Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.81 MB
2018-08-08 13:50:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
97
515
Rövid leírás | Teljes leírás (125.31 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1937-38. iskolai évről, az iskola fennállásának 46. évében.
Közzétette:
Polónyi György
a Polg. Leányiskola igazgatója.
Nagykanizsa, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA

AZ 1937—38. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 46. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY,
A POLQ. LEANYISK. IGAZGATÓJA.
NAGYKANIZSA, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklús-út 9. szám.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Iskolánk múltja ................................................3
II. Az 1937/38. iskolai év története..............................4
III. Hatóságok és tanári testület ..............................20
IV. A tanárok társadalmi és irodalmi munkássága ... 22
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés............23
VI. A tanulók érdemsorozata ....................................25
VII. Statisztika............................................................35
VIII. A jövő évre vonatkozó értesítés ........................39
Az 1938—39. tanévben használandó tankönyvek 43
A NAGYKANIZSAI M. GRÓF ZRÍNYI
Kl R. ALLAM I ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1937—38. ISKOLAI ÉVRŐL,
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 46. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY,
A POLS. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA.
NAGYKANIZSA, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
REV 98
RBV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában.
Amen!
/; ) .
5li
fW
3
I. Iskolánk múltja.
Iskolánk 1892. jan. 4.-én nyílt meg mint államilag segélyezett községi polgári leányiskola, 3 osztállyal, 129 tanulóval. Az 1892/93. tanév szeptemberében már mint teljes 4 osztályú iskola indult meg 186 növendékkel. Első otthonunk ideiglenesen a polgári fiúiskola mellett lévő régi szárnyépületben volt. Ennek helyén emelt mai épületébe 1897. nov. 3.-án vonult iskolánk, mely a testvéri fiúiskolával közös igazgatás alatt állott, s épületébe a város elemi iskolai osztályokat is telepített. Az 1901/902. tanévtől kezdődőleg a nm. Vkm. az iskolát államivá nyilvánította, a dologi szükségletek ellátását Nagykanizsa városa vállalta magára s az épületet és felszerelést örök használati joggal átadta az áll. polg. fiú- és leányiskolának.
Az új leánynevelő intézet egyre emelkedett népszerűségben s az 1898/99. tanévben már megkezdődött az osztályok párhuzamosítása. A nm. Vkm. 1920. évi 76.260. sz. rendeletével a fiúiskolától elválasztotta és külön igazgatás alá helyezte a leányiskolát. Az 1929. évben kitelepítette az el. isk. osztályokat s azóta intézetünk elkülönült épületrészben, de a még így is igen szűk és mostoha elhelyezés nehézségeivel küzdve teljesíti nemzetnevelő, magasztos hivatását.
Iskolánk eddigi főigazgatói: A megszűnt budapesti polg. isk. tankerület kir. főigazgatói: 1930—33. Gyulai Ágost dr., 1933—35. Lei-denfrost Gyula dr. — Az új szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: 1935— Liber Béla dr.
Iskolánk eddigi igazgatói: 1892—1909. dr. Bartha Gyula, 1909—1920. Valigurszky Antal, 1920—1926. Szakonyi Géza, 1926—1928. Németh Mihály, 1928— Polónyi György.
Iskolánknál eddig működött tanárok: 1892. Pflanczer Gábor főgimn. tanár, rajz-óraadó, 1892—1893. Zányi Janka, 1892—1897. Pongrácz Adolf, 1892—1899. Papp Mihály, 1892—1901. Sauermann Mihály, 1892-1908. Hajgató Sándor, 1892—1920. Pranger Karolin kézimunkasegédtanítónő, 1893—1901. Grieszbach Gabriella, 1897—1914. Farkas Vilma áll. el. isk. tanítónő, torna-óraadó, 1898—1907. Sauermann Júlia, 1899—1902. Lőrinczy Géza, 1900. Farkas Aranka, 1902—1904. Lukáts Erzsébet, 1907—1911. Szigethy Lidia, 1908-1912. Kovács Mária, 1909—1910. Bontz Renée gazd. szaktanítónő, ének-óraadó, 1909—1918. Földesné Valkovszky Olga, 1910. Mágot Györgyike, 1911—1918. Maximovits Júlia, 1913. Vass Erzsébet, 1915. Eberherdt Mária, 1918—20. Beyer Emília, 1919—20. Fischer Mária, 1919—22. Kiliánné Fekete Ilona, 1919—23. Hankóczy Irén, 1920—22. Mógerné Küzdy Ilona, 1920—28. Vajdáné Wagner Ilona, 1922—24. Bodor Erzsébet kézimunkát tanító művezetőnő, 1922—25. Bittner Gizella szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítónő, 1923—29. Némethné Wrana Ilona oki. polg. isk. tanár, szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítónő, 1924 -34. Lajtinné Hajas Eszter, 1919—1937. Deákné Viola Mária.
4
II. Az 1937-38. iskolai év története.
A lefolyt tanév fontosabb eseményeit röviden az alábbiakban foglaljuk össze :
Az alakuló ertekezletet aug. 30-án tartottuk meg, melyen a nevelői és tanári teendők tervszerű elosztásával Isten segítségét kérve megkezdtük a céltudatos iskolai munkát.
Javító-, tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálatok. ,V szept. 1-én megtartott javitó vizsgálaton sikerrel vizsgázott 15 rendes és 1 magántanuló, 1 rendes tanulót pedig\' az oszlály megismétlésére utasított a tanártestület. — Tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálatot két izben tartottunk. Aug. 31-én 5 lanuló vizsgázott: 2 tanulót az elemi iskola VI. osztályából, 1 tanulót pedig az elemi iskola V. osztályából intézetünk II. osztályába vettünk fel ; továbbá 1 tanuló az elemi iskola VI. osztálya és 1 tanuló a leányliécum II. oszlálya alapján iskolánk III. osztályába való beiratkozásra nyert engedélyt. —1 Az okt. 15-én megtartott tantervkülönbözeti vizsgálaton 2 lanuló vizsgázott sikerrel s az elemi iskola V. osztályából a polg. sik. II. osztályába iratkozott be.
Beiratások. Junius hó 19-én irtuk be az I. osztályos tanulókat és 21-én a III.—IV. osztályosokat. A pótbeiratások szept. 2-án voltak. A tanév végéig beiratkozott rendes tanulók száma 378, a magántanulóké 9.
A tanév megnyitása. A tanévet ünnepélyes keretek között nyitottuk meg szept. 3-án. A tanulók felekezetek szerint templomba járultak s istentisztelet után történt meg az I. osztályos tanulók ünnepélyes felavatása az intézet egyensapkásával. Majd az »Ereklyés országzászlóhoz vonultunk s a helybeli összes közép- és középfokú •iskolával együttesen tartott kegyeletes ünnepség keretéiben tisztelegtünk a félárbócon lengő nemzeti lobogó előtt. Az iskolába visszatérve tisztelegve vonultunk el intézetünk nemzeti zászlaja előtt, majd az osztályfőnökök felolvasták és megmagyarázták növendékeiknek !az iskola rendtartási szabiályait. A rendes tanításokat szept. 4-érí kezldtük meg.
Tandíjmentességben részesült az érvényben lévő rendeletek alapján az I. félévben 26 tanuló, IV. fokozatú kedvezményt kapott 13, III. fokút 48, II. fokút 26 és I. fokút 69 tanuló. A 11. félévben tel»-, jes díjmentes maradt 17, IV. fokozatú kedvezményt kapott 8, III. fokút 46, II. fokút 22 és I. fokút 74 tanuló. A többi növendék teljes-fizető volt.
Felmentések. Tisztiorvosi bizonyítvány alapján az igazgató a rajz finomabb kivitele alól 10, a kézimunka tanulása alól 11 és a testgyakorlása lói 30 tanulót mentett fel.
5
A tanári testület személyi változásai. A tanév elején megvált iskolánktól P. Csontos Márton r. k. hittanár, kit egyházi főhatósága az esztergomi ferences gimnáziumhoz helyezett át. A távozóban szivvel-Iélekkel hivatásának élő lelkes, képzett pedagógust vesztett ej intézetünk. Veszteségünket csak az pótolja, hogy az uj r. k. hittanárban, P. Bakoss Ágoston ferences atyában ifjúságunk szintén ^hivatása magaslatán álló, jóságos, melegszívű nevelőt, atyai jó-barátot lelt.
December hó folyamán megvált intézetünktől Deákné Viola Mária rendes tanár, kit a nm. Vall. és Ivözokt. Miniszt. 51.668/1937. V. 2. ü. o. sz. alatt a csepregi\\áll. polg. iskolához helyezett át. A távozó 18 esztendőn keresztül volt iskolánk melegszívű, képzett és hivatott tanára, a magyar szellemnek lelkes, törhetetlen harcosa s mindenkor az összhangot kereső, együttárző kartársa. Mindnyájunk osztatlan szeretete, becsülése és szerencsekivánatai kisérték uj állomáshelyére. Utódjában, Rezgő Mária óraadó helyettes tanárban, kit a nm. VKM. I. 27-én 54.375/1938. V. 2. ü. o. sz. alatt helyezett intézetünkhöz, sokoldalú, ügybuzgó, együttérző kartársat kapott a tanártestület.
Betegszabadságon volt a tanév folyamán Twrdy Anna r. tanár októ 11-től dec. 31-ig és Polónyiné Obetkó Sarolta r. tanár május 20-tól junius 3-áig.
Az iskola tanulmányi ügyei, a) Oktató és nevelő munkánk korszerű irányelveit s az iskolai életben felvetődött összes mozzanatokat a tanári értekezleteken vitattuk meg. A tanév folyamán 10 rendes^ 1 alakuló^ 1 évzáró és 2 dijkedvezménymegállapitó értekezletet tartottunk.
Rendes havi értekezleteink állandó tárgya volt felsőbb hatóságaink rendeleteinek tudomásul, vétele., az igazgató jelentései és észrevételei a szaktanárok óráin való látogatásaina keredményeirőlj továbbá a tanulók tiszti orvosi bizonyítványai alapján történt felmentéseiről, végül az átlépő és kimaradt tanulókról. Az osztályfőnökök rendszeresen jelentést tettek tanulóik magaviseletéről, szorgalmáról és egészségi állapotáról, a szaktanárok pedig az elvégzett tananyagról, az írásbeli dolgozatokról, rajzokról és kézimunkákról. Beszámoltak az elvégzett szaktárgyi kirándulásokról, a tanulók otthonaiban tett környezettanulmányokról és egymás óráin való látogatásaik tanulságairól. Az ifjúsági körök vezetői a szeptemberi értekezleten bejelentették a körök megalakulását, munkabeosztását és időnkint jelentést tettek a tanulók munkásságáról. Megbeszélte a fanártesület az iskolai életben felmerült időszerű kérdéseket, minden egyes alkalommal folytatott a tanítás sikerét előbbre vivő módszeres megbeszéléseket és megtárgyalta a szaklapok tanulságos közleményeit.
A szeptemberi értekezleten részletesen foglalkozott módszertani\' kérdésekkel a tanmenetek készítésével kapcsolatban, bár azok erre a tanévre még nem jártak le. Alapos megbeszélés tárgyává tette a tanmenetekre vonatkozó legújabb utasításokat s elhatározta, hogy a tanítás közben észlelt tapasztalaiait bejegyzi s az uj tanmenetek készítésénél értékesiti.
Az októberi rendes havi értekezleten a < rendes tárgysorozat mellett megállapította a tanártestület a kirándulások tervezetét és az ifjúsági könyvtárba beszerzendő művek jegyzékét.
Novemberi értekezletünkön megejtett lük az I. félévi, az áprilisin pedig a II. félévi tanulmányi ellenőrzést.
6
A decemberi értekezleten behatóan megtárgyalta a tanártestület a Magyarosan nyelvművelő folyóirat »Iskola a nyelvművelés szolgálatában c. cikkét, melynek alapján a magyar beszéd és fogalmazás eredményesebb tanításának kérdését vitatta meg.
íanuári értekezletünkön megejtettük az I. félévi, a juniusin pedig a II. félévi osztályozást.
A februári értekezleten Köcskyné Szalay Aranka tanár a földrajz óra menetéről és a földrajztanítás módszeréről értekezett.
A márciusi értekezleten Kettingné Nagy Erzsébet ismertette a .\'Néptanítók Lapjának a szépírás tanítására vonatkozó cikké^ mely szerint még nem érkezett el az ideje annak, hogy a zsinór-írás kedvéért halálra ítéljük az árnyékolt, folyó dülőirást. Végeredményben (minden tanítás vezethet felületességre, a lényeg az, hogy kellő gondot és fáradságot fordítsunk az írás tanítására.
Az áprilisi és májusi értekezleten az ellenőrzés és a rendes tárgysorozat mellett beszámoltak a tanárok tanítványaik házi olvasmányairól. A juniusi záróértekezleten a kijelölt munkálatok elvégzése után összegezték a lezajlott munkás 10 hónap eredményét.
b) A Hivatalos Tanterv és Utasítás s a jóváhagyott tanmeneteink voltak irányitóink oktató munkánkban. A szaktanárok szorgalmasan tanulmányozták és a tanári értekezleteken megbeszélték a pedagógiai, történelmi, nyelvészeti, természettudományi, testnevelési és művészeti szaklapok iskolánkat érdeklő cikkeit, szaktudásuk és pedagógiai felkészültségük lépést tart a korszerű haladással. Rövid, de gondos és a lényeget felölelő vázlataik lelkiismeretes előkészületről, a szaktárgyaik körében tanúsított biztos .tájékozottságról és a gyermeki lélek alapos ismeretéről tesznek tanúságot.
A cselekedtető, munkáltató oktatás elveit érvényesítettük, i a gyermeki lélek erőit gyümölcsözően hoztuk mozgásba, az uj tanítási anyagot szoros kapcsolatba koztuk a többi tantárggyal és az eleven, pezsgő élettel; sohasem tévesztettük szem elöl a nő különleges hivatását és arra törekedtünk, hogy művelt, nemesen érző, munkaszerető és helyüket a gyakorlati éleiben teljes sikerrel megálló ,magyar nőket neveljünk.
Az iskola filmgépe szorgalmasan pergett és a szemléletes, gyakorlati. sokoldalú, maradandó hatású oktatás szolgálatába állította a a film hatalmas tanító és nevelő erejét. Egy-egy földrajz óra keretében a következő filmeket látták tanulóink : Brazília partjain, Kőszeg és az Irottkő, Japán, a felkelő nap országa ; egy-egy történelem, illetve földrajz órán : Vezúv és Pompeji, Az inkák országa ; természetrajz órán ; A hód, Kobra és pytlíonfogás, Ernyős hangyák ; természettan óra keretében : Petróleum, Izzólámpagyártás ; vegytan órán : Üveggyártás, A vas és acél; egészségtan órán : A bélbolyhok működése és kézimunka óra keretében : Kalotaszegi népművészet.
A tanártestület tagjai melegen ápolták a kartársi összeartozást és szívesen ragadták meg az alkalmat, hogy tovább képezzék magukat s a tanításra és nevelésre vonatkozó eszméiket kicseréljék. Küldöttségileg vett részt a testület a sopron—vasmegyei polg. isk. körnek Szombathelyen tartott kerületi közgyűlésén.
Május hó folyamán meghallgatta a tanártestület a zalamegyei tanítóság Nagykanizsán tartott pedagógiai szemináriumának értékes előadásait és gyakorlati tanításait.
Gyakran folytatott gyümölcsöző megbeszélést a csatlakozó js-kolák tanáraival és tanítóival, sok haszonnal látogatták egymás ta~
7
nitási óráit s igy az egymásraulalt, egymás oktató munkájára építő pedagógusok sok haszonnal beszélték meg az érintkező tanitási és nevelési kérdéseket. Az I. osztályok magyar és számtan tanárai többször hospitáltak az I. és II. sz. állami és az izr. elemi isk. IV.osztá» lyában. A IV. osztályt vezető áll. tanítónők és az izr. isk. igazgatója I. és II. osztályaink magyar óráit és az I. osztály számtan óráit látogatták. IV. osztályos magyar és számtan tanáraink a városi keresk. iskola női tanfolyamát látogatták meg s az ottani szaktanárok is meghallgatták IV. osztályos magyar és számtan tanításainkat.
