Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.8 MB
2019-08-26 14:52:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
38
301
Rövid leírás | Teljes leírás (1.59 MB)

Zalai Közlöny 1941 148-174. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

g|« MMyua 148 «rim.
\'•U»W*I 1N IFI L » P
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
Elöliicltsl irt: egy Mr» a pragS 40¦ flllér. Sierkc-idöségl a kíadóblntall UJSfMl 71 •».
lég egyszer Mnralfe
Irta: Kalemen Ferono
Kél teljes hétig hallgultunk MuraközroM, meri azt hittük, hogy ez az\' idd meghozza a döntést.
Jól, tudjuk, hogy Muraköz, a mienk, dé\'azért szereltük volna már rádión keresztül hallani a hivatalos közlési, hogy ez allO hét Óta húzódó, oly -sok embert nyugtalanító kérdés végre kedvező elintézést nyert. Sajnos, erre a boldogító »ígén«-re egy-ideig ínég várnunk kell. Az elmúlt napok világtörténelmi eseményei türelmet parancsolnak a muraközi problémában Is. Iís türelmesen várunk, mert hitünk és meggyőződésünk szerint az Igazság útban van ebben a kérdésben is, mint ahogy előbb-utóbb le fog dőlni minden omladozó fal1 a trianoni Magyarország kórul.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Muraközzel már most ne foglalkozzunk tovább.
Hallgatni Muraközről, árulás volna Muraköz ellen, <
Újból és újból bele Kell .harsognunk a világba, mindaddig, amíg Muraköz közjogilag vissza nem tér a Szentkoronához, hogy Magyarországnak ez az ezeréves darab földje nem lehet máséi osak a miénk ! Abban a cikksorozatban, mely erről a kényesről\' e rqp hasábjain április L6>ika ótu megjelent, részletesen megvilágítottuk\' mindazokat.-a szem pon tokát, amelyek meggyőző erővel támasztják alá Muraközre vonatkozó történelmi igényünket. És éppen eme megdönthetetlen érvek hatása alatt nem akarunk és nem tu-dunkilemondani crWíI az igényünkről. I
.Lemondani valamiről, ami Isten\'és Ember előtt a miénk; bfin \'Volna a revíziós gondolattal szemben és merénylet történelmi felelősségünk ellen.
Gs mi nem akarunk .bűnözni!
Ennek a nemzedéknek feladata az íuj honfoglalás--, a szentistváui birodalom ujjáépi-tése és lehet-e. szó ennek a feladatnak becsületes ícljcsitésé-röl, ha megalkuvó lélekkel bele^ nyugszunk egy olyan hátárrem dezésbe, amely elszakítana á nemzet testéből kicsiny, de ezer év óta az Ősmagyar? föleidéi szo? rasán összeforrott területet ?
Nem, erről .szó sem lehel!
Nwics. -magyar • ember, i aki ilyen lé]>ést belső megrendülés nélkül tudomásul"vennc. h\'gy ilyen"tiöhtés az uj magyar gondolat\'\' egész líonceptióját meg-dötitené s a nemzet éltető hitét egy tuj\' és végleges elrendezés, iráni alapjaiban rendítené íueg. , l
Van-e olyan felelős tényező, aki ezért nyugodt lélekkel oda-
500.000 négyzetkilométert és 30 millió embert szabadítottak fel már a németek a szovjet iga alól
Százklloriiétteres oszlopban álWndó tizedelés közben vonul vissza a szovjet sereg a nénjét beftejrftés elől — Sztálin és rendszere nem éli tui az eseményeket — «-*-". légiriadó Moszkvában"; ahol a véderő bizottság vette át a hatalmat
sietes Jelentősek a német haderő ujabb nagy sikereiről
a németek útfal megsemmisített
szovjet repülőgépek száma már elérte a 4500 at.
A keleti frontról még a következőket jelentik : A balti, államokon át előrenyomuló német csapatok tovább üldözik az .ellenséget. A légverő a visszavonulási utvonalakat mindenütt* sikeresen támadja. A szovjet csapatok többszáz kilométer hosszúságban igyekeznek elmenekülni a németek átkaroló moz dulatai elől.
A,némel zuhunólmmbázók a menetelő oszlopokat szakadatlanul támadják és- *
rengeteg jármüvet, páncélos kocsit megsemmisítettek.
A szovjet csapatok vesztesége óriási. Több bombatámadás ért vasúti vonulakat, több mozgásban lévő vonatszerelvényt.
Iigy másik jelentés szerint Lcmbergtől északra és keletre szovjet repülőterek ellen intéztek megsemmisítő támadást a német gépek. A gépjármű oszlopokat is szétszórlak a bombázások. \'
A NTI ujabb jelentése szerint a keleti visszavonulási uton a légihaderő 8 hidat megrongált és I már megrongált hidat teljesen elpusztított. Tekintettel, hogy a nádak száma az oroszországi folyókon kevés és csak a főútvonalakon van, a puszti-
A magyar kormány — mint a Magyar Távirati Iroda jelenti — nem is válaszol a moszkvai rádió álhircirc, amelyben cáfolni igyekszik a szovjet repülök Magyarország elleni támadásait.. A kassai 27 halolt és a letölt 3 szovjet repülőgép i bi-zonyilékainuk birtokában valóban\' céltalan is volna a moszkvai rádióval vitázni afelelt, megtörtént-e a gálád és népjogellenes támadás vagy sem.
A bolsevizmus elleni európai felvonulás tovább tart. Tegnap Vácby is hivatalosan közölte, hogy megszakította- a diplomáéba viszonyt a * szoVjettel." A francia kormány <jzzel is bebizonyította jószándékát, hogy az európai közösséghez tartozva az
uj európai rend kialakításában részt kivan venni. Ugyanezt telié Finnország is, amely szintén megszakította a diplomáciai viszonyt a szovjettel.
A szovjet diplomatái még ugyan az európai fővárosokban Vannak, de már folynak a tárgyalások a moszkvai diplomatákkal való kicserélésről. Valószínűleg amioszkvai német követséggel együtt hagyják el a szovjet fővárost a többi európai államok követségei is, utvonaluk azonban meg bizonytalan. Miig a szovjet területét el nem hagyják, a berlini -és á\'többi államok szovjet követei sem hagyhatják el az illető országot
Többszáz szovjet páncélos, többszáz repülőgép, rengeteg hadianyag, több hld és ut pusztult el tegnap is
A nap folyamán egyébként ujabb német sikerekrőFszámo 11 be a NTI. Közölte, hogy a Leltországon át előrenyonrult német egységek aJ Keleti-tenger partján ugy szorosan körülzárta^ egy szovjet hadosztályt, hogy niegsemmjsitésük biztos.
Közötte azt j,s aNTI, hogy elkeseredett harcok árán Rava-ruszkánál megtörték a támadásra készülő szovjet erőket és
többszáz páncélost megstmmlsl-kttch,
á\\hu\\ a magvar sors ilélőszéke elé lt! Nincs !
fis éppen ez az erkölcsi erfl elteli bennünk a. megrendíthet tétlen meggyőződést, hogy Muraköz a mienk és nem lehet másé.
Az elmull kél hét egy-két biztató eseménye is azt igazolja, hogy a •muraközi ügy jól halad élőre.
Az őst Slridó várába helrk türelmetlen várakozása uláír végre bevonult a magyar Imii--védség s ezzel a történelmi Muraköz harmadik legfontosabb óvárosa- iís nmgyar zászlót lenget. Kimondliatatlun öröm ez minden igazi muraközi szív Számára, mert Stridó nélkül a visszatéri Muraköz nem lelt volna teljes. Slridó jelenteik1 a
illetve zsákmányul ejtetlek. Német kézre került ezenkívül {i bolsovj.kík .12 darab 21 centiméteres mozsara is. (mii)
A légierő fölényéről külön jelenlésben számol be a NTI:
A Minszk környéki légiharcokban -1 ellenséges gépel lőttünk le. 73-al a földön semmisítettünk meg. hemberg körül légiharcban 31 gépet lötlek le, a földön 14 repülőgépet pusztítottak el. Az egyebütt is elpusztított vörös repülök számával együtt
muraközi félsziget nyugati bástyája! s ,regényes, dombos vidékével harmonikusan egészítette kí mindig a,muraközi síkság jellegzetes képét. Most már teljes egészében összeforrott á történelmi Murakőz s várja a nagy pillanatot, amikor a Szentkorona teremtő ereje végérvényesen, tehát közjogilag is birtokba veszi ezt az áldott magyar földet.
Az Országos Társadalom Biztosító közegéi is magjelentek már Muraközben, hogy a szervezés nehéz munkáját megkezdjék s ebben valamennyien ujabb bjzlaló jelt;látunk Muraköz rövid időn. belül várható, végleges közigazgatási beszervezése felé.
De a muraközi propaganda egész szervezete is-éber munkát
végzett az elmúlt hetek alatt s ez a munka szünet nélkül lg-vább tart s látható eredményei hittel és bizalommal töltenek* el minden Muraközért dobogó magyar szivet.
Ha tehát mindeddig nem is történt meg a Végleges döidés és a magyar közigazgatás\' szervezete, nem. is vette még át a teljes igazgatást a ^felszabadult. Muraközben, az események logikus és szükségszerű fejlődése egyre tovább érleli \'a végső kifejlődést, amely\'nem lehet más és nem szabad másnak lennie, mini hogy Muraköz a íuienk lesz újból és visszavonhatatlan mii, mert mindennek a jiiuVnk-nék kell lennie, amj\\rzer éyi^ magyar volt!.,. ,/\'"."\',
tMt. luilui ),
BÚTORT „„
ezaktlzl étben
Gábor mOasztalosnál
vegyen vagy rendeljen.
HögyliaiiIitEií, Vár O* hál patols.
tások rendkívül súlyossá teszik a Feliéroroszországban amúgy is válságos helyzetben tévő szovjeterők helyzetét, (mii)
Éhség és pusztulás • szowjat-vlssxavonulás nyoméban
Berlin, július 1 A balti államokban a lakosság mindenütt kimutatja örömei 0 szovjet iga alól való felszabadulás miatt. Akár csak délen az ukránok. Üt is sokat szen vedelt a lakosság a-szovjet keze alatt. Mint elmondották, állandóan uj csapatok érkeztek Litvániába és azok élelmezéséről a lakosságnak kelleti gondoskodni. Ha nem tettek eleget a pa* roncsnak, letartóztatták és száműzetésbe küldték a balti államok lakóit. Az elképzelheted\' len sanyargatás melleit most a nyj.lt Városokat ellenállási fészkeknek használták fel, majd kivonulásukkor mindent elpusz-titottak és felgyújtottak. A nyomor és nélkülözésből mosl kezdenek lélegzethez jutni a litvánok és bár sokan közülük mindent elvesztettek, örülnek, hogy végre megszabadultak a szovjet iga alól.
Az ukrán részen hasonlóan mindent kipusztítva és elhagyatva talállak a német csapatok. Szinte megdöbbentő, hogy mivé leli ez a nagyi termékenv terület. A vörös béreneek elhordták mindent és ha a lakosság ellenkezett, egyszerűen agyonlőtték Őket. A német katonákat el is vezették a pincékbe, ahol ilyen szerencsétlenek holttestei voltak. Egy helyen 11 férfi és nő holttestét találták egy pincében, (mii)
Romét leit a páncélos fegyvernem parancsnoka
Berlin, július t Hitler kancellár Kömmel ezretlest a páncélos fegyvernem főparancsnokává léptette elő. .
65 gép 1 napon 1 rai áHal
m ¦ Berlin, július 1 Az egyik vadászrepülöraj, a mely nemrég aratta 500, légi-
győzelmét, a dúnaburgi hídfő állások védelmében végzett légi harcban egyetlen napon (!5 ellenséges repülőgépei lőtt le. Ezzel a raj légigyőzelmeinek száma 595-ne emelkedett.
