Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.5 MB
2018-11-05 15:14:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
50
320
Rövid leírás | Teljes leírás (73.04 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizennyolczadik értesítője az 1889-90. tanévről.
Szerkeszté: Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, nyomatott Wajdits József könyvnyomdájában
1890.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

E122-5
NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILA(i SEü ÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIU-ISKOLA
TIZKNNYOLCZÁDIK
ÉITISÍTŰJI
AZ
1889-90. TANÉVRŐL.
SZERKK8ZTK: MORGENBESSER JÁNOS
IHA/.(iAT6.

NAGY-KANIZSA, NYOMATOTT WAJD1TS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1 SÍM).
NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
TIZENNYOLCZÁDIK
11TESÍTŐ J| I
AZ
1889 - 90. TANÉVRŐL.
SZEEKESZTÉ: MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
..................... ~ ^ ............ ..............
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1890.
a^aoto
PllilV. ! X\'!.
I.
Visszapillantás az 1889 — 90. tanévre.
A folyó tanévet 1889. évi augusztus hó 29-én az első tanári üléssel kezdettük meg, melyben a tantestület a tanév megkezdésére, a tantárgyak felosztására és órarendre, valamint a tanításra, nevelés- és fegyelmezésre vonatkozó intézkedéseit megállapította.
Ez alkalommal kijelöltettek az osztályfők, értekezleti jegyzővé Hoffmann Mór, könyvtárossá pedig Morgenbesser János választatott meg.
A tanulók beiratása augusztus 30-án kezdődött és tartott szeptember 2-ig, mely napon egyszersmind a javító-, pót- és felvételi vizsgálatok is megtartattak; szeptember 3-án volt az ünnepélyes „Veni Sancte," szeptember 4-én folyt le az osztályrendezés és a segélykönyvek kiosztása és végre szeptember 5-én kezdettek meg a rendes előadások.
Intézetünk népessége e tanévben ismét emelkedett, mert tanulóink száma ez évben 162 volt; mig az előző évben összesen csak 143 tanuló jegyeztetett be; igy a tanulók létszáma a mult évivel szemben 19 főnyi gyarapodást mutat.
A rendesen megtartott tanácskozmányokban az osztály- és szaktanárok tették meg jelentéseiket az egyes növendékek tehetsége-, figyelme-, előmenetele- és szorgalmára nézve. Ilyenkor ott, ahol szükségesnek mutatkozott, a szülőket és gyámokat is értesítettük a tapasztaltak felől s felkértük, hogy a tantestület nehéz munkáját a szülői házban is támogassák. Kiváló gondot fordítottunk az ifjúság vallás-erkölcsös nevelésére. Ez okból készséggel segédkeztünk a hittanárnak minden olyan alkalommal, mikor a növendékek vallásos gyakorlataikat végezték. A róm. kath. tanulók vasár- és ünnepnapokon szt. misét hallgattak és az év folyamában kétszer, t. i. karácsonykor és húsvétkor elvégezték a szt. gyónást ós áldozást; a nagyheti ájtatosságon, a keresztjáró napokon és az urnapi körmeneten testületileg megjelentek. A nem róm. kath. tanulók saját lelkészeiktől nyerték a hitoktatást és azok vezetése és őrködése alatt teljesítették vallási kötelességeiket. Az értekezletekről jegyzőkönyvet vettünk fel mindenkor.
A fegyelmi szabályok a tanév elején és február havában az összegyűlt tanuló ifjúság előtt felolvastattak és megmagyaráztattak, utmutatást adván a tanulóknak mindennemű kötelességeik teljesítésére.
A tantestület tagjainak egészségi állapota e tanévben nem volt igen kedvező, több esetben vált szükségessé a helyettesítés, amit a kartársak voltak szivesek elvégezni s igy érzékenyebb hátramaradás nem mutatkozott. A tanulók egészségi állapota sem volt kedvező; igaz, hogy semminemű járványos betegség nem zavarta az ifjúság egészségi állapotát, mégis szaporodtak egyes növendékek óramulasztásai.
E tanév folyamában Eozgonyi Lajos tanár a IV. évötödös fizetési pótlékot kapta meg.
E tanévben is megtartottuk szokásos és szabályszerű ünnepségeinket.
l*
1889. szeptember 3-án volt a tanév megnyitása; később ő felségeik a király, és királyné legmagasabb névnapjai és 1890. január lió 28-án Deák Ferencz halálának évforduló napja, mely alkalommal az összes ifjúsághoz intézett alkalmi ünnepi beszéd tíoffmann Mór tanár által, az ifjúsági zenekar, Apos-tolovits Sándor VI. oszt tanuló solo-éneke, Hadnagy Imre és Neuszidler Jenő VI. oszt. tanulók szavallatai emelték az ünnepély magasztosságát.
A tanuló ifjúság által rendeztetni szokott jótékonyczólu hangverseny ez évben is elmaradott.
A mult évekről fennmaradóit segélyösszegből ez évben 32 frt 10 kr. fordítatott szegény tanulók felruházására, mely összeg levonása után maradt 232 frt 78 Kr. kamatosítás czéljából a takarékpénztárban.
Buzdítólag hat az ifjúságra és a tanítóra egyaránt azon tudat, hogy vannak oly egyének, kik érdeklődnek iránta s a kik részint hivatalból, részint szives érdeklődésből időnként meglátogatják az intézetet. Ily látogatásban a folyó tanévben is többször részesült iskolánk Lengyel Ignácz és dr. Szukits Nándor iskolaszéki tag urak részéről.
Május hó 12 én tartott értekezletén megállapította a tantestület a jövő tanévi tankönyvek névjegyzékét, valamint az ez évi rendes vizsgálatok sorrendjét, mely a tek. iskolaszékhez jóváhagyás végett felterjesztetett.
Az évzáró vizsgálatokat az iskolaszék tagjai és a szülők érdeklődése mellett a következőképpen tartottuk meg: junius hó 4-én és l2--én hittanból az összes tanuló itjusággal; junius hó 13—23-ig bezárólag a többi tantárgyakból osztályonként és tárgycsoportosüással, mely idő alatt közszemlére voltak kitéve a tanulók rajzai.
Junius bó 24-én tantestületi tanácskozmány tartatott s ezen a tanulóifjúság erkölcsi viselete, szorgalma s az egyes tantárgyakban tanúsított előmenetele birálat alá vétetett, az osztályzatok megállapíttattak és bizonyítványokba jegyeztettek.
Junius hó 25-én magánvizsgálatok tartattak.
A tanévet junius hó 29-én hálaadó istentisztelettel, zene-, szavalat- és ösztöndíjak kiosztásával egybekötött zárümiepélylyel rekesztettük be ; ugyanekkor osztottuk ki a bizonyítványokat és az évi „Értesítőt."
II.
Jótékonysági ügy.
A lefolyt iskolai évben is akadtak részint egyes intézetek, részint egyes tanügybarátok, kik a tanügy oltárára meghozták nemes áldozataikat.
Iskoláink jótevői sorában első helyen kell említenem Nagy-Kanizsa város tek. hatóságát, mely tanszereink szaporítására 300 frtot, irányzott elő ; ingyenes iskolakönyvekre 8(i frtot utalványozott, szegény tanulók felruházására 95 frt 50 krt fordított; a szegény tanulók közül 68-at a tandíjfizetés alól felmentett.
A nm. vallás- és közokt. m. kir. minister ur „A mi hadseregünk" czimű munkával ajándékozá meg könyvtárunkat.
A nagy-kanizsai takarékpénztári részvény társulat ezen évre is nagylelkűen megszavazott 20 frtot azon nemes óhajtással, hogy az szegény és szorgalmas tanulók segélyezésére fordíttassák.
Főtisztelendő és ngos Tallián Ede zágrábi kanonok ur 1000 frtos alapítványa kamataiból két jeles és jóviseletü növendék részesíttetett segélyben.
Bartos Béla helyb. fogorvos ur G db. iskolakönyvet, Sallér Pál VI. oszt. tanuló két db. könyvtári könyvet volt szives adományozni.
A tantestület az iskolai magán segélyalapból kilencz szegény tanulót ruhával látott el.
Tek. Bogyay Ödön, Fesselhofer József, Nábráczky Lajos, Plibál Ferencz, Saller Lajos, Sehmidt Frigyes, Sebestyén Lajos, Wittinger Antal urak szívesek voltak szegény tanulókat élelmezéssel ellátni.
(Ezekre nézve lásd a tandíjmentesek-, ösztöndíjasok- és segélyzettekről szóló kimutatást.)
Továbbá gyarapították még könyvtárunkat becses adományaikkal : a nm. vallás-és közoktatásügyi m. kir. minisztérium, Stein J., Litfász K., Nagel R., Hornyánszky V.. Lampel R., Eggenberger-féle könyvkiadó, Méhner V., Franklin-Társulat, Singer és Wolfner, Laufer V., Dobrowsyky és Franké, Stampfel K. könyvkiadó urak.
Említendők itt még a tanulók által hozott kisebb tárgyak.
Kedves kötelességemnek ismerem intézetünk mindazon nemeskeblii pártfogóinak, kik iskolánkat becses támogatásukra méltatták, ezen helyen a szent ügy nevében hálás köszönetemet nyilvánítani.
iii.
Felsőbb rendeletek.
A vallás- és közokt, m. kir. miniszter ur 1890. február 12-én 56,139. sz. alatt a következő rendeletet bocsátotta ki:
A felső nép- és polgári fiu- és leányiskolákban az egyes tantárgyak tanulása alóli felmentés és némely tantárgyból nyert elégtelen osztályzatnak a tanulók haladásának megítélésénél figyelmen kívül hagyása körül országszerte eltérő és több tekintetben kifogásolandó eljárást észlelvén, indittatva érzem magamat az érintett kérdéseket következőképen szabályozni.
