Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.5 MB
2018-04-27 18:14:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
110
1738
Rövid leírás | Teljes leírás (2.42 MB)

Zala 1950 176-202. szám augusztus

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\
Augusztus 7—12-ig koreai hét (béke-műszak) lesz ipari üzemeinkben
Zalaszentgróti dolgozók mankalelajénlása a járási taoács megalakulására
VI. évfolyam 176
Km 50 fillér
1950. augusztus 1 kedd
Zala megye dolgozó parasztsága nagygyűléseken megfogadta:
Alkotmányunk ünnepére, augusztus 20-ra teljesiti a terménybegyüjtési tervet
Komárváros lelkesítő példája uj harcokra, uj győzelmekre serkenti Zala megye dolgozó pa- ri«ztsá?át. Nagy tisztesség, büszke becsület, hogy egy község már a múlt hét végén örmmel jelent- hcite \'népünk nagy tanítómesterének, a mi szeretett Rákosi elvtársunknak: eleget *ett népünk és hazánk iránti kötelezettségének és 100 százalékban teljesítette termény begyűjtési tervét. Komárváros az cl*ő- De a verseny megy tovább, melyik lesz a második, a harmadik, ki viszi hamarabb, ki ad többet az ez évi gazdag termésből!
Uj versenyre keltek megyénk községei, dolgozó parasztjai. „Vállaljuk, hogy Alkotmányunk
ünnepére...44 __ „Augusztus 15- re.. /“ — „Augusztus 10-re-. ,M — „100 százalékra44 ,„110, 120, 130
százalékra* teljesítjük kötelességünket." Vasárnap megyeszerte nagygyüléseken csatlakozott dolgozó parasztságunk ezekhez a nagy és nemes vállalásokhoz.
Becsehely dolgozó parasztsága kihívására:
uguszius 15-re 130 százalékra teljesíti a terménybegyűjtést
A szállítási szerződéskötési verseny győztes községe Becsehely, 14.5 vágón gabonára szerződött, hogy a géptől egyenest a szövetkezet magtárába viszi ezt a mennyiséget. Kissé vontatottan indult a cséplés. Két kisteljesítményű masinát kaptak. De a gépállomás segített rajtuk. iMost három gép dolgozik a községben. Lankadatlan erővel, megújuló lendülettel folytatja a falu népe a béke megvédéséért, a terménybetakarításért vívott harcot, a dönti győzelemért.
Különösen, amióta Pacsa község versenykihívását megkapták, olyan a párszervezet, meg a földmüveszövetkezet irodája, mint valami főhadiszállás. Nem különb a községháza sem. A Párt népnevelői feltérképezték a községet. Sorra járják a dolgozó parasztcsaládokat. Magyarázzák a gyors begyűjtés fontosságát.
A győzelem szemzője:
A Pár!
Jelentéseket hoznak Kovács elvtársnak, a párttitkárnak, pia jd újból szétszélednek a szélrózsa minden irányában.
¦ Kovács elvtárs pedig többszőr is naponta ellátogat a cséplőgépekhez, rendesen megy-e a munka. Érdeklődik a cséplőmunkások között, nincs-e valami hiányuk, milyen az élelmezés, aztán elbeszélget, mint népnevelő a csépeltető dolgozó parasztokkal is. Még arra is figyelmes, hogy a három cséplőszekrényen minden nap vezetik-e, mennyit teljesített az cíyik is, másik is az elmúlt napon. Melyik gazda mennyit adott be a szövetkezetbe. Egyszóval tervszerűen megy-e a munka.
A vasárnapi nagygyűlésen *öybesereglett a falu apraja, nagyja. Magukévá tették Szegvár versenykihívását és válaszoltak Pacsa dolgozó parasztjainak versenykihívására.
Augusztus 6-ra elcsépelfink!
— Alkotmányunk egy észtén- (Jós évfordulóját úgy ünnepeljük legméltóbban — szól a határozatuk —, hogy augusztus 6-ra befejezzük a csépiéit. Az
október 1-i terménybe gyűjtési
előirányzatot augusztus 10-re teljesítjük, augusztus 15-re pedig még 30 százalékkal megtold juk.
A Népfrontbizottság, az MNDSz-asszonyok, DlSz-fiata- lok, a közigazgatás részéről Vajda István vezetőjegyző tett határozott ígéretet, hogy jó felvilágosító munkával, személyes példaadással vállalásukat vég* re is hajtják.
Kovács István elvtárs, a termelőszövetkezet mellett most újonnan alakult csoport öntudatos dolgozója a nagygyűlésen vállalta, hogy a termelőcsoport tagjai jó népnevelő munkával 82-ről az Alkotmány ünnepnapjára 90-re emelik a taglétszámot. A holdak száma pedig túl lesz a kettőszázon!
A szállítási szerződéskötés sikere újabb nagyszerű teljesítményre ösztönözte Becsehely dolgozó népét. Újabb szakaszon is megindult az eredményes küzdelem. A falu kulákjaival szembeni éber ellenőrzés eredménye, hogy már pénteken 100 százalékos volt a tarlóbuktatás. A másodnővények el vannak vetve. A szerződéses termeléskötés is kész. Visszaverték a kulákok itt megmutatkozott ellentámadását is, mert a népnevelők a gyakorlati,példák eredményeivel meggyőzték a dolgozó parasztokat a bíbor-, sző-
szösbükköny-, repcetermelés előnyeiről fontosságáról.
78 gazda 818 mázsára kSIStt versenyszerződést
A versenyszerződés is jól megy. Az elmúlt héten 78 gazda 818 mázsa kenyérgabonára szerződött. Egyenest a géptől viszik a szövetkezetbe. Eddig A—B-vételi jegyre 91, C-re 78 százalékos a teljesitésük
A községi versenytáblára büszkén tekint Ács István elvtárs, 7 holdas kisparaszt. Ott a neve a dicsőségtáblán. Kommu" nista. Példát mutat. Hatszorosát adta be a kőtelezőnek..
— No, lássuk, ki lesz a falu legderekabb gazdája — mondta, amikor versenyre hívta a falu minden dolgozó parasztját. Volt ám kővetője jócskán. Biró József, Balassa István, Czer-y pán János rögvest felfogadták a kihívását.
— Az államé legyen a gabona. A munkásoknak adjuk. Mintha hazavinnénk. Még prémiumot is kapunk! — mondták felszólalásaikban.
Versenyben gyűl a termés Becsehelyen. Vau bőven, mit hozni. A termelőszövetkezet és a termelőcsoport jó példával jár az egyénileg dolgozó parasztok előtt: ők már minden felesleget beadtak. És bizonyos, hegy a község dolgozo paraszt- j sága .diadalra viszi a Párt zász- I Iáját.
Párosversenyben
a zalai községek dolgozó parasztjai
ZALASZENTMIHALYON úgy határoztak, hogy augusztus 18*áig az október 2-ára megállapított ütemtervet ABC vételi jegyre 200 százalékban teljesítik. Jelenleg az előirányzat 117 százalékban bent van már a földművesszövetkezeti magtárba. Megmozgatta Boc* földe községet is a versenyfelhívás. — Behozzuk a lemaradást, és augusztus 15-re telje* sitjük gabonabeadási tervünket. így ünnepeljük Alkotmányunk egy éves évfordulójának nagy napját — mondták a bocföldei kis- és középparasztok.
ZALAVÉGEN
tegnap befejezték a cséplést. A terménybeadást augusztus 13-ára vállalták.
Párosversenyre hívta ki
. ZALABÉR PAKODOT. Pakodon volt ugyan vasárnap a nagygyűlés, de a Zalabér község dolgozó parasztjainak küldöttjei még mielőtt a pako- diak szóhoz jutottak volna felálltak az emelvényre, aztán azt mondták: Mi is köszönhetünk annyit az Akotmányunk- nak. mint a szegváriak, vagy a zalabériek! „Vállaljuk az országos versenykihívás feltételeit.
követjük a komárvárosiak példáját, mert tudjuk, hogy minden beadott mázsa gabonával a béke táborát erősítjük.
Óvári Károly mintagazda
. TÜSKESZENTPÉTEREN
19 mázsa 99 kiló gabonát adott be a kötelező 180 kilogramm helyett egyenesen a géptől. Hazafias kötelezettségét ezen a téren a nép államával szemben becsülettel teljesítette. Tizengyszeresét adta be az előirt mennyiségnek. Ugyanakkor a zalaszentgróti járás valamennyi dolgozó parasztját versenybe szólította „a járás legjobb terménybeadó gazdája" címért.
ZALAAPATIBÓL a nagygyűlés táviratot küldött népünk szeretett vezérének, Rákosi elvtársnak, hogy meg- gvorsitjók a gabonabeadás és a cséplés ütemét is, mert augusztus 18-ra minden szem felesleges gabonát beadnak a földműveszövetkezetbe. 8zen*györgy Pusztamagyaród községgel, Várfölde pedig Bán nokszentgyörggyel kelt nemes versenyre. Augusztus 10-re mind a három község elcsépel, 13-ára pedig 100 százalékban teljesitik terménybeadási kötelezettségüket.
ZALASZABARON
mintegy 400—500 dolgozó paraszt tartott gyűlést, amelyen Vágó Kálmán elvtárs, az orosz- tonyi gépállomás helyettes vezetője számolt be Mindszent és
Szegvár kezdeményezéséről. A zalaszabari dolgozó parasztság lelkesedéssel határozta el, hogy versenyre hívja Nagyr&da dolgozó parasztságát és Vállalja, hogy a cséplést augusztus 10-ig, a begyűjtést pedig 2 nappal később, augusztus 12-ig fejezik be.
HOSSZUV ÖLG Y ÖN
is nagy lelkesedéssel zajlott le a gyűlés, melynek végeztével a községből 3-tagu kerékpáros küldöttség indult él Bocskára. hogy az ottani dolgozó parasztokkal tudassák versenykihívásukat. A hosszuvölgyi dolgozó parasztok. vállalták, hogy augusztus 8-ra a cséplést. 12-re pedig a t«rménybegyüjtést is befejezik.
SORMÁS ÉS FÜLÖPMAJOR
dolgozó parasztjai vállalták, hogy augusztus 10-re. Alkotmányunk tiszteletére befejeznek minden munkát. Gálám- bök dolgozó parasztjai augusztus 15-ig fejezik be a begyűjtést .
A füzvölgyi dolgozó parasz* tok
PALINT
hívták ki begyűjtési versenyre, ök azt vállalták, hogy augusztus 15-ig befejezik a terménybegyűjtést. A palini dolgozó parasztok erre nyomban ellentervet dolgoztak ki és értesítették a füzvölgyi dolgozó parasztokat, hogy ők már augusztus 13-ig befejezik a terménybegyűjtést.
Augusztus 18-ra Zalabaksa 115 százalékban teljesíti a terménybegyüjtést
Kedves Elvtársak!
A zalábaksai békebizottság felismerve feladatait, minden erejével igyekszik résztvenni a gazdasági *munkák gyors és sikeres elvégzésében.
Az aratás, behordás, cséplés és begyűjtés mielőbbi elvégzésére belekapcsolódtunk a népnevelő munkába. Az aratásnál azonban annak is utánanéztünk, hogy* a kulákok szerződtettek-e elég aratót a munka gyors, szemveszteség nélküli lebonyolítására. Ugyanakkor arató brigádjainkkal segítségére siettünk az elöregedett, nem elég munkabíró családoknak. Á jó szervezésnek köszönhető, hogy az aratást határidő előtt kát nappal fejezhettük be községünkben. a
A behordásnál megszerveztük, hogy azok, akik nem rendelkeznek elég Igaerővel, szintén időben készen legyenek ezzel a munkával. Biztosítottuk a fogatokat. Az ÁMG cséplőgépéhez segítettünk a munkások leszer- ződtetésében. Aktíváinkkal ml is házlagltáclót folytatunk a versenyszerződések kötésében.
Megmagyarázzuk dolgozó parasztságunknak a „géptől a föld- művesszövetkezetbe4‘ jelszó jelentőségét, valamint annak előnyeit. Így a begyűjtés üteme tervszerűen folyik. A békebi-
zettság tagjai eddig minden a géptől szállították feleslegüket a szövetkezetbe.
Július 20-án békegyűlést tartottunk községünkben. Ezen ismertettük a ,koreai dolgozók szabadságharcát és a budapesti békenagygyűlés határozatát.
Községünknek mindössze 1400 lakosa van és túlnyomórészt kisparasztok lakják, ennek ellenére 1,200 forintot gyűjtöttünk a Koreába küldött kórházvonat céljaira. Az adakozásból Nagy Kálmán, volt nyilas közságveze- tőn kívül mindenki kivette rá- szát. Vállalta a kőzság dolgozó nápe, hogy Alkotmányunk ün- nepáre befejezi a terménybe• gyűjtést és 15 százalékkal tát is teljesíti augusztus 18-ra. Sikerre is visszük!
CSESZNYÁK JÁNOSNt
a zalabaksai békeHzottság elnők& .
Gódor Gyula választott:
Dili és Kocsang felszabadult
az ősszel belép a termelőcsoportba
Még egy évo som múlt, hogy Babosdöbrótón ,,G5cseji úttörő** elnevezéssel 11 dolgozó parasztcsalád 21 taggal termelőcsoportot alakított. Azóta sok minden megváltozott életükben, olyannyira, hogy nyugodtan el lehet mondani Kolosa Péter elvtárs, a csoportelnök Szavaival: — életet kezdtünk, olyat, hogy még csak hasonlítani sem lehet a régihez. És az a legnagyobb boldogságunk, hogy igazában most lettünk sajátmagunk - dáivé-
Amikor jóleső tekintetük vé- gigsiklik a magasan feltor- nyosodó gabonahegyeken, kicsit még a szivük is összeszorul. „Ez most mind a miénk, dolgozóké.** Ahányan vannak, mindannyiuknak az a megmásíthatatlan véleménye, hogy nem adnák semmi kincsért csoporttagságukat, uj életüket, örömüket. Az első aratásnak a gyümölcse hever itt előttük, u gép már az utolját veri, azután mehet mind a 200’ mázsa a magtárba. Ennyire szerződtek le. „De lesz az még \'óbb is. nálunk egy szem felesleges gabonq, sem * —
keményedik meg Kolosa elvtárs. Azután megleszünk hamarosan a tarlóhántással is. A bagodi gépállomás végzi el ezt a munkát, meg mi is segítünk 4 pár lovunkkal.**
A helyes nt: termelőcsoport
Aki csak látja a csoporton- kivüliek közül ezt a lázas sürgés-forgást, kicsit irigykedve nézeget be a csoporttagok há- zatájára. ,J2z igen! — vélekedik Gódor Gyula 5 holdas dolgozó paraszt — Gépekkel szántani, jó talajmunkát végezni — ez az igazi- Hozzá még műtrágya,ahol kell! Lesz
itt jövőre is jó termés, de már abból én is részesedek ám!" Ez pedig érthető, hiszen maga is a belépni szándékozók között van s hát illik néha körülnézni a tszcs portáján. Pia a pölöskei gépállomás Sztáli- nyec-szerelője, tőle\' is sokat hallott a nagyüzemi gazdálkodás előnyéről. Meg azután majd megjönnek a Szovjetunióból a zalai -küldöttek\' mennyi mindent beszélnek majd a kolhozok, szovhozok munkájáról! ¦
nMégis belépek"
— így lehet is termelni szomszéd — szólt át csak úgy ,kömám-módjára“ . Németh Elek. elvtársnak a csoportba. — Hallom 5 hold repcére, 15 höld biborherére. 10 hold szö- Szösbükkönyre, meg 5 hold őszi \'borsóra már le is szerződtek ti Növény termeltető vei.
“ De le ám! — büszkélkedik az öreg. — Mi előre gondolkodunk, nem úgy, mint ti. De :ha te is itt leszel az ősszel, te ís igy gondolkodsz; Hallod-e, jó pénz lesz ebből. jövőre.
. ^Mézesmadzagot érzett a száján .Gódor gazda, de hirtelen az. jutott az eszeibe, hogy az imént Tass Péteé 14 holdas közópparaszt azt mondta neki: „Gondold csak még: jól a dolgot, szomszéd, ne hamarkodd «/“ .Mit is akart ez ezzel mon- Janit Azt mondják róla, hogy gyakran forgatja a köpönyegéi Talán a BarWal- térné beszél ennek is a fülébe, vagy mi a szöszt De csak széljen én tudom, mit teszek!
“ határozta el magábán. _
Az ősszel mégis belépek a csoportbaj
A (ne® - esküdt ellenségei
Kj is es a Barthdmes Wi térnél TJgy hiriik a faluba hogy .miami angol asszon ol kulák**. ö
volt valamikor a fél falu határa, de most is még 28 holdon gazdálkodik. Cselédet tart, igy maga természetesen ?em dolgozik, ellenben arra jnt elég ideje, hogy áskálódjon a termelőcsoport, a béke és mindenki ellen, aki a demokrácia, a béke oldalán áll. „Majd helyrejön iH minden, csak jöjjenek a ‘ —
hangoztatja Kovács Kopácsi Lajossal a község rémhirter- jesztő plébánosával együtt, akivel siilve-főve van a „mél- tóságos asszony** —ahogy még
1950-ben cimezteti magát. Az asszonyok között apostolkodik Walterné, de már nem nagyon hisznek neki. Látják, honnan fuj a szél. A koreai események, az imperialisták újabb gaztette mindenkiben világossá tette, hogy mit ért azalatt a ktúákasszony. hogy •„majd helyrejön itt minden..-1\' Érti ezt Gódcr gazda is és még sokan mások akik most gondolkoznak. Belénjenek-ef A választás csak egy lehet: az. amit Gódor Gyula is választott: — a termelőcsoport.
„Könnyebb lett az életünk**
Régi és uj tagok együtt fejlesztik tovább
a „ Rákosi“‘termelőszövetkezete
Egyik este együtt ült a becse - helyi Rákosi-termelőszövelkezet minden dolgozója. Azok is, akik most léptek be a termelőszövet, kezetbe és először vettek részt tagértekezleten. A 16 uj szövetkezeti tag a régiekkel együtt a termelőszövetkezet őszi fejlesztéséről és az ennek érdekében kifejtendő népnevelő-munkáról tárgyalt.
A 16 uj tag is magáévá tette a többivel együtt a
fejlesztési tervet:
a Rákosi-termelőszövetkezet tagjainak létszámát ősszel 120 főre — 60 családra — kell felemelni, a földterületet pedig 700 holdra kell emelni. A 16 uj tag is résztvesz a felvilágosító munkában. mert most már 6k is meggyőződtek arról, hogy a helyes útra léplek, amikor a szövetkezet tagjai lettek.
— Én magam is gyakorlatból tudom már — mondta Hajas József —, hogy amióta a szövetkezet tagja vagyok és itt dolgozom, nem fáradok ki annyira, nem kell 16—18 órát dolgoznom. Meg aztán a fejem sem fáj arra a gondolatra, hogy ha kimegyek a mezőre, hát mi lesz odahaza az állatokkal.
— Való Igaz ez — fűzi hozzá Csabai István. — De
boldogok és büszkék lehetünk
azért is, hogytegjai lehettünk annak a termelőszövetkezetnek, amelyiknek harcos dolgozói 19 mázsás rozs - d tlagt érmést hoztak ki a földből, amikor az egyénileg gazdálkodó parasztok csak 11—12
mázsás átlagot tudtak elérni. — Csaba István azelőtt három hete még 5 hold földjén gazdálkodott egyénileg, innen tudja, milyen nagy a különbség a szövetkezeti és az egyéni gazdálkodás között.
Korcsmáros Károly 6 hold földjét hozta be a fiával a termelőszövetkezetbe. Most már ő is megelégedett. így beszél:
— Könnyebb lesz az életünk nem kell látástől-vákülásig dolgoznunk és a nagy gond sem nyomja már a vállamat. így
nagyüzemileg
könnyűszerrel
meg tudunk oldani minden nehézséget.
És Hajas József, meg a többi uj tag bátran vállalja a szövetkezet fejlesztése érdekében a népnevelő-munkából rájuk háruló feladatot Megmondták már, miért látják ők maguk is egyedüli helyes útnak a szövetkezés útját.
— Ezért akarjuk megmagyarázni minden egyénileg dolgozó parasztnak — mendia Halas József —, hogy csak a nagyüzemi gazdálkodás biztosíthatja elmaradott parasztságunk számára a iobn. emberibb életet.
A Rákosi-termelőszövetkezet nél ezzel meg is indult a népnevelőmunka. A szövetkezet tagjai népnevelőcsoportokat alakítottak. hogy feladatukat sikeresebben hajthassák végre. Az egyik népnevelőcsoport munkájába bekapcsolódott Vajda István elvtárs, Becsehely község Jegyzője is. akinek kezdeményezésére a csoportok versenyre keltek egymással.
Ismét kezet fogott
a kulák és a fekete reakció
Igazságszolgáltatásunk együtt súlyt le rájuk
Tamás Imre zalahárshágyi kulák-plébános ismét bebizonyította, hogy esküdt ellensége a magyar dolgozóknak. Persze „szegénynek" mióta alig 67 hold főidből kell „eltengetnie\'* földi gazdagságra sóvárgó életét, egyre fokozódik benne a gyűlölet a dolgozó nép ellen.
Bosszúvágyát gondolta kielégíteni azzal is, hogy el akarta szabotálni a zab aratását. A község becsületesen dolgozó parasztjai szégyenkeznek papjuk viselkedése miatt, akit azonban utolér igazságszolgáltatásunk keze. A Dtt\'OSz járási titkársága a Járási Pártbizottság sző- vetke\' ii osztái/ vezetőjével leleplezte népünk ellenségét és azonnal megtelte ellene a feljelentést.
, Hasonlóképpen Viselkedett a oecsvölgyi kutákság egyrésze i«. J
. P*!^ r.lrők Mihály 33
holdfta, Bán Miklósai 72 hol-
Kedd, 1950* lugfnsztus J,
das, Kovács Sándotué 56 holdas, Bán Lajrv 49 holdas becsvölgyi kulákok, akinek nem volt „kedvük4* hozzákezdeni a zab aratásához. Kipergett a szem*
Az ellenőrzés során a feljelentést mindnégvük ellen megtették.
Dolgozó parasztságunk mind nagyobb megvetéssel és gyűlölettel fordul el tőlük. Amíg dolgozó parasztjaink minden erejük megfeszítésével harcolnak a begyűjtés mielőbbi teljesítéséért^ a kulákok és a fekete reakció igyekeznek elszabptálni az idei termés gyors betakarítását. A dolgozó nép azonban az erősebb I
IlmAetl SEfavanahmk emelését segíti elő al
Anyag és adatszolgáltatás
rendszeres olvasása.
A koreai néphadsereg tovább támad és bekerítéssel fenyegeti az amerikaiakat az arcvonal minden szakaszán
A phöngjangi rádió közli a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadserege főparancsnokságának jul 30-án reggel közzétett hadijelentését. A néphadseregnek azok az alakulatai, amelyek Ani (Angi) város körzetében, Dél-Kenszan tartományban támadnak, miután megtörték az amerikai csapatok ellenállását, julius 28-án felszabadították Anit. A néphadsereg alakulatai az Ani felszabadításáért folytatott harcokban foglyokat és sok zsákmányt ejtettek. Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett.
HATALMAS ZSÁKMÁNY
A phöngjangi rádió közli a kor# reai Népi Demokratikus Köztársaság néphadserege főparancsnokának julius 30-i esti hadijelentését A néphadsereg alakulatai valamennyi fronton folytatták heves harcaikat az amerikaiak ellen.
Julius -29-én a néphadsereg alakulajai elkeseredett harcok után megtörték az ellenség erős ellenállását és teljesen felszabadították Kocsang (Kioszio) várost. A Kocsang felszabadításáért folytatott harcokban a néphadsereg alakulatai több mint 100 foglyot és sok zsákmányt ejtettek, többek között 45 gépkocsit, 8 géppuskát, sok puskát és más fegyvert.
AZ AMERIKAIAK VISSZAVONULNAK A KÖZÉPSÖ- ÉS DELI ARCVONALON
Az AFP tudósítóin jelenti MacArthur főhadiszállásáról: Az északkoreai erők az amerikaiak által tartott front valamennyi szakaszán fenntartották nyomásukat Erős támadásokat intéztek Hadongtól északkeletre és a kocsangi szakaszon. A hétfőre virradó éiszaka az első amerikai gépesített lovas hadosztály a súlyos nyomás következtében balszárnyán visszavonulást hajtott végre. A 25. amerikai hadosztály frontszakaszán ugyancsak visszavonulásra került sor.
Andong körzetében a Li-Szin- Man-féle egységek újból teret vesztettek.
• MacArthur főhadiszállása hivatalosan közli: a Taezson-jong-
dongi frontszakaszon támadó északkoreai erők Csirie szomszédságában bekerítő hadműveletbe kezdtek. Lionel Hudson, a
Reuter-iroda harctéri tudósítója jelenti, hogy az amerikai csapatok Csirie város körzetében visz- szavonultak. A Csirieből Kum- csonba vezető útvonal mentén az északkoreaiak álkaroló mozdulata az amerikaiakat a mögöttes vonalak elvágásával fenyegeti Csiriét. amelyet az északkoreai erők megszálltak, mint a tudósító jelenti, az amerikaiak nehé2 hadfelszerelési anyagok visszahagyásával ürítették ki és az amerikai géppuskákat az északkoreaiak a volt tulajdonosaik ellen fordították.
RÉSEK AZ AMERIKAIAK ARCVONALAN
Az AFP tudósítója jelenti: Erős északkoreai páncélos és gyalogos csapatok Csindzsu közelében folytatták támadásukat.
A Reuter-iroda tudósitója megállapítja, hogy az északkoreaiak két rést ütöttek az amerikaiak Csindzsu körül húzódó vonalában. A tudósit^ szerint Csirie közelében az északkoreaiak hatalmas erősítéseket vonnak össze.
Az ADN tudósítója jelenti, hogy Kumcson térségében a néphadsereg kötelékei bekerítették az 1. amerikai gépesített lovashadosztály felderítő osztagait.
A KOREAI PARUZÁNCSA- PATOK BESZIVÁROGTAK PUSZAN KÖRZETÉBE
A Koreai Távirati Iroda jelentés e szerint a koreai amerikai fegyveres beavatkozók körében nagy megdöbbenést keltett, hogy Puszan kikötőjébe vezető közlekedési vonalakat néhány helyütt megrongálták.
Az amerikai katonai szóvivő —mint az UP közli — már julius 26-án beismerte, hozv vnrti- zán-erők beszivárogtak Puszin körzetébe és néhány mérföldnyi- re közelítették meg a várost. Puszan tudvalévőén az amerikai csapatok egyedüli utánpótlási kikötője Koreában.
A Kiungcsu. Jungcsun, Jungil és Jungtuk környékén, Kiung- szang tartomány északi részében működő koreai partizánok szintén megbénították a közlekedést. Az amerikai hadsereg utánpótlási vonalain megrongálták azokat az utakat, amelyek Talgut összekötik a keleti partvidék menti városokkal.
A Koreai Népi Demokratikus Kéztársaság nemzetgyűlésének elnöksége kitüntetett főbb hadosztályt és egy káplárt
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nemzetgyűlésének elnöksége julius 26-án két rendeletet bocsátott ist. amelyekben kitüntetésekben és érdemrendekben részesítette hősies magatartásukért a népi hadsereg három egységét és egy káplárt. Az első rendelet értelmében „gárda" kitüntető
címet a szöuli 105. tankhadosztály .a szöuli 3. hadosztály és a 18 ezred kapta. A második rendelet kitünteti Kim-Szi-Ceng káplárt a „Köztársaság Hőse\'4 érdemrenddel* az elsőosztályu Zászlórenddel és az Arany Csillag éremmel.
Megalakult az Országos Népművelést Bizottság
Pénteken tartotta alakuló ülését a népművelési minisztériumban az Országos Népművelés^ Bizottság. A bizottság tagjait részben a tömegszervezetek delegálják, részben pedig a népművelési miniszter
Jobban szórakozik a nyári kupa mérkőzéseken, ha
TOTO
szelvény is van a zsebében
nevezi ki. A bizottság a népművelési minisztérium mellett tanácskozó testületként működik. „
Az alakuló ülésen _Nemes Dezső elvtárs, a népművelési minisztérium politikai csoportfőnöké ismertette a bizottság feladatait, utána Bíró Vera elvtársnő, a népművelési minisztérium helyettes főosztályvezetője a kulturotthon-moz- galom kérdéseiről beszélt. El* mondotta, hogy még ebben a2 évben száz üzemi, háromszáz falusi és 20 városi kulturott- hont létesítenek. Alkotmányunk ünnepén egész sor uJ kultuxoUbont avatnak fel.
Ezután Bedő Ferenc élvtárs, a minisztérium osztályvezetője
az augusztus 20-i képzőművészeti kiállítás előkészületeiről tájékoztatta a bizottsága*.
fl szakszervezeti vezetők megtisztelő és hálás feladata a Párt politikáját képviselni, sikerre vinni
A SzOT kibővített elnöki tanácsa megtárgyalta a Párt bírálatát és fontos határozatokat hozott a szakszervezeti
munka megjavítására
A Szakszervezetek Országos Tanácsa kibővített tanácsülésen tárgyalta rneg Pártunk Politikai Bizottságának határozatát a szakszervezeti munka egyes kérdéseiről.
Az értekezleten megjelent Kádár János elvtárs. Pártunk főtitkárhelyettese. SzOT vezetői a nagyüzemek ÜB-tltkárai és a SzOT megyei titkárai.
Apró Antal elrtárs beszéde
Az elnöki mesnvitó után Apró Antal elvtárs. a SzOT főtitkára emelkedett szólásra. Rámutatott azokra az eredményekre. amelyeket a szakszervezetek Pártunk vezetésével elértek az Országos Tanács ülése óta. de megállapítod azt. ho*v
i fordulat eve után nem következett be alapvető fordulat a szakszervezetek munkájában.
— a vezetésben nem hajtották végre következetesen a Párt határozatait— mondotta —. nem harcoltak következetesen a Párt vezetőszerepenek érvényesítéséért.
Ezután felsorolj Anró e&vtárs, hány esetben figyelmeztette Pártunk Központi Vezetősége, személyesen Rákosi elvtárs is az elmúlt másfél év alatt a szak-1 .tervezeti vezetőket munkájuk I hiányosságaira. Sorravette, mi-1
lyen bírálatot kaptak az egyes szakszervezetek.
Szervezzünk augusztus 7-től 12-ig koreai műszakot
Ezután a szakszervezet gazdálkodásáról beszélt Anró elvtárs, amely
bürokratizmust hord magában s elkente a hibákat,
A szakszervezeti vezetés nem tanulj Rákosi elvtárs február 10-i beszédéből sem. — Hatalmas jelentősége van a szakszervezeti munka megjavításának — hangsúlyozta —, most amikor a normarendezés előtt állunk Meg kell itt mutatni a szakszervezeti vezetőknek: tudnak jobban .is dolgozni.
A munkások megértik a normarendezés szükségességét, g tarthatatlan, hogy egyes szak-
szervezeti vezetőknél még mindig opportunizmus uralkodjék ebben a kérdésben.
Apró elvtárs ezután a vasas- sztahánovisták javaslatának elfő gadását kérte: — Karolják fel
ezt a nagyszerű mozgalmat és
szervezzenek a szakszervezetek üzemeinkben augusztus 7-től 12-ig tartó egészhetes koreai műszakot.
IVagy segítség a Párt bírálata
Befejezésül Apró elvtárs a Szaktanács és a szakszerevezetek nevében köszönetét mondott a Párt és Rákosi -elvtárs elvtársi bírálatáért, amely nagy segítség a hibák kijavítása érdekében végrehajtandó feladatok elvégzésénél.
Havrdn István elvtárs. a Bányász Szakszervezet főtitkára és Szabó László elvtárs * Vasas Szakszervezet alelnöke a jobboldali szoedemek aknamunkájáról és a szakszervezeti vezetők helytelen politikáiéról beszéltek, amely nem ösztönzött tőbbter- melésre. Számos felszólalás után Kádár János elvtárs kezdte meg beszédét.
Kádár János elvtárs beszéde
Kádár elvtárs bevezetőben a szakszervezetek fontos transzmissziós szerepéről beszélt, amelynek
jelentősége fejlődésünk jelenlegi szakaszán napról-napra növekszik.
— Ez összekötő szerep bétőlté sere »k/:or lesznek igazán alkalmasak a szakszervezetek — folytatta —. ha a Politikai Bizottság határozatában feltárt komoly hiányosságokat gyorsan kiküszöbölik.
Kiűzzük a Jobboldali N/ocdcinek maradványait
Rámutatott Kádár elvtárs arra e szívós törekvésre, amellyel
a jobboldali szoedem* ellenség meg akarta vetni lábát a szakszervezetekben,
s ez nem egv helyen a funkcionáriusok kellő éberségének hiányában sikerült is. — Ahogy azonban a magyar munkásosztály a kommunisták vezetésével megtörte nyilt ellenforradalmi harcukat fejlődésünk ellen — mondotta —. semmi kétség, hogy
kiűzzük még szellemük maradványait is minden területről,
Így a magyar szakszervezeti mozgalom területéről is.
A Párthoz való* viszonyban beálló fordulat szükségességéről szólva kijelentette: — Arra van szükség, hogy az élvtársak
kimozduljanak abból az elkényelmesedésből, amelybe sokan a szakszervezetben dolgosé párttagjaink közül belesüllyedtek.
Kincsének nagyobb tisztesség e*v szakszervezeti funkcionárius szájára és hálásabb. megtisztelőbb feladat, mint a Párt politikáját képviselni, közvetíteni, sikerre ölteni a saját munkája területén. S bizonyos, hogy a szakszervezetben dolgozó elvtársaink a Párt ezen komoly . fígyelmezteté- ie után fokozott mértékben azon lesznek, hogy méltóak legyenek ehhez a tisztességhez.
Az első nagy vizsga
Rámutatott Kádár elvtárs *rra, hogy
» szakszervezeti vezetők az első vizsgát a Párt határozata után a normarendezésse! kapcsolatos
munkájuk során teszik le.
Ezért — a szakszervezeti funkcionáriusokat vezesse, munkájuk- Dan az igaz és helyes ügy képviseletének ereje, mindennapi munkájuk megtárgyalásával kapcsolják össze a Politikai Bizottság határozatának elemzését.
A szakszervezeti funkcionáriusok a határozat végrehajtása során támaszkodjanak a Pártra és számítsanak a pártvezetőség legmesszebbmenő támogatására.
Ugyanúgy támaszkodjanak a munkásosztály széles tömegeinek segítségére.
Befejezésül Kádár eálvtárs kérte a szakszervezeti vezetőket, kövessék odaadással Pártunk szeretett vezérének. Rákosi elvtársnak szavát, figyeljenek a Párt és a tömegek bírálatára, s akkor a szakszervezetek részesei lesznek Pártunk és dolgozó népünk eljövendő győzelmeinek.
A továbbiak során Dőbrcntei Káíoly elvtárs, * Textil Szakszervezet, főtitkára. Pécsi Ferenc elvtárs, a SzOT szervezési osztá lyának vezetője, Noll Sándor elvtárs..a Rákosi Müvek ÜB-tit kára. Köböl1 József elvtárs, a MÉMOSz főtitkára és még sokan mások szólaltak fel.
elvtárs ffzeretetére neveli kádereit és tömegeit.
A szakszervezeti káderek képzésének középpontjában a szakszervezeti mozgalom mai feladatai álljanak. Rendszeresen foglalkoz zanak a szovjet tapasztalatokkal ás a szakszervezeti mozgalom elvi kérdéseivel Kulturális és *ech nikai színvonalon |s fokozza tevékenységét a szakszervezet.
4. Küszöböljük ki munkánkból a bürokratizmust, erősítsük a szakszervezeti demokráciát. A SzOT megbizza az elnökséget, hogy dolgozza ki a vezetőségek újraválasztását; gondoskodjék, hogy a vezető szervekbe minél több uj, friss, a Párthoz, munkásosztályhoz hü, szilárd káderek kerüljenek. Továbbá az elnökség készítse el a szakszervezetek uj alapszabályait
Meg kell javítani a SzOT irányitó és ellenőrző tevékenységet a szakszervezeti központok felé, közelebb kell vinni a vezetést a munkahelyhez, növelni kell 3 társadalmi munkások számát, kíméletlenül fel kell lépni az uj káderek visszaszorítsa, a klikkek uralma ellen. A pártonkivülieket be kell vonni a szakszervezeti munkába és a vezetőszervekbe is. A választott vezetőszervek gyakorolják ténylegesen az irányítást.
A szakszervezeti közpoaMk munkába és a vezetö&zervekbe p- üzemi szervezetek megerősítése, helyes irányítása és ellenőrzése álljon, ezért kérjék ki minden esetben a pártszervezet véleményét, tanácsát, bírálatát. Támaszkodjanak a bizalmiakra, ellenőrizzek, tanitsák őket*
Szakszervezeteink hallgassák meg az elhangzott panaszokat, kérjék ki a dolgozók véleményét, ta paszta!atait, bírálatát, számoljanak be munkájukról, különös gonddal szervezzek meg a termelési ért#* kezleteket, a taggyűléseket.
Szakszervezeti szerveink nagy gondot fordítsanak a dolgozók kollektív szerződésben biztosított jogainak védelmére, juttassanak minél többet bevételeikbőü a tagsághoz, szociális és kulturális gondoskodás formájában.
5. Tárgyaljuk meg a dolgozókkal a Politikai Bizottság határozatát. Tárják fel szakszervezeteink mindenütt a szakszervezeti munka hiányosságait, jelöljék meg a helyi feladatokat.
ígérjük nagy Pártunknak, sz# retett Rákosi elvtársunknak, hogy szívós munkával kijavítjuk hibáin kát és mindent megteszünk, hogy a szakszerre**\'ek a Párt hűséges segítői legyenek a szocialista Magyarország minél gyorsabb felépítésében.
A Szakszervezetek^Országos Tanácsa teljes
ülésének határozata
a sztahanovisták által kezdeményezett koreai hét szervezésére
A SzOT III. teljes ülésének határozata
Apró elvtárs válaszolt a felszólalásokra, majd az értekezlet határozati javadatot fogadott el és felhívást intézett. a magyar szervezett dolgozókhoz* A határozat a többi között ezeket mondja!
— A Szakszervezetek Országos Tanácsa megtárgyalta Pártunk Po litikai Bizottságának a szakszervezeti munka egyes kérdéseiről julius 24-én hozott határozatát. Az Országos Tanács teljes mértékben fiiagáévá teszi a Politikai Bizottság igazságos és kemény bírálatát, köszönettel fogadja a messzemenő, elvtársi útmutatást és felbecsülhetetlen segítséget, ami a határozatban a szakszervezetek felé megnyÜvánuL A határozat hosszú időre megszabja szakszervezeti mozgalmunk fejlődésének irányát, a szakszervezetekben dolgozó kommunisták feladatait és a követendő munkamódszereket— A Szakszervezetek Országos
Tanácsa ugyanakkor, amikor megállapítja, saját felelősségét az elkövetett súlyos hibákért, felhívja a szakszervezeti szerveket és az öntudatos szervezett dolgozókat, hogy teljes\' erejükkel járuljanak hozzá a hibák további feltárásához és kijavításához a Párt határozatainak megvaldsiiásához.
— A szakszervezetek Országos Tanácsa a Politikai Bizottság határozatának - végrehajtása érdekében a következő feladatokat állítja a szakszervezeti vezelők elé:
1. Erősítsük kapcsolatunkat a Párthoz, szélesítsük a Párj befolyását a tömegek között. Vezetőink megalkuvás nélkül képviseljék és juttassák érvényre a Párt politikáját a dolgozók között Elsősorban vezetők funkcionáriusaink
mutassanak példát párthatározatok lelkiismeretes végrehajtásában. Fokozzák a felvilágosító munkát a maradi felfogások, a kapitalista csökevények ellen.
2. Fordítsuk minden erőnket _ szocializmus építésének meggyorsítására* összpontosítsuk a felvilágosító, szervező, nevelő és érdekvédelmi munkát a munka verseny, a Sztahánov-mozgaLom kiszélesítésére, a szocialista bérezési ámítsuk ötéves tervünk végrehaj tásának szolgálatába. A szocializmus építése és a béke védelme állandó küzdelmet követel a szakszervezetéktől a politikai és gazdasági kártevők, az ellenség ügy nőkéi ellen. Személyre, funkcióra, érdemekre való tekintet nélkül lépjünk fel ilyen elemek eSen, fegyelmi szabályok és társadalmi bíróságok után szerezzünk érvényt törvényeinknek. Védelmezzük és támogassak az újítókat, a sztahanovistákat, a nőkej és az ifjúságot Tömegfelvllágositó munkánkkal szilárdítsuk a dolgozók viszonyát a munkához.
3. Javítsuk nevelési munkánkat káderek és tömegek felé* A
SzOT gondoskodjék a propaganda és felvilágosító munka alapos megjavításáról. A vezetők és oktatók a dolgozókat a Párthoz, a felszabadító Szovjetunióhoz, a nemzetközi munkásosztályhoz való ragaszkodásra, munkafegyelemre, kötelességtudatra, a béke harcos védőimére neveljék. A szakszervezeti mozgalmunk élesen határolja el ma gát az imperialistákat szolgáló szociáldemokrata irányzattól \'azzal, hogy a" Párt vezető szerepét kihangsúlyozza és ér- vényrejuttatja, a Párt és Rákosi
A Szakszervezetek Országos Tanácsa örömmel teszi magáévá népünk legjobb fiainak, a sztaháno- vistáknak, öntudatos dolgozóinknak kezdeményezését, hogy a hős koreai nép szabadságharcát, a béke ügyét több és jobb munkával segítsük és koreai hetet békemü- szakot szervezzünk*
A Szakszervezetek Országos Tanácsa a dolgozók proletár szolidaritásából fakadó szocialista kezdeményezésének felkarolására a szakszervezetek és az üzemi bizottságok fontos feladatává teszi:
1. a dolgozók e lelkes kezdeményezésének tömegmozgalommá fejlesztését, annak támogatását minden erejükkel, hogy ezzel is uj lendületet adjunk a szocialista munkaversenvnek, a termelékenység, az életszínvonal további emelkedésének, a békéért vívott harcunknak.
2. augusztus 7—12-ig tartó „koreai hét* (béke-műszak) szervezését az üzemekben. Ez a „koreai het* (béke-műszak) legyen munkásosztályunk méltó válasza a ko-
reai nép békés élete, a világbéke ügye ellen törő háborús gyujtoga- tók, barbár imperialisták aljas provokációjára.
A Szakszervezetek Országos Tanácsa felkéri az illetékes minisztériumokat, a vállalatok vezetőit, hogy biztosítsák a „koreai-hét* megszervezéséhez Szükséges műszaki és technikai feltételeket, hogy ez a nemes kezdeményezés is az uj normák túlteljesítését, a munkaverseny továbbfejlesztését, ötéves tervünk első évének határidő előtti befejezését segítse elő.
A Szakszervezetek Országos Tanácsa felhiv minden szervezett dolgozót, hogy kövesse dolgozóink legjobbjainak példáját és több és jobb munkával fejezze ki szolidaritását a koreai nép szabadságharca iránt-
Előre az uj normák tufteljesité- sével, hazánk erősítéséért, a szocializmus építéséért!
Előre a termelékenység emelésével, a hős koreai nép harcának támogatásáért, a béke megvédéséért!
A jugoszláv olaj az amerikaiak kezében
Az .Internacionalizmus zászlaja alatt*, a Romániában élő jugoszláv politikai emigránsok lapja beszámol arról, hogyan került a jugoszláv olaj az amerikaiak kezébe-
— A Títo-kormány — Írja lap — a közelmúltban .szerződést* kötött a Continental Supply In- corporation amerikai olajtársaság gal, amelynek értelmében.
a jugoszláviai olajipart teljes egészében az amerikai monopolistáknak adták át
A .szerződés* megkötése után a Continental Supply Incorporation olajkutatásokat végez a Muraköz, ben, Majevicán, a Dráva völgyében, valamint-a Vajdaságban Ver- sec és Velika Greda között.
— Jellemző — írja a lap —,
hogy #
Jugoszláviában éppen a népi demokratikus országok határainak közelében végeznek olajkutatásokat, noha semmi jel sem mut^t arnj^hogy ott olajforrások - lennének.
Ezzel egyidejűleg a Tito-kllkk a boszanszkibrodi és fiumei olajfinomítókat, valamint az ország valamennyi földgáz lelőhelyeit a Foster Weller Corporation amerikai társaságnak adta bérbe.
Ezek az .olajszerződések* megkötése
is ezt bizonyltja, hogy
a TJto-banda a háborús usad- tók első soraiban áll.
A belgrádi banditák Jugoszlávia természeti kincseit készséggel bocsátották amerikai gazdáik rendelkezésére.
Az amerikai kizsákmányolők- nak és belgrádi lakájaiknak azon. ban tudniok kell-— fejezi be a lap —> hogy Jugoszlávia munkás, osztálya előbb meg fogja semmisíteni a Tito-bandát, még mielőtt sikerülne a jugoszláv olajat hár borús célokra felhasználni
Drágul az élelmiszer Franciaországban
Mint a francia sajtó felenti, Franciaországban az elkövetkező hetekben ugrásszerű áremelkedés várható, ami a kormány inflációs * politikájának következménye. Máris jelentős áremelkedés mutatkozik. A mariahús kilója például május vége óta 81 frankkal, a borjúhúsé 76 frankkal, a vajé 36 frankkal emelkedett,
A mi törekvésünk megmenteni n nemzetek békéjét és ezzel saját békénket jls
— mondotta Togliatti elrtárs áss Olasz Kommunista Párt
római aktivaülésén
Július 30-án az ’Adriano- azinházban a Kommunista Párt római szervezetének aktivaülé- sén Togliatti elvtárs, az Olasz Kommunista Párt főtitkára tar-, tett beszédet a belpolitikai és a nemzetközi helyzetről\'
A katolikus egyház az imperializmus szövetségese Rámutatott, hogy
az Olasz Kommunista Párt a jelenlegi harci körülmények között bebizonyította
erejét, egységét és politir kai vonalának helyességét.
Kijelentette, ho*y az olasz kormány gyengeségről és teljes bizonytalanságról tesz tanúságot és arról, hogy képtelen biztosítani a nép békéjét és egységét.
— A kormány — mondotta Togliatti elvtárs — csakis az imperialista kalandok útján tudja vezetni Olaszországot Hangsúlyozta, hogy
az USA támadása a koreai és a kínai nép ellen az amerikai imperializmus kísérlete elvesztett ázsiai gyarmati uralmának visszaállítására*
Olaszországban a katolikus egyház és az Actio Catolica vezetőinek kivételével, senkinek sem fűződik érdeke az angolamerikai imperializmus gyarmati uralmához, sem pedig új háborúhoz. Ellenkezőleg, Olaszország érdekei a népek teljes felszabadulásához és az egész világ békéjének megőrzéséhez fűződnek*
A hazaáruló kormány bűnei
, — A kormány utasításokat \'¦adott a stockholmi felbirás aláírásgyűjtési kampány ellen, és megtiltja, hogy nyilvános gyűléseken beszéljenek a koreai eseményekről. Ezzel beismeri, hogy hazúg propagandája nem \'állhat helyt a mi érveinkkel szemben. A kormány azzal vá- [dol bennünket, hogy nem akarjuk, hogy Olaszország a támadó szovjetellenes fronthoz <tartozzék. Ez igaz. Ml valóban nem akarjuk e^t és minden erőnkkel meg fogjuk ezt akadályozni. Azzal vádolnak ben* iiünket, hogy mi állítólag „ki akarjuk tárni a kapukat külföldi betörés előtt". De vájjon nem Olaszország mai vezetői nyitottak-e ajtót az idegenek előtt azáltal, hogy aláírták az\'Atlanti Egyezményt?
“ Követeljük e kormánytól, adjon nekünk pontos és világos választ: vannak-e olyan kötelezettségei, amfelyek alapján az amerikai imperialisták valamely háborús konfliktus esetén elfoglalhatná vagy felhasználhatná bűnös céljaik érdekében országunk területének valamely részét?
dühödt uszítás segítségével Olaszország kommunistáit és dolgozóit kockázatos lépésekre provokálja. — Nekünk ebekre a bűnös kísérletekre azzal kell válaszolnunk, hogy következetes munkával elmélyítjük kapcsolatainkat a lakosság valamennyi rétegével. A mi törekvésünk megmenteni a nemzetek Dékéjét és ezzel saját békénket is.
Befejezőben Togliatti elvtárs elhívta az olasz kommunistákat,
szilárdítsák a béke táborát és legyenek tudatában annak, hoffy a demokrácia és béke erői messze tniszárr nyalják az imperialista tábor érdit.
Togliatti elytárs ezután ődr yözőlte a hős koreai népet. Az Ülés résztyeypi szűnni nem akaró lelkesedéssel éltettek a kp- reai népet, amely fegyverrel § kezében védelmezi hazáját az amerikai beavatkozókkal szemben.
Bolgár tiltakozó ieoyzók Jugoszláviálioz a szófiai jugoszláv nagyköveisóji katonai attaséjának kófnlevókeiiysóge ágyékén
A ¦ Bolgár Népköztársaság kül? ügyminisztériuma jullus 30-án jegyzéket nyújtott át Jugoszlávia szófiai nagykövetének.
A Bolgár Népköztársaság külügyminisztériuma — mondja többek között a jegyzék — 1948 november 0-1 körlevelében pontosan megjelölte azokat a szabályokat, amelyek a diplomáciai testületek tagjainak a Bolgár Népköztársaság határain belüli közlekedését, rendezi.
Mégis a szófiai jugosááv nagykövetség tagjai, köztük Kosta Ugrltf őrnagy a nagyköyetség mellett működő katonai. attasé,
rendszereién cg l legdurváb- bán megsérti az előbb emll? tett Jegyiékbe foglalt gubi- lyokat.
Jullus 2fl-én IS óra tálban « nfl. küL, hogy engedélyezett volna erre a Bolgár Népköztársaság
külügyminisztériumától. tudató- ean és előre megfontolt módon, •zzál a nyilvánvaló céllal, hogy értesüléseket gyűjtsön, Kosta Ugritz őrnagy Sukhodol falu közelében letért az útról, éj egy gépkocsiközlekedésre láthatóan alkalmatlan mellékösvényen behatolt a Szófia kerüle*ében lévő Majo-Bucslno falu környékén levő
katonai nyári tábor övezetébe. A katonai tábor őrsége felfedezvén a tilos övezetbe behatoló diplomáciai kocsit, megállította és a benne ülő személyeket személyazonossági Igazolványuk felmutatására hiyía fel. Megállapítást nyert, heurv
a bocsiban polgári ruhába fit tőeve Kosta {Jgritz őrnagy, a nagykövetség mellett működő katonai atla$é taftá^kgdgtt,
A diplomáciai testület tagjainak mozgását szabályozó rendelet a jugoszláv ka-onai Attasé résiéről történt megsértése pem egyedüli. Alig néhány napja ugyanez a személv Sztálin Városában tett. látogatását kihasználva, epgadály nélkül, nyilvánvalóan értesülések szerzése céljából, meglátogatta a Feke\'e-tenger partvidékének határvidékét.
A polgár Népköztársaság kűlr ügyminlsztériujna figyelmezteti Jugoszlávia szófiai nagykövei? gét, hogy a jugoszláv nagykövet, ség mellett működő katonai attasé részéről történő újabb sé. relmes cselekmény esetén a bolgár kormány kénytelen lesz a legerélyesebb intézkedéseket megtenni.
Szovjetunióban tartózkodó megyar pBsztkiMóóg kirgiz kolhozokat ói gépáltomásokat tskinleli meg
A Szovjetunióban tartózkodó magyar parasztkuldötíaég tagjainak agy osopertJa megtekintette a Kirgiz Köztársaság kísérleti gyümölcs és osztályodé állemá? sát, több kolhozt, gép- és trak* torállomást látogattak meg. Az lvanovól körzetben a krasznere- csenszW gép-\' és trakterálíomé- son megismertették a küldöttség tagjaival a traktoros brigádok munkájának szervezetét és az állomál gépállományát,
A magyar parasztküldöítiég egy csoportja ellátogatott „Ke. nes“ millloroos kolhozba. A kei* hozparasztok és gyermekeik
örömmel Ódvősöiiéjc 8 vendégeket ésvirágokkal fogadták őket. Keeekertajev, * kolhoz elnöke, Kirgizig fcegfeíeó Tanácsának képviselői*, megmutatta * vendégeknek g kolhoz Szép tágas te? kóláját, rádiéközvetítő állomását és a Vörös sarkot. A cukorrépa ültetvényeken Ilgondigy* és Mlr- zabaseva kitüntetett brjgádveze. •önök elbeszélték, hogyan érnek el CCO—7po mázsás terméseredményeket hektáronként,
A vendéget, jullus 30-án meg? tekintették a írunzei íóyprseny- teret. ahol a köztársasági lóver* sonyeket tartják.
A monarchlsta csendőrprlbékek meggyilkoltak három Llpót-sllenes - tüntetőt
A béke és a demokrácia erői hatalmasabbak
Togliatti elvtirs miután megbélyegezte a kormány esztelen fenyegetőzését, kijelentette, hogy •
a? Kommunista Pirt békére ée egységre hívj* fel nemcsak a szélet néptömeg eket, hanem a középső és módosabb rétegeket la.
Az ellenség érdeke az, hogy
Kedd, 1950* injuazha 1,
A belga monarchigta csendőrpribékek vasárnap a melletti Grace*Berler közeiében meggyilkollak három Ll- pót-ellenea tüntetőt. A fasiszta Llpót távozását követelő tömeg hatalmas felvonulást rendezett s községben. amikor teher* autón szállított , csendőrök körülvették a tüntetőket és HL’ tel nyitottak.Liege -várost
nagy tüntető csoportok járják oe. A rendőri provokációknak •ok •ebesültje ven.
A. Linót távozását követelők egész Belgiumban készülődnek az augusztus 1 *i brüsszeli
folmas felvonulásra. wa looi történelmi csatamezén újból kéezülődlk egy hadse A Waterloo-elkság válás el ugyanis Brüsszelt a déli tományoktól. ahol a Hinti tízezeréi készülnek arra, h kedden a fővároaba vöm nak. A kormány ren csendőr és katonai kordont lltott fel * síkságon, hogy r akadályozza a tüntetők Br ebeibe vonulását, A ren •rőftak következtében •\'* sültek száma vasárnap Br szilben 12. Uegeben‘20.
Elnöki Tanáes törvényerejű rendelete a „Magyar Népköztársaság kiváló művésze\'1 és a „Magyar Népköztársaság érdemes művésze" eim adományozásáról
A Magyar Közlöny va?ár papi száma közli a Népközt ár- saság Elnöki Tanácsának törvényerejű rendeletét a „Magyar Népköztársaság kiváló művésze" és a „Magyar Népköztársaság érdetpes ‘művésze" cím adományozásáról. A tör vényerejü rgpdelet megállapítja, hogy a magyar színpadi kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemek elismeréséül a színházi, film és operai előadó művészek részére adományozható ez A két cim. amelynek első fokozata a .Magyar Népköztársaság kiváló művésze-** második fokozata a „Magyar Népköztársaság érdemes művésze".
Mindkét címet a népművelési miniszternek _ a miniszter\' tapáes elnöke utján tett előterjesztésére a Népköztársaság Elnöki Tanácsa adományozza évenként egy alkalommal, augusztus 2Q\'án.
A „Magyar Népköztársaság kiváló művésze** cim használatára Jogosult művésznek művészi tevékenységével összefüggő jövedelme nem lehet ke vesebb évenként számjtva ái-~ lagosan bavonta S900 forintnál. nyugalomba vonulása napjától élete fogytáig pedig 3000 forint nyugdíj illeti meg- A „Magyar Népköztársaság érdemes művésze\'* cim használatára jogosult művésznek művészi tevékenysé? géyel ö^zefüggö jövedelme nenj .lehét hevesebb évenként számítva átlagosan hgvi 2400 forintnál, nyugalomba yonu* lása napjától élete fogytáig pedig 2’boo forint nyugdíj Illeti meg. A kitüntető eim bármely, fokozatával kitüntetett művészt érdemtelenség esetén címétől és g.z azzal járó jogoktól a Népköztársaság Elnöki Tanácsa megfoszthatja állapítja meg a rendelet.
II Pravda cikke az USA Kommunista Pártjának karcáról
A Pravda vasárnapi számában A. Ijjip cikkét közli „A% USA Kommunista Pártja harcban a reakció és a Mbprús gyujtodatás ellen\'* címmel.
Aj ÜSA uralkodó körei, * háború* gyújtogatásnak bűpöi politikáját iolytatva, hajszát resdectek az smerikei dolgozók é* b4«dó M*rvez*iwc demo» kratikua jogai ellem Epnak a reakciós hajszának ál* mindenekelőtt az USA Kommunista Pártja ellen irányul. Ae USA reakciós hatóságai egymásután mérjk csapásaikat a Pártra. Május óta a neyyorki börtönben sínylődik Dennis elvtárs, a Kommunista Párt főtitkára- Dennis elvtárs után börtönbe vetették az amerikai demokratikus értelmiség több haladó képviselőjét is, köztük Howard Fftst peves írót és John Howard Lawson kiváló amerikai filmírót ás másokat, A Kommá? nigta Párt v$*ftői és tagjai a
fenyegetések és a terror ellenére terjesztik a nép tömegeiben az igazságot, figyelmeztetik az amerikai népet az Új háború veszedelmére, amelyet &z USA uralkodó körei szítaPAk.
Az USA Kommunisia Pártja. Willlam Foatprrel az élen. a munkásosztály ügyéért wáll sikra és kérlaüieiátlen harcot folytat a dolgozók érdekeinek minden árulója ellen. Ezén történt, hogy az USA Konv muniata Pártjának védelmére keltek az amerikai nép haladd rétegei, tekintet nélkül vallási éa politikai meggyőződésükre.
Az USA Kommunista Pártja — Írja befejezésül fljtn — at üldözések s a Párt vezetői el\' len irányuló hajsza ellenőri elszántan elkraspáll a béke vá> delmében a koreai beavatkozói és az amerikai Jjnperiallzmm egész rPblópolitikája ellen.
Megjelent az Anyag- és Adatszolgáltatás júliusi száma
M Anyag? és Adatszolgáltató* júliusi számának első cikke Sztálin etetán? és az indát miniszterelnök levélváltása « koreai kér dós rendezéséről-
8. Burevi „A koraai nép harca Szabadságáért és függetlenségéért* eimü tanulmánya adatok, tények egész sorával routsti* be Bszsk-Kerea óriási fejlődését, miután i845-ben aS*oyj*tupló fel- fubeditotts s Issén imperializmus sötét, középkori elnyomása alól. Rámutat ás a bizonyítékok egén sorát adja arról, hogy a Szovjetunió következetesen ás állhatatosan aikmssállt a koreai nép nsmutl Jogainak védelméből.
Ugyanakkor tények egész soréval leplezi le a cikk az amerikai im- perlsllzmurt, amely Ll Szín? Man-t uralomra juttatva, japán elnyomáshoz hasonló, sőt ennél még bruténabb elnyomást vezetett be Dél-Koreábsn, i-A TltO\'klikk az uj háború gyujtogatólnak szolgálatában\' el- mű cikkében X, MJadvjagyev megmutatja, hogy
a Tito-baoda minden/ténykedés* — amerikai utasításra — ¦gr ni háború kirebbentásár* Irányul,
A, Tretjakov: „Hogyan harcoltak a Szovjetunió iparába^ a munkatermelékenység növeléséért
a háboruelöltl sztálini fttévee tervek idején?* ciroü cücka a munkaterrnelékenység kérdésével foglalkozik. Tartalmasa még a júliusi gyám S. Jedrychowsldi ,A nemzetgazdaság tartalékainak mozgósítása a Hatéves Terv megvalósításénak alapvető tfayezöje* dmü. I. $árikov elviére: • pe- rasztsáe áttérése v kollektív földművelésre történelmi szükségszerűségé dmü dkkét.
.A pártszervezetek feladatai a mezőgazdasági termelőszövetkezetek fejlesztése terén" dmü cikk részletekef közöl !t Z*mbrow*z- kl elvtárs, sz Egyosü\'l Lengyel
Munkáspárt Központi Bizottsága- titkárának a Párt vajdasági és járási titkárainak 1000 január 31-1 értekezletén tartott előadásából.
Tartalmazza még a folyóirat, a Csehszlovák Kommunista Tárt Központi Bizottsága tl\'kársáaá* nak határozatát az üzemi éa fa? tusi lömegagltáelóról. ..Kína gazdasági problémái* dmü cikkének harmadik befelező részét. P- Hrusztov: ..Harc az emberek tudatában lévő csökevénveic ellen" dmü cikkét s ezenkívül a nemzetközi politika, a pértépltés olyan fon\'oa kérdéseit Ismerteti * mtrxista-laniniste elmélet meg- világlUaával, melyek Igen nagy jelentőségűek napi feladttefw sikeres megoldásáben. . —
Jobb munkával készülnek Zalaszentgrót dolgozói a járási tanács megalakítására
A városi és járási tanácsok „-cgklakttásának idejétől már ^ néhány nap választ el bennünket. Megyénk dolgozói dalian örömmel készülnek »cl erre a nagy ünnepnapunkba amelynek fényét még in- t5bb emeli az is. hogy éppen vekben a napokban készünk fel Alkotmányunk egy- !>vcs évfordulójának méltó fodon való megünneplésére is. i Nemcsak ipari munkássá- *-nk hanem dolgozó parasztink körében is egy inkább elmélyül a versenyszellem s ebhez a mozgalomhoz csatlakoznák nagy lelkesedéssel a igazgatás dolgozói. A ta- sács" jövendő munkájában való ¦ kitüntető részvétel még jebb mimkára ösztönzi dolgozóinkat s ezért minden törekvésük cdairányul. hogy a községek" dolgozó kis- és középparasztjaival
együtt munkájuk legjavát adják a béke megvédéséért folytatott harc erősítése céljából.
Legújabban a Zalaszentgrót község dolgozó parasztjai és a közigazgatásban dolgozók együt* tcsen a következőket vállalták Alkotmányunk és a járáai tanács megalakításának nagy ünnepnapjára:
„I. A csépiéstaugusztus
teljes egészében befejezzük, a begyűjtést pedig augusztus
15-ig.
2. Augusztus a járási
tanács felállításának napidra társadalmi munkával a község belsőpiacán az elárusító asztalok felé\' fedeh tetőt készítünk 28 folyóméter hosszúságban és 4 méter szélességben. Ezzel is kifejezésre juttatjuk Pártunk községpolitikájának helyességét
és messzemenő dását,
3. Mi, a közigazgatás dolgozói pedig vállaljuk, hogy a mezőgazdasági munkálatok végzésével kapcsolatosan a politikai felvilágosító munkát fokozzuk községünkben. A legjobb terménybeadókat feltüntető
versenytáblát mindig friss híranyaggal látjuk el. hogy ezzel is előbbre lendítsük a termény beadási versenyt. Ezenkívül vállaljuk, hogy napi munkánk tökéletes elvégzése mellett önköltségcsökkentési versenyt el s az irodaszerekkel való takarékosságot tartjuk állandóan szemünk elől*. Végül a tanácstermünket a járási tanács alakulásának napjára szépen feldíszítjük, kitakarítjuk, mintegy ezzel is aláhúzva közelgő nagy ünnepünk
Retek Dános 3351 forintjának története
F.e\'ek János 18 holdas szent- kezmadombjáni középparaszt egy .utalványt nyújtott oda a zslatámoki posta alkalmazottja elé. — Egy pillanat — szóllak ki neki. A kasszából előkerült egy nagyköleg piroshasú. ropogós 100 forintos és máris számolni kezdték eléje. Seték János is számolt magákén. Minden százasnál biccen tett egyet a fejével, az ezreseket meg úgy jegyezd meg. hogy ökölbeszorított markából kiengedte egy-egy ujját. — Ezer... kétezer... háromezer... háromezerháxomszá2. .Meg van ez pontosan. Háro
tzázötvenegy forint és ha*van fillér. m\'
.Érdemes volt!
Bár a zsebe súlyosabb lett a pénztől, ő mégis könnyebbnek érezte magát, ahogy hazafelé ballagott az ulon. — Hát hogy is volt csak — gondolta végig
mc-gegyszer a nagy summa történetét. — Nem akartam sehogy se a szerződéses termelésre lekötni mag. Míg aztán addig mondogatták a népnevelők. hogy mégiscsak^ le* szerződtem 2400 ölön a bíborra. Megkaptam a vetőmagot a műtrágyát, a hozzávaló nővényvédöszert. aztán olyan termésem > lett belőle, hogy csak na. Igaz. megadtam neki a módját. A *raktoráVomással szántottam meg a földet. De így is tisztán kaptam meg ezt a pénzt. levonva a vetőmagot.
\' műtrágyát, meg a növényvédőszert. Hát szóval érdemes volt.
Amit a népnevelők ajánlanak
Már alig várta, mikor lehet újból megkötni a szerződéseket. Ahányszor elment a föld- müveaszövetkezet előtt; mindig benézett. — Mert nem akarok étn lemaradni — magyarázkodott. — Most már nem kell meggyőzni! Tudom, amit a népnevelők ajánlanak, az na* künk c*ak jót jelenthet. Meg •zián az eredmények is meggyőztek.
Nem is marad hálátlan a °ép államával szemben. Egészen másképpen látott mindent. Szívesen fogadta a népnevelőket. mikor a Koreában küldött hadikórházra gyűjtöttek.
10 forint mellé irta ©*5’ szőr a nevét, de még a kapuig .sem jutottak el a népnevelők, mikor már szaladt utánuk. — úgy érzem. többel is hozzájárulhatok
a hős koreai nép megsegítéséhez. hiszen a mi békénkért Is harcolnak, adok még 20 forintot!
Most két és fél holdra szorződtem
Ahogy megkezdődtek a szerződéses termoléskötések, az elsők között jelentkezett. A tavalyi 2400 öl helyet/ két ét fél katasztrális hold bíborra kötött! szerződést az idén.
— Sokkal kifizetődőbb ez minden másnál magyarázta a többi dolgozó parasztnak a szövetkezetben. — Legelőször érik be, leghamarabb pénzelhetek belőle. Meg aztán nemzetgazdasági szempontból is fontos — folytatta a felvilágosítást.
— Előleget is lehet rá /elvenni. Műtrágyát kapunk hozzá, nővényvédöszert. tanácsokat. Cséplés után a szára még vissza is marad nekünk. Azt is jól fel tudjuk használni a gazdaságban. Én szóval csak azt mondom, emberek. hogy mindenki a saját maga ellensége, aki nem köt szerződést erre a nemzetgazdaságilag is fontos növényre. De ha valaki mégis nem akarna, csak szóljon, majd én elvetem helyette.
Ilyen ember ez a Retek János középparaszt. Félszemmel ugyan már a tárnoki tszcs felé kacsintgat. Még egy kicsit gondolkozik, de az eredmények itt Is meg fogják győzni - Ugyanúgy. mint a bíbornál.
„A szocialista pénz: oxigén a taraalés területén"
Beiktatták a Nemzeti Bank kanizsai fiókjának uj munkásigazgatóját
A napokban került sor a Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja uj. munkásból lett igazgatójának beiktatására. A fiókintézet vezetője Kálovics József elvtárs lett. aki annakidején MAORT-munkás veit, majd hosszú időn át látta el a kanizsai VB propagandista tisztségét. Több hónapig tartó betegségéből történt felgyógyulása után a Párt erre a fele- lösségteljes helyre állította. A beiktatáson részt vett dr. J e szenszky Ferenc elvára, a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója, valamint a fiókintézeti osztály részéről Vonnák Ist- vánné elvtársnő személyzeti vezető, dr. Lénárt Pál elvtárs, igazgató és Krusslák Ferenc elvtárs, az elnöki osztály Igazgatója. ,
Az ünnepélyen Jeszenszky elvtára mondott beszédet, amelyet Jkonnyikovnak. a neve* szovjet közgazdásznak egy megállapításával kezdett: „A
kapitalista pénz és a szocialista pénz között mélyreható különbség van. A kapitalista pénz a kizsákmányolás eszköze a szocialista pénz t amely soha nem alakulhat i* tökévé — mérőeszköz, a gazdálkodás ellenőrző eszközei". Rámutatott a régi Nemzeti Bank profitéhségére és arra, hogy. a mai Nemzet! Bank gazdasági életünk pulzus*. Mig a kapitalista pénz romlik, hígul, addig a szocialista pénz oxigén a termelés
területén. Kálovics elvtársat a következő szavakkal iktatta hivatalába:
— Tudom, hogy munkád sikerrel fog járni, mert kezedben van egy iránytű: a marxilenini elmélet iránytűje, amelynek birtokában csak jó munkát. becsületes munkát, bolsevik munkát lehet végezni.
Éles István elvtárs, a Párt Városi Bizottságának üdvözletét tolmácsolta. kihangsúlyozta. hogy ahol a munkásosztály és a haladó értelmiség kéz a kézben halad, ott a munka Jó lesz és a dolgozók becsületére válik.
Kálovics József elvtárs. a fiókintézet uj vezetője egyszerű szavakkal beszélt eddigi életéről és kijelentette:
— Sietem legboldogabb perce. hogy Pártunk bizalmával tiszteit meg. ígérem, hogy olyan munkát fogok végezni, amilyent munkásosztályunk, dolgozó népünk, Pártunk megkíván.
Olvasd és terjeszd
a Zalát
Kedd, 1950* asguntM 5.
MÉLTÓ ÖRÖKÖSÖK
1919 augusztus 1-én, ina 31 esztendeje bukott cl u dicsőséges eujlékll Magyar Tanácsköztársaság.
Négy óh fél húnupos fennállása egyetlen hősi küzdelem* egyetlen hősi hnro volt u külső és holsö ellenség ellen. Az egyre fokozódó agresszió ellenére egymás valósította
meg az évtizedek óta va JydtL demokratikus népjóléti és MÜurti/i* követelések egész
sorát, M3zivóg harc közben a Tanácsköztársaság mégis meg tudta- teremteni a szocialista termelés politikai előfeltételét. Köztulajdonba mentek a gyárak a földek¦ A munkásnak, dolgozó parasztnak volt mit védenie. Tízezrével jelentkeztek a Vörös Hadserogbo.
Nagy eredményeket értek el. mert a Tanácsköztársaság nem valami kisebbség uralma volt, hanem a Kommunista Pártot követő magyar dolgozó nép nagy többségére támaszkodott.
Zala megye dolgozói aktívan vették ki részüket ebből a küzdelemből. Ott küzdöttek fegyverrel kezükben a salgótarjáni harcokban csakúgy* mint az intervenció visszaverésénél.
A Tanácsköztársaság bukásakor Nagykanizsa, város tartotta magát legtovább. Komócsin Illés elvtárs vezetésével Budapest eleste után még két hétig tartották Kanizsát a város dolgozói. A fehérterror véres napjaiban a lonti haláltáborban végezték ki a zalai munkások* dolgozó parasztok logjavát, akik megelégelték a kizsákmányolást és a Szovjetunió mintájára, lerázva a kapitalista igát uj. ssabad ország építésébe kezdtek. Az első internálótábor is Zala nevéhez fűződik. Az Egerszeg melletti Nekerosden állították fel Horthy vérblrái, abban a hlszemben* hotr* ha a baloldali elemeket szöges drót mögé zárják, meg tudják akadályozni, mindörökre le tudják törni a munkás megmozdulásokat
Tévedtek. Mintha csak erre az időre vonatkoznának legjobban Lenin elvtárs e szavai: »... Hiába tobzódik a burzsoázia, hiába dühöng az esze- veszettségig, hiába megy tűi minden határon kommunizmus minden esetben és minden országban egyre jobban aeélosodik és nő. gyökerei oly mélyek, hogy az üldözések nem gyengítik, hanem fokozzák erejét
NálunK sem sikerült. Hiába volt ádáz gyűlöletük. Hiába börtönözték be a legjobbakat, hiába akarták orvul meggyilkolni szeretett Rákosi elviár- sunkat Hiába volt a csendőrszurony, az akasztófák erdeje A dolgozóink legöntudato- sabbjai Moszkvára tekintettek, a Kremlre. A világ proletariátusának vezérei: Lenin és Sztálin elvtársakra. -Ez acélozta meg a hitüket. Ez öntött reményt a csüggedőkbe. Felemelt fővel, a végső győzelem biztos tudatában mentek a bitófák alá. Abban, hogy él. fejlődik, egyre erősödik a Szovjetunió.
Kiértékelték a proletárdiktatúra hibáit: ,a norazotközi helyzet, az elméleti tudás hlánvossúga, a szociáldemokrata pártba nz cpvaiUIói elmén való hóolvadás, az ezer holdak egyszerű szocializálása. Sokat tanultak ezekből. Megismerkedtek a jobboldali szó- oláldemokrúcla áruló tevékenységével.
Tanultak, tanultuk, tanultak. Mint a legfel- ettobb kiuesot. úgy őrizgették nagyjaink _cgy-egy írásai. Rs közben a^Szovjctunió feló ASzovjetunió pedig segített. 1940-lien megmentette részükre Horthy börtöneiből Rákosi elvtársunkat. öt év múlva pedig kisöpörto az országból a_ fasisztákat és minden lehetőséget megadott számunkra az uj,szabad, szocialista haza építésére, 1919-ben a Szovjetuniót is lekötötte a 14 intervenciós állam elleni élet-halál harc- Nem tudott kellő segítséget adni részünkre.
Ma biztosíték számunkra az.\' hogy nem állunk egyedül. Egy hatalmas, $00 milliós tábornak a tagjai vagyunk.
Mj is sokat tanultunk, fejlődtünk 1945 óta. Helyreállítottuk a háborús károkat. Győzelmesen hajtjuk végre ötéves tervünk első évének feladatait. A város után a falvakban is egyre inkábh rátérünk a szocialista épitésre.
És most, az imperialista hatalmak ismét arra szövetkeznek. hogy megsemmisítsek eddigi eredményeinket, hogv egy újabb háborúban vissza- zerezzék elvesztett gyáraikat, főldjcikot, pozícióikat. •
A világ béketáborának nyolcszázmilliója határozott és energikus nemmel válaszol. Mi la fokozzuk erőfeszítéseinket* hogy meg tudjuk védeni alkotó békénket.
A zalai dolgozók itt som állnak az utolsó sorban- Munkás, osztályunk az uj normák győzelméért indult harcba, ezzel orősitvo népi demokráciánkat a béke táborát. A Nagykanizsai Vasvázas dolgozói szabi lejáratú felajánlásokat tettek az Alkotmány ,
aminek értéke többezer forint. A zalaegerszegi Autójavító NV öntudatos munkásai vedig az uj normák
tettek Ígéretet. Ebben aa üzemben Kohut elvtárs, ifjúmunkás, autószerelő az uj normák 5 százalékos túlteljesítését vállalta. A zalai ipari munkások koreai műszáltól szerveznek. Ezzel is elmélyítik, erősitik a proletárnemzetközi, séget.
De az első vonalban áll megyénk dolgozó parasztsága is. A legkisebb zalai község is vállalta, hogy Alkotmányunk ünnepére befejezi a begyüjrést. Ezek közül is kiemelkedik Kontárváros, ahol már 130 százalékban tettek eleget hazafias kötelezettségüknek. Batyk ugyancsak 100 százaléknál tart.
A koreai szabadságharcosok megsegítésére elküldött kórházvonatra gyűjtött közel 400 000 forint is egy példája a zalai dolgozók áldozatkészségének akkor, ha a béke ügyéről van szó.
Ez a harc egyre aktívabbá válik, egyre nagyobb tömegeket mozgósít Nemcsak
a népi demokráciák államat a hatalmas Kína, de a nyugati állnmok munkásai is mind erélyesebben, mind követelőb* ben hallatják hangjukat. É* mitulozcknek élén a hatalmai Szovjetunió józan mértékletességével. erejének tudatában vezeti a világ dolgozóit a végső győzelem felé.
Ez a legfőbb biztosíték részünkre, hogy nem lesz többé 1919 uuguszius 1.
(b. n.)
Egyetemisták az Olajtelepen
Ám Ásványolaj ipari NV nagykanizsai Üzemeinél több fiatal egyetemista és fémipariskolás végez a nyári szünidő alatt gyakorlati munkát, hotfy mint a jövő műszaki értelmiségi dolgozói az elmélet mellett meg* ismerkedjenek a gyakorlati
munka minden fajtájával la. Vannak köztük esztergályosok, motorszerelők, többen a lakóra* tóriumokban segédkeznek ée váltogatják egymást. Népi demokráciánk tanulásuk még fokozottabb előmozdítása érdekében fizetést biztosít számukra.
A laza norma: a m gátja
a zalaegerszegi Magasépítési építkezésén
— El sem hiszik az elvtársak. hogy milyen nehéz is ennyi emberrel bánni itt. amikor Jiastól jönnek a bajok és még hozzá alig kapunk a szokásos instrukciókon kívül egyéb támogatást a /elsőbb szervektől — mondták még nó- hán héttel ezelőtt a zalaegerszegi Magasépítési NV építkezésén működő pártszervezet és munkahelyi bizottság funkcináriusai: Podversck és Kulcsár elvíársak. Ebben azután volt is némi igazuk. de azért nem keseredtek el. hanem a kapott kemény kommunista bírálat után nekigyürkóz- tek a munkának .csak éppen az veit a hiba. hogy inkább magukra vállalták a feladatok végrehajtását, ahelye-t. hogy bevonták volna teljes súlyúkkal a párt- és szakszervezeti aktívákat. A minisztertanács határozata a normarendezésről ásL az alapbéremelésről pedig komolyabb erő- feszitcsí igényel. Megvalósításából legfőképpen és legelsősorban ez épiikezés kommunistáinak kell kivenni részüket, de nem kisebb a felelőssege a vállalatvezetőknek. a normásnak, vagy akár a munkavezetőknek sem.
A kommunisták felelőssége
— Fiatal még a pártszervezet, nem lehet egyszerre teljes munkát kívánni az elvtársaktól — nyugtatja meg néha magát Pod- vercsek elv:árs, de azután a másik pillanatban felébred benne ismét a felelősség. Nem! Itt minden elvtársunknak szakértőnek kell lennie, minden kommunistának elsőrendű kötelessége, hogy teljesen megértesse a dolgozókkal: miért szükséges a normarendezés.
— Hát hocvne kellene már — fejezi ki véleményét Szendrci Antal .munkavezető — de már regen kellett volna. Laza norma? Hát a bádogosoké éppen nem is szoros norma.\' -Elérik átlagosan a 200—250 százalékot, de igy is ráérnek még hűselni, ha „már gyanússá válna a magas teljesítmény". Itt dolgoznak ni — mutat az épület felé. — Még le sem telt a n\\unkaidő. de már megvan biztosan neJtík mára a 70—75 forint kereset. Ez hát tényleg laza norma!.,.
A laza normas kedves as ellenségnek
Molnár elvtárs. műkövesriek hasonló Q véleménye. Gyakori eset náluk is. hogy 400—500 százalékot értek el s emellett nem volt ritkaság a 600—700 forintos heti kereset sem. Igazságos ez? Semmiesetre. — Magunk alatt fűrészelnénk el a fát, ha ezen nem változtatnánk minél előbb — mondja ki kereken.
# Most már a kommunisták látják a legjobban annak a szükségességét. hogy a minisztertanács határozatának végrehajtásával kapcsolatban fokozott politikai felvilágosító munkát kell kifejteniük. Persze az ellenség igyekszik itt is megkeresni a réseket, izgatnak a jobboldali szociáldemokraták a normarendezés \'ellen. „Ez kellett még csak nekünk — suttogják — * most azután alig keresünk majd valamit. Kihasználnak bennünket. kicsavarják a zsírunkat“. Kfezben ezek az; ügynökök lopják n napot és a dolgozó nép pénzét is másokat arra biztatnak, hogy ne dolgozzalak elyan serényen, mert „nem‘érdemes.-
Au uj technika elsöpr lám akadályokat
— \'-tizek beszélnek. ezek az fosok?! — háborodik fel Fark elvtárs. főmunkavezető. — M a vak is láthatja, hogy az élői gyártott betongerenda szálliU munkájánál is laza a norma. 1 valy, amikor még csak kéziéi vei történt a szállítás, óránké legfeljebb 4—4 gerendát vitt fel az elsőemeleti szintre. Azé viszont újítottunk, de a norma récrl maradt. A felvonótól- e kőtéllevezető ker©e közbelkfet aával távolabbi\' faljészre kör
nyüszcrrcl szállítunk fel egy óra alatt 20—25 gerendát. Emberi erő most úgyszólván; alig kell hozzá. „Tavaly ebben n munkában alig" érték cl a 100 százalékot. Most? 180—200—220 százalék! Mi volna ez más. ha nem laza norma?
— Ez természetesen nem egyedülálló példa — toldja meg Pod- vercsek elvtárs. — Lépten-nyó- mon találkozunk velük A múlt heti taggyűlésünkön különben alaposan meg is vitattuk ezt a kérdést.
A hibák forrása
— Csak az a hiba, hogy maguk a népnevelők is „népszerűtlennek" vélik a normarendezést s ezért csak kerülgetik, mint macska a forró kását. A szakszer-
\'Tőirek
„Tévedés"
Hát hiába. nem „úriembernek“ való világ van itten — hajtógáttá mind elkeseredettebben Csáky Imre, mint volt gróf9 Csá- ky Brúnó, mint volt nagybirtokos és úgy is, mint a volt Hort- hy-külügyminiszter fia.
Egész napos komor és borongós hangulatuk csak akkor engedett fel egy-egy pillanatra, amikor esténként leültek a „réflri szép időkbőlu megmaradt ultra-szuper- per-luxus világvevő készülékük mellé és azon megszólat „Amerika Hangjal\\ gyógyírt csepegtetve háborgó lelkűkre. Ilyenkor szépeket álmodott a banda. Megszólaltak a harsonák és az amerikai csapatok Horthy Miklóssal élükön bevonultak Budapestre. Aztán... újra bársonyszék mtnt miniszterek elfogadják a tárcát, két lábbal rúgják ki a minisztériumból azokat a dolgozókat, akik most a felemelkedés felé vezetik a dolgozó nép országát. Jönnek a régi „széprt idők... Elkergetik majd az „ősi jussukról" a „rongyos parasztokat#í. Újra tízezer holdak. Tivornyák, erkölcstelenség, dologkerülés... és mindez az amerikaiak és titoék segítségével.
De hajh. az álmok nem akartak valósággá válni. Hiába várták az álmok lovagját, a nyolcvanéves vén iutajost: Horthyt, a harsonaszót. a yenkiket, azok bizony nem jöttek. Végső elkeseredésükben \' a gügye grófoktól szinte teljesen szokatlan szellemi frisseségről fef/ek tanúbizonyságot m — Ha a- hegy nem megy Mohamedhez .— .Mohamed megy a hegyhez — motyogta maga elé révületében Brúnó, a grófi „tanács" bizalmas ülésén. Hatalmas aktivitással látlak hozzá gondolatuk válóra váltásához. Mindent pénzzé. arannyá, dollárrá tettek. — Majd mi megsürgetjük az amerikai csávátokat! — felkiáltássál búcsúzott legszűkebb környezetétől a grófi galéria.
A jugoszláv határ mellett még egy utolsó megvetöt akartak köpni a hazai földre, mikor két izmos határőr markolta meg a gallérjukat... — Drága „elvtársa- im" — könuörgött a zergetollas vezér, Csáky Imre —, csak véletlenül tévedtünk itt el séta közben.
A .,gróf urak- most másfél esztendeig az egerszegi fogház rácsai mögött törhetik fejüket — V helyes útirányon
—A nagykanizsai vasutasok meg- lég ünnepség keretében ayat|ák fel vasárnap délelőtt Oswald .Tó- zsef-utca 3. szám nlatt most felépített nanközi etthonuka*.
— A Magyar Szabadságharcos Szövetség \'Városi Bizottsága augusztus 3-án 19 órakor vezetőségválasztó taggyűlést tart. Felkérjük a baj tártakat, hogy a tárgy fontosságára váló tekintettel okvetlenül jelenjenek meg. Belépés
2 tagsági könyv felmutatásával.
\' / •
vereti aktívák — a bizalmiak is vannak vagy hetvenen — gyengék. A pártszervezettől várnak mindent, maguk c*ak félgőzzel dolgoznak, ami komoly hiba. Meg azután a többi tömegszervezeteket is alaposabban meg kell mozgatnunk. mert csak az lendít át bennünket ezen az átmeneti lanyhuláson.
Még egyet. Valamiről még megfeledkezett Podvercsek elvtárs is. A fali uisáeról. a .villámáról. az írásos agitáció harci fegyvereiről. Ka az építkezés kommunistái munkájukkal is segíteni akarják a koreai szabadságharcosokat. akkor már most, menet közben javítsanak ezeken a hibáikon.
(S ő.)
Gyári jelzéssel látják el a téglát
A Zalamegyei Téglagyárak NV valamennyi telephelyén kötelezővé tették, hogy a telepek gyártmányait, téglát és cserepet az illető üzem név jelével lássák el. Ezután tehát minden tégláról meg lehet állapítani, melyik zalamegyei gyárból indult el. A nagykanizsai gyárakban már e szerint is készül az áru, az NI, 2 és 3 jellel. Az intézkedés a felelősség könnyebb megállapítása érdekében vált szükségessé.
mozi
VAROS! MOZGÖ NAOYKANIZSA Aurnaxtua 1—2-án: PILÓTA SZERELEM Vidám, kalandos, szerelme* történet a pilóták életéből.
Főszereplő: Drtxxsnylkov.
Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3> 5, 7 és 9 órakor.
Pénztárnyitás: Hétköznap kezdés
előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél 1-ig és kezdés előtt 1 órával-
APRÓHIRDETÉSEK
Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-től este 6-lg.
Figyelem! Eladásra közvetitek a város különböző részein néhány komoly és szép összkomfortos, kertes családi házat és egy beköltözhető háromszoba-konyhás, fürdőszobás magánházat, továbbá szép gyümölcsössel, sző-övei balatoni kétszoba-konyhás télen-nyá- ron lakható villákat Horváth ingatlaniroda. Nagykanizsa, Sugár- u. 42, (776)
Kétszobás nagykanizsai lakásomat elcserélném egyszobás vagy kettő kicsi szobás lakással- Cim: Zsoldos^ Srabadság^tér^l^JTTT)
Használt négyméteres deszkák, sertésól eladók. Cim: Nagykanizsa. Ligetvárosi Népboltban. (778)
UJ EGYESÜLETEK AZ I. OSZTÁLYBAN
ANyugetdunántull Labdarugók Alszövetsége, 1950. évi egyfordulós őszi bajnokság I .osztályában két párhuzamos csoportot állított fel. mellyel nagy mértékben csökken a bejutott egyesületek anyagi megterhelése-
A Zalamegyei Tanács Oktatási és Népművelési Osztály Sportalosztályának Javaslatára eddigi Jó szerep’érük alapján a zalai előkészítő osztályból soronkivül beosztották az I. osztályba az Zalaegerszegi Magasépítő NV., a Za. laegerszegl Államvédelmi Határőrség. a Nemesgulácsi Kőbányaipari NV.. a Csömödérl Erdőgaz- daáági Sport Egyesület és a Ba’a. torcsicsói DISz labdarugócsapatát. Előreláthatóan valamennyien egy csoportba nyernek beosztást Az egyfordulós • bajnokság sorsolását néhány napon belül megejtik s előreláthatólag az I. osztályban Is augusztus 20-án indul a bajnoki idénv •
»
Megdöntötte a kerületi csúcsot a 4x100-as ifi gyorsváltó Kaposvárott
A magára talált Olajmunkás úszó és vízilabda csapata vasárnap komoly sikereket ért el Kaposváron. Az úszók jó felkészültségét bizonyítja két elért pompás kerületi csúcseredmény. A fiatal Horváth a 400 m-es gyorsúszásban 6:03.0 mp-es eredménnyel új kerületi csúcsot ért el. A másik kitűnő eredmény a 4x100 m-es ifjúsági gyorsváltó tagjai érték el, akiknek sikerült a 4:56.0 mp-es kerületi csúcsot 4:51.2 mp-re megjavítani. A harmadik siker a vizilabdacsapathoz fűződik. A játékosok levonták a P. KASÉ és a Tolna ellen elszenvedett vereség tanulságait és ennek az eredménye volt a KDSK elleni győzelem. Eredmények: 33 gyermek mell: 1.
Bálics Olajmunkás 27.0, 2. Kel- ler KDSK 28.0; 400 m-es férfi gyors: 1. Horváth Olaj munkás 6:03.0 kerületi csúcs, 2. Varsányi KDSK 6:15.0; 200 m-es ifjúsági mell: 1. Viola Olajmunkás 3:10.0, 2. Vermes KDSK
3:18.0; 66 leány mell: 1. Farkas Olajmunkás 1:03.0, 2. Pető Olaj. munkás 1:09.5, 3. Supper KDSK 1:11.0; 33 leány gyors: 1. Hagymás! KDSK 30.2, 2. Pető Olajmunkás 33.0; 66 fiú mell: 1.
Lengyel KDSK 56.0, 2. Hegybíró Olajmunkás 56.1; 66 m-es fiú gyors: 1. Zsigmond Olajmunkás
42.2, 2. Papp Qlajmun-
kás 45.0, 3. Nagyvári KDSK;
4x100 m-es ifi gyorsváltó: 1.
Olajmunkás (Zsigmond, Hetesi, Papp, Felföldi) 4:51.2 kerületi csúcseredmény. 2. KDSK 4:59.0; 66 vcgyesüáltó: 1. Olajmunkás (Zsigmond, Viola, Felföldi) 2:44, 2. KDSK 2:42.0.
Olajmunkás—KDSK 6.4 (3:1)
Olajmunkás: Czulek II. —
dr. Bánhidi, Beliczky — Hetesi — Szabó, Czulek, Bogenríe- der.
KDSK: Kőrtesi —
Tölgyesi, Valkó — Unger — dr. Szeraf- fin, Szigeti, Nagyvári.
Végig jó iramú mérkőzésen előbb a KDSK kerül fölénybe, amit Unger révén ki is használ. 1:0 a hazaiak javára. Fokozatosan feljön az Olajos és Czulek csavaréval kiegyenlít. 1:1. Néhány perc múlva Bánhidi dr. egyéni teljesítménye újabb ka- mizsai gólt eredményez. 2:1. Czulek lő, majd újabb gól. 3:1. Szünet után Bánhidi nyitja meg a gólok sorozatát 4:l-re, mire dr. Szeraffin válaszol. 4:2. Újból Czulek eredményes, 5:2. mire Szigeti szép lövéssel felel. 5:3. A végeredményt kanizsai részről Bánhidi gólja, ‘ míg a hazaiaktól Unger dugója állítja be. Jók: dr. Bánhidi a mezőny legjobbja, Czulek I., Beliczky, illetve Unger és dr. Szeráffin.
A ZMTE IS KÉSZÜL AZ UJ BAJNOKSÁGRA
Zalaegerszegen nagy megelégedéssel fogadták az MLSz tnfézke. dóséi, amely az uj bajnokságot egyfordulósnak irta ki. Ezzel a legnépszerűbb sportágban is a Szovjetunióban nagyon jól bevált rendszer a tavaszi-őszi bajnokságot vezette be az 1951-es évre.
A csonkaforduló jelentőségét valamennyi ZMTE sportoló ismeri. Az őszi bajnokság sokkal ne- hézebb feladatok elé állítja a ZMTE játékosait, mint azt első percben gondolnánk. Komoly felkészülés és mindvégig becsületes munka szükséges ahhoz, hogy Zalaegerszeg élsportolói beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket.
Az egyesület vezetősége mindent elkövet, hogy azokat a lehetőségeket biztosítsa, melyek a csapat jó szerepléséhez szükségesek.
A csapatban lesz felfrissítés. Sajnos azonban nem olyan mértékben, mint az kívánatos volna- Néhány ifjúsági és az MLSz előkészítőben jól szerepelt tehetséges játékost igazol le az egyesület. Az edző kérdése is néhány napon belül megoldódik. A jövő héten az edzéseket már ő vezeti, ő készíti elő a csapatot az egyfordulós baj. nokságra.
A ZMTE sportolóin múlik csak,’ hogy olyan szép és élvezetes mérkőzéseket lássanak Zalaegerszeg sportkedvelő dolgozói, mint amilyet a megyeszékhely csapatának sportszerűségből, sportszeretetből és sport versengésből nyújtania kell. A megbecsülés, a támogatás, a sportszerető dolgozók részéről sem marad ell
EZ A 12 TALALATOS SZELVÉNY
Leningr. Din.—Zenit , x 1:1
CDKA—Moszkv. Lók. f 1 4:0 Jereváni Din.—VVSz* \' 2 1:2
III. kér.—Sz. Textil l 6:0 Szeg. Lók.—Kerámia 2 1:2 : Pereces—Hatvan 1 3:2
Szóin. MTE—Szóin- Lók, 2 1:2 Kiskunhalas—GSE . 2 2:4
Sz. SFAC—Cegléd 1 2:0
Vác—M. Textil x 2:2
M. Pamut—Sopr. Lók. x 0:0 K. Lombik—Ganz x 0:0
1 TELITALÁLAT:
ÖTVENHATEZER FORINT
Beérkezett 113.453.5 darab szel. vény* Kifizetésre kerül összesen 170.180.25 forint. Egy személy ért el 12 találatot, nyereményösz- szege 56.726.75 forint. 11 találatog 9 darab, fejenként 6300 forint, 10 találatos 232 darab fejenként 244 forint nyereménnyel.
Ismét győzött idegenben az MN
Az MNTE újdonsült NB III-as csapata vasárnap Szigetváron játszott barátságos labdarugómérkőzést, melyet a tartalékosán felálló kanizsai csapat biztosan nyert meg 3:1 (2:0) arányban, A gólokat Vilcsek, Kovács és Vajdai lőtték. A II. csapat a II- osztályú kerületi döntő mérkőzésén 5:2 arányú vereséget szenvedett a szigetvári tartaléíkoktól.
NVSK—BUDAPESTI LOKOMO- TIV 3:1 (2:0)
Szombaton délután mintegy 500 néző állta végig a szemerkélő esőben az NVSK barátságos mérkőzését a Bp-i Lokomotiwal- A mérkőzés nagy részében az uj erősítésekkel kiálló NVSK vo»t fölényben. Ez különösen az ebő félidőben domborodott ki, amikor Sárdi és Petrovai góljával kétgólos vezetésre tett szert az NVSK.
A második félidőben kissé lankadt az iram, amit a döntet-enre sikerült második félidő is jelez.
A kanizsai vasút harmadik gólját Kovács balszélső rúgta. Az NVSK ujonnal igazolt játékosairól a közönség véleménye igen megoszlott. Általában azonban kedvezően Ítélték meg fiatalságukat, leikés szívjátékukat. Az ellenfél csapatában ar NVSK volt játékosai, Takács, Szedlák és Békési Is játszottak. Éppen úgy, ahogy régen az NVSK-ban szoktak-..
ZALA politikai napilap Felelős szerkesztő: Szintó Jenő. Felelős kiadó: Darabos ívin. Sz?rkesztőség: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 2M. Nagykanizsa. Zrínyi Mlklós-u. 29. Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykanizsa, Készült a Vasmegye Nyomdában* r jmbathelv. Kossuth Lajoo-u. 9. Telefon: 75.
Nyomdáért felel: Heged&t oyw
A népköztársaság és a béke mellett foglalt állási a katolikus papok értekezlete
Csődé augusztus 5-re, Zalalövő augusztus 12-re teljesiti a begyűjtést
Augusztus 15-én megkezdik működésüket a városi és járási Tanácsok
VI. evjolyam szám.
Ara 50 fillér
1950, augusztus 2 szerda
Zala megye dolgozó parasztsága befejezte a tarlóbuktatást
ta Megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága a tarlóhántás befejezése alkalmából Rákosi elvtárshoz a következő táviratot küld-
lC .Szeretett Rákosi Elvtársunk! Örömmel jelentjük, hogy me- rvenk dolgozó parasztsága augusztus 1-én déli 12 órakor a tarlószán- lisi maradéktalanul teljesítette. Abban a tudatban végeztük teljes odaadással ezt. a munkát, hogy ezzel is a béketábort erősítjük és hozzájárulunk a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségé- cck erősítéséhez^Közben egy pillanatra sem hagytuk abba a harcot 5 kulik- és a víe szorosan összeforrott klerikális reakció, valamint i t lírást a ügynökök ellen.
Pártunk vezetésével továbbra is teljes odaadással végezzük az fláttunk álló fontos feladatokat- Ígérjük, hogy Alkotmányunk első eves évfordulójának ünnepére terménybegyüjtési kötelességünknek is 100 százalékig eleget teszünk.
jó munkánkkal bizonyítjuk be. hogy minden erőnkkel támogatjuk a szabadságáért küzdő hős koreai népet, erősítjük a béketá- fcort és egységesen menetelünk a Szovjetunió által vezetett békefá- borban. Pártunk és Rákosi Elvfárs bölcs vezetésével a szocializ- .
jr.us felé.
ZALA MEGYE TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG A“
Komárváros példája
Sztálin elvtárs távirata Mao-Ce-Tung elvtárshoz
A Kínai Népköztársaság és az egész haladó világ ma ünnepli a kínai néphadsereg napját Ma 23 esztendős az a hadsereg, amely a sztálini haditudomány alkalmazásával\'oly súlyos csapást mért az imperializmusra.
Sztálin elvtárs ebből az alkalomból a következő táviratot intézte Mao-Cc-Tung elvtárshoz: Mao-Ce-Tung tábornoknak, a Kínai Népköztársaság központi népi kormánya elnökének, Peking. Fogadja kérem szívből
jövő üdvözleteimet és forró jó- | serege fennállásának 23. évfor- kívánságaimat a Kínai Népköz- I dulója alkalmából. I. V. Sztá- társaság felszabadító népi had- | linM.
R népi demokráciák üdvözlete
Üdvözlő táviratokat küldtek a Kínai Népköztársaság kormányához és a néphadsereghez a népi demokráciák is. A magyar kormány szerencsekívánatait Safranko Emánuel elvtárs, pekingi nagykövet fejezte ki. Táviratban köszöntötte a kínai népet Rokossowski elvtárs, lengyel
nemzetvédelmi miniszter és Gepicka • elvtárs, csehszlovák nemzetvédelmi miniszter. — Ugyancsak táviratot intézett Mao-Ce-Tung elvtárshoz Kim- Ir-Szen elvtárs, ’ a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság mj- I niszterelnöke.
D néphadsereg csapatai keleti és délkeleti irányban nyomulnak elére az amerikai arcvonalon ütött résen keresztül
A koreai néphadsereg főparancsnokságának hddijelentése
Az elmúlt héten az egyik zalamegyei község, Komárváros dolgozó parasztjai büszke Örőmpiel . jelentették •dolgozó pépünk hőn szeretett vezérének. Rákosi elvtársnak: -Ezért terménybegyüjtési elő- irányzatunkat telje fiitettük..." A bit végigszáguhlotta a me- gyéU s megmozgatta - dolgozó parasztságunkat. Megmozgatta és vasárnap már szerte a megyében megtartott gyűléseken ezer és tizezer zalai dolgozó paraszt jelentette ki egyöntetű lelkesedéssel: „Alkot- tnányunk ünnepére befejezzük c terménybegyüjtést!\'*
S a vállalás nem marad papíron- JZalaszentmihály és Batyk máris tettekkel fejezték ki csatlakozásukat: Ök is befejezték a begyűjtést.
A Komárváros példáján felbuzdulva tett ígéret nagy szó, és fokozott kötelességeket jelent De itt nem is ígéretről van szó, hanem kötelezett ség; vállalásról, amelyet dolgozó parasztságunk azért tett. hogy ezzel is méltó kifejezést adjon annak, mit jelent számára augusztus 20-a, Alkotmányunk ünnepe. Megyénk dolgozó parasztsága — csatlakozva az •ország dolgozó parasztságának zöméhez — olyan kötelezettséget vállalt, hogy a ter- ménybegyüjtést csaknem másfél hónappal a minisztertanács határozatában kitűzött batáridő előtt befejezi. Ennek a ténynek figyelembevételével cs,ak akkor látjuk igazán a Vállalt felelősségteljes feladat Jelentőségét, amikor nem tévesztjük szem elől azt sem, bogy Zala megye az elmúlt
beton a tizennegyedik helyen ajlt a megyék termónybegyüj: ^si versenyében, begyűjtési tervének akkor még 13 5 százalékos teljesítésével,
Megyénk dolgozó parasztsága kötelezettséget vállalt és ennek teljesítése terén’ már tnost forradalmi lendületnek kell megmutatkoznia. A ter- ^énybegyüjtés ütemét minden eddiginél jobban kell fokozni, mert csak igy lehet va- ]ora váltani azt az ígéretet, amelyet az egész, dolgozó nép e!ott dolgozó népünknek tett a zalai dolgozó parasztság amely minden bizonnyal nem feledkezett meg még arról,
hogy egy esztendővel ezelőtt a terménybegyüjtési versenyben ez a megye a legjobbak között szerepelt.
Ahhoz, hogy a begyűjtés ütemét megfelelőképpen lehessen fokozni, mindenekelőtt az szükséges, hogy a cséplés ütemét fokozzuk. Éneikül szinte elképzelhetetlen a vállalt kötelezettség teljesítése- Állami gazdaságaink már befejezték a cséplést. ezek 12 eséplőgépet már egyénileg dolgozó parasztságunk rendelkezésére bocsátottak. Javarészt befejezték a cséplést termelőcsoportjaink is, amelyektől szintén számos cséplőgép szabadult fel. És befejezte a cséplést eddig 34 község is, amelyekhez nap- ról-napra több és több uj község is csatlakozik. Ezekből^ a községekből is felszabadul gép. amelyek most már mind azt a céít szolgálják, hosy megyénkben meggyorsítsák a cséplés ütemét és ezzel együtt hozzájáruljanak a begyűjtés lendületének fokozásához.
Ezek szerint a lehetőség megvan arra. hogy Zala megye Alkotmányunk ünnepére befejezze a terménybegyüjtést. De az nem elegendő, hogy csak lehetőségünk legyen. A lehetőségnek valósággá kell lenni. Ehhez pedig feltétlenül és elengedhetetlenül szívós felvilágosító munkát kell végezni, az eddiginél jobban meg kell szervezni a munkát• Követniök kell községeinknek Batyk es Becschely példáját, ahol a pártszervezet már a cséplőgép mellett segítségére van átdolgozó parasztságnak, a népnevelők pedrg napról-napra lejárnak minden dolgozó parasztot s beszélgetnek velük a ter- ménybeadas fontosságáról-
Ezekben a községekben igazán eredményes a „cséplőgéptől a magtárba" mozgalom, ami nem utolsó sorban annak is köszönhető, hogy mindkét községben alaposan kihasználjak a munkaidőt is.
innak azonban megyenk- olyan községek is. ahol négy a cséplés és a begyüj- lendüleSben sincs hiány; a versenyt mégis kezdi jlnl az adminisz* ráctó rzs- i vontatottsága. Hogy bet. ne mondjunk. Póka-
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága julius 31-én reggel közöké: A népi hadsereg egységei valamennyi arcvonalon folytatták a harcot az amerikai katonaság ellen.
A népi hadsereg Jondon (Eido) városát elfoglaló egységei juliu9 29-én felszabadították Hvangant (Kokan).
A Hvangan felszabadításért vívott csatákban az ellenség veszteségeket szenvedett. A népi hadsereg hadizsákmányra tett szert.
A Koreai Népi. Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága julius 31-én este közölte:
A népi hadsereg Hvangant felszabadító egységei Hvan- gantól délkeletre megtörték a utogy veszteségeket Szenvedett amerikai katonaság elkeseredett ellenállását.
A. népi hadsereg a következő hadizsákmányra tett szert: 3 darab 105 milliméteres ágyú, 5 darab 81 mm-es aknavető, mintegy 100 darab 60 mm-es aknavető, 6 darab 57 milliméteres ágyú, 21 gépkocsi, sok nehéz és könnyű golyószóró, puska, karabin-puska, rádiókészülék és egyéb felszerelés.
A Reuter tudósítója jelenti a koreai hadszíntérről: A főarcvo- nalon lévő amerikai csapatok zöme . az éjszaka folyamán Kum- csongtól nyugatra és \'Csirietől
északra lévő térségben ,uj áfásokba vonult vissza**
Az AFP tudósítója jelenti Mac- Arthur főhadiszállásáról: Az észak koreai csapatok elfoglalták a Tae- gutól 53 kilóméternyire délnyugatra fekvő Hiopcson város* és az amerikaiak arcvonalán ütött résen keresztül keleti irányban nyomulnak előre.
Ez az előnyomulás súlyos helyzetbe hozza az amerikaiakat, akik állandóan visszavonulnak a Kocsang felől dél-
keleti irányban előretörő északkoreaiak elől.
Az AFP jelenti a phöngjangi rádióra hivatkozva, hogy a néphadsereg elfoglalta a Hamcsang é* Andong közti utón fekvő Jecson várost.
Mint a Reuter tudósítója jelenti, az arcvonal jelenleg a tengerparton fekvő Csindzsutól keletre indul ki, majd észak felé Ko- csangtól és Hamcsangtól keletre halad. Andongnál keletre fordul és Jongdoktól. délre ér a keleti tengerparthoz.
R Koreai Képi Demokratikus Köztársaság külügyminisztere fogadta a magyar orvoscsoportot
Phöngjangból jelentik: A magyar orvoscsoportot, amely a magyar dolgozó nép rokonszenvének és segitőkészségének kifejezőjeként Koreába érkezett, Pak-En- Hen miniszierelnökhelyettes és külügyminiszter fogadta. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, valamint a szabadságáért
köszönetét fejezte ki a magyar orvoscsoport előtt, majd vendégül látta őket. A fogadáson jelért volt Simics Sándor elvfárs, a Magyar Népköztársaság phöngjangi követe. Az orvosok csoportja egyébéként julius 31-én megkezdte mO. ¦ ködését.
Malik elvtárs álvelfe a Biztonsági Tanács elnöksáqét ás átadta Trygve Lienek az augusztus 1-i napirendet
Malik elvtárs, a Szovjetunió képviselője, átvette a Bizton* sági Tanács elnökségét és átad* ta Trygve Lienek, az ENSz főtitkárának az augusztus l*i napirendet.
A népi kíná ENSz-kép- viselete és a koreai konfliktus békés rendezése szerepel a napirenden.
szepetken a dolgozó parasztság eddig beadott a szövetkezet * terményraktárába 14 vagon kenyérgabonát, de ebből mindössze 7 vagonra valót vételijegyeztek —_ jegytömbök hiányában. — Mivel pedig felfelé csak azt jelenthetik, amit ténylegesen vételijegyeztek, Pókaszepetk a kimutatás szerint 7 vagont gyűjtött, holott a valóság az, hogy li vagon az eredmény. Az ilyen „kiha- gvások“ megmutatkoznak aztán a megyei eredményen is, amibe természetesen nem lehet bevenni olyan gabona beadását. amelyet az állam tulajdonképpen még nem vett át. Az ilyen esetek arra figyelmeztetnek. hogy a begyűjtéssel kapcsolatban figyelemmel kell kisérni az adminisztratív munkát Is. és nem szabad hagyni, hogy a bürokrácia mo-
csarában megfenekeljék a verseny.
A begyűjtési verseny is — éppen a sikere érdekében — az iparban folyó munkaver- seiiyhez hasonlóan teljesen nyilvános. Nem titkoljuk az eredményeket és nem tartjuk titokban azt sem. hogy melyik község, vagy dolgozó paraszt ér el különösen kimagasló eredményeket. Meg kell azonban állapítani, hogy ez nincs mindenütt igy. Zalaszentbalá- zson például, úgy gondolják, hogy a terménybegyüjtés az egy rettentően „titokzatos ügy", ennek következtében ebben a községben mélységes titokban tartják, hogy egy- egy dolgozó paraszt mennyi gabonát adott be. A községi verseny táblán, is a legjobbaknak csak a nevét olvashatjuk, de az nem derül ki, hogy-miért
a legjobb. Sokkal eredményesebben segiti azonban a termény begyűjtést az olyan uji- tás. amit Murakerosztur alkalmazott a fényképes • senytábla bevezetésével és az egyes gazdák begyűjtési eredményének pontos feltüntetésével. Az egész községnek látnia, és ismernie kell azokat a tlol- gozó parasztokat, akik a begyűjtés élharcosai — ez hat serkentően a begyűjtésre.
Annak a lendületnek, amely Komárváros példája nyomén megyénkben \' tapasztalható volt, meg kell mutatkoznia a következő hetekben a begyűjtésben. így hozhatja be megyénk eddigi lemaradását és igy teljesíthetjük azt a vállalt kötelezettséget, hogy Alkotmányunk ünnepéig befejezzük a terménybegyüjtési
Az állammal való megegyezés, a Népköztársaság iránti hűség a teremtő béke mellett döntött katolikus papok országos értekezlete
es
álló kötelességüket lelkiismeret szerint is. minden áldozatra készen teljesítsék (lelkes taps)
A megnyitó után Horváth Richárd dr. tartott előadói be-
Kedden délelőtt kezdődött meg a 35 katolikus pap által összehívott országos papi érte* kéziét. Az értekezlet színhelyét, a budapesti Tudományegyetem dísztermét, zsúfolásig megtol- j lőtte az értekezlet többszáz “ ’
résztvevője. Az elnöki asztalnál foglalt helyet Darvas József miniszter. P. Lombos László ferencrendi szerzetes, apostoli lelynök, dr. Széchy Antal pro- vikárius. budapesti esperesplé- oános. dr. Horváth Richárd ’isztercita szerzetes és Rácz károly szervita szerzetes.
Az értekezletet dr. Széchy Antal nyitotta meg. Az értekezlet résztvevői vele együtt el- mádkozták a Veni Sancte-t, a Víiatyánkot és az Udvőzlégyet.
Széchy Antal dr. megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta:
— Meg akarjuk vitatni annak a módját, hogyan legyünk segítségére kormányunknak abban a törekvésében, hogy a magyar dolgozó népnek, túlnyomóan a mi híveinknek, szocialista fejlődését biztosítsa. Állást akarunk foglalni a magyar dolgozó nép javára éppúgy, mint az egész emberiség érdekében a stockholmi békehatározatok mellett.
Ismerjük és mindig tudni fogluk kötelességeinket, amelyek bennünket, mint felszentelt oapokat terhelnek. Ezeket a kötelességeinket az utolsó lehelle- tünkig teljesíteni fogjuk.
— De ugyanakkor állampolgárai vagyunk édes hazánknak, amelynek soha nem volt nagyobb szüksége arra. hogy polgárai vele szemben fenn*
Jó katolikusok és jó hazafiak akarunk lenni
A mait
nem térhet vissza
— Korfordulón állunk — mondotta többek között. — A múlt soha sem tér vissza. Hatalmas és sorsdöntő, ami eün dúlt és ami valósul. Ehhez kell a magatartásunkat szab* nunk. Meg kell vallanunk azonban, hogy ez a felismerés a papság körében eleinte csak alig néhány ember sejtelmeiben. érzéseiben volt meg. És nem fent, a barokk paloták hűvös szobáiban, hanem lent, inkább azok között az emberek között, papok és hivek között, akik benn állnak az életben. Elsősorban a legegyszerűbb szerzetesek és a falusi papok lelkében, valamint néhány igen magas kultúrájú katolikus értelmiségi ember, pap és világi meggyőződésében, c
— Ilyeneknek a hangját azonban a felsőbbség valami egészen konok és elmaradott politikai felfogással élnémr tóttá, vagy legalább is elnémi tani törekedett. És jöttek a letiltások. a felfüggesztéssel való fenyegetések, a felfüggesztések.
Pedig nekünk, papoknak és világiaknak egyaránt nem az elválasztó részeket kell keresnünk, hanem azokat a pontokat. amelyekben együtt mehetünk.
— Mi egyszerre akarunk és tudunk is lenni jó katolikusok és jó állampolgárok (taps), jó hivő emberek és jó hazafiak. Hála Istennek, ez a felismerés most már papságunk körében wS a hivök körében kezd mindig többekben és többekben feltámadni és mindig többekben és többekben öntudatosodni.
— A jövő útja a szocializmus útja, és nem volt még a történelemben a kereszténység számára annyira vele rokon, 2gy lényegű, hozzá közelálló, jj kort nyitó eszmeáramlat, mint éppen a szocializmus. Hogy csak néhány érintkező, >őt azonos pontra mutassak rá: y legfőbb érték az ember; minden ember egyenlő; embernek embertől való kizsákmányolása megszűnik: ez tiszta evangéliumi elv.
Az ember-testvériség és emberszolidaritás gyönyörű valóságához napról-napra közelebb jutunk.
— Ilyen szempontból is tessék csak például most Koreára gondolni: kicsi nép, messzi ország, mit fájjon érte a szívem, gondolták jnég tegnap az emberek.
És ma mist gondolnak. Testvéreknek tudják az ottani embert. És ez holnap viszont is, rám is állhat és milyen jó ezt tudni. Erő van ebben és szépség. És ez nem más, mint a keresztény felebaráti szeretet. Vagy az ötéves népgazdasági tervünk sok gyönyörű és embert szolgáló eredmény: az
épülő utak, hidak, bölcsődék, napköziotthonok, óvodák, iskolák, gyárak, kórházak, üdülők, tóbb kenyér, könnyebb mupjca, gépesítések folytán emberségesebb munka és nagyobb eredmények, stb. stb.
— Ezekről van szó, kedves testvérek. Hát lehetünk mi ezekkel szemben elutasító állásponton? Ezekről van itt szó uraim, és ezért jöttünk mi itt össze, senkitől sem kényszerítve, sokaktól gáncsolva, lebeszélve és elijesztve, és csak kevesektől bátorítva, híva és akarva. Hogy^ mégis ilyen szép számmal jöttünk össze, ez mutatja, hogy ez a mi mozgalmunk a népből jövő, a néppel együtt merő, a néppel együtt akaró, a néphez hűséges papok megmozdulása spontán és autonóm, a szónak annak az értelmében, hogy az idő és a józan ész és az Isten kegyelme érlelte ki bennünk.
zunk magatartásának meg kell változnia Népköztársaságunkkal szemben, hogy kijussunk abból a zsákutcából, amelybe egyes katasztrófapolitikát folytató egyházi főnökök a haladás elleni elfogultságukban és értetlenségükben a régi rendszert visszahíva, katolikus egyházunkat juttatták. Azt kívánja mozgalmunk, hogy ezzel egyúttal végeszakadjon annak az áldatlan gyakorlatnak, amely a lelkiismereti szabadságot semmibe véve elfojtott, üldözött és megtorolt a papoknál minden állásfoglalást, amelyek a népi demokrácia felé pozitívak voltak.
— Mozgalmunk a haladó gondolkodású papok nagy tömegétől,
azoktól, akik szociális gondolkodásúak és népünkkel egyek a szocializmus építésében, el fogja választani azt a kisebb számú csoportot, amely nem enged elmaradt reakciós politikai rövidlátásából.
— Nem vagyunk egyedül. Testvéreink, a romániai, csehszlovákiai, lengyelországi papok ugyanúgy keresik az utat, mint mi. A lengyel papok és lengyel püspökök hivatalosan is megmutatták, hogy lehet tenni valamit. Az utat, melyen elindultunk, nekünk kell tovább törnünk. A \'gondolat nem új. Hiszen voltak legjobbjaink között, akik már régóta ezt követelik. És az egyház múltjában is minden megmozdulásnál voltak papok, akik a haladás élenjárói között voltak.
Horváth Richárd szerzetes ezután leleplezte a reakciós rágalomhadjáratot, amely a katolikus papok békemozgalma ellen folyik, majd ezeket mondotta:
Különbséget teszünk a Vatikán tanító tekintélye és politikája között
— Ismételten hangsúlyozzuk, amit Plojhar József, csehszlovák népjóléti miniszter legutóbb így szövegezett meg: „A külföldi propaganda címére újból kijelentjük, hogy római katolikus hívők vagyunk, és nem akarunk új egyházat alapítani. Mi a hit és erkölcs minden dolgában engedelmeskedünk a Szentatyá- nak‘\\ Hit és erkölcs dolgában a Szentatya nekünk a legfőbb és -megfellebbezhetetlen tekintély.
— Különbséget kell azonban tennünk hit és erkölcs és politika, a Vatikán tanító tekintélye és a Vatikán politikája és a Vatikán bizonyos szervei, emberei, rádiója, lapja kő.őtt.
Nekünk elsősorban saját népünk sorsát és érdekeit kell szemünk előtt tartanunk (nagy taps). Népünk boldogulását — ezt mi nem nézhetjük egyoldalú szemüvegen keresztül. Nem nézhetjük a nyugati kapitalizmus és az amerikai imperializmus érdekei szerint. Nem vagyunk kötelesek rosszul informált híreket és az igazságnak meg nem felelő álláspontokat csalhatatlanoknak elfogadnunk és követnünk.
“ Politikai dolgokban vatikáni embereknek a megnyilatkozásai, a vatikáni rádió és újság hírei és állásfoglalásai csak any- nyiban jók nekünk, amennyiben ezek népünk érdekeinek, a mi hazánk érdekeinek és főképpen az igazságnak megfelelnek. És mert tulnyomólag nem ezt követik. fogadjuk gyanakvásokkal és konkrét esetekben elutasitólag.
Ha azt kell észrevennünk, hogy akár hivatalos helyekről — igy a Vatikánból is —. csak a kapitalista, imperialista világrendet hajlandók egyedüli üdvözítőnek elfogadni, ez nem kötelező ránk nézve, ez. nem a keresztény felfogás és ebben nincsen még a szikrája sem a csalhatatlanság- nak. *
A nép melleit a helyűnk
— Nekünk a nép mellett a helyünk (nagy taps). Ahogyan felhívásunkban mondottuk: „teljes szivünkből, minden erőnkből kívánjuk az egyház és az állam közötti megegyezést, az egyház és a népi demokratikus állam törvényeinek kölcsönös tiszteletben tartását4*. Nem kivánják itt a mi hitünket elvenni. Csak azt kivánják, Jiogy a hitünket is állítsuk bele az alkotó munkába (helyeslés).
— A szocializmus sokkal közelebb áll hozzánk, mint a letűnő kapitalizmus. A szocializmus Q társadalmi igazságosságon alapul és legfőbb értéke az ember.
— Még egyről kell szólnunk, a béke kérdéséről. Ez az emberiség központi problémája. Hova álljon a pap. ha nem a béke gondolata mellé? És hogy a mi papságunk lelkiismerete erkölcsileg kikezdetien, azt éppen az mutatja, hogy amikor a stockholmi békenvilatkoza* aláírásáról volt szó. igazságos felháborodással állott a béke gondolata mellé és aláírta az iveket. És nem az ő hibája, ha ez a szép megmozdulás hirtelen megszakadt. hanem az egvbázi felsőbbség egyrészének szerencsétlen intézkedéséé, amellyel megtiltotta a békeivek aláirásá* papoknak. szerzeteseknek, apácáknak
Cselekvóleg álljunk a béke ügye mellé!
Az Egyház magatartásának meg kell változni
¦— Mozgalmunk örömmel üdvözli a kormány é* a püspöki kar tárgyalását és kívánja, hogy azt minél előbb és síké-
Bwrta. 1950- au*. *.
résén befejezzék. Az a meggyőződéi, hogy már régen kellett volna, amikor még bem jutottunk zsákutcába. De jobb későn, mint soha!
— Értekezletünk azért jött össze, hogy kimondja: egyhá—
Imádkoznunk is kell érte, meg is kell hirdetnünk a békegondolatot. de cselekvóleg is kell állnunk mellette és ha kell, harcolnunk is kell érette. Részt kell vennünk a békeszervezetek munkájában, külön papi békeszervezetet, bérbizottságot kell alakítanunk. El kell Ítélnünk a háborús uszítást, a terrorbombázáso- W. az imperialista háborúi Í7 le kell lepleznünk és meg kell bélyegeznünk a háborús bűnösöket-
21 kell ítélnünk az atombombát és meg kell bélyegeznünk minden spekulációt az atommal kapcsolatban, amely keresztényiden és istentelen. mihelyt nem alkotásra, hanem pusztításra alkalmazzák.
— Mozgalmunk lényege hü- •égesen együtt a néppel,\' népünkkel, amiből mi is jöttünk
/
khova mi is tartozunk. Együtt vele a szocializmus epilésének utján, együtt vele a béke ügyének szolgálatában, együtt vele a megértésben egyházunk és hazánk között. A szocializmus meghozza mindazt, ami az ember szabadságát, boldogulását, jólétét, örömét jelenti. De mindez evangéliumi élet is. keresztény elet Amikor tehát én a szó- cializmust akarom és építem, akkor az evangéliumot is épi- tem.
— így jutottunk el mi néphez hú\'papok a népi demokratikus államunk, dolgozó népünk iránti hűség dolgához. E* igy született meg ez a mi mozgalmunk.. Es meggyőződésünk biztos, merf tudjuk, hogy mi járunk a jövő utján.
Szünet után az első felszólaló Faddy O ferene-
rendi szerzetes volt. majd
Freé*z József budapesti he* mmamezői segédlelkész ég Pozspai Pelbárt minorita atva felszólalása után Balogh István szólalt fel.
Az Egyház eddigi hivatalos politikájával szakítani kell!
— Fötisztelendö Uraim! Közel három esztendeje annak, hogy a magyar katolikus egyház olyan politika nyomán, amely a külpolitikai helyzetet kétségtelenül^ tévesen itélto meg, zsákutcába jutott. Az azóta elmúlt esztendők tanulságai elegendők voliak ahhoz, hogy ime nagyra nőjjön azok tábora, akik a megbékélés, az egyház és az állam együttműködésének nemcsak lehetőségét, de szükségességét is hangoztatják. De még mindig késlekedik, elsősorban a püspöki kar részéről, annak felismerése. hogy csak a leghatározottabb pozitív ^ fordulat, elfordulás az eddigi passzív, tartózkodó, bizalmatlan magatartástól, vezethet a helyes útra. Olyan fordulat tehát, amely a magyar dolgozó nép érdekében minden félreértés; kizáró módon kész együttmü. ködni a népi demokrácia kormányával.
— A püspöki karnak az egyház és állam viszonyának rendezésében hosszú ideig az volt az álláspontja, hogy méghaladja hatáskörét és tárgyalásokat addig nem kezdhet, amig arra a Vatikántól felhatalmazást nem kap. Hogy mennyire téves volt az az álláspont, ezt nem azzal kívánom bizonyita- , ni, hogy ime most is tárgyalnak a Vatikán hozzájárulása nélkül, hanem bizonyítom a lengyel püspöki karnak saját kormányával kötött^ megegyezésével. amely ez év április 11-én jött létre.
— Az eddigi hivatalos egyházi politika életveszélyesnek bizonyult. Evvel szakítani kell. Ez amit a püspöki kar is kétség e- lenüi belátott, amikor most végre odaült a tárgyalóasztalhoz. Belátta ezt a magyar1 katolikus papság is, amikor a tárgyalások sikere érdekében a mozgalmat megindította.
Azok a plébánosok, akik as egyház és az állam viszonyát a maguk hatáskörében már évek előtt, vagy azó;a szabályozták és népünkkel, híveinkkel, a helybe.*! hatóságokkal egyetértésben élnek és nyugodtan dolgoznak, a kérdést megoldották.
Ee meg az ilyen helyeken is nem ritkán nehézségeket okoz az egyházi hatóságok különböző politikai magatartása.
— Itt van a békeiv aláírásának ügye. Az egyik főpásztor megengedte, a másik megtiltotta. Az egyik teljes érdektelenségei jelentett be. mert mint nem egyházi, hanem tisztán állampolgári aktust bírálta el. A másik ugyanakkor retorziókkal fenyegetőzött. Természetes, hoav a helyzet fel-t borult, a bizalmatlanság nődön: nőtt az egyház intézményei a és személyei iránt. Ebben a stad:- umban a felelősség az eseményekért mindnagyobb mértékben száll az alsópapságra is.
— Ennek a felelősségnek érzése és megnyilatkozása tette aktuálissá mozgalmunkat.^ Mi j támogatni akarjuk a kormányt | a dolgozó nép életszinvonajá". nak emelésében. Valóban kér ni kellene ezt a katolikus P*P*
Ságtól? Nekünk magunknak
kellene ezt követelnünk, ha a kormány maga is nem tartaná egyik legfőbb feladatának. Vagy talán a békéért való harc volna nehéz egy pap számára •*
A stockholmi határozatokhoz lelkesedéssel csatlakozunk! A békét, egyházunk és hazánk békéjét, ai egész emberiséi békéjét akarjuk!
— Javasolom: alakítsuk mtf a magyar római katolikus Pa‘ pok békebizottságát, .mely &
Országos _ Tanács kcbe-ében i a mozgalom ^llandó feladatai! működik és javasolom állandó folyamatosan intézi és ügyün- tjizoltság megválasztását, amely I két sikerre viszi.
Balogh István nagy tapssa* fogadott beszéde után szünet következett.
A katolikus papok országos értekezletének .
határozati javaslata
Az 1950 augusztus 1-én a Központi Egyetem dísztermében megtartott országos katolikus papi értekezlet a következő határozati javaslatot fogadta el: Az értekezleten részt- vett és az ország valamennyi egyházmegyéjéhez tartozó katolikus papok és szerzetesek kijelentik, hogy hűséges papjai a római katolikus anyaszent- egyháznak és annak fejének. Hű állampolgárai a népi demokratikus magyar államnak. Papi és állampolgári kötelességüknek tekintik lelkipástfori hivatásuknak teljesítését, a dolgozó magyar , nép nagy ország- épito munkájának támogatását cs a tartós béke biztosításáért indított harcban való tevékeny
részvételt.
Ezért elhatározták:
1. Akarják az egyház és az állam közö.ti sürgős cs teljes megegyezést az egyház és az állam törvényeinek kölcsönös tisz lelet- bcntartásával.
Ezért örömmel üdvözük a püspöki kar cs a ncpi kormány képviselői között megindult tárgyalásokat, cs a magük részéről egész erejükkel elősegíteni kívánják ezeket.
2. Á papság s a dolgozó nép kö- 7öt;i bizalom helyreállítása érdekében kifejezik hűségűket a népi demokrácia állama, a Magyar Népköztársaság iránt. Ezt annál is inkább igaz hazafias kötelességüknek érzik, mert a magyar nép fczocbilis felszabadulását, emberi rangra emelését tekinti a népi demokrácia a maga legfontosabb céljának é$ azt hirdeti, amit a papság Is vall kérész lény hite szerint: .legfőbb értek az ember 44
Kijelentik, hogy az ötéves népgazdasági terv megvalósításáért mindent megtesznek, hogy szintén hozzájárulhassanak a magyar rcp anyagi és szellemi életszínvonalának emelkedéséhez.
Szembeszállnak minden olyan külső és belső reakciós törekvéssel, termesze csen elsősorban a soraikon belül jelentkező reakcióval. mely az ötéves terv megvalósítását, a szocializmus építését hátráltatni, szabotálni igyekszik. Nem akarják, hogy a katolikus anyaszenjegyházat a reakció a maga céljaira felhasználhassa* Nem siratják vissza a múlt szociális igazságtalanságát. Előre akarnak haladni a néppel hazafiságban? sze- rctetben, munkában összeforrva.
3. Fenntartás nélkül támogatják a magyar nép békeharcát és ebből tevékenyen ki akarják, venni a maguk részét, szem elölt tartva Krisztus Urunk Hegyi Beszédének e mondatát: „Boldogok a békessé- gesek, mert ők Isten fiainak bi- vatnakM.
Ezért egyhangúlag csatlakoznak a stockholmi békefelhiváshoz és felszólítják mindazon paptestvé- reikeí, akik e felhívást még alá nem írták, tekintsék az aláírást sürgős katolikus kötelességüknek.
4. Mivel a tartós béke megvédése egyaránt érdeke az egyháznak és az államnak, a papságnak és a\' dolgozó népnek, elitélik az imperialisták háborús uszítását, a gyarmati és félgyarmati népek szabadságharcának elnyomását célzó imperialista háborús beavatkozásokat. Az igazi keresztény humanizmus nevében tiltakoznak as atombombának propagálása és használata ellen* Megbélyegzik azokat, akik a koreai háborúval kapcsolatban az atombomba haszná ?at&i követelik. Tiltakoznak a koreai polgári lakosság, a védtelen városok és falvak elleni bombatámadások ellen,
5. Az állam és ts egyház megbékélése, a dolgozó nép és a papság együttműködése érdekében kívánatosnak tart/ák, hogy n néphez hü papságot és szerzeteseket az államhatalom teljes erejével támogassa hivatásának teljesítésében, az ország újjáépítéséért, a
tartós békéért kifejteit munkában- Végül elhatározták az értekezlet résztvevői, hogy az egyházhoz cs néphez hü papság fenti ha;á-
A magyar dolgozó népnek a hős koreai szabadságharcosok részére küldött kórházvonata — útban Koreába — július 31-én Moszkvába érkezett A kórház- venat kísérője táviratban írja:
A Szovjetunióban ezidöszerint csehszlovákiai, bulgáriai, és magyarországi parasztküldöUségek tartózkodnak. A bolgár parasztküldöttség tagjainak egy csoportja harkovi kerületben vendégeskedik.
Julius 30-án Odesszába érkezett a magyar parasztküldöttség egy cső porija. Felkeresték a Csevcsenkó- ról elnevezett, az ország legrégibb gép- és traktor állomását. Megtekintették az állomás javítóműhelyeit és gazdaságát. A magyar vendégek a mezőgazdasági gép- és traktorállomás részéről a kolhozoknak a termelés fokozá-
Jurij Zsukov, a Pravda párizsi tudósítója „Az emberiség ellenségei“ cimü cikkében foglalkozik azzal a jelentéssel* amelyet nemrég az „Európai Problémákat Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsági tett közzó. #
— Ez a szerény elnevezés: ,»Az Európai Problémákat Tanulmányozó Nemzetközi Bizottság^ — irja Zsukov —# a háborús uszitók egyik legaljasabb műhelyét leplezi. A „Bizottság44 elnöke az utóbbi napokig Paul Reynaud francia nagykapitalista, az amerikaiak ismert ügynöke volt- Reynaud bizottsága már egész sor „javaslatot44 készített a nyugati hatalmak kormányai és külügyminiszterei részére.
— A szóbanforgó jelentés, amely a Bizottság 16. jelentése.-azt ajánlja a nyugati hatalmak kormányainak, hogy a
ehető leggyorsabban készüljenek fel arra, hogy ne csak az atombombát használják fel a Szovjetunió és a népi demokráciák ellent hanem a, tömegpusztítás minden kieszelhet eszközét. A jelentés fel is sorolja ezeket:
1. Az atomfegyver: a) 235-ös uránból és plutóniumból készült bomba; b) hydrogén- bomba; c) rádióakti v gázoké
2. Biológiai fegyver emberek pusztítására (bacillusok és mérgek), állatok pusztítására (bacillusok és mérgek); növények pusztítására (mikrobák és rovarok).
3. Vegyi fegyver, főleg fojtó- vagy mérgesgázok.
4. Meteorológiai háború, amelynek technikája még távol van a tökéletességtől.
— A jelentés szerzői, ezek a szánalmas mániákusok, akik súlyos atomfertőzésben szenvednek, megfeledkeznek a valóságról. Jellemző, hogy a fő• figyelmet q baktériumfegyver alkalmazásának # szentelik, megfeledkezve a japán háborús bűnösök eorsárój, akik pestises bolhák segítségével próbálták legyőzni a kinai népet, de a vádlottak padján végezték pályafutásukat.
— A jelentésben kifejtett ötletek amerikai Származása
rozatalnak megvalósítása cs érdekelnek képviselete érdekében megválasztják a katolikus papság országos békebizottságát.
„Szovjet ^lvtársak segítségével sietek, hogy minél előbb segítséget nyújthassunk a világbékét fegyverrel védő hős koreai népnek\'*.
sára nyújtott segítségről érdeklődtek. továbbá a munka megszervezéséről és a nehéz emberi munka gépesítéséről. A Sztálinról elnevezett kolhozban * csoport tagjai megismerkedtek a korszerű állattenyésztés módszereivel^.
A magyar paraszlküldöttség másik csoportja néhány napos ottartózkodás után Üzbekisztán- ból julius 31-én Tádzsikisztánba utazott.
A Csehszlovák Köztársaság állami gazdaságai dolgozóinak csoportja most a rosztovi kerületben tartózkodik.
nemcsak abból látható, hogy a szóbanforgó Bizottságot Reynaud, az amerikai ügynök vezette, aki két év alatt kétszer is Trumanhoz utazott; hogy kikérje tanácsait. Lehetetlen, hogy fel no figyeljünk arra. hogy a Reynaud-féle bizottság „javaslatai*4 között v\\n egy amerikai mintára készült terv a nyugateurópai országok demokratikus szervezeteinek szétzúzásáról.
Zsukov megállapítja^ hogy a Reynaud-féle bizottság botrányos jelentése nyomán olyan hatalmas felháborodás robbant ki a nyugateurópai közvélemény legszélesebb köreiben, hogy az uj Herostratesek olyan helyzetbe kerültek, mint a csapdába került patkányok. A Bizottság egész sor angol és francia tagja lemondott és megtagadta a jelentés^, Köztük volt maga Paul Reynaud is. A népek éberségét azonban nem olyan köny- nyü megtéveszteni. A közvélemény látja, hogy Reynaud és. társai, miután kiheverték első ijedtségüket és zavarukat, máris újra kezdik propagandájukat az atomfegyver alkalmazása érdekében. Ezért a francia békeharcosok Rey^ naud és bandája emberevő programjára az atomfegyver betiltását követelő stockholmi felhívással kapcsolatos aláírásgyűjtő mozgalom további fokozásával válaszolnak.
HÍREK
A NÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL
Vándorzdsz\'ó Albániában a mezőgazdasági dolgozóknak*
Albániában a cséplés és gabonabeadási verseny e’ső helyezettje elnyeri a minisztertanács vándorzászlóját. Most a Demokratikus Arcvocai Központi Vezetősége határozatot hozott, amely szerint a verseny második helyezettjét is kitünteti vándorzászlóval. Az albán mezőgazdasági dolgozók ezekután még az eddiginél is nagyobb lendü’ettel folytatják a cséplési munkálatokat, hogy minél előbb eleget tehessenek babonabeadási kötelezettségeiknek.