Kétórás légiriadó Moszkvában
I London, július 1
A Reuter iroda jelentése szerint ma éjszaka volt az első na-[FolytetAa a 6. oldalon)
Oyomorrontáioknil H az ezek következtében előálló bélzavaroknál, felfúvódásnál, émelygésnél, hány.n gemél, ima menésnél vagy székuo-ruUumál mór egy pohár termeszeit* .Ferenc József" keserűvíz Is igen gyorsan, alaposan és fölötte kellemesen tisztítja ki az egész tápcsatornát. Kérdezze meg orvosát I
Harmincezer ember vett részt Muraszombat felszabadulási örömünnepéi
Muriis.4oiV|liui!»aji vasáruéi umtfpvl-lék metf feledIteLcl\'cn nkes Cráponég töretében ?zt w. órömet, liotfy a Vendvidék \\i-ssz.ik\'ihcteli az :my.ior. szdgltoz, Az ünnepségen Grütz József szombathelyi mc& ósnüspök sicalmlsft és szentWz&let mondóit, K«pl Béla dimdnlull ovajigiVikiis püspök i*ediK iüKnÜ\'-zU\'lciei tartott Anitán o tömeg a S^Iwdsng ¦ lér-re vonult, ahol közel 30.000 ember szorongat telke«edett Horuier .Nándor polgármester megnyitója után UiOiitE Jóxsoi kuolikus, Kováis István *\'vaiigélUaiH esperesek szónokoltak, ví/és bfttosftrlvi Kiss
l.áv.lo aJiiilíuijyi^v, lmUU.^>)Kirii€.st)ok üdvözölte a janis iit\'-pét, nifljd vitéz Szűcs lsivan főispán és Horváth Kálmán alispán Fej(ev>Uek a visszatérés jelentőségéi és fejezték ki n v&rm&zyc háláját 11 visszatéri náp búu&éért. Ai cgyosflfciek képvijjeyUmuk "jkárrtl elhangzóit rövid iuIvöVJö szavak után o polgármester »ívelte a Szombathely, löl kapott orfiíAiízásdót, ni»jd dlsz-elvomilás köveikezjell. Az anrtepségCii amelyei a rádió is közvetített, "igszt vett dr. iírand Sándor Dalai alispán is.
Július 13-dri AísAVmdváai tartják rryeg az örömünnepei.
Zalamegye kenyér- és lisztellátása az uj termésig feltétlenül biztosítva van ...
A MÉP folytatja Zalában felvilágosító és tílékortató munkáját
A történelmi átalakulások, a világnézeti harcok idején a MÉP mindenkor résen áll és józan, tájékoztató és felvilágosító munkáját folytatja. Ezt célozza Zala megyében is a vezetők értekezlete, űroj Teleki Béla elnökletével az elmúlt napokban Zalaegerszegen és Sümegen volt ilyen értekezlet, amelyeken néhány olyan felszólalás és beszéd is elhangzott, amelyeket szükségesnek tartunk e helyül! is is-merlelni.
A zalaegerszegi értekezleten dr. Farkas Béla városi párlve-zetö hangoztatta, hogy a keresztény magyar nép ösztönösen érzi, hogy egyes ellenzéki pártok egységbontó törekvéseivel szemben egyedül az a helyes ul, amelyet Gömbös Gyula nyomdokain Bárdossy miniszterelnök kijelölt.
Vasvári Lajos képviselő, központi kiküldött* nagyobb . beszédben mutatóit rá arra, hogy a nemzetközi zsidó liberális-demokráciával a . magyarság szállt szembe először. Ellenségei vagyunk — mondotta — a forradalmi irányú ellenzékieskedésnek és nem vagyunk hajlandók földönfutók lenni azért, hogy erőszakosan hatalomra* törni akarók parancsolják az iramot. A kormány nem nyúl a diklaturháoz, mert lehetővé akarja tenni, hogy bárki hozzászóljon a közállapotokhoz. Ez a hozzászólás azonban nem lehel romboló munka. Egységre vjin szükség, hogy a háború után a magyarság illő módon tudjon beleilleszkedni az uj európai rendbe, önállóan kell berendezni országunkat nemzeti sajátosságunknak megfelelően és nem vehetünk fel idegen uniformist !
Szólt ezután a bolsevizmus elleni küzdelemről és h kormánynak arról a törekvéséről, hogy a lakosság életszínvonalát emelje. A háborús viszonyok nyersanyaghiányán segíteni azonban nem lehet. A gazdasági vezetést fokozottabb mérték-bejt kívánják kereszlény kézbe. A zsidókérdés végleges rendezésére, is megvan bennünk a bátorság, de ez már nem országos, hflnem európai kérdés. A röldbirlokreform tekintetében is jobban tennék az ugratok és a forradalommal kacérkodók, ha a reformok végrehajtását önmagukon kezdenék és ne osztogassák mások földjeit, míg magukéhoz mereven ragaszkodnak. Szólt még a házhely a kdórrtl és a kormány helyes szociális és iparos, munkás kérdéssel kaj>csola1os intézkedéseiről.
Teleki Béla főispán felszólalásából kiemelkedik annak bejelentése, hogy a megye kenyér és lisztellátása az uj termesig feltétlenül biztosítva van. A vezetők belátják, hogy a csökkentett fejadag nem kielégítő, de figyelembe kell venni, hogy elsősorban a hadsereg\' ellátásáról kelleti gondoskodni, hogy az ütőképes maradjon. Hangsúlyozta, hogy nüg egyes szegénvek meghaló módon ajánlottak fel igazán esekélyke készleteiket, addig voltak, akiknél a legérelyesebb eszközzel kellett szorgalmazni azt, amit önként elmulasztottak. Hangsúlyozta, Rogy nem haladhatunk azokkal, akik félreteszik a hagyományokat és a magyar szellemiségnek minden jellegzetességét és egyszerűen külföldet másolják. A kormány nagyvonalú szociálpolitikáját ismertette ezután a fő-
Wáiü®»i Mozgó. |
IMtagnyHó előadási
Kedden és szerdán
Olrkusztragédia i
Kacagtató filmi
Főszereplök: Heinz Rühmann, mintáz oroszlánok, tigrisek és bolhák királya, Guszti Hubsr, The© Lingen, Hant Moser» Aktuális világhif^dé.,
Előadások köznapokon 5,7,0, vasárnap és ünnepnap 3, S, 7, 9-kor
bazAr udvar.
T«l«f<m 3-95.
Legszebbet :: legolcsóbban I
ispán, majd hangsúlyozta, hogy n mostan} időkben áldozatokat kell hoznunk, tlc a jövő érdekében ezeket türelemmel kell viselni. A háború után az irá-nyitoll gazdasági rendszer, a helyes készletgazdálkodás és árpolitika már majd biztosítja a termelés és fogyasztás rendjét.
Hovszky János vezeti a Baross Szövetség küldöttségét Szabadkára
Hovszky János kormányföta-nácsos, országgyűlési képviselő, a Baross Szövetség országos elnökének vezetése alatt 100-tagú csoport utazik különvonattal Szabadkára. A dicsőségesen visz szatért Délvidéken Szabadkán alakult meg az első Baross helyi szervezet, amely a szövetség országos viszonylatában a 100. Baross-szervezett. A különvonaton dr. Spurnó Bárdos-Féltoronyi Magda, a Baross NŐi Tábor országos elnökének vezetésével kisebb női csoport is Szabadkára utazik az ottani Baross Női Tábor helyi szervezetének megalakítására. A különvonaton szá mos országgyűlési képviselő, felsőházi lag is leutazik Szabadkára, j
á magyar értelmiségi Sfjnság szempontjából
rendkívül unjLyjc!<cni&4Lgii a.MAV íg.u-ipUósátfiínak folüzólitiísu, amely arru ösetüűxl a küz6])iskoJát végzeit kercsr.-lény ifjakat, hog>\' iratkozzanak 1* a Műegyetemre. Amelyik közülük\' kötelezettségei váflaí Orra, ,hbgy ft mérnöki <li()lonia megszerzés* után a MAV-urti helyezkedik cü, azt az A\'Qttmvfisiilak t4taulmán>i»Í sörte évi 1200 pengővel támogatjuk. Jvl\'cituő, luiífy alig néhány éw*l erclőll iiiÍííí CfQ-ctBmi li\'l-tcrmckísrői ln\'széllek. A (iipdoinás ke-reszteny irjnsag kíiünönck rnondható uj elhelyezkedési tehetőségei «z egye-temek orvosi kiirana is ki toffxik hat. ni, incrl m« mAr a legfctLüahh orvos-HcnerArió is jo Altatókhoz jut. fípplen • i Uözjelinulilr.in számos esel aAóacfa, liofiy flft|W orvosok 1isztlor\\jbsi, vnpj\' «flyot«mi tanArsegéüt Miá^u^ jutottftk,
" 7
]|4l. lullm 1
Knllnrálls taonlságok
Elmentek n szülészeink. Fájó ssiyvel búcsúztunk tőlük, de ciz n\' WucsuzAs; sajnos, csak \' kevés sainhúz-biinU embernek jelenteit fájdnlmat, mert n többség, akiknek társadalmi és gazdasági helyzetüknél fo^va is elsősorban lett volna kötelességük a színház-pártolás, nem is igen veitek tudomást az ittlétükről.
Mi lehel az oka,ennek a nem törödöinsígnek, amely, valljuk be, kissé bizony szégyene Nagykanizsa kulturális tekintélyének? I
Városunk jogosan és büszkén dicsekedhetik azzal, hogy falai közölt \'minden szép és nemes dolog, kuliura,..sport, tudomány, stb. méltányolásra és,pártolásra talált, Valamikor minden művészi esemény lelt házat vonzott Thália falai közé. Nemtud-juk azonban megérteni, mi az oka tennék a mostani nemtörődömségnek, közönynek, amivel a kanizsai társadalom a szín-bázzal \'.szemben viseltetett.
Való, hogy komoly időket elülik, a mindennapi kenyérért is kemiény harcot kell Vívnunk, de mii némi\'is azokhoz akartunk\' fordulni pártfogásért, akiknek komoly gondjaik vannak, hanem elsősorban azokhoz, akik nck anyagi helyzetüknél fogva is kötelességük leli volna eme fonlos kultnrlényező támogatása.
Politikai, gazdasági és tár dalmi átállítások korát éljük és amikor bizonyos osztály* iávoi tartja magát a szinházlmjárá*-tól, ezeknek a helyét feltétlenül pótolni kejl,.&s ki pótolhatja niásfriimi városunk gazdag keresztény társadalma ?
Városunk uj,- gazdagjai, akik vagyonukat a keresztény gondolat \'érvényesülésének köszönhetik, ngvszólván teljesen távol tartottak magukat a szinházba-járástől, de nemcsak cllől, hanem a sporl. kuliura, tudomány, művészet, irodalom támogatásától is. Nézzük csak meg a legutóbbi könyvnapot! Bizony, leg , inkább azok nem vetlek meg a keresztény írók müveit. akik vagyonukat eme írók gondolatainak a megvalósulásából szerezték. ,
A keresztény, a katolikus etika tanítása szerint nem lehet öncél a vagyon (ez buktatta meg a régi liberális ¦ rendszert \'s)> vigyázzunk tehát a keresztény gazdasági rend felépítésénél, jól rakjuk\' 1c \'az alapot, nehogy ez az ;uj ga\'zdlisági remi is fiaskót .valljon;- A .\'Keresztény gazdagok kötelezve vannak erkölcsileg is vagyonuk egy hányadát a művészet,, tudomány, stb. támogatásában vissza is adni és ezáltal a keresztény kis existenciákat az őket jogosan megillető kenyérhez juttatni, a minek szép.példáját láthatjuk a fascisla államokban.
A művészet teszi az életünket széppé, nemessé, lelkűnket finomítja, gazdaggá teszi, ne sajnáljuk tehát tőle azt a pár morzsái, amit cserébe ezért az isteni adományért adhatunk. Nehéz gondjaink közepette megvigasztal, éllclejtfik mindennapi gondjainkat lés egy szebb, lisz-tultabb világrendszert mulat nekünk azért a pár filléréri, nmil írtc adujuk. , \'
HALAI HOZLONY
Támogassuk őket, ne fordulion elő setiol az országbon az a kulturális szégyen, hogy a színházak padsorai szinte tátongnak az ürességtől, ne forduljon elő, hogy kiváló magyar művészek, festők, zenészek, írók, akik az emberiséget halhatatlan ajándékokkal leplek meg, koplaljanak, meri ők is emberek és joguk van az élethez.
