Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.72 MB
2018-08-02 12:34:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
49
343
Rövid leírás | Teljes leírás (51.24 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1923-1924. iskolai évről
XXXII. évfolyam.
Szerkesztette:
Szakonyi Géza
igazgató

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


rr** I
¿8£V 20tO Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában
• Amen.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
értesítője
AZ 1923—24. ISKOLAI ÉVRŐL
XXXII. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTE:
HF SZAKONYI GÉZA •
IGAZGATÓ.
I. Igazgatói jelentés.
Az 1923—24. iskolaévvel intézetünk fennállásának 32-ik évét töltötte be.
Az iskolaév kezdete. A tantestület alakuló értekezlete aug. 24-én volt A javító vizsgálatokat aug. 25-én tartottuk. Javitó vizsgálatot tett 63 tanuló, kik közül 26 osztályismétlésre utasittatott. Beiratások 73728— 1923. VI. sz. vkminiszteri rendelet alapján jún. 30., július 2., 3. és 4. napján d. e, 8—12-ig, d. u. 3—6-ig eszközöltettek. A pótbeiratások aug. 28-án voltak. Beiratkozott a tanév elején 476, a tanév folyamán 4, összesen 480 tanuló. Az iskolaév ünnepélyes megnyitása szept. 1-én történt. A tanítás a karácsonyi szünetet leszámítva, mely 156.635/1923. sz. vkminiszteri rendelet alapján dec. ■ 22-től január 6-ig tartott, az előirt szünnapok kivételével megszakítás nélkül folyt a tanév végéig.
Az iskola elhelyezése. Iskolánk ezen tanévben is érezte a legszükségesebb helyiségek hiányát. A tanév elején csak 8 tantermünk volt. Ennek dacára megnyitottuk a II. C. osztályt ama reményben, hogy két osztály egyideig -délután jár iskolába és rövid idő múlva megkapjuk a város által már a mult iskolaévben igért két tantermet. De már szeptember 28-án a tantestület tagjai körében előfordult betegségek, szabadságolások, áthelyezés miatt kénytelenek voltunk a II. C. osztályt megszüntetni s ezen osztály tanulóit a II. A. B. osztályokba osztani.
. F. évi március 3-án megkaptuk a kilátásba helyezett két tantermet, ez időtől rendesen d. e. folyhatott a tanítás. De tantestületi szoba, igazgatói iroda, szertárak, tornaterem továbbra is hiányzanak, ezek a fiúiskolával közösek. A tornaterem a fiúiskola által annyira igénybe van
véve, hogy a leányiskola 16 tornaórája közül csak 12 tartható a tornateremben, ezek közül is 4 csak reggel 8—9-ig. A többi tornaórát kedvező idő esetén a szabadban, kedvezőtlen időben a tanteremben töltötték.
Tanszerfelszerelésünk is hiányos, a meglevők a fiúiskola szertárában vannak elhelyezve. így legnagyobbrészt "a fiúiskola tanszereit kell használnunk.
A városi beszerzéseket feltüntető alapleltár szerint vétel utján beszereztetett 1387 drb., ajándék 28 drb.; az elsők közül K)52 drb. rajztani-tási tanszer, illetve rajzmintalap; bútor 158 drb., természetrajzi tanszer, illetve falikép 137 drb., természettani tanszer 18 drb., földrajzi és történelmi tanszer 13 drb., mértani tanszer 9 drb., tanári könyvtári mű 28 drb., vételár annak idején 4690 K 76 f volt Az állami beszerzéseket feltüntető alapleltár szerint vétel utján beszereztetett 690 drb., ajándék 84 drb., vételár vagy becsérték a beszerzés idején 51039 K 34 f volt. így jelenleg van vétel utján beszerzett 2077 drb., ajándék 112 drb., vételár vagy becsérték 55730 K 6 f. Az ifjúsági könyvtárban 1923. évi dec. 12-én történt lezárás alkalmával volt 568 drb. könyv, melyek beszerzési ára 9404 K 13 f volt.
Tantestület. A nm. vkminiszter úr 1923. évi aug. 21-én kelt 72759/1923. VI. ü. o. számú rendelettel dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rajztanárt saját kérésére a dunaharaszti áll. polg. iskolához áthelyezte. Aki f. tanévi működését már a dunaharaszti polg. iskolánál kezdte meg. Majd az 1924. évi febr. 23-án 8526/1924. VI. ü. o. számú vkminisz-teri rendelettel saját kérésére visszahelyeztetett, itteni állását 1924. évi április\' 23-án elfoglalta.
■ Bodor Erzsébet kézimunka tanítónő betegsége miatt a f. tanévben nem tanított, az 1924. évi január 21-én kelt 7242/1923. eln. számú vkminiszteri rendelettel a tényleges szolgálat alól felmentetett.
Az 1923. évi nov. 2-án 123494/1923. VI. sz. a. kelt vkminiszteri rendelettel Németh Mihályné Wrana Ilona a helybeli áll. polg. fiúiskolától a leányiskolához osztatott be, itteni működését 1924. évi január 7-én megkezdte.
1924. évi január 3-án 159176/1923. számú vkminiszteri rendelettel Takách Olga a hőgyészi áll. polg. iskolától ide helyeztetett, ezen állomását febr. 1-én elfoglalta.
Twrdy Anna tanárt a nm. vkminiszter úr 1924" évi márc. 10-én 25964/1924. VI. ü. o. sz. a. kelt rendelettel szolgálattételre iskolánkhoz beosztotta, ezen állását március 26-án elfoglalta.
A nm. vkminiszter úr az 1923. évi aug. 18-án kelt 47481/1923. VI. ü. o. számú rendelettel Deákné Viola Máriát, Fritz Celestint a X. fizetési osztályba, az 1923. évi dec. 21-én 151542/1923. VI. ü. o. sz. a. kelt rendelettel Mantuáno Máriát a IX. fizetési osztályba rendes tanárokká, az 1924. évi márc. 31-én kelt 28358/1924. VI. ü. o. számú rendelettel Szakonyiné Kintner Rózát a VII., Takách Olgát a IX. fizetési osztályba kinevezte.
Tantestületi értekezletek. Szabályrendeletileg előirt értekezleteket a tantestület rendesen megtartotta. Ezek tárgyát mindenkor oly ügyek képezték, melyek a tanulók erkölcsi, szellemi haladását előmozditották. Megtárgyaltuk az összes tárgyak tanmenetét, tárgyaltuk a tanításnál,
az Írásbeli dolgozatok készítésénél, javításánál követendő eljárást, a fegyelmezés módját. Négy izben tartott ellenőrző értekezlet után az igazgató a ki nem elégitő eredményt tanusitott tanulókat osztályonként nagyobb szorgalomra, kitartásra buzdította, de emellett a tanácskozások eredményéről intőlapokon értesítettük a szülőket, hogy még idején tudomást szerezzenek gyermekeik meg nem felelő előmeneteléről, esetleg helytelen magaviseletéről. Voltak értekezletek, melyeken a tantestület tagjai módszertani kérdésekről tartottak előadást.
