, Nagykanizsa.
ISKOLA-
KÖNYVEK BEKÖTÉSÉT
legolcsóbb árban vállalja a
Délacalai Nyomda és Lapkiadó Vál-_ la lat —
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekölőzslneg
Kerti magvak Mütrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
Sí cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Micden iskola részére
tankönyvek
iskolai
írószerek és füzetek rajzszerek, festőszerek könyvtáskák és szíjak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében iui
F«3-ut (Városház-palota.)
B7, évfolyam, 203 szám Nagykanizsa, 1927 szeptember 8, csütörtök
Ara 14 fillér
ill
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal Pó-ul 5. sí. Keszthelyi fiókkjad...........
iadóhivatal: Rákóczi-tér [8.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Zalaegerszegi szerk. és kladóhtv. Kinlzsy-u. 14. Elóttzetéal Ira: egy hóra « pengő 40 fillér.
ötszáz magyar szállodás és vendéglős Zalában
A balatonfüredi szállodás és vendéglős nagy-gyűlés
Balatonfüred, szeptember 7 (Saját tudósítónk telefonjetentése) A magyar szállodások és vendéglősök 500 lőnyi csoport|a érkezeti ma Székesfehérvárról B tlatonlűredre. Egy kisebb csoport, főleg a dunántúliak, Veszprém és Tapolca felől érkezett. A nagy gyűlést Keszey Vince elnök nyllotlameg. Elsőnek lord Rolher-tnerel, R<pka főpolgármestert és a megyar sajtói üdvözölték. A nagygyűlés olcsó és hosszú lejárata kölcsönök engedélyezését kéri a kormánytól. A mérnököket meg fogja kerfsnl uj lipusu, modern szállodai lervek készítésére. Az uj ingó jelzálogos törvénylervezelet a nagy-gyű-lés üdvözli.
Követelte a nagy-gyűlés a fogyasztási adóknak a vendéglőben való eltörlését, az egyfáritu forgalmiadórendszert, az árdrágifásl perek eltörlését, stb. Délben a szabadban 500 terítékes bankett volt. Majd a résztvevők sétahajózásra Indultak.
Külföldi ornitológusok a magyar kultúra erejéről
Budapest, szept. 7. (Éjszakai rádlójelentés) A zoológiai kongresszuson résztvevő külföldi ornitológusok ma felkeresték a budai madártani Intézetet, mely alkalommal a látottak felett legteljesebb elismerésüket fejezték ki és azon véleményükéi nyilvánították, hogy azt az országot, amelynek Ilyen tudományos intézményei vannak és ilyen ludós gárdája van, nem lehet legyőzni.
A vidéki lapok küldöttséget menesztenek a kormányhoz
Budapest, szeplember 7. (Éjszakai rádlójelentés) A több mini 170 vidéki lapból alakult Vidéki Lapok Országos Egyesülete ma gyűlést tartott, amely:n a vidéki lapok erős fejlesztését határozták el. Kimondották, hngy a forgalmiadó rendezése, olcsóbb ujságpaplros szerzése és a MÁV vasúti jegykedvezmény újból való engedélyezése érdekében a kormányhoz küldöttséget menesztenek.
Vármegyei tisztviselők kongresszusa
Budapest, szept. 7. A Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete szeptember 15, 16., 17-én tartja Egerben az ez évi köiigazgatási kongresszusát, amelyen egyullal megülik az egyesület fennállásának hu-szonöléves évfordulóját is. A kongresszuson előadást tartanak: Marasztó Tivadar, Szabó Oéza, Wel-szenbach Iván, Jávor Eruő és még többen.
A leszerelés problémája a népszövetség mai ülésén
A svéd külügyminiszter szerint a népszövetségnek a leszerelés megvalósításánál politikai garanciákra ós a gazdasági fegyverkezések megszűntetésére kell t8-rekedme — Görögország kileno millió font sterling népszövetségi kölcsönt kap
Genf, szeptember 7
A Svájci Távirati Iroda jelenti: A Népszövetség mai teljes ülésének megnyitása után az elnök felolvasta Belgium átiratát, mely után a nép szövetségi tanács folytatta az általános vitát. A belga kiküldőit, továbbá az eszt követ hangsúlyozták a leszerelés szükségességét és mindketten csatlakozásukat jelentették be Hollandiának az e kérdésben megindítóit akciójához. Ezután a svéd külügyminiszter felszólalásában kifejtette, hogy a leszerelésről szóló |elenlés kilér számos kérdís tárgyalása elől, melyeknek mellőzése a békél fenyegeti. — A délu\'ánl ülésen a lett külügyminiszter beszédében a genfi jegyzőkönyv szőnyegre hozatala mellel! foglalt állási, melynek elvetés: visszafejlőd isi eredményezett. A svéd külügyminisztji olyan népszövetségi politikái tjlnl, amely a leszerelésben éri el a tetőfokát. A közgyűlésnek a lesierelés megvalósításánál pollllkai
kap
garanciákra és a gazdasági fegyverkezések megszűntetésére kell törekednie.
Görögország fnlpraállitása Genf, szeplember 7. A népszövetség pínzügyi bizottsága ma jóváhagyta Görögország pénzügyi talpra-állításának végleges tervét. A népszövetség égisze alatt Görögországnak kilenc millió Iont sterling ösz-szegű kölcsönt fognak kiidni.
Romániában lesz a kisantant
legközelebbi értekezlete Belgrád, szeplember 7 (Éjszakai rádlójelentés) Genfből jelentik: A szetb sajtó egyik munkatársa beszélgetést folytatott Benessel és Titulea-cuval, akik kijelenlellék, hogy a kisantant legközelebbi értekezletét Romániában fogja tartani. Benes kijelentene azt Is, hogy a magyar áruknak a fiumei Iranziló-forgalmára vonatkozólag a magyar delegáció nem keresett vele érintkezést.
A horvátok független Horvátországot követelnek a jugoszláv állam kebelében
A jugoszláv állami „egység" a horvát blohk nagy gyűlésén
A kisantant sokat foltozott egysége a tagállamok keretein belül is letelte labilis alapokai nyeri a trianoni vonalakkal. Az ulódállamok java politikai energiáját leköti a sa|át kisebbségeikkel való folytonos hadakozás. Ujabban különösen a boivá-tok mozgolódnak s már leijei nyil-sággal üzennek htdtl a .délszláv egység- frázisának, amint erről alábbi jelentésünk ad tudósi\'ásl.
Zágráb, szept. 7. (Éjszakai rádiójelenlés) A horvát blokk nagygyülís\'
rendezel), amelyen Trumbles voll kOIOgvminiszter nagy beszéJet mon-dot1. Többek között azt mondotta, hogy a sikeresen lelolyl legutóbbi választás megmutatta azt az irányt, amelyen a horvát politikusoknak haladniuk kel\'. Csodálkozásának adott kifejezési afelett, hogy a szerbek még kezdlek valamit — Horvátország szivében. ,l;enls, van horvátkérdés — mondotta — és ennek esik egyetlen megoldáía lehel: Független Horvátország űz állam kebelében".
.. .1. ." 1*1 * 1-i-i.U-liVi.i\'i\' \'\'\'fi.........*.........*..............
A jakabszállási lelkész a tábla életfogytiglani
Budapest, szeptember 7
Tavaly májúiban Schmldt Ferenc orgoványi kereskedő a jakabszállási templomban lelőtte az oltár felé haladó Magyar György katolikus lelkész! aki később sebeibe belehall. A gyilkos a pánikban elmeneküli, majd öngyilkosságot kísérelt meg, de sebeiből felépüli.
A kecskeméti büntető törvényszék letárgyalta az országos szenzációt kellett gyilkosság ügyéi és Sehinidl
gyilkosának büntetését fegyházra változtatta
Ferencet, a lelkész régebbi haragosát, szándékoB emberölés büntette mlalt 13 évi börtönre ilélte. A kereskedő megfellebbezte az elsőfokú Ítéletet. Igy került az ügy ma a budapesti Ítélőtábla Kállay-lanácsa elé, amely megváltoztatta a törvényszék ítéletét, gyilkosság bünl-\'llében mondotta ki hunösnek Schmidt Ferencet és életfogytiglani fegyházra ítélte. A védő semmiségi panaszt nyújtott be és lellcbbezcil a kúriához.
Európa puskaporos tornya
Sulyoa IgaasAgtalinaAsolt, ■ molyek ■ háborút kéultlk >16
Vlsconnt Rolhrrmtrt cikke a londoni Dalty Matt 1927. augusz-tus 30.Ikl számában,
Potditolu: Dr. Welsz Lajos (Folytatás) Leghelyesebbnek vélem, ha saját szavait idézem. Massaryk ur a kérdéses cikkben a következőket Írja:
.A néprajri balároknak nyomban a háború vihara után megállapitása némely irányban kétségkívül Ideiglenes jellegűnek tekintendő. Amlnl a nemzetek megnyugosznak és az önrendelkezési elvei elfogadják, be fog következni az elnographiai határok helyesbítése különös Izgalom nélkül és minden vonatkozalos kérdés kellő mérlegelése melletti\'
Én egyike voltam azoknak, akik örömmel Ud,Őrölték a lüggetkn cseh szlovák államalakulat lélesitését és Igen rosszul esnék tspisztalnora, miként jálsza el ez az állam azt a hi»lmai, melyei a szövetséges államok belé helyeztek De ludalábsn vagyok annak, amint hogy minden gondolkozó embernek meg kell ér-lenie, hogy az európai békének állandó veszélyéi képezné, ba megengednek Csehszlovákiának,\' hogy továbbra i^ ez az exponált, polilikal puskaporos magkzin msradjon. Már két évvel ezelőtt eltökéltem volt, hogy felhívom a világ figyelmét a jelen helyzet veszélyeire, de akkor elba-lároztam, hogy mégis várok addig, mig a trianoni szerződés hél teljes évig hatályban lesz és rendelkezései a gyakorlatban hét éven át éleiben lesznek. Vártam azért, hogy ha azulán bárminő intézkedés fog szükségessé válni, ez már az érett megfontolás nyugodt atmosphcrájábaa történhetik.
Remélem, hogy a cseh-szlovákok be lógják látni, hogy mennyire ép az ő érdekükben áll arra az ulra lépni, amelyet én a|án!ok nekik. A fejlődésük széles méretekben idegen pénzügyi segítségtől van függővé téve. Nos lehál, bármely internacionális bankember megmondhatja nekik, hogy a jelenlegi belső és kűlpollli-kai helyzetűk veszélyei mily súlyosan nehezednek a világ pénzpiacán elfoglal! pozíciójukra. Én, aki sze-rénylelenség nélkül joggal állilha-tom, hogy a világ" péműgyei .lerén bizonyos isir.erelekre tettem szert, nem tudok elképzelni olyan állam-
ZALAI KÖZLÖNY
1 irányában, amidőn nem inlernálla angol és amerikai nemzetiségű lakói! és megengedte ezeknek, hogy rendes foglalkozásukat akadálytalanul űzhessék. Mondhatjuk, hogy még akkor is csak technikai érielemben volt ellensége e kél országnak és kétségtelenül igazi, őszinte, loyalis és megbízható barátja lesz annak a népnek, amely scgitő kezet nyújt neki a szükség és szerencsétlenség napjaiban. (Vége)
félreérteni. Egy olyan nemzeltel van dolguk, amelyeknek — ha kicsiny is — de van jelleme és tradíciója, amely semmiféle más nemzethez nem fogható. Újból és újból ban-gozlalom, hogy Magyarország természetes szövelségese Angliának, Franciaországnak és Itáliának Közép-Európában. Még a világháború borzalmai közólt is kimutatla természetes jóindulatát és rokonszenves érzései! Anglia éa Egyesült Államok l\'.l\'.\'.\'AlMV.\'."—r ..................................
A miniszterelnök Nagykanizsán keresztül Budapestre utazott
Nagykanizsa, szeptember 7 I elnök csak egy napot (ölt a föváros-
Megirluk, bogy Bethlen István gról miniszterelnök holnap, csütörtökön estélyi ad a Budapesten összeült presbiteri világkonferencia résztvevői-nek liszteletére.
A miniszterelnök autóján ma délulán Inkérói Nagykanizsára érkezett. Az auló egyenesen a pályaudvarra hajlóit, ahonnét a miniszterelnök a 6 órakor induló gyorsvonallal utazott el Budapestre.
Értesülésünk szerint a miniszter-
bán és pénteken már visszatér inkel magányába. A miniszterelnök a böhönyel
vadászatokon A szarvasbőgés beköszöntésével megindultak a nagy vadászatok is a szomszéd Somogyban Festetics Sin-dor gróf böhönyci birtokán. Oróf Festetics tegnap egy bravúros lövésre egy 18-as szarvasbikát terített le. A szarvasbőgésre Böhönyére várják gróf Bethlen István miniszterelnököt is.
Szaporítják a megyei tisztviselők számát
Zalavármegye közigazgatási bizottaága felir a kormányhoz a gazdaaági helyzet enyhitéae érdekében
Zalaegerszeg, szeptember 7
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye állandó választmánya ma délelőtt Gyömórey Oyörgy főispán elnöklete alatt ülést tartott, amelyen löbb Javaslatot tárgyaltak. Ezek között az egyik legfontosabb a vármegyei tisztviselők létszámának szaporítását javasolja és pedig 1 aljegyzői, 5 szolgabirói, 1 allevéltá-rosi és 1 levéllár-irodalisztl, 8 iroda-segédtiszti és 1 altiszti állást.
BSdy Zolláu alispán rámutatott arra, hogy a vármegye már három évvel ezelőtt kérte a belügyminisztertől a megyei tisztviselők létszámának szaporítását, azonban a miniszter akkor nem járult hozzá.
Farkas Tibor dr. ellenezte a tisztviselők létszámszapoiitásál. — Ugy gondolná megoldani a kérdést, hogy a kisebb járásokat egészllsék ki a
nagyobb járások területéből. A mostani hivatalnokok, főleg a szolgabirák, jobban kihasználhatnák idejüket — mondja. De a segédszemélyzet szaporítását ő is szükségesnek tartja.
Oyömörey főispán a főszolgablrák megnővekedett ügykörére mutat rá. A választmány végül ugy határozott, hogy 1 szolgabíró, 3 közigazgatási gyakornok, 8 segédtiszii és 2 szolgai állás szervezését javasolja a hétfőn összeülő megyegyüiésnek. Zalavármegye közigazgatási bizottsága a nehéz gazdasági
helyzet enyhítéséért Zalavármegye közigazgatási bizottsága elhatározta, hogy felir a kormányhoz, hogy ínség munkákkal, kíméletes adózási rendszenei, slb. legye lehetővé a súlyos gazdasági helyzet enyhülését.
Országos ünnep keretében szentelik fel szeptember 25-én az nj zalaegerszegi templomot
a _
kölcsönkOivényl, vagy egyéb állampapírt, mely msnapság kevesebb vonzóerővel bimi a befektetést kereső, jól értesült közönség körében, mini Cseh szlovákia, vagy Románia állampapírjai.
London és Newyork bankcégei, a melyek ilyen államkötvényekkel kereskednek, feltétlenül tartoznak klienseiknek azzal, hogy kellően figyelmeztessék őket, milyen súlyos kockázattal vannak egybekötve olyan országoknak állampapírjai, melyeknek az a politikája, hogy lajban, nyelvben, sőt gyakran vallásilag is, velük ellentétes, tőlük eltérő jelentékeny nemzeti kisebbségeket kebelezzenek bemagukba. Megjósolom, hogy ha ezen államok nem látnak hozzá komolyan, bogy lecsökkentsék a belső és külső politikai nyugtalanságoktól támadó súlyos veszélyeket, amelyekért az ő saját cselekvőségük felelős majdnem teljes mértékben, ugy az ö állampapírjaik, — nem is valami lávol jövőben — csak annyi értékkel fognak bimi a világ pénzpiacán, mint a mai orosz papír-értékek.
Amit én Magyarország részére igénylek, az egy joltával sem löbb, mint a legelemibb Igazság. Az a gondolái ugyanis, bogy Magyarország teljesen visszanyerje a háború előtti határait, egyáltalán nem jöhet szába. Neki is, mint levert léinek, el kell szenvednie a büntetést. De nem észszerű dolog, olyan bajjal aujtanl, amelyet ép a háború voll hivatva megszüntetni. Magyarországnak a legteljesebben jogos, igazságos és az észszerüség állal Is indokolt igénye van arra, bogy visszakapja a túlnyomó részben magyarok állal lakolt területeket, amelyek a trianoni szerződés következtében tőle elszakítva, közvetlenül határai mentén fekszenek ugyan, de amelyek a vele való érintkezéstől mégis el vannak vágva olyan különféle cselfogásokkal, amiket szomszédjainak rosz-akarata kitalálni képes voll.
Ez a helyzet nem egyéb, mint egy ezer évnél hosszabb múlttal bíró, régi és dicső nép ellen elkövetett erőszak, amely alapjában rosz, helytelen ét igazságtalan lévén, nem tartbató fenn. Itt az ideje annak, hogy békésen és eredményesen megszüntessük. Ha továbbra is behunyjuk szemeinket a felismert baj és hiba elől, ez nem Jelent mást, minthogy ébren tartjuk a gyűlölség és ellenségeskedés szellemét Közép-Európában, aminek elkerülhellen következménye egy ujabbi szerencsétlen háború lenne. Hit annyira vakok vagyunk már, hogy akadálytalanul összehalmozóonl hagyjuk egy másik borzalmas konfliktus csiráit? Angliának, Franciaországnak és Itáliának, mint a népszövetség ama vezetői tagjainak, akik a jelen helyiéiért első sóiban; felelősek, szigorú kötelessége megtenni a lépéseket az irányban, bogy Magyarországnak azt a segítségei nyújtsák, amelyre feltéllen joga van. Az ö nagylelkűségüket senki sem fogja
Zalaegerszeg, ueptember 7
(Saját tudósilónktól) Hosszú esztendők kitartó fáradozása, a megyeszékhely lakosságának ritka áldozatkészsége, nehézségektől vissza nem riadó élenjárók rendithetetlen odaadása űli ünnepét szeptember 25-én Zalaegerszegen.
A zalaegerszegi arányokban monumentális, művészi gonddal felépített és buendezelt második katolikus templom közel három esztendei munka után készen várja a felszentelés!. A templom, amely Jézus Szent Szive tiszteletére épült, IV. Károlynak, boldogult királyunknak emlékéi is szolgálja. Mint ismeretes, a templom és a vele kapcsolatos szenlferenc-
rendü zárda Kotsls Iván dr., a neves lervező-épilész tervei alapján készüli.
A felszentelés szeptember 25-én, vasárnapi napon történik országos jellegű ünnepség keretében. A ritka ünnepség megrendezésének is, mini az egész templom-építő mozgalomnak lelke Pehm Józsel, Zalaegerszeg agiálplébánosa.
Az ünnepségre meg fogják hivni Nagykanizsa katolikus társadalmának vezető köreit is.
= Remington Írógép ieraka\', becserél régi gépeket. Kidvezményes részletfizetésre adji sz írógépel el. Képvise\'ő Szabi Antal fegyver- és lőszer nagykereskedő.
_1927 szeptember 8
Negyvenhat német vasutas érkezik magyarországi tanulmányut közben Nagykanizsára
Nagykanizsa, szeptember 7 Tavaly magyar vasutasok jártak tanulmányúton Németországban, ez-idén pedig a német vasuli pályamesterek és mérnökök szövetségének <16 lagu csoportja (köztük 5 nő) indult el hasonló céllal Magyarországra. A budapesti ünnepélyes fogadtatás és többnapos tartózkodás ulán a Berlin és München vidéki vasutasok holnap, pénteken esle 8 óra 45 perckor Nagykanizsára érkeznek. Pena József és Ansorge Antal fogadásukra elébük utaznak Balatonfüredig, a kanizsai állomáson pedig Henne Frigyes Ud-vőzlő-betzéddel, a Vasutas Dalárda pedig üdvözlő dalszámokkal várja a német vasutasok csoportját. A fogadtatás ulán a Koronában lársasvacsora lesz. A német vasutasok Nagykanizsa után Szombithelyt látogatják meg s azután visszaindulnak hazájukba.
Nagykanizsán is gyfijtés folyik a keszthelyi karmelita templomra
Nagykanizsa, szeptember 7
A Keszthelyen épülő karmelita templom építkezési munkálatai az alap-kőlelétellől fogva szak; datlanul serényen folynak. A templom falai már Jó méternyi magasan kiemelkednek a földből, mig a karmelita rendház falai már a földszinti mennyezet-magasságot érték el.
A minisztérium által engedélyezett gyűjtés nap-nap után folyik. Néhány napja érkezeit Nagykanizsára Horváth P. Joichim, karmelita alya él adományokért kopogtat be városunk lakólhoz, a zalai vallásos élet uj, erős várának f.lépltéséher. A nagykanizsai gyüjlés még néhány napon ál tart. E helyről Is kérjük városunk lakóit, fogadják olyan szereietlel a Keszthelyen letelepülő rend köretél, amilyen szerelettel jöltek ők Zala ősi Iradldókat őrző földjére, arra a földre, amelyen a vallásos érzésnek mindenkor termékeny talaja s az áldozatkészségnek mindenkor, minden nemes ügy szolgálatára kész forrása akadt.
IdBJérAs
A nagykanizsai metoorologlal meg-
gyelő Jelentőse: Szerdán a Mmiltjk-leti Heggel 7 órakor +15 1, délután 2 órakor +-33-2, este 9 órakor +17.
FtlMztl: Reggel Hízta, délben kevésbé borult, este tiszta égboltozat
SUUidny: Reggel Északnyugat, délben és este Déli azéTT
A Meteorológiai Intézőt felentéae szerint nyugatról a telhózet növekedésével esó várható, késóbb hóaolyedés valóulnü.
MA ÉS MINDEN ESTE
„Kék egér" szalon Jazz-Band hangversenyez
a Polgári Egylet helyiségében Vasárnap és ünnepnap délután Is. Szíves pártfogást kér
CSUKOVITS ISTVÁN
szeptember 8.
ZALAI-KOZLONT
ősz
mába minden — III az ősz. Nem rmt be kedvünk, napsugaras nyári ütmeinkbe zaboláitan szilaj lovas jMjdra, nem unlal el az ilellől ne-léz aromájú ólmos esőkkel, nem dó rímből a természet örökké nyitóit ollalón erőszakos vendég makacssálival Nem mivell mindezt, — csuk jbsm, szépen, lábujjhegyen besurran a kérlek aljába, sárgult tarlók utiott barázdáiba, ezerszlnben tán altudilomboksusogdsábo, füstös,po i01 háztömbök közé és egy szép szep-Urrtberl reggelen valaki azt mondja:
_ ŐSZ van. Megholt a nyár. — & a tekintet visszaszalad szívesen, wgy !Wn Mézelt nyárt emlékekbe.
Mtrt az iiz mind közölt a leg-tngedtkenyebh. Nem kívánja, hogy
kidobjuk szivünkből,\' akár a könnyed nyári szerelmeket, csak azt kívánja, hogy respektáljuk őt és bevonulásá Hál, ha már nem ewlvázunk, legelébb stílusosan meghajtsuk fejünket és — elismerjük
Nc próbáljuk magunknak azt hazudni, hogy: Nem, még nincs Itt az ósz és ha majd kitisztul, újra nyár lesz. Ne próbáljuk még csak képre kiben sem visszafesteni zöldre az adók, mezők tetejét, melyeket pazar bőkezűséggel ruház fel a meleg színik gazdag skálájával. És ne akarjon Isméi olyan lenni a kedvünk, minlha augusztus vérforraló napja perzselne és haltana u] és uj boldogságok felé.
Most mindennek vége lesz. Minden nappal kevesebb marad abból, amit a természet lüktető életének nevezünk és láthatatlan boszorkák már elindultak szerte a világban, két em ■ ber és egy ember számára kimeszelni, akár az ég boltozatát is a
széles mlndenségben. I •
Elpihen a Balaton... Már hét órakor harangoznak este... Szüreti mulatságot hirdetnek... És a lassú, biitos elmúlás jelel: az apró levélkék zizegve csapódnak le... Eleinte egy-kettő, aztán sok, nagyon sok és végül mind. Több néz fel a fa alól,
mini a fáról le... Ez az ősz. •
Szamom Ady-énekeket keresünk elő... Fáradtabb lese a testünk és csupa hangulat a lelkünk... Nem huiunk el, ha temetést látunk, hanem elkísérjük szemünkkel a menetel. ■ Mert — ŐSZ van. Mert ilyenkor temetés ma minden és magunk körül zajlik az, amitől félünk...
Tavasszal tele volt a lelkünk dal lat, szerelemmel... Nyáron: csordultig őrömmel voltunk... Most meian-kóbkus fájdalommal, beletörődő lemondással leli tekintettel simogatjuk "ug a vén diófát, ha hullatja le wIfit- Ez ls ősz... Minden ősz, minden... Minden tavaszra ősz jön...
Minden élettavaszra — életősz és minden fekete hoj — fehér lesz.
ts minden szeretemből szeretet lesz Mert az élet nyara után az "el ősze már nem sok szerelmet kl-"II... Amit ktndt, az már csak sze
relét. Mlnlahogyan hiába süt szeptemberben már a nap akármilyen forrón Is, hiába derül kl akármilyen ragyogó kékre az ég, - nem nyár az. Nem Igazi nyár — csak a vén asszonyok nyara.
Annak a melege pedig csak any-nyt, hogy üvegházi cserepes virágok élnek meg alatta vagy mint a far-
sangi mez vigyorgó lárvája. Ha félre huzzuk szomorú embert arc tekint felénk.
Most pedig ez uldn az ouvertur után mindenkitől kérek egy szál élő virágot, egy jó szót (mert a halottakról vagy jót, vagy semmiI) ennek a gyönyörű, leggyönyörűbb természetnek ravatalára. XJ. Gy.
Propaganda levelezőlapokkal világosítsuk fel a világot Trianon igazságtalanságáról
Négy nyelvű levelezőlapokkal álljunk lord Rothcrmere akciója mellé
N«Eyk«nlzaa, szeptember 7
Mióla lord Rothermere a világ, eddig súlyosan félrevezetell, közvé-
ménye elölt felemelte Magyarország érdekében tiltakozó szavát, idebent az országban is nagy lelkesedéssel indult meg a törekvés, hogy a trianoni igazságtalenságok revíziója valóra váljék.
A revizló gondolata azonban csak akkor lesz élö valóság, ha minden magyar ember a tőle lelhető erővel és módon abba minél szélesebben belekapcsolódik.
Többek között kilünő alkalom erre az is, amint az a Budapesten létrejött úgynevezett .Urmánczy akció" akarja, illetve gondolja megvalósíthatónak.
Nemrégiben érdekes, irredenta tendenciájú levelezőlapokat adott kl az .Urmánczy akció", mely elsősorban a kölföld felvilágosítására irányuló munkánál érvényesülhet hathatósan. Ezek a levelezőlapok két részből állanak, melyek egyikén az ezeréves Magyarország, a másikán a trianoni szörnyszülött van reprodukálva élénk
szinü, sikerült rajzban.
A két illusztráció melleit „Az ezeréves egységes Magyarország- és a „Trianoni béke szörnyszülöttje" felírások olvashatók. Ez és még a háború előtti és trianoni Magyarország területi nagyságái és népességél feltüntető szöveg először angolul, aztán francia, német, olasz nyelven.
Ez a levelezőlap,: mely még nekünk Is szinte hihetetlenné feszi, hogy ily nagy lerülelrablást müveit Trianon, felelte alkalmas arra, hogy külföldön élö Ismerőseinknek elküldjük. A kit lérkép igen szemléltető módon állítja a néző elé, hogy mit vetlek el az ezeréves Magyarországtól.
Erekre a hatásos propaganda levelezőlapokra lehet rendes szöveget is írni, épen annyit, amennyi egy más levelezőlapra li elfér.
Küldjünk tehát küllöldl Ismejő-selnknek ilyen lapokai és ezzel Is hívjuk fel a világ müveit népeinek figyelmét arra a legnagyobb történelmi igazságtalanságra, melynek nek reperálására Anglia hatalmas ujságmágnása Is Indított akciót.
Fegyházzal és börtönnel végződött a Siófoktól Kanizsáig tartó betörő-körutazás
A zalaegerszegi törvényszék Ítélete
Zalaegerszeg, szeptember 7
(Saját tudósítónktól) Zakár Adám és Kovács Józsel budapesti lakosok egy fővárosi munkaközvetítő ügynökség utján egyik siófoki szállodában alkalmaztatást nyertek. Miután a bér dolgában azonban nem tudtak megegyezni a szálloda tulajdonosával, olt h3gyták munkahelyüket. A kél pajtás ezután, hogy fentartsa magát, Siófoktól kezdődőfeg egészen K«ni-zsáig és azon lul Is sorozatos betöréseket követtek el. Balatonszentgyörgy, Hévizszentandrás, Keszthely, Nrgykanizsa slb. voltak állomásaik. Balatongyörökön Szenlmlhályt Istvánná fürdökahinját nyitották ki, Alsóőrsön Kerény üyörgyné villájába hatoltak be és onnét nagymennyiségű ruhát loptak össze és azt a budapesti Teleky-léren értékesítették, ahol azonban nem volt szerencséjük, mert a rendőrség elfogta őket.
Tegnap tárgyalta ezt a bonügyel a zalaegerszegi törvényszék, amely Zakár Ádámot két évi fegyházra és Kovács Józsefet egy évi és nyolc hónapi börtönre ítélte.
A kir. ügyész sulyosbllásért fellebbezett.
A Presbiteri Világszövetség ma bizalmas konferenciát tartott
Budapest, szept. 7. A Presblleri Vrlágszöveliég ma foiylalta konferenciáját, melyet bizalmagnik nyilvánítottak. Délben a főváros a Gellértszállóban a konferencián résztvettek tiszteletére ebédel adott, melyen az első pohárköszöntőt Slpőcz Jenő dr. polgármester mondta. Kutz francia lelkísz köszönetet mondott a szives fogadtatásért. Utána még Huytman holland lelkész mondott beszédet.
NAPIREND Szaptambar8, csütörtök
Római katolikus: Kla B. A. Protelt. Mária. Izraelita: Elu] hó 11.
Nap ke) reggel 5 óra 27 perekor, nyugszik délután ÍR óra 23 perckor.
Városi Színház Mozgója. .Ezllst lepke", egy táncosnő karrierje 6 telvon. .Botrány a ParkhoteJben", vidám történet. 6 fejezetben.
Uránia mozgó. .Gyémántrejtély. Egy hóstelkfl leány lórlínete 8 felv. .Turí-király\' Egy versenyparipa története 7 telvoniaban.
Szeptember 9, péntek
Római katolikus: Ktáver Péter. Pro-test. Adám. Izraelita: Elu] hó 12.
Nap kel nyugszik \'
;el 5 óra 28 perckor, 18 óra 26 perckor.
ŐSZI DUDORÁSZÓ
Altató Jó, lágy takaró, halk, puha, szép ószesli kép borulj /Iliim, álmok OUn ringva, dalolj, reám hajolj, úgy haldokolj.
Búcsúzó csók, halkuló csók. mull szerelem sir szivemen Biinal ls szép. .. Zajtalan Itp ószi halál. Fa lombja szól/, halkan zizeg, jakó ... hideg dér lepi meg.
Dalol az ág. hattyú dalai zengi a kert. mit holtra vert zugó vihar. Halvány Ihar hint szemjedót. Szemem eiótt könny játyla tg ... oly fáradt k/k és sir az ég OtCZELY PIROSKA
— A főispán Celldömölkön. Gyömőrey György főispán ma Celldömölkre utazotl az oltani kiállítás megnyílására, ahonnan Tapolcára utazik tovább a tapolcai járási le-venteversenyre.
— Személyi hírek. Kolbenschtag Béla Zalavármegye nyug. főispánja tegnap Nagykanizsán tartózkodott és hosszabb Ideig tárgyait dr. Sabjdn Gyula polgármesterrel. — Dr. Kálnay Qyula rendörlöfanácsos, a kapitányság vezetője szerdán reggel hivatalos ügyben Budapestre utazott.
— Csány László emlékünnepély Budapesten. Az Országos Ereklye Muzeum Csány László kivégezteté-sének évfordulóján, október 9 én nagy Csány emlékünnepély! rendez Budapeslen, melyre Zalavármegyét és Zalaegerszeg városát Is meghiv-fák. — Itt emllljük meg, hogy a Zalaegerszegen felállítandó Csány László szobrához már csak 2000 pengő hiányzik, hogy elkészülhessen. Czobor Mátyás polgármester a szobor megrendelése Iránt már Intézkedett és kilátás van arra, hogy az még ebben az évben elkészül.
Angol szövetek, Regenhart és Raymann damasztok, May és Holfeld vásznak,
ágygarniturák nagy választékban
Singer József és Társánál
Nagykanizsán,
Erzsébet-tér 23. »x.
ZALAI KÖZLÖNY
VÁBOSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Szept. 8-án, csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor:
Ezüst lepke
Egy táncosnő karrierje 6 fejezetben Főszereplő......Ollve Borden
Botrány a Parkhotelben
Vidám történet 6 fejezőiben. Főszerepben: Buck Jones
1_
— Holland egyetemi hallgatónak Keszthelyen és Hévízen. A Zalai Közlöny ludósilója jeleni!: 8a-lalonloidváron a Kupa-villában nyaraló hollandus egyetemi hallgatónők e hó 7-én délben a pesti gyorsvonattal Keszthelyre érkeztek, ahol 24 lerilékes bankettel! adoll a város tiszteletükre. Ezulán a vendégek Hévizre rándullak ki, ahol a fürdó-igazgalóság látta őket vendégül. Este a vendégek a Hullámban vacsorázlak, majd egy kellemesen ellóllölt nap emlékével visszautazlak Bjlalon-fóldvárra.
— Belratások az Ipariskolában. Az 1927/28. tanévre a beiralások szeptember 12-101 15 lg larlatnak meg. Bővebb tudősilás a jövő vasárnapi számban jelenik meg.
— Az uj lengyeltóti csendőrparancsnok. A legfelsőbb csendőr-parancsnokság Gödry János miskolci csendórszázadosl a lengyeltóti ciend-őrséghez parancsnoki minőségben áthelyezte.
Valódi angol szövetből
uH ruha csakis SOrlol Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Pö-ut 5. színi
— Színielőadás Klskanlzsán. A Kiskanizsai Katii. Ifjúsági Egyesület, mint már annyiszor, mosl Is tanújelét adja szorgalmas munkájának. Fáradságot nem Ismerő munkával készül Isméi a vasárnapi előadásra, színre kerül Cslle Kálmánnak „A legényfurjang" dmü vigjá-léka, melynek próbál Is oly szépen folynak, amelyből már is csak sikerüli előadást lehel remélnünk.
— Zsebtolvajlás az országos vásáron. A keddi kanizsai országos vásáron történt, hogy az egyik vidéki gazda, aki tehenét eladta, zsebében a kapott foglalóval ép a marhalevélkezeiöséghez meni, hogy átírassa a |árlatlevelet, amikor azl tapasztalta, hogy a jókora összeget tartalmazó pénztárcája eltünl a zsebéből. A gazdának az a gyanúja, hogy a vevő maga vette vissza lly-módon a leadoll előlegel. A rendőrkapitányság azonnal megindilolta a nyomozást.
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bandi zenekarával hangversenyez a Korona éttermében. Szíves pártfogást kft Kiss Ernő tula|donos.
— Haji közlekedés a Balatonon. A Balatoni Ha|ózásl R. T. jelenti, hogy az 1927. évi |ulius hó 1-től érvényes menetrendjében megjelöli azon járatok közül, amelyek folyó évi szeptember hó 6-tól kez-dődőleg megszűnnek, a Siófok— Balatonfüred—\'Tihany-iviszonylalban közlekedő 5 ös és 4 es számú járatokat további intézkedésig továbbra is fenlartja. Ennek következtében a Siófokról 14 óra 30 perckor induló Balatonfüred érintésével Tihanyba 15 óra 50 perckor érkező, valamint Tihanyból II óra 25 parckor induló és Balatonfüred érintésével Siófokra 12 óra 45 perckor érkező |áralok lovábbra is közlekednek. A szóban forgó viszonylatban tehát a naponkénti 4 járal továbbra is közlekedik.
— Leszállították a hal árát. A Balatoni Halászati Részvénytársaság, | mint azt velünk keszthelyi ludísitónk közli, a halárakat leszállították. Egy pengővel a finomabb hal kilogrammja eszerint megolcsull. A keszthelyiek érlhetö örömmel fogadiák az árleszállítás!.___
NeglÉoyiMl fizetési liiíi
késiit uri ruhái Sörioi Zsigmond szabómester Nagykanirsa, Fő-ut Koroei niitodi mtlitii
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Vegyék revízió alá a vízdíjakat Több, a nagykanizsai vlzdi|ak 50 százalékos felemelésével kapcsolatban beérkezett panaszos levél közül közöljük a következőt:
Igen lisztéit Szerkesztőségi Múltkoriban árdrágítás miatt elítéllek egy barakkbeit kereskedőt, aki a zöldbab kilóját 60 fillérért akarla árusítani. Már pedig aki azt a babot drágálta, az kimehetetl az üzletből vélelkényszer nélkül és vehette azt, ahol olcsóbban kap\'a.
Nem igy a vízvezetékkel, ahol maga a város az árdrágitó. Máról holnapra, egy a költségvetésben elbujtatott tétel alapján, dupla árán számítják a vizet és kényszerítenek egy olyan leheletlen nagymennyiségű vízfogyasztás megfizetésére, melyei nem az egyes ember tényleges vízfogyasztási szerint állapítanak meg. Hí felállítanák a vízmérőkéi és f.zet|ük a drága vizmérődijai, miért nem számítják azl a mennyiséget, melyet a vízmérő mulst? JOn a tél, fa kell, ruha kelt, a viz a legkevésbbé fontos, meri az előbb is megvolt, még pedig ingyen. Nehéz pénzviszonyok közi élűnk, sz ember a legfontosabb kiadásait is háromszor meggondolta és milliókai adjunk vízért? Miből?
A városatyák üljenek össze és revideálják ezt az ügyel, segítsenek a közöDBég baján, ha már a költségvetés tárgyalása 60ián egyellen vároz-alya 6cm vette észre a vízdíjak emelésére vonatkozó, elbujtatott tételt.
Abban a reményben, hogy az igen tiszteli Szerkesztőség Jelen soraimnak becses lapjában helyi ad, maradok kiváló tisztelettel, egy a sok közül.
— Pahócsa István fodrász- üzle-líben végzik a legszebb és a legdivatosabb url és női liajvógásokat. Figyelmes és pontos kiszolgálás. — Eötvös-tér 20. szám. (SzenlhSiomság \' szoborral szemben.)
— Megszállott területen lopott, azután visszaszökött Magyarországba. Bedő János löldmives a megszállóit területen levő Kislalu községben szolgálaiadójától, Mataslcs Mlhálytól 3000 dinárt lopolt, azulán megszökött, átkeli a haláron és Szentgyörgyön egy löldmives szolgálatába lépelt. A ju-oszláv hatóságok megkeresésére a tolvajt letartóztatták és tegnap ítélkezett felelte a zalaeger szegi törvényszék, amely a dínár-tolvajl hat hónapi börlönre és három évi hivatalvesztésre itélle.
Legújabb DIVAT szerlati url ruhái
kizárólag angol szövetből készít SSrlol ZalQmond szabómester Nagykanizsa, Fé ul 5. szém
— Szerencsétlenül Járt kerékpáros. A Zalai Közlöny tudósítója Jelenti: Bálint N. borbélysegéd, keszthelyi lakos, aki Sóthy JánoB keszthelyi borbélymesterné! van alkalmazásban, szeptember 4-én este kerékpárján haladt a Vaszary Kolos-ulcán. Egyszerre egy kiálló kövön a gép keresztül ugrotl és az első kerék valósággal összeroppant. Emiatt Bálint oly szerencsétlenül bukott le a kerékpárról, hogy a bal vállcsontjál eltörte és eszméletlenül terüli el az utca kövezetén. A mentők lakására szállították.
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bandi zenekarával hongversenyez a Korona éttermében. Szíves pártfogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
— Kathollkus napok és nagygyűlések. A Katholikus Népszövetség őszi kampánya során az egyházmegye püspökének részvételével katholikus nap lesz szeptember 18 án Hevesen, ok!óber 2-án Nagykálán, október 9-én Hódmezővásárhelyen, a plébánia alakításának 200 esztendős jubileuma alkalmából. Katholikus uépszövetségl nagygyűlések lesznek szeptember hó folyamán Kecskeméten, Debrecenben, Jászberényben és Abonyban. A katholikus napokon, valamin! a nagygyűléseken a központ legkiválóbb erői fognak megjelenni. A helyi rendezőségek részéri! elevenen lolynak az előkészületek a katholikus napok és nagygyűlések sikerének bizlosi\'ására.
Irodaáthclyezés. Dr. Kovács László ügyvédi irodáj H Erzsébet-tér 11 szám alá (Oullmjnn-léle ház) helyezte ál. Telefon-szám: 240.
1927 szeptember 8
— Akiknek a szívműködése
gyenge, erőlködés nílkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes .Ferenc Józsel" keserüvizei. Szivszakorvosok meg-állspllollák, hogy a Ferenc Józset vlz súlyos billenlyühibáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hal. Kzpható gyógyszertárakban, drogériákon és füszerüzletekben.
— Letartóztatták a füredi gyll kos férjet. Barát József zsellzszenl-páll lakost, aki teleségél ugy fejbe ülötte, hogy az a kaposvári közkórházban meghalt, a kaposvári törvényszék vizsgálóblrája, dr. Horváth Arihur tegnap kihallgatta és kihirdette a gyilkos előtt a letartóztatást végzést. Az asszonygyilkos Barál a letartóztatás ellen felfolyamodissal éli a vádtanácshoz.
— Megnyi Ik Dlewock Júlia német oktató Iskolája. Dlewock Júlia a Batihyány-u. 5. sz. a. tágas, szép helyiségei béreli német-oktatás céljaira. B.\'iratások folyó hó 19 tói naponta délelőtt 10—12 óra közi. Oyer-mekekel valláskülönbség nélkül felvesznek. A lavalyl lanilványok szülői kéretnek, hogy gyermekeiket folyó hó 19 én délulán 4—6 óra közt küldjék a fenli helyiségbe az elmaradl vizsga-ünnepély megtartására.
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bindi zenekarával hangversenyez a Korona élit r.nében. Szíves párifogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma
csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor az .Ezüst lepke" (Egy láncosnő ksr-rierje) cimü 6 fcjezeles film kerül bemutatóra. Főszerepben: Ollve Borden. .Bolrány a Parkhotelben", vidám löriénct 6 felv. Főszerepben: Buck Jones.
Uránia mozgó. Ma csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor ,Oyémántre|lély" (Egy höslelkü leány történele) 8 lei-vonásban. Főszereplő Shlrley Mason. .Turfkiraly" (Egy versenvparipa története) 7 felvonásban. Főszereplő : J. Farrel Mc. Donald.
Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa és rokon
magánzó
éleiének 59-lk, házasságának 36 ik évében, kedden reggel csendesen elhunyt.
A megboldogult hűlt telemét az izr. sirkert halottasházából ma délulán 3 órakor fogjuk örök nyugalomra helyezni. Nyugodjék békében I
Mm\\ szabás 1 Fővárosi szabás ■
Sfirlel Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa, Fő ut kotoiu uilk*u m«iuu
11)27 szeptember 8.
MŰVÉSZET
Dajbukát Ilona és Bársony István
béllői h előadásainak pia-Üllal ma megjelenlek. Ugy az egyes műsorszámok szellemességél, mint a szereplők művészi alaki\'ását és le lielségél a fővárosi kritikák oly3n előnyösen ismertették, hogy e k.\'t színházi est valóságos eseménynek Ígérkezik. Az esték fénypontjai természetesen Dojbukát Ilona és Bársony István. Az összes kritikák egyöntetűen állapítják meg, Ingy Dij-bukát ebben a bemutatandó szere pében az ország összes művésznői között a legeslegelső helyen áll s ebben a szerepkörben egyállalén nincs hozzá hasonlítható művésznő. Bársony Istvánt ugyancsak az 5 nagy művészete tette a fővárosi közcnség elölt olyan hihetetlenül népszerűvé. Szász ila leghíresebb szerepében, a bires-neves pesti színésznők és színészek utánzásaiban, fog bemutatkozni. Szász lla egyébként az egyeB darabokban is játszik. Szenttványl Kálmán, ez a nrtlnos és nagy intelligenciájú konferanszié nemcsak az ó szellemea csevegéseivel, de rendkívül elmés és találó vers-röglön-zéselvel és aktualitásaival szinte magával ragadja a közönségei. Halász Anna, a Király Színház művésznője és Ándal Bála szintén kedvencei a budapesti közönségnek.
Képkiállítás Nagykanizsán Hosszú ideje már, hogy Nagykanizsa városát eikerűllék a nagyobb arányú gyűjteményes tárlatok. Ma aztán egy valóban értékes és gazdag anyaggal felszerelt képkiállítás nyílik meg a Világ-mozgó nagy váró-lermében. A kiállításon világmárkát jelentő festőművészek vásznai mellett olt találhatók a mai magyar piktúra legjobban Ismert reprezentánsainak alkotásai. A közismertebb művészek közül elég felsorolnunk csak a következők neveli: Cencz János, Edvi Illés Aladár, G\'alter, Háry Qyula, Hermann Lipót, iványi Orűnwald Béla, Komáromi Kalz Endre, Magyar Mannheimer, báró Medgyánszky, Náray Aurél, Nyilasi Sándor, Perke Qéza, Pálya Celesztin, Pólya Tibor. Szüle Péter, U|-váry, Vigh Bertalan stb. A kiállítás ma délelőtt 10 órakor nyílik meg a Világ-mozgó várótermében és néhány napig nyílva áll minden érdeklődőnek, teljesen díjtalanul. A kiállított képek kedvező fizetési feltételek mellett megszerezhetők.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
(Az Ifjúsági Szövetség) érlealll az egyesületeket, hogy a bajnoki ér mekei csak vasárnap a Pécs-Bjranya mérkőzés elölt fogják kiosztani.
(Tréning mérkőzés) Csütörtökön délután fél 5 kor a Kanizsa F C az NTE I. csapatával nyilvános Iréning-mérkőzésl tart, belépőjegy nélkül.
(Felhívás) Az NTE inlézője felkéri az összes igazolt és igazolás alatt levő játékosokat, valamint mind fzokat a latékosokat (ifjúságiakat is), kik az NTE csapataiban óhajtanak szerepelni, hogy csűlörlökön délután fél -4 kor a sporttelepen okvetlenül megjelenjenek.
URÁNIA
Szept. 8-án, csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor:
Gyémántrejtély
Egy liőslelkü leány történele 8 felvonásban. Főszereplő: Shlrley Mason
TURFKIRALY
Egy versenyparipa története 7 felvonásban Főszereplő: J. Farrel Mc. Donald
RÁDIÓ-IÜSOR
(Rővtdltó*«k) H - Mrek, közgazda-siH- Hang*. — hangrerieny. E — clófldás Oy — gyermekeknek. A — asszonyok. Mk. Z — zene. Mg. ■ mezőgazdaság, m. = Ifjúsági előadás. P — felolvasás. Q — gramofonzene. Ib — Jsizbaml. K — kabart. nZ. — néojxerfl km.
Szeptember 8 (csütörtök)
Budapest 9.00 1L lOOOZenésmisc. 12.CO Időjelzés. Utána cigányzene. 30.30 Kálmán bácsi mesél 4.30 Máslél óra konnvü zene. 6.2\'J Rádió tt 7.30 Előadás a Stúdióból. A pelcrkei nótárius. Bohózat. 10.30 Időjelzés. Utána Jb.
Hécs-Oráe 11 00 nZ. 4.15 Hangv. 8.00 Kamara Z. 900 Népdalest.
tíerlin-Stettln 11.00 G. 13.00 Harang, játék. 1230 Mg. 5.00 nZ. 600 Átvitel repülőgépről. 7.30 Könyv és Ilim. Karin Mi-chaelis előadása. 8 30 Dalok és szimlónikus Z. 10.30 Tánc Z.
Brünn 1215 nZ. 800 Kamara Z. és dalok. 9. Rádiószkeccs.
Frankturt-Cassel 11.55 Harangjáték. 1.30 nZ. 430 Dvorák hangverseny, fi 15 Mg. 7.15 Veszélyes elel&ntvadászat E. 8.15 A botcsinálta doktor, Mollére 3 felv. vígjátéka. Utána nZ.
Longenberg Dortmund-Münster 1.10 Hangv. 4.45 A. 5 30 nZ. 0.30 Higiénia! E. 8.30 Kamara Z. és dalok. Ulána nZ.
Milánó 4.15 Jb. 5.20 Oy. dalok. 8.45 Hangv.
Páris P. T. T. 10.00, 3.00 Népszövetségi Illések átvitele. 2.00 Hangv. 8.30 A genfi szinliiz díszelőadásának közvetítése.
Róma 5.45 Ének és zenekari hangv. 9.20 Szinházl előadás közvetítése.
Szeptember 9 (péntek) Budapest 9.30, 12.00 és 3.00 H. 5.00 Időjelzés, utána: Egészségügyi E. ,A korai öregedésről - 5.45 Cigány Z7 7.00 -Mit ds kit idézek?-8.00 Német-est. Közreműködnek: Kern Aurél, az Operaház kamarazenekara, Székclyhidy Ferenc az Operaház
ta1iécs-Orác H.COnZ. 4.15 Hangv. 8.05
"\'Serlln\'-Stetttn 1I.00G. 1.00 Harangjáték. 3.10 Mg. 3.30 A. 131 Cjy. 5.00 Opera- és onerettiésztclek. 8.30 Szimfonikus Z. 10.30 A hegyek között". Dalok és Z. BrOnn 12.15 0. 7.15 Operaelőadái: Bohémek, Puccini 3 felv.
Frankturt-Kassel 11.55 Harangjáték. 1.00 0. 150 A. 6.30 Mesék. 8.CO Szimlónikus Z. 10.00 Német-est, izirnfónlkus Z. költemények, dalok és szindarabrészletck.
Lanjrenberg-Dortmund-Münster 1.10 nZ. 1.10 A. -1.30 Gy. K.5.30 nZ. 8.10 Szlm-
^UlUanó 4.15 Ib. 5.20 Oy. dalok. 8.45 Német est, szimlónikus Z. 11.00 Jb.
Prága 10.50 nZ. 5.C0 Hangv. 8.10 Né-met-esl szimlónikus Z. 10.20 Cigány Z,
Rómn 5.45 nZ. 9.10 Német-est szimlónikus Z.
szebeesztölozeretek
Hű olvasó. A vizdij-einclésrc vonatkozó panasza azonos tartalmú a lapunk mái helyin megjelent panasszával,
V. K., —lo, H. I., Özvegy. A fenU üzenet az Önök soraira Is vonatkozik.
K. S. Beküldött vároipoJitikal lr.lsának tárgyit egyelőre kimerítettük. Ha aktuális lesz, visszatérünk reA.
S. L. .Mezőgazdasági vonatkozáiu kérdésekre lapunk szerdal és vasárnapi ni-maiban rovatvezetőnk mindenkor készséggel ad feleleteket. Küldheti közvetlenül is dr. Va »s Zoltán járási gazdasági felügyelő (Kisfaludv utca 16.) cimre.
P. J. Semmi akadálya.
i,. Schwarcz Dezsó harisnyái a legjobbak. _
Közemisii
Hogyan védekezzünk a bnzakóüszög ellen ?
Irts: dr. Vasa Zoltán m. klr. gazd. felügy.
A búzavetőmag üszög elleni csá-vázása ma már olyan általános, hogy alig akad gszda, aki csávázás nélkül vetné el buzájál, mégis vannak községeink, hol ez a gomba ma is főukozája a buza gyenje termésének. Hogy milyen kári lesz ez, legjobban látható a vámörlő malmokban, hova sok olyan kis gazda viszi gabonáját, ki rosta hiányában ugy viszi azt ötölni, ahogy a cséplőgépről kijön. A Jó molnár a saját érdekében is kitaníthatná az üszkös búzát hozó kisbirtokost arra, hogy mit csináljon a vetőmaggal, de sajnos nem mindenik törődik azzal.
Az üszögös szem puha, majdnem gömbölyű, könnyen széinyomható s benne nem lisztanyag, hanem feke-lés por található. Ez a leketés por, melyből egy-egy üszögös buzaszem-ben több millió van, a belegségct okozó gombának a szapoiitó szerve, spórája. Ha kissé nedves Idő van cséptéskor, de száraz időben is, sok elmorzsolódik az üszögös szemek körül s az igy kiszabadult spórák reá ragadnak az egészséges buza szőrös végére. Ha az igy fertőzőit mag a földbe kerül, az üszögspóra a maggal egyült kicsírázik s ha a
növényke a fejlődés kezdetén van, akkor a spóra csirája behatol a fiatal csirába s a növénnyel együtt a gomba Is fejlődésnek indul s buza-érés idejére az is megérleli a spóráit.
Ezen betegség ellen a velőmagvak csávázásával biztosan lehet védekezni.
Régebben Jóformán kizárólagosan a rézgállc, vagy kékkő csávával védekeztek, pár év óla ezl tökéletesebb szerek kiszorítják a gyakorlatból. Miután mind több csávázó szert ajánlsnak, kisgazdáink, kiknek az ezeket Ismertető szaklapokba nincs módjuk betekinteni, mind többen fordulnak hozzám azzal a kérdéssel 1. miért nem jó az eddig használt rézgállc? 2. az ajánlott csávázó szerek közül a por, vagy nedves csávázó szerek jobbak-e? 3. Milyen módon kell a csávázási helyesen végezni? 4. milyen csávázó szert használjanak ?
1. A rézgálicot mint csávázószert ma, mikor sokkal tökéletesebb anyagaink vannak az üszög elleni védekezésre, — minden gazdának ügyeimen kívül kell hagynia, mert az üszögspórákat nem öli meg biztosan, hanem csak hátráltatja klcslrázásu-kat. (A kukorica után vetett búzában mikor a hideg talajban a buza lassabban csírázik, gyakrabban fordul elő az üszög, mert annak a rézgállc csávázás csírázásra hátráltató hatása a buza csírázásáig elmúlik I. I. a hideg talaj az űszögspóra csírázására nincs hátrányos hatással.) A másik lonlosabb ok a rézgállc mellőzésére az, hogy olyan erős oldatban (1-2\'Vo-os); mintamilyen általában használatban volt, — károsan bal a buza csírázására. Különösen fontos ennek figyelembevétele ez évben, mikor a szárazság miatt sok buzaszem meghasadt Ezek rézgáll-cos csávázás esetén a csiraképes-ségüket fellétlenül elvesztik. (Ezért lesz a pacsai Járásban szelektált vetőmag lulajdonosolpiak sok előnyük a szelektor hasznáMábíl.) Harmadik ok, hogy a többi csávázónak ter-méslokozó hatásával szemben ennek inkább terméscsökkenló hatása van.
(Folyt köv. a vaíárnapi számban.)
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén nyíláskor a tegnapihoz hasonlóan tartott árfolyamok kerüllek lelszinre. Később a bányapiac favorit ériékei kimondottan lanyhulni kezdtek, mely a többi papírnál is jelentkezelt. Zártat felé, mivel Berlinből kedvezőbb Jelentések érkeztek, a hangulat kissé meg|avult, az árveszteségek azonban nem tudtak kiegyenlítődni s igy az árfolyamok a tegnapi nívó alatt zárullak. A Bauxit 30 pengős árveszteségéből csupán 214 pengői tudott behozni. Jelentékeny árveszteséget szenvedett a Kőszén, a Fegyver, Villamos (Oanz) A forgalom az egész tözsdeldő alatt csendes volt
KÉPKIÁLLÍTÁS
a Világ mozgószlnház várótermében egész nap nyitva!
I
192T1 steplember 8.
Ztrlctű zárlat
Mrti »33, London JVJl.H Ntwjal 518-70. BrtUKl 7220, Milano »19. Amsterdam 207 85, Berlin 12Í-36, Wien 7312.1.1 Sctls 3 75. Piiga IMJ. Vilii 5800. Budapest »0-7B, íelgiid 9-13. Bakuul 3-18. _
A budapesti TMi derlza-lcgyzéss
VALUTAK AzzgolL 27-76-27-92 S3a U. 7»50-79"80 CaSk. 1688-1696 Mit 15265-153-25 Dütiz 1002-1008 Dollii 56800-57010 francia l[ 22*10-2260 Hotl. 22850-229Í0 Unjad 6315^1-35 Ul 3-48-354
Ura -•-—
LUs 31 15-31-45 Máika 13565-13615 SchllL 8035-80-7S Norris 14990-15050 •vildl-llS 20-11060 •véd k. 15310-153 10
DEVIZÁK Amit. 228 62-229 37 Belgrid 10-04-10 C8 Barin 135-75-13615 Bokarcal 3.49-353 Brtlarael 79-42-7967 Kopoih.15212-15312 Osato 150 00-150-40 London 27-73-27-61 Milano 31 07-31 15 Newjork 57055-1 35 Pírt. 22 35-22-45 Prtg. 1690-17 95 Szófia 411-415 Stockb. I53 20-I5360 Vsrcó 63\'45-64"25 Wien 8042-8067 ZOrtch 11007-11037
TennénjtJade
Boaa Uazav. 77 kg-o. 3075.-3095.
78 kit-oi 31 f5 - 31 25 » ta-o, 3L35 -3165. 80 kg-ol 3I 55-31-75, ejrtt. 77 kg-os 3045- 3000. 78 kg-o. 30 65 30 85,
79 kg-o. 3095 31 15, 80 kg-os 31-15-31 00. roaa28 00 - 28 25. lakaim, irpa 25 50-26 00. idriipa 2900-33 00. ssb 2200-22-15 \' tengert (6) 24 75-25C0 Buzakorpa 1800—1850, repce 4350-44-50.
Serténásár
Peülaltii 1274, melyből eladatlanul vissza-maiad! 140 darab. Bsérendtl 1-76—1-78, izeden 172-174. szedett kozip 162-1-66, könnjO 1-50-155. claOecndd öreg
1-64—1-68. tnisodrendll 1-50—1-54. angol atüdó 1-60-1-80, szalonna nagyban 190-1.92, zsli 2-10-2 12, iehuzutFbus 200—
2-24, aialonnia lílscrtés 210-212. Ax Irinyzal élénk.
Kiadja: Délzalai Ijomda is Lapkiadó Vállalat Hészvénytársajág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78, sz.
IZntnna doktor Jogi szeptiniriuma ürtiona Rid.y.u. 41. (Telefon) Budapest, Pécs, Szeged. Miskolc, Kecskemét. s st
Államszámvitéllai, agyvédi vizsga.
Alapvizsga.sziy>ilal. Ciekéty houotiiiuni
TŰZIFA és SZEN
házhoz szállítva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épDletfa, deszka, mész, cement, stu kitúrnád és fgyéh építkezési anyag kereskedésében -,m
NAGYKANIZSÁN,
Klrály-ntca 4. Bendelés-tslefan 120 lniMt liiifi t-till kttu aillihi P 3\'20-IH.
IdTvatu női kalapok
nagy választékban olcsón kaphatók * Átalakításokat divatos tormára a legszebben készítjük a-s
Totola és Patsirszky SSKr««
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dJja 10 szóig 50 *lllór. Cimsió i minden vastagabb betűből álló sió két szónak számiüatlk. Minden további azó dija B flll. Vasár- és ünnepnap 50o.\'o felír, szerdán—pénteken 25»/o íclá/. Alláal keresőknek 50<Vö engedmény. A hirdetési dlj előre fizetendő.
Pónxkólosönt bekebelezésre mtndec öMiegben a legelőnyötebben é* leggyo*. •abban lolyóalttat Aozél Ignáo pCtu-köíoönközvetltő lioaia Nagykanizsán, ■t 3. n. alatt. 1483
Egy moQbizható ügyes mindene* leányt keresek íicptember ÍS-lkére. Cim a
kiadóban. _3M6
Jó karban levő cséplőgarnltura eladd 10 hp. Marios és Hércegy m. á. cséplővel 800 v. Bővebbet Pondelek Károly Nagy-récse (Zalamegye)._
A külvárosban szerény kétszobás la-kázt keretek, bővebbet Vida vendéglőjében
Nagykanizsa.___3729
100 hektó chú:ciiüu boioihoidó eladó, d.rabonkint I». Mlltényl Oyula Kazinczv-
nic« 39._______ 3728
Lakást keresek jótanuló II. glmnázista fiamnak, esetleg gyengébb tanuló mellé, hol egyOtt tanulnának. Cim a kiadóban. 3703 \' Két kisdiák esetleg háti oktatással, minden Iskolához közel, gonds családi ellátásban részesülhet. Cim a kiadóban. 3690
Fajtiszta vlzsla-kölyfik eladó. Cim a
kiadóban. _,_3691
Bádogos, vízvezeték szerelő szakmunkás és tanono felvétetik. Szepesi, Zrinyf utca 22.___3507
Előfizetőinkhez!
Szeptember hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap kflldésébcn fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben és vidékre:
I hónapra ......... 2.40 penró
i/i évre............... 7.20 .
L\'2 évre............... 14.40 .
Külföldre:
1 hónapra ......... 300 pengiJ
1\'4 évre............... I0.S0 .
\'.t évre...............2I.W .
A gyönjrörQ henrvlilíltfn 1«Vv6 szentendrei rtf.
„JeAnyinternátmba........
— vilüskbl&nbiég nélkQI - fclvíKInck. HU Mavtdtj 70 P. Protp<k(uil kflM *i I
Kát diák esetleg egy leányka teljes ellátásban részesül url családnál. Zongora és fürdőszoba használat Qm a kiadóban. 3421 18 ávea róm. kath. vallású fUszer- és vegyeskeresked^fegéd azonnali belépésre állást keres. Qm: Oöcsel Imre Keszthely,
Városház ul 4.____ 3754
ElkfiltOzéa miatt szoba- és konyhabútorok olcsón eladók. Csengery-ut 46. ajtó 6. szám. 3755
Gyógynövényeket,
maszlag, vajty csudafalevelet, belén-dcklcvelet, fehérmályvalevelct, kerek inályvalevelet, ökörfarkkóróvirágot, hársfavirágot, pipacsszirmot, aszalt cslpkebogyóhust és annak magját,
anyarozsot,
kőrisbogarat és olajos magvakat stb. ujj száraz állapotban a legmagasabb napi árban
vásárolunk. Mintázott ajánlatot a meny-
nylség megjelölésével kérjak HYDROFLORA R.T. Oyógynövény-osztálya Budapest, VI., Király utca 12
Két diákot teljes ellátásra elfog\'dok és hetedikes gtmnáxista llammal együtt ta-nulhitnsk, ki egyúttal Instruktor Ti lenne,
külön szoba, Rákóczi-ut H._3763
Kát kia lányom mellé. Intelligens bejáró kisasszonyt keresek. Némel nyelvű előnyben részesül. Csengery u. 26. k>pu-
alait Jobbról. _3/62
Egy megbízható mindenes leány azonnali belépése kerestetik. - Cim a kiadóban.__3766
Egy konyhalány azonnali beié-pásra kerestetik Szentgy0rgyvár| utón 8. 3771
Haán (iyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
3."6\'1926. vhL szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 192/. évi Pk. fi 128. számú végzése következtében Dr. Balázs Zsigmond üvyvéd által képviselt Bunc/om Ferenc pallni lakos javára 1600 P s Jár. erejéig 1926. évi Junlus hó 8-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és leiül-foglalt és 9280 Pengóce becsült következő Ingóságok, u. m.: zongora és szobabu orok nyilvános árvetésen eladatnik.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság I92fi Ik évi Pk. ■•I2H. számú végzése folytán 1600 P. — llll. tókekövetelés, ennek 1926. évi május h.S 2\'.napjától járó 1 Wo kamatai, Wo vállídll és eddig ösz-szesen — Pengőben bíróilag már megállapított költségek ereiéig a netán fizetett ősszeg lorovása melleit Nagykanizsán, Ötvös tér 15 ik szám alatt leer.dő megtartásán 1927. évi S7eptcmber hó 12-lk napjának délutáni 3 órája határidőül kliozetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. L-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet Igérő-| uek. szükség esetén becsáron alul ts el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és MíMoglnltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, őzen árverés az 18*1. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi augusztus hó 27. napján.
Haáu Oyula s. k.
klr. blr vésrehaltó
Nagykanlzaán Rózsa-utca 31 c számú házhely eladó, ugyanott 2 varrógép Is. 3770
Egy fiatal bognárugéd felvételik Teleki ut U. sz. Nagykanlzs. 3769
Nagykanizsán József főherceg utón 100. sz. magánház azennal kiadó. 3773
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Első Magyai Gazdasági öépgját Részvény-Társulal, Budapest
Gyár és igazgazgatóság: VI., Váci ul 19. Telefon: Lipót 909-33 Városi telep: VI., Vilmos császár ut 65 Tílelon: Teréz 124 40
„REKORD VIII" \'27c$
losonci sorvető- és sortrágyázó-gép L\'.píl,6t
20.000 1jép N. Sorban vet,
munkában ^flshUa-j \\ ,
Tökéletes ^g^^^B^fv ^ *1
munka\' ir^^^^^^lJ I^T^?8---- \'llilllil,
Könnyö suly. "
Ebütilklti UÜtáj 50% műtrágya meglakatilás I
Kerületi képviselel: Szániú Uilmox éa Tárna, Nagykanizsa.
Künnyen tisztítható.
Jelin\'ékeny Icrmísióbblei.
OlLEI-iMimiIÍS!
A PAroa ólotho* címzett korcsma üzletemet Nagykanizsa, Bsgolsisor 33. lllzszitn alatt loljó hó 8-*n Onne-nélyescn megnyitom. — Kitllnö Italoz, hideg és meleg ételek olcé iron -14 zene és ti cl - Szíves piitlogást kfr:
Szőke István korcsmáros
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: kóles-kása, lengeridara, egész kisszemü tengeri Madáreleség: Kevert madárélel, himozoit-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, ssláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
M magkereskedéiében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Mayer KloUld Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlaztító, ruhafestő vállalata.
Feill Tisztit! Gouvférozl Mozi
Oyö ídjön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tökórféíjM gíllérUszUtír
14469/1927. sz.
árverési hirdetmény.
Folyó hó 10-én délelőtt 10 órakor az u] vásártér melletti „Buzasás" t 32 parcellában lö-vön ott a helyszínen elfogjuk adni.
Nagykanizsán, 1927. évi szeptember hó 5-én.
Polgármester
12697/1927. sz.
Hirdetmény
Folyó évi szeptember 10-én délelőtt 9 órakor-a.Telekl ut 70. száinu városi ingatlant a helyszíni nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 1 évre bérba-adjuk.
Nagykanizsa, 1927. évi szeptember hó 26.
A városi tanács
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
Írószerek ós füzetek rajzszerek, festöszerek könyvtáskák és szijak
ka pb siók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében r«"
Fó-ut (Városház-palota.)
Nyomatolt a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felclós Uzlctvczcló: Zalai Károly.)
07, évfolyam, 204. szám
Nagykanizsa, 1927 szeptember 10, szombat
Ara 14 tttlér
POLITIKAI NAPILAP
Sztrlccsitósíg és kiadóhivatal Fó-ut 5. sz. Keszthelyi fiókkiadóhivatal: Rákóczi-tér 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ZalacgcrSKgi SKík. éa kladóhiv. Kinlisy-u. 14. Elófii«té*l ára: egy hóra 2 pengó 40 fillér.
Elhárították a budapesti pék-sztrájkot
Vass miniszter közbelépésére létrejött a megegyezés
Budapest, szeptember 7 (Éjszakai rádiójelentés) Ma a sütőiparosok és 9 bérmozgalmat Indított munkások megbízottal kőzött folytatódtak a békéltető tárgyalások, melyet Vass József minisiterelnökhelyet-les utasílására Andréka főkapllány-helyelles közyellletf. A tárgyalások torán a munkaadók hajlandóknak mutatkoztak Wo os bérjavilásl adni, azonban a munkások ragaszkodtak az T>/o OS béremeléshez. Vass miniszler-tlrökhelyelles, amint erről értesüli, azonnal ioimécsolfatla kérését a sütő-iparosokhoz Andréka fökapitány-he-lyeiles állal, hogy adják meg az 5 százalékos béremelést. Ez meg is lörlénl és igy biztosítva van a munka zavartalan menete.
A magyar tourlst-trophy győztese halálos szerencsétlenség áldozata lett
Bécs, szepl. 9. (Éjszakai ráölő-Iclenlés) Puz Olló bécsi motorkerékpáros, aki megnyerte voll a magyar lourist trophyt, miközben a Semme-ringre igyekezett, gépe a síkos uton megcsúszott és nekiszaladt egy oszlopnak. Puz oly súlyos sérüléseket szenvedett hogy szókba rövidesen belehalt.
Voronoff előadást tartott
Budapesten Budapesl, szép\'. 9. A budapesti nemzetkőzi zoológiai kongresszuson ma Voronoff tanár tarlóit előadást a megfiatalításról. Előadásában többek közi elmondta, bogy Franciaországban a katonai méneseknél végzeit kísérletekei. Különösen a birkáknál ért el hasznos eredményeket, arceny-nyiben eljárásával a gyapjuhozamoi jelentékenyen növelni ludta.
ÉpelméjBnek nyilvánította a berlini bíróság Baumgartent
Budapest, szeptember 9. Ismerc-les, hogy Baumgarten Ferenc végrendeletét fivérei megtámadták azon a cimen, hogy az örökhagyó nem folt épelméjű akkor, amikor a magyar rókra hagyta vagyonát. A berlini fe-lebbviteli biróság kimondotta, hogy paumgarien Ferenc épelméjű volt és "Vérei eljárása jogtalan. Érdekes, "°gy a mellőzött örökösök Magyarországon is ugyanolyan indokolással akarják megtámadni a végrendelet, mint amelyet a berlini birö-ség elutasított.
»A jeleniegi nemzeikőzi jogot kell kritika alá venni, hogy a Ebéke tartós és végleges Begyen"
Apponyi Albert gróf egy órás beszéde nagy hatást keltett a népszövetségi tanács ülésén — A pénteki ülés
Oenf, szeptember 9
A népszövetségi tanács csütörtök délutáni ülésére a délelólli részvétlenség u\'án a karzatok feljesen megtellek közönséggel. A leszerelési javaslatok viiáját váriák, ami azonba1 elmaradt. Ehelyett Apponyi Albert gróf mondla el fiatalos erővel éi lendülellel egy órás beszédéi, amil feszült figyelemmel hallgattak.
A kisebbségi kérdést illetően Apponyi ugy nyilalkozoii, hogy
a nemzeti kisebbségek asszimllálása csak oly módon mehet végbe, ha az illelő kisebbség továbbra is megőrzi kulturális sajátosságai I.
A leszerelési kérdésről Apponyi grófnak az a véleménye, hogy az előkészítő leszerelési bizottság Jelenlését okveilenül revízió alá kell venni, mert az első jclenlés rengeteg egyenlőllenséget tartalmaz.
Az ily egyenlőtlenségek fenntartása vezet azulán ahhoz az állapothoz, amelyet a népek éleiében forradalomnak, a nemzetközi életben pedig háborúnak hivnak.
A legjobb konzervatív politika a tarlós lej ődés poliliká|a s a nemzetek vezéreinek vagy lilán még sokkal nagyobb mértékben azoknak, akik a népek egyetemének akarnak parancsokat adni, sohasem szabadna szem előtt léveszleniök azokat az eltéréseket, amelyek az anyagi jogok, a poziliv jog és az igazság állandó eszméje között felmerülhetnek.
Tarlós és végleges békcművel a népek valójában csak akkor tudnak majd felépíteni, ha meglesz a M\'isr-ságuk ahhoz, hogy kritika alá vegyék a Jelenlegér vényben levő nemzetközi jogot
és összhangba hozzák az állandó igazság eszméjével és a népek érdekeivel.
Apponyi Albert gróf beszédét nagy teltzes kövelle. Különösen fellüoi, hogy az ősz magyar politikus fejte-Keléseit a francia delrgá us is megtapsolta.
A péntek délelőtti ülés A népszövetségi lanács pénteken délelölii ülésén az elnök felolvasta a napirendi bizollság jelentéséi. Az állalános vila folytalása során Van-dervetde elnök fennhangon követelte, hogy mielőbb keresztül kell jutni a holtponton, melyre a leszerelés kérdése julolt. Az ülés folyamán szóba került még a nemzelkőzi szervezetek együttműködésének, a nő- és gyermekvédelemnek kérdése is.
A norvég követ felszólalásábsn különös nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a nagyhatalmak ismerjék el magukra nézve a kötelező döntőbíráskodást. Nem elég azt mondani, miként azt az eddigi előadók, köztük Apponyi is, hangoztatta, hogy várjuk és reméljük, hanem azt kell mondani, hogv : cselekedjünk I Az ülést II óra 40 perckor félbe sza-kiloiiák és folytatását délulán 4 óra 30 percre fűzték ki. A magyar-román blrtokpőrők Dgye a Jövő hétre maradt Genf, szeptember 10. A maeyar-román vitás kérdést a jövő hélen fogják tárgyalni. Hír szerint a magyar kormány azt fogja kívánni, hogy a népszövetség tanácsa a pör eldöntését u\'alja a hágai nemzetközi törvényszék elé.
Éhség-sztrájkot kezdtek a letartóztatott pesti kommunisták
Budapest, szeptember 9 A minap leleplezett, minden eddiginél messzebbre kiterjedő kommunista összeesküvés ügyében tegnap
befejezték a nyomozást.. A nyolcvan előállítóit kommunista közül 28-at helyezlek előzetes letartóztatásba, kik ma reggel éhség-szirájkol kezdtek.
A vármegyei közigazgatásban nagyon érezhetővé vált a redukált tisztviselői létszám
Zalavármegye közigazgatása az elmúlt negyedévben
Zalaegerszeg, szeptember 10
Bődy Zollán alispán most adta ki hivatalos jelentését az elmúlt negyedév vármegyei kö2igazgafásáről, illetve a törvényhatóság állapotáról.
Községek költségvetése Eszerint az 1927. évi községi háztartási költségvetések közül 266 köz segét 50 százalékos vagy ezen aluli pótadóval hagyla jóvá, mig 183 községet az 50 százaléknál magasabb
póladó kiveliiétése végett a belügyminiszterhez terjesztene fel.
A költségvetések felülvizsgálatára leküldött minisztériumi bizottság 111 községnek a költségvetését megállapította, 22 községét pedig, ahol 100 százalékon felüli póladó kivetésére van szükség — a belügyminiszterhez terjesztettek. Nagyon érezhető volt a redukált tisztviselői létszám, meri, noha a lisztviselők folyton megbosszabbiloll - hivatalos órákkal dolgoznak, a számadási rend fenntartása a legnagyobb nehézségekkel jár.
A kereskedelmi miniszter az útadót 15 százalékról 10 százalékra mérsékelte és a községi közmunka váltság árát a kézinapszámnál 2 P helyett l\'50P-bcn hagyta Jóvá. Egy igavonó állal után pedig 8 P helyeit 6 P-bco.
A vármegyei székház kibőviiésimunkálataf tervszerűen folynak lovább dr. Kotsls Iván lervező építész művezetése alatt.
A közbiztonsági állapotok a vármegye területén a múlt időszakban kielégítők voltak.
Megemlékezik a jelentés a rossz termés következtében a gazdaközönséget éri nagy gazdasági veszteségről.
A közegészségügyi állapotokat illetőleg a mult évnegyedben a felnőttek állapota igen kevező voll. Megbetegedés kevés fordull elő. — Szórványosan enyhe lefolyású ma-lária-esetek fordultak elő. Héviz-szentsndráson két Ízben fertőzött kul vizétől több lifusz-eset támadt. Az alispán intézkedett, hogy a Jövő nyáron Hévizszenlandráson megfelelő csatorna vizhálóval fog már rendelkezésre állani. A gyermekek egészségi állapota is kielégítő. A járási tiszli orvosok 166 községben 28 tejüzemet és 124 gyár és ipartelepei vizsgáltak felül. A vármegyei liszll főjrvos azonkívül megvizsgálta a gyógyszertárakat, a fürdőket, slb.
Ami a népesedést Illeti, az Zalaegerszeg városában a legkedvezőtlenebb statisztikát tünteti fel, mig a zalaegerszegi járás a legkedvezőbb népszaporodási szempontból.
Alsólendvai járás balatonfüredi járás keszthelyi járás lefenyei lárás nagykanizsai járás
szül. 140 89
225 275
226
megh. 116 57 187 192 164
ZALAI K0ZLONY
IM7. Szeptember 10.
szOt. megh.
novai járás 191 93
pactal járás 228 141
sümegi járás 258 ,150
lapotezai járás 308 208 zalaegerszegi járás 389 213 zalaszenlgróli járás 210 139 Nagykanizsa város 210 182 Zalaegerszeg város 98 100 Az állategészségügyi viszonyok nem voltak egészen kielégítők. A veszettség és sertésbelegség emelkedett. Komoly veszély fenyegeti a vármegye lólenyésztését a megszállás alatl álló perlaki és csáktornyai járásokban fellépett tenyészbénaság miatt. Minek folytán Intézkedés történt, hogy a határszéli szomszédos forgalomban a közlekedés csak herélt lovakkal történhetik. A vármegye mezőgazdasági állapotát
illetőleg a buza a közepesnél gyengébb, a termés pedig az elképzelhető leggyengébb. A rozs sok helyen még a veló.nagol sem adta meg. A gabonanemüek minősége általában jó. Csirás gabona az idén |
nincs. A kapásnövények fejlődéséi az augusztusi eső megjavította. Takarmányfélék a mull esztendőhöz viszonyítva, kevesebbel adlak. Gyümölcsfélékből kevés termelt. A szőlőkár sok helyült 80-100 százalékos.
A vármegye állattenyésztése a májmételykór következtében erősen megfogyatkozolt. A gazdasági felügyelőség a 100 000 P 2\'5 százalékos löldmüv. minisztériumi hitelből 260 tehenei vásárolt az állatállomány pótlására. A kormány 100000 P lóbeszerzési hitelt Is bocsátod rendelkezésre. Községek részére be-szerezlellek: 17 bika, 6 kan, 72 bonyhádi lehén és sok apaállal.
A megváltási eljárások mindenhol befejezési nyerlek, csupán a vételár és haszonbér megállapítás van még folyamaiban.
Majd részletesen beszámol a je lenléi a fonlkölcsön terhére végzett útépítésekről és heugerezésekről.
Az összes hivatalos ügyforgalom 71.303 drbvoll, amiből 69.738 nyeri elintézési, mig 5335 ügydtrab, mini restancia maradt vissza.
Impozáns ünnepség keretében Kisasszony napján szentelték fel Kiskomárom bárom nj harangját
A megyéspiiapököt Strausz Antal kanonok képviselte, aki a sxentelést végezte — A legnagyobb harang 8 mázsa
Kiskomárom, szeptember 9
(Saját tudósítónktól) Sok ezer más haranggal együttaklskomároml templom bárom harangja Is elvándorol! a báboru kénköves poklába, hogy a hivők lelki istápolása és egyházi kö-telességre való hivása helyeit szolgálja a magyar hazát mint ágyúcső, mint fegyver.
Most hosszú Idők után a köziégek népei mind azon vannak, hogy elvitt hsrangjaik helyeit ujakat szerezzenek be. Igy a legutóbbi léi év alatt Kiskomárom község lelkes népe indított gyüjtéBt, hogy harangokat vehessenek a község katolikus temploma számára. A fáradhatatlan buzgalommal folytatott akciónak meg is let! a kívánt eredménye, amennyiben a község három uj harangot rendelt a jóhirü budapesti Siezák harangöntő cégnél, melyek közül a legnagyobb nyolc, a középső öl és a legkisebbik két és fél mázsa sulyu. A harangokai az öntő cég kiállította volt a székesfehérvári országos kiálliláson Is, ahol nagy sikerük voll.
Ar elmull vasárnap érkeztek meg a harangok a komárvárosi pályaudvarra Székesfehérvárról, ahonnan dr. Sárközy Lsjos kiskomáromi esperesplébános vezetése melleit a klsko-máromiak diszbandériuma és a fehérruhás leányok sora között szállították be Kiskomáromba az uj harangokat
Az ünnepélyes harangszenlelést Kisasszony napjára állapították meg, mely alkalomra Nagykanizsáról Kiskomáromba érkeztek Cyömörey István, a kerület országgyűlési képviselője és dr. Laubhalmer Alán szolgabíró a hivalalos járás képviseletében. A harangszenlelést dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök szerette
volna végezni, azonban jelenleg épen egyházmegyéjében bérmakörulon van és ez ebbeu meggátolta. A megyéspüspök tehát Strausz Antal veszprémi kanonokot jelölte k! helyetteséül a harangszentelésre.
Csütörtökön délelöll Hz órakor történi meg az ünnepélyes harangszen-telés a kiskomáromi templom előltl téreu a telállitott tábori oltár elölt, ahol a kiskomáromi és környékbeli papság nagyszámú segédletével — Strausz Antal kanonok felszentelte a három harangot, majd lélekemelő ünnepi beszedet intézel! a teret betöltő sokasághoz, melynek sorában sokszázan vollak ott a szomszéd község lakói Is, valamiül Kiskomárom és Komárváros intelligenciája teljes számban, élén Szllvay Qyula kiskomáromi jegyzővel.
Strausz kanonok beszédében dicsérő szavakkal méllalta a község népinek áldozatkészségét, mellyel lehetővé vált a háború állal elsodort uj harangok póllása. Az őszinte elismerés hangján emlékezeti meg dr. Sárközy Antalnak, a kiskomáromi esperes-plébánosnak buzgó munkájáról, akinek agililása tévén a község katolikus népe fokozott szeretettel és Igyekezettel állt a harangok beszerzésének nemes munkájához. Ünnepi beszéde ulán szentmisét mulatóit be a kanonok, majd ezulán a Slezák-cég szerelói a kiskomáromi leventék és lüzollók segítségével felhúzták a harangokat a toronyba.
Oyönyötü része következeti ezulán az ünnepségnek: egyenként megszólaltak az uj harangok. Kiskomárom községbin a háború óla nem voll harangszó és mikor először megszólal! a kisebbik, msjd a középső és
végül a legnagyobb harang, siinle megkönnyezték az emberek az emel-kedelt pillanatokat. Végül mind a három harang egyszerre bugolt, zúgott, mintha azokat a kiskomáromia-kal sírták, bivlák volna vissza, akik elkísérték a régi harangokat és akik — mini azok a harangok — valahol messze idegen tájakon a magyar nemzet védelmében elbuktak a harcmezőn. Látható volt a megjelent közönségen a harangok megszólalásának hatása. Különösen az egyszerűbb nép valóságos áhítattal hallgatta a srép akkordokat, mik szárnyalón vitték Kiskomárom község nagy ünnepének alázatos üzenelét az Egek Urához, aki erre a napra különös keggyel derűs napot varázsolt a szürke napok helyébe.
Kisasszony nspján hosszú évek ulán először harangozlak be déli 12 órakor Urangyalára Klskomáromban.
Délulán egy órakor dr. Sárközy plébános ebéden lálla vendégül a helybeli és máshonnan odaérkezett vendégeket, amelynek során az első pohárköszöntőt Strausz Antal kanonok mondta KiBkomárom derék, áldozatkész népére. Erre Piczety László földbirtokos válaszolt magyaros Izü tószljában. Még több lelkes pohárköszöntő hangzott el ezulán a banketten, amik közül Sárközy plébánosé kiemelkedő volt, aki megköszönte a megyéspüspöknek, hogy ilyen kiváló helyettesével képviseltette magát a liaiangszentelésen ét azon reményének adolt kifejezést, vajha sikerülni, fog Kiskomárom népét társadalmilag is oly eggyé lenni, mint volt a harangok beszerzésének fáradságos és áldozatkész munkájában.
Esle a kiskomáromi tűzoltók kedélyes táncmulatságot rögtönöztek a nagyvendéglőben, mely éjfélig tartott.
Impozáns tömegben zarándokoltak Kisasz-szony napján a kanizsai nők Bncsuszentlászlóra
Nagykanizsa, szeptember 9
A kisasszonynapi nagykanizsai női zarándoklat eddig sosem látott hatalmas tömeget mozgatott meg, mely messze lelülmul\'a a vasárnapi Impozáns férli zarándoklatot. A nngy-zarándoklal megmutatta, hogy a nagykanizsai katolikus asszonyok és leányok ludnak még szent eszmékért lelkesedni és hilük mellett nyílt bitvallást tenni. Igy lehetővé váll, hogy az a hatalmas, hosszú különvonat, amely I női zarándokokai Ztla ősrégi kegyhelyére Bucsuszenllászlóra vitte, teljesen megteli. A résztvevőket nagyon sok hozzátartozó Is elklsérle. A zarándoklat lelklvezetője Mátis P. Hilár plébános és AVfesafa piarisla gimnáziumi lanár tollak.
A plébánia templomban történt kora reggeli Istcnllsztelel után egyházi zászlók élén, Mlrla énekekkel ajkán, megindult a női zarándokok
hosszú sora.
A pályaudvaron gyönyörűen feldíszített különvonat várta a sok-sok száz zarándokot és kísérőiket. A bjcsuszentlászlól fogadtatás, maga a bucsu szertartásai és a délutáni népgyűlés ugyanabban a rendben folyt le, mint a férfiak zarándoklalánál. Szónokok ezalkalommal Is Mátis P. Hilár plébános, Krlzsala Ferenc kegyesrendi lanár és Lóskay István vollak, kikel hallgatóságuk melegen ünnepeli.
Besötétedett már, mire a zarándokok különvonata visszaéri Nagykanizsára. Az állomáson is végig Kazinczy-ulcán ezren és ezren várták a hazatérőket, akik zári sorokban Indultak a plébániatemplom felé, hogy még egy Imádsággal befejezzék a külsőségeiben is Impozáns is meghaló, lelkiekben pedig felbecsülhetetlen szépségű ünnepnapot.
Ismét többen betegedtek meg gombamérgezésben
Horváth József Magyar-utcai lakos és felesége és két Ismerősük betegedett meg a gombától — Orvosi beavatkozás után valamennyinek állapota javuló
Nagykanlzaa, szeptember 9 Minap egyik számunkban megírtuk, hogy gombamérgezésben egy egész család megbetegedett, azonban a gyorsan alkalmazott orvosi beavatkozás elháiilolla a súlyosabb veszedelmet.
Most ujabb gomba mérgezésről adhatunk hirl, mivel kapcsolatban ismételten felhívjuk a közönség figyel mél arra, hogy akár a természetben szedett vagy a piacon vásárolt gombánál a legmesszebbmenőig vizsgálja meg az étkezésre szánt gombái és CBak a feltétlenül ehelö gombái, illetve (elismert gombát lözze meg.
Tegnap esle fél 9 órakor telefonon felhívták a mentőket a Magyar-utca 27. szám alá, ahol súlyos gombamérgezésben meghelegcdetl Horváth János 68 éves ember és felesége, akiket a kórházba szállítottak.
ayomormosás után állapotuk javuló.
A gombát, mitől megbetegedlek Horválh szedte az erdőn és abból küldött Haza! Imre és Turek Qéza ismerőseinek, akik szintén főztek és ettek belőle, de nekik ugylátszík nem ártotl meg annyira, mert csak múló rosszulét fogta el őket és nem kerüli sor orvosi segítségre.
Horválh a rendőrségi kihallgatás során elmondta a kórházban, hogy többször szedeti gombái már eddig Is és jól ismeri a gombafajukat, azonban lehetségesnek mondotta, hogy a földi gévagomba közé mérges gomba is keveredett.
Az erdélyi gyermekparallzls
Kolozsvár, szeptember 9. (É/szakal rádlójelentés) A gyermekparallzls ve-Bzedelmes arányokban terjed. Sok megbetegedés ujabban a gyermekmenhelyen fordult elő.
IflgT szeptember 10.
ZALAI KOZLONT
Nyilatkozat
A Zalai Közlöny 1. évi szeptember 3 ín megjelent Bzámában cikk jelent meg arról, hogy Vas József nagykanizsai cipészmester a cipészszakmába vágó találmányát egy buda-pesli cipógyári utazónak, — kivel egy nagykanizsai ügyvéd lakásán találkozol! — egy (a cikkben meg nem nevezel!) nsgykanizsai ur közvetítésével eladta és ebból kifolyólag öl, mini feltalálót károsodás érte, amiírt a halóságnál a megfelelő lépésekel meglelte. Miníhogy a szóbanforgó cikkel az abban név szerint meg nem nevezet\', köztiszteletnek örvendő nagykanizsai urak magukra vonatkoztatva sértőnek találták és minthogy meggyőződtünk arról, hogy a cikk egyoldalú információk alapján Íródott, kötelességünknek farijuk az említett cikk megjelenése felelt sajnálkozásunkat kifejezni.
A Zalai Közlöny szerkesztősége.
Leányliceumi oktatás Nagykanizsán
Az érdekelt szll\'ők ma délután értekezletet tartanak
Nagykanizsa, szeptember 9 Régi problémáji a kanizsai szülőknek a felsőbb leányoklalás. Ez-idén is mintegy 100 leány került ki a negyedik polgáriból 8 ezeknek közel fele tanulna tovább, ha erre alkalom adódnék Nagykanizsán.
Ezidén az érdekeli szülők, kik sem gimnáziumba, sem lanltónőképzöbe, hsnem valamely — a klasszikus nyelvek helyett — modern nyelvet lanitó leányliceumba szerelnék gyermekeiket beadni, megbeszélésekel folytatnak leányaik további iskoláztatását Illetőleg. Az eddigi megbeszélések folyamán az a terv alakult ki, hogy az érdekelt azü\'ők a kőszegi leány-líceumba fognak magánlanulókénl beiratkozni és oktatásukat Itt helyben, helyi tanerők fjgják végezni. A növendékek év végén vizsgál tesznek Kőszegen s az itt nyert bizonyítvány egyetemi tanulmányok folytatására is feljogosít. Idegen nyelv a tananyagban a francia.
Az érdeklődő szülők ma, szombaton délután 5 órakor a postapalota földszinti kistermében értekezletet tartanak, amelyen végérvényes határozatot hoznak a tanítás megkezdéséi illetőleg.
Márffy József kegyelmet kér
Budapest, szepl. 9. Márffy József, akii a bombamerényletek ügyében 8 évi feg) házra Ítélt a bíróság és büntetéséből négy évet már kitöltött, mosl megbízta védőjét, hogy adjoi be kegyelmi kérvény! a kormányzóhoz.
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
írószerek és füzetek rajzszerek, festőszerek könyvtáskák és szijak
kaphatók
Fischel Fölöp Fiai
könyvkereskedésében 1\'
Fő-ut (Városház-palota.)
A tapolcai járási levente verseny impozáns külsőségek mellett folyt le csütörtökön
Oyömörey György főispán és Bődy Zollán alispán Is megjelentek f.„.,ÍSnySf«- vcrse"V vándordiját, az uj leventezászlót Tapolca Icvenlél vitték cl - 1300 főnyi levente-sereg versenyzett kétezer-főnyi közönség előtt
Tapolca, szeptember !) (Saját tudósítónktól) Lázas buzgalommal készült Tapolca nagyközség arra, hogy a tapolcai járás va-amennyi levenle egyesülelének ez idei Jírási levente versenye minél szebben sikerüljön. A szívvel-lélekkel folytatott elöszitő munkának meg lett az eredménye, mert szeplem-
ilatott egyszerű, közvetlen beszédei, melyben kiemelte a levenle intézmény nemes feladatát és célját, hogy izig-vérig hazafias érzelmű polgárokai neveljen a hazának, akikre fel lehessen építeni a régi Nagy-Magyarországot.
Ezután a közönség elölt elvonul!
- -------J -) " w-^jíiw.,, WI.M1UU u nVZUIIBC^ blVIt tlWUUtl
be r 8 án, Kisasszonynapján a Ta- a levenle sereg a soproni ötödik
polcán megrendezett Járási levenle 6 r verseny, az eddigiekei mindenben
felűlmulla és valóban gyönyörű ké pel mulatóit be arról, hogyalevenle intézmény fejlesztése milyen jó ma-gjar hazafiak kéziben van.
A csü\'örlök! Járási levenle verseny fényéi nagyban emelte az i», hogy a főispán és alispán megjelenlek azon, valamint az egész já rás veze\'ő társadalma.
Gyömörey György Zalavármegye főispánja és Bődy Zollán alispán au\'ón érkeztek ez alkalomra Tapolcára, hol megjelenésük nagyörömöl vállol! ki a lakosságból.
Megjeleni ezekenkivül Nagykanizsáról Koos O.tó lestnevelési felügyelő, minta Zalavármegyei Testnevelési Főfelügyelőség képviselője. A járás és Tapolca inlelligcrciá|a majdnem teljes számban veit részt a levente versenyen Tapolca agilis főszolgabírójával : Polgár Ferenccel az élén, akinek neje volt a levenle zászlónak, mint Járási vándordíjnak zászlóanyja.
Oyőnyörfl időben délelölt 9 órakor közel ké! ezer főnyi közönség jelenlétében tábori mise volt és ennek keretében Engelhatdl Ferenc tapolcai p\'ébános felszentelte a járási vándordijleventc z ászlót, mely ulán magasszárnyplásu beszédet intézett a plébános a leventékhez. Feslői kép volt az 1300 főny i le vente, ak iknek as gy része már az egységes levente ruhában jeleni meg az üunepségen oktatóik vezetése alalt.
A felszenteli zászló olyan gyönyörű művészi mnnka, melyeikeves levente alakulat dicsekedhetik el. Fehérselyem alapja van, nemzeli színnel szegélyezve. Egyik oldalon kihimezve linóm munkával Nagy-Magyarország lérképe, fölöllc a töröli msgyar címerrel, melyei a kardot tarló Turul madár véd. A má6ik felén .Istennel Hazáén, Királyéri" szöveg látható aranyszálakkal be-varva.
A zászló felszentelés ulán következelt annak a koszorús lányok ál lat való megkoszorúzása, mely ünnepélyes aklus alalt 1300 főnyi levenle bizlos falar.xként sorakozoll a zászló mögöll. Miután a zászlót fel-szentelték és megkoszorúzták. Ezután a tapilcai szolgabíró intézeti a le-vcn\'ékhez hazafias lelkesedéstől ál-
gyalogezred zenekarának magyaros rilmusára. Még a délelőtti órákban lebonyolították a dé\'utári nagy sportverseny elöversenyeil, hogy délulán a levenle csapatok legjobbjai közölt induljon meg a nemes versengés a gyönyörű vándordíjért a felszentelt levente zászlóért.
Délben a versenyre odaérkezett előkelőségeket Polgár főszolgabíró látta ebéden vendégül.
Dílután 3 órakor a tapolcai le-vcn\'e sportpályán a Himnusz eléneklése ulán kezdetét vette a levenle sportverseny, melyek közül a tapolcai leventék az allélikai számokban említésre méltó eredményeket értek el.
A katonazenekar magyar népdalaira szabadgyakorlatokat mutattak be nagy sikerrel, majd a verseny végén elvonullak a közönség elölt, mely különösen a járási vándordíj gyanánt elnyert levente zászlós tapolcai leventéket tüntetően ünnepelte.
A verseny végén Polgár Ferencné főszolgabíró neje tűzte fel az érmeket a büszkeségtől dagadó leventék mellére, majd Koos O.tó testnevelési felügyelő Intézett a leventékhez buzdító beszédet, serkentve őket a további eredményes munkára.
— Csak az Ilyen szorgalmas és kitartó munkával lud|uk akkor megvalósítani — mondotta Koos Otló — a leventék gyönyörű |elmondat-kö-szönlését: Szebb Jövő! adjon Islcn I
A testnevelési felügyelő szavai lelkes étjenzést váltottak ki a közönségből. Gyömörey György főispán és Koos Oltó lestnevelési felügyelő a verseny ulán teljes elismerésüket fejezték ki Polgár Ferenc főbírónak és vitéz Grlvlclc tapolcai testnevelési atlanácsnoknak, akiknek érdeme a levente verseny megrendezése és nagy sikere. A nagyközönség a Szózat eléneklése ulán oszlott szét.
A tapolcai leventék pedig büszkén vitték haza a versenyen megnyeri levenle vándordijai az uj selyem zászlót, melyei a következő Járási versenyig őriz és akkor uj küzdelemre állnak ki érette.
Este hajnalig tartó levenle táncmulatság voll.
nnlMfl asztallborok 1 pengőtől kezdődőleg É I\'KinH kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kOlcsönüvegekben. Telefonszámi
7.

