Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.52 MB
2018-09-20 10:29:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
56
348
Rövid leírás | Teljes leírás (194.06 KB)

A Nagy-kanizsai
Izr. Hitközség által fentartott
Elemi, Polgári és Középkereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1893-94. tanévről.
Szerkeszté:
Bún Samu
igazgató
Nagy-kanizsán,
Nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában
1894

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

e wy
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ES KÖZEPKERESKEDELMI
ISKOLA
értesítője
AZ 1893—94. TANÉVRŐL
jSzERKESZTÉ :
BÚN SAMU
IGAZGATÓ
NAGY-KANIZSÁN,
NYOMATOTT FISCHEI, FÜLÖP KÖT(yVNYOMDÁJÁBAN.
1894. .
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS KÖZÉPKERESKEDELMI
ISKOLA
értesítője
AZ 1803—94. TANÉVRŐL.
^ZKRKESZTÉ;
BÚN SAMU
IGAZGATÓ
NAGY-KANIZSAN,
NYOMATOTT F\'-CHEI, FÍTI.ÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1894. "v
REV 98
KEV 2010
í. Iskolaszék.
Elnök: Dr. Schreyer Lajos. Jegyzet: Barta Lajos,
Főt. dr. Neumann Ede, főrabbi, ?.s/í\\ felügyelő. Bachrach Gyula, gondnok. 5 Dr. Blau Simon. Bún Samu, igazgató. Ebenspanger Lipót. Fischl Pál, ügyvéd. Grünhut Henrik. io Halphen Mór. •
Hirschel Ede.
Kellert Lajos, az el. és polg. isk. tantestület képviselője. Maschanzker Mór. Rapoch Gyula, ügyvéd. 15 Dr. Rothschild Jakab. Dr. Rothschild Samu. Stern I. M. Dr. Szűkíts Nándor.
Dr. Villányi Llenrik, a középker. isk. tantestület képviselője. 20 Weisz Tivadar.
II. Jelentés az 1893—4-ikí tanévről.
Igaz örömmel teljesítjük tisztünket, midőn ez évi jelentésünk megírásához hozzá fogunk; mert a lefolyt évben nyertek tanintézeteink teljes betetőzést, a mennyiben az e tanév elején megnyílt középkeresked. iskolai harmadik osztály tanulói érettségi vizsgával fejezték be tanulmányaikat, mely vizsgáról más helyen részletesen beszámolunk.
Középkereskedelmi iskolánknak a főgymnasiumokkal és főreál-iskolákkal való egyenjogositását illetőleg ez évben újból 2 miniszteri rendelet jelent meg, melyeket alább szószerint közlünk. A m. kir.\' vallás- és közoktatásügyi, a belügyi és kereskedelemügyi miniszter urak ide vonatkozó rendeleteit mult évi értesítőnkben közöltük, úgy, hogy keresked. iskolánk középiskolai jellege és jogosultsága a törvény értelmében most már az összes illetékes tényezők által el van ismerve.
A büszkeség egy nemével kérdezzük : Van-e még hitközség — akármely felekezeti — széles e hazában, sőt messze annak határain túl. mely az ifjúság neveléséről és tanításáról oly mérvben gondoskodik, hogy az általa fentartott tanintézetekben az elemi oktatás legkezdetlegesebb elemeitől kezdve egészen föl az érettségi vizsgáig, a kenyérkeresetet, tisztességes állást biztosító kész pályáig nyerhet az ifjúság kiképzést ?
Nem, ily mértékben, ily széles alapon egyes hitközség még nem járult hozzá az általános míveltség, a szellemi és anyagi jólét terjesztéséhez és azért hála és elismerés illeti a nagykanizsai izraelita hitközséget, mely a közjó érdekében ennyi áldozatra határozta el magát. Hála és elismerés különösen azon derék férfiaknak, kik mint az iskolaszék tagjai, a helybeli izr. tanintézetek megteremtéséhez, illet, a mai kor igényeinek megfelelő átalakításához hozzá járultak és azokat mai színvonalukra emelni segítették.
A lefolyt tanévben a tanulók beírása aug. 30., 31. és szept. 1. napjain eszközöltetett. Fölvétetett az elemi leányiskolába 190, az elemi fiúiskolába 209, a polgári iskolába 145, a középkereskedelmi iskolába 81 tanuló.
A felvett tanulók közül az iskolát a tanév végéig látogatta az elemi leányiskolában 178, az elemi fiúiskolában 199. a polgári iskolában 143, a középkereskedelmi iskolában 7(i tanuló.
A tanulók egészségi állapota általában véve kedvező volt, csak az elemi iskola alsóbb osztályaiban szórványosan fordult elő néhány vörheny eset. melyek ellenében szükséges intézkedések megtétetvén, a tanítást a tanév végéig akadálytalanul-folytathattuk.
1*
4
A tantestület egészségi állapota is kedvezőnek mondható. Mindamellett gyakran állt be a helyettesítés szükségessége, bár hosszabb időre ez csak egy esetben történt, a mennyiben Fischer Jenőné tanítónő Kemény Jenőné tanítónőt ennek megbetegedése következtében 3 hétig helyettesitette.
Itt újból hangsúlyozzuk egy állandó helyettes tanítói állás rendszeresítését. nehogy, mint ez mindeddig történt, az amúgy is eléggé elfoglalt igazgató a különféle intézetekben számos órán át helyettesíteni legyen kénytelen.
A hitközségi elöljáróság a 3 évi cyclus lefolyta után újból megválasztatván, az iskolaszék is újból megalakult\', melynek elnökéül Dr. Schreyer Lajos ur, eddigi érdemdús elnökünk, immár negyedszer választatott meg. Uj tagjai : Dr. Rothschild Jakab és Weisz Tivadar urak, kikben iskolaszékünk ügybuzgó, szakértő tagokat nyert. Somogyi Henrik ur. a hitközség titkára, nyugalomba vonulván, ennek utódja. Barta Lajos ur, az iskolaszékben viselt jegyzői tisztjét is vette át.
A f. évi márczius 4-én tartott hitközségi közgyűlés elé terjesztett előljárósági jelentésből a következőket emeljük ki:
»Benső megnyugvással mondhatjuk, hogy intézményeink az utóbbi időben szép fejlődésnek indultak; közoktatásügyünk rendezett voltára azonban büszkeséggel tekinthetünk. Avagy nem felemelő-e a tudat, nemzeti és felekezeti szempontból egyaránt, hogy gyermekeink zsenge koruktól, az ismeretek közlése első fokától kezdve mindaddig, míg jövőjüket meg nem állapítják, míg kenyérkeresetre nem kész emberek, hitközségünk által fentartott intézetekben nyerhetik kiképeztelésüket. S bár a kulturmissio. melyet a hitközség végez, midőn csekély városi segélyen kivül saját erejéből tart fenn elemi. polg. és középkereskedelmi iskolát, nagy áldozattal jár is. meg kell azt tennünk, mert ez által hazánknak és felekezetünknek hasznos és hű polgárokat nevelünk, sok szegény szülő gyermekét tisztességes életpályához juttatjuk s így ez intézeteknek hazafias és emberbaráti hatása van.
Az 1892—3-iki iskolai évről a mult évi értesítő részletesen beszámol : itt csak annyit kívánunk felemlíteni, hogy az isk. szakosztály kebeléből kiküldött biztosok valamennyi osztályban örvendetes haladást constatáltak s az igazgató, a tanári kar és tantestület ügybuzgó és szakavatott működéséről nyertek meggyőződést."
A tantestületien beállt változást illetőleg jelentjük, hogy a középkereskedelmi iskolában az eddig bejáró tanárok által előadott magyar és német nyelv és irodalom a H-ik osztály megnyitása által szükségessé vált rendes tanári állás rendszeresítése következtében e tanszékre Kárpáti Manó, polg. iskolákra képesített tanár alkalmaztatott, az elemi fiúiskola I. osztályának tanítójául pedig Fischer Jenő, volt szeg-szárdi tanitó, választatott meg.
Ugyancsak keresked. iskolánknál Poór János, főgymnasiumi tanár
5
az eddig ideiglenesen Somosi tanár által előadott földrajz tanításával bizatott meg.
E változások tanintézeteinkre nézve határozottan haladást jelentenek, a mennyiben a nevezett két nyelvet nem mint eddig két bejáró tanár adja elő, hanem azok egy rendes tanár kezében egyesítve vannak, mi a tárgyak rokonságánál fogva csak a tanítás előnyére válha-tik. A földrajzot pedig erre képesített tanár adja elő, ugy, hogy iskolánkban most már nincs tárgy, melyet arra qualifikált tanár nem adna elő.
Az iskolaszéki tagok rendes látogatásain kívül megyénk nagyérdemű tanfelügyelője, ns. Dr. Ruzsicska Kálmán, f. é. ápril 17-én látogatta meg középkereskedelmi iskolánk összes osztályait, és a tanulók haladásáról győződött meg.
A hazafiúi érzület ébresztése és ápolása törekvésünk egyik fő-czélját képezvén, minden erre kínálkozó alkalmat kellően felhasználtunk. Ugyanis január 7-én Jókai Mór, koszorús költőnk, 50 éves irodalmi működésének jubileuma alkalmából ugy az elemi, mint a polgári iskolában ünnepélyt rendeztünk, melyen az elemi iskolában az igazgató, a polgári iskolában Kertész József, irodalmi tanár, méltatták világhírű írónk működését és a hazai irodalom terén szerzett érdemeit. A középkereskedelmi iskolában az önképző kör igen sikerült hangversenynyel egybekötött díszülésben ünnepelte a nagy írót, már-czius 15-én pedig ugyancsak disz ülésben ünnepelte a nevezett kör történelmünk e nevezetes napját.
Márczius 30-án Kossuth Lajos, halhatatlan nagy hazánkfia, hűlt tetemei városunkon át Budapestre szállíttatván, polgári, valamint középkereskedelmi iskolánk tanuló ifjúsága a tanári kar vezetése alatt kivonult a pályaudvarra, hogy a nemzet nagy halottjának a város közönsége részéről adandó végtisztességben részt vegyen, mely alkalmat mindkét iskola történelmi tanárai az érintett czél elérésére felhasználtak.
Mint a hazafiúi, ugy a vallásos érzület mívelésére is nagy gondot fordítottunk. E végett minden péntek este és szombat délelőtt ifjúsági istentiszteletet tartottunk. A szombati istentiszteletnél Goldinann Samu kántor ur ez évben is szíves volt minden díjazás nélkül, tisztán a nevelésügy érdekében közreműködni, kinek ez önzetlen, nemes fáradozásaiért e helyen köszönetünket nyilvánítjuk.
Leányiskolánk felsőbb osztályainak növendékei főt. dr. Neumann Ede főrabbi urnái a confirmátióra előkészítő oktatásban részesülvén, Sabuoth első napján az ünnepi istentisztelet alkalmával confirmáltattak.
A tanév folyamán a 3 tanintézetben összesen 46 tanácskozást tartottunk, melyeken a tanulók általános haladásáról és magaviseletéről tudomást szereztünk és a tanítási siker, valamint a jó fegyelem biztosítása czéljából szükségeseknek mútatkozó intézkedéseket megbeszéltük.
r>
Tekintettel arra, hogy a középker. iskola növendékeinek a fran-czia nyelv elsajátításában a hiányzó előkészültség miatt nagy nehézségekkel kell küzdeniük, az iskolaszék már az 1891—2-iki tanévben elhatározta, hogy e tárgyat a polgári iskolában mint rendkívüli tantárgyat bevezeti.
Tekintettel továbbá arra, hogy a gyakorlati kereskedelmi életben a gyorsíró,szat ismeretének szüksége mind érezhetőbbé válik, az iskolaszék e tárgyat a középker. iskola rendkívüli tantárgya gyanánt vezette be és annak tanításával Somosi Vilmos, oki. gyorsírászati tanárt, bizta meg ; sajnos azonban, hogy az iskolaszék ez üdvös intézkedései a szülők és tanulók részéről eddig nem részesültek kellő méltánylásban.
A felelősség elvénél fogva és a számadás kötelezettségének, valamint a „Középiskolai Rendtartás" ez iránti rendelkezésének megfelelve alább tanszereink teljes leltárát közöljük. Népes tantestületnél ez intézkedés már azért is czélszerü, hogy annak minden egyes tagja a rendelkezésre álló segédeszközök iránt tájékozva legyen, és azokat minél gyakrabban használhassa. De tanúskodik egyúttal e kimutatás hitközségünk áldozatkészségéről is, megmutatván, mennyire törekszik e tekintetben is tanintézeteinket a mai kor, a modern oktatás követelményeinek megfelelő állapotba helyezni.
Az áruisme és ieclinologia gyakorlati oktatása czéljából a kereskedelmi iskola III. osztályú tanulói Somosi V. tanár vezetése alatt a helybeli kitűnően berendezett sörgyárat látogatták meg. hol Ehrlich sörmester úr a tanulókat a sörgyártás technikájával volt szives megismertetni, kinek ezért, valamint a gyár tek. igazgatóságának az adott engedélyért köszönetünket nyilvánítjuk.
Tandíjmentességben részesült teljesen 258, részben 79, összesen 337 tanuló ; az elengedett tandíj értéke frt 7670.—
Téli ruhával láttatott el a hitközség által 20 fiu, az izr. nőegylet által 30 leány, a Lövvinger Leon-féle alapítványból 5 fiu, a helybeli Kossuth Lajos magyar asztaltársaság által 2 fiu. Lábbelivel ajándékoztatott meg a hitközség által 74 fiu, tankönyvekkel a hitközség által 74. a Talmud-Thóra egylet által 51 tanuló.
A „Szegények Tápintézete" a téli hónapokban több tanulónkat ingyen ebédben részesítette.
Fogadják a nemes emberbarátok hálás köszönetünket.
III. Tanintézeteink jótevői.
Kötelességet teljesítünk, midőn e rovat alatt mindenek előtt Nagy-Kanizsa városának, mely középkereskedelmi iskolánkat a lefolyt évben is 1800 írttal támogatta, hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
Iskoláink fentartására, szegénysorsu tanulók ruháztatására, tankönyvekkel való ellátására és ösztöndijazására a hitközség kezelése alatt állanak és rendeltetésük szerint a lefolyt tanévben a következő alapítvány ok") szolgáltattak ki:
a) Az iskola fentartására :
Bold. Gelsei Gutmann Nanetta alapítványa frt 4.—
» Hoffmann Mózes » » 10.50
» Lackenbacher Rozália » » 14—
» Löwenstein Sarolta » » 50.—
» Löwenstein Mór » » 50.—
Löwinger M. H. » » 2.08
» Pollák Márkusz » » 12.25
Rosenberg Mózes » » 25.25
» Wahrmann Mór » > 12.—
frt 180.08
b) Szegény tanulók ruháztatására:
A hitközség »Montefiore M.« alapítványa frt 100.—
Bold. Gutfreund Gábor » » 19.—
» Ebenspanger Manó » » 10.—
» Ebenspanger Róza » » 10.—
» Kaiser Sándor » 9.—
» Lackenbacher G. R. » 20.—
» Pollák Márkusz » » 26.25
» Pollák Babetta > » 26.25
» Löwinger Leon » » 15 —
frt 235.50
c) Tanszerek beszerzésére szegény tanulók számára:
A hitközség »Fassel H. B.« alapítványa frt 25.—
Bold. Fassel Fáni » > 5.—
frt 30.—
d; Szegény tanulók ösztöndijazására:
A hitközség Neumann Julia-féle alapítványa frt 8.—
Fischl Pál ügyvéd ur » » 10.—
Átvitel frt 18.—
*) Valamennyi alapítványnál azoknak egy évi kamatja vétetett föl
Áthozat frt 18.—
Ki nfi Lipót ur Eichberg Adolf-féle alapítványa » 9.30
Bold. Dr. Blau Simon alapítványa » 8.—
Bettlheim Adolf » 1.—
» Ebenspanger Manó » » (175
» Ebenspanger Róza » » 2.—
» Leszner Ch. » » 420
» Leszner Márk » » 420
» Leszner Bernát » » 420
» Löwy József » » 40.—
» Löwy Efr. » » 9.(52
» Maierhofer Katharina » » 10.-
» Maierhofer Miksa * » í.—
» Pollák Ármin » » 6 —
» Dr. Pressburger Jakab » » 10.—
» Rosenberg Israel » < » 5.—
» Bosenfeld Jakab » » 420
» Sommer lgnácz » » 5.—
» Strasser L. D. » » 20.—
» Tachauer S. » » 5.25
iiT 176.72
e) Szegény leánytanulók ösztöndijazására:
Bold. Grünhut Szabina alapítványa fa 20.—
» Lackenbacher Rozália » » ().—
» Tachauer Cacilia » » 460
frt 30.60
f) A héber tanulmányokban kiváló tanulók ösztöndiji izási ira :
Bold. Gelsei Gutmann S. H. alapítványa frt 8.—
» Rosenfeld Sándor » » 3.—
» Neufeld Bernát » » 3.—
frt 14—
g) A középkereskedelmi iskola alapjára töke:
Mult évi kimutatásunk kamat nélkül .... frt 4262.—
Ez évi adakozások:
Gelsei Gutman Vilmos......... » 250 —
Gelsei Gutman Ödön ......... » 250 —
Hirschel Ede............ » 150 —
1(J<J.—
Vidor Samu ..........• . . » 80 —
Dr. Szukitsch Nándor......... » 40 —
Stern Mór J............. - » 30 —
Stern Sándor............ - 30.—
Löwinger lgnácz........... » 30.—
Lengyel Bernát ........... » 30.—
Bosenfeld Adolf...........
Grünhut Fülöp............ » 25 —
Ledofsky Ármin........... » 20-
Dr. Blau Simon........... » 15.—
Átvitel frt 5337. -
9
Áthozat frt 5337.—
Bettlheim Samu........... » 10-—
Dr. Schreyor Lajos.......... s 10-—
Klein Ede ............. » 10 —
Fischer lgnácz............ » 10.—
Ebenspanger Lipót.......... » 5.—
Sommer Sándor........... » 5- ■
Strem Vilmos............ » 5.—
Fischer József............ » 5.—
Dr. Rothschild Jakab......... » 5 —
Dr. Rothschild Samu ......... » 5.—
Deutsch Mór............. » 5 —
Gstettner Vilmos........... » 5.—
Milhofer Ödön........... . » f —
Lustig Győző . . ......... * 2.—
Kellert Lajos............ » 1-—
frt 5424.—
Kegyes adományok:
Nagy-Kanizsai takarékpénztár
az iskola fentartására.........frt 140.—
szegény tanulók ruháztatására ...... » 60.—
ösztöndijakra..... ...... » 20.—
Teinplombeli adakozások.......... » 50.—■
Nagy-Kanizsai Ker. Testület a középkeresked. iskola
2 tanulójának ösztöndÍjazásra ...... » 20.—
Talmud Thóra egyesület a héber tanulmányokban kiváló tanulók ösztöndijazására 2 drb arany
Főt. dr. Neumann Ede ur ösztöndíjra..... * 5. —
Kárpáti Manó tanár ur ösztöndíjra...... » 5.—
Dr. Villányi H. » » » ...... » 2. —
Gstettner V. ur » ......» 5. —
Rosenberg József ur » ...... » 5. —
Rosenberg Richárd ur » ...... » 2. —
Guth Arnold ur » ...... » 2. -
frt 316. -
Az igazgatóság kérelmére szegény tanulók részére könyveket ajándékoztak a következő könyvkiadó czégek:
Lampel Róbert, Budapest.....41 kötet
Singer & Wolfner » .....28 »
Eggenberger » .....3 »
Hornyán§zky V. » .....3 »
Fischel Fülíip, Nagy-Kanizsa . . . . 13 »
összesen 88 kötet
frt 94.40 értékben.
Ugyancsak az igazgatóság megkeresése folytán a középkeresked. iskola áruminta-gyűjteményeinek szaporításához igen szép és becses gyűjteményekkel hozzájárultak a lefolyt tanévben :
1. Az első magvai- jutafonó- és szövőgyár Lajta-Ujfaluban.
2. A magyar ruggvanta-árugyár részvénytársaság Budapesten.
3. A bükki czukorgyár.
10
4. A magyar len- és kenderipar részvénytársaság Szegeden.
5. Az első magyar posztó- és gyapjuáru-gyár részvénytársaság
Beszterczebányán.
6. A kir. orsz. szab. pamutszövő- és fonógyár Dugaresán.
7. Kellermann Benő ur Fiúméban.
E gyűjtemények értéke nem annyira pénzértékükben, mint abban rejlik, hogy pénzen nem is kaphatók, az áruisme és technológia sikeres tanításához pedig nélkülözhetlenek és valóban elismerésre méltó azon nagy gond, melyet az adományozó czégek a gyűjtemények ki- és összeállítására fordítottak.
A gyűjtemények részletezése a »Tanszerek* áruismei részének »különféle gyűjtemények* cz. f, g, h, j, 1, m, n és o rovataiban található.
Mindezen jótevőknek e helyen is köszönetünket nyilvánítjuk.
IV. Az ösztöndijas tanulók kimutatása.
Alapító, illót, adományozó Ösztöndijas Osztály Összeg
A) Alapítványok.
1—2 Izr. hitközs. (Neumanné Mandl Margit el. 2 4 —
Weisz J.-féle alap.) Weltner Kálmán „ 2 4 . —
3—4 Kunli Lipót (Eichberg Récsei Samu polg. 1 4 —
Adolf-féle alap.) Steiner Ignácz „ 2 4 —
5—6 Fischl Pál Pfeifer Gizella el. 3 3 90
Mannheim Béla polg. 1 3 90
7—10. Grünhut Szábin Schreiber Gizella el. 2 4 37
Maschanzker Ilona „ 4- 4 37
Hamburger Izabella 6 4 M8
Deutsch Lina » e 4 38
11—12 dr. Blau Simon Schreiber Hermina „ 3 4 —
Boszkovitz Ernő 4 4 —
13—14 Pollák Ármin Frommer Sándor „ 3 3 —
Helfi Olga 3 -—
15. Rosenfeld Sándor Komlóssi Sándor „ 1 3 —
10. Neufeld Bernát Pollák Rezső , 3 3 —-
17—18. Löwy Efraim Löwy József kei- 1 3 85
Sommer József „ 3 3 85
19. Tachauer S. L. Schwarz Pál „ 2 5 25
B) Adakozások.
20—21. N.K. Keresked. Tes- Löwy Vilmos ker. 2 10 ■—
tület Müller Jenő „ 3 10 —
22—23. NK. Takarékpénzt. Stettler Samu polg. 4 10 —
Weisz Bódog ker. 4 10 —
24—25. Talmud-Thóra egyl. Krausz Ignácz polg. 3 1 arany
Krausz Zsigmond 4 it 1 1 arany
26. Főt. dr. Neumann Ede Kohn Alb. (hittan) ker. 2 5 —
27. Kárpáti Manó Morvái J. (magy. ny.) „ 3 5 —
28. dr. Villányi Henrik Strausz L. (franzia ny.) 1 polg. 3 2 —
29. Rosenberg József Blauhorn Emil 5 —
30. Gstettner Vilmos Sternberg Imre „ 1 5 —
31 Rosenberg Richárd Friedmann Zsigmond el. 2 2 —
32. Guth Arnold Spitzer Jenő „ 1 2 —
V. Tanszerek.
A jelentésünkbon említett oknál fogva következőkben adjuk tanszereink
teljes leltárát.
Elemi iskola.
1. Szemléleti oktatás.
1. Szemléleti képek (áll. ki-
adás) 1—4. száll. . . írt 23-40
2. Specter—Pfeifer, 3 mese szemléltetése (utas és pacsirta, ló és veréb,
a madárfészek) . . . „ 2.80
3. Tempsky-Fuchs, szemléleti
képek, 21 drb. . . . „ 2.—
11. Nyelvoktatás.
1. Müller, héber fali olvasó
táblák 2 pld.....frt 4.—
2. Gööz-Schön-Trájtler, ma-
gyar fali o!v. táblák. 2 p. „ 6 —
3. Léderer, német fali olv.
táblák 2 pld.....„ 4.80
III. Számtan.
1. Orosz számoló gép, 2 pld frt 10.—
2. Orosz jivitott számoló
gép.......„ 10.50
3. Méter-készülék, 2 pld. . „ 7.—
IV. Földrajz.
1. Gönczy-Kogutovicz, Zalamegye tali térképe 2 p. frt 12.—
2. Kogutovicz, Magyarország
fali térképe 2 pld. . . frt 9.50
3. Gönczy-Bergbaus, azoszlr.
magyar monarchia fali térképe....... 4.4\')
4. Gönczy-Berghaus, Európa,
Ázsia, Afrika, Ejszak-és Dél Amerika, Ausztrália f. t.....„ 26.80
5. Földgömb, 23"/m átm. . „ 7.9(1
V. Természetrajz.*)
1. Kundrát-Streicher, Az emberi test boncztana (5 színezett tábla). . . „ 7.50
VI. Ének.
1. 1 drb. hegedű .... frt 5.50
2. Kirnberger, hangjugytáb-
lák, 12 drb.....„ 6.—
VII. Kézimunka. 1. Varrógép.....frt 45.—
Polgári iskola.
I Földrajz.
1. Gönczy-Borghaus, Magyar-
ország, az osztr.-m birodalom, Európa, Ázsia. Afrika, Éjszak- és Dél-Amerika, Ausztrália tali térképe......frt 35 55
2. Kozenn, féltekék . . . n 2.50 3 Jausz, csillagászati térk, „ 6.—
4. Kiepert H., Graeciae An-
tiquae......„ 6 60
5. Kompén A , Imperium
Rominam...... 6.—
6. Gönczy—Bergh. Az öt föld-
rész tali térképe . . frt 2.—
7. Gönczy--Felkl., Földgömb
23 cm. átmérőjű egész délkörrel......» 7.90
8. Tellurium ...... 15.—
9. Hirt, Gengr. Bildertafeln . „ 5.57
11. Természetrajz.
a) Könyvek.