Valláserkölcsi és fegyelmi állapot. A valláserkölcsi nevelés az iskola legfontosabb feladatai közé tartozik. Igyekeztünk növendékeink lelkében az igazi, tiszta vallásos érzést felébreszteni, meggyőzni őket arról, hogy van egy felsőbb lény, aki teremtett, kormányoz, igazgat mindeneket. A tantestület mindenkor hathatósan támogatta a hitoktatókat. Tanitás előtti és utáni imánkat a magyar Hiszekeggyel végeztük. Növendékeink vasár-és ünnepnapokon felügyelet mellett vettek részt felekezeteik istentiszteletein és vallási gyakorlatain. A róm. kath. tanulók szentmisék előtt szentbeszédet hallgattak; hetenként l-l délután egyházi énekórájuk is volt, külön az I-IK, külön a III-IV. osztályú tanulóknak. Az egyházi éneket P. Mátés Hiláriusz hitoktató és Twrdy Anna tanár tanították. Róm. kath. vallású növendékeink négyszer járultak a szt. gyónáshoz és áldozáshoz, résztvettek a Balázsoláson, hamvazáson, húsvéti és úrnapi körmeneteken, búzaszentelő és keresztjáró napokon szentmisét hallgattak.
Iparkodtunk tanulóinkat önfegyelmezésre szoktatni.
Az iskolai rend fentartása céljából a testületi tagok közül felügyelők voltak kijelölve, akiknek feladata volt a tanitás megkezdése előtt és a tanítási órák közötti szünetekben a tanulókra felügyelni. Tanulóink iskolán kivüli magaviseletét is figyelemmel kisértük. Állandóan arra törekedtünk, hogy növendékeink mindenkor finom modorú, müveit lelkű egyénhez illően viseljék magukat és hogy kötelességeik hü és pontos teljesítésében találják örömüket. E tekintetben ugyan még elég kívánni valót hagy hátra néhány tanuló, azért ez alkalommal is kérem az ily tanulók szülőit, hogy munkálkodjanak az iskolával karöltve és igyekezzenek leányaikat munkára, rendre, pontosságra, tisztaságra, kötelességtudásra nevelni, mert csak igy érhetjük el nemes célunkat, hogy leányainkat igaz magyar nőkké neveljük. A tantestület tagjai több izben meglátogatták növendékeiket a szülői házban, ily módon is igyekeztünk az iskola és család közti kapcsolatot erősíteni, aminek üdvös hatása a tanulók magaviseletén és szorgalmán meg is látszott.
A nevelőtanitás ügye. Iskolánk tanulóinak legnagyobb részét egyenesen az életbe bocsátja ki. Ezt szem előtt tartva arra törekedtünk, hogy tanítványainkat a -magyar nemzeti műveltség részeseivé avassuk és ezt a műveltséget majdan családjuk körében megóvni és terjeszteni tudják.
A tananyag feldolgozásában mindig arra törekedtünk, hogy a tanitás folytonos vonatkozásban álljon a gyakorlati élet követelményeivel, mindent elkövettünk, hogy a feldolgozott tananyagot lehetőleg már az iskolában elsajátítsák.
A tanitás sikerét legjobban biztosítja a szemléltetés, miért erre különös gondot fordítottunk, ami nagy nehézséggel járt, mert iskolánk tanszere, szemléltető eszköze nagyon kevés, sőt egyes tantárgyaknál semmi,
4
úgy, hogy sok. tekintetben teljesen a velünk egy épületben levő fiúiskola tanszereire, szemléltető eszközeire vagyunk utalva.
A tantermek hiánya miatt gyakran fordult elő osztálycsere, ilyenkor kénytelenek voltunk 54 tanulót oly tanterembe elhelyezni, hol csak 40 tanuló részére van heíy. Rajz- és kézimunkaterem hiánya sok nehézséget okoz, . ennek dacára a tantestület ügybuzgósága elérte, hogy á tanitás eredménye a követelményeknek megfelel.
Tanítványaink ismeretkörét, szépérzékét a tanítási órákon kivül hasznos olvasmányok utján is igyekeztünk növelni, miért is az ifjúság részére kiadott folyóiratok és művek olvasására buzdítottuk őket.
A tanulók előmenetele. Erről áttekintő képet nyújt a hátrább közölt statisztikai kimutatás, mely szerint az eredmény elég jónak mondható. Több tanulónál a testület buzgólkodása és serkentése, sőt a büntetési fokozatok alkalmazása sem eredményezte az óhajtott sikert. Ez alkalommal is kérem a t. szülőket, hogy keressenek föl bennünket többször, különösen a szülői értekezletek alkalmával.
A nm. vkminiszter úr 1924. évi május 5-én kelt 387671/1924. VI. számú rendeletével a polgári iskolákban használandó érdemjegyekre nézve elrendelte, hogy az osztályozás az összes polgári iskoláknál ezentúl az alábbi módon történjék: Magaviselet: 1 -- példás, 2 = jó,
3 = tűrhető, 4 = rossz. Szorgalom: 1 = dicséretes, 2 = kellő, 3 változó, 4 = csekély. Előmenetel: 1 jeles, 2 jó, 3 elégséges,
4 = elégtelen. írásbeli dolgozatok külső alakja: 1 csinos, 2 = rendes, 3 = tűrhető, 4 = rendetlen.
Egészségi állapot. A tisztaság fenntartására mindén rendelkezésünkre álló eszközt felhasználtunk. Tanulóink egészségi állapota,, tekintve, hogy járványos gyermekbetegség városunkban majdnem állandóan van, elég kedvező volt. Sarlachban 2, kanyaróban 1, vörhenyben 1, influenzában 6, torokgyuladásban 10 tanuló volt. A családban előfordult fertőző betegség miatt néhány tanuló az iskolából hosszabb-rövidebb időre ki volt tiltva.
Helyettesítések. A tantestületi tagok körében előfordult betegségek hosszabb-rövidebb ideig tartó helyettesítéseket vontak maguk után.
Kettingné Nagy Erzsébet tanár a kir. tanfelügyelőség 1923. évi szept. 6-án 5108/1923. sz. a. kelt rendeletével a tanév kezdetétől szept. 21-ig, az 1923. évi nov. 7-én 124775/1923. VI. ü. o. sz. a. kelt vkmi-niszteri engedély alapján szept. 21-től nov. 2-ig\' volt szabadságon.
Blázy Mária tanár a nm. vkminiszter úr 1924. évi jan. 31-én 5241/1924. VI. sz. a. kelt engedélye alapján jan. 7-től febr. 17-ig szabadságon volt.
Deákné Viola Mária tanár részére a nm. vkminiszter úr 1924. évi jan. 31-én 8238/1924. VI. ü. o. sz. a. k. rendelettel jan. 7-től febr. 17-ig, majd 1924. évi márc. 28-án kelt 20587/1924. VI. ii. o. számú vkminisz-teri rendelettel ujabb 3 heti szabadságot nyert, de ebből csak 2 hetet vett igénybe, működését március 3-án megkezdte.
Látogatás. Hivatalos látogatást intézetünkben Nahrer Mátyás szakfelügyelő dec. 14., 15., 17. és 18-án végzett. Meghallgatta a tanárok előadásait, megvizsgálta az Írásbeli dolgozatokat, rajzokat, kézimunkákat. Szakszerű észrevételeit látogatásának befejezése után tartott értekezleten közölte.
5
Kirándulások. Nagyobb tanulmányi kirándulást nem rendezhettünk, de az osztályfőnökök, természetrajz, földrajz tanárai többször kivezették növendékeinket a szabadba. Sétáikat természetrajzi, földrajzi magyarázatokkal kapcsolták egybe. Többször elvezettük tanítványainkat ifjúsági mozgókép előadásra, igy megtekintettük Rasinussen északsarki utazása, örök tél birodalma, világháború, Nanuk (az eszkimó), India csodái cimü filmeket. Dec. 6-án a Vitézi Rend Túrán Regős csoportjának regős előadásán vettek részt.
