Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
50.64 MB
2011-09-09 15:16:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
592
3766
Rövid leírás | Teljes leírás (621.76 KB)

Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik évfolyam, lő. szám Csütörtök, március 3.
SURUSZTÓSiO:
yytnlw. E1««h«I Filöp ktiayv-ItrMkwiMbcn, Vároakát-ptlot*.
KIADÓHIVATAL:
NigjrkuWu, FMmI PtlCp könyv-kintktdMbN, V4ro»hií\'p»lofct
Te\'ftM: SMrkantMc m ki«d(ihir«t»J: 101. «£m.
ZALA
Politikai lap.
Mefjelenik hetcakint kétszer: vasárnap és ciltdrtftkftn.
Ifta ém féUtr.
Vfjuiim
BLÓmUTÉÍl ÁIUK: \' ... tt ka
jL,__•
... I
le« dia ám M ffflér.
■ yllttér petlleera 4S fillér.
Kéziratok a szerkesztésén daére intézcndók.
FelelöujnrkeKUt: BcerkeutAtin:
■mn
EMflntiidi H hirtfttéitk rtaebel ttUf kkftknUMi lutéiendík. \'
1 kinsbMii alkalnzituk jiviji
Irta: Kárpiti Manó
Az a mozgalom, melyet a magyar kereskedők vezérfórfiai a kereskedő-osztály erkölcsi, szellemi, társadalmi és anyagi érdekeinek előmozdítása iránt megindítottak, természetszerűleg felszínre bozta a kereskedelmi\', alkalmazottak Ügyét is.
A kereskedelmi alkalmazottak ügye nem uj napikérdés, rég felszínen van már; hatalmas egyesületté tömörültek
— — .-..3-?--1.-t- i _ I
az enWItlvn SS i
lyében, nagytehetségű, lelkes vezér ál) egyesülőtök élén; immár kongresszuso-
emeltessék és gondoskodás történjék arra nézre, hogy munkaképtelenség eietén a koldusbottól megmentessenek.
A munkaidőt illetőleg köztudomáau, hogy a kereskedelmi alkalmazottak teljesen ki vannak szolgáltatva főnökeik szeszélyének. Kora reggeltől késő ostig az üzletben, a raktárban kell dolgoz-niok. És még csak hagyján, ha az üzleti érdek kívánja szorgos munkaidő esetén, hogy még tíz óra után is dolgozzanak egyes üzletek leeresztett re dői mögött; de valósággal felháborító, .mikor azért kell az üzletben ácsorog-szeuié- Qíoic, míve egyes kapzsi, vagy rosszin-
kat is tartottak, de céljaik közül még minik
semmit sem értek el, mig fcözgazdasá- ugyanazt cselekedni Ily „kartársakkal
gunk többi ágainak munkásai jelenté keny vívmányokra hivatkozhatnak. Mél> tányos tehát, hogy ők se maradjanak el a fbldmives- és iparos osztály alkalmazottai mögött és hogy a társadalom és a kormány mérlegelve ügyük igaz voltát, azt diadalra segítsék.
Oly szerények a kereskedelmi alkalmazottak igényei, hogy nincs humánusán gondolkozó ember, ki pártjukra ne állna, midőn azt kérik, hogy munkaidejük szabályoztassék, szellemi nívójuk
dulatu üzlettulajdonosok „csak azért in" nyitva tartják az üzletüket, hogy a
szemben tehetetlenül áll a jobb érzésű főnök is és csakis hatósági, csakis tör-véuyesjntézkedés képes e mizériákat megszüntetni. Ugyanez áll a Vasárnapi munkaszünetre vonatkozólag is. Egyes kereskedők, sőt kereskedelmi testületek is hiába iparkodnak. azt megvalósítani, ha nincs [törvény, mely azokat, kik magukat a megállapodások alól kivon* ják, a munkaszünet megtartására kényszerítse. A teljes munkaszünetet értem, miként azt a. érdekeltek óhajtják, mi-
kor minden munka szünetel és csakis a testi, szellemi és lelki üdülésnek nap* jává válik a hetedik nap, melyen sem ur, sem szolga nem dolgozik, melyen zárva bolt, kocsma, trafik egyaránt, csak a templomok, iskolák muzeumok, könyvtárak, olvasótermek éa színházak vannak nyitva.
A rokkantság és aggkorról való gondoskodás nemcsak joga, de kötelessége is minden embernek, de aki ninos abban a helyzetben, hogy rokkantsága-és aggkorára vagyont gyűjthessen, aa csakis egyesüléssel és állami támogatással gondoskodhatik magáról, Az államnak és a társadalomnak saját érdeke is paranosolja a polgárok anyagi
yaiíak--érdekeinek előmozdítását, hogy a rok-
kantakról és aggokról gondoskodva legyen és osakis kötelességének felel meg, ha azokat, kik ily célból egyesülni és filléreiket ösjzerakni akarják, törekvéseikben támogatja.
A szellemi nivó emelésére irányuló törekvés minden rendű és rangú embernél tiszteletreméltó a kereskedőnél még létfentartáai érde...