Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.47 MB
2018-08-03 10:06:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
72
481
Rövid leírás | Teljes leírás (114.71 KB)

1933-34 A nagykanizsai M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola értesítője

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
1933-1934. tanévi
értesítője
az iskola XLII. évéről.
Szerkesztette:
Polónyi György
igazgató.
Nagykanizsa, 1934.
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
60834

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1933—1934. TANÉVI
AZ ISKOLA XLII. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1934.
gutenberg és délzalai nyomda nagykanizsa 60834
Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1933—1934. TANÉVI
AZ ISKOLA XLII. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1934. Gutenberg és délzalai nyomda nagykanizsa
60834
1 REV 98 |
REV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen!
\'111
Kaposvár—pécsi kirándulásunk.
Junius 8-iikának szellős, harmatos reggelén 122 kipirult arcú, csillogói szemű, egyenruhás, fehérsapkás leányka ugrott fel fürgén igazgatójának és tanárnőinek kíséretében a kanizsai gőzösre, hogy elinduljon régen várt kétnapos tanulmányutjára. .
Már maga az utazás is feledhetetlen színes élmény volt. Jó\' darabon a trianoni határon, a Mura partján száguldott velünk a vasparipa, sóhajunk szomorúan szállt a túlsó partra az elrabolt, de örökre szivünkhöz nőtt Muraköz felé s a murakeneszturi búzatáblák közt, félárbócon lengő országzászló előtt esdő fohászt küldtünk a magyarok Istenéhez az elszakított, megcsúfolt, ezeréves magyar földért.
Bizakodó magyar nótával ajkunkon érkeztünk meg Kaposvárra, ahol esy rohamosan fejlődő, életrevaló város színes képe tárult elénk. Széles, rendezeti: utcái, stílusos középületei, ízléses családi házai, gyönyörű sétatejei valóban bámulatba ejtettek bennünket. Muzeumában szűkebb hazánknak, a Dunántulnak két évezredes múltja tárult elénk. Az illír, kelta, római, hun, gót és afvar kor emlékei után érdeklődéssel szemléltük a somogyi halászélet jellegzetes szerszámait és a dunántuli népművészet örökbecsű kincseit: a buzsákí, sárközi stb. hímzéseket, somogyi szőtteseket, cifra szűröket, subákat, kivarrott kis ködmönöket, melyek egyike-másika mindmáig őrzi a keletről hozott ősi mintákat és színezést. A faragott ostornyelek, sulykok, bölcsők, székek, «tulipántos» ládák mind-mind magyar népünk istenadta tehetségének, találékonyságának és művészi érzékének fényes tanúbizonyságai.
Népünk életrevalóságába vetett hitünkben megerősödve folytattuk utunkat Pécs felé. A hős Zrinyi vérével megszentelt Szigatvárnál, az Almás patak pürtjái; szivünkbe markolt a legendás mult emléke. Közeledtünk Pécshez s mindinkább jobban elbűvölt bennünket a táj festői szépsége, a Mecsek szőlő- és erdőkoszoruzta lejtőinek elragadó képe. Utazásunk céljához ériünk ! Elfogódva lépkedtek leánykáink az ősi Sopianae helyén elterülő csodát város utcáin, fogékony lelkük itta, szivta az uj benyomásokat, hogy ai-ok az egész életre szóló értékes, színpompás emlékekkel gazdagítsák mt\'gyar szivüket, lelküket. Miután szálláshelyeinken, a Nádor és Excelsior sza] ódákban leraktuk podgyászainkat, még aznap este megtekintettük a belvárosi plébánia templomot és környékét. A hires templom a XVI. század második felében török mecsetnek épült s a hazánkban fennmaradt legnagyobb és legkiválóbb iszlám alkotás. Érdekes, hogy a templom nem aíl a tér tengelyében, mert bejáratát Mekka felé fordították a jámbor muzulmánok. A közel másfélszázados török világ emléke Idrisz Baba sirkájjolnája, továbbá a karcsú minaret s ki gondolná, hogy a ciszterciták kétemeletes kolostorának építésénél is felhasználták a török temető sírköveit !
Megtekintettük még a ferencrendiek szép barokk templomát, jártunk az Erzsébet sétatéren, áhítattal állottunk a világhírű négytornyu Székesegyház 9\' évszázad viharait átélt falai előtt, amikor egy zalai származású
•4
keaves tisztelendő ur kitüntető előzékenységéből, eme rendkívüli időben várttl&nul megnyíltak előttünk a kőcsoda kapui s a pazar kivilágítás tündéri fényében ott állott előttünk a magyar művészet kincsesházának egyik legragyogóbb ékköve.
E feledhetetlen látványtól elbűvölten vonultunk az egyetemi menzára, hogy elköltsük szerény, de ízletes vacsoránkat, majd nyugovóra tértünk, hogy reggel ujult erővel folytassuk tanulmányutunkat. A Rákóczi-uton, az egyetemi negyeden, a Zsolnay V.-utcán, a Balokányíi ligeten át, az uszoda mellett vonultunk Zsolnay halhatatlan alkotásának, a világszerte hires kerámiai gyártelepnek megtekintésére. Ragyogó szemmel figyelték kis leányáink, hogyan lesz az alaktalan gyurmából a sok szebbnél-iszebb tányér, cséíze, tál, a sok hasznos szigetelő és egyéb használati tárgy. A gyár muzeumában előttünk állott a telep fejlődésének egész története az első szerény cserépfazéktól, a későbbi világhíres, utolérhetetlen Zsolnay majolika, eosin, diszcsempe és terrakotta készítményekig. A magyar munka, te\'\' tíség és kitartás diadalának büszke érzésével tekintettünk további utunkba! a nagy mester kedves, keresetlenségében szívhez szóló szobrára.
Majd a Litke pezsgőgyár megtekintése után, a Székesegyház alapos áttanulmányozása következett. Az altemplom, az oldalhajók két fala, a szentélyfülkék és a tornyok alsó< része még Szent István korában készült1-A török időkben fegyver- és gabonaraktár volt, szobormüveit a török mar-talócok összetörték, megrongálták, roncsaikat a Dóm-muzeum őrzi, de a legújabb idők művészei elhelyezték régi helyükön teljesen hü másolataikat. A faberakásos mennyezet, a tökéletes oszlopok, a gyönyörű oltárok, a faragványos padok, Székely Bertalan és Lotz Károly halhatatlan freskói és a művészet itt felhalmozott többi remeke a legtökéletesebb összhangban olvadtak össze, hogy az ember lelkét az örök Tökéletességhez, az Istenhez emeljék Áhítatos lélekkel léptünk ki a szentelt csarnokból s csendes meghatottsággal vonultunk le a római korból származó őskeresztény sirkam-rákba, hol egy pillanatra a mulandóság szele csapott meg bennünket, de a napfényre kerülve, ifjú leánykáink újra visszanyerték kedves vidámságukat és ebéd után még a festői Tetye tetőre is felsétáltak s itt, a természel e gyönyörű templomában ők is megtartották a madarak és fák napját.
Még egy utolsó bucsut intve Pécs csodás látképének, szivükben a két feledhetetlen nap gyönyörűséges emlékeivel, hagyták el az ősi, sokat szenvedi tt, de török és szerb dulást egyaránt kihevert várost, azzal a rendit-hetcúér hittel, hogy a magyar munka, élniakarás, a magyar szellem és a magyar igazság minden tűzkeresztségen keresztül végre is diadalra jut.
Polónyiné Obvtkö Sarolta
I. Az iskolai év története.
A lezajlott tanév fontosabb eseményeit az alábbiakban vázoljuk :
Alakuló értekezletünket szept. hó 11-én tartottuk meg.
Javító- és tantervkülönbözeti vizsgálatok. A javifővizsgálatok szept. 11-én folytak le. Sikerrel vizsgázott 30 tanuló, osztályismétlésre utasíttatott két tanuló. Tantervkülönbözeti vizsgálatot két izben tartottunk. A szept. 12-jikin 5 tanuló jelent meg. A vizsgálat sikeres letételével 4 tanulót az eiem" iskola V. osztályából, 1 tanulót pedig a leányliceum I. osztályából a II. osztályba vettünk fel. A szepí. 14-én tartott tantervkülönbözeti vizsgálaton 1 tanuló a leányliceum II. osztályából a III. osztályba való beiratkozásra nyert jogosultságot.
Beiratások. A beiratásokat juníus 26. és 27-, a pótbeiratásokat szept. 13. év 14. napjain tartottuk meg. A beiratkozott rendes tanulók száma 395, nK-ly szám a magántanulókéval együtt 400-ra emelkedett.
A tanév megnyitása. Az iskolai évet szept. 15-én nyitottuk meg ünnepélyei keretek között. Istentisztelet után a nemzeti zászló fokozott tiszteletér; buzdítottuk a tanulókat, majd az osztályfőnökök ismertették az iskola rendtartási szabályait. A rendes tanítás szept. 16-án kezdődött s az iskolai munka azóta zavartalanul folyt a tanév végéig.
Tandíjmentességet nyert az I. félévben 36, a II. félévben 24 tanuló.
Felmentések. Az igazgató tisztiorvosi bizonyítvány alaapján a rajz tanilása alól 7, kézimunka alól 9 és a torna alól 24 tanulót mentett fel.
A tanári testület személyi változásai. A nm. V. K. miniszter ur ok- 2-án kelt 44.393/1933. V. a. 2. sz. rendelétvel dr. Pólyáné Kocsiss Olga rendem tanárt ideiglenesen a testvér fiúiskolához osztotta be. A lelkes, sokoldalú, megértő kartárs és melegszívű nevelő távozásával érzékeny veszteség érte intézetünket. ,
Szabadságolás és hosszabb betegeskedés a folyó tanévben nem zavarta meg munkálkodásunkat.
Az iskola tanulmányi ügyei, a) Nsvvlő és oktató munkánk irányító vezérelveit és gyakorlati kérdéseit étekezleteinken beszéltük meg. A lefolyt tanévben 1 alakuló, 10 rendes, 2 dijmegállapitó, 1 rendkívüli es 1 évzáró, összesen 15 értekezletet tartottunk.
Rendes havi összejöveteleinken ismertette az igazgató a felettes hatóságok rendeleteit, megtárgyaltuk az iskolai élet minden fontosabb mozzanatát, a szcktanárok és osztályfőnökök jelentést tettek a tanulók szorgalmáról, elcrnenietéről és magaviseletéről. Megbeszéltük a felmerült akadályok elhárítására szükséges intézkedéseket. Az igazgató előadta a tanórákon való látogatásaival kapcsolatos észrevételeit és megadta irányító utasításait. Az osztályfőnökök ismertették a tanulók otthonaiban szerzett környezetlanul-n ánj ail eredményeit és azt a megbecsülhetetlen szolgálatot, mellyel ezek a látogatások a nevelés nehéz munkájában az iskolát és a családot egyaránt támogatják.
Szeptemberi értekezletünkön megállapítottuk tanévvégi nagyobb tanulmányi kirándulásunk tervezetét és a tanmenetekbe beilleszthető kisebb osztálykirándulásokat. Az ifjúsági körök vezetői jelentést tettek a körök megalakulásáról és bemutattak évi munkaterveiket.
Októberi értekezletünkön kimerítőbben foglalkoztunk módszertani kérdésekkel A magyar nyelv szaktanárai a szóbeli és írásbeli fogalmazás minél curavezetőbb módjait vitatták meg s határozataikat a tanév folyamán gyü-mclcsözcen érvényesítették. Az eredmény a tanulók nyelvérzékének javulásában évi írásbeli dolgozataik eredetiségének és frisseségének emelkedésében meg is nyilvánult. Ugyancsak az októberi értekezleten ismertette Blázy Mária, a fizika tanára, Matzkó Gyula : «Kisérleíeztető fizika tanítás» c. mü\\ét, mely szembeállítja a régi, u. n. tanulóiskola ferdeségeit az uj iskola cselekedtető oktatásának céljaival és eredményeivel. Februári értekezletünkön Kenediné Raffaelli Anna szaktanár módszeres előadásával kapcsolatban a leáryok testneveléséről és a sportok észszerű üzéséről folytatott eszmei-cserét a tanártestület. Novemberi és áprilisi értekezletünkön tüzetesen ellenőriztük a tanulók tanulmányi előhaladását, szorgalmát és magaviseleté!;. x égül január havi összejövetelünkön megejtettük az I. félévi s a junius havin a II. félévi osztályozást.
Szept. 28-án az I. félévi, január 13-án pedig a II. félévi tandijkedvezmé-r.\'j eket állapítottuk meg.
b) Szülői értekezleteink mindenkor nagyszáma szülő és tanügybarát jelenlétében folytak le. Az értekezleteket az igazgató nyitotta meg és megbeszélte az időszerű iskolai kérdéseket Nov. 19-iki értekezletünk főelőadója Planderné Zimist Anna tanár volt, aki arról értekezett, hogy miképen támogassa a családi otthon a tanulót iskolai feladatainak\' elvégzésében.
Márc. 19-én az igazgató a IV. osztályos tanulók szülőinek felkérésére re/ dkivüli szülői értekezletet tartott, amelyen a már évek óta sürgetet\' felsőbb tagozat szorgalmazását kértek. Ugyanis általános vélemény szerint nagy hiány az, hogy a polgári iskolát végzett 14 éves leányok az eddigi szellemben folyó továbbtanulási lehetőségtől el vannak zárva, mert kevés azon tanulók száma, akik egyetemi tanulmányokra készülnének. A szülők a polgári iskola 4 osztálya fölé a végleges reform bekövetkeztéig is — legalább 3 éves olyan háztartási és ipari irányú továbbképző tanfolyamra gondolnak, amelyen a tanulók nevelését továbbra is ugyanazon tanártestület végezze a polgári iskola eddigi gyakorlati szellemében, különös tekintettel a nő lelkületére és a nő hivatására. Felkérték az igazgatót, hogy tegyen javc-slatot a felettes hatóságoknak a polgári leányiskola ily irányú továbbfejlesztése érdekében.
A szervezendő felső tagozat ügyét az igazgató a folyó évi márc. hó 22-iiki rendes havi tanári értekezlet elé terjesztette s bemutattja a tanfolyam szervezetének vázlatát s a három évfolyam óratervét és részletes tantervét. A tíii.ártestület lelkesedéssel magáévá tette a javaslatot s annak a felettes hatóságokhoz való eljuttatását kérte. Ez megtörtént. A tervezel megvalósításai többszáz szülő saját aláírásaival kéri és sürgeti s az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület is a legmesszebbmenő támogatását ígérte iskolánk kifejlesz-tese érdekében.
