Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.92 MB
2011-09-12 08:45:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
517
3413
Rövid leírás | Teljes leírás (491 KB)

Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik évfolyam, JSO, szám, .t . Vasárnap, október 2
íWHtKMTÖSRG
Nm~\\V»rmu. KImW F^öp könyv-jj.n>ki.il!M\'lM"n > iinmhiz-palnu
kiadóhivatal
» y^Uni/.-a Kiíchel- Kölóp köojpr-)ífn;füi\',l<is<,l,»\'n. Yárdthii-psloU.
Tr rfe»: SirrkfwtíWe és kiadóhivatal 103 riám.
Z A. LÁ
Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csfitoTTftkön.
itLönzRTáBi Arak
Efrfsr. évre......ti kenM
Félévre .... . • . Negyedévre.....• .
Egyes uim árt 20 HIMr Njrilttlr M\'lttara *• rIIÍW
Kéziratok a szerkesztőség cinérc intézcndök.
Felcl&M/uitkeutA: KuU| Nundor ^icrkcp/.tól«r« Hm»»i l,aj<>>
ElMUdink H hirdetések Flsdtel Fütftp kSayvkm intézrndfik.
"OlTTÖLSÓin^lllO\'Z .
Ez a két oldal a Zala vasárnapi száma. Hiányzik belőle a bölcselkedő vezérezikk, a tudományos garmond, az ábrándos
tárcza és hiányzanak a várt hírek. Miudezek megvannak, felgyüicinlcttrk s/.\'rVnrt^fgfmHmi-kéziratban és: várják I tij>nmflg.
-íotiket VeíéiLiikk, garmond, lare/.a cs~ hírek helyett adjuk ma olvasóinknak a Zala rendes megjelenését zavaró okok tárgyilagos
és egytterü leírását Egy vasárnapi szára tarfaimának ez nem sok. de aki íigvekmmfl pl"***", belőle
flgr vasárnapi számunk csak röviden jelezte az okot, mely munkánkat zavarja. Minden bővebb magyarázatot akkor feleslegesnek tartottunk, mert reméltük, hogy a uormális viszoiyrük rövidese* hdyr^ állanak Mint alább kitűnik, józan észszel nem is lehetett egyebet rémélni. —. T •—— \'
Tudvalevő, hogy nyomdánk szedőszemélyzete két héttel ezelőtt sztrájkba lépett, uem egyéni elégedetlenség, hanem valami fővárosi szocialista nyomdász-szerbet préssziója és izgatása folytán: JtMutáii az cfelc szervezetek lovagiasságában a legkevésbbé
---sem lehet bizni, laptmk kiadója a sztrájkoló munkásokkal mindéi! összeköttetést megszakította és azokat egyszerűen elbocaájtotta,
mert feltéve, hogy kiadó és munkások között íne^á1lT\'^< jött is vsiftfl x éfocgiy, - ,-*jji\'" TT>Íf*1* cfoszaköltjogcímen szó-litauá jövőre sztrájkra a szervezet a szedőket. - Abban a pillanatban tehát, midőn kiadónk a sztnljkojó munkásokat elbocsátotta, sztrájkról többé szó sem lehetett. Nem sztrájkólók, hanem foglalkozásuélküli egyénekké leltek a nyomda előbbi szedői Kiadónk pedig azonnal intézkedett, hogy uj munkásokat kapjon, "amivel aztán a rlnlng minden fcmbein jelőrelátás szerint rendbejött.
De ime, nem jött rendbe és uiég ma sincs rendben. Nemde, ez képtelenségnek látszik ? Az, képtelenség, de sajnos, ugy van. Kiadónk kap munkásokat, más városokból, amennyi csak kell. Kapott is, de azokat eddig itV megtartani egyenlő volt a lehetetlenséggel. Munkába álltak, egy-két jiapig •dolgoztak, rendezték, mit a kilépettek összcromboltak . . . „7 aztán eltűntek, mint a kánTor. Kiadónk napok múlva kapott tőlük panaszos leveleket, melyekben irják, hogy •- a könnyebb megélhetés kedvéért mondjuk — a sztrájkolók és barátaik tüptették őketeL A képzelhető- kghrirtálisabban csapták arczul ezek "az" egyéni szabadságot azzal a móddal, ahogy dolgozó társaikkal elbántak. FenyegetésekkelLés, erőszakossággal bírták őket a távozásra, volt eset, hogy némelyiket az éj sötétjében formálisan eltolonczolták a városból. Ez nem mese. Ez Nagykanizsán történt meg a huszadik században, 1904. évi szeptember hónapban. Es uem volt ki e garázdálkodásnak útját állta volna és olyan sem akad); ki megakadályozta
_volna, hogy a kiutasított munkás izgatók Nagykauií^rá-jöjjenek^ hosszabb tartózkodMra_íritt"a" nyilván félrevezetett dologtalan
munkasok ügyét még jobban ehnérgesitsék.
Mintha rövid hírt fogalmaznánk, oly tárgyilagosan és szárazon regisztráljuk most a következőket
Az. iporlwMság a eztrájkról esuk két héttel azután veti tudomást, hogy kiadónk a aztrá/kotáknt már el is bocsdjtotta. Aa első...