Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.41 MB
2018-11-05 15:09:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
78
449
Rövid leírás | Teljes leírás (61.95 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizenhatodik értesítője az 1887-88. tanévről.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, nyomatott Fischel F. nyomdájában
1888.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
2sr A-G^-K^nsrizs^i
ALLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
TIZENHATODIK
ÉRTESÍTŐJE
AZ
\' \' - \' \' > II- "*" " r \\ 1 1 I
. \' 1 - 1 : ■■ í 1
1887-88. rr-^isrÉ^risőXj.
v . \' \' \' . \\ ■ T ,
K 7
SZEKKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
igazgató.
V - , - ;
. a : v - C- • \'1 .
)■! 4 ( W: \' ■ «• : \'
\' ,.;.\'..■.\'; 11 . \' ^ >; t. x \'r r V >;.-.. \' \'■
NAGY KANIZSA,
|lYOMATOTT jMjSCHEL j7. NYOMDÁJÁBAN
1888.
/
NjALGIT-K^LNIZS^I
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
TIZENHATODIK
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1887-88. T^.NÉVEŐL.
- ■.vww\\AAAA/Uwv- -
SZERKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
*-—-—-—--—-----.
NAGY-KANIZSA,
J^YOMATOTT jMSCHEL jF , NYOMDÁJÁBAN
I.

Az 1887. aug 29-ikén tartotta meg a tantestület szervezkedő értekezletét, melyben a tanév megkezdésére, a tantárgyak felosztására és órarendre, valamint a tanításra, nevelés- és fegyelmezésre vonatkozó intézkedéseit megállapította. — A beiralások aug. 30-ikától szept l-ig tartottak; szeptember 2-án ejtettek meg a javitó, pót- és felvételi vizsgálatok; szept. 3-án volt az ünnepélyes »Veni Sancte,« ezután folyt le az osztályrendezés, szept. 4-én vasárnap lévén, szünet és végre szept 5-én kezdettek meg a rendes előadások, melyek semminemű kedvezőtlen mozzanat által meg nem szakittattak és zavartalanul az év végéig folytak.
A beiratások ez évi eredményét a következőkben adjuk elő: beiratkozott ugyanis a jelen tanévre összesen 128 tanuló, — megjegyzem itt, hogy rendes tanuló hiányában a VI. osztály egész éven át zárva volt, — mig az előző évben összesen a hat osztályban csak 112 tanuló jegyeztetett be és igy a tanulók létszáma a múlt, évivel szemben mégis 16 főnyi gyarapodást mutat. Mely körülmény fényesen igazolja a tantestületnek azon már évek óta táplált és többször általa nyilvánosságra hozott, de meg nem hallgatott óhaját, mely szerint, ha valahol, ugy Nagy-Kanizsán helye volna a kereskedelmi középiskolának. A tanulók számát tekintve, a n.-kanizsai polgári iskola hazánk összes vidéki polgári iskolái közölt a leglátogatottabbak közé tartozik.
A rendesen megtartott értekezleteinknek kiválóan az osztályok tantárgyainak megállapítása, az egyes szakokban egymást kiegészítő egységes módszerű eljárásnak biztosítása volt feladata. Ezen czél elérésére havonként egy rendes értekezletet tartottunk, s a mennyiben szükségesnek látszott, rendkívüli és szakértekezletet is tartottunk. Ezen értekezleteken az osztály- és szaktanárok tettek jelentést az egyes növendékek tehetsége-, figyelme-, előmenetele*, magaviselete- és szorgalmára nézve. Az ellenőrző tanácskozás eredményéről a növendékek és szülők értesíttettek. Kiváló gondot fordítottunk az ifjúság vallás erkölcsös nevelésére és fegyelmezésére. Az értekezletekről jegyzőkönyvet vettünk fel mindenkor. Intézetünk fegyelmi szabályai a tanév elején és február havában az összegyűlt tanuló ifjúság előtt felolvastattak és megma-
_ 4 —
gyaráztattak, utmutatást adván a tanulóknak mindennemű kötelességeik teljesítésére; e tárgyban a legörvendetesebb eredményt jelezhetjük, a mennyiben egy eset sem fordult elő, hogy szigorú büntetést kellett volna alkalmazni.
Nem mulasztotta el a tantestület az ifjúság nemesebb érzéseinek fejlesztése és ápolása czéljából, azok vallás erkölcsi kötelmeiknek lelkiismeretes teljesítésére is kellő gondot fordítani. Ez okból a rom. kath. tanulók a zordonabb téli hónapok kivételével vasár- és ünnepnapokon sz. misét hallgattak és az év folyamában kétszer, t. i. karácsonykor és húsvétkor elvégezték a sz. gyónást és áldozást; a keresztiáró napokon és az urnapi körmeneten testületileg megjelentek A nem rom. kath. tanulók saját lelkészeiktől nyerték a hitoktatást és azok vezetése és őrködése alatt teljesítették vallási kötelességeiket.
A rendes tantárgyak tanítása ez évben először az egészségtan is a III—VI oszlályban — mint az az V. pontban kimutatott tananyag-vázlatból kitűnik — kivétel nélkül a nm. vallás- és közokt. ministerium által kiadott »Tanterv« szerint történt.
A tantestület tagjainak egészségi állapota az egész éven át meglehetős kedvező volt és csak kevés esetben vált szükségessé a helyettesítés Tanulóink között is aránylag kevés volt a betegségi eset, csak kevesen voltak olyanok, a kik hosszabb időig tartó betegeskedés miatt maradtak távol az iskolától; sokkal nagyobb volt azon tanulók száma, akik szülőik közönyössége miatt hosszabb ideig mulasztották el az előadásokat Hosszadalmas betegségben egy tanuló szenvedett, ki tartós gyengélkedése miatt az intézetből ki is maradt.
E tanév lolyamában Schultz Károly és Morgenbesser János a III. évötödös fizetési pótlékot kapták meg
A tanévet megnyitó és záró ünnepélyeken kivül iskolánk e tanévben még a következőket is megtartotta: Ő Felsége a király, Ő Felsége a királyné legmagasabb névnapjai alkalmából és Deák Ferencz halálának évforduló napját; mely alkalommal az összes ifjúsághoz intézett alkalmi ünnepi beszéd Iloffmann Mór nyelvtanár által, Gruner Emilia, Horváth Aveline kisasszonyok zongorajátéka, Sauer Olga, Goldschmiedt Klára kisasszonyok és Koszi Lajos valamint Simon László tanulók szavalata emelték az ünnepély magasztosságát.
A már évek óla a tanuló-ifjuság által rendeztetni szokott jótékonyczélu hangversenyünk, amelynek tiszta jövödelméből szegény és jó magaviseletű tanulók segél yeztettek, ez évben a legnagyobb sajnálatunkra elmaradott.
A mult évekről fennmaradott segélyösszeg kitesz 293 frt 24 krt, mely összeg kamatositás czéljából a takarékpénztárban van.
Iskolánkat a lefolyt tanévben az iskolaszék három tagja, tek. Lengyel Ignátz, Plosszer Ignátz és dr. Szukits Nándor urak több izben szerencséltették hivatalos látogatásukkal.
A polgári fiu-iskola lelkiismeretesen betölti hivatását és hogy minden tekintetben még nem tudta kivivni az általános elismerést, annak oka sem a vezetésben, sem a tanításban nem keresendő, hanem azon körülményből magyarázható meg, hogy a jelen szervezetével nem készít elő a gyakorlati életre. Ha rendelkezésére állanának a szükséges eszközök, minők az ipartanmü-helyek és a kereskedelmi szakoktatás, a polgári fiu-iskola is a kivánt színvonalra emelkednék. Azonban így is, amint jelenleg fennáll, fontos szolgálatot tett — amennyiben vannak már meglehetős számmal növendékek akik ez intézetet elvégezve igen kedvező kenyérkereső pályára jutottak és közvetve számosan oly szülők, akik teljes elismeréssel tudják és akarják is méltányolni az iskola üdvös hivatását, — és tesz most is, midőn a középosztály azon gyermekeit fogadja kebelébe, akik tudományos pályákra nem készülnek, hanem néhány évi iskolázás után az iparos és kereskedő pályákon óhajtanak tovább haladni. Hogy ezen czélt mily szépen valósítja meg a polgári fiu-iskola, legjobb biztosítékul szolgálhat azon körülmény, hogy a lefolyt tanévben rendes tanuló hiányában a VI. osztály egész éven át zárva volt, és mégis a tavalyi 112 főnyi számmal szemben ez idén 128 tanuló jegyeztetett be, ami 16 főnyi gyarapodást mutat; ezen rövid statisztika is jeles bizonyítékot nyújt arra nézve, hogy a polgári fiu-iskola érezhető hiányt pótol városunkban, s hogy fejlesztése és kibővítése ma-holnap elodázhatlan közszükségletté fog válni. Ez érdemben föl is terjesztett már a tantestület memorandumot felsőbb helyre.
