Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.8 MB
2018-11-05 14:49:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
62
316
Rövid leírás | Teljes leírás (57.46 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizenharmadik értesítője az 1884-85. tanévről.
Szerkeszté: Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, nyomatott Fischel Fülöpnél.
1885.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

a

Ál J-A MM.AG SEGÉLYEZETI
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
T IZ h: N HA /,\' MA DIK
AZ
1HH4— H5. T.i.\\í:VK6L.
w
SZERKESZTÉ:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA.
¡Nyomatott f\'iscHF.l Fülöpnél.
lfeP5.
a
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
T IZ ENITA Ti MA DIK
AZ
1884—85. T IXKVRŐL.
SZERKESZTÉ:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA.
YOMATOTT jflSCHEL, j7
1885.
REV 2010
Tartalom.

I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1884—85-ben.
II. Jótékonysági ügy.
III. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1884—85-ben.
IV. Felügyelet és iskolai személyzet.
V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok
VI. Az ifjúság érdemsorozata az 1884—85. tanév végén.
VII. Statisztikai táblázatok az 1884—85. tanévről.
Vili. Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1884—85. tanévben. IX. Az 1885—86. tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
1*
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve:
Szorgalomra nézve:
jeles jó elgs. elgt.
jeles jó
elégséges elégtelen
erny dics vált. hny.
Magaviseletre nézve :
ernyedetlen dicséretes változó hanyatló
jó jó
szb. szabályszerű
ksz. kevésbbé szabályszerű
r. rosz.
T.
Adatok a polgári iskola történetéhez 1884-85-ben.
Az 1884—85. iskolai évre a beiratások, felvételi, javitó és magánvizsgálatok szeptember hó 1—4 napján eszközöltettek. Véghez menvén szeptember 5-én a tanév ünnepélyes megnyitása, a tanitás másnap, azaz szeptember 6-án kezdődött.
A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint; amikor is a tantárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az órarend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb. kérdések intéztettek el.
A beirt rendes tanulók száma 98, mi a mult. évi számmal szemben egy főnyi apadást mutat. A 98 beirt tanulóhoz járul még 6 magántanuló, kik ministeri engedély folytán vizsgára bocsáttattak és a vizsgát az illető osztálybeli tantárgyakból sikerrel le is tették ; igy volt a beirt tanulók összes száma 104.
E helyen emlitem meg, hogy Zánkay Zsigmond intézetünk rendes tanára a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. míniste-riumnak 1885. márczius hó 4-én kelt 6770. számú magas rendeletével állomásán végleg megerősíttetett, valamint azt is, hogy Rosenblüh Lajos r. tanár a harmadik, Pongrácz Adolf tornatanár az első és második ötödéves pótlékot nyerték.
A tanitás a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ur által 1879. évi szept. 12-én 25409. sz. a. kiadott tanterv értelmében történt, azon módositással, hogy a német nyelvet heti 2 órában az I. és II. osztályban meghagytuk.
A tantestület teljes tudatában annak, mily nagy felelősség háramlik reá az ifjúságnak ugy tudományos, mint erkölcsi kiképzését illetőleg, legjobb meggyőződése és tehetsége szerint igyekezett teljesíteni kötelességél az egész év folyama alatt. S hogy az ifjúság előhaladását mindkét tekintetben annál inkább figyelemmel kísérhesse, nem csak az előirt értekezleteket tartotta meg pontosan, hanem a felmerült szükséghez képest rendkívüli értekezleteket is tartott.
Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanáraik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és idől\'en teljesítették az egyháztól rendelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. — A rom. kath. tanulók hittani vizsgálatai főt. Letlinger Kelemen városi h. plébános ur elnöklete alatt tartattak meg. Az eváng. és móz. hitvallású tanulók szintén illető egyházi
elöljáróságaik utasítása szerint nyertek hitoktatást; vizsgáik pedig az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt tartattak meg.
Nyilvántartás végeit vezettetett a tanügyi napló és ezzel kapcsolatban a mulasztók, valamint a fegyelmi észrevételek rovata is.
Az intézet egészségi állapotát illetőleg általánosságban véve az mondható, hogy az meglehetősen kedvező volt a lefolyt tanévben ; ámbár csekélyebb, úgynevezett könnyebb betegségek esetei nagyobb számmal fordultak elő, mégis nagy megnyugvásunkra szolgált az, hogy ragályos betegségektől intézetünk növendékei meg voltak kiméivé. Súlyosabb betegségi eset egy fordult elő és ez avval végződött, hogy Eder Ferencz már régóta betegeskedő, II. oszt. szorgalmas tanuló ápril végén kénytelen\' volt az iskolából kimaradni.
Rövideób ideig tartó betegségek néha a tanári kar egy-egy tagját is meglepték; Rosenblüh Lajos rendes tanár, ki augusztus havában súlyos beteg volt, szeptemberben még gyöngélkedett, de azért, ha nem is rendesen, mégis erejéhez képest el-eljárl előadásait megtartandó. Az igazgatót is nyolcz napra terjedő betegség szegezte ágyhoz, a mely idő alatt legsürgősebb teendőiI az osztályfőnökök voltak szivesek elvégezni.
Az úgynevezett könnyebb betegségek eseteit illetőleg, ismétlem már a mult évben is a tisztelt szülőkhöz intézett íigyelmez-tető és kérő szavamat. Az egészség, illetőleg betegségek ügyeire nézve nagyon kedvezőtlen azon gyöngeség, engedékenység, mely-lyel némely szülő a tiunak csekélyebb vagy néha csak tettetett bajait mentegetni, palástolni szereti, annyira, hogy néha még oly esetben is, mikor a betegnek állilotl fiút egyik-másik tanár az ulczán sétálgatni látja, a szülő mégis kész a gyermeknek betegsége mellett bizonyítgatni, sőt a mulasztott órákat irott bizonyit-ványnyal is kimenteni. Ez oly visszaélés, mely nemcsak az iskolai szabályokba ütközik, hanem a fiu fokozódó romlásának alapját vetheti meg. Kérjük ennélfogva a t. szülőket, hogy az ilyféle túlságos gyöngédségtől, saját gyermekeik jövőjének érdekében, teljes önmegtagadással óvakodjanak.
Szokott iskolai ünnepélyeinket az idén is megtartottuk. Ilyen a király Ő Felsége legmagasabb nevenapjának október 4-én, Deák Ferencz halála évforduló napjának január \'28-án, és a koronázási emléknapnak junius 8-án való megünneplése; mely alkalommal az összes ifjúsághoz intézett alkalmi ünnepi beszéd Hoffmann Mór nyelvtanár által, az ifjúsági énekkar közreműködése és szavalat emelték az ünnepély magasztosságát. Ének- és szavalattal, valamint a jutalomdijak és könyvek kiosztásával egybekötött évzáró ünnepélyt junius 27-én tartottuk meg. Ezeken kívül rendezett még az ifjúság junius 27-én este a tantestület ve-
zetése mellett nyári mutatságot, mely alkalommal az ifjúsági énekkar nyilvános előadást tartott belépti díj mellett.
A tavalyi tanév végén rendezett hangversenyünk tiszta jövedelme 89 frt. 47 kr. volt. Ezen összeg az előbbeni tanévből fennmaradóit, összeghez csatoltatott és igy összesen 220 frt. 96 kr. volt a takarékpénztárban elhelyezve. Az 1884—85. tanév folyama alatt azonban ezen megtakarítót! összegből a tantestület által 45 frt. 15 krnyi összeg szegény lanulök felruházására fordíttatott; maradt tehát még 175 frt. 81 kr. a takarékpénztárban. Ezen fennmaradt összeghez csatoltatik az ez évi hangversenyünk tiszta jövedelme is, mely összegnek egy részéből a jövő fanév elején ismét segélyezhetünk néhány szegény, jó magaviseletű és szorgalmas tanulói.
