Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.65 MB
2018-11-05 13:58:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
79
529
Rövid leírás | Teljes leírás (101.21 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
nyolczadik értesítője az 1879-80. tanév végén.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa. Nyomtatott Fischel Fülöpnél
1880.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


REV 98
A
NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
NYOLCZADIK
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1879—80. TANÉV VÉGÉN.
SZERKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT FISCIIEL FÜLÖP GYORSSAJTÓJÁN. 1880.
TARTALOM.
T. Adatok a tanoda 1879—80. évi történetéhez. II. Jótékonysági rovat.
III. Felsőbb rendeletek.
IV. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1879/80-ban.
V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
VI. A tantestület és működésének kimutatása.
VII. Az ifjúság érdemsorozata az 1879 80. tanév végén.
VIII. Statisztikai táblázatok az 1879 - 80. tanévről. IX. A jövő tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve : Szorgalomra nézve ; Magaviseletre nézve :
jel. — jeles emy. = ernyedetlen jó = jó
jó = jó dics. = dicséretes szb. = szabályszerű el. = elégséges vál. — változó r = rosz
elt. — elégtelen liny. — hanyatló.
I.
Adatok a tanoda 1879 80. évi történetéhes.
A lefolyt tanévet a kedvezőbbek közé számíthatjuk, a mennyiben a polg iskolai tanulókra nézve a nagyméltóságú m. kir. ministeriumnak 1879. szept. 5-én 24,793. sz. a. kelt m. rendeletével azon életpályák jelöltettek ki, a melyekre ó\'k a polg. iskola bevégezte után léphetnek és a melyek alább fel lesznek sorolva.
Rendtartásunk értelmében augusztus hó végén egybehívatott a tantestület a megnyitó és módszeres tanácskozmányra; mely alkalommal az osztályfőnökök jelöltettek ki és az értekezletek jegyzőjévé Hoffmann Mór, könyvtárnokká pedig Morgenbesser János választatott meg.
A beirt tanulók összes száma 129.
A behatásokat, felvételi- és javitó-vizsgálatokat aug. 29—31. napjain, valamint szeptember havának három első napján tartottuk meg. Szeptember 4-kén a szokott ünnepélyességgel nyitottuk meg a tanévet és másnap már egész rendben folyt a tanitás.
A tantárgyak mind a tanoda helyiségeiben adattak elő. A különböző felekezetű tanulók ez évben is ugy, mint eddig az egyházaktól rendelt vallási gyakorlatokon vettek részt és rendesen végezték vallásbeli kötelességeiket az il\'ető hitoktatók utasítása és vezetése mellett. A tanitás szabályszerűén folyt az egész év alatt, a mennyiben változás a tantestületben nem történt, és az egészségi viszonyok intézetünkre nézve is eléggé kedvezők voltak.
Fegyelemtartás tekintetében az elmúlt év alatt is az ide vonatkozó iskolai szabályok kétszer, a tanév elején és február havában a rajzterembe összegyűlt tanuló ifjúság előtt ünnepélyesen felolvastatván, az erkölcsi magaviseletre nézve nem tévesz-ték el jótékony hatásukat, a mennyiben a tanulók viselete úgy a tanodában, valamint azon kivül kifogástalan volt; nagyobb vétségek az egész tanév lefolyása alatt épen nem fordultak elő.
Feladatunk kellő megoldása végett megtartottuk az előirt, de szükség esetén rendkívüli értekezleteket is, melyeken a tantárgy kezelése, a tanulók erkölcsi és szorgalmi állapota, ugy más ügyek elintézésére nézve hozatott határozat Nyilvántartás végett óráról-órára vezettetett a tanügyi napló, s ezzel kapcsolatban a mulasztók, valamint a fegyelmi észrevételek rovata is.
Nagy-Kanizsa város tekintetes tanácsa és iskolaszéke a tanév kezdetén a tandíjmentesség kedvezményét 48 tanulóra terjeszté ki és azonkiviil 60 tanulót a szükséges iskolakönyvekkel is ellátott. Tripammer József V. oszt. tanuló egy aranynyal jutalmaztatott Ebenspanger Lipót ur által a számtanban tett kitű...