Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.7 MB
2018-11-05 14:08:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
56
380
Rövid leírás | Teljes leírás (60.9 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizenegyedik értesítője az 1882-83. tanévről.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, Fischel Fülöp gyorssajtóján
1883.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NiGY\'KiHmil
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
TIZENEGYEDIK
értesítője
AZ
1882 — 83. TANÉVRŐL.
SZERKESZTE:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
fischel fülöp gyohssajtóján 1883.
A
N IGY-KliyiZSAI
t\\ -\'ff
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIÚ ISKOLA
TIZENEGYEDIK
EETESITŐJE
AZ
1882 — 83. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉ:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
FISCHEL FÜLÖP GYORSSAJTÓJÁN 1883.
R2V 2010
yA RTALOM,
I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1882 83 ban. 11. Jótékonysági ügy.
III. Felsőbb rendeletek.
IV. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1882 —83-ban.
V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
VI. A tantestület és működésének kimutatása.
VII. Az ifjúság érdemsorozata az 1882 - 8 ). tanév végén. VIII. Statisztikai táblázatok az 1882—83 tanévről. IX Tandijmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett
tanulók az 1882- 83 tanévben. X. Az 1883 84 tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve : Szorgalomra nézve:
jeles = jeles erny = ernyedetlen
jó = jó dics = dicséretes
elgs. = elégséges vált. — változó
elgt = elégtelen liny = hanyatló
Magaviseletre nézve:
jó = jó
-szb — szabályszerű
ksz = kevésbbészabályszerii
r. = rosz
I
Adatok a polgári iskola iörtéiictchox 1882—83-ban.
Az 1882183-ik iskolai évre a beírat ások, felvételi, javitó-és magánvizsgálatok szeptember hó 1 4 napján eszközöltettek. Véghez menvén szeptember 5-én a tanév ünnepélyes megnyitása, a tanítás másnap azaz szept. 6-án kezdődött
A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint: a mikor is a tantárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb kérdések intéztettek el
A beirt rendes tanulók száma 104 mi a mult évi számmal szemben 10 főnyi apadást mutat A 104 beirt tanulóhoz járul még három magántanuló, Idk a vizsgát az illető osztálybeli tantárgyakból sikerrel le is tették ; igy volt a beirt tanulók összes száma 107. Megjegyzem ezúttal, hogy a rendes tanulók közöl évközben 2 kimaradt és magántanulásra tért.
A tanitás, a nm vallás és közoktatásügyi m kir minis-ter ur által 1879 évi szept. 12. 25409. sz a kiadott tanterv értelmében történt, azon módosítással, hogy a német nyelvet heti 2 órában az I. és II. osztályban meghagytuk.
A tantestület, teljes tudatában annak, mily nagy felelősség fekszik vállain a reá bizott ifjúságnak ugy tudon>ányos, mint erkölcsi működését illetőleg: legjobb meggyőződése és tehetsége szerint igyekezett teljesíteni kötelességét az egész év folyama alatt. S hogy az ifjúság előhaladását mindkét tekintetben annál inkább figyelemmel kisérhesse, nemcsak az előirt értekezleteket tartotta meg pontosan hanem a felmerült szükséghez képest több rendkívüli értekezletet is tartott.
Vallás erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanáraik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és időben teljesítették az egyháztól x\'endelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. A róm. kath, tanulók hittani
vizsgálatai főt. Le\'linger Kelemen városi h. plébános ur elnöklete alatt tartattak meg. Az eváng és móz hitvallású tanulók szintén illető egyházi elöljáróságaik utasítása szerint nyertek hitoktatást; vizsgáik pedig az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt tartattak meg.
Nyilvántartás végett vezettetett a tanügyi napló és ezzel kapcsolatban a mulasztók, valamint a fegyelmi észrevételek rovata is
Az intézet egészségi állapota nem mondható kedvezőnek ; igaz, hogy semminemű járványos betegség nem zavarta a tantestület és ifjúság egészségi állapotát, mégis szaporodtak egyes növendékek óramulasztásai. Sajnos azonban, hogy egyik tanítványunkat év közben ragadta ki társai közül a kérlelhetlen halál. Nyugodjék békében! A tantestületet — Zánkay Zsigmond kivételével, ki három hónapon át betegeskedett és igy tehát iskolába sem jöhetett — megkimélték ez évben súlyosabb betegségek
A már évek óta fennállott, de a tavalyi tanévben elmaradott zenekar az idén ismét megalakult 11 működő taggal, s hetenkint 4 óra fordíttatott zenedarabok betanulására Knob loch F buzgó zenetanár 10 frt.nyi havi dija a működő tagok által fizetendő havi 1 frtból fedeztetett (egy tanuló tandij mentes).
Szokott ikolai ünnepélyeinket az idén is megtartottuk Ilyen a király ő Felsége legmagasabb nevenapjának október 4 én, Deák Ferencz halála évfordulójának január 28 án^ és a koronázási emléknapnak junius 8 án való megiinnepelése Ének-, zene- és szavalattal valamint a jutalomdijak és könyvek kiosz tásával egybekötött évzáró ünnepélyt, junius 24-én tartottuk meg. Ezeken kívül rendezett még az ifjúság junius 24-én este a tantestület vezetése mellett nyári mulatságot, mely alkalommal az ifjúsági ének- és zenek r nyilvános előadást tartott belépti díj mellett. E hangverseny tiszta jövedelme az előbbeni évekből fennmaradóit összeghez csatoltatik és időről időre szegény tanulók felsegélyezésére fordittatik.
Mint nevezetesebb mozzanat dicséretre méltó emlitést érdemel az is, hogy az intézeti énekkar a főbb ünnepek alkalmával énekes misét, Hock János énektanár vezetése mellett, igen szép eiedménnyel rendezett.
Intézetünk iskolai takai ékpénztárának az idén 19 tanuló volt részvényese. A tanulók minden héten egyszer adták át pénzüket Rosenblüh Lajos tanárnak, ki az iskolai takarékpénztárt már évek óta kezeli. Junius hó 1 ig összesen betéte tetett 19 tanuló által 98 írt 40 kr. A legkisebb betétel volt 15 kr , a legnagyobb 48 frt; a pénz a helybeli takarékpénz
tárba helyeztetett el. A takarékpénztárt kezelő tanár hivatalos teendői mellett, anyagi haszon nélkül fáradozott az intézet érdekében fogadja azért az intézet nevében hálás köszönetünket; ugyanazt illeti Hoffmann Mór tanárt is, ki a könyvtárnokságot és értekezlet,i jegyzőséget magára vállalta.
Teljes örömmel jegyzem meg, hogy Schultz Károly intézetünk rajztanára, valamint Morgenbesser János az intézet igazgatója a nm vallás és közoktatásügyi m kir. ministeri-umnak 1882. november hó 26 án kelt 33912. számú magas rendelete folytán a második évötödös pótlék élvezetébe léptek.
Emlékezetes marad intézetünkre nézve Gönczy Pál miniszteri tanácso-s ur ő méltóságának iskolánkat szerencséltető
\'\' o
látogatása. O méltósága, — tele Krób Pál zalamegyei tanfelíi gyelő ur, Babochay György iskolaszéki elnök, Knausz B iskolaszéki gondnok, Eperjesy Sándor, Plosszer Ignácz, Eben spanger Lipót, Wolheim Ernő és Hertelendy Béla iskolaszéki tag urak kíséretében — február 1-én szerencséltette intézetünket látogatásával, a mikor is beható vizsgálat alá vette az egyes osztályokat s szertárakat és kellemesen vett, tudomást azon áldozatokról, melyeket N. Kanizsa városa ezen intézet fönntartására már eddig is hozott. Miután a rajzteremben tüzetesb figyelemre méltatá a t-mulók különböző rajzait, liosz bzabb ideig tartó itt időzése után távozott, kedves emléket hagyván a tanulók és tanárok szivében. Nem hiszem a szerénytelenség vádját magamra vonni, ha e helyen felemlítem, hogy Gönczy Pál ministeri tanácsos ur ő méltósága az akkor egybegyűlt iskola zéki tag urak előtt, felismervén a tantestület nemes törekvését, oda nyilatkozott, hogy N-Kanizsa városa és iskolaszéke büszke lehet ily derék tantestületre
Továbbá szerencséidé még intézetünket látogatásával Festetich Bennógróf ur ő méltósága Zalamegye II. tanfelügyelője május 22-én és a folyamatban levő előadásokat élénk részvéttel kiséré; a szertárakat megtekintette és ezekből valamint a helyiségek bebútorozásából a város áldozatkészségét látván, erről dicsérőleg nyilatkozott.