Divatlevél Bécsből
(Sóját tudósítónktól.) A napok egyre rövidebbek lesznek, II! az ősz és az asszonyok isméi felfedezik, hogy nincsen mit felvennlők. A nyári holmik már túlságosan könnyűek és a tavalyi ruhákat felöllenl: — Ilyesmit nem lehel kívánni 1 Ha egy férj mégis elkövetné ezt az elővigyázal-lanságol, ugy erre a legjobb esetben a válasz a milyen megbántott feleség részéről slrógörcs és ájulás lenne. A békefeltélelek ilyen esetekben olyan szigorúak és drágák, hogy minden férj saját érdekében cselekszik, ha már eleve teljesíti felesége összes kívánságait.
A nagy dlvaíszalónok jól tudják, hogy minden évadban minden nő első ulja hozzájuk vezet. Ennek meg-felelőleg már hetek óta lázasan dolgoznak és a nagy cégek állal rendezeti divat-revük demonstrálják a hölgyek elölt az uj ő zt divatot.
Szinte az összes modelleknél, a sport-kosztümök kivételével, a fantasztikum jellemzi az idei őszi divatot. Ez már a szövetek összeválogatásánál Is megnyilvánul, amelyek tarkák és eleven szintiek, gyakran mlnlázollabbak és fémszálakkal vannak átszőve. Mig a dilelőllre szánl jumpereken Is fehér fémhimzések láthatók. A jumper-ruhák továbbra Is divatosak maradnak, a szabás azonban már nem egyenes, hanem nőiesebb és kokellebb. Igen nagy kedveltségnek örvendenek a nehéz angol szövetből készült szoknyák és lamé-Jumperek.
Délutánra a selyem, vagy a se-lyemszerü szövet a nagy divat. Mail és fényes selyem kombinációjával hatásos kép érhető el. Az egyenes szabású kabát Is megváltozolI egy kissé. Most harangszerü.
A diluláal is estélyi ruhákon hosszú, lelógó rojtok divatosak. A ruhák és szoknyák egyenlőtlen hosz-szusága egyébként jellegzetes a téli divatra Is. Az estélyi ruhák hátul gyakran a földet érik, előre legyezi-szerüen rövidülnek és a térdnél végződnek. Az uj ruhák szóvul nagyobb tudási és több munkál kövelelnek a szabiktól, mint az eddigiek.
Ami a színeké! Illett, ugy dilelőtt az összes pasztell-színek divatosak, dilulánra a fekete szint favorizálják, azonban a tengerkik is sötitvörös Is Igen kedveltek. Este az Idin újból a stíl-ruhák fognak dominálni, a csípőn megtartva az egyenes vonalat, azonkan gyöngyökkel himezett estélyi ruhák Is még mindig divatosok lesznek. Az őszi és téli divat a hölgyek számára tehát nagy választékot nyujl, most csak mindenkinek azl kell kiválasztania, ami legjobban megfelel egyénisiginek is — lermelinek. Wurm Hilda
Hiába kutatják az Old Glory elveszett utasalt Newyork, szepl. 9. (Éjszakai rá-diójelenlés) A Carmania gőzös szikratávíró jelealést adott le, melyben közli, hogy az Old Olory utjának 260 mérlöldes szakaszál vígig kutatta, de eredménytelenül.
tdajAráia
A nagykanizsai motoorologlal meg. gyető jelentése: Pinteken a Mmétsék-itíi Reggel 7 órakor +16\'2, délután 1 órakor +18-7. este 9 órakor -f 15"3.
t-rlMzet: KckrcI és délben borult, este tiszta égboltozat.
Szillrdny: Reggel Észak, délben Délkelet, este Nyugati szét.
A Meteorológiát Intézet jelentése szerint változékony Idó várható, kisebb csökkel é9 lényegtelen höváltozissal.
__ZALAI KÖZLÖNY_
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓIA
Szombat 7 és 9, vasárnap 3,5,7 és 9 órakor:
0 •
Tanc a no korul
Vlgjátékallrakció. Vidám házassági bonyodalmak 8 felvonásban. Főszereplő: Laura la Plante
Menyasszonycsere
Burleszk 2 felvonásban
4_
NAPI HIRÉK
NAPIREND
Szeptember 10, szombat
R-Jmii katolikus: Tolent Miki. Protcst Erik. Izraelita: Elul hó 13. K! Ttieze
Nap kel reggel 5 óra 29 perckor, nyugszik délután 18 óra 24 perckor.
Várost Színház Mozgója. .Tánc a nö korul" 8 telv. .Menyaaszonycsere" buriesak 2 felvon.
Uránia mozgó. .Az uj szerelem és a régi\' színmű 8 felvon. .Trambulin ur a levegőben" és .Holy wood gyóagye" 2—2 felv. burleszk.
ÖNGYILKOSSÁG
Szeretek karcsú hátak felelt járni, Lenézni eljutó habok hátara, VI meg uj hullámok hadára várni, KönyákOtve merész b\'ü karjára. Te karcsú híd. hullámok édesanyja Elnézlek sokszor, borongó alkonyon: Kei pilUriátod, mely a hátad tartja És karcsú hátad, mit ezer átok nyom. Tudom, hogy bútól barna a hid hála, Hogy a hutlámtaraj könnytói zavarog, Hogy sóhaj felette a Illa pára, Hogy vágyak hajtják azért kanyarog. Ó karcsú hid, ó kánnytarajos hullám. Embernyi bánat néma temetője. Ma azt mondtátok s rám néztetek Juresán: „Egy ember Jött, hogy magát III megülje".
GERELY JÁNOS
— A fetenyel levenleverseny és zászlószentelés. A letenyei leventék Is nagy ünnepségre készülnek Lemberkovlcs Alajos Járási testnevelési vezető vezetése alatt. Holnap, vasárnap tartják meg zászló-sientelésűket és ezzel kapcsolatban a szokásos levente sportversenyt és sportünnepélyt, amelyen a vármegyei testnevelési felügyelő is képviseltetni lógja magát.
— A zalaegerszegi gazdasági Iskola Ugye. A zalaegerszegi Mansz tudvalevőleg már régóta lárgyaláio-kal folytat egy Zalaegerszegen felállítandó gazdasági iskola tárgyában. A tárgyalásokba belevonták Czobor Mátyás polgármestert és vitéz Barnabás kir. tanfelügyelőt ls. Tegnap ehb:n az ügyben Ismét értekezlet volt, amelyen elhatározták, hogy a miniszterre bizzák, milyen iskola létesüljön Zalaegerszegen.
— Iskolai értesítés. A nzgyka-nlzsal kereskedő tanonciskolában a beiralásokat az állami polgári fiúiskola helyiségeiben szeptember 12 én és 13-án tartjuk meg. Aki tanulóját a kitűzött időben be nem íratja és e mulasztását elfogadható módon igazolni nem ludjs, az az 1922. t.-c. 128. szakaszának 4 pontjába ütköző Iparkihágásl követ eL Beiratási di| 5, tandij az 1927/28-i tanév első (szeptember-november) negyedírc 10, összeacn 15 pengő. Ezen összeg a beiratáskor egyszerre fizetendő. Az igazgatósig.
— Kettős vonatok a Balatonról hazautazóknak. Az Államvasutak igazgatósága intézkedett, hogy a Balatonról tömegesen ulazók kényelmére szeptember 10. és ll-én a Balatonfüredről 15 órakor induló vonat két részben közlekedjék. A második rész 15 óra 10 perckor Indul és ugyanazon állomásokon fog megállni, ahol a menetrendszerű vonaf.
— A két kanizsai színházi este. Arra a fairre, hogy a Városi Színházban béilón é3 kedden a budapesti Andrássy-uli színház művészei tartanak előadást, ugylátszík Nagykanizsa egész kullurközönsége megmozdult. Ugyanis — jóllehet még három nap választ el bennünket az előadástól — a szlnbáz összes elsőrendű helyei mindkét napi előadásra márelővételben elkeltek. A nrgy érdeklődés kétségkívül nemcsak kizárólag a nagy népszerűségnek örvendő színészeknek szó), hanem mert a két napi műsor olyan szerencsésen vsn összeállítva, hogy annak minden pontja valóságos ex\'rakluma a humoros irodalomnak. A budapesti együttesnek ritkán sikerül, hogy ilyen nagyszerű programmot vidéken elő tudjon adni s hogy ez itt mégis sikerült, annak tudható be, hogy a szereplók mindegyike külön-külön értékes tehetsége a magyar színészeinek. Hélfón is, kedden is másmás programm van műsoron s a közölt műsor és a szereplő művészek nevei nyújtottak a közönségnek garanciát mindkél est várható nagy sikerére. Ezért váltotta meg a közönség a hétfői jegyekkel cgyült a keddieket Is.
— Egy szegény iskolásgyerek elveszített a Kinizsi-utcától a Fő-téren át a Outenberg könyvkereskedésig öl pengőt. Kéri a megtalálót, adja le kiadóhivatalunkban.
— Ebklállitás. Szep\'ember 18 án a szombathelyi Wolf-féle Aréna-kertben mükolorékversennyel (rókára és borzra) és rendőrkutya bemutatóval egybekötött egynapos cbkiállilás lesz. A kiállítás főcélja az, hogy a vidéki ebtenyésztők és nevelök fajibelket bemutathassák anélkül, hogy a fővárosi ebkiállilásra kellene utazniuk. Az ezidei kiállítás iránt Igen nagy az érdeklődés. A kiállítás vezetősége az érdeklődőkkel az alábbiakat közli: Minden fajtiszta eb nevezhető. A 6 hónapnál fiatalabb ebek, mini alom nevezhető. Nevezési ivek Stlrilng La|os kereskedésében kaphatók, ahol a kitöltött nevezési ivek ls leadhatók. Szep!cmb:r 15. után nevezett ebek már nem kerülnek a katalógusba; ezért alánlalos mielőbb benevezni. Mükotorékversenybe és rendőrkutya versenyre való nevezés nem kötelező, de akinek kutyája ezekre idomítva van, ugy ajánlatos, meri ezekre külön tiszteletdíjak vannak kitűzve. Ugy szintén a magyar kutyák (komondor, kuvasz, puli, puml és sárga magyar vizslák) díjazására külön tiszteleidijak lesznek. Ezen külföldiek által is igen keresell és megbecsüli magyar kutyákat külön szakértő bírálja és a fajta jeleg-gel bírók a magyar eblörzskönyvbe lörzskönyvvezhetók, ami állal az ebek ériéke nagyban emelkedik. A kiállításon nyer! érmek azonnal kiadatnak.
1927 szeptember 10
I — Ezerötszáz menekült kSzött ; osztják fel Rothermere lord százezer pengőjét. Budapestről jelenlik: Rothermere lord 100000 pengős adománya szétosztásának feltételeit a Társadalmi Egyesületek Szövetsége a következőkben hozza tudomásul: A segélyek kizárólag a megszállott területekről a csonka hazába menekült s ezáltal súlyos anyagi viszonyokkal kürdök között osztatnak szét politikai, társadalmi és felekezeli különbség nélkül. A kérvények a TESz. elnökségéhez nyu|!andók be (Mérleg u. 2. sz.) legkésőbb folyó évi szeptember 25-ig. A kérvényen fel kell tüntetni a kérvényező nevét, foglalkozását, korát, családi és anyagi viszonyait. A kérvényben foglaltak valóságát, valamint a kérvényezők igényjogosullságát közhatóságok állal kell Ig\'zolnl. A benyújtott kérvények legfeljebb egy Írott oldal terjedelműek lehetnek. A kérvényeket beérkezésük sorrendlében a TESi intézőbizottsága vizsgálja felül és az állapil|a meg a folyósítható segélyösszege\'. A megszavazott összeget a vidéki kérelmezőknek postán küldetnek meg. A TESz ezúton is figyelmezteti a kérelmezőket, hogy minden néven nevezendő protekció igénybevételétől tarlőzkodjanak, mert sz ilyeneket figyelemre nem méllat-ják. A TESz mintegy 1500-2000 segéiytkéröt óhajt támogatni, amely nagy szám lehetetlenné teszi, hogy na-gyebb igények nyerjenek kielégülést.
Hasonlisáí 1927-ben
— Az az ur, aki tegnap este a hallban zongorázott, nagyon hasonlított a bátyjához.
— Igen. A nővérem voll.
— A zalaegerszegi országos vásár. Zalaegerszegen tegnap országos vásár volt, amelyen — miként a legutóbbi nagykanizsai vásáron Is — igen nagy volt a kínálat, de a kereslet csekély. Különösen erős volt az állatfelhajtás.
— Fényképészeti cikkek, lemezek, filmek, papirok, vegyszerek, fényképező gépek már 9 pengőért kaphatók Szabó Antal fényképészeti cikkek szaküzletében.
— A pálfaszegl gyilkos büntetését a Kúria felemelte. Torda
r Károly 29 éves pálfaszegl földmlvest \'a zalaegerszegi törvényszék szándékos emberölésírt 8 évi fegyházzal sújtotta, amihez a tábla Is hozzájárult. A Kúria mosl Torda büntetését tíz évi fegyházra emelte fel.
— Gyermekgyilkos anya. Varga Anna szepezdl háztartásbeli leány egy gyermeknek adott életet, akit azulán megfojtott és gazdája pincéjében kendőbe burkolva elhelyezett. Tegnap volt ebben az ügyben a bűnügyi tárgyalás a zalaegerszegi törvényszéken, amely Varga Annál 8 hónapi börtönnel sujtolta.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— A lovak alá került. Csütörtökön történt, hogy Simon Vendel za-laegers regi bérkocsis a Széchenyi-térre hajtőit, amikor éppen elébe került Ho/mann Albert gutorföldel lakos. A kocsis rákiáltott a kissé süket Holmannra, de már késő volt, mert Holmann a kocsi alá került Nyolc napon belül gyógyuló sérülésekel szenved :lt.
= Talállak egy szemüveget a piacon. Igazolt tulajdonosa átveheti kiadóhivatalunkban.
URÁNIA
Szombat 7 és 9, vasárnap 3,5,7 és 9 órakor:
i)2 UJ SZERELEM ÉS A ffil
Szinmü 8 felvonásban Főszereplők: Lewis Stone és Barbarra Redford
Trambulin ur a levegőben
Burleszk 2 felvonásban
Holy wood gyöngye
Burleszk 2 felvonásban
1027 szeptember 10.
A KISASSZONY-NAP SPORTJA
A válogatott magyar atléta gárda 9:5 arány-ban legyőzte a francia reprezentánsokat
MARVALÍTS GYŐZÖTT A DISZKOSZBAN
_ zalai kozlQnv
Budapest, szeptember 9
Nagyszámú közönség előtt cstl-lortökőu zajlott te a fővárosban a magyar francia válogatott atlélák kő. zölt a verseny melyet 9:5 arányban a magyar csapat nyert meg, akiknek eredményeiből kitűnik: Szepes gerely-vető országos, valamint Hajdú 200 m. síkfutás országos rekordja. Mar-vallls Kálmán Kanizsa büszkesége, bár nem dobta kl múltkori formáját, de Igy 45 és felet dobott és győzött Is francia ellenfele ellen.
Részletes eredmények a| következők:
100 méteres síkfutás: Theard Paris 10.9 mp.
Távolugrás: Somfal Budipesl 6 óra 80 mp.
1500 méteres sikfutás: Norland Paris 4:05.2 mp.
Bud?p;st Bitsi Bu-
Sulydobls: Diráttvl
14.47 in. 400 méteres siklulás:
dapest 49 6 n.p. Qerelyvelés: Siepes Budipesl
61.48 m. (Országos rekord).
110 méteres gátfutás : Viel Paris 15.8 mp.
Magasugrás: Késmárki Budapest 186 cm.
200 méteres sikfutás: Hsjdu Budapest 22 mp. (Országos rekord).
800 méteres sikfutás: Wirialb Paris 1:59 2 mp.
5000 méteres síkfutás: P.:pp Bu dapest 15:23 2 mp.
Diszkoszvetés: Marvalils Budapest 45.50 m.
Marvallls végig vezet s a döntőben nem dobott 45-ön alul. Rudugrás: Vintousky Paris 370 cm. Svédalaléla: Budapest 2:15.
Futball-eredmények
Tréninímérközés proficsapalank és az NTE között
Kanizsa FC—NTE 5:2 (2:0). Bíró Wolf. Az NTE felkérésére Ire-ningmérközést játszott proficsapa-lunk. Kanizsa FC. tekintettel a vasárnapi nehéz bajnoki mérkőzésére félgőzzel játszott.
PVSK—Kaposvárt Turul 2:1 (1:1). Rendkívül heves, váüozalos, de mindvégig fairmérkőzés. A Turul az 1. félidő 2 percében megszerzi a vezetést, a PVSK csak a félidő 38-lk percében egalizál.
A II. félidő 16 percében a PVSK-nak sikerül Dóra révén a vezetést megszerezni. A II. félidő 41-ik per-
cében a biró Oeschlecht durva faultja miatt Il-est ítél, melyei a PVSK kapusa gyönyörűen véd. a mérkőzést Spilzer vezette mindkét fél teljes megelégedésére.
Pécs—Baranya—PSC kupamérkőzés 5:1 (2:0). Pécs—Baranya vezetőségének végre sikerült golké-pes csatársort összehozni. a mérkőzést fölényesen nyerte, dacára annak, hogy a PSC szívósan védekezett.
\' Budapesti eredmények: Ferencváros—Vienna 2:0, Ssbaria—Wac 4:1, Vasas—Hungarla 3:3 (bajnoki).
ítélt a fegyelmi bizottság a Kanizsa-Somogy kupamérkőzés kiállított játékosai felett
A kiállított három futballistát, játékostárs tettleges inzullálásában mondották kl bűnösnek és ezérl őket egy-egy hónapra a jáléktól eltiltották, ezenfelül Babost (Kanizsa) 50 pengő, Olvedy (Somogy) 100 pengő és Rabit (Somogy) 96 pengő pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. Mint értesültünk ugy Kanizsa, mint Somogy megfellebbezte a súlyosnak vélt Ítéletet.
Pécs-Baranya FC-Ka-nlzsa FC.
Vaairnap délután tél 4 órai kezdettel a Zrínyi sportpályán
A második forduló mindjárt kerületi riválisával állítja szembe a kanizsai csapatot. Pécs—Baranya csapata erősen feljavult az utolsó hét folyamán. A balfsora, mely azelőtt a csapat leggyöngébb része volt a többszörös kerületi válogatott Czieg-lerrel lényegesen megerősödött, kit » bét folyamán vett ki a délnyugali kerület az olimpiai keretből. a csapatban több Ismerőst is találunk. Cziegleren és Dórán kivfll a Kant-»árói vándorútra kell Palkót és az
első profi mérkőzéseken III szerepelt Faltért. a közönség egy nagy része különösen ez utóbbi kettőre kíváncsi. Palkó most játszik mint ellenfél másodszor kanizsai pályán. Első alkalommal a tavaly őszi Somogy— NSE meccsen, hol sérülése újból kiujult és igy nem tudta teljes tudását kifejteni. a bemutató mérkőzéseken ő Is szerepelt és nagyon vegyes érzelmeket kellett. Faltérről mióla elment a legktdvezőbb tréning hírek kerüllek forgalomba, sőt Pécs-Baranya mérkőzésein Is javuló formát árult el.
Pécs—Baranya védelme a hírek szerint a csapat legjobb része, de sz uj akvizíciókkal — a csatársorban hírek szerint Porubszky kerül Jer-zsabek helyébe — annak minden része erősen feljavul.
Izgalmas szép mérkőzésre van kilátás, mert mindkét félt erősen ambicionálja a győzelem elérése a helyi rivális legyőzése. a mérkőzést Hlmler szöv. biró (Budapest) vezeti, míg határbirákul a kerület Kaufman és Spilzer szöv. bírákat küldötte ki.
Felhívjuk a közönség figyelmét, hogy a mérkőzés Pécs—Baranya kívánságára — a falragasztól eltérő-leg — délután fél 4 órakor kezdődik.
(Kanizsa FC Jevényel.) Elkészült a Kanizsa FC ízléses monogrammos jelvényei részint aranyból, részint ezüstből különböző nagyságban. a jelvények a Králky tőzsdében kaphatók.
MOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma szombaton este 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Tánc a nő körül", vigjitékaltrakció. Vidám házassági bonyodalmak 8 felv. Főszereplő Laura la Plante. .Menyasszony--xsere", burleszk 2 felvonásban.
Uránia mozgó. Ma szombaton esle 7 és 9 órakor, holnap vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Az uj szerelem és a régi", szinmü 8 felvonásban. Főszereplők Lewis Stone és Birbarra Redford. .Trambulin ur a levegőben" és .Holy wood gyöngye" 2—2 felvonásos burleszk.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A .Magyar Zenei Hírlap- szeptemberi kottamellékletében Eisemann .Mihálynak egy Simindi Béla szövegére Irt bálos mlídalít, — Prof. Bókay Jánosnak Kiss József versére irt szerzeményét, — Dezső Gábornak Meskó Zoltán költeményére irt szép hnllgatónótáját és Dr. Meczner Tlborné Abonyi Sándorné és Győry Kilmán poemá-iára szerzett pompás magyar dalát közli. A vezércikkben Ságody Otmár zenetanár arról beszél, hogy mit kell zeneileg tudnia a nótaszerzónek. A versrovat Llptay Károly bárki áltat megzenésíthető versét közli. — A magyar nóta reneszánszáról Széki Ákos Irt cikket. — Elölizetési ára negyedévre 4 pengő. Megrendelhető a főblzományos-nál, Klöckner Ede zenemükereskedés Budapest. VII1., József-kőrut II.
)( UJ Idők. Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának uj száma Csathó Kálmán, Kosztolányi Dezső. Siktóssy László. Farkas Imre, Jászay-Horváth Elemér. Radnai Miklós, Pierrc Billotey, Emerson Hough írásait közli. Előfizetés- ára negyedévre 6 40 pengő. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VL Andrássy-ut 16.
)( Élveszett egy színésznő retíkfllle. Ilyen cimQ pályázaton kívül a Színházi Élet uj számában van: cikk Lehár Ferenc 25 éves Jubileumáról. Forgács Anna tíz képe. Ami egy színésznő után a Színházi Elet szekrényében marad. Harsány! Zsolt privát levele a Zenélő óráról. Regények, kotta. DarabmellékleL Egyes szám ára 80 (tllér.
RÁDIÓ MŰSOB
Szeptember 9 (szombat) Budaest 9.30 H. 11.00 Ullr.fon Hangv. 12.0) 3.00 H. 5.00 Időjelzés. Uiána előadás: Régi magyar ícnyitóházek. 5.45 Cigány Z. 7.00 SporleJóadis: A goll. 7.45 A dalold pesti utca (1890-1927.) Az uka zenéjének inllvclődéítőrlénele E. 10.15 Cigány Z. 11.00 H., utána cigány Z.
Bécs 11.00 nZ. 4.15 Hangv. 6.40 A magyar költészet E. és R. 8.05 Dorine és a véletlen. Jean Ollbert 3 (elv. operettje, utána tánc-est Jb.
Berlln-Stettln 11.00 O. 12.C0 Harangjáték. 4.C0 O. 5.00 Vidám Z. 7.05 Orvoll E. 8.00 Opcrettrésztelck éa keringők.
Basel Bern 1.00 O. 4.C0 nZ. 4.30 üy. 5.00 Hangv. S.C0 Jodcl dalok él harmonika. 9.20 Hangv. 10.05 Tánc Z.
Brünn 12.15 nZ. 3.45 Oy. bábszínház. 7.00 nZ. 9X0 Olasz áriák és dalok. 8.30 Csehov: A medve c. egyfeivonásosa, 9.00 Tambura Z.
Frankfurt-Cassel 11.55 Harangjáték. 3^0 Oy. énekkari Z. 4.W Operettrészíetek. 6.45 Kuriózumok az újságokból E. 7.45 Kertészet. 8.15 K., utána Jb.
Hamburg-Brénta-Hannover-KIcl 8 00 A 1230 Hangv. 2.0, nZ. 4.30 Vidám állatmesék és dalok Z. 5.15 Hangv. 6.00 Vidám Z 8.00 BéciJ humoros-est.
Langenberg-Dortmund-Műnster 1.10 Ib. és Schrammelzene. 2.10 Higiéniai E. >.30 Énekkari hangv. 8.15 Westlállal est, rádjórevd. 9.30 K.
London-Daventry 12 CO és 3-00 Kamara Z. 6.00 Dalok. 7.15 Haendel: Szvitek Z. 7.30 Hangv. 9.35 K. 10.30 Ib. Milánó 4.15 K. 5.20 Oy. dalok. 5.15
__s_
Rádió e., utána: Az alvajáró ni, Belllnl 3 íelv. operája. 11.00 Jb.
Rádió Párizs 10.30 nZ. 12.30 Hangv. 4.45 Tánc Z. 7.30 jb. 8a) K.
Prága 12.10 nZ. 4.00 Bábszínház. 5.00 Hangv. 8.10 Operett-est. 9 10 K. 10.25 nZ.
Róma 5.45 Ének és zenekari hangv. 9.10 Szinházi,elő*dás közvetítése.
Stuttgart-Frelburg 12.30 Oy. 2.00 Oy. 3 00 Wagner: Hangv. 8.15 Kamara z. 9.15 K., utána Jb.
Előfizetfiinkhez 1
Szeptember hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
előfizetési Arak :
Helyben és vidékre:
1 hónapra ......... 2.40 pengó
<H évre............... 7.20 .
Cl évre............... 14.40 .
Küllőidre:
1 hónapra ......... 3.60 ptngó
évre............... 10.80 .
évre...............21.60 .
TdZSM
Nyitáskor a legutóbbi zárlati nívónál magasabbak voltak az árfolyamok a mai értéktőzsdén. Az üzlelldő későbbi folyamán berlini és bécsi ösztönzésre a Javulás tovább folytatódott, ugy, hogy a tőzsdeidő közepe táján 3 és kivételesen 4%-os árnyereségek is előfordultak. Zárlat felé a realizálásokra és árnyereség egy része elveszeti, de átlagban 1—2 °/o-os javulás mutatkozott az árnlvő-ban. Tetemes javulás mutatkozott a Bauxitban, mely később erősen meg-szilárdull és árnyereséggel zátulL Zárlatkor az Irányzat barátságos, forgalom csendes.
Itrlohi sáriit
Párt, 3D-33VI, London 25-21.Vt Newjoek 51855, Brilssd 7220, Milano 2819t\'s, AmMerdám 207 80. Berlin 123-39, Wlea 7310, Sofla 3 75, Prága 15-37, Vanó 58 00, Budapest 90-75, Belgrád 9-13, Bakaraat 3 18.
A budapesti Tízsás deviza-jegyién\'\'
VALUTÁK Angolt. 37-75-27-93 Belga !r. 7fr50-79\'80 Caeik. I6-S9-16-97 Dánk. 152 70 153-30 Dinár I002-1Ö08 Dollár 568 10-57050 Francia lt 2Í 40-22 60 HoiL 22855-229-55 Lengyel 63-40-64-40 Lel 8-48 -3 54
Lava —\'-
Ura 3120-31-50 Márka 135-70-136 20 Seblll. 8035-80-75 Norvég IS0\'40-15I 0) Svájci 1.110-10-11060 Svádk. I53 20-153S0
DEVIZÁK
AmsL 228-70-22940 Belgrád 1004-1008 BeSii 135-80-136-20 Bakareat 3 49-353 BrUssacl 79-45-79-70 Kof enb.152 80153-2) oazlo 15050-15090 London 27-73-27-61 Müaoo 31 0 -31 IS Newyork 570 65-2 35 Pária 22-35-22-45 Prága Ib-St I7S6 Siorta 411-415 Stockh. 153-3045370 Vanó 63-: 0 64 30 Wlea 8042-8067 ZQrlcb 110 10-11040
Terafajtóssde
Baia ttasav. 77 kgo« 30-85 -31 05,
78 kg-o. 31-15—31 35 79 kg-<* 3I«-31 65 80 kg-os 31*65 —31-85, egyéb 71 kg-o, 30-65 - 3075, 78 kg-oa 3075 - 3095,
79 kg-os 3105-312), ÍO kg-o, 3125-I1\'56, rozs28 00 - 28 25, takara. árpa 25 50— 2600, sorárpa 2900-3300, «ab 2200-2115, tengert (ó) 24 50 25 00. Buzakorpa 1£ 00-18-50, repce 43 50—44-50.
Sertésvásár
Fclhíjtás 2603, melyből eladatlanul vbra-maradt 600 darab. Elaórendfl 1-74—1-76, ixedett 170—1-74. rndett közép 1\'64— 1-68, kőnnytl 1-50-1-55, elaóeendll őrej 1-64—1-68, másodrendű 1-50—1\'54, angol süldő 1-60-1-80, szalonna nagyban H»-1.92, xstr 2-15-216, IcbusoirbM KM-224, szalonná, ttlsertéa 210—212 Ai Irányzat élénk.
Kiadja: Délzalai Nyomda is Lapkiadó Vállalat Bészvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 10
APBÓHIBDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó ■ minden vastagabb belliből illő taő Ml szónak számíttatik. Minden további sző dija 3 flll. Vasár- is ünnepnap ,500/9 telit, izerdán—pénteken 25°/» telár. Állást keresőknek 5040 engedmény. A hlrdo-U«l 4(1 sllra riMloudS.
18 évai tőm. ksth. vallású főszer- és vegyeskereskedósegéd azonnali belépésre állást keres, ain: Oőcsel Imre Keszthely, Városit áz-ut 4. _ 3754
A kdlvároabasi azerény kéUzobáa la. kázt ke/esek. bővebbet Vida vendéglőjében Nagykanizsa.___3729
Paltlszu vlxalaa-kSIyflk eladó. Clm > kUdóban. 3691
lót kisdiák esetleg házi oktatással, minden Iskolához kezel, gonds caaládi ellá-lisban részesülhet. Clm a kiadóban. 3690
Kól diák esetleg egy leányka teljes ellitásban részesül url családnál. Zongora és lurdőszoba használat Clm a kiadóban. 3421
Egy íztoat bútorozol! szoba, konyha-hasznilallal szeptember 15-re kiadó.Teleky ut 62. azim alatt. -37SS
Vondóglö berendezéml vagy anélkül esetleg üzletnek is bérbeadó. — Bővebbet Teleky-ut 54. -37Í7
thároaberónybon egy személyszállító autó szabad kézből eladó. Megtekinthető szerdén és pénteken a Sas-féle vendéglőben. -3786
Jó házból való flu lanoncnak (elvétetik Krausz szabó, Sugár-ut 18. 3790
Két diák teljes ellátással, külön szoba a használattal felvitetik Clm
IntoltlgonK úriember részére egy kü-tönbejáralu bútorozott azoba azonnal kiadó. Balthyány-utea 23/a. 3793
ISKOLA-
KÖNYVEK BEKÖTÉSÉT
legolcsóbb árban vállalja a
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vál-_ lalat =—
■agykanizsa, Fö-ut 5.
Árverési hirdetmény.
Gelseszlget község volt úrbéres blrtokoss/igának tulajdonát képező korcsma 1927. szeptember 11-én délelőtt 8 órakor Gelseszlgelen a községblrónál 1928. évi január l-lől 1933. évi december 31-lg terjedő 6 évre a legtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni.
A korcsmához tartozik 200oöl beltelek és 800göI kültelek. Kikiáltási ár 300 P. Gelsesziget, 1927. szept. 6.
Elöljáróság
Uj zsákok, uj ponyvák
kívekölőzsineg
Kerti magvak MUtrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
I. KIB. FOLYAIMÉENÖKI HIYATáL
naovkanizsXn
402/1927. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény
A m. kir. föidmivelésügyi miniszter ur 13.136/1927. V. B. 1. számú rendeletére a Drávasztára község menil drávai szakadó part alsó 1500—2560 lm. közli szakaszának az 1927/28. köl\'ségve-lésj évben végrehajtandó biztosítási munkálataihoz szükséges 4280 m1 vagyis kerekszámban 7000 tonna I. oszt. terméskőnek válla lali ulon való beszerzése és Dráva-aztára-Zaláta vasuli állomáson vagonban történendő átvétele ér dekében a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal 1927. évi szeptember hó 28-án 10 órakor hivatalos helyiségében (Nagykanizsa, Eölvös-lér 8. sz. 1. eme\'et) nyilvános, zárt ajánlati versenytárgyalást log tartani.
A versenytárgyaláson az ajánlattevők, vagy arok képvise\'ől jelen lehelnek.
Az sjánlaii fellélelek, a köler.dá szerződés tervezete és annak kiegészítő részét képező általános és részletes feltételek a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál a hivatalos érák alalt megtekinthetők és ugyan olt szerezhető meg az ajánlati minta is.
A pályázó cégek kötelesek ajánlatukhoz cégjegyzékük hileles alakban kiállított kivonatát is mellékelni.
Az ajánlatok, melyekel az ajánlati feltélelek szerinl előirt mln\'a használatával kell kiállítani, a Jel zelt napon 9 és Vs óráig a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál nyújtandók be.
Későbben beérkezett, vagy táviratilag tett ajánlatok nem lógnak figyelembe vétetni.
Nagykanizsa, 1927. évi szep-lember hó 10 én.
I. Ur. folyammérnöki hivatal
13201/1927. sz.
Árverési hirdetmény.
A városi irattárból kiselejtezett ügyiratok papirosanyagának értékesítése céljából f. évi szeptember hó 23. napján délelőtt 10 órakor a városi irattárban árverést tartunk.
A városi tanács
Nagykanizsán, 1927. évi szeptember hó 6-án,
Polgármester
11*1/1 ts házhoz helyben
ImNaIiUA fehérnemű varrás
niim^wB
iiucniCssM.^
Szives megkeresést kér: KORPÁR Má-tyásné hadiözv. Keszthely, Ba laton-u 19
Haán Uyula nag végre)
^kanizsai bírósági ajtótól.
336/1927. vhL szám.
Árverési hirdetmény-
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járás-bíróságnak 192/. évi Pk. 7811. számú végzése következtében Dr. Schleiffer Imre Uey.éd által képviselt Pacsai Első Tégla és Tetóz>ind ly Oyir Javára .340 P 20 flll. s Jáf. erejéig 1927. évi áprlls hó 27-én foganatosított kieléoltésl végrehajtás utján le-és leiül foglaJI és 17.60 Pensóre becsült következő Ingóságok, u. m.: széna, szalma, Üres hordók, stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árvetésnek a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1927-lk évi Pk. 7811. számú vég-zéie folytán J40 P. 20 ftll. lók e körteiéi, ennek 1927. évi Január hrt 20. napjától Járó 90,o kamatai, W/o váltódlj és eddig ösz-szeseo 109 P 93 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig a netán fizetett Összeg lorovása mellett Picsa községben, számozatlan uj házban leendó megtiltására 1927. évi szeptember hó 16-lk napjának délelőtti 10 óráju határidőül kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1831. évi LX. L-t. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bccsáron alul Is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő Ingóságo-it mások is le- és fclülfoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi augusztus hó 27. napján. Haán Gyula s. k. i kir. blr. végrcha|tó
14426/1927. sz.
Árverési hirdetmény.
A városi szolgák részére mintával ellátolt írásbeli ajánlat alapján 10 (tiz) drb. sötétkék posztóból mérték szerint készítendő téli köppenyl szerzünk be.\'
Ajánlatok beadási halárideje: 1827. szeptember 26. napjának déli 12 órája.
Ajánlatok elfogadása fölött 5 nap alatt döntünk. Szállítási határidő: 1927. október hó 14. Fizetünk leszállítás, szabályos számla és nyugta beadása után.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1927. évi szeptember hó 3. Polgármester
Fájdalommal jelentjük, hogy felejthetetlen főnökünk
vaskereskedő
folyó évi szeptember hó 8-án hosszú szenvedés ulán elhunyt.
Nagykanizsa, 1927. szeptember hó 9 én.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg!
A személyzet
1926. Pk. 1216 sz. 1927-vght. 19. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Csempész Dlnea, valamint dr Pozsogár Rizső ügyvédek által képviselt Zilavármegyel Szövelke-ze\'i Áruforgalmi rt. és gróf Andrássy Sándor, va\'amint a Litenyel Takarékpénztár rt. mini együttesen foglaltató végrehajtatok kérelmére és javára Dobos Márton, tólszerdahelyi lakós végrehajtást szenvedő ellen 1600 P, 8320 kg. szemeslengeri; 756 P 96 fiit. és 1760 P követelés és járulékai erejéig a letenvei kir. járásbíróság 1926. évi 1054/3; 340/2; P 1194/2; valamint a nagykanizsai kir. Ibiróság 2245/2 sz. víg-zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végreha|iást szenvedőtől lefoglalt 3036 P 80 Hl. becs-értékű ingóságokra a letenyei kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. l-c. 20. §-a alap|án fentirf, valamint zálogjogot szerzett más foglaltalók javára is a végrehajtási szenvedő lakásán, Tólszerda-helyen leendő megtartására határidőül 1927. évi szeptember hó 15. napjának délután 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bulorok, wertheim szekrény, képek, fenyődeszkák, Irler rosta, szélrosla, tizedes mérleg, kukoricagóré, cserépzsindely, gazdasági eszközök, lovakat, szénái s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul Is el lógom adni.
Letenye, 1927. augusztus 29-én.
Dr. Váró László 3 w kir. bírósági végrehajtó.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő vállalata.
Feill Mit! Gowtal Hlüi
Q)ő fdjőn meg bárki munkám kiválóságáról és ársim olcsóságáról.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Upldadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető
Hófehér, tikírténjei gallértlsstlüU.
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
Pk. 8826/1927. vhl szám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végreha|tó az 1881. évi LX. t.-e. 102. §-n értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járás-birőságnak 19Í7. évi Pk. 88 6. számú végzése következtében Dr. Gyulai Béla ügyvéd álul képviseli Melczer Jakab nagykanizsai lakós Javára Wcllner I. Zoltán sor-mási l.kós ellen 118 P 90 fül. s |ár. ere-léig 1927 évi jullus hó 13 án foganatosított kielégítés! végrehallás utján le- és felül-loglall és 200 Pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: egy sör aparstua, nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagyksnlzsal kir. Járás-bíróság 1927-lk évi Pk S826. sz. végzése toly-lán 118-90 P tőkekövetelés, ennek 1926. évi okt. hó I nrpjjlól Járó f/0 kamatai. Wi váltódlj és eddig összesen 44 P. — llllérben bíróilag már rnegállspltolt költségek erejéig a netán llze\'ett összeg levonása mellett, Sormás községben 217. h. a. leendő megtartására 1927. évi szept. hő IZ-lk napjának délutáni 4 órája határidőül kllüzeiik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hlvstnak meg, liogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX. L-t 107. és 108. §al értelmében készpénzllzetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsSron alul !s el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és fclülloglaltalták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés sz 1881 évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi augusztus hó 27. napján.
Haán Gyula s. k.
kir. blr. végrehalló.
Zalai Károly.)
97. évfolyam, 205. szám
Nagykanizsa, 1027 szeptember 11, vasárnap
Ara 16
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sierkeaztósíjl <» kiadóhivatal Fö-ut 5. sz. Keszthelyi tioktíiadóhivata!: Rákóczi-tér IS.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszegi szerk. és kladóhtv. Klniiay-u. 14. Elóllzetési Ira: egy hóra 2 pengő 40 fillér.
Szakítani látszik
s francia hivatalos diplomácia is a szovjettel szemben követett eddigi álláspontjával, mely eddig a francia külügyminiszter fogalmazása szerint ugy szól, hogy a francia diplomácia vezetője nem engedheti meg belpolitikai vitáknak külpolitikai térre való átviteléi. Vagyis Briand külügyminiszter szerlnl a kommunista izgatásokat és zavargásokat nem lehetett eddig határozottan a szovjet ügynökeinek tulajdonítani.
A legutóbbi események azonban alaposan rácáfollak erre az óvaloa méltányosságra, mert az amerikai anarchista per kapcsán a szovjet ügynökei komoly zavargásokai támasztottak az ország belsejében s nyilvánosságra került az is, hogy a szovjet hivatalos nagykövete megbízatásával és a nemzetközi szokásokkal ellenkező megállapodást ir alá, mely a kommunista propagandát könnyítette meg egy idegen állam — ez cselben Franciaország — területén. Most a francia külügyminisztérium nyilatkozatot ad közzé, melyben a szovjelkövel ellen foglal állási és a szovjet eljárását és magatartását élesen bírálja a nagykövet személvével kapcsolatosan.
Ugy lálszik, hogy Chamberlain brit külügyminiszter akciója nyomán támadt ez az erőteljes visszhang a francia diplomáciai körökben, mely végre talán hivatalosan is elszánta magát a Sarraul belügyminiszter állal vezetett óvóintézkedésekre a kommunisták ellen. A vörös veszedelem ellesi óvóintézkedések fokozatosan, mind szélesebb és szélesebb körökben találnak megértésre. Rteszmél a francia hivatalos diplomáciával a ssjtó Is, melynek kél legnagyobb reggeli topja sürgeti türelmetlen, de határozol! hangú cikkekben a szovjettel való szakítást. Az északi államokban Chamberlain Iniclalivájára, Bsltl-blok készül a szovjet ragadozó veszélye íllen .. . Minden jel arra enged kő-velkezletui, hogy elérkezel! a llzen-kelledik óra s ez! a lizenke ledik órát az ang 1 külügyminiszter megfontolt határozottsággal használja fel arra, "Ogy a szovjet csillag veszedelmíl véglegesen megszüntesse a müveit világ kullurája, nemzeti írtéltei, személyi és vagyonbiztonsága ellen. Az egátz világ kezd eszmélni és a leltek mezejfre lépni, mert a veszedelem nagy és most már fenyegető.
Magyarországon Is állandóan próbálkozik a szovjet-szellem újra lábra k\'pnl. Időről-időre leplez le az állambiztonsági szervezel lurfangos és bonyolult kommunista szervezkedé-Mkel, amelyek sejtszervezkedések, a vági-párl esetében makacs, felforgató törekvések, melyek újra és újra megismétlődnek. Hiába akarja a magyaromig! szociáldemokrata párt hiva-a oss ezeket az állandó, csalhatatlan t\'legü felforgató szándékokat elfek-letíssel szépítgetni, nekünk ezeknek
a jeleknek a birtokában és a mull szomorú tapasztalatai alapján elemi kötelességüuk a nemzet le|ICdésére nyugalmára és konszolidációjára való tekintettel éberen figyelni s minden Moszkvából Irányítóit mozgalmat meg akadályozni. Szükséges az erős köz-
ponti halaimat mindenben lámogalni, mely oda irányul, hogy az igazi talpraállási és konszolidációi végcéljához érve véglegesen bekoronázza s a nemzeti eszmét védőként oltalmazza, meri: a veszedelem régi, nagy, \' tnyegető és vllígveszedclem 1
........................................ ...... .^. . xx.m
Briand i „A béke gondolatának győzedelmeskednie kell"
A francia külügyminiszter a leszereléstSI várja
Oent, szeptember 10 A közgyűlési lerem padsorai zsúfolásig meglellek, amikor 10 óra 40 perckor — a gyűlés közönségének élénk tetszésétől kísérve — Briand francia miniszterelnök a szónoki emelvényre lépett. Több, mint egy óra hosszat tartó beszédben Briand megvonta az általános vita eddigi eredményeinek mérlegét. Ismeri meggyőző erejével és szónoki tehetségének lenyűgöző szárnyalásával cáfolta mindazt, amit a Népszövetség, vagy az egyes népszövetségi szervezetek
■ döntőbíráskodástól és a az európai békét
munkájs ellen idáig felhozlak.
Mindjárt bevezetésében, majd később beszédének más pontjain is utall Stresemann tegnapi bátor és előke\'ö felszólalására. Szerencsésen megválasztott, hatásos Rzavakbsn ironizált az általános vila egyes szónokainak fejtegetései lelett. lilénk tetszéssel fogadott befejező szavaiban annak a meggyőződésének adott kifejezést; - hogy r béke gondolattá nak győzedelmeskednie kell a döntőbíráskodás, valamlnl a leszerelés utján.
Prágában folyik az ellentámadás Rotbermere-akciójával szemben
Felvidéki „magyarok" egyesületet és lapot alapítottak Rothmere ellensúlyozására
Prága, szeptember 10 (Éjszakai rádlójelentés) A .Lidove Noviny" Írja: Az ulóbbl Időben a Felvidéken történi lapelkobzások során Kassán elkobozták a magyar kereszlényszocialista .A Nép\'-et és a lói néppárti „Slovenskó Pravda" cimü hetilapot A lót néppárt heli-lapjál uzért kobozták el, mert a Rother ni ere-akciót a cseh politika rovására irts, olyanformán, hogy az szolgáltatta a lordnak az anyagot
akáiója megindításához.
Renegát magyarok a Rothermere-akcló ellen Prága, szeptember 10. (Éjszakai rádiójelent/s) A „Narodny Lysti" jelentése szerint a kőztáraaság-bü felvidéki magyarok egyesüle ben tömörülnek és még ebb:n a hónapban egy magyar nyelvű hetilapot adnak kl. A tömörülésnek a Rolher-mere akcióját ellensúlyozni a célja a külföld előtt.
A francia kormány a párisi szovjet-követ visszahívását kivánja
Varsóból visszarendelik a szovjet-ügyvivőt
Párta, szeplember 10 (Éjszakai rádiójelentis) A legu óbbl minisztertanácson az a nézet alakult kl, h igy a francia kormány jegyzékben biv|a fel az orosz szovjetet párisi követének visszahívására, hogy ennek megtörténtével a francia-orosz viszonyt semmi ne zavarja.
Varsó, szeptember 10, A reggeli lapok értesülése szeriül Csicserin, a szovjet külügyi népbiztosa ugy
határozott, hogy visszarendeli Varsóból Uljanov ügyvivőt és Cuzlev titkárt. Mint Ismeretes, Ouzlev lólte agyon a mull hét végén a varsói kövelség épületében Trajkovlcs orosz emigránst, aki szóváltásba keveredett a titkárral.
Uljanov ügyvivő visszarendelése szintén a követségi palotában lejátszódott véres eseményekkel függ össze.
Negyven millió pengőt fordit a kormány beruházásokra a jövő költ-
Szeptember 20-án uj magyar-jugoszláv tárgyalások kezdődnek 8udapest, szeptember 10 Bethlen István miniszterelnök és neje a báttaazékl vadászatokról szerdán újból Budapestre utaznak és estélyi adnak a gyermekorvos-kongresszus résztvevőinek. Ezután a miniszterelnök elutazik és csak szeptember végén veszi ál hivatalát.
Mayer János földművelésügyi miniszter ma átvette hivatalát.
Magyar—szerb tárgyalások Budapest, szeptember 10. A magyar és a szeib horvát-szlovén kormány közöli lélre|ött megállapodás értelmében a két állam között függő több kérdés rendezése végett a tárgyalásokat ez évi szeplember 20-án Btlgröbiú\' újból felveszik.
A l\'Jvö költségvetés Budapest, szept. 10. Az 1928/29. évi kölségvelés nagyrészt már elkészült annyira, hogy máris megálla-pitható, hogy az állami üzemek nélkül mintegy 751 millió pengő a bevétel, míg a kiadás 750 millió pengő lesz.
Az egész költségvetési mérleg főösszege: bevétel 1201, kladát 1198 millió pengő.
Az u| költségvetés beruházások céljaira mintegy 40 millió pengőt szán a kormány.
Negyedszer választanak az SHS királyságban
Belgrád, szeplember 10. (Éjszaka! rádlójelentés) A holnap tartandó nemzetgyűlési választásokra minden előkészület megtörlénl. Az urnákat mindenütt felállították. Déltől szigorú alkohollilalom van. Ez már az SHS királyság megalakulása óla a negyedik nemzetgyűlési választás.
Szabadlábra helyezték a klinikai huspanama három gyanúsítottját Budapest, szept. 10. Vitarius Oyula ny. miniszteri tanácsost, akit a klinikai huspanama ügyében letarlóz-lallak, védője kérelmére elmebajjal határos Idegbetegsége miatt a vizsgálóbíró ma szabadlábra helyezte. Ugyancsak szabadlábra helyezték Taracskay István Igazgatót ét Cerley Bélát, akik szintén a klinikai panama mialt vollak letartóztatva.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. ngglember 11.
Termelés és értékesítés
Irta: Dr. GSrgey István országgyűlési képviselő
sziv, még nem nagyon félnék, ha a
A magángazdaságok problémája ma kél kérdés körül mozog, az egyik a sokai hangoztatott löbblermjlés, a másik az érlékesilés problémája. E kérdések megoldásánál nem elegendő a sajál erőnk, a sajál igyekezetünk, ilt szükségünk van az egész európai gazdasági éleiben vezeiő szerepil játszó tényezők támogatására.
A löbblermelés és érlékesilés problémáinak fejtegetésénél, sokszor ellentéteket igyekeznek konstruálni a mezőgazdasági és ipari érdekek közölt. Ilyen ellenlétek nem tehetnek, vagy ba vannak is, ezek csak látszólagosak, mert hiszen ugyanazok a bajok, amelyek a mezőgazdaságnál érezhefők, érezhetők a löbbi leemelési ágnál is és bármely termelési, vagy foglalkozási ág elsorvasztása szúkségszerüleg maga után vonja a többi termelési ágak visszafejlődéséi.
A tőkehiány, a drágább lermelés, az érlékesilés nehézségei és főleg az exportpiac migszerzése és megtartása, egyaránt érintik ugy a mezőgazdaságot, mint az ipari és kereskedelmei. Természeles, hogy miután ml elsősorban mezőgazdasági állam vagyunk, elsősorban a mezőgazdasági agrártermelés érzi ezekel a bajokat, nemcsak magánál a termelésnél, hanem főleg a külföldi ér-lékesllésnél is. Az értékesítés tehát ugrópontja az egész kérdésnek. Én azonban nem azl tartom a legnagyobb bajnak, hogy mezőgazdasági termelésünk nem olyan olcsó, mint más, különösen egzolikus tengerentúli államoké, mert ha a lermelés racionális, akkor emellett, én termeivényemmel még versenyképes lehetek a piacokon. Németország mezőgazdasága drágábban lermel, mint a magyar mezőgazdaság, okszerű gazdálkodásával mégis olyan löbbter-melésl produkál, hogy a drága lermelés nagyobb lerméseredményeket hozván, lényleg versenyképes a világpiacokon.
A mi exportunk leg|elenlékenycbb hányadát a mezőgazdasági cikkek alkotják. Nekünk léhát minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a mezőgazdasági exportlehetőségei biz-tositsuk.
Mi vagy túlzott pesszimizmussal, vagy túlzott optimizmussal Ítéljük meg az egyes kérdéseket és a közvéleményben, a szanálási munka sikere ulán. Indokolatlan oplimizmus kapóit lábra. Tapjsztalhst.uk ezl a mezőgazdaságokban gyakran látható okszerűtlen költekezésnél is. Ez az okszerűtlen köllckezés nagyon hozzá járult ahhoz, hogy külkereskedelmi mérlegünk, ez ulóbbi időben olyan aggasztó képel veit.
A mult év végén már kereken 71 millió pengőt teli ki külkereskedelmi mérlegünk passzivitása. Az ez év január bavi eredmény pedig 16 2 millió pengő ujabb passzivitás! mutatott. Magában, áltól, hogy külkereskedelmi mérlegünk ennyire pasz-
másik oldalon, pénzügyi mérlegünk ben, a rekompenzációl megtalálhatnánk. A háború meglebc!Ő6 passziv voll, de abban az Időbrn voltak más bevételeink, otl voltak az amerikai pénzek, amelyekel magyar véreink küjdlek haza, olt voltak vállalataink, érdekeltségeink a Balkán felé, ame-lyekből igen Jelentékeny péníügyi nyereségeink, olt vollak továbbá nagy trarzitó-forgalmunk, ezenkívül bizonyos idegenforgalmunk, amely mégis csak hozoll ide pénzt. Most mindez elmaradt és azl kell konstatálnunk, hogy a már eddig felveit különböző külföldi kölcsönök kamatterhe is megközeliíi a 100 millió pengői, vagyis ennyivel még pasz-szivabb leli a fizelésl mérlegünk.
Külföldi expori piacokra való törekvésünk egyedüli uijakénl a kereskedelmi szerződések kötése szokták meglelölnl. Valóban, ez az első lépés. Minden olyan állammal, mely-n;k piacára gravllálunk, megfelelő kereskedelmi szerződést kell lélesi-lenünk. Hogy a kormány tudatában van ennek, azl bizonyítja az, hogy súlyos áldozatok árán, megkölölte Cseh-Szlovákiával is a szerződést, noha mindnyájan érezzük, hogy ez a szerződés, a mi mezőgazdasági cikkeink részére nem bizlosil|a azt az exportlehelőséget, amelyei joggal elválhattunk volna.
De ha már olyan szerződésekel nem kölhelünk, amelyek a ml érdekeinknek minden lekinlelben meg-felelnelr, akkor keresnünk kell a löbbi segilő eszközi és lehetőséget és a kormánynak minden eszközzel a termelő osztályok segítésére kell sietni, hogy lermelvényeikel értékc-silhessék.
Ilt van a vasuli tarifapolitika, amelyei teljesen export-érdekcink szolgálatába kell állilani. III van a mezőgazdasági lerraényelnknek szövetkezeti alapon való értékesítése, ami nem uj gondolat és talán nem is ideális megoldás. Amerikában például fölmerüli az a terv is, hogy a kormány a farmerek buza-exporf-jSnak biztosítására 250 millió dolláros alspol létesítsen, amely ötszöröse a Magyarországnak adotl egé3z nípjzövelségi kölcsönnek.
Nálunk is örvendetes lépések történlek már ebben az irányban. Itt vannak a forgalmladóvlsszatérltések az exportáruk ulán, a nagykereskedelemnek adott különféle kedvezmények és egyéb könnyítések. Ebtől látható, hogy a magyar kormány ludatában van annak, hogy e téren is segítségére kell síelni a magángazdaságnak.
Az érlékesilés nagy kérdései közöli, most igen divatos a kartellek kérdése. — A karlellek problémája egyike a legkényesebb kérdéseknek. Megoldásához csak nagyon óvatosan szabad nyulnunk. Tény, hogy a teljesen magukra hagyott kartellek.
mikor tulnagy hatalomra lesznek szert, a fogyasztók rovására igyekeznek kihasználni monopólisztikus helyzetoke\'. Sokszor azonban a kartellek létesilését a szükség követeli.
Ha egy kartell nem arra a célra alakul, hogy a belföldi fogyaszló-piacot korlátlanul kihasználja, hanem csak védekezni akar a külföldi államokban levő hasonló szervezőiek-
kel szemben, akkor a kartell szükséges. Vagy pedig, ha idebenn je-lenlkezík a külföldi kartell egészségtelen versenye, akkor ugyancsak össze kell állaniok a belföldi termelő érdekeltségeknek, hogy védekezzenek a külföldi veszedelmes áramlatokkal szemben. A kartellekre léhát, bizonyos esetekben, Igenis szükség van.
A Muravidék visszacsatolásának ügye a Rothermere-akcióban
A MuravidékI Szövetség feliratot Intéz Rothermere lordhoz — Muraköz népe önálló nyelven beszélő magyar nemzeti kisebbség
Nagykanizsa szerepe a Muraközért Indult országos mozgalomban
Nagykanizsa, szeptember 10 A Magyar Revíziós Liga muraközi csoportja folyó hó 2 án Budapeslen Molnár Dezső allábornagy elnöklete alatt ülésl tarlóit. Az ülés tárgyát az elszakított magyar Muravidék visszacsatolásának a lord Rothermere-féle akcióbi való belekapcsolása képezte. Az ülésen a Zala- és Vasvármegyék elszakított vend vidékeinek megbízottjai is megjelentek. A gyűlésen határozatba ment, hogy ezentúl a muraközi és a vendvídékl csoport egységes működést fog kifejteni a Muravidéki Szövetség gyűjtő neve alatt. A Muravidéki Szövetség lord Rolhermtrehez Intézendő feliratában pon\'os adatokban ismerteti az elszakított Muraköz, a zalamegyei és vasmegyei vendvidík néprajzi, közgazdasági, ipari, kereskedelmi és történelmi adatait. Kimutatja, hogy Szer bia a belgrádi egyezmény ellenére fogadta el ezen 1731 km\'-nyi terü-lelel, amelynek 223.714 összlakosságából 35.833 magyar, 2500 némel, 41.555 vend és 85.533 pedig horvátnak elkeresztelt, de valójában muraközi nyelvet beszélő sziavon. A mura-köziekről és a magyar vendekről ki-mulatja, hogy ezek az ezer év óta a magyarsággal egyült élő magyar Idiomákkal átszőtt, a szerb és horvát nyelvlől teljesen elülő nyelvű nemzetiségek a jelenlegi Jugoszláviában mini nemzeli Kisebbségeknek kellene védelemben részesülni, ehelyett azonban nyelvük és nemzeli érzésük ellen az elszakítás óla Irtó háborúi folylat
az SHS kormány. Kimutatja, hogy ezen megszállt területet érzelmi és gazdasági szálak Magyarországhoz kapcsolják és hogy egy megellendő népizavaiás ezt az Igazságot bebizonyítaná.
Muraközről pedig különösen kimulatja, bogy jog, törvény és Igazság szerint Inlcger része Zilavár-megyéoek és bár az osztrák abszolutizmus idején liz évig Varazsd vármegyéhez csatollatoli az 1861 ik évben megíjtett népszavazás Magyarországhoz való tartozás mellett nyilatkozott meg és ezért királyi palens-sal oda újólag vissza is csatoltatolt.
A felirat különösen kiemeli Nagykanizsa városának szoros közgazdasági és kulturális kajjccolatál Muraközzel, melynek erőszakos megszakítása Muraköz elszegényedéséi és Nagykanizsa gazdasági hanyatlását eredményezte.
Az elküldendő feliralboz épen ezért feltéllenül szükséges volna, hogy a Nagykanizsái ért méltánytalanság adatokkal való bizonyítását a nagykanizsai IparteBtülel, az Or.ke, a Qyosz vezetősége a Magyar Reviziós Liga muraközi csoportjához Intézett felirataiban igazolni.
A kishilüekkel és kételkedőkkel szemben csak azt legyzem meg, bogy a lord Rolhermere akciója sorsdöntő és sikerről biztató vállalkozás. Nsgy-kanizsa város közönsége a saját jól felfogott érdekében azon legyen, hogy ezl az akciót most tőle telhetőleg támogassa. Dr. Szabó Zsigmond.
Az idei szezon szenzációja lesz a Városi Színház hétfői és keddi
VIDÁM ESTJE
A legnépszerűbb fővárosi művészek közül fellépnek:
Bársony István Halász Anna
Szentiványi Kálmán
Daibukát Ilona
Szász Ila
Andai Béla
Előadásra kerülnek: Móricz Zsigmond, Török Rezső, lfj. Békeffy László darabjai és ezenkívül sanzonok, perszl-flázsok, tréfák és aktualitások
Szenzációs műsort __ Felejthetetlen színházi élményt A legmulatságosabb program!
IjjT szeptember 11.
Veni Sancte
Még egy-két nap, aztán letett a tanár urak nyári szabadsága, vége a diákok aranjuezt szép napjainak, a nyárt vakációnak és szól kér magának a boldog pihenés után a komoly munka. Már készen vannak az iskolákban a nagytakarítással, fényesre súrolták a padokat és a fitss levegővel megduzzasztoll termek, folyosók készséggel kitárják a/tajaikat a bevonulásra váró diáksereg előtt.
Olyan szeptember a tanév kezdetiben, mint a hóvlrág-szülö március. Telt van megoldásra váró feladatok Imi, biztató ígéretekkel, nekilendüléssel.
Egy év kezdődik most az Iskolák padjaiban, melynek lakói könyvvel tollal, körzővel, térképpel kezükben rohamozzák a tudások, mindenek-jeleit erős, hatalmas várát. Egy év Indul most útjára, melynek napja az erős akarat, a kitartó munka és türelmes eredmény várás jegyében két és nyugszik jövőre a becsülettel, szorgalommal végzeit, meg-dicsérl munka elismerésében. Tíz hónapból álló év, a diák életében egy kerek, külön kis élet, melynek lepergése ulán csak akkor állhat emelt fővel, tiszta tekintettel, ha feladatát törekvéssel, érdemesen végezte el. Ha megértette, hogy az Iskola nem hadszíntere a diákok és lanácok egymással szemben álló seregének, nem Inkvizíciós pince egy évi rabsága számára, hanem a tudományok megismerésének, a műveltség megszerzésének felszentelt, napsugaras csarnoka.
Egyszer egy tanárom mondotta, mikor a fiuk éktelen zstvajddsban törlek kl, valami diákhecc felett:
— Lármázni ?/ Kl hallott Ilyent I Aki az osztályban lármázik, annyi, mintha a templomban kiabálna. Az Iskola — templom.
És ebben a templomban most felhangzik az évnyitó zsolozsma, a — Ven! Sancte, hogy hazulról elinduljon a diák második otthonába: az Iskolába, második apja: a tanárok elé. Bevonul az Ifjúság a szülője keserves pénzén számára rezervált második otthonába és megkezdi a könyvek föU görnyedten az éUl átláthatatlan misztériumának, epizód-szerű megismerését, vagy ennek a munkának tavalyról félbemaradt folytatását. Zendüljön fel tehát a könyörgő ének, búgja az orgona, hogy: ,Venl Sancte splrltus- — és aztán starthoz dllant. Elhangzik a jeladás, neki Indulni hévvel, bizalommal, neki « uj tanévnek. Lássuk mit hoz a holnap.

