Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
18.45 MB
2011-09-09 15:27:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
275
2461
Rövid leírás | Teljes leírás (402.94 KB)

Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik évfolyam. 70. szám. Csütörtök, szeptember 1.
SZ8RKBSZTÖ9BG .
Sacyfcanit** FWfbtl Fülöp kftnyv-kanakíd^ben. V»n.«liM-paloU.
KIADÓHIVATAL
Sagyknnizsa. tischíl Fülöp könyv-kereskedráébun. Vúrosház-palouű
Teltfos: Szerkesztőség ós kladúhirátol, 103. nk
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kétszer-: vasárnap és csfitörtAkön.
előfizetési Arak. Egére évre . . . - . . |t Félévre . . i •
Negyedem. . ..».\'. 1
Egyes uú árt 20 fillér Nyllttér petittara 44 flMr
Keztraioka prkwitóség intázeadák.
Keli<lú«nerktti>zUi: Naalay sundmr SzerkmwWtári Urtw iJüSS "
ElSflzttísek és hirMfcek Fiídrel PfilGp U«pttrii>rifi>i intöendfikr
A szülők és az iskola. \'
Az aranzsüézi napok elmultak. — Vége az iskolai nagy-szünetnek- Tanárok, tanítók és növendékek újra megszállják »az erénynek és tudománynak* emelt szentolt hajié kny, hogy folytassák azokban ass- emberi haladás szép, magasztos munkáját.
Abbaii. hz időben, amikor még az iskolák portat toló iglzun Jögöflan vód-ték márványba aranyos betűkkel, hogy >ai erénynek és tudománynak* : nemcsak az elérni-, hanem a közép- éi felsőbb iskolák is vezető, irányító elvül tekintették ezt a jeligét és ügyekeztek ennek teljesen meg is felelni olykt*ppent hogy nemcsak tanították. Bancm neveltek ia.__
—Eéeobb azután valami mogórthetet len nagyzá?i mánia szállta meg az iskolákat: mintha egyik sem elégedett volna meg a maga színvonalával, mindegyik magisabbra kezdett kápasz kodni üiz a nagyzás és kapaszkodás az ismeretek anyagának mértékében és közlési módjában nyilatkozott meg. *
Az elemi iskola beleszántott a középiskola, ez meg a felsőbb iskola talajába. Az elemi iskolában ugy kezd-; tek magyarázgatni -mint-a középiskolád j
oan. A közép iskolai tanár ugy képzelte, | Ekkor kezdett ismét felszínre jutni
hogy egyetemi tnnsztikon ül. Az* egye-1 az az elv, hogy az iskolák nemcsak
j temi tanár pedig ugy adott elő, mintha tanitö, hanem nevelőintézetek Fa.
j csupa kész tudós-táltosok hallgatták! Ez a helyes elv eddig legerősebben
i . .. . , \' az elemi iskoláknál érvényesült — A
Ez a lassankint meggyökere8edefiik^pi^oláknál mé ajindi? a
1 rendszer az ismeretek közlésében olyan hajlandóság arra, hogy a nevelési szemmérték nélkül v|tÓ lett, hogy & ae\'elési pontoknak faa Dpm ia mellő^sével. de mozzanatokat m*jdo«m teljesen kiszo-^áttérbo szoritásával aíéle egyetemies ^itotla az iskolákból. sMÜemŰ előadások utján iáképpen az
Az a külöflö*,, hogy azért M i^erctközlés, a Uaitis dominágon. rendszer úgynevezett tudósokkal nem, jjég a. eísmi ..kóláknál is soka igen gazdagította a társadalmat. I kivin^való a bözóp.Í9kolákniU még JellemerOrt, erényes egyéneket pedig L^^ \'
éppenséggel nem bocsátott ki az életbe, i , „ ,, . „
mert szivképzésre, jellemfejlesztésre , A* «leml "kolanal már Utunk vtgyo-időt nem szentelt, nem is szentelhetett. keze^ot1 ar,ra nézv"\' ho8>\\ * "ülük * ! "©ég hosszú ideig uralkodott ez aj" szorosabb viszony Is-
rendszer, mig végre éhrMfizni keídLek Üg» tawtdk és szülök között a azUápyi\'usra hiv^köröThogy jó lesz| f e*et*a ?^mpontjából szinte ekgedhe-megvonni egyes iskolák között a kor-!tetlen ennlkeaw mar annyira amennyire | dobokat é? erősebben megjelölni a megvan vagy legalább kesd meglenni, imesgyét. Hisz minden okos emberelőtt A szülök is kezdik beláuu, hogy ! világos volt, hogy az úgynevezett klaszi- óekik a gvermekek nevelése körül a jkus szellemű iskolák, amelyek az (tanítókkal bizonyos egyöntetűségre kell erényre és tudományra egyformán súlyt Körekedníö^, ha azt cern akarják; hogy í fektettek, sokkal több alapos képzett-i«kola nevelési eredményét a szülői I ségü és sokkal több kiváló jellemű egyóntMaz elrontsa. a belátás azatin arra
I bocsátottak ki az cletbe, mint ezek a \'sarkalja őket, hogy a tanít...