1. A felső nép- és polgári leányiskolákban a női kézimunka, és mindkét fokozatú fiu- és leányiskolákban a rajz (szabadkézi ugy, mint mértani) oly fontos tantárgyak, hogy azoknak elsajátítása minden ép testű növendéktől föltétlenül megkövetelendő.
Minthogy helyes módszerű ós főleg a női kézimunkánál a tanuló túlterhelését gondosan kerülő tanítás mellett az említett tantárgyakban a kitűzött czélok minden szorgalmas tanuló által elérhetők, annálfogva a hanyagok által netalán kiérdemelt elégtelen osztályzat ezeknek a felső osztályba bocsátásánál épen ugy számításba veendő, mint bármely elméleti tantárgyból nyert elégtelen osztályzat.
A szépírásból helyes tanítás mellett ugyan vajmi ritkán fordul elő elégtelen osztályzatot kiérdemelt tanuló; mindazonáltal elrendelendőnek találom, hogy ezen osztályzat máskülönben jó előmenetel mellett a tanulót első izben való bukása esetén a felső osztályba felmenetelében ne gátolja, —• mind a mellett azonban az illető szigorúan kötelezendő, hogy írását magánszorgalom által javítsa, mert ha a következő évben is elégtelennek találtatnék a szépírásból tett előmenetele, akkor ez okból javító vizsgálatra, esetleg osztályismétlésre utasítandó.
A testgyakorlat és ének bizonyára nem csekélyebb fontosságúak a nevelésre nézve, mint az oktatásnak többi tantárgyai; mindazonáltal figyelemmel arra, hogy ezen tantárgyak nem bizonyos ismeretek elsajátítása, hanem a testi és aesthetikai nevelés kedvéért foglalnak helyet a tantervben, figyelemmel továbbá arra, hogy a ki nem elégítő eredmény ezen tárgyaknál nem csupán a szorgalom és törekvés hiányának, hanem gyakran a testi
szervezet fogyatékosságának tulajdonítandó: ezen tantárgyakra nézve is megengedem azt, hogy az ezekből nyert elégtelen osztályzat a tanulót a felső osztályba lépésében ne akadályozza.
2. Pölmentésnek csupán az előbbeni pontban felsorolt tantárgyaknál tiszti orvos által kiállított orvosi bizonyítvány alapján testi hiba okából lehet helye. Egy félévig terjedő időre a fölmentést az iskolaszék vagy gondnokság adhatja meg; azonban félévnél hosszabb időre, vagy véglegesen az 188!). évi október hó 19-én 411. eln. sz. alatt kelt rendeletem M. pontja értelmében, (v. ö. Rendeletek Tára 1889. 2239. oldal, „Néptanítók Lapja" XXII. évf. 705. oldal) a tanulót csak a kir. tanfelügyelő mentheti fel.
A testgyakorlat és női kézimunkából való felmentésnél szükséges, hogy az orvosi bizonyítványban kimondassék, vájjon az illető tantárgy egész körére, avagy csak egyik része (péld. kötés, szergyakorlatokra) vonatkozzék-e a fölmentés. Elvárom, hogy az illető orvosok a fölmentés szükségességét igazoló bizonyítványok kiszolgáltatásánál tartózkodással járjanak el, mert ellenkező esetben őket terheli a felelősség azért, hogy feltétlen szükségesség nélkül a növendékek a testi fejlődésüket előmozdító testgyakorlat, illetőleg a gyakorlati szempontból nélkülözhetlen rajz és női kézimunka tanulását nélkülözendik.
3. Az ének alóli felmentés csak az éneklésben való gyakorlati részvételre vonatkozhatik; de a fölmentettek oly végből, hogy az ének elméletében bizonyos fokú biztosságra tegyenek szert, és a mi az énektanítás fő czélja, hogy hallásuk szerve a lélek működését nemesítő képzés teljes hijjával ne maradjon, kötelesek az énekleczkéken rendesen jelen lenni
4. Ugyanazon szabályok, melyek e részben a rendes tanulókra nézve érvényesek, a magántanulókra is alkalmazandók; csupán a testgyakorlat és ének, mint tisztán a nevelés érdekeit szolgáló tantárgyak, mellőzhetők a magánvizsgálatoknál.
5. Végre az 1889. évi május hó 12-én f>364. sz. alatt kelt rendeletem (v. ö. Rendeletek Tára 1889. 1188. old. „Néptanítók Lapja" XXII. évf. 350. old.) második részében a polgári fiúiskolákban tartott magánvizsgálatokra nézve kimondott határozatokat, a polgári leányiskolákra is kiterjesztem.
Erről a kir. Tanfelügyelőséget tudomása végett értesítem.
IV.
Az intézet tanszereinek gyarapodása 1889—90-ben.
A tekintetes városi hatóság által a lefolyt tanévre tanszerek beszerzésére kiutalványozott összeg erejéig a következő beszerzések iránt történt intézkedés.
1. Rajzeszközök: 20 db. Studienköpfe, 1 db. Koopmann Figuren, 24 db. rajzminta, — 24 frt 20 kr.
2. Földrajzi szertár: 1 db. Magyarország falitérképe, 1 db. A. Hartleben\'s Volksatlasz, — 11 frt 90 kr.
3. Vegytani szertár: (> db. Retorta, 250 Kálium Chloric, lőgya-pot, retortatartó, lombiktartó, — 0 frt 78 kr.
4. Természettani szertár: 1 drb. gőzgép, vasúti vonat, szökőkút, gépműhely, Aneroid, indítási készülék, — 107 frt 50 kr.
5. Mértani szertár: 12 db. bádog líraiak- ós 3 db. faalakból álló gyűjtemény a testek köbtart. kiszám., — 9 frt 50 kr.
0. Természetrajzi szertár: Nagyfülii denevér, tengeri malacz, morga, pézsmány, sármány, fogoly, — 24 frt 10 kr.
7. Tanári könyvtár: a) Vétel utján: Ranke: Weltgeschichte, Stern: Frauenchöre, Bartalus: Arany J. dalai, Kirándulók zsebkönyve, l)r. Michael:
7 —
Bildung der Gesangsregister, E. Seiler: Die Ausbildung des Gesangorganes, Verédy K.: Encyclopaedia, A m. tud. Akadémiánál előfizetés 3 évi cyclusra, Hoppé Lipót: Ábrázolástan, Frisch: Reden, — 39 trt 79 kr. Folyóiratok: Philologiai Közlöny, Paedagogiai Szemle, Középtanodai tanár-egyleti Közlöny, Magyar Nyelvőr, Népnevelők Lapja, Földrajzi Közlemények, Budapesti Szemle, Századok, Egyetemes Közoktatási Szemle, Orsz. f. nép- és polg. isk. Közlöny, Polgári Iskola, Bürgerscliule, — 55 frt 20 kr.
b) Ajándék utján: Danczer A.: A mi hadseregünk, (a nm. minister ur ajánd.), Gáspár-Kovács: Magyar olvasók. I. II. r., Dr. Perényi P.: Könyvviteltan, Krisch János: Állattan, növénytan, ásványtan, Irmei F.: Magyarok története, Szinnyei József: Magyarnyelvtan és olvasókönyv, Dr. Koós Gábor: Vegytan I. II. r., Dávid-Schultz: Latinnyelvtan és olvasókönyv, Pap János: Állattan, Heller Ágost: Természettan, Dr. Hunfalvy-Schneider: Földrajz, Bun Samu: Könyvviteltan, Névy László: Irodalomtörténet, Dr. Göőz József: Irálytan, Horváth-Marczali: Magyarok története, Dr. Herrmann Antal, Németnyelv- ós olvasókönyv I-II. r., Gyertyánffy-Kiss: Magyar olvasókönyv: Bartalus István: Magyar énekiskola I-II. r., Dr. Ribáry-Varga: Világtörténelem, Hoffmann Mór: Magyar olvasókönyv I-II. r., Kont Gyula: Elemi természettan, Dr. Lutter Nándor: Számtan, Dr. Wohlrab Flóris: Geometria, Dr. Gyulay Béla: Irodalomismertető, Barbierik Titus: Számtan, Lád-Barna: Magyar olvasókönyv I-II., r. Füredi Ignácz: Magyar nyelvtan, Seemann Gábor: Ásványtan, Lengyel Sándor: Számtan, Grünwald-Hajnal: Geometria, Albrecht János: Németnyelvtan, Helmár Ágost: Atlasz I-Ill r.
