Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
55.12 MB
2011-09-12 08:53:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
564
3526
Rövid leírás | Teljes leírás (664.76 KB)

Nagykanizsa, 1904* Harmincegyedik évfolyam. 89. szám. Csütörtök, november 3.
S/JUlKBSKTÓflíO NankftBlM*- WM>P köojr-
IfrMlrdMtMD. Virothia-pdota.
KIADÓHIVATAL:
NngyhoDÍMft, Klaohnl Fülíp könyv-koroekotlííébon, Viroahis-palot*.
Tctcfon: Szerkesztő*^ ét kiadóhivatal: 10). Mám.
ZALA
Politikai lap..
Megjelenik: vasárnap és cjAtArtAkAn.
m/marim Aaai:
Igta én* ...... H
Ftiém ....
Negyedivre . . ; . . I
* J ~ \';b
Egyes izáa ára M HMr. Nyílt Wr Mtllt«M 4a fillér
Kéziratok a szerkesztőség elmére latézendók.
rM«M*n«rkemtd: lui>r ItMtr BtnrkMktótir*: BértM L«Jm
OMttMttk rt MrfcÉétek DmM NMp UajrltmMMk* Mtontfk.
Téli munka. »
(K Gy.) A mai egyre nehezedő viszonyok közt élő mezőgazdasági munkásnépnek és kisbirtokosoknak helyes irányában való foglalkoztatása nagy jelentőségű szociális feladatot ró a társadalomra.
Mezőgazdaságunkkal igyűtt jár, hogy a, tél beálltával minden külső munka megakad és a földmivelő nép munkája és ezzel keresete sokszor hónapokra szünetel.
Ebben a pihenőidőben közelíthető meg legjobban a földmivelő, ilyenkor nyílik bő alkalom, hogy népszerű felolvasások, előadások utján felvilágosittassék árról, hogy gazdasági bajaira hol keresse az orvosságot.
Az egész ország területén meg kell indulni ez irányban a társadalom tevékenységének, egy községnek sem volna szabad nélkülözni a Téli időben a közhaszna ismereteket nyújtó felolvasások, előadások áldásos hatását Ez volna a legalkalmasabb mód arra, hogy a magyar intelligens társadalom foglalkozzék a néppel, irányítsa annak munkásságát segítse elő anyagi boldogulását s megmutassa e répnek mindazon munkákat. melyekkel foglalkozva, exWenoiffit erősítheti
Látjuk, hogy az állami kormányzat a maga részéről e téren is nagy arányú in-
tézkedésekkel iparkodik feladatát teljes^eni. Eredményre azonban akciója csak azon esetben fog vezetni, lia a magyar intelligens gazdaosztály — hiszen saját érdeke is követeli — az állami tevékenység támogatására siéÉ y\' v/t
A fötálfiivelésügyi miniszter támogatá-val a gazdasági egyesületek által szervezendő téli gazdasági előadások bő alkalmat nyújtanak arra, hogy az intelligens osztály a földmivelA néppel otthonában érintkezhessek s oktató-felolvasást, előadást tartson a helyesebb, jövedelmezőbb munkálkodásról, Nagyjelentőségű a ftldmivelésügyi miniszterek a mezőgazdasági háziipar terén kifejtett akciója is, melylyel több ezer munkáskéznek jutat jövedelmező téli munkát
Es ezen akcióban nemcsak arról van szó, hogy a népnek kereset adjunk, hanem hogy a munka révén erkölcseit is jáViteqk. A ki állandón dolgozik egész éven át s nemcsak nyáron, hanem télen is munkához és jutalmazó keresethez jut két keze munkájával, a ki szerez és a szerzettet gyarapíthatja — az nem ér rá, ne nem is gondol arra, hogy amai gazdejági és társadalmi
rend fglfnrgjrfa^t win»g«1rwalrWa1 haj.
lódjék.
A földmivelésügyi miniszter gazdasági háziipari akciójának közgazdasági jelentősége
abban rejlik, hzgy keresetet nyújt annak az egyre szélesbedő néprétegnek, mely kizárólag őstermelés után, "annak mai keretében nem tud megélni.
Ezen akció is azonban csak az intelligens gazdaosztály közreműködése mellett vezethet eredményre, minthogy a munkás-nép egyedül, tapasztalt, a helyi viszonyokkal ismerős, szélesebb látkörű vezető nélkül alig tud sikerrel dolgozni.^
Ez képezi egyik fontos téli munkáját a mi intelligens gazdaosztályunknak. Ezen működése elengedhetlen feltétele a földmivelő nép helyes irányú haladásnak.
Az is bizonyos, hogy minden gazdának meg van a maga dolga-baja. De még sem hiu remény, na azt hisKÓk, hogy a gazdák társadalmi vezető tevékenysége évről-évre szélesebb mederbe fog fejlődni. Hiszen erre kötelez mindnyájunkat a hazafiság sax emberszeretet.
A város házából.
Nagykanizsa váxos képviselőtestülete oktató 31-én V é c s ...