Még nem győzött az Ember
A fiatat, huszonegy éves Llndberg kapitány, mikor először át héroszko-dott az Óceán örvénylő, prüszkölő, hullámvulkánokat emelő háta felett, felhangzott szerte a világban a diadal Ujjongás, — legyőztük a tengert, az tmber diadalmaskodott az elemek tatája ellen és a Mount Everest megmászása, a Sarkok meghódítása
után a végtelennek hitt Óceán felett
tf?%smatarepmei mir«\'
a gépmadár. Az án Llndberg ulán végig bereeetl gépjével az Ocedn hánykolódó, méfges zöld színe felett Chamberltnés őTs \' P""?*\'- Még jöttek győzők ÍJZíiü, é,SUI k"\'ondkai toborzott a halállal való kacérkodásnak és nem mutt el nap Lindberg földretérése óta hogy ez vagy amaz hang-zatos nevű repülőgép próbálkozásáról ne adtak volna hírt a lopok
Azonban a bátran Sotló Mortale-nak nevezhető oceán-repűlis nem volt mindenki számára főnyeremény, mint Llndbergnek és Chambertin-nek és laldn ezzel kapcsolatban kissé korai
volt azoknak a szak-nyilatkozatoknak
tömege, mely napvlldgol látott a Világsajtóban és amelyben arról értekeztek technikusok, konstruktőrök avlalikusok, hogy rövid Idő kérdési a rendszeres személyszállító repülő-forgalom az Óceánon keresztül
Most ezekre a nyilatkozatokra, mely a drlngend optimizmus diktált mondókál, sorra kezd rácáfolni a legyőzöltnek hirdetett Óceán és felette halátláncol járó minden eleme. San Franciskából Honoluluba akartak repülni, — volt akinek sikerült de ötször annyinak nem. Sói. Voll akik
ZALM KÖZLÖNY
elindultak, de nem érkeztek meg, hanem Nungesser és Collín után mártírokként hagyták ill emléküket a földön. Próbállak Európából, különböző nemzetek földjéről visszarepülni Amerikába — nem sikerüli. Felszálltak, kísérleteztek és kudarccal vallották be, hogy az Időjárás nem engedi a tervet valóra vdllanl.
Most legújabban az amerikai »OW Glory" eltűnéséről lön a hlr. Az Örök Városba készüli a szép nevü gépmadár, de ugylálsztk végzete elélte és temetője az Óceán lett, melyet legyőzötlnek hirdetett az Ember és gyászlndulót a lomboló vihar üvöltött a tengerek árjába zuhanó Old Glory és pilótái felett. Valami nagy, őszinte szomorúság fogja el az ember lelkét az Emberi Akarat isméiéit legyőzésére és óva tanít hogy a sierencsével határos sikereket az elbizakodottságnak arra a csúcspontjára emeljük, ahonnan a legborzasztóbb zuhanás kövelkezhellk.
Az Óceán átrepülése napjainkban tagadhatatlanul a kötéltáncos produkciójával egyenlő. Jaj, annak, aki meggondolatlanul Indul a világsiker felé, mer! látjuk, hogy mily gyakran válik a világsiker a föld emberiségének mélységes, gyászos fájdalmává.
U. Gy.
--■---- » »v vwvvvvww
Előkészületek a kereskedelmi és iparkamarai tagválasztásra
Megválasztották az egyes városok albizottságalt - Zalaegerszce Nagykanizsával szemben aránytalannak tartja egy-egy tag^ küldését a kamarába
Zalaegerszeg, szeptember 10 (Sóját tudósítónk telejonjelentése) A soproni kereskedelmi és iparkamara terülelén széliében folynak az előkészületek a kamarai tagválasz-tásokra.
A Zalavármegye törvényhatósága állal kiküldőit bizollság, amely hivatva van a kamarai választásokat eiőkészileni, ma délelőtt a zalaegerszegi vármegyeházán Brand Sándor dr. megyei főjegyző elnöklésével ülést tartott és megválasztotta az albizottságokat a következőkben:
Zalaegerszeg: Czobor Mályás polgármester elnök, Sommer Sándor, Erbardt Elemér, Klosovszky Ernő Járdl Károly lagok.
Nagykanizsa: dr. S3bján Oyula elnök, Blankenberg Imre, Scbwarz
FUT
E/pusz/u/nak cr> v.
, LEGYEKSZUNVOGOK.
MOLYOK HAÍÍöYÁK POt 05KÁK -.....
BOLHÁK; 3VÁ8BOŰARAK tetvek sra valamint
PETÉIK ES TOJÁSAIK.
Ottó, Pongor Henrik, Fatér Mihály lagok.
Keszthely: dr. iluszár Pál főszolgabíró elnök, Erdős József, Práger Tivadar, Reischl Imre, Regenperger István tagok.
Tapolcza: Polgár Ferenc főszolgabíró elnök, Rozner Endre, P/eller Jenő lagok.
A községenként összeállított névjegyzéket megküldik az albizottságoknak a megfelelő utasításokkal.
A bizollság elhatározta, hogy a választásig több ülést fog tarlani. Azonkívül aránytalannak találja a bizollság, hogy amig Nagykanizsa 3-3 tagot küld a kamarába, addig Zalaegerszeg csak egyet-egyet. Elhatározták, hogy ezügyben a bizottság megteszi a megfelelő lépésekel.
hip^
S5fi«W00M
Világszabadalom!
„ZEPHIR"
fatOzelésB, légfütéses folytonégő kályha
Tartóssága örökös I 10 éves garancia I
Falüzetéi a legkellemesebb! .ZEPHlR\'.rel a legolcsóbb I
10 =FÜT= 24
kH6 fival EOY SZOBÁT irU 4t REKORD szén, koksz és falüzelésü loly-tonégó kályhlk. VegycslllzelésQ ZEPHIR
kilyhik. EL1TE takarék-tűzhelyek. K51 Kéménytoldók.
Arjeíyiíkn hétuéKf| kflld!
HÉBER SÁNDOR
kályha- «» tetaelyfraraa Budapest, VI, Vilmos csáaiár-ut 39.
Uniti: lUgytaizu. UttoiáilHImtimMI
A Magyar Vasnü és Hajózási Clnb balatoni kirándulása
Keszthely, azeptember 10.
{Saját tudósítónktól) A Magyar Vasúti és Hajózási Club Budapestről nagyarányú tanulmányi kirádu-lásl rendezett tagjai részére, bala-tonkörüli programmal.
A családtagokkal együtt 115 főnyi kirándulólársaság ma délben érkezeit meg Siófokra, onnét pedig a Helka gőzösön ma este 6 órakor a keszthelyi mólón kölöttek U. A kirándulók sajál zenekarukkal érkeztek meg. A csoporl adminisztrációs gondjai! nagy ügybuzgalommal végzi a club három agilis vezeiőlagja: dr. Eszláry István titkár. Hónig István háznagy és Bartók Lipót, a kirándulás szervező bizottságának elnöke.
A klrádulók Keszthelyen a Hullámban szálllak meg, este saját zenéjük mellett kivilágított sétahajózáson vetlek részt. Holnap reggel kirándulnak Hévízre, majd hajón Badacsonyba és Tihanyba.
Nemzetközi gyermekorvoskongresszus Budapesten
Budapest, szepl. 10. Budapesten vasárnap nemzetközi gyermekorvoskongresszus lesz, melyen 600 orvos vesz részi. A kongresszuson fuss József és Klebelsberg Kuno miniszterek is beszélnek.
Angol szövetek, Regenhart és Raymann damasztok, May és Holfeld vásznak,
ágygarniturák nagy választékban
Singer József és Társánál Sfí:
ZALAI KOZLONV
1927 szeptember 11.
Mit tárgyal a holnapi megyegyülés ? ff API HÍREK
Huszonöt nagykanizsai ügy a tárgysorozatban - A szemkórház felállításához 160 ezer pengit kér a megyétől a polgármester
• vizIÓ telintra. Ugyanígy Klebelsbe:g
Nagykanizsa, szeptember 10
Negyedévi szünet után hétfőn, szeptember 12 én tartja rer.des negyedévi közgyűlését Zalavármegye torvényhatósági bizottsága, mely a kiadott a tárgysorozat szerint igen tartalmasnak és mozgalmasnak Ígérkezik. Elég ennek illusztrálására elmondani, hogy a tárgysorozat 211 pontot foglal magiban, melyek közül kanizsai érdekű van csak 25 tárgypont.
Erek között szerepel többek között Nagykanizsa város határozata Asz-szonyl László szinigazgaló a vigalmi adófizetés alóli mentesítése tárgyában, a városnak a Kanizsa Futball Club Szövetkezet támogatása ügyé-ben hozott határozata, a város határozata a pőthltel tárgyában. Tar-gyalni fogja ezenkívül a megyegyülés a különböző társadalmi egyesü-leknek megszavazott segélyek ügyét is, valamint a város határozatát a város által létesített u| illatvásáitér be/e/ezése tárgyában.
Megyei jelentőségű ügyek közül nagyobb érdeklődésre tarthat számot : a vármegyei háztartási alap 1928. évi költségvetése, Bethlen látván gróf miniszterelnök köszönő le-irala t vármegye közönsége által a magyar-olaszbjrátságiszerzödésmrg-kötése alkalmából hozzá intézeti od-
TŰZIFA és SZEN
házhoz szállítva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épűletfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁN,
Király-utca 1 Bendelés-tclelon 120
Kunó gróf kultuszminiszter köszönő leirata. A külföldi „Coltegium Hun-garkum\'-oVom alapítványi helyek létesítése. A Magyarországi Hirlap írók Nyugdíjintézetének támogatása, áz alispiti 14836-ní. 1927. számú jelenlése Nagykanizsa város 1927. évi háztartási költségvetésinek jóváhagyása tárgyában. Hévlzszentandrás határozata, a csatornázás és vízvezeték megépitíse tárgyában. A népjóléti és munkaügyi miniszternek rendelete a nagykanizsai közkórház nak feitózó és szemészeti osztályokkal, valamint hullaház épitésére való kibővítése és ezzel kapcsolatban Nagykanizsa város polgirmesleré-nek kérvénye a kórháznak szemészeti osztállyal való kibövitéséhez 160 ezer pengő Inzzájírulásnak a törvényhatóság részéről való megszavazása lárgyáb,n.
Ezek szerint a megyei vonaiko zásu kérdisek is nagyobb érdeklődésre tarthalnak 6zámot és valószínűleg a nyári szünet után Zilavár-megye törvényhatósági parlamentiének héifói ülése népes lesz.
MA ÉS MINDEN ESTE
„Kék egér" szalon Jazz-Band hangversenyez
a Polgári Egylet helyiségében Vasárnap és ünnepnap délután is. Szíves pártfogást kér
CSUKOVITS ISTVÁN
PRÍMA
asztaliborok 1 pengőtől kezdődőleg kaphatók
Zerkowitz Albert cégnél
Kívánságra házhoz szállítva kölcsönüvegekben.
Telefonszám ■ 7. ,,,,
NAPIREND
: Szeptember II, vasárnap j
i kómái katolikus: l\'rolíz. j. Prolest.
Í, Teod. Izraelita: Elul hó 14.
Nap kel reggel 5 óra 30 perckor, j nyugszik délután 18 órs 23 petekor.
t Vas- és fémmunkások íztlretl mu-i lalsága esle 8 órakot a Világ mozgó I I (Szarvas szálloda) várócsarnokában, j Városi Színház Mozgója. .Tánc j i a nó korul* 8 felv. .Menyasszonycsere" ; 1 burleszk 2 felvon.
{ Uránia mozgó. ,Az uj szerelem és a ■ 1 régi" szlnmtl 8 felvon. .Trsmbulln ur j * a levegőben" ós .Hotywood gyöngye" ! j 2-2 felv. burleszk.
j Szeptember 12, hétfS
i Római katolikus: Márta neve. Pro- j {test Guidó. Izraelita: Elul hó 15. I Nap kel reggel 5 óra 32 perckor. 1 I nyugszik délután 18 óra 21 perckor.
— Református Istentisztelet. A mai vasárnapi istentisztelet a lelkész távolléte miatt elmarad.
- Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— A Magyar Revíziós Liga muraközi és vendvidéki csoportja legeap Budapesten értekezlelel tartott. Az értekezleten Molnár Dezső
I e\'lábomagy, a Muraközi Szövetség
\' elnöke elnökölt. A Szövetség zalá-megyei fiókját közgyűlési határozat alapján dr. Szabó Zsigmond nagy-haniztai járási tliztlföonos képviselte.
— A kanizsai református temp-lom-épltés. Ismeretes már lapunk olvasói előtt, hogy a nagykanizsai református egyház a Balthyány-utcá-ban lévő kicsiny és eldugott Imaháza helyett templomot szádikozik építtetni. Negyedszázada már, hogy az egyház ecélra alapot létesített s azl esztendők hosszú során ál önkéntes adományokkal gyarapította. Már együtt is lelt volna a szükséges összeg, amikor azt a háború idején hadikölcsönbe fektették s ezzel a kanizsai református templom-építés ügye jóidöre u|ból óhajtás lett csupán az anyagi eiök teljes hiányában. Tavaly aztán az egyház országos gyűjtésre kért és kapott engedélyi. Kádár Lajos, az egyház ügybuzgó lelkésze maga indult gyűjtő-kőrútra, amiről c hónip végén fog megérkezni, hogy az iskolaév megnyíltával hitoktatói kötelezettségeinek is eleget tudjon tenni. A presbitérium mosta vidéki gyülekezetek lelkészeihez fordul, hogy saját területükön lehetőség szerint mozditsák elő a gyűjtés siketét. Nem kétséges, hogy a jó-szándéku, kitartó munka meg fogja
hozni a kívánt eredményt és lesz végte temploma a kanizsai református egyháznak is.
— Pótbelratások az áll. elemi népiskolában. A nagykanizsai mindhárom körzeti (központi, Rozgonyl-u\'cai, Kiskanizsa Templom-téri) áll. elemi népiskolákban az 1927/2& tan-éveleji pótbeíratások ugy a mindennapi, mint az áll. továbbképző (Ismétlő) tankötelesek részére folyó évi szeptember bó 12 án és 13-án délelőtt 8-tól tél 12 lg és délulán 2—4-ig tartatnak meg az iskolák kijelöli helyiségeiben. A javitóvizsgálatok szeptember 12-én és 13-án délulán 2 órakor lesznek. Szeptember 14-én reggel Veni Ssncte. A rendes tanítás szeptember 15-éo kezdődik. A tanulók szüleikkel vagy felnőtt hozzátartozóik kíséretében kötelesek a beírásoknál megjelenni. A bélistáshoz elhozandó az .Értesítő-könyvecske", az I. osztályba iratkozó kc-zdók születési idejükről kiállított .Tanúsítvány"-! kötelesek magukkal hozni. Ily tanúsítványt az anyakönyvi hivalal (Nagykanizsán Városház, 1. emelet, 9. ajtó) iskolai beiratás céljaira ingyen állit kl. A beiratási dij egyéb járulékokkal együtt 3 pengő 50 fillér. Az Igazgatóságok. ■ — Anyakönyvi hírek, líigyka-nizsán az elmúlt h"eu 9 gyermek~ született, ezek közül 5 fiu és 4 leány: Andri Oyörgy földművesnek fia, Domonkos József napszámosnak leánya, Dukász Lajos kereskedőnek fia, Ja-kopánecz József munkásnak leánya, Bolf György földművesnek leánya, Farkas Józsel földművesnek fia, Benkö József földművesnek fia, Mes-lerházy jenö molnár-segédnek leánya. Házasságon kivűl született egy liu.
— Házasságot kötött 5pár: Wagner Jenö Iodrászme8ter Szalal Máriával, lljovics József napszámos Horváth Juliannával, Bodó Lajos vasúti elöljáró Öreges Etelkával, Sárközi János zenész Bicskei Máriával, Márton József ács-segéd Kunics Juliannával.
— A halálozások száma 9 volt: Németh István napszámos 42 éves, Bencze István földműves 52 éves, özv. Kunics Ignácné Horváth Katalin 76 éves, Holczer József magánzó 59 éves, Krausz Sándor vaskereskedő 49 évei, Magyar Józsefné Makár Regina 60 éves, Laki Sándomé Vellák Ágnes 67 éves, özv. Balzsaa józsefné Molnár Borbála 57 éves, Faragó Bilint sütősegéd 37 éves.
Barta Miksa divatáruházába
megérkeztek a legújabb divatujdonságok
üivataruhazába ^^ 1/
"V ÁT OYk
í» _ C « ■ r % 1 m valamint
1 selymek, angol
I^EÍV** * férfi és női szövetek.
__Naponta divatujdonságok érkeznek. v
1927 szeptember 11.
ZALAI KÖZLÖNY
— Szüreti mulatság. Ma tartja szüreti mulatságát a nagykanizsai Vas- és Fémmunkások Szövetségének csoportja este 8 órai kezdettel a Világ-mozgó nagy várótermében. A hangulatosnak ígérkező mulatság Jó-tékonycélu és tánccal, szépségversennyel van egybekötve.
= Ma és minden este P.\'cs: Jónás Bandi zenekarával hangver- . senyez a Korona éttermében. Szives pártfogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
— A Kiskanlzsai Katlr. Ifjúsági | Egyesület Csite Kálmán .Legény-fur/ang\' clmü színmüvét Koszednór Józsel rendezésében a közbejött akadályok miatt nem ma, hanem a következő vasárnap, folyó hó 18 án ad|a elő a kiskanlzsai mozihelyiségben délutén fél 4 órai kezdetlel.
= Pahócsa István fodrász üzletében végzik a legszebb és a legdivatosabb url és női haj vágásokat. Figyelmes és pontos kiszolgálás. — Eötvös iéi 29. sulin. (Szentháromság szoborral szemben.)
— Óvodai belratások. A helybeli községi ovodákban a bciralások szeptember 12., 13., I4*én lesznek, kivéve a Teleki-utcai ovodál, melynek helyiségei még nem készüllek cl. Az előadások 15-én kezdődnek. Felkér|ük az ovodakötelcsek szülőit, hogy gyermekeiket ezeken a napokon hassák be kerületük ovodájá-ban. A tandíj annyi, mint tavaly volt. Akik tandíj elengedési kérnek, azok hozzanak magukkal külön e célra szóló szegénységi bizonyítványt a városházáról. Gondnokság.
Valódi angol szövetből
url ruha CMkls flfirloi Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Pö-ut 5. szám
— A városi zeneiskolában a rendes oktatás hétlőn veszi kezdetéi. Ugyancsak hétfőn kezdi meg működéséi az iskola u|onnan meghívott tanárnője, Kerekes Irén okleveles zongoratanárnő Is. U| növendékeket a rendelkezésre álló létszámig még felvesz az Iskola Igazgatósága.
— Értesítés. A Kiskanlzsai Polgári Olvasókör ma délután 4 órakor közgyűlést tart. A Vezetőség.
— Megakadt a keszthelyi ar-tézlkut-furás. A keszthelyi Rákóczi-téren folyamatban lévő artéztkut-lurás legnap 77 méler mélységnél megakadL A furó ugyanis ebben a mélységben eltörött és annak eltávolítása nehéz feladat elé állii|a a kutfur ó-vállalkozót.
= irodaáthelyezés. Dr. Kovács László ügyvédi Irodáját Erzsébet-lér 11 szám alá (Outtmann-féte ház) helyezte ál. Telefon-szám: 240.
— Három Igaz szó: Bruncslcs bora olcsói
városi színház mozgója
Szept. II-ón, vasárnap 3, 5, 7 ós 9 órakor:
Tánc a nő kö
Vigjáfékallrakció. Vidám házassági bonyodalmak 8 felvonásban. Főszereplő: Laura la Plante
Menyasszonycsere
Burleszk 2 felvonásban
— Szétrobbant egy mozsárágyú a Zrínyi ünnepségen. Szigetvár község lakossága ez idén is lényes ünnepséggel ülte meg Zrinyl Miklós bravúros csatá|ának 361. évfordulóját. Kedden eate a várban régi szokás szerint mozsárágyukkal emlékeztették a népet a nagy nap Jelentőségére. Igy történt, hogy egyik mozsárágyú, mely 80 kilogrammot lesz ki, véletlenül felrobbant óriási pánikot keltve a közelálló nézőkben. Azonban a csodával határos módon a robbanásnak nem leli még sebesült áldozata sem, csak a mozsárágyú tört száz darabba szerte szél.
■= Bruncslcs bora literje 1 pengő
- Krámer Lajos tanár magán-lanitásail f. hó 15 én megkezdi. Sikeres tanilás a német nyelvre kezdőknek és baladóknak. Gyorsírásból teljes kiképzés. Megbeszélés Kazinczy ulca ii. i. em. u-12-ig és 3-4 ír.
készít url ruhát Sflrlsl Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fó-ut Koreai ulhodi cidrtlt
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bandi zenekarával hangversenyez a Korona éttermében. Szives pártfogást kér Kiss Ernő tula|donos.
= Állandó butorklállllás: Legegyszerűbb — finom polgári — és luxusberendezésekből. Előnyös fizetési fellélelek. Díjtalan vasull szállítás bármelyik zalai állomásra. — Kopsteln butoráruház Szombathely.
= Kérje és ingyen kapja Unghváry Józsel ceglédi faiskolájának (Budapesten, Andrássy ut 54., L. 962—72) mosl megjelent oktató képes lőárjegyzékét.
= Amíg szép az Idő, használja ki és keresse fel az .Amerika" kerthelyiségél, ahol zene, jó ételek és zamalos borok mellett olcsón szórakoihal.
.. Elveszett (csütörtökön) egy lekeleláblás notesz, megtalálója 10 pengő |átalmat kap. Cim a kiadóban.
— Megnyílik Dlewock Julla német oktató Iskolája Dlewock Júlia a Batthyány-u. 5. sz. a. tágas, szép helyiséget béreli némel oktatás céljaira. Belratások folyó hó 19-től naponta délelőtt 10-12 óra kőzi. Gyermekekéi valláskülönbség nélkül felvesznek. A tavalyi tanítványok szűlöl kéretnek, hogy gyermekelkel lolyó hó 19-én délulán 4-6 óra közt küldjék a fenti helyiségbe az elmaradt vizsga-ünnepély próbálnak megtartására.
= Eljegyzések. Pllcha Marianne és csejthei Jelenek Sztlárd Jegyesek. — Horváth Oéza eljegyezte Varga Maiiskál. (Minden külön értesiiés helyen.)
A magam szódavizét ohhon készitem, mert tiszta és olcró" 1 liter szódavíz 16 fillérbe kerül. — Syphon üveg 21 pengő, 4—5 havi részletre Is. Egyedárusit Szabó Anlal sporlűzlete.
= Ma és minden este Pécsi Jónás Bandi zenekarával hangversenyez a Korona éttermében. Szives pártfogást kér Kiss Ernő tulajdonos.
= Bruncslcs bora literje 1 pengő
Legújabb DIVAT izeiloli url ruHál
kizárólag angol szovelból készít BBt-lol Zsigmond szabómester Nagykanizaa, t ó-ut 5. szám
— Belratások az iparostanonc-iskolába. 1927—28. tanévre az összes Iparostanoncok, tehát a téli lanfolyambeliekbeiralása is, 12—15- ig bezárólag a Rozgonyi-u. uj iskolához csslolt régi gimnáziumi épületben a földszinten, a bejárattól balra levő tanonciskolái rajzteremben vasárnap kivételével naponkint 4—7-ig történik. Beírásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát, Illetve a tanoncait korukra való tekintet nélkül beíratni. A tanév kezdete ulán (elfogadott tanoncot a
munkaadó a tanonc tényleges alkal-inazásbavételének napjától számitolt három napon belül a tanonciskolába beíratni és a negyedik naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába Járatni kötetes. A beírásnál minden tanonc személyesen tartozik megjelenni, mull évi értesítő könyvecskéjükkel. UJ tanoncok a munkaadójuk, vagy megbízottjának kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó Iskolai és himlőujraollásl bizonyítványukat, továbbá a tanszerződésükei kötelesek bemutatni, az évvégi nyomtaton Értesítőre 1 pengőt, tanszer és landijra pedig 15 pengőt meglizetnl, vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt tandljelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak átadni tartoznak Felhívatnak azon iparoimesterek, akiknek löbb tanoncuk ven, hogy összes tanoncalkat egyszerre Írassák be, mert csak ez esetben lesznek azok ugy beoszlhatók, hogy ne valamennyi tanoncuk egyszerre legyen elvonva a műhelytől. Az Igazgatóság.
— Divat premier. A legelőkelőbb színházi bemutatóra emlékeztet bennünket az a páratlan érdeklődés, melyet ugy a budapesti, mini a vidéki intelligencia tanúsít a világhírű Semler cég pompás összeállítású teljes egészében beérkezell divatkülönlegességei Iráni.
Úgyszólván percek alatt leli köztudomású a fővárosban, hogy a londoni Semler cég őszi és téli divat-kreációi megérkeztek. A közönség, mely 75 év óla Innen szerzi be ere-deli angol férfi és női szövelkülön-legességeit, boldogan velle tudomásul, hogy a premier árak helyeit a legmérsékellebb árakat fizeti az eredeti angol és más külföldi újdonságokért, Külön meglepetést kelleltek\'a londoni házból beérkezeti minden méretű angol szövetmaradékok, melyek minőségükhöz viszonyítva úgyszólván ajándék árakon |ulnak a vevőközönség kezeihez Semler cég Buda-pesl, IV. Bécsi-utca 7. szám alalli lerakatban. Az 1850. évben alapítóit Semler cég súlyt helyez arra, hogy vidéki vásárló közönség a legpontosabb soronkivüll kiszolgálásban részesüljön. _
Ml szabást FM szabás11
Sftrlol Zsigmond
mbómeateinél Nagykanizsa, Pó-ut Konxu tuiiod* m«iwtt |
IdÖjérá*
A nagykanizsai metoorologlal meggy eló jelentése: Szombaton a Minérsdc-Itt: Reégel 7 órakor +IG2, délután 2
órakor +18-7. este 9 órakor +15-3.
Pelhfatt t Reggel és délben borult, este tiszta égboltozat
SUUtdnyi Reggel Észak, délben Délkelet, este Nyugati szél.
A Motoorolófrial Intézet Jelentése szerint részben felhós, meleg és átmenetileg szára/, idő várható.
Kész női kabátok
szenzációs olcsó árakon
a KÉK csillagban
ZALAI KÖZLÖNY
I92T szeptember II.
— Emésztési nehézségek, gyomorfájás, gyomorégés, rosszullét, fejfájás, szcmkáprázás, idegizgalmak, álmailanság, gyengeségi állapotok, munkaképtelenség esetén a természetes .Ferenc József* keserűvíz megszünteti az emésztési zavarokat, a vérkeringést helyes ulra tereli, felfrissili a szellemet és egészséges álmot hoz. hz egyetemi klinikákon végzett kisérlelek bizonyítják, hogy alkoholisták a Ferenc József víz használata folytán éhségérzeltlket majdnem teljesen visszaszerezték. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fflszerflzlelekben.
= A világhírű angol Overland gyár, mely kitűnő és szolid autó-mobilgyártmányaival az utóhbi években világviszonylatban úgyszólván ugrásszerűen foglalt el vezeló pozíciót, ujabb meglepetés! hozott az autó iparban. Az általa évek óla forgalomban levó 1 */2 tonnás gyors-teberautomobilokat teljesen modern-typusra átkonstruátla. Szem előtt tartotta az 1928-as lypus megszerkesztésében a masszív és szolid kivilelt és igy bosszú évekre szóló élettarlamoL Ez annál is inkább fonlos körülmény, mivel a 1 \'/a lonoás lypus kisebb üzemek és vállalatok teherautója és igy a hosszú élettartam módot ad az aulomobi-lozásra és az ebból természetszerűleg adódó konkurrensképességre. Az Overland leherautomobi! kizárólagos magyatországi vezérképviselet Róka és Társa Automobil R.-T. (Buda-pesl, VI., Aréna-ul 57.)
6 darab sárga, fehérhajú, eredeli
belgámén «•
érkezett. Megtekinthetők Récsey
gazdaság Nagybajomban. Jutányos áron részlelfizelésre is eladók. Bóvebb felvilágosilással Böhm Jenő Nagykanizsa, Batthyány utca 10. szolgál.
HOZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház Mozgója. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor .Tánc a nó körül", vigjálékattrakció. Vidám házassági bonyodalmak 8 lelv. Főszereplő Laura la Plante. .Menyasszony-csere", burleszk 2 felvonásban.
Uránia mozgó. Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Az uj szerelem és a régi", szlnmo 8 felvonásban. Főszereplók Lewis Slone és Barbarra Redford. .Trambulin ur a levegőben" és ,Holy wood gyöngye" 2—2 felvonásos burleszk.
Keszthelyi Uránia. Vasárnap: .A kis feleség", vígjáték 6 felv.-ban. Főszerepben Gunnar Tolnaes.
URÁNIA
Szept. I l-én, vasárnap 3, 5, 7 ós 9 órakor:
Szinmü 8 felvonásban Főszereplök: Lewis Stone és Barbarra Redford
Trambulin ur a levegőben
Burleszk 2 felvonásban
Holy wood gyöngye
Burleszk 2 felvonásban
MŰVÉSZET
Magyar művészek kép-kiállitása
Nagykanizsa, szeptember 10
Élénken látogatott képkiállítás nyílt meg a napokban Nagykanizsán a Világ-mozgó hatalmas várócsarnokában. A kiállítás olyan, amelyben a képek Iránt érdeklődő közönség mina den rélege, miodenféle Iziésoek megfelelő képel bőven találhat. A tárlaton szereplő művészek egy kivételével nrfrid a magyar piktúra művelói és nagyobb részben országos nevű reprezentánsai.
Pólya Tibor több vászna közül egyik korcsmajelcnetének két beszélgető parasztján a rajz és szinek mű vészelével megrögzített pillanat teljes kifejező erejét, Mednyánszky akvarell-jén a napaűlölte zöldéi, Iványl Grün-wald hortobágyi alkonyalán az objektumok és miuden mozgás nélküli szin kaleidoszkóp lenyűgöző Igazságát, Magyar-Mannheimer felhóil, Edvl Illés Aladár olasz templomán a műgyűjtői rilkaságot, Pálya Celesztin nyugodt, homogén tónusait,"tiszta, nemes rajzát, Udvardy .Szüret jén a nagy színfoltok erőteljes formákba öntött tobzódását nézi örömmel a műértő szeme. Nevezetességei a kiállításnak Komáromi Katz ritka plasz-licilásu és fényeloszlásu interieurje. Víg Bertalan .Öltözőben" és .Magnón" c. képei eleven, szikrázó színeinknek szépségével és dekoratív erejű rajzaikkal a legértékesebbek közül valók. C. Ptuha — az egyetlen külföldi mester — .Holland virágvásárján a fény és színhatások, felbók és virágok adnak egy rilka hangulatos képel. Méltán dísze a kiállításnak Hermann Lipót ,A szerelem" és .Első szerelem" című erós ecsetkezelésü, színeivel is beszélő, kitűnő tér-megoldással rajzolt képei. Cena János ,Vizhordőleány"-amiliő kontrasztjával tűnik ki. Szüle Péter olvasó nő tanulmányai közül az újságolvasó menyecske a legkifejczéB-leljescbb. Náray .Az álmok világából" c. képe pxtikus témáját egy hatalmas, tarka harmóniában vibráló színekkel, bravúros ecset-tecbnikával visii vászonra. Olgyay, Glaller, Háry
Oyula Peske Oéza (gyermek-tanulmányok), az elmaradbalallan, kedves hangulatokat nyujló Nyllasy, a sötét tónusu csárdajeleneiekel Bihari-modorban produkáló Krupka Ferenc, mesterek képei gazdagítják a tárlatol. Ezeken klvűl kisebb fajsúlyú nevek kisebb igényű képti is szerepelnek a kiállításon, az ériéket és lulajdon-képeni művészei! fémjelzést azonban a felsorollak képviselik. (bl)
SPORJTÉLET
A ZTE Ifjúsági házi teniszversenye A Zrínyi Törni Egylet tmnisz-oszlálya e hét folyamán rendezte meg második ifjúsági házi versenyél. A versenynek különös érdekessége! és jelentőséget kölcsönzött az a körülmény, bogy az ifjúsági játékosok küzdelme ezúttal a .Zrínyi ifjúsági bajnoka" cimért folyt s ez évben elsó ízben került lebonyolításra. Az 1927. évi ifjúsági bajnok Darás László lett, ki stílusos és átgondolt játékával teljes mértékben kiérdemelte a győzelmet s a büszke bajnoki dmet. A versenyt veretlenül nyerte. A második helyet Órley István, a harmadika! pedig parázs küzdelem után Bttlera B. biztosította magának.
A dijakat buzdító beszéd kíséretében Trlpammer Jenő osztotta ki a győztesek közölt. Ezenkívül valamennyi versenyző megkapla a Be-rényi cég állal felajánlott ezüst egyleti jelvényeket.
Pécs—Baranya FC—Kanizsa FC A II. B. osztály legérdekesebb bajnoki profimérkőzése kerül ma délulán léi 4 órakor lejátszásra városunkban. Nemcsak Kaulzsa és Pécs, hanem az egész ország sportközönségének érdeklődése ide irányul. Sokan jönnek a mérkőzés megtekintésére Pécsről és a környékról.
Kanizsa FC ugyanazzal a csapattal áll ki, mely oly dicsőséggel szerepelt Kaposváron, csupán Babost kénytelen nélkülözni, kii tudvalévően a fegyelmi bizottság egy hónapra a
játéktól eltiltott. Posztját Tamás foglalja el, remélhetőleg sikerrel.
Pécs—Baranya csapatának képességeit nem ismerjük. Mai szereplésük az első komoly küzdelem. — Tudjuk azonban azt, bogy játékosai kivétel nélkül nagymultu játékosok, kiknek szerződtetése Pécs—Baranya vezetőségének nagy anyagi gondol okozott.
Nemcsak a bajnoki pontokéri, hanem Pécs—Kanizsa városok hegemóniájáén is küzdeni fog a kél csapa!.
Tekintve Kanizsa csapatának ösz-szeszokotlságát és a honi pálya előnyeit, erős, nehéz és élvezetes küzdelem után proficsapatunk minimális gólarányu győzelmét várjuk.
A nagykanizsai járási levente-verseny
A nagykanizsai járási leventeversenye, amely folyó hó 18-án lesz a Ziinyi-sporipályán — Koós Oltó lestnevelési tanácsnok rendezésében — nagyban folynak az előkészületek, amelyek a nagykanizsai járás egyik legsikerültebb levente sportversenyét ígérik.
A versenyen 34 község 34 le-venteegyesületlet és körülbelül 1600 leventével fog résztvenni, hogy megmutassák, hogy egy év alalt hogyan fejlődlek a testnevelés terén és mit tudnak produkálni.
Délelőtt 9 órakor kezdetét veszi a bajnoki lövészverseny, majd magasugrás csapatverseny, távolugrás, diszkoszdobás, stb. Délután 2 órakor felvonulás a sportpályára. A verseny a Himnusszal veszi kezdetét. Az üdvözlő beszédet dr. Botlka Andor járási főszolgabíró mondja. Majd kezdetét veszi a verseny, melynek végén kiosztják a dijakat. Kilátás van arra, hogy GyömSrey Qyörgy és Bődy Zoltán alispán személyes megjelenésükkel emelik a verseny lényét.
(Díjkiosztás.) Az ifjúsági labdarugók szövetsége, a mai profimér-kőzés megkezdése előtt osztja ki az 1927 tavasii forduló bajnoki érmeit. Felhívja a győztes egyesületek Játékosait, hogy annak átvétele végett személyésen/jelenjenek meg.
(Ifjúsági mérkőzés.) Az ifjúsági bajnokság érmüuek kiosztása előtt pontosin fél 2-kor L Törekvés—L. Haladás barátságos mérkőzés lesz.
= Sport-emberek figyelmét felhívjuk Krámer Zoltán divatáruüzletére, hol mindennemű férfiszövetek, öltönyökre, télikabátokra, úgyszintén más divatáruk a legolcsóbban beszerezhetik. Sportegyesületi tagoknak árkedvezmény.
SALVATORFORRÁS
KELLEMES IZO ODITÓ-, OYOOY-ÉS ASZTALI VÍZ
VESE, HÚLTAG, RHEUMA
BETEGEKNEK 1XRHES É8 SZOPTATÓNÖK-NEK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
KAPHATÓ MINDENÜTT.
SCHMIDTHAUER
Igmándi
keserűvíz
reggeli előtt fél pohárral langyo-
^^mmmmwhmmi^h MHkaMHHHBIHH san használva
................
too7 szeptember II.
ZALAI KÖZLÖNY
Hogyan védekezzünk a bnzakőüszög ellen?
,rtl. dr. Vass Zoltán m. kir. gajd. IcIUgy ,,,,\'«!ili közlemény lapunk szeptember t\' 6 s-iki számiban)
2 Hogy a por. vagy nedves csá-,ázás előnyösebb-e az üszögsporák mefőlétére, « iránt sok kisírlet H hol az egyik, hol a másik eló-nvíré mégis a pőtesávázóner hasz-Juiiát ba az összekeverés tökéletesen végeztetik (lapátolással ez nem végezhető tökéletesen) előnybe kell részesíteni, mert a nedves pácolással szemben a) nem kell vizet hordani b) nem kell oldatot késs íteni, c) ném kell a velőmsgol hosszabb ideig a csávában tartani és kevergetni, d) nem kell sokáig szárítgatni, a nedves párolásnál tapasztalt lülledéstől (mikor a bepácolt mag esőzés vagy ünnep közbe]ötle mialt garmadában álva csiraképessége megromlik) nem kell félni, 0 apor-pícolás bármikor végezhető, tehát oly időben, mikor más munkál végezni nem lehet.
3. A tökéletes porpácoláshoz feltétlenül keverődobrt kell használni. Ez könnyen elkészíthető az állal, hogy egy belül tiszta, száraz p:lro-leumos vagy boroshordót tengelyre huiunk, a bordó nyílását megnagyobbítjuk, hogy a vetőmagot köny-nyen be lehessen tölleni s bakra állit|uk, hogy a hordó lorgatbaló legyen. A forgatható hordóba bele-töltjük 100 kgr. vetőmagra az előírt mennyiiégü pácoló anyagot, a hor-dónyilását egy beillő deszkalappjl elzárjuk és körülbelül 10-15 percig forgatjuk. Kisgazdák többen összeállva készíthetnének ilyen keverő-hordól, mert a zsákban ajánlott keverés nem lehet ilyen tökéletes.
A nedves pácoláshoz legjobb a Linhart-féle kosaras módszer.
Ezen csávázáshoi egy kád, vagy féllenekü hordó szükséges, melyet ■/••ed részig vízzel töltünk meg. Minden 100 liter vízzel beönljük a feloldott előirt mennyiségű csávázó anyagot. Siűkséges még 2 drb. kél-lülü füzvesszökosár, melyekel vékony vászonnal kell kibélelni, hogy a bu-zaszem a füzvessző közé ne szorul-jon. Az egyik kosárba beleönljük a vetőmag búzát s azt\' a kosárral együtt a kádba mártjuk s az egyik munkás ezt fabotlat addig keveri, mig a léha és üszögnemek e vii felszínére nem jönnek, honnan azl
F Í,PU*Í?4 \' Epplngcr I. ís Fia la-, cement éi egyéb éplléll anyag keres
kedése, Nagykanizsa. - Lázár Józsel fskereskedés, épttíil anyagok rakllta. Keszthely. - szatucsek János fskereskedés. cement- és mGkSgyir, Komárviros. — Sommer
bándor gabona- és terménykereskedés, Zalaegerszeg. " .....
ftltész- és villanytelep. Zalaapitl. - Mosonyl Hcnt
Mosonyl Artúr gózmsloin-Mosonyl Hcnrík Iskereskedí. Zalaszcntgrót.
kéli rostával kell lemeritení és elégelni. Az igy összekeveri velőmagot az egyes csávázó anyagoknál előirt ideig kell a csávoldalban tartani. Közben a másik kosár tartalmával az előbbihez hasonló módon bánunk el. Miután a csávázás közben a csávaoldal fogy, azért minden mázsa vetőmag csávázása után pótolni kell azl egy másik kádban előre elkészített csávaoldatból. A pótlás azonban nem folytaiható a végtelenségig, hanem 3 mázsa meg csávázott vetőmag után az elhasznált oldatot kl kell önteni s uj anyaggal felcserélni.
Kisgazdáknál gyakran láttam a teknőben való csávázási. Miután a rézgálicos oldalbin gyakran hosszú ideig hagyták a velőmagot, annak csiraképessége a szokottnál is jobban megromlott. Hi aztán az oldat felszínére |övő üszög szemeket a csávázó helyről a trágyára seperték, mint szt nagyon sok helyen láttam, akkor nem csoda, hogy évről-évre üszkös búzát hordlak a malomba, mert az tlnem égetett üszöggel a trágyázás alkalmával fertőzték a lalajl.
Utoljára hagytam a legrosszabb, de a leggyakoribb csávázási.mód-szert a haloracsávázást. A nedves caávázások előbb emiitett módjai letett előnye, hogy nem kell hozzá edény és kevesebb vlzhordásra van szükség s meri a vetőmag kevesebb nedvességet vesz lel, a szárítás is könnyebben megy. Ezen eljárásnál a csávaoldstból öntöző kannával locsolják a többször állapátolt velőmagol 8 azt 6-8 óráig letakarva hagyják.
Minden csávázásnál fonlos, hogy a zsák, vagy edény, melybe a csávázott vetőmag belekerül, szintén legyen a csávázó anyaggal lertőt-lenitve.
(Folyt, köv, s szerdai számunkban.)
Csúz, köszvény, ischias, nathaláz, ideg- és fejfájás, valamint meghűléstől származó betegségek,
azonkívül tag- és izületi lájdalmak, influenza esetén ezun betegségektől megóv|a magát a kilünöen bevál Togal áltat. A Togiltabtetiak kiválasztják ahugysavat és ezáltal egyenesen a betegség gyökerét Inák ki. Togal. Európa legkiválóbb orvosai éskllntkai ajánl ják. Semmifele káros mellékhatást nem gyakoto. A, U -dalinak azonnal enyhülnek ís megszűnnek és áJrnat-lansíg esetén is kiválóan halnak. Kapliató raindiffl gyógyszertárban.__AralpengőSOfd^
(—) Rovarirtás repülőgéppel Amerikában. Amerikában a repülőgépek alkalmazása rovarirtásra igen nagy mértékben elterjedt. 1921-ben Obió államban az erdei Iákat pusz-liló hernyók elleni kísérletezési védekezések után, az Egyesüll-Államok déli részén elterülő gyapotültetvényekben alkalmazták sikerrel a repülőgépeket a különféle hernyó- és rovarellenségek ellen. Eien déli államokban a repülőgépekkel való védekezések a kísérletezések teréről ma már átmentek a gyakorlatba. Ma már speciálisan e célra épített gépek készülnek a kísérletek tanulsága alapján. Ezen gépek a hatalmas kiterjedésű, egyenes sorú táblákban hosz-szában és keresztben végzik a porozást. De sikerrel alkalmazták a repülőgépeket a moszki<ók, szúnyogok elpusztítására is arzénporozással mocsaras vidékeken és a rizskullu-rákbin. Lousiana és Georgia államokban is sikeresen beváltak a nagy őszibarackgyümölcsösök ben, valamint a narancs- és dohányültetvényeket pusztító rovarellenségek ellen is. — Nagymértékben és nagy sikerrel alkalmazta a szovjelkormány is a repülőgépeket az Orosz-Turkeszlánban fellépett sáskatömegek elpusztítására, (—) Egy UJ nitrogénműtrágya, sz u. n. mésznilrogén az utóbbi években nemcsak a külföldön, de hazánkban is rohamosan kezd terjedni, mert mindenütt kitűnő termésfokozó hatását tapasztanák. Nagy termésfokozó halása melleit hátránya e műtrágyának, hogy más műtrágyával nem keverhető s hogy 6—8 nappal a vetés előli kell kiszórni. Ez utóbbi hátrány azonban csak leltevés, mert mindég löbb és több gazda jelentkezik, akik a mésznilrogén kiszórása után azonnal vclcttek anélkül, hegy annak káros hálását a legkisebb mértékben is tapiszlallák volna. Legu|abban is egy német gazda számol be arról, hogy ő minden káros következmény nélkül vetélt frissen kiszórt mésznitrógén ulán. Hogy a mésznilrogén utáni azonnali vetésnek ne legyen káros következménye, az egyenletesen ki-izórt műtrágyát nagyon jól össze kell keverni a talajjal, amely esetben any-nylra egyenletesen széjjel oszlik a földben, hogy a csírázó növénykél nem fogja károsan befolyásolni. De
különben is a mag csírázása nem kezdődik a földbejutás pillanatában, hanem napok lelnek el, amíg a csírázás megindul s e napok elegendők arra, hogy a talajjal jól összekevert mésznilrogén káros halása ls megszűnjön.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén nyitáskor nagyobbrészt a tegnapi árfolyamok érvényesültek. Az űzletidő további folyamán némi áremelkedés állott be. Midőn a berlini tőzsde jelentése nagyjából változatlan árfolyamokat tüntetett fe), nálunk Is a realizálásokra veszendőbe mentek az árnyereségek, ugy, hogy az űzletidő végén a tegnapi zárlati nivó érvényesült. Elvétve javulátok is fordullak elő, amelyeknek mértéke 1%-ot csak ritka esetben haladia tul. A Fegyver ma is ujabb árnyereséggel zárult A forgalom az egész tőzsdeidő alatt szük keretek közt mozgott.
Jtrtctd zárlat
Wtl. JO-32VI, London 25-21,«/s Nesrrok 518-56 Brosséi 7220, Milano 2»MVs, Amitetdun 207 80. Bcrtln 123-38, Wien 7310, SoKs 3-75, Ptlga 15-37, Varad 5800, Budapest 00-79, Belgrád 9-13. ftakaiaat 3-18.
K budapesti Tóisde derisa-jegyiéi*1
VALUTÁK Angol L 27-77-27-93 Belga ir. 79-55-79-80 Cseh k. 1689-16 97 DSnk. 15270-153-30 Dlnlr 1002-1008 Dollit 56810-57050 Franclalt 22-10-2? 60 Holl. 228 55-239-55 Lengjél 63-40-64*40 Lel 3-48-3 M
Lava —•-\'—
LL-a 31 20-31-50 Mltka 135\'70-I36\'2Ű SchllL 8035-80-75 Norvég 15010-151 03 Jvíjct 1.110*10-11060 »»éd k. 153-20-153 80
DEVIZÁK AmsL 228*70-22910 Belgrtd 10*01-1008 Benti! 135-80-13S-20 Bukarest 3.19-3-53 BrtUssel 79-45-79-70 Kopenb.152-80-153-20 Ossto 150-50-150-90 London 27"73-27*Sl Milano 310.^-31-15 Newyotk 570 65-2 35 Pirts 22-35-22-45 Pl iga 16^1-17-96 Ssorta 4-11-4-15 Stockb. 15330.15370 Varsó 63-50-64-30 Wien 80-42-8067 Zdrld) 11010-11040
Terménytőzsde
Busa tiszav. 77 kg-01 31-05—31*25,
78 kg-os 31*15—31 25 79 kg-os 31*55-
3165 " * ....... —" "
kg-os í
79 kg-os ---- -----
31*56. ioza28 50 - 28 75, taksim.iipa 25 50-26 00. sorirpa 59 03-3300. sab 22 00-22 15, lengeti (ó) 2450 -25*0 Buzskwpa ISOO-18ÍO. repce 4350—44*50.
Kiadja: Délzalai Nyomda is Lapkiadó Vállalat Bészrénylár sasig.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. az.
^^NyiU
Nyilatkozat
A folyó hó 10-iki .Zalai Kőzlöny\'-ben ellenem közzétett árverésre vonatkozólag ezennel kijelentem, hojjy tartozásomat a Melczer-céggel kclló időben rendeztem, csupán az ügyvédi költséget nem fizettem meg teljes összegben, m>vel azl sokallot-tam. Az árverés közzététele tehát • differencia miatt, mely 14 pengőt tett kl, az ügyvéd ur túlkapása folytán jelenhetett csak
iormáj, 1927. szeptember hó 10-én.
Wellnor 8. Zoltán vendéglős
•) E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

ÉRFTTNVUbATlNDIAIHANáVNlr
LrcJORR TApirti rK
ZALAI KÖZLÖNY
1»2T. szeptember 11.
Több haszon!
Gondosabb munka! Jobb termés!
Fordson-lraktort!
MELIS és PINTÉR, Szombathely. Alapíttatott:1898.
A kalr^szraklir, motorOztmO azerelóteiep, mintaterem Stovb th.-y.--i.
K pv.se;clc*n\'<: Va«-, 7.A\\-
.|.m% Vetően* ti To\'namcgyck...
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetések dija 10 sióig 90 fillér. Clmsaó • minden vastagabb betüból álló szó kél siónak azámitutlk. Minden további aió dija ö fitI. Vasár- éa Qnnepnap 50Vo Icláx, szerdán-pénteken 2ifi/t felár. AUáat keresőknek 50»ö engedmény. A Hirdetési dij olflrs flKctondő.
Pénzkölosönt bekebelezésre mlndaa Oaaxegben a kgdőajöaebbcn és leggjor-•abban Wyóalttat Aoxél Ignáo péna-kötcsön közvetítő Irodája Nagykanizsán. Pó-it 3. sz. alatt 1483
Welser vixvsxotéksl legjobbak! 3003
Poros* szén, külföldi koksz, faszén és kovácsszén Welser Nagykanizsa, Sugárul 16.__3COt
Két diék teljes ellátással. kolön szoba esetleg zongora használattal felvétetik. Cim a kiadóban. -3789
fl holdas Igen Jó termó izólóblrtok épületekkel sürgősen eladó. Bővebbel Aczél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi irodájában Nagykanizsán, Pó-ut 3. sz. 3446
Vendéglő berendezéssel vagy anélkül esetleg üzletnek is bérbeadó. — Bóvebbet Teleky-ut 54. -3787
Sxölfiblrtok, Szentgyörgyvári hegyen 9. 7, 5. 3,2 és 1 hold tó termó szőlőbirtok épületettel. Zalában 80 hold földbirtok épületekkel. Kanizsa határában 10 hold birtok, istálló, lakóházzal Jutányos árban eladók. - Bóvebbet: Dukásx Miksa Nagykanizsa, Rákóczi-utca 29. szám. 3494
Igen jó helyen fekvó és ló forgalmú korcsmaház, valamint több kisebb-nagyobb lakóház a belvárosban eladó. Bóvebbet Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó-ut 3. szám. 3441
Ihárosbsrénybsn egy személyszállító autó szabad kézból eladó. Megtekint-hetó szerdén és pénteken a Sas féle vendéglőben. -3786
Egy utoal bútorozott szoba, konyha-használattal szeptember 15-re kiadó. Teleky ut 62. szam alatt. -3785
Lazsnakon egy nagy 6 szobás lakás fUrdószobával, esetleg két család részére Is megfelel, olcsó bérért axonnalra kiadó. Bóvebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó-ut 3. szám. 3447
18 évsa róm. kath. vallású faszer- és vegyeskereikedósegéd azonnali belépésre állást keres. Cim: Oöcsel Imre Keszthely, Városház-ut 4. 37M
Hévlxsn a Postás Otthon palota mellett egy ca 400 négyzetöles villa telek sürgősen eladó. Bóvebbet: Aoxél Ignéo pénzkölcsön éa ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó-ut 3 sz. 3612
Egy megblxható ügyes mindenes leányt keresek szeptember 15-lkére. Cim a kiadóban. 3746
Hasxnált lapos oserép 5—6000 drb. eladó Horvátit és Vass építőmestereknél Nagykanizsa. -3744
A külvárosban szerény kétszobás la-kázt keresek, bóvebbet Vida vendéglőjében Nagykanizsa.____3729
Szemere-utca 7. számú, modern magánház, Igen szép. nagy, teljesen uj istálló és autógarageval. cgyebb vállalkozás miatt sürgősen eladó. Bővebbel: Aczél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája. Nagykanizsán, Fó-ul 3. sz. 3513
Fajtiszta vlxala-kőlyftk eladó. Cim a kiadóban. 3091
Egy 14 hold területen lekvó. Igen jó lorgalmu téglagyár 9 nagyközség közvetlen közelében olcsóért eladó, esetleg felerészhez társat keresek. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó-ut 3. síim. 3443
Két klssbb diák teljes ellátásra felvétetik németül oktató özvegynél, Rákfczi-
ügyes manikűrös leány felvétetik Zapletál Simon fodrásznál.
Bútorozott szoba, konyhával és pincével kiadó Kossuth tér 6 3543 Egy magyar liold príma szántó eladó bóvebbet Petóll-u 69 sz. 3840
B-tthyúny.utca 13 sz. háznak fele része sürgősen elidó, bóvebbet Aczél Ignác ; pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irmája l Nagykanizsán Póul 3 ss.
Kétszobás lakás előszobával és 1 összes mellékhelyiséggel azonnsl kiadó. I Cim a kiadóban. 3*
Jól főző, rendes, megbízható mindenes szakácsnét keresek 15 ére. Sörgyár
Két kisdiák esetleg házi oktatásul, minden Iskolához közel, gonds családi ellátásban részesülhet. Cim a kiadóban. 3690
1500 holdas bérlet, Igen Jó birtok, közel városhoz és vasulhoz októberre ál-adó, esetleg azonnalra Is átvehető. Bóvebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán. Fő-ut , 3. szám. 3445
Bádogos, vixvcxoték szerelő axak-munkás és tsnono felvétetik. Szepesi.
Zrínyi-utca 22.__J*507
Ford és Fordson alkatrészek, autó felszerelési cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 2314
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
GyOzödjön moy ÍJ (oldali
dúljon leijei .HKUREICA-
bizalommal hlzauig ügyben Budapeal, Dohlny-utei 2&24., mert ha meg eddig nem talilla meg elete pírlat, ugy uton fogja megtalálni, ütóla;
ezen dljazis.
123
Vidéki varosban egy nagy léglagylr Igen nagy körzettel (körkemence) lürgósen eladd. Bóvebbet: Aozól Ignáo pénzkölcsön éa Ingatlanforgalmi irodájában Nagy-Pó-ul 3. azZm.
klnlziln.
3144
Vidéki azQlöknok. Oki. Unltó lei-
jei elllliira ellogad kisebb diákokat, lelny-
........ ion hiz. "
Igiriba. II; ziamba Jilhalnak. Pelófl-ul 55.
Jes clllllsta ellogai polglrlsllkal. KOI Leányommal a pol
ülön hiz, kert, zongora, línyommil a polgiriba, llammal a glmnl-
200 bolda. Igen jó blitok, kllQnó épületekkel, élő és holl lelizeteléaael aur-gőien eladó. Bóvebbet Aczél ignéo pénzkölcsön él Ingatlanlorgaltnl irodljlban Nagy-kinizsin, Pó-ul 3. síim. 3«2
Teherautó mástéltonnAs ölesén átadd. Szakica1 müszerüzem, Kisfaludy-utca. 3336
Bútorok, ebédté. hité, jutinyos Iron eladó. Caengeil ut 56. 3821
Korcsma-bérbeadás.
Alsósegesd község elöljárósága közhírré teszi, hügy a tulajdonát képező községi korcsmái, melynek tartozékai: 2 szoba, i konyha, mészárszék, földplnce I slb. egyéb melléképület folyó évi szeptember 24-én délelőtt 9 órakor a községházánál megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 3 évre haszonbérbe adja. Kikiáltási ár 150 pengő. A korcsma október l én elfoglalható.
Bővebb felvilágosítás az elnöknél megludhaló.
Alsósegesd, 1927. szeptem-bar hó 10.
Lémóczl József Papp József
jegyzi elnOk
Dlserl József
pénztárnok «»
14426/1927. sz.
Arlejtési hirdetmény.
A városi szolgák részére mintával ellátott írásbeli ajánlat alapján 10 (10) drb. sötétkék posztóból mérték szerint készítendő téli köppenyt szerzünk be.
Ajánlatok beadási határideje: 1927. szeptember 26. napjának déli 12 órája.
Ajánlatok elfogadása fölött 5 nap alatt döntünk. Szállítási határidő: 1927. október hó 14. Fizetünk leszállítás, szabályos számla és nyugta beadása ulán.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1927. évi szeptember hó 3. Polgármester
A .Hajó vendégló* udvarban egy halom trigya óladé. 3833
Egy [tatai hézlazolga
ségoe. KlkóCzi-u. II.
( pék-•3318
Koroama, Klnizaa közelében lekvó községben. egy hold kerttel, léi hold szótövei, Kiafakoaban l3kóhlz, nagy istállóval, négy hold tőiddel, malom kinlzaii jirlsoan, igen Jól Jövedelmezd, a vltozban több hiz julAnyva Irban eladók. Bóvebbet: Dukóaz Miken Nagykanizsán. Rákóczi-utca ?9. jaii
Mangalica fajaortéaak, 39 gObe él egy kan (darabonként £0-80 kg) eladó. Somogyi Oyula Pallnl gazdaaíglböl, telelőn Nagykanizsa 73.
F.jtlazta pedlgréea tíz hónapos do-bermznn eladó. Cim a kiadóban. 3797
Zongora vagy planinó bélbe kapható, dm a kiadóban. 3842
Tanúiét lelveiz Viroasy Slndor cipész", tnealer. 3339
Pérlal egyetemen végzett Irancla nyelv-tanáinó tinltvlnyokal vlllal Lekoczky, Te-leky-utca 27. -3832
Egy megbízható Idősebb csclédjelny, ki a lózéahez is ért azonnal felvételik Xí-rolylaklanya kantin. 3527
Kernnek egy a/.oba konyha mellékhe-lyiségekból Illó lakást november l-re. Cim a kiadóban. .3809
Váron belterületén garlzinzk alkalmaa helyiség kiadó, bóvebbet a kiadóban. -3813
Két dlékot teljes ellatisza elfogadok, kik VlMkea gimnazista llammal együtt tanulhatnak. egyben Inatruktorjuk lenne, kulin szoba Rfiécii-ut H. 3794
14852/1927.
Úrverési hirdetmény.
Folyó hó 15-én d. e. 9 órakor kezdődő árverésen 1 kat. hold szántót 6 évre a legtöbbet ígérőnek bérbeadunk.
Összejövetel a telekuti erdő-őri laknál.
Nagykanizsa, 1927. szeptember hó 7-én.
só, A városi tanács
1574—1927. kzg. szám.
Hirdetmény.
Belezna község elöljárósága a község belterületén épilendő egy belon hid építési munkálataira versenytárgyalást hirdet. Zárt ajánlatok borítékban a surdi körjegyzői hivatalban adandók be i. hó 15-én d. e. 8 óráig. Feltételek a surdi körjegyzői hivatalban bármikor megtekinthetők.
Surdon, 1927. évi szeptember hó 7-én.
atio (Olvashatatlan aláírás) körjegyző
14851—1927.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 12-én 9 órakor az alsó erdő vágásterületén, f. hó 13-án 9 órakor az alsónyiresl erdőn a csemetekertnél, végül f. hó 15-én 9 órakor a felsőerdőn a telekuli erdőőri laknál kezdődő nyilvános árverésen széltörött és tövönszáradt fát fogunk a legtöbbet ígérőnek eladni.
Nagykanizsa, 1927. szept. 7.
3, 0 A városi tanács.
14579—1927.
Tárgy: Pola községben veszett eb kiirtatott.
Hirdetmény.
Pola községben egy közép-nagy fekete hosszúszőrű nőstény kulya kiirtatott, amelyen a veszettség megállapittatott.
A kutya eredetének megállapítása végett felhívom a közönséget, hogy akinek ilyen leírású kulyája eltűnt, azt jelentse be a városházán I. emelet 10. ajtó alatt.
Nagykanizsán, 1927. szeptember hó 7-én.
„„ Polgármester
A nagykanizsaiak találkozóhelye Budapest Icgelsórendd, mcd.-rn családi szillója az
VI., Podmanlczky-utca 8. Mérsékeli árak, modern berendezés, központi fűtés, mclcgviz-
szolgállalás, lifl. A Nyugati pályaudvar mellett. Elsórendü konyha. »>«
iiirt sieptember 11
ZALAI KOZLONY
Értesítés
Értesítem a L kőzonrégel, hogy Te-
leky-ul 8- *rím ala"
fűszer- és vegyeskereskedésemet
folyó hó 12-én megnyitom. Kérem a I. közönség szives pártolását.
Pálfy Sándor
fűszer- és vegyeskereskedő
kitűnő szerkezettel részletfizetésre is kaphatók:
Brandl Sándor és Fia
varrógéprak\'árában, Deák-tér 2. 1 clcfon i 12. Hanglemezujdonságok állandóan tji raktáron!
A hr£yvldtk<n t«kv$ »xcnlendrcl tel.
ffi fluinternáiusba J -,JeAnyinte>-nátu»ba........
- »aiii&iaeO»íi{ nílkai - (elveidnek. >.,-. lürWI| tO l». Pioiptktuit küld ii lK«<Ki1ö4ig I
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésérc: köles-kása, lengeridara, egész kisszemtl tengeri Madáreleség: Kevert madátélcl, hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
a magkercskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
A Rein-féle „Puskaporoshoz" címzett vendéglőben e hó 11-én zeneestély lesz
Kitűnő ételekről és fiatokról rc* gondoskodva van
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegyllaztltó, ruhafestő vállalata.
Ml Tisztit! Gonrérazl Hm!
Qyó.\'ódjön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságától.
Hófehér, tiüőrféoyes gallértlsslitás.
ladeczky
hangszerkészítő
műhelyét Kazinczy utca 8. sz. a 4 helyezte át.
H ingszerek, alkatrészek, els5-rendu hurok a legolcsóbban.
Jóhangu lanu\'ó hegedűk már 12 pengőtől ;us
Bérmálásra
-■.SfŐEte GYORSTEHERAUFOMOBIL
* ffifc\'SSSSa képviselőt keres
BÓKA ÉS TÁBSA, ADTOMOBIl B.-T., Budapest, VI., Aréna-at 57. szám
Telefon SOS-O0. 916-17.
ALAPÍTTATOTT 1896-ban
BORSAJTÓK
Szólözuzók és törkölytépók
Kézihajtásra könyökszerkezeto Kossuth, Hegyalja, kettős kosaru víznyomásos sajtók. Erőhajtisra folytonmüködő Archlmedes
Szilágyi és □ iskant gépgyár
Telelőn IBS. Miskolc. MlíltíO.

HARISNYAHÁZBAN
megérkeztek az őszi és féli dlvatujdonságok női-, férfi-, gyermek harisnyákban és kesztyűkben
Kötött áru különlegességek minden vételkényszer nélkül
megtekinthetők és méret után pár órán belül is elkészülnek
Javításokat elvállalunk!
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hirs stb. rönkfákat állandóan vásárol:
Fornérgyár és Keményfatermelő R.-T., Budapest,
xo\\ IV. C«ont-utca l.szám
n ZONGORATEREM
Budapest, VI., Nagymező-u. 48.
Zongorák, pianlnók legolcsóbban havi uoi 80 pengős részletre is
jtiir
Telektulajdonosok Épitő és Parcellázó Szövetkezete
TELEFON: 284-2S.
EPIT:
BUDAPEST. Václ-olca 20. sxám.
I
Köztisztviselőknek lakbéríeköléjsel. Magánosoknak h;tven$zázalék erejéig 30% kés?péruhozzájárulással tetszés szerinti kivitelben, igon előnyös lörlesztéses kölcsönnel.
Építkezésre alkalmas telkeket, leleklómbftket vetx.
szánt, vontat, csépel,
kedvező fizetési feltételek, olcsó kamat mellett szállítja:
Automobil és traktor kereskedelmi r.t.
utorlzált FORD képviselet BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZ1-UT 19. SZÁM. Hagy alkatrész raktári Kerületi képviselet: SZÁNTÓ VILMOS ÉS TÁBSA, Nagykanizsa.
r legszebb és tegolcsóba njándók óra és ékszer
Tekintse meg kirakatomat, hol mindenki nagyon olcsó itban megfelelő ajándékot - talál -
Zsoldos Byula, órás és ékszerész
Cscngery-ut 2. s:as
Női filzkalapok
átalakítását legújabb bécsi
formáinkra megkezdiok. Nagy raktár férfi- és n6i-
kalapokban, sapkákban.
Férfikalapok javítása, mi Olcsó árakt
Gyenes és Vida.
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
írószerek és füzetek rajzszerek, festöszerek könyvtáskák és szíjak
kaphatók
Fischel Fülöp Fial
könyvkereskedésében iui Fó-ut (Városház-palota.)
Gyógynövényeket,
maazlag, vagy csudafalevelet, bclén-deklcvelet, fehérmályvalcvelct, kerek mályvalevelet, ökörfarkkóróvirágot, hársfavirágot, plpacsazirmot, aszalt csipkebogyóhust és annak magját,
anyarozsot,
kőrisbogarat éa olajos magvakat stb. 213/ száraz állapotban »
legmagasabb napi árban
vásáf/lunk. Mintázott ajánlatot a meny-
nylség megjelölésével kérjük KYDfVOFLORA R.T. Oyógynővény-osztálya Budapest, VI., Király utca 12
(zalamegyei vezérQgynöksége elhelyezve Szántó Vilmos és Társai cégnél Nagykanizsa, Deák-tér 2.)
Elfogad
mindennemű aatétCIjc, tftréa, ua-vatoaaigl ém baleaetblxtoeltá-aokat kartallan HvQli nagyon előnyön föltételek mellett.
ISKOLA-
KÖNYVEK BEKÖTÉSÉT
legolcsóbb árban vállalja a
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vál-_ lalat —
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 weplcmbtr 11.
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meg-győződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. — Vevőinket szak-szerű és őszinte felvilágosításban részesitjűk.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkivllli kedvező fizetési feltételeket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommait
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY,Kőszegi-u.5i SOPRON, Várkerület 62.
1887-BEN.
Nyomatot! a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
gl. évfolyam, 206. szám
Nagykanizsa, 1B27 szeptember 13, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
wiIícsí\'.íWe és kiadóhivatal Fó-ut 5. sz. Keszthelyi liókkiadóhivatal: Rikóezi-tír 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszegi szexk. éa kladóhtv. Kinlzsy-u. 14. Elótlietési ira: egy hóra 2 pengó 40 I illír.
Az Interparlamentáris Unió japán tagjai mindenben azonosítják magukat lord Rothermerevel
Budapest, szeptember 12 Párifiból Budapestre érkeztek az Interparlamentáris Unió japán tagjai
_ akik látogatást lettek Ángyán
Béla államtitkárnál. A beszélgetés során többek közt kijelentették, hogy minden tekintetben azonoslt|!k magukat lord Rothermere akciójával. Makamura szerkesztő megígérte, hogy lapjában részletesen loglalko-zik a magyar kérdéssel és a cikkeket megküldi a japán parlament tagjainak.
Egy olasz ember gyilkos merénylete a párisi olasz alkonznl ellen
Több rovolvorlflvíaaet latoritottc gróf Mardint alkomul!
Pária, szeptember 12
(Éjszakai rádiójeleméi) Az olasz konzuláiuson egy ember — valő-szinoleg olasz — merényletei követelt el gróf Nardlni olasz aikonzul ellen. A merényló többször rálőtt a vice-konzulra, aki oly súlyos sebesüléseket szenvedett, hogy rövid idő múlva belehall sérülésébe. A merénylőt letartóztatták.
Piris, szepl. 12. (Éjszakai lidió■ jelenlés) A vicekonzul merénylőiének személyazonosságál cem sikerült eddig még megállapítani. Mikor letartóztatták, idegrohamot kapott, ugy hogy morfium in|ekciól kellelt adni neki. Ezután a rendőrtisztviselő megpróbálta vallomásra bitni, azonban minden ilyen kísérlete meddő maradt, mert a merénylő semmire sem akart választ adni.
(i angol páriáméit egyik tagja a magyar mw]H taiulrápiáia Baíapeitie Holt
Budapest, szeptember 12 llovaid D\' Edgvllle, az angol parlament Izgla a magyar viszonyok tanulmányozása cé jából Budapestre érkezett. Megérkezése után rövidesen lelkercs\'e Khuen-Héderváry meghatalmazott minisztert, aki a külügyminiszter távollétében v<-zeli a külügyminisztériumot. Majd Ángyán Béla államtitkárral folytatott tanácskozást. Legközelebb a kormányzónál |clemk meg és módol keres arra, hogy megismerkedjék a magyar közélel legkiválóbb képviselőivel. Különböző folyóiratokban fog beszámolni magyarországi Iap3szlalatairől és ezek révén a brill parlament valamennyi lagja megismerheti a magyar viszonyokat
A népszövetség tanácsa a magyar—román birtokperek ügyét jogászbizottság által tannlmányoztatja
A leszerelési bizottságnak az a célja, hogy a fegyverkezéseket a inal színvonalon korlátozza — A népszövetség csütörtökig elnapolta magát
Oent, szeptember 12 (Éjszakai rádlijelenlés) A népszövetség leszerelési bizottsága Benes elnöklete alall ma megkezdte tanácskozásait. Hosszabb beszédet a holland delegátus mondoll a vlla folyamán, aki kijelentette, hogy a leszerelési bizottságnak nem az a célja, hogy kérésziül vigye a lefegyverzést, hanem hogy a fegyverkezéseket a mai színvonalra korlátozza.\') Egyebekben tiltakozott az ellen, hogy kudarcnak nevezzék a leszerelési bizottság működéséi.
Genf, szepl. 12. (Éjszakai rádió-jelentés) A népszövetség mai ülésén elhatározták, hogy a módosított holland javaslatot a leszerelési bizottsághoz utalják. Motta elnök mondott nagyobb beszédet a vlla folyamán, melyben vázolta a népszövclség fej-
lődését. Ezután Lupa román dele-gálus szólalt fel, aki azl kivánta, hogy az Egyesült Államok Is legyen tagja a népszövetségnek. Kijelentette, hogy a kisebbségi kérdést minden államnak ugy kell rendezni, mintáz Kanadában van és a béke érdekében a nemzelek az alájuk tartozó kisebbségekkel szembín legyenek nagylelkűek, mert ez kötelességük. Ezulán a népszövetség csütörtökig elnapolta magát. A napirendet a következő ülésre ugy állapították meg, hogy Belgium ujraválaszthalósiga lelett fognak vitázni.
Pár is, szeptember 12. (Éjszakai ráolójetenlés) A .Petit Párisién" azl Írja, genli levelezőjínek tollából, hogy a népszövetség tanácsa zári ülésén eliiatározta, hogy a magyar-román birtokperek ügyében jogász-bizottságot küld ki, azzal tanulmá-nyozlalja ezt a kérdési.
A jugoszláv választásokon a kormánykoalíció győzött
A Radlcs-párt a Vajdaságban egyetlen mandátumot sem kapott
Belgrád, szeptember 12 | 2 független és 2 nemzeli demokra-
•) (azaz Magyaromig lelegyverezve, körülöttünk pedig mindenki állig leltegy-verkezve. Szcrk.)
Végujhelyen 9, Aranysomarolon 3 szónok szavalt a népnek. Mindenik tiltakozó gyűlésen határozati Javaslatot fogadlak cl, mely szerint az integritás melleit lesznek bizonyságot, egyben üdvözló táviratot küldenek a köztársaság elnökének és a magyargyűlölő Scotus Vlalornak. — Érdekes, hogy a cseh lapok egymásra licitálnak abban, hogy melyik mondjon nagyobb .tömeget" a tiltakozó gyűlésekről.
(Éjszakai rádiójelenlés) A választások vajdasági eredményei: a szabadkai kerületben megválasztottak 4 radikálist, 2 demokratái, a zombori kerűlciben 3 némelpánii. 3 radikálist és I demokratái, az újvidéki kerületben 4 hivatalos radikálist, 2 demokratát,
a magyar és német pártok nem élték el a hányedost A felsfbánáti kertjeiben megválasztotok Nincsics volt külügyminisztert, a dé\'bináliban 4 hivatalos radikálist.
iát. A belügyminiszteri jelenlés szerint tehát a választások végleges eredményei: kormánytámogaló koalidó 94 mandátum, Pasics-léle radikális 17, demokrata 63, Spahó 16, Koro-sec 17, Pribicsevics 23. Radics 60, fotdmivespárt 9. németpirii 6 vagy 7, horvát federál 2, montenegrói f;de-rál I, szocialista 1, szlovén foldmi-vcspárli 1. A rcagyarpárliakat a jelentés a radikálosokhoz és a demo-kralákhoz soro\'ja.
^VV.^V .^..■.\'.-A\'------- -
Cseh tiltakozó gyűlések a Rothermere-akció ellen
Hruska lelkész izzó gyülöletü beszéde a magyarság ellen Üdvözlő távirat Scotus Vlatornak Prága, szeptember 12 | mondott Hruska voll szarvasi lel-(Éiszakal rádiójelentés) Vasárnap kész, aki gyűlölettől izzó hangon
\' \' ... vi______-_ -„-,,.-Ui IrtrH Dnthprm
Turócszentmárlonban, Nagyszombaton, Aranyosmaróton és Váguj-helyen rendezlek tiltakozó gyűléseket lord Rothermere akciója ellen.
Turócszenlmártonban tizenkét azónok
beszéli. Felszólalt a köztársasághü zsidó és némelpáriiak részéről is egy-egy kiküldőd. Nagyobb beszédet
szavalt lord Rolhermerc és a magyarság ellen. Ha a lord a beteghez nyul, — mondolta — mely még lázas, akkor ahelyett, hogy meggyógyítaná, elősegíti, hogy elpusztuljon. Nagyszombatban állítólag 12 ezer ember hallgatta végig a szónokokat, akik közöli jurlga Nándor is beszéli.
Vass József miniszter Gyöngyösön átvette díszpolgári oklevelét
Budapest, szép\'. 12. Vass Józsel miniszterelnök-helyettes népjóléti miniszter vasárnap velle át Oyöngyö-sön a díszpolgári oklevelet. Az üdvözlésre adott válaszában többek közt beszélt a liberalizmusról is, mely az egyén, az állam pedig a köz érdekét tartja szem elölt. Annyi szabadságjogot szabad adni a polgárságnak — mondta beszédében a miniszter — amennyi nem veszélyezteti az összességet. A gyermekorvosok nemzetkőzi kongresszusa
Budapest, szepl. 12. Vasárnap dél-előli kezdődött meg az Akadémián a gyermekorvosok nemzetközi kongresszusa Schosmann német egyetemi tanár elnökletével. Odvözlö beszédeket mondollak Vass József népjóléti miniszter, Sipicz Jenő polgármester és Magyary Zollán miniszteri tanácsos. Ezulán Bókay János egye-, lemi tanár larlotl előadást. A résztvevők tiszteletére a főváros lakomái adott.
Súlyosan terhelő adatok Erdélyi Béla ellen
Budapest, szeptember 12. A vasárnap Budapestre érkezett klagenfurti akták közölt van az osztrák csendőrség nyomozásának minden momentuma. Az aklák sulyossn terhelő adatokat tartalmaznak Erdélyi Béla ellen, igy Forgács Anna azon kijelentését, hogy .lehel, hogy a férje meglökle ól, amikor a szakadékba zuhanl".
Budapest, szepl. 12. Minnlch Károly dr. törvényszéki orvosszakérlö mosl a svájci orvoskongresszusra utazik, ahol módja lesz érintkezésbe lépni azokkal az orvosokkal, akik Forgács Anna holttestének felboi-colásánál résztveitek. Az ügyészség csak szerdán lesz abban a helyzetben, hogy érdemleges indítványt legyen a vizsgálóbíró előtt. Hire |ár, hoey Erdélyi harmadik büntársál, Geiencséi Józsefei is ellogta a rendőrség.
ZALAI KÖZLÖNY
1»2T. szeptember 13.
A zalai mezőgazdaság és a közlekedési viszonyok megjavítása képezték legfontosabb anyagát a 211 pontos megyegyulésnek
tersnésjelentések ;
A kedvező zalai IBrrneijo™.!".- .VVini-z__t.
közfitt - A megyeszékhely vaauti közlekedésének javítása István nyugdíj-ügye
Gyömörey
Az ősz
Zalaegerszeg, szeptember 12
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármcgye lörvényhatósági bizottsága ma délelőtt tartotta meg rendes őszi közgyűlését Gyömörey György főispán elnöklete slatt.
Gyömörey főispán kegyeleles szavakkal emlékezett meg az elhuny! dr. Czlnder István kamarai elnök, vármegyei tiszteletbeli főügyészről.
Az alispáni jelenlések nagy vitára adtak alkalmai.
Farkas Tibor dr. szerint ■ (ennésjetentések Igen kedvezőek voltak a valósággal szemben. Ennek kövelkezményel lehetnek — mondja.
Bódy Zoltán allipln felvilágosl-lása ulán Figura Oyörgy gazdasági felfigyelő válaszol: Szerinle Zala-vármegye jelenlése fedi a valóságot, mert mlg más vármegyékben az egyes vidékek terméseredményét egy-szerűen bejelentenék és igy ellogad-ták — addig Zalavármegye ezeket s valóságnak megfelelően redukálta.
Borsos Lajos a vetőmagok aránytalan szétosztását tette szóvá és hogy kevés vetőmagot bocsátanak a zalai gazdák rendelkezésére.
Oyömörey Oyörgy főispán bejelentette, bogy a földművelésügyi minisztertől kieszközölt 14 vagon rozs és 5 vagon buza kiutalása iráni interveniált, azonban válasz még nem érkezeti erre.
Szolgablró-választás
A lemondás folytán megüresedett szolgabírói állásra Schmldt István eddigi Ib. szolgabírói választották meg egyhangúlag.
Ezután a köszönóiratokat olvasták fel, amikel Horthy Miklós kormányzó, József főherceg, Bethlen miniszterelnök, Klebelsberg és Scl-tovszky miniszterek küldtek a vármegyének a hozzájuk küldött üdvözlésekre.
Megyei közlekedés
A vasuli bizottság javaslatát elfogadta a közgyűlés, mely szerinl kérelmezni fogják a Tapolcza—keszthelyi, valamint a Celldömölk—zalaegerszegi vonal elsőraugusllását, több vonal fizembehelyezésél, a téli időszakra Is, valamint a teher- és személyforgalom mindenkori különválasztását, a motoros vonalok megtartását és szaporítását, és a vonalok oly irányítását a megye székhelyére — hogy mindenfelől reggel 9 órára érkezzenek be a vonalok.
Malatinszky Ferenc felsőházi tag köszönetet mond a főispánnak, mint vasúti szakértőnek, az eddigi eredményelért és kéri további támogatását.
Több kisebb ügy letárgyalása ulán bosszabb vitára adott alkalmat
megyegydlés első
Gyömörey István országgyűlési képviselő, volt nagykanizsai járási főszolgabíró
nyugdíjügye Közel egy órás vitát provokál! a 211 pontos megyegyűlésen Gyö-mórey István országgyűlési képviselőnek, mini a nagykanizsai járás voll főszolgabírójának nyugdij-ogye. Sok felszólalója voll a látszólag kevésbé Jelentékeny tárgypontnak, természetesen ellenzői is, köztük — i érthetően — kanizsai megyebizottsági tagok. Mint jellemző momcn-tumot kell megemlilenünk, hogy a Drózdi-buktaló Gyömörey IslvJn nyugdij-figye csupán 3 szavazattöbbséggel jutott el az elfogadásig. Az ellene kardoskodók elfeledték, bogy a kanizsai járás föszoigablrája személyében összpontosult minden bizalom, ami Drózdy kibuktatását hazafias szempontból okvetlenül ke-reszlülvicndónek tartotta és bogy Gyömörey István semmi egyébért, mint csupán ezért a legteljesebben hazafias célért vette fel a harcot akkor szinte leküzdhetetlennek látszott nehézségekkel és egyéni érdekeinek, 18 éves közigazgatási múltjának feláldozásával a magyar politika porondját megszabadította Drózdy Oyőző személyétől. Különösen Farkas Tibor és a kanizsaiak közül Hajdú Oyula dr. felszólalásai nem mulatták azt, hogy ezt a; ország sorsára kiható áldozatot aellö-képen értékellék volna. Vagy talán lontosabb lenne az ország sorsára nézve havi clrca két millió korona megtakarítása, mint Zalavármegye egyik mandátumából Drózdy Oyőző kibuktatása? Azt is elfeledték, hogy Gyömörey képviselő a vármegye vezetőségének felszólítására kért kegy-dijat, a belügyminiszter azonban szabályszerű nyugdíjazásra utasította a vármegyét. Odafönn ugylálszik Jobban értékelték egy labilis mandátumért, egy biztos existencia és előrelátható karrier odadobásával hozott áldozatot. Egyébként is a képviselőház tagjainak jelentékeny százaléka mint aktív tisztviselő élvezi összes nyugdíj- járandóságait és mandátumuk megszűntével automatice elfoglalják előbbi hivatalaikat, aminek lehetőségét Gyömörey István a mandátum-vállalás pillanatában elvágta maga mögötl.
Az állaodó választmány ugyanis 60 százalékos nyugdijat hozotl javas lalba QyömOrey Islván részére. A javaslathoz elsőnek dr. Farkas Tibor szólt hozzá, aki szerint mivel a képviselőválasztások elölt lemondott hivataláról, a törvény szerűit nyugdíj nem illeti meg, esetleg kegydlj, amit a megye munkásságának elismeréséül szavazhat meg. Ez ellen ö sem
napja
szól. A törvény szigorú betartását kívánja. Ezt ludta Oyömörey Is, mert kérvényében kegydijai kéri. Szalay Gyula dr. tiszti főügyész és Csák Károly dr. országgyűlési képviselő szerint a nyugdíj megilleti Qyömöreyl.
Csák dr. szerint minden törvényt kélféieképen lehet magyarázni. Ez a magyarázat a politikától nem választható el és azért ö a nyugdíjaztatást találja legmegfelelőbbnek,amire a választási törvény erre vonatkozó szakaszalt hozza fel indokolásul.
Dr. Hajdú Gyula látja, hogy a vármegye |ólndulala és szeretete Gyömörey István mellett van, de
Gyömörey a ,Zalai Közlöny\' egy cikkében a törvények szigorú betartását követelte, hogy az országgyűlésen nemcsak törvényeket hoznak, hanem betartásukra Is törekedlek, ezért ő Farkas Tibor dr. törvénymagyarázatát tartja helyesnek és kegydíjat ajánl.
Csálhl Géza murakereszturi apátur a Javaslat melleit foglalt állást.
Majd szavazásra került a sor. Nyolc szavazat ellenében 11 szavazattal Oyömörey Istvánt a VII. fizetési fokozat I. skálájának 60 százalékával nyugdíjazták.
Ezután a közgyűlés délután egy órakor véget ért.
A nagy tárgysorozalu közgyűlés holnap folytatódik, amelyen Nagykanizsa város ügyel kerülnek letár-gyalásra.
A közgyűlésen Nagykanizsa városát dr. Sabján Oyula polgármester és dr. Králky István főjegyző képviselték.

