Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.08 MB
2018-09-28 13:32:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
75
493
Rövid leírás | Teljes leírás (145.88 KB)

A nagykanizsai államilag segélyezett községi
Polgári Fiú- és Leányiskola
huszonhatodik értesítője az 1897-98. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1898.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
31095

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f |1% 3
£ms
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONHATODIK
értesítője
AZ
1897—98. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
D& BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
——
NAGY-KANIZSA, 1898.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
31095
......II
REV 98 ««V2010

)
• I Ni."

MAmr.ÄKAüEMíV _ KÖNYVTÁR A f.....-.......■ ■ \'
----namammv.
i 4
*
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁIimKOLJl
HUSZONHATODIK
ERTESITOJE
AZ
r rr
1897 98. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
DR- BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1898.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
31095
y{ ta . \'ÁRAbó>
áiciátídet-t mű
I.
Visszapillantás az 1897—98. tanévre.
lefolyt tanév, melylyel polgári fiúiskolánk fennállásának 26-ik, leányiskolánk fennállásának 7-ik éve záródik, nem jelez semmi újabb és fontosabb mozzanatokat iskoláink fejlődési folyamatában, de a millennáris évben megindult mozgalmak folytatódása s tervbe vett alkotások betetőzése mutatják benne a haladás nyomait. Ezek közül, ugy fontosságát mint a történeti időrendet tekintve, elsőnek említhetjük a leányiskolái helyiség öt év óta felszínen vergődő kérdésének megoldását. Már a mult évi Értesítőnkben megemlékeztünk a városi képviselő-testületnek azon határozatáról, melylyel kimondotta az elemi és polgári leányiskolák czéljaira használt régi épület lebontatását és helyébe egy új épület emelését. Ez a terv megvalósult: a régi épület eltűnt a föld színéről, hogy helyet adjon a formás, tetszetős külsejű egyemeletes új épületnek, melynek földszinti tantermeiben az elemi leányosztályok vannak elhelyezve, emeleti helyiségei pedig a polgári leányiskola czéljaira szolgálnak 4 tanteremmel és 1 rajz-és kézimunkateremmel; ugyanifi, van a fiú- és leányiskolái igazgatói iroda is. Mint ezen rövid felsorolásból látszik, az uj épület tervezésénél nem a polgári leányiskola szükségletei és igényei, hanem a térviszonyok voltak az irányadók. Innen van a minden szakértő előtt azonnal szembeötlő hiány, hogy t. i. a polgári leányiskolái helyiségek közt nincs tantestületi szoba, könyv- és szertári helyiség. De a mi a legnagyobb baj, a rajzterem oly szűk, hogy legfeljebb 45 tanuló helyezhető el a rajzasztaloknál, holott az l. és II. osztály növendékeinek létszáma 60 körül jár. Úgyszintén égető hiány, hogy nincs a helyiségek közt egyetlen terem sem, a hol az intézet összes növendékei — bármily tömötten is — összegyűlhetnének, mint pl. iskolai ünnepélyek alkalmával, s igy ilyen ünnepélyek az iskolában nem rendezhetők. Mindezek még a jövőtől és ennek alakulásától várják orvoslásukat.
Az új épület alapkő-letétele 1897. julius 1-én történt meg a szokásos ünnepélyes szertartások közt a városi közigazgatási és iskolai hatóságok és közönség jelenlétében. í\'nnepélyesen ment végbe az új épület felavatása is 1897. november 21-én a polgári fiúiskola rajztermében dr. Jankovich László gróf vármegyénk főispánja, Csertán Károly alispán és ilr. Iiuzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő urak, a városi közigazgatási és iskolai hatóságok, diszes közönség és a polgári leányiskolái tantestület és növendékek jelenlétében. A külsőségekben egyszerű, de lélekemelő ünnepély a növendékek állal énekelt nSzózat"-tíú kezdődött,
1*
mely után dr. Jankovich László gróf főispán úr mondott rövid, de lelkes és szivreható beszédet, melyben az iskola magasztos feladatait és hazafias missioját hangsúlyozva, ily értelemben buzdította a növendékeket. Az alkalomhoz mért lelkes beszédeket tartottak még Vócsey Zsigmond városi polgármester, dr. Buzsicsku Kálmán kir. tanfelügyelő, Eperjesy Sándor községi iskolaszéki elnök úrak s végül dr. Bartha Gyula polgári leányiskolái igazgató a tantestület és a növendékek köszönetét tolmácsolván az illetőknek az iskolaügy érdekében hozott áldozatkészségükért és érdeklődésükért, a szép ünnepély a növendékek által énekelt „Hymnuszu-sm\\ záródott.
Az új épület — noha még kellően kiszáradva nem volt — rendeltetésének már elébb, november 3-án átadatott, mivel az iskolai év előhaladott voltára való tekintettel a tanítás kezdetét tovább halogatni nem lehetett.
Egy második, szintén a millennáris év mozgalmaiban keletkezett iskolaügyi actio iskoláink államosítását tűzte ki czéljául s hála a hatóságok élén álló ügybuzgó férfiak lelkes fáradozásának, e czél felé biztató kilátással közeledünk. A Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr a város kérelmére válaszolva, hajlandónak ígérkezett iskoláink államosítására már a közel jövőben, s erre vonatkozó föltételeit már közölte is a város közönségével. E föltételeket a városi képviselő-testület csekély változtatással elfogadván, alapos reménynyel nézhetünk iskoláink államosítása elé.
A haladás nyomait jelző mozzanatok közé kell számítanunk még a Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úrnak egy pár örvendetes intézkedését, melyek habár szorosan véve személyi vonatkozásúak, de mivel leányiskolánk kezdetbeli szervezetének fogyatkozásain segítenek, az iskola beléletére is kedvező hatással biztatnak. Ilyen a Nagyméltóságú Vallás-és Közoktatásügyi Miniszter úrnak 1897. évi 48301. szám alatt kelt azon intézkedése, melylyel a polgári fiúiskolához kinevezett, de az iskolaszék által a leányiskolához is beosztott tornatanitót a leányiskolái tornatanitás kötelezettsége alól saját kérelmére fölmentvén, egy óraadói minőségben alkalmazandó tornatanitónő évi díjazására 200 frtot engedélyezett az állampénztárból. Továbbá a leányiskolánál a község által alkalmazott 3 tanerőnek az állami alkalmazottakénál tetemesen kevesebb fizetését szolgálati éveikhez mérten az állam által kinevezett kartársaik fizetéseig kegyeskedett kiegészíteni s e czélra a községnek 830 frt rendkívüli államsegélyt utalványozott a folyó tanévre. Miniszter úrnak ezen valóban méltányos intézkedése megszüntette az ugyanazon testületben működő kartársak javadalmazása közt eddig fennállott külömb-séget s ezáltal a tantestület egyes tagjainak régi sérelmét orvosolta.
Ez általános vonások után áttérünk az iskolai év lefolyásának részleteire.
1. A tanév kezdete. A fiúiskolában a tanév a szokott időben kezdődött. A tantestület augusztus 28-án tartotta alakuló ülését, megállapítván a tantárgyak és tanórák beosztását s a heti órarendet s megválasztván a testület tisztviselőit, és pedig: jegyzőnek Waligurszky Antalt, ifjúsági könyvtárnoknak újból Hoff\'mann Mórt, tanári könyvtárnoknak újból az igazgatót. Ugyanekkor kijelöltettek az osztályfőnökök, valamint a napi felügyelő tanárok,
A beiratások előtt mentek végbe a fiúiskolában az új szabályzatok szerint tartott javító vizsgálatok is. Folyamodott összesen 17 tanuló, vizsgálatra bocsáttatott valamennyi. Vizsgálatot tett 17 tanuló, kik közül felsőbb osztályba bocsáttatott 14, ismétlésre utasíttatott 3.
— 5 —
A leányiskolában a tanév kezdete október l-re volt kitűzve, azonban az új épület a kitűzött időre nem készülhetvén el, az iskola megnyitását el kellett halasztani. Mindamellett a tantestület már október 2-án megtartotta alakuló ülését, melyen megállapította a tantárgyak és tanórák beosztását s a heti órarendet, megválasztotta a testület jegyzőjének Hajgató Sándort, kijelölte az osztályfőnököket és a napi felügyeletet végző tanárokat, illetve tanítónőket s megtett minden előintézkedést arra nézve, hogy az új épület átadása után az iskolaszék rendeletére a tanévet azonnal megkezdhesse.
Javító vizsgálatért folyamodott a leányiskolában összesen 17 tanuló, vizsgálatra bocsáttatott 16. Ezek közül az október 7-én megtartott vizsgálaton felsőbb osztályba bocsáttatott 13, osztályismétlésre utasíttatott 3 tanuló.
2. A beiratások és felvételi vizsgálatok a fiúiskolában a rendes időben, t,. i. szeptember 1 — 3. napjain, a leányiskolában pedig október 4., 5., 6-án tartattak. A beiratások eredménye részletesen áttekinthető a megfelelő helyen közölt statisztikai táblázatokból, melyek szerint a tanulók száma a fiúknál és lányoknál egyaránt 2-vel szaporodott. Ugyanezen táblázatok mutatják, hogy az egyes osztályok létszáma a fiúknál egészen normálisnak mondható, csakis az I. osztályban kellett a törvényben megszabott maximumot (50) némileg túllépni. A leányosztályok népességéről azonban ez már nem mondható, mert az I. osztályba 15-tel, a Il-ikba 8-ezal kellett a törvényben megengedett maximumot túllépni és még igy is körülbelől 15 tanulót voltunk kénytelenek az I. osztályból visszautasítani. A két alsóbb leányosztály zsúfoltsága a tanítás sikerére noha már magában is rendkívül hátrányos, de egyenesen tűrhetetlen baj a miatt, mert — miként már említve volt — a rajzteremben csak 45 tanuló helyezhető el kellőképp és igy az alsó három leányosztályban a rajztanítás sikere koczkáztatva van.
Felvételi vizsgálatokat tartottunk ugy a fiú-, mint a leányiskola I. osztályára jelentkező azon tanulókkal, a kik az elemi iskola 4. osztályában ennek alapvető tantárgyaiból - olvasás, írás, magyar nyelvtan, számtan, földrajz — csak „elégséges" osztályzatot kaptak, és pedig azon czélzattal, hogy a fölös számmal jelentkezők közül lehetőleg a javát válogassuk s inkább a hiányosabb készültségüek szoruljanak ki.
3. A tanév ünnepélyes megnyitása a fiúiskolában szeptember 4-én, a leányiskolában pedig november 3-án történt a róm. kath. templomban tartott „Veni Sánc te" után. Ezt követte az osztályrendezés, a szegény tanulók ellátása tankönyvekkel az iskolai segélykönyvtárakból és egyéb előkészületek, melyek után a rendes tanitás vette kezdetét, és pedig a fiúiskolában szeptember 6-án, a leányiskolában november 4-én.
4. Változás a tantestületek személyzetében. A leányiskola eddigi tor-natanitója, Pongrácz Adolf, ebbeli kötelezettsége alól a Nagyméltóságú Vallás- és Közokt. Miniszter úr által saját kérelmére f\'ölmentetvén, ezen állásra Farkas Vilma közs. elemi iskolai rendes tanítónő alkalmaztatott óraadői minőségben. Hoff\'mann Mór fiúiskolái rendes tanárnak Ő Felsége a király 1897. évi augusztus 28-án Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával a polgári iskolai igazgatói czimet adományozni méltóztatott; ugyanőt a Nagy múlt. Vallás- és Közoki. Miniszter úr 1898. márczius 15-én kelt 12562. számú rendeletével jelen állomásán a IX. fizetési osztály 3. fokozatába nevezte ki. Előléptek: Waligurszky Antal fiúiskolái rendes tanár a X. fizetési osztály 2. fokozatából az 1-be; Dr. Bartha Gyula igazgató a IX. fizetési osztály 3. fokozatából a 2-ikba.
— 6 —
5. Az iskolák tanítás-nevelési és rendtartási ügyeinek vezetése tekintetében irányadókúl szolgáltak egyfelől a községi iskolaszékek számára kiadott 1876. évi miniszteri r Utasítás" rendelkezései, másfelől a polgári leányiskolák számára 1893. évi julius 29-én 18547. szám alatt kelt miniszteri rendelettel kötelezővé tett állami felsőbb leányiskolái „Rendtartási és fegyelmi szabályok11, valamint az időnként kiadott és érvényben álló miniszteri rendeletek. De ezek mellett alkalmazkodnunk kellett a helyi felügyelő hatóság régebbi intézkedésein alapuló szokásokhoz és hagyományos gyakorlathoz is, minélfogva iskolai rendtartásunkban nem lehet meg az az egyöntetűség és elvszerü következetesség, a mi az iskola magasabb érdekeinek mef\'elelne.
A fiú- és leányiskola tantestületei külön-külön tartott értekezleteiken tárgyalták a hatáskörükbe tartozó ügyeket. A rendes havi értekezleteken kívül minden évharmad közepén u. n. „ellenőrző értekezletet" szoktunk tartani, melyen a tanulók szorgalma, előmenetele és magaviselete egyénenként tétetett megbeszélés és bírálat tárgyává s a komolyabb kifogás alá esőknek a szülei is értesíttettek egy e czélra szerkesztett „iskolai intőlap" által, melyet az illető tanuló, szülei vagy ezek helyettese által láttamoztatva, visszahozni tartozott. A fiúiskola tantestülete ezeken kivül még u. n. módszeres értekezleteket is tartott minden évharmad kezdetén, melyeknek tárgya volt az egyes szaktanítók által az illető évharmadra előirányzott, hónapokra beosztott tananyag előterjesztése, a tanmenet és módszeres eljárások megvitatása, megállapítása, czélja pedig: az egyes osztályokban, valamint az egész intézetben egyöntetű, egybehangzó s egységes elveken nyugvó tanító-nevelő eljárás létesítése.
Az igazgatóság nagy súlyt helyezett arra, hogy a Nagyméltóságú Vallás- és Közokt. Miniszter úr által ujabban kiadott rendeletek, melyek — meggyőződésünk szerint — a polgári iskolák belső életének szabályozása és szellemi színvonalának emelésére szolgálhatnak, necsak papíron maradjanak, hanem a gyakorlatban is megvalósuljanak. Mert ezek hivatva vannak addig is, míg a polgári iskola tervbe vett reformjával ez iskola megfelelő külön ügyviteli és rendtartási szabályzatot kaphat, — az e tekintetben tapasztalt, számos viszásságon és hiányon némileg segíteni. Ilyenekül említhetjük fel:
a) az 1897. évi julius 14-én 11,208. szám alatt kell miniszteri rendeletet az ifjúság testületi megjelenése alkalmával gyakorlandó felügyelet tárgyában;
b) az 1897. évi augusztus 5-én 48,460. sz. a. kelt miniszteri rendeletet a magánvizsgálatok megszorítása tárgyában;
c) az 1897. évi augusztus 12-én 23,590 sz. a. kelt miniszteri rendeletet a tanulók iskolamulasztásainak megtorlása tárgyában ;
d) az 1897. évi október 28-án 66,542. sz. a. kelt miniszteri rendeletet hazafias iskolai ünnepélyek rendezése tárgyában.
e) az 1897. évi deczember 15-én 70,680. sz. a. kelt miniszteri rendeletet a karácsonyi és húsvéti szünidő ujabb megállapítása tárgyában;
f) az 1897. évi deczember 17-én 55,512. sz. a. kelt miniszteri rendeletet a rendes és magántanulók correpetitiója tárgyában.
6. A miniszteri tantervben előirt tananyag a fiúiskolában lényegében feldolgoztatott, azonban a leányiskolában — a már mondott ok miatt — a tanév 9 héttel rövidebb lévén, ezen arányban kellett a tananyagot is redukálni, a mit a tantestület akként eszközölt, hogy az előirt tananyagból csak a leglényegesebb és összesítve kerek egészet alkotó részleteket vette fel. A fiúiskolában az új építkezés miatt a tornatanitás csak novemberben kezdődhetett.
— 7 —
7. Az egészségi viszonyok a tanulók körében, valamint a fiúiskolái tantestület tagjai közt is egész éven át kielégitó\'ek voltak, a mennyiben hosszabb és súlyosabb természetű betegségek nem fordultak elő. Sajnos, nem mondhatjuk ezt a leányiskolái tantestületről, melynek egyik tagja — Papp Miklós — az egész éven át betegeskedett, noha tanitásbeli teendőiben csak 35 napig volt annyira akadályozva, hogy szabadságolását kellett kérnie. Az iskolaszék ezen időre a rajztanitásban való helyettesi-tésével Schutz Károly fiúiskolái rajztanítót bizta meg, míg a szépirási órákat Pappné Svastits Janka és Hajgató Sándor leányiskolái kartársak vállalták el. A leányiskolái tantestületnek egy másik tagját — Pranger Károlin kézimunka-tanitónőt — is több izben, összesen 27 napig akadályozta betegsége a tanításban, azonban helyettesítéséről gondoskodni nem lehetett.
A tanév folyamán mulasztott a fiúiskola tantestületének 3 tagja 1+5+2=8 izben, megfelelő sorban: \'/s+^Vs +2=7 napot; a leányiskola tantestületének 5 tagja 2+1+2+1+5=11 izben, megfelelő sorban: 35 \'/a + Vs +9+1 +27=73 napot. Akadályoztatások esetén az illetők helyettesítéséről lehetőleg gondoskodtunk.
8. A vallás-erkölcsi nevelést az iskola legfontosabb feladatai közé tartozónak ismervén, ennek teljesítésére minden kínálkozó alkalmat és iskolailag alkalmazható eszközt iparkodtunk felhasználni. A tanulók többsége róm. kath. vallású lévén, ezek számára a hitoktató-lelkész urak vasárnaponként reggel szent misét tartottak, melyen mindkét nembeli tanulók tanáraik, illetve tanítónőik vezetése és felügyelete alatt vettek részt. Ezen u. n. diákmiséken a fiúiskola énekkara egyházi kardalokat énekelt Sauermann Mihály kartársunk vezetése alatt, a ki az idén is, mint a mult években, minden dij nélkül, elismerésre méltó ügybuzgalommal fáradozott az énekkar betanítása és vezetése körül. Fogadja ezen ritka önzetlenséggel teljesített fáradozásaiért e helyen az igazgatóság őszinte köszönetét. A templomi istentiszteleteken kivül a róm. kath. tanulók hagyományos szokás szerint részt vettek a buzaszenteléskor, keresztjáró napokon és Űrnapján tartott körmeneteken is tanáraik, illetve tanítónőik kísérete és felügyelete alatt; továbbá mindkét nembeli tanulók teljesítették a szokott időben a vallásuk követelte szertartásokat: a gyónást és áldozást karácsony és húsvét ünnepe előtt. Az izr. vallású tanulók a számukra szombaton tartott istentiszteleten szintén részt vettek hitoktatóik felügyelete alatt,.