Ezen kivül intézetünket a lefolyt tanév alatt tek. Babo chay György iskolaszéki elnök, Knausz B. iskolasz gondnok Lengyel Ignácz, dr. Szukits Nándor és Plosszer Nándor iskolaszéki tag urak több izben meglátogatták és az előadásokat figyelemmel hallgatták.
A lefolyt tanévben intézetünk, a tek. iskolaszék jóváhagyásával, a következő lapokat járatta: „Philologiai Közlöny", „Paedagogiai Szemle", „Középtanodai tanár egyleti Közlöny", „Magyar Nyelvőr1*, „Népnevelők Lapja", „Földrajzi Közlemé nyék", „Magyar Tanügy", „Budapesti Szemle", „Századok",
- 8 -
„Közoktatás", „Zalai Tanügy", „Bürgersckule"-t; ezeken kivül járatta még a tantestület a „Polgári Iskolá"-t, és az intézetnek járt a „Néptanítók Lapja".
Junius 14 én tantestületi tanács kozmány, tartatott s ezen a tanodai ifjúság erkölcsi viselete, szorgalma és az egyes tantárgyakban tanúsított eló\'menetele bírálat alá vétetett, az osztályzatok megállapittattak és a bizonyítványokba jegyeztettek
Nyilvános vizsgálataink a tekintetes iskolaszék jóváhagyásával az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt junius hó 18 ától ugyan e hó 23 ig bezárólag tartattak meg; a szép és nagyszámú rajzok a vizsgálatok tartama alatt diszes csoportokban voltak kiállítva A tanévet junius hó 24-én az ének-, zene- és szavalattal valamint a jutalomdijak és könyvek kiosztásával egybekötött zarünnepélylyel fejeztük be, a bizonyít, ványokat és az értesítőt azonban junius 26 án osztottuk ki.
II.
Jótékonysági iigj .
Tanintézetünk szegény növendékei ezen tanévben is részesültek olyan jótéteményekben, melyek iskolázásuk terheit jelentékenyen megkönnyitették.
A tandíjmentesség kedvezményét a lefolyt tanévben 32 növendékünk élvezte; 49 növendékünk láttatott el a sziiksé ges tankönyvekkel és 29 tanulónk ruhával.
Intézetünk ezen jótéteményen kivül még egyéb kedvezmények élvezetével is dicsekedhetik.
Főt. és ngos Tallián Ede zágrábi kanonok ur 1000 frtos alapítványa kamataiból két jeles és jóviselecü növendékek ré-szesittetett segélyben.
A nagy kanizsai takarékpénztári részvénytársulat ezen évre is nagylelkűen megszavazott 40 frtnyi összeget azon nemes óhajtással, hogy az szegény és szorgalmas tanulók segélyezésére forditassék.
Tek. Ebenspanger Lipót iskolaszéki tag ur egy darab aranyat a számtanban legjobbnak elismert tanulónak jutalma -zasára ajánlott fel.
Tek. Zók Nándor kir. adótárnok ur egy tallért egy sze gény, szorgalmas és jóviseletü tanulónak jutalmazására aján dékozott.
Tek Fischel Fülöp helybeli könyvkereskedő ur által felajánlott 1 db. aranynyal egy szegény és szorgalmas tanuló jutalmaztatott.
— 9
A tekintetes iskolaszék által megszavazott 20 írtból jutalomkönyvek szereztettek be azon czélból, hogy a zárünnepély alkalmával szorgalmas tanulók megjutalmaztassanak.
A tekintetes városi hatóság ezen évben 30 ezüst frtot az egyházi énekben részt vett s feltűnőbb haladást tett tanulók jutalmazására fordított.
Hock János énektanár 5 ezüst frtot ajánlott fel az énekben és 1 ornászatban jeles tanulók jutalmazására. (Ezekre nézve 1. a tandíjmentesek-, segélyzettek , ösztöndijasok- és jutalma-zottakról szóló kimutatást.)
Továbbá gyarapitották még könyvtárunkat becses adományaikkal : a Franklin társuiat, az Eggenberger féle könyvkereskedés, Tettey Nándor, Lampel R , Kókai L , Dobrovszky, Grraeser K. könyvkiadók
Hálásan jegyzem fel, hogy a t.ek városi hatóság a lefolyt tanévben 300 frtnyi összeget forditott részint taneszközök, részint a tanári könyvtárnak gyarapiuására (L az intézet tanszereinek gyarapodását.
. Természetrajzi valamint pénz- és éremgyüjteményünket több növendékünk gazdagitotta adományaival.
Kedves kötelességemnek ismerem intézetünk mindazon nemeskeblü pártfogóinak, kik iskolánkat becses támogatásukra méltatták, ezen helyen a szent ügynek nevében hálás köszö netemet, nyilvánítani.
III.
Felsőbb rendeletek.
1. Másolat Vallás és közoktatási m. kir. minisztertől 29,818 szám A csász és kir közös hadügyminisztériummal egyetértőleg, a polgári fiúiskolák negyedik osztályát végzett növendékeknek a csász. kir hadapród iskolákba vizsga letétele nélkül leendő felvételi jogosultságuk a csász. és kir. közös hadügyministerium f évi szeptember 11-én 2752 sz a. kelt és közzé tett körrendelet értelmében kimondatván, arról a kir. tanfelügyelőséget tudomás és közhírré tétel végett ezennel értesitem Budapesten, 1882. szeptember hó 26 A másolat hiteles Krób Pál s k. kir tanfelügyelő
2. Vallás és közokt, m kir. ministerium február hó 25 én 7502. sz. a A tantestület minősitvényi táblázata beküldendő
3. Vallás- és közokt m kir. ministerium november hó 26-án 33,912. sz a Schultz Károly és Morgenbesser János nyerték a II évötödös pótlékot.
4. Zalamagye kir. tanfelügyelősége május 25 én 1025 sz. a. Értesítés, hogy jun. 7 én N.-Kanizsán okszerű méhészeti előadás tartatik.
2
— 10 —
IV.
Az intézet tanszereinek gyarapodása 1882-SS-ba«..
A tekintetes v arosi hatóság a lefolyt tanévre tanszerek beszerzésére és a tanári könyvtár gyarapitására 3ü0 frtot, ajánlott fel; ezen összeg erejéig a következő beszerzések iránt történt intézkedés :
1. Természettani szertár. Villámgép Winterféle; vezető sodrony; Voltameter készüléke; Gal vanoplastikai készülék; Neet féle kalapács ; Roham szaggá tó kerék ; Davy féle biztositó lámpa ; összesen : 8 3 frt
2 Földrajzi szertár. Schweiczország fali mappája; Ma gyar Osztrák birodalom különleges kereskedelmi térképe; ösozesen : 18 frt.
