Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.43 MB
2019-08-26 14:44:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
36
239
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1941 026-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ftktfs szerkesztő: Barbarli» Lajos
mtüxttaiú ira: «p Un IdmíM BN
Szépen tud temetni
a m^űyar. A csütörtöki ravatal körű. ózonban egy nejnKet részvéte ál t s a külsőéit gyá.sEp04n\'páiiüi«L szépségét messze meghaladta az érzeU mék mélysége. Csáky István grófot utolsó útjára gondokéban elkísérte minden magyar s köniiyek\'jgí mfeg-hatv» hallgatták az éter hullámain át száz és százezrek ozt a irtfeghatblr; tan szép, métységeígcu, baráti beszédet, amelyben Teleki Pál gróf búcsúzott tőle a maga, kormánya és az egész nOntzct nevében. Én kell álljak Itt ós én keli búcsúztassam, az egész iiemaet nevében azt, — mondotta az Országház kupolacsarnoka-baii a ravatal előtt gróf iTeleki Pál, akiben, lűint .sokkai fiatalabban, közös munkánk folytatófát, fiolaLabY utódok nevelőjét láttam\'. -
Es a miniszterelnök szónoki szempontból is jelentős beszédében szeretettel, elismeréssel formálta meg Csáky István egyéniségét. Hangoztatta, hogy ő, oki Csáky István maiiv kásságának első napjától kezdve munkatársa volt, tanuja annak, hogy Csáky István twár nz első napoktól kezdve vezető egyéniség volt Az volt már Szegeden, az ellenforr*, dalini kormány idején, az volt pá. risbím, a keservesen nehéz trianoni napokban és iaz volt mindvógfgi magasröptű pályájának minden Wkoza-táb.m. Végigtekintett ennek a nagyszerű karriernek minden . fázisán s ernlókeztett orra) -hogy akkor töltötte be a külügyminisztériumban a sajtófőuöki tisztet, ajnikor az a leg-fontoa-ibb volt, ajnikor a világ minden része felé mieg kellett m igunkat, ügyeinket ismertetni. Meg kojlett tömi\'az ellenszenv jegét1,1 küzdeni keltett a rágWtrnJaőc ellen s a közvó-leméuy Ítélőszéke elé keliieít vinni 11 raagyiarság igyaz ügyéU Szólt nehéz óa mindig eredményes kabiné t-íőnöki működéséről, májd miniszteri működésére vetett rövid vissai-pf Hántást. Magyar volt Csáky István ~ hangoztatta a miniszterelnök. - és minél beljebb látott az ember egyéniségébe, \'annál . magyarabb. Magyar, akár\' baráttal, «kár ellenféllel állott szemben. A magyar diplomata nehéz, gondlcljes sorsát, a hazafji-törtéiieisni felelősségét Nt*2 dozta ez a jnödern kor minden exi-genciáját átérző sarja egy Árpáddal bejött ősi nemzetségnek !
Csáky Istvánnak, « békedelegáció egykori titkáraival, megadta a Gondviselés azt a boldogságot, hogy ő hozhatta vissza az anyaországhoz az Erdőskárpátokat s az ö külügymin nisztcrsége ddején hangzott el aTnái sodik bécsi \'döntés^ amely szabaddá tetlp o székelyeket, (Qnoly hazaho*^ Keietmagyarországot és Sszak,. Erdélyt. Ezért .harcolt, ezért\' dolga, zott egész életében. .Dolgozott tehet-seggei, tudassál, kemény akarattal És önfeláldozással. Mert hiszen mino^jmyiiui enUéijJzhcíünk. rá hogy a nehéz napokban megszimt niagánember lemii, az éjszakáit is dolgozószobájában;töltötte, í^ábbri %wn pihent pgy,-kéjt órát b\\me iró-
A jó idő beálltával számítani lehet a németek angliai partraszállására
— mondotta az angol\'miniszterelnök, bár szerinte már legyőzték a német légi-haderőt (!?) -~ Fordulat előtt az olasz-görög háború? — Az USA képviselőháza jövő hélen dönt Anglia megsegítéséről
Horm Aima állítólag Htokban axervázkedik, Antonesou rendeletére a hadsereg minden os O portosul a st sortQx alá vesz Romániában
Bukarest, február 1 A romániai zavargásokról most kiadott.összefoglaló jelentés száriul a román fővárosban eddig 2567, vidéken 1680 letartóztBíáS-törtéiit. A fegyverek elkobzása során 87 nehéz, gépfegyver, 167 golyószóró, 18.000 puska, 2600 vadászfegyver, 9000 revolver és 76 automnta pisztoly került a halóságok kezére anintegy 200 ezer dirab tölténnyel és sok egyéb lőszerrel, A diákotthonokban is nagy fegyver rakta rakna bukkanlak, miga vasgárdista székházakban és tnbgín-házakban rengeteg raJAptt hohttit,, éietntiszert, ériéket t-Uáftak.
Autonescu egyébként ujabb rendeletet adott ki, amelynek értelmében a légionisták vjselkedése müatf utasítja a hadsereget, hogy a jövőben minden megmozdulás, gyüte. kezes vagy tünletéa esetén irtár mesz sziről nyissa meg a tüzet a tömegre. A rendelet figyefenBztetl a kö. séget, hogy tartózkodjon minden\' csoportosulástól, nehogy áldozatuk esKCn a szigorú parancsnak.
A szigorú Icitonai kordonok még mind működnek. Minden jármüvet
megállítanak és átkutatnak, a gyalo* goSokatíSs igazolják és megmotozzák. Ez aló! a nők és gyertmekeue sem kivételek. Erre uz adott okot, hogy egy nőnél hajába csavarva a ka\'up niatl talállak egy revolvert, míg e-(y fiatal leánynál hóna alatt felkötve, egy iskoiásgyormeknél pedig táska. Jában, iskoláskönyvel közt volt két pisztoly elrejtve. A villamosokon i,-sok fegyvert találnak, mert stíkan félelmükben ott hagyják.
Ma a b-jkaiesti főügyészség portásának egy fiatalember átadott egy csuntagot azzal, hogy továbbítsa azt 11 főügyésznek: Mire a szóiga visszajött, az ismeretien fiatalember már eltávozott. A csomagban 4 miUíó lej\' készpénz volt és őgy Jegyzet, amely szerint Így juttatják vissza avxsgái\'i disták által rabalt pén2t. (
A hpok közük a lázadáskor készült felvételeket. A börzilmPs fényképek megörökítetlek ozt is, amikor a lázadók katonákat benzinnel Ic-Öntve, élve elégették.
Bukarestben ma röplapokat terjesztettek, amely szerint Horia Sima vidéken van ós titokban újjászervezi mozgalmát. Erélyes vizsgálat indult.
Mikorra várható a németek angliai partraszállási ?
NCwyork, február 1 Halifax lordló\' megkérdezlek, mi a megjegyzése Knox tengerészeti miniszter kijelentésére, mnely sze^nt Anglia,80 vagy 90 napon belül válságba kerül. Halifax így felelt:
- A napok szántáról nincs tudomásom, de aligha képzelhető el, hogy Hitler téten miiratf. •
Roosevelt „nem ért rá" elolvasni Miller beszédét
Megkérdezték Roosevelt elnököt is, mi o véleménye Hitler beszédéről. Az emök kijelentette, hogy születésnapi ünnepségei annyira lefoglalták, hogy nem volt ideje elolvasni Hitler beszédét.
Közötte azonban a sajtóértekezleten, hogy. az a hír, amely szerinj Amerikíi 20 rombolót adna a Kíng fjeorg V. angol csatahajóért : - hír-
lapi kacsa.
Közölte még\' «zl is, hogy hétfőn nevezj ki Am\'erikr uj angliai, nagykövetét. : i ! ; i i l
Churchill bízik a győzelemben
de...
I/mdou. -február 1 Churchill nTiniszlerehiök Portsmouth ban a hajógyári númkások etött ki-jelentctW, hogjr az ainjol légiluidcrö máris dönlö győzőimet aratott a német légihadcríín. (??\'?) A továblrtákban annak a véleményének adott klfcjczélst, hogy Amerika támogatásával bizliat a végső győzelemben. lie;dentette, hogy Olaszonutág <Hén a hadmiive\'elek lein-pója "csökken majd. Hogy mikor jön el a győztVcm nem tudja, !merl amint az idő kedvezőbbre fordul, szánritanl
asztÉÜán étkezett. Nagy, kemény akarata győzedelmeskedett a szervo, toetónlis s talán ez a\' megfeszített m\'unká, ^(z « nagy cél érdekében való mindent feláldorzás is siettette koi-aí gyászos halálát. N:>gy \'m-\'gyart \\eszitetlunkj i>asy
ni\'agyart gyiiszolunk. A szereidében megszomorodott nemzet kegyelettel és tiszteletlet híjol meg nagy fia eiötl, tjjn\'ékét megőrzi. Aldoz,tto^ élete nqm volt hiáryi. A nemzet táj nult élete jujukájábót és nem, felejti el iráhymut:itásnit. .
leliel a iiéiívctck nagy támadására és inváziójára.
ää amerikai képvl«el&háx o jöwö héten tárgyalja az Angliát maflMsitO javaa-latot
N\'Cwj\'ork, február 1 A ké[)visotöliáz hétfőn kezdi mV\'g az Angliái megsegítő javasiat tárgj-alását. A vita olőrcláthatótig három napig tart. így remény vau rá, hogb\' még a liél vége <ilölt e\'.fogadják.
Wlllhlet hazahívták
.\\e«y:>rk, rehruár 1 Hiiü kúlüg\\\'i átlam^itkár távíratbin felkérte WiHktet. hogj\' m\'cUfob térjen haza és foglaljon állást az Angliát megsegítő javaslat íigyél\'en .szemetes tapasztiáatai alapján. WtJCkie nnir szer dán visszarcpöt Amerikába.
Hírek m háború frontjáról
SZIÁM BfíKfíT KÖT
ludokináva). A regj\'\\ersziiiieli m«g-áBnpo\'Jáank\' szerint 10 kilométerre nrindkét fél visszavonja es untait, a sziámi öbölljcn demarkációs vonalit jclC/dek ki. A bßkeküldöttsege\'i jaiwín n-pnUig^íjckcn vaflószinüAg még ma elindu\'nak Tok;oba, ahol « kíitíigy-ininiszlériumb;oi megkőUk a békét. GÖRÖGORSZÁG IS?
ligi-es Jugoszláviában elterjedi |Urtk
szerint az olasz- görög viszájvb\'.\'n fordulat várható, mert az uj görög minlsz-tcieJnök nem kívánja a harc foTytnlá-sál és békcinditványt tesz lióraának. A hircket még nem Crősitették meg. BOMBÁZÁS fíS AGYIHOZ
éri lovábbra is Angliát ty> a Földközi lengcri augo-1 támaszpontokéit. A német gépek az angliai bmnbázjíson k\'vő* Szuezi is bombázták már, ezenkívül ma hajnalban három órán át a messzc-liordó ágyuk tyiz alatt tartották a csatornát, a partvidéket és üowr környékét — jelenti London. >
Ez történt még
TELEKI Pál miniszterelnök a kél ház külügyi bizottságaim mondott beszámoiójályui hangsúlyozta, hogy a magyar-jugoszláv baráti szerződés nem; csak Magyarországnak, de egész Európánik fontos tényezője lett és teljesen összhangban áll, a tengely Szándékaival.
KRITIKUS még mindig a francia helyzet, irják n párisi lapok, amelyek é\'escn táitifidják a vichy kormányt.\' A lapok szeriül Franciaor_ szág az örvény szélén áll, sürgősen míg kctl Ici-eiulcni a néir^U\'kJkei v;\'ió együttműködés aiapjúi.
ZALAI KÖZLÖNY
1941. Itbruir 1
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
Közvetlen autóbuszjárat Indul Nagykanizsa és Lenti között
Zala vármegye itfletékes útépítési szervei elhatározták, LjOntl községből kiindulva Kútfej. Lovászi és Tomyp-szcntnüklós községeken át a Mura mentén Ijelenyéig uj állami országutat építenek és azon n MA VAUT autóbusz, járatokat létesít. Az uj aiilóbuszvono/.
közvetlenül a Nagykanizsa— Lricuyc között már üzemben lévő autóbusz-vonatba kapcsolódik bc. Ig>\' I,<nU és Nagykanizsa közö\'1 közvetlen járatok indulhatnak meg.
Lelkes népmnvelómnnka Zalában
Jelentettük, hogy a megye mindéi jérásábau vasárnaponként a felkért előadók sorba járják a rarvaknt és a gazdákat érdeklő* szokkéntíieklr.iV, valamint az. id5szeríi nvigyar kérdések-rői előadásokat tartanak a Irni-Atir. vágyó zalai imgyar\'népnek. A nog^\'-kanizsai járásban is liclek éta fi>Kvk íz a munka, \'legutóbb ismét Korpavár, Fűzvölgy, Hosszúvölgy és Homokki-márom voit soron. Az előadók közifl Ketling I-\'erenc imlgári iskola,-; tanár és Perjés István városi kertész a g>\'0h mölcsfák te\'iepítdsíró1! ís ápolásáról. FHA Ferenc igazgató, az előadások lelkes szervezője és irányítója gróf Széchenyi István magyarságáról ^ példaadásáról. Aritó Bofüizsár (auitó pedig a jog és lorvén,vttsztei,«lróÍNar-tott értékes előadást, amelyet a TaflhrJk néne nogy Mkesodcsíeíi és mogeVté-vol hajNgatott.
[le más járásokban Is folyik a munka. Ságod. Kispáli, Nagypáli, IJi-bosdóbrélc községekben vasárnap központi előadók tartott \'k péprmivAö cS\'i* adásokal időszerű kérdésekről. Az isko. Ták zsúfolásig mcgUíífk az ^rdeklődő fahisinkkJ!. Meg keíí jígyCzni, hogy a tanitók, a községek elöljáróságától lá_ mogatva, teljes odaadással készítetlek nlfi n népművelés sikerét, A keszthe^\'i járásban Cserszcgen. Tomajon és Hezi:* ben voltak központi népművelő olvadások lelkes hangulatban.
Mégsem halnak kl az Indiánok
A Bostontól északm elterülő Fehér Hegységből érkező jc\'entések szerint az ott éléj indiánok száma jelentős jniértékbftn és áU-uidóon növeksa-k Ezzel újból mCgcrősitést nyer az a vélemény, hogy o vörő» f*j, mely, nCk végleges kihalását annyiszor meg jósolták, újból élelerőre kapott 1920. és 1930. között az Egyesült Ah lantokban élő indiánok száma 165.000-rÖl 226.000-rc, tehát 16 százalékkal növelíedctt. A leíjerőseW> törzsek egyike, az UJ-Mexüköb^n é^* Arizonábnn élő navajo törzs 50.000 főt száinSál. Nem is olyan régén arról is szó volt, hogy körzetüket mint az Unió 19. áliuoi-fát elismerjék. Gnhip közeiébon állitó\'ag modem fővárost épitenek. A kormányzói tisztségre kiszemelt vezetőjük, vgy 30 éves, (milliós vagyonnal rendéi, kezö ív.tvajo-indírtn, a iiCwyorki egyetemen véjptcH és cNöraiigu neinzBC1 gaZdáSz,
Több mint 50 számlálóbiztos
kezdte meg a niai nappal a tiz körzetbe osztott Nagykanizsán a népszámlálást
A népszámláláshoz szükséges elö-;íiizüielck már napok előtt befeje-rődlek a városházán, ugy, hogy teljes felkészültséggel indulhattak a mui napon útjukra. A népszámlálás Ügyeinek vezetője és irányítója dr( Paizs Ferenc városi aljegyző. TÖWW mint ötven számlálóbiztos, miután eiőzöteg alaposan kj lellek oktalva a szükséges teendőkről: indáit utrwk « város különböző, előre beosztott részeibe. Ugyanis a város tiz népszámlálási körzetre lett osztva, ezen" kivül van még három külterület is.
Hogy minél köunyebSiCii és gyorsabban történjék a lebonyolítás. A népszámlálás biztosainak munkájút (te a kiállítóit lflpok adat«:nak ellen-őrzését és felülvizsgálását tiz ellenőr, végzi, A népSzáU&aláB 16 napig tarl} mely idő alatt áz egész város térd-Klen és körzelciben « számiátóbiz* toSok kéli, hogy elvégezzék u lakosság és adatainak pontos felvételét, össi-eszámlálását.
Támogassuk mindcnkoi\' a hivatalos m-\'gbizásukat végző népszámlálási biztosokat. Hatósági közegek Ők.
Tyuk-husleves, kolozsvári káposzta és sajtos borjuszelet
i klskanUsal házlnsszonyképzd tanfolyam ebéd-bemutatóján
Január elején nyitt meg Klskauizsán a Levente-(ntltonban a m. kir. földmü-velésfigyi minisztérium iiáztartási-gazd i sági tanfolyami. Hz már a negyedik, antil a MANSZ agilis c\'nőkasszonyn, dr. Krátky Istvánné polgármesternő Kanizsán tendez. Tonroly.m - - hefya-seblien .¦menyasszonyok iskolája . még hoiyescbl.en házin&szcnv képző tanfolyam . m«rl hat heti míikódésc i^att iniiidenröl oktatja a résztvevő t-án.Vo-kat i.mcnyaSíizonyjelryUeket\', amit a jövő háziasszonyának és anyának tudnia kel!, A k.TtiTOlCmény termesztés és g>iimölc.slOnneszlé.stfí;i a baromfiiie-velés és sertésbiztaláson át a csetsCmö-gondozásig, egészséíívédő kö\\-etolmeli>e kig és azután az alsónemű, ág>*ncmü és felsöniba elkészítéséig, llniwsrzállps c^-thcn laíifoT.vam és áidás mÍJid.\'nűt{, aiiol rendezik. Es nem tévcsztend össze a földművCiésugyi miiü-sztúr;;um ezen szakoktatás.i az egyébként szintóai — bár más vágányokon haladó — missziót végző egyéb hasonló kurzusokkal. A laiirotyaníol vezető tanájkils-asszonyok núnd áttumi szaklanámők, jobbára raugas szakképzettségi-1 és cűötanulmányokkal. A mostani lau-folyam vezetői: ScbeflOr Fouka (mosl harmadizben vewl tanfolyamot Kámzsán) és Károlyi Mária kir. gazd;iságí tanámők, A kedves kiskanizsai leányok nagy szorgalommal tanulnak. Vau elméleti és gyakorlati oktatás. Egy hónap, abm n*iyan eii\'imcne.ieln\' tvtick szert, hogy a vezető tanárkisasszsmy, Scheffcr Ilonka ebéd-Lcmulatól rendéi* zeft az előrehaladás bBinuMásáiu és erre meghívta a MAXSz ráradbAtatitta edniikasszonyál, dr. Krátky Istv.Umét, a tanrolj-anr nagy mecénását, dr. Krállf/ István polgármestert, a kiskunizsai iV«-készt, P. Bánás Gyula franciskánus áldozárt, a MANSz \'vezetősége képvi. sebtében Szönyi Sándomét, Mócsy Bélái, a gazdasági iskola igazgatóját, dr. Szabó Tslván városi on-ost. stb,
Miulntt a meghívott \\endégek a,szépen foldiszitelt (Oiiórteritékn asztaií körül fogtaiRak helyet és várták a leányok művészetének bemutatását, a konyhában egy leánycsoport ~ egiyike a ma* sikál tutllicitalva — hozzálátott a liá-/í-asszonyi tudománi\'ának g^akoilaiü *•
péMUséheZi amely csakhamar hfy. csiklandó (Satu, aranysárga lyuk.hu.-i-leves /etyanmkéut pompázitt a táll>an. A terítés is megmutatta, hogy tudiuik mcgfele\'Jőcn lerileni. Minden szép"* ízlésesen, szabáyoson é> eMh*sost»n ahogy ezt a polgári-liájí és komposzt, láiy ottliona eíőirja és megklvájbla. Minden leriték előtt magyar dUzftésO étlap a\'vendég taioiátis n?vé\\T.l. Itajla az élicnd ug>\'. ahogy köve-lkeizikr l>.\'uk husíevos csigatésztával, kolaz$váírÍ rikolt káposzta, sajtos bnTJusntíl"t, ve-gyes körités, saláta, c-snkoüdé felfujt( vanBla sadó, fekele. l>or...
Az^lc3ek foszoígáhUát a tanMyun kedves haügatóurti végezték oly rá-lenncllségc, leányos kedvességre\'* és háziasszonyi szi\\-ólyességKe;i. hog^V az egj\'ik agglegény-s-endóg emick hatása alatt fogadalmat tett. hogy csak olyan leányt fog feeségdl kémi4. aki a irt. kir. háztartási tanfolyamot vígezt1, mert ez nyújt garanciát rgy férfinek a jövő boldogságára. Ebéd végén egy másik, hasonló nyHatkoz ltot telt. Tartani keilelt attól, ttogy ha ez fgy toval>b tnegj\', az anyaköli^i\'vvvjíctŐ hivatalos runkclójál \\esz.k igényb.1. Nem is koJSteti volna messze mennie: a polgármester egyben noyakór^vvvezető is.
Auii az ebédet itÖoU: a OCgme^álilko. doltabb ínyencek csetlinictiek ny.ívak\'-koí. A szakácsmüvészel reiiiekc vr/Jt a kolozsvári rakott-bárHiszta, nem :s eroJUyje a ¦ sajtos Imrjusze.etel vrg\\es körítéssel, ami a Lajosok udvaiáUiu is irigységet keltett volna, A csokeSádé ftflfujt vanQia sadóvaV: amilyen különbet u Duunpaloia főszakácsa se képes produkálni. A növendékek Sch?Jfer tanárkisasszony útmutatása és segítség-.* meVJelt készítették.
Hölgyek ós urak egv-rormáii el v.«i-tok ragadtatva a .Ijemubtóval , mert négy Iteti tanulás után ezt asztilra hozni, amit n tanfolyam nö\\-cndókei készítettek, valóban nem várt eredmény. I)r.- Krátky István polgármester is teljes/Wgcffiégedéséiiek adott kifejezést a taliáikijiisszony\'ok ejött.
A tantólyain\'záróvizsgája és munka. kíáílitása február 15-én ugyancsak a Levente Otthonban, a röldim\'ive\'Jésügyi minisztérium kt-kúldöttének je\'.ei^étéien
Nép Moargá. i»*nt.i«t6i ,..*m.Pigi
Charles Laughton felejthetetlen alakításával:
A cornvalli fekete éjszakák
Egy rejtelmes életű ember bizarr szerelmeit, különös kalandjait és kettős életét mutatja be az izgalmas film
Rejtelmest bűnösetek) — Aktuális híradókI
Elöadésok köznapokon 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor.
BflZáRUDYfl\'Ri
Telefon 3-95.
Legszebbet :: legolcsóbban!
fcsz. anWtyert a város közönsége Js nagyszámban részt fog venni.
Ké()Csilctl háziasszonyok kcnűiek ki a halhetes tan folyamról, a nSsúfcu szándékozó fiataicnil»erek mgv meg. nvugvásirá és Örömére.
ér
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (2 Bor) v dija 30 fillér.
Fsfarair 1 <
Az Iparlesliilel (tiüsoros táncesté yf 9 órakor.
Február 9:
Mansz ifjúsági szakosztályának 5 ói*i műsoros teája a Ijegényegjletben. Fél Ö-kor lioftális (dr. Tóth Kaim-in: Az cletrormák átalakulása).
Folnuár 101
A Szociális Missziólárs. Székey Üstje a Városi Színházban vitéz Somogy-vári (iyula Írónak szereplésével
Fvbtnir 15t
A Turul Szövetség diszláborozása és táiioestétyc féil íi órakor nz Iparoskor nagytermében.
Fob.uflr 161
A gimnazista cserkészek műsoros
délutánja. Fabraár 17:
A leventék .Obsitos ynertitiíIÓEidáia
a Városi Színházban. Febrmár 23:
Keiesztéey Jótékony Nőegylet tánc-teája.
Február 111
Fél 6-kor: 5 helyi szerző Iroüafcni délutánja a városházán,
¦ircloa t:
Fél G órakor Üceán\'s a váfosbáz.ía (Barta István: A 150 é\\«s szinésret).
¦átelus S:
Tokaji aszú a Kcr. Tisztviselőnők rendezésében u Városi Színliáxbau.
Morclua 9:
Fél frkor liceáljs (dr. Kászonyi: Magyar nemzetiségi politika).
Kár cini 1«:
Tokaji aszú a Ker. Tisztviseióuök rendezésél*n a S\'árosi Színházban.
HE mmm otaxai a ZALAI KÖZLÖNY ZSEBfflEHETBERDIE nélkUl!
1941. tebruir 1
ZALAI KÖZLÖNY
Wirth Károly nyilas képviselőt IB évi fegyházra ítélte a Kúria
Az államfelforgatásl bflnper Uhbi vádlottjának büntetését Is többszörösére emelte fel a Kurla
Budapest, február t \\ Kurin Töreky tanácsa, mini jelentettük, tegnap kezdte lárgyaui] iinnnk a nagyszabású ál iJlmí el forgatási bűnügynek fellebbviteli ügyet, amelynek elsőrendű vádlottja Wirth Károly, a Nyi\'oskeresztes Póri országgyűlési képviselője. A törvényszék Wirth Károlyt detOmber 21-én négy és fél évi fegyházra itéfie^nig 2U társa közül Bosnyák Imre és Sí-ücs György két és fél évi, A\'nms-sy Gyula, Vörös Miklós és Fodor L\'ijoS két évi és két hónupi, Gál Jenő négy évi fegyházbünlelóst kapott, többen I—12 hónapi bünletési kap. tak, mig 10 vádlottal félmentettek A Kúria tegnap megváltoztatta a törvényszék Ítéletét ék felségsértés elkövetésére létrejött szövetség, továbbá kétrendbeli gyilkosság bün.
tettének elkövetéseié irányuló szövetség, valamint hatósiigi közeg elleni orösznk bűntettének elkövetésére Irányuló szövetség vétség-\' és ezcnkivül »z állani ós társadalont törvényes rendjének erőszakon fel-forgatására inuiyuló bü»ieiii>enmou dotl« ki bűnösöknek a vádlottakat Ezért a Kúria Wirth Károly vádlottat 15 évi, Bosnyák Imre és Szűcs György vádlottakat fejenkint 11 évi, Gál jenö vád^tlat 13 évi, Almássy Gyula, ifjabb Tóth László, Vörös Miklós, Fogolyén András, ifj. Tóth Ernő, Molnár Richárd és Fodor Lajos vádlottoakat az enyhítő szakasz* alkalmazásával 4-4 évi fegyházra; mellékbüntetésként pedig v:iU»meny-nyi vádlottat 10 évi hivatalvesztésről és politikai jogOjk gyakorlatának ha^ sonló tartama felfüggesztésérei Ítélte. [
Vakmerő szélhámos vitte el az OHKE-ból Göndör Ottó ékszer-táskáját,
[ amelyben több mint 10.000 pengő értékű ékszer-rointa-gyÜJteménye volt — A rendőrség országos rádiókörözést adott le a tettes ftézrekerltésére
Kellemetlen kalandja volt Göndör Ottónak, a Sclmitzer és Göndör nagy kanizsai ékszerész-cég egyik főnökének. Tegnap este érkezeit h-*za üz:<\'tí útjáról, kezében táskájával, ann-iy-ben több mint 10.000 pengő értékű ékszer-kollekciója volt. Göndör még nem ment lakásám, azérl kis bőröndjét az ékszerekkel bevitte az OMKE-bu, ahol az egyik alkubniW-tat megkérte, hogy vegye át, őrizzfi meg és szombat reggel eljön érte persze az OMKE-b«n senki sem) tudta, mit rejt a kis üzWí táska, amely szebbnél-szebb ékszerek és drágaságok mintakollekcióját rejtette.
Ma reggel azután egy férfi Jelentkezett az OMKE-bftn és hivatkozva Göndör Ottóra, eikérlc a táskát, a mit álvévc, távozott.
Nagy volt megdöbbenése Göndör Ollónak, netmkülönben kinek táskáját
\'megőrzés végett tegnap átadta, mikor később a fiatal cégfönök maga jelentkezett « táskájáért és azt a választ kapta hogy azt már megbízásából korábban elvittelt.\' Nyilván*, való, hogy a helyzettel ismerős csaló jelentkezett Göndör nevében az ékszeres-táskáért és zsákmányával eL tűnt, ; , i , | ,
Göndör azonnal a kapitányságra sietett; ahol megtette följelentését ismeretien tettes ellen. í
A nyomozás szerint n lettes egy 160 cm magas barna féi-fi volt, rövid barna kabátot, briccsesx-nadrá-got viselt, fekete Tülvédöt viselt és barna micisapka a fején.. i
A nagykanizsai rendőrkapitányság a iegszéesebb körű nyomozást indította meg és országos laoUókörözást adott le a vakmerő bűnözd kézre-kerítésére. t . , . , , , i
Nagykanizsai^ügyek a VOGE választmányi üiésén
A Vasutasok Országos Gazdasági Egyesületének ingy kanizsai föcso" portja most tartotta választmányi ülését Aradi Anlal ny. pályamester elnöklete alalt. Napirendi* kerüllek helyi gazdasági kértfósek, kapcsolatban « legutóbbi rendeletekkel. Szól>a kerüllek a vasutasság ügyei, amelyekben az országos központ kö/J>e-vetését kérik. Orvoslást kértek a nagykanizsai egészségügyi kerület
Uioir-OlliinEliknlltl
VHftkoreikodéuo — Nagykunba*
Steaua olajok
bizományi raktára. Wonder kerékpárak mmuf wáUuctéfcban.
egyes viszás ügyében; nevezetesen a szemorvos kérdésében, mert nvi n helyzet, hogy a belegnek Budapestre, vagy Szoanbatheiyre kell mjCn. n Í szemon osí felülviz-sgá latra Ugy:\'iicsák \\megjfciclo intjézkedóst kérlek fogorvosi rfende\'ós kérdéseT" ben. Mindkét kérdést az OTl-v»i lehelne együttesen és kölcsönösen megoldani, A VOGE helyi főcsoportja már korábban felterjesztést intézett a központhoz, amelyre most érkezeti meg a válasz • hogy a kórelmek orvoslására megkeresték az illetékes tényezőket. Fontosnak tartja a vasutasság, hogy ha ezekben az egészségügyi dolgokban az OTI a niíigai-észéről is bekapcsolódna. Sok-egyéb vaSutös Ügy került még letár-gyalásm. | i j \\
A nagykanizsai VOGE lendülete?, friss megmozdulásról és erőtelje*,-hatékony munkásságról fesz: tauusá? got, amelynek mindenki örül,
történetiké/^
tudták, hogy amelyik háztartásban kávédaráló van, ott jobb a kávé, mert mindenkor frissen darált kávéból készíthetik. Sokan rájöttek azonban arra is, hogy mindig előnyös, ha a frissen megőrölt kávé mellett a kávéfözéss hez megbízható és odavaló kávépótlékot is használnak.
1828 óta viseli dobozán a ^Frütick -kávépótlék a megbízhatóság jelét: a kávé< darálót. Azóta is mindig, mint szemnek és szájnak kedves, igazi érték szerepel ez a gyárt* mány a fogyasztók elótt. És méltán 1 Sötétebb színt, kiváló Izt és tökéletes finom zamatot ad mindennapi kedves kávéitalunknak a
mm
ZAI.AI KöZLONV
1941. lebrui;
BAR TA ISTVÁNT,
a nafrykanizsai kegye.srcndi Riín-tiiíziuin igazgatóját Magyarország hercegprímása a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság hatáskörébe tariozö, uinmáziun.okhoz és leányg/rnllí/iu-mokhoz 3 évi idötiriamia magyar nyelvi tanulmányi felügyelővé nevezte ki.

SCHLESS ISTVÁNRÓL. :
a külföldre szakadt kanizsai feltalálóról. 0 Nagymagyarorszájí emlékmű épittetöjéröl, érdekes hirekeí kaptunk. Schiess István hónapok óta Díuiiábui tartózkodik, ahol a néniét konnány megbízásairól az általa feltalált póUuiyajjok gyanúsára rendez be több gyártelepet. Pótnny*. falnak fő előnye, hogy nVnaCM szükséges nyersanyag Nömetoi-szág-i ban, illetve Dániában megtalálható. Schiess István nnyagainak sikerét «11 S2ni bizonyitji Jobbéi, m\'iit az, hogy máris meghívták Finnországba és Noaégiábti több gyár átszervezésére.
GÖNDÖR JÓZSEF
zeneszerző »Gyöngyvirágós huszárcsákó* c. operettje a debreceni ÖSbeimitalón komoly sikert nraioit ¦ V. lólnay Vilmos társulata s a debreceni közönség nigy ünneplésben részesilelte a szerzőt, akinek nem egyszer meg kel\'ett je:ciuiie a vas-függöny előtt. A debreceni hpok s » pesti újságok « békebeli Király, szinházbm eiő"dotl opercKekh-z hasonlítja, különösen kiemelve « sasi- ! ző egyónj muzsikáját, Slcitvmer Göndör József kanizsai piarista növendék volt % itt ís katonáskodotl. Sok szerzcm\'ény-ít halhatjuk a rádió bán is. Gyönyörű »Ave Múriá<-ját a piarista templomban la előadták. . *
GATHI-GRAF ERNŐ, i i . , a Zalai Közlöny segédszerkesztőjének legközelebbi rádióelöadása február 24-én déttlótt 10.45 órakor tesz .Farsangi séta a házasság körül* \'címmel.
A LENGYELEK |
liözisnrertrn jó zenészek. Nagykanizsán is m\'uden táborholyük"él hallható muzsikaszó ós van köztük, aki kanizsai zenekarban is játszik A dörögdí táborban külÖnzeneka,-t is alakítottak, anVüy a lapolca1 re. pülók bálján is nagy sikerrel szerepeit, A Tapolcai Lapok szerint nem mint látványos attrakciók hívják meg az öt lengyelből álló zenekart szereplésekre, hanem zenei érdev^. ségükért. Egészen szokatlan hangszerelésük mellett olyan zenei élményt nyújtanak, amelynek kétségkívül nagy sikere v«n. Eb3>cn fő érdeme a karmesternek : Arvin Arnoldnak, a volt lembergi opena első hegedűsének van, aki ma is, bár físikai
munkát végez, elsőrendűen ktze\'j a vonót. i [
* \'
SZÍNESZEINKRŐL
is hallotl néhány hírt a Kul^s\' lyuk: I
1. Keszthelyen most fejezte be vendég\'álé\'íül Gaiella Ferenc és társul;, la, amelynek tagjai közt vau Máray Edo is. A kezdetben hűvösen viselkedő keszthelyiekéi /é núit olvassuk ~ a bucsueiőadásra ii^^y hozzászoktatták a színházba járáshoz., hogy most már a keszlheiyiek kérik : jöjjenek vissza a nyáron még egyszer.
2. Pécsett Thurőczyék társuku* játszik. így Bálint Annának, Sonif knthy Dezsőnek (aikiről a*, a hír jár-ti, hogy kilőne u i^bál és megvált
* Srinéarettö! !); Oeák Lőrincink frpl*\' »>lhatn"k a pécsiek, hogy csak a ka<-nizsán Is kedvelt s-ziiiészrket emlitt-BUk a társulatból.
3. Erényi Böskére még iiindCákj emlékezik Kmlzsán. Most oh-assuk, hoyy ugyancsak ptcsetl a Thuróczy társulatnál fellépeti egy este \\-en. dégkéut Bókiy : Féltékenység clnitl színdarabjában. A kritikák szSrhit ívgy sikere volt n visZonllátott Erényi Böskének.
*
A KERESZTÉNY TISZTVISELŐNŐK \' | nagyban készülnek a Tokaji aszti előadására, amelyen Nagykanizsa el-ismereu legjobb mükedve\'Ői sz*i-e-peinek. Utáni a kitűnő >Gyergyói bál* kerül rendezésükban előadásig
Dene József bünügyébeo a törvényszék részben elrendelte a perújrafelvételt
A vizsgálat során kihallgatott tanuk vallomásaikkal alátámasztották az újrafelvételi kérelem indokait
Az utóbbi esztendőkben a városi közgyűlések alkalmával elhangzott, ismeretes interpellációk és felszólalások eredményeként több városi alkalmazott került a biróság elé, a kiket jobbára felmentettek a terhük1-ie rótt és szóvátett cselekményeik következményei alól.
így került Dene József, a VoJt vá ros i f ő kt r tósz kV rt ész-segéd fia is a vádlottak padjára. A legkülönbözőbb vádak hangzottak el eiieiic. Így többek között, Imgy különböző farönköket, melegházi ablak rámát, ami a város tulajdonát képezte, iflagán*k szalutálta le, trágyát szekérszúmrn eladott és a pénzt meg tartott4 magának, ímigánmunkálnto-Ital végzett és magának dolgoztatott és ehhez inségakciős munkásokat állított be, akiknCÍk járandóságát a várossal fizettette meg. Egy szállítmánynál MurJkCrcszturra a fuvarosokat (akiket noki kellett volna kifizetni) nem fizette ki, stb. Valóságos aktn-hahnaz lelt a Sokféle jegyzőkönyvekből, mig a bíróság elé kerültek. ,
Dene József mindvégig bűntelen* ségét hongoztntta.
A biróság rengeteg tanút hallgatott ki, ak;kuek egy része terheiöcu v*l« lojl ü»ne ellen. A bizonyítási eljárás bafejfzése után a tönényszék bűnösnek mondotta ki DCnét lopás-bm és csalásion 6i ezért öt hét hóivipi börtönig és háromt évi jogvesztésre iléitc. t ,
Dene megfei\'ebWzte az ilélet\'e1. A
felsőbb bíróságok ózonban helyben-hagyták, ugy, h"gy oz jogerőssé vált.
Dene, és védője erre perujrufeivér leü keretemmel fordulok R törvényszékhez, miután feljelentést adtak be hamis tanúvallomás nvintt az aiapper két tanuja ellen, akik azt vallották, hogy o dr. Szigathy-félo ház parkosításánál dolgozlak és ftllr" tólag DünC n vároSi bérjegyzé\'dtó állította bL őket, ahonnan a mMgán-niunkálatért jiapszámuk egy részét kapták. X>i a bsróSág a két tanul ít\'h m\'ínlette. , i <
A peiujnifelvételi kérílJmnét Ce.ic József íeijes ártatbánságának bizonyi_ tására számos tanú kihal IftatitsöA kérte, amil a tönényszék a megindult vizsgálat során el is rendelt. A fcmuk vaildmüsai nagyrészt teher, nvíntcaitők voltak Denével szembe,], illetve ctlálámasztották Dene peinujia feivéiüii kéreljiiének indokait.
Hosszú hónapok nvultán ma ü;t össze obl>en nz üirybeu a" iiagykaui. zsui törvényszék bünletőtanácsa Ma-káry Vilmos nmökle.\'e fata.t, hogy meghozza határiozatát e perujrofer véieii kéieíem tárgyában.
Dr. Révffy Andor eióndó-b*ró közei három órán át ismertette « per előzményeit. Az alapper tárgyaló^ sának tömör "nyagál, iléwlét, mfl|d a felsőbb bíróságok itéfclét és az elrendelt uirafelvéleii vizsgálat tanuk ilwllgatásának jegyzókönyvpit.
A tön-ényszék az óriási Anyag fs-marletése és a védő és ügyész fel. szólaiásai után részben helyt adott
Kísérő műsorban akt. híradók
Váraai Moaegé. s«ontiwiH6i keddig i njg
Mint a „Dankó Pistádnál, most is Budapeatett meyelfixve kerül itt bemutatóra
Fcdák Sárival a ;főszereéfaen
a Űuűapüsti Magyar SzínházKnagysikerű müsordarabja, bűbájos magyarom, a
11 psrujiajeivéleli kétieiejiuiek és ej-i«jidejtc a per imtAJnjak a .fötái-iyya. lásí ebiö\'ihöz való áttételét n főtárgyalás kitűzése -végett, részben azon-
eiutá;sitotla azon
hogy « Szigathy-fé-e hnatparkoiitái napsrámbérekitv \\Tr^tk3zAáUitAs(>k-kal kapcsolatban a törvénywék jog. erősen fe!n>Jotet* a két tanút és így a per<myag ezen róazére i nem tudta elrendelni aa ujraíelvétfilt. A vádlott és védője .emiatt feltebWB-zést jelentett be
Rövidesen tehát Jstnét hatalmas monslre-pcrben lesz résre a. kani^ zsajaknak. Ujbvól fel\\-onul-rengeteg tanu. Az uj főtárgyalás a hatalmas, anyag-kcmpiexuma miatt valószi, nüteg több napot fog igénybe yeiuii.
Óriási érdeklődés nyilvánul meg az uj főtárgyalás iránt.
IdA-jóslat
Élénk szél, sok helyen még havazés, hófuvés, A hideg ősök* ken, délen mér olvadés.
A Heteoroloflal Intései uai;i>ni»>l
Hőmérséklet teffosp sate 9 érakor -4-8 ma rstcal — 46. déibta -^o. .Oanuték 0 0 t~
4z olasz badljelentések-tél a szalmiákig
Az olaszoktól bombázóit egyiptomi siv.itagj erődök..közölt n»mj fgyH szer szerepelt Si^iah is, a, jjasenló-* nevű oázis köíéppoutyt. Az BO.knr hosszú termékeny lankás, ..ajnciy, nvjnapság BDOO főJiyU datoiyja-, na. rajics-, bor- és .j^bcoiate^tmejá-scl foglalkozó lakosságjiak birtosíl ét^tt lehetőségét,,már az: ókorhan is hl-zonyos jexntékeaiységet élvezett. Ez azonban akkoriban nemrtatanai va-ry polKikaj, haj,em vallási jefjegü Volt. Itl volt az egyiptomi naplslcnnck, Amoiuyak íegnagyiobb tariplo|T(i Nem stik házksszony gon{toln»t ar-raa) hogy jólismert házisxere, a szaimiák a hli«s napisleiitöl örók»i-te nevét. Az ókor, mely b kémiai cöodáibrui még valóban r-csodát láj tott, az akkoriban ezer célra hastc-uál gyógyszert »sal amonniacus<i mk. Anion isten sójának nevezte el. Eblfől a két szóból keletkezett a sjsaimiák m»i neve. - Sokan azt gondolják^ hogy valahol itt--k«ii ke-;l-esni Nagy Sándor kopor.vöját Is, Az ók|r)r ^(^[íagjyibbíb - hailAiJÍérq Amlon isten buzgó tisztelője ve-lt, ftőt a könnyen hivő ókor Amon fiának is tartotta, ö-építtette•.-Afcnón templomát is és i ugy. yégrende 1 ke-zetti hogy übben u fempttuqlian he-li*zzék örök >nyngalc.mrei.í-Vájjon, ha 2200 éwei előrelátott voln» ö Jövőbe, akkor is itt ,tan*ttetl»<,V»lna ei mngát ?
TOKAJI
IMagy siker volt színpadon, még nagyobb siker filmen I
E!6«dí«ok köznapokon 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 urakor.
Főszereplők: Podák Sári,- Bmdy Bella, Erdélyi Mid, Kéri Panni, Dajbukét Ilona, Billcal, Pálógzy, Pethes F., Mlhályty, Blharlj.
194.1. lebruir 1.
;;alai közlöny
Mar az
Férje
ryt^^AspíR
W ELSŐ JELEINÉL SZEDJÜNK T AB L E T T A K
Szombat
AlUatto mfls«má<»6h MUdlSuipókon Badjipctt I. uiűiaorAii
8,45 Torna Hírek. KíVleményk llaoK\'cin«M-k, — l\'t.hia étrend. - IU Hírek. — 11.10 N\'emtelköti vizjeizö stoig&l*\'. — 12 Harangszó. Himnusz, |,löjrtrö.sj«i«QlA)i. —. 12,10 llirvk. -
i:i.2ü} időjelzés, Idfijárásjefciités,
1L35 Hirek. — 14.45 Mütorittiuer-
letés. — U> Árfolyam hirek, piaci Arak, eiotniisíeroj*k. — 10,45 Időjelzés, idO. jArAa jelentés, hirek, — 17 llirek mIo vAk és magyar-orosz nyelven. — 19 Hírek. — 21.40 IlirCk, idójúrásjelenlés, hűek sriovak és magyar orosz nyelven. — 23 Hírek német, .«i*s/, angol és Irtlncifl .nyelven. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST I.
17.16 TAnctemezek. - 17.45 Rádió-posta. — ,18.15 A Turul Szövetség ¦ Szópinivcs Hegosök. Adyesljéiiek köz-vclilésc az egyesület disztermciHÍli. — 19.20 .Sirmegi farsang.- Hangjáték 3
felvonásban. — 20^40 Hangképek. —
\'21.40 Hírek, időjánísjcleiités.,— 22 A Hádló Szaíonzenekar:!.
BUDAPEST II.
17.15 Missziós üzenetek. (Farkas Edit.) 17.45 Tánatemezek. — 18.45 MezögazdasAgi fotóra. — 19.15 Toki-Horváilt Gyula cigányzenekara. — 19.45 Puszta Sándor verseiből ad sö, — 20 Hűek. 20.20 Jtégi tó idők mi+ zsikája. ElóadjAk Csuku Bóa, Montug Vilmos és liolgAf Tibor. —21iBoWlzsAr Iván előadása.
Tis Sit-it 4?,Ö
mag «»rwwtflt a belekben Whslmozodoö aataktil, hi nincs(aópp-n »zókrak»dÍM Jó tltzUtg _^4rt&Xtik M.hajto a VL*" *
Vasárnap
BUDAPEST I,
8 Ébresztő, Szózat. Hangkrmft!/«k - -8.45 Hirek. — 10 Egyházi ének tfs szentbeszéd. — 11.15 Evvngó>ikiis isten tisztelet. - 12.20 Idő/Jzés, Id-\'ijá-rAsjotontés. — 12.30 SzéJcesföv.irosi \'ifi. nokar. — 13 Rádlókronika. - 13.45 Hírek. — 14 Hangieinezck. — 15 Uszáóriy Va/deraár előadása, ™ 15.30 BeszkArtjienekar. — 16.30 Viléz Bodor Aladár előadása. — 17 Htrek. — 17.15 Honvédmusor. — 18 A bndaneati róm. kalh. ---\'iegybia>közsc%ek. haJigvftrsenyé-nck II, része. -- 18.45 Bábay József «¦WftdAsa. — 19 Hii«k. — 10.20 <Uw-zAs a vArös-lJostakocsin. Közremilkö-dik Főidényi László és\'Somogyi. Erzsi. - 20.20 SporUsredmények. ~ 20.30 A HAdió Szalonzenekara. - 21.40 Hirek, idojárásjelentes. — 22 Farkas Jcnö cigányzenekara. — 23.25 Hungteme/ck.
BUDAPEST IL
11 Kurina Sím* *i(ányj«nekara. — 12.05 Ixventc rádWétóra. - 15.0.1 A Edten-gyari Dalkór. — 18 TArtáasm*L zek. — 18,40 Nagy Lajos el]>e^zéJései.
— 19 Melius Béta zeitekor. — 20 Hírek.
— 20.20 Hanglemezek. — 21.35 Idö-járAsjelontés. , .
MWtrdo njitvn reigel 6 órátót-.eeti i áréig (héttő, szerda, péntek délután Íj talián, igeu nap Baknak).
után akart szökni egy fiatal lengyel menekült nő,
de a határon elfogták és visszakísérték Nagykanizsára
A lenti csendőrök minap egy ma-gis, prémbundás, a környéken js-monctleu hölgyet vetlek észre, amint a határ feié tart. AzigizoiiatáSután kiderült, hogy a csinos fiatal nö egy volt lengyel főh-.dnagy felesága Nagykanizsáról akart férje után szökni, Aki állítólag paK\'sztlnábűn tartózkodik! A csendőrök bekísérték
az asszonyt a zalaegerszegi rendőr-ségre, ahol n.cgállapították, hogy az asszony vallomása megfelel a valóságnak, valóban egy volt icrviycl főhadnagy feleségi.\', aki Kaidzsázi lökik. Miután niegállapilotlAk azt is, hogy a hölgy nein kémjsyanus, vissza kísérletiek Nagykanizsára.
Gyűjtse a papírhulladékot!
Pénzt kap érte; !Sch/ess Testvéreknél, Deák-tér w.
Holnap délelőtt fél 11 órakor a Városi Színházban Barcsa-Nagykanizsa Egyesület közötti box-verseny
7 pár indul —
Már régen latolt a kanizsai közóiiség izgafimas okóVvó küzdelmet. VasAri.np .Jassz része, bőven \\fi\'-~ie. Mind a Mjt csapat igen jó fiatod erőt képvse\'.1 ós őrös verseny fog klalakTini. <iyóz<ltciu. röl korai vrtnu jösoünt egyik, vagy másik, fél javAra. Az a pilaaiitayi heiy-zelUíl függ.
A barcsi leventék boxcsapaU< a ko-vetkezö: Andri, Vad is, Paudnr, Szai^, Bosnyák, Szatay és Kupoesi I.
A kanizsai leventék boxcsi,paia: Horváth, Seres, Lcvik, Némolli, Gczeaiesérf Winzmer, Tóth és k^i tarlaQék.
Igen jó fonnál)an vm minded ka-nizsoi thl, de nem .ismerjük n btirosj íiuk íormájAt. Barcs erősített 6s az alvó súlyban oliiozzi Andrit, aki régi boxoló, 28 é\\-cs. FCe.nfe\'o Horváth fiatal boxoló és csak 17 éws. Horváth viszont megverte Barcson Kapocs! II-ót
aki ply fiatal roti ra\'nt 6, de 1 kfM\\« ivehezóbb volt, Horváth ke.nénv DOXölÓ de a nagy rutinu AndriiiMk n\'in Ico-nioly cltenfél. Itt.Barcs már biztosan kél pontot szerzett. De Wiet nagy meg-lopetcs is. A többi Gui sem leltjük, mind kemény öklü «egóny, akik mür megállLák a helyüket a kés dobáló barcsi közönség elüti is. A versenyt Hajós bíró veheti, aki Szom]>alhelym\'i jön le.
PÚkárjfik a közönségéi, liogy pontos kezdés miatt időben érkezzen a versenyre. Pénzlámyitás 8 órakor a (mozi eiti\'icsariiokában.
Hölyárak; I. oszt, ü\'iihely 1 peng >, II. oszt. ŰVÖhely 80 fiVér, IILioszí. Üiöheíy 00 fillér. AQAlwKv 40 f.U»r. (:)
báli ruhäSelymei biztos s/keri jelentenek.
Mibe kerül Angliának az argentínai élelmiszer?
Azok a kísérletek, amelyeket Aiujf.a lett azirúnyban, hog>- i|Argentixult>uii éloliitíszerszapJilAsok uóljAboí jefJalö-seijb kölcsÖat kapjon, —% uVmt köztudomású leit — sikerre" Jártak. Argentína egy 100 miEió doWároS, éiek miszeiek iMvásárUfára szulgáAó kölcsönt nyitott Angliának. Ez.ajpogA||>i-podás az angol kereskedő mi [>¦¦\': d^-\'i-bau kélségujt kívül foutos mérlö"dk0\\«l jelent. Első ajEtaloznmal tórUtiik meg ugyanis, hogy Anglia 0>í,n\' mányaí kifizeté-^e cóljAljcV k"4xaóat vett igénybe.
Argentinul szempontból nézve ez az üzlet különös • jeVioitöség^o: bú-j nem csupái\\ azért, u«orl a hAhorUK AtVipotok kÓVelkezlélMsn j^-íl-hI- is hi,\'m w-k:>r.n m.,j;{-.csappant exportja *.-2;Ut;e -ímikU londu-¦íeiet kap, hanem az :í*jiglLáJuUc\'-nyújtott kólcsón ii!..u-u---ji foiyi/ui. A-kölcsön fcí ét Anglia ugyanis-angol! 4ulAj-donban lévő tugentjnai érté*DapÍrok-ban -fogja\' káegycnlitenl. .Hogyivajjon on^ilin\'Aíam|xipirokrói;.vagy tuáa ar-\' gentinai ¦ mezőgazdasági és qAri érté-kekról van ttzó, nem WbJSt tudni; >Err« vonatkozólag ezidejg >n*ég neuv-iörtént közlés. A im\'giVUapodós Argenteuira nézve mindkét esetben előnyös. Argcn-tiuu in ndencsclTe abba a Iieiyzctba kerül v ¦ nioguulti])odás folyton; hogy küIlöMt \'adósságait k.rjlzesse,vagy hogy az argentin ipar. és\'mezőgazdasági váHaikozások neinzeli ttdajdcnlya \'\\«li k&vülésól keresztüli vigjv. r^\\onfrrrmAn Argentata nagy mértékben cBökknt\'l^ti a gazdasági\'étetn* neliozcdó an{o* be-talodst és ismét egy 4épesaol közelebb jut a gazdasági füj^Ucjuéghcz.
.. ÚUJh »2EBBETI
í» viiífoljOii blj-ílűfmnal eaif jíl 1110 -9HOmU»Btt«t i*i»*ar-aBokÜHlBt«rnh«n.
l»OLDi>8> GTULA
HmiMíBiwIh d líInMwautttr,
i-...itt i.. fu iiiildJ.I .nl iJtiiibcnl.
3188/1941.
Tirgy: Az «Isónylieii ilulillibol kl-kciüii vegye, halum- ffizil, cladaia.
Árverési hirdetmény.
Nyllv,ino«8z6b;ll4ivcrí«en daduk: lisiUlóviglibói ktkeroit 342, tat-lom keveri iuzn.1t. Azinreiiat folyó evi február hó 6 ín (CifliOnOkon) és 8-an (tzorriDalon) d. e. 9 urára a heiytunre killliom. Arvereililel-léiel: azonnali keszpén.lixeléi,\' el-tzáliitdal.bitarlűo február nó vi^e, ezen itlön Ini a varo», fenntartja a uzabart rendelkezőül Jo^oí. TalAlko-zfts.mindkét napon ar. alnóuyireal erdőőri laknál lesz, ,. Bővebb felvllágoiltasl a v, gazda-tigi Hivatal ad.
Nagykanixu, 1041. február 1. »í Polfáraicatcr.
A .Ferenc Józaef. koerüvlz regola ki-iinöen bevall liáilizar megtbgzbit azekrekedésnél is annak mlndenlele karoa koverkezmenyelndl ; nlztoa, enyhei és gyoraan Itató ter-méazetea ituahajtot meiymamoa b«-legaégniliaz emeaztett. laviti* «• m
•tvágyal tokozi» ->¦ KAtdezz» meg
¦-rátát I
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ J
ZALAI «0ZL6NVI
Vásároljon
FÉNYKÉPEZŐGÉPET
JÓÓ IMRE
látszerész-és fotószaktlzletíben .\'
Horthy MiliIÚE-nt 1.
Ani a t ő rf én y képek nagyítása.
KISKANIZSAI ÉLET
— (Egyházi kinevezés)
A veszprémi egyházmegyéken még egy érdekes kinevezés történt: XIU Pius pápa a megyéspüspök. elölcrjOsz-tésére dr. Megyesl Schwarlz Hébert püspöki titkárt pápai kamarássá nevezte ki.
— (A Polgári Egyletben)
vasárnap délelőtt 11 ómkor évi köz-gyűlés, Széeliejiyi-ser\'egl.eszéd és utána sörözés. ! (:)
— (Halálozás)
Ma hajnalban rövid szenvedés után meghalt id. Hoíer Viktor veiulég^s, n vasul vendéglő bórlője, életének (16-ík esztendejében.. Azoklioz á régi vágású, joviális ^idégVis és szál-o-dásokhoz tartozott, akik iskolát teremtettek és munkásságuk fémjelezve volt. Az elhunytat üzGeti bccsüJCIcsségi\', nagyszerű kedélye jo-^emezle, igazi vendéglős, dinasztia feje, akinek neve fogalom vcfit. Kiterjedt rokonság uja-szolja. Holnap délután fél 4 órakor kisérik ki nagy részvét íneKelt jtfhenö-Inflyóre.
— (A Székely-Est)
amely február 10-én ^osz a Városi Színházban u Missziótársulat rendezésében, Kanizsa kiemelkedő társadalmi eseménye lesz. Közreműködik vitéz So-mogyváry Gjyula, Vértesi Frigyes, a honvédzenekár, egy ér.eknégyes és Kanizsa legjobb műkedvelői - Jegyek a polgármesteri hivatalban kaphatók. (:)
— (Farsangi Vidám Estet)
,iendez a Szent Hona I^anyktNib február 16-án a Vadász kürtben (a volt Kis Hoyalban). A tarka vidám műsor a legkitűnőbb szórakozást ígéri, mintán abban a Leányklub \'legtel .eiségcst bb tagjai lépnek fát. Műsor után tánc. A vidám est 8 órakor kezdődik. (:)
— (Értesítjük)
a vendégjősszakosztáty tagjait, hogy holnap, vasárnap dflhitán Ifft 4 ómkor id. Hofer Vikt>r kartárs temetésén nvjnél nagyobb számban mcgjeOenni szivaskedjenek. Szakosztály vezetősége, (0
ARANYAT,
EZÜSTÖT
legmagasabb árban veszünk.
vékást testvérek
- (Takarékoskodni kell
gumival)
A belügymii
k belügyminiszter kőrrendeCeiet intézett a hivataJ\\«zetőkhoz a gumivdi; vM takarékosság érdekében. FelszóJritja a hivatalvezetőket, hogy a gumiáruk l>c-szcrzésénél legyenek figyolemmei a nyers gumianyágban fennálló hiányra. A belügyminiszter egyuttnl utasilolta a hatóságokat, üitépkedjenek a gumihulladékok és hasznául gumicikkek: ¦ gondos összegyűjtése és ]>eszolgá:Hatásn iránt.
— (Igen nagy Kanada búzatermése)
OttoVal jelentések sz%int a kanadai hatóságokat nehéz feladat ólé #klitoUa az 1940-&S évi buzatermlés tárolása. Az eírmíi* évben ugyanis másfót százmillió mázsa bura termett (551,400.000 husiiéi). L2 a termés altig marad v. az 1038, éri líkordtenucs mögött,
Szőlőtermeléseink,
borászatunk
A Bcgfontosabb és legégetőljb prnbtté-\'lubikról tart már harmadik nejpja\'e\'ő-adásokat u röMnVüvelé-sügyi minisztérium kikftldölte, Kesz\'-er üyuflá. N\'Om érdeklején, ha liozzászóltmk ezekheíj az előadásokhoz, örömmel: átbipitjnk meg, hogy van sok intelligens kiskjuü-zsai gazdaember, aki nem sajnált fáradságot, liiszcn téli napok vannak és végighallgatta az értékes és Kiskunizsu részére meglel etöscu ritkán eíliangzott előadásokat, líwk a gazdák már nem vitatkoznak hevesen: \'liogy tejzéi-bet akárki akármit, mi tudjuk,, hogy iini jó nekünk!. F.z az, hogy nem tudjuk és soha sem tudliatjuk. Külónlrtm is a társas összejövetel, különösén az Ujon remekül beosztott dlöadás, ahol még a helyi ügyek megtáxfcfyafcísáru is vau idő, csak nagyon hasznos lehet. A eserföi, förhónci, hoinokkománnni szőlőink igenis köveiének kitűnő szőlősgazdákat, akik a sxölőmüvtíBés legapróbb részícleivel is tisztában vaunak. Nem is beszétiuik a borkczcr.es röV, amil *¦/. — sajnos — Klskauizsáu al\'g egy-két gazdu ért. Nagy lúbát követnek <it azok, akik közömbösek ugy az előadások, mint a szikltipok, v- álmáit a szakértői jótanácsokkoi S;em-Len. Kiskanizsu bálás lehet Keszfccr Gyulának, aki a közvetlen, mi\'gnjorö modorával, szakelöiidókéjw\'sségévcfl igye kezelt a gazdákat megnvoml saját ér. deküknek.
LTársas élet
Vasárnap a Ijevonlo Olthou lesz a kisknnizsiu farsang egyik legjobb állomáshelye. A csinos és izléssúl elrendezett termek vaJoszjnüieg ismét zsutoflfva lesznek közönséggdl. A l.ovcnie ligye/1 süiet önképzőkörének mukedveUigár-t dája Szépudvary László föoktató ve, iKlésévcl ismét jó műsorról gondoskodik, hogy Kiskanizsu ifjúságának az 15)4t év farsangja szép 0miékekke> midjék Cl.
A MANSz főzőtanfolyamának 30 résztvevője teaestet rendez február hó
íj-áu. A Klskanlzsán nagyon népszerű és kedves leánytársaság estéJyének nagy sikert jósolunk.
_Jt_n—I—
A méheukor téli használatai ól
Irta: Anek Usxló
RvríU-évre . szaporodik azokuuk n száma; akik kérik az álamtól az olcsóbb mélicukrol, amit tóli etetésre használnak fe:. Több méhészlársamli inal, kikkel a ftfcönyiresi méhészet ünk-ben a múltban már kipróbálunk a ¦hi\'éhélető cukrot, ami a incggyőzö-dés.ie jutoltunk, bogi\' ezt a ¦szükségcukrot, csuk legnagyobb ínség esetén legyen kényszerítve a méhész használni. Tudjuk azt, hogy az etetőcukor tavaszi serkentésre is Használható. Kunéi fogva igen sok méhész a maga toUenségéve\'i ¦ busás haszonhoz jut. Ugyanis az ágamtól igényelt cukorra ii kiadás 00 fillér, ezzel szemben az ebből kitermeli mézet 2 pengő, vagy 2.4Q pengőért adja «1. lleyleu-n dolug. ha a méhész az áUahltóS igényeli cukorral elet, mikor van mézkészJeio, Az ilyen méhészekéi ö. kd.\'Iene tiltani fog-laí-kozásukióll. Mert azt mindenki tudja, liogy az etetőcukorból eióálhtott méz ^silány és értékben messze van az igazi meztől. Fontos ez nemcsak a bei nildi piaci forgalomban, de u külföddi ím-j>o Hálásunkra is káros hatássá} iebet. Kérünk a rnohészet ölérí^ is árkor-máuybizlost. Nyíván kell tartani, kii eleteit méhcukorral és «zek szerint kedti oszlájlyoznl a méz ériekéi is. Miután Erdélyei és a Felvidékktil sok szegény csaQádul visszakap!imk, üdvös lenne, ha ezekéi segítenénk a fejoíitego. sen\' kiadott méhcukOrnű. SegiLs.fnekl j ajíárosult méhészeken kamutmenies J^ífianikííesönnel. így nem fog lönkie-nicimi móllészctüjik. Mert legtöbbször azok a méhészek forduüiuk űz áfÜLim-hoz méheukorért, akika.ek egyébként K busás jóvedOtmük más ing.illanbíll, vagj\' nyugdijbál van.
Hisszük, hogy ÍSlclékes haljOji megértik kérésünk fontosságát és mindent elkövetnek, hogy virágzó méhésztünk; első helyet foglalhasson el EuréjiábaiL
Mi újság a Budapesti Élelmiszer-nagyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki sajtótudósitó bit. dapesli jelentése szerint az élíDmiszer, nagyvásÁrteflepro 1941 január 21-töl 30-ig vasúton érkezett 273 vagon vo> g\\es élelrhiszcr. rírkezelt ezcnk;vfft kü. lönbözö ánival l\'M tehergépkocsi és 270 tórogatu kocsi, 880 ketrec élőba-romfi, 628 múzsa vágott barom fi és 620 láda tojás. A vasúti felbozaWÜ a muHhctivfl szemben emelkedett^ Ugyancsak emelkédelt az éjobaromfi felhozatni és ,i (lófogatit kocsik száma is. a tojás és a vágottbaromfi fellio. zatal azonban csökkent. AZ utolsó napokban a baromfipiacon megélénkült a keres fet. Knnek oka, hogy az filő baromfinál a nagy felhozat;Á köv.Mkfz-tében szilárdak maradlak nz árak. a vágotl baromfinál a kisebb mérvű td hozatal 10-20 filéics áremelkedést eicdményczcll. - "A zöldség- és fözc-lékféVkhen a felhozatal emelkedés.\' köveiktztében az árak 2-1 Wérrt* lemorzsolódtak. A ineíegágyi sóska ára 100. a külfö.Wi karfiol\' ári 20 és a fok. hagyma ára 10 fUlérirH/ csökkent kilo-
grninhionként, mivel a véle kedv is mérsékelt voH. • A gyiimo|lfcsrelho-zatol kíe\'egitö vofft. A déugj\'űtm\'ilcs iránt mutfltkozoU élénkebb éJdekwídés. A mandarin ára 2.5 filérreli emelko. dclt, ezért viszont a hazai alma és körte ára 20 fiWrrtl csökkent. (:)
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen,
íwt níegblzhaté és olosó.
CswfWT-ot 14.
— Naptár: Február 1. szombat. Rom. kat. Ignáo pk. Protestáns Ignác, Izrael. Sebat hó 4. — Február 2. vasárnap. Rom kat. Oy.\' az. B. A. Protestáns Ka-rolln. Izrael. Sebat hó 5.
lil.ikelö családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba G l\'-trtl, két ágyas h/.oim már 12 P-től. Kliliuő étturoru és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. — A Zalai Közlöny elfl-flzetől az utolsó havi előfizetést nyugta felmutatásával kád-vexményban részesülnek.
— (Hatalmas építkezések a balatoni műúton i
.Székesfehérvár liatárában körei másfél mi\'il\'.ó pengős utépllés kéhzül, iikIv. a balatoni műutat uj nyomon vezeti át. A Balaton kapuja három visuton feUCA \\T3zeUi liidon 2810 m. I>ossziiságl)an készül. Hl folyik az ország Jegungyobb u\'épilése. Kétszázas lurnusokb: n Joí-gozuak éjjel-napj)ai a munkások. Az uj építkezés a bülUoni müutnak egyik legnagyobb \'álványossiiga tkssz iH már lavaszni clkésziíi. A l>aflatoni müutnak ez az ál helyezése zavartaf.tinaJmá és biztosabbá teszi a balatoni közlekedési,
— (Oyertyaszcntetö Boldogasszony Ünnepét)
üli ilia a katolikus anyaszentcgylníz.
— (Műbőr gyártása Németországban)
Az uj rserzési eljárások bevo/clcsi; lehelövú lette a disznóbőrök nvgvobb-mé;vü felhascnájásat. Néinelorsüágbuii a sertésbőrök 1U százalékát u cl|>í>-|«"irök rendelkezéseié bocsátják. A imV börgj\'árlás terén is igen nagy hahdásl • érlek <¦!. A fageJan. n«vü vizluilíau Icxülanyagakból, készüli mülxi(r a mg-tévesztésig hasonlít a temiészcies bö>. hoz. Hasonlóképpen tcstíbuyagoklx\'it készül egy müta%)anyag is. líz sznléii Wváltolta n hozzáfűzött reményekéi.
HOTEL OORVIII
BUDAPEST *,B
VIII., Ciokonay-H. 14. Nemzeti Szlvháznil Családi szálloda a vátoa szivében. Újonnan berendezve, központi fűtés, hldeg-mtleg folyóvíz.
Egyágyas azoba P a-50, kétágyas P t>—
- (Elhasználta a talált lisztet)
Hárf József juigykapomnkt fuvaros koi\'sijáró! az u\'on beesett egy zsák liszt, amelj-el Nagy (;ál>or nagfrknpor-naki kocsis megtatáftt s otthon .\'elhasznált, .logtüfl.m eltubijdonitáfi vétségélrai íii uiiHa ki bűnösnek n járáslnróság s ezért 7 napi fogházra változta Iható 21 pengőre Ítélte. Az itéTet el\'-en Nagy és védője íelfiebbczett.
— (Feltűnően sok a betOrés)
SZokatTaniit nagyszámba** érkeznek betöréses kárjolontések a biztosító intézetekhez. A l»«törések rsakmem kizárólag azonos körúihnénj-ek között ját. szódnak lo: ké;egclök keresik, frfj a bér házakat, becsöngetnek a lakásokba és ainikor mcggj-öződnek arról, "ogy NCnkl sem Utrtózkodik otthon, a magukkal hozott szerszámok ficgltségé>,ol hchatobiak az ajtón. A biztosító intézetek— lekinteuel a l>etórósek szániá-nak ugrásszerű emelkedésére — kérték a icndőrséget, hogy a máj\'sok éjeiben jól bevált ek\'ízcios intózkcíléseket (hívatásos betörök és gyaníts elemek megfigyelése, razziák, stb.) kettőzött figycCemmd; foganatosíttassa. A hatósági intézkedéseken kívül azonban a biztosító intézetek felhívják a nagyközönség figyelme! arra is, hogy fo\'e-dékenységéveil ne könnyitfO meg a,betörök munkáját, hanem a lakást mindenkor biztonsági zárral, vagy erős la- \' kattal zárja \'«.
~ A Drótkefe a ¦«psx4al*Usrot
hoz sikcmlt Irérákat az e bed szú-mában. A lap tele van nei«tnl vauval, pompás karrikiturával, tréfás ri-portokkal és é cekkel 10 filléré\'t minden újságárusnál kapbntó.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH
0363
ZALAI KÖZLÖNY
*
Szentképet
csak keresztény üzletben vásároljunk I Nagy választék
Tornyos István
üveg- és porcelUnkercskcclCKOhcn Fő-ut 24. szám.
M. kir. miuisztérium 990/1939. M. E. számú rendeletében előirt
kapható
apunk li
[.assimilili -lite Mlaüii MENETRENDJE érvényes IMO. május 11MŐI.
Er«t9éh«É-tAr~ VaMrtáliamáa
Vasutállomasio t-térre
M
0
4 25 «
920 c 0 e
11 öí > <i
13 3 m 3
15«J W
1800 18« "5 <« N
20« ¦o c 0
22 30 23-10 « N ¦0
*
>
Lelenyel menvtrend lfK*|MllMl. fr4t> K.iiÍMUiintW.7-50 NtgjfeatoMItaL 14-28 Lttnij*f#iriu 1B-40
Özv. Hofer Vlktorné szül. Schricker Paula a maga, gvermekci és a rokonság nevébn fájdalommal jelenti, hogy szereiéit férje, édesapa, após, nagyapa és rokon
id. HOFER VIKTOR
vendéglői, tart. honvéd százados
életének 66-ik, toldog házasságának 40 ik évében rövid szenvedés ulan. ma éjjel visszaadta ]Ó3ágos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkul 1941. évi február hó 2ín délután \'/i4 órakor kisérjük utolsó útjára a helybeli róm. kat. temetőben.
Az engeszteiö .szentmise-áldozatot február 3 án délelőtt 8 órakor tartjuk a Szenlfere-tctcr.di plébánia templomban.
Nagykanizsa, 1941. február 1. Az örök világosság fényeskedjék Nekll
Hoícr Viktor fia; dr KovAc Unión* s/.UI. Hofei Hilda Iránya; Hoíor Viktorné szül. Garat Edtth menye; dr. Kovács Linló veje; Hofer Viktória unokája.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
A zsirkészletek és a sertések bejelentése.
Felhívom mindazokat a kereskedőket, Ipnrosokat, vállalkozókat én üzem okét, akik zsír árusításával, raktározásával, vagy feldolgozásával foglalkoznak, hopy xairkéixletelkst minden liánap 1. és 8. napja között a városi Közellátási Hivatalban jelentééit bo Felhívom továbbá ii város egész lakosságát, hogy mindönki, aklnok legalább 2 drb falx<5 ne té* van, vagy pedig legalább 2 drb. liiílnlAsrn. ixiot 6 lióunptiAl Idősebb tar
téi van a birtokában, sertésállományát «i állatok anlyinak mefJelSUiévfll minden hónap 1. és 8. napja közt a városi Közellátási Hivatalban jolentso be. A bejelentések eImula«7,fÁF3 kihágást képez, melynek 2 hónapig terjedő elzárás a büntetése
A bejelentéseket először most február 1. és 8. napja közt, azután pedig minden hónap 1. és 8. napja közt kell megtenni a városi Közellátási Hivatalban. Hunyadi-utca 16. sz. alatt. A bejolen-tést élőszóval személyesen kell megtenni, mert a bojelentett ndnt valódiságáért aláírást kell ndnl. Mindig az Illető hónap elsején fennálló állapotot kell Jelenteni.
_ÁLLÁS_
Fényk*»*ft»*««>g>cl«t vagy aegédnót reluiörl ét iaboiinit, aki az amatőr-mun-kákbsn gyakotlott, izonnill felvételre kerti Molnár Fotó, Debrecen, SveUts-bérház.
261
Szép Iráiu, jól izámoló tluctvlsolft-
n8t keresek aionnall belépésre. Ajánlatot „Rátermett" Jeligéié ¦ kiadóhivatal továbbit. 264
Horthy Mlklóa-utl trafik-bódéba hltal*-Uány aionnal felvétetik. 300
Hízósertés alatt érteni kell oly gazdáknál, akik hizlalás mellett tenyésztést Is folytatnak, az olyan legalább 30 kg. sulyu serléseket, amelyeket az életfenntartó takarmányokon rellllmár bármilyen bizlalásl abrak takarmánnyal etetnek, ahol pedig tenyésztéssel nem, hanem csupán hizlalással foglalkoznak, minden olyan sertést, amely a 10 hetes koron felül van. A városi nem őstermelő lakosság (tisztviselők. Iparosok, kereskedők) tehát Összes 10 hetesnél Idősebb sertését mint hízósertést bejelenteni köteles, ha legalább 2 drb. van. Mlg a földművelő gazdák, ha sertéstenyésztést la folytatnak, a 30 kg.-nál nehezebb ée már hizlalás! abraktakarmánnyal etetett összos sertésüket kötelesek bejelontonl, ha több van 2 drb.-nál; ha pedig még nem etetnék az állatjalkat abraktakarmánnyal, akkor ls kötelesek azokat bojelontenl, ha 6 hónapnál Idősebbek 6i legalább 2 drb. van. Természeleaon az olyan földművelő gazdák, akik tenyésztést nem folytatnak, hanem csak blilalnak, ópiigy minden 10 hetesnél Idősebb illatjukat kötelesek bejelenteni, mint pl. a tisztviselők vagy iparosok.
A bejelentési kötelezettség mindig azt terheli, akinek a birtokában a zsír, iflet-vo a sertés van. Ha a bejelentett készlet nem a bejelentő tulajdona, a tulajdonol nevét is Jelentéül kell.
Nagykanizsa, 1041. január 29.
, Polgármester.
Hirdsssen o Zului Közlönyben
imiiiíim Niíjfliiizii
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, Üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala pELErON: 78.|
Készitilnk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügy>édi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászlelentéseket, név|egyel, falragaszokat körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomlalványokal._
Gyártunk t
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyvekéi, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfUzeleket és lombokét, minla-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
P«]*rén5l azonnalra felveszek. Kisfaludy u. 17/c. I. em. 5. a|fó. 304
ADÁS-VÉTEL
Mosott oóptl.smó rongvot keres megvételre Ispunk nyomdija Fő-ut 5. alatt.
Agjtollat, használtat la, Rltscher Milyás, Király u. 33.
vásárolok.
95
Vennék rövid fekete aenaorAt Alán-latokat a kiadóhivatal továbbit. 270
Nagyon arép kakorloaaaár eladó.
Eőtvös-ttr 10. si. alati. 289
Fajalma állandóan ktphaló Wolláknll. Horthy Mlklóa-u. 37/s. 297
TOlost«ratea kapható Uukáiz Ferenc, Magyar u. 108. Telefon 290 294
lakAs-Ozlethelviséo
atátaasbáa ulcai lakás május 1-ére kiadó Sugár-ut 54. sz. alatt — Bővebbet Szerecz, Klskanlzss. 281
Parkettáa, vízvezetéke* három aaaba bútorral, vagy bútor nélkül, Irodának, esetleg rendelőnek alkalmas, augusztus l-re kiadó. Ciengery ul9_ 282
2 szobás parkettás lakás kiadó. Szenl
Imre heg u. 4. 283
Csínos kóísríiba előszobás lafcáat keze-aek május l-re, eselleg elóbb. Clm > kiadóban. 2*4
ftátaaobáa Mldizlutl utcai lakát május l-re kladi. Fóul 23. 302
Kttaaobáa lakta kiadó május l-re. BagolaJ-lor 9. __301
¦ágiaiobáa utcai lakás május l-re kiadó, Batlhyány-ulcáhan. Bővebbet Csen-gery-u. 19. 288
Egy- esetleg kélezobáa lakást keresek május l-re. Ajánlatokat a mérlfckhilelealtő blvalalba kárek. 292
Raktárak is mUh.lvhalf laágok
kiadók, Klrály-u. 4. Ugyanolt érdeklódnl pákUzlelben. 291
BirrOROZOTT SZOBA
(atSabalárala Ijutorótoil utcai szoba február 15-re kiadó. Sugár-ut «. 296
HÁZ B« WOATLAN
Több adómentea magán- éa bérháaat, házhelyet, azőlöt és iöldeket koxvotlt Papp, Telekl-ut 8. 2303
Háa, kocima hentesüzlettel ás mellékhelyiségekkel alala. Érdeklódnl khet Szepetnekl-u. 23, _260
Eladó belltrUIelen parkettáé szobákkal, adómentes magánhát háromszálas telekkel, azoba-konyhis családihát. Horváth, Sugár-ut 42. 293
KQLONFtiLB
VeazUnk frlssfejői tahaaakat, — vasiunk oakorrasiát, — kukoricát
romloltst is. — továbbá kózclben fekvő aaalnaál. — Azonsaira felveszünk aá-pásxt Case. Deere trakloroehoa. — Közvetítőket jól díjazunk. — Elek Ernőné gazdasága Palin. Telefon Nagykanizsa 538.
248
Hölgyeim I Legújabb, legszebb asaa-gyaroa kézimwikarnlntákat ílllerekétt elő rajtol Böhmné, Zárda-utca 8.
?65654
SALAI KÖZLÖNY.
IMI, február 1.
Nagykanlzpa megyei város polEarnies\'erélöl
2713/1941.
Tárgy: A nagykanlml lakottig IU illával való ellátási.
Hirdetmény.
A nzegénycbbsoriu vároel lakos Ság . IflzifaazükscVIeténck könnyebb beszerzése cellából—a városi siesz fözde (Bátho-y-u\'cal) teltpín kisebb tétetekben — sprilo\'t tűzifát adok e! — méter mii sínként 378 peogCs áron.
Nagykanizta, 1941. (anuár 29. a« Polgármester.
2635/1941.
Tárgy: A város Md\'shUtatáii alkalmával ÓsaxcgytUemló\' trágya értékesítést.
Árverési hirdetmény.
A\'városi serléshlzlalás alkalmávnl 194U évi január íft-ig összegylllemlö trágyát folyó évi február hú 4-én d. e. 9 órakor a helyszínen nyilvános árverés utlán eladom. Találkozás s. vágóid ti utcában levő Őrház előtt leaz 7*9 órakor.
Bővebb felvilágosítási a v. gazdasági hivatal ad. .Nagykanizsa, 1941. január 23. ni Polgármeste.
3001/1941.
Király-utca 47. sz. híznak Jakabkuli-utca 79. sz. telekre való átépítésére nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a fettételekben megadott citmésscl f. évi fenruár hó 14 én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatódba kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A klirási művelet hétköznapokon d. & 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1941. Január 30. ais^ Polgármester.
3187/1941. A
Trágyafuvarozái vállalatba adtaa.
Hirdetmény.
A vásártéren tárolt kb. 400 kocsi trágyának b legelőkre való fuvarozását vállalatba adom. Az árverés folyó évi február hó 4-én d. e. 11 órakor a v. gazdasági hivatalin n lesz.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. Immár 3). ar Polgármester.
318671941.
Tárgyi A .wmStgyuiőtdepen öwe. gyUleailő cwnt Aitekedltw.
Hirdztmény.
Az állalváiárlér mellett szemét-gyQitötelepen 1941. évben OASze-gyülemlö csontot eladom. Az árverés folyó évi február hó 5-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban lesz.
Bővebb felvilágosítást a. gazda-ságlhlvatal ad.
Nagykanizsa, 1941. lanuár 30. I. Polgármester.
Francia menekültek vlenzatérnok otthonukbH. (Foto )i. D. V.)
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasólnaüi
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniosky-aataai
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a ielentkezö olvasók részére.
Continental írógépek
képviselete éa lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETEBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
IIiibIéiíiííéí Kaiéi
mlndenktnsk örömet szerezi
Teakannak
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorsfőzók
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVŰLGYI.nél
Sugár-ut 2.
Nagykanizsa megyei város po\'gármesierétől.
2656/1941.
Tárgy: Altonylieil favágáa.
Hirdetmény*
A városi Alsónylresl erdőben akácía részes termeteiéhez favágó munkások felvétetnek a szokásos ág, luskó és gyökér részesedésért.
Érdeklődök Bedének László vá-ro»l főerdöőrnél [tlenlkezzenek. Nagykanizsa, 1941. január 27;
Polgármester.
Ntgykanizsa megyei város poigármeaieréiől
56/1941. Ké.
Tárgy: A mezőgazdasági (ermény-kewletakben is a Iuoeraam«g, lóher-raig és keserű cdllagfilrtmag-kéalí-letekbcn beállt változások és az ezekből szerzett u| kéuletek bejclcniete.
Hirdetmény.
A OWO/1940 M. E. sz- rendé et értelmében 1040. októberébea mindenkinek be kellett jelentenie abuza, rozs, kéutze-res, zab és árpakésztetét, lm ezek kii-lön-kfllön 100 kg-ot megbalHdtak; a babot, borsot, lencsét, ha külön-külön 20 kg-ot meghaladtak ; a szemes ton-gerlt 50U kg on telUl, a csöves tengerit 750 kg-on leltll és véglll a lisztet és darát, lia ezek egyllltcson be 50 kg-ot meghaladták
Az említett rendelet értelmében a készletekben beállt változások is Je-lentendök éa pedig havonta, minden hónap 1. és h napja között
Felhívom tehát a város lakntságat, termelokot. fogyasztókat, kereskedőket egyaránt, hogy tebruár hó 1 éa 8. napja közt én azután Is minden hónap I. és 8. napja közt, a készleteikben beállt változásokat, növekedést vagy csökkenést naponta d. e 8-12 és a. u 3—5 órák közt a Közellátási Hivatal balban (Hunyadi-utca 16.) annál Is Inkább Jelentsek bo. mert a bejelentés elmulasztási kihágás, amelyrmk 2 hónapig (erjedhető elzárás a büntetése. A változásoknál a Január 31-lkl állapotot kell jelenteni. Akt tehát az alapbeje-leutésok ótR Jutóit a telaorolt terményekből olyan mennyiségű készlethez, amely már bejelentési kötelezettség alá esik, vagy akinek bármely okból megszaporodott vagy megapadt a már bejelentett készlete, vagy megváltozott a bejelentéit kószlelóuek átlaga, pl. búzáját megőrlolte, tebr. 1- ée 8. napja közt azomélyosen okvetlonllljolontsebea vél tozáüt. vagy az u] készletét és a Jövőben In minden hónap első 8 napján jelentse a változást. Azért kell szea.é-lyespn jelenteni, mert az adatok valódiságáért aláírását Is kell adni.
Nem kell jelenteni a változást, ha ez a készletnek, vagy egy részének a ház-tartán, vagy a gazdasági bojolontett ós Igazolt sz Ükség letol re történt elfogyasztásából állott elő. Mindenki tudja, hogy az alap-bejelentéskor monnyit Igényelt saját szükségletére a amennyit ebbőT az Igénylésből ott ol íb logadtak, any-nyinak az elfogyasztását uom kelt Jelenteni.
A 8530/1940. M. E- íz. rendelet érteimébea Januárban mindönkinek be kellett Jelentenie a 15 kg-ot meghaladó luccrnamBg. a 15 kg-ot meghaladó 16-hermag ób a 100 kg-ot meghaladó keserű csillaglürtmagkészletét
E terményeknél Is Jelenteni kelt min-, don hónap első 8 napján a valtozáBO-kat éa az újonnan szerzett készletoket j la éa pedig a termelöknek a Közellá-iMáal Hivatalban {Huayadl-u. 16. »zám), a kereskedőknek és raktáraknak pedig közvetlenül, ajánlott levélben a m. klr- Kereskedelmi Hivatalhoz (Budapest, Szóohonyi- rakpart B. szám).
Nagykanizsa, 1941. Január 29. itT Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNV
POLITIKAI NAPILAP, Balja: Jtlz*u.asft.lll.T. HagykaatiM-. ¦ Felelőt kiadó: Zalai Káraiy. Nyomatott i a „X>i gazdasági li. T. Nagykonliu\'*
¦yandi|ábas Nagykaalzaáa. (Nyomdáért falai i Zalai K4r«tyJ
77?160
McUi Ktitautí: Barbárit* Lajos
EUUtutW Irai tw Mm « aupb 4tj Mk. I III IllWt.filtlIliliililWllriilt.P.
Honvédelem
Hotelt, évszázadokkal ezelőtt nem in-toltak állandó hadsereget, JiuncmJ hi arra szükség volt, alkalmilAg :UUi toltak fel csapatokat. Ezeket nagy-ham«r kiképezlek s velük vívták mfig csatáikat. Mátyás királyunk »Az igazságos. ismíerUg fel \'eL,élsőtyt> e rendszer sok hátrányul s neki s.\'fce-rült ÍCgclöször . álVnidó hadsereget szenCzul és fegyverben tartan), Ez volt nz Európaszerlu híres .Fekete Serege*. Az ő példája Szerint akkor más uralkodók- is szerveztek állam, dó hadsereget. Ezeket önként jelentkezőkből, Sokszor idegen alattvalókból tolrOPOZtÚk. Ezt »zS»ld(>S«
hadseregnek nevezték, mert zsoldért (pénzért) vát^llnk katonai szolgálatot. A nép söpredékéből kerüllek ki, erkölcsileg alacsony színvonalon állottak s ha háUiJ\'ura került wr, nCnr harcoltak azzal nz elíszánlság-gal, amivel általában minden míi-fcjsr a »sa,játját< védeni szokta. Sót nenr egy oiytni eset is fordult Clő, Iwgy a zsoldos hadifogságba kerül* vén, szolgálatait felajánlotta nz ellenségnek -s a tovább iákban az ellenség sol\'ábru. harcolt volt bajtúr-
Sok ejgyéb hátrányuk kjkL*a$ft< lésére vezették bű akkor az »általá-nos ivédköleLez3ettaég«-«t. Ennek az a lényege, hogy a férfilakosság erre al-kiinv\'s rétegét egy bizonyos leor" bui (iiillunk»21. évben) a honvéd, ség keretiben teljes értékű harcossá képezik ki, hogy háború esetén mfom d-\'n hadraioghatö ember rendel kezesre álljau. Az ország szine^vábójtj álló, niügVs erkölcsi szhivonalat képviselő, jól kiképzett hadsereg most már a lakosság összességet képviseli éü minden rá váró feladatot be-isüMeUiscn iog (negoldfi-ni. E had^rty érlékéi\'411\'ég-iázzál \'s eine.Uk, h"gy « műszaki tudoniányok és felfedezések minden .értékel a-hadsereg szolgálatába ólUUnak, a mezőgazdaság és Jpu a bányáSzJat ¦ általiban az ország minden lermclvéiryét jgy igyekeznek megszervezni, hogy a hadsereg háborúd-setén szükségelt minden anyagát az ország halárain beiül legyenek képesek elő teremteni. Az lel-mál^ao esztendő (ű"M még arra is volt gondjuk, hogy ax eddig ¦kaUmat szolgálatra egészségi áUlápotuk vagy előrehaladott koruk -finjatt igénybe nem vett < férfilakosságot, vagy nőket, hí azok olyan képzettségekkel rendelkeznek, melyeket 0 hadsciicg érdekeien gyümölcsöztetni lehet, most szántén igAngbC\\Csznek.
Ezzel 1 katonai szolgálat sokoldalúsága ,oiyaji fokra emelkedett, hogy 1 -2 év utatt aitár teljes értékű harcost nevetni néni-lehat. A kiképzés idejét releanfelni nem célszerű, miart az ország gazdasági életéből kél hárojn évfolyama, Legjobb nunka-birásu tömegnek a kiemelése hclyre-hozJvLlatlan kunokat okozna « ÜftljmO-lés teitinletíben. Ezért merült fel an-Mik a fiiiüktíégesiége., hogy a* ifjakat ;l haderőn kivüi kész4tsük elő *lö-^ifcfftijfife b<>gy)m)íyoW> fáradalmuk civ^iéfsérc képes legyen, ü\'lki-
ÁRVÍZ! ÁRVÍZ! ÁRVÍZ!
KOzel százezer hold kerQU Ismét víz alá az országban — Ercsinél átszakadt a dunai védőgát — Az olvadás egyre súlyosabbá teszi a helyzetet
Budapest, február 3 Az enyhülő időjárás felkértében nz árvizveszedelem\' Magyarországon1 ismét egyre súlyosabbá válik. Astol-vadas miatt egyre agíasztóhvb hírek érkeznek. Az éjszuka ismét fciiyege. töen vaslagooVitt Ercsinél a Duna jégtorkisza. Itt a viz már olyan
nagy? hogy a jobl>partí védőgátat Is áisZ:ikitotta a viz és egyszerre elöntött 3000 holdtit. \'tegnap a köd miatt nem is tudták repülőgépekről boimbázíni a jeget.
Budafokon a illákból a tűzoltóság és a katonaság meivijettc ki a tennt-rekedt lakókat1. 1 . i "
Fejérmcgyiben 170 házat rombadOntOtt az ár
Székesfehérvár, február 3
Érd és ófalu határában a vizinós-fét méter iríagás, a miiyt is mjAr viz alatt áll. Adonyt teljesen körülzárta az árt a falut csak csónakon lehet megközciiteni. Iváncs.a községiied 3000 hold áll viz ;ilatt. A helyzet egyre súlyosbodik. SzjisKhnloniíyntK
tán a Szent hme telepet teljesen el-i öntötte a vjz. Fejér megyében edtfg! Abán Sí, Fejtő" 85, Sól\'gon33, Oe-Cén -17, Szolg^uEgyházan 30 UfJ! dűlt Össze, de nu\\sutl (« sok házat ki kellett üriteni. ! ¦ 1 1 h.
Budapest, február 3 lirtsuiól ma deüg még nem moü-
dúlt meg a jégtorlasz, anitnvk kovt\'t-ktaztél-ftn n Oítna vize ICsien is .¦os/.ede\'liiii-tiLi növekszik. I^rd1(getnéjl ntindea viz ukitt Í\'A, a ¦¦,¦!¦.nií onlljáC-róhoz ulöszokut vozén>-elt«k ki. A télét-nyi irürtéshizlaldát kiürjtclték.
Dudapest«n már csak 4 cm -j.iányr.ik !1 7 mélctes vizállttstól. A rakjwrtokat kiúritolték. A tűzoltóság árvizkéwnt-létl>en v;«ii.
Szegedi jeleulés szerint a" kőrnyér ken -iO.OiKJ liold van viz alatt. jQvití-bi olvadás esetén — ami sajnos várható — Kecskemét és Szeged közt katitszt ró ralissá válik a lieryzet. Ha. sonlókóo az Aíf.Vld más vidékein is aggasztó jolcnséíek vannak. Az enyhe idő a .1-oldkézi TuugcrrŐl jött és ez hozta a (egoiirii vörös, afrikai lioinokv kai kewrt havat is.
Az USA le akarja foglalni az amerikai kikötőkben rekedt német és olasz hajókat
Érdeket hírek Hull nagyköveti kinevezéséről; USA, Ausztrália és Ujzelarjd titkos egyezményéről; a német-francia ellentétekről; az afrikai angol-ellenes zavargásokról; Wlllde, Donoven utazásairól; Anglia megsegítéséről; a távolkeleti helyzet alakulásáról
Eredményes légitámadás Anglia és m FSIdkozi-tengar kikötfii, repOlfitepai és hajói allén
Az cijnult nap eseményeinek ösz-szefogiajőjában első helyen kell cin-liteni a NST két, e-ddig ugyan még meg nem erősített, de éttPkes hirét. Eszei-bit [ |
az USA uj lonicjil követe dili-
iólag Hull külügyminiszter tenne. A háború ttrlamára szfrna csak kinevezése, -úiiíly őzért késik, mert eiőbh !e akarják tárgyalni az Angliát megsegítő javaslatot. Ez még a héten megtörténik, legilább is ilyen Ígéretet kapotl Halifax lord a külügyi bizotiság elnökétől.
A másik hír szerint
Amerika. Ausztrália és Ujzeland közölt titkos egyezmény áll fenn, amely uitézkcdik Sing*purc ós más njigol tám-\'szpontok hasrná\'atiiról is. Az amerikai külügyraüusztériumban
nem nyilatkoztak a hírnél kapcso. tatban. Ugy hírlik, h«így az ausztráliai miniszterelnök kö/elí amerükai utj-i ís a titkos egyCZni&uiyel áll
ÖSszefüggCftcn. .
Witlkle amerikai körútja
sor;üi ^megszemlélte Coveatryt é> BirjiiLnghamot. Ma Uvexpöoiba és Mmcheslci-bc látogat cl, majd szerdán visszarepül Newyorkba. VViUkie kije;cntette, ,h/>gy az amerikai lapok-b\'n niegköíelitőcn sem jelcnlckn>cg\' hileivs tudósítások e vátpsok bbrzíal-m\'is bombázásáról.
Roosevelt nicgbizoltjhi, Donovan cz-iedfs tegnap kihallgatáson jelent mSg a török államfőnél és
átadla Ismét Inonünek Roosevelt tevelét. Jólértesült körök véleménye szerint
Donovin Szíriába is pa[esztjnál»a is ellátogat.
Amerikában egyébként tovább folyik a fegyverkezés. Roosevelt v*-Sárnjap aláirta a 909 millió dollár engedélyezését, amiből 100 kisebb hadihajó épül. Az aláirt törvényszerűit a jövőben ii> t .1
minden 12. napban vizrebocsát az USA egy hadihajót.
Érdekes az a hír is, am\'eiy sze-j rint az amerikai polgármesterek értekezletének hitározala szerint meg kellene szervezni uz amerikai városok légvédelmét. Az indítványt eljuttattuk Roosevelthez.
A távolkelett helyzet ügye is szóbikerült nz amerikai szenátus liülügyi bizottságában. Kiv.ix tengerészeti miuisz.ter azonban nem
ieg és erkölcsileg, hojny önérzetes és bátor .harcosokká és áldozatkész honpolgárokká válkinaík és szellemileg, ho^ry 0 kíatonai alnpisjn^ivteketmeg szere^ssék, v«?*r*nta csak elemi ismeretekkel rend*í3eezőket honppP, gári jogoik.és köteicsséricLk félő\' iá-jckoztissák.\' : 1.
A iíWgyar éietrevaióiSíigotiriaz()tja, hogy S világon legelőször nálunk ismerték fel a kab.nai elöfcépZc-s szíiitc
fel scjn becsülhető előnyét, mikor a nagy világós*és után vPUó teljes el-es,<ttsergünkben a le^nlokiképzé-s juódszeréhez. folyun idtunk, hogy a fcjmtvázoit előnyöket a mPgunk részéi* binUisithassuk. Tőlünk \\ették át ^szumiszédiuik, sőt az olaszok és németek ís.
Katonai m-egerosödésüllk érdekében minden Áldozatai érdemes meg hoznij mert vitás esetben pénzt, éle-
tet ichct menteni, söt létet & nem-léiet^is eldönteni.
A kjatonai eiőképzósi ói a Leventék miunkáját tehát nOm a pillanatnyi előnyök vagy hátrányok Szerint szabtad bírálgatni, hanem m\'nd\'g a nagy cél lebtígjL-n a szetmüirtk eifltl s véssük jól emlékezetünkbe,\'hogy :
Erős és föl kiképzett hoivvédsé-günk nélkül tarlós békére m\'m szú-mitltituuk... |
ZALAI KÖZLÖNY
1941, (thruar 3
6. F. B. harisnyák
nagy választékban. , , Szömolánylnál.
válaszolt arra a kérdésre, hogy meny nyi hadihajóra volna szüksége Amerikának, hogy támadó hadjáratot viselhetne Ketet-Azsiáb\'in. Ugyanekkor Nojmira tengernagy, Japán uj was. hingthoni követe, aki útban van Amerika feié, kijelentette, hogy reméli, hogy
Japán és az USA között fenntartható a béke.
A távolkelcli helyzetre vonatkozik ,az a közlés is, amelyet a Londonban székelő holland kormány meg-bizottja tett Tokióban a külügyi hivatalban. Eszerint a holland kor. mány kijelent^ hogy nem ismeri el a Japán vezetés aiatt létrejövő uj tá. volkeíeti rendet. A japán sajtó fur.\' csanak találja ezt, anert mar minden távolkelcli érdekelt elismerte ezt, csak Holland-India nem; nyilván angol és amerikai nyomásra.
Paris éa Berlin elégedet-lan Viohy politikájával
ü Genf, február 3
Párisi jóUnformlált körökből érkező hír szerint Darian Iciigernagy érintkezésbe lépett a párisi körök, kei. Paris azonban egyelőre céltalannak lálja a tárgyalást mindaddig, mig Vichy nem jutott világos feíjs-ímteresre- a német ügybfen.
Azt hiszik, hogy a tengernagy La-vailat tér vissza, hki még meg nem határozott hatáskört kap a francia kormánynál. Ezután újból megkezdődhetnek a tárgyaiások,
Petatn marsall ma délután rádióbeszédet mond. Weygand, a francia kormüny af. rikai főbiztosa már tegnap rádióbeszédet intézett Észnkafrika népeihez lés a petain kormány iránti hűségre szólította fel őket. t
Parisban ugy látják, - mondj0 továbbiakban a jelentés -- hogy n német kormány bizalmatlan Vichy-vei szemben. Az együttműködés lehetetlenné válik és ha Vichy neni\'vál tozlat politikát, Berlin kényleim leSz a fegy\\erszüneti megállapodás betűszerinti betartására kényszerilenj.
Parisban nagy érdeklődéssel fi. gyeiik az uj népi, .nCmizeti tömörík, lést, amelynek vezetői Laval baráti köréből kerültek ki.
Ez a nemzetiszocializmushoz hasonló mozgalom már félmillió tagot számlái
és még mindig ezrével csatlakoznak *\' mozgalomhoz. LavaJ szerint Paris már felismerte, hogy a németek jtofe] lett kell haladnia és ezért tüntetni fog petnjnék ellen és n németek mellett, f, l : ; I Angol-ellenes tüntetés és lázadás Délafrtkaban Johannesbourg, február 3 A délafrjkai TranSvaalbnn a katonaság és az angóieilenes polgári la. (Folytatás a 6. oldalon)
A „Ferenc József* keserűvíz régóta kitűnően bevált házjazer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe ós gyorsan haló természetes hashajtó, meiy számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokossá, — Kérdezze meg
omnáti
dl. ÜwtUty : „Uiaeb tufo evzte*ufö idiM Utouíiük da az, (kök p&ifáu gmddal ie^yéteh"
4 HawUoHÚcMU PMgáú ítélet 105-ik ivi iúkc^ütlst Kelemen Ferenc igazgató Széchenyibemlékbeszéde
Vasárnap déieiőtl 11 órakor tartotta évi rendes közgyűléséi a Nagy-kanizsai Polgári Egylet, amelyen a társadalom reprezentánsai szép számmal vettek részt. Králky István kir. kormányfő tan ácsos, ejnök megnyitója után bejelentette, hogy indítvány érkezett dr. Malek Lászlótól prro vonatkozólag, hogy
a Polgári Egylet meglövő vagyonát ingatlanba fektesse.
és tiZ építendő pénzügyi székház szomszédságában, a város tulajdonát képező Király-utcai telekből vegyen 15» négyszögölet (későbbi építkezés céljaira). Egy négyszögöl 30 pengő.\' A polgári Egylet ilymödon vagyonát értékálló ingatlanba fektetné. A közgyűlés az indítványt a tárgysor 6\'ik pontjának illeszti be.
Dr. Krátky litván elnöki beszéde
Dr. Králky István elnöki beszédében eiső gondolatát az isteni Gondviselés felé fordította, hálát adván azért, hogy nemzetünknek a magyar Igazságért fanatikus hittel é< szívós kitartássá] folytatott munkáját ujabb, Örvendetes eredménnyel koronázta, vernéikül juttatván bennünket uz ősi határok jelentékeny darabjához, felszabadítva sok százezer magyar testvérünket. Ezen a közgyűlésen is kifejezésre kell juttatni megingathatatlan hitünkéi u történelmi .igazság, szolgáltatás erejében éi azt az akaratunkat, hogy
a nehéz, megnövekedatt gondokat áldozatos lélekkel, okos alkalmazkodással, türelemmel fogjuk viselni,
mert méltók akarunk leírni a sorsdöntő időkhöz és mert jól tudjuk, hogy minden ballépés h^lyi^zh)"\'-tation hátrányt jelenthet hazánk jövő Sorsának alakulására. , Majd hosszabUan méltatta az elhunyt . . : , l | ,
ld. Knortzer György munkásságit,
aki az Egylet legrégibb, 61 éven át való tagja volt. Titkár, pénztárnok, gondnok, alelnök, majd 6 éven &t ebiőke volt a polgári Egylcüiek A régi idők tipikus polgám Volt id. Knortzer György, nki a vároS minden közéleti és társadalmi életmeg-nyUvánulásában jelentős szerepet vitt. Aki nélkül n régi Kanizsát el so tudtuk volna képzelni, mert nhhoz tartozott elválaszthatatlanul. Neve Összeforrt a kanizsai önkéntes tűzoltóság kifejlesztésével és ezen a tér. reii országos viszonylatban Is nagy horderejű munkát végzett. Az egylet beruházásai az ő elnöksége alatt történlek. Nagyon szerette a Polgári Egyletet. Indítványára a közgyűlés, néhai Knortzer György emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg és « közgyűlésből réxzvétmegnyjivámjíá-: sát küldi gyászbaboruit özvegyének.
Krátky elnök ezután visszapillantást vetett
a Polgári Egylet 106 esztendős fennállása
HPttl történelmi időkre, a 18-as szá-bodságharc eiötli belpolitikai és társadalmi harcokrja, Kossuth és Széchenyi nagy küzdelmeinek korszakára a 18-as szbadságharcra és at utána következő Szomorú Bach-korszakra, a 67-es kiegyezésre, azutá"a jövő feivirágozásrn, majd a világháború dicsőséges, de szomorú vég-zésü éveire, a trianoni Magyarországnak az összeomlás utáni küzdelme/*, m iuSsu felemelkedés heroikus
két évtizedére, a feltámadásra, ama körülöttünk zajló grandiózus erő-inérkőzéjre, az uj világ korszakára, melynek sodrábjm benne vagyuk.
Feimérhetelten a változás, ami a társadalomban, a gazdasági életben, a közéit minden vonatkozásában ez alatt a 105\'\'esztendő alatt bekövetkezett. A változásoknak és a nyomukban járó fejlődésnek természetes kö\' vetkezménye, hogy |
egyre szélesebb embertömegek élvezik az emberhezméltó sors, az emberi megélhetés és boldogulás előnyeit.
A változás és fejlődés mögött rejlő küzdelmeknek, munkának örök hőse pedig , , ! , ¦ . j
á dolgozó ember,
a polgár, akinek tisztes alakja kor-Szakikon és századokon át egyre tisztultabban és elismer lebben áll az örök küzdelem szintéren. )
A mi városunkban ez a dolgozó polgár hívta léire i()5 évvel czeiőll » Bürgervereint, amely már akkor fialat közé hivta a városépítő, fejlesztő, alkotó, dolgozó városi társadalmi rétégét a polgárság vezetőit. | :
Ma, amikor uj világot hirdetnek, az emberi munkának kívánnak a társadalmi értékelésben döntő szerepet juttaüű, ezen a téren,
a mi Polgári Egyletünk mindenkor etóljsrt.
Az einnilt években is folytatluk ezt a céltudatos munkát és törekvést, a mikor örömmel knjjgnyitottjk kapuinkat a fiatalság eiötl. Ezen a téren tovább kell folytatni munkánkat és meg kell tálíáini a módját annak, hegy a 105 éves kereteket mindig friss levegővel, friss élettel töltsük meg. ¦ ty . , . . , j ,
A Polgári Egylet\'anyagi és lársa-dalmi nehézségein tutment és ha a vezetőség megtudja valósítani feladatait, amelyekre vállalkozott, afc-kor a m&j nehéz idők elmultával
a Polgári Egyletnek egy uj korszaka következik,
nmejy uj fejlődést, uj vjrágzásl fog OiBagávai hozni. A különböző társadalmi osztályok kézfoga** ma időszerűbb, mint valaha, ma sokkalta több magyar ember testvég kézfogására van szükség, mint azelőtt, mert jelentékenyen bővült a keret, amelyből » dolgozó polgári társa." dalom vezető rétegei a Polgári Egylet falai közé jönnek, hogy a megsokasodott feladatokat együttes erő" vei megvalósítsák. Ezen az alapon indulva, ujabb 100 esztendő útját
készítjük etö az örök polgári gondo. Int jegyében, ,., ,
Kelemen Ferenc Széchenyi-emUkbeate\'de
Dr. Krátky nagyhatású megnyitója után Kelemen Ferenc társelnök, pénzintézeti igazgató mondotta e] költői szárnyalású, tradicionális emlékbeszédét n legnagyobb magyar, gróf Széchenyi Istvánról, kezében n Széchenyi-serleggel.,
Ke.emcn igazgató gyönyörű gondolatokban em\'ékezelt meg Széchenvi Istvánról, kOfáró1, szerepéről u miigy"r sorsban, küldetéséről, hogy hallgatóságát magával raga\'dlM. Azérl Kelemen igizg»ló Széchenyi emlékbeszédét teljes egészében köi zöljük I ipunk holnapi számában.
Kejeanen igazgató emlékbsszédév*\' olyan hatást ért el, hogy Krátky elnök javaslatára szövegéi teljes egé-f szében jegyzőkönyvbe vették, . :
Titkári jelentés az elmúlt esztendőről
Dr. Szűcs László városi aljegyző, egyesületi titkár, lerjesz.e.te Pzntán eiő szépen felépített je.e.itését \'nz egyesület elmúlt esztendejének munkásságáról. ¦ I | ; | I Dr. Szűcs jelentésében kitért az általános helyzetre, Erdély visszatértének nagy történelmi lényére, majd idézte dr. Bentzik Ferenc, a polgári Egylet néhai elnökének javaslatát az egylet félszázados jubilcuínSán \'hogy oz egylet lépjen be °z Erdélyi Magyar Köz-müveiődési Egylet alapító tagjai közé, ezzel is tánó)S3assák Erdélyben a magyar nyelv ellen folytatott támadás magyar ellenakcióját. Meleg szavakkal parentálta ei az egylet halottjait \' Knortzer György kir. kormányíanáeSost, Hoi^-váth István városi számvevőt, Gó-zony Sándort, Keömives Ferencet, LŐwenstein Emut. Az elmúlt évben kilépett 10 tag, a városból eltávozott 29, meghalt 6. A 14 veszteséggel szemben belépett 15 fog.
Az egyleti élet nagy fellendülést mutat,
Nagy szei-epe \\on ebben Reisch Béla háznagynak, akinek a közgyütó8 kő-szönefct szfivaz, A bÜUárd-életbéiT Komáromy Tjbor és Pákozdy Károly fejtettek ki elismerésre méltó buzgóságot. A társadalmi életben Kelemen Ferenc társeünök, pénzintézeti igazgatónak köszőnel és eJJs-merésjár a nagy agiütássöl szervezett fekete-esték sikeréért. Az egy°-süiet pályázatát »Zalaorszdg szcre_ pe a magyar művelődésben* cimű pályamunkájával Orosz Endre gim^. tanutó nyerte eh Dr. Szűcs László tilkár megbízást kapott *z egyesület történésének megirásárn. A könyvtár M2 köietiei gyarapodott. Horváth Józssf és Já^ai, István könyv-tároSokiLik ítöszönelct mondott a közgyűlés lelkes űgybuzgóaáguliért. A Polgári Egylet az elmúlt esztendőben is előbbre vitte az egylet; célt, a kaszinói szellemei és ezsel hozzájárult az uj magyar élet ujjá. alakításához. I j i
A közgyatós a száp titkári jejcn.
1941. február 3
ZALAI KÖZLÖNY
8
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
tést teljes egészében jegyzőkönyv\', be foglalta.
Pusuvszky Béla pénztárnok beterjesztene n ritrsza>n!>d(isukat, pénz-túri jelentéseket, amelyekből megtudjuk, hogy az egyletnek 12.336 P bevételével szemWn 5701 pongö kl. adása volt, vagyon : 0632 pengő, folyó évi költscgelőlrányz-.l 191)0 pengő. A kbltséífvelés, ha szerény is, de rerilis. A közgyűlés küszönvlél f,.. jezte ki PuSovszky Béla pénztárosnak ügybuzgó tevékenységéért.
Majd
¦ tisztikar megválasztása
következeit.
Egyhnigüan nvefívnlasztaltsk egy évi* : elnök : dr. Krátky István, alelnökök : Keimen Ferenc és dr. Ma-lek László, tilkál-: dr. Szűcs Ltalo, háznagy : Reisch Béla, gondnok : dr. ThcAwfly Zsigmond, pénztárnok :Pu-sovszky Bén, ellenőr : PoW Józsit, ügyész : dr. Támlás János, könyvtnr-nok :\' Horváth József tanító, segcil. könyvtárnok: Járni István.
Választmány : Arató Károly, Ba-bochay György, Balog Dezső, Bá\'og József. Bnrla István kegyem-, házfőnök, dr, Bentzik Ferenc, Dobroviis Milán. Fater Mihály, Fl\'ó Feifnc, dr. Fodor AUdár, dr. Haám Ernő, dr. H-ifdu Gyúl", dr. Halphen Jenő, dr. Hegyi Di)os. Horváth Llpól, Kiltnár Zoltán, Kencdi Imre, Ko. niáromy Tibor, Krátky György, dr. Kovács László, dr. König József. Krenner Zoltán, dr. Lontay Alán. Mischier István, MCtzger István, Nagy Tivadar, v. Náchsy Józsii, Né-nrith Mihály, dr. Novai Imre, Or-tut-ay Gyula. dr. örley György, Ötvös Emil, Pákozdl Károly, dr. Plihál Viktor, dr. Révffy Zoltán, dr. Snllér István, dr. Schieiffer Imre, dr. SZa-b-idy Lőrinc, \'lieulsch Gusztáv, Un. ger-UHman Elek, Vegeié Károly, \\\'ci|ák János. Vécsoy Barnabás, dr. Vit Ferenc, Zslginbnd József.
Pórtagok : dr. Birkás Géza, dr. Kmács Ervin, dr. Paizs perenc.
Számvizsgálók : vdr. Ányos Henrik, Jászai Lajos, Kötsky Káljnán.
Krátky István elnök mondott ez. után köszönelct az újból megnyilvánult bizaobnert.
Majd dr. Maiek László ügyvéd indítványát tárgyalták, hogy az egylet vegye meg a várostól az uj utcanyf tás melleit lévő Király-utcai ISO négyszögöles telket. Krátky einök indokoltaik látja a javaslat elfogadását. A közgyűlés egyhangúan meg. szavazta.
A közgyűlés az elnöklő polgár, mester lelkes éljenzésével ért véget.
C)
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közién (2 aor) ^^ffTJ dija 30 fillér.
I\'cbtuir |t
Csángó Baross lca.-esl a Központ \'-iiéluizban.
l\'cbrtifir 9:
FA fi-kor üooíli* (dr. Tótli Kálmán: Az életrormák álalukiiaásu).
Pabruár íi t
A Turul Szövetség dis/lálntrozása és
lítiiocstőlyc féJl ÍI órakor az Iparoskor
naaylemiébea. Február 231
Fél G-kor: 5 l»lyi sz*rzö irodalmi
délutánja a. városházán, atai-clua 2:
Fél fi órakor líoeátis a vár«sliáz:ía
(Barin István: A 180 éves síinéscet). Marcim 9 (
Fél ll-kor liocális (dr. Kászonyi: Mn-
jíyn i nemzetiségi politika).
A milliós tömegek sorompóba állításával akarja a magyar színjátszást és a fűmet megreformálni az Actio Catholica
Az Aciio Catholica országos sajtó-szakosztályán belül Czapik Gyula veszprémi püspök elnöklete alatt életre hívták az országos szlnház-és filmaloszlályi, amelynek,, Tanácsadó Bizottsága" a püspök elnöklete alatt báró Wlassics Gyula államtitkár, Folyovich József, SzöllÖsy AHréd, Kósa Kálmán és Haász Aladár miniszteri osztályfőnökök, Gévay-Wolff Nándor és Zsembery István A. C. országos alelnökök, Hamvas Endre érseki helynök, Névelős Gyula n\'y. miniszteri osztályfőnök, Tóth László főszerkesztő, Gáspár Jenő a Sajtókamara igazgató tölitkára, V gh Bertalan tanügyi fö\'anácsos, Harkányi Gyula fökapitányhelyettes, Es\'y Miklós pápai kamarás, Nyisztor Zoltán és Peller Károly szirkeszlök, valamint a Bizottság valamennyi tagjának részvé elével most tartotta alakuló ütését.
Czapik püspök elnöki megnyitójának elején rámulatott arra, hogy már Istenben boldogult XI. Plus pápa a „Vigilanti cura" enciklikájában foglalkozott a rossz színdarab és film romboló hatásával. Eiután kijelentette, hogy ma már letagadhatatlan tény az, hogy
a szinház ós a film a jelenkor tömeghatásának legnagyobb eszköze
és hogy iiíiy a film, mint a szinház a nemzet életének további kialakításában milyen elsőrangú helyet foglal el. „Népünket nevelni és irányítani kell — folytatta beszédét Czapik püspök — és ezen neveléshez nem elég a templom szószéke, az Iskola padja, az egyetem, a rádió és a politikai megnyilatkozás, hanem ezt a nevelöeBzközt be kel vinni a szinház- és a film kérdésbe is. Éppen ezért olyan színdarabokra és filmekre van szükség, amelyek helyes ulra terelik és tartják meg a mi népünket."
Ezután elismeréssel adózott a belügyi, a kultuszkormányzal, valamint a szlnészkamara munkájának és mindazoknak, akik hivatva vannak felülről irányítani a színház és film ügyet mert ezek mindegyike a tisz-tultabb légkör megteremtésért dolgozik. Azonban nagy kérdés — mondotta Czapik püspök— hogy a közvélemény táThogatása nélkül érvényre tudják-e juttatni azokat a kardinális tételeket, amelyekért dolgoznak. Én nagyon jul tudom, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie ezeknek a tényezőknek, éppen azért kijelentem, hogy mipden eronkel azon leszünk, hogy mindazokat a tényezőket, akik irányítják a magyar színjátszást és a filmet, valamint minden színigazgatót, szinház- és moziigazgatót, filmgyártó céget és forga-lombaíiozót
a milliós katolikus tömegek sorompóba állításával támogatni akarjuk abban az esetben, ha azok a nemzeti és valláserkölosl szempontokat tartják szem előtt. Azonban, mivel nekünk mobilizálható tömegek állnak rendelkezésre, sorompóbi tudju\'< állítani ezeket akkor ij, h\' olyant látunk, amelyet a valláserkölcs és a nemzet szempontjából kátlékonynak tartunk.
Tisztultabb légkört kell teremteni a szinház- és film vonalon, hogy a magyar szinjátazás és filmgyailás ne csak nálunk, hanem minden tekintetben a külföldön is megállja a h-lyét. A kü\'-földröl behozott filmekről szólva rámulatott arra, hogy ezek b\'zony erkölcsi, etikai, ifjuságneve-lési éi családi élet szemponljából sok kivetnivalót hagynak maguk után.
Itt valamit tenni kell, mert népünket a tisztultabb erkölcsi felfogásban támadták meg. Ez nem ka olikus, e> nem lluzlán vallási szempontból való szükségesség, hanem
a nemzet élnlakarása követeli azt, hogy a szinház- és filmvonalon rendet teremtsünk.
Ezután Mihabvics Zsigmond pápai prelátus, az Aclio Catholica országos igazgatója ismertette az alosztály terv i\' és a Tanácsadó Bizottság teendőit A teendők első nagy caoporlja az volna— mondta Miha-tovica prelátus — hogy kiküszöböljük a nemzet éleiére, annak erkölcsi javaira kártékony filmeket és színdarabokat.
Miért gyárthatnak Magyarországon olyan filmet, amely halálos tavaszként ereszkedik a magyar lelkekre? Miért tehet behozni és bemutatni a zólni erkölosök fekete asszonyait? S miért kell azt az erkölosi szennyet már a magyar vidékre is kivezetni? Ugy érzem, hogy ütött a határozott cselekvés Órája.
Most az a kérdés, hogy mit kívánunk ezek után ?
E sö kívánságunk a hivatalos cenzúra hatásosabb és erélyes al-ka mazása. A második kívánságunk a szöveg-kritikára, a harmadik pedig a sajtó szinház- és film-kritikájára vonatkozik.
Krisztusi bátorságot és határozottságot kívánunk a kiItikuBoktől.
Ezt elsősorban a katolikus sajtóra értem. Feladatunk második csoportja arra vonatig \'M, hogy pozitive miként állíthatjuk a filmet a nemzetnevelés szolgálatába. Ennél a pont-
VárOSÍ Mozgó. S»ombattól keddig? Ha** Budapestet megelőzve kerül itt bemutatóra FedAk Sari főszereplésével, a Budapesti Magyar Színház nagysikerű műsordarabja, bűbájos magyar film, a
TOKAJI ASZÚ
Főszereplők: Fedák Sári, Bordy Bella, Erdélyi Mioi, Kéri Panni, Dajbukát Ilona, Bíllcsl, Pálóozy, Pethee F. Mi-hályfY) Bihari, — A kieérö műsorban aktuális híradó
Előadások köznapokon 5,7,9, vasár-és PnnepnapQkon3,5,7,9 kor
nál a kcskenyfilmre Is gondolzk. Azuián részletesen ismertette a szinház- és fllmbizoliság munkakörét és azokat az elhatározásokat, amelyeket az Actio Catholica éppen e vonulón a nemzet és valláserkölcs érdekében minden körülmények között meg fog valósítani.
A keresz\'ény magyar nemzeti közvélemény örömmel üdvözli az Aclio Catholica hatalmas megmozdulását amelyet mindenkor igaz meggyőződésből eredő készseggel kivan támogatni és törekvését teljes erejével előmozdítani.
Kedd
állandó raOiorixitnok hé tUS*napokon Bodapeat I. mfiaorán
6.45 Torna. Hlrak. Közlemények. Hanglemezek. — Utána étrend. — 10 II írek. — 11.10 Nemzetközi vízjelzo-rixolgálat. — 12 Harangszó. Hímmira. IrtöjArAaJelentés. — 12.40 Hirek. — 13^0 Időjebés, Idfljarásjttentei. — 14.35 Hírek, — 14.45 Müsoriwner-tetés. — 15 Arfolyanihirek, piaci árak, é\'almisierárakl — 1G.45 Időjeliés, Idö. járásjelentés, hírek. — 17 Hlrak \'4o-vák és magyar-orosz myelv*n. — It Hirek. — 21.40 Hirek, időjárás jelent**, hirek szlovák és magyar-or*« nyelven, — 23 Hírei; német, «aUz, *n0ol éi fntneia nyelven. — #.0 Hírek.
BUDAPEST I, A
10.20 Felolvasás. - 10.45 F*fr>lvasás.
— 12.10 BorsAny Pál zongorázik. — ,12.55 Kricsfnlvi MargÜ éneken. — .13.30 A Mádió Szalonzenekara. -- 15.20 Hárz Jözsi cigányzenekara. — Hí.lO Gyermekdal tt ián.
17.15 Előadás a szabadidóHnOzgu* lomrtV. — 17.35 A Kálvin-téri rofor. miiUis egylnizkö/séíí bangvcrscnje. — 18.30 llniczky László táocMne^ant, -19.15 Az Operaház elfíadilsának közi-vclitésc. - 20.55 Hirek. - 22.05 fdíl-jiVrasjehintés. Mnrsi &t)t clgilnyz»nei-kara muzsikát. — 23.25 Szór.ikoztolö hanglemezek. BUDAPEST II*
17.50 Ruszin hallgatóknak. Kovács LáBttó énekel. - 17.55 A FoIdnMIveW üfffl iniiiisztérfutn mezr^azdasííd * féll-órája. - 18.25 Az OiaJraház olilad-.l-
sának közvetttésé. — 10.30 Francia
nyelvoktatás. _ 20 Ilbek. — 20.10 Mursi J-3ek c;űányzenckara muzsikéi!.
— 21,30 Idr>j;W;Tsjelentés. — 21.35,-22.10 Tánolemczck.
jóslat :
Élénk szel, több helyan még havazás, de délen és nyugaton mér eső. A hőmérséklet ma nem változik, holnap bizonytalan.
A Meteorologi»! [atteel neokantiani Msüfloynlíl 411 omltf\'1 jeleníti
Himérséklet teseep ette 9 érakor —1-0 ma refíel -2 4, délben ,+20.
\',..;«,.-Joli 00 \'V.
4
ZALAI KOZLONV
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
Rév- ét) ¦xdletéanapokra
alkalmi ajándékunk
cserepes ós levágott virágokat, csokrokat ©ftéaz éven át vehet m rtgt Petermann kertészetben
Uálhoiy-ulcu 1>. \' I
4 nagykanizsai Ipartestület mnsoros-esIlR
A nagykanizsai városi és jár.isj Ii>aij-tcstüj-ct liatiriins i| amstáboi < minden, éVbert szinte InulirioiuWsau február elsején lórija farsangi balját UclyC műsoros táuoesljét, ame,lv mindcukor a márkás rursuigí mulatságukhoz szn> mit. inort nemcsak Nugvkinizsa tár*, sadalmának mnden osztálya talilkozik ítx IparostAbor incglwcsülóse ^eyél.cii, hanem az Iparlestölet iendc/ése nun, hogv töhlwt nyújt, miül a sz ikásos,, sablonos iciidczós. Ilyen vili a szoml-imtcsti műsoros est, amelyen ott lát-tuk.tt város vezetőségének tagjait, hozzátartozóikkal, Óén a j>oJkt.SriiiesU\'rri\'l, ott volt a (papság, a dmuIA^wrímuüiok és a honvéd tisztikar képviseilelo. u .különböző közhivatalok és testületek lep.-lezeulánsai és szépszámú közönség. A szépen átalakított nigyteicm stílusos keidet adott az ip irosí-tátior Ami<.\'j>. sexének, Kedélyes voftt a lungucit ón u résztvevő közönség pompásan érezte magát.
Az esi műsora Pécsi: Pusztai lálof más i min nyitányával kezdődött, amil a honvédzenekar löké!eí*sc:i rringci.1 egYuttes* linóm roegeVréssél és könyed!-segget adott elő Hering Vilmos kan-nagy imponáló \'eudülciü vezénylete mteTctt.
Beleznay Karofhn Bal^v József ¦ Legendáját ás Kosztolányi i tfUH uti fák cinru költeményét adta <íő finom kidolgozásban, nttfeg színekkel ós sok benső átérzéssel
Wil/cjic!/ Júlián a városi zeneiskola inúvészaclkö éuektnnárnőjc töhli nuv gyar daít adq.lt e;ö. így Moliár -Kern: Szól a kakas már. Kj, hak. gyöngy-virág, majd Kurucz : Ha elér liozzád... cimftcket. Wilzeiielz. Jolán szén hangja, tiszta szövogk\'ejtéM! hiánvtarinut érvé-iiyesuW és fokozta a IritAs t.vjességéi, lényének kedvessége. Stílusos, bravúros technikájú kísérője volt a zongorán Kerekes Irén zeneiskolai tanárnő. Vihar ros tapssal jutalmazták az előadót é& kísérőjét.
Kellemes meglepetés volt Chopin Hatóit-fantáziája, amely komoly feladat elé ájultja a szereplő táncosokat. A szereplő Mutyasils Klári, Dtigojcvits Erzsi, iVíegvc&i fii, OiVnl.cck Mimo,\\ Németh Ili. Baltavári Irénke, Virág Aranka, Bálint \' László n-gyon helyei-scii oldották meg Cd>da tuk.it. a kosz,. Ifmiök Cgyszeni szépsége, a táucmoU-vuiook eredetisége, a ritmusok finomsága- a láncosok összedolgozol tságáva. oly szép prmlukóól végeztek, hogy a közönség valóságos tapsviharl>an íörl ki. V
A következőben Witzenetz Jolán Csiky : Bánkódás. Vuunay i Hej, ki tudja c. müvével szcnei-et egyéni szi,-m\'kk.\'l ékített énekszámaiban. míMot Kcickes Irén kisért. Nagyon szép sikerük volt.
Átütő sikere voíl a m»g\\ ir láncos)* iiak (Kálmán Imre Ordöglovas p:i3b-lása). Hiába, a magyar táncok m\'ndig a magyarság szivéhez férkőznek. Ma!-gyar élet. magyar levegő, magyar tüz : a magyar lánc. A táncosok derekasan kitettek magukért. Ofcnl.eck Manci -Harangozó Sándor. Tóth IIti Szombat,, falvi Zsigmond. BaJtavari Irénke -Bálint László, Virág Aranka Németh Páft Mátyásit*. Ktori vitéz HuBoSy .ló-/.ser. luagojevits Erzsi- ifj. (lycrgyAk l\\H annyi magyar érzést, temperán Km,-lurnoL lendít elet, ritmust és épségei vitltk Iíc láncukba tgurájukha, hagy láncaikai meg k Itell isiuéWni. Vastapsban volt részük.
A láncokat a honvéd-zenek ir 1,-udü-fetéü játéka kísérte. A iníiMir utolsó számai llrnlitns : M.V
Indulás Angtla elleu. (Foto R. D. V.)
hajlékony ulklmazkodó készségbe! adott Olö. A honvéd zenekar sze.ep őséről csak felfokozott jeázíikkel írhatunk,
A láncokat Szabó István tinitólta |>e. Szabó munkája - mindenkor lém!-jelzett munku. ( j
Műsor illán megkezdődött a lupe a huuvéUzenekar szép játékára, amit sok
gyar láncok, amiket a 1 ionvétf-zenekar pár táncolt a rcgs{ö .i\'órás záróráig. Volt hangulat, jókedv, ig.izi fars\'111(1 mulabág hogy Carr.vv 1 lieroc , udvartartása nem táifettlwl s-\'inmi ki-fcgásóml valót.
Kt\'zóuség. müj\': icudczösájf mei -^\'et elégedve.
A főispán kineveztél a NÉP kanizsai kerületeinek uj vezetőit és titkárait
Nagykanizsa város MÉP vezetősége a minap értirt kezdtet t>r:otf, melyen Miklós Jitnos társkeiü-l lct\\czctő iiiditványáiii a hitmyzó tisztsé^k be-: töltésápe vojKitkozólag tettek javaslatokat. Ennek alapján Hon-áth János vágrc-; hajtót Idskanlzsal városi JcJrilleti tit-; kárrá, Büki Bo> törványszűki tiszf.l viselőt az I. körzet titkárává, vitéz Szabady Károly ny. alhadnagyot a.
II. körzet titkárává, Gidányi Miksa ny. ftimnáziunii tanár, az V. körzst \\<ictőjévé, Ferenc Győző kereskedőt az V. körzet titkárává, Sátrán Ferenc ketuskedöt a VII, tőivel vezetőjévé, vitéz Sóvári István keres, kedői i\'ziu korait titkárává, Horváth József kisgazdát a IX. körzet t.tfcá-rává és végül Gödinek György földművest a x. köriét titkárává nevezte ki gróí Teleki Bék\' főispán, a vármegyei elnök.
Zala vármegye háztartási helyzete Melegítő
Dr. Brand Sándor alispán nagy szociális munkája a szegénysorsu lakosság megsegltétrér-e
Zab\' megye lörvényli dóságának da-ccml.er- január havi AliapotáróJ szóld alispáni jeentés löhlick között a kö- \' vetkezőket lartnlmizza :
- Vármegyénk lakossága, mcgárlve a kor szavát, a Ic^iag^obb nchézsi^ik) Arán is szinte cmltcríeelli érövet lesz-eíeget liazalias kötCTcsségének,
Fiuiek köszönhető, hogy a vAimrg>e leruVtéu
a közellátás tekintetében nagyobb fennakadás nem fordult elő.
A helyenként mutatkozó tiszt,-, zsin és tüzimhiánynak legnagyobb részben sikcnilt gátat vetni medico..i inléy.-kedésekkcl. Az ipar és kCreskiedcftóiiY hdlyzetélren azonban sajnos, iavu\'tts nem1 áTLolt be. mert az ipari [eldoSjan záshoz szükséges iiye-rsanyagkéruílcK\'H a fokozódó tóSnybevétdl fogdán csak kortátozotl mértékhen iVJ\'.imk rcnd>lko,.
zésre,
A jtflentés logUilkozik u vánnegjOi
Közjóim Szövetkezet
mull ivi müködésé\\«\'- Bevéteí vtill {isszeseu 311,123 |«ng1, e;)i>\'4 n ügyminíszlérium folyóNllásn insi\'^esek fogii^koztatásAri -\'00 űzer pengő.
A kiadásokban kölcsönök cim\'én sueiepet iati létou\'ii 20.70», (Wntbtf-
szx\'r/.ésie ;IS léloll.cn 63110, lulz. és ház-
leiyvéu-iie io létcOben íilmiihi. őuáUói.
sibisra. liuiulnu\'uiyiotN\'t lIAsiA, galx>nn, vüsdjeiii és- ru li al mw) őrzésre 21 tűh(H)cn HSÖüi egyOh cólnkni it\'.lK, Ínséges nnm-
kások roglafckoztatására 20 község Ci folyósítva 35.100, gj-orssCgé^ck r.iha és ckJteiu Lesi.o,-zé.só c S2 télcftbei á;í.">5, ínséges munkások foglatk..)ztatására. íiuinkajcgyeiszámolásra Iwt községnek folyósítóit segőlv 7170. összes kiadás 311,123 pengő.
A háziipar *
szövő működésének keretében a szöveti, kezet 21» kg. gyapjúfonalat, 300 kg. gyapotfojilaat v&sánwt. munkabérekre 1220 ifCngö munkabért fizetett ki. Ter,. mert 201 méter gyíuijiiszővetet. 200 darab vászorAenédőt, á2ő darab gyápju-nverLényt.
A számszerű adatok teisoroDása után uzi is bejelenti az aüíspáu. hagy át Balutoufűieden ópütő
20 munkdsház
május 15-ig befejezést ny*r.
Az építési költségekhez a róidmur veTésOgyi miniszter (50 c/er. a l«tug>"-iiHniszler l-l vzer. a Közjóíóli Szóveir
kezel pedig 22 ezer.pengőt ad.
Karitatív segélyezést a Ktizjóléii Szövetkezel cmk a leg-ritkáim esetben ad. akkor, ha tényteg megátlapitható. liogy amlkül a tókl-gwnv.ekes csáíád nyomorogna. Azonban karittitjv sególyezé-s esetén sem kap készpénzt ^\'jikí, hanem:
a megsegítéshez szükséges élelmiszert, ruhaneműt az illetékes
jegyiősigek utján vásárolhatja meg a szövetkezet
.YlunknaJki\'linak biztosilá&ához scüksd-ge.s összegeket községek a s«("(vetkoaef löl vesznek köScsftn cs azokat több értn át fizetik vissza,
Alioi o községek muiikaollíaibiat bizf lositnui tudnak \'ugyan, de a község anyagi helyzete ujabb tcheivAlptíásl iciif enged, a jelzett munkaterv végre, haitásához. szükségéit összeget let;^ egészében oX Országos Nép- ós Családvédelmi A\'áp b.)csátjá rendelkezésre.
Az alispán minden Igyekezete odalrdnyut, hogy a lakosság szociális helyzetén segítsen és a fai\' vakban mutatkozó nyomort, egészségtelen lakásokat a jövő nemzedék érdekében megszüntesse.
. A vármegye háztartási helyzete kielégítő, inert a meg\\«í pótadó évi éU\'i-irásának 10« százrdéki befolyt t így
lehetővé váiU. hogy a megye minden tartozását kifizesse, az uskunkmestárroíj szemben fennálló tartozásain klvt\'é.
A mull évhen a nyugdíjasok ílá l-mén.winek bizlosihUiiira feflveil (i."> ezer pengős rriggökötlcsónl nz idén januárban az alispán szintén visszafejje Ke.
Az iíí lo. évben összesen 80« uj üncltomás niegljolc^edéstjeflenlettek le Ez a imigis megbetegedési szám az áHaános trachomi-kutató vizsgálatoknak ¦ nregyeszurte történt elvégzése Uflalt áilotl ci/j. Az év végén a nu\'gyó-l*n Összczen 2.">78 trachomás l/steg állott győgykezeés idill inig tíi;il) vógéu 2,ít)l Iruchomás volt.
_ A volt budapesti 20. hon-
| 1Ü5- H. 3. | véd gyaiogeEred Uisok-
1- környéki harcai alatt tör-
t nt. hogy az ezred egyik százada felsőbb parancsra a hátrábblekvS Magura n agaslatra húzódott, hol a négyszeres túlerővel üldöző oroszok támadását nem csak hogy kivédte, hanem PrzlblsIavBky Fer. v/Aviitinu, •zázadpnrancanok kezdeményező és vitéz vezetéso alatt vbazn Is vetette az oroazoknt, azok 210 emberét foglyul ejtette, két géppuskát és (Öbb száz puskát zsákmányolt. A Rzázad e kiválóan Bikcres harci tette tanulság-kéül bizonyltja, hogy erélyes és elszánt vezetés mellett még túlerőkkel és a lölétiyo tudatával üldöző ellenséggel szemben Is mennyire nagy eredményeket érhetünk el és hogy nem a számbeli erő egymagában, hanem az éltető harci szellem, a parancsnok elszántsága és talpraesettsége, valamint személyes példája hozza meg az Igazi sikert. Mivel pedig Przlbislavsky százados «zt az örök Igazságot ebben bz esetben mindenben s legteljesebben valósította meg ét pompás hadltettevel bareászaUlag fontos eredményt ért el, a katonai cr-deinkoresztot kapta jutalmul.
- Naptár: Február 3. hótlő. Rom. kat. Balázs pk. —Protestáns Balázs. — Izrael. Sebat hó 6.
Oéitlrdö nyitva rengd 6 órától estt « éráit héttő, szerda, péntek délután és kot.lon ocM* nan nétknftkV
U MIEff utazni a ZALAI KÖZLÖNY Z3EBHEHETBESDIÜ nélküli
m\\. február 3.
ZALAI KÖZLÖNY
5
Megkerültek a Scbnitzer és Göndör-cég ékszerei
Nem bűntény, hanem tévedés történt
— (Halálozások)
Megkésve kaptuk a gyászjelentést, amely Juhász Mihály nfyug. raagy. kir. alezredes hosszas szenvedés után lör-(ént elhaTiaJozását jelenti, Juhász Mihály atezredes liosszu éveken át Nagykanizsája teljesiletl szolgáíatol. Kiváló katona volt. Mindössze ól éves. A budapesti 1. sz. helyőrségi kórházban halt meg. A rá koskereszt uri temetőben helyezték piitenöhdlyéte ufigf részvét inelJelt.
Nagy gyásza vau vitéz Tóth Béléc nak, u Ilaiosy-kejülcl önökének, fidcs-anyja, Tétb Miluttyné éklének 74-ik évében » veszpréni megye, Hal-muán cUmnyl. igazi, do\'.gos magyar asszim/,\' volt, aki gyermekért fcecsü\'.el s *nugyarr ságra uevcllo. Ma délután 2 ónkor temették az egész, község oszlutlui részvéte mellett.
— (A lUt. Legényegylet)
[ebroár 4.i, keddi tagestjéu az cgyici saját vetítőgépével szcmíttUetell kél előadás icsz: Egyik az d\'^klrnrru.ssag-rót.szól, a másik pedig: Miért kotl u művészet címen kerül ue^litésre és ismertetésre. Az előadásokat, dr. Dómján Gyula ügyvéd tartja.
— (eltemették ld. Holer Viktort)
A nagykanizsai vcndéglő|.ipar.)sok egyik legrégibb és \'-cgdcrckabü tagját vasárnap délután temették eV nagy részvét meTlett a nagykanizsai róni. kaih. sírkertben. A temetésen nemcsak szaktársai, dc volt \'vendégei és jólu-rálai is nagy számban vettek részt. Ma dékf.öll ti órakor engcsztMio szent, miseá^dozut voU az elhunyt lelkiüdvé-ért a plébánia templomban. — 1U vní-litjük meg a gyászoló család kérésérv, liogy lapunkl)an mcgje\'.ejil gyászjeten. lésről tévedésbot lemaradt u .Müuten kulim értesítés liesyeü- szöveg, gyászl-lffí>úkut helyben senümek sem Kiudlek.
— (A zalai mentők munkája)
Az alispán jcfenléso képet ad a megyei mentők ebnusí évi munkájál-ról js. Eszerint Nagykanizsán a mroou tők 388, Zalaegerszegen 30, Keszthelyen 38, Süm*eg**n 18 ««Őseg6tyt tyujf-tottak, BetegszálStás veflt Nagykani,-zsán 1240, Zalaegerszegen 1(2, Készt,-iielyen 187, Sümegen 37 esetben. A mentőautó által megtett köbméterek száma Nagykanizsán 43.858, zsoaegcr szegen 13.803, Keszthelyen 6776, Sümegen 2303. — A nagykanizsai mentők az efanu-lt évroi készült részletes kimutatásukat még nem bocsátották rendelkezésünkre.
— (A Ktskunlzsal Leventék)
vasárnap este tahcmniíitságof rendeztek a Lev«nt»M)tthonban. a jól sí-keriKít miiíetságon ott tflo-
Íoolt Kiskanizsa fiatalság gának szinq-java. A kitűnő taaigiüat a késő éjjel iórák.g tartott. A jó zenekar, valamint a Levente ÉgyesuOet ön képzőkön tagjainak udvarias és vendégszerető magatartása nagy megelégedést váltolt kL KüWiu megdicsérjük a vezető főoktatójukat, "Szépudviry Lász,-lól.
— (Csángó Baross-tea)
a Központ kávéházban és étleiení-Uj\'n február 8-áu. ..J \' (0
— (Keszthelyi hírek)
Az alispán végiege si tel te FerCnczy I .ásató dijnokot, aki a kvs-zthdtyi W-szo^alílnSrságon dolgozik. — Kanyaró* járvány miatt 10 napra bezárták a kcsztlugyi eJCnu\' isluftakat. - Morkó Ferenc 27 éves kocsis leesett ako«L(-ról és a kerekek aftá kerüJtr. Súlyos állapotban korira kórházba. — Reszt, helyen is szombat este tartották n?gy Siker mulelt ojt iparo-háflt.
Szombati számunkban iriíg\'rtuk, hogy Göndör Ottó a Sclmilzcr és Göndör cég egyik főnök-?, budapesti útjáról jövet, kél bőröndjét, anv-\'lyeklien nagy értékű ékszerek vcülak, átadta "z OMKK íi.sl.íl nihatárosának megőrzés végeti azzal, hogy későbben otjón érte.
Később jetentkezelt egy fiatat férfi, uki ál-ílótfag Göndör nevében kérte a kél laska kiszoS^iitulnsál. Meg is kaplu őket. Mikor röv.desen rá Göndör Ottó maga jelentkezeti és kérte a két bőrön;-dót, a fiatal ruluUáros azt ni.nid illa, hogy már elvitték, ügy férfi jo\'Jaitf kezelt az ő nevében ts (innak adt i át a két táskát.
Nagy volt Göndör megdöbbenése, aki nzonnrl a rendörségiv sióiéit és
ismeretlen tctles dOen megtelte á felf jelentést. DoU-ktivck szálltak ki az UMKE-ba és megiuditolUik a uyomo-zást, a rendőrség pedig rádió körö*-zésl adott ki.
Ma icggel azután nagy rnejátapetés érle az OMKE fiatal ruliatárosát. Egy rócsei em)>er két bőröndöt hozott hoS. zá uzzal, hogy Száné Irén küatle vissza, mert nem az ö bőröndjei. M**g-nézték a két bőröndöt, anSatyben Seluiilzer és Göndör eltűnt éksz«rei
Az alispán által kirendelt fegyelmi bíróság ma délelőtt hozott ítéletet Mózes László zalaegerszegi hivatásos tűzoltóparancsnok fegyelmi ügyében. A fegyelmi bíróság vétkesnek mondotta ki Mózes Lászlót az 19zí): XXX. torvénycikk 76. szakaszának elsó bekezdése erielmében a 1. és 2. pontba űtkOzö h.vatali kotclességé-nak megsértésével és a köztisztviselői állásnak a tekintélyévei össze nem férő magaUrtásával elkövetett fegyelmi vétségekben. Ezért őt a
Fél 11 órakor már minden laojvlMIf-nyi hely megteli a Városi Sznházb:;n. A közönség szereli a levente ökö,lvi,vé(-inkal. A tegnapi nap diad:dmas n ipja voli a kanizsai ar.ét.kának. .Sok s|x>ru-cmliert, a város katonai parancsnok"-ságát és sok más kiiünö sportvezetői Is láttunk a nézőtéren. A őtvciite zenekar Reuter karmester wzényléséf lésévé: szórakoztató zenét játszott nrgy sikerrel.
Két fiatal (Seres és Ráez) .bi*m«UB. gitői jeligével pú főik egymást, .majd Andri (Barcs) és Horvátit lép a szof rftóba nagy I^js közben. Impojialó t\'ölénylKn szurkiík a kis Horváth. Az i\'lsn menet, vi.l a második is az Ő nagyobb ctejél mutatja, csupán a harmadik incjietben t^j\'ciUitödnek ki az erők. Nagy laps fogadja Hajós vezető híró lürdetését: győz Horváth, Kai-níz&a 1
Vadas (Barcs)—Seres IflOáttkozón a barcsi fiu határozottan föíéuyl harcoli
voltak. Az érdeke* fordiftatróft azonnal értesítették a kapitányságot, vilomnl Göndör Ottót, uki njgy úrómmei vilt: haza a megkerült iia^vértékü éksze.«. kel tartalmazó bőröndjei!.
Megállapították, hogy Szabó Irén, Q Korona aSuilmnzotlja, aki Récse kóa-ségbo lávozolt, egy községbeli Om\'cert küldött n bőröndjeiért a Koronába. A küldönc az OMKK fiatat ruliaiárosó^ tói kérte a \'.eány böröndjeü, aki féiliO érlelte a réesei küldönc áOtal bemondott nevH és
> azt hitte, hogy Qöndör táskáit kéri
és ezért ezeket adta oda. Mikor otthon Szabó Irén átvette a két bőröndöt, meglepetve Sálta, lio\'gy nem az ó bőröndjei és >uétt vissza küld te azokat.
SclmitzCr és Göndör af&lőtti önör műkben, hogy uz elveszeit kél bó,-rónd hiány (uian tartalommai vissaaj-kOrédt, Lougauer Imre püsj)öki tanaj-csos kezeihez néiizadományt \'juttattak a Jézus Szive templom építési usaj*r jára.
A kujiitányság ezek utiín vissza--vonla a leadott rádiókörözést, i
hozzátartozók igényeinek elvonása mellett hlvataveszléssel büntette s az ítélet érteimében az eddig vissza-butult illetményeket sem adja ki.
A fegyelmi ítélet ellen annak kéz-besilésétől számitolt 15 napon belül még fdebbezni lehet a közigazgatási bizottság fegyelmi váiaszmanyahoz.
Mózes Lászlói tudvalevőleg a zalaegerszegi kir. torvényszék november 22 én folytatólagos hivatali sikkasztás bünte.te miatt 4 évi fegyházra Ítélte. Az ügy jelenleg a gyOri kir. táblánál van fellebbezés alatt.
ki az első menetben, sót a másodikban is tartja magát, de Seres szívós vés döntetlent harco- ki. Szerintünk a barcsi fiu jobb volt. Már 3 Juí. Az eQső izgalmas mérkőzés Pandúr (Barcs) és I.cvik között folyik, ijevik pompásan soroz, dc a barcsi fiu állíja n .har-colc. Három mcnctai keresztül foUyik a harc, ahol minden pi\'Eanaiban k\'\\. ülést várnak, de döntetlen a végeredmény, ami viszont nem álf, mert Levik hutározollaii jobb volt. 1:2.
A Szabó (Barcs)- vNVimmCr szorítóba léptét n közöusc-g nagy tipsaat fogadja. Joggal, mert a .Winimen-Jiiei.ei. vi>Vl a nap eseménye. Fergeteges rohant-mal soroz a kanizsai fiu. • Hatoltrnus Hajrá Winüner. biztatás zug a nézöj-léjcn. Mind három menctLcn kitűnően szerepei a lelwstseges ökölvívó és gyoV zcbnéjiek kiliirdeuWt tuitaimas taps
kiséri.
Szoűay (Barcs}-Németh menetben Némethnek nem volt nehéz dolya. Sza-
luinak kevés rutinja vau. Testét á.V.:»ii-dóan redezetlenül Iiogyja. Már nem veszíthet Kanizsa. 10 :2. Az uto*UÓ menetben KapoesI I. (Barcs Kassaival viv ivéres< menetet. Kapocsit áVlonf-dóun figv-öbnczteli n játékv-Ozető szabálytalan fogásokért. Kassai sz\'nte mggyiuitlá veri az ctső ménéiben h barcsi fiút, mior a rfiásodi\'Jk menetben mindkét len szabálytól inkodásért f:gy-*A-rneztetést kopnak. Kassai bejelenti, hogy nem folytatja tovább a küzdelmei n szabályí;Aan játék miatt Nincs igaza ! Mert még egy szabalyUftanság eselfn Kapocsit cüéptelték vjtlnl fis a győzelem minden köm-mények közölt Kanizsáé, Végeredmény: 10 :\'4.
A kis Ilorválluiok nagy jövőt \'Jóso^ lünk. Nyugodsága ds ruv.iszsága még egy kevés rutint Irtván. Set«i tehetséges Halai. Levik győzött és\' tud is. Gerencsér és Németh szívósak, dc nagyobb küzdelmekre is WI kell készül, niók. Kár. hogy Kassai \'nem tudott uralkodni magéul, pedig nagyon tehetséges. Ha Winüner nagyobb eien\'eSEe. kot is kap, sok dicsőséget szwiOzhet Kanizsának. Átlag jó teljesítményt nyújtott a csapat.
A barcsiak közút Vadas tetszeti ós szerintünk győzött is. Pandúr is telwt-ségcs. Andri, Szatay és Kupocsi I. jól\' harcoltak.
Hajós (Szonibatltely) mérközésvezd-tö dicséieleszn szCicjk*1I, annak tíVfi-nóie, hogy nem voltak .segitötársai : pontozók. *,
(iratidá-unk a rendezőknek, akiknek tórlicietktu akaratereje azt bizonyítja, hogy csak a Pató Pátokna & nincs atlétika Kanizsán.