Moszkf&ba érkezett a Koreába menő magyar kórliázwonat
n magyar parasztküldöttség csoportjai Odessza környékén és Tádzsikisztánban
As emberiség ellenségei
Előkészület az uj oktatási évadra az egerszegi pártszervezetben
A rendszeres pártoktatás ebben az esztendőben csak október elsején indul me<*. A m»,lt óvad tapasztalatai alapján azonban a szervezési munkát már mos megindítjuk. Ezévi oktatásunk célkitűzéseinek megfelelően a minőségi színvonalat kell, hogy emeljük. Ennek érdekében elsősorban az előadók, a pártpropagandisták jó felkészültségét kell biztosítanunk.
A múlt oktatási évadban már rendszeresen tartottunk előadói értekezleteket. Itt megvitattuk a heti szeminárium anyagát. Mindannyiszor az előadók között élénk és egészséges vita fejlődött ki a módszertan körül és kialakultak a helyes elvi szempontok is, amelyek annak továbbadását zavartalanul biztosították.
Az előadók módszertanában azonban nem volt egység. Nem mindenikük végzett előadóképzőt. Voltak jó előadóink, de egyik-másiknál a jó felkészültség mellett hiányzott a bolsevik nevelés lényeges kelléke: a helyes pedagógiai érzék.
Ezért még az oktatási évad megindulása előtt a múltban is jó kommunista magatartást mutató, jó felkészültségű és előadókészségű, ideológiailag fejlett elvtársak ebben az évben oktató munkájukat hathetes esti előadóképzőn való gyakorlattal erősítik meg. Itt elsajátítják majd az egységes módszertant, mellyel ezévi, magasabb színvonalú úgynevezett alap- és középfokú politikai iskoláinkban az aktívákat elméletileg és gyakorlatilag képezzük.
Ez az előadóképző ma indul meg a zalaegerszegi pártszervezetben.
Itt propagandistáink a módszertani mellett alapos elméleti képzést is kapnak, mindig arra törekedve, hogy az elmélet és a gyakorlat elválaszthatatlan egységet képeznek.
A másik célkitűzésünk az, hogy az idén oktatásunk súlypontja az üzemi dolgozók, a népnevelők, bizalmiak, valamint a tömegszervezeti funkcionáriusainkra esik. Itt tanulnak meg marxista-leninista módon gondolkodni és cselekedni.
Ezek az elvársaink azok, akik élenjárnak a termelésben és a pártonkívüliek nagy tömegeivel állandó kapcsolatban vannak. Ezeknek az elvtársaknak jó kommunista munkája biztosítja, hogy a milliós ‘tömegek szeretete a Szovjetúnió iránt minél szélesebb körben eleven valóság legyen. Jó kommunista munkájuk biztosíték arra, hogy el tudják mélyíteni a milliós tömegek bizalmát Pártunk és nagy vezére, Rákosi elvtárs iránt. Munkájuk széles látókörűvé és osztályőntudatos- sá teszi párttagságunk széles táborát. Az osztályharc szüntelen^ forradalmát a gyakorlatban, elméletileg alátámasztva lendületben tartják.
Mindezek elengedhetetlen feltételei a szocializmus építésének. „A munkásosztály pártja nem töltheti be osztálya vezetőjének szerepét, nem töltheti be a proletárforradalom szervezőjének és vezetőjének szerepét, ha nem sajátította el a munkásmozgalom vezető elméletét, ha nem sajátította el a marxizmus-leninizmus elméletét\\
ROTSCHILD JÁNOS
10 órai hősies munka eredménye:
Csiszár Róbert traktorista 1 napon 266 mázsát csépelt!
„Segítsék győzelemre gépállomásaink is a terménybeadás íigyétr — így szóllott az Állami Mezőgazdasági Gépállomás megyei központjának felhívása a gépállomások dolgozóihoz.
Csiszár Róbert és Sípos Ferenc pölöskei fraktoristák cséplőgépük munkacsapata előtt a felhívást még vasárnap délben ebédszünet alatt röpgyűlésen ismertették. Beszéltek a cséplőmunkások előtt, hogy mit is köszönhetünk a Szovjetúnió Alkotmánya nyomán megszületett népköztársasági Alkotmányunknak, hogy minden idejében beadott mázsa gabonával a Szovjetúnió vezette béke tábort erősítjük.
— Meggyorsítjuk a cséplés
menetét! — visszhangzott a cséplőmunkások szava. Gyorsabban is nyelte a gép a felvágott gabonakévéket. Gyorsabban teltek a két gépállomási masina garatjára akasztott zsákok acélos szemekkel. Az első \'nap eredménye az lett, hogy Csiszár Róbert traktorista gépe a munkacsapat jól megszervezett munkája, az idő teljes kihasználása következtében 224 százalékban teljesítette cséplési kötelezettségét, mert 266 mázsa gabonát masináltak el. Sípos Ferenc munkacsapata sem sokkal maradt le Csiszárék mögött. Az ő eredményük hétfőn 240 métermázsa volt. Most arra törekszenek, hogy ezt az eredményt is tovább fokozzák.
Zsizsikes gabonával is támad a kulák
Ahogy nőnek eredményeink, amilyen mértékben gyorsul a ter- ménybegyüjlé3 üteme, a falu ellenségei, * kulákek annál eszeveszettebben támadnak uj kenyerünk * ellen., Napról-nanra érkéznek hírek a’megye több részéből, hogy tavalyi zsizsikes gabonát adnak be a földmüvesszövetkezet magtárába és megfertőzik vele a már begyűjtőit, nagyobb meny- nyiségü életet. Muraspemenyére a. szentmargitfalvai kulák molnár, Csömyeföldére, Lispeszent- adorjánba, a helybeli kulákok vittek be zsizsikkel fertőzött terményt. ügy gondolták, hogy c terménvfelvásárló akkor nem veszi észre aljas fogásukat, ha a réai fertőzött szemet a csákók közepére lopják be. Csalódtak.
A Párt, a falu dolgozói, a leg- megbizhatóbbakat, párttagokat és pártonkívüli dolgozó parasztokat
állított oda a felelősségteljes bizalmi állásba. * termény felvásárlói pozícióba. Leleplezték nyomban az ellenség bűnös tévé kenységét! ,
Ilyen esküdt ellensége népi demokráciánknak 1Kónya József zalhárshágyi 38 holdas kulák is. Tegnap a helybeli terménybe- gyüjtőhöz négy mázsa gabonát szállított be az ideivel együtt. Gondolta * zsákok alléba „csusz- tatja<4 a zsizsikes szemeket, a tetejére pedig az idei tiszta gabonát. öt is leleplezték!
Méltó büntetését fogvacogva várja a zalaegerszegi államügyészség celláinak rácsa mögött, dolgozó népünk eme százar. cu ellensége. *
Csődé a mintaközséget hívta versenyre!
Vállalta, Iioíjy augusztus 5-rc teljesíti a begyűjtést ZalaiévG vállalása: augusztus
Több. mint félezer dolgozó pa. raszt jött össze a zalalövői föld- müvesszövetiLCzet nagytermében. A zalalövőiekcn kívül még ott van a csődéi dolgozó parasztok csoportja is.
Feladat és kötelesség
Kirschncr Béla elvtárs Zalaegerszegről a Járási Pártbizottság nevében köszöntötte Zalalövő cs Csődé dolgozó parasztjait. Beszédében méltatta eddig elért eredményeiket, mellyel a megye legjobb községei közé sorakoztak fel. — A mostani feladat és kötelesség — mondotta —. hogy a terménybegyiijtés ütemét úgy fokozzuk. hogy az évi beadási előirányzatunkat augusztus 20-ig befejezzük. Beszédét igy fejezte be: — Előre a Párt útmutatásával, Mindszent és Szegvár versenykihívása nyomán augusztus 20-rat Alkotmányunk nagy ünnepére a gabonabcgyüjlés 100 százalékos teljesítéséért.
Több, mint 50Q dolgozó paraszt egyhangú lelkesedéssel tett. hitei a Pártnak és Rákosi elvtársnak, hogy munkájuk legjavával segítik
győzelemre épülő szocialista hazánkat és a béke nagy ügyét.
A csödeick rövid tárgyalásra összedugták a fejüket. Utána Lóránt Kálmán elvtárs, csődéi mintagazda emelkedett szólásra.
Kövessen bennünket a mlntaközség!
— A mi községünk a kisebbek közé tartozik — mondotta —, de tudjuk azt, hogy jó munkánk épp annyit jelent az ország építésében. mint bármelyik nagyközségé. Annyit kaptunk mi is az Alkotmánytól, mind a zalalövőiek. A következő mondatokat a szokottnál hangosabban ejti ki. — A csépléssel. tarlószántással már végeztünk. Mi. csődéi kisparasz- tok úgy határoztunk, a terménybeadással sem várunk 20-ig, hanem augusztus S-re ennek is 100 százalékban eleget teszünk. Ezt pedig nemcsak szó! Bebizonyít juk. hogy a kitűzött határidőnkre teljesítés lesz belőle. Kövessen bennünket a minlaközség!
Lóránt elvtárs bejelentését lelkes taps és éljenzés követte,
majd Takács János elvtárs mintagazda, Zalalövő község birája állt fel. hogy a község dolgozóinak határozatát tolmácsolja. —
Augusztus 12-re vdllaljuk!
A mi községünk jóval nagyobb Csődénél így S-rc nem Ígérhetjük, hogy végzünk, mert nem is tudnánk teljesíteni. De elfogadjuk Mindszent és Szegvár község gck versenykihívását és megmutatjuk, hogy mintaközségünk méltóképpen az elsők között lesz a megyében a tcrménybegvüjtés\' versenyben. ígérjük a Pártnak, Rákosi elvtársnak, hogy termény- begyüjtésünket augusztus 12-ig 100 százalékig teljesítjük!
És Zalalövő dolgozói egy emberként álltak fel hosszasan éltetve a Pártot és Rákosi elvtársat. Köztük taosoltak boldogan kipirult arccal Pesti Boldizsár kis- paraszt. aki 1340 százalékban, Radics János, aki 753 százalékban és Fekete Péter, aki 690 százalékban teljesítették gabonabeadási kötelezettségeiket.
„Jobb munkával fel
a hős koreai szabadságharcosok mögé“
A felaőrajki állami gaxdaság levele
A begyűjtés munkája egyre fokozottabb lendületet vesz a íclsőrajki állami gazdaságban ¦s most a kezdeti nehézségek leküzdése után a fiatalság is egyre aktívabban kapcsolódik be a brigádok elsőségéért folytatott versenybe. A munka megszervezése, a munkafegyelem megszilárdítása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy n gél- sei állami gazdaság üzemi DISz-szervezetének fiataljai valóban teljes mértékben kivehetik részüket ebből a szocializmust építő nagy munkából. Eredményeink elérésében nzeszxemenő támogatást haptunk
pártszervezetünktől. Amióta a pártszervezet élén uj vezetőség van. azóta két ízben is volt üzemi értekezlet, amely alkal* makkal megbeszéltük legközelebbi tennivalóinkat.
Kommunista őszinteséggel be \'kell azonban vallanunk, hogy "ezek az eredmények még nem felelnek meg a szocialista követelményeknek, mert Pártunk. dolgozó népünk sokkal többet vár el tőlünk, mint amennyit eddig tettünk. Mi volt mégis annak hogy
a DISz szervezeten helül is gyenge volt a politikai felvilágosító munka? Egyszerű a felelet: hiányzott a harcos komm munista vezetés, az ellenőrzés. Munkánkban nemérezfcükeddig a pártszervezet segítő kezét, csak most. mi titán az ’
aj vezetőség vette át a munka irányítását, szervezését, változott meg a mi viszonyunk Is teljes mértékben a munkához, így nem csoda, ha egyik-ipásik esetben az ellenségnek kedveztünk, az ő malmukra hajtottuk a vizet. Most azonban más a helyzet, A? elvtársak $pkkal többet foglalkoznak velünk, türelmesen megmagyarázzák nekünk, hogy valójában mit is j\'elcnt az. ha mi gyorsan végrehajtjuk a terménybegyüjtést. ha minden szem gabonával erősítjük a Szovjetunió vezette nagy béketábort. Velünk vannak munkánkban, harcunkban és ez eredményezte azt, hogy az állami gazdaság ifjúmunkásat
nák
moly fordulatot hozott az uj vezetőség megválasztása. Most azután igazában is megértjük, hogy nekünk, a hős Komszo- mól utjain \'haladó fiataloknak a termelés rohamcsapatává kell válnunk. Éppen nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy
mi adjuk a lendületet
az idősebbek munkájába, s hogv mi legünk a munkaverseny élvonalában, mi mutassunk példát azoknak is, akik még lemaradtak a versenytábláról. így is kell tennünk, mert hiszen most már a Pár* ifjúsága vagyunk a Pórt bizalma pedig még odaadóbb munkárc kötelez bennünket.
A koréi nép ^zabadságh?«r* cát akarjuk seeiteni azzal is.
hogy nemrégiben alakítottunk egy újabb Ifjúsági brigádot „Ifjú Gárda" névvel, amelynek feladata. hogy a gazdaság magtárait cs gazdasági épületeit a legnagyobb rendben" tartsa, azonkivül gondoskodjon a gabona helyes tárolásáról és kezeléséről. Mi is a *
cok példáját akarjuk követni, ezért határoztuk el, hogy Pártunk irányításával
még jobb munkánkkal
sorakozunk fel a hős koreai szabadságharcosok és az egész béketábar mögött. Az aljas háborús uszitóknak adunk ezzel méltó feleletet.
A felsőrejki állami gazdaság
„Ifjú Gárda.“-munkacsapata.
Jó nraRVaszervezéssel, az állítási idő csökkentésével
fokozzuk a cséplés ütemét
Most huzat be a gép Cziráki Péter elvtárs hagyárosböröndi párttitkár udvarára. Rövid pár perc és már az etető egymásután eregeti a kévéket a gép gyomrába. Vidóczi Jenő elvtárs, a cséplőgép ellenőre meg a mázsát állítja be.
Egymásután telnek a zsákok és mázsálás után Csíki Ferenc, a cséplőmunkások brigádveze- töje viszi őket a kamrába.
A cséplés: kollektív munka
Csíki Ferenc már a harmadik mázsálás elhordásával végzett. Kifújja magát, zsebkendőjével megtöri! izzadó homlokát és így kezd beszélni. — Versenyben állunk a faluban cséplő másik géppel, úgy hat va- gónt már rájuk vertünk. Ennyi előnyünk van. Ez az eredmény nem született ám magától. Hiszen egyszerre kezdtünk és mind a két gép Nálunk
megvan az összetartás, a munkabeosztás. Mindenki tud- fa, hogv hol van a helye és mi a kötelessége. Ha végzünk valahol, ott tisztán és rendben hagyjuk az udvart is. A lányok hátramaradnak, rendet csinálnak, mi férfiak meg áthuzatunk a kővetkező helyre. Az etető irányttfa a gép állítását. De a
szervezeti - életében ho-kévehányók sem állnak addig
tétlen. Míg a gépet belállítják indulásra, addig ők megbontják a kazalt. Aztán indulhat a munka. Úgy, ahogy itt is történt. A szemveszteségünk a félszázalék alatt van.
80 helyett ma már 120 mázsát csépelünk
Most Simon Imre etető kiált le a gépről — Csiki bátyám, elhagytuk-e már a tíz vagont? Csiki Ferenc jókedvűen biccent a fejével, aztán felénk fordulva mondja; —- Több mint tíz gónnal csépeltünk el eddig . Az első napokban alig értük el a 80 mázsát, most meg már a napi 120-ndl tartunk. A huzatáéi, állítási időt is a munkamegszervezéssel az átlag 25 perces időről 12 percre csökkentettük. Általában naponta hat állításunk van és ez is másfél órát jelent. Úgy határoztunk, hogy
9-ére végzünk a csépléssel. Így ünnepeljük az •Alkotmány naplát. Ez alatt az idő alatt számításunk szerint összesen 25 va- gént \'csépelünk el. örülünk ennek az eredménynek, hisz megtettük a kötelességünket a dolgozó nép állama Iránt és nekünk is meglesz a tisztességes keresetünk. ¦
Szerda, 1950* súg. 2.
A munkásosztályra támaszkodva a minisztertanácsi határozat sikeréért
(S. L.) A minisztertanács végrehajtása a normarendezéssel és az alapbéremeléssel kapcsolatosan nemcsak technikai, hanem legelsősorban is harcipolitikai feladat. A technikai felvilágosítást alaposan alá kell támasztanunk politikai érvekkel, mert csak igy biztosíthatjuk, hogy magul; a széles dolgozó tömegek is aktívan részt vegyenek a siker, a Í?v6- zelem kivívásában. Nem egy példa bizonyítja megyénk üzemeiben. hogy ezen a téren a népnevelők, á tömegszervezeti aktívák a megalkuvást, a nyebb ellenállás vonalát választják ahelyett, hogy nyomban lecsapnának az ellenségre. Ennek oka részben abban rejlik, hogy funkcionáriusaink nem tanulmányozták át kellőképpen a határozatot, nem dolgozták
fel azt az üzem viszonyaira s igy maguk az aktívák sem értették meg tökéletesen, hogy valójában miről is van szó.
Vannak azonban olyan munkahelyek is. ahol máris sikeres kezdeményezések indultak el az uj normák túlteljesítésére. Ebben a törekvésben mindenütt a kommunisták járnak az élen. akiket nagy számban követnek a pártonkivüli tömegek is. A zalaegerszegi Magasépítési NV építkezésén Vastag István segédmunkás — aki a Meszes-brigádban dolgozik — vállalta, hogy eddigi átlagos 180—200 százalékos teljesítményét figyelembe véve. az uj normát is 130 százalékra teljesíti és ezt a szintet állandóan megtartja, sőt fokozza. Horváth István elvtárs. kőműves ugyancsak elhatározta, hogy brigádjával együtt a hosszúlejáratú szerződésben vállalt kötelezettségeiket az uj termelési feltételek mellett is teljesítik A Nyugatdunántuli Sajt és Vajtermelő NV zalaegerszegi és nagykanizsai üzemének dolgozói határozott ígéretet tettek. hogy a koreai dolgozó nép szabadságharcát azzal segítik, hogy az újonnan megállapított normákat 10 százalékkal jesitik, de azt megelőzően is 10 százalékkal emelik átlagos normateljesitményüket. Gebri Sándor kömüvessegéd például kijelenti, hogy „a minisztertanács határozata helyesen mutatja meg a követendő utat annál is inkább, mert ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy az építkezéseken n szakmai sovinizmust leküzdjükViszont
egészen más véleményen volt
a nagykanizsai Magasépítési NV tapsonyi építkezésen az egyik kisiparos, aki azzal ,.ér- velt“ dolgozó társainak: „Napi 12—14 forintért nem érdemes dolgozni. Az volt a jó. amikor még két hé1 tel ezelőtt napi 100 forintot kereshettünk". Mi sem természetesebb, hogy ez az ellenség hangja, a laza normák mögött megbúvó . jobboldali szociáldemokraták ellenakciójának visszatükröződése. Szmo- dics Károly vasbetonszerelő ugyancsak a normarendezés ellen agitált.emellett nagyobb összegű, jogtalanul felvett táppénzzel károsította meg a dolgozó nép államát. Természetesen az ellenségnek mindkét ügynökét eltávolítaMák munkahelyükről.
Gyakori eset azonban, hogy a hiányos politikai fevilágositó munka következtében egyébként becsületes dolgozók is az ellenség uszályába kerülnek, mint ahogy ezt Horváth István, a zalaegerszegi Magasépítési NV kőfaragó segédmunkásának az esete is bizonyítja. Arra a kérdésre: hogy látja _a normarendezés végrehajtását? — azzal válaszolt, hogy „én eddig átlagos 200 százalékot teljesítettem. de ha ezután is annyit kell dolgoznom és a kerese\'em kevesebb lesz. nyilván nem lehetek megelégedneÉs ez bizonyos
mértékig ki is fejezi tartózkodó magatartásának okát: — -az építkezés kommunistái nem világosították fel eléggé n normarendezés lényegét illetően.
Bázakerettyén Budinszki elvtárs. a csőszerelő csoport vezetője ugyan részt vett az aktivaértekezleten. de nem vitte le a dolgozókig az ott hallottakat és megvitatottakat; egyszerűen nem beszélt a kérdésről. mert számára kellemetlen" volt a normát firtatni.
Ez a tény viszont még inkább aláhúzza annak fontosságát, hogy a Párt- és tömegszervezetek — kivált az üzemi és munkahelyi bizottságok —. az üzemvezetőségek felelősségteljesebb tudattal hajtsák végre mind a minisztertanács, mind pedig a PB határozatát. Nem nézhetjük tétlenül, ölhetett kézzel, mit művel előttünk az ellenség. Kemény ököllel le kell sújtani rájuk! Oda kell hatni, hogy aktivistáink jó munkája révén ne maradjon a határozat papíron, hanem üzemi dolgozóinknak húsává és vérévé váljék.____
Méltó válasz az ellenségnek:
260 óra helyett 210 óra
Mi, a nagykanizsai Vasvázas Palatinusz-csoportjának dolgozói áttanulmányoztuk Központi Vezetőségünk, a minisztertanács és a PB határozatát és arra a megállapításra jutottunk, hogy valóban laza a normánk, mint ahogy ezt néhányszor már szóvá is tettük . az időutalványozáskor. Ezért is készülünk fel még jobb munkával az uj norma bevezetésire, de ez a felkészülés egyúttal a hős koreai szabadságharcosok megsegítését is célozza. A ml szabadságunkért és békénkért ij küzdő koreaiak fegyverrel a kezükben semmisitik meg a betolakodó aoresszorokat. mi pedig szerszámainkkal, jobb munkánkkal sújtunk le az üzemünkben is megbúvó. jobboldali szociáldemokratákra. Közösen elhatároztuk, hogy az üzemünkben elkészítendő .Abszotver”elkészítéséhez
szükséges 25 5nÍUimitsres vaslemez-feneket, amelyre 260 órát
kaptunk, 210 munkaóra alatt fogjuk elkészíteni.
ígérjük, hogy normánkat végleges rendezése után még fokozottabb lendülettel teljesítjük túl az újonnan megállapított normákat. Ml igy válaszolunk az amerikai imperialisták aljas gaztetteire és koreai orvtámadására. A béke ellenségeinek — a jobboldali szociáldemokratáknak —, akik ismét romokban szeretnék látni az országot, ezzel a vállalásunkkal adunk méltó feleletet. Ezzel a munkánkkal erősítjük a 800 milliós béketábort, a világ szabadságszerető népeinek a béke megvédéséért folytatott harcát, dolgozó népünk erejét. — Éljen a Párti Éljen a világ békeharcának lángeszű vezére, az emberisig nagy tanítómestere, Sztálin elvtársi
Á nagykanizsai Vasvázas Palatinusz-csoportjának
dolgozói
Augusztus 15-én délelőtt megkezdik működésüket
a városi és iárási Tanácsok
farkas József elvtárs, a megyei Tanács végrehajtóbizottságának elnöke nyilatkozik a felállítandó Tanácsok jelentőségéről és ügyosztályairól
Másfél hónappal ezelö‘t alakult a megyei Tanács. A megye Mazdái az államieazcatásban is munkások és dolgozó parasztok iM-ek Ok irányítják annak éle- fM demokratikus fejlődését. A tanács hathatós segitője ötéves ,on-ünk -sikeres végrehajtásának, s\'-edménves küzdelmek folytat demokratikus rendszerünk ellenei a jobboldali szociáldemo- witák. -valamint a fekete reakcióval* összenőtt kulákok ellen.
Tt ipari, mini mezőgazdasági eö-atkozásban a termelés. a mun- iaverseny további kiszélesítésedé L valamim a cséplés és ter- di^ybegyöjtés munkájának meg- &otsitásávalt a közigazgatásból 2l burzsoá maradványok gyökeres kioperálásával viszik győze- l^ir^e Fariunk irányítása alatt a szovjetek pédlája nyomán a szocia. lista épi\'ést.
? Zala megye népe egységesen ¦ élek ki * béke megvédése mel- leíf. élén a munkásosztállyal, untkor a Koreába induló kórház, vonat céljaira 375 ezer forintot adományozott. Dolgozó parasztságunk országos viszonylatban tósohclyen áK a tarlóhántás mun*
Icájában Komárváros, Zalaszent- jnihálv; Batyk községek • például |már túlteljesítették az októberi jpsbonabeadási előirányzatot. Alkotmányunk egv éves évfordulójának ünnepnapjára Zala dolgozó
parasztsága a vasárnap megtartott községi nagygyűléseken Ígéretet tett, hogy gabonabegyüj- tési hazafias kötelezettségét maradéktalanul teljesiti. a megyei Tanács Pártunk útmutatásával tehát valóban gazdája a megyének*
Népköztársaságunk minisztertanácsának rendelete szerint augusztus 15-én a járási és városi Tanácsok is megalakulnak. Erről beszélgetünk most Farkas József elvtárssal, a megyei Tanács elnökével.
— A választásokig a Függetlenségi Népfront ille!ékes szervei Jelölik ki a tanácsok tagjait. A járásokban, valamint Zalaegerszegen és Nagykanizsán \'augusztus 15-én délelőtt tartják meg az ezzel kapcsolatos ünnepséget. A Tanács végrehajtó bizottsága már meg is állapította ezen Tanácsok létszámát
Nagykanizsa város Tanácsának 101 rendes és 51 póttagja lesz. A Nagykanizsa város Tanácsa közvetlen a megyei Tanács felügyelete alá tartozik.
Zalaegerszeg m. város Tanácsa 91 rendes és 46 póttaggal rendelkezik majd.
A járások közül * központi zalaegerszegi járási Tanácsnak 81 rendes, 41 póttagja a többieknek 71 rendes és 36 póttagjuk lesz. A végrehajtóbizottság minden
járásban 11 tagból áll. Az államélet irányításába a városi és járási Tanácsoknak n munkások dolgozó parasztok, értelmiségiek, a kisemberek széles tömegeit kell, hogy bevonják. Tehát ezek a Tanácsok egyben a legszélesebb tömegszervezetek is lesznek, ahol az eddiginél jobban érvényesül majd a Pért irányítása.
Farkas elvlárs azután a városi és járási Tanácsok ügyosztály beosztásáról beszélt.
— Zalaegerszecr város Tanácsának a kővetkező ügyosztályai lesznek: 1. Pénzügyi-, 2. terv-, statisztikai- és munkaerőgazdálkodási-. 3. igazgatási-. . 4. ipari-, kereskedelmi-. 5. mezőgazdasági-, 6 épitési és közlekedési osztály, 7. Oktatási és népművelési-, 8. közegészségügyi- és népjóléti ügyosztály. Lényegében összefogja az ügyosztályokat: A titkárság.
— A járási .Tanácsoknak pedig a
következő osztályuk lesz: 1.
pénzügyi-, 2. igazgatási-, 3. ipari, kereskedelmi- és mezőgazdasági-.
4. épitési- és közlekedési-. 5. Oktatási-, népművelési-, közegészségügyi - és népjóléti osztály. Ezenkívül a pénzügy] osztályon belül dolgozik egy önálló terv, statisztikai- és munkaerőgazdálkodási csoport, a megyei Tanács felügyelete alatt.
Amit elmondtak — és amit el kellett volna mondani i a szentgróti téglagyár termelési értekezletén
„Ügynököknek a telep terüle- tere lépni szigorúan tilosV* Ez a mindenki számára érthető felit at olvasható a zalaszentgróti téglagyár bejáratánál. A dolgozók azonban ilyenfajta ügynököknek egészen más fajtájáról is beszélnek* A hiba azonban az, hogy csak egymár kozott és semmiesetre sem nyíltan, a párt- és szakszervezeti aktívák is csak nagy néha egy-egy üzemi gyűlésen, vagy legfeljebb kisgyűlésen. „Minek szóljunk,
hátha betörik a fejünk\'* — belenyugvással szabadjára engedik a jobboldali szociáldemokratákat, akik az utóbbi időben valósággal vérszemet kaptak aljas kártevéseik- elkövetésére.
Az ellenség aknamunkája
Hétfőn például a termelési értekezleten az ott meg jelent mintegy 70 dolgozó közül mindössze öten szólaltak fel a normarendezéssel és az alapbéremeléssel kapcsolatosan s ezek is csak „érintették\'*, kerülgettek a minisztertanács határozatát Voltak olyanok is, akik \'aludtak! A jobboldali szoede- mek viszont annál élénkebbck voltak; kihasználták az alkalmat, hogy a termelési értekezleten — ha burkoltan is t uszítsanak a normarendezés,ellen.
Itt van Köllő Ferenc vezető gépész is, aki valamennyik helyett „felszólal", valósággal le- hengerli társait. Ezúttal is dől belőle a borszag, mint szokásosan. Kaoott is érte néhány fegyelmit Nemrégiben leszakadt
a lift, ezért is 50 forint büntetést mértek ki rá. Most ez ellen ágál nagy hangon. Maid amikor Leesik elvtárs, a SzOT kiküldötte bejelenti, hogy a jövő évben új, 130 lóerős villanymotort kap az üzem, Kölló gépész rögtön kész a válasszal:
Köllő Ferenc: a jobboldali szoedem ügynök
— Nekünk nem kell semmiféle villanymotor! — jelenti ki kereken —. Mi lesz, ha az ikervári vonalon a vihar elszakítja a drótokat? Mi el vagyunk veszve, ha az ikervári áramra számítunk.
Azután még vagy ötször felugrik a helyéről, mindannyiszor dörgő hangon közbekiabálva „hozzászólás" címén. Mindenki tudja róla, hogy a jobboldali szociáldemokraták ügynöke, de Kovács égetőmester mégis meg- tódítja. , Igaza van szaktársnak!"
Ezután hosszabb hallgatás következik. Csak Kölló gépész súg jobbra-balra. „Hát szóljatok hozzá!\'* Bár mindenki tudja, hogy a gerinccserepeseknél, a szalagcserepeseknél, a behor- dóknál, vagy akár a szárazlehú- zóknál laza a norma, senki sem beszél róluk. Arról sem, hogy a napokban 20 ezer összeégett téglát vettek ki a kemencéből, mert „nem volt megfelelő a fűtőanyag". Hallgatnak arról is, hogy a közelmúltban dugattyúszakadás miatt két hetet állt az üzem. A izük keresztmetszetNépnevelőink
munkáiét
A nártfaüás mókájának
segíti elő a
| nélkülözhetetlen fegyvere
lépIBHli
a Pártniikás
fisét ofoasása.
OLVASD TERJESZD
ről szintén nem esik egyetlen szó sem csakúgy, mint a jobboldali szoedemek aknamunkájáról.
Aktívon: papíron
Az igaz, hogy a félévi terv téglagyártási előirányzatát 193, a • szalagcserépét 120, a gerinccserépét pedig 130 százalékra teljesítették, de ebben semmi érdemük ^ncs az üzemben megbúvó joboold&li szoedem aljas ügynökeinek. Jellemző, hogy újabban azokat az élenjáró munkásokat, akik jó eredményeket érnek el a termelésben, azzal piszkálják gúnyosan: „mi
az, te is vezérigazgató akarsz lenni?" Azután még hozzáteszik: ,jtem érdemes, úgyis jön majd a szigorú norma4*. Jalo- veczki volt ÜB-titkár pedig kijelenti: ,Ln nem veretem be a fejem, velük együtt nőttem feV. Nem titok itt, hogy 6 is az ellenség szekerét tolja. Most a normarendezés idején Szőes József kiskemence behordó — a jobboldali szociáldemokraták ügynöke — azt mondta Nagy elvtársnak, az ŰB titkárának: „ Úgy kell neked, csak dolgozz, ha úr akarsz lenni!" így akarják megkörnyékezni a funkcionáriusokat, átvenni a kedvüket a munkaverseny további szarverésétől. El is érték, hogy ebben az üzemben szinte kéthetenként váltakoztak az ÜB tagjai, sőt gyakori volt a változás a pártvezetőségben is.
Hogy történhetett mindez? Miért nem sikerült a termelési értekezlet? Váci alvtárs tömören Így ad választ: „Az a baj, hogy az akttvák itt csak papíron vannak meg, de működni nem műkődnek\'*. Az ellenség viszont nem papíron van, hanem a dolgosók közötti Mindennél jobban bizonyltja ezt a sikertelen termelési értekezlet I
Mór várják a koreai műszakot1 a Fémárugyár dolgozói
Zugnak a gépek* halk zizegés- sel omlik le az egyre hegyesedd fúróról a felesleges fémdarab. Az egyik sarokban vörösen izzik a félhevilett vas A nagykanizsai Fémárugyárban télies erővel megy a munka. Kunics Ferenc is ott végzi napi munkáját dolgozó társai mellett. Gépével mélyíti a furókanalat, vagy ahogyan azt itt nevezik .aenkel.“
Pontosan véozi a munkáját. Minden munkadarabot gonddal készít el, nehogy véletlenül elhibázza és selejtes legyen közötte Teljesítménye 180 százalék körül mozog.
— Igyekszem
minél többet és jobban
teljesítem — mondja. — Különösen azóta, amióta a hős koreai név felszabadító háborúját vívja az angolszász imperialista betolakodókkal szemben. Minden egyes uj fúróval csapást mérünk az imperialistákra. Most olvastam, hogy augusztus 7-től 14-ig koreai műszak lesz az üzemekben. Nagyon okos dolog. Mi is megmutatjuk majd, hogy a munkával a termelékenység fokozásával harcolunk az imperialisták ellen.
A bicskagyárban a Békevédelmi
Bizottság Tjófeji István elnöklete alatt különösen most. amikor a klerikális reakcióval eg^jbefo- nódó imperialisták egyre dühöd- tebben, veszettebben támadnak, fejt ki jó munkát. Állandóan ismertetik a koreai nép hősi szabadságharcát és a ragyogó győzelmek hallatára még erősebben ragadják meg a munkát a bicskagyáriak. Most
újabb komoly feladata van
a Békevédelmi Bizottságnak a koreai műszak előkészítése.
— Ezen a műszakon kérésziül akarjuk megmutatni harcos til~ lákozásunkat a háborús uszitók jogtalan beavatkozásával szemben — mondja pirosra gyűlt arccal. — De eavben eovüftérzé- sünket is kifejezzük a diadalmasan előrenyomuló koreai csapatokkal, ök ott messze a koreai frontokon, mi itt a munkapad mellett harcolunk a békéért.
A koreai műszak előkészületei máris elkezdődtek. A dolgozók minél jobb terméssel és a termelékenység növelésével kiáltják a háborús uszitók felé: „El a kezekkel Koreától “
A hiskanissaigyűlésről
VASARNAP DÉLUTÁNRA nagygyűlést hirdettek Kiska- nizsdra a parasztság
részére. Nokik szóit a beszámoló: a terménybegryüjtcs
Ütemének fokozása, Mindezen1 és Szegvár versenyfelhívásának ismertetése. Éppen ezért csodálatos és szinto érthetetlen volt. hogy a gyűlés hallgatóságának mintegy kétharmad részo nem azokból a dolgozó parasztokból tevődött össze, akiknek a részére a gyűlést tulajdonkeppen rendezték. Nagykanizsa üzemi munkásai, vállalati dolgozók és haladó értelmiségiek szép számban vettek részt a gyűlésen — ők is adták a hallgatóságnak azt a bizonyos kétharmad részét — ezzel is mintegy hangsúlyozva, hogv a terménybegyűjtés nemcsak a dolgozó parasztság ügye; a ter- ménybegyüjtés az egész magyar dolgozó nép ügye- Maga a kiskanizsai dolgozó parasztság is három részre bontható. Az egyik rész nem jelent meg, (ez volt a nagyobbik rész), a második rész „ott volt“, de csak puszta kíváncsiságból, a harmadik rész az öntudatos dolgozó parasztság volt. Ezek sziwel-lélekkel ott voltak, mert érdekelte őket mindaz, ami a gyűlésen történik.
Amit eddig elmondottunk, az arra mutat, hogy a kiskanizsai gyülést nem úgy szervezték, ahogyan kellett volna. Kiskanizsa dolgozó parasztságát nem úgy mozgósították, ahogyan a gyűlés tárgyának komolysága és fontossága megkívánta. Bizonyosra vesz- szűk, hogy Kiakanizsán akárhány dolgozó parasztot találnánk, akik vasárnap délután a gyűlés időpontjában nem is tudtak arról, hogy a Templomtéren valami készül. ^ ^
A GYŰLÉS SZÓNOKA Kassa István elvtárs, a kiskanizsa! V. körzeti nártazer- vezet titkára volt. aki alaposan ismertette a nemzetközi helyzetet 4$ rámutatott arra, hogy Korea népe fegyverrel a kézben ugyanazért a nagy célért harool, mint a ml dolgozó parasztságunk jelenleg a tcrménybeadással. Kassa elvtárs azonban a pontos kiskanizsai adatokon alapuló be. szódéban csak maUékesan tért ki arra, ami tulajdonképpen a lényeg lett volna: hogyan
válik országszerte egyre inkább tömegmozgalommá az. amit a mindszenti és szegvári (S—5.)dolgozó parasztok \'kezdeményeztek
: hogy fejezzük be a termónybegyüjtést augusztus
20-ig.
Semmit sem javított a helyzeten a gyűlés következő mozzanata, amelynek tulajdonképpen határozathozatalnak kellett volna lennie. Ehelyett azonban az történt, hogy egy kiskanizsai dolgozó paraszt — Baj László lépett a mikrofonhoz és néhány pilla* nat leforgása alatt közöl- to a kiskanizsai dolgozó parasztsággal, hogy a város is csatlakozik Mindszent cs Szegvár kezdeményezéséhez, s a terménybegyüjtést nem augusztus 20-ig, hanem 12-ig fejezik be. s ugyanerre a napra végeznek a tarlóbuktatással is.
ŐSZINTÉN meg kell mondanunk. hogy a Zala megyében vasárnap megtartott gyűléseken aligha akadt még egy ilyen határozathozatal. A két adattal -konkretizált” határozat politikailag e"~általán nem lett alátámasztva és a kiskanizsai dolgozó parasztokat sem kérdezte meg senki > mi a véleményük a határozatról. Valószinüleg- lettek volna felszólalások. s bizonyára egész sereg egészséges meglátását hallhattuk volna a nagy\' jelentőségű kérdéssel kapcsolatban. így azonban egyetlen kiskanizsai dolgozó paraszt nem foglalhatott állást egyénileg a termény begyűjtés mellett, s nem mondhatta el. miért adja be ő is gabonafeleslcgét» mit köszönhet Alkotmányunknak, amelyet éppen a begyűjtési terv időelőtti teljesítésével akar megünnepelni,
A kiskanizsai parasztgyüléa túlságosan mechanikus volt és éppen ezért tanulni kell hibáiból. Ha ez megtörténik, a jövőben eredményes, mozgósító erejű gyűléseket lehet tartani Kiskanizsán, olyan gyűléseket, amelyeken döntő módon hallathatja hangját ennek a városrésznek a dolgozó parasztsága.
Olvasd és terjeszd
a
Szerda, 1950- súg- 2.
5
A Párt itt is segített:
megjavult Zalaszentgrót ivóvízellátása
Zalaszentgrót nagyközség dolgozóinak már régi kívánsága volt. hogy a meglévő egyetlen artézikút mellett legalább még egy kutat létesítsenek a faluban, minthogy eddig mindig az volt az általános panasz, hogy közegészségügyileg megfelelő víz alig áll rendelkezésére a község dolgozó kis- és középparasztjainak.
— Nehéz dolog az ilyesmi — vélekedtek a községházán az elöljáróság tagjai. Artézikútfúrása belekerülne 20 ezer forintba is!
Szó szót követett, amíg végül
is 500 forint költséggel mégis csak megoldották az artézikút- problémát. A Párt helyi szervezete segítségével lehetővé tették, hogy a piactéren egy újabb kutat létesítsenek olymódon, hogy az egyik magánhasználatban lévő artézikút vízét kivezették a térre, és mindenki számára hozzáférhetővé tették. Ezzel az egyszerű művelettel óriási pénzösszeget takarítottak meg nemzetgazdaságunknak, de ezen túlmenően Pártunk itt is gondoskodott a község jó ivóvízzel való ellátásáról.
Volt csendőr és volt
akiknek aknamunkáját leleplezték a munkások, de védelmükbe vették
a bürokraták
A keszthelyi építkezésen az egyik nap 26 ember 10 percre letette a munkát. Jogtalan követeléssel az építésvezető irodája elé vonult Sötét József brigádvezető és Baranyai János bizalmi vezetésével. 10 percig tartottamig a munkahelyi párttitkár és az építésvezető megmagyarázta a munkásoknak tévedésüket.
Laza munkafegyelem
— 58 órát követelnek, holot1 csak 28-at dolgoznak, honnan veszik a többit? — vetette fel a kérdést az építésvezető. S a válasz morgás volt. amelyből élesen vált ki Sötét József hangja. — Azzal maga ne fö- töd jön -Fizesse ki!
S mit tett a bizalmi? Farkas István munkavezető fehéren- feketén tárta elé, hogy az 58 órát nem dolgozták meg. Baranyai válasza nem tűr nyomdafestéket. — Nekünk a pénz kell — ennyit tett hozzá.
Xem volt rövid az az ut, amelyen a" *brigád eljutott idáig, hogy 30 óra meg nem dolgozott bért követel. Végigkísérte az utat a munkafegyelemnek a kirívó hiánya, amit társaik nem egyszer tettek szóvá. — Minden órában 10 percre leáll az egész betonozó brigád. cigarettázik. beszélget — jelentették a dolgozók — s ha valaki azt kérdezi, miért állnak, rendszerint Sötét feleli; — Mi köze hozzá?, a többiek meg káromkodnak.
,JTó szakemberekM
Az ellenség már régen elkezdte munkáját ezeknek a könnyen ingatható, félparaszti munkásoknak inételyezésére. népi demokráciánk ellen hangolására. Az ellenség nem volt egyedül a brigádban, hahóm ott voltak ügynökei az egész építkezésen. Ott volt az
építőmesterek # között Varga András, a régi tőkés építőmester, Ormos, a volt csendőr, akik nem sajnálták a fáradságot, amivel árthatlak a szocializmus építésének. A pártszervezet felfigyelt munkáI iukra, jól megnézte őket Rákosi elvtárs útmutatásának megfelelően és eltávolíttatta az építkezés területéről. De jött értük a mentőexpedició Székesfehérvárról. — Rendben van. rendben van, ellenségek, jobboldali szoedemek, de amig nincs megfelelő munlcacrő helyettük, addig csak maradjanak — mondta a fehérvári központ küldötte és az ottani munkaerőgazdálkodó. Akarva, akaratlanul az ellenség hangián beszéltek, az ellenséget táplálták.
A munkások válaszát még jobb versenymunka
Az ellenség munkája összefonódott a nagykanizsai Magasépítési NY-nél és ilyen esetet is okoz. mint Sötét brigádjának története. Hazug bérdemagógiájával aláaknázza a dolgozók hangulatát, megpróbálja a gyöngébb ellenállás vonalán a gennyes gócok elültetését. A nagykanizsai Magasépítési NV becsületes dolgozói, akik munkaverseny- nyel, jobb és több termeléssel lelkesen dolgoznak saját országuk építésén, életszínvonaluk emelésén, mert tudják, hogy jobb életük egyedül tőlük, saját maguktól függ — utálattal fordulnak el jogtalanul követelőző, az ellenség uszályába került dolgozó társaiktól és forró gyűlölettel szállnak szembe a sötét és nem sötét, de Varga- és Ormos-féle ellenséges elemekkel és előrelátó szemmel, biztos kézzel metszik ki magukból a gennyes sebet.
A salomvári
és a tarlóbuktatás
Ki ne ismerné Fonyadt Anta! salomvári plébános nevét? Kérdezzük csak meg Zalaegerszegen az általános iskola tanulóit* Lelki terror, csattanós pofonok közben áraápzott előttük a tulvilági gyönyörökről. Arról is, >hogy ebben a .romlott hazában* — mert csak igy énekeltette velük a .Boldogasszony anyánk* cimü éneket — a demokrácia elvette a papi 10 ezer holdakat és oda merészelte adni azoknak, akik verejtékes munkával évszázadokon keresztül megmunkálták azt, a dolgozó pa. rasztoknak.
JFonyadt Antal 48 hold földön garázdálkodik, 23 hold ebből a tarló. Igaz, hogy kishaszonbérlet. be volt kiadva egy része, de a jövő gazdasági évre már őneki kellett volna gondoskodni arról, hogy a tartó Idejében fel legyen szántva. De őkigyelme csak nem cáípi rá saját magéra. Nem szán- tatott, hiszen akkor jövőre majd
acélosabb, jobb lesz a búza, nagyobb darab lesz a kenyér. Ez pedig szöges ellentétben áll az ő érdekeivel*
A helybeli Népfrontbizottság és a DéFOSz leleplezte a kulákp’é- bános mesterkedéseit.
A népi szervek éberségét a demokrácia törvényei ellen ágáló sa\'omvári fekete plébános nem tudja kijátszani. Felje’entették, mert elszabotálta a törvényes határidőre megállapított tarlószántási munkát.
A demokrácia malmai lassan, de biztosan őrölnek. Ezt tudomásul kell vennie a Fonyadt Antalhoz hasonló többi kuláknal. is
_____ <J)
— Befőzéshez paradicsomot olcsón beszerezheti Egerszegen a gy ümc icsboltb.an.
— Zalaegerszegen a 4-ea árudában papirzsákok és íaládák minden nagyságban kaphatók.
ANYAKÖNYVI HÍREK NAGYKANIZSÁN
Julius 15 és 31 között.
Születés: Készéi Ferenc — Kol- tai Júliának fia, Hazafi Ferenc — Újlaki Annának fia, Bedő Lajos
— Sáhó Annának fia, Németh István — Takács Idának fia, Szórni János — Bukovics Máriának fia, Horváth Boldizsár — Mogyorossy Jolánnak fia, Szeghalmi Károly
— Szépudvari Máriának fia, Dá- vidovics Józseg — Hegedűs Júliának leánya, Csordás István — Krizsankó Rózsinak fia. Csatlós Ferenc — Németh Jolánnak fia, Auer Ferenc — Balázs Máriának iker\'eányai, Mázsa István — Békés Annának leánya, Kárász István — Hercegh Katalinnak leánya, Hegedűs György — Kálovics Katalinnak fia. Talabér Alajos — Zab Máriának fia. Koller István
— Jéger Annának fia. Kovács József — Horváth Gizellának leánya, Gondár Lajos — Nagy Erzsébetnek leánya, Schless Gyula
— Horváth Teréznek fia, Horogh Károly — Farkas Etelnek fia, Végh Ferenc — Lovrencsics Erzsébetnek fia. Balázs János — Szol!ősi Máriának fia, Varga Gyula •— Nagy Gizinek leánya, Endrő- di György — Tompa Máriának fia, Fazekas Sándor — Magyaródi Magdának fia, Plánder Ferenc — Godina Júliának fia. Gál János — Kardos Annának fia, Mihalecz György — Muczer Annának leánya, Szila Károly és Noszkó Annának fia.
Házasság: Nagy József — Pro- szenyák Anna, Horváth József. — Kassai Gizella, Farkas József — Kozinszky Mária. Sziva Péter — Kiss Júlia. Jankó István — Nagy Mária. Béke! Gyula — Jordanics Mária, Apáthy Lajos — Kovács Gizella, Sülé Antal — Tamberger Erzsébet, Barabás Géza — Novák Magdolna, Gazdag László — Kovács Júlia, Höfflich Imre — Sándor Borbála, Tóth Imre — Sáfár Mária, Kaszás Lajos — Horváth Magda, Nancsits Lajos — Tóth Aranka, Raffay Jenő — Szabó Erzsébet.
Halálozás: Czenner Rudolf 15 napos, Németh Mihályné Szálai Katalm 69 éves, Horváth István 68 éves. Kósa Lajos 36 éves, Bo- res Rózsi 5 éves, Somogyi Lajos 37 éves, Bedő Erzsébet 1 hónapos, Szabó László 3 hónapos, Búzás Mária 15 éves, Horváth Ferenc- né Buzsics Róza 52 éves. Varga Karolin 69 éves, Petrics József 31 éves, Németh Józsefné Keglevlch Marcella 65 éves, Csatlós Ferenc 7 napos. Hársing Mária 6 hónapos. Kálovics János 73 éves. Végh György 1 napos, Szmodics László 73 éves, Csizmadia Józsefné Soós Teréz 68 éves, Juhász István 53 éves. Müller János 66 éves Wil- de Ferencné Szenthe Vilam 70 éves, Friess Jenő 64 éves, Herbai Istvánné Pető Etel 66 éves.
KÜLÖNVONAT
BADACSONYBA
Az egerszegi IBUSz augusztus 13-án mérsékeHáru különvonatot rndit, Badacsonyba megfeleő számú jelentkező esetén. Jelentkezési határidő: augusztus 6.
Mindennemű felvilágosítást ad fentiekkel kapcsolatban IBUSz fiókiroda, Zalaegerszeg, Szabadsá- tér 8. sz*.alatt.
— Szerdán, augusztus 2-án fél 6-kor a ZMTE-pályán barátságos mérkőzést rendez a Népbolt NV labdarugó együttese a szombathe- yi Vörösfonal labdarugó csapatával.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindazon jó barátaink és ismerőseink, különösen az All. Bizositó NV. tisztviselőinek, a vasutas kartársaknak és mindazoknak, akik drága jó férjem, édesapánk
Friess Jenő
ny. főmozdonyvezető
vagy bármi más módor mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fo gadják ezúton tj hálás kö- szünetünk kifejezésétA lyiwtoló család
PORT
Megtörtént az NB Il-es őszi Ökölvívó mérkőzések kisorsolása
A MÖSz-ben az elmúlt héten sorsolták ki az NB II-es ökölvívó mérkőzéseket. A bajnoki küzdelmek szeptember 24-én indulnak, a következő párosítások alapján: Tatabánya—Dózsa, Vasas—Debrecen, Ganz—Olaj munkás. Október 1*: Debrecen—Tatabánya, Olajmun kás—Vasas, Ganz—Dózsa, Október 8.: Dózsa—Debrecen, Tatabánya—Olajmunkás. Vasas—Ganz.
Október 15: Ganz—Tatabánya, Dó zsa—Vasas, Olajmunkás—Debrecen. Október 22: Tatabánya—Vasáé, Dózsa—Olajmunkás, Debrecen—Ganz. Az Olajmunkás sorsolása
jónak mondható, bár csupán a Ganz és a Debrecen el-en van győzelmi esélye. Ha ezt a két mérkőzést megnyeri, tavaszi helyezése után a harmadik — bent. maradást jelentő — helyet biztosit, hatja. Itt említjük meg, hogy az Olajmunkás ökölvívói hétfőn js. mét elkezdték az edzéseket sípos István edző vezetése melleit. Ezentúl minden héten háromszor tartanak edzéseket. Barátságos mérkőzéseket előreláthatólag csak augusztus végefelé viv az együttes.
KOSÁRLABDA HIRADÖ
Az NVSK férfi és női csapata vasárnap Szobon játszott. A női mérkőzésen a szebben játszó és többet támadó kanizsai csapat 20:16 (6:4) arányban megérdemelten győzte le a Vasutas Bajnokságban 8. helyen végzett szobi együttest. Jók voltak: Bálint,
Kovács, Krug. és Csetneki, iUetve Bfulich, Manga, Jancsikovszky és Garami.
A férfi mérkőzést a jobb erőn- létü, határozottabb és lendületesebb szobiak 24:19 (9:9) arányban nyerték meg. Kitűntek: Hetyei, Bodnár, Kishegyi, és Erdélyi a vasutasok részéről*
Uj bajnoki rendszer lesz a kosárlabdabajnokságban is. Az 1950. évi őszi forduló után 1951-ben uj bajnokság indul. Az őszi küzde1- mek után négy csapat esik ki az NB I-ből s helyükre a ké.t NB II-es csoport bajnoka kerül fel. Az NB I mellett az NB II létszámát is 14-re csökkentik az eddigi 16-os létszám helyett.
Az NVSK csapata Győrbe és Szigetvárra kapott meghivást.
SPORTHÍREK
Nem marad le az erősítések terén az MNTE sem. A szakszer* vezeti igazolásokat — amelyek tegnap kezdődtek meg —, a Magasépítők is kihasználják-\' Nem kevesebb, mint hat jóképességü játékos igazolását nyújtották be az alszövetségen keresztül az MLSz-be. Az uj játékosok vasárnap Vasváron mutatkoznak be uj egyesületükben-
A Pécel elleni Nyári Kupa mérkőzésen már pályára lépnek az Olajmunkás uj szerzeményei is. Jelenleg a csapat Hévizén üdül, de a pihenés alatt is szorgalmasan megtartják az edzéseket, a Kanizsán maradt játékosok a Várúti pályán készülnek a Pécel ellen. Itt. említjük meg, hogy az olajos berkekben még korántsem fejezték be az erősítéseket. A ve. zetőség még két érdekes igazolást üt nyélbe a héten.
Az Olajmunkás úszóinak és vízilabdázóinak szereplése megelégedést váltott ki a szakoszjályve- zetőből. Bcliczky szakosztályvezető különösen a 4x100-as váltó pompás kerületi csúcsát dicséri. A fiuk kitelek magukért —
londja . — S ha az edzések a jövőben zavartalanok lesznek, ak- koz: ebből az eredményből is lefaragnak még egy-két másodpercet. Jól szerepelték a többiek is, különösen a lányok. Pető Ági és Farkas Éva vidéki viszonylatban a legjobbak közé küzdheli fel magát* Hasonlóképpen csupa jó mondható a vízilabda csapatról is. Határozott fejlődésen ment keresztül a gárda. Talán Szabó Elemér az egyedüli, aki nem javult úgy, mint azt vártuk. A csapatunk vasárnap egyébként Dombóváron szerepel.
Németh Zoltán az O’ajmunkás ökölvívója visszatért Nagykanizsára és ismét a csapat rendelkezésére áll.
Az NVSK berkeiben nagy az öröm a Lokomotív fedett aratott győzelem után. Különösen a fiatal Nagy pompás játékával elégedettek, de kijut á dicséretekből Placskónak és Petrovainak Is.
APRÓHIRDETÉSEK Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-től este 6-|g.
Nagykanizsai gőzfürdő nők részére kedden egész nap és pénte* 3
ken délután van nyitva,
3 tonnás tehergépkocsit, vagy ennél nagyobbat, üzemképeset keresünk készpénzfizetés mellett, ajánlatokat üvegértékesitő NV- hez kérünk. (779)
Középkora, lehetőleg varráshoz is értő magános nőt feleségül vennék .Cim a nagykanizsai kiadóban* (781)
Ingatlan vételt vagy eladást legkedvezőbben közvetít Mohácsi ingatlanközvetítő Nagykanizsa. Ady Endre-u. 21. (782)
Egy szép, erős kivitelű aggatós ruhaszekrény eladó. Cim a nagykanizsai kiadóban. (783)
MOZI
VAROS! MOZGO NAGYKANIZSA Augusztus 2-án:
PILÓTA SZERELEM Vidám, kalandos, szerelmes történet a pilóták életéből.
Főszereplő: Druzsnyikov. Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor — Vasár- és ünnepnapon délután 3* 5, 7 és 9 órakor Pénstárnyitás: Hétköznap kéz-
dés előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-tSi fél í-ig és kezdés előtt 1 órával*
NAGYKANIZSAI KISOSZ ADÖKÖZÖSSÉGI HÍREK
Felhívjuk az összes adóközössé, gi tagok figyelmét, hogy az 1950. év első félévi leszámolásokat a szakosztályok tagjaival egyénenként a következő beosztásokban ejtjük meg: _ ,
Augusztus 2-án a vas, cipő, bor, nyersbőr, műszaki szakosztály tagjaival,
augusztus 3-án illatszer, üveg, mag, zsák. tüzelőanyag, bútor, könyv, papír, gyógyszertár, órások és dohány kisárus szakosztályok tagjaival, augusztus 4-én és 5-én az összes piaci csoport tagjaival. - .
A leszámolások kötelezőek. Mindazok, akik nem jelennek meg az elszámoláson és hátralékban vannak, a behajtást azonnal foganatosítani fogjuk, akiknek régebbi tartozásaik vannak és fizetési kötelezettségeiknek nem tesznek eleget a rendelkezésre áUó legszigorúbb intézkedéseket kell végrehajtani Leszámolások reggel 8 órától fél 2-ig és délután 4—o óráig tartatnak helyiségünkben-^
ZALA politikai napöap Felelős szerkesztő: Szántó JenS. Felelős kiadó: Darabos ívin* Szerkesztőség: Zalaegerszeg. Széchenyl-tér 4. Teleton: 255 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-u 29.
Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykanizsa. Készült a Vasmegye Nyomdában*
C >mbathetv. Kossuth Lajos-u. 6.
Telefon: 75. _ .
Nyomdáért felel: ffegedfc ny**
A koreai néphadsereg minden frontszakaszon győzelmesen nyomni előre
Kanizsai munkások örömmel iidvözlik az uj normát
VI. évfolyam szám.
Ara 50 fillér
1950. augusztus 3 csütörtök
A határozatok sikeres végrehajtásáért
{S. L) Gyakran hallani azt a véleményt vasútüzemi funk- cícpáriusainktól. hogy a politikai munka legnehezebben jártaié terepeinek egyike éppen 2 vasút. Szeretnek arra hivatkozni és a hibákat azzal magyarázni. hogy ezen a területén még meglehetősen erős a jobboldali szociáldemokraták és a klerikális reakció lyása s ebben van is jó adag igazság. A hiba azonban mindig ott kezdődik, amikor minden akció végrehajtásakor, illetve végre nem hajtásakor ez- ¦zel a véleménnyel eltöltik magukat olyannyira, hogy szinte szabadulni sem képesek tőle. Valósággal beleesnek az ellenség „varázsába", óvatosan kezelik leleplezésüket, csak ha uj. fiatal funkcionáriusok kerülnek be az üzembe, szakad szét ez a vélt ..bűvkör", így történt ez a zalaegerszegi vasút egyes üzemrészeinek munkájában is. Amióta Poór elvtárs — fiatal DISz vezetőségi tag — kerüli be a politikai tiszti funkcióba, lényegesen megváltozott az ellenség elleni harc képe. Hozzájárult ehhez az a körülmény is, hogy az alapszervek helyesen választották meg uj vezetőiket, akik megalkuvást nem ismerőén keményén lesújtanak a sötétben bujkáló ellenségre. politikai munka *
ral természetesen egyült tek a szociálisa munkaverseny eredményei. Mindennél jobban bizonyítja ezt az a tény. hogy az egerszegi vasút jól végzett munkája nyomán már második hónapja szerzi meg az elsőséget és esélyes az .élüzem cim elnyerésére. Most az őszi csúcsforgalomra való felkészülés. egyúttal a KV és PB hatá rozatának végrehajtása köti le az elvtársak minden erejét, dz az. ami azután felszínre lozza a rejtett erőtartalékokat s ugyanakkor felfedi n dali szoedem és a klerikális reakciónak az üzembe beépített ügynökeit.
Feltétlenül komoly eredményként kell elkönyvelni, hogy a vállalt kötelezettségek megvalósításában a •
‘ák járnak az élen nemcsak a forgalmi, hanem a fütőházi és Pályafenntartási munkahelyein is. A forgalmi brigádok a vontatás dolgozóival együttesen például a csúcsforgalom sikere$ lebonyolítása érdekében az étkezett száHitmányo- kát egy órán belül ki- és berakásra készen állítják s ugyanakkor a nemzeti vállalatokkal egyetértőig gondoskodnak .arról is. hogy a ki- és berakás 4—-5 óra alatt megtörténjék. A pályamesteri központi szakasz dolgozói a legutóbbi koreai műszakra 130 százalékos átlagot ajánlottak fel és elértek átlagos 159 százalékot. A laka- tosmühelyben pedig, a 140 százalékos- s átlag 150 V százalékra emelkedett. Akoceifordulót
sikerült majdnem a 3 nap alá szorítani s a felesleges állást majdnem teljesen megszüntetni. Az 500-as mozgalom egyre terjed s célul tűzték ki. hogy ebbe minden mozdonyt bekapcsolnak a lehetőség szerint,
Emellett azonban még vannak komoly hiányosságok. Bár a pártszervezet fokozta az ellenség elleni harcot, még mindig tág tér nyílik számukra, hogy romboló munkájukat a dolgozók soraiban elvégezhessék. A pályamunkások körében például igy teszi fel a kérdést az ellenség: „ A múltban is volt őszi csúcsforgalom. miér{ nem volt ez akkoriban harci Nincs erre szükség, a forgalom úgyis lebonyolódik¦"Gyakori
eset. hogy párttagjaink is az ellenség hangját ütik meg. Borsos Ferenc elvtárs, a fűtőházi tanulók csoportvezetője, amikor Kdermann elvtárs. a párttitkár, segítségét kérte a koreai gyűjtéssel kapcsolatos kisgyűlések szervezésében, azzal válaszolt, hogy „ehhez neki semmi köze. ez a pártHíkár dolga." Emellett durván bánik a reá bizott tanulókkal, szidalmazza őket s ezzel elveszi a kedvüket. Pedig Ág József és Tóth Frigyes például — a lég jobbak áz ifik között — alig egy éve tanulnak, de már önállóan végeznek mozdonyjavi tásokat. Nem csoda, ha ilyen bánásmód mellett nincs bizal műk csoportvezetőjükhöz, aki ben igazi elvtársat szeretnének látni.
Az sem véletlen, hogy a PB határozatával kapcsolatban maguk a népnevelők is „kellemetlen" feladatnak tekintik a nor marendezésről beszélni. In kább azt mondják, hogy ..miránk, fütőháziakra ez a határozat nem vonatkozik". A pályamunkások között ugyanakkor azt a hirt terjesztik a kleriká lis reakció ügynökei, hogy „még a nadrágot sem keresitek meg. ha bevezetik az uj normákat". Egyébként mindkét munkahelyen rendkívül laza a munkafegyelem, a bizalmiak és népnevelők pedig alig. vagy egyáltalán nem beszélnek erről. Egyes öntudatlan munkások gyakori részegsége komolyakadályozója a verseny szerve zésének. Durfalvi József mozdonyvezető
és Tuboly István fütő a hét elején részegen jelentek meg szolgálatban s emiatt nem mehettek el a v0 nattal. Beke István. Szálai La jós fékezők, Ponácz Lajos kalauz ugyancsak ittasságuk miatt maradtak le egyizben-a vonat-, ról. Hogy ezek az esetek ^előfordulhattak. ezért felelősek elvtársaink is. mert a dolgozók nevelését nem tártják még mindig < eléggé f.* Ez a
hiba derül ki Gótlor János elvtárs — a pályafenntartás párttitkára — véleményéből is aki ugyan nem tud\'a-dolgozók között elterjedt ellenséges hírverésről.- de megállapítja,- hogy
A* Kuominfang-klikk eltávolításáról és az első ülés napirendjéről tárgyalt kedden a Biztonsági Tanács
A Biztonsági Tanács augusztus 1-én ülést tartott. Az ülésen I. A. Malik elvtárs, a Szovjetunió képviselője elnökölt. a napirendi vita megkezdése előtt bejelentette, hogy mint elnök, törvényellenesnek minősiti a Kuomintang-küldött- nek. mint Kina képviselőjének jelenlétét. A vita után Malik elvtárs megállapítását szavazásra bocsátották és szótöbbséggel, 3 szavazat ellenében elutasították. Malik elvtárs megállapítása mellett szavazott a Szovjetunión kivül India és Jugoszlávia. .
Vita alakult ki a szavazatszámlálás kérdésében. Malik elvtárs rámutatott, hogy a KuominUmg-képviselő szavazatát nem lehet figyelembe venni, minthogy az ő jelenlétének kérdése volt a szavazás tárgya. Ezzel Austin, amerikai küldött szembehelyezkedett
Malik elvtárs ezután a Szovjetunió küldötteként kijelentette. hogy a Biztonsági Tanács határozata jogellenes, minthogy egy csoportnak a képviselőjére vonatkozik, nem pedig egy olyan ország képviselőjére. amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének teljes jogú tagja.
Az amerikai küldött azonban a Biztonsági Tanács üléséhez nem méltó hangon folytatta ellenvetéseit. „Követelem, hogy az elnök elnököljön és ne diktátoroskodjon." Malik elvtárs tiltakozott az amerikai küldött megengedhetetlen viselkedése ellen és rendreutasi- totta. Ezután bejelentette, hogy az elnök megállapítása ellen nyolcán szavaztak, beleszámítva a Kuomintang-képvi- selő szavazatát is. akinek nem volt joga szavazni. Malik elvtárs ismételten kijelentette,
hogy a határozat jogellenes. \'
Amikor befejeződött a vita az elnöknek azzal a mégállapi- tásával kapcsolatban, hogy a Kuomintang-küldött részvétele a Biztonsági Tanács ülésén törvényellenes. Malik elvtárs ismertette az ideiglenes napirendet. amelynek első pontja a Kinai Népköztársaság képviselőjének elismerése Kina képviselőjeként. a második pontja pedig a koreai kérdés békés rendezése.
Ezzel szemben Austin amerikai megbízott azt követelte, hogy a Biztonsági Tanács első napirendi pontként az amerikai küldöttségnek Észak-Korea ellen irányuló határozati javaslatát fogadja el.
A Tanács ülését augusztus 2-ára halasztották anélkül, hogy határozatot hoztak volna a napirendi kérdésben.
Nem maradhatok egy olyan ország szolgálatában, amely halált és . rombolást készit elé az egész világ számára
Herbert Láss, a prágai CARE igazgatója lemondott tisztségéről és elitélte az amerikai imperializmus háborús politikáját
Herbert Láss. a prágai CARE (az amerikai ajándékcsomagokat szétosztó csehszlovákiai misszió) igazgatója kedden bejelentette azt az elhatározását, hogy lemond tisztségéről, hogy segíthessen a békeharcban. Láss a csehszlovák sajtónak kedden átnyújtott nyilatkozatában ^élesen bírálta Amerika politikáját, amelyet az ..Egyesült Államok bűnös vezetői háborús politikájának" nevezett.
Elítélte a koreai intervenciót
és elismeréssel szólott a csehszovákiai gazdasági és szociális viszonyokról, amelyeket szembeállított az Egyesült Államokban uralkodó viszonyokkal.
— Nem osztogathatom tovább az amerikai csomagokat — mondja a nyilatkozat —. amig amerikai repülőgépek bombázzák a békeszerető koreai népet. Nem maradhatok egy olyan ország szolgálatában, amely halál és bombázást készít elő az egész világ számára. Nem fog sikerülni engem eltéríteni
attól, ami véleményem szerint minden tisztességes amerikai és minden tisztességes ember kötelessége az egész világon. Minden erőmmel szolgálom a világbéke megvédését. Ezért mondok le a CARE-nél viselt tisztségemről. Minden tőlem telhetőt meg kívánok tenni, hogy segíthessek az Egyesült Államok jelenlegi bűnös urai
háborús politikájának leleplezésében- és az ellene vívott harcban. Szilárd meggyőződésem. hogy ezzel a cselekedetemmel a legjobban kifejezem az Egyesült Államok népének érzelmeit és a legjobb szolgálatot teszem az amerikai nép érdekeinek, éppenugy. mint a haladás, a világbéke ügyének.
Sztálin-di]as német mérnökök
A Szovjetunió minisztertanácsának .1950 március 3*án kelt határozata értelmében a Sztálin-dij második fokozatával tüntették ki a következő német mérnököket:EwaldEitge a magdeburgi Krupp-Gruson- müvek műszaki igazgatója. Willi Scheid a magdeburgi Krupp-Gruson-mfivek főtervezője, .Albert Bellwinkel a dés- saui Polysyus-művek igazgatója és Erich Prötzschner a riesai néptulajdonban levő acél és hengermű igazgatója.
A Szovjetunió Sztálin-dij
bizottságának megbízásából G. M. Puskin rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Szov. jetuniónak a Német Demokratikus Köztársaságban lévő diplomáciai missziójának vezetője osztotta ki a megtisztelő okmányokat és az érmeket a német Sztálin-dij asoknak. A kormány nevében Heinrich Rau. a Német Demokratikus Köztársaság tervgazdálkodási minisztere, a Német-Szovjet Baráti Társaság nevében pedig Grünberg főtitkár köszöntötte a német Sztálin-dij asok.at.
„a népnevelőkre valósággal rá kell kényszeríteni .a ,
de a bizalmiak sem foglalkoznak a csoportjukba beosztott élvtársákkal". Ez • az oka annak, hogy hiányos a politikai felvilágosító munka nemcsak a pályamest^rí szakaszokon, hanem általában az-üzem más területén is. Hibás azonban Tassi elvtárs is. az üb titkár, aki hosszabb ideig nem ellenőrizte
a hatáskörébe tartozó vonalakat, hanem rábízta a feladatok* végrehajtását a. termelési felelősökre. de azok ellenőrzését elmulasztotta. Ezen hibáján azóta - komolyan javított. Etekintetben • felhozható a pártszervezet vezetőségének felelőssége is. mert nem eléggé ellenőrizték a taggyűléseken hozotthatározatok végrehajtását.
A Központi Vezetőség határozatának, a minisztertanács és a PB határozatának végrehajtása sokkal szivósabb, tervszerűbb munkát követel mind a párt — mind pedig a szakszervezettől. . Az eddig elért eredményekre támaszkodva azonban végre tudják hajtani sikerrel Pártunk politikáját. Központ Vezetőségünk határozatit. .
Az amerikai banditák hajóágyukkal lövik a békés koreai lakosságot
fl koreai néphadsereg főparancsnokságának hadijelentése
A koreai néphadsereg, miután ellentámadásba ment át, a harcok harmadik napján felszabadította Szöult, valamint Szavon, Pjongtaek, Csunan, csivon, és Taezson
stratégiai szempontból fontos városokat.
A koreai néphadsereg katonái nagy lelkesedéssel, az amerikai katonák viszont minden meggyőződés nélkül harcolnak. A népi hadsereg légi, tengeri és szárazföldi haderejének szoros együttműködésével és a partizánok segítségével az amerikai imperializmus kudarca Koreában kikerülhetetlen.
A Koreai Népi Demokratikus Közlársaság néphadseregének főparancsnoksága közölte augusztus 1-éo reggel: A népi hadsereg egységei valamennyi fronton folytatták kemény harcaikat az amerikai csapatok ellen, a népi hadsereg egységei, amelyek Ecs. hon (Reiszen) irányában nyomulnak előre, megsemmisítették az amerikai csapatok konokul ellenálló egységeit és julius 31-én teljesen felszabadították Ecshont. Az Ecshonért vívott harcokban a népi hadsereg egységei foglyo- kát és zsákmányt ejtettek.
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága közli augusz- I tus 1-én este:\\ A népi hadsereg I egységei valamennyi fronton\'
folytatták a kemény harcokat az amcrik\\i csapatok ellen.
Az amerikaiak barbár módon bombázzák és lövik a városok és falvak békés népeit.
Ellenséges hajók, köztük cir kálók, támadják a partvidéket és ágyúikkal lőtték Cshodo (Szeto) sziget lakott vidékeit. Julius 31-én az ellenség a keleti partvidéken tüzérségi tűzzel lőtte a Janjan (Dzioio) közelében fekvő falvakat. A tüzérségi tűz következtében sok lakóház, kórház, kul
turális és egyéb intézmény el pusztult.
A békés lakosság körében sok a halott és sebesült. Julius 31-én a néphadsereg egységei három amerikai repülőgépet lőttek le.
II koreai néphadsereg egységei Hjopcson térségében az amerikaiak hátába kerültek
MacArthur főhadiszállásán szerdán fokozódott az aggodalom a koreai katonai helyzet miatt, amidőzz hatalmas északkoreai erők folytatták nagyarányú sikeres támadásaikat. A két uj amerikai hadosztály partraszállása ellenére o helyzet csüggesztő — jelenti a Reuter tudósítója a koreai hadszíntérről.
A Dzsindzsu körzetében harcolt amerikai csapatok parancsnokié tábornoka kijelentette — mint a newyorki rádió jelenti —, hogy csapataink teljes vereséget szenvedtek az északiaktól.
Az AFP jelenti: Az amerikai csapatok az arcvonal több pontján visszavonulnak. Az északkoreai erők Dzsindzsutól mintegy
40 kilométerre északra megkerülték a Hjopcson és Tegu közti utat tartó amerikaiak állásásait.
MacArthur hivatalos jelentése további „tervszerű visszavonulásról44 ad hirt. A hadijelentés beismeri Dzsindzsu, Szangdzsu, Hamcsang, Jecson és Andong elvesztését.
Az AP jelenti: Az északkoreaiak nyomása Kocsang szomszédságában is tovább tart. A középső arcvonalon, főleg az 1. gépesített lovas hadosztályra nehezedik nyomás. A 24. hadosztály Kocsang közelében visszavonult. A Li-Szin-Man-féle erők a Hamcsang-Jecson-Andong fennsíktól délre B Kaktong folyó mögé vonultak vissza.
fl koreai néphadsereg harcának eredményei az elmúlt hónapban
B magyar parasztküldüttség egy csoportja Kirgizia kolhozainak életével Ismerkedik
A Szovjetunióban tartózkodó magyari parasztküldöttség tagjainak egyik csoportja a kirgiz kolhozok szervezetét tanulmányozza. A magyar vendégek megtekin. tették a csumlsi duzzasztót, amely Kirgizia és Kazahsztán mezőit látja el vízzel. A VorosÜov-kerü- letben a Leninről elnevezett milliomos kolhozban a vendégek megismerkedtek az artel sokrétű gazdaságával és ellátogattak a
kolhozparasztok házaiba. Megte* kintették az iskolát, az üzleteket és a nagyszerű napközi otthont.
A küldöttség egy másik cs> portja augusztus 1-én Lenlnabád- ba érkezett. A vendégek a lenin. abádi kerületben a Vorosilovról elnevezett kolhozt tekintették meg és megismerkedtek a kolhoz mun. kamenetével, kultúrájával és életével.
Üléseznek a háborús gyújtogatok
Az ÉszakatJanti Tanács Londonban ülésező állandó bizottsága kedden háromnapos megszakítás után ismét folytatta megbeszéléseit.
A Nyugati Unió úgynevezett Konzultatív Tanácsának kedden Hágában tartott ülésén elhatározták,
hogy az Egyesült Államok kívánságára meggyorsítják Nyu. gat-Európa felfegyverzését- Az ülésen Franciaország, Belgium Hollandia, Luxemburg és ITagy- britannia külügyminiszterei vettek részt.
Hatalmas tömeggyülés Pekingben
a népi felszabadító hadsereg megteremtésének 23. évfordulóján
\\
A pekingi nagygyűlés üdvözlő távirata Sztálin generalisszimuszhoz, a koreai és a kínai népi felszabadító hadsereghez
Több mint 40 ezer ember: katonák, dolgozók, diákok, népi szervezetek vezetői, kor* mányküldöttek gyűltek össze Pekingben a volt császári palota kertjében, hogy megünnepeljék a kínai népi felszabadító hadsereg napját és tüntessenek az amerikai agresz* szió ellen.
Az ünnepi gyűlést reggel 8 órakor nyitották meg23ágyu- lövéssél, amely a népi felszabadító hadsereg 23. születésnapját jelezte. Az első szónok Ne-Jun-Csen, Peking polgár*- mestere, . ismertette a népi felszabadító hadsereg megte-
Az elmúlt hónapban, július
25-ig bezárólag a koreai néphadsereg megsemmisítette az amerikai 8. hadsereg 24. hadosztályát és a Li-Szin-Man bábkormány csapatainak ötvenezer katonáját, Li-Szin-Man 1. és 7. szöuli hadosztályét, valamint a 3., 5., 6. és 8. hadosztály erőit harcképtelenné tették.^ A bábcsapatok maradvá* nyai együttesen nem számolnak többet, mint 40 ezer katonát, nem számítva bele 10 ezer
rendőrt és csendőrt.
A koreai néphadsereg Kim- Ir-Szen tábornok vezetésével és az egész koreai nép támogatásával az elmúlt hónapban előrenyomult és felszabadította Dél-Korea lakosságának 75 százalékát. A felszabadított terület 54.600 négyzetkilométer, vagyis Dél-Korea területének 58 százaléka. Ez a terület négy tartományt, 78 körzetet, Szöult, a fővárost és 53 más várost foglal magában.
munkaterületek képviselői szólaltak fel. Mindnyájan meg- rendithetetlen hitüket fejezték ki Taivan felszabadításában és a koreai nép győzelmében az amerikai betolakodók felett.
_ Az egybegyűltek lelkes éljenzéssel fogadták Li-Csu- Jennek, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság pekingi követének beszédét, aki a hős koreai nép üdvözletét tolmácsolta. ,>A koreai nép — mondotta — megsemmisíti a „mindenható* dollár országának bűnös és gyalázatos be-----tt------j-ít"** ,—?" | tolakodóit, akik rabságba
remtése évfordulójának ^ fór-1 akarják dönteni Ázsia és az radalmi jelentőséget es^hang-J egész világ népeit-**
A pekingi nagygyűlés üdvözlő táviratot intézett
súlyozta, hogy a népi felszabadító hadsereg felszabadítja Tibetet és Taivant is.
Ezután Csu-Teh főparancsnok lépett a mikrofon elé.
«Ez a korszak a nép győzelmének korszaka — mondotta —. A Szovjetunió ve zette béke- és demokrácia tábora győzelmének kor- szaka“. A kínai nép felszabadulása azért vált lehetővé, mert a népi felszabadító hadsereg erejére támaszko dott.
Ezt követően a különböző
A belga rendőrpribékek letartóztatták a Belga Kommunista Párt főtitkárát
Tovább folyik a harc a% áruló Lipőt ellen
Lipót üzenete, amelyben a hatalmat ideiglenesen fiára ruházta át. nem vetett véget a hatalmas népi tiltakozó mozgalomnak. Több mint 10 ezer brüsszeli dolgozó kedden délben a jobboldali Szocialista párt székhaza ele vonult, ahol élesen tiltakozott a párt vezetőinek behódolása ellen. „Feltétel nélküli lemondást köve- tejünk* --„Éljen a köztársa.
8J*gl .TZ. kiáltották a
és kxfütyöltékjobboldali szocialista vezetőket.
Mint ismeretes, a jobboldali szakszervezeti vezetők többse1: bejelentették, hogy a vidéki tüntetők Brüsszelbe vonulását az_ események ellenére megtartják, majd később ugyancsak többször lefújták azt. Ilymódon sikerült a dolgozók körében bizonyos zavart előidézni.
. Ennek eHemére a kedd reg-
on***, mbv. kas- i.
geli órákban a tüntetők ezrei érkeztek Brüsszelbe hogy resztvegyenek a különféle tiltakozó gyűléseken.
A főváros hangulata változatlanul feszült. A jobboldali szocialisták azon mesterkednek, _ hogy a sztrájkmozgalmat is lefújják. A kommunisták ezzel szemben hangoztatjuk, hogy ez az állásfoglalás a mozgalom elárulását jelenti. A délután folyamán az összes belga, ipari városban gy ülésekzajlottak le, amelyek rést vevőx erélyesen követelték akirály lemondását. A sztrájkmozgalom a keddi nap folyamán nagy arányokban terjedt, különösen Antwerpenben.
A nagy népi mozgalom élén a Kommunista Párt áll és a
reTii_? i?rror teljes erejével a Párt ellen irányul. A rendőri erőszak a keddi napon ér kezett el csúcspontjához: a
rendőrprxbékek hetet emeltek Edgár Lailmandelvtársra a
Belga Kommunista Párt főtitkárára.
aki nemzetgyűlési képviselő. Letartóz
Erssens elvtárs, kommunista képviselőt is. A rendőrség köz- léménye szerint a bét képviselőt azért vették őrizetbe, „mert megszegték a kormánynak azt a rendeletét, amely minden, öt személyt meghaladó nyilvános gyülekezést megtilt** — jelenti a Reuter. A letartóztatások bire egész Belgiumban óriási felháborodást váltott ki.
Törökömig felvételit kérte az Atlanti-tömbbe
A Times isztanbuli tudósítójának jelentését közli, hogy a .tőrök kormány formálisan kérte felvételét az Atlanti-tömb tagállamai sorába*. Isztanbulban ufcy tudják, hogyha Törökország kérelmét tel- jesltlk .ugyanilyen kérést fog Görögország előterjeszteni.
Sztálin generalisszimuszboz! amelyben többek között ezeket mondja:
hogy a kínai forradalom győzelme nem választható el az ön személyétől és at- tói a baráti ¦ támogatástól, amelyet « Szovjetunió nyújtott népünknek. A kínai nép megértette a két nagy nép, Kína és a Szovjetunió népi szoros egységét és kölcsönös baráti segítségének jelentőségét, valamint a két nép szoros együttműködésének döntő szerepét a Távolkelet és az egész világ békéjének megvédésében.. Szilárdan hisszük, hogy a béketábor nagy bástyája a Szovjetunió, valamint Kína és a népi demokratikus országok szövetsége a népek millióinak Öntudatra ébredésével együtt megakadályozza ez imperialista tábor háborús terveit és legyőzi az imperialista provokációkat.
A kínai nép felismerte,
A pekingi nagygyűlés üdvözlő távirala a karcai néphadsereghez is a kínai népi felszabadító hadsereghez
A nagygyűlés üdvözlő táviratot intézett a koreai hadsereg tisztjeihez és katonáihoz. A távirat a többi között a következőket irja:
— ^A koreai néphadsereg minden győzelme bátorítást nyújtott Ázsia minden elnyomott népének a felszabadulásért vívott harcában. A kxnai és a koreai nép közös tapasztalata bebizonyította, hogy az amerikai imperializmus a valóságban ,papír-tigris*1 és legyőzhető. Az igazság a koreai nép oldalán van és győzedelmes kedni jog"
A kínai népi felszabadító hadsereghez intézett távirat többek között ezeket mondja:
— Nem lesz teljes győzel- münky amíg Tibet és Taivan ellenség kezében van. Éppen ezért erősítsétek népünk fegyveres erejét, fejlesszétek ki harcos, lelkes szellemet, szabadítsátok fel Taivant és Tibetet, harcoljatok elszántan az amerikai imperialisták agressziója ellen, számoljátok fel az ellenforradalmi erőket és fejezzétek be egész Kína felszabadításának, az uj Kína felépítésének történelmi feladatit és védjé- tek meg.
Yisinszkif elvtárs távirala Cso-En-Lai elvtárskoz
dlu-En-Lai elvtárs, külügyiül* nlszter, a központi népi\' kormány közigazgatási tanácsának elnöke a népi felszabadító had- vei
sereg napja alkalmából a következő üdvözlő táviratot kap’a Visinszkij elvtárstól, a Szovjetunió külügyminiszterétől: „Fogadja
üdvözletemet a Kínai Népköztársaság népi felszabadító hadserege fennállásának 23. évfordulója alkalmából.**
Titéista kének n bukaresti bíróság dőlt
Bukarestben kedden megkezdődött 12 ttüoisba kém és diverzáns bünpere.
/ Elsőnek Sztanoevics Bovidar kémet hallgatták ki, aki beismerte bűnösségét és elmondotta. hogy a román Bánátot Jugoszláviához akarták csatolni. Elmondotta, hogy Bjda Crkva városában kém- és diverzáns-központ működik, amelynek hálózata kimerjed Temesvárra és Oravicára is- A kémbanda célja volt továbbá a román bánáti szerb In* kosságot a lakosság többi de\' mei ellen uszítani. Ezt a műveletet Dusán Jovanovics v*\' zette.
A titoista banda tervei azonban kudarcot vallottak, mert a bánáti szerb lakosság egy emr bérként fordult Tito
fasiszta bandáival é* ügynök*^\'
Ki less as első?
Párosversenyben áll a beadás jobb teljesítéséért
Ssentpéterurés
Dóskál és Szent pé\'erur községek a tavasz óta párosversenyben állanak egymással. A két község közül hol az egyik, hol a másik vezetett. A pillanatnyi előny mindig ott mutatkozott. ahol a párt és a tömegszervezetek népnevelői alaposabban végezték a felvilágosító
munkát. _
Vasárnap a két község dolgozó parasztsága nagygyűlés keretében tárgyalta meg a feladatokat. Itt hangzott el a falu becsületes dolgozóinak felajánlása auguszus 20-ra. Alkotmányunk nagy ünnepére. A gyűlés után olyan hangulat alakult ki. hogy most majd elválik, melyikünk a jobb.
Szenipéteruron emelkednek a százalékok •
Nézzük csak meg mit cselekedtek Szentpéterur dolgozó parasztjai a vasárnapi gyűlés óta? Felajánlásuk teljesítése alapos munkát követel, de ha ezt teljesitik, büszkék lehetnek rá. •
A felajánlás igy hangzik: „augusztus 10-re végzünk a csépléssel. 15-ig pedig a gabo- nabegyüjtés évi ütemtervét A. B vételi jegyre 130. C-ré 110 százalékra teljesítjük".
Hétfőn már megmutatkozott: minden igyekezetükkel azon vannak, hogy szavukat tettekre váltsák. Nagv Gyula kispa" raszt már hétfőn beadási kötelezettségének 1478 százalékban
lett eleget. Hasonló szép eredménnyel járult a beadás sikeréhez Laskói József 1017 százalékkal. de sorolhatnánk Sin* kovics Imrét. Nagy Lajost. Túri Istvánt és rajtuk kívül még jó néhány gazdát, akik terménvbeadásukat 600 százalékon felül teljesítették.
Ezek az eredmények az uj lendülettel beinduló felvilágosító munka nyomán jöttek létre. A község dolgozó parasztjai megértették, hogy mit jelent számukra az Alkotmány, mely a dolgozók érdekeit védi. egyben lerögzíti kötelességeinket a nép államával szemben. Most a tett ideje vah. Alkotmányunk ünnepének tiszteletére túlteljesítik a beadási tervet Szentpéteruron is.
Az összesített eredményük eddig A és B-vételi jegyre 119 százalékos, mig C-re 55 százalékos. Most megindult a nemes harc a felajánlás teljesítéséért és ha a község dolgozói tartják a gyűlés után beinduló jó iramot, még ezen is túltesznek.
...de Dióskál sem hagyja magát .
Még nagyobb irammal indult meg a terménybegyüjtés Dióskál községben a gyűlés után. — Be kell hoznunk a lemaradást, túl kell szárnyalnunk a szentpéteruriakat. • Hiszen mi is köszönhetünk any- nyit az Alkotmánynak, mint
ök! — Mondogatták Dióskál dolgozói.
Szombaton még az A és B* vételi jegyre 75 százalékos volt az évi gabonabegyüjtés előirányzatának teljesítése. Kedden délre már túlhaladták a 90 százalékot. A C-véteU jegyre olyan ütemben indult meg a beadás, hogy nemcsak elérték Szentpéterurt, de el is hagyták!
Egyenesen a” géptől a magtárba viszik a gabonát. Ott állnak sorba a vkocsik, várják, hogy rájuk kerüljön a sor. Ott is a versenyről folyik a szó. Deli Zsigmond igy vélekedik: Ha verseny, hát legyen igazán verseny, ha ez a dolgozó nép ügyét szolgálja. En is benne vagyok. No lássuk ki teljesít többet! Mikor átvették a gabonáját. büszkén újságolta: — 210 kiló helyet 640-et adtam be. — Mindjárt ki is számolták. hogy ez 304 százalék. Márfi Jánosné meg 219.százalékban teljesítette beadását. Deli István csak vakargatta a feje búbját, aztán, mikor beadására került a sor. túlszárnyalta mind a kettőjüket 483 százalékos teljesítésével. Aztán csak ennyit mondott: Meg kell fognunk, hiszen páros versenyben állunk. ígéretet tettünk a Pártnak, meg Rákosi elvtársnak, hogy augusztus 15-re 100 százalékban teljesítjük ter- ménybegyüjtésünket. Megelőzzük a „vetélytársunkat", Szentpéterurt, az biztos!
(Siklós)
„Örömmel üdvözöljük az uj normát“
Horváth József és Birkás Sándor kovácsok: 113%
Újvári Boldizsárné beszélt a moszkvai rádióban
A moszkvai rádió tudósítója együtt járt az Ukrajna szovho- zcit és kolhozait látogató magyar paraszlküldöttekkel. Kérésére többek között Újvári Boldizsárné, a nagykanizsai „Vörös Csillag"1 termelőszövetkezet tagja a következőket mondotta a moszkvai rádióban: — Én meggyőződtem arról, hogy amit otthon a reakció hí- résztél, az szemen-szedett Aa- zúgság. A karavajooói szovhoz- bán egy tehén tejhozama egy évben körülbelül 17 ezer liter. A napi tejhozam 61 liter. Ezenkívül
megmutatták gabonater* mesztésüket is. Búzából egy hektáron 33 mázsa a hozam. Megnéztük a szovhoz dolgozók lakásait és azok berendezését. A legszebbet mondhatom róla. Gyönyörű az öltözetük, gyönyörű a viseletűk, örülök, hogy a Szovjetúnió kolhozaiban és szovhozaiban a legnagyobb szeretettel mindenre választ kaptunk. Kívánok az elvtársaknak, az odahaza lakóknak sok sikert munkájukhoz. Éljen a mi szeretett vezérünk: Rákosi elvtársi
Nova és Orosztony vállalja:
augusztus 15-ig befejezi a terménybeadást
Nova község dolgozó parasztjai Pártunk Megyebizottságához a gyors terménybeadás teljesítésével kapcsolatban az alábbi táviratot küldték:
„Mi novai kis- és középparasztok vállaljuk, hogy a terménybeadást Alkotmányunk egyéves évfordulójára 100 százalékban teljesítjük- Tudjuk, hogy a terménybegyüjtés gyors teljesítésével ötéves tervünket erősítjük és ezzel is hozzájárulunk a béketábor megszilárdításához/1
A Párt Megyebizottságához és a Megyei Tanácshoz egymásután érkeznek a táviratok, melyekben arról számolnak be a
falvak dolgozói, hogy augusztus 20-a előtt tesznek eleget hazafias kötelességüknek a terménybeadás terén.
Az orosztonyiak távirata a Párthoz és a Megyei Tanács V égreha j tóbi* ottságához íg y
szól:
„Orosztony község dolgozó parasztjai elfogadjuk Szegvár és Mindszent község versenykihívását. A munkás-paraszt szövetség megszilárdításához úgy járulunk hozzá, hogy a cséplést
10-éig, a terménybeadást 15-éig befejezzük. így teljesítjük a dolgozó nép állama iránti becsületbeli kötelességünket\'*.
„ Jobb tanulással háláljuk
A nagykanizsai Ásványolaj Gépjavító NV dolgozói a minisztertanács határozata óta fokozott lendülettel készültek a normarendezésre. Keddre már el is készültek a normák és a dolgozók nagy lelkesedéssel kezdték meg már a reggeli műszakbaállásnál a munkájukat.
A gépműhelyben Dancs József elégedetten ^ látott # munkájához. Pár pillanatig feszülten nézte munkalapját, majd hangosan odaszólt az egyik dolgozó társának.
— Meglátod pajtás — mondta. — Ezt a normát is
túlteljesítem.
Nemsokára ismét 120 százalék körül fogok teljesíteni. Jobban is esik majd felvenni az érte járó pénzt, mert tudom, hogy megdolgoztam érte és nem holmi laza normával értem el azt.
Dancs elvtárs azonban nem beszél tovább, hanem komolyan nekifog a munkának- Délben már felajánlást is adott be Fábián József elv- társnak, a vállalat termelési felelősének. melyben kivonatosan az állt, hogy az uj normáját 120 százalékra teljesiti, hogy a vállalat a kitűzött tervét idő előtt teljesíteni.tudja.
Hamarosan hire ment az üzemben Dancs elvtárs felajánlásának és nem telt bele hosszú idő, máris
ujabb felajánlások
történtek, Tóth György és lakatosbrigádja 5 százalékkal megtoidta az # előző felajánlást. ök ugyanis 125 százalékra vállalták az uj norma teljesítését.
Deák Andor lakatos \' sem akart mögöttük lemaradni. Elbeszélgetett társaival az ebédszünetben, majd papirt és ceruzát vett elő és faliújság-
cikkben foglalta össze a megbeszélés eredményét: #
„Örömmel üdvözöljük az uj \'ormát, mert a régiek nem a becsülefes dolgozók részére valók. Ismerjük a megbújó jobboldali szociáldemokra- tákat, akik a háttérben uszítanak a normarendezés ellem ők a háborús uszi- tók ügynökei. Mi a béke hívei vagyunk és munkásöklünkkel mi is úgy sújtunk le a normarendezés ellen lázitók• ra, mint a hős koreai nép az ellenséges betolakodókra. Javaslom .hogy a többi üzemek mintájára, nálunk is. szervez- zük meg a
koreai műszakot#
hogy ezzel is ujabb csapást mérjünk az ellenségre
Délutánra már kint lógott a faüujságtáiblán a cikk és a dolgozók helyeseltek, amikor elolvasták.
Nem sokkal az ebédszünet után már jött az első eredmény a kovácsmuhelyből- Horváth József és Sándor
kovácsok vas-fürészkeretet készítettek el uj normában százalékos eredménnyel. .
— Itt dől majd el. hogy ki a jó és ki a rossz szakmunkás
_ jegyezte meg Illyés József
lakatos, amikor a kovácsmu- helyben felkerestük az első teljesítmények elérőit, A táblán már büszkén virított ekét név: Birkás Sándoré és Hor-
V—hMegmutatjuk az ellenségnek. hogy mi a szocializmus építésében szorgos munkával eredményeket elérni
— mondja Birkás Sándor — Az első munkánk sikerrel járt, de úgy dolgozunk, hogy a többi is _
sikerrel járjon*
, •
mert ezzel-is^a^szocializmus építését segitjük^elő/
.Ssí •«
Dióhéjban ezek a nagyobb események játszódtak le a Vasvázasban 1950. augusztus elsején, az uj norma bevezetése napján, melyet már a dolgozók maguk is vártak* Megvilágosodott előttük, hogy laza normával nem lehet sikeresen harcolni az ellenséggel, a háborús uszitókkal. A Gépjavító NV dolgozói a béke hívei, a haladás emberei, akik a szocializmust akarják megvalósítani. Ezt pedig csak rendesen megállapított normákkal lehet elérni, amellyel becsületes munkával tudják fokozni a termelékenységet
Mi, a nagykanizsai Petőfi-
utcai iskola úttörői, a zalaeger- szegi általános gimnáziumban töltjük boldog és megérdemelt nyári táborozásunkat. Innen küldjük üdvözletünket a nagykanizsai Pártbizottságnak, a város dolgozóinak és kedves szüléinknek. Igen boldog és vidám tábori életet élünk itten Csak egy napot említünk a sok közül. Tegnap reggel fél hét órakor ébredtünk Légrádi József ügyeletes pajtás harsány sípjelére. A reggeli torna és a zászló felvonása után reggeli következett. „Szerény* reggeli volt. Félliter tejeskávé vajaskenyérrel. Utána sportfoglalkozás, futball, röplabda, torna. 10 órától üzemi látogatást végeztünk a vaj gyárban. Itt jól megvendégeltek bennünket. Friss tejet és vajaskenyeret kaptunk. Volt\' olyan pajtás, aki nyolc pohárral is megivott. Sőt Hor-
„Köszönjük a segítséget"
A nagykanizsai termelőszövetkezet levele
* Első aratásunk, cséplésünk és terménybeadásunk harci feladatát eredményesen megoldottuk. Ebben a nehéz és felelősségteljes munkánkban jelentős támogatást kaptunk a nagykanizsai munkásságtól, amely a . Szovjetunió ipari munkásságának példáját követve, segítséget nyújtott mezőgazdaságunk szocialista szektorának megerősítéséhez. Ezért elsősorban Pártunknak tartozunk hálával. A Városi Pártbizottság minden támogatást megadott termelőszövetkezetünknek. Köszönetét kell mondanunk az üzemi és körzeti alapszervezeteknek, amelyek arató,- behordó- és cséplőbrigádok . megszervezésével járultak hozzá munkánk eredményességéhez.
• Termelőszövetkezetünk minden egyes > dolgozója nagyra
Csütörtök, 1950. aug- 3.
‘ SS?.\' T3)o
értékeli a kanizsai üzemi mun. kások cs vállalati dolgozók hathatós segítségét. Nagy segítséget nyújtottak. Néphadseregünk honvédéi is. A tűz- oltótanosztálv hallgatói is kivették részüket aratási munkánkból, s egészen kimagasló teljesítményeket értek el. Segítségünkre voltak az aratáson kivül a cséplésnél is.
A kanizsai dolgozóknak felénk nyújtott segitségo felbecsülhetetlen > értékű, számunkra, mert azt jelenti, hogy Nagykanizsán ezzel is szilárdabbra kovácsolódott a munkás-paraszt szövetség.. Ez pedig biztosíték arra. hogy a jövőben is minden feladatunkat eredményesen meg tudjuk oldani. " .
A\' nagykanizsai „Főrös Csilláit* termelőszövetkezet dolgozói
•»$
váth Gyurka pajtásunk á kilencediket is kiürítette. Megtekintettük a városi népkönyvtárat is- A könyvtáros- elvtársnő elmondta, hogy jelenleg 22.000 könyvük van, de ezt a terv ke* rétében 27,000-re emelik. Ez igen örvendetes, hiszen mi mindnyájan tudjuk, milyen lentőségű. hogy minél több dolgozó juthat hozzá a kultúrának ehhez a fontos eszközéhez.
A városnézés során megtekintettük még a pénzügvi palotát és a Megyei Tanács székházát. Ezután hangos nótaszóval vonultunk fel táborhelyünkre, ahol már jó ebéddel várták bennünket. Húslevest, tökfőzeléket hússal és túrósbuktát kaptunk. Utána jól esett a csendes pihenő. 2 óráig csendesen heverész- tünk ágyainkon, majd fürödnt mentünk. 7 órakor moziba mentünk, ahol egy nagyszerű szovjet filmet néztünk meg.
Vacsora után egy boldog, gondtalan nap gazdag élményeivel tértünk nyugovóra. ,
Minden nap után, amit itt eltöltünk, csak még nagyobb hálával és szeretettel gondolunk Pártunkra és Rákosi pajtásra, akinek bölcs vezetése tette ilyen boldoggá és gondtalanná a magyar ifjúság életét.
Tudjuk kötelességünket. A következő tanévben, frissen, kipihenve még jobb tanulással fogjuk ezt meghálálni,
A zalaegerszegi úttörő tábor.
Borsfán nem megy a
Borsfán Grim István 930-as gépe 136- mázsát csépelt. A község- bea egyébként Igen vontatott ütemben halad a beadás. A Párt népnevelőinek, különösen az utóbbi napokban a reakció által bedobott háborús rémhíreket kel} visszaverniük.
Világos, hogy a nép ellenségei most minden eszközzel. arra törekszenek, hogy a dolgozó parasztság egységét bánpilyen eszközzel megbont ták és nyugtalan\' Ságot keltsenek . köz&ttflfc

i
5
I
,1
I
i
-i
Kétmillió rubelnél magasabb jövedelme lesz ebben az évben a ,/Timirjázev//-kolhoznak
Szép a „Timlrjázev^koljioz ós évröl-évre gazdagabb.. Sürü, na^ykalászu gabona ért \'be földjein. Példásan gondozop; kertjeiben vonatrakománvnyi a vélemény. é^rik a rengeteg nedvdus gyümölcs. A kolhozt virágoktól pompázó parkok díszítik és külső képét szebbé varázsoljál* a modern, nagy családi házak.
Lakóházak, klub
Ez évben a kolhoz vezetősége nagy pénzösszeget utalt ki kul- turpark és sport-telep építésére. Uj klubjuk 650 férőhelyes lesz. A kolhoz területén újabb lakóházakat is építenek. Száz család tart majd év végéig házavatást.
A kolhoz felvirágzásának történetét hatalmas üvegszekrényben elhelyezett számok, adatok, grafikonok mutatják. Az üvegszekrényt Timirjazev. a nagy szovjet agrártudós arcképével di- szitelték.
Az adatokból világosan kitűnik, hogy a kolhozrendszer tellesen átalakította a parasztok életét. Legjobb példa erre a Romanov- család útja
Romanov szülei a forradalom előtt íeekével túrták a földet, gyckénykosárból vetettek. kézi cséphadaróval csépeltek. Mit érhettek el ilyen módon? Egy holdról legfeljebb 5—6 mázsa gabonát gyüjthe’.tek be. Romanov fia ma brigádvezető a kolhozban. A brigád traktorral szántja a földet 25 centiméteres mélységben, válogatott jarovizált vetőmagot használ, kombájnnal arat és a kicsépelt. megtisztított gabonát egyre tökéletesebb módszerekkel, futószalagszerűen indítja a magtárakba. A szocialista mezőgazdaság előnyét mutatja, hogy búzából 15. rozsból 13 mázsát termeltek holdanként — háromszor annyit, mint az egyéni gazdálkodás idején.
Magasrendü
gazdagodva, hazatérésem után termelőszövetkezetet szerveznem falunkban Szövetkezetünk egyelőre 36 szegény- és középparaszt- családot egyesit Munkánk során mindig szem elolt tarajuk, hogyan dolgozgatok ti hatalmas fejlett
kolhozotokban.*\'
A ..Timirjazcv"-kolhoz parasztjai egyre nagyobbá, gazdagabbá fejlesztik gazdaságaikat és példájukkal hozzájárulnak a népi demokratikus országok mezőgazdaságának fejlesztéséhez is.
Pénteken és vasárnap a rádió a Szovjetunióban járó paraszlküldöttség beszámolóit adja
A Szovjetunióban járó parasztküldöttségről szóló hírek iránt országszerte igen nagy az érdeklődés. A rádió — részben riportokkal, részben a parasztküldöttek leveleinek közlésével — eddig is igyekezett ezt az érdeklődést kielégíteni- Hogy a küldöttek beszámolóit még többen meghallgathassák. ezen a héten két külön adásban foglalkozik a rádió a parasztküldöttség ut- jával. Augusztus 4-én, pénteken este a Falurádió negyedóráját teljes egészében a küldöttek beszámolóiból állítják össze (este kilenc órától ne-J gyed tizig. a Petőfi-rádión). I Vasárnap délután 17.40-től»
18-40-ig pedig a Kincscskalen- dárium keretében mondják el élményeiket a dolgozó parasztság Szovjetunióban járó követek _
Legjobban természetesen a dolgozó parasztok . szeretnék meghallgatni a rádión át küldött beszámolókat. Éppen ezért fontos, hogy minden faluban felhívják a dolgozó parasztok figyelmét a két rádióadás időpontjára és szervezzék meg a csoportos rndióhall- gatást. Pártszervezeteink gondoskodjanak arról, ^ hogy ez megtörténjen és minél több dolgozó paraszt meghallgathassa választott küldötteinek beszámolóit.
Uf nemzetiségi tankönyvek jelennek meg
Az uj iskolai évben a nemzetiségi oktatás színvonalának emelésére uj nemzetiségi tan* könyvek egész sora jelenik meg. A szlováknyelvü iskolák felső tagozatainak részére 4 olvasókönyv, az általános iskolák VIII. osztálya számára történelemkönyv és alkotmánytan készül. Románnyelvü olvasókönyvek. történelem és alkotmánytan mellett délszláv olvasókönyvek is készülnek. Délszláv
nyelvre lefordítják a még hiányzó természettudományos tananyagot is.
A népi demokrácia arról is gondoskodik, hogy a nemzetiségi gimnáziumok az uj tanév kezdetére sajátnyelvü tananyag mellett szakképzettebb tanerőkkel is rendelkezzenek. A nemzetiségi tanerők részére külön tanfolyrmokat szerveztek a nyár folyamán, amelyeken 180 pedagógus vesz részt.
munkaszervezés
Nagyszerű eredményeket érnek el konyhakerlészetben is. Bicskov brigádja pl. az elmúlt évben 500 mázsa káDosziát termelt. Ilyen eredmények muta!- koztak a többi veteményben is. Ezért emelkedett 1949-ben a kolhoz jövedelme 2 millió rubelnél is magasabbra. Ebben az évben- még nagyobb jövedelmük lesz. •
A termények kitűnő minőségét. az önköltség csökkentését, a termelés idejének lerövidítését elsősorban a munkaszervezés magasabb formáinak alkalmazáséval a folyamatos termeléssel érték el. A termelés valamennyi szakaszának megvan a maga szi- geru sorrendje, meghatározott üteme. .
A „Timirjazev‘‘-kolhoz elnökének, Iván Jemeljanovnak minden évben gondja van arra, hogy a gabona gyorsan kerüljön a magtárba, a szalmát, a polyvát idejében eltakarítsák a tarlóról és úgyszólván órákon belül elvégezzék a tarlóhántást is. A • gépi technika segítségével a 10— 12 óra alatt learatott földet másfél óra alatt megtisztítják a\'szál. mától. 24 órán - belül pedig a .tarlóhántást is elvégzik.
A példa
A gépesítés biztosította a földművelési munkálatok színvonalának emelkedését. Ez az alapja az életszínvonal általános emelkedésének a kolhozban. A „TI- mlrjazev“-kolhoz parasztjai 1, jómódú, boldog életet teremtettek maguknak.
Látták ezt azok a parasztok is, akik az elmúlt évben tanulmányúton Jártak a Szovjetunióban. Megnézték a ..Timlrjazev“-kol- hozt’és nem feleltették el. amit ott láttak. Sztlridona román parasztasszony levele erről tanúskodik:
..Kolhozotok tapasztalataival
CsütőíttS," IMS. fog. 3.
HÍREK
A KÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL
A kínai filmgyártás fejlődése-
A kínai filmgyártás hatalmas fejlődésen megy keresztül- A Ki- nai Népköztársaság kormánya nagy figyelmet fordít a filmgyártás fejlesztésére. Az uj Kina legnagyobb fiim-studiója a csan- csunl. Évente mintegy harminc filmet gyárt. A stúdiónak hat hatalmas jól fe’ szerelt felvevőterme, három hangterme, nyolc ellenőrző terme van és ezeákivül a szükséges laboratóriumok meg egyéb helyiségek. A vállalat több mint ezer do’gozót foglalkoztat és az idén idáig két film forgatását fejezte be a stúdió. Jelenlég öt filmet forgatnak. E filmek a kínai nép szabadságmozgalmát örökítik meg.
Fonalmaradékból — két millió lei megtakarítás.
A bohusi posztógyárban külön osztályt szerveztek, amelynek feladata a hulladékok értékesítése. A fonalmaradékokból két millió lel értékben 5000 kendőt,.5000 törlőrongyot és 2000 sapkának való anyagot készítenek ez év novemberéig.
Óriási buzaszem Bulgáriában.
Damborsky, 6ellcl .földműves már régóta foglalkozik gabonane- mesltésíel. Türelmes munkája meghozta a sikert. Az egyiptomi és kanadai búza keresztezésével olyan újfajta búzát termesztett ki, amelynek magja az eddigi la. mert búzánál háromszor nagyobb és a szakemberek véleménye szerint * minősége is egészen kiváló. Ennek a buzafajtának a termesztése a népgazdaság szempontjából azért Is fontos, mert nemcsak ősszel, hanem tavasszal Is vethető. Eddig egy hektárra két mázsa búzát vetettek, ezzel szemben az újfajta búzából csak egy mázsát kell elvetni. sladkovlco. vi kísérleti állomás szakvéleménye szerint egy hektár hozama 40—30 mása búza. ‘
Az USA olalib zsarolása
a hasára érdekében
Az USA szenátusa hétfőn
törvényjavaslatot fogadott el, amely felhatalmazza Truman elnököt, hogy a Marshall- „segélyed folyósítását beszüntesse olyan országok számára, amelyek nem támogatják feltétel nélkül Amerika agresszív politikáját.
A külföldi magyarok újabb csoportjai érkeztek haza
Az amnesztiarendelet végrehajtása során az elmnlt napokban három újabb csoportban tértek haza külföldön élt magyarok. Jelentős számú hazatérd érkezett Franciaországból, Ausztriából és Nyu- gat-N émeTországból. egy személy Brazíliából tért vissza. Az amnesztiában részesült külföldi magyarok hazatérését az illetékes magyar külképviseletek segítették elő- Magyarországon pedig a megfelelő szervek gondoskodtak termelőmunkában való olhe- lyezésükról. \\
MEGÉRKEZETT PERINGBE BURMA KÖVETE
U. Mysint Thein, Burma elsó rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere a Kínai Népköztársaságban, hétfőn 7 órakor feleségével együtt megérkezett Pekingbe.
ESŐS, HŰVÖS IDŐ Várható időjárás: Déli, délnyugati szél, változó felhőzet, többfelé, főleg nyugaton záporeső, helyenként zivatar,. A_ meleg kissé mérséklődik.
fi FilmankétZala
a „ Párttagsági könyviről
A Magyar Dolgozók Pártja zalaegerszegi Városi Bizottsága 4-én, pénteken este fél 7-kor fllmankótot rendez a Fórum filmszínházban, amelynek keretében bemutatják a „Párttagsági könyv11 cimü hatalmas szovjet filmalkotást. Az ankéton a béke védelméért folyhatott küzde\'em legidőszerűbb kérdéseit, a világ munkásoaztá* lyainak, a haladó cs szabadságukért, függetlenségükért küzdő doH gozó milliók harcát kapcsolják össze a mi harcunkkal* A fűmmel kapcsolatosan megvitatott kérdések komoly segítséget adnak majd munkánkban, ezért is lesz nagyjelentőségű Zalaegerszeg ezúttal harmadizben megrendezett fiima nkétja.
A taggyűlés határozott:
Török László érdemes a kiliinielésre
,, A Pártnak mindenekelőtt a munkásosztály élenjáró csapatának kell lennie. A Pártnak fel kell vennie magába a munlcásosz\'ály legjobb elemeit, tapasztalataikat, forra- dalmiságukat, határtalan odaadásukat a proletariátus ügye irántEzt . tanítja Sztálin elvtársunk. . #
* Leginkább ez a mondás vésődött be Török László agyába, mielőtt felvételét kérte volna a győzelmek szervezőjének nagy Pártjába. Azután még nagyon sok gondolat foglalkoztatta. s az elvtársaktól is sokat tanult az utóbbi időben. Életét, boldogságát, szabadságát köszönheti a mi Pártunknak,^ tőle kapott uj erőt, uj elszántságot az ellenség ellen vívott szívós küzdelemben.
A Párt fagfelSltfének lenni: kitüntetés
Amióta a zalaegerszegi Magasépítési NV építkezéseihez került, megtanult keményen, megalkuvás nélkül harcolni az igaz ügyért: a világ dolgozóinak felszabadításáért, & béke védelmének nagy -ügyéért Tanult. Elméletileg képezte magát. Eljárt a szemináriumra is. fel akarta magát vértezni a marxizmus-leniniz- mus fegyverével, hogy kiérdemelhesse a nagy kitüntetést, azt, hogy a Párt tagjelöltje lehessen. _
— Jól emlékszem Rákosi elvtársunk mondására — mondta határozattan —, amikor a pártszervezet vezetősége előtt beszámolt végzott munkájáról.— „A kommunisTa öntudatos, odaadó, szerény munkása Pártjának, osztályának, dolgozó népének•“ Én is igy cselekedtem, mint ahogy becsületes munkáshoz illik.
Szemében megcsillan a büszkeség. Arra gondol, hogy legutóbb is 346 százalékot teljesített állványozásban.
Példamutatás a termelésben
— Szép teljesítmény, az igaz — ismeri el — de én csak azt j
mondom, helyes az, hogy & dolgozók kezdeményezésére a. Párt napirendre tűzte a normarendezés kérdését. Éppen, ideje. Én magam is tisztán látom, hogy ez igy nem mehet tovább. Megennénk a jövőnket, ha nem változtatnánk a láza normákon.
öntudatos, határozott. A Párt érlelte meg benne azt az elhatározást, hogy átképzőnek jelentkezik. Túl akarja teljesíteni az uj normákat is. Do ahhoz nagyobb szaktudás, még teljosobb odaadás szükséges* Ezért akar szakmunkás lenni*
— Láttain a Szovjetunióban! hadifogságom idején, hogyan dolgoznak a szovjet emberek* Igazán bámulatos, hogy meny nyíre eggyéforranak az üze3
mek. a kolhozok és szovhozok dolgozói a nagy szocialista! munka verseny ben. Amikoq hazajöttem, itt is láttam a nagy változást. Azóta persze hosszabb idő múlt el, megtanultam szívből szeretni a ml Pártunkat, odaadóan dolgozni n szocializmusért, a békéért. Hiszen látom én. hogv mit akarnak az imperialisták Ko* reában. Uj háborút, uj ember* gyilkolást. És a mi Pártnnkf Békés építő munkát, boldog, jólétet, emberibb életet
„Az én Pártom...*1
Igv foglalja össze gondo3 latait Török László. És mái úgy beszél, hogy „az én_ Pártom/* De még hozzáteszi:
— Elvtársak, tudom, nagyj
dolog a párttagság, de úgy érj zem, sokat fejlődtem az utolso hónapokban. Népnevelő is vagyok. kemény harcot folyta-\' tok a jobboldali szociáldemokratákkal. a bércsalókkal; Munkámban igyekszem példa-; mutató lenni, ezért határoztam! el, hogy az uj normát is túlteljesítem 10 százalékkal. Az3 után még sokat tannlok, hiszen fiatal vagyok, sokat váí tőlem Pártom és dolgozó né-\' pünk! \' \'
A taggyűlés Határozott: T5« rök Lászlót felvette a Párt tagjelöltjeinek sorába.
Bánohasentgyörgy megmutatja: nem. tltarad, utolsó
A letenyei járásban általában véve jólhalad a termény begyűjtés A—B-vételi jegyre, Komoly lemaradás mutatkozik azonban szabadforgalmú gabona beadásánál.
Bánokszentgyörgyön \' eddig elcsépeltek már 75 vagónt, de mindössze 8—9 van bent csak a földmüvesszövetkezet magtárában.
A pártszervezet és a DéFOSz nem végzett megfelelő felvilágosító munkát. A párttagok maguk sem jártak elől jó példá- yal. A közigazgatás is igy gondolkodott: Még csak a törpebirtokosok csépeltek el és nem várhatunk - komolyabb eredményt. A vasárnap megtartott népgyülésen Becsehely község gabonabeadási versenyre hívta ki a bánokszentgyőrgyieket. A
Becsehelyen megjelent küldöttek a nagyközségben tapasztalt jó munka láttán nyomban elhatározták, hogy hazatérve minden felesleges gabonájukat odaadják a nép államának, hiszen még most a 4 forintos prémiumot is megkapják.
— Megmutatjuk — mondta Kovács István klsparaszt —¦» hogy nem leszünk a járás utolsó községe.
Megkezdődött a községben a népnevelő munka. Házról-házra járnak a Párt népnevelői s as MNDSz és az ifjúság is bekapcsolódott a munkába. A Párt tagjai járnak az élen a gabonabeadásban.
BánokszentgyÖrgy dolgozd parasztjai két nap alatt 11 százalékkal növelték a már eddig begyűjtött gabonamennyiséget.
Ezért nem hisznek a zalai délszlávok
A múlt héten több határmenti községben a TUo-banda Hrí ói ellen tiltakozó gyűléseket rendeztek a Magyarországi ";:lávok \' Demokratikus Szövetsége. Az egyik gyűlés a zalamc- evei Tótsscntmárt ónban zajlott le, ahol a megye délszláv községinek
dolgozó parasztjai emelték fel tiltakozó szavukat mindama lljas rágalmak és hazugságok ellen, amelyekkel a TUo-banda mindenáron be akarja mocskolni népi demokráciánkat, a lenini-\'
CÍdÜní alapodon nyugvó nemzetiségi politikánkat.
* A zalai délszláv községek dolgozói méltó választ adtak erre a provokációra, mert tudták, hogy egyrészt teljesen alaptalan másrészt tudták mi a célja. Hogy a rágalmak alaptalanok, arra csattanói feleletet adtak a tiltakozó gyűléseken elhangzott felszólalások. amelyek mind azt hangoztatták, hogy a magyarországi délszláv nemzetiségűek a Magyar Népköztársaság egyenjogú
.^Azt is tudják, hogy kiktől indultak el a rágalmak. Erről íárki annyit tud mondani ezekben a határmenti községekben, hegy egy rövid riport nem is elegendő erre. Ezért csak a - j-enWfc/őbb eseteket Írjuk le.
/*
Vlasics
a felszabadulás mindenkit fel-
Rémus elvtárs, egy scmjénbázai dolgozó paraszt me- f?;, hogy a községükben volt egy nyilas, aki ó a mindent és
jegvzett. ami és aki nem te\'.szeU cski. Vastag jegyzetfüzeteket tagiak nála Ez a nyilas volt * községben Titoék elsőszámú ügynöke. De amit azután mond el, K ennél sokkal érdekesebb.
_ Í945—46-ban gyakran Járt
j. (hozzánk egy jugoszláv kommunista elvtárs. Sokat beszélgettünk. vitatkoztunk vele. Tanultam is tőle sokat. Később beszélt a Jugoszláv Kommunista ¦pírt munkájáról is amivel nem volt megelégedve, ö mondta ezt De* én is megrémültem, mert aho*v mondta, ott egészen mást csináltak, mint amit a mi Páliunk is hirdetett. Azt hittem, hogy lassan nálunk is úgy lesz. De’a Tájékoztató Iroda határozata megnyugtatott: Titoék pártja éhért a marxi-lenini útról. Ezu\'én egyszerre elmaradt az én clvtérsam is. Később tudtam meg, hogy meggyilkolták, mert kommunista és Jó hazafi volt. Azt is megtudtam róla, hogy Kotortam alakított egy szövetkezete*. annak az éléről vitték el. Helyére a község leggazdagabb emberét állították... Hát ezek rágalmaznak bennünket — mondja elgondolkozva.
?
A Ti*.o-bandának Tótszentmár- tonban is voltak ügynökei. De ezeket már lefülelték és nem fertőzik többé a község levegőjét. Kaszás Józsefné kulékasz- szony volt a legádázabb rémhir- terjesztő. Emlékeznek még jól a község dolgozó parasztjai arra. amikor ezzel akarta megfélemlíteni őket;
» — Jönnek majd a Titóék és akkor ml leszünk- az urak!
Hasonlóan sötétjellemü volt a másik )fő-rémhirterjesztő kulák, Mircnics József is. ö igy „hirdette" Utó eljövetelét:
— A nyilasok és a csendőrök itt állnak már a határon Titoék- kal és várják, hogy jöhessenek. Ls akkor felszabadítanak minket. mert ez nem szabadság.
De a becsületes dolgozó parasztok nem ilyedtek meg még ettől sem. Hiszen ők szabadok, akikek a Szovjet Hadsereg sza baditott fél az elnyomók rendszeréből. Ami. a Mironlcs-féléknek a szabadság, az a kizsákmányolás szabadsága volt.
Tótszentmártonban létesült Zala megye <1*0 nemzetiségi kulturotthona, ami legélénkebb bizonyítéka annak, hogy a töt- szentmártoni délszláv nemzetisé. gQ dolgozó parasztok semmiben sem különböznek — mondjuk a becsehelyi dolgozó parasztoktól.
A könyvtár, a vetltőberendezés és a kultúrotthon minden egyéb felszerelése azt bizonyltja, hogy a magyarországi délszláv nemzetlségüeknek Is jogtik van a művelődéshez. Ezzel a Jogukkal élhetnek, de tudnak is veié élni.
?
Kukuruzsnyák József élvtára, a tótszerdahelyi községi pártszervezet titkára egy levelet mutat, valamelyik rokona kapta. egyik Jugoszláviában élő hozzátartocó-
Gyuri ez György elvtárs, a tót- szentmártoni pártszervezet titkára arról beszél, hogy amikor át Jártak a kettősblrtokosok. nem egyet megkérdeztek közülük, milyen a parasztság helyzete.
— Megdöbbenéssel hallottuk — mondja —, hogy ott a közterhek sokkal jobban sújtják a dolgozó kis- és középparasztokat, mint a kulákokat Egy-egy kulák például sokkal kevesebb gabonát szolgáltat be, mint bármelyik szegényparaszt, akiktől csaknem egész gabonatermésüket elszedik Nálunk ilyesmi nincs.
?
Vranlcs József elvtárs, a molnári téglagyár pártszervezetének titkára ezt mondja el:
— Egy Jugoszláviából átjött középparaszt keveredett valahogyan hozzánk. Kidülledt szemekkel, minden izében remegve nézte, ahogy ettünk. Elmondta, hogy fehér kenyeret, vagy szalámit hírből sem látnak, s már a bornak az izét is elfelejtik Mi hálásak vagyunk a pártunk és Rákosi elvtársnak, mert azon az utón járunk, amelyet a nagy Sztálin mutatott meg és boldogan, megelégedetten élünk.
Ez a néhány példa is — úgy gondoljuk — elegendő bizonyíték arra, hogy az kiabál legjobban, akinek a háza ég. Titoék házatája nincs rendben, ezért akarják megzavarni a mi békés szocialista épUőmunkánkat. Meg akarják ingatni a délszláv -
zctiségüeknek népi demokráciánkba vetett hitét. De ez a tervük nem sikerül, mert a halármenü községek dolgozói tudják, honnan fuj a szél. s ezért kiáltják áfa határon a fugosxl do dolgozóknak is: ,Ne higgyjetek Titonak!*
génynek, aki élelemért fordul hozzád, mert éhes. Ilyenkor gondolj ránk. mert mi éhezünk..." A levél megdöbbentett mindenkit Tótszerdahelyen és ezért nem adnak hitelt a Titoék által ránkszórt rágalmaknak. A tótszerdahelyi * dolgozó parasztoknak nem kell íheznlök. mert a szocializmus utján haladó Magyarország gon élnek. A határ másik oldalán éheznek a dolgozó parasztok, mert az az ország nem az övék, mert ők egy áruló klikk zsarnoki elnyomás^ alatt élnek.
Uj fészekrakás a zalaberifermelőcsoportban
Németh József elvtárs, a za- labéri „Vörös Csillag\'* terme- löcsoport elnöke minden csoportértekezleten elmondja, hogy amióta a csoportban dolgoznak nem ismernek olyant: „nincs", de még kevésbbé a gondot, mint annak idején, amikor még egyénileg dolgoztak a szűk parcellákon. „Hja, gyertek ti is be, majd akkor megtudjátok, milyen az élet idebent" — szokott _ incselkedni valamikori gazdatársaival: Ferenci - Gálos Ferenccel, azután Molnár Antallal Hanem hát annak megvan a maga módja, mármint a csoportba való belépésnek.
— Nézd, Józsi — veszi fontolóra a szavakat Ferencz József 6 holdas kisparaszt — tudod jól, hogy ez nem megy egyszerre. Meg kell ezt beszélni a „házi tanácsban*’ is — az asszonnyal.
A termelőesoport főlémre
Ezen a véleményen vannak a többiek is és még sokan mások a faluban. Csak azt szeretnék már tudni, hogy mennyi is lesz majd az elszámoláskor a munkaegység. „Úgy halljuk koma — szólt az egyik nap Németh elvtársnak Gálos gazda — fejenként megkapjátok a 9—10 ezer forintot".
— De meg ám — erösködik az elnök — ha nem többet!
ü Párt vezetőszerepének lebecsülése, hiányos politikái munka
— ez a hibák főforrása az egerszegl HL téglagyárban
Pártunk Központi Vezetőségének határozata, Révai és Gerő elvtársak nagyjelentőségű beszéde óta eltelt néhány hét alatt bizonyos mértékig megjavult a zala egerszegl Egyesített Téglagyárak NV III. üzemi pártszervezetének munkája. Az alig 2 hónapos fiatal pártszervezet sikerrel küzdötte le a kezdeti akadályokat és KV határozatának széliemében fogott hozzá a hiányosságok felszámolásához. így sikerült elérni, hogy a tervév második fe lére a nyersárugyártási egységet lényegesen felemelték: a tégláét félmillióval, a Cserépét pedig 35 ezerrel. Ugyancsak a jó munka bizonyitéka az is, hogy a kemen- cekihordók felfokozták heti tél 122 ezerre s már két hónap óta úgyszólván teljesen scleUmenJesen dcáooznak Komoly lendületet adott a termelő munkának a darabbér bevezetése, de már a politikai fel\' világositásnak ebben « szakaszé bán jelentkeztek azok a korábbra visszanyúló bajok, amelyekkel szemben elvtársaink hosszú Ideig elnézőek voltak, megelégedtek annyival, hogy csak tu domásul vették. „ nálunk
is — állapították meg és
ezzel napirendre is tértek félét tűk,
folyik
népnevelőmunka
A \'minisztertanácsnak az alapbéremelésről és a normarendezésről. Pártunk Politikai Bizottságának a szakszervezeti munka megjavításáról hozott határozata azonban fokozottan megköveteli, hogy a pártszervezet most mára legkíméletlenebb harcot
termelő munkát még mindig akadályozó fogyatékosságok leküzdésére. csak ránk
szabták -volna ezeket a határosa- f* — ez a vélemény alakult ki az tteam dolgozóiban, jóllehet _ hiányos politikai fUyilágosüó tmmka következtében _még nem
,,.-j ^-— ———--. tudják felfnémt, milyen hatal-
já ói. „Angyikám! — áll a levél-.] más jelentőségű Pártunknak ez ben. — ... \' . - . ¦ “ - -----
szempontjából történelmi je- musa. László elvtársat
lentőségü lépése. Mi annak az oka, hosy a pártonkivü- Hek körében — a kampányokat leszámítva — »lig folyik népnevelő munka? Feltehetnénk más oldalról is a kérdést: miért az ellenség • „magyarázza" a minisztertanács határozatát és miért nem * párt- ás szakszervezet ak tivái? Miért nem kapcsolják be többi tömegszerveket Is ebbe közös politikai felvilágosító mun kába?
Ki „viszi a primei -9“
A mulasztás legfőbb oka. abban rejlik, hogy itt a Párt vezető szerepe elsikkadt s ehelyett a szak szervezet vett* át az „iránvitó** szerepét L$ ez nemcsak * terme lés szervezésében nyilvánul meg, hanem magában a pártszerve zetben is. A vállalatvezető és az OB - egy-két tagja alkotja valójában azt .a kis harci vezérkart, amely viszont nem képes úgy megküzdeni az akadályokkal, hogy nélkülözni tudja a Párt ál landó támogatását. És ez természetes is. Ahol az elbizakodottság elaltatja a vezető funkcionáriusokban ennek a felelősségét és forradalmi éberséget ott veszélyben van a határozatok vég\' rehajtása. Maga Jurátoviea elvtárs. a telepvezető jelenti ki „Az VB „viszi a primeC\' a pártszervezettben is*\'. A szakszervezetben egyre inkább megmutat, kozó szindlkalistft -törekvések viszont egyebekből Is kitűnnek. A korábbi ÜB-ben Jurátovics elvtárs mellett helyet foglaltak Mészáros és Sugár elvtársak is. a még most is gyakran az tJB-t helyezik előtérbe.
Afunkcionáriusok magatartása
Ezt « hibát még inkább súlyosbítja a funkcionáriusok egymással szembeni, Jőbarátsáfcfc* falépülő engedékenysége, llberalli-
Ádj enni minden sze-1 az egész dolgozó népünk jövője ’ Csütörtök, 1958. aug- 8.
a párttitkárt például — „mtri den féle rezsi-munkára osztottam he” — mondja Jurátkovics elvtárs — „mert neki gyakran be kell mennie a Pártba és ide cdo...*\' Mészáros elvtárs az ÜB- tltkár kétségtelenül egyike a legjobb „cserepeseknek**. Átlagosan 130—140 százalékot teljesít. Ha azonban nincs cseréplehuzás akkor is olyan munkát választ ki, amely „kereseti igényeinek" éppen megfelel. Világos, hogy _ pártonkivüli dolgozók legelsősor bán is a kommunistáktól várnak példamutatást. De viszont az Is világos, hogy az ilyen és hasonló „megegyezés" visszahatást kelt pártonkivüüek körében, egyúttal támadási felületet ad az üzemben megbúvó ellenségnek Nemcsak arról beszélnek a jobboldali szoedem ügynökei, hogy „megint megszorítják a melósokat a normával**, hanem mind gyakrabban esik szó a funkcionáriusok magatartásáról.
Verseny — elméletben
Ilyen körülmények között nem is végedet a pártszerveeet egész munkát. A párttagsággal nem érttették meg jelentőségéhez mérten sem a KV, sem a minisztertanács, sem pedig a PB. határozatát. Nem vonták be kellően pártonklvülleket—, de a párttá, gokat sem — a politikai felvllá Kost tó munka végzésébe, de ugyanígy a verseny szervezése terén is még komoly hiányosságok vannak, „Padi ml kidolgoztuk a verseny elméletét, .az alapját“ — igy vélekedik Jurátovics elvtárs. majd nyomban hozzáteszi: „ elvégre ezért az üzemért én vagyok a felelős*
Ez az üzem példája annak, hogyan nem szabad alkalmazni Pártunk politikáját. Ahol a funkcionáriusok alábecsülik , politikai munkát a ahol nem gondoskodnak * Párt vezető szerepének kidomboritásárói és érvényesítéséről, „.„o az ut lefelé vezet*
Most osztottunk szét a csoporttagok között 6 ezer forint előleget. De ez csak előleg! — nyomta meg a szót csak úgy oldalra sandítva. Hát aztán a kar- tészetünk, az kutya? Tudjá* tek-e, hogy az egész évi üzemtervben 60 ezer forintot állítottunk be, aztán most meg már a 44 ezer forintnál tartunk, pedig még a fele értékesíthető vete- mény a kertben van.
— Hinnye, az áldóját — ütött nagyot az asztalra Molnár gazda — ti akkor jövőre milliomosok lesztek!
Meggyőzi
a dolgozó parasztokat
Ezen azután sokáig elgondolkodnak. Pál Mártonná az ura helyett jött el a csoportértekezlet után érdeklődni: hogy is
megy a munka, milyen a termés a _ csoportban. Ami azt illeti, nincs miatta szégyenkezni való. A búza holdanként 13, a rozs pedig 14 mázsát adott. A psoportonkivüliek el-elnézik a portán emelkedő hatalmas, kazlakat s hát úgy találják, hogy azok szalmája mégis kevesebb, mint az övék. ,JJgy értjük ezt, hogy minekünk a 8—9 mázsás termésátlagunk mellett mégis csak tóbb lett a szalmánk" — kerekíti ki Ferenc gazda.
— Nono — áll elő megint Németh elvtárs — ebben igazatok van, de miért ne lenne több a ti magotok is, ha okosan számolnátok? Megvan ennek az oka-módja; csak gondolkozzatok egy kicsit Nekünk 22 hold búzánk mag 11 hold rozsunk volt például a szerződéses. Kaptunk jó vetőmagot, műtrágyát Most lesz is belőle jövedelem\' Ilyen alapon érdemes termelni, nem ám úgy mint ti... kapor- gálni 4—5 hold földön. Mit tegyek ide, mit oda, a végén marad is, meg nem is. Fuccs az egésznek, nem nyúlik tovább a takaró.
Az ősszel belépünk !
— De a tietek nyúlik! — tó- ditja Pálné, Látom, egész tálkátok van már, aztán ott vannak azok a szép borjak, tele a magtártok!
—— Ez mind igaz is — ispieri el Ferencz gazda — bár igaz, hogy Kovács József, a 40 holdas kulákplébános szeretne egyszerre „csodát\'* tenni: — ki- üresiteni a raktárakat azután azt mondani: lássátok, ezeknek nem termett semmijük, minek mennétek be? De így a vak is látja, hogy milyen szép a ter- méstek.
A falu dolgozói azonban mást is látnak. Jövő fejlődésük útját: a termelőcsoportot. A Ferencz Józsefek, a Pál János- nék, a Gilosi Ferencek egyre sokasodnak a faluban. Ahogy erősödik a csoport úgy szenvedi el újabb vereségeit az el- enség. És ez a fordulat már itt Zalabéren sincs messze: az őszszel új fészkeket raknak a csoportban! ... (S__5.)
Megkezdték a Fémáragyár o| helyiségeinek rendbehozását
Befejeződött a kanizsai Fém- iirugyár elhelyezésének az ügye. Az üzem részére már megtörtént a Városi Strandfürdő molletti épület kiutalása. A szükséges bél. ső átalakítási munkálatokat ..hétfőn már elkezdték a Magasépítési NV dolgozói. A helyiségek helyre, hozása után nyomban megindul az átköltözés, valamint-a minisztériumon keresztül kapott gépek beszerelése is. A prés és marógépekhez a szükséges sabloookat a árugyár dolgozói házilag, készítik g eszel ig jelentős megtaka- ritáít teiek ai .
A tűrje! gépállomás a cséplési verseny élén
Gépállomásaink dolgozói is megértették a gyors terménybeadás fontosságát.- Tudatába^ vannak, hogy minden, korán beadott mázsa gabona a dolgozó^ nép államát erősiti. Éppen ezért az eddiginél jóval szélesebb körűvé tették a munkaversenyt. 124 traktorista áH egymással versenyben, 66 cséplőgép között folyik a párosverseny a cséplés minél
előbbi befejezéséért.
Az elmúlt héten e munká bán legjobb eredményt a tűr jei gépállomás dolgozói értek el. Idénytervüket 78, heti ütemtervüket pedig 101 szá zalékban teljesítették. A lég jobb traktcrista elmúlt héten a letenyei gépállomásról Si pos Ferenc. Egész évi előirányzatát már 104 százalék bán elvégezte.
Középiskolába induló tanulók előkészítése
Népi demokráciánk fejlődésével iskola- és kultúrpolitikánk is új irányt öltött. Az 1950— 51-cs tanév felvételeinél teljesen érvényesült népünk régi óhaja, Pártunk célkitűzése, hogy a dolgozók gyermekei juthassanak középiskolákba. A kultűrmonopólium és a Horthy fcudálkapitalista iskolapolitika megdöntése után új feladatok jelentkeztek tanügyünk területén. A 35 százalékban bejutott munkás és 45 százalékban paraszt tanulóknak magasabb értelmi képzettséget kell adnunk, hogy a középiskolai általános tudás birtokosai legyenek. Még jobban sürgette ezen feladat megoldását a különböző szakiskolák megjelenése. így elsőrendű feladatunk az általános iskolából középiskolába kerülő tanulók
ELMÉLETI KÉPZETTSÉGÉNEK FOKOZÁSA.