8. Ifjúsági könyvtár: Az ifjúsági könyvtár számára a növendékek által külön fizetett használati illetményekből a következők szereztettek be: Trefort emlékbeszéde Lukács fölött. Tolnay: A kigyó, Sebesztha: Lélektani rajzok, Dömötör Pál költeményei, Heine költeményei, Katona; Bánk-Bán, Ferenczy: Tükördarabok: Kisfaludy: A fösvény, Gabányi: A mama. Emlékbeszéd Trefort fölött, Két lengyel beszély, Szász K.: Áz ember tragédiájáról, Gaál Mózes költeményei, Reviczky: Margit szerencséje, Darvay: Üstökös csillagok, Kölcsey: Parainesis, Jókai: A magyar nemzet története I-III. köt., Könyves Tóth K.: Falusi történetek, Radó Vilmos: Gróf Benyovszky Mária, Mikszáth: Magyarország lovagvárai, Márky Sándor: Dózsa György, Just: Mária magyar királynő, Vadnay Károly: Elmúlt idők, Jakab Ödön: Székely históriák, Carmen Sylva : Egy ima, Tábori pósta, Peles meséi, Győry Vilmos : Elbeszélések I.—II. kötet., Jakab Ödön : Marosszéki történetek, Endrődy: Balatoni ég alatt, Péter Dénes: Jó kedvemből, Tolnay Lajos: A mai Magyarország I-II. köt., Vas Gereben: Tormagyökerek, Wohl Stefánia: Elbeszélések, Ferenczy József: Garay János életrajza, Marryat: Rüstig Zsigmond kormányos, Tóth Kálmán: A munka bajnokai, Dr. Wekerle : Népiskoláink, Tanulók könyvtára, Reid: Vilmos a hajós inas. Osengey: A mocsarak királya, Brozik K.: Serpautazása, Varga Ottó: Ázsia és Európa körülhajózása, Meszlényi Ilona : A meghallgatott ima, Benedek : Apa mesél, Bert.-Simonyi: Utazások, Szász K.: Tizenöt éves kapitány. Huszár Imre: Sándor Mátyás I-II. köt., Egy Sorsjegy, Haza, Verne : Öt hét léghajón, Utazás a föld körül, Utazás a holdba és körül, Benedek: Székely mesemondó, Gaál: Kujak utazása, Simonyi: Idegen népek közt, Radnai: Aesthetikai törekvések, Thackerav-Récsi: Hiúság vására I-II. köt., Eliot-Salamon: Bede Ádám I-II. köt., About: A régi bástya I-III. köt., Milton-Jánosi: Az elveszett Paradicsom, Scbiller-Sulkowszki: Stuart Mária, Dr. Holub Emil: Afrikai utazásai, Bátorfi: Rómáig és vissza, Tuboly Victor: Költeményeim, Ezeregy éj, 100 kis történet. Összesen 81 frt 40 kr. — A könyvek beköttetésére és kijavítására 73 frt 60 kr fordíttatott; összesen 155 frt.
Felügyelet és iskolai személyzet.
a) Felügyelő testületek:
1. A nagyméltóságú vallás- ós közoktatásügyi m. kir. minisztérium és a zalamegyei tankerület kir. felügyelősége.
2. Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselőtestületéből választott iskolaszék tagjai:
Elnök: Babóchay György
Alelnök: Nusecz József
Dr. Benczik Ferencz Bún Samu Cseresnyés Sándor Ebenspanger Lipót Faics Lajos Fischl Pál I)r. Gerő József Győrífy János Haba József Hal is István Hegedűs László Hoffmann Mór Janky Károly Knortzer György Lengyel Ignácz
Tuboly
Jegyző: Németh Ignácz
Gondnok: Knáusz Boldizsár
Lengyel Lajos I.őwy Adolf Matkovits Sándor Miháleci József Morgenbosszer János Dr. Neusiedler Antal Oroszváry Gyula Plihál Ferencz Plosszer Ignácz Récsey György Dr. Rothschild Samu Rózsavölgyi Antal Dr. Schreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tóth István Viktor.
A vallásfelekezet képviselői:
Hütter Lajos evang. lelkész és hitoktató. Jávory Nándor ev. ref. lelkész és hitoktató. Dr. Neumann Ede izr. főrabbi és hitoktató. Pavlekovits Method g. kath. lelkész és hitoktató. Vajda János r. kath. lelkész, házfőnök.
b) A tantestület és működésének kimutatása.
1. Morgenbesser János igazgató, polg. iskolákra képesített tan., a kir. magy. t. természettudományi társulat, a nagy-kanizsai iskolaszék tagja, a vegyt. labor., a termény- ós természettani szertár, valamint az ifjúsági és tanári könyvtár őre, a IV. osztály főnöke ; tanította a természetrajzot a II., III., a természettant a IV., V., a vegytant az V. és VI., az ipartant a VI., az egészségtant a III—VI. osztályban. H. ó. 17., szolgálati éve ezen intézetnél 17.
2. Hock János zene- és énekre képesített tan., városi kántor, tanította az éneket minden osztályban, a természetrajzot és földrajzot az I. osztályban. H. ó. 9; sz. éve ezen intézetnél 10.
3. Hoffmann Mór rendes tan., közép-tanodákra és polg. iskolákra képesített tan., a III. osztály főnöke, Nagy-Kanizsa város képviselőtestületének és a városi iskolaszéknek tagja, tantestületi értekezleti jegyző; tanította a magyarnyelvet és irodalmat az I., IV., V., VI., a németnyelvet a III., V., VI. osztályban. H. ó. 20.; sz. éve ezen int. 15.*)
4. Pongrácz Adolf tornára képesített tan., a tornaszerek őre; tanította a tornászatot minden osztályban, a németnyelvet az I., a szépirást az I., II., 111. osztályban. H. ó. 8.; sz. éve ezen int. 16.
5. Rozgonyi Lajos rendes tan., polgári iskolákra képesített tan., a II. osztály főnöke; tanította a számtant, mórtant, földrajzot és németnyelvet a II., számtant a VI., a számtant és mértant a III. és IV. osztályban. H. ó. 20.; sz. éve ezen int. 16.
6. Schmidt Károly rendes tan., polg. iskolákra képesített tan., a VI. oszt. főnöke: a földrajzi eszközök őre; tanította a németnyelvet, földrajzot, történelmet a IV., a földrajzot, történelmet a III., a történelmet és alkotmánytant az V. és a történelmet a VI. osztályban. H. ó. 20.; sz. éve ezen intézetnél 15.
7. Schultz Károly rendes tan., polgári iskolákra képesített tan., az V. osztály főnöke, a rajztanszerek őre ; tanította a mértani- és szabadkézi rajzot az I., II., Hí., IV., a mértani rajzot az V. és VI. osztályban. H. ó. 24.; sz. éve ezen int. 18.
8. Zánkay Zsigmond rendes tan., polg. iskolákra képesített tan., az
I. osztály főnöke; tanította a magyarnyelvet a II. és III., a számtant és mértant az I., a számtant az V., a könyvviteltant az V. és VI. osztályban.
II. ó. 20.; sz. éve ezen int. 14.
Hitoktatók :
ö. Hoffmann Mór polg. isk. tan., izr. hitoktató.
10. Hütter Lajos evg. lelkész., az evg. tanulók hitoktatója.
11. Jávory Nándor ev. ref. lelkész ós hitoktató.
12. Pavlekovits Method g. katli. lelkész és hitoktató.
13. Pichler Pál szt.-Ferenczrendi áldozár, r. k. hitoktató.
Iskolaszolga: Vegele Lajos.
*) Irodalmilag is működött.
— 10 —
VI
Az 1889 —90. tanévben bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
Első osztály.
Osztályfőnök : ZÁNKAY ZSIGMOND.
Tantárgy Heti óra szám J Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan > 1 E tantárgy osztályok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatározása a felekezeti hatóságok jogköréhez tartozik.
Magyarnyelv 5 ■ Hoffrnatm Mór Hoffmann M. magyar nyelvtana Szvorényi I. magyar olvasók. I. r. a) Elbeszélő, prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás ; az olvasmányok tartalma, megmagyarázása, az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése ; könyv nélkül tanult versek szavalása. b) Nyelvtan : egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra, szóképzés, szócsoportok egybeállításával ; az előképzők. c) Hetenkiut egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Németnyelv 2 Pongráez Adolf Hoíi\'mann M. ném. nyelvtan és olvasók. I. r. Egyszerű mondat, mondatrészek megkülönböztetése. A konjungatióból a személyragozás és az igealakok megkülönböztetése idő- ós módjelzők alapján. A deklináczió és motio. Szótanulás hetenkint két írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Hock János Dienes Péter m. oszt. földrajza. A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományoknak csak általános áttekintése, kiválólag az első természeti viszonyai.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tanköny v Bevégzett tananyag
Számtan 3 Zánkay Zigmond I.utter számt I. r. A tizedes számrendszer. A négy számolási mívelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony; közönséges törtekkel való számolás. A hazai mértékek ismertetése ; időszámítás.
Mértan 2 Zánkay Zzigmond Mocnik mértani néz lett a n I. r. Planimetriai elemek. Pontok, vonalak és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb síkidomok tulajdonságai és alakításai. Az idomok összeillősége symetriája, hasonlósága ós a terület meghatározása.
Természeti-aj z 3 Hoc-k János Róth Samu ásványtan és növénytan elemei a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjellemeivel biró, a mezei gazdasági, különösen az ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltettek azok ismertető jegyei; az ásványok találási helyük és hasznuk. b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott növénypéldányokon kerestettek fel a növények ismertető jegyei; a növények növési helyük és hasznuk.
MÉRTANI RAJZ 2 Schultz Károly Szerkesztői síkmértan elemei (eszközökkel).
Szabadkézirajz 2 Schutz K Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalak, görbe vonalak s ezekből összetett egyszerű diszítmények. Síkmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony- és teljeslapu mintákról árnyékolást;—a mintázás kezdete.
Szép | * irás | Pongráez Adolf Nagy S | m. és német 1 előiratok Üteny szerint tanulták az úgynevezett angol szépírást.
Torna 1 Pongráez Adolf A menés, futás nehezebb nemei mellett gyakorolták a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat ós a sorok mozdulatának összeállásá-nak és kifejlésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok.
Ének 2 Hock János A helyes és biztos hangvétel módjának ismertetése ; a mell- és fejhang megkülönböztetése ; az időméretről; időméretes gyakorlatok az első v. alaphangtól fokozatosan a hetedikig különböző magasságban, tekintettel a helyes lélegzetvételre; az 1—6 lépcsők keretében mozgó néhány egyházi és világi dalnak alkalmazása; hangjegyek irása és olvasása. Az énekhang ápolása egészségi szempontból.
— 12 — Második osztály.
Osztályfőnök: ROZGONYI LAJOS.