Az FTC az Idei ökölvívó-bajnok
Szombaton bafejezödtek az orS/á-go3_bnjnokságban az ökölvívó küzi deimek. A bivaly! bajnok FTC 5 ponttal és 28:18--\'s aránnyal ismét eisö lett. Második BVSC, hmnidik BSZKRT, negyedik a BTK,
— (A Székely-Est)
amely február 10-én Jesz a Városi Színházban a Mfssziótársulat ic.nl ¦/.\'¦¦ seben, Kanizsa kiemelkedő társúdsl ml eseménye lesz. Közreműködik viléí So-mogyváry (^\\uUi, Vértesi Frigyes, a boiivódzcnckar, egy én»knégyes fii K\' nizsa legjobb mükcdveUii. jegyek a polgármesteri hivatalban kaphatók. (:)
— (Az egerszegi szállód a-kérdés)
már hosszú ídö óta fogloflkoztatja a íncgycszékhelyt. Zuloegerszeg ugyanis Immár közismerten arról is nevezetes — löbltek közölt - hogy kb. egy év óla nincs szállodája. Most^minl az egerszegi lapokban Wrvissuk, inegofklés felé közei cdik a szállód a? kérdés. Egy egerszegi cukrász, Papp Béla fogkítko. zik a szállód a-épi lés gondolatával. Megvásárolta ugyanis Bődy Zcötan ivy. aÜ5pán Kossuth Lajos utcai házát és azt szándékozik 16—20 szobás száJt-lodává átulakitimi.
— (A borkereskedők zárórája)
A nagykanizsai borkereskedők érte. sitik az igen tisztelt vásáiüó közönséget, hogy üzV-icíkei szerda és a nagyvasad napok kivételével reggeft 8 órától dű í 1 óráig tartják csak nyitva.
— (Magyar .rochfortl" gyártása)
A földi núvcí és ügyi miniszter intézV kedett, hogy a juhászatok jöved^lmcző\'-sógénck eltímozdilására az országnak jif.tarlással foglJlkozó vidékéül t«X-átvevö és feldo\'igozó üzemeket í^tcsar, ameryeK u nagyol)\') ravaisagra nem száliithaló juhtejet a Iioí|j-szuien átveszik és sajllélgy árt Hiánnyá doí*|0"*r zák lel. Egyelrőre hanninc &y*a tejál. vevő űzeiue\'t áajtanak tej, közülük 13Í-at a visszatér erdélyi -részeiken. Az előáll Utol t sajt félgyártmányt az átto-másokróíl nagj\'obb fdldoígozó telephelyre szi\'ltitják, ahol a rocMortinöz hasonló izü juhsajtot gyártanak be/Jófe,
Hivatalvesztéssel büntette Mózes László volt zalaegerszegi tűzoltóparancsnokot a vármegyei fegyelmi bíróság
Izgalmas mérkőzésben megérdemelten győzött Kanizsa
Kanizsai Levente—Barcti Ltvtntt E. 10:4
ZALAI KÖZLŐN*
1941, február 3
(Folytatás a 2. oldalról)
kosság, közöli véres ö-ss/etüzéstk játszódtak ie. A tüntetés és zavargás lnár pénteken kezdődött, dí « karhatalom rjsak vasárnap tudla helyreállítani a rendel. Johaiuicsbourgban szabály szerű utcai harcok voltak. A rendőrség könnygázáéi lábakkal féj keztc ineg a lünletöket. 110 embert, főképp kitoűiúikat, kórházban ápolnak. Az ango.elVucS tüntetők a TrunSvaaiur c. ujsúg kiadóhivatalai és Herzog tábornok lapjának helyisééit is hitglnihámozták,\' ablakait, beivadfzéseil össze&Vlefc> AZ utcákon a rend helyreállítása után is páncélos gépkocsik cirkálttk.
Sótsányába kerülnek • waagárda-puaoa ve»tAÍ
Antpncstai tegnapi sajbinyilitkoza,-tAban hangsúlyozta. liogy a vaskard is li* niQigaJom anartSiába fu fi-tdt és golyókat zúdított a hidycregrc. F.zVntifl crélyesehb \'.esz és kcmLny ökuél ímí-nl .fogják.
A \' liázkutalások és Wurtózl itások tovább tartanak, Kdd\'g 5Ó.J3 ember van ItMarlózt dásl-au ezek közül \'>7f>7 Hukaiöslben. l.clnrtőzl tlák Ghlcft.Ok}-laviánt. a bukaresti AWam rendőrség fOV nőkét is. A rablóit hohnlkat még tninf d\'g lelíoraulószánr sy;dik össze.
Bár a motozás és utcai ^azollAlások lartatiak. tegnap ismeretien nsszonyok mégis kíLÖUck három román lisztet, köztük egy atcziedest. Az egyéb hw réiiyialekrói szőtté híreket cáfolják Bukarestből.
Belgrádi hir szerint n lázadásban resarh-eft, ii\'eive bűnös .miniszteré|J egy sobányáUt kerülnek kényszer-iininkúr,,, ahol már Sok légionista vezető dolgozik. A U-gföbb vezetőket, Hória 3Unút és a belügyminisztert ínég mindig nem sikerült elfogni. Vidéken bujdb&itik, a hatái" eiVnőrzést in«fgerő«itették. , \'
Jorg-i és Iví*dgearu gyilkosai vő. videsen törvényszék elé ke rü Utók,
Amerika lefoglalja a német ée oleex hajókat
| Newyork, február 3
Beavatott washingthoni körök ér-lesüiéíC szerint Amerika vezetői !«¦ akarják foglaltatni az amerikai kikötőkbei. iiiiurudt német, olasz ós a néniét megszállás 0/att lévő országok hajóit. A rendelkezést nZzal .akarják indokolni, hogy Aniérílíá^ »ak szüksége v«n hajöfrra.
Élénk némát repfllótóma-di« aa angliai éa Ffildkoa! tengeri brit klkótók \'ellen
A német harci repölöjtfé^ek tegnap i.emcsak Angliában, hanem a Ffildkőzi Tengi\'jjcn is élénk \'tevékenységei fejtettek ki.. E támadások során a Földi, közi tengeri angol kikötőkben három! keie-ske(;olmi hajót (11.000 tonnát) «í-suiyesz tettek, liánnal megrongá>itak.
Anglia o.pen ma éjszaka is folytultAk a támadásokat. Több repülőteret cs kikötőt bombáztak. Irországlől kőié*. iO egy 3000 és egy 401X1 tonnás hajót küldlck a tenger tcuckérv a némel ro-píüök.
Afrikában Is folytatódnak a harcok
Az olaszok m* déli hadijelentésc szerbit Görögországbtui járőr és tüzérségi tevékenység van. A repülök síkeresen buurlxázták az ellenséges csapatok gyülekezőhelyeit. EszakaFq rikában gépesített hadot.ziopokat tál mndUkjiieg az olasz repülök. Kelet" afrikábán folytatták ia haraJtat. SZiu-diuiára nyugat felöl érkező tU lenségeK repülők txunbákat dobiak, de scui ezek, sem pedig az Ir&o gátja irányában ledobott két torpedó uprn talált célba, illetve nem okozott kárt. d f \'
Német bóják és aknák rendeltetésükre várnak. (Foto R. D. V.)
Continental irósépek
képviselete és lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
[¦linkelő családi szálloda olcsó árak-\'fcejl. Egy ágyas szoba 6 P-től, két ágyas szoba már 12 p-től. Kitűnő étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalil Közlöny olő-HzotŐI az utoleó havi előUzetóal nyuiita felmutatásával 20 !0 »W-veiménybon részesülnek.
Csillárok,
falikarok,
élIeliszekrény-lámpitK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI nél
Sugár-ut 2. ""
Mainárak figyelmébe I
Uámfeljegyzési
vagy
Vámíserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
Amis
Bájtra** le\'vélellk. StécheoyMíl 4. Jc!cuUc/.ís ¦ liSíjnesleitiíl. 317
•ADÁS VfrVI\'I.
¦osatt géylUKtllÁ ranprst keret meüvelclte lapunk nyomdáin Pö-ul 5. dall.
TAIgyforgáoti kaph.tú Dukiiz Petenc, Mityar ». 103. Telelőn 290 294
Egy kis fajkulyai eladó, KlaUsl-u. 6.
318
LAKAS-ÚZLBTHE|LY1SÉ0
Csinos kétaxoba elóaaqpia lafcAvt keresek rnijui l-re, eaetleg eldbb. Clm a kiadóban. 284
P.rkeltia, vlsvuetékei harj-om Matt
bútorral, vagy bulor jjclkül, lrodaaik, cjc;-leg rendelőnek alkalmas, augusatua l-re kiadó. Oengery ut 0. 282
l\'őul köiipín. dili lekvétu oldalon (1\'0-nl SI a voli PUtpokl IIMojsís, |tlen-leg Pleblnls alili lakott •inuUtl lardo-Biobas lekas augusztus 1 cte kiadó. — HaroataiOi CrataUilvalatl. 311
A N.üykt.1 iií.I TakarÉkpfniHr Deák lí.l fronl ának niAsodlk emeleten egy hóqw-uoruls komlorloa lakás május 1 erc kiadó. 309
Komlorlos, .kertéi .jagguBAasiúáal tuijus lire kiad}, Éidcklódnl lehet Klnlnl-u. 36.
314
Sugár-ut 3B/a háiban •curauaatSiáiB la-
kis vliveietikkel mt|uara kiadó. 312
NégratBtrbáai Osstkomlortos utcai lakás májusra kiadó Kisfaludy u. 17/c. 313
Egy nagyobb isoba kortyhaJ lakát má-|ua 1-áre kiadó Széchenyi saerelönél — Kosiulh lér 13. 315
HÁZ É* 1NÜATLAN
Határ, korínul heutestlz\'etlel ás mellék helyisetekkel •laaf*. Érdeklődni lehet Sicpetneki-u 25, 260
Eladó háromszobia haVat es egy sjt^ tokkal. Babochay György u. 1. 321
Hölgyeim! Játéktmhékra .dlasma-gyarf 1 pensőírt káazllek. Qyenes U osné, Szent Imre herceg-utca 4 308
ZtMjo yaxiem
CULIVIKAI M«|.|Uir-.
Oaid|a: „Ktigizd.aagl«. T, Hagyksslia.-, Psleloa kludó: Zalai Xir.i, Nynniaton: S .ttlzgaznuigi n t_ Nigygauzatro
¦yaasalalaa,lla|yktuli>aa. (Nyomdiírt IrdalTiaial Rar.lyJ
50
?363
81« evtolyim 28 aiitn.
Nagjkanbsa, 1941. lebritir 4 kedd
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
FfiekS. irtató: Baraartts Lajos
HMutW ér.: «rt «*i» > JMNP> «•_}" ImtmlllW till llll lilt*te«i»¦
492.000 hold magyar föld viz alatt
Tovább emelkedik a Duna vize, pedig már 14 cm-rel magasabb, mint tavaly — Több helyen átszakadt a gát, a kllakoltatásokat megkezdték — Csepelen minden férfit a gátakra vezényeltek — A kormány és a hatóságok minden Intézkedést megtettek
A növekvő árvízveszély ügye a képviselőház mai ülése előtt
A tavalyi nagy árvízkatasztrófa ugylátszik az idén is bekövetkezik A Duna, Tisw és a mellékfolyók vízállása óráról-órára emelkedik ós a talajvizek is mindenütt pusztítanak. Ma tmár sajnos félmillió hald van Magyarországon viz alatt. A rendkívül Súlyos helyzet mhtt Bzür-vizkérdésset a képviselőház Ls foglalkozott mai ülésén.
A Ház md ünnepi ülést tartott a berlini hárunítiügyczméuyhez való csatlakozás és a jugoszláv--magyar örökbaráti szerződés megkötésének: becikkelyezése alkalmaiul, napirend eiött azonban Rajniss Ferenc képviselő szóváteltc hz árvízi helyzetet.
NCm akar Sicüvcdélyeket fcik^lt«-ni, amiből az ellenzék tökét kova.
csolhatua, - mondotta — de a legnagyobb aggodalommal teszi szóvá o helyzetet, tmert ugy látja, hegy most egyetlen nagy ellenségünk van és ez a víz. Le kell gyűrni ezt a/.el-lenségel szaktudással, munkával, pénzzcj. Február elején vagyunk és már súlyos a helyzet, cz pedig előio vCtí árnyékát n tavaszi hónapok ka. tisztrófájának. A Dunát kilométerek hosszon 3-1 méteres jégtorlasz borítja. Ha ez el nem1 olvad Sürgősen, felfelé duzzad meg a Duna ós elönt mindent, hi meg elolvad, Pest megye másik fele kerül viz alá. A vad" vizek 7-8 kilométer Szélcsen ti partok mellett máris vízzel borították l>2 a földeket. A Tisza áradása is veszélyes. Jelenleg már félmillió hold van viz ajatt és minden további habozás ujabb ezick megélhetését veszélyezteti. Kéri a kormányt, adja egy kézbe az árvíz elleni véJJke/és ügyét. Aliitsan mögéje szervezeteket, pénzt, anyagot, műszaki ós munkás csapatokat, mert egy ember képle. len megoldani a bajt és a munka május végéig iiimd^n bizonnyal eltart, >
A felszólalásra a beteg miniszterelnök helyett Kereszics-FtschiM- F«„ rejic belügyminiszter válaszolt. Hangsúlyozta, hogy a Ház és az ország jogos aggodalommal figyeli a helyzetei. Azt a javaslatot, amit Rajnjss képviselő felvetett, azonban kél részre kell osztani. Egyik a Duna árviz-kérdése. Itt |iz a helyzet, hogy Duna-pentcilétől Adonyjg mm jégtorlás, hanem jég-aiagut keletkezett. A töltéseken tegnap volt a legsúlyosabb a helyzet. A viz még emelkedik ós valószínűleg holnap éii el a legmagasabb vizáPást, azon lut már apaf, dási\\i lehet számítani. Ez termesze* tesen nem jelenti azt, hogy a \\-e_ szélyen tul vagyunk. A töltések annyira át vannak ázva, hogy sok heiycn a btsz&kadás fenyeget. A kor-ináuy ludatábfui vau a uflgy veszély
nek és ezért minden intézkedést meg tett. Bonczos Miklós á\'Untitkár végigjárta a veszélyeztetett pontokat, a katonaság és a műszaki csapatok koszen állnak, a helyzet Isten kezébtti Yfúl, Hiszi, hogy e pár kritikus napot átélhejüktinagyobb katasztrófa^ bekövetkezése nélkül. !\' ¦
A második része a Javaslatnak a bei- és talajvizek kérdése. Ember. Öltő ót/i nem Volt olyan magas az Alfö\'d talajviz-szinlje, mint az Idán. Kb. 1 méterrel magasabb, mint vnly. i ; \\
Hangsúlyozta ezután a belügymir níszter, hogy az árvízvédelem mai rendszerén változtatni kell, de sajnos, a ta:ajviz emelkedése ellen alig lehet védekezni. Itt a levezetés nOjnj használ, mlég ha mill\'ós összegekkel ki is építik azt. A kormány mindent
dafoki és csepeli gyár berendezéseinek elszáiitását megkezdték.
Budapesten a megalakult Arvizyfr. deimi Bizottság utasításéra 1000 ember dolgozik a töltéseken. Óbuda gyártelepeinél ós a külső csónakba, zaknál a lakosságot kitelepítették. A fővárosi iskolákban kaptak szállási
A Duna ujabb gát-ót törései
Budapest, február I Csepelről riasztó hírek érkeztek A Duna ugyanja Újpest, Albcrtfaivta, Csepel és Nagytétény határóban át. [törte a gátat. Csepelen félreverték a harangokat és minden férfit a gáti* elkövet a katasztrófa elhárítására/ ) rendeltek. A veszélyeztetett terüljet Eddig 192.000 hold van víz alatt. RCjnéii. hogy márciusig sikerül ennek felét lecsrapolnj és használhatóvá tenni. A továbbiak megmentése érdekében is megteszi o kormány a szükséges intézkedéseket.
Nagyméretű bombákkal a Jégtorlaszok ellen
Budhpes-t, február 4 A Duna tovább emelkedik. Az éjszaka 7 centiméterrel emelkedett a viz, reggel 731 cm\' volt a vízállás, ami délig 738-ra emelkedett. Az emelkedés merléke már csökkent, d« a viz nVég elérheti « 750 cnrl. A Duna vízállása így is már 11 centimé-termi magasabb, mint a tavjalyí leg-mogasabb szint. A helyzet enyhíté-
sére a légierő repülőgépekről ma reggel 9 órától a legnagyobJJimét\'eluí bombákkal négy helyen igyekszik a jéglorLaszt szétzúzni. - . (.... -1 .
Kiflrltlk a budafoki és csepeli gyárakat
Súlyos a helyzet Budafokon, Csr, peicn, Adonybun és Ercsinél. Pest. környékén a veszély, miatt több\'bu-
tekröi 1500 asszonyt és gyenmeket már eiszáUitoltak. A gépkocsik és egyéb Jármüvek készen éltnek, hogy a még kb. 7000 embert elszállítsák, ha szüksége mutatkozik.
SziíjetupSaliíiát 15, Nagytétényéi/ pedig csak 6 centiméterrel magasabb a gát, mint a Duna jelenlegi sziii tje.
A Vízrajzi Intézet utolsó jelentése szerint Ercsinél, Adunynál 10-15J Soroksárnál 20 centiméter apadás észlelhető, de a szentendrei & • váci Dunaágban még kb. 40 cm-es emelkedés várható a felduzzadás miatt. \\ \\ i i ; ; {
10 millió tonna hajóteret vesitett eddig Angolorsióg
Válságos helyzetben az angol hajózás — Tovább bombázzák Londont és az angliai kikötőket — Willkle Írországban tárgyal — Nincs Törökország és a szovjet közölt titkos katonai egyezmény . - (
A világpolitika] helyzetben a mai nap sem hozott .semmiféle jelentős változást. A német légirö, mint a londoni belbiztonsági minisztériumi közli, a kedvezőtlen idő ellenére is bombázta Londont és Déjkelelanglia néhány városát. Ezen\'iivül a Földközi tengeren is magjelentek n német repülök és eredményes bomlxr tám\'idásokaf hajtottak végre hajók és kikötők eilen. ,
V M angol hafóvasztc^ég lassan katasztrofális helyzetbe sodorja Ang. liát, - állapítják meg ezzel \'kapcsolatban az olasz lapok. - A háború elején Angliának 21 millió tonna hr jólere volt, amiből 17 millió Angija célját szolgálta közvetlenül. Ehhez flz idegen hajók lefoglalásával és vásárlással még 7-8 millió tonnát szerzett, de a nettnél repülők és búvár.
hajók máris több mint lOmüiiófofi-nát elsüllyesztettek. Angija tehál éppen Imbst, amikor sok hajóra volna szüksége, még a béke létszámmal seml rendelkezik. Amerika is teljesen kimerült és egy éven belül nem tud ujabb hajókat [andnj Angliának. A helyzet máris válságos, de hi tekintetbe vesszük, hogy Hitler a tavaszra nagyobbá rá nyu tengeralattjáró harcot jc:cntet> be, bizonyosak lehetünk, hogy Anglia nem\' kerüli el sorsát. i
Az angliai körúton iévő Willkle nin befejezte látogatásait Angliaiján és repülőgépen Dublinbe ment, ahol De Yaicrával tárgyal. Holnap repül vissza Liszobonba é^ onnan Amerikába. , i ; i
Angol koholmány a török-szovjet egyezmény híre
A balkáni helyzotről egy érdekes cáfolat és egy érdekes hir érkezett. A cáfolat szerint Moszkva valótlan kitalálásnak \'minősíti azokat a külföldön, főképp áz ajigol sajtóban elterjedt híreket, Hin^lyek Szerint Tö-
rökország és a szovjet kőzött titkos egyezmény át\'na fenn s ennek érteimében C! szovjet fegyvereket szállít Törökországiak a ném/e.ek esetleges balkáni támadásának elhárítása érdekében. A londoni kojwtouány |
nyilván ismét « német .jí>roizegyütt működés közé íiflcar éket verni ilyen hírekkel.
Törökországban egyébként ujabb behívások történlek, ín\'nt mondják, a már szolgáló kapnák leváltására H:mgSulyoz/.ák. hogy Bulgáriának nem kcil aggódni a behívások miatt.
Itt említjük meg, hegy Bulgária légvédelmi gyakorlatokat tart.
Lázadás Kubában
A NCwyorki Times jelenlése szeg rint a lutai hadsereg vezérkari főnökét é5 a rendőrfőnököt letartóz, taíták. Állítólag államellenes cse« lekánjényre szcivezkedlek. Az elnök az alkotmányi 16 napra felfüggesz. telte, a helyőrségeket megcrősiícltók, az etnöki palota bejáratánál homok-zsáktorlasJu>kat épí űt.ek, slb. A kon-grCSsuis két nap múlva összeül, hogy a m^gvádoli katonai vezetők fe:ctl ítélkezzen.
ZALAI KÖZLÖNY
1941. februir 4
Q. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányfnál.
Állandó mi•ornimek bétkÖtmpolior. Badapeit |, műiorán
6.45 Torna. Hirak. KflUamények. íiangleuiBtek. — Utána étrend. — 10 Hinak. — 11.10 Nemretkösi vizjeixö-MolgáJ*!. — 12 Harangazó. fíbiinun*. ItlöJárBajeiOTtés. — 12.40 Hirek. — li20 idöjebas, id Öj ára* jelentéi. -1«5 Hlrak. — 14.45 Masorisraer-tatés. — 15 Árfolyam lürek, piaci árak, éi<jml«í*rár*k. — 10.45 Időjelzés, Idő. JarasjeaMités, hírek. — 17 Uhuk >4o-vák és magyar-orosz myelven. — It HErak. — 21.40 Hirek, idöjárásjclanlés, hirak sitoirák és m«gy*r-oro*x nyetveO-— 23 llii«k német, «>au, *ngol M francit nyalván, — 0.0 Hlr*k.
BUDAPEST I.
17.1"» Előadás a sznlrfdidíiHnozgi.-lomrt:. — 17.35 A Kálvín-léri lelur-rmUus egyházközség Iiangvorsenve. — 18.20 Ilníezky Ijíszto tánczem-kara. — 10.45 Az Operaliáz előadásának kózi-veitié*. ... 20.55 Hirek. - 22.03 Időjárás jelentés.. Marsi lilék cigányzenéi-kara mui>jkáJL - 23.25 Szórakoztató hanglemezek. *\'"*¦-"
BUDAPEST üi
17.50 Iliisziu hallgatóknak. Kovács László énekel. — 17.55 A l-öldmövvlé* iigvi minisztérium mezőgazdasági félórája. ¦ - 18.25 Az Operaház előadásának kózvelilése. — lfl.30 Francia n>e3vokla(ás. — 20 Illrek. — 20.10 Murai Ii3ek cigányzenekara muzsikái. -- 21.30 Jdőjáfasjcteiilés. - 21.3Sr22.10 TánokanCzek.
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
Szerda
BUDAPEST I,
J.0.20 Felolvasás. — 10.45 llajrisz Gyula etoadása. --\' 12.10 Httngjtwwzík.
- 13.30 A 15. honvéd gyaflpgezrvd zenekara. 15.20 Magyar Hevö Táno-zenekar. — 10.10 Arányi Maria előadása.
17.15 Bura Sándor cigányzenék aav.
— 18.05 Dr. Cbolnoky Jenő etóadása.
— 18.35 Holéczy Akos együttes. — 10.20 Oodin ImrC, a bécsi állami Opera tagja énekel. .... 10.45 Kíimgyi negyedóra. — 20 Közvetité-s a debreceni üsokonaí Színházból. iCsókbáborá*. Operett 3 felvonásban. - Az előadás után kb. 22.45 A Hajkők zenekara. ~ 23.25 Tánctemezek.
BUDAPEST II.
18.10 Olasz nyelvoktatás. - 18.40 A Itádió Szalonzenekara. — yJO.JO Kolozsvári Grand pienv Emil {ttőadá&a, -20 Hirek. - 20.20 TánczoncKar és eb gányscnekar. - 21.10 Otíó Ferenc előadása. — 21.35 Időjárás jelentés.
A „Ferenc József" keserűvíz régóta kitűnően bevált basUzer megrOgzOtt székrekedésnél és annak mindentéle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természete* hashajtó, mely számos betegségnél ax emésztést javítja és az étvágyat fofcosss. — KérdezM meg OWQSátl
A 300.000 pengős pénzügyi-székház ügye az építkezési bizottság előtt
Március végén megindulnak az építkezési előmunkálatok
Ismeretes, a polgármester n múlt napokban kiírta az árlejtést a Király utcáb-ir építendő pénzügyi székház építkezési munkálataira. A tervezet szerint az építkezés kb. 800.000pengőbe fog kerülni.
Az építkezés tárgyában hétfőn délután összeült a város építkezési bizottsága a városháza műszaki osztályából, amelyen jelen volt dr. Krátky István polgármester is.
Vécsey Barna müselnkl tanácsnok bemutitt" a bizottságnak a székház
terveit, nvijd dr. Krátky polgármester részletesen ismertette az építkezés Ügyének jelenlegi állását. .
Az építkezési munkálatok ártejrési határideje után felbontják a beérkezeti ajánlatokét, felülvizsgálják azokat, mjajd feiküldik a mlnisztér tériumbti Jóváhagyás végett. ügy, hogy az építkezés Clökészü\'etl munkálatai március végén már megkezdődnek, i |(
A bizottság tudomásul v-ite a jelentéseket.
Megválasztották az iparostanonc iskola első főhivatású tanítóját igazgatói megbízatással
A nagykanizsai iparostanonciskoiai felüg/eíőbizottság ü/ésc
Bár lassú tempóban, de céltudatos követ keze lességgel halad a nagykanizsai iparostammciskola régi vágya : az önállóság felé. Eimek első épüietkövél hétfőn délután rakta le az iparos tanonciskola felügyelöb.-zottsága dr. Krátky István polgármester elnöklete atetl, amikor meg-válosztolták az első főhivatású tanj. tói igazgatói megbízatással. Az állásra hat pályázat érkezett be. Ne" vezetésen: Kteménessy István, Döb~ röcőni Kaimén, K. Nagy JáttoS, Balogh Árpád József, TJérnJeth János (aki eddig az igazgatói leendőkkel megbízatott) és HorvC-y Árpád. pr. Krátky István polgármester ismertette a pályázat eredmiényőt, valamint a pályázók személyi adatait és arra kérte a bizottság tagjait, hogy tekintsék, lelkiismereti kérdésnek az ig;izgató (főhivatású taniló) megválasztását, mert ettől függ az intézet további Sorsa és »z iskolától a fiatal iparosnOinzedék szurvonalfl, fejlődése. Számos hozzászólás történt e*j Után a személyi kérdésekhez. A bizottság Végül is titkos .szavazassál kir
lene aaávazattal egy ellenében Németh János eddigihelyettes igazgatói választolta meg főhivatású tani-tövá, igazgatói Jn^rnzatáSsai. Nér mveth Jánost megválasztás» után meg hivták az ülésterembe, ahol dr Krátky István polgármester, mint u feiügyeiöbizottság e\'nöke tudtára udta a választás eredményét, m"jd beszédélten felhívta, hogy n kezére bizotl fiatal iparosnefrnizedékel a keresztény erkölcs és nifigyar nem-.\' zeti szellemben ne\\*ijc és «z iskolát fejlessze tovább. Németh János igazgató ígéretet tett, hogy istenféiel*mt. b«n, " feijellíb^lók iránti tisztelet és\' köteiességtcljesitésben, vala&nfeit keresztény és mbgyaV nom/eti .szetiemr
ben fog\'.i a fiatal ipai^nejuzedéket néveíni. i f j \' i
Nóm\'e\'h JánoS igazgató ezután megtelte vezetői jeK-ntéstH. Melpgten emlékezett meg Brónyai AnJia tanárnő értékes munkásságáról, míg Samu Lajos ipartestületi elnök Mar-tincsevlcs Róz-sa tanítónőt és munkásságát ajánlotta q bizottság figyelmébe. Az ighzgató előterjesztése alapján Brónyai Anna tanárnő az eddigi 16 órájához még 1 tan-órái, Mar tincse vics Tíózsa tanítónő az eddigi l Imi-órához jnlég 4 órát, Nagy Miklós tanító az eddigi 7 órához még 8 eiöndó-órát knpott. Melegen szólottak a bizottság tagjai Nagy Miklós taniló tevékenységéről is.
Az ülés után beszéltünk az iskola hiegbizott (eisö főhivatású tajirtó) igazgatójával, aki már 7 éve tnnit az intézetnél. Kijelentette, hogy az eddigi vágányokon kíván továbfirhit-bídni ; súlyt helyez arra, hogy a fiatal iparosgeneráció islcnféSelemb*n, mélységes magyar ós hazafiaíi szci-¦eanben legyen nevelve, hogy mind^Tr-kor kötelességtudó legyen, hogy, n mikor kiikerül uz életbe, olt is 1«-csüiettcl állhassu meg helyéi.
(*)
— Naptár: Február 4. kedd. Rom. kat. Korz. And. Protestáns Ráchel. — Izrael. Sebat hó 7.
íidsűíbdő nyitva regcel 6 éritől ««tt í éritg (héttO. szerda, pontok délután és kadetan wéM »rd n«kn*k).
NE MERJE3 itasai a ZALAI KÖZLÖTT ZBEBiEHtTJÉSJDIÉ uélkSl 1
Varoail NlozgÓ- Szombattal keddig! TEl Budsipe«l*t inegelfizva kerül itt bemutatóra Feriak SarS főszereplésével, a Budapesti Magyar Színház nagysikerű müsordarabja, bűbájos magyar film, a
TOKAJI ASZÚ
lőszereplők: Fadák Sári, Bordy Ballá, ErdaUI MM, Kari Panni, Dajbükét llana, Bllloal, PálAoxy, Pathaa F. kii hélyfy, Bihari. — A klaérS mOaarban aktaálla híradó
El^áwk kl)in»poKon 5|7,9, va»ár-<»jlnn^n»ppkgq3,^7,iHw
ÓVJM SZEMÉTI
ZSOLDOS GYULA IliMHlir, fliiHÍil ii látuer«sianler,
Frt-ut 8. (a Korona.u.lloíU\'al íiemb.n). Eí.Jtll Z.lM-t.nciík. hflwfaö., llimírök. mlo-d.Ql«]t. llv!tiíok.Si.raoíVollr.c.plel<«lk<.l[l*l.
Az Oltár-egyesület műsoros tea-estje
Egyik legjobban sikeriill műsoros ica-tstjét tartolta tt^nw-) énen fehér/ teremlien a nagjk-uíjzsoi OlláregyesüM. A tencin zsúfolva vofel. Mind ott vodtak, akik érZotmiÖL\'g is a nagy katoEfJkus családhoz tartozóknak\' vatóják maguf. kat. Nagy atíkesetfésiéo fogadták dr. Ktálky islváuné peJgármestc-rjiét, a MANSZ.^ebiökaSszonyát. A vinjígj.ket MarlJncsévics ístvanné, az Oltárcgy-esiK-let fáradhatatlanul, tevékeny elnöknője fogadta kedves előzékenységgé\'\'. I\'. Gulyás Gcflért .ptéhános, az OUáregye-sülel igazgatójának ^tömör megnyitója úlán a kedves mnked\\d(ík efCadrák a • .Napsugár-panzió i ciiml nagyhatású vigjálékol, aniely áSCahdó-\'n niegesik-Jandözta a közönség névcíŐ izm&;t. a szereplők Horváth Erzsi, Bolia lw, Horváth Margit, Ötvös Böske, Simon Margit yoH^k, akik oly ügyesen játszottak, tlogy a közönség sok lapsífi* jutalmaztál meg szépen igyekvő játékukat, Farigi József -Miifogi cirml monológja o.yari sikert aratott, hogy érdemes leli vJ\'úiu még egyszer megisme. leílni. EaragóbLia egy eásőreiidű mft-kedvelőt isincrlimk m«g, akitől* nagyon sokat várunk. Atlando kticagás, sok laps kisérték zamatos játékát. Atajd\'iUz egyesüket Kányáinak kedves gárdája lolszolgáQta a pbnipás, párolgó teát és a többi jókat\' és lett tAyw IfflriguSht, hogy az éjféli bnktém.k nchéü munkája volt a sok \\éndégt;l a 12 órára, vagyis a hazatnejtelolie figyelmeztetni. Mindenki jól órezt* maflát, amiben nagy része volt a goaulosan összeáJítolt iníisornak és a csujKi-hajigUlat és ke. déjy légkörnek.
AZ Ollárcgj-esii\'fet műsoros tc,ij mind nngjobb vonzerő\'^ gyakorolnak\' » kft-tolikusíag körében*. A reliértcr*m bizony kTcsinck bizonyult,
Cüökkeu Nagykanizsa lakossága
Az alispáni ielenlts m<*tdi« : 19IU Jio\\«jiitx?i\' elsejétől deoeml*r 31-ig tcrtniésTjrtes RzapómdiVs volt az alsóMidVúl JA-rástwn 13, " bBWtSpfik-rtdiboi 18, n k<attre. 1 13* lyiben 13, " Ktrtjo^i r^/^afc ben EBi " iwgyuailMnH bWi 7, "a novailtíui 32, p p»cssilmii 26, » nfl-megiben 27, o tapoloaltan 20, a ZAJ luegcrszfgiben 18, Zalaegerszeg ín». gyei vilrosbíOt 12, öiszcsen 271 lélek1 szaporodás a megyében. SzotWo. runk azonban az adatok a znluSzeju-gróti járásról és Nagykanizsai megyei városról. Az előbbiben 3, °t utóbbiban pedig I lélekkel valóapft-dásról számol be n .statisztika.
Élénk szél, több haly-un havazás, hsvasesft\'vsgy esi, kBd. A hímár-séklst ma mé( nem változik.
A HeteorolOKliil Intézet uuayk.nUMI
¦HrHfyMStiiomua leienUi
HBmínéklel togo»|i eate 9 érakor -W HU\' ntlél -0 4, détíefl +0 0. Oaaíkdír\'OO -fc.
IMI, lehniti iti
ZMM KOZLONY
Steaua olajok
bizományi rakMra. Mondar ¦ barikpárak rtaar valaastákhan.
i
Ismét remek göcseji munkák kerültek a múzeumba
\\cm inuUk el .hét, liogy a városi 11111«\'mi) vili ami ériékes lAiggyáfl ne szaporodna. Isméi két, gyönyörű göcseji faragásos kerüli a múzeum lutajdbnáV ba Pórszombatból (özv. Szabó Mt-liályné ajándéka Balogh Margit ia-nilónő utjón. A kél tárgy d1SElt9mL>tfr. vtimaJ. kivitelezése a ¦egnagyobb ritkasággá avatjuk a nem mmdcrmupj múzeumi, tárgyul. Külón ki IwIS emel*-iiüuk, (Irujbcr Józsefnek, a múzeum vezetőjének ez Ügyben letl fáradozásait, valamint kél gyönyörű dáAz (tM, h\'mzés sel eTffálolt kendőnek megszerzőié körűn" munkásságát. I)r. Szűcs I,ász)ló városi aljegyző, sok értékes prospektust és más könyveket szerzőit a múzeum1 részérc. valamiül ki Kell cmoi-ni\'mk Barabás^ Mihály fegyvermester regyvorajáiidékait, Kaltrói István két rómaí-kori és egy ógörög régi péhZ,-ajándekát. v;dmrinl thkv* llaltf:zsúr kisebb ajándékait. Horváth Károly városi tisztviselő adott érdekes entSbfl tmiekfkct a múzeumnak, Szentes bajos I\'iruiországból hozott \'égiboimiiiij-íro-peUsr ajándékát; vaiaunut K. Nagy Lászlónak, a múzeum tisztviselőjének jireliistorikus.kori, areheolójjj^ai, nu-mizmatikal és több néprajz,), gyűjtését\' kell lí\'a-am\'.uünk.
Faeladás nlán nem jó áldomást Inni,
vagy a két becsehelyl ember esete a sormás! vendéglő udvarán
Lejcr János becsehélyi fuvaros nux-eiinberbcn bejött Nagy kan izsána az egyik ügynök megbízásából és tüzeiöfát árusított. Olyan áron, a miért ugy ö, ininl miegbizójri az uzsoi-abírőság Slé\'kOlíltt amely el is itélte az árdrágító duót.
Léjer a >sikcrfcs« faetadás után -annak örömére - jól beborozott ós rórs;ihzúiu jókedvében barátjával, Balossá Istvánná] antap este bezöp-getclt Sormás községben Szabó Istvánná vendeglösiié ajtaján. Csak egy fhtrti leiíny volt otthon. A két jór iwjtás bort követeit n iwzárt vendéglőt döngeUe. de n fi"tal leány félt a két boros embertől és azért nem nyitott nekik ajtót Lcjer és Balassa erre a kerítésen átugrottak az udvarra ós az ott lévő két Iád* sorosüveget bosszuliól Uissgukkat vitték, De nőm volt ezzel sam sze. i*"cséjük, mert egy kanyarnál a koesi felborult lés a Icái Iád* a sörös-\' üvegekkel (kiesett az úttestre,
MIuMn Lejcr és pajtása a ládákat 0 sörosü^-ekkel magokkal vitték, .^íabóné feiioietftelte ökci, annál is inkább, mivel botrányosan viselkedtek. A kél jópajtás - nhogy cz ilyen ;,ikakímkor ilUk is - a törvényszék\' elé került, ahol ittasságukkal védekeztek. A biróSág a acáróbutl vaidégr lösné és más tanuk kihnilgatá*a után ugy Lejei* Jánost, mint BajnasS Istvánt lopásban mondotta ki bűnösnek és ezért fejenként négy négy héti f<\\dVizra-és cgy-cgy évi jogvesz. lésre iiéitc őket, mint tetteslársjika
A két ebiéit fellebbezel t,
Dér József — az éjszaka lovagja — számos bűncselekmény elkövetését ismerte be kihallgatása alatt a kanizsai rendőrségen
A cseudtíraégl nyomozók visszakísérték a szombathelyi törvényszék fogházába
Dér Józserct - mint jelentettük — 11 nagykanizsai rendőrkapitányságon több napon át kihallgatták, majd helyszínre vitték -mindenüvé, ahol feltehető volt, hogy Dér belört. A rendőrség nyetmtoZási munkája ieg-tetjoscbl) sikerrel járt, mert Dér a heiyszbieu beismerte büncse-iekinén nyelt, miután n rendőrség tárgyi bizonyítékai előtt úgyis hiúba lelt volna minden tagadás. Dér József mintegy 20 lopást és betörést ismert be kihallgatása folyamán, a melyek egy részét Nagykanizsán, a többit pedig más vidéken követte e[.
Bcismcrtc töbl>ek kőzött, hagy december 18-án éjnek idején Parkos
Virgil petófHitca 81. sz. alatti ven. deglőjébe halolt és ott pénzt lopott Ezt az éjszakai látogatását farkas Virgibiél december 27-éu nugismé-teiic.
December 29-én este behnitolt B«-\'log Marii M«gyar-utca 11 szám íiiatü szi>bájába és onnan pénzt lo. pott. | ^ •
December 30-án éjszaka YeUák Károly mngyarutcai lakoshoz tört be. az ablakon át bcifiiászott a szobába és onnan 1110 pengőt zsákíná" nyolt, Cseékm\'euye után autóba vágta m^gát és Keszthelyre robp-
gott, majd onnan Budapestre folytatta »sürgős« útját
A könnyen »szcrzett« pénzt köny-nyeimü női társaságban költötte el
Nem kegyelmezett a szegény leánynak sem. Mert január 9-én, miután az aranjuezl szép napok cl_ tűnlek, a pénz elpárolgott, Dér József visszatért tevékenységének központi székhelyére és a Batthyány-ütea 9, sz. aiatt Mozsoiits Erzsébet háztartási aikahnazott szobájál>ól 10 pengőt lopott. . | ; :
Egymás után sorolta fel, hol, hm gyni és mit lopott, j ¦
Volt eset, amikor az eléje tárt cselekményt nem ismerte be, hanem!
alibit igyekezett blzonyilaui éS tagadta a terhére rótt bűncselekményt. ; , • t
Miután a kanizsai rendőr köpi lány" ság összeállitotlja a szép jövőjű Dór József - az éjszaka lovagjának --bünlajstromát, visszakisértfilte Szombathelyre, ahol összes bűncselekményeiért fogják felelősségre vonni, A nagykanizsaiakért is.
Dér József bizony most megint hosszabb időre levegőváltozásra kényszerül. Határozottan iierin tesz neki\'jót a - nagyiauijzsai levegő.
Olcsóbb és gyorsabb közlekedést a Balatonnak!
A Magyar Vidéki Sajtótudósitóbudapesti jelentése szerint dr. Vopesa Gábor, az IBUSZ n:e:nök-\\«zérigaz-gatójn, i*endkivül érdekes előadást tartott a Balaton idegenforgalmi jelentőségéről. Csak a aiiP-sszcjövűbeji számithalunk orra, - mondta többek között hogy kicsúry ország létünkre az egész ló körülópQljóa s ezért a tnodOm kövelielincjlyeluielí megfelelő egészségügyi berendezéseket csupán néhány koncentrált letelepedés részére lehelne tiyufíuii; A világháború ótp a Balaton szinte Mitf*)px>lrum»heiyzr.trt élvezett, dc ez clöbb-utóbb megszűnik, mert páratlan turisztikai értékek kerültek vissza az anyaországhoz. A közmü-
vek meg valósi tusa nélkül vcrseiiyj képes, komoly fürdőkulturáról nem beszélhetünk, a vendéglátóipar sok tekmlctbcn igen ebniiradott, E súlyos problémákkal együtt minél ha-Snlirabb meg keit oldani a közlekedési kérdést is, mert n közönség olcsó és gyors közlekedést láván. A hétvégi \'forgnlm»l a vikend-kedvezmények fokozásával lehetne növemT. A forgalom gyorsaságának akadálya a sok megálló, kívánatos ioune hát, ha a gyorsvonatok az északi oldalon Balatonfüredig, a déli oldaton Siófokig közie-kcdnéiiek megállás nélkül. . , ! : i
báli ruhaselymei biztos slktrt Jaltnttntk.
mi
Uj dlvatérdekesiégek 1941-ben
A divatról, mint olyanról az emlici\' cl Ind csevegni mindig, de hogy ujat Is mondjon, ahhoz már több kell. Ahhoz szük.ségea, hogy az ember ál\'íaiV-dóan járjon, lásson ós az ébrfényckcl magában Összegyűjtve foUiaimozzn.
így vagyok én is ltóliíyoim. Szinte naponta incgteszepi a .magam körséi-táját illetékes hel>eken és míndinnap azzal a csodálkozó érzéssel hagyom «1 a .fett szmhetyéti, hogy liát nrégus vau uj u nap alatt? Mert mindig (tilóL lok valamit, amiről érdemes inrgetnKv koznl.ami r^dálatra késztet. A divar. diktátorok agyvesejc soha t.\'-m szűnik meg működni álumdóan és vafcmü ujat kifundálni.
Hogy egyebet ne mondjak, iil Tannak nz uj fomiáju cipők, lizek olyan szó|*k, annyira ujak, hogy az ember léekzetc\'is eláll. Különösen, fm a cipőt ben egy jó b\\b is van,
Persze, parafatstpuak ezek a cim\'ik, do nem túlzottak, tafain 2 cm. tnogjasak és a sarkaik incgfeltslnek a gavallér sarok magasságának, de srögtelesek. Maga o ci]n\'i tompaomi. zárt és kis, fémszógekkel vau a purafataj/phoz crő-sitve. I-;z a jövő cipője, sikkes. eJe-gáns és jó lábakat cslnáL
Aamiii.hi még soha nem fujAs/OiItam azt. amit a múlt napokban: a fagyos télien a kis női sza\'rmkalajkiknt. Ezért mondom, hogy még ilyent soha nem tapasztaltam mert ezek a kalajiok CdC dig mindig februárban jelentek meg, Ugyfátszlk az i\'Jető kabipüzlel tu5»]-
"donosa bízott Sirius mester iésfá^ában, hogy nem lesz kemény és hos.vu loliink. mego\'özte korát és usg>1, kirakott egy in. >!:<;-1. Brr, goiidiÁtuui magamban, még ránézni is Úszta fa-gyás.
A tavalyi annyira ked\\«tt iriefíeg kapucnik azonban az idén már nem annyira kapósak. Inkább visefik a kís tokkokat, aníi csak éppen a Imi, vagy jobb szemöldök fcüfllt fityeg ós a tarkón inegfekftí színű j°rjcy van varrva, umil hideg cselén u fűbe Jehnt teuiü. Sokkal szebb és sikkesebb divat, mint a kapucni, ami mindent takart, legjobban a szép, buKláiuos fürtöket.
Nagyon szép uj estélyi rUJbaanjvSgo-kal volt alk\'Ümam rrWgcsodálnl a minap. Színes és fekete liánre ráde%>. zott fémszíilas míutájti anyagok volk lak. Pl. fekete ttVAre ezüsl zsinór rávarrva különböző cirádákban azután halványkék itvurc égővörös fémszál margarétákat sejtetve, persze csak körvonalakban Azután a "cgszebb vők barna türhe rádosgozra arany szálból mukkok, levelek és kjs lombos fák. Annyira pompás és érdekeseit szép az anyag, hogy ezekhez a ruhákhoz bfln voma más diszt kitalálni. Akfl ilyen ruhái visof, biztosítva van a far-saiigl hódilásu.
Végül láttam 1941 tavaszának gomb-kollekcióját. Kedves dolgok, szenikájy-ráztaló művészi munkák. Kis teknőcök barmi csontliól, krokodilok miniatűrje, ¦eredeti sziiiü vizTisiklók, kagylóhéjnkn kis csonlfésűk és kefék. Apró katapók. kis dobozok. Szóval minden ¦<¦¦ -ii ós láigy miniattűrje. l9tl-l>cn nem léte. zík csak egyszerű gomb. amit áthúznak, De viselni ís tudni ke.:6. A kígyó veszéljes, féVrccrlósre adhat nlkalmut, a dobozt csakis fiatalok viseűiel;\'vk, szóval vigyázat hölgyeim!
KAUM KÖZLÖNY
Az ötvenmillió pengős kedvezményes mező* gazdasági kölcsön folyósításának módja
A hölcaönnyaitáa legnagyobb Ösazeüe 50.000 pengő — Évi 57i nzázatákoa kamattal egy hold jövedelmének tixszerese igényelhető
Divaíposía
<M.. Remélem, müe ezeket a sorokat olvassa, a bajok már nagy részben cűsmurbiak és ón is vidáman cavczlieiji télikabátja minden mc\'egét. A már közölt szövelruba az ismert cetra egy kk-sit korai volna még talán odaadná varratni, néhány hetet azt hiszem, még várni koll \\e3c. Legelegánsabb odélyi Öltözet hosszú fekete estélyi ruha stras. sjű és természetesen egy jós szabott szmoking. Odvözlct,
KICSI ASSZONY. EWüsxem, hügy rossz egyedfii eiuii sok bajáv.«i. de remélem, hogy mkfőbb ec fognak simulni kétségei. A közöM cétira egy elegáns bama¦"•scTyCtimihát gondoltam boleróvan. bama jerjcV turlwlniraft. SzO relném remélni, hegy nemsokára viselni tudja azon a bizonyos rfkuOnioit. Odvözíct,
FARSANG 11)11. Nagyon elegáns volna egy bordó muszlinbársony eg. téSyi ruha, egészen szűk, hosszú gfokf. uis aljjal, szűk hösszu ujjfikkfiU, Inltiil végig gombolva, etűft mély négyszög-leles kivágással. CdvözÜet.
Most... most... most...
Most, most, most szeretnék, Mlg /ózunstigamat fogva tátija A Kívánások gömbölyű karja, Most, mosl, most szerelnék A Szépért minden szépet feláldozni És hófehérre tisztulva elkárhozni.
Most, most, most szeretnék Megbékélni istennel, emberrel, Zsoltái t fújni vígon, duzzadt mellel. Most, most, most szeretnék Parolázni, Ölelkezni a Múlttal S megelégedni a „hot volt, hol nem vott"-(lat
Most, most, most szeretnék
Ifjan, kldacott nagy hevüléut r
Nyakig takarózni a mesékkel
Most, most. most szerelnék
Szakítani a nagy, nagy szeretemmel,
És menni tovább magammal és a csenddel
Most, most, most szeretnék
Egyszer jóllakni vele rogyásig,
Csókolni, ölelni fulladásig.
Most. most, most szerelnék
Mindent mígégyszer elölről kezdeni
S jobban, vesietlebbül szeretnék szeretni!
DANI FERENC
JMuIbí. tw fester
Röviden már közöltük, hogy n kormány a ierme;és növe\'6<ére és •* gazdatársadalom infSgwegl lésére nagyfontosságú tervet dolgozott ki_\'
IJgynevczeM beruházási és termetest
kAl^jSOnl lógnak folyósítani olcsó kuniét merett. Az Országos Földhitelintézet jmár meg is kezdi czckhdk
a kölcsönöknek a folyósítását.
A kölcsönök csakis olyan befektetések célfaira használhatók fel, amelyek alkalmasak a birtokos földjének hozamot emelni. így például uj üzenü ág beveze\'léséiie, a gazdag ságbui szükséges épület dmeáésérfe, az állatál\'oaiv.is kiegészfilésére, nafj gyohb miezögiztíasági gépek beszerzésére, általában tehát a gazdaság fejlesztésére fordilhtttó a kölcsön. I
A felhasználás módjához képest fogja a folyósító intézet a kölcsön törlesztésének \'feltételét és n kö\'oön
Időtartamát, Illetve lejáratai is meg-szübni. ; !\'.,,. |
Erőteljesebb, nagyobb összegű törlesztést és lejáratot állapítanak meg akkor, fia a kölcsönből eszközölt befektetés a birtokos anyagi erejéhez képest nem jelentős.
vagy ha a befektetés rövid idő alatt magtérül. Az első évben viszont csekélyebb esz a törlesztés és á\'taiátan hosszabb lesz a kölcsön lejárata, hi a kölcsönből létesilctt hefekUós csak hosszabb idö aluli térül mc{;, hit a kölcsön az igénylő birtokos anyagi erejéhez mérten nagy. Ilyen esetkben ugyiicveielt klinéMi lejá-rutot állapítanak meg.
Az igénylésnél be kell jelenteni, hogy a birtokos a kölcsönt milyen célra akarja felhasziuilni.
A kölcsönök jelzálogos [cdezet mel
lelte. II. liéla, ki a -végzetes Mdii-puszta után az országot újjáépítette, Mátyás király, akiixk udvarát V ,H\' saliine-kor nagy mesterei népesiti-lték 1« s aki az ezeiévcs magyar,töitéielein legragyogóbb korszakát virázso\'Ha S Duna—Tisza-menti uj országin.
Mindezek joggal igényt tarthatnának u legnagyobb nr.igvar epifotonra. bár a lörlénOcmirás diaVkl\'kája mltadCgyfc. kük száméra megtolátti már a j.rj.-n-tőségükhöz mert lébUltevéflibv találó jelzőt; igy Arnádnak u hon\'dfapitú. Szent Istvánnak az országu|ábitö, KúU maiinak a liólcs. Mátyásnak az lgUxsá> gos jelzőket adományozta, de bizonyos, hogy szerepük n magyar Eors k a] iko-lásábun, ncmzetj etünk kjformáftásáhan döntő jelentőségű v»\'l s hogy mindegyiküket külön-kft!ón megillethetné a Kossuth áltrá Széchenyinek adományozott -legnagyobb nrajjvar jrf.feÖ.
s ha ezt az rnyednUAM töiténetnfi cpjlolon omanst ezeréves históriánkban eJs,\'üzlk\'n Széchenyi István ite.e m*\\flé állította oda az e&smerés, akkor az nem üres reloríkai káprázni. ItonCm tabló értékelése aimik a kjűldetáinck, melyet gróf Széchenyi István az- ö"J. mull évszázad magyar éleiének kiada-kulásában váflhlt.
Rz a küldetés valóban szinte gondviselésszerű s ahogy Széchenyi n»Uta, az méltó votl a \'legnagyobb magyar, jelzőre.
Igen. ennek a koniuk, melynek nagy esőmé nyeli H i*nlennáriomok során
eleven éröve áiéVjűk. csakugyan Sző.
1941. február 4.
lett és nttilában a jelzálogul felajánlott földbirtok kataszteri tiszta jöv©-dcjm\'énck tízszerese erejéig leszi-jek engedélyezhetők. A kölcsönre lehetőleg elsőhelyi telekkönyvi b*fcebo-iczést kell biztosítani, h« ez nem volná lehetséges, ugy egyes esetektfcn « már íemiálió jelzálogos terhek utáni rangsorban is folyósítható a kölcsön, de az előző terhek összegének hozzászámjltásával sem hnladhkvi\'.i míg a íolyósilhndó Összeg a terhes ingatlan kataszteri tiszta jövedelmiének húszszorosát. Vagyis, ha a fedezetül felajánlott ingyatlan kataszteri jövedelme 1000 pengő és nz ingatifml 13.000 pengő adósság terheli, ebbán az esetben csak 7000 pengő uj kölcsön folyósítható.
Esy-egv kölcsön azonban nem tépheti lul az 50C00 pengőt.
A kölcsön kunnta ez idő szerint öt és fél százalék lesz, ajnClyet fél. évenként utólagosan kell ínegfizehii. Váltót fadni és a kölcsön fennállása auttl a kÖ\'.e\'czvényt cserélni nem kell. , ...
Az igénylés céljaira az Országos Földhitelintézet álbd készített kör-csön-kérvény nycentitványát* kel! feihViszaiáini. E^t a nyomtatványt levélben, vagy :eve!ezölapon bejeién, telt kérelemre dijmeniesen küldi meg «z Országos Földhtteliniézct, vagya Netniffjoti Hitelintézet minden vidéki fiókja. Az igénylésnél meg kejl jelöuií, hogy a fedezetül sz»rv gá!ó ingit\'an 50 katasztrális holdnál nagyobb, vagy kisebb, mOrt más tartalmú kérvényt keh beadni az 60 holdon a\'u\'i birtokosnak és mást annak, akinek birtoka 5(1 holdon felül van. A kérvényhez a fedezetül szolgú\'ó ing ttlau.tk hitelesítés nélküli telekkönyvi szemléjét mellékeliij kell s postán beküldeni az Országos Földhitelintézetnek, \\-ogy n Nenweli Hiteiinlézcl vidéki fiókjánaac. A ké-reimckei az Országos Földhitelintézet tárgyalás alá veszi, kitűzi a feltéteteket és a megszavazott kölcsönt a legrövidebb Idö\'aia.t folyósítja.
cbcuyi voll a Vignagjobb migj\'ttrja.
az id .l-ol: elhatarolEás nem von le semmit Széchenyi értékébe*, hiszfn a mpgvar lörténolcm előbb emüilelt nagy ol ikjai a nmguk idejében\'szintén kiérdcmrillék ezl a jókzől s (ha Széchényit a mi/li század legnagyobb magyarján ik nevezzük, nem jeleni ke. veseblel. mint liogy Wrlénolmünknek ez a nagy alakja mélláii sorakozik az előbbi századok Qegnágyobb m\'ffii^rjai mellé. , *
Szüle lésének 150 éves íordinoja arra kötelez bennünket, hogy egyéniségét^ munkáját és küldetésének sorsformá\'ó hatását \'lemérjük és siib sjwciae elcriü-¦ atis szeiuló\'jük.
Bécsben szüle lett s ennek külön jelentőségei tulajdonítottunk.
Atyja, mint nnnik a kornak.ariszto-kratn családjai áUrOában «z osztnik fővárosban élt, dc \'étke miólyén megőrizte a Széchenyi-ősök, a -végvári vitézek izzó magyarságájt s ezt az udvari levegi\'i és a német családi ii,v<fr\' tompító hatása mellett is tiuusltotta azzal, hogy értékes könyvtárai hazája} nák aj;lndék->zt.i s liogy iistsJsj^nKottk a Nemzeti Muzeumot.
A család magi nem tarUizük a .régi lőrléuclmi családok sonU)a. A Szééhei. nyí ősök inít.ir és vitáz katonák voltak, de, iKnwsségel csak lutnunszáz éVv»i gróii rniigul jk\'dig csak mintegy két-.százőt\\«u ívvel eJjelölt szerezlek. Üróf Széchenyi István születése Idején » csjilád csak, !ll éve használtfl •> k\'*iül-Ugtl grófi koronái. {I-\'olyt. köV-J
Sziekiifi-BBldkbeszél
A Polgári Egylot vasárnapi kőzgyülénán elmondotta I«Isu«a Ferenc Igazgató
Ez év. szepterrrt)cr 2t-én \'lesz löO éve, hogy az ujabbkori Magyarország legnagyobb törléndhni fitakjft, gróf Széchenyi István BéeslHui megszületett.
A jubHáris évfordiítfának és a szü-lelési hiíjmck küllőn je\'eatöség" van.
A huszadik század sziimünkri a n\'gy jubHáris óvfordirtók százada.
Tizenöt év óla al\'g van esztendő, mety vaíamety nad.,- történelmi esemény százéves emJékévef. l>e nc ragyogná a magyar gkobuszt\'és minden fljcn tórténeím: Qnnqp hangulata \'mögött egy név, egy • fogalom1 gáóriája ragj\'og: gról Széchenyi István.
Az 182ő évi pozsonyi országgyilftSs, ahol egy íiataK, nyugtáfán él(tü gróf magyar nyelven sztH-fí fel s ajánlja fel egész évi jövexicúmét a Magyar Tudományos Akadémia számán, a liuiclúd, a Nemzeti Kaszn\'^ a llciigor-mállóin aSopltááS, 11 lóversenyek, tóle. nyésztés meglionosilása. a Tisza, » Vaskapu srabályozilsa, mind^niind olyan események, oldalt ylkotások, n melynek százados fordirTÖlna) ugyani. ennek a névnek varázsa sugárzik szél az országl)an.
Most egy 150 éves JubSemtí ívéhez ériünk el s kü\'Ön Idlentőségel ad (i Szécbvjiyi emlékezésnek.
Százötven év már megrcW) törté- j ntlmi lávkil abliuz, hogy a magyar |
sors héroszát minden emberi gyarlóság | tói megtíszlu\'va, a magasabb lörténe-fcrrt-szcmré\'jel prizmáján át szemléljük s lemérjük helyét és jtfentöségét ezeréves históriánk alakulásában.
Széchenyit legnagyobb di&enfete, u magyar sors másik póhisáráfl.\' k;szi. kadl Kossuth nevezte cl a . ivgn ig.vobb magyarnak oly időben, amikór UmV. 1»>U a jxífitikai elionlélck szenvedélye,
Voltak, akik ezt az értékiLUtet épp ezért nem az e2*nfé$ \'loyáJUt megnyijat;. kozásánuk. iinncm inkább liktikoí fogásnak — vagy Szektú szerint >pi9fcz-nalnyi bók -nak uirtolták, bármi voll is azonban Kossuth szavainak indítéka, a •legnigyobb magyar*\'©pl-teton beleásta magét a magyar (szivek*. fno. s azt onnan többé kiűzni nem Sel.eL-óo Széchenyi cgyedfiláilló érlékvalósága ellüri, hogy ezt a tőrténefénl joto\'íit bizonyos időben eíbalarotjuk.
Az ezeréves magyar sorsnak vannak más nagy alakjai is, akik joggal szá\'-ir.ithalnának a -íeguagyobb magyar jelzőre. Árpád vezér, aki a migyar népei ázsiai őshazájából o Vereckej. szoroson át ide. vezette történcfim; klfí. dőlésének MyéiC; Szent István, aki a puszták népéi, a k.Jajidizó.j portyázó jiogány magyarságot a kcreszténj)\' hit és a nyugati kulUtr i közösségébe l>o. kapcsotto, Szent iaszT/j, aki a inagjnr kaUmai erények eicjével az .íüő hogy magyar, birodalmai mCgajlapoztu, Kií|j. mán, aki bölcs lörvényal!ktilásáv;ijs és pénzügyi tfníejével a modem éxlef.\'.\'in\'. ben velt_ jogáKbin k<-i«leit nirgieiemt-
BARTA MIKSA divatáruüzlete B/ísdr-udvar Telefon 395.
1641. február 4-
2ALAI K02LÖNY
VéaAroljon
FÉNYKÉPEZŐGÉPET
JÓÓ IMRE
látszerész- ét fotőszaküzletiben Horthy Hlklos-ut t.
Amatörfényképek nagyítása.
MI ujóg a zalai szőlőéi bor-piacon?
A zniamegyei szőlő- es borpiacról íz alispáni jelentés a következőket mondja :
A le;cpitési tiltlom felfüggesztése miatt o szőlővesszők és oltványok után megélénkült a kereslet Zalában. A borok szesztartalma rendkívül alacsony, még a badacsony-bű-laton füred - csopaki, minőségi borvidéken is. A gyenge termés miatt a borárak nagyon felemelkedtek. A\' kereslet ehiint* élénk volt, később azonban a magas árak miatt ei_ lanyhult. Nagyobb eladások ncim, is történtek. Egyszerűbb borok ám : 90-130. a kiválóbb óborok óra viszont 110-190-220 fillér között mozog, sőt ennél magasabb árat is elér,,
Sportzászlóaljak á honvédségnél
Hírt adtunk iniár nrói, hogy nem\'-\' zctvédciam* és sportaeem pontból 19-11\' évben az ország egész teventeszerve-zetél szaksportoktatósbön is fogják részesíteni. Ezzel kapcsolatban a hadsereg .kebelében is erőteljes sport életet fognak teremteni, meiynéK alapelvéit már szintéi, kidolgoztják Ezek kóWStf n legérdekesebb az, hogy sport zászlóaljakat fognak létesíteni, melyekbe azok a _ katonai évüket szolgáló - elsőrangú sportemberek fognak bekerülni, akiknek eredményes sportolási lehetőségükre súlyt helyeznek. A hadseregben egyébként o legfontosabbnak a gyaloglást és különböző futásokat tartják és ezekben állandó versenyeket fognak tartani, ami a sport részére is sok tehetséget fog felszínre vetni.
Kik Jutottak a Safck-verseny dön tőjébe?
Vasárnap befejeződtek az elődön-tők páros mérkőzései a Maróczy Sukkor rendezésében sorra kerülő egyéni bajnoki versenyen, A nagy döntőbe jutottak: Stolczcrt Boán, Szekulja, Vékjfay, Németh I., K. Nagy Fábos, Gáspár, Nádissy, K«l* mí\'nn, Tóth és László. A vig\'szvemaiybi-n : Sznrjas, Hortobágyi, Szlohoda, Fótf-ncr, Szhika, Sícuicr, Németh 111., Taródi, Stéger, Néjntth II., Szabó és Lidith vesznek részt. A döntő mér líözcsok vasárnap délután 3 órakor kezdődnek. , i ¦,
Februári budapesti
BUTOnT
JMIpara«fliÉréíMBlliíÉI
vegyen vagy rendeljen.
w megbízható es olcsó.
CecHgery-nt 14.
A íBud/\'pcst Télen, utazási mozgalom, amely a közönség számába számos utazási és ellátási kedvei, ményt nyújt, februári eseményei közül kimiigásió érrjekességfl a íe-án záródó fénykép- és plakátpályáza) kiállítása, amely az Iparművészeti Társulat helyiségeiben tekinthető meg, Ugyanakkor nyílik meg a Nemr* zeti Szalonban az »Én m\'uzeum <im cinv^n diákgyüjtemény-klóHltáS. - A báli napióíldól kiemelhetjük a Pat-virista bált, a Gellért szá tótban meg. tartandó Atléta bált és a Hungáriában lezajló Gyögys/crész bált.
A sportesemények közt pompás látványosság tesz 8-án cdc * Műjégpályán tartandó »ErdélyI jégünnepély*, mig a magyar olasz váloga. tolt ökölvívó m\'érközési^ 9-én kerül Sor a Városi Színházban.
A zenei élet jelentősebb eseményei között felsorolhatjuk a Városi SZlnhBztxm 6., 9., 10-én sorra kerülő Becthovcn-esléket, amelyeken a j©. nekort a világhírű Mengelberg vezényli. (:)
„Falazó" legyen a strómann
Kaptuk a kövílíkvző levelet: IgCn tisztelt Szerkesztő Ur | Január 30-án megjelent lapjukban, múlt annak előfizetője és naponkénti olvasója, örömmel olvastam, hogy az olyan gyakran előforduló >Stroh1niinn« szó hsilyt\'lt, jó magyar BZót, a »Bujtíiíló*-t ajánlják. Manapság a »strób}iiuann< szót csak. ugyan lépten -nyomon hallja* é3 olvassa az ember. Szerény megjegyzésem mégis az volna, hogy a •bujtató* szó mégsem fedi teljesen a »strohmiann< szó fogalmát* m/ert nem csak azt hívják stroh mannák, xiki elrejti, elbujtatja a nemkercsz-tényU, kanéin strohmann alatt ezenkívül átsieropíőt és bábol is értenek. Már pedig ez utóUbfektf a »bujtaló* szó nem fedi. Én ugy gondolom, hogy * >[taiazó« szó a strohjnnnn fogalmát jobban kifejezi. Üdvözlettel:
dr. M. J.*né.
riahbak a rosszullétek t\'s töljb eirmer van a lemelőben, jobban igényb\'\' Tesz vé\\V az állomás. Dc tia a jwsta nem\' hajlandó eTáBni az:ewtjégés haWinYt, átvehetné az állomást hflán a város, hisz ugy tudjuk, csak 12 pengőről van szó. Hisszük, hogy Uetekcsckt megértik a közönség kéréséi és továbbra is fenntartják a temetői ínyrlvál-río.s telefonállomást.
Soraim közzétételéért fogadja Szer-keszlö Ur hálás köszönetünkét.
(TeJjes aláírás.)
__._ A derekas köteleiségle\'je-
I 1116-1U. | 8*ÓP JiéJdáját adta
l--¦-1 ugyanezen u napon Huszár András volt szabadkais.O. honvéd* gyatogeznedbeli honvéd, aki az ezrednek a bukovinai Haránt* körül foiyt lioz icadelt lűlúWlörs, álltat atos-n kl-átUisliiu-cai aSftlt, mint a drótakadályokl-tartott és addig nriraüt a |l*iyén, mig meg nem sebesült. Mivé pedig ez a liarcléren IcljesitiOLt szoígájlula alatt már a negyedik sebesülése v«ilt ¦» Jgy harci doiekasságál véic ontásával lsnáSteSten beigazolta, ezl a iteg\\eils7.^i\'s<.x;siVéséi értékelték eJőStjálól, amikor a kisezásl vitézségi érenuml tüutclték ki.
Hagyják meg a temetői telefont
Mérjen tisztért SzerkCiztŐ l"r! , Bizonyára emlékszik még rá, hogy mennyi beadványra, utánjárásra és kérésre volt sziikség, mig a posta a lemetöbcn nyilvános iceionallómásl ál-lHo,lt M, OrüMünk neki és bizony gyakran "\'használtuk is. Most sajnos Orrói értesülünk, hogy a jx>sta azzal az indokolással, hogy a nyjAvános fülke A nem hoz annyi jövciicTmot, mint aj mennyire számítollak\', ezért megszűntére lik. Véleményünk szerint azonban ez nem azlel, hanem közérdek, de w.\'.-l is lehetne, ha kérnék a 20 Miért. Ata-gaui bevallom, nem cgj\'szcr ttiít\'fonálí. iám már ugy, l)og>\' a-közj>ont nem karle a 20 fuléfl. Hfftlotl on, hogy más js járt már igy. Ha a |j>osta eddig Ingyen engedett tetefoiiAUn, köszönjük, de kérjük ne szCuiles»ű meg a tcáefoH. áiloniiUit, rm\'rl ha most a téBi idöbe» nem is kell otyan gyakran, miután a temetőben kevesen vannak, a nyári időszakban, amikor inefcg van, gyakef.
— <TanQgyl hírek)
A szombathelyi kir. lankerülVti fő igazgató a lenti mo^ánpoGgari iskoft-igázgatój teendőivel íebruár etet-jej na-láJlyal dr. Balás-Piri Aladár óraadó tunárt bizla meg. - Nemem Héla, a kesztholyi községi cOsnti Hiú-iskola fiatal lanitöj.i t.tvi\'yt\'zkí a gazuV sagi akadémiát s a najx>kban okte> vfl.es gazda öell,
— (Az egerszegi törvényszék)
oíuöki lisztje ismét megüresedett^ Dr. Ilussy Sándor zalaegerszegi löiv vényazéki rtnökői az jgaxságugymüiÁBft. tor saját kérésére a szombatlielyi tőr-vényszék cunöki áKásába helyezte át. Hussy már Hosszabb ideig volt Szom>-balheOj-en mint törvényszéKi b;ró,
— (Halálozáson)
Jörger Ferenc nyog. plébános 80 éves Korában Hédicsvn megluút. EteŐ áküomása a jiáíyáji\'ui Zalan\'gcrszeg volt, aliol mint kapuin és hUoktató működőit. Majd Alsi\'y^utiváii l\'j.kiiKásztor-kodolt mitit píébánosneíj-eltes és 1901-től l»:il-ig Hédicsen jVJÓbános-
kodott. NyugaJnri éveit is <>u tőUóUc,
— liáspAr bndre nyug. igazbalo^üuutó hosszas szcm-edds után öí* éves koraiban a zalaegerszegi köri lázban e.lmnyi. Gáspár Endre 21 éven vezette, l\'őlöske község iskoüiját. Kivá\'-ó ne^tfSJutanitó volt, mindig a közcélokért doígozolt^ do a legnagyobb szerénységgel es ön-
zellensé^gei.
— (Csángó Baross-tea)
a Központ kávéházban és éllercirf-ben február 8-án. (:)
— (Fővárosi művészek a .Turul" dlsziaboron)
Még mindig emlékezetes az 1010 évi farsangi szezon kiemelkedő Turul Étöájá, ahoi híres budapesti művészek szerepellek, az esi műsora közben. Hz évben február 15-én rendezi a Nagykanizsai Gróf Zrinyf Miklós Turiil1 bajtársi EgyOSÜiet az idei disztáborozár sj\'d, aliol ismét nagy budapesti művészek lépnek fel különböző műsor keretében. Ajánlatos u jegyekről tíőro gondoskodni. \'C0
— (A Vegyeskar)
ma este 8 órakor fontos megbeszélést és összpróbát tart. Kérem mindenkinek %u pontos megjcüpiiését. Kftr-nsjgy. (i) i
~ (A Székely-Eit)
a városban c-llerjcdl hírekkel szení-l)Cu nem az Iparoskörl>en 50sz, hanem \'.niut a j>lakálokcxn Is hlrd$tfji, a Városi Színházban 10-éii, Uétfőn este j»on-tosau 8 órukór. Vitéz Sóttíogj^áry Gyifla, miképp, telefonon ma kÖZöKe, nagy öröminel jön Kimiisára. Gyula diákon kívül Vértesi Frigyes é> a ka-zsiil műkedvelők által: előadásra kerülő színdarab teszi kiemelkedővé az estet. (:)
— (A Szanatórium Egyesület) nagykanizsai lüdőbcteggondoző inlá.
ze\'.c ez év januárjában 13 rendelési napon 117 beleget kezolt, akik közül 24 volt uj\' beteg. A gondozónő 08 licleglátogatásl végzett, rónIgen,-vizsgálat ,Hő esetbén vo\',1 az intézetben. S«-géQybon 17 beteg részoiült. akik ko> zöU 527 liter tejel osztottak, ki.
— (Zalai kis hírek)
Nyulat akart fogatni kutyával) Lócze Imre alsópáhoki földműves, A csendőrök leiteri érlek, vadászati kihágásért Indul meg vXá\'iv az eljárás. — 0841% marta a sCrléskan Pestien Mihály 10-néki kondást. A kcsztheiyi kórházban ápolják. — Zalaegerszegen szombaton a vitézek, vasárnap az iparosok rm deztk jól sikerül bájt. A vitézeid bálján több nagykanizsai család Is megjelent. . A zalaszentgj\'örgyl zöW-keiesztes főzőtanfolyam 24 növendéke most tartott;) záróvizsgáját. - Megmérgezte magái és azonnal megha/t Polacsek József sümegi ószCrés felesége.
— Nem azonos (:)
A .Magyar Nemzet" egjlk Januárt bzámaauk ^Ingatlan* rovatában olvastam, hogy lipplngor l. és neje Budán egy 250.UO0 peagos házat vett Ehhez nekem többen gratuláltak. Sajnos, nem vagyok azonos a vevővel, aiiflrt ls a szerencsék!váuatok nem engem Illetnek.
5zentképet
csak keresztény Üzletben vásároljunk 1 Nagy válaszlék
Tornyos látván
üveg- és porcellánkereskedésében l:ö-ul 24. szám.
— (anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten négy gye-rmek szülelett, 1 fiu és 3 leány: líedics Ferenp szálloda portás és Kó. zsás Teréziának rk, leánya, Csóka JóV zsef Máv órabéres és Molnár. - Annának rk. fia. Házasságon kívül szá\'ieWtt 2 leány. — Haláüozás történt 10 esetben: Ozv. Horváth Józsefné Itenko Julianna v. szegény rk. 77 éves, Törők Mária rk. 2 napos, Molnár László rk. 17 napos, özv. Popp Józscmé Zóldvári Katalin rk. 00 éves, ltőzsavölg>i HozáÜa rk. 11 hónapos, Koczkás András rk. 7 ruv-1*03, özv. Pávicarjózsdflté Knzsjwr Ho-xália rk. 8(1 éves, Horváth Gyuláná Kumánoylcs Mária v. díjnok rk. 40 eS*s, Hoíer Viktor vendéglős rk. 06 é\\-es, Horváth Isi váraié Gergájy Anna rk. 3Ü éves. - Házasságot kötött 7 pár; Dénes József (özv.) Máv üzemi alliszl rk. és Börócz Anna rk„ Pőiö«-kci József (özv.) községi tanító rk. (Mikéin; ós Hoványi Erzsébet rk., Szabó István fóldmü\\es rk. (Petrike. ícsztur) és Samu Hozáliu rk,, Kis József (Özv.) rótdmüvcs rk. és Toibi Mária rk„ Sirtár József inaginUsztvH-selö rk. és Horváth Erzsébet magiin;-lisztviselőnő rk.. Szabó János (özv.) v. tisztviselő rk. ós Vid* KataÖ(in rk, ltor>\' I\'erenc niflgiuitiszlvlselÖ rk. és Mikó Margil magántiszt^selönö rk.
— (A zalai kórhazak betegforgalma)
az alispáni jelentésnek a következő statisztikai adata* vllagitják m«g: A zalaegerszegi korházban nz lt>4U óv folyamán iü34 Ijetcg voít 123.873 ápolási nappal; a nflgykUjijzsíÉban beteg 81.990 ápolási nappai; a t^ped-caiban 1808 bvteg 33,810 apoáási napu pal; a készthvlyibcu 1375 beieg 17.3J4 ájxitási nappal, a sfimegil>en 465 l>eteg 8.797 ápolási nappal. , ,
zalai rozlonv
1941. február 4
— (KözegészségÖgyI építkezések Zalában)
a közegészségügyi vonatkozású építő tevékenység Mrán megkezelek » Zala-szentmihál.von lé4esiUmdő sgészségház kutjánnk építését. VálUl-i ll>a adtik u
lényei Msztiorvosí fakisépités munkáit.
Az fipHósI <^ak a nagy hideg miatt nem kezdhették még meg. Hévizén az etküvetkezií frirdőidényiC ni g,\'.p> házal és orvosi rendelő Iwíyiségei 1»i tcnek.
— (Útjavítások Tapolcán)
Tapolca nagyközség a Vármegyei Közjóléti Sz övet kezet tói Iá e,er pengd kapott, amit tjz éven át egyenlő rész,-letekl>cii kei vissza fi telire mHséjg\\Otéa-ben biztositottan. A község elöljárósága eblkil az összegből az ideákat akarja kiépíteni, főleg azokat asz utvonalakat, amelyeken az itltOsI még nem nyárt leiide-zést.
— (Hamisítják a 30 filléres postabélyegeket)
A postavezórigazg UÓság 0 poslolllan talokut tájékoztatta az énrénybCn fovfl forgalmi sorozat 30 tiBéres emlékének hamisításáról. <I":gvc\'m.zleteni a posta hivatalokat. - mondja 0 it*nd<*et —
hogy az iíw.i június 2l-én forgalomba bocsátolt, a koronázó főtemplomai ábrázoló1 .\'to rcSércs pofitabólyegel után*
zó bélycgliumisitványok fordultuk cÜJ, A bétyegek hamis volta könnyes lojj. Ismerhető, azokat fényképről tipográf-fiai utón állították cOő, fogazatuk a valódi betegétől cUérü. Színük halvány és piszkos. Amig az eredeti bébe. gek képe, értékjelzéso és szövege Öcs, addig a bamisitváuyoké elmosódott A (Koronázó főtemplom • szavak no. hezen olvashatók. A hamisítványok jobb alsó részéről a tervező művész (l.égiáily Sándor) neve hiányzik..
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (2 sor) ^*ftl díja 30 tillér.
Pebi 11óv S i
Csángó Baross tea-est a Központ kávéházban, február 9:
Fél 6-kor líooális (dr. Tóth Kálmán:
AZ (\'IClfoi Illák ál;i\';iUu:á-vi\\
Fekrair 16 i S
A gimnazista cserkészek műsoros délutánja.
FtbnUr Wi
1*611 fi-kor: ~i helyi szerző ii\'odafaiü délutánja a városházán.
¦átdaa 3:
Fél B órakor liceáu\'s a várasházá* (Baita István: A 150 éves salnéazet).
¦árdBs 9:
Fát 0-kor licealis [dr. Kászons/i; .Magyar nemzetiségi politika).
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
72/1941. Ké.
Tárgy: A mezögazdafágl terménykészletek bejelentése a jogosított kereskedők részéről.
Hirdetmény.
A 290/1941. M. E. tz. rendelet értelmében minden malom és kereskedő köteles volt az emiitett rendelet hatályba lépése nap|án, vagyis folyó évi január 12 én meglévő búza, rozs, kétszeres, árpa, zab és tengeri készletét és erek őrleményeit 5 nap alatt a M. Kir. Közélelmezési Hivatalhoz (Budapest, V. Nádor-utca 27) bejelenteni. Az 5430/1940. M. E. sz. rendelet szerint jogosított kereskedőknek ezt a bejelentést egyidejűleg az Országos Magyar Terménykeies-kedö Egylethez is meg kellett len-
niük s a bejelenlett készleteikben beállt változásokai ugyanezen egy-lehez minden hónap 1. és 15. napján Jelenteniük kellett volna. Közhírré teszem, hogy a 760/1941. M E. sz. rendelet értelmében a jogosított kereskedőknek ezt a havonta 1-én és 15-én esedékeí* váltoiás-bejelentéat most már nem az OMTE-hoz, hanem a M. Kir. Közélelmezési Hivatalhoz kell küldeniük.
Nagykanizsa, 1941. február 3. na Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
73/1941. Kó.
Tárgy: A lucerna- éi íóhervetómag-vak zár alá vétele, igénybevétele es beizerzéiének ni:d]a.
Hirdetmény.
A 8030/1040. M. az. rendelet alap-
Ián még decemberben mindenkinek be ;ellett Jel.......ile n lü kg-nál több lucerna és a 15 kg-nál több löhero vető-mag készletét, a a/, említett rendelet Bzcrlnt mindenki köteles volt minden hónap 1—8. napja kftzt a bejelentett kéHzlelelbun beállt változásodul, valamint a december óta szerzett uj készleteket jelenteni és ped\'g a termesztők a városi közcllálásl hivatalnál, h uomtormusztők pedig közvetlenül a ni kir. Kereskedelmi Hivatalhoz. a t. évi február 2-án hatályba lépett 70179 1941. P. M. az. rendelet február 2-átói
knzdődőleg a bejelentési kötelezettség alá eső lucemnvelőmagkószleteket, tehát a 16 kg-nál nagyobb kóezloteket, zár alá holyozlo s elrendelte Igénybe-vételllkel; egyben azt Is kimondotta ez a rendelet, hogy mindenki, akinek Ifi kg-nál í"i\'i\' liicTiiavetÖmag-készlete vau, a rendelet életbeléptetésétől azá-mltott 3 nap alalt, tehát nem február fi lg, mint a «530/1940. M. K nz rendelet szerint kellett volna, hanem lebruár Mg köteles a keszletét bejelenteni, a jövőben pedig nem kell a változásokat Jelenteni.
Felhívom tehát mindazokat, akiknek 15 kg-nál több lucerna vetőmag-kó zle-Ulk van, hogy keszletüket február S-ig jclctsók bo éa pedig azok, aktk lucernamag termesztésével foglalkoznak, a városi közellátátd hivatalnál, Hu-nyadl-u. 16 sz. alatt, mindenki más pedig a m. kir Kereskedelmi Hivatalunk [Budapest, Kzíchenyl-rakpnrt Ö)
A zár alá hely /én azt Jelenti, hegy február 2-ától kezdődőlog a lueorna-tnngvat forga\'omba hozni, vagy avval egyébként rmdolkoznl csak a hatónág engedélyé,el szabad, a szállításkor pedig h/álíltael Igazolvány szükséges, amit a m. kir. Növényvédelmi Hivatal állit kJ. (Budapest, IV., vámház-körut 2.)
Igénybovétel pedig azt Je\'onti, hogy a zár alá vett lucerna vetőmag-készleteket a tulajdonos, illotvo a birtokos a Növénytermelési Hivatalnak, Illetve az általa megbízott nzervnek fulhlvá-anra a hatraágáltal megállapított áron, ármegállapítás hlányábhn pedig piaci áron készpénzfizetés ollenöben rendelkezésre bocsátani köteles.
/t ttrmetők, akiknek lucerna vetőmagra szllkégük van, csuk ugy ludják vetőmagszükségletüket beszerezni, ha erre vonatkozó igényüket legkésőbb február 17-én
ÍÉÜ.í
Continental írógépek
képviselete és lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Zamatos, lólzu hívét
intrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: \'/V-\'/V-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
Suftár-ut 2.
déli 12 óráig személyeién élőszóval bejelentik a városi Közellátási Hivatalnál, Hu-nyadl-u. !6. sz. atuit. Azután majd minden gazdának ezen Igénybejelentés alapján fogja ti Növénytermelési Hivatal u szükséges velőmagyat kiutalni és a szállítási Igazolványt kiállítani.
Az említett 70197/1941. F. M. sz ron-dolet a lóhorvotőmugvak zár ulá velőiét 1b elrendelte, de csak február 25-itöl kezdödöleg. Február 25. ée 28 ikn közt mindenkinek be kell Jelentenie 15 kg-nál több lóber vetőmag-kén-/letét és pedig a termelőknek a városi Közellátási Hivalalná\', nemterraolfiknek a m. kir. Kereskedelmi Hivatalhoz. Február 25-ótől kezdődőlog lóherevetőmagot la csak azállltásl Igazolvánnyal uznbad szállítani.
A termesztő gazgák, akiknek lóhere vetőmagra van azllkaégük, szükségletüket február 25-lg u szabadforgalomban szerezhetik be; ha ozt beszerezni nem tudják, szüksegleIliket személye-son, élőszóval február 25 éa 28-lka közölt Jelentsók be a városi Közellátási Hivatalnál b aztán ezen Igénylés alapján fogja majd a Növénytermelési Hivatal a szükséges mennyiséget kiutalni h a k/i\'iIUUm! Igazolványt klálllttml.
Nagykanizsa, 1941. február 4,
m Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
ftp -),nrdilit JLJu va«árMa4*ann«pnap 10 tt«h ¦0 \'i, mlndin lovabbl uó 6 IllUr, hélk<linip 10 ..rtlfl 6Ű (Illír, mln<l«t1 tovlbbl uú 4 Illlí:.
ÁLLAS
Kezdő keresztény IlaxlwUalfit telve-sitink. Nagykanizsai Segélyegylet Siövet-kezet, mint az Orizágoa Köxponií Hitel* asövelkeiet Ingja. Cscngery u. 7. 327
FBxoltudó bejárónőt ielveizek, Clm a kladócan. 332
ADAS VÉTEL
MeMtt géptlaalllé ronajvot kerti megvételre lapunk nyomdája Fő-ut 5. alalt.
Pincéből fufl</m*nt«ft bnv-tjundl-
répm bármikor kapható, nagyobb meanyl-¦égben is. Bitbory-u. 22. 5
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
Rakiácak és mah»lyh«l*rl«ég«k
kiadók, Klrály-u. 4. Ugyanott érdeklődni páktuictbcn. 291
Csinos kelszoba előszobás lakAat keresek má|ui l-re, CKtleg előbb. Clm a kiadóban, 2S4
Uri maBAnhAa* 3 azoba, fllrdőtzoba, veranda ái mcllékhalyUiégekkcl, nagy gyümölciöiBel májusra bérbeadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 325
Egy és kétszobás •Mfjtiibaaal.
vatut közelében kiadók. Kassa u. 6. 324
CgvaaobAa lakáa májas elsejére kiadó. Só-utca 14. 530
HÁZ ÉS INOATLAN
Há», kocima hentesUatettel éa mellékhelyiségekkel mlm*é. Érdeklődni lehel Szepetneki-u. 25, 260
Több adómentej magán- és bérháial, házhelyet, szőlőt és földeket klKv*HI Papp, Telekf-at 8, 2303
—- mmwM -—I
mindenki a helyt kurexkodökuál I ee Ipurn-joknál szerezz* ba I |
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAr>ILAP. Kiadja: ..KOigtudaiRul R, T. HaaykanliM*\' r\'aleióa kiadó: Zalai Kar»iy Nyomatott i a „Xlisndftaagl li. T. MatTykanim"
i) Jiinlujjbaii naiykmlztah. (NyomdAért lelal i Z.ID Kzi olyj
2804
81. í*IoIy«m 29 uám.
NmsykanlioM, 1941. ítbruár 5 szerda
ám 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
¦«immuni nm s. »>é>.
Fririfi» ootetztf: BarbarHs Lajos
BMtáai tüarUn IMIN BU lurli trillili II ¦ llfilr ¦. 78. ¦
4 Magyar Tanító
Amilyen l\'z\'ifjuság, olyan a nemzet jövője, - flz ifjúság nevelése po-dig a tanító lelkiismeretén, szaktu. dúsán és nevelői munkáján múlik Ezt a szépen hangzó mondás! sok, szór epnwndták az elmúlt évtizedek alatt, de a tanítóság nehéz anyafgi helyzete c&ik aljg észievelrelő kis tó-pésekkel javult. Hiába kölötte a ne. \\-0íélcs 1868. évi népoktatási törvény a tanitói i-Hást oklevélhez és hiába nyilvánította az lflÖ7. évi XXVII. (tC. a tanítót ál\'ami tisztviselőnek, fizetése aüg-ai:g volt elegendő családja eltartásához. Külön fejezetet tÖU«n0 fcpieg a felekezeti tanítóság1 évtizedes pmaszainak egyszerű felsőn*iá-sa is.
A \'miagyar tariitó a magyar élet egyik legfontosabb őrhelyén teljesiti nagy szaktudást, szeretelet, sok fáradságot <ós a fajtáért való olthatni-; |in rajongást kövelelő hivatását. Mert a anngyar tanitó nem csak az iskolában gondjaira bízott kis magyarok műveltségéért, neveléséért, irtigyar öntudatáért, hazafias érzéséért feiciős. A magyar tanítóra hivatásszerű nehéz feladatok várnak a falu kulturális életének irányítJuüK bin, a falu UradaUuáuak egészséges, helyes uton való vezetésében. Ennek a -lajulói hivatásniak jelentősé-\' ségét a kultuHZkormtiny helyesen és világosan látja, és a nemzet jövő sorsáért aggódó magyar társadalom öi\'ömmei vCtt\'e a magyar tanítóság felé nyújtott "hivatalos segítő kezel
Áz utóbbi eszentendők során a \\\'issZficsatolt országrészek visíratjéfí résévei és a kuituszkormány iskola és tanlerem ópitö ten-ének. előirányozott végrehajtása során, több mint két ezerrel szaporodott az újonnan rendszeresített állami és nem állami tanítói állások száma, llymödon az állásnélküli ranilók iiagyrésze elhelyezkedett. Dn gon, doskodott á kultuszlaoiimány a in ár, állásban lévők helyzetinek javításáról ls. A nagyszámban szervezett uj állások nagymértekben meggyorsítják a fiatat tanítók előmenetelét ís így csiládaíapltásál is. A kezdő tanítók az eimutt években is csak I- 5 évi beiyeUcsi és 8—4 évi segéd-ínftó*\' várakozás után .•¦zárniIhattak rendes tanítói kinevezésre. Most ez i 7 9 évi várakozási idő mindössze 3 ívre zsugorodolt. A kezdő tanító különben is nehéz helyzetét még súlyosbította, hogy azelőtt csak átélj t\'nílási hónapokban kapott fizetést. Ujabban öz év mind a 12 hónapjain, megkapja most már fckm^H fize. Wsél. Ilymódon a kazdö tanítók f|-zetéíe körülbelül 30 bfötöftl ctapl kedctl az elmúlt évek díjazásához képest.
A tisztviselői fizetéseknél megszüntetett csökkentések a tanitókra is vor> ndkoKuak s jgy a tanítóság fizetése, csiládi póHékkál ós kórpóUékkal is eimikcdett az elmúlt esztendőben Ezenkívül jax lgazgatódá)iitók igazgatói diját a kétszei-éséré ennsilékés ;1 nem áitanii tanilókat is^részlelteti i,z OTBA behjglitelosltási kedvez, menyében, gz külöiiösen sokgyei-
A magas talajvii már Zala megyében is háiakat döntött
Bonczos Miklós államtitkárt árvízvédelmi kormánybiztossá nevezték ki — Még mindig súlyos a helyzet a Duna mentén — A Mura mentén nincs árvízveszély
Az árvízveszély még \'mindig nem mult el. Nem cSak a Duna maya* vízállási, hanem a magas talajvíz.is fenyeget, im\'ígpadig olyan bolyokén is,, ahol árvíztől egyébként nem\' ke[k tartani. A feigyü\'cmiell talajvíz így, Zalában is fenyeget már. Keszthe.\' lyen például 3 ház mar össiedü\'t a magas talajvíz miatt és több más házból a lakókat ki kellelt lelepii mert ugyancsak ÖsszedUlésscl fenjxe-gelnck. I |
A Duna mentén is már sokezer holdat öntöttekkel a belvizek. Sulyofr bi tolta a helyzetet a tegnap escítt bőséges, de vizes és olvadékony hó és a heiyenkint enyhe idő.
A Duna vízállása mfi már nem emelkedett. Legtöbb helyen még az! éjszaka közei 750 centi mWeméi megállt a viz\' emelkedése, sől Budapesten éjféltől mh reggelig l centimé.
terl már apadt. Sajnos a jégtorla. szokat a légierő nem tudja bombázni mn sem, mbrt a felhők egész alacsonyan vannak, mindössze 80 100 méter mligásan, márpedig a nngym\'é-retü bombákat 5(10 méler magastól keil lebudni. Ma dé\'elötl felderítő lepütŐk jártál; végig a vészé yezte-tele\'tt vidéket és amlnl feiszj.il " felhőzet, a készenlétben álló bombázó ra/ok azonnal megkezdik a jég robbantásai. ¦¦ ¦ / í ¦ , , A kormány a veszélycztelett dunai vidékek árvízvédelmi kormányblz*-/ tofiává vitéz Bonpzos Miklós iáU-Vm-titkárt nevezte ki. A kinevezést az tette szükségessé, hogy biztosítani tudják tiZ Cgyes szervek harmonikus együttműködését. Bonczos Miklóski-nevczésc Ideigieiu-s jcl\'egü és csak o Duna árviz-veszélyének idejéi* SZÓI. \' •• ¦¦ i
Érdeklődtünk « zalai helyzetről Is. A Mura mentén nincs közvetlen veszély, mert a Mura vízállása alacsony. A vízszint emelkedése ilt csak tavasszal köveikezük be mindig, ami" kor a Stájer hegyekben megindul az olvadás. Természetesen a mélyenü fekvő z\'iai vidékeken is fenyeget, Unitit a keszthelyi eset is mutatja, a jnigas talajvíz.
A Zalán Fenék és Bókaháza közölt a Kishalatoni Vizrandező Társuteí 30 robbantó rajjal apró részekre töreti a Zaia folyó jégpáncélját. i
A tapolcai Vizlecsapoló Társulat ké résére - mondja egy másik hir — a földművelésügyi minisztérium támogatásával végrehajtják a tapolcai belvizek rendezését. így n lecsapolás után és az öntözési berendezések megvalósulásával kertgazdasá^á alakulhatnak át az eddig használha-tatWn ingoványos területek.
A német-francia és a japán-amerikai viszony alakulása a világpolitikai érdeklődés előterében
A világ politikai helyzetben a nemei francia visz niy, Illetve a fraiuiía Imi!politikai heiyzel álnVulása kviX ér. dokliílést. Darlau lengema^y, aki tegnap PárislKjl visszatért Vichyle Ilit\'iT üzenetével, ma lesz jerentóst POtahr-nok. Dudán tanácskbzásalnek nxgy jelentőségei lif-ujdonitanak Parisban is. l\'gy tudják, hogy
Hilkt szeretné Lavalt a francia, kormányban látni.
és orro. vonatkozóan fizenolet is kátdótl 1\'elainnak. A lervek szerint áü\'t^iltjg Loval, Dartan és Húntziger wimé át a kormány üányllását. m\'g l\'ela\'n esak az áHamfóí szerepet tőtteué be. Párisbun sü/gösnek tartják a francia bol]>olilikai kibontakozást.
Wllkie hazarepült,
mintán Imrszághau l\'.e VoJerávíi lár-gyall, majd tegnap visszatérőién ki-haVgatáson jelent me.^ iz angol klráh*-
nát. Mu reggel repült vissza Liszib-liba, ohonnét folyhtja ulját Aincrikáiia a OMpCrCn. Visszatér Amerikáin llop-kins is.
A világiMJ\'Iitikai holyzt-t lekiiiletében érdekes még Miuaioku japán külügyminiszter nyilatkozata
japán-amerikai vlszonyróh
Macuokn szerint i viszony Japán és Amerika kőZŐtt a berlini hárman* egvvzníény nicgkoléSe óta roiinolt jw-dig az egyezflWny célja nem Amerika ellenes, sőt éppen azt akarja, hagy a liáhoriil elsziffCldlje és Amerikának :^
keHjcn beavatkozni. Japán ildli icf. jeszkedére sem öss/eférlielel\'len Amerika érdekeivel tlloudolta a japán külügyminiszter. A japán—orosz kapcsolatokra vonatkozóan aiogjegyezlc, hogy a barinál egyezménjy c tekinleH-ben is áldásos lehet.
A bolgár kormányválság
már megoldódott. A korma>y g»z-d\'Sági politikáját támadó Bagranov bolgár földműivé lés ügyi miniszter le mondott és iz uralkodó Fiov mí-iiiszterclnököt bízta niffg a földművelésügyi maiisztérium ideig enes ve zetésévei.. [
m^kes felekezeli tanítódnál j-i^nl nagy segítséget.
A kultuSzkomubiy gondofldodik arról is, hogy a tanító gyermekeit tet-szése szerint tanin!athasea, E\'érl a falusi és tanyai tauitók gyermekeinek iskoláztatását könnyíti meg «
szegedi é* pécsi internátus. A Uigy-BZabdsu iskolaépítési lervek keretében a kultuszkormány csak az elmúlt évben 186 uj tanitói Ukást épit-telrtl és negyvenet pedig titan»zia-toü. Végül jelentős refortnót je.
lentciz a leuddet is. jnély a n«hi ú1-
laini kezdő tanítók megváusztásáiiál-az oklevéltől Száínltolt harmadik év-h-z kötöttséget megszüntet te.
Végül éppen a napokt.au elhangzót! kultuSzmbiiszteri uyil.itkozaiból tudluk meg, hogy a visszacsatolt er-dtlyi-észí.tuiilóság u magyar állami illetménynek megfelelő fiz»Mósbvm, a felekezeti \' tanítóság ped^g flz»tés-kiegészitésben részesül. Add g is, ti nii& ;iz összeírás meglörlenil^ a ta-
Jugoszláviában
a Czvetkovics kormány megalakulásának kétéves évfordulóját ünnepli. Ebből az alkaloméból a tengely sajtója hangoztat ja. hogy a koitmauy sok belpolitikái kérdést meg tudott oldani.
Most a szlovének kérnek még széf leskdrü önkorináuyzitot\', mint azt\' mi Ljubljanából jelentik.
~^ Romániában még mindig tartanak a teiai*tóztálá-sok és utcái molozftsok. Antonescu egy uj ibb reii\'dcleie érlclmében a sZabötázsI is a legsz\'g iiubbau bün-teiik. \\ i
Megállapították azl is. hogy a véres lázadásért Horia Sima. Ghicaés petrovícescu felelős, akik közöc azonban kcjlö még szabadlábon jár. A harcokban 236 ember vesztelte ó:etél és 251 megsebesült. A halottak közül 2211 férfi és 16 nő. A lázas
nítók fizetési előleget kapnak. A román uralom idején nyugdijazott la, nítók is rendes nyugdijat kapnak a m igyar államtól.
Kbhöi fi rövid felsorolásból is ki^ tűnik, hogy.a\'kormány szociális politikájúi teltekkel bizouyitji. A magyar tanilóság sorsán való tete.\' ¦mes st\'gitség égy iri"\' elsősolnan rászorult és érdemes liszlvi.se lő rétegéi juttatóit nagyobb darab kenyérhez.
ZALAI KÖZLÖNY
1941, («bruii- 5
Bárdossy László bukaresti követ lett az nj magyar külügyminiszter
6. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányiitf I.
dók 118 zsidót gyilkoltak m\'Cg. A zsidó halottak száma összesen 114.
A nimet teplUŰIúmadások
is változatlanul tovább lartannk ÁtifiRu és a Fö\'dkózi tenger! angol tampontok énen, sót az aibáuitai frontokon is. Londoni jelentés szerint ma éjjei Londoni és u kcntl grófságot érte repülőtámadás. A nemét gépek már o sölétsóg jbéálltn után megjelentek és sok bombát dobtak ic. ,
Állandó Btfltorfximok hítUSanapokon Umlnpesl I. műaorán
6.45 Torna. Hírek. Közlemények. Hanglemezek. ~ Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vizjolzö-aaoigájal. — 12 Harangszó. Himnusz, Idő járásjelentés. - 12.40 Hírek. — 13^0 Időjelzés, időjárás jdcnlés. — 14.35 11 Uek. - 14.45 Műsorismertetés. — 15 árfolyambirek, piaci árak, élelmiszerárak. — 10.45 Időjelzés, idő. járás jelentés, hírek. — 17 Hírek s»to-vák ás magyar-oro&z ny*lv*»n. — 19 Hírek. — 21.10 Hírek, Idő járásjelentés, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 23 Hírek német,\' e**$x, angol és francia nyeivtn. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST 1.
17.15 Bura Sándor cigány zen\'.\'kaar.
- 18.05 Dr. Cholnoky Jenő előadása.
- - 18.35 Holéczy Akos együttes. — 19.20 Godili Imre, a bécsi állami Opera tagja énekel. - 10.45 Külügyi negyedóra. — 20 Közvetítés a debreceni Csokonai Szmházból. iCsókháboru ¦. ()j)cictt 3 felvonásban. Az eladás uhm kb. 22.45 A Rajkók zenekara. -23.25 Tán elemezek.
BUDAPEST II.
18.10 Olasz nyelvoktatás, - 18.10 A Itádíó Szalonzenekara. — 19.40 Kolozsvári Grand pjcrro Emil. ^Löadnsa. — 20 Iliiek. - 20.20 Tánczenekar ós cigányzenekar. 21.10 Ottó Ferenc elöadásu. — 21.35 Időjárás jelentés.
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.20 FcloSVasás. - 10.15 Felolvasás.
- 12.10 A 2. honvéd gyalogezred zeua.< kara. -- 13.30 Lendvai Jóska cigányzenekara. — 15JI0 Szórakoztató uang. lemezek. — 10.15 Huszln liakTgalóínW. nak.
17.15 Hanglemezek. - 17.30 Hádiér iiiiifolyam. 18 Hanglemezek. - 18.30 Közvetítés a Hangya kecskeméti Introniti, tojás és gyümölcsexport leV-pé-röl. A közvetítést vezeti Budiuszky Sándor. — 19.25 Az Operaház elö> ailása. 1. Csodftjatos mandarin., Táno drárrta egy képben. 2. .Gianni Schicrjhö Vígjáték egy felvonásban. 3. A játék-doboz . Barici négy képben. Az első játék előtt kb. 20.05 Kosztolányi Dezső foloVvasása. - A második dathuü illán kb. 21.35 Ilink, idöjárásjolcnlés.
Az első *llüadás tiláji kb. 22.35 A Bádió Szalouzfinekura. 23.30 Oláh Kálmán cigányzenekara. BUDAPEST II.
10.15 TáncSemezek. -- 18-kor Augcfl nyelvoktatás, — 18.30 It\'Midörze.n\'-\'kar.
10.30 Mi minden lőrtónt ölvén é.vvul ezelöll. ICÜmondja a régi idők krónikása. - 20 Ilinek. - 20.10 Hängte-mezek. — 21.10 FeioIVasás. — 21.35 időjárás jelentós. — 21.40 Gáspár Lajos cigónyzmekara. — 22 A Rádió ^akjnzeoekaru,
Budíipesft, február 5 A gróf CSáky István halálával meg; üresedet! külügyminiszteri székbe n kormányzó a miniSfEterCinÖk előterjesztéséit: Bárdossy László bukaresti, nftgyar követet nejvezte ki.
Bárdossy László ni. kir. titkos tt-micsos 1890 december io-én í.züic. tett Szombathelyen, ahova családja való, róm\'-\'i katolikus vallású, édesapja, néhai Bárdossy Jenő egy ideig Sáros vármegye főispánja, majd a földművelésügyi miniszb\'riiimb|in hP lyetlcs államtitkár volt. Bárdossy László tanulmányéit a budapesti és berlini tudományegyetemeken véjr, gezte és 1912-ben Budapesten jog. ludoii oklevelei szerzett. AHamj szolgálatai 11913-ban kezdlp a vöBás-és közoktatásügyi minisztériumban. 1922-ben ininlsztcri titkári rangban lépeti a küiügyminisztérium kötelékébe, ahol a sajtóosztályon nyert beosztást, amelynek 1921-től kezdve nibilazteri osztálytnnáosoid rangben vezetője volt, 1930-ban követségi tanácsos lett és-a londoni követséghez helyeztek. 1934-ben megbízták a bukaresti követség vezetésével és ugyan okkor .rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterré nevezték ki 1910 szeptember 11-én adományoz.
ti részére a kor^njányzó a titkos ia-nácsosj méltóságot, 1
Bárdossy László egyike n mugyar diplomácia .legkiválóbb lagjajnakT" Közei 6 évig állt o külügymúiiszté, riuan Sajtóosztályáivak élén, anielyj
idö aPUl osztatlan nép szerűségnek örvendett. Az ö működésének ide-
Az utó-hiú hónapok egyik legnagyobb megmozdulása, lesz « Magyar Elet Pártja zaiaincgyei szervezotéfi nck február 16-i vártnegyei uagy. vábisztmányi értekezlete Nagykanjr| zsán, a városi színházban, amelyre a magyar kormány egyik tagja, Laky Dezső közellátási miniszter é* \'« Magyar Élet Pártjának országos elnöke, vitéz Lukács Béli is lejön Nagykajiizsiára. . !
A MÉP nagykanizsai pártvezclö-sége tegnap este értekezletet tartott Miklós János társkerület vezető elnöklete alatt, amelyen megbeszéllek a február 16-i megmozdulás részié-/ tes, mindeme kiterj-edő pro#unját.
Laky Dezső közellátási maiuszter február 16-án, vasárnap délelőtt Csurgóról vihol szintén párlérte-kezlcteji vesz részt - érkezik Nagykanizsára. U&yaucsak L\'»ky iniüusz-terrel érkezik vitéz Lukács Böki, » MEP qrszágtjs elnöke. Valószínűleg o budapesti vonattal érkeznek országos ivévü MÉP-politikusok, külonflu s«n Zaia mCgye MÉP-orsZÚggyülési képviselői, Kanizsára érkezik vitéz gróf \'peiCKi Béia főispán, a MÉP vármegyei pártelnöke, Zídaegérszeg, Keszthely\', BaiptonJürcd, \'laptalca MÉP-küldöttségei és delegáltjai. Ebi>ől az alkalomból kCUÖn vonat-és autóbuszjáratot álUUanök J*, hogy a vánmegye minden részéből köiiy-jiyebben lehessen meg közei jtenjj Nagy kanizsát. : j ¦ j ,
A nagykanizsai MÉP ünnepélye-
iére esik Magyarország\' kibuntakjoj, zása a Trianon utáni eiszigctejtsélp-ségböl. A mogyPr olasz\' barátsági szerződés megkötése és számon mús, nagyfontosságú diptemácjajj esemény, amelyek hatalmas feladatot rótak i\'z akkori sajtófőnökre. A sajtó szolgálatában szerzett érdemei elismeréséül Umtellék ki elsőizb^n 1930-ban a Magyar ÉrrK>mkeresztJ tei. |
A magyar-román viszony alakulása szon>san összeforrott Bárdo&y László s/Oniélyé\\el és tcvékleuysc-gé\\-e|. A kisantant 1937. évi kotnfe-i-enciáján, amely « kisantant állu_ mnlnak Magyaiy>i,szágh>)z való viszonyát, valamint Magyarország fegy" yerkezési egyenjogúságának (kérdését tárgyalta, Szbiajáhan tartózkodott^ mtajd Genfbe, a Népszövetség ülésé-\' re kiséiic Kánya Kálmán küU"igymv-\' niszterl. Legutóbb oz eSidékezetes tuTnu-sevcriui tárgyalásokon vett reszt megfigyelői minőségben ós jelen volt a második bécsi döntöK" ráskodá-s alkalmával a belvotferei tanácskozásoknál is.
Rendkívül aktív, lelkes, dinajm\'kus Cgyüiiség. Biztos ItéJQffj, éleseszQj ember, aki pillanatok alatt átlátja a dolgokat,,
Ameiletl kitűnő stiliszta is, valóságos mtlvésze a gondolkodás és ikife-jezés stílusának. Kilünő nyelvtudása, széleskörű és mély ni ü^vOltségÖV a megnyerő modorral és határozptt-súggil szerencsésen kiegyeiLsnlyozolt kitünö fellépése és gazdog egyénisége kezdctlöl fogva nagy feladatokra OetH ték elhivatottá, i , , ,, | (
sen fogadj3 a város falai közé érkezó minisztert, országos poiitikusolait ós zajai országgyűlési képviselőket, 6 kik szállásukra hajtanak. Fél 12 óm-\' kor kezdődik a városi színházban a ímegycj nagy választmányi érteken^ let, amelyen "z országos politikusok felszólalnak. Az értekczjelre l^fji\'ap bocsátotbt kí " meghivót a vármegyei pártelnök. Az értekezlet után közebféd lesz a Központi-szá.1 lodn, ban. ; [ [ ; i ,, i
A február 16-n mozgabnas napja lesz Nagykanizsának, ahol a kormány egyik tagja és a vármegyei élet és megyei politika \\«zetö tényezői találkoznak a neaiifzeti egy. ség és összefogás jegyében.
Az ciőkészitö inunkák megbeszó, lései után Miklós János társkfirület-vezetö ünnepi keretek között adÖ át az országos központ megbízásai az uj tiszletvlsciőknek és vezetősége tagoknak, akiknek nevében Sáiráiv Ferenc köszönic meg a bizídmat és Ígéreteit lett arra, hogy a Magyar Élet l\'úrtj" zászlaját mindenkor hü. seggei fogják szolgálni. 1
A párMzetöSégi értekezlet ezután szervezési és belső ügyeket tárgyalt.
& Szent Vince Egyesület
uj Igazgatójának ünnepélyes beiktatása
Tegnap tartotta februári taggyűlését a nagykanizsai Szent Vince Egyesület dr. Hegyi I.njosné városi főjegyző neje. elnökasszony obiöklcle alatt; A tag. gyűlésen nagyszámban véllek részt a szcreiotmü kftk.es, névteűen munkatá>. sai akik mindenütt és nuudeukor ott vannak, ahol csendesen, zajlutannl ;ca. kiUxt sem ludva: segilent kod a sz.u-ycdö emberlestvéreken. A gyűlésen megjeleni dr. Scftymár István esperes a Jézus Szive egyházközség plébánosa ís. Napirend előtt dr. Hegyi Lajosné eiiiöknó kőz\\et\'cn szavalatai koszon, löllc Schweitzcr Józsefet, az-uj kór. iiázi leikészl, a Szent Vince EgyesOlfct uj igazgatóját, akit arra kért, liogy vigye be nemes papi szivének raefegel az egyesülel céXídtözésének rnégvalósi-tására, hogy mindenütt gyözcd«hna< sen kerüljön ki uraftkodjők a^zivcWl(en a Carltas. Dr. Solymár István esperes szép beszédben lejtette kl u Szent Vince Szcjéletművének magasztos íej. adatát: küzdőiméi a nyomor eijfen, a szegények [stápoJását, a selwk gyóg^-i-tását. a segilségri- szorulók inegsegité-sót, A katolikus anyaszcntegyluU min. denütt olötyárt, iskolát toremtielit a\'sze. gények segítésében. Most is mindent elkövet a szenvedő emberiség fisheínek gyógyilásárá, Majd üiuiepétl^\'esea ik-
lalta be Sehweilzerl az igazgatói Ijs\'-t-ségébe. Schwcilzer meghatott szavakkal köszönte meg a sziYé3yes\'Sza\\0.k».il, a meleg udvőzSist és igóretet tett, hogy minden erejével Togja szoigáSkü Szent Vince zászJaját.
Ezután a gyűlés tárgy pontjaira ke. ntlt sor. Havi bcszáinció, péuiztúri jelentés, februári munka és beV.s5 ügyek.
A Szent Vince Egyesüiot va\'tósziniíieg c hé végén larlja meg rendes #-, i közgyűléséi.
A Baross-kerület ötödik előadása
Tegnap tartotta ötödik ismeretterjesztő előadását u nagykxttuzsai Baros* beriiVct, lunerj-cn, dacára a kcdvezöUlcn időjárásnak, szép SZamu közönség jo-rc.nl meg. Itédl Józseí MAOHT-igazgató tömör megnyitója után roglaikozott azzal a gyásszal, ami " Baross.keruáet elnökét, vitéz Tóth Bélát érte, akinek édesanyját ma délután lemclték. A Baross.csalúd részvét-táviratot kflídöU a gyirlésbol közIdTsfflésiiek örvendő elnökének .
Horvát]) Lajos Baross.főtitkár- kezdte meg ezután előadását a közszátttás kérdéseiről és szabélyairAV Alapos munkái végzett, mert az ájfami mtbettf léiénél kezdte, kifejtvén az ájllam fogalmát jogi, gazdasági, neinzeli szeml-pohtbél, majd kitért a népességre, tójvéuyhoziisra, annak alkotásaira, lg)\' az iparvéddemre. A kÖzszáBiitás hazai iparvédelmére. A gyakorlati cml>er tudásával ismertette a köz&zálÜtás Szabályait, intézkedéseit, a k^inisi müvéét-löl kezdve .egészen a számla lbenyujui-sáig. A közszájIStások létefejnek a költ-Beívelésben való biztosítása, fc<lczete, a bánatpénz, a 10.000 ]>engön aluli reJüli közszáűlitások, különböző eljárási módozatok, a versenytárgyalás reaJi-lása vagy irreális voáa, a munka kiadása, fcuebliczés, a munka átadása), átvétdte - egészen a pínz kiutaliásáig. Majd az áltaáános jövedcOzyn és kereseti adó ügyeivel fogtoíkozott ós meg-fcÜeVi szaktanácrsjtl szolgált.
Horváth Lajos főtitkári sutarült, értékes előadásáért "Jcükcscn megéljenez, ték. Hédi igazgató rejefeg szavakban köszönetet mondott neki szép elö-adasáárt.
A Magyar Élet Pártja hatalmas meg mozdulása
lesz » február 16.-1 vármegyei nagyválaszimányl értekezlet a Városi Színházban
1941. február 5
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forralt VASTAGH Nagykanizsa.
i Baross HŐI Tábor felhívása a magyar asszonyokhoz
Szeretett AsKztmytebtvéreínk:
Egy évvel ostílött tncghivttntk Ben-noteket a Baross Nöi Tábor zászlaja-nak \'felavatási iinnépségen:. Azóta efl-uiiílt egy e>.» ca a zászlói azóta bílsjf-kén lengett az országban mindenFcré - büszkén vonult végig /két Írben Kolozsvár varosán — s mindenütt \'hirdette a líftross Jelmondatot: -Istenivel munkálkodj u hazáért!-
Most, február I2-én. éste 7 órakor lesz a Baross székházban (Múzeum u, 17.) a Baross Szövetség közgyüléw keretében a Baross Nöí Tábor ?vi roldes országos dLsztálKjrozá-sa, azaz koz:-gytHése. Kz olkaBmn\'mal fogunk beszámolni arról, hogy egy év óta < mit dolgoztunk. V
Szeretettel liivunk míg niindartnyjo1-tókat cm\' a napra: azokat, akik a Baross szeTícinben dolgoztak. Ia>gv lw-számolhassanak tev^coiységákro?: és nántlazokat; akiket érdekel a Baross-eszme, akik velünk vonnak és akik a Jövőben is veflimk együtt kivarrnak haladiU a cét fejé.
.löjjolek tanát hozzánk. — mfnden igazi magyar asszony. Vegye fel niindf-cgyik az Ö diszraagj\'ar. vagk magyaros ruliáját és ünnepeljük együtt a magyar asszony munkáját;
Aki vasúti kedvezményre tart igényt igényelje a Baross Szövetség központjától \'(Múzeum u. 17. f. 24.). Viszont kérünk Benneteket, február S-üg jelentsétek be jövetefoteket, hogy beiktathassuk a tárgysorozatba a hrrmffci-los *ikiildötWk jelentéseit s fenntart-hassunk számotokra, hegyet a február 13-án tartandó záró diszestcbétlcn.
Várunk magyar asszonyok, meleg szere lel lel l
A BABOSS NÖI TÁBOR ORSZÁGOS EDNOKSÉÜE
ZAUA1 KÖZLÖNY
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri kősfés (2 aor) dija -3ü Ullér.
Febmár «¦
Csángó Baross tea-est kávéházban esti1 f) órakor.
Központ
Manst ifjúsági szakosztályának 3 óf»i
tinisoros teája a I^gényegyWbm.
Fal 6-kor ttca»flia (dr. Tóth Kálmán:
Az étet formák áialakoMta). NWntr 151
A Tmul Szövetség disztáborozAu és
tánoesufiye fél 9 órakor az Ijiaroskőr
nagytermében. *eW*ár*6t
A Seent ftotta 1 .eánykHtb vidám
estje a Wadászkürtben. F«Wvá>17: .
A ie.veutók .Obsitos, upertMcatUto
ft Városi Síiohii/hun.
Zrinyi Miklós Nagykauizs.ii Torna Ugylcl tánccstdlyc az Iporoskörlien.
P«Waár 25:
Fél (jlíor: 5 iMlyi tH»TZC) irodjAlli
délutánja a városliácin.
Fél G órakor liceife\'.- n viroliAriM (Barla István: A 150 éves seinéseet).
Fél G-kor lioeálts (dr. K4szo«|N Magyar attniMtiaégi politika).
Az esperes-keröSet idio-öathoUca gyűlése Nagykanizsán
Dr. Almássy Gyula törvényszéki tandcsetaak előadása a katolikusság problémáiról
Az egyházmegyei Actio Catholirja elnökségének rendezésében februári 17-én, hétfőn délelőtt ivigyszabásu espereskerületi AC gyíriós IcszNagy-kantzbáne fenemciek fehérlerúiuében, hmeiyen a kanizsai esper^kerüiotien kívül akiskomáromi kerület papsága\' és AC szakosztályának tagjai részt vesznek. Az AC gyűlések mindmkor a rnhgyár katojikusság rtatásos rtíeg-mozdulásai a hüfrel fejlesztése, a katolikus öntudat ébrentartása é< a katolikus kiállás megerősítése érdekében.
A veszprémi egyházmegye fásig-lelkű ujságinó-püspökc, dr. Csípik Gyula különös figyelmet fordít az
AC hatalmas szervezetének legszélesebb körű kiépítésére és annak ele. ven, lüktető, gyakorlati éleiére. Ezért aulyt helyez az AC minél jgyakoriblb Összejöveteleire, gyüiése-iro, mle&mipM dulásüirn,\' ( 5 1 i , 1
A február n-i espereskerületi AC gyűlésen dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki tanácfjemök n"gyszabiá\'4i előadást lart a katolikussá^ problémáiról, míg Berkes István m»«zent-balázsi ktajiitó aktuális kérdésekről adeiö. ,i I
Reggel fl órakor szenDmíse, utána kezdetét veszi az AC \'gyűlés a fehér te nemben.
Tiz év alatt 7000 iparimunkás juthat saját házhoz 320 pengő törlesztéssel
Elkésifllt a kormány munkáslakásépltő-terve
Varga József iparügyi miniszter az ipari költségvetés tárgyalása során bejelentette, hogy a kormány a közeljövőben megvalósítja a mun,. kásiokásépitkezésck részletes tervét. Az iparügyi minisztériumban rnjnst elkészültek « nAmkáslakás-épitkezesek részletes tervei,
Az elgondolás szerint a hazaUnunn k áslak ásóikat egy erre kijelölt és újonnan létesített városrészben fogják fetópifcni. A gazdaságosság ér. dekébcn ez a városrész törvényes
intézkedéssel 10 esztendőé adómentességben részesül. Egy miinkásJ,ikés összköltsége a rósziolcsen kidolgozott tervek szerint 5500 pengőre rug1. Minden munkás egyenlő évi 320 pengős törlesztéssel szerzi mhjdmeg a lakás tulajdonjogát.
A száaTŰtasok szerbit tíz esztendő alatt körülbelü1 6600- 7000 uj munkáslakás épül «z ország különböző ipari gócpontjaiban, illetve azokon, a helyeken, ahol luigyobb\' gyártei,1 íepüiések vannak.
Magyargyalázás miatt letartóztattak egy idegen állampolgárt
A nagykanizsai rendőrség a pécsi kir. ügyészségre kísértette
Felháborító esel történt tegnap Nagykanizsán, melynek magyarsága emberi érzéstől vezéreltetve rtí/Bofr déket nyújtott sok idegen állanipol-gániak. Az történt ugyanis, hogy a menekültek táborának irodájában Saíaszkíewitz Tádé - idegen állnmt-.polgár -¦ többek előtt a magyarokra i»értö kijeién léseket tett, szidta azoknt, nkik neki is menedéket nyuj tottak és olyan fenyegető kijelentéfio-ket tctlt hogy ismét ugy lesz, mb 1910-ben \\Tilt, stb. Az irodáhbn lévő petóD^agyerok is Vr^bíVtrátlkozt^c az idegen viselkedé^éní, ami huh*, másom jutott az illetékes tényezők-
nek, jikik Szaszkiewitz Tádét feljelentették. Kihallgatása alftftniáyjal oS^lrte-csavartu kijeleutóseil, d^ n( tanuk m\'eger^sitették a feljelentés adatait. ( i. | { j
A mligyar-faió idegent a rendőrség\'letartóztatta, miajd "B iiletókes pécsi tábla székhelyén lévő kir. töi--\\-ényszék fogházába kisértette.
— Naptár: Február ö. azerda Rom. kat Agota vt ProteetAna Agota. — Israel. Sebat hó a
Oesntrdfi nyitva regfel 6 órától *at« \' íráiii (hétté, «serda, péntek delatan és kedden «töm nd néknek).
VAPOSi Mozgó* »*crd*n ém c«űtllrt»fc5n
ALICE FAYE és DON AMECHE csodálatos színes filmje
Hollywoodi varázs
Egy halhatatlan szerelem grandiózus története a némafilm hőskorától a hangosfilm diadaláig
Hollywood és a film anotheozüaa taohnikolor uln-oompában. - « hlaérSflImbaa aktuális hlpadéfc.
ElBadások köznapokon 5,7,9, vasír-és Ünnepnapokon H, !>,\'/,» kor
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
I zalai állategészségügyi helyzet
Zala megyében összesen 13.674 kutya van bejelentve. Veszettség eTfcn ^¦üla-mcnnyil Iieollották.
A sertéspestis elleni védekezés során 56.137 köbcentiméter szérumot juttatott a vármegye a kisembereknek 50 száV zalékos kedvezni\'é.miyrf1. ICzzefij\' a aző-rtmnnemiyiséggcl 1051 tiAajdonosnak 3389 darab sarlósét oltották l>e. A miniszter 25 ezer köbcentiméter ingj-on szénimbt utalt ki a vármegye részére. Ezzel az nnyaggal 201 tuíiajdonosiiak 7C8 darab sertését oltották 1)C Ingj\'en. A mételykor elflcn való küzdelem során 1896.50 neng<\'í, juttatott a vártne-g>-ei ebadó alap a szegénysorjai gazdák szarvasmarliáinak distollftji \\tűó kezelésére. I
Az lülat^észségíigy-i intézmények 6 Uj hullaemésztő\' vorcmnwff é-s a\'rübósi-ség leküzdéseié 2 gázkanirávii\'t gyarte. podtak. Az év folyamán 4,kózvágő és 3 nvagánv\'ágóhely készíiH, Fotyamatban van a 250 ezer pengíi kóBsóggef épf<k> teszthejj-l közvágóliid munkainak váV faiatba adása.
1841-ban StszAzxal t8bb kisipari továbbképzA tanfolyamot rendaz az Iparügyi miniszter
Az iparügyi minisztérium igen nagy gondot fordít n kisiparosok továbbképzéseié. Az elmúlt évben az ország különböző részeint 500 kis. ipari ismeretierjesztő tanfolyamot rendeztek kormánysegéllyel. Ezeftein a tanfolyamokon a kis- és lkézmü>-es iparosok elsajátították a legújabb és gazdaságosabb gyártási eljárásokat, tájélíozódást szereztek n könys-elés^ ről, az adótörv&iyekröi, a biztosítások módozatairól és a technika híradásáról. A tuifoiytamok igen nagy sikerrel végződtek és ez inditottn arra a konmányt, hogy ebbLo az évben a rendezendő ipari tanfolyamok szá-totit a kétszeresérc emeli fel. Az id«i tanfolyamok tárgyalt, ugy az elméletit, mint a gyakorlatit, szinlén kibővítik. . 1 ;( | [ ;
vaikvraikadiie — HagykaaliB*
Steaua olajok
bizományi raktára.
Wondar karálipárak nagy válasatékbH».
Élénk izél, több halyan, főképp nyugaton tiavatssfl, aad, köd. A hőmérséklet alakulása bizonytalan.
A Meteorológiai Intését uaarkaulHal aeztlsyelfiálloináM lelentli
RSméreékJet tegnap eete B orakot —00 nu> réttel —3-2, délben — Ir4 ;
OuMétz < ii -u.
4
ZALAI KOZLONV
1841. február 5,
Hogyan akart Lakatos latrán flnnepi lakomára tyafcbust szerezni
Tragikomédia 3 heti fogházzal
Lakatos István kiskaiÜZsai cigány december 23-án gondolt egy nagyot! és elhatározta, hogy csak azért is tyúkot fog főzni a karácsonyi ünnepekre. Este hóna alá kapott egy zsá* kot és azzal útnak indult Schneff György Ország-ut 131. w. alatti portája felé. Óvatosan kinyitotta az aj. tót és macskaléptekkel a tyukót felé tartott, ahoi a finom kendermagos családok pihentek. Ab)?»11 a pilhnat-btin érkeictl haza a városból Schneff György, aki « holdvilág1 fényénél\' észrevette, hogy »kutyfi van a keri-ben*, vigyázva figyelt, majd vas-viiUH kapott fel és keresésére bwhiU
az éjszakai látogatónak. Ez a-onban látva, hogy felfedezlek, átmeneküli a szomszéd Kálovits Györgyök ha. zábi. Ott sem volt szerencséje, meri a kapu nyikorgására ő hitzb-lictk kisietlek az udvarra és elfogták a jövevényt, aki r.fjiv volt más, mint LakatoS István cigány, aki b* is
vallottá, hogy egy kis karácsony] lyukhuSl akart hazaszállítani.
Mikor később n (kiskanizsai -rend" őrségre vitték, ott o sok hájjal megkent cigány uiár azt mondotta, hogy eltévedt a sötétségben. Persze kinevetlek : mi dutyi vptt a Bötotségf. ben. jdegen házban, a tyuk-óJ szotnv-szédságábui. A zsákot is megtalál, tá\'k, |
Most kellett felelnie a bíróságon Lakatos Istvánnak, aki a világ ieg. ártatlanabb emberének teleti" magát.-
Mikor szesmbesitelték R. terhelő vallomást tevő tanukkal, egyre csak azt hajtogatta, hogy azért tett be-ismerő vallomást, mert a rendőrségen >agyongyilkolták«.
- A kiub-ui mondottam ei. Vért élesztettek rajtam, kénem szépen, -hangoztatta fáraó Ivadéka.
- Hát hojy vau az akkor mégis, b;t\'magát meggyilkolták, hogy maj^a itt rau ? kérdezte tőle Mnkáry einök szolid mosollyal.
Gyilkoltak engem, kérem, gyík koltak, Iónomban mindent beiSmer* leim, — ismétli ¦ sarokba (izorjbolt cigány. , !1 |
A tanúvallomások eldöntótlék Lakatos István sorsát. Bűnösnek mon.
A Polgárt Egylet vasárnapi közgyűlésén elmondotta K«le««n í-Wne Igazgató
Széchenyi lehal egés/en fiatal nrias. tokrata család gycnn\'ki\' gyanánt látta meg a napvilág >l a Habsburgok büszke fővárosában, mely abban az Időben Európa egyik legnagyobb itoulikaj, kulturális tentruma volt.
Az iíju gróf ebben a miliőben,-6MO 1« gyermekéveit és szívta magába a Habsburg-szellem mérgét.
Anyanyelv,- német voffl s magyar szót legfeljebb csak időközönként Íin|lha-lolt. na upjávai hvándutt n nagycenki Széchenyi-birtokra,
Egészen fiatalon, jjljg uzenhctíyés
korában huszártiszt lctT s ersbíSi a mj. nőségben résztveit a Napokon elinni bábomban, ahol klvásó katonai képességeivel tünl fa\'.,
Az ifjúság későbbi évei ís a magyar iivelvlenYel t útára in mCssze lufi. Idegen országok fővárosaiban lelnek öV s r.vib amikor katonasorsa elsodorja Debne-uenbe, ili az iz\'gvérjg magyar városban ismerkedik meg a magyar nyOlv
varázsával és a magyar néföísek ősi (.Vényeivel.
dották ki lopás kísérletében és ezért 3 heti fogházra és 1 évi jogfosztásra itéiték. . [ i , i\' | j
Az Asztalitenisz Szövetség á\'tal kiirt dunántúli b-ijnokság versenyeit Kaposvárott a KRAC r^idezésében most tartották meg. öt csapat neve-pett, a vöt Senyre, de a vonaftközieke-dés miatt csak három csapat indult: két toposvári ós a kanizsaiak,,
A verseny szép eredménnyel vég-ződötl, mnftmyibí\'Ji a kanizsai versenyzők több első és több mtásd. dik helyet szereztek a jóképCsségü kaposváriak előtt.
A verseny részletes eredniéayci a következő*: r I
Férfi egyéni: 1. Olajos KRAC, 2. Gerö KRAC, 3. WeinU-rger KRAC és Schicsinger Nkanizsá,
Férfi pálos : 1. Androvits-Wein-
Fz a ivaros új hangokat ébreszt tudatalatti magyarságában s kirobbantja ki ke mélyéből őseir.ck, a vitéz végvári katonáknak dacos, Izzó magyaros Virtusát. (
Szinte atavisztikus ösztönök módjára tör old beOSee az osztrák császárváros mníöjébon enyomoU magyarsága s forró geizirként szökik Fel az idegen városokat bejárt nyugtalan huszártiszt lelke mélyéből.
A magyar huszár pszichéje rnegra-ragadja a a lóratcrmett pusztai fiuk virtusából eSnyorrtolt magyarságának ujjáétedö hangjai csendü\'tnek fcat^jfet.
Széchenyi Debreüönben önmagára ta, láít.
\\ császárváros, szeltem* aRől kitört I,ehV.e - ősmagyar paraszti senye> s attól kezdve egyre magasabban lobogott bepne az önmagára btiáüi magyar érzés.
Ha Széchenyi nem Bécsben szíüelik, nem idegen mSiőboá itevcáked&k, liaf-uem gyermekkím óta vakuneíy vidéki magyar kastély ffc végűjét szívja magába, akkor kömiyeu ttknpui vo\'éta öl is aimak u kornak letargiája és a többi magyar urrut együtt ól-\' voJkut ti pntójtálok éneiéi.
De igy, hogy a rnafl^ui puszta meg-
Anélkül, hogy csak megíkóstoihalta volna a finom kendermaguS tyuk-pecsenyét. >
berger KRAC, 2. Beri-Schiesing^r Nkauizsa, 3. Varga -Szabiik KRAC.
Caaps.t\\«r>euy ; 1. KRAC I. csapnia /(Androsits, Weinberger, Olajos). 2. Nagykanizsa (Berl, Scbk* Sfítoer, Fischer), 3. KRAC II. csnpa-1» (Gerö, Szilárd, Dómján).
Ifjúsági egyéni: 1. Bcrl NkanlZsa, 2. 01 íjos KRAC, 3. Varga KRAC é> Fiscber NUmizsa.
Ifjúsági páros: 1. Berl DeuUch Nlcanizsa, 2. Roseubcrg Puskás KISOK, 3. Varga-Szabiik KRAC és Olajos Forró KRAC.
A versenyek befejeztével S:0<to János főtitkár keresetien szávsfc kíséretében nyújtotta át a győztesek, nek az érmeket ós a tiszteietdilaikat.
ihlető szavára férfi korának küszöbén ébiedt szunnyadó magyarságának, ftsl paraszt vérének tudatára, a mogvir órz«ls löieilen tlsztasájgával s a gyermekévek megszokásainak b\'Stezlja nélkül engedhette át magát önmagára Uilátt magyarsága robbanó erejű ér-vényes ülésének.
Bécs, a Habsburgok ősi fészke, ,any-nyi magyar érlek, oHy sok magyar arisztokrata pusztulásának szinhelye,
Széchenyi isiviln szuPelésekor jóváte\'itc századok bűneit.
Az a város, mfcsy a \'i-gtöbb mag>»r életet fa\'otvasztottu a dinasztikus érdO. kek kohónál tan, adbt nekünk másfél évszázad legnagyobb imgyarját.
Ezért van Széchenyi születési Iwayé?-nek -a magyar sors]>an külön jnieit-tősége...
\\>o egészen külön be\'y üelí m\'.g a magyar történelemiten magát Széchenyi Istvánt, aki Immár több, mini egy évszázad óta betölti a mUgyur é*t egész lerüte-UM B maga blstótjaj írltikjái-
uak szuggesztiotáva^
Minden, ami ebben az. országban a inult század tiarmiuríCs évei óla történik, közvetlenül vagy közvetve ennek u nagy iDagyamak buigViüu\'-bil fakad.
hun fdejtmtk!
_ A vulhiniaí Oakátófl észak
Ujj, || jTJ ra fekvő tcrüíeioji íezuj-
¦--—I lőtt ájaáshanaink alatt
IBende János volt* veszprémi 7. honvéd taraikos osztálybeli szakasz vezető, aki bajtársával arra vállalkozott, hogv a nogiiszlavkütói keletre volt orosz \\\'é-deJmi vonatai tüzetesen feffiderili, az egyes árkok helyeit megáJlV^pitja és egylteu el\'enörzi. hogy az ezekre az árkokra irányított tüzérségi tüzünlaiek, cddigelő mi\'yen hatása voM. Ennek az önként vállaftl feladatnak Bende sza kaszvezetö igen üg,\\eson lett eleget, mterl a sürün aljfás erdőben észreviit->\'nu az oroszok árkáig kúszott, majd jórészét végigjárván, teljes résztetCsség-gel megá^apilolla az árkok helyét és azt is. hogy tüzérségi tüzünk, nZ egyes árkokban és az azok előtti drótakn-dályokban bot iiiiuö Itatást ért «!1. AnuV kor már esteledni kezdett és Brnde szakaszvezető a védelmi vonatunk fejé kuszoll vissza, az oroszok meglátták és tfiz alá vették. Am Bende szakaszvezető két bajtársávul együtt igen ügyii scu mi\'gbujt az erdőlton, majd sértet-leniií bevonult az ütegéhez. Részletes megátlapitásai az további tevé-
kenységére nézve igen hasznos tánilponi tokát nyújtottak, ugy hogy Bende szakaszvezető utjának kétségtclcnüS nagy haszna volt. Ezért tehát figyelembe vé\\u azt, hogy már 115 hónapja \\o!t a harcséien és hasonló utódon már több izben vitézkedctl ebből az aüka-lombó\' klíoívólag a ksezüst vitézségi úicnmiel tüntetlek ki.
— (Szentóra a ferendek plébánia templomában)
Holnap, csütörtök este G órakor kezdődik a ferenc\'ek plébánia tenrjfib-mában a Szentórn kitett Oltáriszentség előtt, gyónás! uflkufbmnial az eisöpéU-lekre. líslc \'H órától !)-Íg a férfiak és iTjak r<;!m..ul:\'ivi ugyancsak etSöV
péuleki g>\'ónási ..lll;t"«-nnn .".
— (A Credo vasárnapi februári taggyűlése)
A nagykanizsai {\',redo-egyesület va. lámap déli Tfll 12 órakor február havi taggyütésél tartja, am<f.(>en dr, AJtnássf Gyula törvényszéki buiácsUMók L\'sz a gyűlés előadója. Pontos megjrílauíst kór a plébános-cühök. \' (:)
A társadalmi, g izdasági, poftiíkai élet folyton változó eajaneny\'el felett Szécltenyi szel\'jamo Őrködik.
Nincs a magyar közéletnek olyan mcgriyiivánuAása, uinosenck ulyau reformgondolatok, amelyeknek gyökere le ne nyiibia a Hitel Világ, Stádiuml Ke|et népe és a többi Széchenyi irás nyugtalan, forrongó tatájához.
Az Ő gazdug lelke csifilagszóró kapra Zalával szórta szét ebben a külön magyar világban a nemzeti megújhodás nagy problémáinak tüzét. M»rl a nem.1 zeti megújhodás volt Széchenyi kőz}-Ölcti szereplésének, poíilikaí .és gazdasági munkájának vezéjcsitlagn.
0. aki már fiatal korában bejárta Vyugateurópa minden nagyobb alternál s éveket töltött AngMálrtp s volt megisí-mérkcdelt az angol nép magas é^f-sziuvonalával, gazdasági és politikai tendszerés-eü, berefldezéséAe?, gyötrő ha zafíui fájdalnvit éraett, amikor ebita-radl hazájn slrohnas viszxtiiyoirti gon-dttU.
Meri Miiyíyarorszitg azokban az időkben valóban szánalmas neJyzetlicn volt.
(Folyt, köv.)
14 napos olcsó könyvvásár!
Schless Testvérek fióküzletében iriílí lillÉI-it 8.
h
Szépen szerepeitek a nagykanizsaiak a dunántúli asztalitenisz bajnokságban
Continental írógépek
képviselete és larakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
1941, február 5
ZALAI KÖZLÖNY
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
— (Uj tisztikart választott a Vegyeskar)
A keddi értckcrtclrn a Vegyeskar elhatározta, hogy saját keretén hff.BÍI tisztikart választ, hogy ügyeit közvet-leuúV intézhesse. Az elnöklő Keltűig Ferenc karnagy ismertette a Ye/ves-kar fontos célkitüzéseil és kötetlesséj-gvrt, majd egj\'lnuigulag mpgváfnszloUúk WaLigurszky Béfál ügyv. alelnökké, dr. l\'aizs Ferencet titkárrá, Garzó Pált pénztárossá ós K. Nagy Lászlót jegyzővé, akii egyúttal fei&értek, hogy a Yegyeskar eseményekben gazdag múltját és jelenét örökítse meg. — Ezenkívül elhatározta a Vegyeskar, hogy 15-én hangulatos lefestet rendez a ingok, valamint a Vegyeskar tiszte-tőinek számára. — Dr. Pajzs Ferene értékes inegáftaijitásoldiaii szögezte íe álláspontját: A jöv.\'íljcn a Vegycskart-bon csak regyetem utján lehet bejutni. Akik ezeket nem értik meg — azok helyett ujak jönnek! A csütörtöki összpróbáu további célkitűzéseket és fontos problémákat lárgynh az uj ve-zo I őség.
— (A Baross Szövetség)
nagykanizsai kerük-tc február 8-án este D órakor tartja a Csángó Magja;-rok visszatelepítése javára rendezendő tánc-teáját a Központ kávéház összes termeiben. Amikor az igen ijszUjlt vendégeink figyelmet erre fe^uvjuk, eiy-íx-\'ji közöljük azt is, Hogy a Köz,|x>ni kávéház Összes termei kizárólag a lia-ross rendelkezésére űfíL Külön meg", hivót nem küldünk. Kedves yendé> gelnket igaz magyar szeretettel várják, i.lnökség. (;)
— (Vasárnap Credo tea est a feherteremben)
A nagykanizsai (jcdo-egjesület vasárnap este 7 órai kezdettel műsoros tca-eslt\'t rendez, amelyen nemcsak a tagok, de mindenki részt vesz, aki a katolikus laborhoz tartozónak érzi magát. A műsor gondosan össze van áHilva. Mindenkit testvén szeretettel látunk, (:)
-- (Cserkész-jubileumi
ligész napos programmal, imncpíi tneg a keszthelyi gimnáziumi cserkéázt-csapat az aiakttlrásnuk két évtizedes fordulóját. Március 9-én szinrehozzák azt a cscrkészregényböl irt darabol is, amelynek Szomor Tamás tanár a szövegszerzője, dr. KJetnpa Károly tanár u zeneszerzője és György Fcnenc tanár a díszlettervezője,
— (Nagysikerűnek Ígérkezik a ZMNiE-béU)
Sokan reklamálják az idei ZMN\'TIv-láncmulatságot. A kétélkedóket megnyugtatjuk, hogy ez évben nagy előkészületek folynak a taucmuOi.it sng sikerének érdekében, 22-én az tparoskór-Iten rendezi az idei nagy -Sport-bálját, a ZMNTE. Városunk sportjának érdekében is ntindenkinek pártolnia kdÜ ezt a ball! (0
— (A vonatkorlatozások és a bejáró diakok)
Keszthelyen ntozgadom indutt meg a keszthelyi bcjáróiskotlások érdekó-ben( akiktől az uj menetrend cbveltc a 13.10 órakor Tapolca fettó íntJuSó vonatot. Ez idö szerint közel 100 isko-llásgyerek csak esto K órakor üidi/fluit haza. Hasonló a helyzet Tapoftcán Is. Itt a .Tapolcai Kaszinó Egycsntot fűtőit hedyiséget biztosított a vonatkor-lálozás maatt estig TapoScán szorott bejáró polgáiistákuak.
— (Zalai kis hírek)
Tizenegy jelentkezőt képeznek ki szakszerű vöröskeresztes ápolónőnek a tapolcai korházban. A jífienlkezők l>cr-.szc már olvé#ezlLk a házi és a továbbképző ápoló lanlolyoTnot és most ^tz előirt lő évi tamflmányt végzik. — A révfülöpi fürdöegyesiVet autóbuszjám-tok csatlakozását kéri a vonatokhoz. Kél-három kilométer kerüU5v# megoldható \'tenne, hogy\' a Tapoltca vöí-gyében járó autóbuszok érintsék a Banitonjwrtot - A bnphtonfújeíU járás körorvosAvá dr. Heverde Dezsőt nevezték ki. - Február 10-én kezdik meg a keszthelyi kisiskolások ingyen vbéd\'"*3tó-él. ¦ ¦
A képviselőház letárgyalta és elfogadta a nemzetiségek védelméről szóló javaslatot
Rtményi-Schnelter Lajos tíazdaiájtl cmcH-mlniaztar holnap Huny expozéi mond
Budapest, febmár 5
A képviselőház n* délelőtt ülést tartott. Tosuády Nagy András megnyitója után Radoesay László igaz-súgügy miniszter az irodalmi ós a művészeti müvek védelméről szóló német-magyar egyezmény becíkke-lyezésérő szóló javaslatot nyújtotta be, m-\'ijd a nemzetiségi érzület büntetőjogi védedrnéről szóló favastaH tot kezdték tárgyalni. Az elnök bejelentette, hogy « pártok részéről csak a nyilasok állítottak vezérszónokot Vájna Viktor síomélyében.
Huszovszky Lajos hangsúlyozta hogy nem volt semiiúié\'e olyan rendelkezés sem nálunk, sem külföldön, r^nfíly a nemzetiségi érzés védelmiéről intézkedik. Ma, mmlkor nálunk is felfelé ivei a iiaciojializiníus, nem gyengeségből, h-niem n testvéri együttérzésből fakad ez a javaslat A kisebbségektől e védelemén hűl séget és ci magyar épitőmunkába való beleilleszkedést várnak, hogy egy szívvel, így léJekkel lühes.jan előbbre vinni a m-igyai1 haza sorsátí
Vájna Gábor szólalt fel ezután} Hangoztatta ;# nemzetiségek közti együttműködés szü^églftwégét. Azt egymás elleni izgatás magokad\'ályo-zását ö is üdvös dologiuik tartja.
Mikó Imre erdélyi képviselő korszakalkotónak mondja » javaslatot, ö tudj a, mit je;ent, mert o román uralom alatt semmiféle védelemijén nCjiv részesültek. Sőt n román >«pok nyíltan gyűlöletet szítottak ellenük.
Aggályosnak tartja azonban azt a részt, ameiy büntetést helyez kilátásba azm Csebre is, ha valaki a ki. sebiwégekrőt kedvezőtlen dolgukat ál lit, noha az igaz. Szerinte a jogos
\'-J%5L^—~--~\\
— (Mezőgazdasági tanfotyarrr^H Zalában)
Az AlsódunántuB Mezőgazdasági Kamara nyolc napos mezőgazdasági tanfolyamot rendezett Kékkúton és Aszófőn. Az érdeklődé-s Jg^ai nagy VoU, annál inkább, mivel «z esőadásokba a fániokialást is be^k ipcs^ilák.
— (Uj evangélium-töredék)
A Tükör februári száma írja. A Vtr\'x-tish Mttseuni ÜKi5-ben \\".isftrofl.t papy-rusai közül uj evangóJuni-töredék került eftő. Bz az evangiüuim U-giiikább a János könyvéhez hasonlít. Az irás alapján inegáBtopitották, hogy \'l töredék a Krisztus utáni 11. szjizadbéá származik, leliát Kriszlus találása Kgyiptom földjeié már Wyen korán eljulott.
— (Aílaml ut lett a kanlzsa— zalaszabarl ut)
Mint az állami utépitészet hivtaa jelenti, a Veszprém—kesztheVyj áBamn közút zalai szakaszát vámjegyei kejo-lésbe adta ál a kercskeddbrri miniszter, a Zalabér—nagykiinizsaj toivéuybutó-sági közutat pedig felvette az átíami utak hálózauiba.
— (Kendertermelés a tapolcai határban)
A Tapolcai VlíítecsapoBó Társulal v-V Usztmánya foifjfcflkozolt kwiderLejano-Jésso- iü)iiiatiuoz.ták, hogy a gát-szaba> lyozáaa, Sfletve medoiliszt»jgatási mim-káOetal kapcsán kenderáztatót létesítenek, ha n föWn«Wuásügyi minisztérium kilátásba helyezett köTifcsÖnél megkapja a Társulat,
— (Megnövekedett Németországban az újságolvasók száma)
A háború kitörése óta jolcntékenyen emelkedett Németországban a lapok
kritikái « \'kisebbségnek is el kell bimi. t | , - |
Hotinicskó Vladimir szerjnt szüki-ség Vin a törvényre, mert 1868 óta nem történt semmi n kiseblwógek védelmére, E kijelentése miatt nz ebiök figye!mezlet-»e) Hc^ifeSkotj
hogy általánosítási* 0 történelmi valósággal ellenkezik, miért M«gyar. országon nem csak papiroh volt tn)2gra kisebbségek jo^n.
Közi Horváth József sajnálattól látta, hogy Homicskó féUreótléjsrfc alkalmas módon mondta el egyéb-ként jóazóndéku beszédét. A liberá-Jis időben történlek lüszuráüok n (kin aebbségek felé, de niég akkor is erősödtek a kisebbségek. Az áll»ml nyelvének megtanulását szükségesnek túrija. ( [ | | |
Radoesay László ígazságüaymíí-niszter válaszolt ( n fel.szó\'alásokm Hangsúlyozta, hogy a kisebbség,népcsoport, fttjesopori helyett a ncmiae-liségi s/ól találtait a legjijiegfcleiőbjbr-nek, peisoroiti részletesen "zokat az intézkedéseket, anvalyeket a nemz|s. tiségek érdekében hoztak ós ftmfey. lyek megcáfolják Homieskó áHítá_ Bát. _ , . |ii |
A miniszter válasza után általánosságban elfogadták a javasia-lot, majd Csicsery Rónay István jelenteié be, hogy a Külügyi bizottság31W*
délelőtti ülésén részleteiben is elfogadta a háromhatalmi egyezm!énv és a jugoszláv jnpgyar barátsági szerződés becikkelyezéséről szólója vaslatot. ! i i I l
A pénzügyminiszter mjgy expozé-Ját, úgyis mint gazdasági csuosmtj-niszterj hobuip mondj" el.
jiéldányszánia. A háború eiőU IH miliő volt az összes német iaj>ok példányszáma, most pedig liitulcs kimu-talások szerint 24.6 m.Uió. Az emeS-kedós tehát :iG százalék.
— (Nem akartak segíteni u tazoltásnál)
Balatoncsicsó községben nemrégiben tűz pusziitolt s a hatóság fölszólította a közeli óbudaváriakal, hogy "z ollást-boz fogataikkal vonuljanak ki. Mludi-össze két löldmüvcs nem volt bapandö segítségre s.elni. Az cgjiik Kovács István, akii ezért a balatonfüredi föszoll-gabiró ?0 pengőre yagj- 10 napi elzárásra, a másik SzuköS József, akit vi ,"¦\'.!.;¦¦.¦ vagy 20 napi elzájásra ítél. Mindkét üéiet jogerős.
— (Halálos motorkerékpár-szerencsétlenség)
Somogyi Géza hadnagy Balalonfü> [edról mo to r kei-ék páron fiánka község felé tartott. L\'lkózben a műúton gépével egy fának rohant, umcTyet a gép kidöntött. Somogyi nagy ívben az átmenti szántásra zuluint, rszmeAetét vesztette és megfagj\'otl. Holttestét másnap talállak meg.
