Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.74 MB
2018-08-02 11:25:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
88
496
Rövid leírás | Teljes leírás (48.15 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1922-1923. iskolai évről
XXXI. évfolyam.
Szerkesztette:
Szakonyi Géza
igazgató

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

c< j $ *) r
K2V 2010 Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában
Amen
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1922—23. ISKOLAI ÉVRŐL
XXXI. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE
SZ AKÓNYI GÉZA
IGAZGATÓ
▼ T
I. Igazgatói jelentés.
Az 1922—23. iskolaévvel intézetünk fennállásának 31-ik évét töltötte be.
Az iskolaév kezdete A tantestület alakuló értekezlete aug.
24-én volt. A javitó és tantervkülönbözeti vizsgálatokat augusztus
25-én tartottuk. Javitó vizsgálatot tett 31 tanuló, kik közül 7 osztályismétlésre utasíttatott. Tantervkülönbözeti vizsgát tett 3 tanuló, kettőnek a vizsgálata sikerült. Augusztus 30-án javítóvizsgát tett 3 magántanuló, vizsgájuk sikerült. Beiratások aug. 28—31-én eszközöltettek. Beiratkozott 437 tanuló. Az iskolaév ünnepélyes megnyitása és a tanitás kezdete szept. 1-én történt. Az oktatás a karácsonyi szünetet leszámítva, mely 164215 1922. VI. a. számú vkminiszteri rendelet alapján dec. 20-tól január 8-ig tartott, az előirt szünnapok kivételével megszakítás nélkül folyt a tanév végéig.
Az iskola elhelyezése. Iskolánk már sok esztendő óta érzi a legszükségesebb helyiségek hiányát. E tanév elején, aug. 23-án és 24-én megtartott előjegyzés alkalmával az I. osztályba felvételre jelentkezett 150 tanuló, pedig az I. osztályok részére csak két oly tanterem állott rendelkezésre, melyekben 94 tanuló részére volt hely, igy 56 tanulót el kellett volna utasítani. Ekkor az igazgató kérésére, a polgármester ur javaslatára a városi tanács egy tanterembe a villanyvilágítást bevezettette, igy váltogatott tanitás mellett a harmadik I. osztály is meg volt nyitható. Az I. A. osztály a hét első felében délelőtt, a második felében délután, az J. C. osztály a hét első felében délután, második felében d. e. járt iskolába. Összesen 8 tanterem állt rendel-
w
/m
kezésünkre, egyéb semmi. Tantestületi szoba, igazgatói iroda, tornaterem a fiúiskolával közös; ez utóbbi 8—1 óráig a fiúiskola által annyira igénybe volt véve, hogy heti 16 tornaóra közül 11 volt a tornateremben megtartható, a többi órát kedvező idő esetén a szabadban, kedvezőtlen időben a tanteremben töltötték.
Tanszerfelszerelésünk hiányos, a meglévők a fiúiskola szertárában vannak; helyiség hiánya miatt ujak beszerzését nem is kérhetjük. Igy legnagyobbrészt a fiúiskola tanszereit kell használnunk.
Tantestület. A nm. vkminiszter ur 1923. évi augusztus 8-án 87892 1922. sz. a. kelt rendelettel Hankóczy Irén tanárnőt 23 évi, dr. Kissné Schwarzleitner Kornélia tanárnőt 27 évi szolgálat után 1922. évi julius 1-től nyugalomba helyezte. Ez alkalommal is volt tanítványaik, kartársaik nevében ama hő óhajunkat fejezem ki, hogy a jól megérdemelt nyugalmat zavartalanul élvezzék.
Horváth Athanáz és Pintér Benvenut szt. Ferencrendü áldozópapok is távoztak körünkből és a kath. tan,ulók hitoktatásával az illetékes egyházi hatóság Mátés Hilár szt. Ferencrendü áldozópapot bízta meg.
Plánderné Zimits Anna 1922. évi szept. 22-én kelt 104695 1922. VI. ü. o. számú vkminiszteri rendelettel rendes tanárrá kineveztetett. A nm. V. K. M. ur 1922. évi aug. 9-én kelt 29563 1922. számú rendelettel Bodor Erzsébet, volt magyaróvári áll. polgári iskolai kézimunkatanfolyam vezető tanárt iskolánkhoz helyezte. \'
Tantestületi értekezletek. Ezek tárgyát mindenkor oly ügyek képezték, melyek a tanulók erkölcsi, szellemi haladását előmozdították. Megállapítottuk az összes tárgyak hétről-hétre, óráról-órára beosztott tanmenetét, tárgyaltuk a tanításnál és az írásbeli dolgozatok készítésénél, javításánál követendő eljárást, a fegyelmezés módját; mindig arra törekedtünk, hogy neveléstanitási eljárásunkat tökéletesítsük. Foglalkoztunk az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem anyagának az egyes tantárgyak keretébe való beillesztésével Négy izben tartott ellenőrző értekezleten vizsgálat alá vettünk minden tanulót magaviselet, szorgalom, előmenetel tekintetében. A hanyagságot, illetve kevés előmenetelt tanúsított tanulók megbirálásánál a tantestület két fokozatot használt: a figyelmeztetést és az intést. A figyelmeztetésre itélt tanulókat az igazgató nagyobb kitartásra, szorgalomra buzdította, a nagyon is kevés előmenetelt tett tanulók szülőit intőlapokon értesítettük, hogy még idején tudomást szerezzenek gyermekeik meg nem felelő előmeneteléről. Voltak értekezletek, melyeken a tantestület tagjai tartottak előadást módszertani kérdésekről. Összesen 19 értekezlet volt.
Valláserkölcsi és fegyelmi állapot. A növendékek vallásos érzelmének ápolására, erkölcseik nemesítésére minden alkalmat felhasználtunk. Minden tanulótól szigorúan megkívántuk, hogy szívvel, lélekkel eleget tegyen vallási kötelességeinek. Tanitás előtti és utáni imánkat a magyar Hiszekeggyel végeztük. Növendékeink vasár- és ünnepnapokon felügyelet mellett vettek részt felekezeteik istentiszteletein és vallási gyakorlatain. A róm. kath. tanulók szentmisék előtt szentbeszédet hallgattak, szombat délután egyházi énekórájuk volt. Az iskolaév folyamán négyszer járultak a szt. gyónáshoz és áldozáshoz,
résztvettek a Balázsoláson, hamvazáson, az Urnapi körmeneten, buza-szentelő és keresztjáró napokon szentmisét hallgattak.
A fegyelem gyakorlásában egyöntetű eljárásra törekedtünk. Iparkodtunk tanulóinkat önfegyelmezésre szoktatni. Az iskolaév elején többször előfordult mások tulajdonának elsajátítása, ami nem csekély gondot okozott a tantestületnek és midőn sikerült a bűnöst kipuhatolnunk, a szülők közreműködésével igyekeztünk gyermekeiket megjavítani, elkövetett bünük káros következményeiről meggyőzni és a jóutra téríteni.