Az évzáró vizsgálataink a tek. iskolaszék jóváhagyásával az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt a következőképpen tartattak meg: Junius hó 8-án hittanból a rom. kath., junius hó 17-én hittanból a móz. vall. tanulókkal; junius hó 21—28-ig bezárólag a többi tantárgyakból osztályonként és tárgycsoporto-sitással, mely idő alatt közszemlére voltak kitéve a tanulók valóban avatott tanárra valló rajzai.
A tanévet junius hó 29-én hálaadó istentisztelettel, a jutalmak és ösztöndíjak valamint a bizonyítványok és az évi »Értesítő« kiosztásával rekesztettük be.
Ezekben adtam elő röviden a lefolyt tanév eseményeit, de érdemlegesen csak ugy zárhatom be évi jelentésemet, ha első sorban hálás elismeréssel rovom le köszönetünket a magas kormánynak valamint Nagy-Kanizsa város hatóságának, mint iskolafen tartónknak, melyek a közjónak hozott áldozattal tartják fel az intézetet; hálásan mondok köszönetet a tekintetes Iskolaszék-
nek azon gondozásáért, melyben intézetünket részesíteni kegyeskedik és végre mély hálaérzettel adózom tekintetes tanfelügyelőnknek, aki szivével csüng ez iskola sorsán s annak felvirágoztatását minden tőle telhető módon előmozdítani iparkodik.
II.
Tanintézetünk szegénysorsu növendékei ezen tanévben is részesültek olyan jótéteményekben, melyek iskolázásuk terheit jelentékenyen megkönnyítették.
Iskolánk jótevői sorában első helyen kell említenünk Nagy-Kanizsa város tek. hatóságát, mely a tanári könyvtár és az iskolai tanszerek szaporítására az idén 300 frtot irányzott elő; ingyenes iskolakönyvekre 61 frtot utalványozott, szegény tanulók felruházására 92 frtot fordított, a szegény tanulók közöl 54-et a tandíjfizetés alól felmentett.
A nagy-kanizsai takarékpénztári részvénytársulat ezen évre is nagylelkűen megszavazott 20 frtnyi összeget azon nemes óhajtással, hogy az szegény és szorgalmas tanulók segélyezésére fordittassék.
Főtisztelendő és ngos Tallián Ede zágrábi kanonok ur 1000 frtos alapítványa kamataiból két jeles és jóviseletü növendék részesittetett segélyben.
A szent-Istvánnapi népünnepélyt rendező bizottság a tiszta jövedelemből 25 frtot szegénysorsu tanulóknak könyvek beszerzésére kegyesen megszavazott, mely összeget tek. dr. Rothschild Samu nagy-kanizsai ügyvéd úrtól, mint a bizottság pénztárosától átvettem.
Tek. Ebenspanger Lipót iskolaszéki tag és Knáusz Boldizsár iskolaszéki gondnok urak 1—1 db. aranyat a kereskedelmi szám-tan- és könyvviteltanban illetőleg a magy. nyelv és irodalomban legjobbnak elismert két tanulónak jutalmazására ajánlottak tel.
A tek. iskolaszék által megszavazott 20 írtból jutalomkönyvek szereztettek be azon czélból, hogy a záróünnepély alkalmával szorgalmas tanulók megjutalmaztassanak.
Tek. Fischel Fülöp helybeli könyvkereskedő ur egy szegény tanulót a szükséges rajz- és írószerekkel volt szíves ellátni.
(Ezekre nézve 1. a tandíjmentesek-, segélyzettek-, ösztöndíjasok- és jutalmazottakról szóló kimutatást)
Továbbá gyarapították még könyvtárunkat becses adományaikkal: a Franklin-társulat, Stampfel K, Tersánczky József, Lampel Róbert és Forster N. könyvkiadó urak.
Említendő itt még a tanulók által hozott kisebb tárgyak.
Fogadják a nemes adakozók adományaikért, melyekkel az intézet tan- és művelődési eszközeit szaporítani, a szegénysorsu ifjak bajait enyhíteni, a szorgalmasabbakat jutalmazásaikkal kitüntetni kívánták, az igazgatóságnak illetők részéről kifejezett köszönetét.
III.
Az intézet tanszereinek gyarapodása 1887—88-ban.
A tekintetes városi hatóság a lefolyt tanévre tanszerek beszerzésére és a tanári könyvtár gyarapítására 300 frtot irányzott elő; ezen összeg erejéig a következő beszerzések iránt történt intézkedés.
1. Természettani, szertár. Plateau készüléke, Bura, Félgömb-alaku edény külömböző golyóval, Monochord, Ködfátyolkép készülék, Kettőspát, Villámcső, Villámsokszorozó, Indítási készülék, Fessel-Plücker készüléke, — 98 frt 50 kr.
2. Természetrajzi szertár. Fagyüjtemény, Termény gyűjtemény, Maggyüjtemény, Forraszcső, 25 db. ásvány, Fülemile, Varjú, Kakuk, Taranti pók, Búbos banka, Bibicz, — 50 frt.
3. Vegytani szertár. 4 db. palaczk tubussal, - 9 frt 20 kr.
4. Földrajzi szertár. Berghaus: Karte der Alpen, Bamberg: Wandkarte von Europa, Magyarország fali térképe, Hantke: östliche und westliche Halbkugel, — 39 frt 36 kr.
5. Rajzeszközök. Album für Holz-Architektur, Steinhauser: Einfache Bauten, Hochstetter: Architektische Ausführungen, — 25 frt 27 kr.
6. Tanári könyvtár, a) Vétel utján: Erney József, Gyakorlati énektan I—IV. füzet, Dr. Faist und Stark. Elemenfar und Chor-gesangsschule 4 kötet. Folyóiratok: Philologiai Közlöny, Paeda-gogiai Szemle, Középtanodai tanár-egyleti Közlöny, Magyar Nyelvőr, Népnevelők Lapja, Földrajzi Közlemények, Budapesti Szemle, Századok, Közoktatás, Orsz. f. nép- és polg. isk. Közlöny, Zachár Gyula, Gyak. keresk. tudományok 24 füzet, Bürgerschule, — 77 frt 67 kr.
b) Ajándék utján : Havas Miksa, keresk, számtan, Tersánczky József, Szabadhegy monográfiája, Gálffy Ignácz, köz. számtan, Hunfalvy és Schneider, földrajz, Dr. Cherwen atlasz, Ezekre kiadtunk 300 o. é. frtot.
— 8
7 Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár számára a növendékek által külön fizetett használati illetményekből a következők szereztettek be : Grünwald: A régi Magyarország; Abonyi: Az özvegy tehénkéje; Rákosi I.: A tragikum; Szathmáry: A honbol-dogitók; Tolnay L.: A báróné tensasszony, A polgármester ur; Zádor Gy. levelezése Kazinczyval; Stanley: Utazás Középafrikában; Kürthy: A skalpvadászok, A tűzföld, Jó könyvek 2—3 köt.; Gönczy tanulmányok; Dr. Halasy: Emlékkönyv; Mulattató zsebkönyvtár 44 füzet; A nagy világ; Vajda V.: Délszaki ég alatt; Benedek: Székely tündérország; Szathmáry: Török világ Magyarországon ; Verne I.: Dél csillaga; Jókai: Eletemből 3 köt; Szathmáry: Gr. Teleky Blanka élete; Tóth S.: Kurucz világból; Valter K.: Regekunyhó; Szathmáry: Vitéz Holubár Venczel; Stevenson: A kincses sziget; De Gerando : Az emberiség jótevői; Benedek: Kölcsey F. élete és müvei; Lauka G.: A múltból a jelennek; Gyarmathyné: A hegyek közül; Sikor M.: Apró-cseprő históriák; Tóth József: A falu nótái, A nóták szegényei; Margalits: Hősi eposok meséi; Kazinczy F.: Összes müvei 5 kötet; Bérezik Árpád : Vig órák. Összesen 85 frt 48 kr. — A könyvek bekötte-tésére és kijavítására 34 frt 52 kr. fordíttatott; összesen 120 frt.