— A uagyváiadi i«pül6k*U»xb-ófáról
ir a Magyar Szárnyak repülésűg[yi folyóirat febniáiá uj száma. A lap közli egyben. Bisils Tibor le^őkrónikuj-ját, L\'dvary Jenő rej)ülohueit< gi"óf Zichy Béla líezst\'i ír repülőipar te/t> dóséról szóő értekezését és Száva Tibor folytatásos jopűloregéiiyét. Érde*-kes még a magassági ropűlésröi, R berepülő pilótákról, a farokiiélkŰU modellekről, I>ondon világluiborus bom bázisáról ós az ejtőernyős katonákról szóló cikk, A Magyar Szárnyak min-denüU kapható. AluUlNrányszáinot » kiadóhivatal (OkVV ut 12.) kívánatra ingyen küld.
Nagykanizsa megyei város
po\'gármesterétől.
73/1911. Kó" ~"
T.-\'iíny: A lucerna- él lóhervetőmag-vak ilu alá vétele, Igénybevétele és beszerzésének mOdja.
Hirdetmény,
A 8030/1940. M. E-\'bz. rendelet alap-
Ián még deeemborbun mindenkinek be :ellett jelentenie a 15 kg nál több lucerna és a 15 kg-nál több lóhere vetö-niHR-kéazletőt, u az említett rendelet szerint mindenki köteles volt minden hónap 1—8. napja közt a bejelentett készleteiben beállt változásokat, valamint a december éta szorzott uj készleteket jotentonl óh ped.g a ter-meeztók a városi közellátási hivatalnál, aZnemtermesztók pedig közvetlenül a m. kfr. Kereskedelmi Hivatalhoz. A í. óvt február 2-án hatályba lépett 70179/ 1941. F. M. bz. rendolot február 2-átót kezdödÖIeg a bejelentés! kötelezettség alá eső lucornavetómag-készlettíket, tehát a 15 kg-nál nagyobb készleteket, zar alá helyezte s elrondeite Igénybevételüket ; egyben azt is kimondotta ez a rendelet, hogy mindenki, akinek 15 kg-nál több lucernavetömag-kéaxlete van, a rendelőt életbőléptotésétő) számított 3 nap alatt, tehát nem február 8 lg, mint a &530/1940, M. K bz. rendelet szerint kellett volna, hanem (ebruftr ö-lg kötetes a készletét bejelenteni, a Jövőben pedig nem kell a változásokat Jelenteni.
Felhívom tehát mindazokat, akiknek 15 kg-nál több lucerna vetŐmag-kó zle-itlk van, hogy készletüket február Mg jelentsék be és pedig azok, akik lu-cornamag termesztésével foglalkoznak, a városi közellátási hivatalnál, Hu-nyadl-u. 16 sí. alatt, mindenki más pedig a in. kir. Kereekedelml Hivatalnak (Budapest, Széohenyl-rakpart 6) A zár alá helyezés azt Jelenti, hogy febru\'.i- 2-ától kezdödöleg a luoerna-magvat forgalomba hozni, vagy avval egyébként rondolkeznl csak a hatóság engedélyével szabad, a szállításhoz pedig szállítási Igezo\'Vány szükaéges, amit a m. kir Növónyvéüelrnl Hivatal állit ki. (Budapest,IV, Vámház-körut2.)
Igény be vétel pedig azt Jelenti, hogy u zár alá vett lucerna vetőmag-készleteket a tulajdonos. Illetve a birtokos a Növénytermelési Hivatalnak, illetve az általa megbízott szervnek felhívására a hatfBág által megállapított áron, ármegállapítás hiányában pedig piaci áron készpénzfizetés ellenében rendelkezésre bocsátani kötele;;.
A íirmelők, akiknek lucerna vetőmagra szílkégük van, csak ugy tudják vetőmag-stükaeglítükct besxertznl, Ha erre vonatkozó igényüket legkésőbb február 17-én déit 12 óráig sztmélyestn élőszóval bejelentik a várost .Közellátási Hivatalnál, Hu-nyadi-u. 16. sz. alalt. Azután majd minden gazdának ezen Igénybejelentés alapján fogja a Növénytermelési Hivatal a szákti-ges velőmagvat kiutalni és a szállítási Igazolványt kiállítani.
Az említett 70197/1941. F. M. bz. rendelet a lóhervetömagvak zár alá vétóiét 1b elrendelte, de csak február 25-étől ktzdődőteg. Február 25. és 28-lko közt mindenkinek be kell jelentenie 15 kg-nál több lóher vetőmag-készletét éa pedig a termelőknek a városi Közellátási Hivatalnál, nemtermetöknek a m. kir. Kereakedoítnl Hivatalhoz. Február 2G élői kezdödőleg lóherevetömagot la csak szállítási I gazolvánnyal szabad
szállítani
A termesztő gazgák, akiknek lóhere vetőmagra van szükségük, szukséglt-ttlkot tebruár 2>ig a szabadforgalomban szerezhetik bu; ba ezt beszerezni nem tudják, szükségletüket személyesen, élőszóval február 25 és 28-Ika között jelentsék be a várost Közellátási Hivatalnál s aztán ezon Igénylés alapján fogja msjd a Növénytermelési Hivatal u szükséges mennyiséget kiutalni s a szálllt&ai igazolványt kiállítani.
Nagykanizsa, 1941. február 4. m Polgármester.
HE HBHin ataui a ZiUI KÖ&ÖSf SBBBHEJETBERDIE oeíkftl I
EALAI KÖZLŐN V
1941. február 5
MEGHÍVÓ.
á Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
XIa.IV. évi rendes közgyűlését
1941. éwi február" ti6 23-án délalStt II Apakor saját helyiségében (Fö-ut 1.) tartja meg, melyre a t. részvényeseket tisztelettel megliivja
Az Igazgatóság.
-^IO«OI.--
A kffzfjyUlés tárqyiiii
választása 3 évre és az alapszabályok 27. §-a alapiján megállapítandó létszámban fclügyelöbizoltsági tagok választása 1 évi időtartamra. 3. AlapszabályszerUleg benyújtandó indítványok tárgyalása.
1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentések. Az 1940. évi zárszámadások elÖte\'rjesitése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti határozathozatal és a felméntvény megadása.
2. Az alapszabályok 19. §-a értelmében 3 igazgatósági tag meg-__ Nagykanizsán, 1941, január 31-én.
Jagysat. Az alapszabályok 12. §ra szerint a közgyűlésen részt vehetnek és szavazhatnak azok a részvényesek, kik legalább 5 nappal a közgyűlés meglartása előtt részvényt vagy részvényeket le nem járt szelvényekkel égvÖft az intézet pénztáránál vagy a Magyar Altalános Hite banknál, Budapesten leteszitek A lelett részvényektől kiállított elismervény Igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
Vagyon
M ÉRLEG-SZÁM LA
Yahetr*
Készpénz
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék .........
Értékpapírok ..............................
Váltók....................................
Adósok ....................................
Ingatlanok............. ....................
Felszerelés ... ........................¦ ...
Beszedési váltók el lenn zárnia ...............
óvadék- és szavatossági adósok ... P 26.125-
Pengő
28.202 104.083
130.375 17.1142 1,775 610 270.850 12».?00 1
&.000
5*97
Részvénytőke .................................
Tőketartalék .................................
Tarlalékalap .................................
firtékkülönbözcll tartalék .................. ¦¦•
Nyugdijalap ...................¦¦ ............
Beruházási hozzájárulás függőszámla .........
., ,,, könyvecskékre ........................
BeléI\' folyószámlákra ........................
Visszleszámilolt vallók .................\'. ......
Fel nem veit osztalékok......................•¦
Átmeneti kamatok ...........................
Különfélék ....................................
Beszedési váltók ....................• ••¦ -
Ovadékhltelísszavalos. kötelezettségek P 26.125 —
m mult évi áthozat.....................
Nyereség-. Myó M tl8Ela nyeieség ............
Nagykanizsa, 1940. december 33-én. Megvizsgálta és helyesnek találta:
S\'.."tí..l.íL..te»8«....L\'.
300.000 103.04) 14.000
708 106 866.682
0.510 25.250
417.041
10.5U 56.941 25.823
1,105.067 686.049 Mi 12.321 4.768 5.000
Az lgazgaióttág. A FalOgyalSbizoHaag.
A lugjrkitiUul ktr. Járásbíróság, mint UisMronyvi hatóságtól.
8356/19-10. tk. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Kálói Ferenc végrehejtatóuak Vuklci Jánosáé Bs. Magdics Márta végrehajtást szenvedő elleni végrehallásl ügyiben a telekkönyvi hatóéig a végrehajtató kéielme következtében az 1881 : IX l.-c 144.. 146. éa 147. § a értelmiben a végrehajláei á,veiéit 270 I1 tőkekövetelés, ennek és pedig 500 P atln 1938. málu, 20 tol 1940. áprllTe hó 15. napiéig és 270 P utin 1940. évi iprills hé 1.1. napjától )<ró 51/z"/l kamata, 65 P eddig megállapított per- és végrehajláa! és aa árverési kérvényért ezut-tal znegálupltolt 22 P költség, további a csauakozotlnak tdmoadott Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 550 P7 Vuklca Perencné 100 P, Hiba Perencné 240 P 64 60 P es 300 P tőkekövetelése és ját. behajlása végeit a Szépeinek éa Rlgyácz községben [ekvő s a
I. siepetseki 134 szt,kvben 166 ttrsz. alatt foglalt hál 238 ss. a. udvar kertiéi Ingatlanra éa a
II. liepetuekl 183 a.l|kvben 158/a. hraz. alatt foglalt ház 181 sa. udvaré, kerttel Ingatlan <h részére együttesen 1800 P.
III. s siepetnekl 781 szt|kvben 2114 hm. alatt foglalt szántö a Cserénké dűlőben Ingatlannak Hl réiiéie 156 P, 2545 hrse. alatt foglalt szántó a klsszepetnekl dűlőben IngilUn l/l részére 144 P,
IV. szépeinek! 109 azl|kvben A I. 17 sorsa, alatt foglalt legeifi illetőségnek >/. részire 64 P és a 18 soraz. alatt logl.lt cretó Illetőségnek Ve részére 37 P,
V. a rlgyácl 789 azt|kvben 632 hisz. a. loglalt azolő és pince az Imrehcgyen ln-gallannak >/l réssére 288 P 50 f. kikiáltási árban — a II—V pontban felsorolt Ingatlanokra 649671«. 1907. az. végzéssel Ozv. Magdics Istvánné ez. Káráu Erzse lávára bekebelezett haizonélvezetl szol-galeri! Jog fenntartásával, mégis azzal, hogy ha Igy az Ingatlanok megelóifi terhek fedezetére ezennel megállapított 1000 P-ótt el nem adhatók, az árverés hatály lalanná válik s az Ingatlanok szolgalmi Jog fenntartása nélkül kerülnek árvetés alá.
Az árverés nem érinti az I. pontban Irt Ingatlanra 1627/llr. 1929. az. végzésiéi özv.
Malek litvánná sz. Magdics Katalin javára bekebelezett haszonélvezeti szolgzlmi |ogol.
A tkvl hatóság az árverésnek Szépeinek kOzséaháUnál megtatláiáia 1941. évi febr. hó 21. napjának d. I. 10 óráját «¦ 1(1-gyáci községtláiánll ugyanaznap d. u. 2 óráiét tüzt,ki;éa az árverési fellételeket az 1881 :LX t.-c. 160. §-a alapián megállapítja.
Az árverési [ellélelek a hlvataloi filik alatt a telekkönyvi hatóságnál (Tötvény-hái, I0ld.zl.it. 1. ajtó), és Szépeinek, Ki-gyic községek elöljáróalgádál tekinthetők meg. (1881 :LX. t.-c 147. 6. g) pont)
A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy e telekkönyv! Iroda az árverés elrendelését a azcpltnekl 134, 133, 781, 109 és rlgyácl 789 azljkvben Jegyezze fel.
A tkvl hatóság e hirdetmény egy példányát klfüggeaztéa, egy példányét pedig az árverési feltételek raegtcklnthetése végett Szépeinek Rlgyác községek elölj, továbbá egy-egy példányát szabályszerű közzététel végett Murakcresitur, Bajcsa, Sormás községek elöljáróságainak megküldi, végül." az árverési hirdetmény tőrvényszetU kivonatát a Zalai KOzlOny clmü helyi lapban egyszeri kostététel végett a végrehajtató képviselőiének klad|a. (1831 :1.x t.-c. 152 J! 19081304. t-c. 23. {.) \\
Árverési feltetelek a kOvetkezfik i
1. Az árverés alá esó Ingatlant, a házat ¦ klkláltáil ár felénél, a lobbii kétharmadánál alacsonyabb áton eladni nem lettet. (I908:XU. t.c. ?8. §)
1. Az árverés alá kerülő Ingatlant, ba az árverés megtartását a végiehajlntók közöl özv. Vuklca Perencné kéri, 2000 P, ha Haba Ferenrné kéri, 2100 P, ha Kéldi Ferenc kéli, 2850 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (5610/1931, M. E. sz. rend, 21. §)
l/a Arverelnl szándékozók a katonai hatóság hozzájárulását lehetőleg az árverés előtt szerezzék meg, mert ha a katonai hatóság a vételhez nem járul hozzl, at árverés hatálytalanná válik a annak költ-légelt a bánatpénibfil kell fedezni.
2. Az stverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár ItWo-ál készpénzben, vagy az 1911 iLsXt. 127, S-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képea értékpapirosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges blról leiétbe helyeseiéről kiállított letett elis-
mervényt a kiküldöttnek áladul és az árverési feltételekéi aláírni. (1881 : LX. t-.c. 147., 150., 170. §§; 1908: XLI. t.c. 21. §).
Nagykanizsa, 1940. okt. hó 17. nepján. Dr. Bentzlk ik. klr. jb. elnök. A kiadmány hilelélll : Kiss ik.
w trod.lt.it.
APRÓHIRDETÉSEK
Sp f IlIrdaUl dlji. , aaJlmap alaj Oil licpiu p 10 MCl|
10 mlndttn tov.bbi mi 6 (Illír. MUtOtnap
In .-olp ttO flilet, i.ilrutfcn tovibbt »*ö * lllüi.
LAKÁS-OZLirrHELYISÉO
Csinos kél szoba előszobás Istkátet ktre-
sek május 1-rc, esetleg előbb. Cini a Idádéban. 284
A Nfigykunizaat Tskarékpéojttár Ucák-féil íronljáiiak második emeletén egy négy-
¦utebáM komfortos lakás aug. 1-ére kiadó. .308
AU-As
Kezdő keresztény tlutvlaaKt felveszünk. Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet, mint az Országos Központi Hltel-Biövetkeiet tagja. Csengery u. 7. 327
BeJáiŰ laltarllánB felvétetik. Bácskai. Főm 19. 342
ÖBjófóntt telvélelllc Erzsébet-téif telivé. Kremsier. 343
ADÁS-VÉTEL
Moaott oápllatK|ll6 rdnpyot kelts megvételre lapunk nyomdája Ffi-ut 5 alatt.
Agytollat, használtat it, váiárolok. Rifscher Mátyás, Kfrály-u. 35. 95
Ssána elsőrendű és ruátodrendtt eladé. Sugér-ttt 2. 338
Egy Jókaiban levő körrnyll 15oa0a-kpoal megvételre keiesiellk. Felőli mai
,___341
Egy aa^al-ia.haly. férfi fehérnemű és cipők eladók. Csengcry-at 35. 340
jolí!ite,liiiÉI|ita!
Earauabárat lakás májas elsejére kl.
adó. So-utra 14. 330
Oslralhailliaréa, Hálása dpész féle,
kiadó. Sugár-ot 2. 330
BÚTOROZOTT SZOBA
Sörgyár közeiéhen, lehetőleg i Csen-gery-uton, kilogástslan s,Mtatr>«zta)tf szobát kere. monnalri sörgyári ttüzlslselő. Teleion 36. 387
zalflnbajáratu ulcal bútorozott szoba lOtdészoba.haiználatlal kiadó. Deák-tér 4.. földszint. 344
HÁZ ÉS INOATLAN
Kén, kocima hentesüzlettel éa mellékhelyiségekkel alutíó. Érdeklődni lehet Szepetnekl-u. 25. 260
Url uiorjriMhé,, 3 ,„,1,^ fürdőszoba, versnda és mellékhelyiségekkel, nagy gyümölcioiiel májusra bérbeadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 325
ZMUtl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP).
atladtut „Klzgazaaslgj R. r. Najyk.alzaa-. Folelóa kiadó: Zalai Kar.iy. Nyoniatott: • .Klzgazéaaágl B, r. rVaeykaniisa"
ayoiailájábau taaiykaalzsaa. (Nyotuüíórt felari i Znlnl Káralyj
||t évtoljrun 30. uim.
Nagykanixu, 1941. február 6 csütörtök
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
Fefeafe nettentf: Barttartts Lajos
BtOfbctttá An: e*y bóra t jmkbI 4« Mis. 1iirtiinál»l«l 4s rfilfÉiliitil yîeom. m ml
Takarékosság,
áldozatkészség
Mí?id*n esztendőben kiemelkedői jelentősége van annak a beszéd, nek. amelyet a Magyar Nemzet Íj Bank közgyűlésén jegybankunk ct-nöke szokott e:mtondtni. A Magyar Nejwzeti Bank évi Jelentése és ti közgyűlésen elhangzott felelős nyilatkozat rendszerint anegímiiti a rátt* gyar gazdasági é:et összes nagyprobr-léniáit és egyben kijelöli az utat, amelyen a gázdaságpoijjjtikusokiintk hiiadniol; kell. 1941-ben még nagyobb szükség van erre az utuíutatásra, sn-iitit volt a i*é,«ebjl>i békés eszr tendökbcíi, meri ma.m\'ndm ország - akár hadviselő, akár nem az — egyaránt háborús pénzügyi ős gazdasági viszonyok között él, márpedig !1 háborús idők sokféle uj (kötelességeket hárítanak a gazdasági életre és az abbén- dolgozó emberekre.
Ma már szinte közhely, hogy a nemzetek most folyó nagy harcában, amelyben fegyverrel vagy anélkül niöiden ó\'etképes ország résztvesz, az egyik legfontosabb arc vonal a gazdasági. A háborús időknek ez az alapvétő parancsa pedig megköveteli a dolgozó társadalomtól, hogy mindenek fölé helyezze a hadikésien^ét szükségeiéit és igényeit. Ugyanakkor gondosöcodni Ml arról is, hogy a (mai generációt terhelő rendkívüli fegyverkezési költségek mellett elő készíts ük és megalapozzuk a jövő nemzedék életét is.
Kettős feladata van tehát in« a társioVU<«nnak : fokozni és fenntartani a nemiét haderejét ós megalapozni a jövőt. Mind a két feladatit csak takarékossággal lehet megoldani, amint azt Baranyai Upót, a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszédében a társadalom figyelmébe is ajánlotta. De manapság, amikor Sok gazdasági és pénzügyi-fogalom1 megváltozik, fejlődik és átalakul, más és bővebb értelme van ennek 3 siónak h ; takarékosság. N2 gon. dőljünk kizárólag: Q rígi értelemben vett takarókosságra, amely csak pénz összegyűjtéséből állott! A mhi kor e téren is többet kivan tőlifejfcV Takarékoaíioodnunk kell mi|n<&nek{i feleti n javakkai, a nyersanyaggal, az élelmiszerrel, egyszóval takarék hősködnünk kell azzal, hogy a fo_ gyasztásl magasabb nemzeti, célok érdekében korlátozzuk és ha pénzt takarüunk njCg, ezt is olymódon tegyük, hogy annak elsősorban a nCm?ct.vegye használ. Takarékosság tehát az adók pontos megfizetése éí ;i takarékosságnak kö" érdekű forjnjá-ja például az államkölcsön is, amelyet a jövőben a közönség sző-les ré\'.egcinek jegyzése alá fognak bocsátani. (
A taknrékosság sok TOiialkozás^ biu áldozatkészséget, áldozatot is jelent. Ez természefles, hiszen a nwi történelmi ídök rendkívüli terheit és költségeit a m»i nemzedék, nek\'keli viselnie. Könnyelmű eljá. \'"ás voiuij iia a társadakVii neni\'ta-
leményl-Schneller Lajos a Ház mai ülésén a
A képviselőház mht ülésén felolvasták a mínisziereinök átiratát; BárdoSsy László küIügymJnLszterrő\' tőrtént kinevezéséről, rajajd folytatták az építő lakuréküziet Szabályozásáról szóló javaslatot. Horváth Közi József felszólalása után Radoesay László tgaxságügyrnfaiszter vú-bafcZott a felszó\'alásokra, mnjd egyes bizottsági jelentéseket fogadtak ei * A mentelmi bizottság jelentésének felolvasása alatt léplek az Ulésterehnh be a kormány tagjai, köztük Bár-dossy László, az uj külügyminiszter, Jiki1- n Ház nagy tapssá] fogadott 1
A tárgysorozaton lévő javaslat általánosságban történő elfogadása után került sor Reményi-Schneiler bajos pénzügyiiuniszier expozéjára?
Hangoztatta, hogy fő feladatának\'
miniszter nagy beszéde tértekről és feladatokról
tartja a gazdasági tervek kiszélesu tését és egységbe hozását. Amit loi bet, a program szigorú betartásával megoldanak, de alkalmazkodni, kep a helyzet]*** és ezért sok kérdés csak a háború után oldható in\'2g. Pontosnak tartja a munkai mennyiségi és minőségi felfokozását. Nagy munkánk végső eredményét mUjd sok mindenben csak a háború után látjuk. A földkérdésről szólva kijelentette, hogy növelni koU afAr-möterülcteket » szikes területek termőképessé tételével, a tagosítás na-gyoblrarányu kereszt ül vitelével, az árvízveszélyek megszüntetésével. Egyetlen darabka termőföldnek sem szabad kihasználatlanul mm-adni, ír-mondotta. - Megvizsgálják a lormö" földeket és ennek alapján irányítják
m-ajd a termelést, hogy hol, mit termeljenek. Nagy gondot kell fordr/1 tani a minőségi feljavításra ós a márkázásra., ¦ i
Részletesen szóU ezután a miniszter a gyümölcstermelés, erdőgazdaság és áll--ittenyésztés megjavításáról, nujd hangsúlyozta, hogy mj^idjejn; bányakincset felkutatnak. Az energia gazdálkodásba a vizierőket lB\' be. kfipcsolják. Nagy súlyt keli helyezni a nyersanyaggalálkodás helyes irányítására és n pót- és műanyagok gyártására, az erre vonatkozó kut*L tások eiőmozdibasára. Biztosítani kell a hulladékanyagok gyűjtését, amely szintén elsőrendű nemzeti feladat, mert nyersanyagot ad és további termelést tesz lehetővé. ;
A Ház ülése lapzártakor még tart.
Halálbüntetés vár a vidéken bujkáló töbnezer fegyveres vasgárdlstára és rejtegetöltre
London aggódó lakossága február közepére várja a német támadás megindulását
London, február 6* Az angol főváros népe aggódással néz az elkövetkező heteik elé. A la. kosság általában február közepén várja a nagy (német támadás megf. indulását. A hadsereg állandóan gy-a koriitozjk, mert partraszállástól tartanak. A betegek közt uj gázálarcokat osztották ki, a lakásokban épülnek az óvóhelyek és mindenütt meg kellett szervezni « tüzőrségeket. Az utcai víztartályok jegét napontn fel kell tömi, A templomok kriptáit is légvédelmi óvóhelyeknek rendezték be.
Az utcákon a törmelékek miatt a forgalom meg nem á\'lt helyre mindenütt. A robbiinások fölé idcigle, íenes deszkapadiókat épilettsk agya logoSok számára és a telefonvezetékeket is ideiglenes szeleitekkel pótolták, ahol lehetett. , A lakosság n mostani támadási szünetben egy nagyobb táinadás elő-
készületeit látja, bár « hatóságid hangoztatják, hogy ennek oka a rossz; idő, ameiy többet ér a iegbéztoSabb óvóhelynél és a legjobb Iég*lhirátas~ nál. ; »
A kormány a hajóforgalom e\'mp-radása miatt a mezőgazdasági ter. m*lés fokozását szorgalmazza. A lakosság Bevín miniszterrel szemben elégedetlen. ; {
A lapok szerinl ai angol nép &ok«t vár Ainjerika segitségétői, dc lassúnak tartja a segítés módját. Ezzel kapcsolatban a lapok rámutatnak arra, hogy az amerikai jparátápltás rendkívül körülményes és ez okozz, i, hogy Amerika nem tud azonnal segi-tend.
Az angolok afrjkai siketéivel kap. cSolatban leszögezik a lapok, hogy á helyzet még ott sincs döntő szaka* száb-m és általában arra lehet számip tani, hogy a habom még hoSszu tesz, í
Laval lesz az ni francia miniszterelnök?
Belgrád, fobiw 6 A Politika értesülése szerint a vichy helyzet végkifejlödes előtt áH. Ugy tudják, hogy Danán tengernagy eishnitoita Laval visszatérésének útjától az akadályokat és Laval rövidesen átveszi a miniszterelnök és belügyminiszteri tárcát. Laval kormányában Darian lenne a külügy in if
níszter és Huntzigcr tábornok a hadügyminiszter.
Ugy tudj-1 a lap, hogy Lávái feltételeivel tegnap Vichybcn miniszter
t:uiács foglalkozott. IJavai áUitó\'ágf súlyos felté\'elekhez köti vissznSIórtét, Így többek között azt is kéri, hogy a parlamentet helyettesítő nemzeti tanács tagjait ö nevezhesse ki:
karékoskodnék a Javakai, nem kÖ-vetuá az áldozatvállalás gazdasjigr politikáját, hanem- n jövő generáció rovására gazdálkodnék. Elszegényedett országot, ei-idósodétt társadau iin-at, értékében megrendült pénzt és erkölcsében meggyeiigült államojl hagyniUik ez esetben gyertnekeink-)
re és unokáinkra.
Egyetlen, nemeseié jövőjéért agL. t*ó<ió magyar ember sím vállalhatja ezért a felelősséget ! . ;t
Tehát csak egy ut v^n : takarékosság, fegyelem, a nemzet hivatott\' vezetőibe vetett bizalom! éjs ozzei együtt - nemzett mcgeiősődéfi.
A lap legutolsó éjszakai jelentése szerint még nem sikerült Petnm ós Láva] felfogását összhangba hoSpii
Romániában a rend még mindig nem áll biztos lábakon
Bukarest, február 6 Antoivescu ujabb tőrvéiiyitíudcte-1et adott ki, amely végérvényesen meg akarja szilárdítani a bekét. Az1 uj törvény szerint halállal büntetik mindazokat, akfk fegyvereket rejtegetnek, megtámadják a hatósági eftnr-béreket, lázító felhívásokat testne* közzé, rálőnék* n hadsereg tagjaira, vagyonfelosztást javasolnak, középületeket támhdnak meg, Btb, Ezenkívül a kisebb büncscleklnényefkre i-s szigoin, nem ritkán életfogytiglani fegyházat szab kJ a törvény.
Antonescu nyilatkozott is ezzet kapcsolatban. Kijelentette, hogy nem akar elnyomó \'enni, gyülőlla v-ér[b|e~ fojtást, de rendet kell teromíenje. Ezt kívánja tőle n tengely is.
Szabadka,. február 6 A vasutforgaiojn Románia és Jugj" szlána,között \'megindult, de csakal-kaimi vonótok iköziekednek. Az utasok elbeszélése szerint Roiiuuilófrui a rend még müid\'g nomí áU biztos lábikon. Vidéken r \\-asgárdÍsták sok fosztogatást és gyijkossá0ot köveitek ei, töbl*zer fegyveres legjoidsti még mindig bujkál a fáKiakl^n. A lalkobi ság is rejtegeti őket. Az élelmiszerhiány mindenütt nagy. DrtgbiztonSá-gobabt) « hejyzet aránylag Temjes-várott és környékén, ahol a nőmet csapatok Jartják fenn a rendet,, \'j.
ti
ZALAI KÖZLONV
1941, tebrujr 6,
G. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányinál.
Lassan apad már a Dnna
A ..pijna lassú apadása tegnap óta tart. Budapesten eddig !) lenthnéter az apadás. Sok helyen még maidig vo-
szélyes a helyzet, a jégtontasaoknt a kód miatt bombázni még mindig\' n\'inj h\'belett, mCrt u közéíi házak és vasútvonal miatt pontos célzás szüksége, .Most utászok kísérlik meg a jég f*** lolkbanlását.
.Vz ;ir \\u.\\ r.i\'-l un kormánybiztosság
Ronczoa Miklós vezetése alatt éjjel.
liappal szolgáSalot tart már a béliig)\'* minisztériumiján.
Kihuzták a főnyereményt
Az osztálysorsjáték mai húzásán kihuzták a 300.000 pengős főnyejeményt, nyerte a 26.095-os számú sorsjegy.
Húszezer pengőt nyert: líW.\'i és 17.530 az.
Tízezer pengői: 43.37% 65.801,*08.137.
Otezor pengőt: 889, 08.94«.
Négyezer pengőt; 31.412*
Háromezer pengőt: 09.100.
Kétezer pengőt. 90.392, 32.733, 51.780, 78.522 éa 85.294.
Kzererer pengőt: 9.71H, 13.216,1 1.128 18.769, 38.132, 52.780 és a 62758 sr <rw*iV»sség n«kúl!j
ROfld táviratok
MEGHALT Szterényi József báró, volt Wrtfflkedelezügyi miniszter. 80 éves volt.
AMERIKA Csendes óceáni hajó-r-ijn kifutott Honokulu lak..tőjéből gyakorl-atozásre. 10 nagy cirkáló is1 VWi n hajóegységek között.
WILLK1E LisZabonból történt elutazása előtt kijftlen tette, hogy Angliában mindent megnézeti, de majd csak Amerikában nyiiaUoozik frrpasz-taiatairót. \' ¦¦: { I j
A NÉMET, olasz és jugoszláv s*jló a legme\'egebb hau^on ir dr. liárd.ssy liisdó külügyminiszterré Untéul kinevezéséről.
Péntek
BUDAPEST i. I
10.20 F«eWasfts. - 10.45 r*krtva*áv 12.10 A Xlll. ker. községi Oteg.utcal poígári íaányiskoJa énekkara, - 12.55 Káhnán Mária hegedül. — 13.30 A Hádió Sz-aloiuseoekara. — 15.20 Az í, honvéd gyalogezred zenekara. — l.\'i.lO Háziasszonyok beszélgetnek. - 16.15 Kislégi dr. Nagy Dénes előadási.
17.15 Horosz Béla etőndfisi. - 17.35 Kerpety Jenő gordonkázík. — 18 Sárai Elemér cigányzenekara, Vargha Imre énekel. - 19.20 .Csalódások\'. Rádió színpadra alkalmazta Turchányi István és (iaaainb Sándor. Rendező Csu-jiády Györgty. ¦ - 22 Bcszkárl-zenekar.
BUDAPEST II.
17:55 Kerpely Jenő gordonkázik. — 1H.10 (íyorsirólanfolyTun. - 18.10 Hang ieinexck. — ¦ 19.40 C&engeay Ilona mosói. — 20 Ilirck. — 20.10 Pcrtis Jenő cigány zenekara. — 21 Csiszár Béla előadása. 2íLü IdÖJáráíjelentés.
a Deák-tér 4. nimu háaraf
A megyéspüspök 20.000 pengővel járul hozzá a vételhez
A „Ferenc Józael" kesexűvk régóta kitttnöen bevált házlazer megrögzött székrekedésnél és annak mindenUle káros követkéz menyeinél; bizton, enyhe áe gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél ax emésztési, lavitja és ax átvagyal fokozni. — Kérdezze meg
onroüti
Az uj Jézus Szive e^házkö*ségf megválasztott képviselőtestületiének listáját 16 napig közszemlére tették ki, ahogy ezt az egyházközségi szabályzat Teiőirjn. Ez az idő februárt 9-én. vasárnap jár le, amikori a2 egyházk^iSég elnöksége a képviselő* testület tagjainak névsorát felterjeszti az egyházmegyei hatósághoz, jóváhagyás végett. Mintán az uj egyházközség csak a püspöki- jóvá, hagyás, illetve a képviselőtestület fonmiaszerinti megalakulása ós eskütétele után kezdheti csak mCg ténykedését, u vezetőség ozoíi van, hogy ez minél előbb megtörténjék. A je_ lek szerint az uj egyházközség kép. viselőtest ületének alakuló ülése valószínűleg még e hó végén, vagy legkésőbb március eisÖ napjaiban ül össze, amikor
ünnepélyét keretek között történik az atakuláa.
Hiszen az uj egyházközségnek e* az eisö képviselőtestülete. A mjeginduv lásnak első és nzért fokozott mun(km teljesítményű, mert úttörő munkásságú és felelősségteljes egyházközség vezetőség ez, amelyre komoly munka vár. i [ Az uj egyházközség lendületétől, friss, leikfs munkásságától nagyon sokot vár n kanizsai katolikusság. Azért, hogy kitűzött munkáján;*; megfelelő hajlékot, a papság részére szükséges , , ;. -j
paplakot, plébániát, irodákat, a több mint 8 világi pap réezére megfelelő lakást, illetve elhelyezést biztosítson, másrészt öz egyházközség területén mö," ködö katolikus szervezetek és egye-süteiok részére szükséges helysége-ket, termet, stb. lázíositsa, — dr, Solymár látván esporos-piébitnos első ténykedése volt, megfelelő paplakot biztosítani, amelyben a fentiek mind elhelyezést nyeriiek.
Erre a cétra- több ház került kotnj.\' bináclóba, igy különösen » Sugárúti Poauwia-sgálloda, azonb*n
a legmagfelelőbbnak a Deák-tár 4. ti. alatti néhil Orosz D*»ő Örökösei tulajdonát képező emeletes ház Utatott,
njmeiy közvetlen n Jézus Szive (felső) teanplom mellett terül *l • ós egyébként is öikfilmes ós megfelelő " plébiinin céljaira. I |
Sikerült ís a dolgot nyéJbeütni. <
A hiK vétehtra 34.000 pengő.
AÜ adáSTóteü ügylet mjost v«n le-bonyolitós ojalt. A jnegyóspüspök is hozzájárult « vételhez, ugy, hogy «z perfektuáltníik tckyitendő. I
Dr. Csípik Gyula megyéspüspök nagy súlyt helyezett n nagykanizsai második plébánia \'feiáHitására és nem ráadott vissza az any*gi áldozatoktól senv. Aminthogy az egész egyházmegyébeii nsagybnn folyik ta plébániák kiépítése, , j
uj plébániák alapítása,
templomok és kiípoinóik építése, vagyis Krisztus bir<Klnlm«nak terjesztése. . [ |
Dr. C4\'pi,k n Deák-tér l.sz. matti, ház megvételéhez 20.000 pengővel járult hozzá, mely összeg néhány napon beiül való kiutalása Iránt már intézkedett. ; v
A vételár egy részéhez kétségkívül a város közönsége is kell, hogy hoz>-zájániljoa, mig egy részét az uj egyházközség kell, hogy feder/e.
Az uj plébánia-lak anyagi kérdése tehál biztosítva van.
Ugy tudjuk, hogy a Deák-tér 1. sz. ház lakói felmondás alá kerülnek, hogy í
minél előbb megkezdődhessenek a szükséges átalakítási ,
munkálatok,
tekintettel, hogy a Jézus Szive pié_ bánin műiden papja - a 2 kópián 5 hitoktató - « plébánián fog lakni, vitonint nyomban megkezdik a szervezetek részéi* szükséges h«iyi-ség, i
megfelelő lerem épitésél. , |
Egyébként is « világi papság fjolé-bánia) augusztus elsőjével kíköltözl. ködik jelenlegi főúti helyiségéből, n hercegi házból, ugy, hogy a meg-Biditnndó át*a|akilási és épitkezési nv.inkálatok elvégzése sürgőssé vált.
Az eddigiek szerint
a gyüléstersm
« ház földszintjén kerül felépítésre, a rebontandó földszinti épület helyére, amely teljesen szolgálni fogja a szükséges előadói, gyűlési és egye* süieti helyiségeket és mely tei*m nélkül ,nem is lehet elképzelni egy eleven,, pezsgő katolikus szervezeti és egyházközségi életet.
A Jézus SzíW egyházközség és plé-bánio elhelyezésének kérdése tehát közmegelégedésre nyert megoldást, firőmféré mindazoknak, akiknek szívügye a katolikus hitélet minél szélesebb mederben való kiterjesztése,
a katolikus front
komoly kiméJyités«, a ikriszfusí etika mmden téren való érvényre juttatása é« uralkodása, a magyar nemzeti, eszmfc átítbitáso a ictkekUsn.
Az első |iépvi*lötestület mteghln-kulása után megkezdődük a komoly, céltudatos Munka, amelynek hatását rö^desen jótékonyan érezni fogják az egész vonalon.
Kér a kézben
n testvei- Szent József egyházközséggel és plébániával. ,
Nagykanizsa kato]fkusság& hálával gondol föpásztorána, nki lehetőft\'é tette mindezt és aki 20.000 pengős hozzájárulásával nagyot lendített n házvétel gondján és akinek Ígéretét bírjuk a további anyagi támogatásra.
Dr. Czapik Gyula megyéspÜsTxik ismert kijelentése : hogy Nagykani-zsa és a nagykanizsai katolítusságj nagyon szivén fekszik, rtfert , .
ElokelÓ családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 l\'-töl, két ágyas Bzoba már 12 p-tflí. Kitűnő étterem oa kávéház. KIÖzékeny kf-aaolgáláit. ~ A Zului Ktíxlöny elÓ> tlwiől az utolsó havi elötkoióal nyugta tekautatásával 20 hec/-vtzménybtfí részesülnek.
Szentképet
csak keresztény üzletben vásároljunk) Nagy választék
Tornyos István
Üveg- és porcéi Ián kere#kedésében Fö-ut 24. azám.
szereti ezt a várost,
egyházmegyéjének legnagyobb és leghívebb kitoiikuS városát.
De Nagykanizsa Is érzi, hogy nehl
árvagyérmek többé, hogy van fö-
pásztona, v«n püspöke, aki vele tö. rödik és \\-eie érez...
(B. li.i
Védekezzünk az InfllBenza ellen!
A mind gj\'akoribbá váló FnRlLienzh inegl>clegedévek kapcsán a vánne^fli liszlifíiorvosi Irivatal felhívja a közön-ség figyelmei az influenza (tteni vft-dokezéste.
Az inftuWza (náUioiátt) a bele g\'< orr- és torok váladékának prüszkö i-s. köhögés utján vagy más módim történő kőzvelilésével terjed. A védekező első szabálya tehát az, hogy az egészséges emlcr tartsa távol magái az In. fluenzás betegtől\',
a náthás, köhögős ember ne menjen egészségesek közé.
Ei felebaráti kötelessége. Egyszeri kö-zetebbi érintkezés is terjosztbe* a te. tegsé^ct (kézfogás, osók\'. Kendjük az összejöveteCeket, betegen, n-\' járjon
senki hivatalba \\agy más nuinktlhi-lvre. A prüszkölő, köhögő iskolás -gj\'emw-keket haza kell kfifdenl.
Óvakodni kt^l a meghnfléstől s etc-kintelbtn különösen a lábákht Ml védeni.
A gyengébben fűtött .szoba kevésbe veszedelmes, mini a túlfutott.
V.z az Időjárás megeityhűtésekor a lakás fülesénél figyelembe veendő.
Ügyelni ke.t az általános tisztaságra, különösen a kezek tisztaságára és .cg-lilább étkezések c ott minden esetben kezet ket. mosni. Inlfiuenzás időszak, ban a betegség inegolóxAiére hasznosan tcliol alkiínVizni kitin, vagy más ft)ój(? szerek kis adagjainak állandó szedését, amiről kőzefiebbi feAvilágofátásl a gja-korló orvosok adliatnak.
Az alkohol rum véd meg a betegség elten.
A kifejlődőit betegség esetén pedig sziv,zgató hatása m»tl egyenesen ká-ros lelret, különősten akkura Na\'később szövődmények következnek be.
Aki náthával, infmenzávaL nMgteg^ szik, hámiily enyhének is látazlk a iM-legség, feküdjék le. Ez az eljárfs e3ojét veszi a sokszor súlyos szövőd-nvéiijeknek. Fontos a betegszoba meg-Mc&Ő szdllöztetcse és egyienirtes hrt-méesékselen tartása.
A szövődmények felléi>65«tok ¦lehetősége miatt senki se munatta eJ mér a betegség elején a sziikaaerii orvosi kczWés igénybe vétaAét!
Élénk északi, áaxakkeleti szól, sok helyen még köd, havazás. A höméraéklet tovább osökkan.
A Heteoroloftal Intését nagykanlM*\' **güs7olöállomi** Jelenti.
EHmérséklet teauan «afa S órakoi -4-8 ma recital -& 0, délben -30.
Osanada* 22
0363
IMI, lebrutr 6
ZALAI KOZLÖNV
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen,
megbízható és olcsó.
Hollywoodi varázs
A Hollywoodi varázs több, nv\'n*. egyszerű fi\'m. Egy kicsit a fLhuy.ír-t:ís törfénC.c ín. Fifoni « fűmről, ti fiTuTgyártVí, a rendezője ép n film., szülészek első próbálkozásairól, a kezdetleges íiéiii^íi\'intői A\' JaMsan eisö éneket. filmjén át a mai be, szóló filmekig. S cet színes film mondja ei szintű folytatásakép a filmbeli történetnek : imo, elérkeztünk « szinte már tökéletes szuvas filmhez !
Mindezt persze egy érdekes szc-i-e\'axú történet kenetében ndj» a fi:m, bemutatva néhány jelenetet a légi nómMllnrekből is- tó*k természetesen ino is szürkék, de épp oly kacagtatok, mint egykor. A két főhős a, szép filó-sorru, szőke Alice Fíiy és a rokomzenves, kedves Don Amiche. A szmes felvételek egyre inkább megközelítik a természetességet szépek és hatáwak. Az egész
film jó rendessi munta,, élveztük.
A Kurla Ismét hat évi fegyházra emelte fel a zafahatápl Juhász ós fiának büntetését
Bosnyák Mihály és husonló ttevli fii, zaiaha\'ápi juhászok 193!). július 22-éii eun«\'ntck Krvaf-i esi BéUi zaiahJÍiípi \'a kos szőlőjébe, hogy olt tarackot lopja* mik. Meg is töltőitek ¦már ,két zsákot, ami" kor ott lennett a tulajdonos és követelte az ellopott
uyttmölcs visszaadását. A két Bus" nyák azonban, nem csak, hogy nem adta vissza a barackot, h\'nöin karokkal rátámj>dtaik Krajcsir* és agyonverték öt. A zalaegerszegi kir. törvényszék büntetötmáesa a Bus. nyákokat szándékos emberölés és lopás bűntettéért 6 6 évi fegyházra ítélte. A győri kir. Ítélőtábla id. Bus-nyák Mihály büntetését 1 évi fény. házra szálUtotla le, fia büntetését azonban helybenhagyta. A Kúria most foglalkozó ti sz üggyé\' e> a törvényszék íteletét teljes terjeaelmA-ben visszaállította. A jof{Crös ítéletet tegmp" hirdették ki o két BuBiiyák ciött.
A KALOT három-napos faluvezető-képző tanfolyama Nagykanizsán
Nagykanizsán lesz a Délnyugat KALOT-mdzgalmának központja
Annak idején a lángielkü P. dr. Hcayáth Athmáz ferences lelkész kezdemény ekésére és rrregszerveaésér re ..megalakult Nagykanizsán is a fcÁbQT, amely ulsö megmtozduláso-ként1 fuluvezclö-lanfolyamot tartott, tiimeiyvn 8 vidék gazdjQ-lfJuSágta szép számmal vett részt. Meg is.indult a szép munka, azonban később különböző okoknál fogva megakadt, sőt szüneteit.
Időközben mind erőteljesebbé vált t" KALOr-mozg.iiom az országban, n.i.eiy ma már fétapUlós tábori számlál és olyan tényezővé vált, a ínnyel mindenütt számolni kell é^ a konszolidáció és katolikus magyar gondolat egyik nagyon erős szik\'a-várává vált. A hatalmas tábor nap-lól-nipra erősödik és jótékonyan ellensúlyozza a ncmpeUtetien, idegenbe kacsintó törekvéseket.
örömmel értesülünk most arról,
ti«gy
a KALOT teljesen újjászervezi és kiépíti kanizsai szer-* vezetet,
ain^l\'ycl nagy tervei vannak. A nagyarányú, országos mozgalomban Nagykanizsa lesz a Délnyugat központja, ahonnan a szervező munkák és a további hálózat kiépítése kiindul. Így elsősorban u NagykanizMi-Wdék, a zalai ós soimogyi szól, stb.
Ennek eisö fázisaként február 19., 20. ós 21-én ftuu vezető tanfolyamot feu\'l a községek gazdafiai számári, amejy teljesen dij talán. Részt vehet uzon minden gázdaJIJu, aki a katolikus egyházzal együtt ak.ir kíüz-yejii a jmagyar haza nag-íyáépitésén. Jövőjének kiiMkubísán, boldogulásán. Részt vehet minden 16 20 éves földműves, illetve (jaztfulfju, aki egyéniségénél fogva alkalmas tár-sálnak vezetésére.
A Vmfoiyajnot most is dr. P. Horf-váth Athmáz ferences-lelkész szervez* és rendezi. Vezetője Pék Lajos ¦" KALOT központi titkára, aki tnoSI volt Nagykanizsán és felkereste Nagy kanizsfl vidékét is, hogy a KALOT zászlaja alá tömörítse a becsületes, józan és komoly magyar agrárífju-ságot. ¦ i I
A tanfolyammal kapcsolatban külön előadást fognak tartani a kanizsai kir. gazdasági iskola nagy reményekre jogosító növendékei számára, akik eddig is tanújelét adták rátérni1 ittséRÜknCk. Különös su\'yl helyez a tanfolyam veze tősége K i s kan izsa derék katolikus ifjuságára is.
Aki részt akar venni a teljesen ingyenes tan folyamon, jelentkezzék P. dr Horváth AUtmáz (Nagykanizsa), vagy P. Bánás Gyula (Kiskanizsa) ferences lelkészeknél.
Az árdrágítás és áraelvonás kísérlete is üldözendő
Az eimuit év noVOmbertbén vidé" JvOji a píoci árak e ik-nőrzésíneík ha. táíy<«ab!>á léttele szempontjából az áreilenőrzés országos korímáiiybfo-tosa elrendelte, hogy a legfontosabb) közszükségleti cLkkek árait a piacokon függesszék ki.
A megengedett legmsgasabb áraknak plakátokon kőzz ét* tele a tapasztalatok szerint Igan hatásos eszköznek bizonyult az irtttltépések meg-akadályozáaa terén. Az áreilenőrzés országos kormánybiztos iu vidéki árfeiQgyeleltel kapcsolatban januárban uj körréndclelet intézeti « közigazgatási hatósíigokí.
hoZ. , | I; |
Ezzel a körrendelettel küpeSolatf-bfin megküldőtte n 11. számú fa.
gynsztói termény és éiciiniszer ár. jegyzéket, amily a fogyasztóktól a nyílt piacon, valamint a kereskedők üzleteiben kérhető tegknbgftaajbb
óie\'aníiszer- és terményárakat ter-talmazla. Ugyanakkor Szé\'.^üldték n hirdetményi-űrlapokat is, amelyekéi a piacokon kell kifüggeszteni. Az uj hi(rdetniény-űrlap több árucikket} Uirlnimöz, mint az eisö és ezenkívül külön tünteti fel azt o legmagasabb úrul, amelyei a termelő kérhet a pkaeon és azt az árat, auiyeiyct a kc-i«skedő vagy a pUici á\'Xts kérhet a fogyasztótól. 1 í i :
A körrendelet az áreilenőrzés megszorítására hivja fel a közigazgatási hatóságokaL.Nyomatékoaan felhívja a figyelmet arra, hogy már az árdrágító visszaélés kísérlete is büntetendő
s ha ilyen történik, a bűnvádi eljá. rást azonnal Lnditsák meg.
A bűnvádi feljelentési - mondja u körrendelet - közvetlenül «?. i\'K\'lé-kes rendőri hatósághoz tegyék meg, hogy a nyotniozás lefolytatása ne szenvedjen fetcsiegos ké*»déLiníot.
VA 1*0SÍ MoaEgÖ* Még ma, osÖt5rtgfcgn
ALICE FAYE és DON AMECHE csodálatos színes filmje
Hollywoodi varázs
Egy halhatatlan szerelem grandiózus története a némafilm hőskorától a hangosfilm diadaláig
Hollywood ém m film apotheoztisa toohníkolor színpompában. — A Hi»ér6filmberi sskiuélU hipwdák.
I Előadások köznapokon 5,7,9, vaBár-és Dnncpnnpokon 3,5,7,9 kor
Ezután a körrendelet felható- a figyelmet arra, hogy amennyiben a termelő v"gy piaci árus a piacrn már felhozott áruját nem hnjtandó eladni a megállapított \'cgmagbsab1> áron, áiuehonás vétségét követi el, amelynek kísérlete is bünlJetcXldŐ.,
Ilyen esetben az áruoikk a rendőri hatótág által bűnjelként lefonialható.
Ha a jcgfoglalt cikk romlandó, iL lctőV.g eltartása vajry (árolásn arány tiianul nagy köllségl>e kerülne. a bűnvádi perrendtarlási vonatkozó rendelkezése érteimében a megálla-pi^olt ie^ni)igasabl> áron eladható és a befolyt vételár letétbe helyezendő. ! I \' i I A körrendelet ezután utat arra, hogy :,z árak szijgoru ellenőrzése nyomán átmenetileg n piaci felhozatal csökkenhet. Ezért Bztfwég«s;hbjgy » közönséget megnyugtassák és tájékoztassák orról, hogy az Ilyen módon jelentkező áruhiány oaak átmeneti jelenség, t&n&ty addifí tart, míg a drágitajii kívánó elemek meg nem gyözódiiolí nek arról, hogy áruikért magnsabl> árat sehol sem kaphatnak. Ha a fo-Ryasz^közönség az áreilenőrzés mun kajában sOfíitségéit; lesz a halö«á^k-n:ik, az árdrágító tendenciát néhány nap aiatt megtörik. i 1
A körrendelet a továWtiakban fcl-hivjo a hatóság figyelmét arra hogy a jogos giizdaérdekek m«g\\é<Iése céljából ; 1
az ipari gyártmányú közszükségleti cikkek elienőrzéaére Is fokozott gondot fordítson.
A gazdasági egyensúly megóvása Imondjíi a körrendelet csak Bitkor jjehetséges, hi "z árfelügyelei a k«. reskcdelmi forgjaloni minden vonalán egyenlően érvényesül.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közié* Í2 sor) dija 30 ttltér.
Febinár S )
\' Csángó Baross tea-est a Központ
kávé házban este 9 órakor. Február 101
A SzociáHs Misszió tán. Széko\'y Estje a Városi Színházban vitéz Somogy-
vári Gyula írónak szereplésével
Fobrair 161
A gimnazista cserkészek műsoros
deHutánja. Febraár 21\\
Kei«*ztény Jótékony Nőegylet tánc-teája.
Február 25t
Fél (1 órakor liecaajs u városházán (Szász Béta: lirddly . Márelm 2 \\
Fél G órakor lioeáÜB a várssbázám ü.ui.i István: A 150 éves uánéurt;.
Nép Moaflé, »W CsatSrtBliSn, pénteken
RendkivilRi elöadásokl A vidámság karneválja. Tánc A világ legjobb táncospárja OInger Rogers és Fred Astalre filmje
Amanda két élete
Számtalan bonyodalom. Mindeu jelenele malatságos. Mókák, tréfák, OUatek — Aktuális híradók I
E16adások kSznapokon 5, 7, 9, vájár- ét ünnepnap 3, 5, 7, !>-kor.
ZALAI KÖZLÖNY
IMI, jjjjmtj 6,
Holylii\'li 6» környókMi intézotekat, iokolSkut látogntft agilis
hirdetési akvizitőrOk
magas Jutalékkal felvétetnek. „VaUaa m«UU«au Jeligére
Erdős hirdetőbe,
BndapMt. TeJtfj,-körut 35, küldjék ajánlataikat s»
Könyvismertetés
Frederlch Prokosh: Valahol a világban
Sok könyvet írtak már Azs!n vallásairól, világpolitikai helyzetéről filozófiájáról, irodalmáról, müNr; szeléről, töiléiiciméről, de ezek B tudományos munkák alig adtak f?-lerctetet a mindennél izgatóbb és a* nyugati emberek szániára annyira fontos kérdési* : hogy él a keleti ember, melyek a vágyai és a szenvedélyei, m-it érez velünk szemben, int óz »ázSiaj titok*, amit ott érzünk arckifejezése és modora, Sza. vai és mozdulatai mögött. A felelet motJt elhangzott egy páratlanul művészi és lenyűgözően érdekes regény alakjaiban és hogy ez a feictetmeny-nyire rrieggyőző és megragadó, b\'.-zonyitjn, hogy a regény sierzőjének, Frcdcrich Prokoshmk meghozta Amerika legkomolyabb, legértóka-seblr irodalmi diját, a Harpcr-dijat és kitüntették a Guggeiihe;m\'-dijja| [s.
A »Valahol a világban* rendkívüli külföldi Sikere azt mutatta, hogy az olvasóközönség mennyire tudta él. vezni Prokosh regényének elbűvölő Cjcotiákus varázsát, idegenszerű szép* ségót, K^tet exotikus varázsa nemi esak a regény hét európai hősét ejti meg, hanem magával ragadja az olvasót is, aid nyomon köváti a hét európait, az é:c[ nagy élményét ke. reső angol gentlemant, a gyermek, íetkü, szenvedélytől felzaklatott oroszt, az egyedül önm\'gát imádó sátáni kis belgát, a lul finomult, mindenből kiábrándult fnneiát. a sze. rejpQi útvesztőjében eltévedt szép spanyol nőt, a hősies áldozatra vágyó fegyelmezett németet ós szCib-
tetremélló útitársát, akiket magával ragadja Ázsia forgószéle. De magukkal hozták európai múltjuk emlékeit, előítéletükéi, szenvedélyeiket és most szembetalálják magukat Ázsia ezer arcával. S fokozatosan, ahogy csodálatos vándorútjukon különös kalan. dókon esnek át, színpompás tájak mellett vonulnak el, n legvalószinüt-lénebb emberi sorsokat Ismerik meg, sikerül megérteniük Ázsia titkait, sikerül megérteni Azsja ezer arcvonásainak az érteimét.
És fokozatoson ráeszmélnek, hogy énnek az idegen világnak a mégis.\'
mérése és megértése voltakép a saját lelkük rejtett, önmaguk elöti is titkolt mélységét tárja fel dőltük Ugyanerre eszmélnek rá fokozatosanj Prokosh legényének olvatöi is. A »Valahol a világban* megtanítja Qr-rfl: hogy felnyissa ós elolvassa « sá. ját leikének legrejtettebb, legtitkpl-tobb lapjait is.
. Ez a" megtisztult emberszeretet a külföldről máris roppant sikereket éjért amerikai regényíró Ázsia lelkét idéző nagy regényének igazi tanulsága. : i
14 napos olcsó könyvvásár!
Schless Testvérek fióküzletében H; lii-ut 8.
mm
A só szerepe az állatok éleiében
A só az áldatnak is úletszükségieht. Mogjavitju i la kanná ny .izét. az áititot lehal ösztönzi, hogy többet egyék és olyan takarmányt is szívesen rogjyaszt szon, mtílyel só nélkül csak kisebb mennyiségben, keüollteual enne meg. Klöscgiti az áfcil emésztésit éj* 1 i*ndi szeres anyagcserét. miáttaTI az áftiat étvágyát is fokozza. Mindezekből következik liogv a só a jószág erősödését és hizlalását is cflisegiU, meri ha az állal jó étvággyal. Ixiséges takarmányt fogyaszt, ezzel az eiógyurapodás, a 1k>-ségcs tejeilés és a hizás cl\'ŐKtUóto\'ei is adva vannak.
A tudományos kisérlcli és\' gyakor". la\'i lap .is/tálatok igazolják, hogy ezeket a jó eredményieket csak akkbr k>-hol elérni. h;í .az áltatok rendszercsen megkapják azt a sómeunyi>éget. ml-el szervezetük megkíván. Tudnunk ktfl.3 tehát, miképpen és mily nKainyísépj-ben adjunk sót állal linkuak.
Az évenkénti átlagos sószükség\'ct egy fejös telién vagy ló részére hozzáV vetÖVeg 0 kg., c.ry jirntosökör, vagy hizömarha részére lő kg., egy sertés vagy juh. vagy kecske, részére ,\'í kg. Nyáron, a l.geHctés ideje :il itt kisebb, téten, az istá\'lózás tartama alatt nar
gyobb az ál\'ul sószükséj^eJe, A bízásra fogóit; vagy vemhes, vagy nuj^-obh erőkifejtést végző állat. ugyszínWn az átlagosnál több tejel adó tehén tói* sót kivan. A nehezebben ecnésztl.eiö takarmányt, hüvelyes magvakat,. va,n_ mint az u. n. kilúgozott tikannányt (sökftt ázott szénát a gyári huUMdckot képező eukorré|)asze!eteköt, stb.) ugyan csak jobban keS! megsóznunk.
A íeghe\'yesebb eljárás az. ha takarmányba csak annyi sót keverünk, a mennyire annak Ízesítéséhez szükség van, mig a további megfereVj mennyiségű sófelvélol az állatok ösztönére bízzuk s ebből a có\'bol u in irhasót ugy helyezzük elébe, hogjy ahhoz mindenkor és könnyen hozzáférhessen. Az állal tudás céljaira szolgáló denatui\'álft inarhasó mérsékelt jövedéki áron, kél-fé-K\' alakban, mcg.miSl áMopotlmn és — mint nyaSósó — 5 kg.-os tégJaáBaku darabokban kerül forgalomba, A modem gépekkél 5 kg.-os lé^gfaatakbö sajtolt inarhasö minőség.\' kiváíó, keménysége a kősóénál Is nagyobb, ugy hogy nem töredezik és ezért az istájflózás ideje a\'latl a jászéiban, nyáron ped\'g a legüíín kirakva. egyaránt igo\'n k\'my-njeu kezelhető, az állatok szivo-e.i fo-
gyasztják, használata minden tekintet ben nagyon hatásos és gazdaságos, Hzek a jó julajdonságok magyarázzak, hogy a sajtolt marliasö egyre kedvel, lebbö válik és fogyasztása mind szá-inotlevőbbeii növekszik.
I i a figyelembe vesszük, hogy az á\'ű i. tok évi mnrhasószílkség)elc az döbbk-k szerint csekély, a \'niarTinsófajták jövő. déki ára pcd\'g mérsékelt, megáHtipili-hatjuk, hogy a jószág sóeKfátása igen csekély Wilségct jeüent. de ez a tsekflv költség is hőségeden megtérül az ápCa\'-tok egészségének mezóvása,, a hizás\'ós lejhozam\' fokozása révén. Végül a \\aU. kÜEónósen a szarvas, öz és dántvad rendszeres sóeffiátásának fdttéllen szükségességére Is rá koEt. mulatnunk. Só hiányában ugyanis a nagyvad etcsone. vészédik. gyenge, érU-kleiten Tejdiszl növel, a tavaszi I elegségekhen köiuncn eHpuszbá\'. Az öröUt. vngj\' sajtolt marii a-só fel használása vat szintén csekély\' költséggé.\' készíthető sózok u^án történő rendszeres sóoMlás owtón vi-szont a vad kön\'ayan, egészségesen megy ál n téli nvür- és rügytáp!áLék-róí a ző!d fűre. Beromlás nélkül vedlik, testi fejlödésélMüi és kü\'önösen az nggnncsképzésl>en kívánnivalói nem hagy.
A gyÜmOlcgéríékesités kérdéséről
a föidmávelesügyi mlnlsztéitumban ér-lekcz\'lcl vo\'4. Az erdélyi gyümölcs érti-kcsilésél lárgjafiták meg. Joieu vlltak az erdélyi |>oJgánnesterek és más gyCr-űiölc-sérlékesitési érdekeltségek vezetői, Bárányos Károly miniszteri ósztái(,-föf-hök közölte a je\'cjiitóvökkel, hogy a kormány n legnagyobb mértékben támogatni kívánja az erdélyi gyümölcs óitékesHésÓt. Azokat az inlézkedésekci, amelyekké\' a magyar gyüinötBcsértéke\' silúst olömozditolták, ki fogjak terjesz-teni a visszacsatolt országrószekív is. Mazay Arj>ád miniszteri tanácsos kő-zölto. hogy az erdéí\'yí gyimnCCtisértft kosjtés elöinozdiUísára oTsősorban is (eldolgozó telepeket létesítenek, ll.ven üzemek létesítését a íniiüsztcoaiuii támogatni lógja, tehát a rnSs l)Ckrt])C«otódhat.
Hét gyflmOlcscsomagoló
és tizenkét gyümölcsaszaló éiátésc az újonnan visszacsatolt leninieken unir let vau vévé a folyó évi bemliázás piognunmba.
SzéchenvíBmlékíjBszfid
A Polgári Egylet vasárnapi közgyűlésén elmondotta Kelemtn Feienc ii:n/.|;nló
A töhb. mint niásrólszázcves török hódoltság letargiájabéd ez a nemzet nem tudott felébredni.
A rendi alkotmány, a hűbéres bírsa-(lüJmi rend. a feií\'őces gazdálkodás, a togyalékos keieskedtíenv. a kczdeiléjícs luleJé\'et s a lefljc én pnsszv kŐzszeU lem jeüemezték ennek a kornak magyarságát.
Mluö mcgicndfiléssí;i szcmaélhelle ezeket az.állapotokit .Széchenyi, amt-lior visszatért angliai útjáról, a gazdái-ság, a lüktető vílágkcreskeddiem, a rejlell ipar, a kiegyensúlyozott polgári társadalom, az emberi egyenjogúság s a szabadsi\'ig szelkanéiek akkori ha. zájábói. ,
Mások is járlak abban az időben Ixmdonhan. Irízonyára ezekéi a magvar vándorokut is efffogta a lionfiui báual a két ország viszonyain ik összelui^ni-üiUVsárft. de ezeknél\' iegfeljehb csak hí tó Fölhőként vonulhatott" ál ez az érzés. Széchenyinél azonban leli iloíl a magyar lélek gyökeréig, olt megkapaszkodott az ősi humuszban s ci nagy lörlémtmi hivatás elkaiálllutariCnin eiejével klSugárZütl tt magvar sors minden probiétnájn, uiinden sorskér-dést Mé.
Mert Széchenyiben a magyar h\'va-lásiudul dinamikája dolgozott,
f\'.ieseeiuc, aki n legnagyobb mHjgyar oldalán bevonuJM a nrtgyar törtéiKtbc. bizonyára migvou lémejres SMtepet játszolt ennek a rendkivüli egvéníség-nek étetéb n s nagy része v.m Szécbo;-nyi [stviin robbanó er».íjü és széláradó aktivitásában.
Ez finomietku és mély asszonyi-sággat lelilett női lé\'ek múzsája voíl az eszmék költőjének és bizonyos, hogy .Széchenyi gazdag alkotásainak sorál»Mi nem egy Crescenee közvetlen beavatkozásának köszönhető,
A szerelmes férfi büszke iHvsvágvu. hogy imádott nőjél nemcsak a férfi-sziv ttiláradó szeretclévcT, hanem H-
kotásalnak káprázatávai is mogához füzle, lényeges cerne veit Széchenyi közéleti szerepének.
I)o ez az érzés mégis rsak másodlagos volt a ínigyar sors nagy problémáiért vaM áldozatos munkájának lendítő ereje melle.lt.
Szécltenyibcn mint valami lőne. menyben kirobbant a nitgvar faj v!ltt> liUísáuak. állanrilkató eiCjénck,\' hivai\'-lástudásának ősi ösztöne. fcHragyogotl a teremtő géniusz. im*lv a nemz.ti éíet legnagyobb nre^próbáttatásiinak idején niindenkór rmgjelenik töriéji.fniünk színpadán hogy az ezeréves lunnz.-el a felemé\'kelés, n megujluidás ii| utjai rtlé vezesse.
Széchenyil » dondviselés lííádle imí-künk a múlt század ö\'.\'jvu s amit a
icrorni-nemzetgyűlés óta a dőbUng- tm gédiáig alkotott, mindaz egy a nenwel eszményeiért élő. a haza m ndcnlmtöl-
ságában felolvadó nagy lé\'ek egyetlen ne ki leszűrése volt a magyar fajta szebb jövőjéért, a nu-gyír nemzet ine^ ujliodásáért.
Mártírja volt az örök m igvarsi\'ign-\'k. tündöklő példája a hazaéri vattó önfeláldozó, telkes munkának és áldozat-váfiiflásnak.
Egyedül; szinte sziszituszj érövei görgetlc fctfd\'é a nemzeti megújhodás sziklái\' a magyar sors meredek utjJkki.
Volt ídö. amikor modem magyar Atlaszként az egész magyar glóbuszt a vállain Itordozta.
rívszázndos Otöitö etekkefl. onleri gyarlóságokkal, önző egyéni érdekek ezorfejfl hidráival kdlfk-lt ine^küzdeire, liogy elérje vagy rcj{iáább mcgközellusc egyetlen cŐiját: az önmagára talált, a nemzeti önbizalom érzésélő\', áthatolt, uj feladatokra kész magyar társadalmai s egy a nyugati népek kuütur-közössége fette törő éVIcrős, tevékeny ivemzelet.
A feladat nem vj> l könnyei: egy egész nemzedékei keléit Kiráznia a íespedés, az isgykelylnai tojwgiUi «tar-giiijálMil s m\'Mf* s/íivcl megtölteni az iákolás. a munkt, n híl deVjévul.
íl törte fel a magyar ugart, vetett el l.\'rmékeuy iiiugol a magyar jiarkig. ha. límlxyfekítii vájHalkozusi
Voil jdö, amikor Szcoljen.vi maga
is úiczle, hogy lchctct\'lo\'n feladatra vállalkozott.
leikét a kétség és önvád marcangoló érzése gyötörte, de mindenkor urrá lelt fe\'ctle hite a magyar sori örökkévalóságában s a nemzet megújhodásában.
Csak amikor a forradalom Dmtoinja kezdte üldözni s egy forrongó ül világ
tektonikus rezgése, ingatták lábal aktit a talajt) roppant ősszé agyonhajszolt leiké s menekűíl az önvád gyilkos démonainak hajszáitól a döbiau> infg-semmisülésl>e.
l-\'z azonbim egy megroppant szervJ-zel ék-llaui összeomlása vöp.,
Széchenyi leiké. szetT.cino és eszményei az egyetemes magyar lé\'ek örök értékei maradtak.
Soha, egyetlen egv nagy onit>orüiuY-ben sem1 tükröződik annyira a _magyar psziché, mini éppen Széchenyiben.
Itoitne egy magasabb szintézisben taJálkozoll n magyAr fajin minden lü-hája és erénye, lelki tükör, irtclyljen minden magyar lélek önmagára ismer.
Nagy riválisában, Kossuth Lajosl>an tálán tüzetesebben xil)ogoU Ogyik-má-sík jellegzetes vonásunk, izzó sznbad. ságszerelelünk, dacos, büszke hazdisá-gunk, de az egyetemes magyar léek ífgtókéetescl)!! kifojezője mégis esak Széchenyi marad.
S a legnagyobb magyar ii.idlul dpui. ságának. egj-ro rokozódó n6pazer&ság& iiek, rí Széelienyi-kultusz megon\'ísóilé-
sénck éppen a SzOcheuyi-es^iuívi\'\'a
19*1. február C
hem (deiiiUtk!
I 19!6. ÍI. 6. I vásárhelyi 9. honvéd hu-
I--¦-\' szaiezjcrflHAi röhadnagy
22 huszárlwtt ajtó osztagával^ a sajnt és orosz állások közti területen e.zkw zóil rcldcrités után hazatérőben v C. amikor teljesen váratlanul erősehh orosz osztag támadt i meg. Erre Ihrvgi főhadnagy, látván, liogy pi\'AumtnyiLig nincsen más megoldási mód, tüstént
rohamra vezeilc huszárait. A nck;len. díilés azonban az oroszok élénk IftséF-ben összeomlott, Maga Ilucgi főh uf-nngy súlyos lüdőlövést kajxjtt és ős/.-szt\'-iogyoit. likkor Ralogl Dezső Örmies-tor vette át a pnraneNimkságol. aki cz-utált buszárai élj?n nyolcszor is meg. rohamozta OZ oroszokat, inig végit1 áttörhette azok vonalát. A kézitusábun huszáraink 12 oroszt foglyul ejtetlek, ItiŰogi Őrmester pedig súlyosan sebesült főhadnagyát jiyalálxxlta fel és vitte bátra. Kiválóan vitéz és derekai magatartását a nagycznsl vitézségi éicmmel jutalmazlak.
— (Az alispán Budapesten)
[)r. Braud Sándor alispán tegnap hivatalos ügyckl>eu Budapestn* utazott Ma az alisjxinok budapesti értekezleten vesz rtUzL V
— (Uj tuzrendészetl lel ügyel 6)
A főispán Wejsiczky János znlnegen-szegi hivatásos tűzoltó páran csmkol a parsai járás tflzreuidészcli fclügyt\'.öjévó
nevezte ki. Ilulm Gyula bazitui jgazj.
galú-tanitót pvdig eddig ÜgybuSgj^ és eredményei működésénél; elismerése nrt\'Telt — fletniejiteite u parsai járás tűzrendészet! felügyelői tisztség úttól.
— (A szombat etilt Csángó Baross-tea
a Központ száRodn tág is tenm-iben a város lcgszó esebb rétegéi*)\'* ívsz családias találkozója, a táncold ifjúságunk pedig a li\'gktdtvmo ebb farsangi emléke. A szolid áruk é> pontos, izffié-ses kbzolgáiás máris tömegei OrdcWt »-dé.st biztosított, ngy hogy a siker eun arad huta (tan. A rendezőség közti, hogy meghívót nem adott ki, dc teáján sziveseai látja a Baross gondolat minden, barátját. fi)
ZALAI KÖZLÖNY
— (Vasárnap: MANSz műsoros teaest)
A MANSz Ifjúsági szakosztálya -vasárnap délután 5 órai kezdette? a Katolikus Legényegyletben potnpántok ígérkező, hangulatos (r testet rendez, amelynek műsorán niigyszerü magán-számok, páros jelenetek és egyél) számok gondotkodnak a közönség szórakoztatásáról. A vidám farsang l.ítes! meghívóit már szétküldték, aki tévedésből nem kapott é* igényt tort rá, kérjük jelentse nzt dr. Krátky Kíván aü tinók asszonynál, Ufefou 118. (:,
— (A Szociális Missziótársulat)
nagykanizsai szervizeiének leiulcs havi értekczlcle most február eisö p6.\\-lekén kivételesen dinárad, tok.:nUsit\'.fí a Székely Est sok elfoglaltságot jelentő előkészítéseié: Az tínökség ezut »n kéri hígjait, hogy aki még nem váltotta meg rebrúar 10-ére b.\'lőp\'i jegyét, siessen biztosítón\' a poigánittvitcx] tií-valalhan, ickJntette az általános nagy érdeklődésre, vitéz Somogyváry Gyuta
teflefonon is biztosítóiul szemé\'.ye.-, I*.
Jövetelél,
— (.Szombaton és ünnep előtt ne legyenek mulatságok")
Dr. Sered! Jnsztiníán táboms herceg* prímás legutóbbi pá.szlor\'evdVmcn rámutat nrr i, hogy a szombaton vagy ünnopek elülli napokon rendezett mulatságok résztvevői másnap sok eWtben (flmulasziják a kötelező szentmisét. 1\'cV-bivjn lehat papjait hogy legalább katolikus intézmények és egyesületek mulatságával kipcsofalban hassanak oda, hogy ezeket ne n fentebb jelzett napnkiin rendezzék. Tapintatos kózlio-
lépéssel cBérhetlk ezi más egyesíVd-teknél is.
— (Tejakció az alsólendval járásban)
Az aüsó\'endvai járásban Oz 1040. év« l^n kiosztott,ik össze en 40,04225 ü-er teje! 51)00.02 pengő értékten, Tejsegélyben részcsííU át).\'i szcmv2y: o">lv\'U terhes és szoptató nft "30, ;) éven aluli gyermek 102 és 3-12 éves 864,
— (Az agglegények az Idén már 25 százalék pótadót fizetnek)
Az adóhatózságok az idén vaJószj-
nujesj a kis adózóknál is élnek a (elmondás jogával mert uz uj törvény egyes vonatkozásukban fclemctíte az adókulcsot, mint ]t. a kisebb cssfltt-dókat és az ragglegéiiyeket- fe\'eintólt adóval sújtják már ebben az eszl-n-döben\'i Az az adózó, akinek rsak két családtagja van 5 százaiékkaf,, egy csak
szintetikus magyarsága a Icgkei-onfek-vőbb magyarázata.
Iraaen van, hogy Széchenyi CSZZDréí, Széchenyi gondolatai egj-re sxébasebb magyar rétégek Teflé tőrnek jj ma már*. vaJóságos Széclienyi breviánim forog közkézen a legnagyobb mjgyar öröki-élelft iuondatail>óX
Széchenyi a teiertttö, alkotó m:igyar léek kifogyhatatfctn forrása, rrrclvnek vizétől uj erríre kap a \'egtmkadtabb magyar szív is.
Ehhez a forráshoz kelt elzarándokolnia iii.mlvii magyarnak, ha eeSt akar meríteni a magyar sors nagy fcl-jidat.\'tinak rnegoldds:Uioz. .<
S mennél suíyosr.i.b \'lösz ennek n nemzetnek sorsa, mennél több probléma fog sürgős megoldás után kiáitani, annál fontosabb íesz a Hitdi1, Világ, -Stádium valósággal biblikus igéihez menekülni uj erőért, uj liftért...
Mt ax ezeréves magyar sors egyik legnehezebb fejezel éhez értünk,
Körülöttünk nrindeiuelé ég a Wiág.
A kor legnagyobb hatalmai és uj megváltó esxméi kozdenek az uj világrend kialakulásáérl.
Ai^i, a mi fetadatunk és.hm. va*i a mi luiyfuik el>ben o sorsdöntő kazdekan], iien?
MÍ v.\'li reánk ennek a kiizdtOontiKik a végén? Ki tudná megmondani... Ijchct, hogy ujabb inegpróbáftlatásokLil ktii váplaflniuik, Kehet, hogy egészen ujszerö feladatokkal Iáin míg meg. küzdenünk.
Bármi Hegyen is azonban a sors, mely a nemzet nagy céljainak szoflgáf-tatálian a mai nemzedékié vár, csüggednünk egy pftönatra sem\' szabad s lui mégis tílfogná íelküpkel a kiéUeg, blzö hittel menekűVhetunk a fegua-. gyobb magyar brevíáijumálioz, Szé-olK\'nyl isivibi eszmeulngába s íti Anlheuszként fogunk megerősödni, az örök rrfttgyar léüek erényeitől...
Széchenyi egy-fogy mondata visszaadja nekünk a magyarsiíg örökélctébe velelt hitünkéi.
Az ő példája tüzet gvujl majd a szivekben 8 ha m\'ndcu magyar, lúek hozzá zarándokol, egycUfen JUigy líng lesz a lizcnnégymi\'Jiió magyar lóiéit lobogása az őrök és cKpuszlithatalU in níagyarságáért...
Jániljunk léhát mi is évrölHflvrt\' ezzel a scKeggeÖ a nagyobb magyar szelieinéhez, szivju,.ií magunkba örök órlékü lanitásait, fogadjuk meg tanácsait s kövessük eg,vcdiil;\'tSttó példáját.
Váljék vérré iH\'nnfnik múiden igéje s akkor bátran szembenézhetünk minden nehézséggel, melyei ez az önmagát marcangoló világ haját ű magyar nemzet törléiielmének mostani útjába.
A Polgári Egylet százötődw közgyü-Jésén nemi teltetünk méltóbb fogadás"-mai, minthogy hlyek maradunk Széchenyi eszméihez s követjük egyik bölcs tanácsát a Hitel breviáriumabóft: ¦\'Hegj* csak mindegyik a maga kó-tolcsségót s nem vaiami egyebet: lia-nem azt ugyan crnbcriil\'.
(Vége.)
ládtog esetén 10 százalékká fizet többet a normális adótyteleknel. Aki pe-dig :«l esztendős olnuiU és még nem házasodott nrg az 25 százalékos i>\'t lékol kötess leróni. Egyházi sz uié ¦lyek lá százalékos küiioil dijai fizv-l-nek. Ezeket az udóktt mivt mosl ki-rójják az érdekelt adóalanyokra.
- (Zalai kis hírek)
Szűknek bizonyul a tapolcai kórház a jelentkező Uetegek nagy számi rnSKt Különösen a szüiöómíon hat ágva kivés. Vasutas fulbattcsApatol Szervez a keszthelyi Vasutaskor, BirrAy-uek elnökévé I\'araitz Kár.>1y áetentaak fönököl válasz! >tlák meg, — EorgóV piszlóPiyal való játék közben oldajba tötlc nragát Tóth Károly biAitonfü,-rcdl humió. Leesett a -éiráró* éa kezét, lábát törte BÖCZl Kár«Ay tiipofll. eai kisfiú. - Továbbra Js fenntartják a TajxAc\'li Kaszinót és tagtobrtrzás céljátó a lagdijakftt íesziíUitolták. — A keszthelyi iparoskör tisztújító kö» gyüléséa isméi Tőrök Feréhcel választották meg elnöknek. Az iparoskör arra törekszik, iiogy\' az egész járás ipuroslársad ilmánal; társaduümi V-\'zetö
szem legyen.
Vigyázat /
ADarmol hashajiót utánozzák. Ügyeljon, mart mindm Tablettán a „DARMOL" szótiük 6sT alakú bevágái-nak kell lenni. Kimondottan eredeti csomagban kérje.
— (Szerencsétlenségek)
A dörögdi bauxifl>ányában lesz ikadt a esU\'.tvonlató és Vlfd Ignác 22 éves g\\i\'.pükajáni lakos, bányamunkásnak jobb lábát eltörte. Bnrálh I.ajos ;tl éves csabtendeki munkás a\\ sümegi bauxitbányában dotg iz-itt. ni\'közben nagyobb mennyiségű fogdos föia-.aza. -kndl rá. Kitörött u jobb-\'tába és beisö zuzódásokat is szenvedett. A srorca-csél lenüi járt niitiikásokal a sümegi kórházban ápolják
— A niax ymiiiiK IjülciŐkulntóir ól kőzöl érdekes cikkel a Tükör februári száma Illyés Gyula tellálMtt. Ma-derspach Viktor a Pareng és Jtctyczát rengetegeit, (iál»r;el Asztrlk a középkori magyar diiVkóieiet ismerte^. Ei--dős Jcno Dolmányos Debrecen cimü szuies cikkében a Hajdúság tövájosá-nak múltját rajzolja níeg. Gogottk Lajos Nagy Péter politikai terve>t körvonalazza. A széiiirodaünii rész bt n Ann Uridge és (iás,(>ár t^yiua novelláját, vasamint Dávid Lajos és Kóry László versét közli a magas színvonalai folyóirat. A Tükör naplóján és a Színházi tükrön k vüt számos apró rovat h\'|s fénykép élénkíti a Hévuy József -szerkesztéseién niegjo.en.i Szop kiáiiitásn fotyóiralot
Ö/v. Hosno Károlynó iz. RaUUcs Margit mint neje ugy s saját, mint az Alulírott rokonaág nevében fájdalomtól megtört silwel tudatja, hogy louón izerelett jó férje, a legjobb teltvér, felejthetetlen jó apa és rokon
Hosszú Károly
malomtulajdoiioa éleiének 54-lk. boldog bázsstágáiuik
2\'.i IK évében folyó hó 4-én 10 órakor bosizaa tt klnoi tienvcdistfil megvallva, Itlcnbe vetett teljes megnyug-váisal vlsüzasdla lelkét Terem tőjének.
A megboldogult hull tetemét I. hó 7*én, pénteken délután 4 órakor fogjuk i kerkaszenlklrályl gyáizházból a lóm, k.iiii. szentegyház megáldása ulán l róm, katb. temetőben lévé örök nyugvóliclyíie kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot a megboldogult lelkltldvcért folyó hó 7-én (pénteken) délelőtt 10 órakor fogjak a kerkaizentbIrályi róm. kat. templomban az Egek Urának bemu-ta Itatni.
Ketkaszentkirály. 1941. február 4.
Drísa lallktd Brttké élni Ing I nymai"] béiékcn 1
Hoimó Lajoa, HoMiá O&apÁr, M .. Jói.cf. Ilonul Siodor, Bnalc* Jóitefn* tdiv.ii.-l llostiú Harolr. Homiú Julianna, IId.uii"! Hurfiü, llotatd Anna fT*on«k*l.
Fájdalomtól meglörve, de Isten meg-változtalbatatlnn akaratában való alázatos megnyugvással tudatjuk, hogy forrón szeretett drága Jó édesanya, ariyés, nagyanya
özv. IPapp Lajosné
as. Ball Etxaébct
életének 77-11; évében s halotti szentségek (elvitele ulán visszaadta Jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványalt lolyó hó 7-én (pénteken) d. u. 3 órakor lógjak a róm. kat. hitvallás szer-taitásn szerint bcszcnteltetnl és Orok iiyiigvdriclyére kísérni.
Az engesztelő azcnlmlse-áldozat a megboldogul! lelkiüdvéért (olyó hó 7-én d. e. 9 érakor lesz a fetsőtemp-lomban a Mindenhatónak bemutatva.
Nagykanizsa, 1941. február 6,
A Te Jó lelked mindig közüliünk él 1
P«pp Boldlxaár, Ajum férj. Tátk Iriiiiiiió.Iloiikfi férj. KeakanyLáailrJoe, Kiilallfi gyermekei. K—kmmy LáatJá veje. Tóth Klíif, Asw, Ewa, áta»5 kaay Arsaks. Platl unokái es a gyászoló rokonság.
ADÁS VÉTEL
Mosott a.épllaurtlt<aV ronpvot ke-
rrs megvételre lapunk nyomdája Pö ut 5. alatt.
Sy«c«Rshég«t gyernwkszék eladó Bazlr udvarban, Cilboly stábónil. 358
A líllÉllt
Continental írógépek
képviselete és lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
a
BALAI KÖZLÖNY
1941. február 6
Meghívó.
A NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNTTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
1941. óul február hó IS-én délelőtt órakor iartja Bujád holyliégoben
96. évi rendes közgyűlését,
melyre a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
\'* Tlrgiioroiit:
az Igazgatóság.
1. Igazgatósági és felllgyelöbizottsági jelentések.
2. Az 1940. évi mérleg és zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség feloszlása Iránti és az igazgatóság és fcl-tlgycldblzollság leimentése feletti határozathozatal.
3. A felügyelőblzottság, választmány és napibiztosok 1940. évi
tiszteletdíjának megállapítása.
4. Elnöki teendők ellátására szóló megbizás. (Alapszabályok 26. §-a.)
5. Felllgyelöbizottságl és választmányi tagok választása az alapszabályok 41. és 43. §-ai értelmében.
J«nv*at. Az alapszabályok értelmében a közgyűlésen szavazati Jog csak azon részvények ulán gyakorolható, melyek a közgyűlés előtt 3 nappal a társaság pénztáránál letétbe helyeztetnek. Ennek megfeicoe.it a részvények legkésőbb fcbiuár hó 12-én délelőtt 12 óráig helyezcnilők letétbe.
VAGYON Mérleg-számla 1940. december 31-én - TEHER
Készpénz és bankári követelések ...............
Értékpapírok .................................
Villólárea ....................................
Folyószámla-adósok ...........................
Állami könyvjóválrás...........................
Ingatlanok:
Wzeti azítkház ...........................
Keszthelyi téglagyári ingatlan éa berendezés ...
Egyéb ingatlanok..........................
Egyéb vagyonlételek ...........................
Erőre llzelett kamatok ........................
Berendezések és tclcazercldsck ...............
Óvadék- és szavatossági adósok .. P 188.939 72
Pengő | f !! Pengő J í
457.936 27.484
225.888 28.050 153.443
418.788 121.480 4,301.622
407.378 245.824
11.002
I
Alaplők......................................
Tartalékalapok: „ ____
Tőketartalék .................. P 78.81412
Kcndca tanalék ............... P 125.185 8\'
Kétes követelések tartaléka .................
Nyugdijalap ................¦................
ujnépl Elek Lipót alap .....................
dr. ncme^ Fábián Zsigmond alap ............
Beruházási hozzá|árulás függő számla .........
Értékkülönbözet! tartalék........................
Belétek i
takarékbetétek ..............................
folyószámla betétek ........................
Pénzintézeti hitelezők...........................
Egyéb tehertételek..............................
Visszlcazáin tolt váltók ........................
Fel nem vett osztalékok........................
Előre bclolyt kamatok ........................
Óvadék hitel és szav. kolelczcllségck P 188.939 72 Nyereség ....................................
Pengő
202 000 255.814 »3,438 2.000 2.1100
1,049.213 282.110
495.251 58.762 1.308
1,311.324 128.810 247.459 3,072.044 2.317 31.238
43.592
5,981.1)97
Nagykanizsa, 1941. évi január 27-én.
Az Igazgatóság.
Fonti mórleg-szftmIAt a szabályszerűen vozoiett könyvekkel tételről tóté ro összoliaaoulltottuk éa azokkal tökólotosen megogyozőnek találtuk. Nagykanizsa, 1941. február 4. .A FelugyelSbizottság.
SteiMr Gábor és neje 6lpm Gl-Mlla, St.lnor Llpot és neje l\'L.ch Joláa láld.lomlól megtöri szívvel, de a Mindenható akaratában megnyugodva tudatják, hogy a szerétéit Jó édesanyja, Illetve anyós, nagyanya és déd-nagyanya
oá Stelner Gyuláné
o» U1. Frtod Sas*
életinek 88-lk, özvegységének 34-lk esztendejében csendesen elhunyt.
Drága halottunk löldi maradványát folyó bó 7-én (pénteken) délután 3 órakor kísértük ötök nyugvóhclyére az Izr. (emetó halotlashazábol.
Nagykanizsa, 1941. február 0.
SauttJiik, ratg (itil, líiiliii, uij ÍI..I.1
Hasas Upitui, Ssakeroa Jánosa*. N**y Gáborai, Wolf Mihályt,*, Wolf JáiMfni, GnSaslein Sándort.*, Staluor Jonő, Molnár Jói.of unokái. Hasas Gybfyl, Haaax Amim, Sre-k«TM István, NajjT Tibi, Wolf Kar-cslka dédunokái éa a kiterjedt rokonság.
Nagykanizoa megyei város polgármes terét Öl.
2713/1941.
Tárgy: A nagykanizsai lakóiadé tűzifával való ellátása.
Hirdetmény.
A szegényebbsorsú városi lakosság tüzifasiükséglelének könnyekb beszerzése céljából — a városi szeszfőzde (Báthoty-ulcai) telepén kisebb tételekben — aprított lüilfat adok
el — métermázsánként 3"78 pengős áton.
Nagykanizsa, 1941. január 29. 24, Polgármester.
Jolptiis. bflQT öiliitar
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. Hn
Hirdessen o Zalai Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
Allai
Üzemben gyakorolt faau.itua\'A kézi-leány felvétetik. Sugát-uL Olmnizluni. 351
lakAs-Ozi.ethelyiséo
EgvaaabAa lakás május elsejére kiadó. Só utca 14. 330
haz és ingatlan
Slkálor-ulca 18,. t% háa alkalmi áron •latié. 349
BÚTOROZOTT SZOBA
Sörgyár közelében, lehetőién • Caen-gery-uton, kllogáalalan hutarosott szobát kétes azonnaba sörgyári Ulltvlsető. Telelőn 38. 337
Cálnoaan butorozeott 1. II tö 11 bej S rot u azoba kiadó. Fd-ut 22.,\'II. cm., 1. ajtó. 350
Ftatiat haaaaaar magánoa úrhölgynél, Idősebb házaspárnál tiszta, bútorozott •zabát kerea. Dl. Szabid, Pondén. 95»
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KUzQ.idtilsl K. 1. NacykaalzM". Pulolóa kiadó: Zalai Kir.\'y. Nyomaton t • „Xlzsazdaságl R. T, Ntaykaaizu"
ay.adájábaa Nag.ykaalztaa. (Nyomdáért talál i Zalai KtrslyJ
81. ?vtolyim 31 »im.
Nagykanlisa, 1941. február 7 péntek
Ar« 12 fili.
KOZLO
"tilTIIAI M A f» I L A. I
te IMMnMt KM Sv mU.
ftkáfe nettetztf: Barbarita Lajos
EtottxetW in: t*r Mm I mmC *M fiiÉllili uíléT.
,,.. .társasvacsora követte -.
(bt) Mintha a iegidillikusal>b bé-Wnlágban élnénk, ugy találkozunk lépten-nyohion az ujlságh^bokon ezafcl o két Szóval : . [ ; j
V,.társasvaosora követte,,,*
Tárisasvacsora >követle« az áthc-lyercttek búcsúztatását, a helyükbe érkezettek fogadtatását, az előlépL tetést, meg a választást, a it^Oftte-tést, a kő^ryüJést, az évfordulót, a niüvészestóiyi, a lasaaenelést, a JÓbtff-került vizsgát, tmeg a jó ég tudja, még mi irdnd«wt. i
Igsö: a* éiet nem állhat meg ;iZérTt, mert háború van. A gazd^ sági\' é\'.et csikorgó kerdkeinek, hu nehezebben iS, de forognlok kell, egyik keréknek a masikat kell előbbre segítenie, jnest ahol egy kai-ék kitörik, ott az egymásba kapaszkodó in^ctvuiizirtus nagy területére fekszik rá rögtön a bénulás rozsdája; Élni, mozogni kéli tehát a?-, amúgy is súlyosan gúzsba kötött vendéglátó iparnak is. L>e annak életben t art á~ Báni talán még a&in az az egyetlen és legfőbb mód, hogy 1911 telén, o mlktfr1 a háború kényszerű sanyar-gattatásai egyre több áldozatot Hónak közületekre és egyesekre, egy-ratóst érjék a bankettek. Tessék végre tudomásul venni, hogy Magyarország is (megszűnt az cszcm-isTom! Kánaánja lenni. Ha fegyverekkc^vér hullatásí-al nem is, de műiden nerrf-zeri érdekünkkel, minden magyar kötelességünkkel, minden segitőguz-d>sági erőnkkel, a kényelmes jólétről való lemondás minden önkéntes áldozatával ; inti is benne élünk a világ nagy forgószélében s abból nekünk is győztesen kell kikerülnünk, az igazságos részünket irckünik is ki ken érdemelnünk. Nejünk e2fcdőL szerbit leghatályosabb fegyverünk a terjiieles és a tatórékojkodás. Ezzel a két fegyverrel ugy kell bánnunk, a hogyan a világ megszokta, hogy a magyar helytálljon a számára ren. delt poszton. A lemondás, ha kell, nélkülözésig való takaréWiság íma jnligyar életbiztosítást is jeleni. AkJ ezt nom érzi, nem érti, forditso\'n , egyet az ujságlapokon. Az egyik oldalon sorjáznak a b«nketHudósitá-sok. A másik oldalon hosszú \' CÍek igyekszik meggyőzni az olvasót, hogy a napi 21 deka liszt, vagy 28 deka kenyér elegendő lesz nimdenkbi^lk, m-g hogy a napi 10 dekás zsir-üdagokkal is el lehet vezehii " húz-tn-lást. persze, hogy elég lesz és persze, hogy lehat! Mert a mu^áj eUenniu.cs fellebbezés. Dctessékorm is gondolni: mejniiyivcl könnyebb együtiescn elviselni a kényszerű lemondásokat, amikor mindenki azt látja maga körül, hogy a másik is lemond és iaz is kibírja. Tessék arra gondolni, hogy milyen lélekkel gondot a társasvacsora fényesen-kénye-s^i pompázó asztalára a háziasszony, aki térdig járta a lábat egy félkLló szalonnáért, egy kosár tűzkőért vagy y^gyernipkéuck egy talpa. Iilséi\'t! Meg ha szerényebbek is a
Amerikában egyre élesebb hangon támadják Roosevelt Angliát megsegítő javaslatát
Hearst, az ujságklrály Is oktalannak tartja Amerika háborúba sodrását — Az angol tengerészeti miniszter sürgős amerikai hajóiesltséicet követel — El akarták rabolni Faruk egyiptomi király leányát ~ parlan újból Parisban tárgyal — 6576 letartóztatás történt eddig Romániában
Washiiigrhon, február 7
Lindbergh ezredes után mh M*c Nieder szót/ilt fel a külügyi bi7»tt-ságban és étes hangon nyilatkozott az Angliát megsegítő javasl«l ellen Szerinle nrások Megsegítése kedvé, ért fel akarják áldozni a ssibad polgárok jogait.
Szavai a kaivati nézők [kóréhe" olyan nagy hatást váltottuk ki, hogy az elnök kénytelen volt kiüritettctni n karzatokat. j
Newyork, február 7
Hearst, a nagy \'újságkiadó és\'köz-iró « Newyork Journalban óvást emelt az Angliát megsejfitö javaslat változatlan elfogadása ellen. Az ál. lásfoglalás szerbit Amerikát háty-J inba sodorja a javaslat és nz ainie-rikai szabad polgároknak Európába és Afrikábm kell majd harcolni, ezenkívül Amerikának kell pénzelni az egész világot. A cikk leszöfíezi, hogy Anglia az évszázadok során nem a demokráciáért hancűt tulajdonképp, bandán saját hatalma nő" velőséért, nincs tehát .semmi olyan igaZ ok, ajneiy Szük.ségCssé tenné,
hogy Amerika a habomba belesodródjon, i u * \'II
„Teherhajókat, de eÜrtíSaenl"
Newyork, február 7 Az ;uigol tengerészeti jniniszter kl-jetentctle, hogy Anglbbv>kBzí(rní>bita ken (izzal, hogy a brit teherhajótér ál\'andó nagy vesztesége miatt An«. liának nenv lesz elegendő hajója, A tengerészeti miniszter ezért feihi* vassal fordult Amerikához és kérte, hogy mielőbb kü\'djenek Sürgősen teherhajókat Angliába. Hangsúlyozta a miniszter, hogy a világháborujam is az aITV3rikai hajók mentették meg Angliát és annak a reményének
adott kifejezést, hogy most is igy lesz. • , • | I | |
Wtllkie hétfőn nyihtttozik
Newyork, február 7 Wülkie, nki tegnap utazott ^sza Angliából Amerikába, hétfőn számol be az amerikai képviselőház \'külügyi bizottsági eiőtt angliai tapasz-taatairól A volt elnökjelölt beSzá.-Inblója elé nagy érdeklődéssel (e. Ji Ín lenek. t
Amerika la a francia nép éheztetését akarja ?
Berlin, február 7 A német fővárosban nagy feltűnést keltett, hoííy Aiwriki elulasitot-ta a franci,a tőkék feiszabaditásál^ tett inditványl, amelynek fejében é\'-elmlszert akar vásárolni Franciaország Ainferikábbn. A Deutsche Diplomatische Politische Korres^)-" denz tarthatatlannak mondja Anxe-rika ezen felfogását, ainelyet azzal indokolnak, hogy 3 Franciaországba szállított élehm-szcr Németországon,\' segit. Rárrfutal a lap, hogy a lengyel segélybizottság épp a napokban kö-
zölte Hoo^-erral, hogy a7. amerikai küldemény hiány nélkül mCgérflcc-zett és mind a lengyelek kezébe körüli.
Németországot semmiféle ue(ni|*t-közl jogszabály nem kötelezi, hogy a megszállt területek lakosságátétel-mazze, mégis megtette, «i^rt Frins ci^oi-szágba eddig 300.000 tonna gabonát, ugyanennyi burgonyát és 100 ezer tonna cukrot Szállítottak. Atne~ lika tehát magatartásával a francia nép kiéheztetését é* nyomorUidönté-sét vegili elő, - szögezi le a DDPK
Átmenetileg Darían alakítja meg az uj francia kormányt ?
Paris, február 7 A francia belpolitikai helyzet és a néniét-francia viszony kibontakozá-s" elé élénk érdeklődéssel teStint egész Európa. Darlan tegnap \\\'ichy~
bői visszautazótt Páriába és De Brionnil azpnaal tanácskozott. Ugy tudják, hogy Darían mb folyattja megbeszéléseit a párisi pollttkusokf kai. uehetséges azonban, hogyszofm)-
baton mlar \\isszatér Vichybe.
A Nemizetközi Saftótudósitó értesü lés* szerint nincs kizárva, hogy átmenetileg Du*lan alakítja meg uZ uj francia korjnányt és Ő keresi meg »ul*jd a kibon1akozá.s útját. ,
Budapest, februái\' 7 A Pest Zürichből ugy értesül, hogy Petim hajlik arra, hogy a dét-\' franciaországi kikötőket támaszpontokként átengedjeatengeiyhataimíaa-nik, de továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy sem francia csapatok, sem francia hajók nen* vehetnek részt a háborúban, ameiy Franciaországra néZA-e a fegyverletétellel végefért.
El akarták rabolni Faruk király leányát
üeymth,, február 7 Piiruk egyiptíímt király lLo4nya, I\'e-rial hercegnő Ofra merónyl»>.v"t kisei-rejtek meg. A lieroegnöt tí\': akarták rabolni, de a gycnuckrnb&si klsérüetet egy közelben Alíó rendőr észrevette és megakadályozta. A merénylőt, aki egy liataűnras termetű negar voO, nem sikcnrtt elfogni. Kézre korftlt azonban két társa. Mindketten görögök. Beis^ merlek, hogy el akarták r.iboini a ber-oegnöt, de tagadták, hogy angol ügynökök Icnnóiick.
A romániai letartóztatottak azáma 6576-ra emelkedett
Bukarest, február 7 A román fővárosban a letartóztatások még mindig tirtanak. A mai n-ipig a fővárosban 3061, Vidéken 3515 embert tulóztattak !e, össze, sen tehát 6576 egyént.
Az elrablott holmik összegyűjtése is még tart. ; \' : U 1 j !
A biróságok megkezdték ajá2SicEók Ügyeűick tiirgyalását. Tegnap több ítélet jS elhangzóit már. Ezek szerint húrom vádlottat 7 évi fegyházra, három\' vádlottal pedig 8 évi börtönre Ítéltek. Három vádoltat felmentett a bíróság. ,
mai bajikétlck étlapjai, akkor sem éuvbcí-séges, akkor sem szociális együttérzéire valló dolog a léplen-nyomon való bankettezés. Mii"e jó ezeknek hivalkodó tfneghird^tésé,vel. izgatni azoknak a .kedélyét, a\'4k az é;et n-ipsütéscsebb oldalútól amúgy is távpi Cstekj léhát anjosl « sajál kú\'-
lőn nyomoruSiiguk tetőződölt az or~ szág egyetem-es szükséí}láü\\sávai ? lessék arra gondolni, hogy Magyar_ orözág miniszle.eiiuike nnga kiái\' tottn szét nemrégib/\'n : Szűnjenek íireg a bankx^ltek és ünnepi vacsorák í-.s szokja meg minden magyar a^>ii-dolatot, hogy fel kell készülve leinti
még Sulyosiibb néikülözéseka\\ Tes. sók.nrm gondolni, h\\)gy némi csak a takarékoskodás ténye elsőrendű honvédelmi tólelesség, h;niem az is( hogy a nenueli ellenálló erőket a mai sodró fergetegbe" senki «c gyengítse. Már pedig, aki ma elégé-(tetiensé/jet szitj aki ma paiuisüol^at
9
ZALAI K0Z1.0NV
l&l. tcbruit 1
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányfnál.
ébreszt.\'aki m« az elkeseredés mag-jajt veti ci m^ga körül, "ki ma a nélkülözés áldozatát • .^tó honfit-társainak .telkében megrendíti az áldozat kőtelező és érdemes voltában való Iiitet, az gyengíti a nemzet erőit, pusztítja a IxMivédeican lelki erödvojiniait^ fegyvert ül ki a keJ zekből, a fegycJjmezétt közszellem és kitartó idegrendszer fegyvereit. Kőmiyemiü Játék un minden, ami; magyart a magyarral szembe áilit7 Jra\'tja s pz a játék az asztal és gyomor körül tegköiinyebben lobbanthat fél veszedelmes indulatokat. Nem is ken példáért a szomszédba mcn. nü\'ik, alrol százféle formában vették filmre, írták ujságtapókra, kiáüotpík szét az ür hullámain, ahányszor a némjelék kancellárja a front közka. tonáin-ik asztalánál, 3 hadí-munk;\'.-sok kondérja mellett költötte e\' íz ebédjét. Micsoda erői sugároz szél a nemCtet testének legtávolabbi tagjaiba is egy-egy ilyen viselkedés Van erre magyar péld" is. Amikor a nt\'i honvédségünk hadra kélt az utóbbi országgyarapodások idején, 11 .mi tisztjeink is ugyanazt etlék, itták mindennap és mindenütt, m\'int ;| legénységük. Micsoda acélos egységet kovácsolt ez az ujitás vezető és \\ézelett magyarok között ! Se film, se rádió nem keltett hozzá, mégis az egész ország tapsolt, ip&ds "Bgy-iiagy nemseti erő lett a soj-ski>,össég vállalásának ebbő\' a\'mélyen és öszin lén szociális jelképéből. A polgári vezetőktől, jobbmödu-tktói nem azt kérj a szociális ós hazafias igazság, tevés, hogy ugy^uiazt egyék, amit a földi javakkal kevésbhé ellátóitok tömegei. De azt igenis kéri, hogy a poi gári é\'en állók se rendezzeiiKk mindén szjre-szóra lakomákat, hanem mondjanak le az efajta s ma nem rokonszenves, nem is\' időszerű ünneplésekről és\' ü>mer«ltetéseknöl\' Mondj.-n.ak te arról a nundunlalaii ágaskodó emberi hiúságról, amely minden ajkaimat megragad arra, hogy Ünneplő asztaloknál beszéljen v:igy beszéltessen magáról. Ma száz fehérasztal száz felköszöntője, cer diUrombusa, niil\'ió alázatos hódolatszóvirága n-im tesz olyan naggyá senkit, mint egyetlen magyar cselekedet, legyen az bánni kicsiny, mondjuk csak egy vacsorányi oka. rékoskodás a nemzet késziehagyoriá-viil, vagy csak egyetlenegy magyar leiekben megerősítése amrak a hit. nekf hogy egyazon célért mínd-annyiun^ kicsinyek, nagyok egyaránt Uneghozzuk a magyarságunknak tartozó áldozótól, i
A „Ferenc József" keserűvíz régóta kiiünöen bevált háziszír megrögzött Bzékrekadéjmél és annak mindenféle káros következményéinél; blxtos, enyhe és gyorsan haló természetes hashajtó, mely számos betegségnél az tynétztéat javítja e> az étvágyai fokozza. — Kérdezze meg
!Wr-OlllHlEll.it TiÜ
VíiBkertíakaíléaa — Nasykinlzia
Steaua olajok
bizományi raktára. WandUw ke>rékp*r>ak nagy vélaoaMkban.
I
Német páncélkocsik bosszú sora érkezik a nyugati pariokra. Kirakodás a vasúti kocáikról. (Foto R. D. V,)
Nagykanizsaiak az Országos Baross-napokon
Évi közgyűlés, az országos elnökség betöltése, országos kongresszus, a Nöl Tábor dlsxtáborozsufa
Az Országos Baross Szövetségbe tömörült keresztény magyar keres, kedő, iparos, rokon szakának- és termelők nagy napjai következnek február 10-től 13-ig. Bud/ipÉfitcii, Mu. zeum\'-kárut 17 sz. alatti Baross-szék;-házban az egész ország érdeklődése és figyelme mellett összejönnek a megnagyobbodott magyar Haza tninden részéből, hogy XXH-ik évi rendes közgyűlésüket ós országos k»uigi^sztwukat megtartsák, Hatai.-m»s seregszemle, nagy családi táji ác-skoíás tesz ez a többnapos összc-Jöyctel, amelyen napűT^adre- kerül-pek a keresztlény magyar kereskedő lés iparostársadalomi és rokonszakmáinak égető kérdései és azok orvoslási miödja. ( ,i | \' i
A nagykanizsai Baross-kerülCt, a j Irtely a vidéken n legbeiiSc^\'Barovs ételét óü, derekasan veszi ki részét a budapesti nagy Baross-napokból, a mennyiben, nem csak a nagykanizsai emókség, hanem a kerület számos tigja részt vesz azokon. De kuldölt-Eégiieg részt vesz a keszthelyi, zalaegerszegi és « többi z»iaí B^ros.\\. fiók is az országos napokon, hogy kitartást és erőt merítsen az eszmék továbiij Vüzdeiméhe/^ a keiesztéuy és mrigyar nemzeti gondolat fronl-Jan- .ii 1(11 í\'
A Baross-napok részletes sorrendié a következő : :,).,..!
Február lü-én, hétfőn este 7 órakor: a XXII. évi rendes közgyűlés \'megnyitása a Baross-székház (\\\'II|. Muzfiuarru. 17.) dísztermében. -Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentós a Szövetség elmúlt évi működéséről. 3. Záröszá-madás és vagyonmérleg beterjesztése és határozathozatal. 4, A száml-vizsgáló-bizottság jelentés*.\'5. ¦¦¦ A költségeicirányZiit feletti liatáL"ozatr hozatal. §, Az országos elnöki tiszt,, ség betöltése. 7. A választásra kerülő egyéb tisztségek betöltése. (Áz alapszabályok 48. §-a értelmében vá_ Uszáandók: társelnökök, Orseágo* Idegenforgnlnü és Fürdőügyi Főcsoport elnöke, BaroSs Női Tábor elnöke és ügyvezető igazgató.) 8. Szám vizsgáló-bizottság választása, 9-, Egyéb bizottságok választása. 10,\' Kongresszusi bizottságok kiküldése. 11. indítványok. Az alapszabályok 41. §-a értelmében a iojzgyfilésen önálló indítvány csak abban az esetben tárgyalható, ha a közgyűlés
napját legalább 8 nappal megelőzve írásban bcnyujtátott.
Február 11-én, kedden este 7 ó\'n-kor: «z országos kongresszusi bizottságok tanácskozása kereskedelmi és ipari vonatkozású ügyekben.
Február 12-én, szerdán este 7 órakor : a kongiesszusi bizottságok tanácskozásának folytatása.
Február 12-én, szerdán este 7 óidkor : a Baross Női Tábor disztá-borozás\'i a szövetségi székház nagy-
teiMébon., , ; . , :
Február l^án, csütörtökön Cstc 7 Órakor ; a közgyűlés és or«zágű(ikongresszus ünnepélyes zánóülése a Ba-roSs-ftzékház diszteniuJben. -~ \'largy sorozat: 1. Országos einök megnyitója. 2. A kongresszusi bisoUságok ja\\-aslátainak beicrjesztése és h»tá_ rozíttjxizalai. 3. Felszólalások. 4. El-ísnverésCk átadása közéleti és közgazdasági érdCíuCkért. 6. Uj levelező tagok beiktatása.
Az ünnepélyes záróülés befejezése utáu, este 9 órakor társajvacsora a BaTttss-fízékház össaes ¦termc\'bteiv
Az idei évi közgyűlés különös jelentőségű, mert nem csak az országos vezetőség kerül választás alá, hanem uj rend lesz az elnöki teendők ellátásában. Ugy, hogy az ellenőrzés és részteürányitás munkáját n megválasztajidó társelnökök fogiják; irányibini, illetve a fclügyefeiet gyakorolni a különböző csoportok felett. A Baross-közgyűlés sok tekintetben érdekes változásokat és ujitnso-kat hoz a Szervezeti ügyekben.
HE atEIIEl utasul a UUI KÖZLÖNY 28EBfflEHElTlKrfDIE nélkül!
Elárverezték Chamberlain hagyatékát
A niult héten folyt le Birmúigh-i^-h^n a yeit angol miniszterelnők, Ovunbiörlaiíi hagyuiékáJiflk árverése. Az egész árveré; és annak lefolyása élénk fényi vet uz angol gondolkozásra, arra ft maradékúuon :ku-pitaiista menlaiitásra, amely olyany-nyim jeiiftniző a szigetország kalmár szeiiemü l»oksságára. r
A Chamberlain.családot csiipán egy dolog érdekelte ; hogyan lehet a hagyatékból minél több készpéazt kovácsolni ! Ezt igizoiják különben az árverést vezető hivatalnok sza. vaj is, amelyekkel az árverést .megnyitotta. Nehogy bárki is ,félreértse az árverés célját és hogy minden jelenlévő tisztában legyen an,iak űz. teti jellegével, a következő kijeiéig, tésset jiyiUkitn meg az aukoiót,: •Azért vagyunk iU, hogy üzleteket kössünk, pepi pedig azért, hogy ér. zeigősködjünk*.
Ilyenformán kalapács alá került Orunberrain apáitól örökölt háza, a hires Edgbcrion, ohol olyaji szívesen pihent meg az agg államférfi egy-egy vikend alkalmával, valamint w n-ik egész berendeatíse. Érd^kiődók-ben iiejn volt hiány. Reutegeg vásárló jelentkezett, üzletemberek és gyűjtők egyaránt. A család igen jói számifott. Még a kurióuuliokbaj, oly gazdag Angliában is feltűnést keltő árakon cseréltek gazdát az egyes berendezési tárgyak. ChamberlaUi zongorája például, melyen esténkint Mis. Chamberlain szórakoztatta a napi gondokba lyfilcfáradt urát, ezer font stertingéri kelt cl ! De a többi berendezési tárgyakat is óriásiázsjó-yal kajjkodták szét. Általában el k\'-het mondnui, hogy az ci^dménnyel ugy a család, m\'int a vásárlók meg tehettek elégedve. Egy csalódás ózonban auégis érte a gyűjtőket. Az esernyő nem került kalapács alá. És hogy enjick a törtéaetnn birü darabnak mi tett a sorsat ari* senki sem tudotl fclviiágositást adni Chwnberiain esernyője, ugy látszik, gaz<Iájával együtt Szintén eltűnt a politika és törléne\'cm színpadáról..
IDé
jóslat:
Ma éKnk, holnap gyengébb északi, északkeleti szél, keleten 111ÍK havazás, éjjeli hőmérséklet csökken, nappali alig változik.
M«gagyol«íülom»Mi jolnutl 1
H«mér»íkl6t tirw ásta B <x*°* —<S 6 ma rMjze! -8 2, (tubán -30.
C«a|Wt«k 00
Nép —«^nA —" **¦ —» —\'«p*"*»ha"
Rendkívüli alőacUUobl A vidámság karneválja. Téno A vlléjf legjobb tincospirja Oinger Rogers és Fred Aslalre filmje
Amanda két élete
Számtalan bonyodalom. Mlndeu jelenete mulatságos. Mókák, UMék, StiatMk — Aktuális híradók I
Előadások kft*napokon g, 7, S, vasár- és ünnepnap 3, B, 7,9 kor.
IH\\. Itbruár 7.
ZALAI KÖZLÖNY
*
A „GONDÜZÖ\'-ben ma aste
halvacsora,,
Szíves páitloglat kér teljes Usstelettel péooi Horváth Hanzaér Imit
JöikumuMlkál.
Péntek
AUud6 MlMmiMk hótkguiapokon BacUtpent I. mtWáii
6.45 TomK. Hirek. Közlemények. 116imienie*eli. — Utána étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi Tizjetző-uoigélAl. — 12 Harangszó. Hlinuuaa. Időjárás jelentés. - 12.40 lUrck. -13J0 Időjelzés, idöjárásjelentét. -14.35 Hirek. — 11.45 MÜsorUmer-(ütés. — 15 Árfolyam hírek, piaci árak, fticlmlarerirak. — 16.45 Időjelzés, idő. j Arái jelentés, hírek. — 17 Hlrak «4o vák és magyar-orosz ayelran. — 19 Hírek. — 21.40 Hírek, idöjá rá (jelentés, hírek szlovák és magyar-orosz nyatvcn. — 23 11 írok német, «Msr, angol és francia nyelven. — Ö.O Hirek.
BUDAPEST 1,
17.15 Horosi Béla előadása. — 17.35 Kerpoly Jenő gordottkázik. — 18 Sárai Elemér cigányzenekara, Vargha Imne énekel. — 19.20 ¦Csalódások., lládió színpadra alkalmazta Turctuinyi István és Galamb Sándor. Kendező Csa-nády György, — 22 Bcszkárt-zeuckar. BUDAPEST II.
17.55 Kcrptiy Jenő gordonkázik. — 18.10 Gyorsíró tanfolyam. — 18.-10 Hong lemezek. — 10.40 Csengcrv Ilona meséi. — 20 Hírek. — 20.10 PcrtLs Jenő cigányzenekara. — 21 Csiszár Dola előadása, — 21.30 Időjárásjelentés.
Szombat
BUDAPEST I.
10.20 János Alfréd előadása. - 10.15 l\'oloJvasás. — 12,10 Csorba Gyufa cigányzenekara. — 13.30 HangjienKwek. - 15.20 Szórakoztató zen:, — lfi.15 A kassai rádió musorál>ót.
17.15 Itádió posta. ~ 17.40 Llttt: I,es prcludcs-szimfonikus köWcmény. Ilanglcmiűz. — 18 A tájiWkíizás idö-».»eru kérdései. lílöadAs. 18.3fl Páz. mán György zongorázik. — 19.20 *A hejcegklsasszonv-. 0|>crelt kél felvo-in\'isban, előjátékkal. - 21.10 .Elbocsátó szép üzenet . Hcvcwtöt mond Oltlik (iéza. A verseket elmondja \'limar József. - 22 Gáspár Lajos cJgáiiy-zenckuru, Kékes Irón éneknl,
BUDAPEST IL
18.10 Mezőgazdasági rolóra. — 19 A Székesfővárosi tűzoltózenekar. — 20 Hirek. — 20.20 Szenlgyórgyi vonós-- 21 Dr. Dénes Tibor e-lőr-adisa. — 21.30 Időjárás jelent ós.
fc^i* Egyszeri közlés f2 aor) *—díja 30 Bllér.
l\'th.UÍY 8 i
Csángó Baross tea-est a Központ
kávéilázban este fl órakor. Pebrmir 16 i
A Szcnl Hona Lcánykluh vidám
estje a Vadászkürtljcn. Fvkrnár 23 t
Fél fi órakor aceáüis a városházán
(Szász Béla: Erdély). Nárclut 3:
Kél 0 órakor liecáits a városháza*..
(Darta István: A lft0 é\\es színészet). M.áicltw 9: ¦Fél fi-kor; 5 helyi szerző irodalmi
délutánja a városházán,
A «Juurnal< egy, a közelmúltban visszaérkezett francia ujságiró loffából •Pompeji végnapjai- ívmen rcndk&vüí érdekes tudósítást közöl London éjszakai őtatórői-.. A ludósitás oksjén torja az ujságiró azokat a l>erendezésokel. amelyekéi a nagy londoni szóTodák. klubok és mulatóhelyek közőnaégúll kényelmeié Wlcsilcllek. A \'legtöbb ttyau Uuuiholyiség a föld aialt nagy száílo-dák alagsorában épOft. A zárórát ezo. ken a lielyeken a (legújabb road-lk\'-. zések 11 órában szubták níeg. A hihe-tellen fényüzéssdl Ijoiendezctl lieiyisé\'. gek iiomjiás üzVclnek bizonyultak, Nem csoda, hiszen London jómódú vaági valóban megkap itt mindent amit csík szeme-szája kivan! A logrinomahh Ihj-rok például, amelyek az íizleickbea már régen kifogytak, ill a fold u\'ült még óriási választékban kaphatok. ,\\ hangulat rendszerint igen cmíSkcdetl, a láncnak ezek a londoni körök még eddig soha sem tapasztalt sz nve lőlyel hödolnuk.
Záróra után a közönség elón.kAi a szokványos .God savé tbc King--et, utána pedig igyekszik gondnskndni ar-
letkolosszus pincehelyiségeiben rendeztek 1«. A iKljiségct khibszerüoa V*S*L ük. A ipineclőtib- éltén liárom igazgató, egy lord. egy lábojnók ós egy Jio-cógnö állanak. Olvastam az ujság-jklxei olyan híreket, hogy reszvényjtársuságokat alapítanak légoUuJmi helyek építése coljaiul. Te nnésze lesen csakis teljesen
üzleti stopon.
Egy szombat este barátaim elvittek egy láuclielyiséglK-.
7/ órakor a helyiség valóságos táborrá alakult át.
A vendégek, akik már jól ismerték a szokásokai leoldották u széketfröl\'Ve odaerősített párnákat ós u nragukkrVL hozott jilédek, kabátok segítségév A íok-völíclyel készítettek. Az o\'übb nWfe vidám táncoló párok most ott feküdlek szorosan egymás mellett a táncterem
padlóján. Hamarosan minden dicsen-dcsedett, a személynél kkVítottn a Wmj. pákai. Ezek az emlieiok vidkán tetején
éjnek, , ( ,
Pénteken, szombaton, vasárnap a Városi Mozgó,
hétfőn a Szoclálli Mlsizlétiraulat «16-adáia miatt a Nép Mozgó mutatja ba
Eisetnann Mihály fülbemászó muzsikájával
a legbübÉJoaabb magyar fllmoparattst;
EGY CSOK
ÉS MAS SEMMI I \'
Főszereplök: Tolnai Klári, Paéry Piri, ölvedy Zsóka, Jávor Pál, Rajnay Gábor, Pataky J.
Nagy magyar filmsikerI Aktuális híradói
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 éa 9 órakor, vasirés ünnepnapokon 3, 5, 7 ég 9 órakor.
rój, liogy az éjszakát a köniftnéuyekliez képest a lehető legkónyoltrioseblAia töltse cl vaSahol Hogy végejeáiniánylien kl mit csinál az rendszerint allé? júRg, hol tartózkodik éppen cblnn az idő-l>en. A jobb helyiségek tu\'ajdonasai legtöbbnyirc gondoskodnak ejőkcá.1 vendégeik kényeSmérö1! és nyugalmáról. Így például
a „Restaurant Hungarla-"ban
olt, altot az etőbb még vígan láncoltak, gyorsan tábori ágyakM álritanak föl. Ot shüling ellenélien l\' .\'kinek jogában ált egy ilyen <kény«C áh-alkati/-matosságot birtokába \\eimi. Mások viszont magánTizfctct kötnek a nuicérreft ós a magukkal hozott takarók .segítségével asztal alatt készítenek fekvőV tielyct.
Lord, tábornok és hercegnő luxus légvédelmi pincét vezetnek.
fxmdon gazdagjai saját palotáik pincéit alakították át kény<ftnes tégvédel. ihi halyekké. Extokboti a magánpincéki-Jien tonnészetosen a jőbarátoknak és ismerősöknek is akad hely. Az tflőkelo WestniinsterJiegyedben — írja a tudósító — alkaWam voílt egy hílictetten luxussal lerendezett óvólirSioiei meg-látogatnoui, móryct egy hatafuntts ójhI-
Óvóhelyek, amelyeket senki sem keres fél.
Hogy a szegényebb polgári oszláttv, a munkások hol töltik éjszakáikat? Hál bizony — ezt különben mindenki gondolhatja - nekik nem igen adódik alkalmuk arra, liogy a fényűzően berendezett helyeket feikcrCssék. Egyre)-szük iillhuii marad, niáuószük {K\'dig a nagy bérházak és üzlelpoüoták «4att l»erciidezell nyilvános légcAtalmi lielyo-ken, valamint a földalatti villamos ánomásnin töttik az éjszakát. Ixmdou város a haboni olött horribilis összegeket áldozott nyilváu-ts légoltalmi helyek Ópilésérc. Ezeket a légoltalmi liolycket, aino\'.yck Soguag^\'obb részben nyilvános parkokban, tereken épöttek, a kutya -sem használja. Azt mondják,
nem érnek semmit,
sokkni biztosabb n szabadban mitmdni, mint erekben n téglaépibnényeklien, mert (vlég, liogy egy bomba csak a közelben fjcossék, már a Mtoyoniástöl is összedrdnek u gyenge téglafalak.
éjszakánkint egymillió londoni polgár keresi fól a földalatti megállókat.
A londoni földalatti villamos aromásai minden éjszaka több mint egy-miKió embernek adnak meitedékut —
Írja a francia tudósító. Ezek végeredményben a legbiztosabb fedezékek, részben 30 méter mélyep. a föld ottatt. Ha felhangzik a riadó, bosszú sorokban vonulnak I* az emberók és csak másnap reggel — feltéve, hogy már elimilt a vcszóry — jönnek ismét fol. A földalalti állomásoknak a bTztonsA. gon kivút még egy nagy oViiyc is van. Mit sem hullani a váro\\fö4ölt tomboló légicsaták vad zajából A közönség, amelyik itt összejön, bizony .eléggé vegyes.
Munkások, munkanélküliek, koldusok, „hivatásos nyomorékok\',
akik szintén kéregetésből tartják fenn magukul és mindenrék; más egyéb csö-esolók keresi fo" leginkább ezeket a Mztos fedezékeket. Ez az oka aimak, hogy a -jobb. közönség bizonyos tartózkodást tanúsít a röldUfltü MM. sokkal szemben,
Belépni csak /eggyel lehet.
A -nyugaSoni oázisaiban , mint ahogyan Ijondon a földdatti vitíamos állomásait hivja, winnii kényelem idnrs, do a vasúttársaság a hygienin lego\'jo-nubb szuhálynit sem igen tartja szem előtt. Amikor elutaztam I/mdoUtiÓt mondja a tudósHó —, ngy decemlicv közepén kezdtek éppen liozzá, liogy a legprimÜivcbb hygienbü. klvánatmaV. nak megfcleíöen bizonyos berendezé-neket létesítsenek. Nagyon kőrdéVos azoiibiui luigy ezek az időközlKin létesített lerendezések — t«k:nHpS a közönség alacsony szinvoniááro — vát-toztattak-c v ilamit a viszonyokon.
A vasúttársaság egyébként nem sokat törődik a dolgokkal. Számukra egy a fontos: naprót-napra nagyon la }e. lentől rendkívüli jőveddtomre tesznek szert. Az áfioinasra ugynnls csak jegy-gyei lehet belépni, rlycuifomuin aztán egynullió ember kénytelen éjszakánként jegyet váltani anólküi, liogy utazzék. Az álíomásokal 19 óra 30 nCrctOl kezdve szabad ójszdtai tartózkodás ofl!-jából fe\'.koresui. Az e colra kijelölt helyeket piRaiiatok alatt ouepik u n-..,, moniságos:n>bnál nyomorúságosaid alakok. 20 órakor már olyan a kép. niínt egy modem ójjefli menedék he" yen. Az utazóközönség csak* legnagyobb Agy. gyel-bajjat, az afevók között bukdácsol va, tudja a vonótokul, \\iigy a kijáratokai elérni.
A kincstári hivatal palotája romokban hever.
A tudósibis végüj Iioszám\'ol a \'német bombák pusztításairól. Eszerint a romokban heven\'i épületek száma igen nagy. Bizonyos negyedben, igy a So-lioban is. különösen nagy pusztjlást vittek végbe a német ie|iülök binnlái. A jHnvning Stieet 10. száma ópáMtwk. az angol minisztereilnök roziilonuiájáu ik kóivettea kÖzdél)cn KvŐ káncstári hivatal palotáját egy bouáia a szó szoros értelnáSben darabokra szaggatla. Majdnem valamennyi nagy szállodát érte tatá\'at. de el lehet mondani ugyanazt London összes párynudvarairó,\'- \'s.
,(M. N.)
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
ZALAI KÖZLÖNY!
100 kg-nál kisebb mennyiségű sz^meatakarrnárjy vásárlási igazolvánnyal bárhol legyen beszerezhető
Mm*1 pofával k iphtk «é alábbi tfgve-Karriernél tó leve Jet, amely egy szö^s réteg kívánságát juiiatja kifcjezéífe és *zérl teljes égewWfi köző"jük,
Tgen Usztetl Szerkesztőség!
Az ország közcllútásának zav.irraP-m biztosítása erdőkében a kormány böVs clőrcTá lássál igyekszik megtenni inln> denl, hogy akkor, ainikjr más orszáf-
fákban sok kő zszük ságiéi i cikkel ndl-ötöani kénytoVnek. iiájhmk scimniLeu sem keft lüáuyl sz.nvedui,
Ennek az érdekében Jelenlek meg a zsfrra, hasra és külön réV lernienyekino vonatkozó remktotek és amidőn ezek-nek a hasznos- volbtróf csak oliMnfc-piüeg "ehet inegciatekezni, má}ís ;i kőzeítfálási miniszter kóic# kanizsai lartézkodásu ulkaániávOjl. lel lelteit e Irivni a lermiíes fokozása és a tennÖ-nyck zavartalan • efülása énbkél.en a kówlnmfllwn megjelent 21*0/11)11. M. K. számú iCndtCot cgyik-más\'k icndul-kezésére a figyelmei, auiiá1\' is uikább, mert különöscu-
* mi vidékünkön a rendelet Csekély inúdusltásanak osak
olönyót látnánk.
Kétségtuk-n, hogy városunkban nagyon sokan foglakoznak sertés nevelési*! és liMídátstfl, ami nagyon\' meg-kónnyiti a hatóságai tmmk&ját a •zsfY-cflWás ügyében, Étinek fokozása cfcső-reihlü ércteke tehát a közíflWnek és Így\' nagyon fontos, hogN- Mhtesck és magánosok ezzel- menilén nagyobb uVflf-lóklien fogftfirozzirfiak is. A lakosság. l«m ehhez meg is van a készség, morf azonban az nj leirdeletMl kavicsot itlám egy másik fontos faktor hiáttvz\'k a fiixla\'ásliaz és ez az efíatás kérdése.
A3k\' ez különösen m/asl a tiy i .liÓna* pókban, amikor járhata^nak oz utak. és a piacra gyenge a szemeskengerj felhozatal.
Minthogy az uj renddtei értéSWébesi a várostól kapott vásár^isi igjj^flFvány-ríyát csak 50 holdon ;lmlí gazdától lobét rsak tengerit vásáftVlfti, az a We»y. zel XV- *A5, Ivogy mttgánosok diesximi-tethclik az áWattartást. qwrt szúkségJo-tfíkél .egyszerre nemcsak fcJftozattS. ha., netri anyagiak hiártyábOní sem tudjuk beszerezni, az pedig ugyancsak nem áW módjukban, liogy 40—50 kg. t.ti-goriért kimenjenek a láveft *flvŐ és egyébként is" alig nic-gkózctlitltelő faS-vakba; vásárlási igazolványra pedig sem" oí Futnfátél, sem nz arra jogosított kereskedőktől terményt nem kaphatnak.
F*a kéül tehát "Kivui az ilkaékesek figyelmei nemcsak azért, hogy n liir-¦hiiók számat fokozzuk, ami a kózxfitbV. tas egy igen fontos kérdése, hanem azért is, mert kiaktkuJt az áxueftosztás-nak \'egy- igen érdekes, de a fogyasztók részéről oWg kóHséges módja és ez az, hogy egyik-másik éJeTmfci kisgazdánk a helyzeti előnyt kihasználva ngv oldotta meg ezi n kérdést, hogy
• faivakban összeszedi a szemet takarmányt és azf napon ként beszállítja egyes Ismerős helyekre, ahol természetesen a megengedett árnál jóval magasabb adja et áruját,
mini azt a Futáránál v «gy Jogosított kereskedőnél be \'ehetne sz-.\'iOzni.
líz a Ivrfyzei kftffiuősen\'n firvirosok-n;\'ü Kezd már Iart 1 taláron lenni, inert nekik egyetkai megé?heUSsi forrásuk az áWatalk, amelyek abrak nélkül »i nem lehetnek és imuthogy lehozatal
egyáltalán nincs, vidékre piaiig szák* ségleltikért nem menőinek, mert hiszen addig nem kereshetnének, kénytelenek Wegátis uloii beszerezni a takarmányozáshoz szükséges abraknak való szemes terményeket.
Stin\' szabad még arról sem megfeledkezni, hogy Kanizsán, különösen a mellékül oá khan tul«n nincs egyct\'on ház sém, ahol legalább szárnyasa IWol ne nevdlnének. Ezek » kisfogyasztók természetesen nem niehciiiének ki a piacra, a maguk 10-20 kg. tengerijükért még akkor sem, ha arra .pénzük volna, meri hiszen azt mindenki ludja; hogy .1 kisgazdák kg.-ként tcnntiiyt nem adnak, ol, zsákszám pedig esik nogy.m kevés fogyasztó vásiirolhat. Aki szükségletét placbn szokta beszerezni, nz külőnlnai is tudja1, liogy a gazdák legjobban szerelik egy heAeo eladni árujukat ós nem szivesea visz-
nek l-l zsákot egyik vámsvégáröi a másikra.
A helyzeten feltétlenül segíteni kell
és az cgyáltután nem is nehéz. A megoldás lafáu Oegeg)\'szeríibb módja az volna, hogy 100 kg.-iuU kl«ol>b mön.V-nyiségrt szilksé>ílelel n váröstöt kapott vásárlási igazolvánnyal l>árhol ba tehessen szeiomi, léhát a Futunlnál V0g>\' nrr.i jogosított kei\'oskcdondl\' is, vagy még inkább ezek ily kis téte\'ckel is kötelesek \'egyenek kiszolgálni.
A közellátási miniszter ur, aká mint egyetemi tanár a közelUUnsnak \'iiegata-poSabb ismerője, bizonyára segilségerc ¦fesz a városi lakosságnak, liog>r maguk, ha klsrészbeii is, de önnfogi tát-hassa et ö
\' Aláírat.
14 napos oicsá könyvvásár !
Schless Testvérek fióküzletében Mj MlhlÚMlt 8.
Zalában 15 helyen indul meg az ingyenes • gyermekétkeztetés
A kormány 38.000 pengőt utalt ki a zalai zöldkeresztes
gyermekétkeztetési akcióhoz
A Zöld keresztes gyymiekéikCízte-tési akc\'6 a kormány a folyó évbsn széles alapokra kívánja ftók\'tetni éi azért nagyobb összeget ad erre a célra, Az összegből Zala Jitegye 38.81X1 pengőt kapott, dc több községben és városlön helyi források-bó-;ís gyüi össze pénz az akcióra. A tei-vczet szerint - egytílői* — április vév;é\'g tartana oz étkeztetés, a Ineiybcn 1250 óvodás é-s lskolásr gyermek részesülne, akik íiápoaikint
tejből és ijenyérbol álló reggelit és 1 2 tál -\'hv3teg ételből álló ebédel loapn*k, I
összesen. 15 Községben lesz gy^r. niekétkeZtelés. Az államsegélyen kívül he\'yi forrásokból fedezik a szükségletet : Zalaegerszeg Nagykanizsa, Keszthely, Tapolca, Sümíg, Csabren dek, Zalabér, Pakod, tisztán cs** áHanfóígélybő" : Mura keresztúr, pj. tyeházu, Csóford, Balatbnfüit-\'d, Alsó- és F«isőzsid. \' •
Kézrekerült a Vasutas sportolók ruhatárának betörője
Tetten érték, amikor, hajnalban a tekepályán feszltö-vassal dobozott
Hónapokkal ezelőtt történt, hogy a Vasutas sporiosok rnhulárábtÉLi^ne-\' rétien tettes b^lőrt és a .sporfoiók röbníftniíiit és felszereléseit magával vitte, HhiUi volt a rendőrség fáradozása, n btetörő olyan ügycsen végezte dolgát, hogy nem került kézre.
Ma höjifflihiHrt a vasúti (ekepályán egy fiataf férfi be akart ha\'.ohii A uáta lévő feszitovassal nagytan dolgozott, amikor orra \\<tődőtl n
rendőr, aki a munkájában megzavart embert igázoltatfa. Kiderült, hogy Gudricza József 21 éves kuij-ZSai napszátiios, aki zsákmány után kutatott, de uOni Uidta csetokményét véghez vinni, mert munkiközoeii az éber rendőrőrszem nr?g*t\\"jrta. EUr áHitotta a központi ügyeletre, ahol kihallgatása alka\'niá\\-nl bevaUo-tta azt is, hogy hónapokkal frzelőtl ő tört bé a vasutas sportosok nuhatá-rábí, magával vitte a sportolók irÉfJ
1941, február 7.
honomul *, cipőit és felazereJóseil, eb. adta azokat tós a kapoVt pénzt\'eimu* lattá Budapesten.
Gudricai József fiatal kora dacára már több izban volt büntetve. Ki, hallgatása utón letartóztatták ós él-kisérték a klr. ügyészségre.
Hem (eUilÜHU!
¦_. Példás vlszánlságót tanusi
ist7.it ?. ! I,,u t:zaJí<> K^v&y vtAi
1-——! budajicsti 1, népfclkejő
gyalogczredlieH szakaszveíjető, chríiiletes Örnjester, uki a volt 7. lovas hadosz-lálynak nz erdélyi nrcvonafon folyt védelmi harcai közben az, egyik tábori őrs parancsnoka volt és llnnt -\'Hyeu meglepően támadó orosz zásztóaíj tnegrohunás szeríl clőielörését. a leg. sürübb ködb\'én, szinte csodAtatsztorTi elszántsággal visszaverte, R harci oBiti Czakó Örmesfor lő főnyi szakjs»*íl6n, tündöklő személyes bátorság Ivat ó; tör helct!eji..akarafc:ejéve\'. Ösztöke?^ üffi. fólke\'őit árra a hősi kitartásra, ,aiuiHÍy. nek ez a páratlan teljesítmény volt az eredmény*: Minthogy peaMg eti\'íján\'i hadosztály parancsnoka o haditett harcászati liordcrejét tekintve: Czakó Őr-mestert feJtéTenüS flrdcfincsnek tartotta arra, hogy a legnSigasoJíb \'egénységi kitünteléssel juaínraztassék, másrtto ik\'dig meri nevezett a liáboru kezdete óta megszakítás nétküd szolgált az arc-voniJtbaii és ez alatt nz idő nlíitt a tingyezQst é* a kisezüst vitézségi érmet már kiérdemelte, a Javafioít aráhy vitézségi értnél Czakó őrmester röv\'do-séii meg is kapta.
ügy uknAkereaö hajó téfelhárltóáfgywjftímk tüzelése egy ellenséges repülőgépre, (l\'oto\'fi. D. V;)
— (A vármegyei aljegyzői állás betöltése)
A február IS-An tartandó vármegyei közgyűlésen tő^ik be az üresedésben levő vánhégyél aljegyzői áítást. Mindössze egy pályázó van, dr. Kiss Endre, a központi föszo^a bírósághoz ImisK-lott közigazgatási gyakoritok, 1b. szol. galripó. Megválasztásn chtóntött ügynek tekinthető. Egyébként a kŐzgyűtTék ujabb vi\'trmogyei aljegyzői áMíá« szervezéséről is fog iwlározni. . . v ¦
— (A pénzügyőri altisztek nőaOlése)
A )>énzüg.vanini sztorit mi nagv enyhítést lépteiéit ó\'elbo a pé\'nziigyőri* iá-lisztek nősülés! sxahá.tyoáíf\'p. Anng a jelenleg érvényben Mvo szabályok szerint a rcndörségiidt ő0, u esctidőrség-nót i>edig G0 százaléka nöstfiliet nz allisztekiick, a péiizügj\'örségn^ ezzifl a renddkezésso\' már 72 Szází«e"kuik vau itH^g n jo^i a nősifléSje.
— (A szombat est! Csángó Baross-tea
a Központ szálló összes termetbon a legsikerültebb rarsiugi e>uaek Ígérkezik. A rendezőség az est sikere.érdekélten mindent elkövetett, öltözet: lu\'fl-gyeknek délutáni niha, uraknak sötét utcai ruha. Asztal foglalás- s/omb-\'t délután 2~ö-ig a Központ kávéliáz-hun az érkezés sorrendjébeil történik.
— (Értesítés)
A vendéglősök és kircsiiíárosok szakosztálya értositi lúgjait, hogy Kanizsai László tagtársunk feleségének febritár !)-én dfllulán 2 órakor taitaltdó teinilé-Són Kiskanlzsán minél nagyobb számban jelenjenek meg. Szakoszláry veze. tőség. (0
— (Milyen uj bélyegeket készül kiadni a magyar posta)
Még ez év első falébeii kiadásra kenrl az ujabb fe\'Aras RejkTSÖ Alap l>élyegek sorozata ós ugyancsak kiadnak egy tmilékbeUyeg sorozatot is és pedig gróf Széebenyi István születésének Hitt szeptember 2I-ón bekövetkező 150 éWs fordulója alkímiából. TÜrc jár aimak is, hogy szintén az ,óv *lső Melie* uj j>nrlól>élyegekel bn-sát ki a nmgyar posta. Kzek a jwrtóbófjerfek valósziniileg már uj vizjcllol gyártott papiroson jelennek meg.
1941, február 7
ZALAI KÖZLÖNY
6
FERENCJÍZSEF
KESERŰVÍZ
— (Buzaaki ruhsbemutatónak)
ii beülik az a műsoros fajsaugi ráricos teadélulán, amelyet a MA\\$z ifjúság!i-soportja rendez vatfluiwp dél-után 5 órai -kezdettel a Katolikus 1.«-gényegylelben. A műsor szereplői ugyan is ma érkezett eredeti buzsáfcl ruhákban lépnek a köz\'Jnség elé. Érdekessége ezeknek a ruháknak, hogy q közönség meg is vásárolhatja őket. , (;)
— (Tűzharcosok bajiársl vacsorája: holnap este).
A nagykanizsai tűzharcosok, főcsoportja, azonkívül a volt katonák, u halárvadászok holnap, szoml>a,ton este S órakor a bajtársi összetartozás ki-mólyitésérv az iparlesület Sugár uti (Vadászkürt invondéglflbcn bajtársi vacsorát jendez. L:)
— (Zalai kis hírek)
A sümegi husiparosok kérelemmel fordullak az alispánhoz és az ánalcn-Örzés konnánybiztosáhpz a sertés., marha-,) borjúhús 6s a zsirárak [(^emeléséért. — Ukk község képviselőteslíV lelc Imsvizsgálati szabályrendeletei alkotott. — Sikkasztás miatt jogerősen egyhónapi fogházra üélte a veszprémi lói vényszék Végvári József káptalanfái vajmestert. — -Szénhiány miatt bezárlak a sümegi álliimi. ¦sfifini iskolát.
— (Ügynökök gyöngye;
Rámán Sándor sármelléki lakos, ügy nök most tölti hét hónapi börtönbüntetését a fogházban. Az ügynökök gyön g>-e mostani fogsága alatt is korábbi cselekményért bíróság rié került, me.t lieke Sándor falsöpáhokl fiatal gazda, embert befont, ngy hugy az foljttentésl adott Íjé etene. A följelentés igaznak bizonyult és iyánwm Sándor ujabb hat heti fogházat és egy évi jogfosztást kapott, Jogerős. -
— (Izgalmas végrehajtás Se mjeu hazán)
Andrasek József semjéuházni gazda, liáitrtn gyermek atyja hosszabb íuő óta adóval tartozott, IHÜ pengőre szökött fel aNhátraüéka,. amikor megindult ellene a behajtási eljárás-. Andnvsék fizetett, de nem annyit, amennyit hátralékára kCJtelt volna, azért egy napon megjelentek nájla a hatóság emberei, hogy foglaljanak, majd egy napon sze-kárén akarták a lefoglalt terményt ellranszfcráilni. Mikor Andrasek tóttá a készülő doígokat, ideges tett, fogott egy téglát ós kijo\'.entctie, hogy leüti a kezét, aki a terményhez nyúl Andrások 21 éves leánya is beavatkozóit a dologba, áüftitólag fejszét fogojtt. Tény, hogy nem tudták a transzierát-Jást logűnatosíUni és azért foíjeötentet, \'ék a gazdát és leányát. Mindkettő a loivényMékív került, amely kihu&gutia az tijánó hivatni közegeket, akik megerősítették a vádat, A tőrvényszék lia-tósági közeg elleni erőszak miatt And-raseK Józser gazdát egy hónapi fogházra, leányát pedig 30 pengő pénzbüntetésre itéjttc.
— (Elfelejtett magyar bölcső-kutató)
A Tükör februári száma irja: A magyarság eredetének bőlcsökutatólt bizony rua már csak kevesen ismerik. Sajnovics neve a legismertebb köziV.uk, ja\'dig a helyes utat Gyannötui Sámuel zilahi gimnáziumi tan»r mutatta meg. Gyarmatid nem véletlenül! kiragadott esetekie rakta élmóCtót, hanem rendszeres összehasonlítást végzett az észt, vogul, osztják, a permi és ta magyar nyelv közölt. Az Ö nyomába lépelt aztán lleguly Antttf, aki világosságot danteii » magyarság eredetének kérdéscLre, i
- Naptár: Február 7. péntek. Rom. "nat. Romuald. Protestáns Tódor. — Izrael. Sobut hó 10.
tíő/íikdö nyitva raggel 6 órától eat« í ^rilg ihöttft, szerda, péntek délután és k-düen «gtM nap nőknek).
Ügy német He III. typ repülőgép útban Anglia felé. (Foto R. D. V.)
Az oía$z sújtó az afrikai hetyzetrSl
Róma, február 7 A kvpok az afrikai helyzetről irva< hangsúlyozzák, hogy Derna feladása fájdalmas tehet ugyan, de további fciiutarlása céltalaímak látsaolt, mert jelentősége nem akkora, hogy
az olasz védelem további áidozatjokat hozzon érte. Kivonulásuk előtt qz olaszok különben is minden katonáikig használható pontot megsCnimjpi-tettek, igy az angolok semmit sem nyertek a helység elfoglalásával, a melyet nagy áldozatok árán értek el.
A több és jobb termelés fontosságát hangsúlyozta Varga miniszter Sopronban
Sopron, február 7 Varga József iparügyi miniszter Tegnap Sopronban programlbeszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy sok ujvt mondani nem tud, mert a-jKöfy gyar poJitiku régi utakon ha\'ad és nem konjunktúra-poli^ka. A gazdasági kérdésekről szólva kijelentette, hogy a földek szétosztásával ideig óráig lehet eredményt lei mulatni,, dé ez a nem/et vagyonút néni sza-
porítja, elsősorban tehát a többM termelésre kell súlyt helyezni. Bízik abban, hogy egy jobb légkör következik ós a magyar ipar is uj fejlődós előtt áll. Minden vonalon a jobb és több termelésre kell áttérni. Fontosnak tartja az Alföld öntözését ist
A közlekedés megjavítására - is nagy súlyt helyez a kormány, a bekötőutak rövidesen mindenütt elkészülnek. , ilt.
Egyetlen lövéssel agyonlőtte támadóját az igali erdőőr
Pozsár Ferenc igaii erdőőr este-félé, a napj ellenőrző körútját he. végezve, az jguji Rtinistc-crdőbtt) két társával együtt hazafelé tartott. Az erdő szélén Pozsár két társától elvált és egy kis időre megállt, hogy a kutyáit magához hívja, Ahogy az az erdőszéicn egyedül áUt Pozsár, két régi haragosa, Tóth József és Skjbi Ferenc igán lakosok éppen far. ra menlek, akik amikor meglátták Pozsárt, belekötöttek. ;
A szóváltásból dulakodás keicUkc-zett. Pozsár erdőörre Tóih József elölről támpdt rá késsel, mig SkU ba Ferenc hátulról ragadta meg az erdőört. pozsár dulakodás köz. ben ugy érezte, hogy jobb oldali a mellén szúrást kapott. Ekkor Po-
1 zsár megijedt, hogy agyonverik, vagy agyonszúrják és ezért nagy nehezen elővette Szolgálati revolverét és az eiötte lévő Tóthra lőtt. A lövés után Tóth azonnal összeesett, Ski~ bát, oki az erdöőrt tovább lefogva tartotta, pedig Pozsár időközben visz szatért társai szedték le az erdőőr-röl..
Tóthot azonnal beszáUilotlák a kaposvári kórházba, ahol rövidesen meghalt, pozsár vallomása szerjat Tóth és Skiha többször megfenyeget ték, hogy végeznek vele, mert ámult év decemberében falopáson érbe őket és elvette tőlük szerszámtdka^
Pozsárt az igaU csendőrörs bekísérte a kaposvári törvényszék fogházába, ahol ma, kihallgatása után döntenek további sorsáról. 1
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A (Óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes (s központi fekvésű
István király Szálloda
(Ml., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, bogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, tTKlyeUZalsjKOzlOny kiadóhivatala állit ki a jelentkezó olvasók részére.
Tovább apad a Dunaj
Budapest, február 7 A Duna apadása tegnap kissé meg-gyorsult, de a veszély heűfyenként még korántsem mull eá. Budapesten az upo-dás összesen 37 centiméter. i,v oiieg a vizáSás 701 centi-méler. Az alsó rakpartokon még mindig 1-10 centiméter maíjasan hí! viz.
bécsi jelentés szehnt ott 23 centimé- * tort apadt tegnap a víz, hoín"pju ujabb 12 centiméter apadás várható. A ft4sŐ-duuán u liideg nriutt a jege&edés is megkezdődött. j
AdoiotuU nm dé ig 3i>, 1 VMiUvéu.M 33 oejitimétcrt apadt u Duna vixáíftáaa, de sok ház és ut még mindig víz aüatt ájp.
& képviselőház ülése
Budapest^ február 7 A képviselőház ma dcleoőU ülést tartott. Az elnök a me^avyitó után lejelentette, hogy az erdélyi képvisetók Erdélyi Párt uéven pártot atakitottak, amelynek parlamenti csopoxlíftnöke Kmber Géza. A&oaiökök: Kövér Gusz,-táv, Kiss Kátaián.
Ezután u mijiis/t.\'KÜni\'ikiick az 1941 évi statisztikai munkatervről szóló jelentését fogadtak «4. A jav.uaatlioz csak Matoleay Mátyás és MujStr ^Vntal szóalak hozzá. »\'«
Ezután az építő takarékról szóló javaslat lé&z&tttes tajgyifiáso,, majd a nwn tebni bizottság jöenlésépek betárgytv lása ktivelkexelt.
Huzat
Budapest/ fickbruár""7 az osztály so^játák mai húzásán a fóbb uyuivmcxiyokot a következő u*t mu sonijegyok uyoriék:
Ötvenezer pengőt nyert a 87.08-1 s*. Húszezer pengőt: 6.850 és 38.&H. Négyezer pengőt: fi.143. Háromezer pengőt. 49.368 és 85,000. Kétezer pengőt: 3.183 és 4.879. Ezer pengőt- 5.911, 35.352 és 59.895. ,1-ii.y.oSM\'g nélkül.)
A TÖRÖK-NÉMET egyttttniüká. dés tekintetében a helyzet javulását várják. AHitólag már német nagyiparosok utaztak Törökorsjógbu.