A \'művészet isteni adomány, amelyet az emberek leloptak az égből. Mégis ezt uz isteni kin-
cset nem tudjuk eléggé értékelni, megbecsülni. A művészeti pártolása olyan erkölcsi kötelesség, mint az adófizetés.
Ne feledjék tehát gazdagjaink i — nemcsak vagyonából, hanem művészetéből is^ él a nemzet. Az ő vagyonuk már rögén ,a feledésé és az enyészeté lesz, de IJ^zt, Petőfi, Munkácsi, Ybl, Zala, sttb. nevei soha el nem múló, tündöklő üstökösei lesznek a magyar égboltnak.
Schless Gtjukt
A vizsgálóbíró elrendelte Kálovits György holttestének felboncolását,
arait tegnap este a temető hullaházában foganatosítottak
Dr. Almássy Gyula Jkiri törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró \'tegnap délután 1 órakor kapla .kézhez a kir. ügyészség indítványát a fivére által leszúrt Kálovits György 20 éves kiska-iiizsiű földműves holttestének felboncolására. Tekintettel, hogy bűncselekmény forog fenn, dr. \'Almássy helyt adott tíz ügyészi indítványnak és elrendelte a holttest\' rclboncolását.
Dr. Bittera Zoltán és dr. Szé-
kács Sándor hatósági orvosok1 dl*. Almássy Gyula vizsgálóbíró-és dr. Török Zoltán jegyző" részvételével tegnap esto 7 órakor a. temető hullaházában elvégezték! a boncolást, amely több mint egy óráig tartolt. A boncolási Üszln képét adta a halálos szúrásnak. A boncjegyző könyveli még a mai napon álküldik a kir, ügyészségre, amely a továbbiakra nézve m\'éfí a mai nap folyat mán megteszi indítványát.
A ministráns-inget öltötte magára a zalamerenyei templom tolvaja,
akit az orosztonyl csendőrök tegnap szállítottak be a nagykanizsai fogházba
Xábér Miklós" zala\'mercnyej plébánost nagy meglepetés érte! Mikor reggel a templomba meni,, legnagyobb megdöbbenésére azt már nyitva és a perselyekel kifosztva találta. A sekrestyében nagy rendetlenség, minden össze-vissza hányva, hiányzol! több niinistránsrüha. amit előző nap kitettek a ministráns részére. Csakhamar megállapította, hogy ismeretlen tettes valami erős feszítő eszközzel felfeszítette a kél .perselyt és unnak tartalmái magához véve, a ministránsruhával eltűnt.
A lemplonigondnok, akinek az esetet, jelentették, nyomban elment a csendőr őrsre és jelentést telt a vakmerő perselyfosz-togatásról. Az oroszlonyi csendőrség egy járőre azonnal nyo-
mozáshoz fogott és sikerült.is a gyanúsítottat Szálai József po-
f;ányszentp.éteri lakos, nős, csa-ádos munkás személyében elfogni, aki kihallgatása alkalmával határozót hm tagadta, hogy neki köze lenne a merenyei * templomlátogatáshoz , azonban niegmotozása alkalmával rajta találták a templom ellopott íniiiistránsingél, amit Szálai, ugylálszik, a lopás után azonnal magára vett és azzal folytatta útját.
Szálai ezután bcvallolla,bogy ö volt a tettes. Munkája nem volt, mondotta, azért elment munka után nézni, azonban nem tudott munkára akadni. így, a mikor Zalamerenyérc éri, eíha-íározla, hogy bemegy a temp-lojnba* és kiemeli a perselyben található adományokat. \'Ami
H
éviz gyógyfürdő
a Heroeg Festetlen Uradalom FÜrtlölgatÚBnöftnnfc saját kc/.u-
Rheuma-, ltom-, Izületek, osuz-beteg* ségak gyógyhelye- Állandó szakorvost felügyelet. Diétás konyha diétás nővér vezetésevei. A Cursalon-ótte-
rembeD zene, tánel Grill! Strand, tükör- és fedett tUrdö\\ gyer-mokstrand, thermallUrdők. Ivókúra epe-, vese-, gyomorbetegek részére.
meg is történt. Nem sok pénzt talált a két perselyben, melyeknek ősszegével először elment az egyik kor\'csmába és ott 3 deci ¦ bort ivott.
Szálait beismerő vallomása után a csendőriárőr beszállította Nagykanizsára és átadta u kir. ügyészségnek.
Dr. Almássy Gyula tanácselnök, vizsgálóbíró még a maÉ nap folyamán kUiallgatja őt Döntése nem lehet kétséges.
ÓRAT, ÉKSZERT, » "ffi SZEMÜVEGET \'«Sa ZSOLDOS GYULA avatna, n utmi a iBBatBaataaB,
fű-nt B. (a Koron*-iiJII<xUv>l nemben), gtojg gr**, ikfaw- t* uu«fltvlt6-fflflb»lr.
Megkezdte munkáját a Hangya Baromfikonzerv Üzeme
A Magyar Vidéki S:tjlotudósitó bu-uU|>esti jek*alé:o saorint a szö\\*Mko,.cii értékesítés egymás után olyan iiju\'z-inényclret l}|v eletie, űii.c!yek bfeoiryos termelési ágak jö\\et.\'elit.azőségél fokozottabb mértekben biztosítják, Ii feladat megoldásút nagy niéHékl.en i\'JŐ-sfgilik azok \'áruló és foiili)ljí:>zó [c!oi>ok, amelyeiéi u.Hiiugya uz utóbbi i*\\«k foljaiuiín iéleslteti.\' Ilyen ujabb Juléziuonjv u HímgVnmk U Közvágó-liid (crúlct^ii felénHetl és most lizeni-Jjeállilotl baromfi ÍM lius konzervgyára. -\\z uj •./o\\i\'iU".<\'i! alkolást most mulatlak Iíc s m előkelő \\cmlegck elült dr. Wűniher l\'rigytrs aMnok-xiozer-igazgttto livuigoztittu, hogyy ü Hanpya barom[Í-tcJc|xin bizonyos seáíaléktMii olyan áltatok is osszog>\'i)ínek. aim%*ek minőségileg kifogás liánok iigji-u, tle vajanillyw formabil Ajuk van, pi:lt|aul a baromfi bczuzoll n.ellkasu, vagy sérült Wlnl. üoek a Imromriak konzerv-fonuáJal>un azután teljes árb n éi\'tc-kcsitlie\'Ak lesznek. Az uj ihem \'Iba. iuájkonzer\\ek késZiU\'sét (s tér\\1:cA-cile.
— Naptár: Július 1. kedd. Rom. kat. Jézna, ez. v. Protestáns Tlbold. Izr. Tham. b.6 6.
Nyári divatanyagok,
sszinpompás impriméK,
színtartó strandanyagok,
férfiru&a - vátsstn a Jc,
készenői kabátok
nagy választékban
Áruház
Nagykanizsa.
MMM lOZLOm
Muraszenlmártonl (muraközi) darabos príma minosőgd
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P mázsánkul!. Szagtalan, nagy kalóriája, tűzetésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égő szén.
Kapható: 1711
Dr. BorJa Károly
bor- él íftértékosltö céfínél
Nagykanizsa, Vécaey-u 6 Tel. 09. Mami aaerau* hm MII ¦¦—éti
Hegyeshalom losz a magyar export átvevő állomása,
jelenti Ittulai^\'sliő1 a Magyar Vidéki Sajtóliulósitó, A MAV i;.azg-ipísága u magyar lia tárullotnasca nagyszabású á tataki tus] imniká\'alpkit vój.\'ic:t, amelyek esősorban arra Irányuló \'k, liogy a uéniei viszonylatú magyar t\'!6nLlut zöldség,. ;oTunöli s-expor|unk várnlC-zelését meggyorsítsa s tw:gv u szállítmányok át«dása nv Mécsben törtíu-jen, mint eddig, ItOtfOin még az ország ICi-Útclén. Az llj magyar exporUU idó-ál\'omásou löbb kitérő vágány, nagyobb rakodó és átvevő epületeket, illetve csarnokokat qpíttelcll u MAV. Az uj magyar export határállomást a legközelebbi tiajcii.uui már ál i-, adják a íorgaljmnik.
A Csáktornyái futballisták Egerszegei)
A Csáktornyáin* hbilanigó csapata kutost «dia vissza, az egcrszcgiiekprfc: legutóbbi isáklonvyui látogatásukat. A baráti sporttalálkozó most Is több voit, máit sporlc c.iiéuy. A vármegye és a város \\eac;ői meleg s.ecicttel fogadták ós ímxepcltok. a esákiomyai spór-lótokat, akik 3:1 arányin 11 győzVk le /.ntaieKerszeg válogatott l\'ini, lustáit.
Fogházba került a kiérdemesült artista, aki véoioénekelte a kanizsai házakat
Közveszélyes niunkakeriilés ós lopás miatt őrizetbe vették * és bíróság elé állították
Skríperz István amolyan sors moslohájn, míg fiatalabb volt, artista volt, mulattatott, tapsol kiipnlt. az idő eljárt, már nem akadt inanézs számára, ahol produkálhatta magái. A porondról kimaradt ós Skrijieez-nck élni kellett. lís éli, a maga módján.. Végigjárta a falvakat, énekelt, csavargott, ahelyett, hogy komoly munkához látott volna. Munkakerülővé leli. Kanizsára is ellátogatott. Itt is végigénekeltc a házakat. Szerény fillérek, itt-ott egy harapás kenyér is jutott számára. Skripee/, csuk énekelt és járta a (házakat Egy ilyen körulja alkalmával bevetődött egy ház-
ba, ahol egy ÍIO éves öreg ember egyedül\' tartózkodott. Skri-pcez Körülnézett és egy nadrágot talált, az öreg ember ruhadarabjai. A következő pillanatban hÓJia alá vágta ós énekelve tovább andalgott. A kapu előtt azonban az öreg ember egyik hozzátartozója észrevette a kisurranó arUslát és lármát csapott és rendőrt hívott.
Skripecz István nem énekelt többé. Alkjsérték a kír. járásbíróságra, ahol a bizonyítási eljárás befejezése után az arénák egykori ünnepeltjét lopásért és közveszélyes inunkakerülé.sért \'.i havi fogházra ítélték.
A gazdák érdekei biztosítva vannak a termésértékesitési rendelet áltat
A Zala vármegyei Gazdasági Egyesület kfagylilése
Kesztleiycn a ytzdnsdtjl akadéniiiin turtotia kr>zg ville srl ¦ /^tava/megyei GOzdastigi Kgyesulel. A kózgvfilé: en r&xhelt viicz gról Tcteki Ilota -f0. Ispdu, cazdusugi akadénfcu lanari kara és nz égjesulel sztimos lugja.
Dr. THranyi l\'eiene clnOk megnyiió besxédélen. n j,iozddkal fokozott imm-kiir-a bii/.di\'.olla. liutai) eJÓlerjCsjiteit» elnoki niésél. Az étmutt ou;c«\' 6 ked\\\'e/ólfc*u viszonyuil a tosai ld6;a-ttS iilC-zlt: v!o. VigilszlMlfisul szoigiMnt,* liogy "z 1011 évi termésértékesilc.i mic.\'eleil.en a f,azdak éTt\'eyaj blzlo-sllyn \\»n iuk. IsmerteUe ozokal az bj-tézked&ekel, an.clyekcl a korinany a
gaztlaidrsadalom érdekéién hozott; Koszone.el mondott a főispánnak és MZ aíisiiánuak, hogy .megvédték ti ijazd"é.i\'dckekei. Az elmúlt esztendő* lien a falusi lakosság mezőgazdasági ismerőéit előadásokkal fokozták, gróf Somssieh Antal Tcldbirtokos pedig a téli tr-ezögazdasáti trufolvnnok rCn-i\'czésúvcl éri el nagy sikert. Nem Stf-Icl Indni, liogv mit iw» á jövő. do bármi lórléniék is, uz flgyesfiW vai. lozallöinit do^íízik 1 aiz<fatársodafoni| és a n.czőgazdufág érdekeien.
MulatIszky I\'e.ene azl li;uigo/.t«t\'a, ltogy a C&zdssági l;g\\«miel székbel^vít Ke>zileiyie tegyék át, mert az akailé-
1M1, túlim i.
E01«5s-tép I. as. alatt
Julius 1-én megnyitottam.