— 9 —
IV.
Felügyelet és iskolai személyzet.
a) Felügyelő testületele:
1. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magyar Mr. minisztérium és a zalamegyei tankerület kir. felügyelősége.
2. Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselő testületéből választott iskolaszék tagjai:
Elnök:
Babóchay György
Alelnök:
Nusecz József
Dr. Benczik Ferencz Bún Samu Ebenspanger Lipót . Eperjessy Sándor Faics Lajos Garai Benő Dr. Gerő József Iiaba József Hegedűs László Hertelendy Béla Hoffmann Mór Horváth Károly Janky Károly Knortzer György Kovács Béla Lengyel Ignácz
Jegyző:
Németh Ignácz
. Gondnok:
Knáusz Boldizsár
Lengyel Lajos Lőwy Adolf Mihálecz József Morgenbesser János Dr. Neusiedler Antal Plihál Ferencz Plosszer Ignácz fíécsey György Kózsavölgyi Antal Simon Gábor Dr. Schreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tersánczky József Dr. Tripammer liezső Trojkó Lajos Dr. Tuboly Gyula
A vallásfelekezet képviselői :
Hütter Lajos evang. lelkész és hitoktató. Letlínger Kelemen r. kath. lelkész, városi h. plébános. Dr. Neumann Ede izr. főrabbi, és hitoktató. Pavlekovits Method g. kath. lelkész és hitoktató.
2
— 10 —
h) A tantestület én működésének kimutatása.
1. Morgenbesser János igazgató, polg. iskolákra képesitett tan., a kir. magy. t. természettudományi társulat, a nagy-kanizsai iskolaszék tagja, a vegyt. labor., a termény- és természettani szertár valamint a tanári könyvtár őre; tanította a természetrajzot a II. III., a természettant a IV. V., a vegytant az V. és VI. az ipartant a VI., az egészségtant a III—VI osztályban. H. ó. 17. szolgálati éve ezen intézetnél 15.
2. Hoek János zene és énekre képesitett tan., városi kántor, a II. osztály főnöke, tantestületi értekezleti jegyző; tanította az éneket minden osztályban, a természetrajzot és földrajzot az I. osztályban. H. ó. 9 ; sz. éve ezen int. 8.
3. Hoffmann Mór rendes tan., közép tanodákra és polg. iskolákra képesitett tan., az I. osztály főnöke, Nagy-Kanizsa város képviselő testületének és a városi iskolaszéknek tagja, tanította a magyar nyelvet és irodalmat az I., IV.. V., VI., a német nyelvet a III., V., VI. osztálytan. H. ó 20.; sz. éve ezen int 13*)
4. Pongráez Adolf tornára képesitett tan.„a tornaszerek őre; tanította a tornászatot minden osztályban, a német nyelvet az I., a szépírást az I., II., III. osztályban. H. ó. 8.; sz. éve ezen int 14.
5. Rozgonyi Lajos rendes tan., polgári iskolákra képesitett tan., a VI- osztály főnöke; tanította a számtant és mértant az I. a földrajzot, német nyelvet a II, számtant a VI. a számtant és mértant a III. és IV. osztályban. II. ó. 20. ; sz éve ezen int. 14.
6. Schmidt Károly rendes tan., polg , iskolákra képesitett tan., a IV. oszt, főnöke; a földrajzi eszközök őre; tanította a német nyelvet, földrajzot, történelmet a IV., a földrajzot, történelmet a III, a történelmet és alkotmánytant az V. és a történelmet a VI. osztályban, H. ó. 20.; sz. éve ezen int 13.
7 Sehultz Károly rendes tan. polgári iskolákra képesitett tan., a III. osztály főnöke, a rajztanszerek őre; tanította a mértani és szabadkézi rajzot az I., II , III., IV., a mértani rajzot az V. és VI. osztályban. H. ó. 24.; sz. éve ezen int. 16.
8 Zánkay Zsigmod rendes tan., polg. iskolákra képesitett tan. az V. osztály főnöke és az ifjúsági könyvtár őre; tanította a magyar nyelvet a II. és III, a számtant és mértant a II., a számtant az V a könyvviteltant az V. és VI. osztályban. H. ó. 20.; sz. éve ezen int. 12.
Hitoktatók.
9 Hoffmann Mór polg. isk. tan., izr. hitoktató.
10. Hütter Lajos evg. lelkész., az evg. tanulók hitoktatója.
11. Pichler Pál szt.-ferenczrendi áldozár, r. k. hitoktató.
12. Pavlekovits Method g.. katk. lelkész és hitoktató.
*) Irodalmilag is működött.
V.

tankönyvek Is tanárak.
Első osztály.
Osztályfőnök: HOFFMANN MÓR,
Tantárgy , Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 E tantárgy osztályok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatározása a felekezeti kakiságok jogköréhez tartozik.
Magyarnyelv 5 Hort\'mann Mór Hort\'mann Mór magyar nyelvtan. Szvorényi I. magyar olvasók. I. r. a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás; az olvasmányok tartalma, megmagyarázása, az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése; könyv nélkiil tanult versek szavalása b) Nyelvtan : egyszerű mondat és mondatrészek, fő és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra, szóképzés, szócsoportok egybeállításával ; az előképzök. c) Hetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Német nyelv 2 Pongrácz Adolf Hort\'mann M. n ém nyelvtan és olvasók. I r. Egyszerti mondat, mondatrészek megkülönböztetése. A konjungatióból a személyragozás és az igealakok megkülönböztetése idő és módjelzők alapján. A deklináczió és motio. Szótanulás hetenkint két Írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Hock János Díenes Péter m. oszt. földrajza. A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományok csak általános áttekintése, kiválólag az első természeti viszonyai.
2*
— 12 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag.
Számtan 3 Rozgonyi Lajos Lutter számt. I. r. A tizedes számrendszer. A négy számolási mivelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony; közönséges törtekkel való számolás. A hazai mértékek ismertetése; idő számítás.
Mértan 2 Rozgonyi Lajos Mocnik mértani nézlettan I. r. Planimetriai elemek. Pontok, vonalok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb sík idomok tulaj donsági és alakítása. Az idomok összeillősége, symetriája, hasonlósága és a terület meghatározása.
Természetrajz 3 Hock János Róth Samu ásványtan és növénytan elemei. a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjellemeivel bíró a mezei gazdasági, különösen az ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltettek azok ismertetőjegyei; az ásványok találási helyük és hasznuk. b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott növénypéldányokon kerestettek fel a növé nyek ismertető jegyei; a növények növési helyük és hasznuk
Mérta-uirajz 2 Schultz Károly Szerkesztői sikmértan elemei (eszközökkel)
Szabadkézi-rajz 2 Schultz K. Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalok, görbe vonalok s ezekből összetett egy szerii diszitmények, Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony és teljeslapu mintákról árnyékolást; — a mintázás kezdete.
Szép irás 1 Pongrácz Adolf Üteny szerint tanulták az úgynevezett angol szépirást.
Torna 1 Pongrácz Adolf A menés, futás nehezebb nemei melleit gyakorolták a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat és a sorok mozdulatának, összeál-lásának és kifejlésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok.
Ének 2 Hock János A helyes és biztos hangvétel módjának ismertetése; a mell- és fejhang megkülönböztetése; az időméretről; időméretes gyakorlatok az első v. alaphangtól fokozatosan a hetedik-ig különböző magasságban tekintettel a helyes lélegzetvételre; az 1--(5 lépcsők keretében mozgó néhány egyházi és világi dalnak alkalmazása; hangjegyek irása és olvasása. Az énekhang ápolása egészségi szempontból.