A lefolyt tanév folyamán a személyi változásokkal kapcsolatban három jóváhagyott tantárgyfelosztással és órarenddel dolgoztunk. Az I. sz. beosztás szept. 3-tól oki. 30-áig volt érvényben. Twrdy Ajma rendes tanár betegszabadsága miatt vált szükségessé a II. sz. tantárgyfelosztás és órarend, mely szerint nov. 1-től febr. 15-éig dolgoztunk. A dec. vqgén eltávozott Deákné Viola Mária rendes tanár óráit az időközben szabadságáról visszatért Twrdy Anna rendes tanár vette át. Rezgő Mária tanár megérkezése tette szükségessé a III. sz. beosztást, mely márc. 15-étől a tanév végéig volt érvényben.
d") Rendkivüli tárgyként a folyó tanévben a gyorsírás szerepelt. A taniolyamon 40 III.—IV. osztályos tanuló vett részt. A tanítás anyaga az egységes magyar gyorsírás 1. része, a fogalmazási gyorsírás volt. A tanfolyamot heti 2 órában Köcsky Kálmán polg. fiuisk. tanár vezette. A tanulók a kevés óraszám ellenére is nagy érdeklődés mellett szép sikerrel sajátították el az előirt elméleti és gyakorlati anyagot.
e) Vallás-erkölcsi és hazafias alapra helyeztük egész oktató és nevelő tevékenységünket. A hitoktatókkal karöltve, a . legteljesebb összhangban végezve nemes nevelői munkánkat, arra törekedtünk, hogy a mai kétes értékű jelszavak után induló "kapkodó., ingatag korban tanulóink biztos iránytűje legyen a mély, megingathatatlan vallásosság és a felebaráti szeretet. Minden iskolai munkánkat az előirt imával és a Magyar Hiszekeggyel kezdtük és végeztük. Minden iskolai ünnepséget, valamint a tanév nyitását és zárását megelőzően istentiszteleteiken vettek részt növendékeink és »mindenkor pontosan és buzgón teljesítették vallási kötelezettségeinket.
A r. k. tanulóknak saját egyházi énekkaruk volt, mely a diákmisék áhítatát és bensőségét gyümölcsözően emelte Köeskyné Szalay Aranka tanár buzgó, lelkes vezetésével. A növendékek áhítattal vettek részt a lelkigyakorlatokon, a közös szentgyónásokon és áldozásokon, a plébánia által rendezeti eucharisztikus ünnepségeken és körmeneteken. Több tanulónk szabadságot kapott, hogy szüleivel \'résztvehessen a budapesti eucharisztikus világkongresszuson. Az Eucharisztikus Leányszövetség részletes jelentését Értesítőnk más helyén közöljük. ;
Az ág. h. ev. és ref. tanulók áhítatosan megülték egyházi ünnepeiket, megtartották a csendes napokat és a megkonfirmáltak Ur-vacsorához járultak. Az ág. h. ev. növendékek evang. Diákszövetségének és a ref. tanulók Soli Deo Glória leánykollégiumának összejövetelein fejlesztették tovább valláserkölcsi és hazafias érzelem- és kedély világukat.
Az izraelita növendékek saját ifjúsági istentiszteleteiken vettek részt és értékes ifjúsági kányvláruk, valamint a dicséretes munkát végző ifjúsági Vallásos Kör is erősítette vallásosságukat és hazafias érzésüket.
8
A bensőséges vallásosságot összekapcsoltuk az igaz hazafiasság-gal. Minden tantárgy keretében kidomborítottuk a hazafias célt szolgáló vonatkozásokat^ rámutaltunk szomorú megcsonkításunk bénitó következményeire, kapcsolatba hoztuk a multat a jelennel, levontuk a nemzet tévedéseinek, botlásainak tanulságait, de rámutattunk a magyar igazságra is és rámutattunk arra, hogy a jobb jövő egyenge-tésének legbiztosabb záloga a törhetetlen hit, nemzetünk értékeinek megbecsülése, a nemzetfenntartó hagyományokhoz való törhetetlen ragaszkodás, az áldozatkészség és az alapos felkészültség, hogy a népek tülekedő versenyében megállhassuk helyünket és kivívhassuk a bennünket megillető jogokat. Egymás megbecsülésére, összetartásra, vállvetett munkára, cselekvő hazafiságra neveltük a gondjainkra bízott ifjúságot, a nemzet jövőjét.
f) Testnevelésünk célja, hogy hajlékony, ruganyos, a betegségekkel szemben ellenálló szervezetű és vidám kedélyű leányifjuságot neveljünk. Intézetünk testnevelése a legújszerűbben felszerelt, pormentes tornateremben és az iskolaépülettel szembenfekvő játszótéren folyik le, melyet a város vezetőségének előzékenysége ideiglenesen átengedett intézetünknek. ,A testnevelési órák keretében beszéltünk a légvédelemről és gyakoroltuk a tanulókat a gázálarcok kezelésében. A helybeli m. kir. honvéd állomásparancsnokság juniusban rendezett légvédelmi kiállítását csoportosan megtekintették tanulóink és megnézték a légi háborút és védekezést bemutató filmelőadást.
Február 26-án megtartottuk a tüzveszedelem elleni kivonulás próbáját.
Nyilvános tornaünnepélyünket, mint rendesen, a testvér fiúiskolával közösen tartottuk meg a Zrinyi sportpályán. A nagyszámú előkelő, lelkes közönség gyönyörködve szemlélte a ragyogó délutáni napsütésben tanulóink pontos, festői felvonulását, megható szimbolikus Hiszekeggyét, zenés szabadgyakorlatait, pontos, kecses ritmikus padgyakorla\'tait. Tomboló lelkesedést váltott ki a piro^rkék-fehér pettyes magyaros ruhácskákban tüzről-pattant magyar táncot ropó leánykák csapata. A tanulóitjuság felejthetetlen élménye marad a város polgármesterének, Králky István \'dr.-nak záróbeszéde, aki közvetlen, meleg hangon szólt a derék leánykákhoz és fiukhoz, akik ilyen szép előkészület után az élet nagy versenyében is meg fogják állani helyüket, amire szüksége is van szegény, szenvedő hazánknak.
g) Az állat- és növényvédelemre való nevelés munkáját a lefolyt tanévben tovább folytattuk. Minden tantárgy, főleg azonban a természetrajz, háztartástan és egészségtan keretében^ valamint az osztályfőnöki órák és a kirándulások kapcsán találtunk rá módot, hogy a növény- és állatvilág fontosságára felhívjuk a tanulók figyelmét. Szeretettel ápolták a leánykák az osztályok állványain lévő cserepes virágokat és gondoskodtak télen a folyosó ablakában és az udvari fán elhelyezett madáretető ellátásáról. Otthoni és iskolai dolgozataikban kedvesen számoltak be háziállataikról, kertjük,vagy fás, virágos udvaruk gondozásáról. Cserebogár-pusztításra az idei esztendőben nem volt alkalom. A madarak és fák napját gazdag, hatásos és kedélynemesitő műsorral május 27-én tartottuk meg kirándulás keretében az árnyas, madárdalos városligetben.
b) Az alkohol testet, lelket romboló hatására minden kínálkozó alkalommal rámutattunk, főleg a természetrajz, vegytan, egészségtan, háztartástan, világtörténelmi példák, olvasmánytárgyalások kereté-
9
ben és az osztályfőnöki órákon. Szemlélte 10 ábrákon mulattuk be az egészséges és az alkohol hatására elváltozott májat, vesét és egyéb szerveket. Felhívtuk továbbá a figyelmet a friss gyümölcs és szőlő-fogyasztás egyéni és nemzetgazdasági előnyeire.
i > Az osztályfőnöki órákat a lefolyt tanévben is gyümölcsözően használtuk fel a gyakorlati irányú, a tanuló egyéniségéhez alkalmazkodó, jellemét egészségesen fejlesztő nevelésben. Felhasználásukat még tervszerűbbé és hasznosabbá telték a lefolyt tanévben készíteti átgondolt, részletes tanitásmenetek.
Az alkalomszerű megbeszélések során szeptemberben mcgis-merteltük tanulóinkkal a gyalogos közlekedés rendjét, október 30-án takarékossági napot tartottunk, nemzeti ünnepeink és a világháború emlékezetes évfordulói alkalmával leróttuk kegyeletes liszteletünket, hálánkat a hadirokkantak és az áldozalos hősök iránt. Állandóan éb-rentartoltuk továbbá a hazai termények és iparcikkek vásárlása iránti lelkesedést és kötelességérzetet.
j) A szülői ház és az iskola összhangositása a lefolyt tanévben is fontos teendőnk volt. Sikerült megértetnünk a szülőkkel és gondviselőkkel. hogy e két fontos nevelő tényező egymás munkáján alapszik, egymást támogatja és kiegészíti. Az osztályfőnökök eredményesen folytatták tovább környezettanulmányaikat a tanulók otthonaiban.
A kölcsönös bizalom és megértés szolgálatában állott 3 szülői értekezletünk is. Igen célravezetőnek bizonyult az osztályonkinli ösz-szegyülekezés, mely megakadályozta a túlzsúfoltságot s a szülőcsoportokat a szivükhöz legközelebb álló kérdések meghitt, bizalmas, őszinte megbeszéléséhez segítette. Az osztályfőnökök tapintattal, megértéssel tárgyaltak a szülőkkel, akik mindenkor megnyugodva, az iskola iránti bizalmukban megerősödve távoztak az értekezletről.
Nov. 26-án a különleges iskolai kérdések melleit részletesen beszéltek az osztályfőnökök a magyaros viseletről s az intézeti — szintén magyaros stilusu — egyenruha, kalap és nyári zubbony pedagógiai és fegyelmezési előnyeiről.
Február 28-án a felvetődött nevelési kérdések mellett a rendszeres fürdés előnyeit fejtegették az osztályfőnökök. A szülők a legnagyobb örömmel fogadták a városi közfürdő előnyös ajánlatát s ezenlul gyermekeiket hetenkint küldötték csoportosan, tanári felügyelet mellett az egészség és a jóizlés követelményeinek teljesen, megfelelő közfürdőbe.
Az ápr. 27-én lartotl szülői értekezleten a soron lévő tanulmányi ügyek és az időszerű kérdések megbeszélése mellett a kirándulások testet-lelket fejlesztő, üdvös hatásáról beszéltek a tanárok s az évvégi nagyobb kirándulásokról tájékoztatták a szülőket.
k) A tanulók magaviselete általában kielégítő volt, külső illem-tudásuk és belső jellemfejlődésük szépen jutalmazza a tanártestület lelkes, céltudatos nevelői munkáját.
Szorgalmuk és előmenetelük kielégítő ; szellemi képességeiknek, egészségi állapotuknak és családi körülményeiknek megfelelően végzik iskolai kötelességeiket.
Iskolánk társadalmi működése. Intézetünk, biztos őrtálló szolgálatot teljesítő határszéli városunknak minden hazafias, társadalmi és kulturális mozgalmába tevékenyen belekapcsolódott. A tanári kár vezetésével az iskola zászlaja alatt résztveti ifjuságunk
10
minden nyilvános vallásos, hazafias és művelődési célt szolgáló kivonuláson és ünnepségen.
Márc. 6-án a Zrínyi Irodalmi és Műészeti Kör liceális előadásának énekszámait, Ketting Ferenc fiúiskolái tanár vezetésével a polg. fiu- és leányiskola közismert, jeles vegyeskara szolgáltatta. Papp-váryné—Dohnányi : Hiszekegyével megnyitotta az előadást, műsor közben Nádasdy Kálmán : A huszár és Ádám Jenő : A szegény juhász nótája c. jellegzetes magyar dalait énekelte viharos tetszést aratva, végül a Szózattal bezárta az ünnepélyt.
Márc. 15-ének előestéjén a helybeli Mansz csoportjának a Nagymagyarország emlékmű előtt tartott hazafias ünnepségén Liszt Ferenc : Magyar ünnepi dal-ál adta elő gyújtó hatással a vegyeskar.
Máj. 22-én a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra városunkon átutazó pápai legátus ünnepélyes fogadtatására kivonult iskolánk r. k. egyházi énekkara a feldíszített pályaudvaron szép egyházi énekeivel emelte Luttor Ferenc pápai prelátus miséjének ünnepi áhítatát.
Junius 12-én az Aranyvonat érkezésekor részlvell iskolánk a Szent Jobb ünnepélyes fogadtatásán és búcsúztatásán.
Junius 6-án az »Éneklő Ifjúság nemes mozgalmába belekapcsolódó »Délzalai éneklő itjuság -nak a városi színházban larlott dalos ünnepségén az összegyűlt zalai iskolák szép teljesítményei mellett vegyeskarunk viharos tetszést és teljes elismerést aratott Ádám : Juhásznótáival. Nádasdy : Huszár dalával és Bárdos Lajos népdal feldolgozásaival. Practorius (Énekelj magyar Ifjúság!), Gebhardi (Glória szálljon...) és Bárdos (Hej sár elő...) kánonjai is teljes erőrel hatalmukba kerítették a hallgatóság szivét.
Tanulmányi kirándulásaink eléggé fel nem becsülhető segítségét minden kínálkozó alkalommal igénybe vettük tanulóink ismerteinek megvilágítása, gyakorlativá és minél maradandóbbá tételének szempontjából. Kedélyt nemesítő és jeilemképző hatásukat is eredményesen felhasználtuk. Szeptember hóban földrajzi alapfogalmakat tisztáztak az I. osztályos növendékek a város határában egy órás szaktárgyi kirándulás keretében. Az I.—II. osztályos tanulók október hóban délutáni természetrajzi kirándulás kapcsán a lombhullást tanulmánvozták és terméseket gyűjtöttek. Novemberben a háztartási ismeretek alátámasztása céljából a gőzmosódát és a piacot tekintették meg a IV. osztályos (tanulók, januárban pedig a postaépület központi fütésberendezését. februárban a gőzfürdőt tanulmányozták egészségtan óra keretében. Márciusban ugyancsak a IV. oszt. tanulók háztartástan órán melegágyakat és baromfitelepet tekintettek meg. Áprilisban a temetői és a templomokat tanulmányozták hittan órán a IV. oszt. r. k. tanulók. Május folyamán délutáni kirándulás kapcsán a helybeli villanytelepet tekintették meg fizikai tanulmányként a III. osztályosok, a szeszgyárat, műjéggyárat és szikviz-gyárat vegytani ismereteik alátámasztása céljából a IV. osztályosok. Az I.—II. osztályos tanulók félnapos természetrajzi kirándulás keretében bogarakat és növényeket gyűjtöttek a Szentgyörgy vári-hegyen. Juniusban a postaépület sürgöny- és távbeszélő berendezését tanulmányozták a III. oszltálvos tanulók a l\'izj.ka tanárának vezetésével.
Természetrajzi szaktárgyi kirándulást tettek továbbá a II. osztályos tanulók Kettingné Nagy Erzsébet mintaszerű szakavatottság-sággal kezelt gyümölcsösébej ahol tavasszal a gyümölcsfák virágzá-
sál, a beporzásl, a szakszerű gondozást, ősszel pedig a megfelelő permetezést és a kárlevők elleni gyürüzést tanulmányozták.
Hálás köszönetünket feiezzük ki mindazoknak a lelkes tanügy-barátoknak. akik hasznos és szén tanulmányi kirándulásainkat elősegítették.