Az iskolai rend fentartása céljából a tantestületi tagok közül felügyelők voltak kijelölve, akiknek feladata volt a tanítás megkezdése előtt és a tanítási órák közötti szünetekben a tanulókra felügyelni. Tanulóink iskolán kivüli magaviseletét is figyelemmel kisértük. Állandóan arra törekedtünk, kogy növendékeink mindenkor finom modorú, müveit lelkű egyénkez illően viseljék magukit és hogy kötelességeik hü és pontos teljesítésében találják örömüket. E tekintetben ugyan még elég kivánni valót hagy hátra néhány tanuló, azért ez alkalommal is kérem az ily tanulók szülőit, hogy munkálkodjanak az iskolával karöltve és igyekezzenek leányaikat munkára, rendre, pontosságra, tisztaságra, kötelességtudásra nevelni, mert csak igy érhetük el nemes célunkat, hogy leányainkat igaz magyar nőkké neveljük. A tantestület tagjai több izben meglátogatták növendékeiket a szülői házban, ily módon is is igyekeztünk az iskola és család közti kapcsolatot erősíteni, aminek üdvös katása a tanulók magaviseletén és szorgalmán meg is látszott.
A neveiőtanitás ügye. A tanári testület folyton arra törekedett, hogy az intézet tanulmányi színvonala, munkájának minősége, eredménye a követelményeknek megfelelő legyen. Mindent elkövettünk, hogy tanítványaink a feldolgozott tananyagot lehetőleg már az iskolában elsajátítsák.
A tanítás sikerét legjobban biztosítja a szemléltetés, miért erre különös gondot fordítottunk, ami nagy nehézséggel járt, mert iskolánk tanszere, szemléltető eszköze nagyon kevés, sőt egyes tantárgyaknál semmi, ugy, hogy sok tekintetben teljesen a velünk egy épületben levő fiúiskola tanszereire, szemléltető eszközeire vagyunk utalva.
Énekórák miatt gyakran fordult elő osztáiycsere s ilyenkor kénytelenek voltunk 50 tanulót oly tanterembe elhelyezni, hol csak 40 tanuló számára van hely, ami különösen nagy nehézségbe ütközött a kézimunkaóráknál. A rajzterem hiánya is sok nehézséget okoz. Mindezen hiányok dacára a tantestület ügybuzgósága elérte, hogy a tanítás eredménye a követelményeknek megfelel. Tanítványaink ismeretkörét, szépérzékét a tanítási órákon kivül hasznos olvasmányok utján is igyekeztünk növelni, miért is az ifjúság részére kiadott folyóiratok és müvek olvasására is buzdítottuk őket. Az Ifjú Polgárok Lapja 70, Nagyasszonyunk cimü folyóiratnak 50, Vasárnapi Könyvnek 43 előfizetője volt. A Gyermeknaptárt 118, Jövő C; képeskönyvet 31, Magyar Anyák Naptárát 39 tanuló szerezte meg.
Egészségi áitapot. Tanulóink egészségi állapota általában kielégítőnek mondható, de azért járványos betegség nem kerülte ej
4
néhány tanulónkat. Vérhasban volt 2, vörhenyben 1, roncsoló toroklobban 1, szamárhurutban 2 tanuló. A családban előfordult fertőző betegség miatt az iskolából ki is volt tiltva hosszabb-rövidebb időre néhány tanuló. Dr. Goda Lipót városi tiszti orvos március 10-én szemvizsgálatot tartott, de beteget nem talált.
Látogatás. Hivatalos látogatást intézetünkben Nahrer Mátyás szakfelügyelő február 7., 8. és 9-én végzett. Meghallgatta a tanárok előadásait, megvizsgálta az Írásbeli dolgozatokat és rajzokat. Szakszerű észrevételeit látogatásának befejezése után tartott értekezleten közölte.
Kirándulások. Nagyobb tanulmányi kirándulást nem rendezhettünk, de az osztályfőnökök, természetrajz, földrajz, rajz tanárai többször kivezették növendékeinket a szabadba. Sétáikat természetrajzi, földrajzi stb. magyarázatokkal kapcsolták egybe. Többször elvezettük tanulóinkat ifjúsági mozgókép előadásra, igy megtekintették; Robinson, Ludas Matyi, a finn nép kulturája, a nyomortanyákról, Petőfi élete, Columbus Kristóf, Az anya cimü filmeket. Február 7-én az Uránia mozgószinházban a 6. gyalogezred zenekara által az ifjúság részére rendezett szimfonikus hangversenyt hallgatták meg, április 21-én a helybeli főgimnázium ifjúsága által előadott „Kis lord" c. szinmü főpróbáját tekintették meg tanitványaink.
Felmentések. A kir. tanfelügyelőség rajz, kézimunka vagy torna alól testi hiba okából 17 tanulót mentett fel. Saját érdekükben arra kérem a t. szülőket, hogy leányaikat csak az esetben mentessék fel a fenti tárgyak tanulása alól, ha azok arra teljesen képtelenek.1,
Önképzőkör. Ez évben is szép sikerrel működött. Vezetője dr. Horváth Tivadarné. A tagok száma 167. Tisztikar a következő: ifj. elnök Greiner Rózsi IV. B., titkár: Kőnig Valéria IV. B., jegyző: Bittera Gizella IV. A., pénztáros: Berény Zsuzsanna IV. A. oszt. tanulók. Foglalkozott a kör irodalmi és művészeti ismeretek elsajátításán kivül háztartás keretébe tartozó hasznos ismeretekkel. A vezetőtanár különböző pályázatokat hirdetett, a pályamunkákat a 8 tagu bírálóbizottság előzetesen tanulmányozva, a gyűléseken nyilvánosan letárgyalta. A Petőfi-, az Anya- és Csecsemővédő- és évzáró ünnepélyt az önképzőkör rendezte. A kör tagjai által készített babafehérnemüt, felsőruhát, kalapokat maguk közt kisorsolták és az ebből befolyt 5000 K az Önképzőkör vagyonához csatoltatott. Gyűléseket 3 hetenként tartottak.
Vörös Kereszt Egyesület ifjúsági osztálya. A múlt évben megalakult ifjúsági osztály tulajdonkép ez évben kezdte meg működését. A M. V. K. E. anyagbeszerzésre és egyéb költségekre 33000 koronát adományozott iskolánknak, mely összegből flanelt, raf-fiát, papirt és spárgát szereztünk be, A tagok 4 csoportra voltak osztva, mindegyik csoport egy vezetőtanárral tartotta heti munkadélutánját. Az egyik csoport Bodor Erzsébet vezetése mellett játékállatokat készített, a többi csoport Bittner Gizella, Fritz Celesztin és Plánder Jánosné vezetése mellett könyvkötéssel és háncsmunkával foglalkozott. Készítettek még az Anya- és Csecsemővédő-Egyesület részére 86 darab ingecskét, egy tüzkárosult polg. fiúiskolái tanuló részére a V. K E. által küldött 10 méter vásznat feldolgozták fehérneműnek. Január hóban 3 láda amerikai szeretetadomány érkezett iskolánk cimére,
5
melyek a V. K. E. vezetőségének utasítása szerint a főgimnázium, az áll. polgári fiu- és leányiskola tanulói között osztattak szét. Iskolánk ezen ajándékból 87, a polg. fiúiskola szintén 87, a főgimnázium 70 drb. csomagot kapott. A harmadik láda kizárólag cserkészfelszerelési tárgyakat tartalmazott, ezek legnagyobb részét a főgimnázium és a polg. fiúiskola cserkészei kapták. A lorsini magyar egyletek és egyházak adományából a V. K. E. vezetősége iskolánknak is küldött 12000 K-t, hogy azt 4 arra érdemes tanulónak adjuk. 3—3000 korona adományban részesültek: Perger Erzsébet I. A., Jandó Mária I. C., Iváncsits Erzsébet III. B., Anhalt Erzsébet IV. A. oszt. tanulók. Dr. Szabó István az Anya- és Csecsemővédő-Egyesület helybeli vezetőorvosa 10 egészségtani előadást tartott osztályunk tagjainak, a IV. oszt. tanulókkal nemcsak megismertette, de be is gyakoroltatta az első segélynyújtás minden módozatát. Szives fáradozásáért e helyen is köszönetet mondunk. Az egészségtani előadások és munkadélutánok mellett havonként egy gyűlést is tartottunk, ezek tárgyát felolvasások, szavalatok, zeneszámok képezték.