Tantárgy illeti fcrafzárni Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan ; 1 Lásd I. osztály. *
Magyarnyelv 5 1 | Zánkay Zsigmond Hoffmann m. magyar nyelvtana Szvorényi J. magyar olvasók. I. r. Olvasmányok és azoknak feldolgozása. Összetett szerkezetű mondatok taglalása és szerkesztése; mellék- és alárendelt mondatok. A szókötós, a szóképzés. Hetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
Németnyelv 2 Rozgonyi Lajos Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók. I. r. Az I. osztályban tanultakon kivül a fő-és mellék mondatok. Teljes conjugátió. A melléknév, viszonyszó, a névmás és a számnév. Hetenkint két írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Roz-gonyi Lajos Dienes P. Az 5 világr. földr. Európai bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályban.
Számtan 3 Rozgonyi Lajos Lutter számtan II. r. Számolási rövidítések, számtani mívele-tek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejlesztése. Egyszerű hármasszabály, a számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemei. Százalék.
Mértan 2 Rozgonyi Lajos Mocnik mért. néz-lettan I. r. Stereometriai elemek a sík, az egyenesek és a síkok absolut és relatív fekvése. Lapszöveg és szögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és hálózata. Á testek felszínének és térfogatának meghatározása.
Természetrajz 3 Morgenbesser János Róth Samu az állattan elemei Egész éven át taníttattak az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel bíró egyszersmind a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott állatpéldányokon az ismertető jegyek, az állatok tartózkodási he-lyök, táplálkozási és szaporodási módjok, sajátságaik és hasznuk. Az állati rendszer főbb alapvonalai és az állatoknak meghatározása. Embertan.
13 —
Tantárgy Hoii óraszám j| Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 2 Schultz Károly Krisz. Fer. elemi ábrázolástan Vetülettan elemei, pont, vonal síktérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonyok.
Szabadkézirajz 2 Schultz Károly Fali táblákra előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről, ékítmények elemei. Fokozatos elő-haladás a mintázásban.
Szépírás 1 1\'ongráe.í Adolf íiugy S. | m. és német | Lásd I. osztály, előirati\'k j
Tornai 1 l\'onprácz Adolf Lásd I. osztály.
I Ének . Ű ____ 1 i Hock János Az első 0 lépcsőnek kiegészítése; a hang-létrának, egész és fél lépcsők megismertetése, ezek alapján pedig a hanglétra-szer-kesztós törvényének levezetése; az alakítójegyek ; a zongorabillentyűzet ismertetése; rythmikai és dynamíkai gyakorlatok a hanglétra keretében; hangjegy irás és olvasás gyakorlása. Két-szólamu egyházi és világi dalok.
Harmadik osztály.
Osztályfőnök: HOFFMANN MOR.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyarnyelv 4 Zánkay Zsigmond Ihász G. m. nyelvt. Szvoi ényi magy olvasók. I. r. Egészet alkotó történelmi olvasmányok. Elbeszélő költemények. A nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismertetése. Hetenkint egy írásbeli dolgozat.
Németnyelv 3 Hoffmann Mór Hoffmann Mór ném. nyelv, tan és olvk. I. r. Egyszerű és bővített mondatok: a mondatrészek, a fő- és mellékmondatoknak megkülönböztetése. Név- és igeragozás, szóképzés elemei. Szóbeli fordítás magyarból németre ; kisebb darabok megtanulása könyv nélkül.
— 14 —
Tantárgy Heti óraszám 1 Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Földrajz 2 Schmidt Károly Dienes P. az öt. világr. földrajza Amerika bővebb, Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetése, tekintettel a felfedezésektörténelmének főbb mozzanataira.
Történelem 2 Schmidt Károly Schwicker J. H. magy. története A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészet át lehet venni.
Számtan Eozgonyi Lajos Mauritz E. Köz. számt. 11. r. Összetett hármasszabály, Kamatszámolás. Határidő számolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyítési feladatok.
Mértan | i 1 Eozgonyi J.ajos Mocnik mért. nézi. 11. r. Egyszerű vonalú idomok. Az összeillő-ség, symetria, hasonlóság és területmeghatározás. Görbevonalu idomok. A körtan.
Természetrajz 8 Morgenbesser János Eoth Samu ásványtan és növénytan elemei Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibővittetett a kőzettannal s a geologia alapvonalaival. — Tavaszi és nyári hónapokban a növények szervezete és életfolyama ismertetett meg.
Mértanirajz ___i 2 Schultz Károly Kriesz Fer. elemi ábrázolástan A vetülettan ismétlése és folytatása; síkok által határolt a görbe felületű rendes mértani testek ábrázolása. Arnyékszerkesz-tós. A látkép szerkesztése.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Görög, középkori s keleti stílű ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Szépírás 1 Pongráez Adolf Nagy 8. in és német előira-tok és rond irási mintalapok Lásd I. osztály.
Torna 1 Pongráez Adolf Lásd I. osztály.
Ének 1 Hock J. Lásd II. osztály.
Egészségtan - 1 Morgenbesser János Dr. Széli Lajos. Vezérkönyv az egészségtanhoz. Bevezetés, a levegő, a lakás, ruházat, tisztaság, táplálék, italok.
Negyedik osztály.
Osztályfőnök: MORGENBESSER JÁNOS.
Tantárgy Heti óraszám|| Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyarnyelv 3 Hoffmann Mór Bodnár Zs. irályt, és olvasókönyv I. r. Környei gyak. irálytan Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértetésén kivül a mű szerkezete. Leírások, a stilus általános törvényei. A prózai és a költői stilus különbségei, tekintettel a legfontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Németnyelv 3 Schmidt Károly Hoffmann Mór ném. nyelvtan és olvasók. II. r. Az összetett szerkezetű mondatok taglalása és alkotása; az ezekhez szükséges nyelvtani alakok és szabályok ismertetése. A mondattannak és szóképzéstannak kiegészítése. Fordítás és könyvnélküliek tanulása. Fógiil a németnyelvtan részletes áttekintése.
Földrajz 2 Schmidt Károly 1 Dienes P. az öt világr. földrajza A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek összefoglalása és az egész áttekintése. A mathematikai és phisikai földrajz elemei s a földabroszok készítése.
Történelem 3 Schmidt Károly Eibáry világtört. A keleti népek, görögök ésrómaiak története. Népvándorlás. Uj államok. Az izlam. A pápaság és a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok beomlása.
Számtan 3 Eozgonyi Lajos Mauritz R. köz. számt. II. r. A hazai, valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás: Az ellentett szám, a hat első alapművelet betűkkel. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel.
Mértan 1 1 Rozgonyi Lajos Mocnik F. mért. néz-lettan II. r. A tér felmérése és területe kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma, kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmának kiszámítására.
Természettan 2 Morgen-1 besser János Greguss Gyula természettana A testek általános tulajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok sulyegyene. < A munka. A gépek. A hő.
Tantárgy a Heti óraszámjj Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
I Mértani rajz 2 Schultz Károly Mértékszerinti rajzolás. A mértani rajz alkalmazása az építészeti szerkesztésre.
Szabadkézi rajz 3 Schultz Károly Ékítmények domborművekről, virág, emberi fej és testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance stil alapvonala. Mintázás.
Torna 1 Pongrácz Adolf Az alsóbb osztályokban végzetteken ki-vül gyakoroltattak a katonai test- ós fegyvergyakorlatok.
Ének 1 Hock János A hanglétrák szerkesztésének folytatása mindkét nembeli alakítójegyek segélyével ; kemény ós lágyhangnemek közötti különbség feltüntetése; az „enharmonia" keletkezése, az énekhang változásáról (mutálás) az énekhang jellege szerint való felosztása: a különféle kulcsokról. Két- és három szólamu egyházi és világi daloknak leginkább hallás után való betanulása.
Egészségtan 1 Morgenbesser János Dr.Széll Lajos Vezérkönyv az egészségtanhoz Lásd III. osztály.
Ötödik osztály.
Osztályfőnök : SCHULTZ KÁROLY.
Tantárgy | ti Heti óraszám | Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyarnyelv 3 Hoffmann Mór Gyulai Béla irodalom ismertető Környei J. gyakori, irályt. II. r. Olvasmányok: Az ujabbkori irodalombeli költők és drámaírók műveiből válogatott darabok olvastatása, tartalmi magyarázat mellett a drámai compositio megértetése. Prózai olvasmányul a szónoki beszéd. Üz- 1 leti levelek, szerződések, kötelezvények. Hetenkint egy írásbeli dolgozat.
— 17 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Történelem Németnyelv 1 3 3 Hoffmann Mór Hoffinan . Mór ném. nyelvtan és olvk. II. r. Németnyelv ós mondattan ismétlése mellett könnyebb német olvasmányok olvasta-tatása. Fogalmazások, néhány vers és néhány prózai darab könyv nélkül megtanulása.
Schmidt Károly T)r. Ribáry Fer. világtörténelme Európa történelmének folytatása a legújabb korig, nevezetesen : a felfedezések, reformatiö, vallási és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutizmus kora. Az amerikai szabadságharcz. A franezia forradalom és Napoleon kora. Az ujabb forradalmak és az állami ujabb alakulások.
Számtan 3 Zánkay Zsigmond Mocnik F. betiiszámt. Logarithmus. Elsőfokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Regula falsi. Elsőfokú számtani és mértani sorok.
Könyvviteltan 1 1 Zánkay Zsigmond Roller és W. könyvviteltana Az egyszerű könyvvitel, alkalmazva ezt az iparra, mezei gazdaságra és kereskedelemre.
Természettan 3 Morgenbesser János Greguss Gyula természettan. Bereez A. csill. földrajz A hang, fény, villamosság és delejesség tüneményei. A kosmografia elemei.