— 13 —
Második osztály.
Osztályfőnök: HOCK JÁNOS.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag.
Hit- és erkölcstan 1 Lásd 1. osztály.
Magyar nyelv 5 Zánkay Zsigm. Hoffmann M. magyar nyelvtana Szvorényi J. magyar olvasók. II. r. Olvasmányok és azoknak feldolgozása. Összetett szerkezetű mondatok taglalása és szerkesztése; mellék- és alárendelt mondatok. A szókötés, a szóképzés. Hetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Németnyelv 2 Rozgonyi Lajos Hoffmann Mór ném nyelvtan és olvasók. I. r. Az I. osztályban tanultakon kívül a fő- és mellékmondatok. Teljes conjugátió. A melléknév, viszonyszó, a névmás és a számnév. Hetenkint két írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Rozgonyi Lajos Dienes P. Az 5 világr. földr. Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályban.
Számtan 3 Zánkay ■ Zsigmond Lutter számtan II. r. Számolási rövidítések, számtani mivele-tek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejlesztése. Egyszerit hármassza-bály; a számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemei. Százalék.
Mértan j 2 Zánkay Zsigmond Mocnik mért. néz-lettan I. r. Stereometriai elemek a sík, az egyenesek és sikok absolut és relatív fekvése. Lapszög és szögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és hálózata. A testek felszínének és térfogatának meghatározása.
Természetrajz 3 Morgenbesser János Rótk Samu az állattan elemei. Egész éven át taníttattak az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel biró egyszersmind a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott állatpéldányokon az ismertető jegyek, az állatok tartózkodási helyök, táplálkozási és szaporodási módjok, sajátságaik és hasznuk. Az állati rendszer főbb alapvonalai és az állatoknak meghatározása. Embertan.
— 14 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 3 Schultz Károly Krisz Fer. elemi ábrázolástan Vetülettan elemei, pont, vonal siktérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonyok.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Fali táblákra előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről, ékítmények elemei. Fokozatos elő-haladás a mintázásban.
Szépírás 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Ének 1 Hock János Az első 6 lépcsőnek kiegészítése; a hang-létrának, egész és fél lépcsők megismertetése, ezek alapján pedig a hanglétra-szerkesztés törvényének levezetése; az alakitó-jegyek; a zongora billentyűzet ismertetése; rythmikai és dynaniikai gyakorlatok a hanglétra keretében; hangjegy irás és olvasás gyakorlása. Két szólamú egyházi és világi dalok.
Harmadik osztály. Osztályfőnök: SCHULTZ KÁROLY.
! Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és 1 erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 4 Zánkay Zsigmond 1 ihász G. m. nyelvt. Szvorényi magy. olvasók. III. r. Egészet alkotó történelmi olvasmányok. Elbeszélő költemények. A nyelvtan rendszeres áttekintése, a hangsúlyos vers ismertetése. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Német nyelv 3 Hoffmann Mór Hotímann Mór ném. nyelvtan és olvk II. r. Egyszerű és bővített mondatok : a mondatrészek, a fő- és mellékmondatoknak megkülönböztetése. Név- és igeragozás, szóképzés elemei. Szóbeli fordítás magyarból németre ; kisebb darabok megtanulása könyv nélkül.
— 15 —
Földrajz : Tantárgy Heti óraszám 1 Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
2 Schmidt Károly Dienes P. az öt világr. földrajza Amerika bővebb, Afrika és Ausztralia összébb vont ismertetése, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira.
Történelem 2 Schmidt Károly Schwicker J. H. magy. története A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészet át lehet venni.
Számtan 3 Roz-gonyi Lajos Mauritz R. Köz. számt. II. r. Összetett hármasszabály. Kamatszámolás. Határidő számolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési feladatok.
Mértan 1 Roz-gonyi Lajos Moőnik mért. nézi. II. r. Egyszerű vonalú idomok. Az összeillő-ség, symetria, hasonlóság és területmegha-tározás. Görbe vonalú idomok. A körtan.
Természetrajz; 3 Morgenbesser János Roth Samu ásványtan és növénytan elemei Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibovittetett a kőzettannal s a geologia alapvonalaival. — Tavaszi és nyári hónapokban a növények szervezete és életfolyama ismertetett meg.
Mértanirajz 2 Schultz Károly Krisz Fer. elemi ábrázolástan A vetülettan ismétlése és folytatása; sikok által határolt a görbe felületű rendes mértani testek ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép szerkesztése.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Görög, középkori s keleii stilü ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Szépírás 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
\' Ének 1 Hock J. Lásd II. osztály.
Egészségtan 1 Morgenbesser János Dr. Széli Lajos A levegő, jó lakás, ruházat, tisztaság, táplálék és italok.
— 16 —
Negyedik osztály.
Osztályfőnök: SCHMIDT KÁROLY.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag.
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Bodnár Zs. irályt, és olvasókönyv I. r. Környei _gyak. irály tan. Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértetésén kivlil a mü szerkezete. Leírások a stilus általános törvényei. A prózai és a költői stilus különbségei tekintettel a legfontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Német nyelv 3 \\ Schmidt Károly Hotfmann Mór ném. nyelvtan és olvasók. II. r. Az összetett szerkezetű mondatok taglalása és alkotása; az ezekhez szükséges nyelvtani alakok és szabályok ismertetése. A mondattannak és szóképzéstannak kiegészítése. Fordítás és könyvnélküliek tanulása. Végül a német nyelvtan részletes áttekintése.
Földrajz 2 Schmidt Károly Dienes P. az öt világr. földrajza A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek összefoglalása és az egész áttekintése. a mathematikai és phisikai földrajz elemei s a földabroszok készítése.
Történelem 3 Schmidt Károly Neumann S. világtört. I. II. r. A keleti népek, görögök és rómaiak története. Népvándorlás, uj államok. Az izlam. A pápaság és a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok beomlása.
¡Számtan 3 Rozgonyi Lajos Mauritz R. köz. számt. II. , A hazai, valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámitolás. Az ellentett szám, a hat első alapmüvelet betűkkel. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel.
Mértan 1 Rozgonyi Lajos Mocnik F. mért. néz-lettan II. r. A tér felmérése és területe kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmának kiszámítására.
Természettan 3 Morgenbesser János Greguss Gyula természettana A testek általános tulajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok sulyegyene. A munka. A gépek. A hő.
— 17 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 2 Schultz Károly Mértékszerinti rajzolás. A mértani rajz alkalmazása az építészeti szerkesztésre.
Szabadkézi rajz 3 Schultz Károly Ekitmények dombormtívekről, virág, emberi fej és testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance stil alapvonala. Mintázás.
í Torna 1 1 Pongrácz Adolf Az alsóbb osztályokban végzetteken ki-vlil gyakoroltattak a katonai test- és fegyvergyakorlatok.
Ének 1 Hock János A hanglétrák szerkesztésének folytatása mindkét nembeli alakítójegyek segélyével; kemény és lágyhangnemek közötti különbség feltüntetése; az „enharmonia" keletkezése, az énekhang változásáról (imitálás) az énekhang jellege szerint való felosztása: a különféle kulcsokról. Két- és háromszólamu egyházi és világi daloknak leginkább hallás után való betanulása.
Egészségtan 1 Morgenbesser János Dr. Széli Lajos Lásd III. osztály.
Ötödik osztály. Osztályfőnök: ZÁNKAY ZSIGMOND.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mól- Gyulai Béla irodalom ismertető Környei J. gyakori, irályt. II. r. Olvasmányok: Az ujabbkori irodalombeli költök és drámaírók müveiből válogatott darabok olvastatása, tartalmi magyarázat mellett a drámai compositio megértetése. Prózai olvasmányul a szónoki beszéd. Üzleti levelek, szerződések, kötelezvények. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat,
3
— 18 —
Tantárgy Heti óraszám 1 ■ Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Német nyelv 3 "1 Hoffmann Mór Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvk. III. r. Német nyelv és mondattan ismétlése mellett könnyebb német olvasmányok olvasta-tása. Fogalmazások, néhány vers és néhány prózai darab könyv nélkül megtanulása.