Szülői értekezletek. Három, illetve hat izben — okt. 15., 27., márc. 4, 11, május 6. és 10. napján — tartottunk szülői értekezletet ; ugyanis oly nagy tantermünk nincs, ahova egyidőben egybehívhattuk volna az összes tanulók szülőit, igy külön kellett az I—II. osztályú, külön a III—IV. osztályú tanulók szülőit egybehivni. Ez értekezleteken az igazgató, Deákné Viola Mária, Kettingné Nagy Erzsébet, Mantuanó Mária fejtegettek a leánynevelésre vonatkozó tételeket. Igyekeztünk a t. szülőket megnyerni az iskola által hirdetett és követett nevelési elveknek és eljárási módozatoknak.
Jótékonyság. A kir. tanfelügyelőség egész tandíjmentességben részesített 60, fél tandíjmentességben 1 tanulót, kik közül 18 tanuló gyenge előmenetele miatt a II. félévi tandijmentességi kedvezményt elvesztette.
A mult tanév végén is felszólítottuk tanulóinkat, hogy akinek módjában áll, adományozza tankönyveit az iskolának, az igy összegyűlt, valamint a segélykönyvtárban levő könyveket használatra tanulóink közt kiosztottuk. A tanulók által\'adományozott könyvekből 131 tanuló 378 darabot, a segélykönyvtári könyvekből 69 tanuló 223 könyvet kapott. Huszár Károly-akció Petőfi-ösztöndíj címén 5—5000 K segélyben részesítette Bittera Gizella IV. A., Greiner Róza IV. B. osztályú tanulókat. Adorjánné Mayersberg Frida tánctanárnő 600 K-t, Franck Henrik Fiai pótkávégyár 1000 K-t adott a segélyalap javára. A nagykanizsai Hangya Fogyasztási Szövetkezet 1500 K-t adományozott egy keresztény vallású tanuló segélyezésére. Tanulóink is gyűjtöttek és adakoztak különböző hazafias és emberbaráti célokra. A polgári iskolai tanárok házalapjára gyűjtöttek 59094 K 60 f-t, József kir. herceg szanatórium egyesület javára 21244 K-t, Zsófia országos gyermekszanatórium egyesület javára 38031 K-t. A Nagykanizsán rendezendő atlétikai versenyek tiszteletdijaira is gyűjtöttek 7830 K-t.
Iskolai ünnepélyek. Minden iskolai ünnepélyünk rendezésében a hazaszeretet, az irredentizmus, a tanulók szépérzékének és irodalmi ismereteinek gyarapítása vezetett. Október 6-án Deákné Viola

Mária, március 15-én Vajdáné Wágner Ilona mondott ünnepi beszédet. Február 18-án anya- és csecsemővédő ünnepélyt rendeztünk, mely alkalommal belépődij megváltása cimén 365 darab képes levelezőlapot osztottunk szét, ezek után befolyt\' 2565 K az Orsz. Stefánia Szövetség cimére beküldetett, önkéntes adományokból befolyt 2616 K a segélyalaphoz csatoltatott. Az ünnepi beszédet dr. Horváthné Kenedy Erzsébet tartotta. Május 24-én megünnepeltük a madarak és fák napját, mely alkalommal Fritz Celesztin intézett buzdító beszédet az ifjúsághoz. Január 21-én a fiúiskolával együttesen Petőfi-ünnepélyt tartottunk, az ünnepi beszedet dr. Horváthné Kenedy Erzsébet mondotta. Önkéntes adományokból befolyt 7331 K, ez összegen az ifjúsági könyvtár részére Petőfi művek szereztettek be. A nm. vkminiszter ur 1922. évi december 19-én 164878/1922. sz. a. kelt rendelete alapján az első osztályok tanulói a f. iskolaévben megnyílt I. C. osztály részére megvették a Turáni Ötvös Műteremben készült ereklye-plakettet, melyet március 15-én ünnepély keretében helyeztünk el. Igazgató beszédet intézett a tanulókhoz, fogadalmat tétetett velük, hogy a gondolat, tudás, munka, becsület erkölcsi és szellemi fegyverével mindig és mindenütt tűrhetetlenül harcolni fognak a magyar kultura dicsőségéért és Magyarország régi nagyságáért. Az ereklye-plakettra a 3 első osztály összegyűjtött 2394 K-t, a plakett 1044, uj kerettel való ellátása, üvegezése 1350 koronába került. Május 20-án az áll. polg. fiúiskolával együtt hangversenyt tartottunk, melyet május 21-én megismételtünk. Bemutatásra került „Csipkerózsa" c. daljáték. Mindkét előadás tiszta jövedelme 200000 K volt, ebből a leányiskola 100 ezer koronát kapott, mely összeg két egyenlő részben a Thália és segélyalaphoz csatoltatott. Mindazoknak, kik hangversenyünk sikerén közreműködtek, hálás köszönetemet fejezem ki. A rendezés főérdeme Ketting Ferenc tanáré, aki egész éven át a vegyeskart vezette.
Magánvizsgálatok és az iskolaév befejezése. Aug. hó 30-án, dec. 21-én tartott magánvizsgálatokon dr. Pólya Sándor kir. s. tanfelügyelő, junius 27, 28-án tartott magánvizsgálaton Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő elnökölt. Aug. 30-án mágánvizsgát tett 3, dec. 21-én 6, a junius 27, 28-án tartandó magánvizsgálatra engedélyt nyert 19 tanuló. A rendes tanulók évzáró vizsgálatát helyettesítő összefoglaló ismétlések junius 15-től 23-ig folytak le az igazgató és helyetieseiként beosztott tanárok elnöklete mellett. A róm. kath. tanulók hittanvizsgálata junius 25-én d. u. volt. Az iskolaévet hálaadó istentisztelettel és évzáró ünnepéllyel junius 29-én fejeztük be. Évzáró ünnepély alkalmával jutalomban részesültek: a Hangya Fogyasztási Szövetkezet 1500 K adományát Blatón Ernesztin IV. A. oszt. tanuló, Pránger Károlin alapítvány egy évi kamatát, 354 K 32 f-t Trebiczky Sarolta IV. B. oszt. tanuló kapta.