Jun. 10-én a III. osztályú tanulók megtekintették a helybeli szesz-finomitó-, 12-én a pótkávé- és sörgyárat, a IV. osztályú tanulók jun. 11-én a Transdanubia R.-T. villanytelepét és malmát, az igazgató, Blázy Mária, Ketting Ferencné és Szakonyi Gézáné tanárok kíséretében..
Az igazgatóság mindenütt a legnagyobb előzékenységgel fogadta tanulóinkat, szakszerű magyarázatokkal, felvilágosításokkal látták el őket; szives fáradozásukért e helyen is hálás köszönetet mondok.
Felmentések. A kir. tanfelügyelőség rajz, kézimunka, vagy torna alól testi hiba okából 18 tanulót mentett fel. Saját érdekükben arra kérem a t. szülőket, hogy csak az esetben kérjék a fenti tárgyak tanulása alól a felmentést, ha leányaik arra teljesen képtelenek.
Önképzőkör. Vezetője Vajdáné Vágner Ilona tanár. Alakuló gyűlése okt. 11-én volt. Titkárnak Mantuánó Janka IV. B, jegyzőknek Forray Zelma IV. A és Jakubecz Mária IV. B, pénztárosnak Blankenberg Margit IV. A oszt. tanulókat választották meg. A kör kéthetenként tartotta gyűléseit, az alakuló gyűlésen kivül összesen 14 gyűlést tartott. Ezek tárgyát képezte 8 szabadelőadás, 21 felolvasás az irodalom, a művészetek, saját megfigyeléseik és a tanultak köréből, különös tekintettel a vallásos érzés és a hazaszeretet fejlesztésére; szavaltak 32, részint általuk magyar remekíróktól szabadon választott tárgyú, részint saját szerzeményű költeményt, előadtak egy melodrámát, 6 éneket, részben zenekisérettel, részben anélkül, 4 monológot, 2 dialogot, 6 színdarabot, 4 zenedarabot. Bemutattak 6, leginkább magyar táncot.
Rendezett a kör egy Madách-ünnepélyt, márc. 15-én hazafias és egy záróünnepélyt. Tevékeny részt vett az anya- és csecsemővédő ünnepély rendezésében.
Különösen kivált szorgalmával a III. B. osztály. Buzgó működésükért dicséretet érdemelnek. Hercfeld Ilona, Vajda Jolán, Pauk Anna III. B, Iváncsics Erzsébet IV. B, Kovács Erzsébet, Hoffmann Anna, Forray Zelma IV. A, Molvarecz Erzsébet III. A oszt. tanulók; szép szavalatukért: Fischer Lili IV. A és Sió Gabriella IV. B oszt. növendékek.
A tanév lefolyt sok munka és a munkanyujtotta kellemes szórakozások között. Adja Isten, a kisded mag, mely sudárba szökkent, terebélyes fává nőjjön és meghozza gyümölcseit: a tagjai sorából kikerült leánykák tevékeny harcosai legyenek édes hazánk feltámasztásának.
A yörös Kereszt Egylet Ifjúsági Osztálya az 1923—24. tanévben iskolánkban 106 taggal működött. Vezetője Plander Jánosné. Az egyesület működése három irányú: szociális, egészségügyi és kézügyesség. Saját körükben gyűjtést rendeztek a helybeli szegényház részére, amely minden várakozáson felül sikerült. Öt szegénysorsu tanuló-lársukat ajándékozták meg mindenféle ruhaneművel és cipővel. Január
6
hóban az amerikai V. K. E. jóvoltából egy láda szeretetadomány érkezett, amelynek kétharmad részét szegénysorsu óvódás és elemi iskolai tanulók közt osztottuk ki. A havonkint tartott gyűléseken egészségtani megbeszéléseket és felolvasásokat tartottak és minden osztály élén egy egészségügyi felügyelő vigyázott a tisztaságra és rendre. Résztvettek a magyar V. K. egészségügyi versenyén. Hetenként munkadélutánt tartottak, amelyeken megjavították az iskola térképeit, könyveket kötöttek és az ügyesebbek háncsmunka készítésével foglalkoztak. Az „Ifj. V. K." c. lapot 15 példányban járatták a tagok.
Szülői értekezletek. Hat izben tartottunk szülői értekezletet, háromszor — okt. 21., febr. 17., máj. 18. napján — az I—II. osztályú, háromszor — okt. 28., febr. 24., máj. 25. napján — a III—IV. osztályú tanulók szülőivel. Oly nagy tantermünk nincs, ahova egyidőben egybehívhattuk volna az összes tanulók szülőit. Ezen értekezleteken az igazgató, Plánder Jánosné, Bittner Gizella, Blázy Mária fejtegettek a leánynevelésre vonatkozó tételeket. Igyekeztünk a t. szülőket megnyerni az iskola által hirdetett nevelési elveknek és eljárási módozatoknak.
Jótékonyság. A kir. tanfelügyelőség egész tandíjmentességben részesített 70 tanulót, kik közül 14 tanuló gyenge előmenetele miatt a II. félévi tandijmentességi kedvezményt elvesztette. Segélykönyvtárból kapott 53 tanuló 218 drb. könyvet. A nagykanizsai Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet egy keresztény vallású tanuló számára 40000 K-t adományozott, ez összeget a tantestület Iváncsics Erzsébet IV. B oszt. tanulónak itélte. Tanulóink is gyűjtöttek és adakoztak különböző hazafias és emberbaráti célokra. Polgári iskolai tanárok házalapjára gyűjtöttek 3,254.740 K-t, Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület javára 74.860 K-t, magyarországi tanitók Eötvös-alapja részére 66.280 K-t, József kir. herceg Szanatórium Egyesület javára 207.800 K-t, Papp Váry Elemérné emlékének megörökítésére 136.560 K-t. Május 4-én rendezett és május 5-én megismételt anya- és csecsemővédő ünnepély alkalmával befo.yt. 1,410.990 K-ból az Országos Stefánia Szövetség és Falu Szövetség „iskolai falikép akciója" cimü alap javára 711.000 K-t küldtünk be. A fennmaradt összeget egy iskolai szinpad beszerzésére forditjuk.
Iskolai ünnepélyek. A hazaszeretet, nemzeti érzés, áldozatkészség, nemzetünk nagyjai iránt való kegyelet ápolására és fejlesztésére minden szokásos ünnepet megtartottunk. Okt. 6-án Fritz Celesztin, március 15-én Takách Olga mondott ünnepi beszédet. Okt. 12-én Amerika felfedezésének évfordulója alkalmával Bittner Gizella tanár méltatta a nap jelentőségét. Nov. 14-én a trianoni békeszerződés ratificálásának 3. évfordulója alkalmából Vánkos Jenő tanár ismertette a szerződést és annak szomorú következményeit. Január 17-én Madách-ünnepélyt tartottunk, az Ember tragédiáját ismertette Mantuánó Mária. Május 4-én anya- és csecsemő-védő ünnepélyt rendeztünk, melyet május 5-én megismételtünk. Az ünnepi beszédet Deákné Viola Mária tartotta. Május 24-én a sétatéren megünnepeltük a madarak és fák napját, mely alkalommal P. Mátés Hiláriusz intézett buzditó beszédet az ifjúsághoz. Az ünnepélyek többi részét a növendékek énekei és szavalatai képezték.