Előzőleg előterjesztést tett az igazgató a terv megvalósítása érdekében a város vezetőségénél s (mind a polgármester ur, mind a főjegyző ur a legnagyobb készséggel vállalkoztak eme régi közös tervünk valóraváltásának e Segítésére, anyagi áldozatok vállalásától sem riadva vissza s az igazgató igéietet nyert, hogy a polgármester ur mindent elkövet a közérdekű ügy diadalrajuttatása érdekében.
Április 21-iki értekezletünkön dr. Horváthné Kenedy Erzsébet tanár-
7
tartott előadást a család, az iskola és az élet nevelő hatásának szerepéről a fiatal leány jellemének, erkölcsi érzékének, általában egész lelkivilágának kialakításában.
c) Tanításunk felsőbb hatóságaink által jóváhagyott tanmeneteink szerint a cselekedtető oktatás szellemében folyt, a tanuló öntevékenységét heiyezve a tanitás középpontjába. A testi és lelki erők összhangzatos kiképzésére törekedtünk. A tanév elején megállapított tárgyfelosztásunk és órarendünk dr. Pólyáné Kocsiss Olga tanárnak a fiúiskolához történt beosztása folytán megváltoztatásra szorult. Az uj tantárgyfelosztás és órarend október 16-ától a tanév végéig változatlanul érvényben maradt.
d) Rendkiviili tárgyat a lefolyt tanévben nem tanítottunk, tanfolyamunk nem volt.
e) A testnevelés iskolánkban a gyakorlati neveléstudomány és az egészségtan legújabb követelményei szériát igen szép sikerrel folyik. A tornaórákat a pormentes, mintaszerűen felszerelt tornateremben, a játék- és sportdélutánokat az iskola ideiglenes játszóterén tartottuk meg. Május 27 kere tervezett és hirdetett nyilvános íornaünnepélyünk a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt s azt pótlólag május 30-án tartotuk meg a testvér fiúiskolával együttesen. Iskolánk zászlója alatt vonultunk fegyelmezett, tömör sorokban a Zrinyi sportpályára, ahol hatalmas és diszes közönség őszinte elragadtatással gyönyörködött leánykáink kecses, pontos szabadgyakorlataiban, kedves zászlógyakorlataiban és mesteri padgyakorltaiban. A kisérc zenét intézetünk Sportkörének a jelen tanévben beszerzett, hatalmas rációjára felszerelt, erre a célra választott hanglemezek szolgáltatták.
f) Az állat- és növényvédelemre való szoktatás érdekében is eredményes munkát végeztünk, nemcsak a természetrajz keretében, hanem vala-tnenryi tantárgy rokon anyagának tárgyalásánál. Felhasználtuk erre a célra a tanulmányi kirándulásokat és általában minden alkalmat, mely segítségünkre lehetett a természet csodáinak megértetésében, a fák és hasznos madarak megszerettetésében, melyek az ember boldogulásának s a földi élet szebbé, elviselhetőbbé tételének elengedhetetlen tényezői. Ezt a nemes célt szolgálta a junius 8-án, kirándulás keretében ünnepélyesen megtartott «Madarak és fák napja» is, melyet szép szavalatok, lelkes dalok és színes, tartalmas előadás tett hangulatossá és feledhetetlenné.
g) Az osztályfőnöki órák nagyon üdvöseknek és feltétlenül szkségesek-nek bizonyultak az osztályfőnöki teendők intézése, a rendre, fegyelemre, tisztaságra való szoktatás, végül az erkölcsi nevelés szempontjából. Közvetlenebb, bensőbb, családiasabb hangulata beszélgetés folyik ilyenkor tanár és tanítvány között, felszabadul a zárkózottabb gyermekek lelke is, el-fc^ulatlanabbul nyilatkozik meg a tanuló egyénisége, ami a nevelői munka sz- :n,pontjából megbecsülhetetlen.
h) Az alkohol romboló hatása elleni küzdelem eszközéül eredményesen felhasználtuk az idevágó tárgyú olvasmányokat s a természetrajz, vegytan, egészségtan e tárgyra vonatkozó anyagát. Az osztályfői órákon az életből vett példák közvetlen hangú megbeszélésével is rámutattunk az alkohol testet-Ielket romboló, családi otthonokat anyagi és erkölcsi romlásba zúdító pusztításaira.
i) Valláserkölcsi és hazafias alapon állott egész oktató és nevelő tevékenységünk. A hitoktatók a legmélyebb hivatásérzettől áthatva intézték hivteik lelki gondozását, amiben őket a tanártestület teljes mértékben támogatta. A tanítást imával kezdtük és végeztük. A róm. kath. tanulók vasár- és ünnepnapi istentiszteleteinek fényét és bensőségét hatásosan\'emelte saját egyházi enekkaruk, melynek hivatott és buzgó vezetője Twrdy Anna tanár veit. Részt vettek továbbá a róm. kath. tanulók a balázsoláson, hamvazáson,
8
a lelkigyakorlatokon, urnapi körmeneten, többször gyóntak és áldoztak s május 10-én felvették a bérmálás szentségét. Ez alkalomból vegyeskarunk a városunkban tartózkodó dr. Rótt Nándor megyéspüspök ur tiszteletére szerenádot adott. A többi tanuló is pontosan és buzgón tett eleget vallási ftí t* íezettségeinek. A rom. kath. növendékek Eucharisztikus Leányszövetsége, az ág. ev. tanulók Diákszövetsége, a reformátusok Leányköre és az izraeliták Ifjúsági Egyesülete dicséretes módon járultak hozzá a vallásos érzés kimélyitéséhez.
A mély vallásosság mellett izzó hazafias érzés hatotta át nevelői munkánk szellemét. Arra törekedtünk, hogy megismertessük és megszerettessük növendékienkkel magyar hazánk szépségeit, természeti kincseit, történelmi emlékeit, művészi alkotásait, irodalmi remekeit, néprajzi értékeit és annyi honfivérrel megszentelt egész ezeréves földjét, múltját és történelmi hivatását. A nemes nemzetfentartő hagyományok tiszteletében igyekeztünk velük megértetni az uj idők tettre, alkotó munkára hivó szózatát, hogy a nemzetünk történelmi küldetésébe vetett rendithetetlen hittel, vállvetve, egymást támogatva, megbecsülve küzdhessünk a szebb, boldogabb magyar jö\\endc megvalósításáért.
Az iskola társadalmi szereplése. Iskolánk és tanártestületünk jelentős tényezője városunk szellemi és társadalmi életének. A testvér fiúiskolával közös vegyeskarunk a fáradhatatlan Ketting Ferenc karnagy vezetésével a folyó tanévben is öregbítette érdemeit. Február 18-án, a városháza dísztermében, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör Eötvös emlékünnepének fényét emelte pompás énekszámaival. Városunknak március 15-én a Városi Színházban tartott hazafias ünnepélyén is vegyeskarunk szolgáltatta a hatásos, gyújtó énekszámokat.
Március 4-én a nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet ünnepélyén tanulóink válogatott csapata ritmikus szabadgyakorlatainak pontosságával és kecses bájával bámulatba ejtette a diszes közönséget, melynek soraiban székes-fö\\áiosi neves sportemberek országos viszonylatban is elsőrendűnek minősítették leánykáink teljesítményét. Részt vett iskolánk a nagykanizsa frontharcosok május 20-iki zászlószentelési ünnepségén és kivonult május 27-én a hősök szobránál tartott ünnepélyre is.
A Nagykanizsán több izben átutazó olasz vendégek, valamint az előkelő arjgol politikusokból és tudósokból álló társaság a feldíszített pályaudvaron való ünnepélyes fogadtatásának hatásosságát mindenkor nem kis mértékben emelte egyenruhás, fegyelmezett növendékeink mutatós tömege és festői m; £yar ruhás leánykáink színes csapata, kik virággal kedveskedtek a szívesen látott vendégeknek és rokonszenvet keltettek az idegen, befolyásos szhekben d félreismert, eltaposott, vérző magyar föld és jobb sorsra érdemes népe iránt.
A tanári testület társadalmi elfoglaltsága:
1. Polányi György igazgató. Az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület, a Magyar Pedagógiai Társaság, ía Földrajzi Társaság tagja, a Nagykanizsai Iskolf" egyesület, az Iskola-Szanatórium, a Zrinyi írod. és Müv. Kör3 a Skfánit\' Szövetség igazgatósági tagja, a Városi Közművelődési Bizottság a városi Közegészségügyi Bizottság tagja, a r. k. egyházközség képviselő testületének tagja, a Nagykanizsai Levente Egyesület választmányi tagja stb.
2. Blázy Mária, az 0. P. I. Tanártestület, a Mansz, a Soc. Misszió 7 árs. és a Ker. Tisztviselőnők Egy. tagja.
8. Csöke Erzsébet, az O. P. I. Tanáregyesület, a Ker. Tisztviselőnők, ¿* Msnsz tagja, az Oltáregyesület választm. tagja és kézimunkázó csoportjának vezetője.
9
4. Deákné Viola Mária, az O. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Ker. Tisztv. Egy. tagja, az Úriasszonyok Mária Kongregációjának első titkára.
5. Özv. cir. Horváthné Kenedy Erzséb2t, az O. P. I. Tanáregy. tagja,
6. Kenedyné Raffaelli Anna, az O. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Ker. Tisztviselőnők, a Zrinyi írod. és Müv. Kör tagja.
7. Kuttino/ié Nagy Erzsébet, az O. P. I. Tanáregy., a Zrinyi lord. és Müv. Kör, a Malnsz, a Ker. Nőegylet tagja, a Szoc. Misszió Társ. választmányi tagja.
8. Laitinné Hajas Eszter, az 0. P. I. Tanáregyesület, a Földrajzi Társaság, a Zrinyi írod. és Müv. Kör, az Evang. Nőegylet tagja.
9. Mantaano Mária, az O. P. I. Tanáregyesület tagja, a Zrinyi írod. es Müv Kör, a Mansz, a Ker. Nőegylet, Urleányok Mária kongregációjának választm. tagja.
10. Planderné Zimits Anna, az 0 P. I. Tanáregyesület a Ker. Tisztviselőnők, a Kath. Tanító és Tanárnők Egyesületének tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja.
11. Polómjiné Obetkó Sarolta, az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi írod és Müv. Kör tagja, az Evang. Jótékony Nőegylet választm. tagja.
¡12. Ta(kách Olga, az O. P. I. Tanáregy., a Ker. Tisztviselőnők, a Mansz, a Szoc. Misszió Társ. tagja.
13. Twrdy Anna, az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi írod. és Müv. Kör, a Mansz tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja és a Népgondoző Szakosztály titkára.
Tanulmányi kirándulások. A cselekedtető oktatás szolgálatába állítottuk a tanulmányi kirándulásokat is, melyek egyrészt az ismeretszerzés szolgálatában állottak, tiszta, világos, sokoldalú ismeretekhez juttatva a gyermekeket, másrészt érzelmi világának, kedélyének megmozgatásával, az uj benyomásokat lelkének élő, ható\', gyümölcsöző birtokává tették. Az I II. osztályos tanulók ősszel 1 1 természetrajz óra keretében megfigyelték a természetnek a téli pihenőre való berendezkedését és terméseket gyűjtöttek , tavasszal az uj életre kelést figyelték s a II. « osztályos tanulók Kettingné Nagy Erzsébet tanár mintaszerű kertjében a gyümölcsfák és bokrok virágzását, a permetezést és a fák kártevői ellen használt egyéb védekezési módokat tanulmányozták. Az iskola folyosóján elhelyezett akváriumot tanári irányítás mellett majguk a tanulók állitották össze s ők maguk gyűjtötték a kis halakat, vizi csigákat, kagylókat és vizi növényeket. Az I. osztályos növendékek egy-egy földrajzi óra keretében, a város határábar világos földrajzi alapfogalmakat szereztek. Rajz órákon minden osztály kisétált egy izben városunk gyönyörű sétaterére s ott rajzolt leveleket és egyéb alkalmas formákat, világosan látva, hogy a természet a művészet Kiapadhatatlan ősforrása. A III. osztályosok a fizika tanárának vezetésével megtekintették a helybeli villanyüzemet és a posta táviró és távbeszélő berendezését. A IV. osztályosok a vegytan tanáraival délutáni kirándulás keretében áttanulmányozták a szeszfőzde üzemét. Háztartástani órán megtekintették Petermann Károly helybeli mükertész mintaszerű kertészetét ; egy-eg) neveléstani órán a Stefánia Szövetség áldásos hatást kifejtő bölcsődéjét, továbbá a Nádor-utcai városi ovodát, ahol Leipzig Ilona óvónő mutatta meg kedves, közvetlen foglalkoztatásával, hogyan lehet a finom gyermeki lélekhez hozzáférni és azt játszva vezetni a hasznosra, szépre és jóra. Mindazoknak, akik tanulmányi kirándulásaink gyümölcsözővé tételét elősegítették, hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
A lefolyt tanévben két nagyobb kirándulást is rendeztünk : a) junius 9 én egy egynapos tanulmányi utat Fonyód Bélatelepre 80 növendékkel és 4 kisérő tanárral, b) junius 8 9-én kétnapos tanulmányi kirándulást
10
Kaposvár-Pécsre 122 növendékkel, az igazgató vezetésével és 7 kisérö tanárral.
a) Balatoni kirándulásunk ezidei középpontja Fonyód Bélatelep volt.
Nem hinném, ha az őszinte gyermeklélek megnyilatkozásából nem
láttam volna, hogy mi nekünk, megsebzett nemzetnek a Balaton.
Akár a vadul csapkodó hullámokat nézzük, akár az ezernyi gyémánt-cseppböl ragyogó szelid tarajokat, el kell ismernünk, hogy pazarabb és méltóbb ékességet nem adhatott volna a Teremtő az azúrkék hegyek koszorújába. Igazi királynő, a környező vidék bűbájos tündére, akihez szivünk mélyéből ragaszkodunk, mert a mienk.
Sokat jártunk-keltünk, hiszen a Balaton pompás panorámája fáradásig elg£ önj örködteti a szemlélőt, mégis, a sok fáradtság után, egybehangzóan vallotta a sok gyerekszáj, kár, hogy vége a kirándulásnak. ■
A jóérzést teljessé tette az áldott anyai gondoskodás.