Megyénk kir. tanfelügyelője, tek. dr. Ruzsicska Kálmán úr intézetünket hivatalos látogatásával 1884. decz. 4-én örvendez-teté meg tek. dr. Mangin Károly megyei főorvos ur kíséretében; mely alkalommal a folyamatban levő előadásokat élénk figyelemmel kiséré, a szertárakat megtekintette és ezekből, valamint a helyiségek bebútorozásából a város áldozatkészségét látván, erről dicsérőleg nyilatkozott.
Ezen kivül szerencsélteték még intézetünket látogatásaikkal tek. Plosszer Tgnácz és dr. Szukits Nándor iskolaszéki tag urak több izben.
A lefolyt tanévben intézetünk számára a következő folyóiratok járlak : »Philologiai Közlöny«, »Paedagogiai Szemle,« »Középtanodai tanáregyleli Közlöny«, »Magyar Nyelvőr«, »Népnevelők Lapja«, , Földrajzi Közlemények", »Magyar Tanügy«, »Budapesti Szemle«, »Századok«, »Közoktatás, »Zalai Tanügy«, »Felső nép- és polgári iskolai Közlöny«, »Bürgerschule« ; ezenkívül a tantestület tagjainak a »Polgári Iskola,« és az intézetnek a »Néptanítók Lapja".
Junius 17-én tantestületi lanácskozmány tartatott s ezen a tanodai ifjúság erkölcsi viselete, szorgalma és az egyes tantárgyakban tanúsított előmenetele bírálat alá vétetett, az osztályzatok megállapittattak és a bizonyítványokba jegyeztettek.
Nyilvános vizsgálataink a tek. iskolaszék jóváhagyásával az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt junius hó 18-ától ugyan e hó 24-ig bezárólag tartattak meg; a szép és nagyszámú rajzok a vizsgálatok tartama alatt díszes csoportokban voltak kiállítva. A tanévet junius hó 27-én az ének- és szavalattal, valamint a jutalomdijak és könyvek kiosztásával egybekötött zárünnepély-lyel fejeztük be; a bizonyítványokat és az Értesítőt junius 28-án osztottuk ki.
II.
Jótékonysági ügy.
Tanintézetünk szegény növendékei ezen tanévben is részesüllek olyan jótéteményekben, melyek iskolázásuk terheit jelentékenyen megkönnyilették.
A tandíjmentesség kedvezményét 32 növendékünk élvezte; 52 növendékünk láttatott el a szükséges tankönyvekkel és 2!) tanulónk ruhával.
Intézetünk ezen jótéteményen kivül még egyéb kedvezmények élvezetével is dicsekedhetik.
Főt. és ngos Tallián Ede zágrábi kanonok ur 1000 frtos alapítványa kamataiból két jeles és jóviseletü növendék részesitte-tett segélyben.
A nagy-kanizsai takarékpénztári részvénytársulat ezen évre is nagylelkűen megszavazott 20 frtnyi összeget azon nemes óhajtással, hogy az, szegény és szorgalmas tanulók segélyezésére for-diltassék.
Tek. Ebenspanger Lipót iskolaszéki tag ur 1 db. aranyat a számtanban legjobbnak elismert tanulónak jutalmazására ajánlott fel.
A tek. iskolaszék áltál megszavazott 20 írtból jutalomkönyvek szereztettek be azon czélból, hogy zárünnepély alkalmával szorgalmas tanulók megjutalmaztassanak.
Tek. Fischel Fülöp helybeli könyvkereskedő ur által felajánlott 5 db. jutalomkönyvvel néhány szorgalmas tanuló jutalmaztatott.
(Ezekre nézve 1. a tandíjmentesek, segélyzettek-, ösztöndija-sok- és jutalmazottakról szóló kimutatást.)
Tek. Grünhut Alfréd helyb. kereskedő ur 87 db. pénz- és 77 db. éremmel gazdagilotta pénz- és éremgyüjteményünket
Wajdits József VI. oszt. tanuló egy db. camera obscurát ajándékozott intézetünk természettani muzeumának.
Továbbá gyarapították még könyvtárunkat becses adományaikkal : a nagymélt. m. kir. minister ur, a Franklin társulat, a Pal-las irod. és nyomdai részvénztársaság, Lampel R„ Kókai L könyvkiadó, Gótsch József tanár és Schmidt Rezső tanitó urak.
Hálásan jegyzem fel, hogy a tek. városi hatóság a lefolyt tanévben is 300 frtnyi összeget fordított részint taneszközök, részint a tanári könyvtárnak gyarapítására. (L. az intézet tanszereinek gyarapodását).
Kedves kötelességemnek ismerem intézetünk mindazon ne-meskeblü pártfogóinak, kik iskolánkat becses támogatásukra méltatták, ezen helyen a szent ügynek nevében hálás köszönetemet nyilvánítani.
III.
Az intézet tanszereinek gyarapodása 1884—85-ben.
A tekintetes városi hatóság a lefolyt tanévre tanszerek beszerzésére és a tanári könyvtár gyarapítására 300 irtot ajánlott fel; ezen összeg erejéig a következő beszerzések iránt történt intézkedés.
1. Természettani szertár. Villamfény-szabályozó; Barlovv-féle kerék; Archimedes csavarja; Harangkészülék óraművel; Schmidt-féle pörgelyü ; készülék az oldalnyomás megm.; Da-niell-féle nedvmérő; összesen 90 frt.
2. Természetrajzi szertár. Alcedo ispida, Bom-bycilla garrula, Cypselus apus, Ardea cinerea Larus canus, Sterna minuta. Lucioperca Sandra, Salmo fario, Accipenser sturio, An-guilla vulgaris; összesen 42 frt.
3. A vegytani laboratórium számára beszereztetett: 1. db. palack tubussal; gummicső ; horgany ; 6 db. re torta; kénsav; vaskénecs; összesen 20 frt.
4. Földrajzi szertár. Dr. A. Petermann : Karte des Mittelländischen Meeres; 9 frt. G0 kr.
5. Tanári könyvtár, a) Vétel utján: Schulmann : Die Erziehungskunst; Trefort: Tanulmányok; Trefort: kisebb dolgozatok ; Dr. Frl. Ratzel: Anihopogeographie; dr. Kiss Aron : A magy. népnevelés története; Karner-Novák:Könyvviteltan.— Folyóiratok : Philologiai Közlöny, Paedagogiai Szemle, Középtanodai tanár-egyleli Közlöny, Magyar nytlvőr, Népnevelők Lapja, Földrajzi Közlemények, Magyar lanügy. Budapesti Szemle, Századok. Közoktatás. Zalai Tanügy, Orsz. felső nép- és polg. isk. Közlöny, Bürgerschule; (¡oll .): Lant; Beizer A.: Loreley, Troubadour; ösz-szesen 86 frt.
b) Ajándék utján: Ribáry : Magy. történelem: dr. Bihari P.: Művelődés történet 2 k.; Gótsch: számtan; Ribáry : Világtörténet; Balló : Vegytan ; Mangold L.: Történet; Jablonszkv: földrajz; dr. Toldy: Földrajz; Adamovics: Geometria; dr. Gyu-lay: M. olvasó; Göll J. Enektan, énektanitási rendszer: Néptanítók Lapja.