Történelem 3 Schmidt Károly Dr. Ribáry Fer. világtörténelme Európa történelmének folytatása a legújabb korig nevezetesen: a felfedezések, reformatió, vallási és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutizmus kora. Az amerikai szabadságliarcz. A franczia forradalom és és Napoleon kora. Az ujabb forradalmak és az állami ujabb alakulások.
Számtan 3 Zánkay Zsigmond Mocnik F. betliszámt. Logarithmus. Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Regula falsi. Első fokú szám tani és mértani sorok.
Könyvviteltan 1 Zánkay Zsigmond Roller és W. könyvviteltana Az egyszerű könyvvitel, alkalmazva ezt az iparra, mezei gazdaságra és kereskedelemre.
Termeszettan v 3 Morgenbesser János Greguss Gyiüa természettan Berecz A. csill. földrajz A hang, fény, villamosság és delejesség tüneményei. A kosmografia elemei.
Vegytan 2 Morgenbesser János Haydu Gy. vegytan A levegő, viz, só, mészkő, szén, stb.-ból kiindulva, az elemeknek s azok fontosabb vegyületeinek ismertetése. — A vérlugsó, bor, eczet, szappan, növényrost, keményítő, ezukor, cserző anyagok, szerves savak, aljak stb. vegyek megismertetése.
Alkotmánytan 2 Schmidt Károly Mártonti M. magyar alkotmánytan A magyar irodalom szerkezetéről, alkotmányáról, népképviseletéről, kormányáról, és kormányzásáról. A váltó jog és a csődtörvény főbb vonalai.

— 19 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag.
Mértaniiaj z 3 Schultz Károly Gyakorlatok a vázoló asztallal és a szögmérő műszerekkel való mérésekben, a térit letek felosztásában, a teriiletek kiszámításában, térkép készítésében.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály.
Ének 1 Hock J. • Lásd IV. osztály.
Egészségtan 1 Morgenbesser .Tános ür. Széli Lajos Lásd III. osztály.
Hatodik osztály. Osztályfőnök: ROZGONYI LAJOS.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag.
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Gyulay B. Irodalom ismertető Névy J. gyakori, irályt. II. r. Az ujabbkori költők és drámaírók; szónokok válogatott művei olvastatása. A magyar irodalom története. Fogalmazási gyakorlatok és Ügyiratok Írásban.
Német nyelv 3 Hoftmann Mór Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók. III. r. Nehezebb olvasmányok olvastatása költői és prózai művekből. Nehezebb fogalmazványok készíttetése. Elbeszélő költemények, történelmi tárgyú prózák könyv nélkül előadatása.
Történelem 3 Schmidt Károly Ribári F. Magy. orsz. története Magyarország pragmatikai történelme, különös tekintettel a társadalmi viszonyok és a közjogi törvényhozás fejlődésére.
3*
— 20 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag.
Számtan 3 Eozgonyi Lajos Moőnik F. betüszám-tana Kapcsolástan. A valószinliségi számitás elemei. A törlesztési és évjáradéki számitások. A biztosító intézeteknél, takarékpénztáraknál, jegy bankóknál, részvény társulatoknál előforduló számitások. Állam- és magán sorsjegyek.
Könyvviteltan 2 Zánkay Zsigmond Roller és W. könyvviteltana A kettős könyvvitel, alkalmazva kereskedelemre. Takarékpénztárak, részvénytársulatok munkálatai.
Vegytan 2 Morgenbesser János Haydu Gy. vegytana Lásd V. osztály.
Ipartan 2 Morgenbesser János Legeza V. Technológia A fémek és érezek: a gyapot, len, kender, gyapjú, selyem szövés; a papírgyártás, a bőr és cserzése; a zsirok és szappanok; a liszt, keményítő, ezukor, szeszes italok, eczet; kávé, ■ thea, fűszerek; az iiveg és agyag edények, mész, gypsz; világitás, fűtés, gyujtószerek és a robbanó anyagok.
Mértani rajz 3 Schnitz Károly Lejtmérések, alkalmazva ezt a vizvezetés, öntözés, alagcsövezésre és vizlecsapolásra.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály.
Ének 1 Hock J. Lásd V. osztály.
Egészségtan 1 Morgenbesser János Dr. Széli Lajos Lásd III. osztály.
VI
ál Ifjúság érdemsorozata az 1887—88. tanév végén.
Rövidítések magyarázata: Előmenetelre nézve: jel=jeles, jó=jó, elgs=elégséges, elgt=elégtelen. Szorgalomra nézve: erny=ernyedetleni dics=dicséretes, vált=változó, hny—hanyatló. Magaviseletre nézve : jó=jó, szb=szabályszerü, ksz=kevésbbé szabályszerű. r=rosz, Egyéb rövidítések: r. k.=róm. katholikus, g. k,=görög keleti, h h.=helvét hitvallása, ág. ev.=ágostai evangelikus, móz. v.=mózes vallású, ism.= ismétlő, fm.=felmentetett
I. OSZTÁLY.
A tanvló neve és vallása, ismétlő-e? Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabad kézi rajz- Szépirás Torna Ének Szorgalom Magaviselet,
Aigner Géza r. k. jó jó elgs jó jó jó jó elgs elgs jó elgs jó vált szb
Alstadter György móz. v. ki ma radt
Antal János r. k. ki ma radt
Antalics Ignácz r. k. jó elgs elgs elgs jó jó elgs jó jó elgs elgs jó vált jó
5 Augenfeld Ferencz móz. v. jó jó elgs jó jó jó elgs elgs elgs elgs jó elgs vált jó
Bakos László k. k. ki ma radt
Bárány Dezső ág. ev. elgs jó elgs jó jel jel jó elgs elgs elgs elgs elgs vált szb
Báron Rezső móz. v. jel jel jó jel jó jó jel jó elgs jó jó fm dics jó
Besznicza József r. k. ism. ki ma radt
10 Bindinger Gyula r. k. ism. ki ma radt vált jó
Biró Ferencz r. k. jó jó jó elgs jó jó elgs elgs elgs jó elgs jó
Buváry Károly r. k. jó elgs elgs elgt elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs jó hny szb
Csemits Jenő r. k. ism. ki ma radt
Csillag Károly r. k. elgs elgs elgs elgs jó elgs jó elgs jó jó jó jó vált szb
15 Czelczer Géza r. k. elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgs elgs elgs elgt hny jó
Erdélyi György r. k. elgt elgs elgs elgt elgs elgs elgt elgt elgs jó elgs elgs hny jó
Fabick Tivadar r. k. jó elgs jó elgs jó jó jó jó jó jó jó jó vált jó
A tanuló neve és vallása, ismétlö-e? Hittan Magyar nyelv Német nyelvtan Földrajz Számtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépirás Torna Éuek Szorgalom Magaviselet
Fekete Vendel r. k. jó jó elgs elgs elgs elgs jó elgs elgs jó jó jó jó vált szb
Hochecker Ferencz r. k. jel jel jó jel jel jel jó jó jó jó jel dics jó
20 Horényi Béla r. k. elgs elgt elgt elgt elgs elgs elgs elgt elgs elgt elgs jó hny jó
Kálovits Lajos r. k. elgs )ő elgs elgt elgs jó elgs elgs elgs elgs elgs jel hny szb
Kattauer Kálmán r. k. jó elgs elgs elgt elgs elgs elgt elgs elgs elgs elgs elgs hny jó
Keresztúri Gábor r. k. elgs elgs elgs elgt elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs hny szb