Junius 4-én egynapos tanulmányi kirándulást tettünk 157 tanuló részvételével, a vezető igazgatóval és 8 kisérő tanárral Balaton-fenyvesre. A kedvező derült időben, a nyári napfény csillogásában teljes szépségében bontakozott ki á minden szép iránt fogékony leánykák bámuló szemei elölt a magyar tenger az északi part vulkanikus eredetű tündéri hegykoszorujában és a csodálatos viz változatos színjátékainak bámulatos pompájában. A part mentén több kilométer hosszúságban húzódó susogó, balzsamos illatú, rigófüttyös fenyőerdőben vertek tanyát leánykáink, mely az elszakított Felvidék fenyveseiről alkotott halvány képet fogékony lelkükben. A természetnek és a haza szent földiének szeretetében megerősödve térlek haza kis tanítványaink az évenkint szokásos kedves balatoni kirándulásról.
Sopron szombathelyi, május 27—28-i 2 napos tanulmányi utazásunkról, melyen 54 tanuló vett részt 1 vezető és 3 kisérő tanárral, a kirándulás egyik kísérője a következő jelentésben számol be :
Sopron -szombathelyi kirándulásunk. Víg nótaszóval indult útnak május 27-én iskolánk egy kis csapata, hogy a leghűségesebb várost, Sopront megtekintse. Néhány órai vidám utazás után már a Polg. Isk. Tanárok Üdülőháza felé gyalogoltunk szállásunkra. Az ut a Lővereken át vezetett,, majdnem tiszta fenyőerdő között ahol a szebbnél-szebb villák, pihenők és a Lőver szálló nyújtottak\' sok gyönyörűséget szemeinknek.
rAz üdülőház maga is egy kis földi paradicsom. Hófehérre meszelt, oszlopos verandája, az egyszerű, de jóizléssel berendezett, tiszta szobák^ a madárdaltól hangos környék, a gondos, figyelmes kiszolgálás első perctől kezdve otthonos érzést varázsoltak a kirándulók lelkébe. Aljg pihentünk valamit, máris indultunk a 100 m. magas Károly kilátó felé. Árnyas fák közt haladtunk^ az erdő madárkái kíváncsian szemlélték, hogy micsoda kis egyenruhás sereg vette át az erdő dalosainak szerepét. A kilátó 28 m. magas tornyáról elláttunk nemcsak a Fertő tóra, hanem a Schneeberg és a Rax havas; or^ maira is. A környéken láthattuk még a sopronkőhidai fegyházat, a Tómalom üdülőt és a Rozália hegységet. Olt, Isten szabad ege alatt egy kis ünnepélyt tartoltunk a madarak és a fák védelméről, hogy a természet szépségeitől meghalott lelkeket ismételten az erdő dalosainak és a fáknak védelmére tanítsuk.
Délután már a városban látják a magyar zubbonyos kis sereget ,amint ulcáról-utcára jár vitéz Börőcz András polg. isk. tanár ur vezetésével, hogy a nevezetességeket megtekintse. Érdekés város ez a Sopron ! Mintha egy darab lenne a múltból. Régi házai barokk, renaissance és empire stílusban épültek. A loggias udvarok, a régi lépcsőházak, az antik kopogtatók, a szobordiszes házak arról tanúskodnak, hogy rég letűnt időkben is nagyobbvonalu élet folyt le falai között. Gr. Széchenyi István családi haza, előtte gránitszobra,,a hatalmas kaszinó, amely nagyságra második hazánkban, Mátyás "király egykori tartózkodási helye, a Pejacsevich ház, amelyben IV. Károly királyunk gyermekkorái" töltötte, Liszt Ferenc első hangversenyének helye, p. Fényi, a híres jezsuita csillagász szülőháza, Berzsenyi iskolája, az ev. líceum, Karaffa egykori otthona a belvárosban "egymás
12
közelében sorakoznak. Az előttük lévő téren az az emlékoszlop áll, amelyet az 1921. népszavazás emlékére állítottak. Egy másik "téren Verseghi Nagy Elek által készíttetett, Rothermere lord tiszteletére állított műemlék látható. Az iskolák çgész raja nyer itt elhelyezést. Láttuk az erdészeti és bányászati főiskolát, ra Rákóczi katonaiskolát, az evang. theologus otthoni, a Sz. Imre kollégiumot s az Orsolya zárdát, amelynek belső udvarában a régi vár falai láthatók. A templomok mindegyike is egy-egy műemlék. Megtekintettük abarokkstilü Sz. Domonkos templomot, a Bencés v. kecske templomot, amelynek tornya a francia gótika remeke. Vörös márvány szószékéről lelkesítette egykor Kapisztrán Sz. János a ¡keresztényeket a török elleni harcra. Az ev. lemúlom érdekessége, hogy a tornya teljesen különálló. később építették hozzá. A Szentlélek \'»templom freskóit Dorf-meister festette. Mellette emelkedik a Dunántul legnagyobb szobra, egy Szentháromság szobor, amelyei Thököly Katalin állíttatott hálából egy járvány megszűnte után. Egyik legrégibb és legszebb temploma a XII. századból való Sz. Mihály templom. A gondozott, virágos temetőben meghatott lélekkel álltunk ama két alföldi ifjú vértanú sírjánál, akik mint önkéntesek vettek részt az ágfalvai csatában, a magyar területi egység védelmében.
Utána szállásunkra tértünk, a Lőverek közé,, ahol fáradt kis seregünk fülemülefütty mellett pihente ki fáradalmait. Másnapra Sopron büszkesége, a Storno muzeum tartogatta ritkaságait. Néhány szinesablaku szoba annyi antik szépséget rejt magában, hogy nemcsak a laikusok, hanem a műértők is gazdagodott lélekkel hagyják el. A különböző korokból származó faragott és berakott szekrények, mennyezetes ágyak, szattyánbőrrel borított székek._ céhládák/történelmi alakokat ábrázoló kályhák alkotják a berendezését. A falak részint Dorfmeister, részint a család egyik ősének freskói. A képek és a szobrok nagy tömege a legrégibb idők művészetétől kezdődő gyűjtemény, amely sokféleségével nagyszerű hatást kelt. Ezenkívül renaissance vázák, velencei tükrök, régi, Litkosfióku íróasztalok és még sok értékes tárgy nyújtott olyan műélvezetet, hogy mikor kijöttünk, önkéntelenül az jött az ajkunkra, hogy ezért magáért is érdemes lett volna Sopronba jönni. Utunk a hűség tornya felé vezetett, amely az 1921-i népszavazás emlékére gyönyörű, címeres díszítést kapott ezzel a felírással : »Civitas fidelissima«. Időnk lejárt. Még egy-két rövid óra és lélekben gazdagodva mondtunk bucsut Sopronnak.
Délután már Szombathely utcáit rólluk. A vörös márvány püspöki székesegyház megtekintése után a papnevelő kertjében lévő 1600 éves őskeresztény székesegyház romjait csodáltuk. A carrarai márványoszlop, a csodálatos mozaik padozat, a székesegyházban lévő központi fűtés azt bizonyítják, hogy az emberi művelődés máskor is ért el már magaslatokat, nemcsak századunk kisajátítása ez. Álig tudtunk megválni az érdekes látnivalóktól. Az épülő sz. Quirin templom volt utunk következő célja. Megtekintettük a templom alatt lévő kriptákat és a Vass József tánoncotthont is. Utána a Sz. István parkon keresztül felmentünk a karmeliták templomába, ahol megköszöntük az Urnák a gyönyörű időt, a sok, szép látnivalót, amelyben részesített.
Rövidesen vonatra ültünk. A sok fáradságtól csak itt-ott hajlott le egy-egy fejecske álmosan, a többség tréfálkozott, dalolt, sőt táncra is perdültek. Nem akarták elhinni éjfél körül, hogy az otthon
13
felé közeledünk. Készülődés, sorakozás, a Hiszekegy elimádkozása, s néhány pillanat múlva szerető szülőik karjába repültek a kis vándorok, hogy elmondják a sok szépet, gyönyörül,, amit láltak, átéltek.
Planderné Zimits Anna
Ifjúsági köreink, a) A Petőfi önképzőkör szeptember hóban alakull meg. Tagjainak száma : 172. Ugyanakkor választottuk meg a tisztikart. Elnök : Horváth Edit IV. b.,"titkár : ifj. Horváth Ilona IV. b., jegyző : Bolla Magdolna IV. a., könyvtáros -Májon Magdolna IV. a. oszt. tan. A népes kör lelkes tagjai nagy érdeklődéssel vetlek részt a havonkint tartott összejöveteleken, ahol a vezető tanárelnök azon fáradozolt, hogy minél változatosabb programmal tanítsa, szórakoztassa őket. A kör az iskolában tanult tudásukat bővítette, gya,-korlati ismereteiket felhasználta s mindig arra törekedett, hogy tagjai művelt, egyben házias, jó magyar érzésű nőkké váljanak. Szorgalmukkal különösen kitűntek: Májon Magdolna IV. a.,. Plander Éva III. a., Szalay Anna III. b., Takács Ida 111. b. és Vidor Ella IV. b. oszt. tanulók. Dr. Horváthné Kenecly Erzsébet, tanárelnök
b) Ifjúsági Sportkör. Beszámoló az Ifjúsági Sportkör 1937—38. tanévi működéséről. A sportkör neve : Nagykanizsai m. kir. áll. polgára leányiskola sportköre. Kerület : Székesfehérvár, csoport : Keszthely. Á sportkör igazolási száma : 31G. Megalakulási ideje : 1926. A sportkör tiszteletbeli elnöke: Polónyi György igazgató. A sportkör vezetője : Kenedyné Raffaelli Anna, Csengery utca 33. lA sportkör vezetője lestnevelési tanár. Az intézet tanulóinak teljes ¿él-száma : 378. A magántanulók száma : 9. A testgyakorlás alól felmentettek száma : 30. A testnevelési alapra fizető tanulók száma : 285. A sportkörben működő tagok száma : I. korosztály : .10—12 évesek 58. II. korosztály : 12—14 évesek 86. Összesen 144 tanuló. Mííködési szakosztályok : atlétika, torna, játék, lánc. Van-e az intézetnek tornaterme ? Tornatermünk közös a fiúiskolával, 159 négyzetméter, padozata lakkozolt deszka. Van-e az intézetnek játékra alkalmas udvara ? Van, de nagyon kicsi. \'Hány négyzetméter : ;250. Külön játszóterünk csak igeiglenesen van. Az iskolával szemben egy lebontott épülettömb területét a város játszótér céljára ideiglenesen átengedte, ennek területe 1900 négyzetméter. A tagok helenkint egyszer gyakorolnak. Strandfürdő és uszoda a városi sétakertben van. Téli sportok közül csak korcsolyázásra van alkalom. KISOK versenyen nem vettünk részt. A sportkör vagyonának mull évi maradván nya : 469.36 P. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt részesedés kamattal együtt : 204.49 P. A sportkör jelen tanévi összes kiadása 144.26 P. Pénzmaradvány : 529.59 P.
A sportkör ujraalakuló gyűlését szeptember 23-án tartoltuk meg. A tisztikar tagjai : ifj. elnök : Szilágyi Ilona IV. a .o. t., alelnök : Kaburek Éva IV. b .o. t., tilkár . Zavodnik Klára IV. a. o. t., pénztáros : Simán Ilona IV. a. o. t., szertárosok : Bogdán Rózsa, Májon Katalin IV. a. o. t.A Göndics Mária, Káply Anna IV. b. o. t. Csoportvezetők : Bolla Mária IV. a. és Horváth Edit IV. b .o. tanulók.
Tornaünnepélyünkel a fiúiskolával közösen, május 26-án tartottuk meg a Zrinyi sportpályán.
Kenediné .Raffaelli Anna, sportvezető tanár
c) Ifjúsági Vöröskereszt Csoportunk az iskolai év elején, okt. 1-é<a alakult 68 taggal. Az idén is, mint más években szívesen és szorgalmasan látogattuk az értekezleteket. Sok szépei és hasznosat hal-
14
lőttünk es tanultunk olt. Tanárelnök előadásaiban iparkodott a gyermekek szociális érzékéi fejleszteni. Megismertette velük a munka nagy értékét, szorgalomra buzdította a kis funiorokat. Különösen egészségügyi kérdésekkel foglalkoztak sokat. Vezető tanár \'beszélt mindazokról a tényezőkről, amelyek a testi egészség előmozdítása és megőrzése céljából fontosak és azon ártalmak kerüléséről, melyek egészségünket veszélyeztetik. Különösen hangsúlyozta a testedzés nagy fontosságát. Ha tehetjük, legyünk sokat a szabad levegőn és fürödjünk a szabadban. Izmaink fejlesztése céljából tornásszunk, usszunk, korcsolyázzunk !
Tanárelnök minden osztály élére az év elején egészségügyi veJ zelől állított. Ezek ügyeltek a rendre, a tisztaságra. Erre vonatkozó1 észrevételeiket hetenkint jelentették.
Az idei tanévben is kitüntették magukat szorgalmas munkáik-t kai a kis juniorok. Készüllek népies hímzésű szép párnák, sok-sok szép hímzett finom zsebkendő, teritőcske, kisebb-nagyobb horgolt muna. Ezeket az év végén a kézimunkakiállitáson tesszük ki közszemlére és árusítjuk el. A bejöll összeggel a csoport pénzalapjáig növeljük.
Jelen tanévben is fedeztük csoportunk pénztárából több szegény tanuló tandiját.
Évzáró ülésünket május hó 2(5-án tartottuk meg.
Takách Olga, tanárelnök.
d) Az Eucharisztikus Leány szövetség. A hivatalbeli elődeimtől átvett hálás örökség termékeny munkásságáról a következő beszámolóval szolgálhatok. Természetesen, csak fukar dióhéjban és kivonatosan részletezhetem ezt a beszámolót, amikor mozaikszerűen kialakuló képben adok némi betekintést ennek a valóban önkéntes csapatnak tevékenységéről, jórészt naptári sorrendben.
Önkéntes csapatról tettem említést, mert ennek a fentnevezett hitbuzgalmi alakulatnak a kötelékébe kizárólag azokat vettük fel, akik minden tekintetben érdemeseknek bizonyultak erre. A kettős szentévünk önzetlen lelkesedése és tömeget megmozgató szelleme irányította a szövetségesek együttes és tervszerűen kidolgozott munkarendjét — kimondottan keresztény és nemzeti alapon — az Egyházunk és egy Hazánk kettős szolgálatában. i
!Az általános és titkos választójog helyesen felfogott elvei alapján megejtett szavazás a következő eredménnyel végződött : A IV. ja. —b. és a III. a.—b. osztályokból álló nagyobbak csoportjában elnök lett: Magyar Jolán, alelnökök . Bolla Magda és Horváth Edit, jegyző : Májon Magda, titkár : Májon Kató, pénztáros : Horváth Anna. A II. a.—b. és az I. a.—b. osztályokból álló kisebbek csoportjában viszont elnök lett : Kovács Éva, alelnökök : Fummer Magda és Riskó Anna, jegyző : Gőcze Margit, titkár : Szabacsányi Rózsa, pénztáros : Szemes Piroska. Ezenkívül a gyűlések trendezésével és a jó sajtó terjesztésével minden osztályban kél szövetséges nyert megbízatást. <
Leányszövetségünk tagjai igy köszöntik egymást, meg a vezetőséget : Éljen Jézus ! Mindörökké ! Ámen, miközben a jobbkéz első három ujját összetéve, vállmagasságig félemelve tartják. Mindakét csoport havonkint egy rendes gyűlést iarlottv körülbelül a következő műsorral : 1. Bevezető ima, 2. elnöki megnyitó, 3. a jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése, 4. igazgatói beszéd, 5. felolvasás^
15
vagy szabadelőadás, fi. egyházi ének, 7. szavalat, 8. szabadszám, 9. szavalat, 10. felolvasás valamely hilbuzgalmi lapból, 11. szavalat, 12. a névsor felolvasása, 13. indítványok, 11. szövetségünk himnusza 15. rövid Szentségimádás a templomban. A megválasztott vezetőség ne-gyedévenkint tartott értekezletet ugyanabban a Fehérteremben. ahol ezeket a havi gyűléseinket megtartottuk.