9. Iskolai ünnepélyek. Az ifjúság hazafias és nemzeti érzületének ébresztésére és erősbitésére szolgáló iskolai ünnepélyekből e tanévben bőven kijutott. Ilyen ünnepélyeket tartottunk ugyanis: január 28-án, Deák Ferencz halálának évfordulóján, nagy hazánkfia emlékének ünneplésére; márezius 15-én az 1848-ki korszakos események 50 éves évfordulóján; ápril lG-án (ápril 11. helyett) az 1848-ki törvényhozási alkotások emlékére és méltatására; végül: junius 8-án Ő Felsége a király koronáz-tatási évfordulója és a 10 szobor ajándékozása alkalmából rendezett hála- és emlékünnepély. Ez ünnepélyek közül nagyobb szabású volt a legutóbbi, melyet a fiú- és leányiskola együttesen tartott a városház dísztermében, s melynek 9 számból álló műsorát képezték a növendékek által előadott énekdarabok, az igazgató megnyitó és záróbeszéde, Hoffmann Mór cz. igazgató alkalmi ünnepi beszéde, egyes tanulók szavallatai és zongora játéka. A többi három, kisebb szabású iskolai ünnepélyt a fiú- és leányiskola növendékeivel külön-külön tartottuk az iskolában, szűkebb programmal. Az emiitetteken kivül külön ünnepélye volt a leányiskolának november 21-én az új épület felavatása alkalmából, melyről Visszapillan-
— 8
tásunk általános részében már megemlékeztünk, valamint hálaadó-isteni tisztelettel és szünnappal ünnepeltük Ő Felségeik a király és királyné nevenapját október 4-én, illetve november 19-én. Ha ezekhez számítjuk a tanév megnyitásának és bezárásának szintén ünnepélyes formák közt végbemenő actusát: gondolkodóba esünk, hogy az iskolai ünnepélyekkel, az ifjúság érzületi és kedélyi nevelésének ezen kétségtelenül fontos eszközeivel, nem léptük-e túl a határt, melyen túl a gyakori hatáskeltés magának a hatás intensivitásának megy a rovására?
10. A tanulók erkölcsi magaviselete s az iskolai fegyelem általában megnyugtató s az iskola rendtartási és fegyelmi szabalyainak megfelelő volt, a mennyiben komolyabb természetű és súlyosabb beszámítás alá eső erkölcsi vétség csak egy pár esetben fordult elő. Ezekkel szemben a tantestületek lelkiismeretesen megtették az erkölcsi javulásra czélzó intézkedéseket. Fegyelmi szabályokba ütköző vétséget leggyakrabban a fiúiskolái tanulók követnek el a dohányzás által, mely még a legfiatalabbak közt is annyira elharapózott rossz szokás, hogy ellenében teljes szigorral kell eljárnunk. Az iskolai jó rendnek a tanítási órák előtt és a szünetek alatt való fenntartására a rendes tanerők közül napi felügyelők voltak kijelölve, a kiknek kötelessége volt a tanítási órák kezdete előtt órával az iskolában lenni s a 10 órai szünet alatt az udvarra lebocsátott tanulókra felügyeletet gyakorolni. Az iskolából hazamenetkor az illető tanárok és tanítónők a tanulókat páros sorrendbe állítva kisérték ki az utczára. A tanulókat illető rendtartási és fegyelmi szabályokat az igazgató a tanév elején az összes növendékek előtt felolvasta, megmagyarázta s őket ezek szigorú megtartására s általában erkölcsös és illedelmes magaviseletre intette és buzdította.
11. Iskolai szünetek voltak e tanév folyamán a következő napokon: a) egész napi rendes szünetek: szept. 8-án Kisasszony napja, — okt. 4-én Ó Felsége a király nevenapja, — okt. 5., 6., 7-én szüreti szünet, — nov. 1-én Mindszentek, — nov. 11-én járásköri tanitógyülés napján, — nov. 19-én 0 Felsége a királyné nevenapja, — decz. 8-án Bold. Assz. fog., — decz. 23-tól jan. 2-ig karácsonyi szünet, — jan. 6-án Vízkereszt, — jan. 28-án Deák Ferencz emlékünnepély, — febr. 2-án Gyertyaszentelő B. A., — febr. 2l-én igazgatói szünnap, — febr. 22-én hushagyó-keddi szünet, — márcz. 10-én József napja, helyi ünnep, — márcz. 25-én Gyüm. 0. B. A., — márcz. 31-én húsvéti szentgyakorlat és gyónás, — ápr. 2-től 12-ig húsvéti szünet, — ápr. 16-án (11-ke helyett) az 1848-ki törvényhozási alkotások emlékére iskolai ünnepély, — ápr. 25-én buza-szentelő körmenet, — május 12-én járásköri tanitógyülés, — május 16-án keresztjáró körmenet, — május 18-án ugyanaz, — május 19-én Áldozó Csütörtök, — május 28-^-31. pünkösdi szünet, — junius 7-én a róm. kath. tanulók hittani vizsgálata, — jun. 8-án a koronázás és nemzeti szobrok emlékünnepélye, — jun. 9-én Ur napja.
b) fél napi rendes szünetek: okt. 11-én d. e. 10 órától kezdve vásári szünet, — decz 6-án ugyanaz, — decz. 21-én d. u. és 22-én d. , e. karácsonyi gyónás és áldozás, — jan. 31-én d. e. 10 órától kezdve vásári szünet, — febr. 23-án hainvazó szerdai szünet, — ápr. 1-én d. e. húsvéti szentgyakorlat és áldozás, — május 17-én d. e. keresztjáró körmenet, — május 23-án d. e. 10 órától kezdve vásári szünet.
c) rendkívüli szünnap volt márcz. 15-én iskolai ünnepélylyel. — Ebben a tanévben volt tehát, a vasárnapokat, valamint a szerda és szombat délutánját — mint rendes heti félnapos szüneteket — bele nem számítva, 58 napi szünet. Tehát tanításra fordítottunk a tanév kezdetétől a vizsgálatok kezdetéig a fiúiskolában 33, a leányiskolában 24 hetet.
— 9 —
12. Hivatalos iskolalátogatások. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő úr november 22-én a leányiskolái, november 25-én a fiúiskolái osztályokat látogatta meg, január 17-én jelen volt a II. leányosztály egy tornaóráján, január 28-án pedig a fiúiskola Deák Ferencz emlékünnepélyén s ezeken kivül még több alkalommal is megfordult körünkben, mindannyiszor személyesen informáltatván magát iskoláink állapota felől. Az iskolaszék tagjai közül Dr. Neumann Ede és Dr. Szukits Nándor urak látogatták meg a számukra kijelölt osztályokat.
13. Magánvizsgálatok. Az 1895. évi márczius 20-án kelt 5009. sz. miniszteri rendelettel kiadott „Szabályzat" értelmében magánvizsgálatokat tartottunk a fiúiskolában: szeptember 11-én, deczember 23-án, ápril 2-án és junius 16., 17., 20., 21-én; a leányiskolában: október 16-án és junius 23., 24., 27-én. A fiúiskolában magánvizsgálatot tett a tanév elején, karácsony és húsvét táján tartott magánvizsgálatok alkalmával összesen 6 tanuló, és pedig valamennyi sikerrel. A leányiskolában magánvizsgálat\' csak a tanév elején és végén volt; a tanév elején vizsgálatot tett 1 tanuló sikerrel. A tanév végén tartandó vizsgálatokra eddig elő van jegyezve 8 fiú- és 5 leánytanuló..
14. Nyilvános vizsgálatok. A róm. kath. tanulók hittani vizsgálatai mindkét iskolában junius 7-én délelőtt tartattak meg. A többi tantárgyakból a nyilvános vizsgálatok a fiúiskolában junius 15-én kezdődtek a tornavizsgálattal és ezzel kapcsolatos tornaversenynyel, és tartottak jun. 22-ig bezárólag. A leányiskolái nyilvános vizsgálatok jun 23-tól 28-ig folytak le, mely után jun. 29-én az iskolai év ünnepélyes „Te Deurn"-s ezt követő záróünnepélylyel bezáratott.
— loll.
A helyi iskolafelügyelet.
Az iskola helyi felügyeletét a népoktatási törvények s ezeken alapuló miniszteri „Utasítás" értelmében a polgári községi iskolaszék gyakorolja, mely legutóbb 1896. évi ápril 15-én alakult újra.
Iskolaszék.
Elnök: Eperjesy Sándor
Alelnök: Dr. Pachinger Alajos.
Jegyző: Hoffmann Mór
Gondnok : Faics Lajos.
Tagok:
Dr. Bentzik Ferencz Bún Samu Csizmadia József Ebenspanger Lipót Fisch 1 Pál Dr. Gerő József Goldschmied Dávid Id. Hegedűs László Ifj. Hegedűs László Jákobi Fülöp Knortzer György Löwy Adolf Oszterhuber László Mikos Géza
Dr. Neusiedler Antal Plosszer Ignácz Práger Béla Rapoch Gyula Remete Géza Sebestyén Lajos Simon Gábor Stirling Sándor Szalay Lajos Dr. Szukits Nándor Tóth László Dr. Tripammer Rezső Unger Üllmann Elek Varga Lajos.
A vallásfelekezetek képviselői:
Hütter Lajos, ág. ev. lelkész. Dr. Neumann Ede, izr. főrabbi Seregély Dezső, ev. ref. lelkész. Wéber Vincze, róm. kath. h. plébános.
A tantestületek képviselői:
Dr. Bartha Gyula, polg. isk. igazgató. Récsey György, el. isk. igazgató. Venczel Rezső, el. isk. tanitó.
— Il-
in.
A tanári testület és foglalkozása.
a) A liúiüiikolábaii:
1. Dr. Bartha Gyula igazgató, középiskolákra képesitett tanár, bölcsészetdoktor ; a természettudományi tanszerek és a tanári könyvtár gondviselője; a tantestület képviselője a közs. iskolaszéken. Tanitotta a természetrajzot a II., a természettant a IV. és V., a számtant az V. és VI. osztályban, összesen heti 15 órán. Szolgál 1875. óta, ezen iskolánál 1891. óta.
2. Hoffmann Mór polg. isk. igazgatói czimmel felruházott rendes tanár, polgári és középiskolai képesítéssel; a VI. osztály főnöke; az ifjúsági könyvtár gondviselője; a közs. iskolaszék jegyzője és a városi képviselőtestület tagja. Tanitotta a magyar nyelvet a II. III. V. VI., a német nyelvet a II. és IV. osztályban, összesen heti 20 órán. Szolgál 1864. óta, ezen iskolánál 1875. óta.
3. Pongrácz Adolf tornatanár, tornatanári képesítéssel; a tornászati felszerelések gondviselője. Tanitotta a testgyakorlatot az I—VI. osztályban összesen heti 4 órán át. Szolgál 1867. óta, ezen iskolánál 1874. óta.
4. Rozgonyi Lajos rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; a II. osztály főnöke. Tanitotta a szám- és mértant az I—IV., az egészségtant a III. osztályban, összesen heti 19 órán. Szolgál 1861. óta, ezen iskolánál 1874. óta.
5. Sauermann Mihály rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; a
IV. osztály főnöke; az ifjúsági énekkar vezetője. Tanitotta a magyar nyélvet a ÍV., a földrajzot a II. és IV., az alkotmánytant az V., a történelmet a VI. és az éneket az I—VI. osztályban, összesen heti 16 órán. Szolgál 1881. óta, ezen iskolánál 1891. óta.
6. Schmidt Károly rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; az V. osztály főnöke; a földrajzi taneszközök gondviselője. Tanitotta a német nyelvet az I. III. V. VI., a földrajzot az I. és III., a történelmet a III. IV.
V. osztályban, összesen heti 20 órán. Szolgál ezen iskolánál 1875. óta.
7. Schultz Károly rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; a III. osztály főnöke; a rajz-szertár gondviselője. Tanitotta a mértani rajzot az I—VI., a szabadkézi rajzot az I—IV., a szépírást az I—III. osztályban, összesen heti 25 órán. Szolgál ezen iskolánál 1872. óta.
8. Waligurszky Antal rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; az 1. osztály főnöke; tantestületi jegyző. Tanitotta a magyar nyelvet az I., a természetrajzot az I. és III., a vegytant az V. és VI., az ipartant a VI., a könyvviteltant az V. és VI. osztályban, összesen heti 20 órán. Szolgál 1885. óta, ezen iskolánál 1892. óta.
Hitoktatók:
1. Hoffmann Mór polg. isk. rendes tanár, izr. hitoktató.
2. Hütter Lajos ág. evang. lelkész és hitoktató.
3. Pichler Pál Szt.-Ferenczrendi áldozópap, róm. hath. hitoktató.
4. Seregély Dezső ev. ref. lelkész és hitoktató.
Iskolaszolga: Vegele Lajos.
— 12 —
b) A lcányiskolíi ban :
1. Dr. Bartha Gyula igazgató. (Lásd a fiúiskolánál.)
2. Farkas Vilma elemi iskolai rendes tanitónó\', a tornatanitással megbízott óraadó. Tanította a tornát az I—IV. osztályban, összesen heti 5 órán. Ezen intézetnél működik 1 év óta.
3. Grieszbach Gabriella elemi- és polgári iskolára képesített rendes tanitónó\'; a IV. osztály főnöke. Tanította a szám- és mértant az I—IV., a természetrajzot az I. II., a vegy- és ásványtant a III., a természettant és egészségtant a IV. osztályban, összesen heti 22 órán. Szolgál ezen iskolánál 1893. óta.
4. Hajgató Sándor polgári iskolára képesített rendes tanár; a II. osztály főnöke; a földrajzi tanszerek gondviselője; tantestületi jegyző. Tanította a magyar nyelvtant és földrajzot az I—IV. osztályban, összesen heti 19 órán. Szolgál 1866. óta, ezen iskolánál 1892. óta.
5. Papp Miklós polgári iskolára képesített rendes rajztanár; az I. Osztály főnöke; a rajz-szertár gondviselője. Tanította az írást és rajzot az I—IV. osztályban, összesen heti 13 órán. Szolgál ezen iskolánál 1892. óta.
6. Pappné Svastits Janka polgári iskolára képesített rendes tanítónő; a 111. osztály főnöke. Tanította a német nyelvtant az 1—IV., a történelmet a II—IV., a gazdaságtant a III. osztályban, összesen heti 19 órán. Szolgál ezen iskolánál 1892. óta.
7. Pranger Károlin képesített női kézimunka-tanitónő. Tanította a női kézimunkát az I—IV. osztályban, összesen heti 12 órán. Szolgál 1882. óta, ezen iskolánál. 1892. óta.
8. Sauermann Mihály. (Lásd a fiúiskolánál.) Tanította az énekét az I—IV. osztályban, összesen heti 4 órán.
Hitoktatók:
1. Hütter Lajos ág. ev. lelkész és hitoktató.
2. Dr. Neumann Ede izr. főrabbi és hitoktó.
3. Szabó István Szt.-Ferenczrendi áldozópap, róm. kath. hitoktató.
4. Seregély Dezső ev. ref. lelkész és hitoktató.
Iskolaszolga: Vegele Lajos.
— 13 —
IV.
Az elvégzett tananyag, tankönyvek, tanárok.
1. liúosztály.
Főnök: WALIGURSZKY ANTAL.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként i órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 5 órán. Nyelvtanból: egyszerű puszta mondat. Bővített mondat. Összetett és összevont mondat ismertetése. A mondat főrészei és bővitései. Főnév, névmás, melléknév, számnév és ige ismertetése. Viszonyszók, kötőszók és indulatszók. Szók, szótagok és hangzók. Helyesírás. Ragok és képzők.
Olvasás. Elbeszélő prózai és költői olvasmányok olvastatása és azok tartalmának elbeszélése. Könyv nélkül tanult versek elszavalása. Tárgyaltatott 25 olvasmány, könyv nélkül tanultak 11 verset.
T a n k ö n y v: Hoffmann M. Magyar nyelvtan és Magyar olvasókönyv I. í\'. Tanította: Waligurszky Antal.
3. Német nyelv.
Hetenként 2 órán. Olvasás és írás. A főnevek ejtegetése. A melléknév és segédige használata. A számnév. Igeragozás a főidőkben. — Olvasmányok: Das Ross und der Stier. Das Haus. Die Hausbewohner. Die Gans. Kornähren. Jägerlied. Nachtlied.
Tankönyv: Hoffmann M. Német nyelvtan és Olvasókönyv I. rész. Tanította: Schmidt Károly.
4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Magyarországnak és a kapcsolt részeknek részletes leírása. Az osztrák császárság tartományainak általános áttekintése.
Tankönyv: Dienes Péter Egyetemes földrajz. — Tanította: Schmidt Károly.
5. Mennyiségtan.
Hetenként 5 órán. a) Számtan (h. 3 órán). A tizes számrendszer. Összeadás, kivonás, szorzás és osztás elvont egész számokkal. A tizedes törtek fogalma, olvasása és irása, valamint a négy számolási művelet. A közönséges törtek és az azokkal való számolás. A közönséges törteknek tizedes törtekre való átszámítása és viszont. Fejbeli számolás. A hazai mértékek ismertetése; időszámítás.
Tankönyv: Mauritz R. Közönséges számtan. — Tanította: Rozgonyi Lajos.
- 14 -
b) Mértan (h. 2 órán.) Planimetriai elemek. A pontok. Egyenes vonalok iránya, hosszúsága és mérése. A szögek származása és jelölése valamint nagysága és mérése. Mellék- és csúcsszögek. A legfontosabb síkidomok tulajdonságai, alakítása és területük kiszámítása. A kör, ennek mérése és területének kiszámítása. Egyenes vonalú idomok a körben és körön kívül. A kerülék, mentelék és néhány görbe vonal. Az idomok összeillősége, symmetriája és hasonlósága.
Tankönyv: Mocnik-Lengyel Nézlettan. Tanító1.1.a: Rozgonyi L.
G. Természetrajz.
Hetenként 3 órán. Szeptember és október hónapokban a növénytanból: a fa részei. A csonthéjas-, tok-, alma-, bogyó-, hüvely-, becző-, makk-, szárny- és toboz gyümölcsök ismertetése. Eltanittattak továbbá a fenti gyümölcsök fáinak ismertető jelei is, valamint a tavaszi hónapokban azok virágai, illetve virágzatai.
Ásványtanból a téli hónapokban: A kő- és sóféle valamint az éghető ásványok. A fémek és fontosabb érczeik. Az ásványok közös tulajdonságaik szerinti csoportosítása.
Tankönyv: Dr. Róth Samu: Ásvány-, kőzet- és földtan elemei és Növénytan elemei. Tanította: Waligurszky Antal.
7. Mértani rajz.
Hetenként 2 órán. 1 Testek, területek, vonalok és pontok; a szögek származása és jelölése; a háromszögek, négyszögek, sokszögek és a kör. A testek szemléltetése. 2. A szerkesztő sikmértan elemei. A rajzeszközök használási módjának megismertetése; merőlegesek és cgyenközüek szerkesztése ; a szög osztó- és közbefutó egyenesei; három- és négyszögek szerkesztése.
Tankönyv nem használtatott. Tanította: Schultz Károly.
8. Szabadkézi rajz.
Hetenként 3 órán. Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalok, görbe vonalok s ezekből összetett egyszerű diszitmények. Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony- és teljes lapú mintákról árnyékolása s ezeknek festése.
Tanította: Schultz Károly.
9. Szépírás.
Hetenként 1 órán. Üteny szerint tanulták az úgynevezett angol szépírást Nagy S. Magyar és német előiratai szerint.
Tanította: Schutz Károly.
10. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán. A menés és futás nehezebb nemei mellett gyakorolták a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat s a sorok mozdulatának, összeállásának és kifejlésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok.
Tanította: Pongrácz Adolf.
- 15 -
11. Ének.
Hetenként 1 órán. A helyes éneklés szabályai. A hangsor lépcsó\'inek fokozatos megismertetése a nyolczadi (octava), a megfelelő gyakorlatokkal összekötve. Hangtalálási gyakorlatok. 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es üteny; üteny-zési gyakorlatok. A hang- és szünetjegyek értéke. Egyszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan I. rész. — Tanította: Sauermann Mihály.
II. liúosztály.
Főnök: ROZGONY1 LAJOS.
1. Hit- és erkölcstan.
Heti 1 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 5 órán. Az I. osztály nyelvtani anyagának ismétlése mellett bővitett és összetett mondatok. Mondatkötés. Mondatszerkezet. A fő- és mellékmondatok különbségei. Kapcsolt, választó, ellentétes, okádó mondatok. A mellékmondatok különféle nemei. A határozók tana tüzetesen. Szóképzés. Rokonértelmü szók csoportjai. Olvasmányok.
írásbeli dolgozatok részint a tárgyalt olvasmányok, részint a tanult nyelvtani anyag alapján. Költemények könyv nélkül tanulása.
Tankönyv: Hoffmann Mór, Magyar nyelvtan és Magyar olvasókönyv II. rész. Tanította: Hoffmann Mór.
3. Német nyelv.
Hetenként 2 órán. A mult évi nyelv- és beszédgyakorlati anyag ismétlése mellett a beszédgyakorlatokból: Dinge im Schulzimmer. Dinge im Hause. Die Personen im Hause. Welche Thiere leben im Hause. Welche Thiere leben irn Walde. Was die Dinge sind. Wie die Dinge sind. Az olvasmányokból: Das Vaterland. Das Hirtenbübchen. Die Heinzelmännchen. Die drei Hausräthe. Zwei Wanderer. Gesundheit ist ein grosser Schatz. Wie Gott einen Menschen durch Hunde vom Tode errettete. — A nyelvtanból: Főnevek csoportjai. Egyes és többes szám. A főnév ejtegetése. A melléknév a főnévvel kapcsolatban. A személyes és birtokos névmás. A viszonyszó. Az ige és ragozása a jelen, félmúlt, mult és jövő időben.
Tankönyv: Hoffmann Mór: Német nyelvtan és olvasókönyv I. r. Tanította: Hoffmann Mór.
4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Európa általános és részletes ismertetése, különös tekintettel az egyes államok természeti viszonyaira. Ázsia általános leirása.
Tankönyv: Dienes P. Egyetemes földrajza. Tanította: Sauer-mann Mihály.
5. Mennyiségtan.
Hetenként 5 órán. a) Számtan (h. 3 órán). Rövidített összeadás, kivonás, szorzás és osztás. Arány és aránylat; egyszerű hármasszabály.
— 1G —
Százalék-számitás. Száztól, százból és százra való számítás. Olasz gyakorlat. Egységre hozatal által való megfejtése az egyszerű hármasszabályhoz tartozó példáknak.
Tankönyv: Mauritz R. Közönséges számtan. — Tanította: Rozgonyi Lajos.
b) Mértan, (h. 2 órán.) Stereornetriai elemek. Az egyenesek fekvése egymásra nézve, valamely lapra nézve. Lapok fekvése egymásra nézve. Szögletek. A hasáb származása és alkatrészei, valamint azok nemei; ezen testek átmetszete, hálója, fölületük és térfogatuk kiszámítása és készítése kemény papírból; úgyszintén a henger, gúla, kúp és gömb fölülete és térfogata, valamint ezen testek készítése is kemény papírból.
Tankönyv: Mocnik-Lengyel Nézlettan. Tanította: Rozgonyi L.
G. Természetrajz.
Hetenként 3 órán. Az állattanból: az emberi test alkotásának ismertetése; az emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek, halak, rovarok, pókok, soklábúak, rákok, férgek, puhatestűek és sugárállatok osztályaihoz tartozó egyes jellegzetesebb és a közéletben nagyobb fontosságú állatok szemléleti ismertetése és leirása, s ezek alapján az illető osztályok általános jellemzése.
Tankönyv: Dr. Róth-Kohaut. Az állattan elemei. — Tanította: Dr. Bartha Gyula.
7. Mértani rajz.
Hetenként 3 órán. 1. A sikszerkesztő-mértan folytat; ISR « 9, sokszögek, csillagidomok. 2. Az ábrázoló mértanból: az orthogonalis vetülettan elemei, a tér megismertetése, szemléltetése. A pont és vonal vetületei, utóbbiak helyzete s egymáshozi viszonya vetületeikkel együtt. Egyenes valódi nagyságának meghatározása. A sík különféle helyzete a térben. Egyenes és görbe vonalú síkidomok és egyszerűbb testek vetületei.
Tankönyv: Adamovics Jánostól. —Tanította: Schultz Károly.
8. Szabadkézi rajz.
Hetenként 2 órán. Falitáblára előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről ékítmények elemei s ezeknek 2 — 3 színnel való festése.
Tanította: Schultz Károly.
9. Szépírás.
Hetenként 1 órán, mint az 1. osztályban.
Tanította: Schultz Károly.
10. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán, mint az I. osztályban.
Tanította: Pongrácz Adolf.
11. Ének,
Hetenként 1 órán. A hangsor az alsó hetediktől a felső ötödikig (h—g); gyakorlatok ezen hangkörben. A C-hangsor gyakorlása és hang-találási gyakorlatok. A pont értéke a hangjegy után. Lígatura, synkopa. Egy- és kétszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan. I. rész. — Tanította: Sauermann Mihály.
— 17 —
III. íiiíoisztály.
Főnök: SCHULTZ KÁROLY.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként 1 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelvtan.
Hetenként 4 órán. Prózai és költői történeti tárgyú olvasmányok olvastatása és értelmezése. Költemények könyv nélkül tanulása. A nyelvtan rendszeres áttekintése. Hangsúlyos verselés. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat részint a nyelvtanból, részint az olvasmányok alapján.
Tankönyv: Hoffniann. Rendszeres magyar nyelvtan; Hoffmann Mór Magyar olvasókönyv III. r. — Tanította: Hoffmann Mór.
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán. Erős és gyenge hajlitású, átható és át nem ható igék ragozása mindenféle mondatokban. A határozó és a kötőszó. A szóképzés elemei, — Olvasmányok: Der reichste Fürst. Der Herbst ein reicher Zahlmeister. Sokrates. Die Kartoffel. Der Schatz im Acker. Die sonderbare Mauer. Frühling. Der alte Landmann an seinen Solin.
Tankönyv: Hoffmann M. Német nyelvtan és olvasókönyv I. rész. Tanította: Schmidt Károly.
4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Amerika, Afpika és Ausztrália leírása. A fölfedezések története.
Tankönyv: Dienes Péter. Egyetemes Földrajz. — Tanította: Schmidt Károly.
5. Történelem.
Hetenként 2 órán. Az őskorszak rövid ismertetése után a kereszténység befogadása s a királysággal a magyar állam megalapítása, ennek európai szerepe az Árpádok és az Anjouk alatt. A Hunyadiak korában Magyarország mint a keresztény Európa előharczosa a törökök ellen. Későbben az ország hirtelen siilyedése s a török-német világ bekövetkezése. I. Lipót idejében a török járom alól való felszabadulás, de az ország alkotmányának fenyegetése, utóbb ennek fokonkinti biztosítása s végül a legújabb korszakbeli reformok által Magyarország újjászületése.
Tankönyv: Varga Ottó Magyarok története. Tanította: Schmidt K.
6. Mennyiségtan.
Hetenként 4 órán. a) Számtan (h. 2 órán). Összetett hármasszabály. Kamatszámolás. Ugyanezen számolási míveletekhez tartozó példák megfejtése egységre hozatal által. Határidőszámolás. Arányos osztás. Egyszerű és összetett társaságszabály. Elegyítés számolás. Lánczszabály.
Tankönyv: Mauritz R. Közönséges számtan. — Tanította: Rozgonyi Lajos.
Polg. Értesítő 2
— 18 —
b) Mértan, (h. § órán), Görbevonalú síkidomok. A kör egyeneseinek és részeinek szerkesztése. Kör és körív felezése stb. Kör érintője. Középponti és körvonali szögek. Kör szerkesztése a háromszögben és háromszög körül. Szabályos sokszögek szerkesztése a körben; körök a körben. Körnek arányosan kisebb vagy nagyobb más körre való átalakítása. Constructiv feladatok. Az összeillőség és hasonlóság gyakorlati alkalmazása.
Tankönyv: Lengyel S. Szerkesztő és gyakorlati méréstan. — Tanította: Rozgonyi Lajos.
7. Természetrajz.
Hetenként 3 órán. Őszszel: A virágtalan növények. Télen: Az ásványok összefoglalása és a csoportok jellemzése. A levegő és a viz leírása. Az ásványok természettani és vegytani tulajdonságainak ismertetése. Egyszerű és összetett kőzetek. Kőzetek szerkezete és képződése. Földkérgét átalakító tényezők. A geología. Tavaszszal: A sejtek. Szövetek, gyökér, szár és levelek. Virág és virágzat. Termés és magvak.
Tankönyv: Dr. Róth S. Ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai, Dr. Róth Növénytan elemei. — Tanította: Waligurszky Antal.
8. Mértani rajz.
Hetenként 2 órán. 1. A síkszerkesztő-mértan folytatása: a síktani ábráknak más alakú, de egyenlő területű ábrákká való átalakítása; területek felosztása és körök alakítása. 2. Az ábrázoló mértanból: A térbeli idomok valódi nagyságának és a testek hálózatának meghatározása. A testek saját és vetett árnyékainak meghatározása. A látkép szerkesztése.
Tankönyv nem használtatott. Tanította: Schultz Károly.
9. Szabadkézi rajz.
Hetenként 2 órán. Görög, középkori és keleti stilü ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomború mintákról.
Tanította: Schultz Károly.
10. Szépírás.
Hetenként 1 órán. Nagy S. magyar és német előiratai és rondeirási mintalapjai után.
Tanította: Schultz Károly.
11. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán, mint az I. osztályban.
Tanította: Pongrácz Adolf.
12. Ének.
Hetenként 1 órán. A hangsor, hangközök, a hangsoralkotás módja; alakító jegyek. Kemény G-, lágy A-hangsor. Hangtalálási és énekgyakorlatok. Ismétlő-jelek. Egy-, két- és háromszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan I. rész. — Tanította: Sauermann Mihály.

- 19 -
13. Egészségtan.
Hetenként 1 órán. Dr. Széli L. „Életmentés- és egészségtan" cz. tankönyve alapján tanította: Rozgonyi Lajos.
IV. iiúoiiiztály.
Főnök: SAUERMANN MIHÁLY.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként 1 órán, az illető vallásfelekezetek tantervei szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. a) Olvasmány: Arany J. Toldí-ja.
b) Szépirálytan: Az írásmód fajai; az egyszerű Írásmód és kellékei. A szépirásmód kellékei; a kellemes, fenséges, komikus, plasztikus, festői és zenei irály. A szerkezettanból: A tárgy választás, az anyaggyűjtés, az anyag elrendezése, a kidolgozás. A hangsúlyos és időmértékes verselés; a rim. A prózai Írásművek: leirás, elbeszélés.
c) Közönséges irálytan. A levélírásról általában; a levél belső és külső kellékei. A levélke, a köszöntő, üdvözlő, vigasztaló, kérő, emlékeztető, felszólító, mentegető, tudósító és köszönő levelek. Okiratok: utalvány, vevény, elismervény, nyugtatvány, számla, térítvény, kezeslevél, engedményezés, adománylevél, meghatalmazás, bizonyítvány, kérvény.
d) írásbeli gyakorlatok. Levelek és okiratok írása.
Tankönyv: Környeí-Gyulai Irály tan; Arany J. Toldí-ja. Tanította: Sauermann Mihály.
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán. Az alaktan folytonos ismétlése mellett a mondattan. Egyszerű és bővített mondatok. Jelző, kiegészítő, határozó. Az összetett mondatok nemei. Fő- és mellékmondatok. Szóképzés. Beszédgyakorlatok. Fordítás és elemzés. Olvasmányok: Frau Ilolle. Das brave Mütterchen. Der Mensch. Zeus und das Pferd. Die Geschichte des altén Wolfs. Das Schloss Boncourt. Erikönig. Der Sánger. Der geheilte Patient. Drei Zigeuner. Néhány költemény könyv nélkül betanulása.
Tankönyv: Hoffmann Mór: Német nyelvtan és olvasókönyv II. rész. Tanította: Hoffmann Mór.
4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Az I., II. és III. osztály tananyagának általános átismétlése. A mathematikai és phisikai földrajz elemei.
T a n k ö n y v: Dienes P. Egyetemes földrajza. Tanította: Sauermann Mihály.
5. Történelem.
Hetenként 3 órán. A keleti népek, görögök és rómaiak története. A római császárság romlását elősegítő népvándorlás. A keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok bomlása, kivált a törökök hatalmának emelkedése következtében.
Tankönyv: Ribáry-Varga Világtörténet. Tanította: Schmidt K.
2*
— 20 —
6. Mennyiségtan.
Hetenként 4 órán. a) Számtan, (h. 3 órán). A hazai, valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése átszámításokkal. Értékpapír számítás, u. m. helybeli és idegen váltók leszámítolása. Lorovás és váltókémlés. Árfolyamszámítás. Állampapírok számítása. A tőzsde ismertetése. Az ellentett szám; a hat első alapművelet betűkkel és számokkal. Elsőfokú egyenletek megfejtése egy ismeretlennel.
Tankönyv: Mauritz R. Közönséges számtan. Tanította: RozgonyiL.
b) Mértan, (h. 1 órán). A méréstan gyakorlati alkalmazása. A tér felmérése és területének kiszámítása. A testek köbtartalmának kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmainak kiszámítására. A szabálytalan testek térfogatának kiszámítása.
Tankönyv: Lengyel S. Szerkesztő és gyakorlati méréstan. Tanította: Rozgonyi Lajos.
7. Természettan.
Hetenként 3 órán. Az erőkről, a testek súlyáról, a testek halmazállapotai; a folyadékokról, légnemű testekről; a meleg; az időjárás; dör-zsölési villamosság; delejesség; a villamos áram s ennek főbb hatásai.
Tankönyv: Dr. Kovács J. Fizika. Tanította: Dr. Bartha Gyula.
8. Mértani rajz.
Hetenként 2 órán. a) Ábrázolástan. A térbeli pont vetülete. A térbeli vonalok vetületei. Az egyenes vonal vetülete a tér 4 negyedében. Az egyenes vonalnak a képsíkokkal való átdöfési pontja. Az egyenes valódi hosszúsága és hajlási szöge. Két egyenes kölcsönös fekvése. A képsíkok átváltoztatása. A sík ábrázolása és nyomának meghatározása. Két sík ábrázolása és nyomának meghatározása. Két sík metszésvonalának meghatározása. A határolt síkok vetületei. A síkgörbék vetületei. A sugárkévék és a testszögletek.
b) Rajzoló mértan. Ivek szerkesztése, kosárvonal alakítása, emelkedő ivek. Kerülék, hajtalék, mentelék, középkivüli korongok, csigavonalok, körfejlék, kerékvonalok, kagylóvonalok, csavarvonalok, mérővesszők szerkesztése.
Tanította: Schultz Károly.
9. Szabadkézi rajz.
Hetenként 3 órán. Ékítmények domborművekről, emberi fej és testrészek rajzolása fali táblákról és mintákról.
Tanította: Schultz Károly.
10. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán. Az alsóbb osztályokban végzett gyakorlatok mellett gyakorolták a katonai test- és fegyvergyakorlatokat.
Tanította: Pongrácz Adolf.
11. Ének.
Hetenként 1 órán. A módosító jelek megfelelő gyakorlatokkal összekötve. Előadási jelek (p, f, pp, ff, mf, erese., decresc.) Énekgyakorlatok. A hangnemek ismertetése; a kemény G- és lágy E-hangsor tüzetesebb
— 21 —
begyakorlása. A hangsoralkotás módja. Kardalok és egyházi énekek négy szólamban.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan II. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
"V. liúosztály.
Főnök: SCHMIDT KÁROLY.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként 1 órán, az illető vallásfelekezetek tantervei szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. a) Költészettan. A lantos és elbeszélő költészet fajai. A dal. Óda, hymnus, rhapsodia. (Magyarokhoz. Fohászkodás. A magyar ifjakhoz. Búcsú. Egy gondolat bánt engemet.) Elégia, heroida. (Mohács. Zrínyi dala. Mikes. Szülőföldemen.) Epigramm. Gnóma. Szatira. (Pinty úrfi. Pató Pál úr. A Széchenyieskedők.) Tanitó költemény. (Domokos napra.) Költői levél. (Levél egy elutazott barátom után.) Költői leirás. (Erdélyben.) Mese, példabeszéd, allegória. Monda, rege, legenda. (A hamis tanú. Részlet Jánós vitézből. Jézus és a nép.) Románcz, ballada. (Falu végén. Hadnagy uram. Both bajnok özvegye. Szondi két apródja. Kádár Kata). Hősköltemény. (Zrinyi „Szigeti Veszedelem" czimű époszának szerkezeti és tartalmi ismertetése olvasás alapján.) Költői elbeszélés. (Szép Ilonka.) Regény és novella. A szónoki beszéd ismertetése.
b) Közönséges irálytan. A szerződések különféle fajai. A telekkönyv; folyamodvány.
írásbeli dolgozatok: Leírások, elbeszélések, fejtegetések a költészeti olvasmányok alapján. Szerződések íratása.
Tankönyv: Dr. Gyulay Béla Irodalonvismcrtető. Ivörnyey-Gyulay Gyakorlati irály tan. Tanította: Iloffmann Mór.
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán. A nyelv- és mondattan ismétlése, főtekintettel az összetett mondatokra. Olvasmányok fordítása és elemzése. Mondatok szerkesztése a mondattani anyaggal kapcsolatban.
T a n k ö n y v: Hóffmann M. Német nyelvtan és olvasókönyv II. r. Tanította: Schrnidt Károly.
4. Történelem.
Hetenként 3 órán. A középkor művelődésének áttekintése után a fölfedezések és a reformatió kora, a korlátlan királyi hatalom kifejlődése, a nagy franczia forradalom és a császárság kora, végül a legújabb kor napjainkig.
Tankönyv: Ribáry-Varga Világtörténete. Tanította: Schmidt K.
5. Mennyiségtan.
a) Számtan. Hetenként 3 órán. Elsőfokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Logarithmus. Számtani és mértani haladvány s ez utóbbi alkalmazása a kamatos-kamatszámításra.
_ _
Tankönyv: Dr. Lutter N. Betüszámtan polgári iskolák számára. Tanította: Dr. Bartha Gyula.
b) Könyooiteltan Hetenként 1 órán. A könyvviteltan szükségessége és előnyei. A háztartási könyvvezetéstől kiindulva az egyszerű könyvvitel alapfogalmainak és üzleti könyveinek megismertetése. Példák elkönyvelése az üzleti könyvekbe. Elkönyveltetett, 3 egy-egy hónapos és egy egész évi üzleti esemény az egyszerű könyvvezetés könyveibe, s a könyvek le is zárattak. A váltó ismertetése, amennyiben erre a könyvvezetésben szükség van.
