Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
28.21 MB
2011-09-09 15:15:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
399
2985
Rövid leírás | Teljes leírás (580.71 KB)

mCEMEH

mmmm

t ____
Iz ereJéT! nehezén olvasható, a yoaás elmosódott, a hátoldal nyo-ása átüt, az oldal restaurálva.
>a." 7T?a?Töt«s"~feí-sorolás a tekercs elejón-vó^n található./
Az eredeti sérülése alatt a szöveg hiányos.
ÍAz eredetin tinta vagy ceruza alá-húzások, bejegyzések, tintafoltok "találhatók.
Ar eredeti ailnea
0
A hiányzó rószek lás könyvtár álló-Bányából vannak pótolva, Aészletesi felsorolás a tekercs elején-v^t/n./
A tekercsben találhHtó hibás részek, esetleges hiányok pótlása.
+
A befényképezett Jelek a kötet felső részón, illetve a nyitás szerinti jobb- vagy baloldalán találhatóak. _
12 ESETLEGES PÓTLÁSOK 1 Mt!, i TKKKRC.S. ILLXTYX. 12 ttlQLIiK. TÉGÉN TJLLALHATÓIK*
1- - Ite 8 IÉM^Í^,
> - -v , . .
wPBBB^ WBi
__•_B i_I \' •»
jvifm i*i v\').»> |
K4*t1
ÉÉrnJÜé^áml HarminCZ*eg7edlk ^vfo^y*™ * szám.
87a
* lMtMII<M|
Ttl-tto OV-*. kta\'\'
ímmiikthn
A ntltrur UM MfM-
Uil 4. m. M ér* kW.
IJ» ihMmiII * lo (müm! >iMÍr> TwuUssé alaass ktaUaéuy,
. UtMklnltl vtrMliirtptUi i n-kti tWf k»u;»
UilykSmi telefon ioj. a Mám.
ZALA
liM<a*M étmk Un ém , ..... It
ruim ....... t
Vji.Uér |MII*M< «0 alttr
XW/Uwttoli, T«i*aiat • Mnistteín \'•■•ikHit pueiui riite k«mr«iiWM
Politikai lap, . VlenJolanlk NAflYKANIZSÁN hoionkint kétszer; vasárnap i cifltSrtíkfts.
MrnHUtlaa ívnUk esak l>Mri k*«•* Ml liu<n>i> A
tn H fillér.
Nagykanizsa, 1904.
hildltii iiartssiM: S»í<l»y láaMr tnrtMitlUri: h^w.
Vasárnap, január 3.
Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket, hogy u illető postahivataloknál u előfizetés megújítása iránt lohotíflog győri un intézkedni azivoBkedjonek, hogy a lap izét-küldése fÖunakadást ne netivedjen.
Kereskedők tömörülése.
Irta: Sándor Pál orn. képviseld.
Ai h Imre, mely n kereskedelem el* len foly\'atódi\'tt ás melyot sajátságon terminológiával az agrárizmus harcának ni\'vcatok el a merkantilizmus ellen ós mely kíméletlenségében nem riadt visz-sza attól som, hogy a magyar kereske delm<>t elernyessze hogy azt kiszorítsa mindenflnuen. sót, hogy bizalmatlanságot keltben iránvában idebenn «s az ország határain kivül is — most mintha nyugvó pontra érkéz tt volna De, hogy véglegesen megszűnt, azt feltételezni nincs ok A különböző foglalkozási ágak ví\'rtozve állanak egymással szemben és viírják a megujuló küzdeleji kezdetét. Ugylátsrik hopy az éles politikai harcok, melyek legvitáíisabb érdekein^ Körül forogtak, szorították egyidőre hát térbe a gazdasági küzdelmeket.
D« ro-wzu) fejeztem ki magamat; a szemben álló harcosok közül csak az
egyik van vértezve; a másik o^tpaszul küzd, mint a középkorú istonitélet vádlottja, a vádlónak bajnoka ellen.
A mezőgazdasági érdekképviselet hadsoraibnn ott vannak az ország nagy nevei, az ogész főnemesség nagy vagyonával és a múlt időkön alapuló nagy ] tekintélyével
A kereskedő osztálynak ezzel szem-bon ninos semmi szervezete, semmiféle I hatalma. A kik vagyonuknál és képességeiknél fogva hivatva volnának az egész osztály vezetésére, azok fáznak |a bárótól, moly erélyt és kitartást követol. A kereskedelmi egyesületek egyet len eszköze a felirat és a deputáció: ez a rozsdás két fringia, mely már csak \'mutat, do nem vág. Egységos közvélemény sem fejlődhetik, mert az egyesü-|lötöknek nincs kfzös szerve és nincs érintkezési pontja, ugy, hogy nem egyszer esik meg; hogy a kormány széjjelágazó, egymással homlokegyenest ellenkező seakogyleti feliratokkal áR. szemben. És mindennek nyomában kullog az indolencia, a viszonyok és idők súlyát fokozza a mohamedán fatalizmushoz hasonló nembánomság, melynek le-I küzdésére még nem vállalkozott harcos.
Ami eddig nem sikerült, talán sikerül most. A mire eddig nem vo...