Főtisztelendő P. Czirfusz Viklorin. plébános urunk az elmúlt év október utolsó vasárnapján tartotta meg az uj tagok felavatását és ezáltal az összes tagok létszáma pontosan : 222 lett. Karácsony előtte Krisztus királysága ünnepén, Szent Imre és Erzsébet ünnepével kapcsolatban alkalmi gyűlést rendeztünk. A karácsonyfa ünnepélyünkön\' 12 szegénysorsu elemista gyermeknek adtak a szövetségesek egyenkint vagy 10 kilós szeretetcsomagot. Az édesanyákról külön megemlékeztünk ama tanévzáró gyűlésünkön, amikor a két negyedik osztályos szövetségeseket bucsuztaltuk el, ballagással, május havában. A katolikus sajtó támogatásában a Szent Antal Ifjúságát 215, a Jézusom örömöm-őt 10, a Kis Hitterjesztő cimü lapot pedig 66 pél-» dányban járatták a szövetségesek, illetve az iskolás tanítványaim) Szövetségünk minden tagja elvégezte a nagykilencedet és így az ösz^ szes szentáldozások száma meghaladta a tízezret az elmúlt iskolai esztendő folyamán ! Olyan eredmény, amityenre még nem volt példa, holott erre semmiféle parancsuk nem volt. Mindenki annyiszor járult az Ur asztalához, ahányszor a szive és a lelke éhezte és szomjúhozta az Élet kenyerét és a megváltói vért... < Szövetségeseink csendes, de lelkes munkáját azon szülők is jóleső örömmel látták, akik a mi egyes gyűléseinket személyes megjelenésükkel tisztelték meg. Mindegyre nagyobb volt az érdeklődés részükről. Ugyanezt a jóleső megértést tapasztaltuk a tanári kar részéről is.
Az elkövetkező iskolai évben ugyanezt a léleknemesilő munkát akarjuk majd folytatni uj lelkesedéssel és áldozatos szeretettel : Isten dicsőségére, felebarátaink javára és a magunk előmenetelére.
P. Bakoss J. Ágoston, hitoktató és a Leányszövelség vezetője.
Iskolai ünnepélyeink. 1. Szept. 3-án volt a tanév ünnepélyes megnyitása az ereklyés országzászló előtt. 1. Hiszekegy, közének. 2. Vörösmarty: A hontalan, szav. Kubik István gimn. VIII. oszt .tan. 3. Ünnepi beszéd : Szakáll Gyula gimn. tanár. 4. Himnusz, közének.
Okt. 6-án a testvér fiúiskolával közösen áldoztunk az aradi vértanuk emlékének a következő műsorral : Papp-Váryné—Dohnányi : Hiszekegy, vegyeskar Ketting Ferenc fiuisk. tan. vezetésével. 2. Ábrányi Emil: Tizenhárom, szav. Horváth Ilona IV. b. o. t. 3. Ünnepi beszéd : Tóth György IV. a. o. t. 4. Gyászdal, vegyeskar. 5. Hajdú István : Arad, szav. Kozáry Menyhért IV. a. o. t. 6. Szózat^ vegyeskar.
Nov. 1-én a hősök temetőjében tartottuk a fiúiskolával közös következő műsoru ünnepélyt: 1. Hiszekegy, vegyeskar, 2. Vietorisz József : Beszél a márvány, szav. Horváth Ilona IV. b. o. t. 3. Ünnepi beszéd : Kerezsy Géza tanár. 4. Gyászdal, yegyeskar. 5. Palkovics Irén : Hősök temetőjében, szav. Dénes József a. o. t. 6. Szózat, vegyeskar.
Márc. 15-én ismét a fiúiskolával közösen ünnepeltük meg a márciusi nagy eszmék ünnepét. 1. Hiszekegy, vegyeskar. 2. Szathmáry István : Petőfihez, szav. Vidor Gabriella IV. b. o. t. 3. Petőfi : Nem-
16
zcli dal, előadta a fiuisk. szavalókórusa. 1. Ünnepi beszéd : Magyar Jolán IV. a. o. t. 5. i\'Liszt Ferenc u .Magyar ünnepi dal, vegyeskar. :(6. Petőfi : Élet vagy halál, szav Pagonyai Antal IV. a. o. I 7. Szózat, vegyeskar.
Az anyák napját máj. 21-én ültük meg a következő műsorral: 1. Hiszekegy. 2. Kasztarek Ferenc: Az én anyám, szav. Kőhalmi Hona II. c. o. t. 3. Az édesanyákról beszélt : dr. Horválhné Kenedy Erzsébet tanár. 1. Simándi Béla : Akinek anyja van, szav. Füzesij Adél III. a. o. t. 5. Édesanyám is volt nékem... Énekelte a leánykar. 6. Babai József: Mese hét könnyről : szav. Kajdy Gézella III. a. o. t.
1. Pósa Lajos : Kqszöntöm az édesanyákat; szav. Szanyi Anna III. b. o. t. 8. Mi füstölög ott a síkon távolba V... Leánykar. 9. Móra László : Anyám tűje, szav. Takács Ida 111. b. o. I. 10. Pósa Lajos : Nem tud ugy szeretni..., szav. Szalai Anna III. b. o. t. 11. Mlinarics Irma : Édesanyák, szav. Májon Katalin IV. b. o. t. 12. Szózat.
A madarak és fák napja máj. 27-én zajlott le a következő műsorral : 1. Hiszekegy. 2. Gyulai Pál : A szarka és a gilice, szav. Fentős Gabriella I. b. o. t. 3. Teleki Sándor : Kedves fecském, szav. S^gi A.nna I. a. ö. I. 4. Valyád Géza : Fecske-, gólya-csalogató, szav. Varga Margit I. a. o. t. 5. Ünnepi beszéd : Köeskyné Szalai Aranka tanári 6. Benedek Elek : Megjöttek a fecskék, szav Gunszt Zsuzsanna II. b. o. t. 7. Szállj, szállj... Leánykar. 8. Szigeti Ferenc : Madarak és fák napján, szav. Turi Magdolna II. c. o. t. 9. Tompa Mihály : A madár fiaihoz,, szav. Horváth Anna IV. a. o. t. 10. Szózat, leánykar.
A hősök ünnepén május utolsó vasárnapján (29-én) a helybeli közép- és középfokú iskolákkal együttesen vonultunk ki a 20-as hősi szoborhoz a városi ünnepségre, mely méltó módon emlékezett meg a világháborúban elesetlek hősi áldozatáról.
Junius 19-i záróünnepélyünk műsora : 1. Hiszekegy. Leánykar,
2. Győri Ilona : A sas, előadják : Németh Ilona IV. b. o. és Májorí Katalin IV. a. o. t. 3. Nézd az erdők dalosát. Leánykar. 4. A IV.i osztályos tanulók nevében búcsúzik az iskolától ifj. Horváth Ilona IV. b. o. t. 5. Az igazgató záróbeszéde és a jutalmak kiosztása. 6. Szózat.
Nyilvános ünnepélyeink mellett egy-egy tanítási óra keretében megemlékeztünk nemzetünk múltjának korszakalkotó évfordulóiról és jelenünk nevezetesebb megmozdulásairól. Október hóban a finn—; ugor testvériség ápolásának szenteltünk egy-egy hangulatos, meleg órát. Okt. 30-án az észszerű takarékosság jelentőségére mutattunk rá. Decemberben kegyeletes megemlékezést tartottunk a limanovai hősökről. Május 30-án a Szent István év ünnepélyes megnyitása alkalmából a magyar keresztény királyság megalapításának korszakalkotó jelentőségéről, első szent királyunk hatalmas egyéniségéről és Szent István Birodalmához való törhetetlen ragaszkodásunkról beszéltünk. A juniusi könyvnapok alkalmából a magyar irodalom szeretetét mélyítettük el gyermekeink lelkében. Junius 4-én v a trianoni békeparancs gyászos emlékezetű évfordulóján a magyar feltámadás reménységének magvát hintettük el tanulóink szivében.
Közös iskolai ünnepélyeink és nyilvános szerepléseink emelkedett hangulatát és elismerő sikereit nagyrészben kiváló vegyeskarunk énekszámai biztositolták, melynek hivatott, lelkes vezetője Kelting Ferenc, polg. fiúiskolái tanár, polg. isk. énekszakfelügyelő volt.
Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben nem volt egészen kielégítő. Az októberben fellépeti vörhenyjárvány tanulóink körében is okozott megbetegedéseket, melyek csaknem 2—2 havi
17
mulasztást vonlak maguk után, néhány szövődményes megbetegedés pedig az iskolából kimaradást lette szükségessé. A vörhenyjárvány miatt nov. 7-étől 1 1-éig hatósági rendeletre szünetellek a tanítások. Minden egyes megbetegedés után megtörtént az osztályok hatósági fertőtlenítése. A 111.—IV. osztályos növendékek között továbbá több voll a fejlődési korral járó vérszegénység és a tüdőcsucshurutra való hajlam s igy az óramulasztás általában jelentékeny volt.
A januári influenzás idők áldozatot is követeltek az iskolától. Hegedűs Kornélia II. c. osztályos kedves, szelíd, szorgalmas tanítványunkat elragadta a szövődményes tüdőgyulladás. Könnyes szemmel kisérték ulolsó útjára a korán lelört kis virágol a tanártestület tagjai és az osztálytársak.
Az egészségügyi ellenőrzést dr. Biltera Zoltán városi orvos vé-gezte iskolánkban. Szept. 30-án megejtette az I. félévi, jun. 1-én pedig a II. félévi hivatalos szemvizsgálatot, amely napon 16 növendékünket újra is oltotta.
Ismét hálás köszönetei kell mondanunk dr. Goda Lipót nyug. liszli főorvos urnák, akihez az iskola szomszédságában lévő rendelőjébe mindenkor a legnagyobb bizalommal küldtük hirtelen megsérült és rosszul lelt tanulóinkat, akiket a főorvos ur a legnagyobb készséggel ellátott a szükséges kötéssel és részesített orvosi tanácsban.
Hivatalos iskolalátogatás. November hóban az ág. h. ev.
tanulók hittan tanítását meghallgatta Horváth Sándor somogy-egyházmegyei esperes ur.
A r. k. hittan órákat március hóban Kiss István esperes-plébános ur látogatta meg.
Ápr. 20—22-én dr. Liber Béla tankerületi kir. főigazgató ur tüntette ki iskolánkat nagybecsű látogatásával.
Az iskola jótékonysága és a tanulók segélyezése. A jótékonyságot az Ifj. Vöröskereszt Egylet keretében és minden kínálkozó alkalommal örömmel gyakorolták növendékeink.
A tanártestület tagjai havi 1 P-t, összesen évi 156 P-t szolgáltatlak be a városi inségakció céljaira.
Iskolánk a törvényes keretek között nyújtható díjkedvezmények mellett a Kirándulási Alapból 1 1 tanulót részesilell 78 P kirándulási segélyben. Az Ifj. Segélyző Könyvtár 291 tanulónak adott 690 drb. segélykönyvel 1932 P értékben. Ilj. Vöröskereszt Csoportunk 2 szegénysorsu tanulónak adott landijsegélyt 26 P értékben.
A r. k. egyházközség karácsony szent ünnepére több szegény-sorsú tanulónknak ajándékozott téli cipőt, az Urleányok Mária Kongregációja pedig meleg ruhát.
Az izr. Leányegylet I szegénysorsu tanulónk dijait fizette, az izr. hitközség pedig több rászoruló lanulónkal látta el léli lábbelivel.
A jótékony intézmények nemes áldozatkészségét ezúton is hálásan köszönjük.
Magánvizsgálatok. A decemberi határidőben 3 magántanuló leli magánvizsgálatot. A vizsgálat elnöke dr. Marisa Dénes tanügyi titkár volt. A tanév végén 6 magántanuló vizsgázott. A vizsgálaton Zsuppán József felügyelő-igazgató elnököli.
A tanév befejezése. Junius 7-én folytak le a hittanvizsgálatok. Junius 8- 1 l-éig tartottuk az osztályok és szaktárgyak szerint be-oszlott összefoglalásokat. ¿V tanévei junius 19-én fejeztük be ünnepélyesen.
18
Rajz- és kézimunkakiállitásunk az összefoglalások ideje alall nyitva állott a szülők és az érdeklődő közönség előtt. A rajz tanárának, dr. Horváthné Kenedy Erzsébetnek és a kézimunka tanárának, Csöke Erzsébetnek szakavatott, lelkes, magyar érzéstől áthatott összhangzó munkáját tárja elénk a szép kiállítás. Az iskola rajztermének falait a pedagógiai sorrendben, művészi Ízléssel csoportosított rajzok díszítik, melyek sok ötletességet és eredeti művészi elgondolást tanúsítanak. A magyaros minták és tervezések gyakorlati alkalmazását megkapóan mutatják a pompás jnűvészi elrendezésben egymás mellé sorakozó kézimunkák. Az I. osztályosok kötött és horgolt teritői, zubbonyai, a II. osztályosok hímzett tarsolyai, köténykéi, zsebkendői, a III. osztályosok finom, hímzett fehérneműi, a IV. osztályosok leheletfinom recemunkái, a torockói hímzéssel díszített függönyök, a somogyi rátétes és írásos pompás terítők, a sujLásos, magyaros iskolai zubbonyok, a buzsáki hímzéssel készített ünnepi zubbonyok, mind a négy osztálynak magyaros népi hímzéssel diszitett díszmunkái : a torockói, tardi, székely, rábaközi keresztöltéssel, matyó hímzéssel, somogyi ollózott munkával készített diszpárnák, terítők, zsebkendőtartók, stb. azt a gyakorlati és izzig-vérig magyaros műveltséget lehelik, melyet tanítványaink intézetünk falai közül magukkal visznek az életbe.
Jutalmazások. Példás magaviseletű és dicséretes szorgalmú tanulóink jutalmazására nemesszivü tanügybarátok áldozni készségéből a következő pénzadományok állottak rendelkezésünkre : A Nagykanizsai és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 40 P-t, a Magyar Nemzeti Bank Nagykanizsai Fiókja 20 P-t, a Nagykanizsai Kaszinó 20 P-t, a Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó R.-T. 15 P-t, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság 15 P-t, a a Nagykanizsai Takarékpénztár 10 P-t, a Néptakarékpénzlár Részvénytársaság Nagykanizsa 10 P-t, az Orsz. KANSz helyi választmányának elnöke, dr. Tliohvay Zsigmond m. kir. postaigazgató ur utján 10 P-t adományozott. Ez utóbbi összeg olyan tanulónak osztható ki, akinek szülője a KANSz Lagja.
Jutalomkönyvet ajándékoztak : Fiséit el cég 5 drb., Mayr József 5 drb., Schless cég 4 darabot.
A tanártestület a jutalmazások céljaira kapott pénzösszeg egy részét jutalomkönyvek vásárlására fordította, egy részét pedig pénzjutalomként osztotta szét.
Példás magaviseletükért és jeles előmenetelükért pénzjutalmat kaptak : Kiss Mária II. a. o., Horváth Mária Magdolna II. b. o.% Szíjártó Piroska II. c. o.2 Németh Anna III. a. ov Gyurka Erzsébet 111. a. o. tanulók 5—5 P-t; Rechnitzer Erzsébet III. b. o. I. 10 P-t, Aur Erzsébet IV. a. o. t. 10 P-t és Horváth Ilona IV. b. o. t.lÓ P-t. \'
Könyvjutalmat kaptak a következő példás magaviseletű és jeles előmeneteli! tanulóink : Dérfalvi Erzsébet, Gyergyák Rózsa, Magyar Ilona, Papp Zsófia, Sági M. Magdolna, Tímár Jolán és Zebráki Anna
I. a., Gőcze Margit, Hoffmann Judit, Kovács Mária, Piltner Zsuzsanna, Sipos Márta, Stroch Magdolna, Yidonyi Lívia I. b., Fummer Magdolna, Hári Katalin, Kovács Emília, Lejdli Ida, Nőthig Mária
II. a., Deutsch Gabriella, Günsberger Judit, Marosi Judit, Pápai Zsuzsanna, Risko Anna Varga Margit II. b., Kovács Éva, Tóth Klára, Túri Magdolna, Zsebe Mária II. c., Baj Ilona, Gáspár Anna, Horváth Etelka, ¡ifj. Németh Ilona, Sarlós Ilona, Yuk Mária III. a., Fummer
19
Katalin, Gáspár Izabella, Héricz Emma, Kollarics Angyalka, Mend-Iovits Magdolna, Winkler Szonja Zsófia III. <b., Bolla Magdolna, Magyar Jolán, Májon Magdolna, Némethy Irén IV. a., Amtmann Margit, Csiky Ibolya, Göndics Mária, Héricz Olga, Horváth Edit, Iváply Anna, Slern Erzsébet, Szabó Mária, Varga Erzsébet, Vidor Gabriella és Zavodnik Klára IV. b. osztályú tanulók.