Tankönyv: Roller-Wittinger Könyvviteltana. Tanította: Wali-gurszky Antal.
6. Természettan.
Hetenként 3 órán. A külömböző mozgások. Erők összetevése és szétbontása. Az inga. Forgás és keringés. A munka fogalma. Az energia. Gépek. A hang és a fény nevezetesebb tüneményei és törvényei.
Tankönyv: Dr. Kovács J. Fizika. Tanította: Dr. Bartha Gyula.
7. Vegytan.
Hetenként 2 órán. Kémiai változások és azok feltételei. Kémiai folyamatok. Halmazállapot. Víz szétbontása és tulajdonságai. Egyszerű testek: Oxygen, Nitrogén, Hydrogen, Clor, Fluor, Brom, Jod, Phosphor, Kén, Arsen, Antimon. Fémek: Kálium, Nátrium s ezekkel a viz szétbontása. Magnesium, Calcium. Fémek szinitése. Összetett testek. Oxydok. Savas és lúgos hatás. Savak: Sósav, Kénsav, Salétromsav, Szénsav, Kovasav, Arsensav. A savak nevezetesebb sói. Fotografálás. Üvegégetés. Robbanó keverékek és gyújtó szerek. Kén és sulfidok.
Tankönyv: Dr. Kovács J. „Kémia" I. r. Tanította: Waligurszky A.
8. Alkománytan.
Hetenként 2 órán. Az állam keletkezése és fogalma. Az államhatalom, kormányformák; az alkotmány fogalma. A magyar állam és a magyar nemzet. A királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. Az országos és az osztrák-magyar közös kormány. A törvényhatósági és községi önkormányzat. Az egyes közigazgatási ágak fontosabb ügyei és intézményei. A magánjog és büntetőjog alapvonalai.
Tankönyv: Dr. Gsiky K. A hazai alkotmány és jogismeret alapvonalai. Tanította: Sauermann Mihály.
9. Mértani rajz.
Hetenként 3 órán. a) Ábrázoló mértan. Lapos metszetek, áthatások, érintési lapok. Árnyéktan.
b) Földméréstan. A helyszinrajzolás elemei és térképkészítés. Gyakorlatok a vázoló asztallal és szögmérő műszerekkel.
Tanította: Schultz Károly.
10. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán, mint a IV. osztályban.
11. Ének.
Hetenként 1 órán, mint a IV. osztályban.
"VI. fiúosztály.
Főnök: HOFFMANN MÓR.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenkint 1 órán, mint az V. osztályban.
2. Magyar nyelv.
Hetenkint 3 órán. a) Költészettan: A dráma általában. Drámai jellemek. A dráma szerkezete. Shakespeare Coriolanusának olvastatása, tartalmának és szerkezetének ismertetésével. A tragédia. A vigjáték. A komikum. Kisfaludy Csalódások czimü vigjáték olvastatása, tartalmának és szerkezetének ismertetésével.
b) A magyar irodalomtörténet korszakainak áttekintése.
c) Közönséges irálytan: lveresk. levelek, beadványok. Körlevelek. Megrendelő, tudakozó, kináló, ajánló, folyószámlákat kisérő levelek, intőlevelek, levelek csőd eseteiben. A beadványokról általában. Ipar- és keresk. beadványok; folyamodványok.
Havonként egy szépir. Írásbeli dolgozat; keresk. levelek, beadványok.
Tankönyvek: Dr. Gyulay Béla Irodalom ismertető. Névy László Shakespeare Coriolanus, fordította Petőfi Sándor. Dr. Szigetváry Iván Csalódások, irta Kisfaludy Károly. Környey-Gyulay Közönséges irálytan. Tanította: Hoffmann Mór.
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán, mint az V. osztályban.
4. Történelem.
Hetenként 3 órán. A magyar nemzet összefüggő története, különös tekintettel azon kötések-, törvényes intézkedések- és fejleményekre, a melyeken Magyarország jelen alkotmánya felépült.
Tankönyv: Sebestyén Gy. Magyarország történelme. Tanította: Sauermann Mihály.
5. Mennyiségtan.
a) Számtan. Hetenként 3 órán. Kapcsolástan. A valószínűségi számítás elemei. Évi betétek, évjáradékok, kölcsöntörlesztések számítása. Az életbiztosítások egyszerűbb esetei. Bankok és egyéb pénzintézetek szervezeti ismertetése. Állam- és magánsorsjegyek.
Tankönyv: Dr. Lutter N. Betüszámtan polgári iskolák számára. Tanította: Dr. Bartha Gyula.
b) Könyvviteltan. Hetenként 2 órán. A kettős könyvvitel fogalma és számláinak megismertetése. Az üzleti könyvek. Példák elkönyvelése az egyes könyvekbe. Könyvek lezárása és megnyitása. Elkönyveltetett és lezáratott két egy-egy havi és két két-két havi üzletesemény a leltár tekintetbe vételével. Ölasz kettős könyvvitel. Folyószámlák és azok háromféle módon való lezárásának ismertetése. A franczia módon elkönyvelt két egy-egy havi és egy két havi üzleteseményből a két egy-egy havi üzletesemény elkönyveltetett olasz módon is. Takarékpénztárak, részvénytársulatok és biztosító intézetek könyvvezetése.
Tanköny: Roller-Wittínger Könyvviteltana. Tanította: Wali-gurszky Antal.
— 24 —
6. Vegytan és ipartan.
Hetenként 4 órán. A szerves vegyületek, azok alkotórészei és bomlásai. Mocsárgáz. Petróleum. Kátrányolajok. Szurok és aszfalt. Ethylen. Világitó gáz. A láng. Szén. Gelluloze. Szövetek. Nád-, tej- és szőlőczukor. Gyűmölcs-czukor. Borszesz és szeszes erjedés. Alkoholok. Zsírsavak. Étherek. Zsírok. Gyümölcssavak. Cyán vegyületek. Aromás vegyületek. Csersavak. Festő-anyagok. Illó olajok és gyanták. Alkaloidok. Fehérjék és fehérjeszerü anyagok. — Petroleum finomítás. Papírgyártás. Fa con-serválása. Keményítő. Bor. Sör. Szeszfőzés. Eczetgyártás. Szappanfőzés. Gyertyagyártás. Bőrcserzés. Festés. Kelmenyomás.
Tankönyv: Dr. Kovács J. „Kémia" II. rész. Tanította: Wali-gurszky Antal.
7. Mértani rajz.
Hetenként 3 órán. 1. Az ábrázoló mértanból: az árnyéktan folytatása, alkalmazva építészeti rajzokra. Távlattan: a képsík, alap-, közép-és láthatársík, szem- és főpont, alap-, közép- és láthatárvonal és a fősugár megismertetése és ábrázolása; a pont, vonal, görbe- és egyenesvonalú síkidomok távlati képének meghatározása azok vetületeiből, kísérletekkel és példákkal szemléltetve. Az egyszerűbb testek és test-csoportozatok távlati képének meghatározása. 2. A földméréstanból: területek felvétele a mérőasztallal és lejtmérés.
Tanította: Schultz Károly.
8. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán, mint a IV. osztályban.
9. Ének.
Mint a IV. osztályban.
I. leáiiyosztály.
Főnök: PAPP MIKLÓS.
1. Vallástan.
Hetenként a róni. kath. vallásuaknak 1, az izraelitáknak 2 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 4 órán. Értelmes olvasás, különös tekintettel a helyes hangsúlyozásra. Az olvasmányok (kiváló alakok a magyar történelemből, mondák, mesék slb.) értelmezése, tartalmuk rövid összefoglalása; a gondolatok tömött, határozott és magyaros kifejezése ozéljából beszéd- és értelemgyakorlatok. Alkalmas olvasmányok alapján nyelvtani elemzés, leginkább az egyszerű mondatok körében. A helyesírás diktándó-gyakor-lása. Kisebb verses művek betanulása és szavalása. Kéthetenként nyelvtani Írásbeli dolgozatok az iskolában s kisebb olvasmányok leírása emlékezetből.
— 25 —
Tankönyv: Dr. Gőőz és Tóth J. Magyar nyelvtan és olvasókönyv.
Tanított a: Ilajgató Sándor.
3. Német nyelv.
Hetenként 2 órán. Értelmes olvasás, fordítás, az olvasottak tartalmának elmondása; kisebb vers betanulása; írás táblán és füzetben.
Tankönyv: Gráf J. Olvasókönyv és nyelvtan I. rész. Tanította: Pappné-Svastits Janka.
4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Földrajzi alapfogalmak. Csillagászati és természettani földrajz, a földgömbön ismertetve. A magyar szent korona országai részletesen és Európa többi országainak földrajza, főtekintettel a természeti viszonyokra. Térképkészítés.
Tankönyv: Dr. Hunfaly és Schneider J. Földrajz I. rész. Tanította: Ilajgató Sándor. \' ■
5. Számtan.
Hetenként 3 órán. A tízes számrendszer. Számok alaki és helyi értéke. Számok írása és olvasása. Római számirás. A négy alapművelet gyakorlása fejben és Írásban megnevezett és nevezetlen egész számokkal. A méterrendszer: hosszuságmértékek, területmértékek, űrmértékek, súlymértékek. Átszámítás. Számvetés többnevezetü egész számokkal.
Tankönyv: Suppan V. Számtan I. fűz. Tanította: Grieszbach Gábriella.
6. Természetrajz.
Hetenként 2 órán. Növénytan: Egyes virágos növények leírása. — Állattan: A gerinczes állatok vázának szemléltetése. Az emlősök osztályából: a ragadozók, rágcsálók, rovarevők, páros ujjúak, páratlan ujjúak, uszólábúak, ormányosok, majmok és a denevérek. — A madarak osztályából : A tyúk és rokonai, a galambok, úszók, gázlók, éneklők, ragadozók, kúszók és futók. — A hüllők osztályából: a gyikok, kígyók és teknősbékák. — Kétéltűek. Halak.
Tankönyv: Dr. Róth S. Állat- és növénytan. Tanította: Grieszbach Gábriella.
7. Ének.
Hetenként 1 órán. A helyes éneklés szabályai. A hangsor fokozatos felépítése az oktávig; ezen hangkörben hangtalálási és énekgyakorlatok. A hang- és szünetjegyek értéke, nevezetesen; az egész, fél, negyed és nyolczad hang- és szünetjegyek. 2/4-, 3/4-, 4/4-es ütenyek. Ligatura, a pont a hangjegy után. Egyszólamú kardalok.
Tankönyv: Ernyei J. Gyakorlati énektan I. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
8. Szépírás.
Hetenként 2 órán. A vonalrendszer ismertetése. A hajszál és árnyalt vonalak ismertetése és gyakorlati alkalmazása. Magyar és német folyóirás, többnyire üteny után, Szirmai J. 1—8-ik füzetei szerint,
Tanította: Papp Miklós.
— 26 —
9. Bajz.
Hetenként 2 órán. A rajzeszközök ismertetése és alkalmazásuk módja. A rajzlap felezése és osztása. A test, lap, vonal és pont fogalma. A különböző\' vonalok keletkezése, azok nemei és rajzolási módja. Távolsági alapmüveletek. Az egyenes vonal helyzetei. Két egyenes egymáshoz való helyzete. Szögek keletkezése, jelölése, mérése és osztása. Az idomok ismertetése. Három- és négyszögek nemei és alapiörvénye. A körvonal keletkezése és része.
Síkidomok díszítése. Hímzés-, padozat-, mozaik- és maeander diszek rajzolása és színezése. Csillagidomok, szallagfonatok és diszek rajzoltatása és színezése. Rózsa, szalag, disz és egyszerűbb görbe vonalú ékítmények rajzolása szabadkézzel táblai előrajz és magyarázat után.
Kézikönyv: Suppan V. Rajzoló mértan. Tanította: Papp Miklós.
10. Női közimunka.
Hetenként 3 órán Kötött és horgolt minták, harisnya-jegyzés, tül-kivarrás, kereszt- és diszöltések, alkalmazva különféle teritőkre és más tárgyakra.
Tanította: Pranger Karolin.
11. Testgyakorlat.
Hetenként 2 órán. BendgyaTcorlatoik: sorképzés oldal- és arczsorba; sornyitás; kettős és négyes sorba fejlődés; fordulatok helyben; kanyarodás; lyoni felvonulás. Szabadgyakorlatok: lépő és keresztállások; üdvözlő lépés; egyszerű kargyakorlatok 2 és 4 ütemben; törzshajlítás és fordítás számlálás szerint; fejforditás és hajlítás 2 és 4 ütemben; a természetes járás halkan és dobbantással.
A játékokból: A ki ül, az áll. Hol a garas?
Szergyakorlatok: magas- és távugrás irammal; gyakorlatok a gyűrűhintán.
Tanította: Farkas Vilma.
II. leányosztály.
Főnök: HAJGATÖ SÁNDOR.
1. Vallástan.
Hetenként a róm. kath. vallásúaknak 1, az izraelitáknak 2 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. Hangsúlyos, értelmes szép olvasás. Az olvasottak összefoglalása, mint az I. osztályban. A mondat és beszédrészek; a név- és igeragozás összes formái, különös tekintettel a hangbeli módosulásokra. Szóképzés. Fő- és mellékmondatok; az Írásjelek tudatos használata s a helyesírás egyéb szabályai nyelvtani elemzés alapján s dik-tándó-gyakorlatokkal. 10—12 vers szavalása. Kéthetenként egy iskolai dolgozat, főleg mondattani elemzések, kisebb leírások s elbeszélések köréből.
Tankönyv: Dr. Göőz és Tóth J. Magyar nyelvtan és Olvasókönyv. Tanította: Hajgató Sándor.
— 27 —
3. Német nyelv.
Hetenként 2 órán. Értelmes olvasás, az olvasottak tartalmának elmondása, fordítás; a nyelvtanból: a beszédrészek ismertetése. Néhány költemény betanulása és elszavalása. írásbeli dolgozatok.
Tanköny: Gráf J. Olvasókönyv és nyelvtan I. rész. Tanította: Pappné Svastits Janka.
4. Történélem.
Hetenként 2 órán. Bevezetés a történelembe, ó\'skor, az emberiség felosztása fajok szerint. Egyptom, Babilónia, Assyria, Föniczia és Perzsia története. A görögök történetéből: a görögök hőskora és regevilága, a nagy törvényhozók: Lykurgus és Solon, a görög gyarmatok, á perzsa háborúk, Perikies kora, a peloponesusi háborúk, Görögország aláhanyatlása és Nagy Sándor. A rómaiak történetéből: Róma alapításának mondája, Róma királyai, a köztársaság megalapítása, a patríciusok és plebejusok küzdelmei, Róma harczai Itúlidért, a pún háborúk és Kelet meghódítása. A polgárháborúk; a triumvirátusok korszaka s a köztársaság bukása; Augusztus kora és a császárság jellemzése: a birodalom hanyatlása. A középkor történetéből: a népvándorlás.
Tankönyv: Ríbáry-Varga Világtörténet. Tanította: Pappné Svastits Janka.
5. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. Térkép-készités.
Tankönyv: Hunfalvy és Schneider J. Földrajz II. r. Tanította: Hajgató Sándor.
6. Számtan.
Hetenként 3 órán. A számok oszthatósága és annak ismertető jelei. Törzsszám és összetett szám. Törzstényezők. A legnagyobb közös mérték meghatározása tényezőkre való szétbontás és lánczosztás utján. A legkisebb közös többszörös. A közönséges tört fogalma, jelölése. Tizedes tört. Számvetés tizedes számokkal. Összetett hármasszabályra tartozó feladványok megfejtése egységre hozatal utján.
Tankönyv: Suppán V. Számtan I-ső füzet (II. rész). Tanította: Grieszbach Gábriella.
7. Természetrajz.
Hetenként 2 órán. a) Növénytan: A növények szerveinek ismertetésé az egyes növények leírásával kapcsolatban. A virágos növények közül: A szegfürélék, mákfélék, burgonyafélék, fészkesek, keresztesek, boglárkafélék, liliomfélék, tűlevelűek és barkások szemléltetése egyes növényeken. Déligyümölcsök és fűszernövények. Egynéhány külföldi növény. A virág-talan növények közül: páfrányok, surlók, korpafűfélék, mohok, moszatok, gombák.
b) Állattan Gerincztelen állatok, még pedig ízeltlábúak, úgymint: rovarok, rákok, pókok, férgek. Puhatestűek. Tömlős állatok.
Tankönyv: Róth S. Állat- és növénytana. Tanította: Grieszbach Gábriella.
8. Ének.
Hetenként 1 órán. A hangsor kibővítése az alsó hetedtől a felső ötödig (h—g); gyakorlatok ezen hangkörben. A G-hangsor begyakorlása;
- 28 -
hangközök. A pont értéke a hangjegy után. Hangtalálási gyakorlatok; synkopa. Egy- és kétszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan I. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
9. Szépírás.
Hetenként 1 órán. Magyar és német folyóirás, többnyire üteny után Szirmai J. 6 — 12 füzetei szerint.
Tanította: Papp Miklós.
10. Rajz.
i
Hetenként 3 órán. Szögek osztása és kivonása, azok másolása. Szimmetrikus idomok tulajdonságai. A háromszögek hasonlósága és az ott felállítható arányok. A háromszögek szerkesztése adatok után. Elypszis szerkesztése különböző adatok szerint és ezek részletei. Egy- és kölünközepü körök. Három- és négyszögek, valamint a sokszögek terület-számitása. A kör kerülete és területének számítása.
Mértani szerkesztések és azok gyakorlati alkalmazása külömböző stylbeli fonadék, csombók és síkékitmények rajzolásánál. Egyszerűbb levcl-ékitmények rajzolása és színezése táblai előrajz és magyarázat, után.
Görög, római és renaissance ékitmények rajzolása és színezése Várday Szilárd faliminták és magyarázat után.
Kézikönyv: Suppán V. Rajzoló mértan. Tanította: Papp Miklós.
11. Női kézimunka.
Hetenként 3 órán. Csipkehorgolás hálózott betét- és mintaszallag-kivarrással; a slingelés és lyukkivarrás elemei; sima szár- és diszöltések különféle teritőkre alkalmazva; kötött keztyü, kendő, horgolt gallér; egy női ing kézben varrva.
Tanította: Pranger Károlin.
12. Testgyakorlat.
Heti 2 órán. Az I. osztályban felsoroltakon kívül a rendgyakorlatokból : körképzés, kígyó- és csigavonulás. A szabadgyakorlatokból: lépő és keresztállások összekötve kargyakorlatokkal 4 ütemben, törzshajlitások a kar működése mellett; járás énekkel. Játékokból: A róka fekszik. Szergyakorlatokból: távugrás fordulattal; gyakorlatok a vízszintes lábtón.
Tanította: Farkas Vilma.
III. loányosztály.
Főnök: PAPPNÉ SVASTITS JANKA.