6. Ifjúsági könyvtár. Az ifusági könyvtár számára a növendékek által külön fizetett, használati illetményekből a következők szereztettek be: Abonyi L.; A fekeie kutya, Ágay A.: Porzó Iárczalevelei. Balogh Z.: Alpáry. Beniczkv B. L.: Ruth. Gaste! ár: A művészet Olaszországban, Csernysevszky : Mit tegyünk, Selestey : Huszárok könyve, Szász K: Hedvig, Zrinyi a költő Lo-ránffy Zsuzs.. Thackeray: Vig elbeszélések 2 köt., Tolnai L.: Be-
2
szélyek 2 köt... Vajda János: Béla királyfi, Wohl J. és Sz.: Beszély, A bécsi márcziusí napok 1848., Kazinczky F Levelezése Kisfaludyval, Greguss : meséi, Forgó Bácsi: Gyermekhumor. Füssy : Ifjúsági emléklapok, Ney F: Gyermek könyve, Történeti könyvtár 3. köt.. Hojtsy P: A nagy természet. Halasy A: Petőfi reli-quiák. Ferencz .1: Garay János. Goethe: Az ifjú Werther keservei, Lisznyai K: Dalzongora. Beniczky B. L: Márfha, Jókai M: Szélcsend alatt 2 köt.. Tóvölgyi T: Az ezüst vitéz, Hugó K: egy magy. király, Deák Farkas: Fogságom története. Berzsenyi: Ódái, Katona: Bánkbán, Antigoné: Sophokles tragédiája. Hojtsy: A mi az embert környékezi. Olcsó könyvtár: Oroszbeszélyek. Viharban. Árulás Grandét Eug., A magy. emigr. mozg., Abdariták, A csonka l\'űlii ember. Egy vadász iratai, Aurélia néni, Szász: Mese képekkel, Church : Elbeszélések, Jókay M : A magy. nemz. története ; összesen (¡2 frt. 35 kr. A könyvek beköttetésére 37 frt. G5 kr. összesen 100 frt.
~ 11 —
IV.
Felügyelet és iskolai személyzet.
a) Fel ü gyei ő test ü I e I e k.
1. A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minisztérium és ;i zalamegyei tankerület kir. felügyelősége.
2. Nagy-Kanizsa rend. tanácsú vár. képviselőtestületéből választott iskolaszék tagjai:
Elnök : Babóehay György
Alelnök: Nusecz József
Jegyző: Németh Ignácz
Gondnok: Knáusz Boldizsár
l)r. Benczik Ferenc/ Berzav Elek Bún Samu Ebenspanger Lipót Eperjessy Sándor Faics Lajos Garay Benő Df. Gerő József Haba József Hegedűs László Hertelendy Béla Hoftmann Mór Kovács Béla Kovács János Lengyel Ignácz
Lengyel Lajos LöAvy Adolf Morgenbesser János Pap János Plihál Ferenc/ I\'losszer Ignácz Récsey György Rózsavölgyi Anlal Simon Gábor Dr. íVhreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tersánczky József Trojkó Lajos Dr. Tuboly Gyula Wohlheim Ernő.
A vallás felekezet képviselői:
Hütter Lajos evang. lelkész és hitoktató L e 11 i n g e r Kelemen r. kath. lelkész, városi h. plébános. Dr. Neumann Ede izr. főrabbi és hitoktató. P a v 1 e k o v i t s M e t h o cl. g. kalh. lelkész és hitoktató.
2*
— 12 —
b) A tanári kar és működésének kimutatása.
1. Morgenbesser János igazgató ; polg. iskolákra képesített tan. a JII. oszt. főnöke; a kir. magy. természettudományi társulat rendes tagja, a nagy-kanizsai iskolaszék tagja a vegyt. labor, a termény- és természettani szertár valamint a tanári könyvtár őre; tanitotta a német nyelvet a 11. a természetrajzot a II. III., a természettant a IV. V., a vegytant az V. és VI. az ipartant a VI. osztályban H. ó. 18. Szolgálati éve ezen intézetnél 12.
2. Hoek János zene és énekre képesített tan., városi kántor: tanitotta az éneket minden osztályban. H. ó. 5. Szolg. éve ezen intézetnél 5.
3. Hoffmann Mór rendes tan. Középtanodákra és polg. iskolákra képesített tan. a IV. osztály főnöke; Nagy-Kanizsa város képviselő testületének és a városi iskolaszéknek tagja, tantestületi értekezlet jegyző és az ifjúsági könyvtár őre; tanitotta a magyar nyelvet és irodalmat a II., IV. V.. VI., a német nyelvet az
I., III, V., VI. osztályban. H. ó. 22 Sz. éve ezen int: 10.*)
4. Pongráez Adolf tornára képesített tan., a tornaszerek őre ; tanitotta a tornászatot minden osztályban. H. ó. 3. Sz. éve ezen intézetnél 11.
5. Rosenblüh Lajos rendes tan., polg. iskolákra képesített tan. a II. osztály főnöke; tanitotta a számtant, mértant és szépírást az I., a számtant, földrajzot, szépírást a 11., a számtani a 111., VI.. a számtant és mértant a IV. osztályban. H. ó. 22. Sz. éve ezen intézetnél 11.
6. Sehmidt Károly rendes tan., polg. iskolákra képesített tan., az V. osztály főnöke; a földrajzi eszközök őre; tanitotta a földrajzot az 1., a német nyelvet, földrajzot, történelmet a IV., a földrajzot, történelmet a 111., a történelmet és alkotmánytant az V. és a történelmet a VI. osztályban. H. ó. 22. Sz. éve ezen int : 10.
7. Sehultz Károly rendes tan., polg. iskolákra képesített tan. a VI. osztály főnöke, a rajztanszerek őre; tanitotta a mértani- és szabadkézi rajzot az 1., 11., 111., IV., a szépírást a 111.. a mértani rajzot az V. és VI. osztályban. H. ó. 26. Sz. éve ezen int: 13.
8. Zánkay Zsigmond rendes tan., polr. iskolákra képesített tan., az 1. osztály főnyke; tanitotta a magyar nyelvet és a természetrajzot az 1, a magyar nyelvet és mértant a 111.. a mértant a
II., a számtant az V., a könyvviteltant az V. és VI. osztályban. H. ó. 21. Sz. éve ezen intézetnél : 9.
Hitoktatók :
9. Berdin János szt.-ferenezrendi áldoz," r, rom. kath. bitoktató.
10. Hoffmann Mór polg. isk. tan., izr. hitoktató.
11. Hütter Lajos evang. lelkész, az evang. tanulók hitoktatója.
*) Irodalmilag is működött.
■¡¡PIP* ■ ít^?-,\' \' «g .•■^P^\'T"; \'A^J^-^^ppii^piS
— 13 —
V.
ái 1184-81, tasl?bes,
bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és
tanárok.
lEülső osztál^r.
Osztályfőnök: Zánkay Zsigmond.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 ■ E tantárgy osztályok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatározása a felekezeti hatóságok jogköréhoz tartozik.
Magyarnyelv- 5 Zánkay Zsigmond Ihász G. magyar nyelvtan. Szvorenyi [. magyar olvasók I. r. a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvadás; az olvasmányok tartalma megmagyarázása, az olvasmányok tartalmának szabadon való eibeszelése ; könyv nélkül tanult versek szavalása. b) Nyelvtan: egyszerű mondat, és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaklan, tekintettel a hangtani módosulásokra ; szóképzés, szócsoportok egy -beállításával ; az előképzők : c) Helenkint egy Írásbeli iskolai vagy; házi dolgozat.
Német nyelv 2 Hoffmann Mór Holímann M. néni. nyelvtan és olvasók 1. r. Egyszerű mondat, mondatrészek megkülönböztetése. A coniugatióból a s/.e-mélyrngozás és az igealakok megkülönböztetése idő és módjelzők alapján. A dec-lináczió és motio. Szótanulás hetenkint két Írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Schmidi Károly Dienes Pé-ter rn. oszt. földrajza A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományok csak általános átlekin tése, kiválólag az első természeti viszonyai.