Vegytan 2 Morgenbesser János Hajdú Gy. vegytan A levegő, viz, só, mészkő, szén, stb.-ből kiindulva, az elemeknek s azok fontosabb vegyületeinek ismertetése. — A vérlugsó, bor, eczet, szappan, növényrost, keményítő, czukor, cserző anyagok, szerves savak, aljak stb. vegyek megismertetése.
Alkotmánytan : 2 Schmidt Károly Mártonfi M. magyar alkotmánytan A magyar irodalom szerkezetéről, alkotmányáról, népképviseletéről, kormányáról, és kormányzásáról. A váltójog és a csődtörvény főbb vonalai. 2
— 18 —
Tantárgy j Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 3 Schultz Károly Gyakorlatok a vázoló asztallal és a szögmérő műszerekkel való mérésekben, a területek felosztásában, a területek kiszámításában, térkép készítésében.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd 1Y. osztály.
Ének 1 Hock J. Lásd 1Y. osztály.
Egészségtan 1 Morgenbesser János Dr. Széli Lajos. Vezérkönyv az egészségtanhoz Lásd III. osztály.
Hatodik osztály.
Osztályfőnök: SCM1DT KÁROLY.
Tantárgy Heti óra számi Tanár Tankönyy Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyarnyelv 3 Hoffmann Mór Gyulay B. Irodalom ismertető Környei J. gyakori, irályt. II. r. Az ujabbkori költők és drámaírók; szónokok válogatott művei olvastatása. A magyar irodalom története. Fogalmazási gyakorlatok és ügyiratok Írásban.
Németnyelv 3 Hoffmann Mór Hoffmann Mór nem. nyelvtan és olvasók. TI. rész. Nehezebb olvasmányok olvastatása költői és prózai művekből. Nehezebb fogalmazványok készíttetése. Elbeszélő költemények történelmi tárgyú prózák könyv nélkül előadatása.
Történelem 3 Schmidt Károly Ribári F. Magy. orsz. története Magyarország pragmatikai történelme, különös tekintettel a társadalmi viszonyok és a közjogi törvényhozás fejlődésére.
— 19 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Számtan 8 Kozgonyi Lajos Móniik F. betűszám-tana Kapcsolástan. A valószínűségi számítás elemei. A törlesztési és óvjáradéki számítások. A biztosító intézeteknél, takarékpénztáraknáljegybankoknál, részvénytársulatoknál előforduló számítások. Állam- és magán sorsjegyek.
Könyv viteltan 2 Zánkay Zsigmond Roller és W. könyvviteltana A kettős könyvvitel, alkalmazva kereskedelemre. Takarékpénztárak, részvénytár-sulatok munkálatai.
Vegytan 2 Morgenbesser János Haydu Gy. vegytana Lásd V. osztály.
Ipartan 2 Morgenbesser János Legeza V. Technológia A fémek és érezek: a gyapot, len, kender, gyapjú, selyemszövés;, a papírgyártás, a bőr és cserzóse; a zsírok ós szappanok; a liszt, keményítő, ezukor, szeszes italok, eczet; kávé, thea, fűszerek: az üveg és agyag edények, mész, gypsz; világítás,, fűtés, gyuj-tószerek és a robbanó anyagok.
Mértani rajz 3 Schultz Károly • Lejtmérések, alkalmazva ezt a vizvezetés, öntözés, alagcsövezósre és vizlecsapolásra.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály.
Ének 1 Hock J. Lásd V. osztály.
Egészségtan 1 Morgenbesser János I)r. Széli Lajos Vezérkönyv az egészségtanhoz Lásd Hl. osztály. 9*
VII.
Az ifjúság érdemsorozata az 1889 — 90. tanév végén.
Rövidítések magyarázata: Előmenetelre nézve: elégs.=elégséges, elégt.=elégtelen. Szorgalomra nézve: erny.=ernyedetlen, dics.=dicséretes, vált — változó, hny.=hanyatló. Magaviseletre nézve: szb.=szabályszerü, kbsz.*==kevésbbé szabályszerű. Egyéb rövidítések: r. k —római katholikus, g. k —görög keleti, ev. ref.=evang. református, ág. ev —ágostai evangelikus, izr.—izraelita, isra.=ismétlő, fm.«=felmentetett.
I. Osztály.
A tanuló neve és vallása, ismétlő-e ? Hittan Magyarnyelv Német- 1 nyelv 1 Földrajz Számtan I Mértan j Termé-szetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépirás j Torna 1 Énsk Szorgalom Magaviselet
Antal Lajos r. k. elégs. jó jó elégs.\' elégs. jó elégs.1 elégs. elégs.\' elégs. elégs J elégs. elégt. elégs. jó vált. jó
Bedenek Perencz r. k. jó jó jeles jeles jó elégs. elégs. elégs. elégs. vált. jó
Binczi Dániel ág. ev. jo jeles jó jeles jeles jeles jeles jó elégs. elegs. elégs. jeles vált. jó
Blázsek Vilmos r. k. kima- radt
5 Csalók György r. k. elégs .1° jó elégs. jeles jeles ! elégs. jó jó elégs.1 elégs. elégs. vált. szb.
Ovija István r. k. kima- radt
Czvetkó Ferenez r. k. elégs. elégs. elégs. elégt. jo jó elégt.1 elégs. elégs. elégs. elégs. elégs.\' hny. szb.
Datler Szilárd r. k elégt. elégs. elégt. elégt. jó elégs. elégt. elégs.! elégt. elégt. elégs. elégs.1 hny. szb.
Dervalits István r. k. .1° jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jo jo elégs. jó dics. jo
10 Detrich Emil ág. ev. jó jeles jó jeles jeles jó jeles jeles jó jó jó jeles jó elégs. dics. kszb.
Detrich Miklós ág. ev. ism. jeles jó jó jó jó elégs. elégs. jo jo elégs.\' vált. szb.
Erdődy Aladár r. k. elégs. jó elégs. elógt. jo jó elegs. elégs.\' elégs. elégs. J° elégs.\' hny. szb.
Farkas Elemér r. k. kima- radt
Farkas István r. k. elégs. jó elégs. jeles jeles jó jó jó elégs., elégs. elégs. elégs. jó elégs. vált. . szb.
15 Fiiszár Károly r. k. ism. . elégs. jó elégs. elégs. jó jó elégs. j elégs. jo jeles vált. ■i6
Geisel Lajos r. k. jó elégs. elégs. elégt. jó jó JO elégs., elégs. »elégt. jó elégs. hQyJ szb. 1
A tanuló neve és vallása, ismétlő-e ? Hittan II Magyarnyelv íj Német-j nyelv Í Földrajz Számtan Mértan 1 Természetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépírás | Torna Ének Szorgalom Magaviselet
Goldberger Ferencz r. k. jó jeles jó jeles jeles jeles jeles jó elégs. jó jó jeles dics. jó
Goldschmied Manó izr. jeles jeles jó elégs. jeles jó elégs. jó elégs. elégt. elégs. elégs. vált. jó
Gomherdt János r. k. elégt. elégs. jó elégt. elégs. elégs. elégt. elégt. elégs. jó elégs. elégt,; hny. szb.
20 Halász János r. k. ism. kima- radt
Heffer Gyula r. k. elégs. elégs. elégt. elégt. jó elégs. elégt. elégt. elégt. elégt. elégs. elégs. hny. szb.
Hekner Eezső r. k. kima- radt
HM László r. k. ism. jeles jeles jó jó jó jó jó elégs. elégs. elégs. jó jeles vált. szb.
Horváth Gyula r. k. ism. jó jeles jó jeles jeles jeles jeles jó jeles jó jó jeles dics. jó
25 Horváth Károly r. k. jó jó jó jeles jeles jeles jó elégs. jó jeles elégs. jeles dics. jó
Horváth László r. k. jó jó jó jó jó jó jó elégs. elégs. jó jó elégs. jó vált. jó
Imrei József r. k. ism. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. elégs. vált. jó
Isoó Bertalan r. k. elégs. elégs. elégs. ■jó jeles jó elégs. elégs. elégt. elégs. jó vált. szb.
Junker Károly r. k. kima- radt
30 Kámondi János r. k. jó jeles jó jó jeles jó jeles jó jó jeles elégs. jeles vált. jó
Koronya Béla r. k. elégs. elégs. elégs. elégs. jeles jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó vált. jó
Lastufka Károly r. k. elégs. elégs. elégs. elégs; (-jeles jeles elégs. elégs. elégs. elégs. jó vált. jó
Magyar Tamás r. k. jó elégs. elégs. elégs. jeles jeles elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó vált, jó
Mikó János r. k. elégs. elégs. elégs. elégs. jó jó elégs. elégs. elégs. jeles vált. jó
35 Nagy József r. k. elégt. elégt. elégt. elégt. elégs. elégs. elégt. elégt. elégt. elégt. elégs. elégs. hny. jó
Németh Gyula r. k. ism. elégs. elégs. jó elégs. jeles jeles jeles elégs. elégs. elégs. jó jeles vált. szb.
Nyakas József r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jeles jó jeles erny. jó
Páros Endre r. k. kima- radt
Petrits Jakab r. k. jó jó jó jó jeles jeles jeles jó jó jó elégs. jó vált. jó
A tanuló neve és vallása, ismétlő-e? Hittan Magyarnyelv Németnyelv Földrajz Számtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Magaviselet
40 Pintarits Mátyás r. k. kima- radt
Plöderer Ferencz r. k. elégs. elégs. jó elégs. jeles Jó JO elégs. elégs. JÓ JÓ elégt. jeles vált. ssb.
Saller Géza r. k. elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. .jó elégt. elégs. elégs. jó jeles hny. szb.
