Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.7 MB
2018-09-28 15:05:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
74
466
Rövid leírás | Teljes leírás (101.3 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Fiú- és Leányiskola
harminczegyedik értesítője az 1902-1903. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1903.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
52508

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
NAGYKANIZSAI
m. kir. állami
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HARMINCZEGYEDIK
ERTESITOJE
az
1902—1903. TANÉVRŐL.
szerkesztette:
DR= BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1903.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
52508
[RËV~98
——■■•■,— \' \' --------— —---
/• ; •••
ÍS. • : \' ■ •
NAGYKANIZSAI
M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HARMINCZEGYEDIK
ERTESITOJE
AZ
1902-1903. TANÉVRŐL.
szerkesztette:
DR: BARTHA GYULA
r-4-
NAGYKANIZSA, 1903.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
52508
[MevWJ
REV2010
TARTALOM.
Oldal
I. Visszapillantás az 1902—1903. iskolai év lefolyására ... 3
II. A nagykanizsai m. kir. állami polgári iskolák gondnoksága . 10
III. A fiúiskola tantestülete és ennek munkabeosztása .... 11
IV. A leányiskola tantestülete és ennek munkabeosztása ... 12 V. Tanterv, végzett tananyag, használt tankönyvek..........13
VI. A rendes tanulók érdemsorozata az 1902—1903. tanévről . 14
VII. Kimutatás a fiúiskolában magánvizsgálatot tett tanulókról . 26
VIII. Kimutatás a leányiskolában magánvizsgálatot tett tanulókról 27
IX. Statisztikai kimutatás a fiúiskolái tanulók létszámáról . . 28
X. Statisztikai kimutatás a leányiskolái tanulók létszámáról . . 30 XI. A tanulásbeli eredmény kimutatása a fiúiskolában .... 32
XII. A tanulásbeli eredmény kimutatása a leányiskolában ... 33
XIII. Jelentés a fiúiskolái önképzőkör ez évi működéséről ... 34
XIV. Jótékonyság, ösztöndijak, jutalmak....................36
XV. A jövő tanévben használandó tankönyvek jegyzéke .... 37
XVI. Értesítés a jövő tanév megkezdéséről................41
I.
Visszapillantás az 1902—3. iskolai év lefolyására.
lefolyt iskolai évet, mely polgári fiúiskolánk fennállásának Sírik, leányiskolánk fennállásának pedig 12-ik évét zárja be, semmi különösen nevezetes esemény nem teszi emlékezetessé iskoláink történetében. Egyhangú folyását alig teszi változatossá egy-egy hullám, mely időközönként a felszínen megjelen. Haladást, emelkedést, elébbre jutást nem igen vesz észre a vizsgálódó szem, de hátrálást, sülyedést sem, ugy hogy csak az idő folyásáról, a megszokott jelenségek szakaszos ismétlődéséről tűnik fel, hogy újból az iskolai év végére jutottunk. Mégis ezt az évet a sors kedvezőbbre fordulásának, az intézetünk felett 5 év óta tartott ború oszlásának első jeléül kell üdvözölnünk, mert megkimélte tantestületeinket a halál látogatásától, mely az utóbbi 5 év alatt évenként egész pontosan beköszöntve, fiúiskolánk tantestületének 4, leányiskolánk tantestületének 1 tagját szólította el pályájáról. Ez az év megszakította a tanintézeteinkre gyászthozó évek sorát és a haragos sors egyidőre kiengesztelődve, a fiúiskola tantestületében az u. n. „régi gárda" utolsó tagjának kegyes volt megengedni, hogy testi-lelki épségben menekülhessen és vonulhasson félre működése borús színteréről szeretteinek derültebb légkörébe. Hoffmann Mór kartársunk, polgári fiúiskolánknál 27 év óta működő, igazgatói czimmel felruházott rendes tanár a mult iskolai év végén, 38 évi tanitói működés után saját kérelmére nyugalomba helyeztetvén, megvált ez iskolától s vele a régi gárda 7-ik és utolsó tagja is távozott körünkből. Az ő távozása habár gyászt nem is, de veszteséget jelent intézetünkre nézve, mert ő úgyis mint kartárs, úgyis mint tanító, egyike volt azoknak, a kiknek szándékát és tetteit igazi ügy- és emberszeretet vezérelte. Méltó volt tehát, hogy az intézet körül kifejtett odaadó munkássága s általában a tanügy terén szerzett sokoldalú érdemei elismerésre találjanak az illetékes tényezők részéről. Örömmel tapasztaltuk, hogy ez az elismerés nem is maradt el. A Nagyméltóságú m. kir. vallás-és közoktatásügyi miniszter úr Hoffmann Mór nyugalmaztatása alkalmából 1902. évi 48,889. számú leiratában elismerését fejezte ki kartársunknak az ő „hosszú, példás és buzgó működéséért", a fiúiskola testülete pedig nagy szabású búcsu-ünnepélyt rendezett november 9-én az intézet tornatermében, a melyre az ünnepelt kartárson kivül meghívta dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő urat, a helybeli tanintézetek tantestületeit, a városi és iskolai hatóságokat és a nagy közönséget. Az ünnepély igen szépen sikerült és gazdag volt megható, lélekemelő mozzanatokban. Terünk nem engedi a részletekre is kiterjeszkednünk, sőt ez fölösleges
1*
_ 4 —
is volna e helyen, a mennyiben annak idején a helybeli lapok e szép ünnepélyünkről kimerítő tudósítást közöltek; de az emlékezet okáért ennek lefolyását főbb vonásokban e helyen is illik feljegyeznünk. Az ünnepély sorrendje a következő volt: 1. Dr. Bartha Gyula intézeti igazgató megnyitó beszéde után küldöttség ment ünnepelt kartársunk és dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő úr meghívására. 2. Ezek megérkezvén, a polgári fiúiskola ifjúsági énekkara Sauermann Mihály kartársunk vezetése alatt üdvözlő dalt énekelt. 3. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő úr egy rendkívül meleghangú és magas szárnyalású beszédett intézett az ünnepelthez, szép szavakban méltatva az ő sokoldalú munkásságát s egyéniségének nemes vonásait. 4. A helybeli izr. hitközség (melynek elemi iskolájánál Hoffmann eleinte működött), az ünnepeltet átiratban üdvözölte. 5. Dr. Bartha Gyula intézeti igazgató a maga és kartársai nevében vett búcsút az ünnepelttől és átnyújtotta neki emlékül a fiúiskolái tantestület tagjainak arczképeit tartalmazó diszes albumot. Ezután következtek a helybeli tantestületek nevében az ünnepelthez intézett beszédek a következő sorban: 6. Kertész József a „Zala megyei Ált. T ani tót est ület." alelnöke ezen egyesület nevében. 7. Horváth György helybeli kegyesrendi logymnasiumi igazgató a tanári testület nevében. 8. Bún Samu helybeli izr. elemi és felső kereskedelmi iskolai igazgató ezen iskolák tantestületei nevében. (J. Farkas Vilma helybeli állami elemi iskolai tanítónő ezen iskolák tantestülete nevében.
10. Dr Schwarcz Adolfné a helybeli izr. jótékony nőegylet nevében.
11. Heimler Anna az ünnepelt volt nőtanitványai nevében. 12. Golenszhj János az ünnepelt egykori tanítványai nevében. 13. Kaufmann Jenő VI. osztályos polgári iskolai tanuló a tavalyi tanítványok nevében búcsúzott el az ünnepelttől. Ezek után az ünnepelt mély meghatottsággal válaszolt a hozzá intézett beszédekre s köszönetet mondván első sorban dr. Wlassics miniszter úr Onagyméltóságának kitüntető elismeréseért, dr. Ruzsicska kir. tanfelügyelő úrnak mindenkor tanúsított jóakaratáért, búcsút vett az intézettől, kartársaitól, tanítványaitól s a tiszteletére egybegyűlt diszes közönségtől. Az ünnepélyt a polgári fiúiskola ifjúsági énekkarának előadása zárta be egy felköszöntő dallal. Ezzel a lélekemelő és minden mozzanatában megható búcsu-ünnepély az intézet falai közt véget ért, hogy folytatást nyerjen este az ünnepelt kartársunk tiszteletére rendezett banketten, a mely a „Polgári Egylet" nagytermében igen diszes közönség, a kir. tanfelügyelő úr, a helybeli tanintézetek tantestületeinek képviselői, a helyi társadalom színe-java jelenlétében emelkedett hangulatban folyt le. így a Hoffmann kartársunk búcsu-ünnepélye tantestületünket a szürke, köznapi egyhangúságból mintegy kiemelve s a felszínre hozva azon biztató tanulságot is nyújtotta nekünk, hogy a jóravaló tanitó munkáját még mindig meg tudják becsülni nemcsak a tanügyi körök, hanem maga a társadalom is. Az ünnepeltnek magának pedig azt a kellemes tudatot adta búcsu-ajándékul, hogy a mások javáért, a közjó érdekében teljesített munka ma is megtalálja a maga jutalmát azok szeretetében és becsülésében, a kik annak hasznát látják. Élvezze sokáig jó egészségben, kívánjuk, ezt az édes tudatot a jól megérdemelt nyugalom csendes békéjében, míg mi tovább küzdve, azon fáradozunk, hogy nyomdokain egykor arany kalászok ékesítsék a magyar nemzeti kulturának ezen oly rögös mezőit!
Mig a fiúiskolában a Hoffmann távozásával megüresedett állás már szeptember elején betöltetett, addig a leányiskolánál újból megkezdődtek a régi mizériák. Azaz csak folytatódtak a rajz tanításnál évek óta meg-megujuló fennakadások. Tavalyi Értesítőnkben elpanaszoltuk, hogy az
iskolai év harmadik időszakában a leányiskolában a rajztanítás szünetelt, mivel a Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Lőrinczy Géza rajztanítónak a középiskolai rajztanári képesítés meg-szerezhetése végett a tanév végéig terjedő szabadságot adott s helyettesi-lésével a tantestületet bizla meg. Mivel azonban a tantestületben senki sem értett a rajztanitáshoz, s erre nem is vállalkozhatott, a rajztanitást kénytelenek voltunk az utolsó harmadban beszüntetni. A jelen tanév elején Lőrinczy Gáza a kassai állami főreáliskolánál helyettes rajztanári állást nyervén, leányiskolánknál elfoglalt állásáról lemondott, még mielőtt a tanítást megkezdte volna. A rajztanitást e szerint megkezdeni nem lehetett rajztanító hiányában. A megüresedett leányiskolái rajztanitói állást a Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr aztán nem is töltötte be, hanem a rajztanitással először Özv. Marsovszky Endréné szül. Br. Böcklin Hedvig okleveles rajztanitónőt bízta meg, a ki azonban ezt nem fogadván el, miniszter úr Őnagyméltósága másodszor Pittoni Edit okleveles rajztanitónőt bizta meg. A megbízatást azonban ez sem fogadván el, végre harmadszor Luleáts Erzsébet okleveles polgári iskolai rajztanító nő nyert megbízatást a miniszter úrtól november hó végén, a ki végre a megbízatást elfogadta és a tanítást deczember 10-én megkezdette. Ezzel aztán a leányiskolában is helyreállt a rend, mely — hála a Gondviselésnek — tartós is maradt az iskolai év végéig. A rajztanitásban szenvedett fennakadás hatása mindamellett nem volt egyszerre megszüntethető a hiány megszűntével s a több mint 6 hónapi hátramaradás a felsőbb osztályok leánynövendékeinek rajzoktatásában nem volt az idén pótolható.
Iskolai állapotainknak emez általános vázlata után térjünk át immár a részletekre, az iskolai év egyes mozzanataira.
1. A tanév kezdete. Az iskolai év mindkét iskolánkban a rendes időben kezdődött. Az egyes tantestületek már augusztus 29-én megtartották alakuló ülésüket, melyen megválasztották a testületi tisztviselőket, megállapították a tantárgyak és tanórák beosztását, kijelöltettek az egyes osztályok főnökei, a napi felügyeletet teljesítő tanárok, illetve tanítónők stb. A fiúiskola tantestülete jegyzővé Szalcomji, Gézát, ifjúsági könyvtárnokká Jelinek Márkot, a szegény tanulók segélykönyvtárának könyvtárnokává Waligurszky Antalt, a tanári könyvtár könyvtárnokává újból az igazgatót választotta. Továbbá az egyes szertárak gondviselőivé mégválasztattak azok a tanárok, a kik az illető felszereléseket a tanításnál használják. A leányiskola tantestülete jegyzővé Szakonyi Gézánét, a szegény tanulók segélykönyvtárának könyvtárnokává Özv. Pappné Svastits Jankát, a szertárak gondviselőivé az illető szaktárgyak tanitóit választotta.
A beiratásokat. megelőzőleg tartattak meg továbbá augusztus 30-án a javitó és felvételi vizsgálatok mindkét iskola növendékeivel. Javitó vizsgálatért folyamodott 22 fiú-, 17 leánytanuló. Vizsgálatra bocsáttatott valamennyi. Megvizsgáltatott 22 fiú, és pedig: 1 tantárgyból 16; 2 tantárgyból 3; 3 tantárgyból 3 tanuló. A vizsgálatot sikerrel kiállotta 16, osztályismétlésre utasíttatott 6. A leányiskolái 17 tanuló közül javitó vizsgálatot tett: 1 tantárgyból 13, 2 tantárgyból 4 tanuló. A vizsgálatot sikerrel kiállotta 13, osztályismétlésre utásittatott 4 tanuló. Felvételi vizsgálatra jelentkezett 2 leánytanuló, a kik az elemi iskola 6. osztályú bizonyítványuk alapján a polgári iskola II. osztályába kivánták felvételüket. Ezek vizsgálata azonban nem sikerült.