A kis falusi általános iskolák tanulói és a városi iskolák tanulói közötti különbség megszüntetése, hogy így a jövő évi lemorzsolódásnak elejét vegyük.
Annak érdekében, hogy tanulóifjúságunk egyöntetűen megállja helyét a középiskolában, a Megyei Tanács IX. Oktatási Osztálya felhívására a zalai pedagógusok átérezték a korrepetálás döntő harci fontosságát, július 20-tól majdnem minden iskolában megalakultak a tanulókörök, hogy elméleti képzettségük hiányait az új középiskolások a nyári vakáció ide- «jérj szórakozva, élményekkel tarkítva pótolják.
A Megyei Tanács IX. Osztályának felhívására megélénkültek a zalamegyei iskolák, kitárultak ablakaik és megindult a komoly tanulás a tudomány várainak bevételéért. Öntudatos munkálhatja át megyénk minden középiskolába induló fiatalját. Arról győződtünk meg, amikor Pónácz Annus Zalavég- tótimajori tanulót megkérdeztük, hogy miért is szakítja meg nyaralását.
„A JOBB, MAGASABB TANULMÁNYI színvonal
érdekében jöttem újból az iskola padjai közé, hogy a gimnáziumban majd jól megállhassam helyemet és teljesíthessem Pártunk felhívását s népünk parancsát. „Ugyancsak ilyen öntudatosan számolnak be a zalaegerszegi Jókai-uti iskola tanulói. „Mi a«hős Komszomol példáján indultunk el, amikor a középiskolába beadtok felvételünket s méltók is akarunk lenni Sztálin dicső ifjaihoz, akik nemcsak a munka területén, hanem a tanulás területén í példát mutattak a világ haladó ifjúságának".
Megyénk majdnem minden iskolájában újból felhangzanak a mozgalmi dalok. Az új szocia** lista értelmiségi munkásjelöltek matematikáról, a történelemről, biológiáról tárgyalnak. Er a tanulás nem kötött Iskolai mőd- sztr, hanem a tanulók és névelők szemlnáriumszerüen kirándulással,
ankétokkal élménysze rüvé tett foglalkozása. Ha belefáradnak a matematikába, az MHK-át gyakorolják, vagy népi táncot tanulnak.
De nemcsak a nevelők, az ifik, hanem
A SZÜLÖK IS AKTÍVAN BELEKAPCSOLÓDNAK
efobe a döntőfontosságú, népünk számára életkérdéssé lett kulturális mozgalomba. így a tófeji, balci, mikekarácsonyfai, nagykanizsai Szülői Munkaközösség is munkába áHt és felvilágosító munkát végez azon szülők felé, akik még mindig nem értették meg Pártunk felhívását, dolgozó népünk parancsát.
Megyénkben 200 tanuló s szülő tekinti harci kérdésnek a tudomány várának bevételét. Átérzik, hogy addig, amíg tőlük békés építő, alkotó munkát kíván dolgozó népünk, annak nagy Pártja, a Magyar Dolgozók Pártja, élén Rákosi elvtárssal, addig a koreai hős fiatalok és szülők életüket áldozzák szabadságukért, a mi szabadságunkért is.
Megyénk fiataljai ily lelkesen készülnek megünnepelni augusztus 20-át, Alkotmányunk ünnepét és így akarnak méltók lenni arra a nagy megtiszteltetésre, melybe őket Pártunk részesítette. (Veczkó)
Üdülnek a Magasépítési HV DISz fiataljai
A nagykanizsai Magasépítési NV DISz alapszervezelének legjobb 15 ifjúmunkása, akik a szervezeti életben és a termelésben példamutatóan élenjárnak, az üzemi pártszervezet támogatásé, val egy hetes üdülésre mentek csütörtökön reggel a vállalat üdülőjébe Balatonf enyvesre.
ANYAKÖNYVI HÍREK ZALAEGERSZEGEN
Születés: Radnai Árpád állatorvos és Asbóth Margit fia Lász. ló, Péterfi Ödön és Varga Erzsébet leánya Rozália, Vörös János és Horváth Piroska fia István, Léránt László és Kulcsár Mária leánya Judit, Szakony Bálint és Tóth Lujza leánya Mária, Magyar Mihály és Ambur Anna leánya Erzsébet, Sepai István és Dián Mária leánya Mária, Jakabfi József és Kletner Rozália leánya Margit. Majsa Zoltán és Tasner Julianna fia Zoltán, Tistyán Ernő és Nathll Margit fia Ernő, Doktor Károly és Pál Ilona fia László, Herczeg Kálmán és Kocsis Anna leánya Györgyi, Takács László és Tóth Gizella leánya Mária, Földes! Gyula és Serei Ilona leánya Ilona, Köpör István és Langstand- lér Gizella leánya Rozália. (5 fiú, 10 leány). .
Házasságkötés: Takács Ferenc és Tóth Gizella, Vas Károly és Smodics Margit, Zelkó Endre és Demény Magdolna, Jung István és Kovács Gizella, Indra * János és TCrassovics Erzsébet. Stáner Imre és Kovács Ilona, Búj tor Károly és Bognár Rozália-
Halálosát: Speruiits Klára (Zi- lalővő) 41 éves, özv. Miilei Gyűlje szül. Zsuppán Vilma 64 évea, Zsuppányl Anna II évea.
— A MDP és MNDSz IV- kör
zete folyó hó 5-én, szombaton este 8 órai kezdettel táncmulatságot rendez a Szakmaközi Bizottság nagytermében. Mindenkit szeretettel meghiv a Rendezőség.
— Különvonat a Balatonra! A
Szakmaközi Bizottság közli a dől gozókkal. hogy folyó hó 6-án az IBUSZ-al karöltve különvonatot indít a Balatonra. Jegyek pénteken délután 4 óráig kaphatók a7 IBUSZ-nál Sztálin-u. 8- alatt. Mindenki igyekezzék a jegyet ml* előbb biztosítani magának. Mindennemű felvilágosítás az IBUSz nál-
— Nagykapornak község a legközelebbi országos állat- és kirakodó-vásárát augusztus 7-én, héf~ főn tartja meg.
1000 forint büntetés tarlószántás elszabotálásáéit
Schmidt József türjei 48 holdas kulák sülve-főve együtt mászkált. a községben az ott állomásozó szerzetesekkel. A kóborgó apácák is úgy ismerték, mint a rossz pénzt.
A nagy barátkozásban a jövő esztendei bő termésünk alapját jelentő tarlószántási munkát elszabotálta. A demokrácia bírósága ezér forint pénzbüntetésre ítélte. *
A Mépbolf hirei
— Kemendolláron a Népfront bizottság vasárnap nagygyűlést tartott. A község dolgozó parasztsága előtt a Népbolt Központ üzemi párttitkára ismertette a gyors gabonabegyüjtés jelentőségét. Vállalták Kemendollár kis- és középparasztjai, hogy augusztus
18-ára minden szem felesleges gabonájukat átadják a nép államául* Az ünnepség után egy 168 kötetes, haladó könyvekből álló népkönyvtárt adott át a falu dolgozóinak a Népművelésügyi Mi- r.isztéuum kiküldöttje. A Népboit Központ ku’turgárdája az ünnepség után )ól sikerült, ügyesen összeállítót* műsprt adott.
— Egerszeg dolgozóinak fokozottabb áruellátása érdekében a 72-es árudában (Vasút állomással szemben) naponta friss tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs^ friss hentesáru és rtal különlegességek olcsón jóminőségben kaphatók-
Apróhirdetés
Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-töl este 6-1 g._____
Nagykanizsai gőzfürdő nők részére kedden egész nap és pénteken délután van nyitva._______
A zalabéri földmüvesszövetke- zet igazgatósága pénztárosi teendő elvégzésében jártas1 adminisztrátort keres. A pályázatokat a zalabéri földmüvesszövetkezét Igazgatóságának kell benyújtani.
_______________~ (27)
3 tonnás tehergépkocsit vagy ennél nagyobbat, üzemképeset keresünk készpénzfizetés mellett, ajánlatokat Üvegértéfcesitő NV- hez kérünk._________________(28)
írógépet, lehet hordozható is, vennék. Szabó Antal üzlete Nagy. kanizsa, «Deák-tér 15. (767)
Cim a (784)
Hálószobabutor eladónagykanizsai kiadóban.
Hálószobába;őrt vennék. Cim g nagykanizsai kiadóban,______rrafij
Eladó 100-a9 Sachs-motor Igen jó. üzemképe? állapotban. Kettőezer. Szár István Keszthely, Esze Tamás-u. 27- Ü2Z2
Háztartási alkalmazottat azonnal felveszek. Nagykanizsa, Sugár-u.
20, • • . ¦ rtQff
Közflletek figyelem! Kifogás hifin állapotban lévő páncélszekrény* eladók. Cfm a nagykanizsai kiadóhivatalban. (786)
PORT
Miért nem indulnak az Olajmunkás iii ökölvívói az ifi CsB-n
Olvastuk az egyik sportszaklap, bán az országos ifjúsági ökölvívó; CSB őszi fordulójának sorsolását. Sokáig böngésztük a sorsolást, de az Olajmunkás nevét nem találtuk benne. Érthetetlennek találtuk és kérdést intéztünk ebben az ügyben az Olajmunkás ökölvívó szakosztályának intézőjéhez, Zimonyi Jánoshoz.
— Mi sem értjük egészen a dolgot — mondja, — Ugyanis az NB I-es és az NB Il-es bajnokságok megkezdése előtt a kerületi alszövetség felhívta az egyesületeket ,hogy idén kötelesek ifjúsági csapatot is indítani. Mi erre fel is készültünk, hiszen még most is állandóan edzésben vannak a fiuk-
A beszélgetés folyamán azonban csakhamar fény derül arra. hol is van a hiba. Pár hónappal ezelőtt a kerületi alszövetség felhív-, ta az egyesületek figyelmét az ifjúsági bajnokságra- való benevezésre. A felhívás azonban eredménytelen maradt, mindössze az Olajmurfkás küldte be a nevezését.
Mivel, egy csapattal bajnokságot indítani bajosan lehet, az alszövetség egyszerűen értesítette az Olajmunkást, hogy a bajnoki küz. delmek elmaradnak. S itt történt a hiba. Az alszövetség valószi- nüleg elfelejtene tovább jelenteni a szövetség felé és ezzel az Olajmunkás fiataljainak a reménység^ is szertefoszlott az ifjúsági bajnokságot illetően. Ennek nyoma van. Ugyanis a szövetségben meg. kérdezték az Olaj munkás vezető, ségét, hogy miér* nem neveztek a kerületi bajnokságra? a hiba kijavításának lenne egy módja Zimonyi intéző szerint:
— A kerületi alszövetségnek súlyánál fogva — mondja — xr»- dot kellene találnia arra, hogy a szövetség utólag, mint kerületi csapatot engedné indulni a döntő küzdelmekben az Olajmunkást.
Azt hisszük a kérés teljesíthető és az Olajmunkás fiataljai ugyanúgy megállnák a helyüket ezekben a küzdelmekben, mint a felnőttek az NB II-ben.
Jól szerepelt Kolozsvári
Vasárnap és hétfőn volt Moszkvában a szovjet—magyar férfi és női atlétikai verseny. A verseny mindkét részről számos kitűnő eredményt hozott mind a kiváló szovjet atléták, mind a magyar versenyzők részéről. A viadalon elindult Kolozsvári Anna, az Olajmufikás atlétája is. A 80
m. gátfutásban a világ legjobb versenyzői ellen indult, s bár negyedik lett, nem vallott szégyent. 12-2 mp-es eredménye nemzetközi viszonylatban is kiváló. A viadalt egyébként a ragyogó képességű szovjet atléták 217:128 arány* bán biztosan nyerték meg.
Megtörtént az KB ll-es kosárlabda beosztás
A kosárlabdázók is áttérnek 1951-től kezdve a tavaszi—őszi bajnoki rendszerre. Itt is, akárcsak a labdarúgásban, most. őszszel csak egy félfordulós bajnokságot bonyolítanak le- A kanizsaiakat közelebbről érintő II- osztályt öt csoportra bontották fel mind a férfiaknál, mind a nőknél. A férfi csoportban még nem döntötték él» nogy melyik csapat kerül a II. osztályba. Egye. sek szerint a jogosult KDSKnem indul, mások véleménye szerint az MNTE osztályozó mérkőzést játszik ebben az esetben a budapesti MÉMOSz-szal. Az egészből csupán az a tény, hogy a szövetség még nem döntött ebben a kérdésben. A nőknél az MNTE NB
Il-es szereplése biztos és a csoportbeosztás szerint a bajnoki* mérkőzések sorén a Bátaszéki VSK, a Székesfehérvári Lokomotív, az ugyancsak székesfehérvári
I Vasas, a Szekszárdi Törekvés, a Pusztaszabolcsi VSK; Tolnai Textil és a Bajai SzAK lesznek az ellenfeleik- Itt említjük meg, hogy, újítás is van a bajnoki rendben. Ugyanis, ha egy mérkőzés a rendes játékidő után döntetlenül végződik. nem lesz hosszabbítás, hanem a döntetlen eredmény száJ mit. a végső helyezéseknél ebben a bajnokságban inár tekintetbe veszik a kosárarányt is.
TOTO-JÓSLATAINK:
Vasas—Textiles 1 2, Sz. Lokomotív—PBTC x 2, KDSK— GyVSK 1 1. P. Vasas—Fások 1 1, BMTE—D- Honvéd l 1, Phőbüs—. Diósgyőr 2 2, Kisvárda—MASE ^ 1, SMNVTK—X. kér. ÉDOSz 2
1, Mátészalka—Ny. Lokomotív 2
2, Miskolci MÉMOSz—Sajó Tárna
1 1 Daugova—Moszkvai Lokomo« tiv ’l 1. \'
nozi
VÁROSI MOZGÖ NAGYKANIZSA
Augusztus 3—4—5—6-án. csütörtök, péntek, szombat, vasárnap:
JÖ REMÉNYSÉG Halászsors Hollandiában Főszereplők: Esther De Boer van Rijkf First van Dongen, Jan van Fes, Anie Verhulst. Előadások kezdete!: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3*
5. 7 és 9 órakor.
Pénztárnyitás: Hétköznap kezdés előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél 1-ig és kezdés előtt 1 órával.
* ZALA politikai napilap Felelős szerkesztő: Szántó Jenő. Felelős kiadó: Darabos Iván. Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Széchenyi-.tér 4. Telefon: 250. Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-u. ». Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykanizsa, Készült a Vasmegye Nyomdában, r *mbathcly, Kossuth La jós-o. 8. Telefety: 75.
Nyomdáért felel: Hegedűs Gyula
NAGYKANIZSAI KISOSZ ADÖKÖZÖSSÉGI HÍREK
Felhívjuk az összes adóközösségi tagok figyelmét, hogy az 1950* év első félévi leszámolásokat a szakosztályok tagjaival egyénenként a következő beosztásokban ejtjük meg:
augusztus 3-án illatszer, üveg, mag, zsák. tüzelőanyag, bútor* könyv, papír, gyógyszertár, óra* sok és dohány kisárus szakosztályok tagjaival, augusztus 4-én és 5-én az összes piaci csoport lag- jaival. ^
A leszámolások kötelezőek- Mindazok, akik nem jelennek meg az elszámoláson és hátralékban vannak, a behajtást azonnal foganatosítani fogjuk, akiknek régeb. bi tartozásaik vannak és fizetési kötelezettségeiknek nem tesznek eleget a rendelkezésre áUó legszL gorubb intézkedéseket kell végrehajtani. Leszámolások reggel 8 órától fél 2-ig és délután 4—4 óráig tartatnak helyiségünkben-
Olvasd
és terjeszd
á
Komárváros 147,
százalékra teljesítette eddig a begyűjtést
Újabb csatlakozások Zalában Mladszeat és Szegvár felhívásához
Jörőheti rádióműsor
VI.évfolyam 179 szám.
%*g8SSil\\
tfra 50 fillér
1950. augusztus 4 péntek
B tarlóbuktatás befejezése után a gyors beadás teljesítéséért
A megye dolgozó parasztsága Párhuzamosan haladva a cséplés C5 gabonabeadés és a tarlószán- ,ás munkálataiban, büszkén je- icaíeüe a Pártnak, Rákosi elv- íársnak. hogy augusztus elsején a tarlóbuklatási kötelezettségét paradck\'alanul teljesítette. Nem veit hiábavaló a népnevelők fel- világcsitó munkája, mert a megye kis- és középparasztjai már jzímtelanszor a saját példájukból -apasztanák, hogy, amit a Párt ajánl, az számunkra mindig csak hasznos lehet.
A múlt hónap dereka táján meg úgy emlegették Zalát, mint amelyik- ebben a rendkívül fontos mezőgazdasági munkában a megyek között hátul kullog. Két- síg\'elen, hogy az időjárás akkoron nem kedvezett ennek a munkának, de az ország más vi dékein ugyancsak fennforgóit ez s gátló körülmény, mégis jó ütemben ment a munka.
A tarlóbuktatás nem mélyszántás! A zalamegyei ltulákok ahhoz a ,.trükhcz“ folyamodlak, hogy. 15*—20 centiméterre eresz te\'ték le az ekét a tarlójukon aztán hazarohántak, teletorokkal , -üvöltve, hogy ime embert, állatot agyon akarnak kínozni ná lünk. csakhogy minden áron menjen az a ^haszontalan" tarló- baktatás. Persze voltak községeink. ahol\' egyeszerüen felültek czek)?*\\ a IiU\'iSK O*
Eerjvölgyén például a helyszínen ragadták üstökön a Párt népnevelői az ilyen „tarlóhántó szakemberekét". Utána ment is a munka A\'letenyei járásban már az esőzések előtt alaposan megszervezték felvilágosító munkát pártszerv életeink. -A cséplőgépeknél is errőt_beszélgettek a munkások, az Jteritátorok. A nagykanizsai járásnyi a Mezőgazdasági Osztály éi a DéFOSz szervezetek dolgoztak^ól a tarló- Ezántási munka sikeréé ti.
A megye gépállomásai ^komoly segítséget nyújtottak dolgozó parasztjaink részére. A legjobb gépállomás e téren a felsőbagodi volt. Eredményesen dolgoztak iraktoristái és tarlóbuktatási idényíervük 131 százalékban teljesítették. Dömölki Kálmán például egymaga 270 hold tarlót szántott fel .és ezzel 103 százalékban teljesítette túl előirányzatát. a Göde-brigád 139 százalékos eredményt ért el.
’ Az állami gazdaságok és termelőcsoportok itj is példát mutattak a megye egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztjainak, mert már az elmúlt héten végez-, tek ezzel a munkával. Kisebb lemaradás volt a zalaszenigróti járásban és a nagykanizsai „Vörös Csillagánál, Ezeknél a ter- meiöcsoportoknál a kisebb lemaradás oka, hogy a 60—80 tag* can lévő földterületek egymástól l?en messze voltak.
A Párt népnevelői gyakorlati Példákra hivatkozva megérhették 8 község dolgozóival a larlóbuk- t.atási munka fontosságát, és Jól össze tudták hangolni a cséplés és terménybegyüjtés munkájával. Körmére néztek a kulákok- nak és ha a minisztertanácsi ha. ’ározat által megjelölt Időpontban nem teljesítették kötelezettségüket. megtették velük szemben. a kellő intézkedést. Salomvá-. ron vagy Hagyárosböröndön ío-‘ falót rendeltek ki följelentésük uJán a kulák földekre.\' A. szántusi dijat - megfizeti^ -a falu- zsírosai ar büntetés mellett Az elnjjilt \'BeVen. Vas és ZaSá
megye fej-fej mellett haladt az országos versenyben. Vasárnap az élre szöktünk. Ez tudat dolgozó parasztjainkat még inkább serkentette, hogy a . minőségi munka szemelő!t tartásával gyorsan, időben tegyünk eleget ezen a téren is hazafias kötelezettségünknek. Zalalövő mintaközség dolgozó parasztjai ellátogattak fogataikkal a környező községekbe, ahol még valami lemaradás veit és közösen, fogattal, ekével segitve egymást, már hétfőn este a körjegyzőség községei végezlek a tarlószántással. Ez az eset nem egyedülálló volt a megyében.
Ahová nem jutott el a traktor, ott a gazdák ekével törték fel a rögöj, de az eke után nyomban ment a henger! Az egerszegi járás több községében igy volt.
Az. hogy most végeztünk ezzel a munkával nem . kis mértékben köszönhető annak, hogy a kommunista parasztok nemcsak beszéltek a tarlóbuktatás előnyeiről, hanem annak végrehajtásából is példásan kiverek részüket. ök jártak élen » faluban. Becsehelyen, Zalalövőn, Zala- szentmihályon, Pózván a Párt vezetőinek volt először felszántva a tarlója, Takács János zala- lövöi mintagazda például az aratás után két nappal elvégezte azt.
A sikertől azonban nem lehetünk elbizakodottak. Ez az ered- »r.city kötelez bennünket. Kötelez. mégpedig arra. hogy a so- ronkevetkező feladatokat Pártunk útmutatásával vigyük újabb diadalra. • •
„ígérjük, hogy Alkotmányunk \\ egy éves évfordulójának ünne pére terménybegyüjtés kötele zettségünknek 100 százalékban elegei teszünk. \' Jó munkánkkal bizonyítjuk be, hogy minden erőnkkel támogatjuk a szabadságáért közdö hős koreai, népet. Erősítjük a béketábort és egységesen menetelünk a nagy Szou- jetunió oldalán Pártunk és Rákosi elvtársunk bölcs vezetésével szocializmus felé“. * így szól a Rákosi elvtárshoz-küldölt táviratunk szövege, amelyet a tarlóbuktatás befejezése alkalmával küldött hozzá a megye* dolgozó parasztsága.
Eddig a várható termésnek mintegy 60 százalékát csépeltük el. A—B vételi jegyre búzából 55. rozsból 86 százaléka gyűlt be a földmüvesszövetkezetek magtárába. „C“-vételi Jegyre viszont a 30 százalék alatt vagyunk még előirányzatunknak. Ez pedig komoly lemaradást jelent, amit bizonyít az a tény is, hogy országos viszonylatban a megyék sorrendjében am„14-lk helyen állunk!
A vasárnap megtartott községi nagygyűléseken vállalták a megye dolgozó parasztjai nagy lelkesedéssel, hogy augusztus 20 a előtt maradéktalanul eleget tesznek hazafias kötelezettségüknek gabonabeadás terén is, Komár- város, Zalaszentmihály, Becse- hely* Zalalövő, Bsrtyk 1 községek példamutatóan járnak a megye községei előtt. A neszelei terme- IőcsoDort dolgozó parasztjai a géptől egyenest a földmüvesszö- vetkezetbe vitték a gabonájukat és 300 százalékban, teljesítették; beadási KötelezettségüketV •’ .
Előre hát Zala megye dolgozó parasztjai a tarlószántási munkák sikeres befejezése után a gabonabeadás augusztus 15-ig történő maradéktalan teljesítéséért. Bfzpnyitspk be. ,újra. hogy ná-_ iánk * & szó egyenlő „ a. tettel!
- sí**, . •/ * .
¦ • -V :\'*. . ..
Hz USfl és csatlósai aknamunkája miatt
még mindig a napirendről tárgyal
az Egyesiiit Nemzetek Biztonsági Tánácsa
Malik elvtársnak, a Szovjetunió képviselőjének elnöklete alatt augusztus 2-án egybe- gyült a Biztonsági Tanács, hogy folytassa a napirend kérdésének megvitatását.
A .Tanács elé megtárgyalás céljából két javaslatot terjesztettek: A szovjet küldöttség javasolta. hogy a napirend első pontjaként a kínai népi kormány küldöttének, mint Kina jogos képviselője elismerését. a második napirendi pontban pedig a koreai kérdés békés rendezését vitassák meg. A második javaslat az Amerikai Egyesült Államok küldöttségének javaslata volt. Az kai javaslat követeli, hogy a Tanács ne foglalkozzék a fentemlitelt kél kérdéssel, hanem e helyett vitassa meg az USA határozati javaslatát, amely — mint ismeretes — Észak\'Korea ellen irányul.
Anglia és Equador megbízottai. Kuba és Franciaország képviselői felszólalásaikban védték Austinnak, az USA
képviselőjének javaslatát. Norvégia képviselője ugyancsak támogatta a napirendre vonatkozó amerikai javaslatot.
Ezután Austin szólalt fel és hivatalosan javasolta, változtassák meg a Szovjetunió megbízottai által előterjesztett ideiglenes napirendet olymódon. hogy a napirend első pontjaként az amerikaiak határozati javaslata szerepeljen. Austin előnyöket követelt saját javaslata számára a Biztonsági Tanács ügyrendjének szabályaira hivatkozva.
Ezután Malik elvtárs emelkedett szólásra és rámutatott, hogy az Austin által „változtatás" az ideiglenes napirendben a Biztonsági Tanács szabályainak és gyakorlatának megsértését jelentené és állapitolta, hogy Austin a Biztonsági Tanács elnöke jogainak bitorlására törekszik. Az Austin által javasolt „változtatásnak" az a célja, hogv teljesen megváltoztassa az elnök által
javasolt ideiglenes napirendet.
Malik elvtárs rámutatott, hogy a Tanácsnak alkalmazkodnia kell a Biztonsági Tanács szabályaihoz és gyakorlatához és a javasolt napirendi _ pontokról abban a sorrendben kell szavazni, amely sorrendben az egyes javaslatók elhangzottak: azaz először s
Szovjetunió által javasolt két pontról, majd az USA által javasolt pontról. .
Ezután Malik elvlárs kitért az amerikai javaslatra és. kije lentette, hogv az USA határozati javaslatában n koreai 1-on fliktus ., lokalizálásáróvar,
szó. A „lokalizálás" alatt azonban a - konfliktus elmélyülését és kiélező dését értik. A Szovjetunié azonban a békét kívánja elő mozdítani és békés rendezésre törekszik a koreai kérdésben.
A Biztonsági Tanács ülése Malik elvtárs felszólalásával véget ért. A következő\' ülést augusztus 3-ára tűzték\' ki.
Dél-Korea háromnegyede felszabadult \\
fl néphadsereg tovább nyomul elére — az amerikai haderő egyre barbárabb és elvetemiiltebb pusztítást visz véghez
A phöngjangi rádió közölte a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadserege főparancsnokságának augusztus 2-i reggeli hadijelentését: A népi
hadsereg egységei
valamennyi fronton folytatták előnyomulásukat.
A népi hadsereg Dzsindzsu irányában előnyomuló egységei szétverték a konokul védekező amerikai csapatokat és- július 31-én
teljesen felszabadították Dzsindzsut, .
az ellenség védelmének egyik fontos pontját, Kenszan-tarto- mánybeli nagy várost, a koreai déli partvidéknek legfontosabb közlekedési csomópontját. A Dzsindzsu felszabadításáért vívott . harcokban a koreai népi hadsereg nagy zsákmányra tett szert. . .
A népi hadsereg .egységei, amelyek Kocsangot (Kiosio) felszabadították, folytatták előnyomulásukat és Kocsangtól délre komoly csapást mértek az amerikai és Li-Szin-Man-féle csapatokra. Az ellenség ezekben- a harcokban lényeges vereséget szenvedett..
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága augusztus hó 2-án este a következő jelentést adta ki:
Az amerikai légierő- és haditengerészet kíméletlenül lövi és. bombázza-a. koreai városokat "és falvakat, barbár módon *::i gyilkolják a békéi lakosságot.
Augusztus 1-én az ellenség egyik torpedórombolója körülbelül 300 tüzérségi lövedéket lőtt ki Piakendo (Hakurei) szigetére.
A népi hadsereg parti tüzérségi tüzet nyitott az ellenséges torpedórombolóra, amely komoly sérüléseket szenvedett, kődfüggönyt bocsátott ki és dél
felé elmenekült.
Augusztus 1-én körülbelül 50 amerikai bombavető támadást intézett Hinnam (Hónán) város és a közelében lévő helység ellen, amelyeknek következtében kórházak, iskolák, kulturális in, tézmények és lakóházak pusztultak el. A. lakosság körében hajlottak és sebesültek vannak. \'
„Kiűzzük országunkból a betolakodót”
Kim-Ir-Szen elvtárs nyilatkozata a népi felszabadító harcokról
Kim-Ir-Szen elvtárs, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke az Humani- té külön tudósítójának többek
között a kővetkezőket jelentette ki a katonai helyzetről:
— Az egyhavi hadműveletek alatt a népi hadsereg a koreai nép és a partizánok tevékeny támogatásával
Dél-Korea háromnegyed részét felszabadította.
Felszámolta a Li-Szin-Man hadseregét,. megsemmisítette a koreai amerikai csapatok jelentős részét, különösen a 24. hadosztályt, amely teljesen elpusztult,
A népi hadsereg offenzi- váját továbbra is sikeresen
folytatja, kérdésre, hogy
Arra a Keretesre, üogy az amerikaiak által kirobbantott támadó háború. hosszú vagy rövidlejáratú lesz-e, Kim-Ir-Szen elvtárs így válaszolt: .
77 Ha nem történt volna • idegen beavatkozás, a koreai háború már régen befejeződött volna. Az amerikai agresszió kétségtelenül meghosszabbítja a háborút.
Mi nem számítunk könnyű győzelemre, de a koreai népnek eltökélt szándéka, hogy kiűzi országából a beavatkozókat, és a végső győzelemig küzd az amerikai agresszorok ellen.
Az amerikai csapatok visszavonulnak a középső és déli arcvonalon
:
- f - "
A 8, amerikai hadsereg főhadiszállásának legújabb jelentése közli, . hogy - augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az amerikai csapatok:* középső és,déli ¦ " - • \' .•
arcvonalon általános visszavonulást hajtottak végre, hogy „vonalaikat: njégszílárditsák** —- jelenti a* AFR. .
x Az AFP tudósítója megállapítja, hogy
tovább tart az északkoreai erőknek az egész arcvonalra gyakorolt nyomása.
MacArthur legutóbbi közleménye szerint Dzsindzsutól 20 kilométerre keletre heves harcok folynak Csunganig közelében, amely félúton fekszik Dzsindzsu és Maszan között. Az északko- | célozza.
reaiak egy oszlopának oldaltámadása a Dzsindzsu—m&szani úttól délre, elérte Csindognit, Maszantól 10 kilométerre északkeletre. Északabbra a Csirie- kumcsoni szakaszon folytatódik az északkoreai oldaltámadás az amerikai hátvédek ellen. Ez a támadás a Kumcsongot Teguval összekötő vasútvonal átvágását
Békemozga i;c m
SZOVJETUNIÓ.
A Szovjetunió dolgozói a vi lág többi népével#együtt felháborodottan tiltakoznak az amerikaiak^ koreai beavatkozása ellen és testvéri rokon- szenvüket juttatták kifejezés re a szabadságát, függetlenségét védelmező koreai né mellett. A szovjet munkáso és parasztok, pedagógusok és tudósok, a művészet dolgozói alkotó munkájukban elért ujabb# kiváló eredményekkel erősitik meg az atomfegyver eltiltását követelő stockholmi felhívást támogató aláírásokat.
ROMÁNIA.
Pitesti városában és a környező falvak kollektív és állami gazdaságaiban a dolgozó parasztok a legmélyebb rokon, szenvüket juttatták kifejezésre az amerikai betolakodók ellen, a harcoló hős koreai nép mellett. *
FRANCIAORSZÁG.
A Párizs melletti Renault- gyár előtt kedden hatalmas tömeg várta a la manchei# Re- nault-gvárból a nizzai ifjúsági találkozóra futó békestafétát. Jaques Denis. a DIVSz franciaországi bizottságának főtitkára beszédében hangsúlyozta: „A zászló, amelyet a békestaféta visz. a francia ifjúság béke vágy áról és egységéről tanúskodik4*.
ANGLIA.
Londonban Lanoashirepben és Jorkshireben az elmúlt héten igen sok aláírás gyűlt össze az angol békevédelmi bizottság felhívására. Csupán Londonban az utóbbi napokban 50 ezer uj aláírás gyűlt össze. Az Angol Munkáspárt három helyi szervezete elítélte *a Munkáspárt országos végrehajtó bizottságának határozatát. amelyben helyeselte a kormánynak politikájára vonatkozó állásfoglalását.
Az Országos Tervhivatal Jelentése
az 1950. évi népgazdasági terv teljesítéséről a második negyedévben
0 gyáripar termelése 34.3 százalékkal volt nagyobb, mint 1949 második negyedében
1950 második negyedévében népgazdaságunk minden ága további erőteljes fejlődést mutatott.
I. IPAR
A Sztahánov-mozgalom, valamint a munfcaverseny kiszélesedése lehetővé tette, hogy f a második negyedévben a felemelt termelési terveket a gyáripar minden ága túlteljesítse. Különösen jelentős tulteljesitést ért el a nehézipar.
A gyáripar a II- negyedévben a termelési tervet 105.4 százalék ra teljesítette
teljesítése 106.8 százalék, a köny nyüiparé pedig ? 103.9 százalék volt. Az előző év megfelelő időszakához viszonyítva a gyáripar termelése 34.3 százalékkal lett nagyobb- A nehézipar ugyanezen idő alatt az átlagot meghaladóan 39.6 százalékos fejlődést ért el, könnyűipari termelés 29.1 százalékos növekedésével szembe^.
1950 II. negyedében a tervtelje* sités, valamint az előző év II. negyedének terme^s^hez viszonyt- tott fejlődés iparcsoportok szerint
A nehézipar terv-\'a következőképpen alakult:
Termelés 1950. II* negyedében
Iparcsoport:
Bányászat
Kohászat
Gépgyártás
Erősáramú villamosipar Gyengeáramú villamosipar Finommechanika Tömegcikkipar Közlekedési javítóműhelyek VUlamosenergia-termelés Ép i tőanyagipar Nehézvegyipar Könnyüvegyipar
Nehézipari együtt
/
II Demokratikus Németország Nemzeti Frontja nagybérlőn bizottságának ülése
A Nemzeti Front nagyberlini bizottsága szerdai ülésén 330 küldött vett részt, amelyet dr.
Brugsch, a Nemzeti Front nagyberlini \'bizottságának el söke nyitott meg.
Wilhelm Köhnen, a demo* kratikus Németország Nemzeti Frontja titkárságának elnöke hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Front augusztus 25-re össze* livott országos- kongresszusa nagyjelentőségű lesz az 1950. évi népi választásra és irányt mutat egész Németország ré- . szére. Nyugat-Német országban ísyre előteljesebben hallatlanak a Németország egységedét követelő hangok. Kifej- #2“e. hogy a nyugatnémetor- pzagi sztrájkhullám ma az el-
lenállás leghevesebb megnyil vánulása.
Heinz Maron,a következő, szónok, a Nemzeti Front nagy berlini bizottsága titkársága beszámolóját ismertette.
— Részünkre a háborús uszitók vagy őrüVek. vagy bűnözők. A bűnözőket be keU börtönözni és az őrülteket az őrültek házába keü küldeni — jelentette ki Heinz\'Fried, a fasizmus üldözöttéi szervezete berlini vezetőségének tagja.
A vitát Ernst Kangguth. a Nemzeti Front nagyberlini bizottságának első titkára fejezte be. Ismertette, hogy lfl45 óta háromezer németet tartóztattak !?. ? békéért és haladásért való állásfoglalásukért.
Gumiipar Faipar Papíripar Nyomdaipar Textilipar
Bőr- és szőrmeipar Ruházati ipar Mezőgazdasági Ipar
Könnyűipar együtt;
Gyáripar összesen:
Aj legfontosabb gyártmányok I II. negyedévi termelési tervét az ipar általában túlteljesítette . de
Tervteljesités
Index, 1949. negyedév =
%-a
1042
116.6
1074
127.1
104*4
1490
111.6
152.3
109.9
148-6
1270
2304
11L2
148.4
110.5
183.9
103-5
119.9
1045
1565
107.0
137.5
107.7
148.9
106.8
139-6
103.5
124.8
104.9
152.5
100.6
123.4
104*8 \'
131.3
1002
122.7
106.0
137.1
103.1
187.4
111,9
131*2
1039 .
129.1
105.4
134.3
= 100
n>k kisebb lemaradások. A terme, lés az előző évi színvonalhoz ké*
“~k^<^.SÜ$eLnél mutatkoz-1 pest Jelentősen fejlődött- ^
ft Munkaerőtartalékok Hivatalának felhívása a lányokhoz
A. népi demokráciánkban következetesen érvényesül a nők egyenjogúságának elve. Naev ;éhet0^Kek állnak előttük az Pályákon is. mindenekelőtt a szerszámkészítő, gépla-
ds° v* “z!er«ály°» (tanulási ^v). hegesztő, magké-
mar6s* szer«*4m- köszörűs és csiszoló szakmákban (tanulási idő egy év)
,AZ to"1 tanulók tanulási
nÍ!lÜk a Qtt kolIektlv szerződésben meghatározott fizetésen *íí?^nek> Munka*dyü-
*ön díjmentesen kapnak ebédelt.
Évt- 28 nap fizetett szabadsagot biztosítanak számukra.
Gondoskodnak az ipari tanulók egészségvédelméről. üdülési, kulturális és sportlehetőségeik^ ről.
Aki a felsorolt azakmák bár melyikéhez kedvet érez. jelentkezzék a megyeszékhelyen működő közvetítő kirendeltségen.
Jelentkezhetnek azonban Bu-.--------------
aapesten, ha a tanulási idejük I «rer Wvel emelkedett, tartamára rokonaiknál vagy Ismerőseiknél szállást találnak éa ellátásukról (ebéd kivételévei) gondoskodni tudnak.
Gyártmány:
Szén
Vasérc
Bauxit .
Nyersolaj
Földgáz
Villamosenergia
Nyeravas
Nyersacél
Hutaaluminium
Vasöntvény
Acélöntvény
Szerszámgépek
Mozdony
Motorkerékpár
Kerékpár
Traktor
Tégla ,
Cement
Nitrogénműtrágya Foszformfi trágya Benzin Petróleum Gépolaj
K eményhőráru Felsőbőr
író- és nyomópapír
Pamutszővet
Gyapjussővet
Len- és kenderszövet
Pamutharisnya
Férflö’töny
Bőrcipő
TilBMtalá. IfiKA TT.
AWm*».vo U(>ŐJCUCUCU
Tervteljesités
%-a
104.4
107.0
101.9 101*9
135.9
101.4
112.1
101.5
102.5 1065
101.7 91.5 98*5
124.7 93.0
101.1 115*8 1044 \' 109.3 110-8 102.2 95.3
130.4 107*4
100.7 1052 101.0 100*2 101.6
103.4 108.2 1009
/^íjf.leMertszíOiyílofíiok érkeztek Iránba n tISfl diplomáciai képmeleleinek érzésére
1eien^«tare ??ruz című lap jelentése szerint az amerikai
íafiSfejí*01 8zá10," határo- savát, hogy amerikai”’1 tengerészeti gyalogságot küld Irán. ba sdiplomáeiai intézmé- ^S?&».örí6?éw‘‘- tények bi-
Ezek.
. Az1l^v «l*Je ót. a gyáriparban *z állományi munkáslétszám 17
II. ÉPÍTŐIPAR
Az építőipar a Párt és a kor mány határozata nyomán gyors- ütemü fejlődéinek Indult.
íí "igédében az előző év
™2Í2t»JdösZakáhor képe«t a tdlpar termelése 251.6 Kágilékra. a mélyépltóipari tér* * “ázalékra emel-
naffykö véts égéi őrző trfnille^j2 pílfmiAépitölpar juniua 30-
csendoröket. Előreláthatólav l!Ls z egé“ révr® szóló építési elő- még a héten az ^erikÍi ka l fyZfl 475 végeiteel
ton&k ujatftf csopórtjaL órkez^ I kások a doIgoző »un.
b“ lérö amerikai konmlitn- S2,ó,ívb® b^t sok «rrf.ít látják’ m.M .1 ig? tS
Index, 1949. II negyedév =100
118.0
125.2
104.0
102.4
122.6
116.6
114.5
118.5
113.3 * 141*7
144.0 1556
214.2 88.4
114.5 1756
205.2
144.0 1276
148.2
109.7
98.6
210.1
146.3
138.4
131.3
102.0
114.0
140.0
135.0
250.6
184.6
fa\'ío?
ni. mezOqazdasAq
A mezőgazdaság az 1950,
gonnal múlta felül az előző gazdasági év felhasználását.
Az öntözöU terület az év je óta 9342 kát. holddal ^a- gyobb.
1950 junius 30-ig — egy év alatt — az állami birtokok összes területe 234 százalékkal, szántódra, lete 294 százalékkal lett nagyobb. A termelőszövetkezeti csoportok és önálló termelőszövetkezetek száma 216 százalékkal, az összes területe 413 százalékkal, szántóterülete pedig 462 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban. A termelőszövetkezeti tagok száma egy év alatt 458 százalékkal nőtt.
A II. negyedév végén a gépállomások száma 356-ra, traktoraik száma 5308-ra, cséplőgépeik száma 2999-re emelkedett. A gépállomások ezen felül számos más géppel is növelték gépállományukat. Az idei aratásban már aratócséplőgépek is resztvettek.
IV. KÖZLEKEDÉS
1950* második negyedében a közlekedés minden ága túlteljesítette tervelőirányzatát.
A vasúti áruszállítás terén 107 százalék, a vasúti személyszállítás terén 103 százalék a tervteljesités Az előző év megfelelő időszakához képes* a vasúti áruszállítás 32 százalékkal, a személyszállítás 19.4 százalékkal növekedett. Az átlagos kocsiforduló az előző év második negyede óta 5.2 napról 4.9 napra, az átlagos szállítási távolság 141 km-ről 135 km-re csők. kent*
A viziközJekedés az áruszállítási tervét 108 százalékra, személyszállítási tervét 136 százalékra tel. _ esitette. A várost közlekedés 107 százalékra, a légiközlekedés 130 százalékra teljesítetté személyszál- itási tervét. A városi autóbusz ^személyforgalma ffi százalékkal !emelfcecrett’ egy ev aistt\'*-v
V. KERESKEDELEM \\
A dolgozók növekvő vásárlóé-\'1 jének mutatója, hogy\' az 19M- év II* negyedében mind a nagykereskedelem, mind az -iüami kiskereskedelem tultefjesitette elő* irányzatát.
Az elosztó nagykereskedelem 113 százalékra, a felvásárló nagykereskedelem 137 százalékra teljesítette forgalmi előirányzatát. Az állami kiskereskedelem eladási forgalma 101 százalékos tervtel- jesitést ér* el. A falusi lakosság ellátását biztositó földmüvesszö- vetkezetek forgalma fogyasztási cikkekben 6.5 százalékkal, a felvásárlásban pedig 6 százalékkal I múlta felül a tervelőirányzatot.
A dolgozók fokozódó igényelnek kielégítése érdekében az elmúlt negyedév során az állami kiskereskedelmi üzletek száma 22.3 százalékkal nőtt*
VI. BERUHÁZÁSOK
Állami erőforrásokból a második negyedév folvamén az előző negyedév 1.243 millióval szemben 1-783 millió került beruházásokra- A beruházások során az ötéves terv előírásainak megfelelően számos uj üzem épilése Indult meg. igen sok gép és termelőberendezés üzembeállítása történ* meg A beruházások végrehajtás továbbra !i az államháztartás lel-
V.«.tL3nS35 SulíS Lí Víbbü I • „“u/mhllűrtí.\' tol-
í-hfiSSaftrt !2i.fS“SSL!“S:Sll[*Mk **
Jejitette. A tava«zi talaj\'." ^ ve ési munkálatoknál a nóvényter*-
Móló mlnisz- határozat már érvénye.
iü. in* éfeztetje kedvező hatását. Az állami gazdaságok, termelőszö-
líiiu6^ jk, az egyénileg gaz-
káka|dazd0ífA°.2* para?2,°k a mun. g«aták C ö rt hatóridőre elvé-
kaf termelés 960.000
sült h d elölrány“ta megválónk2 1949~~30 gazdasági évben “f ^«°nnal nitrogén tar taL
vagonnal;több f«?szLor-
kámírtí!í?2 va*OQnal {Öbb r*i “Sr. mötr^«yát .használtak évvrt korábban, az egész mütrégyafogyasztás 5027 va.
| tosilása mellett történt*
Állattenyésztő tudományos szakemberek kitüntetése.
A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége a Szovjet: unió Állattenyésztési Tudományos Kutatóintézet fennállásának\' 22. évfordulója alkalmából számos állattenyésztési tudóst és szakembert tüntetett ki- így többek között Kuznye- cov professzor, Liszkun akadémikus. Jurmaliat professzor Lonln-rendet,\' Arzumanian Va- fziljev, Drakin. Kudrjovcov, NoviJeov és Judin a Munka Vörös Zászlórendjét kapták meg.
ftkik előre segítik és akik hátráltatják a gyors termény begyűjtést
CD
Zala megye dolgozó parasztsága nagy lelkesedéssel tette magáévá Mindszent és Szegvár községek versenyfelhívását. Vállalták, hogy még augusztus 20-a előtt felesleges gabonájuk legnagyobb részéi beszállítják a főid- művesszövetkezet magtárába. A községen belül egymással is versenyre keltek a kis- és középparasztok. A cséplőgépek mellett végzett agitáció is jó hatással van a begyűjtési versenyre.
Dancs István türjei 2 holdas kisparaszt C-vételi jegyre 13 mázsa 71 kilogram keménygabonát adott be. Terménybegyüjtési kötelezettségének 1872 százalékban tett eleget. Pillanatnyilag ő a megye legjobb terménybeadó gazdája. Minden szabadforgalmú gabonáját odaadta a nép államának.
Pesti Boldizsár zalalövői 4 holdas kisparaszt feleslegének 87 százalékát vitte be a szövetkezetbe. A kőtelező mennyiségen felül 10 . és fél. mázsát, Táji Sándor zalahárshágyi 8\' holdas kisparaszt 11 mázsa 33 kiló felesleges beadott gabonájával ugyancsak 100 százalékban teljesítette a nép állama iránt becsületbeli kötelességét.
Gróf Károly mikekarácsonyfai 14 holdas középparaszt C-vételi jegyre 25 mázsa és 86 kilót, Fekete Péter zalalövői 12 holdas középparaszt 21 mázsa 58 kilót egyenest a géptől szállított be a gyűjtőhelyre. Szabadforgalmú gabonájuk 84 százalékát adták be.
m
Dolgozó népünk ellenségei csak azt lesik, azon törik sötét agyukat/hogyan és hol tud- nak mindennapi kenyerünkre törni. .
Gál Vendel bödeházl cséplőgéptulajdonos kulák gépében a dobsin leszakadt és összetörte a dobkosarat. Ha becsületesen kijavít- tatta volna, ez a hiba nem fordulhatott volna elő — állapította meg a szakellenőri vizsgálat. Tegnap a kulákot előállították az eger- szegi államügyészségen.
Rodek György tórszenfmártoni kulák is esküdt ellensége a dolgozó népnek. A kitelepített kulák csemetéje most úgy folytatja apja aljas tevékenykedését, hogy zsizsikkel megfertőzött gabonát vitt be a földművesszövetkezet magtárába. Mt&ovics Iván is uszályába került a reakciónak. Mindkettőjük ellen megindult az eljárás.
Lispeszentadorján községben vontatottan megy a gaboncbeadás. Itt a kulékok és a fe kete reakció ügynökei háborús rémhírekkel próbálnak zavart kelteni a dolgozó parasztok között. A Párt népnevelőinek éberen kell fi- gyelniök az ellenség minden legkisebb megmozdulását is. Fokozzák a felvilágosító munkát, mert csak így tudja teljesíteni a község dolgozó parasztsága az Alkotmány ünnepére vállalt gabonabeadási kötelezettségét. Ez lesz a legnagyobb arculcsapása a háborús rémhíreket terjesztő ellenségnek.
Toplak István Söjtörön kézihadaróval csépelt ki magának egy mázsa rozsot. Ellene is megtették a feljelentést.
Az elbizakodottság rossz tanácsadó
Pózva ezért nem tudja mára telfesiteni a vállalt beadási kötelezettségét
Pózva kisközség többször is hallatott magáról az utóbbi időben. Legutóbb a tarlóbukta- íási munkálatokkal végzett elsőnek a megyében. A gabona- behordásban is az elsők között voltak és a cséplést is jó időben megkezdték. Mindez az eredmény a Párt népnevelőinek és a tömegszervezetek agitátorainak jó politikai felvilá- gcsitó munkája nyomán jöt-t létre. Büszke is volt rá egész Pózva lakossága, a Párt, a tömegszervezetek, na meg a Népfront bizottság is. hiszen alaposan kivették részüket ők is a szervező, a felvilágositó munkából. Azután jó munkával példát is mutattak.
„Itt minden jól megyl"
Augusztus 2-án megint újabb eredménnyel tetézte sikereit Pózva község. Teljes egészében befejezte a cséplést. Volt is vidámság az egész faluban. — •Jó. hogy hallgattunk a Pártra,
a Népfront tagjaira — hallottuk. Most megvan a becsülete a falunak.
Fülébe jutott a szóbeszéd Borsos Pál elvtársnak, a helyi pártszervezet titkárának is.
— Megy ott minden ahol a Párt jól viszi a dolgot — mondja büszkén. — Meg kell nézni nálunk, ez aztán Igen! A csépléssel már tünk. Alkotmányunk nagy ünnepére pedig felajánlottuk, hogy augusztus 100 százalékban teljesítjük évi kenyérgabona beadásunkat.
...de meg leszünk holnapig
Augusztus . 4-től pedig most, amikor e\' cikket Írjuk csupán egy nap választ el bennünket. Ugyan, hogy is állhatnak Pózván a gabonabegyüjtéssel? Elvégre ennek a jó kedvnek biztos keVő alapja van. Mindjárt meg Is érdeklődtük, de csak
úgy kerülő utón. Ugyan elvlár- sak mi is hát a vállalásra egy nappal a határilő előtt a teljesítés?
Borsos elvtárs legnagyobb meglepetésünkre a következőképpen válaszolt: — Hát ezt nehéz lenne megmondani, mert nem tudjuk. hogy mennyi az
előirányzat. Ezt csak a iváni körjegyzőségen tudják, mi bizony még nem néztünk utána. Annyit tudok, hogy az A és B-vételi jegyre 82 mázsát, a C~re pedig 18 mázsát gyűjtöttünk be eddig. Dé meg lesz holnapig a 100 százalék! Elvégre jó példával járunk elől. Éppen itt van Acél János kisparaszt.- Népfront bizottsági tag. ő is példát mutat.
— Igen. én is megtettem a kötelességemet — mondja állát vakargatva Acél János. — Tudom mi dukál, nekünk kell elől járnunk jó példával. Én is úgy 300 százalékon felül teljesítettem a beadást Igazol a vételi jegy.
— Na. és a népnevelő munka?
— érdeklődünk. — Megy az kérem — mondja Borsos elvtárs. — Igyekeztünk, hogy a cséplést minél előbb befejezzük. A lerménybegyüúgy
is megy. Beviszi azt mindenki.
Annyit már megállapítottunk. hogy Pózván úrrá lett az önelégültség. Úgy bizony! Túlságosan merész volt a vállalásuk. A népnevelő munka pedig a begyűjtésnél leállt.
Bizony alapos - a lemaradás
Zalaszentivánról "aztán megkaptuk a jelentést arról, hogy mennyi Pózvának a beadási kötelezettsége.
— A-B\'vételi jegyre— hangzik a jelentés — 93 mázsa. — Ez igen, ez szép eredmény gondoljuk. még egy-két zsák és meg van a 100 százalék. — C-vételi jegyre — hallgatjuk tovább a kagylóból — 183
mázsa a .kötelezettség. — Tessék 1? — kérdezzük, mintha rosszul hallottunk volna. De telefon túlsó végén megerősítik, hogy jó értettük.
A 183 mázsával szemben alig 10 százalék a beadott mennyiség C\'jegyre, Pózva igy aligha tudja teljesíteni felajánlását.
Pózva példája is mutatja, hogy az elbizakodottság micsoda rossz tanácsadó. Okuljunk Pózva példájából.
(Siklós.)
Egy- termény felvásárló különös magatartása
A kustányszegi terményfelvásárló munkája igen vontatott. Egyrészt azért, mert hol Becsvölgyén, hol Kustányszegen végzi a munkáját.
A SzővOSz megyei titkársága most úgy döntött, hogy Becsvőlgyén gyüjtőtelepet létesít. Srágli Fülőp terménybe- gyüjtő azonban a legmesszebb- menően elzárkózik a pótgyüjtő kioktatásától. Eddigi különösen szeszélyes . magatartásának. az
eredménye, hogy a két község a gabonabeadási kötelezettségét csupán 19 százalékban teljesítette!
Megengedhetetlen, ‘hogy továbbra is egy-két ember szeszélyeskedése miatt most a legfontosabb munka, a gyors terménybeadás szenvedjen hátrányt ebben a két nagyközségben. Nem lenne érdektelen komolyan a mélyére nézni Srágli Fülőp „különös" magatartásának!
Zala megye dolgozó parasztsága a szocialista mezügazdaság utján
Bőséges gabonatermést takarítottak bo Zala inogyo tor. inelőcsoportjai és n termelőszövetkezetek. Az elért terméseredmények mind döntő erővel bizonyítják a szocialista mezőgazdaság fölényét a kapitalista gazdúlkodusmód felett. Az a tény, hogy a termelőcsoportok a gabonaterme, lésben jóval magasabb holdan- kénti átlagot értek el. mint az egyénileg dolgozó parasztok, felfokozta dolgozó parasztságunknak azt az érdeklődését, amit eddig is tanúsított termelőcsoportjaink munkája iránt. _
Ma már alig találkozhatunk Zala megyében egyénileg dolgozó paraszttal, aki — ha csak titokban is — ne lenne meggyőződve arról, hogy a mezőgazdaságban egyedül a nagyüzemi termelés a kifizetődő- Csakhogy — mint Sztálin elvtárs tanítja — „a földművelésben kétféle utón lehet nagyüzemi gazdaságokat leni: az egyik ut a listaut, amely a parasztokat tömegesen koldusbotra juttatja és munkát kizsákmányoló nagy kapitalista birtokok megszervezéséhez vezet; a másik ut a szó dal ista u\', amely a kis parasztgazdaságoknak nagy kollektív gazdaságokba való egyesítésével valósítható meg anélkül, hogy a parasztokat koldusbotra juttatná és a munka kizsákmányolását vonná maga után. Pártunk a mezőgazdasági nagyüzemek megteremtésének szocialista útját választotta."
Sztálin elvtarsnak ez a megállapítása vonatkozik a mi viszonyainkra is. Ez a mi mezőgazdaságunk fejlődésének távlata is és ez a döntő eszköze a szocializmus győzelmének falvainkban és mezőgazdaságunkban. Ezzel tisztában van dolgozó parasztságunk is, hiszen ott van nap- ról-napra előtte az eleven példa. A kulákgazdaság jólétet teremtett a — kuláknak, de emellett embertelenül kizsákmányolta a cselédeit. És ezt tenné ma is. ha dolgozó népünk ébersége nem vetne gátat féktelen kizsákmányolókedvének. A termelőcsoportokban és termelőszövetkezetekben viszont ininden másképp van. A kizsákmányolás lehetősége megszűnt, s mindenki aszerint részesül a jövedelemből, amennyit dolgozott. Az igazságos jövedelemelosztás biztosítja a dolgozók egyre fokozódó jólétét. Dolgozó parasztságunk minderről személyesen is meggyőződhetett, hiszen mind többen tesznek csoportos^ látogatást termelőcsoportjainknál. ahol a dolgozók már azt is ol tudják mondani hozzávetőlegesen mennyit tesz ki idei jövedelmük. Ez óvatos becslések szerint is magasabb lesz az elmúlt esztendeinél.
Megyénk dolgozó parasztsága tehát az uj termés betakarításával egyidejűleg kezdte még jobban figyelemmel kísérni a termelőcsonortok munkáját. Ez egymagában is biztosíték ahhoz, hogy termelőszövetkezeti mozgalmunk a következő hónapokban tovább fejlődjék. Így mezőgazdaságunk még jobban felzárkózhat a szocializmust építő iparunkhoz. Eddig ugyanis az a helyzet, hogy mezőgazdaságunknak még csak kis hányada halad következetesen a szocializmus utján. Erről mondja Sztálin elvtárs. hogy „ ahhoz... hogy a szocializmus építése győzelemre jusson országunkban, teljesen elégtelen..ha csak az ipart társadalmasitjuk, ahhoz, "át kell térni az ipar sitásáról az egész mezőgazdaság . társadalmasítására\'1. -Ha ezt nem tesszük meg, akkor
nőm szüntetjük meg a kapitalizmus visszaállításának lehetőségét sem. hiszen a kisáru- termelő gazdaságok szüntelen magukban hordják a kapitalizmus csiráját, a kapitalizmus restaurációjának veszélyét
A mezőgazdaság szocialista fejlesztése^ a célunk és erre mutatott irányt Pártunk Központi Vezetősége, midőn meghatározta mezőgazdaságunk szocialista szektorának őszi fejlesztése érdekében elvégzendő feladatokat. Mindezeket a feladatokat eredményesen oldják meg a Járási Pártbizottságok irányításával a falusi pártszervezetek. Erre mutat az, hogy megyénkben már eddig is közel 40 községben fejezte ki a dolgozó ’ parasztság azt az akaratát, hogy uj termelőcsoportot akarnak alakítani. De számos más községben előkészítő bizottságok fáradoznak nem kevés eredménnyel további termelőcsoportok létrehozásán. A nagykanizsai ..Vörös Csillag** termelőszövetkezet létrehozta Sáncban az „uj belépők cso- porxjátí, amelyben mintegy 17 ujgazda van. akiket a termelőszövetkezet vezetősége rendszeresen oktat az alapszabályra. a munkaegységgel való számolásra.
Ezt a szervezőmunkát egyes helyeken — különösen a ha- tármenli községekben — az ellenség próbálja megzavarni. Borsfán például a kuláksdg háborús rémhírek keltésével akarta meghiúsítani az előkészítő bizottság komoly eredményeket felmutató munkáját. A község dolgozó parasztjainak csattanós válasza az volt, hogy 28 taggal megalakították a termelőcsoportot.
Az ellenség tehát működésbe lépett ezen a területen is — ez tűnik ki a tényekből Minden áron akadályokat akar gördíteni mezőgazdaságunk őszi fejlesztése elé. Ezért nem lehet most sem megfeledkezni a lenini hármas jelszóról: a
szegényparasztra támaszkodva, a középparaszital megegyezve szüntelenül harcolni kell a külákság ellen. Ennek meg kell mutatkozni áz uj termelőcsoportok szervezésénél is. Gondot kell fordítani arra is. hogy minél több középvárossá lássa meg a helyes utat. „Tévedés lenne azt hinni, hogy a kolhozokat csak szegényparasztokból kell alakítani — figyelmeztet Sztálin elvtárs. — A mi kolhozainknak szegény- és középparaszti kolhozoknak kell. lenniök•“ Ezt az elvet alkalmazza
a nagykanizsai ..Első Május** termelőcsoport, amikor fejlesztési tervénél arra vett irányt, hogy a kis- kanizsai középparasztokat nyerjo meg — a szegényparasztság mellett — a termelőszövetkezeti eszmének.
A mezőgazdaság őszi. fejlesztésénél a döntő hangsúly most is a felvilágositó munkán van, amit alaposan meg kell szorvezni, ha olyan eredményekre számítunk, amelyek valóban biztosítják mezőgazdaságunk fejlődését. Ezzel ismét Közelebb jutunk célunk* hoz: a szocializmushoz.
___
Péntek, 2956. mg* »
I. V. Sztálin Műveinek 11. kőtele
A kötél azokat a műveket tartalmazza, melyeket Sztálin elvtárs 1928 januárjától 1929 márciusáig irt.
A Bolsevik Párt ebben az időszakban, a Szovje!unió szocialista iparosítása terén elért sikerekre támaszkodva, megfeszített erővel látott neki, hogy előkészítse a parasztság dolgozó tömegeinek az egyéni gazdálkodás útjáról a szocialista gazdaság útjára való átállítását. a Párt ekkor előkészítette mindazokat * feltételeket. amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a parasztok tömegesen lépjenek be a kolhozokba.
Amikor a Párt támadásba ment át a kulákság ellen, * jobboldali kapitulánsok ellenséges csoportja nyilian fellépett a Párt politikája ellen.
Sztálin elvtárs e kötetben foglalt műveiben feltárja a jobboldali elhajlás ellenforradalmi ku- lák-lényegét, leleplezi * jobboldali kapitulánsok és a földalatti trockista szovjetellenes szervezet aknamunkáját, rámutat arra. hogy két fronton kell engesztelhetetlenül harcolni, a jobboldali elhajlás ellen összpontosítva * tüzet.
Sztálin elvtárs meghatározta a gabonaprobléma megoldásának, a kolhozok és szovhozok építésének, a város és a falu közötti összefogás megszilárdításának fő útjait és módjait.
A nemzeti kérdés marxista-leninista elméletét fejleszti tovább és a Bolsevik Párt nemzeti politikáját indokolja meg a „Nemzeti kérdés és leninizmus" cimű mű, amelyben Sztálin elvtárs kifejti azt a tételt, hogy vannak uj. szocialista nemzetek, amelyek első Ízben a Szovjetunióban alakultak ki, kimutatja az elvi különbséget a burzsoá nemzetek és a szocialista nemzetek között, hangsúlyozza a szocialista nemzetek egybeforrottságát és életképességét.
A kötetben szereplő müvek túlnyomó többsége magyar nyelven most jelenik meg először. A szerkesztőbizottság azért határozta el a tizenegyedik kötet megjelenését a harmadik kötet után,
mert Sztálin elvtársnak ebben a kölesben felvett írásai fejlődésünk mai szakaszában számunkra döntő fontosságúak.
Sztálin elvtársnak azok az útmutatásai, melyeket műveinek
tizenegyedik kö-de tartalmaz, hatalmas segítséget jelentenek a jobboldali szociáldemokraták elleni küzdelmünkben, p szocialista mezőgazdaság győzelméért vívott harcunkban.
„Katona József* pályázatot hirdet a népművelési minisztérium
A népművelésig minisztérium a magyar szinházkultura és# a szocialista realizmus utján járó uj magyar drámairodalom fejlesztésének érdekében „Katona J ózsef‘\'-pályázatot
hirdet.
A pályázat kiírásával a népművelési minisztérium elő akarja segíteni olyan magyar színpadi művek alkotását, amelyek elsősorban a nehézségekkel és az ellenséggel szemben kemény és győzedelmesen helytálló, njtipusu szocialista emberré fejlődő pozitív drámai hőst elevenítik meg, a népnek az imperialista háborús gyújtogatok és ügynökeik elleni küzdelmét, valamint a munkásosztály és a dolgozó parasztság munkáját és életét ábrázolják.
A pályázatra beküldhetők mind teljes estét betöltő, mind egyfelvonásos színművek, vígjátékok, szatírák, bohózatok* operettszövegkönyvek stb. minden műfaji megkötöttség nélkül.
A pályaműveket a Szinház- és Filmművészeti Szövetség, a Magyar írók Szövetsége, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Dolgozó Ifjúság Szövetsége kiküldötteiből alakult bizottság bírálja el. A döntést a népművelési miniszter hagyja jóvá.
Kitűzött dijak teljes estét betöltő színdarabokra: egy
első dij 20.000 (húszezer) forint; két második dij, egyenkint 10.000 (tízezer) forint, két harmadik dij, egyenkint 5000 (ötezer) forint. Egyfelvonásos színdarabokra: egy első dij,
10-000 (tízezer) forint; két második dij. egyenkint 5000 (ötezer) .forint; két harmadik
dij, egyenkint 2500 (kétezerötszáz) forint.
A beküldés határideje 1951 január 15. Az eredmény kihirdetésének napja 1951 február 28.
A jeligés vagy nyílt pályaművek ..Katona József-pályá: zat“ felirattal a népművelési minisztérium színházi főosztályára (Budapest, V. Kál- mán-utca 7) küldendők.
HÍREK , , A SZOVJETUNIÓBÓL
Uj cseresznyefajták.
A krimi „Nikicki" botanikai kertben z.z elmúlt fél év alatt 15 uj cseresznyefaját tenyésztettek ki. Ezek legöbbje korán érő fajta, amely május utolsó napjaiban érik be. de akad olyan is, amely még julius közepén is hoz gyümölcsöt.
?
Uj állattenyésztő szovhozok.
Az asztraháni sztyeppén tíz uj állattenyésztő szovhozt \'szerveztek. Különösen nagy fejlődésnek indult a vidék juhtenyésztése és nagy számban fogják tenyészteni a legismer tebb asztraháni szarvasmarha fajokat is.
CSÖKKEN A HŐMÉRSÉKLET Várható időjárás: Mérsékelt nyugati, majd északnyugati szél. többfelé eső. A hőmérséklet áfmenetileg csökken.
„A koreai néphadsereg újabb győzelmeit segítjük../*
Versenyben a távirdai dolgosók
A zalaegerszegi vasút iávirda- mesteri szakaszainak dolgozói nemcsak a kisgyüléseken fogad ták meg. hogy « koreai szabadságharcosakat még jobb munkájukkal támogaiják, hanem a termelés frontján is megmutatják, hogy a szabadságukért, függetlenségükért küzdő koreai nép ügye a mi ügyünk is. Ezért határozták el mind n kilencedik, mind pedig a tizedik távirdames- teri szakasz dolgozói, hogy a koreai műszakon túlmenően lelkesen teljesítik\' a vállalásukban lefektetett kötelezettségeiket.
A kilencedik szakasz dolgozói felajánlásukban * következőkei Írják: igaz ügyért harcoló
koreai néphadsereg újabb győzelmeit azzal segítjük a magunk
frontján és úgy készülünk fel legméltóképpen Alkotmányunk nagy ünnepére, ha felajánlásunkat végrehajtjuk. Vállaljuk egy darab vCtgányztró sorompó-zárnak és 20 darab vezet ékcsigának eddig nem ¦ használt anyagból való összeállítását" A tizedik szakasz dolgozói erre a következőképpen adták meg a választ: ,,Mi pedig a koreai szabadságharcosok megsegítésére és Alkotmá- ¦ nyunk egyéves évfordulójára 3 darab roncs távbeszélő induktor újra való tekercselését vállaljukf aminek együttes megtakarítási értéke 500 forintVarga Kálmán távirdamester szakaszának dolgozói ugyancsak felajánlást tettek a koreai műszakra mintegy 300 forint értékben.
A bércsaló elvette méltó büntetéséi: eltávolították az üzemből
A bércsalót nemcsak arról lehet megismerni, hogy a tervkönyvecskébe való bejegyzéskor vastagon fog a ceruzája, hanem arról is, hogy rendszerint nagy hangon beszél munkatársainak a kereset „elégtelenségéről", a „megélhetés súlyosságáról\'*. Egyáltalán nem szerény, amikor arról van szó, hogy valamilyen úton-módon jogtalan bérhez, keresethez jusson; ravaszsága azonban csak addig tart, amíg dolgozó társai le nem leplezik és pellengérre nem állítják.
így volt ez Csecs József esetében is Bázakerettyén, aki hosz- szabb ideig lopta a dolgozó nép pénzét szállítási tisztviselői minőségében. Nem átallotta például 18 napra jogtalanul elszámolni meg nem történt kiszállását. Amikor rájöttek a turpisságra, azzal védekezett, hogy „tévedésből történt". Csécs magatartására jellemző újabb visz- szaélést lepleztek le a napokban. Mint a szállításrendezőség egyik „oszlopos tagja", nem egy esetben önkényesen határozta meg a gépkocsik útirányát. Legutóbb például egy kocsi Sojtörre szállított munkásokat
s minthogy ö is a kocsival ment, útközben felvette az egyik hasonszőrű barátját, aki viszont Zalaegerszegre igyekezett. A menetlevél természetesen Söj- törig szólt. Mit tett erre Csécs? Utasította a gépkocsivezetőt, hegy szállítsa el barátját Égerszegre. Amikor az nem volt hajlandó erre. maga vette át a kocsi vezetését és minden tiltakozás ellenére mégis csak végrehajtotta tervét.
Az esetnek azonban folytatása következett az üzpmbcn. Csécs nem tudott kibújni a felelősség alól. Az üzemvezetőség máris megtette az intézkedéseket az üzemből való eltávolítása végett. — A bér csaló és rendbontó elnyerte méltó büntetését.
Elmélet! színvonalunk emelését serit* elő az
Anyag
és adatszolgáltatás rendszere* olvasása.
ALLANDO MOSORSZAMOK: KOSSUTH RADIÚ
5.00: Frissen, fürgén, hanglemezek — 5.20: Lapszemle- — 5.30: Hanglemezek. — 6.00: Falurádió.— 6.30: Hanglemezek. — 700: Hírek.
— 7.20: Hanglemezek, közben naptár.
— 7.55: MQsorlsmertetés — 7.45: Magyar nóták, közben ’ kb. 8.00: Lapszemle — 8.30: MQsor- zárás. — 12.00: Déli harangszó, hírek. — 13 30: Hírek németül — 14.00: Hírek. — 15.15: Hírek szerbül — 16.00: Rádióiskola — 17.00: Hírek oroszul. — 18.00: Hírek szerbül — 20.00: Hírek. — 20.20: Hírek----- 24.00: Hírek. — 0 10: Hírek
franciául. — 0.20: Hírek angolul.
— 0.30: Műsorzárás.
PETŐFI RÁDIÓ
5.00: Frissen, fürgén, hanglemezek, — 5.30: MHK negyedóra. __
5.45: Termelési lapszemle. — 5.55: Hanglemezek, közben 6.35: Előadás, — 7.30: Hanglemezek —
8.00: Hanglemezek. — 10.00: Hírek. — 11.30: Műsorzárás. — 14.50:
Hírek. — 15.00: Rádióiskola - 18.45: Hírek szerbül — 20.20: Hangos újság. — 21.00? Hírek. —
21.45: Hírek szlovénül __ 23.00:
Hírek szerbül. — 23.45: Hírek szlovénül, — 24.00: Műsorzárás.
HÉTFŐ
KOSSUTH RADIÚ
13-00: Szórakoztató zene. — 14 00: Uttörőhiradó. — 14.20: ¦ a Házi-együttes játszik. — 15-00: Szórakoztató zene. — 15.30: Zenekari muzsik*. — 16.00: Rádióiskola. — 17-10: Vidám ifjúsági
Péntek, 185*. rag. I.
HETI RÁDIÓMŰSOR
A Magyar Rádió műsora 1950 augusztus 7-től augusztus 13-ig,
félóra. — 17.50: Orosz nyelvlecke,
— 18.20: Cigányzene. — 20.25:
Baráti népek a békéért- — 21.00: Találkozás az Elbán. — 21.50:
Tánczene. — 22-30: Magyar muzsika. — 23.30: Könnyű dallamok.
PETŐFI RÁDIÓ
15-40: Arat a kombájn. —16.30: Szines muzsika. — 17.30: Szimfonikus zene a moszkvai rádióból.
— 18.10: A tudomány uttöröi. — 18.40: Néphadsereg híradója, —
19-40: Egy falu, egy nóta. — 20: Vidám zene. — 2100: Falurádió.
— 22.00: Szív küldi szívnek. — 22.20: A lengyel rádió műsorából.
KEDD
KOSSUTH RÁDIÓ
11-30: Zenekari müvek. — 12.15: Cigányzene. — 13.00: Szimfóni- kus táncok. — 14.10: Énekkar.— 16.00: RádióLskola. — 16.40: Szovjet napok — azovjet emberek. — 17.10: Történelmi dallamok- — 17.50: Termelési híradó. — 18.C5: Ifjú sztahánovisták köre. — 20.25: A magyar rádió üzemi műsora. — 22-20: Magyar nóták. — 23.00: Magyar művészek muzsikálnak, — 23-30: Tánczene.
PETŐFI RADIÚ
15.00: Népdallal a világ körül. —15-40: Gyermekrádió. — 16.30: Könnyű muzsika. — 17.30: Szovjet sparthiradó. — 17.45: Dolgozóknak zenéről — 18.40: Opera- kettösök. — 19.00: Tánczene. — 19.40: Egy falu, egy nóta. — 20 00:
Cigányzene. — 20-45: Francia nép harcol azz imperialisták ellen- — 21.00: Szép esti muzsika. — 22 35: Szív küldi szívnek.
SZERDA
KOSSUTH RADIÚ
11.30: Gyermekzene. — 13.00:
Vidám zene- — 14.10: Úttörő híradó. — 15-3Ö: Iskolai énekkar. — 16.00: Rádióiskola. — 17.00: Építőipari félóra. — 17-30: Szovjet
művészek muzsikálnak. — 21.00: A rádió műsora a Csiszoló Gépgyár dolgozóinak. — 22.50: Tánczene. — 23.33: Szórakoztató zene PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Szórakoztató moszkvai
zene., — 15.4): Szovjet híradó. — 16-40:. Kamara zene. — 17.30: Hogyan lett az
ember óriás? — 17.50: Tiz pere külpolitika. — 18-00: Színes muzsika. — 18.40: A magyar munkásmozgalom múltjából. — 19.40: Egy falu, egy nóta. — 20.00: Szív küldi szívnek- — 20.30: ötéves tervünk termelési kérdései. — 21.00: Falurádió.
CSÜTÖRTÖK
KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: liszt -művelböL — 13.00: Szórakoztató zene. — 14.10: Gyér- mekrádió. — 14.45: Szomszédain]! barátaink- — 15.30: Nói szemmel
— 16-00: Rádióiskola. — 16.40:
Szovjet napok — szovjet emberek
— 17.10: Kórusok. —\' 17.35: KÍ lehet a tanács tagja?— 17-50: Termelési híradó. — 18.05: Színes
muzsika. — 21.00: Népnevelők
félórája. — 22.30: Magyar művészek muzsikálnak. — 23-10: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Cigányzene. — 17.20: Rákosi Mátyás könyvének ismertetése. — 18.40: Szív küldi szívnek— 19.00: Egyéni tanulók konzultá. dója. — 19-20: Veled vagyunk Korea. — 22.00: Sevillai borbélyból-
PÉNTEK
KOSSUTH RÁDIÓ
13.00: Operettrészletek. —14.10; Uttörőhiradó- — 16.00: Rádiói&ko- la. — 17.10: Dolgozóknak zenéről.
— 17:40: A koreai nép győzelmének erőforrásai. — 19.30:
Harmonikaszólók. — 20.50: A rádió üzemi műsora. — 21-00: Rá- diózecekar. — 23.30: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Cigányzene. — 15.40:
Könnyű dallamok- — 17.00: Szív küldi szívnek. — 18.40: Az ifjúság hangja. — 19.40: ^ Egy falu, egy nóta. — 20.00: Harmonikazenekar. — 20-30: A jobboldali szoedemek
az imperialisták szolgálatában.__
21.00: Falurádió. — 21.15: Cigány, zene.
SZOMBAT
KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: Gyermekzene. — 12-15: Cigányzene. — 13.00: Könnyű da- *°k. — 14.10: A Vatikán szerepe az USA íaatzáláaában. — 13-00:
Szimíónikus táncok. — 16.00: Az úttörők rádiószinháza. —> 1640: Szovjet napok — szovjet emberek, — 16.50: Szimíónikus táncok— 17.10: liszt-müvek. — 1750: Termelési híradó. — 18.05: Falurádió- — 20.25: A rádió üzemi
műsora — 21.30: Tánczene.
. PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Tarka muzsika. — 16.40: Szív küldi szívnek. — 17-10: Énekeljünk oroszul. — 17.30: Magyar népi muzsika. — 18.40: Operettke Hősök. — 19.20: Színházi közvetítés: Legény a talpán. — 2220: Szív küldi szívnek.
VASÁRNAP
KOSSUTH RÁDIÓ
’ 8.30: Szív küldi szívnek. —• 9.00: Vidám zenés kalandozás. — 10.00: Egy falu, egy nóta. — 10-45; Külügyi negyedóra. — 13.00: Zenés posta. — 14.15: A rádió üzemi műsora. — 17-10: Dalok, indulók és táncok. — 19,00: Magyar művészek muzsikálnak. — 2025: A rádió üzemi műsora. — 21.30:
Tánczene- — 22.30: Szimíónikus zene a moszkvai rádió műsorából.
PETŐFI RÁDIÓ
8.30: Falurádió. — 10.15: Női
szemmel. — 10 50: Régi cseh muzsika. — 11-30: A világirodalom
nagyjai. — 12.00: Déli muzsika. — 14.00: Tánczene. — 14.30: Igaz* van — nincs igaza- — 15.00: Kérdezz — felelek. — 16.00: Gyer- mekszinház. — 16.40: Szív küldi szívnek. — 17.00: A lélek mérnökei. — 17-40: Zenekari muzsika. — 18-40: Dalol a magyar tt-‘ juság. — 19.00: Tánczene. —•
1930: Hókusz-Pókusz. rádiójáték* — 22.00: Cigányzene.
*
Felfedték a dolgozók a hibákat i Magasépítési NY termelési értekezletén
^ de elmaradtak a javaslatok a hibák kiküszöbölésére
* icTndési értekezletek nagy , i»ntóscge abban csúcsosodik ki, v!»v a dolgozók bepillantás* Merhetnek a vállalat belső éleié- r Megismerik az eredményeket,
\' ÍLjJsságokat. Bírálataikkal. ^Salataikkal hozzájárulhat.
még rejtett hibák kiküszö- tótésébez és ezzel meg szorosab- \' S fonódik a kapcsolat a vállalat ;.^ct5i és a dolgozók között c«nek jegyében tartotta meg „agykanizsai Magasépítési NV ?c termelési értekezletét. A párt- L „-vezet útmutatásai alapján *SSoés Jól szervezték meg fímielési értekezletet. Horváth linádL a műszaki osztály veze- tŐ)C
• kritika él önkritika
sltataazásával őszintén feltárta ^vállalat súlyos belső helyzetét, rtmendotta a dolgozóknak, hogy s vállalat két és fél milliós de- fiótje « tervszerűtlen, kapkodó \' munkának volt az eredménye, \'sávilágitot: ezzel kapcsolatban
*rra is. hogy nagyon nagy részé van ebben a laza normákban is és behatóan ismertette erre nézve a minisztertanács nagyjelentőségű határozatát.
Szamos jó felszólalás Is hangzót; el az értekezleten, örvendetes\'volt. hegy a dolgozók legnagyobb része kezdi megérteni, hegy csak úgy tud az üzem eredményes munkát elérni, h* felszólalásaikkal, bírálataikkal állnak
elő. Varga Ferenc ács brigádja bejelentette, hogy a koreai béke héten, már az uj normákkal túl akarják szárnyalni a teljesítményeket. Előkerültek az értekezleten olyan hibák is. amelyek eddig komolyan akadályozták a termelés fokozását. Több felszólaló élesen rávilágított arra. hogy a termelés fokozásának komoly gátja az anyagszállítás terén megmutatkozó
tervszerfltlenség.
A szállítási osztály hanyagsága miatt előfordult az, hogy az egyik építkezésen a villanyszerelők négy napot vártak tétlenül az anyagra, mert a szállítási osztály napokig halogatta a kiszállítását. Elekes főmérnök szavaiból kiderült, honnan adódik a hatalmas deficit. „Közel 30 százalékút a deficitünknek a vertikális üzemeink teszik ki". A 30 százalék a rossz munkamegszervezésből és a tervszerűtlen anyagellátásból állott elő. \' *
Az értekezlet hiányosságai közül a legszembetűnőbb volt, hogy a felszólalók a normarendezés szőnyegen lévő fontos kérdését „óvatosan" kikerülték.
A bírálatok legnagyobb része kimerült a csoportvezetők és az építésvezetők megbirálásában. Olyan látszatot adott, mlnthst a közép műszaki káderek lennének a felelősek a súlyos deficitért
Holott Gerő elvtérs világosan rámutatott arra, hogy az üzemekben a hibákért elsősorban a vállalatvezető személyileg felelős, s utána a műszaki felső vezetés és csak harmadsorban a csoport és építésvezetők. Természetesen az elkövetett hibáikért százszázalékosan felelnek.
Felvetették a dolgozók a hibákat. de egyáltalában
nem hallottunk Javaslatokat
kiküszöbölésükre. Az előző termelés] értekezleten több felszólaló is konkrét javaslatokat tett a hibák kiküszöbölésére. Ezen az értekezleten ,\'em hallottunk semmit, hogy ml történt a Javaslatokkal. Talán ez iá hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozók a hibák kijavítására nem hozták elő egészséges javaslataikat.
Tanulságos volt az üzemi értekezlet. Meglátszott a pártszervezet nevelő munkájának az eredménye, a dolgozók kezdenek öntudatosodni. Egyre - inkább magukévá érzik, hogy » vállalat deficitje nemcsak a vállalat vezetőségének a kára, hanem saját káruk is. Biztosak vagyunk ben. ne, ha a hibákat kiküszöbölik, nagy mértékben hozzájárulnak a deficit lecsökkentéséhez és ezzel újabb lökést, adnak a versenyre ozgal cm további kiszélesítésének.
„TUDOM, HOGY EZ A HELYES UT“
Újabb 28 taggal gyarapodott a tszcs
Ünnepi díszt öltött a kis Pet- rivenle község- A falu bejáratánál hatalmas díszkapu. Rajta a felirat; „Előre a iszcs-mozgalom fejlődéséért!4‘ A díszkapu két oldalán pirosnyakkendős úttörők fogadják a vendégeket.
Az utcák, kertek házak ragyognak a tisztaságtól. Ünnepi gyűlést tart a község termelőszövetkezeti csoportja. Ünnep ez az egész falunak. Hiszen 110 családból 65 már a közősbe lépett.
És amikor Vránics György elvtárs a tszcs elnöke szólásra emelkedik, nemcsak bent az iskolateremben, hanem a folyosón, meg kint az ablakok alatt is ott szorongnak a falu felnőtt dolgozói szinte kivétel nélkül.
„Tudtuk, a győzelem a miénk
Egyszerű szavakkal beszél arról, hogyan fejlődött, milyen nehézségekkel küzdött meg a petriventei tszcs, amíg befejezte első betakarítását. Büszkén jelenti be, hogy búzából átlagtermésünk 16, rozsból pedig 17 mázsa holdanként.
Mindenben segített bennünket a gépállomás, a Párt, az állam. Tavaly 3 elcsigázott gebénk volt. most 8 gyönyörű igáslo- vunk, négy darab egy esztendős csikónk, 3 kisebb, 71 darab sertés boldog tulajdonosai
vagyunk.
— No az a 150 darab baromfi \' *em utolsó — jegyzi meg mellettünk Talán óyőrgyné.
Aztán így folytatja az elnök: A körülöttünk egyénileg gazdálkodók 8 9 mázsás átlagterméssel végezték az esztendőt, aztán kétszer annyit is dolgozlak, mint mi a termelőcsoport tagjai. Hiába kiabált ránk kígyót, békát a .helybeli reakció, harcoltunk becsülettel, mert tud- luk, hogy a győzelem a miénk.
Fekécs Imre elvtársat, az MDP megyebizottságának tagját nagy lelkesedései fogadja a község dolgozó népe. A csoporttagok különösen. Rendkívüli érdeklődénél hallgatják,
amint a Szovjetúnióban szerzett gazdag tapasztalatairól beszél. A szovjet kolhozok és szovbozok életét, munkájuk eredményeit alapos részletességgel mondja el az egybegyűlt dolgozó parasztoknak.
Vigyék tovább a felvilágosító munkát!
Szól a kolhoz parasztasszonyok megbecsüléséről, arról, hogy az öregeket milyen tiszteletben tartják a világ legfejlettebb mezőgazdaságú országában. Mi lesz a sorsuk a tszcs- ben.
Részletesen foglalkozik Fekécs elvtárs a termelőcsoportok megyei fejlődésével és hasznos útmutatást ad a csoport részére, hogyan neveljék, oktassák k munkaegység számolásra, a szervezeti szabályzat elsajátítására az . újonnan belépett fiatal csoporttagokat, hogyan vigyék a község még egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztjai között a nagyüzemi gazdálkodással kapcsolatos felvilágosító munkát. ’
• A nagy tetszéssel fogadott beszéd után megkezdődtek a tagfelvételek, 28 új taggal erősödött ismét egyetlen napon a petriventei termelőcsoport.
— Ceruzát, papírt\' vettem a kezembe — mondja Kám Győrgyné, 7 holdas kisparaszt. Aztán számoltunk. Bizony azon a 7 holdon napi 16 órás munkával sem tudtam félannyit elélni, mint a csoporttagok 10 órás munkával. Az állatokkal együtt magam is úgy estem be az őszi mélyszántás idején holt fáradtan a nagykapun. Hát éz <s különbség a nagyüzemi gazdálkodás, aztán a/magupk fajta földpiszkálát között.
Nem akarok én se lemaradni
• • V v _ - *
És egymásután mondják el az új belépők mind a 38-an, felszabadultam, őrömmel, mi kriffotin őket, hogy.belépjenek
. y * r
a csoportba. Béli Ferenc, manics Istvánná a gépi munka előnyét emlegetik.
—. Saját ellensége mindaz, aki nem látja a jobb jövőjének az útját — mondja Sza- bóné —. Taposom a 45-ik esztendőt, de örömmel megyek a fiatalok után, nem akarok lemaradni —. Határozottan irta alá a nevét ő is a belépési ívnek.
— A tarlóm is fel\'van szátva, úgy hozom a termelőcsoportba mondja Trojkó István —. Az állataimat is mind beadom. Most 9 holdam helyett 500-at mondok a magaménak — teszi hozzá —. Tudom, hogy helyes út az, amelyet a mi Pártunk ajánl minden hozzám hasonló dolgozó kis- és középparasztnak.
Az eddig kisemmizett, lenézett paraszt, a múlt rendszer robotosa ma már a saját maga ura Petriventén is. Ott a jugoszláv határmentén jó munkájával áll őrt a békefront ráeső szakaszán.
— Essteregnye községben feltűnően nagy számban pusztulnak a háziszárnyasok. A községi körál- jatorvos megfelelő védőoltásokkal megtette az Intézkedést a baromfivész tovaterjedésének megakadályozása ellen.
mozi
VAROS! MOZGO NAGYKANIZSA Péntek, szombat, vasárnap:
JO REMÉNYSÉG Halászsors Hollandiában Főszereplők: Esther De Boer van Rljk, First van Dongen, Jan van Fes, Anie Verhulst.
Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor. — Vásár* és ünnepnapon délutájs 3> B, 7 és 9 órakor.
Pénztárnyités: Hétköznap kezdés
előtt 1 órával. Vasár- ég ün» neLhapon délelőtt ll*töi fél l-ig * Máé* mpV órával.
Kométváros 14 7% Zafavég 141V
Komárváros a megye legjobb községe <« terménybeadásban. Vasárnap megtartott nagygyűlésükön a község dolgozó parasztjai vállalták, hogy augusztus 15-ig 150 százlékban teljesítik a nép államával szemben terménybegy üjtési kötelességüket. Meg is indult a munka becsülettel a községben. Szekrény József dolgozó paraszt 388, Kovács István 324 és Tóth P. János 404 százalékban teljesítette a előirányzatát. összes felesleges gabonájukat egyenest n géptől szállították
be a szövetkezeti magtárba.
A mai nappal Komárváros 147 százalékban gyűjtötte be A—B—C-vételi jegyre a gabonát- A zalavégiek nem sokkal vannak elmaradva, mert az ő eredményük 141 százalékos! Pölöske község is elfogadta Mindszent és Szegvár versenykihívását. Vállalták, hogy a csépléssel augusztus 5-re, a tcrménybegyüjtéssel 18-ra végeznek. Ugyanakkor párosversenyre hívták ki Búcsuszent- lászlót
Újabb csatlakozások Zalában Mindszent és Szegvár felhívásához
A magyarszerdahelyi körjegyzőség dolgozó parasztjai „A" és „B‘‘ vételi jegyro már be is fejezték ezévi kenyérga- bonabcgyüjtési tervüket. 890 mázsa gabonát adtak be és ezzel az eredeti tervet 14 százalékkal túl is szárnyalták. „C“ vételi jegyre 325 mázsa gabonát adtak be a dolgozó parasztok. Ez tervüknek 31 százalékos teljesitése. A körjegyzőség dolgozó paraszjai elvállalták, hogy augusztus 10-ig ,,C“ vételi, jegyre is teljesitik 100 százalékig az ezévi előirányzatot.
A nagykanizsai járásban egyébként újabban a szépét- neki dolgozó parasztok is csatlakoztak Mindszent és Szegvár felhívásához. A csép- lést már augusztus 1-én befejezték. a begyűjtést- pedig augusztus 8-ig akarják befejezni. ’
-Orosztony községben Kozári Rafael 10 holdas középparaszt hívta ki versenyre dolgozó paraszttársait, hogy gabonabeadási kötelezettségüknek már a cséplőgéptől tegyenek
eleget. így elérhetik, hegyközségük Alkotmányunkat azzal ünnepelheti, hogy a begyűjtést augusztus 15-ig befejezik. „Tudjuk *- mondja Toka János 12 holdas középparaszt —. hogy minden szem beadott gabona erősiti a béketábort és biztosítja ötéves tervünk sikerét." Az orosztonyi dolgozó parasztok a garabonci dolgozó parasztokat hívták ki ter- ménybegyüjtési párosversenyre azzal, hogy ezévi begyűjtési tervüket augusztus 10-ig teljesítsék. Balatonmagyaródon eddig 24 dolgozó paraszt kelt egymással is párosversenyre. Egyik szomszéd a másikkal versenyez azon. hogy melyikük adja be előbb teljes gabonafeleslegét.
A zalacsányi körjegyzőség dolgozó narasztjai is csatlakoztak Mindszent és Szegvár kezdeményezéséhez. Zalacsány augusztus 18-ra. Bókaháza augusztus 17-rc. Tilaj pedig augusztus 19-re vállalta idei terménybegyüjtési tervének teljesítését.
Bíbor: 99, repce 100 százalék!
Jól halad Zalában a szerződéses teraeléskötés
A megye dolgozó parasztsága megértette, milyen’ rendkívüli fontossággal bír, ha bibort, repcét és szöszösbükkőnyt szerződésre ‘termel. A nép állama vetőmaggal, műtrágyával, ingyenes szaktanáccsal látja el azt a dolgozó parasztot, aki nemzetgazdasági szempontból, de a gazda saját szempontjából is leszerződik ezekre a növényfélékre. \'
Az elmúlt héten — amint azt irtuk is — komoly lemaradást tapasztaltunk e téren. A felvilágosító munka különösen a za- laszentgróti járásban igen hiányos volt. Az ellenség saját szá- jafze szerint magyarázta a szerződéses termelés kérdését.
A Nővénytermeltetö NV vezetője maga vette kezébe ennek a munkának a menetét. Áttárgyalta a Járási Pártbizottságokkal a szükséges intézkedéseket. A községi pártszervezetek és Népfrontbizottságok a vasárnap megtartott nagygyűléseken rámutattak, hogy milyen értékes valuta a repce, vagy bíbormag, mert gépeket kapunk érte külföldről. Jól is jövedelmez.
A népnevelő munka megindult a községekben. És az eredmény az, hogy ma repcére 100, bíborra 99 és szöszösbükkönyre 93 százalékban teljesítette az előirányzatot két nappal a határidő lejárta előtt Zala megye dolgozó parasztsága.
Vasárnap: rendőrnap Zalaegerszegen
A zalaegerszegi Rendőr Egyesület jó kulturmunkájáról irtunk már sokat. Ahol megjelentek. a falu dolgozó parasztjai hetekig beszéltek ötletes, színes és tanulságos kultúrműsorukról.
Vasárnap Zalaegerszegen rendeznek sport- és kultúrműsor ral egybekötött rendőrnapot. Vendégül látják-a szombathelyi Rendőr Egyesület bajtár sait.s a kultúrán keresztül is szorosabbra fogják \' kapcsolataikat. A nagysikerűnek Ígér kező rendőrnap elé nagy várakozással ’ tekint a megyeszékhely dolgozó népe is.
A műsor reggel a szombathely! Rendőr-\'Egyesület fogadásával 7 és az Egyesület székházához történő zenés felvonulással veszi kezdetét, Délelőtt
. i -r j* * p * ¦
11 órakor a-kerületi főkapitányság 45-tagu, országosan jó hírnevű zenekarának térzenéjét halljuk a Marx-téren. Délután asztalitenisz, teke és röplabda mérkőzés, fél 5-kor per dig box- és birkózó bemutató a gimnázium udvarán, majd barátságos labdarugó mérkőzés a gimnáziumi pályán.
Este fél 9 órakor & gimnázium udvarán a klasszikus és haladó zeneirodalom legszebb számainak^ összeállításában hangversenyt ad a főkapitányság zenekara. A műsort tánc
követi. -
• -
MDP hírek Nagykanizsán
Augusztus 5-én, szombaton este 7 órakor a Szakmaközi Bizottság székházának nagytermében ÖSSZEVONT
POLITIKAI PARTNAPOT tartunk.
Előadó: Simon Lajos elvtárs,
államtitkár.
Kérjük a dolgozókat, hogy a pártnap fontos anyagára való tekintettel, minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— A MDP és MNDSz IV- körzete folyó hó 5-én, szombaton este 10 órai kezdettel táncmulatságot rendez a nagykanizsai Szakmaközi Bizottság nagytermében. Mindenkit szeretettel meghív a Rendezőség.
— Felsőrajk községben a dolgozó parasztok igen voniatolt ütemben tesznek eleget begyűjtési kötelezettségüknek. A Párt népnevelői aktívabban vegyék ki részüket a felvilágosító munkából és ami a leglényegesebb, a kommunista parasztok járjanak jó példával a többiek előtt.
— A Tanács Oktatási és Népművelési Osztályának vándorkes- keny filmvetitőgépe Zalaszabar községben nagy sikerrel mutatta be külön az ifjúság, külön a fel- nöit lakosság részére az egyik legszebb szovjet filmremeket a .Fiuk a gáton* cimü filmet. Nagy érdeklődés kisérte a .A gabonagyár* cimü kisfilmet is.
— Az egervári körjegyzőség területén állandóan 8 géppel tart a cséplési csata. A legjobb eredményt az Egervár I. kerületben dolgozó cséplőbrigád érte el AZ elmúlt héten 1457 métermázsát csépeltek el. A brigád tagjait jogos büszkeség tölti el, mert a vándorzászló jelenleg az ő birtokukban van.
— A teskándi körjegyzőség községeiben érdekes falucsinositá. si verseny indult meg. Az a háziasszony. aki lakóházának környékét, kis kertjét, az utcafronti részt élővirágfckkai a legszebben ülteti be, nyilvános dicséretben részesül az elöljáróság részéről. Emellett természetesen a gabonabegyűjtés is élénk ütemben tart Teskándon.
— Ormándlakon a cséplési munka már az elmúlt héten befejeződött. Amilyen gyorsütemben végeztek ebben a községben a csépiével ugyanolyan vontatott ütemben halad a terménybeadás. Pedig a község dolgozó parasztjai is vállalták a vasárnap megtartott nagygyűlésen, hogy augusztus 18-ára maradéktalanul befejezik a beadást. Ha ilyen ütemben haladnak, aligha lesz belőle valami, A zalai dolgozó parasztnak a szavára pedig lehet alapitani. FAz tehát a feladat, hogy jó felvilágosító munkával vegyen olyan lendületet’ a terménybeadás is, minf amilyen* volt az aratási és cséplési munka.
— Igen jó eredménnyel működnek a csömödéri és az rklódbör- dőcei nyári napközi otthonok. Az apróságok igen otthonosan érzik magukat a szakszerű felügyelet és a kétszeri bőséges uzsonna mellett, ^ A szülők gond nélkül, nyugodtan végzik kint a határban a munkát, hiszen népi demokráciánk ötéves terve már az első* esztendőben a napközik felállításával is komoly segítséget jelent a számukra.
— Söjtör községben augusztus elsején a falu dolgozó parasztjai burgonyabogárkéreső szolgálatot tartottak* A munkacsapatok tüzetesen átnézték a • burgonyafészkeket. de a rendkívüli kártékony rovarnak: a\'hírmondóját sem látták. \' “
—Poszt aszentlászión^ augus; 11-én délután a községi mér háznál • tenyész-szarvasmarha üszővásárt tart a Tenyészállat; «*galmi NV. Előtte néhány őri Söjtör községben hasonló vá: tartanak.-.
— A\' tnásodnővények vetés ?if^z*L8doi\'3áoÍ körjegyzf
községeiben teljesen befejeződ
Elhanyagolták a% éberséget —
befurakodott az ,
diadalmaskodott a% éberség —
eltávolították a kártevőt
a kanizsai „Vörös Csillag“ termelőszövetkezetből
Még termelöcsoport korában szerződést kö4ött a nagykanizsai „Vörös Csillag" .termelőszövetkezet dohánytermelésre. Tiz holdat vettek tervbe; ekkora darab földön pedig csak szakember «egit- ségével érdemes gazdálkodni. Ez volt a csoport vezetőségének is a megállapítása, tehát nyomban szakképzett dohánykertész után néztek. Rá is akadtak erre Illés Jenő személyében, akit azonnal fel is vettek. Ez a jelentéktelennek látszó esemény volt aztán az. ami annyi bajt hozott a termelőszövetkezetre.
Illés Jenő néhányhónapos tevékenysége alatt nem is egyszer megmufatta, hogy
ellensége a szocializmus építésének
a mezőgazdaság szocialista fejlődésének. Ezt persze igyekezett gondosan titkolni, hogv még jobban árthasson, a szövetkezet dolgozói úgy emlegetik, mint afféle „kis-Rajkol". Betelepedett a vezető állásba, ki akarta túrni a régi vezetőket, hogy aztán ezt a szövetkezetét is szétzüllessze. Mert ebben már némi gyakorlatra tett szert: eddig hét terme- lőcsoportot ugrasztott szét.
Amikor megérkezett a szövetkezethez, azonnal átvette a tiz- holdas dohánykertészet vezetését.
A legjobb munkaerőket tömöritette maga köré és a csoporton belül kis klikket alakított ki. Illés akkorára tartotta magát, hogy a „Vörös Csillag" egyetlen vezetőjével nem tartott kapcsola- tót, a csoportértekezletekre sem járt el és általában úgy tetszel- geít maga és mások előtt, mint a csoport egyik legfőbb vezetője, akitől minden függ. A „klikkje" előtt úgy akarta népszerűsíteni magát, hogy mindenáron lazítani akarta a munkaegységet. Az eredménye az lett, hogy az öntudatos dolgozók csakhamar
megutálták,
ellene fordultak és utóbb már kijelentették: nem hajlandók vele együtt dolgozni.
Általában gyakran beszélt arról, hogy „a munkaegység túlságosan szigorú és érdemesebb lenne dolgozni, ha lazább lenne" ö segített is ezen és az aratásnál például az álló gabonát dőltnek irta be a könyvébe, ezáltal egynapi munkateljesítményre négy munkaegységet számíthatott. Hasonlóan „ügyeskedett" a dohánykapálásnál is.
Nem riadt vissza a lopástól sem: A dohány kezeléséhez szükséges molinót tulajdonította el a csoporttól négy szál deszka társaságában. Május\' l*én pedig, amikor a budapesti ünnepségen a csoport képviseletében részt- vett, egyszerűen .
ellopta a vörös vasalót,
amivel felvonult. Itthon * vele együtt élő özv. Varga Lajosné két kislányának csináltatott belőle ru hát, a szövetkezel tagsága ezt a cselekedetét mélységes megbotránkozással Ítélte el% vörös zászló alatt harcoltak .és harcolnak ma\'is a kommunisták a szabadságért és" a szocializmus ügyéért — mondották. — .Aki pedig a vörös zászlót ellopja, nagyon elvetemült ember-40
Mindezeken; felül Illés — min a nagykanizsai terrrelőszövetke- " zet egyik veze-o tagja —nem átallott két ujgazdái ‘lebeszélni arról, hogy arassanak. sietnek az aratással~ — mondta nekik. — Úgyis elverte* a jég, meg aztán be is, van biztosítva*. Ce: elv.etemedettségében ^ .odáig
ment, hegy a Pártból ugyan már régen kiebrudalták —
párttagnak adta ki magát,
igy akarván magának még nagyobb becsületet szerezni.
Illés Jenő a szocialista mezőgazdaság ellensége volt, aki két termelőcscport szétzüllesztése után a harmadikat akarta tönkretenni, hogy azután — mint aki jól végezte dolgát — elmenjen oda, ahol az ilyenfajta embereket tárt karokkal várják, Tito Jugoszláviája volt a célja. A „Vörös Csillagot" azzal akarta szétzülleszteni, hogy az egyes tagokat, családokat egymás ellen igyekezett hangolni, aminek némi eredménye mutatkozott is azzal, hogy egyre gyakoribbak lettek a veszekedések. Az egész tagságot pedig a vezetőség ellen akarta lázitani. Ez a terve már lényegé- sen kevesebb eredménnyel járt. Munkamódszereit sem adta át a
vele együtt dolgozóknak, amivel elérte, Trogy munkatársai most sem értenek többel a dohán^ker. tészethez, mint amikor elkezdték a munkát. .
A „Vörös Csillag" termelőszövetkezet vezetősége
hibázott, v
amikor Illést felvette ja tagság soraiba. A sürgősség előtérbe tolakodott és az éberség ezért felmondta a szolgálatod Pedig, ha jobban utánanéznek a dolognak sok kárt és kellemetlenséget el lehetett volna kerülni azzalá hogy az ellenség ügynökét a szövetkezet közelébe sem engedik. De az éberség — ha lassan is — diadalmaskodott és Illést a tagság kittszilotta sorai közül. Azóta észrevehetően javult a tagoknak egymáshoz való viszonya, javult a munkafegyelem. Tanult a saját kárán a „Vörös Csillag és a tanulság árári még egységesebbé kovácsolódott a termelőszövetkezet. .
— Nagykapornak község a legközelebbi országos állat- és kirakodó-vásárát augusztus 7-én, hétfőn tartja meg.
— Különvonat a Balatonra! A
Szakmaközi Bizottság közli a dolgozókkal, hogy folyó hó 6-án sz IBUSZ-al karöltve különvonatot indít a Balatonra. Jegyek pénte ken délután. 4 óráig kaphatók a?
IBUSZ-nál Sztálin-u, 8- alatt. Mindenki igyekezzék a jegyet mi* előbb biztosítani magának,. Mindennemű felvilágosítás az IBUSz- n&l-
Olvasd
és terjeszd
Megnyílt a kanizsai Népbüffé
Valamikor a „Korona" nevet viselte ez a Szt-álin-uti vendéglő. Az idő eljárt felette cs vasárnap este a kiskorcsma lehúzta a redőnyöket. Befejezte hosszú, de dicsőségben egyáltalán nem bővelkedő pályafutását. helyét pedig átadta egy ujtipusu intézménynek, a fővárosi mintára létesített Nép- büffének.
Hétfőn délután hatalmas tömeg gyülekezett a Népbüffé előtt, melynek lehúzott redőnyei mögött az utolsó készülődések folytak a megnyitásra. Az utcán ‘ a Vendéglátóipari KV zenészei szórakoztatták az egybegyűlteket, majd 6 órakor Szebeni elvtárs, városi főjegyző rövid beszéd keretében nyitotta meg a Népbüffét.
— Elsősorban Pártunknak
és Rákosi elvtársnak tartozunk köszönettel — mondotta többek között, — amiért Nagykanizsán az ötéves terv első esztendejében ez a Népbüffé létesülhe tett.
Mire felhúzták a redőnyt és az uj vendéglátóüzem megnyílt a kanizsai dolgozók előtt, számtalan különféle étel és it«‘ várta a fogyasztókat. Az ára pedig mindennek olyan alacsony. hogy néhány forintból bárki bőségesen jóllakhat. A dolgozók olyan rohamot indítottak az ételek és italok ellen, hogy a kiszolgálószemélyzet alig bírta az iramot.
A kétműszakos Népbüffé reggel 7 órától este 11 óráig áll a kanizsai dolgozók rendel-
Apróhirdetés
Generáiozott 175-ös Zetka motorkerékpár olcsón eladó. Cim az egerszegj kiadóban. (29)
Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-től este 8-lg.
Nagykanizsai gőzfürdő nők részére kedden egész nap és pénteken délután van nyitva.
Ingatlan vételt vagy eladást legkedvezőbben közvetít\' Mohácsi ingatlanközvetítő Nagykanizsa. Ady Endre-u.\' 21. (782)
Használt 125-ös Csepel motorkerékpárt vennék. Cím a nagykanizsai kiadóban. (dl
Napi 40—50 forintot kereshet: költségmegtéritéssel utaztatjuk. Jelentkezés az Állami Biztosító NV. nagykanizsai Kirendeltségénél minden nap reggel 8—16 óráig — nsoi
Kettő darab márkás gyalnpad* szabászasztal eladó. Vodlnák. Ady Endre-u. 8. ,_____(791)
Különbejáratu bútorozott szoba kiadó- Cim a nagykanizsai kiadóban- (792)
ZALA politikai napilap
Felelős szerkesztő: Szántó Jenő.
Felelős kiadó: Darabos Iván.
Szerkesztőség: Zalaegerszeg,
. Széchenyl-tér 4 Telelőn: 260 Nagykanizsa. Zrtnyl Mtklós-a. 22, telefon: 84.
. , Kiadóhivatal: Nagykanizsa. Készült a-Vasmegye Nyomdában,
” mbaihelvi Kossuth- Lajos-u. 8. Telefon: 75. .
Nyomdáért -felelj „\'Hegedűs Gyula
&fL6lrt
A NYÁRI KUPA UTOLSÓ FORDULÓJA ELŐTT
Az utolsó Nyári Kupa mérkőzéseiket. játsszák vasárnap a kanizsai csapatok. Az OlajmunkáJ játékosainak legnagyobb része Hévizén üdül és ott készül fel a Pécel ellen. A nyaralás célja egy. bekovácsolni a régi játékosokat a» újakkal és jobb szellemet terem\' teni. mint. amilyen a múlt bajnok évben volt.
— Egytől-egyig becsületes öoL gozó fiuk az uj szerzemények — mondja a játékosokról Pillér György szakosztályvezető. — ^ régi munkahelyeiken mint hallottuk. — kifogástalanul meg* állták helyeiket és azt hiszem, nemcsak a csapatot erősítjük velük, hanem a vállalatunkat- is, . mert jó munkaerők.
A Pécel ellen már az őszi csapatot szerepelteti a vezetőség. Az összeállítás felől még nem tönér.t döntés. Németh sérülése miatt kimarad a csapatból. A mérkőzést délután fél 6 órakor kezdik a Várúti sporttelepen.
Várpalotán játssza utolsó mérkőzését az NVSK. A vasutasok uj szerzeményei a Lokomotív mérkőzésen sikeresen szerepeltek- El. sősorban azok játszottak jól, akik eddig is edzésben voltak vagy akiknek kevesebb játék is elég formájuk eléréséhez. A csapatsz utolsó helyről szerelne elkerülni és a vezetőség bízik abban, hogy a csapat az uj összeállításban sikert is ér el idegenben. A szabadságról hazatért Laurencsik János főtitkár szerint a csapat ősz* szeálütása ez lesz: Nagy I. -
Gazdag. Egres. Placskó — Glczl, Nagy II. — Szabó, Sárdi. Horváth, Petrovay, Kovács. Tartalék: Semsi.
HORVÁTH GÉZA,
A P. LOKOMOTÍV 0K0LVIVÓEDZ0JE LETT
Horváth Géza. az NVSK fiatal edzőmestere ősztől kezdve a P Lokomotív öklözői edzésének az irányítását veszi át. Horváth Gé. za távozásával az egyesület veze* tősége tanácstalanul áll az ökölvívó szakosztályt illetően.
— Fogalmam sincsen, hogy mit csináljunk. — mondja Laurencsik főtitkár. — Anyagi helyzetünk nem engedi, hogy drágább edzőt hozassunk. Viszont irányító nélkül feloszlik a szakosztályunk. Rövidesen vezetőségi értekezleten megtárgyaljuk az ökölvívó szakosztály további sorsát. Ha csak egy lehetőség adódik, mindent elkövettünk, hogy -.az ökölvívó szakosztályt. ne bomlasszuk széjjel.
SPORTHÍREK
Játckosértekezleten vitatták meg az NVSK labdarugói az edzőkérdést- Egyhangúlag úgy döntöttek, hogy elégedettek Varga Imre edző eddigi működésével és az ősszel is Varga irányítása mellett akarnak harcolni az NB II-ben maradásért.
ügy látszik még nem ért véget a játékos átigazolásában hoz° t MLSz-döntések nyilvánosságrano. zása. Még az utóbbi napokban js több átigazolási kérelem elintézéséről hallunk. A Szombathelyi M- komotiv részére újabb három Játékost Igazoltak. Pécsett is epedve várják a szövetség döntését Berki. Miké és Kövér átigazolásának ügyében a P. Wj komotivhoz. Kanizsai érdekessegü átigazolás: Károlyi (Krebszl J°* zsefet a Tatabányái Tárna igazol\' tá le.
Az\' Olajmunkás ökölvívói a jő* vő héten Hévízre mennek üdül#* A pihenést erőgyűjtésre fordító az őszi kemény NB Il-es küzdelmekre. .
A magyar atlétaválogatott mos*\' fcvai szép szereplése nagy tetszés! aratott a szovjet sportrajongó* körében; A csapatot 3-ára és ő-é1* újabb vertenyre hívták meg.
Újabb hatalmasösszegfi
tervberuházások a megyében
Felajánlást tettek a koreai műssakra a Vasvázas termelési értekezletén
VJ. évfolyam szám.
Ara 50 fillér
1950, augusztus 5 szombat
A LEGJOBBAK NYOMÁN
! a vasárpap megtartó-: községi .^-gvülésck uj lendületet adtak
r“ Yerir.cnybegyüjtésnek. a
e.0, \' c\'éülés üteme is jelenmegjavult. A gépállomások l::’-‘orHái. cséplőgép tulajdono- X‘is áiérezték a gyors begyuj- fontosságát. AZ eredmény. 777116 mázsa szem csörgött -c
s!
caraUI*- tdai8 Zalaban.
a megye dolgozó parasztsága a—B jeevre rozsból 93. búzából 6i árpából 23. zabból pedig 3< f\'lJSát teljesítette a* CV1 e}?\'
irányzatnak. Komoly lemaradás
,pnö beadásnál. Péntek reggelig n 29 százalékos a begyuj es ereimen ve kenyérgabonából Az
árpa rsak 8- a rab 12 szazaleka
8Z előirányzatnak. .
Legjobb S\'S:
. heVon
ve! A zalaszentgrótibon különösen C-re gyenge az eredmény. 24 százalék! Hason o a hely ze », utolsó helyen kullogó penu járásnál- is. azzal a különbséggé . hogy ott AB-re 73. a lentinél 53 százalékos a beadott mennyiség.
A letenyei járás szabadícrgalmu
gabona begyűjtési szazaiéba is csupán 29 százalék! .
Mi hát * teendő? A Párt népnevelői. a községi népfront es
békebizottságok tom.eff_Z,osMsák te -a legsürgősebben tudatosítsák a dolgozó kis- és középparasztok között hogy minden mazsa _ beadott ’ szabadiorgalmu gabonával
énitjük! Az üzemi munkások fokozott munkateljesitmenyukkel iöbb ruhát, több cipót több
iparcikket adnak a falun^- dolgozó parasztság sem maradhat ^1 az ipari dolgozók mögött.
Miért van az. hogy Komárvá- ros Za’aszentmihály. Csomoder és még egy sor zalamegyei község dolgozó parasztsága soha
nem látót; leikesedéssel tesz e e.
get gabenabegyujtési kötelezet
ségének. Véletlen ez? Nem! A szívós népnevelő munka egyenes következménye! Nemcsak beszLJ: tek a kommunisták, hogy a géptől a szövetkezeti begyűjtő helyre vi- cyék a gabonát, hanem maguk járlak elől jó példával! Komár- városban Horváth József elv»árs — 3 holdas ujgazda minden felesleges gabonáiét bevitte a szövetkezetbe. Zalaszentmihályon Pajzs József elvtárs 614 százalékban tett eleget a nép állama iránt Vállalt .lerménybeadági kö- telczoMséjénok. De ez a heiyze. Csömödéren. Pacsán. Zalavégröj * község kis. és középparasztjal tegnap táviratban jelentették Rákost elvtársnak: „Alkotmányunk egyéves évfordulójára vállalt ménybeadásl kötelezettségünket a mai nappal 114 százalékban teljesítettük. Megfogadjuk, hogy fokozott versenylendülettel augusztus 20-ára elérjük a 150 százalékot. így erősítjük a munkás-paraszt szövetséget a Szovieíunto vezette 800 milliós béketuborl . A csömödériek így imák táviratukban a dolgozó parasztság
nagy tanító mesteréhez, szeretett Kákosi elvtársunkhoz: „Mi, csomódért kis- és középparasztok örömmel jelentjük, hogy az idei terménybeadási előirányzatunknak A—B -re 119, C-re 102 százalékban tettünk eleget, ötéves tervünk sikerének minél ereimé-
t *
nyesebb végrehajtásához azzal járulunk hozzá, hogy augusztus
20-ig 125 százalékig fokozzuk a begyűjtést a. világ dolgozóinak békeharcát a koreai hős szabadságharcosok győzelmét segítjük diadalra mielőbb minden beadott gabonával."
Na és hol vannak a többi községek? Hol \\jsr- például a cson- kahegyhátt körjegyzőség öt körközsége, ahol A—B-re 18, C-re pedig még 4 százalékot sem tesz ki az előirányzat teljesítés?! Hol van Páka, Ontaháza, Borsfa, Surd, Nagyrada és Becsvölgye község dolgozó parasztsága? Ebből a versenyből minden zalai becsületes dolgozó parasztnak ki kell, hogy vegye a részét. *
Egyforma jogot élvez ebben az országban minden becsületes dolgo zó kis- és középparaszt. Ugyanakkor azonban a dolgozó nép álla. mával szembeni kötelezettségei is azonosak.
Az ipari munkásság traktorokkal, talajművelő eszközökkel, műtrágyával segített, hogy a demokrácia eddigi leggazdagabb betakarítását végezhetjük. Akkor csak az lehet rá a feléiéi, amit például a zalaszentmihályi versenytábla Így fejez ki: „Községünk 162 százalékban teljesítette ma estig terménybegyüjtési térvét."
Persze a terménybegyüjtési csata nemcsak egyszerű összea- dási művelet, hanem komoly politikai harci feladat. Az ellenség, sikereink láttán még elkeseredettebben támad. Borsfán háborús rémhírekkel próbálnak zavart kelteni a dolgozó parasztság között. Milejben a kulákok a tér- ménybeadás ellen agitálnak, Za- lahárshágyon hasonlókép.
Népnevelőink egv pillanatra sem hagyják magára a falut, mert a szabadonhagyott résen besiklik a fekete reakció és mé- telyező kulák!
Magyarázzák a dolgozó parasztok között házi agitáció során népnevelőink, hogy csak néhány nap még, amig mázsánként 4 forint begyűjtési prémiumot kap a dolgozó paraszt. Mutassanak rá, hogy a saját falujukban is uj utak, uj házak egész sora, kutak épültek. Kulturotthonok vannak épülőben. Nyolc gépállomás segíti a dolgozó parasztokat ma már Zalában is. Ls ne feledkezzenek meg arról sem. hogy a *a- jót községükből hány parasztfia. tálból lelt honvéd., vagy rendőrtiszt. megyei Tanácstag, hány dolgozó paraszt, parasz\'.asszony ül abban « képviselőházban, ahol Pártunk ^mutatásával és kidolgozásával megszülheti az az alkotmány, amelyik ezeket a lehetőségeket a dolgozók számára ‘örvényben biztosította.
Pártszervezeteink tehát az eddiginél sokkal fokozottabb mértékben kapcsolódjanak be a gyors terménybegyüjtés mielőbbi maradéktalan lebonyolításának munkájába. Irányítsák, vezessék a falu éle\'-é*. járjanak élen » be adásban, mert.csak így..vihetjük győzelemre Zala megyében is az előbbi sikereinkhez hasonlóan a terménybegyüjtési is.
Több mint 115 millió\' szovjet ember, a Szovjetunió egész felnőtt lakossága aláírta a stockholmi békefelhivást
A Szovjet Békevédelmi Bizottság összegezte a Béke Hivei Világkongresszusa Állandó Bizottságának az atomfegyver eltiltását követelő stockholmi felhívását támogató aláírások gyűjtéséért a Szovjetunióban tartott kampány eredményeit. A Szovjet Békevédelmi Bizottság határozata értelmében a stockholmi felhívást is évtől felfelé minden polgár aláírhatta* A beérkezett jelentések alapján a Szovjet Békevédelmi Bizottság megállapította, hogy
az a\'áirásgyüjtés az egyes távoli körzetek kivételével a Szovjetunióban teljesen befejeződött.
A kampány az említett távoli körzetekben is rövidesen befejeződik. Az aláírásgyűjtés kezdete, junius 30-a óta augusztus 1-ig
összegen 1^5.275.940 szovjet
polgár irta alá a stockholmi felhívást.
Az aláírásgyűjtés eredményei mutatják, hogy a Szovjetunió egész felnőtt lakossága egyhangúan a háború ellen, az atomfegyver eltiltása, a tilalom végrehajtásának nemzetközi ellenőrzése mellett foglalt állást és kívánja, hogy bélyegezzék háborús bűnösnek azt a kormányt, amely elsőként alkalmazza valamely ország ellen az atomfegyvert,
A szovjet emberek aláírásaikkal ismét elősegítették a béke megszilárdításáért vívott harc nemes ügyét.
A Béke Hívei szervezett nemzetközi frontjának a szovjet r.ép megbízható és hű támasza* A Szovjetunió dolgozói sok gyűlésen nyomták reá a szégyenbélyeget az idegen támadókra, akik rabló hé.
boriü vívnak a koreai nép ellen.
A szovjet emberek követelik az idegen csapatok kivonását Koreából.
A stockholmi felhívás* támogató aláírások gyűjtése a Szovjetunióban városon és faluban egyaránt hatalmas lelkesedés közepette folyt le. A szovjet nép megmutatta, hogy teljes egészében és egyhangúan helyesli a szovjet kormány békés sztálini külpolitikáját a Béke Hivei Világkongresz- szusa Állandó Bizottságának felhívását támogató aláírások gyűjtésének eredményei bizonyítják* hogy
a Szovjetunió népei kormányuk vezetésével továbbra is az élen haladnak a háború ellen, a béke megszilárdításáért vívott küzdelemben az egész világon.
Az Egyesült Államok: kétségkívül támadó
— olvasta a% amerikai küldöttség fejére Malik elvtárs a Biztonsági Tanács ülésén
A Biztonsági Tanács Malik elvtársnak, a Szovjetunió képviselőjének elnöklete alatt augusztus 3-án tartott ülésén foglalkozott az ideiglenes napirend elfogadásának kérdésével. amelyet Malik elvtárs, a Tanács elnöke augusztus 1-én
előterjesztett. _
Jebb angol küldött, aki elsőnek szólalt fel a csütörtöki ülésen. támogatta Austin augusz* tus 2-án beterjesztett módosítását.
A koreai háború a% USA provokációja
Ezután Malik elvtárs. mint a Szovjetunió képviselője szólalt fel. Kiemelte, hogy a Tanács már harmadik ülésen foglalkozik ügyrendi kérdésekkel, mégpedig a napirendi pontok megszövegezésével. A Szovjetunió a békés rendezéshez vezető eljáráshoz igyekszik tartani magát, miközben az USA kormánya megkísérli, hogy hamis képet adjon a koreai eseményekről. az USA koreai agresz* sziójának álcázása céljából.
Malik elvtárs ezután a jelenlegi koreai helyzet kialakításának történeiével foglalkozott.
— Tények mutatják — hangoztatta beszédében —. hogy a háborút Koreában az Egyesült Államok provokálta és hogy Li-Szin-Man. az Egyesült Államok bábja MacArthur parancsait teljesítve indított támadást a 38. szélességi fokon át.
— Malik elvtárs kijelentette, hogy az Egyesült Államok provokálva -a koreai háborús cselekményeket. a kialakult helyzetet arra használta fel. hogy
fegyveres erejével beavatkozzék. „ *
Két lehetősé áll
a Biztonsági Tanács
előtt
— Az Egyesült Államok — folytatta Malik elvtárs — kétségkívül támadó. Koreában szárazföldi, tengeri és légierőkkel rátámadt a koreai népre. Ez nyílt agressziót jelent — állapította meg Malik elvtárs. — Az Egyesült Államok most igyekszik kiszélesíteni a koreai agressziót és kiterjeszteni azt Ázsia más vidékére is.
— A Biztonsági Tanács előtt — folytatta Malik elvtárs — két lehetőség áll: választhat a békéhez vezető ut, vagy a háborúhoz vezető ut között. Ezt u választást azonban Csak abban az esetben teheti, ha összetétele törvényes. Ennél az oknál fogva a Szovjetunió küldöttsége szorgalmazza, ho<\'-* a Biztonsági Tanács haladéktalanul ismerje el a kínai népi kormány képviselőjét. Ha erről nem vesznek tudomást, akkor a Tanács minden határozata törvénytelennek bizonyul.
Vita a napirendről
Ezzel kapcsolatban Malik elvtárs kijelentette, hogy a Tanácsnak az Egyesült Államok szorgalmazására a Koreáról hozott határozata törvénytelen és érvénytelen. Malik eMfirs megismételte, hogv a Szovjetunió küldöttsége felhívja a Tanácsot: tűzze ideiglenes napirendre azt a két pontot, amelyet a Tanács elnöke már előterjesztett. A szovjet küldöttség
követeli azt is. hogy, a Tanács utasítsa el a koreai háború kiterjesztését célzó amerikai javaslatot.
Ezután Rau India képviselője szólalt fel és helyeselte a Malik elvtárs részéről előterjesztett két pont napirendre tűzését, de véleménye szerint az amerikai javaslatot szintén napirendre kell tűzni. Rau indítványozta: a Tanács mindenekelőtt szavazzon a napirend tárgyában, majd döntsön abban a kérdésben, hogy a szovjet javaslatokat, vagy az USA javaslatát vizsgálják meg elsősorban.
Favzi. Egyiptom képviselője támogatta az indiai megbízott álláspontját, majd javasolta, hogy n Tanács minden további tárgyalás nélkül szavazzon a napirend elfogadásának kérdésében.
Ezután Austin amerikai küldött javasolta, hogy a Tanács szavazza meg augusztus 2-án előterjesztett „módosítását". Austin azt igyekszik bizonygatni, mintha az Egyesült Államok támadó vállalkozása hozzájárulást jelentene a béke megteremtéséhez, de semmiféle tényt nem sorolt fel annak az elitélő bírálatnak megdöntésére. amellyel Malik elvtárs, az USA agresszióját illette.
Működésbe lép ax USA sxavaxógépexeie
Austin beszéde után Malik elvtárs kijelentette, hogy mint a Szovjetunió delegátusa válaszolni kíván Austin hisztérikus megjegyzéseire. — Lár* • mánál és hisztérikus kiáltozd-
Törvényerejű rendelet
a helyi tanácsok tagjai választásáról
A minisztertanács tudomásul vette Marosán György elvtárs lemondását és .előterjesztést tett az Elnöki.Tanácsnak Kiss Árpád elvtárs könnyűipari miniszterré való megválasztására
ffofefcat — mondotta Malik elvtárs — soha nem oldottak meg semmiféle viszályt. Malik elv társ hangsúlyozta, hogy Austin meg sem kísérelte Malik egyetlen kijelentésének megdöntéséi sem.
Chcuvel. az utána felszólaló francia küldött kijelentette, hogy a francia küldöttség támogatja az USA álláspontját. rugoszlávia képviselője kijelentette. hogy tartózkodik a szavazástól a napirendi pontok sorrendjének kérdésében, de a koreai viszály békés rendezésének kérdésével kapcsolatban is.
Malik elvtárs ezután határozatot hozott arról, hogy a Tanácsnak előbb meg kell szavaznia az ideiglenes napirend vontjait: a kinai népi kormány képviseletének és a koreai vi* zály békés rendezésének kérdését.
Jebb angol küldött kifogásolta ezt a határozatot. Rövid rita után a Tanács szavazáshoz \'elyamodott és elutasította Malik elvtárs határozatát. Az el*
Az összes szovjet lapok közük a nyugatukrajnai, kárpátukrajnai és Ukrajna izmaili területe asszonyainak Sztálin olvtárshoz intézett levelét.
„Mi, Szovjetukraj nyugati,
kárpátukrajnai ás inaili területének asszonyai — hangzik a levél — Kievben tanácskozásra gyűltünk tzc, hogy megvitassuk a nők J részvételének kérdését a t^iozoA: további politikai,
¦ -Vezeti és gazdasági résében.
Az összes dolgozó asszonyok nevében az első és szivbőljövő üdvözletét önnek küldjiik, szeretett atyánk, nagy vezérünk cS\' tanítónk. Ukrajna nyugati, kárpátukrajnai és izmaili területének minden asszonya nevében határtalan hálánkat fejezzük ki önnek, Sztálin Elvtárs. á boldog életért, amelyet mi az ön által létrehozott kolhozrendszer útjára lépve értünk el- Most a nyugatukrajnai kárpátukrajnai és izmaili területeken befejeződik a teljes kollektivizálás.
Mi,asszonyok, nem kevés erőfeszítést tettünk, hogy megszervezzük a kolhozokat.
A kolhozrendszez vívmányainak . megnövekedésével együtt virágzik kultúránk is. ?Jost már mindannyian tudunk írni olvasni. Gyermekeink nemcsak középfokú oktatásban részesülnek, hanem széleskörű lehetőség nyílt meg előttük, hogy főiskolának
határozata ellen szavazott: Equador. Franciaország. Norvégia. Anglia. Egyesült Államok. Kuba és a Kuomintang. A határozat melleti: a Szovjetunió és India. Jugoszlávia és Egyiptom tartózkodott a szavazástól.
Ezután a Tanács a szavazás eredményeként elhatározta, hogy napirendre tűzi az USA részéről javasolt pontot.
A határosai törvénytelen
A továbbiakban a Tanács szavazott a Kinai Népköztársaság képviselőjének bebocsátásáról szóló pont napirendre tűzésének kérdéséről, öt ország a napirendre tűzés mellett szavazott: a Szovjetunió. India. Jugoszlávia. Norvégia és Anglia Ellene szavazott: az Egyesült Államok. Franciaország. Equador. Kuba és a Kuomintang. Egyiptom tartózkodott a szavazástól.
A koreai kérdés békés rendezéséről szóló és a szovjet
kon folytathassák nyaikat. Tapasztalt, az ügyeket jól ismerő kolhozelnökök, brigádvezetök, csoportvezetők és termelő szakemberek, neves traktoristák, fejőnők és sertéstenyésztő nők kerültek ki közülünk.
Kedves Ioszif Visszáriono- vicsf Mélyen szivünkbe véstük aranyszavait arról, hogy a kolhozban a nőknek „meg kell gondolniokmily ereje és
jelentősége van a kolhoznak a nők számára. Meg kell gon- dolniok. hogy csak a kolhozban válhatnak a férfiakkal egyenlővé. Ha nincs kolhoz, egyenlőtlenség van. A kolhozban egyenlő a jog\'1. Jól tudjuk, hoay a kolhozok nélkül a parasztasszonyok nem lehetnének igazán szabadok, kulturáltak, mint most. Ezt s jól. megértjük és óvni fogjuk I kolhozrendszerünket, mint a I szemünk fényét, mert az ti |
A jobboldali szocialista Vezetők árulása révén létrejött kompromisszum nem oldotta meg a válságot. A dolgozók élesen elítélik Spaakék mesterkedéseit. A sztrájk mozgalom különösen a kikötökben erős. Belga politikai megfigyelők véleménye szerint valószínű. hogy a munkásosztály elégedetlensége ujulf erővel robban ki
küldött részéről előterjesztett pont napirendre tűzése mellett szavazott három ország: a Szovjetunió. India és Egyiptom. Ellene szavazott; az Egyesült Államok. Anglia, Franciaország. Equador. Kuba. Norvégia és a Kuomintang képviselője. A jugoszláv küldött tartózkodott a szavazástól.
Malik elvtárs ezután bejelentette. hogy ilyenformán a napirenden csak egy kérdés, az Egyesült Államok által előterjesztett kérdés marad. — A Szovjetunió — mondta Malik elvtárs — ezt határozatot
törvénytelennek tartja, amely a koreai kérdés zésének megakadályozására irányul. E határozat célja, hogy akadályozza a Biztonsági Tanács törvényességének szaállitását olymódon, hogy nz öt állandó tag résztvegyen a Tanács munkájában.
A Biztonsági Tanács legközelebbi ülését augusztus 4-re tűzték ki.
8zonyok szabadságát és bólé dogságát jelenti.
Ebben az évben sok tízezer asszony vállalta, azt a szocialista kötelezettséget, hogy magas terméshozamot ér el a gabonafélékben és ipari nővé* nyékben, biztosítja, a •
dalmositott állattenyésztés további fellendülését határidő előtt és a legjobb gabonát adva teljesíti a kolhozparaszt, súg legelső feladatát, a begyűjtést. Minden erőnket, lat. ba vetjük, hogy becsülettel teljesítsük ezt a megtisztelő kötelességet. Az egész szovjet néppel együtt Szovjetukrajna aszonyai is felemelik tiltakozó hangjukat az amerikai imperialista háborús gyujtogatók ellen. A világ minden ságszeretö népével együtt kiáltjuk: „El a kezekkel Koreától! Éljen az egész világ békéjer
majd hétfőn az országos munkaértekezlet során, amelynek a belga dolgozók bérkövetetléseit keli megvitatnia. Duvleusart miniszterelnök csütörtökön délután bemutatta a parlamentben azt a törvényjavaslatot, amelynek érteimében Lipót 19 éves fiára, Bau- douln hercegre ruházza á* a kirá-. lyl előjogokat.
A minisztertanács Dobi István elnökletével pénteken délelőtt ülést tartott.
A minisztertanács tudomásul vette, hogy Marosán György elvtárs könnyűipari miniszter lemondott és elhatározta, hogy felmentésére, valamint Kiss Árpád elvtársnak köny- nyüipari miniszterré való megválasztására, továbbá Tausz János elvtársnak belkereskedelmi államtitkárrá való kinevezésére javaslatot terjeszt elő a Népköztársaság Elnöki Tanácsához. _
Az igazságügyminiszter előterjesztésére a minisztertanács törvényerejű rendelettervezetet fogadott el a helyi tanácsok tagjainak választásáról.
A minisztertanács hozzájárult, hogy a külügyminiszter a magyarargentin kereskedelmi szerződés megerősítése végett a Népköztársaság Elnöki Tanácsához előterjesztést tegyen.
A népművelési miniszter
előterjesztésire a minisztertanács ..Munkácsy Mihály" képzőművészeti dij létesítését határozta el.
Kiss Árpád elvtársi könnyűipari miniszter letette a hivatali esküt
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa augusztus 4-én tartott
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadserege főparancsnokságának augusztus 3-án este közzétett lentése közli, hogy a népi hadsereg egységei valameny- nyi frontszakaszon leküzdik az amerikai és Li-Szin-Man- fóle csapatok ellenállását és folytatják előrenyomulásukat. A népi hadsereg egységei augusztus 1-én teljesen felszabadították. Andon (Anto) vá-
A moszkvai .Budjonnij* gépkocsi alkatrész-gyár komszomoljai sztahánovlsta béke-műszakot indítottak- Ennek során különös sikereket ért el a gyár három esztergályosa: Nikolaj TekUsztov, Va-
ülésén Kiss Árpád elvtársat egyhangú határozattal könnyűipari miniszterré választotta. Az uj miniszter Rónai Sándor elvtárs. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke kezébe a hivatali esküt letette.
? *
Kiss Árpád elvtárs. könnyűipari miniszter. 1918‘ban született munkáscsaládból. Atyja jelenleg is vasesztergályos a Ganz Vagongyárban. Kis$ Árpádot 1944‘ben szociáldemokrata működése miatt büntetőszázaddal a frontra küldték. A ké* munkáspárt egyesüléséig a Szociáldemokrata Pártbizottságnak volt a t, Foglalkozása tervező technikus. Megkapta a „kiváló kitüntetést.
?
Tausz János elvtárs, belkereskedelmi államtitkár 1911* ben született. 1031 óta a szak* szervezeti mozgalomban. 1933 óta a szociáldemokrata mozgalomban működött. A két párt egyesüléséig a Szociáldemokrata Párt központi vezetőségének tagja volt. Jelenleg a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének tagja. Foglalkozása magántisátfiselő.
rost, amely fontos védelmi gócpont és Észak-Kenszan tartomány legfontosabb városa. Az Andon felszabadításáért vívott harcokban a népi hadsereg egységei az ellenség 1200 katonáját és tisztjét ejtéttébs foglyul és zsákmányt ejtettek. _ .
Auguszus 1-én a népi hadsereg egységei felszabadítót- ták Hctmcshan (Kamszio) városát.
lentin Danilin és Anatolij Har- csenko. Eddig mindhárman tiz évre előirányzott feladatukat teljesítették és ebben nagy szerepe volt a mostani béke-műszaknak is.
,,Határtalan hálánkat fejezzük ki a boldog életért"
Ukraina kolhozista asszonyainak levele Sztálin elvtárshoz
H „kompromisszum" nem oldotta meg a belga válságot
Sziikiil a gyűrű Koreában az amerikai betolakodók koriil
Sstahánovisía békemüssak egy mostskvai üsemben
a nép HnRcn
As alábbi részletet I. Veik, V- Kornyllov, A. Vanlljev, a Llteraturnaja Gazeta egyik legutóbbi síitáiban megjelent riportjaiból vettük.
Tikkasztó ¦ hőség Koreában. A tűző nap szinte felforralja a \' katonák kulacsában a vizet. A harckocsikban fojtogató a levegő, a gépfegyverek és a géppisztolyok amúgy is áthevült csöveit még jobban itlzzltja. Éjszakán, ként megered az eső, ez azonban nem hoz enyhülést. Reggelenként mintha^ forró pára ülné meg a földet és az ember lába beleragad a felázott, forró, agya- gos talajba.
