Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.41 MB
2018-11-05 13:44:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
80
530
Rövid leírás | Teljes leírás (87.66 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
hatodik értesítője az 1877-78. tanév végén.
Szerkesztette Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa. Nyomtatott Wajdits József gyorssajtóján.
1878.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FII -ISKOLA
HATODIK
ff
1877-78. TANÉV VÉGÉN.
SZERKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
IflAZOATÓ.
— —------
NAGY-KANIZSA.
N V U M A T 0 T T WA .1DITS J Ó ZSEF 6 Y 0 H SS AJ T Ó .1 Á N.
1878.
\' y[MEV J§[]

AZ
1877 — 78. TANÉV VÉGÉN.
«S»,
SZERKESZTE
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
.Jtíffljtm
WKM :Mm. JPÜ


NAGY-KANIZSA.
NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF GYORSSAJTÓJÁN.
1878.
REV 98
SSV 2010
TARTALOM.
I. Adatok a tanoda történetéhoz 1877—8-ban. IF. Az intézet jóltevői.
III. Felsőbb nevezetesebb rendeletek.
IV. A tantestület és működésének kimutatása.
Y. A polgári iskolai oktatás terve 1877—8-bau.
VI. Az ifjúság érdemsorozata .az 1877—8. tanév végén.
VII. Statistikai táblázatok az 1877/8. tanévről. \\ III. A tanszertárak gyarapodása,
IX. Jutalmak kiosztása.
X. A jövő tanév megkezdésére vonatkozó értesités.
Az érdemsorozatban használt rövidítések ér&lme,
Előmenetelre nézve: Szóra lomra nézve: taiseletre nézve:
jel. == jeles erny. — ernyedetlen jó — jó
jó jó dics. -— dicséretes szb. szabályszerű
elég. — elégséges vált, változó r. — rosz.
elégt. = elégtelen hany. = hanyatló
1.
Adatok a tanoda történetéhez 1877/8-ban.
Az 1877/8. tanévre a tanulók szabályszerű felvétele m. évi augusztus hó utolsó és september havának három első napján történt: ugyanezen napokban tartatván meg a felvételi és javító vizsgálatok is. September hó 4-én nyittatott meg a tanév és a magas rendeletek megtartásával, kezdetét vette a rendes tanítás.
A beirt tanulók összes száma 140.
A tanítás egybevágó kezelése végett september első napjaiban tartatott meg a tanévet szabályozó tantestületi tanácskozmány, melyben megtörtént a tantárgyak s órák felosztása és az osztályfőnökök kijelölése. Ugyanekkor az értekezletek jegyzőjévé Hoffmann Mór. könyvtárnokokká Schmidt Károly és Schultz Károly rendes tanárok választattak meg.
A rendes tantárgyak, a torna kivételével, mely a gymnásiumi tornateremben gyakoroltatott, mind a tanoda helyiségeiben adattak . elő ; azonban a különböző vallásfelekezetek tanulói közül csakis a túlnyomó számú róni. katli. tanulók hallgatták a hittani előadásokat az intézeti helyiségekben. Az intézetünkbe járó nem kath. tanulók saját lelkészeiktől nyertek vallási oktatást, s az igazgató részéről minden megtétetett, hogy ezek is a vallástani órákra pontosan el- . járjanak: a hittani érdemjegyek időszakonkint bekérettek és az illető bizonyítványokba igtattattak.
A tanítás szabályosan folyt az egész év alatt; betegségi eset, a tantestületben, gyéren adta elő magát, úgy ezen esetben a tanórák a tanártársak által töltettek be; a közegészség állapota egészben véve kielégítő volt az ifjúság körében.
A fegyelmi szabályok september és február hónapokban a tanuló ifjúság előtt ünnepélyesen felolvastatván, az erkölcsi általános magaviseletre nézve nem téveszték el jótékony hatásukat, amennyiben nagyobb kihágás nem történt. A tantestület pontosan megtartotta az előirt értekezleteket, részint, hogy a tanmenet- s módszerről számot adjon magának és a felsőbb tanhatóságoknak, részint azért, hogy az összes ifjúság s minden egyes növendék erkölcsi és szorgalmi magaviseletéről közösen meggyőződjék s gondoskodjék azon tényezők megszerzéséről, ...