1. Schubort, az állatország
természetrajza 3 kötet, „ 5. —
*) A természettudományi oktatásnál az elemi iskolának a polgári és kü\'épker. iskola tanszerei állanak rendelkezésére.
Í3
2. Űr. Ahles, die wichtígsteu
Handelspflanzen in Wort
u. Bild......frt 3.10
3. SchubertBorbás, a növé-
nyek te.mészetrajza . . „ 9.—
4. Lorinser, dia wichtigsten
essbaivn und giftigen
Schwámme...... 3.—
5. Universa História Zoo-
logia.......„ —.50
r) Ásványtani tárgyak.
1) 8 drb. fehér márvány. 2) 7 dib fekete márvány 3) 6 db. vörös márvány, 4) 4 db. mészkő, 5) 3 db. cseppkő, G 2 db. lithografui kő. 7) 1 db. ame-thist, 8) 2 db. quarcz 9) 2 db. faopál, 10) 5 db. quarcz, 11) 1 db. mármarosi gyémánt, 12) 3 db. szalonnakö, 13) 1 db. fekete quarcz, 14) 1 db. tajtkö, 15) 1 db. utánzott achat, 16) 1 db. topáz, 17) 1 db. aranytopáz, 18) 1 db. köszörült ametliyst, 19) 1 db. köszörült jáspis, 20) 4 db. köszörült lab-rador, 21) 4 db. köszörült csikós karneol, 22) 1 db. ser-penin, 23) 1 db. tajtkő, 24) 1 db. alaba»t:om. 25) 1 db. öntött gipsz, 26) 5 db pyrit, 27) 1 db. gphalerit., 28) 2 db. kiistályos réz, 29) 1 db. kövesült fa, 30) 1 db. galenit, 31) 1 db salak, 32)2 db. hor-zsakő, 33) 1 db. kösókristály, 34) 1 db. borostyánkő, 35) 1 db. fekete szén, 36) 6 db. csillám, 37) 3 db. quarczos csillám, 38) 4 db. homokkő, 39) 1 db. obsidián, 40) 3 db. trachyt, 41) 4 db. " gránit, 42) 2 db. conglonierat, 43) 1 db. mesterséges kőzet, 44) 1 db. izlandipát, 45) 1 db. tehér márvány. 46) 1 db. quarcz. 47) 1 db. cseppkő, 48) 1 db. calcit, 49) 1 db. vörös márvány, 50) 1 db. mészkő, 51) 1 db. márga, 52) 1 db. dolomit, 53) 1 db. calcit, E4) 1 db. cseppkő
55) 1 db. réteges mészkő, 56) 1 db. agyag, 57) 1 db. márga, 58) 1 db. mésztufa, 59) 1 db. baryt, 60)1 db. alabastrom, 61) 1 db. stilbit, 62) 1 db. csillám, 63) 1 db. galenit, 64) 1 db. antimonit. 65) 1 db. malachit, 66) 1 db liaematit, 67) 1 (lb. sphalaerit, 68) 1 db. magnetit, 69) pyrit 70) 1 db. realgar, 71) 1 db. anripigment, 72) 1 db. realger, 73) 3 db. vasércz, 74) 1 db. vasércz, 75) 1 db. antraci.li, 7(i) 1 db. koksz, 77) 1 db. kőzet granat krislályokkal, 78) 1 db. trachyt 79) 1 db. küvesült csiga, 80)
1 db. amethyst, 81) 1 db. quarcz, nagy kristály, 82) 1 db. achat, 83) 1 db. quarcz, 84) 1 db. alaktalan quarcz, 85)
2 db. türkis, 86) 1 db. faopál, 87) 1 db. megkövesült fa, 88—91) 7 db. kristályminta papírból, 95) 1 db. obsidian, 96) 1 db, markasit, 97) 1 db. ai.timonit, 98-99) 2 db. calcit kristályos. 100; 1 db. baryt,
101 1 db. vörös kréta. ... frt 10.—
c) 100 drb. ásvány .szekrény-
ben .......frt 6.—
d) 31 drb. kristályminta fá-
ból......... 4. -
c) Növénytani tárgyak.
1. Arnold, ehető és mérges
gombák gyps utánzata
31 drb.......frt 12 —
2. Növénygyűjtemény . . . „ 3.—
3 „ . . , „ 1-
d) Állattani tárgyak.
1. Madárfészek-gyüjtemény,
szekrénybon .... frt 5.—
2. Rovargyüjtemény 12 péld. „ —.50
3. „ 73 ,, „ 1.50
4. „ 116 „ „ 2.-
5. Lepkegyüjtem, 16 ,, „ —.50
6. 46 drb. kagyló . ... „ 3.—
7. 51 „ csiga......2.50
14
Középkereskedelmi iskola.
8. 10 drb. szivacs, alapkő-
vel....... frt 1.—
9. 10 drb. kövestilt kagyló
és csiga....... 1.—
10. 1 drb. tnbipora és 1 drb
fnngi»......„ —.20
11. Borszesz praeparatumok :
a) denevér, b) 3 darab kigyó, c) 4 drb. gyik, d) béka, e) 3 db. gőte
f) 1 drb. varangybéka,
g) 2 „ gyik . . . „ 6. -
12. 1 drb. móknsbör..... 1.—
13. 2 „ tengeri csikó . . „ —.30
14. 3 „ fehér korall..... 1.—
15. 2 „ strucztoll, 4 db. fá-
czántoll....... 1.—
16. tengeri rák...... —.30
17. 1 drb. liattyuprém . . „ 1.—
18. 1 „ mágnespatkó . . „ —.50 E csoporthoz ajándékokkal járultak a
következő tanulók: Weiller Zoltán, St finer lgnácz, Burger Arnold, Nádor Lipót polg. isk. tanulók, A természettani oktatásnál a polgári iskola a középker. isk taneszközeithasználja
III. Rajzoktatás.
1. Szemlér Mihály, elemi rajz-
lapok 8 füz\':t á 12 lap. fit 4 30
2. Yidéky J., Módszeres rajz-
iskola I. r. 39 1. 4 füzet
II. rész 20 lap 2 füzst
III. „ 80 „ 8 ,, „ 13 80
3. Maszák Hugó., Útmutató
az elemi rajzoktatásban: I. Vezérkönyv. II. Falitáblák 24 1. III. Kézimin. 4. f. á 32 1. . . . 4.38
4. Weinberger Alajos., A raj-
zolás elemei hálózatban 13 füzet 130 1. Gyakorlati raizminták 60 lap ,, 3.50
5. Hänselmann J. Modernt)
Zeiclienschule. 6 füzet á 60 lap.....frt 2 10
6. Hänselmann J.: Agenda
lür Zeichenlehrer. 3 füset (kötve) 102 lap . . . ,, 2.70
7. Landau Alajos : Arányok
szerinti rajzolás. I. rész 2 füzet, á 12 lap . . fit 1.60
8. Koppmann J. H. C : Fi-
guren-Zeichnen 5.ik füzet =10 lap .... 3
9. Fellner-Steigl : Schule des
Freihandzeichnens. 7 füzet egybe kötve, 8-ik füzet külön = 28 lap „ 8.Í-0
10. Koppmann: Figuren-Zeich-
nen, 6-ik füzet 8 lap „ 3 —
11. Taubinger : Studienköpfe
20. lap......„ 6. —
12. Gypsöntvények (a budai
paedagógiumból): 78. 79. 80, 81, 84, 91,307,502 szám......... 8.,•Hl
13. Váradi Szilád, Fali min-
ták az elemi ¡-zabadkézi és ékitményes rajzoláshoz közép-, polgári és ipari iskolák számára 92 lap........32. -
IV. Mennyiséytan.
1. 34 db. mértani test a mér-
tan tanításához . , , „ 5 --
2. 2 db. vonalzó . . . . „ 4. —
3. 1 körző......., — .91
V. Tornatanitás.
1. drb. dob réztesttel és szíjjal ........„ 15.—
VI. Ének. 1. drb, hegedű....... 5.50
1. I öld rajz.
1. Kogutovicz : Magyarország
fali térképe .... frt 4,75
2. Kogutovicz: Európa fali
térképe....... 4.40
3. Kogutovicz : Afrika f. t. . „ 4.40 4 Gönczy-Bergbaus: .Ázsia
fali térképé.....,4 40
5. Gönczy-Berghaus : É-zak-
Amerika fali térképe . , 4.40
6. Gönczy-Berghaus : Dél-
Amerika fali térképe . frt 4 10
7. Gönczy-Berghaus: Ausztrá-
lia fali térképe . . . „ 4 10
8. Helmár Ágost : Magyar-
ország történeti f. t. . ., 5.—
15
á\'. Gönczy-Bergliaús: Áz oszír.
m. monarchia f. t. . . „ 4.60 10 Element J. Az o. m. monarchia ker. f. t. . . „ 5.— M. Gönczy-Berghaus : 1 drb. földgömb 32 cm. átmérőjű........frt 10.—
II. Mennyiségtan.
1. 1 drb. körző . . . . „ —.90
2. 1 „ vonalzó ....,, 2. —
III. Természettan.
a) Az általános tulajdonságok kimutatásához.
1. Higanysajtó.....„ 2.50
2. Függő-ón.........—.30
h) Szilárd testek nyugtanához.
2. Snlypont idom 8 drb . . frt 3.20
2. Archimedes féle csigasor , 3.50 9. Közönséges csigasor sulyokkal. (Ez s az előbbi
egy állványon) . . . „ 2.—
4. Csigák, 4 drb.......2.—
5. Emeltyű állványon . . ,. 2.50
6. Erők egyenközénye . . ,, 5.—
7. Lejtő sik fokivvel, . . „ 2.50
8. Tizedes mérleg-minta fá-
ból .........7 —
9. Hengerkerék.......5.50
10. Éle» csavar-minta . . . ,, —.60
11. Lapos „ „ . . . „ 1.—
12. Centrifugaigép 5 mellékké-
szülékksl...... 35.—
13. Mérleg súlyokkal.....12.90
e) Hignyugtanhoz.
1. Közlekedő csövek állvá-
nyon ..-....„ 2. —
2. Szökőkút (megbajlitott töl-
csér) .......„ — 50
2. Sürmérö, 2 drb á 80 kr. „ 1.6)
4. Hignyugtani mérleg az
Archimedes-íéle törvény kimutatátára . . . . „ 3 —
5. Hajcíő........ - 05
6. Készülék a nyomás egyen-
letes terjedésének kimutatására ....... 3.—
7. Készülék a felfelé való
nyomás kimutatására . „ 2.—
8. Brahnn-sajtó üvegminta „ 2.—
9. Segner-kerék.......1.80
d) Lignyugtanhoz.
1. Légszivattyú .... frt 22.—
2. Szivornya.....„ —.25
3. Szögszivornya . . . . „ — .20
4. Escső..........2.—
5. Magdeburgi félgömbök . „ 10.—
6. Higanycső.....„ 4.50
7. Légsúlymérő.....„ 3 60
8. Fecskendő......„ — .20
9. Nyomókat emelő szivattyú „ 2.50
10. Közönséges kut üvegből . ,, 1.50
11. Heron-labda .-...„ 250
e) Légmoztanlioz.
1. Weber-féle gőzgép minta „ 12.—
2. Kis gőzgép-minta . . . „ 2 —
f) Hötanhoz.
1. Hőmérő 2 drb. 90 kr.,
60 kr. ....... 1.60
2 Ingeuhous készülék . . „ 5.—
g) Fénytanhoz.
1. Domború lencse. . . . „ — .70
2. Homorú „ . . . „ 1.—
3. Fénytörő hasáb korona-
üVdgből........3.50
4. Fénytörő hasáb flintüveg-
ből.........6.—
5. Caleidoszkop . . . , „ 3.50
6. Acromaticus lencse . . „ 3.—
7. Turmalin-fogó. . . . . „ 8.—
8. Távcső minta 3 drb . . „ 10 —
9. Kettős-pát. (Romb.) . . „ 10.—
10. Az emberi szem mint\'ja frt 7 20
li) Hangtanlioz.
1. Hangvilla 2 db. . . . „ 10.—
2. „ C állványoa . „ 8.—
3. Polychord........15.—
4 Li^sajous készüléke . . „ 28.—
i) Delejcsségliez.
1. Delejkő, természetes . . „ 1.—
2. Dclejpálcza.......1.50
3. Delejpatkó horgonynyal . „ —.80
4. El- és lehajtási tű ... „ 15.—
j) Dörzsvillanyossághoz.
1. Üvegrúd 2 db. á 60 kr. frt 1 20
2 Villanyos kettős inga . . „ 1.60
18
3. Wintergép gyürü-, szikra-
liuzó- és kisiitövel . . frt 18.50
4. Harangjáték .......3 50
5. Elektioplior . ... „ 5.50
6. Leydení palaczk . . . „ 2.—
7. Franklin-tábla . . . . „ 2.50
8 Elekiroscop.....„ —.80
9. I\'ecsétviasz-pálcza . . . „ —.8 )
10. Teljes készülék a villa-
mos alapkisérletekhez „ 11.50
11. Faraday-sapka . ... „ 3 50
12. Megosztási készülék Ries*
sz..........10.50
13. Cnlomb -készülék eltávo-
lítható félgömbökkel . „ 9.50
14. Villanyos golyótáncz . . „ 2.—
15. Szigetelő zsámoly . . . „ 3.—
kJ Galvanismushoz.
1. Grenet félő telep . . . „ 3.50
2. Galvanoplastikai készülék
Jacobi szorint , . . „ 2 60
3. Rumkorfszikrainditó kicsi „ 9 —
4. Geiszler-féle cső 6 db
á 1 frt......„ G.—
5. Bevezetési készülék Neef-
féle kalapácsosai . . „ 5. —
6. Forgató készülék . . . „ 12 —
7. Telephon........6.—
8. llikropbon.....„ 1.60
9. Tütáviró irány változtató-
val .........6.—
10. Vezttö sodronyok . . . „ 3 —
11. Leclanché-elom . . . . „ 1,00
12. Stöhrer villanyfény sza-
bályozó ........33 —
13. Széncsncsok.....„ 2. —
14. Hövillanyláncz . ... „ 550
15. Villanysokszorozó Nobili
szerint.......18 —
1V. Vegytan a) K é s z ü t é k <• /.-. Az 1892/3. tanév előtti szerzemények ;
1. Faállvány bureltáknak . frt 1 50
2. 20 db. üvegcső . . . , —.40
3. 2 db. tölcsér szűrésre . ,, —.3)
4. 4 db. biztosító tölcsér . ,, —.32 6. 1 ,, Bunsen-féle szénsav meghatározó . . . „ —.60
6. 1 db. kigyócsöves hűtő . „ 1.20
7. 1 „ vizfelbontó készülék ,, —.6 )
Ö. 2 „ üvcgcsapos bnrclta frt 3-
9. 15 ,, köszörült dugós rea-
gens üveg ....,„ 2 25
10. 2 db. porczellán csésze . ,, —.30
11. 3 ,, porczellán tégely . „ —.45
12. 1 ,, porczellán dörzs-
oésze......„ 1.—
13. l db. főző henger-üveg . „ —.20
14. 4 „ retorta ....,, 1.20
15. 1 ,, vízfürdő, bádogból. ,, —.60
16. 1 ,, hid a pneumatikus
kádhoz........ —.15
17. 3 db. Woulf féle paluezk ,, —.75
18 15 db. kaucsuk dugó . „ -.30
19. 1 ., barometer cső üres „ — .61
frt 1 ü.70
1892/3-i szerzemények :
1. \'/4 kg. üvegpálcza . . frt —.25
2. 2 db matt üveg lemez . ., — .43
3. G , porczellán csésze. „ 2.05
4. 1 „ dugaszkés . , . „ —.85
5. 2 „ pipetta .... „ —.45
6. 3 ,, tölcsér .... ,, — .53
7. 1 koncz szürő.i-papiros . ,, —.50
8. 1 db. clilorcalcinm cső . „ —.12
9. 1 ,, ang. szerkezetű
durranó-gáz-csup . . ,, 13.5 )
10. 1 db egyenes üv. g csap „ 1.10
11. 1 „ hajlított ,, „ „ 1.30
12. 2 „ Gay-Lussacburetta , 4.40
13. 1 „ Fresenius féle szá-
1 70
14 2 db. vegyi hőmérő . , „ 5. —
15. 1 „ higany kád porczcl-
lánból......„ 1.10
16. 1 db. választó-tölcsér csap
pal........ 1.80
17. 1 db. szaru-kanál . . . „ —.50
18. 1 db. Berzelius lámpa,
complet ...... 8.—
19. 1 db. vízfürdő rézből . ,, 3-
20. 5 ,, sodrony háromszög , —.27
21. 1 „ sodrony háló . . ,. — .22
22. 1 „ tégelyfogó, vasb31 • ,, -.65
23. 15 „ porczellán tégely . ,, 3.40
24. 10 „ Hess-tégely . . . , ].-
25. 2 „ vas „ . . . „ 1.20
26. 2 ., homokfürdő . . . ,, -.60
27. 6 „ főzőlombik . . . ., 1.12
28. 8 ,, szedőlombik . . . „ 1 66
29. l ,. üvegkád ....,, 530
30. 1 „ hid a kádho! . . ,, -.50
17
31. 4 db. üveghenger . . .frt —.92
32. 1 „ üvegbura . . . . „ —.80 í!3. 4 kg. thuringiai üvegcső. ,, 6.—
34. 1 kg. káli ..... 1.50
35. 1 db. szorító csap . . ,, —.25
36. 6 „ dugófuró rézből . . „ 2.—
37. 1 „ „ élesitő . . ., 1.40
38. 4 „ ráspoly ......1.80
39. 1 ,, gázfejlesztő palac/.k. „ —.35
40. 1 „ fúvócső, 2 éreny-
hegygyel....... 1.85
41. 1 db. kanál,hosszú nyéllel „ —.25
42. 100 db. eprouvetta . . „ 5.—
43. 5 „ óraüveg . . . „ —.40
44. */4 kg. legfinomabb kau-
csukcsö......., 4.50
45. >li kg. közönségos kan-
csukcső....... 2.—
46. 1 db. kobaltüveg . . . „ —.10
47. 6 iv lakmuspapir . . . „ —.30 43. 10 db. órarugó . ... „ —.50
49. 1 sorozat hengerüveg . „ 2,9)
50. ICO db. finom parafadugó ., 2.—
51. 1 db. Liebig hűtő . . . ,, 2.—
52. 1 „ aczélmozsár . . . „ 2.— 63. 6 „ forrasztószén . . . ., —.30
54. 1 „ teljes Bunsenállvány „ 1150
55. 1 ,, porczellán mozsár . ,, 1.—
56. 1 ,, eprouvetta állvány . ,. —.70
57. 1 „ patent ligroín fuvó-
lámpa........ 16,—
58. 1 db. vizedény bádogból. „ 1.80
59. 1 „ delejpatkó . . . „ 1.—
60. 100 gr. horz^ő . . . „ —.15
61. 3 iv smirgelpapir . . . „ — .24
62. 1 db. kaucsukballon . . ,, 1.20
63. 2 „ üveggazometer fém-
foglalattal ... . „24.-64 1 „ tégely fogó aczélból „ 1 50 65. 1 „ aspir&tor, Liebig-
féle ...-..„ 3 — 66 1 „ borszesz lámpa. . „ —.50
67. 1 „ olló .......1.20
63. 1 ,, íémmetsző, harapófogó ......... 1-80
69. 1 db. spiritnslámpa, bádog „ 1.20
70. 1 areometer.....,, 1.—
71. 3 spirituslámpa . . . ,, 1.35 72 2C0 epronvetti......5.50
73. 3 fúvócső........ 6.—
74. 1 Nicolson areometer . „ 2.50
75. 24 főzőhengerüveg . . frt 6.60
76. 10 lombik gömbölyű fe-
nék........„ 1.80
77. 10 lombik lapos fanékkol ,, 1.50
78. 18 porczelláncsésze . . „ 3.54
79. 3 Bessemer aczéltégely . „ 1.05
80. 12. craüveg.....„ —.30
81. 1 kg. üvegcső (nehezen
ömlő).........1.40
82. Woulf palaczk ...... 2.10
83. 12 reagens üveg... „ 3.24
84. 1 vasállvány.....,, 2.50
rö. 2. tartó (vasállványhoz) „ 2.40
86. 3 tölcsér (üveg).....—.26
87. 24 szén a fúvócsőhöz . „ 1. —
88. 1 üvegharang dugóval . ,, —.90
89. 1 próbakő........1.50
90 2 platinszivacs . . . . „ —.60 91. mikroskop, objectiv, 3, 6,
8 oculár II, III, V.
50-1000-szer nagy . ,, ICO.-
b) Anyagok.
1892/3. évi szerzemények :
1. 4 kg. Acidum sulfuric.
puriss......11. 2.10
2. 3 kg. Acidum hydrochlo-
ric puriss.....„1.80
3. 2 kg. Acidum nitricum
puris.......„1.40
4. x/4 kg. Ammonium nitro-
sum solut...... l.tiO
5. \'/.i kg. Phosphorus in ba-
cillis.......„1.60
6. 2C0 gr. Bromum ... „ 1 30
7. \'/a kg. Acidum acotic pu-
riss. glac........ — 75
8. 3 Ammonium hydr. oldat ,, 1.S0
9. 1 kg. Liquor Natrii sili-
cic. pur......„ — .65
10. »/a kg. Alcohol absolut . „ 1.20
11. 1 „ Aether......1.20
12. 1 ,, Oleum therebin-
thinae......„ 1 20
13. 1 kg Carbonium sulfu-
ratum ...... „ — .80
14. 2 gr. vékony platinlemez „ 4 —
15. 100 gr. tiszta lakmus . 1.80
16. Acidum chromic \'/« kg- • » —
17. ili kg. Acidum salic.
pnris......£0 „ —.45
18
18. Va kg Natr. hydrio. pu-
rum IT. alls. dep. . . M 1.65
19. 1 kg. Kalium cliloric
purisa crist.....„1.80
20. 2 kg. Kalium nitric puris
crist............1.—
21. 7a kg. Calcium chlorat.
pur. fus. alb. grau. . . „2.—
22. V« kg. Hydrargyrumbi-
chlorat purum. . . . „ 1.65
23. 7, kg. Ammonium chlorat
puriss........—.50
24. 1 kg. folyópát (ásv.) . „ —.30
25. 100 gr. Kalium jódat pu-
riss.........3 50
26 ÍOO gr. Kalium jodicum „ 4.50
27 1 kg. Natrium chlorat pu-
riss .......„ 3 20
28 ili kg. Natrium sulfuric
puriss, sicc.......—.25
29 100 gr, Ammon. molybdä-
nic. pur..........—.90
30. 1 kg. Cuprum sulfuric
puriss ..•...„ 1.20
31. 1 kg. Ferrum sulfuric
oxidul puriss.......—.30
32. \'Ii kg. Zincumchlorat pur
sicc..........—.50
33. 25 gr. Argentum nitric.
pur. sicc........2.75
34 7« kg. Hydrarg. sulfuric
oxida. neutr........1.40
35 V4 kg. Hydrarg. nitric.
oxida neutr........1.75
36. \'/* kg- Kaliumchromic, puriss........„ —.65
3\\ 1 kg. Ferrum sulfurât (lemezek) ......., —.40
38. i/i kg. Hydrarg sulfurât
rubr..........190
39. y4 kg. Arsenicum sul-
furât ....,..„ 3.— 40 \'/í tg- Natrium sulfurât
(mono) pur . . . . „ —.35 41. 7a tg. Hydrar. oxidat
flav........„ 3.95
43, 1 kg. Bamako 8570 (ás-
vány) . ...... —.50
43- 71. kg. Plumbum oxidat
puriss.......„ 1.—
44. \'/-t kg. Cuprum oxidat pur
leve..........1.15
45. \'¡t kg. Natrium biboracic.
puriss ...... M —.40
46. llt kg. Amnon nitric pur
fus.........—.70
47. 7< kg. Natrium sulfuros
pur. cryst....... —.30
43. \'/< kg. Cuprum bichlorat.,
puriss....... —.50
49. Y« kg- Kalium cyanat pur.
fas. 97% *....... 1,45
50. l/t kg. Nátrium phospho-
ric .....,..,, — 55
51. 100 gr. Cobaltum nitricnm „ 2.50
52. 71 kg. Mauganum sulfu-
ric. crys........ — 60
53. kg, Niccolum sulfuric
bur........ —.65
54 2 kg. Zincum granulat.
depur......... 3. —
55 \'/« kg. Phosphorus amor-
phus.......... 2.—
56. \'/« Stibium raetallie . . „ —.45
57. 100 gr. Jodum resubli-
matnm......„ 3 50
58. 1 kg. Hydrarg. puriss. . „ 8.—
59. 2 gr. platina-huzal. . . „ 3.60
60. V4 kg. Natrium fém . . „ 2 75
61. 25 gr. Kalium „ . . ,. 3 —
62. 10 gr. Magnesium szalag „ —.80
63. Vs kg. Arsenicum fém . „ —.60 64 V4 kg. Kalium carbonic.
puriss........ —.45
65. 74 kg, Kalium chlorat „ —.10
66. 1/i kg. Natrium nitric . „ —25
67. \'\'/4 Ferrum chlorat. purum „ —.40 63. 1/i kg. Staunum chlorat
puriss........ — 45
69. V4 kg. Stibium sulfurat.
aurant........—.75
70. 7a kg. Carbó ossium pur.
humid........ —80
71. Va gr- Kalium tartaric.
pur. cryst....... 2 —
72. 74 kg. Acidnm tannicum
purum....... 1.—
73. \'/4 kg, Plumbum acetic
(ribas....... 1.90
74. 74 kg. Ferrid kálium cya-
nat ........ 1.25
75. 68 drb. köszörült dugós
iiveg . ........ 33.30
M. 142.—
19
76. I liter bensín .... frt. —.60
77. 1 „ ligroin ......—.30
76. 1 „ borszesz denaturált „ —.30
79. arany. . . . . „ —.78
80. 1 iv staniol-lemez . . ., —.10
81. 2 kg. Aoidum sulfuric.
fumans.........—.60
82. 1 kg. Acidum nitric nitros ,, 1.—
83. 2 kg. Natrium carbonie.
cryst..........— .70
84. »/a kg. Plumbum metall „ —.25
85. 250 gr. Stannum „ ,, —.38
86. 10 gr. Argentum „ ,. 1.15
87. 25 gr. Argjutumuitri cum „ 1.50
88. 250 gr. Barium chloratum „ —.20
89. 1 kg. Forrum pulv, . . „ —.80
90. 100 kg. Cuprum limatum „ —.40
91. 250 kg. Ferrum scsqui-
cbloratum ..\'..,, —.25
92. 1 kg. Hydrargyrum me-
tall..........2.80
93. 250 gr. Zincum pulv. . „ —.18
94. 1 gr. Aranysodrony . . „ 2.—
frt. 14,H9
Dugós üvegek .... ,, 2.58
frt. 16.87
Á r u i s m e.