^- -
14 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tanmyag
Számtan o o Hosen blüh Lajos Lutler számi. 1. r A tizedes számrendszer A négy számolási mivelei egész számokkal és tize des törtekkel. A tört mint hányados és viszony; közönsége^ törtekkel való szá molás. A hazai mértékek ismertetése : időszámítás.
Merlau 2 Rosenblüh Lajos Mocnik mértani nézletlan 1. r. Planimetriai elemek. Pontok, vonalok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb sik idomok tulajdon-sági es alakítása Az idomok összeillősége, sy-inelriája, hasonlósága, és a terület meghatározása
Természet r a j z 3 Zánkay Zsigmond Dr. Szabó Józset ásványtana Szecskái István növénytana I r. ■ a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjeilemeivel biró, a mezei gazdasági, különösen az ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltettek azok ismertető jegyei; az ásványok lalálási helyük és hasznok. b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellem/ö azonban a mezei gaz daságban es az iparban használtatni szokott növénypéldányokon kerestettek fel a növények ismertető jegyei : a növények, növési helyük és h\'isznuk.
Mértan rajz 2 Schultz Károly Szerkesztői sikmértan elemei (eszközökkel.) li
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Előkészítés a rajzolásra. Egyenes .vonalok görbe vonalok s ezekből összetett egyszerű diszittnények. Sikmértani idomok egyszerű diszittnények Sikmérlani idomok. Egyszerű mértani testek, s< drony és teljeslajiu mintákról árnyékolást: a min tázás kezdete.
Szép-irás 1 Rosenblüh Lj. Üteny szerint tanulták az ugvnevezetf angol szépírást.
Torna 1 Pongrácz Adolf A menés; (ulás nehezebb nemei melleit. gyakorolták a sorfordulalokat, sorka- ; nyarodásokat és a sorok mozdulatának összeállásának és kifejlésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok.
Ének 2 Hook Jn. Három és négyszólamú karénekek
jw - r, v
— 15 —
osztály.
Osztályfőnök : Rosenblüh Lajos.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tanköny Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd 1. osztály.
Magyar nyelv f) Hotfmann Mór Iliász U. magyar nyelv Szvorényi J. magy. olvasók II. r. Olvasmányok és azoknak feldolgozása. Összetett, szerkezetű mondatok taglalása és szerkesztése ; mellék- és alárendelt mondatok A szókötés, szóképzés Helenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Németnyelv 2 Morgen besser János Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók I. r. Az 1. osztályban tanultakon kívül a fö-és mellékmondatok. Teljes conjugálío. A melléknév, viszonyszó, a névmás és a számnév Helenkint két Írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Rosen-blüh Lajos Hunfaly J. kis földleírás Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályb.
Számtan 5 Rosenblüh Lajos Lutter számtan II. r. Számolási rövidilések, számtani mive-letek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejlesztése. Egyszerű hár masszabály ; az számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemi. Százalék
Mértan 1 Zánkay Zsigmond Moőnik mért. néz-lettan 1. r. Stereometriai elemek a sík; az egyenesek és sikok abso\'.ul a relátiv fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb lestek tulajdonságai és hálózala. A testek felszínének és térfogatának meghatározása.
Természetrajz 3 Morgenbesser János Pokorny Dehány j az állatok természetrajza Egész éven át taníttattak az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel biró egyszersmind a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott állalpéldányokon az ismertető jegyek ; az állatok tartózkodási helyök, táplálkozási és szaporodási módjok, sajátságaik és hasznuk. Az állati rendszer főbb alapvonalai és az ál latoknak meghatározsa Embertan.
— 16 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 3 Schultz Károly Krisz. Fer. elemi ábrázolásiari Veiüleitan tlemei ; pont, vonal sikiér-beli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonyok.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Fali lábfakra előrajzolt ábrákról, tali nagy képekről; ékilmények elemei. Fokozatos előhaladás a mintázásban.
Szépírás 1 Rosen-blüh Lajos Lásd I. osztály.
Torna 1 Pon-grácz Adolf Lásd I. osztály.
Ének 1 Hock János Lásd í. osztály.
ïïa-rmad.ils csztál37-_
Osztályfőnök : Morgenbesser János
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 4 Zánkay Zsigmond Ihász G. m. nyelvt. Szvorényi magy. olvasók III r. Egészet alkotó történelmi olvasmányok Elbeszélő költemények A nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismerlelése. Helenkint egy Írásbeli dolgozat. , \' . . , í
— 17 —
Tantárgy : ------------- Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Né inet nyelv 3 HotTinann Mór Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasókönyv 11. r. Egyszerű és bővített mondatok; a inon datrészek, a tő- és mellékmondatoknak megkülönböztetése. Név- és igeragozás, szóképzés elemeit. Szóbeli fordítás magyarból németre; kisebb darabok megtanulása köny nélkül.
Földrajz 2 Schmidt Károly Huuíalvy J. kis földleírás Amerika bővebb. Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetése, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira
¡Történelem 2 i Schmidt Károly Schwicker 1. H. magy. története A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészet át lehel venni.
Számtan 3 l Rosen-blüh Lajos Mauritz R Köz.számt. II. r. Összetett Hánnasszabály. Kamaiszámo-lás. Határidő számolás. Lánczszabály. Az arányos oszlás. Elegyitési feladatok.
Mértan 1 Zánkay Zsigm Motfnik mért. nézi. 1!. r. Egyszerű vonalú idomok Az összeillő-ség, symelria, hasonlóság és területmeghatározás. (¡őrbe vonalú idomok. A körtan.
Természetrajz 3 ! Morgenbesser János Kriesch .1 ásványtan Pokorny-Dékánv növényt. Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibövitteteit a kőzettannal s a geolo-gia alapvonalaival. — Tavaszi és nyári hónapokban a növények szervezete és élelf\'/lvama ismertetett meg.
Mértani rajz 2 Schultz Károly Krisz Per. elfmi ábrá-zolástan A vetülettan ismétlése és folytatása : sikok által határolt s görl e felületű ren des mértani lestfk ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép szerkesztése.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly 1 l ■ Görög, középkori s keleti stilü ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboiu mintákról. •
Szépírás 1 Schultz Károly Lásd 1. osztály.
Torna 1 i Pon- | grácz Adolf j i Lásd I. osztály. j.
Éiík 1 HcckJI Lásd 1. osztály 11
:]>Teg,sred.i:k: osztály.
Osztályfőnök : Hofl\'mann Mór.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd 1. osztály
Magyar nyelv 3 Hoffman Mór Bodnár Zs. irályt, és olvasókönyv 1. r. Környei gyak. irályt. 1. r. Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértetésén kivíil a mü szerkezete. Leírások a stilus általános törvényei A prózai és a költői stilus különbségei, tekintettel a legfontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Német nyelv 3 Schmidt Károly Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók II. r. Az összetett szerkezetű mondatok taglalása és alkotása : az ezekhez szükséges nyelvtani alakok és szabályok ismertetése. A mondattannak és szóképzéstan nak kiegészítése. Fordítás és könyvnél-kiiliék tanulása. Végül a németnyelvtan részletes áttekintése. i
Földrajz 2 Schmidl Károly Hunfalvy.). kis földleírás A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek összefoglalása és az egész áttekintése. A mathematikaí és phisikai földrajz elemei s a földabroszok készítése
Történelem 3 Schmidt Károly NeumannS, világtört. I. H. r. A keleti népek, görögök és rómaiak története. Népvándorlás. Uj államok. Az izlam. A pápaság és a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok beomlása
Számtan 3 Rosen-blüh Lajos Mauritz R. köz. számt. 11. r. A hazai, valamint a legtontosabb ,kül-földi pénzrendszerek ismertetése. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás. Az ellentett szám, a hat első alapművelet hetükkel. Első fokú egypnletek egyismeretlennel
Mértan 1 Rosen-blüh Lajos Moőnik F. mért néz-letlan II. r. A tér felmérése es területe, kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, t\'pülelek falai ködtartalmainak kiszámítására
Természettan 3 Morgei-besser János ÍTieguss fcryula természettana A lestek általános tu\'ajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok söhegyene. A munka. A gépek. A bő. 1
— 1» —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv 1 Bevégzett tananyag
Mértani rajz 2 Schultz Károly Mérték szerinti rajzolás A mértani rajz alkalmazása az épilészeli szerkesztésre. 1
Szabadkézi rajz 3 ! Schultz Károly Ékítmények dombormű vekről, virág, emberi tej és testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance stíl alapvonala. Mintázás.