II. A tanárok névsora és munkarendje.
s N ir, Név Szolgálati minőség Képesítés Milyen tárgyakai íanitotí ez évben ? ¡ Heti órák*száma fi Tanév alatt [ Működési évek sz. Mióta tanit ennél az intézetnél?
1 mul. órák sz. J hely. órák sz.
1 Szakonyi Oéza igazgató nyelv- és történettud. szakcsoport, torna Közgazdaságtan IV. A, B 4 1 » 32 1920. szept. 1.
2 3 Bittner Gizella nyelv- és történsttud. szakcsoport Magyar III. A. Német II. III. IV. A. Történet IV. A. Földr«z 11. 111. A. 20 41 30 4 1922. jun. 1.
Blázy Mária mennyiség- és természetűd, szakcsoport Német 11. B, Természettan IV. A, ÍJ. Számtan Hl. A. Torna 1 A, C, 11 B, Hl. A. 20 — 39 17 7 1918. szept. 1.
4 5 Bodor Erzsébet női kézimunka Kézimunka 1. A, C, 11—IV. A, B. 22 Sí 10 1922.. aug. 31.
Deákné Viola Mária nyelv-, és történettud szaki-csoport Magyar 11. A, IV. B. Német 1. A, C. Történet 111. B, IV. B. 19 17 29 10 1921. máj. 17.
6 7 8 Fritz Celesztin mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan I. A,C. TermészetrajzII. A, B. Egészségtan IV. A. Torna IV. A, B. Ének III. A, IV. A, B. .Karének IV. A, B. 20 — 3.5 7 1919. okt. 1.
Dr. Horválhné Kenedy Erisébet rajz Rajz az összes osztályokban. Szépirás 1. A, B, C. 21 51 14 22 18 17 12 26 14 1904. aug. 29.
Kettingné Nagy Erzsébet mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan 11. A. IV. A. Természetrajz 1. A, C. Vegytan 111. A, B, Háztartástan IV. A. 20 86 9 1912. szept. 1. 1918. dec. 11.
9 Mantuanó Mária nyelv- és történettud. szakcsoport Maeyar 111. B.\' Német 1 111. IV. B. Földr jz 11. B. Szépirás 11 B. Ének 1. A, C-. 11. A. B. 111 B. 20 19 10 31 32 61 30
10 Plánderné Zimits Anna nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar 1. B. IV. A. Földrajz 1. B, 111. B. Tornai. B, 11. A, 111. B. Ének 1. B. 1919. : máj. 12.
11 12 Szakonyiné Kiníner Róza mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan 1—IV. B. Természetrajz 1 B Egészségtan IV. B. Háztartástan IV. B. Szépirás II A 20 19 1920. szept. 1.
Vajdáné Vágner Ilona nyelv- és történettud. szakcsoport ■ Magyar 1. A, C, 11. B. Történet 111. A. Földrajz 1. A, C. \'Kézimunka 1. Í5. 20, 19 33 1920. aug. 3).
13 P. Mátés Hilár szent Ferenc r. áldozópap lióm. kath. htttanár az összes osztályokban. 18 2 2 4 4 _ _ _ ; 1-B2Z. szept. 1.
14 15 16! Horváth Olivér ág. hitv. ev. lelkész Ág. hitv. ev. hittan az ösz-szes osztályokban. 1920. ápr. 1.\'
Kádár Lajos ref lelkész Ref. hittan az összes osztályokban 1903. szept. 1.
Ardai Simon el. isk. tanitó Izr. hittan 1. A, B, C, 11. A, B. 1921. szept. 1.
17 Dr. Winkler Ernő főrabbi lzr. hittan 111—IV. A, - B. 1919. szert. 1.

V
8
III. A tanulók névsora/
l.A) osztály. Osztályfőnök; Fritz Celesztin.
Baksa Márta élégséges, Boros Katalin jó, Bróz Jolán jó, Brüll Anna elégséges, Büki Mária jó, Farantai Erzsébet jó, Felde Gizella elégséges, Fiiszár Ilona ism. jó, Friesz Margit jó, Gábor Katalin elégséges, Gutmann Jozefin elégséges, Hackler Rozália elégséges, Heimer Erzsébet jó, Hirschler Margit jó, Horváth Anna német, természetrajz, számtan-mértan, Horváth Gizella jeles, Iváncsics Margit jó, Jancsecz Franciska magyar, számtan-mértan, Kása Mária elégséges, Lendl Margit elégséges, Lidit Julianna jeles, Marton Róza elégséges, Mazur Janka elégséges, Mezriczky Erzsébet elégséges, Németh Ilona elégséges, Neumann Ilona elégséges, Óra Ilona jó, Ötvös Margit elégséges, Pankász Gizella elégséges, Pál Edit elégséges, Perger Erzsébet jó, Pócsek Rozália jó, Pollák Ilona elégséges, Pum Ilona jeles, Rainiss Irén jó, Ritter Irma jó, Singer Margit kimaradt, Sötét Erzsébet elégséges, Szántó Mária német, természetrajz, Szélig Aranka német, Táncsics Margit elégséges, Tóth Ilona német, természetrajz, Török Anna jó, Vukits Terézia német, Weisz Ilona jó, Zsigmond Margit elégséges. Összesen 46.
I. B) osztály. Osztályfőnök-. Dr. Horváth Tivadarné Kenedy Erzsébet.
Babos Erzsébet jó, Balla Klára jeles, Bedő Rózsa jó, Becht Ida jeles, Beck Erzsébet jó, Bencze Mária kimaradt, Beusterien Rajda jó, Bogatin Margit elégséges, Bogdán Gizella természetrajz, számtan-mértan, Bölcsföldi Mária ismétel, Blumenschein Vilma kimaradt, Domány Hermin jó, Erdélyi Margit jeles, Fehér Jolán ism. jó, Fülöp Alojzia természetrajz, számtan-mértan, Gáspár Mária jó, Gerócs Margit jó, Guczogi Anna elégséges, Hajós Eszter elégséges, Hauer Júlia jó, Hernstein Klára magyar, Hoffmann Edith jó, Holczer Erzsébet természetrajz, számtan-mértan, kézimunka, Horváth Erzsébet jó, Horváth Karolin ismétel, Károsi Mária ism. elégséges, Kelemen Magda jó, Klicserics Julianna elégséges, Kovács Jolán elégséges, Kovács Mária magyar, német, Lőrinczi Karolin jó, Lampert Mária német, számtan-mértan, Mantuano Márta jeles, Markovics Amália jó, Martinás Margit magyar, Martincsevics Mária elégséges, Matolics Lujza jó, Mezgár Erzsébet jeles, Nóvák Anna német, Pintér Irén elégséges, Richl Aranka elégséges, Simon Anna kimaradt, Sió Anna jeles, Sneff Rozália ismétel, Soltész Viktória ismétel, Schneider Hilda magyar, számtan-mértan, Szabó Klára jeles, Szigeti Mária elégséges, Tanczenberger Mária jeles, Tóth Erzsébet ism. jó, Tóth Ida magyar, német, rajz, Ütő Zomilla elégséges, Varga Anna elégséges, Viosz Mária elégséges. Összesen 54.