A missziós nővérek elsején jönnek le Nagykanizsára és megkezdik működésűket
Napközi gyermekotthont rendeznek be a Rozgonyi-utcai székházban
Nagykanizsa, szeptember 12 Megírtuk annak idején, bogy a belügyminiszter a Nagykanizsán megalakult Missziós Társulatnak adományozta az egykori szabadkőműves páholy tulajdonát képező Rozgonyl-utcai házai, melyben éveken ál a keresztényszocialista párt helyiségei voltak és Keresztény Otthon néven volt Ismeretes.
A Missziós Társulat céljainak megfelelően átalakíttatta az épületet és ezek a munkálatok már annyira előrehaladlak, hogy most csütörtökön be is fejeződnek.
A Missziós Társulat a kapott épületben az átalakítás ulán napközi gyermekotthoni is rendez be azon-
kívül, hogy ez az épület lakhelyéül fog szolgálni azoknak a nővéreknek, akik október elsején Budapestről Nagykanizsára érkeznek, mint erről tegnap hivatalosan értesültünk. Most tehát az áldásos társadalmi Intézmény saját épületének birtokában meg tudja majd kezdeni azt a működését, melyre Nagykanizsán szociális szempontokból oly régóta nagy szűkség van.
Azt ls megtudtuk, hogy bár az épületet a munka csütörtöki befejezése után átadják rendeltetésének, ünnepélyes felszentelése csak október elején fog megtörténni, mikor Is a fővárosból több magas közhivatali előkelőség Is Nagykanizsára érkezik.
Braner Lajos keszthelyi születésű angol nyelvtanárt 1 évi börtönre Ítélték sorozatos szélhámosságokért
Keszthely, szeptember 12 | tanár és oda is adla neki a kért ru-
(Saját tudósítónktól) Sokan isme-lik Keszthelyen Brauer Lajos odavaló születésű, budapesti illetőségű angol nyelvtanárt, akinek hányadtatotl élete során már sok baja volt a büntető igazságszolgáltatással.
A valamikor Jobb napokat látóit, most 67 éves lanár a nyár elején beállított Mohácsra, bogy az ottani Intelligencia tag|ait, akik Jelentkeznek, megtanítsa Shakespeare nyelvére. Első ulja Grűnbaum Adoll mohácsi szabómesterhez vezetett, akinek előadta jövetele célját. Előkelő pécsi és budapesti ismerőseire, barátaira hivatkozott, végül pedig közölte, hogy tuháját akarja megtisztíttatni és kivasaltalní. Azonban a lanár urnák a rajta levő egy ruháján kívül nem volt egy darab más ruhája és igy a szabómestettői kért egy drágább fajta sötétszürke zakko-öltönyt kölcsön. A mesternek imponált is a határozoll fellépésű nyelv-
hát. Ezután Brauer sorra járta az előkelőbb mohácsi Jobbmódu családokat és mindenütt kisebb-nagyobb előlegeket vett lel az esedékes tandíjra, hogy majd megkezdi az angol órák adását. Azonban a tanár ur, mikor uj ruhát érzett magán és meglehetős összeget a zsebében, fogta magát és másnap egy angol nyelvtanárhoz is Illetlen, angolos lépéssel eltávozott és faképnél hagyta Mohácsot, Grűnbaum szabómestert és a becsapott családokat.
A tömeges feljelentésekre a pécsi kir. ügyészség körözést adott kl a lanár ellen, akit ezelőtt egy hónappal sikerüli elfogni a fővárosi rendőrségnek. Ügyét most tárgyalta a pécsi kir. törvényszék és bár a lanár ur minden ékesszólását elővette, hogy minél fényesebben dlkdózzon önvédelmében, a biróság ötrendbeli csalás mialf egy évi börtönre Ítélte. Sulyosbitó körülménynek vette a bl-
jkt ___
rótág hoK> ro4\' ha,°111\'5 °Kybai ki
„lyAlig el voll Ítélve.
I tanár ui megnyugodott az ítéletben. Ax ügyész Is.
Szép sikerű volt a szepet-neki levente-verseny
A község Intelligenciája és földműves népe élvezte a szép sportversenyt — A levente-Intézmény Szepetneken biztosan halad előre Nagykanizsa. szeptember 12
A megyeszctle most folyó levenle-vertenyékbe szép sikerrel végzetten kapcsolódott be most vasárnap a uepetneki levenle egyesü\'et állal rendezett levente-verseny i«, melyen Nagykanizsáról réiztvett Koós Oltó negyei testnevelési felügyelő.
A levente-verseny délulán két órakor kezdődőit és azon résztveit Lévay Endre községi jegyzővel az élén uepelnek egész intelligenciája, a községi elöljáróság és testnevelési bizottság teljes számban, valamint a köiség lelkes foldmlvcs népe, amelynek gyermekei, a lelkes leventék álltak ki a porondra, hogy bemutassák egy évi tanulásuk ét előrehaladásuk ujabb eredményeit.
A verseny a levenle gyakorló téren szép Időbal zajlott le éa igen alkalmasnak bizonyult arra, hogy az egy re jobban néptzerüvé váló levenle intézmény eszméjének a fold népét mind erősebben megnyerjék.
A Himnusz eléneklésével kezdődött a verseny, majd megkezdték a szabadgyakorlatok bemutatáséi. — Ereknek során a közönség egyhangúlag megáll p\'.loila, hogy az egyes szabadgyakorlatok ügyesen, egyönte-lüen vannak előadva. Nemkülönben sikerrel sierepeltek a leventék az allélikai versenyekben is. Különös érdeklődést váltottak ki a leventék céllövészeli gyakorlatai, melyekben eredményes előrehaladást mulattak.
A verseny után kiosztották a dijakat, majd a Szózat eléneklésével véget ért a szép sportünnepség. A ver-tény megrendezése Lévay jegyző, Seregély Dezső evangélikus lelkész, valamint Krampallcs és Kaufmann levenle oktatók lelkes buzgalmának eredménye, akik minden dicséretet megérdemelnek.
Koős Oltó testnevelési felügyelő sztpetneki látogatása alkalmával személyesen is meggyőződött arról, hogy a levenle inlézmény Szepetneken jó kezekben van és az állandóan fejlődik szépen.
tember 13
ZALAI KÖZLÖNY
Idftjar*.
A nagykanizsai moteorolORlal meg-
Balé I elönti se: Méltón a MntíM-Reggel 7 órakor +14 4, Jdélutin 1 órakor +13 2, eate 9 órakor +1H
t-tlMzeii Egész nap borult égboltozat. . Sl/Uióny: Reggel Északkelet, délben Észak, este Északnyugati szél.
A Meteorológiai Intézőt t«lenli«e u(-rlnl északnyugati szelekkel változékony, hűvös Idő, egyelóre még aok helyiül esókkel.
NAPIREND
Szeptember 13, kedd
Római katolikus: Notburga sz. Prol. Ludovika. Izraelita: Elul hó Iti
Nap kel leggel 5 óra 31 perckor, nyugszik déluUn 18 óra 19 perckor.
Vároil Színház. Második .Vidám est* etle 8 órakor.
— Rádió alkatrészek, telepek, .Lumiére* és .Brown" hangosan beszélők kaphatók: Szabó Anial •portüzlelében.
Régi sebek
Régi, sajgó sebekel tépetI fel az a Jltmriport, amit a Városi Mozgó vetltell szombaton és vasárnap a mú sor kisérő filmje gyanánt.
Mátlir királyunk és az azóta már özvegyi sorba jutott királyné tündökletes pompával végbement 1916 december 31-iki koronázását perget lék a vásznon. Mintha minden nézőnek vaskarmokkal tépjek volna a szivébe régi, már némileg behegedt sebeket. És biiony nem egy ember szemében csillant meg az emberi keserűség és bensői szaggató fájdalom legdrágább gyöngye.
Tizenegy, mindjárt tizenkét év repült el azóta, hogy az akkor még Nagy Magyarország utolsó, tragikus sorsú és halalu uralkodójának fejére tettek Szent llván koronáját... Dúltak a harcok mindenfelé és itthon végbement a hlslórtai lény, képzeletei meghaladó pompával, lelkesedéssel ... Milyen gyönyörű Is voll a koronázás.. Még ez a film Is, mintha nemcsak néma kép lett volna, hanem valami, csak nekünk éithető nyelven, súgta volna a fülűnkbe lé lekbe maikoló értelméi a vás:on szd mára megörökített filmriportnak...
...Azok a délceg magyar főurak az ország minden részébőt. ■ Hat vanháiom vá\'megye főispánja, zászló jávai, h\'jduj\'.vat... Hatvanhárom megye .. És ma ? 13...
Micsoda történelmi ünnep, micsoda felemeló tény voll az utolsó korond zás... És az alakjai ennek a lénynek?... A Jóalckjai: hárman közű lük már néma, ősi kripták fülledi csendjébe pihennek. Gróf Tisza hl ván hazájának áldozta, kolosszális államférfiúi munkásságán kívül, vérét Is... IV. Károly királynak Is csak emlékét ünnepeljük azóta évről évre a tihanyi apátság templomában, ahol nemzete földjén az utolsó percekel töltötte... £> nemrég hagyta itt prímás! székét, a mogyar közjogi méltóságok legnagyobbikát árván, az utolsó ktratykoronázó bíboros: Cser-noeh János Is...
Mind a hárman nagy országnak születtek és a nagy kormányelnök kivételével, kettőnek csak a szétdarabol1 csonka ország mondott utolsó Isten Hozzádol...
Régi. szívben lélekben égő sebek ezek. Fájdalmat szülő, lassan gyógyuló sebek... És most egy felrep-rlzezelt fllmrlporl emlékeztetett ■ és fellépte ezeket a régi. kinzó sebeket...
... A nézők szemükkel falták a képel és aki szembenézett volna a közönséggel, láthatla votnu, hogy a mozi k, llemes Időtöltésnek, könnyű, szórakozásnak berendezett síéksorai-ban az emberek, lelkűkben élik végig azt a tragédiát, ami azóta pergett le — a történelem kicsúfolásával a jog. az igazság keresztrefe-szúésével. egy nemzet és ann^k ölén sok millió magyarral — az élet
színpadán... __Gy-
- A megyéspüspök megkezdte őszi bérmautját. Dr. Roll Nándor megyéspüspök szombaton megkezdte
őszi bérmsuljál, melynek sorrendié a következő: szép1. 11-én Vaszar, 12-én Vanyois, 13-án Lovászpatona, 14-én Pápateszár, 15 én Szűcs, 16-án Bskonykoppány, 17-én Ugod, 18-án Csői, szepl. 25. ét 26-án Nagykanizsa— Siimogyszentmiklós.
— Áthelyezett járásblró. Az igazságügyminiszler dr. Pathonay László kaposvári törvényszéki biról saját kérelme tolylán a keszthelyi kir. járásbírósághoz helyezte ál.
- Kanonoki Installációk. A megyéspüspök a székeskáp\'-alanban a kővetkező promoveáliásokat eszközölte: Adám Iván prelátuskanono-kot örkanonokká, dr. Simon Oyörgy prelátuskanonokot préposttá, Rácz Ferencet zalai fóesperessé, a legifjabb mesterkanonokságra pedig Wéber Pál dr.-t kinevezte, kiket dr. Kauzll Dezső prelátus iktatóit be hivatalukba.
— Kinevezés. A belügyminiszter több államrendőrség! dijnokol nevezett kl kezelökké az ország egyes rendörfökspitányl kerületeinél A kinevezettek közöli van Nagykanizsán Lelrer Jenő, a nagykanizsai rendőrség fiatal, derék tisztviselője is.
— Megérkezeti az u] zeneiskolai tanárnő Kerekes Irén, a |eles nevű fővárosi okleveles zongoratanárnő, akit a nagykanizsai várisi zeneiskolához sikerüli megnyerni, tegnap megérkezett Nagykanitsára és elfoglalta állását. Kerekes Irén nagy értéket |elent a városi zeneiskola számára.
— A Nagykanizsai Fürdő Egyesület alapszabályait most állítják össze. Érdekes, hogy a lelállilandó strandfürdő iráni minden társadalmi rétegből oly nagytokú az érdeklődés, hogy egyre-másra nagyobb tőkeösszegeket kínálnak tel a bizottságnak a strandfürdő megépítésért. A bizottság még e bét folyamán összeül, hogy egyes fonlos dolgokról tárgyaljon. Kenedl Imre mérnök a strandfürdő terveit most készíti el ét legközelebb be fogja azokat mutatni.
— Az üzleti záróra meghosz-szabbltása. A nagykanizsai rövid-, diszmü és kötölt-szOvőlláru keret-kedők tudvalevően sna kérték a város ulján a kereskedelmi minisztert,, hogy a szakmára vonatkozó záróra rendeletet cda módosilsa, hogy az üzleteknek egéaz éven át 7 órában
1 állapitlasbék meg a záróra. A mi-nitzlérium most felhívta a városi tanácsot, hogy állapítsa meg, hogy a szóban forgó szakmák üzlettulajdonosnak többsége kivánja-e a záróra meghosszabbítását és ebben a kérdésben hallgassa meg a textilkereskedőket és a kérelem folytán érdekelt alkalmazottakat is.
— Az evangélikus egyházkerületi gyűlés. Mesterházy Sándor nemespálról evangélikus espereslelkész tegnap bejelentene Nagykanizsa városának, hogy az idei dunántúli ágostai evangelikut egyházkerületi gyűlését Kapl Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt szeptember 20-22 én fogiák Nagykanizsán megtartani.
— A Klskanlzsai Polgári Olvasókör évi rendes közgyűlését vasárnap kellett volna megtartani, azonban oly kevés stámu lag jött össze, hogy a közgyűlést nem lehetett megtartani. Az elmaradt közgyűlést folyó hó 18 án délután 4 órakor fogják megtartani.
— A Stefánia Szövetség tejkonyha berendezése megérkezett Hónipok óta történő va|udások után megértük azt is, hogy megérkezett a Stefánia Szövetség nagykanizsai fiókja részére megrendelt tejkonyha berendezés, amely számtalan nagykanizsai gyermeknek és csecsemőnek lehetővé lógja tenni, hogy feltéllen tiszta, egészséges és orvosilag felülvizsgált te|e< kapjanak. Eztel a berendezkedéssel a .SteKnla- nagykanizsai fiókintézete Dunántúl egyik legjobban felszerelt Ilynemű intézete. A tejkonyha ünnepi megnyitása most már csak igen rövid Idő kérdése.
— Az uj kanizsai víztorony próbatöltése. Ax u| nagykanizsai víztorony ma már abban a stádiumban van, bogy két-három nap múlva megtörténik annak próbatollése, ami Király Sándor műszaki tanácios személyes jelenlétében log megtörténni.
— Egy kanizsai Iparos sem pályázott a tűzoltó ruhák versenytárgyalására. A nagykanixsal tűzoltóság parancsnoksága s tűzoltótestület ruházatának elkészítésére versenytárgyalást hirdetett, amelynek batárideje most |árt le. Összesen beérkezett 8 ajánlat Valamennyi budapesii cégeké. Egyellen egy nagykanizsai Iparos sem akadt, aki ezen munkák elnyerésére pályázott volna.
— A nagykanizsai gyermeknapot, amelynek megtartását a nyáron a kedvezőtlen idő miatt abba kellett hagyni, értesülésünk szerint október első nap|aiban fogják impozáns keretben megtartani.
— A .Vendéglői szakosztály" ma délulán 4 órakor az Ipartestület emeleli tanácskozó termében értekezletet tart, amelyre a tagokat ezúton is meghívja az Elnökség.
— Bérautók és autóbuszok szakértői szemléje. A Nagykanizsán székelő Zalavármegyei Autó-körlet kedden délulán három órakor a rendörségen megtartja a nagykanizsai bérautók és autóbusiok szakértői szemléjét. A gépjármüvek összeírását a körlet befejezte és azt legközelebbiszámunkban közölni fogjuk.
— Óvodai belratások. A Telekiül! ovodában a beiratátok sxeplem-ber hó 14 és 15-én, szerdán és csü-törlőkön lesznek. Felkérjük a kerületbe tartozó ovodakötelesek szülőit, hogy gyermekeiket ezeken a napokon Írassák be. A tandi| annyi, mint tavaly. Akik taudijelengedést kémek, azok hozzanak magukkal külön e célra szóló szegénységi bizonyítványt a városházáról. Gondnokság.
= Állandó butorklAliltás: Legegyszerűbb — finom polgári — és luxusberendezésekből. Előnyös fizetési feltételek. Díjtalan vasúti szálli-lás bármelyik zalai állomásra. — Kopsleln buloráruház Szombathely.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. szeptember 17.
— Nagyszabású lesz a Zalai ÉvkSnyv. Aminl értesülünk, a Zalai Évkönyv hatalmas és nivós anyaga már egyűll van. Az Évkönyvet többek között 30 balatoni és 50 különböző zalai remek felvétet is disziti. Az Évkönyvet N. Szabó Oyula, a zamatos tollú iró szerkeszti és Zala szellemi Jelesei irják. Az Évkönyv gyakorlati cikkei, adatai a kereskedőknek, iparosoknak rendkivül becsesek, örvendetes Jelenség, hogy a közönség megértéssel támogatja ezt a kulturális célú mttvet.
= Orvosi hlr. D. Kahdn Imre logorvos szabadsagáról hazaérkezett és rendeléseit újra megkezdte.
— öngyilkosság. Fertlcs Mályás ormándi uradalmi cseléd tegnap este leiakasztotta magát. Mite rátalállak, balolt volt. A községi orvos megejtette a hivatalos hullaszemlél és konstatálta az öngyilkosságot. Hogy miért dobta el magától az életet, nem tudják.
— A zalaegerszegi választás utóhangjai. Még a választások előtt történt, hogy Briglevlcs Károly dr. nyug. főispán aláírásával röpirat jelent meg, amelyen Briglcvics tudtul adja, hogy a rendőrség őrizetbe vette őt és igy nem Jelenhetett meg, azért csak szavazzanak Farkas Tiborra. Miután Briglevics a röpirat megjelentetésére nem kért hatésági engedélyt, 15 fiengő fő és 5 pengő mellékbüntetésre iléllék, de megbüntették 10 pengő pénzbüntetésre Fülöp nyomdászt azért, mert elmulasztotta a röpirat kötelespéldányait a kir. ügyészségen bemutatni.
— Mennyi munkakönyvet adtak ki a városházán. Nagykanizsa város iiletékeB ügyosztályánál f. évi április hó 24-től augusztus hó 31-ig összesen 130 muokakönyvel állítottak és adtak ki a feleknek.
— Eltűnt egy földműves legény. Somogyszentmikiós községből már néhány nsppal ezelőll eltűnt Horváth Vaddsz Miklós 19 éves földműves legény, akiriek jómódú földműves szülei vannak. A gyermekükért aggódó szülők először azl hitték, mikor nem került elő liuk, hogy valamelyik távolabbi rokonukat látogatta meg. Azonban utána jártak a dolognak és kiderült, hogy a legénynek nyoma veszett. A szülök nem sejlik, hogy a legényfiuk merre vehette ulját. Eltűnéséi bejelentették a cseodőr-ségn:k, mely környékszerte megindította a nyomozást, de eddig eredményt nem tudtak elérni. A csendőrség körözése az eltűnt legény ügyében ma megérkezett a nagykanizsai rendőrségre, mely szintén bevezette a nyomozíst annak megállapítására, hogy Horváth Vadász Miklós nem tartózkodik e Nagykanizsán.
— Eltűnt egy 17 éves flu. Barna Islván büssüi uradalmi alkalmazott 17 éves Anlal nevű fia alyja házától eltávozott és eddig ismeretlen helyen tartózkodik. A hitóságok az apa megkeresésére most keresik az eltűnt fiút.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A zseilcszentpáll csodafürdő vizének vegyvizsgálata. Megírtuk, hogy Somogymegyébeu az a hír terjedi cl, — miként a nagyszakácsi csodánál — h.\'gy zselieszenlpili erdőben „csodaforrás- van, rendkívül gyógyító erővel. A balóságok a forrás vizét felküldtek a vegyvizsgáló-intézetnek, amely mcsi megalapította, hogy a zselicszentpáli fuirás-víz közönséges viz, olyan ml.il a többi rendes viz.
— Fogsága alatt a vörösöknek toborozott. Varga Vidák Lajos lelsösegesdí legény hadifogsága ideje alatt a vörösök részére magyar hazafiai közölt emberanyagot toborzott, mig végre pár héttel azelőtt elfogta a honvágy és hazajött. Az egyik itt lakó voll logolylársa azonban lelismerle a vörös toborzót és feljelentette a csendőrségen. Varga ezt valahogyan megtudta és most megszökött szülőfalujából.
. -•-•-•.■.-r •.i.riivi.r.r r - nr rm................................
SPORTELET
Fölényesen és nem várt gólzáporral 5:0-ra győzött Kanizsa F C Pécs-Baranya ellen
A profi tizenegy remek formát mutatott — Kanizsa FC a futball elvesztett közönségét is visszahódította
Nagykanizsa, szeptember 12
Kanizsa FC—Pécs—Baranya 5:0 (2:0.) Bíró: Hlmler Budapest.
Mindenekelő t örömmel állapítjuk meg, hogy városunk közönsége fokozottabb éideklödést lanusil a professzionista labdarugómérkőzések iráni. A megjeleni körülbelül 1000 főnyi közönség soraiban láttunk sokakai, akik ezidei^ lávollartotlák magukat a meccsek lálogalásától.
A bíró sípjelére a csapatok a következő felállításban lépnek a pályára:
Kanizsa: Szemző, Böbm, Joós— Tamás, Héger, Hajdú—Farkas, Gerslenbrein, Ember, Kelemen, Mészáros.
Pécs—Baranya: Kosaras, Jerzsa-bek, lvancsics—Foór, Peics, Kristóf —Faltér, Liptai, Palkó, Dóra, Hegyi.
Kezdés után micdkél léi tapogatódzó játékot folytat. Az 5 percben Bobm hatalmas felszabaditó-rugásl küld Pécs—Baranya kapuj i fele, a kapus helytelenül kissé kiszalad. a labda feje felett a hálóba esik. (1:0). A váratlan gól felvillanyozza a két csapatot, 8 játék ennek következtében élénkké válik. A 7 ik percben Mészáros liszla helyzetben hibáz. A 9-ik percben Palkónak alkalma volna kiegyenlíteni, azonban Szemző a lábáról vc6zi le a labdát. A 15. percben Kelemen hibáz. A 17-ik percben Kristóf összefejel Qersteinbreinnel, mindketten elemek. Kristóf megsérül, kiáll és csak a 26-ik percben tér vissza. 20-ik percben Mészáros éles lövése, a 21-ikbcn Qers\'enbreinné jut a kapu mellé. A 25-ik perctren Gerslenbrein észszerű bezdásit Farkas lövi. kapus rosszul helyezkedik, gól (2 :0). A 40-ik percben Lipiai szép lövést küld Kanizsa kapujára, azonban Szemző biztosan fogja. U\'Snamezőnyjáték, jelentősebb esemény nem történik.
A második félidőben Pécs—Baranya kénytelen Krislófol nélkülözni, ki orvosi tanácsra nem vett részt a látík második félidejében. A második félidőben az iram már egészen eltűnt, a csapatok látszólag fáradtan mozognak, a jítékosok Ossz játék helyett inkább egyéni akciókkal kísérleteznek. A 3-ik percben Mészáros, 9-ik percben Ember és a 10-ik percben Farkas éles lövései céll tévesztenek. A 12-ik percben Farkas ívelt beadását Kelemen a 16-osról védhetetlenüt rendeltetési helyére juttatja. (3 : 0). A 14-ilt percben Böhm, a bíró sípjele ulán megrúgja Hegyil, a bíró ezért kiállítja. A 15-ik peic-ben Emberi tiszta helyzetben gáncsolták, a megítélt 1 l-est, ugyancsak ő vágja kapuba (4 : 0). A 25. 27, 28-ik percekben Kanizsa csatárai
sorra hibáznak. E-után Kanizsa teljesen visszaesik, Pécs—B iranya is is szóhoz ju*. csatárai azonban téliesen tehelelknek és gólképelenck. Néhány mulatós akciíjukat Faltér folytonos lesállásával megakasztotta. A jüék ellaposodik.
A 43-ik perebrn Gerslenbrein ál-töri az egész pé:si védelmet és erős lövéssel a nap legszebb gólját szerzi (5 : 0) Mezőnyjátékkal végződik a mérkőzés.
Pécs—Baranya csapata csalódást kcl:etl. A súlyos vereségnek egyik főokozója kapusuk volt. Elemi hibái vannak és nem iud helyezkedni Csatársoruk széteső, különösen a jobbszárny gyenge, gólhelyzetük alig voll. A hátvédpir és a hslfsor kielégítő. Csapatukat okvetlenül meg kell erősíteni, különbeo további kudarcra van kilátásuk.
Kanizsa és általában a mezőny legjobb embere Hajdú volt, ki ugy a lámodásokban, mint a defenzív játékban kimagaslót produkált. Egyé. nilcg Enrer, Gerslenbrein, Kelemen lüntek ki. Minden labdái biztosan fogott és remek rúgásokat adott le Böhm, akinél csak az a kár, hogy kevés az önfegyelme és gyakran kerül összeütközésbe a bíróval.
A nap hőse és Kanizsa lelérhe-iellen plusza Szemző kapus volt, aki bámulatos fölénnyel, higgadtan, de egy párduc rácsapóságávai védett posztján a "kevésszer adott veszélyes szituációban briliáns voll. \'
A csatársor még nem egészen tervszerűen dolgozik, de lelkes játékukkal elérték, hogy a pályától elszokott közönség valósággal frappi-rozta őket.
Nem hallgatható el a csapat vezetőségének áldozatkészsége sem, mellyel megteremtette ezt a sorozatos dicsőségeket arató proficsapalol, mely napról-napra ujabb kellemes meglepetéseket szerez a futballvilágnak.
Hitnler bíró a mérkőzést igen helyesen a legnagyobb eréllyel vezetle és okosan, nem reagált az éretlen megjegyzésekre.
Azonban a legnagyobb egyesi a közönség érdemli meg, mely majdnem egészen megtöltötte a tribünt és lázas drukkal lesle a mérkőzés minden fordulatát. (Spiró)
(Budapesti eredmények:) Hungária—Újpest I : 0, Ferencváros-Bástya 5:0 (meglepetés) Nemzeti-Bocskai 4:1, Kisoest—Vasas 3:2, Sabária—Budai 33-as 3:0, III. kerület Atilla 4:1.
Somogy Erzsébetváros 3:3 (2:1). A már 3: l-re vezető Erzsébetváros ellen a Somogy csak nehezen egyen-litell.
Az NTE Baján minimális vereséget szenvedett
Bajai SE—NTE 1:0(0:0). Biró Pauncz. Pécs.
Az NTE csapíla hajnali 4 órától, délulán 3-ig tartó utazás ulán fél 4 órakor állt ki a mérkőzésre és még igy is elfogadható játékot produkált. Többet vult fölényben mint ellenfele, azonb;n csatárai gól előtt puháknak bizonyultak. A 11. lélidő 35 tk percében Baja megszerzi a vezetési, ezután az egész csapat védelembe húzódik és az eredmény megtartására törekszik.
(Díjkiosztás.) A vasárnipi proli-merközés megke/dése elölt kerüllek kiosztásra az iljusági labdarugóbajnokság érmei. Spilzer Antal mint a szövetség elnöke lelkes és buzdiló szavak kíséretében nyújtotta át az érmeket és pedig II Inagy-ezüst érmei a ba|nok Törekvés-mii, II kis-ezüsl érmei a Il-ik helyezett III. kerületnek, 11 bronz-érmet a lll-ik helyezett Jóbarál csapatának. A helybeli Schni\'zer és Qindör cég által felajánlót! 11 ezüst érmet a leglairebb Egyetértés csapatának. F.-gvelmezelt és sp irtszerü viselkedésért a 77. Szent László cserkészcsapat lulbalcsapatá-nak szép kivilelü emléklapot adott át. Hálás köszönelél fejezte ki első-sorbin a .Zalai Közlöny" szerkesztőségének, mely átérezve az ifjúsági nevelés nagy fontosságát díjtalanul hozta a szövetség híreit, továbbá Finta József századosnak, ki mindent elkövetett, hogy a bajnokság sima lebonyolítása biztosítva legyen. — Végül megköszönte az ifjúsági szövetség tanácstagjainak értékes és fáradhatatlan munkásságukat.
VÁROS I_SZINHÁZ
Az első vidám színházi este
Nem fukarkodott színházi irodánk a jelzőkkel, amikor a tegnap lezajlott és ma következő két szinházi estét reklamirozta. Amit azonban az első este nyújtott, az bebizonyitolta, hogy a művész-együttes minden jelzőre bőségesen r\'szolgált és a kritikusnak sem hagyott a regisztrálásnál egyéb tennivalót.
A Városi Szinház az eső ellenére is majdnem megtelt elegáns publikummal. A három és fél órás műsor a művészeti eseményekben szegény kanizsai élet egyhangúságában tarka, meleg, kacagással tele oázis volt. O szágos nevű művészi erők a legkulturáltabb formájában hozták el szürke napjaink közé a vidámság forró psreeit és a publikum bálás volt ezért az országos nevü együttesnek és hálás annak az agiiia vezetőségnek, amelyik jól fogva fel Városi Színházunk rendeltetéséi, annak deszkáiról ilyen élvezetes estéket nyújt Kanizsa kulturigényekkel bőven felszerelt közönségének.
Dalok, magánszámok, egyfelvonásos tréfi, vígjáték, szavalat alkották a gazdag és változatos műsort. A forró sikerek középpontjában Daj-bukdt Ilona és Bársony István, Szász Ila és a kitűnő humoru konferencier, Szentlványi Kálmán állottak. Halász Anna, Andai Béla a műsorban itt -olt felbukkanó komolyabb hangú művészetet képviselték méltó sikerrel.
A mai. második estére ezután csak zsúfolt hiz következhetik. hiszen ami igazán művészet, arra Kanizsán mindig van pénz és közönség. Ez a két este pedig művészet és derű, — mindakeitőből psdig olyan ritkán jut Kinizsáník. A második este műsora teljesen uj, a tegnapitól minden számában különböző műsor. (—s)
1927 szeptember 13.
ZALAI KÖZLÖNY
NOI KALAPOK
| nagy választékban olcsón kaphatók * Átalakításokat divatos formára a legszebben készítjük J;68
kalaposmesterek Nagykanizsa, Eötvös-tér 25.
Totola és Pacsirszky
KÖNYVISMERTETÉS
Hévízi mozajk
N. Szabó Qyula hasznos szolgálatot telt Zalának azzal, hogy Héviz-fürdöről könyvel irt és adott ki, melyben vonzó előadásmódjával felkelti érdeklődésünket a világhirtl fOrdö iránt és a mult történelmén Játszi könnyedséggel vezet át bennünket. A más tollán talán unalmassá váló témát N. Szabó Gyula a nagy-ripot alakjába öltözteti, mozaikokra osztja lel a könytet és a téma ezerféfeszinüségét zsmatos magyarsággal tárja elioénk. Nehezen tudja olvasását megszakítani az olvasó, mert a könyv ereje a szép előadásban van; a téma érdekessége, a gyógyhalások felsorolásai pedig sok beteg ember lelkinyugalmál szerzik vissza. A csinos könyv, mely Zalamegye kirándulóhelyei! is felsorolja, 150 pengőért mindenütt kaptató.
RÁDIÓMŰSOR
Qv — gyermekeknek. A*— asszonyokaik. Z — iczk. Mg. - mezőgazdaság. B). - ifjúsági előadás. F — felolvasás. O — namofonzene. Ib — jazz-band. K — kabaré. nZ. — neoszerfi zcaa.
Szeptember 13 (kedd) Budapest 9.30 H. 11,00 Qratonola. 12.00 éa 3.00 H. 4.00 Meseóra. Mstgir néni. Lllt cstnyjei. 5.30 Bálint—Hanover-Kerpely trió Haagv. 7X0 Rádióposta. 8.00 Bartók Béla anngorahatlgv. 9.30 H. 10.00 Cigányzene.
Béea 11.50 nZ. 4.15 Hangv. 6.50 írod. esL 7.30 Eszperantó. 8.00 F. y.Oj Schuber-est
Berlin-Stettln 1100 O. 1200 llarangj. 330 0. 5.00 nZ. 7.00 Harangjáték. 7.5o Kereskedelmi E. 730 A wampír, H. Mars-ner kéttelv. romantikus operája, az állami Operaházból.
Barcelona 5.55 nZ. 9.20 Tánc Z. 10.00 Oltár Z 10.45 Zongora Z.
BrQnn 12.15 nZ. 6.45 Hangv. 8.30 Rádiő-szkeecs. 9.00 nZ és tánc Z.
Krankfurt-Casscl 11.55 Harangjáték. 3.30 III. E. 4.30 Részletek Fali Leó operettjeiből. 5.45 Novelra R. 7.15 A félelem az orvosi beavatkozástól E. 8.15 Az éló holttest, Tolsztoj drámája, utána O.
Orác 8.05 A hizltlznézói Gogol 3 felv. színmüve.
Hamburg-Bréma-Hannovcr-Ktel 8.00 A 11.00 O. 12.30 Hangv. 2.05 nZ. 4.15 Részlelek Eyaler operettekből Z. 4.15 Kiel: Mesék és balladik. R. és zongora. 8.C0 .Liselolt von der Pfalz", R. Prcsber 3 telv. vígjátéka, utáua nZ.
Kőnlgsberg-Danzlg 11.30 O. 4.00 Ov. 430 nZ7 8.05 A ma|mok Inlelligenciija E. 8.45 Verdi—Puednl operarészletek,
Langenberg-Dortmund-Münstcr 1.10 nZ 2.30 Higiéniai E. 5.00 Gy. 5.30 Kant. Z. 7.3-) Orleusz az alvilágban, Oflenbaelt burleszk-operettje, négy képben.
Milánó 4.15 ÍZ. és K. 5.20 Oy. dalok. 8.45 Opcrellelóadás közvetítése. 11 00 Jb.
Rádió-Párizs 10.30 nZ. 12.30 Hangv. 4.45 nZ. 8.30 Dalok és Z.. utána részletek Thoniss Hamlet c. operádból.
Prága 10.10 nZ. 12.10 O. 5.00 Kani. Z. 820 Fuvószeoekar és tamburlca Z. 9.10 Vidám Z. 10.20 Q.
Róma 5.(5 Ének éa zenekart Z. 9.10 Színházi elóadái kozveliléac.
Nagyszáma föidieportö»ek
S fillérért fagyig termő málnatövek 20 fillérért
kaphatók Patkó Olivérnél
OkAny, Bihaxmegye
K0zfl£msi«
TŐZSDE
Gyenge irányzat és csendes forgalom a mai érléktözsdén csaknem az egész üzletidő egész folyamán. Zárlat leié, midőn Berlinből némi ösztönzés érkezett, az árveszteségek csaknem teljesen megtérültek. Az ár-nivó alig 1—2%-at tér! el a legutóbbi zárlattól. Árnyereséggel zárullak a Bsuxit, néhány bankérték és a Magyar cukor. Zárlatkor az irány-zat csendes. _
Zürichi sárlat
Párta 20-33, London 2551, Newyorl 518-52W, BrUsscl 72 20. Milano 2ÍOT, Amsterdam 207-80. Berlin 12331"! Wle.i 73 10, Solta 3 75, Prága 15 37. V.nő 58-00, Buduocsl 80-73, Belgrád 9I3M. Baka,ezt 3 18.
A budapesti Tózsde deviza-Jegyzése
valuták
Angol L 27\'! 7-27-93 Belga Ir. 7ÍS5-7985 Csebk. 16-88-16% Dánk. 152 70-153-30 Dlr.át 10OJ-I0-08 Dollár 56810-570 50 Kranelalr 22-40-2260 HolL 228 15-229-55 Lengyel 6340-64-40 Lel 3-51-357
Léva —1-\'—
Ura 31 20-31-50 Márka 135E0-136I0 SebUL 8035-80-75 Norvég 150 70-151 30 Svájcn.U0-2fMl»60 Svéd k. 153 25-15385
DEVIZÁK AmsL 228-70-22^40 Belgrád 1004-1008 Berlin 13572-136 12 Bukarest 3.52-3-56 Brüsszel 79 45-79 70 Kopenb.152-80153\'20 Osalo 150 80-15120 London 27-74-27-82 MUano 310 -31-1S Newyork 570 65-2 35 Párta 22-36-22-46 Prága 1091-1796 Szólta 411-415 Stoekb. 15335-15375 Varsó 63-50-6430 Wien 8043-80-68 Zürich H0O8-HO-38
Terménytőzsde
Basa tlaxav. 77 kg-os 3095—31-15,
78 kg-os 30 15 ■\'31-45, 79 kg-os 3155-3175. 80 kg-os 31-75-3145. egyéb 7/ kg-os 30-65 - 30-95. 78 kg-o« 30-85-31-15,
79 kg-os 31-25 31 2S, 80 kg-os 31\'35— 31-55, rozs28 75-2905, takann.irpa 25-50-26 00, sOrázpa 29 00-33 00, ub 22 00-22-15, tengert (ó) 24-50 -25 C0 Buxakorpa 1800-18-50, repce 4350—44-50.
Sertésvájár
Felhajtás 3567, melyból eladatlanul vissza, maradt 1073 darab. Elsórcnda 1-74—1-76, izedell 1-70—1-74, szedett köíép 164-1-68, könnyű 1-50—1-56, elsőrendű öreg 1-64—1-68. másodrendű 1-50—1-54. angol saldő 1-60—180, szalonna nagyban 1-90— 1.92, zsír 2-15-216, lehúzott bus 2-00— 2 24. szalonnás lélsertés 2-10-212. Az Irányzat élénk.
Eladja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sz.
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekötőzsincg
Kerti magvak Mütrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
SS Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
apróhirdetések1
Az apróbirdelésckvdlja 10 szóig SO fillér. Címszó s minden NasUgAb betűből álló szó két szónak számittatlk. Minden további szó dija 5 <111. Vasár- és ünnepnap 5OV0 felár, szerdán—pénteken 29>ft felír. Állási keresőknek 50*o engedmény. A hlpdo-Mal dij alőra Ilu«tand5.
Város belterületén garázsnak alkalmas helyiség kiadó, bővebbet n kiadóban. -3813
Kőt diák teljes ellátással, külün szoba esetleg zongora használattal (elvétetik. Clm a kiadóban. .3789
Mangalica fajaarUask, 39 góbc és egy kan (darabonként 60- 80 kg) eladó. Somogyi Oyula Pallnl gazdaságából, lelefon Nagykanizsa 73.
Kőt diák esetleg egy leányka leljes ellátásban részesül url családnál. Zongora és fürdőszoba használat Clin a kiadóban. 3421
Fajtiszta vlxala-kötyflk eladó. Cim a kiadóban. 3691
Egy megbízható ügyes mindenes leányi keresek szeptember IS-tkérc. Clm a kiadóban. 3746
A kOlvároaban szerény kétszobás lakás! keresek, bővebbet Vids vendéglejében Nagykanizsa. 3729
l»t kladlák eseUeg házi oktatással, minden lshotához kózel, gondos csalágl ellátásban részesülhet. Clm a ktadóbsn. 3690
Egy fiatal cipő, url és nól divatáru kereskedójegíd szept. 15-lkl belépésre állást keres. — Clm: Szegő Károly Nagykanizsa Petóli-ut 8. sz. 3844
Egy V3gy két szobás lakéal koreaak azonnalra vagy október I-re. — Cím a kiadóban. -3845
Eladó egy hold lucernstermés. Bővebbet Józsőt lóliercegu. 83. -3865
A morgányl gaxdaaág október 1-től privát vevők részére telet log beszállítani, előjegyzésekéi Sípos Andor üzletében elfogadnak. 3866 Mlndonaa szakácsné azonnal vagy 15-re keresek. Clm a kiadóban. 3304
Elvaaxatt egy barna szőKI Boj névre hallgató vizsla, kl tud róla szíveskedjen a ktadóhlvalMI .tudatni.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jő férjem elhunyta és temetése alkalmával mély gyászunkban velünk éreztek és véglisz-tességtételén megjelenni szívesek voltak, ezúton mondunk háiás köszönetet.
Krausz Sándorné és családja
1249—kj./l 927.
Hirdetmény.
Zalaszentmihály község képviselő testületének 4. kgy. 1927. szám alatti megbízása folytán közhírré tesszük, hogy a község területén gyakorolható
vadászati jog
Zalaszentmihályon a körjegyzői irodában 1927. évi szeptember hó 17-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe adatik.
A bérlet tartama 1927. évi augusztus hó 1-től kezdődő 10 év.
Árverési fellételek a körjegyzői irodában megtekinthetők.
Zalaszentmihály, 1927. szeptember 10.
Bogyay sk.
körjegyző.
Divatterem-mepyitásl
A n. é. hőlgykőzönség b. tudomására hozom, hogy Erxaóbat-tór 2. ax.
alatt (voll Blau-féle ház)
női és gyermek divattermei
nyitottam, ihol a legmodernebb szabású estélyi-, utcai-, házi- 6« gvermekiuhák készítését jutányosán vállalom. További szives pártfogást kér
Nagy Lujza
Bérmaruhákat Ízléses kivitelben Jutányosán készítek I a«o
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
Írószerek és füzetek rajzszerek, festőszerek könyvtáskák és szíjak
kaphalók
Fiscbel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Fő-ut (Városház-palota.)
LADECZKY
HANGSZERKÉSZÍTŐ
műhelyét Kazinczy utca 8. sz. a\'á helyezte át
Hangszerek, alkatrészek, elsőrendű burok a legolcsóbban.
Jóhangu tanuló hegedűk már 12
peflgötől Kia
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
Pk. 882&1927. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági vágrehajtó az 1881. évt LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagyksnlzsal Ur. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 8307. számú végzése következtében Dr. Knausz László ügyvéd állal képviseli Samu lózsel és társat javára 1100 P. s Jár. ereiéig 1927 évi u-lius hő l én foganatosított kielégítési végrehallás utján le- és lelulfoglaTt él 1580 Pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: rézüstők, pálinkafózde bereedezés stb. nyil-vános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1927-lk évi Pk. H307. sz. végzése folytán 1100 P tőkekövetelés, ennek 1926. évi dec. hó 15 nspjától járó 8°.b kamatai, W/e váltódlj és eddig összesen 265 P - fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Zalaszenlgrólon a szeszfőzdénél leendő megtartására 1927. évi azept. 15-lk napjának délutáni 3 órája határidőül kltüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés melleit a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becaáron alul is el lógnak adstnL
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és tclulloglallalták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évíLX. t.-c. 102. 5. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi augusztus hó 30. napján.
Haán Gyula s. k. klr. bír. végrelisttó.
Maycr Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vcgytlsztltó, ruhafestő vállalata.
Odór sk.
3847 bíró. I
Ml Mit! CoDViérozI Hz!
Oyörődjön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörfényes galWrösítltás.
Legnagyobb választék! Legolcsóbb árak!
A Dunántul legnagyobb
áruházai minden igényt kielégíthetnek választék és árak tekintetében! Rendkívül előnyös fizetési feltételek! Bérmentes szállítás minden vasútállomásra!
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
1887-BEN.
Telefon 426. _ . . _„„
Telefon 339.
87. évfolyam, 207. szám
Nagykanizsa, 1027 szeptember 14, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI
m m
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség éa kiadóhivatal Fó-ut 5. i Keszthelyi fiokkiadóhivatal: Rákóczi-tér
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Zalaegerszegi szerk. is ktodóhtv. Kinlzay-tj. 14. Előfizetési ara: egy hóra S pengj 40 lillér.
fla sem döntött a PLSz a megóvott Kanizsa— Somogy kupamérkőzés tárgyában
Budapest, szeptember 13
(Éjszakai rádiójelentés) A professzionista szövetség intézőbizottsága ma este tárgyalta a Somogy F. C. beadott óvását a Kanizsa F. C. ellen elveszített kupamérkőzés tárgyában. Elrendelte annak megállapítását, hogy a kérdéses játékosok, akik állítólag Igazolatlanul szerepellek Kanizsa csapatában, szerződtetett játékosok Tollak avagy sem. Ennek megállapítása után hozza meg Ítéletét, valószínűleg folyó hó 19 én.
Ugy értesülünk, hogy az a vélemény alakult ki az intézőbizottság tagjaiba ti, bogy el kell rendelni a mérkőzés ujrajálszását, miután Kanizsa F. C. teljes jóhiszeműsége Igazolva van. Amennyiben a felek a mérkőzés színhelyében megállapodni nem ludnának, ugy a szövetség fogja sorsolás utján eldönteni, vájjon Kaposvárolt avagy Nagykanizsán lesz-e a mérkőzés megismételve.
Megtalálták az Old Glory
roncsait Newyork, szeot. 13. Az óceáni repülőgép, az Old Glory roncsait 550 mér földnyire az UJ Funlandi Bel Iztad szigettől kelelre találták meg a tengeren. A repülőknek nincs nyoma.
Barlangkutató kongresszus Budapesten Budapest, szepl. 13. (Éjszakai rádiójelentés) A némel és osztrák barlangkutatók szeptember hó 14 ín érkeznek Budapestre.
Szabadlábra került a klinikai botrány három letartóztatottja Budapest, szeptember 13. A vád-tanács ma helybenhagyta a vizsgálóbíró határozalát, mely szabadlábra helyezte a klinikai panama három letartóztatott gyanúsítottját, Vitárlus Qyulát, Taricskay Istvánt és Gerley Bélát. Ma délután mindhárman elhagyták a fogházalt
Értekezlet az elektromos-
centrálé ügyében Budapest, sz<p!. 13. Hermann Miksa kereskedelmi miniszter elnökletével csütörtökön ankét lesz, melyen tisztázni akarják az elektromos centrálé összes ügyeit, hogy azután megkezdhessék az építkezéseket.
Nem valószínű, hogy a Délivasut államosítása rövid időn belül megtörténik
Gordon Róbert szeptember 15-én foglalja el a Dunagőzhajózási R. T. vezérigazgatói állását
Nagykanizsa, szeptember 13 Országos érdeklődés kísérte a híreket, melyek arról szóltak, hogy Gordon Róbert, a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság vezérigazgatója a közeli Időben megválik hosszú ideig, országunk közgazdasági éleiének csak javára viselt állásától. Mint most értesülünk, Gordon Róbert szep\'em-ber 15 én foglalja el a Duna Gőzhajózási rl. vezérigazgatói állását. Távozása a Délivasut éléről ismét
előtérbe tolja azt a kérdést, hogy mikor történik meg a Délivasutnak a Máv. részéről való átvétele. Ez ügyben is folynak must tárgyatások, melyekből megállapíthatók, hogy\'a Délivasut átvétele, különösen sz üzem-egyesítés alkalmával szükségessé váló és a Délivasut alkalmazottak körében történő elbocsájlások folytán súlyos terheket róna a Máv-ra és ezért egyelőre nem valószínű, hogy az átvétel rövidesen megtörténik.
Jugoszlávia nem látja veszélyeztetve a magyarok barátságát a Rothermere akcióval
Angliában egyre fokozódik az érdeklődés a magyar Ogy Iránt — Budapestre egymásután érkeznek előkelő külföldi vendégek
Budapest, szeptember 13 Amióla Rothermere lord akciója megindult, alig van bél, hogy ne érkeznék Budapestre néhány illusztris külföldi vendég, akik tanulmányozzák Magyarország helyzetét. Igy többek közt néhány napig Budapesten tartózkodott a newyorkl legfelsőbb törvényszék elnöke 13 blrólár-sával együtt.
Howa/d d\'Egvile, az angol parlamenti társaság fótilkára kl|elentelle, hogy az angol parlamenti körökben kétségtelenül fokozódó érdeklődés nyilvánul meg a magyar kérdés iránt
és ennek felkeltésében tagadhatatlan érdemei vannak lord Rothermere cikkeinek. Budapesti benyomásairól a főtitkár a legkedvezőbben nyilatkozott.
Genf, szeptember 13. Marlnkovlcs jugoszláv külügyminiszter kijelentene Genfben, hogy teljes erővel dolgozik azon, hogy Magyarország és Jugoszlávia közt a jóviszony tovább fejlődjék. Szetin\'e Rothermere lord akcióját nem érzik a jugoszlávok ellen irányulónak, mivel Jugosilávla a leg-liberállsabb a magyar kisebbséggel szemben.
- . .--.-■/■....................................
Revízió alá veszik az olasz—magyar tarifális szerződést
Olasz-magyar hitelintézet és árumintavásárok Fiúméban — A karlelek, a valorizáció és iparkötvények a parlament októberi munkarendjén Budapest, szeptember 13 Megbízható genfi hírek szerint Walko Lajos külügyminiszter megállapodást kötött Grandi olasz külügyi államtitkárral a magyar-olasz tarifális szerződés revíziójára vonatkozólag.
Ujabb olasz-magyar gazdasági kapcsolatok Fiumei jelentés szerint Lanfran-konl olasz képviselő, a fiumei áruminta vásár kormánybiztosa kijelen-lelte, hogy olasi-magyar hitelintézetei kívánnak szervezni, továbbá állandó árumintavásárokat, melyekben a magyaroknak és olaszoknak egy-aránt otthon kell érezni magukat.
Walko külügyminiszter látogatása a francia külügyminiszternél Genf, szeptember 13. (Éjszakai rádiójelentés) Chamberlain külügyminiszternek az a szándéka, hogy a tanácstagok megválasztása ulán csütörtök este elutazik diniből. Briand pénteken Párisba utazik. Genf, szeptember 13, (Éjszakai rádiójelenlés) A leszerelési bizottságban ma délután Da Brouscere szenátor a fegyverkezés Individuális csökkentését ajánlotta.
Genf, szeptember 13. (Éjszakai rádiójelenlés) Walko Lajos magyar külügyminiszter tegnap este a francia külügyminiszternél látogatást tett.
Pénzügyi javaslatok a parlament előtt Budapest, szeptember 13. A ma-gyár pirlamenl elé, mely októberben ül össze, három uj pénzügyi törvényjavaslatot terjesztenek, melye* a kartellek megrendszabályozására, a valorizációról és Ipari kötvények kibocsátásáról szólnak.
Miniszterek szabadsága Budapest, szeptember 12. Csáky Károly gróf honvédelmi mlnlszler hazaérkezett Olaszországból és holnap átveszi hivatalát. — Ptstlry Pál igazságügymiulszter, aki szabadságidejét birtokán tölti, néhány nap óla gyengélkedik, orvosa gyomorbintal-mak ellen kezeli.
Nem sikerült a konzul gyilkosának személyazonosságát megállapítani Páris, szép*. 13. (Éjszakai rádló-leienlés) A rendőrség nyilvántartó hivatalának minden azon törekvése, hogy az olasz alkonzul merénylőjének személyazonosságál megállapítsa, — hiábavalónak bizonyult.
Elfogatóparancsot adtak ki a Méry-lámpa feltalálója ellen
Budapest, szepl. 13. A főkapitányságra tiz bűnvádi feljelentés érkezeit Méry György dr. műegyetemi lanár, a világhírű Méry-lámpák feltalálója ellen, mert Méry Oyörgy dr. a Méry-lámpák magyarországi és ausztriai kizárólagos forgalombshozatali jogát többeknek adta el. Igy Bokor elektrotechnikai vállalkozónak, ugyanekkor egy Kovács nevű embertől ugyanezen fellélelek mellel: 500 pengőt vett fel. A rendérség rendkívül komplikáltnak látja ezt a bűnesetet. Megállapították ugyanis, hogy Méry professzor legutóbb hosszabb időt töltött elmegyógyintézetbe. Szabadulása u\'án Budapesten tebb üzletemberrel tárgyalt, azulán Bécsbe utazott. Méry Oyörgy dr. műegyetemi lanár ellen elfogatóparancsot adlak ki.
Elfogták a somogyturl
gyilkosság tettesét Balalonboglár, szept. 13. Ma délután a balatonbogiári csendőrség elfogta Szűcs Lajos unokatestvéré\', Srücs Józsefei, aki belsmerle a gyilkosságot.
ZALAI KÖZLÖNY
1W7. szeptember 14.
Megyei érdek a kanizsai közkórház további kiépitése
A zalaegerszegi tpmplomépstéshez való hozzájárulás, a zalaegerszegi temető, a nagykanizsai határozatok a megyegyűlésen
Az 6szi megyegyGlés második napja
Zalaegerszeg, szeptember 13
(Saját tudósítónk telefonjeknlise) Zalavármegye törvényhatósági bizottsága közgyűlésének második napján az érdeklődés lanyha voll és pedig oly annyira, hogy amikor a főispán és a vármegye Uszilkara bevonult, mindössze
kilenc bizottsági tag volt csak leien és csak lassan szállingóztak ezulán U a közgyűlési terembe.
Zalaegerszeg városi a vármegye közgyűlési nagytermében levő gróf Batthyány Pál arcképének adományozását kérte a városháza nagyterme részére. Miután a vármegye ujabb képet kapott a családtól, a megye átengedte a képet Zalaegerszegnek.
Azután a gyógykezelési segélyek megállapítására került a sor.
Farkas Tibor szerint a Munkás-biztosítóba kellene beíratni a tisztviselőket.
Bódy alispán azonban felvilágosítja Farkast, hogy az sokkal költségesebb lenne, mint a segélyeknek eselről-esetre való megállapítása.
Prohászka Ottokár emlékművének költségeire 160 pengőt szavaztak meg.
A második zalaegerszegi templom építési költségeihez már most is elvben hozzájárul a közgyűlés, de az összegszerű megállapítást a decemberi közgyűlésen fog|a eszközölni.
Faikas Tibor szerint ebben sz ügyben olyan közgyűlést kell összehívni, amelyen az érdekeltek nem jelennek meg.
Szalay Oyula tiszti főügyész sze-r.nt ezt nem lehet, mert hisz megye-bizottsági tagok, legfeljebb nem szavazhatnak.
Pehm József apátplébános: A kérvényt ó és Czobor polgármester lr-lák alá, de előre kijelenti, bogy ők nem kívánnak szavazni, mert hlui, hogy Farkas Tibor dr. őhelyettűk is a templom ügye mellé áll.
A zalaegerszegi Egyházi Ének és Z.néegyesületnek 40 P, a Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesületnek 120 P segélyt szavázuk meg.
Dr. Heffler Ferenc pacsai járási tiszti orvosnak hat hónapi tanulmányi szabadságol engedélyeztek. Nagykanizsa város határozatai szabályszerűen hozattak, ellenük fellebbezés nem adatolt be, ezért azokat elfogadták.
A zalaegerszegi uj köztemető bekerítése 760.000 pengőbe kerül. Ezt a képviselőtestület megszavazta. Pangta Béla megfellebbezte, ezért uj határozathozatalra utasilolták a Lépviselőteslületet.
Sümeg és Zalagyómri vásársza-poritás Iránti kérvényét elutasították.
A nagykanizsai kórház kibővítéséhez a vármegye elvileg a a múltkor hozzájárult 160.000 pengővej. Az eredeti tervekel, mivel a szemészeli pavilonnal való kibővítést kérelmezték, megváltoztatták.
A javastal szerint az érdemleges határozatot halasszák el a decemberi közgyűlésre, mert addig a felveendő kölcsön ügyében tárgyalásokat folytainak.
Farkas Tibor szerint a beszüntetett állami szemkórház helyett épülő szemészeti pavillont nagyobb ösz szeggel kellene segélyezni az államnak.
Klátky István dr. főjegyző sürgeti a hozzájárulás kimondását, mert ezzel az építkezések, ha nem sra vaznák meg, megint egy évvel kitolódnának. Kéri a közgyűlési, bogy a már elvileg megszavazott 160.000 pengői konkrét formában is szavazza meg, mert a megváltoztatott tervek alapján a többi épülelek épltésébez sem foghátnak hozzá addig, aonál Is Inkább, mert a népjóléti miniszler 112 000 pengős adományát ettől teszi függővé.
Dr. Kertész Lajos: a közegészségügyi ebadó teherbírása 240 000 pengő. Ebből a felét adhatnánk Nagykanizsának, a másik felét Zalaegerszegnek.
Czobor Mátyás az összeg megszavazását kéri, mert
* megye fontos érdeke, hogy
a kanizsai kórház mielőbb tovább épüljön. Megyei érdek a nagykanizsai kórház kibővítése, ezért a vármegye közönségének ki kell vennie ebből a részéi. Ha majd a zalaegerszegi kórház segélyezéséről lesz szó, majd talál a vármegye közönsége módot annak segélyezésére Is.
Határozatban megbízzák Bódy Zol-lán alispánt, hogy a kérdéses ösz-szegre nézve tárgyalásokat folytasson az összegnek kölcsön utján való felvételére és a decemberi közgyűlésen adja be erről jelentését.
Majd bemutatták dr. Radó Jenő és dr. Mtna Dezső nagykanizsai kórházi alorvosok és dr. Szekeres
Sindor zalaegerszegi orvos oklevelét, A közgyűlés elfogadta a közigazgatási bizottságnak meghatározott formájú javaslatát
a vármegyei tisztviselő létszám szaporítását
illetőleg.
Számos kisebb ügy letárgyalása után a közgyűlés 11 órakor véget ért.
A közigazgatási bizottság felir a miniszterhez a vonat-járatok szaporításáért
A vármegye közigazgatási bizottságának szeptemberi ülése
Zalaegerszeg, szeptember 13
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt 11 óra ulán tartotta meg szeptember havi ülését Oyömi-rey Oyörgy fölspin elnöklete alatL Először a mullban felterjesztett vasutügyl kérdésre a kereskedelmi miniszter válaszát olvasták fel.
Odor Oéza dr. javaslatára elhatározták, bogy felírnak a miniszterhez, hogy a Zalaegerszeg—Balatonfüred közötti vonalon
több vonatot állítson be, mert az őszi és téli Időszakok alatt az Ukkon és Tapolcán át való átszállások egészségügyi szem pontból sem kivánslosak.
Majd az Eszteregnye batáriban pusztító
vaddisznók kiirtását rendelték eL A pénzűgylgazgató jelenlése után
Pllhál Viktor dr. felsőházi tag javaslatára elhatározták, hogy a járások vezetőinek leiratot küldenek, hogy figyelmeztessék a lakosságot az
elemi károk bejelentésére, valamint utasítani fogják az adóügyi jegyzőket, hogy a törvény szerinti kereseti adókat töröljék azokon a helyeken, ahol a gazdasági cselédek fizetése nem hatadja meg a szükségelt fizetést.
Majd a gazdasági felügyelő jelentése következett.
Tüzeset voll 16, amely 75.362 pengő kárt okozott. Két esetben gyújtogatás, hét esetben villámcsapás által keletkezett a tűz.
A csendőrparancsnokBig jelentése szerint a csendőrség 297 esetben folytatott le nyomozást. A közbiztonság állapota javulást mutat. A nagykanizsai rendőrség 66 bűnügyben Járt el, mlg a zalaegerszegi 19 esetben.
Beszakadt az úttest a Kazinczy-utca sarkán egy autó alatt
Nagykanizsa, szeptember 13
Tegnap este fél nyolc óra tájban a Kazinczy- és Szemere-ulcák sarkán az úttest, mikor Deutsch Lajos nagykanlzssl bérautó fuvarozó autója több utassal arra futott, mélyen beszakadt. A gépkocsi rögtön megállott és az utasok, akiknek az Ijedtségen kívül egyéb,bajuk nem történt, kiugráltak a kocsiból. A karambolban az autó megsérült.
A rendőrség érintkezésbe lépett a városi műszaki hivatallal, hogy a Jelzett uttestet sddlg javítsák kl, amíg ujabb, esetleg súlyosabb kimenetelű baleset nem fordul elő.
városi színház mozgója
Szeptember 14-én, szerdán
r
9 órakor:
r
A BANYA TUNDERE
Dráma 8 felvonásban Főszereplök: Betty Bronson és Nell Hamllton
Bigboy a bálban :: Áruházban
Burleszkek 2 felvonásban
Károly király koronázása
A tegnap esti karambol csak ujabb adalék a városi közlekedési állandóan hálráltaló és fenyegető nagy-kanizssi utcák állapotához, melyek, nem túlzás, de balkáni nívón vannak. A város kitalált ugyan még a tavaly valami salakos feltöltést, mellyel a gödröket tömik be és amelyet a közönség humora „Klrály-plomb* nak nevezeit el, ez azonban megfelelő lehet egy virág-grupp útjainak feltöltésére, de igazán humoros a kanizsai utcák megjavítására. Előfordult már, bogy a salakot az autók olyan erővel vágták fel, bogy nem egyszer már az emberek tesll épségét is veszélyeztette. Madarat tolláról, várost az utcájáról...
Engedélynélküli fegyvertartásért ós vadászásért
két hónapi elzárásra és 290 pengő pénzbüntetésre Ítéltek egy ácssegédet
Nagykanizsa, szeptember 13 A nagykanizsai rendörségnek nemrégiben ludomására jutott, hogy a Msgyar-utcában lakó Kránltz Lajos kanizsai ácssegéd vadászfegyvert vásárolt, melyhez azonban nem volt hatósági engedélye és ezzel a fegyverrel, melyet megtartott, vadászni is járt, noha ehhez sem volt engedélye. Megindult a nyomozás, melynek során megállapították, hogy mindezek megfelelnek a valóságnak.
1927 szeptember 14
ZALAI KOZLOWT
Kránltz ügyében roa a rendőréé); kihágásl ügyosztályán tárgyalást lar-tollak, melyen a vádlott ácssegéd elmondta védekezéséi. A rendőrbiró-sig szigorú íteletet botolt, amennyiben Krinllzot 60 napi clzárís-a és 290 pengő pénzbüntetésre üélle.
A kihágás! blrófág azért hoz.. II ilyen szigorú Ítéletet, meri löbb ki-hágási ügy összekapcsolódon és mintegy összbűnlctésul szib:a ki a kél hónapi elzárást és magas pénzbün telist. Elrendelte ezcnkivűl az engc dély nélkül tartott fegyver elkobzáséi.
Kránilz Lajos a súlyos Ítéletet meg-fellebbezte a másodfokú kihágási bírósághoz, a szombathelyi kerüle\'i főkapitánysághoz.
Stabilkazánfütöi és stabil gözgépkezelöi tanfolyam a fémipari szakiskolán
Az 1927/28. most meginduló lan-évben a nagykanizsai m. kir. áll. fémipari szakiskola újból megrendezi Iparostovábbképző esli tanlolya-mail, melyek kozlll ez alkalommal a fémiparosokat különösen érdeklő stabilkazánfütöi és gözgépkezelöi tanlolyamokról szólunk.
A fennálló törvényes rendelkezések értelmében a gőzkazánok önálló fűtésére és a gőzgépek önálló kezelésére csak oly egyének alkalmazhatók, akik teljes gyakoriali jártassággal s szükséges elméleti kíp-zeltséggel birnak 8 ebbeli minősítésüket a magyar korona területén érvényes képesítési bizonyítvánnyal igazolni ludják.
Ezl a képesítést nyújtja a szakiskolán rendezendő kél tanfolyam, ha azok elvégzése ulán a hallgató eredménnyel vizsgázik és erről vizsgálati bizonyítványt nyer.
A tanfolyamokra beiratkozhatnak mindazok az önálló iparosok és iparossegédek, akik szakképzetségüket (munkakönyv) igazolni ludják és 18-ik életévüket betöltötték vagy a tanfolyam tartama alatt be lógják tölteni.
Október hó első felében elsőnek a kazánfűtői tanfolyam nyílik meg s az ennek befe|ezése ulán kezdődő gépkezelői tanfolyamra csak az Irat-kozhatik be, aki a stabil kazánfűtői vizsgát sikerrel letette akár ezen a tanfolyamon, akár más errevonal-kozó állami képesítése van az ország területén működő vizsgáló bizottságokról.
A stabil kazánfűtői lanfolyam lar-lama 72 óra (54 elméleti és 18 gya-korlali) a stabil gépkezelői lanlolyim
120 órán ál (90 elmélcli, 30 gyakorlati) tart. Részvételi díj a slabll kazánfű óin 18 P 30 f, a stabil gőz gépkezelőin 28 P 30 f, mely összegek a beiratáskor fizetendők.
A stabil kazánfűtői lanlolyamra a beiratkozások már megkezdődtek s ezzel egyidőben történik a stabil
gépkezelői lanlolyamra való jelentkezés ls, amelyre a beiratkozás annak idején a most történő jelentkezés sorrendjében, annak tekintetbe-vételével fog megtörténni.
További tájékoztatást a fémipari szakiskola Igazgatósága (Nagykanizsa, Sugár-ul 9.) nyuji.
Közápor a nagykanizsai gyorsvonatra Zamárdinál
Az éj sötétjében ismeretlen tettesek megdobúiiák a trieszti gyorsot és több koosi ablakait betörték
Nttgyluuílzs., szeptember 13
Tegnapelölt este a Déiivasut Iri eszli gyorsvonatát léi liz óra tájban, mikor már Bilatonszárszót elh\'.gyta és Balstontóidvárhoz közeledett, ismeretlen lettesek kövekkel dobálták meg. Ezullal azonban nem a gyakran előforduló érellen gyermekcslny-ról lehel szó, mert a kövek a vonatok ablakait érték és azok köztit többet betörtek. Az utasok a nem várt éjszakai kalandtól nagyon megijed-lek és még idejében lehúzódtak az ablakok mellől, nehogy a sebesen berepülő kövek kárt tegyenek bennük.
A vonaton lartózkodlak a nagykanizsai rendőrség utlcvélvizsgáló ki-küldöttjei, egy rendőrtiszt és egy detrkliv, akik Siófoktól kisérik a vo-
natot Nagykanizsáig, de nem tudtak egyebet elérni, minthogy mikor Nagykanizsára befutott a vonat, a kapitányságon megtették jelenlétüket. — Ebben előadták, hogy a vonatnak egy első, egy háló és az étkező kocsinak egy ablakát törték be a berepülő jókora nagyságú kövek. A rendőrség a jelenlés ulán azonnal érintkezésbe lépett a siófoki csendőrséggel, mellyel ismertette a részleteket és igy most a csendőrség nyomozza a vakmerő dobálókal.
Ezzel a vonattal igyekezett haza a fővárosból dr. Pozsogdr Rezső, a letenyei kerület országgyűlési képviselője, aki szintén csak ugy tudott megmenekülni egy súlyosabb kődo-básiól, hogy lehajolt a kocsiban.
Ismeretlen tettesek meggyilkoltak egy somogyi gazdát
Titokzatos gyilkosság
Nagykanizsa, szeptember 13
Szűcs Lijos somogyluii földműves szenvedélyes vadász volt világéletében, aki nagy lelkesedéssel áldozott Szenl Hubertus oltárán. A mult napokban is kiment a mezőre vadászni, ahonnan rendisen néhány órai tartózkodás u án vissza szokoll jönni. Síücs azonban egész éjjel nem Jött vissza. A dolog gyanúsnak tűnt lel hozzátartozói előli, mert Srücs sohasem maradi éjszakán át távol hazulról, ezért fia a hajnali órákban kiment a mezőre édesatyját keresni.
NAPI HIRÍK
NAPlftENft
Szeptember (4, szerda
Kómái katolikus: Sz. ker. felm. Prot. Szerénke. Izraelita: Elul tó 17.
Nap kel reggel 5 óra 34 perckor, nyugszik délután 18 óra 16 perckor.
Városi Színház Mozgóla. .A bánya tündére*, dráma 8 felv. .Károly király koronázása" és remek kiegészítő műsor. Előadások 7 és 9 órakor.
— A Presbiteri Vllágkongresz-szus tagjai Balatonfüreden. Balatonfüredről jelenlik: A Presbiteri Világkongresszus száznál löbb tagja tegnap Balatonfüredre érkezett.
a Bomogyturi földeken
Hosszas keresés utáa sikerüli is a községtől nem messze eső mezőben édesatyját megtalálnia, vétbe fagyva, a feje jobb oldalán lövéstől eredő sebbe).
A holttest kőiül löbb lábnyom volt látható és puskája nyitva feküdt Szűcs mellett.
Az a feltevés, bogy az ismeretlen gyilkos tettének elkövetése előtt civakodott, esetleg dulakodott áldozatával.
A titokzatos gyilkosság kiderítése ügyében a csendőrség a legszélesebb-körű nyomozást folytatja le.
— A főispán Budapestre utazik.
Gyömörey Oyörgy főispán ma Budapestre utazik.
— A Zalamegyei Tűzoltó Szövetség szep\'.ember 25 én délelőtt II órakor tartja rendes közgyűlését Zalaegerszegen a vármegyeház nagytermében. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Ügyvezető elnök jelentése. 2. A zárszámadások bemutatása. 3. A jövő évi költségvetés megállapítása. 4. Elnökség, választmány és számvizsgáló bizottság választása. 5. Nctáni indítványok. Az elnökség kéri a még nem tag testületeket, hogy ezalka-lommal magukat meghatalmazott utján képviseltessék s belépésüket Jevélileg jelentsék be.
— Reaktivált rendőrkapitány. A belügyminiszter dr. Horváth József rendőrkapitányt, a zalaegerszegi kapitányság vezetőjének létszám-apasztási állományba történt helyezését és ennek következtében elrendelt nyugdíjaztatását hatálytalanította és a tényleges szolgálatba visszahelyezte, a vezetéssel való egyidejű megbizása mellett a battonyai határszéli kirendeltséghez beosztotta.
— A nagykanizsai bérmálásra tömegesen jelentkeznek a bérmálan-dók a plébánia hivatalban. Ugy felnőttek, mint serdülők és iskolások. Eddig kb. 1000 en jelentkeztek, ugy hogy az idei bérmálandók száma meg fogja közelíteni a másfélezret. A plébánia hivatal már mindent megtett a nagy tömegű bérmálás sima lebonyolítására és a megyéspüspök méltó fogadására. A m gyéspüspök nagykanizsai tartózkodása alatt a fercncrendiek társházában fog lakni.
— A DSzA vasút sinautóbusz-járatai megszűnnek. Az előrehaladott időre való tekintettel a DSzA vasút a Balaton-mentén járatott sin-autóbuszokat a mai nappal kivonta a forgalomból.
— Szüreti mulatság. A nagykanizsai vas- és fémmunkások csoportja vasárnap este a Világ-mozgó nagytermében rendezte meg szüreti mulatságát hangulatosan, fór.ccal és ■síépségversennyel egybekötve. Híjnál! háromig voltak együtt a vidám mulatozók, akiknek jókedve megérdemelt oázis a hétköznapi munkanapok után.
— Ujabb hajókat építenek a Balaton számára. Értesülésünk szerint a vilmatelepi hajógyár ismét megkezdette egy balatoni uszályhajó építését. A G inz cég óbudai hajógyára pedig egy vashajó-kompot készít a Tihany—szántódi átkelésre, úgyszintén kél vas uszályhajót a Balaton számára. Egy másik 50 méter hosszú hajót a Sió torkolatánál most bocsátottak vizre.
— Kijavítják a szakadó Drávapartot. A Dráva a somogyi oldalon nagyon kikezdte a pattot és mind beljebb hatol a somogyi községek alá. Főleg Drávaszlára határában kritikus a helyzet, ahol a part napról-napra jobban szakad. A szakadó part betömésére most a nagykanizsai folyam mérnökség megtette a szükséges intézkedéseket.
Bérmálásra
legszebb és legolcsóbb ajándék
óra és ékszer
Tekintse meg kirakatomat, hol mindenki nagyon olcsó árban megtelelő ajándékot -talál -
Zsoldos Gyula, órás és ékszerész
Csengery-ut 2. rs«
Ismételten érkeztek „SPORTEX" angol szövetujdonságok és női szövetkülönlegességek
SINGÉR JÓZSEF ÉS TÁRSA
ZALAI KÖZLÖNY
1827 szeplember 14.
4____
— Szünetel a rendelés a Stefániában. A Stefánia anya- és cse-csemövédőben az uj tejkonyha beszerelése és nagytakaiilás miatt a rendelés kél hélig szünetel.
— A Kiskanizsai Polgári Olvasókör kibővítése. Nagykanizsa városa 150 millió koronának 20 éves amortizációját vállalta a Kiskanizsai Polgári Olvasókör felépítésére. Ez a tétel már a költségvetésbe is beálli:-tatolt. Az ügy a legközelebbi képviselőtestületi ülés elé kerül.
— Elfogtak egy gyanús határ-átlépóL A rendőrség e,lógta Katona Zoltán 24 éves, saj I bemondása szerint kisbéri születésű állítólagos vaskereskedí-segédet, aki bár útlevéllel rendelkezett küllőidről hazajövet, a haláron az örök éberségéi kijátszva, álsrököll. Mivel több gyanús iratot talállak nála, megkezd\'ék a nyomozást, hogy megállapítsák valódi kllélél. Ma a kihágási bíróság tiltott határátlépéséri 5 napi elzárásra és 40 pengő pénzbünlelésre, illetve annak meg nem fizetése után ujabb öl napi elzárásra Ítélte. Mlg büntetéséi tölti, ügyében a nyomozás tiszta helyzetet teremt. — A rendőrség elfogta Vucsera Iván jugoszláv állampolgári, aki útlevél nélkül magyar területre szököíl át Jugoszláviából. Ma a kihágási bíróság Vucserát 3 napi elzárásra és 20 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Valódi angol szövetből I
uri ruha csakis Sörloi Ziigmond szabómesternél Nagykanizsa, Fó-ut 5. szlm
— Elfogtak egy embert, akit két hatóság Is körözött. Nagykanizsán az utóbbi idöbin egyre-másra kerülnek kézre azok a körözöttek, akik az ország különböző büntető hatóságai által körötteinek és eddig még mindig elkerülték a rendőrié-gek kezét. Igy most legutóbb a szállodai bejelenlések ellenőrzése alkalmával megállapították, hogy Spiel-mann Adolf utazót a szegedi és budapesti törvéuyszék csalás és sikkasztás miatt már régebb idő óla kOrOzi. Letartóztatták és átkísérték az ügyészségre, mely továbbítja a körözés helyére.
Nagyszemű földiepertövek
5 fillérért fagyig termő málnatövek
20 fillérért
kaphatók Patkó Olivérnél
Okány, Uihsrmegye jsí.s
— A Drávába fult aggastyán.
Greksa Oyörgy révfalui halászmes-ter Kollár Jánojsal csónakon halászni ment a Drávába. Az erős hullámzás a csínakot oly erősen so-dorla Pénzes János molnár malmához — hogy a csónak felborult és a bennlevők a folyóba estek. A molnáinik sikerüli Kollárt kimentenie, de Oreksa a lolyóba fult. Holttestéi az ár még nem dobta ki.
— A zalaegerszegi tűzoltóság sikere Czelldömőlkcn. A FjIuszö-vetség czelldömölki kiállításával kap-ceolatosan dunántull lüzollóverstnyl Is rendeztek, amelyen a zalaegerszegi tűzoltóság is részt vett. Testvérvárosunk tűzoltósága oly sikerrel szerepeit a 30 dunánlulí lűzoltőe^y-let között, hogy a versenyen az ötféle díjból a negyediket — hat érmet és egy dicsérő oklevelet hozott haza. Az érmeket Kovács Oyula parancsnok, Oelede Vince, Nolcza Elemér, Rapetky Ferenc. Szélt György és Varga Oyörgy önkéntes lüzollók kapták.
— Elkészült a keszthelyi Szentháromság szobor remválása, a melyei Festetics Pál gróf még 1770-ben állíttatott lel a város középpontjában. A szobron a két esti harangszó közö l egy órán ál ég a villany s a szép diszilétck közöli rejtett lámpából sugárzik a villanylámpa fénye. A restaurálás költségeit Keszthely társadalma a dr. Gárdonyi Lajos leleiös szerkesztő állal a Keszthelyi Hírek hasábjain indítóit gyűjtés keretében adta össze.
lisriiiiitóí
k<S7ÍI un ruhAt
Sörlei Zaigmond szabómester Nagykanizsa, Kö-ut Koion. .»11IoJ» mtüilt
= Orvosi hlr. D. Kahán Imre fogorvos szabsdsigáról hazaérkezett és rendeléseit újra megkezdte.
— E\'özetes letartóztatásba helyeztek egy csavargót. A Nagy kanizsán ujabban elszaporodott lakás és foglalkozás nélküli csavargók közül egy isméi a rendőrség kezére került Puskás József 19 éves nagykanizsai születésű, állítólagos kertész személyében. Megállapították róla, hogy már egy hónap óta munkakerülő életet folytat és lakása sincs. Mivel ezek és a hasonló alakok csak a vároB vagyon- és közbiztonságát veszélyeztetik, a rendőrség, mig a kihágási bíróság elé kerül, előzetes letartóztatásba helyezte.
— Elhájasodásnál, köszvény-nél és cukorbetegségnél a terme-szeies .Ferenc Józsel" keserűvíz jivilja a gyomor és a belek működésé: és előmozdítja az emésztést. A anyegcserebánlalmak gyógyiló eljárásainak több kutatója mrgálltpi-tolla, hogy a Ferenc József viz-kura nagyon szép eredmén>hez vezet. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és IllszerüHctekben.
— A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyző ós Nyugdíj-egylete az első félévben 680 000 pengőt fizetett kl alapszabályszerű rokkants, gi, özvegyi, árva és egyéb segélyekre. Az első félévben 5217 uj tag iratkozott be különbö. 6 társadalmi rétegekből, miodcnléle foglalkozási ágakból A taglétszám 93 ezer, a fiókok száma 208 A Vasművek és Oépgyárak Országos Egyesülele kötelékébe larlozó gyárak a gyárakban dolgozó egyleti tagok tagsági dijához heti 25 fillért pótolnak. Oyőr várói 22 alkslmazollja ulán fizeti a tagsági dijakat, Keszthely nagyközség 17 alkalmazott után fizeti a tagsági dijakat és julius 1-töl kezdve külön heti 20 fillér halál-eseti illetéket. Az egylet törzsvagyona, mely a segélyek biztosítására szolgál, ezidőszerinl 16 fővárosi és 4 vidéki bérházból áll. Felvilágosításokkal a nagykanizsai liók vezetősége szolgál. A fiók címe: Arany János utcai iskola.
— A keszthelyi Járási székház építésére öl a|ániat érkezeti be. £s pedig 2 nagykanizsai és 3 keszthelyi cégtől. A nagykanizsai pályázók ajánlatai voltak a legolcsóbbak.
= Remington Írógép lerakat, becserél regi gépeket. K-.dvezményes részletfizetésre adj i ez írógépeket. Képviselő Szabó Antal fegyver- és lőszer nagykereskedő.
legiiiabb DIVAT ueilili mi nihil
kizárólag angol szóvctból készit
Sörloi Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fó-ut 5. szlm
— A sümegi vasútvonal ügyében Tapolca község képviselőtestülete m igáévá tette az elsőrangusiUs megoldása végett alakult bizottság határozatát és ugy döntött, hogy Sümeg, Ukk, Jánosháza és Celldömölk községeket bizottság utján felhívja, hogy Tapolcához hasonló kérvényt nyujtsanik be.
= Pahócsa István fodrász-üzle-tíben végzik a legszebb és a legdivatosabb uri és női hajvdgdsokat. Figyelmes és pontos kiszolgálás. — Eötvös tér 29. szám. (Szentháiomság szoborral szembCD.)
Időjárás
A nagykanizsai mctoorolORlaf meggy eló Jelentése: Kedden a Mmixsék-Jri • Reggel 7 órakor +98, délután 2 órakor -h7, mt« 9 órakor +118.
FelMzet: Reggel tiszta, délben kevésbér este liszta égboltozat.
SiétMny: Reggel Nyugat, délben Délnyugat, este Északnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet |elcnt6«c szerint változékony, hűvös és inkább száraz idő várhat \\
= beftwarez Dezaó harisnyái a legjobb;) k.
RÁDIÓ-MŰSOR
(Rövidítések) H - kirck. któzda-$ág. Hangv. — Hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. ■= mezőgazdaság. ÖL - Ujusági előadás. F — felolvasás. 0 — gramofonxent. Ib — Jazz-band. K — kabaré. nZ. — néwzertl xaa*.
Szeptember 14 (szerda)
Budapest 930, 12.00, 3.00 Hirek. 4.00 Oy. 6.00 Időjelzés, uiána előadás a magyar filmgyártásról. 5 30 Kamara Z. 7.(0 Rádió H. 7.00 E. a Stúdióból. Csárdáskirálynő, operett. 10 45 H. Utána Cigány Z.
Bécs-Grác 11.00 nZ. 4.15 Hangv. 6.20 Gy. 7 30 Mg. 8 0> Szímíónikus Z. Utána népsz. Z.
Berlin-Stcttin 11.00 G 1.45 Harangj. 3 30 A. 4 0. G. 4 30 Gy. 5.00 nZ. 7.00 Harangjáték 9.0C Dalok és költemény R. az Utica jubilee néger énekesek közreműködésével. 10.30 Mandolln Z.
Basel-Bern 100 G. 4.00 nZ. 4.30 Gy. 5.00 Hangv. 8 30 Hegedd, zongora Z. 9.3 > Hangv. 10.05 nZ.
Brflnn 12.15 G. 7.15 Dallbor: Szmetana 3 felv. opefája.
Frankfurt-Casscl 11.55 Harangjáték. 330 Ifi. E. 4.30 nZ. 8.15 Német operaest.
Kőnlgsbcrg-Danzig 11.30 0. 4.00 lf|. E. 4.30 Gy. Hangy. 6.00 A gyengeelméjli gyermekek oktaláia E- 8.15 Bach szonáták szólóhcgedüre. 9.00 Wilde: Egy flórenzi tragédia c. szintn. 10.15 nZ.
Langcnbcrg-Doitmund-MÜnster 1.10 Hangv. 2 3ii A. 4.45 Pedagógiai E. 5 30 Tánc Z. 6 30 A barmeni reklámpszichológiai hét megnyitása. 8 10 A gót korszak művészete E. 8.30 SxenlivánéJ. álom. Shakespeare 3 \'elv. vígjátéka Mendelssohn zenéjével, ulána nZ.
Milánó 4 15 K. 5.20 Gy. daiok. 8.15 Operaelőadás: Az alvajáró nó. 11.00 Jb.
Prága 10.5.0 0. 12 10 nZ. 1.05 Kísérleti leadás 5.00 Zongora és zenekari Z. 7.00 Operaelőadás, brünni átvitel.
Stuttgart-Frelburg 12.30 Gy 3 00 Hj. E. 4.15 nZ. 8.C0 Nóra. Ibsen 3 felv. színmüve. 1000 Kamara Z.
Föltol szabás! Fővárosi szabás!
SOrltl Zsigmond
szabómesternél
Nagykanizsa, Fő ut Koron* uiiio<J« mtiuu
mozgószinházak
Városi Színház Mozgója. Ma szerdán este 7 és 9 órakor bemutatásra kerül .A bánya tündére", dráma 8 lelv.-ban. Főszereplők Belty Brouson és Neil Hamlllon. .Bigboy a bálban" és .Áruházban", 2-2 felvonásos burleszk. .Károly király koronázása.
Barta Miksa divatáruházába
megérkeztek a legújabb őszi divatujdonságok