— A hat hitig tnvtó
keresztrejtvény-pályázat e.cdménivél ezen a héten hirdeti ki a Fffka—Sznv ház—IrodnQom. Bemutatja a lap Írásban és kópl>en az uj kölügym\'inisztert, Tgnácz Hózsa az influenzilrót ir, Bókay János interjú keretében foglatkozik az időszerű irodalmi kórdésekko!, fényképes riport Rökk Marikáról, Erdélyi Mici latrai leve.*, Egy^d ZoUán szia-házl beszámolója, Lányi Viktor zenai levoe, Bozzay Maqtil t uiácsadója, Mura U Lili regóny/yTyUtása, nowtUálC, pompás rovatok, tréfák és rejtvények egészítik ki a szám tantubnál.
joisQiitojiii ÉSMtei"
e
SALAI BÖZLOfíT
1941. február 7,
Rövid táviratok
MINISZTERTANÁCS lesz ma délután tv meggyóayiiit ifticki Pál miniszterelnök eluöklésévet.
AMERIKA és Brazília közt tárgyalások folynak azirányban, hogy az amerikai repülőgépmotorokat Brazíliában gyártsák.
A JUGOSZLÁV kormány átalakulása a közeljövőben megtörténik. Csak személyi cserékről \\*n szó. CZ\\etkovicS miniszlerclníík már tegnap sorba fogadl" Q minisztertársait lés a vezető poiitikusokat, i BUDAPESTEN arf iparjgazolvu-nyok felülvizsgálása során k cí/ült. hogy az ipar igazolvány ok 48.! Százaléka zsidók kezében van. * A VÖRÖSKERESZT véradó központja a véradásra jelentkezetteket külön jelvénnyel és igazolvánnyal látja el. ; , , , | ) TOKIÓBAN Micuoko lak-isán ma találkoztak először Sziám és Fran_ cia-Jndokina békéikül dót lei. A béke-éiiekcziet napirendjét tárgyalták meg, a> békekötés első tanácsülése délután lesz Konoye lakásán. Ez az eiső eset « világtörténelemben, hogy Japán közvetítő szerepet vállalt.
BAGRÍANOV bolgár földmüvelés ügyi miniszter lemondását a Fö\'d. műves Szövetség nigygyűlésén, indo kolja meg. Már össze is hívták a földművesek nagygyűlését. Hlr szc. Tínt a FUov kormány is átalakul.
PARISBAN a nagy hó miatt be-* szakadt az egyik vásárcsarnok teteje. A szerencsétlenségnek 11 halottja, 60 súlyos és 8 könnyebb sebc-sültje van. Egy zászlóalj katona segített a mejitésnél, címek köszönhető, hogy 200 embert meg tudtak*, menteni. Parisban 1879 ótn nem volt ekkora hó. ( L t i
DQNOVEN, Hooscvctt megliizottja tegnap Jeruzsálem főbiztosáviŰ tárgyalt. I.elietséges, hogy hazmtazása dőlt Ixmdonba is efSátogat.
A BOLGÁR parlament 200.000 \'Jcvát szavazott meg fegyverkezési odlokra, 100.000 levát Eszaklnffjária vJEiiiriositá-sára.
AMERIKÁBAN a fegyverkezési iparban az elmúlt hónanok]«ftn 127 Wrharo volt.
SVÁJCBÓL hazatértek az utolsó fran oia hadifoglyok is.
AZ ARVIZ Sziriábaii hazakat döntött romba, falvakat zárt et a küihitágtót
Wanderer
Continental Írógépek
képviselete és lerekata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Hirdessen d ZdIoI Közlönyben
Villamos httitortif sl MszDIék
mindenkinek örömet szerezi
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorafózfik
KAwéfdsfik
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVŰLGYI.nél
Sugár-ut 2. *"»
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és nvndenféle Ízléses\'kiállítású nyomtatványokat.
"I TELEFON: 78.1"
l—m.......¦ » mimai ml
Gyártunk¦
üzleti könyvekel, ügyvédi. naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, mlnla-zacskdkat, zsákcédulákal, naptártömböket, fali-naplárakat, dobozokat stb. elsórangu kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
OfcsjéfíAijjőí mfamczú?M számkoxhaiik
Itajytailimlll lettimi Milani MENETRENDJE
érvényM 1940. május 1!M6I
Erxa«b»t-t«r--Vnaiitá1lam4i»
Vamldllomáiiil
fali™ 11« 18 I)
i5m 11)00
18« 20« 22 SO 2810
leia-nyai menetrend
UtMytrIllMl. 8-48 Ktiykwli.bi iti. 7M li,.„i..,l..l,Iii:j, 14-20 !.\'..¦.,(,. i.i 1540
APRÓHIRDETÉSEK
i 60 fillér, minden lovából uó 4 miéi.
ADÁS-VÉTEL
¦ásott fléstlsstltó rongyot keres megviltlte lapunk nyomdája Fő-ut 3. alatt.
Elattó egy barna nőlkoizttlm és egyéb nőituhák. Hunyady-utcs 28 382
Egy jóksibin levő magyar-íroramer va-dáaspuska eladó; Magyar-u. 5.
lAKAS-OZLeTTHELVISÉO
Korosak azonnilra vagy májul 1-óre való beköltözésre két, esetleg háromno-Ws lakait. — Ert«ftendŐ Bíllts Károly. Orhái-utca 7/a. 367
Eaaalatl fleizkomlortoj háromixobá. lakai májusra kiadó. Eötvös-tár 30. 366
BÚTOROZOTT SZOBA
Roigonyl-ulca 1, $z. alatt kOJDnba-járatú utcai bútorozott aioba fürdőszoba-használattal azotmaJ kiadó. 369
HÁZ ÉS INGATLAN
Sikátor-utca 18, sx, hás alkalmi áron olaató. 349
Eladó Kenthelyeit Csinyl-utca 7. U. 4 szobás osalátflháv, esetleg elcserel-nóra Nagykanizsán cMládlháxzat. Bővebbel Magyar-u. 24
113
KÜLÖfirtUL
Iksrtávbsssáia Állomáshoz társat
kor*sah. Cim a kiadóban. 364
zauii KŐZLŐMV
POLITIKAI NAPILAP*. Ktdja I ,.Kíi8aMaiáBl *• T. NaBykaaliU".
PalBlóá kiadó: Zalai Kár*iv. Nyomatott: • „Klzgtidaságl r, t, Nagykamrn"
¦yaadijanaa. Nagykaalziaa. (Nyouidiárt 1*1*1 > Zalai Hacoiyj
33?991
81, torUApm 82, Hám. Nagybanim, 1841. február 8. siombat ^-\'^ ár«12ttU.\'
ZALAI KÖZLÖNY
Amerika képviselőháza anyagi határt szabott Anglia megsegítésének
Egyre élesebb hangok tiltakoznak a Roosevelt Javaslat elfogadása elten — A .diktátori teljhatalom menthetetlenül háborúba sodorja Amerikát" — Ma rend-ktvflll államtanács dönt Laval visszatéréséről — Csendes a háborus-front — Miniszterek és államtitkárok a romániai letartóztatottak között
Reményi-Schneller
pciizüffyminiszter ?9 gtazdasági csúcs miniszter nagy beszédét, «mírybpQ beszárrtolt az államfőtől kapott különleges m*g$»zaíásáról és n nia-gyar ler\\gjazdálko\'d!ás megszervezésé rőt, az egész magyar gazdasági étet nagy érdeklődéssel várta. A beszéd nönr csak ktUrégítetle a váratlcozást, htűiesnt * gazdasági, életi mbidcn te-rÜíetóJ* kiterjedő uümisatásí ím adott óbban a lékiiil|otben, hogy mfH kent kéíl és nőként fogjuk Magyal ország ghzdösógi étetót korszerű srmvelnFOr* fejntesaítehi és a mWidők követelményeivel ovsszjrnjrjbn boznk*
Nagyon tertaileszetcs, hogy ebfotan eis<5 helyen oajok az ajají probléfailáfk állnak, űmfelyek a\' mai reűodk^vüjlí háborús heiyzefthöi ndödnnk s ernten lyeknek tnéfjoidását -egy perccel seatt ifihet elhalasztani,, vagy ped&f a későbbi bökés ipjösznfc érdekében, megoldandó kérdéseklcei szembe háttérbe totoi. \' | I
Mmc^awiáltsii távolabbi idők pers-: pektivóim is szólt Reményi-Schnet-Jtr Lrxyos nagyszabású pr«|rrftniimh QaoW&éfc. M<3ő#^sájgi téren n tej-jnőterükt művelését, a talaja vijtást, a mánösiégi termetest, "a ái-laWnyöaztós ^feröaseTÜ fcdtesxtesét,« rét és legelőg^áikocía* tervsxeWUL. tfceét, az Meatchr tartrtíeles célját fobban tfzfcfcgátó nagybirtok és e sokféle tormJeiést szolgáló kisbirtok hivatásának határozott kidcmb|orltá-i aát, a fÖkft^rttuVprob%n» olyan kezelését, oanjajy nem a termelés ősök-keltéséhez, haMeni nővetóséhez ver aet, - -ezeket az elveket szöged ta H tnftgyar tervgazdálkodás etapjai," ként.. 1
A terv nagyvonalúsága és korszerűsége jut kiíejezifcne nbban is, hqgy .tatégoeiició tániogatássaj, de ha ken, hatósági mtezkpdéssel is rá akaa-ják vedelni termeiőilnlWot n korszerű és helyes termelési mjódsae-rekre. | I 1 1 I
Késztetésen lefokozott a 8^x1»,. sági c-:-iici-tiiÍJtiri/.t.r.f az <txiyag~ és ^^giraj^dálkic^ a nytrmdtfáíi kutatás, a nyersanyaghciyelfeiuas, va^niibit e műanyagok kérdésével is. Ugyanilyen behatóan foglalkozott: " ker^ketícljeírni áts7m*oéséiw(tí problémájával, a felesleges ós spekulatív ternijészBiü kö2Vetrtők lőj? khocso-J^ávai, a \'szgüítá* probíemáíl kW, n dolgozó tőanfögfck szociáliskér^ őéseivies, « hiteiprobíenxákkal é« vén giU a fbgyaiszítás kérdéseivel Cs. ; ,
Nem csak elvben, hanem a gya. korlati teendők tekintetében ö yfc lágosan áli tehát a költemény\' eiőtt a ter^\'jpzdálko\'dás egész probf-¦íémtijia. Hi3#*i «c n pn^gramm; fel-J dWitaiind a teanielés, tmndpetíi^ a fogyasztás és a kőzvfct^ós kértté-»*út. J&i valóban ¦imánASrrc gondolni keli, lu>iian btotdkTjguiáspnk, feunma-i^dásunk, szóval gazífjasági életünk íiTvarteoansótía attól fíigtí : miképpen tudtuk mn\'főT az?\' éíet mfrncWn vonalán a kőz érdW*! «lá rendfeini a ni^íánérdekBt. f i ; i i II
ÍA ippzdasági csuoaniiniszter .ixt-\'l-mas bfiszédo világasan imzogfezU: a
Washn^gthon, február 8 AZ amerikai képviselőház tovább tárgyalja ez Anglia megsegítéséről szóló javaslatot. Tegnap, mint Urnp-retes, a képviselőház elfogadta Dir-kena kűztársetságpárti indítványát, hogy a kongresszus két háza bámuV. kor nieg\\Tonh-aSsa Roosevelttől az Anglia .megsegítésére vonatkozó telj-hatatonJat. tv . ; | ,
Wtótónglhfwi, fabruár 8 Az Angliát megsegítő javaslat tárgyalása során a továbbiakban elfo-jpdták a demokrpt»párt azon faVas-íatát, anTaiy szerint az Angliának nyuftsiritió segStseg- értéke ndrrj/ hat- : ladhatja meg Amerika 1911. évre
Newyork, február 8 (njtper kőza^is^a^árti szttnöíoíl rédióDeszédet miondott, amelyben rpmgSulyoJTta, IVtgy a Rockéit féle javaslat váltoízntbn elfogadása menthetetlenül hábojxiba sodorja Amerikát. A }av«siat háborús dikttfturát eredményez mhjd. Szerinte Amerikának -vissz* len térni a Monroe elvhez tés abtböl nem sznbad engedni
Viohy, február 8 A francia kormány -tegnap minisztertanácsot t»rtoU Ugy tudják, hogy a kormány kebfóóhcn is két párt alakult, egyrikemoby helyeselné Laval visszatértét, n másik amely el-lenzí \'621. így valószínűnek létszik, hogy Petain kénytelen tesz kormányát átainkitani, hogy egységes fél-fogás uralkodjék a toormánybím. Berün továbbra is Franciaország
terAgaídállüCKiás «iapclveit és ¦kije-iLÓlíe.sazt « határozott irányt, «mc-i .iyen n^^zdasági ételnek haiadivia 1*11, ha az előtte álló nehéz probté-mákat a közősség satmipontjainA megfelelően nkíarja megoldani.
Az n hataunjas prbgi>amm! azonban, íoaneáyet Reményi-Schneller Lajosaz -orsziíg gazdasági közvéleményé -!é tárt, a tervgazyáakoidás | beiidr> kopaejruniáfr-ik csiipán "z elvi ré^zc. A kó\\*tkező lépés n tervgi\'zd.ilko-dás progr»;ailnjáníak a gyakorlati meg^WósStásaij amelynek nesztet^ isórdéaci nvUwfqn egyes jerniClöíl
Ma a házi a javaslatok feletti, döiu tésben nem fogadta el azt a javas, latot, amely szerint amerikai hajók Anglia ímegtegitésc közben háborús övezetbe is kifussanak. 183:123 arányban elutasították Flsch szenátor nzon javaslatát is, hogy a szenátus eiöastjcs treieegyioTíóse nélkül Roosevelt egyetlen hajót se enged" hessen^t Angliának. . , . ,
megszabott .költségvetésének a fegy-\\-erkx-zesrc felvett összeg 10 számlákat. Mhibln a azóbanforgó amerikai költségvetés 12-13 milliárd dollárt engedélyez fegyverkezési célra, az Angliáivik nyújtható segély értéke te hál legfeljebb 1.3 milliárd dnlljlr le-het.
Newyork, február 8 Az amerikai üjuségi koegnesszus 3000 ifjú tagja feh\'onult és tüntetett nz Angliát mflgíscgitő javaslat elten. A párt röpiratokban is rámutatott tarra, hogy Roosevelt diktátori teljhatalmát akar, Amerika népében elnyomja a békeszáiidékot és háborúba sodorja Amerikát. \'. j ;
belügyének tekinti n paris és Vichy közti .harcot, bár jó néven venné, há a viszály ni:elöbl) megoldódna.
; ¦ .\' \' ! Vichy, február g DaMnn tengernagy a késő éjszakai órákban Parisból visjüMértoezett Vichybe. Tegnap Parisban elsősorban Lavailai tárgyalt, majd De BiV-ncrtmai. Később ismét Lovaihoz ment és hosszas-an tárgyait ^le. j : . :
ágra vonatkozóan most fclanak kidolgozás alatt. Mihelyt ez a munk-» elkészül, •> gyakorlati megoldás pixigrammjót n csucsmijviszter *zin-»én tetjes egészében ismertetni fogj\' . tőrvényhozással. ,1
A tervgazdálkodás magában véne inkább\'kényszerűség é-s inkábí>C-nk elv, mint mélyreható változás. Kedvező változást és sorsunk jobb\'iu-forduiását, nCmietgazdiságunk :r(j gyarapodását akkor fogja jojciileni, jha a társadaiotni Jetekben és erkötes-hBn is cs;inaki«ik az uj koi^zellein^ hez. Ez a s/eiicin pedig azl ^arao.
Lawa! alelnBkl tlaxfaéflet klvAn g ¦¦járimsigai és Darían wémxérn
Belgrád, február 8 A Politika Vichybői ugy értesül, hogy Darían míg nem tudta tisztázni Lavai visszatérésének útját. Laval egyébkent továbbra is azt kivonja, hogy a francia kormány tegye át székhelyét Versaiitesbe. L«val követelései közt szarepei még ~ jól" informált vichy körök értesülése sze rint - az is, hogy két aieinöksóget alapítsanak, amelyre- öt és Darlant. hívják nreg.
A lap ugy tudja, hogy a francia minisztertanács raP meghallgatva Danant, újból döntésre vted ez Ügy*t. Ha sjkerfú megeiryezni, Petiin holiíip ráŐÍ\'ób^zódöt iriond, ha pedig; nem, ugy DMr^ht>b*p:viszr szautajíík fárisba.
Angol kő\'"Ökt>ejx tartanak attól, hogy sjkferüL a ntegJcgyeZéti Paris ó,-Vichy között, aini súlyos következményekkel járna Angliára, mert Laval hajlandó Németországot katonailag is támogatni AngUa ejten. | \\ .¦
H faéboru mail •ssménycit
London, február 8 A légügyi és belbiztonsági miniszter jelenti: Nincs semmi jelcnl«of-
mft. j.{"• ; ;, \\
A görög király * fronton
Belgrád, február 8 Az a|bén-gőrög fronton továbbra is rossz az idő, amiért a harcok vontatótok. A harcokban beállott szünetet kihasználva, a király mcglátogat-fta, a fronbobi a csapatokat.
HajOelsOllyesstés
Berlin, február 8 A némelek elsüllyesztették az An-
csoija, hogy mmdeaiki teljes ej\'Öki-fejtéssel és becsületesen Mégeire el munkáját. j ! ! \' | ,
A «rYga2^il(o<iás - nmint .azt * iiómst és az olasz rendszer példából is látjuk - száanos vonatkozás" baji tehát több kötelességet, áidozar-válkilást, fegyotanet és az egységei neiuzcti gondolat kiépítését jelenti. .
Aki ezt az igazságot feUsmeri As kö\\*ti, nemzete és 0 n«aga jólétét alapozza imteg, aki pedjjg azztil szembehelyezkedik, il irfliuzet nw-. ííasabd> érdekeivel kénül elteu, tétbe\'! , ;
Az Angliának nyújtható segítség csak l-3mltl!árd dollár lehet
Ma dönt Vichy: visszatérjen lavai, vagy sem?
Rádióbeszéd és tüntetés Roosevelt javaslata ellen
ZALAI KÖZLÖNV
Wl. lebtuár 8,
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
6. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
gulorirj londoni angol gőgöst, amely foszfát rakományt szállított.
Eredménytelen angol támadás
Berlin, február 8 Az angol i«pülö> a rpssz idő; ellenére is incgklsereitek, hogy Nyugat-nemetörsZág fölé hatoljanak. Csak kis kötelékkel tánuidlak és n ködös idö miatt sok világító rakétái voltak
kénytelenek használni, aminek fló"
nyénél jó colpontul szolgáltak, Az angol gépeket, még mielőtt melyebben l#htitQ!hütlak volna « birodalom főié. visszf)üzb>k, bombáikat ledobták, de kárt nem okoztak
! Sztrájkok bénítják aze& ~j\' amerikai tarmelést \';í
Newyórk, február 8 Az angol fegyverkezési körökben súlyosnak ítélik meg azt a 17 n"póta tartó sztrájkot, amely a legnagyobb íuireriui rcgyvtrkezésl üzemben tart bérharc miatt.
Berlin, február 8 A német repülőgépek fényképtől, vételekkel igizolják, hogy »/. an$ol gyárik sem termelőkenések. L:"g-tóbhjilk sulyosm m^gniiigá\'ódolt, de ezenkívül az ÓHandó \'égírLidókmiatt a <mUnkoSok munkateljesítménye Js csókként.
Romániában tovább »as»t a lartartéatattáB és a lázadók elítélése
Buk.irest, február 8 A rcínián koi\'mány tcgnipi mínisz-tertinácsán megállapüották, hogy a rend és nyugalom már mindenütt helyreállt nz országban. A házkutatósok, motozások, letirtéwlatiVsok ós a íegyvcreikobzások lerm észre tcscii m\'ég tai\'laitak. , , | ;
T«ímeSvárott a rendörprclcktus lakásán 117 bőrkitót készi téléhez szükséges bórt 67 abroszt é*Cgyéb holmikat találtak nagy mennyiségben. Több középiskolálun is nagy fegyver- és lőszerraktárai bukkan. talf> i
A hadbiróságon folytatták a lázadásból reszketi egyének 1/ünpcrei-nek tárjgynlását. A vádioltak közül negyvenkettőt 5-20 évig terjedő fegyházbüntetési-e ítéltek.
A belpolitika hírei
a képviselőház kedden kozdi meg a gazdasági programm feletti vitát, Bár iiz egyiss pártok általánosság!) m li«lyc-slik a pénzügyminiszter által bejelenteti programmol, valószínűleg « vita a jövő hetet kitölti. a kormány a felszól utasoktól értéke* tanulságokat vár.
a külügyi bizottság is összeül a jóvi
héten. I)r. Ilárdossy László, a/, uj kül-ügyniiuisztcr itt mondja cil bemutat-kozó l>eszédét. t
A .Ferenc József keserQviz
régóta kitűnően, bevált házíszer megrögzött székrekedésnél és annak mindentéle káros következményeinél; biztos, enyhe éa gyorsan ható természetes hashajtó, mely számot betegségnél sx cmésitést lavitja és az tlvafryat lokoiu. — Kérdezxe meg .uvoa&t I
A mai naptól február 16-ig szünetellek az előadások az elemi és a polgári iskolákban
Az alispán a tiszti-orvos javaslatára kilenc napos iskolaszünetet rendelt el Nagykanizsán
Az utóbbi napokban mind több influCnzn-gyanuS flneghüléscs tneg-i betegedés fordult e\'Ő az egyes iskolákban és bár n betegség minden egyes esetben a l(\'ggy<mgébb lefolyű" su, rjr, Desseö Mihály kb\\ tisztiorvos* szükségéi látta az alispánunk a nagy-knnizsai eienii iskolák, polgári iskolák és óvodák néhány napos szünet teltelésének elrendelését javasolni.
Ma éyiíezett meg dr. B\'and Sándor alispán rcndelcle, mely szerbit Nagykanizsán az összes elemi isko-lákbm, a két polgári iskoláién és az össze* óvodákban február 8-tól február I6-ig l>ezáróhg szünetelteti az előadásokat. Február 17-én reggel azonban újból megkezdődnek a rendes időben az előadások.
Még ebben a hónapban tartják meg az Ipartestület elnökválasztö évi közgyűlését
TIz esztendeje, hogy Samu Lajos az IparteslÖlet elnöke
A uigyk-mizsoi és járási Ipartestület gizd;|sági bizottsága tegnap este tartóim üléséi a székház tanácstermében, amelyen a kisipari köicsöiiiöjk Ügyével, nmjd az évi közgyűlés elő-készítésééi fogklkuztAk. A beterjesztett köttségvelé-á terveze;ei udo* másul vették és elfogadták.
Az Ipartestület rendes évi közgyűlését még etytyen rt hónapban meg" tartják, amikor Bor ,kprüi az elnök" ség választására is. Samu Lajos rá/.\' inüvesmester 10 esztendeje nemi csak
elnöke a kaiii?sai Ipartestületnek, de vezére is a kanizsai jpaiv*-tábornak. Samu LajoS elnöksége alatt nagyban fejlődött ;i ktviiizsal Ipartestület, a mely Sunu Lajosban hivató t, vezetőt kapott. 1
A folyó havi ipartestületi közgyűlés egyben sencgszermlc is, beszámoló az IpariesSü\'c; munkájáról é* tevékenységéről. A inegttóvekedett Ipartestület nagyban foglalkoztatta
az irodát, oaiveiy minden tekintetből mintaszerű volt, j
Gyűjtse a papírhulladékot!
ním\\lh%mk^^h^U; Schless Testvérek cég
Angóra nyúlszőrt is tud már feldolgozni a NIANSz nagykanizsai szövőtelepe
Közel husz résztvevője van az ttj szövő-tanfolyamnak
"Nagy probléma volt a város sz»<-ciális ügyosztályit számára, hogyan értékesít* megfelelően nz általa fentartott angóra nyujienyészdciiagy számú elsőrendű állatainak finom,és értékes szőrét, tuneiyeket szabálysze rflen megnyirtik, de amelynek szőrét nem tudü\\Ji\' kjcPöeSi értóbesir teni. i \\ j |
Most, hogy dr. Krátky Istvánné, n nagykanizsai MANSZ érdemes elnök asszonya átszervezi a Horthy Miklós utí {városházb) szövöteiepet ós kiépítése során sikerült Vajda János szovÖm-Mert megnyerni az üzem
sznk-vezetésére, mig az admhiisztr^ tiv vezetést fizv. P-ad;\\nyl Lászloné végzi a-igy hozzáértéssel és gondos-sággJl, foglalkoztak az tuigora nyálak szőrének (feldolgozásául is Külön (specúi\'is) angóra rokkán
fonják a fin.k/m angóra »saiyCm-gyapjut* fonállá, amit azután hozzáértő kCíek feldolgoznak részint kötött ruháknak, részint pedig dzsőnr perckre, stb. Ilyeüformán az angóra nyúl tenyésztés nagyon szép jövedelmi forrássá válik, amelynek anyagát kellően ériékesileni és hasznosítani tudják.
BÁRTÁ MIKSA divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 395.
Nagy nyereséget jelent a MANSZ szövöteiepe részére Vajda, szövőmester .alkalmaztatásaf aki speciális mód szerével é-s gyjtkoriati tudásávalegészen uj lendü\'etet vitt t>a a móVAí leiepre, ahol nemrégen kezdetét vet-öe sós ^ ; | " ] ., ;j k j fi \\
ujabb szövő-tanfolyam,
amelyen közel 20 leány vesz részt( hogy elsajátítsa ezt a szép ós hasznos háziipari, hogy egyrészt a inág» szj\'nuáiva eiő tudja állitaiu A" szükséges -kcjjuet, sZötte.it, másré„szt, hogy meiiékfogkdkozásra tudjon .,szcrlr tenni. A MANSZ to tekintetben vüó-bm magyar missTiiót végez 6-í mind több és több azíoknnk a leányoknak száma, akik a imgykiuiízsaí MANSZ szövömüheiyében a szÖvöVtímfolyah inot sikerrel elvégezték.
Dr. Krátky Istvámié, a helyi MANSZ einőkhsszonya uiejdncin mindennap ott van és személyesen ügyei fel a szpvőtelep munkájára, a iivsiy ma már közkedveltségnek ör. vend, ugy, hogy alig győzi a rendeléseket eszközö\'ni.
EMLÉKEZTETŐ
! ~ íígynj}erl köíilé* f2 aor) dila 30 íillér.
F*brair 8 i
t\'.singó Baross tea-est a Központ
kávéházban este f) órakor. J Februír 9-
Malisz iljusági szakosztályának ,"i ói*i
műsoros leája a Ijegőnyegj-letixn. Fabruár 10i
A Szociális Miasztólájs. Széke\'y l->\'j*
a Városi Szinlulizban vitéz Somogy-
vári Gyula irónak BzereplésÖ^ FobruAr 15t
A Tunil Szövetség dlv.táborozásit cs
tánóestélyá fói 0 órakor az Iparoskor
imgy temíében. . FtbrnAr 161
A Szent Hona I.eáuykUih vidám
estje a Vadászkurtben.
A gümiázista cserkészek miisoro*
dautáuja. Pebrnir 17:
A leventék .Obsitos opCreltoIiimlisH
s Városi Színházban. Febiuir 22:
Kejasztény Jótékony Nőagytet lánc-
teája a Ontrálban.
Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna
Egylet láncestőrye az Ipüroskörl>en. L«bmir 231
Fél fi órakor liccMis a városházán
(Szósz Bája:; Erdély). Mérclas 2:
Fél G órakor liceáus a városházái
(Barlu István: A 150 éves azlnéiu*t). Méretű. 3:
Tokaji aszú i rendezései* ii Máiclni 9: Fél e-lcor:
délutánja a vároüházáu. MArclu. 10!
Tokaji aszú a Ker. Tisztviselőivé leuik\'zúsúl.en a\' Városi SziulnVhaii.
Ker. Tisztviselőn5k Városi Szinhátban.
helyi. szerző
uilatnn
1941, lebruir 8
«ALAI KÖZLÖNY
V V ELSÓ JEIEIHÉL SZEDJÜNK TABLETTÁKAT
Somogyváry főhadnagy,
(vigy kapitány) hiszen sok-sofc esz-tendö mutt el azóta, hogy ott talál-kuztunk a (magyar székesfőváros utcáin, az efienforradalini megmozdiT lásokaiái, ami akkortájt elég kockázatos dolog volt, hiszen Klcin-Kor-vin, m vörös vóreb< kopói végig. Bzinuitoltíik « városi, fő\'eg a VIII. kerületet ki fehérek* után ós otl sumákolt a kávéházban és kémkedett Ktein-KoTvin szadista titkárnője is, aki nem egy becsületes magyar ha. zafit adott át a rénin-fiukiiak meg. kinoztitAsra. Soimogyváry főhadnagy nenirégbn jött haza gyönyörűen dekorálva « harctérről, fivérével együtt. Tiszttársed, mint legénysége sokat meséltek itthon a harctéri hős, a bátor katona legcndás\'vi-tézségéről. Mert gyönyörűen volt dekorálva a fiatal főhadnagy, aminthogy fivére is a magyar hős tisztek példaképe1 volt. A harctéren edzett fiatal tiszt csakhamar fogalom lett Budapesten. Ott láttuk öt mör deuütt, ahol a vörös betyároknak borsot kellett orruk alá tömi, gárdát szervezni, nyugtalant tani. Ott láttuk a csendőr karhatauni zászlóaljnál. Ott volt mindenütt, ahol a férfi fejét kockázathatja, ott, ahol tanúságot keltett tenni a keresztény magyarságról és a bátor férfiasságról Ott láttuk Rokníuieili alezredesnél az olasz kóv-etségcji, ott a Dormándy ellenforradalminál, ott a Fehér Házban, ott ahol csök valamit is tenni kellett a magyarságért ós Hazaért, Mikor a Fővezér bevonult: ott volt a iienrzcti hadseregben. Tolla lelke, silett, gyújtott, sziveket kapót meg. Verseit szavalták, könyveit a Skereszf-tény magyarság annyira megszerette, hogy valósággal szétkapkodta Majd Kozknu Miklós hatalmas váj-láttához, a Magyar Távirati Irodához került, ahol nagyszerűen felfelé Íveit. Egészen nz igazgatói székig. Vitéz Soimogyváry főhadnagy fogalom\' volt akkor, fogalom, amikor ejső könyvét kiadta mint »Gyula diák*, fogniom 11 többi megnfrzdu. lásainá\'. Az ország egyik elsó hu. szomnyolckorátos keresztény írója lett, nkit a (magyarság fémjelzett. f \' fiz a nagyszerű ember, ez a kiváló f hazafi, ez az országos nevü iró, — akiért százezrek rajonganak - - vitéz Sc^rújgyvái-y Gyula február 10-ón, hétfőn Nagykanizsára jön, hogy a Szociális MisszióáHal Q Városi Színházban este 8 ómkor rendezendő »SzÓkeiy Estón« mint előadó szcre-i(peijon. A kanlzfini téÜ^őved egyik ^ legkimagaslóbb eseménye ez fis nagy megtiszteltetése a városnak, ahová vitéz Somogyváry Gyula lejön. E mellett dr. Vértesi Frigyes szentszéki biró üiuiepszámitxt menő előadása, Ls a Székejy-est többi számai és szereplői... Tündérország elevenedik meg elöttüíiüc. Valóban, a Szociális Misszió ér$ a módját :ho-gyaii ke|l rendezni, i I
Jegyek még kapható* elővételben a polgármesteri hh-otalban. A műsor - tekintettel az elit vendegekre - pontosa^ este 8 Órakor kezdődik.
Kanizsa nagy-nagy ünnepi eaemér öy«» hétfő esti *S»ákcly-<esW. apy i i ! i ,ai ? I W
Kanizsai emlékezés Biaha Lujzáról
Kilencven razlendövefi aratott szü-
K-lcll, mint Rejnd) Sándor szinész^ liarilonista leánya IWmaszombulbnu egy áldott fcíkú csizmadia család házában, ahová hirtelen etazáVásoK. ták vajúdó édesanyját,
Ludovikának akarták kurcsztifltetni keresztanyja neve után, de miután a vándorszínész társaságnak kedven, c* volt a gyónnék édesanyja, akit Lujzának hívlak, közkívánatra a Lujza nevel kupti.
A kommlrt\'ii kanizsai högyek 1»-zonyosan emlékeznek csak ugy, mint fiil Itlaha Lujzára, aki Buni isko\'tis-komnkban. a nyolcvanai.\' érékben
Nagykanizsán vendégszerepeSt,
Hogyan is volt az? — Ha becsukom & szememet és átrepülök visz-szaféló jó néliány évtizedet, otl ü\'JOk az iskolapadban a mai Horthy Miklós ul sarkán áJCő cme\'.eics épületben és hántatom igen kedves tanántiik, llajgató Szidóniák lángoló inagj\'arságáiiak szereleltöjl áru-dozó magy alázatait. Látom, amint jobb keze a katedra asztal jobb ulk dali lábán egyre hegyezi a iCniziíját, amely ceruzával nekünk tuflán soha svin irt tw szekuudát,,.
Hallom a liajigjál, amint SZÓM bennünket. Majdnem muidcnkir*\'k adott egy külön nevet, az UatS arculata szerint, könnyen tehette: — költő volt. Szüszciit Lujza volt az ón nevem, jobb szomszédom csa-csogó kavics, balról kopogó gébkfl, PctrusZ-Pclra. ábnodozó VÍ.lma és így tovább.
Könnyű elképzelni, hogy a hirro, hogy Walia Lujza jön, hogyan Jet-kesitett fel minket. Ismertette, velünk Blaha szCiepcit a buda|>esti Népszínházban, ahol akkor diadajhit aratta: .alakja bája, arca szépség.-, mozdulatai varázsa, beszéde mejó-diája, éneke olvasztó fényei egész lénye- \\ szinte sugárzóit előttünk.
A lársirlnt nevét, akik éppen akikor Kanizsán játszottak, akkor sem tud-lanv, most sem tudom, de ez nqmí is fontos, fontos az!, hogy minket iskoláfűrányokal kiv.ttek jiOilotl ta-niiöink a vasútra* a hires szfnfisxaO fogadtatásán. Mi, íeánykákf. va\'n-mennyien fehér ruhában volUink, kezünkben virág, szivünkben csupa izgatom — szerény magam tSJtvtú
színésznőt add\'g nem is láttam.
Itlaha Lujza megérkezett, négylovas hintón vitték l>e u városba. Igen-igen sok nép volt az á!loiuás;]ii, wlÖZíVeg beszédeket is mondtak, de azokból nem sokat hadottunk akkor, hanem a/aitán, est*1, amikor ft")ívttek rninket a karzatra, amikor rínom Hózstt személyesitefJB éi ér.wktfH, mégbüv\' I e döltüiik a karzat rácsára és amikor az előadásnak vége vo\'t, akadl - klzfiUAnk olyan kislány is, aki elkezdett zokogni, íiogy ü még nem akar luiza menni.,.
KÚtönóvek az ífet utjai: láttam Blaha 1 aíjzát Budapestén t&bbször is, idoljára a színpadon a .Nagymamában , az életben azonban « saját lakás In szeriben a mostani Nemzeti Színházzal, — ha,1\'- uflútvcn életévén é^ Ital a lesti szépségé". Az első képvisi\'\' infii \\ íifjasztothik tnVg az első kerüelken, a Krisztn-városban, Clinek örömere egy magyaros estét akartunk icndezni, szép m:gyur ruhákat szerettünk volna csináltatni valami gyönyörű m nta után. Voftiki-nek eszébe jutott, hogy a legszebb magyar nihája Blaha Lujzának lehel, de ki váWuija azt, hogy elmegy hozzá? Körben ültünk és egyszerre csak relém mutat az cinükEHi társunk:
— Lujzi, te rírmehcludl a nevünkben.
— Eníí — pnil állam szabadkozni. - y Vagy igen .. - s* \\ ese« tto&gjtk^
R&m\'nlem, anjiyosan fogadolt), <TénV tipegett, <e it.etctt ós Ón elfogódva néztem kunit a fogadószobában: a falakon sofc-sok régi koszom, vagyon térő szalagokkal, ftflírásokkai, de le,nuészelc>cn már egysem friss, fényesek csak a babérágak.,.
--- Magyar miiáiK níncí*n, agyét, lencgy sincsen, mindent dlajándékoz-tai« a színházuknak — mondta kedvesen, -- de mondja meg: öriüök; hogy megértem azt, hogy végre a noKer no képviseli.,.
Láttam a temetését és gyakran felkeresem sírját a Kerepesi temetőben. Slrcnrfékét a nemnsl-adti, mely m-l szebb és nnivésztljb nincs töhűí. Haspelné Batáisy Lujza
Szombat
állandó Mlimá«»k hélköm»pokon Badapwrt ), mflioriit
<\\Ar, Toma. Hírek. Közlamények. Hangiematek. ~- Utána étrend. — 10 Hírek. - 11.10 Neonét közi vixjetzö-«oig>\'ilat. — 12 Htnmgazó. Hlmnuas. tdőjarásjeientés. - 12.40 Hírek. -Lk-JO Idüjeizés, Időjárásjelenléa. — 14.3A Hírek - 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arroiyamblrak, pi-ci árak, e\'ejrrdsrerárftk. — 1G.45 Időjelzés, idő. járásjelentés, hirek. — 17 Hlmk *4o-vák és magyar-orosz nyelven. — 19 Hírek. — 21.40 Hirek, Időjárásjelentés, hírek szlovák és m*gyar-or*sz nyelvwu — 23 Hirek német, otou, angol és francia nyelven. — 0.0 Hli«k.
báli ruhaSelyme\'l biztos sikert jelentenek.
BUDAPEST I. *
17.13 Rádió posta. — 17.40 Liszt: 1 |irel ii de.s. szimfonikus kóVemény. Hanglemez. — 18 A táplálkozás idŐ-szerii kérdései. liióadás. — 18.30 Páz. mán György zongorázik. — 19J20 <A lie/eegkisasszony.. Operell két felvonásban, előjátékkal. -- 21.10 «E*bo-csátó szép uzeneti. Bevezetőt mond Oltlik Géza. A verseket elmondja Tímár József, — 22 Gáspár Lajos cigányzenekara, Kékes Irén éneklői.
BUDAPEST 11.
18.10 Mezőgazdasági félóra. — 19 A Székes röváíosi Tűzoltózenekar. — 20 Hűek. - 20.20 Szentgyorgyí vonósnégyes. — 21 Dr. Dénes Tibor előadása. — 21.30 Időjárás jelentés.
Vasárnap
BUDAPEST L
8 Ébresztő. Szózat. Hanglemezek.
8.45 Hírek. —. íí Unitárius ístentbuf-U*et. — 10 Reromiátus jslentiszte et. - ti Egyházi ének ós szcntljeszéd. — 12.20 Időjelzés, Idöjárásjetentós. -12-30 Az Operaház zenekara, ~ 13 Kis-hindi Komposcht Nándor tábornok, Országos légvédelmi pariuicsnok e\'Jö-adása. - 13.45 Hirek. — 14 HangkÓ-pek a magyar—olasz válogatott ökól-vívóinérkózésröl. Beszéli dr. Legenyaj József. — 14.25 Hmiglernezek. — 15 Dr. Mayer Károly cAoitdása, — 1.V30 Az 1. Iionvéd gyalogezred zmekara. -1U.30 Pátzny Pál CJöadása. - 17.15 llonvédmüsor. — 18 Patakj\' József ető-adiisn. — 18/Z5 Szalouőtos. — 19.20 Erdélyi nóták. Kóréh Endre énekeli, kiséri Oláh Kálmán cigány\'zcivelcara. -20 Peéry Piri ós Szörényi lÉVft előadóestje. - 20.40 A közönség kedvelt IRk mezei. ¦ 21 GyalUay Domokos eabo-szőlése. — 22 Weidinger Ede szalonzenekara. — 23.25 Veress Lajos eiginy-zenekara. BUDAPEST II.
II Szórakoztató hanglemezejc. — 12,05 Húszan leventeféTlóra. — 14 HangJ-lemczck. — 15.05 Heiiiernann Sándor lájiezienekaru. — 16.30 Horváth Jancsi cigányzenekara. - - 17.30 Karsanyi Gls| mesél. — 18 SzaSonötös. — 18.20 I)r. Kampis Antal eladása. — 18.50 Tánd. lemezek. — 19^0 Bacsó Nándor cfJö-adása. 20 Hírek. — 20.20 Rónay György elbeszélése. — 20.15 n. .•. zenekar. - 21.15 Időjájásjetantes.
RE SE8JEH ntuni a SAL&I KÖ2LÖNY ZÖEBIEHETaEHDIfi aélkil 1
4
ZALAI KÖZLONV
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
ÓVJA SZEMÉT 1
ti vtilrollon blttlommil egy Jíl HIÚ •itmUvittl ||\\M*s:r-BMkU*la1*mb«n,
ZSOLDOS GYULA
ötíiEBlír, ikímto «JitMeréwiseiter,
Hflut b. <¦ Koron* ««l\'od»\'i1 "tmbán) ütcdtli ZílM-ltncík, höraírtk, tlimttdk. ml»-d»nti)UJ«vll*\'Ol<-S"nlorvoíli«C*p[«kt1k«>íltN«
KULCSIWK,
A KESZTHELYI PLÉBÁNIA
vezetésére Festetics György hn\\ c*g, mint kegyúr Szerecz Imre dr, premontrei kanonokot, * keszthelyi gimnázium igazgatóját hivtá meg. Szerzetesről lévén *zó, a szerzetesi fogadalom a tol való felmentés Rómához tartozik. Az Ügy már a Szentszéknél fekszik é; n lesztlu\'iyíek biztosra veszik, hogy n kinevezés rövlr (lesen megtörténik.
• : ! i
FOURI ELJEGYZÉS
volt a napokban Letenyén. A»d-rássy Thorsen grófkisnfAZoiiyt Jegyezte el gróf C4ráky Pál. A vőlegény jelenleg még o magyaróvári gazdasági akadémia hallgatója, •
ARANYOS | |
kis leánykával ajándékozta meg a héten parrogh Sándor főhadnagyot felsége, Bretnwsr Baba. Par-nigh Sándoroknak ez már második gyermekük. A buldog anya ős a kis Líjszülött jól érzik iwguW.

VANNAYJÁNOS ,
nagysikerű íenckari müvét, a Kis szvittel Budapesten a /. ml. művészeti főiskola nagyiftmiuebwt Is be-nrutatják. A Budapesti Hangversíny Zenekar tűzte rnfüsorára, A hangverseny február 27-én este 8 órakor lesz és Yanliay müve azon Csajkovszkij, Liszt, VVeber JlUÜVei
kőzött szerepei. ! t

A MAORT |
bázri-kerettyei leippénok nvjnkáf sai szép átdozötkértzsé^ről tettek tanúságot az erdélyi test vére elkért folyó országos gyűjtés kapcsán. A ner hc-íc-n\' dolgozó dterék mngyar mun-kás-léslvére\'ivk ó«r«béi*ü|ket ajánlották (ei az, .Erdélyért 1« flke\'ó javára, ugy, ltogy a tisztviselőkké\' ós töbW <i|k«iniazottakkn! együtt 1178.G9 pengőt juttattak a n^jnes célra. Nagy íxsze van\' ebben Dind" János üzcmi-\\-ezeio főmériiökck, aki mély szo_ tiális érzésével igizi atyja a telep
löbl»száz munkásának.
WIT2ENETZ JOLÁN,
szedői vendégszerepléséről már beszámolt a Kulcslyuk. A szegedi lapok kritikái töbl>ek között ezeket mondják : -A szegedi zenei tbWJttrJl naggyá nőtt Witz^nríz Jutia hang. blm és kultúrájában egyaránt nagyfokú híradásról tett bizonyságot énekével.* (Szegedi Uj Nemzedék)-
>Witz,ejieiz. Jolán szépen kulturált hangján üd« csengéssel szólalt meg Verdi Ave Maria (othel\'o) és megfelelő dránini eröyel Resphighi, Köd c. gyönyörű dala, de sok poé-f ükus részlete volt a Siklós és Van_ nay dalok sikerült előadásának is*. (Szegcdi Napló). Ezenkívül a DéL magynmrszág és a budapesti Nenr* zeti Újság is elismerő hangon irt \\V\'tzencU; Jolán szegedi sikeréről,
Német tengeralattjáró vlswntér támpontjára. (Foto 8. D. V.)
A nagykanizsai STOSz a piaci rend érdekében
Küldöttség adjtt át a polgármesternek a STOSz kívánságait
luMienV akihez a iwgykozönséflf mindenkor mehet pan*szávHl ós sürgős kóZAebPtesét kérheti. Azért szükség van jogkörének kilerjesztiáséna is, hogy azonnal megfelelően íntézkedn ni .tudjon, j I ; . i i (
Kimondották, hogy megkeresik a kőtpontot, Járjon közbe, hogy ez OTBA emelje fel n havi dijősszeget, d<i adjon gyógyszert és gyógyászatij segédeszkóxökct. ; , |
A budapesti évi közgyűlésre Nagy Lajos és Nyerky László városi tisztviselőket küldte* Id.
Majd számos hoiső ügy került Ic-tárgyaiíem.\' L , , i |. *
A STOSZ nagykanizsai csoportja tegnap este ülést tartott Nagy László városi tisztviselő elnöklete a>»tt, a melyen foglalkoztak a ^üiörtböző kari ügyekkel, kérdésekkel. ,
Mindenek előtt szóválették «z 1931-ben csökkentett Wkáspénz ügyét, cunciyjieii visszaállítását kérték, lekjbiíetlei, hogy a legutóbb városi alkalmazott ráfizet lakbérére.
Napirendre került n nagykajüzSaí piac és vásárlások ügye. A piáe-kérdés gyökeres rendezése céljából szükségesnek tartották egy bódénak (irodának) a piaccal való íeiátUtásdt, ahol a vásarbiztosnak « piaci idő tartania alntt tartózkodni,* Vfelljon, aki nem csak ellenőrzi az ár*iatt
14 napos olcsó könyvvásár!
Schless TestvAre* fiákQzletében irtij IÜll!-Bl i.
A pécsi tábla Is belybebagyta Jászfalvi Kálmánné letartóztatását
Védője rooat készpinzblztositíkot ajánlóit fel szabad-labrahelyezése végett
Megírtuk, hogy JáBzfMvl (Jud) Kál mánné Teöeki^jtoal szülésznő\', tűtít tiltott tmütét gyamija miatt letartóztattak és akit a törvényszék vadtaiiács" .sém1 hoosaCotJ szabid lilbra. letartóztatása anialt felfolya-modott fi pécsi táblához, melynek dr. Buda-tanácsa most foglalkozott Jdszfajviné feifojyöjnodáfiával és azt a \\-izsgálóbiró, illetve torvényszék vádtanacsa által felhozott jjtdokok-»41 fogva elutositoUo. ; I , i
Jászfalvi Kálmánné tigyének fo-tárgyalásáig foffva )irara<f, , ,
lapzártakor nról *r«s(liflplL, hogy Jászfnivlné védflje, dr. Meift Ignác ügyvéd kéKpénzbiztwl6ékot .jánlolt fet védence szabadiábrahelyezéso érdekében. , , . ,
— Nitptár: Febraár*. nombat Rom. kat. M. az, Jánoi. Protetáai Aranka. Izrael. Sabat hö 11. — | rebruar 9. vasárnap. Rom. kat KvjUnlsc, Protestáns Franclik. Izr. Sobat hó 12.
OOsflrdO nyitva regsol li Ortlél eata
< ítaiB ihíttö, azarda, pántok iióiuiáu áa kaddan aaeaa nap n«kn»Jf).
Nép MozgÚ> HE Siomb«ton én »»»*rn«p Két sláger eyy mfiurbon I — Hagy siker I
\' Az aréna hősei S
*>z eg»ra népazsrCbb S Ritz Brothara nagy filmje
II. Ezenkívül Bob Baker Idegfeszítő vadnyugati kalandjai:
Az arany ördögei 6™"
I glfljBtátofc kfaompokon 5,7,9, vaiár- ét ftnnepnap 3,5.7, 9 kor.
Könnyel kövezett uton
Könnyül kövezett utakon jötttm
S Jobbra, balra hajlongtam, köszanttm.
Csak két fáradt embtr várta JiHtöm. Most látom; ntm ktUttt válna jönnöm.
Csapkodott btntum aw éieitzlkra Kttú volt mán nem térhettem vissza.
Aztán láttam ax Itteni, Szobor volt. Szóltam fvmá: hallgatóik BüttM volt.
jött más fiatalom. ÉIÓ volt. üteme mosolygott, szép volt, igéző.
StóUam.néki. Kívántam, okatitwi Csókkal költekezUm. Ntm xajndJtam,
Ha tetteimben kudarc h-iti; Nem Jordtíttam mdthon vigaszért.
Életemet taswn elherdáltam: Cserébe toka-semmit se vártam.
fgy hódoltam minden szamárságnak; A többit meg odaadtam másnak.
Láttam; gyorsan tűnnek, mainak at tvtk S mint a buborék, annyit ér qm ikt-.
Ha fájt, hogy nincsen kívül semmim sfaesen, Mondtam is hittem: megsegít ax Itten.
De könnyel kövezett alakon Jöttem És villámok csaplak le előttem.
Ha akkor születni palotába megyek, Oh, hogy szeretnének most az emberek I
Daln Ferenc
nitanrriwiáM — NaevkcBirín
Steatia olajok
bizományi raktár*. Wae4ar har.Éfcgips.lb ¦Magy aaleea >áhliwi»n
Gyapoltözsde
a templomban
A nwnchesterí Idrttyl tőtsó* pa\'toW-ját — mint aln-Jí^in a D»ty Mail!jr.i.t — egy nérrwt bon^>a-annyira rn*f?nvn-gálta, hogy egy<4ö*e haszuittut-* unná vált. Éppen ezért az idei nagy gyap1* újfleteket, ogy teinjrWmibtui ktÉoit K-bonjolit nni.
Az «.-milékez«tes boinbaUmadás után néhány napig a börze mögött egy kis Utcában* a Ineumonia AUtey-beu mükö-ilölt a tőzsde^ Miután azonbuii ez a szükség-kvártély szülőnek bizonyult, át. költözött egy kis teji«inbniba * tözaóe-épíi-tl köse"ebeji. Jbauíí- 10 óta u indiai, brazíliai és kongói nagy g>\'apot-fuüetckct ebben a kis tenyp^mban bo-njxibtják tfc. A tnftefcedós ~ a Pállj\' Mail tudósítása szerint — \'Jfiírhataj*;n. A fetek már nem fémek ef, a ^míÍT^m hajójában, egyTészük kiszórni a tarrj*. Kim nótti térre és oll átkúszik. Az árakat jelző nagy lábfiát ax otUár hegyén áUitoUák fcá. Itt a legnagyobb természetesen a kiabálás és to.\'ongá"-- Kitűnik a tudósításból, hogy a tllelonv.)-nalak e\'iégteÜenscgD is igen sok gondot okoz, mert az ügynököknek csuiiin a sekieslyében lévő agjetbea ldészíijék ?11 i*-Ji(Mkezé«ükje. A teojon ItóriA iífsn gyakoriak a tuml*thtOJU9 és ntm éppen sekttaítjiébe iS.ö hangos j«Jo. nelek. x
Az angol j/nikikrAcúu és ax egyháat közötl fcnnáKö szoros kapcsofi-ítj k ki*
vetkeztében e: a kép önköiteiaiiü; b sjduibóltiinként hal az ctnbene. Ugyan akkor neonban e kis törtéivet iimg.vai-.V-
/¦alul í,/.(i:i.;;i."[i;i( ;tll.l Ilit mÚldOl
oka **tiet a uémel légü^n^rónek arra,
ha tígyszer^gj-szer h-i-.aü oifi-aa ni-pontokat taJál t^, aalytk..a,Hrt0\' nyi*-vioosság szemében nem jeíenlen^k katonai célpontokat. (MN,)
m\\, február it
ZALAI KÖ2LÖNV
ARANYA?,
EZÜSTÖT
legmagasabb árban veszünk.
vékAsy testvérek
Egy csók és más semmi
A rőgj nagysikerű, operettből, v\'dánr,
szórakoztató, mulatságpü vígjáték >lt.
A mesél alaposan átirták, kibővitciíékl amit nátonyi Akos, a film jendezöje sok ötlettel tet«*»tt. Tonu!esz«tc»en a régi szinpadá opemit Cvegjobb stóywW is helyet kaptak a frlinben ügyes beállításban. Szívesen is hsflágatjuk Őket. A umrftfUmts és. fjjUnastuüen peigő, sok meglepetést tartogató toránteáoo mesénél ivAím osak egy megnézni vaíó akad: a közönség jobban szereti az ilyen szórakoztató fimekuál a lányokról szóló történetet. A vailis bármilyen rokonszenves is baáaiián% nemzeti szenjjjoníbol sem h*ly*v «ttö9 eltekintve a film k\'tüttö. Az ábrándoe-szermi Toírtay Kíári és Jávor mcffeU Hajnay Gábor ad nagyszerű alakítást. A kedws ntt&Lék szerfSkmvi pár: Hasald éj öJvedy is kitűnő, mint aliogy az összes epizód utak is helyúkón vaunak. Aki jól és vidáman akttr szórakozni, bátran megnézheti a fiSmeU, amely mellben egy Mép sxüxm kisérö-imJiórraJ és liinntóv.il is kedveskedik u mozi igazgatósága.
-««.
Nagykanizsa nyerte
a Balatoni Kupát
Mégxaz 1840. óy nyarán küzdöttek a Q-üaton kórflyeJd lntbraücsap^ofc a Bostoni Kupáért. Mind ismejetts; a Nagyknidjsei LevWrtc válogatott csapat vereaég nélkül stenepeit obb-en a küz^sermben és első lett. A napokban tnz^gérkezák a Kupa, enenWvul 1 drb miivéazj kiviteiü sportoktevél és 11 drb nagy,ezüst órom» I Levente, válogatott azerepjése rain&in kanizsai sportembert meggyőzött arról, hogy van Kanizsán fiatal futball-utáopótMs: Csak » szereplésükről keit ^intloskudni. , , v
Az 1941. évi Balatoni Kupa küz. dejinieibe ismét benevezett a Lft. veato válogatott. Minden xemé-oy megvon arra, hogy ez évben is jót szerepelek, fkt-ajaink, , . . ,
Az- 1<M0. évi aikert, a nehézségek ellenére 19, náhány lelkes kanizsai sportember vivla ki. Ezek ió^mint vezetők, Bárány István, Gerencsér Pál és Tóth Géz* Károly.
_k—n—I-
BÚTORT
vagya* vagy rendeljen.
mi mgblEattóéB olcsó.
KISKANIZSA! ÉLET
Tornatermet Ktskanlzsának
Egy hétlel etöbb a Nagykanizsai Levenle l-gyeMilet atlétái larrizon vitatták, hogy érdemes v.lük fogttŐiUotni. SÖt kei is.\' Ilt osupáp ft vezető liiány-zik, mert a kanizsai adtáknak nem hiányzik a tornaterem. Nem :g>\' vm ez Kiskani2sán. Közismert tény, hogy a klakaniisai líialafaág a sportra hajlamos, nemes küzdöszeHeni van lien-ne és ha alka utat adnak neki kivo-lekszi a maga elsőséget. Hosszú o*-lendök óta vajodik ez a kén lós. IgÓ-re\'et gyakran kapott is KlskWrxa;*, de eddig minden maradt — az Ígéretnél. Vgy érezzük, hogy ezj hatalomul várost-résznek, amely nem u\'oíaó szraref-Vt tölt be Kanizsa hetében joga v*n kí-ml 10 4 l-ben egy UiroalemMt i\'z a legcsekélyebb, amit tehetitek az i&atéke-sek Kiskanizsa .sportjáttik érdekében.
Sokszor Mim-ru\'t az u gondjtit, hogy u mai Levente Otthont iiosszabbitják és meg v ui oWva a tornaterem kérdése. EZ a |*J*UÍofc»t i.w.n lielyteJca. Hiszen a Ihuiyadjy ló.ea van a sportközpont, hely is van bőven en.
vödött őzStt. AZ d vuIúb után lenné szelesen luagtuatus táncmuQ itság lesz,
A Missziós l.eámegyesü".«t sem un-Kiskanizsán, a farsangi rptnlc résben. JúvÖ vasámaji (.10-án> Q órA i-iu-i nmsoros «Ntot rendez szinten tnncimfiatsággái\', sok tréfiís JeOenrtieX kisebb vgjitektjkikal. Hoadezö ilt is Németh Lajos, mig a niükcdvHlök a taányeg^esüTlBt sokszor siken«íl szerepelt míüiedveiői Destnek.
FiM^r^asárDSip v2i-án) viszont n Kiskanizsai Ijüvente KgyesflXvtéj aní.-kor az ürvasókűrlj*»n egy nagyobb sza-básu ^öadáisBíl ftéjwxk fel. A Levenle l^esíáet mákedveöői is ig>ekeztiek) ilerczeg József icndezo irányítás a mei-tett* hogy a sáska farsang jő1 fejexőd\'-j*k be.
m
A klskanUsai gazdák panasza Roau a Vágóhídi—őrtorony! uttukatz
A na]w)kli.i)i számos dláirássBu ifi a-tott letel érkezett be hozzánk, mejy-
Pénteken, szombaton, vasárnap a Városi Mozgó,
hétfffn a Szociális Missziótársulat •16-adása. miatt a Nép MoxxÓ mutatja ba
Eisemann Mihály fOibemásző muzsikájával
a Isi bű bajosabb magyar fllmoparattat:
EGY CSOK
ÉS MAS SEMMI
Főszereplők: Tolnai Klári, Peóry Piri, ölvedy Zaöka, Jávor Pál, Rajnay Gábor, Pataky J.
Nagy magyar filmsiker! Aktuális híradói
Elűidások kezdete hétkfiznipokoa 5t 7 ét 9 ómkor, vasár-éa finnepnspokon 3, 5, 7 és 9 órakor.
nek az ópűJe\'nek nwglio^zabbiUsátioz,
most csupán - <gy kfis jóakarat kellene. Ha kott, áldozzon Kiskanizsa is!, de meg kcÍJ érteni mndenkinek, Iwgy nem v.igyiHik a íeguioteó fi(ki ós az
ífjuBágiutk ntveUM íjtorisieutpoiitííkh
bót is efeiigedhctctíJenül szükséges.
Klíikanizsal farsang
Alig néhány \'akodHktm Tm etam a hosszú farsangon KJsk^izaán, Máskor hangosak voltak az utcák, a heje-huj-tól, a \'^akod::iniias mcneUk [estől képet «s változatosságot nyújtottak Kis kanizsansk, 1->«;1 szemben viszont az Olvasókör és a Levente Otthon termei szombat-vasárnap zsúfolásig vannak.
Szombaton este a MANSz kifikrurzsai háztartási tanfolyam résztvevői rendezt-nck teaestet. Mint kiderült a fiat*; leánygárda nemcsak az éteinket tannV iák meg kitűnően elkésziteuJ, hanem mintegy 80—100 fiatal legény\' is rosrt vesz a teán, amS szintén az (ügyes kisküiiizsai leányok órdeme. A városból is több vendég érkezik, énikőn dr. Krátky Istvánnó, a MANSr tiuőkosr-szoiiya, dr. Krátky István polglrmes. ter, stb.
Vasárnap es.t« 6 órakor a KUk^nicni PoSgári O\'vasókör rendez ejffadasi A Németh Lajos által rcndizelt »Ho* a hozomány?\' cJmü r.\'gjátéknak nagy adkert jósohiak. A flzerepOőgárda jó és régi kiskanizsftl pnlke<lwíkAbfln bi-
bén a kiskanizsal gAzdák jogos pona> szoknak kémek IteTyet a <Za/B| KÖz-löny> Kiskanizsal Elet rovatában.
A levéíbea ffAsoroltak szerint az Őrtorony utca végétől a vágólüdig az útszakasz lel vele tionüft rossz. O&szel és tavasszal, sőt a tó\'á o3\\Odáűkor h ke-nék tengelyig "-vaj; ós a haUbnas sárban szinte embertelen az ágatokat átliaj-tani. Viszont az a helyzet, liogy ac egész Kiskanizsa ezt az útszakaszt liasmálja, hiszen a csertői bagóhegyi, förhéncí szőtök, a Mrsöe.rd)tk, Vni-ftnás, a Bécséi uti ós se\'\' más föttdlnrtokok és rétekhez való. uilásnak aegközO-lebbi utvonala ez aj: ntszftkasz. Nincs rend az árkok körül sem. A JavóSrők feiem\'.litik, liogy kocsik szakadtak bel* az árkokba, a PrincipúJisba és néhány érvel ezdőtt cnáatt haftáliCsat is történt
Utána néztünk az útszakasz liastt-nflhatóságának. A gazdáknak ha\'ikI- h-ben igazuk van. íiz az útszakasz I*. sorúit egy eldugott göcseji falu jár-liatattan útjához. A gazdák jogos ké-ri\'linOl, liogy sürgősen történjai valainS ezzel az utszakasszeil — ezen az nton tudomására hozzuk az iUeték^cknek.
1/lsm- QeUitíihU!
, A 39, lionvéd hadosztáfty
lljí II | 1 (k>rl1oétÖÍE énzakíiyuttutxa
" 1 folyt áöns harcai aUY.t l»s
kóczy József volt besiteruabányal 10. Iionvód gyatogezfedlxM őnmMier a Sztasikuvka Am támadó scáiadának jobbszárnyát biztosította k<* raljtdL Kkózbeu azonban az oroszok egy ig*au erüs órséie bukkant, mv-ly jftegU tűz iáá vette a csoportot és eg)e(ijjo ipeg-(i.L\'mji\\ kéiíyszeriteUo. Ugyöfldíkor az oroszok a század szárnyát is éWpk ttéppu«katúe alá vettők, ugy. hogy unnak láiuadása Is riakidt. Lrre i>rkóc*y Ormcsler abból a céfbóS, hogy aje oío-\'./\'lí-. Iftíét magára vonja <:-. *lz»t: M század szárnyának előrejutását Inba. tövé legye, az oWlo lóyö- orosz Örsét kiiuíiet«ii lEszAnUággal tbmidLa meg. Lunek pedig ba vjlt a kóveUatauwíiii^ I\'vü;. az orouok táuyl«g ^köo«y őrmester cV>porUára ösuuontositolták a tüzet lós igy a uámy elörejutáw* JclifllŐvé váJT, pjájt íarków.v öíiiíW-tert, értékelven bátor és önfe^Ldoxás-sal határos denskjs magatartását, a kis ezüst vitézségi áron adomAayozáaá-v.il tMiiUlek ki.
— (A magyLipQ«pOk hauuudlk kOrlcvele)
Dr. C.sapik OyuU ves i prém i megyés -
püspök a napokban adta ki fol>\'ó évi 111. számú kórfcve\'.ét. A kőiQevé> k-./ü, hogy a folyó év tavasnan l> jaoelcai kaposvári és csurgói; Őszén\\pedig a devecseri és \\Mzpréini espe.esj ken> telekben esz bórimV-\'v A kis-^rnitiá-nuiu\'.i.i történő febrotcVkm vonatkor zóau közti a főpásztor, hogy a i tdlhcz kivánatos ugyan a jó bizonyii-vány is, de a fő-íoítótol mégis a \\-.ái*-sos k\'Jküüel. ]\'/ni.in ]>árj>ériigyben lu> zott miniszteri végtmIÁrozatot is kózoi n koriévá:, ;imÁv a gazdasági\'cselédek páVbérfizetéset áSapdja mag. A kőtfe-vet további i-éswí egyháxkoifrtáoyiEati kérdésekkel fog*Ako»tk.
— (A Szent Imre Kóma)
holnap, vasárnap a fe!kőten»p8rrttti báronmegyed 12-<s szetitmisóa mutatkozik be először. Uá/dos L.: ó ttcaóV séges aaszony^ág, aonoky: ó szmU4-ges éa Josquln den Pré»: Ttugnrnak fényes esíTlaga oinrü müroit éneie\'i ok uj vtgyoskar. Eizet a szaaaii^aahCi: a Kórus megkezdi sorozatos - templomi énekléwát. Kezdetben mindaii .második vasárnap, később p^Hg münden viisáí-és unnejmap, énekel a Kóru& u Jézus Szívj jiléilániaUyiM\'\'--»nibiO-i a ItárotnM. g)«d 1*2 órai siftutmiséltt.
— (Ma délután piozÜgyl bizottsági ülés)
A városi kétfviartöt-wtxVlet pánaágyi bizottsága ma denitán 6 ómkor ú^ótt tartj, ai]«a.veii a kedtt dé;oU« 4 órthor ö&szeúlö városi kőzgyütiös eué karülő tárgypontokat látgyalj;ik.Jle.
— (A Baroag-kcrOlct válaaxt-máiiyl ülése)
A nagykanizsai )taiow-k«nUct bgaap este 9 órakor válaszUnáaiyi ii"ü6*t Wr-loll, amelyen eiőkészileltjék a -aMkőirB-Jebbl rendes évi kózgyüJest. E$>\\iaXi»vi!-ták, hogy a kösgyüíés máreius ifi.úu délelőtt ItM 11 ómkor less. Maja befcö szakmai dolgok, kerüllek faiatrgyuuWm.
gM ét oksé
cALAi (IOZLÖN*
1941, február 8
Kárasak ¦ plaoMran
üzlethelyiséget
azonnal ra, esetleg ii«i«ih«ly)<íK riwi bérelnék. Cim a kiadóban. m
— (Ma este 9 órai kezdettel)
a Központ szálló Összes tenneiben a szokásos évi Baross tánctea a Csángó magyarok visszatelepitési akciója jak vára. Családiad mrf-\'eg haugulat, szolid árak, cigány és \'tánczene. A Baross gondolat barátait sxcretcLleft vári* a rendezőség. (:)
— (Értealtét)
firtcsitem) a húsipari szakosztály tagjait, liogy folyó hó il-én, vasárnap délelőtt 10 órakor az ípartestífleti széki-házban tisztújító közgyűlést tartunk, melyre pontot* uzogjejauésl kérünk. Elnökség. (:)
— (Holnap: MANSz tea)
N\'e felejtse; el: Iioűnap délután öt órakor lesz\' a Katolikus Legényegylet nflgytermében a MANSz ifjuzsági sxak-osztájyáiiak vidiim müsoru teaestje. Nagyszerű műsor, buzaáki ruhnbemu-tató, Jó tea, figyelmes IdszoJgáWs és ponvpás zene várja a táncolni és szórakozni vágyókat. (:)
— (Credo teaest)
lesz holnap, vasárnap 651(5 7 óroi kezdettel a plébánia feliórtertnűíonj amelyre a tagokat, azok csafiádtagjait és ismerőseit ezúton is szőreiéitől rtftJB-hivja az ebiökség. Vidám műsorróÜ és zenéről a rendezőség gondoskodott.
(0
HOTEL CORVSft
BUDAPEST mi
Vili., UiQkonay-u. 14. Nssuitl Színháznál Családi szálloda a város szivében. Ulonniiii berendezve, központi lutea, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas ssobs P a-50, kétágyas P 7—
— (A jöszlvBekhez)
fordul \'a Zalai Közjony lasábjain kereaztűl Horváth István nagykanizsai iin, akit öt hónappal ezelőtt oVázolt egy cirkuszos kocsi és aki most került ki a kórházból. Senki hozzátartozója nincs, bal kezét még mindig nem tudja használni. Se rendes ruhája, ío étefcmo nincs. Kéri a jószivüekcl, liogy akS ruhát, cipőt, takarót vagy 6M!met tud Juttatni néki, közölje azt Tavasz utc" 22. számf alatt, ahol ideiglenesen egy "-isiállóban húzódott meg.
— (Biztosították Sümeg tűzifa-ellátását)
. Sümeg-nagyközség u tulajdonát képező1 erdőbej i 1 év imdklvüfu fakivágás engedéiyezéséhez való utólagos hozzáf-jánüást kért az allspántéfl. Az engedélyt a községnek a szombathelyi m. kír. erdőhatóság mar előzőleg megadta a minisztérium engedélye alapján. A község képviseflötcstül étének ez az elhatározása a község Sakosságának tü-zilaszükséglctét biztositolta egy időre. A kikötött 1000 pengő ujraerdositési biztosítékot a község u föJdnTúvtíósügyi minisztérium letéti számlájára már be is fizette, Iwgy minél előbb kitwmSO-hesse az engedélyezett famennyiséget, ami által munka&Qkalniat is teremt a lakosság részére. <
— (Ahol tObb volt a diák, mint a lakos)
A Tükör februári számla írja: A középkor fojj^amán Paris volt a rnüve&S-déí legfőbb\' középpontja. Európa minden részéből icLcscregieU a tanueü-vagyó fiatalság, hogy az egyetem tudós professzorai! hallgathassa. A diákság száma ebben az időben annyira felduzzadt Parisban, hogy egy ieMoas kartárs, a feljegyzések sxarin% igy kiáltott fel: <Bc*dog város, ahol a diákok száma felüimifp a lakosokét 1. Paris egyetemén akkoriban számos magyar áSk Mj tanult.
Budapegt, február 8 A Duna apadása tovább tart. Budapesten ma délben a vízállás 682 centiméter. Az apadás már fél méter. Miután a Ftysődiináról apadást jelentenek, holnapra a budapestercsi közti szakaszon is kb. 20 centiméteres további npMás várható. Az árvízveszély azonban m,ég nemmuJt
BENGAZf, amelyei az angolok tegnap elfoglallak Kirenajka fővárosa, aránylag keveset szemedért a habomtól. 60.000 takosábóH 8000 volt olasz, de ezeket már korábban ki lelépi tették.
TÖRÖKORSZÁG újra csapatokat vont össze a bolgár határon, (de hangsúlyozzák; hogy ennek nincs támadó jel-ege.
A SZLOVÁK parlament tegnap megszavazta a tengelyhez való csatlakozást. , , i : ! I
AMERIKA Csendes Óceánra kifutott hadihajóinak számát 150« becsülik. , | ,,
WASHINGTHONI körök értesülése szerint Amerika közvetlen diplomáciai kapcsolatokat akar teremteni Uj-Zeeianddal. , /
AZ ÁRVTZ következtében vidéken 380 ház dőlt óssze Magyarországon az elmúlt napokban.
LEFOGLALTAK Newyorkban a üanquc de Francé 280 miltió dollárl kilevő értékeit.
ei, mert Németországban már e-sik az esö és ez 2-3 nap múlva nálunk is érezhető lesz n Duna vízállásában.\' A Dunán még 200 kilométeres jég jwan, « magyar ítészen, ami csak tegnap indult meg 1-2 kilométeres részen. Fontos volna, hogy most ne álljon be további jegesedés, sem olvadás. \' ( ,"!\'-\\. . i
FARUK egyiptomi király, m\'int Kairóitól köztik, sárgaságban megbelcgo-
dett.\\
A MODENÁI egyetem hallgatói önkénteseknek jelentkeztek a Dudp iránti bizalmuk és hűségük kifejezéseképp.
A JAPÁN császár kihallgatáson fogadta n sziámi és az indokínai békeküldöttségek tagjait.
HAL ALII A ilélték De W«« 28 éves angol álBamJKjlgárt, aki még a bábom kitörésének idejében Németországban kémkedett Franciaország javára,
A NÉPSZÁMLÁLÁS miatt a budapesti elemi iskolákban a irtási szüretet február 15-ig meghosszabbították.
A POPOLO Dl ROMA Varga és Reményi miniszterek beszédetvei kap csolatban hangsúlyozza, hogy Magyarország gazdaságilag js régóta tengely politikát követ.
FARKASCSORDAK jelentek meg Foksani romániai városban. Az éhes farkasokra a lakosság hajtóvadásza-tot rendez. , , * i ¦ •
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beszerzési forrása
VASTAGH Nagykanizsa.
— (Halálozás)
A városi szegényházban meghalt Mező József 100 éves városi szegény, akit Ferenc Józsefhez való hason\'n. tossága míatl mindenki ismert. Teino. lése hétfőn délután 3 órakor -lesz. Miután n Katolikus. Legenycgylétnek alapító tagja vol(t, az egylet tagjait felkérik, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a temetésen.
— t/nial kis hírek)
Meghall Vöczköndy Jenő nyűg. főjegyző Monostorajtátnnui. — A D3CBBJ C.azda-kör holnap este a Társaskór összes helyiségeiben Gazda-báli rendez. — Teleki Béla gróf főispán egy szarvasi adományozott » zaflaegersaegí szegényeknek. — Heltor l;ere.nc sümegi szegény a ruhaszárító kötőbe felaknsg. totta magát. Meghall. C.yógvilhalai\'an
beteg volt.
— (Élénk állatvásár Keszthelyen)
A keszthelyi orszáa)os vásárra 580 darab ájjulot hajtottak fal Ebből ülő szarvasmarhát és 78 lovat adtak el. vagyis a felhajtásnak G.*> százaléka elkeli. A kirakóvi\'isáj- azojiban 0, liólor-laszok miatt gyenge volt. A vásáron olyan megfigyelést tettek, liojjy a\'njyjlt árusításból kizárt nemkereszlények mini ánisitó alkalmazottak szeremSlek egyes keresztény ipareraKOd/Spesekiiél.
Szentképet
csak keresztény üzletben vásároljunk I Nagy válaszlék
Tornyos István
üveg- és porcailánkereskedésében Fö-ut 24. szám.
— (Letartóztatták az iga II crdöőrt)
Jelentettük tegnap, hogy Pozsár F«-icnc igall erdőőrt két haragosa m-."g-támadta és az erdöőr szorongatott helyzetében szolgálati revizorét használta, amivel agyonlőtte Tóth Józsefet, az egyik támadót Tóth holttestét fvlbon-codták és megalapították, hogy a golyó az áll altilt hatolva l>e nyakcsigolya törést és gerincveJö-roncsolást okozott. Pozsárl a kaposvári vizsgáflóbiró kihallgatta, Pozsár aczaft védckezítl, hog>\' önvédelemét lőtt. Előzetes ^tartód-tatásba htflyezték. Pozsár a vbv&ítómn\'i végzésélie belenyugodott.
— (Sokat ivott: vízbe fulladt) 1
- Talabér István nagy bajomi kómü\\-es két hónappal ezelőtt Kaposvárott doV-gozott, felvette munkabérét, majd nyomtalanul dttünt. Most a Kapós folyó egy oszlásnak mdiüft férfiholttefí-tet vetett ki. Talabér fia ftslismertc a holttestben apja földi .maradványait. Mint megállapították, Talabér elmulatta fizetését és Valószinüfr* ittas állapotban véletCJenül esett a folyóba. A temetési engedélyt megadták.
— A HID kapós httllap
gazdag tartalmából: Ziflahy Lajos heti krónikája, nagy képesriport az ámzröl, Tamási áron \'Hazai tudósi-lázai Nngj\' Lajos és Szenoxei László nowllái, Németh Lászjtó színházi cíkka, Papp Antal érdekes riportja álmodom Jiüianusról, Haraszthy Era0 megemlékezése Verdiről, nagy fotoriport a balatoni téli sporWtetröl, Világhiradó, re-gény, stb., stb. Főszerkesztő: ZÜahy Lajos. Mutatványszámot készf^gpil küld a kiadóhivatal: Budapest, VIU Erzsébet körút 7. szám,
Síll
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy agyas szoba 6 i\'-től, két ágyas szoba már 12 l\'-töl. Kitűnő étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalai HÖxtOny előfizetői az utolsó havi előfizetési nyugta lel mutatásával 20 ;>> kad-voxmöfiyben részesQlnek.
Hirdessen a Zalai Kizlinyben
BOdd táviratok
43
0363
1941, február 8
MEGHÍVÓ.
Kiakomirom és Vidéke Községi Hitelszövetkezet 1941. 4*1 február SS isis délután S órakor tartja saját helyiségében
XII évi ruta Sözpöt
melyre a lagok az alapszabályok 33. § a érielmében meghívatnak.
Napirend:
1. Igazgatósági és felugyelőbi-zottságl jelentések az 1940. évi Uz-leteredményröl.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való ren-delkerés
5. Három Igazgatósági tag választása.
6. Indítványok.
1940. Jaguár 1-én a tagok szama 1343, részjegyek színia 55437/s. Az év folyamán belépett 17 tag 377/1 részleggyei, kilépett 11 tág 9Vs részjeggyel. .Maradt az év vé-gép 1349 tag 557.1t/8 részjeggyel. Az osztalék 6»/o.
A íelUgyelöblzoltság által megvizsgált mérleg a községházánál kílllggeaztelctr, mindenki megnézheti.
Klskomárom, 1041. január 17.
Ab Igaigatóaag.
Nagykanizsa megyei város polgármesterélól.
29861/1940.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok :
békástól legelón rilkilásra bejeiéit 770 drb álló szilfii,. ugyanezen munkálatokból származó 34 ha\'om kevert tűzifát, továbbá a v. Felső (Plck) erdőben kírlokozó 79 drb. álló és izélierett szilfát és az ul nyiladék létesítéséből kiket tilt 12 halom kevert lUzilil; a halomfát 1-— halmos, a szilfát I —100 drb-íg terjedő lételekben.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítási határidő f. év március hó lő-én, azon Időn tul a varos fenntartja msginak a szabad rendelkezési jogot. A szálfák luikós-tól egytjtt szedendők kl, gallyak elégelendők, gődrek betemetendók elszillilis eiett, addig a fit elvinni nem lehet. Amennyiben ezen fellé-leleket vevő nem leljeslll, ai olt lévő felkészített faanyagból a város a vevő terhére maisai végezteti el.
As árverés Ideje és helye: a 770 drb illó szilfa és 34 halom kevert tűzifa értékesítése 1941. február hó ll-éu, kedden, a feltőerdel bé-kiilöl legelőn, 79 drb illő és szél-törött szilfa és 12 balom kevert tűzifa pedig 1941. februir 13-án a v. Felső (Plck) erdőben.
Találkozás mindkét napon reggel 9 Arakor a legelői szilfa és halomfa érdeklődőknek a récsei ut melleit levő fáslegeló sarkin, mlg az erdei szilfát és halomfit venni szándékozóknak a v. Felső (Plck) erdei crdőőrl laknil.
Bővebb lelvlligosiliit a városi gazdasági hivatal ad, mlg az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hivatalos órik alatl betekinthető: a virosl kiadóhivatalban, a klskanl-zsal városhizi ügyeletnél, további a tárgyak is az Illetékes védkerflleU erdőőrOknét. % Nagykanizsa, 1941. februir 6. ni l\'olgirmester.
KUÁK KOtUCWV
3800/1941.
Árverési hirdetmény.
Nyllvínos szóbeli árverésen eladok :
llsstllóvágásból kikerüli 52-5 halom kevert tűzifát 0-5 halmos tételekben.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítási haláridő folyó év február hó vége, azon időn tul a váró. fenntartja magának a szabad rcedelhezésl jogot.
Árverés Ideje és helye: 1941. február hó 14-én, pénteken a v. Felsőerdőben.
Találkozás: reggel 9 órakor a v. felsőerdei erdőőii laknál.
Bővebb felvilágosítást a Népjóléti hivatal ad, mlg az árverezendő tár-nyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alatl betekinthető: a városi kiadóhivatalban, a klskaniisai városházi Ugyelelnél, további a tárgyak Is az illetékes védkerülett erdőőrnél.
Nagykanizsa, 1941. februir 6. ni Polgármester.
Jóslat:
T6bb helyen ujabb havazás, de az enyhülés tovább tart 4a Igy a középhegyekben már asőbe mehet át a havazás.
f— \\\\M§M\\ *—I
I » mlwikl a helyi kexesdcedóknrat I ée IpajroévikiiAl SxverexM bel I
A Meteoroloirtsl Intését nMtyi*nlt*«l
^^(íii/yHlíKllumiiS?-:! töiOlltll
HSraeraéklet t*rn»p e*le (í órakoi -82 ma r»ff»l-SO.dílben +14
Molnárok figyid.mLbe t
Vámfeljegyzés.
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyoMdájában
Continental Irósépek
képvittelelo ém larakataa
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Csillárok,
falikarok,
éijeilszehrÉny-lúmpah
egyszerű ós díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugár-ut 2. Mn
APRÓHIRDETÉSEK
..........__f l.ctsneen*p ld n\'.t.
tnlndMi I&v4í.bl HÓ 0 lUlír. I.SHtaaf 1U nölg U rniflr, mlnAM tovlbbr nó -1 rill.r.
¦xláránS azonnal felvitetik. Krzierwt-tétl lejtvó. Kremaler. » -\'«>
Fin nadrágot au>miln WJtj
¦él keresek. Kazlncay.u. 23. 388
SayairniHtar aaerazimmal kerestetik április elsejére. Bizonyítvány-másolatokat, melyek vtiexa nem küldetnek, azfl-caényt uradalom Nemesvld, Somogy megve elmre kérjük. _877
¦aiiianaatír, Iá lóva.ató. a gazda-¦ág összes kovácsmunkállroj. érié. kerea-tetik salat szériáimmal él nöllen caatidtag ka»éoaaanái!aal áprllli elsejére. Bl-xonzltvány-máiolatokat, melyek vluza nem küldetnek, Szocaényl uradalom Nemeavld. Somogy megye, küldjék. 376
ADÁS-VÉTEL
Eladó Jó állapotban leni setétkék mily gyermekkoeal. Eötvös tát 15,
RfHtt aéatlIaurtiM rang**! ke-
iís megvételre lapunk nyomdája Fö-ut 5. alatt.
Ilaad egy
alatt.
PcttSH nt 38. 365
Kerecsenyl asztalt teher bar kapható literenklnt Torzsot!, Caengery-ut 17. 358
Áavtallat, haaxniltat la, vásárolok. Rlttcher Milyia, Klrály-u. 35,_»5
Dara.14a.an 6-5 HP motorral eladd Schlealnger Qyula vaskereskedfinil. 384
ElaorendU Mas balalaal halak állandóan kaphatok Stlvds István halkerei-BedSnél a piacon. 386
LAKAS-OZLETHELYISÉO
A Nagykanizsai Takarékpénztár Deák-tirl frontjának második emeletén egy aaov-aaaMa komlortos lakáa aug. ,1-4» kiadó. 309
¦araaah azonnalra vagy maiul 1-ér* való beköltözésre kit-, esetleg hiromazo-bia lakait — Erteiltendó Bitit! Károly. Örhia-utca 7/a. 397
Kiadó Arany Jánoi utca 2/a. alatt bá-romizobáa utcai lakáa májusra. 375
\'agy egyaiobli lattáat keresek i.linóval. Ugyanott bigya eladd.
385
Keltő- vi lehetőleg
Kiuizsl-ulca 16, llalel.
BÚTOROZOTT SZOBA
¦ niaabajáralu elegánsan bútorozott utcai azoba 2 ággyal kiadó. Talekl-ut 25.
.881
UAZ ÉS LNOATLAN
Hlműé szabadkézMI Arpád-utca 11—13. az. kit ház félholdas kartlel. Hívebbet | özv. Beke Ferencné, ugyanott 346
ElatfA Babochay-u. 1. ajtó tokkal és alltatok.
sí. ház. Egv
Clgány-U. 2. ház gazdasági épülettel mt|ua 1-íre klzutá, eaetleg alaata. Ér-
dokiednl Klrályu. 33. 3M
Több adómentes magán- H birhiiat, házhelyet, ezeiót é» földeket kaaaatlt Papp, Telekl-ut 8. 2303
Slkátor-ulca 18. u, hia alkalmi áma •laaa. 349
KDÜJKTtUt_
lkai-tá>bas«*M állomáshoz táraal karaaak. Clm a kiadóban. 364
BrafalagtiaaS logad Ktnlasl-utca 39. Mindent megmond Írásból. Ugyanott (nőnek) ágy kiadó (azonnalra). Moihat, főzhet.
371
3804
SALAI KÖZLÖNY
á személyes bejelentési kötelezettség
tel|es!tésétiek ujabb szabályozása.
A ni. kir. twlOgynvnisiter ur 300.000/ 1941. B. M. azámu rendeletével 1941. év február lió t-ével kejr.Hödöleg a személyes bejelenteti köteleíeíWSg teljesitését ujbol szabályozta. A rended! szermt •xemélyea bejelentési kötelezettség alá eaik minden magyar állampolgár, továbbá mindenki, aktnak állampolgársága nem állapitható mag-Be kell jelenteni:
a lakó-, illetőleg a tartózkodási helynek mfnd*n 24 órát inaghalsdó megváltoztatását éa pedig;
a) a végleges tarlózkodii céljából a városba érkezést, úgyszintén a város területén mát lakásba való végleges beköltözést ttt fl célrn rendszeretftett bejelentőlapon;
b) végleges tartózkodás céljából más városba (községbe) való távozást, u«y-utintín a város területén min lakásos. vtM végleges elköltözést az e célra rend-azeiealtett kijelentőié pon;
c) 24 órát meghaladó ideiglenes tartózkodás cétjából a városba való megérkezést, illetőleg ugyanazon város területén máj IdetelenH lakásba való beköltözést, továbbá ilyen láeiglene* jellegű lakásból való eltávozást az e célra rendszeresített be-, Illetőleg kijetentSIapon. A háztulajdonosok, amennyiben saját hátukban laknak, továbbá azok, akiknek lakásuk örökvagy főhettél) lakás, az ugyanazon város területén való ideiglenes lakásváltozást nem kötelesek bejelenteni
Aid állandó lakásának fenntartása mellett\' Ideiglenesen távozik más városba (községbe), ál andó lakásáról nem tartozik magát kijelenteni, Bem visszatérte alkalmával magát ott újra bejelenteni.
Az albérlők, ágybérlök, ágyrajárók, lakás-, illetőleg szálai bérletük végleges megváltoztatási cselén a végleges t>e-f illetőleg kijelentés céljaira rends-ercsi telt be-. Illetőié* kijelentolapokon kote\'esek magukat minden esetben be-, ille Ö eg kijelenteni. A lakás, illetőleg szállás 24 órát meghaladó Ideiglenes elhagyása esetén pedig az idelRlenes lakóhelyen az e célra rendszeresített be-, illetőleg kijelentölap n kötelesek magukat minden esetben be-, illetőleg kijelentem.
Azokat a tanulókat, akik Iskolai tanulmányaik Ideje alatt nem állandó lakóhelyükön laknak, ¦ bejelentést kötelezettség szempontiából korábbi lakóhelyükről véglegesen elköltözőiteknek, az uj tanulmányi Idejük alatti lakóhelyükön pedig véglegesen beköltözőiteknek kell tekinteni éa az e célia rendszeresített be , illetőleg kije-len lőlapon kell ö>et e helyeken be-, illetőleg kijelenteni.
Azokat a személyeket, akiknek állandó lakásuk hajón (uszályon) van, n hajó uszály) telephelyén kell — mint végleges lakókat — az e célra rendBzeresltetT be-, illetőleg kijelentölapokon be-. Illetőleg kijelenteni
Tényleges katonai (csendőrség!) szolgálatra éskozérdekU munkaszolgálatra bevonuló személyeket állandó lakóhelyükről nem kall kijelenteni. Abban az esetben, ha ezen tzotgilatból va ó leszerelés után a leszerelt s.emély nem tér vissza abba az állandó lakásába, ahonnan szolgálattételre bevonult, a régi állandó lakóhelyére vonatkozóan az e célra rendszeresített kijelentölapokon kijelentést, az uj állandó lakóhelyére vonatkozóan vedig az e célra read-szeresüett bejelentőlapon bejelentést kell termié.
Ha az ideiglenes lakás véglegessé válik, az előző állandó lakásra vonatkoaoan az a-eélra rendszeresitttt kijelent öl apmi kijelenteni és a véglegessé vált lakásra vonatkozóan pedíg az e célra roiidareresitett bejelentőlapon uj bejelentési kell lenni.
Lakásváltoztatásokra vonatkozó befeten-léaektót függetlenül be keli jelenteni:
a) minden év január hó 1. és 31 aapja fcezŐtt azokat a fiúgyermekeket, akik az év folyamán I2-lk, továbbá azokat a nőket, akik az év folyamán a 16-ik életévükét elérik;
b) a 12. életévüket elért, de a 70. életévüket még meg nem haladott férfiak, továbbá a .6. életévüket elért, de 30. életévüket még meg nem haladott nők uj asakképzettségének megszerzését;
c) a családi- és utónév - bármily törvényes alapon történt megváltozását az ezen Ottókra rendeseresllett bejelentőlapokon;
fj) a magyar á\'Um polgárságnak megszerzését a •végleges lakás bejsle&tésére vandszeresltett bejelentőlapon. A bejelentett teljesíteni kötelesek: A [edtebb felsorolt bejelentéseket a 18-ik életévét betöltőit személy maga kö-tJes teljesíteni. A 18 évemét fiatalabb
személyre vonatkozó bejeltntéseket a csir Iád tő, vagy az a szállás-, munkaadó tartozik teljesíteni, akinek gondozása, fel* Ügyelete alalt 111. Az Imi nem tudók he-Ivet azok hozzátartozói, szállásadói, gondozói slb. kötelesek kitölteni a bejelentőlapokat.
A tanintézetbe, nevelőintézetbe, kórházba, gyógy intézetbe, rendházba ts más ily ni Jellegű kőz- vagy magánintézetbe felvett személyek, a szállodában, pemrio-ban megszállt, az országos letartóztató Intézetben, kir. bírósági fogházban, rendőrségi fogdában és toloncházban, javító-nevelőintézetben fogvalartott il előleg beutalt személyek lakásváltozására vonatkozó bejelenléseket, e személyek helyett az intézetek felelős vezetői (megbízottai), az állandó hajón (uszályon) lakó személyek bejeltntésefre vonatkozólag pedig a. hsjó (uszály) tulajdonos (cég) (megblzo\'tja) kötetesek teljesíteni. Ezen esetekben azonban a bejelentendő személvek kötelesek a bejelentéshez szükséges sdatokat a valóságnak megfelelően bemondani és ezeket esetleg a rendelkezésre álló okmányokkal Igazolni. Az adatok valódiságáért a bejelentendő személyek felelősek.
Bejelentőlapok beszerzése és kitöltése.
A különböző bejelentésekhez tzÜkségeS Űrlapokat a dohánytözsdékben lehet beszerezni (a be-, Illetőleg kijelentölap ára darabonként 2 kettő) fillér, a szállodai be- és kijelentölap ára pedig darabonként 10 (10 flrtér.)
Ak űrlapokat tintával Imi, a valóságnak megfelelően olvashatóan kell kitölteni az Űrlapok hátlapján levő figyelmeztetésekben foglalt rendelkezések szerint.
Minden bejelentési .kötelezettség alá eeő személytől külön be-, illetőleg klje-lentölapot kell kiállítani, kivéve a családfő nevét viselő 12 éven a In a tlu-. Illetőleg 16 éven aluli leánygyermekeket, vala mint az 50 éven fel-ti- törvényes feleséget, akiket a családfő lapján kell be-, Illetőleg kijelenteni.
Mikor, hol és tiogyan kell a bejelentést teljesíteni:
A lakásváltozások alkalmával a bejelenlés a beköltözést követő 24 óra alatt, a kijelentést az eltávozást megelőző 24 óra alatt, egyéb bejelentéseket pedig a bejelentés alaplát képező okiratok (pl. névváltoztatási határoza\', tza1 képzettségi bizonyítvány stb.) megszerzését követő 8 nap alatt kell teljesíteni.
A bejelenteteket szabályszerűen kitöltött bejelentőlapon, az illetékes rendőri twjelentőhlvatalban (rendörörszobán) való beszolgáltatással és lebélyegezietéstel kell teljesíteni,
A tztmílyes bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelet a be-, illetőleg kijelentés teljesítésére kötelezettre, a lakástulajdonosra (fóbérlőre), haztula -donosra, szálloda-, pcnslótulajdonosra az alábbi kötelezettségeket állapítja meg:
1. A bejelentés teljesítésére kötelezett személy köteles:
a) a különböző célokra szolgáló be-, illetőleg klJelentÖisDokat olvashatóan, a valóságnak megleldő adatokkal kitölteni, illetőleg ha ezt helyette más teljesili. az adatok valódiságát bizonyító rendelkezésre álló okiratokat felmutatni;
b) a kitöltött be-, illetőleg kijelentöla-pokat beszolgáltatni éa lebélyegeztetni;
c) a lebélyegzett Igazolószelvényeket a lakás bérlőjének, tulajdonosinak, vagy a tlizlulajdonosnak, haladéktalanul bemutatni és ezen szelvényt vele aláíratni;
d) az aláíratott Igazolószelvényt a háztulajdonosok (megbízottjának) a bclüso-cos nyflvántar ókönyvbe beírás céljából haladéktalanul bemutatni;
e) a lebélyegzett igazolószelvényt gondosan megőrizni és azt hatósági közegek felhívására, hatósági eljárás alkalma, al felmutatni;
0 a 12-70 év között lévő férfiak lakásuk végleges megváltót tatása alkalmával az elhagyóit lakásra vonatkozó kijelentő-laphoz az erre a tikásza vonatkozó bejelentést igazoló szelvényt és az uj lakásra
vonatkozó bejelentőlaphoz az elhagyott lakásból való kijelentést Igazoló szelvényt csalóiul;
Saz állandó rakásból való tdetgitnea ozás alkalmával az Ideiglenes tartózkodási hely címét hozzátartozóinál, lakás-adójánál,ház(ulajdonosnál stb. hátrahagyni. 2. A lakástulajdonos (főbérlő) köteles: h) ellenőrizni, hogy a tulajdoniban (fő-bézfetében) lévő lakásban lakó. tartózkodó minden személy eleget tette a lakásváltozásra vonatkozó bejelentési köteleiért-séginek. Nemleget esetben erről a m. kir rendőrséget haladéktalanul értesíteni;
b) ¦ tulajdonában (főbírlciéhen) lévő lakaiban lakó. tartózkodó minden személynek be-, Illetőleg kijelentést igasoló szelvényét felmutatás alkalmával haladéktalanul aláírni és visszaadni;
c) Ideiglenes tartó* kod A ura altávoxott lakójának Ideiglenes lakcímét megóriznlés azt a hatósági kötegek felhívására közölni.
8. A háztulajdonos kőtelén:
a) ellenőrizni, hogy a házban Lakó, tartózkodó mbdeii személy eleget tett-e bejelentési kötelezettségének, nemleget eset ben errfil a m. kir. rendőrséget naUdéfc-talanul értesíteni;
b) az aláírat végett bemutatott Igazoló-aieivényeket aláírni éa a Wmutatónak haladéktalanul visszaadni:
c) a házban lakó minden személyről betütoros nyílvintartókönyvet vezet"!, abba a lakisviltozásra, továbbá a családi- ét utónév megváltozására vonatkozó minden üdítőt a leimuiaioit ét lebélyegzett Igazolószelvény alapján beírni és a szelvényt a tula donotának visszaadni;
d) Ideiglenes tartózkodásra eltávozott lakójának ideiglenes elmét a betüsoros nyllvánlaitókönyvbe btvexelnl;
e) a betűsorét nyilvintartókőuyvet hivatalos eljárásban lévő hatósági közegeknek fel mutálni, a rendőri hatóság tagjainak felhívására azt beszolgáltatni, a megtelt nyllvántartókőnyvet megőrizni, Illetőleg a lakóház ilyen rendeltetésének megizUnle után a rendőrkapltinyságnak (bejelentő-hivatalnak) benyújtani.
4. A szállodák, penziók ét mit tzillás adásra szolgáló intézmények felelős vezetői kötelesek:
a) állandó lakójukra vonatkozólag mindazon kötelességeket teljesíteni, melyek as előző 3. pont szerint a hjútulajdonoat terhelik;
b) vendégeikről, a 1 Akaiivá Hozásra vonat-kopó bejelentések megtételén kívül, a meg-határozott mintájú szállodai nyilvántartó-könyvet vezetni, azt i be-, Illetőleg kl|e-lentólapokkal együtt naponta a lendŐr-kapitányságon (bejeleutöniva tálba nj bemutatni, hivatalos eljárásban lévő hatósági közegeknek bármikor felmutatni és a rendőrhatóság felhívásira, vagy megleltük esetén a rendöikiDi lányságnak (bejelentőhivatal-nak) beszolgil tatul.
A háztulajdonosok, eiáModák, penziók felelős vécétől, a reájuk háramló köteiezelt-légeket írásban megbltott a a vonatkozó bálban, szállodában tib lakó más erre alkalmán személlyel Is végezte hettk. Kötelesek azonban ezen megbízottjukat, Illetőleg ennek személyében való változást a mt-pb zott nevének és személyi adatainak feltüntetése melktt előzetesen á rendőrkapitányságnak (beJEleniéhlvatalnak) Iratban bejelenteni A megbízott által elkövetett kihágás esetében a megbízottat 15 napig terjedhető altáriaeal és ha a fel-ügyeiért vagy ellenőrzés gyakorlatában megbízót mulasztás térbeli, utóbbit kihágás minit 200 ptngőig terjedhető pénibünie-tésicl kell büntetni.
A rendeletben mégha tározóit tzabályok megszegése, kijátszása, valamint a népmozgalmi nyilvántartó Idézésre való Igl-zotaflan meg nem Jelenés kihágást képez ét 15 napig terjedhető elzárással Illetőleg 200 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő,
Nagykanizsa, 1Ö41. január hó 2Óán.
2w Polgármester.
_IBM, kfruár 8.
Nagykanizsa utegyal város polgármeftterűtöl.
2713/1341.
Tárgy: A nagykanizsai lakostág lllzlliva) vató elUtása.
Hirdetmény.
A szegényebb soreu városi lakosság tűzi fázz üksegletének könnyebb beszerzése céljából — a városi szeszfőzde (BfUhory-u\'cal) telepén kisebb tételekben — aprllott tűzifát adok el — méter macánként 3*78 pengős áron.
Nagykanizsa, 1941. január 29. 24i Polsrirroeettr.
Nagykanizsa megyei város poigármesl erétől.
3176/1941.
Tárgy: A honvédség lávisáiláta.
Hirdetmény.
Közlilriá testem, hogy a pécsi m. kir. 4 sz. honvéd Ideiglenes lővá-sftrló bizottság fólyÓ hó 21-én délelőtt 9 Órakor Nagykanizsán az ál-latvásártéren lóvásárt tart. Felhívom azokat, akiknek katonai szolgálatra tekintetbe jöhető, eladó lovuk van, mutassák be a jelzet! biiot faágnak.
A bizottsági vásárolni Óhajt 4—9 éves hátaslónak, tüzérségi hámos-lónak vagy tüzér málnáslónak alkalmas melegvérű loval és a hátas-lovakért állati 6—800 pengőt, a tüzérségi hámoilovakért átlagosan 7—900 pencöt, a tüzér málhás-lovakért 6—700 pengőt tizei.
Ismert jó származás & tó ériekét emeli. Az eladók tehát saját érdekükben cselekszenek, hs. lovuk marhalevelén kívül lovuk származási lapját (fedeztetés! legyét, szabályszerűen kitöltőit csikótási igazolványát stb.) a vásárra magukkal hozzák. A bizottság csakis olysn lovat vásárol, amelyik 3 hónapnál hosx-seabb Ideig van az eladó tulajdonában. Ezt a járl&Hal igazolni kell.
Nsgykaolisa, 1941. február 3 in Polgár mester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3120/1941.
A Honvéd-utcai pásztdrház építésével kapcsolatos told-, kőműves-, el helyet Ő-, vau beton-, szigetelő-, ács-, tető ff dö-, bádogos-, asztalos-, lakatos-, üveges-, mázoló- és villa-mosviiágluu.lmunkára nyilvános versenytárgyalást hirdetek.
Az ajanlatokat a feltételekben megadott clmiéHicl f. évi március hó 11-én deli 12 óiiiga po\'gájmeaieii hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy poslánbeküP-ii.
A kiírási mQvelet hátkOznapokon d. e. 10—12 óta közöli a v. mérnöki hivatalban niegtoklnthclö és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1941. január 31. aj? PtVhtárwester.
*IUJU KŐZLÖMV
FtOLITiMAt NSMUH iKatcUa: ^KltgutMájlábr. HatjyJcoetzw". f«lelós kiadó: Zalai«ár*iy. Nyomatott : a „KBzaiiiiiDsági ». t. NagyaaniiiM"
aya*AáJ ábats iMngy kaaUsa n. iNyomdiérl !«Ud. Zalai itiraiyj
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasatnak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes ös központi fekvés a
István király Szálloda
(VI., Podmanlozkyutoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, liogy olvasóink 20 százalékon kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékot kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai KBzIOny kiadóhivatala állit kl a lelentkezó olvstók részére.
érloljain 33, uim.
Nigykanl,,., io,», lebruár 10 hello
át-tt 12 «ili.
ZALAI KÖZLÖNY
*• loB*atáMNMi Fiat I. ¦
¦ a p i i t •
FeWöa tifi inaikig Barbarlte Lajos
! «0 láttául a*** 4a tata.
ti ff il Ilii il I fallii.. » «a.
A nemzeti munka
A magyar gazdaséfü étet nagy kérdései toptak rcfljcktorsztrü még-vitágitást abban a nagyszabású be* szedte", ^Etíit a képviselőházig R*_ inöiyiifSchneiicr bajos pénzugymji-njszter tartott. A pémzügyjiúiiiszter1 karácsony eiött a gazdasági étel ós tcitnelés egyes megszervezésére, vn-\' taan\'int az egyes gazdasági tárcák működése öss2ftaiigjájaají biztosítására kapott legfelsőbb amegbizást.\' Gazdasági csuosm&iisZteri megbízatásnak) nevezte el es^t a feladítfoit a iinagyatr\' köz\\^tömény, <amoiy elvi szerrmoovr-ból megnyugvássá\' és fa\'lyesléSKcl fogadta a kinie\\«Zjést1 személyi szem-pontból pedig a leghiesszieibbmenő bizaimjat előlegezte IcSm&.yi-SdHi&U ier LiajoSnak, aki pénzügyminiszteri iiauikálkodíaáwi már bebizoiiyitotH ta; hogy a teg^gfelelöbí? ember a legmegfelelőbb ¦heiy*". ¦ I
.A miniszter szorgos előkészítői Inrtuuka, a gazdasági él*t egész* területének és minden részletének áttekintése mtéüi im>st lépett a ny^vájömi ság.ejé, hogy elgondolásait ás terveLt ispíöí-teiisc. Ennek «z- eigondolás-imk • lényegfr az hogy a tertmelési és nem zelí müulv/it a gazdasági éiot egész rerÜpclíSá os^zhwngba hnaYA/a ttffsjo rf&riio^tó-^iT3 k«ll bca\'lltani aaóiizö; egyéni érdekekkel SZCinibm. A munka » Uiflgypr nemzettől kapott; rnfeg-: bizaiás,. a legogvszert^\'től a le#-m^gaia^ttorendü tevékenységig. H&m lehet és-nem szabad tehát azt.Cgyf. szerft-tnjBgöhetesi forrósnak tekinteni- Ituert csnk az a munka szolgán fa a köz javát, ameiypt végzője hivatásként fog fel és teljesít.
Egy ország közgazdasági életét két tényezcVaaiakitja. ki döntően. Egyik a lersivés»zpri tényező : a féld, annak teittrrjweje és kincs»i, tat éghajlat, a föltfmjzi \'helyifct, - a )n)ásik az emH b?ri tevékenység, a iniijnjfa. A ,aemf> zftti nvunkát tehát ugy keli megBz^rh vezui, hogy az, adott terni&sztU -Mu nyezűket a köz; érdekében legteljesebben ki|aknázza, előnyeit foltozza, hátrányos kö^flüezáiiényeil rednkal-fa.A terniiészeti tényezők és "\'MttilH zeti munka szerencsés összmüködó-sévei érhető el a Legf-öfefb cél ¦ az Qy* szag imegOrőatése és azí általános jóléteniölíSse. \\ [ {\' \\ I l
, Ennek a célnak szolgálat ában coll gon-doökoíín,! a rgMjjasági élet helye* szerv«Béséröl, irányításáról s egye* ágazíUaifoak kar,taT|c«UikiiS összninkoVI déséről. A szm-ező <p irányitó tóvé-kenységéTléi aztán terhVészeíszeXüleg figyeicjnbe kell \\VfiXi& a vi\'ágjíazda-sági viszonyokíit s általábtöl -izok-n, j nenVzJetközi tényezőket, amelyik a íí-tzdasági óiét alakulását és lehetőségeit beforyásolják. Ezidös5*fint ahá.\' ború érezteti inesstómenö hatá-iAt minden álLam és tcrriV^tíisen Ma-gyorország- gazdasági viszonyaira is. Alk»íma23üMlást.,,kö1\\ieiol tőlünk Is ayera^nyagpótlas, kéöZlelcloiiiUis teriineiós,^ fogyasztó^i^yályozás tc küttetébea.. A iiv\'igyar gazdasági &ct ^gsüfgösebáí feladata tehát ennek «atkahir»z^o^ásnak végrehajtása. A iáikor ^nbaji ert lí^ükj niArís
Ha kezdi meg az amerikai szenátus az Anglia megsegítéséről szóló javaslat tárgyalását
WHllde és Hull nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mcgnyerhetl-e Anglia a hábo-rut — Vérea utcai harcok az angolok és a kanadai katonák között Skodában — Darlsu alakitotla meg az u| francia kormányt — Izlandot bombázták a német repölők — Churchill még erőiebb német repMőtáraadástól tart — Milyen események várbalók Bulgáriában?
A viiógéi\'dcklötíés szenipo»itjábót j íiz.clnrti\'t nap lcgje«entö»íb!> *«*-anénye «z amerikai képvisciőhóin1*: hatórorata, amuly j \\ \\ -\\ ¦¦ \\
260:165 szavazat arányában elfogadta az Anglia megsegítéséről szóló javaslatot.
Érdekes, hogy a vita végén felvetett két ¦Indítványt, amely szerint amert-kai csapatokat a nyugati fó\'gómbhatárán tul nem szállíthatnak és amely Imegtiltji; hogy a hadviselő államok hajóit amerikai kjkötőkb«?ii ne ja. vithassák ki; a töMwég elutasította JLgy a tön\'ényjavasal valósággal korlátlan haratm»t ad az elnöknek. Jogában áU mindennemű hadianyagot bánmety olyan országnak eladni, bar beadni, kölcsön sdíii ós átengedni, o imfily ország az elnök, nétete szerint az Egyesült AHamuk védelme ssem(-pontfából fomtkis.\' E\'rtMidelheti továbbá ilyen h-idíanyagok készifósét, idegen országok számura ós koriat-
Vvn ellrnörzése alá vonhatja aziEgye-Sült AH;«nok teljes iparát.
Az e/nÖA felfiatalmardsdt 1946. Julius 1 tg szavazták meg.
Az elnök köteles a üjrvény végrehajtásáról időnként\' a kongresszus\'-, nak jeeentóst tenni é* tntelőtt hadi-nnyagátengedése felett határozna, tirtozik a,: Egyosütt Államok haditengerészete és szárazföldi- hadlisc-rege wzérkatl főnökével tárgyalni
Az elnök felhatalmazását fakongresszus bármikor felfüggesztheti.
AjnV\'ikaí hadihajók nem fcisérhetaük idegen szaiHtóhajÓkst, ezitel szeimh ben űzonl>an sztjbad hajózniok a hadiöAiozetnek kijelölt viícften, a küWöldi hatalmíaJai^c átengedőt) felszerelés Jiejn biladhatja még as ojiiPrikai véderő felszerelésére ku ndo\'tt összeg 10 síázatékát.
Willhle:
Lehetséges, hogy Amerika klvDI tud maradni a háborún
Nüu-york, február 10 Willkío tegnup visszaérkeüett Ang-J Hábói N^yorkba. ßrkt-zöse utáii a\'z az u|"ágiróWnak Lkijeientette, hogy véleménye szerint, ha Angliának (m^idí^ri segitségtet nádnak, l<i\' hetséges, hogy Amerika kivíll tíjct fniAradni a háborún. Arra aii^däsL re, liogy milyenok Angik esélyei a háború, kimenetelét illetően, Willkje megtagéfcfta a vólaszl.
Későbl. megkérdezték HuH külügyminisztert is: »MtgnyerWetSf-n
Angli;i a háborút ?« Hull is kitért a válaszadás alól és csak annyit mondott, hogy Angliának tn%id»n Scgit_ séget tlKg kell adui, i ;
TOkéletes punztuUf
Newyork, február 10 Willklc anghaj tapasztala tat ró! kr\' jelentette, hogy nzokon a hely»k«hi, iahol a német repülök összpontositott téniadást intéztek, mint például O-^tryb\'Jn is, tökéletesebb pusztitást el se.m\' lehetne képzelni. I
Churchill:
A németek minden bombatámadást négyszeresen adnak vissza \'
Ixxr j, Wiruír 10 Churchill iiiűij,szte«tiiök tegnan l.o-szedet mondott, ainolj\'beji \'eszögezlo:, hogy ha, ÖK í tonna boitmát dobnak Németországra/akkor a németek 3—4
eiflire^keii jiézavüjiűí a háboi\'u befejezésére, ami ismét uj helyzetet tc-pejmlts egy átmeneti pi"ogmlrlm(vó,<-rehajtósát; fogja sZükségt-ssé teiual. Mindezeken tul pedig olt vaunak a tubo\'dojikópfttínitnagy idők, - a fővágány, amelyem gazdas:\'^; ék-tünk von iiának ;haiadni:i kell. Et atí ideális progiwsiim s végső áltom^wj" » nojnzet gazdasági erejének, , infrtrj . niumi>» való fokvzás^. A*; alkahnfa,z-> |
toima l>on>l>ával vátasznítnak. SKej-intc a támadások még majd hevesebbek lesznek, de nem tartanak annyi ideig. Afrikábari nagy crosit&ieket kaptak , az angol csaijatok I!j-Zélandl>oB és
Ansztr;üiál>ól, de ott is majd esak a \'következő hetekben \\-arhatok a tulajdonképpeni heres harook,
Cluirchlll ezután az Amerikától, vár-ható segitségről Inaiéit.
Tfibbórás vér«« utoai h«f*o Skóciában m kanadai óvásiatok La angolok koxfifft
NOwyork, február 10
Szombiton esu ^Queíjiekbetn óí N-e\\v-GLasgowban (Uj-Skócía) súlyos zavargások voltak a\' flűanárfai kari tonaség, a rendőrség ős a lakosság között. A többórás utcai harcnak uld sebesültje is van. A hatóságok öBm-miféle f«!világoSitái4 nem ndtak « Zavargások okáról és azt senV közölték, hány sebesültet szállítottak kórházba. \' j \' \' \' í : í
Később kiderült, hogy a zavar! b>n réSztvelt cpyik-ezredct bizonytalan idői* szobafogságra itéKék. Az ezred--100 tagja ugyanis két tamjla lotiirtóztatása miatt mígtiihíidta n városi rendőrséget. A véres és he-\\es utcai harcok során a rendőrfőnök js ttiegsebesült. Sok héü meg^ rongálódott és több kigyulladt *E utcai harcok kö\\«*keztébén. A katonai kórházban több katonai sehcsüi-fet is ápolnak. ¦ 1
Bortín, febniár 10
A némbt re.rniliík tegnap két izlien Ián*adá5t jntíztok Bayki\'ivik, Izland fóvároSí\'uiak repiVtoteiv olÜen, aliol angol rcpuftí^éivík áMltek sorjában. A sikeres támadás után a német- repüljk sértollcnüt tértek lüiza. Ijitjnd fó\'viriMa a német támaszponttól \'iiígvoiiaiEbaji 1150 \'knomélcr, ami maga\' is (íleggé bizonyítja a néniét repütők te^oslf-ménj\'ét. i
A német repülők lyombázták ezenkívül a Földközi tengeri és az afrikai angot támaszpontokat is.
Megélénkültök a harcok a gArog fronton
Belgrád, február 10 A görög—aíbán frontról érkező jelentések szeritat a középső szakaszon megélénkültek a harook. Hevm h-.irco-
kodó és az átmeneti programml vég* rehaftása is csak azért törtftiiik ,,hogy a rendkívüli viszonyok elmultával lujieiebb vigyen bennünket az ideális pnogr.-mitii m»gvaiósttásah<>z.
Az ideál is-prograinni\' teiin#i«*ta-sön a legfőbb giizdasájfi i\'úí»k : a nni, zßgazdasag, az ips\\r, a keie«kvdelíín teimttíiőenejéiiek, tcrékeatyaégóttek fel fokozása,\' öss\'zhajtglMh.\'íZása ÓS olyan irányú íe\\^kenységénck bi^tosiiás:^
aämi mindenekfelett az állam! érdekeit szolgálja.
A haranonikus gazdasági életben :iz egyes ember is bizitosau és íarió-San uiCgtaiálja » maga boidojíu\'ásiU s ez a gazdasági éK\'t fogja lehetővé tenni, hogy Magy"rorczá(; elfoglalja ^ízt a nréltó liclye!, amely Európa közgazdasági életében mV-giiletj. , , ........-
«ALAytOZLflNV
iWl. február Id.
8. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányinál.
fcat jelentenek ezenkívül a PiHsura vidékéről is, ahol a görögök lámádnak Lstnét nagy erővel.
Romai jelentés .szerint főkép a repülőtevékenység élénk a görög fronton. Hal olasz g&p mégsemm isi tett mzy kö-olajruktárt, 3 angol gépet fclöttek.
A földközi tengeren is <wiu-k egy angol vadászgépel.
Kritreában éjjeli támadásokat hajtottak végre. Az nsinaja elleni láma. tlást megakadálvoztak. 01 géj) elveszelt.
Angliám klwOI ialandot éa MIantl-ooeén! hajékaravá-tnoktafi bombáztak a német rapfll6k
A háboms heiyzétfö,! a mi»l nap 8 következő táviratok érkeztek : *
A NTI jelentése szerint angol repülök az éjszaka berepültek Ész»k-nénietország fölé. Az ellenséges Ré. péket a néínet légcJháritók jöllruny-. zott lövedékei fogadták. Az ango, gépek leszórták bomtoáiM, de katonai célpontot nem ért találat, » kár polgári és m>igánházakban sem súlyos. , j i . .. 1
A német repülők, mint Stockholmi ból jelentik tíz angol rádió közlésére hivatkozva, újból támadást intéztek Anglia keleti részei ellen, EsCx grófság, London környéke és Skócia töbí> véroSii eilen. A boml>ézás nem voit túlságosan heves. \\ , 1 j \'| j
A német repülök niegjoleiilok Spanyolországtól nyugatm is. Kgy angoü hajókaravánt támadtuk meg a némát rOpiuók merész bukó rcpiitésbeu. Az eredmény nem is maradt «H. Kifenő hajót ért talá-üat. Fzek közülit hárotnl azon-li.ll elsüllyedt, három kjgyuüadt és nem folytattiutta uljál, hajon) pedig súlyosan uiegroiigálndoU és részben Jiasználhatatbajtná vájt.
Tovább tart a faostattaécj Pária wlohy kdxött
A vichy helyzet vasárnap semmit sem javult, sőt talán még zavaró), sabb lett. A vichy kortntány kebelében tőrtónt változások talán majd inegkőxmyitik a Kibontakozás"1 útját de egyelőre Franciaország még válságos órákat él át. Petajn ugyanis nem hajlandó teljesíteni La\\-al fan, talmi kívánságait, Flandüi külügyminiszter beadta lemondását, mert ugy látja, hogy távozásával elősegíti o kibontakozás útját. Vichybmhang súlyozzák, hogy FiandLn mindig híve volt a francia német közeledés, nek és csak Petain kérésére vállalt helyet n kormányban. Most önként távozik, mert nemzetén akar segíteni. . ; n ; r i i
Az uj kormányt, mint a legújabb hírek mondják, Dartan teugernagy alakítja nicg. Egyelőre ő veszjót « miniszterelnöki tárcán kivül a fcöJL ügyi, belügyi ós a tengerészeti tárcákat is, Az uj koraitíny azonban csak átmeneti jellegű. Egyes hii*k szerint az uj kormánynak tisztviselő kormány jellege lesz. (
(Folytatás az 5. oldalon)
A „Ferenc József keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszet megrögzött ¦zésTekedétnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél ax emésztést javítja és az átvágyat fókusza. — Kérdezze mtg
Az iparosiskola második főhivatású taniiói állása, a családi házak épitésének és a gsirellátás biztosításának ügae a város pénzügyi bizottsága előtt
A kedd délután összeülő közgyűlés tárgysoroZíitát szombaton détiitán; készítette elő « város pénzügyi bizottsága Szabó Győző elnöklet^ alatt, jelen volt dr. Krátky István polgánrnester és uz előadókon kívül a bizottság legtöbb ta^ja.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző volt "z első előadó, örömmel jelentette be. hogy forgatraiadó visszatéritós elmén ; ; , [ ; ismét 15000 /tengőt kapott a város.
A bejelentést épp oly megelégedéssel vélte tudomásul a bizottság, mint az jpnroatanoniskolánél a második főhivatású tanítói állás megszervezésére vonatkozó javaslatot, A pénzügyi bizottság az jpOros-érdP-\' kékre való tekintettel la hozzájárul « javaslathoz, abban ö reiiiónyben. hogy sikerül megfelelő á\'liunsegélyt is szerezni a fedezethez. ( (
Apróbb személyi vonatkozású kérdések kerültek ezután lctárgyalásra. Gazdag István kántornak, bár a plébánia megosztásával szerzett jogai nem csorbatatnak meg, rnjégis ed", digi jövodeonének biztosítása érdekében 20 pengő fizetésemelést javasol a bizottság a közgyűlésnek. HoUó János testnevelési tanár, niiutún rendes tanári kinevezését a mbüszler, nejn hagyta jóvá, különtiiunkaátnt-lányt kap. 03w*dd József városi heiypénzszcdö özvegyének, mjjutáak
férje közel 60 évig voJt n város nzol-j gáltaában, függetlenül az OTI-tól élvező járulóktól, havi 20 pengő kegydijat szavaztak n.eg. Horváth Lajos városi tisztviselő 6 hónapos fizetéses szabadságot kért, mert állasáról leniond és ipari pályán helyezkedik el. Hogy a megfelelő szakképzettséget elnyerhesse, egyhangúan megszavaz-fra a b^nflaég a kérés teljesítését. , Vécsey Barnabás előadó terjeszti elő ezután ; . . ! !¦ i í ! i a sokgyermekes családi házak
építésére vonatkozó terveké!. A pénz ügyi székház helyén álló, <;tirá«y-utca -17. sz. városi házat lebontják és annak anyagából Kiskar.&sáu a Jajknb-kuü-tutop építik fei/á négy egyszoba-konyhás lakással bn-ó házat, kb. 1000 pengő költséggel. , i
Hemmerth Károly főtanácsos kevésnek tartja az egy szobát. Ha sok* gyenmekes családokat akarunk elhc--lyezni, inkább két szob-ás lakásokat építsünk, - niopdja. , , i
Dr, Krátky István polgármester vá kiszában hangsúlyozza, hogy eddig kétszobás lakásokat építettek és ezi után is azt szándékoznak, itt csa3c azért vettek tervbe egyszobás lakásokat, mert a megtevő anyagot (ab-lakok"t, ajtóikat, letőszerkezetet, sli(.) nCm akarják fcihasznillatlnnui hagyni. Ezekbe a lakásokba 2-3 gyermekes szegény családok kerfllne^.
Még áldozatok árán \\h biztosítja a varos a zairszukségletct
árát mMmálták. E miatt kb. 30-000 pengő ráfizetésre lehet számítani. ¦ BarthoS GyuM hercegi erdőfötaná-csos ellenvetést is tesz, de <a polgái^ mester hangsu,iyozzn3 hogy
mig ráfizetés mellett is biztosttant kivonja a város zsír ellátását, mert nem vállalhatja • felelősséget, hogy ha nem lesz zsír. Ugy kell magunkon segíteni, ahogy lehet,
A pénzügyi bizottság is hasonló állásponton van, Így a szükséges összeg felvételét javasolják. Nagykanizsa lakossága tehát nyugodt lehet, zsirciiátásáról goudoBkodtvu van. Meg kell azonban jegyeznünk, liogy a közellátás- problémáit jövő vasárnap Krátky polgármester részletesen megvitatja a Nagykanizsára érkező Laky Dezső miUuazterrel.
\'índomásul vette ezután a pénz-: ügyi bizottság és a közgyűlésnek el", fogadásra ajáiüja, hogy Hacker Fe-it\'nc telepét Belezncú János bérli a Kozmoport hirdető iroda világító útjelzőket állit fel és ezért lcrüt*t. bért fizet, j j j : \\ \\ j |
a vizmű 8500 pengő költséggel vízóra hitelesítő és Javító állomását kibővíti.
Az eredeti javaslat el fogadása jután a város zsire1 látásának ügyénél kere" ijedik csak hosszabb vita. Közben Vi. bontakozik, hogy micsoda bonyutulr és fcleJősségteljes munka hárul itt a város vezetőségére. . \\ , ¦\'. • í
Kétezer hízott disznói keli a város közönségének biztosítani a zstreílútús érdektben.
Eddig i30O<it sikerült részben ie-> kötni, részben a. városnak magának hizjaJtatni, A hátielévő 700 megvéte" léről is gondoskodik a polgármester, De n lckötörtl disznók hizlalásához szükséges takarmány felét is a városnak keli beszerezni. Ez kb, 10 vagon tengerit éfs 10 vagon árpát jelent Mifután ezt oz 50 holdon atuU gaz. dáktól kelt összevásárolni, elképzelj hető, hogy milyen nagy utánjárással, mennyi gonddal jár. Az egész zsinellátás biztositásához . J | j (
kb. 250.000 pengő forgótőkére van szükség.
Sajnos, a sovány sertés ára nincs nwximálva és igy a városnak drágábban jkeil megvenni a sovány sertést, mint ahogyan felhizlalva «J-adhatja, lévén, hogy a hizott sertés
W*Qs4»
1*1
Mép Moaegó. WT «éu ma. háwam imm
Ei8emann Mihály fülbemászó muzsikájával
a lagbűbájosabb magyar fllmoparatt:
Egy csók és más semmi
Főszereplők: Tolnai Klári, Peóry Piri, ölvedy Zsóka, Jávor Pál, Rajnay Gábor, Pataky J.
Előadások köznapokon 5,7,9, vasár- éa ünnepnap 3, 5,7, Skor.
Máv- és azefllatáanapokra
alkalmi ajándéknak oserepos és levágott virágokat csokrokat
egéaz Oven át vehet ¦ régi
Petermaon kertészeiben
HAlliuijr-iilíM tK I
Ezáltal jíErnjesak a Wjnizsal, de a tapolcai, balatonfüredi és hévizi vízórákat is Itt fogják, javítani és hile-tesittetnl. A befektetés B-6 év alatt visszatérül. , ). ,
A bizottság ezután\' töl)b apróbb ügyet tárgyalt le. i ¦. \'¦ *
Áll«adó alNmaivk iiétkttaunpükűu Sttd*p«et I. mémaem
Li.-i!í Tons«. Hírek. Koxiamények H*«gi«ai«aek. — Utána étnand. — tü
IIU«JC, - 11.10 N«nwetkö«i VÍSJ«Jco-
»oifá>il. — 12 HaMntfacó. Ilunnuas. IdójazájJ»i«utíJi. - 12.40 Hbek. -13J0 idftj«i*és, tdöjárásjatentéa. _ R3í HLmk. - 14.45 Muaorüunar-tacst. - 15 Árfolyamlüi*k, ptacá arak, iietmltaK&iek. - 16.45 Idöjebét, idö. járáajolent4a, hírek. - 17 llintk Mo-vAk 4a megyar-oroaz ayatyan. — lt Hinak. — 21.40 Ilirok, ldöjárAijelaatea, hírek stlovák és magyar-orvu nyalven,
— 23 Hii*k némát, «ogoi «• f macia nyal ven, — «.0 Hir«k.
BUDAPEST U
10.20 Szentgyörgyi Klvira elöadásA. - 10.45 Fefcj&rasas. — 12.10 Üufláza Lóránt énekel. — 12.55 Mártonná Va-szifcvu Bojanka gordonkánk. 13.30 A honvéd gyalogezred zenekara. ¦ 15.20 Suranyi iludi eíganyzeneluuu. -15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. 16.10 (lyennekdélulán.
17.15 Hanglemezek. — 18 Szabó Xavór Ferenc enAétozefe.. — 10.20 \'Zenés résztelek Laurísin Mik Vis •Szenas. sük egymás ti cámü hangosulrnjétoöL — lu.45 ItésZlclek Hostond versed drámájából. — 21.25 Pertla Pali dgányzene-kara. — 22 A Hádió Szalonzenekara.
— 23.25 l*rtis pali cigáuyze«ekar.i.
BUDAPEST lb I
17.30 Szockov András rus/.üi nép-daflokat énekel. — 18 Tánc*eme«ek. -18.:i0 Mezőgazdasági félóra. — 19 Su-tányj János zongorázik. — 19^30 Fran-eia nyelvoktatás. ~ 20 Hírek. — 20.10 Unitola Ede táiiozenekara és "(Rajkók! zenekara. — 21 Felolvasás. — 21.30 Idő járásjelentés.
Jóslat:
Mémókalt uél, viltoió ftlhS-zet, aok holyon köd, k0lfln5»n ¦z oruig nyugntl fulébon. Oyonfla íjazuknl fagy, a nappali hSmar-aéklet nam változik Itnyegaaan,
A UaUorolOflal Inttoot utTkuIsMI öföailayel3állumA»a |ele&üt
I«mew*ki»t tagnap «ta 9 6nk« +3-0 ma rateai -1-2, del*» +64. o-o -V
- Naptat: Febniár 10. MIM. Rom-kat Skolaattlka. Prottataua Elvira. -Izrael. Batet M 18.
Otanmt ayltvB raoel 9 ilriUI aita » óialg IMI), wenta, pintek (Wotan éa kaddaa agaaa nap oataek).
1941. Itbruar 10
SALAI KOZLONV
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
Dr. Almássy törvényszéki tanácselnök a bátor katolikus kiállásról
tartott értékes előadást a Credo februári taggyűlésén
._i-, Ezen a itflUKUn a volt tiópo
| KIS. 11.10- I roni lff- honvéd gvalog-
I- ezred a Szán foJyő felső
völgyi\' Iáján levő I.utowiska környéki Trohank\'c lelő cílon támadott, mikor., ben Potecz János örvezetőt esteiére 0 emberrel összekötő járőrként kiilUték ld. I>c alig haknit a járőr 200 CÓpést-nyíri\'- a ¦ zászlóaljig, .miikor a, sötétsíy. Ik\'ii széles orosz raj vonat szárnyára bukkant. Km- Potecz őrvezető feTis-nvervőn n számára kinálkozó nagyszerű lehetőséget, a hasig örvi hó ívlcnérei, merészen és\' elszántan QZ oroszok szárnyára vetette magát, amivel annyira zavarba hozta u sötétségben botorkáló oroszokat, hogy nyilvánvalóan vafta-mely nagyobb erő támadó éPét\' sejtvén a járörlyen, flő orosz nyomban öMnhti puskáját tó megadta magát, A többiek — tehettek vagy ugynivinnyian — ha. nyalthomlok ezfutatlak, E pompás hn, tlitelt kiegészi lésekéi >en azonban tud-mmk k\'.i, hogy a járőr emberei csak nemrég a harctérre érkezett fialaí! ujon. wk voltak, akik a Cendfiíetcs-és igazi harci szeJBemtőt áthatott merész otöre-tőróst, a legzordabb tóTi időjárás íosy-lán keletkezett óriási nélkülözések férfias elviselésé utón hajtották végre. Mint későbben kldarQlt, Potc^z örve-zető ezzel a vitézi totté\\<f Indián kivífí megakadályozta, hogy &z említeti nnosz század saját csapataink luítába kerüljön, ami hu sikerűi nemcsak riadalqmit, de komolyabb válságol is okazhalfitt vobia. Ezért tehát mivel koinoív ve-szélyt háritott el; cSSnu\'rfckÓpen az-arany vitézségi éremmel tüntették ki.
-?!?!!!1 EMLÉKEZTETŐ
Egyesért közié* (2 sor) ^^/rtí dija 30 Hilér.
F.br.ár 101
á Szociális Misszió társ. Szckefy i>ije a Városi Színházban vitéz Somogy -vári Gyula irónvtk szereplésével.
Fabrnár 15 i
A Turul Szövetség disz táborozása é% láiicestőlyc fúl ö órakor az Iparoskor nagytermében.
Fstrnir 23 ¦
I-\'él o órakor liccásía a városházán (Szász Béla: Erdély),
Harcias |:
Kél 6 órakor Üceálií a vírathazáa (Barta István: A 150 éve* sdnési**).
¦áretsu 9:
Fél 0-kor: 5 Iwlyi saerzö irodafcni délutánja a városházán.
Magyarország—Olaszország
9 : 7
Az olasz magyar ökölvívó mérkőzés
vusániap zajlott le a Magyar Mflvolfi. ité-s Házában, A mieink megérdemelten győztek. Sőt a Frigyes-(>>rtonézÍ mérkőzést igazságtalanul hoztak ki dón* tétlenre a ponto ZÓk. Padány l\'nssuni ".4\'eu, Torma Peire Jászai (ki-
Ütessell) Cornago (Lk«Ot.«ioufuf> Pfll-uiarini elén győz, inig Szamjiiás Tan-lett! eilA\'u, Montjára ProMU H. elten, llotnolya Latiul ttfkai vészit.
A nagykanizsai Crcd<>-cgyesüietvn~ sániap délben tartotta február havi taggyűlését, amClycn részt vett dr. Hegyi Lajos polgánnesterhelyetteá-fö jegyző, egyházközségi világi c\'nök is.
P. Gulyás Ge\'lért fcrencespiébános, egyházi elnök in^gnyltójábm n testvéri szeretet és Cgyüvétartozósra mutatott rá. Dr. Wéber Elek kir. járásbii\'ó kegyeletes szavakkal cimf-lékcüett ínteg a nemzet és a m\'agyi\'r katolikusság nagy halottjáról, i
gróf Csáky István
külügyminiszterről, aki nemcsafc nagy diplornhta, nagy hazafi, dc nagy ós igazi katolikus férfiú is volt A katolikus férfi-tábor mélység részvétie^em\'ékezCtt meg nagy testvérének elköltözéséről. Dr.1 Almássy Gyu\'-i törvényszéki fa
nácsemök tartotta meg ezuan előadását , , |
az Aotlo Catholioa nagy muf-mozdulisáról. *
Az Actio CithoUca art "karja, hmt goZtatfa. hogy minden katolikus önállóan tudjoín gondblkoZjii és Iparkodjék a lüitoiicizlin\'ust az emberi közületekbe is lyeievinni, A katolikus légköre nemcsak az imádkozásra terjed iki, hmiönv átitatva kell, hogy legyen a katolikus eszíinéktől ís, hogy azok j \' \' < |(
életének fundamentumát
Szoirtbüt, mint \\-asarjuap ismét kitettek m igukért a [különböző egyesu-ielek, hogy Karnevál herceg rövid uralkodásának idejét Ikcilőcn kihasználják. Ls jéi van ez igy. Legyünk hálásak mindazoknak, akik az éiet kiiz<islinein és hthózségein feividá-fcnistássul, melegséggel és szórviko-zássii igyekeznek enyhíteni, mjosolyt, derűt, vidámságot belevinni. O\'yjó, hn csak rövid Időre is, felejteni gon-d<Vt, but, bánatot és egy röpke idérs elszállni A^nndlágba. Boldog^íágor1-szágba " képzelet rózsaszinü ködfrt-tyolán, fehér hr-ittyuszíirnyin...
Elsőnek szomblaton délután
A klskanimfl! gazdasági tan-fo\'yam
u Le\\*]ilc-oithonban tea-esiét rendezett, Amelyen mitxd n 31 résztvevő leány jelesen tevékenykedeti. Az otthon ebl>ői az alkalomból Ízlésesen fel volt diszitve. A 31 tanfoiyamista loány a saját maguk varrta fítyuiá-ban, háztartási köténykében sCjény-kediek, sütöttek, főztek, \\<ndégOkct vártak és szolgálunk kj. Scbafr>r Ilona és Kójx)iyl Mária tanárkisAsszo nyok kitettek ismét magukért. Olyan teuxstét rendeztek, nniilycaiért >a város* bizony tssgyon m\'egirigyci-heti. Nagy lelkesedéssel fogjaoTták és éljenezték dr. Krátky Istvánná pol-górnrísternét, a MANSZ elnöknssZo-nyát, tiki n tanfolyam védnöke. Ott
képezzék. Amit az egyház- kivim : aszerint igazodjunk, Sokan vannak n katolikuSoJk köpött, nkik idegen cs^. mék ós áramlatok és téytauok utíül futnak, akik azt hiszik, hogy az egyház egy régi, citvuU kalendáriuml Szükséges, hogy inn^rjök egyházunk történelót, \'múltját, lássuk a vértanuk sorozatát, a katolikusság eisörendü-ségánOk Jelét. Az^rt büszkén ntxtfh hatja azt a katolikus : lrnp, ez az é>i egyházam [ ¦ \\ : «
Bátor, hitvalló katolikusokra van szükség,
rakik, miként nz első keresztényeit, nvijd mint n kflzépkwrbán: állhatatos katolikusok \\-oltak. Ne nyugodj-junk mlCg pusztán azzal a tudattal, hogy tm az egyedül üdvözítő egyház gyenmekei vagyunk. Minden katolikus keressen mligánaík megfelelő ítvönka-terel, iiiindejiki mlegtaiélja, a maga működési lerületét és helyét az cgyházközségb*n.
Mlndanklre vár munkai
P. Gulyás Gellért szívélyes s2/w«k-kal köszönte meg dr. Almássy szép előadását, kérvén b«|Igatóságát a mindenkori bátor katolikus kjállásra, hitvallásra.
Dr. YVéber jánisbivó ezután az 1939: 17 és 1939: 1 tc-kek rendej. kezeseit nvigyarazta. _______________I____________
volt Mócsy Béla igazgató, Perjés László városi kertészett intéző, dr. Szabó István városi orvos és szép számú közönség,
A kedves kísíkanizsai leányok nagy figyelemmel és előzékenységgel szolgálták fei a pompás, párolgó teát, az Adria-aCnekar cSupa tűzzel játsaojtt-\'i a raipJviávalól és volt olyan hangulat és kedélyesség a teljesen megtelt otpV>nbtrn, hogy Karnevál herceg szive gyönyöriiségget telt nvíg a boldog mosolyú kiskanizfsat iíjuság láttán.
A Tűzharcosok bajtársi-vacsoráján
a nagykanizsai Ipartestület >\\*a\'dász-kürU vendéglőjében azomliatoii este 8 órakor igén szép számmá] jöttek össze n bajtárfijak, a fi-ont hős vitézei, a volt katonák, akik a TüzharcoS-zaszlóhoz csatlakoztak és most né. hány órai meghitt együttlétben ki. mélyítsék az egyUvétartozás, a front szolidaritásának érzetét. Legtöbbjük formaruhában jelent meg. Ott volt dr. öriey György kir. komiányfőta-nácsoSj ja kanizsai Tűzharcos főcsoport eüiökc, Vécsey Barna alelnök, dr. Fodor AIad,áf ny, városi tiszti-orvos, dr. Fülöp György vezető-tiszt és a vezetőség legtöbb tagja. Vacsora alatt dr. Fülöp György beszédet mondott, amelyben bnjtársias összefogásra, a magyar Haza áido-
rntos szeretetére lüv^ T»l a bajtársakat, akik a iegjobz> hangulaib\'an, még sokáig együttmíaradtak.
A Baross tea-est
a Központi kávéház és étterchi! ösz-szes földszinti helyiségeiben folyt le. Az egész város nagy várakozással tekintett a rjaroSs-bál elé. Hat bizony, már régótn nem volt olyan sikerült és meleg tónusú, igazi osn-ládi -mulatság, nimt a Baross láncod tea-estje u csángók felsegélyczéséH0. NOm1 volt vakító piasztrmi, ébenfekete szmoking, nem volt derékig hátban dekoitáit ragyogó estélyi ruha, de volt olyan estély, volt olyan kedélyesség, volt olyan testvéri ösz" szefogás, a magyar lelkek szent tesivérülésc, ffmilyenre egyhamar iipm \\-olt példa Nogykanlzsón. De a rendezőség is nagyon értékes és alapos munkát végzett, Mindenre volt figyelmi. A vendégeket e;ry fogadóbizottság étén RédI István, a MAORT igazgatója fogadta uri előzékenységgel. Deáky Ferenc vJgaupi bizottsági elnök figyelme mindenre kiterjedt, Sáfrán Ferenc állandó peiinaneiiciL-b-m volf. Az egész rendezői gárda nagyon szépen dolgozott. Ugy, hogy (mindenki pompásan érezte magát, öröm wlt nézni a nagyszámú _ szebbnél-szebb tónco\'ó pároknt. Az ötletes haiigulat-világifcís, a vendéglős figyelmi, a tüzes jjene, stb1, mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az idei Baross-cstély az utóbbi idők egyik legszebben sikerült estje volt. Anyagilag is jól slkCrüH, ugy hogy csángó testvéreink felsegóiye-zésére is jut szép összeg. Gratulálunk a Baross-nak » minden tekintetben elsőrendűen sikerült estélyéhóz\',
A MANSZ műsoros tea délutánja
vasárnap délután 5 órakor a jíatoíikus I.<yényegy}e.tben zajlott le diszcs ós szépszámú közönség részvételévíJ. Ott láttuk többek kőzött dr. Krátky István {wlgármJestert, Pozsonyváry ezredest, a pa]>sájgot{, a honvédség lkjait, a varos közéletének szárnbs jefio-sét, a tárM-g>TosirÍelek tagjait, úgy jjorfy nemcsak a nagytoröu, de a töbU termek is teljesen megtelrí\'k vidám fiu-talsaggal, kedves vendógekkU!).
Dr. Krátky Istvánné jxxlgármesternó, a AtANSz clriokasszonya luágy szcri\'let-renvéHósággíil fogadta a vendégeket nagyszámú höflgy-gárdája étén. A műsort Berlin tlitta elmés iK-köszöntöje vezette bo (egyébként is Berlin (\'.itta töltötte l>e a konferanszié szerepéi sok kedvességgel;. Kováos Magda stílusos szop magyar lánca sok tapsot kapott. Utána Németh Ica és Almássy Dezső párosjclenete kó\\«tkezntt, amit sok hu-inorral adtak elő a közönség taj>ss« közepette. KisfaludI Baba spanyof tánca graciózus beriiutiülsáv\'al amtott sikert. A Pártaláz cimű bohózatban /.«. Ián Nusi, Óvári Mária, Kovács Mánia, Horváth Erzsébet és Horváth Etelka ugy jeleskedtek, hogy a közönség ismételten megtapsolta játékukat. A Nyisd ki babám az ajtót c. ének és lánc jelenetet Kisgergo\'v \'I*réz, I-Ttz^si Adél, Bálint lAszftó, Horváth Iilelka, Hotlósy József, Horváth (lizi, BprbéÜy Gyula adták elő Gj-ergyák Páll fösze-rejplósévitS, ydfX is taps ]>Őven számukni. A zctie-kiséretet a honvódzenekar Mtts «1 Hering Vilmos karnagy vcacnyíote meülett, akinek alaposan kijutott » lapsjulalomból.
Műsor után kát szolgáltak frft a MANSz kedve-s leányai, majd rnegkezf-dőtlött a tánc, ameQy záróráig tartott. l)e voll Ls olyan hangiíVat, bjogy nz összes jclun\'ievők eE határozták, hogv ezenluL minden MANSz teán okveöte-nüt ott lesmck.
•A befolyt jövedeíem az lírdólybe küldendő ívandoriáxbi rettszerelését szolgálja.
A Credo műsoros tea-estje
este 8 óra után vclto kezdőiét a fercn-cick feliéjujrtuélwn, ajneijm szép sz&-
14 napos olcsó könyvvásár!
Schless Testvérek fióküzletében Horlby llkl-Ut 8.
TÁRSASÁGI ELET BAL, TEA-EST, ELŐADÁSOK
BAUM KÖZLŐN*
1941. február 10
Mi újság a Budapesti Élelmiszer-nagyvásártelepen ?
mu közönség sorai között ott láttuk dr. Hegyi I.aJos egyházközségi rtoflkót, Bcrtln Gusztáv és dr. Atrnássy Gyu\'* törvényszéki tanácselnököket, a viíagi papságot, Korma György réesei plébánost, stb. 1\'. Gulyás GcUKrt plébános bevcmtöbcKzédéLeii az egyiivétaitozás jegyében nyitotta meg a :»t-«stot. l\'tá-
na Pusovszky [Elvira \'éánygiinnaziuinfi tanuló szój>en kldt/gozottui szivaíti el n Mogyír mozdonyok cimü irredenta köíleménvt. I)r* WélK-r [íflok kir. járásbíró á^bjrói gyakoalilüó" Jí« sikerült humoros nioza\'kot o#v,ufitl M, sokszor drrüt k..<tvo és a közönséget rmilattalvi. Skinauer Margit és Horváth János párosjc-lcncle élénk de-nittséget kéttett. Gazdag István kán.or hangulatos magyar dalokat .id-ttt oV> zcnekisorcl moltcll. nf.gy tetszés köze. n*tt>. Majd a közönség Icához, íüclve bülfénez látott.
Volt tehát ég likaloin szórakozáMa, imiutlságra.
A Polgári Olvasókor
rendezett vasárnap este, sikeres mulat-ságot. A műsoron egy angol vigjálék szerepelt, nwítyuek témája és erki\'.Tcsi írevclőhalása mfintt az eddig előadott legjobb vígjátékok közé Míl soroz!-mink. A vígjáték chne: <Hol a hozomány , míg a témája párod taztikus formában gúnyolja a negyzási hólwr-lot. Németh Lajos lendező ügvos> munkát végzett s mint egyik íöszcrejAö a/, együttes legjobb tagja voft A nöi szereplők kőzűí Györffy Frzsóbct és Jágcr Frzsél>cl voltak jók a főszerepükben. Tehetséges teányszereirtö mutatkozott be nz egyik szerepbon: Tóth Mária. Krisztián György inkább ko-rrakns, a töbl>i férfixneroplö: Szo\'Iár Keretié, rtandef György, Ruausz József és iloniai Antal inegieTjoIlCií. Kudrey Flus és Mária, Szemes Arankt Is jól szerapauák. A mulatság kitűnően s:kerirf<t.
Farsangi kron^káiikb:ui meg kd/l tm*
a Kiakanlwal Katii. Ifjuilgl
EfryeiQret
kStfliiöiti sikerült esatódias te-imtjérvl\'. Ott vortak az egyházi ci\'uölrteg tagjai; I\'. bánás A. Gyula, P. Hi&nos Fortunát, I*. Murai Frigye*, a Missziós l;eányegycsü,el é\'flkön Mag-dotna nővér és sokíai a kLskrinizsai fialitVcág szine.jnvávtrl. A fehnondás atoll é\'Ö egyesMel súlyos probeénrákkal küzd, mert rAVlyfséore vnn szükségük. Kíska_ nizsn fiatalsága egybe tömöYüit, liogy ez a fontos mtsszfóju katolikus egye. sfnVt tovább éljen és haesnaa munkát végezzen Kisknnlzsa életének minden vonalán.
A kitűnően sikerült mulatság a fia-latságnnk és kuttnosen Nádu Józs?.r v2ági öblöknek kószönhc-lö.
Ma este 8 órakor
a Városi Színházban
kezdődik a Székely Élt. AUáhclyjcgyek meg az esU pénztárnál kaulutfók. Ma dWbén érketelt meg vitéz SomogyvAry Gyula országgyü-\'csi képviselő, akit dr. Krátky István polgármester, dr. Sory-nriir István .esperes, Kovács Nagy Pál rendőrfoton ácsos, majd a Szor. Misszió szervezet küldöttsége Berlin Ágostonná djnökasszony és Beró CeotSa házfőnök-nővér éütsi fogadtak a vasúti áUo.im-son. Megérkezett dr. Vértesi Frigyes szentizéki biró is, akt szintén tcfcfcg szeretettel fogadtak. IléHiláu 4 ónkor volt a Székely Fsl röpróbája, anidEyen részt vettek az fószea/közéjrlskeJlák nfl-vendekéi. Nagy kurttiM-Hs e-«on%iy a ma esti Szél«9y Est.
1JK m\\\\m aiazaiaZAitAI KÖ/.I.ÖNY
A Mogyar Vidékl Sajtóladósitó hu-dajn:/i elenléic szerint az ócftmszer-ungi-\'. SsArk*>pre januar 31-t\'iTi fchriiiir Big vasulon 223 vagon vegves óle/ini-szer érkczett, ezenki\\iil kulonbozó ftrn-val jótt 158 rehorgépkocsl, 83.\') kétroc eUftharomfi, r»fi2 mazsa vagotth-innnfi 6s 511-i liidn tojrts. A vasull fcllioziitaR az eVtSÓ hélW szehibon cSÓkkteklA( l\'^vanesak isókkent az dlii- ós vagolt-b;uomfi, valuniut a tojasfefilinzatap Ls a lófogatu kocsik szénit. Viszont a tohergé|)kocsik szanU einolUedott. — A baroni Tipi acon a csOklcetlt fellioza-tal miatt nz ajak 10-20; a vagoli SUd és ruca ara petflg 30 firtórrel einclke-
Ahogy a magyar fővárosiján nz idén a I*esli Magyar Kcreskodelnii Bank tartotta meg elsőnek beszámolója l a mull év nngyjoU^löségíi és oiodinéuy-dus müködésór»>l, ugy tesmyintézcto, a Képtakarék] wnztár Rt Nagykanizsán voll az fi\'sö, am»tj\' a tjólnyugat g.izdaf-sági gócpontjában most eljsönek tartotta (bariniiieötódik) évi közgvtilesól. A .\\óptakarék|>énztár Rt. N.igykflni-zsa> közgyűlése mindenkor jeíentös eseményszámba megy, amett/io ugy a város, mini a széles vidék gazdisági tényezői felfigycfloek: mutyira kapcsolódott beo a Néirtikirék]H,aizlár Rt. ennek a vidéknek gazdisági ÜtuléT.e, sziwerésél>«.
