Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.76 MB
2018-11-05 14:01:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
90
552
Rövid leírás | Teljes leírás (59.31 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
kilenczedik értesítője az 1880-81. tanév végén.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa. Nyomtatott Fischel Fülöpnél
1881.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
ALLAMI LAG SEGELYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU—ISKOLA
K1LENCZEDIK
AZ
1880—81, TANÉV VEGrRN.
SZERKESZTE MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA.
NYOMATOTT FISCHET, FÜLÖPNÉL 1881.
A
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIÚ-ISKOLA
KILENCZEDIK
AZ
1880—81. TANÉV VÉGÉN.
SZERKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA.
NYOMATOTT F1SCHEL FÜLÖPNÉL 1831.TAR T ALOM.
I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1880—81-ben. II. Jótékonysági ügy.
III. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1880—81-ben.
IV. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
V, A tantestület és működésének kimutatása. VI Az ifjúság érdemsorozata az 1880 - 81. tanév végén. VII. Statisztikai táblázatok az 1880—81. tanévró\'l. VIÍI Tandíjmentes, ösztöndijas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1880—81 tanévben. IX. A jövő tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
[REV 98
REV 2010
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve: Szorgalomra nézve : Magaviseletre nézve :
jel. = jeles erny. — ernyedetlen jó — jó
jó — jó dics. — dicséretes szb. = szabályszerű
el. = elégséges vál. = változó r = rosz elt. = elégtelen bny. = hanyatló
I.
Adatok a plogári iskola történetéhez 1880 - 81-ben.
A beiratásokat, javitó- és felvételi vizsgálatokat aug. 30— 31., valamint szeptember havának négy első napján ejtettük meg s 6-án ünnepélyes isteni-tisztelettel nyitottuk meg a tanévet; másnap megkezdtük a rendes előadásokat, melyek minden akadály nélkül a tanév végéig folytak.
Beíratott 128 tanuló, ezekhez járul még egy magántanuló, ki ministeri engedély folytán vizsgára bocsáttatott és a vizsgát az Y. és YI. osztálybeli tárgyakból sikerrel le is tette; így volt a beirt tanulók összes száma 129.
A tantestület személyzetére vonatkozólag a következőket említhetjük meg: Berecz Imre derék énektanárunk véglegesen búcsút vévén intézetünktől, ennek helyébe Hock János deési polgári iskolai énektanár helyeztetett át intézetünkhöz ministeri rendelet folytán; Nith Norbert rom. kath. hitoktató helyébe pedig Berdin János szt.-Ferencz-rendi áldozár küldetett ki rom. kath. hitoktatónak.
így megalakulván a tantestület, még a beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a Rendtartás szerint; a mikor is a tautárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnok kijelölése stb. kérdések intéztettek el.
A nm. vallás- és közoktatási m. kir. minister ur által 1879. évi szept. 12. 25409. sz. a. kiadott uj tantervet a mult tanév elején egész terjedelmében léptettük életbe azon módosítással, hogy a német nyelvet heti 2—2 órában az első és második osztályban továbbra is, az alkotmánytant heti 2 órában a YI. osztályban és a természettant heti 1 órában a VI. osztályban ez évre is meghagytuk.
Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanítóik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon
és időben teljesítették az egyháztól rendelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. A róni. kath. tanulók hittani vizsgálatai főtisztelendő Papp Károly kis-komáromi plébános-esperes ur elnöklete alatt tartattak meg. — Az evang. és mózes hitvallású tanulók szintén illető egyházi elöljáróságaik utasítása szerint nyertek hitoktatást tiszt. Szilvágyi Gyul...