Alig tettünk meg egy rövidke utat, titokban ki-kinyiltak a nehéz táskák zárai és előkerültek az izesebbnél-izesebb falatok.
A főétkezési időt a «Sirály» vadregényes tájtól övezett erkélyén töltöttük.
A mólóknál fájt egy kicsit a szivünk, mert örömmel belesimultunk folna a hüs hullámok simogató selymébe, de az idő rövidsége nem engedte.
Azzal váltunk meg kedves «magyar tengerünktől», hogy az iskolaév bezárása után, miként az jő ismerősökhöz illik, szárnyakon repülünk hozzá, hogy csodás vizétő/felfrissülve, uj erővel, edzett akarással induljunk a jövő küzdelme felé. Deákné Viola Mária vez. tanár.
b) Kaposvár és Pécs megismerése volt kétnapos nagy kirándulásunk célja, melynek ismertetését a vezető helyen közöljük.
Nem mulaszthatjuk el, hogy e helyen hálás köszönetünket ne tolmácsoljuk mindazoknak, kik emez értékes tanulmányi utunk sikerre juttatási« érdekében segitő kezet nyújtottak. Fogadja hálás köszönetünket Tor-ir.ássy István kaposvári kartársunk, ki meleg szivélyességgel fogadott bennünket az állomáson és fáradhatatlan áldozatkészséggel kalauzolt egy egész nap folyamán. Köszönjük a kaposvári polg. leányiskola tanártestületének a vendégszerető otthont s a fiúiskolái kartársaknak a szives közreműködést. Sziv.es elismeréssel adózunk Pécs sz. kir. város idegenforgalmi hivatalának, mely mindent megtett, hogy értékes kirándulásunkat minél simábban és sikeresebben bonyolíthassuk le. Végül a leghálásabb köszönetünket tolmácsoljuk özv. Fuchsné Futima Sarolta, a pécsi közs. polg. leányiskola nagyra-beesült igazgatónőjének és jeles tanártestületének, kik ismeretlenül is testületileg, meleg kartársi szeretettel fogadtak bennünket az állomáson és csatlakoztak hozzánk, hogy minél kellemesebb és maradandóbb emlékek fűzhessenek az «öt templom városában» töltött feledhetetlen napókhoz.
Ifjúsági köreink, a) A Petőfi Sándor önképzőkör 1933. szeptember havában tartotta alakuló gyűlését és választotta meg tisztviselőit. Később a növendékek nagy száma miatt ketté válván, az a) csoport jegyzői lettek : Benke Róza és Szertics Aranka, titkár : Nagy Márta IV. c) oszt. tanulók.
Az ifjúsági összejövetelek a tanárelnök irányítása mellett főkép azt a nemes célt szolgálták, hogy tanulóink irodalmunk remekeinek megismerésével gyönyörködni tudjanak mindenben, ami szép és nemzeti, ápolói legyeinek ősi zengzetes nyelvünk tiszta magyarságának, a magyar lélek szépséges virágának : a népdalnak és régi dicsőségünk megszentelt emlékein lelkesedve, gyújtsák olthatatlan lángra fogékony sziveikben a nemzeti érzést és megalkuvást nem ismerő hazaszeretet.
Gyűlést havonkint egyszer tartottunk. Tárgysorozatát a tanultak kibővítése céljából, gondosan fogalmazott kis irodalmi vagy történelmi dolgozatok, szabadelöadások, lelkes irredenta szavalatok, ének és zeneszámok képezték.
11
örömmel fedeztem fel néhány tanulóban a költői hajlam szárnybontogatását és mindnyájukban a hazafias érzésnek, nagyjaink iránti kegyeletnek fakadó forrásait.
Az irodalmi műsor befejezése után a jövendőbeli kis háziasszonyok időnkint bemutatták sajátkezüleg készített jól sikerült süteményeiket, kedves közvetlenséggel mondva el annak készitésmódját; mások csinosan kiállított kézimunkákkal bizonyították be kéziügyességüket.
A minden szép és jóért lelkesedő ifjú leánysereg örömmel és dicséretreméltó buzgalommal készült az önképzőkör gyűléseire, melynek mindegyike ünnepi hangulatu, szép emléke lett iskolai életének.
Vezetőtanárnő minden alkalommal kijelölte a következő gyűlés tárgykörét : egy-egy kiváló irónk vagy költőnk müveinek megismerését és méltatását.
Belekapcsolódva az országos mozgalmakba, a mi kis önképzőkörünk is diszgyülés keretében ünnepelte meg legnagyobb élő magyar irónk : Herczeg Ferenc születésének 70. évfordulóját, valamint másik kiváló hazánkfia, a nagytudományu Körösi Csoma Sándor halhatatlan emlékét-
A nemzeti érzés és magyar fajszeretet erősítésére egyik gyűlésünkön szépen sikerült, emelkedett hangulatu «Kuruc délután»-t rendeztünk. Megható volt az a honleányi lelkesedés, mellyel növendékeink erre az alkalomra készültek. Elmúlt századok dicsősége és fájdalma vonult át lelkűnkön, mikor egymással nemes versenyre kelve, mélyen átérzett, szép előadásban szavalták és énekelték a kuruc költészet gyöngyeit, majd ügyes zongorajátékban szólaltatták meg a 18. század csodálatosan szép, büszke zenéjét: a «Verbunkós»-t és az eredeti Rákóczi nóta gyújtó dallamát. Márciusban tartott ünnepi gyűlésünk műsora 1848 49. dicső szabadságharcunk és annak hős-lelkü asszonyairól való áhítatos emlékezés volt, s a tanév végén záró-gyülésünket az anya és csecsemővédelem szép eszméjének szenteltük.
Az önképzőkör munkájában tanúsított szorgalmukért külön dicséretet érdemeinek: Czimermann Gizella III. a), Borbély Gabriella, Hoványi Erzsébet, Kr\'lovic:- Mária, Koczor Magda, Lauseh Margit, Nagy Márta, Szendefi Er zsébet, Szertics Aranka, Ujlaky Margit IV. c) oszt -tanulók. Ladeczky Emília
III. a) és Nagy Márta IV. c) oszt. tanulók szép zongorajátékukkal tették kedvessé és hangulatossá gyűléseinket.
Elismerés illeti végül a jegyzőket és titkárt, kik irodalmi szerepléseiken felül tisztségüket is mindenkor pontosan és lelkiismeretesen telj esi tették.
baitinné Hajas Eszter, az önképzőkör a) csoportjának tanár-elnöke.
b) A IV. a), IV. b) és III. b osztályok tanulóiból alakult az önképzőkör b) csoportja s ez ugyanolyan szellemben és célkitűzéssel működött, mint az a) csoport. A kör tagjai elnöknek Tenk Anna IV. b) oszt., titkárnak Bors Éva IV. b) oszt, jegyzőknek Kerecsényi Erzsébet és Kerecsényi Mária
IV. a) osztályú tanulót választották meg, akik méltósággal és mégis kedves gyermeki szerénységgel viselték tisztjüket a tagok és a vezető tanárnő teljes örömére A bíráló bizottság a két IV. osztály jeles növendékeiből alakult és havonkint változott, de mindig egyforma szeretettel és tapintattal bírálgatott\'.
Vezető tanárnő irányításával változatos gyűléseket tartottunk, ahol mindenki kedve s tehetsége szerint érvényesülhetett. A szereplők közül szorgalmukkal a következők váltak ki : Deutsch Livia, Fürst Magdolna, Hegyi Anna, Kerecsényi Erzsébet, Lóránt Róza, Melczer Klára, Öster-reiche • Irén, Vermes Katalin és Weinberger Éva.
Dr. Horváthné Kenetig Erzsébet, tanár-elnök.
//jusági Vöröskereszt. Alakuló gyűlésünket okt. 5-én tartottuk meg. Csoportunk 86 taggal alakult. Az év folyamán 5 gyűlést tartottunk. Működésünk iránya szociális, egészségügyi és kézügyességi.
12
Vezető tanár minden osztály élére két egészségügyi felügyelöt rendelt, akik állandóan ügyeltek a rendre és tisztaságra.
Juniorjaink a gyűlések alkalmával megismerték az egyesület keletkezését és vezéreszméit. Az egyesület fő célja az erkölcsi nevelés, továbbá a háború után megmaradt értékek átmentése az utánunk jövő nemzedék számára, az egészséges és bizakodó lélek helyreállítása, az egészségvédelemnek nevelési eszménnyé való felemelése, alkotó gyermekmühelyek szervezése és a cselekvő szeretet értékelése. Az Ifj. Vöröskereszt a nemzet ösz-szességével együttérzö gyermeket nevel.
A gyűlések keretében foglalkoztunk a legfontosabb egészségügyi kérdésekkei, mint : a tisztaság és testápolással, a jó alvás feltételeivel, a fogak ápolásával, a tuberkulózis ellen való védekezés módjával, eszközeivel. Hallottak a tagok a fertőző betegségek elleni védekezésről is.
Megbeszélés tárgya volt továbbá, hogyan viselkedjék a gyermek szülőivel szemben, a szülők szeretete, megbecsülése, a gyermeki hála, a szülők iránt köteles engedelmesség és ezekkel kapcsolatban az iskolai kötelességek teljesítésének fontossága.
Vezető tanár beszédeiben rámutatott a munka szükségességére, hangoztatta, hogy iparkodjunk az idő célszerű felhasználására, beszélt továbbá a különféle kézügyességekről és ismertette a jelen évi munka-programmot.
Kis juniorjaink az idei tanévben is nagy szeretettel siettek az irgalmas felebaráti szeretet gyakorlására.
Karácsony szent ünnepére használt ruhaneműt gyűjtöttek saját körükben, amelyeket kijavítottak. Ezen ruhanemüeket, körülbelül 50 darabot vezeti, tanár a helyben működő missziós nővérek jótékony céljaira bocsátotta.
Csoportunk három szegény tanuló beiratási diját és tandiját fedezte az egész iskolai évben, május hónapban pedig 100 darab különféle ajándéktárgyat gyűjtött az építendő gimnáziumi kápolna céljaira.
Szép kézimunkák előállításában is szorgalmasan buzgólkodtak csoportunk tagjai Csöke Erzsébet kartársnő fáradhatatlan és szakavatott vezetése mellett. Végül igazi honleányi lelkesedéssel láttak hozzá a nagykanizsai hadirokkant egyesület díszes zászlójának hímzéséhez s ennek a nehéz feladatna! megoldásában nagy érdeme van Kettingné Nagy Erzsébet tanárnő áldozatkész segítő irányításának is.
Kis juniorjaink a jól teljesített munka örömével szivükben pihennek majd a nagy szünidőben, hogy a jövő iskolaév elején fokozott buzgalommal álljanak ismét munkába. Tahách Olga, tanúr-slnök.
ifjúsági Sportkör. Beszámoló az Ifj. Sportkör 193B 34. tanévi működéséről. A sportkör neve : Nagykanizsai m. kir. áll. polgári leányiskola sportköre. Kerület : Székesfehérvár, csoport: Keszthely. A sportkör igazolási száma: 310. Megalakulási ideje : 1926. A sportkör tiszteletbeli elnöke : Folónyi György ¡igazgató. A sportkör vezetője : Kenediné Raffaelli Anna, Csengery-utca 33. A sportkör vezetője testnevelési tanár. Az intézet tanulóinal: teljes létszáma : 395. A magántanulók száma : 5. A testgyakorlás alól felre ntettek száma : 20. A testnevelési alapra fizető tanulók száma : 351. A sportkörben működő tagok száma : I. korosztály: 10 12 évesek : 68, II. korosztály : 12 14 évesek: 106. Összesen : 174 "tanulói. Működő szakosztályok : atlétika, torna, játék, tánc, bennisz. Van-e az intézetnek tornaterme ? Tornatermünk közös a fiúiskolával, 159 négyzetméter padozata lakkozott deszka. Van-e az intézetnek játékra alkalmas udvara ? Van, de nagyon kicsi. Hány négyzetméter ? 250. Külön játszóterünk csak ideiglenesen van. Az iskolával szemben egy lebontott épülettömb területét a város játszótér céljára ideiglenesen átengedte, ennek területe 1900 négyzetméter. A tagok
13
hetenkint egyszer gyakorolnak. Strandfürdő és uszoda tavaly épült a városi sétakertben. Téli sportok közül csak korcsolyázásra van alkalom. Kisdk versenyen nem vettünk részt. A sportkör vagyonának mult évi maradványa : 1147-61/ P. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt részesedés kamattal együtt : 237.56 P. A sportkör jelen tanévi összes kiadása 977 P 28 f. Pénzmaradvány 472 P 66 f.
A sportkör ujraalakuló gyűlését szeptember 25-én tartottuk meg. A tisztikar tagjai : ifj. elnök : Miilei Teréz IV. a) o. t., alelnök : Szabó Ilona. IV. a) o. t., titkár : Ruzsics Erzsébet IV. c) o. t, pénztáros : ifj. Németh Ilona IV. a) o t., szertárosok : Szabó Róza IV. b) o. t., Csöndör Ilona IV. o. tj Hovány Erzsébet IV c) -o. t., Harangozó Júlia IV. b) o. t., Nagy Márta IV. c) o. t. és Tacsek Anna IV. a) o. t.
A II. korosztályból alakított mintacsapat résztvett a helybeli Zrinyi Torna Egylet márciusi tornabemutatóján. A bemutatott dán tornagyakorlatok és padgyakorlatok osztatlan tetszést arattak. Május 27-re tervezett, a fiúiskolával közösen rendezett tornaünnepélyünket kedvezőtlen idő miatt csak május 30-án tarthattuk meg a Zrinyi sportpályán. A leányok közös szabadgyakorlatai, valamint a bemutatott zászló és padgyakorlatok nagy tetszést váltottak ki a nézőközönség körében.
Dr. Krátky István polgármester ur nevében dr- Novay Imre városi tanácsnok ur elismerő meleg szavak kíséretében kiosztotta a verseny-dijakat és a tornaünnepélyt bezárta.
Az év végén ügyességi versenyt is tartottunk, melyen több tanulónk s/ép sikerrel vett részt és külön dicséretben is részesült.
Ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket Erőss Rezső városi erdőmérnök urnák, aki virágzó bokrokkal ültette körül játszóterünket. Tanulóinknak ott-tartózkodása ezáltal még kellemesebbé és szebbé vált.