Sebők István r. k. elégs. elégs., elégs. elégt. jeles jeles jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. hny. jó
Szeiler Ferencz r. k. elégs. jó jó elégt. jó elégt. elégs. elégs. elégs. fm. jó hny. szb.
45 Szokol Péter r. k. jó elégs. elégt. elégt. jó jó elégt. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. hny. szb.
Szorkó György r. k. jó jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles jó jó dics. jó
Szuknai Lajos r. k. jeles jeles jó jeles jeles jeles jó jó .jó .jó elégs. jó dics. jó
Szummer József r. k. jó elégs. elégs. elégt. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. hny. jó
Takáts Géza r. k. elégs. .jó elégs. elégt. jeles jeles elégs. elégs. elégs. jó elégs. jeles hny. jó
50 Torma Rezső r. k. elégs. elégt. elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégt. elégs. elégs. elégs. jeles hny. szb.
Ungár Kálmán r. k. elégt. elégt. elégt. elégs. jeles jeles .jó elégt. elégt. elégs. elégs. jó hny. szb.
Vajda Béla r. k. jeles jó jó elégs. jeles jó elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. jó vált. jó
Vegele József r. k. jó elégs. jó elégs. jó jó jó jó jó elégs. jó jó vált. szb.
Weinovits Károly r. k ism. jeles JÓ jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles elégs. jó jeles dics. jó
55 Veiss Vilmos izr. 1 jeles jeles elégs. jeles jeles jeles jeles jó elégs. elégs. elégs. jó dics. jó
Winkler Ferencz r. k. elégs. jó elégs. jó jó jó jó jó jó elégs. elégs. jó vált. jó
Zrinyi Béla r. k. jó elégs. elégs. elégs. jeles jeles jó jó elégs. elégt. elégs. jó vált. jó
Magántanuló: Márkus Géza r. k.
II. Osztály.
A tanuló neve ós vallása, ismétlö-e ? Hittan Mag» ar- 1 ujelv Németnyelv | Földrajz Számtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz 1 Szépiiá-t Torna Ének ! ! Szorgalom Magavi- J seiet
Áment Ferenc-z r. k. jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó elégs. jó elégs. elégs. dics. jó
Amtmann János ág. ev. jó elégs. jó jeles jeles jeles jeles jó jó elégs. jó jó jó dics. szb.
Antalits Lajos r. k. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. vált. jó
Augenfeld Gyula izr. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó jó jó jó jeles jeles dics. jó
5 Bendekovits Ferencz r. k. jó jó elégs. jó jeles jó jó elégs. elegs.1 elegs. elégs. jó vált. jó
Berger Ignácz izr. jó jó jó jó jeles jó elégs. jó jó elégs. jó vált. jó
Böhm Ignácz ág. ev. jó jeles jó jó jó jó jó jó .jó jó elégs. jeles dics. jó
Breuer Lipót izr. elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. elégs. vált. jó
Czelczer Géza r. k. jó jó jó jó jó jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. jó vált. jó
10 Ertl Lajos r. k. jeles jó jeles jó jeles jó elégs. jó jó elégs. elégs. jó vált. szb.
Flumbort László r. k. jeles | jeles jó jeles jeles jeles jó jó jó jeles jó jeles dics. jó
Gáspár Frigyes r. k. jeles jeles jó jeles elégs. jeles jeles jó elégs. jó elégs. jeles vált. jó
Gerócs Kálmán r. k. elégs. jó elégs. elégs. jeles jó jó elégs. jó jeles jó elégs. jeles vált. jó
Guttmann Győző izr. elégs. elégt. elégt. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. elégs. hny. szb.
15 Hartmann Ármin izr. Herky Tivadar r. k. Holczmann György r. k. elégs. jó jó kima-elégs. kima- radt jó radt jó elégs. elégs. elégs. jó jó jeles vált. jó
Keller István r. k. jeles jó jó jó jeles jeles jó .jó elégs. jó elégs. jeles dics. jó
Kerber János ág. ev. elégs. elégs. elégs elégs. jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. vált, szb.
20 Kohn Mór izr. jó jeles jó elégs. jeles jeles elégs. jó elégs. jó elégs. jeles vált. szb.
Kolmann István r. k. jó jó elégs. elégt. jó elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. hny. szb.
Kolongya József r. k. jeles jeles jó jó elégs. jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. vált. jó
Kutrovátz Aladár r. k. jeles jeles jeles jó jeles jeles jó jó jeles jeles jó jeles dics. jó
A tanuló neve és vallása, ismétlő-e ? Hittan Magyarnyelv Németnyelv Földrajz Hzámtan Mértan Természetrajz Mértani rajz Szabadkézi rajz Szépírás Torna Ének Szorgalom Mag viselet
Lenk János r. k. jeles jeles elégs. jó jó jó elégs. jó jó jó jó elégs. vált. szb.
25 Liszt Imre r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles JÓ jeles jó jeles erny. jó
Löwy Zsigmond izr. kima- radt jeles vált.
Máesek Nándor r. k. jeles jeles elégs. jó jó jeles jó jó elégs. elégs. jó jó
Nagy Károly r. k. elégs. jó elégs. jó elégs. jó elégs. jó jó elégs. elégs. jeles vált. jó
Németh Jenő r. k. jó elégs. jó jó jó jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. jeles vált. jó
30 Orning Antal r. k. elégs. jó elégs. elégs. Íó jó ■ jó elégt. elégt. elégt. jó jó hny. szb.
Oroszy István r. k. jó jó elégs. elégs. jó jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. vált. jó
Récsey József r. k. jó elégs. elégs. elégt. elégt. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs.1 elegs. hny. szb.
Rosenfeld János izr. jó jeles jeles jó jó jó elégs. elégs. elégs. jeles jó •i? vált. jó szb.
Schreiber Jenő izr. jó elégs. elégs. jó elégs. jó jó elégs. elégs. elégs. jó jo vált.
35 Simon Sándor r. k. elégs. elégs. elégs- elégs. elégs. elégs. o elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. elégs. vált. szb.
Szervisz György r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jó jó jó jeles erny. jó
Wrábel Bódog r. k. jó elégs. elégs. elégs. elégs.\' elégs. elégs. elégs. jeles elégs. Jó jó vált. jó
Wugrinetz Márton r. k. kima- radt
to
III. Osztály.
A tanuló neve és vallása ismétlő-e ? Hittan Magyarnyelv Németnyelv Földrajz Történelem Számtan Mértan || Tertré- II szetrajz íj Mértani rajz Szabad -ké>i rajz Szépírás Torna Ének Egész- | ségtan | Szorgalom Maga vi seiet
Aigner Géza r. k. jeles jó jeles jó jó jó jó jeles jó jó elégs. jó jeles jó dics. jó
Augenfeld Ferencz izr. jó jó jó jó JO elégs. elégs. JO elégs. elégs. jeles jeles JO Jó vált. JO
Beznicza József r. k. vizs- ga- latlan ma- radt vált. szb.
Csillag Károlv r. k. jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jeles jeles JO elégs. elégs.
5 Fischer Adolf izr. jeles jeles jó jeles JO JO JO jó jó JO elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. vált. JO
Hochecker Ferencz r. k. jeles jeles jó .10 elégs. elégs. jó JO jeles JO jeles JO valt. JO szb.
Kálovits Lajos r. k. jó jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. JO elégs. vált.
Léránt Ferencz r. k. J° elégs. J° jó JO 10 JO jó JO JO JO JO JO JO elégs. valt. JO szb.
Lukács Lajos r. k. jeles jó jó JO JO jeles JO jó elégs. elégs. jeles JO vált.
10 Molnár Viucze r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles Jó jeles JO JO jeles erny. JO szb.
Soós István r. k. jeles jeles jó jó JO jó JO elégs. jeles jeles JO JO JO elégs. valt.
Svastits József r. k. 1 l\'ó jeles jó jeles jó jó jeles jeles jeles JO elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. JO valt. kszb.
Vellák János r. k. jeles jeles jeles JO JO elégs. elégs. elégs. JO jeles JO jeles elégs. valt. JO
Viola József r. k. jeles jeles elégs. elégs elégs. jó jó elégs. elégs. elégs. jeles jeles elégs. valt. JO
IV. Osztály.
A tanuló neve és vallása, ismétlő-e\'? Hittan ! 1 Magyar-nyelv Német-J nyelv Földrajz ! Történe- j lem Számtan ! 1 Mértan ; 1 Tenné- J szettan ^ Mértani j rajz Szabad kézi raj/. l\'orna j j Ének j 1 Egész- ! séytan j SzorgalomJ Magavi- 1 seiet I
Bedenits Kálmán r. k. jeles jeles elégs. jó jó jeles jeles elégs, jeles jeles jó jeles elégs. dics. jó
Berger Zoltán izr. jó jó .jó jó jó jó jeles elégs. jó jó elégs. elégt. elégs. vált. szb.
Bodzái István r. k. jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jeles elégs. vált. jó
Bőhm Lajos ág. ev. jó jó elégs. jó jó jó jó elégs. jó jeles jó ió elégs. vált. jó
5 Durinyi Lajos r. k. jó elégs. jó elégs. elégs. jó jó elégs. elégs. elégs. jó jeles elégs. vált. jó
Fagyas Lajos r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeler, jeles jeles jeles jeles jó jeles jeles. erny. jó
Guttmann Géza izr. jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. vált. szb.
Haspel Ferencz r. k. jeles elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó jeles jeles elégs. vált. jó
Kocsis Ödön r. k. jeles elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégt. elégs. vált. jó
10 Korpics József r. k. jó elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó jó elégs. vált. jó
Közlik János r. k. kima- radt
Kukuberger Ignácz r. k. jó elégs. jeles jó .jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. vált. szb.