3. Mértani eszközöli Földmérő asztal iskolák számára; Tömmértani testek üvegből I 7 db ; összesen 1 1 8 frt
4. Tanári könyvtár, a) Vétel utján : J. Hanselmann : das farbige Ornament,; Lehr Zsigmond: Arany Toldyja ; Leopold Ranke : Weltgeschichte 4 k ; Folyóiratok: Paedagogiai Szemle, Középtanodai tanáregyleti közlöny; Magyar Nyelvőr ; Népnevelők Lapja; Földrajzi Közlemények ; Magyar Tanügy ; Budapesti Szemle ; Századok ; Közoktatás ; Bürgerschule ; Zalai Tanügy ; Philologiai K özlöny ; összesen : 8 1 frt.
b) Ajándék utján: Dr. Mocnik : Betüszámtan; Vaszary K : Történelem 2 köt. ; Dr. Mocnik: Köz számtan 2 köt ; Pokoiny Dékány; Állattan, növénytan; Visontay : Földrajz; Tankó: Történelem; Hauke Környei: Földrajz; Cherven: földrajz ; Dr Krüger Dékán : Természettan ; Pap : Természetrajz 2 köt ; Környei: Irály tan ; Wissinger : Ásvány kőzettan; Dr. Dékány : Vegytan ; Felsmann : Német olvasókönyv 2 köt ; Mocnik Szabóky: Mértan ; Tomor Váradi: Olvasókönyv 4 köt ; Cherven : Atlasz ; Gyulay B : Olvasókönyv ; Goll Halász : Énektan, Polyhymnia ; Mocnik Szabóky : Elemi mértan ; Ploetz Franczia nyelvt ; Szabó : Természettan ; Oldal: Németnyelvtan; Ihász Gábor: Magy. nyelvtan: Iíoffmann M. : Német nyelv tan I—II rész; Ro ler Wittinger : Könyvviteltan; Landau : Arányszerinti rajzok 3 füzet; Gyulay: Irodalom; Hoffmann : Német tankönyv : Harrach : Német olvasókönyv 2 köt : Lehr: Magyar olvasókönyv; Schwicker : Német nyelvtan; Schubert: Természetrajz; üóder: Biblia 2 köt ; Jablonszky: Földrajz 2 köt.; Roth: Növénytan; Szathmáry: Történelem; Füredi: Nyelvtan ; Néptanítók Lapja
— 11 —
5 Ifjúsági könyvtár Az ifjúsági Könyvtár számára a nö vendékek által külön fizetett használati illetményekből a kö vetkezők szereztettek be: Br. Eötvös József: Elbeszélések; Fav A : Elbeszélések 3 köt. ; Markusz J. : Köny és mosoly; Petőfi A hóhér kötele ; Tolnay : A nyomorék ; Varga : Szájhősök ; György A.: Az egyetemes rniiv tört. vázlata ; Lázár Gy. : Bismarck; Pór Antal: Róma története; Sparks Czuczor : Washington élete ; Szilágyi : Vértanuk a magy történetből ; Ferenczy J : Tompa Mihály ; Leczke után, irta Tamás bácsi; Mayer Miksa: Onogeses ; Szülik József; Elbeszélések; Gva-dányi: Egy falusi nótárius utazása; Bulla János-. Humoresk elbeszélések ; Bus V. : A javából, Senki Pál története ; Gaal J. : Alföldi képek és rajzok; Magyar népköltési gyűjtemény 3 köt ; Mikszáth K. : A tót atyafiak, A jó palóczok ; Papp M. : Itt is ott is; Hegedűs L : Érdekes bűnesetek ; Gyalokai : Novellák és korrajzok ; Homonnai: Elbeszélések; Jókai: Népvilág; Népszerű kiadás: 100—112 füzet; Dolinay : Hazasze retett könyve, Hasznos mulattató; Gőőz : Budapest története; Győrffy Iván : Tréfás versek ; Rudnyánszky Gyula: Gyermek szinház; Nordenskiöld Adolf: Ázsia ás Európa I. örül hajózása ; Asbóth J : A zaharától az Arabáhig ; Verne Gyula : A Ro binsonok iskolája ; De Foe Dániel : Robinson Crusoe utazásai; Robinson Crusoe élete és kalandjai; Schmid Kristóf: Klára, A virágkosárka, Paulina, Rövid beszélyek ; összesen 72 frt, 30 kr A könyvek beköttetésére 24 frt 20 kr. összesen 96 frt 50 kr
— 12 —
V.
Az 1882-83. tanévben bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
Első osztály.
Osztályfőnök : ZÁNKAY ZSIGMOND.
Tantárgy Heti óraszám 1 - - Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és ¡1 erkölcstan 1 1 E tantárgy osztályok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatározása a felekezeti hatóságok jogköréhez tartozik.
Magyar nyelv 5 Zánkay Zsigmond. Ihász G. magyar nyelvtan Szvorényil. magyar olvasók I. r. a) F]lbeszélő prózai és költői olvasmányok. különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás ; az olvasmányok tartalma megmagyarázása, az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése ; könyv nélkül tanult versek szavalása. b) Nyelvtan : egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra ;! szóképzés, szócsoportok egybeállításával ; az előképzők : c) Hetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Német nyelv 2 Morgenbesser János Hoffmann M. ném ny. I. r. Jausz Gy Deutsches Lesebuch I. r. Egyszerű mondat, mondatrészek megkülönböztetése. A conjugatióból a személyragozás és az igealakok megkülönböztetése idő és módjelzők alapján. A declinátió és mo-tio. Szótanulás hetekint. két Írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Schmidt Károly Hunfal vy J. kis föld. leirás 1 A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományoknak csak általános áttekintése, kiválólag az első természeti viszonyai.
— 13
1 Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Számtan \' 3 i Rosenblüh Lajos Lutter számt. 1. r. A tizedes számrendszer. A négy számolási mivelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony ; közönséges törtekkel való számolás. A hazai mértékek ismertetése; időszámítás.
Mértan 2 Zánkay Zsigmond Mocnik mértani nézlettan I. r. Planimetrai elemek. Pontok, vonalok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb sik idomok talajdonsági és alakítása. Az idomok összeillösége, symetriája, hasonlósága, és a terület meghatározása.
Természetrajz 3 Zánkay Zsigmond Dr. Szabó József ásványtana. Szécskai lstvái nö-vén\\ tana I. r. a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjellemeivel biró, a mezei gazdasági, különösen az ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltettek azok ismertető jegyei; az ásványok találási helyük és hasznok. b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott no vénypéldányokon kerestettek fel a növények ismertető jegyei: «a növények növési helyük és hasznuk.
Mértani rajz 2 Schultz Károly Szerkesztői sikmértau elemei (eszkö-közökkel.)
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalok görbe vonalok s ezekből összetett egyszerű diszitroények. Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony és teljeslapu mintákról árnyékolás ; a mintázás kezdete.
1 Szépírás 1 Rosenblüh Lajos Üteny szerint tanulták az úgynevezett angol szépírást.
Torna 1 Pongrácz Adolf A menés, futás nehezebb nemei mellett gyakorolták a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat és a sorok mozdulatának, összeállá-sának és kifejtésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok.
Ének 1 Hock János I Három és négyszólamú karénekek.
— 14 —
Második osztály.
Osztályfőnök: HOFFMANN MÓR.
Tantárgy iHeti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és 1 erkölcstan | 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 5 Hoffmann Mór. Simonyi Zs. magy. nyelvt. II. r. Bodnár és J. magy. olvasók I. r. Olvasmányok és azoknak feldolgozása. Összetett szerkezetű, mondatok taglalása és szerkesztése ; mellé- és alárendelt mondatok. A szókötés, szóképzés. Hetenkint egy írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Németnyelv 2 Hoffmann Mór Hoffmann M. ném. nyelvtan I. r. Jausz Gy. n. olvasók I. r. Az 1. osztályban tanultakon kivül a fő-és mellékmondatok. Teljes conjugátio. A melléknév, a viszonyszó, a névmás és a számnév. Hetenkint két Írásbeli dolgozat. •
Földrajz 2 Rosenblüh ! Lajos Hunfalvy J. kis földleírás. Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályban.
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Lutter számtan II. r. Számolási rövidítések, számtani mi veletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejlesztése. Egyszerű hármasszabály ; az olasz számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemei. Százalék.
Mértan 2 Rosenblüh Lajos Mocnik mért. néz-lettan I r. Stereometriai elemek. A sík ; az egyenesek és síkok absolut és relatív fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és hálózata. A testek felszínének és térfogatának meghatározása.