Magánvizsgálatok és az Iskolaév befejezése. Augusztus 29-én tartott magánvizsgálaton az igazgató, december 21-én tartott magánvizsgálaton Nahrer Mátyás polg. iskolai szakfelügyelő elnökölt. Junius 24-én és 25-én tartandó magánvizsgálaton az elnöki teendők ellátásával a kir. tanfelügyelőség az igazgatót bizta meg. Aug. 29-én magánvizsgát tett 1, dec. 21-én 3 tanuló, jun. 24., 25-én tartandó magánvizsgálatra engedélyt nyert 17 tanuló. A rendes tanulók évzáró vizsgálatát helyettesítő összefoglaló ismétlések jun. 15—23-ig folytak le az igazgató és helyetteseiként beosztott tanárok elnöklete mellett. A róm. kath. tanulók hittanvizsgálata jun. 16., 17. és 18-án volt nagyságos Kreutzer Dezső gelsei esperes-plébános elnöklete mellett.
Az iskolaévet jun. 29-én hálaadó istentisztelettel és évzáró ünnepéllyel fejeztük be, mely alkalommal Pránger Karolin alapítvány egy évi kamatát, ¡660 K-t, melyhez a tantestület 14.000 koronát adott, Sándor Jolán IV. B. oszt. tanuló kapta.
II. A tantervkülönbözeti vizsgálatok tantárgyai és tananyaga.
Az elemi iskola V. vagy VI. osztályát rendesen végzett növendékek felvehetők mint rendes tanulók a polgári iskola II., illetőleg III. osztályába. Az ilyen jelentkezők a felvétel előtt azon tananyagból, melyet másfoku iskolában nem tanultak, tantervkülönbözeti vizsgát kötelesek tenni, melynek sikeres kiállása után vehetők fel a megfelelő osztályba. A tantervkülönbözeti vizsgálatért tárgyanként 8000 K fizetendő. Közszolgálati alkalmazottak, hadiözvegyek, hadirokkantak, valamint ezek gyermekei és árvái szegénységük igazolása esetében különbözeti vizsgálatokért tantárgyanként 3000 K-t fizetnek. Tantervkülönbözeti vizsgálatot kérő folyamodványok julius 15-ig az igazgatóságnál nyújtandók be.
Az elemi iskola V. vagy VI. osztályából a polgári iskola II. osztályába átlépők részére: magyar nyelv, német nyelv, földrajz, számtan-mértan, természetrajz és rajz. Minden tárgyból az I. osztály tananyaga.
Az elemi iskola VI. osztályából a polgári iskola III. osztályába átlépők részére : magyar nyelv, német nyelv, földrajz, természetrajz, számtan-mértan, rajz, női kézimunka. Minden tárgyból az I. II. osztály tananyaga.
III. A tanárok névsora és munkarendje.
Szám Név Szolgálati minőség Képesítés Milyen tantárgyakat tanított ez évben ? Heti órák száma | mulasztott órák iz.* 5.? 1 | helyettesített órák a.!"? Működési évek sz. Min:,! tanit ennél az intézetnél?
1 Szakonyi Géza igazgató nyelv- és történettud. szakcsoport, torna Közgazdaságtan IV. A, B. 4> — 61 33 1920. szept 1.
2 Bittner Gizella nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar 1 A. Németi. A. 111. A. Földrajz 1. A, B. Kézimunka IV. A. 17 27 18 24 1922. jun. 1.
3 Blázy Mária mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan 1. C, IV. A. Természettan IV. A, B. Torna 1. C, 11., 111. A. 18 6 29 9 1918. szept. 1.
4 Deákné Viola Mária nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar 111. A. Német 1. C, 11. A. Történelem 111. A, IV. B. Szépírás 11. A. 17 16 6 9 11 1921. máj. 17.
5 Fritz Celesztin mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan 11. A. Természetrajz 1., 11. B. Egészségt. IV. A. Ének I. C, 11. A. Torna 1. B, IV. A, B. — 36 9 1919. okt. 1.
6 7 Dr. Horváthné Keiiedy Erzsébet rajz Rajz az összes osztályokban 18 — — 22 1904. aug. 29.
Kettingné Nagy Krzsébet mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan 1., III. A. Természetrajz 11. A. Vegytan 111. A, B. Kézimunka 111. A. 17 26 20 19 1912. szept. 1.
8 Mantuanó Mária nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar IV. B. Német 11., IV. B Földrajz 111. B. Ének 111. A, B, IV. A, B. Karének. 17 52 20 18 1918. dec. 11.
9 Némethné Wrana Ilona nyelv- és történettud. szakcsoport Német 111. B, IV. A. Földrajz 11. A, Szépírás 1. B, C. Kézi-tnunka I„ 11. A,\' 111. B. 17 71 6 15 1924. jan. 7.
10 Plánderné Zimíts Anna nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar 11. B, IV. A. Földrajz 11. B. Szépírás 1. A. Torna 1. A, 11., 111. B. 17 35 20 13 1919. máj. 12.
11 Szakonyiné Kintner Róza mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan 1.—IV. B. Egészségtan IV. B. Kézimunka IV. B. 16 29 14 27 19 ■ 1920. szept. 1.
12 Takách Olga mennyiség- és természettud. szakcsoport Földrajz 1. C. Természetr. 1. A, C. Háztart. IV. A Szépírás 11. B. Kézim. I. B. Ének 1. A, B, 11. B. 17 10 19 1924. febr. 1.
13 Twrdy Anna nyelv- és történettud. szakcsoport Magyarl.B. Németi. B. Földrajz 111. A. Történet 111. B. Háztartástan IV. B. Kézim. 11. B. 17 14 9 21 1924. márc. 26.
14 Vajdáné Vágner Ilona nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar 1. C, 11. A, 111. B. Történet IV. A. Kézimunka 1. C. 17 4 19 15 1920. aug. 31.
15 P. Mátés Hilár szent Ferenc r. áldozópap Róm. kath. hittan az összes osztályokban. 18 — — — 1922. szept. 1.
16 Horváth Olivér ág. hitv. ev. lelkész Ag. hitv. ev. hittan az összes osztályokban. 2 — 1920. ápr. 1.
17 Kádár Lajos ref. lelkész Ref. hittan az összes osztályokban. 2 — 1903. szept. 1.
18 Ardai Simon el. isk. tanitó Izr. hittan 1. A, B, C. 2 — — 1921. szept. 1.
19 özv. Dr. Vajda Béláné Bartha Erzsébet tanitópő Izr. hittan 11. A, B. 2 — — 1923. okt. 26.
20 Dr. Winkler Ernő főrabbi Izr. hittan 111., IV. A, B. 4 — — 1919. szept. 1.

*E mulasztások közé a 4. oldalon emiitett szabadságolások nincsenek számítva.