1. Eszközök.
frt
,80 .45
1. 1 pincette .....
2. 3 tü a mikroskophoz . .
3. 86 drb. köszörült dugós
üveg á 15 kr . . . „ 12 90 frt 14.15
II. Anyagok.
a) Élvezeti czikkek és fűszerek.
1. 5 (éle kávé, 2. 5 féle téa, 3. cacaó, 4. 4 féle nyers rizs, 5. 5 féle hántolt rizs,
6. narcis-virág 7. cocusdió (3 drb). 8. sáf-rán, 9 flores calendulae, 10. csillagos ánizs, 11. 2 féle gyömbér, 12. fekete-bors. 13. fehér-bors, 14 hosszu-bors, 15. szegfűszeg, 16. ánizs 17. fahéj, 18. cassiafa, 19. vanília, 20. baróka-bogyó.
frt 1.80
b) Gyógy és illatszerek.
1. manna, 2. semen cinae, 3. radix ca lami, 4. fügegyökér, 5. cukorsirup, 6 burgonyasirup, 7. sulfur chinin 8. Töm jén, 9. ibolyavirág essentia, 10. kömény olaj, 11. Quassia-fa, 12. semen lycopod
frt -.50
c) Magvak.
1. Buza, 2. 2 féle árpa, 3. rozs, 4. 2 féle zab, 5. 2 féle tengeri, 6. pohánka,
7. durrah, 8. 4 féle lóhere, 9. 2 féle bükköny. 10. cs»ba ír, 11. Csibe-húr 12. 4 féle cirok, 13. 2 féle keivp, 14. 2 féle baltacim, 15. 2 féle lucerna, 16. 3 féle lupimus,, 17. spa tium, 18. muhar, 9. ag-
rostis 20. 4 féle perje, 2i. rozsnok, 22. plilenm. 23. glyceria, 24. phalaris 25. to-rackfü, 26. 2 féle Fe ,tuca, 27. alepecu-rus, 28. anthoxantum, 29. dactylis, 30. Mauthner-féle maglevél, 31. szegfű, 32, 2 féle saláta, 33. 2 féle retek, 34. 4 féle takarmányrépa, 85. káposzta, 36. 4 féle repcze, 37. kalarábi, 38. kelkáposzta, 39. köménymag, 40. zeller, 41. 2 féle sárgarépa, 42. czéklarépa, 43. cznkorrépa, 44. pasternak, 45. petrezselyem, 46. vöröshagyma, 47. paprika, 48.3 féle tök. 49. 2 féle napraforgó 50. 4 féle borsó, 51. paradicsom, 52. 2 féle len, 53. kender, 54. mák, 55. laboda, 56. spárga, 57. zsá-zsa, 58. penicillaria. 59 trigonella.
frt 15.—
d) Olajok és zsirok.
1. Lenolaj, 2. gépolaj, 3. terpentinolaj, 4. olivolaj, 5. lecci-tápolaj, 6. aixi olaj, 7. keserű mandola olaj, 8. szarvasagancs olaj, 9. glyMrin 10. halzsir.
frt 1.20
e) Gyantafelék.
1. copal gummi, 2. tragant gummi, 3. dainar gummi, 4. gummi arabicum, 5. kámpfor, 6, asphalt.
frt -.20
f) Szövő anyagok.
1. 96 drb. festett szövet minta, 2. színárnyalatok fokozata tullön, 3. színárnyalatok fokozata vásznon, 4. zsákszövet,5. 1 mtr. bársony szallag, (1. 7 féle gyapja,
frt 2 60 2*
20
g) Technológiai készítményei-.
1. Viza-liólyag, 2. Sellnk, 3. 2 féle Gelatin (fehér és veres) 4. Collodium, 5. Kőszénkátrány, 6. Terpentin firniss, 7. Copal-lakk, 8. Vas-lakk, 9. Damar-lakk, 10. Lenolaj-firniss 11. Fehér-szurok, 12. Nyers borkő, 13. Buza-keményitő, 14. Aruyl-alkohol, 15. Préselt méz, 16. 5 doboz sugár-keményitő, 17. 22 csomag tábla keményítő, 18. 20 csomag fény keményítő, 19. í/2 kg. rizspor (poudre), 20 1 kg. S. liszt (abrakliszt) 21. 2 féle marha-abrak (korpa), 22. 3 drb. bambus-legyező, 23. 4 csomag paraffin, 24. 1 üveg nyers-paraffin, 25. Stearin, 26. Sárga-viasz 27. Asztalos enyv. 28. 3 féle Hidraulikus mész,
frt 5 30
h) Szerves festékek.
1. gummi-gutti, 2. cnrcuma-gyökér, 3. curcuma-por, 4. quercitron, 5. sárgafa, 6. indigó, 7. berlini kék, 8. lacmus, 9. berzsenfa, 10 berzsenfa-extractum, 11 fernambuk-fa, 12. santal-fa, 13. alcanna-gyökér, 14. analin-veres, 15. cochenilio, 16. grünspan, 17. gallns-aleppo
frt 1.70
i) Szerves vegyi készítmények.
1. acidum-tartaricum, 2. cremor tartari, 3. heresó, 4. acidum salycicum, 5. cárga-vérlugsó, 6. pikrin-sav, 7. nátrium acetat, 8. carbol-sav, frt —.70
j) Szervetlen festékek.
1. zinkfeliér, 2. 2 féle grafit, 3. 3 féle citromsárga, 4. 2 féle cliromzöld 5. kremsi fehér, 6. auripigment, 7. cinober, 8. hollandi ólomfehér, 9 minium, 10 2 féle sm alté. frt 1.20
k) Szervetlen sók.
1. salétrom, 2. borax, 3, glaubersó, 4. 2 féle timsó, 5. soda bicarbonicum, G. zink-gálicz, 7. keserü-só, 8. liigany-snlfat, 9. vas-gálicz, 10. rézgálicz, 11. ólom-nitrat, 12. annronium-nitra\', 13. salmíák, 14. kalium-snlfat, 15. kénsavas vasoxid, frt 1.50
I) Egyéb szervetlen vegyi készítmények.
1. antimonium crudum, 2. fazék-máz, 3. kova-sav, 4. vasoxyd, 5. véres-kén. 6. kénvirág. fst —.60
III. Különféle gyűjtemények.
a) Pamutgyüjtemény, . . . frt 5.—
b) 12 féle petroleum ... „ 5.—
c) 36 féle fa........5 —
d) 36 „ bőr .......2.-
e) Vasgyári és bányatermékek : 1. két féle coaks, 2. 3 drb. kőszén briquette, 3. 2 drb. dománi kőszén, 4. 4 drb. so-culi kőszén, 5. 1 drb. aninai kőszén, 6. 2 féle nyers vas, 7. salak, a magas kemencéből, 8. 2 féle töréspróba Martinvassal, 9. ugyanaz, öntött aczéllal, 10. 2 drb. chamotte-tégla, 11. 8 drb fagon-vas, 12. 1 drb. puddelvas, 13. 1 drb. puddel aczél, 14. 4 darab puddel salak, 15. 10 drb. vasércz, 16. 1 drb. trachit 17. 1 drb. kristály mészkő, 18. 1 drb. agya^ ? drb. aninai agyag pala.
frt. 10.—
/) Juta és juta készítmények. 1. nyers juta, 2. gyaratolt juta 3. nyújtott juta, 4. juta-fonál 1. sodrás. 5. juta fonál Vj, s/4, 1, 2, 3, 5, 7. sz 6. Schuss I minőség 4 \'/a 5 és 6. sz. 1T. minőség 2. 3. sz. 7. 1 liszt — 2 gabona, 1 szilva,
— 1 korpa, — 1 liszt-szállitmányi-, 1 bab,
— 1 ezukorzsák. 8. szalmazsák,- ésczu-korsajtoló szövetminták, 9. 5 csomó festett jutaszövet frt 10.—
g) Gummi és gummi készítmények:
L Nyers anyagok.
1. Nyersgummi, Madagaskarból, 2. nyers gummi Guineából, 3. nyers gummi Sene-gálbó), 4. nyers gummi Sierra Leonából 5. nyers gummi Bengálból, 6 Para, legf. anyag, 7. Guta percha 2 féle.
11. Félgyártmányok.
8. Nyers para tisztítva és megőrölve, 9. gummi megőrölve 10, Kikészített gu-ta-percha 11, Különféle kikészített gummi anyag, 12. Félig kikész. gnmmi, 13. Teljesen kikészített gummi 14. Gummi-zott asbestáruk anyaga.
III. Kész gyártmányok. 15. Finom veres tömlő gyapott betéttel 16. I. minőségű tömlő gőzvezetéshez,
17. legf. para tömlő savak vezetéséhez,
18. csigatömlő aczélsodrony betéttel, 19.
21
közönséges lemez rézsodrony betéttel, 20. ebonit, magasfokon vulkanizálva 21. 6 drb. szőnyeg minta, 22. Kiilöníéle gyűrű, 23. Kétféle vászonba burkolt zsinór, 24. Asbest zsinór, 25. 4-féle tömlős minta, 26. Grummi golyók frt 15.—
h) Czukoripari termeivények. 1. nyers lé a diffusióból, 2. hig lé szűrve 3, sűrített lé szűrve, 4. czukoranyag (Fűllmasse), 5. szörp, a másodtermelvény-he?, 6 szörp, a harmadtermelvényhez,
7. osmosált szörp, 8. osmosált nyers czu-kor, 9. büki nyers czukor I. term., 10. büki nyers czukor II. term , 11. büki nyers czukor 111. term, 12. farin, 13. meiis-julé, 14. centrifugáljulé; valamennyi csiszolt porüvegekben. frt 8.—
i) A farost és rongypapirgyái\'tásának fokozatai (8 üvegben) frt 8.—
j) Gyűjteménye a papírgyártási anyagoknak frt 4.— k) Arpa-köles gyűjtemény frt 2 — l) Len- és kendertermeivények.
I. Nyers anyagok. 1. nyers kenderkóró 2. áztatott ken-derkóró 3. egyszerű tört kender, 4. fonó kender 5. istrángkender, 6. \'/a morzsolt istrángkender 7. istrángkonder I. Oszt.,
8. istrángbörtli, 9. abriszbörtli, 10. rövid keuderbörtli, 11. nyers kender, kézzel tí-lolt, 12. ugyanaz II. oszt., 13. gereben-ezett spitz kender, 14. ugyanaz. I. oszt. 15. kócz.
II. Kész áruk.
1. nyers vitorlavásznak, 2. egyszorü-és tarka vitorla-vásznak bőröndöknek. 3 vízmentesen telitett takarók, vitorlavásznak, 4 drill ruliáknak és vászonle-pedöknek, 5. vitorlavászon drill zsákoknak, 6. csikós futó szövetek, 7. lenvásznak, 8. csikós redőszövetek frt 10.—
ni) Posztógyári termeloények.
I tavaszi és őszi posztók, 2. szür-posztók 3. egyenruházati posztók. 4. préselt végszürök 5. stiriai darócz posztók, 6. teveszőr-szövet, 7. teveszőr takarók 8. moltva takarók, 9. moutantakaró 10. lambergeni bordeaux, 11. simain-szürk i Jópokrócz, 12. simain-sziirke dupla, 13 szállítási takarók 14. koczkás pokróc«, 15. koczkás lópokrócz, 16. gunya-p;jk-rócz frt 15.—
II. 140 drb. különféle drb. szövet minta.
n) A pamutszövést és fonást egyes fokozataiban feltüntető gazdag és becses gyűjtemény szép üvegszekrényben.
frt 10.—
o) 1. Brazíliai Pich-Pín-fa vízi építményekhez.
2. Indiai nyers gyanta.
3. Tomas salakból készült phosliorliszt
(műtrágya)
4. Pliospat-vas (műtrágya),
5. Tengeri kagyló az indiai oczeánból.
5. Tengeri pók váza.
(Kelleriuann Benő uralomanya)
VI. Könyvtár.
a) Ifjusági könyvtár.
Ez évi beszerzések :
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20 21 22
23
24
Arany Jftuoü
Aesopus Bánli J. Benedek Klek Cox-Siraonyi <»uiü Mózes
(íriuim-llalász
Hoffmann J.
« «
Jókai Mór
Kisfaludy K. Olcsó könyvtár Tábori Róbert Történelmi könyvtár
A nagyidai czigányok Toldi estéje. Buda halála Murány ostroma Balladák
Tanulságos mesék Legszebb regefüzér Székely mesemondó Mythologia A vezér boszuja Kupa, a pogány vezér Vitézi becsület Gyermekmesék Anyai szeretet Elsárgult levelek Regék
-Szomorú napok A kétszarvú ember Bujdosó naplója Csataképek Tihamér 81, 67, 124 sz. A temesvári királybíró 1, 3, 15. sz
b) Tanári könyvtár.
A tanári könyvtár szaporodása utolsó kimutatásunk (1890) óta:
I. Nevelés, oktatás, bölcsészet.
108
109
110 111 112
113
114
Bacb-Eulenberg Bartalus István Dorts&k Gyula
Higkes, J. Ii. — IValdapfel Kiss Áron dr. M. k. vall. és közök t mi misztérium
Schulgesundheitslehre Magyar énekiskola A középisk. rcndtartás\'magyarázata Gymnasiumi tanítási terv Tanítók hibái Gyermekjáték-gyűjtemény A közoktatás állapotáról szóló XXI. és XXII. jelentése
23
115-118 Petrik Géza A Néptanítók Lapja repertóriuma.
119 Reáliskolai tauilási terv
120 SiatlimArj\' György Nemzeti állam és népoktatás
121 Tascliek Gyula A rajzoktatás módszere.
122 Uf\'er Ckristian Vorsohule der Paedagog. V. Ilerbart\'s
123 LévaiSuppan-Morlin Közoktatás I.
124 Szabó K. dr. A tanitók jogai és kötelességei.
SZAKLAPOK
125-127 l\'elsí Nép- és Polgárisko-
lai Közlöny 1891. 1892. 1893.
128 Hivatalos Közlöny 1893.
129 Izr. Tanügyi Értesitő 1893.
130 Keresked. Szakoktatás 1893.
131—134 Magyar Nyelv r 1890. 1891. 1892. 1893.
135 Magyar Paedagógla 1893
136-138 Magyar Paed. Szemle 1890. 1891. 1892.
139-142 Népnevelők Kapja 1890. 1891. 1892. 1893.
143-116 Néptanítók Lapja 1890. 1891. 1822. 1893.
147—149 Paedagogium 1890. 1891. 1892.
150 Zeitschrift f. Buclihaltung 1893.
151 „ f. Pkysik u. Cbemie 1893.
II Magyar és német nyelv és irodalom.
77 Albrecht János Német nyelvtan közép ós polg isk. sz
78 Balassa József Magyar olvasókönyv keresk. isk. rész.
II. kötet.
79-80 Boduár Zsigmond A magyar irodalom története I.
81 llokor József dr. Gyakorlati német nyelvtan
82 ltoros-Környei A magyar nemzeti irodalom története
i-3 ltudenz-Simonyi Az ugor nyelvek összehasonlító alakt
84 Barna Jónás Német nyelv-olvasó-könyv közép k.
isk. számára
85 Deutsck-Garai Német nyelv és olvasó-könyv
£6—87 Felsmann József Deutsches Lesebuch
88 . Gáti Győző A hivatás áldozata
89—91 Göőz-Tótk M. olvasók polg. íiuisk. részére.
92—94 Göőz-Póra-Tótli « « « leányisk. részére.
25 Gyulai Pál Értekezések a nyelv és széptudomá-
nyok köréből
96 Makai Emil Zsidó költők
97 Nóvák Sándor Magyar irálytan és olvasó-könyv plg.
iskolák részére
98 Simonyi Zsigmond Kis magyar nyelvtan
99 « Nyelvtudományi közlemények XVlll
kötet. 1. 2. 3.
100 « « Nyelvtudományi közlemények XXIV.
kötet. 1. 2. 3.
24
101 102
103
104
105 106 107 108-109
110 111 112 113
Schack Iiéla
« «
Szamota István
Szántó Kálmán dt.
« « «
Szinnyei József
« «
« « id. Szvoiényi József IVessely Ödön Virányi Iguncz
Magyar szöveg német fordításra Magy. nyelv, felsőbb oszt. részére Irály- és költészettan polg. isk. rész. Magy. irodalomtörténeti olvasókönyv Iskolai magy. nyelvtan Magyar olvasókönyv Magy. írók élete és munkái 1.11 köt. A magy. nemz. ít-od. rövid ismert. A Schlagli-féle magyar szójegyzék. Stilisztika polg. isk. számára Német olvasó és gyakorlókönyv
III. Biblia, héber tudományok.
61 || Dentscli Ifcnrik | llaftórák
52 \'j Spiegler Uyttző I A héberek bölcsészeiének története.
IV. Földrajz, utazások, történelem, élet- és korrajzok.
141 || Baróti-Cfcíinki Magyarország története.
145 -117 | Berecz Antal Földrajzi\' közlemények
149 j Díenes Péter Földrajz alsóf. keresk. iskol. szám.
150 Fr akii ót Viluios Mátyás király levelei
151 Gaál-Helmár Magyarország története
152 Hampel József Archaeologiai értesítő Xlll. köt. 1 — 5.
153—155 Horváth Mihály Magyarorsz. függetl. harcz. története
156—157 Hunfalvy-Schiieidcr Földrajz polg. leányiskolák szám.
153 Jekelfalnssy dr. A magyar korona országainak hely-
ségnévtára
159—162 Lád-Márki Földrajz
163 Laabo Albert Egyetemes történelem keresk. isko-
lák számára
164 Mangold Lajos A magyarok oknyomozó története
165 Magy. földrajzi társ. Földrajzi közlemények 3 köt.
166 Marczali Henrik A legújabb kor története.
164 I\'aner Imre Értekezések a történettudományok
köréből XV. köt. 9-12. füzet
163—169 Péter János Közgazdasági földrajz I. és II. köt.
170 Schneider-Szenessy Általános földrajz
171 Schwieker H. dr. Általános földrajz polg. és keresk. is-
kolák számára
172 Simonyi Jenő dr. Földrajz keresk. iskolák számára
173 Schvicker J. H. dr. Általános földrajz
174 Szilágyi Sándor Erdélyi országgyűlési emlékek 15 köt.
175 « « « « « 16 «
176 i Thury József Török történetírók
148 Falndy Miksa dr. Földrajz keresk. isk. számára
177 Zeliden Károly Handelsgeographie
178—182 — Az osztrák-magy. monarchia Írásban
és képben 5. 6. 7, 3. 9. 10. kötet
25
V. Természettudományok.
65 Rátöri Nándor Állattan
56 n » Növénytan
67 Bein Károly Természettan polg. isk. számára
53 Csapodi-Gerlóczy Egészségtan
59 Fodor-Paszlawszky Népszerű természettudom, előadások
60 Fittig Rudolf dr. Wöhler\'s Grundriss d. org. Chemie
61—65 Fischbach H. Kathechismus der Forstbotanik
66 Hazslinszky Frigyes Magyarország és társországainak
sphaeriái
67 Koós Gábor dr. Szerves vegytan
68 n n n A szervetlen vegytan alapvonali
69 Karpeles Lajos dr. Adalékok Magyarorsz. Atkafaunájához
70-71 Kraft Guidó dr. Die Ackerbaulehre, 2 kötet.
73 Lengyel Béla dr. Mathematikai és természettudományi
közlemények XXV. kötet
73 Leunis Schulmineralogie
74 Pauer Imre Értekezések a társadalmi tud. köré-
ből XI. kötet.
75 Szabó József Értekezések a természettudományok
köréből XXlll. kötet.
76 Wolf Emil Chem. Untersuchung landvv. Stoffe
77 ¿Rimányi Károly A kőzetalkotó ásványok főfénytörési
együtthatói
VI. Mennyiségtan
21 Beke Manó Számtan
22 Gaál József Ábrázoló mértan
23 Kleier-Vonderlinn Projectionszeichnen
24 Kónig Gyula Math. és természettud. értesitő XI kt.
25-27 Landau-Wohlrab Rajzoló geometria
23 Mayer M -Zettner Alak- és mértan
29 llauritz Rezső Közönséges számtan
30 Mocuik-Scbmidt Számtan a középisk. 1. 2 és 3. oszt. sz.
31-32 Petzval Ottó Felsőbb mennyiségtan 1. 11.
34 Szabó József Értekezések a math. tud. köréből
XV. köt. 1. 2.
35 Szabóky Adolf dr Arányszámok
33 Sebmidt Ágost dr. A geometria elemei
VII. Ipar, kereskedelem, nemzetgazdaság.
53 Bernát dr. (Ragkot Walter) Lombard-Street
54 Csorba Ferencz Nemzetgazd. Ismeretek alsófoku ker.
iskolák számára.
55 Félegykázi Ágost A b,-pesti tőzsde uj áru üzleti szokásai
56 Goltcz Landwirthschaftl. Buchhaltung.
57 Horváth Gyula dr. Az iparosok adó-, bélyeg- és illeték-
ügyeinek kézikönyve
58 Hermann Sándor dr. Magyar váltótörvény.
26
59 Hermáiul Sándor dr. A magyar keresked. jog rövidre vont
tankönyve
60 Jónás János Kor.- és forgalomisme.
61 Keleti Károly A Balkán félsziget közgazd. viszonyai
62 Kormos Afred Magyar pénzügy 1390.
63 Kormos-Kende M. Kereskedők Lapja 1890.
64 Kereskedelmi kamarák Budapest 1892. Sx>pron 1891 -1893.
65 jelentései
66 Karner Jok. Ditscheiner\'s Lehrbuch der Merkan-
til-Arithmetik
67 Léautey Eugéu L\'enseignement commercial et les éco-
les de commerce
68 Nolinck Frigyes 1 landelswissenschaft
69 Nekmidt O. F. Die Schafzucht und Wollkunde
70 Ktauimer Károly dr. Wegweiser in der Zuckerfabrikation
7, Zaeliár Gyula Ker. és pénzügyszemle II. lu83— 90.
72 n n Kereskedelemisme
73 t> n Pénzintézeti üzletvitel
VIII. Szótárak, Encyclopädiäk stb
76 rollák Kaim Héber-magyar szótár
77 Jlagy. tud. Akadémia által kiadott munkák és folyóiratok
jegyzéke
78 n ÍÍ » Emlékbeszédek
IX Idegen nyelvek.
23 ÜHendlik János Franczia olvasó- és fogalmazókönyv
ker. isk. számára
29 FUVtz-Szalaniiu Elemi franczia nyelvtan
30 I\'Iötz-Varga Syl labai re- f ran gai s
31—32 Reissig Geschichte d. Fr. Literatur.
Ez évi adományok: A nagym vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1 kölet
Bún Samu igazgató 3 kötet
Dr. Villányi Ilenrik tanár ur *J kötet.
Egyes kiadók 14 kötet.
A) Elemi iskola.
VII. Tantestület.
Bún Samú, igazgató.
Boronkay Károly, oki. tanító, a 2. fiúosztály tanítója. Működésének évei 44, ez intézetnél 38.
Fischer Jenő, oki. tanitó, az 1. fiúosztály tanítója, tantestületi jegyző. Működésének évei 5, ez intézetnél 1.
Freund Karolina, oki. tanítónő, az 1. leányosztály tanítónője. Működésének évei 25, ez intézetnél 28, tanította ezen kivül a 4. leányosztályban a kézimunkát.
Grünbaum Sarolta, oki. tanítónő, a 4., 5. és 6. leányosztály tanítónője. Működésének évei 12, ez intézetnél 11.
KartschmaroíF Leon, énektanár, tanította az éneket a II—VI. leányosztályban. Működésének évei ez intézetnél 11.
Kellert Lajos, oki. tanitó, tanította a rajzot az V. és VI. leányosztályban és a VI. osztályban a számtant, természetrajzot és természettant.
Kemény Júlia, oki. tanítónő, a 2. leányosztály tanítónője : tanította ezen kivül a kézimunkát az 5. és 6. osztályban. Működésének évei ez intézetnél 11.
Kondor József, oki. tanitó, a 3. fiúosztály tanítója. Működésének évei 37, ez intézetnél 21.
Krámer Lajos, oki. tanitó, a 4. fiúosztály tanítója. Működésének évei 16, ez intézetnél 11.
Lőwenbach Józsefa, oki. tanítónő, a 3. leányosztály tanítónője Működésének évei ez intézetnél 18.
üitoisitatóls.
Pichler Pál, róm. kath. lelkész, a róni. katli. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 9.
Seregély Dezső, ref. lelkész, az ev. ref. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 2.
29
VIII. Erdemsorozat.
ZElem-i leányiskola.
