Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.76 MB
2018-11-05 14:01:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
81
489
Rövid leírás | Teljes leírás (59.31 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
kilenczedik értesítője az 1880-81. tanév végén.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa. Nyomtatott Fischel Fülöpnél
1881.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
ALLAMI LAG SEGELYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU—ISKOLA
K1LENCZEDIK
AZ
1880—81, TANÉV VEGrRN.
SZERKESZTE MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA.
NYOMATOTT FISCHET, FÜLÖPNÉL 1881.
A
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIÚ-ISKOLA
KILENCZEDIK
AZ
1880—81. TANÉV VÉGÉN.
SZERKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA.
NYOMATOTT F1SCHEL FÜLÖPNÉL 1831.TAR T ALOM.
I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1880—81-ben. II. Jótékonysági ügy.
III. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1880—81-ben.
IV. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
V, A tantestület és működésének kimutatása. VI Az ifjúság érdemsorozata az 1880 - 81. tanév végén. VII. Statisztikai táblázatok az 1880—81. tanévró\'l. VIÍI Tandíjmentes, ösztöndijas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1880—81 tanévben. IX. A jövő tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
[REV 98
REV 2010
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve: Szorgalomra nézve : Magaviseletre nézve :
jel. = jeles erny. — ernyedetlen jó — jó
jó — jó dics. — dicséretes szb. = szabályszerű
el. = elégséges vál. = változó r = rosz elt. = elégtelen bny. = hanyatló
I.
Adatok a plogári iskola történetéhez 1880 - 81-ben.
A beiratásokat, javitó- és felvételi vizsgálatokat aug. 30— 31., valamint szeptember havának négy első napján ejtettük meg s 6-án ünnepélyes isteni-tisztelettel nyitottuk meg a tanévet; másnap megkezdtük a rendes előadásokat, melyek minden akadály nélkül a tanév végéig folytak.
Beíratott 128 tanuló, ezekhez járul még egy magántanuló, ki ministeri engedély folytán vizsgára bocsáttatott és a vizsgát az Y. és YI. osztálybeli tárgyakból sikerrel le is tette; így volt a beirt tanulók összes száma 129.
A tantestület személyzetére vonatkozólag a következőket említhetjük meg: Berecz Imre derék énektanárunk véglegesen búcsút vévén intézetünktől, ennek helyébe Hock János deési polgári iskolai énektanár helyeztetett át intézetünkhöz ministeri rendelet folytán; Nith Norbert rom. kath. hitoktató helyébe pedig Berdin János szt.-Ferencz-rendi áldozár küldetett ki rom. kath. hitoktatónak.
így megalakulván a tantestület, még a beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a Rendtartás szerint; a mikor is a tautárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnok kijelölése stb. kérdések intéztettek el.
A nm. vallás- és közoktatási m. kir. minister ur által 1879. évi szept. 12. 25409. sz. a. kiadott uj tantervet a mult tanév elején egész terjedelmében léptettük életbe azon módosítással, hogy a német nyelvet heti 2—2 órában az első és második osztályban továbbra is, az alkotmánytant heti 2 órában a YI. osztályban és a természettant heti 1 órában a VI. osztályban ez évre is meghagytuk.
Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanítóik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon
és időben teljesítették az egyháztól rendelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. A róni. kath. tanulók hittani vizsgálatai főtisztelendő Papp Károly kis-komáromi plébános-esperes ur elnöklete alatt tartattak meg. — Az evang. és mózes hitvallású tanulók szintén illető egyházi elöljáróságaik utasítása szerint nyertek hitoktatást tiszt. Szilvágyi Gyula ev. lelkész és Hoffmann Mór uraktól ; vizsgáik pedig az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt tartattak meg. Az ifjúság erkölcsi viselete és fegyelmi állapota, egy-két útbaigazítás kivételével, a törvényeknek megfelelő volt. Intézetünk rendtartása a tanév elején és február havában a rajzterembe összegyűlt tanuló ifjúság előtt ünnepélyesen felolvastatott, biztos utmutatást adván a tanulóknak mindennemű kötelességeik teljesitésére ; nagyobb vétségek az egész tanév lefolyása alatt épen nem fordultak elő.
Az előirt tanterv tauanyagának módszeres beosztása s a tanmenet egybevágó alakítása végett a tantestület az előirt, de szükség esetén rendkívüli értekezleteket is tartott, melyeken a tantárgy kezelése, a tanulók erkölcsi és szorgalmi állapota, úgy más ügyek elintézésére nézve hozatott határozat. Nyilvántartás végett óráról-órára vezettetett a tanügyi napló s ezzel kapcsolatban a mulasztók, valamint a fegyelmi észrevételek rovata is.
Nagy-Kanizsa város tekintetes tanácsa és iskolaszéke a tanév kezdetén a tandíj mentesség kedvezményét 45 tanulóra terjeszté ki és azonkívül 58 tanulót a szükséges iskolakönyvekkel is ellátott; továbbá még négy tanuló láttatott el a tek. iskolaszék részéről téli ruhával is. Tekintetes Ebenspanger Lipót helybeli kereskedő és iskolaszéki tag ur egy darab aranyat a számtanban legjobbnak elismert tanulónak jutalmazására ajánlott fel. Tek. Szeidl Ágost városi tisztviselő ur által ajándékozott egy darab arany azon tanulónak adatott, ki a könyvviteltanban legtöbb buzgóságot tanúsított. Tek. Lengyel Ignácz helybeli kereskedő és iskolaszéki tag ur által felajánlott 3 frttal egy szegény és szorgalmas tanuló jutalmaztatott meg. Ösztöndíjat élvezett két tanuló főtisztelendő és ngs. Tallián Ede zágrábi kanonok ur alapítványából egyenkint 30 o. é. frtot. (Lásd a tandíjmentesek-, segélyzettek-, jutalma-zottak- és ösztöndijasokról szóló kimutatást). Hálásan jegyzem fel, hogy a tek. városi tanács a lefolyt tanévben is 300 frtnyi összeget fordított részint taneszközök-, részint a tanári könyvtárnak gyarapítására.
A rendes tantárgyakon kívül, mint mellék tantárgyakat tanulhatták az önkényt vállalkozott tanulók még a zenét és a fran-czia nyelvet. Zenét tanult 7 tanuló és az év elején hetenkint 2 órát fordított zenedarabok betanulására Hock János énektanár, az év vége felé pedig hetenkint 6 órát Wenczel Rezső közs. elemi iskolai tanitó ur vezetése mellett. A franczia nyelvet összesen 5
tanuló tanulta heti 3 órában Ahn-Mutschenbacher franczia nyelvtana szerint.
Szokott ünnepléseink valának október 4-én, január 28-án és junius 8 án: Királyunk ő Felsége legmagasabb nevenapjának, Deák Ferencz halála évfordulójának s a koronázási emléknap megünneplése. Az ének-, szavalat- és disztornázással összekötött tanodai zárünnepély ez évben kivételesen junius hó 23-án tartatott meg.
Ezeken kívül rendezett az ifjúság junius hó 23-án a tantestület vezetése mellett nyári ünnepélyt, mely alkalommal az ifjúsági ének- és zenekar nyilvános előadást tartott belépti dij mellett. E hangverseny tiszta jövedelme ugy mint eddig, ezentúl is szegény tanulók felsegélyezésére fordittatik.
Teljes örömmel jegyzem meg e helyütt azt, hogy a tavali tanév végén rendezett hangversenyünk tiszta jövedelme 242 fit. és 6 kr. volt. Ebből fordíttatott a tantestület által 136 frt 50 kr. 26 szegény tanuló felruházására ; maradt tehát még 105 frt és 56 kr. a takarékpénztárban. (Lásd a segélyzettekről szóló kimutatást.) A fennmaradt összeghez csatoltatik az ez évi hangversenyünk tiszta jövedelme is, mely összegnek egy részéből a jövő tanév elején ismét segélyezhetünk néhány szegény, jó magaviseletű és szorgalmas tanulót.