Koller Nándor r. k. elgs elgs jó elgt jó elgt elgs elgt elgt elgs elgs elgs hny szb
25 Kovács Elek r. k. elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgs jó elgs elgs elgs vált jó
Landler Ernő móz. v. jel jel jel jel jel jel jel jel jó jel jó jó erny szb
Léránt Ferencz r. k. elgs jó elgs elgs jó jó elgs jó jó elgs elgs elgs vált szb
Lukács Lajos r. k. elgs jó elgs elgs jel jel jó jó jó jó elgs jó dics jó
Mikó György r. k. ki ma radt
30 Molnár Vincze r. k. jel jel jó jel jel jel jel jó jel jó elgs jó erny jó
Németh Jenő r. k. vizs gá lat lan ma radt
Németh József r. k. elgt elgt elgs elgt elgt elgt elgt elgt elgs elgs elgs el*s hny szb
Oroszi István r. k. elgs elgt elgt elgt elgs elgs elgs elgs elgs elgt elgs elgt hny jó
Pintér Sándor r. k. elgs elgs elgs elgs jel jó jó jó elgs elgs elgs jó vált jó
35 Poszovetz István r. k. ki ma radt
Rada György r k. jel jel elgs jel jel jó jó jó jó jó jó jel dics szb
Récsey József r. k. elgs elgs elgt elgt elgt elgt elgt elgs elgs elgt elgs elgs hny jó
Riedlmayer Kálmán r. k jó jó elgs elgt elgt elgt elgs elgs jó elgs elgs elgs hny jó
Riedlmayer László r. k. jel jó elgs jó jó jó jó jó jó elgs elgs elgs vált jó
40 Rosenfeld Jenő móz. v. jel jel jel jó jel jel jó jel jó jel jó jel dics szb
Sali Gyula r. k. ki ma radt -
Sallér János r. k. elgt elgt elgt jó elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgs fm kny szb
Sável Antal r. k. ism. jó elgs elgs jó jó elgs jó jel jó jó jó vált jó
Schmál Zoltán r. k. jel jel jó jel jel jel jel jel jel jó jó jó erny jó
45 Soós István r. k. jel jel elgs jel jel jel jó jó jel jó elgs jó dics szb
Szaván Antal r. k. elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgt elgs elgs elgs hny szb
Tikovits János r. k. jó elgs jó elgs jó elgs elgs elgs elgs jó elgs elgs vált szb
Torma Imre r. k. elgt elgs elgs elgt elgs jó elgt elgt elgs elgs elgs elgs hny szb
Tóth Antal r. k. jó jó elgs elgt jó jó elgs elgs jó elgs elgs jó hny szb
50 Tóth Imre r. k. jel jó elgs elgs jó jó elgs jó jó jó elgs elgs vált jó
Veiszinger Jenő r. k. ki ma radt elgs vált
Vellák János r. k. jó elgs elgs jó .jó jel jó elgs elgs jó jó jó
Vellák József r. k. Jó jó jel jó jel jel jel jel jó elgs jó elgs jó dics jó
Viola József r. k jó elgs elgs jó jó jel elgs elgs jó elgs jel vált jó
55 Weiss Salamon móz. v. jó jel elgs jel jel elgs jel elgs elgs elgs elgs elgs vált szb
II. OSZTÁLY.
A tanuló neve és vallása, ismétlö-e ? Hittan Magyar nyelv Német nyelv i Földrajz Számtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Maga viselet
Bedenics Kálmán r. k. jel jel jel jel jel jel jó jó jel jó jó jel erny jó szb
Berger Zoltán móz. v. jel jel jel jó jel jel jó elgs elgs 10 elgs elgs dics
Bodzái István r. k. J° ,1° elgs elgs jó jó elgs elgs elgs elgs elgs jel vált szb
Bő hm Lajos ág. ev. jó elgs elgs jó jel jel elgs jel jel .10 elgs elgs vált jó
o Budai Gyula r. k. jel jel JO jel jel jel 10 jó elgs .ló elgs jo dics )0
Detrich Géza ág. ev. jó elgt elgt elgs elgs jó jó elgs elgs jó jo elgs hny szb
Dobrovits Mihály g. ke. ki ma radt
A tanuló neve és vallása, ismétlő-e ? Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan Mértan Természetraj z Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Maga viselet
Dravecz Lajos r. k. ki ma radt
Durinyi Lajos r. k. jó jó jó elgs jel jel JÓ elgs elgs jó jó jó vált jó
10 Éder Ferencz r. k. jel jel jó jó jel jel jó jó jó jó jó elgs dics jó
Fagyas Lajos r. k. jel jel jel jel jel jel jel jel jel jó jó jó erny szb
Gaál János r. k. jel jel elgs elgs jel jel jó elgs elgs elgs jó jel vált szb
Gerstner Győző r. k. ism. ki ma radt
Golobics Sándor r. k. jel jel jó jel jel jel jel elgs jó jó elgs elgs dics jó
15 Guttmann Géza móz. v. elgs elgs elgs elgs jó elgs jó elgs elgs elgs elgs elgs vált jó
Haspel Ferencz r k. jó jó jó jó jó jó elgs elgs elgs jó jó jel vált szb
Kitzinger Rezső r. k. ki ma radt
Kocsis Ödön r. k. jel jel elgs elgs jel jó jó elgt elgs elgs elgs elgs hny szb
Korpics József r. k. jó jó jó jó jel elgs elgs elgs elgs jó jó jel vált jó
20 Kovács Emil r. k. jel jó jó elgs jó jó elgs jó elgs elgs elgs jó vált szb
Lenk Zsigmond r. k. jel jel jó jel jel jel jel jó jó elgs elgs jel dics szb
Marton Vilmos ág. ev. jel elgs elgs elgs elgs jel elgs elgs elgs elgs elgs elgs vált jó
Mísner Zsigmond móz. v. jel jel jel jel jel jel jó jó jó jó jó jel dics szb
Moldauer Henrik r. k. jel elgt jó elgs jó elgs elgs elgs jó jó jó elgs hny jó
25 Stocker Lajos r. k. jel jel jó jel jel jel jó elgs elgs elgs elgs elgs vált .jó
Subicz János r. k. jel jel JÓ jel jel jel jó elgs jó j" jó jó dics jó
Tibolt Boldizsár r. k. jel jó elgs jó jó jel jel jó jó jó jó jó vált szb
III. OSZTÁLY.
A tanuló neve és vallása, ismétlö-e? Hittan Magyar nyelv Német j nyelv Földrajz j Történelem Számtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépírás Torna Ének Egészségtan Szorgalom Magaviselet
Banekovits János r. k. jel jel jó jel jel jel jel jel jel jel jel jó jó jel erny jó
Dorner Alajos r. k. jó jó elgs elgs elgs jó jó elgs elgs elgs elgs jó jel jó vált szb
Dziallas Ernő r. k. jel elgs elgs jó jó elgs elgs Jó elgs jó elgs elgs elgs elgs vált jó
Hafner Antal r. k. jel elgs jó jó jó jó jó jó jel jó jel jó jel jó dics jó
5 Horváth János r. k. jó jel elgs jó jel jó jó jó jó jel jó elgs elgs elgs vált szb
Németh Géza r. k. jó elgs elgs elgs elgs elgs elgs jó elgs elgs elgs elgs elgs jó vált szb
Országh György r. k. ki ma radt
Persits János r. k. jó jó elgt jó jó jó jel elgs elgs elgs elgs elgs jó elgs hny szb
Radasits István r. k. jó elgs elgt elgs elgs elgs elgs elgs jó jó jó jó elgs jel jó hny jó
10 Reiner Alajos r. k. jó jó elgs jó jó elgs elgs elgs jó elgs jó jó elgs vált szb
Roming Ignácz r. k. ism. elgs jó elgs jó jó jel jel jó jó jel elgs elgs elgs jó vált szb
tíchwetz Ferencz r. k. ki ma radt
Stercz Rezső r. k. ki ma radt
Stern Ernő móz v. ki ma radt
15 Szatnik Károly r. k jó elgt elgt elgs elgs elgt elgt elgs jó jel jel jó jó jó elgs hny jó
Trebár Ernő r. k. jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel jó jó jel jó erny szb
Weber Rezső r. k jó jó jó jó jó jó jel elgs jó jó jel jó elgs váít szb
IV. OSZTÁLY.
Magántanuló : Szigethy Lajos r k.
