Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.7 MB
2018-11-05 14:08:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
66
478
Rövid leírás | Teljes leírás (60.9 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizenegyedik értesítője az 1882-83. tanévről.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, Fischel Fülöp gyorssajtóján
1883.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NiGY\'KiHmil
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
TIZENEGYEDIK
értesítője
AZ
1882 — 83. TANÉVRŐL.
SZERKESZTE:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
fischel fülöp gyohssajtóján 1883.
A
N IGY-KliyiZSAI
t\\ -\'ff
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIÚ ISKOLA
TIZENEGYEDIK
EETESITŐJE
AZ
1882 — 83. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉ:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
FISCHEL FÜLÖP GYORSSAJTÓJÁN 1883.
R2V 2010
yA RTALOM,
I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1882 83 ban. 11. Jótékonysági ügy.
III. Felsőbb rendeletek.
IV. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1882 —83-ban.
V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
VI. A tantestület és működésének kimutatása.
VII. Az ifjúság érdemsorozata az 1882 - 8 ). tanév végén. VIII. Statisztikai táblázatok az 1882—83 tanévről. IX Tandijmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett
tanulók az 1882- 83 tanévben. X. Az 1883 84 tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve : Szorgalomra nézve:
jeles = jeles erny = ernyedetlen
jó = jó dics = dicséretes
elgs. = elégséges vált. — változó
elgt = elégtelen liny = hanyatló
Magaviseletre nézve:
jó = jó
-szb — szabályszerű
ksz = kevésbbészabályszerii
r. = rosz
I
Adatok a polgári iskola iörtéiictchox 1882—83-ban.
Az 1882183-ik iskolai évre a beírat ások, felvételi, javitó-és magánvizsgálatok szeptember hó 1 4 napján eszközöltettek. Véghez menvén szeptember 5-én a tanév ünnepélyes megnyitása, a tanítás másnap azaz szept. 6-án kezdődött
A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint: a mikor is a tantárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb kérdések intéztettek el
A beirt rendes tanulók száma 104 mi a mult évi számmal szemben 10 főnyi apadást mutat A 104 beirt tanulóhoz járul még három magántanuló, Idk a vizsgát az illető osztálybeli tantárgyakból sikerrel le is tették ; igy volt a beirt tanulók összes száma 107. Megjegyzem ezúttal, hogy a rendes tanulók közöl évközben 2 kimaradt és magántanulásra tért.
A tanitás, a nm vallás és közoktatásügyi m kir minis-ter ur által 1879 évi szept. 12. 25409. sz a kiadott tanterv értelmében történt, azon módosítással, hogy a német nyelvet heti 2 órában az I. és II. osztályban meghagytuk.
A tantestület, teljes tudatában annak, mily nagy felelősség fekszik vállain a reá bizott ifjúságnak ugy tudon>ányos, mint erkölcsi működését illetőleg: legjobb meggyőződése és tehetsége szerint igyekezett teljesíteni kötelességét az egész év folyama alatt. S hogy az ifjúság előhaladását mindkét tekintetben annál inkább figyelemmel kisérhesse, nemcsak az előirt értekezleteket tartotta meg pontosan hanem a felmerült szükséghez képest több rendkívüli értekezletet is tartott.
Vallás erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanáraik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és időben teljesítették az egyháztól x\'endelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. A róm. kath, tanulók hittani
vizsgálatai főt. Le\'linger Kelemen városi h. plébános ur elnöklete alatt tartattak meg. Az eváng és móz hitvallású tanulók szintén illető ...