Lenk Zsigmond r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jó jeles jó jeles jó erny. szb.
Schmidt Frigyes r. k. jeles jó jó jó jó jó jó jó jó elégs. elégs. jó dics. Jó
15 Stern Henrik izr. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó elégs.1 elégs. jeles erny. jó
Stocker Lajos r. k. jeles jó elégs. .jó jeles jó jó elégs. elégs. elégs. .jó elégs.1 elégs. vált. szb.
Subicz János r. k. jeles jeles jó .jó jeles jó jó jó jó jeles jó jeles jó dics. JÓ
Tiboit Boldizsár r. k. jeles jeles elégs. jó jó jó jó jó jó jeles jeles jeles jó dics. szb.
Magántanulók : Cziffray Kálmán r. k., Heilpern Lázár izr.. Ladányi Andor r. k., Lenkei Ödön ág. e\\\\, Németh János r. k.
V. Osztály.
A tanuló neve és vallása, ismétlő-e\'? Hittan Magyarnyelv N\\met-nyclv Történelem Számtan Könyvviteltan Természettan Vegytan Alkot-máuytan 1 1 Mértani rajz Torna Éuek Egészségűn Szorgalom Magaviselet
Cziffray Károly r. k. jeles jó elégs. jó jeles jeles jó elégs. ió .ló jeles jó ., 10 vált. jó
Dorner Alajos r. k. elégs. elégs. elégs jó ,eles jeles elégs. elégs. elégs. jó jó jó elégs. vált. szb.
Dziallas Ernő r. k. jeles jó elégs. .jó jeles jeles jó jó jó jeles jó jó jó dies. jó
Horváth János r. k. jeles elégs. jó , elégs jeles jeles jeles ló ió jó jeles jó elégs. jó dics. szb.
5 Matkovits Mihály r. k. elégs. élégs. \'jó Jó Jó elégs. elégs. elégs. elégs. jó jó elégs. vált. jó
Németh Géza r. k. jó jó elégs. o jó jó jó elégs. elégs. elégs. jó jó elégt. elégs. vált. szb.
Pektor Sándor r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles JÓ jeles jeles erny. Jó
Radasits István r. k. jó elégs. elégs. jó jó jó elégs. elégs.1 elégs. jó jó jó elégs. vált. jó
Eeiner Lajos r. k. jeles jeles jó jó jeles jeles jó elégs. jó jeles elégs. jeles jó dics. jó
10 Roming Ignácz r. k. jó )ó elégs. jeles jeles jeles ió elégs. Jó Jó elégs. elégt. elégs. vált. kszb.
Szabady Bálint r. k. jeles elégs. elégs. jó •eles jeles elégs. elégs. jó jó jeles jeles elégs. vált. jó
Magántanuló : Körmendy Ágoston r. k
VI. Osztály.
to
OD
Magántanulók : Dóczy Zsigmond ág. ev., Isoó Sándor r. k., Kiss Gusztáv ev. ref., Pektor Sándor r. k* Pungor Imre r. k.
Rónay József r. k.
"Rendes tanulója az V osztálynak, magas miniszteri engedélyijei a VI. osztályról is vizsgázott.
A tanuló neve és vallása, ismétlő-e ? Hittan Magyarnyelv Németnyelv Történelem Számtan Könyv -viteltan Vegytan Ipartan Mértani rajz Torna ü Ének ! Egészségtan ¡Szorgalom Magaviselet
Apostolovitá Sándor g. k. jeles elégs. jeles jó ■jó jeles elégs. elégs. elégs. jó jeles jeles elégs. vált. szb.
Augenfeld Zsigmond izr. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles 10 jeles jeles erny. JO Jó
Csillag József r. k. elégs. elégs. elégs. .10 elégs. jeles elégs. elégs. elégs. JO elégs. elégs. vált.
Farkas György r. k. jeles jeles .10 JO jeles jeles JO JO jeles Jó jeles JO jeles dies. JO
5 Farkas Mihály r. k. jeles jeles .10 jeles JO jeles 10 JO jeles JO jeles dics. JO
Gergye Sándor r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles JO JO jeles jeles erny. JO
Gürtler Ferencz r. k. jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles JO jeles jeles erny. JO
Hadnagy Imre r. k. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles .10 JO jeles jeles erny. jo
Horváth Gyula r. k jeles jó elégs. .10 Jó ■ jeles .10 jó elégs. JO jeles JO vált. jo
10 Neuszidler Jenő r. k. jeles jeles .10 jeles jeles jeles JO JO jó elégs. jeles .10 dies. jo
Saller Pál r. k. ió elégs. elégs. JO jeles jeles elégs. jó jeles jeles JO elégs. vált. jo
Varga Jenő r. k. jó elégs. elégs. JO JO jeles JO JO JO JO JO JO vált. jo
A tanulók száma Vallás u k Nyelvi viszonyaik minő nyelv. beszélnek? Szüleik poleári állása Előmenete\'ök
Osztály beíratott elmaradt római katli. görög keleti ág. evang. ev. ref. izraelita magyar magyar német magyar, német, szerb, horvát értelmiségi önálló, őstermelő, földbirt. és bérlő kereskedők cs iparosok magán tisztviselők 1 i szolgálatot tevők munkások haladók ismétlők
I. 58 8 53 — 3 — 2 | 46 10 2 9 2 26 10 11 35 15
II. 38 4 26 — 3 — 9 1 31 6 1 6 2 17 4 9 30 4
III. 14 1 12 — — — 2 11 3 — |2 1 6 2 n Ő 13 —
IV. 28 1 17 — 2 — 4 10 11 2 4 — 9 5 5 22 —
V. 12 — 12 _ — — — 10 2 — 3 — 7 1 1 12 —
VI. 17 — 13 1 r 1 1 1 12 4 1 6 — 3 4 4 17 —
Összeg : 162 14 133 1 9 1 18 120 - 36 6 30 5 68 26 33 129 19
VIII.
Statisztikai táblázatok az 1889-90. tanévről.
I. A tanulók általános áttekintése.
II. A tanulmányozás eredményének áttekintése osztályonkint 1889—go-ben.
I. osztály | 11. osztály || III. osztály IV. osztály \\ V. oszály || VI. osztály
Tantárgy jeles i jó elégs. elégt jeles jó elégs. 11 ,, i| elegt. jeles jó elégs elégt -1 jeles jó eléfs elégt jeles jó elégs. elégt. jeles jó elégs. elégt.
Hit- és erkölcstan 1 1 81? 21 4 I 11114 9 í 8 5 1 11 8 3 i Ö 3 3 L II\' 14 ! 2 1
Magyarnyelv 12 1520 3 13 12 9 5 8 I — 7 7 8 2 6 4 10 \'2 5 -
Németnyelv 2 22 21 0 810 15! 1 5 4 1 4 — 4 r-/ 11 _ 1 1 10 _ 1 4 8 5 —
Földrajz és statisztika 18 1 17 13 81310 3 2 8 3 — 3 10 9 — — — — — —
Történelem — - — — — — 3 7 1 ö — 5 9 8 3 8 1 — ! 9 8 — —
Számtan 28 16 6 1214 7 1 2 IV 7 4 — 0 9 8 — 8 3 1 — 10 5 2 —
Mértan 20 21 9 — 1116 7 — 2 7 4 — \'5I 8 9 — — — — — — —
Könyvviteltan 8 f> 0 1 — 16 1 — —
Természetrajz 111517 r t 3 13 18 — 3 0 0 — — — — — — __ — — — — —
Természettan — _ - — — — — — 2j 6 14 — 1 5 6I — — — — —
Vegytan 1 2 9 —i 4 10 3 —
Ipartan - 4 11 2 —
Alkotmánytan 1! 61 o
Mértani rajz 3 14 27 6; 21516 1 2 4 7 4 6 12, — 4 6 2 — 4 9 4 —
Szabadkézi rajz 4 13 29 4 3 12 18 1 1 5 7: — 7: 6! » — — -— — —
Szépírás 4 13 23 10 413113 4 5 3 5j — — —; — —j — —
Torna 1 13 83 1 113.20 — 3 6 4! — 2| 9i 6 — 2 7 2 — 2 9 1 —
Enek 15 1716, 1 14 9 11 — 5 6 2 — 8! 2 4 3 3 5 1 9 1 —
Egészségtan — _ — — — — — l| 5 7| — 2\' 6 14 — l| 4; 7 2j t-l 0 3 —
— 31 —
IX.
Tandíjmentes, ösztöndíjas és segélyezett tanulók az 1889-90. tanévben.
Aj Tandíjmentesek:
Páros Endre, Binczi Dániel, Saller Géza, Ungár Kálmán, Szummer József, Ovija István, Nagy József, Gomherdt János, Csalók György, Magyar Tamás, Yegele József, Antal Lajos, Plöderer Ferencz, Dervalits István, Horváth Károly, Szuknai Lajos, Szokol Péter, Szeiler Ferencz, Datler Szilárd, Lastufka Károly, Heffer Gyula, Fiiszár Károly, Torma Rezső, Pintarits Mátyás ]., — Németh Jenő, Kerber János, Flumbort László, Hartmann Ármin, Kolongya József, Gáspár Frigyes, Wugrinetz Márton, Mácsek Nándor, Holczmann György, Lenk János, Amtmann János, Bendekovíts Ferencz, Kolmann István, Antalits Lajos, Augenfeld Gyula, Szervisz György II., — Aigner Géza, Augenfeld Ferencz, Soós István, Hochecker Ferencz, Csillag Károly, Vellák János, Molnár Vincze III., — Stocker Lajos, Tibolt Boldizsár, Bedenits Kálmán, Közlik János, Durinyi Lajos, Bodzái István, Lenk Zsigmond, Kocsis Ödön IV., — Németh Géza, Matkovits Mihály, Reiner Lajos V., — Farkas György, Gergye Sándor, Horváth Gyula, Csillag József, Varga Jenő, Apostolovits Sándor, Neuszidler Jenő, Augenfeld Zsigmond, Sallér Pál VI. osztályú tanulók.