Említés nélkül nem hagyhatom azon körülményt, hogy Go-dina Lajos, Klausz Lajos, Komlóssy Kálmán, Ollop Mór, Vörös József és Wieland Gyula urak szívesek voltak közreműködésük által hangversenyünk sikerét előmozdítani. Fogadják e helyütt az intézet nevében hálás köszönetemet szives fáradozásukért.
Az intézet egészségi állapota kedvezőnek mondható, ameny-nyiben sem a tantestületet, sem tanítványainkat nem sújtották komolyabb következményű betegségek; meg kell említenem, hogy egyes tanárok néhány napig tartó betegségük alkalmával tanóráik a kartársak által töltettek be és igy a tanításra nézve hátrány nem volt; járványtól meg voltunk kímélve.
A tanuló-ifjúság előmenetelét feltüntetik ugyan a statistikai táblázatok, de kimondhatjuk, hogy az nem felel meg azon gondnak, melyet minden egyes tanulóra fordítottunk. Ennek oka nem a tanulók hanyagságában, hanem inkább azon körülményben keresendő, hogy a polgári iskolát még mindig csak gyöngébb tehetségű tanulók keresik fel.
Intézetünket e tanévben látogatásukkal szerencséltették : tek. Krób Pál ldr. tanfelügyelő ur, továbbá Nucsecz József iskolaszéki alelnök, Lengyel Ignácz, Plosszer Ignácz, Dr. Szűkíts Nándor és Dr. Tuboly Gyula iskolaszéki tag urak több izben.
A lefolyt tanévben tantestületünk, a tekintetes iskolaszék előleges jóváhagyákövsával, a etkező lapokat járatta: Philologiai
Közlöny, Paedagogiai Szemle, Középtanodai tarár-egyleti Közlöny, Magyar nyelvőr, Általános tanügyi Közlöny, Népnevelők lapja, Földrajzi közlemények, Magyar tanügy, Budapesti Szemle, Bürgerschule-t; ezeken kivül járatta még a tantestület a „Polgári iskolá"-t; és az intézetnek járt a „Néptanítók lapja".
Az iskolai takarékpénztárt ez idén is Rosenblüh Lajos tanár kezelte. A tanulók minden héten egyszer adták át pénzüket a kezelő urnák. Junius hó l-ig összesen betétetett 14 tanuló által 36 frt 70 kr,, mely összeg azonnal a városi takarékpénztárba küldetett. A legkisebb betétel volt 5 kr., a legnagyobb 8 frt. Miután a betevők megtakarított pénzüket együtt tartani és kamatoztatni törekszenek, azon következtetésre jutunk, hogy a takarékpénztárnak iskolánkban történt meghonosítása által tanulóinknak ha mindjárt kis részét is sikerült megnyerni a takarékoskodásnak. Ha ezt nevelészeti szempontból helyeselhetjük, mivel ez intézmény sokszor felhozott árnyoldalait még eddig nem észleltük, azt nemcsak kárhoztatni nem tudjuk, hanem tapasztalásuuk nyomán annak czélszerűsége mellett tanúskodhatunk.
Május hó 25-én tartott értekezletén megállapította a tantestület ez évi rendes vizsgálatok sorrendjét, mely a tekintetes iskolaszékhez jóváhagyás végett felterjesztetett. Felsőbb jóváhagyással a nyilvános vizsgálatok junius hó 17-étől ugyan e hó 22-ig az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt tartattak meg, mely vizsgálati idő tartama alatt az igen sikerült rajzok csoportokban voltak kiállítva.
Junius 14-én tantestületi tanácskozmány tartatott s ezen a tanodai ifjúság erkölcsi viselete, szorgalma s az egyes tantárgyakban tanusitott előmenetele bírálat alá vétetett, az osztályzatok megállapittattak és a bizonyítványokba jegyeztettek; a tanévet junius hó 23-án zárünnepélylyel fejeztük be, kiosztván ez alkalommal a bizonyítványokat és az Értesítőt.
II.
Jótékonysági ügy*
Főtisztelendő és ngos Tallián Ede zágrábi kanonok ur 1000 fitos alapítványa kamataiból két kitűnő és jóviseletü növendék részesittetett segélyben.
A tek. városi hatóság és iskolaszék 45 tanulót tandíjmentességben részesített és 58 tanulót a szükséges iskolakönyvekkel, továbbá 4 tanulót téli ruhával is ellátott.
A nagy-kanizsai takarékpénztár tek. választmánya intézetünk szegényebb és szorgalmas tanulói közt kiosztandó tankönyvekre 40 frtnyi összeget utalványozni kegyeskedett.
Tek. Ebenspanger Lipót helybeli kereskedő és iskolaszéki tag ur egy darab aranyat a száratanban legjobbnak elismert tanulónak jutalmazására ajánlott fel.
Tek. Lengyel Ignácz helybeli kereskedő és iskolaszéki tag ur által felajánlott 3 frttal egy szegény és szorgalmas tanuló jutalmaztatott.
Tek. Szeidl Ágost városi tisztviselő ur ajándékozott egy aranyat oly tanuló mégjutalinazására, ki a könyvvitelben legtöbb buzgóságot tanúsított.
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés, a Franklin társulat, Rautmann Frigyes valamint Tettey Nándor urak több művel gazdagiták könyvtárainkat.
A tanuló ifjúság közül többen régi pénzeket, érmeket és rovarokat ajándékoztak.
A mint kitűnik, tenintézetünk a jelen évben is adományokban részesült. Ezen szives adományokért a nemeslelkü pártfogóinknak legőszintébb hálámat azon forró óhajtással van szerencsém nyilvánítani, miszerint további pártolásukkal intézetünket tovább is támogatni szíveskedjenek.
III.
Az intézet tanszereinek gyarapodása 1880—1881-ben.
A tekintetes városi tanács a lefolyt tanévre tanszerek beszerzésére és a tanári könyvtár gyarapítására 300 frtot ajánlott fel; ezen összeg erejéig a következő beszerzések iránt történt intézkedés:
1. Természettani szertár. 25 db. üveg csép: 10 db. bolognai palack ; szivókut víztartó- és látható szelepekkel; Kryophor (Wollaston szerint); ellensúlyozó láb állványon Brahma-féle viz-sajtő üvegből; szintező igazítással; mikroskop 3 lencsével; időszaki kut; légnyugtani képtelenség kimutatására való készülék Chladni készüléke ; fénymérő (Ritchie szerint) ; Geissler-féle cső ; villanytelep 4 Leyden-palackkal; üvegátfurás villanyszikra által, készülék ; összesen 102 frt. 50 kr.
2. Természetrajzi szertár. 12 db. jegecminta üvegből látható tengelyekkel; 16 darab drágakő jegecminta; Rája; Anguis fragilis; Rana esculenta; összesen 40 frt. 10 kr.
3. A vegytani laboratórium számára beszereztetett: Aether; lackmuspapir; összesen 6 frt. 70 kr.
4. Földrajzi szertár. Wandkarte des Deutschen Reiches von H. Kiepert (auf Leinwand); Special-Karte des Russischen Reiches in Europa v. H. Kiepert; Francziaország dombormű térképe ; Europa fali térképe; összesen 48 frt.