Példás magaviseletükért és a rajzban tanúsított kiváló szorgalmukért és előmenetelükért könyvjutalmat kaptak : Horváth Etelka III. a. és Erdei Ilona IV. a. oszt. tanulók. Példás magaviseletükért; és a kézimunkában tanúsított kiváló szorgalmukért és az elért szép eredményért pedig : Simán Ilona IV. a. és Horváth Edith IV. b. oszt. tanulók.
Iíj. Vöröskereszt Csoportunk könyvjutalommal tüntette ki Németh Ilona IV. b. o. tanulót a csoport keretében tanúsított buzgó, lelkes munkásságáért.
20
III. Hatóságok és tanári testület.
1. Hatóságok.
Az iskola fenntartója: a m. kir. államkincstár.
A fenntartó részéről illetékes hatóság: a vallás- és közoktatásügyi ra. kir. minisztérium.
Vallás- és közoktatásügyi miniszter: dr. gróf Teleki Pál m. kir. belső titkos tanácsos. A polgári iskolai ügyosztály főnöke: Damjanovich Lajos dr., min. tanácsos.
A szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: Liber Béla dr. Helyettese: Balogh Ányos dr., tanügyi tanácsos. Iskolánk ügyeinek előadója : Kézdy Béla dr., tanügyi s. titkár.
Az iskola igazgatója: Polónyi György.
2. A tanári testület és elfoglaltsága.
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Tanítási éveinek száma Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Jegyzet
összesen ebben az iskolában
a) Az iskola igazgatója.
1 Polónyi György igazgató nyelv., történettudomány 29 10 történelem III. a, III. b 4 Áz intézet fegyelmi és tanulmányi ügyeinek vezetője. Az intézet gondnoka. Az isk. I. fok. hatósági
b) A tanári testületnek a rendes órarend keretén belül működő tagjai.
2 Blázy Mária rendes tanár mennyiségt., természettud. 23 20 számtan I. a.Il.b, 111. b. fizika III. b torna 11. a, 11. b, 11. c játék 11. a, b, c osztályfői óra 111. b 20 A 111. b osztály főnöke. A fizikai szerek őre.
3 dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár rajz 37 34 rajz I. a, b, II. a, b, c III. a, b, IV. a, b, szépírás 1. a, b, 11. c 21 A rajzszerek ere. Az Önképzőkör vezetője.
4 Kenedyné Raffaelli Anna rendes tanár mennyiségt., természettud. 11 11 német I. b számtan 1. b torna 111. a, b, IV. a, b játék 111. a, b, IV. a, b osztályfői óra 1. b 18 Az I. b. oszt. főnöke. Ifj. Sportkör vezetője Sport- és tornaszerek őre. lrodás.
5 Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár mennyiségt., természettud. 33 26 számtan II. a, III. a, IV. a term.-rajz 11. a, 11. b vegytan IV. a háztartástan IV. a szépírás 11. a, b osztályfői óra IV. a 20 Az IV. a oszt. főnöke. A mennyiség- és vegytani szerek őre.
6 Mantuano Mária rendes tanár nyelv., történettud. 33 20 magyar I. b, 11. c német 1 a étiek 11. a, b, c 16 Igazgató-helyettes.
; 7 özv. Planderné Zimits Anna rendes tanár nyelv., történettud. 27 19 magyar I. a, III. a, IV. b földrajz I. a, II. b, c osztályfői óra 1. a. 20 Az 1. a oszt. főnöke. Földrajzi szerek őre. Ifj. könyvtáros 111—IV. o.
21
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, szaktárgyai Tanítási éveinek száma Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Jegyzet
összesen ebben az iskolában
8 Polónyiné Obetko Sarolta rendes tanár nyelv., történettud. 31 10 magyar II. b, III. b német 11. b történelem IV. a, b osztályfői óra II. b 20 A II. b oszt. főnöke. Történelmi szerek őre. Tanári könyvtáros. Ifj. lapok kezelője.
9 Takách Olga rendes tanár mennyiségt., természettud. 35 14 számtan II. c, IV. b természetrajz I. a, II. c vegytan IV. b háztartástan IV. b kézimunka 11. c osztályfői óra II. c 20 ! A II. c oszt. főnöke. Term.-rajzi szerek őre. ; Ifj. Vöröskereszt Egyes, vezetője.
10 11 Twrtly Anna rendes tanár nyelv., történettudomány 35 14 német III. a, b, IV. a, b földrajz I. b, III. b egészségtan IV. b ének III. b, IV. a, b, osztályfői óra IV. b 20 A IV. b oszt. főnöke. Ifj. segélykönyvtáros i Tandíjkezelő.
Csöke Erzsébet áll. művezetőnő kézimunka 25 7 kézimunka I. a, b, II. a, b, III. a, b, IV. a, b 22 A kézimunkaszerek őre,
12 Köcskyné Szalay Aranka óraadó helyettes tanár földrajz, term.-rajz, vegytan, ének 1 év 8 hónap 1 év 8 hónap földrajz III. a term.-rajz I. b fizika 111. a egészségtan IV. a ének 1. a, b, III. a karének III. a, b, IV. a,b torna I. a, b játék I. a, b osztályfői óra III. a 20 A III. a. oszt. főnöke. Tanártestületi jegyző. Ifj. könyvtáros I—II. o.
13 Rezgő Mária óraadó helyettes tanár magyar—német nyelvtud. 7 5 hónap magyar 11. a, IV. a német II. a, II. c földrajz II. a osztályfői óra 11. a 20 A II. d oszt. főnöke.
14 P. Bakos Ágoston r. kat. hitoktató r. k. hittan I—IV. 20
15 Kádár Lajos ref. lelkész óraadó ref. hittan I-IV. 2
16 Horváth Olivér ág. h. ev. lelkész óraadó ág. ev. hittan I—IV. 2
17 Dr. Winkler Ernő főrabbi óraadó izr. hittan III—IV. 2
18 Dr. László István oki. rabbi óraadó izr. hittan I—II. 4

c) A rendes órarend keretén kivül tanító vallástanárok nincsenek.
d) Rendkívüli tárgyat tanító tanár: Köcsky Kálmán polg. fiuisk. h. tanár, tanította a gyorsírást a III-IV. osztályokban heti 4 órában.
22
3. A tanári testület nyugalmazott tagjai.
Svaslilsné Svaslits Janka. r. tanár, nyelv- és történettud. szakos. Szolgálati éveinek száma: 23, valamennyi ebben i az iskolában. Nyugalomba vonult 1915-ben. (Lakik : Nagykanizsa, Csányi Lászlóutca 15. sz.)
Özv. Szakonyiné Kintner Róza, mennyiség- és természetim!, szakos. r. tanár. Szolgálati éveinek száma : 27, ebben az iskolában 12. Nyugalomba vonult 1924-ben. (Lakik : Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 3. a) sz.)
Dr. Kissné Schwarczleilner Kornélia, nyelv- és lörlénellud. szakos, r. tanár. Szolgálati éveinek száma: 27, ebben az iskolában 10. Nyugalomba vonult 1922-ben. (Lakik : Budapest, IX. Raktárutca 41. sz.
4. Altisztek és szolgák
Baranyainé Bakó Eszter és Némelhné Hekler Anna véglegesített iskolaszolgák.
IV. A tanárok társadalmi és irodalmi munkássága.
A tanártestület tagjai élénk részt vettek városunk minden vallásos, művelődési, társadalmi és jótékonysági mozgalmában, valamennyien tagjai az ürsz. Polg. Isk. Tanáregyesületnek és a helybeli vallásos, jótékony, irodalmi és művészeti egyesületeknek.
Polónyi György igazgató a Nagykanizsai Iskola Egyesület, az Iskola Szanatórium, a Zrínyi írod. és Műv. Kör, a Stefánia Szövetség igazgatósági tagja, a Városi Közművelődési Bizottság, a Városi Közegészségügyi Bizottság, a Városi Légvédelmi Bizottság tagja, a r. k. egyházközség képviselőtestületének és az egyházlanácsnak tagja, a Nagykanizsai Levente Egyesület választmányi tagja, stb.
\'Blázy Mária a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSz), nagykanizsai csoportjának választmányi tagja.
Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet a MANSz választm. tagja. Előadást tartott az Iskolánkivüli Népművelésben oki. 20-án a takarékosságról, márc. 9-én a nő kenyérkeresetéről.
Kenediné Raffaelli Anna a MANSz választm. tagja. Előadást tartott az Iskolánkivüli Népművelésben a bacillusokról.
Kettingné Nagy Erzsébet a MANSz választm. tagja. Előadást tartott az Iskolánkivüli Népművelésben a kettős Szent Évről.
Mantuano Mária az Úrasszonyok Mária Kongregációja, a Szociális Misszió Társulat és a MANSz választm. tagja.
Planderné Zimits Anna a Szoe. Missz. Társ. és a MANSz választm. tagj.a. Előadást tartolt az Iskolánkivüli Népművelésben Madách : Az ember tragédiájáról.
23
Polónyiné Obetkó Sarolta a!z Ev. Jótékony Nőegylet és a MANSz választm. tagja. Előadási tartott az Iskolánkivüli Népművelésben dec. 15-én : A felkelő nap országáról és ápr. 27-én: Mátyás királyról.
Takách 01 f/a a MANSz választm. tagja.
Twrdíj Anna a MANSz és a Szoc. Missz. Társ. választm. tagj,a.
Csöke Erzsébet az Oltáregyesület, az Úrasszonyok Mária Kongregációja választm. tagja és a" helybeli MANSz háziipari szakosztályának választott tagja. Előadást tartott az Iskolánkivüli Népművelés keretében a kalotaszegi népművészetről.
Köcskyné Szalay Aranka előadást tartott az Iskolánkivüli Népművelésben a petróleumról.
P. Bakoss Ágoston előadási tartott az Iskolánkivüli Népművelésben : Leányélet Amerikában.
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés.
\\z állomány szaporodását a statisztika c) táblázata tünteti fel. A kimutatott gyarapodásból 141 drb. 256.60 P ériékben ajándékozás utján jutott leltárunkba. Ebből a nm. VKM. Ur adománya 58 drb. kötél, illetve füzet könyvrtári mű 89.92 P értékben. Nemes adományával hozzájárult a felszerelés gyarapításához. Szabó Antal helybeli nagykereskedő ur, aki 2 drb. kitömött madárral 45 P értékben és Blázy Mária áll. polg. isk. tanárurnő kartársunk, aki 81 drb. gyönyörű és ritka példányokból álló ásványgvüjteményével 120 P értékben járult hozzá szeriáraink gazdagításához. A beszerzésekből 54 drb. vasállványu padot külön engedéllyel szereztünk be 2185.10 P értékben. A fennmaradó többi beszerzés a költségvetés íendes keretén belül történt meg.
A tanári könyvtár ez évi gyarapodása 301 drb. 238.22 P értékben.
A bútor és egyéb házi felszerelés gyarapodása 169 drb. 2471.31 P értékben. Együtt 165 drb. 2704.97 P értékben.
Az Il\'j. Könyvtár 43 művel gyarapodott 133.72 P, az Ifj. önképzőkör 27 művel 36.68 P az li\'jí. Sportkör felszerelése 56 darabbal 108.90 P értékben.
a) Bútor és házi felszerelés.
1. Ajándék: Sarki búvár (kitömve), fehér fácán (kitömve)\' Szabó Antal helybeli nagykereskedő ur ajándéka, 45 P ériékben. Blázy Mária áll. polg. isk. tanár ajándéka: Ásványgyüjtemény 81 drb. 120 P érték.
2. Vétel: B. 1. jelzésű kétüléses vaspadok 54 drb. 2185.10 P értékben. Bajztermi ülőke 6 drb. 34.80 P. Csavarható ülőke a harmóniumhoz 1 drb. 19.30 P. Történelmi képek ¡üvegezve és keretben 4 drb. 33.50 P. l)r. Ilóman Bálint kultuszminiszter képe 1 drb. .5.06
24
P. Képkeret üveggel 1 drb. 3.20 P. Or. Liber Béla tanker. kir. főigazgató arcképe 1 drb. 1(5.15 P. Déri féle térkép felragasztva 2 drb. 2.80 P. Ragasztott táblák az ajtók fölé 16 drb. 6.40 P.
b) Tanári könyvtár gyarapodása.
1. Ajándék: VKM. ajándéka : Móricz- Zatureczkv : Észak-kelet-dél-nyugat 1 drb. 2 P. Szekfü Gyula: Bethlen Gábor 1 drb. 12.80 P. Családi Kör 1936. évf. 1 drb, I P. Családi Kör 1937. évf. 12 füzei. 1 ,P. Loczka Alajos : A művelődés utia Amerikában 1 drb. 6 P. V. Nagy Iván : Japán közoktatásügye 1 drb. 2 P. Wallner Ernő : A Bakony gazdasági életének földrajza 1 drb. 1 P. Petri Mór : Naplemente fák lvalángja 1 drb. 3 P. Dr. Szegzárdy József : Csengery János emlékkönyv" i drb. 4.50 P. VKM. Oktatófilm Közlönye L. évf. 6 szám 4.80 P. VKM. Oktatófilm Közlöny 9 szám 5 P. Kiss Géza : Ormányság 1 drb. 10 P. Testnevelés 1937\'évfolyam 10 füzet 12 P. Magyar Szemle 12 füzet 18 P.
2. Vétel: Magyar Művelődéstörténeti Kis Lexikon 1 drb. 7.68 I\'. Statisztikai Évkönyv V. évf. 1 drb. 1 P. Szán ló Lőrinc : A magyar nyelv és irodalom tanitása 1 drb. 12.66 P. Magyar Külpolitika 1937. évf. 8 füzet 18.06 P.. Pintér Jenő : Magyar nyelvvédő könyv 1 drb. 1 P. Búvár előfizetése 1938. évre 12 füzet 9.66 P. Cselekvés iskoláia A937—38. tanévre 5 drb. 12.06 P. Magyarosan 10 füzet 2 P. Hivatalos Közlöny 1937—38. tanévre 21 füzet 2.46 P. Gyakorlati Pedagógia 1937. évf. 10 drb. 6.06 P. Y. Veszprémy : Jegyzetek ágyuszó mellett 1 drb. 2.86 P. Dr. Zuckermann Ferenc : Iskolai egészségvédelem 1 drb. 3.06 P. Stéger Ferenc : Koncentráció a mennyiségtan tanításában 1 drb. 2.86 P. Kiss— Zányi : Uj csapásokon i drb. (i. Ki P. Magyar Statisztikai Zsebkönvv VI. 1 drb. 1 I\'. Magyarság Néprajza IV. kötet 1 drb. 20 P. Vasárnapi Könyv 153 füzet 18\'00 P Harsányi: Sacra Corona 1 drb. 4 P. Benedek Marcell : A magyar irodalom története 1 drb. 5 P. Ady összes költeményei 1 drb. 1.80 P. Légoltalmi) Tantervi Tájékoztató 3 drb. 1.20 I\'. Énekszó IV. évf. 5 drb. 1.56 P.