B) Ösztöndíjasok:
Gergye Sándor és Gürtler Ferencz VI. osztályú tanulók, Tallián-féle (50 frtos ösztöndíj, egyenkint 30—30 frt.
C) Segélyzettek :
I. A tek. városi hatóság által kiutalványozott összegből: a) Ruhával: Fiiszár Károly, Magyar Tamás, Ungár Kálmán, Sebők István, Horváth Károly, Dervalits István, Szuknai Lajos, Datler Szilárd, Csalók György, Plöderer Ferencz, Vegele József, Szeiler Ferencz, Junker Károly L, -— Kolongya József, Mácsek Nándor, Bendekovits Ferencz, Lenk János, Holczmann György, Gáspár Frigyes, Flumbort László, Wugrinetz Márton, Gerócs Kálmán II., Aigner Géza, Molnár Vincze, Vellák János, Csillag Károly, Soós István III. osztályú tanulók.
b) I s k 01 a i könyvekkel: Binczi Dániel, Ungár Kálmán, Ovija István, Dervalits István, Cvetkó József, Sebők István, Páros Endre, Horváth Károly, Junker Károly, Szuknai Lajos, Plöderer Ferencz, Saller Géza, Antal Lajos, Vegele József, Veisz Vilmos, Koronya Béla, Nagy József, Szokol Péter, Csalók György, Lastufka Károly, Szeiler Ferencz, Bedenek Ferencz, Datler Szilárd, Heffer Gyula, Szummer József, Horváth László, Halász János, Magyar Tamás 1., — Lenk János, Gáspár Frigyes, Kerber János, Antalits Lajos, Bendekovits Ferencz, Mácsek Nándor, Kolongya József, Gerócs Kálmán, Keller István, Wugrinetz Márton, Flumbort László, Kolmann István, Holczmann György, Német Jenő, Amtmann János II.,— Csillag Károly, Fischer Adolf, Kalovits Lajos, Hochecker Ferencz, Aigner Géza, Vellák János, Soós István, Lukács Lajos, Molnár Vincze, Viola József, Beznicza József 111., — Bodzái István, Lenk Zsigmond, Közlik János, Bedenits Kálmán, Kocsis Ödön, Durinyi Lajos, Stocker Lajos, Haspel Ferencz, TiboltBoldízsár,Subicz János IV.,—
— 32 —
Pektor Sándor, Horváth János, Németh Géza, Roming Ignácz, Matkovits Mihály, Eadasits István V., — Gergye Sándor, Hadnagy Iinre, Farkas Mihály, Varga Jenő, Farkas György, Csillag József, Horváth Gyula, Neuszidler Jenő, Apostolovits Sándor VI. osztályú tanulók.
II. Az intézet segélyalapjából:
Ruhával: Durinyi Lajos, Stocker Lajos, Kocsis Ödön Lenk Zsigmond, IV., — Matkovits Mihály V., Gergye Sándor, Csillag József. Farkas Mihály, Horváth Gyula VI. osztályú tanulók.
X.
Az 1890—91. tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
A tanulók felvétele, vagyis beirása augusztus 30-án kezdődik és tart szeptember hó 2-ig, naponkint délelőtti !) órától 12-ig és délutáni 3 órától 5-ig a polgári iskola épületében (!. em.) igazgatói irodában; a javító és pótvizsgálatok tartatnak szeptember 2-án. Ezentúl csak igazolandó alapos okoknál fogva vehető fel a tanuló.
1. Az iskolai év a polg. iskolában szept. 1. napján kezdődik és tart a következő év junius hava végéig.
2. A polgári iskola első osztályában szabályszerűen csak oly tanuló léphet fel:
a) ki legalább életének 9. évét betöltötte;
bj kinek az elemi (nép) iskola negyedik osztálya számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli ismereteit e végre elrendelt felvételi vizsga utján igazolja.
3. A polgári iskolába lépő tanuló bármely nemzetiséghez tartozik, köteles a magyarnyelvet is tudni annyira, hogy a törvény által ezen iskolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban fennakadás nélkül részt vehessen.
4. A polgári iskola egy-egy osztályába bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik és az azon osztályba megkívántató előkészültségről vizsgálat utján bizonyságot tesz; középtanodából a polgári iskolába átlépni kívánó tanulót, bizonyítványa alapján is fel lehet venni, ha a tantervi különbözetből a fölvételt megelőzőleg sikeres felvételi vizsgálatot tesz.
5. A felvételi vizsgálat díjmentes.
C. Évközben megbetegedett, vagy más fontos ok miatt az osztályt be nem végzett tanuló, ha felsőbb osztályba akar fellépni, pótvizsgát tartozik tenni, ezért és a javító vizsgákért külön díj nem jár.
7. Kik valamely nyilvános elemi iskola V. és VI. osztályából bizonyítványt mutatnak fel, azok felvételi vizsgálattal, az eredményhez képest azon osztályba vétetnek fel, a melyre éretteknek találtatnak.
8. A polgári iskola egy-egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet.
!). A polgári iskola negyedik osztályába átlépő tanuló, ha a polgári iskola mellé ipartanműhely is "van állítva: beléphet abba és az ott felvett iparágakat az iskola 4., 5. és G. osztályában kiszabott tantárgyak tanulása mellett megtanulhatja annyira, hogy onnan a polgári iskola hatodik osztálya bevégeztével, mint iparossegéd léphet át az illető iparos műhelyébe.
— 33 —
10. A polgári iskola negyedik osztályát bevégzett tanuló, ha szakiskolákba akar átmenni, átléphet:
a) tanítóképezdébe.
b) kereskedelmi iskolába.
c) közópipartanodába.
d) az országos mintarajztanodába.
11. A polgári iskola hat osztályát bevégzett tanuló előtt következő utak állnak nyitva:
a) Alkalmaztathatja magát állami hivatalokra, vasúti gyakornokságra, a nem kincstárilag kezelt postai, távirdai kezelői szolgálatra, számtiszti hivatalokra, a minisztériumoknál, várni, pénzügyőri, fogyasztási adói, pénz- és adóőrségi, dohánybeváltási, gyártási és eladási, lotto, bélyegző, és sóhivata-loknál, a megyéknél segéd- és kezelői állomásokra stb.
b) Ipari, kereskedelmi, biztosító-társulatoknál, pénzintézeteknél.
1\'2. Ha a (I. osztály bevégzése után még tovább is tanulni akar, átléphet a nagyméltósága vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1888. évi junius hó 1-én 21427. szám alatt kelt magas rendeletéhez képest a gazdasági és állatorvosi középintézetekbe.
A növendék személyesen, még pedig szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik a fölvételre az igazgatóságnál megjelenni.
A tanulók a behatásra keresztlevelüket, illetőleg születési bizonyítványaikat elhozni kötelesek. Az 1887. évi XXII. törvónyczikk értelmében minden tanuló a beiratás alkalmával bizouyítványnyal igazolni tartozik, hogy himlő ellen oltva lett, vagy ha a tanuló 12 éven tul van, újra oltási bizonyítványt kell felmutatni, máskülönben nem vétetik fel.
Minden nyilvános és magántanuló a beiratás alkalmával a tandíjon kívül 1 frtot íizet az ifjusngt könyvtárra. Az egész évi tandíj a tekintetes iskolaszék 1878. október 31-én tartott gyűlésének 11. pontja értelmében minden vidéki és magántanulóra nézve 5 frt, a helybeli nyilvános tanulókra nézve pedig 3 frt, mely a beiratáskor lefizetendő.
A tandíj fizetése alól való felmentés egyedül Nagy-Kanizsa város hatóságát, mint ezen intézet kegyurát illeti, azért a felmentés iránti folyamodványok a város tekintetes tanácsához nyújtandók be.
Pót- és javító vizsgálatokra oly tanulók bocsáttatnak, kik csak egy kötelezett tantárgyból nyertek „elégtelen-\' osztályzatot. Azoknak, kik két tantárgyból nyertek „elégtelen" osztályzatot és a kiknél a hiány pótlása a szünnapok alatt remélhető, a tantestület engedélyt adhat a javító vizsgálat letételére, de csupán azon intézetnél, a hol tanultak. Kik több tantárgyból kaptak „elégtelen" tanjegyet, az osztály ismétlésére köteleztetnek.
A beiratási és vizsgálati napok pontos megtartására annyival is inkább felhivatik a t. szülök figyelme, mert a később jelentkező s késedelmét kellőleg igazolni nem tudó tanuló a tanintézetbe nem vétetik fel.
Nagy-Kanizsán. ls!)t). évi junius hó 2!)-én.
\' M(>H(iKNHKSSKB JÁNOS
igazgató.
3
Tartalom
Oldal.
I. Visszapillantás az 1889—90. tanévre.........3
II. Jótékonysági ügy...............4
III. Felsőbb rendeletek . . . . ,....., . . . . 5
IV. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1889—90-ben .... 6
V. Felügyelet és iskolai személyzet..........8
VI. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok . . 10
VII. Az iljuság érdemsorozata az \'889—90. tanév végén .... 20
VIII. Statisztikai táblázatok az 1889—90. tanévről......29
IX. Tandíjmentes, ösztöndíjas és segélyezett tanulók az 1889—90-ik
tanévben.................31
X. Az 1890—91. tanév megkezdésére vonatkozó értesítés ... 32