1. Vallástan.
Hetenként a róm. kath. vallásúaknak 1, az izraelitáknak 2 órán, az illető felekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. Szép és értelmes olvasás s nyelvtani elemzés. Az egyszerű és szépirály sajátságai. írásművek szerk. szabályai. Polgári
— 29 —
ügyiratok. A prózai műfajok ismertetése. Hangsúlyos és időmértékes verselés, a tárgyalt költemények alapján. Olvasmányok válogatott prózai és költői művekből. Szavalatok. Költői olvasmány „Toldi", széptani fejtegetéssel. írásbeli dolgozatok (kéthetenként az iskolában): közéleti fogalmazványok, saját formájukban; elbeszélések, leirások füzetben.
Tankönyv: Nóvák S. Irály- és szerkezettan. Tanította: Hajgató S.
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán. Értelmes és hangsúlyos olvasás, az olvasottak tartalmának elmondása: fordítás. A nyelvtanból a mondatrészek: alany, állítmány, kiegészítő és határozó ismertetése ; továbbá az egyszerű-, bővített-, összevont- és összetett mondat és ezeknek olvasmányok alapján való begyakorlása. Néhány költemény betanulása és elszavalása. írásbeli dolgozatok.
Tankönyv: Graf J. Olvasókönyv és nyelvtan II. r. Tanította: Pappné Svastits Janka.
4. Történélem.
Hetenként 2 órán. Az investitura harcz; a keresztes hadjáratok és ezek eredményei ; Németország, Francziaország és Anglia a keresztes hadak korában, a császárság" bukása, a középkori pápaság bukása, az Angol- és Francziaország közti százéves háború, Spanyolország megalakulása, Svájcz keletkezése, a középkor műveltsége. Átmenet a középkor történetéről az újkorra. A találmányok: iránytű, lőpor és könyvnyomtatás; felfedezések; renaissance; a hitújítás; a Habsburgok világbirodalma, V. Károly, a schmalkaldeni háború, ellenreformátió Francziaországban \'és Angliában. Az angol forradalom. A németalföldi szabadságharcz s a Habsburgok spanyol ágának aláhanyatlása ; a harmincz éves háború. Francziaország XIV. Lajos alatt. Poroszország és II. Frigyes. Oroszország és Nagy Péter. Az éjszakamerikai szabadságharcz. A franczia forradalom. Napoleon kora. Napoleon bukása.
Tankönyv: Ribáry-Varga Világtörténet. Tanította: Pappné Svastits Janka.
5. Földrajz.
Hetenként 1 órán. Az eddig tanult anyag ismétlése és kibővítése, térkép-készítéssel.
Tankönyv: mint az I. és II. osztályban. Tanította: Hajgató Sándor.
6. Számtan.
Hetenként 3 órán. A tört fogalma. Valódi és áltört. Áltörtnek átszámítása vegyes számra és viszont. Á törtszám mint hányados. A tört értékének változása a számláló vagy nevező változásával. Tört egyszerűsítése. Tört szorzása és osztása egész számmal. Törtnek szorzása és osztása törttel. Egyenlő és kűlönnevezőjü törtek összeadása és kivonása. Közönséges és tizedes törtek átszámítása. Arány és aránylat. Egyszerű és összetett hármasszabály törtekkel; ehhez tartozó feladványok megfejtése következtetés útján és aránylatok segélyével.
Tankönyv: Suppán V. Számtan II. füzet. Tanította: Grieszbach Gábriella.
— 30 —
7. Vegy- és ásványtan.
Hetenként 2 órán. a) Szervetlen vegytan. A levegő és ennek lényeges alkotó részei: az oxigén és nitrogén. A viz és ennek alkotó részei. Elemek és összetett testek fogalma; a súlyviszonyok törvénye: átom, átomsúly és vegyképlet. A viz oldó hatása és a kristályképződés. A nem fémes elemek közül: a chlor, jod, fluor, kén, foszfor, bór, sziliczium és szén s ezek ásványalkotó fontosabb vegyületei; a szén égési termékei. Az égés tüneményei. A savak: sósav, kénsav, salétromsav. A fémek és ezek egyszerűbb vegyületei. Az aljak és sók. A chloridok. Salétromsavas és chlorsavas sók. A kénsavas sók. A szénsavad sók. A bórsavas és foszforsavas sók. A kovasavas sók. A földtanból: a kristályos kőzetek, törmelék kőzetek, a kőzetek képződése; földünk története.
b) Szerves vegytan: Szénhydrogenvegyületek. Illó olajok és gyanták. Szénhydrátok. Alkoholok és erjedés. Savak. Zsiradékok. Festőanyagok. Gyánvegyületek. Alkaloidok. Fehérjenemü anyagok.
Tankönyv: Rybár J. Vegytan, ásványtan és földtan. Tanította: Grieszbach Gábriella.
8. Gazdaságtan (háztartástan).
Hetenként 2 órán. A háztartás berendezése; a költségvetés; a háztartási napló. A lakás megválasztása és berendezése; kályhák, tüzelőanyagok és világítás. A ruházatról: a felső ruhák, fehérnemüek; mosás, vasalás, pecséttisztitás. Táplálkozásról: szén- és nitrogéntartalmú élelmiszerek; a húsfélék eltartása; tej, vaj és tojás; növényi élelmiszerek; kenyérsütés; gyümölcs-conserválás. A kert berendezése; a talaj termékenyítése és mivelése; a veteményezés, a növények szaporítása és nemesítése; kártékony rovarok. A házi állatokról: baromfitenyésztés; szarvas marha tenyésztés; disznóhizlalás; selyembogarak és méhek.
Tankönyv: Sebestyénné Stetina Ilona. Háztartástan. Tanította: Pappné Svastics Janka.
9. Ének.
Hetenként 1 órán. Módosító, ismétlő és előadási jelek. A hangnemek ismertetése. A-moll, G-dur, E-moll, F-dur és D-moll tüzetesebb begyakorlása; énekgyakorlatok. Egy-, két- és háromszólamu kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan II. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
10. Szépírás.
Hetenként 1 órán, mint a II. osztályban.
Tanította: Papp Miklós.
11. Rajz.
Hetenként 2 órán. Síkok keletkezése és ismertetése. Az egyenes síkhoz való helyzete a térben, két sík egymáshozi helyzete. A testszöglet keletkezése. A mértani testek, u. m. koczka, hasáb, gula, henger, kup és gömb ismertetése és ezeknek tömörsége, illetve köbtartalmuk és felületük kiszámítása.
Levél- és virágdíszek rajzoltatása és színezése részben táblai előrajz és magyarázat, részben alkalmas minták után. Görög, római és renaissance
— 31 —
ékítmények rajzolása és színezése tekintettel a külömböző stílekre a Várdai Sz. faliminták és magyarázat után.
Tankönyv: Suppán V. Rajzoló mértan. Tanította: Papp Miklós.
12. Női kézimunka.
Hetenként 3 órán. Horgolt ingbetét, reczeguipure, tülkivarrás csipkén alkalmazva, a nehezebb fehérhimzés ingbetét, zsebkendő és párna-héjjakon, lapos öltés, áttört munka, különféle terítők és más tárgyakon alkalmazva, díszesebb női ing és hálókabát kézben varrva.
Tanította: Pranger Károlin.
13. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán. Az I. és II. osztály anyagán kívül összetettebb szabadgyakorlatok. A játékokból: Karikadobás. Szergyakorlatokból: Gyakorlatok a korláton.
Tanította: Farkas Vilma.
IV. leányosztály.
Főnök: GRIESZBACH GÁBRIELLA.
1. Vallástan.
Hetenként a róni. kath. vallásúaknak 1, az izraelitáknak 2 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. Szép olvasás. A költői műfajok (lyrai, epikai és drámai csoport) ismertetése, alkalmas olvasmányok alapján, széptani fejtegetése, az időmértékes verselés szokottabb alakjainak ismétlésével. A magyar irodalom történeti fejlődése főbb vonásokban, tekintettel a politikai és főleg művelődési viszonyokra. A korszakot alkotó s általában jelesebb nemzeti irók élete s irodalmi működésének méltatása. Szavalatok. Kéthetenként felváltva iskolai és otthoni gyakorlatok.
Tankönyv: Nóvák S. Költészettan és irodalomismertető. Tanította: Hajgató Sándor.
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán. Hangsúlyos olvasás; fordítás. A nyelvtanból az előző osztályokban szerzett alak- és mondattani ismeretek ismétlése és kibővítése és nyelvtani elemzés. Költemények szavalása. írásbeli dolgozatok.
Tankönyv: Gráf J. Olvasókönyv és nyelvtan III. r. Tanította: Pappné Svastits Janka.
4. Történélem.
Hetenként 3 órán. Magyarország lakói a magyarok bejövetele előtt. A honfoglalás. A fejedelmek kora s a műveltségi állapot. Az Árpád-házból származó királyok kora. Az Anjouk és a Hunyadiak kora, a Jagellók uralma. A mohácsi vész után Ferdinánd és Szapolyai János közötti küzdelmek a magyar koronáért, a török beavatkozása e küzdelmekbe, a török hódítás, a törökök kiűzése. Magyarország önállásának s alkotmányának
— 32 —
veszélyben forgása, az alkotmány fegyveres védelme, III. Károly alatt a pragmatica sanctio, Mária Terézia és II. József uralma. A szabadságharcz és a kiegyezés.
Tankönyv: Gaál-Helmár Magyarország története. Tanította: Pappné Svastits Janka.
5. Földrajz.
Hetenként 1 órán. Csillagászati földrajz. A föld alakja s a rávonatkozó bizonyítékok. Az ég egynapi tüneményei (látszólagos mozgás, s ennek magyarázata. A föld nagysága és lapultsága. Az égitestek távolsága és nagysága. A föld forgása. A nap látszólagos évi mozgása. Időszámítás. A föld keringése a nap körül. A nappalok váltakozó hossza. Évszakok. A földövek. A mozgás rendszere és törvényei. A hold és keringése a föld körül. A hold fényváltozásai. A nap- és holdfogyatkozások. Üstökösök. Hullócsillagok.
Tankönyv: Dr. Kovács János. A csillagászati földrajz elemei. Tanította: Hajgató Sándor.
6. Számtan.
Hetenként 3 órán. Százalékszámítás: a százalékszám, a százalék, az összeg kiszámítása. Kamatszámítás: a kamatszámítás körében előforduló feladatok, képletek. Lerovat, váltóleszámítolás. Százalékszámítás százra és százba. Egyszerű és összetett arányok és aránylatok. Arányos osztás, egyszerű és összetett társaságszabály. Vegyítés, vegyitőszabály. Pénzek, lánczszabály.
Tankönyv: Suppán V. Számtan II. füzet. Tanította: Griesz-bach Gábriella.
7. Természettan.
Hetenként 2 órán. A testek közös tulajdonságai. Az anyag szerkezete. A testek mozgása: szabad esés, hajítás, inga, keringés. A munka és a gépek. A folyadékokról. A légnemű testekről. A hangról. A melegségről. A villágosságról. A mágnességről. Az elektromosságról: dörzsölési elektromosság és galvanizmus.
Tankönyv: Schubert-Heller. Természettan. Tanította: Griesz-bach Gábriella.
8. Egészségtan.
Hetenként 2 órán. Az egészség és betegség nyilvánulása. Az egészség fontossága úgy egyesekre, mint az egész nemzetre nézve. Magyarország egészségi viszonyait tekintve a többi államok sorában. — Az emberi test megismertetése. Az egyes életműködések és azok szervei. Azon tényezőkről, melyek az egészségre befolyással vannak, u. m. éghajlat, a levegő, talaj, a lakás, a táplálkozás, a munka és ruházkodás. A fertőző betegségek; az eljárás egyes baleseteknél.
Tankönyv: Gsapodi I. Egészségtan. Tanította: Grieszbach Gábriella.
9. Ének.
Hetenként 1 órán. A dur- és moll-hanglétrák ismertetése és szerkesztésűk módja. A három megelőző osztályban tanult elméleti rész össze-
foglalása. Énekgyakorlatok az egyszerűbb hangnemekben. Egy-, két- és háromszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan II. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
10. Jlajz.
Hetenként 2 órán. Az I., II. és III. osztály anyagának ismétlése. A távlattan fogalma. Távlati képek keletkezése. Képsík, szempont, szemtengely. Látóhatárvonal és távolsági pontok. Távlati törvények. A távlati kép előállítása a vízszintes és függőleges képből. A térbeli pont meghatározása a képekből. — Különböző idomok és mértani testek távlati képe.
Külömböző stylü ékítmények rajzolása és színezése. Kombináltabb levél és virágékitmények rajzolása és színezése. — Domború ékítmények rajzolása irónnal és színezéssel árnyékolva. — Egyszerűbb fejminták rajzolása, kevés árnyékkal. Figurális rajzok készítése lapminták után.
Tankönyv: Suppan V. Rajzoló mértan. Tanította: Papp Miklós.
11. Női kézimunka.
Fehérnemű-szabás és varrás; disztörülköző és más teritőcskék áttört munkával és műhimzéssel; monogramm-himzés; csomózási minták; a felső ruhák szabása és varrása mintarajzolással.
Tanította: Pranger Károlin.
12. Testgyakorlat. (Nem kötelező.)
Az önként jelentkezőknek a III. osztálylyal együttesen tanította Farkas Vilma.
Polg. Értesítő
3
- 34 -
V.
A tanszer gyűjtemények gyarapodása.
a) A fiúiskolában.
I. Tanári könyvtár. 1.) Vétel utján szeredettek be: Margalits. Magyar közmondások. — Wundt-Rácz. A lélektan alapvonalai. — Frick-Lehmann. Physikalische Technik, II. kt. — Olierolly. Tornajátékok. — Oherolly. Tornazsebkönyv. — Porzsolt. Labdajátékok. — Ottó. Ifjúsági játékok. — A. következő szaklapok és folyóiratok 1898. évi folyamai: Egyetemes philologiai Közlöny. — Magyar nyelvőr. — Földrajzi Közlemények. — Századok. — Budapesti Szemle. — Középiskolai tanáregyesületi Közlöny 1897/8. évf. — Polgári iskolai Közlöny. — Magyar Paeda-gógia. — Népnevelők Lapja. — Neue Bahnen. — 2.) Ajándékok: A Nagymélt. Vallás- és Közokt. Minisztériumtól: Miske J. Az orsz. tanitói nyugdij- és gyámalap névkönyve. — Néptanítók Lapja. — Hivatalos Közlöny. — Összesen 20 mű 90 frt 92 kr. értékben. Beköttetésekre fordíttatott 7 frt 60 kr. Összes gyarapodás tehát = 98 frt 52 kr. Leltári szám = 895 tétel.
II. Ifjúsági könyvtár. Vétel utján szereztettek be: Böngérfi. Magyar Robinson. — Verne Gy. Vitorláson a föld körül. — Tábori. Keng Kheou vagy a becsületszó. — Jankó J. Grönlandon át hóczipőn. — Tóth S. A kurucz király. — Kemenczky K. Hetedhét országról. — Gaál M. Csontos Szigfrid és a Nibelungok. — Tóth S. Hellas ege alatt. — Gaál M. Kard és lant hőse. — Sebők Zs. Maczkó ur utazása stb. — Sebők Zs. Robinson. — Laurie A. Diákélet Angolországban. — Hauff-Győry. Regék. — Pósa L. Filléres Könyvtár, 3., 8., 14, 15., 16., 17., 18, 20., 24., 30., 32., 33. kötet. — Kincs I. A testvérek. — Földes G. Porból lettünk. — Aczél J. Szomorú idők. — Kalocsa R. A lótuszvirág. — Hahn O. Az északsai\'kvidéki utazás. — Kürnberger. A sélmeczi bányában. — Sann J. A szent-gotthárdi csata. — Benedek E. Székely mesemondó I, II. kt. — Botka J. Utazás egy más világrész felé. Összesen 35 kötet 29 frt 15 kr. értékben. Régi, elrongyolt és kiselejtezett példányok pótlására fordíttatott 13 frt. Beköttetésekre fordíttatott 4 frt 20 kr. Összesen 4-6 frt 35 kr. Leltári szám = 1270 tétel.
III. Természetrajzi szertár. Ezen tanévben nem gyarapodott. Leltári szám = 189 tétel.
IV. Vegytani szertár. Ezen tanévben nem gyarapodott. Leltári szám = 278 tétel.
V. Természettani szertár. 8 drb. Leclanché-elem, szekrénynyel. — 1 drb. skioptikon. — 11 drb. hozzá való üveg-photogramm. — 1 drb. vetitő-ernyő vászonból, állványnyal. — 1. drb. pneumatikus űvegkád. — 1 drb. szűrő-állvány vasból. Összesen 23 drb. 150 frt 60 kr. értékben. Leltári szám = 314 tétel.
VI. Földrajzi szertár. A Nagymélt. Vallás- és Közokt. Minisztérium ajándékából: Kogutovicz és rJ> 2. számú földgömbje. — Kogutovicz. Eszakamerika, valamint Délamerika fali térképe. Összesen 3 drb. 31 frt értékben. Leltári szám = 53 tétel.
VII. Rajz-szertár. Julién. Krétarajz-minták 2 színben = 10 frt 80 kr. Leltári szám = 62 tétel.
- 35 -
VIII. Szám- és mértani taneszközök. Ezen tanévben nem szaporodott. Leltári szám = 34 tétel.
IX. Bútorok és vegyesek. Villamos csengő\' a folyosóra és a szolga lakásához, felszereléssel 19 frt 25 kr. Leltári szám = 103 tétel.
b) A leányiskolában.
I. Tanári könyvtár. Szaklapok és folyóiratok az 1898. évre: Nemzeti Nőnevelés. — Nemzeti Iskola. — Természettudományi Közlöny és ennek Pótfüzete. — Magyar Bazár. — Frauenfleiss. — A nm. vallás- és közokt. minisztériumtól: Néptanítók Lapja. — Hivatalos Közlöny. — Összesen -=■ 26 frt 50 kr.
II. Földrajzi szertár. A nm. vallás- és közokt. minisztérium ajándékából: Kogutovicz és Ta 2. sz. földgömbje = 15 frt. Leltári szám
12 drb.
III. Rajz-szertár. Ezen tanévben nem szaporodott. Leltári szám =» 5G tétel = 214 drb.
IV. Természetrajzi szertár. 7 drb. ásványkristály köszörülve, Berény Zsófi III. oszt. tanuló ajándéka. — Leltári szám = 79 drb.
V. Természettani szertár. 1 drb. Winter-féle villamgép szikra-huzóval = 40 frt. Leltári szám = 56 drb.
VI. Bútorok és vegyesek. 100 drb. kétüléses iskolapad. — 16 ablakfüggöny (roulette) vászonból. — 5 hosszú ruhafogas a tantermekbe. — 5 rövid ruhafogas a tanári asztal mellé. — 3 kályhaellenző vaslemezből. — 8 drb. feliratos tábla a helyiségek ajtói fölé. — 1 nagy, üveges rajzszekrény a rajzterembe. — Egy villamos csengő a folyosóra, felszereléssel. — Az igazgatói iroda berendezéséhez: I hosszú asztal. — 1 mosdó asztal víztartóval. — 6 hajlított nádszék. — 1 kétajtós iratszekrény. — 1 asztali petróleumlámpa. — 1 rövid ruhafogas. Összesen- 1329 frt 80 kr.
3*
— 36 — VI.