I. osztály.
A tanulók nevei Erk. visel. 1 Szorgalom 1 1 Héb. olvas. I i 1 Bibi. tört. Magy. olv. | Besz. ért. gy. | Számtan írás Kézi munka |
Blum Margit 1 2 3 2 2 1 3 3 3
Brúder Mari 2 2 3 2 2 2 2 3 4
Beck Roza k i m a r a d t 3
Deutsch Olga 1 1 2 1 2 2 3 2
5 Deutsch Roza k i m a r a d t 3
Friedmann Aranka 2 2 3 3 3 3 4 2
Goldstein Ella 1 1 1 1 1 1 3 1 1
Goldschmid Vilma 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Gerstl Julia 3 4 5 4 5 3 3 4 4
10 Gerstl Gizella 3 4 5 5 5 4 4 4 4
Grünbaum Roza 2 3 3 2 3 3 4 3 4
Günsberger Margit 2 2 2 3 1 2 3 4 3
Hoch Gizella b e t e g
Handelsmann Eszti b e t e g 1
15 Hirschler Hermin 1 1 1 1 1 1 3 3
Kuttner Irén 2 2 3 3 3 3 4 2 4
Kostelitz Janka 4 4 3 4 2 4 4 4 3
Koréin Roza 3 4 5 5 3 4 5 4 4
Ivrausz Szidi 1 1 1 1 1 1 2 1 2
20 Lang Katinka 1 1 2 1 2 1 2 2 2
1 .ackenbacher Elza 1 2 2 3 1 2 3 4 3 2
Lengyel Dóra 1 1 2 1 1 1 2 3
Löwinger Janka 1 2 3 3 3 2 3 2 2
Maschanzker Francziska 3 5 5 4 5 4 4 5 5
25 Neufeld Lidi 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Neumann Irma 3 3 3 2 2 2 4 2 2
Neumann Elza 1 2 2 3 2 2 3 3 3
Pollak Jolán 3 4 5 4 5 3 4 4 3
Pollák Józsa 4 4 2 3 1 2 4 2 2
30 Pollak Nina 2 2 3 1 2 1 3 3 2
Pollak Katinka 2 2 3 2 2 2 3 2 1
Reichenfeld Sarolta k i m a r a d t
Schott Anna r. k. 1 1 - *3 1 1 3 1 2
Schwarz Gizella 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3
35 Szamek Klementin 2 3 3 3 2 3 4 3
Sommer Malvin 3 3 3 4 2 3 4 3 3
Sommer Elza 3 3 4 4 4 4 5 3 4
Weiss Hermin 2 2 2 3 1 2 4 3 3
Weiss Roza 4 4 4 3 3 4 4 4 3
40 Weiss Elza 4 4 4 4 4 4 5 3 4
Weiller Irma 1 1 1 1 1 2 1 3
Wittenberg Anna 1 1 1 2 1 1 2 2 3
* Ilittan.
30
II. osztály.
A tanulók nevei 1 Erk. viselet j! Szorgalom 1 Héb. olvasásjj Bibi. tört. Magyar olv.jj Magyar ny.|| Besz. ért gy. I Német olv I Számtan Szépírás Ének Női kézim. J
Borger Berta 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 1
Bergstein Vilma 2 3 3 4 3 4 .3 3 4 3 3 3
Bonyhádi Cecil 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4
Bún Sarolta 1 1 2 1 1 2 1 1 2 ¿2 i 2
5 Bruder Teréz ;t H 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3
Deutsch Teréz 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 4 4
Eislitzer Hedvig 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2
Fischer Mariska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
Flesch Zsófi 2 ÍJ 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2
10 Friedrich .lanka 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2
Gerő Ella 1 1 2 2 l 1 2 1 2 1 2 2
Gibs Gizella 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 1 4
Ginzer Karolin 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3
Goldstein Margit 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2
15 Goldschmied Regina 1 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3
Gross Gizella 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3
Haas Hedvig 3 4 3 5 4 4 5 4 S 3 2 3
Hamburger Aranka e 1 k ö 1 t i) r. ö t t
Handelsmann Anna 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3
20 Hirschel Lujza 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4
Hirschel Jolán 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Hoch Irma 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2
Hoffmann Hermina 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4
Kahn Gizella 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5
25 Kaufmann Margit 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 1
Killer Róza 3 4 3 4 2 5 5 4 5 4 3 4
Kostelitz Mari 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4
Kreisler Ilka 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4
Lackenbacher Melánia 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3
30 Lackenbacher Vilma i 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Lengyel Ilona 1 3 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3
Mandl Margit 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2
Mannheim Gizella 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1 4
Maschanzker Lina 2 3 3 ■) 2 4 3 2 4 4 1 4
35 Perkó Victória r. k. 1 1 *1 1 2 2 1 2 1 1 1
Pollak Janka t 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1
Pollak Mari 1 1 2 1 2 2 t 2 3 2 3 1
Prager Örzsike 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2
Bécsey Róza 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 1 3
40 Rechnitzer Sarolta 2 3 4 3 3 5 5 4 5 2 3 2
Rosenberg Mariska 2 3 4 2 3 4 2 2 a 3 1 3
Sattler Hermina 4 4 4 5 3 5 4 4 5 3 3 4
Singer Aranka 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 4
Singer Malvina 2 3 3 4 2 4 3 2 4 3 1 4
* Hittan.
ái
A tanulók nevei Erk. viselot|| Szorgalom II Héb. olvas. || Bibi. tört. Magyar olv.j I Magyar ny. 1 Besz. ért.gy. | Német olv. 1 Számtan Szépírás Enek 1 Női kézim. i|
45 Sauer Margit 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Sommer Róza 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3
Schwarz Irén b e t e X
Strassberger Regina 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 1 3
Scherz Emma 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 1 3
50 Scheiber Gizella 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1
Schleininger Teréz e 1 k ö 1 t ft z ft t t
Tóth Matild r. k. 1 1 *1 1 2 2 1 2 2 l 1
Weinberger Irén 8 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4
Weiss Hermina 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3
55 Weiss Mari 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 ■ 1 4
* Hittan.
32
III. osztály.
A tanulók nevei Erk. viseleti! Szorgalom | Héb. olv. Bibi. tört. Magy. olv. || Magy. nyelv i Ném. olv. ; Német ny. 1 Számtan Földrajz Szépírás Enek Kézi inunk. |
Augenfeld Stefánia 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 3
Baum Róza 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2
Beck Irén 2 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 1 3
Berény Zsófi 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2
5 Berger Teréz 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2
Blau Alice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Blau Margit 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
Braun Kornélia 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 1 3
Färber Kiementin 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2
10 Fischer Hermin 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3
Fischer Margit 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2
Fleischhacker Meláni 2 3 3 3 4 4 5 4 3 2 1 2
Flesch Szelina 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2
Gerstl Hermin 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 3 1 3
15 Gross Meláni 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 2 1 3
Grünhut Lucy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Heimler Anna 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 2
Helft Irén 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 1 3
Hoffmann Sarolta 2 2 2 2 1 3 3 4 4 1 2 1 3
20 Ivánits Aranka r. k. 2 2 *1 1 2 2 3 3 1 2 1 3
Kellermann .Józsa 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 1 1
Killer Jolán 2 2 1 2 1 3 2 2 3 2 3 1 3
Kohn Mariska 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4
Krauss Margit 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3
25 Landler Aranka 2 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 2 3
Landler Lenke 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 1
Leitner Gizella 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 1 2
Lengyel Margit 1 1 2 3 1 2 1 1 3 2 3 1 1
Lőwy Luiza 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 3 1 2
30 Manheim Margit 3 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3 2 3
Márkusz Etelka 3 2 1 3 2 4 2 4 3 2 2 2 3
Maschanzker Ilona 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 2 4
Neufeld Róza 1 2 2 3 2 4 2 4 4 3 2 - 3
Nyitrai Margit 3 3 2 3 3 5 4 5 4 4 3 1 3
35 Österreicher Elza 2 2 1 2 1 3 1 3 3 3 2 1 2
Pfeifer Gizella ö. d. 2 1 M 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1
Rothschild Rózsika 1 1 1 1 1 1 í 1 2 1 2 1 2
Schulhof Regina 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2
Schreiber Hermin ö. d. 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 2
40 Singer Karolin 4 4 2 3 3 4 4 5 4 4 4 1 3
Steinberg Malvin 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 »J 3
Steinberg Szerafin 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 l 2
Szommer Erzsike k i m a r a d t
Tauber Ella 2 2 3 4 3 4 9 £> 4 4 3 2 l
* llittan.
33
A tanulók nevei Erk viselet II Szorgalom- | Héb. olv. j Bibi. tört. Magy. olv. || Magy. nyelv | Német olv. | Ném. nyel v | Számtan Földrajz Szépírás Ének | Kézi munka||
45. Wamberger Adél 3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3
Weinberger Gizella 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4
Weiser Ella 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
Weiss Elza 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3
Weiss Hermin 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 3
50 Weiss Karolin 3 3 2 3 3 4 4 5 4 o O 3 3
IV, osztály.
A tanulók nevei Erk viselet | Szorgalom I Héb. olvasás! J Bibi; tört. Magyar ny-[| Magyar olv.|| Német ny. 1 Német olv. | Számtan Földrajz Szépírás Ének j Kézimunka]|
Beck Ilona o 0 3 1 2 3 2 4 3 1 3 4 4 3 4
Beck Gizella 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
Berger Elza 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2
Bún Ida I 2 1 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3
5 Fischer Irma 1 2 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 3
Fleiner Gizella L 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 4
Fülöp Karolin 1 1 2 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2
Grünbaum Katus k i m a r a d t
Guttmann Róza 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3
10 Günsberger Olga 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 1 2
Hirsch 1 Zseni k i m a r a d t
Komlósi Mari 2 2 1 1 3 2 4 2 3 1 3 1 3
Krausz Elvira 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2
Krausz Gizella 1 2 2 2 3 2 3 3 ,3 3 3 2 2
15 Krausz Olga 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1
Maschanzker Hóna 2 2 1 2 3 1 3 2 3 2 4 1 1
Neu Karolin 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3
Neumann Józsa 2 3 1 2 4 2 2 1 3 2 1 1 2
Nyitrai Olga 1 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3
20 Rosenberg Karolin l 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2
Schlesinger Olga 2 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 2 1
Weiss Irina 2 2 2 2 • V 1 2 4 3 3 3 2 1 4
3
u
V. osztály.
A tanulók nevei Erk, viseletjl Szorgalom 1 | Héber olv || Bibi. tört. | Magyar ny. j| Magyar olv 1 Német ny. || Német olv. | Számtan Földrajz ! Magy. tört. I || Szépírás Rajz Ének Termrajz | || Kézi munkai!
Beck Kati 2 2 1 l 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2
Deutsch Lina 1 1 1 1 2 1 2 1 2 i 1 2 1 1 1 1 3
Flesch Róza 1 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 1 3
Haba Erzsi ev. ref. 1 3 3* 3 2 4 3 3 3 3 4 Őf 2 3 3
5 Kohn Erzsi 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3
Prager Margit 1 2 1 2 3 1 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3
Rosenfeld Sarolta 1 2 1 1 3 1 3 2 3 2 1 1 2 1 2 3
Schercz Mina 1 3 2 3 4 2 4 2 4 3 3 1 2 1 3 1
Singer Irma 2 3 1 2 4 2 4 2 3 3 2 4 3 1 2 2
10 Steiner Gizella 2 1 1 1 2 2 3 1 4 1 1 1 2 1 1 l
Steiner Vilma 2 2 1 2 4 2 3 2 4 1 1 3 1 1 2 2
VI. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet|| I Szorgalom 1 1 Héber olv. | | Magyar ny. || | Magyar olv ]| | Német ny. || 1 Német olv. || 1 Számtan j Földrajz j| Magy. tört. || | Világ tört. | Ij Zsidók tört.ll || Térrajz j Természeti 1 1 Szépírás 1 Rajz Ének | Női kézim. |
Berger Szelina k i m a r a d t 1
Deutsch Lina 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1
Fischl Zseni k t m a r a d t
Gibsz Irén k L m a r a d t
5 Hamburger Izabella 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Helft Olga 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 2
Leitner Józsa 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 l
Maschanzker Fáni 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Prager Ilona l 2 1 3 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1
10 Waldner Katicza i 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Hittan.
35
Elemi fiúiskola.
I. osztály.
A tanulók nevei Erk. viseletj Szorgalom Bibi. tört Héber olv Besz. ért.gy Magyar olv. Számtan ■ írás
Armuth Pál 2 3 3 3 4 3 4 2
Bárány Lajos 2 2 2 1 3 2 2 1
Blau Pál 1 1 1 1 1 1 2 1
Brandl Rezső 3 4 3 5 3 5 4 4
5 Brüll Zsigmond 1 4 3 5 3 1 5 4 2
Deutsch Ede 1 l 2 1 2 2
Ehrenstein Károly 2 2 2 2 2 2 2 1
Flesch Sándor 2 2 1 2 1 1 1 2
Frommer Gyula 1 3 1 3 3 3 1 3
10 Gerő Andor 1 1 1 2 1 1 4 2
Glaser Kde 2 2 1 2 1 2 1 2
Goldstein .Miksa 2 3 1 3 2 3 1 1
Grosz Mór 1 2 1 2 1 1 l 1
Hamburger Miksa k i m a r a d t
15 Hirschl József 1 1 1 2 1 2 2 2
Kaufmann Jenő i 1 1 1 1 1 1 1
Kellermann Samu 3 3 2 2 2 2 3 4
Kohn Géza 2 2 1 2 1 1 2 2
Komlósi Sándor 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Lengvel István 1 2 2 2 3 1 1 1
Löbl Mór k i m a r a d t
Lusztig Dezső 1 1 l 1 1 1 2 i 5
Mandlbaum Gusztáv 4 o 5 5 5 5 5
Milhofer Ödön 3 5 • 5 5 5 5 5 5
25 Nett Hugó 1 2 2 2 2 2 3 2
Neumann Lrnő 1 1 1 2 i l 2 3
Nyitrai Imre 2 3 3 2 3 1 4 4
Óblatt Róbert Károly rk. 1 1 1 - 1 1 1 2
Pfeifer Samu 2 2 2 2 2 2 2 1
30 Pollák Lipót 2 2 2 2 2 1 1 1 3
Reiszner Sándor 1 1 2 1 2 1 1
Rosenberger Imre 1 1 3 3 3 3 1 3
Scherz Jenő 1 1 1 2 2 2 1 1
Slovák Géza 3 3 4 4 4 4 4 4
35 Spitzei- Jenő 2 1 1 2 1 1 1 2
Spitzkopf Károly b e t e g 3
Steiner Jenő 3 3 2 3 3 3 1
Steiner Lajos 2 1 l 1 1 1 l 1
Weiler Hugó 3 o O 4 4 4 4 4 4
40 Weisz Imre 1 2 1 2 1 2 1 3
Weisz Lajos 2 1 4 1 4 1 4
Vidor Béla 2 2 3 2 3 1 4 1
36
II. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet 1 Szorgalom | Héberolv. Bibi. ford Bibi. tört. i Besz.ért.-gy. 1 Magyar olv. 1 Magy. ny. Német olv. 1 I Számtan Szépirás
Adler József 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3
Augenfeld Salamon 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2
Beck Árpád 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4
Blumenschein Henrik 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
5 Brück Henrik 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3
Deutsch Antal 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3
Deutsch Jenő 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3
Fischer József 4 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3
Fleischhacker Ferencz id. 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
10 Fleischhacker F. ifj. 3 4 4 4 S 4 3 5 3 4 3
Friedmann Zsigmond Goldschmied Tiber 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Goldschmiedt Salamon 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4
Grűnbaum Jenő 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4
15 Gstettner Géza 2 1 2 2 1 1 1 1 1 l 1
Hahn Vilmos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hamburger Zsigmond 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
Handelsmann Ede 3 4 3 3 4 4 3 5 3 5 3
Heisler Adolf 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3
20 Helfi Rezső V i z s g. m a r a d t
Hirschel Zsigmond 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3
Hirschler Ernő 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3
Kaufmann Jenő 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4
Kluger Simon 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3
25 Kremsir Soma k i m a r a d t
Kohn Ármin 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Kohn Hugó 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Krausz Ede 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2
Mandl Dezső 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2
30 Mandlbaum Zsigmond 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Markbreiter József 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3
Mautner Ernő 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
Neu Andor 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3
Rosenberger Gyula 3 3 4 4 5 4 4 5 3 1 3
35 Rothschild István 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Schercz István 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3
Schercz József 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3
Schreiber Adolf 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
Steiner Mór 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
40 Stern Miksa 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
Stettler Ödön 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5 4
Szattler Géza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37
A tanulók nevei Erk. viselet j Szorgalom 1 Héber olv. j| Bibi. ford. I Bibi. tört. Besz. ért.gj jj Magyar olv j| Magyar ny.|| Német olv. | Számtan Szépírás ||
Székely István 3 3 *4 4 4 3 5 3 3 4
Singer Frigyes 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3
45 Strasser Ernő 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 3
Veiller Miksa 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3
Veltner Kálmán 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Veiss Antal 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2
Veisz Ernő 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 Veisz Géza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Veisz József 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Veisz Lajos 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3
* llitlan.
38
III. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet ] Szorgalom II Héber olv. ¡| Biblia ford. I Biblia tört. j| Magyar olv. I Magyar ny. I Német olv. | Német ny. I Számtan Földrajz ¡1 Szépírás
Adler Béla 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4
Adler Miksa 1 3 3 3 3 3. 3 3 4 3 4 3
Altmann János 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
Apfelbaum Géza 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 1
5 Berger Géza 4 2 3 2 ¿ 2 3 3 3 2 2 2
Bettlheim Aladár 2 2 3 3 3 1 2 1 2 3 3 2
Bontz Andor ev. m e g h a 1 t
Braun Gyula l 1 2 1 1 1 i 1 1 1 1 1
Brüll Jenő 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
K) Buksz Oszkár 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2
Deutsch József 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3
Deutsch Miksa 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3
Engel Lajos 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2
Fischel Győző 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 J
15 Fischer Géza 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4
Fleiner Béla 2 5 3 4 5 3 5 3 5 5 5 4
Fleischhacker Róbert 3 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5 3
Fleischner Nándor 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3
Frommer Sándor 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3
20 Gerstl József 2 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3
Gibsz Oszkár 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3
Goldsmidt Rezső 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 2
Grossmann Rezső e 1 k ö 1 t ö z ö t t
Grünbaum Gyula 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4
25 Günsberger László 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4
Heisler lgnácz 2 4 3 3 3 4 4 4\' 4 3 4 4
Heisler Jenő 1 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 3
Hirschl Henrik 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4
Hirschel Rezső 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2
30 Hoffmann Henrik 2 4 2 3 4 3 4 3 4 3 5 2
Kaufmann Hugó k i m a r a d t
Kessler Antal 2 4 3 3 4 3 4 4 5 5 3
Kluger Miksa 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3
Kohn Gyula 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2
35 Künstler Ödön 1 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3
Leitner Aladár 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4
Mandelbaum Ernő 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Milhofer Dezső í 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4
Orenstein Árpád 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 Pilzer Bernát 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2
Pollák Arnold 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Pollák Imre 1 2 2 1 a 3 2 3 3 3 3 3
Pollák Jakab 2 4 ;i 3 4 4 4 4 5 4 4 3
Pollák Rezső 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
39
A tanulók nevei Erk. viseleti I Szorgalom || Héber olv. || Bibi. ford. || Bibi. tört. || Magyar olv.j| Magyar ny. | Német olv. || Német ny. ]| Számtan i| Földrajz Szépirás
45 Reinitz Béla 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4
Rothschild Béla 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Sattler Oszkár 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3
Sommer lgnácz 3 5 3 5 5 4 4 3 5 5 5 3
Scherz Aladár 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
50 Schulhof Zsigmond 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4
Schwarz Károly 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2
Skopál Lajos 2 4 3 4 4 3 4 3 5 3 5 3
Szibenliszt Jenő r. k. e 1 k ö 1 t ö z ö t t
Szitár Béla r. k. 3 4 - *l 4 3 4 3 4 3 4 4
55 Wéber Aladár 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3
Weiller Lajos 2 3 3 3 4 2 3 2 2 4 3 3
Weisz Gyula 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4
Weisz Oszkár 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3
Weisz Sándor 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
60 Weisz Tivadar 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Wollák Dezső k i m a r a d t
Zapletál Simon 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
* Hittan.
40
IV. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet|J Szorgalom 1 Héber olv. j| Bibi. ford. Bibi. tört Magyar olv. 1 i Magyar ny. 1 Német olv. 1 Német ny. 1 Számtan Földrajz Szépírás
Augenfeld Rezső 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3
Beck Dezső 3 3 2 2 2 2 .3 3 4 3 3 4
Blankenbei\'g Nándor 3 3 2 2 2 2 o 3 4 2 3 2
Roskovitz Ernő 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
5 Deutsch Dávid 3 4 3 3 4 3. 4 4 5 4 4 3
Dukász Mátyás 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4
Ehrenstein Győző 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Eichner Izsó 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4
Eppinger lgnácz 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2
J0 Engel Gusztáv 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
Fein Vilmos 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4
Fischer József 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
Fleischacker Ede 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3
Fleischacker Jenő 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3
15 Goldberger Béla 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3
Günsberger Lajos 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2
Havas Aladár 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4
Havas Manó í 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3
Hirschler Miksa 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3
20 Hirschl Mór 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3
Hirschl Simon 4 5 3 4 4 3 4 3 5 4 5 3
Kaiser Sándor 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2
Kellermann Mihály 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4
Krausz Albert 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2
25 Krausz József 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
Krausz Mór 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4
Kohn Elemér 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3
Kohn Sándor in e g h a 1 t
Klüger Rezső 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4
30 lvoch Géza 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4
Kuttner Mór 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3
Lövi Miksa 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3
Lusztig Ernő 2 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4
Mandl Oszkár 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
35 Pollák Emil 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2
Rothschild József 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Rotter Sándor 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Scherz Lajos 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3
Schlesinger Béla 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2
40 Sternberger Samu 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4
Stettler lajos 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 3
Strasser Ödön 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4
Schreiber Mór 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4
Schulhof Lipót 3 3 2 3 3 3 3 2 3i 3 4 3
41
A tanulók nevei Erk. viselet] j Szorgalom 1 Héber olv. ]| Bibi. ford. j| Bibi. tört. | Magyar olv.jj Magyar ny. | Német olv. | Német ny. j| Számtan Földrajz Szépírás
45 Szommer Miklós 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 4
W\'eiller Vilmos 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Weiss Aladár 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2
Weiss Edo 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2
Weiss Gyula k i m a r a d t
50 Weiss László 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3
Weiss Lipót 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3
Weisberger Rezső 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
Weinberger Ernő 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
B) Polgári iskola.
IX. Tantestület.
Bún Samu, igazgató.
Altmann Mór, polg. iskolákra, képesített rendes tanár, oki. tornatanár, a földrajzi tanszerek őre. tanitotta a német nyelvet az 1—4, a földrajzot a 3. és 4. és a tornát az 1—4 osztályban heti 30 órában. Működésének évei 13. ez intézetnél 12.
Fischer Jenő, oki. tan., tanitotta a szépírást a 2., 3. és 4. osztályban heti 8 órában.
Kellert Lajos, oki. rendes tanár, tantestületi jegyző, tanitotta a hittant az 1—4, a számtant 1., 2. és 3. osztályban heti 20 órában. Működésének évei 32, ez intézetnél 27.
Kertész József, polg. iskolákra képesített rendes tanár, az iskolai könyvtár őre, tanitotta a magyar nyelvet az 1—4, a történelmet a 3. és 4. a földrajzot az 1. és 2. az éneket az 1—4 osztályban heti 30 órában. Működésének évei 9, ez intézetnél 5.
Schwarz Mór, polg. iskolákra képesített rendes tanár, a rajz-oklatási tanszerek őre, tanitotta a mértani, a mértani és szabadkézi rajzot az 1—4. a szépírást az 1. osztályban heti 26 órában. Működésének évei 6 ez intézetnél 4.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített tanár, a természetrajzi tanszerek őre, tanitotta a természet rajzot az 1., 2. és 3. a természettant a 4. osztályban heti 12 órában.
Vidor Salamon, középiskolákra képesített tanár, a természettani tanszerek őre, tanitotta a számtant a 4. osztályban heti 3 órában.
HitoTctcutó :
Seregély Dezső, ref. lelkész, az ev. ref. tanulók hitoktatója.

X. A polgári iskola tanterve. 1. Hittan.
(A lefolyt évben előadott tananyag.) I. osztály, hetenkint 3 óra.
a) Bibliafordítás: Mózes IV. könyvéből 11,12, 13.14,15,(37—41), 16, 17, 22, 23, 24-ik szakasz.
b) Imaforditás: Étkezés utáni ima.
II. osztály, hetenkint 3 óra.
a) Bibliafordítás: Mózes V. könyvéből 1, 2 (1—10). 3 (8-22), 4. 5, 6, 11, 12, 14, 15, 10.
b) Imaforditás : Az újévi ima.
III. osztály, hetenkint 3 óra.
a) Bibliafordítás: Mózes V, könyvéből: 29, 30, 31, 32, 33, 34.
bi Imaforditás: Az engesztelő napi ima, a reggeli isteni tiszteletnél használt zsoltárok.
IV. osztály, hetenkint 3 óra.
Az imakönyvből végzett tananyag ismétlése, a péntek esti isteni tisztelet alkalmával használt zsoltárok. Szemelvények a példabeszédek könyvéből.
2. Magyar nyelv és irodalom.
C z é 1:
a) A nyelvtan alapos ismerete és azon jártasság megszerzése, hogy a tanuló oly tárgyakról, melyek tapasztalata és tanulmányai körébe esnek, világosan és szabatosan tudjon szólni és stiláris ügyességgel irni.
b) Irodalmi művek olvasásán és fejtegetésén alapuló ismerete a magyar irodalom fejlődésének.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda, a klasszikus mythosz és néprajz köréből.
46
Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás; az olvasmányok tartalmának megmagyarázása, ugyancsak az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése; könyv nélkül tanult versek szavalása.
b) Nyelvtan: Egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra. — Szóképzés, gyakorlatilag szócsoportok egybeállításával; az előképzők.
c) lvéthetenkint legalább egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat. Ez által főleg a nyelvtant és a helyes iráS gyakorlását kell szem előtt tartani; a föladat felfogására a gyermeket az iskolában élőszóval gondosan elő kell készíteni.