Kened,iné Raffaelli Anna sportvezető tanár.
Eucharisztikus Leúnijszöuetség. A szövetséget szept. 23-án alakítottuk meg és a tagokat két csoportba osztva, a tisztikart kijelöltük.
Az I. csoporthoz a III. és IV. oszt. tan. közül 98 növendék tartozqtt. E csoportnak ifj. elnöke : Borbély Gabriella, IV. c) oszt., titkára : Kustán Anna, IV .a) oszt., jegyzője : Jakabfy Margit, IV. b) oszt. tanulók voltak.
A II csoporthoz az I. és II. oszt. növendékek közül 89-en tartoztak. Ezieknek ifj. elnöke : Somogyi Márta II. b) oszt., titkára: Pintér Margit I). a) oszt., jegyzője : Nagy Magda, II. b) oszt. tanulók lettek.
December 8-án ünnepélyes tagavatást tartottunk, amelyen 57 növendéket vettünk fel a szövetségbe.
Gyűléseket kéthetenkint tartottunk, amelyeken a szentek életével foglalkoztunk.
A tagok kevés kivétellel járattak hitbuzgalmi folyóiratot. A szentáldözás-hoz gyakran járultak. A szentáldozások száma e tanévben 3300 volt-
P. Bakoss Gáspár vezető-elnök.
iskolai ünnepélyeink. Szep. 15-én nyitottuk meg a tanévet ünnepélyes keretek közt.
Okt. 6-án a fiúiskolával közösen ünnepeltük meg az aradi vértanuk emlékezetét a következő műsorral : 1. Vegyeskar: Magyar Hiszekegy. 2. Szalay Károly : Arad, szavalta Koezor Magda IV. c) o. t. 3. Ünnepi beszédet mondott Kerezsi Géza tanár. 4. Palágyi Lajos : Okt- 6-án, szavalta Jámbor József IV b) o. t. 5. Vegyeskar : Jaj de busán... 6. Falvai Andor: Már jön felénk... előadta Tenk Anna IV. b) o. t. 7. Vegyeskar : Szózat.
Nov .1-én kivonultunk a testvér fiúiskolával együtt a hősök temetőjébe, ahol kegyeletes gyászünnepélyt tartottunk a következő műsorral: 1. Ve^yeskar : Hiszekegy. 2. Sajó Sándor: A halottak visszajárnak, előadta
14
Nsgy Márta IV. c) o. t. 3. Ünnepi megemlékezést tartott Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, r. k. hittanár. 4. Forbáth Sándor : A halott katonáról^ szavalta Jámbor József IV. b) o. t. 5. Szózat.
Márc. 15-iki szintén közös ünnepélyünk sorrendje : 1. Hiszekegy. 2. Domina Károly IV. :a) o. t. felolvasása. 3. Gyökössy Endre : Lesz még országunk \' Előadták: Fürst Magda, Schermann Gizella és Horváth Gizella IV. b) o t. 4. Vegyeskar : Talpra magyar. 5. Agyagfalvi H. István : Üzenet Pá"isba, szavalta Lóránt Róza IV. a) o. t. 6. Vegyeskar :Talpra magyar. 7. Szathmáry István : A szabadság napján, szavalta Jámbor József IV. b) o. t. 8 Szózat.
Május 16-án az Anyák Napját ünnepeltük a következő műsorral: 1. Mi fehérlik ott a sikon távolban ? énekelte a leánykar. 2. Szertics Aranka IV. c) o .t. beszéde az édesanyákról. 3. Tábori Piroska : Anyai sziv, szavalt.; Hoványi Erzsébet IV. c) o. t. 4. Szabolcska Mihály : Édesanyák, sza-valtr Tacsek Anna IV. a) o. t. 5. Kiss Mária : Annuska, elmesélte Kerecsényi Erzsébet IV. a) o. t. 6. Feleki Sándor : Amig anyád van, szavalta Bazsö Éva III. a) o. t. 7. Babai József : A két könnycsepp, szavalta Rehberger Klára IV. b) o t. 8. Tábori Piroska: A legszebb történet,kis színdarab, előadták Deutsch Livia, Haán Rózsa, Rabinek Zsuzsa és Beck Zsuzsa IV. b) o. tanulók S. Altai Margit : Akinek anyja van, szavalta Tenk Anna IV. b) o. t. 10. Mécs László : A királyfi három bánata, szavalta Melczer Klára IV. b) o. t. 11 Isten tartsa, énekelték Aradi Anna, Csizmadia Magda, Horváth Erzsébet, Horváth Gizella és Kaufmann Klára IV. b) o. tanulók. 12. Radó Ai.tal \'. A tanú, előadta Fürst Magda IV. b) o. t- 13. Boldogasszony anyánk, szaval te Lausch Margit IV. c) o. t. 14. Szózat.
Május 27-ikén a hősök napját ültük Imeg a fiúiskolával közösen a következő műsorral: 1. Hiszekegy. 2. Móra László: Hősök ünnepén, szavalta Sznrtics Aranka IV. c) o. t. i3. Ünnepi beszédet mondott Vánkos Jenő tanár.
4. Gyula diák : Éjféli lázak, előadta Altmann László IV. c) o. t. 5. Vegyeskar : Himnusz.
Jun. 8-ikán volt a Madarak és fák napja : 1. Árnyas erdőben, énekelte a leánykar. 2. Feleki Sándor : A madárnép, szavalta Újlaki Margit IV. c) o. t. 3. Szabó Ilona IV. b) o. t. felolvasása. 4. Józsa Rezső : A fecskefészek, szavalta Kálovics Mária IV. c) o. t. 5. Dalos Margit : Erdő,mező, szavalta Petiovics Lujza IV. c) o. t. 6. Benedek Elek : Ne bántsd a fát, szavalta Szekeies Magdolna I. a) o. t. 7. Kakuk, kakuk, énekelte a leánykar.
Jun. 24-iki záróünnepélyünk sorrendje : 1. Vegyeskar: Hiszekegy. 2. Mécs László : Magyar leány vagy, szavalta Lausch Margit IV. c) o. t. 3. Bárdos Lajos : Kánonok és magyar népdalok, előadta a vegyeskar. 4. Sajó Sándor : E rab föld mind az én hazám, szavalta Fürst Magda IV. b) o .t.
5. Noszeda Károly : Babot vittem a malomba, előadta a vegyeskar. 6. A IV. osztályos növendékek nevében búcsúzott az iskolától Bors Éva IV. b) o. t. 7- Az igazgató záróbeszéde és a jutalmak kiosztása. 8. Szózat.
Iskolai ünnepélyeinken, valamint a város és a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör ünnepségein sűrűn szereplő vegyeskarunk utolérhetetlen teljesítményeiért és lélekemelő sikereiért Ketting Ferenc karnagy, fiúiskolái tanár kartársunknak e helyen is kifejezzük meleg elismerésünket és hálás köszönetünket.
Külön megtartott ünnepélyeink szép sikerei Twrdy Anna kartársnőnk-nek, a leánykar lelkes vezetőjének buzgalmát dicsérik.
Nyilvános ünnepélyeinken kivül egyes tanórák keretében megemlékeztünk a közélet minden kimagaslóbb eseményéről, az emlékezetes évfordulókról s a nemzetünk igaz ügyét előbbre vivő mozgalmakról és törekvésekről.
Okt. 2-án megtekintettük iskolánk tornatermében Deák István fiu-
15
iskolai tanár, cserkészparancsnok élvezetes, hangulatos, magyarázó előadással kisért vetitettképes Jamboree bemutatóját.
Október 21-én rávilágítottunk a finn ugor testvériség ápolásának jelentőségére. Okt. 28-iikán takarékossági napot tartottunk s az észszerű, gyümölcsöző takarékosság fontosságáról szólottunk mind a magunk, mind pedig az államközösség érdekeinek szempotjából. Dec. 9-én visszatekintettünk magyar katonáink példátlan hősiességére és megmagyaráztuk a limanovai győzelem jelentőségét. Dec. 10-én, a Rádióhéten összegyűjtöttük tanulóinkat iskolánk rajztermébe, ahol rádióbemutatót tartottunk. Meghallgattuk vitéz Somogyvári Gyula magasszárnyalásu, szívhez szóló rádióüdvözletét a lakihegyi nagyadó megszólalása alkalmából s lelkünk mélyéig megindulva hallgattuk a hanglemezt, mely feledhetetlen néhai miniszterünknek, a nagy Klebelsberg Kuno grófnak a tanulóifjúsághoz intézett szózatát keltette életre. Ezután Kenedyné Raffaelli Anna tanár megmagyarázta növendékeinknek a magyar rádiónak, a nemzet anyagi és szellemi haladása ez uj eszközének óriási Jelentőségét, végül a pattogó cigányzene hangjainál egy uj, értékes és színes élménnyel gazdagabban oszlottak szét leánykáink Március 21-én a Balatonnak, a mi magyar tengerünknek szeretetét mélyítettük el tanulóink lelkében. Apr. 5-ikén Körösi Csorna Sándor, a világhírű, önzetlen nagy magyar tudós, a messzeségek vándora emiékezelének gyujtottunk szövétneket. Máj. 2-án résztvettünk a Move és a Test-ne ?clési Tanács rendezésében a Városi Színházban tartott vetitettképes irredenta előadáson, melynek hatásosságát mi is emeltük lelkes, hazafias énekszámainkkal és Bors Éva IV. b) o. tanulónk szép szavalatával.
A könyvnap alkalmából igyekeztünk tanulóink lelkéhez minél közelebb hozni a magyar könyvet, a magyar nyelv, a magyar szellem temékeit, a magyar tehetség, a magyar élniakarás bizonyítékait és a magy\'ar igazság terjesztésének fontos eszközét.
Az egészségügyi ellenőrzést dr. Goda Lipót főorvos ur végezte iskolánkban, ki két izben tartott hivatalos szem- és pajzsmirigy vizsgálatot. Fcgadja a főorvos ur e helyen is hálás köszönetünket azért az önzetlen készségért, mellyel hirtelen rosszullét esetén mindenkor segítségére sietett n öven déke i nk nek.
Tanulóink egészségi állapota általában kielégítőnek volt mondható, ái -bár a rohamosabb fejlődésnek induló és hirtelen növő, főleg IV. osztályos tanulók körében sok a vérszegény, sápadt gyermek s igy ott az iskola-! mulasztások száma is jelentékeny volt. A szokásos téli náthaláz!-járvá|ny a folyó tanévben kisebb méreteket öltött. Szomorúan kell azonban jelentenünk, hogy egy III. b) osztályos kedves, szelíd, szófogadó kis tanítványunk, Németh Juliska a karácsonyi szünidőben végzetesen meghűlt, a fbjlődésben levő, törékeny test nem tudott megbirkózni a gyilkos kórral s éppen újesztendő napján kisértük könnyes szemmel utolsó útjára az idő előtt lehullt kis virágot-
Hivatalos iskolalátogatása felettes hatóság részéről a lefolyt tanévben sem volt, csupán az iskola anyagi ügyeinek szokásos felülvizsgálása C(Íjából járt itt febr. 26-ikától márc. 2-ikáig Riedler János minisztériumi számvevőségi tanácsos ur, aki az ügyvitelt és az anyagi ügyek kezelését a legteljesebb rendben találta.
A jótékonyság nemes erényét minden kínálkozó alkalommal készséggel\' és öremmel gyakorolták növendékeink az Ifj. Vöröskereszt csoport kerttében.
A tanulók segélyezésében a Vöröskereszt tandijsegélyei mellett fontos szolgálatot tett ifj. segélykönyvtárunk, melynek vezetője Twrdy Anna
16
tanárnő volt. A Lezajlott tanévben 170 tanulónk részesült 648 drb. könyv-segélyben 1944 P értékben. Az Izr. Leányegylet 5 szegénysorsu tanulónk tandiját fizette egész éven át, ami 168 P-t tesz ki, az izr. hitközség pedig több tanulót látott el a télen meleg lábbelivel. A nemes áldozatkészségért fogadják hálás köszönetünket.
Magánvizsgálatok.A lefolyt ¡iskolaévben csupán a tanév végén tartottunk magánvizsgálatot, melyen 5 tanuló jelent meg. Az írásbeli vizsgálat jun. 11. és 12. napjain folyt le ; a szóbeli vizsgálatot a kir. főigazgató ur jun. 26-ikára tűzte ki s igy annak eredménye ezidőszerint még nem közölhető.
Az iskolaév befejezése. A tanévet a nm. Vkm. 30.660/934. IV. a. 1. számú rendelete szerint jun. 13 20-jig tartó összefoglalásokkal és 24-én tartott záróünnepélyünkkel fejeztük be.
Rajz- és kézimunkakiállitásunk jun. 15 22-ikéig állott nyitva i\'.kolánk rajztermében az érdeklődő közönség részére. Ez idő alatt egymásnak adták a kilincset szülők, tanügybarátok s a magyar munka és magyar művészet rajongói, kik valamennyien az őszinte elismerés adóját rótták le dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rajztanárnőnek, Csöke Erzsébet és Planderné Zimits Anna kartársaknak a kézimunka hivatott tanárainak azért a lelkes, szakavatott és magyar ízléstől, magyar szellemtől áthatott áldásos munkáért. melynek eredménye ez a páratlanul szép és művészi kiállítás. A siker elengedhetetlen záloga az az összhangzó együttműködés, melyről a rajz-te ^ezések és az azokat megvalósító kézimunkák fényesen tanúskodnak. A látogatók a legnagyobb elragadtatással állottak meg a kiállításnak «Magyar népies kézimukák» jelzésű csoportja előtt, hol gazdag, színpompás változatban sorakoztak a kalotaszegi, irásos, vagdalásos, továbbá a somogyi ollózott, rátétes munkák, a kun, a buzsáki, sárközi, torockói hímzések, a rábaközi, felvidéki stb. keresztöltéses munkák és régi uri hímzések. A kiállítás helyszűke miatt nem ölelhette fel az év folyamán készült kézimunkák egesz tömegét, de ügyes, szemléltető elrendezésben bemutatta a szakszerű oktatás egész menetét az I-töl a IV. osztályig.