- 10 —
5. Hangszereli. Egy darab fuvola 10 frt.
6. Tanári könyvtár, a) Vétel utján : Salamon kisebb tört. dolgozatai: Krenner: Könyvviteltan ; Breymanns Bau-Construc-tions-Lehre; Magy. kir. államvasút kereskedelmi szolgálata; Schrott I.: Állami számviteltan; ICorény A.: Felsőbb keresk. számvitel; Vész I. j felsőbb mennyiségtan ; Knausz N.: Kortan; Szarvas G.: A magyar igeidők; Plunfalvy P.: Magyarország ethnographiája; Arany I.: Prózai dolgozatai; Miiller M : Ujabb felolvasásai a nyelvtudományról; Carlyle F.: A franczia forradalom ; Bánoczi I.: Révai Miklós élete. — Folyóiratok: „Philologiai Közlöny"; „Paedagogiai szemle"; „Középtanodai tanár-egyleti Közlöny" ; Magyar nyelvőr" ; „Általános tanügyi Közlöny" ; »Népnevelők Lapja"; „Földrajzi közlemények"; „Magyar Tanügy"; „Budapesti Szemle"; „Bürgerschule"; összesen 97 frt. 50 kr. b) Ajándék lltjáll: Landau és Wohlrab: Rajzoló geometria; Kiss S.: Magyarország földrajza; Landau Alajos: Arányok szerinti rajzolás; Führer I.: Népiskolai földrajz ; Rautmann : Földrajzi atlasz; Kozma Gyula: Magy. Földrajza; Führer I.: Magyar nyelvtan; Kozma Gy.: Földrajz: „Néptanítók Lapja."
7. Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár számára a növendékek által fizetett használati illetményekből a következők szereztettek be: Szécsen Antal; Tanulmányok; Moenich: írók névtára; Olcsó könyvtár: Szilágyi, történeti rajzok; Csengery: Magyar közoktatás; Kisfaludy versei; Bérczy, Gyógyult seb; Csengery, Gaius; Gyulai, Eötvös; Erhardt, Helo\'ise; Olasz beszélj ek; Augier: Fourchambault család ; Pálffy: Szebeni ház; Tennyson: Arden Eurik; Turgenjev: Tavaszi hullámok; Goethe, Hermann és Dorattya; Pálffy: Itélőmester leánya; Macaulay: Nagy Frigyes; Theuriet: Veronika asszony; Puskin: Anyagin Eugén; Beaumarchais; Sevillai borbély; Szalay: Mirabeau; Gaal: Pe-leskei nótárius; Homes: Békaegérharcz; Kisfaludy: Kérők ; Bánfi: Rongyszedő fia; A varróleány; Munka és jutalom; Ingoványok leánya; A tizenharmadik; Á félszemű; A drótos fiu; A félkezű Remete; Mayer Miksa: Kincses-szekrény ; Arany bánya; Történelmi könyvtár: Lázár, II. Katalin élete: Jeanne d\' Arc, Assyria és Babylonia; Erzsébet kora ; Ozmán birodalom fénykora ; China és Japán; Fiume; Castriota György; Görög függetlenségi harcz; Mária Theresia kora; Toldy: Képek Görögország fénykorából; Stadler: Árvák atyja; Andersen meséi; Batizfalvi: Királyok arczképcsarnoka; Dolinay: Mulattató; Csiky; Elbeszélések ; Könyvesház; Turgenjev: A fatalista, az óra, a boldogtalan, a három találkozás; Zichy Antal: Lessing, Bölcs Náthán; Sá-rosy: Arany trombita; Kazinczy: Pályám emlékezete; Haraszti, Csokonai Vitéz Mihály; Katona összes müvei 1—2 k.; Greguss tanulmnnyai 1 — 3 k.: Kisfaludy: Rajzok; Tóth Ede: Költe-
— 11 —
ményei; Mikes; Mulatságos napok; Ifjúsági iratok tára; Mexikó felfedezése; Carnot életrajza; Monge életrajza; Shakspere mesék; Életrajzok 1—2 k.; Shakspere; Julius Caesar; Wildermuth: Elbeszélések; Swift: Gulliver utazásai; Dr. Brozik: Ázsiai utazók; Győri Vilmos: Don Quixot fekete képekkel; Barna Sándor: Koszorú; Ábrányi Kornél; Régi és uj nemesek; Frecskay János: Képek az iparos világból; Vachott Sándorné: Ángol ifjúsági iratok; Vadnay Károly: Téli estékre 1—2 k.; A kis tündéri —2 k.; Eszther 1—2 k.; A rosz szomszéd; Vértesi Arnold: A fölkelő nap országa képekkel; A nyomorúság iskolája; Magyár László: Délafrikai utazása, Délafrikai levelei; Lutter: Logarith-musok; Bartalus: Karénekek; Egri dalnok 1—4 füzet, összesen 99 frt. 70 kr.
- 12 —
TV.
Az 1880—81. tanévben bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
Első osztiily.
Osztályfőnök : SCHMIDT KÁROLY.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és i erkölcstan 1 E tantárgy osztályok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatározása a felekezeti hatóságok jogköréhez tartozik.
Magyar nyelv 5 Hoffmann Mór Simonyi Zs. magyar nyelvtan I. r. Bodnár és J. magyar olvasók. I. r. a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás; az olvasmányok tartalma megmagyarázása, az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése ; könyv nélkül tanult versek szavalása. b) Nyelvtan : egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra; szóképzés, szócsoportok egybeállításával: az elő-képzők. c) Hetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Német nyelv 2 Morgenbesser János Hoffmann M. ném. ny. I. r. Jausz Gy. Deutsches Lesebuch I. r. Egyszerű mondat, mondatrészek megkülönböztetése. A conjugatióból a személy ragozás és az igealakok megkülönböztetése idő-és módjelzők alapján. A declinátió és motió. Szótanulás. Hetenkint két Írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Schmidt Károly Hunvalvy J. kis földleírás A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományoknak csak átalános áttekintése, kiválólag az első természeti viszonyai.
- 13 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Lutter számtan I.r. A tizes számrendszer. A négy számolási mivelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony; közönséges törtekkel való számolás. A hazai mértékek ismertetése ; időszámítás.
Mértan 2 Rosenblüh Lajos Mocnik mértani nézlettan 1. r. Planimetriai elemek. Pontok, vonalok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb sik idomok tulajdonságai és alakítása. Az idomok összeillősége, symetriája, hasonlósága és a terület meghatározása. ;
Természetrajz 3 Zánkay Zsigmond Dr. Szabó József ásványtana. Szécskai Istv. növénytana I. r. a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjellemeivel biró, a mezei gazdasági, különösen az ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltettek azok ismertető jegyei; az ásványok találási helyök és hasznuk. b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott növénypéldányokon kerestettek fel a növények ismertető jegyei; a növények növési helyük és hasznuk.
Mértani rajz 2 Schultz Károly Szerkesztői sikmértan elemei (eszközökkel).
Szabadkézi rajz 3 Schultz Károly i Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalok, görbe vonalok s ezekből összetett egyszerű diszitmények. Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony és teljeslapu mintákról árnyékolás ; a mintázás kezdete.
Szépírás 1 Rosenblüh Lajos Üteny szerint tanulták az úgynevezett angol szépírást.
Torna 1 Pongrácz Adolf A menés, futás nehezebb nemei mellett gyakoroltak a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat és a sorok mozdulatának, összeállá-sának és kifejlésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok.
Ének 1 Hock János Három- és négyszólamú karénekek.
— 14 —
Második osztály.
Osztályfőnök: SCHULTZ KÁROLY.
