Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
25.27 MB
2011-09-09 15:13:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
394
3706
Rövid leírás | Teljes leírás (585.19 KB)

Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik évfolyam. 10. szám Csütörtök, február 4.
8C1UKBSZTÖ8BG HmjIi^w Itaebal Kilop kooj?-
i.r«ak*4s*4b«n V4róthia-p*lot«.
KIADÓHIVATAL:
Ni^jrkuiin, FWwl Ptlfip köojnr-bnikldMbu, Várothás-ptlot*.
TMl: Sserkaatfetg é« kUdóhirauü: 101. utm.
Z A LÁ
Politikai lap.
Megjelelik heteakint kétszer: vasárnap és clAtörtókfta.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Bgí»t ......It koron*
NUm .,....« , Ntgycdivn......I .
Enn uia ára N HHér. Hyllttér pttltsera 40 filUr
Kéziratok a szerkesztőség cfaére iatézeadők.
Felelíomkeutő lulaf liator Sierktuldtári. léitn
□Multak <« klrMéuk HecM rnifkhphnitittfti Intíwidík
A jószivek oltára.
Február első napján a Keresztén vjóté-tékony Nfeg^Iét hivta áldozattételre az érező sziveket a jószivek oltárához.
Utána most meg az Izraelita Jótékony Nőegylet nyit utat ehhez e legszentebb oltárhoz.
Többszór irtnk már, hogy mennyivel jobb szeretnők, mennyivel izebb is volna, ha a szeretetnek, az irgalomnak csak egyetlenegy oltára volna városunkban, és ehhez az egyetlen oltárhoz azután a mindeneket egyesítő, igazi felebaráti szeretetnek semmiféle elválasztó falat nem ismerő, nemes áldozatkészségével járulna kivétel nélkfil mindenki; a vagyonos a maga aranyaival; a kevésbé vagyonos a maga filléreivel; de mindegyik arany-tiszta szivveL
De hát ez a, jó Istennek tetsző, testvéries egyesülés még a jótékonyság oltáránál is csak álom. Nem lehet ezt erőszakolni semmi módon Az Istenhez közeledő lelkek világából kell a szeretet kapcsoló, tiszta aranyszálainak szövődni Ehhez pedig még érnie kdl az emberiség lelkének ; és sok-sok lépéssel haladni a tökélyesedés utvonalán.
Ha csak ugy mindenáron akarnók magunkra erőszakolni ezt a szép, ezt az Istennek tetsző egyesülést : értéktelen semmiség
vagy még ennél is rosszabb: csúnya képmutatás volna. Magától keli ennek az emberek lelkéből kibontakoznia.
Addig pedig a legjobb, amit tehetünk, az, hogy a jótékonyság terén való elkülö-nődést türelemmel nézzük és a meglevő, a leomlásra még eléggé meg nem lazított elválasztó fal hatásának ridegségét legalább jelentékenyen enyhítsük azzal, hogy a jószivek mindegyik oltárához áldozatkészséggel járuljunk.
A hagyományos elkülönődés merevsége piár — hála a jó Istennek I — úgyis megszűnt ; mert — ha jól tudjuk — ugy egyik, mint másik részről akadtak emelkedett gondolkodású, nemes érzésű lelkek, a kik a testvéries türelmesség színvonalát is meghaladó magasabb álláspontjukat azzal bizonyították be, hogy a más vallásjellegü jótékony nőegyesület tagjai sorába léptek. Azon kivül minden alkalommal örömmel és megelégedéssel tapasztaljuk, hogy közönségünknek magasabb gondolkodási és érzési színvonalon álló része a más-más jellegű jótékony nőegyesületeket egyforma melegséggel és áldozatkészséggel támogatja.
így van ez jól A meglevő körülmények között csak egyedül igy van jóL Es így kell annak lennie mindaddig, mig egy egészségesebb, szebb állapot nem bontakozik ki
a meglevő helyett; mikor majdan a jótékonyság terén is minden nemesen érető jósziv egy oltárnál dicséri az Istent
Amig es a szebb kor az emberiség tő-kélyesedési utvonalán el nem érkezik: legalább arra törekedjünk, hogy azok as elemek, melyek még a jótékonyság terén is ellentéteket keresnek, sót vagy korlátoltságból vagy gyűlöletből még mesterségesén is ellentéteket támasztani ügyekeznek, — a mi társadalmi életűnkben ne érvényesülhessenek.
Arra törekedjünk; arra törekedjék minden jóérzésű és világos gondolkodású embertestvérünk, hogy amikor a jószivek akár egyik, akár másik oltáron gyújtják ki as emberszeretetnek áldozattételre hivő szent tüzét: ne merüljön fel soha kérdésül az, hogy hogyan hívják azt a mindenható, egy Urat (Istennek, Jehovahnak vagy Allah nak-e) akinek nevében azt a tiszta tüzet kigyújtották; haüem járuljunk ahhoz egyformán érező szívvel, mint annak a más-más néven j nevezett e...