Jutalmazások.Példás magaviseletű és szorgalmú tanulóink jutalmazására nemesszivü tanügybarátok áldozatkészségéből a következő adományok állottak rendelkezésünkre : Az I. és II. sz. Posta és Távirdahivatal tiszti-ki ra arra édemes postásgyemekek jutalmazására 10 P-t adományozott. A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Tkptár R.-T. 25 P-t, a Zalamegyei Gazdasági Tkptár R.-T. 15 P-t, a Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó R.-T.-a 15 P-t, a Nagykanizsai Tkptár 10 P adományt juttatott kezeinkhez. Jutaloimköny veket adományoztak : Fischel cég 6 drb., Mayr cég 5 drb., Schless Testvérek 4 drb. és Wajdits cég utóda 2 darabot-Az áldozatkész adakozók fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A tanártestület a jutalmazások céljaira kapott 75 P-t kitevő összegből 30 P-t jutalomkönyvek vásárlására fordított, a fennmaradó 45 P-t pedig a következő érdemes tanulók között osztotta szét : Kollár Katalin I. c) o. t. 5P, Pintér Margit II. a) o. t. 5 P, Amtmann Katalin II. b) o. t. 5 P, Kálovics Anna III. a) o. t. 5 P, Pintér Katalin III. b) o. t. 5 P, Bánáti (Erzsébet IV. a) o. t. 5 P, Kustán Anna IV. a) o. t. 5 P, és Szabó Rózsa IV. b) o. tv 10 pergő pénzjutalomban részesült.
Könyvjutalmat kaptak : Bazsó Katalin, Bogdán Blanka, Szepesi Erzsébet 1. a), Csordás Györgyi, Megyesi Teréz, Mohos Mária I. b), Cifra Anna, Stasny Margit, Vaska Mária I. c,. Csete Ibolya, Dávidovics Erzsébet Horváth Rózsa é3 Németh Mária II. a), Horváth Gabriella, Németh Margit, Somogyi Márta, Zsifkovics Magdolna II. b), Ágoston Mária, Ladeczky Emília, Miilei Anna III. a), Deutsch Magda, Polőnyi Sarolta, Varga Mária^ Vince Anna
17
III. b), Kerecsényi Erzsébet, Kerecsényi Mária, Szabó Ilona, Tacsek Anna
IV. a); Bors Éva, Jakabfy Margit, Tenk Anna, Vermes Katalin, Weinberger í v,;. IV. b), Borbély Gabriella, Nagy Márta és Szertics Aranka IV. c) oszt tan.
Jutalom hiányában többi jelesünket : Steiner Márta, Varga Klára I. b), Horváti Irma, Nagy Magda, Rafai Margit, Szente Margit II. b), Deutseh Mária, Szigeti Erzsébet III. b), Adorján Ilona, Szekeres Ilona IV. a) és Deutseh Livia IV. c) oszt. tanulókat tanártestületi dicséretben részesiteiLük.
II. A könyvtárak és szertárak s egyéb felszerelés
gyarapodását a statisztika c) táblázata tünteti fel. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy e tanévben az Ifj. Sportkör eszközölte a legnagyobb beszerzést 885.88 P értékben, ez összegből különféle tornaszereket és egy rádiógramofont szereztünk be a tornatanítás még eredményesebbé tétele érdekében.
Az Ifj. Könyvtár 209.90 P-t fordított új művek beszerzésére és 150 P-t könyvkötésre.
A Tanári Könyvtár 184.16 P értékű művel gazdagodott.
Feltűnő, hogy a bútorzat és egyéb felszerelés az eddigi tekintélyes beszerzések után elenyésző gyarapodást mutat. Ennek oka, hogy a folyamatban lévő 850 P értékű beszerzések nem jutottak az Értesítő lezártáig végső elintézéshez s így e tekintélyes tétel már csak a következő tanév beszerzéseihez kerül.
18
II. A tanári testület és elfoglaltsága.
- Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Mióta tanít Jegyzet
ennél az iskolánál összesen hány éve?
1 Polónyi György igazgató nyelv., történettudomány történelem III, a, III. b 4 1928 VIII. 29. 25 Az intézet fegyelmi és tanulmányi ügyeinek vezetője. Az intézet gondnoka.
2 Blázy Mária rendes tanár mennyiségi., természettud. számtan I. a, II. b, 111. b fizika III, a, b ének III. b torna II. a, b játék 11. a, b osztályfői óra III. b 22 1918 IX. 1. 19 A III. b osztály főnöke. A fizikai szerek őre.
3 Deákné Viola Mária rendes tanár nyelv., történettud. magyar 11. a, III. a, IV. b földrajz II. a történelem IV. a háztartástan IV. c ósztályfői óra II. a 22 1921 V. 17. 21 Az II. a oszt. főnöke. A tanári könyvtár kezelője.
4 Fritz Celesztin rendes tanár mennyiségi., természettud. 1933. januái 1-től 1918 X. 1. a fiuis 22 koláh oz beosztva
5 dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár rajz rajz I. a, b, c, II. a, b, III. a, b, IV. a, b, c szépírás I. a, b, II. a, b 24 1904 VIII. 29. 33 A rajzszerek őre. Az ifj. Önképzőkör B) csop. vezetője.
6 Kenedyné Raffaelli Anna rendes tanár mennyiségi., természettud, torna számtan I. b torna I. b, III. a, b IV. a, b, c játék I. b, III. a, b, IV. a, b, c oszt. fői óra I. b 20 1927 IX. 1. 7 A tanártestületi értekezletek jegyzője. Irodás. Az I. b oszt főnöke. Ifj. sportkör vezetője.
7 Kettlngné Nagy Erzsébet rendes tanár mennyiségi, természettud. számtan II. a, IV. a, c vegytan IV. a, c egészségtan IV. a, c természetrajz II. a, b osztályfői óra IV. a 22 1912 IX. 1. 29 A IV. a oszt. főnöke. A vegytani- és számtani szerek őre.
8 Laitinné Hajas Eszter rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. b, IV. c német I. b, IV. c történelem IV. c földrajz I. a, b osztályfői óra VI. c 22 1924 IX. 11. 35 A IV. c oszt. főnöke. Az Ifj. oiképzőkör A) csop. vezetője.
9 Mantuano Mária rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. c német I. c, III a ének 1. a, b, c, III a torna I. a, c osztályfői óra III. a 20 1918 IX. 11 29 Igazgató-helyettes. A III. a oszt. főnöke
10 özv. Planderné Zimits Anna rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. a, IV. a német I. a földrajz III. b, III. a háztartástan IV. a kézimunka I. a osztályfői óra I. a 22 1919 V. 12. 23 Az I. a oszt. főnöke. Történelmi szerek őre. Ifj. könyvtár kezelője.
11 Polónyiné Obetko Sarolta rendes tanár nyelv., történettud. magyar II. b, III. b német II. b, III. b földrajz III. b történelem IV. b osztályfői óra II. b 22 1928 VIII. 17. 27 A II. b. oszt. főnöke, Tanoíjkezelő.
12 özv. dr. Pólyáné Kocsis Olga rendes tanár mennyiségid természettud. 1933. okt. 6 -tói a 1930 IX. 1. fiúisk< 17 jláhc z beosztva.
II II 1 II
19
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Mely tantárgyakat tanitotta, melyik osztályban? Heti óraszám Mióta tanit Jegyzet
ennél az iskolánál összesen hány éve?
13 Takách Olga rendes tanár mennyiségi., természettud. számtan I. c, III. a, IV. b term.-rajz I. a, b, c vegytan IV. b szépírás I. c osztályfői óra I. c 22 1924 11. 1. 31 Az I. c oszt. főnöke. Az lfj, Vöröskereszt vezetője.
14 Twrdy Anna rendes tanár nyelv., történettudomány német II. a, IV. a, b egészségtan IV. b háztartástan IV. b ének II. a, b, IV. a, b, c földrajz I. c egyházi ének III. a, b, IV. a, c osztályfői óra IV. b 22 1924 111. 26. 31 A III. b. oszt. főnöke. Az ének- és zeneszerek őre. Segélykönyvtár őre.
15 Csöke Erzsébet áll. művezetőnő kézimunka kézimunka I. b, c, II. a, b, III. a, b IV. a, b, c 25 1931 IX. 1. 21 A kézimunkaszerek őre.
16 P. Bakoss Gáspár r. kat. hittanár r. k. hittan I-IV. 1930 X. 10. Önálló hitoktató.
17 Ardai Simon tanitó óraadó izr. hittan I., II.
i 18 Horváth Olivér ág. h. ev. lelkész óraadó ág. ev. hittan I—IV.
19 Kádár Lajos ref. lelkész óraadó ref. hittan I-1V.
i 20 dr. Winkler Ernőné főrabbi neje óraadó izr. hittan III , IV.
• *
Személyzet: Palzerné Bakó Eszter megerősített és Némethné Hekler Anna véglegesített iskolaszolgák.
20
A tanutó ifjúság érdemsorozata.
Rövidítések és jelzések magyarázata:
rk. = római katolikus; ág. ev. = ágostai hitvallású evangélikus; ref. = református; unit. = unitárius; izr. = izraelita; ism. = ismétlő; fm. = felmentve; — elégtelen.
Előmenetelben: 1 = jeles; 2 = jó; 3 — elégséges. 4 = elégtelen. Magaviseletben: ! = példás; 2 = jó; 3 = tűrhető.
Irásb. dolg. külső alakjában: I = csinos; 2 = rendes; 3 = tűrhető; 4 = rendetlen.
Díjkedvezményben: m. = teljes díjmentes; 5. f. = 5. díjfokozat (8 P); 4. f. = 4. díjfokozat (16 P); 3. f. = 3. díjfokozat (24 Pj; 4. f. = 4. díjfokozat (32 P); 5. f. B. díjfokozat (40 P). Ahol díjSokozat jelzés nincs, teljes fizető (48 P).
I A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : özv. Planderné Zimits Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Természetraj/. Számtan, mért. Rajz Szépirás Női kézimunka Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alak. Dijkedvezm.
Albert Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm 3 1 Î
Baa Borbála rk. 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 m
Bazsó Katalin rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 î
Bedő Margit rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 f
5 Benczik Erzsébet rk. 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 ni
Benczik Gabriella rk. 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 î
Bogdán Blanka rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5!
Bőczy Jolán rk. 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 ï
Csiszár Anna rk. 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 4 f
10 Feitscher Erzsébet Margit rk. 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 4 f
Galácz Margit rk. 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3
Gerócs Anna rk. 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 21
Golenszky Ilona rk. 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 f
Gőcze Ilona Erzsébet rk. 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 4 f
15 Grubits Matild rk. 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 4 f
Gyöngy Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2
Kiss Mária rk. 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 f
Krémer Mária rk. 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
Ladeczky Anna rk. 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 fm 2 2 f
20 Márkus Mária rk. 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 4 f
Nagy Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3,
Pauer Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 î
Pláchl Jolán rk. 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 î
Reizner Teréz rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 m
25 Senkó Magdolna rk. 1 2 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 î
Szekeres Magdolna rk. 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 î
Szepesi Emilia rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 m
Szloboda Ilona rk. 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 f
Szűcs Piroska rk. 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 j
30 Tálosi Jolán rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 î
21
A tanuló neve és vallása r Magaviselet Vallástan Magyar nyelv | Német nyelv Földrajz Természetrajz j| Számtan, mért. || Rajz Szépírás Női kézimunka | Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. killsőalak. Dijkedvezm.
Varga Magdolna rk. 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2
Varga Róza rk. ism. 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 î
Zab Mária rk. 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 î
Kimaradt: Fekete Gabriella r. k
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kenediné Raffaelli Anna.
Balog Mária Magdolna rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 fm 2 1 f
Bellák Mária ág. ev. 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 fm 1
Bruszt Zsuzsanna izr. 1 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3
Bujarszky Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
5 Bukovics Ilona rk. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4
Csordás Györgyi rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 f
Horváth Irén rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 f
Horváth Mária rk. 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2
Kerpen Margit izr. 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 f
10 Kiss Margit ref. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Koréin Magdolna izr. 1 2 2 3 2 2 3 fm 3 3 3 2 3 2 f
Magyar Magdolna rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2
Markovics Ilona rk. 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 f
Marton Magdolna rk. 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 f
15 Megyesi Teréz rk. 1 1 1 2 1 1 1 2 2 fm 1 fm 1 m
Mohos Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 f
Molnár Mária rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 f
Németh Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nóvák Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3
20 Orbán Mária rk. 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 4 f
Pichler Mária rk. 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 f
Radák Mária rk. 1 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 f
Rechnitzer Zsuzsanna izr. 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 f
Relics Márta rk. 1 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 2 3 2 f
25 Sipos Irma ref. 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 f
Sipos Margit ref. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 í
Steiner Márta izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 f
Varga Klára rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Váradi Magdolna rk. 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 f
30 Wieland Aranka ref. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 f
Zulfikár Margit rk. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 m
Kimaradt: Baráth Gizella r. k., Mlinarits Irma r. k., Teleki Erzsébet ref.
22
I. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Természetrajz Számtan, mért. | Rajz Szépirás Női kézimunka Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alak. Dijkedvezm.
Andri Irma rk. 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 Ï 1
Baj Mária rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 î
Balogh Karolin rk. 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2
Bagó Edit rk. 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 f
5 Boa Aranka rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
Czifra Anna rk. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 4 f
Farkas Anna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Horváth Anna rk. 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3
id. Horváth Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 f
10 iíj. Horváth Erzsébet rk. 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3
Horváth Katalin rk. 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 f
Horváth Mária rk. 1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3
Horváth Margit rk. 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 1 2 3
Horváth Magdolna rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 ï
15 Horváth Vilma rk. 1 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 1 3
Kovács Jolán rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 î
Kovács Magdolna rk. 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 21
Kovács Teréz rk. 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 21
Kollár Katalin rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 5 ï
20 Lerner Mária rk. 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 î
Mankovits Erzsébet rk. 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 4 î
Márkus Erzsébet rk. 1 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 î
Mátés Mária rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 fm 3 2 f
Mészáros Jolán rk. 1 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2
25 Molnár Aranka rk. 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 fm 2 2 ï
Molnár Ilona rk. 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 l 2 2 î
Németh Margit rk. 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 ï
Pokorny Mária rk. 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3
Stasni Margit rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 fm 1 5f¡
30 Szentmiklóssy Anna rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 i 2 2 î
Tóth Rozália rk. 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 i 2 3 f
Vaska Mária rk. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 f
Kimaradt: Kovács Mária rk.
23
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Deákné Viola Mária.
II A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Természetrajz Számtan, mért. 1 Rajz Szépírás 1 Női kézimunka Ének Testgyakorlat Irásb. dois, k Qlsb\' alak. Dijkedvezm.