2. A beiratások szeptember 1—3. napjain tartattak meg mindkét iskolában. Ezek eredményei áttekinthetők a hátrább közölt statisztikai kimutatásból. Itt csak a következő megjegyzésekre szorítkozunk. A hely-
— 6 —
beli izraelita hitközség az általa fenntartott 4 osztályú polgári fiúiskolát a jelen tanév elejétől kezdve beszüntetvén, ennek I—III. osztályából a tanulók nagyobb része intézetünkbe jött át. A Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1902. évi 56,668. számú rendeletével megengedte, hogy a feloszlott iskolából átlépő azon tanulók, a kik javitó vizsgálatot tehettek, ezt nálunk tehessék le. Mindamellett fiúiskolánkba e beiratásoknál nem volt nagy a tolongás s a létszám a tavalyihoz képest csak 20-szal szaporodott, az egyes osztályok létszáma pedig csak az I. osztályban haladja meg a törvényes minimumot. Annál nagyobb volt a tódulás a leányiskola I. és II. osztályába, a hová a jelentkező növendékek egy része már be sem juthatott hely hiányában, jóllehet az I. osztály párhuzamos és 85 tanulót fogadhat be, s a II. osztályba is a kir. tanfelügyelő úr engedelmével 60 tanulót vettünk fel. Mindezt egészen természetes jelenségnek tartjuk, mihelyt tudjuk, hogy városunkban a fiúk számára 3 felsőbb fokú tanintézet van, u. m. a róm. kath. főgymnasium 2 párhuzamos I. osztálylyal, polgári fiúiskolánk 6 osztálylyal, végül az izr. felső kereskedelmi iskola 3 osztálylyal; inig ezzel szemben a leányok számára városunknak és nagy kiterjedésű vidékének csak egyedül polgári leányiskolánk kínálkozik az elemi iskolait meghaladó felsőbb fokú képzésre. Ehhez járul még az, hogy a helybeli állami és izraelita elemi iskolák — daczára a népoktatási törvény világos rendelkezésének és a közoktatási kormány évről-évre megismételt rendeleteinek — még ma is csak 4 osztályúak s igy a 4-ik osztály végeztével a szülők egyenesen kénytelenek leánygyermekeiket polgári leányiskolánkba adni akkor is, ha nincs szándékukban velők végeztetni ennek 4 tanfolyamát. Az utóbbi 5 évről összeállított statisztikai adatainkból kitűnik, hogy a polgári leányiskolánk I. osztályába beiratkozott 353 helybeli tanuló közül a II. osztályba csak 262, a III. osztályba csak 201 helybeli tanuló lépett fel; tehát az I. osztályból 91 (=25\'7o/o), a II-ikból 61 (=23%) átlag kimarad, vagyis az I-től a III osztályig 43°/o marad el. Ha most ebből még leszámítunk 10°/o átlagot a bukás miatt osztályukat ismétlők számára, még mindig fennmarad 33%, melyet polgári leányiskolánk alsóbb két osztálya mint ballasztot czipelt 2 éven át a többi tanulók nem csekély hátrányára s nekik maguknak semmi hasznára. Mert azt nem szükség bizonyítanunk, hogy a polgári iskola I. és II. osztálya nem pótolhatja az elemi népiskola 5-ik és 6-ik osztályát még akkor sem, ha az illető kimaradók valóban „tanulók" és nemcsak — mint többnyire — csak „feljárók" voltak. Mindezeket leányiskolái tantestületünk egy külön felterjesztésben kifejtve, azon kérelemmel juttatta a Nagyméltóságú közoktatásügyi miniszter úr tudomására, hogy az elemi iskolák felsőbb tanfolyamainak szervezése által polgári leányiskolánk eme bajain segíteni kegyeskedjék.
3. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 4-én volt a róm. kath. templomban tartott „Veni Sancte" után. Ezt követte az osztályrendezés, a szegény tanulók segélykönyvtárában levő tankönyvek kiosztása és egyéb előkészületek, melyek után a rendes tanitás is megkezdődhetett szeptember 5-én.
4. Mint már a bevezetésben említettük, a fiúiskola tantestületében az a változás történt, hogy Hoffmann Mór igazgatói czimmel felruházott rendes tanár saját kérelmére nyugalomba helyeztetett. Helyette a Nagyméltóságú miniszter úr 1902. évi augusztus 28-án kelt 52,142. számú rendeletével P Nagy Gusztáv pásztói állami polgári iskolai rendes tanárt helyezte át saját kérelmére, a ki itteni állását szeptember 18-án foglalta el. A leányiskola tantestületében történt változást is emiitettük már röviden,
- 7 -
t. i. hogy Lörinczy Géza rajztanárt a Nagyméltóságú miniszter úr 11)02. évi augusztus 29-én kelt, 59,853. számú rendeletével a kassai m. kir. állami főreáliskolánál helyettes tanári minőségben alkalmazván, ő szeptember 9-én megvált ez intézettől. Helyébe a Nagyméltóságú miniszter úr 1902. évi 82,167. számú rendeletével Lulcáts Erzsébet okleveles polgári iskolai rajztanitónőt alkalmazta megbizott tanítónői minőségben, a ki állomását deczember 10-én foglalta el. Változás történt továbbá a leányiskolái hitoktatók közt, a mennyiben az I. és II. osztálybeli izraelita vallású tanulók vallástani oktatására a helybeli izr. hitközség Kertész József okleveles polgári iskolai tanárt rendelte ki.
Itt emiitjük meg, hogy Szakonyiné Kintner Iióza rendes tanítónőt a Nagyméltóságú miniszter úr a X. fizetési osztály 3-ik fokozatából a 2-ikba léptette elő 1902. évi november 11-én kelt 79,516 számú rendeletével.
5. Az egészségügyi viszonyok általában kielégítők voltak az egész tanéven át, járványos betegségek iskoláinkban nem léptek fel. A növendékek körében haláleset ugyan nem fordult elő, de leányiskolánkban elég gyakoriak a légzőszervek súlyosabb természetű betegségei, a mi nem is csoda, ismerve azokat az iskolai állapotokat, a melyeket már többször elpanaszoltunk Értesítőinkben. Könnyebb természetű megbetegedések oly nagy számmal jelentettek be az iskolamulasztások okául főleg a leánytanulók részéről, hogy azt kell gondolnunk, hogy a szülők nem járnak el elég lelkiismeretesen gyermekeik iskolába járatásánál és a legcsekélyebb ok, vagy talán minden ok nélkül is otthonn tartják őket az oktatási eredmény nem csekély rovására. A tantestületek kebelében is elég gyakoriak voltak a betegség vagy egyéb akadály miatti mulasztások, de szerencsére ezek nem tartottak sokáig, legfennebb 8 napig egyfolytában. A hiányzó kartársakat a többiek a lehetőségig helyettesitették.
6. A vallás-erkölcsi nevelést az iskola legfontosabb feladatai közé tartozónak ismervén, ennek teljesítésére minden kínálkozó alkalmat és iskolailag alkalmazható eszközt iparkodtunk felhasználni. A tanulók többsége róm. kath. vallású lévén, ezek számára a hitoktató-lelkész urak vasárnaponként reggel szent misét tartottak, melyen mindkét nembeli tanulók tanáraik, illetve tanítónőik vezetése és felügyelete alatt vettek részt. Ezen az u. n. diákmiséken az iskolai énekkar egyházi kardalokat énekelt Sauermann Mihály kartársunk vezetése alatt, a ki az idén is, mint a múlt, években, minden dij nélkül, elismerésre méltó ügybuzgalommal fáradozott az énekkar betanítása és vezetése körül. Fogadja ezen ritka önzetlenséggel teljesített fáradozásaiért e helyen az igazgatóság őszinte köszönetét. A templomi istentiszteleteken kívül a róm. kath. tanulók hagyományos szokás szerint részt vettek a buzaszenteléskor, keresztjáró napokon és Űrnapján tartott körmeneteken is tanáraik, illetve tanitónőik kísérete és felügyelete alatt; továbbá mindkét nembeli tanulók teljesítették a szokott időben a vallásuk követelte szertartásokat: a gyónást és áldozást karácsony és húsvét ünnepe előtt. A róm. kath. tanulókat Kutrovácz Ernő győri püspök úr őméltósága junius 28-án a bérmálás szentségében részesítette. Az izr. vallású tanulók a számukra szombaton tartott istentiszteleten szintén részt vettek hitoktatóik felügyelete alatt.
7. A tanulók erkölcsi magaviselete és az iskolai fegyelem általában megnyugtató s az iskola rendtartási és fegyelmi szabályainak megfelelő volt, a mennyiben komolyabb természetű és súlyosabb beszámítás alá eső erkölcsi vétség csak egy pár esetben fordult, elő. Ezekkel szemben a tantestületek lelkiismeretesen megtették az erkölcsi javulásra, illetve a baj elharapózásának megelőzésére czélzó intézkedéseket. Az iskolai jó rendnek a tanítási órák előtt és a szünetek alatt való fentartására a tanerők
— 8 —
közül napi felügyeló\'k voltak kijelölve, a kiknek kötelessége volt a tanitási órák kezdete előtt \'/4 órával az iskolában lenni s a 10 órai szünet alatt az udvarra lebocsátott tanulókra felügyeletet gyakorolni. Az iskolából hazainenetkor az illető tanárok és tanitónők a tanulókat páros sorrendbe állitva kisérték ki. A tanulókat illető rendtartási és fegyelmi szabályokat az igazgató a tanév elején az összes növendékek előtt felolvasta, megmagyarázta s őket ezek pontos megtartására s általában illedelmes és erkölcsös magaviseletre intette és buzdította.
8. Iskolai ünnepélyek. Az ifjúság hazafias érzületének s a nemzeti összetartozás tudatának ébresztésére és erősbitésére e tanév folyamán is tartottunk iskolai ünnepélyeket. Megünnepeltük nevezetesen: szeptember 19-én Kossuth Lajosnak, nemzetünk halhatatlan fiának 100-ik születési napját, melynek jelentőségét Hajgató Sándor leányiskolái tanár méltatta a növendékek előtt. Továbbá november 19-én Erzsébet királyné emlékére rendeztünk iskolai ünnepélyt, melyen az ünnepi beszédet Sauermann Júlia tanitónő tartotta Márczius 15-én az 1848-iki nemzeti újjászületés emlékére a fiúiskola önképzőköre rendezett ünnepélyt, melyen a nap jelentőségét Kaufmann Jenő VI. oszt. tanuló felolvasásában fejtegette az ifjúság előtt. Április 11-kének emlékét — ez a nap a húsvéti szünidőbe esvén — április 15-én ünnepeltük, a mikor is az 1848-ki törvények királyi szentesítésének körülményeit és jelentőségét P. Nagy Gusztáv tanár felolvasásában ismertette az ifjúság előtt. Végül junius 8-án dicsőségesen uralkodó királyunk megkoronázásának évfordulója alkalmából rendeztünk diszes iskolai ünnepélyt gazdag programmal, melyen az ünnepi beszédet Jelinek Márk tanár mondotta, özv. Pappné Svastits Janka polgári leányiskolái tanitónő pedig zongorajátékával emelte a hallgatóság ünnepi hangulatát. Mind ezen ünnepélyeket — az intézetnek más alkalmas terme nem lévén — a tornateremben kellett tartanunk, a mely elegendő tágas ugyan 400-at meghaladó növendékeink befogadására, de nagyobb vendégközönség számára már nincs benne hely. Ezért ünnepélyeinkre meghívókat nem is adhattunk ki, csakis a növendékek utján meghívott érdeklődő szülők számára szoríthattunk helyet. Pedig a nagyobb közönség érdeklődése nem hiányoznék, ha alkalmas teremben művelt emberhez i\'lő tisztességes helyet találhatnának vendégeink. De hát nekünk arról álmodozni, hogy egyhamar dísztermünk, avagy csak más alkalmas termünk legyen iskolai ünnepélyek tartására, — dőreség volna, a mikor az illetékes körök fényűzési hajlamokkal vádolnak, ha ilyesmit pengetni merünk. Hagyjuk tehát a külsőségeket és szorítkozzunk csupán a belső tartalomra és jegyezzük fel, hogy ünnepélyeink programmjának a közlötteken kivül egyéb számait képezték: a fiúiskolái énekkarnak, mely Sauermann Mihály kartársunk odaadó buzgalma mellett elismerésre is méltatott magas színvonalra emelkedett, alkalmi előadásai; egyes fiú- és leánytanulók szavallatai; a junius 8-ki ünnepélyen szerepelt első ízben a Szakonyi Gézáné vezetése alatt álló leányiskolái énekkar is; továbbá a fiúiskola növendékei közül ketten hegedű-, a leányiskolái növendékek közül hárman zongorajátékaikkal tették változatosabbá és hangulatkeltőbbé iskolai ünnepélyeinket. Ezekből látható, hogy az érzületre ható mozzanatoknak fontos szerepet juttatunk nevelői működésünkben s minden kínálkozó alkalmat megragadunk, hogy az ifjúság érzületére nemesitőleg hassunk. És ezen törekvéseinknek sikereit is alkalmunk van látni abban, hogy fiútanulóink, a kiknek túlnyomó része pedig a legszegényebb néposztályhoz tartozik, erkölcsiség és társadalmi magatartás tekintetében megütik általában azt a mértéket, a melyet más középfokú iskoláknak sokkal jobban szituált hasonló korú növendékeinél tapasztalhatunk.
A fennebb elősorolt iskolai ünnepélyeken kivül megünnepeltük még 0 Felsége a király nevenapját október 4-én a róm. kath. templomban tartott hálaadó isteni tisztelettel és szünnappal.
9. Hivatalos isicolalátogatás. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő úr iskoláinkban márczius 17—18-án végezte a hivatalos látogatásokat, s ezek végeztével márczius 19-én külön értekezleteket tartott a fiú- és leányiskola tantestületével, a melyeken észrevételeit közölte a tantestületekkel. Általában azonban megelégedésének adott kifejezést a testületek összhangzatos és eredményes működése s a tapasztalt rend felett.
10. Nyilvános vizsgálatok s a tanév bezárása. A róm. kath. és az izraelita vallású tanulók hittani vizsgálatai mindkét iskolában junius 10-én d. e. 8—12-ig voltak, a protestáns vallású tanulók szokás szerint saját templomaikban tartották meg a hittani vizsgálatokat valamennyi helybeli iskola növendékeivel. A többi tantárgyakból a vizsgálatok junius 15-től 26-ig folytak, és pedig junius 15-től 20-ig a leányiskolában, 22-től 26-ig a fiúiskolában. Miután a közbeeső napokat az osztályzatok végleges megállapítására és magánvizsgálatokra fordítottuk, junius 28-án az iskolai évet ünnepélyesen bezártuk.
- 10 -
II.
A nagykanizsai m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola gondnoksága.