Állandóan friss borjú-. s«-t4«-, marhahua áa hentwárak kaphatók.
Horwáth Imre
rsT
hentea- én méazároameiltr.
Cini» Is olt A 1őls)iúu ;izt java-
soli», itog>- elilaen a kérdésbeu addig ne foglaljanak áldást, amíg az érdek-képviic!e:i törvény meg i>em joK\'nik. Ugyancsak Malilbwky ioditványára az egyesület u kainarávoi kürott^c meg. szervezi « Keszthely és Vidéke (.azdii-köri. i
Az elhunyt UjAz^atóválúszhnány{ gok helyéi gróf SouissicU Antallal, Horváth Ányos zadavári, dr. Takács Sáiulor nagyiftpot^aki jViseágkorrh\'únv-zókkal és Kiss f^ajos kcmendoUári gazt\'ávoj löllöllék be.
Uj elnököt választott
« Somogy- Zalai Lótenyésztő és Lovassport [Egylet
A tiaiiukbftu tartotta közgyíil-\'-svi a U0 óv\\«l " ezelőtt Keszll:<űjcn ilakiítt Somog^\'-Zalai Lóit-nyésztő és 1/jvas-s|>orl Jígylet Malatiuszky l\'eiouc feí.0-lázi lag elnöklésé\\t4, Az eSdiök han-goziuüa, hogy » kipróbált íovia-s/el-lemn.el hatod az egywsüSet töiokvé^ei-\\eí a boldogabb Jö\\Ő TtíTé. faintár,)/.-lák, hogy u Leszthjelyi Iiolikon sport-pályán larlandó lovisiuérVőzéiek leveleiének 20 százalékai KcszU.oly .•¦zegé-
njeii ok adják. A togszlgortibb Övó« iulézke lé>ekci teszik a ite,anus-[or|6zés olkfi\'illéséio. Az cgyOiAÖOI a jövŐlen is állandóan kisg.izd 1 \\er;t\'iiyciet és lödijazásokai lendez. A üszliijitás s.). rán Sonissirh Miklóst, MiiUrtlnszky fe-rcin«l és.dr. Trirányi le epici oi\'okos lisziclello\'i uhiököksé. tibiékökké \\1téz gróf Teleki Uéla\' főlsjt«nl i\'-s SLoaích lát Munogyi alispáni, íHk\'HióIiókké tte-zerédj t\'\'c cnr zalai és. Somssieh Andor Pál somogyi földbirtokost vúiasz-lollák itjog.
GősrardÖ nyitva réttel 6 árától ette 9 éráit \'hőttO, nenia, péntek délután és kaédm esMa nstK aákuakl.
Hazafelé a fetiérpokolból
(SilUriil naáitogolf eaük«k)
Irtai Kékwy Aatal 1
HMt lelet tol\'öttein kesén*, orosz fogságl>an. Fogságom utolsó évében mnt szabó kére {(cm kényelemet és kora reg\'.el.ő! késő est\'g inegío;zitcU munkieiő ei dolgoztom,\'mlkótlén isik egy cél \'el^KCl1 szemem eftőll, mil.owt \\-isszajoui.ek a vörösök, utr.i kelek, >agj- hazajutok, vagy elpusztulok. Tudtam, hogy nag>\' akadályok gordáh.ek mami a, :-zámilolt tm rá, lu>g>\'ne,inis:ik nagy lelkiéi ő^\' h«z szükségem, <ic UAg>- fizikai erőre-, kilartásri is. Kzért nemisak jó ruha megszerzéseié löie-kedicm, hanem iparkodtam k\'hetöen jól étni, mintegy biztoHam miguni,
A mfihelylen. ahol dolgiz »!11, Igeil jól tartottak, úgyszólván húson élem. Közben be-bejártam a h.idifogoly tá-borba, ucmisAk jó etpésc, kelé-kölö, iakalosmflkely, ma<U\\mi, llkÖr és .cigaretta gyárak, i\'e ig.n jó kílöz-dék és cukrászdák is vc-Tiak. Itt sem sajnáltam togyjszUuii, umi szemnek és mynek kedvezett. ¦ . \'
így aztán, teljesen jó erő-cn étt t»2Ü 1. hó 1-éoek hajiul 1, amikor isméi niegjeWntek u vörösök. l\'Hiő a naplói keziUe csá\\ az utr.i készülöm, minden felesleges liolmlmtól mt-gsza. l/udului iparkodtim és az ulra\\n!ó Ódetiiüszeiekkel magamul jóSl eJSálui. Volt Cg,v itógj\' doluz mé>e.n, tcl*e\'.ett v»g>\' :t I kg., néhány kg cukor, team, friss és- száiiiolt kenjviein, mo.s.
lernŐaiUil kajioll húsok, saieményk, zsirom és vagy 2 kg. rizifim-.
Január 10-én, vasilinup délután hagy iám el a tábort. Kiöic még liíháuy hinsulátogulást teltem a városb: n orosz ismeiő.eimnél, akik igén keiUe-sen bucsnztak tó\'ein, minden jót kívánva az útra, hogy szerencséin viszont lálbosiftin enyéimet. Azután száma al;cm és kihajtottam az átlo-; másra, hol 23 lárüttm vári rejtai, kikkel együtt akailunk iiazaiénii. Kocsisom 20 tári rubelórl vitt ki kőiúlbéKA !t km-re levő állomásra. Igj* márádt még 00 cári rubelem, 75 vörös és .")000 Kolcsftk rubelem (fehér ik\'uz .
Mikor a kocsháak álidLim u cári 20 rnhi\'ltsl .akkor még nagy ér\'ékü és a legjuhb pi\'nz volt) visszsttdta azzal, hogy adjak neki lefje-sen hibát-lárö; ezt i.oiii Tokadja el, mert szukn-dozoii. A széle egy kissé berepedt. ,\\em vitatkoztam vele, h nem c;vs>i\'. röen lehívtam az áttomái épi\'t-\'Hen tartózkodó katonai néi»hizl.)sh:iz, cfci azután kurtán összeszidta, és cltéletc vele a péjul.
Társaim dideregve űzzal fogadtak, hoity alighanem Szabad ég alatt Ultijuk az éjszakát, mert nincs fue-i vasúti koisi, amibe l:e.\'7.állha;n,ink, 11 von-\'l pedig ma már *Ug jön Az áüomás épület inog ugyszótvaa egy rom volt, ami semmi védehn.\'l nem nyújtott, Ugyanis karácsony táján, miétőll a vörösijk Acsiu zkl,.i é\'íeziek, áz állomásról a szerliek, csehek és fehér orosznk kiilöu egj\'-eAV VoilUUftl a közeié ö vörösük elöl tít akartuk niienc-
kölni, de csak egy mozdony, áH;>ll reudelkezésflkic. Muidogjik csO|.a< m.i. gí\'mak köwtclle a mozikniyt, meií-i\'gyezni jiem tudlak, vitájuk \\»s*cj. kedéssí fajult, mire *\'gy szerb elhaj[. lolt egy kézigiáu\'iiot, amely két hadi-löszenci megrakott kocsit röpített a k\'vc.vŐH\'. A hutalnws roliü-nás uaü iállomás épfüet tetejét fdeso<lorlft, 0« összes ajtókat, nblütokat tokosat kivágta, a szobák tele wttak törmtíék-kel, a nagy pályaudvar sok szító ha-lollai és scbesúltiel.
Mikor ml kiértünk »z állomásra, a csontlá lagjott hjl;)it»k ott feküdlek a wernben levő tótén, tojtűkei cslt. lojiö hólepel f«lie he.
Kél társunk kérte oy, állomáspn-rancsuokot, adjon nekünk kicsit, de az tAzzal utasította et Őket, hogy az öi-es kocsik a katonaságnak kelK"ne\\, lelát nem adlijat. Ezzel azonban mi nem énük be. .Végig mentünk a meg. rakott kocsik elölt és közben felfedeztünk egy fával meglakolt esukoil koisit, mely Aesimzkba vxdt Irányítja. Azom:al vlssiftmentünk az állomási»a. rJiiU\'Mioklfcuz és ungetlélyl kértüuk, hogv kiraklio/ísuk és beleköllözhes-sflnk. Egyben megk\'érlü.k\', mihelyl le. fut egy njUHahti tirtó vonal, csatjl. lasso hozzá kocsinkat. Megadta az engedélyi cs n-cgigéi-ié kóiéiün\'í ielje-:l:é< sót. Kiie cgy.kellőre kiüritettük a kocsit, a fát\' szépen ölbe raktuk, a magunkkal hozoil (deszkából sor priccsvt szereltünk a kocsiba, középre pedig heállitottank cgj\' saját tulajdo. uiinkai képező hadifogoly .gyártmányú
kis pléh kályhát és Ozt belütvc meg. vacsoráztunk, majd nyugalomra (értünk.
Másnap rcgyel boms-*^Ős napra1 virradtunk. Ügy emlékezem, az (rgjeiden januári nap voU, a Ivil szibériai léiben, melyen :g)—10 fokos hideg helyeit *"ft |«rmclezeii. Mé« pihentünk, amikor jöU egy inuszka. és eré-lycs hangon táfraólitwtt beenul-ei, hogy azonnal ürítsük ki a kocsit, meft a katonaságnak \\-n rá szüksétje.
Nem husználl temmi, hiába hivatkoztunk arra, hogy amikor átengedték a kocsit, azt az li{éretot kaptuk, bogy a k\'gc\'iÖ vonalhoz csalfák, kl tetítet) szállnunk. Félórán beVíI ismét szálad ég alatt tanyáztunk. Szórnom: n per. 1 ne terelt ránk az c-ő. majd hideg szél lámadl, az etŐ c!;il», Isméi fag>nl keztleit, u szél átjárt* rosszul él:ózét 1 .i;f;ii -a !ii.il, aklV min Ijobba\'i fáztuk, dideregtek, fji jól voltain öílöz.e le. jemea egy 11 agy nyúlszőr .apka, föu vét\'Ökkel, rajtam vast\'g, me\'eg (-ch kniontalidenhő1 s íját magúm \\tn*rta öltöny, fe\'elte teljesen JóWrtan ic\\ő oro^z kaionakópiicny, ogv lKjkáig é\'Ő t>ehéz prémmel héeli börsiája, lál« mon pedig lijctleg fzöreslzma. a kg. nögyobli líUtekel la jól biilam. de nem ugj- lársaiit). Minniogj* f*iüg uz áJi>>-más sx-iii nyiij;oil vciíehuct, vohfll meg nem volt. iléiutáu I ói* M.\'i a 2U-s isojxniból ?2en visSzatfríi* » láhoiba és fsak kelten maradiunk cg>-yflsnfrfryel KgélVi\'ségi e,nl.cr.e .</ iiti>-maion.
Clolyl. kóv.)
i
1941, liilim 1
VASNAPOK
M ABVKANIZSAH
Juliim l-S.||.
Vas ós fémek átvétele
Zrínyi Mlklóa-utoo 10. Mám
Várossy Sándor
i«n hOspontl matbliottnai.
Hem fdeittutk!
__Válságos helyzetben bal.
I fa|S. VII 1 I raa $t elszántan ve«tt« í—^—\'-—i szakaszat Gaál Józ-cf volt Jpi-assói 24. honvéd gyalogezred >ic!i zászlós. A galíciai Gnila Llpn Tatyó menti Budánál lefolyt Inmaddpauik köz* lien záporként reá Zúduld géppuskatűz Ih-m snjál kezcíeinénjezéseWH roha.o
ma| elfoglalta az oroszok áfhii\' rendkívül c ősén kiépített íVlisál. Az.
aláll •\'!(¦ lllh\'\'II.V<\'sí\'n ll;ilhnl:ur,:((ll i fi\' Cl,
miáltal u szomszédos szakaszok gyors elfi.ejuuWil is lelictüvó telte. Mivel (?06! zászlós e kiváló, magát >rtsáh.ik tudható be, hogy százada még 216 foglyot is ejtett és két géppuskái ís zsákmányolt, liaál zászlóst az arany vitézségi éremmel tüntették ki.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Altandó ¦iMraiMk hétkSxupokoa BadlipMt L liiitíjoíAh
6.45 Torna. Hírek. Közlemények Hanglemezek. — Utána: Étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vizjelífi-szolgálal. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárás jelen lés. ~ 12.40 Hitek. — 13.20 Időjelzés, Időjárás, és vízállás-jele\'Hés. - 14.30 Hírek. - ii.45 Műsorismertetés. — 15 Árfolyamai rek, piaci árak, élelmiszerárak. —\' 10.45 Időjelzés, idöjárásjelentés, hírek. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 19 Hirek magyar és rom*1) nyelven. - 21.40 Hirek és időjárásjelentés. -23 Hirek német, olasz, angol és frane.a nyelven. — 24 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 A Közellátási szolgalat kfide-menye. — 17.35 Toki Horváth Gyula cigányzenekara. — 18-10 I)r. Máthé liJek előadása. — 18.40 Slravinskij: petrúskft, szvit. _ w.20 A Rá lió sm-lonzcnekara. — 20.10 Móricz Zsigmond előadása. — 20.30 Hangképek az 1911 esziendő első telének e:eaién>«irŐl. — 22.10 Hanglemezek. —\' 2325 F«rkas Béla cigányzenekara.