kV**

ÁTOK
* valamint
valamint
selymek, angol férfi és női szövetek.
Naponta divatujdonságok érkeznek.
1927 szeptember 20.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Általános tetszéssel fogadták a letenyei járási levente-versenyt
lemberkovits Alajos testnevelési vezető munkájának nagy sikere — Negyvenöt körjegyzőség 800 leventével szerepelt a versenyen, mely a rend és fegyelmezettség jegyében folyt le
Letcnyc, szeptember 13 (Saját tudősUőnktól) Vasárnap lar tolták meg mgy sikerrel a letenyei Urásl levenleversenyl, mely várakozáson leiül sikerüli. Részvcllek a versenyen az egész Járás valamennyi leven e egyesü\'elei mintegy 45, kör-jegyzőségenkéot 40 föböl álló csapattal.
A népszerű leventék nagy versenyén megjelentek Cigány János ló szolgabiróval az élén az egész járás intelligenciája, valamint sokszázan a löldmives larsad ilomból is.
A verseny tulajdonképen vasárnap kora délelőtt kezdődőit, amikor is a letenyei sporttéren a 800 lőnyi levenle seregben lefolytatták az clő-versenyeket, melyek ellarloltak 11 óráig.
Tizenegy órakor ünnipétyes lá-bormlse volt a templom előtti téren, melyei SOle főtiszteit ndő tartott, aki hazafias érzésil, lángoló beszédet Intézeti a feszes vigyáz állásban tisztelgő levenle csapltokhoz. A tábori misén is résztveti az egész község és a Járás minden réazéből Le-lenyére érkezeitek, valamint a leventék sokszázföt kitevő hozzátartozói. A lóverseny délulán két órakor kezdődött, mikor a levente sportpályán a disztelvonulás ulán sípszóra egyszerre, preciz összetanulassal bemutatták a szabadgyakorlatokat, majd az atlétikai versenyeket bonyolították le, részben csapat, részben egyéni versenyek révén.
A versenyben a közönség lálhaló tetszéssel honorálta a leventék ügyes előmeneteléi és többször tapsBal adott kifejezést tetszésnyilvánításának. A verseny végén záróbeszédei Kovács Sebestyén Miklós mondolta, aki többek közöli a mai szépan sikerüli verseny ulán még fokozottabb munkára és kitartásra buzdilolla. A dijak kiosztása volt az ünnepi ver-seny egyik legszebb momen\'uma. Kipirult arcú leventék boldogan vették át a szép érmekel, mint lelkes tanulásuk kfezei fogható Jutalmát. A Hiszekegy elimádkozása u\'án a csapatok a közönség előtt elvonullak.
A verseny alkalmával meggyőződést lehetett arra szerezni, hogy milyen örvendetes haladást mutat a levenle Intézmény a letenyei Járásban, körülbelül egy év óla, mióta Lemberkovlts Alajos les\'navelésl tanácsnok áll a levenle ügyek élén, akinek fáradhatatlan agilllását és hazafias lelkes munkáját dicséri az elért szép eredmények sorozata. Az ö érdeme, hogy a világtól elzárt letenyei járásban a leven\'c Ugy hél-ről-hélre ilyen szépen fejlődik. Valamint a verseny megrendezésének oroszián része is öl illeli.
Különösen kitűntek a csapatok közül egyöntetű öltözködésben Be-csehely, Tőtszentmárton és Tőiszerdahely csapatai. Fegyelmezettségben vezettek és a verseny alatti rendtartásból egyesi érdemelnek a lele nyel és szécsiszige!\'* derék leventék. Menetelésben, fellépésben Tőtszentmárton, Borsfa és Puszlamagyarőd leventéié a pálma.
Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a levente oktatás sikere körül kifejtett munkásságukért dr. Vida Ferenc szolgabírót és Ouzmlcs Lajos letenyei fóoktatól, rajtuk kivül pedig valamennyi levenleoklatól és
a tanítókat, valamint a körjegyzőket.
A letenyei Járási leventeverseny részletes eredményei itt következnek: 80 m. síkfutás: 1. Nagy Karoly (Borsfa) 111 mp. 2 Hius Rimus (Tólszerdahely), 3. Mikó Ferenc (Letcnyc).
100 m. síkfutás: I. Láng Oyula (Letenye) 13 8 mp. 2. Horváth Ferenc (Tólszerdahely), 3 Oyergyák István (Egyedula)
. 400 m. síkfutás: I. Macsck József (Bánoksienlgyörgy) 104 mp. 2. Láng Oyula (Lelenye) 3. Illés Kálmán (Síécslszlgel).
1500 m. síkfutás: I. Lukács Imre (Szécsiszige-), 2. Billen Jtnos (Bl-r.okszenlgyörgy), 3. Dlvid Géza (Letenye).
4x80 m. staféta: 1. Lelenye 462, 2. Bánokszentgyörgy, 3. Tólszerdahely 4x10 m. staféta: 1. Bánokszenl-györgy 58 mp., 2 Letenye, 3. S:é-cslszlget.
Gerely egyéni verseny: I. Vas Kálmán (Szécsiszige!) 3180 ra., 2. Mikó Oyörgy (Letenye), 3. Szabó István (Borsfa), — Csapal verseny;
1. Borsfa 29 02 m. átlag, 2 Letenye, 3 Bánokszentgyörgy.
Fiatalabb korosztály Súlylökés 5 kg. egyéni: 1. Kulcsár István (B tnokszenlgyörgy) 9.94 m., 2. Szakony Józsel (Bánokszenl-györgy), 3. Mikovils István Tót-szenimarton. — Csapal: I. Bánokszentgyörgy 9 55 m. állag, 2. Ker-kaszentmiklós, 3. Puszlamagyaród.
Súlylökés V/i kg. egyéni: 1. Ro-dek István (Tólszerdahely) 8 16 m,
2. Mikovils Sándor (Srécsiszigel),
3. Szabó litván (Borsla). — Csapat:
1. Szécsiszige! 7 74 átlag, 2. Tólszerdahely, 3. Borsfa.
Magasugrás egyéni: 1. Molnár István (Becsehely) 145., 2. Dobos 1 alván (Tólszerdahely), 3. Lakatos János (Bicsehely). — Csapal: Tótszerdahely 1 26 állag, 2. Bícsehely, 3. Kcrkaszeotmlklós.
Távolugrás egyéni: 1. Molnár István (Becsehciy) 4 50 m., 2. Kovács Lajos (Felsőszemenye), 3. Horváth Lajos (Puszlamagyaród). — Csapal: 1. Becsehely 418 m. állag,
2. Szécsiszigel, 3 Kerkaszentmiklós. Lövészet egyéni: Csontos István
(Puszlamagyaród), 2. Timmer Oyula (Letenye), 3 Csonka Oyula (Letenye). Csapal: 1. Letenye, 2. Puszlamagyaród, 3. Borsla.
(Kedvezményes utazás a Lipótváros-Kanizsa mérkőzésre.) A Kanizsa F. C. vezetősége beadvány-nyal lordult a Duna-Száva-Adna vasúttársaság igazgatóságához, melyben f. hó 18 án Budapesten lejátszandó mérkőzés alkalmából 50 százalékos vasul kedvezmény megadását kérte. A kedvezményt az igazgatóság csak az esetben ad|a meg, ha az utazásra legalább 50 Jelentkező lesz. Azok, kik a csapatot
L mérkőzésre el óhaj jik kisérni és
ezen kedvezményt igényb; venni, a mai nap folyamán a Krátky tőzsdében Jelentkezzenek. A kedvezmény a III. osztályra érvényes.
(A Kanizsa F. C.) igazgatósága, felugyelóbizotisága, választmánya és soort végrehajtó bizottsága f. hó 15én, csütörtökön este fél 9 órakor a Central souterrain helyiségében Ülést tart.
löZGimsia
Hogyan védekezzünk a bnzakőfiszög ellen?
Ida: dr. Vass Zoltán m. kir gazd. tcltlgy. (Megelűző közlemény lapunk szeptember 11 ikl számában)
3. Azon kérdésre, hogy milyen csávázó szert használjunk, az, hogy a rézgálicon kivül a nálunk forgalomban levő kipróbált nevek: Porzol, Fillanlin, Higosán, Uipulun, Oermákon, Orion csávázó rézgálic mind jók, csak az előírást be kell tartani. Mégis arra való teklnleltel, hogy nálunk 6ok esetben rosszul rostált vagy roslálatlan üszög szemekkel teli buzál is veinek, — ilyen erősen fertőzött búzák csávázására a Higosan, Uipulun, Fillanlin és az Orion csávázó rézgálic nedves csá-vázóazerek használatát kell a közepes vagy gyenge fertőzésnél jól bi-vált Porzol és Fillanlin por vagy szárazpácolással szemban ajánlani.
Nem közömbös az Idei lagykáros esztendőben, hogy milyen árban tudjuk az egyébkén! Jól bevált csávázó szereket beszerezni. Ezek min-dtnike használata ulán termésfokozó hatást ígérnek terjesztői az üszögspórák elölésén kivül s különösen a higanyos csávázó szerek alkalmazásánál sok helyen terméstöbbleteket is mulattak ki, azonban, hogy az a többlel a magasabb pácolási költségeket fedezi-e, — ma még nem állapithaló meg, annyival kevésbbé, meri az eddig sokak állal legjobbnak tartott (terméslokozó hatása miatt) higosan nedves pácoló szerrel szemben más helyeken a porzol porpácolószert tartják a leginkább termésfokozóuak.
Miután a gazda, természeténél fogva, ragaszkodik a régen megszokott gazdáikod Isi eljáráshoz, ludom azl, hogy a rézgálic csávázási, mely röl ugy a ludományos, mini a gyakorlati kísérletezők megállapították, hogy sz üszőgsporákat nem öli meg, a többi löbbé-kevésbbé lermésfoko-zónák bizonyul! szerrel szemben pedig lermésronló hatása van — még most rem fogja minden gazda abbahagyni, kívánatos lenne, ha minél löbbeo\' kipróbálnák az uj csávázó szerekel s megállapítanék a kísérleti parcellák külön cséplésével, voll-c s ha igen, mennyi csávázó anyag használata után, a több\'.ermelés. (Vége)
A kormány szőlészeti és gazdasági Iskolát állit fel Badacsonyban
A löldmOvelésügyl kormány 2«>.OCO pengét irányzott elö erre • célra
Badacsony, szepL 13. A földművelésügyi minisztérium kiküldötte, Szigethy Vargha László m. kir. gazdasági főtanácsos egy szakbizottság élén kiszállt Badacsonyba éa a kormány nevében Badacsonytomaj közsíggel egy szőlészeli és gazdasági iskola felállítására megállapodást kötött.
Az iskola a .Hableány" közvellen közelében — a hercegi lak alatt elterülő 6000 n. öl plebániatelken log leiépülni és a tantermeken kivül négy tanári lakást és internátust foglal magában.
A szőlészeti és gazdasági iskolába négy középiskolát vagy isméllőisko-lát végzett tanulókat vesznek fel és pedig félévenkinl — télen hatvanat.
A löldmüvesiskola felállításának érdeme dr. Örffy Imre országgy. képviselőé, aki Mayer földmüvelésügyi minisztert lehozla a Balatonra és aki belátta, hogy Badacsony vi-
dékén egy a szőlőkullurát szolgáló intézettel segíteni kell. A földművelésügyi kormány 200 000 p:ngöt irányzóit elö az iskola felállítására.
(—) Finn gazdák érkeznek Badacsonyba. A legközelebbi napokban 45 linn gazda érkezik Badacsonyba, az illeni borvidék meglátogatására. Bődy Zollán alispán a hegyközség elnökéi, vitéz Szentkirályi Oyulál kérte f:l a finn vendégek fogadására.
(—) A magyar mezőgazdák minden, az agrártermékek és szükségleti cikkek kereskedelmére is kiterjedő érdekeit képviseld a szakirányú sajió niiuden erejével a Qeor-gikon. Ennek a fürgén éa sokoldalúan szerkesztelt hetilapnak eheli száma egyebek közt a vidéki gabonakereskedelemről Ir érdekes dkkel. Megszívlelésre érdemes számadalokat közöl arról, hogy milyen értékek mennek füstbe évente a trágya-lü-zeknél. Mulalványszámot a .Zalai Közlöny\'-K való hivatkozással díjmentesen küld a kiadóhivatal, Budapest, V. Mérleg u. 12.
TŐZSDE
Egyenetlen nyitás után barátságos irányzatot veit fel a mai értéktőzsde, mely különösen a bánya és vaspa-pirok vezető értékeiből indult ki. A legtöbb papír már árnyereséggel állt, midőn zárlat elején sok áru kerüli a piacra s az árnyereségek lemorzsolódtak, csupán a favorit papírok, mint a Magnesit, Magyar Cukor zártak magasabban. A forgalom csak egyes papirokban volt élénk.
Ztrlohl zárlat
PSrfi ZO-33, London 25-21, Nawjort (18*55, Brtlaael 7220. Milano 24-21, Amsterdam 307 80, Bellin 123-33. Wka 7310, SoUa 3-75. Práa-a 15-371/1, Vajai 3800, Budapest 10-70, Belgrád 9-13, Bakaiad 32IU. _
A budapesti Uzsle dedia-jegyién
VALUTÁK Angol L 27-7S-27-95 Belga Ir. 7»60-7990 Caebk. 1690-16-98 Dink. 152 75-153-38 Dinár 1003-1009 Dollii 568 20-570 60 francia ti 22-40-22-60 Holl. 228 70-229 70 Lengje! 6345-64-4Ö Lel 3-52-358
Léva —•-■—
Ltra 3120-31-50 Mii ka 135-75-136 25 SchlU. 80-40-80 80 Norvég 15090-151 50 Svijd LII020-tl060 Svád k. 133 40-154 00
DEVIZÁK AmsL 228 82-229 52 Belgrád 1005-1009 BÜltn 135-82-136-2} Bakaiéit 3.53-3 57 BrOaaaal 7»52-7»77 Kopenb.152-80-153-20 Oaalo 15103-191-40 London 27-76-27-64 Milano 3105-31-20 Newyoik 57095-2 65 Pázta 22-37-22-47 Priga lb-92-17 97 Ssorta 41I-4IS Stockb. 153-50-153 90 Varsó 6355-64-35 Wien 8050-80-75 Znifch 1KH5-IIÓ45
Tennéaytóisíe
Basa Uazav. 77 kg-oa 30 85—31 05,
78 kg-oa 31 15 - 31-35 79 kg-01 3145-31-65. 80 kg-oi 31-65 -31-85, egyéb 77 kg-oa 30-55 - 30-75, 78 kg-oa 30-75 30 95,
79 kg-e. 31U5-31 25, 80 kg-os 31-25-31-45, IOÍS28 65—28-90, takaim. iipa 25 50— 26 00. sóiirpa 2903-3300. zab 21-75-22 25, tenged (ó) 24 24 - 24 75 Buzakoipa I800-I8W. repce 4350—44-50.
Sertésrásár
felhaltál 1375. melyből eladatlanul vlnxa-maradt 508 daiab. tílaóiendli 1-74—1-76, izedet! 1-70—174, axedett kóaíp 1-66-1-70, könnyű 1-50—1-5S, elaőicnda öreg I\'64—1-68, miiodiendU 1-50— IÍ6. angol suldó 1-52—1-88, walonna nagyban 1-96-1.92, xsli 2-18— 2 20, lehúzott bua 2-00— 2 00, izajonnáa félsertés 210—2 11 Az Irányzat élénk.
Eladja: Délialai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 14.
APRÓHIRDETÉSEK
A* apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó « minden vastagabb betüból illó sió két szónak számíttatik. Mtnden további izó dija a flll. Va»ár- éa Ünnepnap 50o/o lelár. szerdán—pénteken 25®/o felár. Állást keresőknek 5CAo engedmény. A hlrde-tési dlj •Iftf Hxstsndfl.
■aaéntsnitást kapnak tanároktól nyilvános és magántanulók, Jelentkezés könyvkereskedésben Sugár-ut_2.__^3881
Ford él Fordaon alkatrészek jutó felszerelési cikkek, Pneamatlk - Szán ó
Vllnot H Tám cégnél. Peák-tfr 2. 231<
Welser wlxrsxstéksl legjobbak! 3003 Porosz széni külföldi" koksz, faszén és kovácsszén Welser Nagykanizsa. Sugárul 16. ____
Eladó egy hold lucernatermés. Bőveb;
bet Józsóf lónerceg u. 83.___-3865
5 holdas igen jó termó szőlőbirtok épületekkel stlrgósen eladó. Bővebbet Acmél Ignác pénzkölcsön és ingatlanforgalmi irodájában Nagykanizsán. Fó-ut 3. sz. 3446
■angaUcs fajsortések, 30 göbe
és egy kan (darabonként 60 - 80 kg) eladó, Somogyi Oyula Pallnl gazdaságából, telelőn Wg^kMtzsa_73;____
PénxkAlosOnt bekebelezésre minden ö«zcg ben a legelőnyösebben és légkor-
Mbban Wyódiul Aoxél lBnéo pénz-k/McaönközveUtó Irodája Nagykanizsán. Fő-
U3.H. alatt___M83
200 holdam Igen Jó bittok, kllünő épületekkel, élő és holt felszeielésscl sürgősen eladó. Bővebbet Acxél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanlorgalml irodájában Nagykanizsán. Fő-ut 3. szám. _3442
Igen Jó helyen fekvő és Jó forgalmú korcsmahéx, valamint löbb klsebb-na-gyobb lakóház a belvárosban eladó. Bővebbet Aoxél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán.
Fó-ul 3. szám._3441
A külvárosban szerény kétsxobás lakást keresek, bővebbet Vtda vendéglőjében
Nagykanizsa.__3729
Vidéki városban egy nagy téglagyár Igen nagy körzettel (körkemence) sürgősen eladó. Bővebbet: Aoxél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanlorgalml irodájában Nagykanizsán, Fó-ut 3. szám 3444
Fajtiszta vlxali kiadóban.
-kölyök eladó. Cira a 3691
Egy 14 hold területen lekvó, Igen jó forgalmú téglagyár 9 nagyközség közvetlen közelében olcsóért eladó, esetleg felerészhez társat keresek. Bővebbet: Acxél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanlorgalml irodájában
Nagykanizsán. Fó-ut 3. szim._3443
Két kisdiák esetleg házi oktatással, minden Isholáhox közel, gondos csalágl ellátásban részesülhet Clm a kiadóban. 3690 1500 holdas bériéi, Igen jó birtok, közel vátoshoz és vasathoz októberre átadó, esetleg azonnalra is átvehető. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanlorgalml Irodájában Nagykanizsán, Fő-ut 3 szám. 3445
Bádogos, vixvexeték szereli szakmunkás és tanonc (elvétetik. Szepesi. Zrlnyl-utca 22._3507
Két diák esetleg egy leányka teljes ellátásban részesül url családnál. Zongora és fürdőszoba használat. Clm a kiadóban. 3421
Szemere-utca 7. számú, modern magán-háx, Igen szép, nagy, teljesen uj Istálló és autógarageval, egyébb vállalkozás miatt sürgősen eladó. Bóvebbet: Acxél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája,
Nagykanizsán, Fó-ul 3. sz._3513
Egy vagy két szobás lakást kcrcssk azonnalra vagy október l-re. — Círa a kiadóban. -3S45
HflZÉPITÉSI-AKCíO
jltss
tJen^l lot.li al feltéteteket, amelyír, az épllkeztel ,6greh.J^.
SZÜKSÉGES: Tctiermentcs telek; letilthat* lakbér, v«y 3K. nem
tisztviselőknél s egy <0 térmértékű (Izletréu Jeeyzés. Bív.bb.1 . helyszínen.
Több vidéki városban már építtetett! /t komoly érdeklődők a /ebeit helyen és időién jetenjenek meg^
Hévízen a Poitií Otthon palota melleit egy ca 100 négyzetöles villa telek sürgősen cladi. Bővebbet: Acxél Igníc pínzkSI-esőn és ingatlanforgalmi hódijában NflRV-
Itanlzain, Pő-ut 3. sz.____3012
ügyen manikűrös leiny telvélellk
ZapleLll Simon lodrásznál.___________|
—V«ndégl», míszirirík ngy Klclhelyl-síinek alkalmas u| éptrlet lakással, mellék- -épületekkel egyllll BAnoVszentglwgySn tor- , gílrnas helyen oktőber zlseiíte kiadó. Ta- | kies Antal Binoksacntg>ürgy. 3bb< j
Bútorozott izoba egy llalal ember I
részére kiadó Mígyar-utca 54. ajtő 3 -3é77 j
Eleyán* ebédlő, diéta Ítélő, konyha- ;
berendezés, azonnal eladó. Kazinczy-utca |
.-ftszim.__3SOT .
Vas- *m rézöntvény«k bitmllyen !
célra legjobb kivitelben Welser Oépgvér. .
-3792
kitflnó szerkezettel részletfizetésre Is kaphatók:
Brandl Sándor és Fia
varrógéprak árában, Deák-tér 2.
Iclelom 12. Hanglemezujdonságok \'állandóan iias raktáron t
Belvárosban egy csinosan bútorozott különbejáratu szoba kiadó. Cim a kiadó-
ban- _;3876
Bútorok, ebédlő, háló, jutányosán eladók Csengery-ut 56. 3874
Batthyány-utca 13 sz háznak tele része sürgősen eladó, bóvebbet Aczél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán Fóut 3 ss._ -3831
Laxsnskon egy nagy ö szobás lakás fürdőszobával, esetleg két család részére Is megfelel, olcsó hírért azonnalra kiadó, Bóvebbet: Acxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fó-ut 3. szám. 3147
Város belterületén garázsnak alkalmas helyiség kiadó, bóvebbet a kiadóban. -38i3 Korosok egy szoba konyha mellékhelyiségekből álló lakást november l-re. Clm a kiadóban.____-3809
Ihárosberényben egy személyszállító autó szabad kézből eladó. Megtekinthető szerdén és pénleken a Sas-(éle vendéglőben._ -3766
Egy komplett tiáló és körszékek eladók Sugár-ul 14. I. emelet. 3S82
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
írószerek és füzetek rajzszerek,festöszerek könyvtáskák és szijak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében t«t Fó-ut (Városház-palota.)
LADECZKY
HANGSZERKÉSZÍTŐ
mQhclyét Kazinczy utca 8. sz. a á helyezte át.
Hangszerek, alkatrészek, elsőrendű burok a lego\'csóbban.
Jóhangu tanuló hegedűk már 12 pengőtől »»
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
Pk. 88261927. vht. szám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-hhri teszi, houy a nagykanizsai kir. járás-bíróságnak 1927. évi Pk. 8307 <záinu végzése következtében Dr. Krauíz László Ugy-, vvd által képviselt Samu hzsef és társi! Javán 1100 P s Jár. erejéig 192 évi ju-lius hó 1-én foganatosított Merítési vég-lehajlás utj:.n le- és l-Mllloglall és 1580 Pengőre becsült következő Ing0s*gok u. m.: rézüstök, pálinkató-dc bcrcedetés stb nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás-bíróság 1927-lk évi Pk. >30?. jz. végzése folytán 11CO P tőkekövetelés, ennek 1926. évi d-c. hó 15 n pjitól járó 8°o kamatai, 1 s".o váltódlj és eddig összesen 265 P — fillérben bíróilag már megált/pltotl költségek crcjél* &a|.iszentbalázsön a s/.eszfízdéuél leendő megtartására 1927. szepl. 15-lk napjának déiutánl 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly me jegyzéssel hl \'itnaV rr.eg. hogy az érln-trtt tneós^gok az 1881 evi I X. t. c 107. <» 10Í. § al értelmiben kiíszpénzfizctés melleit a legtöbbet ígérőn-.\'* »/ükség eseten becsáron alul is cl fognak ad tnl.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások Is te- és felultoglalMiták és azokra kielégítési jogot nyeltek volna, ezen árvetés ar 1881 évi LX l.-e 102. értelmében c*c< lavár.i U •ircndelcetik.
Kelt Nagykanizsán. t927 évi augusztus hó 30. n*pj\'n.
Haán Gyula s. k.
kir. bit. végrehajtó.
Divatterem-megnyitás!
A n. é. hölgyközönség b. tudomására hozom, hogy Erxsébot-tér 2. sx.
alatt (volt Blau léte ház)
női és gyermek divattermet
nyitottam, ahol a legmodernebb szabású estélyi-, utói-, házi- és gyermckiuhák készítését jutányosán vállalom. További szíves pártfogást kér
Nagy Lujza
Bérmaruhákat Ízléses kivitelben jutányosán készítek 1 3MD
Hirdetmény
Az Iharosberényl Közbirtokosság
kiskorcsmája berendezéssel, mészárszékkel és hozzávaló épületekkel
1927. évi szeptember 29-én nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek három (3) évi időtartamra kiadatik.
Beköllözhető 1928. január hó 1-én.
Kikiáltási ár 300 pengő.
Érdeklődni lehet a közbirtokossági elnöknél.
lharosberény, 1927. szept. 10.
A közbirtokosság „, elnöksége
HARISNYAHAZBAN
megérkeztek az öszi és téli divatujdonságok női-, férfi-, gyermek harisnyákban és kesztyűkben
Kötött áru különlegességek minden vételkényszer nélkül
megtekinthetők és méret után pár órán belül is elkészülnek
Javításokat elvállalunk!
Női filzkalapok
átalakítását legújabb bécsi
formáinkra megkezdtük. Nagy raktár férfi- é« n8i-
kalapokban, sapkákban.
Férfikalapok javitéu. Olcsó árakl
Gyenes és Vida.
Leg|obb és legolcsőbb
UJ HORDO
kaphatő:
Miskolc, Urak uto*]a 106. *>.
TŰZIFA és SZEN
házhoz szállilva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épQlelfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében
NAGYKANIZSÁN,
Király-nlca 4. Hendelés-telefon 120
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, lengeridara, egész kissxemü tengeri Madáreleség: Kevert madáréle\', híimozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
ss tnagkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellettj
Nyomatolt a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
j7. évfolyam, 208. szám
Nagykanizsa, 1927 szeptember 15, csütörtök
Am 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
sitrkeszlóséfi éa kiadóhivatal Pó-ut 5. az. Keszthelyi tiokldadóhívatal: Rákóczi-tér 18.
A locarnói szerződésben vállalt határgaranciákat Anglia nem hajlandó más államok javára kiterjeszteni
A Daily Mail feltűnést keltő cikke Chamberlain beszédéről London, szeptember 14 ,U|abb garanciákról nem lehet BÓ- elmen a Daily Mail nagy meg-elégedéssel ir Chamberlain genfi be-nédéröl, melyben nyíltan bevallolla, hogy a locarnói szerződésben vállalt határgaranciákat Anglia nem ha|-lindó más államok javára kiterjeszteni, mivel ezek a garanciák nem szolgálhatnak precedensül egy uj Locarno létesítésére. Angliának ezt az álláspontját világosan hangsu-lytfzni kell, miulán a kontinentális minisztériumok nem értik meg. — Egyet kisebb államok ugyanis hangosan kövelelik, hogy a nagyhatalmak vállaljanak garanciát a most kapott területeik integritásának érdekében. Ezt Angliától bizonyára nem fog|ák megkapni. Elsősorban a kisantant lagjal csapnak nagy lármát és kövelelik, hogy Anglia szükség esetén fegyveresen lépjen fel a békeszerződések védelmére, melyek meg nem engedett nagy területekhez juttatták ékel és ezáltal oly védőfalat kívánnak léteailent, melyhez nem lehet hozzányúlni. Felelősség nélküli lépés lenne az, ha a Brit-birodalom Bessza-rábia állandó védelmére akarná magái kötelezni. Éppen ugy nevetséges lenne garanciát vallatni a szerencsétlen trianoni békeszerződés fenntartására, mely Magyarországot feldarabolta és lakosságának nogy részét Csehországba kebelezte be.
Lloyd Oeorge legutóbb bizonyságot telt anól, hogy
a békék szerzői sem tekintették a békeszerződésekel oly okmányoknak, melyeken nem lehetne semmi változtatási tenni. Ha ptdig beigazolódik, hogy a területi rendelkezések igazságtalanságokat vagy méltánytalanságokat tartalmaznak,
meg kell változtatni azokat. Magyarország elvilatbatallan ioga, hogy a békeszerződések revízióját követelje és éppen ezért
a Népszövetségnek mielőbb meg
kell vizsgálni a magyar problémái
Chamberlain figyelemre mélló nyili-sággal jelentette ki, hogy Nagybritannia haderőit nem fogják mozgósítani a közép és keleteurópai u| halároknak védelmére, mert az an-
golok igen jól tudják, hogy ezek a határok módosításra szorulnak. A Népszövetség legközelebbi feladata az lesz, hogy ezt a médositást elvégezze.
Lupn-íéle „földreform"
Javak, jogok és érdekek egyszerű erőszakos elkobiása az a .földbirtok-reform", amelyet dr. Lapu román miniszter, a népszövetségi delegátus a maga müvének s példájának nevez. S éppen nem szerény, mikor a megboldogult nagyatádi Szabó litvánt ugy emlegeti, mini az ö követőiéi, (?) aki olyan leformokat akart volna Magyarországon, mint Lupu miniszter. A paraszt földbozjultalásának nagy politikai hivatásáról ömleng aztán a gyakran köpenyegét változtató .pártvezér". Elfelejti igen ügyesen, bogy annak idején, mikor a regat parasztsága már lázadásba tört ki a kizsákmányoló liberális uralom megdönlésére, Lupu miniszter lagja volt a liberális pártnak és a liberálisok lizezer számra végeztetlék kl a most annyira ra|ongott parasztokat. Aztán szociáldemokrata lelt Lupu miniszter, bogy újra megfelelő stal-lumokkal visszaevezzen a liberális pártba. Mónétáttesz a si|át mellére, hogy 6 a román parasztpárt megteremtője, pedig ezt a pánot annakidején Michalache szervezte meg s még a mai napig is Michalache a vezére és nem Lupu.
A .földreformot" a Vajda—Bra-iianu minisztérium csinálta meg s abban Lupunak semmi része sem volt. Hogy most s msga nevére szeretné keresztelni, az csak balkáni szerénységét igazolja. Igazi szerepe az sgrármozgaimakban való|ában provokátort és kémszerepe voll, amelyekkel Bratlanu őt Michalache pártjába kirendelte, hogy a parasztpárti vezéri valamiképen politikailag kompromittálj!. Ds tovább Is ment a demokrata miniszter. O látogatta meg Radlcsol, ő tartott fenn szoros kapcsolatokat Stambulinszkyvel s a zöld internacionálé megteremtéséhez román lorrások szerint Moszkvából ő kapott pénzt.
Most a magyar-román blrtokper-ben ugy nyilatkozik, hogy Románia nem tarthat|a meg a békeszerződést, mert az szuverénllását sérti; nem adhatja vissza a parasztoknak kiosztott földekel, mert a parasztoktól nem lehet azokat visszavenni. Különben is a reform kapcsán magyar és román paraszt egyformán részesült földbirtokban. Balkáni merészséggel és módszerekkel igyekszik ezeket a világ sajló|ának a fülébe kürtölni, mintha csak otthon egy választással volna dolga, ahol etet-nek-ilalnaks azután Ígérnek. Ugyanezt csinálja Oentben. ahol a sajtó embereit lakomáztalja, persze egy szót sem említve arról, hogy magyar ember földet egyáltalában nem kapott, sőt a kisemberek birtokait Is elkonfiskálták és tizenhat-húszezer holdas tömegekben kapják külföldinek feltünteted liberális érdekeltségek és párttagok.
A kártalanítás kérdésében ugy próbál érvelni Lupu, hogy az keresztül-
Borzalmas forgóvihar pusztított lapánban
Két városban ezer halottat követelt áldozatul — II folyók kiléptek medrükbSi, megszámlálhatatlan ház ösazed&lt
London, szeptember 14
(Éjszakai rádlójelentés) A rímesnek jelentik Tokióból: A forgóvihar Kohlmában és Maiamurában ezer halottat és megszámlálhatatlan házat követeli áldozatul. A folyók kiléptek medrükből. Egy szigeten ölezer ház
rombadölt, de lizenöiezer ember menekült a biztos halál elöL Attól tartanak, hogy a vihar idején a tengeren tartózkodó sok száz halászhajó odaveszett. Ilyen borzalmas elemi csapásról negyven esztendő óla nem ludnak.
sjissisjvnrnrrmYif "i*i........................... *
A Nemzetek Szövetsége utolsó ülésén tárgyalják a román birtokos magyar állampolgárok ügyét
Magyarországot ebben az ügyben Apponyi Albert gróf fogja képviselni
Oent, szeptember 14 A Wolif iroda Jelenti: A Nemzetek Szövetségének tanácsa holnap, csütörtökön tartja mostani összeállításában ulolsó üléséi. E hét utolsó ülésének kell dönteni a görög .Sala-nis" nevű hadihajó ügyében. A tárgysorozat többi poni|án szerepei néhány megoldásra váró danzigi kérdés, továbbá jogi és formális kérdések elintézése. A jogi kérdések közül többek közt megvllalásra kerül azoknak a magyar államp jlgároknak ügye is, akiknek Romániában birtoka van.
wWivrri ........
Magyarországol ez ügyben Apponyi Albert gróf fogja képviselői.
A magyar-román birlokpörök jogi bizottaágának összeülésével ez az ügy döntő stádiumba került. A bizottság ülései szigorúan titkosak, azonban annyi kiszivárgott, bogy a bizollság a következőket fogja javasolni a tanácsnak: A Népszövetség a vegyes dőnlóbiróságoknak a román magyar btrtokperekben való illetékességének ügyét utalja a hágai nemzetközi bíróság hatáskörébe.
Súlyos adatok Erdélyi Béla ellen a boncolási jegyzőkönyvben
.Forgács Anna nyakát a halál Budapest, szeptember 14 Forgács Anna halála ügyében tegnap érkezlek meg a boncolási jegyzőkönyvek Klagenfurtból, amelyek téliesen fedik a csendörségi nyomozás adalait, melyek Erdélyi Béla ellen a súlyosan lerhelő momenlumok egész sorozatát tartalmazzák.
A boncolást végző orvosok meg-állapilásai szerint Forgács Anna nyakán a fojtogatásnak tisztán felismerhető nyomai észlelhetők, ugy, hogy csaknem kizonyoisággal lehet megállapítani, hogy Forgács Anna nyakát a halál bekövetkezte előli szorongatták.
Ezt azonban, mini igen nagy való-
bekövetkezte előtt szorongatták" szinűséget említi meg. A boncjegyzőkönyv egyébként a halál okául a fojtogaláson kívül szivbénulást |e!ez és utal arra, hogy a szivbénulást mérgezésnek is lehet tulajdonilani.
A külső sérülések a szakadékba való zuhanástól származnak — a jegyzőkönyv azonban egyiket sem tüniell fel oly súlyosnak, hogy ezek okozhatták volna közvetlenül Forgács Anna halálát.
A perdöntő fontosságú vegyvizs-gálal eredménye azonban még nem érkezeit Budapestre.
A kir. vádhalóság szerint az eddigi adatok Is Erdélyi Béla bűnössége melleit bizonyítanak.
ZALAI KOZLONV
1KZT. Szeptember 15.
vibetelien, raert akkor a román bir-lokosok l> követelhetnék a kárpótlási. Az angol és francia alattvalók teljes kárpótlást kaptak birtokaikért, a magyar birtokosok nem kaphatóak, mert ez a romin állam szuverénili-sát sérti éa Így tovább intervjuzik Lupu miniszter.
Tartunk lóle, hogy a román kormánynak egy ilyen mindenre kapható .pártvezérre" van szílkségc a döntés alá kerülő birlokperekben, aki az igazsággal szembsn mindent elég edzett arcbórü megtenni: valótlanságokat kürtölni világgá és etetni-itatni Qenfben.
»»W.<I|M.M|...............\'■\'.....""......................................
A kisantant vezető államférfiai elhatározták, hogy minden eszközzel leküzdik a Rothermere-akciót
A Lidove List* azonban kénytelen bevallani, hogy a Rothermere mozgalom erősödése „fedélzetre parancsolja a katonákat"
Bécs, szeptember II
(Éjszakai rádiójelentés) Belgrádból jelentik egyik bécsi lapnak: Marinkavics |ugoszláv külügyminiszter, mielőtt elutazott Oenlból, fogadta egyik belgrádi lap munkatársát és kijelentette, hogy a kisantant vezető áliamfértial (Jeniben megbeszéléseket folytattak a lord Rolbermere akciójával szemben. Elhatározták, bogy minden erővel és eszközzel leküzdik a Rolherm:te-akciól.
Prága, szept. 15. (Éjszakai rádió-jelentés) A Lldove Listy .Rothermere uj szövetségese" dmmei vezércikkben foglalkozik Loyd Oxirge ismeretes állásfoglalásává), amelyben a trianoni békeszerződés revízióját han-
goztatja. Azt írja a lap, hogy mert néhány magyar határszéli irredenta reviziót akar és hangoztat, azért kár
........... ........WWWWSMWWWVWW
Loyd Oeorgc-nak annyi energiát pi-zarolol erre a kérdésre. Ideben pedig - folytatja a lap - az bogy szaporodott azoknak az angoloknak a száma, akik a trianoni béke revízióját akarják, ez kategorikusan fedélzetre parancsolja a katonákat, de főleg a lisztekéi, annál Is Inkább, mert már elmegy a kedvünk a további polémiáktól.
Prága, szepl. 14. (Éjszakai rádió Jelentés) A Národny Listy értesülése szerint Pozsonyban a napokban megalakult a magyarok (?) határvédelmi ligája, melynek feladata, hogy lord Rolhermere akcióját ellensúlyozza. A liga a lord akciója ellen röpiratokkal árassza el a felvidéket és tervbe van véve, hogy német, angol és francia nyelven folyóiratot adnak ki, melyben a világot kivilágosítják Rolbermere akció ellen.
A német katolikus nagy-
Dortmund, szeptember 14
A hatvanhatodik német katolikus nagygyűlést Dortmundban tartották meg és Ketteler pUspök emiékezelének szentelték. Hetvennél löbb különvonat szállította a résztvevőket a birodalom minden részéből Dortmund-bs. A megnyitó tábori misén, amelyet Pacelll pápai legálus tartott, negyedmillió ember vett részt. Az ünnepi üléseket a Westlalenhalle-ban tartották. Nyolcvankél napilap mun-katársaí jegyezték a beszédeket.
A tábori mise alatt a paderborni püspök beszélt. Csak Krisztus vezethet el a szociális békéhez — mondotta, — csak az ó tanítása válthatja meg az emberi társadalmai. Nagy lelkesedéssel ünnepelték Pacelll plpai nundust, aki olasz léiére kitűnő németséggel beszédét mondott és Ketteler püspök emiékének hódolt. Kaas dr. volt miniszter az Egyház társadalmi missziójának jelentőségét fejtegetle.
Dr. Kle/er rámutatott a német munkásság súlyos helyzetére. Több mint 12 millió német nő, akiknek több mint a lele anya és háziasszony, kénytelen munkába járni.
Az idei német katolikus nagygyűlés felejthetetlenül impozáns módon folyt le és tulszlrnyalta az ösz-szes eddigi német katolikus nagygyűléseket.
A „Detroit büszkesége\' Toklóba repült
London, szeptember 14. A ,D;troit büszkesége- megérkezett a Tokió melletti Kasimuga Ural-ló mellé.
Iskola- és fürdőépitkezések Keszthelyen
Egy csendes utcában épitik fel az uj elemi iskolát -A polgári fiúiskola létesítése - A kővetkező szezonra készen lesz a strandfürdő - Tudakozódé-iroda és hivatáaoa idegen-vezetők
Keszthely képviselő-testületének közgyűlése
Béke — csak a békeszerződések revíziója alapján lehetséges
Budapest, szeptember 14. A Budapesti Értesítő jelenti: Apponyl Albert gróf nyilatkozott a .Nfile Preie Presse genli tudósítója előtt és többek között kijelentene, hogy szilárd béke csupán csak a bikeszerzódések revíziója alap|án lehetséges. Kelet-európai Lokarnóról: nem lehel szó.
Hetekig fog tartani Szántó Zoltáné bünügyl
fötárgyalása Budapest, szeptemb;r 14. Szántó Zoltán és kommunista társainak ügyé-ben a törvényszék október 17-ére tűzte kl a fótirgyalást, mely előreláthatólag hetekig fog tartani
A gyermekorvosok kongresszusának tagjait a miniszterelnök-helyettes fogadta Budapest, szepl. 14. Ma reggel a régi képviselőházból indullak a német, angol, amerikai és más országbeli gyermekorvosok, hogy Budapestnek lőkép művészeti nevezcle-ségelt tekintsék meg. Délután 5 órakor a miniszterelnök és felesége akadályozása folytán Vass miniszter logadla őkel, hogy ezzel külön is dokumentáitissék a világ minden ré-síéből összegyűlt orvosok elölt gyermekorvosok hivatásának és akon-gresszus tudományos munkásságának elismerése. Esle Schosmann Artúr német egyetemi tanár, a kon-gresszus elnökének vezetése alatt Németország kormáma a Hungária-szállóban diszlakomít adotl.
Keszthely, szeptember 14 (Saját tudósítónktól) Keszthely nagyközség képviselőtestülete kedden délelőtt fél 12 órai kezdettel közgyűlést tartolt Retschl Imre városbíró elnöklésével. A közgyűlésen a képviselőtestület tagjai majdnem teljes számban résztvetlek.
Iskolaépítés A következő három Iskolaévre egy-két kivétellel az iskolaszék eddig voll tagjait újból megválasztották.
Kimondotta a közgyűlés, hogy a község leikel vásárol, amelyre egy a mai kor igényeinek megfelelő elemi iskolát log építtetni, lévén az eddigi elemi iskola épűlelc olyan régi és szűk, hogy abban zavartalan oktatást biztosítani nem lebet. Az uj elemi fli( és leányiskolái egy csendesebb, kevésbbé forgalmas utcában fogják- elhelyezni.
A közgyűlés az iskolai számadásokat elfogadta.
A szlgelfürdő építkezése kapcsán felmerült kiadások elszámolását a képviselőtestület tudomásul vette.
A strand-fürdő építésének ügye Is hosszasabban foglalkoztatta a képviselőtestületei. A kotrógép tudvalevőleg már egy hónapja dolgozik astrandlűrdőbelyén. A strand homokját alacsony kő gáttal fogják megóvni a hullámok sodrása ellen. Az épilkezési megoldás tanulmányozása végett egy bizottság fog Keszthelyről elutazni az ország egyes, strandfürdővel már rendelkező városába, igy Budapestre, Miskolcra, Kecskemétre. A keszthelyi strandlürdö a Jövő lürdöszezon kezdetére már át fogják adni rendeltetésének.
Illelöségi ügyek tárgyalása után lárgysoron következett a postapalota
épilkezésének ügyéről, amelyben a mult hónapban megint egy minisztériumi közegekből álló bizottság szállt ki hclyszinl szemlére és tárgyalásokra.
Regensperger Ferenc képviselőtestületi tag indítványt lett
polgári fiúiskola felállítására vonatkozólag. Azezügy-ben lett korábbi indítvány nyomán a város már a polgári fiúiskola lelkére vonatkozó ígéretet is lett, ennek ellenére az ügy a Jelen közgyűlés tárgysorozatán nem szerepeli. Többek hozzászólása után a képviselő-tesiulel megnyugvással fogadta el azt a választ, hogy a polgári fiúiskola létesítésének ügye rövidesen a köigyülés programjába kerül.
Erdős józsel, a Kereskedők Társulatának elnöke Indítványozta, hogy a város az Idegenforgalom érdekében idegenforgalmi és kalauz-irodát állítson fel, melynek keretében megfelelő számú tisztviselőt és vezetőket alkalmazzon. Az irola időközönként kirándulásokat rendezhetne és egyéb rendelkezésére álló módokon gondoskodhatna a fürdővendégek szórakoztatásiról, egyben pedig a fürdőügyi tudakozódó és felvilágosító szerv szerepét ts belöllhetné. Ebből az Irodából a város szép Jövedelmet is biztosiihatna maginak.
Ugyancsak Erdős József Indítványozta, hogy a város kérje a
vasúti menetrend kedvezőbb megváltoztatását, Budapest és Keszthely közt egy II. és egy III. oizlályu közvetlen kocsi beállilisál, hogy a Dillvasuton érkező fürdővendégeknek ne kelljen, különösen éjszaka, órákat vesztegelni a balatonszentgyörgyi állomáson.
A közgyűlés az elhangzott Indítványok napirenden tartása melleit hatirozo\'.t.
„Tagadom, hogy meggyilkoltam férjemet"
— ir/a agy bírósági beadványban a férjgyilkos Grozauescuné — szemben kilogással éli és ugyancsak beadványt intézett a bírósághoz, amelyben kifejti, hogy a lakásra igényi tart és |oga is van reá. A
Bécs, szeptember 14 (Saját tudósítónktól) A férjgyilkos Orozavescuné napról-napra ujabb botrányokkal lepi meg az oszlrák tővároal. Miután Ismételten betört Jérfének volt lakásába, a ház tulajdonosa, Mayer Richárd a napokban bíróságilag felmondotta a lakást azzal a megokolással, hogy a főbérlő, GrozavescuTraJán 1927. clc|én meghalt és azóta a lakás üresen áll. Qrozavcscu Nelly térjél, a lakás fő-bérlőjét meggyilkolta, miáltal büntetendő cselekményt követett cl. Magatartása, amint a pör folyamán is beigazolódolt, olyan természetű, bogy a többi lakók számára lehetetlenné teszi a vele egy házban való lakást.
Grozavcscu Nelly a felmondással
beadványban Oozavescu Nelly többek között a következőket Írja :
.Tagadom, hogy meggyilkoltam férjemet, tagadom, hogy büntetendő cselekményt követtem el és utalok arra, hogy az esküdtbíróság felmentett-.
Az cllenbeadváuyt Orozavescuné azzal fejezi be, bogy arról nincsen tudomása, hogy a házban, vagy azon kívül olyasmit követeti volna cl, ami a többi lakók számára az együttlakás! megnehezíteni.
A lakásügy tárgyalását a kerületi bíróság szeptember végére lüzle ki.
I62T szeptember 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Clrozavescuűé, ugy látszik, nem ijedt meg attól, hogy a legtolsóbb biró tág esetleg felmentését megsemmisíti és valósággal kéjeleg abban, hogy napról-napra ujabb bolrányok középpontjában álljon. Grozavescuné egyébként f.\'lmentése óta cgyült él elsó férjével, Callun őrnaggyal.
A járványos gyermekbénulásról
Nagykanizsa, szeptember 14
Az utóbbi hetekben a napilapok hasábjain gyakran olvashatók jelentések a járványos gyermekbénulásról, melyek azt mintegy uj betegséget tüntetik fel, mellyel sze.rben az orvosludomány teljesen lehetetlen.
Történeti és tudományos hűség kedvéért ezen jelentések korrigálásra szorulnak. A betegség elsó orvosi észlelése 1840-ból ered, mig, mini , járványos jelkgü megbetegedJs 1887-ben Stockholmban lépett fel először. Hogy nekünk, magyar orvosoknak sa|nos mennyire nem ismeretlen betegr ég a járványos gyermekbénulás, utalok az 1911. é> 1926 i magyarországi járványra; mindkét alkatommal közel 400 gyermek betegedett meg a fenti betegségben, melyet különben elsó orvosi észlelőiről Heine—Mcdin féle betegségnek nevezünk. A megbe\'egedések legnagyobb részben Budipesten fordullak elö, de alig voll nagyobb város, melyből megbetegedési ne jelentettek volns. k Stefánia Anya és Csecsemővédő Intézet nagykanizsai gondozott gyermekei között utolsó 3 évben két esetben észleltelet!.
A betegség érintkezés utján és közvetve is terjed nagyon apró baktériumok közvetitéséve1, melyek főleg a nyálban és az orr váladékában tanyáznak. Szórványosan a betegség állandóan jelen van és alig van nagyobb város, hol évenkint egy-két eset elő ne fordulna. Az ilyen egyes esetek lesznek időnkint a baktériumok megerősödése folytán nagyobb járványok kiindulási pontjai. A járványok kitörési időszaka a nyár, többnyire jullus és augusztus hava, azonban októberben is vollak már nagykiterjedésű járványok. — A betegség főleg a kisgyermekeket támagja meg, de a felnőtteket sem kíméli. Mini a legtöbb fertőzőbetegségnél ugy itt is a betegség egyszeri kiállása egy az egész életre kiterjedő mentességet — immunitást — nyújt.
A betegség többnyire influenza-szerflen kezdődik, melyet főleg a végtagokra kiterjedő bénulások követnek. Az eseteknek kb. 205/o ában spontán gyógyulás áll be. A bénulás eltűnik és a gyermek ugy használja végtagjait, mintha megbetegedés nem is történt volna. Sajnos a
megbetegedések nagyobb száma I hosszantartó, lassan gyógyuló béou- ! lásban jut kifejezésre. A végtagok I petyhüdten lógnak, az egyén elvesztette uralmit végtagjai felelt, a moz- \' gatási képesség megszűnt.
A betegség tovaterjedésének meg-gátlását szolgálja a betegeknek legalább 6 hélre térj dó elkülönítése és kiterjedt járványoknál az iskolák bezárása. Ami a betegség lefolyását illeti lényeges, hogy a betegnek ko-
rán 1 -gyen orvosi gyógykezelésben
része.
Röviden összefoglalva azért tartottam fontosnak a fentieket elmon dani, mert, mint a romániai gyer-mekbénulási hírekkel kapcsolatban tapas\'.tattam a betegség ismeretlen volta a s: ülőkben misztikus félelmet és rémületet okozott.
Dr. Welvárth Dezső
gyermekorvoi
Egy elhunyt zeneszerző özvegye reklám céljából át akar repülni az Óceánon
Falt Leó özvegye készülődik a nagy ulra
Ili
Hl ^^^asw^^
Bécs, izeptember 14 (Saját tudósítónktól) .Az elvált asszon>u, „Sztambul rózsája" és más világhírű operettek két év előli cl-hut.yt komponislíjának, Fali Leónak özvegye az Óceán átrepülésére készülődik. Falt Leóné már meg is vásárolt etre a célra egy osztrák gyártmányú, angol mototral felszerelt repülőgépet és szerződési kötött egy pilótával, aki a gépet vezetni fogja.
Az aeroplánon a nagy útra szűk-séges átalakítások már folyamatban vannak és Fali Leóné még ebben az évben meg akarja kísérelni az Amerikába való repülést.
Művészi körökben a tervvel kapcsolatban azt beszélik, hogy a repülést Fali Leó müveinek kiadója Iman-ízlrozzs. A kiadó és Fallné azt hiszik, hogy a vállalkozás kitűnő reklám lesz Amerikában Fali Leó operettjei számára és az összes amerikai színházak síelnek majd Fali művelt előadni. — Érthetetlen okokból ugyanis Fali nem olyan népszerű Amerikában, mint Lehár vagy Kálmán és Európában óriási sikert aratolt cpsrcttjfi közül alig egy-kettő került Amerikában bemutatóra. ISícsi színházi kötökben Fallné vállalkozása elé nsgy érdeklődéssel tekiotenek.
Fejszével leütötte régi haragosát egy rovottmultu földmives
Keszthely mellett történt a vakmerő támadás — Az áldozat étct-halál között fekszik a keszthelyi kórházban — Tagad a letartóztatott tettes
Parasztdráma
Keszthely, izeptember 14
(Saját tudósilónktól) Cserszeg községben már régebb idó óta haragban éllek egymással Bugovics ]\'n>s és Kellet Sándor odavaló foldmive-sek. Évek óta nsm nézték egymást Jó szemmel és hl egyik u ja keresztezte a másikéi, akkor nem ludlak egymás mellett elmenni ugy, hogy legalább ne szidták volna egymást. Egyszer annyira összeakadt a szekerük rúdja, hogy Bugovics Kellett egy karóval ugy szenti u/ájja, hogy az súlyosan megsérült. Bugovicsot ezért a keszthelyi járásbíróság 300 ezer korona pézbünlelétre ítélte. — Fellebbezése során még jobban poruljárt, mert a törvényszék a pínz-bünletést négy millió koronára emelle fel. Mosl volt ennek a fellebbezésből származó jogerős ítéletnek a kihirdetése a keszthelyi járásbíróságon a telek elölt, mikor is a javíthatatlan Bugovics Kelleti agyonüléssel fenyegette meg.
Néhány nap múlva a fenyegetését be is akf.rla váltani. Szeptember 9-én Keller a város etdejéltöl hazafelé igyekezett a délutáni órákban. Mikor az erdő aljíba éri, Bugovics
van, azonban oly su\'yos bizonyítékok vaunak elit ne, hogy nem fogja elkerülni a börtön kapuját, ahol már ült lopás mialt, amit a herceg uradalom kárára követett el.
az erdőszélen
Keller elé ugróit és reákiállotl:
— Mc-st megvagy, gazember, lesrámolok veled I
Rfgtón ezután haragosát oly erővel vág\'a mellbe, hogy az hátratántorodott. Majd fejsze viliin! Bugovics kezében és azzal ismét mellbe vágta Kellett, akinek még volt annyi ereje, hogy segítségért kiáltott. Etre Bugovics elmeneküli. Keller ezután a közelben lakó Kovács pevtl ismerősének ajtajáig váolzorgoll,\' ahol eszméletlenül összeesett.
Kovácték ijedten látták meg az eszméletlen embert, akinek melléből patakzott a vér. ózonnal szekérre rakták és behozták Keszthelyre a kótházba, ahol sebét összevarlák. Kovács ezután a telles után indult, de nem birt nyomára julni.
Keller állapota oly súlyos, hogy felépüléséhez kevés reményi fűznek az orvosok.
A csendőrség amint hirl vett, az azonnal Járőrt küldött ki a tettes kézrekeritésére, akit sikerült is hosz-szas hajsza ulán elfogni. Megvasalva szállították be a keszthelyi járásbíróság fogdájába. Bugovics még mindig tagadásban
Újjászervezte társulatát Fodor Oszkár igazgató
A tavalyi ..sztárok* nagyrészt Ismét szerződtek
Nagykanizsa, szeptember 14
Fodor Oszkár színigazgató három hét óta megkezdte szezonját Baján. Már b,: fejezte teljesen újjászervezett társulatának összeállítását, mely mint az alábbiakból kitűnik, a tavalyi tagok nagyrészéi, a kedveli vezetőszi-nészeket majdnem mind magában foglalja.
Pécsi Isptársunk közlék szerint az uj színtársulatban helyet foglalnak az összes tavalyi kedvencek, emellett azonban betöltölte Fodor igazgató a be nem, illetőleg eddig meg nem felelő módon betöltött szerepköröket Is. Bejárta uj tagokért nemcsak a csonkaországot, hanem a megszállt területeket is. A színtársulat most már végleges s tagjainak sorába tartoznak a következők: ] Erényi Böske, E?ry Berta, Daka i Aiin*. Rózsa BJzsi, Vass Irma, vala-\\ mint Danis jenó, Bihary Nándor, . Kormos Ferenc, Vértes Lajos, Jákó Pál, Olrt Endre, ilj. Asszonyi László. UJ erők lesznek: Kóbor Irén, aki a I leg|obb békebeli primadonnákkal egyenlő értékű. Palásthy Ilonka kolo-rsturénekesnő, konzervatóriumi vég-zellséggel. Pálffy Bianka, az elsőrendű táncossrubretl. Hajnal Berta, fiatal naiva. OrbJnjViola, az országosan ismert karakterszinésznó. Ladomerszky Margit, szende és fiatal hősnő, Sass Ibolya, vígjátéki és szende színésznő Sugár Gyula, a szegedi színház v. operetlbonvivájaés rendezője. Károlyi Vilmos, a debreceni színház országos hírű táncoskomikusa. Zelenoll Duo, egy fiatal hölgy és fia, akik Nikilin táncművész tanítványaiként fogják élénkíteni az opercllreperloárl, Bánky Róbert, elsőrendű karakterszínész a Magyar Színháztól. Lontay István szerelmessziné3z, a szombathelyi színháztól. Sarlay Imre jellem-és hősszinész. Kurucz Ernó a Rózsahegyi-iskola végzeit növendéke. Sebestyén Géza, segédkomikus, fö-ügyclő, aki mellett Boross Gyula, a mull évad ügyelője a második ügyelőként szerepel. NtdassyMicisegéd-komika. Heriszt János, ruhatáros, főszabó. Károlyiné és Boross Oyu-láné előadásokat levezető súgók.
4
Ezzel kapcsolatban irjuk meg, hogy Elek Ica Jelenleg Egerben játszik. Októbertől pedig Debrecenbe szerződőit. Vadnay Andor a Fodor-színtársulat agilis litkára elszerződött a társulattól Gulyás Menyhért kecskeméti szinigaigatóhíz.
NYITVA EGÉSZ NAP :: A VILÁGMOZGÓ :: VÁRÓTERMÉBEN
I
ZALAI KOZLONV
IMTsiepfeaiber 15
Néhány szó a lelki rákbetegségről
Nemrég olvastam valahol, hogy Angiidban van egy egyesület, amely tagjui számára kötelezővé teszi, hogy embertársaikról soha ro.szal nem mondanak. Nem tudom — tekintve a mai ember ethtkai lazaságát — in proxi hogyan vált be ez az In tizmény, de ha magunk körül tekintünk és látjuk a ml politikai és társadalmi életünk e téren való förtelmes kinövéseit, amelyek után méltán nevezhetnénk „Rágalomországnak" szerencsétlen hazánkat, nem halad hulunk el gondolkodás nélkül az an gol társadalom e nemes törekvése melleit.
Minden, oz egyes nemzetek sajá tos életmódja Is általános ember! tulajdonságokon alapul. Ha valamit meg akarunk érteni, ki kell men nünk az Univerzumb.r, hogy blzo nyos perspektívákat nyerjünk a dol gok szemléléséhez. A festő tükörrel nézi képét, hogy meglássa az elraj zolásokat és korrigálhassa szemének optikai csalódásait. Kell-e tökéletesebb tükör, amely szigorú logikával megmutatja azokat a divergenllákat, melyeket egy telki rákbetegség mlaz-mát az örök törvény határain tul, — növellek — mini az öröklői való mindenség mtndcntálfogóhorlzont/a ?
Szent Ágoston azt mondja: .Istennek szeretete állat tettem emberré, csak szerelel áltól maradhatok az".
A Teremtés első gondolata a szeretet volt. A szeretet ésa/áság iker fogalmak — egymás nélkül nem létezhetnek Attilám és vallom, hogy e kellő az egész emberiség léiének alapja De ezt az alapot végzetesen kikezdte a gonoszság rákbetegsége. Kérdem tehát: hogy állhat meg az az emberiség, amelynek bázisa vérző daganatuk, gennyes lá-lyogok halál orgiájának dellreumá-ban vonaglik?!
Társadalmunk egyik nyílott és riasztó sebe: a rágalom, pletyka, Nem szabad hinnünk, hogy a kisebbek közül való, meri egyike a leg-végzelesebbeknek. Rousseau egy he lyütt azt Írja Vallomásaiban : „Gúnyt űzni a baráti bizalomból, meggyalázni a legszentebb kötést kihlresz telni a keblünkbe öntött titkol, örömmel mcgbecslelenltenl a barátot: ez már nem hiba, hanem lelki aljassáe és gaztelI".
Az a lélek, amelyik a gaztettig képes lealacsonyodni, megtagadta és megszentségtelenítette a teremtő gondolatot és káros bacillus módjára megfertőzi azt a légkört, amely az egeszsiges. tiszta éleinek létfeltétele. Rettentő bün, amelynek rettentő a büntetése! Mert egy egész emberiség telki egészségét roncsolja szél, mert a rágalmazó nemcsak önmagáért felelős, hanem mindazokért akiket megrontott.
És
egyszer, valahol mégis csak
mindenéri felelni kell!
Az angol társadatom néhány tagja nemes szándéktól vezetve, keresi e bajok orvosságát.
Van orvosság Az, ha visszatérünk a teremti gondolathoz, ha valtjuk hogy : csak szeretet és jóság állal maradhatunk emberek. És nem szabad engednünk, kogy ebben a törekvésünkben lemondásra készlessen ben nőnket a skepsis, nem szabad azt hinnünk: mit ér, ha én egymagamban jó vagyok, ha körülöttem min der.kl rossz ?
Emlékezzünk Maclerllnck szavaira ■
^íT\\m"ys/cesen & meglátjátok, hogy azok akik körülölte-
jók ™Tk\'Ugyan\'\'yen ""\'Esésén
/I jóság a megváltás, a szabadu lás abból a kátyúból, amelybe a gonoszság, az Indulatok s.ekere vitt bennünket. A jóság a legfőbb em bert érték, nagyobb minden tudománynál, művészeinél, mert a Teremtő lényének részeseivé tesz ben-nünket. Szabad e erről megfeledkeznünk ma, amikor a technika bábeli tornyai emelkednek istent kisértő magasságokba és méltán fenyeget az a bábeli zür-zavar, hogy a betegségek állal kikezdett telki alap meginogva, ezek a tornyok összeomlanak és akkor az ember, aki a jóság szárnyait megcsonkította önmagán — a mély ségbe zuhan
Sehát: egészségei -— egyensúlyt. Előbb telki egészségei és csak aztán építsük meg a jizikai csodákat. Pusztítsuk ki lelkünkből a rákbetegséget a jóság csodaszerével.
Akkor megtaláljuk önmagunkul és megtaláljuk egymás! ¥mert semmi sem volna képes elválasztani egy mástól két lelke! amelyek egy pil lanalig jók voltak egiiili".
Péczely Piroska
Enyhe ítéletet hozott Böhm Kanizsa F. C. játékosa ügyében a PLSz fegyelmi bizottsága
Budapest, szeptember 14 A vasárnapi Kanizsa F. C -Pécs-Baranya F. C. mérkőzésen a bíró Bsbmol utánrugásért kiállította. Ma este tárgyalta űgyél a figyelmi bizollság és öl durva játékért 20 pengő pénzbüntetéssel aujtolU. Enyhitő körülménynek vette, hogy ezideig büntetve nem voll.
Egyben értesítettek bennünket, hogy s Ka izsa FC folyó hó 18 iki Lipótváros elleni bajnoki mérkőzése a rálosszentmihályi URAK pilyán délu-án 2 órakor kerül lejátszásra. A mérkőzést Birtos budapesti szöv. biró vezeti.
Battonyán hét gyermekpara-lizises megbetegedés történt
Budapest, szeptember 14. A népjóléti miniszter körrendeletet adoll ki a Romániából behurcolt gyermek-paralizis leküzdésére. Battonyán hét megbetegedés lörlénl és ezek közül egy halállal végződölt.
Siegescu József tanárt nyugdíjazták
Budapest, szept. 14. Siegescu Jó zsel egyetemi tanárt, S3ját kérelmére nyugdíjazta az egyetem tanácsa.
TSUHKHAflH
FAISKOLA
NftPIBEMB
Szeptemb. 15, csütörtök
Rí mai katolikus: Hétü|d. Sz. Prot. I Nlkodím. Izraelita: Bul hé 18.
Nap kel retjei 5 éra 36 perckor, j nyugszik délután 18 éra 14 perckor.
Városi Színház Mozgója. .Glgolo" dríma 8 felvonásban. Főszerepben Rod ] la Roque .Karoly király koronázása" éa ] klegészitó műsor. Előadások 7 éa 9-kor.
VIRRASZTÓK
Az éjszaka nagy, fekete koporsó.
A város benne feksiik csendesen.
Tán én vagyok mén ébren az utolsó
S Te a karomon, szelíd Kedvesem.
IjIsíI a vágy, n kin, Orőm és a bitnal,
Mely a Ma sírjából holnap újra kél.
Most átöleli e halottas ágyat
És a csend jelelte békés szemtödéi.
Fekete, nagy koporsó most 02 éjfe!
Gyászmécsek rajt\' a fényes csillagok
S ml járunk benne holkszavt\'i beszéddel:
Két elvarázsolt, lázas tetszhalott. ..
GERELY JÁNOS
— A polgármester Budapesten.
Dr. Sabján Gyula polgármester ma hivatalos ügyben Budapestre utazik,
— Minisztériumi kiküldöttek Nagykanizsán. Joó Islván nfpjóléli minisztériumi osztálytanácsos tegnap este Nagykanizsára érkezeti, hogy megtekintse a csatornázási muokák haladását. Mlhdlyf/y László Szeged város műszaki tanácsosa holnap érkezik Nagykanizsára az illeni vízvezetéki és csatornázási munkák rendszerének lanulmányozására, miután Szegeden most bővítik a csatornázást. Kulcsár Qyőzö, a népjöléti minisztérium műszaki osztályának vezetője hétfőn jön le Kanizsára a kórház gazdasági épűlele gépi berendezésének felülvizsgálására.
— Megnyíltak az Iskolák kapui. Az iskolai évad megkezdődöli, meg-nyillak az Iskolák kapui és ahogy ilyenkor szokás, Islen áldását mentek kérni a templomba az uj iskolaév sikerére. Ünnepi Veni Sancle-vel bivták a Szenl Lélek segilBégél és ezer és ezer magyar gyermek ajkáról tört fel az ájtatos Ima a magyarok segi:ő Istenéhez. A lanulők és növendékek ftámszerü megállapilása és beosztása ma történik meg végleg, amelyről ml Is részletesen fogunk beszámolni. Annyi azonban már ma Is megállapilhaló, hogy az idén ismét többen vannak az iskola padjaiban, mint a mult évben. Meg-növekedell az iskolás magyar ujnem-zedék száma és az ulcák a reggeli órákban ismét hangosak lesznek ezüstcsengésü, vidám, gondtalan gyermekkacaltól.
— Kinevezés és nyugdíjazás a keszthelyi járásbíróságon. Az igaz-ságügyminiszler Pál Jtnos keszthelyi járáíbirót saját kérelmére nyugdíjazta és helyébe a keszthelyi lárásbiróság-r<°« S\'-Monoy László kaposvári lírásbirót nevezte ki. - D: Balázs Lajosi, a keszthelyi járásbíróság alelnökéi az igazságUgyniiniszler a budapesti központi járásbirósáthoz helyezte át. A szimpatikus birók\' távozása. il\'etve njugdijbi vonulása érzékeny veszleséze a keszthelyi járásbíróságnak és társadalomnak.
— UJ hivatalos órák a városházán. Dr. Sabján Gyula polgármester szeptember 15 tői kezdődőleg megváltoztatta a tisztviselők munka-Idejének beosztását olyképen, hogy ezen időtől fogva a tisztviselők reggel nyolc órától déli egy óráig é» délután három órától délulán hal óráig larloznak hivatalos munkájukat eilálni. A szervezeti szabályzat értelmében a kezelők munkaideje naponta hét, az előadóké naponla bal óra lehel. Ezzel az uj rendelkezéssel azonban a kezelők munkaideje, valamin! az előadóké napi két órával n.eg lelt hosszabbítva.
— Vegele esperes-plébános ezOst miséje. Szép ünnepség keretében tartotta meg ezüst-miséjét Mária nevenapj\'n Kisbérapáii község espe-res-plébánosa, Nagykanizsa izülölle, dr. Vegele Lajos, amelyen nemcsak a környék Intelligenciája, a község népe osztatlanul, hanem Somogy minden részétől, sói a nagykanizsai piarista gimnáziumban vele járt diáktársai Is összejöllek. Kevés lelkipásztornak jutott osztályrészül az a meleg, szeretetteljes és Igaz szívből jövő ünneplés, amiben dr. Vegele Lyjosns1; része voll. Az ünnepség előtt Kéry Elek kanonok a papság élén üdvözölte az ünnepellet, majd felolvasta dr. Roll Nándor megyéspüspök levelét, amelyben fópisztori áldását küldi Vegeiének. Ezután ünnepi istenlisztelet voll, amit az ünnepelt ceUbrált. Utána diszcs párnán átadták a község ajándékát: egy gyönyörű kivitelű, művészi arany-kelyhet. Majd egyre-másra jöttek az üdvözlök, a község, a papság, a lanilóság, egykori diáktársai. Délben száz terítékű bankell volt, amelyen a kerület országgyűlési képviselője, a vidék földbirtokosai is részi veitek. Nagykanizsáról olt voltak a jubiláns testvéröccse, Vegele Károly tanár, Kiss Béla piarista lanár, Babochay György földbirtokos éa Wolhelm Manó magántisztviselő.
— Nyugdíjazás. A legnapelőlll vármegyei közgyűlés Tury Páll, a nagykanizsai járás löszolgablróságá-nak irodafőtlsztjét saját kérelmére nyugdijazla. Tury Pállal egy érdemes és becsüli tisztviselő lépett a |ől megérdemelt nyugalomba.
— Nyitva van még a képkiállítás. A nagyfokú érdeklődés, ami a Nagykanizsára érkezett képkiállítás! kiséri, lehetővé tette, hogy azt még néhány napon át nyitva larlsák az érdeklődő kanizsai publikum számára. A gazdag művészi anyagól össze-hslmozott tárlat vállozatos képanyagából már sok került kanizsai képbarátok birtokába. A kiállitás a Világ mozgó nagy csarnokában még ma és holnap egész nsp díjtalanul meg-lekinlhető.
— A klskanlzsal Lövészkör szüreti mulatsága. A klskanizsai Lövészkör október 2 án nagyszabású szüreti mulalságol rendez, mely a mostani előkészületek ulán Ítélve, minden lekin\'eiben szép sikerű lesz
-- Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
1&27 Szeplemher 15._
_ Rothermere arcképe az Iskolákban és hivatalokban Egyik budapesti lap közleményeivel kep-csolatban, valamin! a hozzá inlézell nagyszámú megkeresísre a Társadalmi Egyesületek Szövetsége közli, hogy Rothermere lord arcképének legszélesebb arányú terjesztésére nézve már megtette a szükséges lépéseket és néhány napon belül a Trianon reviziója érdekében folyó mozgalom összes támogatóin ík, valamint a trianoni T jelvény viselőinek teljesen díjmentesen bocsátja rendelkezésére a nemeslelkü angol lord arcképét. A TESz elnöksége igy akarja lehelővé tenni, hogy minden magyar házba eljusson annak a férfiúnak arcképe, akinek voll bátorsága a világ közvéleményének Ítélőszéke elölt rámutatni arra a történelemben példátlan igazsiglalan-ságra, mely Magyarországot Trianonban érte. Minden ezirányu megkeresés közvetlenül a TESz elnökségéhez Intézendő (Budapest, V., Mérleg-utca 2.Telefon: Teréz 144—06).
— Zalavárrnegye a zalaegerszegi Károly király templom felszentelésén. A megyegyűlésen elhatározták, hogy a zalaegerszegi IV. Károly király emlékére emeli templom szept. 25 1 felszentelésén a vármegye küldöttségileg vesz részt és pedig díszmagyar ruhában.
— Átalakítják a klskanlzsai mozi épOfetét. Értesülésünk szerint a városi tanács legközelebb álala-kltatja a kiskanizsai mozi épületét Oly tormán, hogy az első részéből üzlethelyiségeket alakit, mig a másikbői két terem lesz, ahová a leventéket és más hazafias egyesületet fogják elhelyezni.
— Fényképészeti cikkek, lemezek, filmek, papirok, vegyszerek, fényképező gépek már 9 pengőért kaphatók Szabi Antal fényképészeli cikkek szaküzletében.
— Egy súlyos beteg, akinek nincs hozzátartozója. Hévizgyógy-(Ordőn még ez év julius havában a gyepen találtak egy 50—60 év körüli embert, aki sem beszélni, sem lábra állni nem tudott. Beszállították a keszthelyi kórházba, ahol mind a mai napig ápolják, de segitenl nem ludnak rajla, mert szélhüdéses beteg. Megkeresték Zalavárrnegye valamennyi illetékes hatóságát, de sehonan sem tudták megáliapitaui a szerencsétlen, magával tehetetlen öreg kilétét. Valószínűnek tartják, hogy a falusias kinézésű embert lelketlen hozzátartozói tetfék ki az utcára és számitoltak arra, hogy majd csak kórházba viszik, ha megtalálják. A keszthelyi kórház kéri mindazokat, akik esetleg tudnának valami közelebbit a betegre vonatkozólag, |e-lentsék be, hogy megtudják a hatóságok állapítani, kik a betegnek a felelős hozzátartozói.
ZALAI KÖZLÖNY
Zlrlohl sárlat
Hiti 20-33, London 25-21>,«. Newyoik 01855, Brllaael 7220, Milano 28\'21, Jmilezdam 207 80, Berlin 12335, Wien ;*;>0, SoUa 375, Prága 15-371.1, Vand »-00, Budapest 80-63\'., Belgrád 913, Bakai tat 3 21.
— A megyéspüspök a tűzkárok csökkentése érdekében. Dr. Rótt N ndor megyéspüspök a tűzkárok li ilhf.tós csökkentése cé jából elrendelie, hogy az iskolákban a (a-nitók az iskolai év folyamán negyed-évenkint I—1 órában oktassák\'ki a gyermekeke: a lüz keletkezésének okairól és a megelőzés módjairól és lölcg figyelmeztessék őket arra, hogy a gyújtóval és a tűzzel való játék halálos veszedelmet rejt számukra és az egész községre.
— Életmentő gyermekek. Pre-kelub Győrgyné ksdarkuti asszouy Öngyilkossági szándékból a kútba akart ugrani. Ezt kél 10 éves liu észre-, vette, odaugrották hozzá, belekapaszkodtak és mindaddig tartolták vissza, mig segélykiálltásukra a szomszédból az asszony férje oda nem sietett, aki azután asszonyát hazavitte a lakására.
= HáGÁNTAHITÁST kapnak tanároktól nyilvános és magántanulók, lelentkezes könyvkereskedésben Sn-gár-nl 2. szám.
= Magántanulók\'oktatását és korrepetlclót vállal sa|ai lakisin nyug. igazgató-tanító. Királyi Pálutca 4. sz.
™ ATrunkhahn falskofa Békásmegyeren — Budapest mellett, a lőváros belsejétől villamossal 30 perc alalt elértető. É deklödők magán a faiskola telepen kiválaszthatják a facsemetéket. —• Budai hegyvidéken, agyagban és homokos agyagban nevelt, edzett és életképes oltványokból igen nagy készlet van. Különösen ull sorfák, gyümölcsfák, sövény-cserjék, díszcserjék, rózsák (200 fajla) és évelövirágok lesznek az őszre szállíthatók. A részletes árjegyzéket Ingyen minden érdeklődő megkapja. Rendelések mielőbb feladandók, még az őszi torlódás előtt.
= Országos Vaskcreskedclml Kongresszus. A Magyar Vaskereskedők és Vasiparosok Országos Egyesülete a most bezáruló Vas, Gép és Háztartási ipari Kiállítással kapcsolatban diszközgyd. lést tartott s ugyanakkor az ország vaskereskedőineK részvételével, Vaskereskedők és Vaslparosok Székházában országos vasKereske-delmi nagygyűlést. A jelenvolt vas-kereskedók határozatilag kimondták, hogy a kereskedelmi kormányt a teljes vasárnapi munkaszünet bevezetésére kérik fel. Behatóan foglalkozott a kongresszus a vaskereske-delmi kontárkodás kérdésével s az általános vélemény az voll, hogy a vaskereskedelmct képesítéshez kell kölni. Ebben ez ügyben a Magyar Vaskeresdedők és Vaslparosok Országos Egyesülete az összes ország vaskereskedőihez kérdőiratot intéz, miután az 1922. évi törvény alapelveinek megváltoztatásáról van szó. Élénk eszmecsere folyt a vas-kcreskedelcmben mutatkozó súlyos versenytünelek körül s a kongresszus kimondta, hogy a nagykereskedőket és gyáriparosokat felhívja a vaske-reskedelmi konszolidáció támogatására. A nagy érdeklődés melleit lefolyt díszközgyűlés és kongresszus tagjai megtekintették a vasipari kí-ánuást, továbbá a Welsz Manfréd gyárat, ahová külön hajón mentek s ahol a gyár a hosszú ideig tartó séta után megvendégelte a látogatókat
— A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpangas, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kabultság, fülzúgás, halvány arcszín, rossz kedv a természites „Ferenc József" keserűvíz használata által elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc József vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűizcrüzletekben.
— A balatoni hajózás menetrendje szeptember 16 tói. I. Ba-laionlüred—Tihany — Balatonföldvár és vissza: Balatonfüredről indul 9 óra 30 és 15 órakor, Tihanyba érkezik 9 óra 50 p. és 15 óra 20 perckor, Balatonföldváron van 10 óra 30 p. és 16 órakor. Balaton-föfdvárrról indul 12 és 18 órakor, Tihanyban van 12 óra 35 p. és 18 óra 35 perckor. Tihanyból indul 12 óra 40 p. és 18 óra 40 perckor, Balatonfüreden van 13 és 19 órakor. II. Badacsonyhableány—Fonyód és vissza: Bidacsonyból indul 10 óra 30 p. és 17 óra 30 perckor, Fo nyódra érkezik 11 óra 50 p. és 18 óta 50 perckor. Fonyódról Indul 12 óra 15 p. és 19 óra 20 perckor, Badacsonyba érkezik 13 óra 40 p. és 20 óra 40 perckor.
folyóibat-szemle
)( Az Uj Idölc eheti számában a kit regényen kívül, elbeszélést, cikket és ver-] »et írtak : BáiSony István, Faikas Imre, Fáin Tamás, Binyl Ad rj»n, Ruzitska .Mária, Andai Ernő. Apróbb cikkek és a szerkesztői, kertészeti és gasztronómiai rovatok egészítik kl a lap tartalmát. Mutatványszámot ingyen küld n kiadóhivatal: Budapest. VI. Andrássy-ut 16.
)( Magyar Lányok fiatal lányok képes Irodalmi lapja. Novellák, versek, társadalmi és Ismeretterjesztő cikkeken kivül a szerkesztői üzenetek tarkilják a lapot. Negyedévre 2-40 pengő. Az elóílzetők 1(30 pengő áron szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek regénysorozatot. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
)( A hölgy-világ legszélesebb körű érdeklődése kiséri minden hónapban a .Divat Szalon* megjelenését. A sieptem-bcrl szim most hagyta el a sajtót diszes kiállításban és gazdag tartalommal. Szines és egyszínű divatképek, szabásminták, kézimunka-minták, szépirodalmi közlemények teszik a számot minden család részére értékessé és változatossá. A lap előfizetési ára negyedévre 3 pengő 30 fillér. Kiadóhivatal Budapest, IV. Eskü-ut 5.
mozgószinházak
Városi Színház Mozgója. Ma Ciülörtökön este 7 és 9 órakor: „Qigolo", dráma 8 felvonásban. — Cecil B. de Mille su perprodukciója. Főszerepben Rod la Roque. „Cibere és a lópatkóbanditák", burleszk két felvonásban. „Károly király koronázása".
Keszthelyi Uránia. Csütörtökön csak felnőtteknek: „Lia három férje" (Egy asszony, aki nem lud nemet mondani) 5 felv. vígjáték. Kisérö műsor: „Repülés a balálba", 5 felvonásos tragikus film, mely Páris és Szahara között játszódik le.
sportélet
A Pécs-Baranya FC center-halfja fejcsonttörést szenvedett
A Kanizsa—Pécs-Baranya vasárnapi nagykanizsai mérkőzésén Kristóf, a pécsi csapat centei halfa oly szerencsétlenül lejeit össze Gersten-breinnal, hogy koponyaalapi csonttörést szenvedett. Kristófot a pécsi klinikán megvizigálták majd röntgenfelvételt készítettek sérüléséről és így megállapították, hogy sziklacsonttörést szenvedett. Kristóf Sándor belátható időn belül nem léphet pályára.
(Gyömörey főispán fogata első dijat nyert) A Faluszövelség által Celldömölkön rendezett klállilás alkalmával urkocslversenyl is rendezlek, amelyen az első dijat egy díszes ezüst szobrot Zilavármcgye főispánja Gyömörey Qyörgy intapusztai fogata nyerte meg. A fogatot Oyő-morey Józsel hajtotta, aki 19 perc alatt lette meg a 6 kilóméteres utat.
(A Kanizsa FC) Igazgatósága, felügyelő bizottsága, választmánya és spurtvégrebajló bizottsága ma este (él 9 órakor a Central souterrein helyiségében ülést tart.
idftjéi-é a
A nagykanizsai meteorologlal meggy elő Jelentéi®: Szerdán a hőméxsik-ul- Reggel 7 órakor +106, délután 2 órakor +17 6, e«te 9 órakor + 134.
Felhóid: Egész nap tiszta égboltozat.
Széliuiny: Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet jeienté?e szerint egyelőre túlnyomóan derült, száraz idő várható hőemetkedéssel.
rádióműsor
(RővkfitéMtt H - hírek, k&zazd* Bág. Hangv. — hangverseny. E — előadás Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. .Mg. «= mezőgazdaság, tft - ifjúsági előadás. V - felolvasás. 0 — gramofonzeoe. Jb — Jazz-baad. K — kabaré. nZ. — aípizcrfl hm,
Szeptember 15 (csütörtök) Budapest 9.30 H. 11.00 Zongora Hangv. 12.0U és 3.00 H. 5.00 Időjelzés. Utána .Asszonyok tanácsadója". Teörökné, Arányi Mária előadása. 5.00 Majthényi György novellái. 6 15 .Magyar nótaverseny cigányzenével. 7.45 Előadás a Stúdióból. ,Li-liomfi". Énekes vígjáték, 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede. 10.15 a Utána gra-fonola.
Bécs-Orác 11.00 nZ. 4.15 Hangv. 8.00 Zenei novella. 8.59 Klasszikus kamara Z.
Berlln-Stettln 11.00 G. 12.00 HarangJ. 1230 Mg. 3 30 G. 4 30 Szerelem és házaiság, költemény és novella R. 5.00 nZ. 7.00 Harangjáték. 8.11) Ezeregyéjszaka, mesejáték Lhann Strausz zenéjével. 10.30 jb.
Boroszló-Glolwitz 12.15. 1.45 G. 4.30 nZ. 8.00 Zongora Z. 9.10 LÍral dalduettek Z. Iü.30 nZ. Brünn 12.15 nZ. 7.00 Kamara Z. Davcntry-Junlor 3.00 nZ. 4 00 Hangv. 6.45 Jb. 7.4i Operaelőadás, Pillangókisasszony. 10.45 K.
Frankfurt-Casscl 11.55 Harangjáték. 130 Gy. 4 30 Jb. 6.15 A 8.15 Szimfonikus Z. Utána zongora Z.
Hamburg-Bréma-Haanover-Kiel 8 00 A. 11.00 Gy. 12.00 Hangv. 2.05 nZ. 4.15 Két gordonkás hsngv. 5.CO Tánc Z. 500 Hannover : Egzotikus népdalok és táncok. 6.00 Vidám Z. 7.20 A. 8.C0 R. Strauss-est. 9.00 nZ. 10.C0 Az uj törvény a nemibetegségek leküzdése érdekében, utána nZ.
Könlgsberg-Danzig 11.30 G- 4.30 nZ. 8.3j .Halló* rádlórevü.
Langcnberg-Dortmund-Mflnster 11.30 nZ. 3.45 A. 5.30 Clgánv Z. 8 30 Mária dalok és legendák, ének és zenekari Z. utána Népszerű Z.
Milánó 4.15 Jb. 5.20 Gy. dalok 8.45 Vonószenekar Hangv. 11.00 Jb.
Münchcn-Nürnherg 12.30 Hangv. 4.30 Dalok Z. 8.05 Szimfonikus Hangv. 9.00 .Willy felesége", R. Relmann 3 felvonásos bohózata.
Rádió P. T. T. 10.30, 3.00 A genfi népszövetségi ülések közv. 200 Harangjáték. 9.C0 Operaelőadás Gounod: Faust.
Prága 10.50 G. 12.10 nZ. 1.15 Kísérleti leagás. 5.03 Jb. 730 A cseh fllharmóniku-sok Hangv. 1020 nZ.
Róma 5.20 Gy. 5.45 nZ. 9.10 Enek és zenekari Z., utána Catalanl: La Wally C. operájának 4 felv.
Stuttgart-Frciburg 12.30 G. 6.45: nZ 8.15 Operaest Z. 9.4:> Német muzsikusok költemény R. és dalok.
ZALAI KÖZLÖNY
192T szeptember 15.
TÖZSQE
Barátságos hangulatban nyílót! a mai értéktőzsde élénk forgalom mellett. Később a kedvező irányzatot a külföldi tőzsdék jelentései megerősítették, de zárlatkor a magasabb árfolyamok realizációt váltottak ki s az árnyereségek nagyrészt elvesztek. Szilárd volt a Oaoz Danubius, mely 3%-al javította áifolyamát. A Bauxit, mely az üzlelidő elején 4»/o árnyereséggel állott, a zárlat kezdetén a tegnapi nívója alá esett vitsza öt pengővel.
i bndapesü Tőzsde deviza-jegyiésa
VALUTÁK
Angol L ÍÍJ9-27-95 Baba tr. 7Í60-7990 Cscti k. 16«0-I69S Dánt 152 75-153-35 Dini! 10-03-1009 Doüir 568 :0-57060 Francia Ir 22*40-2?60 Hotl. 22870-229-70 Lengyel 6345-64 45 Lat 352-358
Lm -•--—
Ura 3120-31-50 Mii ka 135-75-136 25 ichm. 80-40-8080 (tarts 15090-151-50 •váJeíl.11020-11060 SyM k. I534.S-154 05
DEVIZÁK AmaL 228 80-22950 Belgrád 10-C5-1009 Berlin 13585-13625 Bakareil 3M-3Í6 Brtswet 79-52-7Í77 Kopenb.152-80-153-20 Otalo 15090-151 30 London 27-76-27-84 Milano 3105-31-20 Newyork 570-95-2 65 Pirii 22-37-22-47 Prigi 1632-17 97 Siofla 411-415 Stcckb. 15350-15390 Varió 63\'55-64\'35 Wien 8050-8075 Zültdi 11015-11045
Terra én ytótsde
Buja Uixav. 77 Vg-oa 3 0 75 - 3095. 18 kg-oa 3115 - 3135 79 kg-oi 31-45-31-65, 80 kg-oi 31-55 -31-75. egyi» 77 kg-o« 30-45 - 30-75. 78 kg-os 3075 30 95, 79 kg-o« 3K5 31 25, 80 kg-os 31-15— 31-35, roaa28 65 - JSDO. Uktim. iipa 25 50— 26 00. tOrárpa 29 00-3300. ut. 21-75-2225, lengeti (0) 24 24-24 75 Bnzakoipj 1800-1850. repce 4350—44-50.
Serléirásár
Pclhj|tli >900. melyből eladallanal vl.ua BUiadt 427 darab. BsírendQ 1-7-4—1-76. aiedelt 1-70—1-74. ncdctl koz*p 1"66-i\'70. könnya 1*50—I\'SS. eWiendQ öreg 1-64-1-68, miiodiendll 1-50—1-56. angol sflldO 1-52—1-88, uaionna nagyban 196-1-92, oli 2-18- 2 20, lebuxott bm 2 00— 200, izalonnil lílaertés 210—212. Az trinyial ílénk.
Kiadja: Dékalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Béménytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán teleton: Nagykanizsa 78. az.
apróhirdetések
As apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Clmuó i minden vastagabb bclüből álló «ó két szónak számíttatik. Minden további txó dl}a 5 flll. Vasár- és ünnepnap 50o/o lelár, nerdán--pénleken 25% lelij. Állást keresőknek 50". ű engedmény. A hirdetési dlj olö.-o <l*»tand6.
Bútorozott szoba egy flaUI ember (észére kiadó Magyar-utca ík ajtó 3 -3877
Egy vagy két sxobás lak.-, it kcroaak azonnalra vagy október l-re. — Cin a kl-adóban. -3845
Eoy megbízható ügyes mindenes leányt keresek szeptember 15-lkére Clm a kiadóban. • 37-ig
A külvárosban szerény kétszobás lakás! keresek, bővebbet Vida vendéglőjében Nagykanizsa. 3729
■kfilyök eladó. Citn a 3691
KajUsita vizsla kiadóban.
Két kisdiák esetleg házi oktatással, minden Isholához közel, gondos csalágl ellátásban részesülhet. Clm a kiadóban. 3690
Teherautó másféttonnás olcsón eisdó. Szakács müszeruzem, Klsfaludy-utca. 3836
Elvoszett egy csomó kulcs, megtalálója kéretik ezt a Drávakavics Kitermelő Vállalat Irodájába, üaxirudvar. Póut 8. leadni. -3887
Ügyes, becsületes takarító bejárónő ebédkosztul kerestetik. Clm a kiadóban.
városi színház mozgója
Szeptember 15-ín, csütörtökön 7 és 9 órakor:
GIGOLO
Dráma 8 felvonásban. Cecil B. de Mllle super-produkciója .... Főszerepben: Rod la Roque
Cibere és a lópatkóbanditák
Burleszk 2 felvonásban
Károly király koronázása
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
legújabb, módosított
MENETRENDJE
Erzsébot-tér— Vasútállomás
Oda
| Vissza
I
3-"
4-io
5-om
6-34
6-48
7-28* 8-30
H-30
13-50
14-05
17-18 17-36
20-<M
20-35
23\'00 23-» 0-12
3-52
4-16 5-06* (5-42 7-02
7-37«
8-42 ll-\'2 14-01
14-11
17-32
17-42 20-12 20-" 23-12
23-32 0-22
Erzsébet-tér— Barak I!
Oda Vissza
7.32 7-44 1.
8-50 9-02 II.
H-50 12-02 II.
13-0" I319 11.
16-22 16-33 II.
18-\'4 18M II.
20\'00 20-12
Erzsébet-tór-Kiskanizsa
Oda
7-io 1030 12-15
14-16.
16-48
19-10
Vissza
7-20 10-42 12-26 14-27* 17-00
19-22
A 11. számú autóbusz (József laktanya felé) egy állandó egyirányú
körforgalmat végez Sugár-iitnn ál József laktanyához Petöfi-uton és Eötvös-téren át vissza Főtérre. Hosszabb megállóval József laktanya előtt és Eötvös-téren.
Erzsébet-tér— _
József aktanya i 6
Oda 1 Vissza < "
SneAr-oton Ptlőll uion