A helybeli állami elemi iskola gondnoksága 1902. évi márczius 24-én dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő úr elnöklete alatt tartott ülésén vette felügyelete alá az állami polgári iskolákat is, a mikor t. i. mint polgári iskolai gondnokság a kir. tanfelügyelő úr felkérése folytán megalakult. Ugyanezen évi junius hó 8-án Zalavármegye főispánja, dr. Jankovich László gróf az állami elemi iskolai gondnokság tagjait külön is kinevezte a polgári iskolák gondnokságává. Az 1902. márczius 24-én tartott ülésen megalakult gondnokság a következőleg szervezkedett:
Elnök: Dr. Bentzik Ferencz.
Gondnokság:
Jegyző: Dr. Barth a Gyula.
Gondnok: Dr. Bartha Gyula.
Tag
o k:
Elek Lipót Faics Lajos Ifj. Fesselhofer József Dr. Goda Lipót Halvax Frigyes Hütter Lajos Kranitz József Lengyel Lajos Dr. Mayer Ferencz Mihálecz József
Miltényi Sándor Nagy Dezső
Dr. Neumann Ede Dr. Bátz Kálmán
Dr. Rotschild Jakab Simon Gábor
Szedlmayer László Dr. Tuboly Gyula Vécsey Zsigmond Weisz Tivadar.
-Il-
in.
A fiúiskola tantestülete és ennek munkabeosztása.
1. Dr. Bartha Gyula igazgató, a mennyiség- és természettanból középiskolákra képesített tanár, bölcsészetdoktor; a tanári könyvtár könyvtárnoka; az állami polgári iskolai gondnokság jegyzője és gondnoka. Tanított számtant a IV., V. és VI. osztályban, összesen heti 9 órán. Működik 1875. óta, ezen iskolánál 1891. óta.
2. Jelinek Márk, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportból polgári iskolára képesített rendes tanár; a IV. osztály főnöke; az ásványtani, geologiai és fizikai felszerelés gondviselője; az ifjúsági könyvtár könyvtárnoka. Tanított mértant az I—IV., természetrajzot az I. és III., természettant a IV. és V., szépírást az I. és II. osztályban, összesen heti
20 órán. Működik 1886 óta, ezen iskolánál 1899. óta.
3. P. Nagy Gusztáv, a nyelv- és történettudományi szakcsoportból polgári iskolára képesített rendes tanár, a VI. osztály főnöke; az ifjúsági önképzőkör vezető alelnöke. Tanitott magyar nyelvtant és irodalmat a IV., V., VI., német nyelvtant a III—VI. osztályban, összesen heti
21 órán. Működik 1892. óta, ezen iskolánál 1902. szept. 18. óta.
4. Németh Mihály, a rajzból polgári és ipariskolákra képesített rendes tanár, az V. osztály főnöke; a rajz-szertár gondviselője. Tanitott szabadkézi rajzot az I—IV., mértani rajzot az I —VI. és szépírást a III. osztályban, összesen heti 23 órán. Működik 1889. óta, ezen iskolánál 1900. óta.
5. Sauermann Mihály, a nyelv- és történettudományi szakcsoportból polgári iskolára képesített rendes tanár; a III. osztályfőnöke; a földrajzi taneszközök gondviselője; az ifjúsági énekkar vezetője. Tanitott földrajzot az I—IV., történelmet a III. és VI., alkotmánytant az V., éneket az I—VI. osztályban, összesen heti 19 órán. Működik 1881. óta, ezen iskolánál 1891. óta.
6. Szakonyi Géza, a nyelv- és történettudományi szakcsoportból polgári iskolára, a tornából tanitóképezdére képesített rendes tanár; az I. osztály főnöke; tantestületi jegyző; a történelmi taneszközök gondviselője; a tornatanitással megbízott óraadó. Tanitott magyar nyelvet az I—III., történelmet a IV. és V. osztályban, összesen heti 20 órán. Mint óraadó tanította a tornát az I —VI. osztályban heti 5 órán. Működik 1891. óta, ezen iskolánál 1901. november 23. óta.
7. Waligurszky Antal, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportból polgári iskolára képesített rendes tanár; a II. osztály főnöke; a szegény tanulók segélykönyvtárának könyvtárnoka; az állattani és kémiai tanszerek gondviselője. Tanitott számtant az I—III., állattant a II., egészségtant a 111., vegytant az V—VI., ipartant a VI., könyvviteltant az V—VI. osztályban, összesen heti 20 órán. Működik 1885. óta, ezen iskolánál 1892. óta.
Hitoktatók:
1. Halász Jenő elemi isk. rendes tanító, izr. hitoktató.
2. Hütter Lajos ág. evang. lelkész és hitoktató.
3. Murányi János ev. ref. lekész és hitoktató.
4. Rasztics Ráfáel, Veszprém-egyházmegyei áldozópap, róni. kath. hitoktató.
Iskolaszolga: Vegele Lajos.
i.) *
_ 19 _
IV.
A leányiskola tantestülete és ennek munkabeosztása.
1. Dr. Bartha Gyula igazgató. (L. a fiúiskolánál)
2. Farkas Vilma állami elemi iskolai rendes tanitónő, a torna-tanitással megbízott óraadó. Tanította a tusi gyakorlatot minden osztályban heti 7 órán. Ezen iskotánál működik 1897. óta.
3. Hajgató Sándor a magyar nyelvből és irodalomból polgári iskolára képesített rendes tanár; az 1. a) osztály főnöke. Tanított magyar nyelvet mind az 5 osztályban és földrajzot a III. osztályban, összesen heti 18 órán. Működik 1866. óta, ezen iskolánál 1892. óta.
4. Lukáts Erzsébet polgári iskolára és tanitónőképezdére képesített, rajztanitással megbízott tanitónő; a rajz-szertár gondviselője. Tanított rajzot és irást mind az 5 osztályban, összesen heti 19 órán. Ezen iskolánál működik 1902. deczember 10. óta.
5. Özv. Pappné Svastíts Janka a nyelv- és történettudományi szakcsoportból polgári iskolára képesített rendes tanitónő; a IV. osztály főnöke; a történelmi tanszerek és a szegény tanulók segélykönyvtárának gondviselője. Tanított német nyelvet mind az 5 osztályban és történelmet a II., III. és IV. osztályban, összesen heti 19 órán. Ezen iskolánál működik 1892. óta.
6. Pranger Károlin női kézimunka-tanításra képesített segéd tanitónő; a kézimunkához való tanszerek gondviselője; a II. osztály főnöke. Tanított kézimunkát mind az 5 osztályban és háztartástant a III. osztályban, összesen heti 17 órán. Működik 1882. óta, ezen iskolánál 1892. óta.
7. Sauermann Júlia a mennyiség- és természettudományi szakcsoportból polgári iskolára képesített rendes tanitónő; az I. b) osztály főnöke; a természettani, vegytani és földrajzi tanszerek gondviselője. Tanitott számtant az I. a), I. b) és II., természettant a IV., vegy- és ásványtant a III., földrajzot az I. a), I. b), II. és IV. osztályban, összesen heti 20 órán. Ezen iskolánál működik 1898. óta.
8. Szakonyiné Kintner Róza a mennyiség- és természettudományi szakcsoportból polgári iskolára képesített rendes tanitónő; tantestületi jegyző; a III. osztály főnöke; a természetrajzi tanszerek gondviselője. Tanitott számtant a III. és IV., egészségtant a IV., természetrajzot az I. a), I. b) és II., éneket mind az 5 osztályban, összesen heti 19 órán. Működik 1897. óta, ezen iskolánál 1901. november 23. óta.
Hitoktatók :
1. Hütter Lajos ág. ev. lelkész és hitoktató.
2. Kertész József oki. polg. isk. tan., izr. hitoktató az I. és II. oszt.
3. Murányi János ev. ref. lelkész és hitoktató.
4. Dr. Neumann Ede főrabbi, izr. hitoktató a III. és IV. osztályban.
5. Rasztics Ráfáel Veszprém-egyházmegyei áldozópap, róm. kath. hitoktató.
Iskolaszolga: Vegele Lajos.
- 13 -
V.
Tanterv, végzett tananyag, tankönyvek.
Eddigi Értesítőinkben részletesen beszámoltunk a tanév folyamán elvégzett tananyaggal az egyes osztályokban. Ezúttal azonban költségkímélés szempontjából el kell térnünk régi szokásunktól és csak nagy általánosságban jelezhetjük e fejezetre vonatkozó mondanivalóinkat. Tantervül a vallás- és közoktatásügyi in. kir. miniszter által 1879. évi szeptember 12-én 25,409. szám alatt kiadott „Tanterv a polgári fiúiskolák számára" és az 1887. évi augusztus 11-én 23,000 sz. a. kiadott „Tanterv a polgári leányiskolák számára" czimü tantervek szolgáltak, melyekhez szorosan ragaszkodtunk és az azokban előirt tananyagot az illető osztályokban sikerült teljesen elvégezni; kivéve csupán a fiúiskola I. osztályában a számtant, melynek tananyagából az „időszámítás" már nem volt elvégezhető. A fiúiskola III. osztályában az egészségtan is taníttatott az 1885. évi január 2-án kelt 48761/1884. számú miniszteri rendelet értelmében. A használt tankönyvek felől tájékoztat a jövő tanévben használandó tankönyvekről hátrább közölt kimutatás, melyben uj tankönyvek a fiúiskolába bevezetett Deme K. Magyar nyelyvtana és Olvasókönyve (elébb a Hoffmann Mór-féle); Hortobágyi A. Német nyelv- és Olvasókönyve (elébb a Iíoffmann-féle); és Gecser B. Magyar történelme (elébb a Varga-féle); továbbá a leányiskolába újonnan bevezetett Hortobágyi A. Német nyelv- és Olvasókönyve (elébb a Gráf J.-féle). A fiúiskola I. és II. osztályában a német nyelv, melynek tanitása a helybeli állami elemi iskolában néhány év óta megszüntettetett, a múlt. tanévtől kezdve elhagyatott és csak a III. osztályban kezdődik.
— 14 —
VI.
A rendes tanulók érdemsorozata az 1902—1903.
tanévről.
Az érdemjegyek jelentése:
Fok Magaviselet Szorgalom Előmenetel írásbeli dolgozat külalakja
1 dicséretes kitartó kitűnő csinos
<2 jo kellő jeles tiszta
3 tűrhető változó jo rendes
4 szabálytalan hanyatló elégséges tűrhető
b rossz csekély elégtelen rendetlen
I. fiúosztály.
Folyó szám 1 A tanuló neve és vallása Magaviselet ; Szorgalom Hittan Magyar ny. Földrajz Számtan Mértan Term, rajz Mértani rajz Szabadk. rajz I Szépírás Torna Ének Irásb. dolg. |
Balogh József, r. k. 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 3 4 3
Bencsecz Ferencz, á. ev. 2 1 1 2 4 2 2 1 3 2 1 3 4 2
Bódog Ferencz, r. k. 1 3 4 4 3 1 3 3 3 2 3 3 3
Deutsch Ferencz, izr. 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4
5 Erős József, r. k. Ferencz Gyó\'ző, r. k. 1 k 2 i 3 m 2 a 4 r 3 a 1 i 2 t 2 3 1 3 3 2
Flórián József, r. k. 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5
*Graff Viktor, r. k. 3 5 2 4 4 5 4 1 2 2 1 2 3 3
Gross József, izr. 3 3 3 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 3
10 Grünfeld Lajos, izr. 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4
Guttentag Imre, izr. 2 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 3 4
Günsberger Elemér, izr. 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3
Günsberger Zsigmond, izr. 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5
Haba Béla, r. k. 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3
15 *Haba Ferencz, r. k. *Heine Bezső, r. k. 3 k 4 i 3 m 4 a 4 r 4 a 4 d 4 t 4 3 3 3 3 4
*Klein Ernő, r. k. 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3
Kohn Gyula, izr. 3 3 2 4 4 3 3 1 4 4 3 3 4 3
Kövi István, r. k. 2 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4
20 Kreisler Jakab, izr. 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 2 3 4 4
Kuttner Lajos, izr. 2 5 3 4 5 5 4 4 4 4 2 3 4 3
*Lenk József, r. k. 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 1
*Lichtfusz Ottó, r. k. 2 4 4 4 4 3 2 4 4 5 3 2 4 4
Löwinger József, izr. 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3
25 Meszlényi Ferencz, r. k. 1 2 3 3 4 3 3 3 1 1 1 3 4 2
Mezei Lajos, r. k. 2 4 4 4 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4
*Mihálka István, r. k. 3 3 3 3 4 2 1 3 2 3 2 2 4 4
*) A csillaggal jelöltek ismétlők voltak.
