Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.72 MB
2018-09-28 14:41:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
75
510
Rövid leírás | Teljes leírás (153.58 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Fiú- és Leányiskola
harminczadik értesítője az 1901-1902. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1902.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
48349

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■V
A
NAGYKANIZSAI
vr
M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HARM1NCZADIK
értesítője
AZ
1901—1902. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
DR BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1902.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
4S349 t
A
NAGYKANIZSAI
M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HARMINCZADIK
ERTESITOJE
AZ
1901-1902. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE :
DR BARTHA GYULA
NAGY-KANIZSA, 1902.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
REV 98
REV 2010
TARTALOM.
Oldal
I. Visszapillantás az 1901 —1902. tanévre.......3
II. A nagykanizsai m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola
gondnoksága...............II
III. A tanári testület és munkabeosztása a fiúiskolában ... 12
IV. A tanári testület és munkabeosztása a leányiskolában . . 13 V. Az elvégzett tananyag, tankönyvek, tanárok.....14
VI. A tanulók érdemsorozata az 1901 — 1902. tanévről ... 39 VII. Statisztikai kimutatás a fi úisko 1 a tanulóinak létszámáról az
1901-1902. tanévben............51
VIII. Statisztikai kimutatás a leányiskola tanulóinak létszámáról
az 1901-1902. tanévben...........53
IX. A tanulmányi eredmény áttekintése a fiúiskolában 1901 — 1902-ben 55
X. A tanulmányi eredmény áttekintése a leányiskolában .... 56
XI. Jelentés az intézeti tornaversenyről.........57
XII. Jótékonyság, jutalmazások............58
XIII. Értesítés a jövő tanév megkezdéséről........59
I.
Visszapillantás az 1901—1902. iskolai évre.
z év történetének kimagasló eseménye, mely egyszersmind fordulópontot jelez az egy czim alá foglalt polgári fiú- és leányiskola történetében is, ezen iskolák államosítása volt. Mult tanévi Értesítőnkben már jelezhettük, hogy a magas közoktatási kormány és Nagykanizsa város közt már 3 év óta folyó tárgyalások a községi polgári iskolák állami kezelésbe leendő vétele tárgyában már határozott megállapodásokra vezettek s igy az iskolák államosítása 1901. évi szeptember 1-től kezdődőleg biztos kilátásban van. A mi akkor csak kilátásban volt, az ma már befejezett tény. A Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr JflOI. évi ríiifrnqyt ng hó 8-án jcelt 54,684. számú magas rendeletével iskoláinkat az 1901 — lJ)0^_tanévtüL_kezdíe államivá nyilvánította, miután Nagykanizsa város képviselő-testületének 1901. évi május Kol?5-én tartott közgyűlésében hozott és Zalavármegye törvényhatóságibizottságának 1901. évi julius hó 9-én tartott közgyűlésében 14676/382. sz. a. jóváhagyott kötelező nyilatkozatát, illetve az ezen nyilatkozatban foglalt ajánlatát elfogadta. Ugyanezen magas rendeletével méltóztatott kinevezni a Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr a polgári leányiskolához az ezen iskolánál a község által már eddig is alkalmazott tanítókat illetve tanítónőket, és pedig: Hajgató Sándort a IX. fizetési osztályba rendes tanítóvá, özv. Pappné Svastits Jankát a X. fizetési osztályba rendes tanitónővé, végül Sauermann Júliát, Pranger Károlint és Lőrinczy Gézát a XI. fizetési osztályba segédtanitónőkké, illetve segédtanítóvá. A polgári fiúiskolához már régebben kinevezett 8 tanerő, valamint a leányiskolához kinevezett 1 tanítónő uj kinevezése mellőztetett. Az újonnan kinevezett tanítók és tanítónők augusztus 30-án tették le a hivatali esküt a kir. tanfelügyelő úr előtt és szepteniber 1-én a két iskola már mint állami tanintézet kezdte meg működését a régi tanítói személ...