8-05 8.20 II.
8-50. 9-oo» II.
13-35 13-50 II.
14-18* 14-26* II.
17-00. 17-10* 11.
19-40 19 55 II.
20-55 21-co
Az autóbusz kiránduló társaságok részére bárhova megrendelhető.
A csillaggal megjelölt menetek felületesek. (Csak lis utas van.) KscUcgcs üzemzavarok alk.1lmSv.1l a vasúti, kltkanlZMl, barafcl líralok tanainak lenn cls6*orban, mig a lobbi Járat az llzcmzavai lar-tjma alalt szünetel.
Viteldijak :
Erzsébet tér—Vasulállomás 40 iiliér Erzsébel-tér—Józscflaktanya 24 fillér Erzsébet-tér Eötvös-tér 24 Hllér Erzsébet-tér—Baraklelep 40 fillér Józstflaklanya(Pelőfi-utonál) Barakk vagy Kiskanizsa
vagy Vasútállomás 50 fillér Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér Erzsébet-tér-Sporttelep 24 fillér
A hetijegyek I hónapig érvényeaek.
ISKOLA-
KÖNYVEK BEKÖTÉSÉT
legolcsóbb árban vállalja a
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vál-—= lalat - —
Nagykanizsa, Fő-ut S.
Hirdetmény
Az Iharosberényl Közbirtokosság
kiskorcsmája berendezéssel, mészárszékkel és hozzávaló épületekkel
1927. évi szeptember 29-én
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek három (3) évi időtartamra kiadatlk.
Beköltözhető 1928. január hó l-én. Kikiáltási ár 300 pengő. Érdeklődni lehet a közbirtokossági elnöknéi.
Iharosberény, 1927. szept. 10.
A közbirtokosság 38, elnöksége
Nyomatott a Délzalai
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32 !-32 =-64 fillér. Bárki által váltható. Heti jegyek : Vonal átszálló, érvényes 14 útra, végállomástól végállomásig naponta 5-60 pengő. Heti szakaszjegy: Érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 útra 4-80 pengő.
Heti munkáajegy: Érvényes 12 ulra, végállomástól végállomásig 3-50 pengő, ugyanaz 14 ulra szóló érvénnyel 4\'— pengő.
U] zsákok, uj ponyvák
kévekölőzsineg
Kerti magvak Mütrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
Írószerek ós füzetek rajzszerek, festöszerek könyvtáskák és szíjak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében i«i Fő-ut (Városház-palota.)
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
87. évfolyam, 209. szám
Nagykanizsa, 1027 szeptember 16. péntek
Ara 14
Bllér
• 9
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal Fó-ut 5. sz. Keszthelyi fiókkiadóhivatal: Rákóczi-tér 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszeg Előfizetési :
;i szerk. és kladóhlv. Kinizsy-u. 14. ira: egy hóra 2 pengő 40 fillér.
A „Detroit büszkesége" abbahagyta földkörüli re-pülőutját
1 japán tengerészeti minisztérium hadititkokat ült a Detroit büszkeségétől
Tokió, szeptember 15 Teklnleltel arra a mozgalgmra, amely Amerikában az óceáni repülések ellen megindult, valamin! a rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyokra, Shlee és Brook, a világkörüli uton levó amerikai pilóták, feladták uljukat és ugy határoztak, hogy nem kísérlik meg a Csendes-óceán átrepülését. A Detroit büszkesége egyelőre Tokióban marad, ahonnan hajón fogják visszavinni Amerikába. A világkörüli repülök, mint \'ismeretes, 20 nap alatt akarták körülrepülni a földlekét és ut|uknak már közel háromnegyed részét tették meg, midőn a további repülési a lentemlilett okoknál fogva kénytelenek vollak feladni.
Tokió, szeptember 15. A japán tengerészeti minisztérium megtiltotta az ideérkezett Brook és Schlee amerikai világkörüli repülőknek, hogy a Delrolt büszkeségével átrepüljék Japán csendesóceáni partvidékét, a kél repülő tehát ezt az útszakaszt hijón fogja megtenni és a repülőgépei Is magával viszi. Általános az a leltevés, hogy a |tpán kormányi az a félelem Inditotta erre a lilalomra, hogy az amerikai repülők elszállhalnának Bonin szigete fölölt, amelyei a japán lengerészeli hadvezetőség az 1921. évi washingtoni leszerelési konferencia határozata ellenére titokban erődökkel épilell ki..
Egy román miniszteri rendelet halálra ítéli a német iskolákat
Bukarest, szeplember 15 (Éjszakai rádlójelentés) Anghelescu közoktatásügyi miniszter rendeletben meglil-loltr, hogy az evangeiiku3 iskolákba mást, mint evangélikus tanulói beírathassanak. Ugyanígy megtiltotta, hogy a német iskolákba mást mint szüle-telt német anyanyelvű tanulót írjanak be. A rendelet halálra iléli a német iskolák százait, valamint az evangélikus iskolákat az ó-királyságban és a megszállt területeken, hol az evangélikus iskolákban a tanulók lömét a más vallásúak (ették ki.
A birtokperek ügyében a magyar siker Romániának legyengülését és szociális leromlását jelentené — mondotta a román miniszterelnök
A magyar-román ügy pénteken kerül a népszövetségi tanács elé Paris szeptember 15 (Éjszakai rádiójelenlés) Bralianu román miniszterelnök hosszabb nyilatkozatát közli a .Temps", melyben Bralianu előbb a francia-román ba-
rátságról beszél és aztán rátér a román-magyar birtokperek ügyére.
— Rd akarok mulatni — mondotta Bralianu rriniszterelnok — arra, hogy mit Jelentene a (randa szövetségesnek, Romániának a magyar siker. Kiszámíthatatlan legyengülését Romániának és szociális leromlását. Ha a magyar álláspont győzne, ezzel kérdésessé válna az egész román löldbirtokreform. De Jelentené ez egyúttal egész Versailles összeomlását nemcsak a románoknál, de a legyezőiteknél is, akikel akkor győzőknek lehelne nevezni. Hangsúlyozom, hogy egyetlen román ember szemében sincs ellenség és teljes egyetértésben akarunk élni minden szomszédunkkal,
különösen a magyarokkal.
Oenf, szeplember 15. Ma nagy érdeklődés előzte meg a Népszövetség tanácsának ülését, meri azl vár-Iák, hogy megtörténik a döntés a magyar-román birtokperek ügyében. A döntés azonban elmaradt, mivel a ma délelőtti ülés nem foglalkozoll a kérdéssil. Beavatott körökben ugy tudják, hogy a magyar-román Ugy pénteken foglalkoztatja a népszövetségi tanácsot.
Cenj, szép\'. 15. A Népszövetség tanácsa ma délelőtt nyilvános ülésre üli össze. Baljour előterjesztése alapján elfogadták a görö^ letelepülök ügyét intéző autonóm hivatal jelentését. Majd jóváhagyták a Görögországnak nyujiandó kilencmillió font sterlingről szóló Javaslatot. Ezután foglalkoztak a menekültek ügyére vonatkozóviszonyok tanulmányozásával melyről a román követ számolt be.
Megejtették a népszövetségben a tanácstagsági választásokat
Genf, szeptember 15 (Éjszakai rádió/elenlés) Ma megejtették a népszövetségben a három nem állandó tanácstagságra a vá-laszlásokal, melyek három évre szó-lanak. Eszerint Belgium, Csehszlo-
vákia és San Salvador helyett a következő három évre Cuba, Finnország és Kanada kerüllek be tanácstagodul, mig Oörögország csak 23 szavazatot kapott és ezért kiesett a választásból.
A jugoszlávok fogságra vetették és borzalmasan összeverték a magyar párt két elnökét
Belgrád, szeptember 15 (Éjszakai rádiójelentés) Mint azt a lapok közölték, a csendőrség a Bács gradicskai magyar pár elnökét a választásokkal kapcsoíalban letartóztatták, úgyszintén togságba vetették Botlka Jánosi, az ollani magyar párt alelnökét is, akikel államellenes
izgatással vádoltak. Ma mir.dkeltő-|üket az ügyészség szsbadlábra helyezte, azonban annyira összeverték őket, hogy Botlka János ágyba került és bcsszu időbe kerül, mig meggyógyul. Horváth Géza elnök ellen pedig tovább folytatják az eljárást.
M-i-H.r f" ri\'I\'I\'I\'i\'* ........................
A háztulajdonosok nemzetközi nagygyűlésén a tulajdonkorlátozások megszüntetését kérték
Hága, szeptember 15
Mosl lejez ék be Hágában a báz-lulajdonosok nemzetközi nagygyűlését, mely bárom osztályban tanácskozott. A második osztály elnökéül dr. Németh Bélát, a magyarországi háztulajdonosok elnökéi választották
t meg, aki megnyitó előadásában né-me\', angol és Irancia nyelven is-merlelle a háztulajdonosok álláspontját.
Majd a nagygyűlés egyhangúlag elfogadta Nagy dr. határozati Javaslatát, melyben a házlálajdonosok
vilignagygyűlése kéri az egyes államok kormányai! a háztulajdon terén még fennálló tulajdonkor látozások gyors megszüntetésére. Ezulán a Háztulajdonosok Nemzetközi Szövetsége kimondotts, hogy a jövő évi nagygyűlést Varsóban, az 1929. évi nagygyűlést pedig Budapesten fogja megtartani.
Isadora Duncan a világhírű táncosnő tragikus halála
Párls, izeptember 15 Isadora Duncan, a világhírű táncosnő, tegnap esle Nizzában hirtelen és tragikus módon meghalt. A táncosnő gyalogsétára ment és útközben egy automobillal találkozott, amelyen két ismerőse Olt. Meghívták, hogy üljön fel a kocsira. Isadora Duncan helyei foglalt és hátravetette a nyakán levő hosszú sál végéi, amely egészen a hátsó kerékig nyúlt le. Az autó nekiiramodott, a sál egy szempillantás alatt felcsavarodott a hátsó kerékre s megfojtotta Isadora Duncanl. Útitársai csak akkor vették észre a katasztrófát, mikor élettelen testét a kerékre csavarodott sál mesz-szlre kivetette a kocsiból.
Rémhír gróf Apponyi elleni merényletről
Budapest, szeptember 15. Ma dél- \' előli ugy a fővárosban, mint ar vl- , déken az a riasztó hír terjedt el, hogy gróf Apponyi Albert ellen Géniben merényielet követtek el. Ezl a hirt csakhamar megcáfolla a M. T. I. genfi jelentése, mely beszámolt arról, hogy Apponyi ma délelőtt részt vett a népszövetség teljes ütésén, ahonnét a népszövetség tanácsának ülésére meol.
Négyes ikrei születtek egy asszonynak
Nápoly, szép\'. 15. (Éjszakai rádlójelentés) Tőrrel falucskában egy földműves asszonynak négyes ikrei születtek. A gyermekek élnek és egészségesek.
Október 17-re hívják össze a német birodalmi gyűlést
Berlin, szeptember 15. A birodalmi gyűlés pártvezéreinek tanácsa elhatárolta, hogy a birodalmi gyűlést oklób;r 17-re hívják össze.
ZAL/U KOZLONV
1>21 Szeptember 1G.
Eddig a japán szökőár 400 áldozatát ásták ki Tokió, szeptember . 15 (Éjszakai rddlójelentés) A szökőár után a helyreállítási munkálatokon mintegy 2000 (apán katona dolgozik. Eddig négyszáz holttestet ástak ki. Kavisaban az ár 12 hatalmas szállodát megsemmisített.
Benes megcáfolja a Rothermere-ellenl akciót Budapest, szeptember 15. Benes megcáfolja azokat a híreket, melyek arról számolnak be, hogy iudilványl tett volna a kisantant együttes fellépésére lord Rolhermere ellen.
Halálos szerencsétlenség a szolnoki gőzmalom lebontásánál Szolnok, szeptember 15. (Éjszakai rádiójelentés) A Hungária-gózmalom lebontása alkalmával halálos szerencsétlenség történt. A gépház leszakadt és a löszerelö halélát lelte ott. Súlyosan megsebesüli kél munkás is.
Az osztrákok megszavazták a lisztvámok felemelését Bécs, szepl. 15. A vámbizotlság a többségi pártok 15 szavazatával a szociáldemokraták 11 szavazatával szemben névszerinli szavazásban elfogadta a lisztre és a malomipari termékekre megállapilott vámtételeket
A Magyar Sebésztársaság országos nagygyűlése Budapest, szepl. 15 Ma délelőtt féltízkor kezdődött a Biross-utcai Bókay-klioikán a Magyar Sebésztársaság tizenegyedik nagygyűlése. A mai elsó tudományos ülést Vere-béty Tibor dr. előadása nyitotta meg az alkati sebészet |elenlöségéröl. — Hüitl Tivadar (Debreczen) és Mészáros Károly (Budapest) a consli-lutlóról tartott előadást. KtvQlök még számosan értekeztek a lókérdésse! kapcsolatos sebészeli problémákról. Delulán három órakor Sztoldr Ernő és Korallovszky Qéza (Szeged), Fa-biny Qéza, Blhiy Lajos és Vecsernyés András (Szeged) tartottak előadást.
A nagykanizsai iskolák és tanintézetek kapunyitás után
Általában a mult évnél kedvezőbbek az Lassan közeledünk a bekenivó felé Mind többen lesznek az iskolások
Nagykanizsa, szeptember IS
Megnyíltak az iskolák és tanintézetek kapui és a mai nappil megkezdődlek a rendes előadások. A kezdés Izgalma még megállapilható mindenütt, szülök és növendékek még nagyobb számban állanak az igazgatói szobák előtt — azonban a rendes beosztás már megtörtént és az elsó nappal megkezdődött a rendes oktatás. Ámbár majdneirf\' mindenült lesznek még, akik utólagosan hozzák még gyermekeiket, a növendékek összegszerű megállapítása már a mai napon megtörtént, ugy, hogy már teljes tiszta képel lehet alkotni, mennyi az egyes iskolákban a növendék és szaporulat állolt-c be a mull évi létszámhoz képest. Végig mernünk az összes iskolákban és közvetlenül ez igazgatóktól nyert Információnk alapján a következőiben számolhalunk be közönségünknek:
A központi elemi Iskolában az idén 332 liu- és 293 leánynöven-dék iratkozott be. Isméűősök: 12 fiu és 32 leány. A mult évhez viszonyítva, szaporulat állolt be. A legtöbb gyermek szülei Itt vasuta-sok, tisztviselők, iparosok. Sok a béresek gyermekei a környékbeli majorokból, a környéki löldmüvesgyer-mekek.
A ll-lk körzetbeil elemi Iskola inai növendéklétszáma: 312 fiu, 337 leány; tavaly 844 növendék volt. Ez a létszám azonban még nem végleges, mert a szülők nagyon lanyhán jelentkeznek a beírásokra.
érdekes — hogy amit tizenőt év előtt alkalmatlannak találtak — a Rozgonyi utcai régi iskolát — ma ismét 3 osztályt helyeztek be, osztályonként 35—40 növendékkel, ami
nemcsak egészségügyi, hanem pedagógiai szempontokból is sok kifogás alá eshetik.
Az egyes tanerők elosztása ma történik meg.
A Ill ik (klskanlzsal) körzetben 329 fiu és 290 leány iratkozott be. Továbbképző: 104. Ez a szám azonban még nem végleges. A szülők itt különösen nehezen Íratják be gyermekeiket, ugy, hogy a létszám III még nyomatékosan változni fog. A kiskanizsai polgárgyermekek iskolai szempontból nagyon jó anyag.
Az Izraelita elemi Iskolában eddig összesen 163 Iratkozott be, vagyis 8 lóvel kevesebb, mint tavaly. De az évvégi létszámot sikerült elérni. Az Igazgató szerint — a mostani évad növendékei, mintha szellemi és testi lejlődés szempontjából tökéletesebbek lennének a mull évinél. Mintha lassan a békebeli állapotok felé eveznénk.
A polgári Iskoláknál a helyzet a következő:
A fiúiskolába beiratkozott 370 növendék. Szerepel 1 elsó osztály 60 tanulóval (lanterem hiánya miatt I), 2 második, 3 harmadik és 3 negyedik osztály.
A leányiskolában 360 növendék van. Itt a tantermek megfelelők. Itt Is kb. 9-10 osztály lesz.
A polgári Iskolákban — a legszegényebb szülök gyermekeitől kezdve minden rendű és rangú gyermeket oktatnak. O.vendetes jelenség — hogy a földműves szülök is mind számosabban járatják már gyermekeikel a polgári iskolába. Ha ez ebben az iramban lovább megy — 1—2 év mutva a nagykanizsai pol-
gári Iskola nem tudja befogadni a növendékekel.
Meg kell emlitenűnk, hogy a tanári kar ugy a fiu, mint a leányiskolában egy-egy hadiárva teljes is-kolakollségeit viseli, úgyszintén a buzgó Keresztény Nőegylet. A felsőkereskedelmi Iskolában az I. évfolyamban 48, a II. évfolyamban 39, a III. évfolyamban 35, a IV. évfolyamban 27, vagyis ösz-szesen 149 növendék van, mig a nói tanfolyamra 32 leánynövendék jelentkezett. A mult év 156 főnyi létszámához képest itt az idén 7 fővel kevesebb a növendék a fiuknál, a leányoknál pedig 2.
A piarista reálgimnáziumba 390 rendes és 30 magántanuló Iratkozott be, melyból 26 a leánytanuló. Örvendetes tényként regisztráljuk, hogy itt is — a tanulók tavalyi létszámához képest — szaporodás konstatálható, amennyiben a mull évi 412 fővel szemben az idén 420 növendék van eddig összesen. És itt a leánynövendékek létszámának örvendetes megnövekedésére kell rámutatnunk. A leányok mind számosabban a magasabb kiképzésre törekszenek.
A városi zeneiskola rohamos fejlődése az egy év alatt szinte páratlanul áll. Mai napig 138 rendes növendék iratkozott be, azonban ez a létszám nem végleges, mert hozzávetőlegesen ez a szám legalább 30 százalékkal még növekedni fog, annál is inkább, mert ujabb tanerők megszerzése folytán biztosítva van a legnagyobbfoku létszámemelési lehetőség. Beiratkozni még mindig lehet. Az ipariskola, a fémipari szak-Iskola
slb. számszerű adatai még nem állanak rendelkezésünkre.
Amint e néhány szerény számadatból és a felhozottakból ls megállapítható — csonka hazánk min-
UTCARENDEZÉS
HAJDANÁBAN
IRTA: Dr. VILLÁNYI HENRIK
Az alkotmány helyreállítása 1867-ben volt egyszersmind kiindulópontja Nagykanizsa város élénkebb fejlődésének is. E halárváros bekapcsolása az ország vasúti hálózatába 1859 ben, 1866-ban és 1868 ban forgalmi gócponttá avatta ugyan, de a város utcáinak rendezése korántsem követte még a vasúti forgalom fejlettségét. Az Idősebb nemzedék hátborzongással emlékszik vissza azokra az elhanyagolt utcákra, amelyek a város ccnttumában is létezlek. Nyáron az óriási por, télen a feneketlen sár minden forgalmat megakasztott. Hs télvíz idején a Fó-ul északi oldaláról, a déli oldatára akart a járókelő átmenni, úgynevezett siójukon kellett átugrálnia. Jaj annak, aki a stállilépcsót elvétettél Belepottyant a térdig érő sárba és baza-mehetelt ve kőzni... Különösen a Kazinczy utca, amelynek a Zrínyi Miklós utcai szakaszig Fülöp utca, onnan a vasuli sorompóig Kapron-cai-ut voll a neve, voll feneketlen
süppedék, amelyben a vasul felé induló kocsik és társzekerek elmerültek És ez a Kaproncai (Kazinczy) ut volt a város egyetlen forgalmi vonala, amely a közlekedést a vátos és a pályaudvar közt lebonyolította.
Mikor Nagykanizsa Babochay János ügyvéd, városbiró mandátumának 1868-ban történt lejárata után Halvax József német vargát választotta meg polgármesternek, Nagykanizsa is kezdett kibontakozni nagyközségi, vagyis falusi Jellegéből és a rendezett tanácsú városok sorába lépett Halvax Józsefei 1868-ban választották meg polgármesternek Albanlch Flórián pékmester ellenében. A polgármesteri hivatal akkor még semmiféle kvalifikációhoz kötve nem voll. Elegendő volt az elemi iskolai képzettség és a |ózan ész. E két utóbbi minősítéssel Halvex józsef nagy mértékben rendelkezett. Halvax József német ajkú ember voll. 1836-ban Németujvárról jölt Nagykanizsára, mint cipész. Az iparososztály feltétlen bizalmát bírta és ők telték meg polgármesternek is. E hivatalt és méitéságol 1868— 1872-ig viselte. Ez évben azonban a polgárság ujra-megválasztása ellen Siervezkedett és Bellus Józsel gyógy-
szertáriulsjdonost álll\'olla fel ellen jelöltül, meg p;dig sik:rrel. Halvax József bukásai nem viselte el egykedvűen. 1872-ben elhagyta Kanizsái, Orácbsn a Uriesgasseben cipész mübelyl nyitott és azt 1874 ig tartotta fenn. Ekkor visszajött Nagykanizsára és csendes visszavonult-sagban 1877-ben április 4-én be-kövelkezctt haláláig élt. Egjik lia Gyula 1879-1927 ig a város pénztárosa volt, a másik fa József, Mohácson, mint nyugalmazott apátplébános él.
Halvax József nevéhez 4 fontos intézmény kezdeményezése 8 létesítése lüzödik : a nagygimnázium főgimnáziummá való fejlesztése, a pjlgári fiúiskola létesítése, a Ka zinczy-ut kikövezése és a Csengery-ut kinyitása. E keretben egyelőre csak az ulcirendezésről lesz szó.
A városnak a pályaudvarhoz és a leheráruraklárhuz vezcló egyetlen forgalmi vonala a Kaproncai ut (Kazinczy) volt, de ez az ut is, amint említettük, lenekellen sártenger volt és épen elért ember és szekér ősszel és leien nem járhatott rajta veszedelem nélkül. Ez az ázsiai állapot már régen bánlotta a város belső tanácsát és azért loglalkoiolt is az
üggyel. Már 1869. augusztus 10-én Halvax József polgármester értesit-heltc a képviselőtestületet, hogy az alispán 1869. |ulíus 23-án értesítette a tanácsol, hogy a pályaudvarhoz vezelö útvonal kibővítése és kövezésére a megye minden métermázsa teheráru után 1 krajcár vámnak szedését engedélyezni. Ez az engedély a kővezctvdmsiedés kiinduló pontja városunkban. De a képviselőtestület nem elégedett meg kizárólag a Kap-roncai-utnak c célra való felhasználásával, hanem kapcsolatba hozla evvel a kérdéssel az Iván-utcának (a Cscngery útnak a Zrinyi Miklós utcából a vasull raktárig terjedő része a Fö-ulig való meghosszabbítását ír, a Főulról aCsengery-utkinyitva nem voll). Hosszas vita után, amelyben Koch Mihály ügyvéd, Berény József tiszttartó, Tóth Lajos ügyvéd. Gózony Ferenc városbíró és Samu Józsel képviselő vettek részt, a képviselőtestület kétharmada elhatározla, hogy első sorban a Fülöp és Kaproncai utat (Kazinczy utat) teszi (álhatóvá, különösen azért is, mivel ezen az utón haladó teherszállítmányok után kövrzetvám cimén Illeték tesz szedhető. (Vége kOv.)
1927 szeptember 16.
ZALAI KOZI.ONY
den megkötöttsége és szegénysége mellett, kulturális téren lassan a békenivó leié törekszik, ami a legszebb dokumentuma a magyar élűi-ikarásnak és a magyar nemzet nagy-rabivatotlságának.
Minden eddigit felülmúlónak Ígérkezik a vasárnapi levente-verseny
Nagykanizsa, szeptember 15
Serényen folynak az előkészületek a kanizsai járási levente versenyre, melyet most vasárnap, szeptember 18-án rendeznek meg impozáns keretek közöli a Zrínyi sportpályán.
A nagyszabású sportversenyen, melynek főrendezője Koós Oltó megyei tesinevelési felügyelő, mintegy 34 község ugyanannyi levente egyesüleltel és ezekben 1600 képzett leventével vesz részt.
Vasárnap délelölt 9 órakor kezdődik a verseny, melynek keretében a bajnoki lövészversenyeket bonyolítják le, m3jd az atlétikai versenyek előmérkőzéselt larlják meg.
Délulán ztneszó melleit vonulnak ki a leventék a sportpályára, ahol 3 órakor a Himnusz eléneklése ulán kezdődik a verseny.
Az üdvözlő beszédet dr. Bottka Andor a kanizsai járás föszolgabi-rája mondja a versenyelőlt, mely után ugyancsak ünnepi beazéd kíséretében osztják ki a dijakat.
Kilátás van arra, hogy amennyi-ben Oyömötey Oyörgy főispáni és Bódy Zollán alispánt nem gátolják lantosabb ügyek, akkor Nagykanizsára érkeznek a levente versenyre.
A közönség figyelmét annál is inkább felhívjuk a járási levenle versenyre, mivel az a legszebb hazafias felbuzdulás jegyében fog lezajlani. Beléplidijat nem állapított meg a rendezőség, azonban pénzbeli ado mányokal a levente intézmíny felszereléseire szivesen fogadnak és kirlapilag nyugtáznak.
A járási leventeverseny az előjelekből ítélve minden eddigi versenyt felül fog múlni.
Az ügyészség ujabb nyomozást indított Nagy István bOnOgyében
Budapest, szeptember 15. Nagy István és ToldI Zollán törvényszéki birók ügyében, úgyszintén a Széchenyi fürdő bünügyében az ügyészség ujabb nyomozást indilott meg és a vizsgálalol kiterjesztene oly személyekre Is, akik ellen még nem indítottak meg eljárási.
Két bűnügyéből kifolyólag 1 évi és 15 napi börtönre ítélték Szentmihályi László sikkasztó bakonaki jegyzőt
Nagykanizsa, szeptember 15 Annak Idején nagy feltűnési kellett megyeszerle az a hír, hogy a nagybakónak! jegyzőaégen nrgyarányu visszaéléseknek jöttek nyomára. Az ügy bűnvádi ulra terelődöll és en-
nek folyományaképen Szenlmihályi László bakőnaki körjegyzőt 1924 ben a nagykanizsai törvényszék bünlető tanácsa közokiralhamisilás büntette miatt 7 havi börtönre Ítélte. 1925 ben a kanizsai törvényszék elé Szentmi-hályi jegyzőnek ujabb bűnügye került, melyben a vádhatóság hivatali sikkasztással vádolta. Még az első ügyből kifolyólag Szenlmihályi jegyző beadia volt állásáról való lemondását éa igy kerüli másodszor bíróság elé. A hivatali sikkasztás ügyében a törvényszék kél hónapi fogházzal sújtotta, ami fellebbezés f jlytán a pécsi kir. tábla elé kerüli, ahol már súlyosabban bírálták cl cselekményéi és I Szenlmihályi két havi fogházbüntetését felemellék hat hónapi börtönre.
E; év elején vált jogerőssé az Ítélet a Kúria döntése folytán, mikor is Szenlmihályi védője utján perujra-felvéltli kérelemmel fordult a nagykanizsai törvényszékhez, melyben azl állitolla, hogy olyan adatokat tud sz uj tárgyaláson felmutatni, melyek alapján a törvényszék valószínűleg vagy egészen megállapítja nem bűnösségéi, vagy enyhébben bírálja el.
A törvényszék helyi adoll a pír-ujraféjvé\'eli kérelemnek és tegnap tárgyaila újra Szenlmihályi volt jegyző két bűnügyéi, akinek ügyvédje a tár-
gyalás folyamán előadla, hogy Szenlmihályi hivatali működése ellen évek hosszú során nem volt a legkisebb panasz sem. Azonban a háború és kommün alalt végigélt izgalmak any-nyira felásták idegzetét, hogy mikor a bűncselekményeket elkövette, már nem volt egészen ura akaratáuak. Ezt sulyosbilotta, hogy Idült alkoholista volt már a sikkasztás, illetve közokirathamislláskor és ezen az alapon a védő felmentést, vagy enyhébb büntetést kéri.
A kir. ügyész replikája ulán a bíróság ugy döntött, hogy nem fogadja el a védő álláspontját és összbűnte-létül a már régebbi sikkasztás miatt, valamint a perújrafelvétel során tárgyalt bűnügyből kifolyólag Szenlmihályi László volt bakónaki jegyzőt egy évi és tizenöt napi börtönre Ítéli. A törvényszék indokolásában kimondla, hogy bár idolt alkoholista lehetett a vádlott, azonban ez még sem gátolhatta meg szabad akaratában és igy kénytelen a törvényszéki orvosezakérlőknek a vádlottra kedvező véleményét is mellőzni és a büntetést kiszabni szükséges volt. .Szenlmihályi — mondja az Indokolás — ha akármilyen alkoholista is voll, azért ludla nagyon jól, hogy mii lesz.
A 12 és léi havi börtönre Ítélt Szentmihályi fellebbezést jelentett be a lábiához.
Ilyenformán ez az űgy már másodszor fogja megjárni a fellebbezési fórumokat.
Országos küzdelem a venerikus betegségek ellen
Nagykanizsa, Kecskemét, Baja, Szolnok, Hódmezővásárhely, Miskolc, Győr, Kaposvár, Nyíregyháza, Pesterzsébet, Székesfehérvár venereás beteggondozót kap — Radó kormányfótaná-csos és Basch kormánybiztos a népjóléti miniszter megbízásából sorra járják a vidéki városokat
Budapest, szeptember 15 (So/dí tudósítónktól.) Az a széleskörű mozgalom, mely Vass Józsel dr., népjóléti és munkaügyi miniszter, h. miniszterelnök rendeletére és intelmeinek megfelelően a népjóléti mini6zterium!ól és az országos roun-kásbiztosiló pénztártól indul ki a venerikus betegségek lekűidése ellen, egyre nagyobb hullámokat vet és mindig nagyobb lerűlelre terjeszti ki áldásos működéséi.
Ma már nem üres jelszó többé a venerikus betegséges leküzdésének hargoitalása, hanem jól szervezett
egyesülelek, fővárosi és vidéki egészségügyi inlézmények célludalos működése, fővárosi és vidéki orvosok áldásos munkája hatol a baj lész-keibe és emel gátat az emberpusztitó kórnak.
Hogy az egységes, sikeres küzdelemre még jobban felkészülhessenek az illetékes körök, Basch Imre dr., kormánybiztos é6 Radó János kor-mányfőlanócsos, az országos mun-kásbizlosiló intézel igazgatója sorra járják első sorban azokat a vidéki városokat, ahol eddig még nem állítottak fel veneriás beteggondozót
és megteszik a szükséges lépéseket a gondozó inlézet felállítása ügyében.
Ez ügyben az első értekezletet ma tartották Kecskeméten, a városi székház közgyűlési termiben. Az értekezleten Zlmay Károly polgármester elnökölt és a tóvárosi kiküldőiteken, illetve a népjóléti miniszter megbi-zollain kivül részt vettek az egészségügyi inlézmények vezetői és az orvos-szövetség megbízottai. A tárgyalás lolyamán elhatározták, bogy Kecskemét modern venereás beleggon-dozót kap.
Basch Imre dr. kormánybiztostól és Radó Jánw dr. kormányfőtaná-csostól szerzett értesülésem szerint még ez év folyrmán a kővetkező városokban állítanak fel ilyen beteggondozót : Baja, Szolno\'e, Hódmezővásárhely, Miskolc, Oyór, Kaposvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pesier-zsébet, Székesfehérvár. Z. Adria Af.
Elfogta a csendőrség egy cipészmiihely ravasz szarkáját
Rendszeresen lopkodta a segéd mesterét — A csendőrségen állhatatosan tagad — Keresik a bűntársait
Keszthely, szeptember 15 (Sajót tudósilónktól) Blum Mihály keszthelyi cipészme3ter már huzamosabb idő óla azt velte észre, hogy műhelyét valaki állandóan dézsmálja. Nap-nap után állapította meg, hogy kész cipők és alkatrészek tűnnek el a műhelyből, ami annál rejtélyesebbnek tűnt fel, mivel kétségtelenül biztos voll, bogy csak a cipészmesler inasai vagy segédei kőzött van a megfoghatatlan szarka.
Blum kedden elhatározta, bogy megügyeli alkalmazottait. Ennek meg la leli az eredménye, amennyiben észrevette, hogy N. J. segédje hazamegy, a kabátja zsebében púposodik a lopott holmi.
Váratlanul érte Blum cipészt ez a felfedezése, mert fiatal segédjét igen megbízható egyénnek tudta. Nem is szólt neki akkor semmit, hanem a keszihelyi csendörségre sielelt és előadla az cselei.
A csendőrök aztán hamar megállapították, hogy ki a műhely tolvaja. Házkutatás alkalmával sok lo-polt cipőt és hozzávalókai foglaltak le. Most azt akarják kideríteni, hogy a letartóztatásba helyezett segédnek vollak-e bűntársai, mert a jelek azl mutatják, hogy egyes inasokkal ösz-szejálszva követte el a lopásokat.
A segéd tagadja a lopási és azt vallja, hogy a lefoglalt cipőket munkaidőn tul ö maga csinálta.
Ismételten érkeztek „SPORTEX" angol szövetujdonságok és női szövetkülönlegességek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
NAGYKANIZSA
ERZSÉBET-TÉR 23. SZ.
ZALAI KÖZLÖNY
»937 szeptember 16
NAPI HIRÉK
NAPIREND
Szeptemb. 16, péntek
Kónuü katolikus: Kornél p. Protesl. Edit. Izraelita: Elul hó 19.
Nap kel reggel 5 óra 37 perekor, nyugszik délután 18 óra 12 perckor.
A MERENGÉS ÓRÁIN
Lila árnyak gigantikus kézzel Dus fátylakat teregetnek széjjel: Srdll az alkony... Szobám fdggönyire Rá/estódik ai alkonyul képe... S csöndes búval lesz szobám tele. Amíg halkan rámszakad az este...
Csodaország köveiéi míg varom. Puha karján elringat az álom S csodák utján míg tova visz téptem, Ringó ható lesz lóri karosszikem... S Illa alkony bíboros tüzébe Kárhozom a tündérek bilntbe...
...Száll az alkony... Nyomában az tjjet Almaim szép fátylát tépi szijjel... S ibredisin éj/éli árának A valóság rut nemtói Járnak ..
S törött sziken, lakó i\'/szakába. Hajótörést szenved lelkem álma...
BRASSÁNYI UYULA
— A székesfehérvári iparklálll-tás nagykanizsai kitüntetettjei. Mint Ismeretes, a székesfehérvári IparkUlllláson több nagykanizsai cég is részt vett ériékes gyártmányaival. Amint előrelátható voll, a nagykanizsaiak ott sem maradtak bátra. Ezüst érmet nyertek kiváló, elsőrendű munká|ukérl a Dunintull Szesztermelők szesz és likőrgyára (igazgató Vermes Oyula), Papp Oszkár cipészmester és Mendlovtcs rézműves cég, akiknek mindegyike többszörösen bírják az aranyérmet más és nagyobb-szabásu kiállításokról is. Ez az ujabb három ezűst-érem a nagykanizsai Ossziparosságnak becsületére és dicsőségére válik.
— Tárgyalás a városházin. A városi székház és városi szlnbáz szenyvizderitó ügyében legnap vízjogi tárgyalás volt a városháza kis tanácstermében. A városi székház ügyénél dr. Laubhalmer Alán Járási szolgabíró elnököli, mig a szinház ügyénél dr. Krdlky István lőjegyző. A bizottságokban benn volt Bende-kovteh Sándor osztálytanácsos és Llndmayer Anlal vegyészmérnök is.
— A nagykanizsai városi zene-Iskola igazgatósába az idén nagy kullurterveknek Tegvalósilásával foglalkozik. Tervbe van véve ugyanis az ősz és léi folyamán megtartandó nagyszabású zenetudományi szabad-előadás, amit az egyes tanárok fognak előadni. Hogy megmutaasák a viros közönségének, milyen munka folyik a zeneiskolában, legalább három növendékhangverseny kerül előadásra. A\'.onklvül több magas nivó|u koncert, fővárosi neves mesterek bevonásával.
— UJ tanítói kinevezés. A közoktatásügyi miniszter Cslby Viktort a nemeshelési Iskolához rendes tanítóvá kinevezte.
= HAGÁRTANITÁST kapnak tanároktól nyilvános és magántanulók. Jelentkezés könyvkereskedésben So-gár-ut 2. szám.
Gömbös Rezső volt pacsai jegyzőt második hivatali sikkasztása ügyében felmentették
Régebbi két évi bőrtőnbOntetéae svsoat áll fellebbezéa alatt - A felmenté, indokolása, hogy o"* ianu
terhelő vallomása állott a bíróság előtt
Nagykanizsa, szeptember IS
Ismeretes a közönség elöli, hogy Pacsa község vezető Jegyzőjét, Gömbös Rezsőt évekkel ezelőtt a nagykanizsai törvényszék bűnlelö tanácsa hivatali sikkasztás, illetve közokirat-hamisítás miatt kél évi börtönre Ítélte. Ezzel egylde|üleg Oombös le is mon-dolt állásiról és az ilélel ellen fellebbezett. Késóbb a voll Jegyző ellen ujibb bűnvádi feljelentés érkezeit a kir. ügyészséghez, melyben azzal vádolják meg. hogy az állaltorgalmi-adóból befolyt hivatalos pénzből eltulajdonított 20 millió ötszázezer koronái. A szabadlábon levő Oombös Rezsó elsó perctől fogva tagadta a terhére tóti bűncselekményi és azl
— Tovább fúrják a keszthelyi artézl-kutat. A keszthelyi Rákóczi-téri artéilkut-furásnál 75 méler mélységben benntörölt furól a kútfúró vállalatnak egy Budapestről leérkezett szakértőiének sikerűit kiemelnie és a circa 60 centiméteres ércréteg lurását uj fúróval a gép legnap megkezdette.
— Rendelet A Budapesti Közlöny folyó évi augusztus bó 20-Iki száma közli a kereskedelemügyi miniszternek 94913/1927. számú közleményét, amely köztudomásra hozza azokat az eltéréseket, amelyek a régi tőzsdei mérleg és a közforgalomban folyó évi február l-ével kötelezőleg rendszeresített gabonaminőségi suly-mérleg mérísl eredményei közölt mutatkoznak. Eszerint a 72—70 kg.-os buza minőségi súlyát az uj mérleg 0.3 kg.-mal kisebbnek mulatja, mint a régi mérleg; a 70—74 kg.-os rozs minőségi súlyát 0 6 kg.-mal mutatja kisebbnek az uj mérleg, mint a régi mérleg; árpánál és zabnál pedig ellenkezőleg az u| mérleg mutatja a minőségi súlyt 0.6 kg.-mal nagyobb-nak, mint a régi mérleg.
hangoztatta, bogy nem 6 kezelic ezeket a pénzekel.
A kanizsai lörvényszék bűntetöta-nácsa a lemondott jegyző ujabb bűnügyében tegnapra tűzte ki a tárgyalási, mely a |egyzöre kedvezően, (elmentéssel végződölt. Ugyanis a bíróság Sternberg Vilmos nyug. tanilő, kisegiló hivatali alkalmazott vallomását nem tartolta elegendőnek a bűnösség kimondásához, mert ez nem voll megnyugtató. Más Ianu nem volt, aki ezl megeröslletle volna.
A kaució ellenében szabadlábon levő Oömbös Rezső felmentése ulán most azt váija, hogy a két évi börtönt megfellebbező ifélelét mikor tárgyalja a felsőbb fórum.
— A megváltozott autóbuszmenetrendet lapunk utolsó lapján közöljük.
— A porogszentklrályi bíró bántalmazóit elítélték. Megírtuk, hogy Maduntcs András és Maduntcs Márton • bosnyák vándorkereskedók súlyosan bántalmazták Takács István poiogszenlkirályl községi birót. A bitó hivatásinak gyakorlása közben (elszólította őket, hogy a vendéglőben rendesen viselkedjenek, ma|d mikor azok nem engedelmeskedtek, a lakására kísérte a bosnyákokat, hogy onnan a csendörségnek adja it őket Amikor a lak/iára értek, ott a bosnyákok nekiestek a bírónak s megverték. A csendőrség letartóztatta a bosnyákokat s bekísérte őket a kaposvári torvényszék fogházába. A bosnyákok bűnügyét legnap tárgyalta a törvényszék, mely a vádlottakat 2—2 hónapi börtönre és 70, Illetve 40 pengő pénzbüntetésre Kélte.
= Pahócsa István fodrász-üzle-Uben végzik a legszebb és a legdivatosabb url és női hajvágásokat. Figyelmes és pontos kiszolgálás. — Eötvös-tér 29. szám. (Szentháromság szoborral szemben.)
Halálos szerencsétlenség áldozata lett egy keszthelyi ember a dobogói kőbányában
Egy beomlott üreg maga alá temette és megfulladt — A szerencsétlenséget az áldozat vigyázatlanaága okozta
Keszthely, szeptember 15 | ben biztonságbi helyezni magát és
(Saját tudósítónktól) Halálos szerencsétlenség történt szeptember hó 12-én a dobogói kőbányában, melynek áldozata egy szerencsétlen családos munkás ember. Kovács Jinos keszthelyi lakos lelt.
Kovács az emliietl napon a kőbányában kövei fejteit. Egy kivájt üregben azon fáradozott, hogy egy na gyobb terméskővel megszabadilaon a földből. Már egészen kiásta a követ és csak egy kis darab voll még hálta, mikor az ü eg tetején álló kocsisnak felkiáltott, hogy az üreg szélét üsse le.
Ekkor azonbsn elfeledkezett idejé-
igy történt, hogy az egész üreg beszakadt és a szerencsétlen embert maga alá temette a lezuhanó kőtörmelék.
Kocsisának segélykiáltására többen összesztrlídlak és neki fogtak az üreg kilíszlliísSnak, azonban mire kiásták az eltemetett Kovács Jánost, már halott voll.
A csendőrség megindította a nyomozást annak megállapítására, hogy a halálos kalaszlróláért kii lethel a felelősség.
Valószínűnek látszik, hogy Kovács János gondatlansága okozta szPrnyü halálát.
— Kormányakció a Balatonkultusz érdekében. A Balatoni Társaság országos elnökének, Wlasslcs Tibor bárónak Jelenlétébe legnap Siófokon elnöki tanácsülést tartott. A tanácsülésen káli Nagy Dezső, a balatoni kikötők főfelügyelője elnökölt s azon a központi elnöki lanács részéről Schőber Béla, szent-mártonl Nagy Sándor, Barlss Oyula és még számosan vettek részt. Wlaa-slcs Tibor báró a balatoni kérdések egész komplekszumára kiterjeszkedő beszédében előadta a Balaton-kultusz fellendítésére irányuló legközelebbi Célkitűzésen, Ismertette az eddig eléri eredményeket és összegezte a vonatkozó kivánalmska\'. A gyűlésen több batározatot hoztak és a Balaton-kultusz érdekében legközelebb megindítandó erőteljes kormányakció keresztülvitele érdekében feliratllag üdvözölték Bud Jinos, Vass József, Mayer Jinos és Ilerrmann Miksa minisztereket. Elhatározta továbbá a gyűlés, hogy dr. Rótt Nándor veszprémi püspököt, a társaság védőjét legközelebb esedékes tizéves püspöki jubileuma alkalmával küldöttségileg üdvözli.
— Korszakalkotó ruhamosószer feltalálásáról kapunk hírt. A „Radion" Hulter-féle budapesti gyár gyártmánya. Którmentes mosószer, használata nagyon egyszerű. Radiont feloldják hideg vízben, ebba helyezik a fehérneműi és felforralják, 20-30 percig főzni hagyják és ba lehűli, a fehérneműt kioblögelik és az hófehér. Olcsó és kezelése egyszerű, a ruhái a káros dörzsöléstől meg-kiméli. Folyó bó 19 én a gyár saját mosónőivel bárkinek Ingyen bemutaló ruhamosást végeztet és az illetők Jelentkezzenek a gyár illeni képviselőlénél Berger Samunál Király-utca 30., földszint. Telefon 218.
— Zalamegye adózása. Bruzsa F. pénzügyigazgató jelentése szerint augusztusban fényűzési adóból 8044 pengő 83 fillér, általános forgalmi adóból 103.504-49, állalforgalmi adóból 33705 95, bélyegjogilleték és llletékegyenérték cimén 111.146 32 pengő folyt ba Zalamegye területén. Az év elejétől auguszluslg 2,266.587 pengő adót fizettek be, augusztus végén azadóhátralék 4,543.397 pengő, vagyis az előírás 102 százaléka. A lénylegesen már esedékessé váll hátralék 3,435 732 pengő.
— Fehér- és ajourhlmzésre a varrógépen teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer-varrógép részvénytársaság Nagykanizsa, Fő-ut I.
— Félhónapra ítélték, mert kerülte a munkát Megirtun, hogy a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte Puskás József 19 éves nagykanizsai születésű facér kertészi, aki már hónapok óta munkakerülő és nincs be|e!entett lakása. Most a ki-hágási ügyosztályon tárgyalták ügyét éa közveszélyes munkakerülés cimén fél hónapi elzárásra ítélték.
időjárás
s nagykanizsai metoorotoglal meggy eló |clöntése: CsOlartdkOn a Mnhsék-irt: Heggel 7 órakor +11-2, délután 2 órakor +205, este 9 érakor +15.
felhőzet: Egész nap tiszta égboltozat.
Szililány: Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intését jelentése sze-rint enyhe és telbósebb idó virhatd. esd nem valószínt!.
1027 szeptember 16.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Országos vásár. A gamísi (Simogym.) állal- és kirakodí vasár lolyó hó 19 én, hélfön fog megtartani!.
Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
Ebkiállltás. A 18 án Szombathelyen rendezendő ebkiállilás vezetősége kéri azokat a vidékieket, akik nevezési iveket nem kaplak, türelemmel lenni, mert a kért ivek már útban vannak. A kiállitás iránt nemcsak Vas, hanem Sopron, Zala, sőt Somogy és Tolna-megyék területéről is oly nagy voll az érdeklődés, hogy az összes nevezési ivek ellogylak. Kérjük a kiállítókat, hogy a kilöltölt nevezési iveket ezentúl a kiállítási iroda cimére (Kovács szálló Szombathely) küldjék. Esős idő esetén a kiállitás az Aréna-kerl fedett helyiségeiben lesz. Ebek etetéséről Wolf vendéglős gondoskodik. Nevezni a kiállitás napján is lehet 9 óráig.
s= A magam szódavizét ot hon készítem, mert tiszta ís olc;ó" I liler szódavíz IC fillérbe kerül. — Syphon üveg 21 pengő, 4—5 havi részletre is. Egyedáru: it Szabó Antal sportüzlete.
SPORTÉLET
Megalakult az Ifjúsági Levente Labdarugók Szövetségének vezetősége
A már eddig is hatalmas munkával oly szép eredményeket felmulató, levente labdarugó szövelség a következő tisztikarral alakult meg:
Elnök: Csorba István tanácsnok, Nagykanizsa r. L városi testnevelési vezetője.
Alelnökök: Spltzer Anlal és Kolla-rlts Géza.
Előadó: Kasztl Árpád.
Pénztáros: Ollenbeck Ferenc.
Az Intézőbizottság tagjai: Vas jenő, Klemann János, Eichner Árpád, lichtensteln Sándor, Kaufmann Jenő, Böhm Józsel, Wolf Mihály, Schnilzer Oéza, Szépudvari László, Fischer Józsel, Niessner Viktor és Dezső József.
Az elnökség felkéri ezulán az Inlézőblzotlság valamennyi lagját, hogy folyó hó 16-án, ma este 9 órakor, a Central szuterén helyiségében (Kanizsa FC klubhelyisége; megjelenni szíveskedjenek. Az ülés tárgya az 1927. évi őszi levente labdarúgó-bajnokság kiírása és az ezzel kap csolatos teendők megbeszélése.
TŰZIFA és SZEN
házhoz szállítva, legolcsóbban
HILD JÓZSEF
épületfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében «i NAGYKANIZSÁN, Király-utca 4. Bendelcs-telelon 120
könyvismertetés
Liszt Ferenc utolsó szerelme Lelkiismeretes életrajzírók, statisztikusok kimutatták, hogy Liszt Ferencnek minden korok egyik legnagyobb magyar zsenijének, mozgalm js bosszú éleie során legalább23 kisebb-nagyobb szerelmi regénye fonódott bele romantikus egyéniségébe. Ezek közül az idillek közül sorban talán az utolsó, de érdekességben mindenesetre feltűnő helyet foglal el a Janina Olgával való furcsa barátsága, amelynek egyes jelenlös fejezetei Budapesten játszódtak le. Érdekes cikket közöl erről a barokk élményről Lite-ratura legújabb száma, amely egyébként is teli van értékesebbnél-értéke-sebb írásokkal Nagy tanulmányt közöl e szám a cirkusz szerepéről a modern irodalomban; vallomásoknak i) beillő beszélgetést közöl Kosztolányi Dezsővel. Értékes essay számol be Molnár Ferenc huszonötéves színműírói mulijáról; Oibriel Wells a nemes amerikai magyar könyvbarát és mecénís jelentőségét méltatja egy önilló tanulmány; Reminyik Sándor regényíró kalandos életét ismerteti egy érdekfeszítő riport, mindezeken kivül számos egyéb irodalmi és tudományos tanulmány, valamint könyv ismerietés vázolja fel a legmodernebb magyar és külföldi szellemi élet moz galimit és a jenei élet eseményeit. A Uteralura egyes számának ára 48 f IIér, évi előfizetője 4 80 pengő. — Mutatványszámot szívesen küld kívánatra a Literatura kiidóhivatal, Budapest, IV. Muzeum kőrút 3.
X .Mindnyájunk Lap!a" az cgyct\'cn, európai nivóju, ins2yar revü. Irodalom, művészet, színház, film, sport, riport divat, kritika, hcli levél, krónika, asszonyrovat, kézimunka, keresztrejtvény, városok élete. Szerkeszti Segesdy László. Munkatársai a legjobb magyar írók mellett az izmos, fiatal tehetségék. Kanizsai rovat! Helybeli szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-ut 68. A piac legolcsóbb hetilapja! Előfizetési ára negyedévre 4". 0 pengő. Egyes izim ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, V. Sziget-u. 26.
)( Kossuth és Hegedűs Lóránt. November 4-én lesz a premierje a Nemzeti Színházban Hegedűs Lóránt Kossuth drámájának. Hogy mi inspirálta a volt pénzügyminisztert a darab megírására, arról érdekes nyilatkozatot ad a „Színházi Élet* ma megjelent uj számában. Incze Sándor lapja pompís képekben számol be a Broadway premierjéről, darabaielléklctül pedig a Magyar Színház még mindig növekvő sikerű drámáját, az .Oroszország\'-ot közli. L^res szám ára 80 ÍÜlér. negyedévi előfizetési dija 8 pengő. Kiadóhivatal Budapest, VII. Erzsébet körút 29 sz.
rádiójiíísob
(RfirldttéMk) H - trfrek. Manzdn-
■is Hangv. — fungreraeny. E — etóadáa Qy — gyermekeknek. A — •iszonyoknak. Z\'\'— zene. Mg. = mezőgazdaság. HL ■ ■ tljuságt clóadis. F — telolvasáa. ö — gramofonzene. 1b — Jazz-band. K — kabaré. nZ. — népszerű zena.
Szeptember lti (péntek) Budapest 9.30, 3 H. 5 tdójetzéa. Utána kamara Z. Olasz operahangv. 8 30 Elízetes védekezel az angolkórnál. 7.10 Mit és Ht idézek? 8 Hangv. Kózremük&dnek: Jakula Tibor é> Toronyi Gyula az Operaház tagjai, Makcích Elvira Hangv énekesní és íz operaházi korl-kvintet. 0.-IS Cigány Z. 10-IS H. Utána cigány í. Bécs, Orác II n 1 4.15 Hangv. 80a A csavargó". M. Zichicr 3 letv. optrellie ■ Bcríín, Stettlu II O. 12 Harangok.
330 A. 4 0. 5 nZ. 7 Harangjáték. 8.30 Szimt. Z. 10.30 Német operaest.
Basel, Bern 1 □. 4 Hangv. 4 35 A. 5 nZ. 8 Repülte viharban az Alpok tolót! Kopcntligába, E. 9.30 Hangv. 10.05 nZ.
(toroszló, Qlciwttz 12.15 és 1.45 O. 4.31 Részi. Leo l\'all operetlekból. 815 „Dcr Weezekranz", aratási játék 3 képben.
Brünn 12.15 nZ. 7 Síimt. Z. 8.30 Dalok és zongora Z. 9 Fúvószenekar hangv. I Frankturt, Caascl 11.55 Harangjáték. 1.30 nZ. 4.30 A. 8 15 .Rómil karnevál", Slrauss 3 leU. operelt|e. Utina hangv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet 8 A. II ü. 2/5 nZ. 4.15 Olasz operarész-lelek, Z. 4.15 Hannover: Részi. H.mdel .iamerlan" c. operájából. 6 Vidám Z. 8 Nép- és vándordalok, énekkari Z. Gitárdalok, utána nZ.
Langenbere, Dortmund, Münstcr 1.10 nZ. 2.30 A. 4.30 Gy. 530 nZ. 6 40 UJ nói pályák, E. 8 10 Sziml. Z Ulina Jb. .
Lipcse, Drezda 12 Oy. 4.30 nZ. 9.15 Utazás Babilonba, rádió groteszk. 10.15 Jb.
London, Daventry 12 Kamara Z. 12.30 Orgona Z. I Tánc Z. 3 Enck és zongora Z. 6 Zenekari Z. 6.45 Hangv. 7.15 HJndet-suiie. 7.45 Vidám Z. 8.10 Pillangó ktsasz-szony, Puccini 3 felv. operája.
Rádió-Párizs 10 30 nZ. 12.30 Hangv. 4.45 Jb. 8.30 .Álmatlan éjjel-, Ollenbach 3 felv. operettje.
Prága 10.50 nZ. 12.10 0. 5 Oordonka Z. 8 10 Fúvószenekar hangv. 8.40 Rádió-szkeccs, 9.10 Dalok te kamara Z. 10.20 Cigány Z.
Róma 520 Gy. 5.45 nZ. 9.10 Részletek „Három a kislány" c. operellból.
Zürich 12.30 nZ. 1.30 Deviza is tőzsdejelentés. 3 A. 4 0 5 Tánc Z. 8 Hangv. MO Svájci hangv. énekkari Z., jódeldalok. 9.20 Balellesi, színit. Z.
A III. hizottsertés és hentesipari kiállitás
A Budapesti Takarék és Vásár-pénztár r. t., az Országos Magyar Gizdasigi Egyesület és az Országos Serléskereskedelmi Egyesület 1927. október hó 21, 22, 23-án rendezi meg u|ból a ferencvárosi sertésvá-sárléren és vágóhíd jn a III. Hizottsertés és Henlesipari kitllilásl.
A kiállitás védnökségét Mayer Jinos földművelésügyi mioiszter és a Budapest Székesfőváros Tanácsa vállalta.
A kiállításra a gszdik és hizlalók különféle tenyészetből 1700 drb. hizottsertést |eleuteltek be. A hizottsertés kiállitás kiegészítéséül szolgál a henlesipari kiállitás, amelyen a hentesárugyárak kész árul, a nagyvágóipar export árut mulat be.
A kiállításon részt vesz a hentesáru leidolgozásához szükséges gépipar is. A kiállitás a közönség elölt szemléltetően lógja bemutatni azt, hogy az élősertéstől a kész áru leidolgozásáig milyen technikai eszközök szükségesek és hogy a mellék termék milyen és bányléle iparnak szolgál nyersanyagul.
A kiáililás célja az, hogy a magyar gazda és ipari hizlalókat racionális hizlalásra ösztönözze és a magyar sertéskereskedelmet és feldolgozó ipart a külkereskedelmi forgalomba intenzivebben bekapcsolja hogy a magyar termelés minőségbeli különbségre a küllöldi kereskedők figyelmét felhívja.
A henlesipari kiállítással az a célkitűzés, hogy a magyar henlesipar fejlettségéi igazolja a belföldi fogyasztóközönség előli, tehát a küllőidről importált hentesáru kiszorítását célozza és igy közvelve a magyar kereskedelmi mérleg feljavítására törekszik.
A kiálli\'ás a hizlalással foglalkozó gazdákat is tanítani akarja, mert szemléltetően fog|a bemutatni a tervszerű hizlalás előnyeit a takarmány intenzív hasznosítása melletti eredményeket.
Tömi
A bánya és vaspiacon néhány vezető papír nyiláskor árnyereséget tudott felmutatni, az értékek legnagyobb része azonban gyengébb árfolyamon kerüli felszínre. A tőzsde-idő későbbi folyamán, bár Berlinben és Bécsben szilárd volt az irányzat, a holnapi rendezési nappal összefüggő pspir némi áresést szenvedetL Árnyereséggel zárult a Bauxit nagyobb fluktuáció ulán, továbbá a Ganz Danubius, Ofa és néhány kisebb papir. A forgalom eleinte élénkebb, később csendes volL
ztrtohl sárlat
Pária 20-33, London 25-2 t\'i. Nowyotk 518-"/i. Brllasel 7220. MUano 28-22, Amsterdam 207 /8, Berlin 123-39, Wien 7310, Solta 3-75. Prága tJ-361/i, Vanó 5800. Budapest 10-69, Belgrád »I3, 3.k*iail 3 20
á budapesti Tóude deriia-Jegyiin
valittAk
Angol I. 27-79-27-95 Belga tr. 79-6O-7M0 Caehk. 16-89-16-97 Dánk. 152 75-153-35 Dinár 10-03-1009 Dollár 568J0-570-60 Pnnclalr 22-40-22-60 HolL 228-65-22965 Lengyel 63 45-64-45 Lel 3-51-357
Léva —■-\'—
Llri 31-20-31-50 Márka I35-50 136\'30 SchlU. 8040-80K) Noerég 15050-15110 Jvájd t.110 15-11055 Svád k. 153 45-154-05
DBVLZAK AmaL 22882-22952 Belgrád 1005-1009 Berlin 135-87-136-27 Bukarest 3-32-356 Brüsssel 79-52-79-77 Kopenh.152-85-153-25 Oaalo 15060-15100 London 27-77-27-85 Mltano 31-05-31-20 Nevyork 570Í8-2 65 Párta 22-37-22-47 Prága lb-92-17-97 SaoBa 4 11-415 Stoekb. 153-55-153 95 Vizaó 6355-6435 Wien 80-52-80-77 Znricb U0-I5-IIÓ45
Termén ytózids
Buaa ttazav. 77 kg-oa 30 65 — 3085,
78 kg-se 31-05-31-25 79 kg-oa 3135-31-55, 80 kg-os 31-45—31-65. egyéb 77 kg-os 3035 35-65, 78 kg-oa 30.65 - 30 85,
79 kg-os 30-95 - 3115, 80 kg-oi 31-05-31-25, rozs28 40 -28-70, lakaim, iiya 2550— 26 00, >űrárpa 2903-3300, lab 21-75-2225, tengeri 24-00-2450, Búzákon* 18 00-1! 50, repce 43-50—U\'50.
Serténisár
/
Felhaltál 3286, oeljböt eUdáUanól vtaaoa-maradl 700 darab. OsórendO 1-74—1-78, facdett 1-72—174, tiídett kózép 166-1-70, kOnnyO 1-50-1-56, elaórendo óreg
1-64-1-68. másodrenda 1-54—1-58, angol suldó 1-52—1 84. iiatonna nagyban 1-90—
2-00. isii 2-18-2 20, lehuzoff hu, 3-16— 2-18, azalonnáa télsertés 208—216. Az Irányul vonlatolt.
Eladja: Délzalal Nyomda is Lapkiadó Vállalat Eészrénytársaaág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sz.
Mai naptól kexdwe
elsőrendű kóser
birkahús
kapható
Singer mészárosnál.
1
1111111 ííillllHM «ll
K ASA) II ■ -------
NYITVA EGÉSZ NAP :: A VILÁGMOZGÓ :: VÁRÓTERMÉBEN
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 16
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 sxólg 90 fillér. Clmuó s minden vastagabb betűből álló szó két wónak szimittatlk. Minden lovibbl tzó díja 5 flll. Vasár- is ünnepnap SCXVo Ielit, szerdán—pénteken 25% felár. Állást keresőknek 50°/o engedmény. A hirdetési ölj «IOr« ílKoiondÓ.
Pénzköloaónt bekebetexésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttat Aoxél Ignáo pénx-kSlcsOoközvetitó Irodája Nagykanizsán, P6-■t 8. sz. aUtt. 1483
Elveaxett egy csomó kulcs, megtalálója kéretik ezt a Drivakavlcs Kitermelő Vállalat Irodájába, tíarirudvar, Fóut 8. leadni. -3S87 Vendéglő, mészárszék vagy üzlethelyiségnek alkalmas uj épület lakással, melléképületekkel együtt Bánokszenlgyörgyön forgalmas helyen október elsejére kiadó. Takács Antal Bánokszentgyúrgy. -3&67
Bádogos, vixvcxoték szerelő izak-■nunkáa és tanonc felvétetik. Szepesi, Zrínyi-utca 22. 3507
Taharautó másféítonnás olcsón eladó. Szakács müszerüzem, Klsfaludy-ulca. 3836
Egy megbízható ügyes mindenes leányt keresek szeptember 15-lkére. Cim a kiadóba a 3746
A külvárosban szerény kétszobás lakást keresek, bővebbet Vida vendéglőjében Nagykanizsa. 3729
Fajtiszta vizsla-kölyök eladó. Cim a kiadóban. 3691
Két kladiék esetleg házi oktatással, minden ishuláhuz közel, gond?* csalágl ellátásban részesülhet. Dm a kiadóban. 3690
Megbízható, ügyes munkáaloónyok felvétetnek Weiss üvegnagykereskedésében, Erzsébet-tér 2. 3895
Aaxtaloatanono, jó családból való. (elvétetik Aipád utca 53. 38%
Legjobb és legolcsóbb
UJ HORDÓ
kapható:
Miakolo, Urak utoéja 106. ax.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, tengeridara, egész kisszemű tengeri Madárcleség: Kevert madárétel, hámozolt-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
a magkercskedé.-ében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellellj
Hirdetmény
Az Iharosberényl Közbirtokosság
kiskorcsmája berendezéssel, mészárszékkel és hozzávaló épületekkel
1927. évi szeptember 29-én
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek három (3) évi időtartamra kiadatik.
Beköltözhető 1928. január hó 1-én. Kikiáltási ár 300 pengő. Érdeklődni lehet a közbirtokossági elnöknél. Iharosberény, 1927. szept. 10.
A közbirtokosság ásó___elnöksége
HflRISNYflHAZBAN
megérkeztek az őszi és téli divatujdonságok női-, férfi-, gyermek harisnyákban és kesztyűkben
Kötött áru különlegességek minden wételkénysseer nélkül
megtekinthetők és méret után pár órán belül is elkészülnek
Javításokat elvállalunk!
Nagykanizsai Autébusz Vállalat
legújabb, módosított
MENETRENDJE
Erzsóbot-tér— Vasútállomás
Vissza
Oda
3-n
4-io 5\'00*
6-34 6-18
7-íe.
8-30
g-2o* 11-30
13-»
14-os 17-18 17-36-
20-3\'\' 23-00
23-20 0-12
3.52 4-16 5-06» 6-« 7-02
7-37*
8-12 g-27*
11-12 14-0\'
14-ti
17-32 17-12 20-" 23-12 23-32 0-22
SuKir-Dlon Pclöll utón 41 41
7*42 I 7\'4S 13-to 13-20
20-ss 21-<»
A II. szánui autóbusz (József laktanya felé) egy állandó egy irányú
körforgalmat végez Sugár-uton át József laktanyához Petőfi-uton és Eötvös-téren át vissza Főtérre. Hosszabb megállóval József laktanya előtt és Eötvös-téren.
Viteldijak :
Erzsébet-tér— Vasulállomás 40 fillér Erzsébet-tér—Józscflaklanya 24 fiitér Erzsébet-tér—Eotvfl:-lér 24 fillér Erzsébel-tér—Baraklelep 40 fillér Józsefiakianya (Pelófi-utonái) Barakk vagy Kiskanizsí
vagy Vasulállomás 50 fillér Alszakasz vagv diákjegy 24 fillér Erzsébel-lfr—Sporttelep 24 fillér
A hetijegyek I hónapig érvényesek.
Erzsébet-tor— Barak II < "
Oda Vissza
7-20 7-30 1.
g-02 II.
H-M 12-02 II.
13-08 I3\',J II.
1622\' 16-33 II.
18-n 18-26 II.
Erzsóbet-tór—
Kiskanizsa
Oda Vissza
710 7-20 1.
10-30 10-42 1.
12-15 12-w 1.
16-18 l7-<» I.
19"10 19-22 1.
Erzsébet tér— - „ József laktanya :
Oda \' Vissza <"
Az autóbusz kiránduló társaságok részére bárhova megrendelhető.
A csillaggal megjelöli menetek feltételesek. (Csak ha urai van.) Esetleges Üzemzavarok alkalmival a vasúti, kiskanlzsai, bnraki lírátok tartatnak lenn elsősorban, tltlg a többt ]irat az uzemzavar tartama alatt szünetel.
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32 ■ 32 = 64 fillér. Bárki által vállható. Heti jegyek : Vonal átszálló, érvényes 14 útra, végállomástól végállomásig naponta 5-60 pengó. Heti szakaszjegy: firvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 útra 4-80 pengő.
Heti munkásjegy: Érvényes 12 uira, végállomástól végállomásig 3-50 pengő, ugyanaz 14 u!ra szóló érvénnyel 4-— pengő.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ke c/vei ö/iicfésife//efe/cJL
SINGER VA RROGEP r s zvé nvtársabáo
FIÓKÜZLETE:
NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Mn.den iskola részérő
tankönyvek
iskolai
Írószerek és füzetek rajzszerek, festőszerek könyvtáskák és szijak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében i<ai Fő-ut (Városház-palota.)
Ravonképviselőket
privát felek látogatására felveszünk. C-rakis helyi lakósl. Ajanlatokat „Vászonáru-icligére Tenzer hirdetőjébe ara Budapest, IV. Szervita-tér S.
Maycr Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztitó, ruhafestő vállalata.
Festi Tisztit! Mnil Plisráz!
0)ő.ídjön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörfényes gallértisztitás.
ISKOLfl-
KöNYVEK BEKÖTÉSÉT
legolcsóbb árban vállalja a
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vál-===== Salat ■
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Nyomatot! a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénvlársasánnil Nnn»it»„i,.i-
87. évfolyam, 210. szám
Art 14 flUér
Nagykanizsa, 1927 szeptember 17, szombat
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség & kiadóhivatal Pó-ut 5. a Kcsithtlji ItotckiadóhivaUI: Rikóczi-U: 1
Felelős szerkesztő; Barbarits Lajos
Zalaegerszegi szak. és kladóhlv. Kinlisy-u. 14. Előfizetési íra: egy hóra 2 pengó 40 fillér.
A belügyi kormány képviselőjének jelenlétében
megkezdődött a vármegyei tisztviselők országos kongresszusa Kger, szeptember 16
(Éjszakai rádiójelenlés) A vármegyei tisztviselők huszonöt éve fennálló egyesülete most kezdte meg ötödik kongresszusát Eger városában.
A virággal feldíszített városházán Agorasztó Tivadar, Pestvármegye al-ispáoja, az egyesület elnöke üdvözölte a meglelenleket és Eger város közönségét, majd indítványára elhatározta a kongresszus, hogy Jegyzőkönyvileg megörökíti Eger városnak a kongresszus megrendezése körül kifejteit érdemes munkáját.
Vadnay Tibor helyettes államtitkár a belügyminiszter nevében üdvözölte a kongiesszust. Szabó Géza országgyűlési képviselő, az egyesület elnöke indítványozta, hogy lord Rolhcr-merenek kü!d|enek üdvözlő táviratot a rragyar Igazságért vivott harcának elismeréséül. Ezután kezdetét vette a lulajdcnVépeni kongresszus, melynek tárgyai a megyei közigazgatással szorosin összefüggő kérdések.
A mai minisztertanács
Budapest, szeptember 16 A kormány tagjai ma délben dr. Vqss József a miniszterelnök helyettese elnökletével minisztertanácsot tartottak, melyen hlrszerinl, legelsősorban a Népszövetség genfi ülésezésével kapcsolatban külpolitikai kérJések kerüllek szóba, majd Hermann Miksa kereskedelmi miolszter a Talbot-tárgyalásokról informálta a kormány tagjait. A minisztertanács délután 3 órakor ért véget.
Szerelmi bánatában agyonlőtte magátegy állomásfőnök
Budapest, szeptember 16 Szilveszter Sár.dor a mogyoródi állomás hetyettesvezelőjc tegnap délben az állomás egyik hivatali szobájában Frommer-piszlollyal fejbe lőtte magát. Szilveszternek menyasszonya volt, de a leány szülei ellenezték a házasságot, ugy, hogy Szilveszter cfetetii bánatéban követte el lettét.
1928-ban Bolognában lesz az olasz-magyar vállogatott futballmérkőzés
Bologna, szept. 16. (Éjszakal rádió-jnlentés) Az olasz futball szövetség vezetősége az 1928-ik évre március 18-ára lüzle ki Bolognában az olaszmagyar válogatott futball mérkőzést.
A jogásxbizottság döntésre jutott a magyar-román vitás kérdésben?
A bizottság forma szerint igazat adott a magyar felfogásnak, de gyakorlati tekintetben számot vetett Románia álláspontjával is
A leszerelési bizottságban a francia delegátus a döntőbíróság eszméjének megvalósítását javasolja
Genf, szeptember 16
A Svájci Távirati Iroda jelenti: A népszövetség folyósóin ma delelőn határozottan állították, hogy a jogászbizottság döntésre Jutott a magyar—román vitás kérdésben. — A jogászbizotlság ugy határozott, hogy Romániát fel kell hívni, hogy küldje ki képviselőjét sz ügy elintézésére hivatott döntőbíróságba, melynek csak akkor lehet a magyar alattvalók javára közbelépni, ha ezeket a kisajátítás alkalmával, vagy a román agrár törvényből folyó törvényes rendszabályok alkalmazásával más elbán\'sbsn részesítenek, mint a többi állampolgárokat. A fo\'yósókon uralkodó benyomás szerint a jogász-bizottság véleményében, melyet elóre-láthslólag a népszövetség is magáévá tesz, forma szerint igazat adott a magyar felfogásnak, gyakorlati te-kiotelben, tehát velejében azonj»n számot vetett Ramácia álláspontjával is.
Genf, szeptember 10. (Éjszakai rádiójelentés) A leszerelési bizottság ma délelőtt értekezletet tartott, melyen Paul Boncour francia delegá-
tus szólalt fel. Határozati Javaslatot terjesztett be, melyben javesoljr, hogy a népszövetség mozdítsa elő a döntőbíróság eszméjének megvalósítását, egyidejűleg bízza meg a népszövetség a leszerelési bizottságot a fegyverkezés korlátozására szolgáló tervezet kidolgozásával. A svéd delegátus azt hangoztatta, hogy (elvezetekkel nem lehel semmiféle eredményt elérni ezen a téren. ] Genf, szeptember 16. (Éjszakai i rddlójelentés) A tagnapi választások j sor,la a teljes létszámra emeli nép-j srövelségi tanács holnap cUőizben ! fog összeütni tanácskozásra.
Párls, szept. 16. (Éjszakai rádió-Jelenlés) A Journal de Debtlsban Gaavaín Románia magatartásáról a magyar—román birlokperekbcn azt irja, hogy a népszövetség fanácsa szombaton a cseh és belga delestá-lusok nélkül fog döntést hozni. Érthető tehát, ha emiatt nagy az izgalom a román delegátusok körében. Véleinényüuk szerint — írja a cikkíró — lehelellen, hogy a ta\' ács, ha s kérdést helyesen terjesztik elé, elfogadná a magyar álláspontot.
J.v.-.r.-i.r ji.r.n.r wwvwwwwww.....a...................
Sok száz községei snjiott a lengyelországi árviz
Varsó, szeptember 16 A dél-lcogyelotszági árvízkárosultak segélyezésére alakult bizoltsás becslése szerint a sztaniszlaui vajdaság bsn 14 kerületben 300 község és 9 város szenvedett árvízkárokat. A szántóföldeken több mint 10 millió zloty kárt okozott az áradás, öaz-siescn 52 ember vesrett a vízbe. Anyagi károkat 38 396 család szenvedett. Számos családnak minden
L\'jaA\'i"V
munkaeszköze odaveszett. A lem-\' berni vajdaságban 18 kerületben 500 ; helységet sújtott az árviz. Ilt 13.988 csalid károsult meg. A larnopoll vajdaságban 4 kciületbcn 29 helységet ömölt el az ár. A termésnek 75 százaléka pusztult el. A krakóí vajdaságban 7 kerületben 123 helység került víz alá. A termésben okozott kár közel 1.500.000 zloty. A segitőakcíó teljes erővel megindult.
Atbénbe behurcolták az ázsiai pestist
paris, szeptember IG Az Information athéni jelentése szerint a görög fővárosban tegnap négy ázsiai pcslis megbetegedés for-
dult elő. A pestist Ázsiából hurcolták be. A hstóságok vesztegzárat rendeltek cl s mindent megteltek a peslis terjedésének leküzdésére.
A kultura Nagykanizsán
Sok évtized óta kamatoztatjuk azt a jő hirüukel, hogy kulturváros vagyunk. Eredetileg erős alapja voll ennek a megállapításnak, mert a békeévekben Nagykanizsa valóban egyike volt azoknak a kulturkőzpon-toknak, ahol az irodalom, a zene és képzőművészei nemcsak szórványosan talált mecenásokat, hanem ahol az egész város közönsége a művelődés, a haladás, a szép és nemes itánl való spontán lelkesedésből sictelt, hogy megszerezze magának azokat az előnyöket, amik lelki és szellemi igényeit kielégítik.
Az irodalom és művészet szempontjából nemcsak Nagymagyarországon, hanem kallóidon is Jó neve volt Nagykanizsának, mert itt mindaz, ami „kuliura" gyüjlöf galom alalt érthető, otlhont talált s a város közönsége a legmelegebb fogedtalás-ban részesítette.
A tr.osltíhl Nagykanizsa ezt a jó-hírét mind a mai napig fentartolts, ismetjük be azonban, hogy ennek a jó renoménak ma már megrendültek az alap|ai. A hírt ml maguok még szívósan terjesztjük, de ismerjük be, hogy Nagykanizsa közönsége ez utolsó évek alatt tármennyire hangoztatta a kultura utáni vágyakozását, — amikor azl tényleg támogalnia kellett volna, akkor attól sokszor csaknem teljesen távol maradt.
Tagadhatatlanul nagy és a gazdasási viszonyok ziláltságává! magyarázható hanyatlás mutatkozik mindazokon a területeken, amelyek a kultúrával vannak kapcsolatban. Míg az elmúlt évtizedek alalt a régi kanizsai családok nagyon sok és nagyértékü lestményt szereztek be, addig a napjainkban rendezel! s neves, nagy mesterek képeiből Összeállítóit kiállítások konganak az ürességtől. Míg sz elmúlt időkben Nagykanizsán egymást kergették a művészi hangversenyek, amelyeken világhírű művészek tartottak előadásokat, addig most, ha néha idevetődik egy-egy neves kotxcrlmüvész, legyen az énekes vagy muzsikus, anyagilag nemhogy síken érne el, de itt valósággal „leég".
A színházi kuliura lezülléséról pedig oldalakat lehetne írni. A hajdani ksnizsai szinházjáró közönség nincs sehol. Hol vannak azok a nagysikerű, fényes, meleg színházi esték, amikor az aréna az egész szezonon keresztül lömve voll közönséggel, hol vannak azok az idők, amikor egy-egy neves művészt, vagy művésznőt heteken keresztül tombolva ünnepelt a közönség I Síjnos ezeknek az Időknek csupán az emléke él és ugy, ahogy — ez segit még a régi presztízsünket fentartanl.
Mindezt talán meglehettük eddig, most azonban már vége van ennek a könnyű helyzetnek! Eddig magunknak is, az idegennek is elmond-
ZALAI KÖZLÖNY
1927. szeptember 17.
hatluk a ml nagy kullura-szcrelelün-kel, de nem voll alkalmunk azl gyakorolni, bizonyítani. Nagykanizsán ugyanis nem volt hely, ahol a kultúrát támogatni, szeretői lehetett volna, most azonban ezzel fel kellene hagynunk, mert szinházuuk épült, ahol a város közönségének ma már alkalma volna a kulturál támogatni a gazdasági helyzethez mérten ls aránylag kevés anyagi áldozattal. Szomorúan kelt tapasztalnunk, hogy Nagykanizsa közönsége az irodalom, s művészet s általában a kuliura Iránt ezidöszerínt az anyagi viszonyokhoz mérten Is nagyon kevés érdeklődést mutat.
Hogy a közönség drága festményeket, szobrászmunkákat nem vásárol, arra menlségtll lehel felhozni a rossz gazdasági viszonyokat, mert ez nagyobb pénzbeli áldozatot kíván. Arra azonban már nehezebb mentséget találni, hogy az ország egyik legjobban megszervezed mü-vésztestdlete, amilyen a pécsi Nemzeti Színház, kéthónapos színházi Idény alatt a sok üres és negyed ház mlalt anyagilag tönkre menjen s nem találunk mentséget arra, hogy a legutóbb itt vendégszerepelt fővárosi, országos nevtl s nagy népszerűségnek örvendő művészek sem tarthatlak egészen megtelt széksorok előtt előadásaikat.
Valóban kélségbc kell esnünk a tapasztaltakon és ha a kulturának ez a háttérbe szorulása még egykét esetben igazolni fog|a, hogy Kanizsán az irodalom és művészet az anyagiasabb térhódítása mellett pártolásra nem talál, ugy el lehetünk készülve arra, hogy az irodalom, a zene és művészet messze el fogja kerQInl Nagykanizsát.
„Magyarország felszabadításának napja nincs
mar messze
Nagykanizsa, szeptember 16
(Saját tudósítónk telefonjelenlése) Zalavárrnegye törvényhatósága tudvalevőleg angol nyelvű táviratban köszöntötte a magyarbarát angol lordot, Rolhermeret. A hatalmas u|eág-király most sajálkezűleg irt levélben
A német sajtó a magyar
békerevizló mellett Berlin, szeptember 16. A Rothermere akcióval a német lapok is foglalkoznak. A .Berliner Blatt" különös nyomatékkal kiemeli, hogy hazug módon Magyarországot nyilvánították a világháború okozójának, majd cikke végén azt mondja, hogy a Népszövetségnek az a legközelebbi feladata, hogy sürgesse és lámogasaa a revíziót.
Lord Rothermere levele Zalavárrnegye közönségéhez
válaszol Bődy Zoltán alispán és Horváth Vilmos vármegyei főjegyzőnek, amely nagy reménnyel tölti cl a magyarságot.
Bődy Zollán Zilavármegye alispánjához intézett levelének szövege a következő .-
London, szeptember 10 Kedves Uram I Nagyon le vagyok kötelezve azért a határozatért, melyei On Zalavármegye népének megbízásából küldőit és örömömre jog szolgálni, ha megkapom az albumot h. Megelégedésemre szolgát, hogy sikerült felráznom a civilizált világ lelkiismeretét és felkelleni figyelmét a trianoni béke súlyos veszélyeire és igazságtalanságaira. Megvagyok róla győződve, hogy Magyarország felszabadulásának napja nincs már messze. Legyen meggyőződve, hogy Magyarország jogúinak biztosítása érdekében kifejtett fáradozásaimat nem fogom abbahapynl mindaddig, mig munkámat siker nem koronázza. Vtsc. Rothermere.
A Horváth föjfgyzőhö.\'. intézeti hvél Igy hangzik: Kedves Uram 1 Nagyon hálás vagyok azért a határozatért, amelyet Ön Zalavárrnegye népének megbízásából küldőit nekem és szíves engedelmével biztosítom Ont mélységes rokonszenvemről, amelyet nemcsak a magyarok iránt, mini nemzet iránt érzek, hanem mini akiknek területét a trianoni békekötésben könyörtelenül szétosztották és akiknek nagyszámú honfitársai kénytelenek idegen hatolom igája otati étnt.
Nagy megelégedésemre szolgól, hogy fel tudtam rázni az egész civilizált világ lelkiismeretét és figyelmét rairányitanl annak a békének súlyos jogtalanságaira és igazságtalanságaira. Megvagyok róla győződve, hogy Magyarország jogainak biztosítására Irányuló törekvéselmet nem fogom mindaddig abbahagyni, amíg munkámat siker nem koronázza.
Vlsc. Rothermere.
Egy négy év előtt elhunyi asszonyt exhumáltak,
akiről most kiderült, hogy arzénnel megmérgezték
Kerkaníntettalu, szeptember 16 Annak Idején foglalkoztunk már Orbán Áronné 61 éves özvegy korcs
márosné esetével, aki arzénnel megmérgezte a vele közös háztartásban élö kocsisít Németh Ferencet. Az orvos a halál okául lüdögyulladíst állapitolt meg és az asszony maga ls azt híresztelte a községben.
Mult az idő és a faluban szárnyra kapott a hir, hogy O.-bánné kocsisa nem természetes halállal mult ki, hanem az asszony megmérgezte őt. A hir a csendörséghez is eljutott és csakhamar a kir. ügyészség elrendelte Németh Ferenc holttestének exhumálását. A vegyvizsgálat kétségtelenül arzénmérgezési állapított meg.
i Az öreg korcsmárosnét a zala-; egerszegi törvényszék gyilkosság i miatt 15 évi fegyházra Ítélte. A tábla azonban elrendelle a nö elmebeli állapolának megvizsgálását. Orbánnét erre Budapestre szállították az országos megfigyelőbe, ahonnan a Jövő héten szállitják vissza a zalaegerszegi fogházba.
Miközben Orbán Áronné a megfigyelőben ült — Kerkanémelfalu népe ismét suttogott. Az a hir tartotta magát, hogy nemcsak a kocsist tette el láb alól — hanem a négy évvel azelőtt elhalt özv. Németh Józsefnél Is. Az ügyészség elrendelle a négy évvel azelőtt elhunyt asszony holltestének exhumálását. Az eredmény megdöbbenlő voll: Megállapították — hogy Némethné Is arzénmérgezésben hall meg.
Miulán a faluban azt beszélik, hogy Orbán Áronné fia udvarolt Némethnénak, akii el akart venni feleségül — ujabb borzalmas gyanú. merült fel és a halóság a további nyomozás eredményéről szenzációs fejleményeket várnak.
Tizenkétezer bál gyapott lett a tüz martaléka
Manchester, szeptember 16. (Éjszakai rádiójeientés) Egy nagy tűzvész alkalmával 12 ezer bál gyapot a tüz martalékává lelt.
A sebészorvosok kongresszusa Budapest, szeptember 16. A sebészorvosok kongresszusának mai ülésén Kubányl Endre a vérátömlesztésről tartott előadást. Az előadás keretében kifejtene, hogy számos esetben sikerült az elvérzett beteget rögtöni beavatkozás utján vérátömlesztéssel az éleinek megmenteni. — Majd előadta, hogy a Csaba bajtársi egyesület 25 fiatal tagja önként ajánlotta fel vérét a kísérlet céljaira. Az előadás körül nagy vita fejlődött ld, melyben a sebészorvosl szaktekintélyek közül többen vettek részt.
UTCARENDEZÉS
HAJDANÁBAN
IRTA: Dr. VILLÁNYI HENRIK (?)
De ez az egyetlen utvoual egymagában a forgalmat lebonyolítani nem képes, azéri a Zrínyi Miklós-utat a Kaszinótól (akkor még városi apolda) az izraelita iskola épületéig és onnan az Iván-utcát (mai Csen-gery-uttól a vasúti raktárig) is jó-karba kell helyezni és az Iván-utcát (Csengerl utal) a Fő-uiig meg kell hosszabbítani. E célra meg kell venni a Rosenberg és Welltsch urak tulajdonát képező házat, hogy annak helyén utca tegyen megnyitható. „De mivel", — mondja a Jegyzőkönyv, — a város megfelelő anyagi eszközökkel nem rendelkezik, hogy ezt a nagyszabású tervet saját költségén végrehajtsa, bizottságot küld ki, amely a kérdési tanulmányozza él az eredménytől részletes jelentést tegyen. E bizottságnak tagjai: elnök, Oizony Ferenc, Oullmann S. H , Berényi Jőzset, Wlasslcs Anlal, Koch Mihály, Blatt Lázár, Plosszer Ignác, városi mérnök és még többen.
Az 1870. év január 27-én a kiküldött bizottság jelenti, hogy megbízatásának megfelelt. Az ö véleményük szerint mindenek elölt a Rosenberg és Wellisch házal, valamint a Takarékpénztár házát ki kell saját itani...
Ekker Antii órás, városi képviselő, ellenzi a bizottság javaslatát. A megye nem az utcanyi\'ásra adott engedélyt, hanem a Kaproncai utcának kibővítésére és csak ezen utca forgalma után szedhető kövezelvám. A többség azonban Oózony Ferenc városbíró előterjesztését veszi tudomásul és elhatározza, hogy a Rosenberg és Wellisch házat 21.000 forintért megveszi, 11.000 forintot aTakarékpénz-lár adományoz utcanyitás célra, további 10.000 lorintot pedig a város kölcsön utján szerez be és azt a szedendő kövezetvámmal törleszti. A déli vaspályatársaságnak pedig a kövezelvám kezelésért megengedi, hogy a bécsi vonal keleti és nyugati részét a kocsiforgalomtól elzárja és a pálya alatt a Cscngeri útból a Kazinczy uicába földalatti átjárót építhessen. Ez az átjáró még a mai napig is a tárházak szomszédságában díszeleg. Ugyancsak január 27-én
határozatba ment, hogy a Kazinczy utal a bécsi vonal sorompójáig ki-köveztetik. Kezdetben városatyáink kikövezés alatt csak a kavicsozást értették és a megyét kereslék meg, hogy a Kazinczy-ut nem városi, hanem megyei ul De 1870 ben április hó 2 án Hegedűs József uradalmi fiskális v. képviselő avval az indítvánnyal állt elő, hogy a kavicshor-dáí ebbe a fertőbe, amelynek neve Iván-ut (Kazinczy-Ul) meddő munka. Készíttessen a város költségvetési, makadám, klinker (kongótégl.i) vagy kőkockára. Végre 1870. április 21-én az ügy dűlőre jut. Oózony Ferenc javasolja, hogy az egész utcát klin-kcrrel (kongótéglával) kövezzék ki. Az Indítványt Blau Lizát nagykereskedő is pártolja. Slern J. Mór téglagyáros p:dig eloszlatja a képviselő-tealülel aggodalmát az Iránt, hogy annyi kongólégiát Kanizsán nem lehel előállítani, mint amennyire szűkség Vőn. Miután a kiinker-kövezet voll a legolcsóbb, a Kazinczy útnak klinkerrel való burkolását a közgyU-lés elfogadta. Evvel a határozattal kezdődik Nagykanizsa város kongó-leglakorszaka, mely generációkra ki-batóan elrontotta a város utcafedését
annak furcsa, minden város utcáitól elülő külsőt ád, folyton javításra szorul és megteremtette azt a rossz burkolatot, amelyei Nagykanizsa város közönsége ma is megszenvedi. Vécsey Zsigmond polgármester a Szentgyörgyvári utal és a Széchenyi teret kisbazait kockával rakatta ki és evvel irányt mutatóit abban a tekintetben, hogy milyen legyen a város jövö burkolata.
Az lván-ulcát (Csengerl- ulat) Hal-vax József polgármester néhány hónap múlva megnyitotta, ugy hogy a Csengeri-ul a Fö-utról is megközelíthető lett és evvel megteremtene a modern Kanizsát.
.Kibontottuk az utcát", — mondta burgenlandi magyarsággal az 1870-ik év őszének egyik napján „és átadjuk a lorradalomnak".
Az uj utcában csakhamar megindult az építkezés. Az első épilő a nagykanizsai takarékpénztár és a Rosenberg és Wellisch cég volt. Ezek példájái követték a kereskedelmi és iparbank, Vidor Samu. Rapoch Oyula, dr. Schrcyer Lajos és Bachrach Oyula.
(Vége.)
1P2T szeptember 17.
ZALÁI KÖZLÖNY
Nyolc nap Párisban!
Minapi számunkban ismertettük egy párisi társas kirándulás tervét. Az utazással együtt 12 napra terjedő tanulmányul részletes programja a következő:
/. nap.
17 b. 45. Megérkezés Párisba a Oare de l\'Est-en. Autón a szálló-dába csomagokkal egytlli.
21—24 h. Éjjeli autokOrulazás Párton kérésztől.
2. nap.
9 b. Tájékoztató autókörséta Párl-aon keresztül és a Bois de Boutogne.
14 h. Notre Dame de Paris, Salnte-Cbapelle, Conciergerie, Palals de justlce.
21 b. Casino de Paris vagy Folles Bergéres.
3 nap.
9Va b. Mueée de Gúny, Égllse de la Sorbonne, Bibllothrque de l\'Uni-versilé, St. Etienne-du-Monl, Pan-tbéon, Parc el Muti; du Luxembourg.
14 It. Madeleine, Place de la Concorde, lnvalides (Napoleon sirja), Eiffel torony (lelszállás), Trocadero.
20 h. Opera.
4. nap.
Egész napi kirándulás Versaillesbe éa les Trlanons (visszatérés délután 5 órakor).
21 b. Moulln Rouge.
5.\'nap.
10 h. Muiés du Louvre, Égllse St. Rocb, Place Vendome, rue da la Paix.
14 b. Nemzeti könyvtár, Musté Carnavalel, Place des Vosges, Hotel de Ville, Tour S\'. Jtquei.
6. nap.
9\'lí b. Parc Monceau, Sacré Coeur, St. Pierre du Monlmartre. A Mont-martre régi uccál: Corlol, Place du Tértre, Sl. Ruslique.
14 b. Arc de Trlompb (I tmeretlen Katona sírja), Champi Elystes, Petit Paiais (megtekintés), Orand Palsis, Tullerles, lnslllul de Francé.
7. nap.
Szabad nap.
8. nap.
10 b. Muite de Louvre.
14. b. St. Oermaln des Pres, S\'. Sulpice, Jardln dea Plantes, Moiquée (tOrök kávéház).
21 b. Oaumont Palace.
9. nap.
8 b. 45. Elutazás Páiisból (Oare de l\'Est).
Ár ab Budapest Hl. oszt. vasúti i\'ggyel 395 pengi, legalább 25 jelentkező esetén: lenti ár az cselben, ha a résztvevők száma a tizenkettCt el nem éri, 10%-kai, ba a résztvevők száma 12—25 közölt mozog, 5% kai magasabb.
Fenti árban benn/ogtaltatlk:
1. Autószállilás a pályaudvarról a szállodába és viszont kézipodgyász-szal.
2. A programban felsorolt auto-
kői kirándulások.
3. A teljes ellátás a párisi tartózkodás alatt, tehát az első (megérkezéskor) adott vacsorától az elulazás napján (9-lk nap) adott reggeliig. Reggeli: kávé, csokoládé, tej vagy tea süteménnyel és vajjal; ebéd: előélet vagy leves, bus köriléssel, des aert; vacsora: mini ebéd.
4. Belépőjegyek az összes, a programban felsorolt szórakozóhelyekre,
színházakba, Muslk-Hall.
5. III. osztályú vasúti jegy Budapest—Piris ís vissza fenntartóit hellyel.
6. Belépídijak a muzeumokba, Melro-aulobusz szállítás a muzeumokba.
Részvételre Jelentkezni lehet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Az egész világon Zalában kísérleteznek legelőször egy újfajta útburkolással
MészkS és vizüveg keverésével próbálják a bazaltot ellenállóbbá tenni
Zalaegerszeg, izeplembtt 10
(Saját tudósítónktól) Zalaegerszegen a Berzsenyi utcában ulal épile-nek, Munkások verik a kövekel, kocsik szállítják, haialmas hengerelő-gép hengerli az elkészitell utat. Zalamegye útépítése az utóbbi Időkben szépen halad, régi kívánságok teljesülnek most. Az annyiszor megénekeli és elátkozott göcseji sár között uj utak készülnek egy-egy vidéknek nagy szolgálatára és a lakosságának örömére. Csak az tudja ezt igazáo értéke lm", akinek alkalma voll kitapasztalni Oöcsej, illetőleg Zalamegye Jórészenck utvonalait.
A vármegye vezetőségének tudatában van az, hogy elsősorban az utakat kell járhatóvá lenn! és csak azután számithalunk kereskedelmi és gazdasági Jel-
lendaiésre. Hiszen nem egy olyan község van Zalamegyében, amely (éli esős hónaposban teljesen megközelilhe-lellen. — A kocsik bennragadnak a térdig érő sárban, gyalogosan Is csak élelkockázlatással leheli meg az ulal az ember, akkor se a rendes utón, hanem valamelyik mellékosvényen. A háború alatt az utak karbantartása, uj utak építése teljesen elmaradt. A vármegye az utóbbi években számos utat hozott rendbe, de mivel a bazalt kövekkel kiépitell utak nagyon gyorsan elpusztulnak, olyan utépitéai módszert keresnek, amely olcsó és tarlós ls legyen, A bitumen útépítés igen költséges, a kockákkal való kiépítés la sz, mivel ilyen kövei messze vidékről kellene szállítani. Mo\'sl Zalaegerszegen a Berzsenyi utcában mészkő és vizüveg keverésével teszik ellenállóbbá a bazaltot. Jól összekeverik, megöntözik és aztán lehengerelik.
Ezen újfajta útépítési módszernek naponta számos nézője akad. A városba vetődő idegenek is megtekintik, aminek az ad rendkivüll érdekességei, hogy az egész világon előszűr Zalaegerszegen próbálkoznak ezzel
az útépítéssel. Zilamegye a közelmúltban egy hasonló el|árással is kísérletezett, amit már Franciaországban is kipróbáltak. Balatongyörökön mintegy öt kilométernyi törvényhatósági utal mészkő és vizüveg keverésével állítottak eló. De ill még nem alkal-
mazták a bazaltot. Franciaországban is elismerőleg nyilatkoznak az ilyen lajta utakról; a balatougyöiöki ut Is igen megfelelő.
Hozzáirtó emberek a zalaegerszegi kísérletezésnek nagy jövőt jósolnak Az előbb említett etjá-rásszerlnlépitett utak sokkal tor-tartósabbak lesznek az eddigieknél. Az utat a Berzsenyi-utcában eddig mintegy háromszáz méteren ké-
szítették el, amelyen még a lorga-lom el van zárva. Hogy megíelel-e a követelményeknek, arról csak akkor lehetünk bizonyságot, ha átad-|ák a lorgalomnak. Mindeneseire már igy is egészen megváltoztatja ennek a forgalmas utcának a képét és most már a város vezetőségén van a sor, hogy a gyalogjárókat elkészítesse, mert meg fog történni az az őszi időszakban, mint a múltkor, amikor egész nap esett az eső és nagy sár volt, hogy a közönség a gyalogjáró helyett a kocsiulat használta gyalogos közlekedésre — mert az nem volt sáros.
összeült az osztrák nemzetgyűlés
Bécs, szeptember 16. Az osztrák nemzetgyűlés nyári szünete után ma tartotta első ülését, amelyen a napirend eliö pontjaként dr. Dlnghojfer Károly képviselőt 80 szavazattal 65 ellenében igazságügymioiszterré választoltak. Ezután a napirend többi pontjának tárgyalására tértek ál.
Sorozatos feljelentéseket tettek Nagykanizsán a Budapesten leleplezett házépítő szövetkezet ellen
A szélhámos társaság Nagykanizsán pénzeket vett fel és meglépett — A feljelentéseket a rendőrség átküldi a budapesti főkapitánysághoz
Ingyen épitő szövetkezet, mely a Markó-utcai fogházban tartja alakuló gyűlését
Nagykanizsa, szeptember 16
Nigy feltűnést kellett Budapesten a nspokban, hogy a rendőrség leleplezett egy csaló társaságot, amely Telektulajdonosok Házépítő Szövetkezete címmel arra alakult, hogy a kiserr bereknek építendő házak ürügyével a becsapottak pénzével szél-hámoskodjék. Ez a társaság kihasználta azt a konjunktúrát, ami az utóbbi években indult azon téren, hogy kisemberek kis házakai építsenek. A lenti hangzatos cim alatt szövetkeztek és tele kürtölték a világol, hogy hajlandók 25 évi törlesztésre teljesen „díjtalanul" házat építeni. Az amortizációs kamatot is mindössze 8 száza\'ékban lüntették fel.
A társaság kiadott felhívását egész Jóhangzásu nevek írták alá, mint gróf Karácsonyi Aladár éa a 82 éves SzáJ-bély Kálmán, akik azonban a legnagyobb jóhiszeműséggel jártak el, mikor nevüket odaadták az akcióhoz.
Érdekes, hogy ez a szélhámos szövetkezet a budapesti Markó-utcai fogházban alakult meg, ahol bizonyos Márkus József vizsgálati log-ságb.n levő vendéglős összeismer-kedelt Ungvári Zoltán hírhedt Teréz-köruli zugbankárral, aki viszont két szélhámos borbélylegénnyel hozta ót össze: Slráki Józseflel és testvérével, Ferenccel.
Bent a fogházban határozták el, hogy kiszabadulásuk ulán a kisemberek rászedésére megalakítanak egy házépítő szövetkezetet.
Mikor kijöllek, igy is történt és a
két tisztelt nevü úriembert bamis adatokkal rávették, hogy vállaljanak szerepel a vezetőségbeu.
Miután aztán megalakullak, jól beszervezel! ügynök- hálózattal sikerült is előbb a fővárosban, aztán a vidéken az áldozatoknak egész sorát felhajtaniuk. Nagyobb részt tisztviselők éa más szükpénzü kisemberek dűllek be oekik. A vidéken való .szervezési" munkálatok közben eljutottak a szélhámos szövetkezel megbízottai Nigykanizsára ls, ahol több embert, városházi tisztviselőket és állami alkalmazottakat, rendőröket, postásokat ülteltek lel és szedtek rá kisebb-nagyobb összeg erejéig azzal a hamis ürüggyel, hogy házat lógnak nekik építeni. Még nyilvános gyűlést is hirdettek, de erre már nem JOllek \'el, mikor is az Osszebolondilott nagyobb tömeg szitkokkal illette a szélhámos társaságo\'.
Olvtn pengőket vetlek fel Nagykanizsán a szövetkezeti vezető urak, akik azóta sem mutatkoztak.
Most, hogy a pesll rendőrség leleplezte az egész szélhámos bandái, egyre-másra mennek a nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztályára feljelentést tenni a szövetkezet ellen a becsapott kanizsaiak. A rendőrség a felveti feljelentéseket mind eljuttatja a pesti társhatósághoz, mivel otl folyik a nyomozás a lelkiismeretlen csalók ellen, akik a félrevezetett kisembereket ültették fel és csalták ki szűkös keresetükből félre lelt pénzecskéjüket.
ZALAI ^KÖZLÖNY
1927 szeptember 17.
NAPI HIRÉK
NAPIREND
Szepterr.b. 17, szombat
Római katolikus: Sz. Per. vebh. Prot Ludmilla. Izraelita: Eiul bó 20. KI Th.
Nap kel reggel 5 óra 39 perckor, nyugszik délután 18 óra 10 perckor.
Városi Színház Mozgója. .A kis hós (Beszéió sirok)" Pékár Gy. novellája 8 felv. .Kilincs és bilincs* és .Bimbó a strandon" burleszk 2—2 felv.
Uránia mozgó. .Isten hozta* vígjáték 7 felvon. Jaj de beteg vagyok* é$ .Hová sietsz Ham?" burlesz 2—2 felv.
Egy hatvanegy éves asszony lakása padlásán felakasztotta magát
családnál meglordult ilyen minőségben. Az öngyilkosságot fér|e fedezte fel hajnali négy órakor, mikor nem ludla, hogy a felesége hová lelt és keresésére indult. Nagy megdöbbe-
— Személyi hlr. Dr. Sabján Oyula polgármester hivatalos budapesti útjáról ma érkezik vissza Nagykanizsára.
— Városi közgyűlés előtt Nagykanizsa váios jövő évi költségvetésének Összeállítási munkái legközelebb teljesen befejeződnek. A pontosan összeállított 1928. évi költségvetési ezután kinyomatják és megküldik a városi képviselőlestület taglalnak. Értesülésünk szerint a polgármester még ebben a hónapban összehívja a képviselőtestületet a jövő évi költségvetés letárgyalása végett.
— Emlékezés Prohászka püspökről. Vasárnap délelölt fél 9 órakor a felsőtemplomban a diákmise alatt Krtzsala Ferenc kegyesrendi lanár emlékezést tart Prohászka Ottokár püspökről. Ez alkatommal perselyes gyűjtés ls lesz a Prohászka-emlékmü javára.
— Elkészült a csatornázási szabályrendelet. Nagykanizsa város csatornázási szabályrendelete már teljesen elkészült és a jövő héten tárgyalás alá kerül. A szabályrendelet ismertetésére legközelebb visszatérünk.
— A zalaegerszegi második r. kath. templom felszenlelési ünnepségének előmunkálatai nagyban folynak. A város lobogókkal, virágokkal díszítik fel A megyéspüspök fogadására kél diadalkaput állítanak fel, egyet a Balthyány-utcában, egyet pedig az uj templomnál. A körmenet 8 órakor indul a plébánia templomból, az ünnepi mise és szentbeszéd 12 órakor lesz. Délután 2 órakor ebédel rendeznek.
«=. Ma, szombaton disznótoros vacsora Wolljknal. 1 P 20.
— Uj orvos telepedett le Nagykanizsán. Lang Imre orvostudor, aki tanulmányait Budapesten végezte, a tegnapi nappal Nagykanizsán letelepedett, amit ma a tisztiorvosi hivatalnak bejelentett.
— Összeül a szegényügyi bizottság. Nagykanizsa város képviselőtestületének szegényügyi bizottsága Hermann József elnöklete alall jövő héten összeül, hogy a szegényügy és főleg a szegényházi kiadás gyökeres megoldása, igy a szegényház kibővítése, a szegényeknek segélyezés helyeit szegényházba való utalása és egyéb idevonatkozó kérdések feleli behalóart tárgyaljon.
Nagykanizsa, szeptember 16
Megrendiló öngyilkosság történt tegnap esle a Vörösmarty-utcában. Stróbl Lászióné 61 éves asszony, aki férjével együtt a Vórösmarty-u\'ca 44. számú sajál házában lakott, az estéli órákban leimént a padlásra és olt a ruhaszárító kötélre felakasztotta magát.
Az öregasszonyt sokan ismerik Kanizsán, mert „Juli néni" néven népszerű disznóölő volt és télen sok
— Zalai újságíró sikere Cegléden. A ceglédi Vasulas Dalkör vasárnap szentelte fel nagy ünnepségen zászlajál és mulatta be da-lárdai Jeligéjé!. A már szombaton délután kezdődő ünnepségen több környékbeli dalárda is részt veti. Vasárnap este az Uránia mozgószin-ház helyiségében hangverseny volt, amelyen nagy tetszéssel mulatták be a Dalkar uj jeligéjét, melynek szövegét Orosz Iván zalaegerszegi hírlapíró, lapunk munkatársa írta, zenéjét pedig Harmath Ar.hur Budapest székesfővárosi zenei szakfelügyelő szerezte. O.osz Ivánnak, aki gyengélkedése és egyéb elfoglaltsága miatt nem Jelenhetett meg az ünnepségen, a Dalkar vezetősége most egy babérkoszorút küldölt.
— A nagykanizsai Fürdő Egyesület alapszabályai. A nagykanizsai Fürdő Egyesület alapszabályai teljesen elkészüllek és ma nyújtják be őket a város illetékes ügyosztályához a belügyminisztériumba való továbbítás végett.
— Nagykanizsán megszűnt az ebzárlat Ahogy a nagykanizsai városi állatorvosi hivatal vezetője velünk közli, Nagykanizsán megszűnt a három hónapos időtartamra elrendelt ebzárlat.
— Rádió alkatrészek, lelepek, .Lumiirre" és .Brown" hangosan beszélők kaphitók: Szabó Antal sportüzletében.
nésére a p diáson találta felakasztva, de már nem voll benne élet. A kiszállóit rendőri bizottság kétségtelenül megállapította az öngyilkosságot.
Hogy mi vitte htlálba Stroblnét, nem ludják. A kir. ügyészség az el-lemelletési engedélyt megadla.
— Ferrari—Kerpely—Kósa trió Zalaegerszegen. Mirffy Káio\'y dr. értesítette a város vezetőségéi, hogy október 7—17-ike között a hires Ferrari-Kerpely—Kósa trió Zalaegerszegen hangversenyt szándékozik adni. A város vezetősége bizottságot küld ki annak megrendezésére és a siker biztosítására.
— Egy évi börtönre Ítélt sikkasztó postamesternő. Andocs község poslamestemöje. Nagy Istvánná nagyobbszabásu hivatali-\'sikkasztásokat követeit el oly módon, hogy a csekkeken befizetett összegeket nem könyvelte el, hanem azokat megtartotta magának. A pécsi postaigazgatóság a hüllen postamesternőt feljelentette a kir. ügyészségen. A kaposvári lörvényszék Nagy istvánnét tegnap ezért egy évi börtönre Ítélte.
= Ma, szombaton disznótoros vacsora és édes must Wolláknál.
— Zalából egy hónap alatt 13 ember került a Pasteurba. Thassy Gábor dr. vármegyei tiszti főorvos jelentése szerint Zslavárme-gyéból az elmúlt hónapban tizenhárom eb állal megmart egyéni kellelt a budapesti Pasleur-inlézctbe felszállítani.
— Ingyenes varró- és himzö-tanfolyam. A zalaegerszegi Központi Kávéház emeleti helyiségeiben a
; Singer Varrógép R. T. háromhetes | ingyenes varró- és himzö-laniolya-, mot nyílott.
— Ujabb vetőmagsegltség a zalai gazdáknak. A földművelés-ügyi miniszter ujabban ismét őt vagon buza és másfél vagon rozs vető-magsegélyt küldött a fagykár által suj\'oll zalai gazdáknak.
Vasárnap levente verseny tesz Szepetken. Szeptember 18 án vasárnap Szepetk községben Járásközi levente versenyt tartanak, amelyen a nemesapáli, szepetkí és zala-szeniiváni körjegyzőségek lerüleléu levő leventecsoportok bemutatják tudásukat.
— Tapolca memoranduma a kereskedelmi miniszterhez. Tapolca memorandumban fordult a kereskedelmi miniszterhez, hogy a Tapolca—bobai, az Ukk—zalaegerszegi, és Tapo\'ca—balatonszentgyörgyi vicinálisokat elsöoszlályu fővonalakká épilsék ki. Tapolca csatlakozásra kérte fel az érdekelt SüraCjCl, Zalaegerszeget és Szombathelyt.
= Ma, szombaton disznótoros vacsora Wolláknál. 1 P 20.
— Két hét egy cigányasszony életéért Bagi Ödön nagyatádi lakos Oéz>pusztára menet egy kányát látóit repülni. Bagi revolverével rálöll — de ebben a pillanatban a bokrokból élts női sikoly hallatszolt. A kánya elrepült — de a földön vérében elterült egy öreg cigányasszony, akit Bagi revolvere .halálosan talált. Az ügy a bíróság elé került. Bagil
\' 14 napi fogházra Ítélték.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Emlékkövet kapott egykutya. Csiry kaposvári rendőrfőlanácsos .Pagát" nevű kulyá|a a mult napokban elhullott A kulya ritka bőségről tett tanúságot és a fronton sem tágított gazdája oldala mellől,\' sőt akkor sem, amikor Cséry annak Idején a szerb letartóztatás elöl menekült A ritka derék állatnak Cséry főtanácsos márványkövet emelteted.
városi színház mozgója
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
A KIS HŐS
(Beszélő sirok)
Pékár Gyula hires novellája nyomán. — Nagy idők kis hősének regénye 8 felvonásban.
Kilincs és bilincs
Burleszk 2 felvonásban.
Bimbó a strandon
Burleszk 2 felvonásban.
mozgó színházak
Városi Színház Mozgója. Ma szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „A kis hős" (Beszélő sirok), Pékár Oyula hires novellája nyomán. Nagy idők kis hősének regénye 8 felvonáéban. — .Kilincs és bilincs" és .Bimbó a strandon" burleszk 2—2 felvonásban.
Uránia Mozgó. Ma szombaton este 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Isten hozta", víg-játékvilágallrakció 7 felvonásban. Főszereplő: Buster Keaton. .Jaj, de beteg vagyok" és Hová sietsz Ham?" burleszk 2—2 felvonásban.
IdAJáráa
A nagykanizsai meteorológiai meggyűlő jelentése: Pénteken a Mmttíik-kl- Reggel 7 órakor +13-1, délutin 2 órakor -f»6, este 9 órakor +I6\'6.
Felházét: Reggel tiszta, délben és este kissé borult égboltozat.
Szélirány: Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézel |elentéfe szerint ndvekvó felhőzet, esőre hajló Idő vir-Itató.
1927 szeptember 17.
SPORTÉLET
Győzelmi esélyekkel indul Kanizsa F C Lipótváros ellen Budapesten vasárnap
utazhatnak a csapatkísérők oda és vissza — Összeáll,tottak a csapatot Lipótváros ellen - Szemző véd Pesten is Nagykanizsa, szeplember 16
A II. b. proli ligában leirö Kanizsa FC megalakulása óla egyre-másra olyan értékes győzelmeket aratóit mindenfelé, ahol jálszótt. bogy a legnagyobb esélyei vaonak jövőre, azt Illetőleg, hogy bekerül a II. profi ligába, ahonnan viszont kitartó küzdelmekkel és ba a szerencse kedvez lovábbra is neki, könnyen bejuthat az első profi-ligába a legnagyobb nevű magyar profi-csapalok közé.
A Kanizsa FC a bajnoki profi-mérkőzések során holnap, vasárnap délulán a budapesti |óképességu Lipótváros prof.-csapailal méri össze erejét, ami elé általános érdeklődéssel tekint a futball világ. A Kanizsa eddig szereplései és a múltkori im pozáns győzelme Pécs—B iranya ellen nagy reményekel engednek táplálni a győzelem iráni. Viszont nem kisebb súllyal jön latba Lipótvárosnál az, hogy a múltkor legyőzte a jóképességü miskolci Szemetét és ezzel a II. b. profi ligában jelenlős erejű csapatnak számi\'.
A fővárosi sportsajtó szerint is a vasárnapi Kanizsa FC—Lipótváros meccsen a pestleknek Igazolni kell azt, hogy a Szemere ellen araioit győzelmük reális voll és a 2:1 eredményi, nem csak a szerencse kedvező feléjük fordulása okozla, hanem tudásuk pálmáját jelenti a győzelem.
A Kanizsa FC érlliető buzgalommal tréningei! Hajdú vezetése mellett és erősen igyekszik azon, hogy győ-Klelml szériáját ne szakilsa meg míg a budapesli Lipólváros se.
A mérkőzés az Urak pályán lesz és annak vezetése Bartos budapesti jőoevü szövetségi biró kezében van.
A Kanizsa FC vezetősége, mini már jelentetlak azon van, hogy az idtgen pályákon lejátszandó mérkőzéseken is a fiuk hallják a kanizsai drukkerek hangját ezért kieszközölte • Délivasulnál, bogy akik fel akarnak utazni Budapeslre a mérkőzésre, azok 50%-os kedvezményt kapjanak odavissza.
Ez a kedvezmény azonban csak akkor lesz meg, ha legalább ölvén jelentkező akad, aki el akarja kisérni a csapatot. A kedvezmény kezdődik »Z induláskor, szombat éjjel bárom-negyed egy órakor és larl bélfő este az utolsó személyvonatnak Budapestről való visszainduiásáig, vagyis hétfőn este fél tíz órakor lehet a fővárosból visszatérni legkésőbb a kedvezményes jeggyel.
Akik akarják ezl a kedvezményt •"ég a mai nap folyamán jelentkezőinek a Krátky lőzsdében legké-délutánig. Már eddig szép "tarnál jelentkeztek és hihető, hogy a Wkes sportbarátokból kikerfil ha-
ZALAI ^KÖZLÖNY
marosan az ötven, annál is inkább, mivel a kedvezmény csak harmad osztályra érvényes és ami igy nem tesz ki többet Pestre és vissza, mint nyolc pengőt.
Mint értesülünk a Kanizsa FC vezetősége az alábbi csapatot álll-lolta össze Lipólváros ellen: S-.em/ő, Joós—Farkas, Tamás-Héger-Híjdu, Mészáros—Kelemen — Ember—ű;r-slenbrein—Férbezly. Nem egészen az a felállítás, mint volt Pécs—Bt-ranya ellen, mivel Boltm egy hétre el van tiltva a játéktól, de igy is erős bizakodással lekiniünk a kanizsai csspat szereplése elé. Ha bármennyire is jó csatársora lesz a Lipólvárosnak, Kanizsa védelme elég erős és Szemző fog a kapuba állni, aki ezullal valószinítleg több alkalmat kap majd bravúros védéseinek. A csapat és kísérőik szombat éjjel a báromnegyed 1 órakor induló sze mélyvonallal mennek a fővárosba.
A nagykanizsai Zrínyi és a zalaegerszegi Move teniszmérkőzése vasárnap lesz Nagykanizsán
A Zrínyi TE vasárnap látja a Zalaegerszegi Move tenniszcsapalát, hogy azzal erejét összemérje s a két város közöli a hegemónia kérdését a tenniszsport terén eldöntse. Az az osztatlan érdeklődés, mely az egerszegi játékosok vasárnapi szereplését kíséri, teljes mértékb;n jogosult, mert a Move csapata ma már oly kiváló játékerők összetétele, mely a legerősebb klubok ellen, is a siker teljes reményével veheti lel a küzdelmet. A két Milller például bármely egyesület legjobbjai között is az elsők közzé számiiható, kik már nem egy nagyobb versenyben arattak respektabilis sikereket. Bír a
Zrinyl ez évben 8:3 arányban gyözle le tz egerszegi csapatol, a vasátnapi verseny teljesen nyilt, mert a Move megerősített csapatlal jön, a Zrínyi pedig ezúttal sem képes teljes csapatát szerepeilelnl.
A verseny délelőtt 10 órakor, délután pedig 2 órakor kezdődik.
Három lövészegylet alakul Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, szeptember 16
(Saját tudósítónktól) A Nagykanizsai és Kiskanizsai lővészegycsQleiek min\'ájára Zalaegerszegen három lövészegylet alakul meg a közeli napokban, melyek az Iparos Ifjak Egyesülele, a Gazdakör és a Katolikus Legényegylet keretén belül valósulnak meg. A sportélet minél nagyobb fejlesztése érdekében a város veze-lősíge ezen nemes sporl iráni mindent megtesz, hogy az az ifjúság körében elterjedjen. Ha a Move-val nem sikerül megállapodni, ugy külön lövőieret fog felépíttetni a város.
rádió rűsob
(Rövidítések) H — hírek. *ág. Hangv. — haitgveneny. £ — elöadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. «= mezőgazdaság, m. = ifjúsági előadáa. F - felolvasás. U — grarooíonzene. Jb — Jatz-band.
• kabaré. nZ.
Szeptember 17 (szombat)
Budapest 9.30 H. 11 0. 12 és 3 H. 5 Időjelzés. Utána K.: Van-e lelkünk? 5.45 Cigány Z. 7.15 Sport E.: Egy hét Bolognában az Európa uszóbajnoksagokon. 7.45 Ismeretterjesztő opera E. Puccini: Bohémélet. 10 h. Uiána cigány Z.
fcécs II nZ. 4.15 Hangv. 8.05 A tökéletes férj, Wllde 4 felv. sxinmQve. Utána tánc-cst, Jb.
Berlin, Stcttin 110. 12 Harangjáték. 3.30 Oy. 5 Hangv. 8 A. 8.30 .Warbeck", S.hlller drámai töredéke, 0. Becce zenéjével. 10.3U Jb.
Basel, Bern 1 0. 4 Hangv. 4.30 Gy. 5 nZ. 8 Népszerű est, harmonika Z. Jo-deldalok és Landlerzenekar hangv. 9.20 Hangv. 10.05 Tánc Z.
Brunn 12.15 nZ. 4.45 0. bábszínház. 7 Wagner-est, sziml. Z. 9 Tamburica Z.
Daventry-Junior 3 nZ. 9 Tánc Z. 10.15 Dalest, Z.
Frankfurt, Cassel 11.55 Harangjáték. 3.30 Ifj. 4.30 Operettrészletck. 7.30 Operaelőadás. Hoíímann meséi.
ürác 4 nZ. 6 Gy. 7 A kaméleon, rádló-szkeccs.
URfllilA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
Isten hozta
Vigjíltékvilágattrakció 7 felvonásban. Főszereplő: Buster Keaton.
Jaj, de beteg vagyok
Burleszk 2 felvonásban.
Hová sietsz Ham?
Ilurleszk 2 felvonásban.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet
8 A. 11 0. 15.30 Hangv. 2.05 nZ. 4.30 Hannover: Vidám Z. 4 30 Ismeretlen Mozart- és Hayiln-mllvck. 6 K. 6 Hangv. Utána nZ.
Künlgsberg, Danzlg 11.30 G. -1.30 nZ. 8.15 A esóknclkilli asszony, W. K,lló 3 [elv. operettje.
Langenberg, Dortmund, Műnster 1.10 Lorlzing: operarészl. 2.30 A. 4 Állallörté-netek, A. 5.30 Hangv. 8 Hegedű Z. 9.10 K. Utána nZ.
Lipcse, Drezda 12 G. 4.30 nZ. 630 UJ zenemüvek bemutatása. 7 K. az ókorban. E. 8.15 Kamara Z. 10.10 K.
Madrid 2.15 Ének- éí zenekari Z. 3.45 Hangv. 10.15 Operell E. közvetítése.
Miláné 4.15 K. 5.20 Gy. dalok. 8.45 Rádió E. Utána opera E. Puccini: Bohemek. 11 Jb.
Moszkva 6.30 n2. 8 Tánc Z. 9.55 Harangjáték.
München, Nürnberg 2.20 Hangv. 4.30 Gy. S.I5 Zongora Z. 8 K. 10.20 Jb.
Rádló-Párizt 1030 nZ. 12.30 Hangv. 4.45 Tánc Z. 7.30 Jb. 8.30 Tarka esi, K.
Prága 10.50 G. 12.10 nZ. 4 Bábszin-ház. 5 Kamara Z. 8 10 Operett E. .Marica grótnó", 10.25 nZ
Róma 520 Oy. 5,45 Ének- és zenekari iiangv. 9.10 Szinbázl E. közvetítése.
TŐZSDE
Kedvetlen alaphangulatban nyitott a mai értéktőzsde. Az árszintet nyomták a rendezési nap eladásai. A tőzsdeidő lovábbi folyamán a gyengülés alig néhány ptpirlól eltekintve tovább folytatódolt. Csak, midőn Berlinből szilárd irányzatot jelentetlek, kezd ek emelkedni az árfolyamok, igen erős emelkedés mutatkozott az Atlanliká-ban, mely az ulóbbi napokhoz képest 50\',\'o-ai javította árfolyamát. — Erős árnyeresígit ért el még az Osztrák Hitel es erős emelkedéssel zári a Biuxil, Ofa és Fegyver is. A forgalom az említett papitokban élénk voll, egyebekben csendes.
nrlctü zárlat
Pirii 20-33, London 25-21\'/., Ntwyort 518-55, Brltsael 7220 MUano 28-21, Amsterdam 207-80, BezUn 123 38. Wien . 7810, Sotta í-75, Prága 15-37, Vaud 58-00. Budapest 80-63, Ht\'.gtil 913. Bukat.it 3 21.
A bodapíjtl Tíssde d«Ttza-|o;-.7.ése
VALUTÁK Angolt. 27-79-27-95 Belga tr. 7955-79 85 Ctenk. 16-89-16-97 Dánt 15275-153-35 Olnir 1003-10-09 Dollit 56800-570-40 PiancUb 22-40-22-60 Holi. 228-60-22960 Lengyel 63-4S-61-45 Lel 3-51-357
Ura —•--■—
Ura 31-20-31-50 MA/ka 135-75-136-25 SchltL 80-35-8075 Norvég 150-70-151-30 Svájc! 1.11015-110-55 SvM k. 153 4Ó-I54 0Ó
DEVIZÁK AmaL 22875-22945 Belgrád 1005-1009 Berlin 135-85-136-25 Bukarest 352-356 Brüsszel 7950-79-75 Kopenb.152-85-153-25 Oulo I508>151-20 London 27-77-27-65 Milano 3105-3120 Newycik 570 85-2 55 Pállj 22-37-22-47 Prága 1691-16-% SioTla 4-11-4-15 Stoekb. 153-55-153 95 Vartó 6355-64-35 Wien 80-47-8072 Zírtcb 110-12-110-42
Term éajlíude
Bua liizav. 77 kg-os 3050-3070, 78 kg-o. 3090- 31-10, 79 kg-os 3120-31-40, 80 kg-os 31-33-31-50, egyeD 77 kg-oa 3020 - 30-40, 78 kg-oa 30.50 30 70, 73 kg-oa 30-80-31 03, SO kg-os 30 90-31-10, roaa 28 25—28*50. takarna, árpa 24 53— 2500, sorarpa 25CÖ-2800, zab 21-75-22 25, lengett 24-C0-2450, Buzakorpa 1800-18-50. repce 43-50—44-50.
Sertésráiár
Pelbajtia 1100, melyből eladatlanul visszamaradt 650 darab, Elsórenda 1-74—1-76, uedett 1-72—1-74, azedetl közép l"66-1-70, kdnoyll 1-50—1-56, elaéiendtl Öreg 1-61—1-68, másodrendű 1-54—1-58. angol alildó 1-52—184, szalonna nagyban 1-96— 2C0, zsír 2-18—2 20, lebuzoU bus 2-16— 218, szalonnás félsertés 208—216, Az Irányzat közepes.
Kiadja: Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bészvénylársaság.
Felelős kiadó: Zaial Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeptember 17.
apróhirdetések
A* apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb betüból álló szó két szónak számíttatik. Minden további sió dija 5 flll. Vasár- és ünnepnap 50o/o felár, szerdán—pénteken 25% felár. Állást keresóknek SOft\'o engedmény. A hirdetési dij clflrc üceUndfi.
Duna Száva-Adria Vasúttársaság.««»"(DéliVasút) 1927. évi május hó 15-töl
MENETRENDJE
Riirinnfist—Napvkanizsai viszonylatban
Autó, Adler gyártmányú, két üléses, ieen Jó üzemképes állapotban eladó. Cim: Bazsó József kociigyiros Nagykanizsa. ó\'-KJI
A külvárosban szerény kétszobás lakást keresek, bóvebbet Vida vendéglőjében Nagykanizsa. 3729
Magános ház, két szoba, előszoba, Összes tartozékaival, bérbeadó november, silrRós esetben október elsejére. Füredi, Petóftutca 1- _3904
Fajtiszta vlzala-kölyOk eladó. Cim a kiadóban. 3691
Háztclkekct, házakat a város bármelyik részében közvetít Füredi Ingatlanforgalmi irodája Petőfi-utca I. Levélbeli felhívásra személyesen megjelenik. 39k\'5
Szabadkézből eladó a Kisfaludy-utca 2. sz. alatti beltelek és hiz, valamint a hozzátartozó műhely és garázs helyiség. Értekezni lehet Dr. Berlin József ügyvédnél. Erzsébet-tér 1. sz. 3908
Minden iskola részérc
tankönyvek
iskolai
írószerek és fittetek rajzszerek, festöszerek könyvtáskák és szíjak
kapbrilók
Fischel Fnlöp Fiai
könyvkereskedésében tut Fó-ut (Városház-palota.)
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekölőzsineg
Kerti magvak Mtttrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
sa cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Magyar királyi folyammérnöki hivatal Nagykanizsán.
•m v i 21-35\') I o uyv. »1 -----
.) Étkező kocsi Budapesttől NaKkanlzsáig közlekedik. Ktocllen I—II—Itt ««\': kocsi Budapest D. V.-Trkszt (bezárólag szepl. 29-lg.) Közvetlen l-ll- IL oszt. kocsi Budapest D.V.—Roeaaka-Slalina (Rohitsch fllrdó) (bezlnSIag szepl. 30-tg.) I- Ki. oszt. kocsi Budapest—Maribor—Klagenfurt—Vlllich—Lienz <]un,us 26-tól be
^^VKOzveíenl-tl-lll.oszt. kocsi Budap.st-NWk.nl.M-Gyékény«-2api^-Ogulin—Spalaló. Közvetlen III. oszt. kocsi Budapesl-Zágráb. Közvetlen,11-111 oszt kocsi Budapest-Zalaegerszeg. Közvetlen I—II—III- oszl. kocsi Budapest-Veszprém a vesz-nrémi kocsi a 900 Órással lordul vissza Bpestre).
P l^kíz?kocsi Budapest—Nagykanizsa. Hálókocsi Budaneal-Trteszt-Venezia. rtálókoál Budapest.-AMzi.-,\\Uluglíe-Fiutne (bezárólag szent. 15-tg kedd. csütörtök ™mWon, a 710 órássál szerda, péntek, vasárnap.) ^"\'\'\'"\'\'„S S
Budapest—Tiieszt. Közvetlen I—II- kocsi Budapesl-Tncszl-Róma. KOzíellcn 1-11. kocsi Budapeal -Milánó (bezárólag szept. 29-ig.
>) KoVvelten II—III. oszt. kocsi Budapest-Zalaegerszeg. Közvetlen I—II—IU- oszt. kocsi Budapest—Barcs.
Nagykanizsa—Ralatonboglári vLszonylathan
--Balaton- Nagykani- I I Na,|ytant.
_ boglártól Ind. zsára érkezik | | zsáról indul
Vegyes 1UŰ 7AS | | Vegyes 18-05
Nagykanizsa—Szombathely " fiécabOl
Széni. v.
Oy v. 9-m
Szem. v. Szem. v.
_______ SiMibil1,.^- iiajv.-.
indul rJZ indít Ilir. ii\'C
—■ 6-l<|i) I fW
12-15 1409
I4\'47 17-30
21-37 0-20
v. ,i ib-io3) v. 16-35\').
Balalon-boglátra érk
""ii\'-ST"
Bécs S. B. viszonylatban
\'Kisyviniiii- Sz.flib.t- Becsbe | tii ,-.iu Mjititítiíí érkezik
■Hú*) j 70V) 14OT) ! 18 00\') ! 2ICOS)
>15 10-05 1(519 20-55 23 40
1150
Szem. v. Szem. v. Gyv. Szem. v.
n Szem. v.
t) Közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról.
-I Közvetlen vonat Bécsből-Barcsig. Közvetlen 11—111. oszt. kocsi Bécs S. B.— Zágráb. Közvellen I—II. oszt. kocái tés III. oszt.) Bícs S. 8.—Pécs-Eszék. Közvetlen 11—III. oszt. kocsi Zalaegerszeg—Budapest.
Közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról. \') Közvetlen vonatok Bécsból, illetve Becsbe. Közvellen 11-111. oszt. kocsi Bícs S. B.—Nagykanizsa és Zalaegerszeg—Budapest között
Csak VII. és VIII. hó vasár- és Unuepnaplrn közlekedik \'1 jelz. vonat helyett.
Nagykanizsa—Zalaszentiván__
Zalaszenlivantúl indul
Vegyes
\'-II
Si^ini. I
500 7-00 | |
Nagykanizsa—Barcs—Pécsi viszonylatban
l Szem. v.I I Szem. v.t Oyv. ! I Vegy.v. i
^ujU-.iJ- Barcsra 1 Pécsre i ril i^ji érkezik érkezik
4-40S 640
9-45\') 11-50
1428*)" 16-20
17-57\') 2110
8-48
Ift-ÍZ
18-30
Hirdetmény.
Az Iharosberényi Közbirtokosság
kiskorcsmája berendezéssel, mészárszékkel és hozzávaló épületekkel
1927. évi szeptember 29-én
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek három (3) évi időtartamra kiadatik.
Beköltözhető 1928. január hó 1-én. Kikiáltási ár 300 pengő. Érdeklődni lehet a közbirtokossági elnöknél, lltarosberény, 1927. szept. 10.
A közbirtokosság elnöksége
Pécsről I Barcsról
_ indul | indul ná/a írV.t
Síéin. v7\' " «\'35\')| ÍSÍ\'
Oyv. 9-50>)« 1200 I 14-05 Szem v. . 13-20 1 15-38\') I 17-40 Szemv. 18-4ÍP) | 21-20 23-30 \') Közvetlen vonalok Szombathelyről. *) Közvellen I—U—III. oszl. kocsival Barcs-Budapcst. Közvetlen 1—11-111. oszt. kocsi Pécs—Nagykanizsa közöli.
*) Közvetlen vonat Bécsból, illetve Bécsbe. Közvetlen I—ll-III. oszt. kocsi Spa-lato—Ogulin—Zágráb—Gyékényes—Nagykanizsa—Budapest. Közvetlen III. oszt kocsi Zágráb-Budapest. Közvetlen ll-III. oszl. kocsi Zágráb-Bécs S. B. Közvellen I—II—IIL oszt. kocsi Eszék—Pécs-Bécs közölt.
_Nagykanizsa—Csáktornyai viszonylatban
Csáktornyáról
_J_ indul
Oyv. f 5-15 Szem.v 1 11-15 Oyv. 16-05
Szem. v. 18-30
"6 40 13-00 17-25 20-10
Nagykanizsáról. Csáktornyára Indul H érkezik SemívJ 5-28 \\ j "V-14 Oyv. 1155 13-17
Szem.v.: 1341 15-22
Oyv. 23-40 118
Közv. kocsikat lásd Budapest—Nagykanizsai viszonylatban az \') és *) Jelz. vonatoknál.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegylisztitó, ruhaícstó vállalata.
Fütl M
Plisita!
Qlö.ídjön meg bárki mur.ksm kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörfényes gallérltszlitás.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
ISKOLA-
KÖNYVEK BEKÖTÉSÉT
legolcsóbb árban vállalja a
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vál-
===== laiat ==
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
419/1927. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. Hr foldmiveléstlgyi miniszter ur 12.806/1927. V. B. 1. számú rendeletére a babécsai Drávakanyar legveszélyesebb iellegü szakadópart-(Snak az 1927/28. költségvetési évben 415 fm. hosszban végrehajtandó biztosítási munkálataihoz szükséges 840 tr.s 1. osztályú Itrméskónek vállalati u:on való beszerzése és BaWcsi vasúti állomáson vagonban löiténeintö átvétele érdekében a n?gvkon\'zsai m. kir. folyammérnöki biva al 1927. évi október hó 5 én 10 órakor hivat.los helyiségeben (Nsgykanizs.-, Eötvös lér 8. szám I. emeld) nyilvános, zárt ajánlati versenytárgyalást fog larlani.
A versenytárgyaláson az ajánlattevők, vagy azok képviselői jelen leheinek
Az ajánlati feltélelek, a kötendő szerződés lervezele és annak kiegé-szilő részét kép-ző általános és részié,en feltételek a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál, a hivatalom órák alatt megtekinthetők és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.
A pályázó cígrk ajánlatukhoz kötelesek mellékelni cégjegyzékük hiteles alakban kiállított kivonatát.
Az ajanlatok, melyeket az ajánlati felié\'el-k sierinl előirt minta használatával kell kiállilsní, a jelzett napon 9 és 1/2 óráig a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál nyújtandók be.
Későbben beérkezett, vagy táviratilag letl ajánlatok nem fognak figyelemig vétetni.
N3cykanizsa, 1927. évi szepletn-ber hó 17-én.
asoi H. kir. folyammérnöki hivatal.
llaán Uyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
581/1927. vhL szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz. hírré leszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1926. évi Ptí. 9082. számú végzése következtében Dr. Welsz Lajos Ügyvéd Állat képviselt Mészáros Mór és Társat javára I2Í0 P s |ir. erejéig 1926. évi ok-Iftier hr. 13-in loganalosllolt kielégítési végreha|Us uljin le- és lelulloglalt és 12-10 Pengére becsült következő Ingósígok, u. m.: szot-abutotok, zongora stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Jiris-bíróság 1926 Ik évi PK. 9082. szímu végzése folytán 1280 Pengó lókekövelelés. ennek 1926. évi szepl. hó 30. napjától |áró 11,10,0 kamatai, Wo váltúdtj és eddig összesen 230 Pengóben bíróilag már megállapított költségek erejéig, a nelán lizelett összeg levonása mellett Nagykanizsán, a Caengery-utl malomnál leendő megtartására 1927. évi szeptember hó 21-ik napjának délutáni 4 órája halárldólll klttlzctlk és ahhoz a venni szándékozó* ezennel oly meglegyzésscl hivatnak meg. hogy az étintelt Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al érielmében készpénzfizetés mellel!, a legtöbbet Igéiu-nek, szikség cselén becsáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságo-kai mások Is le- és lelulloglaltnllák ís azokra kielégítési Jogol nyertek volna, ezen átverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán. 1927. évi szeptember hó 7. napján, ,
Haán Gyula s. k.
WT kir. bír. végrehalté.
Hirdetések
felvétetnek.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
87. évfolyam, 211. szám
Nagykanizsa, 1927 szeptember 18, vasárnap
Ara 16
fltlér
• 9
POLITIKAI NAPILAP
Siirkeaztáste és kiadóhivatal t-J-ut 5. s Keszthely] Mkldadihivalal: Rik6ai-tér I
Felelős szerkeszti: Barbarits Lajos
Nincs repülőnk
Irti: Móscr Epnő orsziggy. képviselő
Az,utóbbi néhány év alatt a repülőtechnika fejlődése szinte hihetetlen irányokat ötlött. Európa győztes államaiban a kis és nagytipusu repülőgépeknek és az óriástlpusu kormányozható léghajóknak légiója áll kénen hadicélokra, nem is emlitve a hadicélokra felhasználható kereskedelmi gépeket, hogy háború esetén órák alatt száz és szaz kilométernyire behatolhassanak az ellenséges állam területére és ott mielőtt az ellenséges haderő csak megmozdulhatott tolna, felrobbantsák a hidakat, pályaudvarokat, bombázzák a városokat, megfélemlítsék a lakosságot.
A legnagyobb erőfeszítéssel igyekszik minden győztes nemzet a maga aviatikáját minél tökéletesebbé tenni. Ezen a téren Franciaország vezet. Franciaországban több mint 15 repülőezred, 5 repülőcsoport áll a had-jereg rendelkezésére, ez idő szerint több mint 1600 repülőgéppel az első vonalban és közel 5000 tartalékgép-pd. — A mult évi költségvetésben Franciaország aviatikai célokra 422 millió frankot áldozott. 48 repülőgépgyár, 16 repfllómotorgyár és 9 egyéb repülőgép-alkatrész-gyár dolgozik a (randa területen. Ezek a gyárak havonként mintegy 150 repülőgépet képesek forgalomba btcsátani. — 1918 ban a nagy francia tipu6u repülőgépeknek alig 1000 kilométer voll a rádiusa éa 600 kilogramm bombát voltak kéoesek magukkal vinni. Ma már 1800 kilométeren felüli rádiusuk van és a bombameny-nyiség, melyei magukkal vihetnek, meghaladja a 2000 kilogrammot is. Érzel a rádiussal Berlint Párisból iíen köznyen meg lehet közelíteni. Van azonban egy másik ország ls, mely hihetetlen nagy összegeket költ »z aviatikára és ez Olaszország. — Olaszország igen erősen kísérletezik » stabil rendszerű, óriási kormányoztató léehalrikkal. Tervbe van véve W 170.000 köbmétert tartalmazó, "gy merev szerkezetű kormányozható lévbaló felépitése, melynek rádiusa I2.0C0 kilométer lenne.
Igen nagy áldozatokat hoz aviatikának fejlődéséért Csehország. Ma mar három repülőezrede van 20 századdal. Gépállománya 800 repülőgép. Több mint 600 kiképezett pilóta van és ez a szám 192«-ra tervel?"11 ki|encven rcpülőszázadra 1000-1200 pilótára és 1800 repülőgépre fog emelkedni.
Románia repülőgép állománya a "jult évben drka 30Ö—340 gép voll. Három helyen van aviatikai iskolája es ezekben állandóan 120-130 píió-Ut képeznek ki.
Jugoszlávia repülőgép\'llománya a ™ll évben 380 drb volt, ebből tel-lesen uj, nagv rádiusu, nagv sebesei1\' gép 280. Legutóbb 100 francia repülőgépet kaptak, ami 300 millió
Zalaegerszegi szerk. éa kladiMv. Kinlzsy n. 14. EMIIaelési ira: egy hóra 2 pengi 40 fillér.
dinárba került.
Jugoszlávia és Csehország repülőterei a magyar határok körül vannak csoportosítva. Ezekről Budapest 30— 40 perc alatt elélhető, ugy hogy az ö számi\'ásaik szerint háború esetén,
mielőtt még a magyar kormány a legelső mozgósítási kísérleteket megtenné, Budapestet már a jugoszláv és cseh repolőgéprajok bombavető-gépei ezer és ezer kilogrammnyi robbinó anyaggal pusziithatják.
És nekünk nincs egyetlen gép-fegyverünk, egyetlen egy repülőgépeket elhárító ágyunk. Minket a trianoni békeszerződéssel ellenségeinknek sikerült teljesen meztelenre velkőzlelniök t
Gróf Apponyi hatalmas beszédben visszautasította a jogászbizottság javaslatát
A román agrárreform különbséget tesz magyar és román állampolgár között — Chamberlain egyik fél álláspontjával sem értett egyet — A bolgár sajtó magyar-barát magatartása — A „Marodni Listi" vezércikke a Rothermere-akció ellen
Valószínűleg hétfőn történik döntés a magyar-román birtokkérdésben
Genf, szeptember 17 Apponyi Albert gróf a Népszövetség tanácsának mti ülésén tartott beszédében nemcsak a román álláspont, hanem azon javaslat ellen Is állást foglalt, melyet Chamberlain, mint a hármas blzollság előadója terjesztett elő. Sclaloja és Durand felszólalása után Tilulescu azt indítványozta, hogy gróf Apponyi beszéljen előbb.
Apponyi Albert gróf beszéde elején kijelentetle, hogy nem kiván az előzményekkel bővebben foglalkozni. Magyarország a trianoni békeszerződésben előirt döntőbíróság igénybevételében nem lát érdeket és nem teszi magáévá azt a felfogást, mely a döntőbíróság illetékességél vita tárgyává teszi.
Magyarország a maga részéről meglelte a lépési a békés megoldás felé, mikor azt ajánlotta Romániának, hogy a kérdést terjessze a hágai döntőbíróság elé. Apponyi gróf a jogászbizotlság javaslatának három p:nlja közül különösen a másodikkal szállt vitába, amely az agrárreform alkalmazása tekintetében külombséget tesz magyar és román állampolgár között. Ms|d a genfi jegyzőkönyvre hivatkozva kijelenti, hogy nsm akarja azt védeni,
csakhogy ezzel is azt bizonyítsa, hogy a döntőbíráskodás kiterjesztése a Népszövetség legmagasabb célja. Amig a tanács a politikai hatalmai gyakorolja, addig a nemzelközi törvényszékre a jogi hatalmat bízták és ezzel is dokumentálni akarták azt,
hogy a jogszolgáltatást a politika légköréből kl kell zárni.
A tanács ferde szerepetvátlal, ha> magát döntő fórumként a döntőbíróság fölé állítja.
Most nem Magyarországért száll síkra, hanem a nemzetközi döntőbíráskodás érdekében és magának a Népszövetség ügyében.
A döntőbíráskodás gondolata a Népszövetségben mindenek felett áll.
Ha a döntőbíráskodásba a politikái bármily csekély mértékben ls bevisszük, ugy ezzel a Népszövetség egész épületét rongáljuk.
A tárgyalás alatt álló jogászbizolt-sági indítvány ellentétben áll a tanács és a nemzetközi döntőbíróság erkölcsi és jogi tekintélyével. A bizottság javaslalában elfoglalt álláspont politikai álláspont, éppen ezért el kelt hárítani, mert
a Népszövetség autoritását fenyegeti.
Ezután félszázados történelmi tevékenységére és felelősségére hivatkozva kijelentette, hogy lelkiismeretével összhangban teljesíti kormánya megbízását és elutasítja ezt az indítványt Ezután Apponyi ajánlotta, hogy az ügy elintézéséi a felhozott szempontok jogi felülvizsgálása céljából rövid időre halasszék el és egyúttal ez ügyben kérte Románia támogatását.
Apponyi felszólalására Tltulescu román külügyminiszter válaszolt, aki lényegében ugyanazokat mondotta, mint a népszövetség márdusi ülésén, mikor szintén nem hoztak döntést a magyar—román vitás kérdésben. Abból indult ki beszédében, hogy
Romániának feltétlenül létkérdés, hogy rájuk nézve kedvező döntést hozzon a tanács.
Ezt a létkérdést nem lehet alaki, jogi szempontokból eldöntenL
Ha kölcsönös megegyezést kellene létesíteni a magyarokkal, az kivezető ut lenne. Végül kijelentette, hogy Magyaror-országgal szemben elfogadja a népszövetségi tanács javaslatát.
Ezután Stresemann német birodalmi külügyminiszter emelkedett általános érdt\'klődéa mellett szólásra és a magyar javaslat lényegében beszélt, i ,
0 is a tnagyar álláspont mellett van,
hogy a hágai nemzetközi bíróság elé kell a kérdést vinni.
Chamberlain szerint ls: a döntés rendkívül fontos Genf, szeptember 17. (Éjszakai rádiójelentés) A népszövetségi tanács egész délutáni ülését a magyar-román birtokperek vitája tette ki. Tilulescu és Stresemann után Chamberlain beszélt, aki többek között azt hangoztatta, hogy a magyar-román kérdésben a döntés rendkívül fontos. Egyik fél álláspontjával sem értettem egyet teljesen. A döntőbíróság elvi kérdésének szempontjai, amit Apponyi Albert gróf felvetett — a hármas bíróságra döntő volt. Azonban csak formailag. A megoldás — mondotta Chamberlain — csak abban látszik lehelségesnek, hogy a tanács a jogász bizottság által megállapított elvnek alapján kéri a vitás kérdés további megállapítását a döntőbíróságtól.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. szeptember 17.
A népszövetségi irgalmas .közgyűlés este nyolc órakor Apponyi Albert és Tllulescu román külügyminiszter heves vitájával ért véget, azzal, hogy hétfőn folytatják a vitát. Remény van arra, hogy a jogi bizottság ajánlatának lényegesebb részeit elfogadják legalább. ■ Egy büszke nemzet — büszke szavai"...
Szófia, szep!emb:r 17. (Éjszakai rddlójelentés) A bolgár sajtó az utóbbi években a magyar kérdésekkel feltűnően keveset fcg\'alkozott, azonban mióta Oenfben a magyarromán vitás kérdés van tárgyalás alatt, a bolgár sajtó melegen érdeklődik a magyar ügy iráni. Kűíön ludósilókat küldött 0:nfbe, akiknek tollából egyre-másra jelennek meg magyarbarát cikkek. A .Macedónia^ hasábjain .Egy büszke nemzet büszke szavai" címmel nagy cikkel közöl, melyben melegen méltatja Apponyi szavait, genfi beszédéből. A „Slovo" és .Mii" cimü lapok ugyancsak részletesen foglalkoznak a magyar-román birtokperek ügyével és ismertetik a magyar kérdés jogosságát. Éles hangon keinek sikra a lapok a magyar kisebbségek helyzete mellett az erdilyl elnyomatással szemben.
A Narodny Llstl vezércikke a Rothermere akció ellen
Prága, szeptember 17. (Éjszakai rddlójelentés) A .Narodny Lisli" vezércikkben párisi tudósítójának tollából hosszatb cikkben támadja a lord Rothermere-akciót. A vezércikkben a lap pátisi cikkírója közli azokat a megállapításokat, amelyeket a lapnak adtak a francia katonai szakértők, akik ismerik Középeurópa stratégiai helyzetét. Eszerint a Irarcia katonai szakértők többek körött ezeket mondották volna a cseh lap munkatársán,k: A marokkói harcok tapasztaladból meg lehet állapi\'ani, hogy milyen nehéz lámadni, még ha kicsi az ellenség, ha lermészeles halárai közé van visszavonulva, mini a marokkói harctéren a benszülöltek. Nektek csehszlovákoknak páratlan a helyzetetek, mert stratégiailag biztosítva vagytok. A magyar bolseviklek betörése is annak idején ugy sikerült csak, hogy akkor még a mai ceeh hadsereg nem volt eléggé megszervezve.
A lap a cikk u\'án azt írja, hogy ehez nem kell semmi kommentár, de ez az egyetlen válasz arra, hogy a magyarok hagy|anak fel a trianoni békeszerződés revíziójának képzelgéseivel,
....................*■■■................... ■ • ...
A családgyilkos Ferenci Pál tetemrehivása
Exhumálták az asszony és a két gyermek holttestét Budapest, szeptember 17 (Éjszakai rddlójelentés) Ismeretes, hogy Ferenci Páll, akit az oláh balóságok adlak ki, letartóztatták, mert
rábizonyult, hogy feleségét és három gyermekét évekkel ezelőtt meggyilkolta és elásta a kélbodonyi erdőben. A vizsgálóbíró ma ejtette meg a gyilkos jelenlétében a holttestek exhumálását. Kivezették a gyilkost a kélbodonyi erdőbe, ahol 6 maga Jelölte meg a helyet, ahul elásta az
áldozatokat. Mind ízt egykedvű:n, sőt közömbösen végezte, azt hajtogatva, hogy féltékenységből irtotta ki családját. Egy vízmosásban előbb a meggyilkolt asszony hulláját fe-dez\'ék fel az ásás után, mellette feküdt az egyik f.uijyermek Árpád holtteste. Százméterrel tovább ugyancsak egy vízmosásból ásták ki az idősebb leány Etzsébel és a kisebbik fiu Pál bullája. A borzalmas tetemrehívás alatt a gyilkos megse rendült.
A kormány az utakat a modern autóforgalomnak megfelelően átépítteti
Az útépítési program megvalósítása 120 millió pengőbe kerDI a magyar államnak Budapest, szeptember 17
Försler államtitkár az útépítési osztály vezelője kijelentette, hogy az utakat rövidesen a modern autóforgalomnak megfelelően átépítik. Az I utak építési költségeit a készülő autótörvény alapján várhaló jövedelemből fogják fedezni. A legmodernebbül a Budapest—Balaton, Budapest—Miskolc, Budapest—Debrecen és Budapest—Váci utakat fogiák ki-
építeni. Az útépítési program-n szerint hat év alalt fogják az utakat kiépíteni, mely célra bitumen, ká;-rány és belon u ak rendszeréi fogják alkalmazni. A programm megvalósítása 120 millió pengőbe kerül. Az elsőrendű ulak kiépítése után a középforgalmu, majd a mezei ulak amerikai reudszer szerint való megvalósítása fog kövelkezni.
""\'...........................i-1-.-.-i-ir.-.-irni .iu.ii.rr -i- r.iy.i.i.
A francia minisztertanács szerint semmi ok sincsen a szovjettel való szakításra
Párig, szeptember 17
(Éjszakai rddiijetentés.) Rambouil-Ielben, ahol a köztáisasági elnök nyaral, ma minisztertanácsot tartottak, melyen a köztársasági elnök elnökölt. A minisztertanács ugy határozott, hogy a szovjet kormány által az ország belügyeibe való be
nem avatkozási szerződés tárgyában előterjesztett javaslatára nem válaszol a francia kormány, mivel erre úgyis kötelezettséget vállalt a szovjet kormány. Másrészt a tanács kimondta, hogy jelenleg nincs semmi, ami indokolná a szovjeliel való szakítást.
Nagykanizsán eddig minden évben fordult elő gyermekparaliais eset
Az idén egy eset volt Nagykanizsán, amely halállal végződött — Nem kell féfni semmiféle járványoktól A nagykanizsai éghajlat rendkívül kedvező — A tisztiorvosi hivatal vezetője Kanizsa város közegészségéről
Nagykanizsa, szeptember 17
A nagykanizsai szülök az utóbbi időben érthető aggódással kisé.\'ik a 1?p-jk tudósításait a Magyarországon is e ófordutt úgynevezett gyer-mekpsraliristöl, amely a megszállót! Erdélyben és főleg a román királyságban ijesztő módon szedi áldozatait. Azonban tudnunk kell, hogy a romániai egészségügyi viszonyok és halósági intézkedések olyanok — mint Románia közigazgatása és p> lilikája: balkáni. Európai értelemben vett modem és főleg lelkiismeretesen végrehajtóit egészségügyi berendezkedéstől, pievenliv intézkedéstől, hatályos védelemről ilt beszélni sem lehel. Igy érthető — hogy a gyermekpiralisisnek nevezett agyge-rlnchdrlyalob járványsrerüen grasz-szál és ijesztő mérvben pusziit és szedi áldozatait. Magyaiországon — ha szórványosan fel is lép behur-colása folytán — nem kell félni, hogy Járvánnyá dagód. A népjóléti miniszter a hivatalos lap tegnapi számában szigorú rendeletet adott ki a hatóságokhoz, a kellő óvintézkedések foganatosítására, amit hatóságaink a legnagyobb lelkiismeretességgel végrehajtanak.
H igy a zalai nagyközönségei megnyugtassuk c tekintetben, felkeres tük a nagykanizsai városi tisztiorvosi hivatal vezetőjét, dr. Goda Lipót lőorvost, aki kérdéseinkre a következőleg nyilatkozott :
— A gycrmekparalisislöl Nagykanizsán igazán nem kell félni, mert a hitóságok szigorúan ügyelnek — — hogy a fennálló egészségügyi
szabályok szigorúan betartassanak. D1 különben — amit gyermekpara-lisisnek mondanak — agygerinc-hárlyalob megbetegedés Nagykanizsán minden évben előfordult és az orvosok szépen ki is gyógyították. Az idén egy gyermeket behoztak Kanizsára a vidékről, aki ebben megbetegedett, bevitték a kórházba, ahol julius 2-án meghalt. Az esetet a kórház jeientelle a liszii főorvosi hivatalnak. Ez volt az idén az egyedüli eset eddig Nagykanizsán és valószínűleg az utolsó is.
— A népjóléti minisztériun ismeretes körrendelete eddig még nem érkezeti le N gykanizsára. Ha megjön, azonnal megtesszük a legszigorúbb intézkedéseket. A mult években, évről évre előfordult „gyermek-paralisis", mely azonban egy esetben tem volt katasztrólális. Mindegyik gyermek szépen kigyógyulL
— Egyáltalán, ami a járványos betegségeket illeti — Nagykanizsán nem igen kell félni. Nagykanizsa éghajlata rendkívül kedvező és egészséges. Ugysrólván alig van beteg Nagykanizsán. Pompás egészségnek örvend Nagykanizsa város közönsége ugy a gyermekek, mint a felnőttek. Nekünk orvosoknak semmi dolgunk nincsen — mondja mosolyogva.
— N.gykanizsán egyáltalán emberemlékezet óta nem vollak nagy, pusziiló Járványok. A hatóság egyébként is a legnagyobb lelkiismerettel őrködik — hogy minden bajnak eleje vétessék.
Összeszedte a Balatonon fürdőzők ruháit és elmenekült vele
A nagykanizsai rendőrség sikeres fogása — A letartóztatott tolvajt átadják a siófoki csendőrségnek Nagykanizsa, szeptember 17
Jó fogást csinált egyik rendőrségi detektív legnap délelőtt, mikor sz utcán egy gyanus csomagol cipelő legényt leigazoltilott.
Mikor előállította a rendőrségen, a legény Csák József 19 éves lápió-sülyei szülelésü kovácsnak mondotta magát.
Atra a kérdésre, hogy mit keres Kanizsán, nem ludolt kielégi\'ő felelelet adni. Mikor ráparancsollak, hogy a nála levő csomagol bontsa szét, nagyon megijedi és súlyos gyanút ébresztett maga ellen.
Kiderüli, hogy a csomagban uri és női ruhanemű van. Ezenkivül több férfi selyemnyakkendői találtak és sámfát meg hajkefét, fésül és más kozmetikai tárgyakat. Vallatóra fogták, hogy hol szerezle mindezt, de
nem akart felelni. Hosszas vallatás ulán végül mégis megtört és beismerte, ho^y a csomagban levő tárgyakat lopta. Néhány nappal ezelőtt Siófok melleit az úgynevezett szabadfürdőnél egy őrizetlen kocsit látott, melyen a fenti tárgyak vollak. A ruhaneműek gardái távolabb a Balatonban fürödtek. Ezt felhasználta a legény és elemelle a holmikat, amikkel fulásnak eredt.
Képzc helő a fürdőzők megrökönyödése mikor kijöttek a vizből és a ruháikai nem találták.
A tolvaj legényt beismerő vallomása alapján őrizetbe vették, egyben a rendőrség Siófokról az ottani csnd-őrségtől egy járőrt kért, amely a nyomozás kiegészítése végett a tolvajt Siófokra kiséri, valamint a kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet átveszi
1927 szeptember 18.
Egy cseléd-asszony több milliós fogorvosi számlát hagyott a volt munkaadójára
Felmondásban volt és gazdája nevével visszaélt — A kanizsai rendőrség kinyomozta tartózkodási helyét, ahonnan az Ügyészségre kisérték
Nagykanizsa, szeptember 17 Furfangos csaló cieléd kerüli a rendőrség kezére a napúkban. Ko-ticsné Rosta Teréz voll kanizsai cseléd egyik helybeli fogorvosi leikereste rendelőjében es előadta, hogy izeretné a fogait megcsináltatni. — Bőbeszédűen azt is elmondta az orvosnak, hogy a gazdájával már elintézte és az lógja a költségeket kifizetni, aki viszont majd az ő bé réből von|a azt le. A fogorvos el-hille amit Rostás Teréz mondott és attól kezdve a cseléd hetekig pontosan járl a logorvoshoz.
Történt aztán, hogy a cseléd egy szép napon ollbagyla szolgálati helyét és meglépelt Nagykaniz6srói.
Fogorvosa egy darabig vár\', hogy majd csak kiegyen.itik az orvosi számlát, azooban a cseléd gazdáj.t nem jelentkezett. Az orvosnak bír kényelmetlen voll, értesítette a c-.eléd volt gazdáját, hogy a pácienssel folytatott megállapodás értelmében a neki járó több millió koronát lizesse meg. Nagy voll azonban a fogorvos csodálkozása, mikor megtudta, hogy a cseléd vele ugy állapodolt meg gazdája, nevében, hogy az arról egy kukkot sem ludoti. Kiderüli, hogy Roslás Teréz ravasz
Anyák ingyen kapjáklj
i most megjelent i I \'
ts
32 oldalai ffizet, mely tartalmazza:
1. A csecsemő gondozása és táplálása.
2. A csecsemő táplálása az elválasztás után.
3. Az elválasztott 9 hónapos gyermek napi étrendje.
4. A gyermek táplálása 1 éves kora ulán.
Kérje levetexSlapon i
„emberbarát"
Budapest X., laglódi-nl 17. szám.
ZALAI KOZLONT
trükkel becsap\'a a fogorvosi, aki ezek után a rendőrségre siclett és feljelentést telt Rostás Teréz ellen.
A bevezetett nyomozás során a rendőrség rr.egállapilotla még azl is, hogy mikor a cseléd a gazdája nevével szélhámoskodotl, már akkor szolgálali helyén felmondásba volt. Kezrekeriteni azonban nem tudták, mert Nagykanizsáról ismeretlen helyre lávozotl.
Most nemrégiben a rendőrség megállapított, hogy a csaló cseléd nem is ment olyan messzire és gyanútlanul vállait helyet Zimáridban egy uri családoál.
Erre a kanizsai rendőrség telefonon érintkezésbe lépell a zamárdi ctendőrseggel, amely a megkeresés ulán Nagykanizsára kísértene a kir. ügyészség fogházába, ahol a tárgyalásig fogva marad.
Eliru.ltóholjrok i Kpplnger I. és Fia la-, cement és egyéb építési anv.ií keies-kedése, Nagykanizsa. - LÍzár jözseí (.kereskedés, épilé.l ínyajSk ,akU^Kes"t.
SánrtoT ? J. ! \' Cí"ltnl\' <! m\'lk4íy\'\'. Komárváros. - Sommer
t íí., <? í?,? ÍS, lcíD1énykereskedés, Zalaegerszeg. - Mosonyl Artúr gézm.lom-lurész- és villanytelep, Zalaapátl. - Mosonyl Henrik taketeskedí. Zalaízenlgrót.
Elfogtak egy három év óta körözött nagykanizsai betörőt
Debrecenben kerüli hurokra Dvorzsák lótenyésztési felügyelő tolvaja
Nagykanizsa, szeptember 17
Emlékezetes még sokak előli az a vakmerő betöréses lopás, melyet 194t-ben Nagykanizsán Dvorzsák ismeri lótenyésztési felügyelő kárára, saját lóápo\'ója Lamos Agoslon kö vetett cl. A hűtlen alkalmazott egy olyan időben, mikor a gazdája nem voll ollbon, betört annak lakisi ba éi oll összeszedett nagy értékű ékszereket és más értéktárgyakat, amikkel megszökölt Nagykanizsáról.
Akkoriban hetekig nyomozlak a tol-
vaj lóápoló ulán, azonban a kanizsai rendőrség nem tudott nyomára jutni. Más hijján, körözési adlak ki ellene, mellyel országosan üldözték.
A körözésnek most három év multán lelt meg a kívánt eredménye amennyiben a debreceni rendőrség értesilelte a kanizsai kapitányságot, hogy a tolvaj lóápoló!, Lamos Ágostont a körözés alapján Debrenben elfogták. A rendőrségünk kérésére a tolvajt elszállítják Ide a helybeli kir. Ogyés-s.\'gre.