— 15 —
Folyó szám | A tanuló neve és vallása Magaviselet J Szorgalom Hittan Magyar ny. Földrajz Számtan Mértan 1 Term, rajz Mértani rajz Szabadk.rajz Szépírás Torna Ének 1 Irásb. dolg. |
*Mischon Béla, r. k. 3 3 4 4 3 4 3 3 2 1 1 2 3 1
*Molnár József, r. k. 2 2 4 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3
30 Nagy Győző, r. k. k i m a r a d t
Nagy Imre, r. k. 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4
Nagy István, r. k. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Novatli István, r. k. 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5
Nyakas Pál, r. k. k i m a r a d t
35 Palugyai Ferencz, r. k. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
Piotrovszky Béla, r. k. 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4
*Rathmann Jenő, r. k. k i m a r a d t
Reichenfeld Lajos, izr. 2 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 1 3 3
Ruprecht Lajos, r. k. 1 3 3 2 3 2 3 1 4 4 3 3 3 3
40 Schultz Oszkár, izr. 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 1
Schüttler Sándor, izr. 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 4 3
Sifkovics István, r. k. 2 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 2 4 5
Stern Sándor, izr. 2 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 2
Sternberger Sándor, izr. 2 3 4 2 3 3 3 2 2 - 3 4 4 4
45 Strasser József, izr. 2 4 4 4 3 4 3 2 2 4 2 4 3 4
Strausz Vilmos, izr. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1
Szervei Ferencz, r. k. k i m a r a d t
*Szily Gyula. r. k. 3 4 3 4 5 5 5 4 5 4 3 3 4 O «J
Szucharda Ede, r. k. k i m a r a d t
50 Thobik Béla, r. k. 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
Tornán Kálmán, r. k. k i Dl a r a d t
Vellák József, r. k. 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4
Vild Imre, r. k. 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3
*Vindics György, r. k. 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 4 4
55 Weisz Béla, izr. 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4
Willandt Ferencz, r. k. 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
II. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet | Szorgalom Hittan Magyar ny. Földrajz Számtan Mértan Term rajz Mértani rajz Szabadk. rajz Szépírás Torna Ének Irásb. dolg. |
Bagyari Vendel, r. k. 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Bernschütz Imre, r. k. 3 5 4 5 3 5 4 3 4 4 3 2 4 4
*Bogáti Dezső, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 2 3 3 1 4 4 4
Borbély Gyula, r. k. 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4
5 Buchwald Miklós, izr. 3 5 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3
— 16
J Folyó szám j| A tanuló neve és vallása Magaviselet 1 Szorgalom Hittan \' Magyar ny. \' ; Földrajz Számtan Mértan Term, rajz \' Mértani rajzi Szabadk rajz 1 Szépírás Torna F-nek Irásb. dolg. |
Cserép Imre, r. k. 2 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3
Czimbalek Viktor, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
Druzsin Károly, r. k. 1 2 2 1 4 3 3 3 3 2 1 2 3 1
Epstein Vilmos, izr. 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
10 Fabick Károly, r. k. Ferencz József, r. k. 3 k 4 i 4 m 4 a 4 r 4 a 4 d 3 t 4 3 3 3 4 4
Figlár Béla, g. kath. 3 5 4 5 5 5 4 2 3 3 1 2 4 2
Folkmeier Antal, r. k. 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Folkmeier Gyula, r. k. vi zs g ál at la ii in a r a d t
15 Francsits József, r. k. Frommer Pál, izr. 1 k 3 i 2 in 3 a 4 r 4 a 3 d 4 t 3 3 2 3 3 3
Gaál József, r. k. 1 3 3 2 4 4 2 4 3 3 1 3 4 3
Halász József, r. k. 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3
Handelsmann Imre, izr. 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3
20 Jenschke Ferencz, r. k. 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 1 1 1 3
Kaufmann Jenő, izr. 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 2 4
Kisfaludi Bezső, izr. 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Kocsiás József, r. k. 2 3 4 4 4 4 3 3. 4 3 1 1 4 4
Koréin Sándor, izr. 2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 3 3 2
25 Kovács János, r. k. 2 2 1 2 1 3 1 2 2 3 3 3 3 2
Krausz Árpád, izr. 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4
Maylaender Vilmos, izr. 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4
Meskó József, r. k. 1 2 3 4 4 4 2 3 1 1 1 4 4 2
Neznarics István, r. k. 1 4 3 4 4 4 1 4 4 3 1 4 3 3
30 Ország József, izr. 2 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4
Polecz József, r. k. 1 4 3 4 4 4 4 o . > 3 2 3 3 3 3
Piaffay Gyula, r. k. 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3
Boss István, r. k. 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4
Bóth Pál, izr. 2 3 3 2 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3
35 Schlesinger Vilmos, izr. 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 1 3 4 3
*Schultheisz István, r. k. 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4
Schwarcz Jenő, izr. 2 2 2 1 3 1 1 2 3 4 1 3 3 1
Simon Imre, izr. 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4
Sonnenschein Bezső, izr. 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3
40 Szabó József, r. k. 3 5 4 5 5 4 4 3 5 5 2 2 4 3
Szattler Samu, izr. 1 2 1 3 2 3 1 2 4 4 3 3 2 3
*Szedlacsek Gyula, r. k. k i m a r a d t
Szettler Antal, r. k. 2 4 4 5 4 4 4 3 2 2 1 2 3 3
Szieger Károly, á. ev. 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 1 3 4 2
45 Szondy Aladár, r. k. Tibolt Jenő, r. k. 3 4 4 3 5 3 2 3 4 4 3 3 4 3
2 2 2 1 3 2\' 1 2 2 2 1 3 2 1
Zwieback Lajos, izr. 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 2 3 4 3
III. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom • Hittan Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem Számtan Mértan Term, rajz Mértani rajz Szabadk. rajz Szépírás Torna Ének Egészségtan j ! Irásb. dolg.
Armuth Dezső, izr. 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 4 4 4 3 4 1 1
Bicliler Sándor, izr. 2 4 4 4 1 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 2
Büky Béla, r. k. 2 4 2 4 3 2 1 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4
Deutsch Imre, izr. 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
5 Ebenspunger Rudolf, izr. 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
Ehrlich Béla, izr. 2 4 1 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 2 3 3 3
Feigl Frigyes, á. ev. 3 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3
Fleischbacker Imre, izr. 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 4 4 O t> 3 1 3
Francsik Géza, r. k. 1 2 1 1 I 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1
10 Goldberger József, izr. 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4
Graff József, r. k. 2 3 2 4 3 2 3 4 3 1 3 2 3 3 2 1 3
Grünfeld Ede, izr. 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Haas Leó, izr. 3 5 4 4 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3
Hauser Árpád, izr. k i m a r a (1 t
15 *Heine Richárd, r. k. 2 3 2 4 2 3 1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2
Heisler József, izr. 2 3 2 3 1 4 3 1 3 3 3 4 4 2 4 2 o o
Hirschler Ede, izr. 3 4 2 3 1 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 3 1
Horváth János, r. k. 2 3 2 4 2 2 1 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2
Jákics László, r. k. 2 5 2 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4
20 Kerber István, á. ev. 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2
Id. Kovács János, r. k. 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2
Ifj. Kovács János, ev. ref. 3 3 1 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2
*Mair Rudolf, r. k. 1 3 o o 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 o O 3
Nagy László, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 1
25 Neu Béla, izr. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4
Németh József, r. k. 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 5 3 3 4 2 3 4
Öszterreicher József, izr. 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 4 1 3
Pintér Nándor, r. k. 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 5 4 4 1 2 3 3
Poszovecz István, r. k. 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
30 Bádli Mihály, r. k. 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1
Schiller József, r. k. 2 4 3 4 1 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4
Schuhel Lajos, r. k. 2 3 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4
Semrán József, r. k. 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2
Szigeti Imre, izr. 2 4 4 3 3 3 2 3 4 5 5 4 4 3 3 3 2
35 Tersztenyák József, r. k. 2 3 3 3 3 4 3 4 O O 3 4 3 3 2 2 3 3
Tivolt Imre, r. k. 1 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3
Zsoldos Gyula, ev. ref. 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2
3
IV. fiúosztály.
Folyó szám I A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Hittan Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem Számtan Mértan Természettan j Mértani rajz | 1 Szabadk. rajz | Torna Ének Irásb. dolg. ¡|
Aczél József, izr. 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2
Anhoffer György, r. k. 2 3 2 3 3 4 4 2 1 3 2 4 1 3 3
Behek Ernő, r. k. 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 4 1
Benkő Pál, ev. ref. 2 3 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3
5 Bogdán Dezső, r. k. 1 3 1 3 3 2 1 4 4 3 4 3 3 4 2
Braun Imre, izr. 3 5 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 4 3
Broch Emil, izr. k i m », r a d t
Detrich Dezső, á. ev. 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 3
Ehrenstein Aladár, izr. vi zs ? ál at la n m a r a d t
10 Fehér József, r. k. 2 2 2 3 2 3 4 4 1 1 3 4 3 3 2
Ferk Mihály, r. k. 2 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 3
Flesch József, izr. 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3
Fojta Vilmos, r. k. k i m a r a d t
Frommer Gyula, izr. 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2
15 Fürst József, izr. k i m a r a d t
Grünfeld Jenő, izr. 2 4 4 o *J 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3
*Horváth Jenő, r. k. 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2
Kaiser József, izr. 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2
Kelemen Ferencz, r. k. 2 3 2 2 2 2 4 4 1 1 4 4 3 3 2
20 Knortzer Sándor, r. k. 2 3 3 3 2 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3
Kovács Illés, r. k. 1 3 1 1 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2
Krausz Gyula, izr. 2 4 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2
Lackenbacher Sándor, izr. 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 2 2 3 1 !
Láng Ferencz, r. k. 2 4 1 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3
25 Liditt Ede, izr. *Löwenfeld Lucián, izr. Mandler Frigyes, izr. 2 k k 4 i i 4 m m 2 a a 4 r r 4 a a 3 d d 4 t t 3 4 3 2 4 4 2
Mautner Ödön, izr. -2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3
Mayer Mátyás, izr. 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4- 3
30 Mischon Károly, r. k. *Mittermayer Ferencz, r. k. 2 k 4 i 3 m 4 a 4 r 4 a 5 d 4 t 2 2 3 3 3 3 4
Molnár György, r. k. 1 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2
Morgenstern Dezső, izr. k i m a r a d t
Neumann Frigyes, izr. 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 2 2
35 *Pichler Ferencz, izr. 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Pollák Manó, izr. 1 2 1 1 1 2 O O 3 1 1 3 4 3 3 1
Poszovecz Károly, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
Schreiber Arnold, izr. 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3
Schultheisz Antal. r. k. 3 5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3
40 Sternberger Albert, izr. 3 4 1 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 2
Szabó István, r. k. 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3
Székely József, r. k. 2 3 2 3 3 3 4 2 2 1 3 4 2 3 3
*Viola Lajos, izr. k i m a r a d t
Weisz Aladár, izr. 2 3 3 \'2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2
45 Weisz Oszkár, izr. 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 4 4 3 3 1
Windisch József, r. k. 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2
— 19 —
V. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Hittan Magyar ny. Német ny. Történelem Számtan Könyvvitel Természettan Vegytan Alkotm. tan Mértani rajz Torna Ének 1 Irásb. dolg. 1
Bajzáth Ignácz, r. k. 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Balogh József, r. k. 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3
Ferenczy István, r. k. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
Flumbort József, r. k. 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3
5 Kocsiás Antal, r. k. 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1
Kovács József, r. k. 1 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3
Malovetz Mihály, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4
Megygyesi Ferencz, r. k. 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2
Szabó István, ev. ref. 2 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3
10 Tislér János, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2
Totola József, r. k. 1 2 2 1 2 2 4 2 2 3 2 1 3 3 2
VI. fiúosztály.
| Folyó szám A tanuló neve és vallása 1 Magaviselet | Szorgalom j Hittan Magyar ny. | Német ny. Történelem Számtan Könyvvitel Vegytan Ipartan Mértani rajz j Torna Ének Irásb dolg. ||
Gudlin Ferencz, r. k. 2 2 1 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2
Kaufmann Jenő, izr. 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
Klapper Miklós, r. k. 2 3 3 3 4 3 3 1 2 2 1 3 3 2
Magori Ferencz, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 3
5 Nuszer Lajos, r. k. 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3
Pencz Gyula, r. k. 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 - 4 2
Prikler Gyula, r. k. 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 3 4 3
Sárdi Géza, r. k. 2 4 l 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1
Tóth Károly, r. k. 2 O ej 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2
10 Vellák Antal, r. k. 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3
— 20 —
I. a) leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom i Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Számtan Term, rajz Kézimunka 1 Ének Rajz Irás Torna Irásb. dolg.
*Bálits Teréz, r. k. 2 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 2 3 4
Benedek Ilona, r. k. 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3
Id. Berger Margit, izr. 2 2 1 3 4 2 4 2 2 2 1 1 3 2
Ifj. Berger Margit, izr. 1 3 o o 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4
5 *Bokány Ilona, r. k. k i ni a r a d t.
Gsányi Katalin, r. k. 1 2 1 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3
Etényi Mária, r. k. 2 5 3 4 5 5 3 5 4 3 5 3 3 3
Fitzkó Mária, r. k. 2 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3
Grunner Károlin, á. ev. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2
10 Gstettner Lili, izr. 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 1
Hajek Krisztina, r. k. 1 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3
Hild Anna, r. k. 2 5 3 4 5 5 4 5 3 3 5 3 3 4
Horváth Irma, r. k. 2 5 3 4 4 5 5 3 3 4 5 4 3 4
Horváth Margit, r. k. k~ i m a r a d t
15 Kengyel Anna, r. k. 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4
Kincses Gizella, r. k. 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 2 2 3 4
Klein Irén, izr. 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4
Krausz Margit, izr. 2 3 1 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3
Loboda Etel, r. k. 1 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 - 3
20 Mayerhofer Margit, izr. 1 2 3 1 4 3 2 2 1 2 1 1 3 3
Mágics Etel, r. k. 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2
Mihályi Bóza, r. k. 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 2 4
Nuszer Erzsi, á. ev. 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3
Ötvös Gabriella, izr. 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
25 Pavelkovics Anna, ev. ref 2 5 1 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4
Pálffy Etel, r. k. 1 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3
Petrits Irma, r. k. 1 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 4
Bathmann Irma, r. k. 2 5 3 4 5 4 3 5 2 4 2 2 3 3
Bosenberg Margit, izr. 1 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3
30 Schlesinger Szerafin, izr. 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 5 2 3 2
Schreiber Olga, izr. 2 i 3 3 3 3 4 3 2 4 5 4 3 4
Skopál Erzsi, izr. 2 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3
Szabó Izabella, r. k. k i m a r a d t
Szilvágyi Irén, á. ev. 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 1 1 2