Természetrajz 3 Morgenbesser János Fillinger K. az állatok term észetr. I. és II. r. Egész éven át taníttattak az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel biró, egyszersmind a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott állatpéldányokon az ismertető jegyek ; az állatok tartózkodási helyök, táplálkozási és szaporodási módjok, sajátságaik és hasznuk. Az állati rendszer főbb alapvonalai és az állatoknak meghatározása. Embertan.
— 15 —
Tantárgy Heti óraszám 1 Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 3 Schultz Károly 1 Krisz Fer. elemi ábrázolástan Vetülettan elemei; pont, vonal siktér-beli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonya.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Fali táblákra előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről ; ékítmények elemei. Fc jzatos előhaladás a mintázásban.
Szépírás I 1 Rosenblüh Lajos 1 Lásd I. osztály
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Ének 1 Hock János Lásd I. osztály.
Harmadik esztály
Osztályfőnök : SCHMIDT KÁROLY.
Tantárgy 1 Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és j; erkölcstan 1 Lásd I. oszály.
Magyar nyelv ! 4 Zánkay Zsigmond Torkos m. nyelvt. Bodnár és J. magy. olvasók 11. r. Egészet alkotó történelmi olvasmányok. Elbeszélő költemények. A nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismertetése. Hetenkint egy írásbeli dolgozat.
— 16 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag.
Német nyelv 3 Hoffmann Mór Hoffmann Mór ném. nyelvt,. II. r. Jausz Gy. n. olvasó II. r. Egyszerű és bővített mondatok ; a mondatrészek, a fő és mellékmondatoknak megkülönböztetése. Név- és igeragozás, szóképzés elemeit Szóbeli fordítás magyarból németre ; kisebb darabok megtanulása könyv nélkül.
Földrajz 2 i Schmidt Károly Hunfalvy J. kis földleírás Amerika bővebb, Afrika és Ausztralia összébb vont ismertetése, tekintet a felfedezések történelmének főbb mozzanataira.
Történelem 2 1 Schmidt Károly Schwicker J. H. magy. története A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészen átlehet venni.
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Mauricz R. Köz. számt. II. r. Összetett hármasszabály. Kamatszámolás. Határidő számolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési feladatok.
Mértan 1 1 Zánkay Zsigm. Mocnik mért. nézi. II. r. Egyszerű vonalú idomok- Az összeillő-ség. symetria, hasonlóság és terület meghatározás. Görbe vonalú idomok. A körtan.
¡Természetrajz 3 Morgenbesser János Kriescli J. ásványtan. Szécskay J. növényt. II. r. Téli hónapokban az ásványtani ismeret ki bővittelett a kőzettannal s a geologia alapvonalaival. — Tavaszi és nyári hónapokban a növények szervezete és életfolyama ismertetett, meg.
Mértani rajz 2 Schultz Károly Krisz Fer. elemi ábrázolástan A veltülettan ismétlése és folytatása: sikok által határolt s görbe felületű rendes mértani testek ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép szerkesztése.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Görög, középkori s keleti stilü ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Szépirás 1 i Schultz Károly Lásd I. osztály.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Énét 1 Hock János Lásd I. osztály.
17
ITegyedil: osztály.
Osztályfőnök : SCHULTZ KÁROLY.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 ■ Lásd 1. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Bodnár Zs. irályt, és olvasókönyv i. r. Környei .1. gyak. irályt. I. r. Arany Toldyja. Az olvasmány tartalmának megértetésén kivül a mű szerkezete. Leírások. A stílus általános törvényei. A prózai és a költői stílus különbségei, tekintettel a legfontosabb ügyiratokra. A mértekes vers ismertetése. Hetenkint egy írásbeli dolgozat.
Német nyelv 3 Schmidt Károly Hoffmami M. ném. nyelvtan 11. r. JauBz Gy ném. olvasók. II. r. Az összetett, szerkezetű mondatok taglalása és alkotása ; az ezekhez szükséges nyelvtani alakok és szabályok ismertetése. A mondattannak és szóképzéstannak kiegészítése. Fordítás és könyvnélküliek tanulása. Végül a németnyelvtan részletes áttekintése.
Földrajz 2 Schmidt Károly Hun fal vy J. kis földleírás A három első osztályban tanult, földrajzi ismeretek összefoglalása és az egész át-kinlése. A mathematikai és phisikai földrajz elemei s a földabroszok készítése.
1 Történelem 3 Schmidt Károly Neumann S. világtörténet. I. II., rész. A keleti népek, görögök és rómaiak története. Népvándorlás. Uj államok. Az izlam. A pápaság és a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok bomlása.
Számtan I 3 ^Rosenblüh Lajos Mauritz R. köz. számt. 11. r. A hazai, valamint a. legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás. Az ellentett szám, a hat első alapművelet betűkkel. Elfő fokú egyenletek egy ismeretlennel.
i Mértan 1 ; Rosenblüh Lajos Mocnik F. mért. néz-letlan 11. r. A tér felmérése és területe, kiszámilása. A térfogat felmérése és köbtartalma kiszámilása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmainak kiszámítására. ■
Természettan 3 Morgenbesser János Greguss Gyula természettana A testek általános tulajdonságai. Átestek mozgása. Az erők és azok súlyegvene. A munka. A gépek.
- 18
Tantárgy Heti éraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 2 Schultz Károly Mérték szerinti rajzolás. A mértanirajz alkalmazása az építészeti szerkesztésre.
\'Szabadkézi rajz o O Schultz Károly Ékítmények domborművekről, virág, emberi fej és testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance-slil alapvonalai. Mintázás.
Torna 1 Pongrácz Adolf Az alsóbb osztályokban végzetteken ki-vül gyakoroltattak a katonai test- és legv vergyakorlatok.
Ének >> Hock János Lásd I. osztály.
Ötödik osztály.
Osztályfőnök : MORGENBESSER JÁNOS.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. oszály.
Magyar n, iv 3 Hoffmann Mór Gyulai Bél. Irodalom ismertető Környei J. gyakori, irályt 11. r. Olvasmányok : Az ujabbkori írodalom-beli költők és drámaírók műveiből válogatott darabok olvastatása, tartalmi magyarázat mellett a drámai compositió megértetése. Prózai olvasmányul a szónoki beszéd. Üzleti levelek. szerződések, kötelezvények. ÍTelenkint egy Írásbeli dolgozat.
19
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag.
Német nyelv 3 Hoffmann Mór Szemák J. ném. mondatt. I. r. Jausz Gy. n. olvasó III. r. • . .. Német nyelv és mondattan ismétlése mellett könnyebb német olvasmányok olvas-tatása. Fogalmazások, néhány vers és néhány prózai darab könyv nélkül megtanulása.
Történelem 3 i Schmidt Károly Dr. Ribáry Fer. világtörténelme Európa történelmének folytatása a legújabb korig nevezetesen : A felfedezések ; Reformatio; vallási és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutizmus kora. Az amerikai szabadságharcz. A franczia forradalom és\' Napoleon kora, Az ujabb forradalmak és az állami ujabb alakulások.
Számtan 3 Zánkay Zsigmond Mocnik F. betüszámt. Logarithmus. Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Regula falsi. Első fokú számtani és mértani sorok.
Természettan Könyvviteltan 1 3 Zánkay Zsigmond Weninger V. könyvviteltan Az egyszerű könyvvitel, alkalmazva ezt az iparra, mezei gazdaságra és kereskedelemre.
Morgenbesser János Greguss Gy. természettana A hang, hő, fény villamosság és dele-jesség tüneményei. A kosmografia elemei
Vegytan 2 Morgenbesser János Haydu Gy. vegytan A levegő, viz, só, mészkő, szén stb-\' a kiindulva, az elemeknek s azok fontos: bb vegyületeinek ismertetése. — A vérlugsó, bor, eczet, szappan, növényrost, keményítő czu-kor, cserzőanyagok, szerves savas, aljak stb. vegyek megismertetése.
Alkotmánytan 2 Schmidt Károly Mártonfy M. magy. alkotmánytan A magyar birodalom szerkezetéről, alkotmányáról, népképviseletéről, kormányáról és kormányzásáról. A váltó jog és a csődtörvény több vonalai.