A tanulók érdemsorozata az 1897—98. tanévről.
Az érdemjegyek jelentése:
Fok Magaviselet Szorgalom Előmenetel írásbeli dolgozat külalakja
1 dicséretes kitartó kitűnő csinos
JO kellő jeles tiszta
3 tűrhető változó J° rendes
4 szabálytalan hanyatló elégséges tűrhető
5 rossz csekély elégtelen rendetlen
I. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet j Szorgalom Hittan Magyar ny. Német ny. Földrajz Számtan Mértan Term, rajz Mértani rajz | Szabadi;, rajz 11 Szépirás Torna Ének Irásb. dolg. |
Bárány László, r. k. 1 2 1 1 2 2 4 3 2 3 3 2 1 4 2
*Biba Kálmán, r. k. 2 3 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 1 4 3
Buday József, r. k. 1 2 1 1 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 2
Buvári Lajos, r. k. 2 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2
5 Dandi Ferencz, r. k. 4 3 3 3 4 2 1 2 2 3 4 2 3 3 2
*Dants Árpád r. k. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3
Dominó Ferencz, r. k. 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3
Dukász Lajos, izr. 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2
Durcsák József, r. k. 2 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2
10 Fabick Tivadar, r. k. 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 2 3 4
*Ficzkó János, r. k. 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2
Fleiner Béla, izr. 3 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 1 4 3
Flumbort Antal, r. k. 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3
Francsits Béla, r. k. 3 5 3 5 5 4 3 3 5 4 5 5 3 4 4
15 Geiszler József, r. k. 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 1 4 2
Gerstner Antal, r. k. 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 l 2 3
Gieszmann Bezső, r. k. 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4
Glöckner Aladár, izr. 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2
Gréczi Péter, r. k. k i m a r a d t
20 Grünfeld Béla, izr. 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 3
Heine Bóbert, r. k. 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2
Hirschler Géza, izr. 2 3 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 2
*Horvátli Ferencz, r. k. 2 3 2 4 3 2 4 4 3 4\' 3 3 3 3 2
Horváth Jenő, r. k. 3 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 3 4 3
25 *Hütter Géza, ág. ev. 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3
*Jaklics Lajos, r. k. 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2
Kolin Ede, izr. 3 3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 2
*) A csillaggal jelöltek ismétlők voltak.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom | Hittan Magyar ny. Német ny. Földrajz Számtan Mértan Term, rajz Mértani rajz Szabadk. rajz Szépírás Torna Enek ! Irásb. dolg.
Koller Ágost, r. k. 3 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 3 4 4
Bbváes Mihály, r. k. 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2
30 Krausz Samu, izr. 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2
Kutséber Imre, r. k. 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 1 3 3
László Antal, r. k. 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3
Locke Győző, r. k. 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 3 3
Lőrincz Györgyr r. k. 1 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2
35 Magori Ferencz, r. k. 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 4 4 1 2 2
Mair Rezső, r. k. 2 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3
Marvalits István, r. k. 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3
Modrovics Lajos, r. k. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2
Nagy Ferencz, r. k. 2 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 2
40 id. Nagy István, r. k. 2 3 3 3 4 4- 3 2 3 3 2 3 1 4 2
ifj. Nagy István, r. k. 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3
*Nötliig Károly, r. k. 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3
Nöthig László, r. k 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4
Prickler Gyula, r. k. 1 2 1 1 3 3 2 3 1 4 4 4 3 4 3
45 Sifkovics János, r. k. 3 3 2 4 4 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3
Simon Rezső, r. k. 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
Sipos Pál, r. k. 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3
Spitzer Ernő, izr. 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3
Stark Károly r. k. 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3
50 Steiner Nándor, izr. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3
Szabó József, r. k. 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3
Tarsoly Lajos, r. k. 1 5 1 4 5 4 3 3 5 4 3 3 4 3 2
Tura Lajos, r. k. 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3
*Turkovics Kálmán, r. k. 2 3 2 4 4 4 2 2 3 4 3 3 1 3 2
55 Wallner Rupert,, r. k. k i m a r a d t
Zimicz János, r. k. 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3
Magántanulók: Frank László izr., Nuszer Lajos r. k.
Magánvizsgálatot tett: Berényi Elek, Varga Vendel és Margalit Ödön.
Javitó vizsgálatot tehetnek: Dominó Ferencz, Fabick Tivadar, Fleiner Béla, Kutséber Imre, Locke Győző, Mair Rezső, Tarsoly Lajos, Zimicz János.
Osztály ismétlésre utasíttatnak: Francsits Béla, Gieszmann Rezső, Horváth Jenő, Koller Ágost, László Antal, Nöthig László, Simon Rezső, Stark Károly, Tura Lajos.
37
— 38 -
II. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom | Hittan Magyar ny. 1 Német ny. II Földrajz Számtan Mértan Term, rajz | Mért. rajz || Szab. k. rajz 1 Szépírás Torna Ének j Irásb. dolg. j|
Berényi Elek, r. k. 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
*Bogáti János, r. k. 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2
*Bogáti József, r. k. 2 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 31 ►3 4 2
Dreissiger Miksa, izr. 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2
5 Filipich Kornél, r. k. 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 1 3 3
Fonay József, r. k. 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2
Gudlin Ferencz, r. k. 2 4 o o 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3
Hanzsaiits József, r. k. 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1
*Háry László, r. k. k i m a r a d t
10 Horváth István, r. k. 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3
Horváth Kálmán, r. k. 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4
*Horváth Nándor, r. k, k i m a r a d t
Károly Kálmán, r. k. 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2
Klapper Miklós, r. k. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2
15 Kollár Géza, r. k. 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 1 3 2
Kollárics Lajos, r. k. 2 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 2 3 3
Körmendy Ignácz, r. k. 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3
Krausz Imre, izr. 3 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2
Lieb Gyula, r. k. 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2
20 Markotány Zsigmond, r. k. 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4
May Mátyás, r. k. 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3
Márksz József, r. k. 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3
Meihsner Oszkár, r. k. 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3
Milosics Károly, r. k. 1 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3
25 *Moretzky Emil, izr. 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 2 4 2
Németh János, r. k. 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2
Nóvák József, r. k. 2 3 2 3 3 O O 3 4 3 2 1 3 3 3 2
Pauchly László, r. k. 2 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
Pencz Gyula, r. k. 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4
30 Péchy Frigyes, r. k. 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2
Plánder János, r. k. 2 2 2 2 3 3 2 1 4 4 4 3 3 3 2
Polay József, r. k. 2 2 2 2 3 4 2 1- 4 4 4 2 3 4 2
Politzer Jenő, izr. 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 1 4 3
Rosenberger László, izr. 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 2 2
35 Schwarcz Lajos, r. k. 1 2 2 1 1 3 2 1 4 3 3 2 1 3 1
Stark Ferencz. r. k. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
Sümegh József, r. k. 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3
Szántó Lajo«, r. k. 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Szeder Lajos, r. k. 3 5 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3
40 Szűcs Ferencz, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3
Tanner Gyula, r. k. 2 2 2 1 1 3 2 1 2 3 4 2 3 3 2
Taschner Károly, r. k. 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2
*Tollár Ferencz, r. k. 2 4 1 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2
Topolits Lajos, r. k. 2 2 1 1 3 3 3 2 3 1 1 2 1 4 2
45 Topolits Nándor, r. k. 1 3 1 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 3
Tóth Károly, r. k. 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
Vastag József, r. k. k i ni a r a d t
Vellák Antal, r. k. 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2
Viczenty Ferencz, r. k. 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3
Magántanulók: Mándi Bertalan, ev. ref., Sárdi Géza, r. k., Szőke Sándor, r. k. Összevont magánvizsgálatot tett az I. II. osztályból Fekete Lajos, Ruttner György. Javító vizsgálatot tehet: Horváth István, Horváth Kálmán, Kollárics Lajos, Pauchly László, Sümegh József, Szántó Lajos, Szeder Lajos, Tóth Károly. Osztályismétlésre utasíttatnak: Berényi Elek, Markotány Zsigmond.
— 39 —
III. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet 1 Szorgalom Hittan Magyar ny. || Német ny. Földrajz Történelem | Számtan Mértan Term, rajz Mért. rajz Szab. k. rajz | Szépirás 1 Torna Ének Egészségtan Irásb. dolg. !|
Anders Károly, r. k. 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 4 2 2 2
Breuer Zoltán, izr. 3 3 2 3 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3
Büchler Mór, izr. 2 1 l 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1
Csordás Bezső, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2
5 Gavora Jenő, ág. ev. 2 5 2 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 2 4 4 3
Hochstädter Károly, izr. 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 5 5 3
Horényi Károly, r. k. 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 3 2 1 3 3 4 2
Horváth János, r. k. 2 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 4 3 2
Kamenár Géza, r. k. 3 4 1 4 4 4 4 3 O O 4 3 3 3 3 4 2 2
10 Kengyel István, r. k. 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2
Kindl Jenő, r. k. 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3
Kirchmayer Lajos, r. k. 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 2
Koch Géza, izr. 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3
Kovács Ferencz, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 4 3 2
15 Kovács József, r. k. 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3
Ledofsky Bezső, izr. 2 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3
Márovits Péter, r. k. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 2 2
Novotny József, r. k. O O 3 1 3 2 3 4 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3
Pavelkovics Kálmán r. k. 3 4 1 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 4 3
20 Pongrácz Antal, r. k. 2 5 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3
Radosits Ferencz, r. k. 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3
Reviczky Zoltán, r. k. 2 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 1 4 3 3
Sándor Lajos, r. k. 2 5 3 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3
Schwarzenberg József, izr. 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3
25 Spirk Károly, r. k. 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2
Szabó Antal, r. k 1 1 1. 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1
Szalay Mihály, r. k. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 2
Szervisz Imre, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3
Szitár Béla, r. k. 4 5 2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 2 2 2 4 2
30 Tantsits Béla, r. k. 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3
Tálosy József, r. k. 2 4 1 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2
Trojkó György, r. k. 2 5 2 4 4 4 4 5 3 3 4 5 3 4 4 3 3
Varga Pál, r. k. 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2
Vidos János, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 1 1 1 4 3 1 2
35 Vucsák János, r. k. 2 3 1 1 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
Wernigg Lajos, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 2 4 3
Zalay Károly, r. k. k i m a r a d t
Javitó vizsgálatot tehet: Gavora Jenő, Ledofsky Rezső, Pongrácz Antal, Sándor Lajos, Trojkó György.
Osztályismétlésre utasíttatnak : Hochstadter Károly, Koch Géza, Reviczky Zoltán, Szitár Béla.
m
— 40
IV. fiúosztály.
i Folyó szám 1 A tanuló neve és vallása Magaviselet I Szorgalom ; Hittan Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem Számtan Mértan Term, tan Mért. rajz Szab. k. rajz 1 Torna Ének Irásb. dolg. |
Adrián Béla, r. k. kim a r a d t
Andri Ferencz, r. k. 2 4 1 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3
Ágh Ede, r. k. 2 5 2 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2
Bagdány Ferencz, ev. ref. 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 1 4 3
5 Bagyari János, r. k. 2 4 2 4 4 3 4 3 3 4 2 2 2 4 3
Baranyai István, r. k. 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3
Belloni János, r. k. 2 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3
Braun Ede, ág. ev. 2 4 3 4 3 3 O O 3 3 4 4 4 4 4 3
Buday László, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 1 2 3
10 Doniján József, r. k. 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2
Döme Károly, r. k. 2 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2
Fischl Salamon, izr. 2 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3
Golenczky János, r. k. 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2
Gomhert József, r. k. 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
15 Gundy Géza, r. k. 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 1
Hencz János, r. k. 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3
Kaufer Ignácz, izr. 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3
Kohn Aladár, izr. 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 1
Litvay Endre, ág. ev. 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2
20 Molnár József, r. k. 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 1 3 3
Nagy Tivadar, r. k. 1 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3
Németh Géza, r. k. 2 3 1 2 4 1 4 4 4 4 3 2 3 2 1
Orbán József, r. k. 2 4 2 3 4 O O 4 4 4 4 3 2 4 2
Pilvax Lajos, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 1
25 Polgár Lajos, r. k. 1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 1 4 2
Pollák Emil. izr. 2 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2
Bosenst.ein Gyula, izr. 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2
Sgeiner Henrik, r. k. 2 4 1 4 3 4 4 4 3 4 3 1 1 4 1
Sinkovics József, r. k. 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3
30 Szalay Sándor, r. k. 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2
Varga István, r. k. 3 5 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3
Vastag Vincze, r. k. 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 1 4 2
Vojkovics János, r. k. 2 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3
"Wagner Ferencz, r. k. 3 3 2 3 2 2 4 1 1 4 3 2 3 2 2
35 Wehofsits Imre, r. k. 2 4 2 4 4 3 4 4 2 2 3 4 1 4 3
Zábó Kálmán, r. k. 2 5 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2
Magánvizsgálatot tett: László Sándor. Összevont magánvizsgálatot tett a 111. és
IV. osztályról: Fischer Lajos.
Javitó vizsgálatot tehet: Ágh Ede, Bagdány Ferencz, Baranyai István, Belloni János, Fischl Salamon, Gomhcrt József, Sinkovics József, Varga István, Zábó Kálmán.
— 41 —
V. fiúosztály.
Folyó szám j A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Hittan Magyar ny. Német ny. Történelem Számtan Könyvvitel Term. tan Vegytan Alkotm. tan Mértani rajz j Torna Ének ] lrásb. dolg. j|
Bali Károly, r. k. 2 5 3 4 4 4 5 2 4 2 2 4 1 3 2
Figlár Béla, g. kath. 3 2 1 1 4 3 4 2 3 2 2 2 1 3 1
Fülöp József, r. k. 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 1 3 2
Gumilár Mihály, r. k. 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 3 2
5 Hesz Bezső, izr. 3 5 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 3 3 1
Izsák Bikárd, ev. ref. 2 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3
Kolongya Boldizsár, r. k. k i m a r a d t
Lenk Gyula, r. k. -2 2 1 1 3 3 3 1 3 2 2 1 1 3 1
Marvalits József, r. k. - 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3
IU Mautner Lnjos, izr. 1 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2
Málics István, r. k. Bosenfeld Henrik, izr. 2 5 1 2 2 2 5 3 4 3 2 4 3 4 2
2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 1
Sabján Ferencz, r. k. 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
Varga Ferencz, r. k. 2 3 2 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 2 1
15 Zábó János, r. k. 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3
Zábó József, r. k. 2 3 4 3 4 4- 4 2 4 3 3 3 1 2 1
Javító vizsgálatot tehet: Bali Károly, Hesz Rezső, Izsák Rikárd, Málics István, Rosenfeld Henrik.
VI. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom j Hittan Magyar ny. I Német ny. í Történelem ; Számtan Könyvvitel Vegytan Ipartan Mért. rajz Torna Ének j lrásb. dolg. ||
Feiler Pál, ág. ev. 2 5 3 4 3 5 5 2 3 3 3 2 4 2
Golobics Lajos, r. k. 2 3 1 2 3 1 4 2 3 3 4. 1 3
Kolossá István, ág. ev. 2 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 2
Koltay Elek, r. k. 3 4 1 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 1
5 Lőwy Gusztáv, izr. 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 1 2 1
Martinék Gyula, r. k. 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Pimeizl Árpád, r. k. 2 5 1 2 4 2 5 2 2 2 4 1 4 2
Szántó Gyula, r. k. k i m a r a d t
Magántanuló : Kardos Lajos, ev. rcf.
Javitó vizsgálatot tehet: Feiler Pál, Pimcizl Árpád,
_ 42 —
I. leányosztály.
Folyó szám | A tanuló neve és vallása Magaviselet | Szorgalom Vallástan Magyar ny. | ! Német ny. i Földrajz 1 Számtan j Term, rajz ! Kézimunka | Ének Rajz Szépírás Torna lrásb. dolg. |
Babics Mari, r. k. 1 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3
Bakonyi Mari, r. k. 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
Báron Gizella, izr. 3 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 2 4 5
Beierl Mari, r. k. 2 5 3 3 3 3 3 5 3 5 2 3 3 3
5 Bendekovics Elei, r. k. 2 5 2 4 4 4 4 O «J 3 4 5 3 3 5
Bergstein Irina, izr. k i ni a r a d t
Bogenrieder Stefánia, r. k. 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3
Breuer írnia, izr. 2 3 1 3 4 1 3 2 3 3 3 3 2 3
*Buksz Regina, izr. k i ni a r a d t
10 Gzeisler Irma, izr. 1 3 1 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
Czotter Janka, r. k. 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
Gzulek Mari, r. k. 3 5 2 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5
Deutsch Olga, izr. 1 3 1 4 3 3 3 3 4 4 O fJ 3 3 3
Elischer Evelin, ág. ev. k i in a r a d t
15 Etelváry Mari, r. k. 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4
Ferenczy Margit, r. k. 1 2 1 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3
Fiálovits Mari, r. k. 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1
Füspök Lenke, r. k. 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3
Gavora Róza, r. k. 1 3 1 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3
20 Goldstein Elza, izr. 2 4 1 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 4
Gross Gizella, izr. 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4
Hám Erzsi, r. k. 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Háry Róza, r. k. 2 5 2 5 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5
Hirscbl Lujza, izr. 2 5 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5
25 Hirschler Hermin, izr. 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 q o
*Hocli Irma, izr. 2 4 1 4 4 4 4 4 2 3 3 3 1 2
Hoss Mari, r. k. 1 5 2 3 5 2 3 3 2 4 2 1 3 1
Kilik Margit, r. k. 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 2 2 3 2
Killer Róza, izr. 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 o 4
30 Knausz Anna, r. k. 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3
Kovács Ilona, r. k. 2 5 2 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4
Krausz Szidónia, izr. 2 3 1 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3
*Lackenbacher Meláni, izr. 3 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5
Lang Katalin, izr. 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3
35 Lattacher Aranka, r. k. 2 4 3 2 4 2 3 4 1 1 3 3 3 3
Ledofsky Ilona, izr. 3 5 3 1 4 3 3 5 3 2 4 4 2 4
Mannheim Gizella, izr. 2 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 1 4
Matolai Etel, r. k. 2 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4
Nagy Mari, r. k. 2 2 1 3 2 2 3 2 1 4 3 3 1 3
40 Neumann Elza, izr. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 •2 4 4 3 3
Nyitrai Olga, izr. 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
Österreicher Róza, izr. 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 5
Pál Viktória, r. k. 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 4
Pesty Gizella, r. k. 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4
45 Pflanczer Jolán, r. k. 1 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 2 1 2


— 43 —
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom j Vallástan Magyar ny. ¡| : Német ny. Földrajz Számtan Term, rajz Kézi munka Ének Rajz Szépírás Torna lrásb. dolg. j|
Polczer Emilia, r. k. 2 2 1 2 4 2 2 1 3 2 2 1 2 1
*Polin Ella, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3
Pollák Etel, izr. 3 4 2 1 3 2 2 3 3 4 4 4 2 4
Roszkos Mari, r. k. 2 2 1 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2
50 Sátárics Julia, r. k. 3 1 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3
Schwarcz Gizella, izr. 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 5
Schwarcz Irén, izr. 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 3 5
Szabó Julia, r. k. 2 4 1 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3
Szabó Teréz, r. k. 3 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 2 5
55 Szetler Irma, r. k. 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3
Tomasics Mari, r. k. 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2
Trébár Paula, r. k. 2 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 \'_> O 2 3
Tripammer Izabella, r. k. 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
Unger Ilona, izr. 2 4 3 3 o 4 4 4 3 4 4 4 4 4
GO Varga Margit, r. k. 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3
Weinberger Gizella, izr. k i ni a r a d t
Weisz Hermin, izr. 2 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 2 2 3
Weisz Teréz, izr. 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5
Wittenberg Anna, izr. 3 2 1 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3
65 Wolfsohn Hedvig, izr. 3 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 5
Magántanuló: Schwarcz Friderika, izr.