* A tanuló neve után álló érdemjegy az által mos osztályzat. A név után felsorolt tárgyakból az érdemjegy elégtelen, Ism. = ismétlő.
§
I. C) osztály. Osztályfőnök: Vajda Sándorné Vágner Ilona.
Beiger Matild elégséges. Berger Rozália német, rajz, szépírás, Bergovecz Irén elégséges, Breyer Klára elégséges, Czupon Mária elégséges, Csarankó Etelka kimaradt, Csányi Mária jó, Deáki Ilona ismétel, Deutsch Erzsébet ismétel, Deutsch Jolán német, Döme Anna elégséges, Farkas Erzsébet elégséges, Fatér Erzsébet ism. elégséges, Fekete Ilona kimaradt, Geiszl Erzsébet kimaradt, Halmos Rozália ismétel, Hardi Kazimira elégséges, Hágner Ilona ismétel, Holmik Rózsa jó, Horváth Anna elégséges, Jandó Mária jeles, Kalmár Teréz magyar, német, szépirás, Kálmán Ilona jó, Keschl Mária földrajz, Kluger Magda ismétel, Klüger Magda jó, Kovács Ilona elégséges, Lackenbacher Irén jó, Ligeti Gizella jó, Márfi Anna elégséges, Nagy Vilma elégséges, Neumann Anna német, szépirás, Németh Margit elégséges, Nink Katalin elégséges, Orbán Anna ism. elégséges, Pálovics Margit ismétel, Pázmándy Ella jó, Radosits Irén. kimaradt, Rosenfeld Margit jó, Simon Anna kimaradt, Skerlák Erzsébet magyar, rajz, szépirás, Skopál Magda természetrajz, Szabadi Erzsébet elégséges, Szattler Margit elégséges, Takács Ilona német, természetrajz, Weisz Franciska német, földrajz, Weisz Ida jó, Weisz Rózsa német, természetrajz, számtan-mértan. Összesen 48.
II. AJ osztály. Osztályfőnök: Blttner Gizella.
Báder Margit ismétel, Bárány Ilona elégséges, Baumgarten Erzsébet magyar, földrajz, természetrajz, Belovics Katalin elégséges, Berger Anna elégséges, Berke Erzsébet német, rajz, Berke Katalin ismétel, Böhm Mária jó, Domina Paula ismétel, Eltér Irén jó, Fahn Margit magyar, Faics Katalin jó, Farkas Mária elégséges, Gellért Magda ismétel, Gold Anna jó, Göhl Julia jó, Hajnal Erzsébet jó, Hajnal Ilona jó, Horsetzki Anna elégséges, Kalmár Borbála jó, Ked-menec Anna elégséges, Király Erzsébet magyar, számtan-mértan, Kovács Györgyi jeles, Kreft Anna számtan-mértan, Lakenbacher Rózsa jó, Lencz Erzsébet ismétel, Lajpczig Ilona elégséges, Lovasi Margit elégséges, Lőrinczi Katalin jó, Luria Jolán elégséges, Mjazovszky Olga elégséges, Molvarecz Erzsébet jó, Neufeld Róza földrajz, számtan-mértan, Nóvák Margit jó, Ofenbeck Teréz kimaradt, Oparnica Elvira elégséges, Orbán Erzsébet jó, Pápai Mária elégséges, Pintér Katalin elégséges, Pokec Teréz elégséges, Polgár Erzsébet jó, Pollák Mária elégséges, Poór Ilona magyar, német, földrajz, Prutscher Ilona jó, Scheer Erzsébet magyar, német, rajz, Schichtanz Irén magyar, Singer Erzsébet elégséges, Sinkovics Erzsébet elégséges, Thury Erzsébet elégséges, Tóth Ilona számtan-mértan, Veszeli Ilona jó, Weisz Irma elégséges, Weisz Margit jó, Zakócs Róza magyar, német. Összesen 54.
II. B) osztály* Osztályfőnök: Szakonyi Gézáné Kintner Róza.
Ágh Erzsébet jeles, Barta Rózsa jó, Berény Magda jeles, Cseh Rozália jó, Deutsch Klára elégséges, Dömő Margit magyar, német, Eisinger Margit elégséges, Engländer Ilona ismétel, Engelleiter Irén
10
kimaradt, Erdélyi Katalin elégséges, Geiger Gizella német, Goldfinger Ilona jó," Giinser Lili elégséges, Hancsics Krisztina elégséges, Hennel Klára jó, Herczfeld Ilona jeles, Herrnstein Erzsébet elégséges, Hiedl Anna jó, Horváth Margit magyar, földrajz, természetrajz, Jambrovics Paula német, számtan-mértan, rajz, Janzsa Mária jó, Jeisa Mária jó, Józsa Ilona elégséges, Kanyar Mária jó, Kardos Teréz elégséges, Kerber Margit jó, Kercza Rozália elégséges, Klicserics Mária számtan-mértan, Koller Erzsébet jó, Kőszegi Júlia kimaradt, Lakatos Irén elégséges, Leitner Györgyike elégséses, Magyar Margit jeles, Mechner Margit elégséges, Medjimorecz Mária elégséges, Miltényi Györgyike jó, Németh Ilona elégséges, Neumann Anna jó, Novotni Ilona elégséges, Pauk Anna jó, Perlsz Rózsa jó, Rausz Ilona jó, Rezneki Margit elégséges, Rosenfeld Berta jó, Schandl Margit elégséges, Siftár Rozália magyar, német, Sifter Anna ism. magyar, német, Slozarek Mária német, Soós Erzsébet elégséges, Sternberger Margit jó, Susik Olga vizsgálatlan maradt, Szatay Erzsébet elégséges, Szegő Livia jeles, Szaucsek Mária elégséges, Vajda Jolán jeles, Varga Teréz német, földrajz, Vidovics Mária jó, Weisz Edit jeles, Weisz Klára jó, Zábó Magdolna elégséges. Összesen 60.
III. A) osztály. Osztályfőnök: Blázy Mária. .
Ansorge Rózsa vegytan, Bergstein Olga számtan, rajz, Blankenberg Margit jó, Bogatin Róza jó, Bors Matild vegytan, Bruncsics Mária ismétel, Brüll Jolán elégséges, Cseh Ilona jó, Daniss Júlia vegytan, Eltér Gizella jó, Fehér Mária jó, Fischer Lili elégséges, Forray Zelma jeles, Gaál Jolán számtan-mértan, Gellért Izabella kimaradt, Grabant Rózsa jó, Günser Rózsa történet, földrajz, vegytan, Hajnal Margit elégséges, Hajnal Mária jó, Hirschler Margit elégséges, Hodics Mária elégséges, Hoffmann Anna jó, Holczér Margit elégséges, Horváth Mária jó, Károlyi Ilona elégséges, Kovács Erzsébet jó, Kreulzer Róza jó, Lengyel Margit számtan-mértan, rajz, Nagy Teréz elégséges, Papp Ilona elégséges, Plander Ilona jó, Prucker Margit elégséges, Rausz Margit történet, számtan-mértan, Riedlmayer Valéria elégséges, Schlosser Ilona német, föfdrajz, számtan-mértan, Schvemmer Erzsébet elégséges, Somogyi Anna elégséges, Szerecz Mária elégséges. Szőke Emilia elégséges, Szúnyogh Mária elégséges, Tál Mária elégséges, Ujváry Jolán elégséges, Varga Katalin jó, Varga Margit elégséges, Winkler Irma elégséges. Összesen: 45.