Tankönyv: Hoffmann Mór, m. olvasókönyv I., D e m e K., magyar nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Olvasmányok és azoknak feldolgozása, mint az I. osztályban.
b) Nyelvtan: Összetett szerkezetű mondatok laglalása és szerkesztése ; mellé- és alárendelt mondatok viszonyának ismertetése. A szókötés (a határozók, úgynevezett igekiegészitők tana). Szóképzés. Syno-nymák egybeállítása és magyarázata az olvasmány alapján.
c) lvéthetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat, mely által a nyelvtan gyakorlásán kivül a feladatot ki kell terjeszteni az olvasmány egyes részleteinek vagy a költői elbeszélés tartalmának — miután azt az iskolában szabad szóval elmondták — írásban való előadásra is.
Tankönyv: Hoffmann Mór, m. olvasókönyv II., D e m e K., m. nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
III. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Egészet alkotó történelmi olvasmányok, pl. Szalay László : A tatárjárás Magyarországon 1241—1243-ban. Kibeszélő költemények.
b) A magyar nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismertetése.
c) Kéthetenkint egy írásbeli iskolai vagy házi dolgozat: tárgyát az iskolai olvasmánynyal kell kapcsolatban tartani, feldolgozása módját előbb élő szóval meg kell fejteni.
Tankönyv :Hoffmann Mór, m. olvasókönyv III., D e m e K., m. nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Nagyobb epikus olvasmány, pl. Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértésén kivül a mű szerkezetét s a költői stílus sajátságait is meg kell világítani.
Prózai olvasmány: leírások, u. m. tárgy- és jelenetrajzok, jellemrajzok. könnyebb életrajzok 1 Plutarchos-félék vagy oly formában Írottak.)
b) A stilus általános törvényei. (A nyelv tisztasága és szabatossága: egyszerű és stép stilus.) A prózai és a költői stilus különbségei tüzetesen, tekintettel a közéletben előforduló fontosabb ügyiratokra.
A mértékes vers ismertetése.
c) Kéthetenkint egy írásbeli iskolai vagy házi dolgozat, melyben a költői olvasmány tartalmát vagy kisebb leírásokat, elmélkedéseket,
47
melyekhez az iskolai olvasmány nyújtja az anyagot, kell Írásba foglalni. Feldolgozásuk módját élőszóval előre ki kell fejteni.
Tankönyv : Környei-Gyulai, Irálytan. L e h r A., Toldi magyarázata. — Tanár: Kertész József.
3. Német nyelv.
C zél:
a) Biztos nyelvtani ismereten alapuló lehető legteljesebb elsajátítása a német nyelvnek.
b) Azon képesség, hogy a tanuló valamely az oktatás köréből vett tárgyról német nyelven helyesen irni és beszélni tudjon.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Folyó és értelmes olvasás; az olvasmányok tartalmának megmagyarázása s szabad elbeszélése.
b) Olvasmány alapján : egyszerű és bővített mondatok; a mondatrészek.
Ezek alapján a beszédrészek, a név- és igeragozás és a szóképzés elemei.
c) Fordítások magyarból németre és viszont; helyesírási gyakorlatok.
Ivéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv: J a u s z, deutsches Lesebuch IV., Kárpáti-Fleischacker, német nyelvtan. — Tanár : Altmann M.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Olvasás mint az I. osztályban.
b) Összetett mondatok taglalása és alkotása; a szótan befejezése, mondattan és szóképzés kiegészítése.
c) Helyesírási gyakorlatok; kisebb elbeszélések és leírások.
Ivéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv: J a u s z, deutsches Lesebuch IV. K á rp á t i-F 1 e i s ch-h a c k e r, német nyelvtan. —• Tanár : Altmann M.
III. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Költői és prózai olvasmányok a görög-római és magyar történelemből; kisebb jellemrajzok; olvasmányok a természettudomány köréből.
b) A szó- és mondattan rendszeres ismétlése mellett a szóképzéstan.
c) Elbeszélések, leírások, költemények áttétele kötetlen beszédbe: levelek
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv: J a u s z, deutsches Lesebuch V., K á r p á t i-Fleischacker, német nyelvtan. — Tanár : Altmann M.
IV. o s zt á 1 y, hetenkint 5 órán.
a) Nagyobb prózai és költői szemelvények olvasása, tekintettel az ismertebb német költőkre és irókra.
48\'
b) Olvasmányok alapján : a költői írásművek fontosabb nemei és a német nyelvtan rendszeres ismétlése.
c) Önálló Írásbeli dolgozatok; polgári ügyiratok szerkesztése.
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Mind a négy osztályban megfelelő költemények emlézése a tanórában történt kellő előkészítés és tárgyalás után.
Tankönyv : J a u s z, deutscbes Lesebuch V.
4. Szám- és mértan.
C z é 1 :
Biztosság és ügyesség a számolási müveletek végrehajtásában, jártasság a polgári életben előforduló mindenféle körülményekhez alkalmazott szám- és mértani feladványok megfejtésében.
A geometriai fogalmak és alapigazságok megértése, módszeresen vezetett szemlélet és rajz utján.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Számtan. A tizes számrendszer. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony : közönséges törtekkel való számolás. A hazai mértékek ismertetése ; időszámítás.
b) M é r t a n. Planimetriai elemek. (Pontok, vonalok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb sik-idomok tulajdonságai és alakítása, u. m.: három-, négy- és sokszög, különösen a szabályos és a kör. Az idomok összeillősége, symmetriája, hasonlósága és a terület meghatározása. A kerülék és néhány görbe vonal.
Tankönyv: M o c n i k-S c h mi dt, számtan I.. Lengyel mértani nézlettan. — Tanárok : Kellert L és Schwarz M.
II. osztály, hetenkint 5 órán
a) Számtan, Számolási rövidítések, számtani müveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerű hármas-szabály; az olasz számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemei. Százalék-számitás.
b) Mértan. Stereometriai elemek. (A sík. Az egyenesek éssikok absolut és relativ fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és hálózata, u. m.: hasáb, gúla, szabályos testek, henger, kúp, gömb. A testek összeillősége, symmetriája, hasonlósága, felszínének és térfogatának meghatározása. Testminták készítése.)
Tankönyv ; M o c n i k-S c h m i d t, számtan I., Lengyel mértani nézlettan. Adámovics, ábr. mértan. Tanárok Kellert S. és Schwarz M.
III. osztály, hetenkint 4 órán.
a) S z á m t a n. Összetett hármas-szabály. Kamatszámolás. Határidőszámolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési feladatok.
b) Mért a rí. Constructiv planimetria.
A) Egyszerű vonalú idomok. Az összeillőség symmetriája,hasonlóság és területmeghatározás kibővítése s az idevágó fontosabb constructiv feladatok.
49
B) Görbevonalu idomok. A körtan kibővítése s az idevágó cons-tructiv feladatok.
A geometria alkalmazása a rajzolásnál és mérésnél.
(Mindezeket, valamint a IV. osztály számára kiszabotlakat is, a polgári iskola feladatához mért kellő rövidséggel, de lehető alaposan.)
Tankönyv: M ocni k-S ehmidt, számtan II., Adámovics. ábr. mértan. Lengyel, szerkesztő és gyakorlati mértan.—• Tanárok : Kellert L. és Schwarz M.
IV. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Számtan. A hazai, valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése átszámításokkal. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás. Váltókémlés alapja. Az elientett szám, — a hat első alapmüvelet betűkkel. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel.
b) Mértan. A tér felmérése és területe kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmának kiszámítására.
Tankönyv : Lengyel S., számtan, II. rész, I. füzet, Lengyel, szerkesztő és gyakorlati mértan. Adámovics, ábr. mértan. — Tanárok : Vidor S. és Schwarz M.
5. Természetrajz.
C z é 1 :
Az ásvány, növény, állat fontosabb csoportjainak szemlélésén és összehasonlításán alapuló ismerete, kapcsolatban a növényi és állati szervezet működésének ismertetésével.
1. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjellemeivel biró, a mezei, gazdasági, különösen az ipari és kereskedelmi ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltetendők azok ismertető jegyei, találási helyök és hasznuk.
b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban, az iparban és kereskedelemben használtatni szokott növénypéldányokon keresendők fel a növények ismertető jegyei, növési helyök és hasznuk.
Tankönyv: Borbás. V növénytan 1. Bóth- S.. az ásvány-, kőzet-és földtan elemei. Tanár : Somosi Vilmos.
II. osztály, hetenkint 3 órán.
Egész éven át az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel biró. egyszersmind a mezei gazdaságban, az iparban és a kereskedelemben használtatni szokott állatpéldánybkon tanitandók az állatok ismertető jegyei, tartózkodási helyök, táplálkozási és szaporodási módjuk, sajátságaik. általános és különös hasznuk ; az állati rendszer főbb alapvonalai áttekintésével s az állatoknak analytikai úton való meghatározásával.
3
50
Az állatcsoportok szervezete s életfolyama rövid vonásokban mindig alkalmilag ismertetendő.
Tankönyv : R ő t h S., az állattan elemei. — Tanár : Somosi Vilmos.
111. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibővitendő a kőzettannal s a geologia alapvonalaival.
b) Tavaszi és nyári hónapokban a növénytani, ismeret a növények meghatározása útján bővítendő s minden alkalommal ismertetendő a növények szervezete és életfolyamata.
c) Röviden egybe kell vettetni a föld terményeinek kapcsolatban állását egymással s így egybefoglalni földünk természetrajzát.
Tankönyv: R ó t h S., az ásvány-, kőzet- és földtan elemei, a növénytan elemei. — Tanár: Somosi Vilmos.
6. Természettan
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
A testek általános tulajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok súlyegyene. A munka. A gépek.
Tankönyv: G r e g u s s-B e r e c z, természettan. — Tanár: Somosi Vilmos.
7. Földrajz.
G z é 1:
A föld természeti és állami viszonyainak ismerete, különös tekintettel hazánkra.
I. osztály, hetenkint 2 órán.
A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományoknak csak általános áttekintése, ki-válólag az első természeti viszonyai. (Az országok teimészeti viszonyainak ismertetéséhez fűződnek a topográfiái főbb adatok, városok és vidékek néprajza, a lakósok főbb foglalkozásának ismertetésével, nemkülönben a föld és kőzet főbb nemeinek, a jellemző növények és állatoknak lehetőleg szemlélet utján való ismertetése, szem előtt tartva a természetrajz tanításával való kapcsolatot.
Tankönyv : H u n f a 1 v y-S chneider, földrajz I. — Tanár: Kertész József.
II. osztály, hetenkint 2 órán.
Európa bővebb és Aszia összébb vont ismertetése oly módon, mint az 1. osztályban, kapcsolatban a statisztikával.
Tankönyv: Hunfa Ív y-S chneider, földrajz II. — Tanár : Kertész József.
111. osztály, hetenkint 2 órán.
Amerika bővebb, Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetésé, az előbbi osztályokban megállapított módon, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira, kapcsolatban a statisztikával.
51
Tankönyv : Hunfaív y-S c h n e i d e r, földrajz III. — Tanár: Altmann Mór.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
aj A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek együvé foglalása és az egésznek áttekintése.
b) Mathematikai és physikai földrajz elemei és földabroszok készitése.
Tankönyv : K oz m a Gy., általános földrajz.— Tanár: Altmann Mór.
8. Történelem.
Cz él :
a) Hazánk művelődési történelme, a társadalmi viszonyok és a törvényhozás ismertetésével.
b) Európa és Amerika történelme azon korszakainak ismerete, melyekből a művelt népek jelen állása megérthető.
III. osztály, hetenkint 2 órán.
A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészen át lehessen menni ; Magyarország politikai földrajzának oly módon való áttekintésével, hogy az ország különböző korszakokban volt állapotát a tanuló a történelemmel kapcsolatosan megismerje.
Tankönyv : M a n g o 1 d L., Magyarország története. — Tanár : Kertész József.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
Európa történelme Amerika felfedezéseig. Kiemelendők a tanitás folyamán: A keleti népek művelődési viszonyainak rövid ismertetése után a görögök és rómaiak történelme főbb vonásaiban. A kereszténység eredete és terjedése. A nép nagy vándorlása és annak folytán alakult uj államok. Az izlam eredete és terjedése. A pápaság uralma és a keresztes hadak. A középkori viszonyok bomlása. Az idetartozó földabroszok használásával és a szükséges földrajzi felvilágosításokkal.
Tankönyv: Hangol d L., világtörténet.— Tanár: Kertész József.
9. Rajzolás.
C z é 1:
A szabadkézi rajzolás gyakorlása mellett a szerkesztő sikmértan és vetülettan alapfeladványainak ismerete s ezeknek mindkét irányban alkalmazása.
1. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalak, görbe vonalak s ezekből összetett egyszerű diszitmények.
Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony- és teljeslapu mintákról (távlati rajz) árnyékolással is.
6*
hi
Az előadás mérve szerint a mintázás kezdete.
b) Mértani r a j z, hetenkint 2 érán.
Szerkesztő sikmértan elemei (eszközökkel).
Tanár: Schwarz Mór.
II. o s z t á 1 y.
a) S z a b a k é z i rajz, hetenkint 2 órán.
Fali táblára előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről: ékítmények elemei.
Fokozatos előhaladás a mintázásban.
b) Mértani rajz, hetenkint 3 órán.
Vetülettan elemei: a pont, vonal siktérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonya.
Tankönyv : Á d á m o v i c s. ábr. mértan. — Tanár: Schwarz Mór.
III. osztály.
a) S z a b a d k é z i rajz, hetenkint 2 órán.
Görög, később középkori és keleti stilü ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Mintázás.
b) M é r tani rajz, hetenkint 2 órán.
A vetülettan ismétlése és folytatása: síkok által határolt s görbe felületű rendes mértani testek ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép (perspectiva) szerkesztése.
Tankönyv : Ádámovics. ábr. mértan. — Tanár: Schwarz Mór.
IV. osztály.
a) S z a b a d k é z i rajz, hetenkint 2 órán.
Ékítmények dombormiivekről, virág és emberi fej s testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance-stil alapvonalai.
Mintázás.
b) M é r t a n i r a j z, hetenkint 2 órán.
Lépték (mérték) szerinti rajzolás. A mértani rajz alkalmazása az építészeti szerkesztés különösen azon ágaira, melyek a műasztalosságban, lakatosságban vagy az agyagiparban e tekintetben előfordulnak.
Tankönyv : Ádámovics, ábr. mértan. — Tanár : Schwarz M.
10 Éneklés.
I. és II. o s z t á 1 y, hetenkint 1—1 órán
Létrák. Gyakorlatok különböző alaphangból, chorálok és népdalok.
A könnyebb hangnemekből négy kemény s ezzel kapcsolatos négy lágy kargyakorlatok magyar népdalokból.
Tankönyv: Go 11 J., Polyhymnia. Bartalus, Éneklő ABC. — Tanár: Kertész József.
III. és IV. osztály, hetenkint 1—1 órán
A következő nyolcz kemény és nyolcz lágy hangnem; továbbá kisebb beosztású művésziebb hangjegyek és diszitménvek használata. Kargyakorlatok magyar népdalokból.
53
Tankönyv: G o 11 J„ Polyhymnia, Bartalus, Éneklő ABC. Tanár : Kertész J.
11, Testgyakorlat.
I., II., 111. és IV. osztály, hetenkint l-l órán.
a) A rendgyakorlatokban a sorok mozgásának többféleségét kifejtik. a menés, futás nehezebb nemei mellett gyakorolják a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat és a sorok mozdulatának, összeállításának és kifejtésének különféle nemeit.
b) A szabadgyakorlatok különféle nemei stb.
Általános órabeosztás.
Tantárgyak I. II. Ili. | IV. I Összesen
osztály
1. Hit- és erkölcstan .... 2. Magyar nyelv és irodalom . 3. Német nyelv...... 4. Számtan........ 5. Mértan........ 6. Természetrajz...... 7. Természettan 8. Földrajz........ 9. Történelem....... 10. Szabadkézi rajz..... 11. Mértani rajz...... 12. Szépirás........ 13. Éneklés........ 14. Testgyakorlat...... 3 5 5 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 5 5 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 4 3 1 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3 5 3 1 3 2 3 2 3 2 1 1 12 17 20 12 6 9 3 8 5 8 10 10 4 4
32 32 32 32 108
54
XI. Érdemsorozat
I. osztály.
Osztályfőnök: SCHWARZ MÓR.
A tanulók nevei Hittan Magy. nyelv) | Német ny. )| Számtan Mértan Term, rajz )| Földrajz Szab. k. rajz i Mértani rajz i Szépírás Ének Testgyak. 1 Irásb. dole- 1 Szortralom Erk. viselet |
Apfelbaum lgnácz 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2
Auszterweil Vilmos ism. 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2
Boskovitz Ödön 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1
Braun Arnold 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2
5 Eppinger Izsó 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2
Fischl Salamon 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 2
Goldschmidt Mózes 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
Goldstein Samu 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2
Gut Béla 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2
10 Günsberger Ernő 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1
Günser Benő 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2
Haas Hugó 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1
Hahn Jenő 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1
Handelsmann Samu 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2
15 Hess Bezső 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Hirschel Ede ism. 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1
Hoffman Miksa 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2
Keszler Pál 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2
Kremsier lgnácz 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2
20 Lausch Vilmos 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1
Mandler Arthur- V i z s g 3 m ■ a r a d t
Manheim Béla 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1
Maschanczker Gusztáv 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1
Mautner Lajos 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2
25 Mechner Ede 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2
Mitzki Arnold 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
Páski Sándor 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1
Pollák Jenő 2 2 1 o 1 2 2 3 2 3 L 2 2 2 2
Pollák Miksa 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1
30 Récsei Samu 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Rosenfeld Henrik 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1
Rosenthal Jenő 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1
Schreiber Győző 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
Schwarcz Vilmos ism. 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
35 Schul hóf Győző 3 2 1 3 3 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2
Schulhóf Zsigmond 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 1
Skopál Antal 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2
Steiner Gábor 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 1
Stern Dániel 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1
40 Ungár Antal 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2
Veisz Ottó 3 3 3 3 4 4 3 1 2 2 3 3 1 3 1
Vilheim Jenő 2 2 2 2 1 1 1 1 í 1 1 2 1 1 1
Zitter Rezső 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2
55
II. osztály.
Osztályfőnök: KELLERT LAJOS.
A tanulók nevei Hittan Magyar ny. | Német ny. 1 Számtan Mértan Term, rajz || Földrajz || Szab. k -rajz|| Mért. rajz j| Szépírás Ének Torna 1 Irásb d. k. | Erk. viselet {1 Szorgalom ¡|
Bergstein Zsigmond V i z s g- lt la n m a r a d t
Bölcskei Vilmos 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3
Deutsch Oszkár. 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Deutsch Sándor ism. 1 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2
5 Dreissiger Izsó l 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Glaser Lajos 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3
Grünfeld Pál 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2
Günsberger Gyula 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2
Hirschsohn Béla 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3
10 Hoffmann Aladár 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2
Kluger József ism. 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2
Krausz Imre 2 3 L 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2
Krausz Jakab 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 1 3
Landler Lajos 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
15 Löwinger Gyula 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2
Lusztig Arnold 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1
Milhofer Ernő 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 2 1 2
Morgenstein Zsigmond 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Pollak Henrik 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
20 Rechnitzer Lipót 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1
Rosenberger Győző 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2
Scheyer József 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 1 1 2
Schlesinger Hugó 3 2 2 1 t 2 2 1 1 2 2 2 1 1 L
Schreiber Béla 2 4 2 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2
25 Schwarz Zoltán 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3
Sternberg Imre 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 T
Steiner lgnácz 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Weiller Vilmos 2 2 1 2 4 3 2 3 3 1 2 2 2 1 3
Weiller Zoltán 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
30 Weiss Dezső 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3
Weiss Ernő 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2
Weiss Izsó 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Weiss Manó 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3
Kimaradt: Weiss Adolf, ism.
56
III. osztály.
Osztályfőnök: KERTÉSZ JÓZSEF.
A tanulók nevei Hittan Magyar ny. 1 Német ny. 1 Számtan Mértan Term, rajz 1 Földrajz Történelem 1 Szab. k. rajz 1 Mért. rajz Szépírás Ének Testgyak. ! Irásb. dolg. 1 Szorgalom 1 ! Erk viselő dl
Adler Gyula 3 2 2 3 3 3 2 2 2- 3 1 2 1 1 2 1
Berger Dezső 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2
Blau Ernő 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1
Blauhorn Emil 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1
5 Blühweisz Győző 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
Buksz Manó 3 3 o o 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2
Deutsch Ferencz 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Deutsch Jakab 1 2 í 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Gottreich Aladár 3 3 3 3 4 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 1
10 Grünhuth Ottó 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Handlei Sándor k i m a r a d t
Heisler lgnácz 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 1
Hirschler Miksa 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
Hoch Imre 2 2 2 1 1 1 1 2 L 1 1 1 1 1 1 2
15 Kellermann Béla ism. 1 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2
Kohn Miksa 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2
Kollmann Sándor 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 3 2 í 2 1
Kondor Dezső 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1
Krausz lgnácz 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2
20 Krausz Leó 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1
Kronberger Manó 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2
Mautner Bérthold 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Mautner Sándor 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2
Mayer Gyula 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2
25 Menczer Andor 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Pauncz Alfred 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 - 3 4 2
Radó Gyula ♦> <) 2 2 2 3 2 l 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Reinitcz Lajos 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2
Richter Vilmos 2 3. 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1
30 Rosen feld Jenő 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3
Sattler Rezső 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2
Schwarcz Ferencz 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
Spitzer Dezső 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1
Steinberg Ferencz 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2
35 Steiner Róbert 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3
Székely Lajos ev. ref. 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 2 2 2 1
Wurm Miksa 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Magántanuló: Deutsch
Pinkász.
57
IV. osztály.
Osztályfőnök: ALTMANN MÓR.
A tanulók nevei Hittan Magyar ny.il Német ny. 1 Számtan Mértan Természeti. 1 Földrajz Történelem I Szab. k. rajzll Mértani rajz|| Szépírás Ének Testgyak. | Magaviselet || 1 Szorgalom |
Arnstein Adolf 2 2 3 4 3 4 2 1 3 3 2 3 3 2 3
Rerger lgnácz 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1
Bürger Arnold 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 l
Deutsch József 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2
5 Fischer Ferencz 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Goldschmidt Arnold 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
Graf Miksa 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
Grosz Kálmán 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 Ï
Grosz Zsigmond 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
10 Guth Zsigmond 1 1 2 2 l 1 2 1 1 1 1 2 2 1 í
Hirschl Ödön 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 2 1 2 4
Kohn Dezső 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1
Krausz Isidor 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2
Krausz Zsigmond 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1
15 Lichtenstein Zsigmond •> 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2
Lőwensohn László 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Márkusz Jenő 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 2
Marton Aladár 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Menczer Rezső 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 Ï
20 Nádor Lipót 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 1 2 2 1 2
Sauer Béla 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2
Schlesinger Lajos 2 2 2 3 3 3 2 1 1 3 1 2 2 1 2
Schönfeld Miksa 1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3
id. Schwarz Miksa 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2
25. iij. Schwarz Miksa 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 l
Stettler Samu 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Weisz Aladár 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 - 2 2
Weisz József 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2
Weisz Náthán 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2
30 Weiner Mór 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2
Magántanuló : Deutsch Pinkász.
Kimaradt: Rösner Miksa.
C) Középkereskedelmi iskola.
XII. Tanári kar.
Bún Samu, igazgató, kereskedelmi középiskolákra képesített rendes tanár, az orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja, állandó hites szakértő a nagykanizsai kir. törvényszéknél, Nagy-Kanizsa város képviselő-testületének és iskolaszékének tagja: tanította a m. ker. levelezést az 1. 2. és 3. osztályban, a könyvvitelt a 2. és 3 osztályban, a kereskedelem ismét az 1., a szépírást a 2. osztályban heti 17 órában. Működésének évei 27. Ez intézetnél 26.
Kárpáti Manó, polgári iskolákra képesített rendes tanár, az önképző kör vezetője, a könyvtár őre, a tanári tanácskozások jegyzője, tanította a magyar és német nyelvet az 1., 2., és 3., a szépírást az 1. osztályban. Működésének évei 7, ez intézetnél 2.
Kozár Ferencz, középiskolákra képesített tanár, a nagy-kanizsai k. )\'. főgymnasium rendes tanára; tanította a történelmet az 1. 2. és 3. osztályban heti (> órában. — Működésének évei 9, ez intézetnél 3.
Dr. Neumann Ede, a nagykanizsai izr. hitközség főrabbija, a 9-ik községkerület elöljáróságának tagja: tanította a hittant az I. és 2. osztályban heti 4 órában. — Működésének évei 11, ez intézetnél 3.
Poór János, középiskolákra képesített tanár, a nagy-kanizsai k. r. főgymnasium rendes tanára; tanította a földrajzot az 1. és 2. osztályban, heti 4 órában. Működésének évei 8, ez intézetnél 1.
Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltóügyvéd, tanította a nemzetgazdaság- és pénzügytant a 2. és 3. osztályban heti 5 órában. — Mőködésének évei ez intézetnél 1.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített rendes tanár, a vegytani szertár őre; tanította a vegytant az 1., az árúismét és technológiát a 2. és 3. osztályban.
Dr. Schwarz Adolf, köz- és váltó-ügyvéd, tanította a váltó-és kereskedelmi jogot a 2. és 3. osztályban heti 4 órában. — Működésének évei ez intézetnél 2.
Vidor Salamon, középiskolákra képesített rendes tanár, a természettani szertár őre; tanította a ker. számtant az 1. 2. és 3., a mennyiségtant az 1. és 2., a természettant az 1. osztályban heti 18 órában. — Működésének évei ez intézetnél 3.
Dr. Villányi Henrik, rendes tanár, bölcsészettudor, a franczia nyelv és irodalom képesített tanára; tanította a franczia nyelvet és levelezést heti 11 órában. — Működésének évei 11, ez intézetnél 3.