Torna 1 Pon-grácz Adoll ! \' i Az alsóbb osztályokban végzetteken kívül gyakoroltattak a katonai test- és fegyvergyakorlatok.
Ének 2 Hock János 1 Lásd 1. osztály.
3*
©töd-ils osztály.
Osztályfőnök: Schmidt Károly
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tanköny Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd 1. osztály.
Magyar nyelv 3 Hofimann Mór Gyulai Bél. irodalom ismertető Környei J. gyakori irályt 11. r Olvasmányok : Az ujabbkori irodalom-beü költők és drámaírók műveiből válogatott darabok olvastatása, lailalmi magyarázat mellett a drámai compositio megértetése Prózai olvasmányul a szónoki beszéd. Üzleti levelek, szerződések, kötelezvények Hetenkint egy írásbeli dolgozat.
— 20 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Német nyelv ¿3 H offmann Mór Hofímann Mór német tan. és olvasók 111. r. Nemet nyelv és mondattan ismétlése mellett könnyebb német olvasmányok ol-vastatása. Fogalmazások, néhány vers és néhány prózai darabkönyv nélkül megtanulása.
Történelem *> o Schmidt Károly I)r. Hibáry Fer. világtörténelme Európa történelmének folytatása a legújabb korig nevezetesen : A felfedezések; Reformatio : vallá-ú és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutizmus kora. Az amerikai szabadságharc*. A franczia 1 orradalom és Napoieot: kora. Az ujabb forradalmak és az állami ujabb alakulások.
Számtan *> Záukay Zsigm. Moéuik K. betüszámt. Logarithmus. Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Regula talsi. Első fokú számtani és mértani sorok.
Könyvviteltan 1 Zánkay Zsigm. Weninger V. könyvviteltan Az egyszerű könyvvitel, alkalmazva ezt az iparra, me/ei gazdaságra és kereskedelemre.
[ Természettan 3 Morgenbesser János Greguss Gyula termesz, ta. Bertalanffy T. mennyiségi. földr. A hang, fény, villamosság és delejesség tüneményei. A kosmografia elemei.
Vegytan \\ 2 i • Morgenbesser János Haydu Gy. vegytan 1 \' A levegő, viz, só, mészkő, szén stb -böl kiindulva, az elemeknek s azok fon-tosabb vegyületeinek ismertetése. — A vérlugsó, bor, eczet, szappan, növény-rost, keményítő, czukor, cserző anyagok, szerves savak, aljak stb. vegyek megis-; mertetése.
Alkotmánytan 2 1 ! Schmidt Károly í Márton ty M. magy. alkotmánytan r A magyar birodaljm szerkezetéről, al-! kotmányáról, népképviseletéről, kormá-! nyáról és kormányzásáról. A váltó jog! és a csődtörvény több vonalai. 1 1

— 21 —
Tantárgy I i i Heti óraszám | Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz *> O (íyakoriatok a vázoló asztallal és a szögmérő műszerekkel való mérésekben, a területek felosztásában, a területek kiszámításában, térkép készítésében.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály
Ének 2 Hock János Lásd J. osztály.
EUZa/tcd-Ils: osztály.
Osztályfőnök: Schultz Károly
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Gyulay B. Irodalom ismertető Névy J, gyakori, irályt. II .r. Az ujabbkori költök és drámaírók, szónokok válogatott művei olvastatása A magyar irodalom története. Fogalmazási gyakorlatok és ügyiratok írásban.
Német nyelv •> o Iloffmann Mór Hofftnann Mór ném. tan. és olvasók 111 r. Nehezebb olvasmányok olvastatása költői és prózai müvekből. Nehezebb fogalmazványok készilteté e. Elbeszélő költemények. történelmi tárgyú prózák könyv nélkül elöadatása.
Történelem 3 Schmidt Károly \'Horváth M Magyaror. története. f Magyarország pragmatikai történelme, különös tekintettel a társadalmi viszonyok és a közjogi törvényhozás fejlődésére.
— 22 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár 1. Tankönyv Bevégzett tananyag
Számlán 3 Kosenblüh Lajos Mocnik F. betüszám-lana Kapcsolástan. A valószinüségi számítás elemei. A törlesztési és évjáradéki számitások. A biztosító intézeteknél, takarékpénztáraknál, jegybankoknál, részvénytársulatoknál előforduló számitások. Állam- és magán sorsjegyek.
Könyv viteltan 2 Zánkay Zsigmond Weninger V. könyv-viieltana A kettős könyvvitel, alkalmazva kereskedelemre. Takarékpénztárak, részvény-társulatok munkálatai.
Vegytan 2 Morgenbesser János Hajdú Gy. vegytana Lásd V. osztály
Ipartan 2 Morgenbesser János ■ A természeti erők felhasználására szükséges gépek ismertetése. Szerszámok és szerszámgépek. Vas- és vasipar Zárak és tűzálló szekrények. Aczél tollgyártás. Óragyártás, papírgyártás. Uj ezüst, bronz, mész.
Mértani rajz 3 Schultz Károly Lejtmérések, alkalmazva ezt a vizve-zetés, öntözés, alagcsövezésre. és vizle-csapolásra
Torna 1 Pongrácz Adolf í____________ Lásd IV. osztály.
Ének 2 Hock •lános Lásd 1. osztály.
VI.
ás ifjúság érdemsorozata az 1384 -85 tanév végén. I. OSZTÁLY.
I ------
Nevek Hitian Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabadk. rajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Magav iselet
Anek György ¡ó jeles ¡ó jó jeles eles jeles elgs jó jeles elgs jeles dics jó
A posztolovits Sándor jó jó jó eli<s jó elgs jeles elgs elgs jeles jó vált szb
Csillag József elgs elgs elgt. elgs elgs elgt jeles elgs jó jó jó — hny szb
C/elbofer Károly elgs elgt elgt elgt elgt elgt jó elgt elgs elgs elgs — hny szb
5 Domokos Pál jeles jeles elgs jó jeles jó jeles elgs elgs jeles elgs jó dics szb
Farkas György ló elgs elgs jó jeles jeles jeles elgs jó jeles jó jeles dics i ó
Földy Ferenc/. jó jeles jó jó jeles jeles jeles .jó elgs jeles jó — dics jó 1
Gergye Sándor jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jó jeles ernv jó !
Gros/ Károly elgs elgt elgs elgs elgt elgs elgs elgs elgs elgs elgs _ hny szb
10 Gros/. Nándor elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs jeles elgs váll. i ó
Gürtler Ferenc* jó jeles jeles jeles jó jeles jeles .ió jó jeles jó jeles dics jó
Hadaagy Imre jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó |ó jeles jó — erny jó I
Harangozó József k i m a r a dt.