9
IV. A tanulók névsora.*
I. AJ osztály. Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
Bányai Irén jó, Beck Ibolya magyar, német, földrajz, Bohár Ilona jő, Bődi Erzsébet jó, Bunics Mária ismétel, Büchler Edit jeles, Csarankó Etelka elégséges, Eltér Erzsébet jó, Fábián Ilona kimaradt, Fekete Ilona elégséges, Garzó Klotild elégséges, Geiszl Erzsébet elégséges, Gerencsér Ilona elégséges, Gyöngy Margit ismétel, Gyöngy Terézia magyar, földrajz, számtan-mértan, Horváth Irma német, természetrajz, számtan-mértan, Horváth Teréz jó, Jancsecz Franciska elégséges, Kardos Erzsébet elégséges, Kálmán Magdolna jeles, Kis Rozália elégséges, Kisgergely Mária elégséges, Klein Viktória elégséges, Kamondy Ilona elégséges, Kovács Mária jó, Kunii Erzsébet kimaradt, Kurucz Sarolta ismétel, László Ilona elégséges, Major Ilona jó, Mezgár Margit jó, Nagy Ilona magyar, rajz, Neumann Juliánná magyar, német, rajz, Németh Anna kimaradt, Orbán Katalin jó, Ország Erzsébet jó, Oparnicza Olga elégséges, Pap Erzsébet kimaradt, Pálovics Margit elégséges, Polgár Ilona ismétel, Pozsgai Ilona jeles, Pusofszky Gábriella jeles, Ring Mária jó, Ritter Józsa elégséges, Siklósi Margit magyar, német, Schober Erzsébet magyar, német, számtan-mértan, Stern Magdolna elégséges, Szaváry Erzsébet kimaradt, Székely Li via jeles, Takács Erzsébet jó, Taschner Anna elégséges, Turkovics Mária elégséges, Vetter Ilona jeles, Vadász Judit rajz, Weiss Gábriella ismétel, Weiss Jolán elégséges, Weinberger Margit jeles. Összesen 56.
I. B) osztály. Osztályfőnök: Fritz Celesztin.
Aigner Margit jó, Balázs Aranka jó, Báron Rozália elégséges, Berger Ibolyka jó, Berghoffer Emma elégséges, Bäder Magdolna jó, Bölcsföldi Sarolta jó, Brunyai Anna jó, Császár Mária elégséges, Csordás Mária elégséges, Deáki Ilona magyar, német, földrajz, Deutsch Erzsébet elégséges, Ditmayer Anna elégséges, Dokleja Ilona jó, Dürr Mária jeles, Egyed Mária magyar, számtan-mértan, Fata Erzsébet elégséges, Frk Ágnes rajz, Gelencsér Erzsébet elégséges, Gonda Erzsébet jeles, Gürtler Erzsébet földrajz, Hágner Jolán német, természetrajz, Heffer Margit elégséges, Hódosi Zsuzsanna elégséges, Kalmár Teréz elégséges, Kedmenecz Anna elégséges, Kisfaludy Stefánia elégséges, Kohn Livia rajz, Koós Margit jó, Kovács Mária elégséges, Kugler Auguszta elégséges, Kvicsák Margit jó, Laskai Gizella német, Láng Mária elégséges, Leitner Rózsa jeles, Matolics Ilona kimaradt, Molnár Erzsébet természetrajz, Molnár Györgyike jeles, Muzikár Mária német, földrajz, számtan-mértan, Nóvák Rozália elégséges, Parrági Erzsébet kimaradt, Perlaky Klára jó, Petz Aranka kimaradt, Pollák Margit rajz, Rosenberg Olga elégséges, Sattler Irma jeles, Schichtanz Lenke jó, Schiller Katalin jó, Soltész Viktória hittan, földrajz, Steiner Zsuzsanna jó, Sterbeczky Anna jó, Szántó Katalin elégséges, Tompek Margit ismétel, Tóth Ida elégséges, Vajda Ilona jó, Varga Rozália elégséges, Váry Mária elégséges, Willner Irma földrajz, Weisz Éva jeles, Weisz Rózsa elégséges. Összesen 60.
* A tanuló neve után álló érdemjegy az általános osztályzat. A név után felsorolt tárgyakból az érdemjegy elégtelen.
10
I. C) osztály. Osztályfőnök: Deákné Viola Mária.
Abramovits Olga magyar, számtan-mértan, Antmann Jolán jó, Andri Mária elégséges, Balázs Mária elégséges, Balog Berta elégséges, Balogh Margit elégséges, Beck Reneé jó, Borza Anna magyar, földrajz, számtan-mértan, Blum Erzsébet jó, Bölcsföldi Mária elégséges, Cserép Anna elégséges, Egry Ilona elégséges, Faludi Sarolta ismétel, Filák Erzsébet ismétel, Gerencsér Ilona ismétel, Geröfy Mária elégséges, Golenkó Erzsébet elégséges, Hajas Kornélia német, természetrajz, Halmos Róza elégséges. Havas Boriska jeles, Horváth Juliánná kimaradt, Horváth Rozália kimaradt, Huchthausen Erzsébet ismétel, Ivancsics Mária elégséges, Kalmár Margit számtan-mértan, Keschl Mária elégséges, Kluger Magda kimaradt, Kompetár Mária jó, Laky Ilona ismétel, Németh Vilma elégséges, Osvald Anna elégséges, Perszl Mária jó, Pintér Mária ismétel, Radics Ilona jó, Rusorán Elma elégséges, Schmiedt Mária ismétel, Skerlák Erzsébet elégséges, Snef Gizella magyar, német, rajz, Szabó Margit jó, Szakatsics Margit jó, Szieger Magdolna kimaradt, Takács Mária ismétel, Taschner Ida elégséges, Tirászi Mária elégséges, Tóber Mária ismétel, Tóth Margit elégséges, Tüke Ilona elégséges, Vastag Erzsébet jó, Venczel Anna jó, Vogel Margit rajz, Vogronecz Mária elégséges. Összesen 51.
II. AJ osztály. Osztályfőnök: Vajdáné Vágner Ilona.
Baksa Márta elégséges, Báder Margit kimaradt, Baumgárten Erzsébet elégséges, Benke Matild kimaradt, Berger Rozália ismétel, Boros Katalin elégséges, Breyer Klára elégséges, Bróz Jolán jó, Brüll Anna elégséges, Büki Mária természetrajz, számtan-mértan, Czupon Mária elégséges, Csányi Mária jeles, Deutsch Jolán elégséges, Döme Anna magyar, német, rajz, Engelleiter Irén elégséges, Farantai Erzsébet elégséges, Farkas Erzsébet elégséges, Felde Gizella magyar, Fiiszár Ilona számtan-mértan, Friesz Margit elégséges, Gábor Katalin számtan-mértan, Gellért Magdolna földrajz, számtan-mértan, Gutman Józsa elégséges, Hackler Rozália ismétel, Heimer Erzsébet jó, Hirschler Margit jó, Holmik Rózsa elégséges, Horváth Anna elégséges, Horváth Erzsébet kimaradt, Horváth Gizella jó, Iváncsics Margit elégséges, Jandó Mária jeles, Kálmán Ilona jó, Kovács Ilona elégséges, Lackenbacher Irén jeles, Lendl Margit német, számtan-mértan, Lidit Julianna jó, Marton Rozália ismétel, Mazur Janka kimaradt, Mezriczky Erzsébet német, Németh Ilona elégséges, Németh Margit elégséges, Neufeld Róza elégséges, Neumann Ilona elégséges, Nink Katalin elégséges, Ötvös Margit német, Pankász Gizella német, földrajz, Pál Edit földrajz, számtan-mértan, Perger Erzsébet elégséges, Pócsek Rozália kimaradt, Pollák Ilona elégséges, Pum Ilona jó, Ritter Irma elégséges, Sötét Erzsébet német, Szántó Mária kimaradt, Sattler Margit elégséges. Szélig Aranka elégséges, Takács Ilona magyar, német, földrajz, Tancsits Margit elégséges, Tóth Ilona elégséges, Török Anna jó, Vukits Teréz német, Weisz Ilona jó, Zsigmond Margit elégséges. Összesen 64.