Tantárgy Heti óraszám | Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 5 Zánkay Zsigmond Simonyi Za. magy. uyelvt. II. r. Bodnár és J magy. olvasók I. r. Olvasmányok és azoknak feldolgozása. Összetett szerkezeti!, mondatok taglalása és szerkesztése ; mellé- és alárendelt mondatok. A szókötés, szóképzés. Hetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Német nyelv 2 Hoffmann Mór Hoffmaun Mór ném. nyelvtan I. r. Jausz Gy. ném. olvasók I. r. Az I. osztályban tanultakon kivül a fő-és mellékmondatok. Teljes conjugátió. A határozók tana. Szóképzés elemei, főleg szótanulás. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Rosenblüh Lajos Hunfalvy J. kis földleírás Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályban.
Számtan 3 Rosenblüh Lajos ■ Lutter számtan II. r. Számolási rövidítések, számtani mivele-tek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejlesztése. Egyszerű hármasszabály ; az olasz számolásmöd. Mértani viszonyok és arányok elemei. Százalék.
Mértan 2 Zánkay Zsigmond Mocnik mért. néz-lettan I. r. Stereometriai elemek. A sík; az egyenesek és síkok absolut és relatív fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és hálózata. Á testek felszínének és térfogatának meghatározása.
Természetrajz 3 Morgenbesser János Fillinger K. az állatok természel r. I. J. Egész éven át taníttattak az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel biró, egyszersmind a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott állatpéldányokon az ismertető jegyek ; az állatok tartózkodási helyök, táplálkozási és szaporodási módjok, sajátságaik és hasznuk. Az állati rendszer főbb alapvonalai és az állatoknak meghatározása. Embertan.
— 15 —
Tantárgy 1 Heti óraszám J Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 3 Schultz Károly Krisz Fer. elemi ábrázolástan. Vetülettan elemei; pont, vonal siktérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonya.
Szabadkézi rajz 2 Sckultz Károly Fali táblára előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről; ékítmények elemei. Fokozatos elő-haladás a mintázásban.
Szépírás 1 Rosenblüh Lajos Lásd I. osztály.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Ének 1 Hock János Lásd I. osztály.
Harmadik osztály. Osztályfőnök: MORGENBESSER JÁNOS.
Tantárgy Heti órasz&m Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 4 Zánkay Zsigmond Torkos L. m. nyelvt. Bodnár és J. rnagy. olvasók. II. r. Egészet alkotó történelmi olvasmányok. Elbeszélő költemények. A nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismertetése. Hetenkiint egy írásbeli dolgozat.
— 16 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Német nyelv 3 Schmidt Károly Hoffmann Mór német nyelvtan II. r. Jausz Gy. ném. olvasó II. r. Egyszerű és bővített mondatok ; a mondatrészek, a fő- és mellékmondatoknak megkülönböztetése. Név- és igeragozás, szóképzés elemei. Szóbeli fordítás magyarból németre ; kisebb darabok megtanulása könyv nélkül.
Földrajz 2 Schmidt Károly Hunfalvy J. kis földleírás Amerika bővebb, Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetése, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira.
Történelem\' 2 Schmidt Károly Schwicker J. H. magy. története A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészen átlehetett menni.
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Mocnik mért. nézi. 11. r. Egyszerű vonalú idomok. Az összeillőség symmetria, hasonlóság és területmeghatározás. Görbe vonalú idomok. A körtan.
Természetrajz 3 Morgenbesser János Krieseli J. as-ványtan. Szácskay J. növénytan II. r. Téli hénapokban az ásványtani ismeret kibővittetett a kőzettannal s a geologia alapvonalaival. — Tavaszi és nyári hónapokban a növények szervezete és életfolyamata ismertetett meg.
1 Mértani rajz 2 Schultz Károly Krisz ter. elemi ábrázolástan A vetülettan ismétlése és folytatása: si-kok által határolt s görbe felületű rendes mértani testek ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép szerkesztése.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Görög, középkori és keleti stilü ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Szépirás 1 Schultz Károly Lásd I. osztály.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Ének 1 Hock János Lásd I. osztály.
- 17
Eegyedik os/.<iílj.
Osztályfőnök : ROSENBLÜH LAJOS.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Bodnár Zs. irályt, és olvasókönyv I. r. Nóvy J. (fyak. irályt. I. r. Arany Toldyja. Az olvasmány tartalmának megértetésén kívül a mű szerkezete. Leírások. A stílus általános törvényei. A prózai és a költői stílus különbségei, tekintettel a legfontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése. Hetenkint egy írásbeli dolgozat..
Német nyelv 3 Hoffmann Mór Hoffmann Mór né:n. nyelvtan 11. r. Jausz Gy. ném. olvasók II. r. Az összetett szerkezetű mondatok taglalása és alkotása; az ezekhez szükséges nyelvtani alakok és szabályok ismertetése. A mondattannak és szóképzéstannak kiegészítése. Fordítás és könyvnélküliek tanulása. Végül a német nyelvtan rendszeres áttekintése.
Földrajz 2 Rosenblüh Lajos Hunfalvy J. kis földleírás A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek összefoglalása és az egész áttekintése. A mathematikai és phisikai földrajz elemei s földabroszok készítése.
Történelem 3 Schmidt Károly Neumann S. világtörténet I. 11 r. A keleti népek, görögök és rómaiak története. Népvándorlás. Uj államok. Az izlam. A pápaság és keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok bomlása.
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Mauritz R. köz. számt,. II. r. A hazai, valamint, a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámitolás. Az ellentett szám, a hat első alapmivelet betűkkel. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel.
Mértan 1 Rosenblüh Lajos Mocnik F. mért. néz-lettan II. r. A tér felmérése és területe, kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köb tartalmainak kiszámítására.
Természet-\' tan f Morgenbesser János Greguss Gyula természettana A testek általános tulajdonságai. A tes-. tek mozgása. Az erők és azok sulyegyene. A munka. A gépek.
— 18 —
Tantárgy Heti óraszám ;| Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 2 Schultz Károly Mérték szerinti rajzolás. A mértani rajz alkalmazása az építészeti szerkesztésre.
Szabadkézi rajz 3 Sckultz Károly Ékítmények domborművekröl, virág, emberi fej és testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance-stil alapvonalai. Mintázás.
Torna 1 Pongrácz Adolf Az alsóbb osztályokban végzetteken ki-vül gyakoroltattak a katonai test- és fegyvergyakorlatok.
Ének 2 Hock János Lásd I. osztály.
Ötödik osztály.
Osztályfőnök: ZÁNKAY ZSIGMOND.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Gyulay Bél. Irodalom ismertető. Névy gyakori. irályt. 11. r. Olvasmányok: Az ujabbkori irodalom-beli költők és drámaírók müveiből válogatott darabok olvastatása, tartalmi magyarázat mellet a drámai compositió megértetése. Prózai olvasmányul a szónoki beszéd. Üzleti levelek, szerződések, kötelezvények. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat.
- 19 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Német nyelv 3 Hoffmann Mór Szemák J. német inondatt. I. r. Jausz Gy. ném. olvasók. III. r. Német nyelv és mondattan ismétlése mellett könnyebb német olvasmányok olvas-tatása. Fogalmazások, néhány vers és néhány prózai darab könyv nélkül megtanulása.
Történelem 3 Schmidt Károly Dr. Ribáry Fer. világtörténelme Europa történelmének folytatása a legújabb korig, nevezetesen : A felfedezések ; Reformatio ; vallási és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutismus kora. Az amerikai sza-badságharcz. A franczia forradalom és Napoleon kora. Az ujabb forradalmak és az állami ujabb alakulások.
Számtan 3 Zánkay Zsigmond Lutter N. betüszámt. Logarithmus. Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenleték egy ismeretlennel. Regula falsi. Első fokú számtani és mértani sorok. A kamatos kamat számítása.