Bali Rózsa rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 f
Barabás Ilona rk. 1 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4
Bárány Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 f
Blagojevity Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 î
5 Csapó Henrietta 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 f
Csányi Rozália rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 1 f
Csete Ibolya rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 4 f
Csöndör Aranka rk. 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3
Dávidovics Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 î
10 Garai Margit rk. 1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 î
Gál Magdolna rk. 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 f
Gerencsér Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 f
Gölles Ilona rk. 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 f
Heffer Magdolna rk. ism. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 ï
15 Herjavecz Apollónia rk. 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 î
Horváth Elvira rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 î
Horváth Gizella rk. 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 2 1 f
Horváth Irma rk. 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 4 f
Horváth Rózsa rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 lm. 2 4 f
20 Istiván Terézia rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 f
Kardos Etel rk. 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 f
Kiss Irén rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 f
Kulcsár Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 f
Lengyel Ilona rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 ï
25 Magyar Mária rk. 1 3 3 3 4 3 4 2 2 1 2 2 3
Marosa Margit rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 4 f
Matyasics Klára rk, 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 î
Megyes Magdolna rk. 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 f
Metz Erzsébet rk. 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 3 3
30 Nemes Erzsébet rk. 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 4 f
Németh Ilona rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3
Németh Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 m
Oltyán Margit rk. 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3
Palkovics Magdolna rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3
35 Petrovics Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 .3 î
Pénzes Ilona rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 î
Péter Éva rk. 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3
Pintér Margit rk. 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 fm. 1 m
Sipos Ilona rk. 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 fm. 2 1 f
40 Szabados Erzsébet rk. ism. 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 ï
Szabó Anna rk. 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 f
Takács Erzsébet rk. ism. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2
Varga Margit rk. 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 f
24
A tanuló neve és vallása / ...... Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Természetrajz Számtan, mért. | Rajz Szépírás ; Női kézimunka | Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alak. Dijkedvezm.
Varga Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
45 Vas Ilona rk. 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 f
Zalán Anna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 î
Závodnik Ilona rk. 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 î
Magántanulók:
Boha Irén rk.
Frantsits Erzsébet rk.
Komár Gizella rk.
Kimaradtak: Busa Erzsébet rk., Kovács Gizella rk.
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Polónyiné Obetkó Sarolta.
Altstádter Zsuzsanna izr. 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 f
Amtmann Katalin rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 m
Benke Magdolna rk. 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 f
Biró Magda izr. 1 2 3 3 3 3 3 fm 3 fm 3 3 3
5 Bokros Mária rk. ism. 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2
Borbély Margit rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 f
Braun Franciska izr. ism. 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 î
Cserti Anna rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 f
Csótár Irma ág. ev. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 f
10 Grünfeld Anna izr. 1 2 3 3 3 2 4 fm 3 3 2 3 3
Gyöngy Mária rk. 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 f
Halász Györgyi rk. 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 4 f
Hornák Emma rk. 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 f
Horváth Anna rk. 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 f
15 Horváth Gabriella ref. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 m
Horváth Irma rk. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 f
Horváth Rózsa rk. 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2
Kalmár Erzsébet izr. 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 f
Kárlovits Aranka rk. ism. 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3
20 Klein Mária izr. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
id. Kluger Irén izr. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Kocsis Erzsébet ref. 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 4 f
Kohn Lidia izr. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
Kovács Eugénia rk. 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 f
25 Kovács Mária ref. 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 2 m
Léder Mária rk. 1 1 2 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 4 f
Lusztig Zsuzsanna izr. 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 f
Mattersdorfer Ilona rk. 2 2 3 4 3 3 4 3 4 1 2 2 3
Nagy Magdolna rk. Ü 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 f
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Természetrajz Számtan, mért. Rajz Szépírás Női kézimunka Éntk Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alak^ Dijkedvezm. J
30 Németh Margit rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 m
Pápai Ilona rk. 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 3 f
Rafai Ilona ref. 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 3 2 f
Rafai Margit ref. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 f
Reiner Ilona izr. 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3
35 Seress Gizella rk. 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 f
Somogyi Márta rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 f
Szabó Gizella rk. 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2
Szabó Ilona rk. 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 f
Szekeres Irma rk. 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 f
40 Szente Margit rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 f
Takács Gizella rk. 1 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 f
Török Zsuzsanna rk. 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 f
Tury Erzsébet rk. 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3
Ungár Magdolna izr. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
45 Varga Irma rk. 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3
Zsifkovics Magda rk. 1 1 1 1 1 1 •2 1 1 1 1 1 1 m
Kimaradtak: Berecz Irma rk., Goldfinger Rafaella rk., id. Kluger Irén izr.
111. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Mantuano Mária.
L, A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Természettan Számtan, mért. Rajz Női kézimunka Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alak. Dijkedvezm.
Antal Júlia rk. 1 3 3 3 3 3 3 4 1 1 2 1 3
Ács Mária rk. 1 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 1 3 2 f
Ágoston Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lm. 1 m
Bazsó Éva rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 4 f
5 Bedenek Magda rk. 1 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3
Bem Margit rk. 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 f
Busa Irma rk.. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2Î
Császár Irma rk. 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2
Czimmermann Gizella rk. 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 2 2 f
10 Gödörházy Magda rk. 1 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 f
Hauptvogel Mária rk. 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3
Hóbor Júlia rk. 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 f
Horváth Anna rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 f
Horváth Aranka rk. 1 1 2 2 2 2 3 3- 1 2 3 fm. 3 3 f
15 Horváth Erzsébet rk. 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3
Horváth Mária rk. 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2
Kalovits Anna rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 m
25
26
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv || Történelem Földrajz Természettan Számtan, mért. | Rajz Női kézimunka j Enek ; Testgyakorlat irásb. dolg. külső alak. | Dijkedvezm.
Kaszás Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kúszik Stefánia rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 í \'
20 Ladeczky Emília rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 m
Lyubics Irén rk. 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 II
Miilei Anna rk. 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
Molnár Gizella rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3
Molnár Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 í
25 Muravölgyi Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 f
Nardai Irma rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 fi
Nyirő Zita rk. 1 3 1 3 3 3 3 3 3i 2 1 2 2 2 f
Placskó Ilona rk. 1 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 21
Révész Ilona rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 f
30 Sági Júlia rk. 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 f
Szalay Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Szarka Magda rk. 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 5f|
Tóth Anna rk. 1 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3
Varga Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 f 1
35 Varga Mária rk. 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 4f
Zsebeházy Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 o 2 1 í
Magántanuló:
Marton Etelka rk.
Kimaradtak: Gáspárlin Mária rk., Kovács Ilona rk.
111. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Blázy Mária.
Bolla Erzsébet ev. ref. 1 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2
Csordás Klára rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 lm. 3 2 f
Deutsch Magdolna izr. 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 m
Deutshh Mária izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 f
5 Eder Lujza rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 f
Erdélyi Teréz rk. 1 1 2 2 1 1 ] 1 2 1 1 1 2 3 f
Érces Erzsébet rk. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 fi
Galácz Magdolna rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Grosz Éva izr. 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
10 Günsberger Magdolna izr. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 f
Kelemen Magdolna izr. 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Klein Anna izr. 1 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 f
Kotnyek Mária rk. 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 m
Kreft Margit ág. ev. 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 3 f
15 Lőrincz Mária rk. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2f
Meyer Margit rk. 1 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 1
Mészáros Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 3 f
27
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Természettan Számtan, mért. 1 Rajz Női kézimunka | Ének Testgyakorlat írási dolg. külső alak. Dijkedvezm.
Pados Emma ág ev. 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2
Pintér Katalin rk. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 m
20 Polónyi Sarolta ág. ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 f
Sáfrán Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2
Schmidt Edit rk. 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 f
Stern Rozália izr. 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2
Szigeti Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 í
25 Szolkovy Margit rk. 1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 1 2 2
Tátrai Kornélia rk. 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 f
Turi Anna rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 f
Varga Ilona rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 f
Varga Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 m
30 Varga Piroska rk. 1 3 2 3 3 3 4 3 3 1 3 2 1
Vieland Jolán Etel ev. ref. 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 ? 4Í 5 í
Vince Anna Rozália rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Weisz Erzsébet izr. 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 f
Zab Julianna rk. 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
Kimaradtak: Hautzinger Gabriella rk., Marton Györgyike rk., Schwartz Ilona r. k.
Meghalt: Németh Júlia ág. ev.
IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Kettingné Nagy Erzsébet.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Vegytan Egészségtan Háztartástan Számtan, mért. 1 Rajz Kézimunka Ének Testgykkorlat Irásb. dolg.külső alak. Dijkedvezm.
Adorján Irén rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 5 f
Bánáti Erzsébet rk. 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 f
Buday Anna rk. 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3
Büky Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 f
5 Csoknyai Mária rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 î
Csöndör Ilona rk. 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2
Faragó Margit rk. 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 fm. 3 fm. 2 4 f
Gál Ilona Anna rk. 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 f
Herjavecz Julianna rk. 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 î
1 10 Hollósi Rózsa rk. 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 f
Horváth Margit rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 f
id. Horváth Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 î
ifj. Horváth Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 f
28
\\ A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv I i Német nyelv Történelem Vegytan Egészségtan Háztartástan Számtan, mért. ! Rajz Kézimunka Enek Testgykkorlat Irásb. dolg. külső alak. Dijkedvezm.
Jáberics Ilona Terézia 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 2 f
15 Jakab Erzsébet rk. 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 1 3 lm. 2 3 í
Járfás Magdolna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3
Kálovics Ilona rk. 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 4 î
Kerecsényi Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm. 1 5 î
Kerecsényi Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 î
20 Kiss Anna rk. 1 3 3 4 3 3 3 3 4 2 1 1 2 3 2 î
Kis Brigitta Amália rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 f
Kustán Anna rk. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 m
Lóránt Rózsa rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 f
Miilei Terézia Irén rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
25 Németh Anna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 f
id. Németh Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 î
ifj. Németh Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 f
Olasz Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 î
Óvári Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
30 Papp Margit rk. 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Péter Karolin rk. 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 î
Preiner Ilona rk. 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 4 î
Sipos Júlia rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3
Steflovics Anna rk. 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 f
35 Szabó Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
Szekeres Ilona rk. 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
Tacsek Anna rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 î
Tóth Ilona rk. 1 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3
Wessely Gabriella rk. 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 ï
40 Zdellár Margit Rozália rk. Magán tanuló: Varga Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 ï
Kimaradt: Baráth Erzsébet rk.
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Twrdy Anna.
Aradi Anna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
Beck Zsuzsanna izr. 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 ï
Bellák Erzsébet ág. ev. 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1
Bencze Borbála rk. 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2
5 Bors Éva Veronika izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm. 1 fm. 1 5 î
Csillag Zsuzsanna izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 lm. 3
Csizmadia Magdolna rk. 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 f
Deutsch Lívia izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 4 f
Durini Anna rk. 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2Î
29
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Vegytan Egészségtan Háztartástan Számtan, mért. Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alak. Dijkedvezm.
■ 10 Ferenczy Magdolna unit. 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2
Fürst Magdolna izr. 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
Haán Rózsa izr. 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1
Halász Magdolna izr. 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 lm. 1 2 1
Harangozó Julianna rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2
15 Hegyi Anna ág. ev. 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 1 3 f
Horváth Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2
Horváth Gizella rk. 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 f
Horváth Mária ref. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 f
Jakabfy Margit rk. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 í
20 Joó Margit Ilona ág. ev. 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2
Kaufmann Klára izr. 1 1 2 2 1 2 1 1 2 lm. lm. 1 2 2
László Rózsa izr. 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 f
Leitner Magdolna izr. 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 f
Liditt Magdolna izr. 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 m
25 Lusztig Magdolna izr. 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2
Melczer Klára izr. 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
Mezriczky Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 1
Österreicher Irén izr. 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 lm. 1
Pál Irma ág. ev. 1 1 2 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2
30 Rabinek Zsuzsanna izr. 1 2 3 2 3 3 1 1 3 3 2 1 2 1 2 f
Rehberger Klára izr. 1 2 2 1 3 2 1 2 3 lm. lm. 2 2 2 1 f
Schermann Gizella rk. 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 f
Singer Gábriella izr. 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 f
Szabó Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1 4 f
35 Szabó Rozália rk. 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 m
Tenk Anna rk. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
Ungár Magdolna izr. 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 4 f
Vermes Katalin izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Weinberger Éva izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fm. lm. 2 lm. 2 5 f
IV. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Laitinné Hajas Eszter.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Vegytan Egészségtan | Háztartástan 1 Számtan, mért. Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alak. Dijkedvezm.
Bedenek Margit rk. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2
Benke Rózsa rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 4 f
Borbély Gabriella rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 f
Csordás Margit rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 f
30
1 A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Vegytan Egészségtan Háztartástan Számtan, mért. 1 Rajz Kézimunka Enek Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alak. Dijkedvezm.
5 Domonkos Róza rk. 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2
Dudás Edith rk. 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 í\' 1
Helfert Anna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 f
Horvátli Anna rk. 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
Horváth Elza rk. 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 2 2
10 Horváth Sarolta rk. 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 î
Hoványi Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1
Jegyűd Anna rk, 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 î
Kálovics Mária rk. 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 f
Koczor Mária rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 f
15 Kovács Elvira rk. 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 î
Kún Margit rk. 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 f
Kunics Margit rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 f
Lasky Eleonóra rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 f
Lausch Margit rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 î
20 Lyubics Vera rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 ï
Mattersdorfer Margit rk. 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 î
Nagy Márta rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 f
Ötvös Erzsébet rk. 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 lm. 3 2 î
Pethő Mária rk. ism. 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1
25 Petrovics Lujza rk. 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 1 2 2 21
Pokecz Amália rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 f
Pokorny Magda rk. 1 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Pölöskei Ilona rk. 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 î
Pörzse Ilona rk. 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2
30 Puska Julianna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2
Rózsa Mária rk. 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 !
Schultheisz Elvira rk. 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
Szendefi Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 ï
Szertics Aranka rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
35 Szilágyi Margit rk. 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 f
Szüts Márta rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 î
Ujlaky Margit rk. 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 f
Zavodnik Elvira rk. 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 f
Kimaradtak : Kudich Mária rk., Zieger Ilona rk.
31
IV. Statisztika.
a) A tanulók osztályonként összesített adatairól.