25
VI. A tanulók érdemsorozata.
Rövidítések és jelzések magyarázata;
rk. római katolikus; ág h. ev. = ágostai hitvallású evangélikus; ref. = református; izr. = izraelita; ism. = ismétlő; fm. = felmentve. Előmenetelben: 1 = jeles; 2 jó; 3 = elégséges; 4 = elégtelen. Magaviseletben: 1 példás; 2 = jó; 3 - tűrhető; 4 = rossz Irásb. dolg. külső alakjában: 1 csinos; 2 = rendes; 3 = tűrhető; 4 = rendetlen.
*A rajz finomabb kivitele alól felmentve. Díjkedvezményben: m teljes díjmentes ; 4. f. = 4. díjfokozat (8 P); 3. f. = 3. díjfokozat (16 P); 2. f. 2. díjfokozat (24 P); 1. f. = 1. díjfokozat (32 P). Ahol díjfokozat jelzés
nincs, teljes fizető (40 P).
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Planderné Zimits Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépirás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Acs Mária rk. 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4
Baj Mária rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 —
Balogh Elvira rk. 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 _
Bedenek Erzsébet rk. 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 3 —.
5 Benedek Gizella rk. 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 f
Berla Zsuzsanna rk. 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 _
Boros Éva rk. 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 _
Cserpes Aranka rk. 1 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 3 -
Dávoli Bozália rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 fm 3 3 -
10 Dérfalvi Erzsébet rk. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 f
Frk Anna ism rk. 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 _
Galba Gizella rk. 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 _
Gáspár Ilona rk. 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 m
Gerencsér Margit rk. 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 —
15 Gyergyák Rózsa rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
Haló Karolina rk. 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 í
Horváth Mária rk. 1 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 -
Karafiát Gizella rk. 1 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 f
Kassai Mária rk. 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 -
20 Kámán Mária rk. 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 _
Kárpát Alojzia rk. 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 f
Kozmet Bozália rk. 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 f
Kuczogi Erzsébet rk. 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 1 f
Magyar Ilona rk. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 f
25 Mátay Edit rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 3 —
Miczók Aranka rk. 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 f
Nemes Magdolna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 fm 3 3 1 f
Németh Anna rk. 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 í
26
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépirás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztály*at Dijkedvezm.
Németh M. Magdolna rk. 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 Î
30 Pap Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 Î
Papp Zsófia rk. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 —
Pásztor Gizella rk. 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 —
Pölöskei Mária rk. 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 f
Bezneki Teréz rk. 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 —
35 Bózsa Erzsébet rk. 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 f
Salamon Margit rk. 1 1 2 2 2 1 *2 fm 1 1 2 2 2 2 f
Sági Anna rk. 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 f
Sági M. Magdolna rk. 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 m
Stimecz Ilona rk. 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 —
10 Szabó Amália rk. 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 —
Szűcs Bozália rk. 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 î
Timár Jolán rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 4 î
Tizedes Mária rk. 1 3 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 3 1 f
Tóth Irén rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 l 2 2 3 i
45 Varga Margit rk. 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 f
Zábráki Anna rk. 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 ï
Magántanulók:
Horváth Hedvig rk.
Huszár Bózsa rk.
Milánkovics Erzsébet rk.
Velner Ilona rk. .
Kimaradt; Serleg Cecilia.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök.« Kenediné Raffaelli Anna.
Aradi Erzsébet rk. 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3
Bedő Eszter rk. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 f
Benkő Mária ism. rk. 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 —
Budai Mária rk. 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 î
5 Darvay Edit rk. 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 f
Egerváry Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 1 î
Farkas Mária rk. 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 —
Fentős Gabriella rk. 1 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3 3 î
Fischer Edit izr 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 —
10 Francsics Éva rk. 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 î
Göcze Margit rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 î
Gyula Anna rk. 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 1 f
Hofifmann Judit izr. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 —
Keszthelyi Mária rk. 1 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 3 1 ï
15 Kovács Magdolna rk. 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 3 —
27
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. | Állat- és növénytan ! Rajz Kézimunka Szépirás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg.külső alakja | Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Kovács Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
Major Erzsébet rk. 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1 f
Makra Etelka ism. rk. 1 1 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 —
Merz Erzsébet rk. 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 —
20 Nádai Magdolna rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 —
Nádor Anna rk. 1 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 f
id. Németh Margit rk. 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 fm 3 2 —
ifj. Németh Margit rk. 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 —
Németh Mária rk. 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 —
25 Pénzes Jolán rk. 1 1 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 3 1 f
Pittner Zsuzsanna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 2 1 2 f
Pollák Magdolna izr. 1 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 —
Scharf Magdolna izr. 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 —
Sípos Márta rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 fm 2 1 m
;30 Stroch Magdolna izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 l 2 1 —
Szabó Erzsébet rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 3 4 2 l 3 3 —
Szabó Ilona rk 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 —
Szabó Marianna rk. 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 —
Szemző Piroska ág. ev. 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 —
35 Tánczos Ilona rk. 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 f
Temesvári Gizella ág. ev. 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 —
Tóth Ilona rk. i 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 —
Varga Rózsa rk. 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 —
Varsányi Éva ág. ev. 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 —
40 Várföldi Ibolya rk. 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 —
Vass Stefánia rk. 1 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 —
Vidonyi Livia izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 —
Vidor Erzsébet izr. 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2
Kimaradtak: Berecz Magdolna rk., Cziráki Anna rk., Horváth Ibolya ref., Végvári Magdolna rk.
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Rezgő Mária.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakj i Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Bakonyi Mária rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 î
Belőni Magdolna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 f
Berecz Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 —
Csobánczi Erzsébet rk. 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 —
5 Dómján Magdolna rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 —
28
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkdevezm.
Földesi Vilma rk. 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 î
Fummer Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 2 1 1 —
Fülöp Ilona rk. 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 _ 1
Gálos Sarolta rk. 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 f
10 Gerencsér Magdolna rk. 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3
Gyalog Mária rk. 1 2 2 3 3 3 3 *3 fm 3 3 3 2 3 —
Hári Katalin rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 í
Hegedűs Klára rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 —
Hofecker Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 _ 1
15 Jakabfi Jolán rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 _
Kiss Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
Kiss Mária rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 3 î 1
Kovács Emilia rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kovács Katalin rk. 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 —
20 Kovács Teréz rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 fa 3 3 — i
Lejdli Ida rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1Î 3 í !
Mankovits Gabriella rk. 1 1 •j 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 —
Malók Aranka rk. 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 1 f
Mihalecz Julianna rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 ! 2 2
25 Nagy Magdolna rk. 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 - 1
Nehoda Mária rk. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 — !
Nöthig Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 f
Pénzes Bozália rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 î
Badnay Katalin rk. 1 1 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 1 4 — i
30 Slrebelovszky Margit rk. 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 f
Szabó Gizella rk. 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 fm 3 2 m
Szabó Valéria rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 f
Szemes Mária rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 í
Széchenyi Mária rk. 1 2 3 3 3 4 4 3 2 3 1 fm 3 4 _
35 Szépudvary Piroska rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 f
Kimaradtak: Dobsa Zsuzsanna rk., Hüveli Magdolna rk., Torma Gizella rk.
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Polónyiné Obetko Sarolta.
Csóka Anna rk. 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 f
Dacher Ilona ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -
Deutsch Gabriella izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 î
Deutsch Magda izr. 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 î
5Endrődi Anna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 î
Endrődi Mária rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 fm 2 3 _
Foszák Ilona rk. 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 -
Gunst Zsuzsa izr. 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 -
29
* A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg, külső alakja ÁH. osztályzat Dijkedvezm.
Gunyhó Júlia rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3
10 Günsberger Ilona izr. ism 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3
Giinsberqer Judit izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
Ilegyi Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3f
Heisler Hermin izr. 1 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 1 f!
Horváth NI. Magda ág. ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 m i
15 Jármi Julianna ref. 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 —
Katzenbach Etelka ref. 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 —
Klein Ágnes izr. 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 î
Komlós Éva izr. 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 fm 2 3 —
Koszednár Mária rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 f
20 Kóla Eszler ref. 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 fm 1 2
Kramár Ilona rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 —
Krug Anna rk. 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 —
Lajtai Magda izr. 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 î !
Marosi Judit izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 11 ni
25 Melczer Éva izr. 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2\' —
Németh Júlia ref. 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 î
Pápai Zsuzsa rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 —
30 Rácz Ilona ref. 1 1 3 3 3 4 3 1 1 3 3 fm 2 4! —
Riskó Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 2 f
Rohs Margit ág. ev. 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 —
Rosenfeld Zsuzsa izr. 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 f
Takács Gabriella rk. 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 f
Tibolt Mária ref. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - i!
Tóth Katalin rk. 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 f
35 Varga Margit ág. ev. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Kimaradt: Moskovits Ibolya izr., Weiss Klára izr.
II. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga.
Bakos Ilona rk. 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
Baranyai Bózsa rk. 1 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 —
Baticza Zsuzsánna rk. 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 —
Békési Gizella rk. 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 f
5 Boros Magdolna rk. 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 f
Böröndi Irén rk. 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -
Czimmermann Anna rk. 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 f
Domonkovics Ilona rk, 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 — !
Gaál Gabriella rk. 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 4 —
Gyöngy Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 - ;
Horváth Irma rk. 1 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 4 - 1
Horváth Júlia rk. 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3
30

A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépirás Ének Testgyakorlat Irásb. dóig. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Issa Anna rk. 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 î
Jakabíy Lujza rk. 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 1 î
15 Kaszás Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 î
Kállai Anna rk. 1 3 3 2 3 3 3 fm 3 3 2 3 3 1 f
Kercsmarics Magdolna rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 f
Kiss Júlia rk. 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 —
Kocsek Anna rk. 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 —
20 Kovács Éva rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.\' 2 f
Kovács Mária rk. 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 fm 2 3 —
Magasházi Aranka rk. 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 —
Marai Vilma rk. 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 31 1 f
Mikula Györgyi rk. 1 3 3 3 4 2 1 2 2 2 2 3 4 1 î
25 Német Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 f
Plesznivy Erzsébet rk. 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 —
Révész Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 —
Rőszler Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 —
Szabacsányi Róza rk. 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 f
30 Szíjártó Piroska rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 î
Tóth Klári rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 m
Turi Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 f
Turula Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 —
Viola Teréz rk. 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 f
35 Zuics Irén rk. 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 —
Zsebe Mária rk. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 f
Kimaradt; Henczler Magdolna. Meghalt; Hegedűs Kornélia.
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Köcskyné Szalay Aranka.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. dolg.külső alakja | Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Anda Teréz rk. 1 1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 —
Andri Mária rk. 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 — 2 3 1 f
Auer Anna rk. 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 — 2 3 — 1
Bagó Klára rk. 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 — 2 2 3 î
5 Baj Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 — 1 1 4 í
Bogádi Mária rk. 1 3 3 2 2 3 3 1 2 3 1 — 2 3 1 f
Büki Ilona rk. 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 — 2 3 —
Cser Margit rk. 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 — 3 4 —
Csete Éva rk. 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 — 3 3 1 î
31
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. do g. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
10 Füzesi Adél rk. 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 î
(ialba Valéria rk. 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 — 2 4 —
Gáspár Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
Gáspár Mária rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 fm 2 2 2 m
Gyurka Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 m
15 Horváth Etelka rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 *1 fm 1 fm 1 1 1 —
Horváth Gizella rk. 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 fm 2 2 y —
Horváth Ibolya rk. 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 fm — 2 3 —
Kajdi Gizella rk. 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 fm 1 1 2 2 f
Kaposi Mária rk. 1 ] 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 — 2 2 —
20 Kárász Ilona rk. 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 — 2 4 —
Kenessey Klára rk. 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 — 2 3 —
Kisgergely Teréz rk. 1 1 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 •a 1 î
Kovács Rózsa rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 1 f
Kováts Lenke rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 — 3 3 1 f
25 Köcski Mária rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 — 2 3 —
Kőhalmi Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 —
Kreznár Anna rk. 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 f
Lengyel Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 1 3 1 3 I 1 2 — 2 2 3 f
Magassy Magdolna rk. 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 4 fi
30 Major Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 — 2 3 1 f
Mihályics Mária rk. 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 — 3 4 —
Nagy Margit rk. 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 — 2 2 1 f
Nemes Vilma rk. 1 1 2 3 3 2 3 1 3 2 1 fm — 2 3 —
Németh Anna rk. 1 1 ] 1 1 1 1 1 2 1 2 2 — 1 1 4 f
35 Németh Aranka rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 _ 3 3 —
Németh Erzsbéet rk. 1 1 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 —
id. Németh Ilona rk. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 — 2 3 —
ifj. Németh Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 _ 1 1 m
Plander Éva rk. 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 — 3 4 —
40 Pusztai Mária rk. 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 —
Sarlós Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 *2 fm 2 2 — 1 1 —
Simon Sarolta rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 fm _ 2 2 1 f
Sipos Mária rk. 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 — 2 3 1 f
Sneff Erzsébet rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 —
45 Sólymosi Mária rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 — 2 2 —
Sóvári Mária rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 — 3 2 1 î
Szternát Mária rk. 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 —
Tóth Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 —
Varga Teréz rk. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 — 2 3 _
50 Virág Magdolna rk. 1 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 — 2 2 1 f
Vuk Mária rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 f
Magántanulók:
Magasházi Julianna rk.
Simon Irma rk.
32
III. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Blázy Mária.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Oyorsirás Irásb.do.g. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Anlauf Ilona rk. 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 — 2 3 1 î
Bóha Ilona rk. 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 — 3 3 —
Buksz Zs. Katalin izr. 1 2 2 2 3 3 2 *3 fm 1 2 2 3 2 —
Busa Magdolna rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 - 2 3
5 Csapó Mária rk. 2 3 4 3 3 4 3 1 1 2 1 2 2 4
Domina Ilona ág. ev. 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 f
Farkas Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 —
Feiertag Ibolya izr. 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 t 2 3 î
Ferencz B. Mária rk. 1 i 2 3 2 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 —
10 Fiiszár Krisztina rk. 1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 3 1 f
Fummer Katalin rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 —
Fürst Éva izr. 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 — 1 2 3 ï
Gáspár Izabella ág. ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 —
Gerencsér V. Ida rk. 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 1 3 4 —
15 Héricz E. Jolán ág. ev. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 — 2 1 3 f
Hirschler Magdolna izr. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — 2 2 —
id. Horváth Margit rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 — 1 2 —
ifj. Horváth Margit rk. 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 — 2 2 3 ï
Kaposi Margit rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 — 2 3 —
20 Kelemen Elvira izr. 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 — 3 3 1 í
Kelemen Zsuzsanna izr. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 — 3 3 1 f
Kollarics A. Elvira rk. 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 — 2 1 —
Kovács Anna rk. 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 — 2 2 m
Kovács M. Magdolna rk. 1 1 3 3 3 2 3 4 3 2 1 I — 2 4 —
25 Kremsier Teréz izr. 1 1 3 3 3 4 3 4 *3 fm 3 3 — 3 4 —
Mattersdorfer Gizella izr. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 î
Megyeri Alojzia rk. 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 — 3 4 —
Mendloits M. Janka izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 —
Nagy Erzsébet rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 — 3 3 —
30 Pataky Franciska rk. 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 — 2 3 —
Bábái E. Matild rk. 1 1 3 3 2 3 4 3 3 3 2 1 — 2 4 —
Bácz Cecilia rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 — 2 3 1 f
Rechnitzer Erzsébet izr: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 — 1 1 m
Szalai Anna rk. 1 1 1 2 1 2 1 2 *1 fm 1 fm 2 1 2 3 f
35 Szalai Margit rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 — 2 3 —
Szanyi Anna rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 1 l 2 1 — 1 2 —
Szávits Bózsa rk. 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 fm — 2 2 —
Talabér Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 — 2 2 2 f
Tánczos Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — 2 3 —
40 Varga Margit rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 fm — 2 2 2 î
Végrád Bózsa rk. 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 fm — 1 2 —
Viola Erzsébet rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 f
Vodinák Veronika rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 — 1 2 1 î
Winkler Sz. Zsófia izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 —
Kimaradt; Böröndi Ilona rk., Gödörházi Ilona rk., Takács Ida rk.,
Thury Irén rk., Vörös Margit Lenke rk.

IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Számtan, mért. Ásvány- és vegytan Egészségtan Háztartástan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. hűl 5 alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Aur Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 m
Baltavári Irén rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 1 f
Bogdán Bózsa rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 —
Bolia Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
5 Cserpes Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 3 —
Erdei Ilona gk. 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 fm 2 3 —
Gyulai Zsuzsanna rk. 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 —
Hauplvogel Anna rk. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 f
Horváth Margit rk. 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 —
10 Kaposi Teréz rk. 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 —
Keszericze Mária rk. 1 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 —
Kiss Margit rk. 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 —
Kisfaludy Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 f
Kovács Gabriella rk. 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 f
15 Kovács Mária rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 f
Kuczogi Mária rk. 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 f
Lasky Katalin rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 —
Magyar Jolán rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 î
Májon Katalin rk. 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 —
20 Májon Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1
Mátay Kornélia rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 3 —
Megyes Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 —
Némethy Irén rk. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 î
Niczinger Ilona rk. 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 f
25 Niessner Auguszta rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 —
Oláh Ilona rk. 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 f
Pécsy Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 —
Póczak Anna rk. 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 —
Simán Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 —
30 Steinauer Mária rk. 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 —
Szemes Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3
Szilágyi Ilona rk. 1 1 2 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 f
Tátrai Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm 3 3 —
Vaiga Magdolna rk. 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 —
Magántanulók:
Magasházi Julianna rk.
Beisly Jolán rk.
Szerdahelyi Györgyi rk.
Kimaradtak; Kovács Birkás Erzsébet rk., Simon Karolina rk.
34
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Tivrdy Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Számtan, mért. Ásvány- és vegytan Egészségtan Háztartástan 1 Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. dolg. kDlső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Antmann Margit rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 —
Bedenek Jolán rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 — 2 2 —
Bertalan Mária rk. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 — 2 2 —
Csiki Ibolya ág. ev. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
5 Göndics Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 m
Halász Gizella rk. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 — 3 3 —
Héricz Olga ág. ev. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 f
Horváth Anna rk. 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 f
Horváth Edit rk. 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 — 2 1 3 f
10 id. Horváth Ilona rk. 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 —
ifj. Horváth Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 m
Tfcsies Mária rk. 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 — 1 3 —
lsliván Mária rk. 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 f
Ivankovits Mária rk. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 — 1 3 1 f
15 Kaburek Éva rk. 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 fm — 2 3 1 1 f
Káply Anna ág. ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 —
Mihók Erzsébet rk. 1 2 2 2 3 3 2 2 *2 fm 2 2 — 2 2 —
Németh Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 *2 fm 1 fm — 2 3 1 î
Németh Margit rk. 20 Pados Edit ág. ev. 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 f
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 —
Palotai Mária rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 — 2 3 —
Pál Mária rk. 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 — 2 2 1 f
Prédiger Mária rk. 1 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 2 — 3 4 —
Bosenberber Bóza izr. 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 1 2 — 3 4 —
25 Sidó Edit rk. 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 — 2 3 —
Sifter Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 — 2 3 1 î
Soós Aranka rk. 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 — 2 2 —
Stern Erzsébet izr. 1 1 1 1 2 1 1 2 *2 fm 2 2 1 2 1 3 î
Szabó Mária rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
30 Szemző Emma ág. ev. 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 f
Tóth Anna rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 — 2 3 —
Varga Erzsébet rk. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 — 1 1 —
Vidor Gabriella izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 lm 2 2 — 2 1 2 f
Zavodnik Klára rk. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 —
Kimaradt: Zweig Erzsébet izr.
35
VII. Statisztika.
a) A tanulók osztályonként összesített adatairól.
Osztályok Összesen
C í m I. II. III. IV.
a) b) a) b) c) a) b) |a) b)
A tanulók számának alakulása Beírt nyilvános tanuló ... ... ... 47 47 38 37 38 51 49 36 35 378
Beírt magántanuló ... -...... 4 — — — — 3 — 2 — 9
a) Osztályozott nyilvános tanuló ... 46 43 35 35 36 51 44 34 34 358
Osztályozott magántanuló — ... 4 — — — — 3 — 2 — 9
Osztályoztatott összesen......... 50 43 35 35 36 54 44 36 34 367
A tanulók kormegoszlása 1927. évben született ... ... — 23 21 1 45
1926. „ „ ......... 20 16 18 20 17 — — — — 91
3 6 11 12 11 26 23 1 — 92
1924. „ „ ......... — — 4 2 5 15 17 1 2C 15 78
b) 1923. „ „ ......... — — i 1 1 3 6 4 1 io 13 38
1922. „ „ ......... — — — — — 1 — 1 s 5 9
1921. „ „ ......... — 2 — 1 1 4
1920. „ „ ......... | 1 | 1
1 tanulóit anya-nrelye és nyelvismerete Magyar nyelvű ... ... ......... 46 43 ! 35 35 36 51 44 34 34 358
C) Németül beszél ............... — 2 2 3 — — 3 a 7 20
Horvátul „ ................ — 1 — 1 — — í 3
A tanulók vallása Róm. kat. . ............... 46 32 35 13 36 51 30 33 26 302
Görög kat................... — — — — — — — 1 1
d) Református ... ... - — ... ... — — — 7 — — — — — 7
Ag. ev...................... — 3 — 3 — — 3 — 5 14
Izraelita ... ... ... — — — — 8 — 12 — — 11 — 3 34
A szülők foglalkozása Kisbirtokos, kisbérlő ......... 2 1 1 1 1 1 _ 2 1 10
Kisbirtokos, napszámos ... ... ... — — — — 5 3 1 — 1 10
Egyéb önálló őstermelő...... ... — 1 1
Gazdasági tisztviselő ... ... ... — 1 — 1 — — — — — 2
Gazdasági segédszemély ...... 1 — — — — 2 — — 1 4
Földmívelési napszámos...... ... — — — — — 1 1 — — 2
Kisiparos ... ............... 9 10 9 5 1 6 12 9 5 66
Ipari tisztviselő.............. — — — — 2 — 1 — — 3
Ipari segédszemély............ 2 1 — — 6 2 — — 3 14
Nagykereskedő............... — 1 — — — 1 — 1 — 3
Kiskereskedő ... ... ... ... ... 3 4 4 4 1 3 7 — 27
Kereskedelmi tisztviselő ... ... — — — 2 — — 1 — — 3
Kereskedelmi segedszemély...... 2 4 2 — 1 1 — _ 11
Közlekedési kisvállalkozó ...... 1 — 1
Közlekedési tisztviselő ... ... ... 2 — 1 — — 3 1 — 8
ej Közlekedési segédszemély ...... 14 3 8 2 3 10 5 8 61
Közlekedésnél napszámos ... ... — — — — — — 1 — 2
Köztisztviselő ......... ...... — 3 1 1 3 1 3 — 13
Pap, tanár, tanitó ... ... ... ... 1 2 1 1 — — _ — 2 7
Másféle értelmiségi............ 1 — — 1 — — — — — 2
Közhivatali altiszt ... ... ...... 1 2 1 1 — 1 4 1 — 11
Katonatiszt .... ............... — — — — — — 1 — — 1
Katona altiszt ............... 1 2 5 1 2 4 2 2 — 19
Nyugdíjas köztisztviselő......... — — 1 2 — 1 1 2 2 9
Egyéb nyugdíjas tisztviselő ... ... — 1 — — — 2 — — — 3
Nyugdíjas altiszt ............ 4 3 1 8 7 ö 1 6 4 40
Különböző napszámos ... ... ... 1 — — 3 — 1 — — — 5
Házi cseléd... ... ... ... ... ... 1 2 — — 41 2 1 — — 10
Egyéb ismeretlen foglalkozású ... 1 2 — 2 — — 1 2 2 10
Összesen 46 43 351 35 36 51 44 34 34 358
36
Osztályok Összesen
C í m 1. II. III. IV.
a) b) a) b) c) a) b) a) b)
A szülők lakhelye Az iskola székhelyén ... ... ... 37 33 23 30 28 40 28 23 26 268
Zala vármegye más községében* 5 7 10 2 4 8 11 6 3 56
Pest vármegyében ... ... ....... 1 1
Budapesten.................. 1 — — 1 1 1 — 2 6
f) Somogy vármegyében ......... 3 3 2 1 3 1 4 3 2 22
Baranya „ ...... ... — — — — — 1 — 1 — 2
Tolna „ ......... 1 1
Hajdú „ ......... — — — 1 — — — — — 1
Sopron „ ......... 1 1
Úra- Igazolt óramulasztások száma ... « \\m mi 13(19 ?m MII M 19.014
gj mulasztások Igazolatlan óramulasztások száma —
Jegyzet :* Becsehely 1, Felsőrajk 5, Gelse 6, Gyékényes 2, Kilimán 2, Komár-város 2, Letenye 1, Légrád 5, Magasd 1, Murakeresztur 1, Nagyrécse 2, Pogány-szentpéter 1, Sormás 1, Sávoly 1, Újudvar 1, Zalaszentjakab 5, Zalaszentmihály 6, Zákány 5.
b) A tanulók tanulmányi eredménye, magaviselete és díjkedvezménye.
Osztályok I. a) I. b) II. a) II. b) 11. c) 111. aj III. b) IV. a) IV. b) Összesen
A tantárgyakból kapott érdemjegyek Jeles Jó I Elégséges | Elégtelen Jeles Jó Elégséges | Elégtelen Jeles Jó Elégséges 1 Elégtelen Jeles 1 Jó j Elégséges I Elégtelen Jeles Jó Elégséges I Elégtelen | Jeles Jó Elégséges Elégtelen I Jeles jó Elégséges I j Elégtelen [ Jeles Jó Elégséges Elégtelen | Jeles Jó Elégséges Elégtelen
Hit- és erkölcstan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan és mértan Növénytan és állattan Ásványtan és vegytan Természettan Élet- és egészségtan ism. Háztartási és nevelési ismeretek Rajz Női kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat 35 9 11 12 5 9 14 11 15 22 24 11 19 16 20 15 21 18 19 19 16 19 18 19 13 22 16 13 14 12 8 1 4 1 fm 1 fm 3 ím 28 9 8 9 8 16 6 11 3 12 18 15 12 9 21 12 23 18 20 21 29 22 21 23 13 22 4 19 12 16 2 1 3 1 3 3 lm 27 9 7 8 9 9 - 6 12 6 11 9 8 19 18 15 16 16 21 14 15 17 15 07 10 12 8 8 7 8 14 7 7 2 2 1 1 4 lm 23 6 7 12 6 9 8 15 6 12 5 12 21 20 12 8 13 13 18 17 18 16 8 8 11 19 13 14 2 12 5 9 2 5 lm 28 5 6 5 5 4 9 9 5 7 10 8 8 6 9 5 6 12 13 20 16 16 20 24 21 23 26 15 13 9 13 9 _ 3 1 3 1 lm 2 1 fm 43 10 6 9 15 11 15 11 11 n 5 8 13 13 17 18 16 14 17 21 26 37 25 27 25 18 19 21 22 17 8 2 3 5 5 1 1 1 lm 7 fm 34 7 6 11 9 8 7 14 18 8 12 10 20 13 20 17 13 14 10 10 28 25 17 24 13 16 19 19 17 13 8 3 1 2 4 4 3 lm 3 fm 4 fm 22 7 5 5 6 7 17 11 13 15 24 8 12 13 8 14 12 14 12 12 6 12 6 23 _ 14 21 15 14 12 5 11 15 7 4 1 2 1 2 fm 30 13 8 15 11 12 15 11 12 18 16 10 4 9 13 9 7 7 13 11 11 12 15 22 12 13 10 14 15 6 12 11 3 2 Ifm 2 fm
Gyorsírás (Rendkiv. tantárgy) | 12 sl 3|- 6 5 1 _ _ _ _ _ 8 — — —
Előmenetel Általános jeles jó elégséges 1 tárgyból elégtelen 2 ^ » » több „ összesen elégtelen 7 21 14 3 1 4 15-20/» 4570/0 30-4°/» 8-7 o/o 7 13 19 3 1 4 16-3°/» 30\'2°/° 44-2°/» 9\'3"/° 6 18 8 1 2 3 17-10/0 51-4°/» 22-9°/° 8-6"/» 7 16 10 2 2 20-0°/° 45\'7°/°i 28-6°/» 5-7°/o 5 5 19 6 1 7 13-9Jf 13\'9°\'\'° 52-8°/° 19-40/0 8 14 23 2 1 3 6 15"7°\'° 27-50/0 45,o°\'\'° H-go/o 7 16 14 3 4 7 15-9°/o 36"4°/o 31-8°/o 15-9°/o 5 15 12 1 1 2 ! 4-70/0 44-lo/„ 35\'3°/o 5-9°/o 12 9 11 2 2 35\'3°/° 26-5°/o 32"4°/° 5-8°/o 64 127 130 37 17-90/» 35-5°/« 36-3°/» 10\'30/°
Magaviseletbal kapott Érdemjeg/ek Példás Jó Tűrhető 46 100°/» 42 1 1 97-6"/», j 2-4°/» 33 2 94-3°/» 5-7°/» 30 5 86-0°/» 14-0°/° 34 2 94.40/0 5-6°/» 44 7 86\'3°/°jl 40 13\'7°/° 4 90-9"/« g-l 0/0 32 2 94- \\ o/o 5-9°/o 31 3 91-4°/oj 8-90/»! 332 26 91-lo/„ 8-90/0
Tandíjkedvezmény a második félévben Teljes díjat fizet 1. f. dijkedvezm. nyert 2 f 3. f. 4. f. Díjmentességet nyert 20 11 4 8 1 2 23 11 3 5 1 19 4 3 7 1 20 6 3 4 1 2 18 10 2 3 2 1 26 13 3 3 2 4 26 7 2 7 2 20 6 5 1 2 19 f 6 2 4 1 2 191 74 22 46 8 17

38
c) Az iskola felszerelésére vonatkozó kimutatás.
Leltári sorszám A vagyontárgyak csoport szerinti megnevezése A tanév folyamán történt gyarapodás A tanévi gyarapodás értéke Az oldalt feltüntetett vagyontárgyak, szertárak sl.
vétel ajándék tanévvégi állománya értéke
darab, kötet, füzet P f P f
A) Az iskolai felszerelés nyilvántartása:
1. Bútorok ... „: ............ 61 — 2239 20 597 14236 84.
11. Házi és irodai felszerelés 17 — 9 60 290 3562 93
111. A Földrajzi és történelmi tanszerek ... ............ 8 — 57 51 138 1942 95
111. B Természetrajzi tanszerek... ... — 2 45 — 179 621 59
111. C Természettani tanszerek...... — — — — 43 801 12
111. D Vegytani tanszerek ......... — 81 120 — 108 140 —
111. E Szám-mértani tanszerek ...... — — — — 11 64 60
111. F Tornatanítási tanszerek ...... — — — — 1 31 32
111. G Rajztanítási tanszerek ... ... — — — — 467 515 23
IV. Tanári könyvtár......... ... 243 58 238 22 2254 6911 77
Összesen: 329 141 2709 53 4088 28828 35
B) Külön nyilvántartás:
1. Ifjúsági könyvtár ...... ... 38 5 133 72 1170 3409 95
11. Önképzőköri könyvtár ... ... 27 — 36 68 287 569 15
111. Sportköri felszerelés ...... ... 56 — 108 90 1481 3079 99
I. a.
I. b.
II. a.
II. b.
II. c.
III. a.
III. b.
IV. a. IV. b.
d) Az iskola épületének mérete
oszt. terem
52-5 m2 70-1 „ 43-7 „ 50-4 „
48-9 „ 65-8 „ 7519 „
49-6 „ 4672,,
Iroda .........
Tanári szoba ...
Rajzterem......
Kézimunka terem
Udvar ......