A koreai néphadsereg a süp- t* pedő rizsföldeken, sziklás szakadékok mellett, nehezen járható
Szombat, if8f. aug- S.
utakon vonul előre. Eszak-Korea ideiglenes fővárosában, Phöng- jangban a lakosság nagy figyelemmel-kíséri a frontról érkező híreket. Phöngjang utcáin, a hé zak falán, zászlócskákkal teletüz. deli térképek vannak felfüggesztve. E zászlócskák « néphad. sereg győzelmes előrehaladását Jelzik.
A LfiGIHARC MESTERE
Félelmetesen üvöltenek fel Phöngjangban & szirénák. Újabb légiriadó. Az emberek az óvóhelyre sietnek ég ott várják be az amerikai banditák légitámadását. _
Az égbolt azonban tiszt.’ marad, csak valahol messze hallatszanak tómba robbanások, A rádió nemsokára közli, hogy a légiriadó elmúlt. Nem sokkal ké- *6bb aztán híre Jár, hogy amerikai repülők tartottak Fhöhg- iang felé azonban útjukat állta Szo-Dü-Phll vezetése allatt álló repülőkötelék.
Szo-Eü-Phll és társai légiharcba bocsátkoztak az amerikai bombázókkal és a kisérő vadászgépekkel. A koreai repülök egy vadászgépet lelőttek, a többit elkergették.
A megzavart légi kalózok üres mezőkre doblék bombáikat. . A koreai repülőkötelék azonban tovább üldözte az ellenséget és menekülésre kényszeritette. Üldözés közben pusztították el őket. Ez a hat amerikai repülőgép soha többet nem fog békés yérosokat bombázni.
\' Ez csak égy epizód Szo-Dü Phtl dicső harci tevékenységéből. ‘
AZ AMERIKAI GYILKOSOK
Phöngjang a festői Morabon. hegy lábánál feleszik. A Központi Sugárúton sok üzlet van. Az állatai áruházak kirakatai tarka selymekkel és illatos fűszerekkel vannak teli. a cukorgyár és a selyemszövőgyár kéményei békésen füstölnek, a ha-
talmas Tedongan folyó partján pedig fazekasok rakják ki készítményeiket.
Nem messze innen fekszik az uj Phöngjang, ahol mindösszo néhány évvel ezelőtt építette fel a nép első egyetemét, aztán a különböző főiskolákat, a háromemeletes kórházat, n tágas, világos és modern lakóházakat, amelyeknek helyén azelőtt csak nyomorúságos viskók voltak, a város minden részén állványok emelkednek a magasba.
Most. amikor az amerikai bombák által felsebzett Phöng- Jangot nézzük, önkéntelenül is a szovjet városokra gondolunk, amelyeket szintén romboltak a fasiszták repülőkötelékeinek bombái.
Meglátogatjuk a kórházban a súlyos sebesültek eey csoportját Jun-Csan-Glnt. a 19 éves tehetséges festőművészt, áld az amerikai bombatámadás alkalmából elvesztette a kezét, Lim-Ham- Cseket, a fiatal pcstásfiut, akit
munkája közben ért az amcriksl
repülőgép gépfegyversorozata, meglátogattunk egy munkás haldokló gyermekét, a 9 éves Jan* Gun-Namot, akit a kertben Já<ek közben ért a bombaszllénk.
A BÉKÉS NÉP HARCOSS AVALT
A hazáját békésen építő koreai nép az amerikaiak és bábjaik támadása után egy emberkén1 sietett a haza -védelmére. Kinv Ir.Szen felhívására nagyon sok fiatal koreai hazafi kérte felvételét a hadseregbe: munkások
páráié *ok és főiskolai hallgatók. Azóta is újabb és újabb ezrek jelentkeznek.
Az imperialisták harcra kény- szeritették ezt az építő, békés népet. A koreai egyik kezével épít. másik kezével pedig azt a házat védi, melyet most emel. A kiváló épitő. ugyanolyan kiváló a harcban is. Megvédi hazája becsületét és szabadságát ** amerikai agresszorok és csatlósaik* merényletével szemben.
Komárváros beváltja Rákosi elvtársnak tett ígéretét
Egy héttel ezelőtt örömteli hangú táviratban számolt be a komárvárosi dolgozó parasztság Rákosi elvtársnak arról, hogy a község túlteljesítette czévi teljes terménybegyüjtési tervét. A táviratban ígéretet lettek dolgozó népünk szeretett vezérének. hogy Alkotmá- r.vunk tiszteletére augusztus 15 ig a .,C“-véleli jegyre az előirányzaton felül további 20 százalékot adnak be.
Amióta ez a távirat Komár- városról Budapestre.
Rákosi elvtárs kezeihez
írt. a községben egy pillanatra sem hagyott alább a versenyszellem. bár a terménybegyüj- tésben a hét elején némi fennakadás volt. Sági Péter terményfelvásárló ugyanis egykét napra elutazott a községből. erre az időre pedig Ko- márvárosban beszüntették a terménybegyüjtést. De lényegében ez nem jelentett semmit, mert amint ismét megnyíltak a terményraktár kapui, azon rvomban fokozódott a tér ménybegyüjtés lendülete is.
Minek tulajdonítható, hogy túl a 100 százalékon Komár városban még mindig változatlan lendülettel folyik a ter- ménybegyüjtés?
Legelsősorban annak, hogy a
komárvárosi pártszervezet __
és ezen belül a népnevelők — még mindig elsőrendű harci feladatnak tekinti a terménybegyűjtés kérdését, mint jövőévi kenyerünk bizositásának legdöntőbb jelentőségű csatáját. A jó eredmény elérésekor
a pártszervezet
és annak vezetősége nem érezte befejezettnek a munkát és nem mondta, hogy ..mi megteltük amit . -
szakát!“ A népnevelők pedig azóta is szüntelen végzik felvilágosító munkájukat és — mint a tények is bizonyítják — munkájuk eredménnyel jár.
De a népnevelők munkája azért is eredményes, mert a komárvárosi dolgozó parasztok értenek a kevés szóból is. Tisztában vannak azzal, hogy teljes ga. bonafeleslegük beadása haszon a dolgozó népnek, de haszon saját maguknak is. Hiszen a gabonafelesleg beadásával megszabadulnak az értékesítés további gondjától úgy. hogy a rendes napi áron felül még 2 forint mázsánként jutalomban is részesülnek.
Erre gondolhatott Csöndör László 13 holdas közéDparaszt is. aki — miután gondosan kiszámította.
hogy mennyi gabona kell 12-tagu családiának fejadagjára és a vetőmagra — beadta minden feleslegét, s ezzel 498 százalékos eredményt ért el. Szekrény József 9 holdas középparaszt 401 százalékra teljesítette kötelezettségét. Kovács/-István 5 holdas kisparaszt—js beadta minden gabanafeleslegét.
Ilyen eredményekkel törekednek a komárvárosi dolgozó parasztok arra. hogy teljesítsék- Rákosi elvtársunknak tett ígéretüket.
Ami eredményt
már eddig elért a község, az sincs messze az Ígéret teljesítésétől. jóllehet augusztus 15-től még tiz nap választ el. Komár- városon a ..C“-vételi jegyre eddig\' 1497 mázsa gabona gyűlt össze. 22# mázsával több. mint az egész évi előirányzat. Száza- lékszerüen: 118 százalékos
eredmény ez. A és B-vételi jegyre pedig már a 189 százaléknál tart Komárváros.
Ha továbbra is ilyen lendülettel folyik a terménybegyüj- tés Komárvárosban. augusztus
15-én bizonyára az ígéret túlteljesítéséről számolnak be Rákosi elvtársnak.
mar
Zalaszentmihály jelenti: „Augusztus 3-án este 162 százalék a terménybegyüjtési tervünk"
Újabb hatalmas összegű Tervberuházások Zalában
Dolgozó parasztságunknak majdnem 5 millió célhitel
Szocialista építésünk egyre gyorsuló ütemben teremti meg mindazokat a feltételeket, amelyek ötéves tervünk további hatalmas beruházásait lehetővé teszik. Egymás után nőnek ki a földből népi demokráciánk új alkotásai, dolgozó népünk jólétét, erejét növelő új létesítményeink. Pártunk vezetésével egyre inkább sokasodnak azok az eredményeink, amelyek teljes egészében visszajutnak dolgozóinkhoz, mint a terv jelentős összegű beruházásai. Megyénkben már eddig is számos üzem, község, szocialista szektor, intézmény részesült komoly juttatásban s ezek mindegyike mér- főldes lépésekkel viszi előre szocialista fejlődésünket.
Zala megye újabban is jelentős összegeket kapott ipari és mezőgazdasági fejlesztési célokra. Állami gazdaságaink az állattenyésztés színvonalának és minőségi ál:<r.fajták kitenyésztésének cé.j t a 2,560.000 frrintot kaptak. Megyénk fÖlJ- művesszövetkeztei dolgozó parasztságunk áruellátásának biztosítása céljára kereken 4 millió 930 ezer forintot kaptak. Ez is bizonyítja, hogy Pártunk, kormányzatunk a dolgozó és középparasztok ügyét szirén viseli. Ezideig ebből már 124 főldmüvesszövetkezet részére
együttesen 3,092.000 forintot
folyósítottak. Ugyancsak a dolgozók olcsó és jóminőségű áruellátását segíti elő a megyénk népboltjainak részére juttatott
437.000 forint, amely újabb dák létesítését teszi majd tővé. Csődé község pedig 30 ezer forintot kapott három Za- la-híd helyreállítási muukála- ta:nak elvégzésére. Ipari termelésünk kapacitásának növelése céljára szintén jelentős összegeket fordítunk. A nagykanizsai és zalaegerszegi Magasépítési N ^ raktárak építésére, a termelés növelésére 50. i K), illetve
42.000 forint hitelt kaptak. Nagykanizsán ezenkívül még a következő beruházás jk történtek. A Bauer-íéle szerszámára- g-)ár új helyiségeire* helyreállítására 110 ezer, a nemrégiben alakult Községi Húsüzem KV — amely augusztus 15-én kezdi meg működését — 133 ezer fönn tót kapott a tér / beruházási keretből. A Megye: Tanács vég- rehajtóbizottságanak tervosztály a teskándi és tóteji téglagyárak beindítására pedig 47 ezer forintot fol/ósitett.
A számok önmagukért beszélnek. Valóra válik Rákosi elvtárs mondása: „Nem lesz az országnak egyelíei^tgy olyan városa, községe sem, amely ne részesülne az ötéves terv áldásaiban**.
Ebben a községben mindenki mosolyog. Meg is van rá az okuk. A községháza, a szövet kezeli terményraktár előtt, meg az alsó utca sarkán felállított díszes versenytáblán ez áll: ..Augusztus 3-án este: községünk 162 százalékra teljesítette terménybegyüjtési tér vét!“ Valóságos kocsikaraván hordja be a szövetkezeti magtárba a jövő esztendei életet. Ilyet még nem látott a község. Más is alig.
Miklós Zsiga, a terményfelvásárló büszkén újságolja, hogy ma több. mint 230 mázsa volt az átvétel.
— Minden mázsa gabonát átvizsgálok, mielőtt a többi közé öntjük. A terménybegyüjtési csatában, különösen nagy éberséget követel meg tőlünk a Párt.
Kis vártatva a begyűjtőhelyre érkezik Pető elvtárs, a helyi párttitkár is. Papír, ceruza a kezében. Számol,
C-jegyre közel nyolc és fél vagon
— 600 mázsa volt C\'re az
előirányzat. A mai 128 mázsával együtt pontosan 830 van bent idáig. Azt ígértük a vasárnapi nagygyűlésen. hogy az
alkotmányunk egy éves évfordulójának ünnepnapja előtt 200 százalékban teljesítjük a nép állama iránt becsületbeli kötelességünket, de még ezen is túl megyünk!
A Párt népnevelői, a Népfront bizottság. MNDSz, DéFOSz. ifik összefogtak a terménybegyüjtés sikere érdekében.\' A cséplőgépek- munkásai pedig egymással vannak versenybe. A „Villám“-ujság ott van minden cséplőszekrény oldalán. Rajta az előző rapi teljesítés és hogy melyik dolgozó paraszt mit adott be a szövetkezetbe. Olvassuk, hogy a község legjobb terménybeadó gazdája Pajzs József elvtárs.
Ci
Kommunista. Példát mutat. A Népfront bizottság tagja Pető István elvtárs. ö is 501 százalékban teljesítette a begyűjtést. Kocsis Mihályné MNDSz asz- szony: 509 százalék a teljesít ménye. Szép eredmény.
De sorolhatnánk egy egész oldalon a neveket. Rákosa Márton elvtárs 497, Bedő Ferenc 480. azután Németh István 527 százalék! Amikor Kocsis Mihálynét megkérdeztük értelmesen felelt:
A munkás-paraszt szövetségért... •
— Amig a koreai parasztasszonyok az én családom békéjéért is fegyverrel a kezükben vívják hős^ küzdelmüket a gyilkos amefikai banditák ellen, éh több mint 500 százalékos gabonabeadással gyorsítom meg teljes győzelmük mielőbbi kivívását. Azután meg itt van. a mi földművesszövetkezetünk. ahová csak úgy árad az az áru, amelyet az ipari munkásság küld a mi számunkra. így erősitjük a mi összefogásunkat. Ezért ad be itt mindenki jóval az előirányzat fölött.
— Hát azt a sok péti-sót, amit a mi államunktól azért kaptunk, hogy ilyen szép tér méseredményünk lett. azt kinek köszönhetjük emberek? — Ugye. hogy az ipari munkásságnak!
Visszaverik
az ellenség támadását
így beszél dolgozd paraszttársaihoz Pető István népnevelő. — ök küldték a traktorokat. az ekéket, szelektorokat. hogy könnyebb legyen a. munkánk. _ _
A szövetkezeti magtár előtti tér igy estéként igen népes mostanában. .Valóságos nagygyűlés van itt minden este. Eljönnek a közigazgatás dolgozói
is. élükön Csupor Béla községi jegyzővel. Egyetlen téma körül forog a szóbeszéd: Melyik lesz a megye legjobb tér ménybeadó községe. Mert hiszen ez amellett, hogy nagy kitüntetés még komoly anyagi
előnyökkel is jár. És az üzemi munkások vándorzászlója is ide kerülne.
Az ellenség azonban itt is dolgozik. A Párt népnevelőivel együtt a falu öntudatos dol- gazó parasztjai azonban visszaverik aljas támadásaikat és gyors gabonabegyüjtéssel válaszolnak
azokra. Bebizonyítják, hogy a terménybegyüjtési verseny sikere egyúttal a munkás-paraszt szövetség, a béketábor erejét jelenti, aki ez ellen az erő ellen tőr, ezerszer jaj annak, mert a dolgozó wa&w. gyár nép vasöklével találja"*”’1 szemközt magát.
(J. I.)
Zalamerenye augusztus telfesiti a begyűjtést
.. Festői dombok és völgyek ölelik körül szerető anya módjára ezt a kis községet, amely ott terül el. ahol a bekötő ut zsákutcába fut és felé csak egy ut van: vissza Garáboncra. Zalamerenye egészen kis község, alig 700 ember lakja, de most mégis nagyra készül. Augusztus
12-re — tehát éppen mához egy hétre —teljesíteni akarja ezévi terménybegyüjtési tervét.
As önként rákiált feladat
nem is olyan nagy. Legalább is erre mutat az a néhány adat, amit egyrészt a bonci jegyzőségen, másrészt a merenyei községbirótól tudunk meg. Zalamerenyének az adatok szerint — A és B vételi jegyre ebben az évben 230 mázsa kenyérgabonát kell be gyűjtenie- A C vételi jegyre valamivel több, 310 mázsa a község előirányzata. Ez az amit október 2-ig kellene teljesíteni és amit Zalamerenye Alkotmányunk iránti tiszteletből már augusztus 12-re 100 százalékig be akar fejezni.
Péntek János községbiró szerint ennek nincs is semmi akadálya. Nincs!
— Már csak azért sem — magyarázza —. az A és
B vételi jegyre már eddig is túlteljesítettük az előirányzatot. — Büszkén mondja ezt és szavaiban ott cseng az egész kis község büszkesége, így folytatja: — Aztán a C vételi \'jegyte is már benne
van a magtárban a gabonának több, mint kétharmada.
Mindez pontosabban igy néz ki: A—B jegyre eddig az előirányzat helyett 318 mázsa gyűlt be, ami -
* 135 száza
jelent. C-jegyre pedig a tervbevett 310 mázsából együtt van már 212 mázsa. Ez viszont 67 százalékot jelent.
— A: községben tulajdonkeppen most kezdődik csak igazán a begyűjtés — mondja ® nogyradai földműves szövet.
kezet terményfelvásárlója. _
A múlt héten még csak kétszer volt átvétel. Most viszont hogy a község a felajánlást tette.már minden nap veszünk át gabonát.
Ezeknek a napoknak a len. dülete meg is látszik az eredményen: eddig teljesítette a község az egész évi begyűjtési terv 97 százalékát! ezt egy héttel augusztus 12 előtt tették.
A dolgozó parasztok pedig igyekeznek minél több gabonát beadni. Versenyeznek ebben Ae Madár János 6 holdas Jdsparaszton még senki sem tett túl.Hintve csak özvegy
Horváth Jánosné érte el. Mindketten 500 százalékra teljesítették beadási kötelezettségüket.
— Én a magam részéről
asért tettem
ezt — mondja Madár János —, mert meggyőződtem róla, hogy én is jobban jövök ki, meg .az állam. is. rA géptől
vittem be a gabonát, mert igy jobb. Nem kell vele vesződnöm, meg kerülgetn
•— Ami azt illeti — özvegy Horváthné — én is ezért hoztam be a felesleget a géptől. Így ember nélkül bajos lett volna hurcolnom jobbra, balra a gabonát. Most meg még többet is kaptam érte.
Zalamerenye most még jobban megszorítja a begyűjtést, a népnevelők még munkájukat a további jó eredmény eléréséért. Versenyben állnak ugyanis cal és egyelőre ők vannak elől. Ezt a helyet mindenáron meg akarják tartani.
— Mi akarjuk teljesíteni elsőnek, amit vállaltunk — mondja Péntek elvtárs. — Meg aztán mi akarjuk előbb jelenteni is ezt Rákosi elvtársnak-
Népnevelőink munkáját segíti elő a
Népnevelő
főzet olyasába.
Szombat, 1950. au* S.
II magyar parasztkBIdSttség csoportja Frunzeban és Odesszában
hírek
0 KÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL
Á magyar parasztküldöttség tagjainak cgy ^ csoportja megtekintette a sztálini kerüj let Kari Marx nevét viselő kolhozát. A vendégek megismerkedtek a kolhoz sokoldalúan fejlett gazdaságúval, megszemlélték az asztalos- és lakatosmúhelyeit, a malmot, darálót, a villamos fejőgépeket. A magyar parasztok megszemlélték a kolhoz ménesét és az arató-cséplőgéppel folyó I aratást-cséplést I
A magyar parasztküldött-1
sóg tagjainak Odesszában tartózkodó csoportja szerdán egész nap a Liszenko nevét viselő nemesitő és örökléstani intézet munkáját tanulmányozta. A magyar falu küldöttei érdeklődéssel szemlélték a bemutatott, szárazságot tűrő és magas terméshozama őszi cs tavaszi búza, árpa, gyapot, tengeri stb. fajtákat. Megtekintették a laboratóriumokat is. Csütörtökön a csoport tagjai Odessza városát tekintették meg.
VÉR ÉS DOLLÁR
A világ minden haladó újságját bejárta egy fénykép, amely leleplezi az amerikaiak koreai agressziójának előkészítését. A fényképezőgép lencséje abban a pillanatban mutatja John Foster Dullest, amikor Észak- és Dél- Korea határán megszemlélte Li Szin Mán amerikai báb csapatait. Nem kell kifinomult psziho- lógusnak lenni, hogy elképzeljék, milyen érzéssel nézett ez a hét- próbás háborús gyújtogató látcsövével a 38. szélességi fokon túlra. Hiszen Dulles * legnagyobb newyorki bankok, a „National City Bank oL New-York" és az „American Bank Note Companyu felügyelő bizottsági tagja. John Dulles politikáját mindig ^ dollár határozta meg. így volt ez a múltban is. amikor Dulles és a tulajdonában lévő ügyvédi cég támogatta Franco, a véreskezü pojáca fasiszta karrierjét. Ez a helyzet most is, Jamikor Dulles nem kisebb buzgalommal gyámoülja Li Szin Mant, a koreai nép nemzeti érdekeinek árulóját.
Még a reakciós amerikai sajtó sem tudja elhallgatni azt tényt, hogy a _ tengerentúli monopóliumok ázsiai kontinensen rendezett agresszióval keresnek kit utal*, az egyre veszedelmesebben kibontakozó gazdasági válságból, így például a ..Journal of Com- merce" nyíltan beismeri, hogy a gépiparban és az amerikai ipar egyéb ágaiban a túltermelés veszélye jelentkezik. Ha nem lenne az amerikaiak koreai agressziója, ekkor — írja az újság, — „a piac néhány hónapon belül túltelítetté válna". A koreai válság mindeneseire elodázhatja ezt a visszaesést, amelyet várni lehetett a közszükségleti cikkek keresletének megszűnése alapján. A „Business Week" hetilap ezt mondja: „A koreai válság egy dolgot bizonyossá tesz, nem kell tartanunk az üzleti tevékenység bármiféle komolyabb csökkenésétől. A kereslet fegyverekben néhány évig nyilvánvalóan növekedni fog". Ilyen példátlan az amerikai politika cinizmusa... A Koreában ömlő vér nem más a tengerentúli tőzs- dések és üzérek számára, mint , biztosíték" az ..üzleti tevékeny- ség“ hanyatlása ellen.
A Koreában elpusztuló életek, elsüllyedő hajók, kigyulladó tankok és süvítő gránátok — mindez számukra csak azt jelenti, hogy biztosítva van az amerikai hadiipar termelésének kereslete. Egyébként az egyszerű amerikai ember, Jim, vagy Bob, aki égő tankban fejezi be életét az acéltrösztöket sokkal kevésbbé érdekli, mint maga a tank. Az elégett tank helyeit újra-van szükség. És ez uj dollárokat jelent az üzletembereknek. Lövöldözzön minél főbbet, ne sajnálja a gránátokat miszter MacArthur — hiszen dollárokat jelent! Költsön minél többet a háborúra, miszter Truman — ez sok dollárt hoz* nekünk!
Az amerikai gangsztereknék, akik egyszerűen „üzletembereknek" nevezik magukat, közvetlen érdekük, hogy minél tovább tartson a háború, hiszen minden esyes kibocsátott légierőd", minden egyes vadászgép, minden egyei tank — uj dollárokat hoz a Curtiseknek, Whitneyknek és « többi éTösdieknek,akik az
Egyesült Államokat saját nyerészkedésükért véres kalandokba taszítják, hogy felöltöztessék és felszereljék, a vágóhidra taszítsák egyszerű jenkiket.
Hogy ezek kőül » katonák közül mennyien nem térnek haza, ez egyáltalán nem aggasztja Hoover, Taft, vagy John Dulles urat. Az „üzleti köröket" megnyugtatja az a remény, hogy a fegyverkereslet évekig fog tartani. A katonai és pénzügyi szakértők az Egyesült Államokban már kiszámították, hogy a koreai háború körülbelül 5 milliárd dollárba fog kerülpi. Ez azt jelenti, hogy az egyszerű amerikaiaktól, az adófizetőktől, a kapitalizmus agyonhajszolt lovától összeharácsolt százmilliók — aranyáradatként folynak majd a Mellonok, Dupontok és Mor- ganok markába.
Hogy Koreában az amerikai imperializmus valóságos háborút folytat a kis szabadságszerető nép ellen, erről szemérmetlen nyíltsággal beszélnek az amerikai üzletemberek és politikusok maguk is. így például Morse szenátor egyenesen elvetette Truman formuláját, hogj? „rendőri akcióról" van szó és kijelentette, hogy Koreában „háborút tfolytatunk és a kongresszusnak ezt a tényt a nép tudomására kell hoznia".
Ugyanakkor Bentsen. * képviselőház tagja, azt követelte Johnson hadügyminisztertől, hogy ne adjon ki többé jelentést csapatok és lőszerek uínakindi- tásáról Koreába. Ez természetes is: a háború — háború és nincs értelme kiszolgáltatni a hadititkokat. Taft szenátor zord hangon felszólította a kormányt, hogy a katonai kiadásokon kívül csökkentsen minden kiadást. Werry pedig a költségvetés minden olyan kiadását, amely nem hadi célokat szolgál, „mellékes, nek" minősítette.
Az amerikaiak koreai agresz- sziója minden egyszerű ember előtt felveti a kérdést, amely elől senki sem térhet ki: kivel tartasz, a békeharcosokk3l, vagy a háborús gyujtogatókkal. Mindenkinek meg kell kérdeznie önmagától, kinek a javára ömlik a dollár zsoldoshadseregének vére? a kapitalista rendszer elátkozott körforgása valóban félelmetes az egyszerű ember számára: az adófizető azért fizet a monopolistáknak, hogy megöljék fiát és testvérét, azért, hogy nyomorékok eltartására kényszerítsék, azért, hogy életszínvonalát a nyomor határáig süllyesszék! Az amerikai monopolisták, akik embervérrel kereskednek, azt remélték, hogy Koreában sikerül nekik nyereséges üzle\'et csinálni. De a tények megcáfolják a dollárimádók számításait, a szabadságát és függetlenségét hősiesen védő kis Korea példája azt bizonyítja, hogy ha az amerikai emberevők „nagy háborút" mernek kirobbantani, a népek haragja lesöDri őket a föld színéről. íN Soanov cikkéből.).
ZÁPORESŐ LEHETSÉGES
Vdrfcató időjárás: Mérsékelt, időnként északnyugati, nyugati szél, változó felhőzet, tőbbfelé, főleg nyugaton és északon záporeső. A hőmérséklet már nem süllyed tovább.
Az albán szakszervezetek gondoskodnak a munkások továbbképzéséről.
Az albán szakszervezetek minden eszközzel elősegítik a munkások ideológiai, kulturális és szakmai tudásának emelését. Az ipari vállalatoknál és a bányáknál 37 üzemi könyvtár működik, közel 30 ezer kötet könyvvel, ezenkívül 15 énekkart, 10 színjátszócsoportot és 2 zenekart is létesítettek. Az üzemekben Vörös Sarkok állnak a dolgozók rendelkezésére, ahol rádiókészülékek, könyvtárak vannak. Több üzem és építési vállalat saját házi filmvetítővel is rendelkezik. Az építkezési vállalatoknál 17 énekkar és színjátszócsoport működik.
Vasúti kocsi önműködő kirakóval.
Mieczyslaw Radwan, az ismert lengyel konstruktőr mérnök legutóbb olyan vasúti teherkocsit szerkesztett, melynek önműködő kirakókészüléke van. Ezek a kocsik mindenféle ömlesztett áru szállítására alkalmasak. A találmány lényegesen hozzájárul a szállítás gépesítéséhez, mivel a vagonok kirakodási idejét megrövidíti. A mintaként elkészített első vagont a szakértők kipróbálták és megállapították, hogy a szerkezet kifogástalanul működik és különösen nagy előnye, hogy tömeggyártásra alkalmas.
Román, magyar, német és szerb dolgozóparasztok testvéri összefogása.
A temesmegyei %Nagyjécse községben 55 román és német kis- és középparaszt alakított termelőcsoportot \' 290 hektár szántófölddel és 9 hektár kerttel. A. vezetőségben ugyancsak vegvesen vesznek részt a különböző nemzetiségű dolgozóparasztok. A krajováci Ogorul Nou (Uj ugar) nevű termelőcsoport tagjainak többsége szerb nemzetiségüekből áll, akik fogadalmat tettek a csoport megalakulása kapcsán a titoista klikk aljas ügynökeinek leleplezésére. Fibis községben 42 román és magyar család alakította meg a Sarló és Kalapács nevű termelőcsoportot, Gilád községben pedig 40 román, szerb és magvar parasztcsalád társult legújabban testvéri ősz- szefogásban.
polgár dolgozók Koreáért.
Bulgária dolgozói nagy felháborodással vették tudomásul az amerikai imperialisták koreai agresszióját. A bolgár szervezetek és a vállalatok dolgozói hatalmas tiltakozó gyűléseket tartanak. A bolgár dolgozók kiváló munkájukkal is bizonyítják együttérzésüket a koreai nép iránt.
Földosztás Kínában.
Északnyugat-Kína egyes körzeteiben is sor került a földosztás végrehajtására, Senszi és Sanszi tartományokban a földreformot ebben az évben befejezik. E két tartomány lakosainak száma, . mintegy 7 millió. Ebben az évben teljesen befejeződik a földosztás Henan tartományban is, melynek számos körzetében már a múlt év tavaszán elvégezték a földosztást. A jelentések szerint a földosztás eredményeként Henan tartományban a parasztszövetkezetek taglétszáma 4 millióról 7,132.000-re emelkedett. Ezek közül, mintegy 2 és félmillió nő, .
Szombat, 1950. aug*. 5.
#
Dolgozó parasztjaink éberségén múlik...
Megbüntették a szabotáló kulákokat
A dolgozó nép esküdt ellensége, a klerikális reakcióval szövetkezett kulákság, mindent elkövet, hogy dolgozó kis- és középparasztjainknak a mezőgazdasági munkálatok sikeres elvégzése érdekében tett ciófe* szítéseit meghiúsítsa, vagy az elért nagyszerű eredményeket megkísérelje kisebbíteni.
Zalaszentgyörgyőn nem az első eset, hogy a kulákokat a község éber .dolgozói kíméletlenül leleplezik szabotálásukéit tiári János 31 holdas kulák például ,yelf elejtette*4 ti végezni a védőszántást, de a zalaegerszegi rendőri büntetőbíró sem felejtette el Hárít 400 forintra megbüntetni. Hasonló jómadár Császár Ferenc cséplőgéptulajdonos kulák is, aki ugyancsak elmulasztotta végrehajtani a védőszántást. ö is megkapta ^ a maga 500 forintját. Horváth Gergely 32 holdas kulákot, aki Kerkai Győrgyné és Horváth Katalin nevű gyermekeivel együtt összesen 65 holdon gaz-
dálkodik, illetve szabotál, a védőszántás elmulasztása miatt 800 forintra bürrtették msg 7i- boly Ferenc 30 holdas kulákot ugyancsak emiatt 700 forintos büntetéssel sújtották.
Kardos András 27 holdas felsőbagodi kulák, aki „annak idején** a nyilasok községi katonai parancsnoka volt, most is hű maradt önmagához. A védőszántás neki sem jutott eszébe. Emiatt 500 forintra büntették. Bezárja a szabotálok sorát ifjú Farkas József felsőbagodi 30 holdas kulák; neki is megjárt a mezőgazdasági munkálatok el- szabotálásáért 700 forint büntetés.
A büntetések kiszabása azonban egymagában nem rettenti el dolgozó népünk aljas ellenségeit újabb szabotázs cselekmények elkövetésétől. Dolgozó parasztságunk éberségén múlik, hogy a falu vérszívói, a béke ellenségei elnyerjék méilo büntetésüket.
Sormáson is érik a gyümölcs!
Sormás község dolgozó parasztjai közül többen olvasták a tél folyamán Fehér Lajos elvtárs könyvét a Szc /jetiimé, a világ legfejlettebb mezőgazdaságú országáról. Nem is egyszer tanulmányozták át. Hallották a Szovjetunióban kint járt zalai parasztküldőttek előadásaiból, hogy milyen megelégedett, milyen boldog a szovjet kolhoz parasztok élete. Ezután x észtvettek maguk is egy-egy jól fejlődő zalai termelőcsoport megtekintésében.
Most megalakították a csoport
előkészítő bizottságot. A községi pártszervezet a már jelentkezett kisparasztokat munkájukban támogatja. Közösen tanulmányozzák a termelőcsoportok szervezeti szabályzatát, a munkaegység számolást. Ke- lenc János elvtárs, a községi pártszervezet titkára, már tizenegyed magával határozta el magát, hogy rövidesen a boldog : életet jelentő nagyüzemi gazdálkodás útjára lép. A hiányzó tagok is a jó felvilágosító munka nyomán néhány napon belül együtt lesznek.
Bárdos! plébános ur, a „ barmadrendöek“, meg az „utánpótlás"
Bárdosi Jenő hagyárosböröndi plébánost nemcsak szószékből ismerjük- Megtalálható mindenütt, ahol a nép állama elleni cselszövésre esküdnek össze a helybeli kulakok. Ö az iránymutatójuk és vezérük.
Meg is szervezte a maga hadseregét a „harmadrendüek44 képé- benl Ezek a. szóvivői a plébános urnák. Általuk igyekszik meg. fertőzni az egyszerű dolgozókat. Huszonhatan vannak. Vezetőjük Büki Sarolta, 45 holdas kulákcse- mete. Mikor ezek elárasztják a falut, úgy röpködnek a különböző rémhírek, mifft a templomtornyára szálló galambtömeg-.
Vasárnaponként litánia után jönnek össze, hogy kifőzzék újabb terveiket és Bárdosi plébános ur ilyenkor ájtatosan engedi útnak őket... így kelt lábra a faluban az a rémhír is, hogy az a fiatal, áld ifjúsági - szervezetnek tagja, halálos bűnt követ el és nem nyer bünbocsánatot, örökké a pokol tüzében szenved majd. És a háború.
. • meg a gabonabeadás...
így próbálja Bárdosi Jenő plébános megakadályozni az ifjúság munkáját Hagyárosböröndön. De a fiatalok nem hisznek a plébános ur meséjének. Hiszen már többször is becsapta őket.
Bárdosi úgy rendezkedett be, hogy maga körül csak .megbízható- emberek legyenek. így került a kántorsághoz Oszlányi Sándor sárfimizdói 70 holdas kulák, volt tanító. De a kántor ur már ö<regszik. Mit lehet tudni, hogy meddig húzza. így utódjáról is gondoskodik a plébános ur. Nagy előszeret*el tanítja kántor- ságra esténként — csak úgy kettesben — Németh Anna fiatal és csinos 55 holdas kuláklányt.. •
Azt nem tudjuik, hogyan haladnak a tanulással, de Bárdosi Jenő plébános urnák sem hulltak el a csikófogai és ahogy ismerjük, bizony ő is nagyon szereti a földi romantikát- Szívesen átváltja földi gyönyörökké a túlvilág! esetleges kárhozatot.
Levél egy „eltévedt" lenti fiatalhoz
Az elmúlt napokban Lentiből levelet kaptunk, melyben egy dolgozó a következőket írja:
„Vasárnap sportbál volt Lentiben. Ezen a bálon megjelent Hermán Albert is, aki a lenti -fűrészüzemben dolgozik. Nagy feltűnést keltett háromnegyedes nadrágjával és szivárványminden színében pompázó rikító színű jampec öltözetével.
A tánca hasonló volt öltözetéhez. Az amerikai stilust utánozva, a nyugati taxigörlöket megszégyenítő mozdulatokkal kínozta egész este a lenti lányokat.
Amikor minden vonalon harcolunk az ilyen nyugati jampec öltözetek és főleg e „kiváló" táncok lejtói ellen is. még mindig találunk a
lenti fűrészüzem ifjúmunkás sai között olyanokat, akik ilyen papagály-öltözetet vesznek magukra.
Szerintem az ilyen majmolók munkahelyükön sem állják meg helyüket. Ezek közé tartoznak azok, akik, ha az ifjúsági szervezetről hallanak,csak
tett ajakkal semmitmondóan legyintenek egyet. Figyeljen fel rá a lenti fűrésztelep öntudatos ifjúsága és igyekezzék meggyőzni Hermán berto* helytelen magatartásáról. Ha pedig ez nem sikerül, akkor van még egy mód. ..hiszen van szépszámmal öntudatos munkásfiatal, aki szívesen dolgozik. 0 meg csak jár ja a szombát...
Eait lenti dolaotá.*
Behozzák a 11 negyedévi lemaradást — túlteljesítik a 111. negyedévi tervet
a Gépjavító NV dolgozói
Számos felajánlás a koreai hétre a Vasvázas termelési értekezletén
Holnap választják meg
a Megyei Békevédelmi Bizottság tagjait
Első termelési értekezletét tar- mint önálló nemzeti vállait az Ásványolajipar Gépjavító ^ ^ bizalmiak személyes meg- tesző:esőkkel és a röpgyüléseken készítették e15 az értekezle- ;\'v Megmagyarázták a dolgo. x^knak "az értekezlet fontosságát, hivatva van az eddigi hiá- Irosságok kiküszöbölésére és a Pv-^bb: feladatok megismerésére, wV zz- üzem a következő negyedévben az eddiginél jóval ^srvcfcb eredményeket tudjon c’érrJ A jó \'előkészítés eredmé- rVé volt, hogy a vállalat dolgo- IV _ a délutáni műszak kivé- *e\'irel — csaknem teljes számmegjelentek az értekezleten fs * feszült figyelemmel hallgatlak Faluvégi György elvtárs. a vállalat vezérigazgatójának beszámolóját. az ötéves tervünk II. negyedévéről.
zók az alapbéremelés és normarendezés igen fontos kérdéséről sem és ezt felszólalásaikban ügyesen kapcsolták össze a most meginduló
koreai héttel
A felszólalók kivétel nélkül örömmel üdvözölték az uj normákat. Szavaikból kicsendült, hogy érzik és tisztában vannak azzal, hogy laza normával nem lehet építeni a szocializmust. Egyben felajánlásokat is lettek a kcre3i hétre. Miszlai elvtárs felszólalásában rávilágított arra, hogy a hős koreai nép a szabadságáért harcol a betolakodó angolszász imperialisták ellen, ugyanakkor a mi szabadságunkat a felszabadító Szovjet Hadsereg hozta meg számunkra és mi ezt
a szabadságot a koreai műszak maradéktalan teljesülésével akarjuk bebizonyítani, hogy megérdemeltük.
Ifjú Fodor Ernő bejelentette, hogy a koreai műszakban az uj normával teljesítményét 125 százalékra fokozza. Hasonló értelmű felajánlást tett Dancs József esztergályos. és valamennyi üzerorészleg. Nem maradt ki a dolgozók által kezdeményezett felaiánlásból a
műszaki értelmiség
seng^ A munka helyes megszervezését, munkamódszer átadást ajánlott fel Nagy Péter művezető. Mészáros Kálmán mérnök, Weingártner Péter tisztviselő, Mnndik János művezető és még számosán.
A béke védelmének hatalmas feladatai napról-napra komoly erőfeszítést igényelnek megyénk minden dolgozójától. Ezt a harcot csakis úgy vívhatjuk meg sikerre!, ha munkánkban minden győzelmünk szervezőjét nagy és erős Pártunkat követjük és még egységesebben felsorakozunk a Szovjetunió vezette hatalmas béketáborban. Megyénk ipari munkássága. dolgozó parasztsága és haladó értelmisége tudatában van történelmi felelősségének és ezért is járul hozzá még jobb, még több munkával a béke arcvonala ránk eső szakaszának erősítéséhez.
A termelési értekezlet jó munkát végzett. A dolgozók felszólalásaikban hozzásegítették a vállalat vezetőségét ahhoz, hogy a II. negyedév termelési tervének lemaradását a III. negyedévre behozzák .sőt túlteljesítsék.
IA dolgozók szavaiból kitűnt az
Ezért\'vált szükségessé, hogy. napirendre tűzzük a Megyei Békevédelmi Bizottság megválasztását, amelyben dolgozóink legjobbjai: élmunkások, kiváló munkások, dolgozó parasztságunk és szellemi dolgozóink legkiválóbb- jai foglalnak majd helyet*
A Megyei Békevédelmi Bizottság holnapi ünnepélyes alakuló ülésén Farkas József elvtárs. a Megyei Tanács végrehajtóbizottságának elnöke mond megnyitó beszéde^, majd Darabos Iván elvtárs, a Párt megyei titkára ismerteti a feladatokat. Ezután kerül majd sor a Bizottság megválasztására.
értekezleten, hogy látják a fel-\' adatokat az üzem életében és
ígéretet tettek arra, hogy jó
munkájukkal azon lesznek a termelés fokozásával, a hibák kiküszöbölésével elősegítsék a szocializmus mielőbbi megvalósulását.
A beszámolóból kitűnt, hogy a Gépjavító NV II. negyedévi tervét zz előirányzathoz képest cssk
90 százalékban
tudta teljesíteni. A 10 százalékos \' lemaradásban közrejátszott. a :ársüzemck tervmunkáinak késedelmes beküldése, de hiba volt
zz anyagelökószi’ésbcn Ls az
üzem kapacitásának nem teljes kihasználásában is. Javulásról t beszélt a kifizetett termelési értéknél, amely lótsiámemelés ellenére ;$ 4 százalékkal alatta maradt az első negyedévi átlagnál.
Nem maradt ki a beszámolóból az egyik legfontosabb ipari problémánk sem. az alapbér emelés és a normarendezés kérdése. RűvilégiUm arra. hogy a dolgozók is megértették: a laza normával nem lehet épi4-éni a szocializmust és számosán ^ maguk kérték normájuk rendezését.
A feladatokat is megjelölte a beszámolójába^ Faluvégi eivtárs. A lemaradás és a hibák kiküszöbölésére át kell szervezni a munkaversenyt. A műszakiak feladata legapróbb részletekig felbontani a terveket, hogy a dolgozók verseny felajánlásaikban ellenterveket tudjanak készíteni. A másik fontos teendő a III. negyedévre előirányzott tervnek maradéktalan végrehajtása.
A dolgozók munkaviszonyának örvendetes megváltozására mulatnak a felszólalások hatalmas tömegei. Közel negyven dolgozó szóit hozzá a vállalatvezetői beszámolóhoz. A kritika és az önkritika hangján tárták fel azokat a hiányosságokat, melyek közre játszottak az előirányzott terv teljesítésében. Több kritikának hiányossága volt, hogy
nem nevezték meg
azokat a személyeket, akik a hibákat elkövették. így Dancs elv- ¦árs is felszólalásában rámutatott arra, hogy az ellenség, a jobboldali szociáldemokrácia imperialista ügynökei a gépműhelyben is próbálkoztak uszítani a normarendezés ellen, de hogy Mk voltak azok nem nevezte meg.
. Többen rámutattak a munka szervezésének hiányosságaira is. Előfordult, hogy lakatos szakmunkások anyaghordással voltak elfoglalva, ami jelentős kiesést okozott a termelésben. Hiba az is. hogy igen sokan nem tudnak szakrajzokfcól dolgozni. Életrevaló volt ebben a kérdésben Büki Béla eivtárs javaslata. Üzemen helül szakrajz-oldatási tanfolyam indítását javasolta.
örvendetes volt. hogy az asztalos műhely kivételével •-ala- mennyl üzemrészleg és osztály hozzászólt a kérdésekhez. Felve tették problémáikat és kritikát gyakoroltak a hibáig felett. . Nem feledkeztek meg a dolgoJó
politikai előkészítés — jó termelési értekezlet
Az egerszegi TEJERT dolgozói felkészültek a koreai hétre
A Xyugatdunántuli Sajt és Vaj termelő NV cserszegi telepének termelési értekezlete ezúttal minden eddiginél sikeresebb volt. A jó politikai felvilágosítás, a dolgozók között folytatott alapos és minden apró termelési mozzanatra kiterjedő agitáció, a Párt Politikai Bizottsága és a minisztertanács . határozatának \'részletes ismertetése, az üzem sajátosságaira való kielemzéso eredményezte, hogy a termelési értekezlet mindvégig lelkes és hangulatos volt. A gondosság egyébként a külsőségekben is megmutatkozott. Az üb helyiségét erre az alkalomra szépen feldíszítették. A két szemközti falon ez a két felirat volt olvasható:
laza normákkal! El a kel Koreától! Ez a két felirás kifejezte, magábasüritette az itt történtekét és elhangzottakat.
?
Gyopáros elvtárs. telepvezető beszámolójában részletesen foglalkozott \' az üzem első félévi termelési eredményeivel és hiányosságaival. Megemlitette, hogy a második negyedévi begyűjtési tervet 160, a termelési tervet pedig 152 százalékban teljesítették. Az egy főre eső termelési érték az utóbbi időben 175 forintra emelkedett* ami a rnd- sodik negyedévben 100 forint kifizetett munkabérre eső termelési érték 25 százalékot emelkedésének felel meg. A technikai fejlődés, uj. modern és nagyobb teljesítményű gépek beállítása azonban fellazította a normákat az ütemben is, amit maguk a dolgozók is látnak. Ezért ezeket rendezni kell, hogy az yre fokozódó követelményekkel sikerre] birkózhassanak meg. Végre kell hajtani a minisztertanács határozatát ez biztosítja a termelésben az előrehaladást.
?
A hozzászólások során a dolgozók lelkesen tették meg felajánlásaikat a koreai hétro. de felvetették a laza normák felszámolásának szükségességét. az üzem munkájában mutatkozó hiányosságokat s egyúttal javaslataikat is megtették ezek kijavítására- Horváth Tibor elvtárs, üb. titkár nagy általánosságban tette az * alapbéremelés és normarendezés kérdését, de a telepvezető beszámolóját nem egészítette ki konkrét példákkal A laza normákról alig nőit valamit. Varga termelési felelős sokban helyrehozta
Horváth üb. titkár hibáját. Rámutatott, hogy a normák megállapítása óta eltelt időben számos uj gépet kaptak, uj technikai eljárásokkal dolgoznak, de a norma még mindig a régi. Azelőtt 800—400 literes pasztőrrel dolgoztak, most 1000 literessel. Az egyikkel 12—14 óra alatt, a másikkal 3 óra alatt érték el ugyanazt a teljesitményt. Amig kisebb köpülő gép volt. 12—14- szer is el kellett végezni naponta ezt a műveletet, A 2000 literes köpülő beállításával pedig 6—7-szer kell kö- nülni— Pete Géza újítási felelős az ujitó brigád munkáját ismertette. Az év eleje óta 13 újítást adtak be, ebből tizenkettőt
elfogadtak. Előrelátható megtakarítási értékük 21 ezer forint lesz. Az uj normák szükségessé teszik az ujitómozgalom kiszélesítését, ezért fontos, hogy a havonta tartott ötletnapokat még alakosabban megszervezzék. A koreai hétre vállalja, hogy öt újonnan beállítandó tejkezelőt oktat ki a helyes zsirvizsgálatra. — Bertalan Lajos elvtárs is örömmel üdvözli az uj normák bevezetését, Dén Jenő pedig a vajmunkások < nevében felajánlja a koreai hétre a köpülések negyed órával való lerövidítését. Vállalják még. hogy 55 kiló vaj helyett hatvanat adagolnak naponta. — Niczinger János elvtárs a
normák elavultságáról beszél. Az uj gépek, a begyakorlottság. úgyszólván felére csökkentették egy-egy munkafolyamat időtartamát — de a norma a régi. így természetesen a teljesítmények sem reálisak s akadályozói a munkaversenynek. — Ciboly Anna ugyancsak vállalást tesz a koreai hétre: — a gépek elmosásán kivül egyszeri pasz- tör meszelést végez ei. — Gurlik Ferenc ígéri, hogy az újítókor a koreai héten két ujitást dolgoz ki és alkalmaz majd.
Hibául kell felhozni, hogy maguk a dolgozók sem számoltak be konkréten a laza normával kapcsolatos gyakor- * lati tapasztalataikról. Az ellenségről ugyancsak nem esett szól Ha viszont erről isis beszéltek volna, még sikeresebb lett volna a termelési értekezlet.
Ezért 4 százalékos C-jegyre a gabonabeadás Csonkahegyháton
Támad* a kulákság — nem gazdája a pártszervezet a falunak
A csonkahegyháti körjegyzőséghez 4 község tartozik. Kus- tánszeg, Milej, Németfalu és Pálfiszeg. A körjegyzőség területén a cséplés jó ütemben halad. Eddig elcsépelték úgy 70 százalékát a learatott gabonamennyiségnek. Annál lassúbb a gabonabegyüjtés üteme. Az A és B-vételi jegyre beadott -gabonamennyiség 325 mázsa, mely alig teszi ki az előirányzat 18 százalékát. C-re még a négy százalékot sem érték el az 58 mázsa „beadott” gabonával — szégyenszemre.
A SzővOSz felelőssége
Honnan erednek ezek a súlyos hibák? Mindenek előtt felelősség terheli a SzöoOSz-t. A jegyzőség területén két gabonaraktár áll a dolgozók rendelkezésére, mégis körülbelül 10 nappal ezelőtt kezdték meg csak működésüket. A csonkahegyháti földmüvesszövetkezet gabonamagtárában több mint egy héten keresztül nem volt, aki a vétel jegyzést vezesse. Ez nagymértékben hátráltatta a gyűjtés ütemét- A kustánszegi magtárban pedig csak egy héten három napon- vesznek $t gabonát, \' gabonagyüjtö a másik
_____ napon a becsvölgyei
földmüvesszövetkezet magtárában dolgozik. Ugyanis a kustánszegi és becsvölgyei magtáraknak egy gabonaátvetője van.
A helyi főldffltüresxőretkeeet
érin-- mert a három
vezetősége akkor követett él hibát, amikor nem gondoskodott megfelelő adminisztrátorról és nem szüntette meg azt a lehetetlen állapotot, hogy két magtárnak egy terményfelvásárlója legyen.
„Valahol
komoly hiba ..."
De súlyos felelősség terheli a helyi pártvezetőséget is, amiért nem mutatott rá a SzövOSz hibáira és teljesen elhanyagolta a felvilágosító munkát. A Párt népnevelői nem tudatosították a falu dolgozó parasztsága körében a gabonabegyüjtés fonfos- ságát. Nem igyekezett kifejleszteni a versenyszellemet sem. Csupán 34 versenyszerződéskötés történt az egész jegyzőség területén. Csiszár József párttitkár Keszte Istvánnal a Népfront titkárával már több mint egy hete azt hajtogatják, ho^y „valahol komoly hiba van itt*, de a hibák kiküszöbölése érdekében még egyetlen lépést sem tettek.
Legsürgősebb: a népnevelő munka beindítása
Megfeledkeztek a nép ellenségeiről is. Azt hitték, hogy Csonkahegyhátról eltávolított Gye- nes Kálmán, Gyenes József és Szabó József kulikokkal kihúzták a talajt az ellenség iába
alól. Nem, a falu három legvadabb népellenes uszító ja ugyan az őket megillető helyre jutott, de még vadabbul, még elkeseredettebben támadnak a kulákok Csonkahegyháton.
Bebizonyosodott ez most a gabonabegyüjtés alkalmával is. Például Salamon Gergely 35 holdas kulik. Elcsépelt 40 mázsa gabonát és még most sem adott be. Négy keresztre kért engedélyt kézicséplésre s ugyanakkor tóbb mint tíz kereszt volt elrejtve a pajtában. Vagy itt van Milei Kálmán kulik, aki mázsa felesleges gabonáját nyugodtan visszatartja. És a kutya se beszél ezekről a faluban! Hacsak a kulik nem dicsekszik el vele!...
Ahol alszik a pártszervezet, ott még vadabbul támad a kulákság, Csonkahegyhát pártszervezetének magához kell térnie, hogy azt a feladatot, melyre hivatva van, teljesíthesse. B« kell indítani sürgősen a népnevelő munkát. Le kell leplezni a kulákság aljas szabotázs-cselekedeteit. Ki kell fejleszteni a versenyszellemet, hogy azokat a hibákat, amik fennállanak a jegyzőségben, kiküszöböljék és augusztus 20-ra, Alkotmányunk nagy ünnepére terménybeadásukat 100 százalékban teljesítsék!
t, 1980. mi 8.
Harcba lendülnek a laza norma ellen az egerszegi Autójavító NV népnevelői
^ A zalaegerszegi Autójavító
NV-ben a minisztertanács határozatának nyilvánosságra hozása óta gyakran esett szó a nor- marendczcs cs alapbéremelés kérdéséről. Voltak, akik helyeselték s nyomban meglátták,
hegy a verseny szempontjából milyen jelentőségű a normarendezés. De nemcsak ebből a szempontból. Azok a dolgozók is. akik még nem értették meg teljesen a minisztertanács határozatának célját és lényegét, belátták, hogy laza normák mellett nem lehet gyorsítani országunk felemelkedését, erősíteni a béke frontját.
— Csak az a hiba nálunk — mondja Gosztolai László elvtárs, a helyettes párttitkár —, hogy
a népnevelők sem ismerik eléggé
a normarendezés kérdését és sokszor még ők is azt mondják: ,.majd meglátjuk, milyen lesz, ha bevezetik
Vörös Kálmán elvtársnak, az ÜB-titkárnak kis eltéréssel ugyanez a véleménye,
— Ez a hiba nemcsak a pártszervezet. hanem az VB hibája
k. Mi sem mozgósítottuk a bizalmiakat, a szakszervezeti aktívákat. Megfelelő érveket sem adtunk nekik és az őszinteséget bevallva, magam sem voltam eddig százszázalékig vele tisztában, hogyan és miképpen történik majd az új norma bevezetéseÉs ami igaz9 az igaz: a pártszervezettől sem kap az ÜB kellő támogatást.
így azután nem csoda, ha itt a dolgozókban az a
helytelen vélemény
alakult ki a kezdeti időben, hogy a minisztertanács határozata nyomán az időbéreseknél kizárólag csak béremelésről lesz szó. Nem magyarázták meg a párt- és szakszervezeti aktivák, hogy az első hetekben átmeneti visszaeseséssel is kell számolni.
Annyi azonban bizonyos, hogy az Autójavítóban már régóta sürgetik a normák valamilyen módon való megállapítását. Most végre teljesül a dolgozók kívánsága. A laza normáknak befellegzett!
— Itt van elvtárs a normakönyv — magvarázza Mester elvtárs —. Nálunk az időutalvány volt eddig az oka a teljesítmények helytelen kiszámításának. Például egy Framó-, vagy^ egy Skoda-motor szétszerelési és előkészítési munkálataira 8 és fél órát lehetett adni. Elég lett volna 3 óra is. Kaj István a napokban szerelte le a rugót egy Gmc. motorról. Erre 5 órát kapott és készen volt vele 2 óra alatt. Teljesítménye 230 százalék, Vagy a Gmc. sebességváltóiénak kiszerelésére 5.2 órát utalványozunk, holott könnyűszerrel lehet teljesíteni ezt a munkát 1.7 óra alatt De lehetne még tovább is sorolni a példákat. A laza normát végmozi
VÁROSI MOZGÚ NAGYKANIZSA
. Szombat—vasárnap
Jö REMÉNYSÉG Halászsors Hollandiában Főszereplők: Esther De Boer van Rljk, First van Dongen, Jan van Fes, Anie Verhulst.
Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor — Vasár- és ünnepnapon délután 3*
5. 7 és 9 órakor.
Pénztárnyitás: Hétköznap kéz- <5és előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél Mg éeT kezdés előtt 1 órával.
re ebben az üzemben is fel kell számolni. •
A funkcionáriusok példamutatása,
a kommunisták helyes magatartása
sokban elősegíti itt a politikai munkát, csak neki kell látni! Gosztolai elvtárs vállalta, hogy
az új normát is túlszárnyalja 2 százalékkal. Kohut Tibor, Farkas Imre. Kovács József elvtársak, az ÜB tagjai ugyancsak 4—5 százalékot vállaltak. Arra kell törekedni, hogy minden dolgozó megértse: a normarendezés. érdekükben, eddigi eredményeink megszilárdítása érdekében történik.
A dolgozók válaszolnak:
kisöpörjük a nép ellenségeit. a zalaszentgróti téglagyárból
A zalaszentgróti téglagyárban a héten megtartott termelési értekezlet — mint ahogy erről lapunkban részletesebben is beszámoltunk — nemcsak az üzem termelésének hiányosságairól derített ki egyet és mást. hanem reflektorként világította meg az üzemen belül burjánzó klikkrendszert, a jobboldali szociáldemokraták aljas aknamunkájának súlyos következményeit. A pár*- szervezőibe és az üzemi bizottságba befurakodott ellenséges ügynökök kártevő munkájukat mindezideig folytathatták, anélkül. hogy a pártszervezet erre felfigyelt volna. Súlyos mulasztás terheli a kellő támogatás és az ellenőrzés cimulas&ásáéit a járási bizottságot; nem tette meg kellő időben * szükséges intézkedéseket a jobboldali szociáldemokraták aljas bomlasztó tevékenységének kíméletlen leleplezésére. Nem mentes a felelősség alól Vdczi elvtárs sem. az üzemvezető, aki bár tudott minderről, nem gondoskodott róla, hogy a felsőbb szervek megfelelő tájékoztatást kapjanak az üzem termelési viszonyairól. Most, amikor korpoly felkészültséget kívánó harci feladat előtt állunk — elő kell készítenünk az uj normák bevezetését — egy percig sem lehet közömbös számunkra, hogy ebben az irányban kifejteit politikai munkánkat milyen módon akadályozhatja, fékezheti hol * lapuló, hol pedig nyílt sisakkal arcátlanul támadó ellenség. Az önelégiiltség, a funkcionáriusok elbizakodottsága elaltatta itt az éberséget, rést nyitott az imperialisták háborús ügynökeinek!
A napokban az a hir terjedt el a dolgozók között, hogy Nyugat-Németország bada* üzent a Szovjetuniónak és ez hamarosan kirobbantja a harmadik világháborút.** Honnan, kitől eredhetett ez a nyugtalanságot keltő, teljesen a légből kapott. „Amerika hangja“ uszítására jellemző híresztelés? A szálak Fülőp Jánoshoz vezetnek, aki Viszont egy Krajcár nevű asztaloslól hallotta. A hir azután bejárta az üzemet s elvtársaink is csak Jelenül nézték hosszabb ideig, hogy az ellenség, a szemük előtt végezhesse romboló, háborús hangulatot keltő aknamunkáját. Nagy elvtárs, az üb-titkár volt *z egyedüli, aki nyilvánosan is felvetette a termelési értekezleten ennek a hírnek valótlanságát, do komoly hibát, követett el. amikor azzal igyekezett elintézni ezt a kérdést, hogy „akik nem értenek hozzá, azok ne foglalkozzanak politikával11. A pártszervezet vezetőségi tagjat is ahe. lyett, hogy nyomban ellenakciót kezdtek volna a jobboldali szoc. dem ellen, elhallgatták, szemet hunylak felette. A dolgozók, szeme azonban csak most nyilt ki egészen, miután a sajtó nyilvánossága napvilágra hozta a ténye.\' két. Most már világosabban látják ezt a hibát is *» pártszervezet kommunistái, amit Váczi elvtárs elkövetett a termelési értekezleten elmondolt beszámolójában. az ellenség által keltett ellenhangulatot azzal próbálta leszerelni, hogy az ..alapbéremeléssel egyensúlyozott*1 — a normarendezést csak kerülgette
De tisztábban látják a jobboldali szociáldemokratáktól eredő híresztelést is. amely szerint „a funkcionáriusok még a rendes fizetésen felül 200 forintot kapnak azért, hogy csak vállalják a fűnk- ciót“. Sőt még Müllemé elvtársnő is az uszályukba került, mert úgy vélekedett a pártiskoláról az üzembe való érkezése előtt. „Az iskola elvégzése után bizonyosan magasabb fizetésű állásba kerü- lök\'\\ Világos, hogy az ellenség legelőször a pírtfunkcionáriuso- kat kezdi ki, igyekszik megingatni. ha nem eléggé éberek. Ezt nem vették észre időben elvtársaink és még sok mást sem. Most azonban elérkezett, az idő a jobboldali szocdemekkel való kíméletlen leszámolásra, A becsületes dolgozók felismerték az cllcnsé- get, a békénkre, épitő munkánk eredményeire törő háborús rém- hirterjesztőkel. a jobboldali szociáldemokrácia aljas ügynökeit. Itt n legfőbb ideje, hogy a pártszervezet peptot tegyen a kártevők tevékenységének végére!
_ lS~6)
APRÓHIRDETÉSEK /
Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-töl este 6-Ig.
Nagykanizsai gőzfürdő nők részére kedden egész nap és pénteken délután van nyitva.
3 tonnás tehergépkocsit vagy ennél nagyobbat, üzemképeset keresünk készpénz fizetés mellett, ajánlatokat Uvegértékesitő NV-hez kérünk._______________________(28)
4 darab 4 rámás uj ablak eladó* Cim: Kovács Árpád órás Zala- egerezeg. (30)
Keszhdyi 3 szobás lakásomat elcserélném zalaegerszegi 2 szobás lakással. A leveleket kérem az egerszegi kiadóba. (31)
Háztartási alkalmazottat azonnal felveszek. Nagykanizsa, Sugár-u. 20. (788)
Napi 40—50 forintot kereshet,
köUségmegtéritéssel utaztatjuk. Jelentkezés az Állami Biztositó NV. nagykanizsai Kirendeltségénél minden nap reggel 6—16 óráig
(790) * 3
Vennék jókarban lévő Slnger varrógépet, Cim: Nagykanizsai
Sztólin-ut 13. Tejüzlet\' (793)
Egyszobás lakásomat elcserélném kettő, vagy háromszobásw. Cim a nagykanizsai kiadóban.
- (795)
Poloskairtót, terményzsizslkte. lenités* vállal. Szabó, Zrínyi M.- utca 8, (796)
Perfekt szakácsot vagy szakácsnőt azonnalra vidékre felveszünk* Cim a nagykanizsai kiadóban, (d)
3 lámpás Telefunken rádió eL adó. Nagykanizsa, Kórház-u. 3.
___ (d)
Felelős szerkesztő: Szántó J< Felelős kiadó: Darabos Ivái Szerkesztőség: Zalaegerszej Széchenyi-tér 4. Telefon: 21 Nagykanizsa. Zrínyi MHclés-u. Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykanizsa Készült a Vasmegye Nyomdi . - Jrnbathely..Kossuth tatos-t M , Telefon: 75. *
Nyomdáért fejel: Hegedűs O
MDP hírek Nagykanizsán
Augusztus 5-én, szombaton est- 7 órakor a Szakmaközi Bizottság székházának nagytermében ÖSSZEVONT
FOLITIKAI PARTNAPOT tartunk.
Előadó: Simon Lajos elvtárs,
államtitkár.
Kérjük a dolgozókat, hogy a pártnap fontos anyagára való tekintettel, minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— Különvonat a Balatonra! A
Szakmaközi Bizottság közli a dolgozókkal, hogy folyó hó 6-án az IBUSz-al karöltve különvonatot indít a Balatonra* Jegyek szombaton 12 óráig, kaphatók az IBUSz-nál, Sztólin-ut 8. sz. alatt*
Jöirek.
— Ügyeletes trafikok augusztu. 6-án Nagykanizsán. Jágcr KáL mánné Teleki-u., Szollár Istvánná Széchenyi-íér, Gáspár Józselnz Csengeri-u- 21.. Schercz István^ Szabadság-tér, Faiér Katalin Su- gár-u., Fiiszár Jánosné Magyar-u. és Hollender József Kiskanízsa.
— Ügyeletes orvosok augusz?Ut 6-án. Nagykanizsán. Dr. Szabó György Sztálin-ut 17.. Kiskatii- zsán dr. Szabó István Bajcsy Zsí- linszky E-u. 37.
— A MDP és MNDSr IV- körzete folyó hó 5-én, szombaton este 10 órai kezdettel táncmulatságot rendez a nagykanizsai Szakmaközi Bizottság nagytermében. Minden, kit szeretettel meghív a Rendezőség-
120 ezres forgalom a gelsei szövetkezeti boltban
A zalaszenibalázsi és a gelsei földmüvesszövetkezet boltjainak kezelői versenyre keltek egymással. Célul tűzték ki, hogy községük dolgozó parasztjait minél jobban és pontosabban szolgálják ki a legkülönbözőbb árucikkekkel. s ennek következtében növeljék boltjuk, forgalmát- A gcl-
sei szövetkezeti bolt forgalma júliusban elérte a 120.000 forintot, a zalaszentbalázsi szövetkezeti bolt forgalma pedig 100.000 forint volt. Érdemes megjegyezni, hogy a két bolt havi forgalma egy esztendővel ezelőtt alig haladta meg a 10—12.000 forintot.
PORT
PÉCELLEL JÁTSZIK VASÁRNAP AZ OLAJMUNKAS
Vasárnap délután fél 6 ónkor az Olajmunkás Pécel ellen játssza le utolsó Nyári Kupa mérkőzését, A Hévízen üdülő játékosok a heti edzés keretében a MÉMOSz- szal játszottak barátságos mérkőzést. Az együttest néhány várpalotai játékos .erősítette*. Az eredmény 8:2 volt a MÉMOSz javára. A csapat összeállítása még erősen bizonytalan. Németh mellett kétséges Horváth II és Kemény játéka Is- Az együttes vasárnap délelőtt érkezik haza és valószínűleg, csak a mérkőzés élőt), állítják össze a csapatot.
SZEPTEMBER 3-AN KEZDŐDIK az egyfordulós asztaliteniszbajnokság az NB n-ben
Az asztaliteniszezők is áttérnek a tavasz—őszi rendszerre- így az szeptemberben kezdődő bajnokság egy fordulós lesz. A tavalyihoz képest az a változás a csoportok beosztásában, hogy megszüntették az NB III osztályt. Az NB II délnyugati csoportjába a következő csapatok nyertek beosztást: Olajmunkás. NVSK. KDSK, P. DISz, P. Keztyüs, P. Tipográfia, P- KASÉ és Mecsekszabolcs. Az első bajnoki fordulóra szeptember 3- án kerül sor,
12 SÚLYCSOPORT AZ IFJÚSÁGI ÖKÖLVÍVÁSBAN
Az ökölvívásban a felnőttek eddigi nyolc súlycsoportján 10 csoportra emeltók fel. Ezzel párhuzamosan szükségessé vált az ifjúságiak eddigi 9 súlycsoportját 12-re felemelni. A MÖSz — az OSH Jóváhagyásával — a következő 12 súlycsoportot állapította meg: Paplrsuly: 40—42 és fél kg. Légsuly: 42 és fél—45 kg. Har- matsuly: 45—48 kg. Pehelysúly: 48—51 kg. Könnyüsuly: 51—54
kg- Kisváltó: 54—57 kg. Váltó: 57—60 kg. Nagyváltó: 60—63 és fél kg. Közép: 63 és fél—67 kg. Nagyközép: 67—71 kg. Félnehéz: 71—75 kg- Nehézsúly 75 kg-tól. A csapatbajnoki küzdelmekben legkevesebb 7 versenyzőnek kell el. indulni.
A pártépltés munkájának
nélkülözhetetlen fegyvere - •
a Pártmanhás
olvasd terjeszd
SZOMBATHELY—
NAGYKANIZSA városok közötti usxó- és vízilabda mérkőzés
Szombathely—Nagykanizsa városok közötti us&ó- és vizipoló- mérkőzések lesznek a két város közölt. Az első találkozóra augusztus 13-án kerül sor Szombathelyen. mig a visszavágó augusztus 20-ára les* Nagykanizsán. A 20-lkai mérkőzés érdekessége: villanyfényben tartják meg a versenyt. A kanizsai úszó és vi- zipoló gárda vasárnap egyébként’ Dombóváron szerepel. Beliczky; szakosztályvezető szerint kedvező időben az úszók ismét elérhetnek néhány kimagasló eredményt.
VÖRÖSFONAL—NÉPBOLT
2:2 (2:0)
Nagy érdeklődés, mellett kerüH sor a Vörösfonál és a Népbolt csapatai közötti mérkőzésre. A Vörösfonál a következő összeállitá> ban lépett a pályára: Németh I.
— Németh III*, Bognár, Rákli I.
— Dóczi I., Farkas I. — Farkas II., Hódics. Horváth, Komáromi, Fehér.
A Vörösíonál mindjárt támad, egymásután vezeti szebbnél-szebb támadásait. A 17-ik percben Horváth a középhátvédet átjátszva a
16-osróI védhetetlen gólt lő. 1*°*
Továbbra is a Vörösfonál támad és a 26. percben Fendrik n 16-o- son belül csak kézzel tudja elütni a labdát Horváth elől. A bűntetőt Bognár értékesíti. 2:0.
A második félidőben mindkét csapat változtat az összeállításban. A közönség megbotránkozvs látja, hogy a Vörösíonál kapusa komolytalanul veszi a játékot* Ennek eredménye 28. percben Nagy, a 37. percben pedig Bogár gó*!s óriási harc indul meg a győztes gólért, de mindkét csapat védelme biztosan áll a lábán.
A közönség véleménye: Ki kel vizsgálni, mi okozta a Vörösfonal
— szakszervezeti csapat! —kapusának botrányos, sportszerűtlen viselkedését, amely végül is elütötte a szépen fejlődő csapatot a már biztosnak lát.czó győzelemé1*
Olvasd
és terjeszd
A kanizsai lárdcs és Zomárváros a beadási verseny élén
Lelkes felajánlások üzemeinkben a koreai hétre/ a normák túlteljesítésére
Jutalmat kapott a Rákosi"-térmeló- szövetkezet növénytermelő brigádja
VI évfolyam 181 szám.
Ara 50 fillér
1950. augusztus 6 vasárnap
//
ERŐS BÁSTYÁK:
A TANÁCSOK
Irta: Farit a a József,
a Megyei Tanács Tégreh aj tőbizotta Agának elnöke
igazgatás formáját. A tanácsok megalakulásával a régi feudális járási közigazgatás főszolgabírói típusának utolsó maradványait is eltüntetjük és helyette járások és városok gazdái a munkások és a dolgozó parasztok lesznek. A tanácsoknak erős bástyának kell lenni népi demokráciánk építésében, s ez által válik lehetségessé, mert a tanácsrendszerben a munkásosztály és dolgozó parasztságunk közti szoros szövetség az eddiginél is tökéletesebbé forr össze,
A rungasabbrondü igazgatási forma főfelndata az egységes irányitá*. A járási és a városi tanácsok megalakulásával kiküszöbölhető lesz, hogy nz igazgatás különböző szervei a különböző felettes hatóságoktól külünrkülön kapjanak néha egymással ellentétes utasítást. A jövőbon a járási és a városi tanácsok közvetlenül a megyei tanács végrehajtó- bizottsúgátóh illetve a végro- hnjtóbizottság osztályaitól kapnak csak utasítást,
A járási és a városi tanácsok főfeladata — ahogy Kádár János elvtárs parlamenti beszédében mondta —: .,a szocializmus építésének szolgálatát a legszélesebb dolgozó tömegek még fokozottabb mozgósítása, e hatalmas történelmi feladat mielőbbi teljesítése érdekében- A helyi tanácsoknak egész államunkhoz hasonlóan főfeladatuk lesz az építés segítése mellett e munka harcos védelmezése a belső reakció támadásaival szemben éppen úgy, mint az imperialisták minden provokációjával szemben.11 A tanácsok megalakulása lehetővé teszi, hogy a járási, illetve városi tanácsok a járás, illetve város adottságait figyelembevéve közvetlenül tud bele kapcsolódni a maga területén or* szágépitő ötéves tervünk munkájúba.
A tanácsoknak döntően kell ügyelni arra, hogy ne merüljenek el a bürokrácia útvesztőiben. ügyelniük keik hogy dolgozó népünk legjolenték* telonebbnok látszó ügyeit is haladéktalanul intézzék el.
Különös gonddal és éberséggel kell végezni munkájukat a határmonti járási tanácsoknak és a tanács apparátusában dolgozóknak is. Valamennyi tanácstagnak. — de a határszéli járásokban különösképpen — erős bástyának kell lenni azoknak a munkásoknak, dolgozó . parasztoknak, akik a tanácsban, illetve annak apparátusában dolgoznak. A tanácsok dolgozóinak az a kötelességük, hogy önzetlen, becsületes magatartást «tanúsítsanak a reájuk bízott ügyekben, mindig, és . mindenben a nép érdekeiből . indúljanak ki- Nincs -ennél\' szebb feladat: hűen szolgálni\'- a szocializmust-építő-népet! ••
„Irányt kell venni arra, hogy lehetőleg az idén létrehozzuk a falu, város, járás és a megye tanácsait, melyeket alkotmányunk megkövetel és amelynek a dolgozó tömegekkel elmélyítve a kapcsolatot tovább erősitik demokráciánkat- — mondotta Rákosi elvtárs február ló-én a Központi Vezetőség ülésén.
Egy hét múlva újabb hatalmas győzelmet aratnak megyénk munkásai és dolgozó parasztjai. Augusztus 15-én kezdik meg működésűket\' a .megye 5 járásúban és 2 városában a járási, illetve a váróid tanácsok.
A Függetlenség: r^epfrout
járási, városi szervei ezekbo a tanácsokba 1x5 fogják küldeni városaink, üzemeink, dolgozó parasztságunk és haladó értelmiségeink legjobbjait, akik munkájukkal mutatták meg a haza iránti szeretetüket, dolgozó népünkhöz való hűségüket. ........................ .
A városi és a járási tanu- c-ok munkájának irányításában közel ezer tanácstag kapcsolódik bele. a járások, városok s ezen keresztül a megye ügyeinek közvetlen irány italába. Népi demokratikus államunk csak igy tudja betölteni azt\' a hatalmas feladatot, amely a munkások, parasztok államára hárul a szocializmus építésének mai szakaszában. A tanácsok megalakulása újabb győzelmeink sikereit, ellenségeinknek pedig újabb vereséget jelent. Az a tény. hogy a járási, városi tanácsok a dolgozók^ legjobb fiataljait, asszonyait és fér- fiait foglalják magukban, s ezen belül a tanácstagok jelentős rcsze pártonkivüli — azt húzza alá, hogy a tanácsok a legdemokratikusabb népi szervek, amelyek a dolgozó tömegekből való és mind legnagyobb tömegszervezet köti össze a Pártot állami vonalon a dolgozó tömegekkel.
A tanácsok megalakulása Pártunk munkájának, szocialista úllamrcndünk építésének sikere. Kinek köszönhet, jük eddigi sikoreinkott Köszönhetjük a hatalmas Szovjetuniónak, b köszönhetjük a Szovjetunió bölcs vezérének, Sztálin elvtársnnk. Szeretettel és hálával kell gondolnunk a járási és a városi tanácsok megalakulásának alkalmával a hatalmas Szovjetunióra, amely 1945-ben c fasizmus feletti győzelmével biztosította részünkre az uj, a szebb, a jobb. a boldogabb szocialista Magyarország felépítésének lehetőségét.
tanácsrendszer lehetővé teszi, hogy a megye dolgozóinak széles tömegei kapcsolódjanak bele államapparátusunk irányításába. A tanácsok megalakulásának jelentősége, hogy szoros kapcsolatot tartanak a dolgozó tömegekkel, s a dolgozó tömegek közvetlenül is bekapcsolódnak az állam irányításának ellenkezésébe.
A tanácsok mgjpüakulicsával a legalsóbb, szervekig levísz- •z&k a magasabb igmdtt \'áH^m-
A Szovjetunió ragaszkodik ahhoz, hogy a Biztonsági Tanács a béke útjára lépjen
Malik elvtárs hatalmas beszédben leleplezte az amerikai imperialisták koreai orvtámadásút
J. Malik elvtárs, a Szovjetunió^ képviselője a Biztonsági Tanács augusztus 3-i ülésén hatalmas beszédben ismét leleplezte
az USA- koreai agresszióját. Beszédében többek között ezeket mondotta:
A Szovjetunió töretlenül és következetesen viszi békepolilikáját
— A Biztonsági Tanács már harmadik ülését kénytelen annak az ügyrendi kérdésnek megvitatására fordítani, milyen fogalmazásban tűzzék a Biztonsági Tanács napirendjére a koreai kérdést. A vita során a kérdés két szögesen ollentótes mogközolitéso külö. nült el: a l>éleón rendezés, a béke érdekében vitassák inog ezt a kérdést, miut ezt a szovjet küldöttség kiváujH, avagy a koreai hadmüvnlctek továbbfolytatása, az USA kormányának a koreai nép ellen irányuló fegyveres intervenciója
fokozásának, az agresz* szió méretei kiterjesztésének, o háború kiterjesztésének céljával vitassák meg a problémát-
— Az USA kormánya kitart
az agresszió folytatása és fokozása mcllott es mindenképpen akadályozni a
koreai kérdés b rendezését. Igyekszik az Plgycsült Nemzeteket koreai háborús kalandjába bevonni, hogy a koreai nép ellen irányuló agressziót kitorjessze és fokozza.
— A Szovjetunió kormánya töretlenül és következetesen viszi békepoütikdját, az Egyesült Nemzetek Szervezetét a béke eszközének tekinti és javaslatot terjeszt a Biztonsági Tanács elé a koreai kérdés békés rendezéséről.
Áz USA kormánya ki akarja bővíteni a koreai nép elleni háború méreteit
— AZ USA kormánya meg akarja akadályozni a béke helyreállítására és megszilárdítására, valamint a Biztossági Tanács törvényes összetételének helyreállítására irányuló kérdés megvitatását. Márpedig Kinn részvétele nélkül a Biztonsági Tanács nem tekinthető jogszerű összetételében működőnek és nem hozhat jogérvényes döntéseket- Az USA megbízottja és angol kollegája igyekeznek agresz- sziós javaslataikat a ,,konfliktus lokalizálásáról** szóló szóbeszéddel leplezni, hogy elfedjék az USA kormányának törekvését.
amellyel ki akarja bővíteni a hadműveletek méreteit azáltal, hogy a koreai nép ellen irányuló háborúban való részvételre bevonja más államok fegyveres erőit.. fokozza az amerikai légierő bar. bár terrortámadásait Korea békés városai és falvai ellen, növeli az áldozatok számát a koreai békés lakosság körébon, növeli a szántszándékos gyilkosságok számát. A „konfliktus lokalizálása" és a ,.pa- cifizálás" műszavak vésztjósló jelentése jólismert az angolamerikai imperializmus történetéből.
A háborút az USA kormánya provokálta
— Az USA küldöttsége ennek a cinikus fogásnak a segítségével igyekszik megakadályozni a Biztonsági Tanácsban a koreai kérdés békés rendezése formáidnak megvitatását. Igyekszik elfedni az USA-nnk a koreai nép ellen irányuló agresszióját, félre akarja vezetni az Egyesült Nemzeteket és a nemzetközi közvéleményt, a koreai események kezdetét és fejlődését egyoldalú amerikai, tudatosan meghamisított verzió alapján akarja feltüntetni- A koreai események megindulásáért a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormányára akarja hárítani a felelősséget. Megcáfolhatatlan adatokkal és tényekkel bobizo- nyosodott azonban, hogy a Koreában folyó események június 25-én annak- következtében indultak meg, hogy a délkoreai hatóságok csapatai június 25-én provokációs támadást intéztek a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság határvidékei ellene Ez a támadás élőre kitervelt és elkészített‘terv szerint* dmerikai7 katonai tanácsadók - irányításával
és közvetlen részvételével, valamint az USAmagasállásu hivatalos személyiségeinek tudtával és nem beleegyezése nélkül történt.
Az Egyesült Államok a támadó fél
r
— Az USA uralkodó körei kiprovokálták délkoreai bábjaiknak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság határvidékei ellen intézett támadását, siettek ezt a provokációt felhasználni a koreai nép ellen már régóta kitervelt és előkészített fegyveres agressziójuk igazolására.
— Az északiak és déliek között
folyó hadműveletek belső polgárháború jellegűek- Éppen ezért semilven alap sincs arra, hogy ezeket a hadműveleteket agressziónak minősítsék. Agresszióról ott van szó, ahol egyik állam a másik ellen támad. Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői bár formális hadüzenet nélkül, de benyomultak Korea térületére. Az USA\' szárazföldi, tengeri és légierőig bombázzák Korea területét, ~ \' a koreai
tengeri és légierőket- Ilyen cselekmények agresszióé
lekmények• Az Amerikai Egyesült Államok pedig támadó, azaz agresszor. Az USA szárazföldi, tengeri és légierői partraszálltak Korea területén és ott hadműveleteket folytatnak a koreai nép ellen.
Belső viszály — az USA beavatkozásával
— Ami Koreában nz északiak és déliek között folyó háborút illeti, ez a háború belső polgárháború é« nem vonatkozik rá az agresszió meghatározása. A háború nem kot állam, hanoin u koreai nép két része között folyik- A koreai konfliktus belső kon* Nikiim. Mindebből következik, hogy Koreában támadók ogyesegyedül azok az államok, amelyek Korea területén tartják csapataikat cs beavatkoznak az északiak és déliok között folyó harcba és ilymó- don kiszélesítik a hadműveletek övezetét,
— Koreában tehát egyrí belső viszály, polgáirh folyik az északi és déli reaiak között, másrészt p „ fegyveres beavatkozás töríér nik az Amerikai Egyesült lamok részéről ebbe a belsőd koreai polgárháborúba, olyan fegyveres agresszió formájában. amely teljes mértékben fedi az agressziónak 2933 májusában a - Népszövetség Biztonsági Bizottságának az agresszió meghatározásáról kiadott nyilatkozatában megállapított fogalmát. Ebben a bizottságban 18 állam, köztük az Amerikai Egyesült Államok is képviseltette magát. •
Az USA kormánya bele akarja sodorni az ENSz-et a háborúba
, — Az ENSz alapokmánya
j szintén egyenesen tiltja az Egyesült Nemzetek beavatkozását bármilyen állam belső ügyeibe, ha ugyananuak az államnak és ugyananuak a népnek két csoportja között támadt belső viszályról van szó. Ennek megfelelően az ENSz alapokmánya csak olyan esetekben írja elő a Biztonsági Tanács beavatkozását, amikor nemzetközi, nem pedig belső jellegit eseményekről van szó.
— Az egész világ népei és az
Egyesült Nemzetek olyan kísérletek ténye előtt állnak, amelyekkel az USA igyekszik belesodorni az Egyesült Nemzeteket ebbe az agresszióba. Az Amerikai ^ Egyesült Államok felhasználta a Biztonsági Tanácsban a Tanács\'két állandó tagjának, a Szovjetuniónak és Kínának távollétét és a Tanácsban saját \'akaratát diktálta katonai és politikai
szövetségeséinek. A* Amerikai Egyesült Államok uralkodó körei által provokált eddigi koreai belviszályt az USA- kormánya nemesik ürügyként használta fttt\'tf Ica*
tonai fieavattfozus céljából Korea belső ügyeibe, hariem^ az agresszió széleskörű kiterjesztésének leleplezésére is Ázsia széles területeire, a koreai
partoktól és Japántól Vietnam területéig, hogy beavatkozzék a kínai, vietnami és n fiilöpszigeti nép belső ügyeibe.
Két ut áll az Egyesüli Nemzetek előtt
— AZ USA koreai fegyveres agressziójával kapcsolatban a Biztonsági Tanács és az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt f két ut: a béke és a háború j útja áll. A háborn ntjára a Biztonsági Tanácsot és az Egyesült Nemzetek Szervezetét az Amerikai Egyesült Államok uralkodó körei taszítják. Az USA kormánya egyre jobban és jobban olyan irányú erőfeszítéseket tesz, hogy más gyarmatosító országok uralkodó köreit is háborúba sodorja a szabadságáért és nemzeti függetlenségéért harcoló ázsiai országok népei eb len— A Szovjetunió hűségesen kitart békeszerető politikája mellett és felszólítja az Egye- sült Nemzeteket, valamint a Biztonsági Tanácsot. mint a béke biztosítására hivatott legfontosabb nemzetközi szer- vet, utasítsa cl az USA koreai agressziójának kiélezését és leplezését amire az USA
uralkodó körei fokozottan bűz- ditják, és lépjen szilárdan a koreai kérdés békés rendezésé- nek útjára, a béke heh/reálli- tásának és megőrzésének útjára-
— Természetesen a Biztonsági Tanács csak úgy ^ végezheti formális funkcióját és teljesítheti a béke megőrzésének cs békés rendezésének reáruházott nemes feladatót, ha törvényes összetételében működik, vagyis a Szovjetunió és a# Kinai Népköztársasúg képviselőjének részvételével.
A szovjet küldöttség a béke helyreállítását követeli
— A szovjet ^küldöttség szigorúan az ENSz alapokmányának megfelelően Követeli, hogy Kina képviselőjének haladéktalanul ismerjék el a Kínai Népköztársaság ko&
ponti kormányának képviselőjét. Ennek a fontos feltételnek teljesítése nélkül minden olyan határozat, amelyet a Biztonsági Tanács tagjainak bármely csoportja hoz, törvénytelen, meghamisított határozat lesz. A Biztonsági Tanácsnak teljesítenie kell az ENSz alapokmányában reáruházott kötelességeit a béke megőrzésére és a békés rendezésre.
— A Tanács e kötelezettségeit csak úgy teljesítheti, ha haladéktalanul és azonnal hozzálát. a koreai kérdés békés rendezéséhez. A Szovjetunió küldöttsége ragaszkodik ahhoz, hogy a Biztonsági Tanács erre az útra, a béke útjára és a koreai kérdés békés rendezésének útjára lépjen. Csak ilyen ut felelhet meg teljes mértékben az ENSz alapokmányának és csak ezt az utat támogathatja a világ minden békeszerető népe. Á szovjet küldöttség követeli, hogy tűzzék a Biztonsági Tanács napirendjére a részéről előterjesztett két kérdést, tiltakozik az amerikai delegáció felforgató agresszióval javaslatainak napirendre tűzése ellen és e javaslatok ellen szavaz.
„ Felgyújtott falvak jelzik a menekülő amerikaiak
fl koreai néphadsereg átkelt a Nakton-folyón
Megkezdődött a taegui csata — Kimcson és Hepesou felszabadult
A népi hadsereg egységei megtörve az amerikai és Ii-Szin- Man-csapatok kitartó ellenállóiFát, tejesen felszabadították Kimcson (Kimszon) városát, az ellenséges védelem fontos csomópontját Taegu (Tajkiu) irányában. A Kimcson felszabadításáért vívott harcokban a népi hadsereg egységei sok foglyot ejtettek és nagy hadizsákmányra tettek szert.
A népi hadsereg más egységei felszabadították Hepcsont (Kio- szen) városát. Felszabadították a város külső kerületeit iís. A Hepcson félszabaditásáért vívott harcokban az ellenség sok katonáját és tisztjét semmisítették meg. Foglyokat és hadizsákmányt ejtettek.
A Reuter jelenti MacArthur főhadiszállásáról, hogy az északkoreai erők folytatják újabb nyomásukat Dzsvndin környékén a paszani kikötő felé vezető utón.
Az AFP jelentése szerint az amerikai és délkoreai erők a kanyargó Naktong folyó mögé vonultak vissza. „Még két visszavonulás és mindnyájan a hajókon vagyunk* — mondta az
egyik amerikai tiszt.
Az AFP a naktongi arcvonalról jelenti, hogy megkezdődött a taegui harc. Az amerikai B. hadsereg legutóbbi közleményében foglalt adatok szerint az
amerikai erők több kilométerrel Naktongiól délkeletre rendezték be állásaikat. Ee ugyanez a közlemény — állapítja meg az AFP — azt is megemlíti^ hogy egyes északkoraai egységeknek máris sikerült átkelni 4 folyón.
A Daily Télegraph koreai tudósítója szerint eddig a legnagyobb területveszteséggel az amerikaiak naktongi visszavonulása
járt. A visszavonuló amerikaiak útját — irja a tudósitó — mindenütt égő falvak jelzik.
A Daily Mail tudósítója az! irja, hogy az amerikaiak rpo- koli körülmények között44 vonultak vissza a folyó mögé. Az útkereszteződéseknél álló tisztek szitkozódva ordito-ták a gépkocsivezetőknek:
san“
Jicj’satok gyor-
Rendelet Intézkedik az őszi mezőgazdasági munkálatok végzéséről
A növénytermesztés fejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozat előírja, hogy termésátlagainkat az állami gazdaságokban 35 százalékkal, a termelőcsoportokban 25 százalékkal, az egyéni gazdaságokban 10 százalékkal kell emelni két év alatt. A rendelet már mostanra előírja, hogy minden mezőgazdasági ingatlan művelője tartozik azt a területet, amelyet a vetéstervben meghatároztak, 4950. év őszén őczi búzával, rozzsal,* őszi árpával bevetni. Részletesen intézkedik a rendelet a vetési időről íb.
Intézkedik a rendelet arról, hogy az ő«zi mélyszántást 20— 25 centiméter mélyen, az állami gazdaságokban felfétlenüi trak-
Felhívás az állami ,
termelőszövetkezeti csoportok és gépállomások vezetőihez
A minisztertanács a növénytermeiéi fejlesztéséről szóló ha- tározata szerint a Munkaérdemrend különböző fokozataival tör- ténö kitüntetésre kell felterjeszteni az állami gazdaságok és termelőszövetkezeti csoportok növénytermelő munkacsapatait, illetve a munkacsapat * vezetőn, növénytermelő brigádjait, illetve
brigádvezetőitf továbbá a termelőszövetkezeti csoportok elnökeit,\' az állami *gazdaságok vezetőit és növénytermelő agro- nómusait, valamint-a gépállomások vezetőn .és ‘dolgozóit abban az esetben, ha az általuk megmunkál, Illetve irányításukéra bízott területen-a >yabandfé-

2 m
1S5*. u* S< >
léknél katasztrális holdanként a minisztertanácsi határozatban a kitüntetés szempontjából előirt átlagtermést elérték, vagy túlhaladták.
Ezért felhívom az állami gazdaságok és gépállomások vezetőit, a termelőszövetkezetek (csoportok) elnökeit, hogy a fentiek alapján a Munkaérdemrend különböző fokozataival való kitüntetésre érdemesek adatait az Általuk elért és gondosan ellenőrzött eredményekkel együtt legkésőbb augusztus 10-ig a megyei tanácsok mező^udasági osztálya vezetőjének juttassák el, •
helyett: > * .
KERESZTES MIHÁLY s! k. államtitkár.
torral, a termelőszövetkezetekben és egyéni gazdaságokban minél nagyobb területeken traktorral kell végezni Ahol a múlt évben a mélyszántás nem érte el a 20—25 centimétert, az idén a mélyszántást legalább 3 centiméterrel mélyebben kell végezni Ahol a szántás mélysége a 20—25 centimétert elérte, a káros eketalp-réteg keletkezésének elkerülése végett arra keü toré- kedni, hogy a múlt évi szántásnál 2—3 centiméterrel mélyebben vagy sekélyebben szántsa, nak.
Az elmúlt év jó őszi munkája az idei igen jó termésben mutatkozik meg. Különösen meglátszik állami gazdáságaink és termelőszövetkezeteink termésátlagán. Az egyénileg dolgozó parasztok is régen nem látott jó termést takarítottak be. Ezek az eredmények kell, hogy serkentsék a dolgozó parasztságot az idei még jobb munkára.
A NAPIRENDI VITA
Ezekben a napokban a nemzetközi közvélemény érdeklődésének . középpontjában a Biztonsági Tanács ülése került. Mint emlékezetes, a szovjet küldöttség nemrégiben kivonult a Biztonsági Tanács üléséről, mert azon törvénytelenül jelen van a "szétvert Kuomintang-csőcselék maradványainak képviselője, de nincs jelen a kínai nép, a Kínai Népköztársaság népi kormányának, az egyedüli törvényes hatalomnak képviselője, amelyet pedig jog szerint, az Egyesült Nemzetek Szervezete alapokmányának értelmében a Biztonsági Tanács állandó tagsága illet meg. Ez az időszak óta tehát a Biztonsági tanács semilyen döntését nem lehet törvényesnek tekinteni, minthogy azt nem szavazta meg a Tanács két állandó tagja, a Szovjetunió és Kina.
Augusztus 1 óta a Biztonsági Tanács elnöki széke a Szovjetunió képviselőjét illeti. A szovjet küldöttség tehát — amely nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy a békeharcban szavát hallassa — elfoglalta helyét a tanácsban. Az alapokmány szerint az elnök joga. hogy indítványt tegyen a napirendre. A Malik elvtárs által előterjesztett javaslatot: 1. a kínai
népi kormány küldöttének, mint Kina jogos képviselője elismerését. 2- a korai helyzet békés rendezését, a tárnics imperialista és csatlós elvetette. Ehelyett az USA által előterjesztett \' napirendet fogadta el a szavazógépezet, amely nem hajlandó tárgyalásba bocsátkozni a kínai népi kormány elismerése felett, hanem egyedüli napirendi pontul az USA koreai agresz- sziójának mintegy szentesítéséről kíván tárgyalni.
Látnivaló, hogy a két előterjesztés között áthidalhatatlan szakadék tátong. A ke- ményfejü amerikai monopoltőkések nyakas diplomatái nem hagyják magukat befolyásolni a tén, amelyet a történelmi fejlődés Távolkeleten teremtett _ Másrészt körömszakadtáig kitartanak a koreai agresszió fenntartása mellett noha álnok ravaszkodásnkat ezerszer leleplezték már és a világ népei ujjal mutatnak az amerikai betolakodókra, mint a béke halálos ellenségeire, támadókra- A kinai „tény1* után mégiscsak bele kel) törődniök a koreai „térnbe. abba, hogy egyre szűkül a gyűrű a tenger felé hátráló amerikai csapatok körül Az ilyen dicstelen konokság természetesen már élévé magában hordja a teljes vereségei. Az ilyen álláspontot lám, nem a tények, hanem a népek ellen érzett olthatatlan gyűlölet sugallja a balálgyárosoknak-
A szovjet álláspont világosKifejezi azt a következetes békepolitikát, amely az egész világ összes népei érdekeinek figyelembevételén alapszik.
A moszkvai városi tanács jóváhagyta a szovjet főváros 1950. évi kSllségvétését
A moszkvai városi tanács pénteki ülésén jóváhagyta a szovjet főváros 1950. évi költségvetését. A költségvetés kiadási részét há- rommilliárd, 504 millió rubelben állapitolták meg. Az összeg egy Jelentékeny részét lakóházak és középületek, valamint városrendezés céljaira, „52 százalékát -pedig szociális, kulturális célokra fordítanak. 755 znflhó rubelt irányoznak elő népművelési célokra. Jelentékenyen megnövekedik ebben az évben * napköziotthonok és gyermekotthonok fenntartására
fordított összeg- A költségvetés 29 százaléka a szovjet főváros lakosságának egészségvédeL mé(- szolgálja.
A moszkvai városi tanács küldöttei behatóan megvitatták Moszkva vár09 1950 évi költség- vetérét, A küldöttek felszólalá- **tkben egyhangúan jóváhagyták a költségvetést; amely * dolgozók létérdekeit - tükrözi vissza és amely a szocialista állam: fővárosának további felvirágoztatását segíti elő.
Ennek az álláspontnak r, adja meg erejét. És az. amit a napokban kibocsátott terv. jelentés mond, hogy a Szov jetunió tervgazdálkodása il. kerrel hajtja végre a kommá, nizmus építését a föld egy. hatodán; az, hogy a Szovjetországban több mint 115 miiHó ember irta alá a stockholmi békefeíhivást. Ezt álláspontot erősíti a magyar cs a többi népi ország gazdasági és politikai sikersorozata, a föld mélyéi sztrájkoló francia bányász, a fasiszta király elkergetéséért küzdő belga munkás. De ha ez mind nem elég, akkor e<ty pillantást kell vetni Korea térképére, a fegyvert és ruhát eldobáló, menekülő amerikai katonára, aki nem tudja miért harcol Koreában — és mindjárt meggyőző lesz ennek az álláspontnak az ereje.
A Malik elvtárs által beterjesztett napirendi javaslat •lső pontja, amely a kinai népi kormány elismerését javasol, ja. kifejezi azt a szövetségi hűséget, amellyel a Szovjetunió a hős kinai nép iránt viseltetik. Az USA imperialistái rettegnek a gondolatától is. hogy a Biztonsági Tanácsban helyet kapjon a ötszázmilliós kinai nép kepvi- selője, aki tegnap fegyverrel űzte ki a tőkések egykori „mennyei birodalmából-* a nép nyakán élősködőket, hogy a hatalmas országot földi birodalommá, a népévé tegye- S holnap pedig el fogja űzni Formozárót^ is az arcátlan amerikai bitangok csapatait. Az USA imperialistáinak nem az a fontos, hogy a BjZ; tonsági Tanácsban tárgyalni lehessen és reális határozatokat hozni, hanem az, hogy keresztülverekedjenek olyan bukásra ítélt határozatokat, mint a koreai orvtámadás „törvényesitése1*. Tűz és háború és béke — ilyen athi; dalhatatlan az ür az aménkai és a szovjet javaslat között.
S mert az imperialista többség ragaszkodik a Kuomin- tang képviselőjéhez, minden határozat, amelyet az ő jelenlétében hoznak, nemzetközi törvény- és jogellenes. Ilyen körülmények közt kerül megvitatásra a „győztes** amerikai álláspont a koreai kérdésről amely nem a béke megteremtését, hanem a boru további fenntartását célozza.
Hát a lehetősége sincs meg
a béke megteremtésének*
kérdik a világ népei. A megegyezés lehetősége megvan, ha mindkét fél részéről fennáll a megegyezésre irányuló óhaj. A megegyezés lehetőse; gét tárja a világ népéi ele Sztálin elvtárs emlékezetes levele és ezen alapszik a szovjet napirendi javaslat második napirendi pontja is, amely a koreai hely** békés rendezését tűzte k•
A békét tehát meg lehetne
teremteni a zöldasztal mel lett is. A tárgyaláshoz azon- bán két fél - Az
amerikai imperializmus azon* bán nem hajlandó táljain1; De a békét meg lehet terem teni. ki lehet harcolni fety’ vérrel is. A kirai nép mar Kiharcolta. Harcol érte a vi® nami és az indonéziai es mosu a koreai nép is- A harcmezon sem terem több babér * imperialistáknak, mint a tárgyalóteremben. Nekik nem drága a kiomlott _ vér, az őszszedőit város, a felgyújtott falu, csfít gyűljék a haszon a fegyvergyárosok páncelszeK- rényében. .,
A Biztonsági Tanára jelenlegi ülésszaka még élesebben tör pálcát a mindenre elszán t. vérszomjas - angolszász imperializmus ... felett.. r Egynttal még állh\'atosabbá\' e<jri *a "népek százmillióit, hogy kihat" colják az alkotó békét*
Vállaltuk — teljesítettük — túlteljesítjük!
Zalalövő mintaközség üdvözlő-távirata Rákosi e vtárshoz
te vvir.ult vasárnap a min\'a- kööi\'S dolgozó parasztjai is csatIgaziak Mindszent és Szegvar ver5e n y kihívásához- Vállalták
hogy 3 cséplést 5-cig, a terményedet 10-cig 100 százalékban be- fe?cz:k és 15-re 125 százalékban Megindult a népneveié munka. A kommunisták* álltak 1 vártára a beadás terén i*. Vál- jaiáéukat 11 nappal a kitűzött halandó dóit teljesítettél:.
Nem állanak azonban meg, a ierihénybegyüjtés tovább tart. Ebből az alkalomból táviratban üd- v&vhék népünk szeretett vezérét: *
„Drága Rákosi elvtárs!
Mintaközségünk dolgozó parasztjai büszke örömmel jelentjük, hogy államunkkal szembeni hazafias kötelességünket a termcnybegyüjtés terén aug. 15-e helyett, már 4-én este teljesít etetik, mert A-B-C- vételi jegyre történt vállalásunknak 120 helyett, 131 százalékban tet.ünk eleget*
Amikor az üzemi dolgozok uj normájuk túlteljesítésével járulnak hozzá ötéves tervünk mielőbbi sikeres megvalósításához, akkor ml, dolgozó parasztok sem ülhetünk ölhetett karokkal! A terményraktáraknál vállaljunk túlteljesítést.
Így fonjuk még szorosabbra a munkás-paraszt szövetséget. minden további sikereink egyik legdöntőbb zálogát.
Minden beadott zsák gabona a ml. országunk és a világ dogozól- nak békéjét erősiti. Gyorsítja a hős koreai szabadságharcosok mielőbbi győzelmét a gaz amerikai banditáig lölött.
Ezért vállaljuk, hogy a beadást még tovább folytatjuk és Alkotmányunk első éves évfordulójának ünnepnapjára 150 százalékban teljesítjük.
ZALALÖVÖ MINTAKÖZSÉG DOLGOZÓ PARASZTJAI.*4
Za lapé ff nem hagyja magát
fieme* rer*engé*. Melyik |c.-r az első község? Ki ad be hamarabb több gabonát, hogy erősítse a dolgozó nép államát Ezek a gondolatok foglalkoztatják Szilasi István zalavégi 4 holdas kisparasztot, miközben a Zala pénteki számát olvasgatja. — Nálunk is egészen jól megy, niég elsők is lehetünk a megyében—. Idáig jut a gondolatában, amikor tekintete - megakad Zalaszentmihály 162 százalékos terménybegyüjtési eredményén. f
_ A kutyafajat, ezek jól
megugrottak!
Aztán meg sem áll az ötödik szomszédig. Már a kapuból kiabál: — Hát, szomszéd, nézze mán, Bősze elvtárs. Siessünk, mert lemaradunk!
Aztán arról beszélgetnek, hogyan lehetne fokozni a községben a begyűjtés ütemét, A kilincset is egymásnak adják már a szomszédok. Híre ment a faluban, hogy a tavaly legjobban begyűjtő Zalavég az idép nem a legjobb helyen áll ebben a nemes versenyben. Itt van már \'Horváth Károly, meg az öccse, László, Herczeg Bernit és még jó néhányan.
— No, tanácskozzunk! — adja ki a jelszót Herczeg Bernit.
Mi légyen a teendő?
_ Fokomni kell a termény• begyűjtést! — adja meg a rövid cs egyenes választ a helyi pártszervezet titkára —. Majd mi megszorítjuk Zálaszentmihályt és Komárvárost. Figyeljetek csak ide. A jobb eredmény titka: a jobb népnevelő munka. Ezen kell még nekünk javita• nunk.
Horváth elvtárs odaszól:
— Hiszen mán azt jobban nem
lehet fokozni. ^
— Nono, vannak még jónéhá- nyan a faluban, akik felesleg* gél rendelkeznek — teszi hozzá Herczeg elvtárs —. Ezeket kell meggyőznünk a terménybeadás gyors begyűjtéséért járó má- zsánkénti 4 forint határideje már csak egy hét. Ki kell hasz- nálnunk ezt az időt! Meg a ku- Iákokat rá kell szorítanunk!
— Hát ebből aztán igazad van — toldja meg Horváth Gyula.
Papír, eemma kerül elő és ^ősze elvtárs számolni ke7c
— Nekem 400 százalékos a be- adásom, az igaz.\'De ha jól számolok, még jut valamicske a szövetkezeti magtárba. Nekem még van 3 mázsa feleslegem — olvassa le az előtte fekvő papírról — ezt még ma beviszem.
Horváth Gyula veszi át a szót, — No, amit a cséplőgép mellett kerestünk a fejadagon felül, azt is beadjuk. Ez meg elvtárs közel 20 mázsa. Jól jön nekünk is az a 4 forintos többlet. Éppen egy pár bakancsot kapok a felárból. - >
Sm6 mmót ItStfftlf .$$ oft agyhelyben több, mint 50 mázsa
után történt. Aznap este aztán újabb népnevelő értekezletet tartottak. Lázba hozták az egész falut a népnevelők. — Majd mi megmutatjuk a komárváro- sióknak is, hogy ki a legény a gáton! — hallatszott innen is, onnan is. — Hiszen nekünk is jelent . annyit az Alkotmány, mint a szentmihályiaknak! I gaz-e?
... És az eredmény szombat ősiig 20 vágón és 40 mázsa lett. Két nap alatt 3 vágón gabona ment be a szövetkezeti magtárba. Ez pedig A—B és C-jegyre 154 százalékos teljesítmény. A harc az első helyért tovább folyik — és jól tudják ezt Zalavég dolgozói is. így mondják: — A terménybegyüjtést még nem fejeztük be! (Siklós)
Megindult a küzdelem „A megye legjobb cséplőbrigádja" címért
Megkapó és váratlan kis ünnepségben volt részük tegnap délben a Zalaegerszeg város határában > cséplő Zsidai-féle gép munkásainak. Ugyanis a megyeszékhely üzemi dolgozói elhatározták, hogy vándorzászlóval jutalmazzák azokat a cséplőmunkásokat, akik egy hét alatt a legjobb teljesítményt érik el.
Először az MDP városi bizottsága részéről Anlos Sándor
elvtárs üdvözölte a cséplőmunkásokat. kik 900-as gépükkel az elmúlt héfen átlagosn napi 110 mázsát csépeltek el. A munkások nevében Tóth József megígérte, hogy ez a zászló újabb lendületet ad a munkájuknak és versenyre kelnek „A megye legjobb cséplőbrigádja" címért. Ez a kitüntetés 2000 forint jutalmat is jelentene részükre.
II kanizsai járás és Komárváros a beadási verseny élén
Különösen fokozni kell a C-jegyre történő beadási
Alig néhány nap alatt a megyében közel 20 község dolgozó parasztsága csatlakozott Mindszent és Szegvár terménybegyűjtési versenyfelhívásához. Megértették, hogy békénkért, jobb jövőnkért folyó nagy küzdelmet a terménybeadás eddigi üteménél fokozottabban kell erősítenünk.
Szombat reggelig elcsépeltük a learatott őszi és tavasziak 66 százalékát. A—B vételi jegyre búzából és rozsból 81 százalékos a teljesítésünk. C-re azonban még mindig igen komoly lemaradás mutatkozik. Az eredmény 31 százalék!
\'Vannak községeink, mint Mu- raszemenye, Becse hely, Komárváros, Szepetnek, Zalavég, Zalaszentmihály,
ahol a és középparasztok között folytatott jó politikai felvilágosító munka eredményeként az egész évi előirányzat a 120—170 százalékot is eléri. C-vételi jegyre is kiváló ezeken a helyeken a
1. Nagykanizsai
2. Zalaegerszegi
3. Zalaszentgróti
4. Letenyei
5. Lenti
járás
Komoly a lemaradás a szabad forgalmú árpa és zab begyűjtése körül is: 8, illetve ‘ szá-
mény. Ahol azonban a pártszervezetek és a Népfront *°gok nem gazdái, irányitói a községeknek, ahol c párttagok maguk sem járnak elöl jó példával a terménybeadásban, ott súlyos a lemaradás. Csonkahegyhát még mindig 6 százaléknál tart a C-vételi jegyre történő beadásban. Ortaháza, keresztur alig valamivel jobbak.
Ezekben és a többi lemaradt községekben a dolgozó parasztok vegyenek példát Zalaszentmihály, Komárváros, szegről, ahol a terménybegyüjtés teljesítése jóval fölötte van a 150 százaléknak! Pedig hát ott sem történt csoda, hanem a Párt, a\' népnevelők, töm
jól tudatosították a beadás jelentőségét, maguk járták elöl ebben a munkában.
’A jól megszervezett verseny a siker másik titka!
Jelenleg a járások közötti verseny állása a következő:
A—B-re 91*/é, C-re 32•/•
M 83 V. 31V.
,, 82*/., „ 29*/.
» 64*/., „ 31V.
»* 55*/., „ 22®/.
zalékl Ezen sürgősen változtatni kell!
Az élközségeink sorrendje így alakult szombaton reggel:
1. Komárváros A—B—C vételi jegyre 168 •/.
2. Zalaszentmihály
3. Zalavég
4. Zalasárszeg
5. Zalalövő
6. Pacsa
_ A járások eredményei mutatják, hogy a begyűjtés ütemét komolyan fokozni kell, különösen a lenti és a
Előbb Jansa elvtárs hagyta el a felsőrajki állami gazdaságot. Megtisztelő feladattal bízta meg a Párt: tagja lett a parasztküldöttségnek, amely most már a szovjet mezőgazdaságot tanulmányozza. Aztán a helyettese. Döbrösi elvtárs ment el. öt pedig tanfolyamra küldte a Párt.’ így az állami gazdaság egyik napról a másikra gazda — jobban mondva vezető — nélkül maradj Ez azonban nem jelentette azt hogy most egyszeriben a feje tetejére állt minden. Erről szó 9em volt. Hiszen van az állami gazdaságban pártszervezet és annak is vezetősége. íme, a pártszervezet mindjárt kezébe vette az irányítást. Horváth Sándor elvtárs. a pártszervezet titkára Bertalan Lajos agronómus segítségével át tudta hidalni a kezdeti nehézségeket és addig, amig a gazdaság vezetésével ideiglenesen megbízott Elek Pál elvtárs megérkezett, nem is volt különösebb baj.
Mindez pedig azért, inért két olyan elvtárs munkáját kellett elvégezni, akiket a Pért más, fontos feladattal i bízott meg. Jansa elvtárs \' küldetése nemcsak egy emberre nézve
megtiszteltetés.
— Megtiszteltetés ez valamennyiünk- számára -.mondja vxyuciyoen ioou, /muu au miua Honráth élvtára. - ¦ És, mond-
Jött Össze. Mindet péntek dél* .fy&íoip, büszkék is-vagyunk rá.
Várják a híreket
a felsőrajki állami gazdaság dolgozói Jansa elvtárstól
a Szovjetunióból
hogy a zalai állami gazdaságokból éppen a Jansa elvtársra esett a választás. Úgy érezzük. hogy a Párt ezzel a mi munkánkat is jutalmazta.
Amióta kezdtek levelek szállingózni a Szovjetunióból a küldöttektől, egyre nagyobb izgalom lett úrrá a felsőrajki állami gazdaság dolgozóin is. ..Vájjon ir-e már a Jansa elvtárs?" — „Jött-e tőle levél?" Ezt kérdezgették jobbrarbalra. Mind azt várta, hátha ir a vezető elvtárs és — egy kis önzés is vegyült ugyanis a várakozásba — talán éppen az ő kérdésére adja meg a választ. Mert az indulás előtt alaposan ellátták* érdeklődnivalóval Jansa elvtársat Munkaszervezés, munkafegyelem. gyapottermesztés. füves vetésforgó, erdősávok telepítése... egyszóval
rengeteg kérdésre kiváncsiak
a dolgozók.
Megjött az első levél. Nem volt hosszú, a kíváncsiságot alig csillapította r De irp-mást Jansa elvárs. Többek közölt azt. hogy Moszkvába érve elmentek ők is a Vörös-térre, hogy a mauzóleumban egy pillantást vethessenek a nagy Leninre.\'* fiz pedig sokat jelentett az \'állami gazdaság dolgozói*
v \'?Í9 •
nak. Végigfutott közöttük az öröm hangja: „Egy közülünk
láthatta azt. akinek oly sokat köszönhet az egész emberiség.
— mi is..."
Most arra várnak, hátha az éter hullámain küldi üzenetét Jansa elvtárs a tapasztalatairól. Ott ültek pénteken este is a rádiónál és ott ülnek ma délután is. Ha ő nem is szólal meg. de beszélnek a többiek a Szovjetunióról, amerre most a gazdaság valamennyi dolgozójának gondolata száll.
így várják a dolgozók a Szovjetunióból jövő híreket és közben még jobban dolgoznak, hogy ezzel is meghálálják a Pártnak a beléjük helyezett bizalmat. Ezért
igyekeznek
minél kiválóbb eredményeket is elérni, mint például Hóbor Károly cséplőprigádja is. Amint befejezték a cséplést a gazdaságban, mentek ki a községbe. hogy segítsék munkájában a dolgozó parasztságot. Egy 12 órás műszakban aztán
— ebben elvontatták a gépet is 5 kilométerre — 200 mázsa őszi árpát csépeltek el.
Most ‘ már könnyebben telik a hátralévő idő, amig megérkezik Jansa elvtárs, aki majd beszámol * tapasztalatokról és megpróbál felelni arra a számtalan kérdésre, amik szinte zúdulni fognak feléje.
165.7VÍ » „ .. 154 •/,
* .. - 153.4*/.
.» >* »» 131 */.
» w „ 117 •/.
gróti járásokban, de általában minden egyes községben, beszéljenek a népnevelők arró^a^r falu dolgozó parasztjai kötofC hogy már csak egy hét van hátra és megszűnik a gyors-beadási prémium. Tehát ezen a héten az eddiginél fokozottabban használjuk ki a demokrácia áltál biztosított rendkívüli kedvezményt. Mutassanak rá a népnevelők, hogy amig a talista országokban állandóan esik a gabona ára, addig nálunk különböző jutalmakkal segíti a nép állama az időben begyűjtését teljesítő gazdákat.
Éberen ellnörizzük az egyre vadabbul támadó kulákokat.
Ne engedjük eredményeinket veszélyeztetni! Nagypáliban Pa- tér József gabonája az osztagban megcsirásodott. Vizesen hajigálta össze. Az ellenőrök feljelentették. A letartóztatott kulák és cinkosai (pl. helyettes bíró) tanúként rendeltették be a cséplőgép munkásait Zala• egerszegre. Egy napot állt emiatt a masinálás. A kulákot felmentették...
Nemesszentandráson Vizsi Jenő kulák asztagját nem fedte le, igy a kétnapos eső alatt teljesen beázott. Az eljárás megindult ellene. lyás alá ¦ került Zakál Jenő cséplést ellenőr is. Kerkakuta- s°n 420 kg. gabonát nem irt be a könyvbe. Lesújt rá is, a ku- lákra is a nép ök/ nyén a Horváth-féle géphez pedig nem biztosított üzemanyagot a gazdája.
A dolgozó parasztok azonban nem engedik, hogy eredményeikre törjön a nép ellensége. Azzal felelnek oda, hogy jobban fokozzák a terménybeadást. Győzelemre viszik alkotmányunk egyéves évfordulójának ünnepnapjára, harcban a kulák és klerikális reakció ellen a terménybeadásban is a Párt zászlajátl .
VMfcmtp, IMS. sag. fl, 3
Teljesítettük a szerződéses termelési előirányzatot!
A szerződéskötésben a termelőcsoportok jártak élen
Zala megye dolgozó parasztsága megértette, hogy bibor, repce és a szöszősbükköny termeléséhez rendkívül fontos nemzetgazdasági érdek fűződik, Az idei bőséges repce- és bibortermés a nép államával szerződést kötőit kis*- és kő- zépparasztoknak szép anyagi hasznot jelentett Pacsa községben például negyvenezer forint többlet-vétel volt a repcéből és bíborból. Hetek János szentkozmadombjai 18 holdas középparaszt 3351 forintot vett át a dolgozó nép államától nem egészen 2 holdról termelt szerződéses bibormag fejében.
A kezdetben gyengén indult Dolitikai felvilágosító munka
ezen a héten jó lendülettel folyt. A Növénytermeltető Nemzeti Vállalat karöltve a Párt járási bizottságaival* a falusi népnevelőkkel, jól tudatosította dolgozó parasztságunk között 8 szerződéses termelés előnyét, jelentőségét. _
Különösen a termelőcsoportok fúrtak elől jó példával. A petriventei és a nekeresdi csoport jóval túlteljesítette az előirányzatát. A zalahárshágyiak szántóterületük jó részére szerződtek le.
A főldművesszővetkezetek kő- zül a pördeföldei, zalaegerszegi, nagylengyeli és a pakodi termelési felelősök jó munkáját kell kiemelni. Sehein Ödön a hahóti
főldmüvesszővetkezet termelési felelőse 5 hold juttatott földjén bíbort termel a jövő esztendőben. Pacsán is kitünően ment a munka.
felvilágosító és szervező munka eredménye, hogy megyénk dolgozó parasztsága a beérkezett jelentések kiértékelése alapján újabb győzelmet aratott a kulák és klerikális reakció felett, amikor arról számolhatunk be örömmel, hogy a repcéből 101,\' bíborból és sző- szösbükkönyboi 100 százalékban teljesítette Zala megye szerződéses termelési előirányzatát 4-én este.
5 község harca
a békéért, a szocializmusért, a boldogabb Jövőért
A bucsuszentlászlói körjegyzőséghez tartozó községek — Bucsuszentlászló, Kisbucsa, Ne- meshetés. Nemessándorháza és Nemesszentandrás — dolgozó parasztsága felismerte a bőséges gabonatermésért, a dolgozó nép kenyeréért folyó harc jelentőségét és elhatározta, hogy minden erejének és tudásának igénybevételével győzelemre viszi ezt a harcot. A gabonát a határidőre a legkisebb szemveszteség nélkül learatta ésbe- hordta a dolgozó parasztság. Az egyetlen Nemesszentandrás község kivételével a cséplést is elvégezték már.
Természetesen
•ktalan dicsekvés lenne
azt mondani, hogy a községek dolgozó parasztsága most már megnyerte a csatát. A harc még folyik, sőt egyre élesedik, hiszen a kulákság és a kiéri* kális reakció itt is egyre ádá- zabban támadja a dolgozó nép kenyerét. A községek dolgozó parasztsága látja ezt. ezért még nagyobb igyekezettel, még nagyobb gonddal és még fokozottabb éberséggel őrködik munkájának gyümölcse felett. A betakarítási munka tapasztalatai alapján azonban annyit már dicsekvés nélkül is elmondhatunk. hogy a községek lakosságának túlnyomó többsége becsülettel harcolt minden szem gabonáért. ebben a harcban nemcsak a termelőmunka minőségét emeli, hanem öntudatban is jelentős lé pést tesz előre a dolgozó parasztság: megmutatja még jobban szeretetét a szocializmus és a béke utján haladó hazája Iránt.
A három hete megindult ter- ménybegyüjtés
mindennél tBbbet matat.
Azt. hogy a községek dolgozó parasztjai közül eokan öntuda- tosabban, gyorsabban és lelkesebben teljesitik beadási köte^ lezettrégüket. mint akár csak egy évvel ezelőtt is. Ebben a munkában élen halad Kisbucsa. Nemeshetés és Nemes- sándorháza. A másik két község jócskán elmaradt. Különösen szembetűnő Nemesszentandrás elmaradása. Ebben a községben nem folyik jó népnevelő munka éa Így nem tudják (vagy talán nem is akarják) megérteni a terménybe- gyüjtés gyors teljesítésének jelentőségét és fontosságát. KÜe- bucsa tnessze azr-élen jár.* Eíévl ta®Ies begyűjtés - tervét ftár 169 százalékra félj esi tett*. Ne- ttfisüetés és Nemessándorh\'áza
is jóval túl van már a 100 százalékon.
Az eddig elért eredmények alapján ezek a községek bátran csatlakozhattak Szegvár és Mindszent felhívásához és vállalhatták, hogy ezévi begyűjtési tervüket augusztus 10-ig teljesítik.
így néz ki a községek dolgozó parasztságának igazi arca. így válaszol a dolgozó parasztság az amerikai imperialisták; a háborús kalandorok piszkos mesterkedéseire. így segíti dől- gozój parasztságunk a koreai nép szabadságharcát. És igy építi a dolgozó nép állmát egy boldog országggá. amelyben a nép boldog és megelégedett. Az újért, a jobbért harcolni kell. keményen meg kell dolgozni érte. de megvan az értelme. mert
napről-napra tSbb örömünk
telik az életben.
A terméybegyüjtés jól kezdődött. de a legnagyobb hiba
most az lenne, ha egyes községekben azt vélnék: jól indult a beadás, tehát jól is megy tovább. Az ilyen nézet csak az ellenségnek használ, mert megkönnyíti aknamunkáját. Ezért az ilyen nézetek ellen erélyesen fel kell lépni. Nem engedhetjük, hogy az oktalan elbizakodottság, felületesség, az ellenséggel szembeni engedékenység kisebbítse terménybe- gyüjtésünk sikerét. Ellenkezőleg éppen most van szükség u legnagyobb erőfeszítésre, a tervszerű és szívós munkára. Ezért kell különösen vigyáznunk. hogy a jó termésből egyetlen szem sem vesszen kárba, ezért kell nekünk is tömegmozgalommá tenni a terménybeadási versenyt-, hadd szülésén a kemény munkából teljes győzelem, s dolgozó parasztságunk egymással versenyezve erősítse hazánkat, saját és az egész dolgozó népünk boldogabb jövendőjét.
BOJÉR ISTVÁN körjegyző, Bucsuszentlászló.
fl kanizsai Magasépítési NV műszaki értekezletének eredményei és hiányosságai
Amilyen jelentős üzem Zala megyében a kanizsai Magasépítési NV, olyan komoly bajokkal küzd. Dúl a szervezetlenség. lassanként elfeledkeznek az egyéni felelősségről és mindennek tetejében az önköltség is emelkedik. Ezek azok a bajok, amelyeknek gyökere: a vállalatnál megbúvó ellenség. Közelebbről: a hírhedt Bölcsföldi-éra itt-ott még felbukkanó úgynevezett .. bizalmi embere11. Ezeknek a kezenyoma felfedezhető mindenütt. ahol baj van és az ezek elleni egyre fokozódó harc a feladata a Magasépítési NV üzemi pártszervezetének.
Szervezetlenség — . egyéni felelősség hiánya — növekedő önköltség¦ Mindhárom baj olyan valami, amiről nagymértékben tehet a vállalat műszaki osztálya is. De ezt nem is célunk most tovább részletezni, hiszen lapunkban elégszer foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Sokkal érdemesebb azonban foglalkozni azzal a műszaki értekezlettel, amelyet a növekvő bajok megszűntetése, a hibák felfedése végett a napokban tartottak. .
A többóra hosszat elhúzódó értekezlet kétségteíoniil igen tartalmas és a vállalat számára iránytmutató jelentőségű volt az elkövetkezendő hónapokra. Mégis felvetődik a kérdés: vájjon sikerült-e kiküszöbölni a hibákat és a mélyponton lévő vállalatot ismét az egészséges fejlődés útjára vinni! A ‘ felelet nem lehet más, csak ez az egy szó: igen! zt bizonyítják elsősorban a íozott határozaton és a vnlla- at felelős vezetői részéről tör- ént megnyilatkozások- Gondolunk itt többek között Horváth László műszaki osztályvezetőre, aki beismerte: .,4 hibákért mi vagyunk a felelősek. \'Mi, a műszáki osztály építjük a vállalatot, jól is. mea rosszul is“. Imre József elvtárs, a személyzeti osztály vezetője a politikai fejlődés fontosságát hangoztatta. A
így segítik férjeiket az uj normák túlteljesítésében
az MNDSz lovászi asszonyai
Az MNDSz lovászi szervezetének asszonyai 500 forinttal segítették bekötözni aThős koreai szabadságharcosok, szabadságharcos asszonyok sebeit, amikor a Koreába induló kórházvonatra adakoztak. Az üzemhez tartozó lakótelepen békebizottságuk még külön 180 forintot gyűjtött.
Most újra valami fontos esemény történik a szervezetben. Együtt a tagság, kivétel nélkül.
— Asszonytársaki — mondja
Bóna Ilona ügyvezető. — Az amerikai munkások munkabére 1948-ban 20 százalékkal
volt alacsonyabb mint 1935 ben. A kapitalista világban tehát mérhetetlent zuhant az életszínvonal. Nálunk viszont elmondhajuk. hogy soha nem éltünk olyan jól. mint éppen most.
Az asszonyok ügye is!
— Az ügyvezető asszonytárs szavaival tökéletesen egyetértek — mondja hozzászólásában Nyitrai Séndorné. A fasiszta világban a mi férjeink — sajnos tapasztalatból tudom — kishegyig menő harcot rágtak •9ir*gy fillér órabér/ emeléséért, Emlékszem, hogy 2\' fillérrel emelték az 1930-as évek elejém a férjem órabéfét. de
nyomban rögtön ott kísértett az áremelkedés. Ezzel szemben nézzünk szét ma!
— A normák rendezéséről tárgyalnak e percben férjeink odaben az üzemben, meg alapbéremelésről. Az üzemnek több lesz a termelése, csökken az önköltség az elavult normák helyébe lépő uj normákkal. A férjem is mondta, úgy érzi, hogy a meglazult normatelje- sitmény után felvett munkabére nem áll égvénes • aránv- bán a termelékenységgel. És azzal ment el a termelési értekezletre. hogy vállalja az uj normák túlteljesítését már az dső napokban.
Együtt a felvilágosító munkában•
— Mi. MNDSz nőnevelők, megértettük ennek a kérdésnek fontosságát. Köszönjük a Pártnak, hogy a szocializmus építését gátló normákat rendezi és az egyes szakmák közötti bérfe^zülséget. fizetési aránytalanságokat megszünteti. Mi ezt a kérdést úgy visszük \'gitádós -munkánkban az asz- *
Vasármp, 1950. aug- 6.
szonyok között, hogy ők is megértsék annak jelentőségét és a felvilágosító munkában szívvel. lélekkel vegyenek részt.
A nagy tetszéssel fogadott hozzászólás után Kun Mlk- lósné. vezetőségi tag kért szót:
A Párt őrködik
— A norma és alapbérrendezés tovább segíti életszinvona- lunk emelését, növeli a béketábor erejét. Rákosi elvtárs azt mondta, hogy nem ehetjük meg a jövőnket. Én sokszor elmondom odahaza a gyermekeimnek. ha valami jó falat van, — ami bizony gyakori vendég az asztalunkon mostanában — hogv ne együk meg egyszerre. Hát ilyen féltő gonddal őrködik a Párt is a munkásosztály jobb jövője felett.
— Nekünk a termelés frontján Is helyt kell államink, példát kell mutatnunk. Ezt a feladatot átérezve munkánkat mi is felajánljuk olyan értelemben.-hogy abból közvetve vesszük ki - a részünket azzal, hogy férjeinket, gyermekeinket a munkaveraeny fokozására. az önköltség csökkenté- fóré. az ttj normák\' túlteljesítést serkentjük, odahaza
dig takarékoskodunk! I.)\'
politikai képzettség meglátszik a munkán is, amit tényekkel is bizonyított. Hodu István vállalatvezető felemlítette az egyéni felelősség kér- dósét* s utána sietve megjegyezte: ,+Azért, hogy a vállalat igy néz ki. mindannyian felelősek vagyunk\'.
Számos felszólalás hangzott el a műszaki értekezleten. Legtöbbjük igen hasznos volt és építő jellegű bírálat. Olyan problémák kerültek felszínre, amelyekről eddig csak hallgatólagosan vettek tudomást.
A vállalatnak az első tervfélévben jelentős deficitje volt. Érthető tehát, hogy ez foglalkoztatta leginkább az értekezlet résztvevőit, akik igyekeztek magyarázatot ke. resni arra: honnan adódik a hiány? Sikerült is a vita folyamán nyomára akadni egész sereg olyan kiadásnak, amelyeket nyugodtan el lehetett volna mellőzni és ezzel jelentősen csökkenthették volna a vállalat önköltségét, Dchát a szervezetlenség ezt nem engedte meg. Az ilyen hiábavaló kiadásokhoz járultak aznapirenden volt lopások, amelyek, kel kapcsolóiban jellemző eset* ként említette meg Imre elvtárs, a közelmúltban a vállalat éjjeli őre falopáson ért egy közraktári munkást. Mikor felelősségre vonta, a tolvaj igy méltatlankodott: „Hogyhogy, máskor lehetett itt fát lopni, most meg már nem?\'1. Növelték az önköltséget a bércsalások és az olyan ..szokások4*, mint az is, > hogy — galamboki építkezésnél még fél 2 órakor is sziesztáztak a munkások. Az ilyesmi a politikai munka hiányosságara vall, amit az elmúlt időkben, a párttitkár távollétében ugyancsak elhanyagoltak.
A műszaki értekezletnek eredményei mellett voltak azonban hiányosságai is. így például az is, hogy a felszólalók zöme megfeledkezett például a jobboldali szociáldemokraták elleni harcról. Ta. Ián azt gondolták, hogy nnem beszélünk róluk, tehát nincsenek44. Vájjon nem lennének a kanizsai Magasépítési NV-nél jobboldali szociáldemokrata ügynökök, akik ellen harcolni kell! Aligha hisszük. ^
Azon kívül kevés szó esett az ipar jelenleg legfontosabb kérdéséről, az alapbéremelésről és\'a normarendeA
Magasépítési NV még nincs túl ezen a problémán, tehát foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel a műszaki osztálynak is. Erre pedig kiválóan alkat kai más lett volna műszaki értekezlet is. amelyen az építésvezetők alaposan megtárgyalhatták volna ezt a problémát. Ez a kérdés az előbbivel együtt háttérbe szorult és ebben a két kérdésben nem i* mutatott utat a műszaki ért®\' kéziét az elkövetkező időkre*
A határozatok, amelyeket a műszaki értekezleten hozta** biztató jelek arra, hogy a nagykanizsai Magasépítési f 7 megtalálta a kivezető utat. Ez az ut pedig a szervezetlenség felszámolásán. a® egyéni felelősség elvének helyes alkalmazásán és az önköltség rendszeres csökkente; sén keresztül vezet a vállalat njabb felemelkedése felé. finnem ezek a határozatok i* csak akkor érnek valamit* ha azokat meg is valósítja!- A műszaki osztálynak P®diL azon kell lennie, hogy valóra váltsa a határozatokat. Ebeon a törekvésében komoly támogatást kell nyújtani a müswun osztály felé- az üzemi pártszervezetnek és a szakszervezetnek. A jó közös cuuuf hozZa még a műszaki értek®*- let igazi eredményét
Minden eddigi csúcsteljesítmény megdől
a koreai héten
—- vállalták a kanizsai üzemek dolgozói
a dolsozdk kezdeményezésére; gzOT határozatban hívta fel \'* ország üzemi dolgozóit a tcrcai hét megszervezésére. A kertest a nagykanizsai üzemben is hatalmas lelkesedésre: visszhangra talált. Az üzemek: dolgozói harcos békeakaratuk wjyilvánitása mellett egymásain
teszik mess felajánlásaikat „ augusztus 7-tÓI augusztus
g.ig tartó békemüszakra.
A Gépjavító NV
dolgozói elsőnek tették meg felajánlásaikat az üzemben. A tóíorjavitó műhely Ernyei József művezetővel az élen vállal-
nibst bevezetett rendezett formáikkal a teljesítményüket állásosán öt százalékkal emelik. Cáífra József 112 százalékos,
Takács Géza 110 százalékos túl* tejesítést vállalt. Ernyei müve- »tő egyben vállalást tett .arra i« hogy a dolgozók teljesítményeiket a béke ügyéhez méltóan tudják fokozni, a munka helyes megszervezésével siet * segítségükre. Harangozó István és Sarolté* Károly segédmunkások vállalták^ az anyagok gyors és pontos előkészítését. Az asztalosműhely > dolgozói hatszázalékos teljesítmény növelést tűztek ki célul maguk elé. emellett a ml* rőségi munkát százszázaléktg fokozzák és * selejlet teljesen eltüntetik. A laka’osmühély két brigádja egymást versengve skzrják felülmúlni a koreai béke hét teljesítésében.
A Tóth Gyürgy-féle brigád
125 e/o-os teljesítményt
akar elérni, a Németh Györgyibe brigád 120 százalékot. Természetesen nem jelenti azt, hogy a brigádok meg akarnak állni
felajánlott teljesítményeiknél, mert mint Németh György mondta:
— Ha tudjuk. Jóval túl akarjuk szárnyalni! \'
A koreai békemüszak fontosságát megértették a gépműhely dolgozói is. Az üzemrészleg legjobb esztergályosai: Dancs Ferenc, Dévényi József, ifjú Fodor Emö, Málek József és még számosán 120 százalékos mény növelést vállaltak. Nem maradt ki a felajánlásokból a vállalat műszaki értelmisége sem. Tudják és érzik a műszaki tisztviselők, hogy * koreai békeharc reájuk is vonatkozik. Vállalták az anyag pontos elkészítését, munkamódszerátadást.
A Magasépítési NV-nél
hasonló lelkesedéssel tették meg a felajánlásokat a dolgozók A pénteki ebédszünetben a vállalat valamennyi munkahelyén a bizalmiak és a népnevelők röp- gyűlés kére*ében ismertették a dolgozókkal a koreai műszak fontosságát. Az üveggyári épit* kezésnél Szabó Ferenc munkavezető elsőnek tette meg a felajánlását és vállalta az ottani épit. kezés időéigibefejezését. Példáját
csakhamar követték dolgozótársai. Bogár József és Ki- polnási Ferenc kőművesek eddigi 150 százalékos teljesítményüket 160 százalékra növelik. Németh József segédmunkás 140 százaié, kos teljesítmény vállalását jelentette be. mig a többi dolgozó
5—10 százalékot vállalt A festőbrigádok ugyancsak 8—10 százalékot vállalást ajánlottak fel. Az Ub-bez egymásután szaladnak be az újabb és újabb felajánlások, melyek kiértékelése folyamatban van és ez i$ bizonyítéka annak.
hogy a dolgozók megértették a koreai műszak nagy fontosságát.
A MÁV Tütö
a fizikai és műszaki dolgozók ugyancsak jelentős felajánlásokat tesznek. Az első felajánlások összértéke 17.5S2. 85 forint. A mozdonyvezetők és a fűtők kivétel nélkül újabb 5 százalékos szénmegíakaritást ajánlottak fel 8440 forint értékben. A szénra- kodó-brigád 10 csillének sor önki vüli megjavítását, a kocsimosók naponta két kocái mosását vállalták. Az utóbbihoz szükséges kocsimosó kazánház üzembehelyezését Fülöp Antal vállalta A. dolgozók ugyancsak elvállalták, hogy az egy hetes békeműszakban 3 részleg vizsgát ajánlottak fel. Simon János műszaki tiszt pedig a futó ellenágy kiesésének megakadályozására egy újítást vezet be. a kocsiforduló meggyorsítása érdekében POcz István és Vékás! László la katosok 2 tsrtalékmozdony gőz fékfelszereléaét vállalták, mely- lyel a tolatás! időt 50 százalék kai csökkentik. A mozdony és kocsijavító műhely dolgozói vál látták az egyes munkák 3- \'
10 százalékos túlteljesítését
Hasonló felajánlásokat
tettek s vonalfőnökség dolgozót, akik naponta egy-egy újabb irányvonal beállítására tették meg felajánlásukat Nagy lelkesedéssel teszik meg felajánlásaikat az üveggyár, vajgyár, téglagyár, szeszgyár és a többi kis üzemek dolgozói is. Tudják és érzik, hogy a koreai békemüszak az egész dolgozó magyar nép ügye és ezzel is hitei tesznek a béketábor és a szocializmus ügye mellett.
Á koreai hétre felajánljuk:
fiz uj normát az első 4 hét alatt 5 százalékkal tolteljesiüük!
A lenti fűrészüzem pórosversenyre hívta ki a szolnokit
A Dunántúli Fűrészek NV lenti üzemének dolgozói befejezték a délutáni műszakot Termelési értekezletre ültek össze. Tárgy: Az új normákkal kapcsolatos kérdések, az előttük álló koreai hét feladatai, valamint az üzem általános problémáinak megvitatása.