Könyvviteltan 1 1 Zánkay Zsigmond Weninger V. könyvviteltan A leltározás elméletileg és gyakorlatilag. Az egyszerű könyvvitel elmélete, alkalmazva ezt az iparra, mezei gazdaságra és kereskedelemre. Főkönyv. A takarékpénztárak, segélyegyletek és biztosító intézetek ismertetése.
Természettan 3 i Morgenbesser János Greguss Gy. természettana A IV. osztályban tanultakon kívül még: A hang, hő, fény, villamosság és delejesség tüneményei. A kosmografia elemei.
Vegytan 2 Morgenbesser János Haydn Gy. vegytan A levegő, viz, só, mészkő, szén stbből kiindulva, az elemeknek s azok fontosabb vegyületeinek ismertetése. — A vérlugső, bor, eczet, szappan, növényrost, keményítő, czukor, cserzőanyagok, szerves savas, aljak stb. vegyek megismertetése.
Alkotmánytan 2 Schmidt Károly Mártonfy M. magy. alkotmánytan A magyar birodalom szerkezetéről, al-k<»talányáról, népképviseletéről, kormányáról és kormányzásáról. A váltó jog és a csődtörvény főbb vonalai.
- 20 —
Tantárgy Heti óraszám | Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 3 Schultz Károly j Gyakorlatok a vázoló asztallal és a szökni érö műszerekkel való mérésekben, a területek felosztásában, a területek kiszámításában, térképek készítésében.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály.
Ének 2 Hock János Lásd I. osztály.

Hatodik osztály.
Osztályfőnök : HOFFMANN MÓR.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és i erkölcstan 1 ; Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Gyulay B. Irodalom ismertető. Névy J. gyakori. irályt. II. r. Az ujabbkori költők és drámaírók, szónokok válogatott művei olvastatása. A magyar irodalom története. Fogalmazási gyakorlatok és ügyiratok írásban.
Német nyelv 3 Hoffmann Mór Szemák J. német mondattan II r. Jausz Gy. ném. olvasók. III. r. Nehezebb olvasmányok olvastatása költői és prózai művekből. Nehezebb fogalmazványok készíttetése. Elbeszélő költemények, történelmi tárgyú prózák könyv nélkül előadatása.
Történelem 3 Schmidt Károly Horváth M. Magyaror. története Magyarország pragmatikai történelme, különös tekintettel a társadalmi viszonyok és a közjogi törvényhozás fejlődésére.
- 21 -
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Lutter M. betüszám-tana Kapcsolástan. A valószínűségi számítás elemei. A törlesztési és évjáradéki számitások. A biztosító intézeteknél, takarékpénztáraknál, jegybankoknál, részvénytársulatoknál előforduló számítások. Állam- és magán sorsjegyek.
Könyvviteltan 2 Zánkay Zsigmond Weninger V. könyvviteltana A kettős könyvvitel elvei. A vasúti kezelési könyvek ismertetése és vezetése, a biztosító intézetek ügynökei könyvvezetése.
Természettan 1 Morgenbesser János Greguss Gy. természettana A hang, hő, fény, villamosság és dele-jesség tüneményei. A kosmografia elemei.
Vegytan 2 Morgenbesser János Haydu Gy. vegytana Lásd V. osztály.
Ipartan 2 Morgenbesser János A természeti erők felhasználására szükséges gépek ismertetése. Szerszámok és szerszámgépek. Vas és vasipar. Zárak és tűzálló szekrények. Aczéltollgyártás. Óragyártás. Papírgyártás.
Alkotmánytan 2 Schmidt Károly i MártonfyM. magy. alkotmányt. Lásd V. osztály.
Mértani rajz 3 Schultz Károly Lejtmérések, alkalmazva ezt a vizveze-tés, öntözés, alagcsövezésre és vizlecsapo-lására.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály.
Ének 2 Hock János Lásd I. osztály.
— 22 —
Rendkívüli tantárgyak.
A rendkívüli tantárgyak a tanítási rendes órákon ki vili az olyan növendékeknek taníttattak, kik az iskolai év elején vagy maguktól, vagy szüleik rendeletéből, egyik vagy másik rendkívüli tantárgy tanulására vállalkoztak
Franczia nyelv. Hetenkint 3 óra. Abn-Mutscbenbaclier fran-czia nyelvtan I. r. Tanította: Morgenbesser János.
Zene. Az év elején hetenkint 2 óra, az év végén pedig beten-kint 6 óra. Intézetünk növendékei közül 7 en kik a zenében már némi jártassággal birtak ez évben is működtek még pedig az év elején Hock János polg. islc. énekt, az év végén Wenczel Rezső elemi isk. tanitó ur vezetése mellett.
Y.
A tanári kar és működésének kimutatása.
1. Morgenbesser János igazgató; polg. iskolákra képesített tan., a III. osztály főnöke; a kir. magy. természettudományi társulat rendes tagja, a n.-kanizsai iskolaszék tagja, a vegyt. labor., a termény-, és természettani szertár, az év végén a tanári és ifjúsági könyvtár őre; tanította a német nyelvet az I., a természetrajzot a II. és III., a természettant a IY. Y. és VI., a vegytan az Y. és VI., az ipartant a VI. osztályban és a franczia nyelvet mint rendkívüli tantárgyat. II. ó. 18. - Szolgálati éve" ezen intézetnél: 8.
2. Hock JánOS zene és énekre képesített tan., városi kántor; tanította az éneket és az év elején a zenét minden osztályban H. ó. 4. Sz. éve ezen int.: 1.
3. Hoffmann Mór rendes tan., polg. iskolákra képesített tan., a VI. osztály főnöke; a zalamegyei ált tanitótestület első alelnöke, iskolaszéki tag, tantestületi értekezleti jegyző; tanította a magyar nyelvet és irodalmat az I., IV,, V., VI., a német nyelvet a II, lY., V., VI., osztályban. H. ó. 22. — Sz. éve ezen int : 6.
4. Pongrácz Adolf tornára képesített tan., a tornaszerek őre ; tanította a tornászatot minden osztályban. H. ó. 3. — Sz. éve ezen int.: 7.
5. Rosenblüh Lajos rendes tan., polg. iskolákra képesített tan , a IV. osztály főnöke, az iskolai takarékpénztár kezelője; tanította a számtant, mértant, szépírást az 1., a számtant, földrajzot, szépírást a II., a számtant a III., VI., a számtant és mértant a IV. osztályban. H. ó. 22. — Sz. éve ezen int : 7.
— 23 —
6. Schmidt Károly rendes tan , polg. iskolákra képesitett tan , az I. osztály főnöke; tanitotta a földrajzot az I., a német nyelvet, földrajzot, történelmet a III, a földrajzot, történelmet a IV., a tör ténelmet és alkotmánytant az V. és VI. osztályban. H. ó. 22. — Sz. éve ezen int.: 6
7. Schllltz Károly rendes tan., polg. iskolákra képesitett tan , a II. osztály főnöke, a rajztanszerek őre; tanitotta amértani- és szabadkézi rajzot az I., II., III., IV., a szépirást a III., a mértani rajzot az V. és VI. osztályban.. H. ó. 25. - Sz. éve ezen int. : 9,
8. zánkay Zsigmond segédtan., polg. iskolákra képesitett tan, az V. osztály főnöke; tanitotta a természetrajzot az I., a magyar nyelvet és mértant a II, III, a számtant az V., a könyvviteltant az V. és VI. osztályban. II. ó. 21. — Sz. éve ezen int.: 5.