II. B) osztály. Osztályfőnök: Planderné Zimits Anna.
Babos Erzsébet elégséges, Balla Klára jeles, Berke Erzsébet jó, Becht Ida jeles, Beck Erzsébet elégséges, Beusterien Rayda elégséges,
11
Blumenschein Vilma elégséges, Bogatin Margit számtan-mértan, Bogdán Gizella elégséges, Domány Hermin jó, Domina Paula kimaradt, Egyed Anna jó, Erdélyi Margit jeles, Farkas Mária elégséges, Fatér Erzsébet elégséges, Fehér Jolán jó, Geiger Gizella elégséges, Gerócs Margit jó, Guczogi Anna elégséges. Hajós Eszter jó, Hardi Kazimira elégséges, Hauer Júlia jó, Hernstein Klára magyar, német, természetrajz, Hoffmann Editli jeles, Holcer Erzsébet kimaradt, Horváth Erzsébet jó, Horváth Margit magyar, földrajz, természetrajz, Jambrovits Paula elégséges, Kisberk Mária jó, Kovács Jolán német, számtan-inértan, Klicserics Julianna elégséges, Kliiger Magda jó, Kreft Anna elégséges, Lampert Mária elégséges, Ligeti Gizella jó, MautuanoMárta jeles, Markovics Amália kimaradt, Martinás Margit elégséges, Marti ncsevics Mária elégséges, Matolics Lujza jó, Márfi Anna ismétel, Mezgár Erzsébet jeles, Molnár Elvira elégséges, Nagy Vilma jó, Nóvák Anna jó, Orbán Anna magyar, német, természetrajz, Pázmándy Elvira elégséges, Pintér Irén elégséges, Rainiss Irén jó, Richl Aranka magyar, német, természetrajz, Rosenfeld Margit elégséges, Sió Anna jeles, Skopál Magda elégséges, Szabadi Erzsébet jó, Szabados Magda jó, Szabó Klára jeles, Szigeti Mária elégséges, Tanczenberger Mária jeles, Tóth Erzsébet német, Török Karolin jó, Ütő Zomilla elégséges, Varga Anna elégséges, Weisz Ida jó, Viosz Mária ismétel, Zakócs Róza elégséges. Összesen 65.
III. AJ osztály. Osztályfőnök: Bittner Gizella.
Belovics Katalin magyar, német, számtan-mértan, Berger Anna elégséges, Bergstein Olga magyar, rajz, Bőhm Mária számtan-mértan, Bruncsics Mária elégséges. Brunner Erzsébet jeles, Eltér Irén jó, Faics Katalin elégséges, Farkas Mária elégséges, Fáhn Margit magyar, vegytan, számtan-mértan, Gellért Izabella jeles, Gold Anna kimaradt, Göltl Júlia elégséges. Günser Rozália kimaradt, Hajnal Erzsébet elégséges, Hajnal Ilona elégséges, Hering Lujza ismétel, Horsetzky Anna kimaradt, Kalmár Borbála elégséges, Kedmenec Anna elégséges, Király Erzsébet elégséges, Kovács Györgyike jeles, Lakenbacher Rózsa jó, Lajpzig Ilona történet, Lovasi Margit elégséges, Luria Jolán kimaradt, Malek Kornélia kimaradt, Mancsek Erzsébet jó, Mijazovszky Olga elégséges, Molvarecz Erzsébet jó, Nóvák Margit elégséges, Oparnica Elvira elégséges, Orbán Erzsébet földrajz, számtan-mértan, Pápai Mária elégséges, Pintér Katalin elégséges, Pokecz Teréz elégséges, Polgár Erzsébet elégséges, Pollák Mária ismétel, Reisz Magdolna elégséges, Schichtanz Irén elégséges, Schwarz Erzsébet elégséges, Singer Erzsébet kimaradt, Sinkovics Erzsébet német, Thury Erzsébet német, Vajda Erzsébet elégséges, Wessely Ilona elégséges, Weisz Irma elégséges, Weisz Margit jó, Vidovics Mária elégséges. Összesen 49.
III. BJ osztály. Osztályfőnök: Szakonyiné Kintner Róza.
Ágh Erzsébet jeles, Barta Rózsa jó, Berény Magda jeles, Bojt Erzsébet jó, Cseh Rozália számtan-mértan, Deutsch Klára elégséges, Eisinger Margit vegytan, Erdélyi Katalin elégséges, Goldfinger Ilona elégséges, Günser Lili elégséges, Hancsics Krisztina jó, Henel Klára jeles, Herczfeld Ilona kimaradt, Herrnstein Erzsébet elégséges, Janzsa Mária vegytan, Jerzsa Mária elégséges, Józsa Ilona német, vegytan,
12
Kanyar Mária jó, Kardos Terézia magyar, német, rajz, Kerber Margit elégséges, Kercza Rozália elégséges, Klicserics Mária német, Vegytan, számtan-mértan, Koller Erzsébet elégséges, Lakatos Irén elégséges, Leitner Györgyike számtan-mértan, Magyar Margit jó, Mechner Margit elégséges, Medjimorecz Mária elégséges, Miltényi Györgyike kimaradt, Nagy Mária elégséges, Németh Ilona elégséges, Neumann Anna jeles, Novotni Ilona elégséges, Pauk Anna jó, Perlsz Rózsa német, számtan-mértan, Pint Erzsébet elégséges, Rausz Ilona elégséges, Rezneki Ilona elégséges, Rosenfeld Berta jó, Schandl Margit elégséges, Scheer Erzsébet elégséges, Schmidt Anna elégséges, Soós Erzsébet vegytan, Somogyi Katalin ismétel, Sternberger Margit kimaradt, Susik Olga elégséges, Szatai Erzsébet kimaradt, Szántó Anna elégséges, Szautsek Mária elégséges, Szegő Livia jó, Török Anna jó, Török Katalin elégséges, Vajda Jolán jeles, Weisz Edit jó, Weisz Erzsébet jó, Weisz Klára elégséges, Zábó Magdolna német, vegytan. Összesen 57.
, IV. A) osztály. Osztályfőnök: Blázy Mária.
Ansorge Rozália kimaradt, Blánkenberg Margit jó, Bogatin Rozália jó, Bors Matild elégséges, Cseh Ilona jó, Daniss Júlia természettan, Eltér Gizella elégséges, Fehér Mária elégséges, Fischer Lili elégséges, Forray Zelma jeles, Grabant Róza jó, Hajnal Margit elégséges, Hajnal Mária elégséges, Hirschler Margit elégséges, Hodics Mária elégséges, Hoffman Janka jó, Holczer Margit elégséges, Horváth Mária elégséges, Károlyi Ilona elégséges, Kiánecz Ilona elégséges, Kovács Erzsébet jó, Kreiczer Rózsa jó, Lengyel Margit természettan, számtan-mértan, Nagy Terézia elégséges, Pap Ilona elégséges, Plander Ilona jó, Prakker Margit magyar, német, Rausz Margit természettan, számtan-mértan, Riedlmáyer Valéria magyar, német, természettan, Schveminer Erzsébet elégséges, Somogyi Anna elégséges, Szerecz Mária német, számtan-mértan, Szőke Emilia elégséges, Szúnyog Mária elégséges, Tál Mária jó, Ujváry Jolán jó, Varga Katalin elégséges, Varga Margit elégséges, Winkler Irma magyar, német, számtan-mértan. Összesen 39.