A meg\'clcnt eőketiségek somibiUi ott láttuk többek között dr. Krátky* István i»o3gámK\'stert, dr. Ilogyl Lajos lxng.lniieslcrluí!AOltt\'st, dr. Lontay Aián járási főszolgabírót, Krenner Zo\'tán, a Neniaett Bank beiiyi fiókjának főnökéi, 1». Gulyás Gíltórt ferences pkébá* nos, líarta Islvan kfgycsrondi igazgató liázfönókót, Hédi József MAO RT igazgatót, Bertüi Gusztáv törvényszéki ta-nác-sclnököl, Tcutscli Guszblv nagyke-ívskedöt, Komáromi\' Tibor Transdanu. hja fdílgyelöt, ügi\'védeket a társinté-zctek igazgatóit, vezetőit és ott voltak
dett. A tojás ára a vélelkedv Ibnyha. ságaós fukozolt kínálat kóvetkczléucn 10-20 filérre1! csökkent — A zö\'ds/g-és főzeléke ékiu?. a vörösliagynn ára 2, a petrezselyem é-s zeflícr ára 5, a külföidi karfiol és paraj ára 10—20 filléiTel csökkeni, viszont a sárgarépa ára 1, a rejeskáposzta ára a, a kelkáposzta 8, a fokh ajyme to, a exb]i nr-
földi sóska 20 és a meTcgúgyi sóska ára 1U0 fiKérreí emelkedett k.lónkrtit. -¦- A gyümölcspiacon C^iiikább a <ldl\'.-gyümölésők iránt mutatkozott írd.kO-dés, de a, u;igy fclhozaial\' fotyWn o gesztenye ára t ás n m-ndarin ára 1.1
ITEérraa csókkeni kilónként.
sokan mások a város és a vidék köz és gazdasági Öleiének ismert k tünöV ségei közül.
A kózgyíilésl dr. Goda nyug. vámsi tiszti rÓorVOS, korelnök nyitotta meg lömőr szavakkal. Vitéz lifulzik Lajos kir. konnáuy főtanácsos törvény ható. sági bizottsági tag, az intézet iigwezctö igazgatója terjosMello ezután elő a goni-dosa.ii oSasaasWott igazgatósági jell:n-tést, az intézet mull évi munkásságá;-réfl, üzTeli tevékenységéről amely nrn-den dicsérelncTt szebben lie-szd\', n>ert unniatürlrtn adh v\'suza azt u twtpSznaa gazdasági és üzleti munkát, aurt ez a fémjelzett pénzintézet az UimuCt esztendőben is végzett. Gazdasági, kercske. debni, ipari missziót: a nvigyar ncni;-zcli ép;lő munkában. VisszaiítíTantíst vetbtt oz OTSiággyarapihísiiak nagv történelmi lényére. Kcgyei-etlcl Cmlákez^lt meg Hlnlky Aladár igazgatósági tig elhuny tárt*. Majd rámutatott az anva. Intézőt — a Pesti Magyar Kíroske-delmí ltunk a4a])ítáü:utak nziuú%-i;s jubileumára, amelynek jegvélwn cz a közgyűlés is áll. Kifcjtrlti1, hogy a Pesti Magyar KcreskccWnii Rink az ország gazdasági életében m\'lyxti domináns szerepel tölt 1» minden téren és minden ágazatban vezetősín ene \\an,
hogy az egész viíágon aüsoiftrt tssret vivőt I ki magának. Hogy ezt a \\«v..-1i<-
Bsecepel biztosíthatta, :izt nündankori nagyszerű vezetőinek köszönheti, ukik. nek nyomdokain méltóan halad dr. Lainotle Károly vezérigazgató. Majd külön em3ékezett meg nnóL n Ikithatós támogatásról, amit a IVsti Magyar Ke-reskcddlnvi Bank a NV^ttakűrékprjízhir
Rt -val szemben tanúsított. Bejelentette, hogy az intézet vófltirtji a Fauna föbizomanyossagitt, amelyen keresztül! az egész vármegye gazda társa dumának érdekelt tudja elöiuozdílaui, Ah-cttfc az IHI\'S/. nagy kanizsai bókjának, unni a MAV hivatalos ineiieljegvir\\ldAjának \\-ezelését, amellyel az utazóközönséget és az idegenforgalmit kívánja hatható-san szolgálni.
A kibfllyczésPkiuM rámutatott, liogy a gazdák a\'szükséglelcikcii felüö l«\\élc-leiket lartozásaik tórJeszlésérc fordították. Az adósok által teljesített mintegy ífOO.OOO pengós visszarizetésokln\'Jl több mint 800.000 pengőt uj kölcsönök ulakjilmn más igénylöknek lracsátoltak r«ndcllrezéséie. A közóns% bizuAnánuk legszebb hizonyitéka, hog>\' a b.\'létek összege 1,078.000 iK\'ngőio, vagyis 12 százalékkal emelkedett.
A személyzeti kiadásoknál ötvcnde. lesen áTtapitható ntej, lu>gy a NépUS. karék Rt, szociális téren is c\'eget Ml a kívánóimiknak nemcsak szibnos uj tisztviselő ikLkalnr-a/^siU-al, Ufe a cégiekkel szemben a fizetések jelentős Fal. nne/lésével is.
Az étonttt üzleti év szép munkássá1.
gának eredményét mutatja az tíért nyereség: 3-i.787.08 ]>engÖ, uindly a részvénytőke több mint 15 százalékos (vagyis az előzö évnél kedvezőbb) gyű-m\'ölcsözlctoséuek fo\'ol meg.
Balog Dezső felugyelöbizottaágj elnök b«te.rjcsztcllr. a folügyelöbizottság
tetentésetj anf.t a közgyűlés egyhangúlag eYTogadott.
A kilépf> dr. Goda- ós Mntitinszky igazgatósági tagokat újból luegVáhsz\'-tották, Caegö JánoX, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank aligizgatóját, a vidéki tutelügyek intézőjét és Rédt Jó-zsef MAORT igazgatót bárom évre uj tagokkéid választották be. az igazgató, ságba.
A NügyeVSblzottság uj tagjaiul ineg-választuttik: Kalmár Zoltán épitéss-móniök, Ritter András iwgy\'kcrf-skod" és Stark István, a ívstí MJgyar Keret-kedélmi Bank régjegyzöje. Az igazgató ezután ismertette Jóknthy BiUn nyug. dearedes, részvényesnek a közgyü\'iés-hCz iutézelt levo>ét, mnelytien köszö-nelct mond a Pesti Magyar Keresko-deilmi Bank részérő! iUcléki-s inlézkCdó \\«zctö kezek, vrüoinint a Né|)SSk*trék\'-pónztár igazgalósilgának, felúgycVíbi-zoltságáuak és tisztvisejökaránik imiu-kájkotjásukórt ós az elért erednVénycil. majd indítványára a közgyűlés \\va-kó bajos dr., a Pesti Magyar Kercsko-debnf Bank e nőkét, dr. I.arnolte Károly vezérigazgatói és Conrad Ottó ügyvezoUi igazgatót, dr. Podovszky József igazgatót és Csegó János -iUgazgu-tót, a vidéki hiteteBájtás iniuynóját táviratilag üdvözölte. Ugyanis a kte-gyűlés bonorálni kívánta azt a fáradlM-tatlan tevékenységet, amit az intézet vezérférfiai az intézet aaggyátételén kifejtettek. Cdvözlö táviratot kúTdlek dr. gróf Huuyady József, az intézet etnó-kének is.
A közgyűlés ;elkesen inegéljetwzle vitéz Bcntzik Lajos kir. kormttnyíöta-nácsos igazgatót, akinek nagyvonalú-ságn, sziikskörü áttekintése, niesszc kimagasló üzlieti és gazdasilgi érzéke, párosulva nagy ludasával elérte azt, hogy a NéptaWkpénztár Itt- Nagykanizsa n*.i puuántul egyik ;cg>í\'»-kelőbb intézete, amely nemcsak ]>éiiz-intézel, hanem a gizdasági ói k roske-detet ócl f^gyik jeyjntős ténicz-jje egész ltóUiyngaton és ugyszóíván az egyedüli, anssty földek ©ldarabokis.\'«val ffrglalk.iz:k és ilyen inóflon is elősegili a .szociális fejlődóiít.
A k."«ígyülés tükörlaépe toII a N"é|»-lakaiékpí-iiztár Bt. erednu\'aiydiis niun-ká jónak.
Continental lrásépek
képviselete és lerakat*
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETEBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
|IÍQDÍ
A lOO éves Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
ünneplésének jegyében zajlott le a nagykanizsai IeanylntézeUHéptakarékpénzlár Bt. Nagykanizsán 35. évi közgyűlése
Uj igazgatósági és feiflgyetőblzotlságl tagokat választottak
i\'.Ml. február 10
ZALAI KQ2UONV
— (Áthelyezi* az egyházmegyében)
Qr, Czapik Gyula veszprémi megvte-pfispÓk Karfás József káplánt Ua\'feM-bokról Dabronyba helyezte át.
— (Tanügyi hírek)
Koszorú Anna ujúdvari és Luki I)e-zsö kemcndoE\'ári tanítókat a vajíás;\'. és közoktatásügyi muüszter végleges (iiiitősógü tanítókká ismerte el. ~ póoza Ilona ujborsfai kisütő tanítónőt a miniszter a lábodi róni. kat^kás iskolához helyezte át hasonftö níiiö-ségbej!.
— (A Katolikus Legényegylet)
február U-i, keddi estjén .VlKtíbk keletkézése és eJm\\uása - eunen lesz vclitetlképes előadás. A csJJaatívUág tt-kait felfedező képekhez Orbán Józsel egyházi aitftaök mond magyarázatot. (:)
— (KDlOnvonat Indul Nagykanizsáról a zalaegerszegi meg yegyfl lésre)
Zala vármegye töncny hatósági bizottsága február 13-áii délelőtt 10 órakor rendes közgyűlést ^art. tíz aUa\'.íoni!-]>ól különvonat indul Nagykanizsáról reggel 7 óra 44 perckor ós Zaft-eg*-szegre érkezik 9 óra 21 perckor. Megjegyezzük, hogy ez a vonat be van ugyan áJHtva a menetrendi)*, azonban a korlátozások miatt ideiglenesen szünetel és csak most kivéttfleson a közgyűlés napján közlekedik.
— (Gazdakör Tekenyén)
Gazdakör alakult Tckenye községj.en 80 taggal. Elnök .lett Kovács János plébános, h. elnök Kiss Lajos. A gazdakör célkitűzései: okszerű íaőlömüvc\'-lés, gyümölcsfakezeJés előmozdítása ós igy kivitelképes áruk előállítása.
— (Farsangi Vidám Estet)
jeudez a Szent Ilona leányköub február 16-án a Vadász kürtben (a voit Kis Royalljiui). A tarka vidárrí műsor a legkitűnőbb szórakozást igéri, miután abban a Leányklub \'ieglelWségesKtrb tagjai lépnek fett. Műsor után tánc. A vidára est 8 órakor kezdődik, (:)
— Hogyan lehet élvezhetővé tenni a fagyott burgonyái)
A fagyott burgonyát ugy íehel let ismerni, hogy kormunkét a burgonya húsába mélycsztjük. Az ép, egészséges burgonya ilyenkor egészen jól hallható, sercegő hangot ad, dfcteinben Ka. ífgyo^, a hang nem hallható és a köröm könnyebben szalad be a burgonya Tm-sába, A fag>\'ott burgonya azonban frjEi használható, még pedig ugy, hogy íet-hasanádása ellőtt kguLibb két órán keresztül hideg vízben knK áxUdni. A fagyos burgonya édes, do lui ázlat-jukj ezt az izét részben elveszíti és nem is fő szét annyira, mint a nem áztatott, fagyos burgonya,
— (141 milliót füstöltünk el)
A dohányegyedáruság most title közzé az elmúlt év adatait EbbőE kikerül, hogy az évi termelés köze:- 5 mifció tók* gramm pipadohány, 3 és negyed mUKÓ kjlogramrn eigatettadoJiány és 1000 kttogramtti tubák volí. A gyárakban közel 56 millió szivar és 2810 millió cigaretta kcszíiftt. KlóoW-tottük még több műit 70 ezer kHo-gramm nyers nikotint is. A munkásoknak 7 millió pengő munkabért fizettek. A dohány jövedék bevetnie az címűit évben meghaladta a 141 millió pengőt. , , i
— (Élénk vásár Szentgróton)
A iratoszantgróti vásárra felhftjtofiak 1100 darab szarvasmarhát, 49 lovat, 34 borjut. Gazdát cseréli összesen 64.\') állat. A hízott ókor 1.20*. a féUjf Iázott 1 pengőért kelt el ŐEősuly kiio^raui\'-uwnként. a vásár fiánk voK,
(Folytatás a 2. cidslról)
A l^gnap elterjedt hírek közül azt, hogy Vichyben ifrvargások törtek volna ki és petain Darlánnal Északafrikába utnaUk, a leghatároxot tablAn cáfolják.
Párisi hírek szerint Vichy és Pária között a feszültség tovább tart.
A nemet-trancla klbékuléshez Laval személye szükséges — mondja Berlin
Pária, február ,10 Ugy tudják, hogy petain február 16-án rádióbeszédet mtínd Francia: ország népéhez. i I . | |
Zürichi jelentés szeret Dpría»iy; jnint külügymirusrzter, rövidesen újból felveszi az érintkezést Parissal ós
azkxu át Berlinnel ¦ nS6mtet--franci« vitás kérdések elintézésere, Fkmdin kiválása elősegítette a megoldást. Még nem tudni, hogy « tárgyaiások Parisban, vagy mfisntt lesznek.
i Berlin, február 10
A német lapok tartózkodnak a francia eseményektől. Darlau kine_ vezésót is alig, hogy közlik. Ez frtícg-felel annak a tartózkodásnak, amelyet Berlin Vichyvel szemben tanúsít. Berlinben általában azt tartják, hogy Lav»l személye szükséges ahhoz, hogy a pplBjji és Hitler taJálko-] zón lefektetett elvek szerint a némjetj -fmneia viszony ügye egyenesbe kerüljön. | i i | |
Bulgária nagy események előtt
Belgrád, február 10 A jugoszláv sajtó a bulgáriai Iwflyzet-tel rogLallkozYa ellentétes liireket közölnek. Egyes értesülések szerint nem! várható nagyobb kormányátalakulás Ős a bolgár-tőrök viszony ügyében is
olyan váMozás áll be, amely lehetővé teszi a balkáni béke fenntartását.
Más hírek szerint a belpolitikai $i külpolitikai helyzetben olyan változás várható, amely a határokon kivül & érezhető tesz. !¦\'\'.!,
Német felderítő és vadászgépek a csatorna felett.
(Foto II. D. V.)
iárclos elsejétől kukoricalisztté! sütik a kenyeret vidéken is
A legújabb kormányrendé let szerint a vidéken március l-étöl.kezdve csak olyan kényeiét szab«d sütőüzemben készíteni, liérsiitéstíen krj süttetni, illetőleg csak olyan kenyér-\' tésztát szabad sütőüzemben sütésre átadni vagy elvállalni, amelyiiek készítésénél rjn^nden kiiogram btifaV vagy rozsliszthez 20 deka kukorica, lisztet használtak el,
Csik, Háromszék, Marostordn éo Udvjo-hely vármegyék, továbbá Ko-lozs vánmegye tekéi és inezóortn>4. nyesi járása területének klvétcióvot március 1-étől kezdve csak .olyan, buza- és rozslisztet szobád forgaiojnf* bahoznl v»gy feldolgozni, amelynek minden kilogramjáboz 30 deka ár-palisztct kevertek. , |
A rendelet u bnrgonyake\\-crés kötelezettségét nem érinti, tehát a sütőüzemek továbbira js kötetesek Hz előirt mennyiségű burgonyát felhasz aaUli. . í ; | ;
Kukoricát és árpát emberi táplálkozásra csak azok a malmok őrülhetnek, amelyeket a közellátási miniszter oz iparügyi miniszterrel egyetértve a ma;mi ér,jekképvisel*í-tek előterjesztésének figyek*nbcrvóte~ léveli kijelöl. j ( | ij ¦\'
A vize? zsemlye és n kétszersült készítés t kuikoricn-, illetőleg Arpö őrleményt felhasználni nem kell. Szá rított tészto, keksz, ostyakószitö 04 édesipari üzemak, idívéve a cukoif* és csokolódékószitö, valamint aoufk-rászuáemeket is, a feldolgozásra kerülő minden 100 kilógnám búzaliszt utón legalább 15 kilógnám1 kukoricalisztet, kukoricaárát és minden 100 kitogram buza kCnyérHszt után legalább 15 kilögrnnrí kukorica lipzípt; vagy knkoricadarét kötelesek P*L hasznémi. I i í I
Budapesten « refndeict hatálya, február 23-án lén_ életbe,
— (Jegyzőválasztások Zalában)
Monostorapátiban Péter Pál eddgi adóügyi jegyzőt vezető jfSZyzfiniSk, RátL Károlyt pedig segédjegyzőnak váSasa^-lolták meg. Díszeién Csákány József volt tördemiei Jegyző fett a vezető, jegyző, segádjsgyzo p*4lg dr. Horváth István lett.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
85/Ké 1941.
Tárgy: A tejszín lorgalmáosk ujabb korlátozása.
Hirdetmény.
A 8560/1940. M. E. «. rendéiül értelmében már 1940. augusztus 14-lke éta tüoi tejulni Mt közvetlenül fogyaettae, akdr tovább-eladái, vfíjíy feldolgozás céljára ki-szolgálla\'nl, vagy egyébként lorga-lomba hozni, úgyszintén evégoö! beszerezni. Nem vonatkozott e korlátozás a tejipari vállalatok részére va) és sajt készítéséhez szükséges tejszín beszerzésére, illetőleg klsiol-gáltatására E rendelkezéseket az 1000/1941. M. E. sz. rendetet mott akként egész!telle>, ki, hogy lejből, vagy tejtermékből tilos bármily tej -tzlnpóiló, Illetőiét; itejszinhiboélló anyagot forgalombahozatal cél|ára előállítani, vagy Ilyen pótanyagot forgalomba hozni. A rendelet megszegőit 2 hónapig terjedhető elzárással büntetik.
Nagykanirsa, 1941. fibruár 10. se Polgármester.
84/Ké. 1941.
Tárgy: A tijtkiulles koriatoiáu.
Hirdetmény.
A tejipaioiok, továbbá azok a sajtol készíts termelők, akik havonta átlag 100 kg-nál (obb aajlot szoktak előállítani, a sajtkéazlté.hez eddig felhasmáll lej mennyiségének legfel|ebb 70\'/,-át használhatják fel sajt készitéBéhez.
A sajt készítéséhez felhtsználható tej mennyisegét üzemenként, illetve gazdaságodként a polgármester ál-laplija meg. A fejiparosok és a havonta átlag 100 kg-nál több sajtot készítő gazdák tehát a sa|tkészltés-hez felhasználható tej megállapítása cél|ából haladéktalanul jelentkezzenek a városi közellátási hivatalban, Hunyadl-u. 16. sz. alatt, ahol a vonatkozó 990/1941. M. E. sz. rendelet egyéb rendelkezéseiről is tájékoztatást fognak kapni.
Juh-, bivaly- és kecsketejből továbbra Is korlátlanul lehet saj:ot gyártani.
A rendelet megszegői 2 hónapig terjedhet^ elzárás büntetésben ré-sze8ülríékv\'*-J
Nagykahlzva, 1941. február 10. ki Polgármester.
EHsiilÉlt «—i uki a helyi kere«kedóka4á I paroaokaál nerexae bal
MALA» ÜÍKLÉMrt
1941, február lo
Uade Klroly is felesige Búul I.ul, fi >yermekeik lEIájrüVm, keresztlánya és Ivánka, Ifi PalsrMana Js-u*I é> felesége 0>bl> Erűiből ?8 kisleányaik Bnslk* éa M«sda*k«, l\'ákiftiiűuu Károly linokaÖCCSÍÍ, Slv. JmmU Kilelve sí. Knotta* H«rXft sógornője, valamint PatarnuiaM JtVisisf sógora ugy a maguk, valamint ai égess rokonsig neveben mély fájda-.lommal, de Isten megváltoztathatatlan akaratiban megnyugodva, hidalják, hegy az áldolllelktl nagynéni, jóságos kereutanya, sógornő és tokon
m. klr. posUfónök Ozvegya
éleiének 70-Ik, gyászos özvegyaégének 2eVlk évében I. hú 10 én éjjel lh\\ órakor, a halottak szentségével megerősítve, visszaadta nemes lelkét Teremtőjének és eltávozott azok után, akiket O ugy szctclelt.
Szerétéit jó Hedvig nénink földi naradványalt folyó hó 12-én, szerdán
I délután 4 órakor a róm. kat. egyhág szertartása szcilut történd besientelés
I után, a temető szertartástermébÓI kísérjük ulolsó uljára a családi sírboltba.
Megboldogult lelklüdvéért ai engeszteld szentmise-áldozat f. hó 12-én d. e. 9 órakor lesz bemutatva a sient-fcrcnc-rendlek plébánia-templomában, Nagykanizsa, 1941. február hó 10.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátatok és Ismerőseink, kik felejthetetlen drága Jó édesanyánk, anyósunk, . nagyanyánk
fi». Papa Lajosaié
SZUI. Mail Erűi bot
temetésén megjelenésükkel vagy bánul más módon mélységes gyászaikban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton ls hálás köszönetünk kifejezését.
A gyászoló család.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a lóbarátoknak és Ismerősöknek, különösen a .volt ds. és klr. had Hengerész- baj társaknak éala vendéglős-szakosztálynak, akik felejthetetlen drága feleségem elhalálozása alkalmával részvétükkel, vagy a temetetlen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet
Kanizsai László éa családja.
UiiliiliariuU inain tiliiw
MENETRENDJE
érvénye, 1940. májua lií-IÖI. Eru*k«i-Mi^-VeieHitéllMa*e<
Vaiutáltomlira
425 (M
||-H 13 33 lö-ao 1100 18 40 !040 2JM 2J10
Erziébet-lérre
3 1
5
g
Letelns»! muneitrand
L.I..,,Wll..i. « l.ii|i..Jiii..l.l.Vlií\'
Aknaszedőhajók az AtlanU Óceánon.\' (Foto R. D. V.)
Torpedórombolók éa naszádok foldodtö ntem. (Foto !í. D. V.)
Zomotos, attzt kunét
Sintrox káuéffizfin
készíthetünk.
Kapható: V4—V2—1—1V2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜ LG Y I-nél
SuKár-ut 2.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsflrangu szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., PodmaMloxhy-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift atb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit.-A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe. melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Pk. 8033/1040 :m/\\9ÍO. vég., aj.
Árverési hirdetmény.
Dr. Saller. István nagykanizsai ügyvéd által képviselt SSrlel László oagykanlzeil lakos javára 100 P töke és |»r. ereiéin a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1940 évi 1234. ss. végzésével elrendelt kielégítés, végrehajtás folv\'án végrehajtást szenvedő-töl lefogta!! tieOHbecsiitékit Ingóságokra s nagykanizsai kii. iársahlrósig fenti sx. végzésével az árverés- elrendeltetvén, hu-fink kendő megtsrllaira Felrörajk és Pöt-réle községekben határidőül 1941, «vl február IS. délután 3>/2 órájára tűzetik kl, amikor a bíróilag leloglsd bivalyok, az*, kér, linó, lihiló ló síb. Ingósásokat a legtöbbet Ígérőnek ke iipéni fizetés ellenében, esetleg txcslfon alul (>, de a kikféliAtt ár kétharmadánál, alacsonyabban nem — el fogom adni. X
NBííykanlzM, 1941. évi Jun. hó 22-éfl.
Elek Uazló
SM klr. bír. Wgr«b*lt4, mint blriilgl klkUdöit,
Molnárok figyelmébe I
Vámféljegyzési lámcsereliip
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
APSOHIBDETfiSKI
All,*»
Kaváoatmeaitar, |ó lóvaialó. e gazda-«ág öaazea koylcamunkí\'hoa értő, kere* telik aierulmmal é> nltllen caaledtaj ka»*oM*fj««el«l áprtlta elsejéié, til-zonzllvány-mieolatokat, melyek vlnxa nem hűidéinek, Szöciéayt uradalom Nemeavtd, Somogy megye, küldjék. 370
HatNéraMaata*1 aiemámmal keretté-ük áprllla elaejérc. BlzonyltvJiiy-máaoIa-tokát, melyek vlieta nem küldetnek, S/o-crinyl urailalom Nemcvld, Somogy megye címre kérjük. 377\'
aUJaWnöt felveszek. Sörlel vaskerct-Iredö, EiiaibeMír 4. 401
KlheMfla éa k»Jár«a4t felvételik. Vida lllxeiuilel. 400
fl.»td» utlklll Idoaebb hölgynek, tekvo betegnek 1«, ápolónője, tiraalkodó-nöje lenne némellll la beaaélö urlaazony. Klil.Iudy-u. 17/B. Steluenté, 396
ADÁS-VÉTEL
ílaetó ruhamángprkS, Ibdovánni. -Ktnlzal-a 12. 399
LAKAS-0zi,eTHELYlSÉO
K*r*«t>k azoosalra vagy. májul t-ére való bekölttkéMe kát., eaetleg liirouiuo-M> Ukiat. - ÉrtealUndó tUlita Károly. Ölttáa-ulca 7/a.
Font közepén, dáll lekvéiU. oldalon (Fö-ut 8) a volt PfiapOkl Blztowág, Jelenleg Plébánia által,lakott aatilit! Idrdé-azQbá* lakáa attguazlui 1 érc kiadó. — Harm«««!, Er«Chl.*<.l. . 311
•(•ali Arany Jánoa-otca 27a. al»tt y-romazobáa utcai laltáa májasra, 779
ZALAI KÖZLÖHV
COUTIKA1 aanuv.
ai«ül,.««iii»ul.»i,lli.r. Nwkaatiaa.-. t\'«k<16» kiadó: Zalai Kánly. Nyomatott : ¦ .mitazéaaágl.A. T. HajykeaUw*
«ywlálíli|»,HaBykMli.«». INyowdáórl falait Zalai Kárai*)
81, évfolyam M. nia.
NagylUUlliu, 1*41. február 11. kedd
ZALAI KÖZLŐ
ára 12 «Ili,
¦ I I I ll\'lj <>
Feielos
Barkwtts Lulo*
Lft.......idiSw.»,».
Vándorló vagyonok
Irta: Kalamon Fereno
Eddig mindig ugy tudtuk, hogy n
\\-ugyon, különösen pedig « u. n. polgári vagyon, nem igen szokott vándorolni. A Vagyon keletkezésénél: és fejlődésének beLső törvényszerü,-pégo ö vagyonokat legtöbbször egy helyhez köti. Nem! vonatkozik ez a tökisvíigyon különböző formáira, a inPIyek \'természetüknél és belső di-luuiiiznniSuknái fogva mozgékonyak, érzékeiiyek s így helyüket és működési területeket a biztonság ós a jövedelmezőség mindenekfoiettólló szempontjai szerint változtatják. Ménnél nyugtalanabb valamely kor, annál szembeszőkőbbeii jelentkezik n tök^agyonnak ez a hisztériás érzékenysége, jm\'ly már-már a tu\'kultnn rált idegrendszer fogékonyságára ós beteges reakciójára emlékeztet.
Az eiső világháborút követő évek gazdasági megpróbáltatásai, a pénzrendszerek Összeonüásai. a valuták pusztulásai \'és a föld különböző pont jpbi újból és ujbó\' jelentkező krízisek szinte biológiai értelemben is idegessé tették a nregmaradt és las-san-iassan ujfáképződő tököket, s olyan nemzetközi áramlást idéztek elő, ^etn\\iyet a pénztörténetem még néni ismert.
A tőkewgyoioiak ez a vándorlása még mindig1 bírt és pedig kettős irányban: a megriadt nfcgy tőke a biztonság folyton változó uj netmact-közi piacait, a kis töke pedig UjabW és .ujabb kornszolidáiásl formáit keresi, így áramlik évek óta, minden kor)átozórendelkezés eitenóreahatal mras tökefolyam egyik országból a tnásakba s VálWzjk át a tietphvtfába a reálisnak tartott ház és föld Ingató tanokba. A legnagyobb nyugtalanság mégis az aranynál tapasztalható. Az aranyáram!ás ennek a konuzk patologikus tünetin. Hogy a világháború látörése ótn ez a körülbálványozott fém n menekülésnek\' s bujkálásnak-miiyen útjait tette meg, érdemes volna az utókor szántára megörökíteni. H«gy «zt» hajtotta mindenfelé az a beiső nyugtalanság\', mely az nrany pszichéiének egyik legjellegzetesebb vonása, míg végre ű nagy utnnyfolyajn főága beletorkollott az tamertkai pénzpiac tengerébe. A világ ./n^ykésziet^rtek most már töbW bwnt háro^egyede Ahiarlkában von, mért az ui európai konfliktusban >4szo!nyiag ez a világrész nyújtja :1 legtöbb rjlztonsagbt,
A polgári \\-agyonnak házban, földben, üziütben, vállalkozásban fékVÖ része mmdcddíg többé-kevésbé stabil maradt. A vagyonnak ezek a formái ugyanis értékálló ősi keretek, melyek az idők viszontagságaival toljlbéjfevésbé dacolni tudnak. Ter-mészfetesen a fnlyioin váltósé kóft" s & ve»e kapcsolatos gazdasági átalakul Sok a vagyonnak ezen iWtegJóriáii\'a is külöiibözőképen hatnak 14 s igy a vagyon egyes osztályosak érlókái-. lándósága) belső szaponoicrokéiriességrq( s ezeknek c^^hG^vrli viszonya
Az angol-román diplomáciai viszony megszakítása ismét Balkánra terelte a figyelmet
Számítani lehet a romániai olajtelepek bombázására Is — Bulgária tartózkodó, Törökország minden Intézkedést megtett, Romániában állandó légvédelmi készültség van
Hirek Franca és Mussolini találkozásáról — Darlan lett Petain helyettese és utóda — Sikeres német repülótáma-dások angol támaszpontok eltén
Bár a francia helyzet még nem tisztázódott, tegnap ufabü értjekes esemény történt Vichyben. Petain tábornagy, államfő megállapította az utódlási sorrendet. Eszerint ha ö bármi okból nem gyakorolhatta »z átlauiföi hatalmat, utóda Darlan
Jengemagy, a tegnap kinevezett uj külügyiinuUszter és korrnányvezető!. H-a Darlan tengernagy is bármilyen okból kifolyólag alkadályozüttva volná, a hataioan gyakorlásáról a minisztertanács többséggel dönt. A két államfői határozatot a hivatalos tap nvai száma közli. 1 | l 1
Anglia megszakította a diplomáciai viszonyt Romániával
London, február 11 Londonban megerősítették a hlri, hogy az angol kormány elhatározta bukaresti kövcténeti: Msszahtvását, Hoare a román fővárost pár napon beiül elhagyja.
Bukarest, február U Sir Regimid Ho«rc, Nagy-Brítanla bukaresti követe Ikikérte utt&veldt. A követ és a kÖVutség tküzel fit) tagú sze mélyzetc a legközelebbi hajóval elhagyja már Romániát •
A romániai angol érdekek védelmét az amerikal-követség veszi ót_ Mo. mór megjelentek Oz am^rikaj követség tisztviselőt az ougol követségen. Az iratok átszállítása az amerikai követségre folyik. Az angol követség tagjai 17-én hagyják el Rotntt-niót. Hajón utaznak haza. | \', .
Román körökben cáfolják uzokot az angol hirekct, amelyek szerint angol alattvalók vannak letartóztatásban a romániai fogházakban
Nem nyomultak be német csapatok Bulgáriába
Belgrád, február 11 A Politika hire szerint az Angliával történt diploanácdai szakítás után rendelték cl Romániában Q teljes légvédelmi készültséget, amelyet továbbra is fenntartanak. Jugoszláv körökben 1 nagy érdeklődéssel figye^ lik a balkáni helyzet alakulását. A W
pok közlik n német és a bolgár lapok! cáfolatait Churchill beszédére. Ezek hangsúlyozzák, hogy német eshpatok nem nyomultak be Bulgáriába és ném szálltak meg semjmiféle repülőteret. Churchill erevonatkozó közte-hiénye teljesen alaptalan. A lapok nttin1 fűznek megjegyzéat a hivatalos cáfolatokhoz. li-!!1
Mussolini találkozik Francoval ?
Budapest, február u A Mai N»p közli a NST VichybÖl keltezett jelentését, amely szerint Fmnoo spanyol államfő kedden találkozik Mussolini olasz rnSniszteiei-nökkei. A hír szerint a kaudijo Fr;uici"orszégon át utazik Olaszországba és a francia hatóságok már
meg is kapták Q szükséges intézkedéseket. Beavatottak szerint a találkozó a hárombatalmi Ogyezm|ényhez való csatlakozással knpcsolatos.
Olyan hirek is vannak, hogy Petain is találkozik Francoval R Francíor-sZágon történő átutazás közben.
A k>p megjegyzi, hogy az utazás
hírét még nem erősítették még és Európa több fővárosában ezzel kapcsolatban a legmesszebbmenő találgatások és további utazásról szóló hirek láttak napvilágot. Ezeket a híreket egyelőre fenntartással kell fogadnunk.
Willkiss és Honklns holnap t«tUE jelentés* Rooseveltnek
WoShingthoii, február 11 Az amerikai képviselőház elfogadta azt a javaslatot, amely a szóvct-i ségi adósságok feisö határát 65 milliárd dollárban¦ állapítja meg.
Roosevelt elnök bohvtp kihallgat táson fogadja VVilikíet, aki részletcsen beszámol az elnöknek angliai ut-\' járói. Wiilkie tapasztala tóiról holnap a külügyi bizottság értekezletén is beszámol.
Newyork, február tl Hopkins, Roose^-eit megbiartt^ visszaérkezett európni útjáról Anré-rikába. Érkezése ubin kijelentette, hogy addig nem nyilatkozhat, míg részletcsen be nRm számolt az elnöknek, i ; h
Wheeicr szenátor Churchill bes7ér dére válaszolt. Az E^nerikal szenátor éiesrm szembeszállt azokkal n hírekkel szemben, amelyek szerint Amerikát nem akarja Anglia haboTtLM sodorni. Ha nincs szándékában Anie-likénak csapatokat küldeni, - kérdezte a szenáloT - akkor miért rendelt sürgősen négy ós félmillió katonai személyi lapocskát ós másfél millió rohamsisakot. (Egy téves jc-lentés szerint egyes lapok nz előző hír alapján koporsót Írtak n rojiamf Risak helyett.) í I | .
(Folytatás az 5. oldalon)
idöközönkint változik. Ha ez a Vá!l|»-< zásnem muló tünet, hanem állandó jelleget ölt, az egyes vagv>ttitérgyak beiső bizton ságéi-zete m\'egfiendüi « ösztönszerűen olyiui uj fonnák felé tör, mfíly 0 tehető legjobb föved»-l-tiiiez*séget ós n legtöbb bizbíiságot nyújtja. i I ! I
E tekmletbeai érdstmjes megfigyelni azt a folyaimjatot, mCly ujabl>an :t háZA-igyonok reaUzálás-.Vban ó* R ft^dj v;igyonba való átalakulásban jelentkezik. A ház volt az ohnnlt generációk polgári A\\vt\\i, " uyjujgbdl örpgR^sj
p a biztos életjáradék egyefcímje.s uU íri, s mint ilyen, a legtágabb érte-* lejiibcn vett polgári jólét szíhl1>o1u-m\'a. Különböző okoknál fogv», a melyeknek \'részletezése nem tartozik e cikk keretet közó, ft hózvngy011 e* idők folyamán epesztette jái-adék-biztositó jéHcgét s igy szerepe az emberek életében jelentékenyen ie-csökkSut, Az üj, IkorJszerfl hábo,ru, iir3lyj*\'k hadszíntere elsősorban a levegő s eszköz^ a váiUNokat, falvakat, ipartelepeket elpusztító botnnák, ujabb Ijalnsztot jelpiit a liázvagyon-
ni, egyrészt n légvédelemmel kapcsolatos s kötelező és költséges befektetések, másrészt az épületek állagát Súlyosan veszélyeztető esetleg** boímlíázáSok miatt. Nem! csoda, ha üy körülményék közöitt 11 reális vagyonba kívánkozó töike, de mag«| a házvagyon is inkább a föld ingat InW felé gravitál. Tagadhatatlan, ho-iV ntt n faid a legbiztosabb\' befektetési és v:»gy«inirr2ntési form». AUagát .seanniifélf1 léglháboru se \\«szélyez-teii, jö\\-«\'dt\'ljnezőségét pedig a fokozódó tenuényúrak és az ai\'áuyU\'go-
a
ZA^j KQ2feSf)V
6. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
s-m alacsony közterhek biztosítják. Hogy a fmdbe való mtaKkiilés nagyobb arányokat 11*111 ölt, annak tisztán « mezőgazdasági ingatlanok forgalmát korlátozó különböző rejn-d*>tkezesek az okai. • [ |
f>e érdekes jelenségeket figy-\'ihJR-tíink meg a vagyonvándorlás más területein is.
A nemzvtvagyoiuíuk jelentékeny, része feküdt évtizedes kereskedelmi cégek árur-aktáraiban. Az üzlet a kereskedelmi foglalkozás iiertfc&ak hasznothajló] tehát ejrisztenciát je-tcjitő fonna, hanem vagyongyüjlő tényező is volt. A jó kereskedő Jeg-nagyobb büszkesége s enyhen legtökéletesebb megnyugvása az évröi-évre szaporodó, illetve emelkedő aruraktár volt. Az üzlet ezeksaerinl oz értékáló és belső szaporodóké-, pességgei rendelkező vagyonok között igen lekinléJyet helyet foglaltéi.
Ma különböző körülményeik odavezettek, hogy ez a v«gyoitforme "z emberek! mgy része számára mür sem jövedelmezőséget, s^rri vagvoJU biztonságot nem nyují s igy\'ezen » terep is megindult a vogyoaivándor-I ásnak egy egészen uj folyamjata Nap-nap után liánjuk városaikban is, hogy egyes tekintélyes kere*k«ideíi mi cégek jelentékeny össregck<t vonnak ki üzietiikből sczekel a tőkékéi többnyire Nagy kanizsai ól távol eső helyeken ingritlu^ngyojiokba fe<kte_ tik. Nem elszórt esetekről van itt szó, .hanem olyan jelenségről, mely, ma már valósággal rendszeresnek mondható. |
Termesze lesen jvehéz vojim pzt a város gazdásági életére mindenké* pen Igtyi hátrányos folyamatot bármily észokokfcal, \\-agy lokálpatrióta érvekkei megakadályozni. A vagyonvándorlásnak ezen eiszoinoritó tünete mögött olyan okok érvényesül* nek, amfoiyekjoel érzelmi alapon, szembeszállni nem lehet. !>\' t/tgad-hatatian^hogy ha ez « jelenség tovább (art, a város gazdasági ereje érzékeny veszteségeket fog szenvedd ni. Milliós v;igyon<)k vonulnak ily utódon ebből n városbiói s he-^ lyezkcdnek el más piacokon, .pedig ezek a vagyonok Nagykanizsa fo-. gyasztásábój, « polgárok filÚire\'abu* íz*nbSodtak meg s váltak e vános gazdagságának Integrális részeivé.
Kötelességünknek tartottuk, hogy » város vezetőcégének figyehnél erre az elszomorító jelenségre felhívjuk A ha nein is reméljük, hogy ezen a téren valami gyors megoldás várhaló, n problémára rá keli mutatnunk, annyival inkább, mert ez nemcsak Nagykanizsa \'problémája, hanem orr) szagos kérdés, aiueilycl valamilyen formában "z illetékes lényezókne*; eiőbl> vagy utóbb foglalkozniok fcell^ A vándorló vagyonok utja keielke-zésük területein 6u\'i vejjel s ez,ac éri d«kelt városok vagyoni helyzetére és jövedelmezőségére bi^oaiy súlyos konzekwnciákkiii jár.,.
A „Ferenc József" keserOviz
régóta kitűnően bevált hiziszsr megrögzött székrekedésnél és annak müidenléle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztési javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdem meg onrotáH
Dr. Vértesi i „Az Isteni jog szerint Is Joguk van a székelyeknek Erdélyhez..."
A székelyek a magyarok honfoglalása előli Itt lakott nép utódai — A „cselédség" a „földesurát" kidobhatja-e? — Dr. Vértesi Frigyes szentszék! bíró grandiózus előadása a székelyek Jogáról Erdélyhez — Vitéz Somogyváry Gyula, a keresztény magyarság országos nevű írója és költőjének előadása salát költeményeiből — Megrázó erejű egyfelvonásos Rákóczi Ferenc rodostói bujdosásáról
A Szociális Misszió nagysikerű Székely-Estja a Városi Színházban
Parádés est. Diszes, előkelő közönség. Telt ház. ŰKftBpi hangulat. A keresztény mngyWság lelki testvérür tése .a Hit és Haza jegyében • [volt a Szociális Missziátársiattt által tegnap rendezett Székely-est. A kanizsai magyarság ntfgmozdult és hitet tett ideáljai mellett, Mert ezt tellek azok; akik a tegnapi ragyogó estén részt t vetlek a Városi Színházban és eljöttek, hogy közel három.1 órás axr\\ gyár szolgá»tou adózzanak részvételükkel mindannak, ami nekünk nagy, eszményi és szent: », , 1 | I isten, Magyar Haz», Erdély, Édesanya, Gyermek, Hűség... j \';¦ [ Azután a varázslatos nevek : dr. Vértesi Frigyes szentszóki bii\'ó, hittudományi főiskotii l<már, az országos nevű tudós pécsi professzor, a kinek minden egyes Nagykanízsártí; érkezése pírosbetűs ünnepe Nagykanizsának, amely teljesen maiénak valiju öt. Vitéz Somogyváry Gyula országgyűlési képviselő, a világhább-u hős tisztje, ii márkás keresztény magyar Író, akinek könyveit ezrével .-.ipkodjn a magyar közönség. Versben és prózában egyaránt a hazafi-i ;i (magyarság, a legszentebb" ideálok meiegszivií ROpja. A kanizsai mfigyarság ömnagát becsülte. n*:g kkor, amikor nagy megértéssel kői vette a szíves űneghiváat ós, syflLtf hogy a hétköznapok szürkeségéből
és^Ambei-robotból felemelkedjék egy tisztultabb légkörbe, szódiíöen mit-gas régiókba, amely elfeledtet inin-t den szürke szint és felszabadult lelkiséggel szárnya\' ¦szembe a nappalé... . S i . ; . I ,
Mindenekelőtt meg kell állapítani, Iwgy a Székely-est műsor" nemesek ügyesen, de gondowui is össze volt válogatva. Minden stílusosan, művészi érzékkel. Messze a sablontól, f\\ hétköznapiságtól. Kuitur-gurimand«jk számára való műsor, amelynek liütn-rjBXl egyes száfcna magában ;,* egy értékes (drágakő, egy finom gyöngy\' szejni volt.
Az \'Est-et a honvédzenekar az Erdélyi induló-vai nyitotta meg, amit lendületes erővel szólaltatott urCg Hering Vilmos karnagy avatott vezényletével, i | *
Utána , ! [ j (|1
dr. Krátky István kormány-főttnáosos,
poigámiester be^e,zeiö íK-szédébfln! i\'ánuitatolt arra, hogy az estély Voltaképpen a testvéri együttérzés de-\' (maifltrálási a székely testvérek iránt (és » visszatéri oi*fizágrés/. megsegítését szolgálja. M«Jd meleg .szavakkal üdvözölte vitéz Soiníogyváryt) a >Gyula-diákot«,\'dr. Vérteset Frigyes fcinárí, a sajerrplőket és a faietgjeíent közönséget. " 1 I l i
Vllóz Somsgyváiy szerzői előadása
Szűnni nem akaró taps fogadta az előadói asztalhoz IbépÖ vitéz Somogyváry GyufaM, aki köKUmrá^eüxa három válogatott gyöngyöt adott "W: 1. Köszöntelek te megsuni\'iugatotl... (A honvédség e-rdéiyi bevonulása iákaltná. val íródott és \\\'oUakój)|k1» a huzalért lírdély köszöntése,) 2. A zászlé (Sze-g^\'dtől Zágonlg előretörő diadaknas
honvéd-zászió diesőitése.) 3. -Gsiló történet.... (A viágtakm székiül meg. kapó esele Horthy erdélyi tieTonuíásu-kor.) Mhidegyik a magyar szív gyö-nyörö megnyilatkozása. Somogyi várj\' naíg b* sem fejezte, mikor oldttt^itárís erővel percekig tartó vastaps tört ki a líah^lóságbtít. Somogyváry u sziveket ragadta meg.
Dr. Vértesi: A székelyek joga Erdélyhez
Mikor dr. Vértesi Frigyes lépett a színre, a közönség hatohll^s lapsorkánnal fogadta, amely e8ak perceic múlva csillapult. A forró ünneplés lezajlásával dr. Vértessi megkezdte nagyszabású előadását: »A széke-] lyek jogáról Erdélyhoz* cimme\', a ^t a hálás heügatóság) ueiik egy ízben nagy telszésuyilvárütásaival szakított meg. Sajnos, helyszűke miatt » grandiózus beszédet csak kivonatban áll módunkban kőzöb\'i.
A ludós előadó írdndenekelőtt vetette a kérdést:
Kik a székelyek?
Kél vélemény, van erre vonatkozótag a lőrténettudósok vitatkozásában: Az ugyik szerint: a Nagy Károlry áttafl meglióditott avar birodalom utódai, A másik\': Attila hun birodalmának utódai. Egy bizonyos — hangsúlyoz 1» a tudós előadó —
a székelyek a magyarok honfoglalása eTAtt Itt lakott nép utódal.
VÉPOSl Mozgó* Kaddsn és saardán 3B ViláBatrakoUM *^Pi mr ZARAH LEANDER
a kivételesen nagytehetségű művésznő élete legnagyobb alakításában
Egy királynő szive
Stuart Mária sorsa ujszcrfl megvilágításban. A klsérA mfittopban skUis>llB vlléghlradA.
Előadások köznapokon 5,7,0, vasár- és Ünnepnapokon 3; 5,7,9 kor
Majd bonckés alá vclte *z oláhok
eredetét.
Nem román,
hangoztatja. Róbert király uralkodása idején kezdődő legalacsonyabb rertufi pásztornép
az „oláh",
mely szó votUkűppeii a 9eaal»cse-. nyabb jobbiigyságot jelenti. OBah: wa-lah: pásztor, akik beszivároglak i-.niíiy begyei közé. Nagybani basaryárgáauk csak a 14. században történt. Kéjkibb is szivárogtak be a törökök állal1 at-pu sz 11 tot t üsz kös magya r fahe.ikbá, hdgy számuk csakhamar tidszárnya\'.ta a 250.000 főt. Számuk annyii* megsra. ixwodolt, hogy (a magyetwkteil és szászokkal szemben 100 év glM) tken-egyszereaére szőkölt tel. A saékayek joga Krdélyhez - oly erkoftosi jog, hogy az egész világ köttfességo ezt alátámasztani, hogy
nekünk jogunk van ott lakni.
Mert ez az Isten AUil szentesiteU ha. taimí-jog. Ezt az érteCttn erős kríti-kaja igazolja a mogán^oggaül és íffianí-joggal. Hogy mi birtokolfjuk Erdflry hegjíalt, kincseit, vizeit. A magyarság lumrngbjftá&a dk\'ítli időben ft székolység már ott dolgazott, vérzett éfft. ha van tehát igazságos jogeim a sxékelyeknek ehhez a Tőldhöz, joguk jran avz áí»i4uk okkui>ált tenVethez, akkor az Isteni jog szerint la Joguk van hozzá. Mert nincs még egy népy amelynek ilyen magánjoga tegyen. A DuuS^r*-, gyciien soha tartósan nem tudott n<?p államot átkötni. Egyetlen nép tudott Kelet és Nyugat viharaj kózott úfftimot létesiteni, eiirtAxációt és kiilhu-ál 1«\' r*inteni;
a magyar.
Majd fctvonuSflatta a nagy rrt-igy\'ar királyokat, neveZcÉosím Szent íslván. Szent László, K«nián, Róbert Károíj\', Nagy Lajos, Mátyás, stb. kiráatyolűat -és alkotásaik** a magyar áviifczáciá és kultúra bizoiry-ságául.
Rámutatott arra, hogy az olákóW beareszkedésuk, besz^várjgasuk utátt a magyajok nem nyomták .ki őket, ha-nenv eTenkezofteg. Volt idő, amikor\'
az oláh nyelvet a magyar főurak és püspökök mentették meg.
Utal Rákóczi Györgyre, aki mindent megadott ar oláhoknak. Mikor ti mW-gyor jobbágyság felsxabedutt* hogy ök oláh tömeget nem olvasztották be: az a magyar urjságuak köszönhető. A magjarság megmentette az oüáhságnak azt a hatalmas töredékét, ami\'ly it\' a Kárpátok ajatt ót,
Van-e tehát a székelyeknek joguk ezen a földön élni,
artfajyet birtokodnak, vetette f-m a kéf* dóst enselkedatt hangon Vértesi professzor, \\
Olyan joguk van, amit latén is akceptál.
Mi kegyeleinböTl menedéket adtunk nekik (az oláhoknak), kjtnj\'erel; mtge^ iKítést Ös azért,.inert Ők ftt mefsZajK* rodtak;
• oeelédaég* • földoturát Ul-dobhttja.* ?
1941. febroir 11,
ZALAI KÖZLÖNY
mert többen Timntik?! A számbeli fölény tehát semmit sem jcftánt istcti és a jog ildWsiéke. elölt!
A beengedett, itwgvédott oláhoknak etihei u ItTÜftotlwz semmi jogi. Majd kilód arra is, amikor Magyarország eívórzelt, az o\'áliok is tttjöttek és ki-szakitott\'ik ygy részi a vírzö m-auvur lestböl.
Keit ezt nekünk ludnl és nem szn. bad elme a de factöba beletörődnünk.
Istennek bála, hogy-háixiw. részt eddig Visszakaptunk, ina I l mikHós nép \\u.
gyünk,,.
De adósunk nekünk Nyugateurópa Is:
vórreí, tói véreztünk
léntriKu magyar vétrtí. lilás \'örök alatt, í.-ji) órig véd-tfik n civilizációt, a török pusztított benn(inket, tvtet\\ azt akarta, bojgV étére u$juilk \'
Urjy pusztult el
akkor a magyarság a ténysóg védelmében.
pusztítsuk tíl Európát kultúra és keresz-
Kurópa adós nekünk a mérhetetlen sok magyar könnyért, vérért. Adósa azért, hogy bcnb&tket n ml jussunk-hoz segítsen, mesrt ehhez nekünk jogunk van.,.
A hallgatóság még órákig is elhallgatta volna a magas régiókbm szárnyaló magyar sasmudarat, dki^tek beszéd^ vc.tl6-séfígal lettyü0B%3 a zsúfolt színház dlsifts kókvőmégél. A magyarság hUigielkíi, aranyszájú papja m igyar istentisztoieio volí ez, ami megfogta, megragadta n lelkeket, ál-italt11 és csodás pünkösdi tűzzel telitetté itttg. Vértesi feszódét kl M-lenc nyo-mnttatnl és minden itfagyar házba, műiden magyar hajlékba bb-viimi, lefordítani és minden á\'l«iri venctöférfi-n\'n3k megküldeni, hogy lássák, hogy fest a magyar igazság N»«y szolgówtot végzett dr. Vértesi Frigyes h^t&flmas beszédével.
A közönség toinboló lelkesedés}* tört ki és, percekig tapsolt és ünnepei te.
Uténn a honvédzenekar szebíatáfc-szebb székciydirab\'okat játszott áö&l u tükéieies betanulássá^ .szép Össz-hnligolfeÖggal és -művészi érzékkel, a in^ly a kanizsai ho1ivéd?í\'ii<>k«rt eddig is a magyar- vidéki városok «lsc> katonaz&ie\'kar&tak Sorába cnielbe, H«ring viftnfas karnagy kitűnő vezetése imctiett.
Majd rövid szünet után színre keJ r(llt vitéz Sontogyváry egyfelvonásos dranioiettjC :
A virágember.
(Mikes Kcitímen). A kitűnő szerző müvében elvezet « bujdosó Nagyságos Fejedelem rodostói házábu,ahol \\-eic van hűsége* Mikes KelOmWije, -aki szivének mínddi idegszálával hozzá vrui füzVe a Stjépsógt-s KÖ-
szeghy Zsuzsóhozt Bercsényi özvegy éttez, ítroJib"n BeroSényjné kívánsága, hagyj\'a oü k bujdosók tanyáját, ott a nyrimoruságos Rodostót, ott a Fejedelmiét és jöjjÖ" el vele L^Jigyuifaxhbw, kasíélyálAi, ajmif H boldogság hónává varázsol sJjercftniá™ Azonban Mikes Kelőmön nagy lelki tusája után nejn! tudja t fejedéi, kuét otth/igyni, bakótíb lemond u k,. nélkozó inVérhetoticn boídogsúgró1, d« vissZfjJmörad . nyomorúságában, számkfvenésbe-n, hőségben - II. Rá--kóczi Ferenc mellett...
Az egyfelvonásos aünyi szépséggel, magyar levegővel van 16111«, hogy megkóniiyczteti a nézőköV^iségteff Soha stílusosabb bfeátlltas, nűnt a Székely -esten. A szereplők mindegyike tudatában is volt annak, hogy mit végez, hogy a kjsWJnSég szivének búrjain játszik és olyan .szép játékot produkált, hogy egy csöppet seny vettük észro, hogy mftkedvelöfk vaiu ii\'ik a színpadon. Magyarságukat, szi vüket, érzésüket vittéik jótékukbu és egy felej\'thetetlentl 1 szép teljésitj-ményt nyújtottuk.
Mlinarlcs Irtnii a szcnobnOs özvegy lifjcsénymé megs^mió^TBitöje annyi melegséget, oSoven szint ós nöi fiiunnf-ságot vitt l»e szerei^)*, amtt fokozott üde megjekmésrC és tcniVcsz«t*s bája, hogy oasjyssiBvtsca éreékííitotte níey ller-cjféuyiaé Köszeghy .Zsuzsit WaJSf-Burssky Hála Mikes Knireirtaiiaí jéft megtartott és kjdosgosott sftdcitás
tiiilynck szö\'vs skiüújában cVvúiiyesit-beltc pompás tehetségét. N\'éinotb Jenn mint May óbester amúgy igazi c&Snió-lífll volt. Zamatos fignnU adott, Suk tormésztlesseggol. Kinxmya Islván Hii-kói\'zi 1-Vmuce kabinet-flakilás, amciy Idjesen bolcdrtc m.igát a bujdosó l*\'j<-\'-difeni ^\'Ikiviblgiiba és ölelcl adott Hz Író gyönyörű szówgének. t^J\'crgj-ák l\'úl a sokat szerc|/V> inrikedvcB\'t rutinjával alakította Máriássy óbeslur
hü színekkel, Vaiga Lajos, SHirlkje és tiyöngy József Sárossy kApttnziya s/é-pen Dtszkedtck l>c a többiek kedves játékába.
A közönség wstapsiial honorál 1«
Ininden dicséj-etet n^^ü^hiriö-szióp játekukd. Reíniíüietöieg ezX a tótíinö mtiked\\*lői yárdát máskor is látjuk n magyarság szolgálatában a színpadon ; ( j
Következett
vitéz Somogyváry
knltcniény-eiö-ídásaínak folytatásig Ilíizafias, háborús, katona köliemé\'-nyek, amelyekből annyi szélit érzés, annyi melegség, annyi költői szépség csillant ki, hogy akár reggelig is el-hallgattuk volna. A közönség frenetikus tapsviharban tört ki,
A hom\'édzenSkíir a nagys^rü Széchy^-induió\\\';il zárta be a Széki\'ly-estet, " i 1
Valóban Székeiy-t-st volt. Magyar misszió. Pompás és felejthetetlen: Mily gyönyörű dolgokat lehet produkálni a juJigyarság szolga la tábtin, h-i magyar szivvei végezzük, azokat" Mert a magyar szív dobbant meg ¦minden egyes szereplő munkájánál...
Több ilyen cstcl kérünk Nagykanizsának. ¦¦¦:•< l \' \'
,\\ ! . (B. R.j
Vitéz gróf Teleki Béla főispán, kormány biztos Zala megye közellátási kérdéseiről
A vártnegye köíliía/tíaiáal bizottsága kegyelettel emlékezett meg gróf Csáky István külügymlniszterrö\'l
7. al;rvttniH\'g>t\' kö ziRazgaU\'Ls i bízó tt-sága tegnapi ülésén gróí TeU\'ki rJóJH
íőispán, elnök begyíöotea siavalckian
umlékvzott ino/ az dLlinnyt gróf Csáky István, kölügytnínJ&zborröi évs hosszas! .sím méltatta á^amférflui lehetsíögét| kivá\'.ö di|>Íoináciai tudásai t\'is nagy érdemeit.
A meghűlő megenUékozóst a biiott-silg tagjaj. áTÜtva hadlftatták végig és a főispán ííiditványílra a nagy nr-igf\\-ar áVamíérfi cniflékél jegyzukönyvtKn úrö kilelték n«!g.
A föísiián ezután a konnánybizlosi tónevezíésevei kapcsojzrtbab adott híjé-koztatót
s zilii kdzellátás helyzetéről
Hangsulyozl i, hogy a közefJkltást végző szorvek iUtaítílian az eddigiek mursdl-nnk, amíg lt\'hct nem ok»r uj hiv»bíFt WtiÜitani, meri lriirokrácia ni.iilüsc-u akar lájékozódni a kÖzejftUtáS nínden ágazatáról, A szükséges intézkedcseklöt vagy saját balá.skörélK\'n, vagy a köz-eljntási ininiszténium megr<&oU> szent) utján tudju gyorsan eszközölni.
,\\ jeJen\'.iegi lie^j-zetröl nulr eflkészi U-lte terjedoftnos JeTííiilését a miniszb-\'r-nek,
A vámú\'gyé]>en a gabona és bszty kószlclek, kedtS takarékossági int&ko.
dések l>cv<\'zotí^ol ós a burgonya kukoriiífliszl Mh:isy.ni\'í;ísával dlcgeu dök á kenyér és HszlszükségiVt bi-zto-
siiásáru. f^e&hivta azonban « tfihc4öaobb lakosság flgye^ntél arra, hogy
- Igényelt szállítsa le,
a jöizlós és a közös áiMozatvi\'űlali\'is ezt kívánja. A zsiretkitás tekintetében májusig biztosítva vau a he^vzet, Ua azutáni idŐkrVa is miir gondosksHlús történt. i\\agy;kaiüzsa, mint jtientottük UUtriS biztosította zsJrolfcilását!;>
A konuátiybiztos-föisjiáit fontosnak tartja, hogy
a gazdák a mirha- és sartis-hlzlalást
n szükós l.ikamuiiiykészletük (J|touére se hagyják ubbs, mert a bekövetktóo\'i jobb viszonyok incüiclt nem usík tít majd uiuiak iiugy taszimról. I. i. ül.. esvUton nemcsak neki, de az orsziignak
is kára van.
A vármegye önállóiltása sem lehet oól,
ni-, tt ki ki-lf venni roszüukOl uz. ország közsB&tésábflll i«. Épp eaórt a tivrnirajV.-renntarlása és fcjlefizt&o torén níin-dent ejt ktíA kövehiftnk.
l!;ttif<sulyo/.la ezután •» föisgiiin, hogy
szerencsét/
báli ruhaselymei biztos sfk\'ert jelentenek.
¦a gaxduközőiiség -\'ny w érdoknEaek szem előtt tartásával. « vánnígjio egeW lakosságának igényei . zi.\'igo-s kleifl-gitéso érdekében igyok\\zlk nelidz éi fcloSÖsségttfijos níunkáját cAvégoini.
Munkatársaitól niegérti). gyors\' sogit-ségét, n közönségtől megértést ©s lui-zufias áldozat készséget Tá>.
A főispán ezután folhivta Q gazda-érdekeltek figydíinét a vetőning ígény-l».\',vélelekro és az ofajos" ncagvuk (szója, bab, len) tenueCíséio. mert cz»kk<ü most 15—60 pengős árakat lehet ti1, érni.
• TbaSty Kristóf hozzászólása után kijelentctlo, begy a lmzaár ívkinlctében a miniszter áVusponlja «z, hogy az egyszer való meg&lnpitássui rögzttBiii akarja art.
A terményárak megállapításával természetesen sor kerül az iparcikkek árszabásán Is.
A szombtaheih\'i kultiirmérnöki hiva-táltól\' értesítést kapott a röispán, liogy
i Zala folyó medrének jó-karba helyezésére vonatkozó tervek már elkészültek és ezek a tervek felölelik a víz azabályozáaát a KIsbalaton területétől kazdva a Zala legfelsőbb folyásáig.
A terveket most a fóldjmlvicftWigyi\' minisztérium Mii1\'vizsgálja. A főispán azon lesz, hogy a jóváhagyást megsürgesse és hogy igy a fidujirtilikasoknak egész évi kereseti lalsstOsegat biztosító munka még az idén nicgk<*z«löil-
bcasék.
EMLÉKEZTETŐ
^iK- ERyraerl közlés (2 Bor) •lll.i 30 mi«r.
l\'cb.uá. 1« I
A Szont Iloua l.fánykhil) yidA.rt estje a \\ .ukii/kutll.íii. A .ginmAzista cserkfor-k müwro* .Idutánja. r-bnir 17:
A leventék .Obsitos. opei*lt><őad*u a Virasi Sriaháibaii.
Föl 6 órakor licealis a városházán (Szász Bíla; liri*)\'). Ajft^toaroskör f.ina.^1 uu^y lanolinná tsaga.
Mirel-. 2:
Fél 6 órakor iiceilis a TÍr«stiázám (Barla István: A Mt uiniMtt).
Ili..n.« \') I
FA 6-kor: 5 helyi letrao n.i.i .In.i üelutanja a varoahAzáB.
Nyugati szél, változó felhőzet, liclyenkliit, főleg íszakon kOd-szemergís, ező, az éjszakai fagy klisé erStükdlk, a nappali hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intését ntfykanlisal MS»lljy«lMllomá»a lelentl.
HSmexieUet teroep este 9 órakor —22 ma r»a»el —1-2,délben +3«.
Oaanadek oh <%..
¦ Naptár: Február 11. kedd. ltom. kat. L. Mária. Proteutána Bertold. — Izrael. Sebat hó 14.
(Míiárdtí nyitva retfel 6 órától ette ii erálf (héttó, azerda, péntek dólután és kedden nap náknek).
ÍA1AJ KÖZLÖNY
1941. február 11
Zala Vármegye biztonsági helyzete
A vármegye közig izgatási bizottsági ülésén \'Z DJÍapán a Un*tk»*űtk<l |e:cntette nz utóbbi idők kőzblztoar sági állapotáról :
m Január folyamán b nagv* •fLjJBL kiiiiizsiii áliamrendöi1-só« M« :I ^laegerswgí ÁwWT 30 est\'tb,rjl teljesig
ból Nagykanizsán IS Zalaegerszegen 26 esetet d«a*itetf. lek ki.
A vármegye többi községc:u?k kö*f biztonsógi állapotáról a megyei csendőrosztály parancsnokság érjesi^ tése szerint a nmlt óv október, n>-vember és december hóiwpjnifcan különböző bnittelo csoiekiireriyek tet teseinck kiderítésében ös.szv\\s«ii 132-í eíetbcu teljesítet nyomozó sa>lga> latot « csendőrség. Ebből 1292 Cetet derítettek ki. Tettesként fpije*.,,-Ktt.\'k 1107 egyént, 5<r*t pedig elő* vezettek,
A kir. járásbíróság hatásköréj^, tartozó kihágás 111 esetben fordult? etó. Ezeket mind kkfaritették, Tet tefiekként fcijeienteitcac 200 sznmályt. kettőt pedig elővezettek.
Közigazgatási hatóság hatáskörébe v.irto/ó kihágás összegen 1686 esetben fordult elő. Mind kiürítették őket. lettesekként feljelentettek 1972 személyt. 51-el pedig elővezetek. •
_ Az rzsoki-hágó körúti
I ISIS. tt. II- | harcaink .-lati Jávor SSn-
I—.-¦ dor volt budap-sii 30.
honvéd gyalogezredbeti szakaszvezető Önként j«knlk-Mlt több inapos járőr-szolgálntra, nmcíyre 13 fouyi járőrével ezen a napon hidu.lt el. SzkolkÁ község kijáratnlioz érve, 35*440 főnyi orosz állbi utját, mire Jávor szakisZ-vezeh\'i, min lör.\'idve a uiMrOACa* SVlite derékig érö Ivóban nicgtámndl i az oroszokat íVs visszaűzte őket. Mivt* azonban a hátrálta (Iftaiség a járőr kél sej. besultjét is nsagayaS liurcdk» Jávor szakaszvezető emberei \\efl újba! meg rohanta az oroszokat és ki is mentette kit cmTvrél. A járőr ezután folytatva iilját, az orosz fövédelnii vonal) közvt len köziébe rórk.zölt, majd egy íg«n jó kilátást nyújtó magas*.itjóíl mg
állapította, hogy az oroszok egy mát-sik nnigaMMlra ITövegc-kel vontatnak feí, Erre Jávor szakaszvczAö nyomban pontos Jelentést küldött,, ugy hogy luxértlnk másnap már ervdiuénye* tüz alá- vehették íizt az ülegot, anwílyr.ck lejtőit felvon tatását lavór szak isz\\o záíto észrevette é-s Imlyesdi j^üenietto Utána azután Jávor szalc*ecveastS állandó vekzedt*rt»ck - és siflyos né>kük>-zenek közepette Folytatta a taideröé* nehéz munkáját és több igen érték.-h jelentést küilölt, um;|Hycknck elöljárói igen nagy hasznát vették. így többek között ívjtelt orosz lövegeket fedett fel, azután tüzérségi tüzünk hatását ós megfigyelte és az ezyik he^-on uaj-gyobb OIOSZ tartalékok rejtett táborai is íiiegál\'.upiloUa. Tetjcsilményénejc nagy értékél uwgwkszorozttt az a körülmény, hogy f/adatát részben ut oroszok vonala mögé tarkőivé azok hátában, VemSasztő hidegben és hasig én\', hóban, áftandöun a szabadban élve, jidUlás akaraterővel és elszántság, gal oldotta m g. (ízért tehát ki vált Vm eredményes, példás kitartással és bátran végrehajtott járőr vuetaséart Jávof UAknszvezeÚJl az arany Vitézségi éi-ení-ind lunlctték ki.
Regyedtuer Is egybangnan választották meg Ilovszky Jánost, Nagykanizsa képviselőjét a Baross Szövetség országos elnökévé
A Baross Szövetség hétfőn este tar-(otta XXII. évi rendes közgv-,\'rléVnek megnyíló Ölesét. |tóvszk,v János elnök inrgnyi tója ban Lebbentette, hogy" u szövetség Múzeum utcai székliázári ente-klet épitenok s erre a cífcVa már rendelkezésre áS ß&OOp pengő. DonVikos lÁst&á dr. évi j .\'leülésében 1>oszámott a szövetség clinici évi unikodtisén*, fiz áru- és anyagliesz-erzés leitta lett lé-pésekröl, a kiskcreskedíii hUeTikjitoiVa és más, a keresztény ipír és keres-kedeletn árdeloében végzett mmrkánY\'. Lányi árpád, a szervezési osztály ve-zelöje jelentéi ében vázolta ti Banuis Szövetség országo-s fejhktósét. Ma már nyolcvanuégv itaross-fiók \\-an flx <>r-szagban és közel 30.000 t igja v\'n u sztífvczelnck. I\'urélil (lyőző a kiskcies-kedöi hili\'Likr •\'.[!•¦ szjlimAt be, ainoly-uek minden egyes teleiét a Uajoss Szövetség véleményezte.
K. í\'sászár Ferenc vede át ezután az eluök\'ésl di a közgyt^Hés^uiá^vA\'asz. tetta az országos elnököt és a betöí-tendo többi tisztségekel. óriásf Mlkc-sedéssel egyhangúan immár negyed-
izlien Ilovszky János országgvülesi kójivisí\'lnl \\ái"asztollák i szö\\e|séj{ országos elnökévé K. (\'.siiszár Kcrenc mfelcg hangon köszöntötte Hüvszky .iá-uost, akii a leiembe érkezéékor percekig tartó éljenZéssH és t inasat fogadlak.
Ilovszky János vá!aszlnszédél)eu Ili-lei leli a keresztény nemzeti gondol-;) mei eli, hangoztatva, hogy n linmss ..Szövetség fejlődő lintitnavs taJwrával
tovább küzd a m gyár gazdasági élet koieszléimyé léteién, A közgvüi\'és ezután láríxOnökké választolta TálraO\' Gábort, Purébl (iyöz\'it ős Lngossy (ié-zát. A Baross Nöi Tábor elnöke e\'t dr. Spur Kndréné, az Idcgenförg¦¦lini és fürdőügyi iocsoporl elnöki- v\'téz József ]\'e-enc fő hon cg, ügy ve/cl "i igaz-gaio dr. IVíinokos l^isztó, jogtinácsn-sok Nentós Nagy Mihály, Buján Ferenc é\' Orci OorioTán. Spur l-jidréné lelkes bai\'gu székfogtilója ulán Tá-bory (\'.óbor, Haján Ferenc, nvijd a vidéki lag\'ik ne é\' en II logli (lyutt debreoeni UuroüS-clnÖk KZÓ^iUk fel.
Harc a tuberkulózis elten
A jövő héten az egész országban megindul a gQmökór elleni küldetem
A magyar nép élet fáj ál rágó áittV-mak közül egyik fcgve.szedc&ncsebh és legpusztítóbb a güniökór. I-laS a l>e-tt^rség azz ki, l>ogy (\'Minkatrazánkl^n évente Ifi -17 ezer virágzó etetőt pusztít ti, ssázeetekec lesz lieieggó fcareset-képteTeimé és dlartasra szorufÓvá, nem csupán közegeszsé?rúgyi és népesedés-pöJilikai, d? kózg-izdasági és honvú-ddhni szempontból is súlyos érvágást jeleni népünk számára, amttty éml-gáson út e-si*áj)ittiliooml csorog el a nemzet élete eje. A kormányzat, ázott-uak a refonnlí\'nvkvésekjick jegvé ci, melyek programjaink gerincét allkíil-ják, máris rendkivüh\' crőfeeizfléseket leli a gumókor e\'-Eenl védekezés érdekében. Az mio. VI. törvénycikk, az n. n. liil.crkukizls-törvény köz fel adattá nyt vani lotta \\ gümököreí lenes küzdel-u\\et és így nz Cddig egyosüfctck és ma-gáuyosokiól végzett munka, á\'Jk-imi ttl-ad.iltá vM\\. Szerte a« ors/ág mfaiden léíizéWn százával ópúnok, vg.\' ;\'ua-nak szervezés oWt lüdŐbeteggond >zó lintézelek, zöldk.-iciztes egészségiüls)ak, lüdöl* legott honok, ginn\'ikóros b.-ic^ok ápolását szogiUó uj intézefi ágyak. A tut>erkulózist szociáeVs bctegségi\'.ek is szokás nevezni - **z az elnewz\'és arri céloz, hogy a rossz lájiitíakjzási, ceVzerüWon rakás, ált-.4úh«n a szjíiíAB/k elíwltség a gümőkór utesimVJói. líyen-képcn tulajdonképpen miiidn intézkedés, amely népünk SSodaFs emelését szotgárja, segítője a gümikónífenes küzdelemnek is.
Kettő eredméimyeú «z a hadjárat csak akkor kecsegtet, ha a kormányzat mögött az egész nugyar társadalom felsorakozik, líz a m\'eggyÖz<ídé-s hivla élelr>* a TEOSZ-t, a Tuberkulózis lai-leni Országos Szövetséget, amely a gümőkór eüeii küzdő társad ihni szer-vezetek és egyesülelek osucsssOne. Célja összefogni ós a közös nagv céit érdekében rendezett esatisorha áVitani mindazokatia társad;flmi erőket, íme*. Ivek eddig megosztottan, talán kftsön utakon Igyekeztek o közös óév fetlfi. A köwlmiillban alakult TEOSZ riső
nagyobb akciója nj; Országos l\'nber-kulózis IIél inegTOndctfése* abbóS a célll»ó\', hogy feérárzh a magyar társa-didin\'il, megnyerje a közömbösöket, meggyőzze a hite fenekei nrrőP, hogy a gnihökór eaTeti fgenls minden muzgó-slthaló erőnkkel krtzdenünk let. A TEOSZ minden mrgyárul érző magvart bíborába biv, miudeji jóikaratu ember lámogutását kéri. Nem kér pénzt, nem bldtt gyűjtést - csupán adui akar. „\\z Országos TulK-rkulózis ||é| fo\'ya-mán szerte az orsziígl)an szakembereink ezrei tartanak clőadásokbrt a gümőkór. röl, iskoUkbaii. kuszarnyákban, teveato otthonokban ismertetik i betegség et* leni védekezés ir*fipcl\\eil, plakátok tö. mege, röplap.ik százezioi igyekeznek a kérdés fontosságára fölhívni o f\'g\' mei. |7gyantikkor a rádió ismertetés, iliíadás, bd\'yszini kotvolitéa ul/\'m A az eszme sxoJgápitálja, a mozi p-dig híradói révén szoJgáTju a propagandát. Lapunk is felajánlja a mfag i ny ftvil-nosságát, hogy Felhívja az oQvasók figyelmét az Országos Tuberkulózis Hét Jelentősegén-.
BüfflHfflEilsIi
Steaua olajok
bltományl rakláta. Wondír kapékpárak nagy válauMkban.
I
— (A MkUSÍ tea esliénl
szereplők névsorából tévedésből ki mandi Kiss Meigttka |>écs n-ve aki széj>en e leoldott monaiógjávUl) mlgy sikert aratoti és sok tapsot kapott,
14 napos olcsó könyvvásár! I
Sejtess Testvérek fióküzletében My IM-al 8, |
BAZÄRUDYfm,
________Vii Trtrfw »-«.
Legszebbet ::YlegoIcsóbban t
Bud.,^.1 I. mlio,!.
M5 Tora.. Hlttk. K(W«níojok. H.nfil«nezek. — Után. étrend. — 10 Hírek. - 11.10 Nenuetkftrj vlijtWI. uolgát.1. — 12 Heraii^sr,\',. Iliinmiu. ldöJ4rá.J«I«nlfe. _ Hirtk. -
1120 Időjelxís, ldöjái4.J«lentó«. -11.35 Hírek. - 14.15 Mílsorlimer. Mis. - 15 Arlalvnnblnk. pKd ánk, «alml..wárU. - 10.45 M«JeW>, i.M. |ár*.Jelentá«, hírek. - 17 Hlrnk vák és magyar-orou ay^^n. — 19 Hírek. - 21.40 Ilinek, IdöJárásJeUntis, hírek sdoTák ét magy.r-orosc nyelv.\'iL — 23 llirek némát, «Usr, augol él francia nyeHxn. — a 0 Hitek.
ÓVJA SZEMÉT I
*» viiiroljon biialommal toy Jól ill* »x»mBva*6i labwar-uakUtWwnta*"-
ZSOLDOS OVULA
Wtctttv. ékueréii ét látneréssaiester,
M-ülJí. (a Korona-11 illődéi*! uainben)
BUDAPEST 1.
17.15 Hanglemezek. - 18 Szabó Xa\\-ér Ferenc emlékezete.. - 10.20 Zenés résztelek l.aumin Mik\'ós iSseias-sük egymást ^cimü hangosfilmjéből. -líU,r> Itészlelek llostand versai drámájából. 21.23 Perils Pal» cigányzenekara. - 22 A Rádió Szalonzenekar.1. — 23.25 Perils Pali egónyzenekara.
BUDAPEST II.
17.30 Szockov András ruszin népdalokat énekei. - 18 Táncíiemezek. ¦-18.30 Mezőgazdasági rétóra. - IO Su-rányi János zongorázik. 10,:» Francia nyelvoktatás. 20 llirek. - 20.10 Bidtola Kde tánczenekara és a.Kajkok zenekara. - 21 Felolv.isás. — 21.30 Idüjárásjeleutés.
Szeida
BUDAPEST b
10.20 1\'elulviLsás. 10.15 l-eßolvasiis. 12.10 A Itádió Szatoozenaitam. 13.30 Hanglemezek. 15.20 Ucszkar«-zenekar, 10.15 lluugképek a budapesti eícrkészck tdU rogUítaiztatásáról. Ikszel llndinszky Sándor.
17.15 Murai Elek oigáuvzenek ira. 17.15 Ybl Ervin előadása. »»i 18.15 -A skálálój » szimfóniáig. III. rész.4dlim Jenő zenetanár cftöadásn, 10.20 l\'ur-
1941. lebruír It
ZALAI KÜÜLONV
S
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
(Felytatás az I. ulduh-óV)
Légitámadások nyugaton, olasz ellentámadás a görög fronton
Az angol repülők isinél megkísérelték, hogy német terület fölé repüljenek bc. Vállalkozásukat a német légeiháriló tüzérség és « repülők megakadályozták. A Dünkirchvu epén intézett lómtulásbun 7 angol gépet lőttek le. Későbbi berlini jelentés szerint az angolok az éjsraka 12 repülőgépet vesztetlek.
Az angol repüiötámiklásitak Dün. kirchenben töi>b polgári személy is áldozatul esett. Katonai pontokat nejn ért támadás.

A nemét gépek az éjszaka sikeres
támadást hajtottak végre több ong. liai város ellen. A londoni jelentés Is beismeri, hogy két kefcetangljai kikötővárost és kornyékét súlyos néniét bombatámadás érte. .
Belgrádi jelentés szerint az albán ¦ görög fronton az olaszok erő* ellen támadást" mentek át. Különösen a Príma folyó völgyében vannak erős harcok. A tüzérségi tüz ls állandóan tart. , I
Szalouikit tegn*p két izben érlc légitámadás.
Az angolok 120 OOU, a görögök 38.000 embert veszítettek eddig
Angiit háborús \\*szle«égeirfll kó zölnek adatokai az amerikai lapok Eszerint Angikra habom eddigi folyamán 120.000 embert wszjtetl. Csak uz angliai légitámadások során* 23.000 ember vesztette ételét.
Az olasz lapok szerint Görögország\' összesen .100.000 embert mozgódtott Olaszország ellen. A görögöknek eddig kb. 8000 halottjuk és 30.000 se-sebesültjük van. Ezt angolokkal pótolták és így kb. mfa is megvan a •100.000 főnyi görög->angol hadsereg Görögországban \\
I6 halottja és 226 sebesültje van Genova bombázásának
Újból árad a Dana
A Duna németországi szakaszán tovább árad. Az olvadás követkertében «Z öSszCs mellékfolyók ls megáradtak. Bécsnél a vízszint emelkedés mór elérte,az egy métert. Ennek eisö hullóm(ai már KomüreSnfg kiérnek. Mire a viz Budapestié ér, mér kb. másfél méteies tjmjílkedés-re lehet számítani. Az árvjzvesaó\'y te háta (múltkorinál is nagyobb. A hatóságok minden intézkedést megtettek a kntesztróf" elhárítására. Budapest 860 centiméteres magasságig nincs közvetlenül veszélyeztetve, de á helyzet a ,nór eddig is sokat szemedéit részeken nagyon aggasztó.
vmm
bútort
. Rtzatlsarntk SatorirlílatiijÉiti
vegyen vagy rendeljen,
¦irt megbízható és olcsó.
Cwogwy-nt 14,
sangi lánykérés.. Hangjáték egy Fe\'.vo-násbain. — 20 Külügyi negyedóra. — 20.15 A Székesfővárosi Zenekar. 22 Hanglemezek. - 23.25 Piuwky I.ászfió lánczenekara.
BUDAPEST II.
18.30 Olbey Irén it*8éi. — 18.55 Veress Károly és íia cigányzenekara.
19.35 Olasz nyelvoktatás. — 20 HL rek. — 20.10 Kamarazene hanglemezről. - 21 Sz. vvercss Jolán előadása. 21.30 IdőjárásJetantés,
A sakk-verseny első fordulója
A Nagykanizsai Maróczy Saklk-kör rendozésébeii megtartott ez évi bajnoki és kupa egyéni versenyek dó11: tőjében nem voltak meglepetések László, aki veretlenül jutott a döntőbe, szép játékban igyekezett Stol. ezer cilen, de végül SWczftr elméleti tudása győzött. Vékásy Gáspár el len, Boán Kellerman elfcn győzött, K. Nagy inkorrekt lisztáldozálei játszmn\\<sztéshez vezettek Tóth étien, mig a Fóboa--Nád«ssy mérkőzés eldöntetlen volt. A vigaazversenyben Szarfas Uditt ellen, Szkike Stéger ellen, Fogner pedig Tnródi ellen ny«rt. ; i < i .\' i I
Értesítés.
Értesítem a nyersbőrtermelőket (mé-iwárou hentes, álustvágó-váilalat, uradalmak és uiugAnszemélyek1, hogy az Iparügyi miniszter 68800/1940. as> rendelete 2. fi n alapján as Anyiujgasdál-kodás Bőripari Bizottsága a
Nagykanizsa és Vldiki, lelenyel Jár ám,
csurgói járási, valamint olsólendvai
járási tpattestülettk működési termetén az I213/E. 1940. sz. engedély alapján
Babits Imre, raktár Nagykanizsa Vár-
ut 8. az. (volt Tranidaaubia) az 1002/E. 1940. az. engedély alapján
Papp Bálint, raktár Nagykanizsa Zrl-
nyt Mlklóa-utca 4. sz. \' az 1555/E. 194b sz. engedély alapján
Berger fenő Klskomarom kanták vásárlási engedélyt.
Ennélfogvalelhtvom figyelmüket, hogy a fent megfelölt területeken csak aZ engedélyesek vásárolhatnak,Illetve csak azoknak adható el mindenfele állati nyeri bőr.
Felhívom a termelőket, hogy árulkat nyolu napoa belül az engedélyes keres-\'•cdők raktárába szállítsák he, mert ellenőrzésem alkalmával talált nyolo napnál Idősebb árut a fennálló rendeletek értelmében elkoboztatom s az eljárást mqd miit tatom.
Simoa Iftfái
nyenbőrbUomáayos Nigykanltsa.
mit
Romja, február 11 Az olasz sajtó eiitélö hangon ir aí--1*1 a megdöbbentő angojí támadásról, ameJyet az angol hadihajók követtek el, pnükor Genova polgári negyedeit lőtték. Az angol hajók a hajnali szürkületben, « köd leple alatt közelitelték meg a várost. Az ágyuk
lövedékei jelentékeny kárl okoztak, A halottak szórna 72, a sebesülteké 226. A város a polgári halottak envr lékének megörökítésére márványoszlopot emeltet. A bombázás egy elemi iskolát és egy zárdjit is eltalált, de katonai célpontban nem tett kárt. A munkásság az ágyútűz alatt is & iegpéidoadobban dolgozott.
Az Infláció elleni védekezés leghathatósabb eszköze a takarékosság
A Magyar Vidéki Sajtótudóltó budapesti jelenteié szerint a Magyar Nemzeti Ránk kftzgyMésAi Banffi\'yaty Lipót elnök országos fo\'tünést ke*V> beszédet mondott, amelyben világos okfejtéssé, a lény leges Imtyzet őszinte feltárásával fejtette ki, miiben álon keli haladnunk, ha az ország anyagi erőit fenn akarjuk tartani sihU n jóvő szániára biztosítani akarjuk a nyugatit fejlődés Cehétősegét. Haugsujíyoztn, hogy a pénzről 6s nmek funkcióink a hadt gazdálkodással k iposojnthan mást gondoltunk, mint ami a valóságnak meg-Me»\\ Kiderült, hogy a pénz egyszerű csereeszköz, amelynek nincs inas are-icpe, mint az, hogy javak értékeié**: és azok forgalmát egyszerűsítse és megkönnyítse. Kiderült az is, hogy a pénz a gazdasági javakat néni pótoüja, tehát a hadi gazdálkodás sikeres viteléhez eUsősorban nem péhzra, hanem materiális javakra van szükségünk. A hadi gazdálkodás hirtelen réSszokŐ iíett-jmiklurál indít meg, amely a poStfási fogyasztás igenjeit is erősen ineznoveJV. Az elsőbbség a honvédfíhii szükiégjfela-kt-l ríluli meg, tehát a,poÍgárt fogyass-tást korlatorní ktűudt. ,\\ pén/gazdátko-dás akkor jó* ha a hadi és a polgári fogyasztást hajszálnyi pontosságg* ícő-veü és fedi. A mai viszonyok között takarékosságra van elsAsorben Szükség. Ezen a vonaton az ájüamtialalom kény-szcritÖ intézkedéseket is lesz, de ezen-felüt\' önként is krííí takruékoskodni. A takarékosság szerepe és jelentősége más és nagyobb, mint a íionnífEs időben volt. Az a társadafbm, amefy R takarékosságot megtagadja, az a gazdasági életét inltttcióha sodorja. Náihink nincs infláció és nem ís keBí,, hogy legyen. Az inflác\'óló|l különb/n is není félni ke;í, hanem elébevágni, ínég pedig a leghatliatósabb eszközzé^ a t"-kurékossággal. Ilu ezt magunk csináljuk meg, akkor péuzCmk Is inegnrirad s azt nyugodlibb, jobb időkben fe\'t Is használhatjuk.
A iiópszaporodást lekintotbe vóva a kővelkezö tíz esztead5ben 500 éztof férfit keli kenyérhez juttatni s,az ez«4 járó takarékosság terlreit és gondjait -- t. U ehhez íveukétil 4-600 m.Miör pengő töke kall — a jövőiu álháribui nernr lehet, ..veket a S&rbeket most kKtf <ivisdmi.
A nagy tetszésseí fogadott pjtegnyhó l)oszéd után a közgyűlés ugy határozott, hogy rész vényenként lí.50 aranykorona (7.53 pengőt) fjzat, [i\\
Anglia bombazttttju a romániai olajtelepeket ?
; Zürich, február 11 . Nemzetközi körök véleménye s^e. rint az üngoi-román diplomáciai vli szony megszakadása fl Balkánra Irányítja a vUágsajtó ós a közvéieunény flgyefcmét. j ; • { ( {• , /
Bukarestből érkező jeieíitep szerint az angol követség 80 főnyi személyzete szombaton vonaton utaúk Bukarestből Konstancába ós onnan n legelső hajóval Törökországba. Az angol-román viszony kiéleződése mútt számítani lehet erra Is, hogy Aíiglia botnbáztaini fogja a romániai uliijielcpcket, - mondják zürichi körök. , I i< |
Szófiában tartózkodással ftélik meg « helyzetet. Pltov tegnap mii nisztertemácsot hívott össze, de un-
nak tárgyalási anyagáról semmi sem szivárgott ki. I - , .
Ankarai körök mánden szükséges\' bttézkedést megteltek az esetleges meglepetésekre. Zürichen oZ ankarai megbeszéléseknek nagy jelentőséget tulajdonitanak most.
A következő hat hét döntő jelentőségű
i I Sidney, február U
Ausztrália hadügynr\'níszieie beszédet mondott, amelyben h^ngSu-lyozta, hogy a csendes óceáni had-müveietck sorsétól fiigg, hogy sike. rül-« fenntartani a békét, vagy stin Szerinte a következő hát hét az egész \\ilágpolitikai helyzet szempontjából is döntő jeiontöíiégü i«iZ.
Serényen folyik a munka a német hadfelszerelési üzemekben. (Foto lt. D. V.)
Hírdssscn o Zalai Közlönyben
BALM HOZUOff»
IMI. ftbruár 11,
Rövidjáviratok
BANFFY DANTKl. bázó. fóliIn,n,.-. lésugyi miniszter ina meglátogatta a inezőgiudaságl kainurAt ás az OAU\'.K-t és azok vezetőivel tóbb kónróst beszólt.
AMERIKA beszüntette a csonr.ig>zal-litúst Rlropába, kivételi cs:ik Anglia és Franciaország kójxz.
ROMÁNIÁBAN a telúgyrriinisztcr ma kiadott jelentése szerint rend ?3 nyugalom Tan. Ujabb házkutatások és letartóztatások azonban történlek. A letartóztatottak kózt van Stonga, a rtndőrróTiőkseg Tolt pénztarosa is.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
86/Ké. 1941.
Tárgy: Kivepótszer (a Uvékon-serv készltéséhea cukor ielhaax-nillsinak ttlalmszasa.
Hirdetmény.
A B0O0/1941. K. M. siámu rendelet érteim ben február a-Unttól ke/dodolrg tilos kávépo\'sier és kávé konserv készítéséhez cuhrol (elhasználni. A febtuár 8-ika elölt cukorral kéizltelt kávépólszerl és kivékon-setvel csak 1941. március 1-lg szs-bad lorgtlomba hozni. A rendelet megszegőit 2 hónapig terjedhető elzárással büntetik.
Nagykanizsa, 1941. február 10. «s Polgármester.
771/1941.
Hirdetmény.
Nagykanizsa m. város adóhivatala közhírré leszi, hogy a ni. klr. pénz* Ugymlnlsiter 160 000/1940. VII. sz. rendeletének 2. §. 8. bek. foglallak alapján az a haszonbérlő, aki földhaszonbérlete után az általános keresetiadó alól állandó mentességei mar 1941, évben Igénybe óhajtja venni, a haszonbérletre vonatkozó s 1941. évi január hó l-e elolt létrejött írásbeli szerződéséi vsgy Szóbeli megállapodását 1941. évi február hó 20 lg okvetlenül jelentse be a „Bejelentőlap" nyomtatványon a városi sdóhtvataltioz, mert ennek elniiVasztása eselén az állandó adómentességet a belelentést sOvelo évtől, azaz 1942. évlöl lehet cssk megállapítani. Az 1941. évi január hó l-e után lélrejőtl írásbeli szerződési vagy szóbeli megállapodási ununk lélrejőltéiől számítolt 30 napon belül kell bejelenteni.
A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a haszonélvező nevét, foglal-kozátál és állandó lakhelyéi,
6) az ugyanabban a községben bérelt földrészletek felsorolását, dűlő és helyralzl síim szerint, annak megjelölésével, hogy a földrészletnek ki a tényleges birtokosa, hol van a lakása és a haszonbérlet mily Időtartamra szól.\'
A fenthlvaikozolt renddel 2-ik §-ának bekezdése szerint az általános keresel! adó alól azok a túlnyomórészt mezőgazdsságga! foglalkozó földhaszonbérlők állandóan mentesek, sklk egy község halárában saját szükségleteik kielégítéseié csak annyi földet bérelnek, amennyi földnek az összes kataszteri tiszta fövedelme legfeljebb 25 P-ól (2555 aranykoronái) tesz ki.
Városi Adóhivatal. Nagykanizsa, 1941. február 9. ,« V. szdmvevfl.
A képviselőház megkezdte a gazdasági program vitáját
Budapest, február n A képviselőház ma tVést tartott. Az elnöki mtgnyitó után bejelentették, hogy a belügyminiszter holnap váflai.
szót itajniss perencnek a film\' és színház politikára, dknondott interpellációjára. Ezután áttótvo a napirendre részleteiben is elfogadták az épitőtaka-rékokról és a nemzetiségi órziV.et jogvédelméről szóló javaslatokat.
A péimlgyinixiisztcr gazdasági pro-
gramja feletti vita indult meg ezután. Juresek Béla roit az eflstíí hozzászóló. Hangsúlyozta, hogy a pénziií^\'nTÍnlaií-ler annak a szövetségnek szoKanáSiion állította össze gUzdftsági ptognniá]nkat, amely b&münkct a tengelyhez fáz. Uj szócláriis*6s területi (zyarapodásröilj van sző, gondolnunk kel a jövőre is.
Matolcsy Mátyás a tagosítás szQksé-gességéröl beszélt. Az u&és lapaárlukor még tart.
Huzái
Budapest, február 11 Az ojztálysorsjátók mai húzásán * főbb nyaramónyakat a következő uá-inu sorsjegyek nyerték:
Százezer pengőt nyert a 14.087 sz. Húszezer pengőt! 41.055, 87.571. Négyezer pengőt: 79.219.
Háromezer pengőt: 80.091. Kétezer pengőt: 10.175, 72.897. Ezer pengőt: 9.893, 26.151, 41.138, 40.020, Ü7.738, 70.130, 82.455 és 841000 sorsjegy. (Felelősség íityikál.)
JilpjIalSljlilllllliil1\'
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
HO.
Continental írógépe
képviselete és lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, fö-ut 5.
Villzimos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. w
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon lóbarátainknak és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó feleségem, édesanyánk én test-verőnk
OaákáByl lalváBMó
•¦UI. DávldOVlM Amm
temetésén megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységen gyászunkban osztozni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
A gyáBKOl* oealésl.
APRÓHIRDETÉSEK
r!*i dita *HÉiil> ás flnnatnap 10 noia mlndM lovibol t*S 0 nitfr, hilkOit-ap
SO flllfir, mlnéM lovibbl ini 4 (llltt.
alzai
Mtatéfla és Belarono telvétellk. Vidi taizerOlltt. 400
¦•JáranSt kcreiek saonnalni. Teleki.
ut 4., slid 4. 40S
r«u"Siara»k«iaiM|é« felvétetik Kelemen Rezsó eegnél. 412
adás-vétel
ai.ll>«llte ronafol kééire Up * ....."
res megvételre lapunk nyomdija Pö-nt 5. alatt. ¦
Pincéből vHusmttnlaa aarguaal-
rasta bármikor kapható, nagyobb mennyiségben Is. Bétnory-u. 22. 5
Jó állapotban levo nagy svapmek-kaoal eladó, lloilliy Nlklót-ut 22. 411
íjUütó-OZLBTHELYlSÉO
Karawatt uonn.tr« vagy má|ui lére
való beköltőzeere kit, esetleg üírotuszo-há. laHat. — Erttiltendő Billts Kiroly, Örháa-atcs 7/«. 367
alaste Arany íános utca 2/a, alati lil-romtxobis steal lakát mijusrs, 373
bútorozott szoba
Ctlnoian butorotott kaiataaejarata szoba azonnal kiadó. Arany Jánoa-ulca 4
m
HÁZ BS INOATLAN
Tíbb sdómentea magán- és bertOtsi, hizhelyet, szólót ta földeket Macelli Ptpp, Telekl-ut 0. 2303
Clginy-u. 2. bái gazdaaigl iputellel Illat Mrs klsHM, esetleg alatta. Érdeklődni Klrály-u. 33. 3H
KOUhcrSui
Eznton bHeesMa kedves ismerőseimtől éa bsráUlmtól. - lutatici Uaxló, tanító. 403
Öfc&vndsjjot mfamczibm
szétxtkozhatik
zauti közlöm*
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KSziuSssatl ». T. maykaalnt". Felelős kiadó: Zalai Király. Nyomatott i s „Mziaiiuial II, T. Najykaallta"
ayaaüliaas NaaykaaUsis. INyomrUóiI lalal l Mai H»J»ly.)
1522
81« évtoljam 85 Ilim.
Nagykunksa, 1041 lebrttár 12 szerda
árm 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY
fr*eiefóe fx*fkt-ikt8: Bsuaeillsi taJnai
Kaloaa-neazelel, militarista államok
Vanfnak nemzetek, amelyeket kötőim nemieteknek neveznek. VanaK nemietek és népek, \'.imelyeknek fiai rendkívül vitézek, báliak, jó katonák. Mindezen fcUH vaunak államok, nauf*|yekct militarista szclteniüekiick mondatlak. , , , 1
Három különböző meghatározás-
három különböző katonai Miki jel-lemtu\'ajdonságot tartalmat népi beállítottságot, történelmi mu\'tot, ^ ő népi fetkészültséget jcbattenCk. Áku-lönliőzőség nenafcsak « szárinjnzáabfeli és faji adottságokon nyugszik, ha-\' Dfittf azóta • történelmi múlton is, a mely az: illető népet és nemzetet Keop-áriai helyzeténél fogvaanépekt kflzdöporonrrjóii az örökös harcra kényBz«ritette. Szabaságszerető, kis, népek is hatot>rn«s hősi teljeaftnílií/ nyékre voltak képesek és különösen ptt, ahol a terniJestHGt h nép. kütcfcL m\'ét n«*g* is sejtette, vá*ak ftajj nagy űe>nio»ti hősökké. Robotra perget a tflrténeiMmben Svájc, Tirol ós Ftxwtrsz&g küzdelmeiben eleget találunk, ! ! \' I I l" I I
A tettona-iiejTi-zet fial általános ér-teteaboi J6 híűtyoBok, küzdeiernre születtek, szegyenként bátrak és a harcban, látják éleiük főcélját megvalósulni. Ezek a harcot a harcért szeretik és ott küzdene^ nhol harcra kilátás nyílik, vagy ahol kedvezőbb élettehetőseget remélnek vek*. Eziek a népek szeretik a pompát, csillogást fes a könnyű életet. (Kozákok, cserkeszek, egyes ar*b törzsek, stW.)
A bátor vilézegyedü, népek fő életfoglalkozása n«an laoltétlcriül a harc, bánéin* * bsékrSa népi munka., Ezek azok a szabadságszerető népek, a melyek v<«zély esetén, a haza hivő szavára n szabadságért tfagadnak fegyvert és a ftaza szent idcaUzrmr sóért áldozzák fel életüket.
Teiftacn más, texnuíszeiü alapok azok, aaietyek a militarista államuk lényegit alkotják, Xft » katonás, szpli íemí. kjfelícstedé&et a hatalom vágya okozza. Ez nem annyira fl népi kö. zösség. érdéke, inait inkább fl vésető \'órSadHuiii rend, vagy egyes irányit* egyenek telaani cólkitüaá&Sei. MiÜtarist* államok ott fejlődnek ki, ahol nt&szcmcnő hatalmi törekvések\' vannak és ezekkel széniben nagyobb \'ellenállás kifejlődése várható. Ha a küzdelmi kilátások nagyok "hhoz, hogy a kívánt cél eíércss\'ék, akkor a hataimi törekvések vezetői a népi erök ös-szíijsógét igyekeznek össze-íognj. Mivel a nagy célok uOJTJ a népből \'Lntjjj\'iniak ki, de az erők ma. xunális kifejtése érdekében a nép minden egyénének erejére szükség van, mind " célok szükségességet, mind az erők összefogásának .szükségességét népszerűsíteni kell. Ez a nép szerü&ifcésl folyamit végig hullámzik :inejna\\ti élet minden vonalán,; a; állami társadalmi, muvés#>U, özei-ienri,étet legkisebb meguyi\'váiuilá-sán keresztül, a gazdasági rend fel-épitáséai éa alakulásán át a hatalmi u^ic^Krvezet, a haderő megtei^m-
A Mussoiini-Franco találkozói nagy érdeklődés kiséri
Hírek Spanyolországnak a hármasegyezmériyhez való csatlakozásáról és esetleges badbalépéséröl — Romániában minden katonai óvóintézkedést megtettek az esetleges meglepetés elkerülésére — Az angol diplomácia csomagot a Balkánon
WHIMei Angliát könnyen hajótörés érheti, ha nem kap gyors és teljes amerikai segítséget
Tegnapi htrüuket, amely szerint
Franco és Mussolini találkozása küszöbön áll, tegnup este mtir még-erősítették. Fnuioo spanyol államfő Suncr spimyol külügyminiszter ki, séietében tegnap már át is lépte a spanyol -francia határt. Ugyanekkor Vichyből közölték, hogy paláin ál-lantfőés fetcsé^je ö Oo* de> Azui-on a witlBiteiivet birtokukra utaztak, pe. itaip a Mi*k-bzertat a hét végé|gtiní«-rad távol Vichytől. Köztien ; tatálkoznUfog illata Franco tábornokkal is. Hogy hol és mikor, arrót ínég nincs biztos értesülés, mert egyes hírek Bzeriut a találkozói már iu^s, ma;; hW i«k szerint csak holnap történik meg. ! ¦ I
A Mai Nap washmgUwíuá hjre sze-riui muiörlkai körökben nagy fjgyei,-met szentelínek Franco íóboniok fnuieiaorazágl és oUtszoriszági utjáj. nak. Egyes jcienscgék szerint Franco a háromhatalmi egyczhVinyhcz való csatlakozás ügyében utazott Olaszországba Mussoünthez, de o\'yan hírek is vannak, hogy !\' i t 1
Spanyolország hdbombalépésé\' vei áll összefüggésben Kaudllo . útja.
Amerikai körök vé&m\'ánye szer;nt inindkét feitf%-és iche^5sége épp ugy fejináU, mint tíz ellenkezője. MegJ jegyzik megr hogy Spanyolország esetleges háborúba lépésével nagy stratégiai területekhez\' Jutna u ten-
g«y. i 1 , I 1 : ! i
A vlchy helyzet
még mindig nem tisztázódott. Dar. tan tengernagy konjnányánakineáfila^ kitásáa fánakozik. A beavatottak sze-
rint minden különösebb poUtjkai színezet nélkiiii tiszh\'iwlő kxírSníanyt akar alakítani, de egyben továbbra is keresi l^vahal 6» Lavai csoport-júvata közeledést. ! j [
„Csak gyors és telfen segítség mentheti meg Angliái"
¦ I \' ¦ Washmgihou, fcb\' núr 12 . Wijiikie h^jmap a külügy.\' bizottság elötl nagy U!szédl>en számtolt b*! angliai lapaaztalatainói. A volt elnök jetöH beszédélKív han^sulyiwia, hogy Anglián csak ¦ teljes és nagy amerikai tánsogatáasal lehet segKenl, de ennek egyben gyorssak is kell len. ni, mert ha a segítség nem Jön gye* san, könnyen mügeahet, hogy Anff-liét addig hafótói^éa Ari. Ha iweg t* kipja Anglia a teijos és gynns asntóv kai segítséget - mondotta WilHde
Roosevelt: Japán én bt USA
Newyork, február 12 A tegnap] sajtóéríckezietín tnH# kérdeaték ReeíaveM elnöktől, fhjgy befblyásoiná-e Atigiw megsegitösít az a tény, l>a esel h-g Aití^rika háborús viszályb-i keviTcdne japánnal Róose\\-eit elnök igy válaszolt :
- Bár a kérdés nagyoai feltételes, halálozott neunnel váüe^oljmtuk. Megkérdezték Rogsovett einűktöi
~ ineg mindtg idő ketl, miB nzt be. tudj« áHilni saját hadicél játnak. v& lemtéiiycszerrnt 1912 e\'ött ae angol légifőtény semmi körüim&tyek között nem blztostthatő. \' ; \' , (
Roosevelt fogadta WiuUlüi
Newyork, fehmar 12 Roosevelt elnök fogadta WiUküet. volt ellenfelét, aki. angliai utjának tapasstalata^ó! szárntolt be .w, elnöknek. A kihallgatás fél óráig^ tartott.
kftzt nem fenyeget habom
azt is, hogy fejntáll-e a hstboru ve-széáye az Egyesült AiMnak és Japán közt as elnök tugadólag vála. szolt. , ( ,
*
Á táwikeieti helyzettté*\' kell megi. em^tenünk, hogy Sziám és Iudo-kina közt ¦ fegy\\«rSTuncti niYgál3ai4 podás érvényét két héttel meghosz-stóbíiltottótc. A beketárgyaiasnk Tokióban folynak. í .\' j i
A belga, holland, norvég követek Is elhagyják Bukarestet
Bukarest, február 12
A* angol_rom*án diplomáciai Bza-i kitás következtében tegnap a londoni román követ is kíkérOe uüevelút.
Ugyanakkor Bukarestben is ujabb érdekes diplomáciai élmények tör,, téntek. Nc\\-ezetesen o bVkfresti norvég, beigjáj holland és luxBtatiurgt követek is kikérték útlevelüket.
léséig. A lelkiség és sz%ii<4n<ség válik katonássá, «z egyéni ós közösségi óei válik legyeinleaetté és rendwer*^.
Ha a militarista\'\' szellemít áltatni fiai katonás jeiicmtulajdoiiságu^k ás f nemzet történelme hősi kü^deimiek sorozatára teidnttiet vissza, válik a nemTOtf belső erő « hatalmi törekvések mindent letipró eszközévé. En-jivek á gzeitemiségnek íegh\'ilaimíisabb képATseiöjét ¦rnti * Japán néplélckbcn találfuk. A nép lelki adottságai; mja japánban a hatulom korlátlan eszkö" 7»h-é váltak. Az évtizedes lelki elő-készilós ás ívelés s4Waszilárddl ko-vócsolták. ösaze a népakaratot a ha-tstmí célok kiművelésében.
A néniét saeilönihdg: Nagy Frigyes urwll«>dósa öU* vált kitolássá. A né-
met birodalom megteremtése, Bismarck és Moltke tudatos tőrckvésid és eiírt hatalmas eredményei teremr tették meg a német népben a hatatom\' vágyának érzését. A dicsőséges kotonai muir, azr elért hatalmi\' hely* zet az, nmi « töváblxi törekvések feléréséhez! a lelki rugót m\'egpdtdk. A feifrifistilt lelkiségben niegiijhodbt\'tr Németország katonai lelkiségtől átitatott ferfiöfc hatalmas feszitőertjé-voi Jtfíja* elérni azokat a céV&at anit iyeiajt mn, a yjlág átszervezése érdekében kitűzött. , > 11 ; ;
Ha egy nép a j»agy,célok eiénesé,-jírt,a SjSaiopj eís^azeheek feUr^tfiá" lósávvii küzd, az teriűaj&zetszcjrüBn inÜOeX-Wáwi válik. J : i
M-i ¦¦¦/.ciuííh!. t\'ioti lí\'tliüü. egy aj
miütarista folyamatot lefolyni ós egy uj nüUtar^ta államot kifejlődni. Ez Amerika. Amerika célja, az augou iszász faj demokratikus hatatmának feimtectása ós kifejlesztése.\' Ennek a hatalmi célnak érdekében softa nem látott anyagi eszközökkel, hatalmas lélek formáló propagandával mdrhe-tetieu fegyverkezésbe keadott. Es ha az események időt engednek rá, hogy a nemarcti közh»iigulatot megnyerhessék és lelki erőket felfokoz^ fiassák ajinyjra, hogy a népi erők a kitűzött célok eléréséhez nndelkeL, zésre álljanak, fog niega^ülcCoi a inai kor ujabb és teghataunasiaWi anyagi eszközökkiL\'.i midelkfező miit. t.irist« áüani\'. ; (S>
2ALA1 KÖ2LŐHV.
1941, (ebruár 12,
Az Iparostanonciskola ügye a városi képviselőtestület előtt
Megszervezték a második főhivatású tanítói ét egy főhivatású tanítónői állást — A közgyűlés mindenben hozzájárult a polgármester javaslataihoz
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányinál.
Menekülnek az angolok a Balkánról
Stockholm-, február^2 A Svéd lapok balkáni tudósilásai szerint az összes balkáni államok a«-gol követei meglettek a szükséges intézkedésekéi, hogy adott esetben követhessek bukaresti társukat. Az iratok nagy részét már átszá^lottáik Törökországba. Az "ngol á!lampo\'4 gárok a Balkán minden részéből nagy csoportokban érkeznek Islarmi bullxi, J
Bulgária békét akar
Szófia, február \\í{ Filov bolgár miniszterelnök az «[-< tejizéki pártok ciölt n;igy beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta, hogy niindent el kell követni, hogy megőrizzék a békét, mert Bulgária érrjekO ez. , i , ,
Románia minden elővigyázat) intézkedést megtett
Belgrád, február 12 Az angol-román diplomáciai Szakítás óta Románia minden szükséges katonai intézkedést rnegtett az esetleges meglepetések elkerülésére, A pályaudvarokat, a fontnsabb katonai pontokat, az olajtelepeket katonaság örzjL az elsütétitésekeL u városokban és kikötőkben szigorúan oiu-nórzik A polgári lakosságxrf eltanácsolták az utazáslói. | ¦ , , , ,j t r\\, ;
Iroruig költöztél! a nőket és gyermekeket
Dublin, február I2 De Vakéra, ímrszág ;rninisztenei-| nöke nagy rádióbeszédet mondott. Bejelentette, hogy a nők és gyemieV kék etköltóztetését megkezdték, <le\\ hangsúlyozta, hogy ha «z öndíénte.; költözés nem lesz kielégítő, ugy szigorú rendszabályokat rendé! el. Bei széde további során hangsúlyoztál még De Volera, hogy az általános hadkötelezettség bevezetésére Való-J sziuüleg nem lesz szükség!.
A háború frontjáról
a nap folyamán kevés jeíentés érkezett A német repülök ismét te^ékoiiykedtek és még tegnap elsftlycsztctlck köt kereskedelmi hajót a Szuezi csatornában, amivel rnegbénitotlák annak forgatlmát. Ma az angliai bombázást foSjyu«ták.
A GÖRÖG FRONTON mindkét részről inege^énküjHek a harcok - mondja <-gy bitolji jeOenlés, - de csak helyi jelüegü küzdctmtekről van szó. Főképp a középső szakaszon erősek a harcok. A tüzérségi és a iepült\'i tevékenység is változatXamJ tori.
AFRIKÁBAN sem Ó3W be lényegesebb helyzet. Az olasz Sápok hangsúlyozzák, hogy j<Ctaöfleg nagy sivatagi részek vannak az angol és ofttsz csapatok közötl és az olaszok megfeMö erőket tartalékollak, Iwgy keltő pillanatban hatásos támadásba kezdhesse, nek.
A „Ferenc Jőzsel" keserűvíz régóta kitűnően bevált házi szer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros.következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél u emésztést javítja és az étvágyat fokozza. — Kérdezze meg owotátl r\'
Hétfői szúmjunkbxűi már beszámoltunk " pénzügyi bizottság ülésévei kapcsolatban mindarról, ami a tegnapi városi közgyűlés elé került. A plénum behatóan foglalkozott a polgármester javaslataival és azokat magáévá tetle.
így tudomásul vette a 15.000 pengő ujabb forguizníadórésZL%dést, a belügyminiszter leiratát dr. Krá|ky István polgármesternek Nagybánya és Felsőbánya városokhoz tanácsadói szerep körbe történ t kíküldév sét. Dr. Krátky Itt megjegyzi, ln>gy pz a kü^üldXítés nem a polgármester megtiszteltetése, hanem a város közönségéé ós n tisztviselői k*>ré. Egyszer már vatták Nagybányán, rövidesen szükségessé válik egy további rövid időre való kiszállás.
A város közönségének zsir-eliatásM
biztosításánál dr. Pmck István tanácsnok referádájában hangsúlyozta, hogy eddig 1ÖB0 sertést sikerült már (erre a célna biztosítani, illetőig te-köbü, azonban még több sertésre van szükség. 170*1 hizja\'tat a város az egyik gazdaságban. Kb. 700 ser-tést keti még beszerezni, hogy « város közönségének zsireüótAai bizlo-sitva tegytti.
Dr. Kríitky polgármester résZle-tesen kifejtettje, hogy már ősztől i&zdve a város vezetősége niindent elkövetett a lakosság zsi re Hatásának teljes biztosítására, ami sikerültnek látszik is. , ; j Mi
A közgyűlés kimondotta, hogy a lakosság zsi re Hatásának biztosi 14^ ra. 250.000 pengős folyószámlát nyittat az egyik pénzintézetnél ÓS felhatalmazta a polgármestert az akció lebonyoUtáSánu. j !
Az ügyhöz Molnár Lás/ió, Samu Lajos, dr, Fülcp György, dr. Boda Károly, stb. szóltuk hozzá.
Dr. Szűcs László városi aljegyző beterjesztette az 19 U legtöbb ^lót fizetők névjegyzékét, amit egyhangúlag tudomásul vettek.
Waligurszky Béla városi főmérnök a Király Pái-utcfti. a Babothay-utcfli csatornaépítés, vaiajnint a Hunyadi-utca északi szakaszán létesítendő vízvezeték és csatornamű létesítésére vo natkozó javaslatot terjesztette be. a mi ¦már a közgyűlés előtt volt, dc a munkákat nem lehetett még eddig megvalósítani. Mo-st azonban ezekre .ís sor kerül, Örömére az érdekeit utcák kdtosságának. ! \\ \\
Itt több képvisetö különböző létesítések érdekében szókat fel.
A tanonciskola! problémák
Dr. Hegyi Lajos főjegyző a rnÉsn-dik főhivatású tanítói állás m«gszcr-\\*zésére vonatkozó polgármesteri javaslatot terjesztette be. Kifejtette, hogy még 1931-bOn határozta el a polgármester a főhivatású tanítói állások megszervezését. A polgármester tárgyalt a közoktatásügyi mi" níszréiiumbon megfelelő állana gély kieszközlése érdekében. Most a f«lügyciőbizottság újból napirendre
tüzle c kérdést. Polgármesteri javaslót az első főhivatású tanítói ál\'ás be töltése után szervezzék meg most a másodikat is megfelelő államsegély esetén. \' 1
Az ügyhöz elsőnek Sstmi Laj»s ipartestületi elnök szólott hozzá örömének adott kirejezést, hogy az első komoly lépések megtörténtek oz önálló ip-arostanonciskola felállítása érdekében. Az első lépés ehhez az első főhivatású tanítói áUás betöltése volt. Most következik a második jlé-pés. A második főhivatású tanítói állás nY3gs2*ir-vezése. Köszönete mond ezért a polgármesternek, aki az iparoetanonciskola ügyét mindenkor Szivén viselte. Ez az iskolatípus, mondotta Samu Lajos, — az ipunos-tmonciskoin-a termelő réteg Iskolája, annak a rétegnek, annak , az iparosságnak és polgárságnak az Iskolája, amely Nagykanizsa városát naggyá tette. Ez az iskolatípus azonban « legnehezebb iskolatípusok közé tartozik, mert hiszcii ugy elemit végzett, mint \'érettségizett iiövendé-kei vannak. Ennek az iskolának\' a növendékei teljesen elfáradva, ki^ merüld jönnek az iskolába és a tantestületnek nehéz feladata Va». Mégis olyan munkát végez cz a tantestület, amelyre méltán büszkék le-. hetünk. Ennek a ián testületnek tagjai kultur-heroislák. Nagy b"j, hogy Bn-í nek az iskolának nincs hajlék3, nincsenek megfelelő helyiségei, 586 tanuló ót tanterembe van préselve de nincs állandó tantestülete sem), évente 5-6-szor változtatják tann erőit, miután nincsenek főhivatású tanítói. U^l arra is, hogy ezek a tani lerők a nyári hónapok alatt nerojkapr; nak dijazást. A három évi megbízatásuk lejárta után ismét kísért előttük a bizonytalanság a jövő elkhjs akceptálását illetőleg. Ezeken az ^lapotokon végre js segíteni kell. Önálló iskolát, főhivatású tantestülettel, Ez a nagykaiuzsaí iparostábör köve-telese. I li ! i í
Samu Lajos ezután oly értelmű ja" vaslatol terjesztett be, mely szerint uz egy főhivatású tanitói állás helyett kettő szerveztessék meg, «gy a fiukhoz ós egy a leányiskolához^ Vagyis egy férfi és egy iiőtanitói áli lást. Es ezekre az állásokra taiütól oklevéllel biró tanerők iS pályázhassanak. Kérte a képvisciőtcstüLet támogatását ebben a kérdésben, hiszen az iparos-polgárság tette naggyá ezt a várost, hangsúlyozta.
A képviselőtestület lelkesen m*gJ éljenezte Samut beszéde befejeztével.
Dr. Boda Károly szólalt fel a kérdéshez. Samu javaslata csak elodázná az ügy gyökeres rendezését, m\'on-i dotta. A kérdés végleges rendezését tartja szükségesnek. Azért Javasolja, hogy ezt a javaslatot most még ne szavazzák meg, hantom uj hajiékhtuj, uj tető niatt legyen előbb az iskola.
Kalmár ZaltánépiíósZjngérnökcs^ dakotának adott ktfejczésl, hogy ez 0 kérdés csak mM kerüli a képviselőtestület elé. Felállítunk különböző iskolákat, akkor, amikor édesgyerme-
A minden háztulajdonosra
kötelezőleg
elrendelt
Lik nyilvántartás-
liönyve kapható :
a Zalai Közlöny
nyomdájában.
keink, az iparos ifjaknak nincs megfelelő hajléka, mondotta, Kószségge csatlakozik Samu Lajos javaslatából és egyhangúig kéri azt elfogadni
Dr. Krátky István polgárjnf*ter reflcktéiva "2 elhangzottakra, kij|e-íeniettc, hogy a város vezetősége már régen elhatározta, hogy minden tanílói ál\'ást főhivatásúvá szervez át az ipároshmondskoiaban, de nem" a város vezetőségén mulolt, hogy nem sikerült ezt megvalósituii. Maga a k-ulruszminiszter is forszirtozfi a kén dós Megoldását Időközben azonban \'ojamscgély kérdése nchezitetce mlfl"STI»^g^dást. Szívesen megy bele 3 -I ToTiivatásu tanítói állás megszei^\'czésébe, de ez az állanise. gély kérdésétől függ. Belemegy abba, hogy egy főhivatású tanítói áUás szervcztcssék meg fiuknál, egy ttmilónöi n leányoknál. Igazat adott Samunak abl^n, hogy az ipanosta-nonciskolai kérdést a lo5rülsnJéaiyek-nél és lielyzctnét fog\\-a most még nem tehet teljesen, hanem csak részben anegoldVuu. De kétségkívül: ez:az ut a végső cél felé. A polgár\'-mester teljesen magáévá tett*1 Samu Lajos javaslatát és azt elfogadta. Hasonlóin o közgyűlés, hangsúlyozva", hogy az állásokra tanítói oklevéllel biró tanitók pályázhatnak.
Majd sorra jönnek a klsfebb tánry-pontok. (
Széndröi István vái^I írnoknak beszámítják szolgálatába a kisegítő munkaerőként töltőit idejét. A polgármester dicsérőleg emlékezett meg Szendrői munkásságáról. Holló János testnevelési helyett 1\'stanánwk megszavazták az évi 600 pengő töbí>iet-különbözfctet. Háry Jó^éf Bzál\'ásntester megvált a várostól más szolgálatba, tudomásul vették A poigárm\'-ster meleg* sznvakkal enr* lekezelt meg Háry Józsefről. Horváth Lajos városi tisztviselőnek hat havi fizetéses szabadságot engedé. lyeznek, ald a magángpUKfaSágblan kíván elhelyezkedni. Horválh Lajos 11 évig volt a város szfolgnlütábeJiés nsgyon szép munkásságot fejtett kJ ügykörében. Krátky poljfátimester el ismeféssei szólt tevétoységeröl ¦ Hozzájárultak Gazdag István rk. kín" tornak ha\\-i 20 pengő lltetm"eny e»teJ léséhez. t ¦ i |
-* Meg k<Ul segíteni » fiatalság>ít, mind családos emberek, adjuk meg nekik, - hangSulyozia dr. Boda Károly.
Meg is szavaztak tnjndcnt a polgármesteri javaslat szerint.
Majd " többi kisebb tárgyptJit"k íetárgyalására került sor. .
A város 19.11. évi költségvetése « napokbaji kerül W a síajtó alól, utána nyomban megkfüdik a pénzügyi bizottság és a képviselőtestület.tagjainak, i\'
Ml MM;. ÍJ 1 í\' I (*) I
14 napos olcsó könyvvásár!
Scidess Testvérek fióküzletében M; güfc-gj.
1941. február 12
ZALAI KOZLÖNV
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
Szerda
AlUndi btfi«onKÍ«ok hétkSinopokon BurUpett I. oiQaorin
5.45 Tora*. Hírek. Költemények Htüí?l«mtock, Után* étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nanixctközi viijaJzö-woigilal. — 12 HSU*ng*xó. HinuiuM. fdöjárásjetesité*. - 12.40 Hirek. ~ I&20 IdöjeUAs, időjárásjtienté.. -14-35 Hírek. - 14.45 MusorUtiner-tatás. — 15 Arfolyámhlrek, piaci árak. éietmls^árak. — 16.45 Idöjclxét, Idő. járásjetenté*, lürtk. — 17 Hln»k i«to vált ?1 magyar-orosz: nyalkán. — I!) Hirek. - 21.40 Hirek, idő járásjelentés hirek silovák éetnagyar-oreai: nyeivcn. — 23 Hírek némát, angol A»
franci* nyaW*n. — S.O Hitek.
, A Magyar Élet Pártja vasárnapi megyei nagyválasztmány! értekezletének programja
A MÉP nagykanizsai párt vezetőségi ülése
BUDAPEST I.
17.15 Murai Elek clgúnvzenckura, -17.45 Ylíl Ervin előadása. - 18.15 .A skálától a szántóméig.- III. rész.-ádám JonÖ zenetanár tíőadasa, - ííi.aj ipar-sangi lánykérést. Hangjáték egy fe Vonásban. — 20 Kfüügyi iMgyedóra. — 20.15 A Székesfővárosi Zenekar. — 22 llaiigleinezek. 23.25 Iniozky LáKifló lánczenekara. BUDAPEST II.
18.30 Olbey Irén inaséi. — 18.55 Veress Kárólv és fia cigányzenekara.
— 10.35 Olasz nyerrokUlás. — 20 Hi. rek. — 20.10 Kamarazene liangksniez-röl. — 21 Sz. Weress Jotia dktadása.
- 21.30 Időjárás jelen lés.
lligsr-UlluiiEltli^íí.
vsskeratkidéss — NafykiHliia
Steaua olajok
bizományi raktára. Wonder kei-ékparak nagy wálasMtékban.
Csütörtök
BUDAPEST Ti
10.20 Ertorvasds. - 10.15 1\'efijl vasas.
¦ 12.10 Sándor János hegedOL — 12.55 1). Kepisitessy BrzSébet énekel.
13.30 A Hádió Szalonzenekara. — 15.20 Wagner-müvek hanglemczrör. — 1(1.15 Ruszin hallgatom knak. 17.15 Szabó Kálnrán jazz-hármasa.
- 17.45 Hádiótnnfolyam II. része. — 18.15 Farkas Jenő cigánvzeuekara. 19.25 Az Ojicraház etóadnsft Németh Mária ós Helge Rosw-jen-.o v«ndégfer-Jéptével iA végzet hatvíma. Dalmű három felvonásban, liat képl>cn, előjátékká!. -! Az előadás után kb. 22.35 Tánclemezek. - 23.30 Sárközi Gyula cigányzenekara, Orbán Sándor énekel.
BUDAPEST II.
16.15 Hanglemezek. - 18.10 Te-mesváry János mélyhegedűn játszik.
18.30 l)r. Püky Pfl érőadásn. — 18.50 A Regnum Mari mum 3. cserkészcsapat fuvószenckara, - Uí.35 Angol nyelvoktatás, — 20.10 Ihmgemezuk. ,20.10 Kerékgyártó Ivlcnvér ellaadása. -21.10 A Magyar Revü Táncxenekar. - 22 Időjárilsjdentés.
Naptár: Február 12. szerda. ltom. kat. 7 szerv, n.. Protestáns Lidin. — Izrael. Sebat hó 15.
Oéztardű nyitva remrol 6 áritól eatt \' öiálg (héttő, szerda, péntek délután éa ktddeu .-.,<«.\' ¦-¦- nap uSkn»i).
A Magyar Elet Parija nagy kani- I zsai-szervezetének vecaMösége tegnap- 1 este Miklós János társkcrületvezí\'tö elnöklete nlatt ülést tartott, amislyen be (erjesztette a vasárnapi hi\'gyeí nagyválasztmány i értekezlet proH grammját.
E szerint a budapesti vendégek vasárnap "reggel 7.20 órakor indulnak ei a budapesti pályaudvarról é* délelőtt n.20 ómkor érkeznek a
Ugykanizsai állomásra, ahol uiute-pclyescn fogadják öket.
A nugy választmányi értekezlet 11.15 órakor kezdődik a Várnai Színházban. Az értekezlet programi. }i : Az elnöki megnyitót vitéz gróf
le\'eki Béta főispán, kormánybiztos, vármegyei MÉP-einök mondja Utána vitéz Lukács Béla országos
pártelnök beszél. Majd dr. L-\'ky Dezső kőzet-látási miniszter, Ilovstky János, Nagykanizsa országgyűlési képviRélöJe, országos B\'itoss-clnök Pitó János kisgazda, a MfcP sormá.si körzetének vezetője mondanak beszédet. A záróbeszédet Somogyi Gyula,
MEP nagykanizsai választókerületének emökc mondja.
Déli 13.15 órakor közebód " Központi szálloda éttermében.
Délután külön programul a városban.
A vendégek még aznap este a 19.
ól\'ii budapesti gyorsvonalrat visszautaznak Budapestre.
A nagykanizsai MEP vezetősége nagyszabású előkészületeket tesz Liaky miniszter és az országos poUr tikusok méltó fogadtatására.
t^ik wufotoba a másikai UimJtU!
s&ntnlsütt meg, úzqcdtnas vadátocat után
Valahol az gszaki.tengcr.paitján l-Jhatároztam, hogy ma kihaszná\'oin az alkalmat. Ma nem liagyok békét Kadcn sorhalóhftdnagynak. Halottan már cgyet-mást bravúros uljairól, izgalmas vadászatairól a Katlcgalban ós a Skagerrakljan. Most itl az uákamn, ma bcszéln\'e ke] a vén tengeri medvének !¦
Barátságos meleget árasztó kaudafSó árnyékában, egy pohár fftitosan párol, gó grogg itidliolt aztán végre beszéSni kezilp.lt Kadeu parancsnok, aki egyébként a világháiiorut, m\'nl okllv ten-gerészkad\'aU hare,»Ua végig. Az össze-onrlás után otthagyta a tengert és cívB
foglalkozás után nézett. Sok tniixlenl iiugprohált 0 is, mini tfUAUian va\'.a-mnnyi erre a sorsra jutott Imjtírsa. A mostani liálwni már biztos i\'évben lali\'űta az öieg tengeri medvéi . Nemes iprémekcl tenyésztett vaiahofc Szászországban, bizony *"lé)í messze a lenger-t 1. <Hires eset. laortf ez aikiloinmad terilékre: \\ II 1!) mcgsí.anmisiléie[ A kandallóban vigan Bonogó lángok árnyképei groteszk táncol járnak a lornpán vflágitott szoba menyeaitéji. Vatóban stilszcrii háttér ehhez a modem ín*-semondáslioz .
Amikor a kOdOt vágni lehet...
Ila a délnyugati sz*, amdry rendszerint suly.is esőfcjliökcl liajszoi\'níiga etött, vad dühél>en ugy felk:>rl»áosoJj i az opálos tengert, hogy ¦> hajó tótágast ÓH és minden szanaszét repüft *ni nincsen odacKisitv.\', nv\'ntha ördögök fiznék kaján Játékukat, <tt il\\-e.smil mléfe csak kibirja a h\'jigcrész. Dc, ha naphosszat nem látni tg>xil>el csak ködöt, undorító, nyiáós, vastag ködöt, amikor
az orránál sím lát tovább az ember ., az más ... Amikor a hajó elliagyprty. magányosan és tehető rlén Ojt vergődik ebbm a fiAasztó sftrüségMi, nwflyből nincs kiút, amikor
nem iudnl,honnan, melyik oldalról üli fel fejét a veszedelem, a halál...
Az ilyesmi — clhih.ti — az idegekre meg)-.
így volt akkor is. E*5bb egy kiadós vihar, aztán ez az átkozoll köd. N\'a-iwkon ál csak verg\'ídtünk. Végleg tflveszti\'ltük minden lürtímüukef. i;iae«. ség tennészt\'tcfon nfini niutalkozotl.\' IX nem is :g*\'ii láthattuk vöhia.
Egyszer aztán végre mégis csak meg. pStantOttuk, jobban mondva m-gsojtet;-tűk a páiwl Halalnáis él vággyal kezdte fásai a ködöt. Látni ugyan még nem sokat lehelet!, de az e3sö százinéterMöl ezer lett már,.. axláfl keibi. A liori-zont még l>eflicvH!Szctt a tejfehér gV*zl)C, d\'\' mi már tudtuk, hogy ncui tarthAit soká... A tenger csodálatosan sima volt. Máit egy hatalmas nszlajl tor-l>eszkcdett előttünk. Ha sTairaznYalöu tettünk volna, azt mondattana, hogy fűszál sem rezdrtft, ofryan szélcsend volt.
Ellenség a láthatáron
A fedélzetről móidcii széni a .tengert vizsgálta. Nem túnik-e fel valahol, a mind jobban és jobban lágufA látói-körben egy ellenséges tengenitíattjáró teüeszkópja vagy éppenségfie\' tornya. Nem\' szánt ja-e valahol a sima tükröt eg\\\' uljára indítóit torpedó tajtékzó csikjn.
A konnány-hídról érkezik most je-
Városi Mozgó. Még ma, szerdán éa áHalánoa kSzkivánatra osOtBrtfihOn ia Vilagatrakoió ! pjaffT ZARAH LEANDER
a kivételesen nagytehetségű művésznő élete legnagyobb alakításában
Egy királynő szive
Stuart Mária sorsa újszerű megvilágításban.
Előadások köznapokon 5,7,9, vasár-és Ünnepnapokon 3,5,7,9 kor
BABÓCSA NAGYKÖZSÉGBEN
70 ét óla IcimAilott
Babona-, tarmini-,
épOlatfa-, tűzifa-, épitéslanyag- kereskedés
megAzunéso folytán cca 2900 négyszögöl területen, közvetlen vasút mellett
lakóház ü szobával,
gabona- és egyéb raktár és gazdasági épületekkel
eladű. <"
Bizto. exlstonola. — sBfivobbet:
Kormos Aladár
Budapoit, V, Urót Tlzza Iztván-nlcii 14.
w
hutás: ¦ Jobbra eVX vitorki vagy valami oGyasfétei. Minden szem ós min-jén látcső a mondott irányban kutat. Az ördöglie isi... hiszen ra; og>\' tengeralattjáró tornya! Egy Tonrtnfyl... Alann!.,. TfAft* gőzzel előre! A4ig adom ki a parancsot a Tommy máris eltűnik, alámerül. Egeszéq bizíanyosj, hogy az angol pariuicsnok előbb veit lienniuiket észre, mint mi ŐkeL Az tfenséges naszád hvui:, nituu.é>l végzett. ]¦\'.//.!¦\'. aztán tuegkezkkidött,-izgabnakl>an Wivukcdő vadászat.
Vagy ők... vagy mii...
Most minden attól függ, mit esináí az
W/entégl Camdbln megcí valahol •
tengcrfejiékcn v.i^v kereket old a víx ula tt ? Né Ilány i>e re mutva már ot I vagyunk a merülés helyén. Húsz percig nem történik semmi. Számunkra ott fönn a parancsnoki hidon eg>\' örökkévalóság. Most \'végtől Lassan előre! I
Támsdunk t
Alljl... Ismét frgjxáilnk! Valamit most liaManil PaWnasot adok a bom\'-bák <1ökészitizére. Számitásom szemit most közvettoitf az i-üonséges teng*Y-alalljáró feíelt kejloll tainünk. HonV-hákui ctaogedrtli... ,\\ bombák- nagy kiecsunással esnek a vízbe, aztán u?-merülnok ... A következő. ni&iiiuU»un már hátijuk a hataTnnas, tOmpa dőrre-nésekut. A hajón a feszültség eCélri a U-törokát. Sikeriilt*¦»... I««iWk* vájjon?... Semíni! ... A Toniiny ugv látszik a rcnékeii lapu-t, gÓ{m^it \'<¦\'\' i-totta. Ismét elmuVk egy óra, (g>-tvosHzn végn^lküV\'f\'k fetsxjö óra. t\'jabli támadást rendelek ek Eredmöiy:
apró olaj-foltocskák a vízen.
Most nincs idő l»">pre»gesrc! S\'mi szabad időt %-eszlani. Máris ujaltb bbnt-bák loccsannak a vizén... Egyik vízibomba a másikat követte, egyik tompa dörrenés a másikba olvadt bd\'.e. A hatás irtózatos volt! 1 laLadmas ftégörvén>\' bugyborékolt fól a m*3t>1)i-\')l, nvomá-ban muulig töt* és tób!) olij. TaSSt*. ntmk kjdHfctt!...
Egy ember uszlk az olajban...
De most aztán rajta! Bombákat oda, ahol a Vvegö és az ofríj feltört! Oridt izgalom vesz en\'it az egész hajón. Most a kezünkben vui a Tonttnyl Már vélni akarjuk az ujabb bombákat, amikor valaki meJJLeltem elordilja magát: -Egj" ember uszik az olijban! üdu nézek, valóban. Az olajfoltok k">zötl egy emlier vergődött. EgV iWlgOt^ aki a tea-gfralatljáróróí menckütl meg.
A támadást természetesíii nyomban boszöntetem. Elóbb ezt az angolt s,e-retném kissé közelebbről szemügyre
Néhány erős német marok kiemeli Tommyl a vizbŐL
Ziháló uieJleJ, tető tói-lakiig okosan lép u fedéSzetre. Maga sem tudja, mi-képpeu kenVlt onnan ;tfuVól ismét \'ML
SALAI KÖZLÖWV
1841, fcbraip 12
Én is csak egy uiagysrázatot tudok Liláéi- A ifyfrvrtpiy magával rontotta
a hajóból és feldobta a víz sz-nörc. Szegény Tommy nagyon odáig voflt. Azok ulau a borzalmas percek Után, amelyeket ott fenn, a hajóba zárt és halálra :;»¦".{ )>ajtársaivai eltöttőtl, nnes ts ezen mÜt csodálkozni. Zug) fejjo"; szaggató tüdővel ulmofvog a leddlstien, Szemeit valósággal cSöntik a köumek. Fel sem tudja fogni egyedre, hogy megmenekült, Kis idő nm\'vi aztán, hogy némileg matrához tér c mondja, hogy ilsö támadásunk eredményieden Tolt, A második támad ásnál\' azonban
ax egyik bomba telitalálat volt.
A világítás nyomban frimondti a sz 1-gilatot. A léken bedzónM víz ped\'g fftepte B gépházat, A Itámtudik láma. dás aztán mégsem inisilő h itásu v.>ll. Ügy gondolja, bQgy a leilgciakdtjáró. ból efilörű liat liuas erejű lcvegVár rántotta öt is a mAgasba. A\' t ül ihX\'k bizony vgvUU.ugyig inegfiíadtik!..,
Uyen formán tehát az ezoufólnck vége voSí. A iní munkánk befejeződött. Ijegfóljebb még átkutatjuk a kornyéket, nem vetődike voLihoí még föl egy Tommy.,. Körút hajózzuk a drania színhelyet néliányszor. Semini. Néhány áira najancs éa egy letépett láni]).- úszik csupán, a sima vz uziiuéu éa sok, sok olaj - ¦ semmi egyél*.
A tenger fenekén pedig. lejátszódott a dránri utolsó fcVrmis* Is...
(0fl. SZ*. L.)
|FtUHELi,
fényképezőgépek
legolcsóbb b9.5rar.rfsi forrása
mim M
Nagykanizsa
A fsiVAiyaö actve
A tragikus sorsú fiatal skóttfürájíiné, Stuart Márta történetét már nwn egy ízben láttuk fiímen. Kari i^dirii azonban egészen uj megvilágitásban inulntja.be unnék a sokat szeuyedett és ártaümu\' kivégzett!kilátyaönok életét és olyan pompás fUnwt készített n történetből, amefo\' vegjg *sköti a nézőt. A képek mozj^missága ds a llhnf-szem jelenetek uieSctl a szív és léfr-\'k hangjai uralkodnak a riftnbcn. A kd-rályííö sxnje: szen\\t<íö, st©r*fan« asz-szonyi szív.
/ar.ih I.í\'.iui.lor lisziuién átéli játékával el luiljj fo\'.ejtóüú a Stuart Máriáról edd\'g kapott képzeteinkei, Ké\'-lieílvan is stílusos a fönt: u ikődös, Itüvfis sköeiai té^egöt árasztja. A szép Zarah leander mellett, nki \'ítthany ixmrpás dníMI is megörvendeztet bea-nfmket, a kiíünö w«Sy HirgeUrt az Ölen migyszerö színészeket vonu\'t*! W n film. Több régi ismerős aro metélt sok tehetséges fiatal színész és szinékz-nőt ismerünk meg. A f Jmet a iend«**s (és a sz\'nószi játék inertéit a ¦kíilsö cselekmény és u baíső lelki feszültség és tlrániaiság leszi érdekessé éS művészi széppé. A uéiuelaklől ojiben. a lárgy-knrlvau ilveu kitömi fiUiret még nem is láttunk. Mindenkép]h» olym f.trn, amelyet érdemes megnézni.
A sikernek a Városi Mozgó itfizga-tösága sem akar gátat vetni, ezért a Jlttuet - ér^suM<tü»k ssfrint ~\'\'C*h-tdrlökén is müstiiou híi-tják.
8- 8- »•)
Oöringi birodalmi marsali n nyunatt hadszíntér egy repülőtámpontján. (Foto it. D. V.)
Börtönbüntetéssel sújtották
a vásári tolvajokat
Hogyan dolgozott a tprnylszentmlklósl országos vásáron a tolvajszövetkezet
Még novemberben történi, hogv
Tomyiszentiuiklós községben nagy országos vásár volt, amelyre a széles vidék k")zönsége,nagybin készült. Megtudták ezt Harinhth József (buga sa-lomvárí lakos, Balogh KiUinánué szoci lakos és özv. Horváth, Sándorné tri-gyes Mária saaomvári lakos, akik csakhamar összedugták fejűket és ellialá-rozták, hogy ezt az alkaVmat fíflonsz. nálják alapos vásiíri lopásokra. Az el. határozást lelt köveit?• A li;ír.>m ember fuvarost fogadott Bakos KáTm\'in virga-szegí lakos sztmólyélHti, aki a trót elvitte ToroyiszcnUmWlósra. attofi meg keHett várnia, ing a trlunn5rátus ú.ttp végeztével ismét íiuz diajlai.
Mig a fuvuos nít sem tudva vári i háront megbízóját, addgn\' a kis lárvi-ság >muakajutan nézett\'. Felkeieiték a Unufya-üzloiei, aluí: aTikor nagyon sok vásárló volt és ezek köze* vegvfávo alkudni kezdtek knlöiüiÖz<> árudra. Többnyire olyan cikkeket kértek, amikről tudták, hogy nem kaplittök. t\'gyláUzik czzeT azt akarták Alánr, nogy mig az üzletes íz áru irtán néz, addigra ők a különböző porté-kát a kendő alá rejtik. Ilidmüveetük kétségkívül skerrvJ járt, mert a Ilungva üzletében dől kabátot, egy vég svéd szövelet, egy vég vásznat,.\' nAntBgy .\'ifi fejkendőt és egj-ebeket zsákmán voltak. Csondor Pál üzfc-tél^ két férfi külfilt kabátot, vitéz (tzolKirváry I^WC l\'"nli
vásározx^ kereskedő sátrából két női kabátot, Szocsák Vuin is iscszlregi vásározó sátrából pedig két i>ár nü ci-]«>t zsákmányoltak.
.Munkájuk végeztévé!! zsiíkmányukut felrakták a szekérre a szaftost köré, utban hazafefté SziVigy községben U-Tákozlak egy csendflrjaij6rret,j ame\'.v tudonrással Irirt a vásáron történt. kriíl és azért kutatott a hazafelé menelcfti szekcieken. A három ember lályáu a csendőrökéi, megiiedteki lopoti Zsákmányuk rgv részel kidobták az ulte tre, mig egyikük. Hámi :th József «z erdőivé mén \'kült. Asonban hiába v.* minden. A csendQrAk nemosak a három i<»lvajt fogiák »¦, hanem-a : >|>iit And Is visszaszolgáltmták a károdat kereskedőknek.
A nyomozás e-eibnényekénl itgjv a három lofvajt, muti a rm«rost (mütt bűnsegédet\' bíróság elé áíJitottik, Most voli ebi)cn áz\' Agyban a büntoh\'i főtárgyalás a Makáry-tanács etött Izgoít-tnas szembesítés és a bizonytási eíjá-rás lrefejezése utín a töivényszék bü-nösÖktK\'k mondta ki őket és ezért Ilannath Józsefet nyolc hónapi, fia. logh Kábni\'rniiét és özv. Ifonátlt Sán-doinét hét-bél hónapi börtönre. Kellék, Bakos Kálmán fuvarost féOmcntctték a vád alo».
L\'gy az ügyész, uünt a vádlotlak Meb\'oeztek az ilöici oücu.
Csillárok,
falikarok,
éljellszehrény-lmtípDK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
D\'R Á V A V ? L G YI. né\'l
;.utíár-yl 2. •<"
FERENCJOZSe
keserűvíz
Anglia a leltén — az Infláció felé
Bármennyit beszéltek és irtik is az angol gazdaságj szakértők\'mnlób-bi idÖlfCa at árak niegreiidizabáljyor /á^án-ak szfikségísségéröl, az\' árak i^mnkaniák a i\'ábesz\'é:esnek engedni ; változatl;in igyekezet lel tdtú^ca t« ig;tsba. Miután már a imuit év végén elkcrüihctelíennó vá\'t a száJJifási dijlétfllek és a cementárak emelés* a példát - mint előrelátheló volt hamarosan más cikkek Is követték Január első tétében sor bernit á burgonyaárak ujbóJi emelésére, Ez az intézkedés különösen » szegényebb néposztályokat érinti érzékenyen, mojyek már eddig is a lígtöbih áfdoZatot hozták, Számottevő ga>da-sági kö^tkeaményckkel fizonban atm fog Járni, legfeljebb az angol nép háborús moráljára hat kedvezőtlenül. Alinál szé\'esebb körlj f^\'/da-sáiíi kÖ\\-efWezményekct von rffisga után a Sfénárak további emelése. Aí a»fíol közvélemény élénk tilíakozásá-vaj nearr sokat törődve, a bányaügyi mioisziar a rendszabályt elkerülhetetlennek nrinösitétbe - a bányatulaj donr>s,>k m*gsegitése órdalasben. A miniszternek annyiban igás0 Vnn, lw>^y mivel »z európai piacok elvesz* tése kő\\elkeztébin "<z angol szénki-vi!el megszünl, a bányák nem taft-heiik ki letjes kíípacitásukat, azvai. b-ni kérdéses, hogy a bányütuTnjdr.)-nosok megsegitése megéri-* ezt az áldozatot. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a szénárak emoiését az iparcikkek egész során tk áremelkedéue fogja követni. EZTV\\ Anglia istnét lejjebb kerül az infláció felé vezető lejtőn. Eblren az összefüggésben jellemfő, hogy az angol iapokb«n ut utóbbi he\'ek óti tnlind több szó csík arról, tníszerint a léke nem\' a hasznoth-\'j-ló, hszstu az érlékábó befektetések et keresi, ez nair » küszöbön áiió tat1 flációcs.öhatallau jele.
Az inflációtól való félclonv egyre gyorsabb ütemben történő clham. póíás.i már olyan rn\'agas fokot ért et, hogy nem éri be n jelennel, hanem a jövőre is előreveti árnyékai. Tanulságos példával szolgál erre a gnzdasági szaklapoknak i a közvetlen háborús károkért nyújtandó kárpótlásról szóló \'tőrs,-éiinyel szemben ta-nusitott állásfogl.ilásavA tönény ér-Kimében * károsult háztulajdonosok ts\'k a háború Ijefejezésc ubl» ás akkor is Cs ik a háború előtti értékben tarthatnak kárpótlásra igényt. Ebhez: « rendelkezéshez a >Fírtancial N*ws< azt u figyeiejnveméUó megjegyzést fíizi, hogy a kárpótlások tényteg.-s ériéke az inflációnak altó\' a fókáié! függ, mely a ki^izetésiik idején fcim fog állani. »H« a kormány • toly-\'Wja a la,, . pénzftgyi -politikáját \'*m intézi idejekorán ugy, hogy az |infláció felé \\-ezeto uralkodó irányzatunk gátat vésvén, akkbi* a kárpótlások tényleges értéke semmiképpen sem lehet elegendő nz olpuszii-tott házvigyon Irelyreáilitásürn*.
EzekliCz n szavakhoz- neuv Wflksá* K*s bő\\*Obb magyarázatot fiizai. Elég csak a híres közgazdasági szaklap (ekiittélyérc utduuijk. . (MN)
|fl4jj február 12
ZALAI KöZUűNV
ISIS.
- Az Uzsoki hágó könUi
|2, harcaink alatt Szam-r Má-——1 tyds volt budapesti .10. hunvéd gyalogezredben tixeies azt a parancsot kapta, hogy 14 fő Járőrével térkőnek la- az oroszok védelmi vona.0 mögé, ahol csak t;hcti károsítsa meg az ellenséget, egyébként pedig nyugtalanság és riadalmak ki Késére töreked, jík. E felndatátloz h\'.ven Szauer tze-dcs járőrével ig.\'n ügyesen keresztül furakodoH az orosz biztosító őrsök vonalán és a dermesztő hideg, hasig érő hó és hatalmas terepnehézségek ellenére, veszteség nélkül átjutóit az oroszok fövéüVhtti vuuíi\'úji. A továb1-binlílr n — már nz oroszok hátiVban — Agy gyanunUmuk, azaz minden .biztosítás nélküt menetöki orosz főszerosrtopot vett észre, melyen nyomban tftzze? rajtaütve, az oroszoknál zűrzavart idézett elö, Ezt azután — igen éVttnosen — arra használta ki Szauer tizedes, ¦ hogy a közeli erdőben e-\'tünjön és ©zzetl az üldözés ós megtorlás alól kivonja jár-őrét. A lovábbiak folyamiul meg hét napon ál portyázott az oroszok hátában, ami alatt egy tortátokban pihenő orosz századot is meglepett és azon is rajtaütött. Ez olyan tÓkéJeleK-n sikerült, hog>\' a század számos hafoltát és selresilfltet vissza hagyván,, lclfjességye|l szájjelugrott Mivei Szauer tizedes mindezek után ezredéhez bevonulván, még igen értékes adatokat és fontos észVelckcl is jdJentctt, bátran és a kapott feladat szegemében, sikeresen végrehajtott Járőrözése jutahnakép.u, az arany vitézségi éjemmel tüntetek ki.
- (Erdélybe rendelték a pénzügy Igazgató!)
A pénzügyminiszter Kalltti András zalaegerszegi pénzügyigazgatót egy hónapi időtartamra a kofozsvári pénzügy-igazgatóság érére rendelte ki, hogv ott a szervezési munkákat llebonyoT.tso,
- (Tanügyi hír)
A vattás- és kózoktatásnigyi rrtntszter Kisházy Vjnoe oki. tanitó, giHambokl lakost a Sí^petnek-gyóSrípusztni íWhm Hornt népiskolánál próbaazoAg-ltitra bo-sátotlu.
- (Különvonat a megye* gy ölésre)
/ala vármegye, törvény hatózági bizottsága február 13-án déSrfött 10 órakor rendes közgyűlést tart. Ez a\'Jdatoh*-bóa különvonat indul Nagykanizsáról reggel 7 óra 41 perckor ós Zaüaegdr. szegre érkezik 9 óra 21 perckor. Megjegyezzük, hogy ez a vonat be van ugyan ájtitvu a menetu^dhe^ azonban a korlátozások miatt IdelgTesjesen szü-nelcl és csak most kivéUífcsen a közgyűlés napján közlekedik.