Kanizsai autó-statisztika
Az autó-ellenőrzési szemle eredménye
Nagykanizsa, szeptember 17 Nem érdektelen néhány számadat arról, hogy a jelen évek legelterjedtebb közlekedés eszköze, az autó, milyen széles téihóditást vilt végbe Nagykanizsán is, ahol pedig 1910-ben egyetlen autó sem volt nyilvántartva a közlekedési eszközök statisztikájában. 1910 óta azonban sok mindent nagyot változol) a világ éa ma már az au:omobilizmus annyira elterjedi az egész világon, hogy még a legkisebb magyar faluba is eljutott a „büdös kékfüslös masina". A jelenlegi pontos összeírást az
augusztus elseje óla funkcionáló Zalamegyei Autókörlet vezetője, dr. Kálnay Qyula rendőifőlanácsos végezte el.
■ Eszerint Nagykanizsa területén van összesen 17 bérautó (taxi), három autóbusz, 26 magánautó (teherautók is ideszámitódnak) és 21 motorbicikli. Erek mind a Zalamegyei Aulókörlelnél vannak bejelentve és kizárólag kanizsai tulajdonosok birtokában vannak.
Itt emlitjük meg, hogy az Auté-körlet szeptember 13—14 és I5-án megtartott aulóellcnörzési szemléjén
3 autót súlyos hibák miatt kitiltott a forgalomból és ulasltolta tulajdonosaikéi, hogy hozzák rendbe a gépkocsikai és a következő pótszem-lén újra hozzák be ellenőrzésre. Négy autót a bizottság kisebb-nagyobb hiányok miatt záros határidőn belül arra kötelezett, hogy azokat javitsák ki a tulajdonosok.
Azoknak a gépjármüveknek, a melyek étről a szemléről elmaradlak, a bizottság október 20 áu pótszemlél tart, melyre büntetés terhe melleit kötelesek az elmaradt gépjármüveket tulajdonosaik elhozni.
Mexikóban államcsínytől tartanak
London, szept. 17. A megxikói kormány igen sok liszlet, közlük egy tábornokot is letartóztatott, akik e len az a gyanú, hogy összeesküdtek a kormány megbuktatására és el akarlák lenni láb alól Obregon volt elnököl. Mexikó Cily környékén nagy csapatlestek vannak összevonva, a kaszárnyákban rladókészüllséget tart a helyőrség és a kalotni szabadságolásokat visszavonták.
Agyonlőtte feleségét azutcán egy vendéglős
Győr, szeptember 17. Véres családi tragédia játszódolt le ma Oyőr-ben. Varjú La|os vendéglős a nyilt ulcán kél revolverlövéssel agyonlőtte feleségét, Kiss Lidiál, akivel ép válási porben jOll a törvényszékről. A gyilkos férjet letartóztatták.
NEUMANN SCHWARZ
Budapest, IV. Bécsi-n.l.
Speciális újdonságok női ruhadiszekben.
Mindennemű hímzés, disz-
zslnór, rojt, gomb, csatt, csipkevolant, ruha- és fehér-nemücsipke, gyöngy és flitter-diszek, fflggönylDlIök, ruha-és butorpaszományok.
Rendeléseket postafordultával Intézünk el.
F—=
Legszebb bérmálási ajándékot
SINGER divatáruházában
Erzsébet-tér 23.
w vásároljuk!
* ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeplember 18.
NAPI HÍREK
NAPIMENO
Szeptemb. 18, vasárnap
Római katolikus: Kup. József. Prot. Titusz. Izraelita: Ellll hó 21.
Nap kel reggel 5 óra 40 perckor, nyugszik délután 18 óra 03 perckor.
Nagykanizsai Járási leventeverseny délután 2 órat kezdettel a Zrínyi sporttelepen.
Kiskanlzsai Katii. tlj. Egylet szln-elóadása d. u. 4 órakor.
Városi Színház Mozgója. .A kis hós (Beszéli sirok)" Pekir Ciy. novellája 8 lelv. .Kilincs és bilincs- és .Bimbó a strandon" burleazk 2—2 lelv.
Uránia mozgó. .Isten hozta* vígjáték 7 (elvon. .Jaj de beleg vagyok" és .Hová sietsz Hant ?* borlesz 2-2 lelv.
Szeptember 19, hétfő
Hómat katolikus: Január pk. vL Pro-test Vithelmtiu. Izraelita: Elul hó 21.
Nap kei reggel 5 órs 41 perckor, nyugszik délután 18 óra 06 perckor.
— Személyi hír. Dr. Kálnay Oyula rendórfótioácsos, a kapitányság vezetőié négy heli szabadságra elutazott Nagykanizsáról megszállt területre.
— Az Istentiszteletek sorrendje a felsótemplomban. A lelzótemp-lomi Istentiszteletek sorrendje a tanév kezdetével a következő lesz: 8 órakor csendes misei léi 9 és 9 órakor diák misék, háromnegyed 10-kor katona mise, fél 11 órakor szentbeszéd, 11 órakor nagymise. Délután 3 órakor litánia.
A megyéspüspök jubileuma. Dr. Roll Nándor megyéspüspök a közeli időben 011 meg püspökké szenleléséuek tizedik évfordulóját. A jubileum méltó megünneplésére nemcsak az egyházmegye papsága, de a hivatalos tényezők is készülnek.
Valódi angol szövetből
url ruha csakis Sörtal z«l«m»»d szabómesternél Nagykanizsa, Fó-ut 5. szám
— Református Istentisztelet. A lelkész távolléte miatt ma az istentisztelet teáét elmarad.
— Kvazorupótló adomány. Krausz Sándor vaskereskedő elhunyta alkalmából a helybeli vaakereskedő-cégek 110 pengőt adtak össze ko-szorumegváltás ctmén, felerészben a Keresztény Jótékony Nőegylet, felerészben az Izraelita Jótékony Nőegylet részére. Az összegek átvehetők szerkesztőségünkben.
■ -• Bruncslcs bora literje I pengő
— Kiskanizsalak küldöttsége Kállay Tibornál. A kiskanlzsai polgárok néhány lagu küldöttsége litz-lelgett a múlt napokban dr. Kállay Tibor v. pénzügyminiszternél, Nagykanizsa országgyüléai képviselőjénél a Ktskanizsai Polgári Olvasókör építkezési segélye tárgyában. D-. Kállay Tibor interveniálni fog a miniszter nél, hogy a szükséges építkezési segélyt megkaphassák.
— A tisztiorvos egészségügyi Iskolalátogatásai. Dr. Fodor Ala dár városi tisztiorvos tegoapazösz-szes elemi iskolákban a szokásos egészségügyi iskolalátogatásokat végezte.
— Legalkalmasabb bérmálás! ajándék, szép kivitelű zsebórák, karórák ékszerek nagy választékban kaphatók Kopár A. órás- és ékszerésznél D.-ák-tér 12.
— A képkiállítás utolsó napja. Ma, vasárnap zárul az a képkiállítás, ami a mull héten nyill meg a Világ-mozgó előcsarnokában. A megérdemelten élénk érdeklődést kellel kiállítás sok összeválogatott, művészt értékkel biró anyagából a hét foly t-mán sok kép laláll kanizsai vevőre. Hermann Lipói, PJIlya Celesztin, Iványl-Grünwald, Komáromi, Katz slb. mesterek remekei állnak természetesen a müérló közönség érdeklődésének középponl|ában. A képvásárlás teltételei az utolsó napon az eddigieknél is előnvösebbek.
— Az Ipariskolai Énekkar szüreti mulatsága. Az Idei szüreti mulatságokat az idén az Ipariskolai Énekkar szüreti mulatsága fogja bevezetni, amikor is októbzr 9 én a Polgári Egylet fő dszlnti termében az eddigiektől egészen eltérő, nagyszabású szüreti mulatsággal fogja a közönségei meglepni.
IMlett Mi (eWiei
készít uri ruhát Sörlel Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fó-ut Keton, uattoU. .m«lleti
n Bruncslcs bora literje 1 pengő — A „Legényfurfang" előadása Kiskanizsán. A Kiskanizsaí Katb. Hiúsági Egyesület ma délután 4 órakor előadja Ciite Károly kedves színművé!, a .Leg/ny/ur/ang"-o\\. A kiskanizsaí katholikus ifjúság mindenkor tanújelét adta, hogy nemcsak az iskolában, de a .deszkákon" is kitűnően megállja a helyéi, hogy érdemes arra, hogy minél többen nézzék meg jól megrendczell műkedvelői előadásukat.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt liélcn 9 gyermek szülelell, közülük 4 Hu és 5 leány: Símonka József munkásnak fia, Ko-szednár Oyőrgy boilÍ6zolgának fia, Németh Lajos munkásnak leánya, PlemerOyörgy államrendőrnekleánya Perényi Andor kereskedőnek fia, Vidovics Ferenc földművesnek leánya, Marlinecz László munkásnak fia, Mikó Oyőrgy földművesnek leánya, Kalcsics János földművesnek leánya.
— Házasságot kötött 4 pár: Mtho-vics István szatócs Takáca Rozáliával, Felde Lajos lakalos-segéd Hackler Gizellával, Ö.vös József földműves Borovics Annával, ö/eges Adolf nyilv. lőmesler Szőlős! Erzsébettel.
— A halálozások száma 4 volt: Horváth Imre borbélysegéd 20 éves, Farkas Sándor napszámos 72 éves, Busa István napszámos 62 éves, S\'.robl Lászlóné Sebők Julianna 62 éves.
= 20 havi részletfizetésre szállil-Juk — igazolvánnyá! ellátott ügynökeink utján is — az egész utígon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fó-ut 1.
— A Kiskanizsaí elemi Iskola bebútorozása. A vármegye! kir. tanfelügyelő jelentette a közoktatásügyi minisztérium illetékes osztályának, hogy a nagykanizsai III. körzeti uj állami elemi Isf.óla épülete teljesen elkészült. A közoktatásügyi minisztérium most felhívta N-.gykanlzsa városát, h.>gy az Iskola bebútorozásáról és a keltő tanszerekkel való felszereléséről gondoskodjék, bogy a lanilás megkezdése fennakadást ne szenvedjen.
- Reinitz Béláné kézimunka-üzletébe sok újdonság érkezett, te kintse meg mindenki mai kiraka\'át.
Legújabb DIVAT ueiliti uri ni!
kizárólag angol szövelDóI készít Sörte) Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fó ut 5. szám
— Mégis pályáznak kanizsai Iparosok a tűzoltói ruházat készítésére. M.giriuk, hogy a lüzoltó-lóparancsnokság vei s ínytárgyalást hirdetett a tűzoltótestület ruházatának elkészítésére, melyre nyolc pályázat érkezeti A pályázók közöli egyetlen egy nagykanizsai iparos sem .ikadt, hanem mind budapesti. Hitün-set megszívlelték iparosaink, ugy, □ogy többen máris benyújtották ajánlatukat a mintegy 4000 pengői kitevő munkákra.
— Tánciskola megnyitás. Érte. sitem a nagyéidemo közönséget, hogy a lánciskolámat felnőttek részére kedden este 8 órai, diákok részére kedden d. u. 5 órai és gyermekek részére szerdán d. u. 5 órai kezdettel nyílom meg. Beiratkozások d. e. 11—12 és d. u. 5-6 óráig eszközöltetnek. Gábor (Guttentag) Lajos oki. tánctanár.
— Magyaróvár a nagykanizsai városi színház iránt érdeklődik. Magyaróvár város polgármestere meg. kereste Nagykanizsa város tanácsát, hogy a Közművelődési Egyesület alapszabályait, valamint a közelmúlt-ban épített városi színház költség, vetéséi, terveit és jövedelmezőségi kimutatását bocsássa rendelkezésre. Nagykanizsa városa a legközelebbi napokban teljesül Magyaróvár kéréséi.
=. Latin szakos oki. középiskolai tanár instniálást, különbözeti vizsgára elókészl-tést vállal. Benkó. Csengery ut 71.
— A Kiskanlzsai Levente Egyesület \'elnökválasztó közgyűlése. A kiskanizsaí Levenle Egyesület október 2-án tartja meg elnökválasztó közgyűléséi.
SALVATORFORRÁS
KELLEMES IZO 0DITÓ-, GYÓGY- ÉS ASZTALI VIZ
VESE, HÓLYAG, RHEUMA BETEGEKNEK
TERHES ÉS SZOPTATÓNÜKNEK NÉLKÜLÖZHET ETLE N
SAVOLDÓ VASMENTES |
KAPHATÓ MINDENÜTT.
ÍM
— Orvosi hlr. Dr. Berger Miksa fűi, orr, torok és gége orvos rende-léset Sugár-ut 4 sz. alalt (Polgári Egylettel szemben) újból megkezdte.
= IÍ6ÁHTAHITÁST kapnak tanároktól nyilvános és magántanulók. Jelentkezes könyvkereskedésben Sugár-ut 2. uám.
Fí« satói! FMszaUil
Sörtől Zsigmond
szabómesteméi Nagykanizsa, Fó ut Korona ..ütoj. odMt
=» Szép ószl napon Keresse fel az AMERIKA keriuclylségét, hol zeneszónál, a legpompásabb hangulatban tötthell szabad idejét. Finom ozsonnák és zamatos borok. Szolid árak. Siessünk az Amerikába I
— Szeptember 23-án szentelik fel a balatonfüredi templomot. Az épülő balatonfüredi templom eljutott egészen a befejezéséig. Az uj templomot szeptember 23-án szentelik fel nagy ünnepség keretében.
= Ma, vasárnap disznótoros vacsora a Vidd vendéglő uj éttermében.
Barta Miksa divatáruházába
megérkeztek a legújabb őszi divatujdonságok
tlkVÍK"
VCAB
ÁTOK
walamiltt
valamint
selymek, angol férfi és női szövetek.
Naponta divatujdonságok érkeznek, i
1927 szeptember 20.
ZALAI KÖZLÖNY
— Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesovanyodás, sápadtság, mirígybetegségek, bőrkiütések, kelések, lutunkuiusok eseteinél a természetes .Ferenc Józsel- keserűvíz sisbályozza a belek annyira lonlos működését. Az orvosi tudomány számos vezéi fértia meggyőzödöli arról, hogy a valódi Ferenc Józsel víz balása mindig kitűnően beválik. Ksp-hstó gyógyszertárakban, drogériákban és (flszerUzlelekbcn.
= Házasság. Felde Lajos és Hockler Oizlke folyó hó 17-én házasságot kötőitek. (Minden külön értesítés helyett.)
— EUtélt kormányzósértö. Korona Károly zalamegycl, csörnyefóldi gazdálkodó még a tavalyi képviselőválasztásokon kormányzósérléit követelt el. Az ügy illetékesség és hatáskör szempontjából a pécsi királyi ügyészségre kerüli, amely vádat emelt Korona Károly ellen. A ma délelőtt megtartott főtárgyaláson a vádlott illasságával és Izgatolt állapotával védekezett. A bíróság a tanuk kihallgatása után Korona Károlyt, mivel beigazolódott, hogy illas volt és mert a választások izgalmaiban követte el leltél, az enyhllö körülmények figyelembevételével fogházbüntetés helyett 80 pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet Jogerős.
-- A nagykanizsai Ipartestület lábbeli- készítő iparosok szakosztálya folyó hó 18-án, azaz ma vasátnap délután 3 órakor évi rendes közgyűlési larl, melyre a tisztelt tagjait ezennel meghívja a Vezetőség.
—■ Orvosi hlr. Neumann Henrik dr. rendeléseit Kazinczy-utca II. újból megkezdte.
— Balatonhajózás! hlr. (A Balatoni Hajózási R. T. közleménye.) Értesítjük a t. utazó közönségei, hogy a Siófok—Balatonfüred—Tihany-1 viszonylatban a Siófokról 18 órakor induló, Balatonfüredre 18 óra 55 perckor érkező s onnét 19 órakor tovább Induló és Tihanyba 19 óra 20 perckor érkező, valamint Tihanyból 19 óra 25 perckor Induló, Balalonfüredre 19 óra 45 perckor érkező, onnét 19 óra 50 perckor lovább induló és Sióiokra 20 óra 45 petekor érkező hajójáratokat a további Intézkedésig fenntartjuk. Siófok, 1927. szeptember 14. Igazgatóság.
— Előkelő csehországi fehér-nemüszalon képviseletét elnyertem és a legdivatosabb és legfinomabb női- és férfi fehérnemüek, asztal- és ágynemű slb. nálam a legjuiányo-sabb áron mintadarabok ulán megrendelhetők. özv. Schwarz Lajosné Arany János-utca 12.
— Három igaz szó: Bruncslcs bora olcsói
— Korszakalkotó ruhamosószer feltalálásáról kapunk birt. A -Radion" Hutler-féle budapesli gyár gyártmánya. Klórmcnles mosószer, használata nagyon egyszerű. Radiont feloldják hideg vízben, ebbe helyezik a fehérneműt és feliorralják, 20-30 percig főzni hagylák és ha lehűli, a fehérneműt kiöblögclik és az hófehér. Olcsó és kezelése egyszerű, a ruhát a káros dörzsölésül megkíméli. Folyó hó 19 én a gyár sa|át mosónőivel bárkinek ingyen bemutaló ruhamosást végeztet és az ille-lők jelentkezzenek n gyár illeni kép-viselőjénél Berger Samuiál Királyutca 30., földszint. Telefon 218.

ér ruhái és . ., ( vásznai a • \' napon szárítsunk !
Szárítsuk fehérneműinket napfényben és s.Té!!>cn!
A jó mosásnak egyik alapfeltétele a helyes szárítás, de magát a mosást is alaposan keli elvégeznünk.
^PjL Sohase dónróljük szappannal a finom vásznat, mert durva és sárgá . lesz tőle! Mártsuk inkább a ruliát a l.ux old.it csillogó Inbjába mely teljesen ártalmatlan.
A Lux használata százszorosan kifizetődik.
Valódi l.ux csak sötétkék dobozban kapható

— A keszthelyi cipész-műhely szarkája, mint azt a nyomozás kiderítette, Blum Mihály cipészrnes\'er fiatalkorú inasa, N. J. voll, aki a lopott tárgyakat egy másutt dolgozó cipészsegéd orgazdasága révén érié-kesitette. Kiderüli, hogy a mester segédeinek semmi részük nincs a manipulációkban, igy csak a liatal inas ellen indul meg az eljárás.
= Állandó butorkiállltás: Legegyszerűbb — finom polgári — és luxusberendezésekből. Előnyös fizetési fettételek. Díjtalan vasúti szállítás bármelyik zalai állomásra. — Kopstein buloriruhiz Szombathely.
Szilágyi és Dlskant miskolci gépgyáros cég kitűnően ntilködő kőnyökszer-kezettt éi viznyomisj s folylonmüködő borsajtőtra, zuiő gépeire felhívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelcndők különösen a cég állal Icltaláll és készíteti .Kossuth- ís Hcgyal|a" borsaltők, melynél a régi világ iábdl készített prése zseniálisan egyesítve van a modern technika vívmányaival. A sailó lelsó része acél. alsó résie lasierke-zet. Ennél lógva a must sehol sem érintkezik a vasrészekkel, hanem csak a fival, ami a tnusl síinél, Izél, zamatját nem befolyásba. A törkölyt sem kell összev.g-dalni, hanem kisebb darabokbin iskrlehe sennl Az IMI. évi temesvári, 1902 é*l pozsonyi II. mezőgazdasági, az 1507. évi Sécsr őrs!, és 1911 éil budapesti kiá.lilá-son a cég boríajlői első diii«>. srsnyéreni-mcl lellek kitüntetve. A cég izl,«s irjegy-zíkét kirinstra minden érdeklődőnek megküldi. ^
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Hasznos tanácsadó. Az öltözködés kérdésének megoldása nagy körültekintést és figyelmei igényel, ezért tanáccsal kívánunk szolgálni. Mielölt őszi és téli ruhaszükséglelei-ket olvasóink beszereznék, szükségesnek tartjuk figyelmüket felhívni, hogy vásárlásaiknál különös figyelemmel legyenek a vásárlandó áru minőségére, az ár méltányos voltára és a cég üzleti szolidságára. Különösen tekintetbe kell venni c három szempontot a szövelanyagok cs kelmék vételénél, mert ezeket nem rövid használatra, hanem hosszú évekre szerezzük be. Mindezen kellékekel, melyek mindig megelégedést keltő vétel alapját képezik, megtaláljuk az 1850. évben alapított és világszerte közmegbecsülésben álló Semier cégnél (Budapest, IV. Bécsi-utca 7. szám) hol páratlan minőségű angol lérfi és nói szövcikOIOn-legességck és kelmék, valamint ezek minden méretű maradékai minőségükhöz viszonyítottan alacsony áron kerülnek eladásra, most az őszi szezon kezdclén. Újólag felhívjuk olvasóink figyelmét a Semier cégre, hogy budapesti tartózkodásuk alkalmával ne mulasszák el felkeresni, annál is lukábbi mert a cég súlyt helyez vidéki vásárlóközönségének gyors és figyelmes kiszolgálására.
= Pahócsa István fodrász- Ozle-lében végzik a legszebb és a legdivatosabb iul és nói hajvágásokat. Figyelmes és pontos kiszolgálás. — Eötvös tér 29. szám. (Szentháromság szoborrsl szemben.)
— Remlngton írógép lerakat, becserél régi gépeket Kedvezményes részletfizetésre adja az írógépeket. Képviselő Szabó Antal fegyver- és lőszer nagykereskedő.
--- Slnger gépselyem mindenféle színben kapható, binger varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
mozgószinházak
Várost Színház Mozgója. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor .A kis hős" (Beszélő sírok), Pékár Oyula hires novellája nyomán. Nagy idők kis hősének regénye 8 felvonásban. — .Kilincs és bilincs" és .Bimbó a strandon" burleszk 2—2 felvonásban.
Uránia Mozgó. Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Islen hozta", vlg-jálékvilágaltrakció 7 felvonásban. Főszereplő: Buster Keaton. .Jaj, de beteg vagyok" és Hová sietsz Ham? burleszk 2—2 felvonásban.
Keszthelyi Uránia. Folyó hó 18-án .Emberek... Álarcok" monumentális filmregény 12 felv.-ban. Hany Piel a főszerepben.
* ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeplember 18.
SPORTELET
Ma délelőtt kezdődik a zalaegerszegi MOVE és nagykanizsai ZTE teniszversenye
Zalaegerszeg igen sok játékossal érkezik Nagykanizsára
Nagykanizsa, szeptember 17 | //, Lőrincz, Borbély, Öry, Ján, Pé
Mint azt legutóbbi számunkban már megírtuk, ma, vasárnsp délelölt 10 órakor kezdődik a Zalaegerszegi Move és a Nagykanizsai Zrínyi TE tenniszversenye. Az a körülmény, hogy a mérkőzés teljesen nyift s az egerszegiek a lehető legerősebb összeállításban látogatnak le hozzánk, érthetővé (eszi azt a nagy íoku érdeklődési, mely a két egylet küzdelmét megelőzi.
Az egerszegi egylet nemcsak első rangú versenyzőket szerepellel, hanem akkora játékoslömeget is mozgat, amekkorái eddigelé itt Kanizsán még talán sohasem láttunk. Ez a körülmény színién élénk bizonyítéka annak, hogy a Move erre a versenyére igen nagy súlyt helyez s minden rendelkezésre álló eszközzel a győzelem kivivására törekszik. Az egerszegiek összeállítása, mint már lentebb megjegyezlek, a lehelő legerősebb. A férfiakai MUlter I. Miller
terjjy és Bödy, a nőket pedig Sper-lágh Marica, Skubllcsné, Horváth Kató, Moldoványl Baba, Bozzay T. és Mayerné képviselik. A Zrínyi ezekkel szemben a következő ver senyzóit szerepelteli: Halser né, Relschl Márlka, Tripammerné, Csikós. Farkas, Halser dr. és Makó dr.
A szingli számokban az esélyek teljesen egyenlők, itt mindkél léi előreláthatólag egyenlő pontot szerez. A döntési tehát a páros számok fogják meghozni. Sajno3, a Zrínyinek épen a páros jálék a sebezhető oldala s igy, ha győzni akar, minden erejét meg kell feszítenie s minden tudását és győzni akarását bele kell vinnie a küzdelembe. A helyi csapat csak akkor győzhet és akkor fog győzni, ha minden játékosa minden versenyszámban tudásának legjavát adja s ha szivétleikét áthatja a csapat valamennyi tagját annyira jellemző klubszeretel.
Az ifjúsági bajnokság klirása
Az iljusági Leverne Labdarugók Szövetségének intézőbizottsága né pes értekezletet tarlóit és azon a következő határozatokat hozta:
Kiírja az 1927. évi őszi fordulót, benevezhetnek az összes már meglévő és újonnan alakult Iljusági egyesületek. A győztes csapatok a következő díjazásban részesülnek:
I. helyezett 11 nagy ezüst érem
II. , II kis ...
III. . 11 nagy bronz ,
IV. . 11 kis . .
A mindenkori első helyezett részére Nagykanizsa r. t. város örökös vándordíjként egy hatalmas ezüst serleget ajánlott fel, mely szintén kiadásra kerül. Schnllzer Oéza helybeli ékszerész állal felajánlott szobormű a legfalrebb csapat tulajdonába Jul. Kaszll Árpád az utolsó három helyezett részére, iilelve az ezek közöli lejátszandó körmérkőzés győztesének vigaszdíjul 11 drb. érmei ajánlott fel, mely ugyancsak kiosztásra kerül.
A bajnokságot a Magyar Labdarugók Szövetsége szabályainak szem elölt tartásával, a szükséges és a helyzetnek megfelelő esetleges változtatásokkal, az intézóblzollság legjobb belátása és inlenciója szerinl rendezik meg.
Az egyesületek csapalaiban csak igazolt jáiékosok szerepelhetnek. — Nem igazolhatók azok a játékosok, akik 21-ik élelévüket mér betöltötték. Azok közül, akik az NTE, NSE vagy Zrinyi sportegyesületek első csapa-
I taíban MLSz bajnokságéri jálszotlak, egy-egy csapat részére csak három játékos igazolható. Egyáltalában nem igazolhatók — korra való tekintet nélkül — az NTE jelenlegi első csapatának tagjai, akik most is MLSz bajnokságért játszanak.
Amennyiben a benevezetlek száma oly nagy lesz, hogy a bajnokság egy csoportban le nem bonyolítható, ugy A) és B) csoportot alakit, mely csoportok első helyezettjeiből azután az egyfordulós bajnokság befejezése ulán, megalakítja az egységes elsó osztályt, rr.ig a fennmaradó egyesületek képezik a második osztályt.
Alkalmat kiván bizlosilaní a sportolásra miodazoknak, akik 21-ik életévüket betöltötték és ezérl elhatározta, hogy amennyiben elégséges számú oly egyesület alakul és nevez, melynek jálékossi a fenfi kort betöltötték, részükre külön csoporlol létesít.
A játékosok leigazolásához nyomtatványok Kollarits borbélyüzletében rendelkezésre állanak. Igazolási díj játékosonként 50 fillér, mely sz igazolólapok, illetve nyomtatványok átvétele alkalmával lefizetendő. Átigazolási idö egyik egyesületből a másikba négy hét.
Nevezési zárlat folyó hó 25-lke azaz csütörtök. Nevezési dij nincs. A csapatkapitány és az intéző állal aláirt nevezések ez időpontig Kollarits üzletében leadandók. A lehetőséghez képest, egyidejűleg a nevezéssel áladandók a tintával kiállítóit igazolási lapok is. A sorsolást folyó hó 26-án este fél 9 órakor ejti meg. A mérkőzések már folyó hó 28-án kezdetüket veszik.
(A mai Járási leventeversenyre.) Minden előkészület meg-törlént és igy az a megállapított és lapunkban közöli program szerint fog lezajlani. Délelőtt az elöverse-nyekel bonyolítják le, mig délután a főversenyekre kerül sor. A délutáni lóverseny \'/\'3 órakor parádés felvonulással kezdődik.
(NTE—Slmontornyal BSC,) A mérkőzés eredetileg Nagykanizsára voll kisorsolva, amatőrcsapalunk azonban jelenleg sajnos kellő anyagiakkai nem rendelkezvén, kénytelen voll pályaválasztási Jogát feladni. — Ma léhát Simontornyán méri össze erejét az oltani jóképességü bőr-gyári csapattal. Tekintve, hogy ismét hosszú és fáradalmas utazás ulán kell nékik kiállni véleményünk szerint minimális arányú vereséggel lér
városi színház mozgója
Szeptember 18-án, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
A KIS HŐS
(Beszélő sirok)
Pékár Gyula hires novellája nyomán. — Nagy idők kis hősének regénye 8 felvonásban.
Kilincs és bilincs
Burleszk 2 felvonásban.
Bimbó a strandon
Burleszk 2 felvonásban.
I
ismét haza. Nagyon erős küzdelembe kerti!; hs eldöntetlen eredményt akar elérni.
A Pátria Általános Biztositú rí. Budapest
(zalamegyei vczérUgynöksége elhelyezve Szántó VUmos és Társai cégnél Nagykanizsa, Deák-tér 2.)
Elfogad mindennemű autétQz, törés, szavatossági és balesetbiztosításokat kartellen kívüli nagyon elfinyfis foltételek mellett.
__367!
könyvismertetés
Nem, nem, soha!
Ez a cime a Sréter István nyugalmazott honvédéi mi miniszter föld-rajzslratégiai tanulmányának, amelyet Rothermere lord politikai akciójának az alátámasztására írt. Az érdekes, vonzó modorban megirt elmefuttatás szerencsés módon mellőzi a magyar irredenta irodalom amaz érveit és szempontjait, amelyekkel iparkodott bizonyítani a trianoni szerződés által megállapított politikai halároknak reánk nézve tarthatatlan és elviselhetetlen következményeit. Sréter István tanulmányának jelentősége és eredetisége az, hogy ő nemcsak a magyar felfogás argumentumait csoportosit|a, hanem a geográfiai ludomány színvonalán és a stratégia szögéből megállapítja, hogy ezek a halárok a C6eh- és román állam konszolidációja szempontjából sem tartható fenn, ugy, hogy e nemzetek állam-férfiainak bölcsessége előbb vagy utóbb maga lenne kénytelen kérni ezeknek a képtelen halároknak revízióját. Katonai és gazdasági szempontból a trianoni balárok a gyűlöletnek és a felületességnek szüleményei : a Magyarországgal való konfliktus esetén ezek a határok védhetetlenek, ugy, hogy az oláh és a cseh állam valójában csak egy második védelmen tudná felfogni a magyar támadásokat. Sréter Rothermere akciójával kapcsolatban olyan határkiigazilási javaslatot tesz, amely szerencsés és tárgyilagos kombinációja a geográfiái, a stratégiai és a néprajzi viszonyoknak. Ez a kis tanulmány a magyar reálpolitikai irredenta irodalom első figyelemre roél ó terméke. Ha odaát a határokon lul mérlegelni ludnák az okosság és a megionlollság szavát, akkor Sréter fejtegetései kiválóan alkalmasak volnának arra, hogy egy egészségesebb és békés kibontakozás alapjaivá váljanak.
A füzei a vidéki lapárusoknál is kapható. Ara 50 fillér.
)( A Nyugat szeptember tO-i száma megjelent. A szám nagy érdekessége az a cikk. amelyet Chrtstian líoumar Irt a Nyugat felkérésére Hermán Bangról, a nálunk különösen megbecsüli dán íróról, a „Reményvesztett nemzedék" világhírű szerzőjéről. A szám egyéb közleményei közül ki kell emelni Babits Mihály és Kosztolányi Dezső uj verseit, Halvany Lajos ós Fölíll Mihály novelláit, Sinkó Ervin regényél, Ig-noius cikkét Hindenbuigról. Színi Gyula cikkét Robeil de Flersről. Gazdag kritikai roval teszi még teljessé az uj szám tartalmát. Ara 1 pengő 60 lillér.
ESIfli VESZEK Klíl
NYITVA EGÉSZ NAP :: A VILÁGMOZGÓ :: VÁRÓTERMÉBEN