Javító vizsgálatot tehetnek: Beierl Mari, Bendekovics Etel, Gross Gizella, Hirschl Lujza, Hoss Mari, Kovács Ilona, Ledofsky Ilona, Mannheim Gizella, Österreicher Róza, Schwarcz Irén, Szabó Teréz, Weisz Teréz, Wolfsohn Hedvig.
Osztályismétlésre utasíttatnak: Báron Gizella, Czulek Mari, Háry Róza, Lacken-bacher Meláni, Nyitrai Olga.
1
II. leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom i Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Törtenelem Számtan Term, rajz Kézimunka Ének i Rajz Szépírás Torna lrásb. dolg. ¡1
Altenthaler Teréz, r. k. 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 3 3
Baán Mari, r. k. 3 3 1 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 2 4
Belloni Irén, r. k. 2 5 2 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 2 4
*Bendekovics Janka, r. k. 2 4 2 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4
5 *Berényi Vanda, r. k. b e t e g
Berger Ida, izr. 2 5 3 4 4 3 5 4 4 1 1 4 3 2 4
Biba Jolán, r. k. k i m a r a d t
Braun Kornélia, izr. 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4
Bún Sarolta, izr. 2 5 4 3 4 3 5 4 5 2 4 4 3 2 4
10 Gzenger Teréz, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3
Eislitzer Hedvig, izr. 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4
Farkas Jolán, r. k. 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2
Fábiánits Blanka, r. k. 1 3 1 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2
Fischer Mari, izr. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 3 2 3
15 Gerő Ella, izr. 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3
Gieber Matild, r. k. 2 4 2 3 4 1 3 3 4 3 4 2 3 3 1
Gross Melánia, izr. 2 5 2 4 5 3 5 5 5 2 4 5 3 2 3
Heller Ida, izr. k i in a r a d t
Hirschel Jolán, izr k i Dl a r a d t
20 Hoffmann Sarolta, izr. 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3
Horváth Janka, r. k. 2 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 4-
Huckstedt Mari, r. k. 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4
Keömives Mari, r. k. 1 5 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 2 2
Kien Mari, r. k. 2 5 2 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4
25 Kolin Mari, izr. k i m a r a d t
Koller Mari, r. k. 2 4 2 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4
Korchmáros Elvira, r. k. k i in a r a d t
Köröskényi Piroska, ág. ev. 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4
Kövecs Piroska, r. k. k i m a r a d t
30 Kuthi Mari, r. k. k i m a r a d t
Kuzniics Gizella, r. k. 2 5 4 3 5 2 4 5 5 3 4 5 3 3 3
Lengyel Ilona, izr. 1 4 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3
Mandl Margit, izr. 2 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
Mannheim Margit, izr. °2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4
35 Maschanzker Lina, izr. 1 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4
*Mágot Györgyike, r. k. 1 3 1 3 3 4 1 3 3 1 4 4 3 2 3
Miltényi Mari, r. k. 2 3 1 1 3 2 4 3 4 1 3 4 3 3 3
Molnár Irma, r. k. 1 3 1 3 4 2 4 3 1 1 3 4 3 2 3
40 *Nyitrai Margit, izr. 2 5 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 3 3
Österreicher Amália, izr. k i m a r a d t
Perkó Viktória, r. k. 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 1 4 2 2 3
Pollák Teréz, izr. 2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4
Pongrácz Jolán, r. k. 2 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4
Práger Erzsi, izr. k i m a r a d t
45 Rosenzweig Lina, izr. 2 4 2 3 3 3 2 4 4 4 5 4 3 3 4
- 45 -
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet 1 Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem Számtan Term, rajz i Kézimunka Ének Rajz Szépírás Torna lrásb. dolg. |
Sauer Margit, izr. 2 2 2 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 2
Schreiber Gizella, izr. 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
Schwarcz Gizella, ág. ev. 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2
Seres Margit, r. k. k i m a r a d t
50 *Stern Stefánia, izr. 1 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4
Tóth Mari, r. k. 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2
Tóth Matild, r. k. 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3
Tscheik Mari, ág. ev. 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2
Varga Gizella, r. k. 2 5 1 3 5 2 4 4 4 3 5 3 3 3 3
55 Váry Jolán, r. k. 2 5 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4
Viczenty Lujza, r. k. 1 2 1 4 3 3 2 3 3 1 4 2 2 1 1
Wéber Mari, r. k. k i m a r a d t
Weltner Elza, izr. 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 2 3
Magántanulók: Gross Malvin, izr. és Wágner Ilona, r. k.
Javító vizsgálatot tehetnek: Belloni Irén, Berger Ida, Bún Sarolta, Keömives Mari, ICien Mari, Nyitrai Margit, Varga Gizella, Vary Jolán.
Pótló vizsgálatot tehet: Berényi Vanda.
Osztályismétlésre utasíttatnak: Gross Meláni, Kuzmics Gizella, Pollák Teréz.
— 46 —
III. leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet I j Szorgalom j Vallástan Magyar ny. Német ny. 1 1 Földrajz 1 Történelem || 1 Számtan Vegy- ésásv.t. Gazd.-tan Kézimunka 1 Ének Rajz Szépírás Torna lrásb. dolg. I|
Ács Málvin, r. k. 2 2 1 1 4 i 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2
Baum Bóza, izr. 3 5 3 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4
Berény Zsófi, izr. 3 5 3 4 4 4 5 3 4 5 4 2 4 3 2 3
Berger Teréz, izr. 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 4 1 2 2 3 2
5 Blau Margit, izr. 3 4 i 2 3 3 3 2 4 3 3 1 4 3 1 5
Färber Kiementin, izr. k i m a r a d t
Fischer Margit, izr. 2 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 1 2 2
Fleischacker Meláni, izr. 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 1 3 2
Frankfurter Jolán, izr. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1
10 Fülöp Jolán, r. k. 2 1 1 I 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fülöp Margit, r. k. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Gerstner Janka, r. k. 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3
Grieszbach Emma, r. k. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1
Gross Aranka, izr. 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3
15 Heimler Anna, izr. 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 3 1 4
István Ilona, r. k. 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3
Kálmán Mari, r. k. 2 5. 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 5 3 3 4
Kántz Julia, r. k. 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 3
Killer Jolán, izr. 2 3 3 3 o o 3 2 4 4 1 4 3 3 2 3 3
20 Kollár Gizella, r. k. n e ID 0 SZ t á 1 y 0 z t a t 0 tt
Koronczy Gizella, r. k. 1 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 1
Körmendy Károlin, r. k. 1 2 1 3 2 2 1 3 3 1 4 4 4 3 3 4
Krátky Margit, r. k. 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 4
Krausz Margit, izr. 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4
25 Leidli Anna, r. k. 1 2 2 4 4 3 2 4 4 2 2 4 4 3 3 3
Lengyel Margit, izr. 3 4 2 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4
Márkus Etelka, izr. 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4
May Margit, r. k. 1 2 1 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2
Merényi Gizella, r. k. 3 5 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4
30 Mihajlovics Katalin, g. kel. 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3
Nagy Margit, r. k. 2 5 1 3 4 2 5 2 3 5 3 4 3 2 3 4
Nagy Mari, r. k. 2 4 1 3 4 2 2 4 3 1 2 4 2 3 3 3
Némethy Irma, r. k. 1 2 1 2 2 2 1 4 1 2 2 3 4 2 3 4
Oszeszly Elza, r. k. 2 5 4 4 4 3 5 4 4 3 2 3 4 3 3 4
35 Österreicher Elza, izr. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3
Pataky Irén, r. k. 2 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 4 4 3 5
Pálffy Rózsi, unitár. 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2
Páros Kornélia, ev. ref. 2 2 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2
Polednák Gzeczilia, r. k. 3 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
40 Prónai Mari, r. k. 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 5 3 4 5
Rothschild Rózsi, izr. 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 4 3 2 4
Schwarcz Paula, r. k. 3 5 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4
Szirmai Ida, r. k. 2 3 1 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3
Tripammer Jolán, r. k. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4- 2 3 2 2
45 Wamberger Adél, izr. 3 3 3 4 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3
Weisz Elza, izr. 3 5 4 4 2 3 4 5 3 2 3 4 4 3 1 4
Wittmann Teréz, r. k. 2 5 3 4 5 3 4 4 5 3 1 4 3 3 3 3
Magántanulók: Szegő Anna izr., Szegő Erzsi izr. Magánvizsgálatot tett: Bődy Magdolna.
Javitó Vizsgálatot tehet: Baum Róza, Berény Zsófi, Heimler Anna, Merényi Gizella, Nagy Margit, Oszeszly Elza, Schwarz Paula, Weisz Elza, Wittmann Teréz. Osztályismétlésre utasittatik: Kálmán Mari, Prónai Mari.
- 47 -
IV. leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem j Szám-mértan; | Természettani 1 Egészségtan j Kézimunka Ének i Rajz ] Torna 1 lrásb. dolg. |
Berger Szabina, izr. k i m a r a d t
Bognár Kornélia, r. k. 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 - 4
Bődy Magdolna, r. k. 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 3 2 - 2
Bún Ida, izr. 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 4 4 - 4
5 Fischer Irma, izr. 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 - 4
Fischer Julia r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 - 3
Flór Mari, r. k. 2 3 1 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 - 3
Fülöp Károlin, izr. 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 - 3
Gréczi Teréz, r. k. 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 - 2
10 Günsberger Olga, izr. 1 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 - 3
Hám Elvira, r. k. 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 - 3
Kapossy Mari, r. k. 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 4
Keller Gizella, r. k. 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 - 2
Krausz Elvira, izr. 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 4 1 - 2
15 Krausz Olga, izr. 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 - 3
Krau.th Kornélia, izr. 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 - 3
Maschanzker Ilona, izr. 1 3 2 2 4 2 2 4 3 3 1 3 4 - 3
Neu Károlin, izr. 2 4 2 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 - 4
Neumann Józsa, izr. 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 - 2
20 Nyitrai Olga, izr. 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 4 - 4
Polednák Anna, r. k 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 4 3 - 3
Pongrácz Margit, r. k. 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1 - 2
Pozsár Julia, r. k. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 - 2
Práger Margit, izr. 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 - 4
25 Saller Ilona, r. k. 2 4 2 2 4 2 3 3 3 2 2 4 4 2 4
Scherer Bóza, r. k. 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 - 4
Szollár Anna, r. k. 1 2 2 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 - 3
Taschner Mari, r. k. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 - 3
Tilpák Károlin, r. k. 2 3 1 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 - 4
30 Török Franciska, ág. ev. 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 1 4 2 - 3
Wilde Anna, r. k. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2
Magántanuló : Magasi Mari r. k.
— 48
VII.
Statisztikai kimutatás
a fiúiskola tanulóinak létszámáról az 1897—8. tanévben.
C z i m Osztályok Összesen
I. 11. III. IV. V. VI.
1. Általános áramlat.
Beíratott rendes tanuló . . 56 49 37 36 16 8 202
magán „ . . 2 3 — — — 1 6
Alsóbb osztályain kból fellépett — 45 34 35 12 9 135
Osztályát ugyanitt ismételte . 4 4 — — — — 8
Elemi népiskolából jött . . 50 50
Más polgári iskolából jött . — 1 1 1 4 — 7
Középiskolából átlépett . 4 2 2 — — — 8
Évközben kimaradt . . . 2 4 1 1 1 1 10
Maradt a tanév végén . . 56 48 36 35 15 8 198
2. Lakóhely szerint.
Helybeli....... 45 34 26 28 15 6 154
Vidéki ....... 13 18 11 8 1 3 54
3. Vallás szerint.
Római katholikus .... 47 46 30 28 11 5 167
Ágostai evangelikus . . . 1 — 1 2 — 2 6
Evang. református . . . — 1 — 1 1 1 4
Izraelita....... 10 5 6 5 3 1 30
Görög katholikus .... — — — — 1 — 1
4. Életkor szerint.
1888. évben született . . 1 1
1887. , 9 9
1886. , 15 5 — — — — 20
1885. „ 19 26 4 1 — — 50
1884. , 11 11 13 4 1 — 40
1883. „ „ . . 2 7 7 11 4 — 31
1882. „ 1 3 9 13 5 1 32
1881. , — — 2 4 2 3 11
1880. , — — 1 2 4 3 10
1 1879. „ 1 1 — 2 4
- 49 -
1 C z í m Osztályok Összesen
I. II. III. IV. V. VI.
5. Nyelvismeret szerint. 1
Magyar....... 48 40 28 30 13 G 165
Magyar, német..... 4 4 5 3 1 2 19
Magyar, horvát..... 1 1 — — — — 2
Magyar, német, horvát . . — 2 1 2 — — 5
Német, magyar .... 5 3 3 1 1 1 14
Horvát, magyar .... — 2 — — 1 — 3
G. A szülök polgári állása.
Értelmiségi...... 1 4 4 1 1 11
Őstermelő...... 4 7 3 2 1 1 18
Kereskedő...... G 2 1 2 — 1 12
Iparos ........ 19 1G 10 9 5 4 G3
Tisztviselő ...... 11 8 7 5 3 1 35
Magánzó....... 3 5 3 2 — 1 14 !
Személyes szolgálatbeli és
munkás...... 14 10 9 15 6 1 55
7. Előmenetel a tanév
végén.
Felsőbb osztályba léphet 39 36 27 26 10 5 143
Pótló vizsgálatot tehet . . — — — — — — —
Javitó „ . • 8 8 5 9 5 2 37
Osztályismétlésre utasíttatott 9 2 4 — — — 15
8. Összehasonlítás.
A mult tanévben beíratott . 65 47 42 29 13 10 206
A jelen 58 52 37 36 16 9 208
Szaporodás (+) vagy apadás(—) -7 +5 -5 +7 +3 -1 +2
Polg. Értesítő
i
- 50 -
VIII.
Statisztikai kimutatás
a leányiskola tanulóinak létszámáról az 1897—8. tanévben.
G z i m Osztályok Összesen
I. II. III. IV.
1. Általános áramlat.
Beíratott rendes tanuló .... 65 58 4-7 31 201
magán „ .... 1 2 2 1 6
Alsóbb osztályainkból fellépett — 55 45 30 130
Osztályát ugyanitt ismételte . . 4 4 — — 8
Elemi népiskolából jött .... 62 — 1 — 63
Más polgári iskolából jött . . . — 1 3 2 6
Évközben kimaradt ..... 4 11 1 2 18
Maradt a tanév végén .... 62 49 48 30 189
2. Lakóhely szerint.
52 41 26 174
Vidéki......... 11 8 8 6 33
3. Vallás szerint.
32 26 18 111
Ágostai evangelikus..... 1 3 — 1 5
Evang. református..... — — 1 — 1
Unitárius........ — — 1 — 1
Görög keleti....... — — 1 — 1
Izraelita......... 30 25 20 13 88
4. Életkor szerint.
1887. évben született .... 20 — — — 20
1886. „ „ .... 30 16 1 — 47
1885. , , .... 12 23 11 — 46
1884. „ „ .... 4 16 22 5 47
1883. , „ .... — 5 12 17 34
1882. „ „ .... — — 3 5 8
1881. , , .... — — — 3 3
1880. , „ .... — — — 1 1
1879. „ , .... 1 1
— 51 -
G z i ni Osztályok Összesen
I. II. III. IV.
5. Nyelvismeret szerint.
(Elől áll az anyanyelv.)
Magyar ......... 44 47 31 23 145
Magyar, német ...... 21 12 16 9 58
Magyar, német, horvát .... 1 1 — — 2
Német, magyar, horvát .... — — 1 — 1
Szerb, magyar....... — — 1 — 1
6. A szülök polgári állása.
Értelmiségi........ 3 6 7 4 20
Őstermelő........ 3 3 2 3 11
Kereskedő........ 14 12 16 3 45
Iparos ......... 19 10 2 11 42
Tisztviselő........ 18 16 10 6 50
Magánzó......... 1 10 9 4 24
Személyes szolgálatbeli és munkás 8 3 3 1 15
7. Előmenetel a tanév vég-én.
Felsőbb osztályba léphet . . . 43 34 34 30 141
Pótló vizsgálatot tehet .... — 1 — — 1
Javitó „ „ . . . . 14 9 9 — 32
Osztályismétlésre utasíttatott . . 5 3 2 — 10
8. összehasonlítás.
A mult tanévben beíratott . . . 69 66 36 34 205
A jelen „ . . . 66 60 49 32 207
Szaporodás (+) vagy apadás (—) -3 -6 +13 —2 +2
4*
IX.
Az 1897—98. tanévi tanulmányi eredmény áttekintése a fiúiskolában.
Tantárgyak 1 osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály VI. osztály
kitűnő jeles -o elégséges elégtelen kitűnő jeles -o elégséges j elégtelen kitűnő jeles -o elégséges elégtelen kitűnő jeles -o elégséges \' elégtelen kitűnő jeles -o elégséges elégtelen kitűnő jeles -o elégséges elégtelen
Hittan...... 6 10 13 22 3 5 15 13 13 — 11 14 8 3 6 17 7 5 3 1 8 3 4 2 1
Magyar nyelv . . . 3 4 18 17 12 4 12 8 19 3 i 5 3 6 18 4 — 5 8 21 1 2 1 2 10 — 1 2 2 2 —
Német nyelv . . . 1 2 10 30 11 3 2 18 16 7 1 4 5 22 4 1 2 14 11 7 — 2 3 10 — — — 4 3 —
Földrajz..... — 6 10 32 6 1 1 15 23 6 — 5 5 23 3 2 5 11 17 — — — — — — — — — — —
Történelem .... — — — — —■ — — — — — — 5 4 24 3 — 1 7 26 1 — 1 4 10 — 2 1 1 2 1
Számtan..... 1 16 16 18 3 —■ 12 14 17 3 3 8 6 13 6 1 1 13 18 2 — — 4 7 4 — 1 — 4 2
Mértan..... — 17 19 15 3 4 12 8 20 2 1 12 14 8 1 1 5 17 10 2 — — — —- — — — — — —
Könyvviteltan . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 7 5 2 — 1 4 2 — —
Természetrajz . . . 2 12 17 9 14 — 8 9 28 1 5 3 13 13 2 —
1 3 10 1
5 6 3 1 1 1 5 — —
1 1 5 — —
Alkotmánytan . . . 4 8 3 — —
Mértani rajz .... — 4 18 29 3 1 6 10 28 1 5 4 11 15 1 — 2 15 17 1 1 2 3 9 — 1 — 2 4 —
Szabadkézi rajz . . . — 6 22 22 4 2 7 7 30 — 4 6 10 14 2 2 5 16 12 —
Szépírás..... — 6 25 19 4; — 8 21 17 — 3 9 17 6 1
Torna...... 12 4 24 14 — 6 3 26 6 — 7 8 13 8 — 9 1 19 5 — 6 — 8 1 — 5 2 — — —
1 Ének ...... 1 2 19 32 — | 1 1 20 24 — 2 6 14 12 2 — 5 10 20 — — 2 10 3 — — 2 2 3 —
Egészségtan .... 1 5 9 14 7 1
X.