35 Talafausz Margit, r. k. 1 5 2 5 3 4 5 4 4 4 4 1 2 3
Vegele Emilia, r. k. 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2
Weisz Ella, izr. 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2
I. b) leányosztály.
Folyó szám | A tanuló neve és vallása Magaviselet || Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Számtan Term, rajz Kézimunka Ének Rajz Irás Torna Irásb. dolg. ||
*Armuth Janka, izr. 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 2 2 4
Bartos Erzsébet, r. k. 2 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 2 4
Báron Ilona, izr. 1 2 1 2 3 2 2 2 2 O O 2 1 2 1
Bodiczky Irma, r. k. 1 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 1 4
5 Bontz Márt ha, r. k. 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2
Dánielisz Flóra, r. k. 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 o o 2 3 3
Diriuj Mária, r. k. 1 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3
Fenyő Mária, izr. 1 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4
Fleischhacker Elza, izr. 1 4 2 1 4 4 4 4 1 4 2 3 3 3
10 *Günsberger Irma, izr. 1 5 2 4 4 4 2 4 3 4 2 3 2 3
Hajdú Vilma, r. k. 2 2 1 1 4 2 1 2 1 3 1 2 1 2
Häuser Irén, izr. 1 3 1 3 4 3 2 3 3 O O 4 1 2 3
Hirschler Aranka, izr. 2 3 2 4 4 O .) 3 3 2 3 4 2 2 3
Hoffmann Izabella, izr. 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 4 4 3 4
15 Horváth Ilona, r. k. 2 4 2 4 4 3 3 4 3 4 5 3 2 4
Horváth Katalin, r. k. 1 3 2 3 4 1 2 3 3 3 4 2 3 4
Horváth Lenke, á. ev. 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2
Kerausch Irma, r. k. 2 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4
Kerausch Károlin, r. k. 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4
20 *Kluger Aranka, izr. k i m a r a d t
*Krausz Ilona, izr. 1 4 3 4 4 3 2 1 2 2 1 2 1 4
Krauthacker Hermin, r. k. 1 2 3 3 3 4 1 3 2 3 2 1 3 4,
Löwinger Erzsi, izr. 1 2 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3
Mattersdorfer Begina, izr. 1 2 1 3 3 3 1 3 2 3 1 1 3 3
25 Mautner Margit, izr. 2 3 2 2 2 4 3 4 3 4 1 1 2 3
Melczer Jolán, izr. 2 3 3 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4
Mészáros Erzsi, r. k. 1 3 2 2 4 4 2 3 4 3 1 3 2 1
Németh Magdolna, r. k. 1 3 3 4 3 4 3 3 2 2 1 2 2 4
Neumann Hermin, izr. 1 3 t 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 4
30 Neumark Mária, izr. 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3
Osvald Anna, r. k. 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 3 3
Österreicher Anna, izr. 1 3 1 4 2 4 O 4 2 3 1 2 3 2
Bakovszky Jolán, r. k. 1 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3
Baszlics Margit, r. k. 1 1 2 3 3 1 3 1 2 2 3 1 3 4
35 Saly Gizella, ev. ref. 2 5 1 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3
Schercz Teréz, izr. 1 5 2 5 3 5 3 5 4 4 5 3 3 3
Schlesinger Berta, izr. 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 5
Sinkó Mária, r. k. 2 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 3
Spielmann Jolán, izr. 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 <9
4-0 Springer Ilona, izr. 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3
Stefi cs Mária, r. k. 1 5 3 5 5 5 5 5 2 4 1 1 2 4
Steiner Adél, izr. 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 3 1
Szabados Rózsi, izr. 1 2 2 1 2 4 3 2 2 4 2 1 2 2
— 22 —
1 Folyó szám A tanuló neve és vallása j Magaviselet Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Számtan Term, rajz Kézimunka Ének Rajz ! írás Torna Irásb. dolg. 1
< Szenthe Ilona, r. k. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2
45 *Szitár Paula, r. k. 2 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 2 4
Szommer Ida, izr. 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2
Varga Erzsi, r. k. 1 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 2 5
Vukasovic Ilona, r. k. 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 2 2 2 2
II. leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. I Földrajz i Történelem Számtan Term, rajz Kézimunka Enek Rajz Irás : Torna Irásb. dolg.
*Aczél Lenke, izr. 2 3 1 4 4 1 3 3 1 3 3 2 1 2 3
Bajor Teréz, r. k. 1 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3
Bartha Jolán, izr. 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3
Berger Aranka, izr. 2 5 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
5 Bognár Margit, r. k. 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4
Bontz Beneé, r. k. 1 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 1 2 4
Broch Elza, izr. k i m a r a il t
*Brüll Malvin, izr. 2 5 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 \'2 3 3
Detrich Ilona, r. k. 1 1 2 1 3 1 3 1 1 t 3 2 3 1 3
10 Deutsch Ilona, izr. 1 5 2 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3
Deutschberger Ilona, izr. 2 5 o o 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3
Dömölky Ilona, r. k. k i III a r a d t
Figlár Verona, g. kath. 2 4 1 2 4 1 2 2 2 2 4 3 3 2 4
Fleischhacker Irén, izr. 1 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 O O
15 Geiszler Frida, r. k. Goldfinger Hermin, r. k. 2 k 5 i 3 m 5 a 4 r 4 a 5 d 5 t 5 3 3 2 3 3 4
Gréczi Júlia, r. k. 1 2 1 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3
Gréczi Mária, r. k. 2 3 2 3 4 2 3 2 1 3 3 3 1 1 3
Günsberger Anna, izr. 1 5 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4
20 *Herczog Ilona, izr. 2 4 1 4 4 3 2 4 3 3 3 5 4 3 4
Horváth Mari, r. k. 1 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 2 3 4
Hütter Anna, á. ev. 2 4 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 2 3 4
Jaeger Ilona, r. k. 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 2 5
Józsa Ilona, r. k. k i m a r a d t
25 Jugh Mari, r. k. 2 4 3 4 5 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4
Kolin Ida, izr. 1 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4
— 23 —
Folyó sz. A tanuló neve és vallása | Magaviselet Szorgalom Vallástan Magyar ny Német ny. Földrajz | Történelem Számtan j Term, rajz Kézimunka Ének Rajz Irás 1 Torna Irásb. dolg.
Koller Mária, r. k. 1 5 3 3 5 3 4 o o 3 3 3 3 2 2 4
Kováts Erzsébet, r. k. 1 3 2 4 3 3 3 3 O t) 2 3 1 1 2 3
Krausz Erzsébet, izr. 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4
30 Krausz Jolán, izr. 1 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2
Krausz Olga, izr. 1 2 1 1 3 1 o O 1 2 2 3 3 2 1 3
Lendvay Erzsi, á. ev. 1 5 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3
Lenkei Margit, izr. 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4
Löbl Gizella, izr. 2 4 2 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4
35 Lőrincz Margit, r. k. 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3
Marton Juliska, izr. 2 5 1 2 4 4 4 5 5 3 4 4 2 3 4
Mautner Elfrida, izr. 1 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 1 1 2 3
Mikoss Anna, r. k. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3
Milhoffer Erzsébet, izr. 1 •2 1 2 3 1 3 1 1 3 t 2 O O 2 3
40 *Molnár Erzsébet, r. k. *Nemes Júlia, r. k. 1 k 4 i 3 m 4 a 4 r 3 a 3 d 3 t 3 2 3 2 1 2 2
Németh Katalin, r. k. 2 4 1 4 4 1 3 2 2 2 O O 1 1 2 4
Okos Juliska, r. k. 1 3 2 3 3 3 4 3 1 2 2 2 1 2 4
Pál Teréz, r. k. 1 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 5
45 Pelcz Ibolyka, r. k. fi zs g á la tl a H m a r a il t
Schapringer Etel, izr. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 2 3
Sonnenschein Margit, izr. 2 5 3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 3 3 5
Spiegel Olga, izr. 1 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 3 2 3 3
Stern Frida, izr 1 1 3 4 2 2 2 1 2 2 4 4 2 3 4
50 Sternát Teréz, r. k. 1 5 3 3 5 5 5 4 3 3 4 5 3 3 4
Stettler Mari, r. k. 2 3 1 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3
Strasser Mari, r. k. 2 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 2 1 1 3
Szabó Erzsi, r. k. 2 5 4 4- 4 4 2 3 4 4 3 5 5 3 5
Szabó Júlia, ev. ref. 1 4 1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5
55 Id. Szabó Mária, r. k. 1 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3
Ifj. Szabó Mária, r. k. 1 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 4 3 3 4
Szecsö Mária, r. k. 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
Szigethy Edith, r. k. 1 2 1 2 3 2 4 2 2 1 3 1 1 2 3
Varga Lujza, r. k. 1 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3
60 Viola Margit, izr. 2 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4
III. leányosztály.
! Folyó szám 1 A tanuló neve és vallása Magaviselet j Szorgalom Vallástan Magyar ny. | Német ny. ! Földrajz Történelem Számtan Vegytan Gazdaságtan Kézimunka Enek Rajz írás Torna Irásb. dolg. j
Ács Ilona, r. k. 1 3 1 1 4 1 2 3 1 1 3 3 3 1 2 3
Ágh Aranka, r. k. 2 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 1 2 4
Bartos Anna, r. k. 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2
Bedenek Margit, r. k. 1 5 2 4 5 4 5 5 4 2 3 4 1 2, 2 4
5 Benedek Paula, r. k. 1 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3
Borteleky Erzsébet, r. k. 2 5 3 3 5 4 4 4 4 4 3 2 2 1 3 3
Buchwald Margit, izr. 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4
Deutsch Gizella, izr. 2 4 1 3 4 3 4 4 5 2 3 4 4 2 3 3
Ditrichstein Kornélia, izr. 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 5 4 3 4
10 Epstein Margit, izr. 1 3 2 4 3 4 4 3 2 3 1 3 3 3 3 4
Farkas Erzsi, r. k. 2 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 4 3 1 2
Fáy Vilma, r. k. 1 4 1 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 2 1 3
Geiszl Lili, r. k. 1 4 2 2 4 3 4- 4 2 2 - 3 4 4 - 4
Gógl Mária, r. k. 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4
15 Gstettner Paula, izr. 1 2 3 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2
Havas Margit, izr. 2 3 1 1 3 1 4 2 2 2 3 3 5 2 3 3
Herczfeld Ilona, izr. 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4
Horváth Borbála, r. k. 1 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3
Horváth Júlia, r. k. 2 3 1 1 4 1 4 2 2 2 3 3 3 1 2 3
20 Ifcsics Mária, r. k. 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3
Illés Emilia, r. k. 1 3 2 4 3 3 4 4 2 2 2 3 2 1 3 2
Jersche Irina, r. k. 1 3 1 1 3 1 4 1 1 1 2 2 1 2 3 2
Kertész Gizella, izr. 2 3 4 3 4 3 3 3 3 O O 4 2 4 2 1 4
Király Flóra, izr. 1 3 1 2 3 2 2 4 4 1 1 3 4 1 4 2
25 Krausz Elza, izr. 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 q o 1 4 2 3 4
Krausz Gizella, izr. 1 3 3 2 3 2 4 4 4 3 2 1 4 2 3 4
*Kuhár Klára, r. k. - 1 3 2 O tJ 4 4 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3
Mair Margit, r. k. 1 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 3
Mautner Paula, izr. 1 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 4 2 2 3
30 Metz Margit, r. k. 1 3 2 4 4 2 4 2 3 1 2 3 5 2 3 1
Molnár Mari, r. k. 1 3 1 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 5
Morandini Anna, r. k. 3 5 3 4 4 4 4 3 5 3 3 2 5 1 2 4
Mórocz Mária, r. k. 1 4 2 4 5 4 4 4 4 3 2 3 3 1 3 3
Nagy Erzsébet, r. k. 1 1 1 1 3 1 3 2 1 2 0) ¿J 3 3 2 3 2
35 Neumann Vera, izr. 1 1 1 1 3 2 3 l 1 1 2 3 1 1 3 1
Rosenberg Erzsi, izr. 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4. 2 3 3
Singer Mária, izr. 1 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 3 3
Spitzer Irma, izr. 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 1 4 2 1 3 4
Subitz Lujza, r. k. 3 5 4 5 5 3 5 4 4 3 3 2 5 4 3 5
40 Szabó Mária, ev. ref. vi zs S 2 á la tl a íi in a r a d t
Szalay Ida, á. ev. 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 5 2 2 4
Szeitl Jolán, r. k. 2 4 2 4 4 4 3 4 3 1 2 1 5 4 3 3
Szikszay Margit, ev. ref. 1 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 2 3 3 2 3
Takács Anna, r. k. 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3
45 Thobik Teréz, r. k. 1 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 5 3 3 4
Verbanchich Margit, r. k. 2 5 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 5 2 3 3
Verbanchich Magdolna, r. k. 1 5 1 4 4 4 3 2 4 2 1 3 5 1 - 4
IV. leányosztály.
Folyó szám II A tanuló neve és vallása j Magaviselet | i Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem ; \' Számtan Mértan Term. tan. j Egészségtan Kézimunka i Enek I R«jz | Torna 1 Irásb. dolg. j|
Bakos Ilona, r. k. 1 2 1 1 4 1 1 2 3 1 1 2 3 3 3
*Biba Irma, r. k. 1 3 3 4 4 3 3 4 4 3 1 3 3 3 - 3
Bodor Anna, r. k. 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 t 3 3 3 - 3
Bontz Editli, r. k. 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3
5 Bún Ella, izr. 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 - 3
Detrich Jolán, r. k. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - 2
Feigl Mária, á. ev. 2 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 2 - 4
Fenyves Margit, á. ev. Franczia Amália, r. k. 1 3 2 4 4 2 3 3 3 q o 3 1 2 2 - 2
2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 - 3
10 Friedmann Szidi, izr. 1 2 1 1 3 3 1 3 2 3 1 3 3 2 1 2
Galambos Júlia, r. k. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Grósz Irma, izr. t 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 2 - 3
Gubicza Bóza, r. k. 2 2 1 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 4 - 3
Günsberger Bóza, izr. 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 - 4
15 Káply Jolán, á. ev. 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 - 3
Knausz Erzsi, r. k. 1 4 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 - 4
Kováts Jolán, r. k. 1 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 2 1 - 2
Krausz Erzsi, izr. 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 - 3
Krausz Klára, izr. 1 2 2 2 3 1 2 4 3 2 3 1 1 3 - 3
20 Kuhár Lujza, r. k. 1 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 5 - 4
Lackenbacher Ella, izr. 2 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 2 4 5 - 3
Lehotzky Erzsi, r. k. 1 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 - 3
Milhoffer Katalin, izr. 1 4 1 3 4 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 3
Neumark Ilona, izr. 2 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 - 3
25 Noll Viktória, r. k. 2 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 1 3 1 - 3
Oszeszly Mártha, r. k. 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 - 3
Petruska Sarolta, r. k. 1 4 2 4 3 2 2 3 4 3 1 - 3 4 - 4
Pflanczer Irma, r. k. 1 1 1 2 3 1 1 4 2 t 1 1 3 2 - 3
Pillitz Irma, izr. 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 - 2
30 Pongrácz Kornélia, r. k 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2
Bein Anna, izr. 1 2 2 2 3 2 4 1 1 2 1 1 1 2 - 2
Boszkos Bóza, r. k. 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 2 3 3 2 - 3
Bozs Erzsébet, r. k. 2 4 3 O O 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 - 4
Schapringer Ilona, izr. 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 1 1 2 1
35 Schlesinger Irén, izr. 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 4 4 - 3
Sótonyi Mari, á. ev. 2 4 2 3 4 3 4 4 1 3 4 1 3 3 - 3
Szabó Mari, r. k. 2 2 2 2 4 3 1 2 4 2 2 1 1 2 - 1
Táncsics Mari, r. k. 1 3 2 4 4 2 4 3 1 2 2 3 4 3 - 3
Varga Róza, r. k. 1 2 1 2 3 2 2 4 2 2 1 1 3 O ♦J - 3
40 Vegele Vilma, r. k. Wallerstein Janka, izr. 1 k 2 i 1 m 1 a 3 r 2 a 2 d 2 t 1 2 1 2 2 9 u - 3
Weisz Lujza, izr. 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 1 2
— 26 —
VII.