XIII. Előadott tananyag.
a) Általános tantárgyak.
Hittan.
I. osztály hctenkint 2 órán.
A második templom története. A zsoltárok tüzetes tárgyalása nyelvtani alapon.
II. osztály, hetenkint 2 órán.
A zsidók története Maimuni halálától az újkorig. Tüzetesen a zsidók története Magyarországon.
A zsoltárok targyalása ugy mint az első osztályban.
Tankönyvek : I. C a s s el, a zsidók története. Schreiner, bibliai szemelvények I. kötet.
K a y s e r 1 i n g, a zsidók története. Schreine r, bibliai szemelvények I. kötet. — Tanár: Dr. Neumann Ede.
Magyar nyelv és irodalom,
I. osztály, hetenkint 8 órán.
A nyelvtan stilisztika és verstan rövid ismétlétése után az epikai és lyrai költészet összes fajai és a szónoki beszéd. Az epikai költészet, a lyrai költészet és a szónoki beszéd fejlődése hazánkban.
Olvasmányok, a) Házi olvasmányok: Regék (Kisfaludy Sándor). János vitéz (Petőfi), Dorottya (Csokonai, Buda halála (Arany), Obsidio Szigetiana (Zrínyi). — b) Iskolai olvasmányok: Zalán futása (Vörösmarty), A kőember (Gyulai), Szilágyi és Hajmási (Népballada), Kádár Kata (Népballada), A rab (Népballada). V. László (Arany), Tetemre hivás (Arany), Bozgonyiné (Arany), A csárda romjai (Petőfi), Népdalok. Műdalok, Sóhajtás (Bajza), Felsőbüki Nagy Pálhoz (Berzsenyi), Hymnusz (Kölcsey), Szeptember végén (Petőfi), Szózat (Vörösmarty), Mohács (Kisfaludy), A madár fiaihoz (Tompa), A magyarokhoz (Berzsenyi). — Kossuth Lajos beszéde a haderő megajánlása végett. Deák Férencz beszéde a felirati javaslatról. Széchenyi István gróf beszéde a Duna-szabályozásról hitel utján Kölcsey Ferencz védőbeszéde.
Á kéthetenkénti Írásbeli dolgozatok tárgyát az olvasott anyag, levelek és ügyiratok képezték. Kereskedelmi irányú értekezések voltak : A kereskedő hivatásának magaslatán., A kereskedés hajdan és most.
Tankönyv: Balassa József, Magyar Olvasókönyv poétikai és rhetorikai bevezetéssel I. r. — Tanár: Kárpáti Manó.
02
II. osztály, hetenkínt 3 órán.
A dráma és fajai. A regény és fajai. A történetírás. A dráma, a regény és a történetírás fejlődése hazánkban.
Olvasmányok, a) Házi olvasmányok : írene (Kisfaludy lí.J, Trónkereső (Szigligeti), Bánk-bán (Katona), Fanni (Kármán), Ábafi (Jósika), tíj földesur (Jókai). — b) Iskolai olvasmányok: Az ember tragédiája :Madách), Csalódások (Kisfaludy K.), A kereskedelem története Magyarországban i Keleti Ií.) Magyarországnak nincs kereskedése (Széchenyi), Magyarország közgazdasága a XVIII. században (Grünvvald B.) Eötvös József (Gyulai.)
A kéthetenkénti Írásbeli dolgozatok tárgyát leginkább az olvasott anyag képezte. Kereskedelmi irányú értekezések voltak a pénz, Az idegen nyelvek haszna a kereskedőre nézve, Közlekedési eszközeink és ezeknek befolyása a kereskedelem fejlődésére, A fényűzés gazdasági és előnyei és hátrányai. Kereskedelmünk kifejlődésének akadályai.
Tankönyv: B al a s s a József: Magyar Olvasókönyv poétikai és rhetorikai bevezetéssel 11. r.
Tanár: Kárpáti Manó.
III. osztály, hetenkint 3 órán.
A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata az egyes irók műveiből vett szemelvények alapján.
Olvasmányok, a) Házi olvasmányok: Bajongók (Kemény), Falu jegyzője (Eötvös), Karthauzi (Eötvös), Toldi szerelme (Arany), Vérnász (Vörösmarty\'. — b) Iskolai olvasmányok: Ének Pannónia megvételéről. Terek Bálint megfogatása (Tinódi), Toldi (IlosvaiA magyar nemzetnek romlott állapotjáról (Balassa), A Kalauz bevezetéséből (Pázmány). A murányi Vénusból (Gyöngyösi), Bákóczi nóta iJaj régi szép magyar nép), A Törökországi levelekből (Mikes), A bölcs emberből (Faludi). Egy ledőlt diófához (B. Szabó), Egy falusi nótáriusnak budai utazásából (Gvadányi), Fohászkodás (Berzsényi), A paraenesisből (Kölesei\', Eprész-leány (Kisfaludy Ií.), A merengőhöz, A vén czigány (Vörösmarty), Ront (Garay), A zarándok (Garay), Isten hozzád (Bajza), Vár és kunyhó (Eötvös), Levél egy elutazott barátom után (Tompa), Talpra magyar (Petőfi), István öcsémhez (Petőfi1. Honfidal (Petőfi) Távolból (Petőfi), A Tisza (Petőfi), A walesi bárdok (Arany), Előszó a Hitelhez (Széchenyi). A kéthetenkénti Írásbeli dolgozatok tárgyát nagyrészt a tanult anyag képezte. Kereskedelmi irányú értekezések voltak: A kőszén és termékeinek közéletbeii alkalmazása, Amerika felfedezésének hatása Európa közgazdasági életére nézve. Magyarország főfolyói és ezeknek befolyása a közlekedésre. A természettudományok a kereskedelem szolgálatában. A kereskedelem fejlődésének feltételei.
Tankönyv : K ö r n y e i-B o r o s, A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata.
Tanár: Kárpáti Manó.
fi3
Német nyelv és irodalom.
I. osztály, heti 4 órán.
Olvasmányok: adomák, elbeszélések, leirások, értekezések és levelek. Ezek közül szakiak voltak: Fabrikanten und Kaufleute, Der Kaufmann, Der Handelsmann, Der Kaufmann in seinem Berufe, Vom Handel. Der Handel der alten und der neuen Welt, Verkehrsanstalten.
Az olvasottak fordíttattak és beszédgyakorlatokban értékesittettek. eleinte kérdésekben később összefüggő előadásban.
Az olvasmányok alapján ismételtetett a mondat- és alaktan, különösen a névszók, a praepositiók és az ige; ezek után tárgyaltattak a stilus szabályok és prózai Írásművek, mint az elbeszélés, a leírás, az értekezés a közönséges- és üzleti levél.
A kéthetenkinti Írásbeli dolgozatok jobbára az olvasmányokhoz simulnak, voltak ügyiratok, levelek és olvasott daraboknak emlékezetből való leirása. Kereskedelmi irányú dolgozat volt: Der Handel und seine Unterarten.
A kereskedelmi levelezésből: Körlevelek és ajánlkozások.
Tankönyv: S e h a k Béla dr. Német Olvasókönyv kereskedelmi akadémiák használatára. I. r.
Tanár : Kárpáti Manó.
II. osztály, heti 4 órán.
Olvasmányok: Prózai olvasmányok tárgyi és nyelvi magyarázatokkal. Ezek közül szakiak voltak : Die Bedeutung der Kreuzzüge für den Handelsverkehr, Die deutsche Hansa, Die Donau als Verkehrs und Handelsstrasse, Die Donaubecken als Getreideland, Einiges vom Getreidehandel, Die Eisenbahnen und der Weltverkehr, Vom Golde, Vom Preise.
Költői olvasmányok: Lohengrin, Tanhäuser, Der Mönch von Heisterbach, Belzasar, Der Cid, Das Niebelungenlied, Die Leiden des jungen Werthers. Lieder von Heine, Lenau und Ehland, Die Braut von M\'es-sina. Iphigenie auf Tauris. Minna von Barnhelm. Több műből csak egyes részletek olvastattak az iskolában, a többi részletek házi olvasmányul adattak, a melyekről a tanulók referáltak ugy, hogy a műveknek tarlalmát összefüggően előadhatták.
Az olvasottak alapján és a magyar irodalmi oktatásra támaszkodva a legjelentékenyebb költői műfajok, mint Sage, Legende, Ballade. Bomanze, Epos, Boman, Lied, Trauerspiel, Schauspiel, Lustspiel.
A kéthetenkinti Írásbeli gyakorlatok tárgyát költeményeknek prózába való áttétele, olvasott művek tartalmának leirása és fordítások magyarból németre képezték. Kereskedelmi irányú dolgozatok voltak : Die Erfindung der Dampfmaschine. Die Bedeutung der Kreuzzüge.
A kereskedelmi levelezésből: Tudakozó-, értesítő-, ajánló- és hi-tellevek. Levelek folyószámláról, a pénz és értékpapír üzlet köréből és váltóügyekben.
Tankönyv : S c h a c k B é 1 a dr.: Német Olvasókönyv kereskedelmi akadémiák használatára. II. r.
Tanár: Kárpáti Manó.
64
Ilt. osztály, heti 4 órán.
Olvasmányok: Prózai olvasmányok a történelem, földrajz, kereskedelmi élet köréből, mint Die deutschen Messen und Märkte des Mittelalters, Die Lehren der Geschichte, Triest, Fiume, Die auswanderer und die Zustände Nordamerikas, Der Zucker, Die moderne Post. Der Welthandel auf dem Ocean, Handel und Verkehr im Mittelalter, Entwicklungsstufen des Luxus.
Költői olvasmányok : Oberon, Egmont, Hermann und Dorothea, Die Räuber, Wallenstein, Wilhelm Teil, melyek mifit a II. osztályban itt is részint az iskolában olvastattak és magyaráztattak, részint házi olvasmányul adattak.
Kurzgefasste Geschichte der deutschen Literatur.
Az írásbeli dolgozatok részint fordítások magyarból németre. Kereskedelmi irányú dolgozatok : Der Einfluss der Eisenbahnen auf den Handel, Vom Handel, Mancherlei Vorlheile einer guten Handschrift. Vom Getreidehandel, Bericht der Hechnungsrevisoren etc.
A kereskedelmi levelezésből: Levelek az áruüzlet köréből, fizetési hátralék esetén, csődügyekben, biztosításról szóló levelek. Szolgálatra ajánlkozás.
Tankönyv : S c h a c k Béla dr.: Német Olvasókönyv kereskedelmi akadémiák használatása III. r.
Tanár: Kárpáti Manó
Franczia nyelv.
I. osztály, heti 3 órán.
Hangtan olvasási gyakorlatokkal. Olvasmányok kapcsán az alaktan a rendhagyó igék mellőzésével. Beszédgyakorlatok. Kisebb költemények és prózai szövegek elemezése. Kéthetenkint írásbeli iskolai gyakorlat, Kereskedelmi kifejezések tanulása.
Tankönyv: Fetter, Lehrgang d. französischen Sprache IV. Aufl. — Tanár: Dr. Villányi Henrik.
II. osztály, heti 4 órán.
Olvasmányok kapcsán az egész alaktan a rendhagyó igékkel. A szórend. A participe egyeztetése. Az igeidők használata. Beszédgyakorlatok. Kereskedelmi levelek : Körlevelek, tudósító- és meghitelező levelek. Folyó számlák. Kéthetenkint Írásbeli iskolai gyakorlat.
Tankönyv: Fetter, Lehrgang der franzősicshen Sprache 1. és 2. rész. — Tanár: Dr. Villányi Henrik.
III. osztály, heti 4 órán
Az alaktan tüzetes ismétlése; fordítási gyakorlatok: irodalmi olvasmányok tárgyalása franczia nyelven.
A kereskedelmi levelezésből árumegrendelések és rendelések teljesítése. Szállítási üzletekre vonatkozó levelek. Levelek váltóügyekben. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Plötz, Method. Lese- und Übungsbuch Kurzgefasste syst.. Grammatik. — Tanár: Dr. Villányi Henrik.
65
Földrajz.
I. osztály, heti 2 órán.
Az Európán kivül eső nevezetesebb államok tengeri, folyami és szárazföldi főbb útjai, fontosabb kikötői. A nevezetesebb terményeknek földrajzi elterjedése, fő piaczai. Az európai gyarmatok tüzetesebb ismertetése.
A mennyiségtani földrajz alapvonalai.
1. A föld alakja, nagysága, fokmérések. A földnek saját tengelye körül való forgása, szélességi és hosszúsági fokok és azok meghatározása. A földnek a nap körül való keringése, időszámítás, évszakok.
2. A csillagos ég. Álló csillagok, bolygó csillagok, csillagképek. A nap. Naprendszerünk bolygói. A hold- és napfogyatkozás.
3. Tájékoztatás a térképrajzolásban.
Tankönyv: Péter János, Közgazdasági földrajza I. kötet. Tanár: Poór János.
II. osztály, heti 2 órán.
A nevezetesebb európai államok világhelyzete, őstermelése, ipari és kereskedelmi viszonyainak ismertetése ; a tengeri, folyami, vasúti stb. összeköttetéseknek kitüntetésével a kereskedelmi főbb piaczok ta- -nittattak, mindenkor kiváló tekintettel Magyarországra.
Tankönyv: P éter J á n o s Közgazdasági földrajza, I. és II. köt. Tanár: Poór János.
Történelem.
I. osztály, heti 2 órán.
Európa újkori történelme a szent szövetségig, nevezetesen: A felfedezések. A tudomány és művészet újjáéledése. A reformátió. A vallási és nemzeti háborúk. Az absolutismus kora. A franczia forradalom és Napoleon kora: figyelemmel mindenütt a kereskedelem oda illesztő történelmére.
Tankönyv: Mangold Lajos, Világtörténelem, III. köt. Újkor. Tanár : Kozár Ferencz.
II. osztály, heti 2 órán.
Magyarország oknyomozó története, különös tekintettel a társadalmi, közgazdasági viszonyokra, közjogi állapotainkra és a kereskedelem történetére.
Tankönyv: Mangold Lajos, A magyarok története. — Tanár: Kozár Ferencz.
III. osztály, heti 2 órán.
Magyarország történetének folytatása és befejezése hazánk legújabb történetével. Kapcsolatban ezzel az európai forradalmak és állami alakulások történelme, mindenkor főtekintettel hazánk közjogi, törvényhozási fejlődésére és a kereskedelem történelmére. Tanár: Kozár Ferencz.
Tankönyv: Mangóld-Ribárv, Magyarország oknyomozó története és dr. Mutschenbacher, A kereskedelem története.
3
66
Mennyiségtan
I. osztály, heti 3 órán.
A négy alapművelet ismétlése után hatványozás és gyökvonás. Elsőfokú egyenletek egy és több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek. Logarithmus. Segédkönyv: Schrön-Stoczek logarai.
Tankönyv: Dr. Beke M.. Algebra. Tanár: Vidor Salamon.
II. osztály, heti 2 órán.
A másodfokú egyenlet és logarithmus ismétlése, számtani és mértani sor, kamatos kamat, járadék-számítás utólagos kamatlábbal. Kapcsolástan : permutatio, variatio és combinatío. Egyszerű és összetett valószínűség. Mennyiségtani remény, lotteria.
Tankönyv: D r. Beke Manó, Algebra. — Tanár: Vidor Salamon.
Vegytan.
I. o s z t á 1 y, heti 3 órán.
Az ásványtanból azon ásványok rövid ismétlése, melyek a vegytani ismereteket előkészítik, (gálic, szóda, salétrom, mész, fémek és \' éghető ásványok). Ez alapon a savak és aljak, kénegek, a vegyület fogalma. vegyrokonság. — A gáznemű savak (szénsav, sósav) és ammo-niak. Az égési tünemények. Oxvgen. A levegő összetétele. A hydrogen. A víz synthesise és analysise. A savak és aljak vegyi összetétele. Hal-vid elemek. Az elemek általában. Súlyviszonyok törvénye. Parány elmélet. Vegytani képletek és egyenletek. Ezek után oly vegyületek előállításának magyarázata, melyek az iparban és kereskedelemben fontosak.
Tankönyv : E r d é 1 y i és Toborffy, Vegytan. Tanár : So-mosi Vilmos.
Természettan
I. osztály, heti 2 órán.
Általános tulajdonságok. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testek mechanikája. Hőtan. Hangtan. Fénytan. Delejesség. Villamosság. Mindent különös tekintettel az újabbkori fontosabb találmányokra, kísérletekkel.
Tankönyv : Greguss B., Természettan. — Tanár: Vidor Salamon.
b) Szaktárgyak. Kereskedelmi és politikai számtan.
(.Irodai munkálatok.)
í. o s z t. á 1 y, heti 5 órán.
A négy alapművelet ismétlése, az egység, törzsszámok és összelett számok, a számok oszthatósága, legkisebb közös többes, legnagyobb közös osztó, hármas-szabály, arányos osztás, vegyítés, lánczsza-bály, egységszámolás, rövidített számítási módok, külföldi pénzek és mértékek, redukálás és resolválás. A százalék- és kamatszámítás ki-
67
merítően, képlet szerint és olasz gyakorlattal, tiszta, nagyobbított és kisebbített összegből, középhatáridő és váltóleszámítolás pontos és rövidített mód szerint, egyszerű árvetés, folyószámlák, progressiv, retrográd és lépcsőzetes módszer, értékpapir-számitás a budapesti és bécsi tőzsdén, számlák és jegyzékek készítése, arany- és ezüst számitás, egyenérték és belérték, az érmek verési törvényei, a főbb tőzsdék jegyzési módja, agio.
Tankönyv: Havas, Keresk. Számtan, 1. és 2. rész. — Tanár: Vidor Salamon.
II. osztály, heti 3 órán.
Arany-, ezüst- és érem-számítás ismétlése. A külföldi váltók árfolyamértékének és névértékének kiszámítása a fontosabb tőzsdéken. Értékpapírjaink a berlini, frankfurti, hamburgi, amsterdami, párisi, és londoni tőzsdéken ; értékpapírok jövedelmezősége, részlet ív-üzlet. Egyszerű és összetett váltókémlés.
Tankönyv: Havas, Keresk. számtan 11. és III. rész. — Tanár: Vidor Salamon.
III. osztály, heti 3 órán.
Arany-, ezüst-, érem-kémlés. Ertékpapir-kémlés. Értékpapír paritás. Bankbizományi műveletek. Összetett árvetés. Kamatos-kamat és járadék-számítás utólagos és előleges kamatlábbal. Középlejárat-számítás. Törlesztési tervek utólagos és előleges kamatlábbal. Kötvények kibocsátási árfolyama. Árfolyam-paritás. Szelvény nélküli és szelvényes sorsjegyek. Életbiztosítás. Minden számítás különös tekintettel a gyakorlati életben előforduló esetekre.
Tankönyv: Havas, Keresk. számtan III. r.
Segédkönyv : S c h r ö n-S tnczek logarai.
Tanár: Vidor Salamon.
Könyvvitel.
II. osztály, heti 4 órán.
Alkalmas bevezetés és az alapfogalmak ismertetése után az egyszerű könyvvitel lényege, czélja, könyvei, a főkönyv lezárása, a leltár. Az egyes tételeket megvilágító példákon kivül kidolgoztak egy összefüggő kéthavi üzlettervet. — A kettős könyvvitel lényege, czélja, előnye és könyvei, franczia és olasz mód. A számlarendszer tüzetes tárgyalása. Nyers és főinérleg. A folyó számlák könyve. Árú-ügylet saját és idegen számlára. Részes ügylet. Az egyes tételekhez fűzött példákon kivül kidolgoztak összefüggő egyhavi társas üzletet a franczia mód szerint.
Tankönyv : Bún Samu, Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. — Tanár : Bún Samu.
III. osztály, heti 4 órán.
A pénzintézetek, részvénytársaságok könyvelése, különös tekintettel a bankokra. A bizományi és részes ügyletek behatóbb tárgyalása.
Tankönyv : Bún Samu, Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. — Tanár: Bún Samu.
6*
68
Kereskedelemisme.
I. osztály, heti 2 órán.
Gazdasági és jogi alapfogalmak. A kereskedés általában. A kereskedelem fölosztása. Kereskedők és kereskedelmi segédszemélyzet. Telep és czég. Kereskedelmi társaságok.
A kereskedelmi üzlet megszűnése. Mérték és mértékhitelesités. A pénz, különös tekintettel valutánk rendezésére. A hitel. A vétel nemei.
A kereskedelmet előmozdító fontosabb intézmények. Közlekedési eszközök. Kereskedelmi szerződések.
Tankönyv: D r. Sebestyén Jenő, Kereskedelemisme. Tanár Bún Samu.
Keresked. levelezés.
I. osztály, heti 2 órán.
A kereskedelmi irály kellékei. A levelek külalakja, Kör-, ajánlati, megrendelő, neheztelő, tudakozó, intő és fizetési ügyekben előforduló levelek és ezekre válasz.
Tankönyv: Dr. Balassa József. Keresked. levelezés. — Tanár: Bún Samu.
II. osztály, heti 2 órán.
Levelek a váltóhitelről. Intézvénvezés saját és idegen számlára. A váltó elfogadását és telepítését illető levelek.
Küldvényezés saját és idegen számlára. Levelek szükségben utalványozásról és visszkeresetről. Tőzsdei megbízások s azok teljesítése.
Levelek folyó számlái ügyekben. Ajánló és meghitelező levelek. Valamennyi levélre válasz.
Tankönyv : D r. Balassa József, Keresk. levelező. — Tanár: Bún Samu.
Hl. osztály, heti 2 órán.
. A Váltóügyekben előforduló levelezés folytatása, levelek bizományi és biztosítási ügyekben, üzleti jelentések, levelek bukási esetekben. —
Tankönyv: Dr. Balassa József, kereskedelmi levelező. Tanár : Bún Samu.
Áru-isme
II. osztály, heti 2 órán.
Növényi tápszerek és fűszerek (gabona neműek; liszt; keményítő, czukor; kakaó, thea, kávé, bors, komló). — Szövőanyagok (gyapot, len. kender, juta, gyapjú, selyem). — Cserzőanyagok. — Dohány, parafa. — Gyanták, kaucsuk, guttapercha. — Olajok. — Állati tápszerek (Osztriga, kaviar, hering, húsárúk, sajtok). — Bőr és enyv. — Tankönyv : Fillinger Károly, Általános áruisme. — Tanár: Somosi Vilmos.
I
69
III. osztály, heti 3 órán.
Bányászati és kohászati fémtermények (arany, ezüst, higany, réz, ólom, ón. hoi\'gany, vas). — Gipsz, mészkő, márvány, czementek. — Savak (kénsav, salétrom sav, sósav». — Timsó, salétrom, hamuzsir, szóda, konyhasó. — Agyagtárgyak és üvegáruk. — Égő és tüzelő anyagok. — Ásványi, növényi és állati festmények. — Zsiradékok és szappan. — Szeszes italok.
Tankönyv : F i 11 i n g er Károly, Általános áru-isme, — Tanár; Somosi Vilmos.
Váltójog
II. osztály, heti 2 órán.
A kötelezettség fogalma általában és a váltókötelezettségről különösen; az utóbbi jellemzetes sajátságai, vagyis az úgynevezett váltó-szigorról. A váltónyilatkozatokról mint a váltókötelezettséget megalapító jogügyletekről. A váltónyilatkozatok általános kellékei. Az egyes váltónyilatkozatokról. Az elfogadás végetti bemutatásról. A telepitett váltóról. A biztosítási visszkereset és annak fajairól. A váltókötelezettség teljesítése. A fizetési visszkeresetről és feltételeiről. Az óvásról. Az előzők értesítéséről. A közbenjárásról. A váltó ellen tehető kifogásokról. A saját váltó kibocsájtójának nyilatkozata. A váltó-másodlatok és másolatokról. Az elveszett váltók megsemmisítéséről. A hamis és hamisított váltókról. A váltó-elévülésről. A zálog- és megtartási jogról. Nemzetközi váltójogról.
Időközönkint seminaristicai gyakorlatok, konkrét eseteknek megfejtése a tanórán.
Tankönyv: Dr. Hermann Sándor, A magyar váltótörvény kézikönyve. —; Tanár: Dr. Schwarz Adolf.
Kereskedelmi jog,
III. osztály, heti 2 órán
Alapfogalmak a keresked. törvény, kereskedő és kereskedelmi társaságról. — A czég fogalma és az erre vonatkozó törvényes intézkedések. — A czégjegyzékek ismertetése. — A kereskedelmi könyvekre vonatkozó intézkedések. — A czégvezető, kereskedelmi meghatalmazott és a kereskedelmi segédszemélyzetre vonatkozó tan. — Az alkalmi egyesülések, közkereseti, betéti, részvénytársaság és szövetkezet. -— A kereskedelmi ügyletekről szóló általános tanokat. A kereskedelmi zálog- és megtartási jog. — Az egyes kereskedelmi ügyletek közül : a vétel, bizományi, szállítmányozási, közraktári, fuvarozási, bíztosítási-és alkuszi ügyletek. — Mindez a kereskedelmi törvény rendszere szerint és seminaristicus gyakorlatok alkalmazása mellett.
Tankönyv : dr. Hermann S á n d o r, A magyar kereskedelmi jog tankönyve. — Tanár: Dr. Schwarcz Adolf.
Nemzetgazdaságtan.
