Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.52 MB
2018-09-20 10:29:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
80
460
Rövid leírás | Teljes leírás (194.06 KB)

A Nagy-kanizsai
Izr. Hitközség által fentartott
Elemi, Polgári és Középkereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1893-94. tanévről.
Szerkeszté:
Bún Samu
igazgató
Nagy-kanizsán,
Nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában
1894

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

e wy
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ES KÖZEPKERESKEDELMI
ISKOLA
értesítője
AZ 1893—94. TANÉVRŐL
jSzERKESZTÉ :
BÚN SAMU
IGAZGATÓ
NAGY-KANIZSÁN,
NYOMATOTT FISCHEI, FÜLÖP KÖT(yVNYOMDÁJÁBAN.
1894. .
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS KÖZÉPKERESKEDELMI
ISKOLA
értesítője
AZ 1803—94. TANÉVRŐL.
^ZKRKESZTÉ;
BÚN SAMU
IGAZGATÓ
NAGY-KANIZSAN,
NYOMATOTT F\'-CHEI, FÍTI.ÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1894. "v
REV 98
KEV 2010
í. Iskolaszék.
Elnök: Dr. Schreyer Lajos. Jegyzet: Barta Lajos,
Főt. dr. Neumann Ede, főrabbi, ?.s/í\\ felügyelő. Bachrach Gyula, gondnok. 5 Dr. Blau Simon. Bún Samu, igazgató. Ebenspanger Lipót. Fischl Pál, ügyvéd. Grünhut Henrik. io Halphen Mór. •
Hirschel Ede.
Kellert Lajos, az el. és polg. isk. tantestület képviselője. Maschanzker Mór. Rapoch Gyula, ügyvéd. 15 Dr. Rothschild Jakab. Dr. Rothschild Samu. Stern I. M. Dr. Szűkíts Nándor.
Dr. Villányi Llenrik, a középker. isk. tantestület képviselője. 20 Weisz Tivadar.
II. Jelentés az 1893—4-ikí tanévről.
Igaz örömmel teljesítjük tisztünket, midőn ez évi jelentésünk megírásához hozzá fogunk; mert a lefolyt évben nyertek tanintézeteink teljes betetőzést, a mennyiben az e tanév elején megnyílt középkeresked. iskolai harmadik osztály tanulói érettségi vizsgával fejezték be tanulmányaikat, mely vizsgáról más helyen részletesen beszámolunk.
Középkereskedelmi iskolánknak a főgymnasiumokkal és főreál-iskolákkal való egyenjogositását illetőleg ez évben újból 2 miniszteri rendelet jelent meg, melyeket alább szószerint közlünk. A m. kir.\' vallás- és közoktatásügyi, a belügyi és kereskedelemügyi miniszter urak ide vonatkozó rendeleteit mult évi értesítőnkben közöltük, úgy, hogy keresked. iskolánk középiskolai jellege és jogosultsága a törvény értelmében most már az összes illetékes tényezők által el van ismerve.
A büszkeség egy nemével kérdezzük : Van-e még hitközség — akármely felekezeti — széles e hazában, sőt messze annak határain túl. mely az ifjúság neveléséről és tanításáról oly mérvben gondoskodik, hogy az általa fentartott tanintézetekben az elemi oktatás legkezdetlegesebb elemeitől kezdve egészen föl az érettségi vizsgáig, a kenyérkeresetet, tisztességes állást biztosító kész pályáig nyerhet az ifjúság kiképzést ?
Nem, ily mértékben, ily széles alapon egyes hitközség még nem járult hozzá az általános míveltség, a szellemi és anyagi jólét terjesztéséhez és azért hála és elismerés illeti a nagykanizsai izraelita hitközséget, mely a közjó érdekében ennyi áldozatra határozta el magát. Hála és elismerés különösen azon derék férfiaknak, kik mint az iskolaszék tagjai, a helybeli izr. tanintézetek megteremtéséhez, illet, a mai kor igényeinek megfelelő átalakításához hozzá járultak és azokat mai színvonalukra emelni segítették.
A lefolyt tanévben a tanulók beírása aug. 30., 31. és szept. 1. napjain eszközöltetett. Fölvétetett az elemi leányiskolába 190, az elemi fiúiskolába 209, a polgári iskolába 145, a középkereskedelmi iskolába 81 tanuló.
A felvett tanulók közül az iskolát a tanév végéig látogatta az elemi leányiskolában 178, az elemi fiúiskolában 199. a polgári iskolában 143, a középkereskedelmi iskolában 7(i tanuló.
A tanulók egészségi állapota általában véve kedvező volt, csak az elemi iskola alsóbb osztályaiban szórványosan fordult el...