Kimutatás a fiúiskolában magánvizsgát tett
tanulókról.
A vizsgálat ideje hó nap A vizsgázó neve, vallása, születési éve Előképzettsége Mely osztályról vizsgázott ? A vizsgálat eredménye Vizsgálati engedély száma
szept. 13. Schultlieisz Antal r. kath., 1887. polg. isk. II. 0. rend. tan. III. f. 0. 1. kir. tanf. 2586—1902.
» Szakács József ev. ref., 1883. polg. isk. II. o. magán tan III. IV. f. 0. 1. kir. tanf. 2719—1902.
» » Mautner Lajos izr., 1882. polg. isk. V. o. rend. tan. VI. f. 0. 1. kir. tanf. 2499—1902.
decz. 23. Bogár Henrik izr., 1876. reálisk. I. o. rend. tan. II. f. 0. 1. kir. tanf. 3674—1902.
V w Czech Albert izr., 1887. polg. isk. 11. o. magán tan. III. f. 0. 1. kir. tanf. 4040—1902.
ÍJ » Gerócs József r. kath., 1881. dtto. III. IV. f. 0. 1. kir. tanf. 4098-1902.
ápr. 4 Bogár Béla r. kath., 1881. polg. isk. IV. o. rend. tan. V. VI. f. 0. 1. kir. tanf. 4097-1902.
jun. 26. Pollák Árpád izr., 1892. elemi isk. IV. o. rendes tan. I. szabályszerűen beirt magán tanuló
V » Pollák Leo izr., 1890. polg. isk. II. o. magán tan. III. Tt »
» jt Czech Albert izr., 1887. polg. isk. III. o. magántan. IV. kir. tanf. 2128—1903.
n « Kádár Zsigmond izr., 1879. elemi isk. VI. o. polg. isk. I., II. o. külömböz. vizsg. III. IV. kir. tanf. 1955—1903.
» Bogár Henrik izr., 1876. polg. isk. 11. 0. magántan. III. IV. kir. tanf. 346—1903.

- 27 -
VIII.
Kimutatás a leányiskolában magánvizsgát tett
tanulókról.
A vizsgálat ideje A vizsgázó neve, vallása, lakóhelye Előképzettsége Mely osztályról vizsgázott ? A vizsgálat eredménye Vizsgálati engedély száma
hó nap
jun. 18. Csányi Margit, r. k., helyben elemi isk. 4. oszt. I. 1\'. 0. 1. szabályszerűen beirt magántanuló
» Soinmer Katinka, izr., Csapi, Zala m. dtto. I. f. 0. 1. 2193—1903. tani\', sz.
» Kherndl Ilona, r. k., Zala-Récse polg. isk. I. o. magántan. II. f. 0. 1. 2286—1903. tanf. sz.
V » Lovass Emilia, ev. ref., Soniogy-Csurgó dtto. II. f. 0. 1. 39.192-1903. miniszt. sz.
» 19. Boskowits Irma, izr., Orosztony, Zala m. el. isk. 6. oszt., polg. isk. 1., 11. o. külömböz. vizsg. III. f. 0. 1. 2077—1903. tanf. sz.
w n Laendler Erzsébet, izr., Szepetnek, Zala m. polg. isk. III. o. ism. magántanuló III. IV. j. V. t. 2059—1903. tanf. sz.

— 28 —
IX.
Statisztikai kimutatás
a fiúiskola tanulóinak létszámáról az 1902—1903. tanévben.
G z i m Osztályok
I. II. III. IV. V. VI. Összesen
1. Általános áramlat:
Beíratott rendes tanuló . . 56 47 37 46 11 10 207
magán „ . . 1 — 1 — — — 2
Alsóbb osztályainkból fellépett — 29 20 23 11. 10 93
Osztályát ugyanitt ismételte . 12 3 2 4 — — 21
Elemi népiskolából jött . 45 45
Más polgári iskolából jött . — 15 16 19 — — 50
Középiskolából átlépett . . — — — — — — —
Évközben kimaradt . . 8 3 1 8 _ — 20
Évközben meghalt .... — — __ —\' __ _ ._
Maradt a tanév végén . . 48 44 36 38 11 10 187
2. A szülők lakóhelye
szerint:
Helybeli....... 40 34 26 28 9 9 146
Vidéki........ 17 13 12 18 2 1 63
3. Vallás szerint:
Bómai katholikus .... 37 28 18 19 10 9 121
Ágostai evangelikus . . 1 1 2 1 — — 5
Evang. református —■ — 2 1 1 — 4
Izraelita....... 19 17 16 25 — 1 78
Görög katholikus .... 1 -- — — — 1
4. Életkor szerint:
1893. évben született . 2 _ _ _ 2
1892. , , . . . 6 1 — — — — 7
1891. „ „ . . . 25 9 — — — — 34
1890. , • . . 16 16 10 — — — 42
1889. , .... 7 6 16 14 — — 43
1888. „ „ . . . 1 11 5 17 3 — 37
1887. „ . . . . — 3 5 12 4 3 27
1886. , ..... — 1 1 2 3 1 8
1885. „ . . . — — 1 1 — 5 7
1884. „ , . . . 1 1 2
29
Osztályok
G z i rri I. II. III. IV. V. VI. Összesen
5. Nyelvismeret szerint:
(Elől áll az anyanyelv.)
Magyar........ 48 40 32 37 11 10 178
Magyar, német..... 5 3 5 5 — — 18
Magyar, horvát..... 2 — — 2 — — 4
Magyar, német, horvát . — 2 1 2 — — 5
Német, magyar..... — 1 — — — — 1
Horvát, vagy más idegen nyelv
és magyar...... 2 1 — — — — 3
6. A szülök polgári állása /
Birtokos és bérlő .... — 3 1 2 2 2 10
Őstermelésnél alkalmazott 4 3 1 2 1 — 11
Önálló iparos..... 11 9 8 5 2 2 37
Iparnál alkalmazott 9 12 5 4 1 1 32
Önálló kereskedő .... 12 5 11 12 — 1 41
Kereskedésnél alkalmazott . 5 4 5 5 — — 19
Köztisztviselő..... — — 1 2 2 — 5
Magántisztviselő .... — — — — — — —
Egyéb értelmiségi .... — 1 — — — — 1
Katona....... — 1 1 2 — — 4
Személyes szolgálatbeli 10 6 1 7 3 2 29 20
Magánzó és tőkepénzes . . 6 3 4 5 - 2
7. Tandijmentességre nézve:
Egészen tandíjmentes . . . 12 7 9 8 2 — 38
Kétharmad részben tdmentes — — — — — — —■
Fél tandíjmentes .... 3 7 2 8 1 2 23
8. Előmenetel a tanév
végén:
Felsőbb osztályba léphet . . 28 28 23 30 11 9 129
Pótló vizsgálatot tehet . . — 1 — 1 — — 2
Javitó „ „ 9 11 10 6 — 1 37
Osztályismétlésre utasíttatott 11 4 3 1 — -- 19
9. Összehasonlítás:
A mult tanévben beíratott . 58 43 27 34 21 10 193
A jelen 57 47 38 46 11 10 209
Szaporodás (+) vagy apadás (—) -1 +4 +11 +12 -10 +16
- 30 -
X.
Statisztikai kimutatás
a leányiskola tanulóinak létszámáról az 1902—1903. tanévben.
Osztályok
C z i m La) I.b) II. III. IV. Összesen
1. Általános áramlat:
Beíratott rendes tanuló .... 37 48 60 47 42 234
magán „ .... 1 — — — — i
Alsóbb osztályainkból fellépett — — 55 41 39 135
Osztályát ugyanitt ismételte . . 3 5 5 1 1 15
Elemi népiskolából jött .... 34 43 —• — — 77
Más polgári iskolából jött . . . — — — 5 2 7
Évközben kimaradt..... 3 1 5 — 1 10
Évközben meghalt..... — —• _ — — —
Maradt a tanév végén rend. tan. . 34 47 55 47 41 224
2. A szülők lakóhelye szerint:
Helybeli......... 30 39 56 42 39 206
Vidéki......... • 8 9 4 5 3 29
3. Vallás szerint:
Bómai katholikus...... 22 22 31 28 23 126
Ágostai evangelikus..... 3 1 2 1 4 11
Evang. református .... — 1 1 2 — 4
Izraelita......... 12 25 25 16 15 93
Görög katholikus...... — — 1 — — 1
4. Életkor szerint:
1892. évben született..... 9 13 _ _ _ 22
1891. „ „ ..... 21 23 16 — — 60
1890. „ , ..... 7 10 27 13 1 58
1889. , ...... 1 1 14 16 13 45
1888. , „ ..... — 1 1 13 18 33
1887. „ — — — 5 8 13
\' 1886. „ ...... — — 1 — 2 3
1885. „ „ ..... 1 1
— 31
Osztályok Összesen
C z i m I.a) I.b) II. III. IV.
5. Nyelvismeret szerint:
(Elől áll az anyanyelv.)
Magyar......... 31 35 45 39 30 180 1
Magyar, német....... 5 10 14 7 10 46
Magyar, német, horvát .... 1 1 1 — 1 4
Magyar, horvát....... 1 2 — — 3
Magyar, vend....... — — — — 1 1
Magyar, olasz....... — — — 1 — 1
Német, magyar ...... •— — — — — —
Horvát, magyar, német .... — — — — — —■
6. A szülők polgári állása :
Birtokos és bérlő...... 2 3 2 2 _ 9
Őstermelésnél alkalmazott . 2 — — 1 — 3
Önálló iparos....... 12 6 10 7 5 40
Iparnál alkalmazott..... 3 2 1 2 2 10
Önálló kereskedő...... 3 8 5 5 3 24
Kereskedésnél alkalmazott . 4 6 12 2 5 29
Köztisztviselő....... 6 10 14 7 10 47
Magántisztviselő...... 1 — 2 2 1 6
Egyéb értelmiségi...... — 2 5 3 — 10
Katona......... — — 2 — — 2
Személyes szolgálatbeli .... 2 7 4 6 8 27 1
i Magánzó és tőkepénzes .... 3 4 3 10 8 28
7. Tandíjmentességre nézve:
Egészen tandíjmentes .... 6 11 9 10 12 48
Kétharmad részben tdmentes . 1 — 1 — 1 3
Fél tandíjmentes...... 2 2 5 5 3 17
8. Előmenetel a tanév végén:
Felsőbb osztályba léphet . . . 21 34 36 29 37 157
Pótló vizsgálatot tehet .... — — 1 1 — 2
Javitó „ „ .... 7 4 14 15 2 42
Osztályismétlésre utasíttatott . . 6 9 3 1 2 21
9. Összehasonlítás: •
A mult tanévben beíratott . . . 39 40 59 49 44 231
A jelen „ „ ... 38 48 60 47 42 235
Szaporodás (-(-) vagy apadás (—) —1 +8 + 1 —2 —2 +4
Az 1902—1903. tanévi tanulásbeli eredmény áttekintése a fiúiskolában.
I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály VI. osztály
Tantárgyak kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges j elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő _ ..... jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges | elégtelen kitűnő i jeles jó J elégséges elégtelen
Hittan...... 2 8 15 18 5 2 8 14 18 1 7 10 9 9 1 12 9 10 6 2 7 2 4 2 4
Magyar nyelv . . . 2 7 8 25 6 4 3 11 19 6 3 1 11 18 3 5 4 22 6 — 3 3 3 2 — 3 1 2 3 1
Német nyelv .... 9 7 11 9 — 5 5 14 13 — 2 1 4 4 — 2 1 2 5 —
Földrajz..... 1 2 10 21 14 1 1 8 26 7 2 4 12 16 2 1 6 12 17 1
Történelem .... — — — — •— — ■— — — — 6 8 12 9 1 4 2 9 19 3 1 2 5 3 — 2 1 2 5 —
Számtan..... 1 10 8 15 14 1 3 8 24 7 1 9 4 18 4 — 4 5 24 4 1 — 2 8 — — 1 3 6 —
Mértan ..... 6 8 14 13 7 6 6 11 17 3 1 6 12 14 3 8 6 12 11 — —
Könyvviteltan . . . 1 4 5 1 — 4 — 2 4 —
Természetrajz 9 7 12 13 r, i — 11 17 13 2 8 6 9 10 3
Természettan . . . 8 5 13 11 .— 1 3 6 1
Vegytan ..... 1 2 5 3 — 3 2 1 4 —
Ipartan..... 3 2 1 4 —
Alkotmánytan 1 3 5 2
Mértani rajz .... 3 11 6 14 14 1 6 10 20 6 — 3 11 12 10 — 4 14 17 2 2 3 6 — — 4 2 4 — —
Szabadkézi rajz 4 4 10 21 8 1 5 13 20 4 1 7 9 18 1 — 4 13 18 2 — — —
Szépirás..... 10 10 19 8 1 13 8 14 8 — — 6 11 19
Torna ...... 1 10 23 14 — 2 6 25 9 — 1 8 12 14 — 1 6 19 10 — 3 2 6 — — 1 3 4 1 —
Ének...... — 3 14 30 1 1 3 15 24 — 1 6 15 14 — 1 2 19 15 — — 2 7 2 — — 2 5 3 —
Egészségtan .... 9 4 13 9 1
XII.
Az 1902—1903. tanévi tanulásbeli eredmény áttekintése a leányiskolában.