Hobinka Vilmos k i m a r a dt
15 Horváth Gyula elgs elgs elgs elgs elgs ió ¡eles elgs elgs elgs elgs jó vált. jó
Hoffer Ferencz Jó jeles . 10 jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó — erny jó
Junkjr Rezső Jó jó jeles elgs jó jó jó elgs elgs jeles elgs jó dics jó
Kámenszky József jeles jeles jó jó jeles jeles jeles jó jeles jó jeles ern y jó
Nevek ------------; Hiti an Magyar i nyelv Német nyelv Földrajz Számtan Mértan Természet rajz Mértani rai/ Szabadk. rajz ......~ 1 Szépírás Torna Enek Szorgalom Magaviselet
Matkovits Mihály jó elgs elgs elgs elgs elgs ieles elgs elgs elgs dl ieles elgs jó vált jó
20 Pasqualetti Antal Récsey Ferenc/ elgs elgs elgt k jó i jó m jó a elgs r elgs a elgs elgs — bny dics dics jó
Roming Ignác/ jeles jó Íó jó jó jeles jeies jó jeles jeles jó — jó
Sehmidkuncz Frigyes jó jeles jeles elgs i° .jeles jeles elgs elgs jeles dl jó jeles jó
Schwarlz Ede k i m a r a elgs bny jó
25 Sebestény Károly Stercz Rezső elgs elgt elgt elgt elgl elgl jó elgs eigs jó —~
elgi elgt elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs jeles elgs -1— bny jó
S/atnik Károlv elgt elgt elgt elgt elgt elgs jó elgs jó eigs jó jó hny jó szb
Szíj Pál Szolár Béla elgs elgt elgl elgt elgs ló elgs V> ieles elgs jeles hny
ieles jeles elgs elgs elgs elgs jeles elgs elgs elgs elgs vált Jó
30 Szűcs János Íó jeles jó ió jeles jeles jeles elgs elgs jeles jó jeles dics vált jó
Totola Imre jó elgs elgs figS elgs elgs jeles elgs jó jó dl ieles jó — jó
Trojkó Gyula isin. Varga Jenő VVéber Lajos jó elgs jó k jó i jeles m jeles a jeies r jó a jeles eigs — dics dics ió
jó elgs jeles jó elgs jó jeies jeles elgs jeles jeles elgs jeles jó
35 Wollrom Ernő elgs elgs elgt jó jeles jeles jó elgs jeles elgs jeles hny szb szb 1 szb
Zádrávecz lános elgs elgs elgt elgt eigs elgt jeles elgt jó jeles elgs — bny vált
Zsílovetz Kálmán elgs jó jó elgs j<> jeles jeU\'-s jó jeles jeles jó jó
II. OSZTÁLY.
Nevek Hilian Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan ----——i Mértan Természetrajz Mértani rajz Szahadk. rajz -------------- -- Szépírás j Torna Ének Szorgalom -------- - Magaviselet
Dani .József jeles jó jeles jó jó jeles jeles jó jó jeles elgs _ dics jó
Dolmányos György jó elgs elgs elgs jó elgs jó elgs elgs ieles elgs — váll jó
Eder Ferencz k i m A r a \' dt
Eppinger Manó jeles jeles elgs jó jó jeles jeles elgs Jó jó jeles Jó jeies vált szb
5 Farkas Mihály jó jó jeles jó jó jó elgs jó jeles jó jeles dics jó
Hencz Szilveszter elgs elgs elgt jó elgs elgs elgs elgt elgs elgs jó jó hny ksz
Horváth János elgs elgs jó elgs elgs elgs elgs elgs elgs jó jó elgs jeles váli jó
Horváth Nándor jeles elgs elgs elgs jó jó elgs jó jeles elgs — vált jó
Knortzer Károly elys elgs ió elgs Jó jó elgs elgs jó jeles jó — vált jó
10 Kolin Zsigmond elgt. elgt elgt elgt elgt elgs elgs elgs elgs elgt elgs — hny ksz
Koszi Lajos jeles ió .jó jeles jeles jeles jeles jó elgs jeles jó jeles dics szb
Marlinetz György ism. elfís elgs elgs jeles jó \' jó elgs )ó jó jeles elgs 10 vált jó
Mattosh Ernő ió elgt elgt jó elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs hny ksz
Morovitz Mór jó jó .jó jó ió jeles jó a elgs elgs elgs jó — vált szb
15 Munkácsy György k i m r a dt
Petrits István elgs elgs elgs elgs jó jó elgs eigs jó jeles ió _ vált jó
Riittel Frigyes elgt elgt elgs elgt elgs elgs elgt elgs elgs eigs elgs jó hny szb
Schwartz Gyula k i m a r a dt
Sebők Béla jeles jeles jó jó jeles Jó jeles jeles jeles jeles elgs — erny jó
20 Straub Gyula jó elgt elgt elgs elgt elgt elgs elgs elgt elgs elgs elgs hny szb
Szeitz Antal k i m a r a dt
Szűcs Ferencz ism. jó jeles jó jó . jó | jó jó elgs elgs jeles e\'gs — dics jó
Takács Lajos jeles jó elgs jó jeles jeles jó Jó jó eigs jó — dics jó
Nevek Hitlan Magyar 1 nyelv Német nyelv Földraj/. S/.áinlan Mértan Természel rajz Mértani rajz Sz\'tbadk. rajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Magaviselet
Takács Sándor elgs i6 jó jeles jó jeles jeles jó jeles jeles jó _ dics jó
21 Takler József elgs elgs elgs jó jo JO elgs elgs elgs jó elgs — vált JO
Weisz Géza jó elgs .1" Jo elgs jo JO elgs elgs Jó jo jeles vált. lo
"Wositz Ödön k í m a r a dt
III. OSZTÁLY.
Nevek Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Történelem Számtan Mértan Természet rajz Mértani rajz i Szabad- 1 kczi íajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Barabás .lános jeles •Jó elgs elgs elgs jó elgs jó jeles jeles ¡ó jeles jeles vált. szb
Brunner Antal elgs JO 1<> elgs elgs jó jó .jó jeles jeles JO jeles vált szb
Dávidovits György elgs elgs elgs i elgs elgs elgs eigl elgs e\'sís .)\'> JO elgs — 1)11 V szb
Mártincsevits Ferencz jeles elgs elgs jeles jeles jeles jo 1" elgs JO elgs — vált szb
5 Polják Ignácz elgs elgs jeles elgs elgs jeles jeles ieles jeles j\'\'> J° eigs elgs Jó vált szb
Schüller Zsigmond |0 jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles Jó jo .1" dics szb
I"\\7"_ OSZTÁLY.
Nevek Hittan Magyar nyel v Xémei nyelv Köldi\'iijz Történelem Számtan Mértan Természet tan Mértani rajz Szabadkézi rajz Torna jl Enek Szolgaion! Magaviselet
Berger János je\'es jeles Jó J1\'1 je\'es j\'» elgs jeles jeles jó jó dics jó
Budai Sándor ¡eleu jeles jó jeles jeles je\'es jeles jó jeles jeles jeles .ieles erny jó
Fater Mihály jó iö elgs eigs elj/s elgs elgs jó elgs elgs jó jeles vált szb
Krenn Lajos jeles .jeles ek\'s elg" elgs jó elgs jó íó jeles jó — dics jó
5 Lénk József ieles jeles jó jó jeles jeles ieles jó jó elgs elgs — dics jó
Sárdi Károly elgs elgs elgs elgs elgs e!gs elgs elgs eigs elgs elgs — váll jó
Sitkoviis Simon elgs elgs elgs elgs elgs e\'gs elgt elgs elgs jó jó — hny szb
Spiegel Gyula jeles jeles jó jó jeles jó jó jó j" .jeles jeles — dics szb
Szn ni mer Imre jeles ieles i Ó . •i1\'1 jó e\'gs el $is .J\'"1 jó jeles jó — dics jó
ltl Treiber József jele« jeles .jeles jeles jeles jeles jeles je;es jeles je\'es jó erny jó
OSZTÁLY.
