Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.15 MB
2018-11-05 13:24:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
89
538
Rövid leírás | Teljes leírás (48.51 KB)

1872-73 A Nagy-Kanizsai nyilvános Polgári Fiu-Iskola tudósítványa

A Nagy-Kanizsai nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
első tudósítványa az 1872-73. tanév végén.
Szerkesztette Teesz János igazgató.
Nagy-Kanizsa, nyomtatott Wajdits József gyorssajtóján
1873.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

r izz?
A
N&GY-KANiZSAI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ-ISKOLA
ELSŐ
1U 1)0 SITV ANYA
AZ
1H72-73. TANÉV VÉGÉN.
SZERKESZTETTE
T £ £ S Z J Á KT O S
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT WAJD1TS JÓZSEF GYORSSAJTÓJ-ÁN
1873.

A NAGY-KANIZSÁI NYILVÁNOS POLGÁR] FIÚ-ISKOLA
ELSŐ
TUDÓSÍTVA NYA
AZ
1872—73. TANÉV VÉGÉN.
SZERKESZTETTE
TEESZ JT Á. JST OS
IGAZGATÓ.
NAGY KANIZSA,
NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF GYORSSAJTÓJÁN
1873.
REV 98
rfte V 2010
TARTALOM.
I. Adatok a tanoda történetéhez. II. A polgári oskola tanterve.
III. A tanoda statisztikája.
IV. Érdemsorozat.
V. Tudnivalók a jövő tanévre. VI. Leltár.
!. Adatok a tanoda történetéhez.
1. Az intézet keletkezése s a tanári testület alakulása.
Nagy-Kanizsa városa társadalmi köreiben, valamint a város haladását és felvirágzását, szellemi és anyagi jólétét atyailag gondozó hatóság keblében régen nyilatkozott azon óhaj. hogy a városi közönség tekintélyes részét tevő kereskedő- és iparososztály számára a korszellem követelte magasabb kiképeztetést nynjtandó oly intézet állittassék fel, melyben azon ifjak nyernének kiképeztetést. kiknek a közönséges népoktatás által nyújthatóknál nagyobb szellemi tevékenységet feltételező ismeretekre van szük-ségök. Oly intézet, mely első sorban hivatva van a gyakorlati élet számára haszonvehető egyéneket képezni; olyan, mely már egymaga is a praktikus életbe való közvetlen átlépésre képesitsen; melynek ezen közvetlen czélon kivűl azonban még feladata,mindazon általános ismereteket is nyújtani, melyeket a jelenkor a műveltektől társadalmi és állampolgári állásukban követel.
Eleinte felső népiskola, majd gazdászati tanintézet felállítása által vélték a fönt kitűzött czélokat elérhetni. Meggyőződvén azonban az egyik elégtelenségéről, s a másik egyoldalúságáról, az időközben az 18G8-ik évi XXXVIII. t. cz. által életbeléptetett polgári oskolára forditák szemöket, mint olyanra, mely a czélnak leginkább megfelelend, s aztán az eszme valósításában szakadatlanul buzgólkodtak. Szűk itt a tér a fejlődésnek minden stádiumát kitüntetni; annyit azonban fel kell említenem, hogy 1869 vége felé a talaj már tökéletesen elő volt készitve, midőn az ugyanez évi decz. 11-én tartott városi közgyűlésen Nagyságos Bója Gergely tanfelügyelő ur is a már életrevalóságra érleltetett eszmét ismét megpendítvén, az annak megvalósítására okvetlenül megkívántató tetemes anyagi áldozatok miatti aggályok némi eloszlatására Gruttmann S. H. ur, a jótékonyságáról általánosan ismert városi képviselőnek azon, valóban páratlan nagylelkűséget tanúsító
6
ajánlatát juttatá tudomására a gyülekezetnek, miszerint — ha az emiitett polgári oskola létre jő — a maga részéről a kezdetleges költségek fedezésére 2,000 frtot bocsát a közgyűlés rendelkezésére. E hazafias ajánlat egyhangú éljenzéssel vétetvén, s a polgári oskola felállítása elvben elfogadtatván, az iskolaszék egyetemben a városi tanácscsal ennek hol és mikénti felállítása iránti tervezet-készitésre hivatott fel, mely az 1870. apr. 2. egy a mltgú m. kir. közoktatásügyi minist.-hoz segély-nyujtás végett felterjesztendő kérvény szövegezésével együtt a közgyűlésnek bemutattatott, s melynek rendeltetése helyére való átszármaztatásával Nagyságos Bója Gergely tanfelügyelő ur bízatott meg.
Az 1872. martius 20. a polgári oskola ügye újra szőnyegre hozatván, a közgyűlés a két első osztálynak még ez évben történ...