20 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár 1 Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 3 Schultz Károly Gyakorlatok a vázoló asztallal és a szögmérő műszerekkel való mérésekben, a területek felosztásában, a területek kiszámításában, térkép készítésében.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály.
Ének 2 Hock János Lásd I osztály. i
Hatodik osztály. Osztályfőnök : ROSENBLÜH LAJOS
Tantárgy i Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és I1 erkölcstan i • Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór. GyúlayB. Irodalom ismertető] Névy J. gyakori. irályt 11. r. Az ujabbkori költők és drámaírók, szónokok válogatott művei olvastatása A magyar irodalom története. Fogalmazási gyakorlatok és ügyiratok Írásban.
Német nyelv 3 Hoffmann Mór Szémák J. német mondatt. . II r. Jausz Gy. n. olvasók III. r. Nehezebb olvasmányok olvastatása költői és prózai művekből. Nehezebb fogalmazványok készíttetése. Elbeszélő költemények, történelmi tárgyit prózák könyv nélkül előadatása.
Történelem 3 Schmidt Károly Horváth M. Magyaror. története. Magyarország pragmatikai történelme, különös tekintettel a társadalmi viszonyok és a közjogi törvényhozás fejlődésére.
— 21 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Lulter N. betüszám-tana Kapcsolástan. A valószínűségi számítás elemei. A törlesztési és évjáradéki számitások. A hiztositó intézeteknél,\'\'takarékpénztáraknál, jegybankoknál, részvénytársulatoknál előforduló számitások. Állam- és magán sorsjegyek.
Könyvviteltan 2 Zánkay Zsigmond Weninger V. könyvviteltana A kettős könyvvitel, alkalmazva kereskedelemre. Takarékpénztárak , részvény társulatok munkálatai.
Vegytan 2 i Morgenbesser János Haydu Gy. vegytana Lásd V. osztály.
Ipartan 2 Morgenbesser János A természeti erők felhasználására szűk -séges gépek ismertetése. Szerszámok és szerszámgépek. Vas és vasipar. Zárak és tűzálló szekrények. Aczéltollgyártás. Óragyartás, papírgyártás. Ujezüst, broncz, mész.
Mértani rajz 3 Schultz Károly Lejtmérések, alkalmazva ezt a vizve-zetés, öntözés, alagcsövezésre, és vizlecsapo-lására.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály.
Ének 2 Hock János | Lásd I. osztály.
- 22 -
VI.
A. tanári kar ét» működésének kimutatása.
1. Morgenbesser János igazgató; polg. iskolákra képesitett tan. az V. osztály főnöke; a kir. magy. természettudományi társulat rendes tagja, a n.-kanizsai iskolaszék tagja a vegyt. labor , a termény- és természettani szertár valamint a tanári könyvtár őre; tanította a német nyelvet az I. a természetrajzot a II. III., a természettant a IV. V., a vegytant az V. és VI., az ipartant a VI osztályban H o 18 Szolgálati éve ezen intézetnél: 10.
2. Hock JánOS zene és énekre képesitett tan., városi kántor; tanította az éneket minden osztályban. H ó. 4. Sz. éve ezen intézetnél: 3.
3. Hoffmann Mór rendes tan Középtanodákra és polg-iskolákra képesitett tan , a II osztály főnöke; N. Kanizsa városa képviselő testületének és a városi iskolaszéknek tagja, tantestületi értekezleti jegyző és az ifjúsági könyvtár őre; tanította a magyar nyelvet és irodalmat a II, IV., V., VI., a német nyelvet a II, III., V., VI. osztályban. H. ó. 22 Sz. éve ezen int: 8.*)
4. Pongrácz Adolf tornára képesitett tan., a tornaszerek őre; tanította a tornászatot minden osztályban. II ó. 3. Sz. éve ezen int: 9.
5. Rosenblüh Lajos rendes tan , polg. iskolákra képesitett tan., a VI osztály főnöke, az iskolai takarékpénztár kezelője; tanította a számtant, szépírást az I a számtant, mértant, földrajzot, szépírást a II ., a számtant a III, VI, a számtant és mértant a IV. osztályban H ó. 22. Sz éve ezen int: 9.
6. Schmidt Károly rendes tan., polg. iskolákra képesitett tan. a III. osztály főnöke; tanitotta a földrajzot az 1. a német nyelvet, földrajzot, történelmet a IV., a földrajzot, történelmet a III. a történelmet és alkotmánytant az V. és a történelmet a VI osztályban. Hó 22. — Sz. éve ezen int: 8
*) Ezen évben a kővetkező munkát irta: Német tan- és olvasókönyv III kötet a középtanodák V. és VI. osztályai számára.
- 23 -
7. Schultz Károly rendes tan., polg. iskolákra képesi
tett tan , a IY. osztály főnöke, a rajztanszerek őre; tanitotta a mértani- és szabadkézi rajzot az I., II., III . IV. a szépírást a III., a mértani rajzot az V. és VI. osztályban H ó. 25. Sz éve ezen int: 11.
8. Zánkay Zsigmond segédtan., polg. iskolákra képesített tan. az I. osztály főnöke; tanitotta a természetrajzot az I. a magyar nyelvet és mértant az I., III., a számtant az V. a könyvviteltant az V. és VI. osztályban. H. 6. 21. Sz éve ezen intézetnél: 7.
Hitoktatók :
9. Berdin János szt.-ferenczrendi áldozár, rom. kath.
bitoktató
10. HofFmann Mór polg isk. tan , izr. hitoktató.
II Hütter LajOS evang. lelkész, az ev. tanulók bitoktatója
VII.
4z ifjúság érdemsorozata az 1882-§3. tanév végén.
I. osztály.
Nevek 1--- Hittan Magyar nyelv 1 Német nyelv Földrajz 1 Számtan Mértan Természetrajz j Mértani rajz Szabadk. rajz Szépírás Torna il Ének Szorgalom Magaviselete
Barabás János jó jeles elgs elgs jeles jeles jeles elgs elgs jeles J° elgs val ksz
Brunner Antal jó jeles jeles jó jeles jeles jeles elgs jó jeles elgs jeles dies J0
Dávidovics György elgs jó elgs elgt elgs elgs .jó jeles elgs elgs •jó elgs — liny JO
Divald Vilmos jeles jeles jó jeles jeles jeles jó jó jeles jó jó dies szb
5 Diviák György k i m a r a d t
Fülöp Izidor Gáspár Béla k i m a r a d t
elgs elgs elgs elgt elgt jó jeles elgs elgs elgs elgs — hny szb
Hiczlberger György ism* elgs jó elgs elgs elgs elgs jó jeles jó jó elgs elgs — val jó