IV. B) osztály. Osztályfőnök: Mantuano Mária.
Antal Ilona magyar, német, természettan, Barta Lili jó, Berglioffer Anna magyar, német, természettan, Benkő Erzsébet elégséges, Domány Klára jó, Fatér Klára elégséges, Fischel Katalin elégséges, Gogl Júlia magyar, német, természettan, Gold Gábriella elégséges, Hirlander Ilona kimaradt, Iváncsics Erzsébet jó, Jakubecz Erzsébet jó, Janzsa Erzsébet elégséges, Kedmenecz Mária elégséges, Kohn Olga elégséges, Kovách Anna magyar, történet, természettan, Kovách Erzsébet elégséges, Lajkó Ilona elégséges, Lakatos Mária elégséges, Neu Lili jó, Mantuano Janka jeles, Pflanczer Mária elégséges, Sándor Jolán jeles, Schnabl Paula magyar, német, számtan-mértan, Schwarz Erzsébet jeles, Schwarcz Mária elégséges, Sió Gábriella jó, Stern Róza jó, Sugár Klára elégséges, Szabados Anna történelem, Szepesi Margit magyar, német, történelem, Szertics Erzsébet elégséges, Tóth Irma jó, Trojkó Erzsébet elégséges, Virágh Anna elégséges, Vojkovics Olga jó, Weiszberger Margit történelem, Wilhelm Erzsébet elégséges, Zakócs Katalin elégséges. Összesen 39.
V. Statisztikai kimutatás
a nyilv. tanulók létszámáról az 1923/24. iskolaévben.
:ám || C i m O S Z t á i y O k esen
I Sors; 1. A) I. B) 1. O) II. A) II. B) m. A) III. B) IV. A) IV. B) Össz<
1 Beiratkozott ..................... 56 60 51 64 65 49 57 39 39 480
2 Kimaradt ........................ Az iskolaév végéig járt ............ 5 51 3 57 4 47 6 58 3 62 6 43 4 53 1 38 1 38 33 447
3 Az iskolaév végéig járt tanulók közül Helybeli .................. Zalamegyei ............... Más megyebeli............... Ausztriai.................. 49 2 48 5 3 1 46 1 58 51 5 6 43 47 3 3 34 3 1 33 2 3 409 21 16 1
4 Vallás szerint Róm. kath.......... ... Ág. hitv. ev................ Ref...................... Izr...................... 40 11 34 3 20 39 8 42 16 43 4 3 12 31 3 9 33 1 Ifl 31 7 23 2 2 11 316 12 6 113
5 Anyanyelv szerint Magyar .................. Német ................. Olasz .................. 51 56 1 47 58 60 1 1 43 53 38 38 "444 2 1
6 Születési év szerint 1914. évben született ......... 1913. , ........... 1912. „ . ......... 1911. . „ ......... 1910. , . ......... 1909. , . ......... 1908............ 1907. „ ........... 1906............. 27 16 7 1 2 29 15 9 2 21 21 4 1 10 29 10 2 1 1 27 19 8 7 2 20 17 \'2 1 1 31 12 7 3 22 8 5 1 2 19 12 6 1 á 57 97 105 114 44 20 5 3
7 A tanulás eredménye szerint Az osztályt sikerrel végezte Javitóvizsgálatra bocsáttatik...... Osztályismétlésre utasittatik...... 7 5 12 1 6 9 a 3 7 2 33 8 2 42 10 1 31 7 30 8 345 79 23
8 Mulasztások Igazolt órák száma...... ...... Nem igazolt órák száma ...... 3469 2810 1410 3319 3158 2384 2645 3553 2446 25194
9 A szülök foglalkozása szerint Nagybirtokos, nagybérlő ..... Középbirtokos vagy bérlő ...... Kisbirtokos, kisbérié ......... Gazdasági tisztviselő ......... Gazdasági alkalmazott........ Nagyiparos, nagyvállalkozó...... Kisiparos, kisvállalkozó...... Ipari alkalmazott ... ......... Nagykereskedő ............ Kiskereskedő............... Piaci árus .................. Kereskedelmi v. közlekedési tisztv. Kereskedelmi v. közi. segédszem. Köztisztv. és közhiv. alk. dijnok Pap, tanár, tanitó ............ Másféle ért. s ilyeneknél alk. segédsz Közhivatalban alk. altiszt v. szolga Katonatiszt................ Katonaaltiszt ............... Nyugdíjas magánzó ......... Egyéb, foglalkozású ......... 2 9 1 5 6 13 1 2 5 2 2 3 1 1 2 10 1 13 1 4 1 10 1 1 3 8 3 14 3 2 4 3 12 6 2 18 2 3 4 4 13 1 1 9 1 1 1 1 10 10 2 16 6 5 1 3 1 4 1 10 4 6 9 2 2 8 2 3 13 4 3 11 1 10 2 1 2 1 1 1 3 1 6 4 7 2 6 1 1 7 1 1 5 1 3 5 10 2 T 3 4 8 8 1 87 10 5 60 4 34 74 11 22 20 31 1 6 43 14
14
VI. Magánvizsgát tett tanulók névsora.
Magánvizsgát tettek 1923. évi augusztus 29-én az I. osztály tártárgyaiból: Blumenschein Vilma elégséges; 1923. évi december 21-én az I. osztály tárgyaiból: Bézsenyi Gizella magyar, Tóth Mária földrajz; a III. osztály tárgyaiból: Faludi Erzsébet magyar, földrajz, számtan-mértan. Bézsenyi Gizella, Tóth Mária, Faludi Erzsébet 1924. évi április 10-én a javitó vizsgálatot sikerrel kiállották.
1924. évi junius 24. és 25-én magánvizsgálatot tettek az I. osztály tárgyaiból: Kohn Erzsébet jó, Póka Mária számtan-mértan, Szentmihályi Ilona jó; a II. osztály tárgyaiból: Hangyái Anna elégséges, Kovács Gábriella elégséges, Tóth Mária német, földrajz; a III. osztály tárgyaiból : Bassa Mária elégséges, Gerencsér Jolán jó, Kreft Ilona elégséges, Nádasy Olga német, földrajz, számtan-mértan, Révai Ilona elégséges, Sárváry Mária jó, Trebiczky Erzsébet elégséges; a IV. osztály tárgyaiból : Benkes Anna természettan, számtan-mértan, Boszkovits Margit elégséges, Gross Magda jó.
VII Az 1924-25. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. osztály.
Róm. kath. nagyobb katekizmus. Fülöp József: Bibliai ismertetés. Ref.
Bereczky Sándor: Ószövetségi élet- és jellemképek és tanitások. Dr. Luther Márton Kis kátéja. Ág. h. ev. Gömöri Ármin; A zsidók története. Vallás- és szertartástan. Glósz—Reőthy: Magyar olvasókönyv, 1. rész.
, , „ nyelvtan, 1. rész.
Dánielné Lamács Lujza: Első német könyvem. Dr. Ágh—Horváth—Molnár—Tellér: Földrajz, 1. rész. Kogutovicz M.: Földrajzi iskolai atlasz. Róth—Schuh—Perényi: Álattan és növénytan, 1. rész. Szenes Adolf: Számtan és mértan, 1. rész. Gessler Ödön: Gyakorlati és elméleti énekiskola, 1 rész.
II. osztály.
Dr. Aubermann Miklós: Ó- és újszövetség, polg. leányiskolák -részére.
Fülöp József: Bibliai ismertetés. Ref. tanulók részére.
Bereczky Sándor: Ószövetségi élet- és jellemképek s tanitások.
Dr. Luther Márton Kis kátéja. Ág. h. ev.
Gömöri Ármin: A zsidók "története. Vallás- és szertartástan.
Glósz—Reőthy: Magyar olvasókönyv, 11. rész.
„ „ nyelvtan 11. rész.