I. a) osztály I. b) osztály II. osztály III. osztály IV. osztály
Tantárgyak kitűnő i jeles jó elégséges j elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen
Vallástan...... 9 9 13 3 10 18 14 5 16 13 23 2 14 17 13 2 _ 17 12 11 1
Magyar nyelv..... 5 7 7 10 5 5 9 11 14 8 5 9 14 25 1 8 5 13 19 1 7 16 8 9 1
Német nyelv..... 1 6 7 13 7 — 7 15 16 9 — 3 13 30 8 — 2 16 23 5 — 6 17 17 1
Földrajz....... 6 5 7 9 7 4 9 12 12 10 8 8 18 18 2 6 7 19 14 — 12 13 8 6 2
Történelem..... — — — — — — — — — — 1 7 19 23 4 - 4 19 21 2 11 9 12 9 —
Számtan...... 6 5 8 10 5 7 9 16 8 7 7 11 18 13 5 7 8 9 21 1 7 11 8 13 2
Mértan....... — —. — — — .— — — —- — — — — — — — — — — — 14 8 9 7 3
Természetrajz..... 5 7 10 6 6 6 10 11 12 8 7 12 13 18 4 — — -- — — — — — —
Vegy- és ásványtan . 4 13 11 Ih 3 — 14 — — —
Természettan..... — 7 10 7 3
Egészségtan..... 9 13 — 20 6 5 9 1
Gazdaságtan..... —- — — — — — — — — — — — — — ■— 23 1
Kézimunka...... 2 12 16 4 — 4 17 20 5 1 2 18 30 4 — 7 19 18 1 — 16 10 13 1 —
Ének........ — 12 13 9 — _ 7 21 19 — 1 7 29 17 — 0 12 18 11 — 7 9 18 7 —
Rajz........ 3 12 4 6 9 11 9 9 9 9 5 15 16 13 5 4 8 9 13 12 8 10 15 6 2
írás........ 10 9 11 4 — 12 18 10 5 2 13 16 17 7 1 14 18 8 6 — — — — — —
Testgyakorlat..... 3 12 18 - — 3 20 21 3 - 5 23 22 4 4 11 28 1 4 3
— 34 —
XIII.
Jelentés a fiúiskolái önképzőkör ez évi működéséről.
A polgári iskola ifjúságának egy régi vágya teljesedett a folyó tanévben. A tanév elején azzal a kérelemmel járult a tekintetes Tantestülethez, hogy engedje meg az ifjúsági önképzőkör megalakítását; a kérésnek hely adatott és október 25-én az önképzőkör megalakult.
A kör ügyeinek vezetésével — az alakuló gyűlésen végbement választás értelmében — megbízattak, illetve arra felkérettek: Dr. Bartha Gyula igazgató úr elnök, Nagy Gusztáv vezető tanár ur alelnök, Kaufmann Jenő VI. o. t. titkár, Tóth Károly VI. o. t. főjegyző, Kocsiás Antal V. o. t. aljegyző, Nusser Lajos VI. o. t. pénztáros, Szabó István V. o. t. ellenőr. A főjegyzői tisztségre Tóth Károly VI. o. t. visszalépése miatt február hóban Sárdi Géza VI. o. t. választatott meg.
A kör czime: „Nagykanizsai Állami Polgári Fiúiskola Önképzőköre" lett.
A kör czélja: az ifjúságnak tért nyújtani az önálló munkásságra, hozzászoktatni a biztos és öntudatos fellépéshez.
Az önképzőkör tagjai a polgári fiúiskola IV., V. és VI. osztályának tanulói lettek, és pedig: az V. és VI. osztály tanulói, számszerint 21-en bírálati joggal és a IV. osztályú tanulók, 46-an, anélkül; beiratkozott összesen 67 tag. A tagsági díj egy hóra 20 fillérben lett megállapítva.
Tartottunk összesen 20 rendes gyűlést, azonkívül Vörösmarty Mihály születésének évfordulója alkalmával deczember 1-én díszgyülést és a szabadságharcz évfordulóján ünnepélyt.
A díszgyülés tárgysorozata a következő volt: 1. Elnöki megnyitó beszéd, tartotta dr. Bartha Gyula igazgató úr. 2. „Vörösmarty Mihály életrajza és irodalmi tevékenysége", felolvasta Tóth Károly VI. o. t. 3. „Vörösmartyhoz" Tompától, szavalta Ferenczy István V. o. t. 4. „Tót deák dala" Vörösmartytól, szavalta Kaufmann Jenő VI. o. t.
A márczius 15-ki ünnepély műsora a következő volt: 1. Hymnus, énekelte a polgári fiúiskola énekkara. 2. Ünnepi beszéd, tartotta Kaufmann Jenő VI. o. t. 3. „Polonaise" A. Blumenstengeltől. előadta hegedűn Neumann Frigyes IV. o. t. zongorakísérettel. 4. „Márczius idusa" Stephány Nándortól, szavalta Ferenczy István V. o. t,. 5. Népdalok Petőfitől, énekelte az ifjúsági énekkar. 6. „Petőfi-Bem" Kovács Sándortól, szavalta Tóth Károly VI. o. t. 7. Induló, előadták hegedűn Málovetz Mihály V. o. t. és Neumann Frigyes IV. o. t. zongorakísérettel.
A kör kérésére az énekkar betanítását Sauermann Mihály tanár úr, a zongorakiséretet Neumark Ilonka polg. leányiskolái IV. o. t. volt szives magára vállalni. Fogadják az illetők ez uton is az önképzőkör köszönetét.
Az iskolai ünnepélyekre a kör hasonlóan küldött ki közreműködő tagokat.
A kör tagjainak működése kielégitő volt. Tartatott 2 szónoki beszéd, 10 felolvasás és 38 szavalat, melyek közül megbiráltatott 7 felolvasás és 27 szavalat. Ezek közül a kör 3-at jegyzőkönyvi dicséretre méltatott: „Áldás" Goppétól, fordította Radó A., szavalta Tóth Károly VI. o. t., „Magyarokhoz" Berzsenyitől, szavalta ugyanaz; „A gólyához" Tompától, szavalta Szabó István V. o. t., 9-et első, 11-et második és 8-at harmadik fokra érdemesítettek, 5-öt elvetettek.
— 35 —
Bírálatra beérkezett: 1 leíró költemény, 1 ballada, fordítás németből, 1 jellemrajz, 1 regénykivonat, 1 értekezés és 5 elbeszélés. Ezek közül 1-et első, 2-öt második, 5-öt harmadik fokra érdemesítettek, 2-őt elvetettek.
Sauermann Mihály tanár úr a körnek Vörösmarty Mihály életnagysága arezképét volt szives adományozni, melyért a kör jegyzőkönyvi köszönetet szavazott.
Mivel — a kör kezdetlegessége miatt —- sem adományokból, sem saját pénztárunkból művekre pályázatokat nem tűzhettünk ki, a kör három legszorgalmasabb tagját jutalomkönyvvel ajándékoztuk meg. Név-szerint: Klapper Miklós VI. o. t., Szabó István V. o. t. és Neumann Frigyes IV. o. t.
Végül a polgári fiúiskola tekintetes Tantestületének szives pártfogásáért. köszönetünket fejezzük ki.
Mivel az önképzőkör kezdetlegessége daczára is sikeres eredményt mutathat fel, remélhető, hogy ha a tagok eddigi buzgósága ezután sem fogyatkozik meg, az önképzőkör további fennállásának biztos alapjait raktuk le.
Kaufmann Jenő
önképzőköri titkár.
— 36 —
XIV.
Jótékonyság, ösztöndijak, jutalmak.
1. Tandijleengedés folytán a fiúiskolában 61 tanuló összesen 792 koronával, a leányiskolában pedig 68 tanuló összesen 935 korona 98 fillérrel segélyeztetett a jelen iskolai évben.
2. Boldogemlékezetü Vizeky Tállián Ede, volt zágrábi prépost-kano-nok 2000 korona alapítványának, melyet Nagykanizsa város tanácsa takarékpénztárilag kezel, 4"/0-os kamatai fejében az idén is 80 korona bocsáttatott rendelkezésre a polgári fiúiskola 2 felsőbb osztályos, viszonylag legérdemesebb szegénysorsú növendékének jutalmazására.
3. A „Nagykanizsai Takarékpénztár" 600 koronás alapítványának, melyet a városi tanács takarékpénztárilag kezel, ez évi 4°/(,-os kamatai fejében 24 korona bocsáttatott, a tantestület rendelkezésére a fiúiskola alsóbb osztályaiba járó legjobb előmenetelő és magaviseletű tanulóinak jutalmazására.
4. Nagykanizsa város tek. tanácsa a boldogemlékü Blau Mór alapítványának kamataiból 20—20 korona értékű ruhát rendeltetett 3 fiú- és 3 leánytanulónak karácsonyi ajándékúl, összesen 120 korona értékben.
5. A helybeli „Szegények Tápintézete" czimü jótékony egyesület népkonyháján fiúiskolánk 20 szegénysorsú növendéke részesült ingyenes ebédben november 19-től márczius 19-ig.
6. özv. dr. Szukits Nándorné úrnő fiúiskolánk természetrajzi szertára részére 1 praeparált tengeri rákot, 1 csikóhalat és 1 márványdarabot a jeruzsálemi Salamon-templom romjaiból volt szives ajándékozni.
7. Mair J. helybeli könyvárus czég 9 drb. jutalomkönyvet volt szives felajánlani a fiú- és leányiskola kiváló szorgalmú és dicséretes magaviseletű növendékeinek a záróünnepélyen leendő kiosztás végett.
Fogadják az itt felsorolt jól te vők a jótéteményekben részesült szegénysorsú növendékeink nevében is a nevelés és- humánizmus oltárára tett áldozataikért az intézeti igazgatóság hálás köszönetét.
Ösztöndijak és jutalmak.
1. A Vizek,y Tallián-féle alapítvány kamataiból 40—40 korona ösztöndijat nyertek, mint a két felsőbb osztály legkiválóbb növendékei: Ferenczy István V. és Kaufmann Jenő VI. oszt. tanulók.
2. A „Nagykanizsai Takarékpénztár" 600 koronás alapítványának évi 24 korona kamataiból 6 — 6 korona jutalmat nyertek, mint osztályaik legjobb előmeneteli! és magaviseletű tanulói, a következők: Behek Ernő IV., Zsoldos Gyula és liádli Mihály 111., Nagy István I. osztálybeli tanulók.
3. A Dolinay Gy. szerző által ajándékba küldött 2 drb. „Történelmi Arczképcsarnok" czimü diszkötésü könyvet jutalmúl kapták: Szenthe Hona 1. és Pencz Gyula VI. oszt. tanulók.
4. A Mair J. helybeli könyvárus czég által ajándékozott 9 drb. jutalomkönyvet elnyerték: Prikler Gyula VI., id Kovács János III., Kovács János II., Tíbolt Jenő II., Balogh József 1. osztálybeli tanulók. Továbbá: Galambos Júlia IV., Bontz Edit IV., Nagy Erzsébet III. és Detrich Ilona II. oszt. tanulók.
- 37 -
XV.
A jövő tanévben használandó tankönyvek hivatalos jegyzéke.
I. fiúosztály.
Róm. katli. hittan: Egri közép Káté, kötve 80 f.
„ „ „ Zsaskovszky, Imák és énekek, kötve 2 K. GO f. Ág. ev. hittan: Bognár E. Dr. Luther M. kis kátéja, 9-ik kiad. kötve 50 f. Ev. ref. hittan: Bereczky. Biblia-ismertetés 1. rész, kötve 1 K. 20 f. Izraelita hittan: Halász és Schlesinger, Zsidó vallástani vezérfonál, kötve 1 K. 30 f.
Izraelita hittan: Héber imakönyv, kötve 90 f.
Deme K. Magyar nyelvtan, I. rész, 6-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f.
Deme K. Magyar olvasókönyv, I. rész, 3-ik kiadás, kötve 1 K. 80 f.
Dienes P. Egyetemes földrajz, I. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K.
Kogulowilz M. Földrajzi iskolai atlasz, 2-ik kiadás, kötve 2 K.
Barbierik T. Számtan, 4-ik kiadás, fűzve 3 K. 20 f.
Lengyel S. Szemléltető méréstan, 22-ik kiadás, kötve 2 K. 40 f.
Róth S. Ásvány-, kőzet- és földtan elemei, 4. kiadás, kötve 1 K. 80 f.
Róth S. A növénytan elemei, 4-ik kiadás, kötve 2 K.
Erney J. Gyakorlati énektan I. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f.
II. fiúosztály.
Róm. kath. hittan: Tóth J. Szertartástan, 2-ik kiadás, kötve 50 f.
„ „ „ Zsaskovszky. Imák és énekek, kötve 2 K. GO f. Ág. ev. hittan: Bognár E. Dr. Luther M. kis kátéja, 9-ik kiad., kötve 50 f. Ev. ref. hittan: Bereczky. Biblia-ismertetés II. rész, kötve 1 K. 20 f. Izraelita hittan: Halász és Schlesinger. Zsidó vallástani vezérfonál, kötve 1 K. 30 f.
Izraelita hittan: Héber imakönyv, kötve 90 f. Deme K. Magyar nyelvtan I. rész, G-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f. Deme K. Magyar olvasókönyv II. rész, fűzve 1 K. 30 f. Dienes P. Egyetemes földrajz II. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K. Kogutowitz. Földrajzi iskolai atlasz, 2-ik kiadás, kötve 2 K. Barbierik T. Számtan, 4-ik kiadás, fűzve 3 K. 20 f. Lengyel S. Szemléltető méréstan, 22-ik kiadás, kötve 2 K. 40 f. Roth-Kohaut. Az állattan elemei, 3-ik kiadás, kötve 2 K. Erney .1. Gyakorlati énektan, 8-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f.
III. fiúosztály.
Róm. kath. hittan: Róder. Nagy Biblia, kötve 1 K. 20 f.
„ „ „ Zsaskovszky. Imák és énekek, kötve 2 K. 60 f. Ág. ev. hittan: Pálffy J. A keresztény anyaszentegyház története, 7. kiad., kötve 80 f.
Ev. ref. hittan: Kiss J. Hit- és erkölcstan I. rész, 3. kiad., fűzve 1 K. 20 f. Izr. hittan: Schön D. Az izr. vallásoktatás III. rész, kötve 1 K. GO f.
„ „ Héber imakönyv, kötve 90 f. Deme K. Rendszeres magyar nyelvtan, 4-ik kiadás, fűzve, 1 K. Deme K. Magyar olvasókönyv III. rész, fűzve 1 K. 60 f.
— 38 —
Hortobágyi A. Német nyelvtan I. rész, 2-ik kiadás, fűzve 1 K. 80 f.
Dienes P. Egyetemes földrajz III. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K.
Kogutowitz. Földrajzi iskolai atlasz, 2-ik kiadás, 2 K.
Gecser B. A magyar nemzet történelme, 2-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f.
Kogutowitz. Tiz térkép a hazai történelem tanításához, kötve 2 K.
Barbierik T. Számtan, 4-ik kiadás, fűzve 3 K. 20 f.
Lengyel S. Szerkesztő és gyakorlati méréstan, 3-ik kiadás, kötve 2 K.
Dr. Roth S. Ásvány-, kőzet és földtan, 4-ik kiadás, kötve 1 K. 80 f.
