Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
54.69 MB
2011-09-09 15:23:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
479
3857
Rövid leírás | Teljes leírás (636.86 KB)

Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik évfolyam. 51 szám Vasárnap, julim
aemKBMTÚÉáo; Hartkuttmi" r\\tm\\ wmp UKJ%
Mr«ak«4é>éban, YároiliUp»JoU
XIADÓHIVATAIK
Napkanlaia, Kitehet Küliip ktayr-kernktxlétében, V4ro«liii-p»loi*.
Tácfta; üeirkuitbéc él kiadóhivatal 103. lum
_ ,__jf*
.- x\' i - • tLömrriw Aiu*^ —J~--1---W -NegywUvr* . ..... 1 . * "
Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön.
E0«i nim ára 20 fillér. MfUtléf ptiiiiara 46 fiiléc.
Kéziratok a ucrkcutlaé| cinért tntéieadflk.
Feieldmerkaaatf: hatijr Hktf HiorkeentóUre: Skévras Li\\J««.
riíflirtíifk ét hlrdctéMt rkcM rtWf k4*r\'k«rnk(4é«ék(
A balatoni szövetség.
— A magaUkoláa Mtt. —_
Leikop férfiak, a Balatonvidékénok tettre késs rajongói holnapra Siótokra gyűlést bivtak ösazo, hogy megalakítsák a Balatoni Szövetséget. "
A szövetség célja az lenne, jiogy a balatoni fürdő telepek között, testvé riaa kapcsolatot teremtsen, az idegen forgalmat emelje a a Balaton partvidé kót virágzóvá fejlessze.
Igazán nemes, hazafias cél, melynek megvalósítását elősegítenünk mi a dny tl
Miojö.tt ezt á litott.uk vol|a, a Ba-latoftpart matr\'jpulisa rRrEHfellióly vinu-nyait vizsgáltuk.
Sajnosán tudatják a holnapi értekez lőttel, hogy Keszthelyen 6 és 10 koronás tagokat alig tudnak megnyerni. A kinek fi szép hazában pénze van, az — a kivitelről perseo nem beszélek — a közügyekért nem igen lelkesedik, a ki pedig lelkesedik, anntik rendszerint ninos pénze. Méltóztatnék csak a Balatoni Szövetségnek céljával sok tekintetben azonos célú Balatoni Múzeum egyesületet tekinteni. Ennél csupán
a hasznot, hanem a város áraljon * szftveteég céljaihoz pl. évr 50J kuiuaé*
j vaJr Balatonberény____200_koronával,
Siótok 800 koronával, Zamánli 100 koro-(nái\'al, a Banedearend, mint fitrdőtulqj-dohos fi00 koronával stb Ekként tekintélyes tőke jönne össze teltét lenfll mig a tagsági düjak hátralékai és az einbejrok közönyösségé; a D. K. fi.-nél tapasztalható mizériákkal sújthatná a szövetséget, ha ugyan nem juttatnál a megbukott\'Balatoni Egylet és Balaton-Kultur Egyesülőt sorsára.
Az erkölcsi testületektő összehozott
junknak kötelessége.
Üdvözöljük a szép oszmo mogpon ditőit, sikert kiváuunk önzetlen Közhasznú törekvéseikhez, melyeket ose l-óly erőnkhöz képest idmogatunk.
Az alnpsgabály-tervezet ueui ugyuz meg a mi fölfogásunkkal,, Azért birlap-irói kötelességünkhöz képest a legna gyobb jóakarattal rámutatunk arra, hogy a cél érdekében miként kelleno a tervezetet módosítani.
A Balatoni Szövetség terve föltücő módon hasonlít az 1878-ban alakult s kora fiatalságában jobblétre szenderült Balatou Egylethez ós az i 892-ben sok sip és dobszó melléttlétesü trs ugyancsak fiatalon megboldogult Balatoni Kultur Egyesület hea.
A. most említett mindkét egyesület székhelye Budapesten volt, a—fővárosi elnökségen kívül tucatszámra voltak Tr vidóki elnökségek, amelyek mellett az igazgató tagoknak rajai álltak. Az elnökük nagy urak orazáffesnevü kék voltak. — Az egyesület mégis oltizen-dorült,
A Balatoni Szövetség nek szerintünk
___nagyon helytelen ter7ezt<t kK»zitettek.
Vele ismét egy ni egye ületet akarnak 200 koronás alapító, 10 koronás rendes
-_éa 5 koronás pártoló tagokkal. — Nem
győzzük eléggé hangsúlyozni, hógy a
több a közügyek iránt való szeretet, nyakig van az egyesületekkel, ós az élet nagyon sok gondjá mellett nyög a társadalmi adók súlya alatt. Minden Viiroshan\'annyi egyesület van, bojjy évi öt koronás, különösen gedig 1*> ko-ronás tagokat a szövetség nem tud beíratni, legalubh nem oly nagy "szám mái, hogy oáek a s övetkezetnek élénk tevékenységet biztosítsanak.
2 korona az évi tagsági dij, nom is öt, hanem csak egyévi kötelezettséggel. — Már most erro a 2 koronára is mily nehezét! tudtttnk tagoknt szerezni. Nem vftjt-ám...