Szerda
BUDAPEST u
10.20 Bán Józsefué és Fötdviíry l.i-vla .párbeszéde. —10.15 (Gellért Anikó ••lőadása. _ 1210 Hanglemezek. 13.30 A 15. honvéd gyalogezred zene. kara. — 15,20 Csorba Gyúl* cigányzenekara. — ití.io Arányi MAnVi *\']ő-adása.
17.15 Tán ele mezek. - 17.10 Dr, Su. rányl-Unger Tivadar előidás 1. — 18 10 Zsámbokl Miklós gordonVázik. - 18 15 \'Fáy Béla versekéi mond. 10.20 Halya Ibolya magyar nótákat zongorázik. 19.45 Verdi: Traviaia. Opera három felvonásban. — 22.10 Horváth Elemér cigányzenekara. — 23.25 A H:i-diö Szalonzenekara.
BUDAPEST II.
a rendkívüli események miatt mii-sort egyelőre nem a<|.
A szokásos Levente félóra így ezen. tul Budapest [, műsora" ttombvnoa délelőtt fel 12 őrskor tosji. • ¦ ; j
— (A belOgymlnlsztcr Keszthelyen)
Vitéz Keresztéi Flsrlier l"e,enc bel. ügyminiszler Jálogalás) tett a ko,zl. lielyl heno.n palotáién herte.; Feslc.
lics Györgynél
— (Szabadságon)
I)r. Itoátn límfi kir. tőrvényszéki elnök, dr. Knausz László és dr. ilévffy Andor kir. törvényszéki birok a teg. n\'ipi nappal megkezdték hat beles nyári szabadságukat Dr. Haám elnök szabadsága alatt 0 törvényszék ve*e. lő e Makáry Vilmos Iami csel uök, lör. vényszéki elnök Iu4> epés. \'\'
— (Elmarad ¦ külső ktskanlzsal bucin)
Kiskánjsxa külfő, úgynevezett sátoros hucsuja. elmarad. Tehát se-mmi-félo kirakodást nem cngcdélyegfti<ik. Azonban a templomi islentisztole\'ci a szokásos hifiben, ünnepélyes kercfok között megtartják. Az intézke lés, le-\' kin\'elk-l, hogy a klskauizsai biicsukan mindenkor ezre; tömegek jeiennok meg, a jelenlegi hetvzeilien indok:)!)\' és érthető
— (Búcsúszó)
Mindazon rokonaimnak, jób irataimnak és ismerő eimnek, utkiktöl át helye. Késem alkalmából az idő rövidsége miau személyeién elköszönni nem tud. tam, ezúton mondok szívélyes -Islpn hozzádot Vitéz Nádasy Józ?cf. (:)
— (A vidéki pénzintézetek vcze:ői közöl számosan már nfllpok
óta tárgyalásokat folyi/ibwk « [óváros, baji arról, miként leiwtne a vidéki in-tézelek jövedelmezőségei Fokozni, különös tekintettel az utóbbi évek szo. i iáit* terheinek emelkedésére. Szak-körökben élénk érdeklő lést ketletiek ezek a tárgyalások, amelyüknek kime. ite;cli\';l kíváncsian várják. (MVS)
— (Értesítés)
Tisztelettel értesítjük a tefő\'-ési cukrot vásárló közönséget, .hogy szak. oszlályí liatározal aUpjan befőzési cukrot csak készpénzért szolgálhatunk ki. Cukrot árusító kereskedők. (:)
— (Zalai kis hírek)
Polgár Ferenc nyugalombn vonult tapolcai főbíró helyeié a főispán ilr. Fehér János ib. főiZjlgabirót rendelte ki. — A földmíhelésügvi minisz-ler Intézkedésére a 100 bolda? wetu birtokol a gógánfni igénylőt ^ózl osztják ki. -- íicneg Fesiotlcs György 175
mázsa kenyérgabonát ajánlott fel Keszthely eUátáslaűftnjai részéte. Az e:ldigi adóüwi osztályl>ól községi adóhivatalt szervezlek Keszlholycu
— (BOrtOnre ítéltek egy letenyet mészárosáét)
t\'iőbölós I^ajosné szűlc\'.ett Horváth Mária üzletszerűen e)kfi\\é\'.ctt ái-drágiló visszaélés Wttnuja miut áttolt tegnap a nagykanizsai törvényszék uziorahin\'i-sága előtt, nitorjt ii vád szer#u a hoi-ju-hus kilogrammját a megáütipílott ár. Itorinánj\'niztossági ármU ma^asabk 11 adta vevfiinek. ADlIóJag 1.8Ö és 210 |)Ci)j,Ő közöt\'i áron. A fiatal mészá-rosné azzal védekezett, hogy térje távol van az úzlolhől, inásh.A U^esit saolgálaiol és ew\\n idö Walt ü hcdyel. tcsili az úzlvtbeii. AUdattmazotlja vágja és méri ki a husi. A vöd tárgyává telt evetekben a közönség unszolására és köseteléséjc borjúi vásárölt, hogy vo\\Őil kiszolgálni tudja, azonban a borjú kg.-ért elő súlyban, 1.20 pengőt fize.ctt. A borjú 70 kg. sulyu volt, |ovágás mán ez a sllly 19 kg..ra,osull le. MÍ\\*& drágábbon \'vásárolta az. áfci-lol, kénytelen volt Ő is drágábban ki-mérni, különben rálize^etl vofcia. Így
néhány osetben 2. - és 2.40 pengőért mérte ki a borjúhús kibgramni^ ját. Az uzsorabiróság ezután több ia. mit hallgatott ki, akiknek vaiknnásai-ból bizonyít dlnak «[ték n vádat. A \'híróság hat hónapi börtönre ijéíie árdrágító visszaélés miatt liő\'iölös l.a-Josnél, aki >.emmiségi panaszt jelentett bc a Kúriához..
I I I l
A Délvidék visszacsatolásával kapcsolatban sokszor tapasztaltuk már, hogy a Dráván inneni egész tcrfile. le\' Muraköznek nevezik. Kz. téves. Illő tisztában lemi vidékeink e4ue-nciezésévol. Muraköz fl-Jíráva és 11 Mura közt elterülő lerntet, teliát a periák] és a csáktornyai járás, mlg a Mura lralparti oldalin, aluA az alsólendvai és muraszombati járások terülnek el, ezer éve* történelmi és földrajzi adatok nlupjáu a Mura-vidéki. : ;
Horvátok vagy jugoszlávok dininél Írja a Zalamegyei Újság: Tudott dolog; liogy MuraközlKat ngv-nevezcit horvát közigazgatás tevékenykedik. Amióta fcUört a németorosz háború, ez a közigazgatás kft-lOnosen viselkedik, ligész nyíltan hirdeti, hogy orosz- és nagjilnarát. Jugoszlávia feUámad. A tagetyt*^ tartozó Horvát- és Magyarországaik eg)-aráni érdeke, hog.v ezt a társa. Ságot söpörjék ki Muraközl>Ől
— (Sikkasztott a tejeskocsis)
Monsirepernck készült, de egészen összezsugorodott. A palini gazdaság, amelynek dr. Pozsonyi Andor a tulajdonosa, fel jelen lette egyik tejeskocsL; sál, Fazekas Sándori (sikkaszlás mint, mert állüóiag a behajtására bizott havj tc^cs.íaámlák összegéi egyik-másjEk félnél nem fizette be. Ugyanis a föl már befizeti© az össwegotjami a könyvelés szerint esedéke.* volt. A gyanú szerint Fazekas n kapott pénzt nem számolta el. Az ügyészség perbefogtn a tejes-kocsist, aki bűntelensége vei védekezett A törvényszék a gazdaság majorgnzdá-ját és mintegy 32 tanút, jobbára kanizsai tejvásárlót idézett 1« tanúnak. A tanúvallomásokból kiderült, hogy egyik>nuVsiku tényleg befizette az ósz-szeget, arait a lejgazdaság azonban nem kapott meg. Fazekas azt mondta, hogy elfi tjének fizették, nem neki. A bíróság a bizonyítás adatubfil bűnösnek mondta ki sikkasztás vétségé, ben Fazekas Sándort és aktért lígye. lemjnel a körübnényekie, dr. Gaerl-per Antal ügyvéd sikeres vedelnie* után 30 pengő pénzbüntetésre Ítélték* öl az iteiBt jogerős.
A képviselőház ölése
ma ifibb bejelentéssel kezdődőit. Bár-dossy miniszterelnök löbb kúlátt\'immai kótöti kereskedelmi egyezménytől szóió rendeletei nyújtott be, majd a názas. sági törvényjavaslat tárgyalására tértek át. — 8 órás üléslien tárgyalják. Maróthy Károly volt Rz első szónok. Hangsúlyozta, hogy az asszimiláció ie-Iwieilen, a ja\\iasiii n tojjVédelmei szolgaija. Addig is, mlg a Zsidókérdést egész Európa egységein nem iCndezi, teljes jogi és tényleges góttól kivan.
Statárium
A kormány inai rendeletével az egész ország térülőiére éJetbe tóptelte a háborús rögtönitélő bíráskodást.
s
Uj <¦ hútnilt Irói4ptk v*Ult éa el nd Aon
írógép átalakításokat
magyar beosztásra a lesolcsóbban és leggyorsabban vállalja:
Szloboda lózsef és Fia
l.i«ípváll«lnl
Uimyknnlíaii, fö-ut-8.
HI4 Teúfoa: 603.
Hallotta már...?
... hogy a hltdetisi oszlopok nem a modem civilizált élet találmánya, hanem már az ,6koil HercuUnum-ban ts divatosak voltak? Az akkori plakátok azonban nemcsak halósági közleményeket is a szórakozóhelyek hirdetéseit tartalmazták, hanem egyúttal napi híreket Is közöltek és Igy egyben újságok Is voltak.
...hogy a hölgyek legyetőjét a VII. században egy Japán színész találta fel ? Az ötletet — bármily kellemetlenül hangozzék Is a hölgyeknek — a denevér szárnya adta meg.
... hogy egy emberi hajszil 180 gramm súlyt btr el? Egy ember 50.000 hajszála tehát ezek szerint 90 métermázsa suly alatt sem szakadna el?
*
...hogy az emberi testnek naponta egy milliomod gramm jódra van szüksége ? Kevesebb jód már golyvát okoz.
... hogy a mérgesklgyók nem Immúnisak iáját mérgükkel szembeit ? Ha, mm véletlenül megtörténhetik, saját magukat haraplak meg, elpusztulnak.
... hogy\' a gólyák nem szívesen repülnek a tenger felett és azért költözködésük alkalmával\' Inkább Palesztinán dl veszik útjukat?
...hogy a rénszarvasok hússal is táplálkoznak? Turl lapp költő egyik költeménye hívta fel erre a természettudósok figyelmét, akik azután megállapították, hogy a rénszarvas csakugyan nem vett meg az egereket, fiatal madarakat és más apróbb állatokat. . .; • \' i : \' I .¦¦
... hogy a tengeri kagylók a tenger víziből kiválasztott fémeket, úgymint cinket és rezet raktároznak fel magukban ? Ezeket a fémmennyisigeket azonban természetesen csak nehéz kémiai vizsgálatokkal lehet kimutatni.