A polgári fiúiskolával közös és ideiglenes játszótér ......
43-7 m2 48 9 „
80 3 „
77-0 „
1251\'0 „
1900-0 „
39
e) Az iskola benépesülésének visszatekintő táblázata.
Tanév I. oszt. 11. oszt. Ili. oszt. IV. oszt. Összesen
a b c magántanuló a fa c magántanuló a b c magán-1 tanuló a b c magántanuló nyilvános tanuló magántanuló együtt
1920—21 52 47 — 8 44 53 — 10 41 52 — 4 36 43 — 5 368 27 395
1921—22 56 59 — 2 47 48 — í 45 46 — — 40 47 — — 378 3 381
1922—23 45 51 43 9 53 58 — 8 44 46 — 8 38 39 — 5 417 30 447
1923-24 51 57 47 6 58 62 — 3 43 53 — 11 38 38 — 3 447 23 470
1924-25 49 43 51 10 43 37 35 5 52 54 — 1 42 39 — 3 445 19 464
1925-26 38 36 35 1 43 44 35 3 52 51 — 3 45 45 — 1 424 8 432
1926—27 29 31 30 4 30 35 32 4 53 54 — 1 51 44 — 2 389 11 400
1927—28 43 45 — 4 46 40 — 3 44 45 — 3 31 30 32 1 356 11 367
1928-29 34 35 — 2 43 42 — 5 41 42 — 1 28 27 26 7 318 15 333
1929—30 34 32 34 9 34 36 — 3 43 41 — 2 26 28 27 3 335 17 352
1930-31 43 45 45 5 35 34 32 9 37 36 — 3 36 34 — 4 374 21 395
. 1931—32 33 33 34 6 42 43 43 1 43 45 — 3 34 35 — 2 385 12 397
1932-33 30 28 29 2 44 43 — 6 39 39 39 — 41 42 — 1 374 9 383
1933—34 33 31 32 — 47 46 — 3 36 34 — 1 40 39 38 1 376 5 381
1934—35 42 43 — 1 30 31 30 — 43 38 — 1 32 34 — — 323 2 325
1935-36 35 35 36 — 41 42 — — 39 36 — 1 37 35 — 1 336 2 338
1936—37 36 37 38 5 50 51 — 4 39 38 — — 32 34 — 1 355 10 365
1937-38 47 47 4 38 37 38 51 49 2 36 35 3 378 9 387
VIII. A jövö iskolai évre vonatkozó értesités.
1. Beírások. Az 1938—39. tanévi beiratásokat junius hó 20-án és 21-én d. e. 9 12-ig tartjuk meg.
A beiratásoknál minden uj lánuló szülőjével vagy azok helyettesével köteles megjelenni s tartozik beszolgáltatni a következő okmányokat : a) legutóbbi iskolai bizonyítványát, elemi iskolából jövők Értesítő könyvecskéjüket, b) állami születési anyakönyvi kivonatát, c) oltási, illetőleg ujraoltási bizonyítványát.
A javitóvizsgálatokat szeptember 1-én d. e. 8 órai kezdettel tartjuk meg. Azok a tanulók, akik javiLóvizsgálatot óhajtanak tenni, tartoznak bizonyítványaikat augusztus 15-éig az igazgatósághoz beszolgáltatni.
A pótbeírások szeptember 2-án és 3-án lesznek.
2. Fizetendő díjak. A beiratás alkalmával minden rendes tanuló a következő dijakat tartozik befizetni: a) felvételi dij címén 2 V 50 fillért, b) (járulék dijak címén 1 P 70 fillért, c) filmoktatiási. dij címén előző évi tandijának 3 százalékát, (teljes fiz. 1.20 P. 1 fok.
40
1 P, 2. fok. 70 fill.j 3. fok. 50 fill. és 4. fok. 20 fi11. filmdíjat.,) Aizs első osztályba felvett tanulók filmdija 1.20 P. Az I. oszt. tanulók fizetnek továbbá 70 fillért Tanulmányi Értesítőre. (Index.)
Az igazolt hadiárvák és hadigyámoltak a b) alatt jelzett járulékokat nem fizetik. Jeles és jó rendű hadiárvák és hadigyámoltak a felvételi díj, valamint az alább részletezendő tan- és fenntartási dij fizetése alól is mentesek. A többi tanuló az eddig felsorolt dijakon ki-vül fizet még tan- és fenntartási dijat, melynek egyesitett évi ösz-szege 40 P.
Kifogástalan viseletű és előmenetlü tanulók, ha atyjuk (gyámjuk) anyagi helyzete ezt megokolttá teszi, ráutaltságukhoz mérten a megállapított százalékos keretek között az egyesi tett tan- és fenntartási dij kirovása tekintetében díjmentességben, illetőleg díjkedvezményben részesülnek. A kedvezményeket a fizetendő díjnak 4 csökkenő fokozata szerint osztjuk ki a következő táblázat szerint : Teljes díjat (40 P) fizet a tanulóknak legalább 35°/o-a
1. fokozatú díjkedvezményt (32 P) nyerhet a tanulók 30%-a
2. „ „ (24 P) „ „ „ 10"/0-a
3. „ „ (16 P) „ „ „ 10°/o-a
4. „ „ (8 P) „ „ „ 5°/o-a díjmentességet nyerhet a tanulóknak legfeljebb 10%-a
100°/o
Teljes mentesség és 4. fokozatú díjkedvezmény csak példás viseletű,, általános jeles (az I. osztályban általános kitűnő) előmenetelő és teljesen szegény tanulónak adható.
Harmadik és második fokozatú díjkedvezményben legalább jó viseletű és legalább általános jó (az I. osztályban általános jeles) előmenetlü tanulók részesíthetők.
Elsőfokú kedvezményben elégséges (az I. osztályban jó) elő-menetelü tanulók is részesíthetők, ha legalább jó viseletüek.
Nem részesíthető kedvezményben az a tanuló, akinek atyja (gyámja) az évi 40 P díjösszeget nyilvánvalóan minden nehézség nélkül megfizetheti.
Dij kedvezmény, illetőleg mentesség csak szabályszerű (bélyeg-mentes) folyamodási nyomtatványon előterjesztett kérelemre adható. A kérvények szept. hó 10-éig, illetve a II. félévre szólók február hó 10-éig nyújtandók be.
Hadiárvák és hadigyámoltak a mentességre való igény jogosultságukat az 1933. évi VII. t.-c. értelmében a felvételkor igazolni tartóznak.
A tan- és fenntartási dij együttes összegét a tanulók 8 egyenlő részletben október, november, december, január, február, március, április és május hónapok 5. napjáig tartoznak befizetni az osztályfőnök által idejében és díjmentesen kiosztandó postai befizetőlapok utján. A hátralékosokat az igazgató záros határidő kitűzése mellett figyelmezteti kötelezettségükre. Azt a tanulót, aki az esedékes dijat a figyelmeztetés ellenére sem fizette be, az igazgató a tanulók sorából haladéktalanul törölni köteles.
3. A tantervkülönbözeti és felvételijvizsgálatokat augusztus 31-én délelőtt 8 órai kezdettel folytatjuk le. Az elemi- és középiskolából, valamint a külföldi középfokú iskolák I.—III. osztályából átlépő tanulók felvételig különbözeti vizsgálatának dija tanulónkint 20 P, míg a külföldi polgári iskola vagy ahhoz hasonló iskolák IV. osztályát végzett tanulók honositóvizsgálatának dija 35 P.
41
A tantervkülönbözeti-, felvételi vizsgálatok engedélyezése iránti kérvények auguszlus 15-éig nyújtandók be az iskola igazgatóságához.
A tantervkülönbözeti vizsgálatok tárgyát és anyagát az alábbi táblázat tünteti fel.
A tantervkülönbözeti vizsgálat tárgya és anyaga.
Az iskola Az osztály Vizsgázik a polgári leányiskolában
melyből | melybe
át kiván lépni a tanuló
Elemi iskola V—VI. n. Magyar német, számtan-mértan I. oszt. anyagából
VI. ín. Magyar, német, számtan-mértan " I.—II. oszt. anyagából
Leánygimnázium I. ii. Női kézimunka, szépírás I. oszt. anyagából
II. in. Női kézimunka, szépírás I.—II. oszt. anyagából
III. IV. Magyar nyelv, természettan III. oszt. anyag Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Számtanból: Arányos osztás, a legfontosabb pénzrendszerek és érmék ismertetése. Női kézimunkából: I.—III. oszt. anyaga.

Az elemi iskola V. vagy VI. osztályának bizonyítványával a jövőben tantervkülönbözeti vizsgálatot csak az a tanuló tehet, aki elemi iskolai tanulmányait a közvetlen megelőző tanévben végezte, s így tanulmányaiban megszakítás nincs. A rendelkezés váratlan voltára való tekintettel az 1938—39. tanév elején az igazgató kivételesen még engedélyt adhat olyan rendes korú tanulónak is, aki tanulmányait már egy évre megszakította.
4. Tájékoztató magántanulók részére. Magánvizsgálat éven-kint háromszor tartható : a tanév elején (kizárólag azok részére^ kik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és a tanév végén.
Magánvizsgálati engedély iránt julius 15-éig, október 1-éig, illetve április 1-éig kell folyamodni. A kérvények az igazgatóság utján a szombathelyi tankerületi kir. Főigazgatóhoz nyújtandók be.
A 15 évnél idősebb magántanulók a Kir. Főigazgatótól engedélyt nyerhetnek arra, hogy az I. osztály tantárgyaiból sikerrel letett magánvizsgálat után nyomban vizsgálatot tehessenek a II. osztályról. A 2 P okmánybélyeggel ellátott folyamodványok mellékletei t a) A tanulók születési anyakönyvi kivonata, b.) A legutóbbi iskolai bizonyítványa.
c) A lakóhely elöljáróságának igazolása arról, -hogy a tanuló szülőiének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a.gyermek á szülő vagy gyám gondozása,"illetőleg felügyelete alatt áll. Felnőtt korú je-
42
lenlkező ehelyett hatósági bizonyítványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat írásbeli és szóbeli. Az Írásbeli vizsgálat megkezdése előtt a tanuló benyújtani tartozik a magyar [és német nyelvből tárgyalt olvasmányoknak, valamint a könyv nélkül tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a felmutatott felsorolás nem elegendő, a tanuló magánvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat írásbeli része két délelőtt folyik le ; mely után 4—5 nappal van a szóbeli vizsgálat.
Az a magántanuló, akinek kettőnél több írásbeli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható és az osztályt ismételheti.
A vallási kötelmek teljesítése lelkészi bizonyítvánnyal igazolandó.
A magántanulók az elvégzendő tananyag kijelölése és egyéb részletes utasítások átvétele céljából kellő időben jelenjenek meg az iskola igazgatójánál.
Magántanuló semminemű díjkedvezményben nem részesíthető.
A magántanulók által fizetendő dijak :
Kérvénykezelési dij 1.50 P
Felvételi dij 2.50 „
Járulék-dijak 1.70 „
Tan- és fenntartási dij 56.— „ Elnöki dij \' 6.50 „
Vizsgálati dij 40.— „
Összesen 108.20 P
A kérvénykezelési dij a folyamodvány benyújtásakor fizetendő az igazgatónál. A tan- és fenntartási dijat az iskola letéti számlájára postabefizetési lapon kell a magántanulónak feladnia s a befizetést az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt igazolnia. A többi dijat ugyancsak az Írásbeli vizsgálat előtt az igazgatónál fizeti be a tanuló.
5. Felmentések. Azok a tanulók, akik a rajz finomabb kivitele, a kézimunka, vagy a testgyakorlás alól felmentést óhaj tájnak kérni, tisztiorvosi bizonyítvánnyal felszerelt ézirányu folyamodványaikat szep. l()-éig nyújtsák be az igazgatóságnál.
6. Vidéki és vonattal bejáró tanulók részére szükséges tájékoztatások:
1. A vonattal való beutazás olyan nagy feladat elé állítja a tanulót, hogy annak káros következményei tagadhatatlanok. Egészségi, erkölcsi és tanulmányi szempontból egyaránt káros hatással van ez a tanulóra, azért csak azok vegyék igénybe a vonattal való beutazást, akik másként sehogysem gondoskodhatnának az iskoláztatásról.
2. A vasúton való bejárásra csak jó magaviseletű tanulók nyerhetnek engedélyt az igazgatótól. Ezek is csak [akkor, ha az otthonról való távollét nem haladja meg a 9 órát. Ennél hosszabb ideig tartó távollétre a Kir. Főigazgató Úr adhat engedélyt.
3. A bejáró tanulók a pályaudvartól az iskoláig és vissza zárt sorokban tartoznak menni az iskola szigorú előírása szerint és az erre kirendelt tanuló vezetése alatt.
4. A kocsik és berendezési tárgyaiknak rongálása, bepiszkitása, étel- és egyéb hulladékok elszórása, a folyosón való tartózkodás, fut-kározás, valamint a mozgásban levő vonatról való leugrás vagy arra való felugrás szigorúan tilos.
7. Segélykönyvtár. Szegénysorsu és arra érdemes tanulók az iskola segélykönyvtárából kölcsön tankönyveket kaphatnak. Erre irányuló igényüket beiratkozás alkalmával jelentsék be.
43
Az 1938—39. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. osztály.
Róm. Kath. hittan Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky Sándor: Újszövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Reí. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. I. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. I. o. számára.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. I. oszt. számára. Marjalaki Kis Lajos: Földrajz a polg. isk. I. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a polg. isk. I. o. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. I. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowicz: Polgári iskolai atlasz.
II. osztály.
Róm. Kath. hittan: Dr. Aubermann: Ó- és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hit. ev. hittan: Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Reí. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. II. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. II. o. számára.
Lux B.—Lux G.Német nyelvkönyv a polg. isk. II. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz a polg. isk. II. oszt. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. II. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a II. osztály számára. Geszrer Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az 1—II. osztályok számára. Kogutowicz: Polgári iskolai atlasz.
III. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész I.: Egyháztörténelem (kisebb).
44
Izr. hittan: Dr. Weisz Miksa: A Szentírás történeti könyvei. Héber imakönyv.
Vitéz Sághelyi—Reöthy: Stilisztika és verstan a polg. isk. III. o. számára. Arany—Lehr: Toldi.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. III. oszt. számára. Rákosy Z.: Magyar nemzet története a polg. isk. III. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz III. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Stéger—Tix: Számtan és mértan a III. osztály számára. Kogutowicz: Polgári iskolai atlasz.
Geszler Ö.: Gyakorlati és elméleti énekiskola a III—IV. oszt. számára.
IV. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Rórn. kath. Egyháztörténelem.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész J.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Schön Dávid: A zsidók története. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Költészettan és irodalomtört. a polg. isk. IV. oszt. számára.
Lux B. Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. IV. oszt. számára. Rákosy Z.: A magyar nemzet története a polg. isk. IV. oszt. számára. Jaszovszky M.: Vegytan és ásványtan a polg. leányisk. számára. Csapody— Gerlóczy: Élet- és egészségtan a polg. leányiskolák számára. Mártonífyné—Labancz—Se vésik: Háztartástan és neveléstan a polgári
leányiskolák számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a IV. osztály számára. Geszler Ö.: Gyak. és elm. énekiskola a III—IV. osztály számára.
Az iskolai év megnyitása. Az 1938/39. tanév ünnepélyes megnyitása szeptember hó 4-én lesz és a rendes tanítások szeptember hó 5-én kezdődnek.
A tanártestület alakuló értekezletét augusztus 30-án d. u. tartja.
Tartalomjegyzék.
I. Iskolánk múltja .....................
II. Az 1937/38. iskolai év története............
III. Hatóságok és tanári testület ............
IV. A tanárok társadalmi és irodalmi munkássága
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés...
VI. A tanulók érdemsorozata ...............
VII. Statisztika...........................
VIII. A jövő évre vonatkozó értesítés .........
Az 1938—39. tanévben használandó tankönyvek
Oldal
3
4 20 22 23 25 35 39 43