Dánielrfé Lamács Lujza: Második német könyvem. Dr. Ágh—Horváth—Molnár—Tellér: Földrajz, 11. rész. Kogutovicz M.: Földrajzi iskolai atlasz. Róth—Schuh—Perényi: Állat- és növénytan, 11. rész. Szenes Adolf: Számtan és mértan, 11. rész. Gessler Ödön: Gyakorlati és elméleti énekiskola, 1. rész.
15
III. osztály.
Dr. Aubermann Miklós: Szertartástan. Róm. kath. tanulók részére.
Dr. Kovách és Székely: Keresztény vallástan. Ref. tanulók részére.
Hetvényi Lajos: Keresztény vallástan. Ág. h, ev. tanulók részére.
Dr. Bernstein Béla : A zsidóság története, 1. rész.
Glósz—Reőthy : Stilisztika és verstan.
Lehr A.: Arany János „Toldi"-ja.
Dánielné Lamács Lujza: Harmadik német könyvem.
Márki és Pallos: A magyarok története, I. rész.
Dr. Ágh —Horváth—Molnár Tellér: földrajz, 111. rész.
Kogutovicz M.: Földrajzi iskolai atlasz.
Hankó Vilmos: Chemia és ásványtan.
Szenes Adolf: Számtan és mértan, III. rész.
Gessler Ödön: Gyakorlati és elméleti énekiskola, II. rész.
IV. osztály.
Dr. Aubermann Miklós: Róm. kath, egyháztörténelem.
Dr. Kovách és Székely: Keresztény vallástan. Ref. tanulók részére.
Hetvényi Lajos: Keresztény vallástan. Ág. h. ev. tanulók részére.
Dr. Bernstein Béla; A zsidóság történeté, II. rész.
Glósz—Reőthy: Költészettan és irodalomtörténet.
Dánielné Lamács Lujza: Negyedik német könyvem.
Márki Pallos: A magyarok története, 11. rész.
Dr. Kovács Gábor: Közgazdaságtan és jogi ismeretek.
Dr. Lévay Ede : Fizika.
Szenes Adolf: Számtan és mértan, 111. rész.
Dr. Juba Adolf: Az ember élet- és egészségtana.
Tiborcz J.—Sebestyénné Stetina J.: Háztartási és neveléstani ismeretek. Gessler Ödön ; Gyakorlati és elméleti énekiskola, II. rész.
Róm. kath. tanulók imakönyve : Dr. Vargha Dómján: Jézusom, örömöm.
VIII. Tájékoztató az 1924—25 iskolai évre.
A javitó vizsgálatok augusztus 26-án d. e. 8 órakor lesznek. Javitó vizsgálatra azon tanulók jelentkezhetnek, kik legfeljebb 3 tárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. Az engedély iránti okmánybélyeggel szabályszerűen ellátott és iskolai bizonyítvánnyal felszerelt folyamodványok legkésőbb aug. 15.-ig az igazgatósághoz benyújtandók.
A felvételi, illetve tantervkülönbözeti vizsgálatok aug. hó 27-én d. e. 8 órakor fognak megtartatni azon tanulókkal, akik az elemi iskola V. és VI. osztályának sikeres elvégzése után a polgáriskola II. vagy III. osztályába óhajtanak átlépni. A felvételi vizsga iránti folyamodványok legkésőbb julius hó 15-ig az igazgatóságnál nyújtandók be.
Beiratások. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1923. évi 73728. VI. sz. rendelete alapján a beiratások junius 30., julius 1., 2. és 3-án d. e. 8-*-12-ig, d. u. 3—6 óráig történnek. Sorrend a következő: junius 30-án az I., julius 1-én a II., 2-án III., 3-án a IV. osztályba és az esetleg üresen maradt helyekre lehet beíratni. Pótbeiratások aug. 29-én lesznek. Fizetendő dijak: tandíj 15000 K, mely összeg vagy egyszerre, vagy előleges félévi részletekben fizethető. Felvételi dij 1000 K, ifjúsági könyvtári dij 1000 K, értesitő dij 1000 K, tanulmányi kirándulási dij 500 K, polgári iskolai segély- és házalapdij 200 K, segélykönyvtári
16
dij 20 K, a III. és IV. oszt. tanulók fizetnek még önképzőköri dij cimén 250 K-t.
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1922. évi január 18-án 7266/1922. VI. ü. o. sz. a. kelt rendelete szerint a tandíjfizetés alól részben vagy egészben a jeles és jó általános előmenetelü tanulók menthetők fel. A tanuló általános előmenetele jeles, ha a szépírást, éneklést és testgyakorlást kivéve a többi tantárgyakból legfeljebb két jó osztályzata van, a többi pedig jeles; az általános előmenetel jó,, ha a jeles és jó érdemjegyek mellett legfeljebb két elégséges fordul elő.
A tandíjmentességet csak a szülő, illetőleg a gyám kérheti. A folyamodványt Zala vármegye kir. tanfelügyelőségéhez címezve a beiratás alkalmával az igazgatóságnál kell beadni. A folyamodványhoz csatolandó az iskolai és ujkeletü szegénységi bizonyítvány.
A rajz, testgyakorlat, női kézimunka tanulása alól való felmentésnek csakis tisztiorvosi bizonyítvány alapján van helye. Saját érdekükben arra kérem a t. szülőket, hogy leányaikat csak az esetben mentessék fel a fenti tárgyak tanulása alól, ha azok erre teljesen képtelenek. A felmentés iránt való folyamodványok a kir. tanfelügyelöséghez címezve már a beiratás alkalmával nyújtandók be az igazgatóságnál. A folyamodvány és melléklete csak akkor bélyegmentes, ha szegénységi bizonyítvány van mellé csatolva.
Magánvizsgálatok háromszor tartatnak és pedig augusztus végén, karácsony táján és a tanév végén. Augusztus végén csak azok nyerhetnek magánvizsgálati engedélyt, akik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatni kívánják. A folyamodványokat a kir. tanfelügyelőséghez címezve a vizsga határideje előtt legalább két hónappal az igazgatónál kell benyújtani. A folyamodványhoz melléklendő okmányok: születési anyakönyvi kivonat, az utolsó évi iskolai bizonyítvány, az állandó lakhelyet és a szülői felügyeletet igazoló községi bizonyítvány. Oly magántanulók, kik már 16 évesek, eddigi foglalkozásukat és erkölcsi tekintetben való kifogástalanságukat hatósági bizonyítvánnyal kötelesek igazolni. A folyamodvány csak szegénységi bizonyítvány csatolása mellett bélyegmentes. A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 1923. évi 64.202. VI. számú rendelete alapján a felvételi (különbözeti) vizsgálat dija tárgyanként 8000 K.
Magánvizsgálati dij minden osztályban tárgyankint 15000 K, s ezenkívül osztályonkint 20000 K elnöki dij.
Közszolgálati alkalmazottak, hadiözvegyek, hadirokkantak, valamint ezek gyermekei és árvái szegénységük igazolása esetében a felvételi (különbözeti) vizsgálatokért tantárgyanként 3000 K-t, magánvizsgálati díjban minden Osztályban tárgyanként 5000 K-t fizetnek és elnöki dij fejében osztályonkint 10.000 K-t.
A magánvizsgálati engedélyért folyamodók mindenike, kérése benyújtásakor a kezelési költségekre 10.000 K dijat is tartozik fizetni. Tandij és egyéb dijak ugyanazok, mint a rendes tanulóknál. Szegénységi bizonyítvány bemutatása esetén külön folyamodvány alapján a tandíjelengedést a nmélt. vkminiszter úrtól lehet kérni.
126. Zalai Károly, Nagykanizsa.