9. Wenczel Rezső közs. elemi iskolai tan., tanitotta mint rend-kiviili tantárgyat a zenét H ó. 6.
Hitoktatók:
10. Berdin János szt.-ferenczrendi áldozár, r. katk. bitoktató.
11. Hoffmann Mór polg. isk. tan., izrael. bitoktató.
12. Szilvágyi Gyula evang. lelkész, az ev. tanulók bitoktatója. A tanév elején az ifjúsági könyvtár őre.

VI.
Az iQuság érdemsorozata az 188©- 81. tanév végén.
A) Rendes tantárgyak.
I. osztály.
N e v e k Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan 1 Mértan Természetrajz Mértani rajz i i Szabadkézi rajz Szépirás Torna II Ének Ii Szorgalom Magaviselete
Babnig Emil jó el el el el el jó jó jó jó jel .— vál jó
Banekovics György ism. el el el el jó jo jel el el el el — vál szb
Benedek József jel jó jel jel jó jel jel jo jo jel el jel dics jo
Dattler József el elt elt elt el elt jel elt el el el jó hny JO
5. Deli Géza jó el el .jó jó el jo el el JO el — vál JO
Deli Gyula jó el el el jel ei .10 el el JO el — vál jo
Deutsch Samu jó el jó jó jel jel jo el JO el jó vál szb
Földi Kálmán jó el el el jo jó jel el el el el — vál szb
Frank Rezső el el jó el jó íel jel JO ei el el — vál jó
10. Geiger Kálmán el jó jó jel jel jó jel jó JO jel JO — dics jo
Göntér Pál k 1 m a r a d t
Grünfeld Zsigmond k í m a r a d t. el vál szb
Jeglics János ism. el el el el jó el jel el jó jel JO
Junker Antal jó jó jel jó jó el jel el el jel el jo dics JO
15. Kastl Lajos jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel el jel erny, JO
Kastl Mór jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel el — erny j jo
Keller Ignácz I . Jó el el el jó el jel jó jó jó jó jó vál szb
Koller Nándor jel el jó jó jel jel jel jó jó jel jó - dics jó
Kovács Antal el jó el el el el el el el el el - vál jó
20. Kovács József el elt elt elt elt elt. jel el el el el - hny szb szb
Krausz Miksa jó jó jó jó jó jel jel jó jó jó jó jel vál
Leitner Gusztáv jel jel jel jel jó jel jel jel jó jel j el t. jel erny jó
Liplin Sándor k i m- a f ? d vál
Makovszky Géza jó el el el jel jó jel el el jó el - jó szb szb
25. Matkovics György ism. jó el el el el el jel el el el jó el vál
Mayerhofer Lajos jó jó el jó jel jó jel el el ei el vál
Mittermayer János jó el elt elt elt elt jó elt elt el jó — hny jó szb
Molnár József ism. jó el el el el el jel el jó jó jó —■ vál
Morovitz Gyula el el elt elt el elt jel el el el el el hny szb
30. Ritter Károly elt elt elt elt el elt el el elt el jó elt, hny szb
Rózsa Lajos ism. el el el el el el jó el el el jel jó jó vál jó
Sattler Sándor jel jel jel jel jó jel jel jó el el jel erny jó
Sohár György jó jó el jó jel jel jel el el jel el — dics jó
Steinmetz Károly el elt elt. elt el el jel elt el el el — hny szb
35. Scheiber Zsigmond jó jó el el jó jel jel jó jó el el — vál szb
Schlick Nándor el el el el el jó jel el jó jel jel el vál jó
Szummer Imre el jó el elt el elt el el el el el — hny szb
Szűcs Márton el elt el el el el jel elt el jó el — hny szb
Takács Gyula el el elt elt el elt el elt el jel el el hny jó
40. Tieff Sándor el jó el jó jó jó jel el el jó el el vál dics szb
Thomka Miklós Jó jó jó jel jó jel jel jó jó jel el —■ jó
Totola Lajos jó el el jó jel. jó jel el el .jó jó — vál jó
Trojkó Géza jel jó el jó jó jó jó el jó jel el ■—■ vál jó
Warga Kálmán elt elt elt elt elt elt el elt elt el el — hny szb
45. Weiler Samu jel jel jel jó jó jel jel jó jó jel el ■—• dics jó
Werner József k i m a r a d t,
II. osztály.
Nevek i Hittan 1 Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan 1 Mértan Természel-1 rajz Mértani rajz i i Szabadkézi rajz \' Szépírás Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Baranyay György jel el el el el jel jó el el jel elt — vál szb
Berger Ignátz jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel el jel erny jó
Besznicza György jó jó jó jó el jel el jó jel jó jó el vál jó
Budai Lajos jó jó elt jó elt jel el el el jó el el hny szb
5. Darvas János el el el el elt el jó elt el el el — hny szb
Dolmányos Antal jel el el el elt el el el jó jó el el hny jó
Filippovics Ferencz jó jó jó el elt jel el el el jó jó jó hny jó
Filó Géza jel jel jó jel jó jel jel jel el jel elt — dics szb
Halassy Ede jel jó el el el jel el el el jó el el vál jó
10. Heín Mihály jel jel jel jel jel jel jel jel jó jel jel jó erny jó
Herencsics József jó el elt jó el el el el jó el jó el hny jó
Hirschler Rezső el elt jó el jó el jó el el el el el hny szb
Jack Ede jel el el jó el jel jó jel jel jel jó el vál jó
Kovács István jel jel jó jel jó jel jel jel jel jel el el dics jó
15. Kriszt Antal jó jó jó jel jó jel jó jó jel jel el — dics jó
Landler Gyula jel jel jel jel jel jel jó jó jó jel el — dics jó
Neumann Henrik jel jel jel jel el jel el jel jó jel el — dics jó
Sárecz József k i m a r a d t
Sneff László ! jel jel jó jel jel jel jel jel jel jel el jel erny jó
20. Schável Lajos jel jó jó el jó jel el jó el jó el jó vál jó
v\\ aj dits József (l jel jel jel jó jó jel jel jel jel jel jó jó dics jó
III. osztály.
to
-J
Neve li Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Történelem Számtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépírás 7 | Torna i Ének \'1 h Szorgalom Magavise-selte
Árvay Gábor jó jel elt el el jó jel el el el el el jó jel el el el el el el jó jó el el el jel el el el el — hny vál vál vál erny vál dics vál vál dics dics vál vál vál hny hny vál vál hny JO
Berger József Czelczer Ferencz Dukász Miksa 5. Fischer József Frank Zsigm. Holezer Mihály jó jó jó jel el jó el jó jó jel jó jó el el jó jel jó jel jo el el jel jó jó JO el jó jel jel jel el jó el jel jel jó el el el jel jó jó J° el el jel el jó jo el jó jel jó el jo el jel jel el jel jel jó jó szb jó jó jó szb
Horváth István jel jel el el JO el jel jo el .jo
Kossányi Nándor 10. Kugler Lajos Kreisler Béla jó jel jó jó jó jel el jó jel jo jó jó jel jel jel el jel jel el jel jel el jel jó el el jel el jó jel el jel jel jel jó jó jó •ió
Krutsay Ferencz ism. .jó el jó el JO el el el JO jo jo jel jo
Masznyák István Matyi Mihály 15. Mühlbach Károlv jó jel el jó jel el el el el el jó elt el jó el Jó jó el jel jel el el el el el jó el jo jel el jo jel el jo jel el jel j<> jó szb szb szb szb
Rathmann János jel JO elt el el el el el jo jo jo el jel
Rohrer János Schlesinger Béla jó el jel jel JO jó el el jo jó el jó el jel el el el el el el jo el el el el
Szabó István ism. jó el elt el Jó Jó el el jo jel jo jo
IV. osztály.
28
Nevek 1 ; Hittan í : ! Magyar nyelv ( Német nyelv Földrajz Történelem Számtan _ 1 Mértan Természettan _ II Mértani rajz Szabadkézi rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Beek Ede el el el el el el el el jel jó el vál jó
Bieza János jel el el el el jó el el el el el jel vál jó
Egyed Jenő k í m a r a d t.