III. B) osztály. Osztályfőnök. Mantuano Mária.
Antal Ilona elégséges. Barta Lili számtan-mértan, Benkő Erzsébet elégséges, Berghoffer Anna német, Bojt Erzsébet vegytan, Doniány Klára jó, Fischel Katalin elégséges, Gógl Júlia elégséges, Gold Gábriella jó, Hering Lujza kimaradt, Hirlander Ilona elégséges, Hodics Teréz ismétel, Iváncsics Erzsébet jó, Imreh Ilma jó,\' Jakubez Erzsébet jó, Janzsa Erzsébet elégséges, Kedmenecz Mária jó, Kohn Olga jó, Kovács Anna elégséges, Kovács Erzsébet elégséges, Králics Teréz ismétel, Kreft. Ilona vegytan, Lajkó Ilona elégséges, Lakatos Mária
11
elégséges, Mantuano Janka jeles, Nagy Mária földrajz, számtan-mértan, Néhma Ibolya kimaradt, Néhma Ida kimaradt, Neu Lili jó, Papp Ilona elégséges, Pflanczer Mária jó, Pint Erzsébet ismétel, Sándor Jolán jeles, Schnábel Paula magyar, történet, Scliwarcz Erzsébet jeles, Schwarcz Mária jó, Stem Rózsa jó, Sugár Klára jó, Szabó Gizella számtan-mértan, történet, rajz, Szántó Anna számtan-mértan, Szepesi Margit elégséges, Szertics Erzsébet jó, Tóth Irma jó, Török Anna számtan-mértan, vegytan, Trojkó Erzsébet elégséges, Virágh Anna jó, Weiszberger Margit elégséges, Wilhelm Erzsébet magyar, német, számtan-mértan, Zakócs Katalin elégséges. Összesen 49.
IV. AJ osztály. Osztályfőnök; Kettlng Ferencné Nagy Erzsébet.
Anhalt Erzsébet jó, Ágoston Julia elégséges, Berény Zsuzsanna jeles, Bernátzky Gizella kimaradt, Bittera Gizella jeles, Blaton Ernesztin jeles, Bujtor Mária jó, Cseh Margit természettan, számtan-mértan, Farantai Anna jó, Golenszky Mária német, Göndör Olga elégséges, Jakab Valéria német, Kádár Lenke jó, Kohn Ilona elégséges, Kosztka Karolin természettan, Kovács Rozália kimaradt, Máté Erzsébet elégséges, Mersits Mária jeles, Nagy Mária elégséges, Nardai Pióza jó, Németh Jolán történelem, természettan, Ondrcska Izabella természettan, Ország Márta jó, Pallos Anna jeles, Pákay Mária elégséges, Pilczer Aranka elégséges, Popovics Mária elégséges, Prucker Rozália elégséges, Ritter Margit jó Saini Katalin elégséges, Schlesinger Janka elégséges, Schlesinger Julia elégséges, Sió Katalin elégséges, Ster-n Ilona elégséges, Stollár Jolán jeles, Szűcs Teréz elégséges, Tóth Ilona német, történelem, természettan, Tóth Róza magyar, számtan-mértan, rajz, Weinberger Erzsébet jó, Wortmann Margit számtan-mértan, rajz. Összesen: 40.
IV. B) osztály. Osztályfőnök: Deák Istvánné Viola Mária.
Amtmann Margit elégséges, Bagyari Ilona elégséges, Bartal Julianna jó, Bencze Magda elégséges, Betlehem Erzsébet elégséges, Borbély Róza kimaradt, Dedovácz Edit történelem, számtan-mértan, Dittmayer Karolin történelem, természettan, Fatér Klára német, természettan, Frankó Rózsa elégséges, Gangler Ilona történelem, természettan, Garai Magda jeles, Greiner Rózsa jeles, Gumilár Lujza elégséges, Heim Margit elégséges, Horváth Margit elégséges, Kanyar Erzsébet jó, Kálovics Erzsébet német, történelem, természettan, Kedmenecz Margit elégséges, Klein Julia,elégséges, Kőnig Valéria jeles, Laskai Erzsébet jó, Mikó Ilona elégséges, Molnár Matild elégséges, Noll Erzsébet elégséges, Noll Ilona elégséges, Őri Ilona elégséges, Pankász Ilona elégséges, Rajniss Irma jó, Rácz Ilona elégséges, Ruska Sarolta elégséges, Snábl Gizella elégséges, Schlesinger Ibolya száintan-mértan, Slozarek Zsófia jó, Szécsényi Erzsébet elégséges, Török Katalin elégséges, Török Mária jó, Trebiczky Sarolta jeles, Varga Anna elégséges, Viola Mária elégséges, Vojkovics Olga kimaradt. Összesen 41.
12
IV. Statisztikai kimutatás
a nyilv. tanulók létszámáról az 1922/23. iskolaévben.
zám I C i m O s z » á 1 y o k sesen
Sors: 1 A) I. B) I C) II. A) J1 B) III A) Iil B) IV A) IV B) ÖSS!