~ (Népművelő előadások)
Vasárnap Kesztlialyen a kőzsífci leányiskolában dótuián 4 órakor dr. Csiszár János -Erdély széfpsége- elmen \'ártott előadást, Bárdosa -Gyufia pedig saját noveffait adt» dtő. - A sümegi járásban a február 2-án újra magűidiilt népművelő* munka mindenütt -Mikes hallgatóságra taSált. Legnagyobb dicséret &cti azonban Zatagyőmörö közsd. 4*1. Mintegy 250- 300 hatató gyön össze az ni8 fcíket számkUi Tahiban. 1H már nz dtözö előadásokon is szép számban vett részt a lakossága nmdy-nek példája útmutató tehet Zfl*» több községének is. Vasárnap Hdlptvt Gyiűö \'anár Kisgörbőn, dr. Jánky István tanár Nagygörbon, dr. Rothstidter in. kir. tisrtiorvoB peúig VlrnaornyaszöiflV sőu tartott előadást zaOaegcrszagrőS központi tftöadók mentek ki BezCréd, nagykapornak és Orbányosfa községekbe, A nagykanizsai Járásban már bcfojezfldtek as tagadások. \\
— (A Baross kerület előadássorozata)
A nagykanizsai Baross .koníltel tegnap este tartotta meg előadás-sorozniá-Iiak hatodik előadását. Tekintettel, liogy sokan részt vettek a budapesti országos Uaross-uapükon^ mfrjst kivételcsen kevesebb számú közönség volt Klen. Horváth Lajos főtitkár megnyitó beszéde után licko Ferenc kereskedelmi iskolai tanár tartotta meg értékes eladását a reklámról. A tcnncflEJmiinka csak akkor jár ci-cdiuéniiyii, kezdte meg előadását, ha a megfatötf piacot tudja biztositani. Azért a u-mieaví min. denl elkövet, hogy a fogyasztókat befolyásolja. Ennek fötónyczoje a rekjsámi A reklám ugy egyesekre, mint a törne-gekre akar Itatni. Egy-egy plakát kifüggesztése még nem lektúm. Ism»r-tette a reküáni mibcn\'ctél. A középkor reklámját. A cétiek világiéban nem volt reklám, oll a borbétty cintányér^ a vcndégSűs forgács-csomót akasztott ki cégérül. Majd bcszéU a rckütim kü-lönbözíí módozatairól. Az üz3etlielyi-ség, az áru eSneivezése, avíényhi«ások< A körSeveT, kafraSógiis, prospektus, lrir-(feles, kirakat, világítás: az ánita\'náJnt szolgálatában, majd gyakorlati útmutatással szolgált arra vonatkozólag, lio-gyan k<5. u fogyasztót vevővé vará-zsoftii. Horváth íőt,itkár ezután köszönetet mondott az elnökség nevében Bcke tanárnak sikerűit efíJadásáért.
— (Kanizsai petróleum nagykereskedők)
A kereskedelmi miniszter Teutsch Gusztáv, Brand Gyula, Száíllinger Jó-í zsef, Ungen-lTanaim Elek ós Tóth nagykanizsai cégeket a nagykanizsai körzetben píttoteumnagykc;eskr?d,őkfű kijelelte. .
~ (A zalai egészségügyi helyzet)
Dr. Takács László vármegyei in. kir. tiszti főorvos jeüentés^ szerint az egészségügyi állapotok rosszabbak vjB-tak, nünt az elözö Itónapban. A he-\\-eny fertőző megbetegedések száma e-niolkedett, küüönósen a kanyftró megbetegedéseké. A hóuají második teK. ben az ifhienza nugbotegcdések gya. koriakká váltak, de lefolyásuk enyhe. A hónap végén 2578 trachomas áJt gyógykezelés a"^tt.
— (MÁV Alkalmazottak Temetkezési Egyesülete)
folyó évi február hó 16-án délután 3 órai kezdetttíl a városház közgyüliési te mi ében az árszabály szerinti tárgysorozattal \'évi rendes tisztújító koz. gyűlését tartja. Ezuttjal is kéri a ingok teljes számban vaüó megjelenését *V. Elnökség. CO
— (Kőzségegyesltés)
A bolögyminiszter eirandeSte Sármellék és-tTgenfóíd községek egj-esitéset, amíi <*\'inn a két község mindig tötako-zott. Az egyesült község je-HJe^e nagj\'-község, ideiglenes r.evc SájmefJefc Végleges nevel a községek 4\\i a törvényhatóság meghallgatása után alapítja meg a miniszter. Az égenföldiek részére legaSftbb egy elöljárói tisztet kofí szervezni s azon a részen lakók iközö3 választoii. I ;
— (Csőkkent a zalai védett birtok adótartozása)
A pénzügyigazgató kjmw tolásából mtgludjuk, hogy januárbaji 495.767 pengő adó folyt be Zalában. Tavaly januárban 516.590 píngő vofll a be-fizeletl ősszeg, tehát 20 ezer 883 jxng\'ivel keie-sebb folyt be a tetúnt hónapban, mSnt taval>\' a, luisonAó időszakban, örvendetes jelenség azonl^oj hogy csőkkent a védett birtokok adótartozása, i . ,
— (Allfltkivltel Zalából)
Január folyamáji Néíiieloraziigbai 162 darab szarvasnwrhát, 205 Juhot ós 194 levágott szarvas; ha húsát, OSwSzor-stágba pedig 12i. szarvasninrliát száffí-tottak ki Zalából.
Február végén Cincar Markovics, márciusban Macsek látogat el Budapestre
, Szabadka, február 12 A Szabadkai N»p\'o ériesaiásc szct rint a jugoszláv -m\'igyar barátságéi-mélyítése érdekében Czln^zár Mar-kovics jugoszláv külügyminiszter
már régebben elhatározott budapesti ¦ubizósára február végén kerül sor.
M\'"csek helyettes jugoszláv miniszterelnök márciusban, a budapesti mezőgazdasági kiállítás és vásár alkalmával látogat et Budapestre.
Tökéhez kell futtatni a mezőgazdaságot — mondotta Bániig miniszter nyilatkozatában
Budapest, február 12 Báró Bánffy pániéi földművelésügyi miniszter nyilatkozott az egyik pesti lap munkatársának. Hangsúlyozta, hogy megfelotő tőkélioz kta juttatni n mezÖV gazdaságokat. Reméli, liogy a zöldhítdt akció ezt a törekvését támogatja. Igen
fontosnak tartja a szakoktatás továbbfejlesztését és nagy sutyt hdjyex a szaktanácsadásra is.
A növény ós gyümölcstermelés fokozása érdekében kölcsönt kapnak a gazdák. A földbirtokról szólva ki-jeiciilctte. hogy núiél lóbb erós kisbirtokot s^enebve látni. | . , i t»
Hóman miniszter Szófiába utazik
Szófia, febniár 12 Hóman Bálint magyttr toí$xwtéa% niszter fe!)ruár 17-én a bolgár fővárosba érkezik. Honnan Bálint utazásának célja-. Szöliábon uláirja a magyart-bulgár kulturáJKs egyezményt
— (Folynak az útépítési előkészületek Zalában)
A zalaegerszegi m. kir. Ó1>unépitű-szeli hivatal január Imvi működéséről szóló jenentés szerint januárbub a tór-vényhatósági ós vicinális közutakra 1375 köbméter kö- és kavicsanyűgot, az álkami közutakra 752 kölmiéte.r kavicsanyagot szájlitott ki a ravntSfL Az ez évi őssztdijesiönény 2127 köhinétar. Az eimuil tiónap fagyos időjárása és a liavazás kó^\'lkezléJxn vajuniuiuiyi munkálat szünctd\'i, kivéve u kőanyag-száriitást. A közutak dflapotA a bótjo-karó miatt kieJégitő vdlt.
— (Zalai kis hírek)
Újra ni\'egkezdBdőtt a szénltiány iiüatt bezárt sümegi elemi iskolában a tat^í-tás, mert az iskola nagyobb mennyiségű szenet kapott. — Kor\\?*4yáxás kózbin kezét törte Mangllár Károty keaxthelyl gimnazista. - 1-íjegjzósrrjO hazafelé inuuet össjw&sell és megltcűi Kiáiul/. József égenföldi gazda. — A zalaegerszegi íeánykongiegilció nagy sikerrel adta eV Herczeg I\'e.xnc: Gyuf-kovits leányok c, vigjátékiít
— (Évente 217 en halnak meg Keszthelyen)
Egy évtized alatt Keszthet\\on 2172 halá\'.ozás tőrtént, ami évi 217 átpagnak felel nng. A halálozási szám logna-gyobb volt 1931-ben (250), ^legkiattlb 1939-ben (193). A több mint 2000 ha-lőtt közü\'í tüdövészben 191 hunyt (A A legutóbbi években csókként a|tbvi.és halálozás. (Evi 14—15.)
— (Elítélték a zalalővőt vásár tolvajait)
ZalaJővőn n muffit év no\\-cinl>erél>en országos vásár oDuAnáv*i Bécs József (Szőke), Mécs Gábomé és Bécs Józseí sxdvágyi 3akosok a sátrakból! árukat loptak. A tőrvényszéki tárgyaláson beismerték bűnüket. A bíróság Bécs Jó-zsefot (Szőke) 4 heti, Bécs Gabonáét 2 hónapi és Bécs Józsefet I hónapi fegházra ítélte jogerősen.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri kőztfe (2 vor) dija 30 fillér.
Fafcraár 15i
A Turul Szövetség disztáboroz*** és
táncestélye f,í: 9 órakor az Iparoskor
nngj\'termében. Febraáv 21:
Keresztény Jótékony Nőegj-tet üüw-
teája a Centrálban.
Zrínyi Miklós NaK\'kaiázsai Torna
Egylel táncestéfye az Iparoskörbeo. Fekraár 251
Fél 0 órakor ÜceáÜs a városházán
(Szász Béia: Erdety), HAkIks 2: ......_,____.....
Fél 6 órakor ÜceáÜs n váro^háKail
(Barta István: A 160 óve* seinész^f)\'. Hárelai
Fél 6-kor: 5 helyi srtrző iiodntni délutánja i városhálán.
ID<3
jóslat:
Enyhe dili szél, u (jsukal fagy gyengill, az olvadás tovibb tart, a nappali hé alig vfillozlk.
A Méteorolozial lntöüei aagykw MtcHayeloalloiniM ieleuüi
H8mSr«4kl«l tern.D mié 9 Onltt 4-28 Ma Mft^l +30,(1*16« +7\'4.
EREDMEWT
íííüdsssso fi Zöldi KözlönytiGn
salai wmjm
1941. február 12
NagyMoUu megye* város
polgármesteréiül.
2713/1941.
Tárgy: A naoyk*«imt lakosság
tilííHv.il vhIö clIitáH.
Hirdetmény.
A ueRényebbsorau városi lakosság lösífaai ükség leiének kOnnyabb beszerzése céljából — a városi szeszfőzde (Bátbory>ulcal) telepén kisebb tételekben — aprított tűzifát adok el — métíimfaiánként 3*78 pengős áron.
Nagykanizsa, 1941. január 29. ao. Polgármester.
772/1941.
Hirdetmény,
A zalaegerszegi m klr. pénztlgylgaz-gatóság 24.500/1941-H. az. körrendele-táré hivatkozással Nagykanizsa in. város adóhivatala közhírré teszi, hogy a 160000/1910—VII. P. M. sz. rendelet 5. 9-e alapián azok az önálló késmüfpa-rosok, akik legfeljebb egy segédet és egy tanoncot vagy segédnólkül két tanoncot tartanak, tehát az általános karenetladó kivetésénél az állandó adótételek szerinti kedvezoiényea adóztatásban részesülnek, a kivetés megkezdése előtt, tehát 1941. évi március 5-ig ugy a községi elfllfáróság, mint az Ipartestület áltat kiállított bizonyítványokkal tartoznak Igazolni, bogy egyáltalán nem, vagy csak kisebb meny-nylsógben tartanak kész-árut raktáron én hogy. ezek készítése a saját műhelyükben alkalmazott segéd vagy tanoao munkájának Igénybevételével történt.
Ezen Igazolásokat a m. klr. adóhivatalhoz kell beadni, nehogv az érdekelt közmOlparoflok sx állandó adótételek szerint való kedvezményes adóztatásoktól elessenek.
A hivatkozott P. M. w. rendelet 5. tj-áiittk Í19.> bekezdés szerint a 60 évea íomll ön&lló kézmű!párosok, valamint azok az önálló kézmulpnrosok, aWfcnrk jövedelme túlnyomórészt nap-azini keresetből származik, a megállapított adótételek telet fizetik. Az I. és II. Járulékosztályu hadirokkantak és kézműipart özvegyi jogon folytató qök a M(4d után megállapított adótételt nem fizetik.
Azt a körülményt azonban, hogy az Iparos a hadirokkantak I. vagy II. já-radékoeztályába van sorozva, valamint azt a körülményt, hogy jtivodolmo túlnyomórészt napszám-keresetből származik, ax iparoi kSUUt igSMUI és csak abbau az esetben lehet figyelembe venni, ha bizonyítékait legkésőbb az I. fokú kivetés ellen beadott fellebbezéséhez csatolja. •
A telesfeges fellebbezések elkerülése végett cégszerű, ha az Iparos est a kö-rüluióuyl u lllatékwi m. Ult. adóklwu-ifilati a kivetés megkezdése előtt, tehát még 1941. évi Mirehu hé 5-iv Igazolja. A hadirokkantak I. vagy II. járadék osztályba való sorozását a Jog-érvényesen megállapító hatáxozamalc a polgármester által hitelesített másolatával, azt a körülményt pedig, hogy Jövedelme túlnyomórészt napszám-keresetből származik, községi bizonyít-,vánnyal Igazolja. A községi bizonyítványban feltüntetendő, hogy a kézműiparos az év mely hónapjaiban kiknél szokott napszámban dolgozni.
Azok a kézmű Iparosok, akiket ezen általános szabályoktól eltérő állandó adótételek szerint adóstatás megillet, az általános kereseüadöjukat mm kell, hogy f«lMo*dJÍk, nir.rt az Ipartestület áltál kiállított Jegyzék alapián I94i. évre állandó adótételek szerint lesznek megadóztatva.
A 16U00O/Í94O. VII. P. M. az. rendelet 7. §-ában foglalt rendelkezés ellenére az iirfyolikok és alkunek 1941. évre általános korosetiadó-bovállást tartoznak adni az 1940 évben elért keresetükről, mivel as általános keroaotbuló alapjukat az 1941. évi Jövedelemadó megállapítása végeit kUlÖn meg kell állapítani.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1941. február 9. 410 V. számvevő.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2620/1941.
Tárgy: Zabvelőmag-akcló.
Hirdetmény.
A ni. kir. Földmlvelésligyl minist-ter felhatalmazta a m. klr. növénytermelési hivatalt, hogy Összesen mintegy 3000 mázsa (háromezer) fajtiszta és fajlaazono8 F. Lovász-patonal (sárga éa fthér) Székács és Hatvani eredéit! nemeiltett zabvelö-magot vásárolhasson és azt az alább közölt módon elsősorban vetőmag-szaporítás céljából minden teklhtei-ben megbizhaió nagyobb gazdaságoknak e\'adhassa.
A kifogástalan minőségű vetőmagért a\'apárként maisanként 23 (husíónhátom) pengőt fizessen. Felárként az eredeti nemesített vetőmagvaknál máziánként még 5 (01) pengő felár Is számítandó.,
A zabvelőmag alapárát télies egészében, az 5 pengő nemesitől fiiamat felét, tehát márnánként 250 pengőt (keltő pengő 50 fillért) az Mvevő gazdaságnak kell viselnie, mg a vasúti szátliláai köliség és a neraesl\'ől felár fele, vagyis mázsánként 2 50 pengő (keltő pengő 50 fi tér) az akciót terheli.
A vetőmagot szaporító gazdaságoknál kösse kl, hogy mindi:,i második évben frissítés véget\', kötelesek az egész zabvelésterületeknek legalább 10»/,.-íra eredeti nemesített vetőmagot beszerezni az akció keretében.
Felhatalmazom tovább a Hivatalt, hogy 1941. év tavaszán kiosztott eredeti nemesített zabvelömag ulán-termeléséből szármaró kb. 15.000 (tizenötezer) mázsa zabvetömagot a fentebb Jelzeit alapáron a vetőmagakció céliára a tényleges igényléseknek megfelelő1 mértékben beszerezzen. A fenti atapárhoz az utánter-mesztett zabveiőmagnái mázsánként 2-50 P (keltő és fél pengő) szaporító felár számítandó, ami teljes egészében az akciót térbeli.
A izsporltó gazdaság által után-termelt zabvetömagnalr akár vasúti fuvar Igénybevétele melletti akár helyben történő átvétel eseten a 15 mázsát meg nem haladó; kls^atdatéts-leti után az akció az alapárból mázsánként 1 (egy) pengőt átvállal. Ennek ellenébea azonban a szaporító gazdaságok az Igénylők részére természetben va\'ó csere esetén a vetőmagot többlet felszámítása nélkül kötelesek kiadni, Illetve készpénzvásárlás esetén vevőtől a megállapított árnak 1 (egy) pengő csök-
kentett ősszegét követelhetik, vasúti szállítás esetén pedig egy pengővel csökkentett alapárat utánvételezheá-aaki
A minőségi és tisztasági vhifé-lalokhoz aiukaégcs mintavételi eljárás, zsákbeszedés, ólomzárolás, iilDsztás stb. kapcsán szigorúan lie-larlandők a 155417/1940. L.—1. számú rendeletem Idanfonalkozó utasításai.
Nagykanizsa, 1941. Január 28. .iv Polgármester.
A nigvknuiMl klr. JáfaUttáMaaii, mint telekkönyvi haMOgtál.
8924/1940. tk; uám.
Árverési htrdetmény-kivonat.
Urává völeyl Villamos ÁrsmezolKillaló Rt. vé«r.ha|UIÓMk Ditddovlce Rozália végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehalrial ügyében a telekkönyvi hatóiig a végrebal-taló kérelme következtében az 1881: LX. L-e Ki, 146. és 147 § ai értelmében la végrehaltaet árverést 25« P10 f. tőkekövetelés, ennek 1940. éri március hó 9. nap-jiliíi |aró kam.ta, 98 P 40 I eddig megállapított per- ás vé«reha|laal éai ma HmiM kérvényéit unttal megállapított 18 P kollaég, további a ciatlskozottnak kimondott <lr. Miklós Sindor 300 P. dr. Miiek Láatló 225 P 60 f UMtivttcMsa éa Jir, beba|li.a végett a Nagykanizsa megyéi véroabfn tehvő a a nagykanlrinl 7961. atllkvben 7990 hrae, alall JOgialt ház 335 az. a. udvar is kerttel Klsk.nl-ssin Ingatlannak tele restére 3340 P kikiáltási árban elrendelte.
A tkvf tutiéig at árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Törvényház. O.aitó) megtarlásáts 1941. ivl febr. hó 27. iinpjánnli d. e. 10 óráját Iliit kl éa ai árverést teltéteteket az 1881: LX. t-e. 150. §-a alzplán megállapítja.
Árverést teltételek a következők i
1. Ai árverés alá esd Ingatlanokét a kl-klelte.1 ir téténél alaetonyebb íron eladni nem lehet. (IDOarXU. t.-c. 2b. s)
Az irverea ali kerülő Ingatlant, lei az érvéréé megtartásai a végrehajtatok kőitU dr. Miklós Sindor kéri. 3000 P, ha dr. Malek Utztó kéri, 3390 P, bs a Drá-vavölgyl Árarmtolgaltató kéri, 3/IIO 1\' ,«. teliinai alaeeonyabb óvott eladni nem lehel. (5610/1931. M. 11. az. rendi 21. S)
l/a. Átveretni axindékozök a katonai hatosig hozxiiatulisit lehetőleg ax árverés előtt szetezzek meg, mert ha a katonai hatosig a vételhez nem Járul hozta, as árveréa hatálytalanná válik s annak költségeit a binaipéniből kell fedetni.
2. At átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a klkiiltásl ir 10»ío-át kéezpinz-ben. vagy at 1911 :Lt.-c 127. g-ibaa.meg-hatirotott árfolyamnuu atimJtott. óvadék-képei,ertekBapIroaban i klkllldóttnél lat tenni,vagya binatpentnek előleges, blról letétbe helyezésétől kiállított teteti elismervényt a kiküldöttnek átadni ea at árvetést teltételekéi alilml. (1881 : IX t-.C. 147, 150., 170. §§.; 190S: XU. t.c 21. 9).
Nagykaaltsa, 1940. nov. hó III; napjai. Dr. Bentzlk ak. klr. Jb. elnök. A lilsüuiíiiy hiteléül | Kiss tk.
rt* troeaUut
.4 liimlyii Weill ül
Continental iröíépelí
képwitseleta és lerakatai
SZABÓ ANTAL \'8P0RTÖZLETÉBEN,
Naeylunlssa, Fő-ut 5.
Molnárok figyelmébe I
Iá íiif el jegyzési
vigy
Vámcserekönyv
újból beszer*zliet&
Ispnsk nyomdálábsn
Gfesvnzsjjof műtamczjtÍPM íwmhczhalik
APRÓHIRDETÉSEK
10 „ül. aO-rmSi. mlnMn további uá 4 llllát.
AlíAii
¦.fán-éssH azonnal felvétntlk, Szemere-
utca 10.
124
Taaflsaatjil és tM-.etéeata haVatatl-táséta.n gyakorlott nőt vagy tértit azonnali bejépéire keresek. Clm a kiadóban.
425
ADAS VÉTEL .
¦uaH géallsvarUt* ronpyol kerté megvételre lapunk nyomdája Pö-ut 5. alaát. ,
Btlaulái koiztllni, Bledetmeleratttat,,Ma-donnakép Ctengery ut 17. első em. ajtó 2. Megleklnthotö lOt-12\'kötlKt. 417
Holnap tegteltól naponta a piacon élS-ftoaitr kaphaió a középső asztalon. 428
LAKASeOZlJfíTHI3LVlSieü
Ka*r«MV*ei atonnsjra vagy nukjzta 1-ére illeg hiromato-
való beUlllözesre kit-, ese hé. Ukiit. - Értetltentlő örtrat-utca 7/«.
ills, Kirolv. 367
etaBemotM konybaa lakás majoari kiadó. Babodn, Oyötgy-u. 27! 426
BLTTOROZOTT SZOBA
tWátsalMiairtttsa butozozolt \'toáaty külön lUrMatohival Wadá:SugtMtt: terfB? föld-szint. Hrdekiadul: oivoifl renctelőoeíi. 4tS
UAZ SS M(MTUIN.
Dtengeiy ut 6S. at, hákae uabadkétból eladó. 422
CUuliajtáe* miatt, két kisebb adómén, tea kertea családtbíz sürgőién eladó. Men-blzotlub Horváth, Stigii-nl 42. 123"
ZMJU atflXLÖIf"
r-OUTlKAl napiuzp. eÜettlB I .s^aeMsitflIL T. NwktMzt.-, KeáeHa kiadói r.ltlKá/.iy.
Nyomaton ¦ » .Mtatrssasiil.il. T. n«i,/k»i,i<t„"
ny»i.!ilí|AlB.»,I(i»yliiuilKj,t., (Nyomdáirt taWi hlal l«,.-.ly.)
3la évioíystH 86, Hím.
NtgykanliM, 1941, február 13 csütörtök
ZALAI KOZLO
/ár^i 1 2 ffIML,
1 m r \\
BarlsaHts Lajos
aai «0 Mm ¦ JMNT* *•
A munka
javakban és nem pénzben kell gondolkodni, mondotta " pénzügyminiszter expozéjában. a tőkét nem szttb\'Ul összetéveszteni a pénzzel, végül pedig, hogy uZ arany c^ak a ktjfr kereskedellmi foi^tomban mutaj^ kőző egyenlegek kiegyenlj,tj6són«k; egyik módja és sokkai fontosablb, hogy a terfcneiés folytonosságát biztosit síik. Hozzá kell tennünk, hogy ugyanebljian a bfestzetféhen a mfci«kát helyezte a mfrüszter igen. előkelő* polcra és megállapította, hogy minden trminka htv»tás és a ncmzettöa kapott megbízatás.
Még néhány iwppai a minisztert expozé elhangzása előtt a Nemzeti Bank elnöke beszéft a pífipjós a jJÍ. vak közötti különbségről. Azt mondotta, hogy a pénzről 63 érmek funkcióiról, a l^íg^Zd^kotinSsal kapcsoltban más képzeteket alkó-, tunk magunknak, ami * valóságnak twSgfciel. a valóság pedig az, hogy a pénz egyszerű csereeszköz, oanj^lyrl nek nincs más szerepe, mint az, hogy a javak értékelését és azok forgafh mát egyszerűsítse és megkftnnyit e. a pénz - mondotta a jegybank elnöke - a gazdasági javakat nWm póf-tolja, tehát a bSoUgaz^iiwxUs »iko-ies viteléhez nem pénzre, hhneni materiális javakra van sZúk-ségtmk.
Nagyon tanulságos a két beszed párhuzamos okfejtésének megfigya-lése és még t,anul ság\'osabb a kettő közötti tökéletes értelmi uzonosság. Haa^/dálkodás idejét éljük. Azét " gazdálkodási rendszerét, amelynek alfája és ómegája a takarékosság, a megszervezett és központból irányír tolt anyaggá zdálkodás) vagy kfetzlelr gazdálkodás. A régi rómaiak még csak-azt az igazságot Ismerték, hogy a fegyverek csörgésének zajában hallgatnak a minták, nekünk meg kell barátkoznunk azzal a rideg gazdasági igazsággal is, hogy amikor valamely ország hadigazdálkodiásra kényszerül, félre kell áUitania bizonyos normákat, amelyek béke ós szabad forgalom idején érvényesek ugyan, de mihelyt a kötött gazdáir kodás lép szükségszerűen n szabad gazdálkodás helyébe, elhalványulnak, sőt meg is senárásülnek. |
íme a pénznek és az anyagnak, a csereeszköznek és az a^on vásdrojff ható javaknuk egymáshoz való vtszoj nya mennyire megváltozóit. Az ország pénzügyminisztere és « ^cgy-bank elnöke, tehát a két icgtekjni télyescbb és leghitelesebb fóruinl arJ ra int, hogy ne pénzben,\' hanem1 ja-vakban gondolkozzunk és hogy m\'jn" kánkat, a nemzettől kapott ezt a hivatásszerű megbízatást szenteljük anyagi javak, niíiteriális értékek teremtésére, a jegybank eínőke szerint, hu ném\' ezt\'* tesszük és nem! iliCaZkcdíiiik bele a takarékos anyag" gazdálkodásrendszerébe, m^fheieí-lenül infláció fdésodródunk, uminck viszont legyclkn hathiaíós eltenszi-ro 8 takarékosság.
Nem, keil hozzá fantázia, hogy a hadigazdálkodás érvényességének időtartama\' tttatt az manyynlutnjneli
Tegnap Mussolinivei, ma Petainnel tárgyalt Franco
Románia háborús készenlétben — Visszahívták a szófial angol kövelet Is — Német-orosz-bolgár megegyezés — Bulgária Igényt tart az Egei tengeri kijáratra — Éles amerikai támadások Willkle, a „háborús uszító" ellen
Tizenhatokra httdtonyag szállító angol hajót síi Ily esz tettek el m német
Tagnap estig ntfég semmiféle hivatalos közlést nem adtak ki, hogy Mussolini és Franco találkozása hot és miikor történt még. A világsajtó ugyan már jelezte, hogy a találkozó az egyik frflncla-olasz határailolmjá-son történik majd még, söt azt t*\\ jelentették, hogy a Földközi tengerikérdések kerülnek a találkozón rnleg-vitatásrai de bizonyosat nem) lehetett tudni. . .
Az első hivatalos közlést a spanyol távirati iroda ma adta ki. Eszeríni Franco és Suner kíséretükkel együtt hétfőn éjszaka indultak el Madridból. Kedden délelőtt léptek franci* földre. A határon ünnepélyesen fogadták őket. Délután az olasz határra utaztak a spanyol ügyvivővei együtt. A spanyol és olasz zászlókkal díszített határállomáson ismét ünnepélyes fogadtatás volt. A spanyolor* szági háborúban résztvett olasz Önkénlesek lelkesen éltették Francot & Spanyolországát, \\ ;! j, ¦ i = \',
A Spanyol államfő ós Mussolini tegnap kél izben találkozott, mondja továbbá a hivatalos jelentés, - A kaudjlo és a Duce megbeszélésén résztvett Serrano Suner spanyol külügyminiszter is. Qano gróf katonai szolgálata, grii&tt nem vett részt a tanácskozásokban, de szívélyes táviratot váltett spanyol kartársával. A megbeszéléseken megállapítottak, hogy a két kormány szempontjába* figyelmet kettő összes európai kérdésekben a jelenlegi törlőim!? piií-lanafban teljes az összhang és azonosak az érdekek, Y \'¦ - ) A két államfő megbeszélése több mint 3 óráig tartott. A tegszivéiye-sebl> légkörben folyt le a megbeszélés és teljes megelégedést kelteit, > jelenti még a spanyol távirati iroda. Hozzáfűzik még e jelentéshez, hogy a két nép vérrel pöcsételteimeg barátságát, a teljes együttműködés tehát természetes, ; í !
Ma találkozott Franco és Petaln
Vichy-Montpeiíer, február 13 Hivatalosan közlik, hogy csütörtökön petaín tábornagy vH]ásreggciin látja vendégül Pranjjo tábornok, sp;myol államfőt. A villásreggeli után megbeszélés lesz. ugy a ¦villás-reggelin, mint az azt kővető megbeszéléseken a két államfőn kivü1 résztvesz Suner spanyol é-; Darlan francia külügyminiszter, továbbá a spanyol belügyminiszter és a vichy spanyol követ is. . || ¦ t I
Petaln fontos nyilatkozatot tesz
Budapest, február 13 A Pest vicby-í értcsülóso szerint Pelain lábomok, anünt befejezte aspanyol áMamfövcl való tanácskozását és visszatér, fontos nyilatkozatot tesz.
Az Esti Újság berl\'ni szerkesztősége jetenti, hogy a néniét fővárosban
mindaddig nem nyilatkoznak a spanyol —olusz megbeszélések ügyéről, míg elfibb maguk ;iz érdekellek nem tesznek közlést. Albidban Ózonban meg-
jegyzik, hogy itTin rokonszenvvel ri-
g>eli mind Mussolini és Franco, mind pciüg Franco és Petaln találkozóját.
Wlllklevt háborús usxlto-nak nnazl pártja
\' Newyork. február 13 Amerikábm nagy feltűnést kcHL telt, nogy a Lincoln jubileumi .alkat-mával rendezett ünnepségeken élesen támridlúk WiHkief. Fisch, az Ismert szenátor beszédében hangsúlyozta, hogy Willkie míg jobban veri a háborús dobot, mint maga Roosevelt. Nic szenátor, aki nagy szerepet játszik Amerika politikai életében^ ugyancsak clCsen támadta Willkkt,
bki, mikor a külügyi bizottságban Bzemére vetették mngotartását, kH hívó és sértő választ adott. Amikor ugyanis megkérdezték WÜikietől, hogy választási beszódcHői. amikor RooSEVgt politikáját támjidw és n béke ,. .t -finak tűntette fel magát, hliért tért \'CV^\'víillkie így végszóit :
- ja> azok választási beszédek yoI\' tak ! t | : ! | ,
Newyork, február 13
A szenátus külügyi bizottsági egy kisebb módosítástól eltekintve ugyan ugy fogadta el az Angliát mOgSegttŐ javaslatot, mint a képviselőház.
Newyork, február 13 Roosevelt elnök rendeletet irt abjt amely külön engedélyhez köti az B gallonnál nagyobb tartályoknak ki-vitelét, ha azokban kőolaj vagy bfctt-zm von. A rendelettel közvetett uto>t igy akarják ellenőrizni, hogy neiri történik-e Japán részére szállítás.
II román olajwIdikrSI «1-axallltották az asszonyokat és a gyevmakaket
Bukarest, február 13 Hivatalosan közölték, hogy » btl_ karesti angol kó\\*t bcíctentel^ hogy kormánya őt és a követség Összes tisztviselőit \\1sszSahivta. Erre tortént a londoni román kö^ ós a kjüh vétség tagjainak hazahívása. A követek a diplomáciai szakitás napján február 15-én utaznak el a fővárosokból. « . t Bukarest, február 13 Romániában műiden előkészületet megtettek az esetleges légitóniadás elhárifásáni. A fontosobb helyeken légvédelmi tüzérséget állítottak fel Ploesti vidékéről elszállították a gyermekeket ós az asszonyokat. ,: .\', Bukarest, február 13 Antonescu it\'ndcletet irt alá^fmely
lett meglássunk és értékelni tudjunk egy eszmei valutái is. Ez pedig a munka valuta,, i \\
A ternfelö munkii nemzetet éltető hivatása \'és jelentősége, a nemoeti köielességtcljesitós aranyat is meghaladó "agy ártéke. Némi nyakatekert elmeletek ezek, csupán a valóságból, nz adott helyzetből le\\tml kérlelhetetlenül tár^ilagos következtetések. N*nr forradalmi gondkiUrtjok, h«nem;
n reális é\'et átl»i kijegecescdetl gazdasági igazságok felismerései. Az a tétet, hogy nvunk-i 8züü az aranyat és arany jutalmazza a munkát, váL-tozatlajiul érvényben marad és at-m\'íntödik az eijö\\endŐ béke Idejére is. Az azonban bizonyos, hogy ma, amikor szűkre szabott keretek között kei! élnünk, mindemiét fonto-sabb.az, amit a pöizügyniiniszter mjondolt; a termelés folytonossága-
ink ^biztositáso.
*iehát a foiuuka | A nemzeti munka akkor is, h« nem aranyat, hanem materiális jakkal kapunk érle. Mert ezeknek a javaknak aranyéitéke egy fülérrel sem csökken. Értékmérőjtűi is maradhat továbbra is az arany - eíméletben. Mert gyakorlatiban-uz értékmérő mindenkor az a tffrrnb\' kenyér, ami n munka elsőrendű gyümölcse, , t I "_l I "_i
»
ZAI;Al ItöZLONV
1941. február 13,
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
szerint a kjatojTfll szökevények kegyeleniben részesülnek, ha február 15-éi^ jelentkeznek csapat testeiknél.
Angiié rövidesen hadiállapotba kerül Hománi Awal
Belgrád, február 13 A Politika értesülése szerint számolni lehet azzal, hbgy Anglia és Románia rövidesen hadiátlepotbA kerül egyWás . A londoni külföldi tudósítók kérdést intéztek illetékes angol körökhöz, Sor kerül-e a romániai olajtelepek bombázására. A válasz szerint ilyenről egye\'önenincs szó és hadüzenet nélkül ilyen nem
következik be. ; 1 ;\' | |
Bukarest, február 13
A román lapok még nem| közölték az angol diplomáciával történt Sza... kitás hirét! Az eisötétitési intézkedéseket azonban szigorúan fenntartják. Megszigorították az őrségeket mindenütt, inért áltól is tartanak, hogy » szabadon lévő vasgárdista vezetők ismét előkészítenek valamit.
A házkutatások és letartóztatások tovább folynak. Eddig 7760 embert tartóztalak ie. Ma több Ítéletet ja hoztak mér. ¦\' i ; j |
Visszahívta* a szófiai angol követet Is
Belgrád, február 13
A Yremc értesülése szerint n.saóf fiai angol követ, Randcl, rövidesen elhagyja a bolgár fővárost.
Azt a hirt, hogy n bukaresti török és görög követeket is visszahívták volna, cáfolják, ( ; ( ¦
Német-orosz bulgár megegyezés.
, Budapest, február 13
A Mai N»p értesülése szerint Németország, Szovjetoroszország és Bul gária között megegyezés jött létre az őket érintő összes kérdésekben.
Ugjwicsak a lap irja, hogy angol részről cáfolják azokat a hireket, amelyek szerint az angol kormány megfigyelőt küldőit vnj»t a spanyol -olasz tárgyalásokra, illetve, hogy nz angol liorntány fegyverszüneti fel-1 tételek ügyében tapogatódzott volna\' az olaszoknál. 1 ; ;
Bulgária igényt tart az Egei tengeri kijáratra
Szót ja, február 13 A bolgár rádió tegnap nagy feltűnést keltő előadást tartott, amelyben bejelentette, hogy Bulgária igényt tart az Égei tengeri partvfrf dékre és a kijáratra. Az eiőadöhang súlyozta, hogy régi kívánsága ez Bulgáriának és szfikségesjiek látják erről 0 jogos igényről tájékoztatni a világ közvéiemiényét.
(Folytatás az 5. oldalon) .................... ; 1 ii.n.......Í ........
A „Ferenc József keserűvíz
régóta kilDnően bevált haziazer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle karos következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az éh/ágyat fokozza. — Kérdezze meg Orvosit 1
I közelii elnSkuútaszttis hullűmal
a nagykanizsai Ipartestület tegnap esti rendkívüli elöljáróság! ülésén
A nagykanizsai Ipartestület tegnap este 8 órakor rendkívüli előljaróságí ülést tartott, amelyen megjelent dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, ipnr-biztos is.
SainU Lajos elnök bejelentette, hogy az iparos-bál az idén ís\' kitűnően sikerüli, köszönetei mondott Szabó István főrendezőnek, a rendezőség "minden tagjának és minden egyes szereplőnek lelkes kozptn)u> ködéséért. Majd
a boripari szakosztály
múlt évi nulkódosét, oz általános helyzetet ismertette, fő\'eg n nyersanyagellátás terén, úgyszintén az iparosság kívánságait toHrnUrJso\'ta:. Az-uj irónyámkat \'felterjesztették az Ai^iorniiánybiztossághoz, pzptrtbttn a jóváhagyás rnJéjgi mindig nemi érkezett mrg. A KözszáUitiísl Csoport 60 tagja , ; |
2300 pár bakkanos és 50 pár gyermekcipő készítésére kapott megrendelést.
A munkásoknak 10 százalék béremelést adtak. A csoport vezetője Varga József lett.
Bejelentette Samu elnök, hogy február 16-vel az onyágkiutnlás uj módszere lép életbe. Majd beszámolt az IPOK országos kö/gyülésé.\' rőt. Ugy Ő, mint Papp Oszkár felszólaltok a közgyűlésen «z olöljáró-ságJ határozat érteimében mindama kérdésekben, amelyre megbr zást koptnk. Majd elmondotta^ hogy az IPOK Szerint is
a nagykanizsai Ipartestület országos viszonylatban Is első helyet foglal
Cl n tórslestületek soraiban, Felolvassa, több nagy ipartestület - mint Debrecen, Kolozsvár, stb. - leveleit, akik a legnagyobb elismeréssel viselteinek a nagykanizsai Ipartestület munkássága \'iránt az egyetemes magyar ipamséi\'dekek védelmében ós előmozdítása érdekében- kifejlett te* vékenysógéért és utalunk a nagykani-. zsai Ipartestület és elnökségének első rendű voltára országos viszonylatban. (Külűnosen a soproniak irtfik meleg tónusban Samu Lajos elnöki) munkásságáról.) Az elöljáróság ezután áttért
az évi közgyülóii előkészítésére.
Bazsó József \\-ezétö-jegyző eiöter, jesztett* az ingatlan költség előirány zatot, jneiy 7089 P, az általános igazgatás költség előirányzatán°k szükségletei: alkalmazottak iMetmjfl-nyci 8133.82 P, tiszteletdíjak 680 P, Írószerek nyomtatványok 600, fű. lés, világítás 360, OTI járulekok 880, egyesületi dijak 338,\' képviseleti di-
jtjlÉÉ
jak 250, tpari tanfolyamokra 223, szakkönyvekre 432, iparos gyógyfür dőkre 570 P, stb., végeredményben 16.114 pengő.
Erre fedezet: tagdíjakból 11.976, felvételi dijakból 1200, tanoncszerződŐ-\' sekbŐl 1125, szabadulásokból 1120 mestervizsga dijakból 360, munkakönyvek 180 és múlt évi pénztári maradvány ,198 P.
A Járási Ipartestületet a szükséglet mintegy 80 százaléka terheli, ami kb. IS26 pengőnek felel meg.
Vngyormiérieg 1910 december 31-én : igazgatós 3926 P, ingatlan vagyon 63.883 P, levonva n terheket
a tiszta vagyon 51.460 pengő.
Samu Lajos ezután felolvasta azok névsorát, akik kiesnek «1 elöljáróságból. Ezek: Balogh Buldj^ár, Háry János, G«zdán József, Gumijár Ferenc, Mankovits István, Horváth Mihály, Uung Adúnv, Lukácsy Gyula, Lusztig Dezső, Zwcjg Imire, Hirsch-ier József, Poór László és Simon László. I (¦ ; ; |
Sónu Lajos elnök q továbbiak fo-lyarrrán bejelentette «z előljáróság-nak, hogy , 1 ! i ! \', í
elnöki megbízatása lejárt.
Megköszönte az elöljáróság és elnök társainak támogatását munkáíában, töi"ekvéseiben.,EiUiek az elöljáróságnak és elnökségnek munkássága a legkritikusabb időre esett, mutdbt-ta, ezt a munkát- lehet kritízátnj, de az etnökség jóindulatát, jóakaratát lebecsülni Mn lehet. Emelt fóvd és nyugodt tekintettel áll az iparos., táboré lőtt, lelkiismeretesen vógezta munkáját, a reá bizolt feladatot, senki sem mondhatja róla, hogy tisztét üzleti célokra használta fcH Mindenkor a köz érdekét tartotta szemelőtt. III!
Samu einök ezután szóvá tette, hogyan házainak különböző nevekkel a közejgő választásra. Amikor ö ezt nz illetőknél felemlítette, azok kijelentették, hogy ők seanjiiiféje aki cióra nem adták oda nevüket. ; ,
Kubát József (Ktskomárom) a vidékiek nevíben kijelentéit© hogy
az egész vidék Samu Lsjos elnöksége mellett foglal állást.
Sainu elnök ezután felolvasta Tarján (Pálcsics) perenc és társainak beadványát a2 elöljárósághoz,amely mditvónyozza, hogy minden esetben, amikor az alapszabály titkos választási ir elő, a szavazólapok színre, alakra és nagyságra nézve azonosak legyenek, úgyszintén a boi ritékok is és a választást megelőző 8 iwppat a használandó szavazólapot borítékkal együtt s testület tagjainak
VálHISi Mozgó. Még ma, csütörtökön
általános közkívánatra prolongálva UHágatrakoió I -fj* HT ZAIMH LEANDER
a kivétessen nagytehetségű művésznő élete legnagyobb alakításában
Egy királynő szive
Stuart Mária sorú újszerű megvilágításban.
EIOadáaok Kfanipokon S, 7,9, nmir- és ttnnepaapokon 3, S, 7,9 kor
itat
tatai és ajkai szén
kapható
TIBOLT LAJOS
fa. An «xénk*r«afir«dflnAI.
bocsássák íendcikezésíre. A beadványt mintegy 80 Iparos irta alá.
Samu elnök ezután felolvasta az egyidőben beérkezett ós mintegy 400 aláírással ellátott másik inditvÁnjyt, mely szerint »...tudomásukna Jutott, hogy ozegységet m\'egbonlnni akarók Iveket köröztetnek aláírásra, nHeiy h*ket Sok iparos nem\' ima aló, ha ismerné önnek hátterét, azért kije. lentik, hogy az Ipartestület ehtöksé-ge iránt a legnagyobb\' tisztelettel vi* eelietnck, mert ezen nehéz idökinfci-lett is kifogástalanul kép^scUc az iparosságot és annak érdékeit és azért kértk, n b&öoVáiryiV\'n foglaHak elutasítását. Kijelentik, hogy
Samu Lsjoa elnök Iránt a legteljesebb bizalommal viseltetnek ét a legnagyobb elismeréssel vannak önzetlen is odaadó munkássága iránt. Nem méltó a széthúzás és személyeskedés a m»i koillloly időkhöz, mert ez tekintéiyrómboiás, stb...«
Ezt a bendványt Márkus Károly és mintegy 400" iparos írta uié.
S*ímu Lajos ezután szóval ottcegye-sek munkáját nz oinőkség eüen, okije kiadták a jelszót, bogy Samut és
BaZSÓt ki kell buktatni, fnditvanyoz-za, hegy Tarján Ferenc és társainak indítványát terjesszél; az évi rendes közgyűlés elé. 1
Dr. Hegyi Lajos -főjegyző, iparbiztos utal n közigazgatási bíróság egy határozatára hjasonló kérdésben, ami kor kimondotta, hogy n törvényt nem éri sér©ierri:, ha nemi azonétszfi nfi és niaku cédulákkal sz«vaznak. A titkosságot azonban eiőirják.
Kertész Béla építfezmérnők, alelnök oly válaszadást indítványod hogy <iz Iparteshiiet mindenkor az alapszabályok értelmében fog eljárni és fokózottnb\'alrti ügyei n titkosság befcirtására. Ily értelemben határoz-\' tak is.
Az Iparoskör tagdijót az etfdigi M 4 pengőről 7 pengVirc emelték "z ipartestületi tn^k szósnái\'a, . aldk m\'ég nem tagjaj o Körnek, hogyigy sokkal ked\\«zm1énycKeryi>en kegynj m\'ódjuk\'rendes klul>-életet ébij. : I
Éjjel 11 óra volt, amikor a rend-kivflll eiőljárősági ülés véget ért.
1 1 i i \' (*) :
Szombaton délelőttien aklskanlzsal Háztartási tanfolyam záróvizsgája
A Kiskanizsón mnködö 3. számü m. kir, háztartási \'gazdasági tonf^ lyiaínV befejezéshez közeledik. A tan. folyam! nyilvános záróvizsgáját február 15-én, szombaton dóteJött 10 órakor tartja n Kiskajiizsoi Polgóji Olva^sókör nagyteij»)jébe.ii. Az e!-m\'éietj, vlzsg)i után n miniszteri vizsgaelnök megnyitja a Tenipioimi-1éii elemi Iskolában a háztartási gazdasági kinfolyöm növendékei állBl rendezett háztartási-kézhiiüJika kiállítást, amely szomhnton a megnyílástól délülán 5 óráig, Vasárnap pedig délelőtt 10 órától rjelután ugyíüicsak 5 óráig tekinthető meg dijtalanui. Mind a nyilvános záróvizsgártt, mind a kiállításra szívesen látnak barkát, |
.1941 feteuir 13
ÍAUAI KOZLÖNV
¦.eláss ssitaló-kapltány példaadó
te
Rónia, február 13 AZ\'Afráfrt nevű kis eláss torpedó-inszád halálra szánt hösiessejfg-\'l niegtáini-idott és megtorpedózott egy 8000-tonnás, h;.ia;rnas, felfegyverzett angol cirkó\'ót. A torpedólövések a cirJiá\'ót erősen megrongállak, de a következő -pillanatban már n cirkáló ágyúi sortüzekkel árasztották cl o kis naszádot. Az «fíyik isortüí ci-pusztíWtt.i « gépházat, felroblnuiiol-tü a-niimiclót és felgyújtotta «z olaj-, kéS2r.e:e[, ugy, hogy !1 kis naszádot csakhamar egész lángtenger vette körűi. Acirká\'ó ezután s\'otve távor zott a csata szinhelyéröl. Albérlő Baufisorhajókapitány, n rudúiiailélt tarrtedóirsáád parancsnoka kiadta a parancsot, hogy mindenki irr»ncküh Jön. Mentövekkel, rögtönzött tuti* fokon nyíwkiiU a legénység, de a pa-rtaicsnok hiven a tengerészeti ha. gyoiuiáiiyokhoz. míg akkor is hősiéin, isuidületle.iíll á\'lt ¦ parancsnoki, hídon, amikor a naszád ttjnjBEOlt "
hut-kánttkbun. .
Pár perc nnilv-j azonban a kapitány felvetődött a viz Srftaére, Nem tudnj, hogy mi vethette te:, ti ián egy nVbUniás ereje, de most nr.ír aten-gcrsziiién lévén, .úszni kezdett és kiáltozásával mnga köré akartja gyűjteni a .fau\'lláiinok közi vergődő hájó-töröttei-e!. Halvái gyűltek igy köréje, s mindjárt átvetie a partancsnoksá-got. A mnesokból, amelyek ttgUsérrő v*l az "gyes in*tró«>k a viz színén tuiotlák magukat, kis tutajt rögtönöztek es -meziteleaűl a tutajba kapaszkodva -héiiykódtak a milVúnH kon. Időközben m*g egy hajótörött1 került hozzájuk és ,eswl hétre aír porodott <i hajótöröttek léüsáma. Albérlő B\'uifi kapitány, aki pedig rn?iga is súlyosain sebesfllt viilt, párattan errcrgiával biztatta, bátorította sorstársait. Csak hugyia lét-számi <jígyrc fogyott. Egy-egy kézpár elernyedve eleresztet tc a tutaj szélét és alámerült a hullámsírba.
A kis csoport iugfai kiabáltak, jeleket adtuk, de segítség sehonnan sem joientkewlt. Mámup hajnalban ismét megtiövokcdétt a ibsiszám. (mert a ntujppíali világosságnál a tenger huliámM kört itt is, ott is felbukkanlak « haJAtArfitlek.\' NapptJl. töb1>azör zygi/ik él felettük repülő1-gépek, nmetyek hajótöröttek után kutattak*, de ökel neW vették észre; Hiába integettek egy száguldó moto-ixisltajónak is. így telt cl még egy borzalmas éjszaka. Kimondhatatlan, hogy mit szenvedtek « hidegtől, a kk^firtaajitfli, « éhségtől és főleg « pokolrsn fctafzó szorttfuságtó1-fBaaifl kapitány .imnbmi rtefeis vesztette el ¦hitéi. Mésnap délután végre.•rntrután 36*r4^lhánykódtik a wngercn, egy felderltó uton lévő Mas megpillantotta ökOl. Bkkor jnár a hsfótő*flttekj uagyhésze félig ájultan feküdt a tutajon, csak « Wpibány állt egyedül •én integetett, (kiáltozott n Ma* legénységének. Most n«jr valamennyit kórháíb-m ápolják, ijej-aulyosahb az átinpotu m\'agáJi«k 0 kapitilnyii*"k, aki nek n stbe-ifliése, mint «z orvosok luegálbtpitott.lk, éielyes^élyes. -Orvosok vlíaí.ÍM értik, hogy v^A a suiym tíei)í>wl hogyan tudóit ilyen ,p4i-atlan s-zivostig.it, energiát t^-usilunl.
Atl>ei\'to Biuifi &>rh«jól«j>ÍtAiiy peidíitnutstó hősiességét ar-my vitézségi Őremnjel tűntették ki.
Egy vasárnap romantikája
(Post festa)
Máskor is szép, de a legutóbb kíilfaiöwji szép vo\'t u vasSSWp, A liázuk tetején meg fehéioi iu.ti a szűzi hó, de a Jevctfitan jnAr érezni leintett n tavasz lágv W». letijt. A Deák téV kopaszodó t&ú\\ önrclctlt verel-ek csijiogtak, retöfi árckarján egy ünneplőbe ollózott cinke szorcími dsSt trjplazott. A korzó népe koyanjÓn ImHAniZittt, a kini-kotok nwgls^ijai döfi fiatul! leányok ignzgatlák kalapjuk a-tóit klszóWlVi göndör fürtjüket. A feMWrtíttan barangiai is mintha értassjUien stó. lilgatlák votoii a hivftkci a bárom-ih\'gJ\'ndlizcnkeltös miséiO. A le.vgVi páxatett vo*A, hí eg azúrján apró ködfoHök karikázlak, fis mtsnl, l.-ojfii-goll n hivő nép a karcsú torony folé, a tentyaoniba nu-gljék\'clhi. lietneintciii én is. Műi\' csodalatos \'-illeniólI Ott kViYl a nyürsgö, a zajló éfüet. itt biim a 1iV<ukl>o.opakodo neseteJcu cseid. Ott kinn harc, gond1, nyoin\'sniság, itt benn béke <* nyugalom boniV. t)tt még /ututlau, vagj- kaján nwaofiyok rvdozik a ittSSoS ajkakat, itt már az Alfomsttódotl íéj«k szolid alá-zaltd tekint ttí etSs> >f*Ű6 ivílt a». m-VldÖkc Olt kun még e&ik
várják a tavaszt, üt baon irtár bimbóba sarjadnak az Bliltos léseldvlráj. gok. Nem tudoUi, de ugy- érjecm( ltogy ez a >nagy itiiksitét igy együll-Véve tök-aoteicn adja a torontrés csodálatos -hanttOnlAJnt. Majd ftl-bangxotl az orgona hangja, intólynt\'k lágyabb akkordjai utögü\'t baíflaaii lehetett a miséző tpsp lépo*íöiutájú( i Introllm ad ultftre Dei...
inaiba ai«rulscm. ijetaemnak fohiV szuit azonban niegiilU\'ilták a nag.v apósból tk. Stent Pádnak; a pup aikáróVl Wétó nysuló intótniti és még valami... Vatami, amiért kü-1 önösen érdemes vall Ijcmeiuii: QZ
uj, Szent Inuc vegyieskar éneke.
tovabb nem ludtam imádkozni. A kónis felé forduátaai ós nn\'gitti-Mt.l ¦iit.i-.iii s/á!\\l-sy..\'i)\'i az ének márnyán a magasságok felé, ¦aho-l UM jegyzik és mttgórtik n liaMgtajan iniadsi\'igot is.
A templomi ének niimlig S00p. Az ¦imádságos Setkek mindig művészi Összhangot twentfenek. I)e azért igy, ilyen fo\'.készüptséggel, omiyi jónk 1-rallal előadva maitlia joblKUi dic.sói-tnaé a nagy égi Teremtői Mondom: az imádságot abbahagyom, csak na éhekét haHg.iWmv, ameijbo ol.van ssépin M-K-.¦..•.:!!. az áldott IcOkü Uusjuiicr hlíre tJUiikóhangn nslfn-tírlésc.
Adja Isten, hogy ennek a-szi\\-ein-
l-optok, ennek az aSázatos .t(Uöi papnak végesr.akftdírtteii munkaiját, an-gA-ali tiire-Jm\'ét, nüázatos kóróséi és
könyörgését, sok-sok irháját í* gyö-nVöriréiir.\'. olgondotlLsAt 111 ¦ m . i elolib koronázza eg>\' ..aftfiujázö t.iii|»loin-szentoV.s.
\\V4eni szemben fig>- jámlxír WTok róisafüzért pergctelt, nicjlolleni egy ftatil leány tónkat néma mozdulatlanságban.
Mit is kérhettek onnan telülröííí,.
Áldozás vWH az abjaucott boszOrö. dő napsugár megtört á csBár kris-tátyaln és szivárvány színekkel tir-kltotla a ssentély "rácsozabin V>gó fehér csipketeritöt. fis toltajoll PÖ-vel, mctwrQgetTO járultak az Ur asztalához sokan, akik fáradt Ük és terlwlv.\' voltak és mcggyogvutl 0
tette uk.
Az énekkar nwvészi kánonju é-s a pap utolsó áldása ub\'ui boSdog megolégedutten üWoztam, dc tnéft nem baza, tauaem agy másik tomp-lomba /,.
liz a üi.ímI; inni az én tcuiplo-mom, de uz én népemé. DemaatVfca( Egy fiatal tanitó esküdött őrök hűséget utáján ik.
Az <mgonn íulszindidót búgott, « a kóms énekét — áldd meg Isten uz Ifjú naUkapart refrénnel — harsogva visszliangosták afebérro meszeit faliak. A gótikus alAakukon !.\'¦!.¦l-.:r.il. il az áldott nap és aranyos sugArkevéklK\'il kereszteket rakott a templom pádimentumára.
lílől últem eg>r padban. Mellettem egy jőságos fehérhajú ember 71 éVé-Itez hu\'k négyet kért az egek Unitói, mert ¦ ¦ amint később megtudtam - uégysueri Nap és Fö!d-ö"ic4kecés után boldog rtröme telnék az unoká-iúbau. IMJésltsd kérését jóságos ls-tvn... Te jKdig boUtog ivadéka \'még életében csókkal illesd simeon-tetkü iiag>-jpád lába nyomát.
MeEkexdődik az cskotési si«rtartás. lígy fíatü pap, a vőlegény 1ostt-*V-liátyja, umicpíö talárban, trteghatot-t«l oJviswa az igét: íUgy -snefessfl-tek (gyrnö-st, amint én szorottein a vibigot.: fis folyik ujkárájt a szó lágyan os4">rgedezvc. Kl-dtrsukló fátyolos hangja elárulja, \\hogy testvéri szivének ezüsthúrú hárfáján legszebb didait akarja ptsigetni. A g>"íi-tekezet ftnoirttclkü papja egv- oldal-nlésín előrehajolva figyeli puptársát és arcának szolid mosolya jelzi, hogy g.V[*myörködik benne.
A vőlegény ama sir. Megértettem. Az egyik fia két kezét \'irtigasra ensslve inogá,ttt|n o másik házasságát likkora öröm térben ó> idólwfli el nem férne, <Io a sziv az magába zárja.s l»ogy n>eg ne repedjen köuy-nyikkel segít magán.
Aztán... aztán én is rlÖwlieh> a zsebkendőn*?! s olyan jóv usett örülni a más Örömének. Eszarobc
bálí ruhaselymei biztos sikert Jelentenek.
A minden háztulajdonoira
kotelezőleg
elrendelt
kfinyve kapható :
a Zalai Közlöny
nyomdájában.
jutott a Hegyi beszéd a nyolc boldogságról.
Útközben, hazafelé azon gondolkodtam: mttyen jó \'lenne, na más fájdalmai, seomoniságitt ós nyomorai is igy meg tudnánk könnyezni, igy át tuSnánk erezni én inegórteoi.
Itituncni, de szép lemie akkor a világ!
arató boldizsafi
Remek műsor a „Turul" dlsztáboron
Szombat este a Turul diszt&bbro-záson ZsöngÖn Lenke, a M. Kir. Operaház tagja magyar operákból áriákat énekei, Konrád Gabriella ős lovag Major László magyar táncokkal szerepel, Z^abka Káhnan hirfes magyar iró szaval, mig dr. Solymár István beszédet mond.
A bevezetőt Ligeti Gyula helyi vezér mondja. A műsor után tánc, a hol az Adria jazz és Torina Tóniik felváltva szerepelnek I ! (:}
A világháborús nsapaUir-vosok sorainál dr, Horváth Mihály tarhüékos 4
his. II. 13.
redorvos nemcsak orvosi, luuirtn -egé_ szén különleges, esa|KltUszti liiyatásbu vágó szolgárataiviil is kitüntette nr^it. N\'ewzttt, nki a volt bndapesti 32. tá-Iwri tarackosztaXv vezető onos« vott, inbideu szabadidejét flira használta fel), bogy osztaíyiijiak a tu^énfégl cítkik ftfi-kutlatásában és beJyzeii niegálIiaipitiÍMií-bun is szoJgátitiira 4ogjeu, lizau a téren, mint tóÜíCs vadász, íuigg-szoríien gyakorolt szemű és tájékozódó képességű ember, egyenesen bámulatos eredményekéi ért el. Nein vo-U oftyiui magas Ha, amelyre a fjgyci\'és érdekében fej ne mászottt volna és egyébként seiní sajnálta a fáradalmakat és veszélyeket, ha a ftfideritiVi m^mkajaía , kap-csoílódhatott. így tőrtónt többek közölt, hogy akkor, amikor a budapesti 11. ágyusezrednek ¦- a gorlicej g.Vőzefmes csatát követő öldőzósünk közlten az egyik orosz utóvéxlüteg jfehdktvül élénk tüze miatl főszakaszokra tag4>-z«»ttan kellett lídügnidon keresztül vágtáznia és az e»n a helységen v>öó áthaladást az egyik lóv.-g ejatttiasa megakasztotta, Horváth ezredonos a buj mielöláji megszuntctésll c#jábdl nyomban végig kul.tta a\' »!«pct és éles szemévé* hanian>s«n MWdeate azt az orosz üteget, amely a bajt előidézie. Krro tüzérségünk nyonibaii rávetelio • magát az orosz ütegrt; és a legrövi-debb időn belül eibaüg\'attaiía azt ugj\', liogj\' a Hallgrudon vaSó éthatedás zavartalanul fol>uitodbatotl. Horváth ezredorvosi a kardos katonai érdehí-ézemtool túniellék ki liasonló más szol-
gá^ataió/t is, , w;
6234?9
BALA! KÖZLÖNY
1941, február I3.
Csütörtök
AHmbíW aiMmiMk h4tk8uupoko» Budapul I, mflieráa
6.45 Torna. Hírek. Közlemények líwjíi«tiiftzek. — Utána etreod. — 10 Hirek. - 11.10 NenuctkosI viijeiző-saolgálat, - 12 HRrangizó. Himnusz. IdŐJáráijeleutés. - 12.40 Hírek. -13.20 Időjelzés, IdőjárásjeHntás. -u.ar> Hirek. — 14.45 Müsorismer-•ttés. - 15 Arfolysniblrek, pi«ci árak, dicainÍH.erá..ik. - 16.45 Időjéig*. Idő. Járásjelentés, hírek. — 17 Hírek **o vák és magyar-orosz ayelien. — 10 Hirek. - 21.40 Hírek, időjárásjelentés, hírek silovák és niagyar-oro« nyelveli. - 23 Hírek német, oU», angol ét fnuici* nyelven. - 0.0 HIr*k.
BUDAPEST I.
17.1.1 Szabd Kálmán jazz-hánna.sa.
- 17.45 Hádiólanfolyam H. résre. — 18.15 Farkas Jeni\' cigányzenekara. — 19.25 Az OjKraház előadása Németh Marii ós [lelgc Hoswaeajje vendégtér-léptével \'A végcet hatiAna.. Dalmú liánná felvonásban, bal képben, erőjátékkal, - Ak erőadás uliüi kit. 22.35 Tánelemezck. 23.10 Sárközi Gyula cigányzenekari, Orbán Stfndor étieket
BUDAPEST II.
18.15 Hanglemezek. - 18.10 Te. mesváry János mélyhegedűn játszik.
• 18.30 Dr. Puky Pál előadása. — 18.50 A Hegnum Mariimim 3. cserkészcsapat fnvószenekara. — 10.35 Angol nyelvoktatás. 20.10 II aiig\'cmezok.
- 20.10 Kerékgyárló ITleinér cMadálu,
— 21.10 A Magyar itcvn Tanczenekar,
— 22 Időjárásjdientés.
\'^Német mentőmunkálatok a asatornában. Egy hydroplén bevon-tatása a kikötőbe. (Foto !(. 1). V.)
Kétszáz ügyet tárgyalt le a vármegyei kisgyűlés tegnapi Mesén
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen,
M» megbízható ésolosó.
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 Dr. Wcisiuger Frigyes orvosi előadása.\' — 10.13 Koppány Islván *4öndásíi. — 12.10 Sivó József c\'gány-zmekara. - 13.30 lUwdörzenetdar. — 13Í02 Szatonölős. — 15.40 Háziisszo-nyok beszélgelnck. — 16.10 Dr. Fektető Miklós ettiadási.
17.15 Hevesi Aladár hárfázik. — I/.30 Pinczés Zoltán dfóadásá. — la Mindszenti István magyar dalokat éne. k«9, kiséri Pertts J;nő cigányzenekara.
— 10.20 Sport közlemények. — 19.35 í^A rnharmoniai Társaság hangversenye. - 20.10 FcloVasás. 22 Sárai Elemér cigányzenekara. — 22.30 üo-zsica Siirvon C.sajkoieez énekel. — 23.25 Olasz UncCemezck.
BUDAPEST II. •
18.30 tiyorsirótanfolyam. — 10 Ditrói C.siby József zongorázik. — 10,30 Kelolvasás. - 20 Hirek. - ,20.10 A Hádió Szalonzenekara. — 21.10 Fc/olvasás.
- 21.30 Időjánlsjokmtés.
Zifla váiinvgve kisgvíVcío le.ampi Vfflö són n mai iwgveRViilés javas ht ilnak előkészítése me-Stetl kört\' 180 ügve,: lárgyall (c gróí Teleki Béli főispán elnőkVt.* dirti. Az alispá" és a uíttti. vavöségj főnők nem voltak jeVn az ülésen, miután a köKségvc(L. Már* gvalásán a Ifclugjnuni.szlériumba hívták ölttt
A lárgysoron főképp apróbb Ügyek szere|m\\ltrk. Za\'f*gerszef( két ni rruTíy-fúrást végezteti, hogy e rráShTurnsii kőzkntakkal jó ivóvíz.!*/, juttassa d várost. A költségeket uagyrószl az. Országos Közegészségügyi Intézel (feded, Zalaegftrsrcg 100 -100 jicngőveli Járul liozzá. Jóváhagyta a kisgyűlés Zalaegerszegnek azt a Itatározatát is, osrwVy KzOrmt a pénzügyi palota építéséin-./, szükséges 30.000 pengőt a MAlíI-nál vegye fel köicsónkópp, továbbá\', hogy az egerszegi járási szógénvház oéTjaiia a kapott 40.000 pengő ál&infrrgdívb\'il
megvegyék a záMnvoi Kauffer ingatlant.
l-esencclomaj a község liatárában létesült repülőteret nem akarja átengedni Tapolcának, ezért a be ugyitfi-niszlerhez fordultak, hogy rendelje el az átcsatolást, keWS kártérítés cUcné. Ijen.
Jóváhagyták az egyesítés elölt nll>> Becsehery és Pofa községek azon ha-Urozatát, hogv a 28.000 pengő ál hírt-segéty rolhasználklsávil megéuitsék nz erre a célra vásárof.t tdttcen az Iskouít. Az államsegélyen felüli kottségel a községnek kell lwáUitaiüa.
Kcrkaszentmihályfa és KArhcly egyesitett községekneik vűgla:es nov\'ét Ka-lonaföld névben áflbpit\'jtta meg aóVs-gyűlés és ez Irányban les?, (Uiterjesztést a belügymavsztemek. Hozzájárult ah. hoz, hogy Zulnk-ippány közíég 10.000 pengő kölesönt vegyen tal a Közjéflrti Szővetkc7»tlöt. a kolew\'nlxll 3000 pa.i-git a .jilébánialak talan>ziWira TordiUi-nak,
A vármegye háztartási alapjának 1040 évi pótköltség\\«tásébcn 27.000 ]XMigö fedeíetröl kivámuik gondosktMlni EZ az összeg a pótadó szátftfékot neni érinti. \\
A lyehigymm\'szter lárgviftísl renddtt ».4 abban a?, ügyben, hogv (Kfllt\'-nliam széklKuTwi uj kôrjeg>-zViséi.el szervet-zeji a vámVegyc. MU«1 azonban töl>b község érzékenyen volna érintve ozá\'t\'.t a pótadó emelése miatl, a kisgnVIés előterjesztést Ioíz a l^Vigjinin^rteriidlj hogy az uj körjegyzőség szervczéWnck ".Ürende\'ésétííl ¦\'< i ! j. >n sft.
Méraékelt délnyugati szél, több halyen még esö, havasesö, a hü-mérséklet alig változik.
A ttttl«N>rblOZi*t iRKltet
ssetilfyelflállomAns l«!pnUi ,
Hőmérséklet tnri>«n » rtrakoi
+J0 ns rt«- -fó8. MOU» ;186. ;
14 napos olcsó könyvvásár!
Schless Testvérek fióküzletében Hartíiy IWs-ut 8.
Vágóhidat és tűzoltólaktanyát épít Keszthely
Keszthely nagyközség képvisciötes-tüieic Lmg József városbíró einökr; tete mellett ü\'ésl tartót, amelynek tárgysorozatán 26 tárgy szerepelt. Közérdeklődésre a következő határ rozatok tartanak számol:
A kórház kozpopti fűlésberen^,;-z&si munkálatait Tilly és társai keszthelyi lakloHok kapták. A körház pól" köllség>-etése sA\'ikségictére 17.000 P-t sza\\-atak meg, az oiemi iskolának peJ dig 400 pengőt. Az Iskola-utcát perry Oszkár cscndörvéitanuról nevezték ej, Zádor Lajos ingatlanát 12.500 pengőért megveszik a leendő
tűzoltólaktanya épitésére. A közvágóhíd épitésére 200.000 pengő OTI kölcsönt \\<sznek fel. A piaci árusok részére évi átalányként a négyzet-méterenkinii teruletfogialást 10 pengőben éllapitották meg. A zöldkeresztes gycrnVekétkezMésre 1000 pengőt adományozóit a Uö*ég, Gatetta Feronc szinigazgatónak pedig 200 P segélyt szavazott roicg.
A képviselőtestület tagfai, sajnos, nagyon gyér Számmal jelentek meg\\ szinte hozzászólás nélkül fogadták cl az elöljáróság javaslatait.
Roisdamentes és alpacca evőesiköiök
váfaaztőkban MÁJON TESTVÉREK
KÖZfiiZpiSÁG
Hozzászólás a „Méhcukor téli használaUrólM szóló közleményhez
A Zalai Köz\'öny- íotyó eV február 1-íki számában Anvk László ur toWbóJ inegielent cíkkhoz szabadjon az alábbiakban hozzászóhiomí:
.Vem osztozom a cikkíró umik nézetéi, amit károsnak tartok, Mintha egyes méhészek cukrot etetnének,, hogv ebből mézel pörgessenek. Ez téves felfogás, A méhetetö cukor nem 60 fifíér, mint oltogy Anek méhésztárs irjt, lumeiii 80 rUUr ós ti szártíitási kóít-segekkt* ÍM) fiftár kg.-kénl és a benne Hévó homok. Esek és a wle járó íminki, \\a?.u mint a felelclésfel ífiíogj\'aszlott meny. nyiség nem teszik érdemovsé a cukornak mézzé vüó re\'ltetetósét. tíulcrot csak akkor Igényelünk, ha arra nagy szükségünk van, mert sajnos a méhek a sült lyukat nem eszik meg. HefyKfcn és téves információk okozták a níéh-cukor késői kiutalásjU és ennek tudható l>c az ország méh-állományának íuigy-inérvü pusztulása. A magam méhészete is ennek kövtekezlélwn pusztuft él 70 százalékban. Láttam méhészeket cukrot kérni, l»ogy Ínséges nsahxrki-t megmenthessék és ha most Hyen Issáitrí,-lás és felfogás utiin az íKctékeaeác elvonják a méliclutü cukrot a méhészektől, vájjon egy rossz időjárás, vagy elemi esapás után hovi megyünk mezei, vagy cukrot kém! éi ha eseKefl ismét adnak, mire azt megkapjuk, hol lesmek addig a ntóh-csaáldok*
Azért ón a magam téaé/fft azt ajánlom, hogy ehhez a kérdésbez hagy óvalosságRal nyúljon hozzá mtadee jó magyar, aki a magyar méhészetet máit nemzeti vagyont is órtóknli. AueW méhésztársam kamatmentes kóHc/iónt kór a károsult méhészek részére..
Athiek a z?
Az üres kaptáiak rrieg vannak, n méhek iwdig eSptisztiíítak i ti agy része ólwni a most már egymás uti\'m jeTfent-IcezŐ ínséges méhészeti évek után. Tíz községben körzeti efflenőr vagj\'ok. Ta-paszt\'Wam azt, Iwgy a kezdő és a már holadó kís-méhészck 90 száza, lókban inéljeíkböl tójnisztultak. A haladottabb méhészek, akiknek volt tartalék mézük, vgy móh-ctető cukorhoz Juthattak, ezek fe>tctés utján menthették meg m\'éh-álHományuknak egv részét.
Defejezésül hiszem a sok-sok szegény méhész társaimmal együtt azi, -- akiknek megmaradt netiany méhcsaládja - Iwgy nz i$etékesek mindent Wkövetnek. Iwgy á uYu\'Aban virágzó méliésselünk ismét fclvirágciZhassék Attól pedig nem kelj tartani, hogy a méhész cukmtetet, lv»gy ebbfl friézet\' pergessen, megvédi a niag>ar méz jó hírnevét az Országos Kémiai Intézet és u szigont magjar törvények.
IFJ. HAVELKA LAJOS Szépeinek
A zalai illatefiLészflégflgyl helyzet
A törvényhatósági m. kir, ffiáHtttor. vosnak a várnvegj-o közigazgatási bi-zotlságahoz tett >elenlésD szerinti január végén lépfenével 1, sercegő üszökkel 1, rühkórral t, sertespestlsscO 11, orbánccal 1, baromtikok-rávafli 2 község volt fertőzve. A mólerykór sifljo-sabb méreteket Ölföll már o^-an községekben is, aliot nyári \'iegdRetós nincs, hanem esak a sarjú Iwtakaritása után szoktak a réteken.QegdftctnJ. Több mejí-belcgedésröl érkeznek jdientésick a sü-Jnegi, tapolcai és zaljaeger&zpgi janis egj-es községeiből is. Nagy ulúadá^-a a kezelés eredniénj^sscgénok, Iwgv az állatá1íomán.v a vármegye legnagyobb részél>eji erőien lcroliuott áÖapotlrm van. Ezt a rossz lakormáiiyterniés és a megtevő bikannánj\'ók gyenge tápértéke okozza. A kjroinflott testi erűben levő illataUományt a belegség Jobban megviseli és a gyógjkeaolós után ^ nagy neliézségcklK\' átkozik az á3fat<»k Kijavítása.;.
JERENCJÖZSEF
keserűvíz
lÖál. február 13
_ (Halálozások)
Nagy gyásza van a kanizsai for-Mic-rtndnek. Hennán Paulinán k\'&kunizsa;i franciskánus hospitíuin érdem>« ingja, életének 40-ik étében visszaadta \'tíik\'A az Örök tlet Urának. Zaai vcrtt. Döme. földén született. 1920-ban flöpett a fran-ciskámis rendbe, ahol 1930-ban letette az örök fogadatlmat. voTíl az ojsö testvére az uj kiskantzsai fenendai Midháziutk. Hennán raulin testvér igazi franciskánus volt, ajfcizatos mint rvuda3apitója, szof^gá^tkész éi frun-ciskánus szoYÖem éjHette. Névtelen katona volt az Ur frontján,, aki zajtalan mii, egyedül a Jó IstentÓS tudva végezte kötelességéi szüntelen munka és önfeláldozás kőzött. Az Ur líegjeu a legnagyobb julalma. Földi maradványait szombat délelőtt 9 órakor tartandó engesztelő szentmise bennttatása után a kiskanizsai tcnigiQombótl\' klisénk pihenőhelyeié. A fcrcncrcnd nagy gyászában az egész város katohknssága mély együttérzéssel osztozik. — Fekete zászló \'hirdeti a torvénybázróll,, liogy halottja van a kanizsai igazságügyi családnak. Hahh Gyük* kir. járásbiró-sági végrehajtó 70 éves korában öl-hunyt. Több mint 28 évs volt a kanizsai bíróságnál végrehajtó. Működése alatt számttjaüan tisztelőt szerzett Igaz ember volt, sok rco\'jeg órzösse^ akt sokszor hivatása gyakorlásit közben csak szive szerint cselekedett tíihüflá-lozása mindenütt nagy részvétet vadított kL . :
— (Sümegen Is megalakul a Baross fiók)
A sümegi és a járásbon kereskedők és iparosok kőzött inozgJlom Jadu\'.íy hogy a Baross Szövetség vidéki szervezetét megalakítják, A Baross Szövetség budapesti központja nyilatkozatot is küldött, amely szerint liozzájárufl ahhoz, bpgy,a sümegi és vidéki kereskedők és iparosok a Baross. Szövetség Sümeg és Vidéke Fiókját megalakíthassák. Az alakató üSóst Íebruár 16-án lartják meg a Katolikus legényegylet helyiségében. A fiókegyesÍLet nríndjárt ¦1Ő-50 taggal fog rendelkezni.
Ma a Várost Mozgóban általános közkívánatra: Egy királynő asitw
Zarah Leander-film van műsoron.
— (A gyermekétkeztetési akció Keszthelyen)
tegnap kezdődött és azt alispán rendelkezése náapján 70 napig tartt. Az étkeztetésben részesülők szánta 200. A beíügyrrüniszter áUnJL rendelkezésre bocsátott összegből az alispán 2640 pengőt utalt ki Keszthely részéje. A község pedig háztartásából 1000 pengővel janiit az akcióhoz, ftzonkivüai tekintélyes raeiuryiségu természetbeni adoirtónyokkul, aminek nagyobb részét herceg Festetics György adományozta.
— Alsó- és FolSÖisiden 129 swntSy részesül 70 napig ebben a tégelyben. Az összköltség 3388 pengő, taVjesen államsegélry.
— (Iskolát akar Gombotszeg)
Gpmbosszseg zalai község mozgatmat indított, hogy gyermekei otthon .kapjanak iskolát ós ne feddjen a különösen télen nehezen niegkozidUtlhctŐ pet-rikereszturi iskolát látogatnak.
¦ Díimol dolgozd. Nyugodt alvjidt n»m i«v»\'j*. m49|•
2AJ.AI KOZUiNV
Egy nemet aknát gyújtószerkezettel látaak el. (Foto H. D. V.)
— (A ZMNTE Sporl-bálja)
A farsangi szezon kícmolkedö sikerének Ígérkezik a ZMNTE bálja február 22-én. Tánc, szórakozás éi bú fíó várja a vendégeket. Városunk sportjának ér.
dekóben ezen q halón minden kSnHs olt keli Sennii l (:)
— (Ma: összpróba)
Az frodatori és Múvószcti Kör kirá\'y-dijus Yegyeskarának tagjainak figyelmét ezúton is felhívja a karnagy/ hogy mfa este 8 órakor a polgári iskolában összpróba tesz, (;)
Afa a Városi Mozgóban általános közkívánatra: Egy királynő uzive Zarah LeaÁder-ftlm van műsoron.
—\'(Ki fogadná örökbe ?)
Egy sokat szenvedett szegény kani* zsai asszony sorsának könnyítése érdé-kében megválna hat éves egészséges kisfiától. A Zalai KözBöay liasábjain keresztül fordií a tehetősebb jószlvüek-hez. Ha valaki őrökbe fogadná a permeket jelenbe szándékát a kiadón jva. tnlbiui, ahol címe megtudható.
— (A zalai rabgazdaságok jövedelme)
A zalaegerszegi kir. ügyészségen ja. nuárban 55 fé>ri ós II nö„ a nagykanizsai kir. ügyészségen pedig 80 férfi és 12 nő volt te tartóz tatásban. A rab-gazdaságból és lábipaibol Zí#iegerszCf{-röl 1500 jiengő, NagykiuuzsiLrói pedig 587 pengő 73 ffllér tlazta jövcdelnet szállítottak be a kir. Itnoslá/ha.
— (Erősen meglazult a Balaton jege)
A pár napos meleg idő következte, ben, amelynek folyamán Zajában a dóii höroérsék-et 17, 18 fokra is fiŰ-molegedelt, a Hatatott jege erősen Pa-ziut. Keszthelynél az Oiedelíleg közöl 60 centiméteres jég ma már 37 (finti-Uiélcr vastagságura esett össze. A jég tetejét viz borítja. . ¦
— (öt tQzeset Zalában)
Január folyamán a megye- temetén 5 tüzeset fordult elő. A lüz ko"Jetk«t-zésének oka 2 esetben Aí\'^\'v gyújtogatás, 1 esettben vlWlmcsapás, 1 esetien V ong>-ukLadás, i esettan péti dtg nem volt kideríthető.
---1 H a tűz áttsA okozóit kár
2475 pengő, amelyből biztosítás utján 1645 pengő térül meg.
— (Megfulladt a azéna-csusztHtóbau)
Kistni Mártonnó 60 évc-s gigci nsz-szony tojást akart leliorni ft padjasnóx, A létrán irtCgosuszotl ós fojjeJ ftefeló l»e»eesett n széna csuztntóba, lionnan nem tudta magát kiszabaditani. Se-gélykiá-tozilsail nem haSolták és csak később fedőitek fel a siftroncséticn asszonyt, amikor már nem Volt benne élet. McgfulQadt. A lemOtési engedélyt kiadták.
EMLÉKEZTETŐ
ff\' Egyszeri közlés (2 sor) m dija 30 fillér.
Febrnár 161
A Szent Ilona Leánykám vidám
estje a Vadászkürlbeii. Ftbntár 17:
A leventék .Obsitos, operettdlőadáia
a Városi Színházban^ Fabniár 251
Fél Ci órakor liceáüis ;i vároiháján
(Szász Béla: Erd«y).
Az Iparoskör farsangi nagy lánc-mulatsága.
Kánlot 2:
Fél 6 órakor liceális « várviliázáa (Barta István: A 150 év«< sskássSt), Má»Ius 9:
Fél 6-kor: 5 Iteyi sz*rzö irodaánii délutánJH a vároiházán.
Aía a Városi Mozgóban általános közkívánatra: Egy királynő azive Zarah Leander film van műsoron.
Rövid táviratok
HORTHY István, a MAV elnöke a Szabadkai Naplónak adott nyilatkozatában a magyar-jugoszláv idegen, forgalom fejlesztésével kapcso\'atbnn kijelentette, hogy amínl a viszonyok lehetővé teázik, Budapest ós Belgrád között Árpád tipusu viilánívoiwtotál Utasak be. i i i .1
A NEMZETVÉDELMI kereszt, igényléseket március és áprüisbrin vizsgálják felül a mmisztóriumban. Májusban valószínűleg mar kiosztásra kerülnek a keresztek. A jelek szerint kb. 26-30.000 !enT!ber kapja meg\' a kitüntetést. ! | | i
KÓMÁN Bálint miniszter kíséretével Zschintsch német államtitkár Székesfehérvárra utazott. Látogatást tesznek Shvoy püspöknél is.
AZ ÁRVÍZVESZÉLY Budapest alatt fokozódott. A jég robbantása egész nap tart, de az.enyhe idő és Bz orradás miatt egyre nagyobb víztömegek érkeznek a Dunán Németországból. Az olvadás miatt a magyar mcBékfolyók is megduzzadtak.
(Folytatás a 2, oldalról)
13 anaol hajót adliyeax-tettek el a német eh aze Allanli-Oeeanon
A német légierő egyre inkább folytalja az Anglia körüÜ vizek ellenőrzését és igyekszik rnegikndólyoznf minden Angliába történő hadianyaga szállítást. Az eredntóny nem Is mfi-rad el. A NTI jelentése s*riait a met légthaderő egyik köteléke újból megtámadott az Atlanti öoeánon egy angol hajókaravánt és abból sikerült 18 ongol teherhajót elsüllyeszteni. A hajók hadianyagot szállítottak Amerikából Angliába.
á képviselőház ég a felsőház Ölése
Budapest, február 13
A képviselőház ma défekott ülést taHf-U. Az ülés fOején Varga József kerö^^temügy\'i miniszter beterjesz-tette az ii>.,% -ilaj felkutatásának jog-áii-iiiiá/iisán\'i.i szóló jnv.i\'i. tini, amely a jogot, az ország bizonyos területen egy német társaságnak engedi át
A gazdasági program vitájára áttérve (Isoór Lajos kamatmentes hile>kat kért a gazdák részéi-e, majd a legefÜ-gazdálkodásró. beszólt,
Az ülés \'lívjíZiirtakor m\'ég tárt
Budapest, február 13
CJÍést tartott mi a feisöház h. Az elnök rnéJeg hangon emfékezelt meg gróf Csáky István küirujynűniszterről> akinek eműékét jegyző könyvben óró-kí lett ék meg. Ezután eáfogadtlk «- hármas egyezroényliez való csatlakozásról és a magyar—jugoszláv barátsági aaer-zödés bedkk^ezéséröl- szóló javaslatokat
Naptár: Pe\'.<ruar 13. csUttlrt Rom. kut. 1!. Katalin. - Protestáns Ella. -Izraal Sebat hó in.
Qóattrdö nyitva regfel <> órától este 1 óralff (héttő, szerda, pántok délután és kedden eaéra u**u nákuok).
•A4
fU/rdet&Steí
MAutY
BHEDMEtlYT
Irt1 fX i^jgjjjgj^^^ I
ElflkelőcsalAdlszállodaolosó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-tOl két ágyas szoba már 12 P-tfll. Kitűnő étterem éa kávéház. Előzékeny ki-szolzáláB, — A Zétll HOxItíny etö-flsetói a* utolsó havi elótlzetesl nyugta felmutatásával StO\'fa k»d-vxménybtn rétaesülnok.
77
1941» február 13
Nagykanizsa megyei város polgármesleréföl.
Tárgy: a liszttel való takarékos gaz-dalkodás ujabb szabályoiiss; kc-nyíniitésliBíf lengeriltsztnek kötelező felhssználiia.
Hirdetmény.
A Budapesti Közlöny február 9-lki szamában 1040/1941. H. E. sz. alatt rendelet jelent meg, amely szabályozza a tengert és az árpa őrlését, a tengeri-csira kivonását és forgalomba hozatalát, mindenféle lisztőrlomény forgalomba hozatalát, a kenyórkészltéut, a tésztafélék készítését, a péksütemény készítését, az őrlerAayek nyilvántartását, a közellátás énekelt veszélyeztető malmokkal és őrlemény fal dolgozó üzemekkel kapcsolatos eljárást és ellenérzést stb. stb. Nyomatékoson tlgyel-meztetem a malmokat, pékeket, cukrászokat és a liszt árusításával foglalkozó füszerkereakedőket. hogy a Budapesti Közlöny említett pálrfányát (IfMi. évi 33-lk szám) és az említett 1040/1941. M, E. sz. reiulüiotbcn érintett korábbi rendeleteket tartalmazó példányokat (1940. évi 162., 234. és 285. számok) salát jól fölfogott érdekükben mielőbb szerezzék bu maguknak s a rendeleteket áttanulmányozva, a bennük foglalt rendelkezéseket szigorúan tartsák be, mert a rendeletek megszegői kihágásért Igen súlyos büntetésben részesülnek. A Budapesti Közlöny kiadóhivatala Budapesten, I, Kaplsztrán-tér 1. bz. a. van. Az említett 1040 1941. M. E. az. rendeletnek a közönségot ts érdeklő főbb rendelkezéseit az alábbiakban teszem közhírré:
Nagykanizsán 1941. március I-től kez-dődőleg
a) minden eladó (malom, sütőüzem, kereskedő atb) köteles kenyérllsztnek házi fogyasztásra történő eladása esetében tengerlllsztct Is kiszolgáltatni akként, hogy minden kilogramm buxa-vagy rozskenyérllszttel 20 dkg. tengeri-lisztet mér össze. Tengeri lisztet búza-és rozsliszt nélkül la lehet vásárolni, de csak kereskedésekben, őrlemóny-I\'eldoJgozo\'kmM nem;
b) búzakenyeret, rozskenyeret ós rozsos búzakenyeret, sütőüzemekbpn csak tengerlllsztnek 20o/o-os arányban történt felhasználásával szabad készíteni vagy bérsUtésben klsültetnl Magán- ée Intézeti háztartás céljára történő sütésre Is csak tengerlllsztnek 20%-os arányban történt felhasználásával kaszait kenyértésztát szabad átadni és elvállalni. Tehát a magánháztartások csak olyan kenyérié ztát vihetnek el a pékhez megsüttetnt, amelybe minden 1 kg. kenyérllszthez legalább 20 dkg. teogerillszt van beledagasztva. És a pékek csak ilyen kenyértésztát vehetnek át mogsütés céljából a magánosoktél vagy intézett háztartásoktól. A sütőüzemok ezenfelül változatlanul kötelesek u 20°/o tengertltszt felhasználásával késftltfttt kenyórtósztába Is annyi burgonyát belodagasztanf, amennyit a korábban megjelent 206000/1940. F. H. ez, rendelet előirt. (Lásd Budapesti Közlöny 1940. okt- 13-iki 234. számában);
c) szárított tészta — keksz-, ostya-ké-szltő és édestpari üzemek, Ideértve a cukorka-, csokoládé-készt tő- és cukrászt! ze-meketls.a feldolgozásra kerülő minden lOOkg. nullás búzaliszt utAa legalább 15 kg. tisztított tengerld&rát és minden 101) kg. egységes búzaliszt után legalább 15 kg. tengeritlsztet, vagy tisztított tengerldarát kötelesek felhasználni. Ez a keverési arány az üzemben feldolgozásra kerülő összes buzaltsztmeny-nylségre vonatkozik és nem érinti az egyes cikkek között műszaki szempontból Indokolt eltéréseket.
Az a) bl és o) alatt felsorolt korlátozások, Ismételten f. évi március elsejével tépnek hatályba. Mlg a rendelet összes többi rendelkezései már február 9-én hatályba léptek.
A rendeletek alkalmazása szempontjából a vendéglátó Ipari üzemeket U sütőüzemeknek kell tekinteni. Vendéglők, éttermek, korcsmák, klfőzések, kávémé-rések stb. tehát mindenben a pékekkel eeaek egy tekintet alá.
Sütőüzemek zsemlyén kívül kenyér-Itsztból készült perecet is előállíthatnak. Illetőleg forgalomba hozhatnak, de csak azok, amelyeknek erre előzetesen engedélyt adok.
A tengeri őrléséről és az abból származó őrleményekről ugyanolyan nyilvántartásokat kell vezetni, mfnt a búza, ée rozs őrléséről és az ezekből származó őrleményekről. A szállítójegy-
kötelezettség a tengeríltezt és dara, valamint az ezekkel kevert őrlemények tekintetében la fennáll
A rendelet megszegői 2 hónapig, háború esetén 6 hónapig terjedhető elzárással büntettetnek.
Nagykanizsa, 1941. február 10. 4,B Polgármester.
OfcsénÁsjjöt
izémkozhalik
Uillomos húztartásl készülék
mindenkinek eremet szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyor*főz6k
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hanfjulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
*AVAVDLGYI-nél
Sugár-ut Z. m
Continental írógépek
képviselete és lerakató
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes ás központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Pedmanlozkv-utoa a.)
igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink M százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Hirdessen s Zalai Közlönyben
Ö*v. Mundi Józsefné szül. Schönborger Franciska mélységes fájdalommal Jelenti, hogy a legjobb férj, sógor és rokon
Mandl József
életének 69-lk, boldog házasságának 44-ik évében 1941. február hó 12-én elhunyt.
Temetése 1941. február hó 14-én, pénteken délután i/44 órakor lesz a nagykanizsai izr. temetőben.
Nagykanizsa, 1941. febr. 13.
Molnárok íílígjfísSmÉfae II
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
10 íiólfl «0 (liléi, tnlndftti további líd 4 Mlltr.
_aujU
TaJa*k«o»latt, siegődményest, teljéién megbízhatót keresünk isonnxlra. Elek gazdaság. Ktméncipttezta. Telefon Nagy-Unleaa 558. m
Rendeaeretö tnlnrisnaeileénirl elae-Jete (elveszek. Babochay-u. 11. 431
BaJárdnKt azonnal felvessek. Ollnier, Csengery-at 7. 43*
Gyakorlott kcjiréa* a délelótll óríkia leivíteUk. Sugtr-ut 16/a., II. cm. 435
ADÁS-VÉTEL
¦•sóst lipllullU ronanrot keres megvételre fapunk nyomdája Fó-nt 5. alatt.
Jó állapotban levó nagy oyermat < kaoail eladó. Horthy Mlklós-ut 25. 41)
LAKAS-OZLETHELYISÉO
K«.«aak axonnalra vagy máju. l-ére kiló bekoltozéare két-, eaeTleg htromazo-Ma laktat. - Ertealttndó Bálit* Ktrolv. Orhat-utca 7/a. 367
zaui KőzLŐar
MM.II IKBi NAPILAP.
a3adja!BK»t,u4taa,in.T. Naiykaelaa", Felelje kiadó: Zalai Ural). Nyomaton i ¦ „Kolrjaiűntial K t Nerrtkanlm" ». eyewatjtlian Kajykzs 1«,»». (NroaaruUrt Moli Zalai girai»!
81« éiMpm 37. nim,
Nagykanliu, 1941. február 14 péntek
ZALAI KOZLO
áv* !\'2 mi,
NeJot aerteszsé: Barkarlts Lajost
t mSSSbSj *Vft ifi li iiiiraiwM m ».
Ki lesz nagyobb ?
Boldog, szép idők voltak azok, amikor még a költő 81*1*61 énekelt és az ország azon vifatkoa>tt, azon lelkesedett, hogy »ki volt na-gyobb< a régi nagyok közül. Menynyivel nagyobb gond m« : kl i lesz nagyobb a Mai törpéit közül ? •
Fogta magát a napokonn egy sni-gédi fia\'talennber és fogjadott a ven-déglőr asztaltársaséglflva], hogy megeszik- egy ülőhelyében száz paJaM csintát. Mit résziélezzmii ? A fogn. dást megnyerte, mentők, kórház... Ami pedig :i legfontosabb: nevezetes ember lett, belekerült a nave az újságokba. Addig) azt sCaiv ludták, hogy a víiégvm van. Szürkén, észrevétlenül dolgozott Cgy kis hivatalban. Sohase többet, mint ansennvit muszáj-volt. Soha nem jutott, őszébe arra fogadni, hogy méí;Cgyswrannyit tud eiviégczni egy nip matt a ntíun-i kikörohen, nriint más. Soha nOm! jutott eszébe, hogy első \'egyen a kaxlárs-\'i között, amikor az árvizká.-rosuitiknflk, az Erdélyből rnjezltlájb menekült véreinknek^ «z éhező, dt-derjKő mt»gy*r gyermekeknek kért adományokat az emberi könyörütet. i Barátunk olyankor gondosan ügyelt nehogy többet jegyezzen a gyu}tö-i\\«n a neve melló; mint ^\'többiek. Szerény ós tapintatos volt: nOrre szeretelt volna senkit lepipálni és nem\' mozdult a szivében semmi olyasfajta kiváuSag hogy jó lenne, szén, terme, érdekes íeiawt, hV a «ev# ajbxV a hjri vttaii teijesitöképesseg, akár az á|. donatkész jóság rekordjával koposxy latban em\'egelnék. Nem; ilyen csúcsteljesítmények árán nem akart kl-tirmii a tőblóek közül, az átiag-sor-ból. Egészen biztos, hogy a kiskutya sem ugatta volna meg valami efajta hírességéit és nemi kerüAt wjjofl jyele a-neve az újságokéba sem1. A pyiaosiiitafcvés... °z más ! Ment - a tecef^.Szcg^dxö1Budapestre,., aro" tációsjotk jsZiizeaer péklánybfcin nyomT Iák, ontottak a.hősi cselekedet hirét. i bajnok nevét elvitte.a hlr az ország legtávolabbi- zugát" ls: A névtelen kis senkiből nevezetes canjbér lett.\'Elteszi biztosan az újságokat és majdan da\'gndó mellel mutatja meg az unokáinak : í |
- ide nézzetek ! Nem volt árri olyan potya Ctubor a n«gyaoáU>k ! Még.N^zércikkoket is irtuk róla |
A pa]SQÍntaevé3 nagyenvbtne nem, csak csodabogár, hanem1 egy kicsit a mbi kor jelensége is. !. I I
A világtörténelem, nagy sodrában műiden egyéni helyébe egyre jobban fetnyomul a\' közösségi elent Cél, órdekj sors, élet, cröfesztté** ntinden- a közösség síkján értákciö-dik. Végsfl kihatásában - c^mjóJctih-g ief}aJábhisl - nz egyén fog. jóljánu WfcL de cs^k.anínt a W(fy»4l> ineiiV iuiut unnak oncébA elomK. Ha már most az egyén, "kit. óv»zá*adok nevetek külön, caWnjábnn zárt világgá, ki akar törni a közösségi cszn^
Még ma befejeződik a jugoszláv államférfiak berchtesgadeni tanácskozása
Rendkívüli jelenfóséget tulajdonítanak a német-jugoszláv talál koxótiak nemesik a balkáni, de az európai helyzet alakulása szempontjából Is — Anglia balkáni kalandja egységes tengely-frontot talál — Sikeres német és olasz bombatámadások az angol
támaszpontok ellen
Az ehnult 24 óra legérdekesebb hire a jugoszláv miniszterelnök és külügyminiszter ¦németországi utjai ról szólt. Erről az NST a következő1-ket jelenti
Iái kőzni. : \\
Egyelőre nem hiszik, hogy a jWgjr>-szláv államférfiak németországi látó" gátasuk alkalmával konkrét egyezményeket kötnek, mint például
CZvOtkoVÍcS jugoszláv miniszterei- | háromhatalmi egyezményhez való
nök és Cincár-Mfirkovics külügymvi lüsztor csütörtökön délben külön, vonaton Németországba utazott. Itteni politikai körökben felteszik, hogy a két vezető jugoszláv államr fénfinek alkalma lesz Hitler kancellárral, valamint a hlmdnlmi kormány mértékadó szerrelyisegeivcl ta*
csatlakozás, d* -"valószínűnek tartják, hogy németíirszági tm-tózkodásuk egyengeti az y|at Jugoszláviának a háromhatalmi egyezm\'ényhcz vai^
csatlakozására.
A Jugoszláv iiúnlszlet-e\'íiö\'i és kül-ügyíniniszter táraságában van Hee-i-en belgrádi német követ is.
Berlin egységes frontot alakit a Balkánon is Anglia elten
A berlini Vö\'kischer Bcobachter
Az utolsó pillanatig titokban tartott ulnak német és olasz részről is nagy jelentőséget bjiajdonilanak. A Popolo di RÖmU szerbit a jugoszláv állainféj-fiak németországi útja qsssD függésben áll Anglia ljotkáni terveivei és erősen ellensúlyozza azt. JugbH sziáviának ugyanis érdeke, hogy az. uagn) békebotitási ktsérJct nc \\e-zesst\'n credanéiiyféíl
A Mai Nap értesülései szerint a Balkánon jLyampodnak azok a jelek, amelyekből arra lehet következtelni, hogy a cseppfolyós halmíazáila\'p,ltu helyzet kikrisláiyosodik, A jugoszláv államférfiak utja is azt mutatja, hogy
mire a Balkánon döntésre kerül a sor, már hatdroiott arcvonala lesz a tengelynek. A jugoszláv Politikti ctmü lap is ugy látja, hogy a balkáni helyzet a végkirejiödós állapotába kerül, /i tengely nem- csinál titkot abból, hosTja a végcél: az uj délketoteurópai i*nd feiépitéso. Ez érdekében tőrtént \' a jugoszláv államférfiak meghívása is, ftiiíeiy bofejezéiC annak a körutazás-\' nik, anreiyot a magyar, mmön, tíoH gár és szlovák államférfiak tettek Németországban.
ugyanabban a számában, amelyIv-i bjrt ad B jugoszláv államiférfiak utazásáról, stockholmi jelentós alapján közji Haiifnx lord Románia elleni fenyegető nyilatkozatát, anvely szerint ¦ ; , , j
Anglia tovdbbi lépésekre ls ké szül Romániával szemben.
Ezt a buk»ie«tl Centesek is nvegorxy sitik, mintán a Balkáni összsm angol kö\\-eielt álütol^í vtssaa akarok hivnl. I
Londonban még ellentétes- a fel-f()gás a balkáni helyzet^ lUetcVtM Egyik csoport azt tartja, hogy m«n-don továM fivintmognyltöB Anglia Bzámá^i káros\' lenno, mamik vtssont amellett kardoskodnak, hogy épp (iiwal a iegkie<rveaöb|b a helyzet a1 további incidensek sSjtásána. Beitinbein vaiószúiűnck tartják, Iwgy Cburchttl ;ir is a kalandok politikáját követi. Az angol fodrosban mWr oi is terjedtek oiyui birok, hogy AtHJlia nveg üz«n^ n háborút RonuiniAa*kv később azonban ezt o\' hirt rnPgeáfbL Iák, ![101%« kominalr tertották;-
Nem kétsége* azonban, hogy erre sor kerül és ezt nemcsak " román, He a tőrök sajtó magatartása i" W-zonyitja. [)e maguk az angviiok sem-csinátn ikbOlöle titkot. A TíiíVcsinal BZámb például «zt hangát] lynka*, hogy Anglia nuudenütt küzdeni fog,
ahol Nórne(ország»tt \\«n,
Az olasz sajtó a kflsztibön álló általános na«;y támadásról
Még mindig lligy visszhangot kell
természetesen Mussolini és Franco, illeti Franco és Pelain találkozása is. ObisZ körökben hangxulyozzák, jhogy a találkonö azt célozta, in,gy h taVaszi nagy offenzíva oiőtt nvimidi függő kérdést nvegöldáshoz juttis. Bon, Ez mhst AgtArtént ós most Inár olasz polimai köröket csak az általános katonS és politikai támadás érdekli. ||Hr a mwgúuluió Angii i elleni lám- (\' t\'sbüii Spilnyo\'oi-s?ág-nik milyen szorepet szántak, arra-" vonatkozóan még senwni fétc hlr nincs.
Az afrikai helyzetről a Resto dél Curimo ir hosszabban. H^igsotlyozea, hogy az angolok Bengazi elfoglalásá-
val közelebb kerültek a Földközi tenger középső sz;ikasráh*»z, ahol üliszoi-szág részén? kedvc/őbb a hcryret.\' Miután az erők kózeiebli esnek, rövidesen nagyobb harcok várhalók. Az olasz helyzet sílbjrdságát a német repülök jetenléic is megerősíti. A litrlni helyzet is most az olaszoknak kedvez és cz befolyásol: ja mojda görögországi helyzetét ^s.
lerohlesgaiclanbeiff\' téi*-gyailnsik a német anvja»g«>* asilév aMlBtnMrffiaik
rNdnpe.st, február 11 A Pest berlini jelentei* szerint « jugoszláv áil-miférftaií néiiietorwcágt (folytatás az 5. oldaloa)
falanszteréből, lennie keh \\«iamit.
»nri kiemeli a szürke sorból. Igy K&fQeenfek a dtktótorok, dfc igy a palacsinta-bajnokok Is. persze az utón1* bi:ikból sokkal:több születik. (TgCn : * diktátorok is ! Mert netó a diktáto-iok adják az eszniényekot a világnak, imát ma sokan hiszik, hanem forditva : az eszmények tcrinotík ki sugalló enojü jn^ghirdotöitoet.)
Mivel-pedig teTTnészotszerfttóg a törpék világa népeseWty, az élre való törekvésükben rengeteg encrgii pa-zirlóciik el a közösség számain. A (örpék abban ls kicsinyek és nevetségesek, ahogyan a többi feje fölé akarnak nőni s cs-ik a köz szájnAina
terméketlen önzésük mjagamdlk és \\-ct mwsze söbétlö á^yókokW a közösségben menetelő tömeg fölé.
Szégyen és stomonu, hogy a világ mSl nagy vajúdásában; amikor nr\'tr den port történelem, v*r» néiküIcV-zés, pusztulás és Áldozat, vonnak emberek, akik távevő és hasonló versenyek elsőbbségéért az életüket hajlandók kockára lenni. Dc noní u^o/anezt teszik-e sokan mjósok az é\'.et Mása vonalain ? \'Pele vagyunk »\' nagyság önjelöltjeivel, akik a faL, Iánk mohóságnál nOm sokktil értékeu SL\'bb tulajdonok alapján kö\\*t«luek maguknak helyet a tömegek vállain. A nagy élvágy meiietl u i,j.s jellem-,
erő. a nagy hang;, mögött a nagyon kicsi emberi tartalom, a nagyot nrarkoló tenyér alalt a kevés tiszta szándék hányszor elég ösztönxés ahhoz, hogy ismeretlen törpék kiugráljanak a sorból és önön •nagyságuktól* megmámorosodva olyan faladatokra is vállalkoznak, amelyeknok felelőssége sokkal több, mínt a szegedi palacsinta-bonoké, mert íegdább csak a maga bőrét vitte « vásárra. : ¦ *
Mennyi törekvés, lelkesedés, tett-ei\'ö pocsékolódik el abban, hogy a kcvésbl\'é és még UBvéstibé hivatottak séregcstöl futnak versenyt u köz:-.
\'ZMM rözlony.
1541, icbmfr U
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
életi mcgbámulUitás polcai felé. Ha nincs hely a polcokon és nem megy másként, az is jó recept, hogy leráncigálják onnét a tegnap nsgyjeit s a mai nagyság itelöjegyévé megteszik a nagyságra való vágyakozás vállalkozó kedvét, a szemfényvesztő hangot, divatok és kedvező viszonyok Bodrában az ügyes megkapaszkodást. Így termelődik ki egy uj émberfajta, amelyik nagy és Jeg. jobb mindenben, ami nemf rá tartozik, de árig haszna seliető ott, ahol a helye van és ahol valóban várni,* lehetne tőle valamit. A népszerűségnek és könnyű érvényesülésnek ezek az ejtőernyős vadászai büszkén ós uiielégedelten hisznek saját nagyságukban s ez nekik körülbelül e^ég is ahhoz, hogy felülről nézzék *u egész világot, annak nWnden közönséges halandóját. Ezek soraiból kerülnek ki a nundent jobban tudók, a semmi tckintéV,f cl nemi .ismerők, a spanyol\\iasz-ok"sok, az »én meg-nsandtom* emberek,, a vijég-mjeg-\\ állók, akik azonban egy szeget sem tudnak jól elverni, egy számiát nem tudnak pontosan eiköiryvelni, egy uktál sem tudnak MánytaJanul ellátni, egy felismerést nem tudnak biztonsággal megállapítani, ( egy mondától nem tudnak hibátiaiujl le-irai. Bezzeg tudnák vezetni az. olasz hadseregeket, Angüát mar régen elfoglalták volna, Magyarország határait áttolták voina már a Kárpátokon |ét& a jó Ég tudja, jni mindent nem
tudnának még, ha rájuk volna bi/.v«. Szerencsére azonban nem) bízták rájuk* igy kénytelenek medet feszíteni, rnindeu lében kanál . lenni, minden értéket nagy kurjantássfll le: fityjuáUiiés (hogy mind^hb^a lötjil^ voltuk hitelességét igazolják) palar csintát enni a nientőkposiig. , j
Kár ezekért a nagyság-aratókért | Kár az igy elpazarolt energiákért!
A nagyobb úgyis az iesz, aki akár a legkisebb munkakörben, akár teljesen névtelenül, szürke nxyidenna-piságbon, de egész ejujberként,egész, neosiiiettei, egész erőkifejtéssel azon az őrhelyen, annál a munkapadnál végez teijesértéku iniunkát, ahova a sorsa állította. Az lesz a nagyobb, hazájának, a köznek hasznosába, akinek á neve újságban talán sohfl meg nem jelent, akit tömegek soha meg nemi bámultak^ akit az utca népsze-rüsége soha fel nem\' kapott, de aki a kötelesség, icüdimieret, tisztesség, nagy eszményekhez v*iö hűség arc" vonalán tudja élni az ismeretlen kfe tona küldetése* életét. Ezek a hL2M kikc az igazi nagyok. Ezeken esetek/-bői épül a nagy magyar épitkezés Rajta a patacsinlaevők nagysága-cSak annyi, mint a por, amit akár. honnét támadt forgószél is felkavar tornyok magasságáig, embersz^rnjoki tükrébe is beleszórja, de aztán visszaejti oda, ahova való, az utca sarába, ahol egymásra talál minden, ami a vihar szárnyán megméretett és — könnyűnek találtatott.
A „Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált názUzer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható természetes hashajtó, mely számos betegségnél ax emésztést javítja és az átvágva! fokozza. — Kérdene meg Ottosátl
Laky miniszter Ilovszky képviselő kíséretében Csurgóról érkezik a nagykanizsai MÉP értekezletre
Nagy napja lesz vasárnap Nagy. kanizsánek. Laky Dezső miniszter és vitéz Lukács Béla országos MÉPr elnök kíséretükkel érkeznek Zrínyi Miklós városába, hogy részt vegyenek a Magyar Elet pártja vármegyei nagyváiaszbnányi értekezletén " Városi Színházban. Laky miniszter vitéz Lukács elnökkel, több országos politikussal és Ilovszky János, a Baross Szövetség országos elnökével holnap részt vesz a osurgóiMÉR gyűlésen, ahonnan kíséretével Nagykanizsám jön. A magas vendégeket és politikai e lökclóségckel a Magyftr Éiet Pártja nagykanizsai vezetősége ünnepélyesen fogadja. A Magyar Élet Pártja nagyválasztmanyi érte, kezicten részt vesznek Zala vármegye országgyűlési képviselői, vitéz gróf Teleki Béla főispán, korrnáoy-biztos, a Magyar Elet pártja megyei emöke, Zalaegerszeg, Jteszth^ly, Balatonfüred, Sümeg, Tapolca, stb. MÉP küldöttségei, vezetői, tisztviselői. I !!¦!.. I i
A nagykanizsai megyei MÉP értekezlet alkalmából külön vonat- é9 "ulóbuszjáratokat állítottak be, hogy Nagykanizsát a vármegye minden részéből könnyen elérni tudják.
\'regnap délután Nagykanizsára érkezeti vitéz Bíró Ignác megyei párttitkár, aki hosszabban tanácskozott Miklós János társkerüfelvezetővel a vasárnapi megyei értekezlet simáié, bonyolítása tárgyában.
Az értekezlet után közebéd les* a Központi-szálloda éttermében.
Különvonat indul Zalaegerszegről reggel 8.40 órakor, amely 10 órakor Nagykanizsára érkezik. Visszaindul-délután 16.30órakor. A keszthelyi jánisbeliek a menetrendszerű gyorsvonattal ulazhalnak Nagykanizsába és vissza. A pacsai járásbeiiek a mjenet1-rendszerü autóbusszal ZaiaszenUnir, hély állomáson érik el a reggeli vonatot. A füredi, tapolcai, sümegi és gróti nagy választmányi tagok részeié Tapolcáról reggel 6.38 órPkor indul különvonat.
A különvonatot bárki igénybo ve* heti, nemcsak a MÉP-logok.
Külön autóbuszjáratot állilott b3 a MA VAUT is. Ez Keszthelyről indul reggel 8 óra 10 perckor, Zniaapáj. tjban \\-an 8 óra 31 perckor, pnesán
8 óra 19 perekor, Zeiaszcntmiháiyon
9 óra 01 perckor. Zaiaaienlamháiyon oztán felszállhatnak a Nagykanizsa fe;é induló különvonatra. Visszafelé különvonattal utazhatnak ZalaSzenfr-miháiyig, ahonnan aztán az autóbusz indul 17 óra 16 perckor, pacsánvan 17 óra 29 perckor, Zaiaapálibuu 17 óra 13 perckor, Kcszttelyen 18 óm 6 perckor. A Idényei kiVönjárnt menetrendjét a t. oldalon közöljük.
Ez a gondoskodás tehetővé teszi, jhogy o megye minden részéből min*-dcnki részt vehessen n nagyjelentőségű megyei nagyvái&szt mányi MÉP-értekezlelen. !
A vármegye parlamentié
IV. Béla királyról, Széchenyi Istvánról és gróf Csákyról emlékezett meg
Z«ln vármegye tön-enyhalósági bizottsága tegnap tartotta közgyűlését vitéz gróf leieki Béla főispán elnöklete mellett. A főispán kegyeletes ró vakkai emlékezett meg az elhunyt gróf Csáky Istvánról, méUntva annak érdemeit, majd ( ,
elismaróssel adózott a zalai nép kötelesség- ős felelősségérzetéről,
mert adófizetési kótetességének nz eimuU évben példásan tett eleget. Hosszabban szólt IV. Béla királyról, az országépitó királyról abból az alkalomból, hogy most lesz 700,éve, hogy a magyar sereg Mohi pusztán elvérzett. IV. Béla király Za\'avároii pihent meg,, amikor Dalmáciába midnek ült. Megemlékezett « főispán Széchenyi Istvánról is. Javaslatára kimondták, hogy a szeptemberi megyegyűlési «z ő emlékének szemlélik, lévén, hogy akkor lesz születésének 160 éves évfordulója.
A nagy ¦ tapssal fogadott elnöki megnyilatkozás és indítvány után az olispójü jelentéshez többen szólaltak íei ós a petróleum és a talpbör ellátási nehézségeket hozták szóbn. Kiemelkedett a leiszóhüások közül gróf, SomSsich Antalnak kérelme, hogy ,
a községi hivatali segédmunka-arökat megfelelő díjazásban részesítsék.
Horváth Gergely a Nagylengyel-Csonkahegyhát felévczetőuton e-utö-buszjérat jnéginditását kérte. Ki*s Lajosa káromkodók megívjidszabiá-ryozását kívánta, dr. HajdU Gyula pedig dlosérőicg emJékczett meg ar-
ról, hogy a közbiztonság vármfc**\' gyénkben eiső helyen áll. örömmel emlékezett meg arról, hogy a rendőrség ébersége megakadályozta az országfelforgató nyilas terveket és a bíróság lesújtott n bűnösökre. Honi. goztulta, hogy a zsidókérdést gyökeresen meg keli oldani, de kercsztéaiy részről is iCgycn míg az önzetlenség-; gei párosult elvhüség.
A jogok, kötelességek és a polgári önérzet egyenlősége érvényesüljön, ez fogja oslrá-jábin elfojtani az országalla-nes próbálkozásokat Az állandóság és a lelkek nyugalmának biztosítékát a mai kormányzat céltudatos munkájában Játja.
Dr. Brand Sándor an&pán ezután dr. Arvay István írásban beterjesztett in le rpelJri dójára váflaszolt olsösorban. Kijéieulette, liogy az Erdélybe kirendtffl dr. Búzás Ildin keszlhdiyí föszoíkjabiró utiátaiányának kíulaflásávaji kapcsolat, ban visszaélés nem forog fenn. Az ö uilátalánya terhére a szolgabíró Tálja el a feladatokat.
Vörősköi Imrének válaszolva kijo-tentetlo, liogy az ;mjaggazdo(lkodási lüvnuil üdtekszám szarait osztja el a Midelkezésfuikre ajtó i»troleiiinbt. A hsgszigonibb vizsgájától lógja iiicgsadít-tani, mennyiben íeV^l meg a vafJósag-nak, hogy Balatongyörökön 1 és ffll liter petróűeuntót is kaplak némt^\'ak. Ugyancsak megvizsgálja, az áUlitólágos bévizszentandrási vi*sziiépésl is. (loefjej autóbuszjáratát teljes mérttflkben tákno. gátja. Szerecz János fetezolwtására azt feleli, hogy
a munkakerülőket tavasszal munkáttzázadokba fogják beosztani,
Owr-UlliiiiElHHTítl
vnfcef.iK.i*.. — Niiykwlm
Steaua olajok
bliominyl raktára. Wondar kapékpárak nagy valaaztakban.
!
a szappanárak aŰdcnVLsát í^dig figj-e-lemmoí kiséri. Hojtor Lajos fefczóli-lására kijtftentette, liog>\' a MAOKT\'áltat tiíSságosan igényljcvett és mcgx\'istfflit ulnkért eMmszoHjgáltatásl kér. Az Üűtö-borjut továbbtartás űffljábÓV mánd tfl lehet adni. Káromkodils elten törvény van, kiadja a szigorú rendeletet annak végrehajtására.
A főispán is válaszoál ez ollianizzott Mszóloíásokra. Megnyugtatta a bízott, ság lúgjain ke teszt űi a váliTneiO\'ét.lliOríy
a vezetők jól ismerik a nahéz-sógekot, nélkülözéseket, aőt az esetleges hibákat Is,
épp azért kötelességüknek tartják az orvoslás módját is keresni, különösen a legszegényebb népréteg feaé nyújtva a segítő kezet. i-elv,ilágosltó munkájává* hasson oda mindtyiki^ liogy, a oyu-galom, rend, munka és terméses biztosítva legyen. A bekötő utak programja Ugy K\'lt összeállva, liogy minden község a hozzá legközelebbi imi-utba legj-en l»kötvo, Etlöflí nsostt ej-tárni nem lelrct, ííijár illetékes hetye-ktn, hogy márchisban is az októlM-ri pelrothenin mennyiséget adjak ki. Min. den lelictőt ekóvol a maga ^zérŐíB is, liogy a kisegilö munkaen\'ík fizetését arra a tzaitrc cnsAjék, amcsy őket nnegfneti. A OábbeJí és mlu^eltkitiisban a lt;ingj\'á szövclkezct utján oícsó «t-látásban fegják részesítem a Szegény lakosságot.
Még ez évben Nagykanizsától Bázakerattyen át Lenti talé megindul az autóbuszősaze-köttetés.
Szerecz János azt kívánta, hogy «z áJlatvásáriíást a kizárt zsidók lielyelt a szöN-etkezetek bonyoUtsák 1». A főispán szükségesnek tartja- hogy ft\'szö-vetkezciek uiegfeKUö töke^ legyenek e&álvu, liogy á gazdáknak kisetejtn-zésre váró áViatai foigajkimba kerüljenek. Tcnnészctcsnek tartja^ liogj\' a teljes iminkainT csak a totjOs munkn-birásu léríjt ilM m>ag, ^>-«n irányú indítványt majd a jovö évben elo leliei terjeszteni a O^gkiacbb munkabért- megállapító bizottságnak, llujdn (lyiilft <lr. frfszóftdásAval Kapcso\'^b.in maga is méltán^-osnak ta.á(Lja azt, liogy
a hosozu és hazafias szolgálatot teijositö tanítók elismerésben réazasüljenek,
bár szerinte nem az igaz^tóí cftn megadása, vagy bármely rang a fontos, hanem u kdSö megértós biztosJAsa. A földa\'.atli izgat&K uvcslerked&Avtil széniben való áSiásfogtaljis lekinU\'tc-beu pedig mindnyájan eg>*k rogyunk, akik ig.iz ntag^\'arokzmk érezzüK magunkat. ,
A tárgysorozat U">Ubi pontja során dr. Kiss Endre tb, szoJgabirót cgyhan. gulag megválasztották vármegyei aJL jegyzőnek. Az uj aljegyző nyomban le is tette a bivutotos,esküt.
A közgyűlés üdvözölte" báró Dánffy Dániel ÍÖ-dmüveHésügyí és Lakj\' Dezső közellátási minisztert és támogatásánál biztosította.
Vármegyénk több mint 300 kiüldözött délerdélyl osalád-nak adott menedéket;
az itt elhelyezett ineweküft gyt\'nnekcU egy részét esetleg az alispán javasBif-tára majd tanitUnányi segéilyb*« is részesiti. Azért küOön erdÖtyi g)onmck-nevettetésben nem \\-csz részL d<\' KS-hívja /.a^aegerszeg és Nagykaniz.sa inw-gyei városoltat, \\-cgjek tontoWa, ném tudnának-e resztvenni néluiny erdélyi gj\'crmck nevebwésében, Kanbudu u közgyűlés, Iwgy uj vár-
1941 február 14
HALAI KÖZLÖNY
FERENC JÓZSEF
keserűvíz
íililiill BüillÉl
Hl régi házit modernizálni akarja, vagy ha nedvet lakágat Izolátlatnl akarja, vagy eaaládt házit akar építtetni
fordulfon bizalommal
Sznhnay Lajos
kép. kőművesmesterhez Nagykanizsa, Csengery-ut 13,
megyei aljegyzői áitost szervet.
/ nlaegerszeg város pof.gAniítsiciViiok iiidilvúnyiít, hogy vcdc^lsójtett kapjanak az önhibájukon k\'vül eftadósodolt Megyei városok, .pártoló javaslattá*1 ler-jcszlik fel a l^üg\\miüsztttrli«í és a rclirtitlioz viló csíkozás órdckél.cn mcgkeiesik a társtöi^-ény lutóságoka l. Az jnditványbau tudv ilovöleg a jxjT-gánnesler azt is kérte. Iiogy addig ls( amíg -i rendezés megtörténik, a /ala-egersiwg sorsálioz twsonló váróik nmuroniieinü adósságaik után tegíc.l\'-jebb 3.5—4 százalékos kamatot tartozzanak fizetni, lium-siutoii}, ped:g vagy seimnlt, vagy legfeljebb évenként a tőkének 1 százalékát keiljjoii fkzotníök.
Tudomásul vette u ItaSzgyÜfjás, liogy a kercskedeuiri miniszter
a bekötő utik építésére folyó-yitott 1 millió 500 ezer pengő államsegélyt 60 ezer pengővel fölemelte,
hogy a Salomvár köiséglwa tartozó A páll puszta és több érdekeit puszta Zalaflövö fcTé vezető bekötő utjának kezdő szak isza kiópitlrctö tegyen.
Ezután az apróbb ügyeket alíisgyü-lási javaslat szerint fogadták dl.
Razzlázxák le a sertésvágási!
Kaptuk alábbi levelet:
Igen tiszteit Szerkesztőség! N< gyón szépen kérem, szíveskedjék nagybecsű, a közérdeket oly nagy lelkesedéssel szolgáló kitűnő Vipjá-b\'ui az illetékes hatóságok figyelmét arra feihiwit, Kogy a marhavásár-téren, mint a sertósvástírtéren lehe-"¦"en állapotok vannak, amelyeknek ^u.gősen véget keli vetni. Amelyre a mi ügybuzgo rendőrségünk segítségét kell hogy kérjük. Jogtalan semmi adót nem fizető, sok láncoló izenzátok kiíutnrik oz utakra és már ott az utakon ntegvásároiják a vasam. Jövő gazdáktól, tenyésr«kt<il a sertéseket. A megállapított áiton felül, természetesen. Vannak olyanok is, akik Összevásárolják " sertéseket és azokat nyomban tovább adják egy-egy »bujtató«-nak.
Hogy ez nagyival hozzájárul a drágaság fokozásához, az temtes*etcs. Ezen az állapoton Bfirgösen segitenf ken. Felhi^uk a kapitányság kitünd vezetőjének különös figyelmét erre n tényre. , (
Razrfáziák ie az élő serfcrjs vásárt ós t-irtsák szempiött «z utakat ós ntziióz\'ák ie alaposan és tegyék Ic-hetctieimé az idöelöUU /ogfeilan elö-vásárlókat.
Hazafias tisztetekül aláírás hentes- óh mészárosjuester,
A tengerfenék titkai
Egy buvár-szakértő élményeiből — tiem könnyű mesterség búvárnak lenni — Ami a titokzatos mélyben történik
A U\'gtitpasztaTMlJhnibb szárazföldi patkány is IuHoU arréft. hogv az cl. suKyedt hajók kienVfte.se ma már való. ságos iparággá fejlődött. Ili azonban ilycsmirőt van szó, i kgtölil.e.i még mindig az KzQsl flotta, kracsérc és más romantikus történrt.kie gondol-nak. pedig az elsülrycdt hajók fel-kutatása ós rakományuk felszuireho-zása nem ronimtikus kalandk>.tc>é-s, hanem egvszerúen — ürJtot. Az. tf-sülíyetlt hajó lerendezésé vei\' és rakományával, sőt páluífiizekrónytbek k-\'n-csőivel együtt gazdátlanná víipik. A tenger kn la tó-váYI italokat legtöbbször ó[). pvn n páncéSszckróny érdekíri. A vtfet-loiuY/ kimentett hajón ipGóba, v-üó le. tekintéséért, a iKÍnrtfíl szekrény teftlíf-ráert nem egyszer fizettek tekintélye stmmiákat, Az is eűÖfordiAt már, hogy a kapitány, aki azt hitte, h-g*- hajójának katasztrófája a tönk szflJejv >o-dorta, maga \'is értékes uttmit«tásokkriŰ szoügáfi\'t a vá3bilaLn.ik és - többet keresett, mintha a bajójti notn pusztult volna el.
Ha n Iwjóitaraéból kiderati, hogy a kísértet megért a kockázatot;, a búvár szerhajó útjára indtd. lUsn fetadJta a hajóroncs felkutatása. Kszköze B hangvi3szn\\e,nidós tör^ny.\'jn aflftnn\'ó kftlóníeges mó^tíéglnérti, moly óUyan érzékeny, ltogy a tenger fenekén a legkisebb «ii(d3cedésl is j«iVzi, Nélm bizony több száz négyivtn.\'írrö\'íde-t ktffl átkutatui, mig a zsákmány horogra akad. Kkkor következik a zsúkbiány rdlszhuetmzása, a tulajdonképpeni munka. ei máz H-^-részlMi a búvárok Madata.
A búvár sálit életét fekteti sí vállakózásba
óVtét
Xcm keíl azt hinn
hág}\'
kockáztató búvár miéáeosa iVgixSUza-
kadt saegény ember. A nagy yáínft-itok lapasztalt búvárai nétta aki\\r nz cgAsz hajót kifizethetnék, fclvrx.rti.ós«^-ef!, ka. pltányával, tisztjeivei és !egén>-ségé\\el Cgyatt He hát akkor rráért viszi vasaira éVtét* A reaeset eg>-sien"i. ;izért, nwvl mig a válbitiat hatalmas Össco geket kockáztat, ii sokkfil kcs*sebl»ct, rsak. az ólétól kockáztatja. A <*sábl-tás |«etlig nag>\': a fetsziiue hozott ór-tókekntk sokaskír öt száz;i5óHt is Őt Htfctl.
Talpig páncélban a mélybe
\\ búvár feKzi\'retów\' a tenger rntflry-sege szerint váttozik. A régi nohéz, otromba viselet, twíyelt a modum búvár, hit nem tul nagy m^séglk\' szí\'uT; le, könnyű gunriőltönyt hord. A levegővé* összekötó törrsVi is rég ki-hl ut a div-t!>o4. A mozgást akudútO\'oZ\'. ta, könnyen <lszikadt Ős ezernyi gondol, ug\\\'anajm>i liaiáfos szerencsétliejn. ségét okozott Sőt a lm vár ufi mát nem is levegőt, azaz oxigént és nitrogént sziv, hanem tíz százalék oxigént ós ktlencvon százalék hipUmbt visz
magávil, ezer ktVrigreinnws nyoii.ós alatt AsszepréseÍH*. A hdliuin teljesen pótlolja a uitrogónt.
Ha1ák>san ünnepélyes titkalnKikko akkor, amikor DSgyobb mélységekbe kószül \'eszállani, komor páncélba tözik a búvár. Némi tulzássil azt Is tehetne mondani, bog>\' vgósz kis len geralattjáró az, amit mugára fit. Bö vid egy-két órás öltözködés, it-rmészo lesni a sűrgö-forgó •htisok egész ser*-génok közreműködésével és már csikorog is a daru, a bitvar útjára indul.
A legnagyobb veszély az eltévedés
lüsö fráad-ita, hogy Iiadmüvcflolö-itek ineginditásához alkaJmüs lorCpc[ ke.rcxaaa. Ide bocsátják utána szersziií-mait, csiiztitó-szerkézclcket, rol>l>aíitó és kasszafuró eszkfizóket, ctektrotuott kaMeket stb. Ezután u búvár már
meg is kezdheti nuuikájál. Mbidenok-olőtt köte\'ekkaJl ós ¦ jelzőtáblákkor1 kijelöli a hajó (Hőre mcgátlapitott-|H)iit-jálioz \\«zoU) utal. 1 eglöbbször ugyanis több buvilr dolgozik egy roncson az összegal>ajodás ves/edeffines \'ionno. Na. gj-obb hiijóroncKoknál B búvárok ní-dwkószi\'uVket visznek magukiút\'ii és a hajó rádiőatViMásátóa az elftőilyvdt hajó tervrajza abjiján ilXindóan ut-inulalási kapnak. így kenilhet") a. Icg-
blztosabbiii az eiló\\edós vo.szcde\'mo, a buvánik rctne. Egy hajóóriás IxJ. sejo magábtoivéee is valóságos labirintus. A l»CszortiU ajtók, szétlipuK lép cjiök, egymásba őVrfl valtsefaCik lri zonv nem köímvitík meg a iájékozö
dtst
A cápák félnek a búvártól
Ha a bttvilr n pi«ncólszekh3nyt, a legtöbb buvúr-váilnlkoziis cótjál mar (¦lórte, munkája nehezebb fcTkSu tnár (uUvselt. Pompás vfHaiii(»s k isszarmVi. berendezésével nóMny |>crc aliitt kzó uonos ¦\'¦\'( ¦(!!\'\'¦\'\' ü inegpubitjn kemény acó*lt és derekán túggŐ táska, jába máris lapátofja »z uranyul, gyön-
VárOSi Mozgó. Péntafcta8-Vss»Arw»p|g I
budapestté! egyidöben! BULLA ELMA
Amorikából való visszatérése után készült 1. magyar filmje
Szereplők: Bulla Elma, Erdélyi Mfcl. Hídvégi Vall, Köpeczy-Boócz, Csortoa Gyula. Blllcay Tivadar, Maktfry Zoltán, Greguss Zoltán
A kisórőműsorban: Aktuális Világhiradő
Előadások köinapokon 5,7,9, vasár-és annepnapokon3,5,7,9 kor
gyöt ós más ékszereket. Mo»i már készülődhet t< . Az eltévedés veszélye többé n«n fenyegeti, histeen uttját u mesekben •¦¦..!..:¦.-»¦ módon - nem hiilii., ugj\'iui, hojjoin drot-kőtélM - megjelrölte. A hajó lafisejé-ben más ve^zodenem ieuds»rinl nííir nem les tá. Regényekben ugyan gSaW-ran szerepelnek u hajónuuwokhan tanyázó tengeri-szőrmék, a vaílóságliaij miiuU ritkabb.m. A IwjóbiUi tigjiiais
•egtöbbnyire annyi oxigén sin csen, »
mennyire az ezen a téren nem nagy ígényu teugeri-állatokn.ik is szüksogfik van. Klv\'éttieJek teniieszeteseji eMfonhü-uak. Egy esetben például a nme* vaftó-ságos polip-akvárium vojfc V.aannvet
gyakoribb, hogy veszedelmes kigjók
fcszkomek a ixHic-soldban. Európai vizeken azonban ilyen ebetek noirr fordulnak cV>. Az iV.ti ,t. .ki/.i a hajon .kívül sem a buvámik fólnse. A búvár ruhájából (elbugyborckosó légUt-Irorókok még n eáj>ák.it is elriasztják. A eájiawszedűlBm csak régOtiben, a lég-tömlők korában állóit fenn. A cápák ugyanis a kigyozö tóinJLöt \\ 1 !" kig>óuuk líu-tották és namj egyszer átharapták.
Párbaj a tenger alatt — halott emberrel
A mérsékelt égöv akttt. Itmlóta a
....... diviatját hinn, a bu\\ámak
már semmiféle tengeri szörayh\'il nem kel\' larlania. Tsián ¦ foigilotráftin léVi"! regényes mende-mondákra telvet vissza-vezetnl^ hogy a búvárok ennek ripsneve még ma is vjzi^szttoliyat fclfog^wr-kezre szálnak te a mélybe. ligéVízcn közönséges piszttoO^\' ez, azzh\'í a kü-lönbsóggeí, hogy a \'.\'.nvh..1 \\< ¦ zik a golyó. A cófeás irányába esö vízoszlop ttikr ¦ l\'|h\'i!(,!j:i. A vízi-pisztoly feMóiSenül haláins, visszaljikő epéje azonban oly óriási, hogy ónak a legnagyobb <ft<ivi«.vái\'aiossjÍtjjfl.s vdgrfi szükség esetén (allftosos használat, lígy ulkitíommap ugy láLswili, hogv " laivár eíövigyázalossiiga tsakug>\'0n i*T\\t vő* felesleges. Milr tíerte a p;m(VJkanirát, mikor legnagyobb niesgtopetósére ^\'gy nulsik búvárral lil\\u& magái széniben. Hajóid esők egyedül bocsátotta e, a másiknak tehát idegen búvárnak kel-lelt ".ejinie. t\'gy látszót|, hogy megelőzték. Mit keroseí ilt,. - kJjaUoirt rá iiiegdöblKnéséberi. VcUSytársa nem felfM — nem is fejelhetett, hiszen a huvárrubiVban sem nWétui, som bmt. iani nem leltet —, annáp. (többet mondót. azo«b.ui a viselkedése. A fényszóró kévéjél>en silágosíui miwtó vm» tkogy kezesen Tenjegetö inoz<háutt.t tör vflüni meg. Itt már nincs luftve vitának, gondolta a Imvár és n\'iHütölle pisztolyát. Tatáit. Mllenfojo ó.ssaeosett, felszakadt ruhájából kibuggyant a — nem vér, hanem k»egö. Most intalléjo lépett ós benézettt sisakja atfíikán, kivel is áiibtt szeml»on. Meg^eipiilés*"-horzadáttyá viíllozott: lígy luiUitt csupasz koponyája meredt vető szembe. Vélt ettmlábasa évekkel azeftitt járlia-tott szerte esetlen ült (itmaruháját a benne klretődőtt könnyű gázok foi-fujták ós ruggöleges lio^zetbeii tartották. A fejiyegelö niozdiüal azMitelK viz játéka volt. A hínárok íVVAilian jó itlegzctii emlierek, de értheti*, lia huvánmk kalandja után nzixuvll jelt adott a felszállásra.
60 méter mélységből megállás nélkDI fölszállni - biztos halál
Hu a &&zá8ás ós a tulajdonképiM\'iii munku minden baj nélkül sikerült^ meg mindig marad ok az eUívigyázntos-ságra. sm\'renrjNÓltoiLségck a fozszáalAs" u-i; is lörtÓJilletnek. A btivumak !1.1 dául nem szabiid a n!o> hirtt\'leiifii a fölszinre eiiioUwtbii, hanem közi*?. iklaU>tt t.. u--i i - = t-:- ¦ . lassan szoktatnia kelt\' magát a nyomás ..!.!. uóséliez. Ha cIlUcz a fontos sxabáíylioi ueto
ZALAI KOZLOmt
1941. február 14
A minden háztulljdonowa kotcfezolkg
elrendeli
lai i ilfáiíi
könyve kapható :
¦ Zalai Közlöny
nyomdájában.
3«ii*nödcrhtlk, » vérben iutnigeW.^.\\aí-gocskák l«*ikBzn«v és a vér a szó ¦szoros (Vtt\'lmÄXW habzásim Jón. l\'yen fsetbtta a rmvár\'ma.r manth«*»*«. Kgy nuodotmnt* i>éldáui a búvár W*et.*nül heíeiifcactl ¦¦!-;>\' a IcOMbe, tnety a sj»rszántok fethuiáaára s*Agáíl! és igy li Iiiisk u.é [erenként oiftírt piheiWikei rwiaésrciv . .!1 nein tadln nv«gt»rtfuii. A Tarali. -íu M»ukkatnt. laivárt az or-tob nZoantil taxo\'éa.** vette, \'** 4Miu\'k nzucban nu\'gnioiitooi niár «em hv hctctt.
(M. NO
A MÉP leteoyei autóbusz höWnfárata
Katón mtábiisz indul a tfMni«|H
mer tttgygyifl*»^ ut, va,
sámap rffteSdtt 10 órakor, anicfr\' 10.1» kor Pofája, tO-lS-koJ ii>-, io.\'Jd
kor lUtyácoe, 10.30-kor i /l«negnycu «a taiO-Uor SomuUm is ¦igéik E kálón autólntszoti csnk » lueghivott tagok ni.i.\'i.-!i.)i ik Az BMtóbiisz tét 6 ótakor indul «u*za X^kOnizMjóL
fiflkosság 3 pengéért
Ei(«»ták m ikofhiral gyilkolt
/Megírtuk iitélf " rnuit év decemberiben, Imgy a W^QtlOialycIl oSeiidór-ors A\\1i<»héo ko«eie> Mi aaurt solibíi női IwttKutal ili. A nyomozás i...... .. megtnckilt é* átkerült
m^gílltipttani, hogy e-gy r6m;i..íic)(i fiatalkorú von a tettes. akt ne n:.z-ezonyt megoltó és elloptti 3 pengő-ját. A merénylőnek aikerüH meg. >.>»>• e» c»ak most awo.11 k, U*>8erazqg kotvyckin. Már be is -^ál litot»ak • wiaegoraatgl jottuiebn kaMbeat íz í> kktoniit. ho«r » cl. ^••WKdelt taiMkoru lüalAmkM U WvelBtt el.
.......——...........-r~ .......
r^yazart közié* (Z\'aor) dr]a hii im«.,-.
A Turnt Szóvebkig dauK^fotáw és
tánoastélye i,-: !> órakor az Iparoaköv
nsgytennéhea. rafcnUr 23 i
Pét1 II órakor Uceaftt« a városházáu
(Szász Bél*: l.rt«*y). ¦áraim 2:
Pét ü órakor \'i<-***. a vám.Uáaáa
(Barta István: A 150 év* sriité*s*t). M*i«U« 9:
p*l lU.tr: 5 Ittyj ii\'odaftnU
ii.-.iii . vsroaházáu.
A jöv« béten kerül letárgyalásra a város 1941. évi költségvetése
Ismeretes, hogy a város költségi-... . i az általános helyzet okozta kön\'tmiények mnrtt nem lehetett az ősszel elkészíteni. A számSevöség Gsztviseiöüiek nagyobb része hazájával sznjBjben \\*a\'ó kóte\'es.ségét teljesített*, ngy, hogy " suiyoa felelősséggel jiirö kóJtségvetés összeállijtá. sát,e* kellett halasztani, nwg aszám-\\evőség tisztikara iiénét elfoglalja régi helyét é« rnt-gkezdódhetik ntobh belet igenybe\\-evő komoly munka. A városi számvevőség főnöke illetékes hejycii Jelentést tett a : .-v--:. . összeállításának ktVudeimiéról és nn-irak okairól. \\ ,
Időközbeu a szé*m*vűség tiaztviselői ismét elfoglalták helyüket az inóisztainái, megkezdődött a város 1911. évi háztartási költségvetésének
összeállítása, «%íit á nyomdában sok-szorositoltak, A terfedeiiorw és minden részletre kilerjedö össz^llitás mn került ki ftl«t atakjáb«n a nyom dából és első példányait megküldték a pénzügyi bizottság tagjainak ta-imbuányozás és áttekiutas ví Hasonlóan megküldik a városi kép-viáetőfestület tagjainak, hogy elég idejük legyen annak áttekttitésére és behaló átvizsgálására, ami egyéK, ként Is ntór egy fzben a pofgttrnws* ter fclüKizsgáló ccruzájri «\'á került.
Ahogy illetékes hclyrő\' éilesúlqílk, a város folyó évi költságveiésóttinost |mír a jövő héten lefogják tárgyalni. A pénzügyi bizotutág holnap kerd^dri tárgyalása után ugy a múlt évi zúr-azénsidás, mint a folyó évi kŐMg-rVeflés a plénum cté kerüli
Nép ¦oxgé.
pénltimői
íísjl
N«w affi bombai CUm An dan legújabb és legvidámabb jobbam $m~ &W*U W roll Hlaajcnek bemutatásain. A humor koionázattau királyainak feledhetetlen filmje:
A repülő
ötletes irélák _ másfétórás kacagás. remiik fcteérétnűaor i mstualis hipadé i
KIAadáaok kozoa*okon S. 7, 9, visir- éa ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor.
Eladó és vásárló az uzsora-bíróság előtt
Mindkettőt bűnösnek mondottak kt árdrágító visszaélés miatt
Ma délelőtt ismét összeül! ¦ nagy-. k:mizaai tön^aryszék uzsonabinóaága, hogy itéjetet mondjon két vádlott felen, akiket árdrágiló visszaélés gyanúja nám jelenteitek fel. Németh .tözaefué született Tóth Rozália hahót! lakos egv 110 kilottrartiin sulyu élő neitését vasérólta meg lluza JcnÖ henteü. tovább ehidás végett. Né, hfathná ¦ i ertásénrt 1.10 pengőt kö-\\-etcit MiogrMmnoriként, élö »u\'y-trui, dacára, hogy az Arkotwinyl\'iz-tos állal megállapított maximális 1*38 pensö volt ktj.-k^nt B»za jenö megvetlc a sertést • körteit áron és kifizette a teljes öjsaáegét.
Feijolentés folytan waguiduh ugy Mflmathné, mint öuza ellen a bűnvádi eljárás. Nétntethné ellen mint eladó, Buza ellen mint vásárlöi tjűrtrt tovább akarta Bdnl és így a magas áron vett sertést még magasabb árun tuPLdnl).
A főtárgyaláson Ncméthné oz^ai védekezcU, hogy nem tudta a riaiféar átvakot. Duza beismerte, hogy tovéb> bj eiadáa végett .i-.>ü-i a scrlé.t, A bíróság mbidkMöt bfiBósn\'k mondotta ki a %ádbeH c*elekmíny-b«n és ezért Némclhnét 20 P, Búzát 10 pengő pénzbüntetésre itélle, de ónnak végrehajtását felfüggesztette Az ítélet jogerős.
í\\
Miim
Continental .tógépek
képviselete lerakata
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fö>ut 5.
BÚTORT
. HtllQlptlt hlll\'ílllkUllKJll
vegyen vagy fendtljen,
mi mesblzhalA és olosó.
Péntek
..tkt.wi^.k.. J. A>i.
».« Tora*. Hlrak. KfutMfayck H«nsl»ii*<k. — ITUiMI 4Mxl. — 10 Htok. - 11.10 NmintkM vi«j»fe/t uolgtWl, — 13 H«nm««ó. HlnaniM. IiMjártt.Jslentís. - 13.40 Hu<k. -t:U0 [itflj»b*, W(lJ4.íl»j*ut*i. _ UM Htrak. — 14.41 Mawrtanw. Mit. - IS Artolyoiulitmk. piwi ámk, .!l,:,ii,.l»...,<i,.>t. — 10.45 idííjtluií, Idd. ja..i:,juk.nt<::», hírek. — 17 HMt M<.
vií. bt lll.lí^\'.i. <n\\i.i> u\\\'i;U-jh. — lf
lll.jk. - 21.40 Hlrtk, idlij.iiJ.jrJoulí,, htrek silov&k 4u hjíi\'i ..pm. mirfwii. - 23 Hírek n<uxt, u.a,,, upt í. frtect* ti^4a. — íj.i) Hlt«k.
BUDAPEST U
17.15 ller«i Aladár llíríllrik. 1/.30 Pw«*i ZolUn «tadajn. — IX Mindszenti litván maRynr dMokut tat\' kft, klsÄri I^erlls J<nö i\'-gánymiekara.
- 10.20 Sportkozfcuitiayek. — lü.:)5 A l\'ilbiuilftOBiai Társftsig hajlzjrcrse. a>\'r. - 20.10 K«lűtVasá*. ~ 32 Súr.ii I-\'temer r«ájiy/.eiiek:u... - 22.iW U.i-zúca .s.uWji i.\'s.ijk.m.\'.v. iu.kd -23.20 Oluz i.i.i.v.:..kv.\'k.
BUDAPEST II.
18.30 tiyorairótnuMyam. - 10 Ditriii fisiby József znngonizik. 19.30 I-\'ol-olvasás. — 20 Ilitek. —.20.10 A llddió Szakwroiwkai*. — 21.10 rWuotrUá\'.
- 21.30 IrWJirilsjfilmtds.
Stombat
BUDAPEST U
10.20 Mainak. 10.15 Rfsbtwsás. 12.10 Országos PoslAsjsanekar. 13.31) llongkiuM*. - 15.20 Ctuppy-bkiczenekar. lii.IO szivzéw4íitti magyar miltüika .4m.nu.-k.nl.vt\'is/ok cfli>-adásábail.
17.15 A KAdilr s,:. ......-i,.-)-...,.\'
18 Dr. Tolti Usztó crbeaz4nan. 1K..U1 II......ÍI..- 111.20 Dr. li"-:"
lowilz Kín«Iy tíéttiux - lftJS\'KM-\\wtit6s .. M-fi\\sir SzinliazböL «GyerjA^I 1>A1. Zíjlés játók hnmiiT reK».u].1stian.
- Az i-lölldás után kb. 22.50 Bura Sándor cigliiiyzenfkur.i. - 23.25 Tan.-lemezek.
BUDAPEST II.
18 A n.i.i..\'. s,..,|..o,. ,,tk .... - 1IU0 Dr. Titti Errai lA.Kavis... — 18.50 Dutiaszky w.lu-.i:.. onjonak - i\'a.\'íi m.\'/.....;..aI.IcVuA. - 20 Hírek. —
241.20 l\'á.l.-.ii va, Nnrák ljUzk) .v l-fauk Lajtis ]i»n>jjabjlrxnasu. — 21 Huaglemeziok. 21.10 Id«járásjbj»il*».
Élénkebb szél, .Kihány halyen ma« •»*, hmuia a homaraaklet nem vlHoxtk Itm/afaaaa.
A íAo^ioluA-ial tateserf Da«rcaamh>at
¦•tOmetUllomtaa lelaatt,
teartntkM M«..,, Mt« II Urakor +02 ma raff«! +88 telb.a +90.
00
Ijjl. (ebruir H
2ALA1 K02L0HY
______ Tgnátz János Volt kassai
IjJIS.II. U. 12- haszárezrcdbeK ör.
I__—-\' mester ezen a napon azt
n parancsot kapta, liogy á Mvidéki Sztropkótól ke*«trn fekvő Pataki községet derítse fel és tisztázza a hatóiban leró oroszok erejét és lietyzetét. Erre Ignátz őrmester két részre osztva járórét, Pataki község két kijáratához férkőzött, ahol fesbe á|Ut, maid rövid
tájékozódás után, kétfelől a falu Ik\'I-seje felé rohamra vezette luiszárftit. Váratktu támudása óriási rúmü\'A\'let kistett, ugy hogy n faauban (Volt s mit nem sejtő oroszok fejveazteJleti mene. kuttvlc, számosan pétiig c^uUlás nőikül megadták magukat. Ezeket azután Ignátz őrmester magával huzia. Mivel ¦ foglyok vnHkmiSsaj révén teljes mérvben sikerült a lieJyzet tisztázása és ezt Ignátz Őrmester vitézül és dkzáailan de egyben leleményesen ós ügyesen yiígrenajlotl vállalkozása tette fcetic. tűvé, nevezettet jutalmukéul a nagy-ezüst vitézségi óreiiunuL lünictlék ki. Bagu András őrmester és Roünár Uszló huszár, akik a ViHhiJJfcjzasban résztvevőn, liasoiklóképeu kitűntették magukat, a kis ezüst vitézségi érmet kapták. _ \\
— (.Nyugalomba vonuló körjegyző)
A vármegye kísgy ülése Gavallér Gyula kisszenlgróti körjegyzőt saját kéről-mére, Hosszú és buzgó szolgáltának teljes dfeutefeM imUU.it!, íobruár határidővel nyug.dbmija helyezte.
— vNevLí> agyar oaitia)
Korpics Ferenc nagykanizsai szabó-mesier családi nevét u Irt^igynwúszter nigedélyévd. Koroná-ni, l\'orosznyák József niigykanizsai kómüves segéd licgyralvi-ra váJtozUMta.
— (A gimnazisták vidám farsangi délutánja)
vasárnap, 16-án délután !> órakor lesz az intézet tornatermében a -74. sz. Törekvés cserkészcsapat rendezésében. A nnisor első felében vidám népi játékokat mutatnak be, majd egy légo\'áiű-¦ni gyakorikat tanulságait |>éjlduzó színdarab kcrfi.1 ,*lto«ilási-;i, végütt podig ShsxÜDBfpearfi— Arany .Siwitiváuép álom c. mesejátékból adják e&J az eífl-játékot és a vidám közjátékot. Belépődíj nincs, a imlsorrncgyajltás azonban kóteVzo. (:)
— Vöröskeresztes záróvizsga)
A vöröskeresztéi oktató nővéreidet képző zalaegerszegi tanfolyam ÖSbxuár 15-én, szombaton fél 12-kor tartja záróvizsgáját a kozkórházban. A vizsgán báró Apor Gizella vöröskeresztes főnökasszony etnoköJ, aki autón érkezik Hiidupeströl A főnökasszony- testvére báró Apor Vilmosnak, az uj győri inegj-cspüspöknelc.