II. osztály, heti 2 órán.
A nemzetgazdaságtanról általában. A gazdasági javak fogalma és azok osztályozása, a gazdasági javak értéke, a vagyon fogalma : A termelés és a termelési tényezők. A termelési tényezők összemüködé-
70
séről és ennek körülményeiről: a munka felosztásról, munkaegyesitésről, társasulásról, az egyéni szabadság és a tulajdonjogról. Az egyes gazdasági foglalkozások termelőképességéről szóló nevezetesebb tudományos rendszerek ismertetése és az emberi foglalkozások productivitásának helyes fogalma. Az őstermelés és annak nemei. A mezőgazdaság és annak fontossága. A termelési tényezők szerepe a mezőgazdaságnál. A földtulajdon szabadságát korlátozó intézmények: az.őrség, a hitbizo-mány, a holtkéz és a birtokminimum. A kis-, nagy- és középbirtokról. A munkaerő a mezőgazdaságnál. A tőke a mezőgazdaságnál és a földek bérbeadása. Az ipar gazdasági hatása és az ipar nemei: Az iparos osztály szervezéséről. A forgalomról általában. Az ár fogalma és annak képződése. A szabad versenyt korlátozó okok. Kartellek és ringek. A pénz fogalma és szerepe a gazdasági életben. A valutáról, az egyes és kettős valutáról, a hazai valuta-viszonyokról. A pénzverésről. A hitel fogalma és haszna. A hitel nemei és eszközei. Az állam befolyása a hitelre. Bankokról és bankmüveletekről, ezeknek osztályozásáról. A giró-bank. Utalványok (cheques) és elszámoló intézetek. A jegybankok. A bankjegyről és papírpénzről. A mezőgazdasági és földhitelintézetek. Áru- és terményhitelintézetek. Kereskedelmi- és vállalkozási bankok. Takarékpénztárak. Hitelszövetkezetek és népbankok. Ausztria-Magyarország, Franczia-, Angol-, Németország és az amerikai unió jegybankrendszeréről.
Tankönyv: Dr. Pisztóry Mór, Nemzetgazdaságtan. Tanár: Dr. Rosenberg Mór.
111. osztály, heti 3 órály.
A jövedelem fogalma. Nyers és tiszta jövedelem. Szabadjövedelem és nemzetjövedelem. A jövedelem forrásai. A földjáradékról. A tőke-nyeremény és az arra befolyó tényezők. A kamatlábról. A munkabérről. A vállalkozó nyeresége. A munkáskérdésről. A fogyasztásról általában. Productiv és inproductiv fogyasztás. Takarékosság, pazarlás és fösvénység. A fényűzés. A válság és nemei. Malthus népesedési törvénye. Áz elszegényedés kérdése; a biztosítás. A hitel fogalma és haszna. A hitel nemei és eszközei. Az állam befolyása a hitelre. Bankokról és bankműveletekről ; ezeknek osztályozásáról. A giró-bank. Utalványok (cheque) és elszámoló intézetek. Áru- és terményhitelintézetek. Kereskedelmi és vállalkozási bankok. Takarékpénztárak. Hitelszövetkezetek. Ausztria-Magyarország-, Franczia-, Angol-, Németország és amerikai unió jegybankrendszeréről.
A pénzügytanról általában. Államszükséglet és államkiadások. A budgetről. Az állam bevételi forrásai. Az államvagyon nemei. Az állam gazdasági tevékenysége. A magyar államnak magánjellegű gazdasága. A magyar állam pénzügyi és közgazdasági regálei. Az illetékről. Az adó fogalma. A progressiv adó. Az egyetlen — vagy többféle adó kérdése; a vagyonadó, vagy jövedelmi adó kérdése. Az egyenes és fogyasztási adók; ezek nemei hazánkban. Az államadósságokról és állam-kölcsönökről. Az állam bukása.
Tankönyv: Dr. Pisztóry Mór, Nemzetgazdaságtan. Tanár: Dr Rosenberg Mór.
XIV, Kivonat a nagykanizsai középkereskedelmi iskola szervezeti szabályzatából.
Az intézet czime, czélja, tanterce.
1. §. Az intézet czime: Nagy-Kanizsai Középkereskedelmi Iskola.
2. §. Czélja és rendeltetése, hogy ne csak szűkebb lokális körre szorítkozva, hanem országos jelentőségre törekedve, hazafias és erkölcsös szellemben oly ifjakat neveljen a magyar kereskedelemnek, kik majdan mint kereskedelmi tisztviselők és mint Ónálló kereskedők u\'gy általános, mint szakmiveltségök, valamint gyakorlati képzettségük szempontjából a kor magas fokú igényeinek megfeleljenek.
Feladata továbbá az intézetnek, hogy általános miveltség mellett a kereskedelmi ismeretek és képességek elsajátítását lehetővé tegye olyan ifjaknak is, kik nem a kereskedői, hanem mezőgazdasági vagy iparos, vagy a kereskedelmi tudományokban jártasságot feltételező más pályára készülnek és a kor gazdasági irányának megfelelően, a kereskedelmi szellemben míveltetni s a kereskedelmi tudományokban képeztetni óhajtanak.
3. S- A belső szervezetet illetőleg az intézet minden tekintetben azon alapon áll, mely a három évfolyammal (alsó, középső és felső osz-tálylyal) biró középkereskedelmi iskolák számára a nagym. vallás- és közoktatásügyi in. kir. minisztériumnak 1880. évi augusztus hó 3-án 29,801. sz. a. kelt rendeletével részletesen kijelöltetett.
4. fcj. Az idézett szervező rendeletben körülirt tantervet, valamint e tantervnek a nevezett minisztérium által később netán elrendelendő módosításait az intézet magára nézve kötelezőknek ismeri. Attól akár a kötelezőkül tekintendő tantárgyakra nézve, akár a tananyag részletes felosztását illetőleg az intézet, felső helyen kieszközlendő engedély alapján csak annyiban fog eltérni, a mennyiben azt fontos helyi, vagy más figyelmet érdemlő körülmények múlhatatlanul szükségessé teszik.
Semmi esetre sem engedtetik meg eltérés a hivatalos tantervről oly irányban, hogy akár a feldolgozandó tananyag mennyisége és foka, akár az abban kötelezőknek nyilvánított tantárgyak száma leszállittassék.
5. §. Szervezete és tanterve alapján az intézet által érettségi bizonyitványnyal elbocsátott ifjak a szorosabb értelemben vett kereskedői pályán kívül,-a tisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi 1. t.-cz. értelmében több rendbeli közhivatal elnyerésére, továbbá felsőbb gazdasági intézetek s a műegyetem megfelelő cóllégiumnak látogatására is minősítve vannak, és végül a mennyiben az intézetbe lépésök előtt négy közép- vagy polgári iskolai osztályt jó sikerrel végeztek, jogositvák, hogy hadkötelezettségöknek, mint egyévi önkéntesek feleljenek meg.
Fentartás, felügyelet én igazgatás.
B. S- A nagy-kanizsai középkereskedelmi iskola fentartója a nagykanizsai izr. hitközség.
72
7. §. Az intézet feletti főfelügyeletet a nin. vallás- és közoktatásügyi, valamint a nm. kereskedelmi és közlekedésügyi minisztériumok e végből kirendelt közegeik által gyakorolják.
A szűkebb felügyelet gyakorlására az intézetet fentartó nagykanizsai izr. hitközség elöljárósága kebeléből választott iskolaszékre van bizva.
A tanulók.
20. §. Tanulókul felvétetnek: az első (alsó) osztályba :
a) oly tanulók, kik a gvmnasium, real- vagy polgári iskola 4-ik osztályát legalább elégséges sikerrel bevégezték, és ezt bizonyitványnyal kimutatják.
b) ily bizonyítvány hiányában, korábbi iskolázásuk és hol tartózkodásuk kimutatása mellett oly tanulók, kikéletök 14. évét betöltötték és a fölvételi vizsgálatot, mely középiskolák alsó négy oszályának tananyagát felöleli, legalább is elégséges sikerrel kiállják.
A 2. és 3. (középső és felső i osztályba csak oly tanuló vétetik fel. ki az előző osztályt ugyanezen, vagy vele egyenlő fokú szakiskolán legalább is elégséges sikerrel bevégezte.
E szabály alul eltérés csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál kieszközölt engedély alapján engedhető meg.
A felvételi vizsgálat eredményéről osztályzott bizonyivány nem adatik.
21. S- A rendes tanuló osztálya összes kötelező tárgyait köteles hallgatni, hasonlókép tartozik eljárni azon nem kötelező tantárgyak óráira, melyek hallgatására az év elején önkényt jelentkezett.
Tanév, vizsgálatok,
22. ¿j. A tanév szeptember 1-én kezdődik és tart juriius végéig. A tanulók szabályszerű felvétele szeptember 1—3 közt történik. Az ezen időn tul jelentkezőket csak kellő igazolás után veheti föl a tanári kar.
23. Deczember 23-án és márczius 31én a tanulóknak előmene-telöket és erkölcsi viseletöket kimutató értesítők adatnak ki, melyek a szülőknek vagy gyámoknak bemutatandók és ezek sajátkezű aláírásával ellátva az uj szorgalomszak első hetében az osztályfőnöknek visszaadandók.
24. §. A tanév végén tartandó vizsgálatok nyilvánosak. A 3-ik osztályt bevégzett növendékek a kormány küldöttei jelenlétében érettségi vizsgálatot tesznek, mely után előmenetelök szerint „jelesen felelt meg", „jól megfelelt", „megfelelt", v. „nem felelt meg" osztályzatú bizo-bizonyitványt kapnak.
25. §. Az érettségi vizsgálat szó- és írásbeli. Az intézetigazgatója a közoktatásügyi miniszternél legalább egy hóval a vizsgálat előtt bejelenti a vizsgálandók számát, t, i. azokat, kik a 3-ik osztályt sikerrel végezték, és felterjeszti az írásbeli vizsgálat számára az illető tanárok által kitűzendő feladványokat.
Minden tárgyra nézve több feladvány terjesztendő fel. E felterjesztés nyomán a közoktatásügyi miniszter határozza meg az Írásban kidolgozandó feladványokat, valamint a szóbeli vizsgálat napját is.*
* A nayym vallás- és közokt. m. kir. miniszter úr 189?. márcz. 3-án 12097 sz. a. kelt rendelete által e hatáskör ezentúl a kir. tanfelügyelőségre bizatik.
XV. Fegyelmi szabályok a nagy-kanizsai középkereskedelmi iskola tanulói számára.
1. A tanuló kötelességei általában.
1. §. Minden tanuló köteles erkölcsös életével, illendő magaviseletével és szorgalmával ugy saját magának, mint az intézetnek becsületét megóvni. Kerülnie kell tehát mindent, mi az erkölcstelenség, neveletlenség, vagy durvaság bélyegét sütné jellemére a házi és iskolai, valamint a társadalmi életben egyaránt. Az erkölcsös élethez a vallás buzgó gyakorlatai is tartozik.
2. §. Társai iránt minden tanuló barátságos, békés indulatu, előzékeny s minden tekintetben türelmes legyen, s iparkodjék minden olyast kerülni, mi az egyetértést megzavarhatná. Ha a tanuló bármely módon sértve vagy károsítva érezné magát társai által, osztálya főnökéhez forduljon; magának elégtételt vennie nem szabad.
3. Oly egyénekkel, kiknek társasága a tanuló becsületére vagy erkölcseire káros, vagy épen veszedelmes befolyást gyakorolhatna, tilos érintkezni. Tilos tehát a társalgás az elbocsátott vagy kizárt tanulókkal is.
4. A legszigorúbb büntetésre méltó azon tanuló, ki vétkes gondolkodásmódja és érzületének nyilvánítása által társai erkölcseit rontja, vagy ezeket erkölcstelen cselekvésre, hazugságra, engedetlenségre csábítja.
5. A czél, mely a középiskola tanulói elé van tűzve, csak kitartó megfeszített szorgalommal érhető el. A tanuló szorgalma ne csak külső legyen, s ne szorítkozzék csupán feladatai teljesítésére, hanem mélyebb kötelességérzetből eredjen, s az idő és a művelődésére nyújtott eszközök lelkiismeretes felhasználásában nyilvánuljon.
6. §. Az illem és tisztesség iránti érzék minden tanulóban fel-tételeztetik. A társaival és más személyekkel való érintkezésben törekedjék a tanuló szerény, illendő magaviseletre, s használjon müveit emberhez méltó beszédmódot. Öltözete és egész viselete legyen egyszerű és tiszta.
7. A tanuló az igazgatónak s az intézet miden tanárának ugy az iskolában, mint azon kivül engedelmességgel és tisztelettel tartozik. Midőn a tanár a terembe lép, úgyszintén midőn távozik, valamennyi tanulónak fel kell állnia.
Kötelesek a tanulók az iskolaszolga irányában is illendően viselni magukat, s ha tisztjét teljesiti, kötelesek neki engedelmeskedni.
8. Elváratik a tanulóktól, hogy mindenki, de különösen a helybeli tanintézetek tanárai és tanitói, hatósági és egyéb, az értelmi osz-
74
tályhoz tartozó személyek iránt kellő tisztelettel és udvariassággal viselkednek.
9. xV tanulók az iskolákon kivül is alá vannak vetve az iskola fegyelmi hatóságának, melyet az igazgató a tanári karral együtt gyakorol.
II A tanulók kötelességei az iskola iránt.
10. S- Minden tanuló köteles az előadásokat pontosan látogatni, az iskolai könyveket és szereket magával hozni. Oda nem tartozó dolgok, a mennyiben az azokkal való foglalkozás .a tanulók figyelmét az előadástól elvonná, elkoboztatnak. Tartoznak egyszersmind a tanulók iskolai szereiket, könyveiket, füzeteiket rendben és tisztán tartani.
11. S- Előre látható akadályoztatás esetében az engedély a távol maradásra egy órára az illető tanártól, egy napra az osztályfőtől, hosszabb időre az igazgatótól kérendő, az ok a szülők vagy azok helyettesei által írásban vagy szóval előadatván.
12. i;. A tanórák elmulasztása csak betegséggel, és pedig csupán csak az orvosnak, a szülőknek vagy ezek helyetteseinek bizonyítványa alapján menthető ki. Mikor a tanuló újra iskolába jő, köteles a mulasztás okát az osztályfőnél hiteles bizonyitványnyal igazolni. Ha a tanuló előzetes bejelentés és engedély nélkül egy hétig kimarad, az iskolából kilépettnek tekinthető, s a névsorból kitörölhető. Úgyanazon eljárás követtetik, ha a tanuló nem egymásután mulasztott összesen 20 órát nem mentett ki. Az órák látogatását illető kötelezettség kiterjed a nem kötelezett tantárgyakra is, melynek látogatására a tanuló az év elején jelentkezett. Az ilyen tanfolyamból való kilépés az igazgató és szaktanár beleegyezése nélkül tilos.
13. Ha a tanuló valamely ragályos bajban (valóságos himlő, bárányhimlő, skárlát, kanyaró, diphteritis, szamárhurut, egyptomi szembaj) szenvedett volna, felgyógyulás után az iskolába csakis akkor léphet ismét be, ha teljes felgyógyulását és ragálymentességét kezelő orvosa által kiállított bizonyitványnyal az igazgatónál igazolja. A szülők és helyetteseik kötelesek a tanulót az iskolától az esetben is távol tartani, ha az odahaza ragályos betegségben levőkkel érintkezett. Ily esetben is a tanuló csak a fentebb emiitett orvosi bizonyítvány bemutatása melleit jöhet ismét az iskolába.
14. §. A szülőknek vagy helyetteseiknek egyszerűen névjegyre írott közlései nem fogadtatnak el.
15. §. A felügyelet gyakorolhatása végett tartoznak a tanulók lakásukat, annak változtatását, s azon egyént, a kinek gondviselése alatt állnak, az igazgatónak és az osztályfőnek bejelenteni.
16. Az iskolai év elején az osztályfő minden tanulónak kijelöli helyét az osztályteremben, figyelemmel a tanuló látó és halló képességére és esetleg más alapos óhajtására. Helyet változtatni vagy cserélni csak az osztályfő engedelmével szabad.
17. A tanóra kezdetét jelző csengetés után minden tanuló tartozik a tanterembe menni, helyét csendben elfoglalni és a tanár belépését kellő magatartással bevárni. Előadás alatt csend és figyelem követeltetik ; mindennemű zavarás, ide értve a kijárást is, tiltva van. Szellemileg minden tanuló együtt dolgozzék a kikérdezésnél, felelni
75
azonban csak a kérdezettnek szabad ; a súgás vagy beleszólás szigorúan tiltva van. A dolgozatokat minden tanuló önállóan készitse el : a feladatot mástól leirni s általában bárminemű csempészetet elkövetni tilos.
18. §. Az egyes tanórák közti időben meg van engedve az illedelmes társalgás és mozgás; ellenben a futkározás és zajongás a legszigorúbban tiltva van.
19. §. Szintén tiltva van az intézet helyiségei előtt való csoportos álldogálás is. Óraközökben az intézetből a tanulónak csak az osztályfő engedelmével szabad távozni.
20. §. A dohányzás szigorúan tiltva van.
21. §. Az intézeti épületnek és minden tartozékának tisztaságára a tanuló is köteles ügyelni. A falak, padok és egyéb bútorok megrongálása, befirkálása fegyelmi kihágásnak és egyszersmind kártételnek tekintetik. Mindennemű kár, melyet a tanulók az iskolai szerekben vagy egyéb tárgyban tesznek, az illetők által, és ha ki nem tudódnának. az egész osztály által megtérítendő. Ha a kártevés rosszakaratból vagy pajkosságból történt, a vétkes fegyelmi büntetés alá esik.
22. §. Egyleteket művelődés czéljából alakithatnak a tanulók az igazgatóság engedélyével: az iskolán kivül álló társulatoknak azonban tagjai nem lehetnek. Színház és nyilvános mulatságok látogatására minden egyes alkalommal az osztályfőtől kell engedélyt kérni.
23. íj- Könyvek vagy más tárgyak elárusitása, cserélés a szülők vagy helyetteseik engedelme nélkül tilos: épen ugy tiltatik az adósság-csinálás. Pénzt gyűjteni az intézet növendékei között bárminemű czélra csak az igazgató engedelmével szabad.
III. Fegyelmi büntetései\'.
24. 4?. Az előző pontok tiltó szabályai ellen elköveti tények büntetés alá esnek. Az iskolán kivüli viselet hasonlóképen a fegyelmi törvények alá tartozik: e szerint minden az iskola czéljával és méltóságával ellenkező cselekvény, pl. a kávéházak, korcsmák és más nyilvános helyek látogatása, szigorúan fenyíttetik.
25. S- A fegyelmi szabályok áthágására mérendő büntetések fokozat szerint következők: a) megintés, illetőleg megdorgálás az illető tanár által; b) a tanulók elkülönített helyre való ültetése, illetőleg kiállítása c) nyilvános megfeddés az osztályfő által; d) élesebb feddés az igazgató által: e) a tanulónak a tanári szék elé idézése s a kizárással való fenyegetés; f) kizárás az intézetből, melyről az iskolaszék, a n. m. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium s a hazai rokon intézetek igazgatóságai értesíttetnek.
Ezeken kivül alkalmazható a körülményekhez képest egyéb büntetés is, ugy mint az iskolában való bezárás, mely felügyelet alatt végzendő komoly szellemi munkával köttetik össze, továbbá házi fogság alá helyezés, melynek kiállta a szülő vagy gazda bizonyítványa által igazolandó.
26. S- A harmadfokú büntetésről már a szülő vagy helyettese értesítést nyer.
Tandíjmentes tanulók, ha oly vétséget követnének el, mely a tanári szék előtti megdorgálást vonja maga után, elvesztik a kedvezményt.
76
IV. Befejező megjegyzések.
27. §. Ezen törvényeknek az intézet minden növendéke alá van vetve, s alólok senki, még a szülők sem menthetik fel őket.
28. §. Ugyancsak e törvények kötelező erejével bir minden olyan szabály és utasítás, melyet az igazgatóság, a tanári karral s az iskolaszékkel egyetértve, esetleg később ki fog hirdetni.
29. §. A fegyelmi szabályok ezen szövege egy-egy példányban minden tanulónak kiadatik, mely példány a szülök által aláírandó, és azután az osztályfőnek bemutatandó. A tanév kezdetén a fegyelmi szabályok a tanulók előtt felolvastatnak, s azok nem ismerése mentő ürügyül el nem fogadtatik.
XVI. Jelentés
a nagykanizsai közópkereskedelmi iskola önképzőkörének 1893/94. évi működéséről.
Jelen tanévvel bezárul önképzőkörünk alapításának éve. melylvel alapját vetettük meg egy szép reményekre jogosító intézménynek ez iskola kebelében. Kereskedelmi szakiskolánk még inkább hasznát veszi e körnek, mint egyéb középiskolák, hol a humaniórák tanítása a fő-czél, mert itt alkalom nyílik a tanulóknak a szaktárgyakon kívül, az iskolában nyert általános műveltségbeli oktatás körét szélesbiteni, s önerejükből is gyarapítani ismereteiket.
A befejezett tanévben önképzőkörünk a nemzeti nyelvet és irodalmat vonta működése körébe, tért nyitott azonkívül szakbavágó dolgozatoknak és értekezéseknek, valamint szónoki beszédeknek s szavalatoknak. A kéthetenként tartott gyűléseken a tagok (ez évben a közép- és felső osztály tanulói) dicsérendő munkásságot fejtettek ki ugy dolgozataik, mint szavalataik és bírálataik által. -— A kör élén a tanuló ifjúság által választott következő tisztikar állott; Rosenfeld Jenő 111. oszt. tan., elnök, Maschanzker Bódog III. oszt tan., alelnök. Morvái Izsó III. oszt. tan. jegyző, Schwarz Aladár III. oszt. tan. aljegyző, Müller Jenő 111. oszt. tan. könyvtáros, Hirschel Salamon II. oszt. tan. alkonyvtáros, Goldschmidt Lajos III. oszt tan. pénztáros. — Vezető tanár Kárpáti Manó, a magyar nyelv és irodalom tanára volt.
Tartatott összesen 19 rendes, 3 disz- és 1 rendkívüli gyűlés. Diszgyülésre alkalmat első izben Jókai Mór 50 éves irói jubileuma adott, hozzájárulván ezzel a koszorús költő országos ünnepléséhez. Ezen alkalomra pályázat hirdettetett egy »Jókai Mór élete és működése« czimü dolgozatra, tiz frank jutalommal. Beérkezett erre 5 mű, melyek közöl a kör kebeléből alakult 7-es bíráló bizottság »az ő ünnepe a nemzet dicsősége« jeligés értekezésnek ítélte a dijat, a következő indokolással: »A mű ugy szerkezetileg mint nyelvezet tekintetében kitűnőnek mondható. — Nyelvezete világos, s a nagy költő műveinek jellemzése helyes felfogásra mutat. A mű érdekfeszítő és a hallgatóságot magával ragadja.« Szerzője Maschanzker Bódog III. oszt. tanuló. Azonkívül dicséretre méltatta »a boldogságra kevés csak a jelen, a múlton épül az és az emlékzeten« jeligés dolgozatot, melynek szerzője Müller Jenő III. oszt. tanuló. Az ünnepély tárgysora a következő volt : Rosenfeld Jenő elnök felolvasván a megnyitót, a »Hymnust« énekelték el. — Majd Schlesinger Ignácz III. o. t. szavalta el Komócsy ünnepi ódáját s Maschanzker Bódog olvasta fel pályanyertes értekezését. Jókai »A holt költő szerelme« czimű, és Liszt Ferencz által zenésített költeményét Bosenfeld Jenő adta elő Maschanzker Bódog zongora kíséretével. Végül a »Czigánybáróból« adott elő a zenekar részleteket.
A második diszgyülés márczius 15-ének emlékére adatott, Rosenfeld Jenő elnöki megnyitója után Kohn Albert II. oszt tan. szavalta Petőfi »Nemzeti dalát« majd Maschanzker Bódog III. o. t. »A szabadság költészete« czimü és Morvay Izsó III. oszt. tan. »A szabadság hatása a kereskedelemre« czimü dolgozatokat olvasták fel; —
78
Schwarz Pál II. o. t. ünnepi ódát szavalt el. s Müller Jenő III. o. t. hatásos zárbeszédet tartott.
3-ik diszgyülésüla jul. 27. tartott zárünnepély sorakozik ezek mellé.
Kossuth Lajos halhatatlanunk elhunyta alkalmából rendkívüli gyűléssel adott a kör gyászának kifejezést.
Az év folyamán beérkezett összesen 22 mű, elbeszélés, értekezés és fordítás, melyeket érdemleges írásbeli bírálat kísért. Szavaltak ösz-szesen 9-en 22 szer, szóbeli megbirálás mellett.
Pályázat hirdettetett oly műre, mely a kérdést fejti meg: »Milyen a válíó jelentősége, a gazdasági forgalomban, és mutattassék ki különösen, hogy a magyar váltótörvény, a váltóintézmény jogi szabályozásánál mennyiben vette figyelembe a forgalmi élet követelményeit. Beérkezett 2 dolgozat, melyek közül a tanári kar köréből alakult biráló bizottság »a váltó: hitel idő pénz« jeligéjű műnek ítélte oda a tek. dr. Schwarz Adolf ügyvéd ur által ajánlott 1 drb. cs. és kir. arany jutalmat. Szerzője Maschanzker Bódog III. oszt. tan.
A bírálatok e műről így nyilatkoznak: »A szerző helyes érzéket tanusit a tárgy felfogásában, s emellett kellő rendszerben adja elő ismereteit, s bár a kérdés második részében a forgatmány jelentőségét nem eléggé domborítja ki, s itt ott téves állítás foglaltatik benne, mégis egészben véve helyes gondolkodás eredménye, s mint aránylag legjobb, pályadíjra érdemes.«
Kívántatott továbbá oly mű, mely a franczia nyelv tudásának fontosságát tárgyalja a magyar kereskedőre. A beérkezett 2 mű közül a »Mens agitat molem« cz. dolgozat válik ki. A dolgozat ugyan nem ment hamis adatoktól, stvláris tekintetben hiányos, de a kérdést helyesen tárgyalja s keleten jelölvén ki utat a magyar kereskedelemnek e szempontból adja elő érveit, miért is a tek. dr. Villányi Henrik la-nár ur által felajánlott 5 korona díjban részesül. Szerzője Maschanzker Bódog III. o. tan. — A másik mű, melynek szerzője Kaufmann Károly, dicsérettel fogadtatott el.
