Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
24.75 MB
2011-09-09 15:22:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
267
3295
Rövid leírás | Teljes leírás (572.01 KB)

Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik évfolyam. 44. szám Csütörtök, junttia 2.
■...... ..........J-LJJM-J1-1-I—i... ii in .>i ■ "mmem-m-m.------------j. —un. —rnsmmammm—mm—É
ygPVggVTAwCü
Iíii)\'Ub1(N> Ftaehci FfllOp könyv-tMwktdfaébMi, VároBhiz-palota,
KIADÓHIVATAL:
tfzgykuilzw, Ftohel Fülöp könyv* keictkedMbn, Varo»háip»lota.
TMm SzerkesitAég út kiadúblvntal: Politikai lap. r
Megjelenik betenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön.
Pl AftUBTÉM i
Ívre . r r . . . Il kor»«* — Mlém -j s . . | # Negyedévre . ...... g .
EO« uáa ára M Mér. lfUUér »«U4mm 44 MHr.
Mxiratrt ■ azerkesztétéf elmére inlézendök.
Kelelófli2«rk«wtó túli) liiitr HiírkeM tótárt Rriru L^Jm
EUfltcWttk ét MrMtek riMMrUhkfar lilhuilk
Fokról-fokra.
A boa drágulása Nagykanizsán, Sőt
már évek óta az élőállatok kivi te\'ének megkönnyítését aegitették előre.
u _______________ , Hát az kétségtelen, hogy őzzel a
JL ugy látásik — az ország minden rV TTivitolkönnyitő művelettel eléretett az, ~~~~ " Mád hogy -a magyar marhának ma olyan
piaci ára van, aminő még sohasem volt. A marhatenyésztők szinte hihetetlen
azében fokról fokra halad Nagykanizsán a marha\'hua ára ez ideig telszökőtt kilónkint 180 fillérre.
Tessék most már bust enni annak, aki nem gazdag! A szegény embereket ez a nagy has-drágaság egyenesen l^elo-kergette a vegetarianizmus karjaiba.
A fogyasztó közönségnek az a része, ^nmely ilyen- viszonyok között a helyzet szanálása fűlött is szokott töprongeni, már régen forrong, tárgyal, tervez, hogy boa fagyasztó szövetkezetet kellene lé tesiteni s ezzel normálisabb hús-áradat biztositnni á fogyasztó közönség számára.
De hát ugy all a dolog, hogy a húsárak emelkedése nem csupán a mészárosoktól fügj.
A hus-ár emelkedésének oka első sorban is a marba árának erős emelkedésében keresendő, Hinnék a marha-ár emelkad^Uick. meg. az óriási kivitel az oka. A magyar marba busa nagyon kelendő, kapós külföldön. A magyar marhának kítünő ára van a külföldi pfacon. Kivitele pedig nagyon könnyű, mert ugy kormányunk, mint az államvasút ak
árakon irtékesithetik marháitat.
üiz mind igen szép. Annak csak Örülni kelt, ha marhatenyésztőink kitűnően értékesíthetik a piacra vezetett marhá kat. üiz nemzetgazdasági érdek. Ámde minden közgazdasági produktum értékemelkedés csak addig áldásos, míg az illető állam fogyasitó közönségének I élet-viszonyúin nlliirliutail«n snlylyalt nem nehezedik. Mihelyt ugyani* ez a helyzet bekövetkezik, annyira megboly-| gatja a fokról fokra,mindig magasabbra szökő ár emelkedés a piaci viszonyokat, hogy ezt maguk a tenyésztők, az élő-állítók is csakhamar erősen megérzik. Jfiz nagyon természetes. Egy abnormális ár-emelkedés valamely közfogyasztásra szánt cikknél előbb-utóbb rzinte megdrágítja az egész -piacot, — s ennek súlyát mindenkinek éreznie kell. így] történhetik mbg marbatenyésztő gazdáinkkal is, hogy amit megnyernek aj marha-piacon, azt ki ksll adniok a közpiacnak azon a területén, á ifol ők!
szerzik be fogyasztási ós szükségleti cikkeiket Ezt azután bizony s mi tényén* tőink teártögják megköszönni
Hogy ez a helyzet be ne következzék: nagyon itt volna az ideje annak, hogy a marha-ki vitel tárgyában valami szabályozó intézkedés törtennék, Erre talán a vármegyék illetékes tényezői hívhatnák föl a kormány ügyeiméi
Addig is azonban míg étele általánosan szanáló intézkedés történnék, a helyi piacokon is meglehetne tenni legalább azokat áz intézkedéseket, amik a Helyzettel, a marha-ár nagyságával való túlzott visszaélést, megakadályoz nák.
Ilyen abnormália ár-emelkedésnél tudniillik a közvotitő kereskedelem vagy ipar mindig arra törekszik, hogy az ítroraelkedé; teljes súlyát a fogyasztó közönségre hárítsa. A közgazdasági méltányosság pedig az volna, hogy kö-[zösen viseljék azt.
Ugy tudjuk, hogy városunkban, Nagy kanizsán is van egy-két mészár...