~ (Vasárnap délelőtt nyílik meg)
rövid időre a volt Kis Roy.»5bnn (.Sugár ut 3.) Héjáéi Gusztáv és Margit képkiáUiáaa. (0
— (A keszthelyi vágóhíd kölcsöne)
A nép- és c«aládVéd<*<in ídapból Keszthely a vármegyei kózjóféti szövetkezet utján Ujabb 80 ezer pengő kölcsönt vesz fel, amelyből 70 ezer pengőt a vágóhíd épitésénél használnak feí, 10 ezret jiedig a muukiUiélkídiek további ftiglrtlkoztatására forditanok.
Naptár: Február 14. péntek. Rom. kst. Bálint vt. — Protestáns Bálint — Izrael. Sebat hó 17.
UösíSrdö nyitva reggel 6 órától ette _ *f*la thótfő, szerda, péntek délután " k\'dilen egén ü*y n*kn»k).
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az ehnutt heten 10 ginnek született, 4 fiu és G leány: Bányai György m,igájitisztviso>i rk. ós Polai F.va rk. fia, Mulasies János távírda munkás rk, és petöfj Hozásnak rk. leánya, Szépréti Imre m. kir.
adoluv.uali altiszt rk. és Düh HozúTa rk. kánya, Jendruaek Jerzv orvos rk. ós Maluwwska IMubam rk.\'fia, Poragbi Sándor m, kir. főhadnagy rk. és Brehz-se,r Hona rk. W-áuya, (ióher Ferenc földműves rk. és Gödinek Katalin rk. ha, Nagy Imre pénzügyőri biztos ref. és PáUi Piroskának rk. leánya, Virág József kereskedő rk. és Romvári Mar.
»1 inak tk. leánya, Házasságon kívül
szuteteti 1 fiu. - Halálozás 12 volt: Beké János földműves rk. «5 éves, Szefler Ferenc rk. 10 napos. Hajas Józsefre Gécsek ltozalia rk. 43 éves, ózv. I\'app Lajosné Iíali Erzsébet rk. 77 éves, őzv. Steiner Gyulánó Erjed Róza izr. HH éves, Cseh Uszló Vince rk. 23 najxis, Baj György nyög. vasúti
munkás rk. wz éves, Kanizsai i.ásiüóné 3oó inna rk. :i!) éves, Hoektmin Ferenc földműves rk. 0ü éves, őzv. Kaufor Józsefné Kcufeld Regina izr. 71) éves, Vajda József m. kir. pénzügyőr rk. 2Q éves, Kiss Erzsébet háztartásLeli rk. 20 éves. ~ Házaságot kötött 10 pár: Műhofer József fuvarozó izr. és Uohí-tenfetd Margit (clváH; izr., Kosyiezik l.eó ftengye: poSgári meneküli rk. és Wzos Julianna rk., Mez/ifi Ferenc „ MAV vonalkiséríi rk. ö* Kf MaX-k Kataüu magóutiszt viselő rk„ Pécsek József fóílmmes ág. h. ev. (Pogányszent|>éter) és Odor Hona rk., Mazur Antal Aáfréd hentes és ál?atkereskedő rk. é-; Zinunennann Mária rk., Mecz József ÍOuójnüves rk. és Korpics Ilona rk., Laski István asztalos mester rK. (oivájtti és plíndcr Anna rk. (eiváH), Neumayor István napszámos rk. ds Tobuii "Erasajel rk., Németh Béla áfl. tunttó ilg. Ív. ev. és Pados Emma ág. b. tv, Veeztor György földműves rk. (elvált) és Mihálecz Erzsébet rk. texváM).
— (Két hónapi fogház — egy pá: kesztyűért)
Varga Margit osak a ininaji lingyta ejt a kanizsai fogluizat^ mn ismét ujl>ól viszonilátluttta a megszokott falakat. Varga Margit keszthelyi háztartási alkalmazón.. Varga Margit az udvarban lakó Móricz \'Jeréztöl egy pár kisztyüt lopott, ami miatt ft visszaeső Margitot teIjdlcntették, fis ahogy ezt visszaeső bűnözőknél eJőlrják, Varga Margitot a fvljeJcntésie csendőrök behoztuk Nagykanizsára és átadták az ügyész-ségjwk, amely biroság oá lilíilottti. Varga Margit elég drágán fizetln meg az egypár kesztyűt, sokkalta drágtib. ban, muitlui\' KesztlicJy első ós >egoe-gánsabb üzletében vás;iro"la voána: két liónapl fogházzal Az ittV.et jogerős. Varga Margit nyomltan megkezdte bűn-letósének kitöltését.
— A HID t-J uimiMk 4rdak«M«g«l Móricz Zsgmond heti krónikája,
Kodolányi János: Utazás egy vizűin kóriil, Németh Uszíó: A Niskavuori asszonyok, Fája Géza: Gtono, a költő, Kassák Uij<*s: I"edagógia Ós program, Tcrsilnszky I. Jenő: Egy níagyur és egy amerikai film, Itaczkö Lajos: A pusztító vz, KerekesluUy József: Ilá-boTU, Kristóf Sándor; A Szovjetunió képző ina vésze le, Világhiradót nigv képes riixirtok, Koppantó, Óival, Regényt Pályázat, stb.
A KÉPVISELŐHÁZ inal OléSón folytatták a guzd-wiági pi-ogram feletti vitát, amely iránt akkora az érdeklődés, hogy a miniszter vitazáró beszédére csak jövő hét közepén kerülhet s«r. Ma lapzártáig Szabó Zoltán, Maiasits Géza, Rencxo György Meskó Zoltán szólallak fel.
AZ OSZTÁLY SORSJÁTÉK mm húzásán 20.000 pengőt nyert az 1463 sz., 6000 pengőt: 68.488, 4000 pengőt : 17.012 és az 54.338, 8000 pen_ feÖt a 70.785 é» » 69.030, 2000 pCngjöt a 75.684 és a 78.107 számú sors* jegy. (Felelősség nélkül I)
\\sakl tojással is kitün&
XX íTlcx-íjLjjocr ka.lcx.es:
SÜTŐPORRAL
ÉS VANILUNCUKORRAL
((Folytatás az l. oldalról}
látogatása \\-aiószLnü.leg ma már befejeződik. A tárgyalások színhelye fl terchiesgadeni Berghof, ahol már unnyi történelmi találkozó zajlott le. A tanácskozások délelőtt kezdődtek és este fejeződnek be, amojy után n jugoszláv miniszterelnök és külügyminiszter azonnal visszautM nak Belgrádba. Holnap a rendkívüli! minisztertanácson már beszámolnak utazásuk eredményéről.
A tanácskozás összefüggésben illl Románia és Anglia diplomáciai szakításával és n Böikánon megélénkült diplomáciai helyzettel.
Jugoszláv iában nagy szenzációként Mott a kél \\<zetö politikus ném\'ct-orezági útja, mert csak akkor hozták nyilvánosságra, nmikor már Czvetkovics és \' Cincár^MiiTkjbvics uton voltak. Belgrádban azonban nyugodtan ítélik meg a helyzetet, Sivárt biztosria ^szik, hogy ncinkell gemtni olyat tcimlük, ame!y szakítást jelentene eddigi békepoljfjkájukkiii
II háború frontjáról
A BOMBÁZÁS Anglifieilcn tovább inti. A nénvst repülök az éjszaka több ke:etangiiaj kikötőt és repülőteret megtámadtak. Londonban egy
li".>dfelszerelési ipartelepet boiijlVáz-tak sikerrel.
A Döinlmzások eredményéről fii imgol belbiztonsági m-injszter azt jelentette, hogy jelentős károkat okozott és több emberéletet is követeit. Egyedül a skóciai bombázás nem ko-veteit b/iiálos áldozatot. ,
A FÖLDKÖZI TENGEREN iSélén ken tevékenykedtek a némPt repülők. Főképp Málta ellen támPdtakéa U V«ietla kikötőjét és repülőterét bombázták. A jó tálalótok nagy pusz-Hlást végeztek m\'jni a kikötöbkto, mmd pedig a repülő téren.
AZ OLASZOK is sikerret bombázták az ájigolok afrikai támnSzpontjBit és több indulásra kész repülőgéppel teli repülőteret. 9 gépei így a földön semmisítettek meg. Bctaftátfak egy élelmiszert és löszért szállttá vitorlást is.
A HAJÖELSÜLLYESZTESEK számát ís sZaporitották a német repülők : A tegnapi 13 oeenjáró ctsüly. lyeszésc uán mn az angol partok közeiében 3 elsüllyesztett h-ijóról érkezett jelentés. Ezek közül 2 angol, 1 pedig angol szolgálatban álló dán | hajó volt. ; ;
Bonczos Miklós az árvízi helyzetről
Budapest, február 14 Bonczos Miklós árkormánybiztos nyilatkozott a dunai árvízi helyzetről, Adonynál még mindig rendkívül sídh\'o^ n liclyzet — mondotta iia gát kadl és a Duna zsilipjei sem mükőj nek iól. A nagy víznyomás a puszi szabolcsi hídnál Is kinyomta a gáj ós a halastó vizét sem tudják lezái
így több fejői foÉtvik a v;Z a f*lu fejé,
A pontonok ós lioinl>kzsákok útban Vannak a IvelyszLnrc, aho* a mémókölu ós lisztek vezetésevei három! iitáazt-szakusz és 100 főnyi nmukás.dolgozik. Tegnap a leventék is segítettek. S*j-ttos a gát annyira felázott, liogy szinte járhatatlan, ami az erősítési munkálatokat hátráHatja.
Fájdalomtól mélyen lesújtva, megtOrt szívvel jelentjük, hogy a legdrágább férj, apa, testvér, nagyapa és rrAon
Haán Gyula
Jérásblróüágl véarrahajtó
életének 71-ik évében folyó hó 13-án elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 16-án, vasárnap déleött II órakor fogjuk az izr. temeteben örök nyugalomra helyezni.
Isten veled Drágánk, pihenj békábanI
6» Baia Gyuliaí BIÜl. Attor Karolln. felesége ; llíia ?8 neje HorvAÜ. QW, IUrKlt és (érje GoldoiBun Jóimf, Ida, Róul és PUta, gyermekei; Goldm««a Msitka, unokája Nattl, jsláa, Hslsa, testvérei; Doko«r S.mu, Pollák Kálmía, Alis/ Linlö, sógorai, sógornői és rokonai.
Hószvétlátogatasok mellőzését kérjük I
BALM BOZLOJni
Mb február M
életének 85-ik évében február hó 13-án d. e. 1/4IO órakor az Úrban elhunyt.
A megboldogult hülltetemát február hó lö-én d. u. 4 órakor kísérjük a temetól balotta* háztól a római katolikus egyház szertartása szerint örök nyugvóhelyóre.
Az engesztelő szentmise-áldozat február hó 15 én <l e, 8 órakor lesz a ferenorendlek templomában az Egek Urának bemutatva.
Nagykanlzsa, 1941. február 14.
Áldott Isiyss saaiékt t Nyugodjék békében I
IÖav. Hofsr Vlctorn* sz Sehrleksr Paala leánya, Hofw Vidor, ár. Kovács Losslóas szül. Hofor Hlldn unokája, Hefsr Vletórl. dédunokája.
(MluJtii klUOn f fktHÍJ htlyitt)
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton is hálás köszönetünket íc-I jezzUk kl mindazoknak, kik felejthetetlen nagynénink, sógornőnk Bn. n»th Miksán*
•m. Jr.unki Hetivlfí
elhalálozása folytán ért gyászunkban részvétüknek és együttérzésüknek bármilyen formában szívesek voltak kifejezést adni. Nagykanizsa, 1941. február 14.
A avá«aol4 osa.árf.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett jó édesanyánk, illetve nagyanyánk temetésén megjelentekés részvétükkel fáidalmunkat bármi | módon enyhíteni szívesek vol-i tak, ezúton mondunk hálás kö-| szünetet
Kötcscl (Kerber) István éa családja.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4521/1941.
Tárgy; A tégláruk át vízvédelem céljára való Igénybevétele.
Hirdetmény.
Az árvíz, belvíz, vagy talajvíz által megrongált, vagy veszélyeztetett épűle\'ek biztonságának helyreállítása vagy megóvása céljából s általában ily veszélyek elleni védekezés céljára a vármegye alispánja a február 12-én hatályba lépeft 8100/1941. Ip. M, sr. rendelet alapján a vár* megye területén található féglakész-leteket az árellenórzés Országos KormányblzfOBa által megállapított áron Igénybevehetl. A készletnek csuk azt a részét lehet IgénybevennI,\' amely a birtokosának házi vagy gazdasági szükségletét meghaladja. Az igénybevett tégla átvételének, vagy elszállításának akadályozása esetén a Honvédelemről szóló 1939: II: t-c. 126. §-ában foglalt rendel--késéseket kell alkalmazni, vagyis a hatóságok még katonai karhatalmat is igénybe vehetnek.
Nagykanizsa, 1941, február 14. 4ia Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgár materétől.
94/Ké. 1041.
Tárgy : a liszttel való tabarákoa gtz dálkodÍH ujabb izabátyoíísa; ke-nyériUtfch i tengerillsztnek kötelező felhasználása.
Hirdetmény.
A Budapesti Közlöny február 9-lkl számában 1040/1941. M. E. sz. alatt rendolet Jolont meg, amely szabályozza a tengert és az árpa őrlését, a tengeri-csira kivonását és forgalomba hozatalát, mindenféle liaztőrlemény forgalomba hozatalát, a kenyérkészltést, a tészhifélék készítését, a péksütemény készítését, az őrlemények nyilvántartását, a közellátás érdekelt veszélyeztető malmokkal ós őrleményfoldolgozó Üzemekkel kapcsolatos oijáráat és ellenőrzést stb. stb. Nyomatékosan figyelmeztetem a malmokat, pékeket, cukrászokat és a ihizt árusításával foglalkozó füszerkereskedőket, hogy a Budapesti Közlöny említett páldánvát (1941. évi 33-ik szám) és az említett 1040/1941. M. E. sz. rendeletben érintett korábbi rendelőtöket tartalmazó példányokat (1940. évi 1H2., 234. éa 2\'5. számok) saját Jól felfogott érdekükben mielőbb izorezzók be maguknak « a rendelote-K*;t áttanulmányozva, a benntlk foglalt rendelkezéseket szigorúan tartsák he, mert a rendeletek megszegői kihágásért Igen súlyos büntetésben részesülnek. A Budapesti Közlöny kiadóhivatala Budapeston, I. Kaplsztrán-tér 1. sz a. van. Az említett 1040 1941. M. E sz. rendeletnek a közönséget Is érdeklő főbb rendelkezéseit az alábbiakban teszem közhírré:
Nagykanizsán 1941. március I-tÖl kez-dődöleg
a) minden eladó (malom, sütőüzem, kereskedő stb) köteles kenyéri (sztnek házi fogyasztásra történő eladása esetébon tengerllfsztct Is kiszolgáltatni akként, hogy minden kilogramm buza-vagy rozskenyériIszttel 20 dkg. tengeri-lisztet mér ősszo. Tenger]lisztet buza-és rozsliszt nélkUl la lehet vásárolni, do L&ak kereskedésekbon, őriemóny-feldolgozóknál nem;
b) búzakenyeret, rozskenyeret ós rozsos búzakenyeret, sütőüzemekbt>n csak tengorlllsztnek 2uo/#-os arányban tör tént felhasznál ásóval szabad kéezitonl vagy bérsütésbea kisüttetnl Magán- ée Intézett háztartás céljára történő atl-téaro ls csak tengerillsztnek 200/o-os arányban történt felhasználásával készült kény értész (át szabad átadni és elvállalni. Tehát a magánháztartások csak olyan keayértésztát vihetnek el a pékhez megstlttetnl, amelybe minden 1 kg. kenyórfiszthoz legalább 20 dkg. tengerlllszt van beledattaszlva. És a pákok csak Ilyen kenyérlésztát vehot-nek át megsütés oÖIJ&ból a magánosoktól vagy Intézeti háztartásoktol. A sUtŐUzemek ezenfelül változatlanul kö-
telesek a 20% tangeriJlsst Iems«inAlá-sával készített kenyértásatáha ls annyi burgonyát batedagasztanl, amennyit a korábban megjelent 20G0O0/IÖ40 F.-M. sz. rendelet előirt. (Lásd Budapesti Közlöny 1940. okt- I:i-lkI 234. számában);
ej ezáritott tészta — keksz-, ostya készítő és édesipari üzemek. Ideértve a eu korka-.csokoládé-kéazltő-éscukráezüze-m»ketls, a feldolgozásra kertllö mlndeo 100kg. nullás búzaliszt után legalább lő kg. tisztított tengeridarat és minden 100 kg, egységes búzaliszt után legalább üi kg. tengeri lisztet, vagy tisztított tongerldarát kötelesek felhasználni. Ez a keverési arány az üzemben feldolgozásra kerülő összes buzallsztmeny-nylsógro vonatkozik és nem érinti az egyes cikkek között műszaki szempontból Indokolt eltéréseket.
Az a) b) és c) alatt- felsorolt korlátozások, Ismételten t. évi márolus elsejével lépnek hatályba. Míg a rendolet Összes többi rendelkezésol már február 9-én hatályba léptek.
A rendeletek alkalmazása szempontjából avendégláto Ipari üzemeket Ibhü-tőUzemekaekkell tekinteni. Vendéglők, éttermek, korcsmák, klfózösek, Kávémé-rések stb. tehát mindenben a pékekkel esnek egy tekintet alá.
Sütőüzemek zsemlyén kívül kenvér-ifuztból készült perecet Is olőálllthat* nak, illetőleg forgatómba hozhatnak, de osak azok, amelyeknek erre előzetesen engedélyt adok.
A tengeri őrléséről ós az abból származó őrleményekről ugyanolyan nyilvántartásokat kell vezetni, mint a bnza, és rozs őrléséről éa az ezekből származó őrleményekről. A nzállltójegy-kötelezettség a tengerlllszt ós dara, valamint az ezekkel kevort Őrlemények tekintetében ls fennáll:
A. rendelőt megszegőt 2 hónapig, háború esetén 6 hónapig torjodnető elzárással büntettetnek.
Nagykanizsa, 1941. fobruár 10. os Polgármester.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
njból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Zamatos, lin Muet
nuera!
készíthetünk
Kapható: V4—\'/2—1—IV2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-néi
Su«ár-ut 2.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
107/Ké. 1941.
Tárgy t Lucerna vetőmag beszerzési módja.
Hirdetmény.
Már 1: hónap eliS nep|alban !«>;.. hírré lettem, hogy a lucerna velö-m»got február 2-161 kezdödöleg zár alá helyezlek, vagyia ezen Időtől keidvo mindenki estik a lutóaág engedélyével rendelkezhetik a be{elen. téti kötelezettség alá eieil készlelei-vel, a szálillaeHoz pedig siálllliil Igazolvány szükséges Ugyanekkor azt Is közhírré teltem, hogy a gazdák bcgy.n juthatnak lucerna vetőmaghoz, ha erre azílkségdk van. Minthogy n határidő le|áróhan van, Ismétellen nyomatékosan figyelmeztetem a gazdákat; hogy akinek lucerna vetőmagra van szüksége, erre vonatkozólag Igényit legkésőbb február 17-én, hétfőn estig jtlentse be a várost közellátási hivatalnak, Hu-nyadtrU. W. sz. alatt, mert minden gazdának, csakts ezen igénybejelentés alapján fogja a Növénytermelés! Hivatal » szükséges vetőmagot kiutalni i a szállliátl igazolványt kiállítani. A kOiellátáaT hivatal erre való tekintettel hélfőn kivételesen 6 óráig áll a telek rendelkezésére.
Nagykanizsa, 1941. február 14. in Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
1|. .itilr.ictiä ,111« ****** Sfflnnapnap 10 Ii4r| » \'iilér, minden további «*d B (Illír, liatkoinap 10 woifl SO flIUr, mill db:, tuvibbl U4 4 (111*1,
Zsldi tmémw cthtlyezkedne kis hi.-taitásbaii. Clm a kiadóban. 440
FlostspseakmAbaM szabadult leány aionnalt állást keres. Cima kiadóban. 439
ADÁS VÉTEL
¦tosstt dápllsxtltó renyvert keres megvétdre lapunk nyomdája Fő-ut 5.
•Jati
LAKASrÜZLBTHBLYISÉO
sXsraesk azonnalrs vagy májui.l-érc !Ueg hironiizo-¦lleudő Bilits Károly^
vbIÓ beköltözésie két-, eseth bás lakást. — Ertesl\' \' Oihis-utoif^/s..
EREDMEWT
^tjofcrovjv
ZAUl ROZLÖMV
POLITIKAI MMI-ILA..
HJadJa : n T. Ntgykaalzu-.
FolU&i Hadó : Zil.i Kar.iy. Nyomaton: • „Misudiaisl B T. N.jyt..!.,«-
n<«U|l>» Hsgyta.il,» (Njuiudiítl I„k,l, Zsilt Kír.lj.)
Sia é»toly«m 88, uáffl.
NagytaiiUM, 1941. február 15 «zombai
ám VI mi.
ZALAI KÖZLÖNY
Bar barite Lajea
Interpellációk áradata
Érdekes és időszerű kérdésre adut! választ a képviselőház egyik legutóbbi illésén a (minisztereInök. Egy képviselő nzt az aggódásnál fejezte ki, hogy a magyar parlament ben az utóbbi időben, olyan tobzódás ószieibeiö intírpel\'áeiókbíűi, nineiy. mér az ugyne\\«zett ínterpeiiácíós joggal elkövetett visszaélések halárán mozog. A niípiiszteiioiiiök a magi részéről sem minősítette alapú-tannak a hozzá kérdést intéző képviselő aggodalmát, de ~ mondotta - míg nem látja elérkezettnek az időt az interpciiációs Jog mpi raid-aaerének a hiódositására, mert reméli, hogy egyrészt a közvélemény kellő értékeié szállítja le az interpellációknak vfi észlelhető valóban iröjiv egészséges és kiván-itotí áradatát, másrészt p^dig a kormány c-sak komoly kérdésekie ad szóbeli válaszokat s az jjjeiékcs miniszterek a aftju megokolt interpellációkra csak irásban válaszolnak, MCgállapitplfci a miniszterelnök azt is, hogy az interpellációknak az a tömege, a maiiyci ma találkozunk, csakugyan az interpelláeiós joggal való visszaélés látszatát keltheti, de mindenesetre aiuaijuits Ugy magának énnek a jognak, mini a parlaniénlárJs rend szernek lejáratára. Már pedig a kormány kötelességének tartja a parla-m-iitái\'is rendszernek minden ojkol-tnányos eszközzel vnló niegyódelrre-zését. i ; \\ < I
A niuiiszlere^nök helyesen állapr tolta meg, hogy a közvélemény kellő értékére szállítja lc az öncélnak te* iwthető \'Interpellációkat. A közvélemény már wjöban itéll az interpciiációs lavina felett és közömbösül nézi flzt a poUlikpi taktikát, amelyet egyes árnyalatok az mUrpeilációk-kai folyi^inak, Unje a kózvéletmtoy ezeket az óncéiizü, interpeilációkatói nincs is ezeknek hatásuk hitísra, mint a kriUkálmu ós jelszavaikkal mozgattató tömegekre. Minthogy azonban ilyen kritikái lan tömegek mindig voltok, vannak és lesznek, jgéfebbn védekezni keli a beteges üneipclfácjó-áradatok ejicn, gálát kell nekik ,vet-»i, épugy, mint ahogyaji gátakat Andiink a vetéseinkéi oi.öntö vad-vUck cileu. |
Az interpelláció, a kormányhoz intézett kérdezés és u kórdéii-e vá-•aszvárás joga, a törvényhozóknak ruiiiden parlamentáris államban egyik legértékesebb alkotmunyos jo-íf. Az js bizonyára valószínű, hogy öjnikor ezt a jogot kodifikálták, ném gondoltuk és nem is gondolhattak »r-m, hogy elérkezik az az idő, amikor lesznek, akik az interpelláeiós joggal átérteket nem tudva, talán köny-"^buuen élnek, esetleg vissza is ék*k s ezzel ártanak magának a P^lamenbirizrjuuiSiw^ i5i ez. a magyarázata Annak, hogy egyes aikot-töáoyos "államokban rnaris megreformálták az mterpeilánids jogot, !1-fetöV-g a plénujta helyett a bizottsági tárgyalásokra utaltak a kortnányhoz iatézett kérdések clinondását.
KvlséglCK\'iij JK.gy időszerű \\v>lt a
: «0 káta t Mkf) 4m tH
a ¦aataawaaf amasi •«> «
A diplomácia előkészifette a közeljövő katonai lépéseit
Lehetséges, hogy Németország szükségét látja a bulgáriai átvonulásnak, de Bulgária öngyilkos lenne, ha ellenállna — irja a Zora — Anglia diplomáciai szakítással fenyegeti Szófiát — Csomagol a bukaresti görög éi török követség — Amerika auzonyal tüntetnek Roosevelt javaslata ellen — Részletes jelentés a háború frontjáról
Tagnap óla ma délig, napi összefoglalónk lezárásáig, a nemzetközi politikában ujaitb jelentősebb esemény nem történt. A világsajtó még mindig a tegnapi német -jugoszláv és az azt megolöaö spanyol-ol^s*,
illetve spanyol-francia találkozó jelentőségéről és kihattsau\'óL ir- A lapok a találkozóról kiadott hivatalos közleményre: hivatkozva hangsúlyozzák, hogy a berghofi jugoszláv .-nemet találkozó a hagyományos barátságos kapcsolatok szel lemében folyt ie. Német körök hangsúlyoz-
zák,,hogy az európai ujjárendezödés érdekében ethitározott uj rend alól Jugoszlávia sCm vonhatja ki magái. Jugoszlávia m^ga Is érezte ezt éi a j találkozó állítólag jugoszláv kez<k-.. i irítnyCzésre is jött létre. Berlinben | hangsúlyozták a jugoszláv államférfiak, hogy kitartanak a semfcgesséRi politika mellett, de bizonyos kérdések tisztázását a balkáni események szükségessé lelték. A jugoszláv miniszterelnök és külügyminiszter egyébként ma este érkezik hazu Belgrádba.
Mit jelent Anglia
, cselekvési szabadsága" Romániával szemben
Romániában a helyzet változatlan. Az angol kővetsfg és konzulátussá* tagjai és 66 polgári egyén, összesen 152 angol, tegnap vonaton elutazott KonslaiWáb" és otf azonnal álszállt az Ismir török hajóra, amely Istamf-bufba szállítja őket. Az angolok mb> gukkol vitték 16 autójukat is.
Abban a jegyzékben, amelyben Anglia kormánya megindokolja a diplomáciai szakítást, hangsúlyozta London, hogy mór nem látjh okát a diplomáciai kapcsolatok fenntartásának és ezzel - Anglia visszakapta cselekvési szabadságát Romániával szemben. \' í 1 j i II
| Román körökben most találgatják, hogy mit jeient o »cseiekvésii sza b»dság«. Lehetségesnek tartják, hugy oz angolok azoknak a jttvakonk megsemmisítésére Uésouüuk, amelyekéi ehettek m ango.\' érdekelts(tgcktő\' Elsősorban az olaj vidékek hombá: zásiiról lehet szó, de a román ható-aégok nemcsak ití, hanem a számbM-jöhetö kikötövldókckcn is eltávolították az asszonyokat és gyermekeket A kikötök és otíjvidékek kiürítése melleit mindenütt éptflnek a hMmkat" bizb»s óvóhelyek é» légvédetnH pincéit Bukorestheai a parkokljím is ássák az óvóhelyeket. \\ I
„Rooseveltet és Wlllkieí bölcsön adjuk, de fiainkat nem"
Wj)shingthon, február 15 Az -amerikai asszonyok tovább tün-telnek az Angliát megsegítő javaslat elfogadásáéi len. A\'apok feltünömö-don állandóan sok képet közölnek a tüntetésekről. A képekről is megalapítható, hogy a nők ilyen feiirásu táblákkal tüntetnek ; >Le az angol
lobogóval!« »Ne öl/élck hAg fiain, kat!« »Roose\\eilet és WÜlkiet kölcsönadjuk, de fiainkat nem\'!., s<b.
Módosítják a javaslatot
Washingthon, február 15 15 szenátor két módosító indítványt nyújtót be B szenátusnak az
ilibusztcrclnökhÖz intézeti kérdés ép-ugy, mint az arra adott feioiet. Az interpelláeiós joggal igen komolyan kell foglalkoznia konmányiuik is és a törvényhozásifcik is, meri sem magát ezt a jogot, som pedig ennek te\\Cs kiaknázásán keresztül ¦ parlamentarizmus rendszerét nem higy-hatjuk lejáralni. A mbüsztcreinök vá Uiszából kitűnik, hogy n kormány napiienden tartja ezt n kérdési és így kélségteirn, hogy szükség esetén
AnHiiát m?gLnjdtő kivasiattal kapcsolatban. Az egyik megtilt ja. hogy az ameríkal haderő bármilyen hadianyagát átengedhessék, inig a másik javasiat azt tiHaná meg, hogy"rneri-kai hajók kisérhessCnek hadviselő kereskedelmi hajókat. í ;
40 ócska torpedórombolót kap Anglia
Bár nemrég az o:nök titkára azt közölte, hogy a Roosevelt-féle javaslat (örvényéről c emelkedéséig semmiféle segítséget nem adnak Angliának, ma mégis az a hir érkezett, hogy Amerika ujabb 10 torpedó-
nem fog visszariadni a reformoktól, lennészetesen akkor, ha az interpellációknak mái hogy ugymoiid-juk túltengése továbbra sem fog
csökkenni és ha az a \\«8xedteMnj fenyeget, hogy üt valóban visszaélés történik egy foggal, amelyet semmi esetre sem azért kodifikéjL tik, hogy visszaéljenek vele.
Annál inkább níiplrendün kell tai^-tani ezt a kérdést, mert saJno«-tnkrll tapaszlabii "zt is, hogy vannak inter-
rombolót enged át. Hangsúlyozza azonban a jelöntés, hogy régi és már
oSak a partinenti szolgálatra nliutl. mos hajók átengedéséről van szó,
Ax amgol •jlAtjrtiyAsiSk olaaxoraueágl p«rir>«uáj-láana kudat*ooal járt
A háborús helyzet egyik érdekes esteménye nz a kisdrtet, wníellyel angol ejtőernyősök Dé!olaszországb"a< Caiabria vidékén meg akarták rongálni a közérdekű berendezéséket, eisős\'^rbtűi a vaMitíslkp* éri a \\lllajny* \\ezeteket, ,vatamiiit a nagyszerű Vizt berendezéseket. Az éj [Cple alatt lo* szálló angol ejtöer(nyösök a íakosságf megtévesztésére hangoKöfn éljenezték a Dacét, m«jd cjfogíah* néhány lányát, az öntözómuvek felé nyomui-fcik. A riadó elrendelése azonban pillanatok alat( megtörtént ós a közeli erdőkbe menekült és kisebb csoportokban ellenállást kezdő angolokat szinte egyidejűen fegyverv-z-tók ie, egymástól néhány kiknnó-temyi távolságban. Valamennyit lc~ tartöztaiták. örinmködő fegyvereket, robbanó kartácsokat és oia»z pénzeket találtak náluk. 1 .! <
Ujabb alkarea bomba-iámadléa Angliai allan
Berlüi, február 15 A német repülők nz éjszaka ismét megtámadták Deiongila több ki-kölöjél és repülőterei, valamint Londont és környékét. \'.
London, február 15 A német gépek éjszaka sürü egymásutánban támadták Londont és a környékbeli, valamint a kelcíangUai kikötőkéi. A sok bomba jelentős kái fokát okozott.
1 Nevvyork, február 15 Londonból érkező jelentés szerint az éjszakai német bombázók sok gyujíó és roWionóbbmbát dobtak le uz angol fővárosra.
(Folytatás a fí. oldaloa)
peiiációk, nmelyeknek egész anyaga, tárgya és előadási rmokora tizdffcs ellentétben áll a tőrvényhozás házának komolyságával. Mintha nzvol-fui a cél, hogy öz interpelláeiós jog révén mondjanak él egyes képviselők olyan, nénv is egészeji a nyilvános., ság eié való tényekei, vagy féltevéseket, amelyek nem vaiók másra, mint felesleges .szen/áció ós i/gtikaij! keltésére. (S-0-); [
ZALAI KÖZLÖNY
1941 lebtuir 15
S. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál
Szombat
6.4B Tom*. Hirek, Koriam ínyek
M"*iKÍ«niw.«\'k. — Utín* ilftinil. — 10 Htwlc — it.10 Nemretkőaa vísj-sliö-f»olttU*U — 12 Hej»nga*S. Hunni*. IdojAiájjeient*!!. - 12.40 Hlr«k. -1JL20 Idfljéliés, ldöjírdsi-lent4». _ itat Ilivek. - 14.45 MilnorUmar-tatá-, — 15 Arfotyemhlrek. rrftcl árait, 4i«tinl8rtrár«k. - 16.43 IdCJeliés, Idő. JúráijeJenWa. hírek. - 17 Htnak «»to-vák és magyar-orosz ay*rf*>n. — lt ,Hlnk. - 21.40 Hirek, időjántsjelsutés, hírek szlovák és magyar-oassz nyelveii, ~ 23 iiia-k német, •kut, angol 6« fimucls uyeiveu. — 0,0 Hírek.
BUDAPEST u
17.15 A Itádió Sztaonrejiekaia. -18 í>r. Tóth László en>esz«tóse. tfi.M il.tngkepek. 111,20 Or. Kogu-towitz Károly ebrtadáaa. - ,1(1,55 Köz-votilés a M;gvűr Sz\'iiluUböí. i6y«|jgyói bál.\' Zenés játék három felvonásban. Az oWadáS lilán kb. 22.50 llura Sándor cigány zenek ara. - 23.25 Tánelemezek.
BUDAPEST iu
18 A Rádté Szalonzeiieku-a. - 18.20 Dr. Tóth Krvia reloKasása. — 18.50 Dedkiszky Izabella orgonát. - 10.20 Mezőgazdasági totóra. _ 20 Hirek. —
20.20 Párirsi Pál, Nóvák I.ászfÓ é.s Frank bajos k&iuarahárnv.uia.. — 21 Hangtfmeaak. 21.10 Időjar&jaarilés.
Vasárnap
BUDAPEST U
8 Ébresztő. Szózat. Ilangliliböfek.
— 8.45 Hirek. - 0 (tfi^anrtikn* istentisztelet. - 10 Egyházi ének és szentbeszéd. — 11.15 Kvangflbikns isten-tisztelet. -- 12.20 Időjelzés, idő járásjelentés. 12.30 S/ékesb\'ivárosi Zene-kar. - 13.05 Kádlókronikn. - 13.45 Hirek. 14 HangSrtopzCk. — 1.1 Tóth bajos előadása. - 15.45 Hanglemezek. - 10.15 HtingVépek n l"o-reMováros--Weiss Manfréd FotbaW Ohib ¦Erdélyi Kupa- eibdanigómárkö-zés döntőjéről Beszélt dr. I.vgenvei lezser. - t7, Hbek. - 17.15 Uonvérf-inflsor. - 1H Mngvar nótaest. -- 10.20 Albert Ferenc hegedni. - - tO.I5 Sporf-emlményck. -/19,55 Solymosy Margit énekét, auo Hunyadi Sándor cffi>c-széiésc. ¦ 20.30 Üitár-t»t — 22 Farkas Jenő cigányzenekara. — 23.23 Táne> kinézek.
BUDAPEST II,
11 Korányi Aladár cgányzeiKkaiíi.
— 12,05 Ijevenle rádiófólóra. — 15.05 A thidapesli Általános MunkásdaJtvgv-letck ínekkara. 16.30 Zcaeddutá\'n.
— 10 BSZKRT-aenekar. -- 20 Hirek.
— 20.20 Mírtcsiner BflTb jazr^enckam,
— 20.40 Dr. Melocco János előadása.
— 21 Hanglemezek. — 21.35 Időjárás-jelentés.
A „Ferenc József" keserűvíz régóta kitűnően bevált házi szer megrögzött székrekedésnél és unnak mindenfele káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan haló természetes hashajtó, mely számos betegségnél sz emésztést (avilüt és az éMgyal fokoria. — Kérdéssé meg
.Iiljjiilisi, 1« MmW
A Magyar Élet Pártja vezérkarának megyei seregszemléje Nagykanizsán
Ma este érkezik Uovazky képviselő, holaap délelőtt Uky mlnlsater és kísérete — Vitéz gróf Teleki Béla főispán MÉP-értekezlete Letenyén
Nagy napja van holnap, vasárnap Nagykanizsának. A Magyar Élet
Pártja országos vezérei ós vártue. gyei srcrvezetéivek vezérkara Nagykanizsára Jönnék, hogy vármegyei nagyváltíszttiKÜiyi órlekezietsn sereg szemlét tartanak. A MÉP^nap vég. leges pmgi\'amja a következővé
M« dé\'előtt autóján kötényére utazóit vftcÜ gróf Teiokl Béla föis. pán, akit dr. Csempész Dénes kir. közjegyző fogndott, az ottani MÉP vezetőség élén, uláni megkezdődött ¦ MEP értekezlet. Gróf Teleki főispán délben Kanizsára érkezett és dr. Plihál Viktor kir. kormányfőli-nápsos, felsőházi tag vendégszeiető házánál Szállt meg. Ésle részt vese a
MEP vezetőségi éttekezretén a pórt-heiylségében. Ugyancsak ma este érkezik IiovSzky János, Nagykanizsa orazággyíllési képviselője nutóján Csurgóról,és egyenesen a pértheiyi-aégbe hajlat.
Holnap, vasárnap déelött frkttzjk Csurgóról Laky Dezső közellátási miniszter ós kísérete, nk|t a MEP vezetősége, élén Vitéz gróf Teleki Béla főispánnal és dr. Knitky István poi-
j gármeslcrrcl. ünnepélyesen fogad. A délelőtt folyamán érkeznek a zalai országgyűlési képviselők, nMÉP munkatársai és tisztet vi^lől, delegáltjai a vármegye, minden ítészéből. Pertivincna bizottság fogadja őket az állomáson. A MÉP országos
\\«zérkarjának tagjai » u.20 órakor Kanizsát* befutó gyorsvonattal ér-keznek. A helyi vezetőség fogndje őket. , ¦ ; t
Fél 12 órakor kezdődik o vároSj, Színházban n megyei itagyváiaszi-mányi értekezlet vitéz gnóf T«k)kl Béln főlspán-kor\'mányblztiis elnök, |elc alatt. Laky miniszter és »z országos vczérfélfiak bedéinek u nHár közölt program szerint, Somogyi GyuK a MEP kanizsai kerilietén.-k elnöke a záróbeszérfót m^m\'dfn. 1
Aki (MÉP-münkitárs) esetleg még nemi kangtt volna meghívót a MÉP nagyválasztmány! értekezletére, vagy nőm- jegyezte volna magát elő a köz-ereden v,|!ó részvételre, sziveskeirrjék ¦ Kőlcsey-ntca 2. sz. alatti pártlro-dábui utó;ag kérni, IHatva az ebéd1-íven magát feljegyeztetni. Az iroda vasárnap délelőtt 10 óráig" készstggul áU.rendelkezésre, f 1 \' I ,
Nagykanizsa 1941. évi kAllaégvelóse
Az elmúlt eutendfivel szemben 119586 pengővel emelkedett -adó-kulcs
\'IWgnap került ki n sajl6 "lói Ni<gy kiliizsu ,m,2ftyci váms 1911. évi kőlfr ségvotésc, ,-ilní könyvalaVban, gowkr %m összeóMiKti és itMAfjArUtitttat csoportosítva konnyii b«tol(liihM nyu)t " véiwl hi«artl» k6l(»*l!0!c-irónyzntiinak SiülmS*nííCt^ébe.
A polgármester mmdcnekeiőlt fel-sorolja az össísíiIksegtetEl, mű
2,020036 pangó,
límeiyre « rcdezet 1,731.314 primd| vagyis « hiány 286.62S pengő, KUft-lyet\'170.000 pengő alapra kivetendő 63 százalékos póí-i.ló ellejwu\'yoz. A keroscü odó vállozAtJaiml 5 söiialék nvirtid. Az előirányzat, 6ss?fth«soín-litvi a mVilt esztendő költséKA\'et&é-vel, az idén a repdtfl szükségletnél 99.691 pengővel tőbí>, n rendkívüli szükséglet 19.846 ptlngővcl löbb, va(.y is összesen 119.536 pengő\\-el töb4>, inig a rendes fedezet 46.779 pengő-
kötaégvetésl kefét 63 százalik a pót-
a rendkívüli fedezet 926K pengővel, összesen 56.031 pengővel több. A költségvetési hiány 62.502 pongő-vei több az előző évinél és míg *r. eimult csztciidőban Q pótadő-kulcs 58 százaHék volt,
u idén 10 százainkkal több: 63 llézalék.
Kmn\'1, lili\'iianos indokai : 16.071 pengővel több a sz«mlélyi kiadás. 19.816 pengővel több n rendkívüli szükséglet és 82.620 pengő u) felada-tok .költségei.
Az általános IgajqgfcUsMl a sae(ni|t<-lyíeknél 10.126 pengő a töblilet, kn-, récsonyí segélyre 10.668 pengő \\iui beállítva, 6000 pengő a népszaniJá-lási költség, a felílilotl közelUt+i hivalai költségei 11.200 pengő, tűzrendészet dologi kiadásai 2968 pengői*! emelkedtek. Az egészségügyi csoportban a sSlkNéJjjetek 1858 p«n^
BÁRT A MIKSA divatáruüslete Bazár-udvar Telefon 395.
ÓVJ* SZEMÉTI
.\'» vétlrollon blulommal «gv |íi IIM •N*>miv*)éj«t IAttu»r-»tiaiktl«l»>Umt>«ti.
ZSOLDOS ariiLA
íiíwmIh. (lutfbi li littzeréiiniler,
PS-ut M. (. Kuf.mi.-M.llu.UvBl it(mtw) üi.Jdl Ztl.i lLu(tík, liAmíiíi, li.m.i.Sk. min-d.nr.ll. J. váltok. Si.morvo.1 i.c.pl.k .Ikh.llii.
gö\\*l kevesbedtek, áirüegészségüfry-mél a szükséglet 1200 pangóvei csökkent. Közoktatás és vallásügynél 5002 pengővel emelkedtek a kiadásod, a kískanlzsai o\\odát Aliaani ovodavii szervezték át, •
16 gyermek Ingyenes élelmezését ¦ véroa viseli,
iparoslskolánal személyi l\'lctnu\'tlv 2000 pengővel emelte a srükséglclet. zenuisioolániii csak nagyon kevés ü többíel, aszrgeny lerentéknekrend-szeies fiirdcíésére a gőzrulrdóbeii 1000 pengő van beáilitva, egyeaüh?. «k Icullurális szükségleteihez ™lö hozzálárulfisnill 2658 pengő « többlet, a vallásügyi kiadásoknál 1029 pengő a két nj plébániához valóhoz-záíárulás. A szegényhiizi élelnie/és drágul**i folytán 2789 pengő aiöblÁ tel, nz inségakcló novomber Hői végleg megszűnt és nz inségesek^ai-dozásilt az Országba Nép és Családvédelmi Alap vette át. A közvelien végrehajió szerv az alakítandó .Kór-jóléti Szö\\*tkczet« lesz. Iliségjárulók
mint bevétel megszűnik. A reform a vánosru nézve előnyösnek igéilte-zik. A vágóhidindl 2600 pengó a töblilet berendezésre. Utaknál beruházási rendkívüli kia\'dés snegnenzJjanetiö\'h dése folytán 10.000 pengővel csökkenik a szükséglet. Arvédeienv, köztisztaság, utcíiseprök, városrendezés terv: mind köllScgtöblilctet jeleni. A vagyonigazííatásnál 67.188 pentíó-\\«l Wbb kiadással kell számbbii, cb-bőrS6.125 pengő a 11-tldiavfltt\'SzüV-ségtel. Az épüiclfcimtatiásjiá! " anyag és munkabér drágulás folytán 13.000 pengő a tötabM, az épületek közterhei 1000 pengővel omelkod-tek. Az crdőffizdaságnál üzeenisauk-séglelei 12.269 pengőse\', a személyi szükséglet\'1811 pengővel több. A külsőségi felmerés befejezéshez közeledik, a város terhére eső összköltség 20.000 pengőre fog emel. kedni. \' 1 M
A husbódék oltUnnak a« Erzté-b.t-térről.
A tér rendezésére azonban csak 1912-ben kerül Sor.
A gytimötcs-esomngoló nemi váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hangsúlyozza a Dnlgártnester, ez azonban nem a városon múlott, H gyümőlcSértékesilés még szervezetten. A borfogyasztási adónál nagyobb kieséssel kell számolni átmenetileg, hnert a fogk/asatés a bor drágasága miatt niinimfális. A strandfürdő a nyúlt évben jó eredményi hozott. A piaci Heiypénznél visszaesésre kell »zemit-.nl átmenetileg. A közmunkaváltságból 1720 pengősei, a házbérjövedclcmnél 7000 pengősei, a Szántók-réteknél 2748 pengővei s-árhatunk többet. A Dravavől-gyitöl járó közterület használati dii bessétclt 18 éstg nélkillöznl kell, mert a kikötött dlj ezalatt törleszti azt az 600.000 pengős kölcstat, melyei a vállalat az árajnetolgálat koncész-szionálásakor a városnak nyújtott. A jelentkező 82.600 pengő kiesési 20.000 pengösTcl elkánautyozan a vizes cs;itornamü. 1 •
A városi vlzaniuiél a szükséglcl 233.125 pengő, fedezet 235.612 pengő, felesleg 2187 pengő. A mii kelki ftirgótökésél nfindelkezjk, lart-ilékai kielégítők.
A gsatoi-nantftnél a szükséglet
194-1, február 15
SALAI KÖZLÖNY!
213.813 pengő, fedezet 245.866 pengő, fews\'eg 2062 pengő. Hálóahtbön vitésre 109.600 pwujö vt»n beáHitva.
Városi sze^oaKtofíjl « félévre ös*-szeélUtott előirányzat mérlege: 188.618 pengő síükségf-et, 190.6»* pengő fedezet, 1866 pengő felesleg A gyüm&cs-s^essxfti való kereskedés 1-cnt;ibi!is üzletnek bazonyult.
A közkárházi alap 391.510 pengő szükséglete ugyanannyi fedezettel van beállítva. A kórház pénzügyi helyzete az elmúlt évben ismét romh lőtt. Fő ok : «z áltejni átalány ala. csony megáll apitása. ,
A költségvetés összcáltiUisiiiiiSI a polgármester n iegfci^et»,rnoiö okszerű mldaréküfiságot ós előrelátást gyakorolta, de figyoteinbe vette az időszerű lejiödési lehetőségeket is A községi pómdó-kulcs felemelése eiterü \'hetet len ^tényszerűség volt, azonban valószínűleg cs«k á&iietieti_ teg van erre szükség.
A pénzügyi bizotiság mn délután összeül és megkezdi a fentiek lár. gyalását. i j ¦ i |
: i -I . \' i <*)
Agrárlfjusági vezetői tanfolyam
Mint ismeretes, február 20-án, csfi-tórtőkön reggel fél K órakor kiezdo-
(lík a kÍSkjJlÍ,". l\'| tfjUSÓgi , ! i 111 > M 11 11111
kit ós rómnpos narájifjuwigi vezetői tanfolyam\', mery ttfljosen ingjenej,. Cs»k földműves ifjai; vehetnek azon részt. A kiskanizsni résztvevők jejantkezzeneu P. Hánás Gyula kflkésuiél. A kaniJ tsalak és vidékiek P. dr. Horváth Alítanál ferences luttanániú\\
emlékeztető
Egyszeri közlés (2 sor) dija 30 fflUr.
Psbfair 151
A Turul Szövetség disztáborozása és tánoestélye fői 9 órakor az Ipnroskör nagy termében. Fakroár lii
A ginmázisU cserkészek műsoros
déWéftja.
A Szent Ilona LeánybUili vidám istje a Vadászkűrtben. r.b,u»r t7:
A leveulék .Obsitos. operaelőadása
a Városi Színházban. Ptsrssr 21:
Keieszteoy Jótékony Nőegylet táae-
leája a Centrálbrn.
vendéglős, mészáros é* pincér bá\'
est* fél 10-kor :i Korom teivneil.en. Ftbmár U •
Fél (l órakor Uoeáftis ¦ városházán
;.StAss Béla: Erdély),
AS Iparoskor farsangi nagy tánc-
nnilatságn. ¦árcloa 7!
Fél fl Örskor llceátli a váresháziÍM
(Itatta István: A 150 «\\es fzliiá***tj> Naralaa S:
Tokaji aszu n Ker. Tisztvi*e*ött,ik
rendezésében a Városi Szknházbtn. Hirclai 9:
lét 6-kor; 5 helyi iKrzö irodafani
délulanjs ti városházán. 11 a ..-11... 1«:
Tokaji aszu a Ker. T^ssívlseWoŐk
reudezátjól.en a Városi Színházban,
fMsftrdö nyitva reggel 6 órától mu " órilg bóttó, szerda, péntek délután •* kedden .ffáas nap u#kn««).
Nagykanizsa propaganda-bete
a tuberkulózis ellen
Felolvasások, előadások, propaganda-plakátok és röpcédula-osztogatás
Mig a négy éves világháborúban ( C sonka niagyikmrszág 250.000 tikosa WTte hőst híftálát addig * Vfctgháboni óta fi\'ínú\'ílió Ui.Hinni magyar pusztult «\'1 gíuuökörbun, Országunkban ivenként 17.000 virágzó öleid ott ki a tul erkni\'í-z\'s. egy emberöltő aluli kőzet, egy milliói, uiui minden :io perében, éjszaka és iiRpp-ü iniiutvn fóV>rájáliu»
egy ujabb sirruintot jeósnt Könyörísten érvágás ez, amelyen át lassan, de meg-lüathatatlanul csorog el a majgyar nép óleteie.0. A mflUónyi fujfu vádolóan kiált FeOáttk: cMftekedjetek l
A eAelekcdeiek megkezdődtök az egészségügyi koniuuiyzai résierót, Törvényt alkotom e pusztító betegség e-kűzdésére. A zöldkejosztes tanácsadók, •gószsógbázak. ludöl^-ieg ollhonok. u tadŐDebégek elhelyezésére újonnan ípi-bett ágyak százat, a/ cge>>z országot behajózó lüdőbeeeggocdoxó szervezel mulatják, Iwgy\' a mag>ar a€p egőszsrg-védelmv tvekhen a nehéz idiikluí\'a in mérföldes csizmákkull hapM előre,
Am a biv-italos ctiáráson klvtfl nzük-ség van a tnagjar lá|i«d«áorD eiíácO*esi stgil.ségóre. is. A TuLorkulózis MlViií Országos Szövetség váUiltkozott arra, liogy a társadalom minden ejojit inoz-gósitsa és összefogja a gínniikór tlien.
I-: hadjáratának Iwvczctöjc, megindi-tója lesz a íéhniár tG-í\'ux lo/död.i tu-
berkulózis eBcni bél. Mint nlmgyaii « Nagj\'pf\'ailck a mOgunkl)a száVlís ói az nnniagunkkA sxáinotvelós na>j)ja, oly* kópea ez a tuberkulózts bét is arra szolgál, bog>\' nuJideji hazánkfia niiQó-k.\'zctébo Vésse azt a szön\\> ü,kárt, nauit e/, u uiiiHk\'Ji uépl^tcgsógek li\'gpuszti-löhbika ()r->zágmiku.ik okoz.
E pn>{>agajida hi-lcn iI»Kí\'uik ugy-szólván miuden községóbili^ gvário-lcpén, 1akUuiyájál>aii, iskoiijábaii ös egjebült is is moreit erjesztő elöudáso-kal tarlan :k m orvosok, a rádió (M"op:i-giuida előadásokat sugi\'u-oz szét «z or. szag minden tája felé, az újságok cikkeket közölnek, jAikátok iutegctnekl a falak«\'» is a röpoódiíi\'ák szazearei járnak kczrxil-kézre, amik mind rámu-líitn.ik arr.i. hogy a kezdődő lulK-rkii-lózis jó gyóg>\'itható, csak eOhanvogo.t esi-teknél hiábavaló a beavatkozás.
Nugyk: nizsáji is hétfőn kezdődik a propaganda, bél, moly aíutt dr. DesseŐ Miliály kir. llsztji-orvos, ér. Itittera Zoltán és dr. Szabó Istváji ví\'ut>si orvosok íognak szak-iiőadásokai fa^rtani a városhazán, az tskotákliaji, egye&üle-leklxn. I\'ropag.mda-plakátokttt füg-geszlenck ki, tójieédukVkat és egj-fil) líropagíuida-anyagot osztmak ki és a különböző <yycsúfeiek íolkes hölgygárdáinak közicniüködé-sével szolgálni fogják a tüdóvész <0lmi mozg CmOt.
A törvényszék hamis tanuzás miatt egy évi börtönre ítélte Weiler István kanizsai állatkereskedőt
Egy polgári tárgyaláson eskü alatt tagadta tartozását
Weüer István nagykanizsai állat-kercskedö Kosztolitz Géza és neje Horthy Miktós-uti ^ndégiösi-yuiél ktttt, Wélier egy budapesti rnegjba-zójának vásárolt álfátokat. A pes[i cég küldőit VVeiioniek pénzt vásárlásai lebonyolítására. A pénz reu-. dcseai Kosztolitz Gézáné jievére érkezett, mivel Weiier a vidéket jáda és Knsztoittzné adta mindig át az érkezőit pénzt Weiieniek. Tflbl)Szőr előfordult, hogy weileniek sürgősen pénzre volt szüksége ós ezért Ki>sz-tolitznéhoz fordult, aki szK-esen segi-tetto ki, luínál is hüiább, mert a Weiler cirrtérc érkező pénzt ö knpta kézhez ós azonnal lefogta ad. az tmz-szeget, amit ö Weileniek tóicsön
adott. Nem is volt •.enrmi b"j, Wet ier szinte nu\'nt es:tiádta(4 szerepelt Kosztoldziiá\', aki később tár.sn Ls lett az ügyietekben. [ i
Egy alk\'Jjommnl VVeilernck Ismét pénz kelteti. K<»sztolitzaió adott is neki két tételben 1600 pengőt. Weiier eblfól 200 pengőt visszafizetett, de az I4Q0 pengő tartozás visszafizetése már nehéíséfíekbe ütközött, Kosztolttnté kö\\-eteitc pénzét, végül is kénytelen volt Weilert perelni. Az e|k*nc indított polgári portén Wej\'er Ish-án eskü aia(t azt vallotta, hogy 6 ncnv tartozik Kosrtoiilznénak, ugy, hogy az eskü aiatt telt vallomása nyomán « bíróság eiufrsitotta Kosztolitz Gézánct keresetéA-e>. Fellebl><i-
bali ruhaSelyttiei tUtos s/kéri Jelentenek.
MINDIG JÓ. HA KÉZNÉL VAN
(3 aspirin:
¦ vSy ."TÄßLETTA\';..
zíés folytán az ugy u törvényszékre került, ahol részint a tanuk, részint a károsult Kosztoützné vallották, hogy Weüer kulcsönt kapóit és env cS;ik 200 pengőt fizeíett vissza, a többivel tartozik. A büróság eire kö-te\'ozte Wei*r latvánl irr>er<eit összeg rnegíizetésére, egyben áltotüu a pon iratait a kir, T^gyészség,re, ntmje\'jy ie-> fojytatt3 a nyomozása a hamis vádban gyanús Weiier István ellen és ezen a cimen perbe is fogta, ; . | Ma volt ebl»eu az ügyben a főtárgyalás. Weiier tagadta, hogy hamisan esküdőtl, hogy hamis vallo-i mást mondott volrv», iw-ngoztatia, hogy visszafizette a kölcsönt, mfcrt Kosztoiitzn* az ő cimlúre érkewtt pénzekből lefogta kölcsöneit. A törvényszék szánuxs ttiTtut hallgatott ,ki\' perdöntő volt Koszto\'i,tzék vMIornjá-sa, «kik eskü a|att alátámfasztották « vádat. Kosztolitzné adott kölcsönt, de Weiier oaik 200 pengőt fizetett vissza, 1400 pengővel tartozik írniégL, tehát hamisan esküdött a baróság; előtt. i \'i j J | j
A törvényszók bűnösnek mwidntlti ki Weüer rstvánt hamis taamzás Wiiitettéboit és ezért egy évi börtönnel Sújtotta. | i I : í l I
Az itéiet még nem jogerős. < j
lom felmiári\'eseményei közt nagy sikere volt az Idegtenforguftni iTontt;-ganda Munkaközössi\'g fénykóp- ós pla-kátpálj-ázatj kiá\'.lítiisánalc, arnely lfljín zilr. A magas színvonalú zenei év ad kimagasló töményének igórklezik Mo. ziut Don Juan-jánal; Mujita-va az Opc-rabázban, tovilbbá Ifehíiánj-i Kmfi Boethovcn-zongomestje 20-Án és n Waldbaner—Kerpory vonósnígjes Rar-tökjestje 2T)-cn a Zencukadóiiüan. A spo\'rtcseméJi>"Ok közt izgabnasnak; Ígérkeznek a hó vágón :obonyoíitásra kerülő tör- ós kardversenyek, mig a nemzeti labdarugó bajnokság eisö tavaszi fordulója 23-án tesz. — Fenti e^eméiyoken kivül üitvójyos ós művészi opera- 5s sxinielőadások og&trflikj ki a febniÁrj műsort, amt^ynek rendki-vüli ked\\-ezmenyos me^AtogabWt szolgálja a népszerűvé váSt .Budapest Téten < utazási mozgalom. (:)
Naptár: Február lő. szombat. Rom. kat. Kol. Kolos. Protestáns Fautstln. — Izrael Ssbat hó la - Február 16. vasárnap. Rom. kat. Hatvanad vas. Prot. Julianna. Izr. Bebst hó 10,
ÍALAI ROZLONYI
1841. fdwuir l!>
aranyat,
EZÜSTÖT
legmagaMbb árban veszOnk.
vékAsv testvérek
KUÜCSIYUK,
DR. KIUTKY ISTVÁN
|x>lgánnesiert isméi eíismerö Idlíin-tctés érte. A Baross Szövetség központi közgyüléién ugyanis dr. Krátky István polgármestert u Baross* Szövetség Jev\'íÖKÖ tagjává viií\'isztTtlák. Az errííl szófő okiratot egy későbbi idő-nonthan ünnepélyes ke etek közt adják át a polgánnestemek,
A DRÁVAVÖLGYI
nagykanizsai teiepe uj. műszaki vezetőt kapott Kügter Sándor városi mérnök szemétében, ö \'fett a Kecskemétre távozott GbJozy mé nök utóda. Kugler Sándor \'-lekiru-méiiiök közei, tűit esztendeje áibtt a város szdlgálutáhA\'i és, ezen Idö alatt kiváló Bzajdudásávsttj kilünő kvalitásaival., a rejtekké\' v:HÓ mindenkor előzékeny é* urí\' tónusú bánásmódjával n város közönségének osztatlan dlismerésít érdemese ki. A yáros műszaki ügyosztálya egy érdemes tisztviselőt \\*szUeti benne, a
jobb kívánságok kísérik uj elbo\'yez-kedeében, vczelő álásábail.
A LENGYEL
meneküllek, akik Xagykjanizsán kap* lak otthont nem\'es példvuldássit maguk közólt gyűjtést Indították a mtosWstl árvizsujlotl magyarok megs.\'gítóKé e. A gyűjtés során 8fl.(10 J>engö gyüSt öseze, nmelyet a Zalai Kőzflónv szerkesztőségében adtak Je A nemet adományt lendollelési hetyerc jullalluk,
DANIS JENŐ
nagy filmsikeréről itt is meg kell emlékeznünk. A kanizsaiak kedvenc szőlésze, aki a Udvárosl Színház meg-szfmése után n Madách Színházhoz szerződött, nrajd a KAI.OT érdi nóp-föiskolájábon a népi szinjálszn&ról\' tftrl előadásokat a falvak jövendői vezet ;U-nck, gyakran szene;*] a rádióban is. Most fámén is nagy sikert aratóit-Nehogy elfoglaltsággal vádoljanak meg bennünket; ido iktatjuk, hogv mífyen kilftnő elismerő Sorokat kapott í» pesti sajtóban\'is.
A HÉTFŐ REGGEL igv irl róflu:
¦ Hulla Etm\'» filmbeli édesapját, az öreg gyári portást Dnir\'s Jenő,, a Belvárosi Színház volt jcittvm&zinésze játssza. Nagyszerű Ötlet volt a fiímen is komolyabb szerepjet bízni rá. Francia filmekben láttunk még csak ilyen alakításokat, a Michc3 Simonok tudják csak a csúnya ara mögött ilyen egyszerű ós nemei eszközökkel mcgórzé-keltelni az emberi léÜek apró, de őrök fájdalmait és könnyes örömeit.*
A\' HÉTFŐ czokci Írja Danisról:
.Sokan kérdezik a nézőtéren a gyári portós figuráját oly rcáKs szjnekkca óleirekeUö Danis Jenő ri»jje3?nó*kor: miért nem játszik ez a szhiész gyakrabban?\'
tiHür-UI!iai»El!ki!TM
Steaua olajok
bizományi raktára. Woacfar karakaarak nagy «alaaattékliaw.
KISKANIZSAI ÉLET
Társas étet
ElŐSZŐr is a Kiskan\'zsar. M^SiZtOB I .cányeg v «sute t 6 etórifl emfékezünk meg A szokásos khibépH nwílett; gyak-
riui szerC|iel az egyeitrVl mukedvetfi-gáidája a kivkanlzsni szjuy>nd:m. Vasárnap szintén a Leányeg\\osű(ei van műsoron a kiskanizsa; színdarnlKi\'í-idások sorrendjében, A hat órakor kezdődő előadás ctlfllt Hom ü Anta?, szavat, mhjd a Sonka és Kódmóuk-?. cimü tiimgulilos vígjáték kerül műsorra, utáni a táncmulatságot 10 pár BZÓtó-láncos nyitja meg reme\'í magyar tánccal. A rendezés a fáradhatafím kehes Magdolna nővér, vatnmínt Németh Lajos érdeme.
A KlskanlZSiI Katolikus Ifjúsági Egyesület szintén dléiik kfltib-élec\' foJy-lat Kisk aizsán. A PoTgbi Olvasókör ;dvó ItetVisógében gyííiekezik a Hatul-s.ág. ahol kilülift irányit is meJItt! hasznos esiékel löllcnek. Sajnos május dl.
sejére az Oív.isókör reftnondott nekik
s Így uj luflyiségnVi kíft\'i gondoskadni.
p. Bánás A. Gyúlá elnök, küsktinlzsai lelkész, vaümviiil Náda< József világi elnök mindent elkövetnek, hogy meg-
rcwfl helyiséget sze^inCí ennek a
kitűnő katolikus cgy^ífletr.e\'t,
A l.ev.nte Otthonban szintén in\'nden cslc mozgalmas éct aiclkodlk\', Ezenkívül meg ktiL ciWlltebflnk a setekari is, amely szorg Ornas niunkáv.tf készül a tavaszi kivonulások és klskanlzsa^ iini.cj>ólvek ós d öadások műsorára.
\\\\ei kl kun így több uj rhtigyar számot Innll be a sáska zoaiúszekkoi, többek közölt az Erdélyi ó> Rákóczi toduttH.
A farsangi szezon Icgklemetkedűbb lakodaTmót Ifj. Györy Poiai László tartotta leányának, "Imt két nojioa k-reszlül foíyl a vígság, líz a Htkoda-
lom a régi kisk mizsoi\'\' lakidaCunkhoz basojilitott, abJoA rcngeiei vendég \\«tt részt, sőt a város els,ö férfbi, dr. Krátky István jxtlgánnesler is JeOen voll a likadoJan;m.
Védekezzünk u májmétely ellen
Kiskanízsán isméi felűt\'.tto a it\'éi
— igaz, hogy csak egy-kéi heB^en ós
C-Vienként — a niájmétMly. Ez a ler-tőző betegség marhaállományunk se*-nngyónb veszedelme; Nem szabad ineg-Mcdkeznüuk arrói sem, hogy a rnt í.\'geöüik — kifaiiöscn az alacsony vizenyős lenVetekcn — tfk !mftsak «z Ilyen fertőző betegségek további) urco-lására. A viros gondos és etőreUtó ve-zetŐságe idejólK\'n ine^akadályozzA a ferlözéi tovaterjedését. Dr. Vida ét dr. HegédQs AJ.atoiv,is;ik naponta járják Kisk;mlzsát, liogy megvizsgálják az állatokat. Mert májméld.<Yg\\anus áfflat nem mehet ki a kiskíuüzsa,": ¦Jegűlőro. Ez igv van rendjén. A kiskaaizsa,, gaz. dáknak mindem el koll követni,, hogy a fertőzés teljesen dlsziget ftiid^ék.
Villanyi a Vágóhíd-őr toronyi útszakaszra
legutóbbi száinrnkban irtimk az Őr-toronyi ós Vágóhídi útszakasz tarthatatlanságára"-. A rossz ut incgköv.\'lcai a viílniyt is, mert az éjszakai köztte-kedés veszélyes ezen az utvoiuiUm. i\'gy tudjuk, ebben az ügybe-i már 1030-ben beadványt intézte"; a kiskooi-zsai képviselők az j;aetókes luelyro. Azóta — nem történi semmi.
K. NAGY LASZLÚ
Gyűjtse a papírhulladékot I
Pénzt kap érte: Schless Testvéreknél, Deák-tér w,
A rendőrség letartóztatta Török László tisztviselőt
Ma délben átkísérték a kir. ügyészségre
A mgykanizsai rendőrkapitanysrtg bunttgyi osztályt egy nnpos klhail-g.ilása uliüi loprts és Bzernkílyes sza-bidsáK !nuil«tiMCk gyanúja rnl"l(! letarlúzlnléiba hi\'Jyc/.le Torai. :.áífzlo 2fl cvSh ingyknilizsai li\'kost.
|hk! o pol^éri rj*i«Vüllek Wbonlnak liszlvi>«lfijc volt.
A rendőniég nn do:biMi átkisérle Torokftt a kir, flgyészsígre. I
A nyomozás és a kihallgatások Török Lászlé ügyéből tovább folynak.1
A pacsai csendőrség fogta el a többszörösen körözött zákányi órássegédet
A nyoraozólevelet klbocsájtó csendőrőrsre kisérik
Kertész József zákányi órássegódet többrendbeli bűncselekmény eikövo. tésé\\«l gyanúsítják. Több cseridőr-Örs, igy a kiskuntacházai is, nyomozó levelet bocsátott ki ellene és kérte n társhatóságokat, feltalálás esetén Őiizetbcvéteiéix:. leértesz József idő-
közben Bajáról Cg\'észen Dólznláigju-tott.ei. A pacsai csendőrség egy járőre feiiSirrrerie, igazoJtntta, majd be-beszátlitotta a kanizsai rendőrségre Intézkedés történt, hogy Kertész Józsefet azonnal a nyomozóicvetel kl bocsátó egyik őrsre kisérjék.
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-lől, két ágyas szoba mér 12 P-töl. KltünŐ étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. — A zalái közlöny elŐ-tlzeíői az utolsó havi elötlzetónl nyugta felmutatásával Lű> ked-vetményban részesülnek.
FERENCJOZSEF
keserűvíz
niadüyájnnk gondjairól
tart előadást kedden este 9 ót^ kezdettel a mngyar rádióban Lai(y Dezső közellátási miniszter, aki e/.-utiai első izbbn lép a mukrofon elé, A köiCilátás eddigi ntüködéséről ós a minisztérium jövőre vonatkozó terveiről beszél a rnúiíszter feruit. envH\'.eít előadásában, ezórl külön is felhívjuk olvasóink figyelmét az előadásra, fi.meiy bevezetője lesz e^ minden kedd estére tervezett sorozatos előadásnak.
Hétfőn este lesz a leventék operettelőadása a Városi Színházban
Kálmán Inüe nagysikerű opD-ettjét, az Opsilost l7-(Sn, hétfőn este fét u órai kczdeltcl mutálja l>e a nag>kaiü-zsai levente Egyesület nagyszerű gár-tlája. Ez az eddig csenUjbenK d)e igen eredményesen ddbjoző ezyesüJM most lép először n nagyközönrJóg e|é ilyen nagyszabású rcndezó-ssol, hogy l>ébt. zonyilsa: a kanizsai inbgy;ir ifjak és leányok, ha kell a színpadon is megállják a Iwlyüket. A nagysikjerü opcretl mellett egy ponvpás t\'Aikópet is bemulatnák a leventék, nng a szi"molekl)Cn Polai Károly énekdt mngjttr nótákat. A zenét a kitűnő honvédzcncJeir szolgáltatja Hering Vilmos karnagy veze-tésővel. Az előadás iiovéUflát a hazatért erdélyi leventék fölszerelésére és saját otthonuk berendezéseié fordítják, ne. rók kventóink tcliát minden támogatást megérdemelnek. \\:)
HOTEL CORVIN
BUDAPEST
VIII., Uaul.uiuiy-11. 14. Neantt Siliaáiiál Ctaladl ujlloda a város Btlvébca. Uionnan berendezve, központi tatéi, bldeg-meleg folyóvíz.
Rtyllrvaa «oba P »•!», kétigvil P T—
h
Vasárnap Szombathelyen játszik a ZMNTE
A legjobb összcállitásttm ulnzlkiet vasárnap a ZMNTE, hogy a kitüno szomb-.ithciyi NBB csapat az SZFC erejével mérje össze tudását. M| hrszünk a kanizsai együttesben, hogy lirélUíképpeo iac^álijá n helyét Bzt értékesnek ígérkező mérközé*iy. Sajnos, n níérközéstiek egyetlen nagy hibája \\-nn : - nem Kanizsai játsziík.
A Sakkverseny II. lordulója
VaBámap játszik le a Moro^y Sakk Kör rendezésében, lejátszott döntök második fordulóját. Ezen *\' fordulón érdekesnek Ígérkezik a Vékésy-Stolczer (elődöntőben Vi\'h kásy győzött), K. Nagy -Szekuljn, Né ní-\'lh 1. B\'ián játszmák. Lászlónak Tóth az ellenfélé, mig Kelormunn Fábussal játszik. ; 1 t |
A másodosztály fordu\'ói : Ltdilh-Németh III., Taródi Stcüier, Sté-ger. Fogner, Nénvtth II. — Sziuki\', Szabó Szloljodá és Szarfns—Hortobágyi Játszmák.
77
0363
1941. február 15
_. Ezen a napon Dósh Já-
| HlJ.lt IS. nos, a volt pécsi &% gya-
I--~-L logezredben, szak ikzi.a-
nnrsnokl helyen beosztott cscndőror. mester olyképpen akadályozta meg egyik lövegünk tA vesztését, liogy az annak kézbe kerítése cárjából óvatosan clörckuszó orosz szAzudol, tártaiéklwn volt és mindössze cSflk 15 főt szftin\'tit.\'i sznkaszávall, saját k üdémén ve-réséitől\' o3d«ba támadt t, majd pffidíU Lnrtn-lettet végrehajtott! rob un után kézi-in-áhan széjjedveile. Az oroszok — túlerejük otjénéro — végül is megfutottak, a század parancsnokát., cgv századost é; 13 eml>erét pedig Dösi őrmester foglyul •letle. M-ii|!iogy Dósa őrmester nemcsak ekkor, l:a-e.n iiinilcn más alkAjinin«; is bátran és vitézül harcolt és Jegény^éíét késöb|>cn is k válóin .vnditö személye i példa, jávai nagy létesítmény ekie öszlököl c, amíált il nebéz hetyzelckl.e i UjB\'* és ujabb sikereket ért el, vitéz és példás inugaiarlásüjiak jutalmául immár őt is ni meny vitézségi éiemmol tüntet tik ki.
Szeressük egymást
Az i( .nagyar film dicséretes módon néha szociális pmbl.eintíkit is mer eY.n-lenl. Arról van szó, lujgy egy gyárigazgató küiro\'.drői háasejótt na,\' ntfután <gy napig (apja és mindazok szerint, akik a légi szetleiii bivo ) rossznE lie-iyeitcsílette apját a vezérifffctgatói székben, álnéven Leí\'JL apja gyárába mniil-kádnak 03 filléres órabó\'ért. Közben a mesének sok íikcOákági is van, háromszoros szerebni boa.vtidaiVainiK.flj ami talán kissé sok Ls. A Jaevesjebb több lett vo\'ma. De ez nem be.\'oűyti-sotja a ülm sikerét. Ezt nemcsak n mese érdekessége okozza, umely még a knálkozó boldog véget is ks\'nfll a magyar filmeknél megszokott Voiiatkn-/ásban, b;mem u kitűnő szcrcpíö\'.gárda nagyszerű játéka.
Cscrépy Arzén, a rendezd sok nagy nevel vonultat M. A fQmen regen tátott, de azóta nagyol fejlődött BuT.a Khna mHlelt Csortos, Makláry ós (ire-guss adnak nagyszerű alakítást. Kálón kelt azonban szólni Danis Jenőről* Buda f-\'.tii. filmbeli ágijáról, nemcsak azért, mert a kAntzsajjak régi kedvence és mert a filmbeli vUsottÖátás inirid-rgyikünk öröme, de azért ls, mert Danis Jenő, akinek művészetét m\'ndg nagyra tartottuk, a inozlvásziaon ismét bebizonyítja, liogy olyan vérbeli színész, aki a Acgnagyobb mövósz.\'üo kéj>es: ember tud .¦-uni, ember, aki olyan mélyen érez, ugjy szenved, aggódik n vásznon, hogy ntagávai ragadja a nézői is. Hisszük és reméljük, liogy kitűnő Danis Jenőnket ezentúl gy ilüttit viszontlátjuk filmen. Már csak Danis Jenőért is érdenies megiaázni art a fűmet, amely me licit jó híradót és egy szép magyar kuUnrfühK-t js tttunk Tálaiéi.
Cg. g. e.)
zalai Közlöny
— (Az Iparostanonciskola leány köt uja)
énekel ho>nap, v .sáriin p a városi felsőtemp\'oni háronuaBgyed 12-cí miséjén Németh János igazgató v.\'zcté,-séwl. Éneklik HannMti Futva jót cm Te eléd, Hárdos: fi szentségei... és a magyar szentek himnuszát. Isten hazánkért.
- (Zalát falvak a csendőr-vértanuk emlékéért)
A csendőrség 00 éve; fennállásának i-nvlékezeiét Zalában is mcgúlKk A magyar királyi csendőrség lerína<a.suhh riuigu tiszt\' vértinujárój, Ferry Oszkár altálxjmtgyról től>b leélvén utcái is ncvczle\'í ©í. Így ZaKic^crsz-V1.., Készt. Iiviycu, Nován, »ánoksz»ntgvöní,\'ön, Tapolcán, Keludán, Kővágóórsön, Pacául, Akaiin, Felsóbagodou, Ilévzsz-al
andrfeon jéis 7^rl«ivzenbjroton,. nad*> csonytomaj a község szülöttjéről\', a Pakson 1019 júniusában vértanúhalál
halt CsaH BaJC.nl mörniestorról levez el utcát.
- (Halálozás)
Súlyos csapás órta ScbemJn AnW3 m. kir. pénzügyi tanácsost. Rdesiinyja, özv. Sebennan Józst-\'fné szúlo;ett Fr.ui-caltl Mária életének HO-\'k évéjjoa Iwsz-szas szenvedés után vissza adta i.cm*lj \' k-\'i az Orők fit i" i - "¦-11 ¦ i. Igaú édesanya, fenkőlt bilses, pótlás csa. ládanya vott, aki gyermvkoit vaiUaoa és hazafias szelbembcn nevevH*-". Kitv-jfdt rokonság gyászolja. Héttőn dét-után órakor kísérik ki pilienőhelycVe a rk. temdö b iliitlasliázáliófl. Az en-geszulö szenbnise-áfdozatnt ugy.mcsak héllön reggel fő\' il órakor fogják l* mutatni a feieneJtk plébánia tompíe. mában. i
— (Vasárnap délelőtt nyílik meg)
rövid Időre a volt Kis noy:&>an Sugíir ul 3.) ffénol Cusztiv és Margit képkiáUitásu. (:)
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
ÍSBk&m, MÁJON TESTVÉREK
fci«y^ig*t4*«i szaküzletében. B\'a»á *i-nhi
Mi újság a Budapesti Élelmlszer-nagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudóalt3 jc-1 nté-se szerint a budapesti ó\'Onr-szerí-nagyvásj.rte\'Iepre 21141 február 7-t S 13-lg vasúton ékezett 320 vagon \\e(yes éWhvtszer, firkezcil ezenk\'v.U kaién, bf\'izií ánival 14!) lchergé,pkocs. és 21)ö lóíogalu kocsi, viSamUtt 043 ketrec ét\'i-baromfi. 0í>2 mázsa vág >ltl)aiomfÍ és 086 láda tojás. - A v isiitrCJiozat á az előző hétteS szcmlxia eraolks\'dett, Igyuiicsik em;-\'lkeJeit az ó>l. 04 vá-goltbaromfi, a UijásreSliozata^ toválkbá a lófogitu kocsik Kanta, v\'szont a te-Itergfípkocsik száma csókkepl. — A baromfi-piacon a nagyobb Mbozat-4 és lanyha v/-«¦¦;.<¦,!¦, liatására az árak áltt/ában 10-20 fftórrel csökkentek} kg,-ként. A tisztilotl szedett csirkénél az árcsókktpéa a 30 ÜBért ti olérle
kg.-ként, — A tojás-piacon a nagv relhoznta\'t a setojlCi ánmál 20—30 M-Jár árcsökkenést idézett oVí kg.J(ónt.
— A zöldség- ős fŐzUekréa.\'knaba szokásos 2~fl faterig terjedő árluffiánt-zást csupán a tisztított paraj lépte tn", inel.ynok ára 50 QRérral eineUeadVlt kg.-ként, mivel csak igen kis mennyiségben került piacra. — A gyümölcspiacon továbbra is a dáligyúmtV.Vsők iránt mutatkozott ó*lénk érdekflidés, timbick követ köztélxen a vőVősbéjtü narancs 5, a mandarin ára pedg 15 fit Térre! emelkedelt kilónként,
- A Idalakutt árakról a vásiírc^anio-kok igazgatósába .Hivatalos Árjegyzés i-t ad ki, amcSyct negyedévi 6 P előfizetett áron bárki megieaóíibet, (:)
A gazdaságok burgonya-készleteit nem vették zár alá
A korinánv u köz \'lmii"(b-.m 5.900— 1040. szám alatt reudette: bocsátott ki, amely a burgonyának fonT-dmát bizonyos szempontokból kortátottta.
A burgonya nincs zár alá váve ugy, mint néhány más tennény (pl. buza, rozs, tengeri stb.). Az enilitett no.ideXt célja csupán az, hogy * közellátás
biztosítása céljából módot nyújtson a gazdaságokban tároló és a iermetók háztartási szükségleteit mlMStdó készletek cégszerű fűlliasaiáiásár.i ott, ahol azt a közélclfrnezés megkivánja. A bur-gonyakészlclck tehát igényhevehetök.
Azok a Durgonyalrászletek azonban, amelyeket az iCetékos szOrv\'k igényije venni nem kívánnak, továbbá is zavartalanul forgatómba liozliatók, — vehetők, illetve eladhatók.
Városi Mozgó. Pénlahlől—wérnsiplg 1
Budapesttel egyidöben ! BULLA ELMA
Amorlkából való visszatérése után készült 1. magyar filmje
Szeressük egymást
Szereplök: Bulla Elma, Erdélyi Mlcl, Hídvégi Vali, KSpeczy-Boócz, Csortos Gyula, Danis Jenő. Billcsy T.,Makláry Zoltán, Greguss Z.
EIO«dí«ok köznapokon 5,7,9, v»»ár. éj BnnepMpokon 3,5.7,9 bor
íiptólll
Hi regi házit modernizálni akarj*, vagy ha nedvet lakását Izoláltatnl akarja, vagv családi házat akar építtetni1
lordulkm bizalommal í.
Sznkoay Lajos
kép. kőmüveamesterhaa Nagykanizsa, Csengety-ul 13.
— (Zalai bizottság a Nemzetvédelmi Kereszt adományO\' zásának elbírálásra)
A Kormányzó llr által . ;\',jjj=l ,v. Nem-zelvédeliiU Koreát iidoaiánvozáaának ádbiráása réljából meg.d*kuát az Or-szagos Nemzetvédtíüni Bizotislig. Fn-uek k.ietébca .!,,l,,uA\'.; a dunán-
túli csojKírtot is, anjory Uz vánn^-gye \'¦! Luioinii :!.ni sz«rvezeieii fog«tja össze. A dunánifli csoport csoport zakü bizottságát imisl ;.i ik.ij.iií meg és annak elnöki tisr^sógét az országos bizottság fcQkérósáre vitáz Farkú Sándor
nyugi ezrede* tölti be. A zatii Hgényk*.
gosuítak k*.\'-c->l.....i m. a bixuUutg lógja
elbiráiiii.
— (A Szentlvánéjl álom)
legvidámabb r > .:• e#^enedaek meg ín.\'¦ iiuji délután a gniuiAzúnu. sxjo-padán a gmuiáziAU* cöerkosxck és djui-kok műsoros farsangi délutánjának! műsorán. Ezenkívül népi játékokat és egy légoltalmi szndarabot mutatnak 1k\' a giumázislák, dc büffórol is gondoskodás történt. A farsangi détulán pontosan 5 órakor kezdődik. (:)
— (Holnap: a Leányklub műsoros eatje)
A széni Hona Leányk ub hiojbop este 8 órakor lendezí me.j; vidám t iraangi műsoros estjét a Vadász kürtben {volt Kis lioyal). A kitűnő mtlsor és utána kővetkező tánc mindenknek megadja a vidám szórakozási leneiőséget. A rendezőség szorCLetlol v-5r mind<nklt. (:)
Tísxtétsv
meg szervttetet a balekban ttlhalmozódott salaktól,, na ninca Is tpata u«k re kodét* Jó tlutltó ^strfXTfll hashajtó a VJÍ»***^^
— (Vendéglősök, mészárosok és pincérek bálja február 22 én)
Egyjnap a hr&ang akitt Öe+p-ni azoké is, akik egész éven át szaj^gáfják a közönségei. A jó hékcvilágban biresek voltak mindig a kitűnően migrende-zett vendéglős, méjszárON és pincér-bálok, aliol forró veit a iKiaguUit; csodás a kedélyesség és selioíj^íoni So-betett annyit szórakozni és táncoSnJ, mint a vendéglös-bá\'kni, mert fik a javából érlellek, hogyan kdHi azy (e-k\'jlheteten astétyl rendezni, amely let-v.\' van vidámságg .1, gondtafjajisággafl és pompás jókedvvel. $ym este tevt a február 22-én, szombaton este fej. 10 órai kezdetbe*, a Korona termeil>«n tezajíó v*andéglos, mészáros és pincér-bál, axtírtyws nz olfikószületiek már
Mép IMOZfjé. MaatoMai »»«ArnapiB i IHi
NarifatSbomba C|«« A« Dgn l\'gujabb és legvidámabb rabban gm~ olHU OO SÜU filmjének bemutatásain. A humor koronázatlan királyainak felecrhetetlen Hímjei
Aaa a »i repülő
Ötletes tréták — másfélórát kacagá;. Remek kisérfisnOsor I Mktuális hirad&l
Előadások köznapokon 9. 7. 9, vasár- és ünnepnap 3. 5, 7, 9 kur.
ÜAUU MO2L0N*
1941. február 15
Száraz tűzifa, apróbb darabos fekete szén és kliszapolt szén Vécsey-ulca 6. szám alalll fatelepen
Dr. Boda Karol,\' Bor- és Faérlókesltó cégnél
jóminöségU fahér á» uőrői 6- éz ujborok (Ötven literen lelni fogyasztóknak Is) vendéglősök és italmérök részére Csengcry-ut 56. számú borkereskedésben
, állandóan kapható.
(Folytatás az 1. oldalról)
nagyban ft.Uii-i!.. liogy nini\'!. iiU.. aki azon rószt vesz, egy SlojlIxtolVii e\\rét
fog tóltmi. AZ ¦¦:,¦¦¦> v-lu.¦-!1,1,1 11,.,n
beszólnék ut.i-.i--, .....il u február a-ikfi
UistryszcrTi vendéglős, ínósiáros ós pin. CÓ, bólrü. . (:)
— (MÁV Alkalmazottak Temetkezési Egyesülete)
folyó évi felwuár lió tfl-Al, .M.....i
:t órai kezdettel a városház köxgytVési/ t-iiiiflMi az ..\'.¦ti>v;i|i.i, lárg\\
sorozattal ívi rendes tisztújító kórr-gviilósőt tartja. l-:zult*t U köri « tagok teljes számban viAó megJeáaneSét «z
lOMkaéj. " (:)
— (Allatvásárcsariiok Szombat helyen)
A közvagolild íVfléjUtóse után Szonil-battwáyvn 180.000 uAiVós kOfKséggoJ initnti t/.u létesiteuok, anvalybe tiozzá-vcióíegesen 10 vugon kivite*. árut sebet iH\'ruktározni. A város ja.adnani iii>.ii.ii.iii.\'!. j-t .!,{.¦ szerint Szombatin Vv tfáatkivitcle az utóbbi Idóceu je-lantosén oiirtAkodett, ezért efhahtroxbUa, hogy inadéin vAsdrasurjiokot is WW "< latiak. Kzzol az mtózmóttny\'ul Szombathely városát a Dunántúl őszi tenyósz-áOstTásiiri központjává fejfeszíik.
— (Vasúti azerciicsítlenség)
történi ínég ml-.-! 24.én, mint iiwglrtuk, :i haiti ,iij..i........ altot) egy
tehervonat bol*sz«*idl az egyik kövuloél uáAJló MAOHT blwrautúba. li."b.gl. (iyula sofför könnyebl>en, Vang>ina István kútfúrómé .1, i súlyosabban meg-sénllt. Ualogh soffört most vonták Hketösságro Zakacge]r»zog«U ós iiMu jogerősen 21 napi rugliázra itérték és ol-tittotlák\'egy évre az autóvezetésül*.
— (Tavaszi kabátalnk)
mindegyike in budapesti mü-
helybcn készC*. Modell kábáitokat a közei jövőben kirnkaluiikban fogunU bemutatni. Sohútz ánihóz, (:)
— A í?11m StinhLá*-UU»Um
e heti számát Bajor GizA önvitto-másai vezetik i..i. Iguáoz Itózsa a rádióról irt, báró iiiil.\'-huíí 14% a római magyar asszonyokról, Kdetelieini Gyu-lay fc3ki pedig a ruisjattg esomónyelröl, ilk^dogság-\'lvxikon\', Karadi* Kntnflin a ffilékeuysegríí nyilatkozik. További éruekességck: Kgyed Tollán Színházi levele, lányi Viktor zenei beszámolója, knrhkaturta-interju l.utuhár Kátmámutt, gyönyörű ftmjképík, mozi lujtf kaki, Tat-ktt-baika, Muráti I.ili íxgéft>\'ro!j tatása, stb. I
FILMEK,
fényképezőgépek
legolcsóbb beiierzásl forrása
VASTAGH agykaniiM. I
Értesítés.
értesítem a nyersbőrtermelőket (mészáros hentes, 41 latvágó-vállalat, uradalmak és madánsxemélyek\', hogy az Iparügyi miniszter 56800/1940. sz, rendelete 2. §-a alaplin az Anyaggazdálkodás Bőripari Bizottsága a Nagykanizsa és Vidéke, Menyet járási, csurgói járást, valamint alsótendvai járási ipQTtestuittek működési területén az 1213/E, 1940. az. engedély alapián tjjűbtts Imre, raktár Nagykanizsa Vár-uTB. $%. (volt Transdanubla) az 1002/E. 1940. az. engedély alapján Papp Bálint, raktár Nagykanizsa zrínyi Miklós-utca 4. bz. az 15Ö6VE. 1941. sz. engedély alapján
Bereer fenő Klskomárom kaptak vásárlási engedélyt-
Bnnéltegva felhívom Ilgyetmüket, hogy a lent megjelölt területeken csak az engedélyesek vásárolhatnak,Illetve csak azoknak adható el mindenféle állati nyersbőr.
Felhívom a termelőket, hogy árulkat nyolc napon bellii az engedélyes kereskedők raktárába szállítsák be, mert ellenőrzésem alkalmával talált nyolo napnál Idősebb árut a fennálló rendeletek értelmébeo elkoboztatom s az el-járiat msgtndlttatom.
StJsOB IttlÜ
syettböfblzományoi NsiykanitM.
Ax Angolok Is támadtak
Berün, február 16 Az angol gépek az ójSzaka ismét inegkiséreiték, hogy Nyn#dnéhicl*f ország fölé hatoljanak. A bbnibüknl azonban találomra dobták le és igy katonai kár ném esett, több poigslrj egyén életét vesztette.
Néhány angol gép Débwrvégin fölé is berepült és Haydcsundra több
" A Uvolkcletl helyzet
egyelőre nem fenyege^ - Írják az olasz lapok. — Hivatkoznak azokra a japán kijelentésekre, eanjelyek sze-i rint enyhülés ál H be a helyzetben ós Így közvetlen viszály kitörésétől rwrrf keit Lartajii, bár az amerikai sajtö nem szüntette be propigöurjáját Távolkelet ellen. , { f i | | |,
bombát dobolt ». Egy poigiiriegyén Irrt^halt, három IrMona megsebesült. Katonái vagy gazdasági kár i\\*m>
esett. [ i

A görög fnontoli « rüi\'ögök kéSzj-leütek elő tájnudást. Ervjö tüzérségi és légi tevékenység észlelhető ezért, különösen" front középső .szakaszán.
FERENCJÖZSEF
KESERŰVÍZ
ki árvízi helyzet
egyre aggasztóbb. Most már nemcsak a Duna vize önt el nagy területeket, hanem az iBaybc idő és az olvadás miatt Boridból is ujabb árvízveszély fenyeget a Sajó, Zagyva és Kiaszna vidékéről.
Budapesten a Margit-köruton a csatornavíz felszakította az uttestet és a villamossíneket is meggörbítette az erős víznyomás. Attól tártaink, hogy a viz nagyobb üregeket mosott ki, a forgalmat lezárlak, t
Értesítés!
ÉrlesliJOk a nyersbőrtermelőkéi, (mészáros, hentes, állatvágd vállalat, uradalmak) hogy minden ellenkező híradással axemben, 11 IpatOgyl minisztérium 56800/1940. sz. rendelete 2. §-a alapján ax Anyaggazdálkodás Bőripari Itinult-sága
Nagykanizsa és vidéke területére, restünkre a vásárlási engedélyt (111 l/E. 8><m) kiadta.
A termelők szíves további támogatását kérjtlk.
Hangya SxOvelkezet NyeiabOrértikeiltitl Csoport
Bátkl (Babits) Lajos ,63 itvevé.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4562/1941.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok:
tlsztltévágásból kikerült 211 balom kevert tűzifát és a rendkívüli fahasznilstlal kitermeli 10 halom (égy halom = 1 m" rel) akácszálfát 1\'— halmos tételekben.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítási batáridő folyó év mátclus hó vége, azon időn tul a váró, fenntartja magának a szabad rendelkezési jogot.
Árverés Ideje és helye: 1941. február hó 17-én, kellőn és 20-án, csütörtökön reggel 9 órakor a városi alsónyiresí erdőben.
Találkozás: mindkét napolt az alsónyiresí erdőöii laknál.
Bővebb telvilágositást a városi gazdasági hiva\'al ad, mlg az árve-tezendő tárgyak tészletes Jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető : a városi kiadóhivatalban, a kiskani-zsal városházi Ügyeletnél, továbbá a láigyak Is az Illetékes védkerUlelt erdcőmil.
Nagykanizsa, 1941. február 13. w Polgármester.
4672/1941.
Tlriy: Fllreszpat értékesítése.
Hirdetmény.
A városi Mutálok lllzilaazaktég-letéoek lelapritásánál nyert kb. 2 kocsi furétipoit a v. gazdasági hivatalban folyó hó 19-én d. é. 10 órakor tatlandó nyilvános árvetésen eladom.
Bővebb felvilágosítási a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. február 13. ^a Polgármester.
FIGYELEM I Átadunk tSbb közgazdasági találmányt, slabll hajtóerő Perpetuum, uj eröáttéfell bizonyított törvényszerűséggel, hitelképes garancia ellenében. Bebizonyítom, hogy fizikai sikeremet falalSilanOI tagadó, tudományos elzárkózás mily bűnös mulasztáson nyugszik. Clm a kiadóban. . w
Csomagol a bukaresti török és görög követség Is
Mftuio, február 16
A Sbnnpa értesülés.\' .szerint a bu-knresti török és görög követek és "t követség bigjai a roonán \'főváros i-l-1 hogyósára készülnek.
Angol zárlat Románia ellen
London, február 16 A dugárucllonőriésröl * a kcifts-kedést tiltó törvény rtíndvlkezeseit Roinúiiiám is kiterjesztenék. Romániát is ellenséges n«gKZállás alatt lévő országunk tckinli ezzel Angiin.
A rendolkczés n^i éjféltől kcidve tép ál-vényhe. . Ili
A bulgáriai AtaoatsIAa Ugye
A Theicgrnpho nyíltan utal anu, hofly tíz utolsó hetok diplotnáciai lé-
pesei a katonai lépó^\'k útját egyengették. Megejiij itt n lap a Zor& cilnu bolgár újság azon cikkét, sróBiybcn ii bolgár lap nyíltan foglalkozik Ónnak lehetőségével, hogy Németország esetleg szükségesnek láUKCtJH a Bulgárián való átvonulást. A l«p leszögezi, hogy öngyilkosság vbrna, ;ha Bulgária eiutositaná az erre unatkozó nétnet kérést.
Az angolok terrnészetesen az ello.,-kezöjét akarják o:órní és ezérl \'az angol követ inPg is jelent a \'.ZÓfipi külügymijiiszteriuinbiin és közölLe^ hogy Anglia n<egsx(v4t]|a a diplomá-t cial viszonyt, h» Bajlgária nngotelio-nes tónibszpcintnak odaadja magiit. A lap megjegyzj, hogy Anglia ugyanilyen lépést Romániábtm is tolt: -eredmény nélkül.
Egykori haláüzgözösoket mint őrhajókat használják a németek (Foto R. D. V.)
1141 februAr 15
SekwMaaa j*waf, Aatal, KUrU, RokUU éi NámUr ugy a maguk, valamint az alulírottak és összes rokonság ncvetrín, de a Mindenható akaratiban való megnyugvinal jelenük, liogy a íotfón szeretett édesanya, nagyanya
Szt. Mm MM
•stíl. Francaits Maria
f. évi február hó 15-én életének 80-lk évében hosszai aienvedés éa a halotti iienlségek ájtatos felvétele után az Útban csendesen elhunyt.
Drága hatoltunk loldl maradványát f, évi február hó 17-én délután 4 órakor fogjuk a róm. kalh. temető szertár listerm ében a róm. kalh, egyház szertartása szerint beszenteltetni és a helyi temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Az elhunyt lelkltldvéért az engesztelő szentmise-áldozatot február hó 17-én délelőtt *f*9 órakor fogjuk a szcnlferencrendt plébánia-templomban a Mindenhatónak bemuláttatni.
Nagykanizsa, 1941. február 15.
jll^iíilirin^l HjuaíJjíUfei!
Scacrmanfl Antalnt, uQI. Polees Glxalli, Schermanri Nándorn* nOI. Kiaa Paula írunyti. Schtfmaaa Dttdu a Láasló uookJL
OfcséniJot ad6am<xi>jm
izmskczJialik
A Icteiiyel klr. Jareablrdag, mint telekkönyvi hatóság.
IÍI30/1DJO. tk. szám.
tnHtl llrtttiui-IlTiul
Kiss János és neje Takács Mária végre* hajtatoknak Poaval János, kiskorú Pozval János, ktakoru Poaval Jóaaef, kiskorú Pozval Ferenc Makóra Pozvai Bála végre, hallást szenvedők ellen Indított végre, hsjtásl ügyében a telekköi.yvi halóaág az ujabb árveié.t 53« P tőkekövetelés és |á-rakikal behajtása végett a Rorata községben lekvó a a bortfal 74a tstjkvben felvett 293/7/2. hisz. szántóra a ctondor-bUkl dűlőben ét a 290/3. hrsz. szántdra a ceondorbokl dilisben 67-1 P, az u. o. 81.3, szljkvben felvett 165/174/». \'luss. a Cserl.ia iliil.Vbeu 3() I\', ni n. o. «6.1. aatjkvben M» 175/a. braa. szántóra a Cserlna illllöhrn 00 pengd, az u. a 863. sztjkvben 169/
242. hisz. szántóra a Cstrina illlld-htn 70 P, >i ii. o. 883. ntjkvben 105/
243. In./, szántdra a Caima dolOben 75 P, sz a. o. 893. azljkvben 294/237, hrsz. .zánldia a RétvOlavben 75 P, az u. 0. 855 szl|kvben 294/238. hrsz. íztnldra a Kélvölg-yben 50 P, aa u. o L55. sztjkvben 294/239. hím. stántdia a Rétvillgyben 75 P, az ii. o. 855. azljkvben 294/240. hisz. szántdra a RétvOlgyben 75 P, az u. 0. 855. sztjkvben 294/241. hrsz. szántdra a Rét-vofgyben 50 P, továbbá az u. o. 853. sztfkvben felvett 165/1761«. hrsz. szántdra a Ceeilu. dilidben 90 P klklilUst árban elicndflte.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Borsfa kOzaágházánál megtartásain 1941. ávi március hd 6 napjának délután I óráját IUzl ki aa aa árverési feltételeket az 1881: l X. i í 150. 6 aalapján megállapítja.
Az árverés alá kertild Ingatlanukul, ha az árverés megtartását a vegiebajlatdk ko-dr. Szabd István csatlakozóit végrebajtatd kari, a klklállásl ár 75o,o-in«l. ha Szabd Jilmet és neje csatlakozott végiehejtsló kéri, a kikiáltási ár ütMánál, ba a vigie-hsjlatdk kérik, a kikiáltási ir ísoi.\'oánál, ha dr. Lakd Imte csatlakozott végrehaj-lald kért. a kikiáltási ár 226°/sánál, ba Bogár József és neje csatlakozóit végre-hajTstd kézi, a kikiáltási ár 230°/s.]nál slscsonyabb álon eladói nem lehet. (5610/ 1931. M. E. az. rendelet 21. §)
Bánatpénz a kikiáltási ár 10n/o-a, amelyet a magasabb Igézet ugyanannyi OAi-áia kell kiegészíteni.
Letenye, 1940. évi nov. hö 6. napján. Dr. Calk László s. k. klr. Ibiid.
A kiadmány hiteléül: Balassa s. k.
.11 L :.-U:j........: \'
Nsgykaniiíg megyei Yoros
polgármesteréiül. 4000/194t ~~
Tárgy: Harcszerű szemléltető lovászét.
Hirdetmény.
A helybeli Itlzéroszlály folyó ívi február hó 18-án, kimondottan kedvezőtlen Idö esetén február 19 én reggel 9 órától körolbelul déli •>. óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lAlércn éles ISazeirel lőgyakorlatot tart Ez Idö alalt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalók:
1. Szépeinek községlól bérelt ts-rOlet, valamint sa Klskanizsa—sor-mátl, Klikaniisa—siepetncki, Sor-máa—szepetnekl ulak és a Csepís és Tölgyes erdő keleti szegélyétől hMároll tertlel lezárás alá kerfll.
2. SzepelnekrOl a közlekedés Nagykanizsa felé Sormáson kérésitől nyer lebonyolítást, mert a Klekanlzsj— szepetnekl müut lezárás alá kerttl.
S. A lOvésiet robbanó ICszcrrel lolylk, ezért a lel nem robbant lövedékekhez vagy azok részeihez nyúlni életveszélyes. Ebból eredó balesetekért a honvéd kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1941. február 12. u, Polgármester.
A minden háztulajdonosra
kötelezőleg
elrendelt
könyve kapható :
a Zalai Közlöny
nyomdájában.
KIS a
NAM
BREDnéri/T
iff it |Rf»^4cAjrfJmJújrt;^f
Continental írósépek
képviselete és lerakat*
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugar-ut 2.
Mérsékelt szél, t5bb helyen kttd, eső, a hS alig változik.
A Meteorológiai IntáMt nsgrykaausaal atagflgyelöállomása Jelenti i
Himárstklet te-ftian MM 9 diakot 4-58 m. wnjal-t 1 t.dAlbaa +8-4.
nu<uutik 1-0 -t-.
APRÓHIRDETÉSEK
AíHÖMfiUtt. álla *----,
10 lllltí. minden toráSbt »4 0 —.-----.
10 iiólg 60 nílSt, mtn*«i lovibbl w. 4 H1UW.
AULA»
¦oflltusliatá, értelmes, diétához értd mindenes auaadksWaMeH\'keresek azonnalin, Elek Erndné Palin. Nagykanizsa 558. KOzvetltdket dljszok. 454
Samuk kéttagú hííl;:lázba tízesben Is jáitaa vidéki mlndeueat. r.Uils.a, 4. 451
ADÁS-VÉTEL
RaaoH ¦áaillaatK* rHS«ajr»t kelta megvétellé íspunk nyomdája Fö-ot 5. alalt.
Hausaált ruhát veszek és eladok Máikus, Kliályulca 31. 464
i míAs -Oy.i.iirniHi.visfiu
¦•raaak azonnalra vagy inálua 1-éra
való bekOIIOzésie két-, eaeileg háromazo-bts lakást. - ÉrtesllendO Blllta Károly. Örház-ntca 7/a. 307
Jdtorgalmu vidéki vaMsvaaksHPsuzk*-
afáa olcsó bénél, vsautállomáanál, 10 ul-vonslon, biztos megélhetés, keieazténynek áladó. Clm a klsdóhlvatalban. 401
BUTOBOZOTT SZOB*
Uslfitshajáratta, elegánsan bulorozolt utcai szoba 2 ággyal kiadó Taletd-nl 25.
448
SzéprM kmtamaarH szoba kiadd, esetleg teTj-f ellátással Király-utca 43. 449
.....__ melletti elegánsan I
«I kiadd Csányl i t..M.ul, « li.
453
ház ÉS INOATLAN
TObb adómentes macin- éa b&hásat, házhelyet. azÖlfit éa földeket Itixvalll Papp, Telekt-nt 8. 2303
Nagykanizsai hitirban mlméé col 3000 ?-ÖI birtok. Bővebbet Kóaek JÓzaefnél, Nagykanliia, !í;isr-u. Ai. 427
Tizenkét sótól szóló öleséért azonnal »l.a.lA Horthy Mlklós-utl trafik bódéban. 455
¦atotaalMivaa legszebb helyén, vasat, vlz mellett 112 [ l-öl telkemet olcsón aladnim Clm a kladóbanO 4fi5
KlaalA adómentes, önzkomtortos pai-hettia, négyisobia magánház, belterületen kerttel, hifomsioSás. Horváth, Sugárút 42.
483
Sicntgyörgyviron, ettő hegyhátoa, -Nyu-
fialanitéazekn*!" 20 sor ojtvanyizólá kaazá-ávil
. Érdeklődni Királyt Pát-a. 6.
403
özvegy asszony banclHitatié a leányát lendei emberhez. Clm a kiadóban 466
60 kaUsitril la bold axinuUiaos kéf traktart keresünk. Ajánlatot Unger H Tétti vuketetkedesbe kérünk. 487
4522
HALAI KÚZLöm
m\\. február ifi
I személyes bejelentési kötelezettség
tel les Késének ujabb szabályozása.
A m. kín belügyminiszter ur 380.000/ 1941. B. M. számú rendeletével 1041. év február hó bével kezdődőleg a személyes bejelenté*! kötelezettség teljesítését újból szabályozta. A rendelet szerint személyes bejelentési kötelezettség alá esik minden migyar Állampolgár, továbbá mindenki, akinek állampolgársága nem állapítható meg.
Be kell jelenteni:
a lakó-, illetőleg a tartózkodási helynek minden 2á órát meghaladó megváltoztatását él pedig;
a) a végleges larlóikodAs céljából a varosba érkezést, ugysz;ntén a város területén más lakásba való végleges beköltözést az e célra rendszeresített bejelentőlapon;
b) végleges tartózkodás céljából más tárosba (községbe) való távozást, utry-szlntén a város területén más lakásba való végleges elköltözést az e célra rendszeresített kljelentölapon;
c) 24 órát meghaladó Ideiglenes tartózkodás céljából a városba való megérkezést, Illetőleg ugyanazon város területén más ideiglenes lakásba való beköltözést, továbbA ilyen Ideiglenes Jellegű lakásból való eltávozási az e célra rendszeresített be-, Illetőleg kljelentölapon, A háztulajdonosok, amennyiben saját házukban laknak, továbbA azok, akiknek lakásuk Örok-vajjy töbérletf lakás, az ugyanazon város területén való Ideiglenes lakáévaltozAst nem kötelesek bejelenteni
Aki állandó lakásának fenntarlAsa melleit ideiglenesen távozik más városba (községbe), ál andó lakásáról nem tartozik magát kijelenten), sem visszatérte alkalmával magát olt újra bejelenteni,
Az albérlők, ágybérlök, ágyrajárók, lakás-, Illetőleg száíá>bérletük végleges meg -vAltoztatáía esetén a végleges be-, Illetőleg kijelentés céljaira rendsieresllelt be-, Illetőleg kijei enlola pókon köle esek magukat minden esetben be-, lile ő eg kijelenteni. A lakAi, illetőleg szállás 24 órát meghaladó ideiglenes elhagyása esetén pedig az ideiglenes lakóhelyen az e célra rendszeresített be-, illetőleg kijelentölip n kötelesek magukat minden esetben be-, illetőleg kijelenteni.
Azokat a tanulókat, akik Iskolai fanul-mányaik Ideje alatt nem állandó lakóhelyükön laknak, a bejelentési kötelezettség szempontjából korábbi lakóhelyükről véglegesen elköltözőiteknek, az uj tanulmányi Idejük alatti lakóhelyükön pedig véglegesen beköltözőt leknek kell tekinteni és az e célra rendszeresített bé, illetőleg kljelentölapon kell öiet e helyeken be-, Illetőleg kijelenteni.
Azokat a személyeket, akiknek állandó lakásuk hajón (uszályon) van, a hajó uszály) telephelyén kell — miht végleges lakókat — az e célra rendszeresített be-, Illetőleg kijelen .Alapokon be-, llletólss kijelenteni
Tényleges katonai (csendőrség!) szolgá-latra és közérdekű munkaszolgálatra bevonuló személyeket Állandó iákóhtlyUkról nem kell kijelenteni. Abban az esetben, ha ezen szolgálatból vaó leszerelés után a leszerelt Siemély nem ttr vissza abba az állandó lakásába, ahonnan szolgálattételre bevonult, a régi állandó lakóhelyére vonatkozóan az e célra rendszeresített Uje-lentőlapokon kijelentést, az uj állandó lakóhelyére voralkozóan pedig az e célra rendszeresített bejelentőlapon bejelentést kell tennie.
Ha az ideiglenes lakás véglegessé válik, az előző állandó lakásra vonatkozóan az e célra rendszeresibtt kljelentölapon kijelentést és a véglegessé vált lakásra vonatkozóan pedig az e célra rendszeresített bejelentőlapon uj bejelentést kell tenni.
Lakásváltoztatásokra vonatkozó belelentétektét függetlenül be kelt Jelenteni:
a) minden év Január hó 1. és 31 napja közölt azokat a fiúgyermekeket, akík az év folyamán U-ik, továbbA azokat a nőket, akik az év folyamán a 16-lk életévüket elérik;
b) a 12. életévüket elért, de a 70. életévüket még meg nem haladott férfiak, továbbA a .ti. életévüket elért, doüO. életévüket még meg nem haladott nök uj szak képzettségének megszerzésit;
c) a családi- és utónév bármily törvényes alapon történt megvAllozAsAI az ezen célokra rendszeresített bejelentőlapokon;
d) a magyar állampolgárságnak megszerzését a végleges lakás bejelentésérc rendszeresített bejelentőlapon.
A bejtUntitt ttljetüenl kötelesek: A fentebb felsorolt bejelentéseket a teVtk életévét betöltött személy maga köde* teljesíteni. A 18 évesnél fiatalabb
„Mjiiiélyra vonatkozó bejelentéseket i családfő, vagy az a szállás-, munkaadó tartszik teljesben), akinek gondozása, felügyelete alatt áll. Az Imi nem tudók helye t azok hozzátartozói, szállásadói, gondozói stb. kötelesek Kitölteni a bejelentőlapokat.
A tanintézetbe, nevelőintézetbe, kórházba, gyógyintézetbe, rendházba és más Ilytn jellegű köz- vagy magAnlntézetbe felvett személyek, a szállodában, peniio-ban megszAIIt, az országos letartóztató Intézelben, klr. bírósági fogházban, rendőrségi fogdában és toloncházban, jsvitó-neveTölntézetben fogvatarlott il előleg beutalt személyek lakásváltozására vonatkozó btjelentésarvel, e személyek helyet! az intézetek felelői vezetői (megbízottai), az állandó hajón (uszályon) lakó személyek bejelentéseire vonatkozólag pedig a hajó (uszály) tulajdonos (cég) (megbízó tja) kötelesek teljesíteni. Ezen esetekben azonban a bejelentendő szemelvek kölelesek a bejelentéshez szükséges adatokat a valóságnak megfelelően bemondani L, ezeket esetleg a rendelkezésre áltó okmányokkal igazolni. Az adatok valódlságAérl a bejelentendő személyek felelősek.
Bejelentőlapok beszerzése és kitöltése.
A különböző bejelentekhez szükséges űrlapokat a dohányüíztwiékben lehet beszerezni (a be-, HlelőlcK kijelentőlap Ara darabonként 2 -kettő) fillér, a szállodai be- és kijelenlőlap ára pedig darabonként 10 (10 fillér)
Az űrlapokat tintával írva, a valóságnak megfelelően olvashatóari kell kitölteni az űrlapok hállaplán levő figyelmeztetésekben foglalt rendelkezések szerint.
Minden bejelentés! kötelezettség alá eső személyről külön be-, illetőleg kije-lentölapot kell kiállítani, kivéve a családfő nevét viselő 12 éven alul) Ibi-, Illetőleg 10 éven aluli leánygyermekeket, vala mint az 50 éven fel\'ilf törvényes feleséget, akiket a családfő lapján kell be-, Illetőleg kijelenteni.
Mikor, hot és hogyan kell a bejelentési teljesíteni:
A lakásváltozások alkalmával a bejelenlés a beköltözést követő 24 óra alatt, a kijelentést az eltávozást megelőző 24 ír.i alatt, egyéb bejelentéseket pedig a bejelentés alapiát képezd okiratok (pl, névváltoztatási hatAroza\', fza> képzettségi bizonyítvány stb.) megszegését követő 8 nap alalt kelt teljesíteni.
A bejetehléseket azabábszerűen kitöltött bejelentőlapon, az illetékes rendőri bejelentöhtvatalban (rendőrőrszobán) való beszolgáltatással és iebélyegeztctésset kell teljesíteni,
A személyes bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelet a be-, illetőleg kijelentés teljesítésére kötelezettre, a lakástulajdonosra (föbérlöre), házlula-dnnonra, szálloda-, penslólulajdonoara az alábbi kötelezettségeket állapítja meg:
1. A bejelentés teljesítésére kötelezett személy köteles.
a) a különböző célokra szolgáló be-, illetőleg kljelentölaDokat olvashatóan, a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni, illetőleg ha ezt helyette más teljesíti, az adatok valódiságát bizonyító rendelkezésre átló okiratokat felmutatni;
b) a kitöltött be-, Illetőleg kljelentőla-pokal beazolgálta\'ni és lebélyegeztetni;
c) a lebélyegzett igazolószelvényeket a lakás bérlőjének, tulajdonosának, vagy a háztulajdonosnak, haladéktalanul bemutatni és ezen szelvényt vele aláíratni;
d) az aláíratott igazolószelvényt a háztulajdonosok (megbízottjának) a belüso-ros nyilvánlarókönyvbc beírás céljából haladéktalanul bemutatni;
e) a lebélyegzett igazolószelvényt gondosan megőrizni és azt hatósAgi közegek .elhívására, hatósAgi eljárás alkalma.al felmutatni;
f) a 12-70 év között lévő férfiak lakásuk végleges megváltoztatása alkalmával az elhagyott lakásra vonatkozó kijelentő-laphoz az erre a lakásra vonatkozó bejelentést Igazoló szelvényt és az uj lakásra
vonalközé bejelentőlaphoz- az elhagyott lakásból való kijelentést Igazoló szelvényt csatolni;
g) az Állandó lakásból való ideiglenes eltávozás alkalmával az Ideiglenes tartózkodási hely drnét hozzátartozóinál, lakás-adóján ál.hAzlulajdonosnAI stb. hAtrahagynl.
2. A lakástulajdonos (főbérlő) köteles:
a) ellenőrizni, hogy i tulajdonában (fő-bérletében) lévő lakatban lakó, tartózkodó minden személy siettet tett-c a lakáavAI toaáara vonatkozó belelentést köfetetett-sigének. Nemleges esetben arról ¦ m. Idr rendőrséget haladéktalanul éitetllenl;
b) a tulajdonában (főbérlelében) levő laVAibsn lakó, tartózkodó minden személynek be-, illetőleg kijelentett Igaioló szel vénvél felmutttAt alkalmával haladéktalanul aláírni és visszaadni;
cl Ideiglenes tartózkodásra eltávozott lakójának ídelglenei lakcímét megőrizni ét azt a hatosául közegek felhívásain közölni.
3. A háztulajdonos köteles:
a) ellenőrizni, hogy a házban lakó, tartózkodó minden személy eleget tett-e bejelentési kötelezettségeitek, nemleges eset ben erről a m. klr. rendőrséget haladéktalanul értesíteni;
b) az aláírás végett bemutatott Igazoló-aielvényekrt aláírni és a felmutatónak haladéktalanul visszaadni:
c) ¦ házban lakó minden személyről betUiorot nyllvántiríókönyvet vezetni, abba a lakáivAllotáara, továbbA I családi- él utónév megváltozására vonatkozó minden adatot a felmutatott és lebélyegzett fgatoló-azebéoy alapján beírni és a aaelvényl a lul.vdonosának visszaadni;
dl Ideiglenes tartózkodásra eltávozott lakójának Idelglenea elmét a bettlaoros nyilvántattókönyvtw bevezetni;
e) a bettltoroi nyilvAntartőkönyvet hivatalos cllAráaban lévő haldiát! közegeknek felmutatni, a rendid hatóság tagjainak felhívására azt beszolgáltatni, a megtelt nyllvántaitókönyvet megőrizni, Illetőleg i lakóház Ilyen. rendeltetésének megszűnte után a rendőrkapitányságnak (bejelentő-hivatalnak) benyújtani.
4. A szállodák, penziók és mii szállás adáara szolgáló intézmények felelői vezetői kötelesek:
a) állandó lakójukra vonalkoiólag inlud-aion kötelességeket teljesíteni, melyek az előző 3. pont szerint a háztulajdonost
terhelik,
b) vendégeikről, ¦ liUiváltoxáira vonat-koió bejelentések megtételén klvtll, a meghatározott mintája szállodai nyilvántartó-könyvet vezetni, azt u be-, Illetőleg kijelentő la [wkkal együtt naponta a rendőrkapitányságon (bejelentőhfvatalban) bemutatni, hivatalon eljárásban lévő hatósági közegeknek bármikor felmutatni és a rendőr-hatóság felhívására, vagy megteltük esetén a rendőr kaoitányaágnalc (bejelen töhlvauinak) beszolgáltatni.
A háztulajdonosok, szállodák, penziók felelőt vezetői, a reájuk háramló kötelezett-•egeket iráibin megbliott s a vonatkozó bálban, szállodában stb lakó mái ens alkalmai személlyel Is végezbvheUk. Köteletek azonban ezen megbízottjukat, Illetőleg ennek személyében való váltósait a megbízott nevének és személyi adatainak feltűntetése mellett előzetesen a rendőr* kapitányságnak ibeJelemőhlvaUliiaU) bálban bejelenteni. A megbízott állal elkövetett klbágAi ételében a megbízottit 15 napig terjedhető ellátással és ha i fel-uayelet vagy ellcnőrzét gyakorlata bt n megbízót mulasztás terheli, utóbbit kihágás miatt 200 pengőig teriedheló pénibünte-tésael kell Büntetni,
A rendeletben meghatározott szabályok megszegése, kijátszása, valamint a népmozgalmi nyilvántartó Ideiéire való Igazolatlan meg nem Jelenés kihágást képez ét 15 napig terjedhető elzArAastl Illetőleg 200 P lg terjedhető pÍMbüntetéBiel büntetendő.
Nagykanizsa, 1941, január hó 23-én. 24o Polgármester
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit kl a Jelentkező olvasók részére
bútort „üfeillpaiisöiWirlríÉIeilWiÉl
vegyen vagy rendeljen,
I Itti megbízható és olcsó.
Ctttttfery-aut 11
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
107/Ké. 1941.
Tárgy i Lucerna vetőmag besier-sée! módja.
hirdetmény.
Már e hónap első napjalran közhírré lettem, hogy a lucerna velőin igot február 2-töl kezdődőleg zái Ili helyezték, vagyis ezen iuö\'ől kezdve mindenki csak a hatáság engedélyével rendelkezhetik a bejelentési kötelezettség alá cselt készleteivel, a szállításhoz pedig szállítási Igazolvány szükséges Ugyanekkor azt is közhírré teltem, hogy a gazdák brgyan Juthatnak lucerna vétó-maghoz, ha erre seUkségük van. Minthogy a határidő lejáróban van, Ismételten nyomatékosan figyelmeztetem a gazdákat, hogy akinek lucerna vetőmagra van szüksége, erre vonatkozótag Igényit legkésőbb február 17-in, hétfőn estig jelentse be a városi közellátási hivatalnak, Hu-nyadl-u, 16. sz. alatt, mert minden gazdának csakis ezen igénybejelentés slspján fogja a Növénytermelési Hivatal a szükséges vetőmagot ki-ula\'nl s a szállítási igazolványt kl-állliani. A közellátási hivatal erre való tekintettel hétfőn kivételesen 6 óráig áll a felek rendelkezésére.
Nagykanizsa, 1941. február 14. «, Polgármester.
3176/1941. \'
Tárgy: A honvedaee, lóvásiiláu.
Hirdetmény.
Kőzblr.é teszem, bogy a pécsi m. kii. 4 íz. honvéd Ideiglenes lövésálló bizottság folyó hó 21-én délelőtt 9 órakor Nagykanizsán az ál-lalvásirtéren lóvásárt tart. Felhívom azokat, akiknek katonai szolgálatra tekintetbe lőhető, eladó lovuk van, mutassik be a |«!zetl bizottságnak.
A bizottság vásárolni óhajt 4—9 évii hátaslónak, tüzérség! hámos-lónak vagy tüzér mólháslőnak alkalmas melegvérű lovat és a hátaslovakért átlag 6—800 pengőt, a tüze ségl hámoslovakért áltagosan 7—900 peniiőt, a tüzér málháslovakért 6—700 pengőt fizet.
Isméit Jó szármaiáa a ló értékét emeli. Az eladók tehát saját érdekükben cselekszenek, ha lovuk marhalevelén kívül lovuk származási lapját (fedeztetésl legyél, szabályszerűen kitöltött cilkózásl igazolványát slb.) a vásárra magukkal hozzák. A bizottság csakis olyan lovat vásárol, amelyik 3 hónapnál bosi-tzabb Ideig van az eladó tulajdonában. Ezfa jirlattal Igazolni kell.
Nagykanizsa, 1941. február 3 in Polgármester.
zalai KŐZLönv
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „MllutMágl a. T. II.Qyk.íliM-,
t\'.ioiő. kiadó: Zalai mm,
Nyomaton i
¦ „MlfftlSuill A. T. NigyKinllM"
¦yiaiajiia. HagyU.lm.. (Nyomdászt totál i z.ltl Kár.lyJ
81. cWolyam 39 Mám.
NsgyktoliM, 1941. február 17 hétfő
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
So«rkS9UJos«c: e* kiadöliiif jtal: Fóui 5. s/.im. MtsádCKik minden berkoznap aíiuUn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarfts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fiitér. Szerkesztőségi és kíadóliivatall telefon: 78. sz.
Mit tett a Teleki-kormány Zala népének megsegítésére 1
1 Magyar Élet Pártja zalamegyei seregszemléje Nagykanizsán
Vftéz gróf Teleki Béla főispán a magyar kQrmány munkájáról — Laky miniszter Nagykanizsa szerepéről és a kereskedői pályától — Martsekényl Imre az „ötvenszázalékosokról" — Ilovszky Jioos: Zala megyének a Baross Szövetség mindenkor rendelkezésére Ali — A zalai falvak hódolata Kormányzó Urunk Iránt — Somogyi Gyula beszédes statisztikája a zalai községek képviselőtestületi tagjairól
A MÉP xalatnegyei nagyválaaztmánya ndvBxsö ailrgSnyi küldött gróf Teleki PAI minlsuEteralnBknek
Csattanós választ kaptak vasárnap a Magyai Élet PáUja zaUvánmpgyci n\'igyvépsztjiiuiiya részéről «z »őtven szát;iléko4ak«, a K^ttogótn,\', a MÉP etjén, kntsnérgező hírverés boszbr-kónykoiiyhájáivtk sandasziamü kuk-íiii, ;| >j(U."inU\'.nrói jotiban értesültek* és társai, nkik tevékenységűtekéi nwg bénítanak me^kasztanak mindén komoly építőmunkát ás akik nagyon rossz szolgálatot tcszmek a tvlbóu Hiú mbgyar Hazának és feltápászkodó népének, rvtei^ő^hcttek n M*i gyar fttet Pártja zalnváitmiqgyci szervezetének erejéről, lendületéről, inunkakészsóiféről, ielke;*edc*éről, fej lődésérői, térjeszkedéséről ós -fegy-v«rbcáliáBánól. Otym hátakn*8 meg-hiozdulása -volt ez a keresztény magyar memixti tábornak, amelyre méltán büszke tehet .ininden igaz mar gyar. Eljöttek vármegye min-
den részéből a Magyar Élet hatat-rona sze^ezeténck vezetői, tíwíeivó seiöi, kiküldöttei, hogy részt vegyenek a ScjfgsíeMieX a családi nagy* tmiácskotzason és erőt m»ritsenek « hivatott vezSfinekt ős utírtbítatók ulttt-igizitásAból, tájéktKtatásájbÖl, üzftiB-téből és elhozzák sok tiz és tufizer *Ia! ínagyar üdvözletét, cgyüvétar-tozásának százféle jeleit, hűséges niigyarságuk fogadalmát Zala me" gye szivébe : Zrínyi Miklós patinás, ős: városába. Olyan mo-Í ezí a-vasár-n-ip,. hogy feiujongbU B hihgyar léek ennyi és ekkom magyarhüség l^iian. ,és ez a sofc-sok magyar őn-szem mind hitet tett Teleki Pál nfim tetl korrnányfi és konstrukc\'ównun-káj.i aii\'^l\'ctt. Olyan vótt cZ a nagy-válísztmányi értekezlet, mbit egy m igyap ünnep, melynek ünneplő közönsége tomboló lelkesedéssel tanúságot tett vezérei mellett. Ott láttuk Zalaegerszeg, Keszthely, Tapolca. Balatonfüred, Stftn*g, K«0|r Qsanridák községeinek képviselőit küldöttségeit, akik rárodságbt nekn kímélve főttek cl a MÉP nagy családi értekezletére. ; (
A k-íeiiyel értekesiet
Ilovszky János, Na^kanizsa or-W.aaXy.üVcM. képviselője mKr szóm-;
biten Nagykanizsára érkezeit Cs-jr-góról dr. Domokos László orszó, gos Baross-igazgató és Mester Kálmán B-tross-titkár kíséretében.
Vitéz gróf TftRkl Béli főispán autón érkezeit Lefenyóre, ahol a pái\'theiyiségtiL\'n nópcH értekezlet volt. Itt dr, csempész Dénes kir. közjegyző, MÉP-cInök níeleg Sza-v-ikbnn k<i6zbin!ö(te a megyei pártelnök, főispáSi-korüminyUiztost. Vitéz gróf iwieki főispán egy órás he. szédben jshnlurtelte ->z álú\'ánxxs hely-
zetet, rátnut ttott a kormány tevékenységére, főleg zniai v\'szonylat-tíin, majd az idöszsrü kérdésekről tájékozhatta nagyszátmu hajllgjatósá-gát- ; | ,i
Értekezlet után vitéz gróf Teleki főispán Nagykanizsára haftttott, a hot dr, plibái--Viktor kir. kortiK\'my-főtpjiácsoe látta vendégü\'. Este sztf-kefcflj pártvpzetős\'égi OrtekezHit /olt a MÉP\' Kölosey-^fQii párlhelylségó-b«n. \' | I Y *t\\ VI \'
Laky miniszter és az országgyDlésí képviselők megérkezése
Vasártt\'lp dfletőtt órkczoll meg (>o-lényi Pá\'.\', gr«\'ir Komlss Gyuta, Hu-szovszky Lajos, Ángyul LáaaGdt M«rtse<
kónyi fimv, slh. orsziiggviilóií képviselők, (i zalai negyei knlhlúltsegűk, dr. Brand Sándor a-líspán, vlóz II\'iV, lg. nác. liyug, alezredes, niegjoi. főtitkár, l. ^e Zoltán nrinjszteri tanácsos, vilez Selmcezy Mihá^\', a KoiOskcdeaní H,i-viilal osztá"-y\\-oz<rf/ije, dr. IlorieVindy Jenő miniszteri osztályfőnök ós még számoson. Kgyre-iiiásni\' gyülekeztek a pályaudvar II. osziályu,őttcnntóhe, ohot megjeleni vitéz gróf To>ky llé?l!i fő-ispán is tikárával, dr. Józsu l-\'áhíán szolgnhiíóv.O, (b. lliliál Viktor f«lso-liázl tag, nbvszky János képviselni. Somogyi Gyula, :i MRl\'-kerü\'W dhiöke, máltai kivig, Domokos LásiS> igaz-gaió, dr. Csempész DttHs kir. közjegyző, dr. Králky István potgiinne.slcf, dr. Hegyi Lajos főjegyző, dr. Lontuy Akin föszolgiihiró, gróf Somssich Antal földbirtokos, dr. Ortey György kir. kormányfő tanácsos, ifj. báró Inkey ,Ió-zseí. vitái Itontíik Lajos k\'r. komiány-íölanácsos, KovátS Nagy I\'At tcndr>r-fi\'ilonácsos, Miklós János, vitéz Tóth Dóla társkeni\'elvezetők, a körzehez--lök, n zalai, somogyi ós fővárosi sajtó képviselői.
Sagy inilegséggo logadták dr. Laky Dezső minisztert, tiki megvárt t a budapesti gyorsvomt beérkeztél és a megjelentek ó\'én fogadt-i Marfsekóii.vi Imre kójtviselöi, uz ágj\'b n fekvő be. leg vitéz Lukács licla országos MEP elnök heíycttesét,
A jx>litlkiiMik és etökejősógok ezután hosszú autósorban a Városi SzinlnU-hoz haHrttWt, altot oddtgri nuir min-
den lalpatuiuyl hcj>- q\' volt fnglal*a.
Szűnni nem afeiró ováció fogadia dr. Laky Dezső minisztert \'éS a vele érkezeit vezető férfiaktt.
A lelkesedés Jecslifciputtá^i
Vitéz gróf Teleki Béla lőlspao
nyitóit1\' jmög a nagyváiaszl mányi értekezletet, kVejtvén íz összejö^eji célját. Kegyeieltel qttMkBttty mt*& az ország elhunyt nagy fiáró1, gróf Osáky hftVán külügyminiszterről, m"jd Ollny László földbirlokosról, a keszthelyi kerület érdemes einökó-ről. Ktfejtette* a főispán, hogy azért hívták .össze a MÉP megyei nagyvá-lasztinányát, bogy lássa a tnégyo legnigyobji városa, milyen erőket képvjdál a MÉP és nyugodjanak meg tizonyos körök. Igenis, rehwiulást akarlak nímdezhi és ez .sikerAlt Is I
Nagykanizsán bizonyos Idegesség mutatkozik:
az egyik " suttogok tábora, a má, Sika liá^io\'Jmltt-adbtt^k lábbna, akik iKJm! tudják b.\'érni a bcikitrizéSck íuegvdóiiltásál. NJncs oka Nagykanizsán tk szánni idegességre. A nehéz pnAjórnákkni Szembe, nézünk A JiejipTcli épitö inunk t pártját azúrt hivluií <">ssze, hogy anég jobbtm lud-jtik saoigtthti címek a WtroHiiak, ennek a megyének az érdekeit. Nemzeti politikát űzünk, amikor ma fit a MÉP ta:uScskoZÍk. Az ellenzék ajn3 kritikájám. ihogy nekn lörténík semmi, szerény ada\'okkai kívánunk szol"j.
ml van folysmatban Zita megye területén.
Bekötőutak épülnek 2,300,000 pengő költBéggii, 66 krjzaógtfon l.OOÖtOOO pengőit fídyt\'mi^tban van, a lesze-ieit Iditonák fogialbr>ztatásám382.000 pengőt fordÍlfib:»k vízi munkákra. 245.000 pengőt ugyéb hnjnkttkna.ebV. bői 1701 teljesen keresetét vesztett 1635 részben kCre.setei \\*sztaU |e. szereltek fogvilkoztntástira. 200.000 pengőt a Családi A\'apr", náből 70 ezer pengőt Nagy kuni Rsa kapniiin-kána « leszer\'elTck foglal kortafcisái^. A rniinkí ibérek kifiaitfisénét a icsze: reit katonák 26 sziizaiékkal t<^b>*\'.t kapnak. 1811-r/ín a Vánmegyci KöbH, Jó\'.éti Szövetkezet 1,000.000 pengő alappal 1000 családi ház: építését tűzte feladatául,\' állatok beSseraését, lenmbg beszerzésót\' leszi lehetővé, 15 községben folyik o gycrniek étkeztetési akció, cKOnkivül ilsző-akció: 71 tejes-üszőt, 280 borjiit, 150 ser. tést osztottuk ki a gazdáknak. Afökh reform1 torén 128.000 holdat vettek igénybe. A megye terülelón 22.(XK) hold igénybi \\«tt zsidó bírtak, ebből letárgyallak 4200 holdat, 9200 hold pedig lerárgyfilsís alatt ált. A gazdakozőnség régi k\'MiiiAájjA «-ZapA ftiiyó szhbá\'yonása. Ennék lervci már eikészíiitek ós « miiiipztéi\'iujroí-i bm \'vannak jóváh,"gyás végett,Igye." kezik ezt rövidesen még\\Titósitajii.
és cukoiV\'kció folyik. A mttl kormányzati i«ndSíjcr tehát igenis dolgozik, A céltudatos- kórmÉnypo. Utika tetle icheWvó, bogy visazaknpr tuk légi területeink egy .részét, de becsület kérdése, hogy ezt most gazdaságilag kiépítsük. \'Őszinte, egyenes, magyar politikát folytatunk. Cmk akkor ICsZíihk érlókea ba-ráfcii nagy szojiiszéda^nknak, ha nPin! térünk te eddigi utunkról. Nincs ok s^jnímifélc csüggedósre, bízzunk kipróbált vezetőinkben, váiWjuk a nibfeyor- sorsot és fejíossZük továbjbí ;tz erkölcsi tökét, hogy megtartsuk ezt tíz országot további ozer eszfénJ]
dői«. ; f
A főispán beszéde nagy hatást váltott ki. ; ? , ! . | [ |
Laky miniszter — Nagykanizsáról
Ezután Laky Dezső kőzeilsiiisl miniszter áVbtl fel nagy ováció közű. pítlc.
— Tegnap debitáO móg a !,aját kerületének vaWsztóihoz Ítészeit,, kezdte ná-g beszédét Laky miniszter. Vógtefcn ö róinmel vesz részt az itteni érte-köztelén, g)"Crmekkori álma vJIósult meg, amikor má itt beszcHliot. Riszen mnen nem messze, Csurgón szüleiét^ Kaposvárott járt iskolái) i és örömVn^l gondol vissza azokiQ az. időkre, amiket ill töltött, ahol a TcjtSdésnek ezt a Intlü\'clót\' látta. Bőszé:! arróí, hoW Somogy és /.aVt közölt, Nagykanizsád de sokszor tette meg az ut.it a klnikie-ren ós mindig arra gondot, \'hogy
mikor fog Kapoavár Nagyka-nlzsllg emelkedni,
amelynek már akkor imu-kiis neve yq\\i. Hogyan ,voft ^dtetséges, b.^j\' az fljr-sy.ágliatártól nem inesszic ez á város eay su\'^-al Iflrtr 1\'^\'\' olyan dftzdjtko-(bisi ágnak és ujtmtk észszerű nS^fo-gtlsn volt az oka, hogy Nagykanizsa így emelkedíjU. ki ós oly guzdajiíigi
ZALAI KÖZLÖMV
li
0. F. B. Harisnyák
nagy választékban
Szomolányfriál.
várossá led. Mikor mu befordult Nagy-kanizsá/j, liilta, hogy kedvező te\'*pfi-losí helyen van. A keresked\'t\'ltatf volt az, amely mnok a varosnak és lakosságúnak jobb létet adott,, a szA) liti-znkal emelte, a polgári jöjííet bizlo-NJlottu. balgaság, mondotta, hogy n kmwkedcleni egy rétegiiek !ett voQtin u privllégHunit. Rámutatott arra, Imgy tez a város infflr ail2. és 13. szazadban egy lüktető, hutabnas k©iesk»dftl?muek volt a k;tauja, «- l>e és kifelé menő forgalom kapuja volt, aimílycn ál a csere történt es üzöi jelentjős anyagi gyarapodásra tettek síért. Majd Lsui/er-lette n régi és a (mai kereskedelmet és párhuzamot vont közte. A keresi*, delem átépilésóröi megemlókozve, rá-mututott orra « nagy munkára, amit a kercskedelonuiek kei«sztéuy és nemzeti szelíwmniel való átH itásara bosszu esztendőkön át a liaros Szövetség végez, amelynek vezére ós Helke Nagy-kanizsa országgyűlési képvÍw!Öjt\\ liovszky János, akinek munkáját cs ik iá tudja értékvifii, aki tisztában van a nemzeti koieskcdclem fontosságárőll. libresztgetni kívánja »z emberek ér-dí\'ktödését, Iuirv mennyibe érdemes « gyemtekeket a kereskedői pályára vn-ui, t>ogy a dédunokák t-gy boldogabb MngycmxrezAgol tudjanak üdvözölni
A kereskedelem végtelen lehetőségeket ad.
Ismertette a kcreskcdeíem évszázados munkáját, amely oly tevékenység: uriüt meg kelt lantnál és |iedig ott, nbol ez adódik. Ami gondol, liot leicmtes-sék elö ennek az országnak halárain belül" minden olyan nyersanyag- amit fel lehel baszniilni. fis itt rámutatott ii hulladékok incvOzeicsen vashulladéka gyűjtésébe gyenuekek fclhasznitósavA tioitdoskodás történi, hogy a hulladék bevallásúnál nüncH jobb árakat kapjon a leadó. A gywmekek i>edig tanúinak, umlsniereie. bővülnek, ny.totl szemmel néznek, tudásukat élesítik. A kormony mindent megtesz a maga körében: kl-veszi a lütbiraniányként kézben levő kereskedelmet, Iwgy pozíciót adjon a Jíatal magyarságnak. IX1 a kereskedő, leni tökét is igényei A kbnnóny az önállnsjlásl Alapból kölcsönöket nyújt, hogy önálló egzisztenciák nVtuel nagyobb száma létesüljön, Majd bftszet* a kormány szociális munkájáról,, ametfy az évek folyamán fog kibontakozni; a hátak tízezrei épülnek, l\'og.v " gény ember érezze, liogy ö nem áll egyedül u világban, liogy annak zaika, tolása az « érdekében történik. Mosl folynak a tanácíioxások aiudton B-14u»> gokou, amelyek az e^ész magyar gazdasági életre kifognak haim\'
egy jobb élet megteremtésére.
Beszélt a mezőgazdaság fejlesztenének szükségességéről. A magyar nép köves-kői i-l mindent az á&itáikmiány fej-l*sztésérc, nen»GrUíuC«éKi, tejiy Oszakátok szaporító sáro, mert línrópiü^oki nagy pusztulás folyik és a bíiboni után óriási áilat-ki*it^ik\'t fog imitalkizn\'s és akkor az a nép fogja diklájmí a piaci kirnkut, amelynek eríis iUí.UiiÖoniáii>lti van és vzek -lesziiek az igazi \\agj\'oiu>so. ds\'is utjai. IX\'lvogj\' topog a konnóny egy belyou: u kortiáXny széditö tendi\'i-li-tlat ddgozik és nijnlsnito.i., ami az cg
. zlsztencb-k m^alupozsis/ira van. vfcli\\ui-¦zyorsan bilózkedik. Hlgij^ak Magyar-orszi\\g jobb jövőjében — fojpzte be beszédét l.aky minUízttr a l»nklgatö.M\\g
- viharos U\'lszúsnyiU\'iln.itus:, közejielle.
Martsekényl Imre képviselő beszéde
Martsekényi lani« (vitéz Lukács Béla orsifágos MÉP-ebu"ík bjclyetteí*) orszaggj illési képviselő kezdte ímea ezután b*?jiz*Mét, «ki kljetóntetfe-, h«gy. öiiM^hogy annak a férfiunnk a kerűtetébeai sz^lalhAt fe\', aki ani>ult &\\-e\\*a\\ át Íokoz»H uttörö . aiUnkáp
végzett, íiniicLyet ni» nVár annyian dalolnak - do amikor liovszky János a szürke úttörők niunkéját vó> geztv, akkor nran lótbjk még <oket. Halárról haltunk m", ha keiKSzrtéJiy átállításról halfajuk m1\', hogy az«pAk kCMeScbb gondod helyezik «i« fiaikat, akkor mondjunk néhány elismerő fiZÓt liovszky Jánosnak í^. Utal L«ky miniszter hatalmas Neszedére, amelyben egy komoly szakértő eimf nyiiutkozoU meg. Mi « l*r| pesziény és ncan/cli politikáHu, « 8Zf.ikildaliun imiunkára építünk, mondotta, Vezclöink olyanok, mnijl a kp-rál, mely doool mlmJen hn\'lámvc-réssei. Annak o kormányak ez egyik tigja szólalt «i« fel itten, amelyik rábizonyított", hogy méltó ° ma-gyfirság\'bizpititira, anjiöaír a hót ós fél millió \'ikosu , ¦ . | Magyarországból tizennégy milliós küzépállamot alkotott, ez nem kritikái, de bizalmat érffc-miei. Mi egy reális, becsüteles külpolitikát akarunk, szívesen vesszük, azt, aki túl akar Jicitátul beainöiikcl, de nCatt hanggal, hanem koimíoty cselekedetekkel. Legyeit vójj-S « jx>Jir-tik;ii hecociődóseknek, mikor mind-wmyiunk édesanyja 22 évi szenvedés .után kimbe? » IjClcgségéböl. Jwjj annak, oki ellenálló erejét tönkre akarja tenni. BáipiiüJye-a legyen is az uj Európ#, d3 Hinnél a mi szerepünk oiytttí iesz( mint AmiJyCn erőt mi kitudunk fejteni. Minden viz alatt áll, testvéreink ezrei sírnak, tónkreietle őket az ár, retnegő öz-\\«gyck és jajveszékelő árvák hangja
liovszky János tendfá\'elcs lioszédéleu miinhínekolölt köszönetei mondott l.aky miniszteniek nagyszalxlsu beszédéért, ügy nagy magyar ájlainfórri szép lelke\' nyttatkozott meg beiuie. és Ita a gazdák mcgroiiadják taztáosát: Ík>gy állatokat tteveüijeuek, az gazd^kgságojl Tog jelenteni számukra. Köszöni min amazoknak, akúk a megye minden\' részéből idejűitek, köszöni a íftepau. beizéf-dét. Klisaneröleg beszéfi a icormány nagy munkájáról, amit kifejteit már eddig is, A kómiány botos munkájúnak eredményű az ország egy részénok visz-szuszerzéMi. Kéri bauy tr^rsjeztart^ hogy n" csinálja meg azt, amit edtVig tett: liogy lietvon nap útu nftítonta c*nk húrom órát líszik ós u többit munkával
tölti, meri íNtükt^ég v.ui nekünk ignz niagyarokm. Nekünk nem 50, hanem HW szúzuWkos magyarokra van szükségünk. ,\\ 2000 csziendös kultúra uwlb lett keresztény vftagmfoejel akuruuk, hegy jjarasil ós ur vgyformáo ine^eaé-gédettek tegyenek, Ketesztü\'i visszftk u keresztény gazdasági polnVkát zafti megyének u banoss Szövetség mindenkor iCiidelkezésére á?í. Hogy Nagykanizsának cxporl-iniport városnak k<-b. lennie, «zt l.uky miniszter csurgói beszédébűi is htüKhattuk. Uyárak-it kcrl alaj)itazi i, tttu nkásokat fogtiuBírjzlíatní, Hálás niiiuk\'jikitu-k, aki a jiooiwl ön-tudatánik fejlesztéséi sacm előtt barija. Iízért becsüli vitéi grór Teeki BdZa
főispánt.
A (fiiipán Széchenyl-ivadék.
(Nagy taps.) A főispán követ!, am/A"
száll felénk, az egyik északi áHamf l)in fiikérg-\'s kékiyenét eszik a nép, miikor egy országbaji ugy torűíwl itz anarchi", hogy Saját katonáit ki-\' Outi petróKuutfoal j itl "z Ideje, hogy vége [tegyen a inagyar szóthj. sasnak, inert ma a tét iszotm/ü&n n\'igy: I I
Szent litván Birodalma, amelyet cikvalterkózni nemcsak gyalázat, li"ni.\'in • nemzeti óngyllkos-stig. Majd ragyogó szeilojiKssogJaet cábdta a »tutoUjoU valótlan hir\\«nó-seit. Ot\\«Ji év alatt nem történt
annyi, *Vn\'í a fflW**1\' korm!á»y húron* év alatt megvalósitott. Beszéit az HJh-enszázfllékosokrói*, akik fó, lábbal itt állanak, fél lábwu a inHRft oldalon, Ezekre nérvc legjobb, ha a mi-portánkat elhagyják. M«jd frappáns -inekdobWal jcileanzi rnenüali" tásukut a hal\'igniósúg óriási denije közben. Mi egy uj világ küszöbén állunk, mi a bjáke bivei \\«gyunk, o> pzt a fjekét ugy kell nKgceinálnunk, lipgy " béke é\\«ibcu egy uj világot tenemtsiink, egy jobbat, szociálLsab-bat és ezt akarj* a nvagyar konnány
inegMnlósiteni. És ezt azon az utoó
fogjuk elérni, nineiynek #tÓrfi)e Ílo\\-szky János és bárnyiiyen rendszert hoz az uj világ, egyedül a ínH kipróbált 2000 é\\«s tanainkat fogud-juk ei( ezekben nem fogunk csalódni. Lejöttünk ide, hogy Hovszkyn ketvaztül kezel adjunk ennek a (je. rék, becsületes z:iioi népnek és mfe. gyünk tovább a mi ei\\«ink utján.., Nagy hatást kCltó beszéd Vall, ; (
Széchenyi mondott; Hass, alkoss, gyu-rapits! libben a megyében nem mába szük\'iett a Haza bölcse. !¦>. a .mai gyűlés is eredményt log hozni, itt láij.i a gazda, a tisztvua\'uo, az Iparosi képvialvc, itt uz egyliAzak kép\\-ih*.*tui^ aliol • nnyieii összefognak él együtt dolgoznak — siker fogja koronázni a munkát ii feltámadó uj magyar lia-záért.
liovszky szép beszéde után
Bitó Lijot sormásf gazda,
az ottani körzetvczelö beszólt, aki Sormás község népének hódolibit tohuácSulU a Kormányzó Ur és «« álbüa rnBgblBOltt vezelök ii\'iUit, akik épitlk az ország jövőjét. Blhoztu a nisigyar falu bizalmát, önként sor rakoztek a párt zászlaja alá, Mostjjria, hozták a jii"gyar H°ziihoz való ra-g^szkodávukat. niv./.ui.t hogy a Pő-vezér ei\\-ezet meg beauiünküt a ma-gyrü- Ígéret földjére.
A sonnási gazda tóm\'ör, szép rntt-gyar beszódórü elemsntáris erö\\*j tört ki a taps \'és óljönzés. A zalai miigyar falvak becsületes derék magyarságának léiekninegiiyiUitkozása veit ez.
A záróbeszédet \\
Somogyi Oyula
máltai lovag, a MÉP nagykanizsai kerületének érdemes elnöke mondta,
_1941. február 1?.
aki beU\'gsége dacára nagy álcMalos-sággal eljött az értekezletre. Bejelentette, hogy viléz Lukács Béla országos eiuök, dr. Ra\'docs\'ay . László miniszter, vitéz Tublsjdy Kálmán tár bornok, Kölcsey és\'Zoltán Boldizsúr kinnentélték magukat, Majd kikes tapsok kösepette kihangsuryozia) hogy a községek képviselőtestületeinek 866 tagja MÉP, 292 nyilas és 12 kisgazda, ami százalékban 73 százalék MÉP, 36 százalék nyilas és 2 százalók kisgazda. Előtte a helyzet ez ,vo[t: -19 százalék MÉP, 3\'J százalék nyilas és 12 sztkalél; kisgazda Ebből látnivaló, hogy ; ;
folyik munka,
de persze n«n nagydobbal, amikor a kormány - olyan kezekben van h|int amilyenbe szeiTencsénkne van," nyugodtak lehetünk. A inai értekezlet célja : hogy erőt adjon, irányi tnutisson, kitűzött célokra figyel-hieztcsscii. Kérte, hogy a »szem]én lÖk« nézzék niLg *a front mögölti. részt is€ és lássák meg azt, ami sürgősen os^kmdó, A szcau-lc eiső rósze itt zajlott le, ha a szemle jná-sodik része is igy bonyolódik Je, akkor nyugodton mondhatják, hogy « imái pártériekezleBwk teljes siker* volt. Inditvónyárn a nagyválasztmány üdvözlő sürgönyt küldött gróf i«teki Pál njiuiflztcrelnőkuek, A nagyszerűen sikerült hatalmas peregszeante a magyar uemfceiijiniiád sóg hangjaival fejeződött bej .