Eibner József jel jel jel jó jel jel jel jel jel jel el jel erny jó
5 Feuehtenberger Károly jel JO el el jó el el jó el el el jel vál jó
Fürst Sándor el el el jó jó el el jó el el el jó vál jó
Geiger Kálmán jel jel jel jó jel jel jó jó jel jel jel jel dics jó
Hardv Gyula jó el eil elt elt el el elt elt el jel hny szb
Hirsche! József el el el el el el el el el el jel el vál szb
10. Horváth Lajos JO el el el jó el jó el jó jó jó _ vál szb
Horváth Nándor ism. JO el el el el el el el el el jel _ vál szb
Kapperl Samu jel jel jel el jó jel jel jó JO jó el jel dics jó
Kovács Ferencz jel jó el el jó el el jó jó jó jel vál szb
Kozár Elek 15. Nóvák Izsó jel jel jel jel k jel i jel m jel a jel r jó a ió d el t jel erny jó
Paulusz György jel jó jó el jó el el jó JO jó el jó vál jó
Stettler Ignátz k i m a r a d t.
Werner Boldizsár jel jel jó el jó JO el el jó jó jó jó vál szb
V. osztály.
Nevek Hittan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Számtan Könyvviteltan Természettan Vegytan - Alkotmánytan L. - Mértani rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Ballia Győző jó jó el el jel jel jó jó el el jel jó vál jó
Bartos Géza jel el el el jó jó el el el el el vál szb
Bergincz János jel jel jó jel jel jel jel jel jó jel el — erny jó
Boár Jenő jó jó el el jel jel el jó el jó el — vál szb
5. Fried Henrik el el el jó jel jel el el jó el jel __. vál szb
Haász József el el el el jó \' el el el elt jó el jel hny jó
Hamvay Sándor jel jel jel jel jel jel jel jel jel jó jó jel erny jó
Hartmann Zsigmond jó jel jel jó jel jel jel jel jó jel el dics szb
Magéra Antal jel el jó jó jel .jó jó jó el el jel jel vál jó
10. Nagy József jó jó el el jel jel el el el el el jel vál szb
Ortner Károly ism. jó jó el el jó jó el el el jó .—. vál jó
Szondy László jó jó el jó jel jel jó jó jel el el — dics jó
Wágner Gyógy jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel erny jó
Weiss József ! jó jó jó jó jó jel jó jó jó jó el jó dics jó
15. Magánt. Kelemen Ján.
VI. osztály.
Nevek i Hittan Magyar nyelv Német nyelv , Történelem Számtan Könyvviteltan Természettan Vegytan 1 ■ Ipartan Alkotmánytan Mértani I rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Berger Gyula Hikády István Kovács Gyula Krutsay Károly 5. Lublitz Zsigm. ism. Ortner Ferencz Politzer Lipót Bechnitzer Józseí Tóth Lajos 10. Tripammer József el el jel el jó el jel jel jel jó el el el el jó el jel jel jel el el el el jó jó el jel jó jel el jó el jó jel jó el jel jel jel Jó el el el jó el el jel jel jel jo jó el el el el el jel jel jel el el el jó jel el el jel jó jel el jó jó jó jó jó jel ! jel ! jel el jó jó jel jel Jó el jel jel jel el jó el el jó el el jel jó jel jó jó el jel el jel el jó jel jel elt el jó jel jó jel el jó el jel jel jel jel jel jó jel vál vál vál vál dics vál vál erny erny, erny szb jó .jó jó jó szb szb jó jó jó
Magánt . : Kelemen János
B) Nem kötelezett tantárgyak.
I. Franczia nyelv.
Hein Mihály II. o. t.: jó, Mühlbach Károly ÜL o t : elégs., Paulusz György IV. o. t.: elégs., Wágner György V. o. t.: jeles, Wajdits József II. o. t.: kimaradt.
II. Zene.
Ballia Gyó\'ző V. o. t. Berger József III. o. t. Krutsay Károly VI. o. t. Lublitz Zsigmond VI o. t. Rohrer János III. o. t. Tripammer József VI. o. t Weiss József V. o. t.
VII.
Statistikai táblázatok az 188©— 81. tanévről.
I. A tanulók általános áttekintése.
31
A tanulók száma Vallásuk Nyelvi viszonyaik. (Minő nyelveket beszélnek ?) Szüleik polgári állása Előmenetök
Osztály beiratott elmaradt rom. kath. evang. móz. vall. magyar magyar-német 1 magyar-némethorvát magyar-horvát értelmiségi önálló ősterm. | földb. és bérlők kereskedők és iparosok magán tisztviselők i szolgálatot tevők és munkások -1 haladók ismétlők
I 46 4 32 1 13 23 21 1 1 6 5 25 6 4 31 11
II. 21 1 17 — 4 9 12 — — — 4 10 2 5 14 6
III. 19 — 13 — 6 8 11 — — 3 2 8 2 4 15 4
IV. 18 3 10 1 7 6 12 — — 2 — 7 5 4 14 1
V. 14 — 10 1 3 6 5 3 — 1 — 5 6 2 13 1
VI. 11 — 6 — 5 3 7 1 — 3 — 7 — 1 11 —
Összeg 129 8 88 3 38 55 68 5 1 15 11 62 21 20 98 23
II. A tanulmányozás eredményének áttekintése os/,(álj«iikint.
1H80—81-ben.
Tantárgyak I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály. V. osztály VI. osztály
jeles a elégséges elégtelen jeles jó elégséges elégtelen jeles jó elégséges elégtelen jeles jó elégséges elégtelen jeles jó elégséges\' elégtelen jeles jó elégséges elégtelen
Hittan 8 17 15 2 13 5 2 1 5 11 3 _ 9 3 3 5 2 _ 4 3 4
Magyar nyelv 5 12 18 7 8 6 5 1 7 8 4 — 5 3 7 — 4 6 4 — 3 3 5 —
Német nyelv 7 6 21 8 5 8 5 2 3 6 7 3 4 2 8 1 3 a 8 — 2 4 5 —
Földrajz és statistika 7 11 15 9 8 5 7 1 7 10 1 1 4 9 1 — — —• — — — —
Történelem — - - — — — — 6 8 5 -: 3 7 4 1 3 5 6 — 4 4 3 —
Számtan 10 16 14 2 4 6 6 4 4 7 8 - 4 2 9 — 10 4 — 3 3 5 —
Mértan 12 10 12 8 16 4 — 8 2 9 - 3 2 10 — — — — — — — — —
Könyvviteltan — — — — — — — — — — ■ - — — — — — 10 3 1 3 2 6 —
Természetrajz 31 6 5 - 6 6 8 — 2 4 13 - — — — 4 — — — — — —
Természettan — — — — — — — — — — - 2 6 6 1 4 4 6 3 3 5 —
V egy tan — 4 5 5 — 3 6 2
Ipartan — — — — — — — — — - — — -— — — — - 5 4 2 —
Alkotmánytan — — - — - — — — - — — — — 3 4 6 1 2 3 6 —
Mértani rajz 3 12 21 6 8 4 7 1 2 7 10 —: 3 6 5 1 5 6 — 4 4 —
Szabadkézi rajz 2 12 24 4 7 5 8 — 4 5 10 2 7 6 — — — — — — — — —
Szépirás 15 11 16 11 6 3 — 6 7 6 — — — — - — — - — - - —
Torna 2 11 29 1 5 12 2 3 3 13 — 5 2 8 — 4 1 8 2 3 3 1
Enek í 5 5 6 1! 2 4 8 A 1 1 6 3 1 — 5 2 — 6 1 —
- 33 —
vur.
Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1880—81. tanévben.
A) Tandíjmentesek:
Krausz Miksa, Molnár József, Szummer Imre, Dattler József, Morovicz Gyula, Sobár György, Banekovics György, Rózsa Lajos, Varga Kálmán, Matkovics György, Göntér Pál I. o. t. - Filó Géza, Besznicza György, Neumann Henrik, Filippovics Ferencz, Jack Ede, Herencsics József Scbável Lajos, Darvas János, Halassy Ede II. o. t — Fischer József, Masznyák István. Horváth István, Szabó István III. o. t. - Beck Ede, Stettler Ignácz, Bicza János, Werner Boldizsár, Egyed Jenó\', Kozár Elek, Nóvák Izsó. Fürst Sándor, Kovács Ferencz, Horváth Nándor, Eibner József IV. o. t. — Weiss József, Nagy József, Hartmann Zsigmond, Bartos Géza, Szondy László V. o. t. — Tóth Lajos, Kovács Gyula, Politzer Lipót, Hikády István, Lublitz Zsigmond VI. o. tanulók.
JJ) Ösztöndijasok:
Tripámmer József VI. o. t. és Wágner György V. o. t. Tallián féle 60 frtos ösztöndíj, egyenkint 30—30 írt.
C) Jutalmazottak:
Eechnitzer József VI. o. t. mint legjobb számoló egy darab aranynyal Ebenspanger Lipót ur által. Boár Jenő V. o. t. mint olyan tanuló, ki a könyvviteltan körül legtöbb buzgóságot tanúsított, egy db aranynyal Szeidl Ágost, ur által. Fischer József III. o. t mint szorgalmas és szegény tanuló 3 írttal Lengyel Ignácz ur által.
D) Segélyzettelc : I. A tekintetes iskolaszék által.
a) Ruhával: Halassy Ede, Sárecz József II, o. t, Frank Zsigmond III. o. t, Horváth Nándor IV. o tanulók.
b) Iskolai könyvekkel : Varga Kálmán, Rózsa Lajos, Szűcs Márton, Szummer Imre, Sobár György, Sattler Sándor, Makovszky Géza, Morovitz Gyula, Mayerhofer Lajos, Molnár József, Krausz Miksa, Geiger Sándor, Dattler József, Deutsch Samu, Benedek József, Banekovics György, Matkovics György, Göntér Pál, Ritter Károly I. o. t. — Sneff László, Sárecz József, Herencsics József, Halassi Ede, Filó Géza, Filippovics Ferencz, Neumann Henrik II. o. t. — Matyi Mihály, Masznyák István, Kreisler Béla, Horváth István, Hólczer Mihály, Fischer József, Berger József, III. o. t. —
— 34 —
Werner Boldizsár, Stettler Ignácz, Kozár Elek, Kovács Ferencz, Kapperl Samu, Horváth Nándor, Horváth Lajos, Geiger Kálmán, Fürst Sándor, Eibner József, Bicza János, Beck Ede IV. o t — Nagy József, Haasz József, Szondy László, Weiss József, Bartos Géza, Bergincz János V. o. t - Politzer Lipót. Tóth Lajos, Kovács Gyula, Lublitz Zsigmond, Tripámmer József, Hikády István VI. o tanulók.
II. A tantestület által.
Ruhával: Sobár György, Krausz Miksa, Banekovics György, Deli Géza, Göntér Pál I. o. t. — Darvas János, Neumann Henrik, Filó Géza, Besznicza György, Filippovics Ferencz, Herencsics József II. o. t - Masznyák István, Schlesinger Béla, Holczer Mihály, Szabó István III. o. t. — Eibner József, Kapperl Samu, Stettler Ignácz, Beck Ede, Ftirst Sándor, Kozár Elek, Kovács Ferencz IV. o. t. — Nagy József, Szondy László V. o. t. — és Kovács Gyula, Tóth Lajos VI. o. tanulók.
IX
A jövő tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
A tanulók fölvétele vagyis beirása szeptember L én kezdó\'dik és tart szeptember hó 4-ig, naponkint déleló\'tti 9 órától 12 ig és délutáni 3 órától 5 ig a polgári iskola épületében (I, emel.) az igazgatói irodában ; ugyanekkor tartatnak a felvételi- és javitóvizs-gálatok is. Szeptember 4-én túl csak igazolandó alapos okoknál fogva vehetó\' fel a tanuló.
1. Az iskolai év a polgári iskolában szeptember 1. napján kezdó\'dik és tart a következő\' év junius hava végéig.
2. A polgári iskola első osztályába szabályszerűen csak oly tanuló léphet be:
a\' ki legalább életének 9 évét betöltötte,
b) kinek az elemi (nép-) iskola negyedik osztálya számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli ismereteit e végre elrendelt felvételi vizsgálat utján igazolja.
3. A polgári iskolába lépő tanuló bármely nemzetiséghez tartozik, köteles a magyar nyelvet is tudni annyira, hogy a törvény által ezen iskolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban fenakadás nélkül résztvehessen.
4. A polgári iskola egy egy osztályába bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és az azon osztályban megkivántató eló\'készültségró\'l vizsgálat utján bizonyságot tesz ; középtanodából a polgári iskolába átlépni kivánó tanulót bizonyítványa alapján is fel lehet venni.
— 35 —
5. A felvételi vizsgálat dijmentes.
6 A polgári iskola egy egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet.
7. A polgári iskola négy első osztályából átléphet a tanuló a középtíinoda megfelelő osztályába. — A középtanodába átlépő polgári iskolai tanuló:
a) ha gymnasiumba kivánja magát felvétetni, köteles a latin nyelvből az illető osztályban megkívántató jártasságát vizsgálat utján bizonyítani ;
b) ha reáliskolába lép, köteles a franczia nyelvbeli megfelelő jártasságáról tanúságot tenni.
A növendék személyesen, még pedig szülei, gyámja vagy ezek megbízottjai kíséretében tartozik a fölvételre az igazgatónál megjelenni.
Minden nyilvános és magántanuló beiratás alkalmával a tandíjon kiviil 1 frtot fizet az ifjúsági könyvtárra. Az egész évi tandij a tekintetes iskolaszék 1878 október 31-én tartott gyűlésének 11. pontja értelmében, minden vidéki és magántanulóra nézve 5 frt, a helybeli nyilvános tanulókra nézve pedig 3 frt., mely a beiratáskor lefizetendő.
A tandíjfizetés alól való felmentés egyedül Nagy-Kanizsa város hatóságát, mint ezen intézet kegyurát illeti, azért a felmentés iránti folyamodványok a város tek. tanácsához nyújtandók be.
A pót- és javitó vizsgálatokra csak olyan tanulók bocsáttatnak, kik csak egy kötelezett tantárgyból nyertek „elégtelen" osztályzatot. Azoknak, kik két tantárgyból kaptak „elégtelen" osztályzatot és a kiknél a hiány pótlása a szünnapok alatt remélhető, az igazgató a tantestület meghallgatása után engedélyt adhat a javitó vizsgálat letételére, de csupán azon intézetnél, a hol tanultak. Kik több tantárgyból kaptak „elégtelen" tanjegyet, az osztály ismétlésére köteleztetnek.
A beiratási és vizsgálati napok pontos megtartására annyival is inkább felhivatik a t szülők figyelme, mert a később jelentkező s késedelmet kellőleg igazolni nem tudó tanuló a tanintézetbe nem vétetik fel.
Nagy-Kanizsán, 1881. évi junius hó 23-án.
Morgenbesser János,
igazgató.