Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.8 MB
2018-11-05 14:49:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
95
501
Rövid leírás | Teljes leírás (57.46 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizenharmadik értesítője az 1884-85. tanévről.
Szerkeszté: Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, nyomatott Fischel Fülöpnél.
1885.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

a

Ál J-A MM.AG SEGÉLYEZETI
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
T IZ h: N HA /,\' MA DIK
AZ
1HH4— H5. T.i.\\í:VK6L.
w
SZERKESZTÉ:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA.
¡Nyomatott f\'iscHF.l Fülöpnél.
lfeP5.
a
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
T IZ ENITA Ti MA DIK
AZ
1884—85. T IXKVRŐL.
SZERKESZTÉ:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA.
YOMATOTT jflSCHEL, j7
1885.
REV 2010
Tartalom.

I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1884—85-ben.
II. Jótékonysági ügy.
III. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1884—85-ben.
IV. Felügyelet és iskolai személyzet.
V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok
VI. Az ifjúság érdemsorozata az 1884—85. tanév végén.
VII. Statisztikai táblázatok az 1884—85. tanévről.
Vili. Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1884—85. tanévben. IX. Az 1885—86. tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
1*
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve:
Szorgalomra nézve:
jeles jó elgs. elgt.
jeles jó
elégséges elégtelen
erny dics vált. hny.
Magaviseletre nézve :
ernyedetlen dicséretes változó hanyatló
jó jó
szb. szabályszerű
ksz. kevésbbé szabályszerű
r. rosz.
T.
Adatok a polgári iskola történetéhez 1884-85-ben.
Az 1884—85. iskolai évre a beiratások, felvételi, javitó és magánvizsgálatok szeptember hó 1—4 napján eszközöltettek. Véghez menvén szeptember 5-én a tanév ünnepélyes megnyitása, a tanitás másnap, azaz szeptember 6-án kezdődött.
A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint; amikor is a tantárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb. kérdések intéztettek el.
A beirt rendes tanulók száma 98, mi a mult. évi számmal szemben egy főnyi apadást mutat. A 98 beirt tanulóhoz járul még 6 magántanuló, kik ministeri engedély folytán vizsgára bocsáttattak és a vizsgát az illető osztálybeli tantárgyakból sikerrel le is tették ; igy volt a beirt tanulók összes száma 104.
E helyen emlitem meg, hogy Zánkay Zsigmond intézetünk rendes tanára a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. míniste-riumnak 1885. márczius hó 4-én kelt 6770. számú magas rendeletével állomásán végleg megerősíttetett, valamint azt is, hogy Rosenblüh Lajos r. tanár a harmadik, Pongrácz Adolf tornatanár az első és második ötödéves pótlékot nyerték.
A tanitás a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ur által 1879. évi szept. 12-én 25409. sz. a. kiadott tanterv értelmében történt, azon módositással, hogy a német nyelvet heti 2 órában az I. és II. osztályban meghagytuk.
A tantestület teljes tudatában annak, mily nagy felelősség háramlik reá az ifjúságnak ugy tudományos, mint erkölcsi kiképzését illetőleg, legjobb meggyőződése és tehetsége szerint igyekezett teljesíteni kötelességél az egész év folyama alatt. S hogy az ifjúság előhaladását mindkét tekintetben annál inkább figyelemmel kísérhesse, nem csak az előirt értekezleteket tartotta meg pontosan, hanem a felmerült szükséghez képest rendkívüli értekezleteket is tartott.
Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanáraik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és idől\'en telj...