IC •Vi
Nevek Hittan Magyar nyelv Német nyelv Történe lem i Számtan 1 Könyv vitel tan Természet tan Vegytan Alkotmánytan Mértani rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Benedek József jeies jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jó jó _ __ erny jó
Deli Gvula .10 jeles .1" elgs jeles jeles .1° elgs elgs JO elgs — vált szb
tíeiger Sándor elgs jeles .I«\'. .10 jeles jeles jó jo .1° jeles jeles — dics szb
Junker Antal elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs JO elgs jeles vált J°
Nevek Hittan Magyarnyelv Német nyelv Történelem Számtan Könyvviteltan Természettan Vegytan | Alkotmánytan Mértani rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselet
5 Kasll Mór Keller Ignácz Kováts .lózsof Leitner Gusztáv Makovszky Géza 10 Scliindlberger József Schlick Nándor Straub Pál Tamás Gyula jeles elgs elgs i jeles ! k jó elgs elgs jó jeles elgs elgs jó i jó elgs elgf | jeles 1 jeles elgs elgs .jó ni jó elgs elgt jó jeles elgs elgs jó .a elgs elgs elgs : jó jeles elgt jeles jeles r jeles jó elgt jeles jeles jó . ió jeles a jeles jó elgs jeles jeles elgs jó jó dl jó jó jeles jeles elgs elgs jó jó elgs elgs jó jeles elgt elgs jó elgs elgs elgt elgs jeles .elgs jeles elgs elgs jó elgs jó elgs jó jó jó jeles jó elgs jó jeles . J0\' jeles erny hny vált dics vált vált hny dics Íó ksz szb szb szb szb szb jó
yz
Magántanulók: Deli Béla. Kreizler Béla. Nagy Gyula, Pirovils József, Sebeslény Gyula, Tamás Gyula, Tomesz József.
Nevek Hittan M agyar nyelv Német nyelv Történe lem Számtan : Könyv vitel tan Vegytan Ipartan Mértani rajz \'l\'orna Enek Szorgalom Magaviselet
Hein Mihály jeles jó jeles jó jeles jeles jeles jeles jó jeles jeles dics i ó
Knáusz László jeles. jeles jó jó jeles jele« jeles jeles jeles JO — erny jo
Koller Nándor jó .10 jó jó elgs jeles jeles jeles JO jeles — dics .10
Neumann Henrik jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles 10 — erny JO
5 Wajdi\'s József jó .1° jó elgs jó jeles jeles jeles jelás jeles jeles dics JO
"\\7T. OSZTÁLY,
VII.
Statisztikai táblázatok az 1884 — 85. tanévről I. A tanulók általános áttekintése.
A tanulók száma Vallásuk i---------------------2----------- nyelvi viszonyaik (ffiitó nyelielrt! Desseins* ?) Szüleik polgári állása Előmenetelök
()sztály beíratott elmaradt n róm. kath. görög kath. ág. evang. helv. bil. vall. inóz. vall. magyar magyar-német magyar-szerb __________________ ___________L értelmiségi önálló őstermelő, földi). és bérlő kereskedő és iparosok magán tisztviselők szolgálatot tevők munkások haladók ismétlők
I. 37 5 33 1 — Q o 30 fi 1 5 4 13 4 11 26 fi
II. 27 5 20 — 1 1 5 24 3 - 2 3 15 t> O 4 20 2
111. fi — 5 — — — 1 Q .) *> O —- i 2 1 1 1 1 fi
IV. 10 — 9 — — — 1 9 1 — — 5 1 4 10 —-
V. 13 1 10 — — —■ Q o 7 fi - : 1 1 5 3 3 11 1
VI. íi — 8 - 1 2 fi 5 — 3 1 4 2 1 12* —
Összeg 104 10 85 1 1 2 15 79 24 i 1 13 10 4b | 14 24 84 10
* Beleszámítva Tamás (ívnia V. oszt. rendes tanuló, ki miiiisleri engedélyivel a VI. osztályról magám-izsjrát tett.
II. A tanulmányozás eredményének áttekintése osztályonkint, 1884 35-ben.
TANTÁRGYAK: I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály VI. osztály
jeles jó elégs elégt jeles jó elégs elégt jeles jó elégs elégt jeles jó elégs elégt jeles jó elégs elégt jeles jó elégs elégi
Hit- és erkölcstan 6 13 1 1 2 7 6 7 2 2 1 o O _ 7: 1 2 _ 3 o O fi _• 3 2 _
Magyar nyelv 12 4 10 fi 2 7 9 4 1 2 »> o —: 7 1 2 5 *j o 3 1 2 o O
Német nyelv 5 10 9 8 1 9 4 2 1 .\') -— 1 5 4 — 1 6 4 1 2 3 —
Földrajz és statisztika 4 9 13 6 4 10 ü 2 1 1 4 — 2 4\' 4 — — -— — — — — —
Történelem — — — — - — — 2 — 4 -— 5 1 4 — 2 3 7 -— 1 3 1 ___
Számtan 10 9 4 4 10 (1 2 O 2 1 — 3 »> O 4 — 8 1 1 2 oj 1 1
Mértan 15 5 8 4 9 <; 1 2 2 1 1 3 1 5 1 — — — — — — —
Könyvviteltan — — \' — — — —- — — — — — — — — 7 3 2 -—■ 5 — — —.
Természetrajz 23 5 4 4 7 10 1 2 o O 1 — •— — — —
Természettan —• —- — — — - — — r- — — 2 6 2 — 3 7 2 — ;—: — — .
Vegytan —• 2 4 6 — 5 — — _
Ipartan — 5 — —
Alkotmánytan —\' - - - — — 1 o O 6 2 —\' — -
Mértani rajz 2 8 20 2 1 6 14 1 o O 2 1 — 3 4 *> o 3 5 4 — 3 2 —
Szabadkézi rajz 5 10 17 2 9 10 1 2 Q o 1 — Ö: ü •> — — — - - —
Szépírás 23 3 6 12 o i) 6 1 5 1 - — ■—- — — — — — — —
Testgyakorlat — 15 17 — 10 12 1 3 — 2 6 2 — 2 5 4 — 3: 2 —
Ének 9 c - 5 O 1 2 1 — — 2; - j - | 3 1 - — 2 — —
VIII.
Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1884 85. tanévben.
A) T a 11 (I i j m en les-e k
Farkas György. Domokos Pál. Varga Jenő, Aposzlólovits Sándor, Wohlfrom Ernő, Csillag Józsefi Szűcs János, Gergye Sándor, Harangozó Józef. Horváth Gyula, Czelhoter Károly, Mat-kovifs Mihály I. oszt. tanulók. — Takáls Sándor, Fder Ferencz. Munkácsy György, Horváth János Uorválh .Nándor. Morovilz Mór. Dolmányos (iyörgv. Farkas Mihály. Dani József II. oszl. tanulók. Barabás János III. oszt. tanuk). — Szummer Imre, Spiegel Gyula. Sífkovils Simon. Fatér Mihály. _ Krenn Fajos, Sárdi Károly IV o. lanulók. — Schindlberger József V. oszl. tan. Dely Béla VI. o. tanuló.
H) Ösztöndíjas o k:
Knáusz László VI. és Benedek József V oszl. lanulók, Tal-lián-léle (10 fiios öszlöndij. egyenkint ."»()—ííO fii.