Dcutsch István elvtárs, igazgató beszámolóit teljes részleteiben felölelte az elmúlt fél év eredményeit és hibáit Rá\' mutatott az üzem szűk kereszt Metszetére, azok megszűnteié\' téré,
Az üzem dolgozói a részletes á* konkrét vállalatvezetői beszámolót értékes hozzászólásokkal egészítették ki. Jónéhányan lelkes felajánlásokat tettek és örömmel vették tudomásul, ”°ÍT az öntudatos dolgozók kezdeményezésére a Párt irány. kutatásával a minisztertanács határozatot hozott az alapbéréit emelésére és a normák rendezésére Minden egyes hozzá- •zóló üzemi munkás megállapi- /it* k°gy az elavult normák f“luk is a fejlődés gátjává váltak. *
Horváth Péter elvtárs hang- •uiyozta,. hogy a normarende- ?:*» szocialista versenyre is jabb lehetőséget nyújt, mert kinden .becsületes dolgozó a 2“ fűrészüzemben is arra tő- «kszxk, hogy új normáját túlszárnyalja.
-A koreai hétre Majáidötták, versenyre hív fik Tiszái toenti Fűrészek NV szolnoki wemene* dpTgozótt vállát.
\'**• Aoáy az új normákat az első
négy hét végére globálisan 5 százalékkal teljesítik túl. Ugyanakkor fokozzák a minőségi termelést és a selejtet 0.5 százalékkal csökkentik a koreai nép támogatása érdekében.
A termelési értekezlet általában visszatükröztet hogy a Párt és szakszervezet szorosan ősz- szedolgoznak az üzemben, jó kapcsolatuk a dolgozókkal, a bizalmi hálózat jól működik.
Koreai hét
A Szakszervesetek Országos Tanácsa IIL teljes ülésén a dolgozók legjobbjainak kezdeményezésére határozatot fogadtak el a koreai hét, a békemüszak szervezésére és megrendezésére. Amikor ezt a hfrt olvassuk a lapokban* eszünkbe jut az amerikai imperialisták alias koreai provokációja, barbár vandalizmusa, amivel a szabadságáért és függetlensége kivívásáért harcoló hős koreai népet igyekszenek letipomi. A győzelmi jelentések azonban a betolakodók újabb és újabb vereségéről számolnak be: Koreában
is elszakad az imperializmus lánca, Kim-Ir-Szen bátor katonái tönkre zúzzák az ellenséget Li-Szín-Mán megfutamodott hadával együtt. A koncra éhes hódítók ágyai visszafelé sülnek el, s minden akadályon győz ed ehnesked po, diadalmasan nyomul előre a koreai felszabadító népi hadsereg.
Ez a harc egyben a mi harcunk is, A Koreába küldött kórházi felszerelésre való gyűjtéssel már bebizonyították dolgozóink, hogy saját ügyüknek tekintik a koreaiak szabadságharcát, ezért is ajánlották fel lelkesen adományaikat a gyűjtés keretében. Most azonban a békemüszak alatt, a 7-től 12-ig megrendezett koreai héten munkáink lég javéval mutatják maja meg, hogy a ml szabadságunk és függetlenségünk sem eladói A koreai hét újabb csapást jelent a háborús úszitákra, méltó válasz lesz az atombom* bával és hidrogénbombával fe- nyegetődző imperialistáknak és csatlósaiknak.
Üzemeinkben a napokban lezajlott termelési értekezleteken lelkesen tették meg dolgozóink felajánlásaikat, amelyek mindegyikében az új norma túlszárnyalását, a selejt csökkentését. a terv túlteljesítését, újítások bevezetését tűzték ki célul. Pártszervezeteinkre hárul az a nagy feladat, > hogy a műszaki vezetés, az üzemvezetés bevonásival, a szakszervezet részéről megadott maximális segítséggel megoldja a termelés útjába álló problémákat és biztosítsa mindazokat a politikai előfeltételecet, amelyek & jó műszaki és technikai előkészítéssel párosulva & koreai hét sikerét jelentik. Különösen nagy munka vár üzemi bizottságainkra a verseny
nyilvánosságával és az eredmények ismertetésével kapcsolatos teendők elvé ízesében* Oda kell hatniok, hogy a dolgozók a legteljesebb támogatásban részesüljenek mind politikai, mind pedig műszaki-technikai vonatkozásban. Újításaik kidolgozásában és alkalmazásában legyenek segítségükre, a műszaki vezetők viszont gondoskodjanak elegendő anyagról. Pártszervezeteink pedig hassanak oda, hogy a munka- versenynek^ újabb hatalmas lendületet adó koreai héten q kom* munlsták járjanak elő jő példával és példamutatásukkal ösztönözzék a pártonkíüüli dolgozó tömegeket minden eddigit felülmúló teljesítménye k elérésére. Mindazok az ígéretek és felajánlások, amelyeket a termelési értekezleteken tettek, csak akkor lesznek valósággá* ha a kommunista népnevelők. a bizalmiak abékemüszak időtartama alatt is szívós politikai felvilágosító munkát végeznek az üzemben, kíméletlen harcot folytatnak a jobboldali szociáldemokratákkal és ügynökeikkel.
A vállalások százai arról tanúskodnak, hogy üzemi munkásaink ismét kemény ököllel sújtanak le békánk, alkotó munkánk ellenségeire. A koreai hét bebizonyítja, hogy Pártunk, munkásosztályunk szilárd , tétivel győzelmesen haladunk e/őre a szocializmus építésinek útján. A zalaegerszegi vasúton a kocsirendezők az egy kocsira eső tolatási idő 3 perc alá való szorítását vállalták, a raktári munkások pedig a ki- és berakásnak az egy órával szemben háromnegyed óra alatt való el-> végzését. — Szalai Ilona, a TEJÉRT dolgozója a koreai héten egy falujáró brigádót szervez és a dolgozó parasztság körében felvilágosító munkát végeznek. A nagykanizsai Vasvázasban J Lé. Gyula brigádvezető 10, Bem József ifi-brigádja 17 százalékkal szárnyalja túl az új normákat. A. bázakerettyei toronyszerelők pedig 5 százalékkal haladják meg az újonnan megállapított normákat.
, .^.koreai hét teljesítése harci feladati Úgy kell tehát munkánkat végeznünk, hogy a békeműszak újabb kiinduló pontja legyen további sikereinknek, újabb győzelmeinknek.
„Nem ördöngös dolog ez!"
Máris túlteljesítik az uf normát a Gépjavító NV traktorműhelyében
A nagykanizsai Gépjavító NV traktormúhalyében Bagonyai Sándor, Kodeia Lajos is Roller István a munkalapjukat nézegetik, Most fejezték be egy mágneses erőindító leszereléséi. 16 órai Idót kaptak rá az új normában. ,
— Látjátok, becsületes norma — mondja Bagonyai Sándor —. Gyerünk, álljunk neki a munkának, meglátjátok, ezt is túl lehet teljesíteni.
Nem is kellett a 16 óra, mert szorgalmas munkával 15 óra alatt végeztek. \'
— Lám— szólt ismét Bagonyai —,-mit mondtam? Túl teljesítettük!
Roller azon tamáakodott, logy ezzel a normával nem lehet keresni Dehogy nem és rögtön maguk is kiszámították, íogy ezért a mun&ért 57.50 fillér üti a... markukat.
— fielyes, igazságos dolog ez ét új norma — mondja Roller LaLoe* C*ak a lnátának. nem etetik. Aáéi jól dolgozik, ezzel még* jpbtmnr. keres.
— Nem ördöngös dolog ez — mondja Dér Lajoe maga is • Többet és Jobbat termel az ember, többet is keres.
Itt van Rovács Jőssel észter gályos, aki a Csőregi padján dolgozik. Apróbb munkákat végez éa szinte kivétel nélkül emeli az új normával a teljesítményeket. Már jócskán össze, gyűltek a százalékemelkedések és gyűlik a forint is.
— A normákkal együtt az
alapbért is rendezték — mondja —. Lehet, hogy esetleg átmenetileg is csökken forintot
a keresetem, de ha az ember leleményes, új munkamódszert alkalmaz, akkor a régit rövidesen még tál te szár* nyalom. Persze vonna
nem tetszik a becsületes normarendezés és suttyomban láztta- nek ellette. Ezek ccL Imperialisták
ü&höket. e jb&oldall szociáldemokraták. De yálastt adódik nekik, mert írd ezeket az új normákat is döntjük! ¦ \'
Hétfőn ünnepélyesen nyit Kanizsán a „Ságvári Endre Vasutas Napközi Otthon"
.JSágvári Endre Vasutas köti Otthon" hirdeti vörös betűkkel kiirt tábla
József-utca egyik újonnan épült szürke házinak Jolin. Az épületben szívderítő látvány Jogad bennünket. A ha tahnas ebédlőben szinte baba asztal méretű asztalok és kék vannak körös-körül. Az egyik fal mellett a vasutas szakszervizét ajándéka, egy hatalmas rádiózenegé
Lukács Olga elviáunö vezetésével az óvónők az utolsó simításokat végzik a helyiségek berendezésén.
— Hétfőn regael ünnepélyes keretek között nyitunk —• tudjuk meg Lukács Olga óvónőtől. — Mi már teljesen *en várjuk a gyer. . Munkatervet vesz elő. melyben pontosan fel van tüntetve a csöppségek napi it". Béggel 9 órákor bőséges reggelit kapnak n r**rmekek. majd játékot nevelés következik. A dák ebéd a picinyek, amk uieso is játék
követ.
Az apróságok szórakoztatás tára alaposan felkészültek. Hatalmas láda játék és rengeteg képes mssétkönyvvárja a
gyermekeket.
~ Célunk — tudjuk meg a továbbiakban — a gyerekekből népi demokartikus államunkban jó honpolgárokat nevelni és azt akarjuk, hogy már most a békére neveljük őket.
Távozásúnkor megnézzük az udvaron léte$i*ett hatalmas gyepesített játszóteret és —ami valószínűleg a gyermekek vés szórakozó helye lesz a nyári hónapokban — a fürdőmedencét.
Olvasd és terjeszd
a
Vasárnap, 1&5S. aue>
. 5
A KOLHOZT ALU KULTÚRÁJA
A magyar parasztküldöttség tagjai egy évvel ezelőtt jártak a voronyezsi területen fekvő lljics-kolhozban. Azóta a kolhozban számos uj lakóházat és üzemhelyiséget építettek fel. Uj utcája van a falunak, három- négyszobás teljes komfortot biztosító házakkal. A legközelebbi három-négy esztendő folyamán még 160 ilyen lakóházat építenek a kclhozfOgok számára.
A lakóházak sorából kiválik nagy ablakaival és oszlopszoros homlokzatával a napközi, meg az iskola. A központi tér négy oldj lát uj épületek szegélyezik. A tér kzepén Lenm-emlékmű áll. Innen ágaznak szét a széles, egyenes utcák. Az egyik a ligetbe vezet, a másik a tóhoz, a harmadik az ősszel ültetett kertnél végződik. Az üzemépületek a falu szélére kerültek A liget mellett szélmotor ágaskodik óriási lapátjaival, ott a víztorony is. A víl- lanytelep, szivattyúból a lakatos és mechanikai műhely, a cipész• és szabóműhely% a vaj• és sajtüzem, a húsüzem és a pékség, egész telepet alkot. Ezek az üzemek elsősorban a kolhoz tagjainak jobb, kényelmesebb életi? szolgálják, A legtöbb asszony már nem ot*hon süti a kenyereit han*m a pékségben.
A
z Hjlcs-kólhoz falva Is az állami építészeti /rrv alapján épül újjá. Megkezdek a kultur. és pihenőpark építését 12 hold• nj/i területen, Árnyas lugasok tesznek benne, ide kerül a sport- pálya és a szabadtári színpad. Eddig a kolhozban már 1 millió rubelt költöttek az építészeti terv megvalósítására. Könnyen viselik, meri a kolhoz jövedelme éven• kent meghaladja a 2 millió rubelt. Azonfelül az építkezésianyag legnagyobb részét hitelben kapják az államtól.
Az épitőmunka lelke és szer- Pazöje a kolhozban a pártszervezet. A kommunisták nevelik közössége szellemre a kólhozpa- rasztokat, akik sok év tapasztalata alapján meggyőződlek arról, hogy a bolsevikok mindig a nép javát akarják. Az lljics-kolhozban ma a pártszervezetnek 30 tagja és tagjelöltje -van, a Kom- szomolnak 90 tagja. A kolhozparasztok mindenben támogatják,
kezdeményezéseiket* Hiszen közülük volók, az ö embereik.
Konstantin Posélnyikov 60 éves, a forradalomig tudatlan volt, nem látott tovább az orránál. Most müveit ember, a párt egyik legtekintélyesebb tagja. Tizenöt éve foglalkozik az uj dob- rinszki sertésfajta kitenyésztésével. Leánya, elvégezte az állattenyésztési szakközépiskolát és a kolhoz juhgazdaságát vezeti.
Az öreg kommunista és leánya mögött semmivel sem marad el Nyevszorova komszomolka. Az elmúlt év végéig fejöjnoként dolgozott Elvégezne a középiskolát. magántanuló lett az állatorvosi szakiskolában és ma már az állatgazdaságban ápolói minőségben dolgozik. Nyura gyönyörűen énekel. Amikor a magyar paraszt
küldöttség ott veit, ő is fellépett a vendégek tiszteletére rendezett előadáson.
A kolhoz színjátszókor ének
^ nyolcvan tagja van, a legtöbbje komszomolista. Kiváló táncosok, zenészek és előadóművészek. Kulturális célokra az Iljics-kclhoz igen komoly összegeket költ, csupán hangszerekre, könyvekre és sportfelszerelésre 43 ezer rubelt fordítottak az elmúlt évben.
A kulturális élet fejlesztésében nagy szerepet játszik a helj/i ér telmiség, a tanítók, a gazdászati szakemberek és az orvos. A pártszervezet legtöbbször őket bízza meg ismeretterjesztő \' előadások tartásával és ok vezetik az általános műveltséget fejlesztő tanulóköröket is.
A Béke Hívei Világkongresszusának végrehajtó bizottsága ülést tart Prágában
A Béke Hívei Világkongresszusának végrehajtó bizottsága augusztus 16-án és 17-én Qlést tart Prágában, amelyen megvitatja a stockholmi felhívás támogatására
indított aláírásgyűjtési mozgalom eddigi eredményeit. Egyben előkészületeket tesz a Béke Hivei II. Világkongresszusára.
Hírek a Szovjetunióból
Uj munkalend Ulet.
Szedte a Szovjetunióban újabb munkavállalásokat és hatalmas munkalendületet váltott ki a stockholmi békefel- hivás aláírása és a koreai nép melletti szolidaritás. E téren meg kell említeni. a cselja- binszki kohászok uj termelési győzelmeit. Valamennyi kohászati üzem teljesítette julius első felének termelési tervét, sőt jelentős túlteljesítéseket értek el. Lukin komszomol-bri- gádja már julius első hetében 323 tonna nyersvasat öntött terven felül. Fomenko acél* öntő a békeiv aláírása alkal* mából még pótlólag vállalta, hogy újabb 900 tonna acélt termel terven felül.
Minden gazdát érdekei
CSÖKKENTSÜK A SZEMVESZTESÉGET A CSÉPLÉSNÉL
A cséplésl verseny „minőségi megjavítása szempontjából rendkívül nagy jelentőségű a szemveszteség csökkentése. A csép- lés alkalmával leggyakrabban az alábbi hibák okozzák, illetve növelik » szemveszteaéget:
Szem marad * kalászban. Ez lehet azért, mert dob nem jól dolgozik, vagy gyorsabban, vagy lassabban forog, vagy * dobkosár tág és két oldalán nem kiegyenlített, a dobverő lécek kopottak, nem egyenesek. Esős időjárás esetén fokozott mértékben kell figyelni a dob munkáját, és vigyázni kell arra, hogy a nedves gabonakéve ne fullatsza be
a dobot. Nem működik egyenletesen a gép. ha a beállítás nem vízszintesen történik, a szemfogó magasan áll, vagy tulgyorsan etetünk. vSzem maradhat a poly- vában. vagy a kalászban akkor is, ha a rosták eldugulnak, vagy a sralmarázó hibás.
A minőségi munkát rontja, ha a törött szem sok az elcsépelt gabonában. Szemtörést okoz a túl szűkre állított dob.
, Az etetők feladata, hogy egyenletesen etessék a gépét, ez csökkenti a szemveszteséget, és növeli az elcsépelt gabona minőségit.
ÓVJUK a bemelEge DÉSTOL a gabonát
/Bármilyen száraz gabonát csépelünk el, azonban “mindig marad benne annyi nedvesség, hogy a tárolásnál ez bemelege- dést okozhat, a bemelegedést •elkerülhetjük, ha egyenletesen tároljuk a gabonát. Naponta kell ellenőrizni a magtárakban, hogy a tárolt gabona nem melegedik-e be. Ha bemelegedést észlelünk, azonnal forgassuk meg a gabonát. Természetesen a be- melegedés nélkül is szükséges a gabona átlapátolása. csak nem olyan gyakran, mint bemelege- dés esetén. Az átlapátolásnál a gabonát magasra emeljük; hogy így Is minél több levegővel
6 r
w Vasárnap, ^Mo. w «.
. • v
érintkezhessél ami a száradást elősegíti.
Szellőztessük a tároldhelyisé- geket! Ha napközben túl meleg van, akkor csak este nyissuk ki az ablakot, mert \'a tárolóhelyek levegője nappal hűvösebb és a melegebb külső levegő, amely legtöbbnyire párát. tartalmaz, a magtár hűvösebb levegőjével érintkezve lecsapódik, terményeinket megnyirkositja. f
Nagy súlyt helyezzünk vető- magvalnk tárolására, A vetőmagvaknak szánt" terményt Jól különítsük el a többitől, hogy keveredés ne fordulhasson elő. Fokozott mértékben Vigyázzunk arra> hogy a vetőmagnak szánt termény „ ne • melegedjék be, bemelegedés rontja a veíynag -csírázás] képességét.
Szaratov új könyvtárai.
Szaratovban uj, nagyszerűen berendezett épületben megnyílt a Központi Városi Könyvtár. Az uj könyvtár könyvkészlete idáig mintegy 75 ezer kötetet tesz ki. Rendkívül értékes a könyvtár külföldi irodalmi osztálya, ahol a nagyszámú könyvön kívül, több mint száz különböző folyóirat található. Jelenleg a városban 242 könyvtár működik és ezek össz-könyvállomá- nya 3 és fél millióra tehető. Ebben az évben Szaratovban még két újabb könyvtár nyílik; a város sztálini és frunzsei kerületében.
A művészet fegyverével a békéért-
A békéért, a demokráciáért és a háborús gyuj tóga tők ellen folyó harc jelenleg Bjelorusz- szia legjobb festőjének és szobrászának témája. Azgur. Sztá- lln-dijas szobrász Joliot Curle, Mao*Ce-Tung, Togliatti és Do- lores Ibarruri szobrain dolgozik. Tyihonovlcs, az ismert festő legújabb alkotásában a bjelorussz partizánok hősi harcainak egyes részleteit örökíti meg. Tyihonovlcs és Davido- vics festőművész közösen készítik el „A Szovjetunió, a béke és a demokrácia" cimü hatalmas kompozíciójukat. Ta- rsez festőművész „A béke harcosai" cimü plakáton dolgozik-
A fialtáal «• erdősítési terv hatalmas eredményei.
A Szovjetunióban eddig elülte, tett földvédő erdősávok hossza összesen 4820 km. Ebben az évben 70 ezer hektár erdőt telepi- tenek a Szovjetunió vidékein.
A világ legnagyobb könyvtára-
Moszkva központjában van a Szovjetunió Állami .Lenin* Könyv tárának épülete. A .Lenin* könyvtárban több mint 13 millió könyv, 1 millió nyomtatvány és 2 millió 500 ezer kézirat van. A könyvtár a forradalom előtti fennállásának 55 esztendeje alatt ez®a, óriási anyagának csupán 7 százalékát gyűjtötte össze. A könyvtár.épülete. 18 emelet magas, Termeiben az orosz nyelvű könyveken és kéziratokon \'kívül, affldlM különböző nyelvén- kl-
75 ezer vagon az eddig begyűjtött
ganonamennyiseg
A multheti községi Népfrontgyűlések nyomán országszerte tovább fokozódott a terménybe- „gyüjtés lendülete. Augusztus 5-ig a begyűjtött gabonamennyiség elérte a 7rs ezer vagont. Ezen felül a C-vételi jegyre beadott gabonamennyiség 16 ezer vágón. A megyék begyűjtési versenyének állása az augusztus 5-i állapot szerint a következő:
1. Hajdu-Bihar 89 2®/o
2. Békés 82 „
3. Szolnok 73.8 f,
4. Heves 70.1 „
5. Szabolcs
6. Bács-Kis-Kun
7. Komárom
8. Csongrád
9. Nógrád
10. Pest
11. Zala
12. Fehér
13 Baranya
14. Tolna
15. Somogy
16. Borsod
17. Veszprém
18. Vas
19. Győr—Sopron
67 2 m
63.9 H 58 4 „
55.6 „
54.2 „
51 2 „
50.2 „
50 *
48.7 „ 46.4 „
43.9 „ 42 7 , 394 *
36.6 „
30.7 .,
Jutalma! kapnak a termelőcsoportok kimagasló terméseredményt elért növénytermelő brigádjai
Újabb jelentések számolnak be a termelőszövetkezeti csoportok növénytermelő brigádjainak országos viszonylatban is kimagasló terméseredményeiről. Egyre több növénytermelő brigádnál kerül sor a növénytermelés fejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozat szerint a jutalmazásra.
A becsehelyl „Rákosi" termelőszövetkezeti csoport növénytermelő brigádja 1640 mázsás tavaszi árpatermóse. az lkladl „Előre" termelőszövetkezeti csoport növénytermelő brigádja 16.60 mázsás búza, 14,20 mázsás rozs és 16 mázsás árpater-
mese alapján, a ceglédi „Táncsics" növénytermelő brigádja 18.10 mázsás holdankénti búza. termése alapján részesül jutalomban. i
Készítik már a brlgádvezetók a jutalmazási tervet a herceg, falvi „Dimitrov", a perkátai ..Ml. csurin", az ercsi „Dózsa", a rác- koreszturi „Lenin", a bcsscnyól I „Sallal" és a * perkátai „Dimitrov" termelőszövetkezeti csoportokban is. Ezeknél a csoportoknál 2000 forint körüli jutalom kerül majd a növénytermelő brigádok tagjai közöt; felosztásra.
Geraszimov:
A művészet feladóiról
A szovjet művészet, külső alakjában és tartalmában édesen különbözik attól az úgynevezett „uj" művészettől, melyet néhány évvel a háború előtt Franciaországban, Olaszországban és más európai országokban láthattunk*
Az orosz művészet régi időktől fogva tartalmának mélységével tűnt ki. A szovjet művészek, akik Lovickij és Kiprehszkij. Fedőt ov és Alexander Ivanov, Rjepln és Szurikov, valamint a világ nagy realista festőművészetének legkiválóbb hagyományain nevelkedtek, meg vannak győződve arról, hogy a művészet legfőbb rendeltetése, a nép érdekeinek szolgálata. •
Emlékezzünk a mult^ század második fele nagy művészének?. Kramszkijnak szavaira, aki azt mondta, hogy a művésznek .kora élenjáró elvei kifejezőjének", .kora társadalmi kritikusának" kell lennie.
A korunkbeli szovjet művészet stílusát a szocialista realizmus kifejezéssel lehet meghatározni. A szocialista realizmus folytonosan fejlődik- A szocialista realizmus alkotásának stílusát az élet teljessége és az örömteli érzés jellemzi- A szovjet művészek alkotásaikban elvi tartalomra és kifejező plasztikus formára tűrekednek.
A Szovjetunióban általánosan elfogadott az a tétel& hogy Ba művészet a nép tulajdona". Ezért a szovjet művészek részére a nép véleménye elsősorban döntő, de ismerik az elmaradott nézőt is és tudjuk, hogy feladata a nép művészi ízlésének nevelése. Nem szabad áz elmaradottakhoz igazodni. hanem fel kell emelni őket. A művészet nagyszerű alkotásai mindenkinek, vagy legalább is a túlnyomó többségnek tetszenek.
Mi szovjet művészek azt is ,udjuk, hogy a művészet országunkban nem fényűzés vagy kedély dolga, hanem a nép -igazi szükséglete. Ezért igyekszünk a népnek érthető és kedvelt művészetet adni, xie ezt nem művészetünk leegyszerűsítésével akarjuk elérni*
. A^zovjetunióban nincs olyan igazi művész, aki saját népével szembenne. fíimC*öte-; leeséget Emellett temészétesto*
a saját művészi modorának meghatározásában, a maga alkotó egyéniségének megnyilvánulása, bán minden művész teljesen szabad.
Meg kell emlékeznünk az alkotó egyéniség fejlődéséről is. Mi az igazi, ragyogó egyéniség megjelenését örömmel fogadjuk, de harcolunk az olcsó, erőszakos eredetieskedés ellen. Nálunk szabad a művészet és mindaz, ami ihlet bennünket, szabadon csináL juk, de harcolunk az ellen, hogy, a képtelenséget művészetnek, az eltorzított formát pedig stílusnak tüntessék fel. A művészétnek egy stílusa sem nyújt a művésznek olyan gazdag lehetőséget a kutatásra és az újításra, mint a realizmus.
Az uj formává] kapcsolatban ki kell jelentenem, hogy az uj formának törvényszerűen az uj tartalomból kell kinőnie, nem lehet légüres térben valamiféle absztrakt formát kigondolni-
Néhány szót kell szólni a nemzeti művészetről. A mi művészetünk tartalma szerint Skócia- lista, formája szerint nemzeti. A művésznek nemzetinek kell lennie, de ennek természetes forrná, bán, nem pedig erőltetetten kell megnyilvánulnia*
A szovjet művészet hatalmas támogatásban részesül a Párt. a kormány és a nép részéről Népünk szereti a művészetet és ma- j gáénak vallja. Művészetünk * »
gondoskodás folytán tovább fejlődik és eddig még nem látott fellendülést ért el.
EMELKEDIK A HŐMÉRSÉKLET Várható időjárás: Mérsékelt,
időnként élénkebb északnyugat*, északi szél, változó felhőzet, kevesebb eső* A hőmérséklet "emelkedik-
i. Népnevelőink munkáját segíti elő &
Népnevei!
LENIN ES SZTÁLIN: MUNKÁRÓL
jarialmára nézve rendkívül ‘(jag, elméleti, politikai és gya- f^riati jelentőségét tekintve szin- * fe; becsülhetetlesi értékű az * L-\'iiteményes mű, amely közel fél oldal terjedelemben most je- i^jtmeg a Szikra kiadásában, Le- % és Sztálin: .A munkáról* cim-
kötetbe fel-
ét\'--
Lenin és Sztálin c. rt.;t^ső Írásai azzal foglalkoznak, ecky mily megalázó a munka o*z [iivréae* mily nyomorúságos ! sínkéi helyzete, mennyire el \\
a
van
Bvcmvaj a munkásság és az egész célsozój nép a tőkés társadalomban* A munkásság s ugyanígy a m\'sozó parasztság fiatalja és fel- -ijje. t dolgozó férfi és a dolgozó nő egyaránt be van fogva a tőve igájába ha a városi, vagy faijai proletár — éhbérért kényte- Íq robptoínj a tőkés vagy a föld birtokos parancsszavára, ha lát- ónálló kistermelő, — szinte állandóan\' nyomorral viaskodva tényszerű! túrni talpalatnyi földiét vagy küszködni munkapadja celiett a tőke gyilkos versenyé- ^ .szüntelen nyomása alatt A proletár és a félproletár sorsa a tőkés társadalomban egyarán*. bi- tpnytálán. Számukra csak a foko- *6dó elnyomatás, a korai halál, v*jy a teljésen bizonytalan öreg- ker! kilátása bizonyos.
’Lteiin és Sztálin ebből az időtél! származó Írásainak alaptónu- *át annak a marxi igazságnak fcangMJlyozása adja meg. hogy a oufika. a tőkés társadalomban ebedül a tőkés haszonforrása, nyomíszfó nyűg a dolgozó ember- aefc, amire az éhség korbácsa kényszeríti rá. amiben nem telhet öröme, aminek eredményében ren lehet öröme, aminek eredményében nem lehet érdekelve. De a kapitalizmus még ilyen meg. tázó fettételek mellet sem képes munkát biztosítani valamennyi dolgozónak. A kapitalizmus eíke- rülheteitea velejárója a termelési anarehó-A termelési anarchia nyo aáb*; viszont állandóan ott ólálkodik a gazdasági válság, amely a munkások millióit fosztja meg a legelemibb megélhetési lehetőségtől ,A tőke megszervezi és szabályozza a munkát a _ gyáron belül — mondja Lenin — a műn. kásák fokozottabb elnyomása, saját . hasznának növelése érdekében. Az egész társadalmi termelésben viszont megmarad és növekszik a zűrzavar, ami válságot idéz elő. amikor is a felhalmozott javak nem találnak vevőre, mig
* munkások milliószámra pusztulnak el és éheznek, mert nem találnak munkát.
Ezen a talajon bontakozik ki a munkásosztály harca, előbb gazdasági téren. majd a tudományos szocializmus és a munkásmozgalom egybeolvadása nyomán — politikai térés, a fennálló viszo- ryok megváltoztatásáért és olyan új viszonyok teremtéséért, amelyek között a munka felszabadul a tőkés kizsákmányolás és elnyomás alól. .A mai társadalom — irta Sztálin elvtárs — igy két táborra hasad, . mindegyik tábor különálló osztállyá szervezkedik* z köröttük elharapózó osztályharc napról-napr.i mélyül és erősödik
* » két tábor köré gyülekezik valamennyi többi csoport*.
Lenin és Sztálin vezetésével, a mélyülő és erősödő osztályharc jeoében, a munkásosztály lég- Joobjai forradalmi szocialista mus- káspártba tömörülnek, amely élé- *e ál]t a munkásosztálynak, m>- pmögé sorakoztatta fel a társadalom valamennyi dolgozó rétegét eshárom forradalmon keresztül “Vezette a cári birodalom elnyo- ttott népeit előbb a cári őnkény- ^zalom megdöntéséhez, majd a Polgári demokratikus forradalom továbbfejlesztésével, a ks\'. ltaliz- mus megdöntéséhez és a proletárdiktatúrához*
A Nagy Októberi Szocialista
forradalom felszabadította a nmn- kast a tőkés-földbirtokos iga alól- Renden gyár... minden föld... ®°si és csakis most vált azzá a tevékenységi területté — írta Le- ma 1918- januárjában — amelyen
* munka embere megmutathatja *f-> ami lakozik benne, amikor Sft ^e^vneaátiiri1 a hátát, fel- “kelheti Sjéc embernek érezheti magát. Évszázadokon ál idegennek
végzett munka, kizsákmá nyolók javára folytatott kényszer munka után először nyilik lehetőség arra, hogy sajátmagának dől. gozzék, méghozzá úgy dolgozzék, hogy a modern technika és kuliura minden vívmányára támasz, kodhatik.*
Am a kapitalizmus megdöntése és a munka felszabadítása önmagában véve még nem jelenti a munkásosztály élőt* álló feladatok teljes megoldását. Lenin mondja: .Minden szocialista forradalomban, azután, hogy a proletáriátua végrehajtotta a hatalom meghódításának feladatát és abban a mértékben, ahogyan lényegében és íővonásaiban megoldódik a kisajátítók kisajátításának feladata, szükségszerűen előtérbe nyomul az az alapvető feladat, hogy a kapitalizmusnál magasabbrendü társadalmi alakulato* kell létrehozni, vagyis: emelni kell a munka termelékenységét, azzal kapcsolatban pedig (és e célból) a munkát magasabb színvonalon kell megszervezni*. Lenin utólérhetetlen meggyőzőerővel fogalmazta meg ennek az időszaknak főparancsát; .Tartsd számon pontosan és lelkiismeretesen a pénzt, gazdálkodj takarékosan, ne tétlenkedj, ne lopj, tarts fegyelmet a munkákban, — éppen az ilyen jelszavaki amelyeket a forradalmi proletá- riátus joggal gúnyolt ki akkor, amikor a burzsoázia, mint kizsák. mányoló osztály az efféle beszédekbe burkolta uralmát — az ilyen jelszavak most a burzsoázia megdöntése után. a jelen pillanat aktuális és fő jelszavaivá válnak*,
A kapitalizmus megdöntése után fel kell épiteni a szocialista tervgazdaságot, ez pedig nagy erőfeszítéseket követel a dolgozó nép részéről- Az osztályellenség fokozódó ellenállásának tüzében lépés r ól-lépés re le kell rakni az uj társadalom, a szocialista társadalom építésének alapjait, majd fel kell épiteni azt a társadalmat, amelynek jeligéje: aki nem dolgozik, az ne is egyék, amelynek elve: mindenkitől képességei szerint, mindenkinek munkája sze rint. Misem természetesebb an
nyolja. Valóra vált a szocialista tervgazdaság, amely nem ismer termelési válságot, munkanélküliséget és nyomort. Ezen az alapon fejlődik egyre magasabb színvonalra és ölt egyre újabb formákat a munkaverseny legmagasabb válfaja a Sztahánov-mozgalom. amely uj távlatokat tár fel a munka élőit, mégpedig a szellemi és testi műn- ka közti ellentét kiküszöbölésének távlatát, azon az alapon, hogy a munkásosztály kulturális és tech nikai színvonalát a mérnökök és technikusok színvonalára emeljük"- (Sztálin) Ez a távlat szorosan egybekapcsolódik a szocializmus betetőzésével és a kommunista társadalom felépítésével, amely a fasizmuson aratott világtörténelmi győzelem után közvetlen- megvalósításra váró feladatként derült a Szovjetunióban napirendre, s amelynek elve; mindenkitől képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint.
A Szikra kiadásában most megjelent gyűjteményes kötetben egybefoglalt írások kimerítő rész- letességgej tárgyalják ennek az egész felvázolt fejlődésnek mindenegyes szakaszát. Ugyanakkor alapos tanulmányozás során nyomon követhetjük mindazokat a feladatokat, amelyeket Lenin ét Sztálin a fejlődés egyes szakaszaiban a proletáriátua és ennek vezetésével az egész dolgozó nép elé állított.
Ennék a harcnak temérdek felbecsülhetetlen hasznú tapasztalata eleven erővé válik a mi országunkban is, amelyet a Szovjetunió fegyveres erői szabadítottak fel, g amely a Magyar Dolgozók Pártjával az\'élén. Rákot! elvtárs bölcs irányítása alatt. Indult el a szocializmus megvalósításának utján.
OLVASTUK*.
Mit vétett Potter?
Anglia yeze;ő körei egyre jobban félnek a világszerte kibontakozó békemocgalcmtól. A .munkáspárt" jobboldali vezetői már odáig jutottak, bogy a békeharcot .a párttagsággal össze- egyezte\'hét ellennek" nyilvánították-
Az elmu.t hónapban konferenciát tartott az angol vasutas Szakszervezet és itt is, — Ugyanúgy, mint más munkásgyűléseken az atomfegyver betiltását követelő határozatot hozlak.
Anglia kapitalista sajtója riadót fújt a vasutasok határozata miatt, és különösen élesen támadja Pottert, a vasutas szakszervezet elnökét. Vájjon mit vétett Potter? Semmi mást, mint a konferencián is kijelentette, hogy „a szovjet munkások semmit sem akarnak inkább, mint békét *
Ez* az állítását saját tapasztalataival támasztotta alá, mert Potternek alkalma volt arra, bogy hosszú időt töltsön együtt a szovjet vasutas szövetség küldöttségével. Ekkor szűrte le tapasztalatait.
A kapitalista újságok most Pottert .vaksággal* és -natvság- gaT vádolják. Közben elfelejtik azt, hogy elsősorban ők viselkednek vakok módjára, mert nem akarják meglátni, hogy az angol dolgozók egyre nagyobb többsége békét akar.
Tithos hálósat
t 1fnÉ7eíe*- h°0V az angoLamerikai megszállás aldtt
Nyugai-Németországbana hitlerista háborús bűnösök
börtönei valóságos szanatóriumok. Delmer, a press\' tudósítója Veri városában meglátogatott egy börtönt, t%LKet>eríin0> Mannáiéin, M Falkenhorst hitlerista tábornokok gondtalanul élnek, szórakoznak és szabadon érintkeznek a külvilág gal.
• ,,P,e^r!}er az^ k leírja, hogy a tábornoki kar ve.
:eriÍÍ^Íel, hadügyminisztérium számira megírja
történetét . MintKesserling elmondta, nemcsak amerikai pártfogójukat látják el „katonai tapasztalatokkal\', ha-
1^.^AAtVV^at?t!IieíOrSzá0} ,m* li szervezeteket trányitjdk. A könyv megírása közben lehetőséget nyújtanak e
~%Z??!:°kn?k arra **’ h0gv * zalévő OáSkkai a legszorosabb kapcsolatot tartsák fenn. Ilyenformán a börtön nemcsak szanatórium, hanem sajátos főhadiszállás „.iJLJí0*1V»ből azonban egyet megtanulhatnak az amerikaiak, ^mégpedig azt, miképpen szenvedett csúfos vereséget a fasiszta német hadsereg,mélynek egykori tábornokai ma az amerikaiak oktalómerterei.
Az „önreklámozás44 kudarca
z Egyesült Államok külügyminisztériuma a közelmúltban négy gyűlést tartott munkatársai számára, amelyek-
Ire meghívta a katonai vezetőségek és más kormányintézmények munkatársait is. A gyűléseken a külföldön folytatott KwuuuMcr - <3 —^ amerikai propaganda fokozásá-
jA szocializmus, — mondja Lenin — nemcsak nem fojtja el a versenyt, hanem ellenkezőleg, elő. szőr teremti meg annak lehetőségét, hogy a versenyt valóban, tömeg-méretekben alkalmazzák, hogy valóban a dolgozók többségét vonják be az olyan munkába. ahol megmutathatják, hogy mit tudnak, ahol kifejleszthetik képességeiket, ahol megnyilvánulhatnak azok a tehetségek, amelyek a népben, e frissen buzgó forrásban megvannak, a amelyeket a kapitalizmus ezer és ezer, millió és millió esetben eltiport, elnyomott és elfojtott*.
¦A munkaversenyben — hangoztatja Sztálin — az a legjelentősebb, hogy az embereknek a munkáról vallott nézeteiben gyökeres fordulatot Idéz elő, mert a munkát azégyelnivaló és súlyos te. bérből, aminek ezelőtt tekintették* a becsület dolgává, dicsőség dolgává. érdem é9 hősiesség dolgává változtatja. Ehhez hasonló valami. kapitalista országokban nincs ’i nem Is lehet.
Lenin útmutatása alapján. Sztálin elvtára közvetlen irányításával indult meg az a glfásxi történelmi épltőmunka, amely rövid történelmi Időszak alatt a világ egyhatodán a szocialista társadalom diadalmaskodását, az ipari, a mezőgazdasági és a szellemi munka feltételeinek gyökeres megváltozását jelentette. Á szocialista társadalomban a dolgozó .nem ki* zsákmányoldknak dolgozik, hanem önmagának, saját osztályának, * társadalomnak. Itt a dolgozó ember nem érezheti magát el. hagyottnak és egyedülállónak. Fordítva, nálunk a dolgozó ember országa szabad polgárának érzi magát.. • é« ha dolgozik és magadja a társadalomnak «*t Cilire képe*, a ftwnka J1***?** íiáSnlt, diaőség övezi.* tfztáHn) A Szovjetunióban eemersmin- detöwcri i&get "f annak,
hogy ember az embert kftsékmá-
rak kérdése került napirendre. Az értekezleteknek lényegében egyetlen tárgykörűk volt: ja
propaganda és hidegháború Nem felesleges megjegyezni, hogy az Egyesült Államok ez évben óriási összegei, mintegy 40 millió dollárt fordít küTfölá propagandára.
Mivel magyarázható, hogy az Egyesült Államok vezető körei ilyen megkülönböztetett figyelmet szentelnek a külföldi propaganda kérdéseinek? Az amerikai imperializmus külpolitikája egyik vereséget a másik után szenvedi. A világ népei mind határozottabban szembeazállnak az amerikai monopolisták terjeszkedésével. Az „amerikai életforma\'* külföldi propagálásával szintén nem érnek célt. A népek nem kérnek ebből az életformából, amely valójában az amerikai imperializmus terjeszkedésének ideológiai álcázása. Layell Beggs, a háborús veteránok fasiszta szervezetének vezetője a közelmúltban például elkeseredéssel ismerte be, hegy „amikor a reklámtechnikát az Egyesült Államokban a tökéletességig fejlesztették — mondotta —- az önreklámozás terén külföldön egészen gyengének bizonyoltunk. A reklám biztosítja a keresletet és lehetővé teszi, hogy a fogyasztók megismer j&- a cégeket. Mi ideológusok, dicstelen kudarcot vallottunk a mi demokráciánk elhelyezésével a németeknél, a kínaiaknál és a balkáni népeknél"mondta elkeseredetten Beggs.
AWáll-Streot WkoIompowH \' és engedelmes szolgái c kudarc cUahür* ^ \'állhatatosan folytatják az „amerikai életforma"
nropagáláaát. Az Egyesült Államok az állami költségvetésből és a Marshall-tsrv keretében 1948-ban több mint 30 millió dollárt, 1949-ben 47 mii lió dollárt, 1950-ben pedig csupán az állami kőltségvetésbő. 40 millió dollárt fordít a külföldön folyó ideológiai terjeszkedés fokozására. Ez a hatat más összeg nem tartalmazza azokat a kiadásokat, melyek szintén meghaladják a 100 millió dollárt* de kívül állnak az állami költségvetésen és a monopóliumok propagandájára szolgálnak. Ezt a feladatot teljesítik a hatalmas monopolista távirati ügynökségek, a reakciós sajtó, a könyvkiadók és a filmek.
Természetesen nem kétséges, hogy az amerikai monopóliumok propagandistái „megnyerő formában*\' igyekszenek bemutatni Amerikát. Különben nem ta a nagytőke propagandája volna. Arról azonban azó sincs, hogy az árut Igazi képében mutatnák be.
D‘ ha az imperialisták nem is akarják megmondani az igazat az Egyesült Államok életéről, az amerikai nép élenjáró, haladó képviselői, világosan, az igazsághoz hiven, megvetéssel mondják meg a valóságot az igazi amerikai életformáról. Csupán Johannes Steel haladószellemü amerikai újságíróra utalunk itt, aki azt írta, iogy ( Amerikában a „hideghá- >orú“ a fasizmusba torkollik.
A burzsoá kultúra, irodalom és művészet a bankárok és gyárosok kezében a néptömegek er- cőlcsi bomlasztásánat, szellemi eigázásának eszköze. A dolgozók ellenállásának csökkentését akarják ezzel előmozdítani az imperialisták támadásával szemben. R. Farch haladó amerikai ró szerint az amerikai irodalom s filmüvészet igyekszik az olvar aókból és nézőkből mindeu jóérzést kioltani, embergy&lftl*- fart, a.. gyilkosságok. V gaugste- rizmust, az őrültség és a nemi
elferdülések iránti érdeklődést nevelik bennük, tömeges arányokban népszerűsítik a reák- ciós eszméket.
Ennek\' az „amerikai életformának" propagandája és reklámozása volt az Egyesült Államok külügyminisztériuma munkatársainak részvételével megtartott négy értekezlet programja.
Az egyszerű amerikaiak őn- feláldozóan harcolnák az angol-amerikai imperialista reakció ellen, leleplezik a nagytőke ragadozó merényleteit, lerántják a leplet a monopolisták által annyira reklámozott „demokráciáról", rávilágítanak a fasizmus útján haladó Amerika igazi helyzetére.
JA világ minden népe undorral veti el az amerikai imperialisták export propagandáját, a rothadó „kultúrát*7 és .,művészetet", minden eszközzel felveszi a harcot ellenük.
A világ népei\'fenyegető falként állnak az angol-amerikai háborús gyujtogatók útjában. A j óakaratú emberek milliói Írják alá a1-Béke Hívei Világkongresszusa Állandó Bizottságának stockholmi ülésszakán kibocsátott felhívást az atombomba betiltásáról és annak a kormánynak háborús bűnössé nyilvánításáról, amely elsőnek használja az atomfegyvert.
A béke hívei napról-napra \'okozódó ereje meghiúsítja a liborúa gyujtogatók terveit, le- íetetlenné teszi e tervek megvalósítását.
És bármilyen hatalmas összegeket fordítsanak is az amerikai monopóliumok az ideológiai terjeszkedésre, az egyszerű embereket ma már nem -lehet clrevezetni kétes csillogást! ideológiai .Áruval", amit Wall-Street irodáinak párnázott Ajtói mögött kotyraszta- íW1(7 * \' \'
Vasárnap,. 1W®. aug-
?
Fárthirek
Azokban a községi pártszervezetekben és termelőcsoportok üzemi pártszervezeteiben, ahol a tegnapi nap folyamán a népnevelő értekezletet nem tartották meg a terménybegyüjtcssel kapcsolatosan, ott azt ma feltétlenül tartsák meg a párttiíkár elvtársak.
MDP MEGYEBIZOTTSAG ÁGIT. PEOP. OSZTÁLYA.
Tiizoltóbemufató Eger szegen
A zalamegyei tűzoltó osztályparancsnokság: az ótéves terv első évében demokratikus belügyi kormányzatunktól egy rendkívüli nagyteljesítményű uj, mintegy negyedmillió forint értékkel biró gépjármüfecskcndőt kapott
Ünnepélyes keretek között állítják szolgálatba az osztályparancsnokéiig dolgozói az ötéves terv által Zala megyének juttatott legújabb ajándékot. Vasárnap délelőtt fél 10 órai kezdettel a megyeszékhely tűzoltósága a Zala partján (volt kaszaházi malom melletti részén) az összes tüzkészültségi szerek beiktatásával nagy bemutatógyakorlatot tart._________________
apróhirdetések
Elcserélném egyszoba-konyhás péc$i lakásomat Nagykanizsaival. Cim a nagykanizsai kiadóban.
(794)
Ebédiőbutor eladó. Megtekinthető délután fél 6—6 óráig. Nagykanizsa Ady E.-u- 34._______(797)
Elcserélném Nagykanizsa Tele- ki-u. 2. számú házamat kisebbre. Lehet mellékutcában is. ___(799)
Eladó festékszórótartállyal, 3+2-es rádió, egy süllyesztős varrógép, egy stoppológép, varrógép fejek hiányzó alkatrészekkel- Nagykanizsa, Szabadság-tér 16.
__t __________ (800)
Eladó a város legszebb helyén egy azonunal beköltözhető 3 szobás összkomfortos magánház. Kis- kanizsán egy 8000 forintos családiház, továbbá szőlők és villák a Balaton meQ^r. Mohácsi ingaf- janközvetitő. Nagykanizsa, Ady Endre-u. 21-_________________(801)
Cserépkályha eladó. Nagykanizsa. Eötvös-tér 28. Gaál. (802)
Ké.szobás, fürdőszobás, modern nagykanizsai lakásomat háromszobás hasonlóval elcserélném. Cim a nagykanizsai kiadóban- (d)
Napos-csibe állandóan kapható. Nagykanizsa. Magyar-u. 9. (803)
Vennék jókarban lévő Singer varrógépet. Cim: Nagykanizsa,
Sztálin-ut 13. Teiüzleh_____(793)
Napi 40—50 forintot kereshet,
köHségmegtéritéssel utaztatjuk. Jelentkezés az Állami Biztosító NV. nagykanizsai Kirendeltségénél minden nap reggel 8—16 óráig _____________________________(790)
írógépet, lehet hordozható Is, vennék. Szabó Antal üzlete Nagykanizsa, Deák-tér 15. (767)
9KOZI
VAROS! MOZGO NAGYKANIZSA • Vasárnap:
JÖ REMÉNYSÉG
Halászsors Hollandiában. Főszereplők: Esther De Boer van Rlik. First van Dongen, Jan van * Fea, Anie VerhoIst. Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3, 5, 7 és 9 órakor.
Pénztárnyitás: Hétköznap kezdés előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél 1-lg és kezdés előtt 1 órával.
ZALA politikai napilap Felelős szerkesztő: Szintó Jenő , Felelős kiadó: Daraboa Iván- f * Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Szécheoyi-tér 4. Telelőn: 250 Nagykanizsa. Zrínyi Míktóa-u. 29.
Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykaoiasa. Készült a Vasfflegya Nystnááfean, Sr jmbathely. Koésulh IÚKaMt, 6 & Triefon: TS. *
\'Nyomdáért felel: HegedBe-Oyola
4 normarendesés és a koreai hét sikerével as ,,JÉlüsem“büszke címéért száll harcba az egerssegi MA V-Fűtőház •
Ha minden jól megy, ha még keményebben megmarkolják a szerszámot az egerszegi fütőház dolgozói, akkor nemsokára élüzemmé lesznek. Már most két hónapja tartják az iramot az élvonalban, csak még jobban fokozni kell a politikai felvilágosító munkát, mert ez az alapja, az emeLtyüje minden újabb eredménynek. A koreai hét, az őszi csúcsforgalom, a normarendezés — ezek most a legfontosabb és minden erőt igénybe vevő feladatok.
A hét végén megtartott röp- gyüléseken sok szó esett a munka megjavításáról, a laza normákról, az 500-as mozgalom kiszélesítésének és a verseny akadályairól. A vontatási műhelyben már régóta izott a parázs. csak egy kis lendület kellett és ismét lángra lobbant a versenykedv, * feneketlen gyűlölet a szabadságáért küzdő koreai népre törő aljas orvtámadókkal szemben,
A koreai nép
a mi ügyünk is l
— Azt hiszitek, hogy az a ezer kilométer elválaszt bennünket az ö harcuktól? — tette fel a kérdést az egyik kisgyíilésen Pohl elvtárs, géplakatos. — Nem! Az ő frontjuk egyik szakaszán mi állunk, közösen verjük mindannyiunk ellenségét: a háborús uszító, békés családi életeinkre, munkánkra törő ellenséget. Ha mi a szabadságharcosokat segítjük, magunkat segiU jük. Ha mi erősödünk, erősöd k a koreai nép harca is!
— Jól mondod elvtúrs — fűzte hozzá Skorcz elvtárs, a normás. — Laza normákkal nem leszünk erősebbek. Ln tudom tálán a legjobban — hiszen jól ismerem a norrruatételeket —, milyen helytelen az időutalványozásunk. Itt van mindjárt egy példa: ,a lefuvatóváltó toiattyuUikör illesztésére 4 órát ir elő a tétel, viszont elég volna hozzá 2 óra is. Vagy a hordrugó cserénél a mozdony felemeléséibe 2 és fél órát adunk, aztán egy átlagos munkás is elvégzi egy óra alatt. Fékállitásra eddig 130 órát adtunk s ezt a munkát minden megerőltetés nélkül teljesítették félóra alatt. Hát nem laza norma ez?
Elsöpörjük a lasa normákat
Ezek nem egyedülálló példák. A verseny fékjeit fel kell oldanunk, el kell távolitanunk fejlődésünk utjából. A békéért folytatott harc tehát szorosan összefügg a minisztertanács határozatának sikeres végrehajtásával. A koreai hétre ezért vállalták a műhely dolgozói, hogy még újabb két mozdonyt, vonnak be az 500-as mozgalomba, ezen kívül két mozdony javítását teljesen befejezik, s ezen felül még egy masinát helyreállítanak.
— Én pedig vállalom — tolja fel a sapkáját a homlokán Csibi Tamás kocslvizsgáló —, hogy a gabonás kocsikat z&por-próbá-
zom, nehogy beázzanak esetleges esőzéskor.
Pohl elvtárs figyelmezteti á mozdonyvezalőket. hogy az eset-\' leges törések elkerülése végett erősítsék meg a huzó ékeket, a fűtők pedig gondoskodjanak a gépek fokozott tisztántartásáról. El kell kerülni, hogy piszkos mozdonyok kerüljenek időszakos javításra.
Kosos céllal, kosos akarattal
Agg József elvlárs büszke rá, hogy az ő gépe túlterheléssel is könnyen fut, az öreg Fenk viszont arról panaszko.dik, hogy mozdonya nem birja •a nagyobb terhelést. — Kivénhedt, kihasznált masina az már — mondja. Pedig csak jobban karban kellene tartani, elbirna még néhány tonnával többet. Azzal is
a koreaiak győzelmét segítené elő.
Hoszabb.vita alakul ki azután a lakatosok között. Nem igazságos a munka elosztása. Vannak, akik mindig csak az időszakos vizsgálatokon dolgoznak s többet keresnek, s vannak akiknek csak a futómunka jut. Végre is abban egyeznek meg, hogy két csoportban felváltva végzik ezeket a javítási munkákat. így jobb lesz a versenykedv, na- gyob lendüleUel teljesitik majd az uj normákat, a koreai hétre tett felajánlásukat.
Közös az akarat, közös a cél az egerszegi fűtőházban is: még
jobb munkával segiteni a szabadságharcosok küzdelmét, még alaposabban felkészülni az uj normék túlszárnyalására, s biztosítani az őszi csúcsforgalom teljes sikerét.
Ennek nem szabadna igy lenni:
Hiába csípi fülSit az éber felvásárló a zslzsikes gabonát beadó kulákot, ha a bíróság nem hoz sürgősen példás ítéletet
— Zsizsikes a muUévi gabonám — állapitolta meg odahaza Egeraracsán Kun János 30 holdas kulák.
— Nincsen semmi hiba! — fordult alkalmazottjához. Felmered. aztán magam viszem be a szövetkezetbe — adta ki gyorsan az utasítást.
Tavaly még el tudta lopni valahogy a dolgozó nép szájából. Az idén azonban feladatuk magaslatán állanak a csép- lési ellenőrök. Alaposan szám* baveszik a kulákok minden mázsa termését. Mégis, hogyan lehetne ártani hát a demokráciának?! Ez most a kulákoknál a főkérdés. Nem is válogatnak a módszerekben.
Kun János is kioktatta alkalmazottját. hogy a gabonával megtelt zsákok tiszta
szemekből, alulra pedig tavalyi zsizsikesből tegyen. Aztán 3 mázsa zsizsikes gabonával a többi közt elindult a terményraktár felé.
Lélegzetvisszafojtva meresztette savó szemeit Szekeres József terményfelvásárlóra. ..Becsapom a prolikat, az anyjuk...“ — szokta mondogatni odahaza. Most is ez a gondolat villant át sötét agyán. Elvegyül a 4 vagon közt.
Szekeres elvtárs azonban nem hiába olvassa naponként a Szabad Népet: „Csak alapos átvizsgálás után vegyük át a kulákok gabonáját! — hivta fel figyelmét Pártunk központi lapjának egyik legutóbbi cikke. A harmadik zsák tartalmánál azonnal észrevette a kulák ál*
Állami Faiskolák és Szőlőoltványtelepek
Rendelést felvesz, felvilágosítást nyújt, árjegyzéket küld a kézpont
Budapest, V. Királyi Fát a.9. Telelői :1B5-fl0fl,185-196
Szállít t
gyümölcsfát
díszfát
. díszcserjéket fenyőt örökzöldet
/
Alsótekerespiuzta
Cegléd
Békés
KirÜytelekpnizta
rózsát
évelőket
szölőoltványokat
szőlőveaazőket
TELEPHELYEK:
Villány Győrtelek
Tárcái Mezőhegyes
Lovas Napkor
Herény Kaposvár
As 5 éves terv keretében fásUsuk omágunkat. foköxruk gyű*
- ; ’ ; C mSlcstermelésfinket. • . ‘ - ,
‘ 11 \'" 1 ¦ : \'Smim------ • ¦
jas támadását a dolgozó nép kenyere ellen. Rakvörös lett erre a nép esküdt ellensége. Szabódott, mint a csapdába esett féreg. Aztán könyörgésre fogta a dolgot.. s
— Drága felvásárló ur — szepegett —, büntessen meg a jóisten, ha emlékszem arra. hogy valaha is rossz fát volna én Kun János paraszt n tűzre!
Szekeres terményfelvásárló gubancon ragadta a kínjában már füt-fát Ígérgető kulákot. azonnal hatalmas „kutyát akasztott" a szövekezeti mag* tár ajtajára. Feljelentette Kun Jánost.
Csupán az a feneség a dologban. hogy a hatalmas lakat még mindig rajta lóg a zala- szentmártoni szövetkezeti magtár ajtaján, a kulák pedig a dolgozó nép nyakán!
(Juhász)
¦ — Modern fürdőhelységet és
zuhanyozót épiteltefe a nagykanizsai Magasépitési NV központban dolgozói számára. Ugyancsak mosdót és zuhanyozót kapott a Magasépítési NV Fő-ut 23 szóm alatt lévő munkásszállója is.
Értesítés! Szabó Sándomé oki. szülésznő Rozgonyi-u. 4. szám alól Sugár-u- 44. szám alá költözött.
« gyógy Jurtáin*
Kérje mindenütt
OLAJ MUNKÁS—PÉCELi
Olajmunkás—Pécel Nyári
Kupa mérkőzés lesz ma déL után fél 6 órai kezdettel » Vár-uti sporttelepen. Az Olaj! munkás játékosai ma reggej jöttek haza a hévízi nyaralás* ból. A játékosok valameny* nyien jól kipihenték magú* kát. A vállalat dolgozói áldó* zatkészségéből kellemes nyaJ ralásban részesültek cs ezt -J mint egyöntetűen hangoztad, ták — jó^ munkával, vaiaminí a sportpályán sikeres szerep* léssel akarják viszonozni. AJ vezetőség az együttes össze* állításáról közvetlenül a pá* Iván dönt. Ami a mérkőzés; esélyeit illeti, a tavalyi ered* mények alapján az Olajosnak biztosan kellene győzni.
NVSK—VÁRPALOTA!
Á vasutasok szerint nem a legjobb érzés az utolsó helyen végezni még a Nyári Kupá* bán sem. A játékosok és a ve* zetoség abban reménykedik, hogy Várpalota néhány Olajmunkás játékossal megerősít* vo is 8:2 arányú vereséget szenvedett, tehát egyáltalában nincsen formában. S hogy * a remény valóra is válik, egy, NVSK győzelem képében, aj kérdéses.
AUGUSZTUS 20-AN INDUL A BAJNOKSÁG AZ NB IH-BAN
Az NB III Pécs—kaposvári cső. portjában a napokban elkészült a sorsolás- A bajnoki szezon augusztus 20-án indul és a küzdel* mekben 15 csapat vesz részt, az MNTE igen előnyös sorsolást kapott. amennyiben a nehéz ellenfelek ellen idegenben, a könnyűek ellen Nagykanizsán játszik. Az I négy forduló sorsolása a kö* vetkező: I, forduló: SzISE Szászváron, H. forduló: PMSE Nagykanizsán, III. forduló: DVSK Dombóváron, IV. forduló: Mecseksza* bölcs Nagykanizsán- Az V. forduló szabadnap. A DéldunántuU kerületi I. osztály mindkét csoportjában augusztus 27-én > indulnak" meg a küzdelmek. Az utolsó fordulóra november 5-én kerül sor.
KOMÁROMI VAGY SZÁL Alt
Vasárnap^ a \'rendőrnap sportműsorában szerepel a szombathelyi rendőrválogatott és a ZMTE ökölvívó csapatának mérkőzése is. mely ke* ménv küzdelmet ígér. ^
Váltósulyu osztályozó mérkőzésen méri össze erejét Sza; lai (Perutz) és Komáromi’ (ZMTE) ökölvívó. Az ősz- szecsapás nagy küzdelmet hoz annál is inkább, mert ezen a mérkőzésen dől el, hogy a váltó súlyban, augusztusban Budapesten megrendezendő országos bajnokságon Szalai vagy Komáromi képviseli-e a kerület szineit.
SPORTHÍREK
A női atlétikai csapatbaj* nokságok NB I-es fordulója augusztus folyamán Nagykanizsán kerül lebonyolításra. magyar válogatott Szovjetunióbeli szereplése _ miatt azonban a bajnokság időpont-\' ja még nincsen eldöntve-
Az MNTE csapata vasárnap Vasváron játszik és abban az alszővetség engedélyével itat* szik a most átigazolás aiaw lévő hat játékos is.
Az Olajmunkás vizüabatf csapata Dombóvár elleni baj* noki mérkőzésére ebben ** összeállításban áll ki: lek n. - Bánhidi dr., Bf liczky — Hetcsi, Czulek J\' Szabó- Ha az együttes ¦** játssza a KDSK elleni fornüj* ját, biztos győzelmet ken aratnia. ^
Nagykanizsai gőzlSrdő reggel 7«éS1 este 6-lg -
^Nagykanlistl gőzfürdő nők f** ttére\' kedden egész nap és Rém** llcen déio^s vm jgitvfc
Teljesítették, túlteljesítették vállalásukat dolgozóink a koreai hét első napján
Ünnepélyes keretek között megalakult a Megyei Békevédelmi Bizottság
Toto-eredmények
VI. évfolyam 182 szám.
Ara 50 fillér
1950. augusztus 8 kedd
BBBE
DISs szervezeteink munkájúról
3 koreai népi hadsereg egységei áttörték a Nakton folyó mentén húzódé amerikai védelmi vonalat
\\ DISz alakuló kongresszusa óta eltelt időben megyénk fiatalsága hatalmasat fejlődött, megnőtt az öntudata s egyre inkább átérzi a szocialista építésből reáháruló feladatok nagyszerűségét Ez az időszak valóban megmutatta. hogy Pártunk politikájának helyes végrehajtása komoly eredmények elcrc- schez vezethet; nemcsak a Párt uénti odaadás, áldozatkészség mélyüli el fiataljainkban. ha- nvm ezzel együtt fokozódott fe- klósségerzete, s az a törekvésük. hogy a Párt vezetésével következetesen a hős komszo- Doüslák nyomdokaiba lépjenek. Ezért mondotta Rákosi elvtárs a kongresszuson, hogy ttaz új nemzedék felnyomul a szocialista épiies frontjának első vonalába \\ .
Pártunk kitűzte elénk azokat a feladatokat amelyek végrehajtásából a Dolgozó Ifjúság Szövetségébe tömörült és Párt vezetésével harcoló ifik ezrei küzdenek egysorban a nemes célkitűzésekért, újabb győzelmeink eléréséért. Megyénk ifjúsága áíérzivfelelősségének nagyságái, -s minden erejével azon van, hogy méltó részt vállaljon dolgozó népünknek az új társadalmat építő munkájából.
DISz-szervezeteink nem egy helyen már az aratás ideje alatt megmutatták, hogy brigádok szervezésével és ezek jó munkájával segítik elő az aratás minél előbbi befejezését. A későbbiek során a terménybe gyű j- lés sikere érdekében jól szervezték meg agrtációs tevékenységüket a községekben. Különösen kitűnt ezen a téren a zala- lövöi DISz, de ugyanilyen jól dolgoztak a batyki és komár- varosi ifik is. A felsörajki állami gazdaság DISz fiataljai vállalták, hogy a magtárak környékét rendben tartják s állandó őrséget tartanak a terménybegyüj- tö helyen. Zalalövőn például nagy részük van abban a fiataloknak, hogy a község egész évi C-jegyes terménybeadási kötelezettségét mintegy 140 százalékra teljesítette. Az ifi cséplőbrigádok egyik legjobbja, a Zű/a- szentgyörgyön dolgozó áribrigád komoly eredményeket ért el a „cséplőgéptől a raktár• \' bű" mozgalom terén, de munkájukban is péidát mutattak: kisdobszélességű gépükkel naponta több, mint 120 mázsa gabonát csépelnek el. Ugyancsak ió példamutatással járt elől a felsöbagodi gépállomás Dömölki Kálmán traktoros ifi-brigádja, mert évi tarlóbuktatási tervét már a 30. bérhéten 109 százalékra túlteljesítette. Ugyanezen a gépállomásunkon a Gödé ifibrigád 139 százalékban teljesítette eddig cséplési normáját.
Üzemi fiataljaink ugyancsak\' jobb munkájukkal érdemlik ki a Párt ifjúsága megtisztelő szerepét A zalaegerszegi Egyesített Téglagyárak NV I. és II. üzemének fiataljai vállalták, hogy az „öregek’1 30 százalékos terven felüli teljesítményét még S—10 százalékkal megtoldják. Az Autójavító NV ifjúmunkásainak legjobbjai pedig az új normák túlszárnyalását vállalták. Kohut Tibor elvtárs 3, Kovács József 5, Farkas Imre pedig 2 százalékkal teljesíti egyelőre túl az újonnan bevezetett normákat.
Az eredmények elérésében visszatüröződik pártszervezeteink segítsége, az, hogy funkcionáriusaink a fiatalsággal való gondos foglalkozást nem mulasztották el. Emellett természetesen hibákkal is találkozunk. A fogyatékosságok főoka abban rejlik, hogy egyes DISz- szervezeteinknek még hiányos a Párttal való kapcsolata s ebből adódik, hogy az ellenséggel szemben folytatott harc a szervezeten belül is elsikkadt. így történhetett meg, hogy a pacsai DISz-szervezetben Kiss József, a klerikális reakció hírszerzője hosszabb ideig bomlasztó munkál végzett. A zalalövöi téglagyárban viszont Pintér Tibor — egy borkereskedő fia — szintén befolyásolni igyekszik a fiatalokat s ennek ,.eredménye", hogy négy ifi nem ment el a díjmentes nyári táborozásra. Egyszerűen lebeszélte őket erről. Pókaszepetk DlSz-szerveze- tében ugyancsak a klerikális reakció szítja az ellentéteket s ezért nincs itt egészséges szervezeti élet. Komoly hibát követett el a lovászi DISz vezetősége, hogy a legutóbbi aktiva- értekezletet a titkár távollétére hivatkozva nem tartották meg. A fegyelem hiánya megmutatkozik a bázakerettyei üzemi ifjúmunkásoknál is, akik egyszerűen nem mennek el az ifi gyűlésre, mert „nem érnek rá". Mindkét üzemünkben a másik fóhiba az, hogy a normarendezéssel kapcsolatos felvilágosító munkába nem kapcsolódnak be kellőképpen; úgy vélekednek, hogy „majd meglátjuk, mit hoz az új norma1.
A hibák mögött minden esetben az ellenség lapul meg. Legyenek rajta fiataljaink, hogy a békéért folytatott harcból a Párt ifjúságához^ méltóan kivegyék részüket. Tartsák szemük előtt Rákosi elvtárs mondását: ,,Ebben a harcban erősítse ifjúinkat az a tudat/ hogy mellettük áll kemény^ kezével és bölcs mértékletességével’ a Magyar Dolgozók Pártja, felemelkedésünk motorja*\\ v
v Phöngjang. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága augusztus 6-án reggel kiadott jelentésében közli, hogy a népi hadsereg egységei valamennyi fronton folytatták kemény harcaikat az amerikai csapatok ellen.
Az amerikai légierők és hadihajók barbár módon bombázzák, tüzérséggel lövik a békés városokat és falvakat.
Augusztus 5-én egy amerikai hadihajó tüzelt a nyugati part mentén fekvő Piakondo (Ha- kuerei) szigetére, a népi hadsereg parti ütegei azonban elűzték a hajót.
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága jelenti augusztus 6-án este: a népi hadsereg egységei áttörték a Nakton (Rakuto) folyó mentén fekvő amerikai vonalat és folytatják előnyomulásukat. A keleti partvidéken a néphadsereg egységei visszaverték az amerikaiak gyalogsági támadásait. Tovább vívják ellenük kemény harcaikat.
Az Uj Kína hírügynökség haditudósítója írja: fogságba esett amerikai tiszteknél talált okmányokból kitűnik, hogy
MacArthur a Kum folyó vonalát legalább három hónapig szerette volna tartani.
A folyó partjait lényegesen megerősítették, Csocsivon eleste után a folyó hídját is felrobban, tották, a koreai néphadsereg katonái azonban az amerikaiak
A nyugatnémet rendőrség újabb terrorja:
letartózlalták Havemaan professzori
A nyugati rendőrség amerikai övezetében vasárnap letartózíat- ták Havemann professzort, a békeharcosok nagyberlini bizottságának elnökét, Havemann professzor letartóztatását a nyugati rendőrség azzal indokolta, hogy nem engedélyezett gyűlést hivott egybe.
Ruha- és cipöjegy Izraelben
Izrael kormánya elhatározta, hogy jegyredszert vezet be , ruházati cikkre és lábbelikre. Augusztus 5 én Télaviv lakossága
GoilwaM köztársasági elnök elfagadla az KDSz II. kaagresszosának védnökségéi
í lemen; Gottwald eivtárs, ztáraasági . elnök • elfogadta .az guaztps 11-én .megnyit;
I Nemzetközi Diákszövetség kongresszusénak védnökségét.
II.
hatalmas tömeggyülésen tiltakozott a kormány nyomorpolitikája ellen, amely a tömegek életszínvonalának süllyesztését jelenti, és újabb hasznot hajt a feketepiac üzéreink.^ HuhátV a feketepiac egyébként, mér több mint egy hete nem\'lehet\' k3pni Telavivben, mert sz- üzletek zárva vannak.
erős ágyutűze ellenére is kijavította a hidat, amely már július 15-én üzemképes volt. Két ezred minden baj nélkül átkelt a folyón és július 17-én reggel a néphadsereg 10 kilométerrel délre volt a Kum folyótól.
Az északkoreai lapok ismertetik azt a lelkes tömegmozgalmat, melyet Korea lakossága indított, hogy minél több tankot és repülőgépet küldjenek a harcoló erőknek. A dclpjunga-
ni Szuncson fiataljai gyűjtést indítottak egy „Népi Ifjúság’1 nevű repülőgép megépítésére. Kjekimikdu katolikus hitoktató, aki
tanúja volt. amikor az amerikai gépek templomokat, békés városokat és falvakat bombáztak, felhívta a koreai keresztényeket, leplezzék le az amerikai imperialisták támadását és segítsék hazájukat-
Nincs lehetőség a Naktonon át előrenyomuló népi csapatok feltartóztatására
— mondja MacArthur főhadiszállásának egyik szóvivője
Az éber északkoreai parancsnokság hétfőn magához ragadta a kezdeményezést és súlyos összpontosított tüzérségi tűzzel fojtja meg az amerikaiaknak a a koreai háborúban megindított első nagyobb támadásának tervét. Dzsindzsutól 19 kilométernyire keletre az amerikaiak
szombaton \' ellentámadást indítottak, hogy helyreállítsák teljesen szétzilált vonalaikat. Ezt az ellentámadást bénította meg és verte vissza a népi erők hétfői kezdeményezése, amelynek következtében
az északkoreai csapatok újabb tért nyertek.
Az északkoreai csapatok
újabb ponton átkeltek a Nakton folyón és — mint a Reuter jelenti — visszavonulásra kényszerítették a 24. amerikai hadosztály
egyik ezredét. Ez a támadás — állapítja meg a Reuter —
az eddigi legkomolyabb fenyegetés az amerikai védelmi négyszög ellen.
MacArthur főhadiszállásától szármáz* jelentések ugyancsak megerősítik, hogy a néphlaBé- reg élenhaladó egységei hctYőre virradó éjszaka
Tegu körzetében több helyen átkeltek a Naktonon
és egy amerikai ezredet megsemmisítettek.
Maszantól - északnyugatra ugyancsak tért nyernek a népi hadsereg erői. MacArthur főhadiszállásának egyik szóvivője kijelentette: nincs lehetőség a Naktonon át előrenyomuló népi csapatok feltartóztatására.
Japán tengerészek megtagadták a Koreába induló kaják berakását
Tokiói jelentések szerint a sasé* bői kereskedelmi flotta tengerészei és kikötőmunkások táviratot küldtek Tokióba, amelyben kijelentik; megtagadják a Koreába menő hajók berakását és követelik a szakszervezet vezetőségének újra választását.
A hatóságoknak az a kísérlete,
hogy napszámosokkal törje le a sztrájkot, csődöt mondott, a napszámosok között ís mozgalom indult a hajók berakása ellen és aktív háboruellenes propaganda alakult ki. A japán és amerikai hatóságok elnyomása ellenére a japán tengerészek és kikötőmunkások harca tovább tart.
Egy évvel meghosszabbították a szolgálati időt az amerikai hadilangerészeiaél
Az USA tengerészeti minisztériuma rendeletet adott ki, amely szerint a hadiflotta egész személyi állománya a szolgálati idő letelte
után még egy évig köteles a haditengerészet kötelékében ma. radnl.
Az Oroszországi Szövelsági Szocialista Szovjet Köztársaság ipara 104 százalékban teljesítene
az 1950. év második negyedének termelési tervét
* • ?• \' • > • . . .
Az Oroszországi Szövetségi Szocialista Szovjet Köztársaság statisztikai hivatala megállapította a Szövetségi Köztársaság népga2daságíejlesztésí terve teljesítésének eredményeit a2 1950-es év második negyedére.
A Szövetségi Köztársaság az 1950-es év második negyedének tervét a2 ipari össztermelés tekintetében 104 százalékban teljesítette. Túlteljesítették áz ipari termelési tervet az* 1950-es év égész első félére vonatkQZÓOjLJm-
S Rémet Demokratikus Köztársaság acélipari szakszervezetének küldöttértekezlete távirainan üdvözölte Sztálin generalisszimusz!
A Nemet Demokratikus Köztársaság acélipari szakszervezete Magdeburgban tartja központi küldöttértekezletét. Az értekezlet résztvevői szombaton táviratot intéztek Sztálin generalisszimuszhoz. 700 ezer acélipari dolgozó nevében megfogadják, hogy fokozzák a békéért vívott harcot és minden erejüket latbavetik az ötéves terv teljesítése érdekében.
Augusztus 10-én összeül az albán békevédelmi bizottság
Szombaton dr. Manóé Konomi elnökletével összeült &z albán békevédelmi bizottság elnöksége és megvitatta a stockholmi bé- kefelhivás aláírási mozgalmának
Tombol a Tito-faslzmus terrorja Negotln vidékén is
A NAPRED, a Bulgáriában élő Jugoszláv politikai emigránsok .apja, híreket közöl a Tito-banca bűncselekményeiről. Nogotinban :s környékén eddig már számla- an olyan személyt tartóztattak le, aki nem értett egyet a Tito-klikk bűnös és áruló politikájával- A letartóztatottak között van párttitkár, egyetemi hallgató, járási népibizottsági tag, íöldmüvesszö- vetkezeti tag, szegényparaszt és
munkás. Bármilyen nagy legyen is a terror.— íejezi be a lap, — a Tito—Rankovics-banda sohasem lúd ja elfojtani e vidék népének szabadságharcát és nem tudja kiölni a népből a Szovjetunió és Sztálin eivtár9 iránti szeretetét. Titoék terrorjára azzal válaszol a nép, hogy még szervezettebben harcol a titoista-fasiszta rendszer megsengmisitéséért.
Három uj hadosztályt szerein eh fel Hollandiában amerikai fegyverekkel
Anglia ne támogassa az US Ad Formoxa ügyéhen
Bracken távirata
\'Á holland kormány több intézkedést tett, hogy meggyorsítsa a háborús készülődéseket. Ezek az intézkedések a nyugati szövetség főparancsnokának, Montgomerynek követeléseivel és a szövetség külügyminiszteri bizottsági tanácskozásának határozataival egybehangzóan történtek.
A Te/egrapA jelenti: Hollandia három új hadosztályt alakít, legnagyobbrészt az indoné-
Az értekezlet alkalmával Magdeburg dolgozó népe hatalmas békegyülést tartott. A tömeg lelkes ünnepléssel fogadta Begorjóvnak, a szovjet repülőgépipari szakszervezete elnökének felszólalását, aki felszólította a Német Demokratikus Köztársaság dolgozóit, hogy elszánt harcot vívjanak az an- Igol-amerikai imperialisták háborús, tervei ellen.
eredményeit. Az ülésen elhatározták, hogy augusztus 10-ére összehívják az albán békevédelmi bizottságot.
ziai harcokban résztvett holland katonákból. A kormány az USA-tól kérte a szükséges felszerelést. Katonai körökben rámutatnak, hogy az évi behívások kontingensét 90 ezer emberre és a katonai szolgálati idő tartamát másfélszeresére emelik. Októberben behívnak 40 ezer embert az 1950-es kontingensből, akiket teljesen amerikai fegyverekkel szerelnek fel.
A Kommunista Párt Róma Városi Titkársága éjszaka ösz- szeült és közleményt hozott nyilvánosságra, amelyben leleplezi a rendőrség jogsértő cselekményeit. Ugyanezen éjszaka ülést tartott a római szakszervezeti titkárság is. A titkárság elhatározta, hogy összehívja szakszervezeti bizottságainak aktíváját, hogy megvitassák a demokratikus szabadságjogoknak a rendőrség részéről tőr* tént megsértése következtében beállott helyzetet
A verseny egyébként a kultur- munka következő területein indul meg: 1. Színjátszás. 2. Bábjátszás. 3. Éneklés 4 Tánc. 5. Zenekar. A kulturverseny két részre tagozódik: az egyik a
„teljesitmény-verseoy*4, a másik az „összecsapásos .versenyt Az első szereplésre augusztus/20-ánf az Alkotmány ünnepén kerül sor, amikor minden benevezett csoport saját szervezett műsorénak a megrendezésében vesz *szt. A csoportok ezenkívül más üzemben és kerületben is - vendégszerepelhetnek.
HÍREK, ,
A SZOVJETUNIÓBÓL
Nagy lendülettel végzik a gabonabegyűjtést a kolhozok.
A voznyeszenszki körzetben a „Lenin müve* nevű kolhoz teljesítette elsőnek a termésbegyüjtés évi tervét. Közvetlenül utána a novo-bugi körzet .Vörös partizán* nevű kolhozának tagjai teljesítették termény begyűjtési kötelezettségüket. Az elsők példáján lelkesülve a Szovjetunió valamennyi kolhoza minél gyorsabba^ igyekszik teljesíteni az állammal szembeni kötelezettségét.
Szokolovszklj kombájnista
naponta 42 hektárt arat le.
A Szovjetunió minden körzetében és kerületébe^ gyors ütemben folyik a terménybetakaritás- Sok kombájnista már az első napokban túlteljesítette a termelési feladatokat. Szokolovszkij, a gej- kovi gépállomás dolgozója .Sztáli- nyec 1* tipusu kombájnnal egy nap alatt 42 hektárt aratott le> Alexcndr Karnackij, a solohovi gépállomás trakioristája pedig minden nap 25—30 hektárt arat le és 600 mázsa gabonát csépel ki.
Szocialista verseny a téli takarmány biztosítására
Az állattenyésztés fejlesztése jelenleg a Bolsevik Párt és a kor. mány egyik központi feladata. 1949-ben 72 ezer uj kolhozfarm létesült. A szarvasmarhaállomány a kolhozokban 22 százalékkal emel. kedetf és túllépte a háború előtti színvonalat. Az állam évente többezer takarmány begyűjtő gépet a gépállomásoknak.
A szovjet ifjúság megértve a takarmánybegyüjtési munkálatok fokozásának jelentőségét, szocialista versenyt indított a téli takarmány biztosítására- A rosszo- sáni kerület komszomolistái 54 ifjúsági takarmánybegyüjtő brigádot alakítottak. A *Krasznij pa- harj* kolhoz komszomolistái már bekészitettek 200 tonna silótakarmányt és ezzel kétszeresen túlteljesítették a tervelőirást.
Két köztársaság
kolhozainak versenye
Szovjet-Gruzia zugdidi-i területének és Szovjet-Ukrajna talala- jevkai területének kolhozistái még a nagy Honvédő Háború előtt munkaversenyt indítottak a föld. művelés és állattenyésztés fellendítése érdekében. A két köztársaság kolhozai nemrégen felújították a szocialista versenyt.
Megkezdődött a gyümölcs szedése Abháziéban
Abházia gyümölcsös kertjeiben megkezdték az őszibarack, alma és körte szedését. Moszkvába naponta repülőgépen szállítják az őszibarackot.
Tlsenö (millió rubel terven-feltttl akkumulációból
A kazáni Lenin renddel kitüntetett szücskombinát dolgozói a Béke Hivei Világkongresszusa Állandó Bizottsága stockholmi felhívásának aláírásával egyidejűleg kötelezték magukat, hogy az évi tervet 1930- december 15-re befejezik és 15 millió rubel terven- felüU akkumulációt érnek el.
Uj kolhozfalvak
Dél-Kazahsztán nagy ki terjedésű gyapottermesztő körzeteiben jelenleg 15 kolhozfalu épül, A kol- hozfalvaka* műépítészek tervei alapján építik. Már ezév-őszén többezer gyapottermesztő család költözik az uj lakásokba.
A figyelmes foto- a sportpályák és az üzemi mulatságok részére
ingyenesen
rendelkezésre bocsátja u
uj toto
•lágerek hanglemezeit. A Lottó N. V.
(btÓAPSST, V. SZEMERE-U. JJf)
« hanglemenefcet M Igényié**
sorrendjében küldi el.
Bracken munkáspárti képviselő Attlee miniszterelnökhöz táviratot intézett, amelyben rámutatott arra, hogy
MacArthur formózai látó* íratása során megegyezett az amerikai és Kuomin- tang-haderők összehangolásával. Ez a tény felveti egy háború lehetőségét
az Anglia által elismert népi
München város békeharcosai -:3\'*yszabású békegyülésen tettek hitet szombaton a béke megvédése mellett. A békeharcosok egyhangúan elfogadott határozatban
tiltakoztak a nyugat német területén folyó angol-amerikai háborús előkészületek ellen és követeltek Rel- mann elvtárs mentelmi jogának azonnali visszaállítását.
Az amerikai hatóságok utasítására a müncheni rendőrség egy osztaga
gumibotokkal támadt a gyűlés résztvevőire és a rendőrök le akarták tépni
Kína és az Egyesült Államok között. Bracken képviselő táv- * iratában sürgeti: jelentsék ki
világosan, hogy Anglia nem támogatja a népi Kína elleni eljárást. Minden másféle magatartás veszélyes volna Angliára nézve Indiában és egész Ázsiában is, mert
világháborúba keverhetné Angliát
— fejeződik be a távirat.
a transzparenseket, amelyek az atombomba eltiltását és a koreai amerikai intervenciós csapatok kivonását követelték.
A békeharcosok elszántan elhárították a rendőrök provokációit és a gyűlést zavartalanul tovább folytatták.
A demokratikus szervezetek kéoviselői felszólították a békeharcosokat,
tegyenek meg mindent, hogy az egész lakosságot megnyerjék a békeharcnak
és meghiúsították az angol-amerikai imperialisták háborús terveit.
Aljas támadás az Olasz Kommunista Párt székházai ellen
Augusztus 6-ára virradó éjjel nagy rendőregységek egyidőben rohanták meg a Kommunista Párt hét római kerületi tagozatnak é3 római városi központinak helyiségét, fegyverek és ohbanóanyagok keresésének lovokációs ürügyével. Rómp cndőrfőnökhelyettese ki jelenette,
hogy a házkutatásra a7 Jött okot, hogy több római Imszinház előtt, ahol a koreai ^borúról "szovjctellenes amerikai filmhíradót vetítettek, pe- árdák robbantak.
Augusztus 15-én kéthónapos Béke-kulturverseny indul
Augusztus 15-én országszerte valamennyi városban és üzem ben Béke-kulturverseny indu a^ MNDSz kezdeményezésére é irányításával. A versenyben tömegszervezetek kulturcsopor: jai mérkőznek egymással. EnneS a nagy megmozdulásnak az legfőbb célja,, hogy megalapozz; a tömegszervezetek kulturált ügyüfcmüködését, amely a mos alakuló kultúrotthon ok. életéne! legfontosabb feltétele, a két hí napig tartó verseny jelszava .Megvédjük. a békét!*
Kedd, 1950. augusztus i.
Egy ezredparancsnok és a „Zöld ördög* „tömöríti* a náci ejtőernyősöket
Az első német ejtőernyős vadászhadosztály volt tisztjei részleteket közöltek a nyugat-német békebizottságokkal a nyugatnémet vadász-hadosztály szervezésének előkészületeiről. Ezekből kitűnik, hogy O-to La un, a volt első német vadász hadosztály törzsezredének ezredparancsnoka — Student volt ejtöernyős- vadásztábornok jobbkeze — megalakította a volt •ejtőernyős Vadászok központját.
Az első német ejtőernyős vadászhadosztály tisz-jei levelükben megírják, hogy körülbelül 1600 „szakember*4 foglalkozik már huzamosabb idő óta a volt német ejtőernyős vadászok felkutatásával. Ezt a műveletet „el-
Újabb 170 bányász maradt lenn
egy ancheU tárna mélyén
Az ancheli hetes számú Ür- na 250 dolgozója már tiz nap óta nem látta a napvilágot. Az ancheli hármas számú tárnájának dolgozói szombaton értesítést kaptak arról, hogy más bányavidékekre helyezik majd át őket A bányászok azonnal felállítottak egy munkavédelmi ^ bizottságot, amely 170 bányász nevében elhatározta, hogy szintén lennmaradnak a tárna mélyén, tiltakozásul a bezárás ellen. A hetes számn tárna bányászai tovább folytatják hősies harcukat. A népi szolidaritás egyre nagyobb mértékben nyilvánul meg irányukban.
Felvonulás Szófiában a Vasutasok Napján
A Vasutasok Napja alkalmából , szombaton délután a szófiai vasúti szállítómunkások ünnepi felvonulást tartottak. amelyen 150,000 ember vett részt. A felvonulás keretében a vasutasok a virágkoszorúk ogész sorát helyeink ©1 a .Szeptember 9.-téren“, a Georgi Dimitrov-ihauz©- letfmban és Vaszil Kolarov elvtárs sírján.
tűnt személyek utáni kutatás és bajtársi szolgálat\'* leple alatt hajtják végre. Az elmúlt napokban a „főparancsnokság" első Ízben adta ki „Zöld ördög" cimü újságot, amelyet az eddig felkutatott 5000 ejtőernyős vadásznak továbbítanak.
A nyugat-német békebizottság hangoztatja, hogy az ejtőernyős vadászokat egy újabb világháború esetére ágyutölteléknek szemelték ki. Minden intézkedést megtettek, hogy a V0U német ejtőernyős vadászokat rövid időn belül „tömöritsék". Ezzel kapcsolatban közölték, szó van arról, hogy- a volt német ejtőernyős vadászokat Koreában vetik be.
A brit légierdk különleges osztálya „szándékosan létrehozott törések" ügyében nyomoz
Az angol légierő különleges osztályú külföldi rendeltetésű hadfeszerelés és repülőgépek .,szándékosan létrehozott számos törési esete“ ügyében nyomoz. A Sunday Empire New* tudósítójának közlése szerint Lancashireben távolkeléi útra készen álló többszáz repülőgép\' nél állapítottak meg szárny" törést.
Tizenhét folyóirat elles vizsgálatot indított a tórök államügyészség
A török államügyészség szervei vizsgálatot indítottak tizenegy isztanbuli. két izm*ri és négy ankarai folyóirat é* hetilap ellen. A lapokat azzal vádolják, hogy igyekeztek >•* népet hajtogatni*1.
A lapok között van a Bari* cimü folyóirat amely utóbbi számában közölte * Béke Hivei törökországi szervezetének ..felhívását..
München békebercosai nagygyűlésen követelték az intervencíés csagalek kivonásét
f
i
„...a béke útja biztos ut“
Megalakult a Megyei Békevédelmi Bizottság
Darabos Iván
,Jó felvilágosító munkával a becsületes dolgozókatAs
nyerjük meg a békéért folytatott harc számára(t
pártunk megyei vezetői, élmunkás üzemi dolgozók termelésben élenjáró dolgozó parasztok. parasztasszonyok, tszes-ta- gok, ér\'elmiségünk legjobbjai a tömeg szervezetek vezetői ültek vasárnap össze Zalaegerszegen a Megyei Tanács székházának ez alkalomra ünnepélyesen feldíszített kistanácstermében.
Pontosan 9-et üt az óra, amikor Farkas József elvtárs,, a Megyei Tanács elnöke emelkedik szólásra és ismerteti az értekezlet oélját.
Bevezető beszédében arról szól, hogy 3 hatalmas Szovjetunió vezetésével nap, mint nap erősödik a béketábor ereje. Ez az értekezie: hivatva van a Me- gvei Bákevédelmi Bizottság megalakítására. Az a célunk, hogy a községi békebizotlságokkal szoros kapcsolatot tartsunk és munkájukat az eddiginél sokkal inkább megjavítsák. A mi békévé- delml bizottságunlcra Üt a fasiszta Tito-pribékek szomszédságéban komoly feladat vár. Ez a ml erőnket meg kell. hogy sokszo- . rozza. Úgy kell vinnünk az ellenünk támadókkal szemben a harcot, hogy azokat teljesen meesemmisiisük.
A dolgozók döntő többsége mellettünk áll
— Pártunk irányításával győzelemre is visszük a béke ügyét. Hiszen a megye dolgozó tömegei döntő többségükben, vallásra, foglalkozásra való tekintet nél-
*"kül készek harcolni a békéért.
Az \'iparban, a mezőgazdasági markában eddig elért eredményeink is erről beszélnek. Most az a feladatunk hogy erősítsük, szervezetté tegyük ezt a harcot.
Majd javaslatot tett a megyei Tanács nevében a Megyei Békevédelmi Bizottság tagjaira. Javaslatát az ülés egyhangú lelkesedéssel elfogad‘a. Ezek szerint a bizottság tagjai lettek:
Milei István élmunkás (Lovászi), Malek István élmunkás (Nagykanizsa), Balogh József né munkaérdemrenddel kitüntetett tszcs-elnck (Vöckönd), Jádi Lászl róm ka’h. plébános (Felső- rajk). Bartos István, a SzOT meeyei titkára, Téglás Dezsőné MNDSz megyei titkár. Gál János honvédszázados. István
középparaszt (Zalalövő). Gábor Ernő, az MEP Városi Bizottságának elnöke (Zalaegerszeg). Nagy Júlia tanítónő, a Megyei Tanács végrehajtóbizottságának tagja. Török Irén. DISz Központi Vezetőségének tagja (Batykt. Kiss István kiváló munkáért kitüntetett tanító, óvári Károly DéFOSz m. biz. tag. Kiss Imre DISz m. biz- tag, Berényi Józséfné (Zalaszentgrót).
•Tózsefné (Barlahida), Borbás Ferenc, Nany József téglagyári munkás, Táborosi András, DISz
m. biz tag.
A béketábor élén áll a hatalmas Szovjetunió
A Párt nevében Darabos Iván elvtárs, megyei titkár üdvözli a most megválasztott Megyei Békevédelmi Bizottságot. Azokról a feladatokról beszél, amelyeknek megvalósítását és mielőbbi végrehajtását joggal várja el a bizottságtól a dolgozó magyar nép.
— A Szovjetunió kezdeményezése — kezdi beszédét — hatalmas tömegeket mozgatott meg világszerte a béke érdekében. Ennek a mozgalomnak az irányítója mindenütt -a Kommunista Párt és hatalmas tömegekben csatlakoznak fel a pártonkivüli dolgozók is. A mi pártszervezeteink egyik, másik községben mechanikusan kezelték a békebizottságok Agyét, a béke kérdését.
Aláíratták az iveket, de nem magyarázták meg annak jelentőségét.
Feladatok
Ezeket a hibákat sürgősen ki kell küszöbölnünk. Fokoznunk kell a íelvilágosó munkát, a béke bizottságokban szervezeti életet kell kezdeni. A béke érdekében Pártunk tömegbeíslyá- sát szélesítsük ki. Kisgyülésekon, családlátogatások, előadások során tájékoztassuk a pártonkivüli dolgozókat is a bel- és külpolitikai eseményekről.
Üzemekben mozgósítsanak a béke bizottságok a koreai hét minél nagyobb sikere érdekében, dolgozó parasztságunk között pedig tegyék tömegmozgalommá a gyors gabonabegyüjtést. A $zo cialista szektorban a brigádok tegyenek felajánlásokat -a koreai hétre.
A zalai katolikus papság egy része is a béke hive
Azokat a becsületes dolgozó kát. akiket ma még nem a Párt tájékoztat, azokat vallásra, fog lalkozásra való tekintet nélkül nyerjük meg jó felvilágosító munkával a konkrét feladatok végrehajtására. A katolikus pap• sáp körében is elindult egy mozgalom a béke megvédése érdé- kében. Egyre több és több Zala megyében is azoknak a katolikus papoknak a száma, akik az egyház és az állam közötti káros viszony megszüntetését követelik. Látja azt az alsó papság jórésze, hogy egyes püspökök béke ellenes reakciós magatartása miatt a dolgozók jórésze mindinkább elfordul az egyháztól. Ezért követelik, hogy a püspökök egyezzenek meg az állammal, A dolgozó nép államának becsületes szolgá- lását és ugyanakkor a jó lelki pásztorkodásí össze lehet és kell is egyeztetni.
Élvonalban a termelési feladatok
— Becsületes és szorgalmas nép lakja ezt a megyét, de nem túlságosan harcosak itt Zalában az emberek sem.
A tarlóbuktatás és szerződéses termelés megkő‘ését elsőnek végeztük el az országban. A ter- ménybegyüjtésben lendületesen haladunk előre. De politikailag nem látják, hogy ezt a munkát miért végzik*el.
A megye dolgozói tudják már, hogy érdemes hallgatni a kommunistákra. Csak azt nem érti világosan dolgozóink nagy többsége: az, hogy több búza kerül a fcidmüvesszövelkezeti magtárba, több gépet, több traktort, 4öbb tenyészállatot is jelent. Ipari dolgozóink, ha túlteljesítik a normát, az azt jelenti, hogy olcsóbb lesz a ruha. az iparcikk Hadseregünket is igy erősítjük. Emelkedik az. életszinvonal.
Helyileg leplezzük le az ellenséget
— Nem isteni csoda a koreaiak
sikere, hanemm a koreai nép hősiességéből, önfeláldozó magatartásából fakad. Küzdelme a világ leghatalmasabb imperialista hadserege ellen folyik. Ezt kell tudatosítani a megye becsületes dolgozói között: a nemzetközi
békeharc erejét.
— Népszerisitsük a Szovjetunió békevédélméből\' eredő sikereket. Azt, hogy mi történik a népi demokratikus országokban. Beszéljünk arról, hogy milyen a gyarmati népek élete, akiket az imperialisták emberszámba se vesznek. Ismertessük azokat az eredményeket is. amelyeket az elnyomott népek- már eddig kivívtak elnyomóikkal szemben.
— Helyileg leplezzük le a belső ellenséget. — folytatta Darabos elvtárs — Ott van közöttünk a gyárakban a jobboldali szociáldemokrata, a bércsaló, ott van a faluban a kulák, a titoteta ügynők, ott lapul a fekete reakció, terjesztve a legvadabb rémhíreket. A békebizottságok ezek ellen vegyék fel a legkíméletlenebb harcot.
Népszerűsítsük a tszcs mozgalmat
;— Súlypontként kezeljék a békebizottságok tagjai a szocialista szektort. Ismertessék az eredményeket az egyénileg gazdálkodók közölt, támogassák az uj belépők csoportjának munkáját, szélesitsék, nészerüsitsék a termelőszövetkezeti mozgalmat.
— A koreai hét sikere érdekében üzemeinkban, falvainkban a termelés terén is vigyük élőbbre a békéért való harc kérdését. Ls elsősorban a kommunisták személyes példamutatással járnak az élen.
— Úgy vigyük a munkát — fejezte be beszédét Darabos elvtárs —, hogy rövid idő alatt nagy politikai fejlődésen menjen ét a megye dolgozó népe. Ez mutatkozzék meg a Szovjetunió iránti szeretet elmélyítésében, a termelés emelkedésében. Tekintse a megye dolgozó paraszsága a koreai nép életét, sikerét úgy, mint a saját ügyét! Ha igy magyarázzuk a béke kérdését, akkor megérti megye becsületes népe és mellénk áll. eredményes lesz a munkánk.
Vasvári Ferenc elvtárs ezután bejelenti, hogy a következő vasárnap alakulnak meg a járási és városi békevédelmi bizottságok. A Megyei Békebizottság felelősöket állit a járási békebi- zoftságok mellé. A bizottságok minden héten munkaértekezleteket tartanak. Egyik községi bé kebizottság a másikkal, az üzemi az üzemivel levelezést kezdeményez.
A koreai hét sikeréért
Bartos István elvtárs, a SzOT megyei titkára hozzászólásában
arról beszél, hogy a megye üzemeinek dolgozói átérezték a békeharc fontosságát és máris csatlakoztak munkafelajánlásaikkal a koreai hét, a békeműszak sikeréhez. Számos dolgozó vállalta uj normájának túlteljesítését. Az Ásványolajipari NV-nél Kanizsai mérnök ujitása övi 28 ezer forintos megtakarítást jelent. Nemcsak forintjaikkal, hanem a munka fokozásával is segítik ipari dolgozóink a koreaiak hősi harcát.
Szendrői elvtárs, a megye nevelőinek nevében ígéretet tel*, hogy erős akarattal tanulnak a különböző átképző tanfolyamokon megyénk pedagógusai, hogy szakmailag nagyobb tudást szerezzenek és elsajátítsák a marxilenini tudományokat. A nevelő csoportok is csatlakoznak a koreai felajánlásokhoz jó munkával, több tanulással, egymással versenyre kelve olyanná képezik magukat, hogy képesek legyenek az uj ember, a kommunista embertípus kialakítására.
Harci feladatuknak tekintik a beiskolázás kérdését is. Az iskolában a gyerekek közt tudatosítják a béke harcos megvédését.
A terménybeadást is győzelemre vísszük
Baloghné elvtársnő tarról beszélt, hogy az egyénileg gazdái\' kodó dolgozó parasztok között tovább folytatja a felvilágosító munkát a nagyüzemi gazdálkodásról. És azon lesz, hogy minél több tagot szervezzen be a csoportba. óvári Károly az őszi munkálatok időben történő elvégzését tudatosítja majd. mint békebizottsági tag a dolgozó parasztok között és a terménybe- gyüjtés sikere érdekében végez felvilágosító munkát.
Az MNDSz nevében Téglási Eezsönő elvtársnő szólt: Az ed-
„Drága Rákosi elvtárs!
Zala megye békevédelml bizottságának alakuló gyűlése harcos üdvözletét küldi Pártunk szeretett vezérének Rákosi elvtársnak. MI itt az imperialisták láncos kutyájának a gaz Utó-bandának szomszédságában rendíthetetlen szilárdsággal fogadjuk, hogy abbéké megvédéséért minden erőnket harcbavetve hajtjuk végre az előttünk álló nagy feladatokat: Üzemeink termelékenységének ^emelését, a terménybegyüj íés nagy mnnkáját A zalai dolgozók nevében igy válaszolunk a hős koreai népet orvul megtámadó amerikai dollárbanditáknak és belső zsoldjukban álló jobboldali szociáldemokratáknak. a kulákokkal szövetkezett klerikális reakciónak. A koreai hét eddigi eredményét a begyüj [és lendületét tovább fokozva fog- jnk bebizonyítani, hogy Zala megye népe vallásra, nemzetiségre valő kivétel nélkül egy emberként áll a Szovjetunió vezette béketábor oldalán épülő szocialista ha zánk megvédése érdekében.
Éljen a népek nemzetközi összefogását vezető hős szovjet nép és bölcs vezére: Sztálin elvtárs- Éljenek az Imperialista háborús agresszió ellen küzdő hős gyarmati népek. Éjjen a Magyar Dolgozók Pártja és szeretett vezére: Rákosi elvtárs.“
diginél Jóval fokozottabb még* lékben veszik ki részüket a b^ ke harcos megvédéséből. AX MNDSz asszonyok is vállalják, hogy a -koreai héten az üzemekben nagyobb munkafelajánlásokat tesznek. Táborosi Andrái elvtárs elmondta: a zalaegerszegi Magasépítési NV DISz fiataljai vállalták, hogy 130 százalékban teljesitik a normát a koreai héten. Eredményüket azután is megtartják. Vállalta, hogy a jövőben több gondot fordítanak arra, hogy az ifjúság alaposabban kapcsolódjon be a béke harcos megvédésének munkájába, a Tito elleni harc kérdését pedig napi feladatnak tekintik. Gábor Ernő elvtárs az értelmiségi dolgozók nevében beszél: A műszaki értelmiség fokozottabban dolgozik a komplexbrigádokban. Az orvosok pedig a „Gyógyíts jobban“- mozgalomból, veszik ki részüket. A hivatali értelmiségiek az üzemi és falusi dolgozók előtt előadásokban ismertetik a hős koreai nép harcát, jelentőségét, tanulságait.
Távirat Rákosi elvtársnak
Farkas elvtárs, a Megyei Tanács elnöke záróbeszédében hangsúlyozta, hogy a megyei békevédelml bizottság megalakulása újabb siker számunkra és újabb hatalmas vereség a reakció számára, a békebizottság munkája azonban csak aldcor lesz eredményes, ha a gyakorlatban valósággá is válnak azok az Ígéretek, amelyek itt elhangzottak. ha a Darabos elvtárs által elmondott útmutatások alapján valósítják meg az előttünk álld feladatokat. A megyei békevédelmi bizottság alakuló üléséről táviratban üdvözölte minden győzelmünk szervezőjét a Pártot és annak bölcs vezérét, Rákosi elvtársat <
koreai nép fegyverrel*. mi a munka frontján harcolunk46
Politikai pártnapon ismét hitet tettek Nagykanizsa dolgozói
a béke melleit
Fegyelmezetten, hosszú sorokban vonultak fel a kanizsai üzemek dolgozói a szombat esti politikai pártnapra. Az útvonalon végig szállt az ének: „A béketábor legyőzhetetlen, a béke útja biztos «L.“ A nagy érdeklődés a béke ügyének szólt a hős koreai népnek, amely békéjének megvédése érdekében szabadságharcát vivja a betolakodó angolszász imperialistákkal. A Szakszervezeti Székház dolgozókkal zsúfolásig megtelt nagytermében József
elvtárs megnyitó szavai után Simon Lajos elvtárs, ^művelési államtitkár beszélt. Megismertette a hallgatóságot Koréi földjével, amely területre nézve -akkora, mint Anglia, lakosaival, a koreai dolgozókkal, akik most hősi szabadságharcukat vivják. Az ország ismertetése során kibontakozott annak stratégiai jelentősége az angolszász imperialisták részére— Fontos bázisként akarták a gaz imperialisták- maguknak kiépítem Koreát — mondotta Simon Lajos elvtárs —. mert
közel van a Szovjetunióhoz, a népi demokratikus Kínához és a _ szabadságukért küzdő délázsiai népekhez- Innen lehetőségük nyílt volna arra, hogy orvtámadásokat indítsanak mind a világ békéjét őrző Szovjetunió, mind a többi békés országok ellen.
Fény derült az angolszász háborús provokációra, de a „gombnyomásosu angolszász győzelem elmaradt. Helyette a koreai kommunisták Kim- Ir-Szen elvtárs vezetésével pörölyütésekkel zavarják ki hazájukból a magukat verhetetlennek tartó rabló imperialista hadakat-
A koreai nép nem most küzd először szabadságáért- Ezt tette már a Nagy Októberi Forradalom győzelme után is a márciusi felkeléskor. Akkor elbuktak, akárcsak a magyar kommunisták. De a Szovjetunió segítségével évtizedek múltán ők is kivívták szabadságukat.
— A két nép békebarca kő- zös — mondotta- többek között Simon,elvtárs- — A koreai néo
fegyverrel a kezében harcol, mi a munka frontján. A harc kimenetele nem kétséges. A Szovjetunió és Sztálin elvtárs vezette béketábor győzedelmeskedni fog a háború felett.
Számos hozzászólás hangzott el az értékes előadás után. A dolgozók szavaiból kicsendült, hogy érzik és tudják feladataikat a munka arcvonalán. Többen ígéretet tettek dolgozó társaik nevében, hogy a koreai békeműszakban a koreai nép hősi harcához méltóan dolgoznak- Emelik teljesítményeiket és ezzel is megmutatják, hogy együttéreznek a koreai nép szabadságharcával és a harcos béke hívei.
— Megnyílik a nagykanizsai dolgozók közgazdasági gimnáziumának I. osztálya. Itt képezik a közgazdasági élet középkádereit. A tanítás teljesen dijtalan- Jelentkezni lehet a nagykanizsai közgáz, dasági gimnázium igazgatóságánál: Nagykanizsa Zrinyl-u. .SS.
VLADIMÍR BODRON 7 évi normája
VLADIMÍR 1 Bodrov* a V,K.°“* prcsszor -gyár
egyik részlegének vezetője. Energikus, mozgékony fiatalember. Mint a szélvész, úgy siet egvik munkapadtól a másikig. Miközben saját munkáját dícsérctreméltó módon látja el, jut bőven ideje arra is, hogy másokat megtanítson munkamódszerére.
Most éppen a két legfiatalabb munkás, Analolij Usakov, Vasz- ja Szamurogov munkahelye felé siet. Usakovnak nagy problémákat okoz a szelep megmunkálása. Bodrov maga áll a gép mellé. elkészíti az egyik szelepet. ,Közben állandóan magyaráz. Usakov figvelmcsen hallgatja a mester szavait, alig várja, hogy ismét ő állhasson a gép mellé.
Bodrov azután Szemjukov mcnctvágó gépéhez lép. Nem is olyan régen még ő dolgozott ezen . a gépen, ahol rátérve a gyorsvágás módszerére, 22 hónap alatt 7 év normáját végezte cl.
Bodrov, amikor ezt a nagyszerű teljesítményt elérte, állandóan Sztálin elvtársnak a Sztahánovisták I. Országos Nagygyűlésén elhangzott szavai, ra gondolt, — a Sztahánov- mozgalom megdönti a technikával kapcsolatos régi nézeteket, megdönti a régi műszaki normákat, a régi előirányzott teljesítményeket, a régi termelési terveket és új, magasabb műszaki normák és termelési tervek felállítását követeli.
EZEKET I a szavakat zúgták a
* gépek állandóan
Bodrov fülébe. S ő tudta, hogy nemcsak egész népe, hanem a maga ügyét is szolgálja, ha normáját javítja, teljesítményét növeli.
A fiatalabb munkatársaknak gyakraafmeséli cl.
— Az ötéves terv második évének vége táján kerültem a gyárba és utol kellett érnem a többieket. Volt, akinek már 2—
3 év volt a grafikonján...
De nemcsak utolérte őket, hanem mindenkit /lehagyott a műhelyben. Amikor 1949 elején a részleg mesterévé nevezték ki, már az 1952-es év normáját végezte.
Bodrov elvtárs részlegének fiataljai állandóan arra törekszenek, hogy csoportjuk vezetőjének példáját kövessék. A kölcsönös segítség, a szakadatlan tapasztalatcsere, a sztahánovis- ta módszerek állandó terjesztése\' segíti az ifjúmunkásokat abban, hogy máris 4 és fél hónappal megelőzik az időt Lev Mu- ranov. Viktor Szolijkin, Viktor Picsugin, Tamara Tolkacsova, Vladimír Kleonov komszomolis. ták s még egy sereg más ifjúmunkás rendszeresen tanul az idősebb, tapasztaltabb mesterektől.
S VALAHÁNYSZOR I eiek
Újabb,
nagyszerű teljesítményt érnek
el, valahányszor úgy érzik, hogy már nem felel meg a régebben megállapított norma azoknak a munkalehetőségeknek, amelyeket
az úf technika és az új tapasztalatok nyújtanak, felkeresik . Bodrov elvtársat, hogy
megbeszéljék vele — az elavult, régi norma helyébe miképpen lehet új, helyesebb normát állítani. Megbeszélik, miképpen lehet az egészséges kezdeményezést úgy használni, -hogy abból ne csak a Kompresz- szor-gyárnak, ne csak az ő műhelyüknek1 válj ék haszna, hanem az egész népgazdaságnak is.
Vladimír Bodrov azzal, hogy
Kedd, 1830. tuniszius 8.
22 hónap alatt 7 év normáját végezte el, a béke hadseregének egyik legtiszteletreraéltóbb harcosa lett. Munkarészlegének tagjai, akik minden igyekezetükkel azon vannak, hogy az ő
példáját kövessék, szintén hős harcosai a béke ügyének. Az új normákkal, mint éles fegyverrel küzdenek valamennyien azért, hogy életük még szebb, boldogabb legyen.
LELEPLEZETT HAZUGSÁG
Malik elvtárs, a Szovjetunió küldöttségének vezetője, a Biztonsági Tanács legutóbbi ülésein megcáfolhatatlan ada. tokkal támasztotta alá, hogy az amerikai imperialisták előre kitervezték a koreai nép elleni támadást és ennek előkészítése érdekében a mélységesen bűnös, hazaáruló Li- Szin-Mant ültették a koreai nép nyakára. A szovjet küldöttség, leleplezését mintegy kiegészítik azok az adatoK, amelyeket maguk az imperialista lapok vigyázatlanságukban elfecsogtek.
Az amerikai monopoltőko legnagyobb jelentőségű lapkonszernjének, a „Hears“-nek egyik folyóirata, a York Journal & American" már három óvv^l ezelőtt azt a feladatot állította a kormány elé hogy „ sabban hódisa mcp Koreának
azt a felét is, amely a 38. szélességi foktól északra szikt yalóban az amerikai imperialistáknak legfőbb tervük az volt. hogy Dél-Koreát ugródeszkának használják fel az cszakkorcai rész elfoglalására, hogy aztán az egész koreai félszigetet gyarmatukká, katonai támaszpontunké tegyék. Céljaik elérésére felbérelték Li-Szin-Mant és klikkjét, akik végrehajtói voltak az amerikaiak délkoreai gyarmati politikájának cs háborús előkészületeinek.
A „New Repu cimü amerikai folyóirat szerint Li- Szin-Man „kormánya*4 S * feudális földbirtokosokból, magasrangú rondőtisztekből. Kaliforniából származó ügynökökből és gazdag üzletemberekből áll. Suliivan, a „New York Times“ tudósitójának szavai szerint. Li-Szin-Man klikkjének többsége „érezhető külföldi akcentussal be. széli a koreai nNincs ebben semmi csodálnivaló- Ennek a klikknek tagjai — és maga Li-Szin-Man is — éveken át kizárólag gazdáik nyelvén, vagyis japánul és angolul beszéltek.
Li-Szin-Man árulását a japánok zsoldjában kezdte meg, de később átállt az amerikaiakhoz. Amikor az Egyesült Államok a „pompás koreai falatot44 ki akarta rántani a japánok szájából, Li- Szin-Man- elhatározta, hogy áruló tevékenységét a véleménye szerint erősebb imperialista rablónak ajánlja fel. Li-Szin-Man több mint 30 évig tartózkodott az Egyesült Államokban, ahol kivívta gazdáinak bizalmát és mielőtt visszatért volna Amerikából Koreába, megegyezés jött léire az USA és közötte. Ebben Li-Szin-Man kötelezte magát arra. hogy egymillió dollárért és az elnöki bársonyszékért cserébe kiszolgáltatja az amerikaiaknak egész Koreát.
Ennek a hazaárulónak méltó társai a délkoreai „kormány1* többi tagjai is. A külügyminiszteri székben Lin-Ben-Hi ezredes — amerikai állampolgár — ül. aki harminchét éven át élt Amerikában. Hasonlóképpen díszes figura Li- Bum-Szuk, a koreai fasiszták vezére, aki nemrég még „miniszterelnökként* 44 3 tetszelgeit- O még 1915-ben hagyta el Ko/ reát és aztán különböző hatalmak kémszolgálatába szegődött. Volt japán, német kuomintang, majd amerikai kém.
Ez hát Li-Szin-Man klikkje, amelyet Washington Dél-Ko- rea népének nyakára ültetett
Ez a klikk — a „New York Post‘ cimü amerikai lap beismerése szerint —Dél-Koreá- bán „ igazi rendőrállamot létesített,
annak minden - ruptságával, bűnével és ke- gyctlenkedéseivel\' „Dél-Koreában megszokott, mindennapos dolog a kínzás — irja a „New York Times44- A koreai keresztény kollégium jogtudományi prof esz- szóra a szöuli rendőrségen kínzások következtében meghalt; A szöuli egyetem botanika tanára az incsoni rendőrségen elszenvedett kínzások követ, bestében halt mcg.li A „New York Héráid Tr“ igy ir: „A gyermekeket és asszonyokat Dél-Koreában minden lelkilsmcretfurdalds nélkül gyilkolják halomra és temc- ictlcn holttestek borítják a falusi utcákat. A foglyok és liikai ellenfelek kínzása megszokott jelenség.“
Dél-Koreában négy év alatt több mint 160 ezer hazafit gyilkoltak meg, 480 ezer embert tartóztattak le és több min négymillió koreai vált koldussá, mert Li-Szin-Man hatóságai elkergették őket otthonukból. Még az Egyesült Nemzetek Szervezetének hírhedt „koreai bizottsága4* is kénytelen volt egyik beszámolójában elismerni, hogy egyedül 1918 szeptember i-től 1949 április 30-ig Dél-Korcá- ban 89710 embert tartóztattak le", vagyis átlagosan 374 embert naponta.
Li-Szin-Man klikkje az amerikai technika legújabb kin- zóeszközeit remekül össze tudja egyeztetni a középkort- is megszégyenítő kegyetlenkedéssel. Ingdin faluban egy Csen-En-Szen nevű fiatal hazafit letartóztattak és ke- resztrefeszitettek. Ugyanitt 289 fiatarl hazafit fogtak el a csendőrök, demokratikus tevékenységgel gyanúsítva őket. Valiig földbe ásták a szeren; csétleneket, majd több órai kínzás után agyonlőtték őket. Hampenin városában háromezer demokratikus beállított- ságu embernek vágták ki a nyelvét, hogy aztán megöljek őket. .
Ezt a i-end szert nevezte Aeheson „szabad, független államnak\'1, Truman meg egyenesen „az északázsiai népek fáklvavivőjének".
Ez ellen a klikk ellen harcol Korea népe és nem kétséges, hogy Li-Szin-Man klikkjére és az amerikai imperialistákra végső fokon ugyanolyan dicstelen sors vár, mint Hitlerékre és quislingjeikre.
Megnyílt
a közoktatásügyi dolgozik nemzetközi szövetségének kongressznsa
Augusztus 6-án Bécsfcen meg nyílt a közoktatásügyi dolgozói nemzetközi szakmai szövetségé nek 5. kongresszusa. A kongresj szusra a közoktatásügyi dől go zók küldöttségei érkeztek Szovjetunióból, a Kínai Népköz köztársaságból, Olaszországbc Csehszlovákiából, Magyarország ból, Norvégiából, Bulgáriából Franciaországból, Romániából Ausztráliából, a Mongol Népköz társaságból. A kongresszus ö napig ülésezik.
FÜTÖESÖ~
Várhaló Időjárás: Mérséklőd
északi, északkeleti szél, változ felhőzet, néhány helyen, főleg ke létén futóeső.-A hőmérsékletnél
változik lényegesen-
A szovjet filmek sikere Egerszegeo Júliusban 10.022 néző
A kitűnő szovjet filmek látogatottsága arról tanúskodik Zalaegerszegen is, hogy a dolgozók megszerették az élet, a munka, az alkotás valóságát visszatükröző szocialista realista filmremekeket. De nemcsak megszerették, hanem elválaszthatatlan segítője lelt a békéért folytatott harcunknak, kulcsa napi problémáink megoldásának. oktatója, tanítója dolgozóinunk. Nem hiányzanak már senkinek az álromantikával. szennyes erkölccsel, faji uszítással telilelt amerikai giccs-filmek, amelyeket valamikor még a lökések exportáltak be az orzságba. Erről beszélnek félreérthetetlenül és világosan a számadatok.
Amig júniusban a „holt szezonban*4 9.386 volt a Fórummoziban a szovjet filmeket lá- logatók száma, addig a nézők száma júliusban már 10.022-re emelkedett, ami annyit jelent, hogy a megyeszékhelyen minden felnőtt ember megnézeti egy-egy szovjet, vagy a népi
demokráciákban készíteti filmet.
Ha tekintetbe vesszük Zalaegerszeg aránylag kis befogadóképességű mozijának munkáját, a számokból az tűnik ki, hogy gyakran teljesen telt ház mellett játszották a szovjet filmeket. A ..Vidám t
például 1383. a ,.
1371, a „Pilótaszerelem" cimü filmet 1294, a „Magas jutalom" cimü filmet pedig 1202 dolgozó nézte meg. A háborító"-nak viszont minden eddigit felülmúló sikere volt. A jegyeket valósággal elkapkodták az előadások előtt; ha pótszékeket lehetett volna betenni. még azokra is jutott volna jócskán néző. A jó filmpropaganda eredménveképpen ezt a páratlan rendezésű és kiállítású filmet 1409 dolgozó nézte végig három nap alatt.
Mit bizonyítanak ezek a számok? Azt, hogy n dolgozók ezrei szívesen tanulnak a szovjet filmekből, amelyek mindegyike nevel és szórakoztat.
A zalaegerszegi járás fokozza C«jegyre a
Tudatosítsák a népnevelők a forintos prémium jelentőségét l
A zalaegerszegi járás a tér- ménybegyüjtési versenyben a második helyen áll. A vasárnap reggeli jelentés alapján A és B-vételi jegyre évi ütemtervét 86 százalékban, mig a C-t 33 százalékban teljesítette.
A jelentésből kitűnik, hogy a jó ütemben haladó A és B- vételi jegyre való beadást nagy mértékben lerontja a „C“ alacsony százaléka. Itt nagyfokú lemaradás mutatkozik.
Bár vannak községek, mint például Zalalővő, ahol már 100 százalékos az adógaboiyi, viszont a C-vételi jegyre is már a 136 százaléknál járnak. Első helyen áll a megyében Zala- szentmihály, ahol a pártszervezet jó munkája nyomán az eredmény: 168 százalékos. Pacsa községben is jó felvilágosító munka folyik. A—B-re 139 százalékot értek el, mig C-re is elérték a 100 százalékot.
Ezekben a községekben a pártszervezet jól végezte feladatát. A beadásban a párttagok járnak elől. A pártonkivüli dolgozók pedig szívesen kővetik példájukat.
Ahol lemaradtak
Azokban a községekben, ahol a pártszervezet nem fektetett kellő súlyt a felvilágosító munkára, az eredményben is megmutatkozik.
Példa erre a zalabesenyői, zalaszentiváni körjegyzőségek, ahol az A és B-vételi jegyre 100 százalékon túl vannak, de a C-re csak 4ó, illetve 34 százalék a teljesítésük. Ezekben a községekben nagymennyiségű felesleges gabonát tartottak
vissza, ami arra vall, hogy a pártszervezetek nem tudatosították a gabona begyűjtés fontosságát és ezzel egyben utat engedtek a kulákság hangjának is. Nem mutatnak rá kellő módon a népnevelők a 4 forintos prémium jelentőségére
Még ennél is súlyosabb a helyzet Nemesapátiban és Boc- főldén. Itt a C-vételi jegyre alig érték el a 20 százalékot
A siker „titka": a jó népnevelő munka
Az elmúlt héten jó munkát végzett a salomvári körjegyzőség. Az utolsó helyről a közepesek közé tornázta fel magát. A jelenlegi eredménye azonban még nem kielégítő. Ha a felvilágosító munkát tovább folytatják,. augusztus 15-ig Salomvár is behozza a lemaradást Leghátul kullog a csonkahegyháti és a petrikereszturí körjegyzőség. ’
Feladat: a pártszervezeteknek kezükbe kell venni a begyűjtés irányítását, szervezését. Be kell vonni a népnevelő munkába a tömegszervezetek agitátorait. Teljes ütemben beindítani a felvilágosító munkát. Tudatosítani kell a dolgozó parasztság körében a gabonabeadás fontosságát. Széles körben továbbfejleszteni „a cséplőgéptől a szövetkezeti magtárba" mozgalmai Ennek alapján megjavul munkájuk, behozatják a lemaradást, a C- vételi jegyre mutatkozó „eredményt" párhúzamba hozhatják az A és B jegyekével és máris élre szökhetnek a járások közötti versenyben.
Uj gépeket kap a zalaszentgróti téglagyár
A zalaszentgróti téglagyárban gyakran felmerült a szűk keresztmetszet kérdése az üzemi értekezleteken s ilyenkor szóvá tették a dolgozók, hogy a gépek elavultsága, elhasználtsága az újítások és észszerüsítések ellenére sem lendíti előre any- nyira a termelést, mint ahogy azt a terv megköveteli. Szükségessé vált, hogy alapos racionalizálást hajtsanak végre az üzemben, másrészt új gépekről történjék gondoskodás. Tervbe vették, hogy a termelékenység fokozása szempontjából a cserépprést
elválasztják a téglapréstől és az előbbi meghajtáséra 30 lóerős villanymotort állítanak be. Ugyancsak a közeljövőben valósul meg a dolgozóknak az a kérése, hogy új 400-as téglaprést állítsanak be a termelésbe. Mindkét változtatás jelentős mértékben hozzájárul majd a termelékenység fokozásához. A jövő évben pedig egy 130 lóerős villanymotort kapnak, amely egy csapásra megszünteti majd-az üzemi gépi erőiben mutatkozó szűk keresetmetszeteket.
Minden vállalást teljesítettek, túlteljesítettek a nagykanizsai üzemek munkásai
A „KOREAI HÉT“ ELSŐ NAPJÁN
A nagykanizsai üzemek dolgozói hétfőn reggel nagy lelkesedéssel kezdtek meg a koreai húszakra mnlt hét végén tett felajánlásaik teljesítését. Már ti első napon az első órákban is kimagasló eredményeket értek el-a dolgozók.
A nagykanizsai
. gépjavító nv-ból
Dancs József esztergályos 162 százalékos teljesítményt ért el tfj normával kardántengely esz-
tegályozásánál. A teljesítményt úgy érte el, hogy a munkadarabokat gépállás nélkül cserélte IfI- Fodor Ernő esztergályos fogantyú esztergályozásánál 140 százalékos teljesítményt ért el ugyancsak új normával.
A MÁV FÜTÖHAZ
kocsimúhelyének asztalosüzemében Pálfalvi I. János esztergályos 226 százalékos teljesítményt ért el. Sziklai László őntó eddigi 145 százalékos teljesítményét
a koreai hét első napján 167 százalékra emelte.
A MAGASÉPÍTÉSI nv-ben
a háromfai építkezésnél a Nemes-féle kőműves-brigád a fala- zá&i munkák során 187.5 százalékos normát teljesített. Ugyanennél az építkezésnél & Tóth- féle segédmunkás brigád 148 százalékos teljesítményt ért el, a Benedek-féle segédmunkásbrigád pedig 138 százalékos eredményt mutat fel.
flz üzemek munkásai norma-tulteljesitéssel, én 700 százalékos gabonabeadással
ünnepelem a koreai hetet
A zalaegerszegi földműves szövetkezet előtt a begyűjtési vcrsenytábla ezt hirdeti: „A-B- jegyre teljesítés 100százalék" •
Alatta már kisebb betűkkel: C-re 32 százalék. Ez bizony sem a legjobb eredmény.
Az igaz. hogy az elmúlt két- három napon esett az eső. de ez nem menti még sem a hely* zctet.
— Igaz — jegyzi meg Farkas elvtárs. az ügyvezető —, C- jegyre igen gyöngén állunk, de karöltve a Párt népnevelőivel, szombaton már áttárgyaltuk a beadás ütemének meggyorsításával kapcsolatos teendőket, a felvilágosító munka kiszélesi- léiéi. Szombaton és vasárnap házzagitációt tartottunk és nézzen csak be az udvarba elvtárs. itt *az eredménye.
— Valóban a szekerek egész sorral állanak ma itt a szövetkezet udvarán.
„...tal&n mig élek. nem tudom meghálálniN
— Szombaton még az adógabona is csak 87 százalékos volt és mára elértük a 100-at. C~jegy re pedig egy nap alatt 10 százalékot ugrottunk.
A magtárban Kaszás József 6 holdas kisparaszt az ötödik zsák búzát is ráhelyezte a mázsára. Billen a mázsa nyelve: Négy mázsa húsz!
— Akkor pontosan 700 százalék
a teljesítésem — szól oda a mellette álló Gerencsér Józsefnek Kaszás bácsi. — így van rendjén. Ha minden üzemi munkás ma kezdte meg a koreai hetet. n békemüszakot az
esztergapadoknál, az építkezésnél, akkor én se maradhatok le. A koreai dolgozó paraszt testvéreim fegyverrel védik az én békémet is. Én pedig 700 százalékos terménybeadással segítem győzelemre a gaz amerikai banditák ellen fegyvereiket, szabadságukat. Kaszáé Jó* zsef a maga bőrén érezte, mit jelentett az úri nagybirtokosok járma! És, hogy a szovjet csapatok levették n nyakamról és boldogan élhetek, azt talán mig élek nem tudom visszahálálni, >
Erősödik* hadseregünk!
. - -
Gerencsér József 411 százalékra teljesítette a nép állapiával szembeni kötelezettségét- Az öreg Gombos Ferenc Erzsé- bethegyről\' hozott be 3 mázsa 80 kilót. Gergác Lajoe pedig 272 százalékban adott be— Az este nálam is jártak a 1 népnevelők — szólal mag a magtár ajtóban Major Gyula kaazaházi klsparastf. — Megmagyarázták. hogy a C-jegyre
történő beadásnak milyen jelentősége 4*n- Több traktor, olcsóbb iparcikk, erősödik az ország, lesz erős hadseregünk, nő az életszinvonal. Itt ez a zsák gabona, ez még felesleges, odahaza!
Megkapó kis jelenet játszódik le ezután. >
Egy olyan nagyobbacska forma vászonzacskót szorongat a hónaalaU az a középkorú parasztember. Közelebb lép Hernádi elvtárshoz:
— Varga János volnék Kaszaházáról. Jobban utána néztem a dolgoknak- összeszámoltuk az asszonnyal, meg a Párt népnevelőivel, aztán ezt a 15 kilót feleslegbe találtuk. Nem sok. de szívesen adom. A múltkor beadott 258 százalékos teljesítésemhez számoljuk ezt még hozzá. ,
Szőke Pál kaszaházi kisparaszt ugyancsak másodszorra
hozott már be C-vételi jegyre. Két nap óta igy megy ez állandóan. .
Alig. lff-re még tat is teljesítjük!
— Mi még csak 32 százaléknál tartunk C-jegyre — vet egy pillantást a versenytáblára. — De a mi vállalásunk, amit egy hete tettünk, nem maradhat papiron! Estére a Párt népnevelőivel magam is ellátogatok egy-két ismerőshöz. Megmondom nekik, hogy már csak öt nap van 12-ig- Siessenek, mert lejár a 4 forintos prémium! En ezzel is agitálok a begyűjtés sikere érdekében. Nekünk követnünk kell Ko- márváros. Zalaszentmihály községek példáját És be is hozzuk közös akarattal C-jegyre a lemaradást. Augusztus 15-re még túl is teljesítjük jóval a 100 százalékot! (J. 1.)
„Hadat üzentünk a laza normáknak X4*
Kósa Lajos a zalaegerszegi agasépitési. NV. épitkezé- sin dolgozik, mint festő, yakran el-elgondolkodott ő többi becsületes társaival -yütt. amikor a bérkifizetéskerült a sor: igazságosnak ondható-e az, ha valóban eg nem dolgozott százalékért magasabb bért veszik feli Arra a.megállapi- sra jutottak, hogy itt vala- i hiba van a norma körül, zák és igy könnyen el lehet ni 200—220 százalékot- Ért- itő. hogy a minisztertanács itározaiat a normarendezés- >1 és az alapbéremelésről va- mennyiük • megnyugvással gadták- Azt mondták: — illett már ez., éppen a bbkor jött, hiszen mi már góta azon vagyunk, hogy ndezzék normáinkat.
Kósa Lajos levelét irt szer. isztőségüpknek, amelyben a (vetkezőket Írja: ^ #
„Kedves elvtársakt Én már 19tí óta dolgozom • egerszegi Magasépítési V-nél. Eddigi tem átlagosan mindig elérte kétszázharminc százalékot, ár álig várom, az uj és ilárdabb normáka, mert szén eddigi eredményem elésében közrejátszottak a za normák is. Ét az, hogy i elértem a 330—210 százaié\' )t — még hoszd minden hü* nősebb megerőltetés nélkül nem lehet alapja sem a ocialista munkaversenynek, m a szocializmus gyorsabb itésének, Egyszóval; a laza
\\ayok benne, azujHor-
& is kómar Uü fogom
jesiteni. Én ugyan vüli vagyok, de tudom, hogy a Párt politikája a mi érdekeinket tartja szem előtt a normarendezésnél. Tudom, hogy jó is becsületes munkával, az uj normák túlszárnyalásával nemcsak a mi ügyünket, a béke védelmének és a szocializmus építésének ügyét szolgálom, hanem előbbre viszem az egész világ harcát a békéért, segítem a hőt koreai népet győzelme minél előbbi kivívásában. A béke védelme pedig nemcsak a koreai nép ügye, hanem az egész világ békeszerető népeinek az És igy a mi ügyünk — az én ügyem isi Én ezt a nagy ügyet a munka termeléssel, az uj norma tv** teljesítésével tá•“
Nekünk csak annyi a hozzáfűznivalónk a levélhez: a
normák bevezetése még csak fél ’ győzelem, teljesítésük, sőt állandó túlszárnyalásuk a közöttünk is megbúvó ellenséggel vívott kíméletlen harccal lehetséges!
fizni konyha a kanizsai IBtöházban
A nagykanizsai íütőház dolgozóinak régi kívánságát valósitjs meg rövidesen s vasutas szakszervezet, A fütőházban ugyanis rövidesen s dolgozók üzemi kényhát kapnak, ahol naponta egészen olcsó áron ebédet kapnak. A ¦zakszeevezet sz üzemi konyha felállítására vonatkozó terveit nemrégiben küldte el illetékes helyre, sheenan megérkező beleegyező válást esetén hathatosén felállítják a konyhát.
Tizenegyediknek lenni
abban a versenyben,amelynek olyan nagyszerű és felemelő célja
van, mini az, hogy biztosítsa eg y ország, egy dolgozó nép egész évi kenyerét, nem nagy dicsőség. De mégis büszke lehet megyénk dolgozó parasztsága erre az eredményre, ha visszapillant két héttel ezelőttre, amikor a megye az utolsók között volt.
A küzdelem, ami tizenkilenc megye között folyik hetek óta, életet ad, kenyeret ad népünknek, segítséget ad ahhoz,
hogy ötéves tervünket sikeresen végrehajtsuk, hogy a szocializmust megvalósítsuk hazánkban, h o békében alkossunk
dolgozó népünk, a haladó világ javára.
Ebben a versenyben lassan, szívósan küzdi előre magát Két- ről-hétre a zalai dolgozó paraszt tág,hogy bebizonyítsa — mint ahogy bebizonyította a tavalyi lerménybegyüjtésnél és a tervkölcsönjegysésnél is — következetes szorgalommal min. den erejével a szocializmus/.
Meglátszik, az eredménye annak, hogy Zala, megye dolgozó parasztsága is túlnyomó többségben csa\'lakozoít Szegvár és Mindszent kezdeményezéséhez, Al katmányunk ünnepére a
zalai dolgozó parasztság és ez a készülődés teszi, hogy egyre gyorsul a terménybegyüjtis üteme megyénkben, hogy egyre több község követi komár-város p éldáját és teljesisi túl egész évi terménybegyüjtési tervét, hogy mind több és több dolgozó paraszt lesz a kiskomiromiSebők Lajos 7 holdas kisparaszt lelkes
követője. Cselekedetekkel fejez i ki most a zalai dolgozó parasztság mindazt a hálát, amelyet a nép Alkotmánya, a szabadság törvénye iránt érez.
Folyik a nagy verseny, amelyben Zala megye már a tizenegyedik helyet foglalja el. Tizenegyediknek lenni ebben a versenyben, nem nagy dicsőség, de kemény biztatás arra, hogy Zala megye odakiáltja Haidu-Biharna k: „Vagyok olyan legény mint te!" De nemcsak odakiálíja, hanem tovább fokozza a begyűjtés iramát, hogy még előbbre küzdje magát. Az elsők közé!
A volt törvényszék épületébe költözik a kanizsai városi tanács
A városi tanács megalakulásával új fejezet kezdődik Nagykanizsa történetében. Ennek megfelelően a tanács megalakulását már új helyiség fogadja. A város ugyanis hivatalai részére átvette a kanizsai megyei bíróság megszűnésével az igazságügyi hatóságok számára feleslegessé vált törvényszéki helyiségeket. A pénzügyi és közigazgatási ügyosztályok már
szombaton át is költöztek a tör- yánvházba és hétfőn reggel már itt is folytatták hivatali működésüket Szó van arról, hogv a járásbíróság teljes egészében átköltözne a városháza épületébe. Ez esetben valamennyi városi hivatal átköltözhet a volt törvényszék épületébe. A városi tanács ünnepélyes alakuló gyűlése már a volt törvényszéki tanácsteremben lesz.
Micsurin nyomdokain 4 paradicsom és burgonya keresztezésével kísérletezik egy kanizsai kertész
Szemben a vasúttal, a gazdasági iskola mellett munkálkodik most már jó egynéhány éve Karakói István• Foglalkozására nézve kertész, legújabban pedig a nagy szovjet természettudós, Micsurin leglelkesebb — s talán egyetlen — nagykanizsai követője. Büszkén mutatja a gondjaira bízott kert „c
dáit“ és lelkesen magyarázza, hogy Micsurin kísérleteihez hasonló próbálkozásai voltak már régebben is, de akkor még nem tudta, hogy van egy ország, ahol et már nem próbálkozás, hanem rendszeres alkalmazása
a nép javát szolgálja.
Most különösen a paradicsom és a burgonya ,összeházasításának\'1 kérdése foglalkoztatja Karakói mestert. Tavasszal elvetette a burgonyát, s mikor kikelt és jól meg is
erősödött már, fiatal paradicsompalántát
oltott a burgonyába- Most már a paradicsom is virágzik és rövidesen terem is — a burgonyaszáron.