350 terltékU közebéd a Központ szállodában
Utána 350 teritékü, küzel>éd volt a Központl-szá?loda ¦\'éttermében. Vitéz grór Teájeki Ué\'a főispán gyönyörű szavaklíOai köszöntötte fel Kormányzó 1\'nmkat, in\'.jd feüliáborodáaánAk adott kifejezést nz et.ene készi^t m*rejrylet lesett Az összoeskfivOkot ki kejJ vet-Uio a nemzetuck, bangoztottu. Al.\'jimk maiduimyian tgyemberkónt kormánry* zónk mögé minueu időben. A ^közönség háromszoros é%nnei telkesen űíme-petté a Konnányzó Ur4. \'
Ilr, Krátky Istváii polgi\'irnteator szúr-uyálö poliArköszöntöjébeal nbnjititolt arra, hogy ma csak az erős kéz poftt-lil.ája H\'uelségus. A y.-.v^i nifa^trság sojegszeniléjén megjelent Laky i>*rao minisztert, a kózoláilás iejét köszöntötte. Luky miniszter vájaszában hang-sulyoztu, liogy uünden teltévaj az ország és népének érdekeit k.vánja wtol-gáan. ia\'sí az toka/niat, hogy mi-g-lássa azt, oont uz iróaszlail meBett nem iclHH mv^átoi. lUniíny marad sztunára liitó kisgazda iVJszóiaíiiWi. Köszöntötte a MÉP zaianíegj-oi váíaszt-uiányút, u zalai poSgárságot. P, ^Gulyás Gelórt franciskánus píébáiioB ujeeg-szavú polu\\rköszőntöjébeii a Nagykanizsa faOai közólt mcgjrtpüt oraszág-gyülési kójiviMCöküt köszön,tieltie faJíi akiknek munkája hozza et nekjonk a szcnlistvájii MagyArorszúgot. Cseléiryi Pál kópvlseííi pohárköszönliöjtí a Szegedi Gondolat ujjoteozisa \\vxll. laltukozntt az cHeji, liogy azok jöjjedKk most "z aratáshoz, akik uem vojtak o# « m-g-velésnól. A pozitív keiesztény és nem. »eii, szociális esaáne mCitetl roaíUjit állási.
Négy óra már régen elmúlott, a Imikor az. ebednek vége lett és Magyar Étet pártja vezetői, mint c.sa_ ládtagjai egy poihik-U éímttny bc-nyojikásoival inegL\'rö-söd\\-e visszatértek- olthonukb.1. Ki,-ki a hn\'sga városába, községébe, őrhelyére.
- A magyar vártár* !.
Nép ÜOSflAa «a hétfőre prolongálva Jjj
Budapesttel egyidöben 1 BULLA ELMA
Amerikából való visszatérése után készült 1. magyar filmje
Szeressük egymást
Szareplők. Bulla El ma, Erdélyi Mid, Hídvégi Vall, Köpeczy-Boócz, Csortoa Gyula, Danis Jenő, Blllcay T.,Makléry Zoltán, Qreguaa Z.
Elöudások kOinapokon 5,7,1), vuár-<s Onnepupokon3,5,7,9 kor
liovszky János beszéde
FERENCJÓZSEF
keserűvíz
)941. líbrult 17.
EAUAI KÖZLÖNY
társasági élet
I A farsang utoltó előtti hélvég> is tóim szórnkozási lolu-tíiscggo: Szolgált Nagykanizsa közóiuógéáck. A nagy. közönség azonban nem mindenben ólt ezzol a lelielösóggoY Vonatkozik cz elsősorban a szombat esti
Turul dlsztabora
A rendezőség gazdag és szép műsort ígórl ós adott, nyílván tehát i pruitst. ganda hiánya ós a rosszat m.-gü.Tve-zeit hirverős o kosta, hogy az Iparoskór nagytenií\' félig sem telt meg. A mflsor elejón Ligeti Gyula bajtárs köszönteié a közönségei, m íjd dr. Solymár István espcics. plébános emlékezett meg n ha. táron hll maradt inagynrokróü. A nagyhatású beszéd után a hirdetőit Zsögön Lenke helyett Maróthy Magda opera, énekesnő aduit eW néhány operaárlát OS dall. KeK.ane.sen lágv, meleg Hril hangja ós tudása sok tapsot aratott Hasonlóm meleg slku;w vaftl a hatat Marion Istvánnak, akaiek szop tenorja meglepetést kelteit. A tapsokból kijutott Marton Hajnalkának is,, aki a zongora ki sóre let látta o\'. Rftndk\'vuí nagy sikere volt Zsabka Kálmánnak, aki néhány nagyhatású és megrázó erejű költeményét adta elő szép, zeigö l:u,i-tmiján. Különösen az izzó mogyarságu mellen tett öszmlo hitvallása \'aratott megérdemelten inc\'eg sik,\\rt. A müBor befejező számaként Konrád Gabriella és lovag Major lAszló adtak el:í egy iwmpás magyar láneköttcménvt. A fia. tal, lehetséges táucinüvószekuek meg is kelJctt ismólctoi szép táncukat,
Kár, hogy u fiatal rendezögárda nem kérdezlo meg a tapasztaltabbak vóJcményét. Csak a rendezési hibáknak köszönheti), hogy az c-st külső .siker-kópé nem á&l arányban a,müsor mvA-
jáyrfl, antety mindenképpen gondosabb és körültekintőbb rendezést é-s ezen át nagyobb közönségei érdemiéit VoCna, Igaz, a műsor alán érkezettek, majd u kávéházi záróra ulUín átszivárg, ittak némileg javítottak a helyze\'cri ós a fiatalság az Adriul jazz ós.Tomii Tonjt eigányzenekarának játékára jő bPogU; latban hódolt a bino örömeinek zár-óráig.
A gimnazisták műsoros délutánja
kílünó\'cn sikerült. A gimnázium loma-lenne ssufcSáskj nw^ztévt, s apnüsor ós o büffó egyaránt gazdag ós SNexetos volt. A műsort Kerényi luutgrfutos népi játékai vezették 1» Balogh Lajos tanár rendezésében, A iioj TuHpán ctmáben Ganó Kornél, RelobQrt Tibor, Joó Imre, l\'íttner György, Szegedi János ós Veress Kndre I. osztályos tanu\'ók vidáim éneke ós játék i srörűkozt itsa a kőzónééget,, inig a másodikosok: Hevesi Jenő, CsflBug Jenő, Bakos Péicr, Czobáncxy Károly, Hosz\'* szu Lászfó,. ljcngydl Mikfiós, Némclh SziTveszjer és Sao Anta* a Gvűrüsdi eimü játékot adták elő ű\\\\éttei»\'íék el. A í.udosjátékban különösen nAgy likcie volt Vörös Elemérnek, aki a gazdaasszonyt ós Bemáth Győzőnek, aki a szoJgáflsót olcvcnitetio meg nöi ruhában. MeTSettük Kiihár lerouc ós Szdiycs Dezső vontak n farkasok, HO«pe} I/ajo*», Rábai Kármán, Nagy Mihály és Szabó Tibor a libák. *
A műsor második számaként >Ro ¦I7.nck nem sikerül, eimmtíl Darvis A. egyik tanulságos és érdekes egyftfvo-uásosi\'u mutatták be a cserkészek, a melyben a légoltalmi gyakorlatot végző ügyes cserkészek egy kémet fognak itt Az őrsvezető szetO|)él)Cn Kollár Ke* rene, a porlás-kém szerepéién b\'crócs
György, inig a főhadnagy swjcpében nemes Bieucr Pál vili. oszl%os tanutók tűnik ki, de nagyszernek és közvetlenek voltak u többi cserkészek\' is: Halász Ottó, Misik János, Eröss\' Ferenc, Vörös iCkuner, Bódog György Ős Horváth Tilxir. A közönség számává is élvezetes ós tanulságos darabol MCd-vigv Mihály botár rendezte.
A műsor teg^iemokedöbl) száma a
Szenlivanéji áioiii^zjátéku vott libben a hatodik osztájy legjobb műkedvelői reniekubck. Láiui>aSz wtotf&a*
vidáman, nagy- kedvvel és :--nk*seaé\\s#l játszottak a szereplők, de tudlak ís ós némelyikük oly meglepő szinéSzj kószs sógröl tett tnnusságot, amely - áfoa\'.A* nos meglepetést k«?tcit. A kitűnő cgyftt-les köZÜl is k;tüul Ka\'Aróy István, aki Zuboly Likacs, majd Pynuius szc-
lenében minden rhozdiHatávaA, szavával mosolyt Ós d;nit fakasztott. Méjnó lár-sai voltak a szendekájíű Tóth Endre mint Thisbe, a jótiumorii l\'agony Hu-iKrt, úgyis m\'nt üstfoltozó és ugyts, mini Fali a nagyszerű mastku Králiltz
Islván, az Oroszlán, vt\'amint Vackor áes szerepéién Kovács György \'ós a Holdvilág: Báron I.ászSÓ. M.-gérdanol-lik u sok tapsot ói a nufleg sikerl. A szetlemes kr»zját6kol Barti István igaz-galó rendezte nagy hozzáértésééi és
odaadással, így 8 siker oroszfttnrósze az ővó is. ,
A vidám mnsor után a közönség n gazdag büffél veUe ostrom oíiá, míg
az ifjúság a legkitűnőbb honguTatban a lám: örömeit élvezte, A g\'muázNl i •fjuság ós a 71. Törekvés cserkósí-csapaj vidám műsoros estjp mindenképp, n uulltó vut az liitozet jó hírnevéhez.
A Leányklub vidám estje
zárta !•¦ vasárnap este n nynvúnós icndczósek sorát a Vudászkurtbeu. Iti
ís szép .számmal voit im\'>-h a fiatalsága nem volt tehát a jó hangulatban, vi-dámságbua hiba. Ezt megatapozta a kis műsor is. Iván Bözsi ügyes ós kedves koufeiiuisza után Mibnos ,\'MXua. rils; irma szavalt nagy siker meOetlt
ITgyancsak nagy lajjsot aratott Csiszár Sándor nagyszerű sz.ivaaata Szent László üzenetérőt. A vidám Iiís cgvleai-vonásos következeti ezulán, amolyben kitűnt a ilőegjieti ehiöknö szercj)ól)en Mf\'ftyevWi va\'laminl a t,\'szUkarilagj ii közűbr Btagojcvlcs Erzsi, icctavárfi Irón, Hei\'talui Mária, Kishegyi MiM\'i,. Kovács Margit, Marton Magda és Né. melli Margit. Kitűnő volt Latin Terűé szoliil dívallervezönöje és Szüesneikó Marika Malvinkája, df jók vollwk a többi eplzAdSsták is: S/.temál Mária, Kis Magda ós [Uma, Tóth Anna ós Uing Mária. A kedves és ügyos szerep, lök mind nugórdeineCtók a sok tapsot. Műsor lilán Vonna Tóni és egány-zeneknránik pompásimizsikájáio incg-kezdödölt a tánc ós egyio fokoziVló luoigulalban, szhltC szünet néAkú) tartott záróráig.
Négy helyen átszakadt a Dana gátja
Több veszélyeztetett községet kl kell üríteni —. ] Ma délelőtt 15 repülő bombázta a jégtortnszolcat
Budapest, február 17 A Duna jég torlasza Budapest alatt napok óla duzzasztotta a vlz^t/rCg-ívip éjszaka máj* elérte a gátak ma. -gisságát, később már át is folyt rajtuk n xh és Ap*»-»tagnál végftl is I heiybn áttörte a gálát a víz. Az ár.i viZA\'édevini kormánybiztosság a hatóságokkal és a mi-ntésrc kirendelt katonasággal azonnal rnunkába állt és Stílt, Ap<isUig, Adöny, Vése és még l községet kiürítettek. ÉtelmjP szert és gyógyszer! már szátlitoHnk
" mtagac\'abi) helyeken minedóket ke. resoll lakosság szántóra. A viz 10 óra alatt oly hirtelen emelkedőit, hogy a 40-50 MrnrS gát magasitiisára gondolni sem tehetett. Ma délelőtt 15 gép böinilbazlfr a jéglorlaszokat, a melyek helyenkint 1-5 méter niiga-Sak. \', •
Megkísérlik H-ii"tánái visszaw/clni a vizet medrébe, rneiy Wár a víátutl töltéseken is átfolyik. Jcienkfg^a Budapest- keicbiai vonal töltése ixfiU lett (ártják a védehnk vonalat.
Többezer kisméretű tengeralattjáróval indul meg a tengely tavaszi támadása
Belgrád, február 17 itlka londoni értesülése szc-tol körökben ugy tudják, hogyi3íémetország nagy tönKgbt.n gyéiwi a 60 70 tonnás, úgynevezett zsem-ngeraiat t járókat. Egy-egy Üyw gyors és yeszedelaites hajó 3 hétSlalt készül ós nagy előnyük, hogy vonaton is szállíthatok. Németországnak állítólag máris tóbbezer darab áll rendelkezésére és ebből *z obiszoknak is adnak a németek. A tavaszra bejelentett tengeraiaitjáró-
harcban nagy sssrepet játszanak Imfijd ezfek a kisméretű bu várhajók.
London bombázása
tovább tart. A német gépek az éj. swika ís sok boni/bát doblak te a\'kor tónái pontokra. A kár jelentős volta nv\'gfigyctők jelentése szerint.
A m-sszehordók Dovert ós köinyé" két lőtték sikeresen. ,
Az angolok a (megszállt terület felett dobtak le bombákat. A rotter-d:«ní Franciscus kórházat ís bbmfca
Kgy torpodóniuzád gépházában, (foto R. D. V.)
találat érte. 4 beteg eö 3 ápoló (meg1-h;«U, többen megsebesültek.
Genova bombázásának romjait ís eltakarították. Itt 1H halott és 272 sebesült volt. A város egyik terét emlékeztetőül Február 9 térnek .ne-\' vedk el. 1 j
Eltemették Fr. Hermaan PauIInt
Szombaton dcTeWtt í) ómkor kezóVí-
dölt az cngeszlelö SBSnnntlO uz ollinnyt Hcnnann Pnulin ferences-testvér Iiflki-üdvéÓrl. Kiskunizsi hajotljáiiak lekin-lette a jólelkű, derék m-igvar/Tercnoes-icslvórl, ezért a Icnrttloiubm ravatalozták Tel, majd u bcszcntcSós után a kiskanizsai temetőben helyezték pihenőre. A i.nl......in> iv> 11 -:-¦. képviselet^.
ben megjelent P. Bajor Asztrik tnexu dolt engesztelő .szcnlmisól kót rerrnnes áldozár (P. dr. Atbanáz és p, Bórbób\') svgédlclével. A temetésen löbb egyházi Ós világi kiküldött A-ott jelen, valamint a kisknniziai nép ezrei. Kanizsáról P. Símiczn Sebes(yén tarances házfőnök, P. Gulyás GeBfirt plébános ós a mid többi tagjai, n világi papság képvise-lelében Orbán József ós Moizli István, a kiskinizsai egyházközség ké.pvÍMlo. lélKTi Kovács Illés, Bogdán Dezső ós sokon mások. Az uj klskanlzsai plébánia sok rószvélnyibitkozotol kapott a icslvőr eUunyta alka3má\\al. Kiskanizsa nó|H* is mdty részvéttel együtt érez a fcr<necs |iióbáiiia nagy gyásszáva?.
Ilodnyájnnk gondjairól
tart előadást kedden este 9 órai kezdettel a m«gyar rádióban Laky Dezső közéi lábísi miniszter, oki ezúttal első izbeu lép a mikrofon elé, A közellátás eddigi működéséről és a minisztérium jövőre vonatkozó terveiről beszél a miniszter fejmt. einlitelt előadásában, ezért külön is felhívjuk olvasóink figyelmét "z elö-iidásm, fcsmeiy bovezetöfe leaz o^y minden kedd estére tervezett sorozatos előadásnak.
Zár alá vetlek a cipő-készleteket
Az ország borszükséglete cSak meg-foíctő béÓSZtaSSsl fedezi n szükségletet, épp ezért, nehogj* a szegényebb néposztály elöl indokolaüuiiil feJry-isárol1. Iák a cipőketi a komvány bejelentési kölclezeltsegct lendoll ill ós egyben zár alá hciyezto a tápcikészEletcla-t.
Ma imb, bár igen nagy volt a keres1, let, n kcireskedök nem is sz<%\'Űt hallak ki kész cipőt. A rendeíet részletes Ismertetését az érdekettek fcipunk mai szántában a hlrdetinányck között találják meg;
Név- észsnflletésnapokfu
alkalmi ajándéknak cserepes és levágott virágokat, csokrokat
ogész óven át vehet a régi
Petermann kertészetben
B&thory-n(ca 2\'. S
ZALAI KÖZLÖNY
1941. február 17.
Pénteken Um
a vendégMs és plnoérbál
Jelmterlnk, hogV n nagykan i zsnl Tflidógtosok, nr&zárosok és pincérek érövben is nMq-cndexik hagvománvos báljukat. A bál a nie<rh!Yában is IttV ¦cóh napolt, 2t-én. pénteken etste Ml í> érni kezdettel lesz, annált is inkább, mert szómnál és vasárnao a vrnrlity-ltisékés pincérek fokozottabb merték l>cn áftnnk !1 közönség f^zolgálatában. A vcncféglősok, mészárosok és nmcérck bálin tehát pénteken ré\'. 0 órakor Orosz 0 Koronában, (:)
la ests: Obsitos
\\o Felejtse el/: n nagykanizsai *ven-ték ma/ hétfőn este Tél íl Arrn idoz.telte-f ndlák elö a Városi Sz/ntvizi-an Ká\'tiáht mn* nngvsikeril operetttét, nz Obst tost. tegyen ott mindenki, akjt linegbe-csftli a mtagy% ifjúságot! (:)
Vasáinat» BtvMIvI llceátls
Az TmiMiiu Kör, visálWp, 23-án délután fő! (1 órai kezdettefl rendezi Yifíg f imnár véöAi Wmäradt Irlotylfs elfladtlsát, ¦ ímielynek biidarestl vendég-•íőadAH, dr. Szász RŐ& székenWVvárosi konyrtáros lesz. Az KrdflVrÖU szóló előadás mezeit kozpemnködik míg er-dfflvi ds%kkn# é* (fi(li<lókkar a IsoiivéMf-ség népsrerii énekkara: lletfepodlj ninosi (:)
HBvIrl Mvtratok
JUGOSZLÁVIA azért küldte álhirr-férfiait Nóm*tországlri, mert bf>noBÍ-tani akfcrjn a jövöro nézve Is békJSIét. mondotta KiAovec tárca iid%tói mbusZ-ter tegnapi beszéVleben.
A FHANcrAkonaiánv a német.hatóságok Kérésére kiadott néhány politikust a németeknek. így kiadták Hilfter-dinget, 11 szociáldcnfokrata kormány pénzügyininlsz terét és nro\'tseidí a sfeo-oiáloVinokrnl\'i párt kiUpirtitíkni vezető-ját ¦ :
XIII.. AI,FON/. volt snanyo* Wrálv állapota továttbra is Bu%mS. Nttllrtfc súlyos szívrohamát kapott, azóta a .szivgyengeség jete! mulakoznak.
VTCHYBIÍN és környékén WlfúVzs-gódják mindenkinek tartózkodási cn-godfiyót.
KIJUPINA dimui bán kiieaenietlo leghnn, botty a Ingösztavttrl ne^ireopnr\'-toknak biztosát!ák jogf\'ít. mert a szlovák nép ós a kisebbségek között fenn akarják tartani a békés viszonyt.
FARUK egyiptomi király, aki az ebmflt hetekben sárgaságban inegbeiJo. gedett, meggyógyult
NAGY TOZ PUSZTÍT Santander kikötőjében. Egy kigyulladt hajótól a nagy szélben a kikötőnegyed 200 háza hamvadt fii eddig. A töz m\'g nrndíg- pusztít és terjed, a lakosság menekül a városból. Eddig 2 halóit ós 8G scfcesíílt vau.
A MAGYAR le\'sSházI és képviselőházi tágokát március S-ára váfják Belgrádba. ¦ í
— (Tavaszi knbát»liik>
mindegyike, elsőrendű bndftpekti niü-lielylien késztfi. Modell kabátokat a közel jövőben kirafemmktj&n fogunk bemutatni. Schütz áruház. (:)
— Naptár: Február 17. hétfő. Rom. kat. Donát pk. Protestáns Donát. — Izrael. Sebat hó 20
ftiV.fi.Mft DTltvft roeríel tí Orátoi «•(• hétfő, szerda, pántok délután éa kfddvn «g?«a aap níknM)-
Erőteljes fejlődéséről adott számot a Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. 96. évi közgyűlésén
Smmbfiton déieiött tartotta flfi-Ik Ovi rendes közgyűlésit « patinás multu márkás Nigykaniz\\al Takarékpénztár R. T., íremcSak Nagykanizsa és vidékének, hanem* úgyszólván :iz ejíész Déniyugat najfy érdeklődése niellett. A megjelentek,soraiban otí láttuk Zaw és Soonogy vármegyék gizdaaáiri, pénzügyi, keres-kádclnii és ipari éicténak ismert nevű reprezentánsát nagy szátnlbsn, így Báic-ty PCrenc ar-yiysarkniity>is vitézt, a MLP országos Mgyvfetetó-jét, soiiKigyszentmiktósl föidbirlo-kost. dr. H\'ám Ernő kir. törvényszéki elnököt. Kreimer Zoltán, a NejnV/erJ Bank helyi fiókjának főnökét, dr. Hegyi Lajos polgáttntester heiycilvs-ffljegv\'/ö1, Rubint Károly MÁV nVüsziki főtanácsost, pailni löldbirlokost, dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnököt, Köö János ni. kir. pénzügyi tetoécso, adó* hivatali fónőköt, P. Gulyás Gellért ferteicts-plébónost, Kozjrnb Gyöngy fócsei plébánost, Babochay György tön-ényh-itósági baeottságl tagf föld-bii\'lnkost, Teubjch Gusztáv Uigyke-reskodőt; Dottrovits Milán v. orsz. gyűlés képviselői, ujnépi Elek Géza földbinokost, dr. Merkiy-BeHus József \'.\'yógyszerészt, Koaniároniy Tibor, \'a, rransdahubiti úgy\\*ezctőjét, dr. Kiirusz László kir, törvénysiékj birót, Sou>ó Győző járásbirósági elnököt, a lóisintéaeiCk igazgatóit, ve-zéieit és ügyvezetőit, ott wltaklnfnd n gazdasági élet szereplői, íakikel Ke:cmen Ferenc irí>zgl^ a tö\'e lltegSzokott előzékenységgel foffidott.
A Nagykanizsai Takarékpénztár RT. é\\i közgyűlése több volt, mí«t egy megszokott, sablonos közgyűlés, Mérlegbe 11 íuttrtás éa jelentéstétel: a vidéki inegszokolt pénzinténcii sá-fárkodásböl kiemtílkcdö beszámoló : egy üzleti év crcdmÉiiyteljes és folyton fejlöffő és n legkÜün-ílíiKii >«zetett pénzinléaet lendűlcies munkásságáról. Innét az a felfokozott nagy érdeklődés a társadalomi\'min-den rétegéből- A« a l>ip;aionV, amely oly spontán nyilvánul meg üt bité-zet!pl Szemben. A Nugykanlzsa] xa-karékpénztár RT usszáhiblója : **¦ erőnek, az egészségnek, a jól meg-.iiapozioitságnnk és komoly teljositő-kópességnek a képét mutati«, amely a pénzpiac nehézségeit lekü\'dve, erő leíjcsen felfelé i\\-elő utján halad.
Ujnépi Eiek Gíza a\'elnök lendületes szavakkal nyitotta meg az intézet 96-ik évi közgyűlését, mbjd utána Kelemen Ferenc igazgató terjesztette elö mind?n résziéire kiterjodő, gondosan összeállított igazgatósági joj teutését az elmúlt esztendő üzleti tevékenységéről. A jelemtós kit>er-j fedt-os általános helyzetre, Erdély haza térésére, iisujd d magyar gazdasági életre. Utal a giazdaadósok fi-1 zetési képességének emeikedéséa*
jelentékeny vissza\'flaetósekre, a jó közepes íciwjésre \' én n noha-borok soha nem lapaszlalt magas áraira, rémi mind kedvező befolyással volt. Az intézel eleget tett az egyensuiy-törvény lendeikexcSsiniek. Mm\'rf^nuj hiteligényt kiószsógKel elégített ki. Az intézet betétállománya ismét jelentősen emelkedett. Az uj lársukiti-adó érzókenyiín érintcitó a lakörék-,pénztár jelen mérlegéi. Hálával emlékezett irtug a Magyar Nemzeti Bank jiagy előzékenységéről, mint a Pénzintézeti Központ h-iihatós táanb-gitásáról. Kegyeiéi tel parenlálla el az intézet halotluK, dr. Ország Lajost, Heimíer Józsefet, akik ügy-buzgó lúgjai voH«k m iga\'gntóSáJgJ nak, i|!eh-c a fclngylőbizottságnák. A/. Intézet 13.G92.86 pcni(ö üzleti nyereségei mutathat fel, vagyis az ei-mult esztendőnél is eredményesebbet. Jótékouycélokra is szép ösz-Bze^Bket fordított. 20.000 tfirabrész-vény után á 1.20 pengő osztalékot fizet részvényeseinek. , • f
Majd Baboch-ay György .terjest. tei^c eiö a feifigyelöbizottság f?l°ii. tésól, a [inérieg és vi*e<fményszánilbtt. A közgyűlés mindmt ogyhiniiuan elfogadott ós a feímcnh-ényt megadta: • Ke;emcn Fertcnc igbzgató iudib-váiiyára a közgyuíés jiz elnöki székül ¦az elhunyt elnök iránti kegyeletből a legközelebbi közgyűlésig jSeknl tölti \\fó, az intézel elnöki teendőinek ei. lótlsávil ujnépi Elek Géza a\'cuwköí bízzák meg 0 legközcielrbi közgyür lésig. Alelnökké 3 évi időtarbaíinrp Etek Gézát, igazgatósági tagokká 3 évi< dr. Lénárd Jánost, dr. Merkly-BeiluS Józsefet, Rubint Károlyt ós SuAnoláuyl Gyulát, felügyelőbizolt-sági iemökk\'é 1 évre Babochay Györgyöt, feiügyelöbizwltságl tigokká 1 évre Krátky Györgyöt, Ország Jó-zsafet, Szálinger Józsefét é* Gsetényl Györgyöt, vál-;u5zlniányi tagokká 1 évre Borsos Györgyöt, dr. Fülöp Györgyöt, dr. Kőnig Józsefet, Rd-cheníeid Gyulát, Sbmpf Zsigmondot és Szerccz Pált választották meg egyhangúlag. *
Beszámoló, amely minden dlcsé-rettfél, minden jelzőnél Szebbén beszél. Keionten Ferenc ig-izgató helyes gazdasági politikája, kitűnő üzleti érzéke, mteSsre kim-"gas!ó kvaü-Ités-i, a különböző piíicok és ilzietefe1-b? való szerencsés kezű bekapcsolódás^, "gondossága és előrelátása ened-mlínyez\'e, hogy egész Dunántúl egyik legnVárkásabb intézete ma a Nagy-Icmizsai Takarékpénztár RT, írniít ország gazdasági sdv^réséhez egészen közel \\inni sikerült. Keleancn Ferenc igazgatónak mö országos j»2\\-c vau, szaktekintély, akinek szakirodalmi munkásságát legmJagasabjh helyen isnVerik és döntőnek fogadják ei. ; , ¦
Értesítés!
Érlcslljök a nyersbörlermelrjket, (mcs/Jros, hentep, allnlvágó válalat, uradalmak) hogy minden ellenkező híradásul szemben, azípsitlgyl minisztérium 56800/1940. sz. rendelete 2. §-a aUpján az Anyaggazdálkodás Böilparl Bizottsága
Nagykanizsa és vidéke területére, réstdnkre a vásárlási engedélyt (111 l/E. SZÍm) kiadta.
A termelök szíves további támogatását kérjük.
Hangya Szövetkezet
NyersbőrCrtékesltétl Csoport
BAtkJ (Babits) Lajos
én átvevő.
Gyűjtse a papírhulladékot!
Pénzt kap érte: Schhss Testvéreknél, oeik-ur 10.
Vereséget szenvedett
a ZMNTE Szombathelyen
SíFC-ZMNTE 6:1 Í3:1)
Barátságos, vezette : Kereaülelyi:\' Az edzés jiérkíiü ZMNTE IMrjthjtgM rajtja uisszul .sikerüli. Hataljnassór-boii nem alakiilt ki igazi Játék. A job); erőnlétben lév* helyi csapat Byfizötl. Géllövők : DolgsiS W.lror-váth 11. (2) és Horváth I., illetve Csöndéi. Kitűnt : Tisza, Qrfjf, Liosci és Dolgos, illeh-e Oöngci és a ZÍviNi\'E vedéin*.
Eredmények
WMFC Ferencváros 1:0 (0:0). (Erdélyi Kupi dönts !)
Tokod-BS?KRT 1 :(( (1 :0) (ÖSzi bajnoki !) . ! i ; .
EHbÉSEZTETá
Egymirl k«zlé« 12 «or) iiilii 31) nilér.
F.bruír 17:
A lewnlék iOhsitos^ opareltoíöadáia a Városi Sziatiázbau. P.h.uü. 21:
Keiesztóay Jótékony Nö«gj1ct tiac-leaja a CeutrftlbaBi
11 érakor liceáflis a városházin (Szisz Bela: lirdéty).
¦Miwi;
Fél ö órakor liecatis a viirosházá* (Barla István: A 150 é\\«s szlnésOrt). Báiciii. 9:
Fél 0-kor: ft lie\'yi szerző irodalmi délutánja a városházán.
A .Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háztaer megröiizoit székrekedésnél és annsk mindenféle káros következményeinél; biztos, enyne és gyorsan haló ter-mészeles hashajtó, mely szAmnt be-lecssjrnél sx emésztést |sril|a in sz Hvíffat lotanrs. — Kérdezze meg
\'WTfíSílfl
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
__ZALAI KÖZLÖNY__
Letartóztatták a Magyar Családok Országos Egyesülete vezetőségét
lá4t. február 17
Hóaiait miniszter Szófiában
Honrui Bélint kultuszminiszter é. kísérete az éjszaka S-óffába utazót!, hogy :üáirja « bolgár-tmiagyar kulturális egyezményt és hogy o bulgár fővárosban eiöadás\' lartson.
A miniszter vonata reggel 7.36-Kor érkezett Belgrádba, de a rnlf-niszter nem szállt kl, hanem folytatta útját a bolgár főváros felé.
25 halott, 170 sebesült
S*n Sebastiojni jelentés sprint Uralni hídról « foiyóta zuhant vonat ufcvsoi közül eddig 26-Öt holtan, 120-at pedig Súlyos sebesülten hoztak ki a romok ai&lj illetve a folyóból. Azt hiszik, hogy a vh-be zuhant három1 vasúti kocsiban még vannak megfultadt utasok. A sebesülteket a zumJnyni katonai kórházbmi gyertyafény mellett uperáiták ineg, mert a villanyvezeték Íb mégr^ignlódott.
Ujabb 15 000 tonna került a tenger fenekére
Berln, február 17 Az egyik néniét tengeralattjáró *l Süllyesztett két ojigol kereskedelmi, hajót 11.600 toniiatar(aiomtaal, egy másik\'buvárhajő pedig egy 1000 ton nós gőzöst. Ezi a hajó is mór több\' mint 21.000 tonnát küldött a tenger fenekére. ¦ i
Állandó r.iüütn .lirtr.iuk bétkfiuiapokoa BadapMt I. uaŰMran
0,45 Tom», Illrek. Költemények Hanglemezek. -— Utána étrend, — 1Q Hírek. — 11.10 Nemzetközi vizjeizó-s-oigájau — 12 H«nuuctzó. Himnissi, IdóJárAfJcientés. - 12.40 Hírek. -KUÜ Idöjubés, Idő járásjelentés. — 1*U5 Ilink. — 14.45 Müsomuwr-tetés. - 15 Arfolyamhirek, piact árak, éttmlaierárak. — 16.45 Időjelzés, idő. Járásjelentés, hírek. - 17 Hírek a*>-vák és magyar-orosz nyelven. — 19 Hűek. - 21.40 Hírek, időjárás jelentés, hintk silovák Ós magyar-orosz nyelven, r— 23 Hírek német, «!•«\', angol és francia nyelten. — 0.0 Hírek.
BUDAPEST U
10.20 FtícOtas6f. — 10.*Í5 Felolvasás. dxB. — 12.55 Pócza E\'Ha énekeL ,— 13.30 lfaiiczky Lászíó szalonzenekara.
- 15.20 A 2. gyalogezred zenekara. — 16.10 Gyermekdóhitán- \\
.17.15 Toki Horváth Gyula cigány-zenekara. — 18 Rédvay István eM-adása. ~ 18.30 Veress Endre énekei. - 19.20 Babuta I^tjos tangóluuinoiüka számai. — 10.35 .Kr.iszaiauorka büszke vára.. Történelmi úegend.i három rósz. ben. — 21 Dr. Laky Dezső ,ní. klr. kózeíálási maitsztor előadása. - 21.15 Szabó Pál gordonkázik. — 22 Sáray Elemér cigányzenekara, Vargha In»c énekel. — 23.25 Hanglemezek.
BUDAPEST 1L
17,30 Dankulinecz Jenő ruszin népdalokat énekel, — 18 TándJemezck. — 1H.30 Mezőgazdasági fotóra. - U> Hu. •lukeszi Katolikus KtŰluregyTtóiülPl Ének
kani. — 10.30 Francia nyelvoktatás. — *>.i0 A Itádió SzaAonzenckana. - 21.10 lelo Vasas. — 21.35 Időjájásj ittenié*.
JilWltu, ton kljtiteir
Budapest, február 17 1 A IjOlogyminisztórium, mint jt/en-tftlük, hónapokká ezelőtt fttfOggesat-tfttfl a Magyar Családok Országos
Egyesülete vezetőségének működését és az Egyesület óléie kormánybiztosi nevezett ki. A vizsgálat során súlyos visszaélések nyomára bukkantak. Ilr2(i-ban alakiát az egyesüket, amely havi 20 fiiróiKs iK-rizetós mfll\'ett házas-sági segélyekei akart biztosítani a szegény leányok számára. Nagykanizsán is löbbszázon iratkoztak be ós\'fizették a dijakat.
Mint most kiderüli, Dieiies Júlia
Bukarest, február 17 A-romániai helyzet még nemi USz-ta, A nép uj lázadás kitörésétől tAnt A íniuiszteieinök azonban teszádéV ben Hztoteibitta ez ország népét, hogy megóvja a rendet és kéri n lakosságot, hogy ne üljön lel az ál-híreknek. ¦. : I 1 I. \'|
A katonai e.lenőrzést mindenütt
csak névleg volt az egyesilftet veze-tője, mögötte Singer Dezső G3 éves Izr, biztosítási ügynök ái\'.t, akinek kél fia, a magyarosilott nevii Csiki László ós Jenő, valamint az ugyancsak magva-rositott nevü barátjuk: Szarnbsujvári Ferenc végezték a beszerezéseket.
Singért sikkasztás oanón, mhiláii sokezer magyar családot kúrosititt meg le tartózta Iliik. Ugyancsak letartóztatták Dienes Júliát is csalás és sikkasztásért, továbbá, mert 10.000 pen gőt ajánlóit fel a kormánybizlosnak, ha kedvező jelentést tesz. A lulrom szervező \' ügynököt loloilcházba száfli-lottók.
megszigorították, a vasút teljesen ka" tonoi,kezelésbe került. A légelhárító ágyukat is feiáHitotUk tatar., ,
Romániában mindenféle poiitSktti tevékenység tilos. A légionista al-kotjnányt, amely 1910 Bzeptonber 1-t-én keit, szintén felfüggesztették
Romániát egyébként már n bolga követ is elhagyta. Az angol kolon ne* követség niár Istambtutóan v°n.
ID<5
Jóslat:
Kiölik dc.ll, délnyugati szél, változó felhozat, ászakon ás kala-tan záporaafik, a hó alig változik.
A Meteorológiai Intézet lafjkaaáaaajl ¦•ztlS7elS41Iomi*» leleutli , Hemereéklet tesoep acta 0 órakor
!11 III» ,..»,K.I !-üli, rlMllu.l +110.
liut.lM 00 V..
Nagykanizsa megyei vároa
polgármnnerctöl.
40C0/194L
Tárgy: Harcazerti 67cmlél-telo lOveizet.
Hirdetmény.
A helybeli tüzérosztály lolyó évi február hó 18-án. kimondottan kedvezőtlen idó esettn febiuár 19 in reggel 9 órától körülbelül dili 2 óráig a Tölgyes erdőben levó harcaiéra lőtéren éles lőszerrel lőgyakorlatot tart. Ez Idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Egyéb tudnivalóit:
1. Szepe\'nek közseglö! bérelt ta-rdlet, valamint a Ki\'k^nizaa-sor-masi, KlsVanl/pa—szepetneki, Sormás—-szepetneltl u\'a* és a C*»p)s és Tölgyei erdő keleti segélyétől határolt terület lezárat alá kerül.
2. Szepelnekről a közi ;kedés Nagykanizsa feli Sormáson kérésitől nyer lebonyolítást, meri a Klikanlssa— szepetneki niiiut lezárás alá kerül.
3. A lövészet robbanó lőszerrel folyik, ezért a fel nem robbant lövedékekhez vagy azok részeihez nyúlni iletveszilyes. Ebből eredő balesetekért a honvéd kincstárral szemben semminemű kárlginy nem támasztható.
Nagykanizsa, 1941. február 12.
m Polgármester.
biírtulmiual lit.hu ftliuii MENETRENDJE arványet liíiö. málna lv-töl.
atiMálm Mr Vn.ulállon.á.
VuuUllomiua limílict-tfiic
«18 9» 11 08 13 *•> 16 J0 II 00 ||40 2040 22 «> 2J-10 M a * u s a i 8 r >
Lntainyei ¦ uuijiijii.í. N< H,Hl,»J,„WI I.-J. IMl nenstrend Nag^MlMér. l.i. T-fB |,,U.,lr,M. IIS«
Török-bolgár békenyilatkozat készül
| Belgrád, február 17 A Vrejttc szófiai jelentése szerint \'jvjrökország és Bulgária kölcsönös nyilatkozat kiadásiira készül. A nyilatkozatban leszögeznék, hogy nincsen .támadó szándékuk és békességben cikannak élni szonipzédaikká!. (t török közvélemény már jgy is sokai, jv az eddigi háboj\'us kiadásokat. 1
Hopklns hnzaérkezett
N«vvyork, február 17 Hopkúis, RooséMOit külön megbi-zoltju.iakt heteken áL európai tanulmányúton volt, megérkezett Anreii" kába. Tegnap már kihallgatáson je» lentkczett az elnöknél és hosszasan beszámolt néki európai tapasztalat, tairól. , , t ;, 1 r 1 I I
Dublint kiürítik
Dnblin, február 17 A felhívásnak megfelelően Dublin
és Kingstoiie lakosságinak fele muir készén áll az elköltözésre. Dublin ln-kosságibiak egy negyede már önként et is költözött « fővárosból. A hatóságolt minden további intézkedést nt°glettek az esetleges Írországi tá, midás elhárítására.
Távolkeleten Is...
Biuikok, február lí Az angol költség felszóUíolla a nőket és gyermekeket, hogy készüljenek fel az elköltözésre. A felhívásnak nagyrészt tnj&r eleget tettek.
Tokió, február 17 B-ttáviaí jeicniéri uför^nt " Jioilnndi indiai gyarmatokon a holland csalódok előkészületeket teltek az elköltő-lö*. 1 , i . tüll II I I
Némst partiüteg fedezékének belseje. (Foto R. D. V.)
Románia felkészül a külső és belső veszély ellen
SALAI KÖZLŐN?
Alulírottak fájdalomtól aiPRtort •ztvvel tudatják, hofry felejthetet-| len Jó édesapa, apás, nagyapa, dédapa éi rokon
TIBOLT GYULA
| életónok 85-Jk övében február bá 16-in d. u. 12 órakor az Úrban | elhunyt.
.1 mén boldogult tüllt telemét fnhruár hó 18<án d. u 4 órakor klsér|(lk a tenieló halottasházából | a röm. kiítb. ogyház azertartásn
txerlat örök nyugvóhelyfire. . Aa enjiesztelő ízenimise-áldozat február hó lS-áu d. e. >,\'í9 órakor leás a felnő plébánia templomban I az Egek Urának bemulatva. Nagykanizsa, 1941. február 17.
| tJfctt iffltt wlttil-- HniWiik Mkéltsl
u!..\'U Lajte, JnlUk>. .\'imüü, Er-níbat gyermekei Tib«lt l ..j.>...>> iz. Varra Margit menye. Ata C4xa, Horváth MviB völ i unokái, dédunokája cs a uyiszoló rokonság.
Minden kMön éiteilté. helyett.
Nagykanizsa megyei város polgárit, eitterétöl.
113/1941. Ké.
Tirgy: A bőrtilpu lábbelik z4r .ili belyexíie; forgalmuknak korMtoziifl ti sznbityoráta.
Minden Iparos és kereskedő, aki bőrtalpú lábbeli (csizma, clpö, bakancs, szandál slb) készítésével vagy forgalombahozatalával foglalkozik, köteles a február 16-án meglevő késiáru készletét legkésőbb f. évi febtuár 24-ikéig a m. klr. Kereske-dtlmi Hivatalnak (Budapest, V., Síéchenyl-rakpart 6.) bejelenteni.
A február 16-lka ulán előállitoti ily készleteket a jövőben és rendszeresen jelenteni kell a Kereskedelmi Hivatalhoz és pedig minden hónap ötödik napjáig az előző hónap utolsó napján meglevő állapot szerint.
A bejelenléshez szükséges beje-lenlötapot a városi közellátási hivatalnál (Hunyadi-utca 16. «.) lehet igényelni.
A- összes bőrtalpú lábbeli-készáruk február 16-lkával zár alá helyeztettek. A bejelentésre kötelezettek tehát a készleteikkel nem rendelkezhetnek, azt el nem adhatják, hanem mindaddig Őrizni kötelesek, amlgá forgalombabozatslröi u,abb rendelet nem jelenik meg.
A zár alá helyezett készletekből az emiitelt ujabb rendelet megjelenéséig mindössze csak a Közsiálll-tás Kőiében megrendelt lábbeliket és a bányavállalatok altat megrendelt bányásibaksncsokat szabad kiszolgáltatni, lovalná csrkiB a kéz-möves-iparosok kiíxolgáttatlia\'ják á fogyasztók előze\'ea megrendelése alap[án mérték u\'án késtiteit lab-bellket. Az igy kiszolgáltatott minden lábbelitől az ipaiosnak és kereskedőnek jegyjéket kell vezelnie, amelyben fel kell tüntetni a megrendelő nevét, lakcimét, az áru un;.., ¦ nevezésit és mennyiségét és a kiadás ir;i|i|.--l.
Az iparoiok (kereskedők) az üzemükben (üzletükben) alkalmavott személyeknek a rögtöni halalyu felmondás esetén kívül sem mondhatnak fel; ez alól az eUöfoku iparhatóság kivételi engedélyezhet.
A kisiparosok a iavilásl (talpalás, sarkalás, foltozás) munkákat továbbra is minden korlátozás nélkül végezhetik.
A rendelet megszegői kihágásért 2 hónapig, háború esetén 6 hónapig
ter]edhelö elzárás büntetéssel büntettetnek s a kihágás! eljárás során az áru elkobozható.
Nagykanizsa, 1941. február 17. m Polgármester.
3677/1941.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy a Nagykanizsai Vadásztársaság kártékony és ragadozó állatoknak Nagykanizsa vát03 halárában slrichnlnnel és fosz-fuiral való irtására engedélyt hér.
Akinek a mérgezési engedélykiadása ellen kifogása van, azt híva lalomnál vagy a m. klr. államrendőrség nagykanizsai kapitányságánál 8 nap alatt megleheti.
Nagykanizsa, 1941. február 10. m Polgármestc
A minden háztulajdonosra elrendelt
könyve kapható ;
a Zalai Közlöny
nyomdájában.
Csillárok,
falikarok.
éjjeliszehrény-lámpúK
egyszerű éi üis%m kivitelben kedvező részletfizetésre is
ORÁVAVÜLGYI-nél
sugár-ut 2.
Hlrdeuenifl Zoloi Közlönyben
1941. február 17.
-,-^
f -
Iritis meg,t0niíjbm |?ru?tié^ezni l
M$EtHá$ KÉSZÜLtKEK
«I.W$KÖ1,C$ÓN
PORTásfOTÓOZLET-E.
fotóía bo rdtó r> i u m
APRÓHIRDETÉSEK
•¦Oly SO fUlér. mlncWn további l
AlUl_¦
Keraaak kéttagú báitartaaba lósesben l< láttM vidéki mindeuesl. Márla.u. 4. «I
öl gai^Baanl eoalártat konvención felveeiek. Vass taiváu Bocaks. Zalám. 477
M.gklahaté bejáióní (elvitetik kt-rály ni™ 80. emelet, délutáa. m
Bejáró a«akat*.»t vagy lakanlólánjt öreg báxsiplr mellé keresek. Csengery-ul 23. in. 476
ADAS VÉTEL
BJU.ott e>allaatll6 rongyai keres megvételre lapunk nyomdája Főnt 5,
Antik aaakréavt megvételre keresek. Clm Siolllt trallkban, Síécfaenyl-tér. 472
Hassnall aianino surgó"sen megvételre kerealcllk. Ajánlatokat Ba|la-u. 4. Szólított, _«73
Eladó kiaaatd, négylzemélyea csukott Pfat 508 ai, tokárban, hat |ó gumival. Niedermanu, Bánoksteatgyírgy. 168
Jó haaaaAII téglái megvételre keresek Magyar-utca 26. 471
Keresithuio, Bangóra! vagy aiaal-aél vesz Lantos Arturné Szolnok 482
LAKAS-ÖZLETHELYISÉO
Három-négyssobáe lakAat kCresek aron-nalra. Clmonet a kiadóba kérek. 499
BÚTOROZOTT SZOBA
¦ atoroxatt utcai szoba március 1 re klsdó. Kossulb-ler 11. 479
kOlönféu
Ml kaUiitrtlIs liold szántásához kor-traktort keresünk. Ajánlatot Unger és Tólb vaskereskedésbe kenuik. 167
Ofcsénésjjot mTtamczitfűti fzétakoznatih
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
üjból beszerezhető
lapunk nyomdáidban
zalai vózlóhy
POLITIKAI NAPILAP.
Badja: „Klliazdaiail H. 7. rt.oyks.lm-. Feleltje klmló: Zalai Kár.iy, .Nyomatott i a „M<!„uih>,aal ir. T. !;.,j,k.niii„ ¦
«y.a«|ábaa Haiyk.allMn. (Nyoradiait talált Zalai >s«ií.)
||a évfolyam 40 tutim.
Naftykaiilxu, 1941. február 18 kedd
Ára 1 2 «111.
POLITIKAI NAPILAP
SKifccuJfeeg é» büdotávalal: Vbul 5. uám. Alcgjt&nSi Euíoüca Uttdziup délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos S^^l^tM^^
Hadüzenet_
«fá Nagy [Kaszásnak^
Az ember legnagyolrb, legértékesebb\' liincte .iz élet. Ezt az igazságot érezte lelke mélyén minden idők é» minden korszakok halandó embere, ÉS mégis e* » lí\'gnüííyoblj k\'jic-s az, umejYyri az einblalfféjg a legutóbbi időkig -i legpazaMbíaii, teKkóiuryel-mnbJbr*n gazdálkodott. Az emberek
ijesztően n-i^y tömege ott sem védto kellőképpen az életet, ahot ezt a tudomány segítségévei eredjnéoiycsíín tehette volna. A higiénia legésszerűbb ábécéjét sem tanulták meg a tömegek. Nem tanulták meg, hogy a tisztaság;, a ,vlz, « «*appan ós a Biofph fény milyen hatalmán szövetségesei volnának az idő c\'ö*tl hálái ellen vtti !ó küzdelívmVn. A ml drágja jó magyar népünk lakásviszonyai (rritógf mindig mein kioJégTbök. A Nagy Kaszás fárői*i, « külöabőző rrfiaimAk és baoil\'usok sok helyem ott tanyáznak otthonaikba s mJég ,uilndlg! nem] tinukákmjeg, hogy at\'pítt, a leg-, nagyobb kincset « (entniészetes cmi béri ételkor h-it áráig ¦wuizervábii lehet nnnak, aki egészségesnek szüleit. . : ( f t. r í ; \' Ez an errtmradotiíiág a-z oka an-mk, hogy náKmk a »szegények beteg sége«, a tuberkulózis sr&g ma is ijesztő százaiékát okozza ¦>/: idő előtti eihnbiloaisolíivik/hngy orrfutó ifjak és Javaioorbeii énének (érnek sirba ovik azért, mert nem védekeztek kellőképpen o tuberkulózis éjjen. Pedig «tór »z 1910. évi VI. törvénycikk közfeladattá nyilvánítói tan gűjiíjökőr cfliejű. védekezési ós az ujabb kor SzociáÜ* szellemié a kormányok kötejpsségévó tette « nemzet .éiílfójának gondozását, a népegészségügy odaadó n«-igáiutit. Hiába kíVd azA»ü>an a- kormány a "épegészségiigyért, hu a iíépos tömegek fásultan nézik ezt at értük é?J rajtuk keresztül az cgyetemtes nenv--cfért folyó küz^\'mer. Hiább hirdeti az apostol az igét olt, ahol sjkt>-lek a fűtek, hiába dolgozik « mjagf \\*tö a Szikják tetején.
Ha azt akarjuk, hogy a jövőben ne essék áldó^tyi a tnbcrkn\'ózisír^ik évente 18-17.000 virágzó hingyar éiet és hogy cz a gyilkos kór ne tegyen százezreket munka és kero/st-képteicnné, akkor mozgósít anu^k kell ebben az országban mindenkit, annál inkább, minél szerényebb ¦nyagl viszonyok között él.
Ezért alakult tnftg a luberkuJózi? Eliejii Országos Szövetség és ezért rendezi most, február 16-lk* és 22-ike kőzőU aK országos inberkutó-ns Hét néven nevezett tánadatoii mozgósítást. Az orsóig minden részében szalJOmftxrek errei tartanak előadásokat jCsen *> héle?*. a tubterkui lózis Wüai vódBkezésről. iskotókbtin, kaszárnyákban,. »tvtw.t»0T0tthonok4^í\\
n>o<rj;űt( plakátok tömeg* és röplapok száze/i-ei; hívják fel a Nagy K"h s^á*. éjitől megiiKKilt harcra minde"-^HtaWsalW. t . Mi
Köszöntjük Bal a propa^idát, kör*
DunavecséstM Foktőig husz kilomóter szélesen folyik a megáradt Duna
Bud»pest, februári IS A Duna kataszti\'ófális áradása tovább tart. A Jég Dunaföldvár és Baja között .iVég mnidig áll és akadályozza a viz lefolyását. Em\'atl ^ Duna bal partján helycnkiut 15-20 kitoméier mélyen elöntött; a vidéket. rXinövecse, Apostig, Harta, Solt. Dnnnfőidvár, Dunipataj, SaSnt-bSnedek, Úszód, Akasztó, Fülöpszó1-lás .vidéke teljesen víz nU került. Az áradás Dunp\\<csétöl Foktőig ineg tart. Baja a\'alt mar jégmentes a
Duna és itt már tegnap óla egy mér
teres "palást .nJerlek. I \'légnap a \\-c5zelyezieU ¦teriilet fo.
lett rcpülőulat tett Horthy Miklós 1 konntónyzó is, «ki megdöbbenve | látüí, hogy sokezer mJigyar hold viz , ni-dt áll. A Duna-risza közének egy
része valóságos tenger. Dunavecüj^
és Dunapitaj közt a vasuii töltési ó;
11 annrufot is sok helyen teljesen el. borítja a viz. i ,
Mutált a? áradat FűlöpSzilUás felé rohiint, a kiíú^ésl ott is elrendellek. A lakosság éielniézós-éi\'öl és gyógyszerellátásáról gondoskodás törtónt
ugy itt, mj\'uit a többi veszélyeztelelt helyen, j [ |
SzemSeutal lett az ám*suju>tla vidéken báró Bánffy Dániel földművelésügyi tmjiiiiszter is. Szegeden be* szedet is aSjMafcfcfft o [nuius^\'1\' és ki-\' jelentet le, hojgy az őszi vetés inl^gf mentése, illetve pótlása rendkívül fontos és orszéjgjoti érdek. H» «z idő kedvező lesz, hiszi, hogy °- yM vjcia>*; húzódik és mi^g tehet menteni a termőföldeket. Reméli, hogy legközelebbi azetn^eutfán már ném vio -ei, haiftn t=^niéüyekkel bv>ritolt földeket lát. | , .
Németország csak akkor kezd katonai akcióba Balkánon, ba diplomáciai munkája nem Jár eredménnyel
A balkáni béke szempontjából nagyjelentőségű a bolgar-török megnemtámadási egyezmény — Élénk harcok a görög fronton —- Tovább bombázzák Londont
Az. elmúlt 21. órában két egyez* tményl írtAk alá Balkánon. Az egyik a miigynr-bolgár kulturális egyez-meny, amelyet mii délben irt elá Hóm"Ji Bálint kulfuszminiszler a bolgár mStUszleneinöknél, a másika tegnap megkötőit ,
török-bolgár megnemtámadási egyezmény.
Ez utóbtbinak je.xtntősegc nentzet. kíizi politikai Szenrpontb^l is rendi klvöí érdekes, m\'ert - miut a világlapok is hangsúlyozzák - tíftísdUF* di\'tjü a két ország között a békét és ozzui nwgazünteWe a bilkáni flo-
Londoni helyzetkép: nincs élelmiszer, kevés a munkás
London, február 18
Szüttség egyik okát.
Eaeiikivül niégogy érdekes taiál-k-oxó tortént az eintuif óbpokbfan. Readcr .némtet tengernagy, a haditengerészei főparfltnesiioka ngyan^1 íMeránban kót napon át tanácskozott Riecardl olasz tengerészeti állaimtitkárral. A bítjtái\'si sziliemtől áthafott UinácskoziVsoin ; ,¦ . ¦: {: |
a némtt-olasz közös tengert hadviselés ügyet tárgyalták m!e«i » *«tel|>seyb; egye tér tósbeti. Anglia ellen tehát a tengely a te-njanekcu is egyaégcw fr«itbö|u küzd. f i i , i I
A német épülök továbbra is ti*-ponta támlidpflk az angol főváros elten. A megismétlődő támadások miattéísösorbm a gyermekeketaka« ják külföldön elhelyezni. Máris sokezer gyermek van Arriprikáb n, Ka-nadábin AuSítriíliábdtn és még több vidéken.\'Mos^ már minden gyermeket ctszállitanok Londonból, bár a vidéken minden zsúfolva van. Épp a nagy zsúfoltság rrfiatt okoz súlyos
gondot a lakosság élelmiszer ellátása. I./>jiddhbiii is zavarok vannak ar éieiniiiszcrcHatás kórul. Egyes éiel-jniszerek már nem kaphatók. Az adagokat egyre csökkentik ó* beveritek a póbaayagokat. Már cSak utfirgarint, azaharmt és hmpóíiékot lehet kapni vaj, cukor hus helyett. A háztartásokban idönkmt nagy a szénhiány. Még a koztnetikai cikkeket is adagolják. A b\'kosság minden vonatkozásban
felkészül o légitáiiilidásokra. A bá" z»kat feketére festik, a s/obroknt ei-távoiitják. Rövidesen sor kerül u hrunkásmozgósitn.sr.i Is, Ez eisősor. ban a gyapotipar 80.000 munkását érinti. Egyes iparok míigáncílokra. fliár nent gyártanak si\'nimü\'- Auló, benzin e-gyáŰtal\'álAm imn kapható.
A. sze^nélyazou«»sság megóvaVuím kis.lánccal csuklóra. szCrctt ksetttély-azonossági lapocskákkal láttak el mindenkit. i ; I , ,\'
Ujabb bombázások, Iiajó-r ^süllyesztések
Berlin, február lp A nemet harci ix\'pülök ismételten támfidiLst inlóztek a délanguai kikö--tök és katonai i*pú_lot)CrcK, vafars mint London ellen. A támadó gópeki Bzícingúl jvmntés szerint í« sok gyújtó és lobbanó bóbitát dobtak ie.
Egy német harcigép az, angol pai*~ tok kölniében cisüUyesztelt egylüOO tonnás kereskedelmi hajót. Egy másik bombázó Lervick kikötöJéTbonr bázta, rmbfd egy 3000 tontifl hajót gyújtott ki. Bombázták még E*st Buourne és Dover kikötőjét js_
(Folyatás az 5. oldalon)
szóntjük ezt a megmozdulást. Kö-yzöntjűk, imfcri a magyar ó:etci szolgálja és mert - sajnos — olyan, ke-vaaen \\ugyunk mi, magyarok. Nekünk ne,m szabad 0 magyar életet pazarolni, auA\\ rosszul gazdálkodni. Mi nem engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, .hogy a tudomány segítségévei megmenthető vjn rnló é^lfcket dobjunk á!doz:itui saját Pató Pálkodásunknak. Nekünk sok nvigyar munkáskézie, wik jó vitet magyar katonára van szükségünk, h^ nmásik ezer esztendői is meg akarjuk-élni é* ha komolyan vesszük az! a dogmát^ hogy az cnr
bar öröké\'etű- Mert nincs az anemr zet, amely elviselné az életfáján rágódó férgek pusztítását. Védekezni kell ellene ! Védekezni a bacil\'uSok, a Miijiazmák ercn ugy, m\'nt ahogyan véjiigpcrmctezik Szőlőnkéi és gyümölcsösünket.
A tudomány legyőzte például a fekete himlői és számos más olyan kort, amely mág a mu\'t század derekán ezrével szedte áidojjűait. Le fogj i győzni, söt kenő fonnák meg-t.trlása esetén, \'niáris legyőzte « tj-dós orvos a tulyerkulózist is. Do nemi Stgynwjga ! Az orvos a páciens til«rota nélkül, vagy éppen akarata
ellenérc tehelctlen a betegségekkel szemben. A* most megindult\' propa. gmda célja az, hogy mindenkit a7, orvos szö\\etségCsévé, si-gltö társává legyen a gumókor elleni kiizdeU-m-ben. *
Polgári kö\'.eiességleljihitésre hív fel mindnyájunkat u luberkulózis Él*ni Orez\'ágos Szövetség. Noniieeti, va\'gy még, . inkább nemzetmentő munkáKi, amely aiói éppen ugy nemi \\\\mhatja ki mOgál egyet b-n magyar éanber sem, mint " houvédellmi kötelezettségek aiól.
fts harc ez is : Harc a, injagy-m életéit! f>-f>-)
, _ZALAI rtOZLOMV_............_l64|. február lé.
Időszerű kérdések az Actio Cathollka espereskerOlatl gyűlésén Nagykanizsán
A világiak bekapcsolódása az egyházi munkába — Miért van szükség világi apostolokra az egész voualoii ? — Szakosztályok kiépítése, sajtó és néptltkárság — A gyakorlati katolikus élet követelményei
A nagykanizsai és kiskomáromi espereakerfllatek orötolje», imponáló unegmozduláaki
a
0. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolánylnál.
Undnyájniik gondjairól
tart eifiadást kedden esle 9 órai. kezdettel a irtWgyar rádióban ÍjBky Dezső közellátási miniszter, aki ezúttal első izben lép 0 inikrofoii elá. A közellátás eddigi működéséről és * minisztérium jövőre vonatkozó terveiről beszél a miniszter fennt, emiitelt előadásában, ezért külön is felhívjuk olvasóink figyelmét az előadásra, (ameiy bevezetője le« *gy minden kedd estére tervezf"tl sorozatos előadásnak.
Alt»*<U twß*ö*u-«A™.i.( h«tk8xMaKH>k«a Budapest 1. aafisoran
M5 Tont«. Hlrek. KözJeminyek. Jluugiemeiek. -- Uta»* ilreiiü. — 10 Hirek. - 11.10 Neiiuetköai vifjeko-HÄ)ig4iat, — 12 !I*J*HgJBO. Himnua*.
iuöjirtUjeientes. - 12.40 Hir*k. -1330 ldo>i*e\\ IdojarisJelcntAt, ~ 14.35 Hirek. — 14.45 Müsorüwner-tst4«. — 15 Arfolyambirak, piaci amk, ^elmuuÄfarak. — 16.45 Idöjelzee, idö-jarasjetenUs, hirek, — 17 Hlmk a«lo-vak 4« magyar-oro*z uyslvsn. — lt Hirek. — 21.40 lliiek, idöjaraiijdenW*, liiiök Bilovak ez inagy»r-or»sz ayalveu. — 23 Ilirak nsmet, «-uz, angoi et francia nyelven. - ».0 Hi*k.
BUDAPEST Ii .1
17.15 Toki Horváth Gyufa cigányzenekara. — 18 Hédvay István előadása, — 18«J0 Veress\' licdre énekel.
— 10.20 Bábuin Lajos langoltarmoiűka számai. ~ 10.35 Kr.iszi»norka büszke vára.* Törlentthni áegenda három rcsz-ben. J. 21 l)r. Luky Dczsíí .m. kir. közrftátásl miniszter Aladása. — 21.15 Saabó i\':u gordonkázik. — 22 Sáxúy Elemér iMjjAuyzcjiekiini, Vargha Imi* akirekel. — 23.25 Haiuziemezek,
BUDAPEST Ii.
17.30 Dankulinecz Jcnö ruszin népdalokat énekel. 18 Tándletnezek. — 18.30 Mezőgazdaság félóra. — 1» Bu. dakeszi Katolikus KuBun gyissüUet inulr kara. -- 10,30 Francia uytavoktwtás, — 20.10 A Uádió S/;dmj.«\'.m*k.u>t. — 21.10 I-Vlo.vii;.-.:.. - 21.30 Idöjánltijelwités.
Szerda
BUDAPEST L
10,20 Kt4o-Vasas. — 10. tá Fetol vasas.
— 12.10 Nai^temezek. — 13.30 Csorna Dezső rig.uiyzen«kar.i. — 15.20 lleuio-mann Sándor láuraeiKkana. — 16.15 Hangképek a Köztisztp&ági Hivatni te-h-péről. Beszel Budáiszky Sándor,
17.15 A Hádio Szalonzenekara. ~ 18 Dr. DitrVj László főorvos előadása.
— 18.35 Gáspár Lajos cJganyzemkaro.
— 10.25 Az Operaház «Hondas». >Tu-rnjidoll.« Dalmű liárom felvoiiásnan, öt képbon. — 20.05 KOlUgyi negyed-óra. — Majd titacieinftzek. — 23.25 Veress Károly cigányzenekara.
BUDAPEST II.
18.35 Olasz nyelvoktatás. — 10.05 Gáspár Lajos cigányzenekara. — 10.35 Pipics Zoltán eíöadájsa. — 20 Hirck.
— 20.10 Országos Postászenjekar. — 21.10 Felolvasás. — 21.40 IdöjáTásjo-leniés, — 21.45 Szórakoztató hangje-mezek.
- Naptár: Február 18. kedd. Rom. kat Sünön pk, Protestani Konrád, — Izrael. Sebat hé 21.
Szükség van a katolikus magy"r..ái{ Öntudatának ébrentartására^ ország-épitő és fenntartó erejének fokozáséra, céltudatos katolikus munkájának kimélyitésére, hegyi Őrtüzein*,,. langragyujWsára, a testvérek kflzöl-lj( védelmi és csutárJáne klépitóstSre, az általános katolikus front iendülelc-sebbé tételére, az időközönkénti nufer-legkészltésre, Kzt smlgálja az Actio fjitholico kílünö szCn-ezcte, nmeiy voltaképpen nem más, mint egy ka* tob.!:.v.r? front, egy védelmi hálózit, papság és világlak testvéri eggyé1, forrása egy gyönyörű Eszmény szolgálatában : Krisztus király oi\\szágtV nnk .kiépítésében.
Azért a katolikus magyarság\'mindenkor szlwsen viszi AC tnfeg-rn\'ozdulásíiit, íégyvcrbeliivását, figyel incztető és intő jeleit, vétóját, tábor-verését, mint a családi nAgytauács kojitoly h;rtánozatait: amiket mngáríi nézve kö\'elczőnek ismer és fog^dej.
Egy ;lyen táborverés és őrtüz-gyujtós voit « tegnapi cspcneskerü-leti AC gyűlés n íercaiciek fehérlcr-méban, amelyen ott láttuk a n»gy-kanizsal és kiskoiiníáronii espercske" rüjetek pipsógál, a községek \'derék, Józsin mflgyar népét, a hivő kaloii-kuSság szan-ezeteinfik deieg.VUfc.it, élenjáróit, akiket az együvétarlozái lesh-éri kitpcsa .forrasztott Össze. Gyűlés előtt szentmise volt nz alaűr tempk>mb:ui, amit P. Gulyás Gellert, <¦ Szent József egyh^-k/oségipló bánosa celebrált. Meghetó volt n sok helybeli és vidéki pap kmléflA m\'-ruileii a St-oM Misztérium al«lt. Es iiaiukor a sok heiybt^li és vidéki magyar nz íjr asztalához járult. MfirX ekként felkészülve kívántak részt^ venni az AC gyűlésén. Pap, tmiitó, földmu\\«s, munkás, tisztviselő, iparos, kereskedő alázatos téndh«jtássai az Ur üibej^uSkülulmia előtt. És mbuF-j egyiket egy gondolat hevIteLt... , •
Szentmise után percek niattt n&g* |ieit a rVhéntcrppi; a nagy csniád b>g-jaival. Az előadói omelvényftii KlttutHer DczSő kanonok, kanizs". kerüicii esperes) gcisej plébános, mellette Lábsr Miklós kiskomáromi kerületi esperes, egyháznvgv«i kc. rfuetl tanfelügyelő, ínernyei plóbá^ nos. P. Gulyás Gellért plébános ós n gyűlés előadói.
Kreutzer kanonok elnöki megnyitójában
utalt Szent Ferenc tevékenységére aki a XIII. században az egyházat megújította, ugy, hogy munkássága nyomán öntudatos katolikus élet keletkezett ^sanét. Ezen munkáját vi-i lági apostolokkal végezte, világi munkatársak kai. Valahogy a mai idők is mintha Szóit Ferenc idejét miutatnák. A hitközöjny, a gazdaRig^ válság, az általános helyzet: «* erkölcsök megLazulását, a házassúlgi. válások ijesztő elszaporodását vonta möga után. Már pedig nemcsak egyházunk, d« hazánk sorsa is függ a* erkölcstől, a családi szentély megbecsülésétől. Ahol a család tőukty megy, ott tönkre megy o haza js. Éz tehát istpji ós a Haza ügye. Azért dolgozni akarunk, hogiy n hit jsttniét fellángoljon és ismíót egy erőteljes laatopkus Magyarország legyen, ! A telkes elnöki megnyitó után
dr. Almássy Gyula klr. törvényszéki tanácselnök
kezdte an\'ég mély önjáró előadását,
Mindenekelőtt fcjtegeltx!t mit jelent ftt Aclio Cathoiiea (AC). Katolikus cselekedetet. Cselekvést. A pápa a világi katolikusok tett-kőzösségé-b«n\'látja a vjlágiak köztís munkájának fontosságát. Miért álljanak be a világi katolikus hf^k a k^Loüus cselekvések terére ? Krisztus akarata, hogy\'\'az egyháziak a világiakkal együll dolgozzanak országának ki-épitésében, egyházának érdekeijénél Krisztus urunk is társakat, miunka,_ társukat keresettj &z apostolokat Ezeknek utódai a mi papjaink. Ott voltak a tanítványok, akik az Ur előtt előre mentek, ők készilették eiö az utat. Vagyis már Krisztus urunk idejében az cgyháí: és a pnp^ Ság, az apostolok és tanítványok együtt dolgoztak. Mikor pedig a Caesarok üldözték az egyházat, a világi hi\\«k ós papok egy csnládát
.alkottak, \\-iiág:nk vitték és mentették az OHáriszentségel és nembsBk egyházi, de világi szcnilélyék is haltak mértirhaiáit Krisztusért, Sőt, több a világi mrirür. Megkeresztelt
fc pogány római akatonák keresztelték n«sg pogány yijtársaikat. Volt idő, aknikor az egyház államon keresz-
tül terjesztette Krisztus orsiágál. Ma tantét itt van annak szükséges! sége, hogy «,,,.,.!(;
világiak kapcsolódjanak bele az egyházi munkába. H» a széles uépréteget vizsgáljuk bizony lazult hitéletei látunk. A fal lusi emberelőiét épp ugy, mint a városikonál. Majd beszélt a családj kötelékek lazulásáról és ez életből merített színekkel ecsetelte az ezafal kapcsolatos szomorú kitenctóBeket, beszélt a gyermekek tragédiájáról, az érzéketlenségről a vallási dolgokkal szembe;i, stb.
Hát az erkölcsi világrend fenntartása nöm, érdekelne bennünket ? -etette fel a kérdést. Mi n&m ¦ poi?** bajáról tárgyalunk, hanem Krisztus ügyéről, az ö o»Szágárói. A hivők számfi fokozódott, c?a füzei szemben nem nö\\-ekedett a lelkipásztorok szá* mű. De itt vannak a különböző problémák, szükség van tehát a világiak erőteljes közreműködésére. Majd beszélt a vallásosság és isien-ré;eit\'m idMtásairól ;ill"uvia, családig egyházra. Mennyivel keveseblj lefeirtóztótásj intézetre, mennyivel képsebb csendőrre és rendŐtTe len. ne szükség: hn az egész vonaton a vallásosság uralkodna. Mivel ftipöpn ség száma nem elég, hogy a ^Mási, élet kíiméiyitcssék, terjesztessék: -ezért keli a világiak bél^pcaolódás^ munkatársi núnőségbtón. !
Dr. Abnássy tanáesetnök hilvalló szép beszédével nagy hatást váltott ki. Kreutzer kanonok meleg •zttvBk*| bon köszönelet mondott au1oim«s előadásáért. , , ; I , j
Berket Islvin zalaizentbalizst Igazgató tani ló
előadása kö\\<*tkezelt ezután, aki kÖ-zei egy órán át lüiteikoszkopszeraen végigA-oíiultatta a különböző katolikus probléniákat. . . . i Mindenekelőtt h:ingSuly»«ta, hogy a képviselő t"ísLü let tagjai nezn! adó-, ki\\<tőbizottságnak tckmtendők. Mert ők Isten felszentelt szolgáinak &gtiŐ munkatársai. Ez n képviselőtestület csoportokat alakit, amelyek szakosa tályok. így a hitbuzgalma1 Szakosztály célja büior, kiálló, öntudatoska-. tolileuSok nevelése a gyakorlati
életre.: I\' i ¦ I. A világi katolikus védje meg egyházát, hitét, utasítsa vissza a támadásokat, legyen buzgó katolikus. Szolgálja egyházát mindenben.
Gyakorlati példákkal illusztrálja, A kulturális sznkoszlály kiVinyjti a pfipf és tanító nehéz munkáját. Népniü-v-eiésről gondoskodik, alakítja a\'kit* lönbözö kulturális szen«íeleket, nagy munkaterülete van. A sajtószakosztály fontos fetad*ta, hogy katolikus házbti csak katolikus wjtó-termék kerfiljöa, újság, könyv, folyó irat. Beszélt a dajtó lelket átformáló erejéről és szuggesztív hálásáról. Nagyfontosságú a szociális szakost* tály, a bajok, nyomor és szenvedés gyógyítására, a nép védeim«zésér^
BÁRT A MIKSA \' divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 395.
1941- február 18.
EAJJAI KÖZLÖNY
a
A pénzügyi bizottság elfogadta a város 1941 évi költségvetését és az 1939. évi zárszámadását
A kórház! bizottság Dléie
ügyeiben való eljárásra, tanáé*, adására. Az egyház te első a szociális kérdés megoldásában való nmn-káb\'n. Az uj, MaiakuláSban lévő vi" lág cél)-í ntífoi a vagynpi, hangra. ,
a müvelltbb is krisztusibb ember.
A szervező szakosztály: mely a vallásos megmozdulásokat, kőrmje-íietet, bucSujárást megszervezi, egyesieteket alakit, stb. Berkes igaz-giló hosszabban kifejti, mit végezzen minden szakosztály Krisztus mr-siágánnk kiépítésénél. Majd gyújtó zárszavaiban fe*AIvÍ)a halIgatóságot, hogy ^\'egyc ki részét mindenki ebből a katoiiikuS niunkából, E* ebben a világban boldogabb lesz cz cnik ber, snört mindegyik szivében Krisztus él és minden szájbm lesz kenyér. Ls mjegszfiselik nr, uj világ, a melyben Krisztus győz, uralkodik és parancsol.
A piuktikus katolikus élet értékes tanácsai voilak Berkes igazgató előadásának Aézérgondalntui, amikké? nagy hatást keltett. \' ¦
Hozzászólások
Ezután dr. Kiss István esperes, kerületi tanfelügyelő szó\'ott a sajtó-kérdéshez. KoVács Dez»ő m\'urake-]«szturi igazgató óva in\'clte a falvak népét, hogy nie eresszenek hajlékukba .n^id^a\'fóro saj\'tóteilnékfet, láiteiy a lolkeköt fertőzi. Vid» János Ili-rendi tahác3iBg n Ili-rendnek n falvakban való kiterjesztéséről beszórt és ct*|3 a (munkába való rész. vé*lrc kérte papságot, világiakat egyaránt. Füó Pcitnc Igazgató egy népUlkárság fe:áULtását látta szükségesnek, ahová Minden ügyes-bajos cioigébm a katolikus testvér bizalomnál fordulhat. P. Gulyás Gellért íewncíS-piébánoö utul arra, hogy ha bárki hozzáfordul ügyes-bjajbs dolgábni, készséggel megadja a elmet, ahol ügyében tanácsot vagy útmutatást adnak. Kozma György ré-csei plébános azt hallgattatta, hogy az AC arra is való, hogy eljárjanak n hivők érdekében, ügyes-bajos dolgaikban fontoljon nundénkl biza-kamnal a papfához. Kr^utzer kanonok ezután reflektált az elhangzottakra. Különösen « sajtókérdéshez szó\'.olt hozzá és kiadte a \'jelszót: ne vásiimljunk olyan újságot, amely nemi o mi habiunkat hallatra, amely nekünk idegen. De a mi sajtónkat teijns erőnkből pártoljuk, j I [
Líber Miklós metnyel kerületi esperes
zái\'ób&szédében köszönetet mondott az előadóknak és (megjelenteknek, nvijd felkérte a résztvevőket, hogy segítsék tózreinnkMósilkkei a szakosztályok munkáját elöbferevinnl ói fiyritnöicshozóvá tenni. Végig vette ;l (szakosztályok munkáját és hangtw.-titta, hogyha a katolikusok erőteljesen belekppcsoiódnának a szftk-\' osztályok mfunkájábli, akkrofr" a tegjkftt; sebb faluban is vn-á^zó-tetene « hifH é\'.et és a vallásosság újból uralkodna faiuban-várwsbím az emberek lelkében. Es akkor netnJ l*«s többé vasárnap) harang, «móly hiába kondit ,03 hiábM szólal meg etcMnJsH jén,.. |
Az espcreskerüieti értekezlet a mat gyár jiemtaei Imádság felenvelő akkordéi nieitett fejeződött be.
Es luindelnki, fúti ott volt, bensőbb lelkiséggel, felemelt érzéssé\' távozott «* AC ospcreskei-üteti gyűlésről. Pünkösdi tüzek gyulUk ki a szivekben.,. \' | ¦
a pénzügyi bizottság s*&6 Győző ny. kir, járásbirósági elnök elnök-le !e ulati összeült, hogy letárgyalja a város 1911. évi ko\'tscgVetósít, aiiv\'t » »Zo:aj Közlöny, mar szombati szá mábm tömören iSmjcrMctt. a polgármesteri jelentésf dr. Palza Ferenc várnai aljegyző olvasta fel. a szükséglet 2.028.036 pengő, mtelyre 1,731.314 pengő a fedezet, a hiány tehát 285.622 pengő, aminek ellen, súlyozására 63 százalékos póladó-kulcsot javasol. a kereseti adó kulcsa nvegmaradt továbbra is B szá. zalélinak. a polgáriiveslori jelentés beható képét adja a váncJs általam* helyzetének. a bizottság enitán cso-po\'rloknói-cSoportokm tért ét, de csak ritkán tórlént hozzászólás. a bizottság tudja, hogy mieiött eléje került, a kőitsógÁvlóst a polgánriv-s-teri >kék ceruza* mtár aiupos munkába vette a legmtessuebbmvnő ta. karékosság jegyében. Egyes felszólalósokra tőrtónt egy-egy tételemé, lése. így SaabÖ Gyula javaslatára a kiskmizsai utak karbantartásához és épi\'éséhez 1600 pengő többletet ál-litotltüí be.
Dr. Krátky poJgáilmiJa\'er ilt hangsúlyozta, hogy a város a legutóbbi 10 esztendő alatt nagyon soklat telt Kiskrodzséórt.
a továbbiak folyamán Molnár László feiszóVt\'ására némileg fel. emelték a legelői dijakat, hogy a csordások és kjatnászok illetményeit lehessen emClni. a szociális ügyosztály yeállitolt téldét is emfclni kel-
a tuberkulózis elleni küzdelem lényegét, Jelentőségét v és a küzdejomj vár-/%#> ható eititfinényét a *.\\üí>k \'inberkulózis Elleni Hétén a hatósági or-^^y^ voeok Nagylcnizsánis e\'.őfldáítokbön ismerte lik. Miután egyclcmlcs nemzeti érdek, hogy a tuberkulózis elleni küzdelem! minél eneamrenyesebb legyen, kívánatos, hogy a nagyközöiiség,mi-
tett 11.000 pengővel, a rendkívüli segélyezésre beállított 1000 pengős té\'-eit 6000 pengőre emelték. A CSa-ládvédctnw Atip ugyanis csak munkára ad segélyt, amit vissza kell fi. zetni, vn\'gy ledolgozni, rcndkivüU segélyezésekről - «Hiiik nagyon gya-korijik - a szoc. ügyosztálynak kell gondoskodni. A bSzottság percek alatt végzett az CgyeS csoportokká\'. Hemmert Káro\'y SzámK\'evöséfii főtanácsos hangsúlyozta, hogy mindent elkövet, hogy minél kisebb legyen az idén\'fa n pótf\'dtó-kulcs.
A bizottság ezulán at iggí) zárszd-mndás\'t tárgyalta le, amely 38.760 P ke/c\'ésl felesleget tüntet fel.
A bizíittság ugy i folyó évi költségvetést, mínt az 1939, évi zárszámadást elfogulta. Közgyűlés való* \'smífiieg pónlek dé>után üi össze.
A város kórházi bizottsága Ba-bochfly Győr\'gy elnöklete alatt ült 0*0». Jelen volt dr. Krátky István polgármester ós dr. Takács Zoltán igazgató-főorvos. Elfogadnia o bizolt-ság a kórház költségélőirányzíitát. A főnöknő tóftesknléMJ a betegellátási n«pi 95 fUlérről 1 pengőit) emelték fei (a kért 1.05 pengő helyett). Dr. Takács itt a kórház anyagi helyzetért utalt, mnjd az általános kórházi orvoshiányokr" mutitolt rá. A bizottság ezulán 1 MakaWsaJlI, két I, oszt. és egy II. oszt. altiszti állást szervezett. \'ludotmiásuT vettek SchweltTcr Józsefnek Itóitiézi íelkész-szó való klne\\«zósét. Majd szállítási
és beszerzési ügyek kerültek sorra,
nél nagyobb számbkn vegyen részt az előadásokon.
Az eiső előadást holnap, 19-én, szerdán délijén ö leányginVnáziumi-b»n tartja dr Fodor ErzséljCl. 20-án, csütörtökön dr. Bittei-a Zoltán tart előadást a polgári leányiskolában dél után S ór«l kezdoUel. , ; ,
A kővetkező nupok előadásait a Zani Közlöny holnapi számában rész telesen közli.
A UsliQlxsal Missziós Leányegylet előadási
Vaatatap este az Olvasókör nagj\'-temto újra inagtett a Missziós laány. <\'g>-let vendégolvtP. EMadás elótt Szol-lár Józsefué, az egj-esf^et • kismamája< kedves és keaeseilm szavakkas üdvözölte n vaadegeket. Két érdekes és Inrt\'ibnas vígjáték korüjk müsoira. Hasznos ás liuiulságos ukondanlv^kat ad n ¦zarepISk ajkára a szorzó, szórakoztató és vidám jeleztetek során kajtattál A Sonka cámu vígjáték szc-K-plöl közül Tóth József nyújtott elfogadhatót, mtg padnent^ (lyőrffy Br-zsél»ct, Bflky Ilus, Horvatics Muülíd,
Szobor pareno, Lankovics Laazlá és Homal Antal szintén jól afcakib>Uák szoröjiükot.
A ködmönkv c. vigjáiék pomi>ás magyar parasztasszonyát líeneawoy Klári játszotta Ízléssel, i\'íedelieu, sok <**vcn humorral. Kár, hbgy «zt n nagyon lehetséges kiskauizsai mük|6dvelÖsxeri"i)-!o! ritkán .\'ujuk a laskiuűzsaj; szini»>\' tlon s akkor is csakirövidke szerotjOk\'-ben. Tótb József inóltó partno.o volt a gazda szerepélKSi, mig SzoUar Juliska alak;.tásáJó|E is M> -1. !• <» knlL megejiitókeznönk. A többi szerOpTők, Krisztián (lyörgy, Hornal Antal, líjid-i«y Ilona, I\',ndrey Marbikn, Szottár I;o icnc és Szemes Aranka színién Jol játszottak.
KOenc magyar ruhás táncospár mutatott b« szép magyar tánoot uz Krdélyi induló hangjaira. liz viszont IceC&cmes meglopBlos vtVbt a kislfjinlzsöi közönségnek. Itégóta nem láttimk Ilyen szép jelmezeket ós tánoot. Tánoospárok vofi-tak a következők: Németh I^jos— Uftky Ilus, Tótb József—K<»essev Klári, Vajda Károlh~Györff>- lü-zsó-lXJt, líiikővics László—ílorvatits Matild, Karossi László—Szemes Aranka^ Magastiázi István -Szoöár jiífiakö, Hómat Anlal--Kndrcy Maria, Szo\'Ha>-pejrano-Jáger Erzsi, KtfassVan ii>örg>\' —I\'jndrey Ilus. Hornal Antal szünet közben a/lkftml kőítemónyt adott o\'ő nVóry eVzésadl és telielseggcn, mig a kis Horváth (íyuszi Petőfi: /UfóWjót szavalta nagy sikerrel.
. Németh Lajos ügyes rendezői munkásságát és Magéohiu missziós növér hozzilérlő, Beesésen ósSzeajKtott mü. sorát dicsérjük. A táncmulatság nagyszerű szincs feívonii&sn a kLskanasai viselciek, a szép mag>\'aros öttözeiek, vfttimnnt eayüt beoosaji váo^égldaVaiy pompás Kafcicsa-vidéki blínzoSi\'i estdrji ruhája-u táti báfti szezon kiemelkedő vseniényénok számitolt. A nmbitság u legjobb Itangdhitbaii a kósö ójj<si órák-bwi ári véget.
_jr_n-4-
Hetn (etettünk! ,
_ A IcJeniénve; ügseskedéíi
í jjj|. | j|. 1 tanulságos* j>ÓídAjót adta I-.-1 ezep a napon BaattM András volt mai-osvilsiU-lHvyi 22. honvéd gyálogezredl>oLi szxikaszrezető, uki az erdélyi ;t8. boiwéd Imdosztáty Hnosác körüli baroal alatt ónként jcjkntkezett arra, hogy a saját ós az orosz vódeíim vonat közölt efteruH szóles völgyijén
mozgolódó orosz járőrt cLCogja. lízt Bakos szakaszvezető orjkéjjen vnlósi.
totta meg, begy « járőr nagy eniberái
Qsyeaep ntogvájasztott ós jól rejtett lítftj-en oldalvást lesljeáfiította, ínfg a ftimmarndó két emberéVfi ai-cl>an tüntetőm magám vonta az orosz Járőr ntatfinét. A továl)bÍakban fohtomis liatrálást színlelve, maga után csalogatta az oroszokat, migfcn azok a lesben ásított honvédtok elé kenlltek. Ekkor az utóbbiak lm |.-.<-mi. otdabizx\'i hi/. alá vélték az oroszokat, m^g 11 szakaszvezető inogfordulváu ttnuyira szwiüt lK\\lyzetl»e bosta aiokai, liogy Úafs nwnekvésl lolwtőség hiányában rövid, elszánt köielharfi után ntegid-ták magukat. Ezért az ^ctre valóan kite/veieit, vaiamfnl Q^y^asn és ered. menyesen végrehajtott tettéért inegdi. csort6k és a kisezüst vitézségi émninal liü\'Vtlél- ki Bakos szakaszvosetőt.
szerencsét/
nmek y *
báli ruhaselymei biztos sikert Jelentenek.
A tuberkulózis elleni küzdelem hetének nagykanizsai előadás-sorozata
EALftI KÖZLŐN*
1941, február 18
Tarján (Páloslos) Fereno és társai nyilatlozata
ix IpMríeslüfeil elnök-választás, ügyében
Köblük íií alábbi levcM: Igen tisztelt I\'VÍsziOrk«3*4t.> UPl
a /;,;¦, KópOny február hó |8| nap
l.\'in lltrgjeüotll / :U 11; i ] i R 11 A I.....¦\'.:;<) .!(¦
tiökvt\'Uitíszia.s liufJáiirU- c\'m alatt lür-ndás JeVul m«g ai I partost ü\'et k-g-u lobbi eUtjáfösdgl i\\;m\'u tÖJtén\'ekröi.
Távol kiflii nijatt csuk nia jutott iml.iiii-iuiii,i. I: g-t a híradásban az eSoljiióság elé últnflun ca társaim ál-Int beterjesztő;t indítvány un kk il kap-. •.:.\'].iil\'-n sze>inéh-oru az ¦ l.\'..\'iuókkal együit az fparlestuCet eiinksAgo részéről Irizonyos Itmdoticiózus iriegvi\'áí-gitásban sxe-.o,:*!.
Tény az, hogv Ő \\ s \'iiiiiitcuy 80 ijvi. ro* lánwni :iz ipari esttVcli vai-tsztá-sok aripsz*J;áy»zm"ie«i tflflíit 14kosságáitak hatékony biztos\'tns t vágótI, twratea szenaSryes é nélkül. Indítványt aVjesA Ulti\'mk ui eW\'-jáióság ejé.
(Jgyunk az IpartcstíVcl ke, Övben rddig mejojtett majdnem mhAlf\'n egyei választás efivifcg t\'ikust volt ugyuu, de a meglőtt szavazás u ki-vlltfezrtt rorinában sökraam hagvott kétségeit nz Iránt, hogy a MnkvA/ók k\'ie
adták te sz vazUfukat. Nyíiváuv. Ji\'i,
hogv a kízlönböző színű ás i\'aka sz<-vazo%A|>okk.fl lörtént .lilkos> váínz-tárak távíró som vo-Hik lilkiisik.
A\' titkosság elvébe MkóZO edd\'gi gyakorin holyos mederbe t\'ieiósétt célozta tehát indityj-nyiuik, mm kttp-CSotetben - minthogy klzárolHg «* nlaps»báíy szerinti Utkás vMözlások ni n.uk\'lj.\'ij-jn érv&vycsitésól igwkez. tünk elérni -- azt\' hisszük, íauIo\' részéitől, de még az IptiUtyMttfM elnöksége reszéiVil lem vagyunk egységet megbontani akarók -nak tuuuWt tatok
Kzok ni.\'ui vi^-ii szubid inegkoreMz-Uüuk, hogy a joghoz és az orköV-sl wlvekhoz vaSA ragaszkodás, v-\'Hui\'nl az ejtek iWvén.vesöfó»e r&jábóA tftí« léül egyenes siknnüsiliís mióti Uikin-tcndö .széthúzásnak,, szeu^lyöjakedés^, nok és íokiutóly rombolásuuk^
Tekintettől axr.i, liogy az clfölíjAróaág lialiii\\>/. iLi, nnMyot a hüiidAs uftn.lar-lalltwz, inil Iv.\'niyuukai \'V-.ii>eui el-fogadta n <tvok kopusJot \'( fóAUtfüuVi re vou\'itkozó s a Sái.iyc^ me\'gWüllésW tétüó.tinók! indítványt tigy©an«« kívül hagyta, kéajUfe i vágyok ugy a ,\'mf»\'-gam, íuuii az iu.i iv:\'m\\i .m.\'úiU jzr-uva lársaku\' Devábea s a (entcntl\'Uilt a reáuk nézve séielmcs, lóieatns ktélo-leket visszmit isitotti.
röszivkesztö Unnak o soruk közléseiért kos/.öuclol mondva, v gyünk
Nag>k.inizsa, inti február 17.
kiváló tisztiétől: T.MIJAN 1\'liUlÍNX: ás társai.
Háztulajdonosok 11 figyelmébe I«
A m-klr. bcIftRymlniszler Colyó ílvl lulirurW lió l-í-u élellHSlépstl :W).(»10( 11)11. B. M. U. rwiiUOutu
kBtalu minllkn haz-tulHÍiliui<>»(, haSIVi
ii9káuyllváutartá| Rönyret vezessen
Sí h ii ii a l A a
Zalai Közlöny
k, MiliililvaiuliUimi ía ¦
Horváth- !1 mmmn
Laky miniszter és kísérete a blskanlzsal leányok kézlmnnka-klálIHásán
Befejeződött a MANSZ ktskanlzsal háztartási tanfolyiima
horgaim\'is vofil a Kiskaiúzsafí PoUárj Olvasókör mgylenno. A tíl háztartási laafolyain mintegy 1 arnifno résztwv-öje vizsgázott Mócsy Béla gizda^ági iskolai :g-izgaiö ohiókksle alatt a tatttrlt hmláigj-akböl, Ott volt a MANSZ «1-uöknsszonya, dr. Knilky Is Ivánná \'ncá-gánnoNierné, ozenklvOfl a kskiinÍKsai MANSZ vezetőségi, &6a dr. Szabó Ist-viUinévnl, Kovács lílé-sné, vilaminl ;vii-rosi vendégek és sokan Kisk-iittzsárcl. Sőt a leli gazdasági ííut-info^^ií rószl-wvi.ii is ott láttuk a iuWn.i.iWíf klslutnlzsad gazdaiLsszonjok vizsgitit\\-lásán.
A Hlsrekegy elmbladáú iitán Scbef. fer Ilona t.inro\'yainvocctö, m. kir, gazdasági i námö mondóit küszön<vel nicg;elcul vendégeknek, majd az tíh.\'ik névsort olvasott ós kezdődött aivizsga, [ílösíör a háziasszonyok kőhínist^f&vJt valtuuinl a nuve5é.stx"il lialk)Uuuk InTy-nte\\ell válaszokat, majd Károlyi Mária (unáriiö a kerti gazdáikodásvö", dr. Szabó István tisztiorvos az egészségvédelmi laiilArgvikróV kftWnÖ o i a\' ereifemögondozásríl, ezek hcf\'gsé jól-röl kérdezett ói kapott jó fc ef>tr.>kui, ami azt bizouyira, hcgV u Iwthdos tanfolyam érett Oílnyokká ncvcl;-c a tanfolyam résztvevőit. Az á\'Att\'.leiiyósz-
tessel kapcsolutban a fejelj Lejzíít az egyik t\'nulö\'é.s mís\'k a baromfi tenyésztésről. Mind-mind fou\'.os Itfa-kantzsal ludm\'valök.
Mócsy Hála fgizgaló » vizsgái vé^ékt meleg haugoa enilékezolt mvg azjkróB, akik JebetöVá tellek ezt a nia \'már uölkáozheieOen tuitfolyanwt Kiskáu;-zsa roszéiv. Kfdön kpemtario dr.iIO\'átky Istvánná ctuőknö lelkes munklssiígál^ iitnit a MANSZ ;u,szonyyS\'aJ fájvidsátot ás idol m-m kintvT.vü végzett. K\'oin«bj» a kél gizdasági szaktmám-Ö öiizeUcn és fáradságos m\'iatkáját, nrijd n U»it. folyam rész(ve\\V>ít dlceátte moz szór-gahuukért, ntínck julitmáiiD diszo> kivitelű bizonyítványt kaptak.
A vizsga a HimUusszrtt árt végit.
Utána » vendégek möxtcktiitellek u tanfolyam kiíVfl\'lását, vahnnínl n gya-koriatl vizsgi crodincirj\'éti 0 fryk linóm élolcket. A vizsga utáu Antall Jiífska szép be-szód kojctébcn köszönt\'\'\' nfg az thiöknck, a laiiárinikiiok. v*rt»nftr<( :i vendégeknek a k""iz:einúködéél, egy szép virágcsokorral ajándék izván mVg n lunfotyanv rész Ive vöino\'i névé" en ;,z elnököt, inig Anck ttoziki a MANSZ tfnökasszonyaink, ilr. Králky Tstv\'n-nénak kedveskcdclt vitágg\'l a L-ányok nevében.
Külön ki keli emelnünk az iz1é--es kláTHtáa im\'nden danbj;inak stlhlsoS szép elhelyezéséi. A kézimunkák m\'nd n taitfol.vain résztvevőinek innnká:: pánník, terjtők sok hilz\'ezközöy\'in a buzsAkl dlszíilö.T\'etnwk. sárközi k;vir-rások, göevseji dlszi.\'lésü m\' .Uvuin >k.
Kiskanizsa\'i sze\'mlnol örüH\'ink ó; c nk bálával gondifhink ene a vlzsgauupru. I\'is am\'nt Mócsy Hála Igazgató cmíff-tctlo izzó magyar l>cszédébeji, hogv agráráUnn vagyimk és mtndent *jf k«\'t kővebinnk a mrigyar falvakéit, még akkor is, ha konokság^af ó< nemtört"i-dönuiággeji lalálkozimk ~- mi reat belünk háláltanok. Sok tArdknet e;s je^akarfttot tauusitottnk ezzo! az «"sö .lejtéssel azok, akiknek érdeme ez n hathetes t-uifolyainv
Vasárnap egész nap nyitv* volt n klárlitás, meh-el nvegtekfiUclt n Kini-zsán tartózkodó I/.iky D.ítsö közeíá-tási ináusztor, vitéz gróf Teiekt Béla főispáiUiornnúiybiztos, dr. Krátky Tst-ván polgiinnesier, dr. Hitszovszky Lajos orszá}(gyíilés\' kópvisolö, elr. AngyiJl lÁsz\\ó, dr. Dcinkó Iíezs^i d> dr. Józsa Fábián, A inagus vendege\'Cl dr. Krátky Islvánnd, n MANSZ chiökassz..uya fogadta. A ntuüszUv és kiséiete o1is\'ineiVJ|. leg nyilatkozott a kiáílíHtásröl, majd elbcszó\'geiett néhány kiskauizsal polgárral.
i -k-n-l-
AZ OBSITOS
A nagykanizsai leventék nagysikerű opereltelöadása
A ungyk:mizsai levetitek bétfő esti oporeltolöadási a Nagykanizs\'it I event.\' 1-^yesiVoi esd U>neiii\'ö klálíilsn voTjt Do ez aZ olsö kláris olyMi volt, ontyo büszke ichttl n \'le^lit\'-\'iiilózinétiy, Negy-kouiz&i társadalma iigyjuakkoi\' -VnO liléire lehet büszke, mert iflw\'tt nigv-szabásu megmozdulást Sócn kitfluö rendezési és nagy sikert norrf\'m\'nd^i-nap lehci :áüti N*;igykaiiu\'zsán.
A Icvcnielnlézményt cgwsek még mindig szeiotik váW\\C vgeíévt-.D o\'lti-(éznl. l*edig et a tcstftlot több, mint egyszerű egyesOleh Nagyk mizstut is a-i Ifjúság legnagyobb szo vejeié és nVnl Ilyen: a magyar "jövőt je&nU. Támogatása és inegbce.sillése hazaflaii kö-lelcsség. Hogy mölóe é^ rászolgálc Nagykanizsán is a lársadalotu mcgl.e-rsíilésére a l.e\\«a\'e l-\'gyesftpt, azt rofttj. mulatt i hétfői mutozéiuk. Bátor, de. rék kiálüís volt. méltó ahhoz az uj azeBemhez, nmeiy Nagykanizsán » le-veniék \\cz«tósc és irányítása körül őr-vc«utcie;eii éiczhctö. Tegnapi oicVidásu-kon a zsúfolásig megtett Vá,rosi Szjrn-bázban ott volt az nübntóanajuncsnok. kai az Ö*ien nagy sztVmlwu " tiszt\'ku és a |iotgári lárs.ulsíKim \\-ezolö-sége és széles rétege dr, Krátky István poTjgát-mesierret az éten.
a l-\'iló Ferenc ytke* vozlés-e alatt működő l.ovonie lígycsnlet nagvsik\'jü előadása azon kívül, hogy a közönségnek kél es> fél órás kilünö szórakozási szerzett, két Uutulsi\'iggil is }árt, Megniulattá, liogy milyen v.a$ és szer-vczoil «iiil képvií-ehtek a leventék és hogy a lárs:ulaloui részéről kikn.-k lámogatásilrJ szántíthai áz ligj-esfűel. Me\'tl voltak oiy.mik is, a!>k a m«g-vclt tiszte>;ljeggyel ^\'gj\'ik .itWítlrnüiott.
jukal küldték el. I,*o oz csak m jst lör-tónlielcil meg, először és utoljára. Mert bizonyosak vagyunk abban, hogy- Bytjj klárrás tltáb » Levente KgyasíVjet\'nru. dm további icndezéso eseniíáavt !0>nt Nagykanizsa lársudnhul é\'-V^ön.
Ami miigál az előadási i^-U, ürömmel alapíthatjuk meg, hogy \'lyeai jó müke\'dwlö (Jöadást már rég ne.n Wtotl Kanizsa. Pedig Kálmán o|e;cu oö-adásáia vállatkozni, merész ói nagy dolog. De a i<ew»téknek sike\'ríttt. Az Opsltos ftőudásánik i.em vxVít ECmtul inükedveae-ize.. Néhány ejtyun :ttaki-lás is akadt, anu^viknéi. sokkifl g en-gébltekei is, JáUtUik e szinpadoii: Iá-valásos • szjióazekbSl. Vonatkozik ez clsösorbau Mcdgj-es Ttlro, aki Bz eHV kiilöségel mimoiö IxűtosJány szorC|»é-ben szi nász itöneii Ls ájósereti&é \\-áló nagyszerű nlakilást adott, oly otthono-sut és jöl mozog a szinpa\'il>.n s játóku
ÚVJA WEMCTI
ZSOLDOS GYULA
Artaltr, Mtúu h látueréssmester,
Fd-Ut B. (a Korona-nillodttat »tcint.cn). KitJflI ZtlM-ltnctlb, hAiiiífíW, límiíróW. mtn-dtnfajl«|«vtlitok..siirnofvoilrtctpl*lc*lk<ull*4«
c4yan kózvetleo, hogy áW ilános feita-
tiési ktítclt. Hasonlóan kilünö v.;!! a női szeiOjdök köziií Iterghoífcr Májrla, aki finom jiítékk \'J, Őszinte átéizésseít (Cevenitette mg a nagyasBzony\'t,Jvu\'h-ni\'nt a k(ii:ciiiesh.ingu, kedves. Illüno-jctvici I.Ü, aki MálVsiki szüiejiélcii aratott uagv sikert. A férfi ik ólén a eiiusze.e.ÁŐ ifj. Oyérgyák l\'áit ktífl i isönok c,n!liicni, itkT a pro>3gút is
mondta. Dáfceg. Jóhangu, jö mozgású
szo o.JtŐ, aki l«l;os i\'/.uz\'óv 1 o3e\\tijiij. lette meg az opsUos vitézt. Nagy si. ki^ie volt n jóhtimoru Heményi Gyulá< nak, Százszorszép bollos azecaaébeii, valamint Tllafnér fiának: Nagy l.a. jósnak. Jó vAi még az öreg Buzogán,v
Mórion al ikitója: Pajzs I-"c:oilc, valamint l\'rcd\'ge- Mária a szakácsnő, Szakonyi József a bezlrker és Szabó Józsof ióska izerepébaa. 1>« a slkjer-bői kivették léizükot n \' többlek is, Ui\'vizerinl: Vízvári JózmjÍ, Kojvács iiytfla, l.aski Juci, ZábjS Irma., Amin K\'lári, ih\'u-dos Islv.ln. Mm ton János, lUnkö Józiur ós a lányokit, ítegényc kei, huszárokat u.o^rs\'Mn^ycsib.i asz. szes szc.cplök.
A közönség liCte»se;i ó. Sokat lipsoJi a kilünö szvrt>,í.ríki:ek.
*
Külön ItSÉCa megeiulékozuünk Nagy Miklós tanító, leveolerőoklutóré4 aki nagy hozzáért éssei, fáradhatalQMt szór. galonániT és MkO\'jedé*icl tanitgatUi a sze.o,)löke|. Xeki köszönhető a (gondos, jól |>ergö szép eaíadás. I.tScs tvs hozzáértő rendezése renVAjÜk míg sok szop estet Wioz Nagykmiizsának, IluNonlókéjtp csak a diesúicl hang;án en fékezhetünk meg Ifering Vttntos kar. nugyról, aki 0 zei e\' vezetést ínbtyi-totta és aki a kilünV) honvédzenokiir-ral pompásim szótalialta meg a szép Kiúmáji niclódiiiknl. A zenét betailHáf munkáját Coldsobmudtné, a táncok betanítását Szabó Islviitt végezte.
KülstöségciLen is szop volt a lOndo-zós. (Áveake dtaBorség vá ti a veadége. kel, leventék álltuk sorfalat ós levente jelvények diszitctlék az előcsarnokéit és sznjiadot.
vatkeruktaAst — Nagykaalzsa
Stűaua olajok
bizományi raktál a.
Wonder keréhpépák nmtw válasuKtMbana
I
A .Ferenc Jöisel* keier&vlz ríRúla kliflnSen bevált báiluer meürflgzolt sztkiektdésnél él annak mlndenléle káros ksvelkezroányelnél; bl/loíi, enylítí ií« gyorsan haló ler-métzeles i haatiajlo, mely siámot be-legaégnál >i emeulcil |avlt|« ét ax llvágyat (okozza. — Kérdezze meg -nmaall
VáPOSi Mozgó. Kedden éa aznrdan I
AzI sz kedvenc Shirley Temple első színes filmje
A kis fenség parancsa
Káprázatos, halalmas, felejthetetlen az uj technlcolor-eljárás csodálatos szlnelbem pampáeó graadf6zu< film Ramek kiaérAmfi.ar I AktuAlia hipadó I
Eiaadáaok köznapokon 5. 7, 9, vaair- éa ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor.
1941, rebiüát |8
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Eredmények a sakk második fordulóján
A vasárnapi sakk-bajnoki játszmák közül a Stofczer—Vékásy jatszirta rJtl az érdeklődés köz|>outjábnn. Véknsy ügyes tamadóaTigondoftibibaji megfelloü-kezeit a centrum védelmének biztosi-iasároH és ez QJÉtt a veszte. Izgiiírtas párharoot folytatott a liaWK Tóth Lászlóval Apróbb bibék tttméiG a játszma — amit László nyert meg — érdekei volt. A Baan—Németh párharcból az tí(6*bbi került ki győztesen, inig a diákok - sakk-rangadóján. Ná-dassy legyőzte Gáspárt. Keöermbnri Kábos ttosn nyert, inig a K. Nagy— Szekülja játszma (Siqekinja betegsége miatt) föggő. \' • |
A második osztályban Németh III. játszott ós nyert fontos pozkéót, - infajd később ügyes végjátékot Lidsth oüen. A fiatal gimnazista diákok jób szere-pelnek a ¦ versenyen. Stejner Turóni ?«íleo, Fogner Stégen <*»>, Sduka;Né-njetli H. ellen, inig Szurjas Hortobágyi elften nyert.
A visszatért országrészek és a csonkaorsia?; levelezési versenye
A Kassai Törekvés Sport EgySel Sakk Szakosztállyá rendezi meg 1941-ii.ii a visszatért területek éji a. Csonku orsáSgrész közt í sakk -le^eüezósi versenyt, bogy a sakk-kBpcsoiiitok ininét jobbon elni«y ükjeitek. A verseny 41, Rákóczi Fcienc enickvercsii,v« néven indul és azon részt vehet bánno.y magyar sakkozó. A nevezési dij olcsó (1.50 pengő), valamint a 100 drb. nyom látvány a leletezéshez szultán csekőly anyagiakig Marái A szép wiítótt-sei[ic. gtn kivítl több értékes dijat, v.i.\'-m m diszes kivitdrt okto-títet nyerhetnek a versenyzők.
A kanizsai sakkozók a Möróczy Sokjű Kör kőzvcütósiévol \\<isznek részj. a ver. senyén. Aki\'a verseny részletei iránt .ik.\'.i érdekÜÖdni^ yaüflmínt a versenyben részt kivan veiuú, 1Ö-UJ nriratis 10-ig jelentkezzen a Kór ÍŐütkáránáíi, K. Nagy UszAíwái (Városi könyvtár és múzeum) a réazlatkérdések meabe-szélése yéftit.
EMLÉKEZTETŐ
Egyszeri közlés (2 sor) dija 30 fillér.
Fsbraár 23:
Keresztény Jótékony NÖ»gylet lánc-teája a Centrálban-Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna l?zjyl«t táncesté-e az Iparoskörlwsi.
FeenUür Ui Fél fi órakor lic*áais a városházán (Szász Béla: Erdély). Az Iparoskör farsangi pagy táno nuilatsdga.
¦ireloal:
Fél 8 órakor M0f » fáresháxap (Barta István: A 150 éve* sziné*z*t)
Mirehu *:
Pél 6-kor: 5 helyi szerző Irodalma délutánja a városházán.
(Folytatás az
Anglia egész Európa éheztetés*! akarja ^
Bénin, február lg Hoovéf volt amerikai elnök, a Vő" \'őskercszt amerikni bizottságának elnöke javaslatot terjesztett Anglia és Németország kormányai élé, hogy élelmiszert uálitfbnaifonek a\'kisebb
- (Tavaszi kebátalnk)
nundegyike elsőrendű budapesti mü-Myben készült. Modtf* kabátokat * közel jövőben kiraMmikben fogna K beamiatni. Sohütz ájunáz, C:)
öéitlfdő nyitva raggal 8 őritől esta * erili thétW, szarda, péntek délután «4 kaddts .agéaf nap aSkuak).
1. oldalról)
államok részéi*. Elsősorban Belgium ellátásáról akartak \'gondoskodni; Haliak lord azonnal tiltakozás; jelentett be az amerikai terv ellen, a német sajtó ezzel kapcsoiatb)an rá-knjutot arra, hogy Haiif»x nagykövet nyiltftn és hmisatosan fa bejelentette, hogy flz éhségzárkitot egész Európára ki akarja terjeszteni.
Németország balkáni szándékairól
Budapest, február 18 A lajKik zürichi jelentései szerint nemzetközi politikai körökben ugy tudják, bogy Nójnetországj, amint Jugoszláviával rendezte a helyzetet, Athén felé fordul és diplomáciai utón akar véget \\elni az olasz—görög viszálynak, ban az esetben kezd a Balkánon, ha .tyáomáciai uton nem tudja meggyőzni máclal uton nem tudja meggyőzni Athént n békés megoldás szükséges, égéről.
Élénk harcok a görög fronton
Belgrád, fCbruár 18 A jugoszláv sajtó értesűiérse szerint a Moskopolje és Tepcilni közt elterülő frontszákoszra, ahol mór hat nap óta tart az újból mJegétón-kült ellenségeskedés, görög erösíWr seic érkeztek. . i , j •\' < { |
A Budapesti Tudósító belgrádi \\H lentése ugyancsak arról tud, hogy a görög fronton pár nap óta rendki-kivül megélénkültek a hfü-cok. Az etienségcskedésbtain a görög és az an-» gol repülök is részt esznek, ,
16 millió az erdélyi vasútépítésre
Budapest, február 18 A Magyar Államvasutak és a kor-mány ujabb 10 millió pengőt bocsiV-lott az erdélyi vasúthálózat mogjavb. lására és klópitéscrc. A vasútépítő munka során 125 kilométer hosszú vasútvonal epük A munkáitok három hónapig tartanak.
& Ház mai Illése
Budapest,, BebmárjB A képviseld ház ma dejeftfilt folytatta a gizdasági miniszter programja fejetti vilát.
Szeder Uiszló a mezőgazdasági munkabér kérdéshez szólt liozzá és kifogii,-Solta azt. Legalább annyi mezWcsnlést 1 ár a mezög izdiisági munkásság ró- \\ szere is, mint amennyit az. ij>ari mnn-kássógnak már biztosítottak.
HeiLen Mihály az árvíz\\ eszetlenről emlékezeti meg és eKsinejésseli szót a honvédség segítségéről A mezőgazdasági árszínvonal szerinte nonmifissá vauk>. ha nem kötik meg. A gazdasági programot eUogudjp\\ mert bízulommail Van a Teleki konuány iránt. r\\z ülés lajízirtakor még tart.
Huzái
BudA|>esl, lehruár 18 Az osztálysorsjáték mai búzásán a főbb nyereményeket a következő sxá. mu sorsjegyek nyerték:
Hetvenezer pengőt nyert a 60.525 sz. sorsjegy.
Tízezer pengőt a 68.412.
Útezer i»e*igöt a 10.885.
Négyei j>eagőt a 8.996. • Háromezer pengőt az 59.257 ós u 80.402 sz. (Fewosség nálkül.)
Értesítési
Értesiljak a nyem\'börlermclökcl, (méiziros, henlci,illalvágó vülalal, uradalmak) hogy minden ellenkexO híradásul aiemben, ai Iparügyi minlsitérlum 56800/1940. sz. rendelele 2. §-a alipján ,<¦/¦ Anyaggazdálkodás Bö. ipari BUolt-»aga
Nagykanizsa és vidéke területire, rísrttiikre a vásárlási engedélyt (111 l/E. uz.-ni) kiadta.
A lei mclök szíves további lámo-galásái kérjOk.
Hangya SzOvelkezet
Nycubötíitíkcsltíit Coporl
Bátki (Babits) Lajos
itvevd.
Continental IrósépeK
képviselete és lerakatta
SZABÓ ANTAL SPORTÜZLETÉBEN,
Nagykanizsa, Fd-ut 5.
BÚTORT
vegyen vagy rendeljen.
megbízható és olcsó.
Caeagtry-at 14.
IsSÖ-Ióaiat
Élénkebb, a hegyeken erSaebb déli, délnyugati izél, több helyen még záporeső, a hő alig változik.
A Meteorológiát intését aafjrkuüital >tgbt7eUlallonii*» lelenUi
Réiatnéklet tern.pt eate 9 éréket +8 6 ma nffel+3\'4, délben +116
Nagykanizsa mtgyel város
polgármesteritől. -
113/1941. Ké.
TJrgy : A borUlpi llbblllk lii sU hrlyriíic t loirfalíiii.knak kortátoziu ti BUbátyoxáu.
Hirdetmény.
Minden Iparos és kereskedő, akt bőrtalpú lábbeli (csizma, cipő, bakancs, szandál slb) készítésével vagy iprgalombahozatalával foglalkozik, aoteles a február 16-án meglevő kéaiáru készletét legkésőbb f. évi február 24-ikélg a m. klr. Kereskedelmi Hivatalnak (Budapest, V., Széchenyi-rakpart 6.) belelenleni.
A február 16-lka ulán előállított ily készleteket a Jövőben la rendszeresen Jelenteni kell a Kereskedelmi Hivatalhoz és pedig minden hónap ötödik napjáig az előző hónap utolsó napján meglevő állapot szerint.
A bejelentéshez Szükséges bejelentőlapot a városi közellátási hivatalnál (Hunyadi-utca 16. az.) lehet Igényelni.
Az összes bőrtalpú lábbeli-készáruk február 16-ikával zár alá helyeztettek. A bejelentésre kötelezettek tehát a készleteikkel nem rendelkezhetnek, azt el nem adhatják, hanem mindaddig őrizni kötelesek, ainig a forgalornbahozalalrói u,abb rendelet nem Jelenik meg.
A zár alá helyezett kénletekből az említett ujabb rendelet megjelenéséig mindössze csak a Közszálli-tán kőiében megrendeli lábbeliket és a bányavállalatuk által megrendelt bányászbakancsokat szabad ki-szolgáliatni, továbbá csakis a kézműves-iparosok kiszolgáltathatják a fogyasztók előzetes megrendelése alapján mérték ulán készített lábbeliket. Az Így Idszolgálfatott minden lábbeliről az iparosnak és kereskedőnek Jegyzéket kell vezetnie, amelyben fel teli tüntetni a megrendelő nevét, lakcímét, az áru megnevezését és mennyiségét és a kiadás napját.
Az Iparosok (kereskedők) az üzemükben (üzletükben) alkalmazott személyeknek a rögtöni hatályú lei-mondás esetén kivitt nem mondhatnak fel; ez alól az elsőfokú iparhalóság kivételt engedélyezhet.
A kisiparosok a Javítási (talpalás, sarkalás, foltozás) munkákat továbbra Is minden korlátozás nélkül végezhetik.
A rendelet megszegői kihágásért 1 hónapig, háború esetén 6 hónapig terjedhető elzárás büntetéssel büntettetnek s a klhágásl eljárás során az áru elkobozható.
Nagykanlisa, 1941. február 17. m Polgármester,
MEGHÍVÓ.
1 NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET ÉS DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTAR RÉSZI/ÉNYTÁRSttSlí
1941. március 1-én, szombaton, délután 3 órakor saját helyiségében tartja
70. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. c. részvényesekel tisztelettel meghívja Nagykanizsa, 1941. február 11-én.
az Igazgatóság.
A kiagyalta tárgyalt
1. Az Igazgatóság és a felűgyelSblzoKság leienlése az 1940. Uzletévről.
2. Az I9ií évi mérleg lelefll határozat.
3. A felUgyeloblzollság dijának megállapítása.
. Igazgatósági tagok és íclügyelöbizollság választása.
. Egyéb, alapszabályszerűen bejelentett Indítványok tárgyalása.
Azok, a t. részvényesek, akik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják [elhivatnak, hogy az alapszabályok 12. §-ához képest még le nem Járt szelvényekkel clláíbtl részvényeikel a közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az intézet pénztáránál leiétbe helyezni szíveskedjenek.
\'AGYÚIM
Mérleg-számla i:; (O. december 31-én
TEHER
Készpénz és bankári követelések ...............
Értékpapírok .................................
Váltótárca ....................................
Adások .......................................
Beszedésre érkezett vallók .....................
Ingatlanok:
Intézeti székház ............ ...............
Egyéb Ingatlanok ...........................
Irodai berendezés ...........................
Slóre lizetett kamatok ........................ vadék- és szavatossági adósok P 1,040.585-98
Pengő | I | Pengő | I
280.000 II .TI 6
108.113 125.291 117.833
311.716 t
6.481
Alsplöke: 10 000 drb 50— P n. é. részvény ...
Tartatékatap* .................................
Ingatlan értékcsökkenési tartalékalap*- ,........
Kétes követelések tartaléka ..............
Nyugdíjalap*" .................. P 280.000—
Tisztviselői segélyalap ............ P 20.000-
Hlrschler Sándor jubileumi alap ...............
Welsz Tivadar alap ...........................
Ertékkötönbörell tartalék........................
Beruhízásl hozzájárulás lUggó számla.........
Betétek:
takarékkönyvekre ...........................
folyószámlán éa csekkszámlán ...............
Letelek .......................................
Lerovandó kincstári Illetékek ..................
Beszedésre érkezett váltók ... ..................
Vlsszleszámltolt vallók ........................
Fel nem volt osztalék .................. •\'.....
Előre befolyt kamatok ........................
Ovjidékhltel és szavatossági kötele-
zellségek..................... P 1,040.585-98
Nyereség-áthozat 1939. évről ..................
Idei nyereség..............¦ ..................
• A. ItltI dot.elÓY.l .4O.0CO pengfire emelkedik. - Ai Idei doláclóvil 73.800 pengőre emelkedik.
* A. Idei ilotáclövHl 33UXXW pemSie emelkedik.
Pengő
•w.m
420.000 87.800 214.2*8
380.000
2.071.038 ii 18.781
12.774 176.E24
1,501.888 10.MU li.üUD 1.718 141.817
2,587.820 80.047 9 880 4.873 1,820.447 0.8S4 U9.007
0,484 6811
Nagykanizsa, 1940. december 31-én.
Az Igazgatóság.
Jelen mérlegszámlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
A felOgyelőblzoHsag.
KÖ8iönettiyllvárilf«8.
Mindazon jóbaritalnknsk és ismerőseinknek, akik lelejlhetetlcn édesanyánk, illetve nagyanyánk
ftarv- 8oh.rm.HB Jéaaefaá
futQI. Francait, Mart.
elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmunkat enyhileni igyekeztek és a temetésen megjelenni szívesek voltak, ezúton Is bálás köszönetet mondunk
A tjyáw.ló oealáa.
¦ei-eeak kéttagú hittanaiba Uzíiben is\'járta, vidéki mindeneit. Márla.u. 4. 451
Bejáió Mtattaláhx*-. vagy taksrltéláujl öreg házaspár mellé keresek. Cscngcry-ut 23. sz. 478
ló) főző axakáoBaM kétesek márc else|éie. Uták-tér 7., I. emelet. 485
40 4ycs, megbízható, «4 QHatt k.r.»-
h.st* és pincér;\' kl kaucióval rendelke-slkj báni:ely \' liiuuklt elvállalna. Clm a
KIImIÓIIu éa lanuló felvétetik. Vlda luszeiflzlet:, \' 492
adAs-vétel
Ha.antll ruhái veszek és eladok Márkus, Király-utca 31. 464
vásárolok. 95
Antallal, hasiniltat Is, Rilschei Mátyás, Klrály-u. 35.
Frlas balatoni tulak, álBpanlyok naponta a piacon, középső halssasztalnál.
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
választókban MÁJON TESTVÉREK
elaáláal
szaküzletében.
8\'ctá Maki
Villamos húztartilsi készoiéh
mindenkinél, örömet szerezi
Teakannák
Vaaalók
Kenyérpirítók
Gyoraföz&k
Káwéfőzók
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvaaó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVA VÖLGYI-nél
. Sugár-ut 2. •«
lakAs-Ozlbthelyiséo
¦akalj, vagy raktárnak udvari helyi-, aég Diák-tér 12. alatt libidó. Uaárt bír-kereskedő. 489
BÚTOROZOTT SZOBA
BalaiMsaftt szoba kelőn h*zdaazeU-val kiadó. Érdeklődni 6 óra Után föut 24., I. emelet.
HÁZ É» jytQATLAW
Több adómentes magán- éa barnásat, házhelyet, szőlőt éa földeket kaavelll
Pspp, Teiekl-ul 8.
Itákócil-ulcn 4. st. híz elköltözés miatt •laaá. \'488
sttXtVtrALB
Elsőrendn grlnlloalákal, (zőlőoll-vényokat Bérczlnél Jegyestessen a piacon, kóaltaő hatataszUháC
60 katasstrálls hold azánlásáhos bér-Hfk*»H keresőnk. AJInlalo! Uogtr és Tóth vaskereskedéabe kétUnk. 467
Ití.f\'i"""***** lutányoa áron bazs-szállít Korons étterem. 491
atalAI KfalŐHV
FOUTlkál HAr-u.ru-. HaJtJa:„UiaulaiáglRT. Hasyksslzs.-. F.lelö. kiadó: Zalai Klr.l,
Nyomatott i
a „«lz|ai>tsá|l fl. T. Nagykanizsa*
iy»aá|ltta Nbaykulisaa.. (rtyomdáárl feleli lalsj K4r.il,,)
gl, á»ioljr«m .41 «ita.
11.....\'\'uni*, nun
SWtautl»««, 1941. lebreár 19 szerda
.12 «in.
KOZL
POLITIKAI N
« I\' I I. A i\'
&ulKHl4ri« M MatókiiUll: i\'őut 5. MndeitSäl mlndm hétköznap «luti
Felelős szerkeszlő:
•m/mm
Barbarita Lajos
"\'Előfizetési ántT\'egy*"h\'óra"* pengő\'*!) fiiié\'r. Szerkeiztoségi ci kiadolllvalalHdeBni fa/íz.
A magyar-jugoszláv „baráti .sáénödés
A hvcte/nkrö! egyelflrt csak helyi jelentőségű küzdélmtekről érWzlk hir, a levegőben snkrg\' néni indult még a döntő küzdelem,\'de\'\'mar ei(ii-c veti ámy\'ék-vt " fyigy\'lesiA^i,}^ |aá. A, dőttlíX, Wőkpfite* fo.Iy\'ijiitit\'-&\'vah, az.tUlftBVfcatiíik utazásai, a (UpIfÁnlák, lázas, togyolúsal viiágrét-aiek sorsét pecsételhetik meg. Má-Spdrendu fontosságú kérdéssé Vikiik, hogy ml történik k lávoll htafci terűken, s\'a viüig népei fokozódó Idegességgel követik újságjaikban 6 nölitlk-\'i éjét változó. h^lStavurését. Rjllvéj^viló, bogy, a kíizéljöyiibhiia dipi«jnfiták, xüiPiK. rúltkéJ\'be\' tyó-dik. j»gy bejyuXet étyflÉyék \'..vezénylő táboracyVJolr. ¦ i ¦ I
A nagy neinpotek és vilógborockü-n\'ink közölt kis országok,\' .Idsszárrni n(jek is 1^1\'etópJW a sg\'dró tó-\'tfcijxi é5 ^léiiefjirj,lp\\\'atisyk\' íjjébjéz Seren bttiitésíw jclölke.\' ki,\' ök»t. Ijezárult már.,^ evek t^ténclrru; ehilékként.él Versailles és Tripnon kora^\' zrzidőn a kís>» és középszerei haWttbk öncélfl és időleges, a\'politikát és földrajzi előfOétU\'teket fi. gyeimen ki\\::" hagyó szövetség lVnd tóej zaWrtát meg a JGwwM\'
M,.,«a»Ö#i»i^\' Kjazoruiíuv eíSó-
L4tól ns önző és hatalmi pnJsíluH, Sveto téridegen. eiejntok és Így széthullottak <j»jvUöaaik csopptlosjutássj, is. A mf<l Európa .területén élő kls-és kőiéphUJÍalmak .itaí\'v-si 0 rrtuU ta-fütógí\'in •letendaSak a ró%d5élctfi Aifi.köreik\' h\'}taiiiiiv\'tébo\'(y(lvóT és
í.floljfp\'i h^liUSok fígynl,.|i1bev*:r lé\'i«.\'.,|iei;es^ .t^ljrMrW " >MI\'í\'i<5Ki<> aj iiurénábáji..\'A poltik.il, földrajzi és gazdaságii\' ,törvézzyszerus<üok..atapr jáu pediff i"swnk)nt kialakul az- a helyiét, melyben *z egytnásiviütalt *n*cték\' Söíött létrejön az Mlt-mnkrWfés^ \'\'m* !y már *\' ország^stá-H #" «Hft*j**» népeket ejbata-.jsjjnu mésszé /jfoirnigióin .köil,,.Ssi-
í^gyurottszagj vezetői a mjost f0. lyó küzdeiojntom világosan- látták Ineg orszéglik kö\\«fcndö politikáját, Ennek \'ai\' egyenes \\toriáivezétésn*k !*j ei^raénjte cSatiató&úiiíc ar há-"4-*ftffirf egyiánénjV* •,,rfj1-
.ZptVnV Jznjiini\' szj^e.tsé^zitÉíl-;lán ál luiik és. íio\'gozunk, ji_ iiiaipink .nrcjíí\\v( oéij^iiik ni^^iló^tásiiérz\'-f" a céj í-\'uvú|, á ; (jgy i(í éS czjészso-i*^s rojid juiegteremtése. , \' \' Történeimi hivatás, Csáky István Ijröf\'áual hírignztalott >priimis iti:er f^res\'. jétasiv* inutatja Ki liiat a \'n»gyar kiuw.iitliíiiiak\'.\' « s*JW .z*tMj#t*;*n!Ícj«n « ,(t#le\'i wHjbékétv.\'és egyei»i»ly,t,ig>c*1 Vimk ré,ndolkczésre éllé ewkízcjjiirl k« r«uz#r^,EJbW ia.szsltaiia>«i Jött létre a mjagya\'r Jugoszláv ba-Wsági szerződés is. A két ogyeíj tuény biztositéka unnak, npgyerszin nrok a közcu migiy ttlvjít-i.gWbk-n * «« u{, reiictnek szuárd , jjikőv.-lliaradjoii. A\'kítaéiiuiiftbitn SJHní->*dságunkb«n Wrizigtok\' wíüottak «>« és sodroctfk háborufcii, » nikz
A DittMi dél faló nyomuló áradata borom
M*íM.i M^lirHf few "
A ,?íH .?IÍ!iSai1 Íavuit az ,Aryi^l be1y?et : m^iaditlt La Dgaa Jege
Bud\'ipest, február 19 Az árvizvédeimi KornuinybUtoSsiíg liftziéie szerint «\' Jéglort-is* r>una-s-Ccsénél niCginduít é^\'így ilt a \'viz roliáihbsan apadni UzrJutt. Á gát-s^kadasokoh .sem\' omlik már fXwti viz.lSAlnos a\'víz dél fe\'é nyomd\'oi n bogyisilói jégtol\'Wsz kü\\*lkezua)«n m^duzzttíft vií még miádig nfchc-zen talál inngiuiak n\\°-V Reméiiy\'\\-aii ugyáii arra, hogy: ma\'défeiotl tneg tudják indítani a Duna jegét. A\'wbl jejcjiicg a K\'iIoc;a Kiskőrösi szárny v«sut töltésénél ak^r|álí\'\'n^gt*og!nl_ A vizátci-csztök betömése már folyamatban v»n.
Későbbi je:entés szennt, Jttiutáa S* időjárás ke<J\\t3zctt, o légierYik! megkezdték a Duna jegének 1>>iWj báziisát. Alulról felfelé hafcdva dobták le iwmbAikat, aogy a felszabaduló jég az alsó sznj>ad Dunán eltávozhasson.
A kritikus pont je:cntcg Foktő kö-rfll van. rD> a -jórftorjaszt i sikerüfi széfboninázni, iwnmal enyhülne \' a helyzet. • ;. i- i.. | i
Akasztó férflal megmentették
11\'v ;á fáijit" ;1,u\'-
Budapest, február 19 Az árvízvédelmi kormánybiztosság déli jelentése ueritil Akasztó kősaég megmenckfilt. Az éjszaka ugyanis n vlz ob áttörte a tm\'tsodik védelmi voni\'lat, d2 a falu férfilakos águazrn! nai jössuefogott és a faJu szélén rög-tönzött töltést emelt. Ezzel sikerült !3 megfogni a Vzict. A férfiak egész éjszaka a gátakon dolgjoztuk. A\'falu asszonyait és gyermekeit, számne-rjnt nVniegy 1500 föt Kiskőrösre
szálijtolták. A környékbeli tanyákon rekedtek uifönlé-sét n honvédség pon-tönoknn végzi.
Ocsánái is sikerült « gátat megerősíteni, de Bölc-skéről azt jelejitik, hogy a viz gyors emelkedése miatt pár órán beiül elsodorhatja a víz a gálát. A feiső Jég tiivozása miatt ugy^ús tegnap is hpjycnkint jiáróra •Jutt 1 métert emcikedelt á VÍS-«zb,it. \' 7 |
Kalocsát körülzárta a vlz
!• <,¦,-( RE |..í,,!v\'.(í .ot. tí i);
, Kalocsa, február lí» A kaioesa -kiskörősi vasut\\\'ona.l töltésének áteresztőit nagy részt be-tömték már, több helyen aamfamt áttört a vjp. A détetötti órákban Kalocsát már hanoin oldalról körülzárta a viz és niár, csak a Baja feió vezető ilt SzAl*ld. \'
\' Budnpest, február 19 Pest várancgyc 16.000 kiló étel-nuszer .^egéiyt szavazott mefctaz áN uz)iáiM>syltak gyors inegiogibásére.
A bombázás megindította a Duna Jegét
Budapest, február 19 Az énizvéde\'mii\'kormánybiítioSsác legutolsó jelenlfr* szerjtnta \' déU órákban lényeges javulás\'állt b* az árvízi lreiyzetben. A karhfci Jégtorlasz ugyaititf a b-.jnibázáí 1 nj^nnán niregboin\'.ott és lassatt á jég meifin-dult^ lt\'óra tájban mér csaknem mindenütt moghidult a jéjr.1 A^eg bombázilsjlt folytatják.
Jugosiláv-bo!gt5r és olasz-Jugoszláv tárgyalásokra számítanak — Szuezt és Máliát\'SpáfjSj^á^ a német reppiOk - A.LW>*>ont<»^t>i,ett. Wl&W
A tőrök-bóigár megegyezés még mindig élénketi foglalkozf tlja " világsajtói. Az olasz lapok a megegyezésről írva hangozta!jók, hogy összhangban ál* a tengely szellemé\' vej. és politikájával. i\\ Balkánon mcg-S/jl\'árdulí\' otf, Ang\'ti tehá* isimét kudarcot Y*tkfá Amegegyezés ugyajLis eisösorbuíi AÚg\'lát érinti. " V ; \' j
Berlin\'és Vichy is ugy látja hogy ö jnegt\'-gyezés Anglia balkáni politikájának kudarca. Mege:égedclt u hejvzotl«ltMoszkva is. Berlin nemi vesztette \'el\' türe\'méi íTórökorszá1g-g«l szemben. I
Érdekes ezzel kapcsoVitbon a N,ő-fi«i íuigol kö\\-et nyilatkozata, löncly Szerint Anglia örömmel \'íidvő\'li .a bolgár török inegáltapodllst, mert Angliának\' liiándlg1 az volt e célja, hogy " szomszédokat klWkil.se. (?) \'\'Bolgár körökben kiv.VncS\'au vár-Jákj mit szórnak ehhez a myiialko^it-
\' * Budapest, február 19
A P«st zürichi\'teicfonjétentése.szo-riut henizclkőzi kÖrőkberV arra Sttá-nritaavik, hogy á\'Bnilianou további
diplojiiácl-\'i esejn\'ények várhatok,.El" sősorbaii1 líoigár\' \'.jugoszláv, lueivé olasz jugoszláv tárgyalásokat várnak, i
Johnson szenátor: Roosevelt javaslata háborúba sodorja Amerikát -
Newyork, fbbruár 19 Az aJuerikd Szenátus előtt tegnap Johnson szenátor mondóit nagy beszédet. Élesen támadta az Anglia tnegsegitését cél/ó javaslatot "melynek igazi célja,-háborúba abdéruii Amerikát. la1
Johson szerint az az éiv, hogy Angliát meg keli Segíteni, csak ürügy. A lényeg «z, hogy. RooSL>\\T!t diktátori hatomat kap, meri Hy.« felhatalmazást flz amerikai nép ascl-nőknék még Soha néni adott! [
Az angol kereskedelmi mitiiszter 1« betsipeitte a sulyps ., ¦ . hajövesjtteségeket
London, február 19 Az ajiüoi kereskedeliui1\' miniszter tegnap rádíöU^zcdel\'mondott. Be kep •isinernl,\'-\'mondotta - hogy a hébieí \'repülők és tengeralattjárók "agy káWilcitofcznák\'az angol hajő-
a B:«lkáaim >Európa e yfavfltotkfc ban* ísiinét fellegek bíriiyos^lnakf Nept tudja senki, kitÖr-TC á vulkán,; és ha igen, hol és mikor. Ha nm Magyarországon béke yan, ugy ^z aimaV\' É^^hefőT, hogy \\«zLtói; 1» líeopoii™ \'\'viílósitipkat i&fébm Kiismertéké* aARflíi|^uáJfVayYfíí.lW
m\'?g iti országot a politikai kalanij dáktól. >\\ , i I \'-\' i i Ma niiár mégiírösödve, nyugodt beiső áilanni é\'et nlapján bizakodva ísézhetünk a jövő *lé. a&\'iy intóg bía ;sok ve«zé)yt ős s/&kr|téjk>C \'fe*, rojt nibgaban, nem látszik sötétnek, s a mnst\' folyó\' kri^^rnnc.i\' \'Magyai-|
térben. Németország tua kcdvc/.öl>b helyzetben van," niial a vPág}iálx>ru-báu, mert a francia ós norvég tá-jni\'Szj)ontokul használhatja. Anglia helyzete «zeri is ked^zötienebl>, liiert nem állnak rendelkezésére az
ország ntját betöaje\' « heiye.-en érteH ntezett szejitifitvánl á|i«mesiíne, kifelé pedig az-edd\'g követeti politikának1 alapjain, W\'átfllttok\' \\^IÖ" r»-guszkixtás jeiőM-mog*, ami biztosítja azt, hogy «z uj Buiópénuk neiii^k passzív eiüme, hnnenTépitő munkása legyen. I \' j.\' [ , j ; |
ZALAI KÖZLÖNY"
1941, itbrua, 10
6. F. B. harisnyák
nagy választékban
Szomolányinál.
oPez, ir és a francia támaszpontok, mini 1918-ban.
Hangsúlyozta anég a miniszter, hogy a németek fokozottabb tana. keiiységére is számítani kell. Véle. menye szoiint a néhielek tavaszi nagy támadása rövidesen megkezdő-dl*. !
BCi\'Un, ítbruár lq
A* egyik német harcigép megtámadott egy nagy tartályhajót a ton-gerBn. Az első támadásnál Is találat Jferte a (yijóí, a knésodik támadásnál azonban a telitalálat nyomán Azonnal oldalra fordult a Mjó és süllyed-ni kezdett. Múit utólag megállapították, egy angol szolgálatban lévő, érei detjk\'g holland hujó volt. A 3500 tonnás hajé olajai sziíllitoll. ;
Szuezt es Máltát bombázták a német gépek
Berlin, február 19 A nemei harcigépek sikeres lámv^ dést intéztek MálV és Sru*-- ellen.
h>iró» február 19 A német repülők bombázták Szuezt. Egész r^Wgyiptombíui légiriadó volt. A bojii^ázásokrói bővebb jelentést tan adtok ki.
A görög frontról
érkező jugoszláviai jelentések szerűit * \'Ki napos heves összecsapások ub<n átmenetj szünet Alit be a tarokban. A viszonylagos c-vCfld alatt is vou-ui>k ugyan helyi jellegű csatározások, de valószínűleg a közelgő nagyobb, csaták eioktto/itcM-i jelenti a barcb^ beállott szünet, j - {
A távolkeletl helyzet
alakulásában az északkinai amerikai helyőrségek sürgős visszahívása kélt érdeklődést. A tokiói lapok szerint e/. at jntézkedés nyilván össze, függésben áll AngUu, Holland-India
és Ausztrália njMgaiartásáyal ós azt \', hogy 1 tengeri támas*pon-tok-ti megerösitsek. Mint a jbpán sajtó irja, Amerika egyre leplezel-lenebbüi bz&U szembe Japánnal.
Történelmű jtUntőségü a tegüsip aláirt magyar-bolgár kultur-egyexmény
Szófja, február 19 Boris bolgár király tegnap egy-órás kihallgatáson fogadta Hóinan Bálint m"gynr kultuszminisztert, aki a bolgár jmgyar kulturális egyezi meny aláírása alkalmából tariózko-dik a bolgár föviii\\>Stao. A bolgár király Hóni\'Ui minisztert a szent Sándor rend nagy keresztjével tűntette ki. A magyír kíséret tagjai is kití,ntetéSbtJi részesültek.
\'pegiinp este vacsora Is volt Horn" iimmbüíler (•< a kísérel tagjainak tiszteletére. Az estebéden elb^ngaot
pohárköszöntők hangsúlyozták, hogy ¦ ín/igyar- bolgár kulturális kapcsolótok visszanyúlnak a múltba. Füov miniszterelnök és knUuszniiiuViítcr kiemelte Hómn Bálint tudományos munkásságát is. Hónuui mfol&ztef vá oviiban eszŐgc«te, hogy a régi kulturális barátságnak egyeznióiiyy beji vfltó megp ecsete e-* történelmi jelentőségű esemény, mert évtizedes műnk* ejsidméflye. , f
A rendőrség lefoglalta a Magyar Családok Országos Egyesülete nagf kanizsai kezességének levelezését, Iratait
Ma küldik fel a budapesti főkapitányságnak
Hétfői szémiinkb-m röviden miir közöltük, hogy a budapesti főkapitányság letartóztatta ° Dienes Júlia mögé rejtőzött Singet\' Dezső bWo-sitási ügynököt (ós magát Dlejperf Júliát ls), aki a .Magyar Családok Országos Egyesülete* élén ál\'ott ói beszervezte •* egész országot .házasságkötési >«egélyekre«. Slnger fiA|t,
nagyszera svádáju szervezőket a főkapitányság egyik hasonló íniunko társukkal együtt toloncházba .szállította Sajnos, a singjeriádának Nagykanizsán ls vannak töblxsziU érdekeltjei. Slágerek értették módjukat, ¦ jól hangzó Csíki László ós C-sikj Jenő név "lati az országot megdolgozni, N"gykiinizsána is nUjry bőbe-szédüséggei ós még nagyobb mellénnyel érkeztek ügynökeik, vég\'g-háMtak és végigkii nevellek ói pei-Bze nem volt nehéz a lányokat és inuiiiáknt megszerezaii a nagys/eni biztositásn«k€. persze voltak, mint e Ronok írója Is, akik a hangos legény kékét - gyanúperrel élve — leintették. II
Sikerült nekik egy nagyon derék kezelöt mrgivyerni a hnvi dijak be-1 szedésére, aki tersnószetesen nem tudhatta, hogy ki rejtőzik és kik v«umk Dienes Júlia tiút < mögött. \'
Mikor a jeányok ilyképpen bc voltak szervezve, sor került a fiatalemberekre is, Nagyszerű üzletnek bizonyult. ( j
AHitólng. közei 2000 tignt SzCrca. tek Kanizsán a Singer-félc .betéti társaság* tagjai.
A budapesti főkapitányság megkeresésére Nagykanizsán is iniegüi-dult Sbigerék ügyébMn a uyomOzá>. A rendőrség egyik tisztviselője kl-Upjcálk>tt a helyi kczeiőséghei és lefoglalta a budapesti .kúzponttaU folytatott levelezést, iratokat ós név-Sort, majd kihallgatta a teljesen ártatlan kezelőt és édesapját, Mdft mióta a Zajpl Közlönyben megjelent cikk kinyitotta n kanizsaiak szemét, aggódva váriák a további fejiomJ6y nyéket. i : , i j
A »fejlemények* : rendőrség, Uy kxneház, bűnvádi eljárás.
A tuberkulózis elleni küzdelem hetének nagykanizsai előadás-sorozata
A tuberkulózis elleni küzdetenu lé> n^gét, jeleJitöségét és « kűzdeiömj várható* eredményét a \'tuberkulózis Elleni Héten a hatósági orvosok Nagykruüzsán Ls előadásokbon Ismei-te tik. Miután egyeiomtes nemzeti érdek, hogy a tuberkulózis elleui kü/.-deXsmi minél enedhá^iyesebb legyen, kivánaUw, hogy » nagyközönség -minél nagyobb számban vegyen részt az eiö\'adásokon.
Az eisö ilyen előadást uu délben dr. Fodor Erzsébet tartotta a leánygimnáziumban. A további előadások\' •észietes programija a következő : . 20-án, csütörtökön ;
dttután 3 órakor : dr. Billent Zoltán eiö«dáSa a polgári leányiskola1-ban. |
21-én, pénteken :
déli 1 órakor ¦ dr. Fodor Am^áV eioadásii a günuuVziujnbwi.
3 órakor : dr. Székács Sándor előadása a Vécsey-utcni ciemi Iskola, bon. i i 1 1 {
5 órakor • dr. Fodor Erzsébet elő. adása a StefiüiloWn. í 22-én, Szombaton •
reggel 9 órakor : dr. Bitleni Zoltán előadást! a kereskedelmi iskolában, 1 | | . [
délután S órákor ; dr. Székács Sándor «10*0*0» a Rozgonyi-utca\' e;cmi Iskolában,
délután 5 órakor ; dr. Biltern Zoltán eiő«dáaa a polgári fiúiskolában. 28-án, vasárnap • ,
déhitán 4 órakor ¦ dr. DessCő Mihály előadása a városháza nagytér, miében. , I | t [ [
*
A Kertutéay Jótékony Nőegylet
elnöksége ezúton is felhivj* bigjai figyehnét a fenti előadásokra és kari a hölgyeket, hogy pzokpn minél nagyobb számban jejeajejwk meg.
, ,(!)
1500 kilométer hajózható viziutja és 75190 km. közlekedési utja van Magyarországnak
M«gykrorszégoi» 6 felvidéki és k&rpátuijai ,területckkel együtt a kíisutMt hossza 38.016 kiloníéKr volt. Ebliíl föl&it 7309 kilomélcr, makadám 27.816 kilotrtéitér, köbuv
kolnlu 1316 VUotaWer, Mou 732 klloniélér, tégl«bur1»l»Ul 180 kilo-ntfeler és flszfalttíűrkolatu 671 kilo-inéier volt. Az áll"mi utíik hossza 5831 klIoinBler, " ttrvérfyiiitóSágl u»ké 23.726 kiloinl6tcr, " községi közlekedési uWké pedig 8162 kiló-
méiért tetl ki. Ezdwn tm a kítóuti közlekedés oél)W| szolgalJÜV n köz^. dülttTitok is, wníelycknck hossza 37.091 kilométer. ] i
A rejidsaewsen hajózható vizi. uWk leijes hossza 1066 kiiométa-nze,,Mf,i a mvgyar vizeknek kedv^
, z« vjzéliteiitói „Mg .,55 kilőnie,.
I h»|ózható vizhitja \\-ari m orszértwk A csuk tutijozásra használható gyar vlziufck teíjcs hossza 910 kilo-
I méter.\' ( i , i n i i ,
FILMEK,
fényképeztlgépek
legolcsóbb beuerzésl forrása
VASTAGH
totó
Nagykanizsa.
Jön! far Kék madár
1 Baross-kerfllet előadás-sorozata
KQronya István kercsk, iskola] tanár előadása
Hatodik, szépen látogatott efíöadé-esijít tartotta tognaj> n hatotontajj Haross.kerület. Vitéz Tóth BeSi dhók lömöf megnyitója után Kuronyu |S|. v:ln keieskodehm iskolai tanár taitiii i.jull-.viu Imi ."iii-.u és tanujlKúgfis o\'ti-adást Magi-arorszitg küJkercslaMdhii kajK-solatairó"., anuííy sxéeJ«skörü n-gytAnet éröjeiuel.
Min\'ltnwkelölt rámututolt Mügyaror, szag földrajzi fekvéseié, a szoniBift dos-országok áru foJesOegelre, atn ŰjeV-nck k\'eg)«iWitődési utjai Magj-arur&ú. gon vezeUiek kejíSztfd. I^\'groiit.isabb u Kitol -nyugat irányit utvonnf, inifp a Duna, amely a Kcljet-nyngul jj;\'ul)ll gnzdasíVgi áru áramlásba tennás/xtesoi kajjesolja be Magyarországot. Az dsó lelwlöségel a kii,iocre«l^\'de^ni kupcü íalok fe.vótoléro ez a náiotlunul kc«j. vező K^duság-röldrajzL fokvés iklja núg. A másik kedvező adottság, hogy Magyarországnak romosak mini koz-veUtö kereskedő-országnak vau incg a lfliriii\'t^v. hanem a tAjAt áruit is jd el ludju tieliyezul 1\'juój>.i uiúidcn v\'t-tágláju ftf.é- Iparunk (errrtékei piacol tnlá|4mtnak Kt^-Európu ós a Halkán országaiban, viszont ineZögazdasig) Leromlásunk Wkyflegt\'j ine^lelel^) fo-gj-a sz ló terűletet ttANklfl k a tő lünk Nyugatra és Északra jekvö és tevő mezjögazdasági tennékekkal rcnd-yietó országokban, étihez azonbaji szükságe), hogy Magyarország a ,ch ors/ágok exleosiv fó3dimi\\«iésé;\\«(í és n nyajfiti államok ^rxirával ^rbonyképes módon tudja felvenni egyrészt a mezőgazda, sági, másrészt az Ipart termetósWu a versenyI. Kifejtette, hogy az orszíj gazdasági életéneit egyensúlyba tttrU< sára keliett, bogv ^j^Ödjön az ij>an> wdás, l^ogy ne legyünk teljesen kiszolgáltatva mint egésze n egyoldalú termetest folytató ország, .KilwjWtf, hogy Ausztriává való közős vAmt.a-lel ujj k minden tótekvésl .Iueglűusitott és csuk a kiegyezés után ikezd(rJdlieWt meg u mulasztottak j>ót\\lása. M«jd ri-mutatott a vÖaglulboru eíSUi Magyarország kiviteli rikkjoine, vafninoauji mezógazdusági nyoistermóny, f*jj félgj\'ártniány, az egyeííen készipan tennék a cukor ivott. IvzzbI szkuiLA beliozatuUmkban nagy tétlenekben •epoll a pamut, PgyMajU szövel; v**, vasam — mutatva azt, l»gy inanink l belső szükségétet nemi tudja ki«4*gl-leni. Világháború után iparunk rí* sagos lielyzclbc jutott, Jtítt*^ p«<ü| a üeiyzet az, hogy még mindig keressük a helyes arányi, az egyensirtyl 31 Ipaf és mezőgazdaság között, építjük kl a nn^ícV\'.o i|,,i,-, termelési, l*>gj u vuágliáboru után öirtítótó poUljiMl folytató áJkunok közőtl biztosjisuH gazdasági életünk jöved^liiczőségét Majd ismertette iiurópa gazdasia rendszerét, aniebj\' rá vni ut4vfl « összpkookra. BcszéH a btokádro!) * kiliaulsairói. . Magyarország fc.viWétá százulékokban felsorakoztatva gazdasági áruk szerint mpRyen országokká1 tudtunk kereskedelmi összeköttetni **• rémleni, hová irájiyut kivitelünk honnan származik behozatalunk.
Küronya tanár előadása az utóbbi Idők gazdasági természetű *M**# nuk egyik Qegkiváftóbb eJandás* v0,t Kiuiizsán, amely gazdasági tonií\'nnilv\'" nak, égyeienri etftadás-nak l>ei\'lltt í* az clö.idó tudományos l»l^észír)tse# Wil és nem mindennapi krattás*"1 (\'¦it tanúságot.
Vitéz Tóth\' Dfl\'a riuök u líaro"-karinbt neveljen mondott hátas kóuo-r»«t«l Küronya tanárnak.
i <*) i
1941 ((bruit 19
vaakeraakattéaa — Nagykaalzaa
Steaua olajok
bizományi raktára.
«fondai- karafcpanak nagy válaauttékban.
Távol-kelet
8 ami mögötte van
Az egész némtet közvélemény fokozott érdeklődésbe! figyeli m« a távolke^eticsiinlenyeket.