... hogy a tenger fölöli sokkal gyakrabban és kiadósabban esik, mint a szárazföldön ? Ezt a csapadékmennyiségei a tudósok évi 510 billió literre becsülik.
Aprított, száraz tűzifa
és szaru forgaos
kapható
Sárecz István
Zrínyi Hllil6a-ulc« 11. IW
\' Terményeit tűzkár ellen átalanybixtositas keretében biztosithatja legolcsóbban I
IMI, hiUag 1
(Folytatás a 2 oldalról)
gyobb légiriadó Moszkvában. A légiriadó 0.50 ó\'\'"kor kezdődött és háromnegyed 3-ig tartott, (mii)
Anglia ín elismeri a szovjet veszteségeket
Berlin, juliüs" í Némt\'l rcsz/ől kiemelik azt a tényt, hogy a szovjet veszteségei röl közölt német jelentést Londonban is olyan nagyjelentősé-
gűnek tartották, hogy a londoni rádió is közölte azokat.
Tewnészelescn a iondoni rádió igyekezett csökkenteni a német sikerékel és ezt azzal telte, hogy a némel veszteségekéi is óriásinak mondta. Az események azonban bebizonyítják, hogy miképp az a jugoszláv és görögországi harcok titán is történi, hogy London ezeket a jelentésekéi kény Leien lesz ismét visszavonni.
Miért szakította meg a diplomácia) viszonyt Francla-¦.. ország a szovjettel?
Vieby, július 1 A francia kormány részletc-Bon közölte, hogy mjért szakította meg a diplomáciai viszonyt a szovjettel. A közlemény hangsúlyozza, hogy Tij fejezet kezdődik az európai történelemben, meri a mostani eseményeket Sztálin és társainak rendszere nem éli tul. A vörös Moszkva ügynökei és Franciaországi megbízottai ré-* vén beleszólt Franciaország bel ügyeibe, márpedig a francia kormány-nem tűrhette el, hogy egy külföldi halalom beleavatkozzék ügyeibe éppen akkor, a mikor döntő elhatározással az ország újjáépítésén, fáradozik. Moszkva a franciaországi kommunista pártol külföldi fiókjának tekintette. Frrancinország-ban 1200 oroszt Őrizetbe vetlek, a párisi emigránsokat kihallgatták és a szovjet nagykövetség két tagját is beidézték a rendőrségre, (inti)
Véderő bizottság alakalt Moszkvában *
Moszkva, július 1 A Reuter iroda jelentése szerint a szovjet legfőbb tanácsa, a népbiztosok • tanácsa és a kommunista párt légfőbb párt-vézelöi úgy határoztak, hogy megalakjiják a véderő bizottságot. -A bizottság elnöke Sztálin lett, helyettese pedig Litvi-*: nov. Minden halaimat ez a háborús bizottság vett át.
Amerika tetjee erővet fegyverkezik
Newyork, július l Hoo.\'c.cll aláirta a fegy\\crkcB&.i milliárdos hitelről szefló mu!ate!et. Suli" még ilyen.nagy összegű híltilt nem icl\'ck iol fegy\\erUOzcsi célokra.
ügy másik Jelentés szerint a gyáiftk-nak 700 iiülüó dolláros readé&ést adták ki. Soli\'a ilyen nag_vösszegü iendc-lést egy nap nem adott ki még n kormány. A szállítások repftÜŐgéiWkre ís alkatrészekre voi^Mtkozn^fc.
Newyork, jnlius 1 Airerikn öt nftgy Ipari államában a fokozott termelés következtében l.e. állott nagyobb villany fogyasztás ml-tt kéuyielciick •>/, éjszakai á,ramfog}\'asz-lásl korlátozni.
Knoxt Minden gyártott hajóval szemben a németek hármat pusztítanak el
Newyork, július i Amerika liajóhadánjk kózbelépéáé-ről lícszélt Ktttx\' léiigemagy és kije. hintette, hogy bor ez kockázatos Aiue. rikának is épp ugy kell váQaQal a \\«-ízcilelmet, mint az angol lujókuak, K ¦ németek, ha ilyen mérbeVben sii-lyosztik cl az angol hajókat, pusztulásba viszjk Angb/i.t. icfcrteií ;aigol
és amerikai gy.ír.ikii n készfiit\'minden liajó\\al szemben a nénielek három hajót puszii Útnak el.
30\'mllliá\'eritbar szabadult fel már • *BrŐ« Iga alól
Madrid, július 1 Az Alcazar közli, hogy a némel csapatok előrenyomulása következtében 500:000 négyzetkilométer nagyságú területet és kb. 30 millió emberi szabadítottak már fel a moszkvai vörös iga alól. j
|Athéni rendőr útbaigazítja a német katonákat. (Foto R. D. VJ
\\ Helsinki, július 1
A finn repülők röpcédulákat dobtak Hangőre és felszólították az ottani szovjet helyőrséget, hogy adja meg magát, meri úgyis céltalan minden ellenállás.
Gyűjtse a
gumihulladékot,
sok pénzt kap érte
Szoba Aiitol spiirtáni
Ffi-ul 5. szám. — Telefon 91.
Uilliiinos húztortifsi készülék
mindenkinek erőmet szerei!
Taakannák
Vasalók
Kenyérpirítók
QyorsfSxSk
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
D RÁ V A VÖLGYI -nél
Sugár-ut 2.
APRÓHIRDETÉSEK
ti \'lliftr, mlnastt tov«M>l —i 0 [Illír, Mlkdteu 0 iirtl(1 M KlUr, mi\\némr toYÍbbl ixd A t\\\\\\it,
_aixAi
¦•Jardatt falaaaaak. Szlgeliné. Klifsludy-utca 2. u. 1996
¦ alirénSt {elveszek. Cserigery ut P.
1979
BajtraasM tehenek. S»gár-ut 16/B, tóldsilnt 2. 1981
Ófiyes HfUlttey é« tanuló neontral telvételtk. Báron-varroda, Horthy M.-nt 1).
BalaraaS felvétetik. Erzsébet-téri telivé, Kremsier. \' 1982
Tlfutílla víg; lanutó lelvétetlk Cltn > kiadóba*. 1984
RajárónSt azonnal felveszek. Kl»-laludy.ii. 30/«. 1985
Kereskedelmi astaklanfatVaaiat ló-eredménnyel vegsett őikcresstény leány Irodába ajánlkozik. Clm a kiadóban. 1999
ADiS VÉTEL
Vlaasa^iaa kaxal, gép- éssátorpooy-vak olcsón kapbatók Kelemen ttasó cégnél._ |_____. 1647
AutAa aa.lt és minden\' mái gumi\' hulladékot veszek legmagasabb rutpl áron. Cavetkó gnmljstltóOzem. I\'ó-ut 4. 1857
Két szép keményfa ágy áladé. Csen-geiy-nt 73. 1978
N61 rumnál! karékpirt megvételre keretek. Clm a kiadóban. 1976
lakAs-Ozletheevbéo
KéUmabáa konyha., iiudószobás ,U-káa anguaitua I-ére kiadó. Klslaludy-utca 27. 1988
_BÚTOROZOTT SZOBA
¦allabajárata kit ssép zzoba vízvezetékkel, bútorral vagy bútor tiűllUII, lurdóseobs^használstral, irodálwlc ítr alkalmas, augusztus\' elsejére kiadó. Caeogery-ut 9. 1886
HÁZ Él MOATLAN
TObb adómentes, raasáq- és^bérháaat házlielyet, szólót és földeket kSsnatM Papp, Telekl-nl 8. 1626
ZULUI IftlZLuNY
t-ÜLlYIIÍA! ÍJAVNLAP.
Kiadja: „Küigazdatigl fi. T.\' Nagykanlrta". Fololós kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Külgazdasági II, T. Nagykanizsa"
nyomdájában Nagykaalzaán. (Nyomcláórt foloh Zalai Király.)
81. évfolyam 140 mim.
NiKfkanlt«a. IMI. július 2. szerda.
ár. 12 mi.
KÖZLÖNY
¦OLITIKAI MArllAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElotiwiHI ár»: eg? honi « peafft *• Vk Szerkesztőségi te KUdöhrrataU tódon. 78. ¦
i kormányzói szózat
\'Kenderesen, Kormányzó Urunk szülőfalujában meleg és díszes ünnepség keretében leplezték le-a község hősi.halottainak emlékművét. A leleplezésen megjelent maga a Kormányzó és családja is, hiszen a kendercsi hősi halottak közölt az első volt Horthy Szabolcs, aki a világháború első napjaiban áldozta nemes életét hazájáért. József királyi herceg ünnepi beszéde után felszólalt\' a Kormányzó is, s ez a beszéd szózat az egész magyar itemzethcz. TaniTós és parancs,, buzdítás az összetartásra, a nemzet ősi erényeinek ápolására.
A- hősök szobra, mondotta a Kormányzó, a legszentebb érzelmek kiapadhatatlan forrása. Ebből menthet buzdítást minden nemzedék a haza érdekében végzendő munkájához. Szóit -ezután fajunk egyik legszebb ékességéről, a harckész-ségről, amelyet kötelességünk ápolni, neve)ni fiatalságainkban, mert történelmünk tanulsága szerint á dicsőséges, .harcos katonai mull adott mindig erőt a magyarságnak az önzetlen kötelesség teljesítéshez.
• elismeréssel szólt Kenderes ősi lakosságának hazafiusságá-ról és büszkén Állapította meg, hogy a Trianonban halálraítélt Magyarország helyén ma már a megnagyobbodott* egészséges, erős Magyarország áll. Hangoz-tutla,\' hogy ebben az erős országban mindenki előtt nyitva áll a boldogulás utja, aki, tud és iu\\nr dolgozni. Nincs elzárva senki előtt a legelőkelőbb pozíció sem, a boldoguláshoz\' azonban nélkülözhetetlen feltétel a szorgalmas hnunka, az előrelátó takarékosság és az, hogy agy a mezőgazdaságban, mint a gazdasági életben gyakorlati és elméleti tud\'ás biztosítsa a jó eredményi. \' Igen figyelemreméltó volt a kormányzói szózat ama része, a mely figyelmezne tett a történelem lés napjaink nagy példáira. Összeomlottak halalmás államok, meri az egyéni, érvényesülés irányította a vezetők mim-kajál. Magyarországon ma még nem elég magas az \'életszínvonal, ezen azonban1 lehet\'és kell is segíteni szüntelen munkával, odaadó szorgalommal, beosztó takarékossággal. . Munkaalkalmak lesznek bőven. lurdetle a KormányV.ó, akii említést lelt az ipari és" gazdasági munkások bére közötti egyenlőtlenségről. Ezen a téren1 a* lehetőség szerint változtatni kell, viszont rámutatott arra is. hogv a munka béréi cityk addigi fehel emel-míg azt nem haladja meg a termelési költség.
A magyar nép, Kormányzó
A galíciai völgyekben nyomulnak előre már a magyar csapatok
Részletes jelentések a magyar, német és finn csapatok sikeres előnyomtilásáről — — Minszken tul vannak már a Moszkva felé nyomuló német páncélosok — A déli főerők Iránya Klev — Elismertük a nankinfl kínai kormányt — Japán döntött —
Wawelt leváltották
30 szovjet hadosztályt kerítettek be a németek Byallsztok körül
Diplomáciai rtónen az elmúlt nap legjelentősebb eseménye, hogy Német- és Olaszország mellett
Magyarország Is elismerté a japánbarát nanktngt kínai kormányt,
¦Ez\' a kormány, amely a kínai\' nemzeti erők összefogásával Japánt támogatja\' a bolsevista ellenes munkában, a tengely mellett kivan menetelni az u\'j kelelázsiai rend kialakításában. A kormány vezetője, Vank-Osíng Vey kijelentette tegnapi nyilatkozatában, hogy Ki na számára nincs más ut, mint a tengelyhez csatlakozni Eddig1 mindig Angliához, Amerikához és a Szovjethez húztak Kína urai, de éppen ez okozta mindig a bajt, — mondotta, (inti)
A harctéri jelentésekből kiemelkednek az ujabb német sikerekről szóló liirek.\' Már tegnap este közölte az NTI külön kiadásában, hogy
Minszk és Riga német kézre került
és a német csapatok elérték a Bcrezina folyót. Ezzel két fontos pontot vették birtokba a németek, akiik a Minszk és ílya-liszlok körül körülzárt szovjet-csapatok gyűrűjét még szorosabbra vonták es minden kitörési kísérletet\' meghiúsítottak. Rüía délnyugati elővárosába már 28-án behatoltak a németek, de az egész várost csak tegnap, kedden esté- szállták meg* A légierő továbbra is rendkívül sikerrel bombázta a hátsó ösz-. szekötő vonalakat és a bekéri-, lett szovjet csapatokat. Több vasúti szerelvény is megsemmisült,
sok páncél gépkocsit elpusztítottak.