A tanuló neve és vallása, ismétlö-e ? Hittan Magyar nyelv Német nyelv ■ Földrajz Történelem Számtan Mértan Termé-szettan i Mértani 1 rajz Szabadkézi rajz Torna Ének Egészségtan Szorgalom Maga viselet
Aposztolovits Sándor g. k. jó elgs jel jó jó jó jó elgs elgs elgs jó jel elgs vált szb
Belus László r. k. jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel jó jó jel dics jó
Csillag József r. k. jó elgs elgs elgs elgs elgs elgs elgt elgs elgs jó jó elgs hny szb
Farkas György r. k. jel elgs elgs jó jó elgs jó jó elgs jó jó jel jó vált jó
5 Gergye Sándor r. k. jel jel jel jel jel jó jel jel jel jel elgs jel jel erny jó
Gürtler Ferencz r. k. jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel jel jó jel jó erny jó
Hadnagy Imre r. k. jel jel jó jel jel jel jel jó jó jó jó jó dics jó
Horváth Gyula r. k. jó elgs elgs elgs elgs jó jó elgs elgs elgs jó jel elgs vált jó
Horváth János r. k. jó elgs elgs elgs jel elgs jó elgs jó elgs elgs elgs jó jel elgs vált jó
10 Höffer Ferencz r. k. jel jel jó jel jel jó jel jel jó jó jó dics jó
Junker Rezső r. k. jó elgt jel jó jó elgs jó elgt elgt elgt elgs jel elgs hny jó
Matkovits Mihály r. k. elgs elgs elgs elgs elgs elgt elgt elgt elgt elgs elgs jó elgs hny jó
Récsey Ferencz r. k. ki ma radt
Rtittel Frigyes ág. ev.. ki ma radt elgs elgs vált szb
15 Varga Jenő r. k. jó elgs elgs elgs elgs jó jó elgs elgs elgs jó
Wagner Aladár r. k. jel elgs jó jó jó jó jó jó jó jó jó jel elgs jó vált jó
Weber Lajos r. k. jó elgs elgs jó elgs jó jó jó jó jó jel jel elgs vált jó
Wisner Olivér r. k. jel jel jó jel jó jó Jó elgs elgs jó jó jó vált .jó
V. OSZTÁLY.
6 Magántanulók : Barabás János r. k., Neuszidler Kornél r. k.
VI. OSZTÁLY.
co
redes tanulók hiányában az osztály egész éven át zárva volt. 5 Magántanulók: Kajdy Imre r. k., Kováts Gyula r. k., Kutschera Gyula r. k., Pesthy Ferencz ág. ev.
A tanuló neve és vallása, ismétlö-e ? Hittan Magyar nyelv Német nyelv Történelem i Számtan Könyv-viteltan Természettan | Vegytan i Alkotmánytan Mértani rajz Torna Ének Egészségtan Szorgalom Maga viselet
Barabás János r. k. ki ma radt
Koszi Lajos r. k. jel jó elgs jó jel jel jó JO jó elgs jó jel .10 vált jó
Morovitz Mór móz. v. jó íó elgs 10 lel jel 10 ló .10 elgs elgs jó .10 vált JO
Simon László r. k. jel jó elgs jel jó jó jó jel jel elgs elgs elgs jel dics jó
A tanvló neve és vallása, ismétlö-e? Hittan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Í Számtan Könyvviteltan Vegytan Ipartan Mértani rajz ! Torna Ének Egészségtan Szorgalom Magaviselet
Sifkovits Simon r. k. ísm. ki ma radt
VII.
I. A tanulók általános áttekintése.
A tanulók száma Vallásuk nyelvi viszonyaik minő nyelv, beszélnek\' Szüleik polgári állása Elő menetelök?
Osztály beíratott elmaradt római kath. görög keleti ág. evang. helv. hitv. 1 móz. vall. 1 magyar magyar-német magyar-szerb értelmiségi önálló, őstermelő, fóldbirt. és bérlő kereskedők és iparosok magántisztviselők szolgálatot tevők munkások haladók ismétlök
I 55 10 47 - 1 1 6 45 10 — 11 5 20 8 11 28 16*
II. 27 4 20 1 3 - 3 20 6 1 3 1 10 4 9 20 3
III. 17 4 16 — — - 1 12 5 -— 3 1 6 5 2 10 3
IV. 19 2 17 1 1 - — 12 6 1 7 — 5 2 5 14 3
V. 5 — 4 - — - 1 4 1 — 2 — 2 1 — 5 —
VI. 5 1 4 - 1 — 4 1 3 — 1 — 1 5 —
Összeg : 128 2, 108 0 1 6 b il ! 97 29 2 ; 29 44 20 28 82 25
*) Egy tanuló vizsgálatlan maradt.
28
II. A tanulmányozás eredményének áttekintése osztályonkint 1887—88-ban.
I. osztály 11. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály | VI. osztály
TANTÁRGY jeles jó elégs elégt jeles jó 1 elégs elégt jeles jó elégs elégt j jeles 1 jó elégs elégt jeles jó elégs elégt jeles jó elégs elégt
Hit- és erkölcstan 10 16 12 6 16 6 1 4 8 1 8 7 1 2 1 zárva volt
Magyar nyelv 10 13 15 6 12 6 3 2 3 5 4 1 6 — 9 1 3 -
Német nvelv 2 10 26 6 4 11 7 1 1 3 6 3 5 5 6 3 —
Földrajz- és statisztika 9 6 13 16 s 6 9 9 7 A 5 p, R

Történelem — — — — — — 3 6 4 — 5 5 6 —- 1 2 — -
Számtan 12 16 10 6 15 6 2 3 5 4 1 4 7 4 1 2 1 — —
Mértan 10 16 11 7 15 5 3 — 5 3 4 1 5 9 1 1 — — — —
Könyvviteltan — — — — — — — - 2 1 — —
Természetrajz 7 13 16 8 4 12 7 — 2 5 6 — — — — —
Természettan — — — — — — 4 5 4 3 — 3 —
Vegytan 1 o

Ipartan

Alkotmánytan — — — — — — — — — — 1 2 — —
Mértani rajz 3 14 19 8 2 7 13 1 3 6 4 — 4 3 7 2 — 3 -
Szabadkézi rajz 4 14 23 3 3 7 13 — 5 5 3 — 4 4 7 1 — — —
Szépírás 2 19 19 4 15 8 4 3 6

Torna 11 33 — 12 11 — 7 6 — 2 11 3 — 1 2
Enek 5 18 17 2 7 6 10 — 4 5 4 — 8 6 2 — 1 1 1 —
Egészségtan 1 6 6 o 6 8 1 2

— 30 —
VIII.
A) landipnentesek •.
Antalics Ignáez, Aigner Géza, Csillag Károly, Csemits Jenő, Augenfeld Ferencz, Sável Antal, Biró Ferencz, Sallér János, Hochecker Ferenez, Besznieza József, Soós István, Vellák János, Vellák József, Antal János, Horényi Béle, Németh Jenő, Sali Gyula, Fekete Vendel, Buváry Károly, Németh József, Koller Nándor, Erdélyi György, Bakos László I. — Durinyi Lajos, Bedenics Kálmán, Kitzinger Rezső, Lenk Zsigmond, Golobics Sándor, Budai Gyula, Gaál János, Stoeker Lajos, Drávecz Lajos, Bodzái István, Kovács Emil, Éder Ferencz, Tibolt Boldizsár, Kocsis Ödön, II. — Hatner Antal, Banekovits János, Schwetz Ferencz, Németh Géza, Országh György III. — Varga Jenő, Horváth János, Wagner Aladár, Gergye Sándor, Aposztolovits Sándor, Farkas György, Matkovits Mihály, Csillag József, Horváth Gyula IV. — Morovitz Mór, Barabás János V. — Sifkovits Simon VI. oszt. tanulók.
B) Ösztöndíjasok:
Gergye Sándor és Hadnagy Imre IV. oszt. tanulók. Tallián-féle 60 frtos ösztöndíj, egyenkint 30-30 frt.
C) Jutalmazottak:
Wisner Olivér TV. oszt. tanuló mint a magyar nyelvtanban jeles tanuló, 1 db aranynyal tek. Knausz B. ur szíves adományából. Banekovits János III oszt. tanuló mint jeles számoló, 1 db aranynyal tek. Ebenspanger Lipót ur szives adományából. — A tek. iskolaszék által utalványozott 20 frtnyi összegből vett jutalomkönyvekkel a következők jutalmaztattak: Báron Rezsó\', Hochecker Ferenez, Landler Ernő, Molnár Vincze, Schmál Zoltán I , Bedenics Kálmán, Budai Gyula, Fagyas Lajos IL, Trebár Ernő III. Belus László, Gttrtler Ferencz és Höffer Ferencz IV. oszt. tanulók.