1 Beiratkozott az év elején .... . . 46 54 48 54 60 45 49 40 41 437
2 Kimaradt............. Meghalt............. Az iskolaév végéig járt........ 1 45 3 51 5 43 1 53 2 £8 1 44 3 46 2 38 2 39 20 417
3 Az iskolaév végéig járt tanulók közül Helybeli.......... Zalamegyei......... Más megyebeli....... 45 41 4 6 43 52 1 55 2 1 39 4 1 38 3 S 37 1 36 3 £86 17 14
4 Vallás szerint Róm. kath.......... Ág. hitv. ev......... Ref............ lzr............ 37 8 37 3 3 8 28 15 33 7 1 12 38 20 34 10 29 2 4 11 34 2 12 34 1 4 294 13 10 100
5 Anyanyelv szerint Magyar ........... Német.......... 45 49 2 « 53 58 44 45 £8 39 415 2
6 Születési óv szerint 1913 évben született..... 1912 . , ..... 1911 „ „ ..... 1910 . „ ..... 1909 „ „ ..... 1908 „ „ ..... 1907 , „ ..... 1906 „ ...... 11 22 8 4 1 27 13 6 4 1 18 19 3 2 2 27 12 8 3 1 35 15 6 2 24 12 5 1 2 1 23 11 7 3 1 18 12 8 12 16 11 1 2 58 117 91 77 45 23 4
7 A tanulás eredménye szerint Az osztályt sikerrel végezte . . . javitóvizsgálatra bocsáttatik . . . Osztályismétlésre utasittatik . . . Nem osztályoztatott...... 39 6 37 10 4 27 10 6 37 11 5 47 9 1 1 34 9 1 33 10 3 29 9 33 6 316 80 20 1
8 Mulasztások Igazolt órák száma...... Nem igazolt órák száma .... 1240 2329 1842 1 1597 3098 3133 2466 3452 2441 21601 1
9 A szülők foglalkozása szerint Nagybirtokos, nagybérlő .... Középbirtokos vagy bérlő . . . Kisbirtokos, kisbérlő..... Gazdasági tisztviselő . . . , . Gazd isági alkalmazott..... Nagyiparos, nagyvállalkozó . . . Kisiparos, kisvállalkozó .... Ipari alkalmazott....... Nagykereskedő....... Kiskereskedő........ Piaci árus ......... Kereskedelmi v. közlekedési tisztv. Kereskedel ni v. közi. segédszemély Köztisztv. és közhiv. alk. dijnok . Pap, tanár, tanitó...... Másféle ért. s ilyeneknél alk. se^édsz. Közhivatalban alk. altiszt vagy szo\'ga Katona ...,...,.. Nyugdíjas, magánzó..... Egyéb foglalkozású...... 14 2 1 1 3 12 1 2 1 6 2 1 6 2 1 3 1 11 1 4 6 1 2 5 7 2 13 1 4 1 3 5 1 1 9 3 12 1 9 15 7 5 1 2 1 1 \'1 1 16 1 1 12 1 1 16 2 1 2 1 1 1 6 7 1 1 11 5 2 1 8 1 1 15 8 13 1 3 2 3 1 12 5 1 6 3 4 2 2 2 2 5 2 1 5 12 4 4 1 1 2 1 2 2 2 4 99 7 2 51 4 13 99 23 27 14 1 10 35 15
13
V. Magánvizsgát tett tanulók névsora.
Magánvizsgát tettek 1922. évi augusztus 30-án az I. osztály tárgyaiból: Herczfeld Ilona jó, Pollák Mária elégséges; a II. osztály tárgyaiból: Schwarcz Mária jó; 1922. december 21-én az I. osztály tárgyaiból: Varga Jolán elégséges, a III. osztály tárgyaiból: Benkes Anna vegytan, Czvetkó Mária jó, Gogl Valéria vegytan, Singer Julianna ismétel, Varga Szerafin történet, földrajz, Szlavkofszky Blanka elégséges. Benkes Anna, Gogl Valéria 1923. évi március 22-én a javitó vizsgát sikerrel kiállották.
1923. évi junius 27. és 28-án tartandó magánvizsgálatra engedélyt nyertek az I. osztály tárgyaiból: Egyed Anna, Hangyái Anna, Kovács Gabriella, Molnár Elvira, Szládovics Ilona, az I. és II. osztály tárgyaiból Czuppon Mária, a II. osztály tárgyaiból: Bassa Mária, Nádasy Olga, Révai Ilona, Rotter Blanka, Sárváry Mária, Trebiczky Erzsébet, a III. osztály tárgyaiból: Magyar Matild, Sió Gabriella, a IV. osztály tárgyaiból: Kovács Rozália, Kudich Gizella, Neumann Irma, Szlavkofszky Blanka, Vártok Jolán.
VI. A tantervkülönbözeti vizsgálatok tantárgyai és tananyaga.
Az elemi iskola V. vagy VI. osztályát rendesen végzett növendékek felvehetők mint rendes tanulók a polgári iskola II., illetőleg III. osztályába. Az ilyen jelentkezők a felvétel előtt azon tananyagból, melyet másfoku iskolában nem tanultak, tantervkülönbözeti vizsgát kötelesek tenni, melynek sikeres kiállása után vehetők fel a megfelelő osztályba. A tantervkülönbözeti vizsgálatért tárgyanként 160 K fizetendő, Tantervkülönbözeti vizsgálatot kérő folyamodványok julius 15-ig az igazgatóságnál nyújtandók be.
Az elemi iskola V. vagy VI. osztályából a polgári iskola II. osztályába átlépők részére: magyar nyelv, német nyelv, földrajz, számtan és mértan, természetrajz és rajz. Minden tárgyból az I. osztály tananyaga.
Az elemi iskola VI, osztályából a polgári iskola III. osztályába átlépők részére: magyar nyelv, német nyelv, földrajz, természetrajz, számtan és mértan, rajz, női kézimunka. Minden tárgyból az I. II. osztály tananyaga.
Í4
VII.
Az 1923-24. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. osztáiy.
Róm. kath. nagyobb katekizmus polgári iskolák részére. Izr. vallástan : Dékány G. : Bibliai olvasmányok, I. rész.
„ . Héber imakönyv, fordította Deutsch és Schill.
Glósz—Reőthy : Magyar olvasóköny, 1. rész.
„ „ „ nyelvtan 1. rész.
Hoffmann M.: A magyar iskolai helyesírás. Dánielné Lamács L : Első német könyvem. Agh és Földes G. . Földrajz, 1. kötet. Kogutowicz M.: Földrajzi iskolai atlasz. Róth—Schuh—Perényi: Állat- és növénytan, I. rész. Szenes A. : Számtan és mértan, 1. rész. Geszler Ödön : Gyakorlati és elméleti énekiskola, 1. rész.
II. osztály.
Róm. katb. vallástan; Dr. Aubermann: O- és újszövetség, 1—11. rész. Izr. vallástan: Dékány: Bibliai olvasmányok, I. rész, mint az 1. osztályban.
„ „ Héber imakönyv, mint az 1. osztályban.
Glósz—Reőthy: Magyar olvasókönyv, 11. rész.
„ „ „ nyelvtan, 11. rész.
Hoffmann M.: A magyar iskolai helyesírás. Dánielné Lamács L. : Második német könyvem. Ágh és Földes G. : Földrajz, 11. kötet.
Kogutowicz M. : Földrajzi iskolai atlasz, mint az 1. osztályban, Róth—Schuh—Perényi : Állat- és növénytan, 11. rész. Szenes A. : Számtpn és mértan, 11. rósz. Enekkönyv, mint az 1. osztályban.
III. osztály.
Róm. kath. vallástan : Dr. Aubermann : Szertartástan. Izr. vallástan : Weisz M.; Bibliai olvasmányok, 11. rész. Héber imakönyv.
Glósz—Reőthy : Stilisztika és verstan. Hoffmann M. : A magyar iskolai helyesírás. Lehr. A.: Arany János ,,Toldi"-ja. • Dánielné Lamács L. : Harmadik német könyvem. Márki és Pallos : Történelem, 1. rész. Ágh és Földes G. : Földrajz, 111. kötet.
Kogutowicz M.: Földrajzi iskolai atlasz, mint az I. osztályban. Ribár—Ormándy: Vegytan és ásványtan. Szenes A. Számtan és mértan, 111. rész. Enekkönyv, mint az 1. osztályban.
IV. osztály.
Róm. kath. vallástan. Dr. Aubermann. Róm. kath. egyháztörténelem. Izr. vallástan. Büchler S. A zsidók története. Héber imakönyv.
G\'ósz—Reőthy. Költészettan és irodalomtörténet.