A Dnyeszter mentén egy repülő
gépgyárat, egy lőszerraktárt és több repülőteret támadtak meg. Mindenütt nagy tüzek keletkeztek. A vasutvonalakban is nagy kárt tettek. A Ternopol—Odara közli összeköttetés is: megszakadt. Sikeresen lámadták a, inurmanszki bányavidékei is, egyik legfontosabb villanytelepet elpusztították a német repülők, (nli)
A német repülők pusztításaira jellemző, hogv június 30-án légiharcban 237 szovjet repülőgépet lőttek le, a földön 59-et misztitottak elv inig a légelhári-. WM gépel lötl le, így.
a németek hétfán 327 stovfet-gépel semmisítettek meg.
Ugyanezen a napon *ft német veszteség csak 12 gép volt. \' Aj finnek Pelsamo korul e napim 5 szovjelgéjMít tették le.
A keddi adatok még csak » nyugati frontról érkeztek be. Itt lí) angol gép pusztult el. 13-at Anglia,. 3-at a csatorna, 3-ut Hollandia felelt lőttek le. Német veszteség nem volt.
Ma éjszaka a Némelország ellen meghiúsult angol támadás során a támadó gépek felét, 1 gépel lelőttek. Kél városban rövid légiriadó volt.....
Részletes Jelentés egy szovjet erődmü elfoglalásáról
Berlin, július 2 A NTI részletes leírást közöl egy szovjet erődmü elfoglalásáról. Ez az erődmü a legkorszerűbb fegyverekkel volt felszerelve és háromemeletes állásaiban válogatóit, qsapatok voltak. A harc tüzérségi előkészítés! után kezdődölt. Miután a gya-, logság támadása csak lassan haladt az erődök tüzében, két utász századot hívlak, amelyek lángszórókkal és robbanó tölte-\' tű lövegekkel megdolgozták az erődöket, amelyeket azután ro-
hammal\'\'heveitek. Már az első kísérőd elfoglalása ulán \'meglepetten látták a németek, hogy I méteres betonfala van az erődnek\'és csapóajlókkal elzárt 3 emelet van benne. A csapóajló-kat felrobbantották és a bennlevő szovjetkatonákat kézigrá-. náttal kényszerűétték megadásra. Közben a többi I erőd is német kézre került. 12 foglyot ejtettek. A szovjettisztek az erődök ajtaját rázárták a katonákra, hogy ne adhassák meg1 magukat.
Elfogták a Finnországba és Románlába leszállt orosz ejtőernyősöket\'
gyeimet leszi szükségessé. Ezért, ezúton is:felhívjuk a lakosság figyelmét a már közölt.figyelési módozatokra és az azonnali jelentéstétel szükségességére.
Románia és Finnország egyes vidékein orosz ejtőernyősök ereszkedtek le. A finn kormány tájékoztató irodájának és a bukaresti Orient rádiónak közlése szerint a szovjet ejtőernyősöket mindkét helyen csaknem teljes számban elfogták. *V-
Meg nem erősített hírek szerint magyar területen is ejtőernyős szovjet csapatok ereszkedtek le, ami a fokozottabb fi-
\'Heisinki, július 2 A tájékoztató iroda ujabb;-, közlése szerint á határmenti er-\' (tőségekre ezrével dobták le a szovjet repülők a gyújtóbomba-\' kai. de az erdőket nem sikerült felgyújtani.
Urunk meggyőződése szeriül, felveheti a versenyt minden le-kinlétben a világ bármely népével. A tiszta, mocsoktalan élet szereidéből fakad\' a magyarság becsületessége, ám a sok jótu-lajdonság mellett van egy rossz tulajdonsága, nz, hogy a pnía-gynr nép »nem tudja ellenségét ügy gyűlölni, mint bármely .csekély okból saját fajtáját !.*..- Az összetartás, a nagy magyar egy-
ség szükségességéről beszéli ez-uián. hangoztatta, hogy íukőny-nyelmfl gyűlölködést megengedhettük magunknak jobb napok-bnn, dé nem a mostani nehéz időkben. A Kormányzó Urnagy szabású szózatát a következő szavakkal fejezte be :
Most,-amikor az egész európai civilizációt fenyegető erők napjai már meg vannak számlálva és amikor Európa nagy-
jelentőségű álalnkulás előtt áll, a belső\'békét ne veszélyeztesse senki ! Szűnjön meg az egyéne t~ lenkedés és lépjen helyébe-i az Összetartás és testvéri szeretet, i Minden magyarok .számára nagy tanítás a Kendercsen cl-! hangzott kormányzói, szózat és hisszük és tudjuk, hogy a magvarság egyeteme megszívleli; az atyai oktatást. (s~o,~)
I94>. luilüi 2
á Csáktornya! honvédnap
a magyar honvédség és Muraköz népéaek ujabb testvéri ölelkezése volt
BÚTORT
eaak üzletben
Gábor műasztaloanál
vegyen vagy rendeljen. Naf-jkanU**, VÍTüéhix palot*.
Kétóráa légiriadó Bukarestben
Bukarest; július 2 Tegnap este 8 óra 30 pereiül 10 óra Ili) percig isméi légiriadó volt Bukarestben. A felszálló vadas/gépek a támadó szovjet gépeket elűzték.
Résxlatea jelentós a magyar ősapátok ga-lolal •lAratoréserfil
Budapest, július 2 A honvédvezérkar Főnöke közli: A földi csapatok a légierők támogatásával hadműveleteiket tervszerűen folytatják.
A honvédség liiradö századának tudósítója közli : A magyar esapatok még 28-án meglepetésszerű támadást indítottak a ve-reekei szorosban lévő szovjet* laktanya ellen és azt hamarosan elfoglalták. Azonnal folytatta az előőrs az előrenyomulást az első község, Klimiec felé. Az oroszok alig imitáltak ellenállási. A járőrök azonnal 1— 5 kilométert nyomultak előre, de az utak tele voltak tányér-aknákkal, csak ugy, mint az erdők és mezők, igy olaszokra volt szűkség. Délutánra meg-lisztitollák az utat és az elöre-nvomulás KUmiecbe megtörténi. A faluban a gyors menekülés nyomid látszottak mindenütt. Később a visszavonuló szovjel bátvéd tűzharcot kezdett, a 20 i>erccs tűzharcban a túlerőben lévő szovjet csapatokai lovábh űzték hátra. Jelenleg már a galíciai völgyekben, a világháborúból jólismerl terű-letteken menetelnek a magyar bonvédek azon az uton, amelyen Árpád [idevezette a magyarokat, (mii)
Byallsxtaknal 30 sxovjat hi.dosxtA.yt karitattak ba
Budapest, július 2 Az Esti lljság berlini jelentése szerint Byalisztok környékén a németek 30 szovjet had-oszlályt kérhetlek be. A várható zsákmány és foglyok száma minden eddigi eredméaiyt felül-mul. A szovjel katonák még fanatikusan harcolnak, mert\'elhitették velük, hogy a németek nem ismerik a fogságbaj utast, hanem mindenkit legyilkolnak.
A dili főerők iránya Kiev
A Pest l>erlini jelentés alapián arról számol be, hogy a Berezina elérése rendkívül jelentőségű, meri a RokÜnó mocsaraktól északra bekeritették a szovjet hadosztályokat. A bya-liszloki erők első páncélos csa-)atai már Minszken tul vannak, )ár a harcok még a bezárt szovjelsereggel folynak.
(FolytatAa a 6. oldalon)
Gyomor-, bél-, máj- és nnyag-cmrebetegek stlveten iáznak reggelenként felkeiéikor egy-egy pohár termétzetes „Ferenc József keaerövlzet, mert ennek hashajtó hátin alapos is biztos, Igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát I
Csáktornya, július 2 (Tudósítónk irja:) A korlátozott íc-helőségekhez kéjest Csáktornyiin mél-|ók(\'-ji])«;ii filU\'k nveg a Hon véd-napot. Délelőtt magyar mi.se volt, ameHj-en ii Jtonvédzetieknr is közreműködött, Saj. nos az esfl miatt a iliszszjornle ítftna-radl, de délutánra kútertitt az (Utó •\'¦> a iléluiáni ünnepséggel krtrpöMást >M. polt a közönség.
A Jó versenytéren löbbezernyi tömeg gyűlt össze, liogy a honvédség szép és válogatott sziíniokhói iV8ó műsorban gyönyőrködjék. A lionvédek humoros gyakorlatai és egyéb pompás bemutatói mcBeit *ia&y sttóeVte voB aimai* n mngyar palol^&nak, lameJyiet 50 Csáktornyái magyar leány és fia matatott be numzeti ruhákba öllözvo. Ike igen
A Magyar Élet Pártja nagykanizsai vezetősége tegnap este értekezletet tartott dr. Tholway Zsigmond várost pártvezető elnöklete alatt, aki most érkezett haza erdélyi útjáról. Dr. Thol-way ugyanis részt veit a székely honvédek és székely hadosztály bajtársainak ünnepén, az cm-lékserleg avatásán, amelyen az ezred történetét ismertette és dicsőséges hadilctteit méltatta. Az Ő gondoláin volt a bajtársi szövetség megalakítása, valamint az emlékserleg alapítása. Dr. Tholway a kanizsai magyarság Üdvözletét tolmácsolta a kolozsvári és erdélyi magyar testvéreknek, akik azt melegen viszonozták.
Dr. Tholway elnöki bejelentésében mindenekelőtt ismertette a MÉP jelenlegi helyzetét, a folyton, örvendetesen fejlődő párlmozgalmat, a mind szélesebb körben kiépített szervezetekről telt jelentést, majd hangsúlyozta, hogy dacára a
Zamárdi, július 2
/A \'Balaloncndréden elkövetett bestiális leánygyilkosság lettesét a csendőrség elfogta és ma délelőtt bekisérle a kaposvári kir. törvényszék rogházábu, Farkas Gyula balatonendrédi legény, az elfogott gyilkos beismerte, hogy már régóta udvarol! a leánynak, azonban a leány szülei ellenezlek a házasságot, Este meg várta, mikor a leány munkából
nagy siker* volt n nagykanizsai vitorlázó repülök mode^,cinu totó játotok, va-lamini o bonvédség n igj\'szabáau háborús játékának, aíneiyel a közönség k ü lön ösen él vezet t.
A szabadtéri bemutató után a Ije. ven;e-olthoiü>an kezdődött táncos nép-mulatság, majd esle pompás túztjrité\'k-iban gyönyörködhetlek a esáklornyniak. A kitűnően sikerült tűzijáték után a l.eveine-otlhonbau a nagykanizsai hon-vedzemekar zenejéJC tovább folyt a vidám liinrmalatsiSg.
Muraköz népét isméi meghódította a magyar lton véd, mert ilyen látványos és szép üniiepségbcin, amilyet n magyar honvédek rendeznek az elmúlt Jtusz év aJmt sopifa nem volt részünk. . ,, í , .1 H..J.
nyári politikai szünetnek; a nagykanizsai városi és járási kerület változatlan lelkesedéssel és fáradhatatlan agilitással dolgozik, felkeresi kerületi titkárja, ^zulek József utján a .községeket és állandó, szoros kapcsolatot tart fenn a vezetőséggel és minden egyes szervezetével. Hogy mindenkinek bármilyen ügyében, állandóan rendelkező1 sere állhasson, a nyári szünet alatt is mindennap délelőtt 11 órától déli 1 óráig hivatalos órákat tart a Kölcsey-utca 2sz, alatt első emeleti párt helyisé-, gében, ahová iiy\\ndenki a legnagyobb bizalommal fordulhat ügyében.
