Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.08 MB
2018-09-28 13:32:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
88
581
Rövid leírás | Teljes leírás (145.88 KB)

A nagykanizsai államilag segélyezett községi
Polgári Fiú- és Leányiskola
huszonhatodik értesítője az 1897-98. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1898.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
31095

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f |1% 3
£ms
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONHATODIK
értesítője
AZ
1897—98. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
D& BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
——
NAGY-KANIZSA, 1898.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
31095
......II
REV 98 ««V2010

)
• I Ni."

MAmr.ÄKAüEMíV _ KÖNYVTÁR A f.....-.......■ ■ \'
----namammv.
i 4
*
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁIimKOLJl
HUSZONHATODIK
ERTESITOJE
AZ
r rr
1897 98. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
DR- BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1898.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
31095
y{ ta . \'ÁRAbó>
áiciátídet-t mű
I.
Visszapillantás az 1897—98. tanévre.
lefolyt tanév, melylyel polgári fiúiskolánk fennállásának 26-ik, leányiskolánk fennállásának 7-ik éve záródik, nem jelez semmi újabb és fontosabb mozzanatokat iskoláink fejlődési folyamatában, de a millennáris évben megindult mozgalmak folytatódása s tervbe vett alkotások betetőzése mutatják benne a haladás nyomait. Ezek közül, ugy fontosságát mint a történeti időrendet tekintve, elsőnek említhetjük a leányiskolái helyiség öt év óta felszínen vergődő kérdésének megoldását. Már a mult évi Értesítőnkben megemlékeztünk a városi képviselő-testületnek azon határozatáról, melylyel kimondotta az elemi és polgári leányiskolák czéljaira használt régi épület lebontatását és helyébe egy új épület emelését. Ez a terv megvalósult: a régi épület eltűnt a föld színéről, hogy helyet adjon a formás, tetszetős külsejű egyemeletes új épületnek, melynek földszinti tantermeiben az elemi leányosztályok vannak elhelyezve, emeleti helyiségei pedig a polgári leányiskola czéljaira szolgálnak 4 tanteremmel és 1 rajz-és kézimunkateremmel; ugyanifi, van a fiú- és leányiskolái igazgatói iroda is. Mint ezen rövid felsorolásból látszik, az uj épület tervezésénél nem a polgári leányiskola szükségletei és igényei, hanem a térviszonyok voltak az irányadók. Innen van a minden szakértő előtt azonnal szembeötlő hiány, hogy t. i. a polgári leányiskolái helyiségek közt nincs tantestületi szoba, könyv- és szertári helyiség. De a mi a legnagyobb baj, a rajzterem oly szűk, hogy legfeljebb 45 tanuló helyezhető el a rajzasztaloknál, holott az l. és II. osztály növendékeinek létszáma 60 körül jár. Úgyszintén égető hiány, hogy nincs a helyiségek közt egyetlen terem sem, a hol az intézet összes növendékei — bármily tömötten is — összegyűlhetnének, mint pl. iskolai ünnepélyek alkalmával, s igy ilyen ünnepélyek az iskolában nem rendezhetők. Mindezek még a jövőtől és ennek alakulásától várják orvoslásukat.
Az új épület alapkő-letétele 1897. julius 1-én történt meg a szokásos ünnepélyes szertartások közt a városi közigazgatási és iskolai hatóságok és közönség jelenlétében. í\'nnepélyesen ment végbe az új épület felavatása is 1897. november 21-én a polgári fiúiskola rajztermében dr. Jankovich László gróf vármegyénk főispánja, Csertán Károly alispán és ilr. Iiuzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő urak, a városi közigazgatási és iskolai hatóságok, diszes közönség és a polgári leányiskolái tantestület és növendékek jelenlétében. A külsőségekben egyszerű, de lélekemelő ünnepély a növendékek állal énekelt nSzózat"-tíú kezdődött,
1*
mely után dr. Jankovich László gróf főispán úr mondott rövid, d...