A hasson kettős; egy tövőn terem a burgonya is, meg a paradicsom,
— Micsurin kísérleteinek sikere vitt rá- hogy én is megpróbálkozzam ezzel — mondja. — Persze most már sokkal könnyebb, hiszen szákkönyvek állnak rendelkezésre, amelyeknek segítségével ennél a kísérletemnél
szovjet tapasztalatokra
támaszkodhatott}- Mi lehet a célja eszelt Kér- (lésünkre röviden válaszol:
<— Meghonosítani ezt az uj övén** a mi környékünkön is.
Persze ebbe némi idő beletetik. Néhány éckell még áhhoz, hogy az uj nőpée^l 5ctíd, 1950. autfttSXtttS maaról lehessen szaporítani úgy, hogy örökölje a burgo- \'ffés a paradicsom hasznos tulajdonságait; a föld alatt gumót, a föld felett pedig szén piros paradicsomokat teremjen.
A másik kísérlete: citromot termelni a mi éghajlatunk alatt szabadban. Ez tulajdonképpen már nem is kísérlet. Legalább is erre vall az a mintegy hetven apró citromfa, amelyek évek óta kint vannak a szabad ég alatt, s nagysterilen hozzáedződtek a mi időjárásunkhoz. És teremnek is már. Igazi termésük azonban csak a nemesítés után "esz- Akkor olyan citrom terem azokon a fákon is, mint azon, amelyikről tavalyelőtt h közel háromszáz citromot szüreteltek egész évben. Ez a citrom pedig — Karakói István szerint — jobb minőségű, mint amit Olaszországból hozunk be.^
— Örülök, ha beválnak a kísérleteim — mondja —, mert ezzel munkámat népünk hasz. nára fordíthatom.
O havi börtönre a elkkavetó gyümöleefelváaárlót
A galamboki földművessző- vetkezetet tavaly súlyosan megkárosította Bősze Ferenc nevű gyümölcsfelvásárlója. Bősze a GYÜMÉRT-től és egyéb helyekről felvett pénzeket rendszeresen a saját céljaira használta fel, Mikor az elszámoltatásra került a sor. Bősze zavarbajőtt ét utólag kiderült, hogy 7526\' forintot sikkasztott el & szövetkezet pénzéből. A bíróság 8 havi börtönre és háromévi polí-
Nagykanizsa: százalék
Mindszent és Szegvár kihívásának elfogadása óta Nagykanizsán is meggyorsult a ter- inénybegyüjtés üteme. A föld- müvesszövetkezct három raktárában felváltva van terményátvétel, hogy a dolgozó parasztok lehetőleg zökkenőmentesen tehessenek eleget terménybeadási kötelezettségüknek. Az elmúlt heten a terménybcgyüjtés eredménye is ugrásszerűen emelkedett
cs az A—B-vételi jegynél a város már megközelítette a 100 százalékot. Az előirt kenyérgabonából 1326 mázsa gyűlt egybe a múlt hét végéig, s ez 94.7 százalékot tesz ki. A C- vételi jegyre a város eddigi teljesítménye 64.6 százalék. Nagykanizsa város egészévi terménybegyűjtési tervét eddig 77.2 százalékra teljesítette.
15-én kezdi munkáját a kanizsai Húsfeldolgozó KV
Néhány napja nyílt meg Nagykanizsán az első hús-nép- bolt. amely máris nagy népszerűségnek örvend a város dolgozói között. A hűs-népbolt egyelőre „önellátó". Ugyanis az eredeti tervektől eltérően a bolt megnyitásával egyidőben nem kezdhette meg működését a
I Húsfeldolgozó NV. Ennek indulása elöl azonban most már elhárult minden akadály, a gépi berendezések is megérkeztek. A teljesen korszerű húsüzem augusztus 15-én megkezdi munkáját, s ettől kezdve a községi vállalat látja el a hús-népbol- tot is áruval.
5000 forintra Ítélték a salomvári kulák plébánost
A salomvári Fonyadt Antal 48 holdas kulák pap a demokrácia ádáz ellensége. Ott árt a dolgozó nép államának, ahol éppen alkalma adódik erre.
Legutóbb a tarlóbuktatási munkálatokat szabotálta. 23 hold tarlóból
alig szántott fel valamit.
Salomvár dolgozó parasztjai, a DéFOSz szervezet jól rajta tartotta szemét a kulák papon. A megtartott tárgyaláson a demokrácia ökle lesújtott rá is- 5000 forint pénzbüntetésre Ítélték.
Nyári kiképzésen
A Balaton partján vagyunk nyári kihelyezésen. Szép élet folyik itt. Minden reggel hanm gos nótaszóval hagyjuk el táborunkat. A tábori életben éppen úgy megtalálunk mindent. mint a laktanya falai között. Az. életünket magunk szervez- zükfrneg és együtt beszéljük meg a gyakorlatok sikeres végrehajtását. De ebben vasfegyelmünk i* * a segítségünkre van. ^ ~ Itt a táborban mindenki jő- kedvű és vidám. Nincs elcsüggedve senki sem közöttünk. Foglalkozás után bárki sportolhatm vagy fürödhet Könyvtár is van velünk; mindenki a tetszése szerint válogathat a könyvek között. A kulturgárda is itt van és éppen úgy helyéit. mint amikor még nem voltunk a nyári kihelyezésen. De most nemcsak bennünket, hanem a környező falvak dolgozó parasztjait is szórakoztatja.
Egu éjszakai gyakorlatról szere1nék írni.
Védő állásra rendezkedünk be. Szép csillagos éjszaka volt, az idő már éjfélre járt .Mindenki tudta már n beosztását és nekiállt a nagy munkának. Az egész vonalon néma csend uralkodott. Egy hangot sem lehetett hallani. Csak néha zör• rendek alapátok tompán, ahogy \'ástuk magunkat be a kavicsos földbe.
Mi egy magaslaton voltunk, s a holdfényben jő messze el lehetett látni. Elővédeink éberen őrködtek, mig mi hangtalanul ástunk. Egyszerre észrevették. hogy az ..ellenség" meg akarja közelíteni állásainkat. Parancsot kaptunk á tűzre-.. Rövid ideig tartott n puskaro• pogás... A gyakorlat kitünően sikerült.____________.
ZALA politika! napilap Felelős szerkesztő: Szántó Jenő. Felelős kiadó: Darabos Iván. Szerkesztőség: Zalaegerszeg. Széchenyi-tér 4. Telefon: 250 Nagykanizsa. Zrinyl Miklósi). 29.
Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykanizsa. Készült a Vasmegye Nyomdában. S=jmbatbel^KoSiuttL Lajof:u. B.
NfMrtáért felel: HegedŐa Oynla
Örömmel vonultunk nyugvóra. mert tudtuk, hogy az éjjeli gyakorlat sikeres végrehajtása néphadseregünk fegyelmét és erejét növeli. Magunk tapasztalhat luk. hogy néphadseregünk minden egyes tagja kötelessé• gének tartja, hogy a sikeresen végrehajtott gyakorlatokkal is védelmezze épülő szocializmusunkat s őrizze népünk béké- lé*.
Bedö Zsigmond honvéd.
A Népbolt hírei
A zalaegerszegi népbüffében fagylalt, cukorka és sütemény várja dolgozóinkat Állandóan frissen főzött kávé és szendvics kapható.-
?
Cukros zsákok és ládák olcsón kaphatók a 4-es számú zalaegerszegi árudában a volt Grünhut-féle házban.
?
Sportszereket, tornufelszerc- léseket n^legolcsóbban a nagykanizsai Rpovtiiruk boltjából. \\ legjobb beszerzési forrás a IC-as áruda.
Lrtc6itéi! Szabó Sándorné oki. >zülószr.ő Rozgonyi-u. 4. szám alól Sugér-u- 44 szám alá költözött.
Olvasd
és terjeszd
köszönetnyilvánítás
Mindapm jóbarátaink és ‘ ismerőseinknek és mindazoknak, akik drága ki? fiam,
Zsttppáoyi Józsik^
temetésén megjelenésükkel, vagy bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton u hálás köszönjünk kifejezését.
A gyárai6 család
MOZT
VÁROSI MOZGO NAGYKANIZSA
Augusztus 8—9-én, kedd, szerda DISZMAGYAR Főszereplők: Bánky Zsuzsa. Bcnfcő Gyula, Solthy György és Lázár Mária. Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3> 5, 7 és 9 órakor.
Pénztámyitás: Hétköznap kezdés
előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél 1-ig és kezdés előtt 1 órával-
APRÓHIRDETÉSEK
4 darab 4 rámás uj ablak eladó cim: Kovács Árpád órás Zalaegerszeg. _______(30).
Napi 40—50 forintot kereshet, költségmegtéri téssel utaztatjuk. Jelentkezés az Állami Biztositó NV. nagykanizsai Kirendeltségénél minden nap reggel 8—16 óráig ____________________________(790)
Vennék jókarban lévő Singer varrógépet. Cim: Nagykanizsai
Szfálin-ut 15. Tejüzlet- (793)
Egyszobás lakásomat elcserélném kettő, vagy háromszobásra. Cim a nagykanizsai kiadóban.
- (795)
Poloskairtást, terményzsizsikte. lenitésf vállal. Szabó, Zrinyi M.- utcajji_ ______________j(796^
Ebédlőbutor eladó. Megtekinthető délután fél 6—6 óráig. Nagykanizsa Ady E.-u- 34. (797)
Elcserélném Nagykanizsa Tele- ki-u. 2. számú házamat kisebbre. Lehet mellékutcában is. (799)
Eladó festékszóró tartállyal, 3+2-es rádió, egy süllyesztős varrógép, egy stoppológép. varrógép fejek hiányzó alkatrészekkel- Nagykanizsa, Szabadság-tér 16.
(800)
Napos-csibe állandóan kapható. Nagykanizsa; Magyar-u. 9. (803)
Ingatlan vételt vagy eladást legkedvezőbben közvetít. Mohácsi ingatlanközYLÜtő..iíagykanizs3, Ady E.-u. 21. " ~ (804)
Kilenchónapos tiszta faj farkaskutya eladó. Nagykanizsa. Csen geri-utca 20. (d)
Eladó Nagykanizsán a vasút közelében szép összkomfortos két- szobás-konyhás magánház. Város belterületén gázzal beszerel* családi ház- Rozgonyi és Sugár-utcákban fürdőszobás magánházak és egy belterüleii szép és olcsó gyümölcsös házhely. Bővebbet Horváth ingatlanközvetítőnél. Su- gár-ut 42. (805)
A zalaegerszegi Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 6726—1950. tk. szám.
ÁRVERÉSI
HIRDETMÉNY-KIVONAT
Országos Takarékpénztár NV* végrehajtó Kerekes Jánotné Gröics Kaszara végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóijánlitra az újabb árverést 8350 Ft tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Zalaeger. szeg városban fekvő s a ztlseger szegi 2559 számú betétben + I sorszám a. 1503 hrsz. Ház, udvar, gazd. épület- Jókai-utca 14 és kert (Házhely) Virágh Benedek-utca 10. sz. a. a Bellelekben 303 öl területű és Kerekes Jámosné Gröics Kaszara tulajdonát képező ingatlanra 9-900 forint (kilencezerki- lencszáz) kikiáltási árban elrendelte.- •
Az árverést 1950. évi szeptem bér hó 2. napján-déli 12 órakora telekkönyvi hatóság helyiségében (Várkör-utca 2 szám 29 ajtó) fogják megtartani. Az. ingatlant 9900 forintnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka,. melyet a magasabb Ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni- Zalaegerszeg. 1950. évi julius hó
13. napján.
Dr. Halmágyi István sk, jb- alelnők.
A kiadmány hiteléül: Sédemé Irodakezelö.
Újabb fervberubázások a megyében: 190 ezer forint sporttelepek építésére
„A tervidőszak alatt lehetővé kell tenni, hogy a legszélesebb tömegek, különösen az ifjúság tömegei sportoljanak és a testedzés legkülönbözőbb ágait műveljék, megteremtve a sportban az alapot az élsportolók kiválasztására*4 — mondja ki a tervtörvény 48. szakasza,.
Megyénk sportmozgalmának ^o- relenditése, a sportolási lehetőségek megteremtése tehát tervünk egyik fontos célkitűzése. Ezt a cél* szolgálják Zalában is azok a nagyobb összegű újabb beruházások, amelyeket a már meglevő,
vagy újonnan létesítendő sport, telepekre fordítunk- 4
A Megyei Tanács terv- és statisztikai osztálya utján a nagyig, nízsai Zrinyi-sporttelep ujjáépi! pitésére 70 ezer forintot folyósítottak. Le tényen eddig nem volt megfelelő sportpálya. Most a terv gondoskodott róla, hogy 00 ezer forintos költséggel teljesen uj sporttelepet építsenek. A zalaeger. szegi ZMTE 37.000 forintot kap a tervkeretből, a zalaszentgróti sporttelep helyreállítására pedig kereken 23 ezer forintot fordítunk.
Sikeralt az Olajmankás aj csapatának találkozása Olajmunkás—Vörös Meteor 5:2 (4:1)
Nagykanizsa, 1000 néző. Vezette: Boros. ~ _
Olajmunkás: Kovács — Kingái, Kemény, Horváth I. — Balogh, Forgács — Andris, Nagy. Gróf, Horváth III Kapornaki.
Vörös Meteor: Nikolicza — Debreceni, Jancsik, Karádi — Szent- mihályi, Várszegi — Horváth, Szobek. Vajon, Nagy, Gál-
Pompásan kezd aáODlajmunkás Az 5. percben Andris ellenállhatatlanul tör kapura, beadását Gróf kapásból a hálóba vágja. 1:0. A közönség már az első percekben elégedett az uj játékosokkal, különösen Gróffal. Hátul a 15. percben a védelem hibáz és Vajon közelről kiegyenlít 1:1* Kovács remek védése, majd az Olajmunkás vezetőgólja a további esemény, amit a gyors Kapornaki szerez. 2:1- Az első félóra végén Horváth II. villámgyorsan * kiugrik a védők közül, nagy erejű lövése a kapufa felső éléről vágódik a gólvonal mögé. 3:1. Több helyzet kihagyása után a 40. percben Gróf lövése köt kr a kapuba- 4:1.
Fordulás után már kiütközik az Olajmunkás játékosain az edzéshiány. A támadásokból hiányzik a lendület és a védelem többször hibáz. Az utóbbi miatt esik
a vendégek második gólja is, amit Kisgál könnyelműségéből Gáj szerez 4:2. Feljönnek a vendége^ a mezőnyben szépen adogatnak, de a lövéseiket vagy Kovács teszi ártalmatlanná, vagy elkerülik a kaput, az utolsó percekben Horváth II eredményes. 5:2.
Jól mutatkozott be az Olajmunkás újonc csapata- A játékba különösen a második félilőben — az edzéshiány miatt sok hiba csúszott.
Egyénileg: Kovács most \\s NB I-Cs formában van. Kisgál kemény játékos, de sokszor köny- nyefmü. Kemény technikás, jól fejelő középhátvéd. Horváth I. megtette a magáét. Forgács s> kát és lelkesen dolgozott- Baloghon látni leginkább az edzéshiányt. Andris jól kezdett, később fokozatosan visszaesett. Nagynak nem ment a játék. Gróf gyors, kapura törő,* de még kiforratlan játékos. Horváth II csak idöo kint volt a kapura veszélyes, de akkor eredményesen. Kapornakit erősen fogták. A vendégek legjobbjai: Debreceni. Szentmifcályi, Nagy és Vajon. (Itt jegyezzük meg, hogy a Pécel a hét végén beolvadt a Vörös Meteorba a KPDSz központi csapatába)
Kemény küzdelem volt
Várpalota—NVSK 3:2 (1:0)
Várpalota, 1500 néző. Vezette: Bebesi.
NVSK: Nagy I — Gazdag, Egres, Placskó — Semsi, Nagy II. — Gíczi, Sárdi, Saár Petrovai, Kovács.
Várpalota: Tóth — Csiszár,
Zombori, Csaba — Vigh, Bosz- tai — Galambos, Kedves. Terbe, Csonka, Unferdorben-
Hatalmas küzdelmet vívott egymással a két csapat. Az első félidőben az NVSK csatárai gyengén játszottak. A valamivel jobb Várpalota a 24. percben Terbe révén szerezte meg a vezetést. Szünet után Giczi játszott középcsatárt és Sárdi jobbszélsűt. Eleinte
a csere nem használt a csapatnak és két védelmi hibából Csonka, illetve ismét Terbe lőttek újabb gólokat. Már 3:0-ra vezetett a Várpalota, amikor feljött az NVSK A gólokat Petrovai és Kovács lőtték- Erősen küzd az NVSK a kiegyenlítésért, de eredménytelenül. Csak a szünet utáni játékkal elé. gedettek a vasutas vezetők. Nagy I. a három gól ellenére sem védett rosszul. A közvetlen védelem legjobbja Gazdag- volt. Sem- si volt a jobbik fedezet, mig a tá- madósorbnn Petrovay játék* emelkedett az átlag fölé. A hazaiak legjobbjai: Csiszár, Zombori, Térbe-
Byőzelmel győzelemre halmozlak az Olajmunkás úszói és vízilabdázói Dombóvárait
A bajnoki szezon utolsó vizilab. da-mérközését játszotta az Olajmunkás vízilabda csapata Dombóváron. Az együttes most már remekül játszva 17:4 arányban győzött. Kilettek magukért az úszók is és minden számban hatalmas fölénnyel győztek a hazaiak felett. Eredmények: 66 fiú gyors: 1.
Papp 0.45.4, 2- Horváth 0-47.2, 3- Kelemen D. 100 m. ifi gyors: 1. Felföldi 01:10-4, 2. Zsigmond
0. 1:11.0, 3. Tamás D. 66 nőt mett-
1. Farkas 0-1:05.0, 2. Pető 0.1:10, 3. Hajnal D. 33 gyermek mell: 1. Lelkó 0.27.6, 2- Bállcs 0.28.4, 3-
Balassa D. 100 m. ifi mell: 1. Viola 1:29.6, 2- Csutorás 0.1:33.8, 3. Szó- bó D. 3x68 vegyesváltó: 1. Olajmunkás 2:41.2. 2- Dombóvár 2:54 0
OLAJMUNKAS—DVSK 17:4 P®
Amíg a dombóváriak erővel bírták, jól tartották magúkat. Az I. félidő 10 percéig 4:3-ra vezetett az Olajmunkás, majd háron* gyors góllal fölül kerekedtek. Szenet után a kanizsai csapat tetsze5\' szerint érié el góljait- .. .
Góllövők: Czulek 8, Bánhidi ar. 4, Hetesi 2, Szabó, Bogerrieder « Beliczky.
12 DARAB 12 TALÁLAT
Beérkezett 120.378 darab szelvény. 12 találatos 12 darab, fejenként 5015 forint, 11 találatos 238 darab, fejenként 2Ő2 forint, 10 találatos 2064 darab, fejenként 29 forint nyereménnyel-_________
Nagykanizsai gőzfürdő nyitva
rgggej_7-től este 8-lg,
Nagykanizsa) gőzfürdő nők ré. szere kedden egész nap és pénteken délntin vin nyitva.
* ¦ f
EZ A 12 TALÁLATOS SZELVÉNY
Vasas—Textiles 2
Szív. Lók.—PBTC 2
Várpalota—NVSK 1
KDSK—GyVSK 1
P. Vasas—Fások 1 0 y-
BMTE—D- Honvéd 1 4 °
Kisvárda—M. Acél 2 i:»
Phőbus—Dl. Vasas 2 0:2
S.ujhely—X. kér. ÉDÓSz 1 29
Slsxalka—Nyír* Lók. 1 3:1
M. MEMOSz—Sojó Tárna 2 fct
Daugava—Moszk. Lók. * 9:1
A nagykanizsai járás az élen a terménybegyiijtési versenyben
Lelkesen teljesitik felajánlásaikat a zalaegerszegi üzemek dolgozói
\\\'j. évfolyam 183 .
ffra 50 fillér
1950. augusztus 9 szerda
Uj lendülettel a koreai hét sikeréért
párunk. munkásosztályunk vezetésével a koreai hét, a béke- műí23k keretében dolgozóink ismét méltó választ adnak a világ békéjére, a hős koreai nép szabadságára törő imperialisták alias provokációjára. A vállalások \'ezreinek teljesítésével bizonyítsak be újra, hogy a világ békéiének megszilárdításáért folytatóit h?rct a koreai s~QbadSQQhar- ccsok vépsö győzelme a ködök felett cfft/ulfal a mt Haljunk Munkások, műszaki
vezetők, üzemi adminisztrációs dolgozók egész megyénk terulc- ;.cn felajánlásaik teljesítésevei válaszolnak a háborús uszitók- ü3k és csatlósaiknak. „El a kelekkel Koreától! Vesszenek a borús gyújtogatok.
Tömegével lehetne felsorolni szokat z lelkes felajánlósokat, amelvek mindegyike cgy-egy csapat jelent eredményeink, alkotómunkánk ádáz ellenségeire. Erre gondolt Németh István is. zz eserszegi Magasépítési NV éoiikeíéseinek segédmunkása, amlfrcr az elsők között kérte nor- .mája felülvizsgálását- Ugyancsak c2 a nagy cél vezette Németh elvtársat, amikor vállalta, hogy normáját 20 százalékkal tul- fetfésitt a koreaiak hősi küzdelmének megsegítésére. Példáját. azóta százan és százan követték és tettek hitet a munka frontján a Szovjetunió, Pártunk mögötti szilárd helytállásunkról. A kommunisták példamutatása nyomán az építkezés dolgozóinak 92 százaléka tett konkrét vállalást cl békeműszakre.. Ezzel egyidöben a nagykanizsai üzemek dolgozói határozták el a röpgyüléseken, hogy minden eddigit- felülmúló eredményeikkel teljesitik a koreai hetet. A nagykanizsai téglagyárban Rudolf elvtárs. DISz tifkár brigádjával együtt naponta egy vagonnal több anyagot rak be. mint amennyit napi tervük előír. A zalaegerszegi 11-ci téglagyárban Nagy -Péter elvtárs felajánlotta, hogy négyórás munkáját három óra alatt végzi el, És igv tovább.
A koreai hét jelentőségét azon* bán nemcsak a dolgozók ismerték fel. hanem a rejtőkében les- kelődő, orvul támadó ellenség is. A zaloszentgróli téelagyúrban a jobboldali szociáldemokraták rém• híreikkel igyekeztek kedvét szeQm ni a dolgozóknak és a kezdeményezések lendületét megtörni. Tervük nem sikerült; kíméletlenül leleplezték népünk ellenségeit. A jobboldali szoedem ügynökök 3.z egerszegi Útfenntartó NV-nél például beférkőztek az üb-be s íelbujtásukkal elének, hogy
meghátráltatíák az üb becsületes tagjait is a minisztertanács határozatának végrehajtása elől. Egyszerűen lemondtak! ItA is átvette volna a terepe* <az ellenség, ha Pártunk nem őrködött volna éberen s nem segített volna az fenség leleplezésében. Ez a.
Példa; íz világosan bizonyltja, hogyahol.a kommunisták nem végeznek teljes munkát. ott az imperialisták rejtett ügynökei hosszabb időn át kártevő tevékenysége* folytathatnak. A gyenge bizalmi hálózat, a forradalmi éberség elaltatása. a funkcionáriusok önelégültsége oda vezer tett. hogy az üb tcoagaeílen a minisztertanács; határozatának megjelenést után \'kollektíva lemondhatott! _ *
A hibát, — *. koreai
héten ki kell javítanunk — nemcsak ezen a téren mutatkoznak meg. Az egerszegi téglagyárakban például még csak hétfőn este tárgyalják meg * koreai héttel kapcsolatos műszaki kérdéseket s igy hiányos volt a felkészülés is. A Magasépítési NV. műszaki vezetősége viszont idejében és helyesen oldotta meg feladatát, csak ott követtek el hibát, hogy nem fektettek kellő súlyt a sziik keresztmetszetek feltárására. Ezt még kijavíthatják. Megyei viszonylatban is hiba, hogy kevesen tettek konkrét felajánlást a minőség javítása, a selejt csökkentés és a munkafegyelem
terén. Arra kell törekednünk, hogy ezeket a kezdeti fogyatékosságokat mielőbb sikeresen leküzdjük.
A további eredmények biztosítása érdekében c pártszervezetek, vállalati és műszaki vezetők, szakszerveztek közös és jól összehangolt munkája hozza meg a koreai hét teljes győzelmét. Olyan siker lesz ez. amely nemcsak erre a hétre szól, hanem tartós és szilárd alapot ad a munkaverseny kampányszeriisé- gének leküzdésére s kétségtelenül további minőségi javulást eredményez ipari termelésünk minden szakaszán.
Legelsőrendü feladatunk az állandó és szívós harc az ellenség mindenféle megnyilvánulásával szemben. Ebben a harcban is a kommunistáknak kell az • élen járniok, nekik kell példát mutat- niok a párftonkivüli tömegeknek. Szorosan összefügg ezzel a népnevelők és bizalmiak rendszeres politikai tevékenysége, felvilágosító munkája, amely egy percre sem szünetelhet. Ismertetünk kell időközben is a koreai hét jelentőségét, tudatosítanunk kell dolgozóinkban, hogy a koreaiak harca. része a világbékéért vivőt/ harcnak. Meg kell magyaráznunk az’ uj normákkal kapcsolatban. hogy az átmeneti keresetcsökkenést csakis uj módon. ü| lendület fel lehet rövid idő alatt megszüntetni. Komoly feladat hárul műszaki vezetőinkre, munkavezetőinkre, gépészeinkre, normásainkra, a t^rvfelbon lókra és az anyagkegelökre a dolgozóknak szükséges műszaki-technikai feltételek biztosításában. Anyagok, tervek munkalapok, szerszámok és gépek álljanak mindig rendelkezésre, ebben nem szabad fennakadásnak lenni
Nagy súlyt kell arra is fektetnünk. hogy a munkában élenjárók népszerűsítésére felhasználjuk a saftót. honoo&hiradót.\' faliújságot és a „villámu-ot. Rá kell azonban világítanunk \' azokra is, akik az ellenség szekerét tolják akik fékezni igyekeznek a verseny lendületét. Fontos, hogy napcnia tudjuk: ‘kik a legjobbak és kik maradtak le vállalásuk teUe$i*ésében. -r. tv--
Ha mindezt szem előtt tartjuk, akkor a - dplnozók ha marosan
sokszorosan túl fogják szárnyalni uj normáikat^ és ezzel* v nemcsak a versenynek ad^ak lilább
lökést, hanem ezen túlmenően hozzájárulnak a békemösr^k sikeréhez,/ a\' knrep» szabadságharcok m derítéséhez is v7*y válik maid valósággá az ircret** Fn r munkí* frontján mi is ügy álljvk meg helyünkét; jnínt a csata *é ren K!m-Tr*$zen\\h&i vkatonát akkor
TÜRCHNER jXTfOS, *
Húsz kilóméter mély és tiz kiléméter széles rés tátong az amerikaiak naktoni „utolsó" védelmi vonalán
Az cszakkoreai erők Taegu- tól északra 20 kilométer mélységben behatoltak az amerikaiak Nakton-folyó mentén húzódó „utolsó1* védelmi vonala mögé — jelenti á Reuter. Az északkoreai erőknek az az előretörése elvágással fenyegeti az An- dongtól nyugatra harcoló Li- Szin-Man-féle csapatokat, valamint az 1. amerikai gépesített lovashadosztály egységeit.
Az AFP tudósítója jelenti: Hétfőn az északkorcaiak egyidejűleg megtámadták a 24. amerikai hadosztály balszárnyát,
PugongnitóJ délre átkeltek a Nakton folyón. Körülbelül 40 kilométerre délre Jccsontól az északkoreaiak új támadást indítottak.
Az Associated Press jelenti: Az amerikai tengerészgyalogság Dzsindzsu térségében indított támadását az északkoreaiak heves tüzérségi tűzzel eredményesen megzavarták, több tankot és járművet kilőttek. Az amerikai tengerészgyalogosok egyik egységét — mint a Reuter
jelenti — az északkoreaiak egy hegycsúcson körülkerítették.
Csondzsidongtól délnyugatra a 24. hadosztályhoz tartozó egyik egységet ugyancsak bekerítették.
Az amerikaiak veszteségei súlyosak — ismeri be Peargson amerikai újságíró
—. Alkalmam vojt —• írja — betekinteni az amerikaiak valóságos koreai veszteséglistájába. A nyilvánosság számára közzétett veszteségi adatok a valóságnak csak körülbelül 23 százalékát fedik, de valószínű, hogy még annál is kevesebbet.
Újabb győzelmekről számol be a koreai néphadsereg főparancsnoksága
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága augusztus hó 7-én este kiadott közleményében megállapítja, hogy a népi hadsereg egységei valamennyi arcvonalon heves harcokat vívtak az amerikai és liszinmani katonaság ellen.
A népi hadsereg Iszong (Gidziok) térségében elo- nyomuló egységei megsem- * misitették az ebben a térségben makacsul ellenálló gépesített ezred nagyobb részét és felszabadította
Iszongot, az ellenség fontos védelmi pontját, nagy szállítási csomópontot,
A népi hadsereg Andong (Anto) térségében előnyomuló egységei súlyos-, veszteségeket okoztak az ellenségnek. A népi hadsereg egységei az ellenségnek mintegy hatezer katonáját és tisztjét megsemmisítették, vagy megsebesítették és több, mint 600 foglyot ejtettek. A néphadsereg egységei sok hjdi- zsákmányt ejtettek.
Aháborus gyújtogatok .fokozzák
ti \' I r | || | at.
stockholmi felhívás/. A béke, a ^demokrácia erőinek gyors meg- u m iif * m »* ifw r r i 114 erősödése Németországban és a
Hyugat-Hemetorszag felfegyverzesenek ütemet ]$LLL
gatók bűnös terveit • | tervei
19 millió német az ország nyu- j Németországban is csúfos húgait és keleti részében aláir.:a a : darcba
Jegorov s Trudban beszámol arról, hogy a nyugati imperialisták hogyan fegyverzik fel Nyu- gat-Németországot, Nyugat-Né- metország felfegyverzése abba a stádiumba jutott, amikor lehetetlen tovább leplezni ezt a tevékenységet. . A nyugatnémet országi üzemekben teljes iramban folynak az előkészületek fegyver- és lőszergyártásra,
A napokban a sajtó beszámolt arról — Írja Jegorov —, hogy a Krupp-féle 2. számit ujjáépiiik a tank gyártása céljából. Az
burgi Messerschmied-rcpülűgép- gyár készen áll arra, hogy azonnal megkezdje a katonai repülőgépek gyárfását. Nyugat-Né- metország amerikai gazdái német zsoldoshadsereget létesítenek rendőrség, munkésszövetségek, stb. elnevezés alatt. A nyugatnémetországi zsoldoshadsereg egy- része márts résztvesz az amerikai és angol csapatok nyugatnémetországi hadgyakorlatain.
A német fasiszták és revans- isták — mondja a cikk írója — nem titkolják terveiket. Ismét- Európa meghóditásáról, világuralomról álmodoznak. A hitlerista harci gépezet nagy szerep^ játszik \'a iNéme-ország ujrafel- fegyverzésére vonatkozó tervek megvalósításában; A hitlerista hadsereg volt, .tábornokai és tisztei az amerikaiak utasítására részletes tervet dolgoznak ki a. német zsoldos ^hadsereg megszervezésére \' és-f fegyverzetére vonatkozólag. A- háborús gyujto- gatqk -— írja befejezésében jegorov. —. ’ amikor felfegyverzik a; hitleristákat, babban reménykednek. hogy saját támadó terveik céljaira fél tudják őket használni.- Németországban azonban hat a-i m s erők h.a r c .ol ti o le azért, hogy meghiúsítsák a .háborús -gyújtó- ¦ . 1 *\' .
Erősödik a görög nép tiltakozó mozgalma a monarcbolasiszlák háborús terrorpolitikája ellen
Az athéni monarchofasiszla kormány fokozza háborús erőfeszítéseit és a katonai előkészületeket. ‘Papagoiz, a monar- chofasiszták hadügyminisztere vasárnap Szalonikiben mondott beszédében azt az óhaját fejezte ki, hojjy
Görögországot kapcsolják be a támadó Atlanti Szövetségbe. Ezzel egyidejűleg a görög monarchofa- slszta kormány újabb katonai előkészületeket tett a bolgár-görög határ mentén.
A határ felé egyre erősödő csapatmozdulatokat figyelnek meg.
monarchofosiszták háborús terrorpolitikájával.
A szrájktnozgalom az utóbbi három hétben fokozó\' dott. Az erősödő sztrájkmozgalom nagy aggodat* mát keltett a monarcho* fasiszták táborában.
Az új terrorhullám, az ismét működésbe lépő haditörvényszékek, a sztrájkolok törvénytelen letartóztatása mutatja, hogyan kívánja a Plasztirasz* kormány megoldani a helyzetet. A görög dolgozók azonban minden terrorral szemben elszántan
--------------------- -------—folytatják a monarcho-
A görög dolgozók egyre ha- fasiszta kormány elnyomó ka- tározottabban szállnak szembe á tasztrófa-politikája ellen.
Gyilkus fasiszta bandita merénylet az Argentin Kommunista Párt buenosairesi szervezetének titkára ellen
Augusztus 4-én a Buenos-Ai- res. környékén lévő Quilmes városában több önműködő fegyverrel felszerelt álarcos bandita be. hatolt a~ Kommunista Párt helyi szervezetének helyiségébe és lelőtte Jorge Cálvot elvtársat, az Argentin ‘ Kommunista Pirt buenosaireji tartományi bizottságának\' titkárát, a banditák, aeen- klvQl megölték Pedro Angii
Belli munkást, a banditáknak sikerült megszökniük, mert a rendőrség egyáltalában nem lépett közbe. A rendőrhatóságoka sajló képviselőivel -közölték, hogy állítólag nem tudják felkutatni a. fasiszta banditákat. Buenos-Aires dolgozói felháborodásukat fejezték ki « Quilmei- hen alkővet%«t hallatlan büncea- lekmány matt.
Az olasz dolgozók követelik;
Közülié Scelba az Olasz Kommunista Párt római tagozalai elleni provokációk igazi okát!
A Kommunista Párt több római kerületi tagozatának és a Párt római központjának helyiségében végrehajtott házkutatás során a rendőrség mintegy 60 embert vett őrizetbe. A rendőrség sok fontos okmányt foglalt le. Ezenkívül megsértette Aldo Na toli képviselőnek* a Kommunista Párt lómai titkárának mentelmi jogát, mivel házkutatást tartott dolgozószobájában. #
A kommunista és szocialista ifjúsági szervezetek római egyeztető bizottsága közleményt bocsátott ki, amelyben tiltakozását fejezi a rendőr.
ség kirívó cselekményei ellen. Mauro Scocciinarro szenátor sürgős interpellációt nyújtott be a szenátusban, melyben követeli, hogy a belügyminiszter közölje a rendőri házkutatások igazi okát. Az a körülmény, hogy a házkutatást éjszaka végezték és hogy példátlan létszámú fegyveres erőt vezényeltek ki — ^ hangoztatja az interpelláció — megfélomlitési és provokációs szándékról tanúskodik és a hitleri megszállás idején végrehajtott házkutatásokra emlékeztet
Szovjet szakszervezeti küldöttség indult a Német Semokratlkus Köztársaság bányász és vasutas szakszervezetének kongresszusára
Kedden a német bányász szak. szervezet országos értekezletére szovjet szakszervezeti küldöttség indul* Berlinbe. A küldötség tagjai: Jevdekij Soroka a sztalinoi kerület szakszervezeti tanácsának elnöke és Iván Kristaljuk a szénipari szakszervezet Rosztov-kerü-
leti bizottságának elnöke.
Ugyanakkor a német vasutas szakszervezet értekezletére Borisz Olimpiadesz, a szovjet vasutas szakszervezet központi elnökségé* nek tagja és Anna Grigorjcvs utazott.
Hálálná, békenagygyiilés Bukarestben
A bukaresti Giulesti-stadionban 40 ezer dolgozó részvételével tar- ioiíák meg a koreai nép iránti szolidaritás nagygyűlését. G. H. Apostol elv társ — hangsúlyozta* hogy a román nép munkájának fokozásával támogatja a hős koreai népet. Kijelentette, hogy a román kormány 77 millió lejjel kívánja megsegíteni az amerikai imperialisták terrorbombázásainak áldozatait. A gyűlés üdvözlő táviratot intézett a koreai szakszervezetekhez, amelyben győzelmet kiván a hős koreai népnek az amerikai imperialisták felett.
Visszaérkezett a Szovjetunióból a csehszlovák parasztkdldBltség
Visszaérkezett a Szovjetunióból a csehszlovák parasztküldöttség, amely beutazta az egész Szovjet* uniót Ukrajnától Szibériáig. A küldöttek hazaérkezésük után köszönő táviratot intéztek Bene- dlktov szovjet mezőgazdasági miniszterhez.
Fasiszta támadók merénylete egy északfranciaországi demokratikus lap kiadóhivatala ellen
Baker auinl konzervaliv képviselő MacArlhur és Csang-Xai-Sek cinkosságáról
Baker angol konzervatív képviselő választókerületében mondott beszédében sürgetne az angol kormányt, közölje haladéktalanul zz Egyesült Államok kormányával: MacArlhur paro-
lázgatása Csang-Kai-Sekkel, Angliában a legsúlyosabb aggodalmat okozza. A nyugati országoknak
erkölcsi okokból ^ szabad összecimborálnick a romlott, bűnös Csang-Kai-Sek-ban. dával. Nem akarjuk megégetni kezünket abban a rolyoyó bo- szorkányiüzben, amely MacArlhur gyújtó-ta meg a zet Fcrmózában.
Ausztrália népei ellenzik a koreai háborúban való részvételt
Az ausztráliai lapok jelentették. hogy Menzies az amerikai kongresszusnak az elmúlt héten megígérte: két-három főnyi
ausztráliai szárazföldi c*aP°tot küld Koreába, kapj/ bárhova.
USA uralkodó körei ennek lejében 250 millió dolláros kölcsönt
ipérnek Mendxiesnek.
A Sydney Mornlng Héráid Idézi a postaügyi miniszter kijelentését. mely szerint n katonai kiadásokat, amelyek az elmúlt esztendőben 00 millió fonts\'.er- llngre rúgtak, ebben az évben jelentékenyen emelik.
Az ausztráliai hatóságok ugyanakkor tovább készítik az agresszív Csendesóceáni Tömb terveit. Az ausztráliai kormánynak a koreai háborúban történő részvételére és különösen a szárazföldi csapatok küldésére vonatkozó határozató! a parlament megkérdezése nélkül hozták.
Cblfley a parlamenti ellenzék vezére kijelentette, hogy a Koreába irányuló csapatküldésről szóló kijelentést, elsóizben Menzies tette meg nem az ausztráliai népnek, hanem az amerikai kongresszusnak. Ferguson, a Munkáspárt ujdélwnlesl szervezetének elnöke a múlt héten kl< jelenhette: Nem akarjuk, hogij
engedelmes gyarmati népnek kintsenek bennünket, hogy csapatainkat asamerikai kapitalizmus fenntartása érdekében ha,:* ndtjdíe frí. Ismertes, hogy a Munkáspárt egyszerű tagjainak többsége élesen szembeszáll Ausztrália részvételével a koreai háborúban.
Chlfley és Ferguson az ausztrállal kormány legutóbbi lépéseire vonatkozó kijelentését a közvélemény nyomására volt kénytelen megfenni.-
0 francia kormány amerikai parancsra három éven beffii kétezer milliárd frankot kőit fegyverkezésre
A háborús uszitók londoni értekezleten Spofford amerikai megbízott követelte, hogy az atlanti csatlósok jelentős mér- taÖben fokozzák háborús készülődéseiket, Az amerikaiak azt követelték, hogy a csatlós kormányok a nemzeti jövedelemnek legkevesebb tiz százalékát fordítsák fegyverkezésre. Az amerikai parancsnak először az angol, majd a francia kormány hódolt be.
A francia kormány szómba* tón Washingtonba eljuttatott emlékirata bejelenti, hogy három év- alatt kétezer milliárd frankot szándékozik 15 uj hadosztály felszerelésére fordítani. Az emlékirat megállapítja,
hogy a kormány felemeli a kötelező katonai szolgálati időt. A kormány emlékirata kénytelen beismerni, hogy az újabb hatalmas katonai kiadások ..a francia nép életszínvonalának további leszállítását jelentik és rendkívül nagy áldozatot követelnek Franciaország lakosságától.
Párizsi politikai megfigyelők véleménye szerint egyáltalán nem bizonyos azonban, hogy az USA megelégszik az emlékiratban bejelentett pénzügyi erőfeszítésekkel és támadó tervei érdekében még súlyosabb áldozatokat köveiéi majd Franciaországtól.
A rossz ellátás és a fasiszla terror miatt a jagoszlév katonák megszöknek a hadseregből
A .Napred*. a Bulgáriában é\'ó jugoszláv politikai emigránsok :apja egy jugoszláv hadnagy levelét közli, aki leírja, hogy élnek a jugoszláv katonák.
A hadsereg tagjai — kivéve a • 1 tolatákat — éheznek, éppen úgy, mint ahogy éheznek Jugoszlávia népei is. A katonáknak nem szabad panaszkodnlok, mert ezt meg. a katonai rendőrség.
Hazulról nem \' szabad csomagot kéraiők, hanem hozzátar- * tolóikhoz intézett levelükben dicsérnlök kell az ellátást és bánásmódot.
A katonák azonban e tilalom ellenére is csomagokat kémek szüleiktől, hozzátartozóiktól. De hiá. ba kérnek, hiszen » hozzátartozóknak sincs miből küldeni.
Tltóék az utolsó asem gabonát is elvették a néptől, sőt megtörtént sok helyen az la, - hogy beszolgálta ;ás fejében
még az ntolaó tehénkéjüket is kikötötték az istállóból
A rossz ellátás és a fasiszta terror miatt — Írja levelében a jugoszláv hadnagy — a katonák gyakran megszöknek a hadseregből.
Három halálos Ítélet a bBkaresfi-kémperben
A fasiszta Tito-kükk szolgálatába szegődött kémek és árulók csoportjának bünperé- ben hétfőn délben hirdette ki az ítéletet a bukaresti kato. nai törvényszék- Mintán a törvényszék megállapította, hogy Nikola \'Medici kivételével semmiféle enyhítő körülmény nem szól a vádlottak*
¦
Bwda, 1950, aug. 9.
javára, a vádlottakat a következő- büntetéssel sújtotta: Gyúró Baszlert, Nikola Milu-
tinovicsot és Vidoszláv cset halálra Vélte. Három vádlottat " életfogytig tartói hármat\'25 évi, egyet 15 évi és egy fi; 12 évi kényszermunkára, Nikola Medicséthárom évi javító
fogházra ítélte. Az Ítélet Nikola Medxcs kivételével valamennyi vádlo
nak elkobzását kimondotta.
Fasiszta támadók merényletet követtek el a %.Láberté‘4f északfranciaországi demokratikus napilap valeociennesi kiadóhivatala ellen. A támadók téglákkal betörték a kiadóhivatal ablakait. A merénylet hire gyorsan elterjedt, s a dolgozók küldöttségeket menesztettek *z újság székházéba, hogy kifejezést adjanak szolidaritásuknak.
Amerikai
hadianyag szállítmányok érkeznek északnémetoiszági kikötőkbe
Egyre nagyobb mennyiségben érkeznek amerikai fegy* verszállitmányok az északnémetországi kikötőkbe. Egyedül Kaiserhavenben (Bremerhaven) júliusban 29,483 tonna amerikai hadianyagot raktak ki. A hadianyag olyan csomagolásban érkezik, hogv a klkfitőmunkfi- sok ne ismerhessék fel.
Sikeresen harcol Vietnam népi hadserege
A Vietnami Tájékoztató Ügynökség jelentése szerint a vietnami népi hadsereg egységei Hanoitól északra támadást intéztek egy francia zászlóalj állásai ellen. Az ellenség elesettekben 40 katonát vesztett. Július 27-én a vietnami népi hadsereg alakulata egy francia gépesített oszlopot támadott meg. A népi hadsereg alakulata súlyos veszteségeket okozott az ellenségnek. •
Egy kis természettudomány
Az embrionális fejlődés és a faj története
MAR A MADARAK embriójának fejlődését megfigyelő első tudósok észrevették, hogy a bennük-létrejövő testrészek előtör: egy későbbi szakaszban eltűnnek, másodszor: alacsonyabb-
rendü állatok megfelelő testrészeire emlékeztetnek.
A csontváz tanulmányozása közben rájöttek, hogy annak eleinte semmi köze sincs a gerincoszlophoz, hanem csak „gerinchúrénak nevezett rugalmas szalag. Olyan, mint némely ala- csonyabbrendü állat, például a tokhal gerinchúrja.
Charles Darwin, a nagy tudós, müveivel végérvényesen bebizonyította azt az alapvető tényt, hogy minden jelenleg élő állat és növény különböző fokú rokonságban dUegy mással és többmillió éves történelmi fejlődés eredményeként jött létre. Így válik érthetővé, hogy a szervezel fejlődése során olyan testrészek Is megjelennek, amelyek a kifejlett szervezetben nincsenek meg. Ezek a testrészek agy olyan korábbi állapót csőkévé* nyel, amikor a most élő állat elődeinek még más volt a felépítése. Az embrióban mutatkozó szerv annakidején megvolt a kifejlett állatban is
AZ EMBER FEJLŐDÉSE során ennek a Jelenségnek szív.- ta.an példáját la‘Juk. Pl.: Három óthetes koriban nz ember embriójának világosan kivehető farka van. a fátokhoz hozzátartozó véredénnyel, izomzattal és csontokkal. Utóbbiak részben a felnőtt embernél is fellelhetők a
Trygvt Lit az amerikai agresszorok leifesfársa a ‘
Han-Szer-Ja koreai iró. cikke
A Nodon Színműn phöngjangi lap közölte Han-Szer-janak, az ismert koreai Írónak „Txygve Lie az amerikai agresszorok tét- tesíársa Koreában*1 dmü cikkét.
Az amerikai repülőgépek bombázzák Korea városit és falvait, a2 amerikai hadihajók lövik ha* partjait. amerikai cm- Patok tapossák földünket és cá . ágyú- és puskalövedékek nyomán békés ta* teái asszonyok, gyermekek, aggok pusziuImu _ jjia többek
között Han-Szer-Ja Író Vájjon szemet hunyhaf-e i* ENSz-nek a szervezet alapokmányát tisztelő főtitkára az amerikai imperialisták ilyen felháborító aljas, tettei láttán? Trygve Ue nemzetközi háborúz uszító és tettestársa áz amerikai agrésszo* toknak a korecá tiép gyilkolást- bo*. A vBég becsületes embf- 5* ÜTI/ értékelhetik az
ENSz főtitkárának mostani cselekményeit — fejezi be cikkét Han-Szer-Ja,
test belsejében mélyen .elrejtett farok- vagy végcsigolyák alakjában. Igen ritkán az is előfordul, hogy az ember farokkal születik. Ilyen esetekben farok nLm tűnik el az embrió fejlődésének megfelelő szakaszában, hanem megmarad egészen a születésig.
A középkorban széles körben virágzott a babona:, a farokkal született csecsemő halálos veszélyt jelentett nemcsak saját magára. hanem egész családjára nézve. Az ügybe beavatkozott az egyház, amely a farokkal született gyermeket garabonciásnak nyilvánította, ar. anyát P*- dig, mint boszorkányt, máglyára Ítélte. „
A tudomány «z ilyen Jelenségekre szabatos magyarázattal szolgál: a farokkal vagy ké’-*
pár tejmiriggyel születő ember visszaüt hihetetlen távoli időben élt állatőseinek felépítésére, amelyeknél » ma már csak as embriónál fellelhető Jelek, fejlett korban is megvoltak.
A SZERVEZET egyes szerveinek fejlődése közben különös részletességgel ismétlődik meg a történelmi fejlődésének egész ut- Ja. Erről meggyőződhetünk, na például a vese fejlődését tanu*- mányozzuk. ,.
Három-három és fél hét után az ember embriónak először lagalaku, azután orsóalaku veséje van a gerincoszlop oldalán. Később. az embrió fejlődésének első hónapja végén megjelenik a bonyolult végleges vese kezdené nye. Ez a kezdemény a test hátsó végénél mutatkozik és a fejlődés során átkerül a test elülső végének oldalára, amíg el nem foglalj végleges helyét a leendő derék táján.
Az említett testben nemcsak « összes szerv fejlődési4 történetének valamennyi szakasza ismétlődik, hanem az látható, hogy egyes szervek átalakulása ma® szervekké milyen sorrendben történik. _
AZ EMBRIÓ fejlődésének történelme során minden jelenségnek megvan a maga eszménye. * ennek csökevényet visszatükröződnek az elpionáUs feilődés folyamataiban: Ebből következik.
hoáJr a mot. létező fálok* történelmét -még obran esetekben ** tö* nuJmánvozhatjuk. amikor nem meradtak fenn közvetlen őseiknek megkövüli maradvány*?.
A béke-műszak első napián
lelkesen teljesítik túl ntunkefelejánláselkut a zalaegerszegi üzemek dolgozói
_9
En Ludwig József ezzel felelek
a koreai orvtám
Hétfőn egyetlen késés nem fordult elő a zalaegerszegi üze jnekben. Ünnepélyesebbek lettek
¦ az arcok, keményebbre feszültek az izmok, nagyobb öntudattal kezdett minden dolgozó a mun
¦ kához.. Megkezdődött a koreai hét, a beke műszak. Harcos cl szántság tükröződik az arcvonásokról. Most megmutatjuk, mit tudunk, mert a béke ügyéről van szó! — Ez olvasható le róluk.
A ZALAEGERSZEGI MAGASÉPÍTÉSI NV-NÉL
a dolgozók 92 százaléka tett egyéni felajánlást. Kiss László elvtárs 14 tagú brigádjával vállalta, hogy ezen a héten 5 százalékkal emeli teljesítményét. Hétfőn délben már büszkén jelentették: győztünk! A hét végéig vállalt 5 százalékos emelést már az első nap néhány órájában teljesítették.
— Jobban szerveztük meg a munkát a brigádon belül, mint máskor, ennyi az egész — szerénykedik Kiss elvtárs —. De nem állunk meg ennél az eredménynél. Tudjuk, hogy minden százalékemelkedés erősíti a koreai nép harcát, erősíti a békét, gyengíti az imperialistákat. Hát ezért tesszük. _ __ __
Ég a munka az egész építkezésnél a dolgozók keze alatt. Kovács Béla elvtárs és csoportja vállalták, hogy a koreai héten befejezik a mennyezet ge- rendézását és a boltozást az egyik épületen. Ezzel négy nap- pel megrövidítik a terv szerint előirányzott időt. Hatalmas lendülettel folyik náluk a munka. Egymást serkentik a dolgozók és erősen bíznak benne, hogy felajánlásukat túl tudják telje- siteni.
AZ autójavító nv
72. számú telepén is másként fogtak a munkához hétfőn reg gél. Orbán János elvtárs eszter gályossegéd is lelkesen dolgozik. __ A múlt héten tettem le
a segédvizsgát — kiabálja, hogy túlharsogja a gépek dübörgését —, igy ebben a műszakban már értékesebb szakmunkával járulhatok hozzá a koreai nép megsegítéséhez. 2 százalék esükként éstvállaltam és a munkám minőségének javítását. A készpénzbeli felajánlás mellett a termelésben elért eredményeimmel is hozzá akarok járulni legdrágább kincsünk, béke megvédéséhez.
A zalaegerszegi Útfenntartó NV telepén Komjáti László elvtárs a gépkocsivezetők nevében tette meg felajánlását, mely s7.erint a munka jobb megszervezésével elérik, hogy minden tehergépkocsival naponta egy gyei többet fordulnak, igy 5 százalékkal emelik teljesítményüket. Az NV minden dolgozója 2—5 százalékos normatúl- teljesitést vállalt. Kovács István alapozó brigádja pedig 10 százalékkal emeli teljesítményét, úgy, hogy ezt Alkotmányunk ünnepére még tovább fokozza.
A ZALAEGERSZEGI TEJÜZEMBEN
is komoly győzelmeket értek el már az első napon. Pál Károly, Bognár Ferenc, Mészáros Ferenc és Várkonyi Ferenc 10 százalékos többtermelést vállaltak a békeműszak végére. Már az első napon a vállalt 10 helyett 22 százalék többtermelést értek el. Ugyancsak már az első napon teljesítette felajánlását Mesterházi Ferenc fölöz őmester és Cztboly \'Anna, Nlczinger János
elvtárs már hétfőn 34 százalékát teljesítette felajánlásának. Dén Jenő vajkőpülő pedig 122 százalékos teljesítményével járult hozzá a győzelemhez.
így zajlott le a koreai hét első napja a zalaegerszegi üzemekben. Még nagyobb
déssel, még nagyobb öntudattal készültek a második napra. Újabb, még nagyobb győzelmeket akarnak elérni, kifejezésre juttatva a proletár nemzetköziség hatalmas erejét és a szolidaritást a koreai nép hősi harca iránt.
te volna meg felajánlását a ko reai hétre, csak még Ludwig József — akit időközben betegellenőrnek osztottak be — gondolkodott: — mivel is segíthetné legjobban a hős koreai népet?
— Mégis csak helytelen dolog ez — dohogott, amikor meghallotta. hogy dolgozó társai
Nincsen boldogitóbb tudat/
dolgozni"
mint a
— Ncm lehet boldogitóbb I viszont két vésőkéssel el lehet tudat — Fe- | végezni a munkát, még hozzá
gyorsabban.
15 óra 41 perc kellett eddig egy szelep elkészítéséhez. Az újítással pedig 6 órára le lehet csökkenteni ezt az időt. Németh György szerint most azon igyekeznek, hogy még hat óra sem legyen. Ezzel az újítással is hozzá akarnak járulni a békemüszak sikeréhez.
mondja Dancs Fe renc elvtárs, amikor elsőnek érte el kimagasló teljesitmé- nyét a Gépjavító NV gépműhelyében —, m a békéért dolgozni. Ma, amikor elkezdtem a munkámat, sokat gondolkoztam a hős koreai népen, amely most vére hullatásával küzd a szabadságért és a szocializmus megvalósításáért. Mennyivel jobb helyzetben vagyunk mi, akik békésen építhetjük a Szovjetunió segítségével a szocializmust. De a# háborús uszitó imperialisták ezt nem jó szemmel nézik Úgy/ érzem, hogy ez a békeműszak
testvéri segítség
a hős koreai népnek és egyben figyelmeztetés a háborús uszitók felé. — Umunkamódszerrel értem el 162 százalékos teljesítményemet a kardánkeresztek eszter
— fűzte hozzá.
Dancs elvtárs munkamódszere egészen egyszerű, de öt etes. Gépállás nélkül cserélte ki a megmunkálásra kerülő ardánkereszteket és ezzel Iá nyegesen megróvidette a munkaidőt. Mint éredekességet me séli el, hogy a régi normában 50 darabra 150 órát adtak és 90 óra alatt el lehetett végezni. Természetesen az uj norma lényegesen erősebb volt, de szorgalmas munkával és ötletes munkamódszerrel fokozni tud ta teljesítményét.
Két paddal előbbre dolgozik ifjú Fodor Ernő esztergályos. Már a termelési értekezleten
felajánlást tett,
hogy a koreai héten teljesítményét 125 százalékra emeli. Ifjú Fodor elvtárs nem úgy gondolkodott, hogy a hét vé gére ,;majd csak valahogy teljesítem ezt a normát**, hanem nekilátott, hogy minél előbb túlteljesítse. Munkáját már az első nap siker koronázta és U0 százalékot ért el.
— Dugattyúk esztergályo* zásával értem el ezt a telje sitményemet — mondja el ifjú Fodor esztergályos. — A régi normában másfél órát adtak rá. Én uj munkamódszerrel 50 perc alatt végeztem vele. Természetesen nem akarok megállni a 140 százaléknál. Ahogyan a hős koreai nép fokozza a harcát a betolakodó imperialistákkal^ szemben, úgy akarom én is fokozni állandóan teljesítményemet. *
A vésőgépnél egy alacsonynyomású szelep vésésénél hárman dolgodnak: Meszes
Sándor csoportvezető, Filák György és Németh György.
Eddig marással végeztük el ezt a munkát — mondja Meszes Sándor —. de én most újítást vezettem be. Hatos és kilences vésőkésekkel szereltük fel a génét és ezzel gyorsabban és könnyebben megy munka.
A másik nagy előnye pedig az- hogy Meszes újításával jelentős • •
szerszámmegtakaritást
is érnek el Egy-egy marásnál j rengeteg maró tört el, most
. **• ¦
járulni, ^ hanem a gépműhely összes többi dolgozói is. Ami kor távozunk, az egész műhely hangja szólal meg Marton János szavaiból:
— Dancsék példáit mi is követni akarjuk, mert nem szeretnénk, ha egyikünk is lemaradna a békemüszak tultelje sitésében. Mindnyájan a béke, a szocializmus építésének hiveji vagyunk és ezt a koreai béke műszak sikeres
... »***w*^o végrehajtásé-
Nemcsak ők akarnak hozzá-1 val is be akarjuk bizonyítani.
Bércsalókat lepleztek le a kanizsai Magasépítési NV-nél
Ismét két bércsalót leplezett le a nagykanizsai Magasépítési NV dolgozóinak ébersége. A Posta és az Olajipari központ falazási munkálatainál alkalmazták Dóra István állványozót. Már régebben is előfordult nála. hogy egy-egy állványozásnál nagyobb négyzetméter területet számított fel, mint amekkorát valóban elvégzett. Tudatlanságnak vélték és figyelmeztették arra, hogy meg károsítja a nép államát és saját magát, ha jogtalan bért számoltat el magának. Dórán nem fogott a jóindulatú intelem. Két nap leforgása alatt két normacsalást követett el. A Posta és az Olajipari központ épületeinek állványozásainál ismét jóval többet számolt fel. mint amennyit elvégzett. Hiába rimánkodott dolgozó társainak, amikor leleplezték a tudatosan szabotáló és jobboldali beállítottságú Dórát, nem hatotta meg őket. Dóra ügyében a Magasépítési NV fegyelmi
Alig volt már olyan dolgozó \\ egymás után teszik meg jobb- az egerszegi vasúton, aki ne tét- nál-jobb vállalásaikat. Ne-
nem eppen ilyen munka jutott, ahol nem mutathatom meg, mire is volnék én képes. No, majd megyek mindjárt a párttitkárhoz és megmondom neki a véleményemet.
Nem is gondolkodott tovább egy percig sem, fogta magát és benyitott Pehl elvtárshoz, a parttitkárhoz.
— figyeljen csak ide, — kezdte, torkát köszörülve —. Nem jól van ez így. Nekem csak ilyen betegellenőrző szerep jutott, ezt én nem szívelhetem. Tudom én jól, hogy ez is harc az álbetegek és a jobboldali szociáldemokraták ellen, de mégis... Valamit itt kellene tenni, hiszen én jó voltam azelőtt raktárkezelőnek, jó leszek hát most is. Az az érzésem, hogy igy nem teszem meg kötelességemet... szóval a békét igy nem védem eléggé. Szégyenlem igazán magam a többiek előtt, amikor megkérdezik: hát te mit ajánlottál fel a koreai hétre? Mit mondjak nekik. Azt, hogy én csak egy betegellenőr vagyok?...
— Jól van Ludwig bácsi, megértem én magát — igy Pehl elvtárs. Ugy-e szeretne újra komolyabban is résztvenni a munkában?
— Én is úgy gondoltam —
könnyebbült meg, majd még hozzzátette: — Szóval én ezt
ajánlanám fel a békeműszakra. Elvégre én sem maradhatok ki belőle — ütött a mellére önérzetesen —. Aztán amellett ellátom én a betegellenőrzést is éppen úgy, mint pádig. Nem lesz abban semmi hiba, csak bízzák rám.
Az Öreg kihúzta magáig. \'A szeme olyan fiatalosan csillogott, hogy no! Arra gondolt, hogy most egy nagyot üt az ellenségen, megmutatja, hogy ő sem kullog az utolsók között a béke védelmének arcvonalában.
Megnyugodva ment el a pártirodából s még kifelé jövet is elégedetten mondogatta
ba./s. menjek be a raktárba; én, Ludwig József ezzel felelek az amerikai betolakodók koreai orvtámadására".
ülése példamutató büntetéssel fog majd lesújtani.
?
Kevés olyan nagyhangú ember van a Magasépítési NV asztalosmühelyében. mint Vi* dovxcs László asztalos. Úgy látszik nemigen akarta tudomásul venni, hogy most már nem a Bölcsföldy-klikk irányítja a vállalatot. Legutóbb a Batt- hyány-utcába küldték ki a régi főszolgabírói hivatal épülete asztalosmunkáinak elvégzésére. A normalapján azonban elszámolt még olyan munkát is. amelyeket el sem végzett. Amikor Kökénv bizalmi kérdőrevonta, minősíthetetlen hangon rátámadt:
— Ha nem fizetteti ki, akkor\'majd eljárok maga ellen.
Tévedett. A Magasépítési NV fegyelmi bizottsága Vido- vics ellen indította meg az eljárást, aminek Vidovics és a hasonszőrű bércsalók egy cseppet sem fognak őrülni.
viszi
Rédics is diadalra terménybeadásban a Párt
A jugoszláv határszélen fék szik Rédics község. A falu dől gozó parasztjai izzó gyűlölettel és megvetéssel tekintenek i túloldal „uraira**, akik a legfék telenebb nyomorban, kizsákmányolásban tartják ottani dolgozó társaikat Nap-nap után érkeznek a hírek a Tito-banda újabb terror-cselekményeiről Ilyenkor még keményebben markolják meg a szerszám nyelét, még elszántabban veszik fel a harcot a jobb termésért, nagyobb eredményekért.
A tszcs földién több termett
A példát a rédicsi „Szabad Nép*\' termelőszövetkezeli csoport mutatja az egyénileg gazdálkodóknak. Eredményeiket már elismeri a község minden dolgozója. Hát hogyne, mikor a tszcs földjén 4—5 mázsa búzával arattak többet holdanként mint az egyénileg dolgozók. Az eredmények mindinkább meggyőzik őket - A július 30-i nagygyűlésen Résznek községet hívták ki párosversenyre - a\' begyü j tés mielőbbi
teljesítésére. Augusztus 18-ra vállalták. Az eredmé nyék harcban születnek.^ Ezt tudják a rédicsi népnevelők is. Fáradhatatlanul végzik a népnevelő, felvilágosító munkát. A—B-vételi jegyre már teljesítették az egész évi előirányzatot. C-vételi jegyre pedig hét főn az 58 százaléknál tartottak. Ennek fokozására fektetik most a fősúlyt.
A jó példák
Van munka elé, hiszen a közelmúltban leváltott Kancsal párttitkár alaposan felforgatta a falu nyugalmát, békéjét. De azóta az eredmény máris mutatkozik. Horváth Ferenc (Vince) 7 holdas kisparaszt 275 kg kötelező helyett minden felesleges gabonáját bevitte a főld- művesszővetkezeti magtárba, 1171 kilót. Ezzel 430 százalékban teljesítette kötelezettségét. Tóth Ferenc 11 holdas középparaszt is igy cselekedett, ő 295 százalékra adott be. 12 mázsa felesleget vitt be a kőtelezőn felül, egyenesen a cséplőgép álól.
A község határát aratás előtt a jég is elverte. 30 százalékosra becsülték a kárt. Ennek ellenére nem hallani siránkozást. Becsületbeli és hazafias kötelezettségének tekintik a becsületes dolgozók a terménybegyüjtést.
Gyors terménybeadással a békéért
A népnevelők nem hanyagolják el a szövetkezeti gazdálkodás népszerűsítését sem. Ennek eredménye, hogy ma már mind aktívabb érdeklődéssel fordulnak az egyedül eredményes gazdálkodási módszer felé.
Ezen az úton haladva, a tér- ménybegyüjtés fokozásával, a szövetkezeti gazdálkodás felé való fordulattal erősítik a béke táborát a határszélen a rédicsi dolgozó parasztok és adnak méltó választ a dolgozóink nyugalmára, békéjére törő hazai és külföldi reakciónak.
Szerda, 1950. au*, f.
A jobboldali szocialisták a háborús uszítok szolgálatában
A Comisco a jobboldali szocialista pártok egyesülése. Ezt az egyesülést az angol „munkáspártiak" kezdeményezték, s azóta is ők viszik benne a főszerepet. A Comisco-t lényegében azért hívták életre, hogy i pótolja az áruló II. Internacio- nálét. amely szégyenteljesen megbukott a háború évei alatt.
A Comisco-ba tömörült pár- i tok folytatják a dolgozó tömegek érdekeit eláruló politikai tevékenységüket — azt a politikát. amely a két világháború között a munkásmozgalom kettészakadásához vezetett és legyengítette az ellenálló erőt a fasizmussal szemben.
A jobboldali szociáldemokraták hű kiszolgálói az imperialistáknak és tántorithatatlanut követik a Comisco vezető pártját. — az angol ..munkáspár tót". A jobboldali szociáldemokraták a burzsoázia hű vazallusai és a munkásosztály iegdühödtebb ellenségei. Angliában ugyanazt a politikát folytatják, amit a konzervatívok. Churchillék. Vagyis elnyomják a népi függetlenségi mozgalmakat és minden eszközzel támogatják az USA reakciós köreinek háborús készülődéseit a Szovjetunió ellen. A ..munkáspárt" uralma alatt az angol tőkések vagyona állandóan gyarapszik a nagyarányú fegyverkezési verseny folytán, ugyanakkor a békés ipar ágazataiban összezsugorodik a termelés és emelkedik a munkanélküliség. A dolgozók helyzete napról-napra rosszabbodik Angliában a jobboldali szociáldemokraták működése során.
Hasonló áruló politikát folytatnak? a többi burzsoá országok jobboldali szocialista vezetői is. akik mindannyian igyekeznek a jegjobban kiszolgálni saját országuk kapitalistáit és ugyanakkor vásárra viszik saját nemzetük érdekeit a háborús uszitók szolgálatában.
A jobboldali szocialista vezetők már régen folytatják imperialista kiszolgáló politikájukat. Ki ne emlékeznék, hogy a francia jobboldali szocialisták nemrég meghalt vezetője, León Blum. már a spanyol polgárháború idején a ..be nem avatkozás" mellett kardoskodott, ö volt. aki kijelentette, hogy „a szocialistáknak kell a kapitalista társadalom legbecsületesebb és leglojálisabb \'ügyvezetőivé válniok".
. A jelenleg is működő német jobboldali szocialista, Kurt Schumacher. kipróbált fasiszta ügynök és provokátor. A fasiszta diktatúra idején nagy buzgalommal jelentette fel a Gstaponál a fasizmus ellenségeit. A háború alatt a dachaui koncentrációs táborban Schumacher árulta be a parancsnokságnak az antifasisztákat és a szovjet hadifogoly tiszteket, akiket azután az SS-ek azonnal felkoncoltak.
Schumachert 1946-ban az angol munkáspártiak nagy ünnepségek közepette fogadták, hasonlóképpen Amerikában is, ahol összeköttetésbe lépett az amerikai kémelháritó ügynökökkel. Schumacher ezután angol-amerikai megbízásból Németország nyugati zónájában kémszervezetet létesített. ..Keleti Hivatal" néven, ahonnan kémeket küldött át a szovjet övezetbe. Schumacher volt
fcerda, 1S5Ö.. aur, •.
elsősorban azon. hogy Németországot felvegyék a Marshall- terv és az Eszakallanti Szövetség kötelékébe.
A szocialista pártok becsületes tagjai látva a jobboldali vezetők politikáját, mindinkább elszakadnak áruló vezetőiktől. Magyarországon, Lengyelországban. Romániában és Csehszlovákiában a marxilenini ideológia alapján létrejött az egységes munkáspárt. A jobboldali szocialisták azonban nem szűnnek meg harcolni a munkásegység ellen.
A nyugati országokban is egyre inkább elszakadnak a tömegek a jobboldali szociáldemokrata vezetőktől. Franciaországban hatalmas tömegek hagyták ott őket, Olaszországban pedig a szocialista párt firenzei kongresszusa utasította el a Comisco ultimátumszerű követelését, hogy szakítsanak a kommunistákkal. Győzött a párt balszárnya, amelynek vezetője Pietro Nenni.
Magában az angol „munkáspártiban és a Comisco vezető szervében is egvre inkább érezhető az ellenszenv a párt jobboldali vezetőivel szemben.
Egész szervezetek ítélik el a vezetők politikáját. Jellemző erre. hogy a „munkáspárt" parlamenti frakciójának több mint a fele tartózkodott az Atlanti Szerződés ratifikálásának megvitatásában való részvételtől.
A „munkáspárt" jobboldali vezetői egy füzetet adtak ki, ezzel a címmel: „A munkáspártiak bíznak Angliában". A dolog azonban úgy áll, hogy Anglia munkássága már nem bízik — a munkáspártiakban- Egyre-másra jelennek meg az alsóbb pártszervezetek nyilatkozatai, amelyek elitélik a jelenlegi „munkáspárti" kormány bel- és külpolitikáját.
Számos tény megcáfolhatat- lanul tanúskodik arról, hogy az imperializmus gyengülésével arányosan gyengül és sorvad az imperialisták munkásmozgalmi ügynökeinek, a jobboldali szocialistáknak befolyása a tömegekre. Győzedelmeskedik a béke és haladás tábora, a demokrácia ős szocializmus tábora, amelynek élén a kommunisták. a nagy és hatalmas Szovjetunió áll. ,
Hitek A NÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL
Csehszlovákiában folyik a termés betakarítása
Szlovákia és Morvaország déli kerületei után megkezdték a termés betakarítását Csehszlovákia központi és délnyugati részeinek egységes mezőgazdasági szövetkezetei, állami gazdaságai és az egyénileg gazdálkodó parasztok is. Idén — a gépesítés fejlődése, a traktor- és gépállomások közötti munkaverseny eredményeként — sokkal gyorsabban és szervezettebben folyik a munka, mint a múlt évben. Sok egységes mezőgazdasági szövetkezet és állami gazdaság egymással versenyezve már teljesítette is beszolgáltatás! kötelezettségét.
Hatalmas cséplés! eredmény
egy romániai állami gazdaságban %
Az ignatesti (Covorluj megye) •December 30* állami gazdaságban Craciun Sandu dolgozó paraszt vezetésével egy négytagú munkacsapat tiz óra alatt az előirt tízezer helyett huszonháromezer ötszázhüszonhéf kilogramm búzát csépelt kL ¦ A hatalmas eredményt a cséplőgép hatásfokának növelésével érték el.
Kínában jól haladnak az őszi vetési munkálatok.
Kínában gyors ütemben folynak az őszi vetési munkálatok. A munkákat a junius közepe óta tartó esőzések is|elősegítik. A kormány nagymennyiségű vetőmaggal segíti a dolgozó parasztokat.
Olvasóköröket szerveztek a román dolgozó parasztok az aratás és cséplés idejére.
A temesmegyei Csapád község kollektív gazdaságának tagjai a pártszervezet kezdeményezésére olvasóköröket szerveztek az aratás és cséplés idejére. A déli szünetben olvassák a Párt kiadványait és a Scanteia cikkeit, megbeszélik a termény betakarítási
feladatok jelentőségét és megvitatják a békeharc időszerű kérdéseit.
Albániában megkezdődött a nyár! burgonyaültetés
A tiranai rádió jelentése szerint az albániai termelőszövetkezetek és állami gazdaságok — szovjet példa nyomán — megkezdték a nyári burgonyaültelést. Ilymódon Albánia biztosítja jövő évi burgonyaszükségletét.
fl szemináriumi munka tapasztalatai
— Pártépitós kis könyvtára —
nA szemináriumi munka
pasztálaxli,, dmü füzet igen értékes pártoktatóínk számára A nyári szüneten a pártoktató elvtársak ezt a füzetet áttanulmányozva, leszűrve munkájuk tapasztalatait, sok olyan elvi és módszerbeli anyagot kapnak, melyek felhasználásával az őszi oktatási évadban munkájukat az eddiginél sokkal jobban tudják majd .végezni.
Ez a brossura a moszkvai propagandisták, szeminárium vezetők tapasztalatait gyűjti össze. A Bolsevik Párt propagandistái nagy tudású, sokoldalú tapfszta- lattal rendelkező emberek, okik nemcsak egyszerűen bizonyos ismeretanyagot közölnek a hallgatókkal. hanem megtanítják Ókét arra. hogyan kelj rendszeresen dolgozniok elméleti színvonaluk emeléséért.
A bolsevik propagandisták óvakodnak attól, nehogy a formalizmus
és az iskolás módszer hibájába essenek. Arra törekednek. hogy élénk beszélgetés legyen a szemináriumon, melybe minden hallgatót bevonnak. Az anyag termékeny megvitatása, a lényegéig való hatolás, a Párt és a szovjet állam politikai alapelveinek a megismerése, az emberek kommunista szellemű ne velése — ez az. amelyre a bolsevik propagandisták ‘örekednek, A bolsevik szeminárium vezető ^nulást nem szakítja el *z éle.tői, hanem gyakorlati életből vett példákon keresztül mutatta. érteti mez az elvi kérdéseket. Beszéde mentes R betanult frázisoktól. A szépirodalmat . is felhasználja beszéd közben é# ajánlja, mint Irodalmat a hallgatóknak. A hallgatók megtanul- *ák. hogyan kell a ‘marxizmust- lenlnizmust a mindennapi élet. ben alkalmazni. .
Augusztus 20-ig a megye minden üzemi és hivatali dolgozója kézhez kapja tervkölcsönkötvényét
Zala megye dolgozói Pártunk és a minisztertanács felhívására egy emberként csatlakozott az ötéves népgazdasági terv sikerét előmozdító terv- kölcsön kötvények jegyzéséhez.
Tiz hónap telt el azóta és az eddigi eredmények tökéletesen igazolták ismét, hogy a Párt helyesen cselekedett. Uj üzemek. tüdőgondozók, kulturott- honok. iskolák épülnek a megyében. ötmillió forintos célhitelt kap például a megye doltrozó parasztsága a dolgozók által jegyzett ős*zésekből. Politikailag, gazdaságilag és honvédelmiig is egyaránt megerősödik a nép állama. A terv- kölc\'önbe fektetett forintjaink a dolgozó nép hatalmának megszilárdítását célozzák.
Zalaegerszegen elsőnek az
Erdőigazgatóság üzemi és hi-1 vatali dolgozói kapták kézhez a gyönyörű díszítésű kölcsön- kötvényeket. A zalaegerszegi Egyé&itett Téglagyárak NV üzemi dolgozói előtt Dömötör elvtárs. üzemi párt titkár mutatott rá. hogy a magyar nép győzelmes ügyét szolgálja a íervkölcsön minden egyes forintja.
Az Országos Takarékpénztár zalaegerszegi fiókjának vezetője: Szabados elvtárs, a hivatal dolgozói nevében határozott ígéretet tett, hogy Alkotmányunk első éves -
jának ünnepnapjára a megye valamennyi üzemi és hivatali dolgozói kézhez kapják a köztársaságunk
kalászos címerével díszített kölcsönkölvényeket.
Bocfölde is fl
Bocföldén is kissé vontatott ütemben kezdődött meg a cséplési munka. A körjegyzőség községeiben lévő cséplőgépmunkások azonban munkaversenybe léptek egymással. A verseny pontjai közt egyik legfontosabb volt az, melyik gép ér el legjobb eredményt a begyűjtésben-való agitáció, főként a C-jegyes beadás területén.
A mi cséplőgépünk oldalára szerkesztett „Villám Újság" naponta visszatükrözte ezt az eredményt. A verseny állásáról így az egész falu lakossága tudomást szerez. A Népfrontbizottság is figyelemmel kiséri a verseny menetét A Párt népnevelői pedig háziagitációt végeznek. A keddi napi A\'B-C vételi jegyre 120 százalékban teliesitettük a beadást.
Ez igy kívülről igen szép. Csakhogy a C-vételt jegy körül történő leadásnál nálunk is hibák vannak. Csupán 23 százalék! Most végeztünk a
csépléssel. A Párt és a népi szervek, tömegszervezetek a C-re történő gabonabeadás érdekében kezdik a felvilágositó munkát. Vállaltuk, hogy Alkotmányunk egyéves évfordulójának ünnepére túlteljesítjük az előirányzatunkat. Amit pedig a mi községünk dolgozó parasztsága eddig még elhatározott. idő előtt meg is cselekedte.
Dolgozó parasztságunkat sem a kulák. sem a klerikális reakció nem fogja megakadályozni. hogy egyre jobban felsorakozzanak a Párt mögé és mind jobb és jobb eredményeket érjenek el a termelésben, a gabonabeadásban. Ezzel segítjük a hős koreai nép igazságos háborújának mielőbbi sikeres befejezését, ötéves tervünk* maradéktalan valóra- váltását.
ZSIDÓ JÁNOS, a helyi pártszervezet titkára.
cÁztíail űzi kaitélg.--------nta
Rádiházán a volt 600 holdas Barta-uraság nyomorgatta, nyúzta azelőtt a dolgozó kis- parasztokat. Egy-egy ló a volt földbirtokos szemében többel számított, mint az egész „cselédség". Csak úgy szólította alkalmazottjait: „Ti kutyák". Arról szó sem lehetett, hogy. valaki is közülük betehette volna a lábát főúri módon berendezett kastélyába.
A hős szovjet katonák szuronya hegyén megérkezett a rádiházi zsellérek számára is a szabadság. A volt főúri kastély ma már a dolgozó nép ér dekeit szolgálja. A földbirtokos lovai helyett törzstenyészeteket nevel itt az állam. Itt van a Versenylótenyésztö Nem zeti Vállalat egyik legszebb telepe.
A Nemzeti Vállalat dolgozói most rohammunkával a kastély egyik részét iskola céljaira alakították át. Az ünne pélyes átadás vasárnap volt.
Trovencsák elvtárs. a Megyei Tanács Oktatási Osztályának kiküldötte beszédében rámutatott. . hogy azelőtt az urak elütötték a tanulás lehetőségét^ a dolgozók gyermekeit, mert at *61 féltek, hogy a tudás birtokában kinyílik a paraszt szeme. Most a volt néonyuzr helybeli uraság kastélyában otthonra talált a kultúra.
A Nemzeti Vállalat dolgozói
és a gutorföldi úttörők kultur- csoportja színes és eleven műsorral emelte az ünnepség színvonalát. Az iskolaavatás az Intemacionálé eléneklésével ért véget.
& Népbalt hírei
A zalamegyd Népbo’t NV. dolgozói augusztus 3-án tartották tér. melési értekezletüket. Kirschner Béla elvtárs vállalatvezető Ismertette az elmúlt negyedév eredményeit, egyúttal vázolta azokat; a feladatokat is, amelyek az elkövetkező negyedévben a népből, tok dolgozói előtt állanak. A\' beszámolót több hozzászólás és érékes felajánlás követte.
Egy és fél literes csatos kri& lályüvegek, ládák és papirzsá- kok olcsón az egerszegi 4-es árudából. (A volt Grünhut-féle házban).
Zalaegerszegen a vasútállomással szemben a 72-es áruda reggel fél 7-től este fél 10-ig nyitva tar*. Dohányáru, fűszer, csemege és bőrtermékek innen szerezhetők be olcsón.
Vas- és edényboltonk dúsan felszerelt raktárral várja a dolgozókat!
Fagylalt és kristályáig az egerszegi népbüffében. Sör, bor, likőr különlegességek, espresszó fekete olcsó árban.
A vidéki dolgozók találkozóhelye az egerszegi 49-es Népbolt, ahol mindennemű háztartási és egyéb szükségletüket olcsón beszerezhetik. (A kórház moflottj
így került a verseny élére
A NAGYKANIZSAI JÁRÁS
A nagykanizsai hét során a
járás az el- zalai járások
íoivó terménybegyüjtési ver Lnvbw az első helyre küzdötte tó magát. Ezzel is bebizonyítja. hogy helyt akar állni ab- tsc ¦> - versenyben, amelyet kcz* óor-ényezett. De az. hogy első tárás, még nem minden. Ehtudni kell azt is. hozván éíie el ezt az eredményt.
Mindenekelőtt figyelembe kell venni, hogy a járás dolgozó parasztsága hatalmas lelkesedéssel \'csatlakozottMindszent és Szeg. rir fühicásahoz, ami uj lendület adott a terménybegyüjtési versenvnek. Különösen serkentőleg hálóit a Járás dolgozó pa- raszisógára, hogy Komárváros a oegvébcn elsőként teljesítette jOÖ százalékig egész évi begyűjti tervét és most Nmár — továbbra is élen haladva » megyét scn — azon versenyez, hogy miséi nopyohb százalékban lul lupái ja a-begyűjtési tervet.
Komárváros lelkesítő példája
megmozgatta -> községeket — per; szt nem mindegyiket, de ezekről m*id később lesz szó —. 1 megmozgatta a párt szervezeteket. A Járás csaknem valamennyi községének pártszervezete a Dépneveló munka további fokozását. a népnevelógárdák *rősi- F tését tar-ja legfontosabb feladatának. Komárvárosban a pártnercet népnevelői a párlonki- völi és tömegszervezeti aktívákkal együtt dolgoztak — és dolgoznak még ma is — a termény- be*yü)ié.si verseny teljes sikeréért. Mig folyt a cséplés, nem győzték hangoztatni a gépffl történő terménybeedáe jelentősé- pétjUcs- pedig alapvetően a bé- kéérí felyó harc képezi a ter- icénTbegyüJtési agitáció xnagvát.
Enr.ek nyomán legtöbb pártszervezet helyesen oldotta meg a feladatokat, aminek következtében például Hosszú völgy, Za- Jasárszeg, Galambok, Szépeinek, Garabonc, Mlháld és még számos község napról-napra fokozza begyűjtési eredményét.
Minthogy azonban minden jónak megvan a rossz oldala. Így ev kanizsai járás elsőségében i»
vannak „ széps**.
Ejész nyugodtan nevezhetjük ley Balatonmagyaródot, Sormást, Sandot, Gelsét, Nagyradát, vagy Orosztonyt, amelyek a begyűjtési versenyben ugyancsak hátul kullognak. Ezekben a községekben a pártszervezetek nem figyeltek lel más községek eredményeire, a népnevelők munkájának eredményességére. Így módszereiket sem alkalmazták, Elénk példa erre Gelse, amely ugyan elég nagy község, a C-vé- teli jegyre azonban mégis csak ez előirányzat IS százaléka 0l/ütt be. a cséplés ebben a közegben már a befejezés előtt áll az A—B Jegyre mégis csak az előirányzat 78 százalékét adta oe a dolgozó parasztság. Ebből « látható, hogy * gelsei pártszer- • vezetnek különösen erősíteni
ke“ a népnevelőmunkát.
figyelemreméltó, hogy Zala- szentbalázs — amelyről hosszú iáéig úgy volt, hogy a járás eeyik legjobb községe, de aztán elbizakodott és alaposan lecsu- S2°tt — kezd ismét magához Rt. bár a népnevelők munkája *né» most is sok kívánnivalót bagy maga után. A községben eddig 30 vágón gabonát csépeltei: el. s a szövetkezeti terményraktárban már több, mint 13 vagónra való gyűlt egybe.
Az eddigi eredményekből világosan kitűnt, hogy a terménybé- gyüjtési verseny legbiztosabb szervezője a községi pártszerveret Irányításával folyó
népnevelőmunka.
amelyeke*} az aktívák megbeszélték tapasztalataikat, s uj szempontokat kaptak további munkájukhoz. Ezzel kezdték meg munkájukat a hét elején ujoöb lendületei adva a begyűjtésnek, ami most ismét meggyorsulhat, hiszen * cséplés üteme is jókozó- dik. A népnevelők munkájának eredménye máris megmutatkozik- A legújabb jelentések szerint a nagykanizsai járás A és B vételi jegyre már -ültéljesitette egészévi tervét, az eddigi eredmény
103.4 százalék. S bár emelkedett a C-vétell jegyre beadott gabona mennyisége is. Az évi tervet ezen a -éren azonban csak 37 százalékra teljesítette a járás.
A nagykanizsai járásnak tartania kell az eddigi iramot, ha továbbra is élen akar járni a terménybegyüjtési versenyben, ha a megyében elsőnek akarja teljesíteni egész évi tervét. Ennek érdekében pedig az egész vonalon tovább kell javítani, fokozni a népnevelők munkáját!
„ Újabb csapást mérünk
békénk
a
Válaealevél a bírálatra
Lapunk julius 22-i számában az oirerszegi Magasépítési KV építésvezetősége munkájának hiányosságaival foglalkozott az egyik levélírónk és szóvátette, hogy a .műszaki \'vezetők nem látják el kellően feladataikat. Ezzel kapcsolatosan az építésvezetőség dolgozói az alábbi levélben válaszolnak a bírálatra:
m Ez év április 19-én csendült fel az első csákán ezen
az ópipkezésen» ahol a dolgozók százai indultak harcba a termelés frontján» hogy munkájuk eredményével részesei lehessenek a szocializmus építésének- Mi,műszaki vezetők, ismerve a munka nagyságát és bonyolultságát, r észté es ütemtefoet készítettünk nemcsak az építkezés egyes szakaszainak meghatározását, hanem a munkaerőkkel való helyes gazdálkodást illetően is. Az volt a célunk, hogy a legteljesebb mértékben biztosítsuk a munkálatok végzésének zavartalanságát és ami az egyik legfőbb dolog: a tervszerűségét.
A Tervező Intézet azonban nem tudta követni kellőképpen az építkezés ülemét s Így egyes épületek terveit késve küldték le, ezáltal a munkahelyeken időnként zsúfoltság mutatkozott. Ezt az átmeneti nehézséget a munka jobb megszervezésével igyekeztünk áthidalni, ami részben sikerült
A hibákat leküzdve, sikerült elérnünk, hogy az építkezés most már sokkal előrehaladottabb szakaszában halad, mint ahogy azt az ütemtervünk előírja. Emellett az egy főre eső \\rmelési érték is egyre nőtt: májusban 2800, júniusban pedig már3500 forint volt az egy főre eső termelési érték. Ugyancsak jelentős ó’n- költségcsökkenvést értünk el azzal, hogy a dolgozók részére nem építettünk külön ideiglenes szállásokat, hanem nyomban az építkezés megkezdésekor kisebb épületeket készítettünk el, amely egyúttal megfelelt szállásnak is. Ezzel közel é0 ezer forintot takarítottunk meg. Ugyancsak gondoskodtunk arról, hogy az. építkezéshez szükséges homokot ne kilométerekről hozmát, hanem azt az építkezés helyén bányásszuk ki. Eddig több mint 9000 köbmétert bányásztunk ki a helyszínen s ezzel 45- ezer forintos megtakarítást értünk el Az ujitások is ész- szerüsitések révén pedig 15 ezer forint veit eddig a takarításunk-
Eredményeink mellett ásottban vannak kétségtelenül hiányosságok is. A helyi zetlenségétK az anyaggal vau* fokozott takarékoskodás hiá nyűért felelősek mi
if. Nagyobb súlyt lepi fektetnünk a munkavezetők müofíH
tapasztalatai nők. gyarapítást\' re. műszaki Wáfufc növelésére A tervfelbwras, a norma*
elszámolás is nagyobb gyakorlatot
és tudást igényel, ép ezért fokozott segáséget adnunk számukra is. A minőségi munka, a selejtcsökkenlés, az anyagtakarékosság terén ugyancsak hibák Még most is előfordul, hogy egy-egy befejezett épületnél nagyobb értékű habarcs megy veszendőbe. Ez viszont sább ellenőrzéssel megszüntethető. Komoly feladat hárul ránk az egyenlőtlen cs laza normák felszámolásával, az uj normák bevezetésével egy átjáró műszaki-technikai előfeltételek biztosításával.
Mindezeket a hibákat egymás u{án számoljuk fel Pártunk segítségével, az aktívák tevékeny közreműködésével. Okultunk az elkövetett hibákon * mos{ az a hogy
a dolgozókkal szoros együttműködésben teremtsük meg az uj normák teljesítéséhez és túlszárnyalásához szükséges műszaki alapokat.
Mindezek uván Ígérjük, még jobb munkas,
jó irányítással az építkezést az előirt határidő előtt befejezzük és ezzel is újabb csapóst mérünk békénk, alkotó munkánk ellenségeire.
A zalaegersze
építési NV építésvezetősége nevében: FARKAS ZOLTÁN építésvezető
A ZALA VILLÁMA
pAka község dolgozó parasztjai;
Az aratás és tarlóbukiatási munkáknál derekas munkát végeztetek. Most a terménybeadásnál viszont a legutolsó községek között kullogtok. Messze lemaradtatok «z élvonalbeliektől. A—B- re is 42, C-re pedig szégyenletesen alacsony: 9 százalékos a terménybegyüjtési eredményetek.
Helyi pártszervezet népnevelői! a zalaegerszegi népnevelők házi agnáció során hétfőn 10 százalékkal emelték C-jegyre a gabonabeadási teljesítményt. Legyetek éberek, végezzetek ti is fokozottabb fel világosi tó munkát a begyűjtés sikere érdekében.
?
EGYÉNILEG GAZDÁLKODÓ DOLGOZÓ PARASZTOK!
Sutka Pál elvtárs zalaszentgró.’i 3 holdas kisparaszt 28 kiló kő eleső gabona helyett 801 kilo-grammot adott be a helybej fJPd- möve&szövetkezet magtárába. A nép államával szemben 2243 százalékban teljesítette hazafias kötelezettségét a terménybegytU- te®ben.
Ugyanakkor elment a termelő eső port özem! pártszervezetéhez és kérte a csoportba való felvételét! így ünnepli az Alkotmány évfordulóját!
Egyénileg dolgozó kis- és kösépparazztok követésként álljon előttetek Sutka Pál kommunista paraszt dicséretre méltó példája!
?
ZALASZENTMIHÁLY dolgozq PARASZTJAI!
Azzal, hogy A—B—C-vétell jegyre 1697 százalékban teljesítettétek terménybeadási kötelezettségieket a megye élközsége lett Zalaszentmihály. Komárvéros, Zajavég. Zalasárszeg, Zalalövő azon. bán közvetlen s nyomotokban vsn. Mutassatok továbbra Is példát és jó népnevelő munkával mielőb b érjétek el a 200 százalékos eredményt!
ZALAEGERSZEGI CSÉPLOMUNKASOK!
A megyében leggyengébb ütemben megy a megyeszékhelyen « wépjés. Eddig úgy 53—55 százaléknál tartatok csupán! a megye
átlagos eredménye 89 százalék, Ml az oka a lemaradásnak? Mik lyózzák a munkát?
a nehézségek, amelyek akadá-
Javítsátok meg a munkamódszert és győzzétek le a nehézségeket Nagykanizsa cséplőmunkásai már 83 százalékban végezlek a mánkéval!
NÉPNEVELgCSOPORlOK A CSÉPLŐGÉPNÉL!
Beszéljetek a cséplőgépek mellett arról a dolgozó parasztoknak, hogy már csak négy nap van hátra augusztus 12-éig és igyekezzék minden dolgozó paraszt C-vételi jegyre beadni felesleges gabonáját, mert még megkapja a mázsánként négy forintos prémiumot •
Beszéljetek arról, hogy a dolgozó parasztok a kukkokat, a házi apostolkodó papokat és apácákat, akik termény begyűjtés ellen agitálnak, nyomban leplezzék le ott a faluban, mint Türjén tették.
Mutassatok rá, hogy Zalavég községben minden dolgozó paraszt gondosan utánaszámol, hogy a terménybeadás teljesítése után valójában mennyi felesleges gabonája marad még. Azt mind beadják a szövetkezeti magtárba. Itt is a kommunista parasztok járnak az élen. Egyetlen napon 183 mázsa keménygabonával gyarapodott a begyűjtött mennyiség!
Gödör Sándornak igaza van, Rózsás Janinak nem
— ezt igazolja a „Göcseji Uttörő"-tszcs
— Amikor tavaly ősszel megalakultunk, ugyancsak kevesen hittek rajtunk kívül abban, hogy valaha lesz belőlünk valami Kemény gondokkal kellett megkűzdenűnk és sokszor t»lán ml Is meginogtunk szilárd elhatározásunkban. De az ilyesmi — ha volt Is — csak egy pillanatig tartott. Ml meg voltunk gyö zödve már akkor Is arról, hogy Jó utón vagyunk. A kívül állók azonban kételkedhettek bennünk. Hiszen nem volt egy lovunk, vagy marhánk, azt sem tudtuk, mit vetünk, mert nem volt vetőmagunk. Aztán mégis minden jóra fordult. Kaptunk segítséget az államtól, Jött a gépállomás is és most már ott tartunk, hogy akik ősszel még kételkedtek bennünk és
0 mi utunk igazságában,
azok most erősen érdeklődnek aziránt, hogyan állhatnának be közénk.
Kolosa Péter elvtárs, a babos- döbrétei „Göcseji uttör$“ termelőcsoport elnöke mondja *3! egyszerűen, úgy. ahogy van. Szavaiban semmi kérkedés, vagy dicsekvés D* hangjából büszkeség csendül ki amire van la oka Hiszen 3 vágón kenyérgabonát <*épe» el * csoport, a tavaszi** is 109 másait adtak. * kender olyan gyönyörű 2>«-8 ríAm maga* *—. hogy meene vidékről is csodájára járnak, a 2 méter
magas kukoricaszárakon olyan csövek vannak, hogy az a csoport dicséretére válik. AUatállq-, mányuk Is olyan van, hogy büszkék lehetnek rá. a vetőmag- g»l sem less gondjuk őszre. 84.2-es fajsúlyú is termett, ezt tették el magnak. A szokvány- minőeégüt pádig — ami az adógabonán és a O-jegyre beadott 72 mázsán felül megmaradt — szétosztották fejadagként. Persze tartalékoltak la valamit, hogy legyen majd azoknak az újonnan belépőknek is, akiknek a két dolgos kezükön kívül semmijük sincs.
Mindezt nagyon jól tudják n’nk is. akik
be akarnak most lépni
a csoportba. Horváth Sándor 4— 5 holdas kisparaszt is váltig erő* siti: azért lép be a csoportba, mert az ősz óta eltelt idő alatt megbizonyosodott róla .hogy aki a csoportban van, az tud is szerezni magának.1 Mert e csoport tagjai között nincs egy sem, sídnek ne lenne egy tehénkéje, vagy ne hízna egy sertése az ólban. Horváth Sándor emlékszik rá, hogy Rákosi elvtárs Is erről beszélt és Íme, , „Göcseji úttörő" mér ti is érték ezt. Pedig csak ezután len egyéves csoport
A legutóbbi céopértértekexle- tan la Horváth Sándoron kívül még négy uj tagot vettek fel e csoportba Közöttük van Qődcr Sándor is. aki «z aratásnál 4s a
csépiéinél segített a csoportnak. A csoport tagjai pedig öaszefog- ‘•ak és neki segítettek a cséplés- nál. Most azt mondja, hogy jönnek még majd többen is, ő maga Is dolgozik ezért, Ami lgaz is. mert Gödör gazda, azaz most már tag\'ári. utón, útfélen magyaráz a dolgozó parasztoknak a közös gazdálkodás előnyeiről.
A csoport eredményei erőteljesen harsogják a szocialista ut Igazságát. E hang mellett
az ellenség hangja
szánalma* cincogássá zsugorodik- Szele István elvtárs is egyből Rózsás Jeni fölé kerekedett, mikor ez becsmérelni kezdte a csoportot* Pedig a Rózsás Jani ugyancsak nagy ellensége a csoportnak. Szele elvtársat is axzel rémitgette, hogy „még sem lesz, nemhogy 23 hold főt- ded", amikor belépett a csoportbe. Az egykori 23 holdas középparaszt most fölényes nyugalommal vágta oda a hetyke Rózsás Janinak: »Nézd csak meg a derünket, lasz abból gatya bőven, De:. lesz más egyebünk is, mert a mi jövőnk biztos!*
Rózsás Jani é« társai egyre apróbbak lesznek, lassan el Is tűnnek a porondról Babosdöbré- 4én is. Az ő Jövőjük egyáltalán nem bizton. .
Szarta,
ivoe.
ni. K1
Ezért „hosszú az ut“ Bahon a cséplőgéptől a szövetkezeti magtúrig!
Nem régen irtunk Bak községről, ahol a termény begyűjtés vontatottan cs gyengén ment, mert a pártszervezet és a tömegszervezetek nem végezték el a rájuk háruló feladatot.
Hétfőn megint meglátogattuk Bak községet, hogy megnézzük mennyiben küszöbölte ki a pártszervezet a hiányosságokat, jelenleg milyen is az eredmény.
C-re csak 25 százalék!
A kimutatás szerint Bak község A—B-vételi jegyre 115 százalékban teljesítette beadási kötelezettségét. Eddig nincs hiba. Úgy tűnik, hogy a pártszervezet megtette a kellő lépéseket a lermény- begyüjtés sikeres végrehajtása érdekében. De ha a C-vételi jegyet nézzük, éppen az ellenkezőjéről győződhetünk meg. A 25 százalékos •eredmény* aligha hirdeti a pártszervezet és a tömogszervozo. tok jó munkáját! A még fenná^ó egyéb hiányosságokat is hozzávéve megállapíthatjuk, hogy komoly felvilágosító munka bizony máig sem folyik. Bár vannak a községben a párttagok között olyan népnevelők* akik .egyéni akció* formájában igyekeznek felvilágosító munkát végezni, de — amint az eredmény mutatja — nem nagy sikerrel. Ezek közé tartozik Kránitz Kálmán elvtárs terményfelvásárló is. Széteső a népnevelő munka!
A gép még nem minden
0 igy vélekedik a dolgokról: — A párttitkár elfoglalt ember és csak nagyritkán lehet otthon találni. Három esetben voltunk kint, de mi sem találkoztunk vele. Ln a magam részéről állandóan végzem a fel világositó munkát, de itt a fő hiba a cséplésnél van. Kevés a gép! Most kaptunk Bazitáról egy gépet, holnapután meg Boc- fö’déről a zalatárnoki gépállomás cséplője huzat át. Mindjárt más- Jfcp megy a munka és ez egy- csapásra változtat a begyűjtési eredményen is.
Azután érdeklődünk, hogy a népnevelők, milyen módszerrel végzik a feladatukat. A válasz: — Hát nemigen érnek rá, mind elfoglalt emberek. De azt látjuk, hogy igy nem mehet tovább, ösz- szevont népnevelő értekezletet tartunk. Bevonjuk az MNDSz asz- szonyoka* és a DISz fiatalokat is, mert ezek bizony eddig nem sok munkát végezlek a terménybe- gyüjtés sikeréért. Úgy gondolom, hogy igy jó lesz. de ezt még meg kell beszélnünk a párttHkár el» társsal!.,.
Csak íny ieliesülhei a vállalás!
10 nap múlott el. hogy a Zala felhívta u figyelmét a baki pártszervezetnek n felvilágosító mun. ka fontosságára és hogy ennek végrehajtásába a tömegszerveziote. krt Is vonják be. Végezzenek há- 7l8gitáclót! Ez alatt az Idő alatt
mozi
VAROS! MOZGO NAGYKANIZSA
Szerda:
DISZMAGYAR Főszereplők: Bánky Zsuzsa, Benkő Gyula. Solthy György és Lázár Mária. Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3* 5. 7 és 9 órakor.
Pénztárnyitás: Hétköznap kezdés
előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél 1-ig kezdés előtt 1 órával-
ZALA politikai napilap Felejős szerkesztő: Szántó lenő. Felelős kiadó: Darabos leán. Szerkesztőség: Zalaegerszeg. Széchenyf-tér 4. Telefon: 250 Nagykanizsa. Zrfnyl Miklósit. 29. Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykanizsa. Készült • Vasmegye Nyomóiban, ^rjtnbattelv. Kossuth Látat-u. 6. teletöm 75.
Nyomdáért felel: HegedSs Qynta
csupán addig jutottak, hogy a népnevelő-értekezletet -meg kell, hogy beszéljék a párttitkárral**.
Huza-vonára nincs idő! Bak község Alkotmányunk egyéves évfordulójának tiszteletére felajánlotta, hogy augusztus 18-áig 100 százalékig teljesít] gabonabe- gyüjtési kötelezettségét. A jelenlegi 25 százalékos eredmény C- vételí jegyre nem éppen kecsegtető. Ha még 10 napig .beszélgetik
meg* a dolgokat. Bak község nem tudja teljesíteni felajánlását. Nem vitás, hogy a cséplőgépek szaporodása uj lendületet ad a községbe, de ezek csak elcsépelik a gabonát. A begyűjtést jó felvilágosító munkával a népnevelőknek kell szorgalmaznak. A \' cséplőgépnél még igen komoly politikai harcot kell folytatnunk ahhoz; hogy ne legyen - hosszú az ut „a géptől a szövetkezeti magtárba*!
Miért tanuljunk oroszul?
ÖV cv telt cl, amióta a dicsőséges Szovjet Hadsereg elhozta számunkra a szabadságot. Ennek az öt évnek minden egyes napját a szocializmusért vívott harc cgy-egy győzelme világítja meg. Ötéves fejlődésünk folyamán elért eredményeinket csak úgy tudtuk elérni, hogy harcunkban állandóan segítségünkre volt és van Szovjetunió azzal, hogy rendelkezésükre bocsátja a szocializmus építésében szerzett tapasztalatainak kincses- táiát. Állandó anyagi és erkölcsi támogatást nyújt a dolgozó magyar népnek.
Sokat tanultunk a Szovjetuniótól, a Bolsevik Párttól és még többet fogunk és akarunk tanulni. Ennek érdekében tovább kell fejleszteni tudásunkat, hogy a magyar-szovjet barátságot még jobban elmélyítsük.
Az MSzT zalaegerszegi szervezete szeptember hónapban teljesen ingyenes orosz nyelvtanfolyamokat indít. Akik az orosz nyelvet cl akarják sajátítani, szervezetünknél jelentkezzenek. Az orosz nyelv ismerete a munka minden területén nagy segítséget nyújt dolgozó népünknek. Szakembereink szamára lehetővé teszi, hogy eredetiben olvashassák a szovjet szakkönyveket. Azok a dolgozók, akik résztvesznek az orosz nyelv tanulásában, élénken bizonyítják: tudatában vannak a haladó emberiség nagy példaképének, a Szovjetúniónak országunk iránt mindenkor megnyilvánuló segítő készségének. BEDÖ KAROLY az MSzT egerszegi városi titkára.
Náluk és nálunk
Nyugaton éhségsztrájkok, munkanélküliség, nyomor. hatalmas Szovjetunióban újabb diadalt aratott a tervgazdálkodás: 21 százalékkal többet termelt a szovjet ipar, mint tavaly, 12 százalékkal emelkedett a termelékenység, hattal csökkent az önköltség. A hős koreai nép a világ legnagyobb kapitalista államának banditáit űzi maga előtt a tenger leié.
Itt Göcsej szívében, Nován is, a világeseményed ilyen alakulása közepette nagyot fordult a helyzet. Következetes munkával tart ötéves tervünk célkitűzéseinek valóraváltása. Néhány hete még a község dolgozói mit sem láttak az újonnan épült tüdőgondozó mellett. Ma szorgos munkáskezek húzzák az épülő szülőotthon falait.
Ki törődött azzal a múlt úri világában, hogy milyen vackon szült meg gyermekét a dolgozó anya? Senki. Most majd a dolgozók gyermekei modernül felszerelt szülőotthonban látják meg a boldog életei.
Emelkedő életszínvonalunk bizonyítékát jelenti az is, hogy a község másik részén működik az- artézi kutat készítő fúró. Artézi kút Nován! Ott, ahol az úri világban a legtöbb volt a golyváé megbetegedés. Az urak
bűneiA demokrácia lemossa a gyalázatot!
így fejlődik Nova az ötéves terv során, a Párt, a munkásosztály vezetésével. így emelkedik a dolgozó nép életszínvonala az egész országban.
(kallós)
Értesítés! Szabó Sándomé oki. szülésznő Rozgonyi-u. 4. szám alól Sugár-u- 44 szám alá költözött.
CsMIartökön: KVSK—Hatvan
Az onnándpusztai vasutasüdülőben nyaraló Hatvani VSK labdarugói csütörtökön délután fél 6 órai kezdettel az NVSK-val játszanak barátságos mérkőzést. A csapatok a mérkőzésre az .őszi bajnokságban rajtoló együtteseik, kel állnak ki, úgyhogy a közönség élvezete* küzdelemnek Íjehet majd. tanúja az Ady Endrt-utI aport telepen.
Szégyentáblára
írták ki a Magasépítési NV labdarugóit, me^t vereséget szenvedett a labdarugó csapat Vasváron. A bírálatnak ezt a módját cseppet sem helyeseljük. Nem mondjuk, hogy a vereség után nincsen helye a kritikának, de nem ilyen megszégyenítő formában. A vállalat labdarugói a munkahelyükön helytállnak és ha ez a sportpályán már kevésbbé sikerül, akkor sokkal helyénvalóbb, ha ehelyett a hiányosságok kijavításával készülnek a további mérkőzésekre. Van egy javaslatunk: kerüljenek fel a szégyentáblára azok, akik valóban megérdemlik: a jobboldali szociáldemokraták, a normacsalók. az elkésők, a munkájukat hanyagul ellátók, akik miatt az üzem dolgozóinak valóban szégyenkezni kell,- de semmiesetre sem a lelkes, fegyelmezett labdarugók, egy-egy vereség utón.
Apróhirdetés
Nagykanizsa] gőzfürdő nyitva reggel 7-től este S lg.
Nagykanizsai gőzfürdő nők ré. tzére kedden égisz nap is pénte- ken_délután_vsn nyitva.
Napi 40—SO forintot kereshet,
költségmegtéritéssel utaztatjuk- Jelentkezés az Állami Biztosító NV. nagykanizsai Kirendeltségénél minden nap reggel 8—16 óráig
<790*
Nagykanizsai gázfűtéses egyszo. ba-konyhás lakásomat egerszegl- vel elcserélném. Cim: Egerszegi kiadóban. (32)
íróasztal, puhafa pácolt olcsón eladó Zalaegerszeg Bíró Márton- utca 58. (33)
Elveszett f. hó 7-én 9 óra tájban\' Nagykanizsán a Szabadságtéren egy áruutalványkönyv. Kérem a becsületes megtalálót, hogy a rendőrségen adia le. (8Ö6) Elcserélném különálló házban lévő kertes kettőszobás lakásomat vasút közelében lévő egy szoba, konyhás lakással. Cim a nagyka. ni*sai_Jriadóban. (307)
forintért eladó. kács-utca 5. ‘
’ Keszthely,
íróasztalokat, szekrényt s; két és fogast Irodait vennék meket a nagykanizsai kladób rém.
PORT
Rossz a sorsolás a kanizsai csapatok szempontjából
Az MLSz elkészítette az NB II nyugati csoportjának őszi játékrendjét. A sorsolás a kanizsai csapatok szempontjából a lehető legrosszabb. Annak ellenére, hogy a kanizsai NB Il-es csapatok egymással ellentétes sorsolást kértek, mégis ncgy alkalommal mindkét csapat ugyanazon időben pályaválasztó, mig négy alkalommal nem lesz Nagykanizsán mérkőzés. A kanizsai csapatok máris feliratot intéztek ebben az ügyben a szövetséghez és kérlek ennek a lehetetlen helyzetnek a megváltoztatását. A sorsolás egyébként a következő: Aug. 20: Olajmunkás—Posztó, X. kér. EüOSz— NVSK, aug. 27: NVSK-OlaJmun- kás, szept. 3: Fűzfő—NVSK, Olaj.
munkás—Perutz, szept. 10: Komló —Oiajmunkás. NVSK—Dinamó
szept. 17: PBTC—NVSK, Olaj.’
munkás—X. kér. ÉDOSz. szept. 24: Olajmunkás—SzSzMTE-NVSk —GyVSK, okt. 1: T. MEMOSz- NVSK. Fűzfő—Olajmunkás, okt. 8: Olajmunkás—Dinamó, NVSK —KDSK, okt. 15; PBTC—Olaj. munkás, Lendület—NVSK, okt. 22: Olajmunkás—GyVSK, NVSK —Sopron, okt. 29: T. MÉMOSz— Olajmunkás. P. Lók—NVSK, nov. 5: Olajmunkás—KDSK. NVSK— Posztó, nov. 12: Lendület—Olaj. munkás, SzSzMTE—NVSK, nov. 10: Olajmunkás—Sopron, Perutz —NVSK. nov. 26: NVSK—Kom- ló. P. Lók—Oiajmunkás,
Sportszerű felfogásban gyökeresen megváltozott az Oiajmunkás
„Ctik egy jobböcszektftfi kellés Jobb lesz az Olajmunkái, mint az NB I-ben volt11 — ez volt az általános megállapítás a vasárnapi mérkőzés után. Valóban az együt. tes az első félidőben ötletesen és gólratörően játszott. Természete, sen még rengeteg javítanivaló akad a csapaton. A hibák kiküszöbölésének módját Lyka Rezső egyesületi vezető maga is meghatározta: „Minél többet kell edzenünk, hogy a hibákat minél előbb eltüntessük." Szólni kell a csapat megváltozott szelleméről is, amihez nagyban hozzájárult a hévízi nyaralás. Károlyi sportszerűtlen távozását magúk a játékosok is elitélték. Nem sajnálták a fegyelmezetlen játékos távozását, mert tisztában vannak azzal, hogy a jó fegyelem egyik
segédeszköze az eredményes szereplésnek. örvendetes volt tapasztalni a mérkőzésen, hogy eltűntek .a csípőre tett kezű já*é- kosok*, a magukat agyoncselező sztárok. Egy-egy hiba után nem hallottuk az éles hangú játékos szidalmazásait. Elmaradtak az idétlen .Lófejü-, .Vasorru*, „Pálca* és hasonló gúnynevek és nem volt kétségbeesett reklamálás a játékvezető Ítéleteivel szemben. A Vörös Meteor ellen szellemben, sportszerű felfogásban gyökeresen megváltozott csapatot láttunk a pályán. Az átszervezett csapat őszi szerepléséről még kora! beszélni, de az bizonyos, ha véglegesen felszámolják a tavaly éluralkodott rossz szellemet, az Olajmunkás jónéhány kellemes órát szerez majd * híveinek.
Üzemi sakkcsapatbajnokság Zalaegerszegen
A Magyar Szovjet Társaság keretében működő Zalaegerszegi ,Zsdánov*-Sakkör figyelemreméltó munkát- végez a szocialista sakksport fejlesztésében. A sakkor rendezésében Játsszák le Zalaegerszeg város üzemi sakkcsapatbajnokságát. A versenyen hatos csapatok vesznek részt, esetleges 3 tartalékkal. Hogy a .versenyt teljesen nyílttá tegyék és a tömegek bekapcsolásán legyen a hangsúly, a .Zsdánov\'-sakkör első csapatában szerepelt játékosait nem szerepelteti ezen, a mérkőzésen.
A csapatverseny elaő hat helyezel tje díjazásban részesül és még értékesebb dijakat kapnak a zalaegerszegi és nagykanizsai díjasok versenyében 1, 2, 3. helyezést elért csapatok. A mérkőzéseket hét.
köznap esténként bonyolítják le a Magyar Szovjet Társaság helyiségében. A verseny iránt máris komoly érdeklődés mutatkozik A Honvédség. Rendőrség, Államvédelmi Határőrség csapatain kívül, a Pedagógusok több csapattal is indulnak. Úgyszintén a Kereskedők Is több csapattal vesznek részt. Szervezés alatt, a jogászok- fodrászok és szabók csapata. Magasépítési NV is benevezett már. Nevezéseket augusztus 20-ig fogadnak el. A sakkör készségesen rendelkezésére áll azoknak a dolgozóknak. akik 11 sakkjáték szépségeit, művészetét akarják elsajátítani. Oktatást szervez egészen kezdők és külön haladók számára. Szabálymagyarázó és szimultán előadásokat tart.
Az ökölvivó szakosztály további működése mellett foglaltak állást az NVSK versenyzői
Horváth Géza edző távozásává) szakvezető nélkül maradt az NVSK ökölvívó szakosztálya. Az egyesület vezetősége a szakosztály további sorsa felől még nem döntött. A versenyzők azonban Igen- Tőke Antal szakosztályvezető irányítása mellett játékosértekezletet tartottak, melyen egyhangúlag
a szakosztály további működése mellett foglaltak állást és biztosították az NVSK .vezetőit. hogy a jövőben is szívvel- lélekkel küzdenek a kanizsai vasutas sportsikereiért. Kerték továbbá a vezetőket, hogy részükre a most közelgő őszi küzdelmekre megfelelő szakedzőt biztosítson.
Második leli az Olaimunkás a Nyári Kapában
Vasárnap befejeződött a Nyári Kupa bajnokság az I. csoportban. Első helyen a KDSK csapata végzett veretlenül egy kapott góllal. Második az Olajmunkás lett jobb gólaránnyal. Mindössze (0.02) kétszázad gólkülönbséggel előzte meg a PBTC-t és a Várpalotát. Rossz sorsolása miattN utolsó helyen végzett oz NVSK. Ehhez a szerepléshez némi balszerencse is járult. Mindhárom mérkőzésüket egyetlen góllal veszítették el.
Helyiséget kap a kosaras szövetség és az MNTE
A Kosárlabda Szövetség zalai kerülete a közeljövőben irodahelyiségét megnyitja a Kölcsey-u. 2 számú házban a Buzek fényképész melletti üzlethelyiségben. Ugyan itt kap helyet az MNTE sportirodája is- Ezzel kapcsolatban Harangozó Lajos az MNTE ügyvezetője kijelentette, hogy a helyiségben szívesen látja majd a mái sportágak sportolóit és vezetőit, valamint a kanizsai társ egyesületeket.
Zalaszentírán dolgozó parasztjai vállalták: a koreai héten 200 százalékra teljesítik a terménybeg-yüjtést
Kimagasló eredmények üzemeinkben a koreai hét során
Sípos Emőné levele a Szovjetunióból
VI. évfolyam szám.
*ra 50 fillér
1950. augusztus 10 csütörtök
Zalaszentmihály és az egerszegi járás a terménybeadás élén
Fokozzuk a kenyér és takarmánygabona C\'jegyre történő beadását!
Tömeg mozgalommá széleseit Zalábaa is Mindszent és Sztgx&t község versenyfelhívásra történő csatlakozás. Egyre inkább éles fegyverre válik dol- gcirő parasztságunk kezében a tdke megszilárdításában cs az ellenség elleni csatában,. Ahogy u üzemek dolgozói a koreai műszak alatt fokozatosan túlteljesítik új normáikat, a falu is nagymértékben fokozza a begyűjtés ütemét. Igv erősítik a munkás-paraszt szövetséget, a hős koreai nép igazságos harcinak sikerét.
A szerda reggelig beérkezett jelentések alánján eddig a medvében elcsépeltek 8750 vágón
gabonát.
185-5 176.9 166 165 154 140 138 137.5 113 107
V i
1. Zalaszentmihály 2 Komárváros 3. Zalamerenye 4 Zalasárszcg
5. Zalalövő
6. Csöde
7. Zalavég
8. Kerkakuto*
9. C^ömödér 10. Szentpéterur
Összesen 23 község teljesítette Zalában A, B és C-vétcli jegyre szerda reggelig a terménybeadási előirányzatot. — Nem állt meg azonban a munka, tovább folyik a nemes küzdelem a túlteljesítés fokozása érdekében. A zalaszentmihá lyiak vállalták, hogy a koreai műszak tiszteletére a munkásparaszt szövetség további megszilárdítása jegyében ezen a hé ten teljesítik még a 200 száza- lékot! A komárvárosiak is követik példájukat. Több közsé günk — mint például Csatár — a koreai héten 68 százalékról C-jegyre a gabonabeadás ütemtervének 100 százalékra történő teljesítését vállalta.
Vannak olyan községek megyében, ahol a pártszervezetek, tömegszervezetek nem tudatosítják kellő módon a gyors terménybeadás jelentőségét. Itt az ideje, hogy a zalaszentgróti, nemesnépi, sényei pártszervezet, a Népfrontbizottság alapjában nézzék meg a hibákat és \\ a szabadgabonabeadásban alig A búza, rozs, árpa és zab i 10 százalékos „eredményüket*
A cséplési munkában a
járá-
sok között szerda reggel
ez
a
fcelvzet:
1 Zalaegerszegi járás
74
2- Zalaszentgróti járás
7.3
M
3- Nagykanizsai járás 1
69
H
4. Lenti járás \'
69
ry
5. Lebenyei járás
68
II
Eddig a megyében 84 község fejezte be a cséplést. A gépeket átirányítják nyomban oda, 2 hol szükséges. Leggyengébben megy a munka Zalaegerszeg városban: 60 százalék!
Zala A—B-vételi jegyre az egész évi előirányzatát 72 százalékra teljesítette. C-véteii jegyre még mindig vontatottan megy a beadás, amit bizonyít a 36 százalékos gyenge eredmény is!...
„Ilz amerikai küldöttség agy tél az igazságtól, mint a fűztől"
II szovjet küldöttség a Biztonsági Tanácsban követeli a koreai kérdés békés rendezését
A Biztonsági Tanács augusztus 8-án Malik elvtársnak, a Szovjetunió képviselőjének elnökletével rendes ülést tartott. Az ülést Malik elvtárs nyitotta meg és bejelentette, hogy a Biztonsági Tanácshoz több üzenet érkezett. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság üzenete megállapítja, hogy
az amerikai intervenciósok megsértették az emberiesség törvényei* és a nemzetközi jogokat, amikor békés polgári lakosságot árasztanak el légibombákkal.
Kéri ta Biztonsági Tanácsot, hogy vessen véget az amerikaiak terrorbombázásainak.
Az üzenet felolvasása után Malik elvtárs felszólította elnökhelyettesét, hogy az ENSz koreai bizottságától érkezett üzenetet olvassa fel. Ekkor azonban Csan-Tin-Fu, a Kuo- mintang képviselője, majd később Sunde, a norvég köhlött különféle ügyrendre való hivatkozással
próbálták akadályozni az ülés vezetését.
Az ülést vezető Malik elvtárs leleplezte az imperialisták mesterkedéseit és kijelentette, hogy Dél-Korea képviselőjének meghívása szorosan összefügg a koreai nép igazi képviselőjének meghallgatásával. Mint a Szovjetunió képviselője, határozottan kifejtette a szovjet álláspontot, mely szerint

a Biztonsági Tanács kelte* leHHÓge mindkét felet meghallgatni.
Az amerikai uralkodó körök befolyására tett javaslatot, melynek alapján annak idején csak a Li-Szin-Man-féle klikk képviselőit hívták meg a Biz tonsági Tanács ülésére, egyol dalúan kifejtett tények alapján, jogellenesen fogadták el. Malik elvtárs rámutatott, hogy ez az eljárás nem a szabályok objektív alkalmazása és nemcsak a Biztonsági Tanács gyakorlatával, de a józan ésszel is ellenkezik.
Arra az állításra válaszolva,
logy az északkoreai képviselők semmibe vették az ENSz-sze-r- vezetét, Malik elvtárs emlékeztetett arra, hogy
3947-ben éppen az angolamerikai tömb akadályozta meg, hogy Észak-Korca képviselői résztvegyenek a Biztonsági Tanács munkájában.
Malik elvtárs végül is kijelentette, hogy a Szovjetunió nem csupán határozati javaslatot nyújt be a koreai kérdés békés rendezésére, hanem
az ENSz alapokmányának megfelelően követeli, hogy ezt a kérdést mindkét fél meghallgatásával, igazságos módon vitassák meg.
A Szovjetunió képviselője ezt mondotta: — Az amerikai kormány és az amerikai küldöttség Úgy fél az igazságtól, mint a tűztől. Nem átallják elferdíteni az igazságot és nyílt nyomást gyakorolnak a Tanács többi tagjára. ^
A szovjet küldött felszólalalt iután az ülés folyik.
egész évi előirányzatát figyelembe véve, a járások közötti sorrend a terménybegyüjtési versenyben most a következőképpen alakul:
L Zalaegerszegi járás - Nagykanizsai járás 2. Zalaszentgróti járás 4. Letcnyci járás
51 •/• 49 H 4» „ 32 „ 31
5. Lenti járás _
A teljesítés eredményét különösképpen lerontja, hogy az árpa és a zab begyűjtése C-re csupán 9, illetve 15 százalék.
Vasárnap óta tehát a járások közötti sorrendben annyi változás történt, hogy a jobb népnevelő munka következtében élre szökött az egerszegi járás. A Idényéi és lenti járás dolgozó parasztjai között a tegnapi napon vett erősebb lendületet a begyűjtési verseny. Csak előre!
Zalaszentmihály most a megye legjobb községe 185.5 százalékos teljesítésével. Előre törtek: Kerkakutasf Csöde, Zala- merenye községek dolgozó parasztjai is. A községek közötti sorrend igen sokat változott vasárnap óta:
igen sürgősen javítsák meg.
A megye legrosszabb községei: Zalaszentgrót (C-re 4 százalék), Borsfa és Zalakoppány (C-re 7 százalék), Celsesziget (C-rc 18 százalék), Pálflszeg község dolgozó parasztjai eddig C-jegyes előirányzatuknak 14 százalékban tettek eleget, a mileiek hasonlóképoen. Sénye A—B—C-re 22, Zalaudvarnok 24, Csáford 18 százalékban gyűjtött be.
A lemaradott községek vegyenek példát a begyűjtésben élenjáróktól, vegyenek példát az üzemek dolgozóitól, hassa át őket ugyanaz a lelkesedés és versenylendület, mint az üzemi dolgozókat a munkapadoknál új normájuk túlteljesítése közben Erősítsék a gyors terménybeadással a munkás-paraszt szövetséget, a hős\'koreai, nép harcát a végső győzelemért az amerikai rabló imperialista bandák fölött. Alkotmányunk egy-* éves évfordulójának ünnepét Úgy tegyük felejthetetlenné, hogy a gabonabegvüjtésbeii is vigyük diadalra a Párt zászlaját. „
Már három hidfő van a néphadsereg kesén
a Nakton- folyó balpartján
Teljesen összeomlott az amerikaiak ellentámadása
Újabb gaztettre készül a monarchofasiszta görög kormány
Athén¦ Az athéni monarcho- fasiszta kormány államüfcyé- - , ,
sze kedden halálos Ítéletet *étt ügyészi javaslat barom nőt is
23 hazafira, a ffl görög demokrata
provokációs perében. A halálbüntetésre vonatkozó
érint
Phöngjang. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnok sága augusztus 8-án este kiadott jelentésében közli: A népi hadseregnek a keleti parton előnyomuló egységei szongtól (Kinzioj délre teljesen megsemmisítettek egy ellenséges ezredet. Bekerítettek egy nagyobb ellenséges csoportot és csatát kezdtek annak megsemmisítésére. A népi hadsereg egységei megsemmisítették az ellenség 18. eegy gépesített ezredet, egy tüzérosztályt és más ellenséges egységeket. A hadizsákmány között négy darab 105 milliméteres löveg és 70 motoros jármű van.
PART1ZANTEVÉKENYSÉG Augusztus 7-én a Korea legdélibb részében megindított amerikai támadást, amely a háború kezdete óta legnagyobb arányú támadásnak ígérkezett és amelyben a híres amerikai tengerészgyalogság is résztvett. a kiindulástól három kilométerre leállították. Az arcvonal ról érkező hírek szerint a néphadsereg erői tudták hol és mikor indul- a .támadás. Az északkoreai tüzérség oldalba támadta az amerikai balszárnyat — jelenti az AFP tudósítója.r A fehérrü*iás partizáno1- beszívárogtak az a re vonalra é- elvágták a telefonvonalakat L• ezzel elvágták az összeköttetés a különböző amerikai egysé gek között. Az északkoreaiak fényes nappal keltek át a Nakton folyón.
LONDONI VÉLEMÉNY:
„A HELYZET SÚLYOSBODOTT"
Londonban általában kétkedve fogadták MacArthur jelentéseit a nagyarányú sikeres támadásról. A Times tudósítója jelenti Koreából: Az amerikai támadás rosszul indult meg. mert az északkoreai tüzérség feltűnő pontossággal kezdte lőni az amerikai hadállásokat és az ágyuk állandóan zavarták az amerikai szárnyakat. Az amerikai tengerészkatonáknak az első hadműveletük alkalmából súlyos nehézségeik voltak a jelzőszolgálattal és az összeköttetés a felderítő repülőgéppel egyidőre megszakadt. .
A Daily Telegraph tudósítója jelenti: Mialatt az ameri kaiak a déli szakaszon támadtak. a helyzet északon még inkább súlyosbodott. Az északkoreaiak fényes nappal átkeltek a Nakton-folyón és ezzel ismét bebizonyították, hogy a folyó ma már nem védővonal kellő tüzérségi fedezés nélkül- 20 KILOMÉTERRE TAEGUTÓL
NewYork. A newyorki rádió jelentésében elismeri, hogy 3 koreai néphadsereg csapatai vgalább öf helyen kelték át a *Iakon-folpón és egyes helyeken jelentős csapategységeket dobtak át- a folyó keleti olda Iára. Egye* északkoreai kötelékek nvugat felé előrenyomulva húsz kilométerre megkőzektet ték Taegu városát.
A londoni rádió jelenti: Egy körülbelül ezer főből álló északkoreai köteléknek sike rült az amerikai védelmi vonalak mögé jutni és öt méríöld- nyire megközelíteni Phohang kikötőjét. Phohang 70 mérföldnyíre fekszik északra Puszan- tól. az amerikaiak fő utánpótlási kikötőjétől.
UJ HÍDFŐÁLLÁSOK A NAKTON MENTÉN
A néphadsereg páncélosai Taegutól öt kilométerre har colnak. Az északkorcai csapatok kedden megrohamozták a Nakton felső folyásánál lévő amerikai hídfőállásokat és Taegutól északra uj hídfőállást létesítettek.
Taegutól északra — mondja a tudósitó — a helyzet egyre zűrzavarosabbá válik. A néphadsereg páncélos élei öt kilométerre állnak Taegutól.
Az AFP harctéri tudósítója jelenti, hogy a naktoni arcvonalon súlyosbodott a helyzet. A keleti partvidéken a bekerítés veszélye fenyegeti n puszani támaszpontot. A tudósitó szerint az északkoreaiaknak a Nakton-folyó bal oldalán most három fontos hidfő van a birtokukban. Az első. amely Pu- gangni alalt terül el. egyre újabb és újabb erősítéseket kap. A második hídfőt hétfőn létesítették Taegutól 30 kilomé terrel délnyugatra. A harmadik fontosabb hidfő magasságában van. 50 kilómé terrel TaLgü[ólí éskakwugatra
HOLTFARADTAK AZ AMERIKAI CSAPATOK
Az északkoreai egységek Pián és Guni közölt mintegy tiz kilométerrel nyomultak előre. Az amerikai 8. hadsereg főparancsnokságának hivatalos jelentése beismeri, hogy az északkoreai harckocsik Taegu közelébe érkeztek.
Az amerikaiaknak a déli
arcvonal szakaszon inditolt el lentámadásáról Don Wliitehead. az AP haditudósilója megállapítja, hogy az amerikai hadsereg legzürzavarosabb napja volt. A támadásban résztvevő repülőgépek pilótái egyöntetűen elismerik, hogy az ellenség részéről a legkiválóbb légvédelemmel találkoztak. Az ellenség légvédelmi ágyúi rendkívül pontosan tüzelnek. Az
amerikai katonák számára a helyzet teljesen zavaros — irja a továbbiakban az AP tudósi tója. Nincsen semmi térképük és igy azt sem tudják, hogy előttük vagy mögöttük áll az ellenség. A helyzetet a tenge részgyalogosok ezredese igy jellemezte: „Katonáink addig
menetelnek. am\\g össze nem esnek. Ennél többet senkitől sem lehet kívánni“.
Darvas József vallás- és közoktatásügyi, miniszter:
éphez híí hazafias papokat a nép állama megvédi Péteri József fasiszta püspökkel szemben ^
$ ü
Köztudomású, hogy hetek óta tárgyalások folynak a Magyar Népköztársaság kormánya és a katolikus püspöki kar megbízottá; között. A tárgyalások célja rendezni az állam és a katolikus egyház viszonyát a kölcsönös m egér tés szeli emében.
A katolikus hívok nagy többsége, de a katolikus papság, főleg az alsópapság többsége is akarja és sürgeti ezt a megegyezést.
A katolikus papság többsége egyáltalában nem tartja összeegyeztethetetlennek az egyházhoz való hűséget az államhoz való hűséggel és
az egyházhoz hü papként szolgálni akarja egyházával együtt a magyar nép ügyét, a béke ügyét, népi demokráciánk hatalmas cpitő munkáját is.
Ennek a törekvésnek, ennek a meggyőződésnek adott hangot az augusztus elsejei országos katolikus papi-gyülés. Ezen a gyűlésen íebbszáz hazafias, néphez hü katolikus pap a megegyezés, a béke védelme, a népi demokrácia mellei* foglalt állást. A gyűlésen egyetlen olyan felszólalás, egyetlen olyan nyilatkozat nem hangzót*. el, amely a katolikus egyház érdekeit, vagy a katolikus egyház vezetőit sértené, sőt ellenkezőleg. Ezt megállapíthatta minden résztvevő, de megállapíthatta\' mindenki más is a sajtó és a rádió hü tájékoztatásából^
Én magam is részt vettem a gyűlésen, s meggyőződésem, hogy
a katolikus papságnak ez a megmozdulása jó szolgálatot tett a katolikus egyháznak, a népi demokráciának, az állam és a katolikus egyház megegyezésének.
Vannak azonban a katolikus egyházban a püspöki karon belül is, akik nem tartják a katolikus egyház érdekében a megegyezést, akik a katolikus egyház felfogásával ellentétesnek tartják a béke védelmét és akik az egyházhoz való hűtlenségnek tartják azt, ha ka- olikus papok a béke és a demok- ácia mellé állnának.
Ezek közé tartozik Péteri Jóséi, a váci egyházmegye pascalé.
Péteri püspök ur, aki a fasiszta^ rendszernek köszönheti a püspökséget és aki maga is ismeretes a reakció iránti ro- korszenvéről, nem hive a megegyezésnek, nem hive a béke védelmének, a demokráciának.
Azonban nem csupán 5 r$aga nem hive, hanem egyházmegyéje papjait is meg akarja akadályozni abban, _hogy lelkiismeretük és meggyőződésük szerint foglaljanak ál- ást Péteri püspök\'ur megtiltotta, hogy egyházmegyéje papjai r&szt- vegyenek az országos papi-g^ilé- sen
Azok ellen pedig, akik lelkiismeretűk szavára hallgatva, mégis résztvettek. hajszát indított és megtorló intézkedéseket tett.
Péteri püspök ur ellensége nemcsak 2 békének, demokráciának, hanem a lelkiismereti szabadságnak is. Terrorral, megfélemlítéssel, megtorlással akarja papjait
eltéríteni attól, hogy lelkiismeretűk, meggyőződésük szerint foglaljanak állást politikai kérdésekben, s hogy gyakorolják állampolgári jogaikat.
A magyar népi demokrácia természetesen nem fogja tűr* ni a lelkiismereti szabadságnak, az állampolgári jogoknak ezt a megtiprását.
Az országos papi-gyülése*a mondott beszédemben kijelentettem, hogy
a Magyar Népköztársaság kormánya megvéd mindenkit, aki a nép mellett, a béke mellett, a demokrácia mellett áll. Meg- védjük mindenki lelkiismereti szabadságát, demokratikus meggyőződését, állampolgári jogát. Megvédjük természetesen
a néphez hü demokratikus katolikus papokat is.
Mi, mint eddig is mindig, továbbra is akarjuk a katolikus egyházzal a megegyezést. De éppen a megegyezés érdekében nem tűrjük azt, hogy becsületes katolikus napokat üldözni lehessen demokratikus meggyőződésükért.
fin magam, mint vallás- és közoktatásügyi miniszter, élni fogok czzal a jogommal és kötelességemmel, hogy megakadályozom ezt a törvényellenes erőszakot.
A néphez hü hazafias katolikus papok nyugodjanak meg, ott áll mögöttük a nép állama s megvédi őket mindenkivel szemben.
Péteri József a váci egyházmegye fasiszta püspökével szemben is.
A katolikus papok békebizotlságának ülése
Védelmezik a demokratikus papon lelkiismereti szabadságát és állampolgári jogát
A magyar katolikus papok Országos Békebizottsága augusztus 8-án az Országos Békebizottság helyiségében értekezletet tartott. Az értekezlet foglalkozót a mozgalom eddigi tevékenységével. Megállapítja, hogy indulásunkat a gyanakvás és rosszindulat előzte meg és olyan rágalomhadjárat, amely még a jóhi- szemüeket is megzavarta. Az az országos gyűlés. amelyet a mozgalom augusztus 1-én tartott meg. minden gyanakvást eloszlatott, minden rágalmat megcáfolt. A mozgalom hullámai azóta mind szélesebben terjednek a papság és hívek körében egyaránt.
Annál fájdalmasabb, hogy a váci püspök ur nem egyházi, hanem kifejezetten politikai magatartásuk miatt egyházi cenzúra alá vette olyan papjait,
akik a mozgalomban résztvettek. Az értekezlet megállapítja. hogy minden papnak, katolikus papnak is, vannak állampolgári jogai és mindenekelőtt e téren is van lelkiismereti szabadság, A mozgalomban való részvételt semmiféle egyházi vagy erkölcsi törvény nem tiltja.
Kérjük püspök urat, hogy jóhiszemű, demokratiJcus érzelmű, a népért dolgozó, a békét szolgáló papjaival szemben kiadott rendelkezéseit szüntesse meg. Ezt kérjük. Nemcsak az igazság nevében, hanem azért is, mert mérgező- lég hatnak arra a jó légkörre, amelyre az állam és az egyház részéröl folyó tárgyalásoknak múlhatatlanul szükségük van.
Dr• Horváth Richárd sk.
Korének József sk.
Lemondott a dán kormány
Az amerikaiaktól követelt fegyverkezés a gazdasági csőd szélére sodorta az országot
Koppenhága. Hans Hedtoft dán miniszterelnök bejelentette kormánya lemondását A miniszterelnök — mint az ADN jelenti — a királytól az országgyűlés feloszlatását és uj választások kitűzését kéri. A Reíiter-iroda tudósitója szerint a dán kormány bukását az országban egyre fenyegetőbben kibontakozó gazdasági válság okozta- Az országot a
Marshall-terv mellett a gazdasági csőd szélére sodorta az USA-nak a legutóbbi követelése, hogy kényszerkölcsönnel, valamint a közvetett és közvetlen adóztatás erős fokozásával teremtsék elő a katonai kiadáshoz szükséges összegeket. Az uj választást előreláthatólag szeptember 5-ére írják ki.