Horváth Nándor elgt elgs elgs elgt elgt jó elgs elgs elgs jó — hny jó
10 Hubinszki Imre jó elgt elgs elgt elgs jó elgs elgs jó jeles elgs — hny szb
Isoó Jenő k i m a r a d t
Koch Lajos elgs elgs elgs elgt elgs jó jeles elgs elgs elgs elgs — hny hny ksz
Kohn Zsigmond elgt elgt elgs elgt elgt elgt elgs elgt elgt elgs elgs — ksz
Máli György jeles jeles jó ió jeles jeles jeles elgs jó jeles jó jeles dies jó
15 Martinesevics Ferencz jeles jó elgs jó jeles jeles jeles elgs jó jó elgs — dies •!?
Martinecz György elgs elgt elgs elgs elgs elgs jó elgs elgs elgs jó — hny JO
Munkácsi György jó elgt elgt elgs elgs jó jeles elgs jó jeles elgs — hny jó
Nebel Gyula k i m a r a d t ksz
Oláli Sándor ** jeles elgs elgs jó jeles elgs elgs elgs jeles elgs — val
20 Pint Ferencz elgs elgs elgs elgs elgs elgs jeles elgs elgs jó jó jeles val szb
Pint István elgs elgt elgs elgt elgt elgs .jó elgt elgs elgs elgs
Rosenberg Samu jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles jó jó jeles elgs
Rosenfeld Ignácz l -f J° jeles jó jó jeles jeles jeles jó elgs jeles jeles
Rosenfeld Samu elgs elgs elgs elgt elgt jeles elgs elgt elgt elgs elgs
25 Schindelberger Károly Schneider György jeles jó jeles elgs jó jeles elgs jó . jeles jeles jeles jeles jeles jó elgs jó jó jeles jeles jeles jeles
Schüller Zsigmond jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó elgs jeles jeles
Spitzer Samu jeles jeles jó elgs jeles \'jeles jeles jó jó jeles jeles
Steiner János elgs elgs jó elgs elgs jó elgs jó jó jó elgs
30 Sziics Ferencz )ó elgs elgs elgs elgs elgs jeles elgs elgs jó elgs
Veren János ísm. i jeles jeles Jó jó jó jeles jeles jó jó jeles elgs
Wilcsek Ferencz k i m a r a d t
* ism.zzrismétlő
** hittanból vizsgálatlan maradt.
elgs hny ksz
_ dics jó
_ dics 10
— hny ksz
— dics 10
jó vál szb
— erny JO
jó vál jó
jeles vál szb
— vál 10
jó dics 1°
II. osztály.
Nevek Hittan || Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan Xfcfa. Természet-1 rajz Mértani rajz j Szabadk. rajz Szépirás Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Berger János jeles jeles jeles jeles jó jeles jeles jó jó jeles Jó Jó dics JÓ
Budai Sándor jeles jeles jó jó jó jó jó jó Jó jó jó jeles jeles jeles dics Jó
Fater Mihály . íó jó elgs jeles jó elgs elgs jeles jó jó vál jó
Krenn Alajos jeles jeles .jó elgs jó Jó Jó elgs elgs jeles elgs vál jó
5 Kutschera Gyula jeles jeles jeles jeles . jó jeles jeles jeles jeles jeles elgs — erny jó
Lenk József jeles jeles jó jeles jeles jó jó jó elgs elgs elgs elgs dics jó
Lisztner Jenó\' jó elgs elgt elgs elgt elgt elgs elgs jó elgs jeles jó hny szb
Mittermayer János k i m a r a d t
Morovitz Gyula jó jó jó jó jó jeles jó elgs elgs Jó elgs — vál jó
10 Palkó József jó jeles elgs elgs .jó jeles elgs • t J° jó jeles elgs — vál jó
Poredus Antal jó jó elgs elgs jeles jó jó jó jó jeles elgs jeles vál ksz
Rosenfeld Miksa elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs — vál jó
Salamon József k i m a r a d t
Sárdi Károly jó elgs elgs jeles jó jó jó elgs elgs jeles elgs — vál jó
15 Sifkovics Simon jó jó jó elgs elgs elgs elgs elgs j\'ó Jó Jó — vál szb
Spiegel Gyula jó . jó jó jó elgs elgs elgs elgs elgs jeles jeles — vál jó
Szummer Imre jó jeles .jó jó elgs elgs elgs elgs jó jeles jó — vál jó
Treiber József jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó .jó jeles elgs — erny jó
Weiss Béla jeles jeles jeles jó jó jó \' jó jeles jeles jeles elgs — dics jó
III. osztály.
Nevek Hittan Magyar nyelv- Német nyelv Földrajz Történelem Számtan Mértan Természet rajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépírás J Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Babnigg Emil ma gán ta nu lás ra tért
Benedek József jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jó jó jeles — jeles erny jó
Deli Gyula jó jó elgs elgs elgs jó jeles jó elgs elgs elgs elgs — vál jó
Frank Rezső ma gán vizs gát tett a tan év vé gén
5 Geiger Sándor jeles jeles jeles jeles jeles jó íó jeles jó jó . jó jó jeles erny jó
Junker Antal Jó ió jó elgs elgs jó .jó elgs Jó l\'ó jeles elgs jeles vál szb
Kastl Mór jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jeles — erny jó
Keller Ignáez jó jó elgs elgs elgs elgt jó elgs Jó jó jeles jeles jeles hny szb
Koller Nándor jó .jó jeles jó jó jó jeles jeles jeles jó jó jeles — dics jó
10 Leitner Gusztáv jeles jeles jeles jó jó jeles jeles jeles jeles . ió jeles elgs jeles dics jó
Hakovszky Géza jeles jeles jó elgs elgs jó jeles jó jeles jeles jó elgs — dics jó
Scheiber Zsigmond k i m a r a d t
Schlick Nándor jó jó elgs elgs elgs elgt jeles i6. J° jeles jeles jó jó jeles jeles hny szb
Szita Boldizsár jeles jeles jó jó jó jeles .jó jeles jeles elgs — dics jó
15 Thomka Miklós jeles jeles jó jó jeles jó jeles jó jó jó jó elgs — dics jó
Tieff Sándor jó jó elgs elgt elgt elgs jeles elgs elgs elgt elgs elgs — hny ksz
Weiler Samu k i m a r a d t
Magántan.: Frank Rezső. 1
IV. osztály.
-v . . .. . Nevek i Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Történelem Számtan i Mértan Természet tan Mértani rajz Szabadk. rajz Torna Ének , Szorgalom Magaviselete
Baranyai György Berger Ignácz Besznicza György Darvas János 5 Dolmányos Antal Filippovics Ferencz Filó Géza Hein Mihály Knáusz László 10 Kováts István Mühlbach Károly ism. Neumann Henrik Wajdits József jeles elgs elgs elgs jeles íó jeles jeles jeles jó jeles elgs elgs jó jeles jeles jeles jeles jó jeles k jó elgt elgt k elgs jó ió J° elgs m jó jó i jó elgt elgt i elgs jó elgs jó jó e jó jó m jeles elgs elgs m elgs jeles jó jó jó g jó jó a jeles elgt elgt a elgt jeles jeles jó jó h elgs jó r jeles elgt elgs r elgs jeles jeles jó jeles a elgs jó a jeles elgs elgs a Jó jeles jeles jó jeles 1 Jó jeles d jeles jó elgs d jeles jeles Jó jeles t jó jeles t jó jó elgs t jó jó jó .Jó jeles .jó jeles elgs jó elgs jó . jó jeles jó elgs elgs jeles jó jeles dics hny hny hny dics dics dics dics vál dics szb szb szb szb szb szb jó jó jó jó
Magántanulók:
Schwarcz Gusztáv,
Tomesz József.
V. o s z t à 1 y.
Nevek Hittan Magyar ¡j nyelv | Német nyelv Történelem j Számtan Könyv viteltan Természet tan J Vegytan | Alkotmánytan [ Mértani rajz Torna | Ének Szorgalom Magaviselete
Arvay Grábor .10 jó elgs elgs jeles jeles Jó elgs elgs elgs jeles vál szb
Berger József Jó jeles jo jo jeles 10 jo jo jo jeles elgs — dics jó
Dukász Miksa elgs elgs elgs elgs jo elgs elgs elgs elgs elgs elgs jó — vál ksz
Fischer József jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles erny jó
5 Frank Zsigmond Jó JO Jó jo Jó jo elgs elgs jo elgt elgs jó — hny szb
Freund Manó , 1° elgs jo jo jeles jeles jeles jeles jo jeles — vál szb
Holczer Mihály jeles JO jeles jeles jeles jeles JO jo jeles jó elgs elgs jó — dics jó
Horváth Lajos jo jeles elgs jo jeles jo J° elgs jeles — vál ksz
Kohn Ferencz jó elgs elgs elgs jeles jeles jo J0 elgs jeles jó jeles vál jó
10 Kossá nyi Nándor jeles elgs elgs Jó | jeles jeles jo elgs J° elgt elgs jó — hny jó
Kugler Lajos ! jeles jeles jo jeles jeles jeles jeles Ijeles jó jeles jó jeles jó — erny dics jó
Rohrer János jeles jeles jo jo jeles jeles jo J° jeles jó
Szabó István k í m a r a cl t,
Zók József jo jó elgs elgs jeles jeles jó elgs elgs elgs jó jó vál ksz
TI. osztály.
