Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
69.19 MB
2011-09-12 08:55:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
477
1442
Rövid leírás | Teljes leírás (874.5 KB)

Jr
Nágykanirs^t 1904._Harmincegyedik évfolyam. 97. szim. Csütörtöki decemberig
3ISUUWTÓ8É0:
ehet Fülöp . Vároahaa-palotai

.. KIADÓHIVATAL:
mmjUmm, Fischel PUte Itöayr-Urakadéaébea, Y>tnekfc [»lnli
Saarkeartdeég éa kiadok vaMi
Politikai lap.
Megjelenik: vasárnap és ceAtirtékéa.
KLŐraCTÉV itu ggdn «m . . .. . í . It »«r FéMvre . . P T • Negyedévre. . . . . ., »
Egyes aáa ára M MUr.
RylItMr m"*"" <•(!■*
Kéziratok a szerkesztősét daért iaWtcaáftk.
Peteldee«*riMal6 Haerkaeu&in:
Mater ataiir
Bél\'U U|M
PUkkénk k UréiÉáut rksM W> f I
A nemzet.
Két Uiogáat hallottunk; a nemzetről. Szombaton este T i a z a István gróf, vasárnap délután A p p o a y i Albert grói mondtak véleményt a nemzetről.
S e két felfogásban világosan tükröződik a két férfiasak egész politikája, gondolkodása, lelkülete és érzése. Az egyik a nemzetet mindenekfölött eleven, ható és itflí tényezőnek tekinti Az a felfogása, hogy a nemzetért van minden, a nemzettől van mfnden • a nemzet életéért csekély ár minden.
Ehhez a nemzethez appellál Tisza látván gróf s megteszi bírónak tettei és szándékai fölött. Azt mondja neki: a mi történt, te érted tórténv hogy kivezessünk a tespedéa, a- cselszővények, a hitvány szenvedélyek játékszerévé süly ed és szégyenteljes állapotából. Neked, nemzet, élned kelt; a jótékony sors két kézzel hozza elénk a fejlődés, erősbÓdéa éa felvirágzás minden előfeltételét Néhány makacs, rosszindulatú
mérleg mutat- Megsértem (ormát, hogy biztosítsam. a Mert mit ér minden forma
vele éa miatta a nemzet pnsztnl ?
A másik felfogás -r az Apponyiá — a nemzetet is csak formai kelléknek tekinti Megszabja neki szigoraim politikai és érkötői illetékességét, bdeeróazakolja a jogfolytonosság Prolctustesz ágyába a reáveri a paragrafusok vas béklyóit, Tisza birává ■ a
a lényegtelen balról a felhívja a nemzetet, hogy . Ítéljen, nemzet életét Apponyi történelmi fejtegetésekkel, a jog-és szabály, ha ] folytonosság elméletével, a plebiszdtummal
meg-
csak szenved és a a választói jog kiteijytésével, szóval miamidén egyébbel foglalkozik, caak a pör alaps^ V kérdésével — az obatrnkcióval — neau^— S hiába próbálja beszéde végén a kilépet-teket cselekedetekre kapacitálni s az ő metódusokat hívni segítségül a pillanatnyi helyzetből való kibontakozásra. Est a m«-Itódnst ő maga, Apponyi Albert gróf tette teszi a nemzetet a parlamenti többség |ouítt.»mikor »egitett az obatrukcrióaak november 18-íki cselekedete fölött Apponyi ho*y « metódus képviselőit
megtagadja a nemzettől ezt a bírói ületé-1 buktaaaa.
késségét Azaz hogy nem egészen. Egéaa j Ha egyáltalán van értelme annak, hogy beszédéből az látsnk, hogy a maga Ürá- Apponyi most aa általa és aa ő segítség latának formát keres a nemzeti körvéle- vei megbaktatott politikához fordul támoga-mény megnyilatkozásának minden eshető-1 tájért, akkor ne a metódusukat kéije, haségére. Ha a nemrrt békésen, nyugodtan nem, ha maga nem tud óaainte és nyflt helyeali a többség hársashálysértését, akkor megoldást ajánlani, ast kérjen tőlük. 6 kész elitélní a nemzétet a megtagadja ,1 >e őszinte éa nyílt megoldást; annak a bitói illetékességét Ellenben, ha forradal- megoldást, hogy miképpen lehetséges e mai csinál a házszabálysértés miatt, akkor tcchnik^Uobatrukaó lehetőségét kizárni, mindent koncedát neki. [ha husi iüfiinc ember a végtelenségig
kapaszkodva útját állja annak, hogy érvényesítsd erőidet, hogy dolgozhassál és boldogulhass, sőt hogy élhess, Mérlegre teszem hát egyfelől a te életedet, másfelől a formaiság megsértését S cselekszem, a mit a
U1L
lünk egy szót sem annak a pörnek a lényegéről, mely a többség és a kisebbség közt folyik. Tisza István a nemzet elé tálja a pör anyagát,,annak minden fázisát, az érveket pro és kontra, a tetteket jobbról és
ellonri. egyáltalában, a liái—há...