Osztályok Összesen
C í m I. II. III. IV.
a) b) c) a) b) a) b) a) b) c)
& tanulók szómának alakulása Beírt nyilvános tanuló ... ... ... 34 34 33 49 49 38 38 41 39 40 395
a) Beírt magántanuló*...... ..... — — — 3 — 1 — 1 — — 5
Osztályoztatott összesen... ... ... 33 31 33 50 46 37 34 41 39 38 381
A tanulók kor megoszlása 1923. évben született ... ... ... 20 15 16 _ 1 52
1922. „ „ ... ... 9 13 11 26 26 85
1921. „ „ ......... 4 3 5 21 15 17 19 — 1 — 85
1920. „ „ ... ... ... — — — 2 3 17 11 17 26 27 103
ÜJ 1919. — — — 1 1 3 4 18 11 9 47
1918. — — — — — — — 3 1 2 6
1917. „ „ ... ... ... — — — — — — — 2 — — 2
1916. „ „ ......... 1 1
A tanulók anyanyelve Magyar nyelvű ... ... ......... 33 31 32 50 46 37 34 41 39 38 381
Németül beszél ... ... ... ... ... 1 — — 1 — — 2 1 15 1 21
Horvátul „ ...... ... ... ... 1 1 1 2 5
ej Oroszul „ ... ... ... ... ... -. 1 1
Franciául „ ... ... ... ... ... 9 — 9
Angolul „ ......... ... ... — — — — — — - 2 — 2
A tanulók vallása Róm. kat. . ... ... .. ... ... 33 21 32 50 29 37 21 41 13 38 315
Református... ... .. ... ...... — 4 — — 5 — 2 — 1 — 12
d) Ag. ev............. ......... — 1 — — 1 — 3 — 4 — 9
Unitárius ... ... ... ... ... ... 1 — 1
Izraelita ... ... ... ... ... ... — 5 — — 11 — 8 — 20 — 44
A szülők foglalkozása Kisbirtokos, kisbérlő gyermeke 5 1 _ 2 3 2 __ 3 _ _ 16
Kisbirtokos, napszámos — 1 1 1 — 3
Egyéb gazds. segédsz. 1 1 — 1 1 4
Földmívelési napszámos „ 2 — 2 — 4
Nagyiparos „ — — — — — — — — 1 — 1
Kisiparos „ 8 11 12 10 14 12 9 11 9 6 104
Ipari tisztviselő 1 2 — 3
Ipari segédszemély „ — 1 — 2 1 — — — 2 — b
Ipari napszámos „ 1 1 2
Nagykereskedő „ 3 — 3
Kiskereskedő „ 3 2 2 2 5 — 6 — 6 3 29
Kereskedelmi tisztviselő 1 1 — — 1 — — — 3 — tí
Egyéb kereskedelmi s. szem. „ — 1 1 — 1 — 5 — — — 8
Kereskedelmi napszámos „ 2 2
e) Közlekedési nagyvállalkozó „ 1 — 1
Közlekedési tisztviselő „ — 1 2 1 — 12 2 1 1 3 23
Egyéb közi. s. semély „ 7 4 5 14 5 4 — 6 1 11 57
Közlekedési napszámos „ — 1 — — \'— — — — — 1 2
Köztisztviselő „ 2 3 1 2 4 3 — 2 2 2 21
Pap, tanár, tanitó „ 2 — — — 1 1 4 — — 2 10
Másféle értelmiségü „ — — — — 1 — 2 — — 3
Közhivatali altiszt „ 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 16
Katona altiszt „ — 2 — 11 1 2 2 3 1 — 22
Nyugdíjas tisztviselő ... — — — 3 — 3 1 — 1 8
Nyugdíjas altiszt „ — — 1 1 1 — 1 6 1 2 13
Különböző napszámos — — 1 2 1 — — — 1 3 8
Házi cseléd „ — — 2 — — — — — 1 — 3
Egyéb ismeretlen foglalk. „ 1 2 — 3
Összesen 33 31 32 50 46 37 34 41 39 38 381
32
C í m I. 3 s z t I. í 1 y o k III. | IV. Összesen
a) b) c) a) b) a) c) || a) | b) c)
f) A szülők lakóhelye Az iskola székhelyén ... ... ... Zala vármegyében-\'1 — ... Somogy „ *** ... ... Vas „ ...... Veszprém „ ...... Budapest .................. 31 1 1 25 4 2 28 2 1 1 39 5 4 2 32 9 4 1 30 6 1 23! 1 1 35 5 1 35 3 1 29 7 2 307 49 19 1 1 4 14.109
g) Úra-m u lasztá sok Igazolt óramulasztások száma ... Igazolatlan óramulasztások száma 1629 458 979 1965 1737 1168 911 2931 1076 1255

Jegyzet: *A magántanulók osztályozási adatai a magánvizsgálatok késése miatt nem állanak rendelkezésre.
5i*Gelse 3, Komárváros 1, Lazsnak 1, Murakeresztur 5, Nemesrádó I, Palin 1, Zalaszentjakab 1, Zalaszentmihály 1.
***Bagolasánc 1, Gyékényes 2, Somogyberzence 1, Szentgyörgy várihegy 1, Zákánytelep 4, olyan szülő lakik, akiknek gyermeke mint bejáró tanuló látogatja az iskolát.
b) A tanulók tanulmányi eredménye, magaviselete és díjkedvezménye.
0 s z t á 1 y o k I. a) I. b) I. c) n. a) n. b) III. aj III. b) IV. a) IV. b) IV. c) Összesen
A tantárgyakból kapott érdemjegyek Jeles Jó Elégséges I Elégtelen Jeles Jó Elégséges 1 | Elégtelen | Jeles Jó Elégséges | Elégtelen Jeles Jó \' Elégséges 1 Elégtelen | Jeles Jó I Elégséges 1 Elégtelen Jeles 1 Jó Elégséges 1 Elégtelen Jeles 1 Jó 1 Elégséges 1 Elégtelen | Jeles Jó Elégséges Elégtelen | Jeles 1 Jó | Elégséges Elégtelen J | Jeles Jó | Elégséges | Elégtelen
Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Állat- és növénytan Vegytan és ásványtan Természettan Élet- és egészségtan ism. Háztartás- és neveléstan Számtan és mértan 16 3 7 3 5 3 9 16 14 14 17 11 S 13 12 15 10 17 1 1 1 2 14 5 4 3 10 6 6 13 10 14 14 10 11 13 17 14 7 14 1! 11 4 6 9 5 3 13 14 16 12 14 11 8 13 9 11 13 16 1 1 2 19 5 8 7 5 4 17 16 11 14 20 15 11 24 26 24 21 24 2 2 2 1 4 31 9 9 14 S 3 11 24 20 13 22 10 4 11 14 18 16 28 2 3 1 5 13 3 8 11 5 4 5 5 11 10 10 8 6 5 18 19 17 19 22 21 19 3 l 1 5 7 16 8 10 11 12 8 6 12 15 9 13 12 5 7 6 11 15 10 10 18 19 3 2 22 5 4 10 9 12 16 4 6 17 18 13 18 15 12 22 12 17 16 17 13 13 12 12 1 2 2 26 4 13 12 11 23 22 6 10 21 15 16 13 5 11 15 3 14 11 11 15 11 6 18 - 15 3 3 7 2 3 4 3 13 20 20 18 18 21 20 10 10 14 14 11 16 14 14 22 1 1 2 2 3
Rajz 11 9 13 — 8 11 10 i Hm 7 13 11 1 9 13 24 1 10 15 19 2 lm 8 11 17 — 6 12 16 — 12 15 13 — 10 18 8 3 fm 10 8 20 —
Szépírás Női kézimunka Ének 4 10 11 15 17 13 14 6 9 — 3 9 8 10 14 12 17 7 11 1 1 5 13 8 20 15 17 7 4 7 — 2 20 21 25 19 20 20 8 6 — 10 23 14 13 14 18 21 8 14 2 Ifin 13 5 14 15 9 12 — 13 10 12 11 9 13 24 21 12 15 3 4 1 fm 18 21 12 13 4 5 5 lm 13 16 15 13 10 9 -
Testgyakorlat 10 17 4 2fm 10 17 1 3 lm 11 15 3 3 lm 6 28 10 3 lm 15 25 6 — 8 24 2 1 fm 8 20 5 1 fm 12 25 — 3 lm 1 6 29 — 4 lm 11 23 3 1 fm 376*
Előmenetel Általános jeles jó elégséges 1 tárgyból elégtelen 2 több 3 16 12 1 1 5 10 15 1 4 16 10 1 1 5 15 22 l 2 2 9 18 14 2 1 2 4 11 13 3 3 2 7 9 13 5 7 17 13 1 2 j 7 19 13 3 15 16 1 3 54 146 141 15 12 8
Haoaviseletböl kapott érdemieoyek Példás Jó 30 3 28 3 32 46 1 39 7 34 2 27 7 39 1 ¡37 1 2 37 1 349 27
Tandíjkedvezmény Teljes díjat fizet 1. f. díjkedvezm. nyert 2 f 1. „ „ 3. f. „ „ 4. f. 5. f. Díjmentességet nyert 4 4 9 1 9 1 5 10 3 11 2 3 2 10 1 13 4 2 2 10 11 14 4 5 1 2 1 14 4 13 2 6 2 5 12 6 11 1 2 1 3 11 2 7 4 5 1 4 2 12 6 6 3 1 fi 1 3 2 3 11 5 15 3 3 1 111 41 113 28 44 14 25
* 5 mag. tanuló érdemjegyeit nem tartalmazza
34
c) Az iskola felszerelésére vonatkozó kimutatás.
Leltári sorszám A vagyontárgyak csoport szerinti megnevezése : A tanév folyamán történt gyarapodás A tanévi svaranodás értéke Az oldali (eltüntetett vaovon-tárovak, szertárak stb.
vétel ajándék tanévvégi állománya értéke
darab, kötet, füzet P f P f
1. A) Az iskolai felszerelés nyilvántartása: Bútorok.................. l 38 498 11109 89
11. Házi és irodai felszerelés — — — — 180 2324 53
111. A Földrajzi és történelmi tanszerek ............... 14 — 58 60 110 1800 64
111. B Természetrajzi tanszerek...... - — — — 177 576 59
111. C Természettani tanszerek...... — — - 33 662 62
111. D Vegytani tanszerek ......... — — — — 27 20
111. E Szám-mértani tanszerek ...... —. — — — 11 64 60
111. F Tornatanítási tanszerek ...... — — — — 1 31 32
111. G Rajztanítási tanszerek ...... — — — - 422 480 39
IV. Tanári könyvtár............ 70 45 184 16 1368 5331 55
V. Összesen: Külön nyilvántartás: Ifjúsági könyvtár............ 85 91 45 280 209 76 90 2827 1101 22402 2915 13 31
VI. Önképzőköri könyvtár ...... 2 2 30 68 185 211 21
VII. Sportköri felszerelés......... 35 — 885 88 1015 2612 08

d) Az iskola benépesülésének viszatekintö táblázata.
Tanév I. oszt 11. oszt. 111. oszt. IV. oszt. Összesen
a b c magántanuló a b c magántanuló a b c magántanuló a b c magan-tanuló nyilvános tanuló magántanuló együtt
1920—21 52 47 — 8 44 53 — 10 41 52 — 4 36 43 — 5 368 27 395
1921—22 56 59 — 2 47 48 — 1 45 46 — — 40 47 — — 378 3 381
1922—23 45 51 43 9 53 58 — 8 44 46 — 8 38 39 — 5 417 30 447
1923—24 51 57 47 6 58 62 — 3 43 53 — 11 38 38 — 3 447 23 470
1924—25 49 43 51 10 43 37 35 5 52 54 — 1 42 39 — 3 445 19 464
1925—26 38 36 35 1 43 44 35 3 52 51 — 3 45 45 — 1 424 8 432
1926—27 29 31 30 4 30 35 32 4 53 54 — 1 51 44 — 2 389 11 400
1927—28 43 45 — 4 46 40 42 — 3 5 44 45 — 3 31 30 32 1 356 11 367
1928—29 34 35 — 2 43 34 — 41 42 — 1 28 27 26 7 318 15 333
1929—30 34 32 34 9 36 — 3 43 41 2 26 28 27 3 335 17 352
1930-31 43 45 45 5 35 34 32 43 9 37 36 — 3 3 36 34 — 4 374 21 395
1931—32 33 33 34 6 42 43 1 43 45 — 34 35 — 2 385 12 397
1932-33 30 28 29 2 44 43 — 6 39 39 39 — 41 42 — 1 374 9 383 381
1933-34 33 31 32 47 46 — 3 36 34 — 1 40 39 38 1 376 5
1

VI. A jövö iskolai évre vonatkozó értesítés.
1. Beiratások. Az 1934/35. tanévi beiratásokat junius hó 25. és 26-án delelőtt 8—12-ig tartjuk meg. >
A behatásoknál minden uj tanuló szülőjével vagy azok helyettesével köteles megjelenni s tartozik beszolgáltatni a következő okmányokat: a) legutóbbi iskolai bizonyítványát, elemi iskolából jövők Értesitő könyvecskéjüket, b) állalmi ¡születési anyakönyvi kivonatát, c) oltási, illetőleg ujra-olíási bizonyítványát.
A javitmizsgálatokat szept. 4-én délelőtt 8 órai kezdettel tartjuk meg. Javitóvizsgálatot tenni óhajtó tanulók tartoznak bizonyítványaikat augusztus lií-ikéig az igazgatósághoz beszolgáltatni.
A pótbeiratások szeptember 6-án és 7-én történnek meg.
2. Fizetendő dijak. A beiratás alkalmával minden rendes tanuló a következő dijakat tartozik befizetni :
a) Felvételi dij cimén 2 P 50 fill.
b) Járulék dijak cimén 1 „ 70 „
Összesen 4 P 20 f-t.
A nm. Vkm. ur 77.600 934. VII. a .sz. rendelete a tanítás keretében folyó filmoktatást az 1934 35. tanévtől kezdve bevezeti s elrendeli, hogy erre a célra már a juniusi beiratások alkalmával minden tanuló előző évi tandijának 3 százalékát tartozik fizetni, azaz a lefolyt tanév teljes fizetői 1 P 44 f-t, az 1. dijfokozatosak 1 P 20 f-t, a 2. dijfokozatosak 96 fillért, a 3. dijfokoza-tosak 72 fillért, a 4. dijfokozatosak 48 fillért s az 5. dijfokozatos tanulók 24 fillért. Az I. osztályba felvett tanulók 1 P 44 fillér filmoktatási dijat fizetnek az 1934/35. tanévre.