1927 sieptemher 18.
ZALAI KÖZLÖNY
(_) Országos vásárok. Vas-, Sopron-, Zsls- és Vesiprémmegyé-ben legközelebb a következő helye-Ken lesz országos vásár: Szeptember 19-én Ferlősíentmiklóeon s Srsny-ban (Sopron), Veszprémben (Ves7-prém) ló, marha, sertés, juh és kirakó vásár, Csipkereken (Vas) ló, marha és kirakóvásár. 21 ín Körmenden és Alsóságon (Vas), Háromsátoron (Vas megszállt) ló, marha és kirakóvásár. 22-én Keszthelyen és Nemesnépen (Zala) ló. marha és kirakóvásár. 26 4n Kismartonban (Sopron megszállt) ló, marha, sertés, Juh és kirakóvásár, Szentgotthárdon (Vas) marha, serlés, juh és kirakóvásár, Balatonr,zabadin (Veszprém) és Nován (Zala) tó, rrarha és kirakóvásár. 27-én Mezókomárom-ban (Veszprém) ló-és marhavásár, 28-án pedig kirakóvásir. 28 án Zircen (Veszprém) ló és marhavásár. 29 én pedig kirakóvásár. 29 én Vas-szenlmih llyon (Vas), Cseprcgen, Csornán, Sajloskálon (Sopron) Oyulake-szin (Zala), Nagyszenimih tlyon (V.-.S megszállt) ló, marba, sertés, juh és kirakóvásár, Devecseren (Veszprém) ló, marba, sertés és Juhvásár. Vasváron (Vas), Ttlrjén (Zala) és Nagypiriten (Veszprém) ló, marha és kirakóvásár.
Egyenetlenül folyt le a mai értéktőzsde irányzata. Nyitáskora kedvetlen hangulat \'különböző tendenc:áju külföldi jelentésekre egyenetlenne és ingadozóvá vált. Nagyobb arányú áresés azonban nem következelt be. A forgalom mindvégig ízük keretek közt morgott. Az árfolyamok legnagyobb része a tegnapi zárlati nivón mozgolt. — A Magnezit és Kőszén gyengébben tendáltak, árveszteségük azonban nem haladja tul az l°/o-ol. Zárlatkor a forgatom csendes.
ZlrlcU zárlat
Hiti 20-83V1, London 75-22\'/l. Newymk 518-52 Vt, BiUkI 7220, Milano 282), Anutcrdam 20780 Berlin I2342I.Í Wien 7810, SoHa 3-75. Prága 15-36, Vari> 58"00, Budapest 90-65, Belgrád 913, Bakaiért 321.
URÁNIA
Szeptember 18-án, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
Isten hozta
Vigjálékvilágallrakció 7 felvonásban. Főszereplő: Buster Keaton.
Jaj, de beteg vagyok
Burleszk 2 felvonásban.
Hová sietsz Ham?
Burleszk 2 felvonásban.
Teraénytíziáe
Uuia lliwv. n kg-o» 30 50 - 30-70, ;8 kg-oa 30 90 - 31 10. 79 kg-oi 3120-3H0 80 kg-ot 31-3)—31-50. egjtb 7.\' kgo. 30 20 30 <0. 78 kg oi 30.50 - 30 7C. ( 79 kg-o» 3\'\' 80 - 31 OD, 80 kg-oi 30 90— j 31-10. rozs28 25 - 28-50, takarn.lrpa 24 SO— I 25 00. tóMrpa 25 00- 28 00. ub 2175-22 25, lenged 24Í0-24 5Ó Bmakorp. 18 00-18 50. repce 43 5O-44-50.
Kiadja: Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Bészvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sz.
forgalmas helyen keresünk több kirakattal.
Ajánlatok
rr r
Budapest, I.Lenkel-utI34.
ben, löbb nagyobb is kisebb Jövedelmező bérházak, emeletes, magán-. OzlethAxak, vendéglők, Szabadhegyen 2 hold birtok lakóházzal oleaO árban eladók. -Bővebbet: Dukáia Mikah Nagykanizsán. RJkócii■ ulca 29. sz. . . i
Nyilt-tér.*)
Nyilatkozat!
h Zubály MihAly nai\'.ykanwsai suicsme<:er hitelviszonyaira vonat-Kozölag teli nyilatkozatomért, mert az tévedésen es ros6z Információn alapult, Zubály úrtól bocsánatot körtem. E helyen is kijelentem, hogy tett nyilatkozatomat sajnálom s Zubály úrtól ezúton is bocsánatoi kérek.
Löbl Béla
3946 nagykanizsai szücjmesler.
•) E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
apróhirdetések
Ax apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó a minden vastagabb bétából illó szó két szónak számíttatik. Minden további »ző dija 3 flil. Vasár- és ünnepnap 500/o \'elír, szerdán—pénteken 25°/o felár. Állást keresőknek 50fto engedmény. A hlrde-trtal dlj eldf égetendő.
Autó, Adler gyártmányú, két üléses, iecn jó üzemképes állapotban eladó. Ciin: Öazsó József kocsigyáros Nagykanizsa. 3901
Magánon ház, két szob3, előszoba, összes tartozékaival, bérbeadó november, sürgős esetben október elsejére. Füredi, Petőfi-utca 1. 3904
Asztslostanonc, jó családból való, felvételik A\'pád-utca 03. 3S96
Pénzsöioaónt bekebekaéwe mlndeo önzegben a iegelónvőiebben és leggjof-i;6b«n lolyódttat Aozél fgnáo péni-•őlc«5nköxveíitó irodája Nagykanizsán, Fölt ő. sz. alatt 1483
Győződjőn meg és forduljon teljes bizalommal házasság ügyben .HEURÉKA* Budepest, Dohány-utca 22-24., mert ha még eddig nem találta meg élete páriái, ugy ezen az uton fogja megtalálni. Utólagos díjazás__128
Haztclkokot, házakat a város bármelyik részében közvetit Füredi Ingatlín-forgalml irodája Petőfi-utca i. Levélbeli felhívásra személyesen megjelenik. 39jS
A külvárosban szerony kétszobás lakást keresek, bővebbet Vida vendéglőjében Nagykanizsa. 3729
Fajtiszta vlzsla-kfilyók eladó. Om a kiadóban. 3691
Szabadkézből eladó a Kisfaludy-utca 2. sz. alatti beltelek és ház, valamint q hozzátartozó műhely és garázs helyiség. Értekezni lehet Dr. Bénin József ügyvédnél, Erzsébet-tér 1. sz. 3908
Egy magyar hold príma szántó eladó bővebbet Petóll-u. 69 sz. 3840
szánt, vontat, csépel,
kedvező fizetési feltételek, _ olcsó kamat mellett szállítja:
Automobil és traktor kereskedelmi r. t.
utorlzált FORD képviselet ===== BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-UT 19. SZÁM. Nagy alkatrész raktárt Kerületi képviselet: SZÁNTÓ VILMOS ÉS TÁESA, Nagykanizsa.
Szlezák László
harang és ércőnlőde, harangfelszerelés és haranglábgyár
Budapest, VI., Frangepán-ntca 77.
(Sajit házában.)
A nyugati p. u.-tól Induló BUR-vaititl .ÓRMAZ-Jmeíillóhíly A., B., C..J. komikkal.
TELEFON: LIPÓT 913-53.
Az 1903. ért párizsi vili*., ai 1921. íj ItZL ívl ra»- 4»gíplpari kláftlUaoa aranvtrem-mel. az 1 «t *yI kfzmfllparf tárlaton ra.klr. WormAny dltfoVIevélIel kitüntetve. Számot cgylUUl clliincrölcvíl. JíOí
Bádogos, vízvezeték szerelő szakmunkás és tanono felvétetik. Szepesi, Zrínyi-utca 22. 3507
Párisi egyetemen végzett francia nyelv-tanárnő tanítványokat vállal. — Lehoczky, Telekl-ul 2\'. 3832
Bolvárosban egy csinosan bútorozott különbejáratu szoba kiadó. Clm a kiadóban. -____ 3876
Egy üzlethelyiség kiadó Telekl-ul 10.
3936
Másfél éves kisleányom mellé megbízható. idősebb nőt keresek. Jelentkezni lehet özv. Petrica Ferencnénél, Klrálv-utca 25. .3934
Elsőrendű használt boroshordók
eladók. Mitényl Gyula Kazlnczyu. 39 39\\0
Egy jó családból való flut tanulónak felvesz Mustos Ferenc fűszer- és csemege-kereskedő Nagykanizsa, Kossuth-tér 3937
Bérmálásra leghasznosabb ajándék a Mlltényi cipő. 3941
Egy gyermekkocsi eladó Csengery-ut 26. Melczer. -3922
Egy Jó családból vaió, néhány középiskolát végzett fiu tanulónak felvételik Gyenes Lajosnál. 3929
Elegánsan bútorozott utcai szoba, fürdőszoba használattal azonnal, vagy elsejére kiadó. Cim a kiadóban. -3930
PehelyI, fosztolt és fosztallan liba-tollat vesz és elad Hcrczfeld Dividnc, Sugár-ut 18.___ -3931
Küiönbejáralu bútorozott szoba kiadó. Cim a kiadóban. -3911
Háló és ebédlő bútorok olcsón eladók Csengeiy-ut 56. -3933
Intelligens házvezetőnő sok évi
gyakorlattal házlarlisvezctésre ajánlkozik url családnál helyben, esetleg vidéken. — Cim a kiadóban. 3939
Kiadó a .Hajó"-vendéglő udvarban október 1-érc egy mühelyhelylség. -3912
Kétszeri részletre Is saját készil-ményll fürdőkádak, folelkádak olcsón kap. ható* Baksa bádogosnál Kinlzsy u. 21. 394J
Eladó egy halom trágya a .Hajó\'-ven-dégló udvarán. .3942
Zongora, vagy pianlnó bérbe kapható. Om a kiadóban. -3912
Elegáns ebédlő, diófaháló,-konyha^ berendezés azonnal eladó — Kazinczy-ulca 45. .3945

BRiatfOMi 982-85. É
*
ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeplember 18.
■ rr • reggeli előtt fél keserűvíz 8pa°„htjükt
SCHMIDTHAUER fe f 1
megtisztítja a szervezetet, a belekben képződő egészségtelen anyagoktól, élénkíti a inirigyek működését, felfrissíti a vérkoringést, megelőzi az érelmeszesedés és az öregségi elváltozások kitejlódeset. Kapható kl. 6. ni„ Dogban. 8»ótkQldí.l hatyi I0mindlka..r0.lí forriia.illal.tKoniirom. Arj.gy*ök tamólcl.dókn.k kl.4n.tr.Unnutn.
Nagykanizsai m. kir. dohányáru raktártól.
240/1917. siám.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai m. kir. dohányáru raktár 1928. év január hó 1-tŐl december hó 3l-ig terjedó időre, esetleg folytatólag 1929. és 1930 ik évekre a nagykanizsai vaiuti ríktár-ból, az állami dohányáru raktárba és onnan vissza a vasuli pályaudvarra leendő szállítás tekintetében nyilvános pályázatot hirdet.
Ajánlattevők kötelesek 1 P 60 fi I. bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlataikat a nagykanizsai m. kir. dohány áruraktárnau legkésőbb folyó évi szeptember hó 28 án délelőtt 10 óráig benyujUni s ajánlatukkal egy idejuleg 200 pengő, azaz kettőszáz pengőt készpénzben bánatpénz cimén elismeivény ellenében befizetői.
Lcgelőnyösckb ajánlattevő bánatpénze a dohány jövedéki igazgatóság elbírálása ulán biztosi ókuI vísízi lartaiik és vele a szerződés megköttetik.
A dohányjövedék mbadon választhat a tekintetben, hogy a szerződést sz ajánlattevővel egy, kél, vagy három évre köti-c meg.
A szerződési feltételek a nagykanizsai m. kir. dohányáru róklár hivatalos helyiségében boiekinthetök
Nagykanizsa, 1927. évi szeptember hó 16.
Huszágh Ágoston
m. kir. dohányáru raktári 3916 hivatalfőnök.
Szabadalmazott német tömegcikk magyarországi vezérképviselője
Nagykanizsa és környéke részére » váios legforgalmasabb utvonalán fekvő
nyílt Uzieltel rendelkező holyi képviselői keres. Lehet előkelő cipőszalon vagy drogéria.
Ajánlatokat .bxabadalom* jeligére Lcopold Cornél hirdetőjébe Budapest, VI., Teréz-körut 3. sz. továbbit. ;a»s
Önkéntes árverésen
el lesz adva a vágóhidi dűlőben 4 hold föld és rét, akár egyben, akár 800 □• ölenként. A jog fenntartva. Bánatpénz 100 Pengő. Az árverés folyó hó 25-ón délután 4 órakor lesz. a helyszínén megtartva. — Bővebb megtudható
SIMON ISTVÁN hentesnél Klskenlzsa, Varazsdlutca 3.
Mentsük meg
hülésben szenvedő embertársainkat fájd almaiktól: terjesszük a
„RHEUIVIOPHOR"-t,
melyeket vélelkölelezetlség nélkül, díjtalanul bemutat levelezőlaphlvásra a készilő
„Rheumophor"
„,0 Nagykanizsa 64.
i^Xte GYORSTEHERAÜ OMQBIL
A 1928-ai lypus versenyen folQl áll, Nagykanizsa IrAnTTÍcolM 1/OrOC
és környékére autöizakmában jártas és jől bevezetett ÜCpYlaClUl ÜC1 03
RéKA ÉS TÁBSA, AÜT0HÖB1L B.-T.. Budapest, TI.. Aréna-nt 57. szám
Tclcton 906-W. 916-17.
ZENEESTÉLY
a „Puskaporos" vendéglőben.
Nagy cia\'ádi
szüreti mulatság
Írsz e hó 18 án, vasárnap.
Jó ételekről és italokról gondoskodva van,
LIPTON\'s TEA
világhírű
15401/1927.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 20-án délelőtt 9 órakor az Alsóerdő vágásterületén kezdódó nyilvános árverésen széltOrűtt és tővönszá-radt fát fogunk a legtöbbet ígérőnek eladni.
Nagykanizsa, 1927. szeplember hó 17-én.
»,n Polgármester.
Prima teljes zsiros
trappistasajt
kapható kicsinyben és nagyban
Toblier Károly
sajtgyára
Felsösegesd.
Naponta friss kóser
libahús, libamáj,
olvasztott libazsír, libaháj és bőr,
valamint elsőrendű
birkahús
Singer
kapható
mészáros piaci listutH-Ilin h Eibij-i- 7. u. ibll.
14491/1927.
Tárgy: Bortermés összeírása.
Felhivás a bortermelőkhöz.
Felhívatnak a bortermelők, hogy a város területin termelt, illetőleg a szűrd végén még készlelUkben lev , úgyszintén a szüret idején vid.kiól további kezeles végett a város icrdletére beszállított, illetve bepincozelt must mennyiségét a srlirct befejezését kővető 8 napon belül, de legkésőbb 1927. évi november .15 éig a beraklározssra szolga.ó h^yiségek mcgjeloiéie mellett a városi számvevőség jövedéki osztályában jelentsék be.
Ugyanott egyidegüleg bejelenthetik a bortermelők az általuk és háztartásuk állal elfogyasztandó, valamint cselédségüknek és muukasaiknjk lem észetbeni járandóság cimén kt-izolgál\'atandó a N.\'gykanizsa város ti rüielén, valamint Homokkomároin, Naujbakónak, N>gyrécsí, Palin, Sar-szeg és Somogyszentmixtós községek te.ülcién termelt, de Nagykanizsa város területén elfogyasziandó borúik ulán járó 50% adókedvezmény iránti igényüket. Az 50% adókedvezmény nia eső bormennyiség ulán járó adóra nézve évi átalány egyezség is köthető.
Akt a must termését nem, vagy későn jelenti be, pénzbitsággal büntethető.
Aki az 50 Vo adókedvezményié való igényét nem jelenli be, az a teljes adó élelt fizeti. Az a botNr-melö, aki a saját házartása által elfogyasztandó bor után játó adóra nétve átalányban ki nem eg)ez, jövedéki felügyelet alá kerül, Dor-késztex a szüret után hivatalosan fel fog véietni, &zemleivet kap és kötelezve v.n borkészl.tében oeálló minden változást a szabályok érlel-ir.ében bejelenteni, a fogyasztási údót, ugy az elfogyasztott, mint az eladott ir.eunyiség után megfizetni.
Nagykanizsán, 1927. évi szeptember hó 3-án.
Dr. Snbján s. k.
3913 polgármester.
Darányi, friss
FAJDINNYE
érkezett a piactérre,
kilogrammonként 10 fillér.
»•
űoiiülösatob munka! iebb termés! Több hüa^dl
Fordson-íraktort!
Forrt a.emclu- <** teherautók, f.i-,/»«» \'roktorok unmrixitr íepjt.it.l,,
MELIS és P 8 NT ÉR, Szombathely. Alakítgatott: 1898.
AkAlrtiUfakiar. ii.r>.<nll7-ii.lt -. .....mi«i u.,„... C.-..K il.............ts \' ^ ^ » w ^^ ^tr V
A.katrcwaktár. motoroz-mO M.reiöiclep. mintaterem Sionb tlK-yoi. = K^pv.sc.oionc Va<-. Zala-, s >rán.
Vc«/OvM). és Toinamogyckovn.
o
1027 szeptember 25.
ZALAI KÖZLÖNY 1
j nagykanizsaiak találkozóhelye
Budapest ifgci\'ő\'erdil, midiin családi száltój.t az
VI., Podmanlczky-utca 8. Mérsékelt árak, mod\'ri b;iende-rét, központi fűtés, mtK-giiz-
szolgáltalás, lifi. A Nyugati pályaudvar mellett. Elsörei dü konyhi.
Női filzkalapok
átalakítását lcgu| hb bécsi
formainkra megKe.dtük. Nagy raktár férfi- és nBi-
kalapokban, sapkákban.
Férfikalapok javitása. m Olcsó árakl
Qyenes és Vida.
Világszabadalom I f
„ZEPHIR"
fatüzelésQ, légfütéses folytonégő kályha
Tartóssága örökös! tű éves garjncia
Fatttreté, a legkellemesebb I .ZEPHIR\'.rel a legolcsóbb!
10 = fűt = 24
uram EGY SZOBÁT 4rlíl4, REKORD szén, koksz és faltlzeléjil lolv-tonégó kályhák Vegyestüzelésü ZEI\'HIR kályhák. ELITK lakarék-tazhetyek. >t Kéménytoldók.
Árjeiíyiíket ktttd:
HÉBER SÁNDOR
Utjtia- d« t&ihelyfirAroi Budapest, VI., Vilmos esásrár-ut 39.
Itnliltlxiltaim. UthlscitirilPilmltitstót
Bérmálásra
legszebb és legolcsóbb ajándék
óra és ékszer
Tekintse meg kirakatomat, hol mindenki nagyon olcsó áiban megfelelő ajundékot ---talál -
Zsoldos Byola, órás és ékszerész Csengery-ut 2. s^s
TŰZIFA !s SZEN
házhoz szállítva, legolcsóbban
hild József
ípűletfa, deszka, mész, cement, stukaturnád és egyéb építkezési anyag kereskedésében ion
Nagykanizsán,
Király-Utca 4. Rendelés-telefon 120
Legújabb DIVATÚ
NŐI KALAPOK I
Iákhan nlrsíSn Vont^tA^ ^ .< H
nagy választékban olcsón kaphatók * Átalakításokat divatos formára a legszebben készítjük JM
Totola és Pacsirszky ^rrió™^:

4a
Wt
•CC >

bt) eö
HflRISMYflHflZBflN
megérkeztek az őszi és téli divatujdonságok női-, férfi-, gyermek harisnyákban és kesztyűkben
Kötött áru különlegességek minden vételkényszer nélkül
megtekinthetők és méret után pár órán belül is elkészülnek
Javitásokat elvállalunk!
ALAPÍTTATOTT 1896-ban
ÉttiSiHi
BORS AJTÓK
Szólőznzók és törkölytépők
Kézihajtásra könyöksxerkezetQ Kossuth, Hegyalja, kettős kosaru víznyomásos sajtók. Eróhajtásra folytonmQködő Archlmedes
Szilágyi és Diskanf gépgyár
TilitultS. Miskolc. Pista,\'ük K.
__wo
Telektulajdonosok Épitő és Parcellázó Szövetkezete
TEI.EFON: &4-2Ú.
EPIT
BUDAPEST, Václ-utc* 50. *zám.
Köztisztviselőknek lakbérleköléssel. Magánosoknak h tvenszázalék erejéig 30\' <■ késipinchoz/ájárulással letszés szerinti kivi-^ lelo.n. igen c őnyös töiíesztéscs kölcsönnel.
^ építkezésre alkalmas telkeket, tclektOmbóket t«»z.
kitflnó szerkezettel részletfizetésre Is kaphatók:
Brandl Sándor és Fia
varrógéprakiárában, Deák-tér 2.
telefon: 12. Hanglemezujdonságok állandóan 3125 raktáron!
Gyógynövényeket,
maszlag, va^y csudafnlevclet, belén-deklevelet, fchérmályvalcvelet, kerek mályvalevelet, őkörfarkkóróvirágot, hársfavirágot, pipacsszirmot, aszalt csípkebogyóhust és annak magját,
anyarozsot, kórisbogaiat és olajos magvakat stb. 2137 száraz állapotban n legmagasabb napi árban vásárolunk. Mintázott ajánlatot a meny-
nylscg megjelölésével kérjük HVDROFLORA R.T. Gyógynővény-osztálya Budapest, VI., Király utca 12
33\'* Legjobb és legolcsóbb B
UJ HORDO
kapható:
Miskolc, Urak utcája 106. mx.
Ravonképviselőket
privát felek látogatására felveszünk. Csakis helyi lakósl. Ajinlatokat „Vászonáru" ielíüérc Tenzer hirdetőjébe x„ Budapest, IV. Szervita-tér 8.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytisztltó, ruhafestő vállalata.
fóti Tisztit! Goavréroz I Plisséioz!
Oyözödjön meg bárki munkám ki-......és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörfényes gallértiszlitás.
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
írószerek és füzetek rsjzszerek, festőszerek könyvtáskák és szijak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében tut Fó-ut (Városház-palota.)
Hirdetmény.
Az iharosberényi Közbirto-
kiskorcsmája berendezéssel, mészárszékkel és hozzávaló épületekkel
1927. évi szeptember 29-én
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek három (3) évi időtartamra kiadatik.
Beköltözhető 1928. január hó 1-én. Kikiáltási ár 300 pengő. Érdeklődni lehet a közbirtokossági elnöknél. Iharosberény, 1927. szept. 10.
A közbirtokosság ass elnöksége
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: kflles-kása, leneeridara, egész ki6Szemtl tengeri Madárcleség: Kevert ntadárélel, hámozolt-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tokmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
ss magkereskédéséjwn Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
/íryezó/lje/éjr/e//é/e/eA
S INGER VARRÓGÉP
RSSZVéNVTÁRSAÖÁQ,
FIÖKOZLETE: NAGYKANIZSA, JFŐ-UT I. ;
csak jó és megbizható minőségben, példátlan nagy választékban, és Ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra
lömörfából készült hálószobák] 240, 280, 320, 360 és 400 Pengő.
Sima, modern hálók > 400, 440, 430, 520, 560 és 600 P.
Hálók luxus kivitelben i
800-tól 3200 Pengőig.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbizható száilitás! Az ország legnagyobb bútoráruháza
SOPRON
Várkerület 62.
Telefon 339.
: 1887- BEN.
Ebédlők! 320 P-tői 640 P-ig.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo-ig
Szalonok már 160 P«től, szőnyegek 80 P-től, függönyök konyhabútorok stb. stb.
SZOMBATHELY és
Kőszegi-utca 5. (üzlot az udvarban).
Telefon 426.
87. évfolyam, 212. szám
Nagykanizsa, 1927 szeptember 20, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség é» kiadóhivatal FO-ut 5. sz. Keszthelyi flokktadóhtvatal: RikAezl-lér 18.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Zalaegerszegi szerk. <4 ItlxVhlv Kinnsy u 14. EHItzetési ara: egy hóra S pengi <0 tUlér.
a magyar-román
Megint elodázták decemberig a döntést birtokperek ügyében
Chamberlain makacssággal vádolta Magyarországot a románok „engedékenységével" szemben — Apponyi Albert gróf két felszólalásban kelt a magyar álláspont védelmére A román delegátus az utolsó pillanatban is agitált a magyar kívánságok honorálása ellen
Chamberlain lemondta és újra vállalta a magyar-román ügy előadói tisztségét
Gént, szeptember 19 A népszövetségi tanács ma tovább lolyta"a viiaj.li a m nyar-romín perben. Elsőnek Selaloja szólalt lel és kijelentette, hogy a tanács számára bizonyos kényszer áll fenn, hogy eleget tegyen a magyar-román Álláspontnak Eiulán;v/H<£<is elnök a hármaa bizottság javasla\'ál fejtegette és indit-ilnyczta, hogy a |ava>lat első réazét, ngyis a kél félhez intézett ajánlatokat bociássák szavazás alá, a második részét pedig, mely a visszautasítás cselére szóló ► ovetkezménye-ket tartalmazza, válasszák külön és adjanak időt arra, hogy a lelek
a tanács decemberi időszakában tegyék ujabb tonul-\' mány tárgyivá.
Dicemberben azután közöljék mindkét kormány véleményét, akkor meg-bozbaij: döntéséi a tanács a két lét áital előterjesztett szerr pintok ligye-lembe vételével. Mielőtt szavazásra terül v.\'/lna a sor,
gróí Apponyl Albert emelkedett szólásra és kifejtette, hogy miért nem jliul hit hozzá ezekhez a módosításokhoz.
— A javeslat — mondotta Apponyi — netn beszél világosan a kártalanítás Létdéíében. Moszkva OrOme Igen nagy lesz, ha mi szeniesílcnók a kártalanítás nélküli kísajátilás elvéi.
Panstzkcdoll továbbá amiül, hogy a megkérdezett jogászok véleményé: nem lelték számára hozzáférhetővé él nem adtak alkalmat neki, hogy ellenéivel! leihozhassa. Visszautaii->olt szavazata nem jelenti azt, hogy mcRlag3d)a közreműködését a hjr-maebizoüság kiegyenlítő véleményé-léi. A vitát c«sk oltói Ítélettel lehet elintézni. Éppen ezért javasolja: boaássák szavazás alá azt az ajánlatát, híj y
terjesszék a hármasbizottság javaslatát szakvélemény kikérése cél/Ml a hónai döntőbíróság elé. Apponyi felszólalása ulán Chamberlain "Inálkozását lejezlc ki alelell, hogy Magyarország képviiclólc még mindig nem tesz koncessziókat. Annak « icményének adott kifejezést, hogy "ég ma eldől ez a vitás kérdés, melyre lulságos sok idól fordítottak.\'
U alt arra, hogy a magyar-román tinokperben a felek kozott a biűsz-szell összejövetelen bizonyos megértés mutatkozott. Sajnálkozását le jízl ki afelett, hogy Magyarország semmi olyan lépést nem tett, mely a viszály kiegyenlítésére vezetne, mig Románia előzékenységet (?) tanúsított. Magyarország ajánlata kényszeríti, hogy ily kijelentést tegyeD. Végül kérte az cinokot, jelentse ki, hogy az ügyel ma befejezi, mivel a tanács jatr nyolc napol fordilott rá. Ezután az ülést Itlromnegycd 4 éráig felfüggesztették.
A döntés
Genf, szép\'. 19. (Északai rádió-jelentés). Ma délután fél 5 órakor történt meg a donlés a magyar-román konfliktus ügyében, annak a nép-szövetség decemberi ülésszakára való elnapolásával. A donlés abban a for msbin történt nvg, hogy a ket érdekelt fél lartózkedási mellett egy bangulag megszavazta a tanfics a harmas bízottig javaslatának első tésrét, melynek ajánlási jellege van Ezen az ülésen clossór
gróf Apponyl Albert
lelt néhány megjegyzést Chamberlain kijelentésére, hogy Magyarország túlságosan intrazigenciát tanúsított. — Apponyi hivatkozott arra, hogy Mi-gyarország már zkkor nagyrészt le mondott a kedvező dcn:é»röl, mikor azt kívánta, hogv a vitás kérdést vigyék a bagai nemzetközi biróság elé. Különben is a ujsgyar kormány .1 polgári károsultaknak érdekeiért és azok nevében c.clckszik és igy nem Ieljc3 szabadsággal. sa|ll felelősségére anyagi engedményeket helyezett kilátássá Románián ik arr.i az eshetőségre, ha Románia elfogadja a jogi doniéit magára nézve kötelezőnek.
GenJ, szepl. 19. (Éjszakai rádió-jelentés) A népszövetségi tanács délutáni ütésén Chamberlain javaslatára elfogadták halározalilag. hogy a hármas jogászi javaslatnak csak az első része lelett szavazzanak.
Selaloja olasz delegálus kisebb szöveg módosítást slánlolt, hogy biztosítva letyen az ajánlás kidomborított jellege.
Titutescu ellenezte, hogy a hármas bizottság javaslatát megfosztollák
döntésszeill jellegétől. Több népszövetségi delegátus, köztük a finn de-Itgslus is, párioió szellemben a ma• gyar álláspont melleit izólilt lel. Tltulescu kísérletet telt arra, hogy az egész kérdés egy részét vltu tárgyává legye továbbra is. /I legfeketébb színekkel festette le azokat a következményeket, melyek elöállnának, ha a magyar kívánságok teljesülnének.
— Ha a magyaroknak megadnák — úgymond — ezeket az előjogokét, akkor mi lenne, hs a szerbek és csehek hasonlóképen jelentkeznének és követelnének?
Ezulán Vtllages népszövetségi elnök kiemelte, hogy a döntési lor-muláknak lekinisek, mely zsinor-méiték gyanánt szolgál.
Chamberlain lemondott, majd újra vállalta az előadói tisztséget Chamberlain az Ölés vége felé azt ielentelte be, hogy nigyarányu elfoglaltsága miall kénytelen lemondani a magyar—rom,in vitás kérdés elfadói tisztségéről, mert tulságosm azonosította magát a kérdés cl. — Azonban a delegátusok boss-.as ka-pacitálására elhatározta, hyy továbbra is vállalja az előadói lisztet és így 3 népszövetség decc -ibéri ülésen a magyar—román binovpe-rekbeit az előadó u|ra az angol külügyminiszter lesz.
Genf, szeptember 19. A népszö-veiségi közgyűlés harmadik főbizottsága ma délelölt a lengyel indítványról tárgyalt, mely azt javasolja, hogy béiyegczzék meg ünnepélyesen a támadó háborút és alkalmazzanak békés eszközöket a nemzetközi viszályok elintézésére.
Latidon holland kiküldött támogatja a lengyel indítványt, de egyúttal kiegészítő javaslatot ler|eszt be oly éttelcmben, hogy ne csak a támadón, hanem mindenféle báhorut bélyegezzenek meg. A berlini japán követ szintén pótlást ajánlott. Ezután a lóMzottság közfelkiáltással egyhangúlag és teljes egészében elfogadta gróf Bernsdoif javaslatát a támadó báboru megbélyegzésére. Az ülés további folyamán gróf Bernsdotf hosszabb beszédet mondott és kérte, liogy válasszák cl a leszerelési érte-
kezleten a technikai előmunkálatokat a bi\'tonsági kérdés megvizsgálásától. Beszéde befejezéséül ajánlotta, hogy a leszerelési bizottság gyorsítsa meg a technikai munkálatok végzését, hogy a leszerelési értekezlet a jövő évi közgyűlés előtt egybe-hivhsssík.
Még a héten összehívja a pénzügyminiszter a luxusadó ankétet
A miniszterelnök Inkére utazóit Budapest, szeptember 19
Ma \'délelölt Bud János pénzügyminiszter átvette bizatala vezetését és beható tanácskozásokat folytatott Varga Imre átlamtiiVárrat, melyen szóba kerdlt a luxussdó kérdése is. A pénzügyminiszter és az államtitkát még ezen a héten egy értekezletet hivnak Össze, hogy az érdekeli kötökkel való tárgyalás eredményeként a luxusadóra vonatkozó tervezetet kidolgozhassák.
Budapest, szeptember 19. Bethlen litván gríl miniszterelnök ma Inkére utázolt. ahonnét néhány nap múlva gróf Károlyi László radványi birtokára utazott nigy vadászatra és csak néhány nap elteltével érkezik ismét Budzp.-stre.
Klebclsbeig Kunó gróf kultuszminiszter ma átvette hivatalának vezetését.
Összeállították a vasárnap szereplő magyar válogatott csapatokat
Budapest, szeptember 19 (Éjszakai rádiójelen/és) Ausztria ellen: Welnhardt. Vogel II. Vogel III.,
— Eurmann, Bukovi, Vámos, — StrOck, Takics II, Konrád II., Hirzer, Kobul. Tartalék Amsei.
Bécs ellen: Dínes, Takács I., S-nkey I., — Remmer, Volenlik, Eichbaum, — Rázsó, Horváth, Opala, Szedlacsek, Jenny.
Jugoszlávia ellen: Tatina, Nagy, Dud>s, — Pcsovnik, Kripko, Obilz,
— Rémay II., Mészáros, Sielián, Holzbauer, P. Szabó.
Teleki gróf nem fogadta el a Talbot R.-T. elnökségét Budapest, szepl. 19. A Talbot centrálé megépítésére alakult részvénytársaság elnökéül gróí Teleki Páll választotta meg. aki azonban az elnökséget nagyarányú elfoglaltságára való tekintette! nem logadta el.
* ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeplember 18.
A dunántuli evangélikusok egyházkerületi közgyűlése Nagykanizsán
Kapi Béla püspök és Mesterházy Ernő dr. v. főispán ünnepélyes fogadtatása a pályaudvaron — A polgármester Nagykanizsa közönsége nevében üdvözölte az evangélikusok vezetöférfiait — Bevonulás a várasba
Ma kezdődnek az evangélikusok nagy napjai
Nagykanizsa, szeptember 19 Aminl • Zalai Közlöny löbb alkalommal részletesen közölle, ma veszik kezdetüket a dunántulí evangélikusok nagy napjai Nigykaulzsán. amelyre Ctonkamagyarország kilenc vármcgyé/éból löbb száz evangélikus egyházközségének képviselő1 N igyka-nlzsára érkeztek. In vannak Győr, Moson, Sopron, Vas, Veszprém, Baranya, Tolna, Somogy és Zalavár-megyék legtöbb evangélikus esperese, lelkésze, tanítója, felügyelők és főetperesek, hogy részt vegyenek az egyházkerületi közgyűlésen, a Gyám-Intézet, Diákszövetség éa LuthcrszO-veltég közgyűlésein, a különböző bizottsági üléseken és vallásos estélyen és islenlisztelcltn. Az evangélikus egyház legkiválóbb reprezentánsai érkeztek ma Nagykanizsa régi,
léseken mindig a magyar gyötrődés éa a magyar fájdalom fog szemük elöli lebegni.
Mesterházy Ernő dr. somogyi esperes a somogyi evangellkua egyház nevében hídoló tisztelettel köszönti püspökét és egyházkerületi f.-lűgyc-löjél.
Horváth Olivér vezelőlelkész a nagykanizsai evangélikus gyülekezet nevében köszönti Kipit és Meslcr-házyi. Horváth Olivérné az Evangélikus Nőegylel szeretetéi és üdvözlését tolmácsolja, miközben gyönyörű csokrot uyu|l át a püipöknek, akii a ügyelem láthatólag meghal, Lajp-czig Edil ptdlg Meslerbázy felügyelőnek nyújt át egy pompás csokrot.
Kapi Béla mind.-gyiknék szeretettel válaszol, majd kivonulnak a kijárathoz, ahol hatalmas kocsisor várja
tiszteletreméltó mullu történelmi falai i már az illusztris személyiségekel.
közé, ahol minden darab föld, min- A ma megérkezettek közül sikerüti
den kő és minden lű\'zál a dicaósé- feljegyeznünk: Zlermann Lajos lel-
ges magyar múltról beszél, ahol kész, kormányfóianácsos, Zombor
Zrínyi Miklós harcosainak léplel alalt Bíla, Takács Elek, Németh Károly,
dübörgött a föld és Zerln várának Farkas Elemér, Scholtz Ödön, Dal-ormáról karcsú zászló messze hirdette a szent piros-fehér-zOld hódiló
erejét.
A nagykanizsai evangellkua gyülekezel — élén Horváth O.ivér ve-zetó-lelkésszel mindent megtelt, hogy az evangélikus vallású magyar testvérek minél jobban érezzék magukat a vendéglátó Nagykanizsa falai közt.
Fogadtatás a pályaudvaron
Kapi Béla püspök ét dr. Mester-házy Ernő egyházkerületi felügyelő, ny. főispán ünnepélyes fogadására a pályaudvaron megjelenlek Sab/án Oyula dr. polgármester, a helybeli gyülekezel vezető férfiai, az Evang. Nőegylel, az evangclikus leányok virág éa rózsacsokrokkal és nagyszámú közönség. A polgármester ditzbeöllözöll városi huszárral, Mes-terházy Sándor dr. somogyi esperes ünnepi palástban jelent meg.
Mikor befutott a vonal, amely Kapi püspököt Szemesről hozta, ahol családjával nyaral, Horváth Olivér vezető-lelkész néhány meleg szóval köszöntötte a püspököt, majd dr. Mesterházy Ernő nyug. főispánnal együtt a II. osztályú váróterembe kalauzolta, ahol a várakozó tömeg hatalmas éljenzéss:! fogadia a kél vezéilétfiul.
Elaőnek dr. Sabján Oyula polgár-metler köszöntötte Kapi Bíla püspököt és dr. Mesterházy Emö egyházkerületi lelügyelől.
Kapi Béla ugy a maga, mini elnök-lársa és az egész egyházkerület nevében köszöni, hogy a város szere-relét hozzák és Islen áldását kiván|a a város közönségére. ígéri, hogy e város lalai közöli lefolytatandó gyü-
may Lajos, Nagy Lajos, Mesterházy Sándor esperesek, Schöll Lajos ló-esperes, dr. Ajkay Béla földbirtokos, vitéz Draskőczy István altábornagy, Beyer János ezredesorvos, Berzsenyi Ádám földbirtokos, Fenyvessy Béla egyetemi tanár, Fischer Kálmán földbirtokos, Hamar Oyula tanítóképezde! igazgató, Hollós János líceumi igazgató, dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, Mechwarth Ernő kormány-főtanácsos, dr. Radó Lajot földbirtokos, Slromp Miklós járásbiró, Schlndler Adám polgármesterhelyet-tes, Rupprecht Onvér felsőházi tag, Szentiványl Oéza vármegyei tiszti löügyész, Dukay-Takács kamarás. Tolnai Vilmos egyetemi tanár, Zer-gényl Jenő dr. kir. kormányfóianácsos, Kollay földbirtokos. Schletffer nagykeitsucdö stb. Nagyon sokan jönnek még az esti és holnapi vonatokkal.
Este 7s9 órakor nagy ismerkedési vacsora volt az Arany Szarvas szállodában, amely benső, meghitt hangulatot teremtett. Majd mindenki szállására tért.
Szeptember 20-án, kedden fél 9 órakor a református imaházban a főiskolai oagybizonság tartja ülését. Tizenegy órakor az evangclikus lel-készlakon a pénzügyi bizottság ülésezik. Délben 1 órakor ebéd a Köz-ponl-szálló étlermében. Dílulán 3 órakor a gyáminlézet válaszlmányi ülése az evangclikus templomban, délután 5 órakor pedig ugyanon a gyámintézeli közgyűlés. Délután 6 órakor a véleményező bizottság ülése a Idkészlakon. Este 8 órakor vacsora a Korona-szálló éttermében.
Szeptember 21-én, szerdán délclöll 8 órakor a lelkészegyesület közgyűlése a templomban. Délelőtt 8 órakor a tanítóegyesület közgyűlése a református imaházban. Tizenegy órakor a Lullier-szövclség válaszlmányi ülése és közgyűlése a templomban. Fél 1 órakor ebéd a Korona-szálló étlermében. Fél 3 órakor a népiskolai bizollság ülése a református imaházban. Öt órakor
gyámintézeli istentisztelet és a Dunán tuli Lulher Szövetség közOs vallásos ünnepsége a templomban. Eate lé 9 órakor közös vacsora a Polgár Egylet étlermében. (Részvételi előjegyzések a lelkészi hivatalban.)
Szeptember 22-én, csütörtökön délelőtt 9 órakor az egyházkerületi közgyűlés megnyílása és tárgyalása a templomban. Délben ebéd a Központ-szálló éttermében.
A városi jogügyi és építkezési bizottság tárgyalja az építkezési és városrendezési szabályrendeletet
A városrendezési terveket naponta délelBtt meg lehet tekinteni a városházán <
Nagykanizsa, szeptember 19 I zési és jogügyi bizottságok elé kerül
Ismeretes, hogy a legutóbbi városi közgyűlésen nagy poil veri lel az a lény, hogy a város leheletlen hercehurcák után nem engedélyezte Hatszer fogorvosnak, hogy a Sugár-ut elején a Babochay-féle lelkin építkezzék.
Ekkor a város ellen szokatlan ostromol Intéztek a képviselőtestületi t.gok, akiket a város végül i{ csak .azzal az igérellel ludotl megnyugtatni, hogy a városrendezési tervek és az építkezési szabályreudelel a legközelebbi városi közgyűlés elé
kerül.
Ilyenformán a műszaki hivatal azonnal hozzálátott, hogy a város ígéretének mielőbb elegei ludjon lenni.
Most már annyira e\'örehaladlak ezek a munkálatok, hogy az épiike-
az építkezési és városrendezési terv, illetve szabályrendelet. A két bizottság hétfőn délután öt órakor lartotta első üléséi a városháza tanácstermében és tárgyalás alá vette a szabályrendeletei és a záros határidőn belül előterjesztendő városrendezési terveket. A lanácskozások naponta folynak délutánonként.
Ezzel parallel a műszaki hivalal közli velünk hivatalosan, hogy a városrendezési térképek naponta délelőtt II órától 12 óráig a nagy nyilvánosság rendelkezésére állanak megtekintés végell a városháza tanácstermében.
Főleg azért, hogy a nem bizottsági képviselőtestületi tagok is még a közgyűlés előtt megtekintsék ét majd hozzá tudjanak szólni.
Teljes sikerrel zajlott le vasárnap a nagykanizsai járási levente-verseny
Gyömörey István képviseld Intézett buzdító beszédet r. leventékhez — 34 község levente-egyesületének oss-patai vettek részt a sikerült versenyen
A vándordijat újból
Nagykanizsa, szeptember 19
N-m sok jóval biztatott az időjárás vasárnap, a folyton derüló-bo-ruló égboltozatul, de dílutánra, eltekintve jelentéktelen szemerkéléstól, elég szép Időben álllak ki a nagy-kanizsai járás leventéi, hogy megmulassák a nagy nyilvánosság ilélő-széke elölt is azl, hogy mekkora fejlődésen mentek keresztül a mull évi járási verseny óta.
Koos O.tó járási testnevelési vezető hónapokon át végezte a verseny előkészítő munkálatait jóformán egyedül és sikerült is a rendezés nehéz feladatát olyképen meg-oldaniok, hogy az egész verseny az általános siker jegyében zajlott le a mcgjeleutek legnagyobb megelégedésére.
A nagykanizsai Járási levente versenyen, mely már spjrlesemény szempontjából is jelentós nap évenle, ezúttal 34 község, ugyanennyi le vente egyesüleltel és mintegy 1400 főnyi fegyelmezel), képzelt leventével vett részt.
Már a délelőlli órákban lebonyolították az elóversenyeket és az atlétikai számok közül néhányai, mig délutánra maradlak a löverscnyek, a levcniesereg impozáns bemutatkozása.
A helybeli katonazenekar hangjainál, zárt sorokban vonullak lel a
Klskomárom vitte el
leventék délulán tél három órakor a Zrínyi-sportpályára, ahol ekkorra már a tribünt teljesen megtol:ötte az érdeklődő közönség, melynek nagy-része le ls szorult az ülőhelyekről.
Ott láttuk a megjeleni vezetösze-mélyiségek sorában : vitéz Horváth Oyula ezredes állomásparancsnokot, több tisztlel együtt, dr. Botlka Anr dor a járás fő- és dr. Laubhalmer Alán, a járás szoigabiráját, Gyömörey Islván országgyűlési képviselői, Gab-sovlcs Kornél vármegyei testnevelési lelügyelől és Csorba József városi testnevelési tanácsnokot. A legtöbb megjelentet nejével. Oil voltak ezenkívül a járás községeinek jegyzői majd teljes számmal, a tanítói kar és a levenle oktatók. A környékbeli földbirtokos társadalomból csupán Somogyi Oyula pallnl földbirtokos és Klskomárom Inlelligenciája veit részi a versenyen teljes számban. Nagykanizsa város nem képviseltette magát a járás levenle ünnepségén.
A hatalmas levente tömeg négyes zárt sorokban, oklalóik vezetésével a katona zenekar Indulójára lépett a pályára és a közönség lelkes tapsai közepelle dlsz-elvonulást rendezel! a tribün előli.
Valóban szép látvány voll az 1400 levenle pompás kilépése, amil csak emelt az, hogy csapatonként nemzeti szinü zászló tarkította a halai-

1B8T szeptember 20.
roas levente falankazot.
Körülbelül 3 órakor kezdelét velle a verseny, melynek keretében megejtették a szabadgyakórlalokal, az allélikai versenyek egyeB számait, vilamint a bolgyakorlalokal.
Még a verseny megkezdése előtt kél gelsei és egy komárvárosi leverne Jól sikerüli szavalatokat adlak eló, amil lelkes laps jutalmazol!.
A versenyek lebonyolítása ulán Oyömörey István országgyűlési képviselő közvetlen hazafias beszéddel buzdította a derék leventéket lo-lábbi eredményes munkára és vázolta előttük azl a nagy szerepel, amit a jövendő larlogit számukra.
Az üdvözlő beszéd ulán dr. Bollka Andorné, főszolgabíró neje dicsérő szavak kíséretében álnyujtotla a díj oyerles leventéknek a kis- és nagy ezüst- és bronzérmeket, amikel azok ragyogó arccal tűztek fel mellükre.
A járási vándordijat levente versenyen az Idén ís Kiskomárom Ui-ség csapala kapta meg, mely már tavaly Is nagy diadallal vitte haia a levente versenyről az értékes serlegel. Az idén 69 ponttal győzött, minden csapat elölt.\' Külön kitűnt a az egész levente seregből a kiskomáromi csapat fehér egyenruhájukkal, zöld selyem derékszalaggal, fehér ingükkel. Nagy meglepetés volt, mikor a verseny előili diszmenel-ben a kiskomáromi levente csapal, mikor a tribün elé ért, fascisla üdvözléssel tisztelgett a közönségnek. A közönség lelkesedése határtalan volt, mtkor Drozdy egykori kerüle-lének leventéi részéről ez! a spontán hazafias kiiobbanást látta.
A versenyeredmények során: má sodik lelt Komárváros 43 ponltal, harmadik Korpavár leventéi 23 ponltal.
Csapatversenyekben: céllövészetből első Szepcinek csapala, második a korpavári körjegyzőség csapata. Távolugrás: 1. Kiskomárom, 2. Komárváros. Diszkosz: I. Kiskomárom, 2. Zalsszenlbalázs. Oerely: I. Oel6e, 2. Galambok. Sulydobás : 1. Kiskomárom, 5. Halambok. Magasugrás: 1. Kiskomárom, 2. Komárváros.
Kiemelkedő egyéni eredmények: Qóbor Géza kiskomáromi levenle 509 m. lávolugrása és 9 II m. távolugrása és 9.11 m. sulydobása, Tibol Pál kiskomáromi levenle 1.44 m. magasugrása, Müllei József zaia-merenyei levenle 27.60 m. diszkosz-dobása, Kovács Mikos murakeresz \'uri levenle 34 20 m. gerelyvetése. Harcz Boldizsár 1500 m. siklulása 4 P- 55 5 mp. idő alalt. Tóih Ferenc balatonmagyarodl levenle 100 m. síkfutása 13*05 mp. Horválh Jó- j zel zalamerenyel levenle 200 m. siklulása 27 mp. Török Józsel komárvárosi levenle 400 m. síkfutása 1 P- 04 mp. idővel.
A levenle csapatok általában Igen $ benyomást kellettek és szembeszökő voll a haladás, még a tavaly óta is. Egyöntetű ruházatban Kiskomárom, Szepetnek, Murakeresztur, szép menetelésben Oelse, Murakeresztur, Eszleregnye, Galambok, Ba-lalonmagyarod leventéi tűnlek ki. —
ZALAI KOZLONT
gvelmezellségben szépet mutálták Oelse, Gelsesziget és az előbb lel soroll leventecsapat.
A meglelcnl előkelőségek a gratulációkkal halmozták el a levenle oktatókai, a jegyzőket, de különösen Koos O.tó járási testnevelési vezetőt, akinek legfőbb érdeme, hogy a levenle intézmény a kanizsai járásban ilyen meglepetést kellően halíd előre.
Mosl még csak az hiányzik, hogy mihamarabb megtegyen valamennyi levenlecsap3lnak az egyöntetű ruházata, mert ezzel lehel leginkábo a közönségnél a hatás! elérni és ez foglalja legjobban méltó keretbe a csonkaországnak ezt a legnemesebb hazafias tendenciájú intézményét...
NAPI HÍREK
NAPIREKIO
Szeptemb. 20, kedd
Római katolikus: Euszlik vt. Prot Friderika. Izraelita; Elul hó 21
Kap kel reggel 5 óra 12 perckor, nyugszik délulán 18 óra 04 perckor.
Városi Szinhiz Mozgója. .Bécsi lányok\', regényes tört. 6 lelv. A kancsal bakter, burleszk 2 teiv. Tinla Matyi és kísértei, Irtikklilm I lelv.
— A rendőrkapitányság helyet-tes vezetője. Megírtuk, hogy dr. Kálnoy Gyula rendőrlőtanácsos, a kapitányság vezetője négy heti szabadságra elutazóit Nagykanizsáról. Mint hivatalosan közlik velünk, a rendőrkapitányság helyettes vezetője erre az időre dr. Bertólhy Lőrinc rendőri, n\'csos, aki már a mai naplói átvetle az elnöki ügyosztályt.
— A nagykanizsai törvényszék tárgyalásai Keszthelyen. A nagy. kanizsai királyi törvényszéktől dr. Mutschenbacher Edvin főtárgyalásí elnök dr. Polgár Ferenc törvényszéki jegyzővel e hél péntekjén kiszáll Keszthelyre, ahol löbb büntetőtárgyalást tartanak a járásbíróság helyiségében.
— Felhivás az erdélyi nőkhöz. A Társadalmi Egyesületek Szövetségének országos lórszdalmi propaganda munká|a során szüksége van az erdélyi nők bekapcsolása céljából a mai Magyarország területén élő" erdélyi asszonyok léls.\'ámát, életviszonyait feltüntető pontos klmuia-tásra. A kimutatás összeállítása cél-Iából felkéri sz Erdélyből ide köl-lözött nőket, hogy cimüket, ctaládl viszonyaikat (férjük, gyermekeik nevét) Erdélyből történt elköltözésük idejét, okét és körülményeil a TESz elnökségével lehetőleg késedelem nélkül még e hó folyamán közölni szíveskedjenek. Egyidejűleg megkérünk mindenkil, aki sorainkat olvassa, hogy erdélyi ismerőseinek figyelmét az elmondottakra hivja lel.
_ A Katolikus Legényegylet szüreti mulatsága. A nagykanizsai Katolikus Legényegylet október 2-án tartja meg ezldei nagyszabású srü-reli mulatságát, mely az őszi évad egyik nagysikerű mulatságát fogja képezni.
— A nagykanizsai Ipartestület
cipészipari szakosztálya vasárnap délulá;.ra hívta össze rendes évi közgyűléséi, azonban a lagok oly csekély számban jelenlek meg, hogy halározztkép\'elen voll. Így a legközelebbi közgyűlést jövő vasárnap délután 3 órakor log|ák megtartani.
— Gyermekek felvétele a napközi otthonba, fi Szociális Missziótársulat legközelebb megnyilja első szociális intézményét: a napközi otthoni. A napközi otthon teljesen a Szociális Misszió nővéreinek vezetése alalt áll. A napközi olthonba felvételt nyernek 3 lói 6 éves korig mindazon gyermekek, akiknek édesanyja muukába jár és igy nélkülözi az édesanya felügyeletéi és gondozását. Az édesanya minden reggel, amikor munkába megy beviszi gyermekét a napközi otthonba, ahol reggelit és ebédet kap, reá felvigyáznak, vele foglalkoznak, nevelik. Esle amikor az anya hazamegy a munkából, gyermekéért elmegy az olthonba és hszaviszl. Minden persze teljesen ingyen. Hihetetlen Jóléle-ményl jelent a dolgozó, munkába járó édesanyáknak egy ilyen napközi otthon. Dr. Tamás Jánosné most gyűjti össze a szegénységnek ezen gyermekeit. Aki ilyen gyermekekről tud, akinek szüksége lenne erre a nemes iutézményre, jelentse dr. Tamás Jánosnénál, aki most eszközli már a felvételeket a napközi otthonba.
— A Ferrari—Kerpely—Kósa trió vidéki körútján Nagykanizsán is akart egy estélyi rendezni és kérdést is intézeti eziránt dr. Králky István főjegyzőhöz, aki azonban a Nagykanizsán uralkodó színházi állapotokra rámutatva, nem igen ludla biztatni a Nagykanizsára való lejő-vtlelre.
— A b: íratások a német ovo-dába a mai napon megkezdődtek. Miután a felvétel csak korlátolt számban történhetik, ezúton kérem lel régi növendékeim hozzátartozóit, kiknek gyermekeit a felvételnél előnyben részesítem, az időbeni jelentkezés esetén. Beiralási idő naponta dileiötl 10—12 óráig Batihyány-ulca 5. szám alatt. Dlewock Jalta.
— Fényképészeti cikkek, lemezek, filmek, papírok, vegyszerek, fényképező gépek már 9 pengőért kaphatók Szabi Antal fényképészeli cikkek szaküzletében.
— UtlevélnélkOII határátlépésért elzárás és pénzbüntetés. Dávldo-vics Ernő 22 éves hajdúnánási gyári-munkás gondolt egyel és útlevél nélkül Magyarországról Ausztriába szökött. Azonban vesztére tetle, mert az oltani balóságok cifogták és könyörtelenül visszatoloncolták a magyar határra. Tegnap a kihágási bíróság ullevélnélküli határátlépés miatt 5 napi elzárásra és 40 pengő pénzbüntetésre, Illetve ujabbi 5 napi elzárásra meg nem Fizetés esetén.
= Állandó butorkiáliltás: Legegyszerűbb — finom polgári — és luxusberendezésekből. Előnyös fizetési feltételek. Díjtalan vasúti szállítás bármelyik .zalai állomásra. — Kopstein butoráruház Szombathely.
— Influenza, torokgyulladás, tüdő csucsiiurut, az orr és garat elnyál-kásodása, a fül és a szem megbetegedése cselén gondoskodjék arról, b^gy gyomra és belei a természetes .Ferenc József" keserűvíz használata állal többször és alaposan kllisztll-líssanak.Közkórházak főorvosai megállapították, hogy a Ferenc József viz Orbánénál és mis lázzal járó ragályos betegségnél Is a szenvedő emberiségnek nagy szolgálatot tesz. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban éa füszerüzlelekben.
— Nagy tOz volt Gamáson. A somogymegyei Gamás községben nsgy tűz pusztított, amely egy lakóházat, egy Istállót és három pajtát elpusztított. Négy gazdának elégelt az összes szalma és takarmány termése és sok gazdasági felszerelés. A kár messze túlhaladja a háromszáz millió koronát.
— Megjelent a Vasúti Útmutató, a magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos menetrend-könyvének 1927—28. téli évszakra szóló első teljes kis kiadása. A magyar utazóközönség a legrégibb népszerű közlekedési szakkönyve közli a m. kir. államvasutak, továbbá a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság, a hazai magán- és kisvasutak, hajózási vállalatok, repülőjáratok, az országos ju-óbusz- és postsforgalom hivatalbit felülvizsgált menetrendjeit és díjszabásait. a csatlakozásokat, valamint minden tudnivalót, ami az utazóközönség szempontjából szükséges és hasznos. Elmés ujitás a menetrendek után csoportosított propaganda-rész, melynek bevezetéseként betű-soros külföldi szállójegyzéket talál a közönség, mig „Az idegenforgalom és belső vándotforgalom Útmutatója", mely a Vasúti Ulmutó befejező része, nemcsak Baedecker-szcrű tájékoztató, hsnem tanulságos, élvezetes és a magyar propaganda érdekeit szolgáló uliszórakoztató olvasmányt nyujl. A Vasúti Útmutató ára 1-60 pengő; kapható az ország összes pályaudvari és városi könyvkereskedésében, a hírlapárusítóknál, dohánylözsdék-ben és meneljegyírodákban.
— Egy sertéskan életveszélyesen megsebesített egy kanászt. Lengyel János magyaregresi disznó-pásztort, egy kan megtámadta és anpylra összehasogatta agyarával, hogy életveszélyes sérüléseivel a kaposvári kórházba szállilolták.
— A legszebb chrysanlhénum fajtákat ismerteti a Növényvédelem éa Kertészet most megjelent legújabb száma. Cikkeket közöl a gyümölcs eltartásáról, a facsemeték átülteléséről, a szüretelés hibáiról, a gyümölcsmagvak vetéséről, a zöldségfélék trágyázásírói, a must eltartásáról, a csalánosodásról, a növénynemesilés jelenlőségéről, kitanít a gyümölcsfák ültetésére, az oltványok vislrlására, a gyümölcsszedés idejére, a zöldséges verem készítésére, a dísznövények átültetésére, adiszkeit őszi munkálataira, a mütrágvák kiszórásának idejére, a chrysanlhénum rozsdabe-tegségére slb. A dúsan illusztrált kiváló szaklapból egy alkalommal e Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, Földművelésügyi minisztérium) kívánatra díjtalanul küld mutatványszámot.
— Kereskedelmi hajózási iskolát akarnak Keszthelyen felállítani. Keszthelyi tudósítónk jelentése szerint Keszthelyen nagy mozgalom indult meg egy kereskedelmi hajózási iskola felállítása érdekében.
* ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeplember 18.
SPORTELET
A Kanizsa F C és az NTE csak eldöntetlen eredményt tudott elérni
Sabarla ragyogó formában verte a bajnokfelölt Hangáriát — Ausztria kikapott Csehországtól Késmárki 194 cm-re javította a magasugrás rekordját NnKykonliM, szeptember 19 I hagyta. A bíró az első Ulldőt érl-
Kanlzsa FC—Lipótváros 2:2 (0:0). Budapest. Biió: Bjtlos.
Kanizsa: Kohn, Farkas, Joős, — Tamás, liéger, Híjdu, — Férhezty, Oerstenbrein, Ember, Kelemen, Mészáros.
Lipótváros: Schteiber, Röder, Kad-leazovícs, — Marton, Elblinger, Pol-esik, — Jeckcl, Juhász, Supatek, Ke-kezoyics, Tutóci.
Proficsapatunk a szokottnál jóval gyengébben szerepeit, ugy hogy budapesti debüje csalódást keltett. A gyenge szereplésnek ló oka az voll, hogy kénytelen volt Bohrnőt és Szemzőt nélkülözni, ami miatt a csapatot lel kellelt iorgalnL
A csatáisor ismét szétesó voll és nem kombinatív támadáiokkal igyekezett eredményi elérni. A védelemben Bohmöt helyettesítő Farkas gyengének bizonyult. Kohn pedig a kapuban ezúttal határozatlanul mozgott. Ugy, hogy mindkét gól a védelem rovására irható.
Az első félidő változatos, de minden szépséget nélkülöző mezőnyjátékkal telt el. Inkább Kanizsa volt fölényben. Különösen Oerstenbrein-
hetcllcnül 6 perccel előbb lefu|ta.
A II. félidő 2 percében Ember szép lövésével megszerzi Kanlzrának a vezetést. (1:0). A 6-lk percben Li pólváros hátvédje hendszet vét, a megítélt 1 l-est E-nber a kapusba lövi. A 22. percben nagy tumultus Kanizsa kapuja ciőtt, Farkas a labdát kézzel érinti, a megítélt 1 l-est Marton góllá ériékesili. (1:1). A 25-ik percben ismét 11-es a Lipótváros ellen, melyei Joős védhetetlcnül rendeltetési helyére jullat. (2:1). Etulán dutva és kíméletlen mederben lolylk a játék, különösen Lipótváros jár elő jó példával. A -10-ik percben Lipótvárosnak sikerül Marion révén védelmünk helytelen helyezkedését kihasználni és egyben a kiegyenlilő
enyhili a katasztrófális vereséget. 11. Törekvés—Szemere 2:2, E. Cisbi— Silgó 2:1. Csehország—Ausztria 2:1 (1:0). Az osztrák csapat csődöt mondott Prágában és ha szerencse kíséri a cseh csatárok lövéseit, még nagyobb leheteti volna a gólkülönbség. Atlétikai eredmények Négy szenior és egy ifjúsági rekord dóit meg a slafétabajnoki viadalon. A KÍOE gárda voll a slalé\'a-bajnoks.4gok hőre. Két szenior és kél ifjúsági bajnokságot nyertek. A szeniorokat rekord árán. 4x100 (42.6 mp)
és 4 x 400-as szenior, (3:24.6 mp) 4 X 400-as és 4x1000 cs ifjúsági stafétában a KAOE a bajnok. 4xl500 on az MTK ádáz küzdelem után rekordidő alatt lesyő.-le a MAC-ot (16:55 mp). A MAC csak az 5000 méteres csapatbajnokságot nyerte. Az FTC rekoiddil nyerte a 4x100-as ifjúsági stafétát (44 8 mp), a Vasas nagy fölénnyel a 3000 es csapatversenyt. Késmárki 194 cm re javította a magasugró rekordot, Darányi egy centiméterrel elmaradt a sulydobólól. — Nagyszerűin sikerültek a stafétabajnokságok.
Vasárnap kerül lejátszásra a Somogy-Kanizsa kupamérkőzés.
(Saját tudósítónk telefonjelenlése Budapestről) A PLSz Intézőbizottsága tegnap este beható tárgyalás után a Somogy óvása tlg) ében a következő ítéletei hozta: Kötelezi az egyesü\'elekel, hogy a mérkőzést folyó hó 30-tg ujbói Játszák le az általuk megállapított pályán. Amennyiben megegyezni nem ludnak, ugy sorsolás utján döntsék el, hogy a mérkőzés Nagykanhsán avagy Kaposváron legyen Tekintettel arra, hotcy c hónapban mlrulkét csa-pnt hojnokt mérkőzéseivel van elfoglalva, csupán vasárnap, azaz fotyó hó 25 ike szabad, igy léhát ha a további küzdelmekben részt akarnak venni, ugy a mérkőzést ezen a napon feltétlenül le kell játszani.
^ETZ^ Ita A Zalaegerszegi MOVE és a Nagykanizsai Lipótváros hátvédje tettleg inzultálja Zrinyi TE közti tenniszversenyen a kanizsai
csapat nagy pontaránnyal győzött
14 : 2 a végeredmény
Embert, kl helytelenül és meggondolatlanul megrúgja támadóját, raiérl a biró, — ki a tettleges inzultust nem látta — csak öl állítja ki. Ugyanerre a sorsra jut Juhász a Lipótváros csatára, kit feleselésért állított ki az indiszponáitan bíráskodó Bartos. Jók voltak: Ember, Kelemen és Joős.
(Spirg)
nek voll alkalma gólszerzésre, azonban a legbiztosabb helyzeteket ki-
NTE— Simontornyai BSC 0:0 (0: 0)
Biró: Gárdonyi (Péc«). Amatör-csapatunk simontornyai eredményével a legteljesebb mértékben meg vágjunk elégedve. Hosszú és fá-raiztó ut ulán állt kl a jóképességu simontornyai bőrgyár csapatával Az első félidőt teljesen, mig a ll-ik félidőnek első 25 percében a lelkesen játszó nte uralta a helyzetet. Oólt azonban elérni nem tudott, részint a jól működő Simon-tornyai védelem, részint pedig a mélyen felázott rossz talaj miatt. — A II. félidő 25 ik perce után csapatunk kimerült, visszaesik, Simon-tornya fólénybe jut azonban védel-
münk résen áll, különösen Csondor kapus nyújtott kiválót.
Csapatunk tetszetős játékot produkál! és ezzel az eredménnyel is bebizonyította, hogy igen is van létjogosultsága és megállja helyét az etíi osztályban. Meg kell léhát hozni minden áldozatot, hogy az ifjú erőkből álló együttes további részvétele a bajnoki küidclmekben biztosítva legyen.
Simoniornya reprezentáló Játékerőt képvisel és még sok meglepe-
A Zrínyi nem váit, nagy arányú győzelmével végződött az egerszegi együl les kenizsai vendégjátéka. Ekkora fölényre, a győzelem ily inpozáns méretére még a legoptimistább kanizsaiak sem voltak elkészülve. A kivívott győzelem ériékét alig csökkenti az a körülmény, hogy a Move Mütler I el, talán legjobb férfi játékosát nélkülözte s hogy elmaradt elismerten legjobb női játékosuknak, Spertigh Maricának részvétele is, mert hiszen a kanizsai egyesület sem szerepeltette néhány I*erősségét 8 a fenliek részvélele legfeljebb csak szépítette volna az egerszegiek vereségét, de a mérleget meg nem fordította volna. A látottak ezt bizonyítják. A győzelem, melyei a Zrinyi
lést fog szerezni eredményeivel. - "!iim"p aral0"\' ,cl.leMn rnegeirclc-
A mezőny legjobb embere Kudích voll, azonkívül Csondor kapus és Engelleller.
Budapesti eredmények
/. Liga
Sabaria-Hungária 3:1 (2:1).
A szombslhelyi legénység nagyszerű játékkal megsemmisítő vereséget mért a Konráddal és Hirzerrel megerősített Hungáriára. Ezzel a győzelmével a bajnokság egyik legjogosabb aspiránsává nőtte ki magát.
Budai 33-111. Kerület 2:0 (1:0).
Zsák óriási formában szinte egymaga akadályozta meg, hogy a kerület gólt lőjjön.
Nemzeti-Bástya 1:0 (0:0).
Nem nagy nivó|u küzdelemben a lelkesebb Nemzeli megérdemelten győzött.
Ferencváros-Attila 3.-0 (2:0).
A nagy erővel játszó Attila kemény
küzdelemre kényszciilctle a bajnokcsapatot. Bocskay—Kispest 1:1 (1.-0), Igazságos, reális credméry. Újpest—Vasas 3:2 (1:1) Vérbeli lutbali, reális eredménnyel.
II. Liga Somogy—Soroksár 5:1 (1:0). Somogy lelépte a II. liga listavezetőiéi.
Rákospalota—Bak 7:1, Turul-Órások 1:0, Terézváros-Erzsébetváros 6:2, Hubos—Pcsterisébet 1:0 Kossuth—Városi 3:2,
II. B. Liga Pécs-Baranya—II. kcrültt 10-0 (6:0).
II. kerület 9 emberrel kapus nélkül Játszotta végig a mérkőzési, mely
mell. Technika, taktika és versenyrutin tekintetében egyaránt többet mulatott és nagyobbat produkált ellenfelénél. — Valamennji játékosa szívvel-lélekkel, győzniakerással lankadatlanul küzdött; kedvetlenségnek, dcprimállságink még a .pehes periódus"-okban sem láttuk nyomát. A helybeli játékosok valamennyien megérdemlik a legnagyobb fokú dicséretet és elismerést, nők es férfiak egyaránt. Mint az előrelátható volt, a páros játékokban a küzdelem kevés kivételtől eltekintve hevesebb, a győzelem kivívása kétségesebb vull, mint a szingli—számokban. Ezúttal is ajánljuk a helyi egylet vezetőségé nek. hogy a jövendő ered-nényeinek érdekében a páros játékokra a legnagyobb súlyt helyezze s a trénning-napokon ne csak a szingiijálékol kultiválja.
Délelölt a közönség részerői kevés érdeklődés mutatkozott, délután azon-
ban dicséretére a kanizsaiaknak, oly szép számú és előkelő társaság élvezte a kél egyesület versenyzőinek küzdelmét, amire még eddig nem igen volt példa. Ugy látszik, a tennisz is kezd bódítani s hj még nem is mozgatott meg tömegeket, remélhető, hogy ma már a lejlődés útjára léptünk s mindig több és több sportolónak és sportbarátnak váltja kl érdeklődését és rokonszenvét. Ez pedig — ha mindenütt Igy van — a magyar lennlszsport szebb jövőjének biztos záloga, ugy az európai nivó leié.
A verseny részleles eredményei:
Farkas (ZTE)-Lőrhcz (Move) 2:6, 6:1, 6:4. A kanizsai játékos első verstnyszereplése teljes sikerrel Járt. Az első szelet ugyan érthető lámpalázzal kezdi s adja le ellenfelének, a másodikat és harmadikat azonban erőteljes ütéseivel biztosan nyeri.
Csikós (ZTE)-MOOer (Move) 6:2, 7:5. A nap leghevesebb és legszebb küzdelme Müller nehezen Jön bele, sokat kihagy, a második szetben azonban megtalálja önmagát s csak parázB viaskodás után kénytelen meghajolni kanizsai el\'enfele előli.
Makó dr. (ZTE)—Borbély (Move) 0:6, 6:2, 6:1. Ez a szám ugy Indult, hogy Zalaegerszeg kenlerben győz. Makó dr. szokásához hiven hosszú csavart labdákkal kezd, ezek azonban mind aulra mennek. Legtöbbje csak 20-30 centiméterrel, de Borbélynak ez ls elég, hogy az első szelet 6:0-ra nyerje.
Ezután azonban megfordul a kocka s a kanizsai játékos a lenti arányban ezt a pontot is megnyeri egyesületének.
1927 szeptember 20._
Halszer dr. (ZTE)-óry (Move) 0:0, 6:2. Halszer dr. nak ezúttal is könnyű dolga voll. Klasszisokkal jobb volt ellenfelénél s gyözölt, ahogy épen akart.
Péterjfy (Move)-Kabdebó (ZTE) 6:4,4:6.6:2. PlterJfy, a Move \\ flalal JStékosa tetszetős, okos játékot produkált s megérdemel en győzött. Kabdebi mélyen formája alatt játszott.
Trlpammerné (ZTE)-Horváth Kati (Move) 6:0, 6:0. Trlpammerné védekező stilusa teljes mértékben érvényesüli, blzlos labdafogása zavarba hozza ellenfelét, ki szép ütései ellenére is gém nélkül kénytelen deferálni.
Relschl Márlka (ZTE)-Moldo-vőnyl B. (Move) 6:1, 6:3. Relschl Márlka tréning bijján ma még nem játszotta ki rendes lormáját, a tempót sem birta ugy, mint tavaly. Technika tekintetében azonban messze fölötte állt ellenfelének, ragyogó volel ütéseiből néha-néha most Is Ízelítőt adott. Győzelme teljesen megérdemeli.
Halszer dr.-ni (ZTE)—Moyernl (Move) 715,6:3.
Hatszerné nincs formában. Külön-ben nagyobb gémaránnyal kereti volna győznie.
Müller, Borbély (Move)-Halszer dr., Csikós (ZTE) 6:3, 1:6, 6:4.
Az egerszeglek ebben a számban jobban voltak, megérdemelten győzlek. A kanizsaiak játékit a nélkülözhetetlen összjáték, hiánya jellemezte A második szelben elfogadhatót nyújtottak, a harmadikban azonban annál többet hagynak kl.
Maki dr, Farkas (ZTE)-öry, Lőrixz (Moh) 6:3, 6:2.
Eleinte a kanizsaiak is sokat hibáznak s Igy 3—3-lg párhuzamosan haladnak. Később mind Jobban és jobbin érvényesül nagyobb rutinjuk és fejlettebb technikájuk, ugy hogy győzelmük egy pillanatig sem volt kétséges.
Trlpammerné, Relschl (ZTE)— Horváth Kató, Moldoványl B. (Move) 6:0, 6:1.
A kanizsaiak ellentétes jálékmodo-rukkal kiegészítették egymást. Győzelmük és a győzelem aránya teljes mértékben reális.
Halszer dr., Relschl Márlka-(ZTE) MUtler, Moldoványl B. (Move) 6:4, 6:4.
Szép küzdelem, mely a kanizsaiak megérdemelt győzelmével végződolt.
Makó dr., Hatszerné (ZTE)—Óry, Mayerni (Move) 6:0, 6:1.
Nyomasztó kanizsai fölény. Hal-szerni ebben a számban kijátszotta rendes formáját s a fenti nagy gémarány ennek köszönhető, összjátéka Makó dr.-ral szinte kifogástalan volt.
Csikós—Trlpammerné (ZTE) Borbély. Horváth Kató (Move) 6 :4, 2:1 (Jeladta).
Trlpammerné védekező stílusa a "gyes párosban nem érvényesül oly tfl, mint a többi számokban. Igen sok labdája a hálónál álló ellenfél biztos zsákmánya. A nagykanizsalak győzelme azonban ebben a számban » megérdemelt.
ZALAI KÖZLÖNY
VÁROSI SZÍNHÁZ mozgója
Szeptember 20-án, kedden 7 és 9 órakor
Bécsi lányok
Regényes történet a régletünt békéből 8 fejezetben. Főszereplő: MHdy Chrlstians.
A kancsal bakter
Burleszk 2 felvonásban.
Tinta Matyi és a kisértet
Trükkfilm 1 felvonásban.
rádió-flüsob
H — kire*. Unudi-
-dStdil
- Itzngí. — hangverseny. E _
r — gyermekeknek. A — uszonyok.
r—k. 1 — zena. Mg. - mezőgazdaság.
- ifjúsági elóadlx. p _ felolvasái
— gramofonzene. Ib — Jazz-band.
— kabaré. aZ. — néoszart zen.
Szeptember 20 (kedd) Budapest 9.30 H. 11 0. 12 és 3 H. 5 IdóJelzej 5.15 KArplth Zoliin dr. és Paksy Jenő dr. négykezes zongorajátéka. 6.IS Rádió lamatér pjsls 7 Erdőst prelátus E-8 E. a Stúdióból. .Mignon* c. opera 3 felv. UH.
Béea. Oráe II nZ. -t.lS Hangv. 5.50 Burgenlandi költészet, E. 8.05 nZ.
Berlin, Stettfn 12 Harangjáték. 12.30 Mg. 330 G. 5 nZ. 9 Dalest, Z. 930 Énekkari Z.
Barcelona 5-H Tánc Z. 6.25 A. 9.20 Hangv. 9.15 GiUr Z. 10.25 Dalok és sanzonok Z.
Brínn 12.15 nZ. 5.15 A. 6 és 0.45 Mg.
7 Zongora Z, 7.20 Rádiószkeccs. 9.20 nZ. Frankfurt, Cassel 11.55 Harangjáték.
330 Ili. <30 Francia Z. 6.45 A. 8.15 Kamara z. 9.25 Uj gramofonlemezek. Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. IIO. 12.30 Hsngv. 2.06 nZ. <.15 Öszi dalok, Z. 4.15 Klel: Béesl dalok, Z. 7.25 .Tosea*. Puccini 3 lelv. operája. Utána nZ.
Kőnlgsberg, Daniig 11.30 O. -t UJ. 4 Daniig: nZ. 4.30 Hangv 8.05 Kamara Z. 8.05 Daruig: Kamara Z. 9 Költemények, dalok, Z. 10.15 nZ.
Langenbcrg, Dortmund, MQnster 11 Q. 1.10 nZ. 530 Hangv. 8.0J Szlmf. hangv.
London, Davcntry 12 Ének és longota Z. 3 Kamara Z 4 Hangv. 5.15 Oy. 6 Tánc Z 6.45 Hegedt! Z. 7.15 Orgona Z. 7.30 Hangv. 9.35 Vidám esi, Z. 10.30 Jb.
Milánó 4.15 nZ. 5.20 Oy. dalok. 5.45 Mg. 8.45 Operett £. közvetítése. 11 Ib.
München. Nürnberg 2 15 A. 3.15 Dalok, Z. 4 nZ. 7.ISWolfl: Goethe dalok. Z. 7.45 .Zur weileren Beobachlung", 3 felv. énekes bohózat. 9.45 Harmónium Z.
Rádló.Párfzs 10.30 nZ. 12.30 Hangv. 4.45 Kamira Z. 3.30 Hangv. Utina részi. Delibes .Lakmé* e. operájából.
Prága 10.30 nZ 12.10 Q. 1.15 Kísérleti leadás. 4 Hangv. 5 OperanyiUnyok, Z. 6.45 Mg. a 10 Kamara Z. és dalok. 10.20 O.
Róma 5.20 Oy. 5.46 Ének- éa zenekari &50 Mg. 9.10 Sxinhlil E. körvelilése.
Stuttgart, Frelburg 12.30 O. 4.15 nZ. S Modern rnunklsköltészet és Z. Utána nZ.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
mozgószinházak
Városi Színház Mozgója. Ma kedden 7 és 9 órakor .Bécsi lányok" regényes történek a régleiünl békéből 8 fejezetben. Főszereplő: Majy Cbrislians. .A kancsal bakter" burleszk 2 felvonásban. „Tinla Matyi és a kísértei", trükkfilm 1 felvonásban.
TÖZ3DI
Kedvellen és alacsonyabb árlolya-mokon nyitott a mai értéktőzsde, a lemorzsolódás az Ozlelidö lovábbl folyamán tovább folytatódott, bár a külföldi tőzsdék Jelenlései enyhitőlog hatollak. Az áresések 1— 2%-ot ritkán haladják meg. Az általános gyenge irányzat ellenére is jclyilékeny áremelkedést ért cl a Földhitel, melyet a karteilhitei hírére erősen favorizáltak, ugy, hogy árfolyama 20\',\'e-ra ugrott kl. Közvetlenül zárlat előtt némi javulás mutatkozott.
ítrtoM zárlat
Pária »33, loodoo 25-22V1, Ne»yort 518-Vs. Brosséi 72 20, Milano 24-25, Amsterdam 20780. Berlin 12346. Wien 7310, Sotlz 3-75. Prága 15"37, Vatsd 5800. Bndapast »0-65, Belgrád >13, BakacasS 3 21.
fenKésyffixsée
Bnzs Uszav. 77 kg-os 3040-3060. Í8 kg-os 3080-31-00. 79 k(-o< 31-05-31-20. 80 kg-os 31-10-31-25, egyéb 77 kg-os 33-10 - 30*30. 78 kg-os 30.40 - 3060, 79 kg-os 30-70-30 90, 80 kg-o. 3080-30 90; rozs 28 25-2850, takarni, árpa 24 50-2500, sócirpa 25-00-28-00. ab 21-75-2225, tengeri 24-CO-24-JO Buzskrupa 1600-1825, repce 4350—(45a
A budapesti Tózsde desiza-jejjzéja
VALUTÁK Angolt. 27 79-27-95 Belga tr. 79-55-79-8S Csehk. 168S-I6-96 Dánk. 152 75-153-35 Dlnái 1003-1009 Dollár 56800-570 40 FlsncUtr 22-40-22-60 Hotl. 228-60-229-60 Lengyel 63-40^4-40 Ul 3 52-358
Uvs —•-*—
Urt 3125-31-55 Márka 135-80-136-30 SebűL S0-35-8Ó75 Hurlg 150-74-151 35 Svájci L11010-11050 Svédk. 153 45-154-05
DEVIZÁK Amit. 228-75-229-45 Belgrád 1005-1009 Beifin 135-90-136-30 Bukarest 3-53-3-57 BrUaaael 79-50-79-75 Kopenb.152-85-153-25 Oszló 15085-151*25 London 27-76-27-64 Milano 3107-31-21 Newyotk 57075-2 45 Pária 2237-22-47 Prága 16-91-1696 Saorla 411-415 Stockb. 15357-15397 Varsó 63-50-64-30 Wien 8Ö45-8Ó70 Zürich IKH0-II0-4O
SerttrrMr
Felhajtás 3504, melyből eUdatlannl vlsszs-maradt 350 darab. Qaóicndü 1-76-1-78, sacdett 1-74—1-76, szedett kősép 1-68— 1-72. könnyű 1-52—1-56, elsórenda öreg 1-66-1-68, másodrendű 1-56-160. sngol süldő 1-52—1-76, szalonna nagyban l-9e^-200, ssli 2-28-232, khuzotTbns 212— 2 24. sialonnls félsertés 204—212. As tránysat élénk.
Kiadja: Délialal Nyomda és Lapkiadó Tálialat Bésnénytársasá*.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
apróhirdetések
Ax ipíóhlrdetéítíc dija 10 szóig 50 filMr. Um*z<S ■ minden vaataRabb bctaböl álló »xó két szónak azimittatlk. Minden tovibbl szó dlj4 5 (III. Vasár- ós Ünnepnap SOO/o felir, szerdán—pénteken 2Wo felár. Állást keresóknek Sfro engedtaíny. A hird*. U»l dl] «16ra fl»eUndft.
Elegáns ruhákat, kOpenyt. átiilnkltást Jutányosán azonoal Is készítek. Legmodernebb szabászatot, varráit Unitok tökéletesen. Fekete Margit, Fóat 22. 3964
Au\'.ó, Adler gyártmányú, két üléses. Igen ló üzemképes állapotban eladó. Cim: Bizsó Jótset kocslgyiros .N\'agykanizsa. 3«)l
Bérmálásra leghssxnosabb ajándék a Mlltányl olpö. 3941
Egy üzlethelyiség kiadó Telcki-ut 10. __3936
ElaórcndQ használt boroshordók
eladók. Mitényl Oyula Kszlnay u. 39. 3W0
Minden iskola részére
tankönyvek
iskolai
írószerek és füzetek rajzszerek, festőszerek könyvtáskák és szíjak
kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében issi Fő-ut (Városház-paloU.)
Legmodernebb filc és bársony
KALAPOK
készítését és alakítását a legolcsóbban vállalom.
Szíves pártfogást kér
SINGER JÓZSA
nöikalap készitö w,
MAGYAR-UTCA 16.
Fizető Unnlólóányokat felveszek.
Uj zsákok, uj ponyvák
kévekötőzsineg
Kerti magvak MOftrágyafélék
kaphatók:
Ország és Widder
SS Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vcgytlsztító, ruhafestő vállalata.
Fal! MII QoavrÉroz 1U!
Győződjön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörfényes gallértfszlilás.
* ZALAI KÖZLÖNY
1927 szeplember 18.
Győződjön meg róla személyesen, hogy minden szoba bútornál l-től 4 millió SC.-t takarit meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és ízléses kivitel. Ezenkívül minden
Nyomatott a Dé,zalai
részletfizetés esetén is késxpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4-től 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyújtunk. Látogasson meg bennünket és győződjön meg róla saját, jól felfogott érdekében
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62
j7. évfolyam, 213. szám
Nagykanizsa, 1927 szeptember 21, szerda
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. sz. Keszthelyi fiókkiadóhivatal: Rákóczi-tér 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszegi szerk. és kladóhlv. Kinizsy-u. 14. Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér.
i győzök, legyőzöttek és az igazság.
I/ta: dr. VAkár P. Arthur, kormány-[iManicsos
A Népszövetség alapításénak s alkoimányának fundamentuma az volt, bog/ a Népszövetséghez tarozó tagállamok egyenlő ]ogon, egy-téges alapon, egyforma Joggal és KKelezellséggel alkossanak szövet-líget. Az alapgondolat éa cél az voll, bojty a népek között uc legyen aln és lölé-rendeltíég, hanem egyenlőség ö testvériség, amely etikai bázis nélkül nincs szövetség és nem lehel Nípszövetség.
Sokan voltak, akik már a kiindulási pontnál látták az elkövetkezendő ctődöl s akik megjósolták a Nép izőveiség bukását. A csőd és bukás sem a szövetség gondolatában voll, hanem abban, hogy minél nagvobb «6l és hatalmai képvisellek a Nép izOvelség tagállamai, annál kevésbbé vélték komolyan a szövetség eszméiét. Az ő résztikre nem cél volt a Népszövetség, hanem eszköz abból a célból, hogy mindazon szándékaikai kereszlűlvígyék, amely szándékok a balalom állandósilását s az erők egyoldalú konzerválását Jelentették.
Hí valakiben még kétkedés éli ebben az iránytűn, annak végig kel lett néznie az összes konferenciákat