(\',) J u t a I ni a z o I t a k :
Lénk Józseg IV. oszl. t. mint jeles számoló l db. aranynyal Ebenspanger L ur által, Gürtler Ferencz, Gergye Sándor. Ká-menszki József I.. Szűcs Ferencz II.. Spiegel Gyula IV. osztályú tanulók, mint szorgalmas lanulók. jutalomkönyvekkel Fisehel F. ur állal. Koszi Lajos II. oszt, tan. egy könyvvel Spitz Ignácz ur által. A lek. iskolaszék által utalványozott 20 frtnyi összegből veti jutalomkönyvekkel a következők jutalmaztattak: Höftér Ferencz, Hadnagy Imre. Anek György I., Sebők Béla II., Treiber József, Budai Sándor IV. Kastl Mór V., Neumann Henrik VI. oszl. tanulók.
D) Segélyezetlek:
I. A lek. iskolaszék által :
a) lí uhával: Farkas György. Gergye Sándor, Szűcs János. Domokos Pál. Wohlfrom Frnő. Szíj Pál. Czelhofer Károly, Csillag József Malkovits Mihály, Horváth Gyula, Zádrávetz János, Aposz-tólovits Sándor. Anek Cvörgy I. oszl. — Dani József, Horváth
— 32 —
Nándor. Koszi Lajos. Takács Sándor. VVeisz Géza. Hencz Szilveszter II. oszt. — Davidovits György, Barabás János 111. oszt, tanulók.
b) Iskolai k ö n y v e k kel: Schmidkuncz Frigyes, Harangozó József, C.zelhofer Károly, Horváti i Gyula. Varga Jenő. Zsilovelz Kálmán, Totola Imre, Zádrávetz János, YVohlfrom Ernő, Szűcs János. Szij Pál, Roming ígnácz. Gergye Sándor, Domokos Pál, Csillag József, Aposztólovits Sándor. Anek György I. Mo-rovitz Mór, Dani József. Wositz Ödön, Weisz Géza, Takács Sándor, Strauh Gyula, Schwarcz Gyula, Munkácsy György. Koszi Lajos, Hencz Ssilveszter, Horváth Nándor. Horváth János. Farkas Mihály, Eppinger Manó, Dolmányos György II. oszt. Martin-csevits Ferencz, Davidovits György, Brunner Anlal. Barabás János ITT. oszt, — Szummer Imre. Spiegel Gyula. Sárdi Károly, Lenk József, Krenn Lajos. Fatér Mihály. Budai Sándor. Berger János IV. oszt. Makovszky Géza, Strauh Pál, Deli Gyula, Leitner Gusztáv, Kasztl Mór V. oszl. — Knáusz Lászl(\'), Neumann Henrik VI. oszl. lanulók
II. A s e g é 1 y a,l a p b ő 1:
i
Ruhával: Martincsevits Ferencz III. oszt — Lenk József, Fatér Mihály, Sárdi Károly TV. oszt. tan. — Deli Gyula. Schindlberger József, Kastl Mór V. oszl. tan. — Neumann Henrik VT. oszt. tanulók.

IX.
Az 1885- 86. tanév megkezdésére vonatkozó
értesítés.
A tanulók felvétele, vagyis beírása szept. 1-én kezdődik és larl szept. hó 4-ig, naponkint délelőtti 9 órától 12-ig és délutáni 3 órától 5-ig a polg. iskola ápiiletében (I. era.) igazgatói irodában ; ugyanekkor tartatnak a felvételi és javitó vizsgálátok is. Szeptember 4-dikén tul csak igazolandó alapos okoknál fogva vehető fel a lanuló.
1. Az iskolai év a polg. iskolában szept. 1. napján kezdődik és tart a. következő év junius hava végéig.
2. A polgári iskola első osztályába szabályszerűen csak oly tanuló léphet fel :
a) ki legalább életének 9. évét betöltötte:
b) kinek az elemi (nép) iskola negyedik osztálya számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli ismereteit e végre elrendelt felvételi vizsgálat utján igazolja.
3. A polgári iskolába lépő tanuló bármely nemzetiséghez tartozik, köteles a magyar nyelvet is tudni annyira, hogy a (örvény által ezen iskolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban fennakadás nélkül részt vehessen
4. A polgári iskola egy-egy osztályába bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és az azon osztályban megkívántató előkészültségről vizsgálat utján bizonyságot tesz; középlanodából a polgári iskolába átlépni kívánó tanulót, bizonyítványa alapján is fel lehet venni.
5. A felvételi vizsgálat díjmentes.
6. A polgári iskola egy-egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet.
7. A polgári iskola negyedik osztályába átlépő tanuló ha a polgári iskola mellé ipartanrnűhely is van állítva ; beléphet abba és az ott felvett iparágakai az iskola 4.. 5. és (>. osztályában kiszabod tantárgyak tanulása mellel! megtanulhatja annyira, hogy onnan a polgári iskola hatodik osztálya bevégeztével, mint iparossegéd léphet ál az illető iparos műhelyébe.
8. A polgári iskola negyedik osztályát bevégzett tanuló, ha szakiskolákba akar átmenni, átléphet:
a) Tanitóképezdébe,
b) kereskedelmi iskolába.
e) Középiparlanodába.
d) az országos mintarajztanodába.
9. A polgári iskola hat osztályát bevégzett tanuló előtt következő utak állnak nyitva:
a) Alkalmaztathatja magát állami hivatalokra, vasüti gya-koraokságra, a nem kincstárilag kezelt postai, távirdai kezelői szolgálatra, számtiszti hivatalokra a minisztériumoknál, várni, pénzügyőri, fogyasztási adói, pénz- és adóőrségi, dohánybeváltási, gyártási és eladási, lolto. bélyegző és sóhivataloknál. a megyéknél segéd és kezelői állomásokra, stb.
b) Ipari, kereskedelmi, biztosiló-társulatoknál, pénzintézeteknél.
10. Ha a 6. oszlály bevégzése ntári még tovább is tanulni
akar. átléphet a gazdasági, állatorvosi középintézetekbe.
A növendék személyesen, még pedig szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja kiséretáben tartozik a fölvételre az igazgatóságnál megjelenni.
Minden nyilvános és magántanuló behatás alkalmával a tandíjon kivül 1 frtot fizet az ifjúsági könyvtárra. Az egész évi tandij a tekintetes iskolaszék 1878. október 31-én tartott, gyűlésének 11. pontja értelmében, minden vidéki és magán tanulóra nézve 5 Irt. a helybeli nyilvános tanulókra nézve pedig ?» Irt. mely a beiratáskor lefizetendő,
A tandíjfizetés alól való felmentés egyedül Nagy-Kanizsa város hatóságát, mint ezen intézet kegyurát illeti, azért a felmentés iránti folyamodványok a város lek. tanácsához nyújtandók be.
A pót- és javító vizsgálatokra oly tanulók bocsáttatnak, kik csak egy kötelezett tantárgyból nyertek elégtelen osztályzatot. Azoknak, kik két tantárgyból nyertek elégtelen» osztályzatot és a kiknél a hiány pótlása a szünnapok alatt remélhető, a tantestület engedélyt adhat a. javitóvizsgálat letételéré. de csupán azon intézetnél, a hol tanultak. Kik több tantárgyból kaptak felégtelen tanjegyet, az oszlály ismétlésére köteleztetnek.
A behatási és vizsgálati napok pontos megtartására annyival is inkább felhivatik a I. szülök figyelme, mert a később jelentkező s késedelmét kellőleg igazolni nem tudó tanuló a tanintézetbe nem vétetik fel.
N a gy-K an i zs á n. 1885. évi junius hó 28-áu.
JlorgeiiheNMT Jáiio*,
igaaga t,ó.