Omerikai repülőgépek alias provokáeiéia
Berlin. ADN. Most vált ismeretessé, hogy egy amerikai repülőgép ez év julius 27-én 1500 méter magasságban Ora- nienbaum helység fölött két gyujtőbombát dobott le- A le- ejtés után az egyik bomba meggyulladt. Mindkettő ter- mitbomba volt
Ez év jnlius 19-én egy amerikai repülőgép elvonulása után Klietz helységben szín* tén gyujtóbombát fedeztek fel a beérett téli haza között. A amerikai háborús uszitók uj ellenséges provokációi kiváltották
a Német Demokratikus Köztársaság közvéleményének jogos felháborodását
As amerikai ifjaság nagyrésze
nem engedelmeskedik a behivási parancsnak
Párizs. Az United Press jelentése szerint as amerikai hadseregbe besorozott fiatal, etnberek kötél negyedrésze Cem tfett eleget a behivási parancsnak.
Törvényerejű rendelet a tervszerű devizagazdálkodásról
A Magyar Közlöny augusztus 2-i számában megjelent a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 30-as törvényerejű rendelete a tervszerű devizagazdálkodásról, amely egységes szerkezetbe foglalja az 1922. év óta közel S0 törvényben és rendeletben lefektetett devizajogi rendelkezéseket és hatályon kivül helyezi az eddigi jogszabályokat. Egyúttal szilárd alapot teremt arra. hogy a devizagazdálkodás területén is hatályosan érvényesüljenek az országos tervgazdálkodás szempontjai.
A törvényerejű rendelet tartalmazza mindazokat az általános rendelkezéseket, amelyek
a fizetőeszközök, valamint ai arany és platina forgalmában fennálló korlátozásokra és értékpapírokra és egyes külföldi követelésekre vonatkoznak. "
A rendelet szerint a külföldi javára belföldön őrzött bár* milyen értékpapírt a rendelet hatály hatévsétől számított nyolc napon belül a Pénzintézeti Központnál a külföldi zá. rolt letétjébe kell helyezni. Mindenki, aki 500 grammot meghaladó súlyú aranytárgyakat tart birtokában, a törvényerejű rendelet hatálybalépésének napjától számított nyolc napon belül köteles vételre felajánlani az Óra- és Ékszcrkereskedelmi NV-nek.
Csoibalszan és Bi Mao-Ce-Ttmg és Cs üdvözlő ti
Bumacendo, a Mongol Népköztársaság kis-huralja elnöke és Csojbalszan marsall, a minisztertanács elnöke táviratban köszönte meg Mao-Ce-
nmacendo válasza ;u-En-Lai elvfársak áviratára
Tung és Csu-En-Lai elvtársaknak a mongol nemzeti ünnep alkalmából küldött üdvözletét
A hamburgi kikötőmi két , brit hajó
Hamburg. ADN. A hamburgi kikötőmunkások kedden reggel megtagadták a hamburgi kikötőben horgonyzó Adjutan és Deal elnevezésű, hadianyaggal megrakott brit hajók kirakását- Annak ellenére, hogy
inkások megtagadták gal megrakott kirakását
a hamburgi kikötő munkaadói egyesülete 26 munkást azonnal elbocsátott, a kikötőmunkások ragaszkodtak elhatározásukhoz. A hamburgi dolgozók támogatják az elbocsátott munkásokat.
fl nyilas és < felgyújtotta
Mindkettőt I<
A győr-sopronmegyei Vica község ?%Komszomol^ termelőszövetkezeti csoportjában csép^ léskor tűz keletkezett, ami elégette a cséplögarniturát és a gabonakészletet A kár 33 ezer forint. A tüzet Csillag István és Németh László vieai
i kulákbérenc a gabonát
startóztatták
lakosok okozták. Csillag nyilas községvezető volt Németh László a kulákokkal cimboráit a Pártból is eltávölitották. A kerületi rendőrkapitányság m i n d kettőjüket letartóztatta és átadta a szombahelyi ál- 1 amügyészségnek.
Minden gazdát érdekel
TEENDŐINK A GYOMIRTÁSBAN
A kukorica további fejlődésének és a csövek további erősödésének elengedhetetlen követelménye a kapálás. A kapálás elmulasztása esetén a kukorica visszamarad fejlődésében és terméshozama gyenge lesz. Kapálással egyidejűleg távolítsuk el az esetleges faty- tyuhajfásokat, mert a fattyúhajtások is a kukoricától vonják el a tápanyagokat
A burgonyában sem szabad megtűrnünk gyomokat mert azok a gnmók fejlődését hátráltatják azzal, hogy elszívják a tápanyágokat Sekélykapálással távolítsuk el a burgonyatáblákban feltörő gyomokat. Ezáltal biztosítjuk a gnmók további fejlődését
A napraforgó levelének leszedése is ugyanazokat a káros körülményeket vonja magú után, amelyeket a cukorrépánál ismertettünk-
A CUKORRÉPA ÁPOLÁSA
Dolgozó parasztságunknak neip lehet közömbös, hogy a kapásnövények milyen termést hoznak. Ha jó eredményt akarunk elérni, okvetlenül el kel) végezni a kapásnövények ápolását.
A cukorrépa földjét négyszer kapáljuk meg, mert csakis a porhanyó* talajfelszín biztosítja » talaj nedvességtartalmának a megőrzését. Kapálással segítjük a répa fejlődéséhez
szükséges _ talajvíz megőrzését. Továbbá kiirtjuk a talajból a gyomnövényeket, amelyek a répa fejlődését gá* tolják. Vigyázzunk _ a kapálásnál arra, hogy a répát meg no sértsük. A répa testéhez közel növő gyomokat inkább kézzel huzzuk ki; A kapálás szakszerű elvégzésével a répa terméshozamát ¦ jelentősen
emelhetjük. .
Itt rá kell mutatni arra a téves éskáros hiedelemre, mely szerint, ha leszedik a répa levelét. akkor a növény jobban fejlődik. Ez a felfogás káros, hiszen a növény csakis a le- vélzeten keresztül képes a fel; vett tápanyagokat átalakítani olyanná, hogy azt a növény a fejlődésére fel tndja használni Ha leszedjük a leveleket, akkor a növény fejlődésében visszaesik. _ Feltétlenül hagyjuk meg a répa levélze- tét ___
Sztrájkba léptek as eslél épitSmnnkásek
Osló. TASzSz. Oslóban
sztrájkba léptek az építőmön- kások, tiltakozásul az ellen, hogy elhúzódnak a tárgyalások a munkabérek felülvizsgálatával kapcsolatban.
MELEGEBB LESZ
Várható időjárás: Mérsékelt szél, kevés változó felhőzet, egy-két helyen kisebb e*4 lf- het A hőmérséklet kissé emelkedik.
^ Igazságos a mi ügyünk, ezért harcolni is készek vagyunk
Fityeliázi délszláv dolgozók nyilatkozata Titoék rágalomhadjáratáról
A fitveházi és környékbeli délszláv nemzetiségű dolgozó parasztok harcos békegyülésen tiltakozik a Tilo-bandának a Magyar Népköztársaság ellen indított rá- ga!cinhadjára*a ellen és tettek hitet ricpi demokráciánk mellett. Az iskola nagytermében tartották a gyűlést, amelyen Grabant Sándor rnurakere§zturi dolgozó paraszt beszélt. A gyűlés résztvevői viharosan éltették a Pártot, Rákosi elvtársat és hosszan ünnepelték h nagy Szovjetuniót és Sztálin elvtársat. A délszláv dolgozók a gyűlés végén a következő nyilatkozatot tették:
„Elitéljük.. “
3Iclységesen elitéljük Titonak é* bandájának azt a híresztelését, hogy a Magyar Népköz ársaságban a dé\'szláv nemzetiségű dolgozók nem élveznek olyan jogokat, mint a magyar anyanyelvű dolgozók, fliitéljük ezt az aljas rágalomhadjáratot, ami egyedül arra irányul, hogy megbontsa azt az egyetértést. ami eddig a magyar és délszláv dolgozók között megvolt.
Ml, fltyeházi dolgozó parasztok
is a magyar népi demokrácia gondoskodásának köszönhetjük, hogy építhetjük azt a szocializmust, amely mentes minden kizsákmányolástól, egyenlő jogokat biztosit nemzetiségi megkülönböztetés nélkül mindazoknak, akik becsületes munkával és nem mások kizsákmányolásával kivánják építeni sajá: jövőjüket.
Tudjuk jól. hogy a Magyar Népköztársaság kormánya — a nép kormánya — nem telepit ki senkit. aki becsületes dolgozó. / De azok, akik nem közénk valóké akik csak arra törekedtek, hogy községünk nyugalmát zavarják szabotázsaikkal és rémhírterjesztésükkel, azok rászolgáltak a kitelepítésre. Ilyen volt Takács Gyula kulák kercsmáros, „vitéz*4 Csótár Károly és más. hozzájuk hasonló elemek Ezeknek eltávolítását mi magunk helyeseljük, mert tudjuk, hogy ez a mi érdekünkben történt.
1 válasz: még jobb mnnka
Községünk délszláv dolgozó parasztsága azzal válaszol » titoista
klikk rágalmaira, hogy fokozot tabb mértékben fogja teljesíteni kötelességét a munka minden terűié ;én. Ezzel is ki akarjuk mutatni végtelen nagy szeretetünket es hálánkat, amit a hatalmas szovjet nép és nagy vezére, Sztálin elvtárs és annak legjobb magyar anitványa, Rákosi Mátyás elvtárs iránt érzünk.
Megfogadjuk, hogy terménybe- gyüjtési kötelezettségünket az általunk vállalt határidő előtt teljesítjük. mert tudjuk, hogy ezzel is hozzájárulunk a béke megvédéséhez, a dolgozó nép szebb és boldogabb jövőjének biztosításához.
Tudjuk, hogy a mi ügyünk igazságos ügy és éppen ezért készek vagyunk harcolni is érte. Ebben a harcban pedig csak mi győzhetünk, mert tudjuk, hogy küzdelmünk jogos és igazságos küzdelem, s mert a hatalmas Szovjetunió vezet-
A fityeházi délszláv dolgozók nyilatkozatát a gyűlés valamennyi résztvevője aláírta.
Igyekszünk, mert a héten még 4 forint a prémium 1
Csácsbozsok a héten C-re is vállalja a 100 százalékot
A zalabesenyői körjegyzőség \\ 3 községe nemes versengésben áll egymással: melyik község lesz első a terménybegyüjtési versenyben? Ez a beszéd tár gva az egész körjegyzőség területén. De a tettek sem maradnak el. Különösen Csác$bo zsok község dolgozó parasztjai törnek előre. A gabonabegyüj- fési versenyben eddig az első he’yen állanak. A és B-jegyre már teljesítették beadásukat, a C pedig meghaladja a 70 száza lékot. .
A koreai héten C-ieqyre is
elérjük a 100 százalékot
A község dolgozó parasztjai nincsenek megelégedve ezzel az eredménnyel. A Párt népnevelői gyorsabb ütemre bűz* ditják a falut. A községben olyan a hangulat: hogyha ed dig megtartottuk az első helyet, most már nem engedjük ki a kezünkből. Ezen a héten jól megnyomjuk. a#án C\'vé- teli jegyre is meglesz a 100 százalék. Még a 4 forintos prémiumot is megkapjuk a héten. Ez is fontos.
Nagy Kálmánné elvtársnő a község birája igy beszél: Megbeszéltük a falu dolgozóival, hogy a koreai héten, amikor az üzemek dolgozói a termelés fokozásával segitik győzelemre a koreai nép hősi harcát, mi is fokozott munkával harcolunk a békéért. Úgy határoztunk, hogy a koreai hét végére C\' jegyre is elérjük a 100 százalékot.
Újult erővel
A körjegyzőségben a második helyen áll Botfa. 97 százalékban tett eleget a gabonabegyűjtési kötelezettségének. A falu dolgozói hazafias kötelességüknek tartják, hogy minden felesleges szem gabonájukat a dolgozó nép asztalára juttassák. Ezzel a gondolattal vitte be előirt gabonájának háromszorosát Horváth István kispa- raszt is- Ezért jeleskedett a ter" ménybeadásban Nemes János. Most ujult erővel folyik a 2a*
bonabegyüjtés. mer^ ahogy a falu dolgozói mondják: Az első hely számunkra még nincs elveszve.
A három község közül pillanatnyilag az utolsó helyen áll ZaJabesenyő. A-B és C-jegyre 82 százalékban teljesítette beadási kötelezettségét. De a falu dolgozói Álkományunk egyéves évfordulójának tiszteletére uj eredmények elérésére készül- nek.
Jó munkánkkal megvédj ük békénket
Péter Imre 5 és fél holdas kisparaszt 230 százalékban adott be. Felesége a következőket
mondta a Párt népnevelőinek: Mi igy járulunk hozzá a békéért folyó küzdelemhez, igy védjük meg Alkotmányunkat, mely nekünk dolgozóknak biztosítja jogainkat. Jól ,
hogy\' az imperialista háborús uszítok, akik most aljas módon támadtak rá Korea dolgozó népére. egyben n mi Alkotmányunkra is törnek. Nem engedjük veszélyeztetni jogainkat, melyet a dicsőséges Szovjet Hadsereg felszabadító harca hozott meg számunkra. Mi falusi dolgozók jó munkánkkal mérünk kemény csapásokat minden ellenségünkre.
(Siklós)
259°|o a Gépjavító NV-nél
A nagykanizsai Gépjavító NV- ben kedden lettek készen a Meszes Sándor csoportvezető újításával alkalmazott szelepmarással. Az újítás kitünően bevált és a marás helyett vésökések alkalmazásé
val Filák György és Németh György 259 százalékos teljesít ményt ériek el uj normában. Ezzel is bebizonyították együttérzésüket a koreai szabadságharcosok. iránt.
188 százalékos feliesitmény uj normában a „Koreai Héi“-en a kanizsai kefeoyárban
A nagykanizsai államosított kefegyár dolgozói — a többi üzemek munkásaihoz hasonlóan — hatalmas lendülettel kapcsolódtak be a koreai hét békemozgalmába. Már az első napon számos kimagasló teljesítmény született a gyúr különböző üzemrészeiben. Bedi Jánosné kefekötőnő a koreai hétre 102 százalékos teljesítményt ajánlott fel. de munkájának helyes megszervezésével már az első napon 1SS százalékos eredményt ért el. Eddig egyszerre 10 fát munkált meg a gépen hat állítással. Most növelte az egyszerre megmunkált
fa mennyiségét, ugyanakkor pedig csökkentette a gép állítását hatról háromra. Vlasics Ilona szintén 102 százalékos teljesítményt ajánlott fel és helyes munkaszervezéssel a hétfői nap folyamán U0 százalékot ért el. Horváth Károly né felajánlása ugyancsak 102 százalék volt, elért teljesítménye azonban százalék volt. A faüzemben Békés Ignác gyalus 120 százalék helyett 139 százalékot ért A felajánlásaikat túlteljesítő kefegyári dolgozók eredményeiket uj normában érték el.
Mi zalaszentmihályidolgozó parasztok
üzenjük az üzemek munkásainak:
a koreai héten 200 százalékra teljesítjük évi beadási tervünket
— Mi sem akarunk lemaradni az üzemi munkások teljesítményeitől! — Ez most a jelszó Sziertfmihályon. Pető István elvtárs lakásának ajtajának kilincsét sűrűn adják át egymásnak
a Párt épnevelőim Jelentéseket hoznak a párttitkárnak metftár- gyaljáJz a közvetlen előttük álló feladatokat, aztán szétröppewnék a szélrózsa minden irányába.
Nemchák az üzemi dolgozók ügye
Most vették tudomásul, hogy a nagykanizsai Kefegyárban koreai hét első napján az üzemi átlagot 137 százalékban teljesítették a dolgozók Bedi Jánosné uj munkamódszerrel 188 száza lékat ért él. A napi keresete 48 forint 40•fillér. Uj normában teljesítetne! Lukács István élvtárs is a bázakerettyei üzem he gesztője 201 százalékot éri él koreai hét első napján.
Sebők Lajosék 21 mázsa gabonája
Heten ülnek szép sorjában nak. Amit meg beadtak, annak
egymás mellett. A rekkenő déli hőségben jól esik itt ülni a ház tövében, ahová nem tűz a nap. Sebők Lajos és a neveltfiai meg különösen jólesőn pihennek. A jól teljesített kötelesség érzése tölti el őket, ez teszi megérdemeltté a pihenést. Ahogy itt pl- nek, számolgatnak. Azt számit- gatják, hogyan tudott megélni valamikor egy cseléd a hat gyerekével, amikor egész évre 16 mázsa gabonát kapott az uraságtól. Az uraság ez esetben az esztergomi egyházmegyei főkáptalan volt, ez birtokolta a környék földjét és a kápolnapusztai cselédek munkaerejét.
Most már könnyű számolni ,
— Hát akárhogy is számolom — szögezi le végül is Varga Ferenc. Sebők Lajos kisebbik ?eveltfia — nem lehetett ebből kijönni.
De könnyebb is most már nekik, hiszen nem nehezedik többé főléjük teljes súlyával és feketeségével a főkápíalan. Varga Ferenc földjén is 37 mázsa gabona termett most és az adógabonán felül —r a fejádag és a vetőmag visszatartásával — beadott a C-jegyre 12.7 mázsái Ami megmaradt, az bőségesen elegendő lesz az újig acsalád-
az árából telik ruhára, lábbelire és még másra is.
A bátyja, Varga László, aki nevelőapja 3 hold földjét és a bárom hold bérletet műveli, ugyanezt mondhatja el azzal a különbséggel, hogy ő és az ap ja sokkal nagyobb mértékben tett eleget a néppel szemben vállalt kötelezettségének, mint bárki más a környéken.
Minden feleslegei béviszünk
— Nem sokat teketóriáztunk — mondja —. Elcsépeltünk, aztán föl a zsákokat a kocsira és indulás a gabonaraktárhoz. Adóra 132 kilót adtunk be, a többi 20 mázsát pedig szállítási szerződésre. A 120 forint prémium, amit kaptunk, éppen jól jön.
Most mégegyszer . átnézik a gabonát és ha kiderül, hogy még mindig van felesleg, akkor azt is beadják. Azt mondja Varga. László, hogy ha a gabonát megtartják, azzal ugyan nem sokra mennek. De a pénzért, amit érte kapnak, sok mindent lehet vásárolni.
Csütörtök, 1950. au*. 10.
Mikor azt kérdezzük, miért teljesítették ilyen szépen terménybeadási kötelezettségüket, a békéről beszélnek, amit ök ezzel is megvédhetnek. Beszélnek a kötelességről, ami a szocializmus építésében rájuk bárul, elmondják, hogy szebb, jobb, könnyebb lett az ő életük is, mert végre tudják, hogy mi ért dolgoznak, miért termelnek mindig, többet és többet a dolgozók országáért. Az asszonyok örömmel mesélték, hogy vasárnaponként a Balatonra mennek, Hévízre.
A szabadságot az Alkotmányt ünnepeljük
— Hol volt ez valaha — jegyzi meg csendesen Sebők Lajos. A szeme messze tekint, a kukoricafőideken túlra, még az akácosokon is túl, ahol halványan kéklik a Badacsony, a Csobánc. Ott van valahol a Balaton, ahová ők valamikor nem mehettek el, hiába van olyan közel. Most pedig mehetnek ők is, nem tiltja meg nekik senki.
— - Szabadok vagyunk — mondja Varga László —. Ezért pedig — úgy érzem — még* ez a 20 mázsa is kis fizetség. Ez csak a hálánknak egy kis részét törlesztheti.
Nem telik egy negyed óra, de tudja az egész falu. Szó nélkül, hogy tudnának elmenni ily&n események mellett. Csupor Bél* községi jegyző már a Pliha Gyula-féle cséplőgépnél ismerteti az üzemi dolgozók béke-műszaki eredményét.
— 12-ére vállaltuk de 0-én délben végzünk a csépléssel! — hangzik a cséplőmunkások vállalása. Ugyanúgy a másik három gépnél is.
Lőrinc Kárcíy kisparaszt hi- rétvette, hogy valami történt a masinálásnál, mert Szabó Gábor középparaszt igen lóhaldlba\'&ál- litotta be magát a szövetkeze magtárba:
JJjabb vállalások
— A Pánt népnevelőit most az egyszer én élőzöm meg —* sugja a terményfélvásárlánák —* félig se csépeltem el, de már itf az eleje! Hadd gyűljék be e hé-, ten .az a 200 százalék. .
— 200 százalékút emleget Szabó Gábor? — néznek össze a magtárban tartózkodók újra. De a mi középparasztunk élvihcr- zott a masinához második fuvarért! A községben pedig négy helyen tart a kisgyülés, micsoda lelkes hangulatban!
Itt tudta meg Lőrinc Károly többed magival, hogy arról van szó: Vállalja a község, egész évi ütemtervének a koreai héten 200 százalékos teljesítését.
— fin nekem 324 százalékos a beadásom, de még ma beviszek 6 mázsát! — igy Lőrinc Károly kisparaszt. Fél óra múltán öten is segítik kocsijáról a szövetkezei mázsára a kövér zsákokat. Szabó Gábor pedig harmadszorra fordult oda ma délután. A versenytáblán változott a három számjegy: 178-ról 185-re szökött fél a mai napon begyűjtési eredményük!
Erősítjük a munkásparaszt szövetséget
— Ha a megye üzemi dolgozóinak legjobbjai uj normáikat
koreai műszak első napjaiban 200 százalékra fokozzák, mi a megye legjobb községének dolgozó parasztjai is példát mutatunk a megyének. — Ez valamennyink véleménye. És Rákosa Márton elvtárs, Németh. István, Borovszki Gyuláné 3—400 százalékáé teljesítményüket újabb mázsákkal \'növelik.
— Mi asszonyok, különöseit sokat köszönhetünk az Alkotmánynak, hogyn/e tenném hát én is a legrttxgyobb örömmel legboldogabb napommá 20-át,
A TUDAT KUTMÉRGEZŐI
Valamikor azt tartották, hogy az irodalom az emberi kuliura egyik legmagasabbrendü megnyilvánulás^ Legalább is igy beszéltek néhány évtizeddel ezelőtt, amikor Tolsztoj és Dickens. Balzac és Mark Twa*n műveit dicsérték. Most azonban az Egyesült ^Államok hivatalos propagandistái agvba-főbe dicsőitik a modern amerikai kultúra .vívmányait* és erőszakkal más népek nyakába akarják varrni. Vájjon hogyan is fest ez az amerikai irodalom* ami*-, ennyire reklámoznak?
Bűnügyi regények milliói, „Comics" és. pornográfia
Az USA-ban évenként 250 uj detekíivregény jelenik meg. Ezenkívül minden évben csaknem ugyanennyi régi könyvet adnak ki újból e műfajból. Terjesztésükről az Egyesült Államok reakciós újságjai gondoskodnak, amelyek minden eszközzel reklámozzák a detektívirodáimat.
Az Egyesült Államokban a de- t e*. :í ivr edényekkel népszerűség dolgában csak az úgynevezett •Ccmics*-könyvecskék, az •amerikai géniusz* sajáios szüleményei versenyeznek. Az amerikai sajtó tanúsága szerint — amint a •News week* helilap írja — minden hónapban 300—400 ilyen különböző színű •Comics* jelenik meg. A .Comics* évi példányszá- wa eléri a 720 milliót. Az amerikai statisztika adatai szerint a felnőttek 60, s a gyermekek 40 százaléka olvas ilyen ,Comic$*- könyveket. Az amerikai detekúv- regényre annyira jellemző gyilkosságban és erőszakosságban való szadista gyönyörködés, a „Comics*-könyvekben megfelelő szemléltető illusztrációkkal egészül ki. M int a detektiv-.regénye- ket*, a .Comics‘-eket is bőségesen teletűzdelik pornográfiával.
íme néhány ,Comics*-sorozat kifejező cimei: -Asszonyok bűnei* •A fehérbőrű kisértet*. »A íel- sőbbrendü ember*. .A kísértetek legyőzői*, -A külön megbízott*, »Az emberfáklya*.
Klinikai realizmus
Az Egyesült Államok könyvtár, mesének tulnyomórészét kitevő •Comics* és detektiv-.művek* tartalmukba- meglepően emlékeztetnek a hollywoodi filmekre és az amerikai rádió belföldi .művészi* leadásaira. Az USA egész reakciós .művészete* az egyszerű amerikai embert a gaztettek dicsőítésének fülledt légkörben tartja.
Ne higyje senki, hogy az amerikai reakció .komoly irodalma* lényegileg különbözik a millióknak
szánt .irodalomtól*. A .Satur- day Beview of Literature* Amerikában megjelenő folyóirat beismerése szerint ez is neuraszténiá- sok, elmebetegek, tébolydái ápoltak ábrázolásával, lincselésekkel és fajtalankodással foglalkozik.
Külön irodalmi .irányzat* is keletkezett, amelyet .klinikai realizmusnak* neveznek. Azok az irók. akik ehhez az irányzathoz csatlakoztak, könyveikben ^ azt akarják elhitetni, hogy nincs semmiféle határ az épeiméjüség és az őrült agy között.
Cél: az osztályharc elaltatása
Vájjon miért_ leit a bűnözés népszerűsítése főfeladat az irodalom és a többi művészet számára Amerikában? A választ Legman, a .Neurotica* amerikai folyóirat segédszerkesztője adja meg, aki vitarovatot nyitott e kérdés megtárgyalására:
.Önök azt mondják, hogy munkaadójuk basáskodik és kizsákmányolja önöket? Ne öljék meg őj:, mert ezért felakasztás jár — írja Legman. — öljék meg minden este papiroson, képzeljék, hogy önök a detektívek, ő pedig az üldözött gyilkos. így a titokzatos gyilkosságokról szóló regény ; elejét veszi a forradalomnak... A kiábrándulás a XX. század életének elválaszthatatlan jellemvonása és szükségessé teszi bizonyos mennyiségű gyilkossági irodalom fogyasztását — gyilkosságokról harsogó ujságcimek reggelizés közben, gyilkosságokról szóló regények éjszaka... Ezért álmodunk mi erőszakról halálról... és azonosítjuk magunkat a gyilkossal a felsőbbrendü emberrel.*
Külpolitikai célok
Ebben a magyarázatban feltétlenül van valami igazság. Valóban túlságosan sok kiábrándulás jut osztályrészül az egyszerű embernek a dollárdemokrácia országában. Irodalom, film, rádió — az Egyesült Államok uralkodó osztálya mindezt megmozgatja, hogy az amerikaiak figyelmét elterelje örömtelen életük legégetőbb kérdéseiről.
De ez a magyarázat az igazságnak csak egy részét tartalmazza. Hogy az amerikai reakciós .művészet* a gengszterizmust népszerűsíti, annak külpolitikai vonatkozású céljai is vannak. Ennek a .művészetnek* a .hőse* a kegyetlen és vérszomjas .superman% fel sőbbrendü ember, akinek mindent szabad.
Nem véletlen az sem, hogy a detektivregényeket és a hollywoodi filmeket óriási mennyiségben exportálják az USÁ-ból a marshallizáit országokba. Az amerikai imperialisták* tébolyult tervei szerint elő kell segiteniök a zsoldos tömegek kialakítását, amelyek hajlandók harcolni az angoi-amerikai világuralom felállításáért.
Az igazi irodalom börtönbe kerül
Természetesen van az Egyesült Államokban ma is igazi művészet, valódi, csakugyan művészi, haladó irodalom. Messze az Egyesült Államok határain túl is nagy hírnevet szereztek például Howard Fást és Albert Maltz művei. A reakció mindent elkövet, hogy elnyomja a szó e bátor művészeinek tevékenységét és hogy megsemmisítsen az Egyesült Államokban minden gondolatszabadságot A reakció Howard Fastot börtönbe zárta. Az USA urai azt veretnék, ha senki sem zavarná őket az amerikai nép tudatának megmérgezésében.
Ugyanakkor az Egyesült Államoknak még a legreakciósabb újságjai is nyugtalansággal állapítják meg. hogy a detektivregények s a hollywoodi filmek népszerűsége az utóbbi években szemmel láthatóan csökken. Ez természetes is. Az Egyesült Államok dolgozói egyre többen jönnek rá, mi is az értelme annak a .borzalompropagandának*. amelyet a -eakció -irodalmi* ügynökei folyhatnak. Egyre több egyszerű amerikai kezdi megérteni, milyen szakadékba akarják őket laszitanf a Wall-S*reet urai. Az egész, földkerekséget átfogó hatalmas békemozgalom növekedik és szé- 7^sedik Amerikában is.
Háromszorosára emelik a belga katonai költségvetést -
A III. Lipót visszatérése elleni sztrájkok és tüntetések óta először ült össze a belga képviselőház. A belga kormány elhatározta, hogy a katonai kiadásokat három és félmil- liárd belga frankról nyolc és félmilljárd frankra, azaz csaknem háromszorosára emeli. Ez
a határozat összefüggésben van a francia Pleven-kor- mánynak Franciaországban hozott intézkedéseivel, mivel Amerika az összes atlanti államoktól, igy Belgiumtól is követelte a háborús előkészületek azonnali meggyorsitását.
Qtaq.(j. J2.aj.oi:
REMETE-IGAZOLVÁNY*
M eLvan\'c m^r mindenki- rl nek a születési bizonyítványa? Mert szervezett társadalmunkban a születést bizonyítani kell. a bizonyítás pedig nem azáltal történik, hogy vagyunk, hanem a bizonyítvány által.
És megvan-e a kedves szü" lök bizonyítványa? És a házasság levelük? És a nagyszülőké? De megvan-e önnek a diplo-- niája. és érettségije, az elemi iskolai bizonyítványa, az erkölcsije. az ujraoltásija. a munkakönyvé, a bejelentőlapszelvénye. a helyhatóságija a személyazonosságija, a letelepedési engedélye, az útlevele, a vízuma, a tagságija, távozásija, orvosi látlelete, valameny- nyi nyugtája? Szóval megvan-e minden okirata? Mert okiratok nőikül nincs élet. nincs munka. nincs lélekzés. nincs ma- rad&s. tilos a távozás, kár
•Megjelent a „Hivatal pScká- Zdsai\'4 cimü cikkgyűjteményben.
MtlrtSC, 1150. álig. li
megbetegedni, mert nincs kórházi felvétel, kár meghalni, mert nincs eltemettetés.
Jaj tehát annak, akinek hiányzanak az okiratai s esetleg meg sem tudja azokat szerezni, mert voltak * ugyan, de elvesztek, mert leégett a szülőfaluja, mert egyszer már valahova, valami hivatalhoz benyújtotta s ezután nem kapta vissza őket. vagy — nyugtáknál —- mert meg sem fizette tartozásait. Annyira jaj az okirathiánvos embernek, hogy ma is hallottam egy keserves sóhajt, melyet egy hatvanéves. hivatalos állásban lévő. nyugdijképes. becsületben megkopaszodott ember sóhajtott el. igy:
— Ó. legjobban szeretnék már elmenni valami erdőbe, akár a Bakonyba. remetének!
— Van-e remete-igazolványa? — kérdeztem tőle nyugodtan.
L1 át nincs neki. És még 6
1 1 akar elmenni remetének! Persze, egy ilyen javíthatatlan individualista nem képes felfogni, hogy nem vagyunk az erdőben, nem élünk a középkorban; hogy manapság már a remeteséghez, szóval ahhoz, hogy valaki egy elhagyott
erdő közepén, egy magános barlangban felüthesse a tanyáját, ahhoz is okiratok kellenek.
Kell a remete-igazolvány; ennek elnyeréséhez igazolni kell a születést, az állampolgárságot, az ujraoltást; be kell nyújtani a kérvény kapcsán a szegénységi bizonyítványt, letelepedési engedélyt, erkölcsi bizonyítványt; bizonyítani kel1 a büntetlen előéletet; legalább valami garancia legyen arra. hogy az illető nem müvei majd abban a magános barlangban valami olyasmit, ami ártalmára lehet a köznek; kell orvosi bizonyítvány arról, hogy a remetejelőlt gyomra alkalmas a gyökerekkel való táplálkozásra; igazolni kell. hogy az illető nincs adóhátralékban.
Csak mindezek beszerzése, benyújtása, igazolása, bizonyi- tása. felmutatása után kaphatja meg bárki is a remeteigazolványt,
• A zzal azután szépen ott- M hon maradhat — feltéve. hogy ennek is ipegyan- usk a kellő okiratai — ,upv*em kap engedélyt az erdő- és barlang tulajdonostól. merf
nátha néha-néha rözselooásra vagy vadorzásra vetemedik.
Kulturális fejlődésünk következő láncszeme
A mull ősz és tél folyamán, mint országosan, megyénkben is nyilvánvalóvá vált. hogy tömegkulturális mozgalmunk, kultur- forradalmunk fejlődésének biztosításához, uj, az eddiginél magasabb, az eddigi hiányosságokat megszüntető szervezeti formára. a kul túr otthonra van szükség.
Ezt bizonyította megyénkben is a tömegkulturális mozgalom utolsó évi fejlődése, a Szabad Föld Téli Esték sikere, kul\'ur- csoportjaink, népkönyvtáraink, vetítőgépeink hatalmas gyarapodása.
De a kulturmozgalom szélesedése mellett a kulturmunka hibái is mutatták, hogy uj szer vezeti forma szükséges. A kul- \'urcsopcrtek szétforgácsolódása lehetetlenné tette az egységes irányítás* és ellenőrzést, a kul- luraktivák egészséges fejlődését, tápot adott a tömegszervezeti sovinizmus fejlődésének. A szétforgácsolt, a tömegszervezetek által gyengén támogatott kulturmunka réseibe alapos lehetőséget nyújtott a reakció, elsősorban a lderikális reakció behatolásának.
Ezeket a hiányosságokat, veszélyeket maguk az egyes községek is meglátták és öntevékenyen igyekeztek kijavítani. így Jutottak el a kultúrotthon, a szervezett, rendszeres kulturmunka igényléséhez.
A kultúrotthon kulturális fejlődésünk következő láncszeme és a dolgozók kulturális szükségleteinek természetes kielégítése. .
Már a tavasz folyamán több mint 30 község tömegszervezetei látták megyénkben is a kulturmunka és kultureszközök szétforgácsol tságának veszélyességét, s összevonták e község lö- megszervezeleinek könyvtárait epy egységes könyvtárrá, összefogták a község kulturéle:ét. A kulturmunka megszervezése mellett pedig mozgalmat indítottak. hogy a kulturmunkának otthona legyen, kialakuljon a község művelődési központja.
Ma már tömegszervezeteink, dolgozóink ismerik a kultúrotthon célját. Minden faluba eljutott kultorotthont ismertető kiadvány, a szervezési és működési szabályzat. Vannak községeink, ahol már megalakult a kultúrotthon vezetősége is. Za- laszentbalázson, Nemeshetésen. Kiskomáromban, Bakon, Tót- szentmártonban. Eddig 21 parasztfiatal tanul kulturotthon- igazgató képző iskolán, hogy elsajátítsa a vezetéshez szükséges Ismereteket. A napokban elérkezik a községekhez a kultúrotthon létesítésére, felszerelésére Pártunk, kormányunk hatalmas támogatása is.
Mindez azonban még csak a kezdet. A kul\'urotthon-mozgal- m®t tömegmozgalommá kell tennünk s pontosan meg kell állapítani minden községnek a feladatait annak lé\'rehozésa érdekében. Megyénkben 95 községben blztositvp van a kultúrotthon működéséhez szükséges kul- tnrház. vagy kultúrterem, de a többi községeknek is megkell ie- rem’enlök * lehetőséget, hogy az őszre a kultúrotthon élethez legszükségesetfa helyiségekkel, olvasószobával, rendelkezzenek. Jól összefogott társadalmi munkával, tudunk megfelelő helyiséget biztosítani a kultúrotthon számára minden községben. A baki, irH*aenimfatcml. klskomÁ- romi DISz építő-brigádok, a za- lelövői DISz takarító és deko- ráló-brigád, s egy sor községben a Pórt vezetésével a tömegszervezetek összefogása máris komoly eredményeket ér* el. Zo- laszentbalájst, Pőlötk
tés, Ktikomárom, Garabonc községek öntevékenyen mozgalmat indítottak a kuHuro*‘hon felszerelésének biztosítására, s sz „5 kg buaa a kulturoáthonnnk* mozgalom máris szép eredményeket mutat.- A ttzet a vállalt munkánkívül a
m agaimat 2 mázsa búza felajánlásival
indította el. Megyei vonatkozásban pedig lelkesen álltak a mozgalom élére a DéFOSz szervezetek.
A társadalmi munka vonalán azonban a helyi pártszervezet vezetésével pz eddiginél nagyobb
kezdeményezésre s a munka gyors megindítására van szükség. Ahogyan augusztus 20-án már társadalmi munkával teljesen elkészült kulturptthont avatunk Bakon, Kiskomárom- ban, Tót-szeníi mLeie- njjén, Poloskán.úgy ezen a napon
ünnepélyesen kell elindítani az épités. az átalakítás munkáját\' minden községben, ahol erre az adottságok megvannak- Ehhez azonban fokoznunk kell a felvilágosító. a kulturo^hon célját, rendeltetését tudatosító munkát. Vegyünk példát Zala-
lövő és Zalaszentbalázs pártszervezetétől. ahol a népnevelők jő felvilágosító munkája a község széles tömegét kapcsolta be a mozgalomba. A kulturottho- nok mellett kezdjük meg a kulturparkok, szabadtéri színpad, röplabda-pálya létesítését is.
A máik feladat az, hogy a kultúrotthon jól megválasztott vezetőségé* biztosítsuk. Pártszervezeteinknek éppen ezért különös gondossággal kell elő- késziteniök a kul*urot‘-hon vezetőségének megválasztását, s különös éberséggel kell vigyáznunk. hogy a vezetőségbe a klerikális és kulák-reakció be ne csempészhesse a maga embereit.
A klerikális reakdó már felismerte a kul túr otthonok jelentőségét és megindította ellene támadását. Tótszentmárkmban, Nemeshetésen, Pölöskén nem elszigetelt jelenség a klerikális reakció támadása a kultúrotthon ellen. -
A mozgalom erősítésével kell visszavernünk minden támadást, mely öntudatosulásunk, kulturális fejlődésünk megakadályozását célozza
A kultúrotthon mozgalom kiszélesítésében, szervezésében legyen példa előttünk a nagy Szovjetunió kul\'urotlhonainak szervezete és élete, mely megmutatja számunkra a kulturott- honban rejlő lehetőségeket, s hatalmas segítséget, példát nyújt az országosan és a mi megyénkben is megindult szervezést munkához.
Pártunk vezetésével a kultur- otthonok szervezése harci feladat. politikai, gazdasági fejlődésünk mellett kialakult kulturális forradalmunk alapvető kérdése, további fejlődésünk egyik biztositéka.
Kulturotthon-mozgalmunk sikere. terjedése, ellenségeink újabb vereségét jelenti s nagv lehetőségeket, távlatokat nvlt meg minden falu kulturális fejlődése előtt. *
HADNAGY LÁSZLÓ
HÍREK
A NÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL
Dóim György nevével aj kollektív tudásig alakul a romániai Szakidét községben
A szeben-megyei Szakadát községben 173 román és magyar dolgozó paraszt .Dózsa György* nevével alakított kollektív gazdaságot. 800 hektár földön kezdték meg a boldog holnapot biztositő >llektiv gazdasági életet.
?
A román dolgozó parasztok a cséplés után azonnal elegei tesznek beadást kötelezettségeiknek.
A temesmegyel Denta, Vojtény és Lovrin községekben befejeződött a cséplés. A községek dől-, gozó parasztjai feldíszített szekereken megszakítás nélkül hordták a gabonát a terménygyüjtő központokhoz.. Vojtény község min. den dolgozó parasztja teljes mértékben eleget tett beszolgáltat** kötelezettségének, . - "
Az cgerssegr III* ss* téglagyár dolgozói
túlteljesítik az normát
A zalaegerszegi III. számú téglagyár dolgozói termelési értekezletet tartottak, ghol egyben foglalkoztak az alapbér emelés iés normarendezés kérdéséveli
Juratöv*cs Aladár telepvezető elvtárs ismertette a második negyedévi terv termelési eredményeit. Ége\'ési tervüket 391 százalékkal teljesítették tol. Beszámolójában számszerű adatokkal mulatott rá a dolgozók elért eredményeire. Ugyanakkor nem foglalkozott azzal, hogy a terv túlszárnyalása milyen módon jött létre. Hogyan •zervozték meg a munkát és még milyen hiányosságok van- n«Jf az üzemben, amelyeknek kiküszöbölésével u termeié* ktnvséget még tovább fokoz* hatják.
Alaposan és mélyrehatóan foglalkozott a normnrendezés- rel Is. de~ nem beszélt arról, hogy -
af fitem egy nagyobb hajtóereju gépet kap.
Ja termelőeszközök fejlődése pedig szorosan összefügg a normarendezéssel. Az uj normák túlteljesítésében ez nagy sze* re et játszik.
A szépszámú értékes hozzászólásból kitűnt, hogy az üzem \' dolgozói megértették és ma* gukévá tették a normák rendezéséről hozott minisztertanácsi határozatot. Ahány hozzászólás. annyi munkafelajánlás születik meg- /
Takács József többek" között arról beszélt-, hogy,az egyes üzemeknél mutatkozó irreálisan magas százalék a helytelen és a legtöbb esetben laza I norma következtében jött I létre. Báli Imre agyagbányász1
is szükségét látja a normák rendezésének, mert tudja, hogy ezzel az o bere is a helyes megállapítás medrébe kerül. ö vállalja
o» aj norma c/o-oa
tultelfesitézét.
Majd foglalkoztak a koreai héttel és egyhangú lelkesedéssel tették meg felajánlásukat, hogy ezzel is meggyorsítsák a koreai nép végső győzelmét.
Az üzem dolgozói vállalták, hogy az eddig elért óránkénti
A nagykanizsai Bor* és Gyű* mölciszcszfözdo NV Is megtartotta II, negyedévi termelési értekezletét, Emlékezetes, hogy *z I. negyedévi termelési értekezlet. bizony elég gyengén sikerült. Kevés volt akkor a hozzászóló, a problémák is elsikkadtak. Annál jobb volt ebből a szempontból a mostani termelési értekezlet. Az üzem dolgozói csaknem valameny- nyien megjelentek és érdeklődést tanúsítottak a termelési értekezlet iránt. Széli József elvtárs, vállalatvezető beszámolt a II. negyedév munkájáról. melyben eredmény volt a gyümölcsfőzésben előirt terv száz százalékos teljesítése. Lemaradás volt vhzont a bor* főzésben. Az üzem karbantartásánál a dolgozók jó munkát végeztek: a vizkötisztitást az előirányzott 1024 óra helyett 750 óra alatt hajtották végre. A gyümölcsfőzésnél történt igazságom normarendezés jelentőségéről is beszélt a vállalat*
2450 darab tégla helyett 2650 darabot gyártanak. Borsos József elvtárs égető-brigádja hetenként 6 ezer darab téglával többet éget és heti szénfogyasztását 8 mázsával csökkenti. Szabó József ki- és be*\'1 hordó brigádja pedig azt vállalta, hogy heti 6 ezer darab tégla túltermelését elvégzi. Mészáros Gábor elvtárs. cse* "éplehuzó. a koreai nép győzelmének sikeréért az eddigi óránkénti 480 darab cseréple* húzás helyett 520-at végez el.
vezető ás felhívta a dolgozók figyelmét a békemüszak fontosságára.
A hozzászólásokban rámutattak a dolgozók arra, hogy a GyÜMÉR\'Pnél már felfedezett
hiányosságok a ben is éreztették hatásukat és részben ez i* hozzájárult a termelési tervből történt lemaradásokhoz.
A munkák megjavítására több életre való javaslat hangzott el Buvári Gyula és Divido- vics Ferenc részéről is. A Koreai Hét felajánlásainak teljesítéséről is megemlékeztek a dolgozók. Szerdától kezdve vállalták. hogy a borfőzésben naponta 8 százalékkal emelik a teljesítményüket. A hütő felszerelését szombatig befejezik és a Vorosin-mozgalmat kiszélesítik. A felajánlásokkal is hozzájárultak a dolgozók a béketábor erősítéséhez és a hibák felfedése alkalmas volt arra, hogy tovább javítsák a munkát üzemükben-
Eredményes termelési értekezlet a kanizsai Bor- és Gyíimöicsszeszfözde NV-nél
.
táblának- Mindennap oda írják ki azokat, akik a koreai héten kimagasló eredménye* két érnek el. Most Németh 10- Lajos asztalos 204 százalékos teljesítménye áll nz első helyen- De nem sokkul marad- ¦ mtk le mögötte Vinezc Ferenc és Tóth Kálmán lakatosok sem. 190 százalékos teljesítményükkel
Éppen Griessler Frigyes nézi - táblát. lenne
ide felkerülniu — gondolja cl
- magában, majd hangosan hozzáteszi :
•— Megálltatok gyerekek — mondja —. holnapra majd
én is fent leszek . a táblán.
fia is ki akarom venni a ré- szemet\\a békemüszak sikeréből. _
- A többiek is fogadkoznak körülötte, hogy másnapra tovább emelik teljesitményei-
. két. A lelkesedésben nincs hiány. A fütőháziak szaporábban dolgoznak, de nj munkamódszereket is használnak.
Rajkai újítási felelőshöz a dolgozó részéről három újítási javaslat futott be- Ezzel is elő akarják segíteni a koreai hét teljes sikerét. Rábai Lajos, az üzem élmunkás esztergályosa a mozdonyok vízállásának szabályozóját készi- tette el. Hargitta Pál főtéri azfőnök viszont egy dngaty- tyufelfogó készülék szerkesztésével sietett Bábaiék segít-
tS5!SÜl“Í
t$sen és eredményesen, mert
I
ezzel az újítással is jelentős szénmegtakaritást lehet elérni.
— Mi a( békemüszakkal is
az őpxi rövidített kocsiforduló sikeróért
dolgozunk — mondja Rajkai. — A kettő szorosan egvbefügg és a békeharc nem választható el az őszi csúcsforgalom lebo- nvolitúsának sikerétől.
Most érkezett meg Csetneki István mozdonyvezető. isv Jelenti az aznapi teljesítményt- Gyors számolás és máris meg; van a mozdonyvezetők koreai bekemüszakának első eredménye. Az első győzelmi jelentés szerint Csetneki István a, budapesti tehervonattal 71 százalékkal nagyobb súlyt vitt el az eddiginél.
— A túlterhelése* mozgalommal akarok én is hitet tenni a béke ügye mellett és egyben testvéri együttérzésemet kimutatni a bős koreai nép iránt — mondja Csetneki mozdonyvezető.
Szerdán kellemes meglepetés érte a nagykanizsai utasokat. Az állomáson már • egy hatalmas 50 személy befogadására alkalmas legújabb tipusu NIK MAVAUT autóbusz várta az utasokat. Az uj kocsi* a MÁVAUT már az első nap benevezte a 100.000 km-es mozgalomba. Ennek a mozgalomnak az a célja, hogy a Szovjetunió aztahénovista autóbuszvezetői példája nyomán a Sztahánov- mceeahnit a magyar autóbu tetők la aatghoiMMaiúCv Mayn*. hegy lO&OOO km-t Ml wfutni « •utóbusznak, minden nagyobb ja-
Példáját követi Kósa József, Fonó Mátyás és a többi mozdonyvezető is. Az állomásokon szorgalmasan kötik a versenyszerződéseket a mozdonyok menetsebességének teljes kihasználására, hogy ezzel is elősegítsék a 3 napot őszi kocsiforduló megvalósulását és a koreai hét teljes sikerét.
A lelkes és
lendületes munkával
igyekeznek \' a nagykanizsai f ütőház dolgozói a koreai bckemüSzak alatt megteremteni az őszi \' csúcsforgalom hármas előfeltételét- A mozdonyvezetők a menetsebesség növelésével és a tulsulyos_vo- natok vezetésével. A mühe- lyek dolgozói teljesítményeik emelésével elkészítik a szükséges gépeket. A műszakiak újításokkal és munkamódszerátadásokkal járulnak hozzá a zökkenőmentes őszi csúcsforgalom sikeréhez, a béketábor erősítéséhez.
Vitás n^Urül
A kanizsai MÁVAUT-fönökség területén jelenleg Bíró Albert, Kaííl Sándor, Kovács n István és Halmi Ferenc gépkocsivezetők veszitek részt a 100.000 km-es mozgalomban és most 45.000 km lefutása után vannak. s
Az önköltség csökkentése érdé. kében a nagykanizsai MÁVAUT dolgozói önköltaégnélküli (regle) kilóméter-versenyre hívták Mez oreeág esszét MAYAUT-fgo«ksá» gélt A verseny győztese sx onz*. goe kiértékelés után vándorrá* lót kap/
A „koreai hét" eredményeivel az őszi csúcsforgalom sikeréért
A nagykanizsai fiitöházban ok nézője akad a verseny-
Négy MBVMIT aitábisz versenye Kanizsán a 100.000-es nozgalnnb
A Z A L A VILLÁMA
ZALACSÉB. SALOMVÁR. DOLGOZÓ PARASZTJAI!
A B, de különösen 2—3 százalékos C-véleli jegyre történő gabonabeadási lemaradásotokkal leghátul kullogtok a -
gyűjtési versenyben!
Minálunk KerkakutasOn is Ott öngén ment éleinite a . De
gondolkodtunk azon, hogy mii is jelent számunkra Alkotmányunk. Fölmértük magunknak a nnak a jelentőségét is, hogy venné ki az magát, ha az üzemi munkások uj normáik túlteljesítésével harcolnak a mi jobb jövőnként is, aztán mi ölhetett kezekkel csak néznénk ezt.
A Párt útmutatásával 10 n^ap alatt az utolsó helyekről 137. százalékos teljesítményünkkel o megye első községei közé döttük fel magunkat és a teljes itményt még fokozzuk. Kövesség tek a mi példánkat! .
Beküldi ék Kerkakutas dolgozó parasztjai,
TILAJI CS&PLO MUNKA 8QK!
A népneveltmunka nem megfelelő közöttetek. Az éber*éfgel la baj van, mert előfordulhatod, hogy Horváth Gábornál a cséplő* géplulajdonos kulák Pá\'.fi Jánoe 193 kiló kenyérgabonát nem jegyzett be a csépléal könyvbe.
Tanualtaaiok fokozottabb éberséget, vigyázzatok Jobban a dolgosé nép kenyerére, sz ellenség minden megmozdulására!
ZALAMEBENYE DOLGOZÓ PARASZTJAI!
Termérvubefli/üjtésl kötelezel ttégetekot 100 sitettótek szerda reggelig. A Párthoz, Rákosi elvtárshoz való rakaszkoddstoknak ezzel szép bizony!jékdt adtátok, a további sikerekért! .
Követendő példaként álltok a megye dolgozó parasztjai előtt!
CSONKAHEGYHÁT L8 PETB1KEBEBZTUB
DÉFOSZ-TITKARAI ÉS IRODAVEZETŐI!
Községeitekben a DéFOSz-nevelők aliíjha tudják, hogy a dolgozó parasztságot a gyors term énybjelentőségéről kellene világosítani Benneteket nem érdekel a begyűjtés sikere?.
Ébredjetek fel!
Ne hanyagoljátok el a nevelő munkát, magazok álljatok éléra jó példával a gabonabeadásnaki A zalaszentmihályiak, komát-, városiak restelkednék a ti 3—4 s zúzalékos mialt!
ZALAMEÓYEI DOLGOZÓ PARASZTOK!.
Szűcs Mihály zalalövői 15 holdas középparaszt 22 és fél mázsa szabadgabonát bevitt a főldm űvesezövetkezetbe. Beadását 870 százalékban teljesítette.
így ünnepelje minden salai dolgozó középparaszt az Alkotmány egyéves évfordulóját!.
„Szántamra tiaq.y, kitiinittÍL..4.
öntötte Lentit a SzenjAunióbóL
Budapestről julius 26 ári este 11 órakor indultunk a Nyugati-pályaudvarról- Keresztes
Mihály elvtárs tartotta a búcsúztatót. Igen nagy örömben voltam, a legboldogabb érzés fogott el, hogy a Szovjetunió fejlett mezőgazdaságát megnézhetem. Napú kitüntetés ez számomra. Valamikor csak a földesurak mehettek külföldre, most meg ml szegény dolgozó parasztasszonyok mehetünk a Szovjetunióba. Kinek köszönhetjük mindezttPártunknak és
bölcs vezetőjének, Rákosi eh~ társnak.
Reggel 4 órakor értünk Záhonyhoz, 17-én értük el az orosz határt A szovjet katonák arcán öröm volt leolvasható. Itt már nincsenek kis parcellák. \'Mindenütt nagy búzatáblák, látni, hogy milyen szép a nagyüzemi gazdálkodás. Csapnál átszálltunk egy szovjet vonatra, sokkal szebb és kényelmesebb volt a
mienknél, szeretettel fogadtak bennünket 5 fajta kosztot kaptunk. Én baktüttösi, zala- tnegyei 5 holdas egyéni gazdálkodó vagyok, számomra nagy kitüntetés, hogy eljöhettem a világ legnagyobb mezőgazdaságát, a kolhozokat, szovhozokat, gyárakat és azok dolgozóit megnézni és tapasztalatokat szerezhetek. A Szovjetunióban drága kincs az ember, nyugodt természetük van, nem idegesek, nálunk még sokaknak eszében van a régi kizsákmányoló rendszer és az, hogy saját magának . minél több legyen és a másikkal nem törődik.
A Szovjetunióban az asszonyok ts kiveszik minden munkában a részüket. Széndsszc- kereket ráknak, vasutat építenek, magasépítésnél dolgoznak. Mi, magyar asszonyok is megálljuk helyünket, kánkat elvégezzük és szivvel- lélekkel építjük a szocializmust.
Levél a nyári táborozásról
A nagykanizsai iskolák _ úttörői a nyári szünetben táborozáson vesznek részt, hogy testileg és szellemileg felfrissülve láthassanak neki szeptemberben ismét a tanulásnak. A táborozás alatt sem feledkeztek meg azonban arról, hogy mindazt az örömet, amit á tábor nekik jelent, a Pártnak köszönhetik. Erről tanúskodik. hogy a kanizsai úttörők táborozásuk helyéről üd- vözlik az MDP Városi Bizottságát. A Rozgonyi-utcai úttörők ezt írták: KHdIds szeretett
A üdvözöljük Pártunkat a ZalasgCntgróton töltött úttörő táborozásrólAz Ady Endre úti általános iskola leány-ut. törői igy írtak:
„Még csak néhány napja vagyunk Zalaegerszegen, de márts sok kedvei élményben volt részünk, ügy érezzük magunkat itt, mintha egy cérnád tagjai lennénk. Kokat mókázunk,
nevetünk,igen vidáman
repülnek a napok. Naponta ötször étkezünk,az ellátásunk
nagyon jó, az otthoniak meg sem ismernek, úgy -
zunk.
Tudjuk, hogy ezt a sok jót a Pártnak és szeretett vezérünknek, Rákosi pajtásnak köszönhetjük, aki szeret bennünket és gondunkat viseli. Ezért sok-sok szeretettel gondolunk Rátok, kedves Pajtások és hálás köszönetünket küldjük, hogy hozzásegítettetek táborozásunkhoz-
Ha innét hazamegyünk a táborozás emlékeivel gazda- nodva, még szívesebben fogunk tanulni,hogy dolgos harcos ifjúság váljon belőlünk. öntudatos, harcos ifjak akarunk lenni. nem téveszt,
már. meg az ellenség, a klertkátit redkció munkája,
A doloozó népért, a Rákosival Előtti
Két elveszett munkaóra és a fel munka hiánya — esek a termelés gátjai a kanizsai Magasépítési NV cement üzentében
—- Szépétnck községben befejeződön a cséplés. összesen 11 vagon gabonát csépellek el. Kenyérgabonabeadásukat A és B-véte!i jegyre 100 százalékon felül teljesítettek, C-re azonban csak 58 százaléknál tartanak. Most a falu dolgozó parasztjai elhatározták, hogy C-vételi jegyre is meggyorsítják az ütemet és 12-re 100
százalékban teljesítik előirányzatukat. A terménybeádásban elől járnak: Fischel János 6 holdas kisparaszt 496 százalékos teljesítménnyel. Fischel András 8 holdas 369 százalékkal. Sifter József 274 és rfeiííer András 12 holdas középparaszt 229 százalékkal.
— Az MDP zalaegerszegi II. körzeti a’apszcrvezete szombaton *ste a volt kulturház nagytermében táncmulatságot rendez.
— A letenyei hitelszövetkezete hó 15-én közgyűlést tart.
— A dióskáÜ körjegyzőség mindegyik községében megkezdőd, lek a villany bevezetésének munkálatai. Ezenkívül két községbe megindult az álfendó autóbusz-járat*. A községek dolgozói nagy örömmel fogadok az ötéves terv ajándékait. Kígyul a fény szeptember elsején a dióskáli körjegyzőség községeiben is.
— A bucsuszentlászlói körjegyzőség . községei közül legjobb termény begyűjtési eredményt Kis- bucsa község érte el. A. B. C.-vé- teli jegyre 124 százalékban tett eleget terménybeadási kötelezettségének. A második helyen álló Nemeshe.és messze mögötte maiad 84 százalékos teljesítményével,
— Jól sikerült a Zalaegerszegen megrendezett tüzolfóbemutató. A város dolgozói nagy megelégedéssel vették tudomásul, hogy tűzoltóságunk feladata magaslatán áll. Demckratikus kormányzatunk gondoskodására, mutat, hogy a megyeszékhely egynegyed millió
•forint értékű modern gépjármü- fecsker.dői- kapott.
— Komárváros nagyközségben a napokban indult be a népegész- ségőri tanfolyam. A tanfolyamnak szépszámú hallgatósága van.
— A Szabadságharcos Szövetség zalaegerszegi csoportja szombaton este 7 órakor v taggyűlést -tart székházában.. A bajtársak pontos megjelenésére számit a vezetőség.
— Németh Márta, a zalaegerszegi egyesitett Téglagyárak NV. cse- répk öcsi tolója, vállalta az üzem termelési értekezletén, hogy a régi 206 százalékos normáját a koreai héten 210 százalékban teljesül. Horváth István gerinccse- rép-préselő Ígéretet tett, hogy az uj normát 2 százalékkal mar az első napon túlteljesíti és selejt- mentesen dolgozik. Dömötör u^or gv elv társ örömmel üdvözölte az alapbéremelés és norma- rendezést. O 3 százalékkal túlteljesíti az uj normát.
— Nagykanizsa város cséplő- munkósai különösen jó munkát végeztek Eddig a learatott gabonának 98 százalékát csépelték el.
— Pál János 3 holdas gétyei kisparasztnak a vetőmagon, fejadagon és adógabonán kívül 596 kiló szabadgabonája maradt. Ennek 91 százalékát beadta. Ezzel 3 begyűjtési kötelezettségének 1193 százalékban tett eleget.
— A magyar labdarugó válogatott A és B csapata augusztus
29-én Zalaegerszegen bemutató mérkőzést játszik a ZMTE első> illetve második csapatával.
— Vörrü és Garabonc községek dolgozó parasztjai A, B, C-vételi jegyre előirányzatukat az egész évihez viszonyítva 107 százalékban teljesítették.
— Furcsa eredmény született Zalaigricén a terménybegyüjtés- ben A. B.-vételi jegyre 70 százalékos. míg a C-re 110 százalékos évi ütemtervük teljesítése.
— A népjóléti miniszter Bak és Baktüttős községeket az I bábái körzetbe osztotta be. A szülésznői teendőket jelenleg Kám&n Jánosné baktüttősi bába köteles ellátni.
Három órakor a nagykanizsai Magasépítési NV cementüzemében a gépek már leálltak, a termelés megállt. A dolgozók a helyiségek takarításával foglalatoskodnak. Malteros kanalakkal merik ki a ciszternákban lerakodott iszapos cementlét.
— Amióta megalakult az üzem, mindennap egy órát azzal bajlódunk, hogy az üzemhelyiséget kitakarítsuk, különben másnap már leállna a munka, mer/ ez a piszkos viz döntene bennünket — mondja Németh Jánosné az egyik cementlap csiszoló.
Hansnon munkaidőt hat óra
A tűrhetetlen helyzet miatt naponta egy óra kiesik a tér-, melésbol, de a munka rossz megszervezésének meg egy egészen íurcsn válfajával ismerkedünk meg.
Dianiska Sándor mondja, hogy reggelente egy órát vesz igénybe a napi gyártáshoz szükséges cementnek, homoknak és kavicsnak a gépekhez hordása. Ez tehát újabb egyórás kiesést jelent a termelésből.
— Szárrttalanszor kértük már szóban és írásban a vállalat segítségét ennek az áldatlan állapotnak megszüntetésére — mondja Kállai Lajos csoportvezető de eddig eredménytelenül. Úgy látszik nem lehet ezen változtatni :— legyint beletörődőben.
Úgy látszik, már Kállai «lv- társ is beletörődött, hogy a vállalat részéről nem kap megfelelő támogatást. Ez az álláspont súlyos hiba, mert ki nem kü- szöbölése gátjává válik a további termelésnek és * termelékenység rovására megy.
Laaa norma
Fülöp János csiszolót kérdezzük, hogy a megrövidült hat órai munkaidőben hány százalékot tud elérni. Az előzmények után nem sokat vártunk. Rövid számolás után kiderül, hogy a csiszolók teljesítménye 200 százalék!
— Nem laza ez a norma? — kérdezzük kétkedve.
— Hogyan lenne, hiszen becsületes munkával teljesítjük — hangzik a válasz.
Lassan kiderül, hogy Fülöp Jánosnak és a csiszolóknak bizony laza a normája. Amikor megállapították rá az időt, akkor még kézzel végezték a csiszolást, most viszont már géppel, Nem állapították meg az uj normákat és így jogtalan keresethez jutottak. Fülöp János és a vele dolgozók nehezen akarják ezt elismerni, pedig már hallottak a laza noona hátrányairól. de csak úgy félfüllel. Hiányzik a *bizalmiak és a népnevelők felvilágosító munkája.
Ez derül ki Kállai elvtárs szavaiból, amikor beismeri, hogy rossz a népnevelő és bizalmi munka a cementüzemben. — Egy értekezlefei tartottam, de utána sem a bizalmiak, sem a népnevelők nem végesek felvilágosító munkát.
Feladatok
Ezért fordult elő, hogy. Fülöp János és társai, akik becsületes dolgozók, e hiányosság miatt akaraflanul is az ellenség befolyása alá kerültek, A pártszervezet feladatá, hogy sürgősen kiépítse a cementüzemben is a népnevelő gárdát, mig a szakszervezetre a* a fontos teendő„ hárul, hogy ebben az üzemrészben bizalmi hálózatát szervezze át. A népnevelőknek és a bizalmiaknak meg kell magyarázni, hogy bár az alapbér- és normarendezéssel átmenetileg csökken a keresete a dolgozóknak. de becsületes munkával, ismét elérhetik, túl is szárnyalhatják a ré# színvonalat, ítffcozni tudják
az uj normákkal is a termelékenységet, mely által olcsóbb lesz a termelt áru és ezzel saját életszínvonalukat is emelni tudják.
A munka helyes megszerve-
Befejeződött az MHK-mozga- lom I. időszaki próbázása Szervezeteink további feladata^ hogy fokozottabb sportmunkával készüljenek a II. időszak próbáinak sikeres letételére. A szocializmus építése a békéért folyó harc megköveteli, hogy rendszeresen ed- zük testünket. Erős edzett, egészséges ifjúsággal harcolunk a békéért, Pártunk útmutatásával a hős Lenini Komszomol nyomdokain haladva, magunkévá téve Le. nin szavait:
* A mi dolgozó országunkban a fizikailag erős emberek milliós hadseregére van szükség. Az akarat. férfiasság, az energia, a kitartás embereire. Az övék a jövő, az ő kezük harcolja ki a jogot az emberi társadalom uj alapjainak megépítésére.*
Ennek érdekében indítja be a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Országos Központja a DISz városi és járási bajnokságokat különböző sportágakban.
a bajnokságban a csapatjátékok kiesési rendszerben folypak le, ahol résztvehetnek az összes DISz-szervezetek csapatai, úgy Üzemi,. falusi, mint iskolai csapatok, tekintet-, nélkül arra, hogy Igazolt játékosok szerepelnek-e
zése pedig a vállalat veze*őségének sürgős és fontos tennivalója, szorosan hozzátartozik a normarendezéshez. Rosszul megszervezett munkával a dolgozók nem tudnak eredményt? elérni.
benne, vagy sem. A városi és járási versenyek győztesei szeptember 3-án a megye székhelyén játszanak, megyei I. helyezésért. A nevezéseknél figyelembe kell venni, hogy egy fiatal legfeljebb három sportágban indulhat.
# DISz. Megyebizottság körlevelének kézhezvétele után szervezeteink postafordultával küldjék be a nevezéseket. A batáridő: augusztus 12.
Legyen ez a bajnokság egy len- ditőkerék a dolgozó ifjúság soraiban, hogy . testünk rendszeres edzésén keresztül készüljünk az MHK-mozgalom második időszaki próbázásaira.
Dolgozó fiatalok, legyetek élharcosai a szocialista sportnak, valósítsátok meg gyakorlatban Lenin szavait, úgy készíteni elő a sporttal az ifjúságot, hogy az munkára, harcra kész legven KÚSZIK ISTVÁN. _____DISz megyei sportfelelős.
Olvasd
SfiŐft
A ZALAI SAKK-KULTURA FEJLESZTÉSÉRE ÜZEMI BAJNOKSÁGOK INDULNAK
Az üzemi sakk-kultura fejlesztése érdekében a MADOS megyei szövetsége város bajnokságokat rendez Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A küzdelmek augusztus
30-án indulnak. A két város üzemi bajnokságainak első hat helyezettje ismét körmérkőzést • játszik és ott döntik el Zalamegye legjobb csapata címét. A nevezéseket Zalaegerszegen Felső Pál, mig Nagykanizsán Balogh László postatiszt (Főposta) címre kell eljuttatni. A nevezési határidő augusztus 20. A nevezések? alkalmával minden csapa* köteles Írásban közölni sakkozói nevét. Ez egyúttal a versenyzők igazolását is jelenti. Az üzemi bajnokságban szerepelhetnek azok a játékosok is, akiknek érvényes sakköri igazolványuk van, de essk abban az esetben, ha ugyanabban az üzemben dolgozik. (Pl. A KIOSz csapatában nem indulhat Postán dolgozó sakkozó és viszont.) Egy üzemből több csapat is nevezhet. Ilyen esetben a csapatokat római számmal kell megjelölni. Egyes részletkérdésekre felvilágosítást ad a Megyei Alszövetség titkársága Zalaegerszegen vagy Balogh László postatiszt a nagykanizsai postán.
MA DÉLUTÁN:
HATVANI VSK—NVSK
Ma délután fél 6 órakor érdekes labdarugó mérkőzés lesz az NVSK Ady Endre-uti sporttelepén. Az ormándpusztai vasutas üdülőben pihenő Hatvani VSK- val játszik az NVSK barátságos mérkőzést. A Várpalotán járt egyesületi vezetők szerint csak a második félidőben nyújtott a csapat elfogadható játékot. Az összteljesítmény azonban még kevés a kemény NB Il-es küzdelmekre.
— Az őszi küzdelmek során az NB II-ben a bentmaradásért óriási harcot kell vívnunk — mondja Laurencsik főtitkár. — Mi csak úgy biztosíthatjuk a bent- maradást, ha játékosaink minél nagyobb erővel tudnak küzdeni. Most az ? célunk", hogy a játékosokat olyan erőnlétbe hozzuk, hogy ha kell 120 percet is bírjanak játszani.
Nincsen még kialakulva az őszi együttes. A Hatvan elleni találkozó is a csapatkeresés jegyében folyik le. A mérkőzésen Varga edző néhány elgondolását akarja gyakorlatban kipróbálni. Ami az ellenfél játékerejét illeti, annyit mondhaijuk, hogy egyenrangú az NVSK-éval, talán valamivel nagyobb is. Kemény, lelkes csapat, amely ellen még barátságos mérkőzésen sem lehet biztosra menni.
SPORTHÍREK
Az Otajmunkás labdarugó csapata vasárnap délután fél 6 órai kezdettel a Szombathelyi Lokomotív NB I-es csapatával játszik barátságos mérkőzést a Vár-uti sporttelepen. Előmérkőzés: Oiaj- munkás II—MNTE.
Igen jó formában van a P. Lokomotív csapata. Legutóbb is 7:2 arányban fölényesen legyőzte a Dinamót. Úgy látszik Csapkay mester uj csapala komoly szerepet fog vinni az amúgy is nagyon erős NB Il-es bajnokságban.
Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-től este 6jg.
Nagykanizsai gőzfürdő nők ré« szere kedden egész nap és pénteken délután van nyitva.
ZALA politikai oapflap Felelős szerkesztő: Szántó Jenő.
• Felelős kiadó: Darabos Iván. Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 250. Nagykanizsa, Zrínyi Mik!ós-y. 29. Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykanizsa. Készült a -Vasmegye .Nyomdában, L--»mbathelv. Kossuth Lajos-u. 6 Telefon: 75.
Nyomdáért Telel:. Hegedte 0jrtft
Október 3í-ig 4 gépállomást építenek fel a kanizsai Magasépítési NV dolgozói
A nagykanizsai Magasépítési NV dolgozói Vesén, Tapsonyban, Csűr gón és Felsösegesden a dolgozó parasztság részére gépállomásokat építenek. Minap a négy építkezés dolgozói elhatározták, hogy egy-
Rövidesen elkészül a kanizsai földalatti illemhely
Már hz uíolsó simításokat végzik a Szabadság-téri földalatti ii. lemhely építkezési munkálatainál. Még csak néhány lépcső betonozási munkája és a belső falak kátrányozása van vissza. A hét végére valószínűleg teljesen befejezik a munkál és jövő héten már használatba-is vehetik a kanizsai dolgozók.
Olcsó különvonat a Balatonra!
A Szakmaközi Bizottság közli a dolgozókkal, hogy az IBUSz-szal karöltve f. hó 13-án, vasárnap kü- lönvonatot indít Fonyódig.. Jegyek 6.30 forintos áron pénteken délután 4 óráig válthatók az IBUSz- nál Szlálin-u. 8. alatt.
Az OTT nagykanizsai kerületi pénztára 1950. évi augusztus 13- ám 11 órakor Keszthelyen a MÉMOSz székházában munkavállalói és munkáltatói értekezletet (panasznapot) tart.
ApréhlrdÁtés
Napos-csibe állandóan kapható. Nagykanizsa. Magyar-u. 9. (803)
^ Elcserélném különálló házban lévő kertes kettőszobás lakásomat vasút közelében lévő egyszoba- konyhás lakással. Cim a nagyka- nizsai_kia dóban. (807)
t Ejadom vagy elcserélém egy kisebb házra nagykanizsai Telekiül 2. alatti házamat. Ugyanott et- dó Singer süllyesztős varrógép, 3+2-es rádió, Dürkopp stoppológép. (808)
Fiatal, ügyes háztartási alkalmazottat 15-re felveszek. Nagykanizsa. Csengeri-u. 11. (810)
Elveszett egy fehér ballonkabát a nagykanizsai sétatéren. Kérem a becsületes megtalálót adja le a kiadóhivatalba. (811)
Készüljünk az MHKII. időszak próbáira
mást versenyre hívják ki a gépállomások építkezésének október
31-éig való befejezéséig. Továbbá vállalták at áftyagtakarékosságot, a selejt és az önköltség csökkentést.
ANYAKÖNYVI HÍREK - ZALAEGERSZEGEN
Születések: Kulcsár Dániel
cséplőgépmunkás és Készéi Terézia leánya Éva, Németh István gépkocsivezető és Kovács Magdolna fia Árpád. Oláh József segédmunkás és Pintér Irén leánya Márta, Sabján Gyula termelő szövetkezeti tag és Varga Margit fia Ferenc, Tuboly József pincér és Vass Erzsébet fia József, Parragi István népbolt alkalmazott és Kocsis Margit fia István. Cseh Németh Zoltán kórházi kapus és Horváth Erzsébet leánya Etelka.
Halálozások. Kovács Lőrinc földmives 52 éves Tófej, Zsup- páaiyi József 4 hónapos Zeg., Füst S.-u, 10. _
Házasságkötések: Bognár Kálmán taniló és Simon Judit, tanítónő, Vadas István tisztviselő és Hompó Rózsa tisztviselőnő, Joó Károly Máv. fűtőházi munkás és Dénes Hona.
MOZI
VÁROSI MOZGÓ NAGYKANIZSA Augusztus 1—11—12—13-án, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap:
Szovjet film!
TENGERÉSZ LEÁNYA Szovjet leánya a tengeren is megállja a helyét Főszereplők: Beljajeva, Peltceg,
Csisztjakov, Arkazov, Augusztus 13-án, vasárnap # délelőtt 10 órakor matiné 1 forintos helyárakkal
mese a tüzmadArról
Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3» 5. 7 és 9 órakor.
Pénztárnyitás: Hétköznap kezdés
előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél 1-ig és kezdés előtt 1 órával.
VI. évfolyam szám.
Ara 50 fillér
A zalai üzemek dolgozói emelik teljesítményeiket a Koreai Héten
Egy parasztküldött elmondja: mit látott Szovjet-Kirgiziában
JÖVÖHETI RÁDIÓMŰSOR
1950. augusztus 11 péntek
Az Alkotmány ünnepére készül az ország
Irta: Seres János
Zala\'megye dolgozó népe au- g.L2?us 20-án, Alkotmányunk
egy éves évfordulóján megün- AepU mindazt az eredményt, azt a győzelmet, amelyet Pártunk vezetésével politikai, gaz- daiági és kulturális téren országos és megyei viszonylatban aratunk. .. ... .
Nézzünk meg ezek közül csak néhányat. x
Megsemmisifeú-ük a dolgopó parasztsággal szövetséges mukás- osziály hatalmára törő imperialista Gyilkos ügynökök egész sorát. Felszámoltuk Rajkék aljas bandáját. Győzelmet, győzelemre halmoztunk, a kulákokkal^ szövetkezett klerikális reakció, az áruló jobboldali szociáldemokraták jó egynéhány csoportja felett. Megszilárdult méginkább dolgozó népünk politikai hatalma.
Befejeztük 3 éves tervünket. Hozzáfogtunk a Párt által kidolgozott ötéves tervünk teljesítéséhez. Valóráváltottunk Alkot. ményunk 4-ik paragrafusát: „A magyar; Népköztársaságban a termelési eszközök zöme társadalmi tulajdonba került, az ál- lairuva* közületek. vagy szövetkezetek tulajdonában van. Me- pyénkben több mint 50 termelő üzem lett államosítva az elmúlt ev decemberében. Dolgozó népünk gazdasági ereje méginkább r.ö. \' Fokozatosan kiszorítjuk a lökés elemeket hadállásaikból ;.és következetesen épitjük a gazdaság szocialista rendjét11. Emeljük az élelszinvomlat.
Csak példának említjük meg. hogy a zalamegyei Népboltok átlagos havi forgalma tavaly úgy 2 millió körül mozgott. Ez év júniusában « 9 milliót is felül múlta. De sorolhatnánk még az életszínvonal emelkedésével kapcsolatos példákat, nem lenne végé-hossza.
Eredményeinket az ellenség ocni nézi tétlenül.\' Elzárt indítanak az imperialisták állandó provokációkat a fejlődő népi demokráciák, a béketábor veze- a nagy Szovjetunió ellen.
A xágalom, rémhírterjesztés gazdasági kártevés módszereiről a nyílt fegyveres beavatkozásra is áttértek .már, amint azt a köveset is bizonyítja.\'Ézért kell nckünlc Alkotmányunk ürmepén Újból fogadalmat tennif még magasabbra emelni a békemozga- diadalmas nemzetközi zász-
liiát.
Ezért szükséges, hogy a nagy naPra munkásságunk, dolgozó Parasztságunk és értelmiségünk inkább fokozza a termelést. Harcoljanak az uj normák túl-* teljesítéséért. Leplezzék le az üzemekben, az állami gazdaságokban, gépállomásokon, hívsásokban megbújt imperialista ügynököket, jobboldali szociáldemokratákat. népünk minden ellenségét.
Ezért helyes a lenti fűrészüzem dolgozóinak kezdeménye- akik a koreai műszakra\'lelt \' vállalásukat touább fokozzák Alkotmányunk ünnepére. Eddig normájukat 5 százalékkal teljesítették túl. -, Az egerszegl vasutasok Alkotmányunk ünnfr- P^ra az 6ézi csucsforgcdom za- vartelan bktünUÚMát - szervezik
dolgozó parasztságunk is tudjaj
A zalalövöi állami gazdaság dől. gozói valamennyien az őszi munkálatokra vonatkozóan tettek hosszúlejáratú felajánlásokat a nagy nap tiszteletére. A termelőcsoportok hasonlóképp. Zalaszentmihálv dolgozó parasztjai Rákosi elvtárshoz küldött táviratukban igy írtak: Augusztus 20-a helyett már a Koreát Héten\' teljesítjük a vállalt 200 százalékos terménybeadást. Követjük az üzemi munkások példáját, mert mindannyiunk kötelessége a Néköztársaság gazdasági erejének fokozása és a népi demokrácia rendjének megerősítésed
Értelmiségeink közül Dallos mérnök, az Ásványolajipari NV lovászi koromgyárában újítás kidolgozását ajánlotta fel Alkotmányunk ünnepére. Ez évi 150 ezer forint megtakarítást jelent népi demokráciánknak, a báza- kerettyei üzemben Benőve László mérnök a fajlagos segédgáz fogyasztását 5 százalékkal csökkenti, ez viszon havi 50000 forintot jelent a dolgozó nép államának. *
„A Magyar Népköztár sasáé biztosítja polgárai számára a, munkához való jogot és a végzett munka, minőségének és mennyiségének megfelelő - díjazást**. És nézzünk csak szét a megyében, nemzetgazdaságunk fejlődésével elértül:, hogy * munkanélküliséget ma már szinte teljesen megszüntettük. Igen sok szakmában munkaerő hiány mutatkozik. Az Alkotmány 46-ik paragrafusa igy szói: A Magyar
Népköztársaság védi a dolgozók egészségét..." A megyében^ fcz, elmúlt esztendőben . két tüdőbeteggondozó épült. Kibővítették a nagykanizsai és a zalaegerszegi kórházat. A vándorfogászatunk jelentős munkát végzett es egészségügyi berendezéseink szaporodtak.
Alkotmányunk egy éves évfordulójára sok községünk kapja meg a kulturotíhont, mert „A Magyar Népköztársaság biztosítja a dolgozóknak a művelődéshez való jogot.* A jugoszláv magyar határszélen Tótszentmar tem község dolgozó., parasztjai a gabonabegy üjtés túlteljesítésével és a megye * egyik legszebb kulturotthonának « felavatásával kiáltják oda Titoéknak*. — ben az országban horvát és magyar anyanyelvű dolgozó, sza badon békességben kultúrájának emelésével egy emberként áll a béketábor oldalán.
Következetesen védelmezi Alkotmányunk az ifjúság érdekeit Pártunk útmutatása alapján a közelmúltban született meg az egységes ifjúsági szervezet. Fia. táljaink százai kerültek kőzép- és felső iskolákra. - A dolgozók gyermekei számára *a múltban ez elérhetetlen volt.
Ki kell emelnünk w . Alkotmányunknak azt a pontját is. amely 44 ..elismeri és biztosítja a dolgozó parasztok jogát a földhöz és kötelességének tekinti, hogy a közős tnuvkfl ntarjáv működő termelőszövetkezetek ** támogatósával elősegítse a mesom&dasáp szocialista fejlődését". Alkotmányunk^ ünnepére több uj termelőcsoport .alakul a megyében es a már meglévők\' uj tagokkal
A szovjet küldöttség feladatai:
Harcolni a béke ügyéért és igazságos formában megoldani a koreai kérdést
A Biztonsági Tanács augusztus 8-i ülésének folyamán Jebb angol képviselő támogatta az amerikai és a Kuomintang-kül- dött javaslatát, hogy Li:Szin- Man képviselőjét haladéktalanul hívják meg az ülésre.
Malik elvtárs, a Tanács elnöke helyreigazította Jebb állításait és emlékeztette a Tanácsot a Szovjetunió világos kérdésére: Érvényben van-e még a délkoreai küldött június 25-i meghívása, amelyet törvénytelen formák között határoztak el?
Austin amerikai küldött igyekezett mentegetni az amerikaiak koreai agresszióját és felszólította a Biztonsági Tanácsot, hogy a törvényellenesen összehívott június 31-5 ülésen beterjesztett amerikai javaslatot kezdje tárgyalni. Austin ezután megvádolta r a Szovjetuniót, logy azzal, hogy nem nyújt fegyveres segítséget a Li-Szin- Vlan bábklikknek, az ,.északkoreai támadókat1* támogatja. Javasolta a Tanács munkájának elhalasztását augusztus 10-ig.
Malik elvtára. mint a Szovjetunió képviselője, visszautasította a vádat és
megállapította. ^ ho^y a koreai kérdés békés rendezését Austin és a Kuomintanfc-
képviselő nehezíti meg. Taktikázásuk oka, hogy nem békét akarnak, hanem háborút. Maga az a tény, hogy el akarják odázni a Tanács munkáját, bizonyítja, hogy nem háború megszüntetése a céljuk.
A Szovjetunió a koreai kérdés igazságos megoldására törekszik, miközben az amerikai küldöttség meg akarja zavarni a Biztonsági Tanácsot és a világ közvéleményét.
Ki a támadó? Ki visel háborút Koreában? — kérdezte Malik elvtárs. Válaszolt is a kérdésre. — Az amerikai küldött kétértelmű kijelentései nem rejthetik el a tényt, hogy a támadó az amerikai kormány. Malik. elvtárs ezután bejelentette, hogy a szovjet küldöttség már megkapta utasításait: Harcolni a béke ügyéért és igazságos formában megoldani a koreai kérdést.
Ez a feladat pedig megköveteli, hogy ^mindkét fél kifejthesse ügyét a Biztonsági Tanács előtt. A kérdés igazságos megvitatása megköveteli a kínai népi kormány képviselőjének részvételét is. A szovjet küldöttségnek
tehát nincs szüksége az ülés elnapolására. Ezt csak az amerikai küldött akarja erőszakolni, mert időre van szüksége, hogy álláspontját ráerőszakolhassa csatlósaira. Az amerikai javaslattal szemben a Szovjetunió küldöttsége javasolja, hogy a következő ülést már augusztus 9-ére hívják össze, hogy a halaszthatatlan . döntést követelő tárgypontot, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság tiltakozását megtárgyalhassák.
Malik elvtárs ezután a Szovjetunió álláspontját leszögező határozati javaslatot terjeszteti elő, amely szerint * Biztonsági Tanács javasolja az USA kormányának, hogy szüntesse be a terrorbombázást Koreában.
Austin javaslata fölött megejtett szavazásnál, hogy az ülést augusztus 10-re napolják el, a Szovjetunió a javaslat ellen, a Tanács többi tagjai pedig a javaslat mellett szavaztak. A goszláv küldött tartózkodott a szavalástól. Ilymódon a Tanács szavazógépezete a sürgős elintézést váró koreai ügy további vitáját — amerikai befolyásra — augusztus 10-jg elhalasztotta.
GunSi és Jongdok felszabadult
A koreai néphadsereg folytatja dicsőséges előrenyomulását
A Koreai Népi \' Demokratikus Köztársaság néphadserege főparancsnokságának szerda reggeli hadijelentése közli: A néphadsereg egységei felszabadították Qvnjit (Olnji), folytatva támadásukat dél felé, szétverték a kitartóan ellenálló ellenséget- Ebben a harcban a néphadsereg egységei az ellenség sok katonáját és tisztjét ejtették fogságba.
A front más részén * néphadsereg légierői és légvédelmi
egységei 14 amerikai bombázót és vadászgépet lőttek le. A néphadsereg csapatai folytatták támadásukat, szétzúzták az ellenség 18. gyalogsági ezredét, gépesített tüzérosztályának egy ezredét és az ellenség más enységeit.
A keleti partvidéken semmisitették és fogságba ejtették a Li-Szin-Man bábhadsereg úgynevezett szöuli hadosztályának 1. és 16. ezredét. Nagy hadizsákmányt ejtettek
A koreai néphadsereg főparancsnokságának
. szerdaesti hadi jelentése
egy ellenséges hadihajót elsüllyesztettek.
Augusztus 18-án. 11 négymotoros amerikai bombavető gép ismét barbár támadást intézett Phöngjang. ellem A támadás során sok lakóház rom- badőlt- A légitámadásnak a polgári lakosság körében áldozatai vannak. .
Jongdok felszabadult
A Reuter jelenti a amerikai hadsereg
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága augusztus 9-én este közölte: A népi hadsereg egységei a déli partvidék térségében visszaverték az amerikai gyalogos egységek harckocsik támogatásával intézett néhány ellentámadását. A népi hadsereg e térségben összpontosított tűzzel\'visszaverte a liszinmani bábkatouaság partraszállási kísérletét. E hadműveletek során á népi hadsereg egységei
szállásáról:’ Észukkoreai csapatok csütörtökön hajnalban elfoglalták Kigicvárost, keleti parton fekvő Phohnnp stratégiaiig fontos kikötővárostól 10 kilométerre nyugatra.
Ugyanez a jelentés egyúttal számot ad arról, hogy* a népi hadsereg csapatai Kigievel egyidőben Jongdokot is elfoglalták, Phohangtól mintegy 40 kilométerre északra.
A Reuter egy washingtoni jelentése — kétségkívül egy újabb amerikai visszavonulás előkészítése céljából — körülbelül igy szól: Az amerikai
nemzetvedelmi minisztérium hangoztatja, hogy a Nakton folyó nem tekintendő a végső védelmi vonalnak, mert szükségessé válhat a visszavonulás egy még rövidebb vonalra, amely a félsziget délkeleti sarkában lévő Puszan életbevágó fontosságú utánpótlási kikötő körül fog kialakulni.
Jongdok felszabadulását ‘mind a londoni rádió, mind az AFP egyaránt megerősíti.
kflőtehat <2 Alkotmánynak! gyarapodnak. \' Dolgozó paraszt*
• ségunk\'között tömegmozg&lom- \' má szélesedett kt«a termelőszövetkezett mpzgdom.
Eddigi eredményeink vizsgálatánál ne tévesszük soha szem éíől, ‘hogy ez .a fejlődés csak úgy volt lehetséges, hogy állandóan- erősítettük kapcsolatunkat a hatalmas -Szovjetunióval, -a
legyőzhetetlen béketábor vezető erejével. Sikereink záloga, hogy dolgozó népünk egyre a*4lesebb tömegekben tömörül minden eddigi győzelmeink szervezője, a Párt kört. .
Alkotmányunk egy éves évfordulójának ünnepe előtt fogadjuk meg, hogy még erősebben
megszilárdítjuk szövetségünket a nagy Szovjetunióval, festvén népi demokráciák, családjaival és mégink tömörülünk a mi nagy Pártunk és annak bőiéi vmére. Rákosi élvtárs köré, afcl btítomn vezet bennünket a végső győzelem, a lizmus felé.
Fiilöp Péter, a magyar paraaxtküldöttség tagjának beszámolója
Kirgizia élenjáró szocialista ------*-----módszereiről
•LflSTCK
Truman öröme
A Szovjet Tájékoztató Iroda közli Fülöp Péternek, a magyar parasztküldöttség egyik agjának nyilatkozatát. JTülöp Péter bevezetőben az utazás élményeiről és a meleg testvéri fogadtatásról beszélt, majd beszámolt a látottakról: .
a Kirgiz Köztársaság híres szarvasmarha-tenyészetéről, az 500 kilogramm élösulyu szarvasmarhákról,
majd a takarmánybázisról, amely, ben az állattenyésztés számára az *>vi takarmány tartalékot gyűjtik "íssze,
— Kirgiziában a szocialista mezőgazdaság más ágait is tudományos alapokra helyezték — mondotta. — így a zöldségtermelést, syünölcstermesztést és szőlészetet. .
A Köztársaság különböző régiben például 2635 méter és másutt 1000 méter magasságban kísérleti gyümölcs- és
zöldségtermelő állomások vannak,
ahol a különféle éghajlati övezetek sajátosságaihoz alkalmazkodó gyümölcs, Síölő és zöldségfajták kitermelésével foglalkoznak, amelyeknek egyrészét a szabadban, másrészét melegházban termesz* tik.
A kísérleti állomások dolgozói sok fagyálló és száras ég* hajlaton la termő gyümölcsfajtát termesztettek. így például keresztezés utján egy mlcsurinl szőlőfajtát, amely 2200 méter \'magasságban la megterem. Egy másik keress* tezeit szőlőfajta télen la elél anélkül, hogy betakarnák.
Kitűnő lzü és bő termést hoz. így a kiterjesztett szőlőfajták évente tövenként átlagosan 10— 40 kilogramm, sőt ennél Is több termést hoznak*
Talajmeg ja vitásra a szőlősorok között évelő füvet vetnek, amelyet a téli időben betakarásra
használnak fel. A szőlő, málna, födieper. fekete szeder, burgonyaföldek öntözése egy méter mélyen fekvő csőrendszer segitsé- gével történik.
A főid trágyázása uj módszer szerint történik. A trágyát közvetlenül a növény alá teszik és ezzel kiküszöbölik, hogy a sorok közé kerüljön.
A gabonakisérleti állomás tudó. mányos dolgozói a kolhozistákkal együttműködve uj, bő termést adó búza, áspa, zab, tengerifajtákat hoznak léire.
Nyilatkozatának befejező részében Fülöp Pétsr elmondta, hogy a hatalmas, példátlanul álló eredmények a kísérleti állomás tudományos dolgozóinak és a kolho- zlstáknak szoros együttműködése nyomán jöttek létre. Szovjet-Klrglzla szocialista \' földművelésének tapasztalatait nagy sikerrel fogjuk felhasználni Magyarország mezőgazdaságában — mondotta*
D malálftildl angol hatóságok a Japán fasiszták módszerei szerint terrorizálják a polgári lakosságot
Malájföldön az angol katonai kormányzat a civil lakosságon torolja meg katonai balsikereit. Májusban életbeléptették a hírhedt Briggs-féle éheztetési tervet. Ennek értelmében a sötétedés bállta után tilos élelmiszert szálHtani. A katonai hatóságoknak és a rendőrségnek jogában áll bármikor és bárhol az élelmiszerkészleteket befoglalni azzal az ürüggyel, hogy az élelmiszert a partizánok részére akarják ejuttatni.
A Briggs-terv másik, rendel kezése az úgynevezett áttelepi- tési terv. Ennek alapján egész
városok és falvak lakosságát kényszeráttelepltés utján szögesdrótokkal elkerített telepeken helyezik el* A rendelkezések során 500 ezer maláji kénytelen „önként" elhagyni eredeti lakhelyét. Az angol átte- lepitési terv pontos másolata a japán fasiszták tervének. A japán fasiszták rendelkezései többnyire igy szóltak: Mindazokat. akik nem hajlandók önként együttműködni, súlyosan meg fogjuk büntetni. Az angol imperialisták japán fasiszta elődjeik módszereit utánozzák Malájföldön.
A kínai néphadsereg felszabadította a Gyöngy folyó torkolatában fekvő valamennyi szigetet
A kínai felszabadító hadsereg főhadiszállása jelenti, hogy a Györ.gy folyó torkolatában fekvő valamennyi szigetet felszabadították. A különböző szigetek fel- zabaditásáért folyó 2 hónapos harc >zzel befejeződött. A harc során .okszáz Kuomlnlang-katona el- sett. 8 Kuomlntang-szállltóhajá
ét hajónaszád elsüllyedt, mintegy 12 más hajó megrongálódott. Ezenkívül a néphadsereg 10 ágyút, sok puskát és egyéb hadianyagot zsákmányolt, A Gyöngy folyó torkolatiban körülbelül 73 Idaebb-nagyobb szigetecske fekszik Hongkong-Maeao között. \'
Angol kormfinyfériiak jugoszláviai látogatásai a háboras elökészfllelek meggyorsítását szolgálják
Párizs. Mint ismeretes, Da; nes angol helyettes külügyi •Ilamtitkár Jugoszláviába kézül. ahol jelenleg már két lásik angol kormányférfiu artézkodik. Kedden mindkét- >n Tito vendégei voltak. A ícgbeszclések — a hírek sze- int —• a nemzetközi helyzetül szóltak.
A Ce Soir ezzel kapcsolatban hanvsulvozza: az angol miniszterek
.látogatásai szorosan összekapcsolódnak a Washington által az Atlanti-koalíció minden államára rákényszeri- tett háborús előkészületek meggyorsításával. A nagyszámú amerikai misszió jugoszláviai ’ tartózkodása is bi- zonvitja, milyen különös érdeklődést tanusit az USA kormánya Tito országa iránt.
Hz olasz dolgozók tovább tiltakoznak
a Kommonisia Párt rámái helyiségei.ellen intézett rendőri megrobanás miatt
Az Olasz Kommunista Párt római \' városi szervezetéhez tovább érkeznek a táviratok és levelek, amelyben kommunisták. szocialisták, valamint Olaszország valamennyi részének dolgozói tiltakozásukat fejezik ki a rendőrségnek
6-ara virradó éjjel a Kommunista Párt római központi és kerületi szervezetei ellen intézett támadásai miatt Milánó, bán, Firenzében és Olaszország
más városaiban sok üzem dolgozói sztrájkkal fejezik ki tiltakozásukat.
A Kommunista Párt római szervezetének munkássága nevében Aldo Natoli elvtárs, képviselő feljelentette » házkutatást vezető rendőrtiszte* két. A Kommunista Párt ró* mai szervezete követeli az okozott károk megtérítését és az elhurcolt okiratok visszaadását*
HÍREK
A NÉPI DEMOKRÁCIÁM
LENGYELORSZÁG
Erősen növekszik az élelmiszerfogyasztás Lengyelországban. A háború előtti utolsó évvel összehasonlítva Lengyelországban a kenyérfogyasztás 29, a tojásfogyasztás 200, a húsfogyasztás 19, a cukorfogyasztás pedig 64 százalékkal emelkedett. Az idei jó termés még jobban felemeli a lengyel nép életszínvonalát.
ROMÁNIA
Románia népe lelkesen készül augusztus 23-ra, Románia felszabadulásának 6. évfordulójára. Ezt tükrözi a dolgozók számos felajánlása. A bukaresti Vestitorul-telefongyár munkásai és technikusai vállalták, hogy terven felül 200 telefonkészüléket gyártanak. A kolozsvári Ra- ta-gépkocsi vállalat gépkocsivezetői a munkaverseny során 1,462.284 leit takarítottak meg a gumiabroncsok gondos ápolásival.
BULGÁRIA
Az elmúlt öt év alatt 1100 községet kapcsoltak be a vil- lanyáramszolg&ltatásba. Egyre nagyobb méretekben alkalmazzák a villanyáramot a mezőgazdasági szövetkezetekben a munkafolyamatok gépesítésénél. Már az elmúlt évben több mint 300 cséplőgép működött villanyárammal. Gyors ütemben folyik 26 vizier.őmütelep építése, amelyek befejezésével ismét többszáz falut tudnak bekapcsolni a villanyszolgáltatásba. Az ötéves terv szerint 1953-ban Bulgáriában hétezer annyi villamosenergiát fognak termelni, mint 1939- ben.
ALBÁNIA
Az Albán Nőszövetség harmadik kongresszusának tiszteletére — melyet az év októberében tartanak meg — többezer muzulmán asszony leteszi a fátylat, a nők elnyomásának ősi jelképét. A feudális rabságból felszabadult albán asszonyok egyre, lendületesebben kapcsolódnak be a szocializmus .építésébe és önkéntes munkájukkal járulnak hozzáaz állami terv sikeres teljesítéséhez. Fierlben 15 ezer asszony vállalta, hogy a nyári munkálatok idején egy hónapig valamelyik állami gazdaságban dolgozik.
Péntek. 1950. ing. 11.
S *
A tavaszi hónapokban még: szörnyű „veszély11 fenyegette az Egyesült Államokat. Mégpedig a Jó termés „veszélye*... ^ kormány tisztviselői ijedten számították ki. hogy vájjon hány dollárba kerülne az élelmiszer „felesleg44 megsemmisítse. A veszély azonban ugylátszik elmúlt. A „Manchester Guardian14 cimü tn„ goi lap tudósitója a következő megnyugtató tudósítást küldte az Egyesült Államokból:
„Mégis csak kényes néha a természet. Segítségünkre jött a tikkasztó aszály, a forró homokot hozó szélvihar és a mezőgazdasági kártevők... 15 százalékkal kisebb lesz a termés, mint tavaly.
Nem szabad azonban elbizakodnunk, mert a kővetkező hónapok még fokozhatják a jobb termés lehetőségét, de bízunk abban, hogy a mezőgazdasági kártevők és maga az éghajlat sem fog tétlenkedni. Legalább is az Egyesült Attamok pénzügyminisztere beléjük veti minden reményét. ..*
Leszerelés MacArt módra
Tokióban nemrégiben létrehoztak egy úgynevezett Jetre, rét éti iroddtf\'. Az iroda a japán hadsereg volt tisztjének ad kenyeret. A tiszteknek természetesen temmi körük a leszereléshez. A „leszerelési iroda" a japán imperialista hadsereg újjászervezésének és az ipar haditermelésre való átállításának tervévéi joglallsoz ik.
A „leszerelési irodán" belül létrehoztak egy „speciális alosztályt- a „háborús és történelmi tények tanulmányozására."
Ilyen a „ leszerelés", amely fölé MacArthur terjesztette ki áldó kezét. &e ha már igy van, jó lesz, ha az amerikai tábornok feltuisználja a „speciális alosztály
tatait különösen, ami a tegutó bbi háború illeti.
Truman üzenetében újabb demnkráciaellenes ntézkedéseket követel a kongresszustól
Truman a kongresszushoz intézett uj üzenetében további intézkedéseket kiván az amerikai nép demokratikus jogainak korlátozására és e célból több demokráciaellenes javaslattal áll elő.
Az általa kivánt intézkedés lehetővé tenné a hatóságoknak, hogy a haladó politikai szervezeteket és mindenekelőtt a kommunistákat, több nemzetközi kapcsolatból kifolyólag, kémkedésért üldözhessenek.
A továbbiakban Truman javasolja, fogadjanak el törvényt.
amely „szélesebb jogkört biztosit az elnöknek a mostaninál a katonai támaszpontokat és az ország egyéb védelmi berendezéseit illető biztonsági intézkedések megtétele terén". Ez a javaslat lehetővé tenné a2 igazságügyminiszternek, hogy megfigyeltesse a kiutasítandó külföldieket egyben, rendőri intézkedéseket tartalmaz a2 ilyen személyekkel szemben.
Truman üzenetének további része durva támadásokat tartalmaz a kommunista mozgalom ellen.
A hamburgi dokkmunkások megtagadták két lőszert szállító angol tiaió kirakását
Hamburgban kedden megtagadták két brit hajó kirakását. Ezok lőszert és hadianyagot hoztak a Németországban állomásozó brit megszálló
erők számára. A brit hatóságok most a munkanélküliek körében akarnak munkásokat toborozni a hadianyag kirakására.
\\ ^ Sztrájkba léptek az amszterdami énilömankások
Az amszterdami épitőmun* késők sztrájkba léptek. A sztrájkolók béremelést követelnek* Sztrájkelhatározó gyűlésükön az épitőmunkások állást foglaltak a holland kormány fegyverkezési kiadásai ellen. A holland parlamentben
a Kommunista Párt parlamenti képviselői interpellációt terjesztettek be. amelyben haladéktalanul munkabéremelést, továbbá különleges intézkedéseket követelnek az egyre növekvő árak ellen.
flz aocbeli 7-es tárna bányászai több mint 10 napja folytatják a sztrájkot
Párizs, Az ancheli bánya
7-es számú tárnájának bányászai már több, mint 10 napja folytatják 8 sztrájkot bányájuk mélyén a tárna végleges bezárása ellen. A kornyék lakosságának a harcoló bányászok érdekében indult szolidaritásmozgalma egyre nő. •
Az ancheli 8-as számú tárna dolgozói — akik mint ismert- tv*, szintén sztrájkba léptek, nogy tiltakozzanak saját tárnájuk 80 bányászának tervbevett elbocsátása ellen és •ffyben szolidaritásukat nyil- vánltsák a 7-es tárna bányászaival. — kedden tárgyaláso. kát folytattak * az igazgatósággal, A\' bányaigazgátóság végül is \'\'kénytelen volt visz-
szavonni a 80 bányász elbocsátásáról szóló határozatát* A dolgozók azt is elérték, hogy a sztrájk időtartamát az igazgatóság fizetéses szabadságként kezelje. Ezután a
8-as tárna dolgozói munkába álltak*
A 7-es számú tárna bányászai folytatják harcukat.
TOVÁBB TART A MELEG
Vérhűtő időjárás: Gyenge, időnként kissé élénkebb északi északkeleti szél, változó felhőzet, túlnyomóan száraz Idő. Az ország keleti felében esetleg egy-két helyen délutánt záporeső. Éjjel 15. nappal 80 fok körüli hőmérséklet
Major Gyula 3 mázsája Alkotmányunk ünnepére
— Itt van még hároinszáztiz ,küó. Akárhogy is számolom, igy jön ki. Pedig ezt nem hagyom annyiban. Végére járok a dolognak. — így gondolkodik félhangosan Major Gyula kaszaházi 8 holdas kisparnszt. Aztán megint számolni kezd az előtte lévő papíron. Feleségé egy ideig csak nézi. majd kíváncsian megkérdi, i
_Mi a csodán töröd a fejedet? Most már megmondhatnád nekem is. Csak számolsz nagy titokzatosan, nekem meg azt se mondod, hogy mukk.
_Hát figyelj csak asszony,
te inost már megmondom. Nem •.^akartam addig szólni.\' még * nem vagyok biztos a dolog. bán. Kereken háromszúztiz kilóval több gabonánk vau a vetőmagon. meg a fejadagon kivi:!- .
ló termés, több felesleg
Majomé jókedvűen igy folytatja. Hát búj az, ha egy-két mázsával több gabonánk van? Hiszen elég jó termésünk volt!
— Ez igaz. jó volt a termés De én úgy gondoltam, minek álljon ez a gabona a kamarában. Be kéne adni.
_ Ne beszélj bolondokat! Minek vigyünk be többet? Hi- szén 400 százalékon felül teljesítettük a beadásunkat, Csak mindenki igy tenne eleget kötelezettségének- .
— Kötelezettség! — mormogja maga elé a gazda. — Hát úgy gondolod, tudunk mi annyit adni. amivel megháláljuk mindazt, amit kaptunk. Ne beszélj hát a levegőbe. Gondolj csak vissza a felszabadulás előtti időkre. Mikor együtt húztuk az igát a Deák uraságnak. Földről csak álmodoztunk. Aztán a felszabadulás váltotta álmunkat valósággá.
Az Alkotmány; jogot adott
—Emlékezz csak vissza, hogy örültünk ennek a nyolc hoíd földnek, amit a demokrácia juttntott nekünk. Munkánkban is a Párt mutatott utat. Segített és harcolt nzért, hogy a föld miénk maradjon, dolgozó kisparnsztoké. Jogokat adott a kezünkbe, amit múltban nem élvezhettünk. TTát azt is megmondom, hogy minők a tiszteletére akarom bevinni ezt a három mázsa felesleget- Alkotmányunk egyéves évfordulójának megünneplésére igy akarok készülni. Mert ez a dolgozó nép Alkotmánya és azokat a jogokat, amiket ebben lefektettünk, megtaláljuk mindenütt, amerre csak né* zünk. Csak ki kell nyitni a szemünket. Van munkalehetőség és tisztességes kereset.
Nem üdülnek-e a Balaton mellett a dolgozók ezrei? Nem beszéltünk-e arról, hogy Sanyit taníttatjuk, mert megadta az Alkotmány erre is a lehetőséget.
5 zsák gabona a nagy ünnepre
Major Gyulánál egy ideig csak hallgatja-^férjét. Mikor megszólal, hangja határozottan cseng. — Hát ez igaz, amit az Alkotmányunk lefektet, azokat fí jogokat élvezhetjük is. Gondoskodik erről a Párt Mi asszonyok is élünk jogainkkal. Képviselők, tanácselnökök meg jegyzők vannak közülünk. A Párt pedig értünk is harcol, akik nem vagyunk a Pártnak tagjai. A mi jogainkat, szabadságunkat és békénket is védi. Nekünk pedig kötelességünk, hogy hnr- cát jó munkánkkal támogassuk.
... Szerdán reggel Major Gyulának 5 zsák gabonáját mázsálták\' a zalaegerszegi fttldművesszövetkezot magtárában. Ezt adja Alkotmányunk ünnepére. így igyekszik meghálálni, hogy most szabad, gondtalan életet élhet, melyet Alkotmányunk, a dolgozó nép állama biztosit az ő számára is.
(Siklós.)
„A% eredmények meggyőztek —
Erősödik a pusxtamagy tszcs
Zala megye dolgozó kis- és középparasztjaiban is egyre jobban megérlelődik a szilárd elhatározás: „Jövőre már mi
sem a nadrágszijparc
aratunk, hanem a •
Belépünk“. .
így van ez P
don is. Az „Ady termelőszövetkezeti
csoport eredményei. a szívós népnevelő munka megtette hatását .
— Két éve alakultunk — száll vissza gondolataiban yüde elvtárs. a tszcs elnöke. — Kezdetben bizony súlyos nehézségekkel kellett megküzdöttünk. különösen az első év ben. De mi nem csüggedtünk cl.
A Párt minden segítséget megadott
részünkre. Az idén aztán már megmutatkoztak az eredmé* nyék. összesen hat és fél vágón terményt szállítottunk be a nagykanizsai raktárba, a tavalyi kettő és fél vagónnal szemben. A gab
mind szerződéses alapon mehük. Méghozzá nemesitek vetőmagot — emeli fel kissé a hangját, jelezve, ho«nr büszke erre a szép eredményre. —Az állatállományunk sem utolsó. 70 darab sertésünk van, 10 darabból álló tőrzstehenészet és 14 lovunk.
Na de
meg is
az érdeklődést
Nagy a vonzóereje annak is. hogy eddigi számításaink szerint mintegy 22 forint jut egy munkaegységre. Ez győzte meg Tóth István 15 holdas középparasztot is. —— Jobbak a terméseredményeik. szebbek az állatok, a gépiművelés, az se kutya — mondogatta magában. ’Addig-addig morfondírozott, míg végül döntött. Jővőre már ő is velük-arat. Nem 8 mázsát holdanként, mint az idén a kis parcelláin, hanem legalább tizenkettőt -e közös nagy táb Iákon.
ItHvén Benjámin 5. holdat klsparaszt is aláírta már a belépési
nyilatkozatot. A látott eredmények uán nem sokat tétovázott. Elhatározta, hogy az új gazdasági évet már. mint csoporttag kezdi meg.
Még öt család lépett be a héten rajtuk kívül. A pártszervezet \'népnevelői azonban
nem elégedhetnek meg ezzel az >eredménnyel*
Még fokozottabb lendülettel kell. hogy harcba induljanak
Iés jó érveikkel kielégítsék dolgozó parasztságunk megnövekedett érdeklődését. \'Munkájuk közben ne feledkezzenek meg az ellenség elleni kíméletlen harcról sem. Alkotmányunk egyéves évfordulóját tegyék •ünnepélyesebbé azáltal, hogy még újabb és újabb dolgozó parasztcsaládokat vezessenek rá az egyedül eredményes nagyüzemi gazdálkodás útjára
Összevont titkári értekezleten tárgyalja meg a SzOT Megyebizottsága a Párt Politikai Bizottságának határozatát
A zalai üzemek üzemi szakszervezeti titkárai szombaton délután Zalaegerszegen, a pedagógiai gimnázium tornatermében összevont értekezleten tárgyalják meg a Párt Politikai Bizottságának a szakszervezetekre vonatkozó határozatát.
Ez az értekezlet hivatott arra, hogy felfedje a megye szakszervezeti életében feltalálható hiányosságokat ég Pártunk Politikai Bizottságának határozata értelmében irányt mutasson az eddigi hibák mielőbbi kijavításához.
gitfyfihaijáfc kj a Koreai Hét Mirfili hiányosságaikat a Fámáragyir, a kanizsai vasat ás a Szeös-lále fizni
A koreai hét napi eredményei azt mutatják .hogy a zalai üzemek • dolgozói túlnyomó többségükben megértették a békeműszak fontosságát. A politikai felvilágosító .munka az uj norma 137 százalékos üzemi átlagteljesítményeiben csúcsosodott ki például a nagykanizsai Kefegyárban.
Megértették • a ‘ többi zalaiüzemek dolgozói is.-hogy az uj normák minden . százalékkal történő túlteljesítése külső és belső ellenségeinkre súlyos csapást jelent, ugyanakkor erősiti. Izmosttja . a. béketábort, a hős koreai nép győzelmi sorozatait. .
De vannak Üzemek, ahol az «ddig elért ió eredményeket nem tudatosítják kellő mér- -ékben. Nem adnak széleskörű nyilvánosságot- • ennek, a versenynek. Az eredmények nem hatnak Ösztönzőleg igy a versen v kiszélesítésére.
* A nagykanizsai Szegő-féle államosított üzemben és a vasúton a koreai műszak teljesítményeit az első két napon nem ismerték a dolgozók." A Fém* árugyárban 8-án este egyik munkás sem tudta, .hogy az első két napon ki. mennyiben teljesítette a vállalt felajánlását.
A vállalatvezetők, az üzem! pártszervezetek ezt a súlyos mulasztást a koreai hét sikere érdekében még a mai napon küszöböljék ki. mert ez a munkaversenyt gátolja.
— A badacsonyi különvonatin-
ditása biztosítva V3n Zalaegerszegről. Akik még részt óhajtanak venni," augusztus 11-lg jelentkezzenek • az ,IBUSz*-Irodában, te. kiütve, hogy csak korlátol* számú férőhely áll rendelkezésünkre. .
Péntek, 1980. aug. 11.
A megye üzemeinek ifjúmunkásai a koreai műszak sikeréért
A magyar dolgozó nép jobb munkájával, a termelékenység fokozásával, az uj normák túlteljesítésével, gyors gabonabegyűjtéssel bizonyltja be. hogy együtt érez a hős koreai nép szabadságharcával, üzemi dolgozóink egyhetes békeműszakot indítottak. Hétfőn reggel a munkapadok mellett nagy lendülettel láttak neki a munkának, hogy vállalt felajánlásaikat teljesítsék. A munka jobb megszervezésével, újítások alkalmazásával vállalt kötelezettségüket túl is teljesítették.
Mégis ha megnézzük, hogy üzemi ifjúmunkásaink hogyan kapcsolódtak bo chbo a nemes versenybe, azt tapasztaljuk, hogy ifjúmunkásunk döntő többségét nem sikerült mozgósítanunk. De azokban nz itze- mekben. ahol if gárdistáink jó politikai felvilágosító munkát végeztek, a munkaver senyéből derekasan kiveszik részüket a fiatalok.
így van ez a nagykanizsai vasútnál és az Asványolajipa- ri Gépjavító NV-nél. Az ifjúmunkások kivétel nélkül hosz- szulejáratu vállalást tettek. Vállalták az uj norma túlteljesítését. A Gépjavító műhelyben Dancs Ferenc DISz üzemi titkár 162 százalékot crt el az uj normával. A zalaegerszegi Magasépítési NV-nél 200 ifjúmunkás kapcsolódott be a hosszúlejáratú versenybe. Vállalták. hogy 150 százalékra emelik valamennyien teljesítményüket és az első napon 200 százalékon felül teljesített mindannyi.
Landcr István, a lovászi üzem gazolintelepén az első napon 123 százalékra fokozta teljesítményét az uj normában. Ahol a Párttal való szoros kapcsolatot üzemi szervezeteink megtartják és minden egyes kérdést a Párttal beszélnek meg, ott nem marad el az eredmény.
Bázakerettyén az ifjúsági brigád tagjai közül Kerekes Endre 135, Pálfi Imre 125 százalékban teljesítette az uj normát. Ebben az üzemben hiányosság. hogy a DISz vezetőség nem szervezi a versenyt, hanem arra vár. hogy minden kezdeményezést a pártszervezet indítson el.A DISz-vezet nem tartja nyilván ifjúmunkásaink iő eredményeit. Lovásziban is hasonló a helyzet. A faliújságon sem találkozunk ifjúsági eredményekkel.
Ott, ahol a vezetőségben nincs meg a kollektív irányítás, ahol feladataikat nem látják el kellő öntudattnl, mint például fl fenti üzemben a hathetes iskolát végzett Illés elvtúrs, ott komoly hibákat tapasztalunk a termelés, a munkaverscnymozgalom területón.
.Elvtársik, ifjúmunkások! A koreai műszakból két nap még hátra van. Fokozott munkateljesítményekkel h a rco n lt az alkotó béke megvédéséért, minden külső és belső ellenségünk ellen. Gondoljunk a hős koreai ifjakra, akik fegyverrel a kezükben nem riadnak vissza a haláltól sem. harcolnak az aljas imperialista támadók ellen. Messze vannak ugyan tőlünk, de szivünkhöz annál közelebb. Segitsük hősi harcukat-
Fogadalmat tettünk » DISz
I. Kongresszusán, hogy Pártunknak a legteljesebb támogatást adjuk. Az uj norma teljesítésével, a jobboldali szoc- demek elleni kíméletlen harcunkkal, n norma- és táppénzcsalók kíméletlen leleplezésével támogassuk, segitsük Pártunk. dolgozó népünk célkitűzéseit.
Előre, ifjúmunkások a koreai műszak további sikeréért!
(T. ‘AJ
Messze túlszárnyalták felajánlásaikat az egerszegi Magasépitési NV dolgozói
„Még jobb munkával, még keményebb ököllel sújtani le az ellenségre a koreai — ezzel a jelszóval Indultak harcba a zalaegerszegi Magasépítési NV dolgozói a bé» keműszak sikeréért. Már az első napokban olyan lendülettel fogtak munkához, olyan lelkesedéssel teljesítették vállalásaikat, amelyre csak a nagy sztálini műszakban, a május 1-ro kialakult munkaversenyben .volt példa. Számos dolgozó messze tulszár- nyalta az eredetileg tett felajánlását s nem egy közülük 40—50 százalékkal, vagy még ennél is többel emelte teljesítményét. A jó műszaki előkészítés. a gondos szervezés meghozta az első napokban az eredményt: a dolgozók
örömmel és lelkes akarással küzdenek a munka "frontján a koreaiak végső győzelméért.
Példát mutatnak az ifik
A homok kitermelésénél Jordanics László elvtárs eddig átlagos 160 százalékos eredményt ért el, de a koreai hétre újabb 10 százalékot vállalt, de ezt a teljesítményét" is túlszárnyalta 30 százalékkal- Bene Gyula földmunkánál ugyancsak 50 százalékkal haladta túl a koreai hétre tett 10 százalékom > felajánlását s ezzel bizonyítja Se, hogy a koreai szabadságharcosok ügye mindannyiunk ügye. rály Zsigmond a téglafödém készítésénél szintén beváltotta ígéretét, máris: 10 százalékkal emelte termelésének átlagát. Eddigi teljesítménye 118 százalék körül mozgott, most vi- • * ,
Rzont elérte a 169 százalékot munkája jobb megszervezésével. Kocsis Miklós szállítási segédmunkás eddigi 110 százalékára 10 százalékot vállalt, s most már elérte a 149 százalékot.
Az ifik a hót első felében különösen jó példát mutat* tak. Kivált az átképzősöket illeti dicséret jó munkájukért, A koreai hót előtti héten még a normájukat sem teljesítették, most viszont szorgalmuk és minden tudásuk lendületével ott tartanak, hogy már 106 százalékot írnak a verseny táblán. A jDomjdn-tanuló- csoport ugyancsak példát mutatott: kereken 29 százalékkal szárnyalták túl a koreai hétre ígért átlagos teljesítményüket. A Síeifirer-tanulócsoport pedig szintén 29 százalékkal, ami eddigi termelésükhöz képest biztató eredmény.
Feladatok
A fődolog az, hogy a munkafegyelmet még inkább javítsák meg, használják ki még alaposabban a munkaidőt. Fektessenek még nagyobb súlyt a minőség javítására, az önköltség csökkentésére, a munkafegyelem megszilárdítására. Fokozzák a harcot a jobboldali szociáldemokraták és a klerikális reakció ügynökei ellen és tudásuk legjavával bizonyítsák be: a koreai hét győzelmével, a verseny fokozásával.és kiszélesítésével méltó válásit adnak a háborús ayujtogatóknak, Korea szn- badságszerető népére ormi támadó imperialistáknak*
Bemutatunh egy háborús uszitót;
Dean Acheson9as VSA külügyminisxtere
Dean Acheson kétségtelenül a legtöbbet fecseg mind a negyvenkilenc külügyminiszter-elődje közül. Beszédeinek mennyisége tekintetében csak a megboldogult dr. Göbbelssel lehet csz- szehasonlitani. Tartalom tekintetében — szintén.
Nemrég, amikor egy esztendeje volt, hogy, Acheson elfogadta tz Egyesült Államok külügyminiszteri hivatalát, a New-York TimesH közölte Januári mellékletében a jubiláns irodalmi portréját. James Roston hízelgő I olln rajzolta meg ezt az arckő- pet. Nem volt könnyű a feladat, amellyel az udvari arcképfestőnek meg kellett birkóznia. Az amerikai külpolitika totális rrődle m!n4-t nem könnyű hivatalos Irányítóját dicsőíteni*
Acheson „erényei"
Roston úgy igyekszik felnagyítani modelljét, hogy kisebbíti a környezetében lévő személyeket. Roston megállapítja: „Köa\'Arsa- sticrunk nincs valami nagy bőrében tehetséges külügyminisztereknek", de sietve hozzáteszi: „Acheson fltíotísdíKil iwm rosszak. Kétségkívül rendelkezik szakismérettél, hajlékony a vitában és találó kifejezései varvtiak.-"
\' De az érdemek e sovány felsorolása sem túlságosan meggyőző. Szakértelem? Ezzel is baj van! Az országos sajtóklubban iartott beszédében azt állította, hegy a Szovjetunió állítólag „be- kebe!ezte“ a Mongol Népköztársaságot Ez a kijelentése csodálkozást keltett, de nem annyira üres hazugságával — mint ahogy nyilatkozatában Visinsz- Jci] megállapította —, hanem inkább táfékozaUlansága és * washingtoni sajtóklub hallgatóságának lenézése miatt
A kőpenyegjorga
Acheson hízelgő életrajzírói, miután rájöttek erőfeszítéseik hatástalanságára, „szeretetremél- tóságát". lelkiismeretes intellektusát", „eleganciáját1*, „arisztokratikus külsejét" és egyéb szalontulajdonságait magasztalják.
„ Jobbancsillog, mint cny vadonatúj
Cadillac" — kiált fel ujjongva James Resjon, most, hogy végre talált egy hamisítatlan amerikai hasonlatot.
Nemrégiben Truman elnök, aki őrködik •> két pártra támaszkodó külpolitika felett, külügyminisztere mellé tanácsadónak kinevezte John Foster Dullest, a legnyíltabb háborús gyujtogatót. Nyilván Achesonnak egyedül nincs elég ereje, hogy az amerikai külpolitikát kihúzza a ká*yuból, ha egy „csillogó Cadillac" mellé be kellett fogni az öreg szovjet ellenes csatolóval
1943-ben Acheson. mint a kül- ügymlnlsrter helyettese, franco, Hirohlto és a többi fasiszta dik- (átor ellenségének nyilvánította magát. Abban a?. Időben Igyekezett Játszani n ..liberálist". A Szovjetunió Iránti baráti érzelmeivel kérkedett. Tudta, . mtuel nyerheti meg martának, a geket. Azon a gyűlésen, amelyet a Szovjet-Amerikai Társaság országos tanácsa rendezett, kijelentette, begy a múltban soha a földkerekségen nem voltak olyan helyek, ahol az amerikai és az orosz nép érdekei ü\'köstek volna és hogy „nincs tárgyi ok arra a feltételezésre, hogy hely akadhat akár most, akár a jövőben\'1
A háborús főbűnötök Istápolója
Ugyancsak 1945-ben hirtelen lemondott állásáról. Az oka? Lemondásáról tett nyilatkozatában ez a ..lelkiismeretes intellektuel" azt irt,a hogy kilencezer dolláros fizetését kevésnek tartja. A jószivü elnök nyomban adott neki még egy ezrecskét és abból az alkalomból a külügyminiszter tanácsadójából helyettesévé lépett elő.
Acheson püspök fia és nagy :6kés unokája, de „egyszerű falusi legénynek** nevezte magát. Alkalmilag , megemlítette, hogy ifjúkorában, amikor a Crotoni iskolába járt. „lázadónak" nevezték, „magános farkasnak". A „magános farkas" most a Wall- Street falkájában található-
„Hirohiió császár ellensége" most a koronás háborús bűnös segítségére rohan. „Franco ellensége" kijelentette, hogy előkészíti a diplomáciai kapcsolatok helyreállítását a spanyol nép hóhérával, és véres uralmát gazdasági segítséggel szándékozik támogatni. Az „egyszerű parasztlegény" a legfékevesztettebb háborús gyújtogató. Acheson egyetlen beszéde sem múlik el, a Szovjetunió ellen irányuló rágalmazó kijelentések nőikül Achescn szovjetellenes kirohanásainak tetőpontját abban a hírhedt beszédében érte el. amelyet március 15-én mondott a kaliforniai egyetemen, Bcrkelcy- bcn.
Aeheson-elv ?
Ebben a beszédében, mint tükörben mutatkozott meg az államférfiul’ gondolat siralmas hiánya, a durva haszonlesés más országok rabságba döntésével, az amerikai Imperialistáknak az egész tál aj tálán kalandorpolitikája.
Az amerikai sajtó most legendát szó *z Egyesült Államok külügymlnisz\'ériumának döntő változásairól. A régi Truman- elvet, az uj „Acheson-elv" váltotta fel. De ez nem uj politika, csak uj megjelölés. Az erőszak, a zsarolás és a hidegháború ismert politikája ez.
Kis ember magas állásban — ez Dean Acheson, aki csupa rémület. Szüntelen beszél, beszél, a rágalom egyre újabb válfajait a hazugság egyre újabb formáit találja ki. Gazdái nem veszik le róla szigorúan figyelő tekintetüket. Azt a feladatot kapta, hogy a népet hisztériába, lömeg- pszihózisba kovácsolja, ráparancsoltak. hogy rémitgetéssel hipnotizálja az embereket. Ha ezt nem végzi el, gazdái kiakolbo- lltják s minden gaztettért, amit külön, s amit együtt követtek el, reá hárítják majd. a felelősséget.
Ezért aztán kószál ->z országban. szorosan markolja Cannon oórázát és hazudik, hazudik1. Hazudik...
Becsehely dolgozó parasztsága válaszol a község plébánosának, a béke ellenségének
A katolikus papok béketanácskozására meghívást kapott többek között Székely Artúr is. a bocsehelyi esperesplébános. A meghívásról értesültek a községi népi szervek is, amelyek nyomban közölték a plébánossal: bocsátanak
a rendelkezésért kocsit, ha úgy kívánja, amely elviszi a legközelebbi vasútállomásra. Do Székely plébános ur visszautasította nz ajánlatot: — Nem megyek a hozásra, mert a Vatikán nem adott rá engedélyt.
Ez a kijelentés nagy
visszahatást szült
a község becsülotcs dolgozó parasztjainak körében, de még nagyobb lett ez a visszahatás, amikor a plébános egyes helyeken kijclentotto a papi tanácskozás .résztvevőiről, hogy azok hitohngyottak.
Ilyen kijelentések után cseppet sem lehet csodálkozni azon, hogy a bocsehe]yi plé* bános családlátogatásai során beszél a termónybogyüjtésröl és a termelőszövetkezetről is, csak éppen ellenkezőjét annak. amit a népnevelők mondanak ezekről a kérdésekről a dolgozó parasztoknak- S hogy kire hallgatnak inkább Becse- helyen, azt a tények igazolják. A Rákosi-termelőszövet- kezet tagsága napról-napra gyarapszik. Legutóbb is Czimmermann György 7 holdas kisparaszt ‘ Jelentkezett felvételre a szövetkezetnél.
Elegei robotoltam
már eddig semmi haszonnal — mondta. — Ezután is dolgozok a szövetkezetben is. csakhogy jobban mint
egyedül. Itt már sokkal jobban érvényesíthetem a munkaerőmet.
Hegyi Gábor ujgazdát sem tévesztette meg az, amit a
Í\'lébános magyarázgatott a ermelőszövetkozetről. Ezért jelentette ki határozott hangon, amikor jelentkezett a termelőszövetkezetnél:
— Én ebben látom a szocialista fejlődés útját. Meg aztán nem is akarok többet olyan apró földeken Elegem van már abból, hogy elaprózom a munkacrőpiet.
Ezen a vonalon tehát nem sokat „használt** a plébános ellen&gitációja. De ugyanígy járt a termónybegyüjtéssel is. Ennél sem hallgatnak rá* A község ugyanis A—B-jegynél 91 százalékra, C-jepynél pedig 54 százalékra teljesítette eddig egész évi begyűjtési tervét. A népnevelők jó munkájának eredménye, hogy a községből L dolgozó parasztok közül mind többen tol jenitik túl sokszorosan torménybendási előirányzatukat. Soós András 5 holdas kisparasxt jár az ólén. \'Előirányzatát 600 százalékra ;oljesitette. Iván János hét íoldas kisparaszt 600 százaié* <ot, Németh János 5 holdas cisparaszt pedig 450 százalékot ért el.
A bocsehelyi dolgozó parasztok megértették, hogy
a terménybegyüjtós — békeharc.
Erről tesznek tanúságot nap- ról-napra,^ amikor egyéni versenyszerződést kötnek terménybeadási kötelezettségük teljesítésére. Becsehelyen eddig 132 dolgozó paraszt kötött gyorsbeadási szerződést 1192 mázsa kenyérgabonára. De a szerződő gazdák száma és a felajánlott mennyiség állandóan nő, ahojry halad a csép- lés. Ez utóbbi kissé vontatottan megy. A község egy részé, ben meg nem csépeltek el. Ami viszont nem a. plébános ur ellenagitációjának „érdeme", hanem") annak tulajdonítható. hogy kevés gép van a községben, de annál több n csépelni való gabona. Ha ezt a hiányosságot leküzdik Becsehelyen. akkor a terménybegyűjtésben is ol>;an eredményt érnek cl, ami méltó válasz lesz annak a plébánosnak, aki — a jelekből Ítélve — nem híve a népek békéjének.
ALLANDO MOSORSZAMOK:
KOSSUTH RÁDIÓ
5.00: Frissen, fürgén, hanglemezek — 6.20: Lapszemle. — 5.30: Hanglemezek. — 6.00: Paluridló. — 6.30: Hanglemezek. — 7.00: Hírek.
— 7.20: Hanglemezek, közben naptár. — 7.55: Műsorismertetés. — 7.45:. Magyar nótik, közben kb. B.00: Lapszemle. — 8.30: Műsor, zárás. — 12.00: Déli harangszó, hl* rek, — 13 30: Hírek németül. - 14.00: Hírek. — 15.15: Hírek szer- bü] — 16.00: Ridlól’kola — 17.00: Hírek oroszul. — 18.00: Hlrek szer. b0i —\' 20.00: Híreké 20.20: Hírek. — 24.00: Hírek. — 0.10: Hírek franciéul, 0.20: Hírek angolul.
- 0.30: Műsorzárás.
PETŐFI RÁDIÓ
6 00: Frissen, fürgén, hanglemezek — 5.30: MHK negyedóra. — 5.45: Termelést lapszemle. — 5.55: \'Hanglemezek, közben 6.35: Előadás. — 7.30: Hanglemezek —¦
8.00: Hanglemezek. — 10.00: Hírek. — 11.30: Műsorzárás. — 14.50:
Hírek — 15.00: Ridiólskola — 18.45: Hírek szerbül — 20.20: Hangos újság. — 21.00: Hírek. —
21.45: Hírek szlovénül. — 23.00:
Hírek szerből — 23.45: Hírek szlovénül, — 24.00: Műsorzárás.
HÉTFŐ
KOSSUTH RÁDIÓ
13.00: Operettrészletek. — 14.10 Uttöröhlradó. — 13.30: Szovjet
zongoramuzsika^ — 16.00: RádióIskola, — 17.10: A nagy találkozó. — 17.50: Orosz nyelvlecke. — 18-05: Dalolj velünk. — 18.20 Cigányzene. — 20.25: Üzem! hangverseny. — 22,80: ^Magyar znu-
. „ . t--,
Péntek, .1186. ang. 11.
háradó. — 16.00: Az úttörők rá- diószinhiza. — 16.40: Szovjet na. pok — szovjet emberek. — 17.10: A rádió üzemi műsora. — 17.50:
_ __ _ _ Termelést híradó- — 18.05: Fa-
A Magyar Rádió műsora 1950 augusztus 14-től augusztus 20-ia lurádió. — 20.25: Könnyű muzai-
¦ ‘ ka.
HETI RÁDIÓMŰSOR
zslka. — 23.30: örökszép melódiák.
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Magyar népi muzsika, — 1030: Színes muzsika. — 17.10: A nyelvtudomány néhány kérdéseihez. — 17.30: Hacsaturján:
zongoraverseny, — 19.10: Baráti népek diuai. — 19.40: Egy falu — egy nóta. — 20.35: Tánczene. —
21-00: Falurádió. — 22.00: Szív küldi szívnek. — 22.20: A lengyej rádió műsora.
HEDD
KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: Kamarazene. — 12.15: Cigányzene. — 13.00: Szórakoztató muzsika. — 16.00: Rádióiskola. —
16-40: Szovjet napok — ezóvjet emberek. — 17.10: Könnyű dallamok. — 17.20: El a kezekkel
Koreától. — 18.05: Ifjú sztahá- novisták köre. — 18.30: Délszláv dallamok. — 20.25: Színházi közvetítés: Csillagtárna.
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Délutáni hangverseny a moszkvai rádió műsorából. — 15.40: Gyermekrádió. — 16.30: Cigányzene, — 17-45: Dolgozóknak zenéről. — 18.40: Operaáriák. — 19.00: Ténczene. — 19 40: Egy falu, eg? nóta. — 20.45: Megbonthatatlan barátság. — 2200: Szovjet kórusok. — 22.20: Ml történik a világgazdaságban? — 22.85: Szív küldi azivnek.
\' SZERDA KOSSUTH RÁDIÓ
11,80: Gyermekzece. — 13.00:
Tarkazene. — 14-10: Uttöröhlradó.
— 14-20: \'Mai magyar zongoramuzsika, — 14-45: Könnyű a szivünk, vidám a nyár. — 16.00: Rádlóis- kóla. — 17.00: Építőipart félóra.
— 18.00: Egykor és most. —
19.30: Tánczene. — 21.00: Rádiózenekar. — 22-30: Szimíónl- kus zene a moszkvai rádió műsoréból. — 23.30: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ
15.40: Szovjet híradó. — 15 55: Operettrészletek. — 17.30: Hogyan
lett az ember óriás? — 17.50 Tíz perc külpolitika. — 18-00:
Szórakoztató muzsika. — 18.40:
Magyar munkásmozgalom harcos múltjából. -— 18.55: Tánczene. —
19-40: Egy falu, egy nóta. — 20.00: Szív küldi szívnek. — 21.00: * Falurádió. — 21.15: A szabotálók
— 22-00: Forradalmi etűd. —
22.50: Tánczene.
CSÜTÖRTÖK
KOSSUTH RÁDIÓ \'
11.30: Kamarazene. — 12.45:
Ha-ngszerszólók. — 1300: Házi- együt‘es játszik. — 14.10: Gyermekrádió. — 14.45: Szomszédaink
— barátaink. — 15 30: Női szemmel.
— 16.00 Rádióiskola. — 16.40: Szovjet napok — szovjet emberek. — 1740: Bolgár népi muzsika. — 17.50: Termelési híradó. — 18415: Színes, muzsika. — 21-00: Népnevelők .műsora. — 22.30: Magyar. mÜYét?ek muzsikéinak. — 23-10: Tánczen?. s
. PETŐFI .RÁDIÓ \'
15.00: Szórakoztató muzsika, —
15-40: Operarészletek. — 17.20: Az egyéves magyar Alkotmány. — Í7.35: Orosz népdalok és kórusok,
— 18.40: Szív küldi szívnek. — 19,00: Egyéni tanulók konzultációja- — 19.20: Tánczene. — 19.53: Közvetítés az Operaházból. — 22.45: Tánczene,
PÉNTEK
. KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: Magyar művészek muzsikálnak. — 14.10: Uttöröhlradó.
— 16.00: Rádiótekola. — 16.40:
Keringők szárnyán. — 17-40: A
Szovjetunió a szocializmus országa. — 19.30: Kórusmüvek. —
20.25: Könnyű zene. — 22-20:
Egy igaz ember. — 23.00: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ
1140: Gyermekrádió. — 15-00: Nagy Ákos cigányzenekara játszik.
— 18.20: Alkotmányunk — uj
kenyerünk. — \' 17.00: Szív küldi szívnek. — 17-35: Operanyitányok.
— 18.40: Az ifjúság hangja. —
1940: Egy falu, egy nóta. —
20.0Ö: Szív küldi szívnek- —20.50: Két táűc nagyzenekarra. — 21.00: Falurádió. — 21-15: Magyar dalok.
SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: Gyermekzene. — 12-10: Elbeszélés. — 18.00; Vidám zene.