D) Segélyzettek:
I. A tek. városi hatóság által kiutalványozott összegből:
a) Ruhával: Soós István, Vellák János, Bakos László, Biró Ferencz, Antalics Ignáez, Hochecker Ferencz, Aigner Géza, Csillag Károly I. — Drávecz Lajos, Kovács Emil, Gaál János, Kocsis Ödön, Lenk Zsigmond, Stoeker Lajos, Durinyi Lajos, Golobics Sándor, Budai Gyula II. — Hafner Antal, Banekovits János, Stern Ernő III. oszt. tanulók.
— 31 —
b) Iskolai könyvekkel: Récsey József, Németh Jenó\', Lukács Lajos, Schmal Zoltán, Biró Ferencz, Aigner Géza, Antalics Ignáez, Weiss Salamon, Németh József, Hochecker Ferencz, Báron Rezső, Sali Gyula, Soós István, Rada György, Horényi Béla, Koller Nándor, Bakos Lázzló I. — Éder Ferencz, Gaál János, Kovács Emil, Haspel ..Ferencz, Kitzinger Rezső, Drávecz Lajos, Golobics Sándor, Kocsis Ödön, Lenk Zsigmond, Stoeker Lajos, Durinyi Lajos, Bodzái István, Budai Gyula, Bedenics Kálmán, Tibolt Boldizsár, Gerstner Győző II. — Horváth János, Stern Ernő, Sehwetz Ferencz, Németh Géza, Hafner Antal Szatnik Károly. Radasits István III. — Horváth Gyula, Junker Rezső, Csillag József, Horváth János, Aposztolovits Sándor, Varga Jenő, Matkovits Mihály, Farkas György, Wagner Aladár, Hadnagy Imre IV. Barabás János, Simon László, Morovitz Mór, Koszi Lajos V. oszt. tanulók,
II. A segélyalapból:
Ruhával: Hadnagy Imre, Horváth Gyula, Horváth János. Gergye Sándor IV. — Koszi Lajos, Morovitz Mór V. oszt. tanulók.
III A szent-lstvánnapi ünnepélyt rendező bizottság szives adományából:
Iskolai könyvekkel: Csillag Károly, Kalovits Lajos, Vellák János, Erdélyi György I. — Banekovits János III. — Gergye Sándor. IV. osztályú tanulók.
— 32 — IX,
Az 1888—8g. tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
A tanulók felvétele, vagyis beirása augusztus 30-án kezdődik és tart szeptember hó 2-ig, naponkint délelőtti 9 órától 12-ig és délutáni 3 órától 5-ig a polgári iskola épületében (I. em) igazgatói irodában; a javitó és pótvizsgálatok tartatnak szeptember 2-án. Ezentúl csak igazolandó alapos okoknál fogva vehető fel a tanuló.
1. Az iskolai év a polg. iskolában szept. 1. napján kezdődik és tart a következő év junius hava végéig.
2. A polgári iskola első osztályában szabályszerűen csak oly tanuló léphet fel:
a) ki legalább életének 9. évét betöltötte ;
b) kinek az elemi (népj iskola negyedik osztálya számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli ismereteit e végre elrendelt felvételi vizsga utján igazolja.
3. A polgári iskolába lépő tanuló bármely nemzetiséghez tartozik, köteles a magyarnyelvet is tudni annyira, hogy a törvény által ezen iskolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban fennakadás nélkül részt vehessen.
4. A polgári iskola egy-egy osztályába bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és az azon osztályba megkívántató előkészültségről vizsgálat utján bizonyságot tesz; középtanodából a polgári iskolába átlépni kivánó tanulót, bizonyítványa alapján is fel lehet venni.
5. A felvételi vizsgálat dij mentes.
6. A polgári iskola egy-egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet.
7. A polgári iskola negyedik osztályába átlépő tanuló ha a polgári iskola mellé ipartanműhely is van állítva: beléphet abba és az ott felvett iparágakat az iskola 4., 5. és 6. osztályában kiszabott tantárgyak tanulása mellett megtanulhatja annyira, hogy onnan a polgári iskola hatodik osztálya bevégeztével, mint iparossegéd léphet át az illető iparos műhelyébe.
8. A polgári iskola negyedik osztályát bevégzett tanuló, ha szakiskolákba akar átmenni, átléphet:
a) tanitóképezdébe,
b) kereskedelmi iskolába.
c) középipartanodába,
d) az országos mintarajztanodába.
9. A polgári iskola hat osztályát bevégzett tanuló előtt következő utak állnak nyitva:
a) Alkalmaztathatja magát állami hivatalokra, vasúti gyakornokságra, a nem kincstárilag kezelt postai, távirdai kezelői szol-
— 33 —
gálatra, számtiszti hivatalokra, a minisztériumoknál, vámi, pénzügyőri, fogyasztási adói, pénz- és adóőrségi, dohánybeváltási, gyártási és eladási, lotto, bélyegző és sóhivataloknál, a megyéknél segéd és kezelői állomásokra stb.
b) Ipari, kereskedelmi, biztositó-társulatoknál, pénzintézeteknél.
10. Ha a 6. osztály bevégzése után még tovább is tanulni akar. átléphet a gazdasági,* állatorvosi középintézetekbe.
A növendék személyesen, még pedig szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik a fölvételre az igazgatóságnál megjelenni.
Minden nyilvános és magántanuló beiratás alkalmával a tandíjon kivül 1 irtot fizet az ifjúsági könyvtárra. Az egész évi tandij a tekintetes iskolaszék 1878. október 31-én tartott gyűlésének 11. pontja értelmében minden vidéki és magántanulóra nézve 5 frt, a helybeli nyilvános tanulókra nézve pedig 3 frt, mely a beiratáskor lefizetendő.
A tandíj fizetés alól való felmentés egyedül Nagy-Kanizsa város hatóságát, mint ezen intézet kegyurát illeti, azért a felmentés iránti folyamodványok a város tekintetes tanácsához nyújtandók be
A pól- és javitó vizsgálatokra oly tanulók bocsáttatnak, kik csak egy kötelezett tantárgyból nyertek »elégtelen« osztályzatot. Azoknak, kik két tantárgyból nyertek »elégtelen« osztályzatot és a kiknél a hiány pótlása a szünnapok alatt remélhető, a tantestület engedélyt adhat a javitó vizsgálat letételére, de csupán azon intézetnél, a hol tanultak. Kik több tantárgyból kaplak »elégtelen« tanjegyet, az osztály ismétlésére köteleztetnek.
A beiratási és vizsgálati napok pontos megtartására annyival is inkább felhivatik a t. szülők figyelme, mert a később jelentkező s késedelmét kellőleg igazolni nem tudó tanuló a tanintézetbe nem vétetik fel.
Nagy-Kanizsán, 1888. évi junius hó \'29-én.
Morgenbesser János
igazgató.
* A nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. kir. Minisztériumnak 1888. évi junius hő 1-én 21427. szám alatt kelt magas rendeletéhez képest, a nagyméltóságú földmivelés- ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Minisztérium által a gazdasági tanintézetek számára kiadandó s a jövő tanévben már életbe léptetendő uj szervezeti szabályok értelmében a polgári iskolák VI. osztályát jó sikerrel végzett tanulók a gazdasági tanintézetekbe felvehetők.
Tcurtalorn
I. Visszapillantás az i887—88. tanévre.
%
II. Jótékonysági ügy.
III. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1887—88-ban.
IV. Felügyelet és iskolai személyzet.
V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok. VI. Az ifjúság érdemsorozata az 1887—88. tanév végén. VII. Statisztikai táblázatok az 1887—88 tanévről.
VIII. Tandíjmentes, ösztöndíjas, jutalmazott és segélyezett tanulok az 1887—88. tanévben. IX. Az 1888—89. tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.