Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.71 MB
2018-11-05 14:04:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
69
506
Rövid leírás | Teljes leírás (60.34 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizedik értesítője az 1881-82. tanévről.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa. Nyomtatott Fischel Fülöpnél
1882.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
IfAOY-IfcAJÍIZSA.1
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
AZ
1881—82. TANÉVRŐL.
SZEKKESZTÉ:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖPNÉL. 1883.
A
NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
TIZEDIK
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖPNÉL. 1882.
REV 2010
I^ARTALOM.
I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1881- 82 ben II. Jótékonysági ügy.
III. Felsőbb rendeletek.
IV. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1881 - 82-ben. V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és
tanárok.
VI. A tantestület és működésének kimutatása VII Az ijfuság érdemsorozata az 1881—82. tanév végén. VIII. Statisztikai táblázatok az 1881 - 82. tanévről. IX Tandíjmentes, ösztöndijas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1881 82. tanévben. X. Az 1882—83 tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve : Szorgalomra nézve :
jeles = jeles erny. — ernyedetlen
jó = jó dics. = dicséretes
elgs. = elégséges vál = változó
elgt. = elégtelen lmy. — hanyatló
Magaviseletre nézve:
jó = jó
szb. = szabályszerű
r. = rosz.
1
Adatok a polgári iskola történetéhez 1881—83-foen.
A tanulók fölvétele vagyis beirása szeptember hó 1-én kezdó\'dött és tartott szeptember hó 4 ig. A tanév ünnepélyes megnyitása szept 5 én történt A rendes tanítást azonban csak másnap azaz szept. 6 án kezdtük meg.
A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint ; a mikor is a tantárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az óra rend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb kérdések intéztettek el.
A beirt tanulók száma 114; a mult évihez képest tizen -négy főnyi apadás A 114 beírt tanulóhoz járul még egy magántanuló, ki a vizsgát a VI. osztálybeli tantárgyakból sikerrel le is tette; igy volt a beirt tanulók összes száma 115.
A tanítás, a nm vallás és közöktatásügvi m kir. mi nister ur által 1879 évi szept. 12. 25409 sr a kiadott uj tanterv értelmében történt, azon módosítással, hogy a német nyelvet heti 2 2 órában az első és második osztályban is meghagytuk.
Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanitóik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és időben teljesítették az egyháztól rendelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. A róm. katli tanulók hittani vizsgálatai főt Letlinger Kelemen városi h plébános ur elnöklete alatt tartattak meg — Az evang és móz. hitvallásu tanulók szintén illető egyházi elöljáróságaik utasitása szerint nyertek hitoktatást; vizsgáik pedig az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt tartattak meg. Az ifjúság erkölcsi viseletére és fegyelmi állapotára nézve megemlitem, hogy a szülők ré széről az elnézés, az engedékenység mindinkább lábra kap ; ezt tapasztaltuk különösen e tanévben, mert néhány tanuló szigorúbb megrovást érdemelt.
A tantestület az előirt tananyag- tervszerű beosztása és egyöntetű módszeres kezelése iránti megállapodások, továbbá a tanuló ifjúság magaviselete, és tanulmányi előmenetelének ellenőrző nyilvántartása végett ez évben is az előirt, de szükség esetén rendkívüli értekezletet is tartott. — Nyilvántartás végett vezettetett a tanügyi napló és ezzel kapcsolatban a mulasztók, valamint a fegyelmi észrevétel...