Hoffmann M. A magyar iskolai he\'yesirás.
Dánielné Lamács L. Negyedik német könyvem.
Márki—Pallos. Történelem, l\'I. rész.
Dr. Kovács Gábor. Közgazdaságtan és jogi ismeretek.
Lévay E. Fizika, a csillagászat és fizikai földrajz elemeivel.
Szenes A. Számtan, mint a 111. osztályban.
Dr. Juba Adolf. Egészségtan.
Sebestyénné. Háztartástan és neveléstan.
Énekkönyv, mint az I.\' osztályban.
Ág. hitv. ev. és ref. hittan a hitoktatók előírása szerint.
Í5
VIII. Tájékoztató az 1923—24, iskolai évre.
A javitó Vizsgálatok augusztus 25-én d. e. 8 órakor lesznek. Javitó vizsgálatra azon tanulók jelentkezhetnek, kik legfeljebb 3 tárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. Az engedély iránti okmánybélyeggel szabályszerűen ellátott és iskolai bizonyitvánnyal felszerelt folyamodványok legkésőbb aug. 15-ig az igazgatósághoz benyújtandók.
A felvételi, illetve tantervkülönbözeti vizsgálatok aug. hó 26-án d. e. 8 órakor fognak megtartatni azon tanulókkal, akik az elemi iskola V. és VI. osztályának sikeres elvégzése után a polgáriskola II. vagy III. osztályába óhajtanak átlépni. A felvételi vizsga iránti folyamodványok legkésőbb julius hó 15-ig az igazgatóságnál nyújtandók be.
BeiratáSOk. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1923. évi 73728. VI. sz. rendelete alapján • a beiratások junius 30., julius 2., 3. és 4-én d. e. 8—12-ig, d. u. 3—6 óráig történnek. Sorrend a következő: junius 30-án az I., julius 2-án a II., 3-án a III., 4-én a IV. osztályba és az esetleg üresen maradt helyekre lehet beíratni. Pótbeiratások áug. 28-án lesznek. Fizetendő dijak: tandíj 800 K, mely összeg vagy egyszerre, vagy előleges félévi részletekben fizethető. Felvételi díj 50 K, ifjúsági könyvtári díj 40 K, értesítő "díj 20 K, tanulmányi kirándulási dij 20 K, polgári iskolai segély- és házalapdij 20 K, segélykönyvtári dij 2 K, a III. és IV. oszt. tanulók fizetnek még önképzőköri dij cimén 40 K-t. Az egész és fél tandíjkedvezményben részesülő rendes tanulók csak 25 K felvételi dijat fizetnek.
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1922. évi január 18-án 7266 1922. VI. ü. o. sz. a. kelt rendelete szerint a tandíjfizetés alól részben vagy egészben a jeles és jó általános előmenetelü tanulók menthetük fel. A tanuló általános előmenetele jeles, ha a szépírást, éneklést és testgyakorlást kivéve a többi tantárgyakból legfeljebb két jó osztályzata van, a többi pedig jeles; az általános előmenetel jó, ha a jeles és jó érdemjegyek mellett legfeljebb két elégséges fordul elő. Tandíjfizetés alól nem menthető fel az oly tanuló, kinek magaviseletből szabályszerű érdemjegye van.
A tandíjmentességet csak a szülő, illetőleg a gyám kérheti. A folyamodványt Zala vármegye kir. tanfelügyelőségéhez címezve a beiratás alkalmával az igazgatóságnál kell beadni. A folyamodványhoz csatolandó az iskolai és újkeletü szegénységi bizonyítvány.
A rajz, testgyakorlat, női kézimunka tanulása alól való felmentésnek csakis tisztiorvosi bizonyítvány alapján van helye. Saját érdekükben arra kérem a t. szülőket, hogy leányaikat csak az esetben mentessék fel á fenti tárgyak tanulása alól, ha azok erre teljesen képtelenek. A felmentés iránt való folyamodványok a kir. tanfeliigye-löséghez címezve már a beiratás alkalmával nyújtandók be az igazgatónál. A folyamodvány és melléklete csak akkor bélyegmentes, ha szegénységi bizonyítvány van mellé csatolva.
Magánvizsgálatok háromszor tartatnak és pedig augusztus végén, karácsony táján és a tanév végén. Augusztus végén csak azok nyer-

/
hetnek magánvizsgálati engedélyt, akik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatni kivánják. A folyamodványokat a kir. tanfelügyelőséghez cimezve a vizsga határideje előtt legalább két hónappal az igazgatónál kell benyújtani. A folyamodványhoz melléklendő okmányok: születési anyakönyvi kivonat, az utolsó évi .iskolai bizonyítvány, az állandó lakhelyet és a szülői felügyeletet igazoló községi bizonyítvány. Oly magántanulók, kik már 16 évesek, eddigi foglalkozásukat és erkölcsi tekintetben való kifogástalanságukat hatósági bizonyítvánnyal kötelesek igazolni. A folyamodvány csak szegénységi bizonyítvány csatolása mellett bélyegmentes. A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 1923. évi 64.202. VI. számú rendelete alapján a felvételi (különbözeti) vizsgálat dija tárgyanként 160—160 K.
A magánvizsgálat dija egy osztályból teendő magánvizsgálatért 5600 K, két osztály összevonása esetében 11,200 K.
Hadiözvegyek, hadiárvák, hadirokkantak, nemkülönben közszolgálati alkalmazottak, valamint azok gyermekei, szegénységük igazolása esetében a felvételi (különbözeti) vizsgálatokért tárgyanként 40—40 K-t, magánvizsgálatokért egy osztályból teendő magánvizsgálatért 1400 K-t, két osztály összevonása esetében 2800 K-t fizetnek. Minden magánvizsgálati engedélyért folyamodó a kérvény benyújtásakor a kezelési költségekre 300 K dijat is tartozik fizetni. Tandij és egyéb dijak ugyanazok, mint a rendes tanulóknál. Szegénységi bizonyítvány bemutatása esetén külön folyamodvány alapján a tandijelengedést a nmélt, vkminiszter úrtól lehet kérni. Ez a kérvény a vizsgálati engedélyt kérő folyamodvánnyal együtt az igazgatónál adandó be.
Az elemi iskola V., VI. osztályáról nyert bizonyítvány tulajdonosai kötelesek a polg. iskola I., II. osztályaiból vagy külön-külön, vagy összevontan vizsgázni.
A magánvizsgálat Írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálat tárgyai: magyar nyelv, német nyelv, számtan, rajz. Ha valakinek magyar nyelvi írásbeli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. Aki a vizsgálaton javitó vizsgálatra lett utasítva, a vizsgálat napjától számitott 4 héten belül köteles folyamodni javitó vizsgálat engedélyezéséért.
Tiszti orvosi bizonyítvány alapján felmenthető a magántanuló a rajz és kézimunka alól, amiért külön kérvény nyújtandó be a kir. tan-felügyelőséghez cimezve, a többi okmányokkal együtt. Énekből és testgyakorlatból a magántanuló nem vizsgázik, ha csak maga nem kivánja.
STARtoXTl KÖNYVNYOMDA NAGYKANI2ÖA