Az 1897—98. tanévi tanulmányi eredmény áttekintése a leányiskolában.
Tantárgyak 1. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály
kitűnő jeles jó elégséges elégtelen ■ kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen
Vallástan........... 24 12 15 11 15 15 12 4 1 21 6 11 7 11 15 2 2
Magyar nyelv......... 7 10 21 19 5 2 8 17 20 — 9 7 16 13 — 5 12 11 2 —
Német nyelv ......... — 3 27 28 4 — 4 14 24 5 2 12 12 16 3 — 4 14 12 —
Földrajz........... 6 14 17 19 6 6 12 15 14 — 10 13 16 6 — 7 9 10 4 —
Történelem.......... — — — — — 2 5 11 22 7 9 9 12 10 5 7 9 10 4 —
Szám- és mértan........ 9 9 22 20 9 3 4 10 25 5 7 6 12 15 5 3 6 10 11 —
Természetrajz......... 3 11 11 28 9 5 4 10 23 5
Vegy- és ásványtan....... 9 4 13 14 5
Természettan......... 7 4 11 8 —
Egészségtan.......... 9 6 8 7 —
Gazdaságtan.......... 11 13 14 5 2
Kézimunka.......... 3 12 32 15 — 7 15 21 4 — 5 14 15 11 — 7 14 9 — —;
Enek............ 2 7 21 29 3 2 3 18 22 2 3 7 16 17 2 — 5 12 13 —
Rajz............ 1 10 18 20 13 — 6 11 26 4 — 12 13 16 4 6 3 7 14 —
írás ............ 3 11 30 18 — 2 11 28 6 — 5 10 29 1 — — — — — —
Testgyakorlat......... 7 19 29 7 3 21 22 1 4 12 26 3 2
— 54 —
XI.
Jelentés az intézeti tornaversenyröl.
Polgári fiúiskolánk tornavizsgálata versenynyel egybekötve junius 15-én d. u. 5—7 óráig tartatott meg, és pedig az idén az esős idő miatt a tornateremben. A rossz időjárás következtében a versenygyakorlatok hely szűke miatt mind nem voltak megtarthatók, csak azok, melyek teremben végrehajthatók voltak. Versenybírálók a tantestület részéről az igazgató elnöklete alatt: Pongrácz Adolf tornatanár, Rozgonyi Lajos, Schmidt Károly és Waligurszky Antal.
A sorrend a következő volt: 1. Felállás. — 2. Szabadgyakorlatok a) az I—II. osztálylyal; b) a III—VI. osztálylyal. — 3. Magasugrás. — 4. Távolugrás. — 5. Bakugrás. — 6. Elvonulás.
A versenyek eredményei a következők:
A) >1 a g a s ii s r á s.
Részt vett az I—VI. osztályból egy csoportban vonatkozólag 6+5+ 7+7+5+3=33 tanuló.
Győztesek: 125 cm. magas ugrással Geiszler József és Jaklics Lajos I. oszt. tanulók; 135 cm. ugrással Kollár Géza II. oszt., Molnár József és Belloni János IV. oszt.; 140 cm. ugrással Schwarcz Lajos II. oszt., Reviczki Zoltán és Szabó Antal III. oszt., Fülöp József V. oszt.; 145 cm. ugrással Polgár Lajos IV. oszt.; 150 cm. ugrással Hochstadter Károly III. oszt., Bali Károly V. oszt.; 155 cm. ugrással Lenk Gyula V. oszt. tanulók.
B) Távolngrá
Részt vett az I—VI. osztályból vonatkozólag 5+5+6+6+2+3 27 tanuló.
Győztesek: 300 cm. ugrásssal Jaklics Lajos és Magori Ferencz I. oszt.; 320 cm. ugrással Schwarcz Lajos II. oszt.; 340 cm. ugrással Kollár Géza II. oszt.; 360 cm. ugrással Pilvax Lajos és Budai László IV. oszt.; 380 cm. ugrással Hochstadter Károly és Wernigg Lajos III. oszt., Lenk Gyula és Fülöp József V. oszt., Martinék Gyula és Pimeizl Árpád VI. oszt. tanulók.
C) Bakugrá¡s.
Részt vett az I—VI. osztályból vonatkozólag 6+4+6+5+4+4 29 tanuló.
Győztesek: Magori Ferencz I. oszt., Kollár Géza II. oszt., Szabó Antal és Reviczki Zoltán III. oszt., Belloni János és Pilvax Lajos IV. oszt., Lenk Gyula V. oszt., Martinék Gyula VI. oszt. tanulók.
A fent nevezett győzteseknek kiadatott 19 drb. elismerő okirat.
XIII.
Jótékonyság, jutalmazások.
1. Tanintézeteink jóltevői sorában első helyen áll az iskolák fenntartója, Nagy-Kanizsa város, melynek tek. tanácsa iskoláink szegény tanulóit az idén is tetemes jótéteményben részesitette. Mellőzve a tandijak elengedése által nyújtott segélyt, csak azt emiitjük meg, hogy a szegény tanulók segélykönyvtára gyarapítására a fiúiskolában 58 írt 86 krt, a leányiskolában 34 frt 34 krt fordított. Továbbá, szegény tanulók ruhanemüekkel való segélyezésére karácsonykor 71 frt 82 krt engedélyezett, mely összegből bevásároltatott és kiosztatott a fiúiskolában 7 kabát, 9 nadrág és 15 pár czipő 28 tanuló között.
2. Főtisztelendő és Nagyságos Tallián Ede zágrábi prépost-kano-nok úr a fiúiskolái tanulók részére régebben tett 1U00 frtos ösztöndíj-alapítványát a mult nyáron a város pénztárába befizetvén, ez összeg a város által takarékpénztárilag kezeltetik és jelenlegi 4°/0-os kamatai fejében 40 frt állott az iskolaszék rendelkezésére 2 felsőbb osztályos tanuló jutalmazására.
3. A helybeli „Szegényeli Tápintézete" czimü jótékony-egyesület népkonyháján 17 fiú- és 3 leánynövendékünk részesült ingyenes ebédben november 19-től márczius 19-ig.
4. Mair József helybeli könyvárus úr 9 darab jutalomkönyvet volt szíves ajándékozni a legszorgalmasabb és legjobb magaviseletű tanulók jutalmazására.
5. Hoff\'mann Mór polg. isk. cz. igazgató úr az általa és Halis István által szerkesztett „Zalavármegyei Évkönyv" 2 példányát ajándékozta a magyar nyelv- és irodalomban legkiválóbb előmenetelü 2 felsőbb osztályos fiúiskolái tanuld jutalmazására.
Fogadják a nevezett jóltevők iskoláink iránt tanúsított szíves érdeklődésükért, a nevelésügy oltárára hozott hazafias és emberbaráti áldozataikért, az intézeti igazgatóság hálás köszönetét.
Ösztön dijak és jutalmak.
1. A Tallián-féle alapítvány 40 frtos kamatából 20—20 frt jutalmat nyertek Lenk Gyula V. és Martinék Gyula VI. osztályú tanulók.
2. A Mair J. úr által ajándékozott jutalomkönyveket kapták: Bárány László és Buday József I. oszt., Tanner Gyula II. oszt., Büchler Mór, Dreissiger Miksa, Szabó Antal és Szalay Mihály III. oszt. fiúiskolái tanulók; továbbá: Hám Erzsi és Pflanczer Jolán I. oszt. leányiskolái tanulók.
3. A Hoff\'mann M. által ajándékozott 2 jutalomkönyvet kapták: Figlár Géza V. és Pimeizl Árpád VI. oszt. tanulók.
4. Az iskolaszék által beszerzett 4 példány Dolinay Gy. „Arany Könyv" czimü jutalomkönyvet kapta: Tomasics Margit I. oszt., Fischer Mari, Schwarez Gizella és Viezenty Lujza II. oszt. tanuló.
XIII.
Kivonat
a Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által 1895. márczius 20-án 5009. szám alatt kiadott líj vizsgálati „Szabályz;at"-ból.
Ezen új vizsgálati „Szabályzat"-nak ugy a nyilvános, mint a magántanulókat legközelebbről érdeklő azon czikkelyeit, melyek új eljárást léptetnek életbe, az illetők tájékoztatása czéljából a következőkben közöljük kivonatosan.
I. Nyilvános tanulók vizsgálatai.
12. A mely tanuló az évvégi vizsgálatot alapos ok nélkül mulasztotta el (tehát az iskolából önként kilépett), s megszakított tanulmányait a következő tanév elején, esetleg évek muíva folytatni óhajtja, pótvizsgálatra nem, hanem csakis magánvizsgálatra bocsátható, az egész évfolyamon eltanitott tananyagból. Az ily tanuló a magánvizsgálatért járó összes dijakat megfizetni köteles.
13. §. Azon tanuló, a ki legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot: a tantestület által javitó vizsgálatra bocsátható a következő tanév elején. A ki háromnál több tantárgyból bukott: annak ismételnie kell az osztályt, mint szintén annak is, a ki a javitó vizsgálaton bárcsak egy tantárgyból is újra megbukott.
16. A javitó vizsgálat csak a következő tanév elején és minden esetben csak azon tanintézetben tehető le, melyben a tanuló az elégtelen osztályzatot kapta.
18. §. A pót- és javitó vizsgálatokat kérő folyamodványok augusztus hó 15. napjáig benyújtandók az igazgatósághoz.
19. §. Az elégtelen tanjegy kijavítására a bukott tanuló csak azon esetben bír igénynyel, ha a javításra szóló engedélyt az előbbi §-ben megszabott időben kérelmezi és tanulói pályáját meg nem szakította. Oly tanuló, a ki a folyamodvány beadására megszabott határidőt elmulasztja, vagy az iskolát odahagyta, előbbi időből származó elégtelen tanjegyeinek kijavítására többé igénynyel nem bír, hanem az egész osztályt ismételni tartozik, vagy az egész osztályról magánvizsgálatot köteles tenni.
II. Magántanulók vizsgálatai.
1. §. A polgári iskolákban évenként négyszer — u. m. a tanév elején, karácsony táján, húsvét előtti vagy utáni napokon és a tanév végén —• magánvizsgálatok tartatnak.
23. §. A magánvizsgálat Írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálat tárgyai: magyar és német nyelvtani gyakorlatok, számtan és rajz.
26. §. Felmentésnek a magánvizsgálatoknál csupán a női kézimunkából, a szabadkézi és mértani rajznak gyakorlati részéből van helye tiszti orvosi bizonyítvány alapján, testi hiba okából. A felmentést a kir. tanfelügyelő adhatja meg.
29. §. Magánvizsgálatra ezentúl a kir. tanfelügyelő adhat engedélyt a megszabott határidők valamelyikében.
— 57 —
37. §. A magánvizsgálatért folyamodó tartozik a megeló\'ző osztály elvégzését valamely nyilvános iskola bizonyitványával igazolni; ha pedig ilyennel nem bir, köteles a megelőző osztályról (vagy osztályokról) is szabályszerű időben és feltételek mellett teljes magánvizsgálatot tenni.
38. §. A kik azonban, bár elemi iskolai bizonyitványnyal nem birnak, de 20 éves életkort meghaladták és magánúton a szükséges előképzettséget megszerezték, az elemi iskolai 4 alsó osztály mellőzésével is bocsáthatók polgári iskolai magánvizsgálatra.
42. §. A magánvizsgálatért folyamodó köteles folyamodványát kellően bélyegelve és a) származási bizonyitványnyal; b) összes tanulmányairól szóló bizonyítványaival; c) tanulmányai elvégzése vagy megszakítása óta lefolyt idő alatti foglalkozását igazoló bizonyitványnyal; d) erkölcsi tekintetben való kifogástalanságát igazoló hatósági bizonyitványnyal felszerelve a polgári iskola igazgatóságához benyújtani.
Szegénységi bizonyítvány alapján a folyamodvány bélyegmentes.
47. A magánvizsgálat dija egy osztályról 15 forint, összevont magánvizsgálat esetén 2 osztályról 25 fit. Ezenfelül fizetendő az évi tandíj és a beiratási díj, még pedig az engedély kézbesítése alkalmával.
Jegyzet. Fentebbi szabályzatot a Nagymélt. Vallás- és Közoktatási Miniszter úr 1897. évi augusztus 10-én kelt 48,4(50. számú rendeletével a kövtekező megszorítással bővítette ki:
II. A mely tankerületben magán polgári iskolán kivül állami vagy községi polg. iskola is van, abban a tankerületben csakis az állami vagy községi polgári iskolánál nyerhet a folyamodó vizsgaengedélyt.
III. Ha abban a tankerületben, a melyben a folyamodó lakik, polgári iskola fennáll, akkor más tankerületben levő polgári iskolához vizsgaengedélyt nem nyerhet.
IV. Ha abban a tankerületben, melyben a folyamodó lakik, polgári iskola egyáltalán nem áll fenn, az esetben csakis a lakóhelyéhez geografiailag, illetőleg közlekedési szempontból legközelebb eső állami vagy községi polg. iskolához nyerhet vizsgálati engedélyt.
Polg. ÉrtesitS
5
— 58 —
XIV.
Értesítés a jövő tanév megkezdéséről.
A tanulók beiratása szeptember 1—4. napjain történik és pedig naponként délelőtt 8—12. a fiú-, d. u. 2— 6. a leányiskolában.
Ezt megelőzőleg augusztus 30-án a fiúiskolában, 31-én pedig a leányiskolában tartatnak pót- és javitóvizsgálatok melyek engedélyezéseért a folyamodványok az igazgatósághoz legkésőbb augusztus 15-ig benyújtandók. (Lásd az előbbi fejezetben a 18. 19. §.)
A beiratásoknál a következő szabályok tartandók szem előtt:
1. A beiratások első napján — ugy a fiú-, mint a leányiskolában — előnynyel birnak a helybeli szülők I. osztályba menendő gyermekei. Vidékiek csak azon esetben lesznek felvehetők, ha számukra az osztályban még üres hely lesz.
2 Beiratásra a tanulók — első beiratáskor okvetlenül — kötelesek szüleik vagy gondviselőik kíséretében jelenni meg és előmutatni: a) ke-resztlevelöket vagy születési bizonyítványukat; b) múlt tanévi iskolai bizonyítványukat; c) lakásuk czimét az utcza, ház-szám és esetleg a szállástadó megnevezésével.
Keresztlevél vagy születési bizonyítvány nélkül új tanuló az intézetbe egyáltalán nem vehető fel.
3. Az 1887. évi XXII. törvényczikk értelmében minden 12 évet betöltött tanuló igazolni tartozik a beiratáskor: a) hogy a legutóbbi 5 év alatt védhimlővel ujraoltatott, vagy b) hogy az ujraoltás alól orvosilag fölmentetett.
4. A polgári iskola I. osztályába csak azon 9 évet betöltött fiú- és 10 évet betöltött leánytanulók vehetők fel, a kik az elemi iskola 4 alsó osztályát jól végezték (lásd: 1876. évi szept. 2-án kiadott miniszteri „Utasítás" 52. § 2. pontját) s ezt nyilvános iskolai bizonyitványnyal igazolják; vagy a kik ennek hiányában a felvételi vizsgálatot sikeresen kiállják.
5. A felvételi, pót- és javító vizsgálatok díjtalanok.
6. Minden nyilvános és magántanuló köteles a beiratás alkalmával 1 frt beiratási dijat és 15 krt az országos tanítói nyugdijalapra előre lefizetni. Ugyanekkor fizetendő a tandij is, mely a fiúiskolában: helybeli tanulóktól évi 5 frt, vidékiektől évi 8 frt; a leányiskolában: helybeliektől 10 frt, vidékiektől 15 frt.
7. Ugyancsak a beiratás alkalmával nyújtandók be az igazgatóhoz a tandíj-elengedésért való folyamodványok is Nagy-Kanizsa város Tekintetes Tanácsához czimezve és kellőleg felszerelve. Ezen folyamodványok tekintetében a Tek. városi Tanács 1896. évi deczember 5-én kelt 13,469. számú végzésében a következőkép rendelkezett:
a) A tandij elengedése külön folyamodványban kérelmezendő a tanév első. és külön a második felére. Az első félévi folyamodványok a beiratáskor, a második felének február 1-én nyújtandók be az igazgatóhoz, a ki ezeket okt. 15-én, illetve február 15-én együttesen terjeszti be a tanácshoz. Elkésve érkezett folyamodványok az igazgató által vissza-utasitandók.
b) Egy kérvényben csak egy tanuló részére lehet tandíjmentességet kérni.
c) A folyamodás mindig a szülő vagy gyám (és sohasem a tanuló) nevében történjék.
»
— 59 —
d) A folyamodványban valamint ennek külső czimében kiteendő a tanuló neve, az iskola és osztálya, a melybe jár; a tanuló szülőjének vagy gyámjának neve, foglalkozása és lakóhelye (utcza, ház-szám). Előadandó a kérvényben a jogczim, melynek alapján a tandijelengedés kérelmeztetik, s a mennyiben ez vagyontalanság vagy szegénység okából történik: csatolandó az illetékes községi hatóság által kiállított vagyontalansági vagy szegénységi bizonyítvány is. Csatolandó továbbá az I. félévi folyamodványhoz a tanuló mult tanévi iskolai bizonyítványa, a II. félévihez pedig a tanév I. időszakáról nyert „Értesítő"-je.
e) Hiányosan felszerelt vagy alakilag meg nem felelő folyamodványok az igazgató által visszautasitandók.
8. A beiratási és vizsgálati napok pontos megtartására a t. szülők figyelme annyival is inkább felhivatik, mert a később jelentkező tanulók csakis a késedelem okát hitelesen igazoló bizonyítvány mellett nyert felsőbb engedély alapján vehetők fel.
Nagy-Kanizsán, 1898. junius. 29.
Az igazgatósa g.
\\
TARTALO M.
Oldal
I. Visszapillantás az 1897—98. tanévre..........3
II. A helyi iskolafelügyelet...............10
III. A tanári testület és foglalkozása...........11
IV. Az elvégzett tananyag, tankönyvek, tanárok........13
V. Az intézet tanszereinek gyarapodása..........34
VI. A tanulók érdemsorozata az 1897—98. tanévről......36
VII. Statisztikai kimutatás a fiúiskola tanulóinak létszámáról az
1897—98. tanévben................48
VIII. Statisztikai kimutatás a leányiskola tanulóinak létszámáról az
1897—98. tanévben................50
IX. A tanulmányi eredmény áttekintése a fiúiskolában 1897—98-ban 52
X. A tanulmányi eredmény áttekintése a leányiskolában .... 53
XI. Jelentés az intézeti tornaversenyről...........54
XII. Jótékonyság, jutalmazások..............55
XIII. Kivonat az uj vizsgálati »Szabályzat«-ból........56
XIV. Értesítés az 1898—99. iskolai év megkezdéséről......58