Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.64 MB
2018-11-05 15:27:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
98
529
Rövid leírás | Teljes leírás (139.59 KB)

A nagykanizsai
államilag segélyezett községi
Polgári Fiú- és Leányiskola
huszonötödik értesítője az 1896-97. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagykanizsa,
Ifj. Wajdits József könyvnyomdájából

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

a nagykanizsai
iUiSlUU SEGÉLYEZETT KÖZS&Ü
Polgári Fiú- és Leányiskola
HUSZONÖTÖDIK
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1896—97. TANÉVRŐL. —* •. * *—
SZERKESZTETTE:
D?j BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
\\tr
NAGYKANIZSA, IFJ. WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL,
a nagykanizsai
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
Polgári Fiú- és Leányiskola
HUSZONÖTÖDIK
ÉRTESÍTŐJE H
AZ
1896-97 TANÉVRŐL.

SZERKESZTETTE:
1)R BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA,
ifj. wajdits József könyvnyomdájából.
rev 98
SSV 2010
m ta \' ,v| ^ ráhjaüó^ áu.idedett nrtí
Visszapillantás az 189G—97. tanévre.
A lefolyt tanévvel polgári fiúiskolánk fennállásának 25-ik, leányiskolánk pedig 6-ík évét töltötte he. A közös igazgatás által egybekapcsolt, de szervezetileg különálló e két iskola történetéhen a lefolyt tanév egyike volt azoknak, melyeket az iskoláink fejlődését jelző s jövőjökre is messze kiható mozzanatok tesznek emlékezetesekké\'. A millennáris évben a nemzet egészét átható hazafias lelkesedés, a társadalom minden rétegében megnyilatkozott nemes felbuzdulás megtermékenyítette a régen hangoztatott eszmék egyikétmásikát, nem hagyta érintetlen az iskolafentartó hatóságokat sem: megmozgatta és tevékenységre serkentette a helyi érdekek védelmére hivatott körök hagyományos qnietisnmsát is, és ime e jótékony áramlat hatása alatt örömmel látjuk országszerte, miként iparkodnak állam és községek, felekezetek és kulturegyletek a nemzeti nevelés magasztos ügyét felkarolni, a jövő nemzedék tökéletesebb nevelésére szükséges áldozataikat egymással versenyezve meghozni. Nem szólva az ország közoktatási kormánya által megindított, az iskolaügyet minden vonalon érintő reformmozgalmakról; nem szólva azon — iskoláinkat még közelebbről érdeklő — országos törekvésekről, melyeknek ezélja a polgári iskola intézményének újjászervezése: csak azon helyi érdekű iskolaügyi mozgalmakat említjük fel, melyek polgári iskoláink fejlesztése érdekében megindultak s részben már is eredményeket mutathatnak fel. Ilyenekül említhetjük, hogy \\ágy-Kanizsa város képviselő-testülete millennáris díszülésen elhatározta, hogy a polgári leányiskola számára, mely eddig egy régi rozoga s mindenképp czélszeriitlen épületben volt elhelyezve, egy új és modern iskolaépületet emel, és pedig a polgári fiúiskolától külön. Addig is azonban; inig ezen sok áldozattal járó terv kivitelére az alkalmas telekről s a szükséges költségekről gondoskodhatnék, elhatározta újraépítését azon régi épületnek, a mely a polgári fiúiskolái épülettel közös telken a polgári leányiskola s néhány elemi leányosztály czéljaira szolgált. Ezen új épületben fog elhelyeztetni a polgári leányiskola addig, inig a városnak módjában lesz a millennáris díszülésen egyhangúlag és nagy lelkesedéssel hozott nagylelkű határozatát a polgári leányiskolának egészen külön helyen és csupán saját czéljaira szolgáló épület emelése tekintetében valóra váltani. Egy másik, nem kevésbé messze kiható fontosságú határozatot is hozott a városi képviselő-testület az iskolaszék azon indítványának elfogadásával, hogy polgári fiú- és leányiskolájának államosítását kérelmezze a közoktatási kormánynál. Ez, valamint a régi épület lebontása és újraépítése iránt hozott képviselőtestületi határozat már a megvalósítás stádiumába jutott: a régi épület lebontatván, az új már épül s a jövő tanév már ebben lesz megkezdhető; az államosítás dolgában pedig a folyamodvány már benyújtatott s remélhető, hogy a legközelebb megmditandó tárgyalások az óhajtott czélh...