Önképzőkörünk könyvtára az izr. hitközség áldozatkészsége folytán, valamint az által, hogy az önk. tagsági dijakat arra fordítottuk, örvendetesen gyarapodott s most 168 kötetből áll, melyek közt legnevezetesebb íróink képviselve vannak. — Ajándékozás utján bejött 20 kötet. Ajándékoztak : dr. Neumann Ede főrabbi ur, Bún Samu igazgató ur, Kárpáti Manó tanár ur, dr. Villányi Henrik tanár ur. Hoffmann Mór tanár ur, Landler Sándor, Hoch Sándor, Schreiber Jenő, Maschanzker. Bódog, Bosenfeld Jenő, Sommer József és Schwarcz Pál tanulók, kiknek ezúttal is köszönetünket nyilvánítjuk.
A könyvtár javára egyébként adakozni szívesek voltak: Nagys. Gelsei Gutmann Vilmosné úrhölgy 20 korona
» Vidor Samuné » 10 »
Tek. Bosenfeld Adolfné » 10 »
» Weiser Józsefné » 10 »
» Schreyer Lajosné » 5 »
Nagys. Gelsei Gutmann Aladár ur 10 »
Tek. Maschanzker Mór » 10 »
» Grünhut Henrik » 10 »
» Brivio Pietro » 5 »
Egy harmadik oszt. tanuló 10 »
összesen: 100 korona
79
Fogadják ezért körünk pártolói mély köszönetünket. Adakozni még szívesek voltak: Tek dr. Ollop Mór ur
és az önképzőkör egy barátja 1—1 aranyat. Fischel Fülöp könyvkereskedése 7 drb diszművet. melyek a körnek következő szorgalmas tagjai közt osztattak szét :
Morvái Izsó jegyzői tisztsége pontos betöltése jutalmazásául 1 drb. diszmű.
Rosenfeld Jenőnek lankadatlan elnöki tevékenységeért és jó szavalatért 1 diszmű, Schwarcz Aladár, mint aljegyző 1 » Müller Jenő munkásságáért 1 » Singer Imre » 1 »
Kohn Albei t ) m-|nl buzgó szavalók 10—10 frkot. bcnvvarz ral )
Schlesinger lgnácz, szavalatért 1 diszművet
Altstadter Aladár munkásságért 1 »
Singer Kálmán mint szorgalmas zenész 1 »
Ezen jelentést azon reménynyel zárjuk le, hogy önképzőkörünk a megkezdett utón nemes czél felé fog haladni és bár most szerényebb eszközökkel dolgozik, erősbödni s fejlődni lesz hivatva.
80
r
XVII. Erdemsorozat.
I. osztály.
Osztályfőnök: KÁRPÁTI MANÓ.
A tanulók nevei | Hittan Magyar ny || 1 Német ny || j Franczia ny [| Földrajz | 1 Történet j Mennyiséírt.|| Vegytan Természeti. II k Keresk. és po- 1 lit. számtan Keresk. és for- II galomisme [ Ker levelez || Szépírás | Gyorsírás Vefryt. gyak | Magaviselet 1 I Szorgalom ||
Adler Lajos 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3
Borger Jenő 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 3 3 2 1 2 3
Blankenberg Imre 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 3 2
Böhm Emil 3 2 3 3 1 2 t 1 2 1 2 3 2 l 2 3
5 Bruder Alberl 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3
Bún József 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Betrieb Emil 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2
Eislitzer Béla 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3
Fischel Ernő 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 2 3
10 Flesch Rezső 1 2 3 2 2 2 9 t 2 1 1 2 2 1 2 2
Gibs Gusztáv 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 4
Gláser Rezső 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4
Grosz Géza 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 3
Grünwald Ede 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2
15 Hirschel Rezső 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 3
Hoch Géza 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 1 2 2
Kohn Ottó 3 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2
Krausz Oszkár 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Landler Sándor 1 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3
20 Lőw Jenő 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Lőwy József 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Maulwurf Gyula 2 3 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3
Neuwahl Zsigmond 9 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3
Nyitrai Lajos 3 2 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2
25 Pollák Aladár 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3
Rosenberg Salamon 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
Schlesinger Ferencz 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
Schwarcz Nándor 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2
Singer Kálmán 1 2 2 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 1 2
30 Strausz Lajos 1 1 I i 1 1 2 1 2 2 1 í 1 1 1 2
Weisz Bódog 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Kimaradtak : Braun Jenő. Braun Lajos. Haba István. Leitner Ernő. Rosenberg József.
II. osztály.
Osztályfőnök: SOMOS! VILMOS.
A tanulók nevei j Magyar ny. 1 ! Német ny. 1 I Franczia ny, 1 Földrajz Történet Mennyiségi I Ker. és polit. 1 számtan ! Könyvvitelt I i Keresk. lev 1 Áruisme éB iparmütan Váltó és keresk.ll jog Nemzetgazdas. 1 és pénzügytan 1 t-zépirás Hittan Magaviselet 1 | Szorgalom ||
Beck Sándor 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3
Bischitzki Jakab 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3
Blűhweiss Henrik 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2
Deutsch János 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2
5 Grünhut Rezső 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Hirschel Salamon 2 3 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Hirschl Fülöp 2 3 1 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2
Hoch Sándor :s 3 3 1 1 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3
Kohn Albert 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 L 2 1 1 1
10 Krau ss Simon 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 o ¿V 1 2 2 2 2
Lőwy Vilmos 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Neumann Alfréd 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1
Rosenberg Arnold 2 3 ^ 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 1 3
Rosenfeld János 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3
15 Sauer Arthur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3
Scherz József 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
Schreiber Jenő 2 3 3 2 3| 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
Schwarcz Pál 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 2 1 1 t
Singer Imre 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 t 1
20 Weiss Ede 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
Weiss Ernő ism. 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2
82
III. osztály.
Osztályfőnök: VIDOR SALAMON.
A tanulók nevei Magyar ny. || Német ny. I Franczia ny.ll Történet Ker.- és polit. I számtan Könyvvitelt <1 Keresk. lev. I Aruisme és iparműtan Váltó és keres-! 1 ked. jog Nemzatgazdaság g és pénzügytan 1 Magaviselet]! Szorgalom j|
Altstädter Aladár 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
Bader Ödön 3 3 3 3 3 3. 3 3 2 2 3 3
Blankenberg Géza 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2
Goldschmidt Lajos 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
5 Hirschel Jenő 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2
Kaufmann Károly 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 2 1
Kohn Izidor 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2
Kondor Miksa 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Mandl Henrik 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2
10 Maschanzker Bódog 1 1 1 1 t 1 1 1 1 2 1 1
Morvái Izsó 1 1 2 l 1 1 1 1 1 1 1 1
Müller Jenő 1 1 1 1 1 t 1 1 1 t 1 1
Philipp József 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2
Rechnitzer Soma 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3
15 Rosenfeld Jenő 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Schlesinger Ignátz 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3
Schön József 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
Schwarz Alfred 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sommer József 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2
20 Strém Ignátz 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
Weisz Henrik 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3
Wirth Ernő 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1
Wolf Géza 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3
Zoor Viktor 2 \'> o 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
XVIII. Jelentés az 1893-4 tanévben tartott érettségi (zár-)
vizsgálatról.
A zárvizsgálatot megelőzőleg tartott évi vizsgálat eredménye folytán a harmadéves növendékek közül mindnyájan érettségi vizsgálatra lettek bocsátva.
A junius hó 3,, 4., 5, 6., 7. és 8. napjain tartott Írásbeli vizsgálatokon mind a 24 tanuló jelent meg.
A tanári kar által javaslatba hozott tételek közül a királyi tanfelügyelő ur a következőket jelölte ki:
/. A magyar nyelvből.
a) Széchenyi István gróf érdemei hazánk közgazdasági fölvirágzása körül, vagy :
b) Tudományos és szépirodalmi társaságaink és ezeknek befolyása a magyar irodalom- és művelődésre.
Eredmény : jeles 5, jó 15, elégséges 4,
2. A német nyelvből".
a) A középkori kereskedelem akadályai, vagy:
b) Fordítás.
A kereskedő.
A kereskedő és tágabban a kereskedő nép, melyet a természettől nyert véralkata és hazájának fekvése a kereskedelem útjára terel, széles látókörével, az emberi élet minden ágára kiterjedő figyelmével, gyors és merész eszejárásával, legelébb bontakozik ki az emberi szellemet lenyűgöző korlátokból; a babonából és az előítéletből, és válik a haladás és a szabadság előharczosává.
A kereskedő összehordja hazájába az elmaradottabb és gyámoltalanabb népek kincseit és ez által nemzetének anyagi jóllétet, vagyonosságot és hatalmat szerez. A folytonos terjeszkedés lévén természetes törekvése, nemcsak magának és áruinak, hanem az egész emberiségnek nyitja meg és egyengeti a közlekedés útjait. Korunk műveltsége, világrészeket összekapcsoló közlekedése, milliókat tápláló fényűzése s a népeket boldogító szabadsága a kereskedelem közreműködése nélkül alig volna képzelhető.
84
Eme nagy fontosságú szerep betöltésére csak az a kereskedő van képesítve, kit hivatása erényei és jelességei díszite-nek. A soliditás, az el nem hajlitható becsület a kereskedő erényeinek foglalatja. Csak a megbízhatóság, az egyenes, igaz jellem, az emberi, polgári és hivatási kötelességérzet és kötelességteljesítés adhatja meg neki az őt megillető helyet a társadalomban. Csak a merész és széleskörű gondolkodás, az általános műveltség s az alapos szakképzettség képesíthetik iga zán hivatása betöltésére.
Jónás Jánosnak »A kereskedelemről« czimü értekezéséből.
Eredmény : jeles 7, jó io; elégséges 7.
J, Könyvvitel.
Társas kereskedés félhavi üzletmenete zárlattal.
1 Fehér Elek és Vass Mátyás Nagykanizsán
jun. 1. »Fehér és társa« czég alatt közkereseti
társas kereskedést nyitnak, melybe Fehér ad készpénzben 6000 frtt, árukban 8500 frtt. váltókban 3500 frtt, összesen 18000 frtt. Vass betéte készpénzben 12000 frt; A tiszta nyereség a betétek arányában osztandó el.
0 n vesznek Nagy Károlytól helyben 3/h.
hitelre 200 q búzát á 7.70 1540 —
» 4- küldenek Lechner Frigyesnek Gráczban fizetendő 4 hó múlva 300 q búzát á 8.20 2460 t
» 5 vesznek felében Kovács Péterrel 30 q gyapjút á 140 frt, melyet készpénzben
maguk kifizetnek. 4200 —
„ 6. érkezik Strasser és Kőnigtől Budapesten 200 q rozs á 5.80, melyért nekik 4/h. elfogadványukat küldik 1160
„ 6. fizetnek erre szállítási költséget 72 50
„ 8 eladnak Kőnig Mórnak helyben 3/h. vál-
tója ellenében 300 q tengerit á 5 30 i59o —
» 9- küldenek behajtás végett a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak frt 820.— Frei Mórra, ott, lej. jun. 11.
» 1200.— Szűcs Jenőre, ,, ,, ,, 12. 2020 -
85
jun. 13- leszámitolják a helybeli Keresked. és
Iparbanknál Dőry Lajos váltóját pr.
augusztus i-én frt 1000 —
le 6% lerovat 48 napra ,, 8.— 992 —
jun. 13- a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank arról
értesiti, hogy a küldött váltókat behaj-
totta és küld készpénzben frt 2020.—
le78% behajtási dij frt 2.52
költség „ 1.80 „ 432 2015 68
jun 15 eladják készpénzben a Kovács Péterrel
felében vett 30 q gyapjút á 160 frt 4800 —
jun. 15- Különféle üzleti költség 160 —
» » Fehér kivett az üzleti pénztárból 100 —
» Vass .. „ ,, ,, 80 —
az árúkészlet értéke 8840 50
Elkönyvelendő a naplóban (magya-
rázat nélkül) és főkönyvben, készítendő
a nyers mérleg, leltár, mérleg, a nyereség
és veszteség részletes kimutatása; a fő-
könyv lezárása.
Eredmény: jeles 11, jó 10, elégséges 3.
-/. Kereskedelem és politikai számtan.
a) Páris küld Budapestnek leszámítolás végett:
frt. 3000-— lejár április 27.
„ 4500\'— „ május 12.
7500-— ., junius 26 egyszersmind megbízza Budapestet, hogy vegyen számára : frt. ioooo- névértékű m. arany járadékot és M. 2ooo--ról szóló a vista váltót, a maradék pontos kiegyenlítése végett pedig küldvényezzen neki 2 havi frc. váltót.
Budapest 1894 április 12-én a forint váltókat 4%-Ed leszámítolja, veszi
a m. arany járadékot a 11 7-90 „ M. váltót „ 6122, 3%
„ Frc. „ „ 49-64, 2 V2 %
hány trancs ról szól ez utóbbi váltó a szokásos alkuszdijak és frt 4-84 kisebb költségek felszámitolása mellett ?
b) Valaki felvesz 40000 frt. 4% utólagos évi kl. mellett 50 év alatti törlesztésre, mily nagy az annuitás R ?
86
A tizedik annuitás törlesztése után a felek abban egyeznek meg, hogy a tartozás maradéka nem további 40, hanem 10 év alatt lesz törlesztendő, mily nagy az uj annuitás, R\'?
Elkészítendő az egész törlesztési terv, a tizedik törlesztés utáni tartozásmaradék pedig, valamint minden ötödik tőketörlesztés direct úton is határozandó meg az annuitásból.
Eredmény: jeles 7, jó 8, elégséges 8, elégtelen 1.
5. Kereskedelmi levelezés.
I. Magyar nyelven :
a) Zerkowitz Zsigmond és TíL nagykanizsai borkereskedő czég kérdést intéz Popovics Gergely bukaresti czíghez, hajlandó-e borát bizományi eladás végett raktárba venni?
b) Válasz. Popovics G. a nagykanizsai czég borainak bizományi eladására vállalkozik és közli a feltételeket.
II. Német nyelven : Kereskedelmi középiskolát végzett tanuló gyakornokul ajánlkozik.
III. Franczia nyelven: A budapesti Concordia-malom a párisi »Credit mobilier« banknak egy Jaquet és TL ugyanottani czég által 5000 frank erejéig elfogadott váltót küld, hogy azt a nevezett czégnek fizetés végett bemutassa. Ha netalán Jaquet és T?L a fizetést megtagadná, akkor a bank a váltót óva-toltassa.
Eredmény: jeles 4, jó 10, elégséges 10.
A szóbeli, záróvizsgálatókat junius 25. és 26. napjain tartottuk a ministeri biztos urak (dr. Ruzsieska Kálmán, kir. tanácsos és megyei tanfelügyelő ur a vallás- és közoktatásügyi mi-nister ur részéről, Kirchknopf Frigyes ur, a soproni kereskedelmi és iparkamara titkára, a kereskedelemügyi minister ur részéről) jelenlétében. A vizsgálatokat megelőző, a kir. tanfelügyelő ur elnöklete alatt tartott conferentia a záróvizsgálati Írásbeli dolgozatok eredménye alapján kimondotta, hogy valameny-nyi megjelent 24 abituriens szóbeli vizsgálatra bocsáttassék.
A záróvizsgálatok végeredménye a következő:
Jelesen feleltek meg : Kaufmann Károly, Maschanzleer Bódog, Morvay Izsó, Müller Jenő, Schwarz Alfréd.
Jól megfeleltek : Altstádter Alalár, Blankenberg Géza, Gold-schnidt Lajos, Konclir Miksa, Mandel Henrik, Rosenfell Jenő, ScJdesinger Ignáez, Sommer József, Strem Ignácz, Weisz Henrik, Wirtli Ernő.
Megfeleltek: Hirschel Jenő, Kohn Izidor, Heclinitzer Soma.
5 tanuló két hó múlva teendő javitó vizsgára utasittatott.
87
XIX. Statisztikai kimutatás.
a) A tanulók származási helye.
¡Iskola Osztály Nagy-Kanizsai Zala ¡ sSömogy ¡] i Vas Veszprém | Fehér II Tolna j Baranya j Sopron ! Budapest j Pozsony ! Győr , Csongrád Nyitra ¡ Temes Zágráb 1 Varasd [ Verőcze Kőrös-, Belovár j Pozsega Szatmár 1 Alsó-Ausztriai Stájerországi Összesen Kimaradt Meghalt Lé tsz. a tanév vég.J I
m c g y e i
Elemi leányiskola. I. 29 2 4 1 1 3 1 1 42 4 _ 38
II. 32 10 6 1 1 — 1 - — - i 1 - - - — 1 i — - — - 55 2 53
III. 47 3 - — — — - - - - - — — - - - - — — - - — - 50 1 — 49
IV 19 2 1 — - — — - — — — - — — 1 - — — - - - 22 11 10 2 — 20 11 7
VI. 8 1 1 3 —
Össze- 14320 12 1 2 4 — 1 — 1 _ i 1 _ 1 2 i — - — — 190 12 _ 178
sen:
Elemi fiúiskola. | I II- 26 31 8 8 1 6 - 1 2 - 1 1 2 - 1 1 - - — 1 1 - - 1 i — 1 — - 42 52 2 1 — 40 51
III. 44 9 3 1 _ — - 1 - 1 1 - - — — 1 - - - — - 1 - 62 4 1 57
IV. 32 13 4 - 53 1 1 51
Össze- 133 38 14 1 3 _ 1 4 _ 3 1 _ _ 1 1 1 - 2 4 - 1 1 — ¡209 8 2 199
sen :
Polg. fiúiskola. I I II 19 14 1 10 9 6 4 2 - - 1 - 1 — — i - - — - 2 1 1 1 1 2 - - 1 43 34| 1 - 43 33
III 17 4 7 — — — 1 - — 1 — - — — - 1 - 2 4 1 - - - 37 1 — 36
IV. 17 5 4 31 31
Össze- 67 28 21 2 _ 5 _ 1 1 _ i _ - — 1 5 3 6 3 — — 1 145 2 - 143
sen :
Köz. ker. isk.l I 13 9 6 _ 1 "1 _ 1 _ _ _ _ 1 _ 1 1 — 2 — .—. _ — 36 5 _ 31
II. III. 8 17 4 6 4 1 1 1 1 21 24

Össze- i 38ll3¡16 2 3 1 — 2 — — — — — 1 — 1 1 — 3 — — — — 81 5 - 76
sen: 1 1
Főösszeg ¡381 99 63 6 8 5 6 7 1 5 1 2 1 2 1 3 7 7 14 3 1 1 1 625 27 2 596
Nagykanizsai . . 381 Vidéki . . . . 244 Összesen: . C25
88
b) A tanulók.
Nemzetisége vallása kora a tanév végén Összesen
| Iskola Osztály magyar horvát német izraelita róm. kath. ev. rel\'. ág. hitv. (i éves 7 éves 8 éves 9 éves | 10 éves 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves 15 éves lu éves 17 éves 18 éves 19 éves | 20 éves
Elemi leányiskola 1. 42 71 1 13 22 4 2 1 42
il 55 — — 53 2 — — — 9 2516 5 — - — - — — — — - — 55
111. 50 — — 49 1 — — - — 5 20 10 8 5 2 - — — — - — — 50
IV. 22 — - 22 — — — — — — — 3 13 3 2 1 22
V. 11 — — 10 — 1 — — — — — — — 5 5 1 — - - - — — 11
VI 10 10 7 2 1 10
összesen 190 _ — 185 4 1 — 13 31 I 34\'36 1 1 1 1 20 21\'14.16 > 1 1 4 lj — J — - — 190
Elemi fiúiskola ! 1. 11. 41 52 1 — 41 51 1 1 — 19 14 15 8 28 7 1 1 t — — - — — — - — — 42 52
111. 61 — 1 59 2 1 — — — 6 25 19 4 8 - — — — — — — - 62
IV. 53 — — 53 — — — — — — 15 17 16 5 53
Ös ízesen 207 1 1 204 3 2 — 29 42 47 37 22 13 — — — — - — _ - 20ít
Polgári fiúiskolái 1. 37 3 3 43 20 15 7 1 — — — — _ _ 43
11. 29 5 — 34 2 11 19 2 34
111. 31 6 — 36 — 1 — — — — — - — 8 17 6 5 1 — — — — 37
.IV. 29 2 — 31 — — - — — - — — - 8 16 G 1 - — — — 31

Összesen 126 16 3 144 T 1 22 34 51 25 11 2 — — - - 145
Küzépk. isk. I 1. 31 4 1 34 i — 1 — _ — — _ — — _ 8 16 8 4 _ — 36
11. 20 1 - 21 2 15 3 1 — - 21
111 24 — — 24 — — — — — — — — — — — — — 4 9 7 3 1 24

Összesen" 75 5 1 79 i - 1 - — - — - - - 8 18J27 16 8 3 1 81
Főösszeg 598 22 5 612 8 4 1 31 60 76 1 83 1 59 65 61 67 37 30 29 16 8 3 1 625
XX. Tanintézeteinket illető ministeri rendeletek.
I. A magyar királyi honvédelmi minister ur rendelete.
{Közöltetett „Rendeleti Közlöny" 1894. évi 16. számában.)
24454
VIII.
sz. Körrendelet.
Az izraelita hitközség által Nagy-Kanizsán fentartott középkereskedelmi iskola, a cs. és kir. közös hadügyminister úrral egyetértőleg az egyévi önkéntesi kedvezmény tekintetében a hazai főgymnasiumok-kal és főreáliskolákkal egyenjogosittatott.
Az emiitett szakiskola ennélfogva, a védtörvényi utasítás I. részének 11a) mellékletében felsorolt szakiskolák közé pótlólag fölveendő.
Kelt Budapesten, 1894. évi május hó 6-án.
Báró Fehérváry Géza s. k.
II. A közös hadügyminister ur rendelete.
(„ Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer17. Stück. Vom 26. Apr. 1894.)
Circular-Verordnung vom 23. April 1894.
Abthg. 11. N0. 2580.
Auf Grund des §. 25., zweiter Absatz des Wehrgesetzes wird im Einvernehmen mit den betheiligten königl. ungarischen Ministern die drei ■ klassige Handels-Mittelschule in Gross-Kanizsa mit den Obergymnasien und Oberrealschulen in Bezug auf die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung für den Einjährig-Freiwilligendienst gleichgestellt.
Hienach ist die Beilage IIa, der Wehr vor sehr Uten I. Theil auf Seite 399 entsprechend zu ergänzen.
EDLER v. KRIEGHAMMER m. p.
General der Cavallerie.
XXI. Értesítés a jövő tanévre.
A tanulók felvétele mind a három iskolában augusztus 30., 31. és szept. 1-ső napjain d. e. 9—12, délután 3—5 óráig a következő szabályok szerint történik, mely napokon a javitó vizsgálatok is tartatnak.
Az elemi iskola 1. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 5V2 évesek és kiken az oltás sikeresen eszközöltetett, mi szükség esetén bizonyitványnyal igazolandó.
A polgári iskola 1. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 9 évesek és az elemi iskola 4 osztályát kielégítő sikerrel végezték, vagy felvételi vizsga által kimutatják, hogy a 4. osztály számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassággal birnak.
A középkereskedelmi iskola 1. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik a gymnasium, reál- vagy polgári iskola alsó 4 osztályát legalább elégséges sikerrel végezték és azt bizonyitványnyal igazolják. A 2. és 3. osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik az 1., illet. 2. osztályt ugyanezen, vagy vele egyenlő fokú szakiskolán legalább elégséges sikerrel végezték.
Úgy a polgári, mint a középkeresked. iskolába újonnan belépő tanulók születési és ujraoltási bizonyítványt tartoznak felmutatni.
Javitó vizsgálatra bocsáttatnak:
a) az elemi és polgári iskolában azon tanulók, kik legfeljebb 2 tantárgyból nyertek elégtelen osztályzatot.
b) a középkereskedelmi iskolában azon egy tantárgyból bukott tanulók, kiket erre a tanári kar ítélete feljogosít, mely körülmény az iskolai bizonyítványon jelezve van.
A két tantárgyból bukott tanulók közül azok bocsáttatnak javitó vizsgálatra, kik erre a megyei kir. tanfelügyelőségtől engedélyt nyernek. Ezen engedély iránti kérvények 50-kros bélyeggel ellátva és az iskolai bizonyitványnyal felszerelve, julius 5-éig az igazgatóságnál benyújtandók.
a) Évi tandij az elemi fiúiskolában:
helybeliek részére 16 frt, vidékiek reszére 20 frt.
az elemi leányiskolában :
1.—4. oszt. helybeliek részére 16 frt. vidékiek részére 20 frt.
5.-6. » » » 32 » » » 40 >
a polgári iskolában :
helybeliek részére 32 frt, vidékiek részére 40 frt. a középkereskedelmi iskolában:
1. osztály 60 frt, 2. osztály 80 frt, 3. osztály 100 frt.
A tandij 2 részletben fizetendő, és pedig az 1. részlet a tanév-elején, a 2. részlet február hó elején.
b) Beiratási dij az elemi és polgári iskolában : helybeliek részére 1 frt, vidékiek részére 2 frt; a középkereskedelmi iskolában 5 frt.
igazgató.
TARTALOM.
Oldal
I. Iskolaszék............2
II. Jelentés............ , 3
III. Tanintézeteink jótevői..........7
IV. Az ösztöndijas tanulók névjegyzéke.......11
V. Tanszerek............12
VI. Könyvtár............22
A) Elemi iskola.
VII. Tantestület............28
VIII. Erdemsorozat . . .. . ........
a) leányiskola...........29
b) fiúiskola............35
B) Polgári iskola.
IX. Tantestület............44
X. A polgári iskola tanterve.........45
XI. Erdemsorozat...........54
C) Középkereskedelmi iskola.
XII. Tanári kar............60
XIII. Előadott tananyag..........61
XIV. Kivonat a nagykanizsai középker. iskola szervezeti szabályzatából 71
XV. Fegyelmi szabályok..........73
XVI. Önképző kör...........77
XVII. Érdemsorozat...........80
XVIII. Jelentés a lefolyt tanévben tartott érettségi vizsgálatról . . 83
XIX. Statisztikai táblázatok..........87
XX. Tanintézeteinket illető min. rendeletek.......89
XXI. Ertesités a jövő tanévre.........90