Nevek Hittan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Számtan Könyvviteltan Vegytan Ipartan Mértani rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Beck Ede jeles elgs jó elgs jó jeles jeles jeles jeles jeles __ dics jó
Bicza János jeles JO elgs jo jeles jeles JO jeles JO jeles jeles dics JO
Eibner József jeles jeles JO jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles erny JO
Fürst Sándor jeles jeles JO JO jo jeles jeles jeles JO elgs jeles dics Jó
5 Geiger Kálmán jeles jeles jeles jó jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles dics JO
Hirschel József JO elgs elgs elgs JO jeles JO jo jeles jeles elgs vál szb
Horváth Nándor Jó elgs elgs elgs JO jeles JO JO elgs jeles — vál jo
Kapperl Samu jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles erny jo
Tamás Sándor JO JO elgs elgs JO jó JO jeles JO JO — vál jo
Magántanuló:
Hiczlberger Lajos -
Berger József Dukász Miksa G-eiger Kálmán Holczer Mihály
Kohn Ferencz Kováts István Lisztner Jenő
Rohrer János Steiner János Wajdits József Zók József
Az iuté/.eti zenekar tagjai:
VIII.
Statisztikai táblázatok az 1§82-S3 tanévről.
I. A tanulók általános áttekintése.
A tanulók száma Vallásuk Nyelvi viszonyaik (üinö nyelüket heszelntk?) Szüleik polgári állása Előmenetök
Osztály beíratott elhalt elmaradt róm. kath eváng \' ___ móz. vall i magyar ti j magyar-ném. magyar ném horvát értelmiségi önálló ó\'sterm. földb. és bérlő kereskedó\'k és iparosok magán tiszt- | viselők 1 szolgálatot tevők és munkások haladók ismétlők
I. 32 5 25 — 7 18 .2 2 5 4 13 4 6 20 7
II. 19 — 2 15 — 4 11 8 — 1 - 11 3 4 16 1
III i 17 4 10 1 6 10 6 1 5 1 7 3 1 12 1
IV. 15 1 2 12 — 3 6 9 - 3 2 7 - 3 10 2
y. 14 — 1 9 — 5 5 9 - 2 — 6 5 1 13 —
VI. 10 — — 5 — 5 3 7 -- — 2 2 4 2 10 —
Összeg 107 1 14 76 1 30 53 51 16 9 46 19 17 81 11
II. A taiiuliuányozáM eredményének rtttekinté*e ow/.tályonkiut,
! 882—83-ban. __
Tantárgyak : I. Osztály jll. Osztály. III. Osztály. IV. Osztály. V. Osztály. VI. Osztály,
jeles jó elégs elégt jeles ió elégs elégt jeles jó elégs ! elégt | jeles jó elégs elégt jeles jó elégs elégt jeles jó 1 elégs 1 elégt
Hit é^ erkölcstan 7 9 9 l 6 7 9 1 7 6 5 2 3 _ 5 7 1 6 3 _ —
Magyarnyelv 11 1 9 9 5 3 7 6 — — 6 2 2 — 5 4 4 — 4 2 3 —
Németnyelv 5 6 14 2 4 7 5 1 4 5 4 — — 6 2 2 2 5 6 — 2 3 4 —
Földrajz és statisztika 1 8 12 6 6 5 6 — 3 4 5 1 — 6 2 2 — — — — — — — —
Történelem — — — — — — — 4 3 5 1 2 5 3 — 3 6 4 - 2 3 4 —
Számtan 11 2 9 5 3 9 4 1 4 6 1 2 3 3 1 3 11 2 — — 3 6 — —
Mértan 14 1 4 2 5 7 4 1 9 4 — — 4 2 3 1 — — — — — — — —
Könyvviteltan — — — _ __ — — — — — — — — — — — 9 3 1 — 8 1 — —
Természetrajz 19 3 5 — 3 8 6 - 5 5 3 — — — — — — — - — — — —
Természettan — — — — - — — — — — — — 5 3 2 — 3 8 2 — — — — —
Vegytan •- 3 4 6 — 5 4 — —
ipartan
Alkotmánytan — — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 — — — — —
Mértani rajz — 9 15 3 2 6 9 — 6 5 2 — 5 4 1 — 6 1 4 2 5 3 1 —
Szabadkézi rajz — 13 12 2 2 8 7 — 3 8 1 1 2 7 1 — — — — — — — — —
Szépírás 14 5 8 _ 12 2 3 — ! 5 6 2 — — — — — — — — — — — —
Testgyakorlat 5 6 16 -- 3 4 n — 4 1 7 — 2 4 4 — - 7 5 — | 7 1 1 —
Enek 4 4 2 1 2 3 í 5 —~~" 1 1 1 4 1 5 1
— 33 —
IX
Tundijmoiit-eM, ösztöndíja*, jutal ma/.ott á<«
lye«ett tanulók az 18859—8». tanévben.
A) Tandíjmentesek ;
Horváth Nándor, Schindelberger Károly, Veren Jánoa. Wilcsek Ferencz, Oláh Sándor. Diviák György, Nebel Gyula, Munkácsi György I. oszt. tan. — Lenk József, Poredus Antal Sárdi Károly, Weiss Béla, Krenn Alajos. Mittermayer János, Lisztner Jenő, Morovicz Gyula Spiegel Gyula, Summer Imre, Salamon József II. oszt tan. — Frank Rezső, Tieff Sándor III. oszt tan Darvas János, Neumann Henrik, Filippovics Ferencz IV oszt. tan - Fischer József, Frank Zsigmond, Szabó István V. oszt. tan — Eibner József Beck Ede, Fürst Sándor, Horváth Nándor, Bicza János VI. oszt. tanulók
B) Ösztöndijasok :
Eibner József VI és Kugler Lajos V oszt. tanulók. Tallián-féle 60 frtos ösztöndíj, egyenkint 30 30 frt.
G) Jutalmazottak:
Kapperl Samu VI. oszt. t mint. legjobb számoló 1 drb aranynyal Ebenspanger Lipót ur által Fischer József V. o t. mint szorgalmas és szegény tanuló 1 drb aranynyal Fischel Fülöp ur által, Benedek József III. o t. mint szorgalmas és szegény tanuló 1 darab ezüst tallérral Zók Nándor ur által. Geiger Kálmán, Kapperl Samu VI o. t mint jeles énekesek, Geiger Kálmán VI. o t mint jeles tornászó egy-egy ezüst frttal, Fürst Sándor mint jeles énekes két ezüst írttal Hock János tanár által. Továbbá julalmaztattak még a tek. városi hatóság által mint énekes misét rendezők két-két ezüst írttal: Brunner Antal, Máli György, Pint Ferencz I. o t. Budai Sándor, Poredus Antal II. o. t Benedek József. Junker An tal, Keller Ignácz. Leitner Gusztáv, Schlick Nándor III o t Wajdits József IV. o t. Árvay Gábor Kohn Ferencz, Rohrer János V. o. t. Bicza János VI. o. t. — Jutalomkönyveket kaptak emlékül a tek. iskolaszék által utalványozott 20 frtnyi összegből a következő tanulók: Martincsevics Ferencz, Rosen berg Samu. Rosenfeld Ignácz Schüller Zsigmond, Veren János I. oszt. t Berger János, Kutschera Gyula Treiber József II. o. t Geiger Sándor( Kastl Mór. Szita Boldizsár III. o. tan. Berger Ignácz, Kovács István, Knausz László IV. o. t. Berger
— 34 —
József, Holczer Mihály V. oszt. t, Fürst Sándor, Geiger Kál mán VI oszt. tan.