Az igazolt hadiárvák és hadigyámoltak a b) alatt jelzett járulékokat nem fizetik. Jeles és jó rendű, illetőleg elemi iskolai kitűnő és jeles általános osztályzatú hadiárvák és hadigyámoltak a felvételi dij és az alább részletezendő tan- és fenntartási dij fizetése alól is mentesek.
A felvételi és járulék dijon kivül fizet még a tanuló tan- és fenntartási dijat, melynek egyesitett évi összege 48 P.
Kifogástalan viseletű és előmenetelü tanulók, ha atyjuk (gyámjuk) anyagi helyzete ezt megokolttá teszi, ráutalságukhoz mérten, a megállapított százalékos keretek között az egyesített tan- és fenntartási dij kirovása tekintetében díjmentességben, illetőleg díjkedvezményben része/sülnek. A kedvezményeket a fiztendő dijnak 5 csökkenő fokozata szerint osztjuk ki a következő táblázat szerint:
Teljes díjat (48 P) fizet a tanulóknak legalább 12°/o-a 1. fokozatú díjkedvezményt (40 P) nyerhet a tanulók 24%-a
2. „ „ (32 P) „ „ „ 27%-a
3. „ „ (24 P) „ „ „ 100/o-a
4. „ „ (16 P) „ „ „ 5%-a
5. „ „ (8 P) „ „ „ 10%-a
Díjmentességet nyerhet a tanulóknak legfeljebb 12°/o-a
100%
37
Teljes mentesség és 5. fokozatú díjkedvezmény csak példás viseletű, általános jeles (az I. oszt.-ban kitűnő) és teljesen szegény tanulónak adható.
4. és 3. fokozatú díjkedvezmény legalább jó viseletű és legalább általános jo (az I. oszt.-ban jeles) elömenetelü tanulóknak adható.
2. és 1. fokú kedvezményben elégséges (az I. oszt.-ban jó) elömenetelü tanulók is részesíthetők.
Nem részesíthető tandíjkedvezményben az a tanuló, aki a 48 P dij-< összeget nyilvánvalóan nehézség nélkül megfizetheti.
Dijkedvezmény, illetőleg mentesség csak szabályszerű (bélyegmentes) • folyamodási nyomtatványon előterjesztett kérelemre adható. A kérvények szept. hó 10-éig, illetve a II. félévre szólók február hó 10-éig nyujthatkk be.
Hadiárvák és hadigyámoltak a mentességre való igényjogosultságukat az 1933. évi VII. t.-c. értelmében a felvételkor igazolni tartoznak.
A tan- és fenntartási díj együttes összegét a tanulók 8 egyenlő részletben október, november, december ,január, február, máricius, április és május hónapok 5. napjáig tartoznak befizetni az osztályfőnök által idejében és díjmentesen kiosztandó postai befizetőlapok utján. A hátralékosokat az igazgatói záros határidő kitűzése mellett figyelmezteti kötelezettségükre. Azt a tanulót ,aki az esedékes dijat a figyelmeztetés ellenére sem fizette be, az igazgató a tanulók sorából haladéktalanul törölni köteles.
3. A tantervkűlönbözeti és felvételi vizsgálatokat szep. 5-én délelőtt 8 órai kezdettel folytatjuk le. Az elemi- és középiskolából, valamint a külföldi középfokú iskolák I. III. osztályából átlépő tanulók felvételi-, különbözteti vizsgálatának dija tanulókint 20 P, míg a külföldi polgári iskola, vagy ahhoz hasonló iskolák IV. osztályát végzett tanulók honositővizsgálatá-nak dija 35 P.
A tantervkűlönbözeti-, felvételi vizsgálatok engedélyezése iránti kérvények aug. 15-éig nyújtandók be az iskola igazgatóságához.
A tantervkűlönbözeti vizsgálatok tárgyát és anyagát a túloldali táblázat tüntet, fel.
38
A tantervkülönbözeti vizsgálat tárgya és anyaga.
Az iskola Az osztály Vizsgázik a polgári leányiskolában
melyből melybe
át kiván lépni a tanuló
Elemi iskola V—VI. II. Magyar német, számtan-mértan I. oszt. anyagából
VI. III. Magyar, német, számtan-mértan I.—II. oszt. anyagából
Leánygimnázium I. Ií. Női kézimunka, szépírás I. oszt. anyagából
II. III. Női kézimunka, szépírás I.—II. oszt. anyagából
III. IV. Magyar nyelv, természettan III. oszt. anyag Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Számtanból: Arányos osztás, a legfontosab pénzrendszerek és érmék ismertetése. Női kézimunkából: I.—III. oszt. anyaga.
Leányliceum I. 11. Női kézimunka, szépírás, 1. oszt. anyagából.
II. II. Női kézimunka, szépírás I. II. oszt. anyagából
III. IV. Magyar nyelv: Ili. oszt. anyagából. Földrajzból\'. Magyarország áttekintése különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Természettan : a 111. oszt. anyaga. Számtanból: Arányos osztás. A legfontosabb pénzrendszerek, érmék ismertetése. Női kézimunka: 1.—111. oszt. anyaga.
Leánykollégium 1. 11. Természetrajz, szépírás 1. oszt. anyagából.
11. 111. Természetrajz 11. oszt. anyagából. Szépírás 1.—11. oszt. anyagából.
111. IV. Magyar nyelv, történet, természettan 111. oszt. anyagából. Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Számtanból: Arányos osztás. A legfontosabb pénzrendszerek, érmék ismertetése.

39
4. Tájekoztaló magántanulók részére. Magánvizsgálat évenkínt háromszor tartható : a tanév elején (kizárólag azok részére, kik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és a tanév végén.
Magánvizsgálati engedély iránt julius 15-éig, október l-éivg, illetve április 1-éig kell folyamodni. A kérvények az igazgatóság utján nyújtandók be a Kir. Főigazgatóhoz.
A 15 évnél idősebb magántanulók a Kir. Főigazgatóságtól engedélyt nyerhetnek arra, hogy az I. osztály tantágy(aiból sikerrel letett magánvizsgálat után nyomban vizsgálatot tehessenek a II. osztályról.
A 2 "pengős okmánybélyeggel ellátott folyamodványok mellékletei :
a) A tanuló születési anyakönyvi kivonata.
b) Legutóbbi iskolai bizonyítványa.
e> A lakóhely elöljáróságának igazolása arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll. Felnőtt korú jelentkező ehelyett hatósági bizonyítványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt a tf.puló benyújtani tartozik a magyar és német nyelvből tárgyialt olvasmányoknak, valamint a könyv nélkül tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a felmutatott felsorolás nem elegendő, a tanuló\' magánvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat Írásbeli része két délelőtt folyik le, mely után 4 5 nappal van a szóbeli vizsgálat.
Azi a magántanuló, akinek kettőnél több írásbeli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható és az osztályt ismételheti.
A vallási kötelmek teljesítése lelkészi bizonyítvánnyal igazolandó.
A magántanulók az elvégzendő tananyag kijelölése és egyéb részletes utasítások átvétele céljából kellő időben jelenjenek meg az iskola igazgatójánál. i
Magántanuló semminemű díjkedvezményben nem részesíthető.
A magántanuló által fizetendő díjak:
Kérvénykezelési díj 1.50 P
Felvételi díj 2.50 V
Járulék díjak 1.70
Tan- és fenntartási díj 56.— »
Elnöki díj 6.50
Vizsgálati díj 40.— Jf
Összesen 108.20 P
A kérvénykezelési dij a folyamodvány benyújtásakor fizetendő az igazgatónál. A tan- és fenntartási dijat az iskola letéti számlájára postafizetési lapon kell a magántanulónak feladnia s a befizetést az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt igazolnia. A többi dijat ugyancsak az írásbeli vizsgálat előtt az igazgatónál fizeti, be a tanuló.
5. Felmentések. Azok a tanulók, akik a rajz, kézimunka, vagy a testgyakorlás tanulása alól felmentést óhajtanak kérni, tisztiorovsi bizonyítvánnyal felszerelt ezirányu folyamodványaikat szept. 10-éig nyújtsák be igazgatóságnál.
6. Vidéki és vonattal bejáró tanulók részére szükséges tájékoztatások.
Középfokú iskolák vasúton bejáró tanulóinak utazás közben tanúsított magviselete ellen igen sokszor jogos panasz merült fel. Abból a célból, hogy ezeknek a tanulóknak erkölcsi épsége megóvassék és magaviseletük ne lehessen a felnőtt utasok szemében megbotránkoztató) a vas-
40
uton bejáró tanulók ügyében a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur szigorú rendeletet adóit ki, amelyből szükségesnek tartom a következőket közölni :
1. A vonattal való beutazás olyan nagy feladat elé állit ja a tanulót, hogy annak káros következményei tagadhatatlanok. Egészségi, erkölcsi és tanulmányi szempontból egyaránt káros hatással van ez a tanulóra, azért csak azok vegyék igénybe a vonattal való beutazást, akik másként sehogy sem gondoskodhatanának az iskoláztatásról.
2. A vasúton való bejárásra csak jó magaviseletű tanulók nyerhetnek engedélyt az igazgatótól. Ezek is csak akkor, ha az otthonról való távollét nem haladja meg a 9 órát. Ennél hosszabb ideig tartó távollétre a Kir. Főigazgató Ur adhat engedélyt.
3. A bejáró tanulók a pályaudvartól az iskoláig és vissza zárt sorokban tartoznak menni az iskola szigorú előírása szerint és az erre kirendelt tanuló vezetése alatt.
4. A bejáró tanulók kötelesek a vasút igazgatósága részéről rendelkezésre bocsátott «tanulókocsiban» vagy «tanulószakaszban» utazni. Ha valamely vonatnál csak III. oszt. tanulókocsi vagy szakasz van, kötelesek ebben helyet foglalni, — még abban az esetben is, ha módjukban volna magasabb kocsiosztályt igénybe venni. — Más kocsiban a tanuló csak akkor foglalhat helyet, ha szülője vagy más felnőtt hozzátartozója kíséretében utazik.
5. A kocsik és berendezési tárgyainak rongálása, bepiszkitása, étel-és egyéb hulladékok elszórásá, a folyosókon való tartózkodás, futkározás, valamint a mozgásban levő vonatról való leugrás vagy arra való felugrás szigorúan tilos.
6. A fentiek betartására az igazgató által kirendelt felügyelő tanuló őrködik, akinek kötelessége az ellenszegülő tanulót az iskola igazgatójánál feljelenteni. Az olyan tanulótól, aki ellen harmadízben érkezik megokolt panasz, a «tanuló-igazolványt» meg kell vonni. Az ilyen tanulót szülei kötelesek a városban rendes szálláson elhelyezni, vagy pedig az iskolából kivenni.
7 Ha valamely tanuló nem utaznék a kijelölt tanulókocsiban, akkor a vonatkísérő kalauz joga és kötelessége őt erre felszólítani, szükség esetén tanuló-igazolványának elkobzásával a legközelebbi állomás főnökénél — a fegyelmi eljárás megindítása végett bejelenteni.
7. Segélykönyvtár. Szegénysörsu és arra érdemes tanulók az iskola segélykönyvtárából kölcsön tankönyveket kaphatnak. Erre irányuló igényüket beiratkozás alkalmával jelentsék be.
41
XII.
Az 1934—35. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. osztály.
Róm. Kath. hittan: Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczkv Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan. Sághelyi—Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv. Marjalaki: Földrajz.
Dr. Szilárdy Z.—Dus F.: Növénytan és állattan. Stéger—Tix: Számtan és mértan.
Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az I—II. osztályok számáía. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
II. osztály.
Róm. Kath. hittan .• Dr. Aubermann: Ó- és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hit. ev. hittan: Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Reí. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan. Sághelyi—Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B.—Lux G.Német nyelvkönyv. Marjalaki: Földrajz. Stéger—Tix: Számtan és\'mértan.
Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a II. osztály számára Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az 1—II. osztályok számára-Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
III. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész I.: Egyháztörténelem (kisebb).
42.
Izr. hittan: Dr. Weisz Miksa: A Szentírás történeti könyvei.
Héber imakönyv. Sághelyi—Reöthy: Stilisztika és verstan. Arany—Lehr: Toldi. Lux B. Lux G.: Német nyelv.
Rákosy Z.: Magy. nemzet története a III. oszt. számára. Marjalaki: Földrajz III. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Tix Miklós: Számtan és mértan a III. osztály számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
IV. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. kath. Egyháztörténelem.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész J.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Schön Dávid: A zsidók története.
Héber imakönyv. Sághelyi—Reöthy: Magyar irodalom és költészettan. Lux B. Lux G.: Német nyelv.
Rákosy Z.: A magyar nemzet története a IV. osztály számára.
Jaszovszky M.: Vegytan és ásványtan.
Csupody—Gerlóczy: Élet és egészségtan.
Mártonííy Máriusné: Háztartástan és neveléstan.
Tix Miklós: Számtan és mértan a IV. osztály számára.
Geszler Ö.: Gyak. és eim. énekiskola a III—IV. osztály számára.
Az iskolai év megnyitása. Az 1934/35. tanév ünnepélyes megnyitása szeptember hó 9-én lesz és a rendes tanítások szeptember hó lú-én kezdődnek.
A tanártestület alakuló értekezletét szeptember 3-án tartja.
Tartalomjegyzék.
Oldal
Kaposvár-pécsi kirándulásunk ... .._ ..................3
I. Az iskola év története ..........................................5
Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés ............17
II. A tanári testület és elfoglaltsága ........................18
III. A rendes tanulók névjegyzéke és osztályzata ... 20
IV. Statisztika
a) tanulók osztályonként összesített adatai ... 31
b) A tanulók tanulmányi eredménye, magaviselete és díjkedvezménye ..............................33
c) Az iskola felszerelésére vonatkozó kimutatás 34
d) Az iskola benépesülésének visszatekintő táblázata ... ......................................................35
V. Tájékoztató az 1934/35. tanévre............................36
Tantervkülönbözeti vizsgálat ......................37
Tájékoztató a magántanulóknak..............................39
Felmentésekre vonatkozó tájékoztatások... ............39
A vonattal bejáró tanulók figyelmébe ..................39
Ifj. segélykönyvtár ..............................................40
VI. Az 1934/35. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke ......... ...................................41