Dr. Roth S. A növénytan elemei, 4-ik kiadás, kötve 2 K.
Erney J. Gyakorlati énektan I. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f.
Széll-Csapodi. Életmentés- és egészségtan, kötve 40 f.
IV. fiúosztály.
Róm. kath. hittan: Fehér Gy. Egyháztörténet, fűzve 40 f.
„ „ „ Zsaskovszky. Imák és énekek, kötve 2 K. 40 f. Ág. ev. hittan: Pálffy J. A keresztény anyaszentegyház története, 7. kiad., kötve 80 f.
Ev. ref. hittan: Kiss .T. Hit- és erkölcstan II. rész, 3. kiad., fűzve 1 K. 20 f. Izr. hittan: Schön D. Az izr. vallásoktatás III. rész, kötve 1 K. 00 f.
„ „ Héber imakönyv, kötve 90 f. Környei és Gyulai. Gyakorlati irály tan, 10-ik kiadás, fűzve 1 K. 80 f. Lehr A. Arany János „Toldi"-ja, 12-ik kiadás, fűzve I K. 60 f. Hoffmann M. Német nyelvtan, 3-ik kiadás, kötve 2 K. 40 f. Dienes P. Egyetemes földrajz IV. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K. Kogutowitz. Földrajzi iskolai atlasz, 2-ik kiadás, kötve 2 K. Ribáry-Gaál. Világtörténet polgári fiúisk. számára, 7-ik kiadás, kötve 2 K. 40 f.
Barbierik T. Közönséges számtan, 4-ik kiadás, fűzve 3 K. 20 f. Schmidt Á. Algebra polg. isk. számára, 3-ik kiadás, fűzve 1 K. Lengyel S. Szerkesztő és gyakorlati méréstan, 3-ik kiadás, kötve 2 K. Kovács J. Fizika, 4-ik kiadás, kötve 3 K. 20 f. Erney J. Gyakorlati énektan II. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f.
V. fiúosztály.
Róm. kath. hittan: Demény D. Erkölcstan, fűzve 1 K. 20 f.
„ „ „ Zsaskovszky. Imák és énekek, kötve 2 K. 60 f. Ág. ev. hittan: Pálfty J. A szt. irás megismertetése, fűzve 1 K. 20 f. Ev. ref. hittan: Thury. Magyarország egyháztörténete, fűzve 1 K. 40 f. Izr. hittan: Hochmuth-Szép. Mózesi hit- és erkölcstan, kötve 60 f.
„ „ Héber imakönyv, kötve 90 f. Gyulay B. Irodalomismertető. 6-ik kiadás, kötve 2 K. 80 f. Környei és Gyulai. Gyakorlati irálytan, 10-ik kiadás, fűzve 1 K. 80 f. Hoffmann M. Német nyelvtan II. rész, 3-ik kiadás, kötve 2 K. 40 f. Ribáry-Gaál M. Világtörténelem, 7-ik kiadás, kötve 2 K. 40 f. Lutter N. Algebra polg. fiúisk. számára, 2-ik kiadás, kötve 3 K. 60 f. Veress V. Ötszámjegyü logarithmus-tábla, fűzve 80 f. Roller-Wittinger. Könyv viteltan, 3-ik kiadás, fűzve 1 K. 60 f. Kovács J. Fizika. 4-ik kiadás, kötve 3 K. 20 f. Kovács J. Kémia I. rész, kötve 2 K.
Csiky K. A hazai alkotmány és jogismeret, 10-ik kiadás fűzve 1 K. 50 f.
Pfeifer M. Elemi földméréstan, kötve 2 K. 40 f.
Erney J. Gyakorlati énektan II. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K.
- 39 -
VI. fiúosztály.
Róm. kath. hittan, mint az V. osztályban. Izraelita hittan, mint az V. osztályban. Ág. ev. hittan: Pálffy J. Régi zsidók története. Ev. ref. hittan: Sólyom L. Szyinbolika, fűzve 1 K. Gyulai B. Irodalomismertető, 6-ik kiadás, kötve 2 IC. 80 f. Névy L. A magy. nemz. irodalom történetének a^ázlata, 6-ik kiadás, fűzve 1 K. 60 f.
Hoffmann M. Német nyelvtan II. rész, 3-ik kiadás, kötve 2 K. 40 f\'. Sebestyén Gy. A magyar nemzet története, kötve 2 K. 20 f. Kogutowitz. Tiz térkép a hazai történet tanításához, kötve 2 K. Lutter N. Algebra polg. flúisk. számára, 2-ik kiadás, kötve 3 K. 60 f. Veress V. Ötszámjegyű logarithmus-tábla, fűzve 80 f. Boller-Wittinger. Könyvviteltan, 3-ik kiadás, fűzve 1 K. 60 f. Kovács J. Kémia II. rész, kötve 2 K.
Erney J. Gyakorlati énektan II. rész, S-ik kiadás, fűzve 1 K.
I. leányosztály.
Róm. kath. hittan: Egri közép káté, kötve 80 f.
Róder. Nagy Biblia, kötve 1 K. 20 f. Ág. ev. hittan: Bognár E. Dr. Luther M. kis kátéja, 9-ik kiad., kötve 50 f. Ev. ref. hittan: Bereczky. Biblia-ismertetés I. rész, kötve 1 K. 20 f. Izr. hittan: Stern A. Izrael története I. kötet, kötve 2 K.
„ „ Héber imakönyv, 22-ik kiadás, kötve 90 f. Dr. Gööz és Tóth. Magyar nyelvtan, 2-ik kiadás, kötve 2 K. Dr. Gööz, Póra, Tóth. Magyar olvasókönyv I. kötet, 5-ik kiadás, kötve 1 K. 60 f.
Hortobágyi A. Német nyelv- és olvasókönyv I. rész, 2-ik kiadás, fűzve 1 K. 80 f.
Dr. Némethy K. Földrajz I. kötet, kötve 2 K. 40 f. -Kogutowitz. Földrajzi iskolai atlasz, 2-ik kiadás, kötve 2 K. Szuppán V. Számtan I. rész, 4-ik kiadás, fűzve 1 K. 50 f. Dr. Roth S. Állat- és növénytan, 2-ik kiadás, kötve 2 K. Erney J. Gyakorlati énektan I. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f. Szuppán V. Rajzoló mértan, 4-ik kiadás, fűzve 1 K. 60 f.
II. leányosztály.
Róm. kath. hittan: Egri közép káté, kötve 80 f.
„ „ „ Tóth J. Szertartástan, 2-ik kiadás, fűzve 50 f. Ág. ev. hittan, mint az I. osztályban.
Ev. ref. hittan: Bereczky. Biblia-ismertetés II. rész, kötve 1 K. 20 f. Izr. hittan: Stern A. Izrael története II. kötet, 2-ik kiadás, kötve 2 K.
„ „ Héber imakönyv, 22-ik kiadás, kötve 90 f. Dr. Gööz és Tóth. Magyar nyelvtan, 2-ik kiadás, kötve 2 K. Dr. Göőz, Póra, Tóth. Magyar olvasókönyv II. kötet, 4-ik kiadás, fűzve 1 K. 40 f.
Hortobágyi A. Német nyelv- és olvasókönyv I. rész, 2-ik kiadás, fűzve 1 K. 80 f.
_ 40 —
Dr. Némethy K. Földrajz II. kötet, kötve 2 K. 40 f. Kogutowitz. Földrajzi isk. atlasz, 2-ik kiadás, kötve 2 K. Márki S. Világtörténelem, 7-ik kiadás, fűzve 2 K. 40 f. Szuppán V. Számtan I. rész, 4-ik kiadás, fűzve 1 K. 50 f. Dr. Roth-Schuch. Állat- és növénytan, 2-ik kiadás, fűzve 2 K. Erney J. Gyakorlati énektan I. rész, 8-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f. Szuppán V. Rajzoló mértan, 4-ik kiadás, fűzve 1 K. GO f.
III. leányosztály.
Róm. kath. hittan: Egri közép káté, kötve 80 f.
„ „ „ Fehér Gy. Egyháztörténet, 4-ik kiadás, fűzve 40 f. Ág. ev. hittan: Pálf\'fy J. A keresztény anyaszentegyház története, 7. kiad., kötve 80 f.
Ev. ref. hittan: Kiss J. Hit- és erkölcstan I. rész, 3. kiadás, fűzve 1 K. 20 f. Izr. hittan: Hochmuth-Szép. Mózesi hit- és erkölcstan, fűzve 60 f.
„ „ Fényes M. A zsidók története I. rész, fűzve 1 K. 20 f. Nóvák S. Irály- és szerkesztéstan, 4-ik kiadás, kötve 2 K. 80 f. Lehr A.» Arany J. Toldija, 12-ik kiadás, kötve 2 K. Hortobágyi A. Német nyelv- és olvasókönyv 11. rész, 2-ik kiadás, fűzve 2 K. Márki S. Világtörténelem, fűzve 2 K. 40 f.
Hunfalvy-Schneider. Földrajz II. rész, 7-ik kiadás, kötve 1 K. 60 f. Kogutowitz. Földrajzi iskolai atlasz, 2-ik kiadás, kötve 2 K. Szuppán V. Számtan II. rész, 3-ik kiadás, fűzve 1 K. 60 f. Rybár J. Vegytan és ásványtan, 5-ik kiadás, fűzve 1 K. 40 f. Sebestyénné. Háztartástan, 7-ik kiadás, kötve 1 K. 60 f. Erney J. Gyakorlati énektan 11. rész, 5-ik kiadás, 1 K. 20 f. Szuppán V. Rajzoló mértan, 4-ik kiadás, fűzve 1 K. 60 f.
IV. leányosztály.
Róm. kath. hittan: Demény D. Erkölcstan, fűzve 1 K. 20 f. Ág. ev. hittan: Pálffy J. A keresztény anyaszentegyház története, 7. kiad., kötve 80 f.
Ev. ref. hittan: Kiss J. Hit- és erkölcstan II. rész, 3-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f. ■
Izr. hittan: Hochmuth-Szép. Mózesi hit- és erkölcstan, fűzve 60 f.
„ „ Fényes M. A zsidók története II. rész, fűzve 1 K. 20 f. Nóvák S. Költészettan, 5-ik kiadás, kötve 2 K. 90 f. Hortobágyi A. Német nyelv- és olvasókönyv II. rész, 2. kiad., fűzve 2 K. Tanoss-Teész. A magyar nemzet története, kötve 2 K. 60 f. Kovács J. A csillagászati földrajz elemei, fűzve 1 K. Szuppán V. Számtan II. rész, 3-ik kiadás, fűzve 1 K. 60 f. Bóbita-Gerevich. Rövid fizika, 2-ik kiadás, fűzve l K. 80 f. Csapodi és Gerlóczy. Egészségtan, 7-ik kiadás, kötve 2 K. Erney J. Gyakorlati énektan II. rész, 5-ik kiadás, fűzve 1 K. 20 f. Szuppán V. Mértan a távlati rajzolás alapvonalaival, fűzve 80 f.
— 41 —
XVI.
Értesítés a jövő tanév megkezdéséről.
A tanulók beiratása szeptember 1., 2. és 3. napjain történik és pedig naponként délelőtt 8—12. a fiú-, d. u. 2—6. a leányiskolában.
Ezt megelőzőleg augusztus 31-én tartatnak a pót- és javító vizsgálatok, melyek engedélyezéseért a folyamodványok az igazgatósághoz legkésőbb augusztus 15-ig benyújtandók.
A beiratásoknál a következő szabályok tartandók szem előtt:
1. A beiratásra a tanulók — első beiratáskor okvetlenül — kötelesek szüleik vagy gondviselőik kíséretében jelenni meg és előmutatni: a) keresztlevelüket vagy születési bizonyítványukat; b) mult tanévi iskolai bizonyítványukat; c) lakásuk ezimét az uteza, ház-szám és esetleg a szállástadó megnevezésével.
Keresztlevél vagy születési bizonyítvány nélkül új tanuló az intézetbe egyáltalán nem vehető lel.
2. Az 1887. évi XXII. törvényczikk értelmében minden 12 évet betöltött tanuló igazolni tartozik a beiratáskor: a) hogy a legutóbbi 5 év alatt védhimlővel ujraoltatott, vagy b) hogy az ujraoltás alól orvosilag fölmentetett.
3. A polgári iskola 1. osztályába csak azon 9 évet betöltött fiú- és 10 évet betöltött laánytanulók vehetők fel, a kik az elemi iskola 4 alsó osztályát végezték s ezt nyilvános iskolai bizonyitványnyal igazolják; vagy kik ennek hiányában a felvételi vizsgálatot sikeresen kiállják.
4. A felvételi, pót- és javitó vizsgálatok díjtalanok.
5. Minden nyilvános és magántanuló köteles a beiratás alkalmával 2 korona beiratási dijat, 30 fillért az országos tanitói nyugdijalapra, 1 koronát az ifjúsági könyvtárra és az évi Értesítőre, 50 fillért a szegény tanulók segélykönyvtárára, azaz összesen 3 korona 80 fillért előre lefizetni. Ugyanekkor fizetendő a tandij is, mely évi 16 koronában van megállapítva.
6. A tandij elengedéseért folyamodhatnak oly vagyontalan szülök, kiknek gyermekei a megelőző évi iskolai bizonyítványukban jó magaviseletet és legalább jó előmenetelt mutathatnak fel. Ennek hiányában a tandij csak részben engedhető el. Folyamodványok szegénységi és iskolai bizonyitványnyal felszerelve és Zalavármegye kir. tanfelügyelőségéhez czimezve a behatásnál nyújtandók be.
7. A beiratási és vizsgálati napok pontos megtartására a t. szülők figyelme annyival is inkább felhivatik, mert a később jelentkező tanulók csakis a késedelem okát hitelesen igazoló bizonyítvány mellett nyert felsőbb engedély alapján vehetők fel.
Nagykanizsán, 1903. junius 28.
Az i tr n z; {>• a t ó k :i

Í UtV-Ji \\Í k**.*!*^ p f
7 *
! fit!. f ■ ■ •?»• \'. ( .r-1 ?
1 >»•.;.-,; .. . , , i
; ". »(«vil I

. -• ... ií
A Kt*t»«*ti Sütteti*.«! iúoikl
kitfr^^oo^ AUományából leirt
» ......jj.Í-___________könji-
tff<k 4<»»geJ«tt «■iU.ttmué^