D) Segélyezettek :
A tek iskolaszék által
a) Ruhával: Gáspár Béla, Wilcsek Ferencz, Munkácsi György Máli György. Veren János, Nebel Gyula, Schindel-berger Károly, Horváih Nándor, Oláh Sándor, Kocli Lajosi, o. t,. Spiegel Gyula. Poredus Antal, Krenn Alajos, Lenk J. Sárdi Károly, Sifkovics Simon Sztimmer Imre Ií. o t. Deli Gyula Szita Boldizsár, Tieff Sándor III. o. t, Neumann Henrik, Filippovics Ferencz Darvas János Filó Géza IV. oszt. t Frank Zsigmond Holczer Mihály, Fischer József V. oszt. t,. Eibner József, Fürst Sándor VI; o t
li) Iskolai könyvekkel : Munkácsi György, Gáspár Béla, Nebel Gyula, Diviák György. Rosenfeld Samu,"Máli György Horváth Nándor, Schindelberger Károly, Wilcsek Ferencz Fiilöp Izidor. Veren János, Oláh Sándor, Brunner Antal, Kocli Lajos, Isoó Jenó\' I. oszt tan Weisz Béla, Summer Imre, Palkó József, Spiegl Gyula Berger János, Sárdi Károly. Sitkovics Simon, Krenn Alajos Morovicz Gyula, Pore dus Antal, Lenk József, Lisztner Jenó\' II. o. t. Frank Rezső, Deli Gyula, Makovszky Géza, Geiger Sándor. Leitner Gusz táv III o. t,. Knausz László. Filó Géza Neumann Henrik. Filippovics Ferencz IV. o. t Holczer Mihály, Frank Zsig mond, Fischer József, Kohn Ferencz, Berger József, Horváth Lajos V o. t,. Bicza János, Horváth Nándor, Geiger Kálmán. Eibner József, Beck Ede, Fürst Sándor. Kapperl Samu VI. oszt. tanulók.
X.
A.z 188® -84. tanév megkezdésére vonatkozó
értesítés.
A tanulók felvétele, vagyis beirása szept. 1-én kezdődik és tart szept hó 4 ig, naponkint délelőtti 9 órától 12-ig és délutáni 3 órától 5 ig a polg iskola épületében (I. em) igazgatói irodában ; ugyanekkor tartatnak a felvételi és javitó vizsgálatok is Szeptember 4-én tul csak igazolandó alapos okoknál fogva vehető fel a tanuló
1. Az iskolai év a polg iskolában szept 1 napján kezdődik és tart a következő év június hava végéig
2. A polgári iskola első osztályába szabályszerűen csak oly tanuló léphet fel:
— 35 —
a) ki legalább életének 9. évét betöltötte.
b) kinek az elemi (nép ) iskola negyedik osztálya számára kiszabott tárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli ismereteit e végre elrendelt felvételi vizsgálat utján igazolja.
3. A polgári iskolába lépő tanuló bármely nemzetiséghez tartozik, köteles a magyar nyelvet is tudni annyira, hogy a törvény által ezen iskolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban fennakadás nélkül résztvehessen.
4 A polgári iskola egy egy osztályába bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és az azon osztályban megkívántató előkészültségről vizsgá lat utján bizonyságot tesz ; k özéptanodából a polgári iskolába átlépni kivánó tanulót, bizonyítványa alapján is fel lehet venni.
5 A felvételi vizsgálat díjmentes
6 A polgári iskola egy-egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet
7. A polgári iskola négy első osztályából átléphet a tanuló a középtanoda megfelelő osztályába. A középtanodába átlépő polgári iskolai tanuló :
a) ha a gymnasiumba kívánja magát felvétetni, köteles a latin nyelvben az illető osztályban megkívántató jártasságot vizsgálat utján bizonyítani,
b) ha reáliskolába lép, köteles a franczia nyelvbeli meg felelő jártasságáról tanúságot tenni.
8. A polgári iskola negyedik osztályába átlépő tanuló ha a polgári iskola mellé ipartanműhely is van állítva; be léphet abba és az ott felvett iparágakat az iskola 4 , 5., és 6. osztályában kiszabott tantárgyak tanulása mellett megtanulhatja annyira, hogy onnan a polgári iskola hatodik osztálya bevégeztével, mint iparossegéd léphet át az illető iparos mű helyébe.
9 A polgári iskola negyedik osztályát bevégzett tanuló, ha szakiskolákba akar átmenni, átléphet
a) Tanitóképezdébe,
b) kereskedelmi iskolába,
c) Középipartanodába,
d) az országos mintarajztanodába.
10. A polgári iskola hat osztályát bevégzett tanuló előtt következő utak állanak nyitva:
a) Alkalmaztathatja magát állami hivatalokra, vasúti gyakornokságra, a nem kincstárilag kezelt póstai, távirdai kezelői szolgálatra, számtiszti hivatalokra a minisztériumoknál, vámi, pénzügyőri, fogyasztási adói, pénz-és adóőrségi, dohány beváltási, gyártási és eladási, lotto, bélyegző és sóhivataloknál a megyéknél segéd és kezelői állomásokra stb.
— 36 —
b) ipari, kereskedelmi, biztosító társulatoknál, pénzin -tézeteknél.
11 Ha a 6. osztály bevégzése után még tovább is ta nulni akar, átléphet a gazdasági, állatorvosi középintézetekbe A növendék személyesen, még pedig szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik a fölvételre az igazgatónál megjelenni.
Minden nyilvános és magán tanuló beiratás alkalmával a tandíjon kiviil 1 frtot fizet az ifjúsági könyvtárra. Az egész évi tandij a tekintetes iskolaszék 1878 október 31-én tartott gyűlésének 11. pontja értelmében, minden vidéki és magán tanulóra nézve 5 frt , a helybeli nyilvános tanulókra nézve pedig 3 frt, mely a beiratáskor lefizetendő\'
A tandij fizetés alól való felmentés egyedül N. Kanizsa város hatóságát, mint ezen intézet kegyurát illeti, azért a felmentés iránti folyamodványok a város tek tanácsához nyuj tandók be.
A pót- és javitó vizsgálatokra oly tanulók bocsáttatnak, kik csak egy kötelezett tantárgyból nyertek „elégtelen\' osz tályzatot Azoknak, kik két. tantárgyból nyertek „elégtelen" osztályzatot és a kiknél a hiány pótlása a szünnapok alatt remélhető\', a tantestület engedélyt adhat a javitó vizsgálat letételére, de csupán azon intézetnél, a hol tanultak. Kik több tantárgyból kaptak „elégtelen" tanjegyet, az osztály ismétlé sére köteleztetnek
A beiratási és vizsgálati napok pontos megtartására any-nyival is inkább felhivatik a t szülők figyelme, mert a később jelentkező s késedelmét kellőleg igazolni nem tudó tanuló a tanintézetbe nem vétetik fel.
Nagy Kanizsán, 1883 évi junius hó 26-án.
JUorgenboMNer JAIIOS
igazgató.
- 87 -
i t. ez. szülők szive« figyelmébe«
141. szám.
Tekintetes Igazgatóság!
Van szerencsém a tekintetes Igazgatóságot tisztelettel felkérni az iránt, hogy a vezetése alatt álló intézet azon tanulóit — kik az 1883l4-ik tanév elején a budapesti állami középipartanodába lépni kívánnak — figyelmeztetni méltóztassék arra, hogy a két havi nyári szünidő alatt az általok választott szakhoz tartozó valamely műhelyben vagy gyárban, azok pedig a kik az épitészeti szakra készülnek építkezésnél gyakorlatilag foglalkozzanak. Mert ezután a felvéti li szabályzat szerint a gyakorlati előképzettség is mind szigorúbban követeltetik és mert azon tanulók, a kiknek gyakorlati előképzettsége is van az egyenlők között ugy a felvételnél, mint az ösztöndíjban való részesittetésnél előnyben részesülnek.
Végül tisztelettel kérem annak szives kihirdetését is, hogy azon tanulók, a kik valamelyik középiskola negyedik osztályának sikeres elvégzése után lépnek a középipartanodába, jogositva vannak az egjéves önkénytességre.
Kiváló tisztelettel Budapesten, 1883.jun. hó 10.
Hegedűs Károly,
az állami középipartanoda igazgatója.
Értesítőnk zártakor vettük : P, Szathmáry Károly : „Az emberi mivelödés története" czimü három kötetes müvét, mint a nagymélt. m, kir. Miniszter ur 7334 sz. a. a nagy-kanizsai polgári iskolai könyvtár számára küldött kegyes adományát.