— 14-80: Balzac a művészetről- —\' 15.00: Keringők, —¦ 15.30: Magyar népi muzsika. — 13.40: Kultur-
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Könnyű dallamok. —
16.40: Szív küldi szívnek- — 17.10; Tanuljunk énekszóra oroszul. — 17.30: A magyar rádió műsora a Fővárosi Községi Villamosvállalat dolgozóinak. — 18 40: szép esti muzsika. — 19.20: Színházi közvetítés: Különös házasság. —
22.00: Hegedűszólók. — 22.20: Szó. rakoztató zenekari muzsika.
VASÁRNAP *
KOSSUTH RÁDIÓ
8.30: Szív küldi szívnek. — 9.00: Vidám zenés kalandozás. — 10.00: Egy falu — egy nóta. — 10.45: Külügyi negyedóra. —11.25 Magyar muzsika. — 14-15: Tarka-i muzsika, — 15.30: Üzemi műsor.
— 17.10: Dalol a magyar Ifjúság— 19 00: Az Alkotmány ünnepén,
— 20.25: Üzemi műsor. — 21.00: Hangképek. — 21.30: Totohirek,
— 21-35: Vidám vasárnap este.—
22.30: Hangverseny a moszkvai
rádió műsorból.
PETŐFI RÁDIÓ
8.30: Falurádió. — 1045: Női szemmel. — 11-30: Bányészmüsor
— 13.00: Népi ünnep] hanglemezek. — 144)0: Tabányi Mihály
fánczenekara. — 15.45: Vasárnapi krónika. — 16.00: Gvermekszin- ház. — 16-40: Szív küldi szívnek,
— 17.00: A lélek mérnökei. — 17.40: Tánczene. — 18 40: Szórakoztató zene a moszkvai rádió műsorából — 19.00: Könnyű dallamok. — 22 00: Vidám magyar dalok.
Sohasem lehet elég a teljesítmények növelése, . ha a békéről és a szocializmusról van szó
— mondják a kanizsai vajgyár dolgozói
— A hé ke védelmi tick elsőrendű kötelessége kivennie részét a munkában a koreai béke műszak sikeréért _¦ mondja Orbán Valéria, a najrykiuúzsai Déltcjért NV yajiizeinóben. Miközben beszél. (ürge kezoivel gyors egymás- n tűn bán csomagolja be a 10 jlckás vajdarabokat. Vagy 700 ^§00 kilogramot becsomagol egy. napit! készül a legjobb vaj
az országban
— Én nem itt dolgozom eredetileg — mondja, — csak segítek. Ugyanis n koreai keműszak megkezdése előtt ráltaltuk. hogy a beteg kartártaink munkáját is ellátjuk,
\' sőt lultcljcsitjük a normájukat. .
Orbán Valéria elmondja.
¦ hogy ebben & fclajánlásuK- ban is a hős és győzelmesen harcoló koreai népre gondoltak mert ott is, ha az egyik katona kicsik a küzdők sorából, ketten ugranak a helyére.
A vajüzem az elmúlt negyedévben a tervelőirányzatot 152 százalékban _ teljesítette. Nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is kimagasló eredményt értek el. Ezt bizonyítja a TEÁL legutóbbi vaj- hirálata. mely szerint a kanizsai vaj minőségre és zsirtar- talomra legkiválóbb az országban.
— Nemcsak a vajüzemben értünk el kimagasló eredményt — büszkélkedik Szend- rői ^József, az tizem egyik vezetője, — hanem a tejbeguüj- tésben is- Népnevelőink állandóan tudatosították a dolgozó parasztság között a tejbe gyűjtés fontosságát és Így sikerült elérnünk, hogy n terv teljesítésünk 21 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez viszonyítva.
Felajánlás az u] norma túlteljesítésére
A termőién fokozásával együtt járt a termelékenység növekedése is. Az előző negyedévhez viszonyítva 100 Ft munkabérre eső termelési érték 108 ^ százalékot, az egy munkaórára eső termelési érték 116 százalékot és a kifizetett munkaórára eső termelési érték 117 százalékot tesz ki.
Ezeknek az eredményeknek az elérésében nagy szerepe volt a békevédelmi bizottságnak, amely most a dolgozókat ujabo harcra, a koreai békeműszak sikeres végrehajtására vezeti.
A dolgozók általában az uj norma 2r-A> százalékos túlteljesítését vállalták.
— Nem akarunk nagy Ígéreteket tenni — mondja Molnár Istvánná, — azután felstilni, amikor a teljesítésre kerül a 3or. Egyszerre keveset ajánlunk
fék de azt viszont túlteljesítjük.
Molnár munkájának egyébként óriási lendületet adott az az örvendetes esemény, hogy beválasztották a most megalakuló városi tanács tagjai sorába. Ezt a kitüntetést & koreai. műszakban még jobb munkával akarja meghálálni
6.200 liter emelkedós
Az üzem különleges szervezeti munkájú miatt nem tudják napról-nápra kiértékelni az ogyéni teljesítményeket, csupán az össztermelés emelkedését globálisan tudják kimu* tatni a napi termelési jelentésekből. Ebből is megállapítható. hogy a dolgozók szép eredményeket értek el. Az előző heti legmagasabb tej-feldolgozást ugyanis szerdán 6200 literrel túlteljesítették.
— Még nagyobb lesz az eredményünk — újságolja Foga- r&si Oyörgy az ujitási felelős. Ujitó komplex-brigádunk elhatározta. hogy még ezen a héten egy jelentős újítást vezet be.
Az egész üzemben a dolgozók a koreai műszakban még nagyobb lelkesedéssel és odaadással végzik munkájukat Ezt fejezte ki tömören Szerdahelyi József elvtárs: — Sohasem lehet elég a teljesítmények emeléséből ha „ béke ügyéről és a szocializmus megvalósításáról van szó.
A Párttal való kapcsolat megjavítása tette eredményessé a lovászi műszaki értelmiség munkáját
is uj normák bevezetése mindenekelőtt politikai feladat, amelyet a műszaki és technikai előkészítés és közreműködés csak alátámaszthat. Komoly szerepe van tehát az uj termelési viszonyok teremtette körülmények és lehetőségek kiaknázásában, a rejtoft tartalékok feltárásiban a műszaki értelmiségnek: mérnököknek, techvAkusdhnak, geológusénak. Az Ásványolajipari NV-knél különösen jó hatást keltett n dolgozók körében az uj normák sikeressége érdekében kifojte\'t műszaki-technikai munka, a műszaki értelmiség aktív részvétele a termelés viszonyainak megváltoztatásában. Kétségtelenül — ha csak a lovászi műszaki csoportértekezlet- bői vonjuk le a tanulságokat — arra a megállapításra kell jutnunk. hogy az eddig a műszakiak részéről elhanyagolt kapcsolat a Párt- és szakszervezet felé, vezetett arra, hogy a mérnökök, technikusok csak töröli szemlélői voltak a munkaversenynek, az ujitómazöálomnak, egy-két kivételtől eltekintve. Most azonban elérett is megtörtént Lovadban a gyökeres változás ée az első biztató kezdeményezések utat törtek a termelékenység emelése felé. Más oldalról gya- kcrlati munkájukat most már sikeresebben össze tudják kötni az elmélettel, ez viszont komolyín kihat a műszakiak és a dolgozók közötti viszony fokozatos megjavítására Is.
?
Dalimé mérnök sokat gondolkodott: mivel is segíthetné a legjobban a bék©-műszak sikerét, a koreai dolgozó nép szabadságharcát, amíg végűi a koromgyár termelésének racionalizálásával kapcsolatot újítást dolgozót? ki. fisnak segítségével nemcsak, hogy géz elégetése válik gazdaságossá, hanem a kamrákból való kiválasztás is tökéletesebb Int Ezzel az uji* tárni. amit a békemöatakban vezetnek be, napi 06 kiló kormot tehet megtakarítani, amelynek
pénzbeli értéke 442 forint, egy évre számítva pedig 160 ezef forint.
Több javaslatot tettek « dolgozók a termelés egyes folyamatainak helyes megváltoztatására s ebben, messzemenő segítséget nyújtottak a műszaki értelmiségiek. Amikor Szabó elvtárs a gépműhelyből felvetette, hogy az üzem vezetősége részéről hiányos a szabványos anyag kiadásának ellenőrzése s többször olyan alkatrészeket és anyagot kapnak, amire éppen nincs Is szükségük. Szakomul mérnök nyomban magáévá tette az észrevételt és felajánlotta a koreai műszakra a szabványok teljes kidolgozását.
__ Lh sem
magam távol a fizikai dolgozók lendületes murikavtrs
kezdeményezésétől — jelentette ki. — Jól tudom, hogy a béke melletti kiállásunk, a munka zavartalan menatir&k biztosításában való tevékeny részvételünk, fokozott követelményekkel jár. Ezért
teljesítem felajánlásomat s a felesleges anyag és
küzdése céljából munkám legjavát adom a békemüszakb\'an.
A gépműhely technikusa pedig, aki még ijemréglben Is azon az állásponton volt, hogy „a ml munkánk nem függ össze a politikával" — a műszaki értekezlet után nyomban röpgyülést tartott a gépműhelyben és lelkesen Ismertette a koreai háttal kapcsolatos feladatokat a dolgozóknak. „Az, hogy békénket megőrizhessük, az én ügyem l* — mondotta. Jóv&teheVetlen hiba volna elszakadni a Párttól, a békeharc vezetőjétől. A mi feladatunk az. hóm ma&mdlis segítség* adjunk a t&mélés tecftMliai
témeinek Hsfosltásában, hogy ’ mintegy ezé* is körmi hős szebadsdgharcesokat végső győzelmük kivívásában- \'
A tereéli hétre a lovászi olajmunkás dolgozóinak 73 síi- tett munkafelajánlást.
Vállalták, hogy ez uj normát 6—10 százalékban túl teljesítik. A műszaki értelmiség közül az eredmények előfeltételei biztosítására tettek felajánlást. ‘ Többen újításokat ajánlottak fel. A vállalás értéke összesen 238,813 forint értékben gyarapítja « magyar dolgozó nép államát.
9 kanizsai kefegyár versenye a koreai hét sikeréért, az uj normák tulteijesitéséért
A kanizsai Kefegyárban hétfő óta kettőzött szorgalommal folyik a munka. Egy héttel ezelőtt vezették be az üzemben az új normákat és most a koreai békeműszakban a dolgozók az új normák megdöntésével akarják megmutatni szeretetüket a Szovjet úni 6 iránt, harcos kiállásukat a béke ügye mellett és Korea szabadságharca iránti együttérzésüket.
Kimagasló eredmények
Az Irodában Pete Ferencné elvtársnő, az új vállalatvezető hosszú listáról sorolja azoknak a dolgozóknak a neveit, akik a koreai békeműszakban az új normájuk megdöntésével érnek el kimagasló eredményeket. — Beái Jánosné 196 százalék, Wlasics Ilona 149 százalék, Honráth Károlyné 177 százalék, TőrekesPálné 139 százalék,
Békési László 153 százalék és még vagy egy tucat kisebb eredményt sorol fel.
— A jó eredmények elérésében a btzalmtainkis jó munkával
jártak el — tudjuk meg Pete elvtársnőtől.
Békési László a faműhelyben a szalagfürészelésnél dolgozik, Jelenleg 153 százalékos teljesítménynél tart. Véglegesen csak szombaton tudják kiértékelni a teljesítményét, mert folytatólagos munkát végez.
Bedi Jánosné 196 százalék
— A jó bizalmi feladata — mondja Békési a kötelességéről — nemcsak előkészíteni a koreai békemüszak sikerét, hanem személyes példával is élen kell járni.
A famühely egyébként versenyre hívta ki a stancoló-mű- helyt a koreai békemüszak keretében. Eddig annak a műhelynek a dolgozói vezetnek. A legjobb eredményt Bedi Jánosné a nyeles-kefe gyártásánál érte el 196 százalékkal.
— Egy kicsit meglepődtem, amikor az új normával kezdtem dolgozni — ismeri be —, Az ú j normában ugyanis 86 darabot kell megcsinálni.
Gondolkozott egy keveset. Átérezte a koreai nép békeharcát és észszerüsitett a munkáján. Nem állította le hatszor a gépét, mint eddig tette, hanem csak háromszor. Harminc percet nyert és ezzel, valamint a jó munkájával el tudta érni, hogy naponta 166 nyeles-kefét gyárt.
Lemaradás a tervtől
A legutóbbi termelési értekezleten kiderült, hogy a dolgozók a második negyedévi tervüket nem tudták teljesíteni, sőt 25 százalékos lemaradás mutatkozott.
Be kell hoznunk a lemaradást — mondja Bediné —, mert "m akarunk szégyenben maradni. Most is a békéért, a szocializmus megvalósításáért küzdünk; nem szabad, hogy a tervünkben mégegyszer ilyen súlyosan lemaradjunk. „
Folyik a verseny az új normák megdöntéséért a nagykanizsai kefegyárban. A koreai nép győzelme nem kétséges. De győzni akarnak a munkaversenyben a kefegyár dolgozói is és erről munkájukkal is hitet tesznek. -
4
Sziahánovisfa bemutatók
A munkaversenymozgalom kiszélesítése érdekében a nagykanizsai Magasépítési NV szta- hánovista kőművesei az építkezéseken bemutatókat tartanak. Egy-egy munkahelyen néhány napot dolgoznak és ott átadják tapasztalataikat az ott dolgozó kőműveseknek. Legutóbb két halyen volt sztahá*
novista tapasztalacsere átadási Heresznyén és Borbáson. Ma- gaadi György atftahánovlsta kőműves hét négyzetméter falat 3 óra alatt egymaga rakott fel a borbási építkezésen. A heresznyei építkezésnél Gőbej József adta át sztahánoviets falazást módszerét dolgozó társainak.
Felvilágosító munka nélkül nincs C-fegyes beadás
— ezt példázzák a bucsoszenllászlái körjegyzőség községei
Kisbucsa
49 °/i
Nemeshetés
26 „
Nemesszentandrás
19 „
Nemessándorháza
14 „
Búcsuszentlászló
13 „
Többek között ez
volt teg-
napelőtt olvasható azon a ver-
senytáblán, amely a búcsuszent- lászlói községházán van. A azá- zalékazámos pedig azt mutatják, hogy a körjegyzőség községei mennyire teljesítették eddig ^-vételi jegyre előirányzatukat. Az eredmény — az igazat megvallva — alig mondható szépnek. De különösen akkor nem mondható annak, ha arra gon, dőlünk, hogy ezek a községek -augusztus 15-ig teljes egészében be akarják fejezni a terménybegyűjtési
Ez a
- lemaradás
azt mutatja, hogy a körjegyzőség községeiben a dolgozó parasztok nem érdeme szerint ke- selik ezt a kérdést, aminek valószínű oka viszont ax, hogy nincsenek is eléggé tisztában a tennénybegyüjtés jelentőségével. Ebből pedig nett nehéz arra következtetni, hogy ezekben az elmaradt közeégekbeh hiányos a népneve lómunka.
Pedig a ltmaradás nem lenne
feltétlenül „szükséges". Ki is lehetne küszöbölni jól megszervezett, eredményes felvilágosító munkával. Csakhogy éppen ez az, ami nincs és erre a kiáltó hiányosságra hívja fel a figyelmet a körjegyzőség versenytáblája, amely látszólag „kitűnő" eredményeket elért dolgozó parasztokat tűntet fel. Valójában pedig az a helyzet, ezek az eredmények más községek dolgozó parasztjainak eredményeihez viszonyítva, eléggé szánalmasak.
Ki hiszi el
például azt, hogy egy olyan 17 noldas kőzépparaszt, mint a kis- búcsai Hompó József — akinek három gyermeke van—az adógabonáján felül mindössze 3 mázsa gabonát tud beadni C- jegyre, amikor Búcsuszentlász- lón az 5 holdas Kálmán Sándor- né csaknem 4 mázsát adott be. Ugyanennyi gabonát adott be C-jegyre Nemeshetésen C2Ígány Ernő, akinek viszont 11 holdja van. ,
Ezek a hamarjában kiragadott adatok is azt bizonyítják, hogy komolyan vett felvilágosító munkával bt lehet hozni- a köz- fégek elmaradottságát.
A körjegyzőség egyes közié- gelnek elmaradását innák is
tulajdonítják, hogy ezeken a községeken önelégültség lett úrrá. Úgy vélik ezekben & községekben, hogy mivel jó ment az aratás, a behordás, elég jól megy a cséplés is, tehát — „jól kell mennie a terménybegyüj- tűsnek is, fölösleges erőlködni". Igaz, nem is lenne szükség „erőlködésre*1, ha ezt a feladatot is éppen úgy tekintenék a községek, mint az előzőket és éppen olyan lelkesedéssel tennének eleget most is kötelezettségeiknek, mint az ezelőtt valóknak. Az
önelógttltsóg
nagy veszedelmeket rejt magában — erre kell gondolnia Bű- csuszentlászló, Nemeaszentand- rás, Nemessándorháza és Ne- meshetés dolgozó parasztságának. Ha ezt a veszedelmet felismeri, minden bizonnyal eredményesen javíthat lemaradásán.
Legfontosabb feladat tehát ezekben a községekben! leküzdeni az önelégültséget és fokozni, fokozni, tovább fokozni a politikai munkát Ez az onroe- séga annak a betegségnek, amit úgy hívnek, hogy — lemaradás a terménfbegyüjtéfi versenyben.
Péntek, 1186. sor. U.
&
FELHÍVÁS az összes bekebizottságokhoz!
Szombaton délután, vagy vasárnap dc>!őtt minden községi békebizottság tartson értekezlete^ ahol az Alkotmány ünnepére történő előkészületeket és a gyors termény beadással kapcsola:os teendőket beszéljék alaposan át. A községi pártszervezet titkára az üiésen feltétlen legyen jelen!
Az értekezlet anyagát idejében megküldi
A MEGYEI
BÉKE VÉDELMI BIZOTTSÁG.
\'Tőirtk.
Értesítjük a MNDSz II. körzetének tagjait, hogy f. hó 12-én (szombaton) este fél 7 órakor Nagykanizsa Eölvös-iér 4. szám alatt lévő uj helyiségünk avatását
tartjuk. Kérjük asszonytársainkat,
hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg- Vezetőség.
Olcsó különvonat a Balatonra! A Szakmaközi Bizottság közli a dolgozókkal, hogy az IBUSz-szal karöltve f. hó 13-án, vasárnap kü- lönvonatot indít Fonyódig. Jegyek 6.50 forintos áron pénteken délután 4 óráig válthatók az IBUSz- jaál Sztálin-u. 8. alatt.
Apróhirdetés
Napos-csibe állandóan kapható. Nagykanizsa, Magyar-u. 9. Telefon: 142. (803)
Elcserélném különálló házban lévő kertes kettőszobás lakásomat vasút közelében lévő egyszoba-. konyhás lakással. Cim a nagykanizsai kiadóban. (807)
Eladom vagy elcseréléip egy kisebb házra nagykanizsai Teleki- u. 2. alatti házamat. Ugyanott el- dó Singer süllyesztős varrógép, 3+2-es rádió, Dürkopp stoppológép. (808)
Ingatlan vételt vagy eladást fegkedvezőbben közvetít. Mohácsi ingatlanközvetítő Nagykanizsa, Ady E.-u. 21. (804)
Fiatal, ügyes háztartási alkalmazottat 15-re felveszek. Nagykanizsa. Csengeri-u. 11. (810)
Elveszett egy fehér ballonkabát a nagykanizsai sétatéren. Kérem a becsületes megtalálót adja le a kiadóhivatalba. \' (811)
200 cm3-es Sachs agregátor 200 Voltos 1.5 KW-os dinamóval eladó. Megtekinthető Vellák garázsban. Nagykanizsa, Zrínyi M-u. 24. — (812) Bútorozott szoba kiadó fürdőszoba használattal. Cim a nagyka- rizsái kiadóban. (813)
Elveszeti kedden este Nagykani\' zsa. Vörösmarty-u. 63. sz. alól 4 drb. liba. Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutalom ellenében juttassa vissza. (814)
MOZI
VÁROSI MOZGÖ NAGYKANIZSA Péntek:
Szovjet film!
TENGERÉSZ LEÁNYA Szovjet leánya a tengeren is megállja a helyét Főszereplők: Beijajeva, Peltoeg,
Csisztjakov, Arkazov, Augusztus 13-án, vasárnap . délelőtt 10 órakor matiné 1 forintos helyárakkal MESE A TÜZMADARRÓL EUbdásek kezdetei: Hétkőzna- pokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3> 5, 7 és 9 órakor.
Pénztárnyitás: Hétköznap kéz- dés előtt 1 órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél 1-ig és kezdés előtt 1 órával-
ZALA politikai napilap Felelős szerkesztő: Szántó Jenó. Pelelős kiadó: Darabos Ívén. Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Teletöm 250 Nagykanizsa. Zrínyi Mlkttt-n. 29. telelőn: 84,
Kiadóhivatal: NagyknOftia. * Kéasült a Vasmegye Nyomdában, J$mbathely, Kossuth Lajes-u, 6 „ .. Telefon: 75.
Nyomdáért felel: Hegedűs Gytda
A fejlett technika a len fűrészüzemben
legyőzi a laza normákat
.Jjmrunkban a bérek gyorseb• bán emelkednek. mint a termelékenység. Világos, hogy azt a helyzetet sokáig fenntartani nem lehel, ha nem akarjuk, hogy népgazdaságunkban komoly visz- szaesések következzenek be“ — mondotta Gerő elvtárs a KV, május 31-én irtott ülésén.
Ahogy ez a megállapítás vonatkozott általában az ipari tér. melcsben résztvevő üzemeinkre, vonatkozott a lenti fűrészüzemre is. Maguk a dolgozók. Is észrevették még az uj normák bevezetése elő\'t, hogy a termelésnek ez a módja nem tartha-ó fenn sokáig, mert a loza normákkal végeredményben aláznánk eddigi eredményeinket. Világosan kitűnt ez a
tarthatatlan helyset
a második negyedév termeléséről készített statisztikai adatokból. A legutóbb megtartott termelési értekezleten többek között kiderült, hogy az üzem a megengedett béralapot a második negyedévben kereken 40 ezer forinttal túllépte, ami annyit jeleni, hogy az előző év ugyanezen időszakához viszonyítottan az egy munkaórára eső átlagórabér 2.19 forinthoz képest a tervév második negyedében 2.55 forintra emelkedett. A 36 filléres átlagbéremelkedést világosan megmagyarázzák a laza normák, amelyekkel its is köny- nyüszerrel lehetett teljesíteni 170—180 százalékot. Nem volt ritkaság, hogy például a széldeszka kihordásnál 160—170, & kötegfa készítésnél 180—190 százalékot is elértek anélkül, hogy a dolgozók különösebben megerőltették volna magukat. Más oldalról jelentős mértékben hozzájárultak a normák elavulásához az, azóta bevezetett ujitások, észszerüsilések, a dolgozók begyakorlottsága, szakmai tudásuk színvonalának emelése. Mindezek a tényezők szükségessé tették a norma rendezését, amelynek utján nemcsak a verseny fokozódására, a versenykedv növelésére, hanem az
igazságos bérezésre
is lehetőség nyílik.
A most folyamatban lévő koreai héten \' annál is inkább könnyebb lesz túlszárnyalni az újonnan megállapított tnormá- kat, mert az üzemben éppen most vezettek* be néhány újítást, «azonkivül (gondoskodtak arról is, hogy a gépeket a szükséghez mérten teljesen rendbehozzák, kijavítsák. Bizonyosra velíető, hogy a kollektív felajánlást — azt, hogy a dolgozók 5 százalékkal teljesitik túl az uj nöhná- kat — Neljesitik is. Különösen segíti a verseny kiszélesedését ¦az a tény, hogy az egyéni versenyben állók száma egyre gyarapodik. Az utóbbi időben ezen a téren
lényeges javulás
tapasztalható: az előző hónaphoz viszonyítva 70 százalékkal óméi- kedett az egyéni és páros versenybe lépők száma. Mit eredményezett ez? Legelsősorban is azt, hogy fejlettebb munkamódszer mellett lényegesen megkönnyebbült a munka, egyszerűsödtek a munkafolyamotok, észszerűbbem rendezték el az áru feldolgozásának helyeit. Uj vasast építések a szállítás meggyorsítására, a Furján-gattert kicserélték egy gyors, nagyobb teljesítményű gatterrel, azonkívül három szélező -feldolgozót állítottak be a termelésbe, a szortirozót pedig zz uj követelményeknek megfelelóleg átépítették. , ;
Az üzemben végrehajtó# nagyfokú racionalizálás kézenfekvővé tette a dolgotók előtt, hogy exsn az állapoton ~~ * 1*» te normák teremtette arft&yfa* lanságokon ~ mielőbb gyökeresen változtatni kell Ez a felismerés érlelte meg . a dolgozókban a normarendezés szükségéé-
ségét és ezért is csatlakoztak örömmel
* ax uj normák túlszárnyalására
a koreai hét sikerére irányuló nagyszerű kezdeményezéshez. Ezért vállalta Tótiván József gatteros, hogy normáját 5 százalékkal túlteljesül a békemü- szakban. Furján Károly brigádjával együtt 10 százalékot vállalt. László József ingás 5,
Kremzner Gyula gömbfa kirakó társaival cgyüt^. ugyancsak 10 százalékot vállalt a békemü- szakra.
Ezt azonban nemcsak vállalták, hanem sikerrel teljesitik is! Tudják az üzem dolgozói, hogy a koreai hét újabb súlyos csapást jelent az ellenségre, ezért válaszolnak még jobb termelési eredményekkel az amerikai gyarmatosítók aljas koreai provokációjára.
Felkészül a járási tanács alakulására a zalaszentlászlól körjegyzőség
A járási tanács megalakulásának napját munkafelajánlással ünnepük a zalaszentlászlól körjegyzőséghez tartozó községek dolgozói. Zalaszentlászló Gyülevész és Sénye dolgozó parasztjai ennek tiszteletére fejezték be idő előtt a csépiéit. Alkotmányunkat is azzal ünnepük, hogy a begyűjtést éppen a járási tanács megalakulásának napjára, augusztus
15-re befejezik. A községekben a begyűjtés- ütemének gyorsítására
fokozták a népnevelőmunkát. s a népnevelők házról- házra járva győzik meg a dolgozó parasztokat a terménybe- gyüjtés gyors teljesítésének jelentőségéről. Ebben a három községben elhatározták azt Is. hogy minden utcát névtáblával jelölnek meg. Az utcákat dolgozó népünk nagyjairól nevezik el. Ezenkívül házszámtáblával látnak el minden egyes lakóházat is. A táblákat már meg is rendelték. •
Uj hivatali épüleiben kezdi működését a nagykanizsai járási tanács
Néhány nap múlva alakulnak meg a járási tanácsok. A közelgő időpont sürgetővé tette “Nagykanizsán, hogy a leendő járási tanács valameny- nyi hivatala egy helyre költözzék.. Ez meg is történt, s a nagykanizsai járási főjegyzői hivatala teljes egészében átköltözött az erre a célra legalkalmasabbnak talált épületbe. a volt pénzügyi szék; házba. Ide költözött a járási mezőgazdasági osztály is amelyet
a földszinten helyeztek el az, ipari-kereskedelmi oszlály- lyál, valamint a népművelési osztállyal együtt. Az épület első emeletén van a pénzügyi osztály. A második emeleten pedig a járási tanács igazgatási osztálya és titkársága lesz. s itt lesz az elnök és a titkár hivatala ts. — A pénzügyőrség a pénzügyi székházból a járási főjegyzői hivatal volt helyiségeibe költözött.
Biztosítják az anyagellátást a koreai hét sikeréért a Gépjavító NV-nél
. Meg kell valósítani a pádtól- pádig való anyagellátást* — javasolták a nagykanizsai Gépjavító NV dolgozói a legutóbbi termelési értekezleten. Azóta csupán néhány nap telt el, de a vállalat vezetősége máris gondoskodott a javaslat teljesítése felől.
A koreai békemüszak megkezdése előtt már szinte kifogástalanul megszervezték az anyagellátást. Hét óra előtt jó néhány munkapad mellett- ott álltak egyL más mellett sorjában a szükséges i-oyajzok.-A pádon • készen várta a. dolgozót a tervrajz és a munkalap.
— Nem kellett senkinek sem szaladgálni a művezetőkhöz vagy esetleg máshová .munkáért — mondja Málek József elvtárs, — aki most az anyagelőkészités munkáját irányítja. — Mindenkit várt munka és ezzel jelentős időt takarítunk mega termelés számára.
A segédmunkásoknak és az anyagellátóknak ez a felajánlása a koreai békemüszakra. Ezzel akarják elősegíteni, hogy a teljesítményben dolgozó társaik teljesítményeik állandó fokozásával tudják megmutatni harcos.békeakaratukat.
De nemcsak a műszak megkezdése előtt készítik oda a dolgozóknak a Szükséges anyagot, lelnem napközben is. Málek elvtárs időnkint lejárja a gépeket. Gyakorlatból tudja — hiszen ő Is esztergályos —, hogy melyik munkával mikor végeznek.
—- Mire befejezik &z egyik műm- ktt. már ott m m másik — mondja —, ao* előtte valamivé!, úgyhogy aki a gépen dolgozik, már előre gondolkozhat azon, milyen munkamódszerrel végzi el a következő munkát. Természetesen
ezt nemcsak most, a koreai műszakban csináljuk igy, hanem ezután is, mert csak az anyagellátás állandó biztosításával tudjuk a munkaversenyt kiszélesíteni.
Sft&t\'t
Nagy küzdelmet igér a Sz. Lokomotív—Oiajmunkás találkozó
Régi ismerős, a Szombathelyi Lokomotív NB I-es csapata játszik vasárnap barátságos mérkőzést az OlajjnurJtással. Nagykanizsán még most is sokat emlegetik az elmúlt ősszel határtalan balszerencsével elveszített mérkőzést, amely sokban elősegítette a csapat kiesését az NB I-ből/ Bajnoki küzdelemben most nincsen mód a javításra, de a barátságos játékban javítani szeretnének a kanizsai fiuk. A Szombathelyi Lo- komoMv tavaly nem sokkal volt jobb az olajosoknál, inkább szerencsésebb. Szombathelyi vélemények szerin * a Lokomotív vasárnapi bemutatkozása csalódást keltett. Ezzel szemben az Olajmunkás játékával — az edzéshiány ellenére is — elégedettek voltak a szurkolók. Nagy küzdelem lesz, mert a kanizsai csapat védelme is óriásit javult és a támadósoja sem gyengébb ellenfelénél. Talán csak a fedezetei jobbak a vendégeknek. A mérkőzést fél 6 órakor kezdik a Vár-uU sporttelepen.
Toto-jóslat óink*
Szegedi Textil—Szegedi Lók. 2 x, Makói VSK—Szolnoki MTE x
2. Kecskemét—E. Lendület 1 x, Kiskunhalas—K. Lombik 2 x, Cegléd—Pereces 1 2. SFAC—S. Lokomotív 2 x, Hatvan—GSE 2 1. Ganz—VDTK 1 x, Moszkvai Szpárták—M. WSz 1 1, Bratis\'.a- va—Vitkovice lemarad. Teplic— Dinamó elmarad. MTSE—M. Pamut 1 1. Kerámia—É. Húsos 1 1.
Kitünően sikerült sportdélutánt rendezett a pákái rendőrőrs a község ifjúságának bevonásával. A röplabda mérkőzésen Csömödé- ri DISz győzött a pákái rendőrcsapat ellen 2:1 arányban. A vendégek csak egy hajszállal bizonyultak jobbnak. A Lovászi rendőrcsapatnak viszont 2:1 arányban sikerült legyőzni a csömödérieket. Nem. volt. hiány a labdarugó mérkőzésekben sem. Lovászi mindkét csapata kemény küzdelemben csupán egy-egy góllal győzött. Az első csapatok találkozóját 5:4, mig a második csapatok mérkőzését 2:1 arányban nyerte meg a Lovászi csapat. A sportdélután nagyszerűen sikerült és a mérkőzéseken kint volt Páka apraja és nagyja. (Béky)
„Nem törünk a bajnokságra"
Lyka edző az Olalmunkás NB Il-es kilátásairól
Másfél hét választ el az NB II-es bajnoki rajt indulásától. Sok ezó esik az Olajmunkás berkeiben, a szurkolók körében milyen szerepet játszik majd az NB II-es bajnokságban az Olaj munkás. Erre adja meg a választ Lyka Rezső> az Oiajmunkás uj edzője.
— Mindenki meggyőződhetett róla, hogy szellemben és játékfelfogásban egészen más csapat lépett legutóbb a pályára — mondja az edző. — Hibák és hiányosságaink azért még bőven akadnak. A hibák abból erednek, hogy még nincsen a gárdának megfelelő edzése. A hiányosságunk pedig az, hogy nincsen megfelelő jobbösszekötőnk. Az előbbin szorgalmas munkával javítani tudunk, de annál bajosabb a másikon.
A vérmesebb szurkolók bajnokságról, sőt újabb NB I-be jutásról álmodoznak.
— Nem törünk a bajnokságra mondja Lyka edző. — A múlt hibáiból levontuk a tanulságokat.
Célunk: egy,fiatal, jószellemü csapatot összehozni, amely stílusos és gólratflrő játékká] szórakoztat* ja a híveit. Prímádonnáskodások és egyéni trükkök helyett szép
és eredménye!, játékra törek- _ ..._____-----------------
szikik. Tudjuk, hogy az őszi baj- J a bajnokságban és a harmad* nokságbao óriási küzdelem lesz. helyen végzett.
Szeretnénk az első hat között végezni. Nem mondom, jövőre már szó lehet esetleg a bajnokságról is.
Sokat foglalkoztatja a szurkolókat Károlyi ismeretes távozása ia.
— Cseppet sem esünk kétségbe távozása miatt — mondja az edző. — Azt hiszem, most éppen az ilyen játékosszellem gyökeres kiirtásán fáradozunk. Nem mondom, mint játékost használni tudtuk volna, de inkább legyen gyengébb, de jobb szellemű a csapat, mint az előző években volt,
sporthírek
Az NVSK labdarugó csapata vasárnap a KDSK-val játszik barátságos mérkőzést Kaposváron.
Az Olajmunkás ökölvívó szakosztályában szorgalmasan folynak az edzések. A vezetőség a hónap végére tervezi az első mérkőzését. Tárgyalások folynak a Győri Vörösfonál és a Martfűi BDSE együtteseivel. _
Az MNTE csapata vasárnap délelőtt fél 11 órákor a Szombathelyi Ftostás NB 111-as csapatával játszik barátságos mérkőzést. A vendégcsapat az elmúlt bajnokságban fen jól szerepelt, alig maradt lé
A Minisztertanács rendeletben módesifeHa az 8nÜff (ermel5az5Telkezetek éa a iermelssi öveik szeli csoportok mfikodési szabályzatát
A „Megvédj ük a Bókét" mozgalom Országos Tanácsának ülésén megbélyegezték a fasiszta Péteri püspököt
Vjabb kimagasló eredmények a koreai műszakban
VI. évfolyam 186
Terménybegyüjtés és Koreai Hét
Az egyik zalai községben — Zaiaszentmihályon — a dolgozó parasztok úgy határoztak, hogy a maguk módján ők is részt kertiek a koreai hét sikeréből. A módon nem kell sokát gondolkodni. Mert hogyan L is mutathatná ki jobban ezelc- ben a hetekben egyetlen dolgo- sŐ paraszt is tántorithatatja- nul harcos békeakaratát, mint a terménybegyüjtés feladatá- uak sikeres megoldásával? A zalaszentmihályi dolgozó pa- ntsztok — és azóta már több \'más község dolgozó parasztsága is — azt határozták el, hogy a Koreai Héten tovább ! fokozzák a termény begyűjtési \' versenyt. 8 az ipari mnnkás- -sággal kéz a kézben menetelnek tovább a munka frontján ugyanazon a cél felé. amely a Puszan felé menetelő hós koreai harcosok előtt is lebeg, — a békéért.
A koreai nép győzelméért, a békéért harcol Zala megye dolgozó parasztsága is a ter- TOénybegyüjtéssel. a begyűjtési versennyel amely mindjobban kiszélesedik és mind jobban hatalmába keríti megyénk valamennyi dolgozó parasztját. Folyik a nagy verseny a békéért, s ezzel készül a zalai dolgozó parasztság népünk nagy napjára, az Alkotmány ünnepére.
A terménybegyüjtcsi ver- senv nagv komoly célokért folyik — oz biztosítja sikerét Helytelen lenne, ha nem követnénk el mindent a teljes siker érdekébon mondván, hogy a siker arnugyis biztosítva van. Zala megye községeinek túlnyomó többség© tisztában van azzal, hogy^ oktalanság lenne arra várni, hogy a sült galamb a szánkba repül, más szavakkal: a terménybegyűjtési versenynek minden* képpen sikerrel kell végződnie. még akkor is, ha nem teszünk érte semmit. Hogy ez mennyire igy van, arra szó* moru példa azoknak a községeknek a versenyben elfoglalt dicstelen helyzete, amelyek valóban nem tettek semmit Zalaszentgrót. Borsfa, Zala- koppány és még egy néhány község példája bizonyítja, hogy ölhetett kezekkel, tétlenül ülve sohasem érhetünk el eredményt. \'
Ezekre a községekre gondolva jut eszünkbe, hogy az egyik fővárosi üzemben néhány napja érdekes térkép áll a dolgozók érdeklődésének homlokterében. A térkép Koreát ábrázolja, s pontosan fel van tüntetve rajta a front vonala. Ezen a térképen kis zászlócskák vannak. Azon-a részen, amelyet a néphadsereg felszabadított a Koreai Hétre felajánlást tett dolgozók zászlócskái vannak. Akik nem tettek felajánlást, azoknak a zászlócskái a még fel nem szabadított területen vannak mintegy jelezve, hogy azok áz-im- perialistákkal együtt futnak a tenger felé. Szerencse, hogy az ilyen zászló szinte elenyészően csekély. .
Körülbelül igy vannak ezek a községek Is. amelyek lemaradtak a terménybegyüjtéfl versenvbmi. Bár nem hisz-
Zalaszentmihály túlteljesítette
a 200 százalékot
Fokozni kell a C-jegyes beadást és a takarmánygabona begyűjtést
• A megye dolgozó parasztsága a terménybegyiijtési verseny során újabb és újabb győzelmeket arat. Egymás után jelentik a megye községei, hogy augusztus 20-ára, az Alkotmány ünnepére vállalt kötelezettségüket máris túlteljesítették. Szépétnek A—B—C jegyre egész évi előirányzatát 118. Zal a szentmárton. Gara bonc 109, Iklódbördőcé. Szent péterur. Nemesszer és Gétye 106 százalékban teljesitették- Galambok, Batyk, Hernyék és Pakod péntek reggel a 98 százaléknál tartott. Murakereszt- ur A—B—C-re a takarmánygabonát is 100 százalékban beadta!
Mm még 4 forint m prémium
A cséplési munkával Zalában 80 százalékban végeztek csütörtök délig. A megye ga- bonabegyüjtési teljesítése A— B vételi jegyre búzából és rozsból: 80 százalék, C-re pedig 42 százalék. A szabadgabona beadásának üteme még mindig vontatottan megy. Pedig Zalaszentmihály. Zalavég, Zalasárszeg és egy egész- sor község példája úmtatja, hogy bőséggel van felesleg minden egyes községben. A Párt népnevelői tudatosítsák a falu dolfiozó parasztjai között, hogy a mai napon még meg van a
4 forintos prémium, éljenek a
lehetőséggel minden
ben! Minden beadott mázsa gabona a békét erősiti. erősebb lesz a hadseregünk, több gép, iparcikk, ruha jut a falu fizuméra.
Különösen le vagyunk maradva a takarmánygabbegyűjtésben: A-B-zab 68.
árpa 40 százálékl C jegyre meg rosszabb az eredmény: zab 16, árpa 10 százaléka az előirányzatnak!
Elif az egermzegl Járás
Á takarmánygabonával a kulakok uszítására . megindult a feketézés. Minden dolgozó paraszt ^érdeke, \\hogy leleplezze a saját falujában ezt a spekulációt. A gabonabegyűjtési versenyben péntek reggelig beérkezett jelentések alapján: ^_B c
1. Zalaegerszegi j. 94% 27%
2. Nagykanizsai j- ‘ 93% 19%
8. Zalaszentgróti j. 80% 18%
4- Letenyei j- 62% 21
5 Lenti j. 48% 19
Városok közötti sorrend:
_g q
1. Nagykanizsa 79% 27%
2. Zalaegerszeg 72% 14% A cséplés ütemét fokoznunk
kell. A határidő, amit Alkotmányunk évfordulójának tiszteletére befejezésként vállal, tünk. a mai nappal lejár! Minket pedig az jellemez, hogy ígéretünket valóra is váltjuk.
Zalaszentmihály a megye első terménybegyiijtő községe.
Csütörtök este jelentették a falu dolgozó parasztjai: 203
százalékos eredményüket augusztus 18-áig 230 százalékra fokozzák! Komárváros teljesítménye \'A—B—C jegyre 179, Zalamerenye 169, Zalasárszeg 165. Zalalövő 145, Pacsa 144, Csődé 1A0, Zalavég 136, -
nek 119 és Csömödé 115 százalék.
Leggyengébben megy a begyűjtés Kustánszeg, Zalaeséb, Németfalu, Zalaszentgrót, Csonkahegyhát községekben.
Ezeken a helyeken legsürgősebben meg kell javítani a
népnevelő munkát \'és teni a terménybe gyűjtési versenyt Népnevelőink fokozottabb mértékben kapcsolódjanak bele a gyors beadás kájábaSzemélyes példaadás. sál járjanak az egyénileg gazdálkodó kis- és középparasztok előtt- Mondják el azt is, hogy a Minisztertanács határozata gondoskodik a legjobban begyűjtők
sáról. Erre a célra két millió forintot ad Népköztársaságunk!
A mintaközség példát mutat
i
Alkotmányunk ünnepére tszcs-t alakítanak Zalalövón
Zalalövő mintaközséghez illően kívánja megünnepelni Alkotmányunk ünnepét. Teljes erővel folyik a munka, hogy augusztus
20-ra termelőszövetkezeti csoportot •v31aki,0ín3k. Takács Já nos élvtárs mint&gazda az előkészítő bizottság elnöke. Köztiszteletben álló dolgozó parasztember, elismert jó gazda. A községben minden munkában az első 0 kezdte meg a begyűjtést is, az ő terményfeleslege került be elsőnek a szőve* keze ti magtárba. Példamutató a község többi kis* és középparasztja előtt. Most is éten jár a példamutatásban.
Szaporodnak a belépők
— Szégyen is volt ránk nézve — tekint ie mellén a mintagazda jelvényre —, hogy mintaközség létünkre nem volt termelőszövetkezeti csoportunk. De most aztán már elhatároztuk, hogy végére járunk * dolognak. Szerveztünk egy csoportlátogatást Vasszilvágyba. Amit ott láttunk, az meggyőzte a még kételkedőket. Most már hatjuk\'mi is a magunkét. 14 családból 33 tag irta eddig alá a belépési nyilatkozatot, de ez a szám naipról-napra szaporodik. Olyan nagy a lelkesedés azok között, akik már határoztak, hogy mindegyike kért még egy- egy belépési nyilatkozatot, hogy Alkotmányunk évfordulójára, — mire megalakulunk — mindegyik hoz még egy uj tagot.
Alaposan kiveszi részét a szervezésből Horváth Lajos és családja\'is. Mindnyájan belépnek. Hat hold földdel, és négy darab marhával. :
— Nem tartunk meg semmit,
á szerszámokat is —
magyarázza Horváth Lajosné elvtársnö. — Nagyon fontos, hogy keílö erővel indulhassunk,
Ezért viszünk be . .Hiszen
ott i* a miénk lesz. Példamutatóan akarunk dolgozni. Ne. künk, kommunistáknak különösen elsőrendű kötelességünk ez.
Nem is veszünk be akárkit.. Először megnézzük, . hogy\'
tes, jó munkás-e. Közöttünk csak. ilyennek lehet helye. . •
* Jó a szervező munka
Zalalövön jól fogták meg a- szervezési munkát. Helyesen és kellő Időben szervezték meg a vasszilvágyi termelőszövetkezet látogatását. Ez győzte meg véglegesen Pesti József négy holdas kisparasztot is.
— Olyan kazlakat, meg hízott disznókat láttam ott, hogy mindjárt láttam, aki itt dolgozik az nem éhezik — adja elő nagy örömmel. — Mikor aztán a lakásokat is megnéztem, a tele ruhásszekrényeket, a tömöd kamarákat, a boldog, gondtalan, vidám életet, én abban a pillában határoztam Pedig a reakció azt hiresztelte itt Zalalövön, hogy Vasszilvágyon a szövetkezeti asszonyok a szomszédba járnak kölcsönkérni egy rántásra való lisztet. Mikor megkér deztem tőlük, hogy igaz-e, csak nevettek. Aztán megmutatták a lisztesládákat. Szinülti gvolt az valamennyi.
Az ellenség;sem alszik
A reakciónak persze nem ünnep Alkotmányunk egyéves évfordulója. Minden erővel igyeV- |hól.
szik meggátolni a csoport megalakulását. Az ellenség, „• kulák- ság szószólója a 21 holdas módos gazda Kovács József (pipás), aki a felszabaduláskor a földoszló bizottság . elnökeként működik A földosztásban nem. feJedfcezfií meg magéról, mert a legjobb földeket juttatta magának. Mcst azonban megfeledkezik arról, hogy a demokrácia jóvoltából jutott- jómódhoz és azzal igyekszik lebeszélni a becsületes kis- és középparasztokat, hogy „a csoportba csak a rongyosolt a koldusok állnak be, a küknek
nincs mit enniük."
A méltó választ azonban megkapja -nZ ellenség, az egyik fő felbujtó* a sötét-majori Móricz kulákkal együtt. A Párt iránymutatásával, a népnevelők segítségével fáradhatatlanul járja a falut az a 33 tag, — aki már döntött — a következő 33 uj tagért.
Akárhogy ágál. akárhogy búj- tógát a reakció, a falu becsületes dolgozói mégi« megmutatják, hogy Alkotmányunk ünnepén, augusztus 20-én tszcs alakul Zalalövön.
SchöfefÜn Aladár. a Kossuth- dijas kritikus és irodalomtörténész. hosszas szenvedés után, 78 éves korában elhunyt. Temetéséről a Magyar írók Szövetsége^ gondoskodik. A temetés a főváros által adományozott díszsírhelyre szombaton, aueusztus 12-én 3 órakor lesz a Kerepesi temető haloltasházá-
ha egy hasonló térképen ok is úgy lennének megjelölve, mintha az imperialistákkal együtt futnak. A lemaradt községeknek * erre kell gondolni és a tétlenséget, a semmittevést a gyors cselekvésnek kell felváltania, hogy a 4. 7. 14, 18 ét egyéb szánalmas százalék-eredményre csak • úgy emlékeznünk, mint egy hihetetlenül romálamra..
He körülbelül igy szeretnénk emlékezni arra & ia
_________ nagyon ii
<o»w.uüu..w« „„- .gyengének mondható • éressük;
ho‘gy rszivesen vennék.Hnínyre, amelyet Zala megye
eddig a C-jegynél fel tud mutatni. Ez a harmincegynéhány százalékos eredmény is arra mutat, hogy Zalában nem mindenütt fogták kézbe kellő komolysággal az ügyet és a sültgalambváráé közben elmaradt a cselekvés. bár a me- <rye csaknem valamennyi községe -csatlakozott Szegvár és Mindszent kezdeményezéséhez.
Hanem ez az eredmény még- Volamire mutat. Mégpedig arra, hogy a terménj begyül tés során, eddig alaposan elfeledkeztünk \'aítól, hogy a búzán
és a rozson kivül van még a világon árpa és.zab is. amelyekre
ugyancsak van előirányzat. Tehát ezt is teljesíteni kell! Mi pedig erről megfeledkeztünk, a gabonaféléknek ezt a ..mostohábbjait41 elhanyagoltuk, s teljes erővel a búza és rozs begyűjtési előirányzatának teljesítését szorgalmaztuk.
Szerencsére ezt a mulasztást idejekorán észrevettük ás most már a népnevelőknek is legyen góndjnk arra, hogy szorgalmazzák áa árpa és a
zab begyűjtési előirányzatá* nak teljesítését is. mert csak igy lesz teljes a terménybegyűjtési verseny sikere.
így folyjék tovább terménybegyűjtési verseny, amely most összekapcsolódik a Koreai Héttel és közelebb viszi dolgozó népünket is ahhoz az egyre közelebbi célhoz, amelyért Korea hős népe is harcol az imperialista elnyomók ellen. Közős a harcunk a békéért, a közös a oélnnk is: a szóelállásra*.
il minlszíerfanács rendeletben módosította
az önálló termelőszövetkezetek és a termelőszövetkezeti csoportok működési szabályzatát
Termelőszövetkezeti csoportjaink és a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődését fokozott méretekben vitték előbbre az elért, meggyőző terméseredmények. A meggyőző eredmények láttán egy. re több és több dolgozó paraszt, köztük számos középparaszt lép be a csoportokba, egyre több és több az uj belépők csoportja és uj csopprtok alakitá- séf előkészítő bizottság alakul. Termelőszövetkezeteink fejlődése során felvetődtek azonban olyan kérdések, amelyek nincsenek tisztázva az érvényben lévő működési szabályzatban.
Egyre több termelőszövetkezet és teönelőszövetkezeti csoport fordulja földművelésügyi miniszterhez. Ezek az egyes kérdések Így: a háztáji gazdálkodás, az öregek és terhes anyák segélyezése, az isrolára küldött tagok családjának ellátása, az újonnan belépő tagok által a gazdasági felszerelés után fizetendő térítés a tagok áltat végzendő évenkénti kötelező munkaegység-teljesítés legalsó határának. stb. szabályozása.
Kitűnt az is a csoportok javaslataiból, hogy e kérdések rendezése nagyban elősegíti azt is, hogy a csoportok taglétszáma növekedjék, mert
sok egyénileg dolgozó paraszt húzódott a csoportba való belépéstől azért, mert ezeket a kérdéseket még nem rendezték.
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa rendeletben módosította a működési szabályzatot. Az önálló termelőszövetkezetek működési szabályzata és a közösen termelő (ül* tipuS) dolgozó parasztok működési szabályzata több pontban módosul.
Ezek a módosítások nagyban elősegítik a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődését
Elhárulnak ezáltal azok az akadályok, amelyek eddig a fejlődésben a kérdés rendezetlensége miatt mutatkoztak.
A rendelet elsősorban szabályozza a termelőszövetkezetek gazdálkodási területét, A működési szabályzat első pontja lényegesen módosul azáltal, hogy a rendelet világosan szabályozza a háztáji gazdálkodás kérdését. Ugyanis a termelőszövetkezeti tag jogosult . családtagjainak számához képest fél-háromnegyed katasztrális hold szántót vagy megfelelő nagyj- *águ más müvelésT ághoz tartozó földpt háztáji \'gazdálkodás céljára megtartani. Ebbe a területbe bele “kell számítani a ház körül lévő veteményes kertet, szőlőt és gyümölcsöst, valamint a be nem én-tett házhelyet is. A házkörüli szőlő* és gyümölcsöst, ha annak területe a fél katasztrális holdat nem haladja meg, egyszeresen, ha a fél kataszteri holdat meghaladja, vagy a szőlő, illetőleg gyümölcsös nem a ház körül fekszik 4—5-szö- ros szorzatban kell számítani.
A termelőszövetkezet gazdálkodási területéhez és lehetőségeikhez mérten
** annak a tagnak is lehet legfeljebb fél katasztrális hold területet háztáji gazdálkodásra való használatra engedélyezni, akinek a belépéskor nincs földje.
A háztáji gazdálkodás kérdésének teljes rendezéséhez tartozik annak rendezése, hogy milyen és hány állató* tarthat meg a tag háztáji gazdálkodásban. Mindenekelőtt az a lényeges, hogy a termelőszövetkezet tagjai a közős termelésben összes igavonó állataikkal. valamint a háztáji gazdálkodás kereteit meghaladó haszonállataikkal vesznek * részt.
A tag saját és családtagjai háztartási szükségletére háztáji gazdálkodásban tarthat: egy
¦MriSet, 1*60. aug to.
darab tehenet, egy növendékmarhát, egy kocát szaporulataival, öt juhot vagy kecskét, korlátlan számban baromfit, házinyulat és mehet, továbbá a család szükségletéhez mérten egy-két hízósertést,
A termelőszövetkezet tagjai összes igavonó állataikkal a közös termelésben veszned részt. Ha a tagnak a háztáji gazdálkodáshoz lgásállatra van szüksége, azt a termelőszövetkezet kedvezményes feltételek mellett bocsátja a tag rendelkezésére.
A háztáji gazdálkodás kérdésének alapvető rendezése igen nagy mértékben segíti elő a termelőszövetkezetek fejlődését. Eddig ugyanig sokszor vitára adott okot az a kérdés, hogy a tagok mennyi földet, hány állatot tartanak meg háztáji gazdálkodásukban. A kérdés rendezetlen volta számos esetben a belépni szándékozó uj tagoknak is nehézséget okozott elhatározásuknál. Ez a kérdés most a termelőszövetkezetek javaslatainak megfelelően rendeződött>
De hasonlóképpen rendeződött az a kérdés is, hogy a belépő tagok * földterületeknek, igás- és haszonállatainknak a háztáji gazdálkodás mértéken felül a közös gazdálkodásban való bevétele mellett még mivei járulnak hozzá a már meglévő közös szövetkezeti vagyonhoz.
A belépő tag a közös gazdálkodásba bevitt földterületnek szükséges vetőmagot is beviszi a közös gazdálkodásba. Hasonlóképpen be keti adnia a be. vitt állatokra eső takarmányt h.
A közös gazdálkodásba bevitt igás- és haszonállatok, továbbá vetőmag és takarmány értékének 15 százalékát a közös szövetkezeti vagyonhoz kell csatolni. A 15 százalékon felüli összeget négy évi egyenlő részben kell kifizetni a tag részére.
Természetes ezek után, hogy a közös szövetkezeti vagyonhoz hozzá kell járulnia annak a tagnak ü, aki a termelőszövetkezetbe való belépést meg* előzőén igás- és haszonállatait a rendes gazdálkodás kereteit meghaladó mértékben eladta.
Ebben az esetben az eladott állatok értékének 15 százalékát kell befizetni a tagnak a közös szövetkezeti vagyonhoz való csatolás végett. Ellenkező esetben az éwégi Jövedelemelosztáskor a jövedelem részesedésből kell levonni ezt az összeget,
A termelőszövetkezetekben a munkaszervezés döntően befolyásolja a terméseredmények növekedését. A termelés zavartalan menetének biztosítása és a munkaszervezet megszilárdít ása igen fontos tényező a termelőszövetkezet életében. Ezért javasolt;, igen sdk termelőszövetkezet annak a kérdésnek rendezését, hogy efry-egy tag legalább egy bizonyos. meghatározott munkaegységet kell teljesítsen a gazdasági év folyamán. Ezért igen-komoly jelentőségű a működési szabályzat 10. pontjának a következőkkel történő kiegészítése:
A termelés zavartalan menetének és a munkaszervezet megszilárdításának érdekében
minden termelőszövetkezeti tagnak gazdasági évenként legalább 80 munkaegységet, kisgyermekes anyák pedig legalább 40 munkaegységet kell teljesíteni
Azt a tagot, aki a 80, illetőleg 40 munkaegységnek r/ogfelelő munkát saját hanyagsága folytán nem teljesítette, a közgyűlés a szövetkezetből kizárja.
A terhes és szoptatós anyákat könnyű munkása kell beosztani, czQiii előtt ée után egy-egy hónap tartamára mentesíteni kell
Austin ismét megrágalmazta a Szovjetuniót9
Malik elvtárs a fejére olvasta: AZ VSA A TÁMADÓ
A Biztonsági Tanács csütörtöki ülése
New-York. TASzSz. A Biztonsági Tanács augusztus 10-én Malik elvtárs elnökletével ismét összeült. Az ülés megnyitásakor Malik elvtárs rövid bejelentésében közölte, hogy
az ülés előtt nemhlvatalos formában rövid tanácskozás folyt le a Tanács tagjai között.
Annak ellenére, hogy a nemhivatalos tárgyalás a felek szempontjait nem változtatta meg. elhatározták, hogy amikor ez szükségesnek mutatkozik, ismét ilyen nemhivatalos véleménycseréket tartanak.
Elsőnek Csan-Tin-Fu. a Kuo- mintang-küldött követelte, hogy Malik hozzon .határozatot., hogy Li-Sziji-Man képviselőjét hívják meg a Tanács ülésére.
Utána Austin. USA-küldött támogatta a Kuomintang-megbizot- tat. Megismételte Malik elvtárs
ellen hangoztatott vádjait. Bár kénytelen volt beismerni, hogy
a szövetségesek Koreára vonatkozó megállapodása előirts. hogy Koreának függetlenséget adnak a háború után,
de cinikusan az* állította, hogy a 38. szélességi kört a Szovjetunió változtatta .szigorúan megszabott határrá*. Szerinte az USA akarta a határ eltávolítását és az egységes koreai kormány megteremtését- A rágalmazó azt is állította, hogv nem a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, hanem Li- Sz’m-Mán klikkje képviseli a koreai népet. Alszentül arról beszélt, hogy az Egyesült Nemzeteknek nem volt módjában meggyőződni, hogy a Szovjetunió tényleg kivonta-e csapatait Koreából. Nyilvánvaló hazug eszközökkel próbálta bizonyítani, hogy nem amerikaiak, hanem az északkoreaiak
a támadók. Okoskodásának betetőzéséül kijelentette, hogy az USA célja .a koreai agresszió megállítása*.
A további vita során Anglia képviselője támogatta Austin és Csan-Tin-Fut, majd Malik elvtárs rámutatott, hogy
az USA képviselője több rágalmazó megállapítást tett a
Szovjetunió álláspontjával kapcsolatosan.
A Szovjetunió az agressziót meghatározó nemzetközi tételek alapján bebizonyította, hogy az ag- rcsszor: az USA.
Alvarez, Kuba képviselője szol. gai módon támogatta az USA álláspontját*
Minthogy a többi küldött nem kívánt szólni, Malik elvtárs bezárta az ülést, s a következő ülést augusztus 11-re tűzte ki.
A koreai néphadsereg kibővítette naktoni hídfőállásait
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága augusztus 10-én reggel közölte, hogy
a népi hadsereg egységei kemény harcot folytatnak az amerikai és Li-Szin-Man katonaság ellen.
Az amerikai katonaság, miután minden erejét a Nakton\'folyó középső folyása mentén összpontosította, dühödt ellenállást fejt ki. A népi hadsereg minden fegyvernemének katona* sága szorosan együttműködve méri csapásait az amerikai és Lá-Szin-Man-katonaság páncélos, tüzér, gyalogos és más egységeire.
A népi hadsereg egységei a déli partvidék térségében folytatják támadó harcukat, visszaverik az amerikai páncélos egységek * támadásait
és meghiúsítják az amerikai parancsnokság arra irányuló kísérleteit, hogy hadihajók ágyúi tüzének védelme alatt partraszállást hajtsanak végre.
A népi hadsereg légi ereje csapásokat mérve az ellenség csapatösszevonásaira és haditengerészeti, valamint tüzérségi egységeire, támogatja a népi hadsereg délre előnyomuló csapatait.
A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság népi hadseregének főparancsnoksága augusztus 10-én este kiadott hadi jelentésében közli:
A riépi hadsereg egységei valamennyi arcvonalon folytatták a kemény harcokat ae amerikai és Li-Szin-Man bábkatonasága ellen. A népi hadsereg Jiszont és Gunit felszabadító egységei folytatják támadásukat, miközben
csapásokat mérnek az ellenségre, amely megkísérli, hogy ellentámadásba menjen át.
A keleti .partvidék térségében a népi hadsereg katonái, miután megsemmisítették az ellenség úgynevezett szöuli hadosztályát, tovább folytatják támadásukat
Egy északkoreai kötelék pénteken hajnalban
támadást indított a Korea keleti partján fekvő Pho* hang amerikai utánpótlási kikötő ellen
— jelenti a Reuter irodának az amerikai 8. hadsereg főhadiszállásán működő tudósítója.
— Az előnyomuló északkoreai egységek Phohang pályaudvaráig törtek elő. A Phohang felé irányított amerikai csapaterősítés utóyédegységeit az északkoreaiak’elvágták a kötelék zömétől. Az amerikai 8.
hadsereg pénteken reggeli hadijelentése közölte, hogy
új fenyegetés alakult ki az arcvonal középső szaka* szán, ahol az északkoreaiak hídfőállást létesítettek
a Nakton-folyó partján.
A Maszantól 20 mérföld* nyire északra levő északkoreai hídfőállás egyre bővül — jelenti a Reuter tudósitója. — A hídfőre egyre újabb csapat* erősítések érkeznek. A folyótó} nyugatra —• mint az AP tudó süója jelenti — nagyobb északkoreai páncélos osztago kát figyeltek meg. Egy északkoreai egység kitört a hídfőről és Tegu irányában nyomul előre.
A bukaresti kinti kiivei átnyoitolta megbízólevelét
Vang-Ju-Ping a Kínai Népköztársaság rendkívüli ét mégha\' almazott minlszt-ero csütörtökön délben átnyújtotta megbízólevelét Anna Paulter elvtársnönek, a Román Népköztársaság külügyminiszterének.
FUTÖZÁPOR lehet
Várható időjárás: Gyenge, időn* ként megélénkülő szél, nyugaton felhős idő, futó záporok lehetnek, A hőmérséklet- nem változik lényegesen.
minden alól és ha már legalább egy év óta tagja a szövetkezetnek. a mentesítés tartamára biztosítani kell részükre a lég* utóbbi 12 hónapban teljesített munkaegységeinek egy . hónapra eső részét.
Számos termelőszövetkezet kérte
a szociális alap
kérdésének rendezését. A működési szabályzat 11. pontjának kővetkező kiegészítésével oldódott meg ez a kérdés.
A termelőszövetkezet a közgyűlés határozata alapján
az öregek és az ideiglenesen munkaképtelenné vált tag- támogatására, valamint napközi felállítására és fenntartására szociális slspot létesíthet,
A szociális alapok létesítésére az éwégi zárszámadásban kimutatott bruttó jövedelem pénzértékének két szézalikénél többet felhasználni nem lehet. Ugyanezekkel a módosításokkal
egészüt ki a közösen termelő (ÜL típus) szövetkezeti csoportok működési szabályzata is.
A továbbiakban az általános és átlagelosztásu (I—II. típus) termelőszövetkezeti csoportok működési szabályzatát egészíti ki a rendelet, tisztázva a csoport gazdálkodási területének fogalmát. Itt is előírja „ rendelet. hogy
a csoport tagjai a művelésük alatt álló . összes Ingatlannal vegyenek részt s csoportgazdálkodásban
és rendezi az előbbiek szerint a háztáji gazdálkodás kérdését olyképpen, hogy a tag az általános és (átlagelosztásu termelőszövetkezeti csoportban is a családtagok számához képest egy fél-háromnegyed hold azántó. vagy megfelelő nagyságú más művelési ághoz tartozó földterületet la háztáji gazdálkodása cél. járt megtart.
Az alapszabály (működéé! szabályzat) módot! jását maguk a
termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok tagja? kérték, mert Így látják biztosítva további fejlődésüket. Most tehát fel kell használni a lehetőséget
Aly»Tm»Twiok kell mindenegyen termelönövetkesetnek és tennelőazővetkeset* csoportnak ezeket a rendelkeoe.
seket- ‘
Ezati megkönnyítik éa eredmé-\' nyesebbé teszik munkájukat as kérdések rendezésében. ^
Ezzel elhárul számos olyaiS akadály is, amely eddig nem egy, kis- és középparasztnak a tér*- melő csoportokba való belépésé? hátráltatta. Maguknak a terme* lőszövetkezetl tagoknak kell rá* mutatnlofc önnek » jelentőségére és az egyénileg dolgozó Pa* kasztokkal folytatott megbeszélések során mind több éa több egyénileg dolgozó paravtot kaU jó felvilágosító rjeggyőzéesef a teftTvaitaövakesetok fetttac jára vinni, - «
A fasiszta Péteri püspöknek tudomásul kell
az állam, a magyar dolgozó nép megvédi a hazánkhoz hű, békeszeretű papokat
A „Megvédjüka békét/“-mozgalom Országos Tanácsa
megbélyegezte a háborús uszító Péteri püspököt
A ..Megvédjük a \'
mozgatom Országos Tanácsa pénteken délelőtt rendkívüli ülést tartott. Az ülést Mihailich Győző, Kossuth-dijas tudós, a Műszaki Egyetem\'rektora nyi- loltn meg. aki rámutatott, hogy a koreai hétre nemcsak az ipar és mezőgazdaság dolgozói, ha*
— A szabadságszeretd, ha*
ladó gondolkozásu, hazafias papoknak e mozgalma elég későn indult meg Magyarországon — mondotta. — S ennek oka elsősorban az. hogy a katolikus egyház hivatalos vezetői megtévesztésekkel. fenyegetéssel.
a lelki és anyagi erőszak eszközeivel igyekeztek ezt a mozgalmat elgáncsolni.
— Darvas József miniszter
nem színészek, művészek, tudósok igen értékes felajánlást tettek.
Ezután Andics Erzsébet elvtársnő. országgyűlési képviselő, egyetemi tanár üdvözölte a római katolikus papok augusz tus 1*1 értekezletét.
és a Magyar Népköztársaság törvényeit egyaránt lábbal tip* ró büntető expedíciót indított papjai ellen. A hajszának ez a része olyan erőszakos formát öltött, olyan törvényellenes cselekedetekben nyilatkozott meg, hogy ez már egyenesen arcul- csapás? nemcsak a papság békemozgalmának, hanem az egész magyarországi békemozgalomnak. Nemcsak az egész katoli* kus papság békcmozgalmát akarta elgáncsolni, hanem azokat a tárgyalásokat is, amelyek a magyar püspöki kar és a kormány képviselői között folyamatosan vannak. Péteri kijelen, tése: ha minden püspök meg is egyeznék a kormánnyal, 6 még akkor se járulna ehhez a megegyezéshez.
— Péteri egyetlen célt ismert csupán: saját hatalmi poli. tikijának szolgálatát, és nem a főpásztor iránt köteles engedelmesség, hanem a szellemi terror nevében követeli meg papjaitól ennek a hatalmi politikának szolgálatát — folytatta Parragi György. — Ha meg akarjuk vé deni a békét, ha nem akarjuk, hogy valamennyire is kis rés keletkezzék a magyar békebástyán, akkor meg kell védenünk a békeszerető, és hazánkhoz hű papokat.
Az egész
magyar nép ügye
— A csupán békeszeretetük miatt üldözött váci egyházmegyei papok ügye nemcsak az ö ügyük, hanem a mi mozgalmunk ügye is, sőt a Magyar Népköztársaság, az egész magyar nép ügye. Péteri József a pásztorbotot furkósbottá változtatta, amellyel nemcsak a saját juhaira cs bárányaira üt le nagyokat, de a mi békemozgalmunkra, a magyar népre is le akar sújtani.
— De tudomásul kell vennie: ha a békemozgalomra rákényszerítik a harcot, akkor ez elől nem tér ki, hanem a maga teljes erejével, az egész magyar dolgozó nép erejével és a 800 millió békeharcos támogatásával veri vissza a békebontók minden kísérletét.
— Nekünk az a feladatunk,
hogy megvédjük azokat a papokat, akik a béke papjainak vallják magukat. A magyar kormánynak pedig az a kötelessége, hogy teljesítse Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter kijelentését: „na
szükséges, nem mulaszthatjuk el bárkinek is tudomására hozni, hogy népi demokráciánkban senkire nézve, a katolikus papokra nézve sem jelenthet hátrányt, ha a demokrácia, a. haladás, a béke őszinte hívei".
Határozati javaslat
Parragi György ezután az alábbi határozati javaslatot tér j esztette be, amelyet a i»Meg- védjük a békéV\'-mozgalom Országos Tanácsa egyhangúlag el. fogadott.
JKz Országos Tanács örömmel vette tudomásul, hogy 1950. augusztus 1-én a budapesti Tudományegyetemen megtartóit országos katolikus papi értekezlet egyhangú határozattal megalakitot a és megválasztotta a katolikus papok országos békebizottságát, a „Megvédjük a békét*4-mozgalom keretein belül.. Az Országos Tanács teljes erejével támogatja a katolikus papok országos bizo;t- sága tevékenységét és üdvözli annak megalakulását.
A magyar kormány megvédi a papok békemozgalmának résztvevőit
megígérte, hogy a magyar
A fasiszta Péteri püspök háborús uszító volt és maradt
Péteri (Petro) püspök ur ezzel a magatar1 ásával cinikusan és brutálisan szembefordult Népköztársaságunk törvényeivel és szembefordult a léke nagy. egyetemes ügyével. \'A püspök ur akkor tette ezt. amikor egy harmadik világháborút készítenek elő az imperialisták, amikor Koreában az amerikai imperialista támadók védtelen asszonyokat és gyermekeket gyilkolnak, amikor a béke ügye mellett közel 300 millió ember szállt síkra az egész világon. Aki ilyenkor igy cselekszik, az nem más.
A magyar nép megvédi a békeszerelő,haladó papokat
Andics Erzsébet elvtársnö rámutatott azután arra. hogy a magyar katolikus papságnak vannak haladó hagyományai, majd igy folytatta:
— A magyar népi demokrácia
eddig vég\'elen türelmet tanúsított a reakciós egyházi vezetők iránt, de nem türheli a haladó gondolkozásu katolikus papok üldözését. Az Országos Békevédelmi Bizottság a kormányhoz fordul és kéri Péteri József fasiszta garázdálkodásának megakadályozását. Kérjük a kormánythogy az
államhatalom teljes erejével védelmezze meg a magyar néphez hű és békeszerető római katolikus papokat.
__ Péteri (Petro) József kiközösítéssel fenyegeti azokat a papokat, akik a magyar nép ügye mellett sikraszállnak. A váci püspök ur téved! Ezeknek n katolikus papoknak sokkal hatalmasabb védelmezői vannak. min1 sem akár a váci. akár más egyházmegye püspöke fenyegetéseivel veszélyeztethesse őket! Védelmezői ezeknek a papoknak a békeszerető ¦magyar nép. népi demokratikus köztársaságunk\' kormánya.
— Petro József püspök ur jól vigyázzon, mert a magyar nép őt fogja kiközösíteni. Mi i? azon leszünk, hogy a Péteri Józsefekhez hasonló fasiszták, az atombomba-.papjai mielőbb lelepleződjenek, azon leezQnk,
mány meg fogja védeni e mozgalom résztvevőit. Az azóta bekövetkezett események meg mutatják, hogy erre a kijelen tésre szükség volt.
(Petro) József, a váci egyházmegye püspöke, megfenyegette papjait hogy ne vegyenek részt a mozgalomban, majd a mozgalom résztvevőit állásukból felfüggesztette és kiközösítéssel fenyegeti őket.
mint az imperializmusnak ügynöke: fasiszta.
— Péteri (Petro) József valóban fasiszta volt, fasiszta ma is. Rokonságában ismert nyilasok voltak és akkor a nyilasok iránti rokonszenvének megju- talmazásaképpen nevezték ki. Fasiszta háborús uszító is ma radt. Magatartásával nem az egyház érdekeit, nem papjainak érdekeit védi. Ellensége demokratikus rendszerünknek, ellensége a magyar népnek, ellensége a jobb sorsért küzdő, békére vágyó emberiségnek.
hogy valóban kiközösítsék őket a magyar dolgozók haladó, bé keszerotő társadalmából fejezte be nagy tapssal fogadott beszédét — Andics Erzsébet elvtárs.
Péteri püspök terrorhadjárata
Parrag/lGyörgy országgyűlési képviselő szólalt fel ezután. Ismertette a Péteri József által elindított inkviziciós hajszát a néphez hü, békeszeretö papok ellen.
— Még mielőtt az országos papi értekezlet összeült volna, Péteri püspök magához parancsolta azt a két papot, akiket a papi elöértekezlet az országos előkészítő bizottság tagjaiból megválasztott. Mind a két- tőt mind emberi mé^óságban. mind állampolgári jogaikban és papi lelkületében a alázóbban. a legszégyentélje- sebb módon megbántotta- Egy két nap múlva személyesen látogatta meg egyházmegyéje espereseit, megparancsolta nekik. hogy akadályozzák meg kerületeik papságának a békemozgalomhoz való csatlakozását Már akkor felfügge\'zi és kiközösítés villámaival fenyegetőzött — mondotta Parragi.
Az egész békemozgalom arculciapása
— Péteri püspök ezután még brutálisában\', a kánoni | ogot
Az Országos Tanács megdöbbenéssel és felháborodássá! vette tudomásul azt a hajszát, amelyet Péteri József püspök indított a váci egyházmegye ama néphez hű és békeszerető papjai ellen, akik az augusztus 1-i országos papi értekezleten felszóla\'tak.
Az Országos Tanács megállapítja, hogy Péteri József váci püspök nemcsak a magyar Alkotmány ama tételes szakaszát sértette meg, amelyek biztosítják a lelkiismereti cs vallásszabadságot hanem a magyar dolgozó nép békemozgalma ellen is támadást intézett. Pé- eri József váci püspök eme alkotmányellenes cselekedeteivel megsértette a Magyar Népköztársaság kormányzatának törvényeit és nyíltan szembehelyezkedett a
dolgozó magyar nép legfontosabb\' • létérdekével, a békével.
Az Országos Tanács felhívja a Magyar Népköztársaság kormányzatának figyelmét Péteri József váci püspök törvénye’ kncs és békeellenes üzeimeire. Felkéri a kormányt, hogy ezeknek az üzd- meknek vessen sürgősen véget, biztosítsa vele szemben a magyar népi demokrácia államhatalmának tekintélyét. Alkotmányának tisz- teletbcntartását és az államhatalom teljes erejével védelmezze meg a néphez hü, békeszerető magyar római katolikus papok le’kt- ismereti szabadságát és az Alkotmányban biztosított állampolgári jogukat.44
Ezután Mihailich Győző egyetemi tanár bezárta az ülést.
Az MDP Központi Vezetőségének üdvözlete E. Dennis elvtárs az Egyesült Allnmok Kommunista Pártja főtitkárához
Eugéne Dennis elvtárs, az Egyesült Államok Kommunista Pártja főtitkárának ma van 45. születésnapja. Ebből az alkalomból a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége az alábbi táviratot küldte:
„Forró kommunista üdvözletünket küldjük önnek, Dennis elvtárs, remélve,
hogy a világ többi békeharcosának üdvözleteivel együtt felvidítja születésnapját a börtönrácsok mögött és új erőt ad a békéért és az amerikai dolgozó tömegek jogaiért folytatott bátor harcához.
MDP Központi Vezetősége".
Az amerikaiak parancsára Tegn közelében 7000 foglyot mészároltak le
A Daily Worker kiküldött tudósítója jelenti a Tegu mellett lévő Rang-wul faluból: Egy ki- lómótemyire ettől a kis falutól 7000 embert mészároltak le borzalmas módon az amerikai tisztek felügyeletével.
Ezek a tőmegmészárlások k náci haláltáborok módszerei* hez hasonlítottak.
Julius 2-án több teherautónyi rendőr érkezet* a faluba és puskával fenyegetve
a lakosokat arra kényszerítőitek, hogy ássanak hat nagy gödröt.
A rendőrök amerikai teherautókon foglyokat szállítottak ide a környéken lévő börtönökből. A foglyokat a börtönökben vastag botokkal eszméletlenre verték, ke-^ züket dróttal hátrakötötték. A gödröknél * foglyokat kidobták és
soríözet adtak rájuk. ;5>
A holttesteket a gödörbe hányták és a parasztokat kényszert tették, hogy mindenegyes réteg holttestre földet dobjanak éq azt letapossák. A mészárlások egész sorozata-három napig tar«i totfc. .
Az olasz lóügyészség is kénytelen beismerni, hogy a rendőrség önkényesen foglalta le az olasz KP rémei székhézékan lévő okmányokat
Szerdán uj fordulat leövetke- zett be annak a törvénytelen házkutatásnak ügyében, amelyet Scelba pribékjei vasárnap hajtottak végre az Olasz Kommunista Párt római központi székházában és egyes pártszervezeteiben. A rendőrök a házkutatás során arra hivatkoztak, hogy az egyik római moziban felrobbant petárda ügyében nyomoznak, de a házkutatást ura Is felh&sználták, hogy igen sok okmányt foglaljanak le az Olasz Kommunista Párt székházában és szervezeteiben. Az olasz dolgozók
heves tiltakozása nyilatkozatra kényszerltette . főügyészséget Is* amelynek felhatalmazására a rendőrök a házkutatás során hivatkoztak. Az ügyészség közölte, hogy a rendőrség az okiratokat teljesen Jogtalanul foglalta le. Az ügyészség utasított, a rendőrséget, hogy a lefoglalt okiratokat haladéktalanul szolgáltassa vissza, A rendőrség kénytelen volt eleget tenni az ügyészség utasításának és a törvénytelenül elrabolt okiratokat visszaszolgáltatta, . i
Tovább szélesedik
a szombathelyi Sabaria Mozgó dolgozóinak verseoymozgalnia
Alig egy hete, hogy a szombathelyi Sabaria Mozgó dolgozói versenyre hívták a kirendeltségükhöz tartozó mozik dolgozóit a látogatottsági norma túlteljesítésére. Ezt a kihívást az összes vaji és zalai mozik dolgozói — átérezve a verseny politikai jelentőségét — magukévá tették. Vas megyében. Celldömölk. Kőssqg, Körmend. Vasvár, Szentgott- hárd, Jánosháza, Csepreg. Zala megyéből Nagykanizsa. Zalaegerszeg, Zalalövő, Kisko- márom. Lovászi., állnak egymásközt versenyben.
A nagykanizsai-Városi Mozgó dolgozói a • látogatottsági norma túlteljesítésén felül dekorációs versennyel egészítik ki
a mozgalmat, amelyet az Alkotmányunk egy éves évfordulóján. augusztus 20-án bírálnak el.
A Vas- és zalamegyei MOKÉP kirendeltség dolgozói két vándorzászlót ajánlottak fel a versenyek nyerteseinek. Egyiket a látogatottsági normát túlteljesítő mozi, a másikat a dekorációs verseny győztese kapja. A győztes mozik fényképeit személyzetével együtt a MOKÉP Híradóban is közzéteszik. .
Szombat, 1950, aug n
?5Er6t Tiszánk a végső győzeiemkezí4
Gerencsér György elvtárs levele a Szovjetunióból
Többezer kilométerről crke- zctt egy néhány sor írás, Ciril betűs bélyegzővel van ellátva. Moszkvából érkezett. A Kreml alól.„ A világ dolgozóinak fővárosából. Onnan, hol Sztálin elvtárs él és dolgozik, onnan, hol Lenin elvtárs nyugszik.
Egy néhány sor csupán cs mégis megdobogtatja szivünket. Hiszen a Szovjetunióból jött, onnan hová leghőbb vágya
mindnyájunknak, hogy kijuthassunk egyszer és megnézhessük, hogyan él, hogyan dolgozik, hogyan építi az új világod a szovjet nép, a szovjet emberek.
Gerencsér György elvtárs írta. Megyénk képviselője. Az p összes zalai küldött nevében í tolmácsolja harcos elvtársi és baráti üdvözletüket. írja, hogy Moszkvából Üzbekisztánba mennek,
majd így folytatja: „Boldog, örömmel indulunk tovább, a vidékekre, ahol a világ legfejlettebb mezőgazdaságát tanulmányozzuk és tapasztalatokban gazdagodva megyünk majd haza, hogy közkinccsé tegyük ízt. Egyben erőt, lelkesedést viszünk magunkkal Lenin elvtársiéi a további harchoz, a további küzdelmekhez, a végső győzelemhez*\'*
A ZALA VILLAMA
ZALA MEGYE DOLGOZÓ PARASZTJAI!
Zalaszentmihály kis- és középparasztjai, követve al üzemi munkások példáját, vállalták, hogy a koreai hét és Al« kotmányunk e&y esztendős év fordulójának tiszteletére gabo- nabpíryüjtési kötelezettségüket 200 százalékban vasárnapra befejezik.
Diadalmas jelentés\'érkezett szerkesztőségünkbe csütörtökön este: A falu dolgozó parasztjai délután 4 éra 10 perckor vállalásuknak becsülettel eleget tettek! Alkotmányunk évfordulójára 230 százalékot vállalunk!
Szép bizonysága ez a Párthoz és Rákosi elvtárshoz való törhetetlen ragaszkodásotoknak.
Példaként állítjuk a zalaszentmihájyiekat a megye többi községei elé!
?
Zalalövőn is folyik a harc a békéért
Lelkes felajánlások as állami gazdaságban a Koreai Hétre
Egyre szélesedik, terebélyesedik Zala megyében a koreai hét vorsenymozgalma. Üzemi munkásaink példamutatása nyomán megmozdultak a falvak dolgozói is. Az élen mezőgazdasági szocialista szektoraink járnak.
A sala lövői állami gazdaságban a minap tartották meg lelkeshangu gyűlésüket a dolgozók.
Nem akarunk lemaradni
— Hát igen, mi sem akarunk lemaradni, különösen Zalalövő nem maradhat le — hallatszott innen is, onnan is a gyűlés megkezdése előtt- A népnevelők már előzőleg tudatosították ennek jelentőségét. Mindnyájan tudták, miről van azó: a békéről. Mire Fcrincz elvtárs az üzemi szervezet párftitkára és Wojlovicz elvtárs gazdaságvezető végére értek beszámolójuknak, a dolgozók is készen voltak elhatározásukkal.
Elsőnek Kovács József elvtárs, a .-SdűVtiri“-munkacsa- pat vezetője szólalt fel. — Megértettük — hangoztatta —. hogy a koreai békékét.
A hős koreai nép iránti forró együttérzésünk kifejezősóül a „Ságvári“-munkacsa- pat vállalja, hogy a soronlevö scrlókaszálásban százalékra fokozza teljesítményét. Mű- rágyaszórásban pedig 300 százalékot vállalunk.
Teljesitményeinket fokozzuk
FülöpJózsef elv társ ugyanCsaK brigádja nevóbon vál- laitn, hogy az őszi betakarítási munkálatok folyamán teljesítményüket 120 százalékra emelik. — Mi azzal mérünk csapást az imperialistákra —- tett határozott Ígéretet. — hogy nemcsak a békehéten érjük el a.magasabb nyeket, hanem ezeket\'még jobban fokozzuk Alkotmányunk ünnepére és végig az őszi munkálatok minden ágában.
Szabó József 16 éves ifjúmunkás egyéni felajánlásában vállalta, hogy minden munkálatban 150 százalékra emeli teljesítményét. Kollá- tor Árpád elvtárs vállalta, hogy a sertéseknél 16 kilogrammos választási súlyt ér el, a súlygyarapodást pedig az eddigi havi 12 kilogrammról 15-re emeli. Dómján János a következő szavakkal tette meg répaszedésre 200 százalékos felajánlását: — Én is be akarom bizonyítani, hogy tudok harcolni Koreáért, a békéért, a szabadságért. Nekünk most a szerszám a fegyverünk és a két dolgos karunk. Mi most ezzel harcolunk és ezzel mérünk megsemmisítő csapást az ellenségre.
A mi harcunk is a békét erősiti
\'Petőházi Gábor elvtárs. ag- ronómus vállalta, hogy jó politikai munkával/ valamint helyes szervezéssel elérik, hogy őszi ütemtervüket 5 nap- val a kitűzött határidő előtt
befejezik. — A koreai szabadságharcosok — mondotta — azért harcolnak olyan hősiesen, mert tudják, hogy mellettük áll a világ minden becsületes dolgozója, köztük mi magyar munkások is. Ebben a küzdelemben. mindegyikünk munkája számit, tehát az enyém is. A koreai szabadságharcosok számítanak a mi támogatásunkra is, tehát egyetlen becsületes, a békéjét, szabadságát
szerető dolgozó sem maradhat ki a fokozott munkából. Ezért tettem meg felajánlásomat és minden tudásommal küzdeni fogok annak valóraváltásáért.
Nem is maradt ki senki Za- lalövőn az állami gazdaságból, aki no tett volna felajánlást Folyik a harc az ellenség megsemmisítéséért. a végső győzelemért Tegunál, Puszannál, do Zalalövőn is.
Zalaegerszeg ma estig befejezi a eséplést
Csütörtökön délután Kaszaházán már négy gép csépelt. Ide húzatták mind, hogy a eséplést szombat estig befejezzék. Kaszaháza Zalaegerszeghez tartoeik és ha itt is végeznek 12-ig, úgy a megyeszékhely teljesítette felajánlását.
Itt csépel a felsőbagodi gépállomás 1370-es cséplője is. Gyors, szorgos munka folyik. A cséplőgép minden egyes ‘dolgozója érzi, most raífa múlik, hogy a megyeszékhely ura lesz-e a szavának.
Németh Gyula felelős gépész nem sokat teketóriázik. Gyorsan és pontosan végzi munkáját. Lanciák István és Jorda- nics József etető is keményen helyt állnak. Németh a huzatási időt ,a két etető pedig az állítás idejét csökkentették le a lehető legalacsonyabbra.
Németh Gyula így vélekedik az előttük álló feladatokról. — Szombaton lesz 12-e. Erre az időre vállalta az egész megye, hogy a eséplést befejezi. Ne-
Ikünk is még jócskán van hátra. Kemény munkát kell végezni szombat estig. De, amit vállalóink, azt teljesítjük. Szombaton estig egy szem elcsépeletlen gabona sem lesz Zalaegerszegen. ^
Most Lancsák István veszi át a szót. — Innét Kaszaházáról üzenjük mi, a felsőbagodi gép- állomás dolgozói a megye ősz- szes cséplőgép munkásainak, hogy úgy mint ml tesszük, atr- gusztus \' 12-re fejezzék be a eséplést az egész megyében. Váltsuk valósággá Pártunkndk és Rákosi elvtársnak tett ígéretünket.
Jordanlcs József a cséplőgép tetejéről kiabál le etetés közben. — ígéretűnknek eleget teszünk és szombaton estére az utolsó kévét dobom a gépbe, Szombaton este elnémulnak az Egerszegen cséplő gépek, pihenőre térnek a jövő évi termésig, A megyeszékhely ura lesz szavának, mert a cséplőgépek dolgozói is így akarják.
s
Újabb kimagasló teljesítmények a Magasépítést NV-nél a békemüszakban
A nagykanizsai Magasépítési NV dolgozói napról-napra fokozódó lendülettel igyekeznek eddigi vállalásaikat a koreai békemüszakban túlteljesíteni Legutóbb a keszthelyi építkezésekről érkeztek be kimagasló eredmények, Horváth János kőműves
eddigi 168 százalékos teliesitmé- nyét 220 százalékra emelte. Ki- *ett magáért Szotyori Emil és Pálfi János segédmunkás is, akik az eddigi 110 százalékos átlagukat szorgalmas munkával
151 százalékra növelték. Szép eredményt ért el Horváth Mária átképzős Is. aki 150 százalékos teljesítményét a Koreai Hét sikeres megvalósítása érdekében 172 százalékra emelte. A munka mennyiségének emeléséről számol be a brigádok teljesítménye is. Boros Sándor áUyányozó brigád eddigi 160 százalékos eredményét 34 százalékkal szárnyalta túl, míg a Réti György ácsbrigád 219 százalékos össztelje sitményét 230 százalékra növelte.
Újjáalakult a\'kanizsai Magasépítési NV njifó- és élmunkás-kore
. A nagykanizsai Maensénité- si NV ujitó- és élmunkásköre most tartotta meg újjáalakuló gyűlését, melyen elnökké Gödinek Ferenc, titkárrá pedig Varga Ferenc elvtársakat választották meg. Az ujitó- és élmunkáskör célul tűzte ki a vállalat .szűk keresztmetszeteinek újításokkal és sztahanovista munkamód szerekkel
való megszüntetését. E © hathónapos munkatervet goznak ki Felveszik a kai latokat- a MÉM08z-köz élmunkás és ujitó körével és. annak segítségével és pasztalataival igyekezne] vállalat vezetőségének s< ségére lenni a felmerülő nyosságok megszüntetésé
BAK KTVEgac TtOT/lOgA PARAS7TIAIt_
örömmel aliapitoituk meg, hogy jó ütemben indult meg közöttetek is bírálatunk nyomán C-vételi jegyre a gabonabc- adás. Egyetlen napon — mint írjátok — 15 százalékot emelkedett a teljesítés.
Csak Így tovább, a Párt vezetésével, a begyűjtés mielőbbi sikeres túlteljesítéséért!
?
ZALASZENTGRÓTI NÉPNEVELŐK! DÉFOSZ VEZETŐK!
Szégyenteljesen lemaradt községetek a nép államával szemben teljesítendő gabonabeadási versenyben. C-jegyre — a kustánszegiekkel együtt __4 százalékot adtatok be csupán! Elfelejtitek,
hogy mit biztosított a dolgozó parasztság számára Népköztársaságunk Alkotmánya?! Miért nem tudatosítjátok.
Meddig alusztok még? Haladéktalanul kezdjetek a felvilágosító munkához! _. . .....
Páka, Csonkahegyhát. Zalakoppany, Rózsasszeg községek DéFOSz szervezetei, ez a bírálat rátok is érvényes!
?
tóth elvt ars, m unka verseny felelős !__
A zalaegerszegi Magasépítő NV versenyfelelőse. Kértük tőled tegnap a koreai műszak aznapi eredményeit. A telefonközpont kezelőnek odadünnyögted: „Menjen, mondja nekik, nincs semmi újság". .
Felelőtlen versenyfelelős vagy! Hát ennyire értékeled a szocialista munka versenyt, a verseny nyilvánosságát? Miért rejted véka alá az üzemi dolgozók nagyszerű eredményeit- Biztosítsa a legszélesebb teret, a legnagyobb nyilvánosságot a jó eredményeknek!
?
TERMELÓCSOPORT OK!_
A neszelei „Sarló-Kalapács\'\' termelőszövetkezeti csoport dolgozói 308 százalékban teljesítették a terménybeadási kötelezettségüket. Úgy ünnepük Alkotmányunk egy esztendős évfordulóját, hogy ezt az eredményt még tovább fokozzák.
Kövessétek a neszeleiek példáját!
?
EGYÉNILEG GAZDÁLKODÓ DOLGOZÓ PARASZTOK!
Baán Ferenc Gyula becsvölgyei 5 holdas kisparaszt (5 családtaggal) minden felesleges gabonáját a géptől vitte be a szövetkezetbe. 667 százalékban teljesítette kötelességét.
Dicséretreméltó, szép eredményi .
?
CSÉPLÓMUNKASO K!
Az ellenség mindenütt jelen van. Fokozzátok *z éberséget. A kustánszegiek elmulasztották azt, mert Hadnagy Lajos cséplőgéptulajdonos tegnap délután kevesebb gabonát vezetett be a cséplési könyvbe! A Párt és a nép megbízásából kijelölt körzeti ellenőr azonban észrevette a kulák manipulációját. Feljelentette.
Kus tánszegi cséplőmunká sok, nagyobb éberséget!
„Ezzel a zászlóval is békénket védelmezzük"
Nagy lendülettel folyik a csépiét Tótszentmárton községben. Nem is csoda ez, hiszen a cséplőmuríkások versenyben állnak egymással. Izgatottan sü- rőgnek-forognak a gép körül, mert éppen most dőlt el, hogy ki veszi tulajdonába a vándorzászlót. Nagy harc folyt érte a két gép között. A kisebbik gép ellenőre, Teperlcs elvtárs büszkén mondja:
— Ez a kis gép egy nap alatt 103 mázsa gabonát csépel el. Ezzel is a szabadságáért küzdő hős koreai népet segítjük. Tito bandájának pedig azt üzenjük, hogy minden erőnkkel a békéért, Pártunkért és szeretett vezérünkért, Rákost elvtársért küzdünk.
« A vándorzászló nagy útra indult, s most a 7—20-as gép dolgozói nyerték el. A Függetlenségi
Népfront bizottsága szeretettel adta át a gép munkásainak. Kazma I. József etető büszkén néz a zászlóra. Azt mondja:
— Ezzel a zászlóval Is békénket védelmezzük.
Azelőtt summás volt, az urak igájában dolgozott .és ütötték, verték. Most pedig a zászló mellett dolgozik. Munkája gyümölcsét pedig ö és a dolgozó nép élvezi.
Büszkén tekinthetnek a cséplőgép munkásai a zászlóra és büszkén ígérhetik, hogy -
tus 18-ra befejezik a eséplést Tótszentmártonban, mert szzsl d béke táborát erősítik.
KŐFALVI ILONA
T ótszentmlrton.
fokozoíl osrlályharcof, ioáozoit népnevelő munkái |
Polüozó parasztságunk egy- I riut „világosítják fel“ dolgozó
~*r * \' 1 __ MTA. r\\OnOO»ífoÓf>111llfOT Vn VI aU
.iá utón éri el ragyogó győ- Soeit a termény begyűjtés hatján. Eíryos községekben muriban ‘ lemaradás mutatko- tík A megyei átlagnál jóval Lobban halad a begyűjtés üteme C-vételi jegyre például Ulatznügyörgy községben. # Elégtelen a felvilágosító munka. A két cséplőgépnél clupdn az ellenőrök m«.<7.ycr-
rázzák a gyors terménybegyűr
\\f,eKn-ieit..Rajtuk kívül ^ídűí elvtars parttitkar es Piítíér elvtársnő tevékenyke- ,l\\k V népnevelők? l’apiron szerepelnek. Annyit , meg Megtesznek, hogy a részükre Megtartott értekezletekre el- ;^ak a határozatok meghozatalában is mutatnak nc- 0i aktivitást, do a vegrehan- L körül bajok vannak. Ei~ cluSt az osztályellenség elleni a kulákságelleni harc. A
kúlákok persze hamar # félts- E,érték a gyors Jtermenybe- griijtés jelentőseget,. így a^’tán ők saját szájuk ize sze-
parasztságunkat. Ennek tudható be, hogy a községben alig 20 százalékra teljesítették eddig a C-vételi jegyre elő- i rányzott terménybe gyűjtést. Hiányzik a kulák ellenagitá- ció erélyes leleplezése. Pedig akadnak a faluban becsületesen. józanul gondolkodó dolgozó parasztok, akik mielőbb igyekeznek eleget tenni hazafias kötelezettségüknek. Ezek közé tartozik például Farkas János is, aki a következő szavakkal vitte be a földművesszövetkezeti magtárba felesleges terményét: — Hát hiába, ez a jó. Nem kell felcipelnem a padlásra a gabonát. Egyenesen behozom ide. Nekem is jó, mert mindjárt pénz üti a markomat. még négy forintos gyorsbe gyűjtési prémiumot is kapok, meg az államunkat, a béketábort is erősítem ezzel.
A pártszervezetnek most arra kell vennie az irányt, hogy a helyes felvilágosító munkával megszaporitsa a
Farkas Jánosok számát. Szorosabbra kell vonnia kapcsolatait a tömegszerv
A legsürgősebben közös aktíva értekezleten tárják fel az eddigi munka hiányosságait.
Ezzel nemcsak a határozatok számát kell eggyel szaporítani, hanem gondoskodni kell annak pontos és maradéktalan végrehajtásáról.
Augusztus 20-ig 10 nap áll rendelkezésre. Az idő rövid, keményen munkához kell látni. Elsősorban a népnevelő munka átszervezésétől, a ku- lák-rémhirek visszaverésétől függ, hogy ez a hátul kullogó község is be tudja hozni lemaradását.
Előre tehát minden erővel a harci feladat elvégzésére,, a népnevelő munka* megjavításával a begyűjtési verseny kiszélesítéséért, hogy augusztus 20-át. Alkotmányunk ünnepét Zalaszentgyörgy dolgozó parasztsága is a begyűjtés teljesítésével méltón ünnepelhesse.
1 Keresztülhúzzuk a háborús uszítok terveit
Talszárayalták vállalásaikat az egerszegi Magasépítési
KV dolgozói
[1 Párttal indáinak uj harcba a félmillió tégláért a komárvárosi téglagyár DISz fiataljai
A komárvárosi államosított téglagyár 23 ifjúmunkása a napokban ismét összeült — mint szokásosan xnindon heten. Csakhogy ezúttal sokkal Dsíjvobb" volt az izgalom, mint egyéb alkalomal. Meglátszott az arcok komolyságán. hogy most nagy dologról van szó: alaposan meg kell vizsgálni, mit teljesítettek azokból a hosszúlejáratú ver- senyráHalásokból. amelyeket még az ifjúsági egységesítő kongresszusra való méltó felkészülés jegyében tettek. Mint később kiderült, nem vallót; tak szégyent Büszkék is ra nagyon, hogy ne-m érte_ őket méltatlanul a nagy kitüntetés és megtiszteltetés. A Párt juságához méltóan vették ki részüket a békéért folytatott harcból csakúgy, mint a termelősből.
A Párt segítsétel,,,
— Itt az eredmény — lobogtatott egy papírlapot Halász László DISz titkár, — mégris cb&k megnyertük ezt a csatát Ide nézzetek — csillant fel a szeme — itt van harcunk eddigi eredménye. Amit felajánlottunk, annak egyrészét julius 27-ig, a másik részét augusztus 1-ig nemcsak hogy 100 százalékig, hanem még azon felül végrehajtottuk!
Nézzük csak sorjában, mit is vállaltak az ifik. A kongresszus előtt . elhatározták, hogy minden ifjúmunkást beszerveznek az újonnan létrejövő szövetségbe. Ez a versenypont valósággá vált: ma már mind a huszonhármán a DISz tagjai. A „Vörös Csilláit1. a „Rákosi, a „ * és
a "Kossuth"-brigkdok vállalták, hogy az ötéves terv első évének nyersgyártásai előirányzatát augusztus 1-ig
je* egészében teljesítik. Hogyan állunk ezzel a ponttal? Úgy. hogy nem augusztus 1-én. hanem julius 27-én már készen voltak az 1 millió 50 •zer tégla gyártásával.
Bárt félmillió tégláért!
— Ez volt a legkomolyabb felajánlásunk — jegyezte meg Tóth József, Ifi termelési felelős —, de megfogtuk a munkát, ment minden, mint a karikacsapás- A Párt segített, könnyebben túltettük magun kát az akadályokon.
— Az ám. de ezt még túl is teljesítettük augusztus 1-ig 24.500 téglával Ex pedig 84470 forint megtakarítást jelent
egész évi önköltaégosök kentéet Ja figyelembe véve.
így vállalásunkat 102 3 százalékra teljesítettük!
— Jól mondod — egészítette ki Halász elvtárs —. csakhogy ehhez még hozzájön az az 550.000 tégla is, amit újabban ajánlottunk fel a koreai het és Alkotmányunk nagy ünnepe alkalmából. Vegyük tekintetbe azt is, hogy most már ezer téglára eső önköltségi ár nem 70, hanem 60 forint. Ez a különbség adja együttesen azt a 34-470 forintot.
Tanulni
Van itt még egy harmadik pont is. amely igy szólt
kongresszusig egy marxistaleninista kört hozunk létre.\' Bizony ez nem sikerült. Elkéstek vele. Ehelyett azonban julius 15-én beindult a „Ká- kosi-per“ olvasókör. Innen viszont nem hiányzik senkiMind a huszonnégyen ré6zt- vesznek a kör munkájában.
Most újabb harcba lendülnek a komárvárosi téglagyár lelkes ifjúmunkásai. Tudják, hogy az a félmillió tégla erős bástya lesz a béke frontján, ¦azért követik tüzön-vizen át újabb győzelmeink és sikereink szervezőjét, a Pártot.
A zalaegerszegi Magasépité- si NV építkezésének versenytábláján egyre hosszabbodik azoknak a dolgozóknak a névsora, akik nemcsak ígérettel, hanem termelésük emelésével segítik hősi harcában a koreai dolgozó népet. Tudják, hogy minden újabb eredmény egy- egy csapást jelent az ellenségre, ezért fokozódik a versenylendület. „Érd utói a legjobbakat érj el általános dési\'4 — ez a sztálini tanítás vált itt eleven valósággá.
— Nem hagyjuk magunkatl — jelenti ki határozottan Horváth Károly elvtárs, kőműves. A vándorzászlót mi nyertük el. meg is mutatjuk, mit tudunk tenni a béke védelméért. Hiába beszélnek itt a jobboldali szociáldemokrácia károgó hollói, mi tudjuk, hogy a koreaiak harca szorosan összefügg a mi munkánkkal!
Horváth elvtárs másodma-
ftóval eddig átlagos 165 száza- ékot ért el falazásban, erre ajánlottak fel újabb 20 százalékot.
— Hol vagyunk mi már ettől! — kiált le a falról. Hiszen már csütörtökön elértük a 378 százalékot, de ha az uj normát bevezetik, akkor is kiteszünk magunkért.
Névrokona. Horváth István . kőmüves-brigádvezető 6 fiatal
R békemüszak (egulabb eredménye:
16.500 cserép a nap! termelés a szentgrótl Téglagyárban
’ héten
A zalaszentgróti téglagyár dolgozói az üzemben megbúvó jobboldali szociáldemokraták felett aratott győzelmüket újabb sikerekkel gazdagították a koreai héten. Különösen a cserénprésnél dolgozók tűntek ki kitűnő eredményükkel. A prés elmúlt heti termelése 14 ezer darab volt, ami a be- keműszakban 16 ezerre emelkedett A Ganz H. prés 7.25 óra alatt még a 16 ezret is meghaladta; kereken 16á00-ra fokozták itt a napi cserép termelést Ez annyit jelent hogy az újonnan bevezetett normát 1165 százalékra teljesítettek- Ugyanitt a Ganz I- prés dől- gozói 7 és negyed óra alatt pontosan 16 ezer cserepet gyártottak le s ezzel 118 százalékos eredményt értek ei- Nem maradtak le azonban a kiske-
mence behordók aem: a 115.1 százalékra fokozták átla gos normatcljesitményüket , Jelentősen hozzájárult a kiemelkedő eredmények eléréséhez az is, hogy a gépeket még a békeműszakot megelőzően kijavították, rendbe hozták. A leszedést most gondosabban végzik s igy az elevátor nem hozza vissza a rámákat* mint a múlt héten. Ezzel természetesen komoly mértékben emelkedett már a békeműszak első napjaiban is a termelékenység. Nagy részük van a felajánlások sikeres teljesítésében a népnevelőknek, alak éberen figyelik az ellenség minden megmozdulását, mozgékonyabban láttak feladataik megoldásához, konkrét javaslataik megvalósításához.
Nézzen utána
Mi van a kanizsai vajgyár szénkintalásával
*sxsszt
szén igen fontos kellék a vállalat havi tervének «ríjesitj sénél. Ugyanis a szükséges gőrí széntüzeléssel fejlesztik. Több dolgozó elmondta, hogy eddig minden hónapban megkapták a Tejközpontból a szükséges szénkiut *tós t .Junt- us hónap ót* azonban többszöri sürgetés ellenére sem utaltak ki
SZ!^*Sürg6s és halaszhatailen
intézkedésre van szükség — mondta Soós Jenő. az egyik dolgozó — ugyanis, ha nem kapjuk mes a szenet, a tervünkbe® ko- moür lemaradás állhat elő. KérJük a tejközpontot, lürgősen viis-
a«14a M fMMTV Itt g ától ja a
társával együtt ugyancsak megnyomta az iramot. Szorosan felzárkóztak ők is az „öregek" mellé. Tanulnak az idősebb szakmunkásoktól, ellesik tapasztalataikat. A hét végére sikerült is elérniük a 116 százalékos átlagot. .,Nem leszünk mi sem az utolsók, — mondták — megmu, mit
tudunk!‘l
A versenytáblán sorra jönnek a legjobb eredményt elért brigádvezetők. Itt vau mindjárt Tóth Ferenc kőműves brigádja: 214 százalék. Antal István 6 tagú brigádja pedig elérte csütörtökön a 260 százalékot. Sorra következnek utánuk: Szitkovics József brigádja 320, Tamás József brigádja 213 százalékos teljesitmeny- nyel. Gál Jenő kovács, amikor elérte a 250 százalékot, még jobban ökölbe szorult a keze. „Hiába akarnak kirobbantani az imperialisták újabb háborút, mi keresztülhúzzuk piszkos terveiket. Én ezzel a teljesítményemmel támogatom a koreai szabadságharcosokat végső győzelmük kiharcolásában" — jelentette ki.
így sújtanak egyet az ellenségen az építkezés dolgozói Ezekkel az eredményeikkel készülnek fel az uj norma bi*ve- zetésére
Együtt harcolnak a koreai néppel az üveggyár dolgozói
,A koreai néphadsereg csapatai átkeltek a Nakton folyón és közelednek Teguhoz" — mondja egy koreai hadijelentés. Ez egy újabb győzelem az imperialista amerikai hadsereg felett Újabb győzel; mokro készül a nagykanizsai üveggyár is naponta a békeműszákban. *
S ríja W, hogy nagykanizsai üzem ezéctttflkaéfitetécetc
gátólja kéthónapos kiutalását.
Le kell győzni, a Belelte? 1
A termelési értekezleten kiderült hogy a munkájukban 45 százalékos selejttel kell mogküzdenüuk. „Ahogyan a koreai néphadsereg sikeresen küzd meg az ellenséggel kint a fronton, ugyanúgy kell nekünk is a munka arcvonalán megküzdenünk a selejttel — mondogatták a dolgozók, amikor a műszak megkezdése előtt egymásután tették meg felajánlásaikat a selejt csökkentesére.
A huta mellett két bankafúvó brigád dolgozik. Lázár Imréé és Forgács Andrásé. Lázáréknél 65 százalékos selejt volt aminek az volt az oka, hogy több üveg elpattant az egyenetlen felvastagodás miatt
— Több figyelmet szentelünk a munkának — ígérte társai nevében a műszak megkezdése előtt Lázár Imre és a selej- tftnket 8 százalékkal csökkentjük.
Offenzlva
A selejt elleni offenzivát jól indították meg. A selejt képében jelentkező ellenség — akárcsak az imperialista angolszász hadsereg — kénytelen hátrálni, kezd csökkenni. Most már négy százaléknál tarta nak.
A termelési felajánlásuk is szépen emelkedik, 188 százalékot ígértek és máris 148 százaléknál tartanak. Az ered mények fokozása érdekében Lázár egy újítást tervez. Lé uyege amikor as üveget a pi póról leüti, egy állványt el-.
diját. Aratómunkáseival a f
vált is Jelentős eredményeket tudnak eléntf •
Az üvegcliszolásnál ifjú Róth Istvánt találjuk, ö is a
fontos ezénanyagjcütelását.
Ken kötött szerződést aratonoikásaival —ezer forintra ítélték
Halász Sándorné náprátfa* majori 63 holdsa kulák férjét szabotázs cselekedétéért 2 évre elítélték. Most Haliamé nagy igyekezettel követi férje P®" Aratómunkásaival
tötte meg a szerződést." Beért a zalaegerazegi JáráaWfótság ezer forint pénzbüntetésre Ítélte.
selejt ellen indított hadjáratot a maga munkaterületén.
— Az anyagtakarékosság szempontjából is óriásia je-* lentősége van a csiszolás! se- ‘ lejt megszüntetésének — mondja. — Először: nem kell újat gyártani helyette, másodszor pedig: jelentős munkabéreket takarítunk meg. Én jelenleg 2 százalék selejtnél tartok, szombaton még 5 és fél százalék volt. — Boldog lennék, ha most, a bekemüszakban sikerülne a legminimálisabbra szorítanom a selejtemet.
Uj sikerek felé
Hasonló véleményen vannak a peremezők is. Kiss Lászlóné uj erő az üzemben. Nemrégen került ide az üzembe. Eddig még 100 százalékos teljesítményt sem ért el- Most 117 százaiéiba emelkedett teljesítménye.
.
— A Koreai Héten szeretném bebizonyítani azt, hogy jó munkása leszek az üveggyárnak.
A felajánlások teljesítéséből egyik üzemrészleg sem akar lemaradni, igy a pattintók sem. Szabó Jánosné és Baranyai Éva ifjúmunkás is jelentősen emelik teljesítményüket. Szabóné 109 százalékos teljesítményét 160 százalékra emelte.
— Uj gépet kaptam — magyarázza Szabóné és ezep akarom megmutatni, hogy lehet és tndjnk emelni a teljesitmé; nyűnket. Szabóné szeretné még ezt a teljesítményét is túllépni, mint ahogyan a koreai néphadsereg diadalmas csapatai túllépték a Nakton folyót.
Népnevelőnk arankáját eegitl elé n
Népnevelő
füset otrasáfia.
Szombat, ItM. aog 1S>
A
Lógósokat álbeiegeLef leplezett le a dolgozók ébersége a kanizsai fém- és szerszámárugyárban
A szocialista társadalmi rendet építő munkánk ellenségei. a jobboldali szociáldemokraták nem egy üzemünkben igyekeznek kihasználni azokat a réseket, amelyek még a minisztertanács határozatának végrehajtása előtt különösen a laza normákból és az ezzel összefüggő ellenőrzés hiányából származtak. így- volt ez a nagykanizsai fém- és szerszámárugyárban is. ahol az ellenség & munkafegyelem megtanításával próbálta gyengíteni a békéért, a magasabb termelékenységért folytatott harcunkat. A dolgozók ébersége azonban felfedte azoknak a kevésbbé öntudatos munkásoknak a hibáit is, akik hallgattak az ellenség hangjára.
Az üzemi vizsgáló bizottság többek között megállapította, hogy Balázs József és Szabó József — annak ellenére, hogy több Ízben is szóvá tették különböző gyűléseken és értekezleteken az üzemben tapasztalható fegyelmezetlenséget — egy nap egyszerűen nem jelentek meg munkahelyükön. Amikor a fegyelmi bizottság felelősségrevonta & két dolgozót, nem tudták igazolni távolmaradásuk okát. Minthogy azonban eddig egyikük sem állt még fegyelmi bizottság
előtt, ezúttal csupán 10—10 forint figyelmeztető pénzbírságot róttak ki rájuk.
Sokkal súlyosabb volt ennél Kállai József ügye, akit mindenki úgy ismert az üzemben, •hogy „beteg ember.44 Már többször is igazolatlanul elmaradt munkahelyéről, „betegségére" hivatkozva. Ezúttal azouban rajtavesztett. Az üb. titkár helyettes látogatást tett lakásán s legnagyobb meglepetésére alva találta- Rendszerint minden hétfői napon tartotta be szorgalmasan őzt a „szokását", mint ezzel az alkalommal is. Kállainak az első mulasztáskor még megbocsátottak; Ígéretet tett, hogy hasonló esetek a jövőben nem fordulnak elő és pontosan ___ megjelenik a munkában. Nem tartotta be szavát. A fegyelmi bizottság kemény ítéletei hozott; azonnal eltávolították a fegyelembontót az üzemből.
Mindkét ítélet helyesen fejezi ki a lógósokat elitélő becsületes dolgozók egyöntetű véleményét. Akik a dolgozó népet megkárosítják s ilymó- don gyengítik a békéért, a termelékenység emeléséért vívott harcot, azok ezután is nyerjék el méltó büntetésüket.
felhívás az összes
BÉKEBIZOTTS ÁGOKHOZ!
Szombaton délután, vagy vasárnap délelőtt minden községi békebizottság tartson értekezletet, ahol az Alkotmány ünnepére történő előkészületeket és a gyors terménybeadással kapcsolatos teendőket beszéljék alaposan át. A községi pártszervezet titkára az ülésen feltétlen legyen jelen!
Az értekezlet anyagát idejében megküldi
A MEGYEI
BÉKEVEDELMI BIZOTTSÁG.
11 ezer forint sikkasztásért 5 évi {egyház
Dell Lajos és fia. Deli Adolf, kerecseni lakosok a helyi földművesszövetkezet boltkezelői voltak, A szövetkezettől 10-992 forint értékű árut és pénzt sikkasztottak el. Deli Adolf a Dacsa és vidéki hitelszövetkezet folyószámlájára befizetett 674 forintról kiállított csekk* szelvényt 1674 forintra javította ki. Ily módon több esetben is követelt el sikkasztást.
A megyei bíróság Deli Lajost sikkasztás büntette miatt 2 évi börtönbüntetésre. 5 évi hivatal és politikai jogvesztésre. Déli Adolfot pedig sikkasztás. közokirat hamisítás és magánokirat hamisítás bűn* tette miatt ötévi fegyházbüntetésre és 8 évi hivatal és politikai jogvesztésre Ítélte.
SPORT
„Rendkívüli\'* Olajmunkás—NVSK találkozó — szép játék
Bosszankodtak a szurkolók, amikor kint a pályán megtudták, hogy a Hatvani VSK lemondta a mérkőzést. Az Olajmunkás azonban kisegítette a vasutasokat. Az NVSK—Olajmunkás mérkőzésen kellemesen csalódott a közönség. A mérkőzés legnagyobb részében szép, stílusos játékot mutattak az egyenetlen talajon a csapatok, de a csatársorok vészesen gólkóptele- nek voltak. Legalább egy tucat gólhelyzetet hagytak ki mindkét oldalon a támadósoroik. A védelmek annál jobban játszottak. Kovács Győző is mutatott be pár remeik védést, de Nagy Győző is a legjobb napjaira emlékeztető formában védett. Az Olajosok védelme váltakozó teljesítményt nyújtott. Horváth fokozatosan visszaesett, viszont Kemény éppen ellenkezőleg, fokozatosan
jött fel. Az NVSK vé, delmének Gazdag volt az oszlopa, de a futásban alulmaradt Kapornakivai szemben. Mindkét csapat fedezeteinek sok edzésre van szüksége. Helyenkint mind a négyen elfogadhatót nyújtót, tak. de ez kevés lesz a bajnoki küzdelmekre. A csatársorok néhányszor szépen kombináltak, de a befejezésekkel adósok ma. radtak. Külön ki kell emelni a fiatal Horváthot (NVSK). Falusi csapatból igazolták és edzéshiánya elleSére is jó néhány ötletes elgondolást láttunk tőle. A kanizsai csapatok .szűk keresztmetszete* változatlanul a támadósorokban van. Itt kell javítani. A játékkal mindenki elége. dett volt és a végén senki sem bánts, hogy nem a Hatvan— NVSK mérkőzést játszották le.
Kettős mérkőzés lesz vasárnap az Olajmunkás-pályán
Vasárnap délután 5 óarakor lesz az Olaj munkás—Szombathelyi
Lokomotív barátságos mérkőzés az Olajmunkás-pályán. A kanizsai csapat az utóbbi napokban erős edzésekbe fogott, f.vkfl erizőnAlr az az elgondolása.
hogy vasárnap már teljes csapatát állítja ld, tehát játszik már Gróf is, akit szolgálati beosztása pillanatnyilag Balatonlelléhez köt. Előtte az eredeti tervektől eltérően fél 3-kor Olajmunkás II—
Szigorúan büntessék meg, a feketéző kulák kereskedőt
Ezt kérik Égerszög dolgozói
Megváltozott a kanizsai NB Il-es csapatok sorsolása
Németh József zalaegerszegi kulák kereskedő szombaton piros paprikát árusított. Egy jánkahe- gyi sokgyermekes munkásasszony, nak a megengedett 78 fillér helyett 1.50 fillérért adta.
yv zalaegerszegi 49-es számú nepbolt dolgozói bíznak abban,
hogy az illetékes hatóságok — ahová a jelentést már megtették — a legsürgősebben kivizsgálják az ügyet és a dolgozó népet nyúzó feketéző kulákot szigorúan
feketén őrölt meg macának. Biztos helyre akarta szállítani, hogy majd alkalmas Időben elfeketézze,
A dolgozó nép állama azon* bán rajta tartja szemét a Vér és hozzá hasonló ellenségeken. A demokrácia vasökle lesújtott a feketéző kulákra és 10 hó* napi börtönbüntetésre. 2 ezer forint pénzbüntetésre. 3 ezer forint vagyoni elégtételre, ötévi hivatal, és politikai\'\'jogvesztésre Ítélte.
— Zalaszentgrőton nagy (Ikerre! mutatták be a .Sztálingrádi csata* I. részét. A kiváló • szovjet film első előadásán a helyi pártszervezet jól sikerült íilmankétot tartott.
— Gál István nemespátrói kis- parasz* gabona beadási kötelezett, ségének 959 százalékban tett eleget.
Nagykanizsai gőzfürdő nők részére kedden egész nap és pénte jyn délután van nyitva.__________
Olvasd
és terjeszd
ANYAKÖNYVI HÍREK NAGYKANIZSÁN
1950- augusztus 1—10 között.
Szünetéi: Bogár Ferenc és Hok- man Katalinnak leánya, Simon Antal és Ligeti Gizellának leánya. Tamás István és Fekete Annának fia, Szmodics József és Kovács Máriának leánya, Tóth Kápolna Viktor és Simon Annának leánya, Hegedűs Ferenc és Farkas Máriának leánya, Pejkó József és Horavek Rozáliának fia, Angyalossi \'Zoltán és Misuta Erzsébetnek fia, Tálas! István és Bíró Margitnak fia. Klavacs Ferenc és Szever Margitnak fia, Szíva Ferenc és Németh Máriának leánya, Kozics Lajos és Kis Erzsébetnek leánya, Laksz Károly és Szobolics Máriának fia, Szever József és Tóth Máriának fia, Hurosi József és Bálint Ilonának leánya.
Házasság: Horváth Jenő és Do- mina Ilona, Kocsis Mihály és Si- monlcs Irén, Karsai István és Németh Jolán, Ladeczky József és Viola Erzsébet. Vastag János és Babos Mária.
Halálozás: Kuzma Rozália 1 hónapos. özv. Horváth Györgyné, Molnár Veronika 79 éves, Fllnger Ferenc 3 hónapos, Tollár József 5 hónapos, özv. Dávldovics Ká- rolyné, Málek Terézia 82 éves. Sípos Erzsébet 4 hónapos, Farkaa Ferenc 61 éves, Mátyás József 77 éves. _____________
Apróhirdetés
Mindenféle bútor teljes konyhabútor. függöny és a többi eladó Zalagerszeg, Mária-utca 6. (35)
Napi 40—50 forintot kereshet, költségmegtéri téssel utaztatjuk. Jelentkezés az Állami Biztosító NV. nagykanizsai Kirendeltségénél minden nap reggel 8—16 óráig
(790)
Napos-estbe állandóan kapható. Nagykanizsa, Magyar-u. 9. Telefon: 142. (803)
Eladom vagy elcserélém egy kisebb házra nagykanizsai Teleki-
u. 2. alatti házamat. Ugyanott el- dó Singer süllyesztés varrógép, 3-4-2-es rádió, Dürkopp stoppológép- , (808) 200 cma-es Sachs agregátör 200 Voltos 1.5 \'KW-os dinamóval eladó. Megtekinthető Vellák garázsban. Nagykanizsa. Zrínyi M-u. 24 — - (812) Mlndennaoxfi javítási munká* kát vállalok. Használt hordók kaphatók, Novák -kádármester. Bél. Nagykanizsa, EőVös-tér 11.
(817)
A nagykanizsai egyesületek közös kérésére az MLSz megváltoztatta az NB II nyugati csoportjának sorsolását. A változás csupán annyi, hogy az NVSK az SzSzMTE sorsolásával játszik) mig a szombathelyiek az NVSK- ét veszik át. A módosítás után a kanizsai csapatok sorsolása a következő:
Ang. 20: T. MÉMOSz-NVSKj Olajmunkás—Posztó. ang 27:
NVSK—Komló, Sz. SzMTE—
Olajmunkás. szeptember 3: NVSK—KDSK, Olajmunkás—Pe. rutz, szept. 10: X. kér. EDOSz— NVSK, Komló—Olajmunkás, szeptember
17: NVSK—Lendület,
Olajmunkás—X. kér, ÉDOSz. szept. 24: Olajmunkás—NVSK,
okt. 1: NVSK—Sopron, Fűzfő— Olajmunkás, okt. 8: Fűzfő—NVSK Olajmunkás—Dinamó,.’ * óit. 15: NVSK—P. Lók. PBTC—Olajmunkás, okt* 22: Dinamó—NVSK
Olajmunkás—GyVSK, okt. 29: NVSK—Posztó, T. MÉMOSz— Olajmunkás, nov. 5: PBTC—
NVSK. Olajmunkás—KDSK. nov. 12: NVSK—SzSzMTE. Lendület— Olajmunkás, nov. 19: GyVSK— NVSK,\' Olajmunkás—Sopron, nov. 26: NVSK—Perutz, P. Lók—Olajmunkás.
Vér József csácsbozsoki ku- iák malomtulajdonos egész életében harácsolásból, a dolgozó nép kiszipolyozásából élt. Ott csaptá be a dolgozókat, ahol alkalma adódott erre. így harácsolta össze vagyonát.
Aljas tevékenységeit a felszabadulás után sem hagyta abba. De végül alaposan ráfizetett a feketézésre, mellyel a dolgozó -népet igyekezett megkárosítani.
Már kocsira pakoltak 5 és fél mázsa finomlisztet, melyet
HÍREK
--------------------------------- — -
— Ügyeletes orvosok. Nagykí nizsán augusztus 13-án. Dr. Csői dás Imre Ady Endre-u. 2. Kis kanizsán Dr. Sey László Szer Flórián-tér 12.
— ügyeletes trafikok. Nagykí nizsán augusztus 13-án. Görö Károly Szabadság-tér, Sárdi Ls josné Kiskanizsa, Cziboly Feren Sztálin-u.. Babics Józsefné Cser geri-u, 109, Goricsánecz Viol Csengeri-u. 3., Reiter Járrosn Kossuth-tér. Czakó József Piát tér.
Olcsó különvonat a Balatonit A Szakmaközi Bizottság közli dolgozókkal, hogy az IBUSz-szi karöltve f, hó„13-án, vasárnap kt 1 önvonatot indít Fonyódig. Jegye 6-50 forintos áron szombatra 1 óráig válthatók az IBUSZ-rü Nagykanizsa. Sztálin-u. 8* alatt,
— A unit hét végén újat) cséplőgépet kapott Gelse és K «uép község. Így a lemondó) be tudják hozni és a csépi és«< 12-ns végednek-
Kanizsai versenyzők az országos vidéki atlétikai bajnokságon
Az országos vidéki atlétikai bajnokságokat szombaton és vasárnap rendezik meg Diósgyőrött. A versenyre a délnyugati kerület is elindítja válogatottját, melyben kanizsai neveket is találunk. Nők: 100, 200 m: Kolozsvári és Bogdán. 80 m. gát: Kolozsvári. Távolugrás: Kolozsvári, Sulydobás: Ko-
Zőiád utóéele
m
Villanyfényes úszó- és vízilabda mérkőzést játszanak vasárnap az Olajmunkás versenyzői Szombathelyen. A verseny két fordulós és az összetett pontverseny győztese lesz az első a városok közötti versenyben.
Az MNTE csapatának végleges őszi sorsolása a következő: Aug. 20: Szászvár—MNTE, aug. 27: MNTE—PMSE, szept. 3: DVSK— MNTE, S2ept. 10: MNTE—Mecsek- Szabolcs, szept* 17: MNTE szabad, szept. 24: Postás—MNTE. okt 1: MNTE—ENVSE, okt. 8: Bátaszék —MNTE. okt. 15: MNTE—Szigetvár, okt. 22: Marcali—MNTE, okt. 29: MNTE—Nagyatád, nov.
5: Barcs—MNTE, nov. 12: MNTE —P. KASÉ, nov. 19: NSE—MNTE nov. 26: MNTE—SBTC.
A páxtéDfféi munkájának nflUlQzheteflea (enrirt
a Párlnaakás
*
•lyasd terjeszd
lozsvári. Férfiak: 100 m.: Dűlgyo- vay. 11Ö és 400 m. gát: Dulgyo- vay. Magas és távolugrásban ugyancsak Dulgyovay képviseli a kerületi színeket. A legtöbb esé. lye Kolozsvárinak van akár az összes számban — amelyekben elindul — bajnok lehet.
mozi
VÁROSI MOZGÓ NAGYKANIZSA Szombaton Szovjet film! TENGERÉSZ LEÁNYA Szovjet leánya a tengeren I* megállja a helyét Főszereplők: Beljajeva, PeUcegi
Csisztjakov, Arkazov, Augusztus 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor matiné 1 forintos helyárakkal MESE A TÜZMADARRÓL Előadások kezdetei: Hétköznapokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3» 5. 7 és 9 órakor.
Pénztárnyitás: Hétköznap kezdés
előtt í órával. Vasár- és ünnepnapon délelőtt 11-től fél 1 -ti és kezdés előtt 1 órával* __
ZALA politikai napilap Felelős szerkesztő: Szántó Jenő. Felelős kiadó: Darabos Iván* Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Széchenyt-tér 4. Telefon: 2M Nagykanizsa, Zrtnyt Miklós-o. 29 Telefon: 54.
Kiadóhivatal: Nagykanizsa, Készült a Vastnegye Nyomdában. E jmbathely. Kossuth Lsjoa-n. 8. Telefon: 78.
Nyomdáért felel: Heged* «y«fc
. * * f - J-\' ö
megbüntetik.
49 számú Nepbolt dolgozói.
Tiziiavi börtönre és ötezer forint pénzbüntetésre Ítélték a feketéző kulákot
A Megyei Békevédelmi Bizottság felhívása Zala dolgozóihoz és a járási, községi békevédelmi
bizottságokhoz
208°/o-os begyűjtési teljesítménnyel: első Zalaszentmihály
Ara 50 fillér
1950. augusztus 13 vasárnap
A termelősso vetheseti mozgalom fejlesztésével a békéért
,\'A mezőgazdaság szocialista \'átszervezésinek útja:
a lenini-sztálini ui \' szögest
© lo Pártunk Központi Vezetősége. Ez az ut mutatja a*\'irányt dolgozó parasztságunk számúra a íclemolkc- öús. a boldogabb, gondtalanabb. vidámabb ölöt fölé.
Zala. inegy»* dolgozó _ parasztsága tudja, hogy biztos ntra lón, amikor lőtér a sok szenvedéssel. m égni áztatá&sal, nyomorral járó régi útról éa rálép az újra, amely a szebb és boldogabb életet jelenti számára.
Hónapról-hónapra. hétről- hétre egyre fokozódik mesénk dolgozó parasztságé nak érdeklődés© a közös gaz dáikodás. a szövetkezeti élet iránt- Az érdeklődés különösen .megnőtt azóta, hogy cl terjedt a hire_ termelőszövetkezeti csoportjaink . idei jó termésének. Kell-e ékesebb bizouyiték a szocialista nagyüzemi gazdálkodás magasabb- rendüségére, mint az. hogy ifoport jaink ezévi méné gabonanemüek
mázsa holdanként, az egyénileg gazdálkodók 5—mázsájával szemben-
Csoportosan és egyénileg ia ezerszámra keresik fel a termelőcsoportokat, hogy saját szemükkel győződjenek meg a magasabb termésátlagokról, a fejlettebb állattenyésztésről, a toli kamarákról, a tömött ruhásszekrényekről. Különösen nagy a forgalom a becse- helyi „llákosi“ termelőszövetkezetben.
A látogatók rendszeresen megnéznek mindent. Nem kerüli el a figyelmüket semmi. Elbeszélgetnek a cso- jorttagokkal. közelebbről megismerik életmódjukat. Ezek a látogatások azután minden kételyt eloszlatnak- Dolgozó parasztságunk a saját szemével győződik meg arról, hogy a reakció hazudott- Hazudott, mikor azt terjesztette Zalalövőn. hogy a vasszilvágyi tszcs-asszonyok a szomszédba járnak koldulni egy rántásra való lisztért. A zalalövői látogatók megnézték a teli lisztesládákat, de megnézték a hatalmas kazlakat. az istállókat.^ a sertéshizlaldát is és ők már döntöttek* Augusztus 20-ra, Alkotmányunk ünnepére megalakítják termelőszövetkezeti csoportjukat.
Ezeknek a látogatásoknak további szervezése döntő feladata kell hogy legyen Járási Pártbizottságainknak és a mezőgazdasági osztályoknak. Fokozottabb éberséggel kell azonban megválogatni csoportos látogatások esetén, hogy kiket visznek el. Felületes volt ez a munka például \' szentkirály községben, ahol olyanokat is bevontak a látogatók közé, akik Vasszilvágyról hazamenve azt hiresztel- ték, hogy ott rendetlenséget tapasztaltak, a csoporttagok éheznek. Nem felejhetjük el, hogy az ellenség minden módszert megragad, hogy elvegye, lelohassza dolgozó parasztsápunk kedvét a í-
tustól Aki ismeri a vasszil- vúgyi csoportot, az nem ad hitelt ennek az aljas rágalomnak, hiszen köztudomású,
hogy éppen ez nz egyik leggazdagabb termelőszövetkezetünk. Mindenesein) ez az eset kellő figyelmeztetés kell, hogy legyen részünkre. Pártszervezeteink a bolsevik éberség szem előtt tartásával állítsák össze a látogató csoportokat.
nehogy az ellenség bv f u rakod hasson közéjü k.
A kulák- és klerikális reakcióval folytatott állandó harc közepette alakulnnk egyre- másra megyénkben az újabb és újabb tszes-k. A napokban határozta el Borsfán 18 család 25 tagja, hogy hold földjükön közös gazdálkodásba kezdenek. Ebben az időben alakult meg Csesztregen 14 családdal S7 hold földön. Tor- nyiszentmiklóscm 26 család 160 holdon, vagy megemlíthetnénk a tót szerdahelyit, amely szintén a napokban kezdte meg működését. Több községben, igy például Zalalövőn augusztus 20-án alakul meg ünnepélyesen a tszcs.
Mindezek azt bizonyítják, hogy dolgozó parasztságunk jó utón halad¦ 46 előkészítő bizottság működik a megyében, 34 tszcs-nél pedig megalakult az uj belépők csoportja. Ennek ellenére nem elégedhetünk meg eredményeinkkel Még ezek a számok sem tükrözik vissza elég híven azt a hatalmas érdeklődést, amely megnyilvánul dolgozó parasztságunk között. Ennek a megállapítása arra figyelmeztet bennünket, hogy a szövetkezeti mozgalom további fejlődésével kapcsolatban a politikai iráni/itó, szervező és felvilágosiló munka tekintetében az eddiginél jóval többet iell tennünk. Ezért hatalmas jelentőségű az a kezdeményezés, amit a nagy- szónási -Dózsa1* termelőszövetkezet indított el. Augusztus 13-tól kezdődőié? rendszeres, széleskörű felvilágosító munkába kezdenek az egyénileg dolgozó parasztok között nnnak érdekében, hogy minél többen lépjenek be önként a meglévő termelőszövetkezetekbe. vagy alakítsanak uj csoportokat. Áttérnek az egyépi, háziagitációra. Kétségtelenül a legeredményesebb agitációs munkát maguk a csoporttagok tudják végezni. A legmeggyőzőbb érvekkel rendelkeznek. A saját példájukon keresztül bizonyíthatják be a nagyüzemi gazdálkodás magasabbrendüsé- gét- \' ...
A nagyszénásiak felhívásához egymás után jelentik be csatlakozásukat az ország termelőszövetkezeti csoportjai. Követni kell a „ példát megyénk termelőszövetkezeteinek is. Pártszervezeteinknek minden támogatást meg kell adni ehhez a munkához. Álljanak élére ennek a harcnak, segítsék, minden erejükkel a csoporttagoknak ezt a küzdelmét és az eredmény oz uj. jelentkezők százaiban mutatkozzék még.
így mérjünk újabb döntő csapást külső és belső ellenségeinkre. igy erősítsük még jobban hazánkat és a béke
t4bor“- .\': z.>
A koreai konfliktust Amerika robbantotta ki
— mondotta Malik elvtárs a Biztonsági Tanács ülésén
NowYork TASzSz. A Biztonsági Tanács augusztus 11-én ülést tartott. Az elnöklő Malik elvtárs Igyekezett tovébbmozdi- tanl a tanácskozásokat arról a holtpontról, ahová az Egyesült Államok és csatlósainak szabotáló kampánya juttatta a Biztonsági Tanácsot.
Az elnök javasolta, hogy haladéktalanul ejtsék meg a szavazást a Szovjetunió által benyújtott indítvány felett.
Jebb. Anglia képviselője — Austin előző napi taktikáját követve — igen hosszúra nyújtott beszéddel próbálta megakadályozni, hogy a Tanács elvégezhesse feladatéit.
Ezután egymást váltogatva próbálták az imperialisták Malik elvtárs javaslatait „szabályellenesnek" beállítani.
Malik elvtárs .
hogy a szovjet küldöttség „áll hatacosan követeli“a szavazás
lefolytatását.
Austin ismét zavartkeltéssel próbálkozott. Utána Jebb hosz- szu beszédében, szovjetellenes vádakat hangoztatva, kijelentette. hogyha a koreai helyzet polgárháborút is jelent, a Biztonsági Tanácsnak joga -van beavatkozni Korea belügyeibe- Állította, hogy a Tanácsnak
Koreára vonatkozó korábbi határozatai érvényesek. A Szovjetunió békcjavaslotalról pedig kijelentette, hogy azok célja: Koreában kommunizmust teremteni.
Malik elvtárs ezután a Szovjetunió képviselőjeként szólalt fel és erélyesen visszautasította az angolszász küldőnek hazugságait. Megállapította, hogy a koreai kérdésben a Biztonsági Tanács eddig csak az Egyesült Államok és U-Szin-Manék egyoldalú információit hallgatta meg. Az ENSz koreai bizottságának jelentését a bizottság Kuomintang-tagja irTa alá. a Kuomintang-képviselő állításainak pedig senki sem hihet. Azt az állítást is megcáfolta, mely szerint az amerikai haderők csak junius 28-án kezdték meg hadműveleteiket Koreában. Bizonyítékokat sorakoztatott fel. hogy az amerikai hadműveletek már junius 26-án megkezdődtek. E részben a ja- páni és koreai amerikai kato* nai parancsnokság hazug felvilágosítást -nyújtott az ENSz koreai bizottságának. Az amerikai küldött azt is állította, hogy Li-Szin-Man hadserege nem kapott fegyverszáUltmá- nyokat Amerikából. Pedig nemcsak az amerikai sajtó, hanem
Li’Szin-Man és az Egyesült Államok külügyminisztériuma maga beism hogy o junius 25 i agresszió kezdete előtt már nagymennyiségű hadianyagot adtak át nak.
Mindezek, a tények világosan bizonyítják, hogy az EgyesüU Államok pr