Bejelentette tir. Tholway, hogy a kanizsai magasabb lak-i bér kérdésében az ujabb,memorandumot a miniszterhez leg közelebb terjesztik fel a KANSZ központi elnöksége és Ilovszky képviselő utján. Majd folyó ügyek iés szervezeti .kérdések kerültek tárgyalásra.
hazafelé tartott, az erdőszélen mégegyszer kérdőre vonta, majd tűmkor a leány ismételten kijelentette, hogy a szülei (uetn engedik, kést rántott elő és 21 késszurással megölte szereltnél esak azért, hogy másé ne lehessen. A gyilkos legényt clö-zetes letartóztatásba helyezték.
— Naptár: .\'Juliim\'f. szerda. Rom. kai Sarlós B. A. Protestáns Ottokár, lzr. Tham. hó 7.
VÁROSI SZESZFŐZDE
barnaajykareaketléaa
mthory-u, 4, Jjjjiuim Telefon: 3-76, RakUron: IH7
szekszárdi, MttuzéM siller, továbbá feliéi uradalmi oltvány óborok (10 - -12% oi) I1 mindingben - El.dA. «uk 50 HUra* fiiul. -
Valódi fyOmBIcipállnka nagyban és zárt palackokban
(1935-1939. évi (ermeléiek)
Dj elnök a nagykanizsai Harmadrendben
A nagykanizsai hitbuzgalmi egyesületek sorában egyik első helyet kétségkívül a SztTi Ferenc IIII. rendje foglalja el, amely a legnagyobb csendben, zajtalánul, de annál bensőségesebben és eredményesebben szolgálja a jó ügyel éá azt a célt, amelyért annak idején a Nagy Bendala-pitó élctrehivta. Számszerűleg^ as egyik legnagyobb családja a a katolikus vallásos egyesületeknek, amely nagyon szép munkára tekinthet vissza. Most volt a III: Bend évi közgyűlése, amely ismét három ujabb esztendő ugartöréséről és magvetéséről számolt be. Az Elet Könyvében fel van jegyezve mindaz, amit ezek a lelkes ügybuzgó tagok halkan, a balkéztől nem tudva, harmadrendi alázattal végeztek. Nagykanizsán, Zalában, Somogyban és mindenütt, ahol eleven, buzgó katolikus hitélet virul.
Az elnökválasztás során a jelenlegi érdemes elnöknőt, özv. Szabó Istvánné igazgatónőt érdemei jegyzőkönyvi elismerése melleit diszelnökké választották, mi# az uj elnök Vida János tanácsos lett, aki eddigi munkásságával, az őskeresztények lelkesedésével, lankadatlan buzgalmával és missziós ténykedésével olyan katolikus munkát végzett helyben, mint a falvakban, hogj\' a Szentatya is kitüntette.
Vida János elnöksége ui fejezőiét jelent a kanizsai ferences III. Kendben.
Újból játszik a Városi Mozi
A szinés/ek bucsuzásúval ismét mozivá változott a szniházéputet és igy a Várost Mozi is megkezdto előadásait. Mór az clsfl nap megmutatta, tiqgy Nagykanizsa közönség inkább mozji-láloHiitó, meri bár nyár van, :i hétköznap détaláiű előadásokon is lüh-ben. vannak, mini bármely szmhá?H előadáson.
A Városi Mozgó igazgatósiíga igyekszik a közönség itíénycit kielégíteni és mindjárt elsőnek egy vidám nyári vígjátékéi mutatott l>e, amely igí\'nyMeu meséiével, helyzci*i>mikmni,vGJ nem ak*ar mást, mini szórakoztatni. Kbben " német filmek három lő biünorjs-láju, [leiiu Hiihinann, Tlieo lingcn és liáns Mo^e^ vannak az ignziíatóság >*ífitKöííéi-e. A gj-áva hő, igazi vidám, szórakoztató nyári műsor. A kiegésii\'Ő .hiradóltól a német ejtőenij\'ösök krétai harcáról készüli credeli íelvétcdek emelkeJnek ki.
UNGER-ULLMANM ELEK És TÚTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. „„
Hofherr-Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Gépgyári Müvek Rt, Nagykanizsa éa ko nyéki képvlaelele.
A nagykanizsai Magyar Élet Pártja a nyári politikai szünet alatt is folytatja munkáját az egész kerületben
PiHhtlyUiúibm naponta tart hivatalai órákat éa fogadja ahoizáforiaUhat ügyen-tm/oo daliáikban
Elfogták a balatonendrédi leánygyilkost
Kikosarazott udvarlója szúrta le a leányt, hogy ne tehessen másé
1141. lullia 2
BALM KOZUHtV
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Magyarul vizsgáztak már az alsólendval Iskolások
Alsólendvu, jirtíus \'2 (Tudósiu\'mk írja:) Most tar(,.lták inptí i"inji|(J|KM>os kcrélPk kösjöU ununk a liailidcs átmeneti oktatásnak záróvizsgáját, ambly az nWrflegvItViE ix>Ii-jgárl és tJJttmi iskolitkl>aji voOt. A ¦ rövid pár liél alatt szinte vnüimeimvl permek ir.e<i"mdt nittgy ind írni ús olvasni ős a. vUsRiin imir sok linza. ffcis \\«r^t és cmokeí mulatiuk be. IíÖ\' a JövÖ évi rendes -jnagyur oktalfis alapjai le vaunak már rakva.
Tegnap temették Kálovits Györgyöt Kiskanlzsán
Kálovlts József szabadlábán védekezik
Kálovlts Györgyöt, a 20 éves káskanizsni földművest, aki fivére késétől balt meg, miiután felboncolták és a kir. törvényszék vizsgálóbirája megadta a temetési engedélyi, kedden ki-vitték a temető halottasházából a kiskanizsai temetőbe, ahol felravatalozták, majd óriási részvél mellett eltemették.
Sírjánál Kain és Ab/cl esete jut eszünkbe.
Kálovlts Józsefei, ;i késeld lestvéri, miután a kanizsai csendőrség egy járőre kivilte a lorhéncj hegyre, ahol a halálos testvér-dráma történt, amit a tettesnek a csendőrök előtt el kellett játszania, a helyszíni nyomozás után szabadon 1 engedték, tékán (ve, hogy nős, vagyonos ember és Így szökésétől nem kell tartani. Szabadlábon véd ekézik.
Ügyének tárgyalására még a nyara szünidő alatt sor kerül.
Jnlius Budapesten
Hiulajtfst juliu.sliaii a nyári sióra, kozások paradicsoma. Kristálytiszta, vizű strandfürdők, a budai hegyek regényes kiránduló lwflyci, hangulatos liajokirándidiisok, ü Margitsziget rózsa, lifícici várják üdülésre vágyókat.
A budapesti nyár kelteiívetíenségei-l*cz tartoznak u tyrkflierittszu duna-parti kávéházak, a, meghitt \'hangulata, I»mpásr&Etü budai kisvendéglők és halászcsárdák, a világvárosi műsora nyári mulatók, a hűtött néző!erü Mm-szmliázak.Világvárosi iiiklejésü ül uc. étel, lóverscnjiok, vidám z»Í;o. mAette peűtg csendes üdülést biztosító népfürdők, a budai hegyvidék nyugalmas légkörű .penziói bizonyítják, hogy (Judápestea a szórakozásra és pihe. Désre vágyó cgyan\'ml megtalálja, amire vágyik.
Közben j-jedig az egész varos készül »z ?dcl Szent István Hé>Q, amfcly jiú\'ltó lesz a rJonizel \'legnagyobb ümie. ,I)éhez. A hagyományos swsnl Jobb körmenet világraszóló lámpája, az egyre többviragu Gyöngyös Bokréta előállásai Ós a ragyogó geTU-ri hegyi lüzijálék mellett, jpompás hangverse. uyek, ünnepi diszclőudások és sportjátékok lógják gyönyörköd tetiii « Szent lstyán.hétflQ érkezőit, akik az ¦idíii) jis feláron kencslicliji fol hazitnk. csodaszép f6városul.
UarmUy*m utazási fc* világosi tstfU, nj-ointatváiiiívPi készsiígc-.<vi szolfíiVl Budapest Székesfőváros Wogcnrorgpl-mi HlvatalLi, Budapest, V., Deák 1»-reuc uiea 2. szám.; . 0)
Ilovszky képviselő sikeres közbenjárása a helyi iparosok anyagellátása ügyében
Ilovszky képviselő és Samu Lajos elnök az Anyaggazdálkodás központ! vezetőségénél
A nagykanizsai Ipartestület június havi elől járósági ülése hosszabban foglalkozót! a nagykanizsai iparosság, igy elsősorban a lábbeli készítők anyagellátása ügyével, amikor kimondották, hogy az elnökség keresse Tel személyesen a város országgyűlési képviselőjét, Ilovszky János országos Baross vezért és kérje fel sürgős közbevetésre illetékes helyen. Ebből kifolyólag Samu Lajos ipartestületi elnök Budapestre utazott és felkereste Ilovszky János országgyűlési képviselői, akinek a kanizsai iparosság, igy elsősorban a cipésziparosság kérelmét elölerjesztetle és közbenjárását kérle. Ilovszky képviselő a legnagyobb szeretettel fogadta a Kanizsa város és a kanizsai járás iparos-táborának vezérét, Samu elnököl és kíséretében
azonnal elment a kereskedelmi minisztérium illetékes ügyosztályához, majd az Anyaggazdálkodás központi vezetőségéhez, ahol a kanizsaiak kérését előterjesztette.
Közbelépésének meg volt a foganatja, amennyiben a cinész iparosok kérelmének egy részét azonnal teljesítették. A többi ügyekre legközelebb kerül sor. Ilovszky kijelentette Samu elnöknek", hogy a nagykanizsai kereskedő és iparostábornak ügyét mindenkor szívügyének tekinti, azok érdekében mindenkor örömmel eljár. \'
A nagykanizsai iparosság örömmel és hálával vette Ilovszky kijelentését és hathatós közbevetéséi az anyagellátás ügyében, . ,
Samu Lajos ipartestületi elnök tegnap érkezett vissza budapesti útjáról.
Hogyan kell védekezni a gyújtó-lápok, gyujtócsövek ellen
A gyuj télapókat. gyujtócsÖ-vekel és más hasonló kis sulyu gyújtóanyagokat az angol légierő k \'gépei 1 í) 10 őszé11 ^alkalmazták lelőször Eszaknémctor-szág területű - főleg mezőgazdasági jellegű vidékei - ellen intézett támadásink alkalmából.
Tekintetlel arra, hogy a szomszédos országok területén folyó hadmüveletek idején mindig lehetséges az, hogy egyes (ellenséges gépek akár tévedésből, akár szándékosan saját le-rüljeleinkct is veszélyeztetik, az cmlületl gyujtólapok (csövek)\' esetleges ícszórásával akkor is számolni kell, ha a saját országunkban a légvédelmi készültség állapotát nem rendellek cl. Légvédelmi készültségei-rendelése esetén az elővigyázatnak fokozódni kell.
Az eddig alkalmazott gyújtó-lapok négyszögletes alakú és különböző nagyságú (5x5, 2.5x8, 10x10, 15x20) celluloid lapocskákból állanak; elvétve alkalmaznak nem celluloidból készült, de szintén igen köny-nyen lángralobbanó gyujtólapo-kat is. A lapok különböző színűek lehelnek : fekete, zöld, szürkés, vagy fehér színben alkalmazták eddig azokat. Súlyuk 5—20 gr. közölt váltakozik". A lapok középen ál vannak lyukasztva ; a lyuk rendszerűit
1.5-2 cm. átmérőjű és egy többször ráncolt szövedéfcsáv-val van bevonva. A szövedék-sávot mindkét végén az általánosan használt dratfüző kapocshoz hasonló fémkapcsok erősítik a celluloid-lapokhoz. A szövedéksáv alatt kb. fillér nagyságú fehér foszfordarab vau elhelyezve.
nz előbbiekhez igen hasonlóak ¦ azok a gyujtólapok ás, a melyek rendszerint két darab, egyenkint 10x10 cm. nagyságú celluloid lapból állanak, két lap* közölt pedig kb. 8 mm. vastag kaucsuk szerű anyagból álló töflés van elhelyezve. Ez utóbbi gyujtólapok mindkét oldalán egy-egy foszforral átitatott vattacsomó van fémkapcsokkal laphoz erősítve. E lapok súlya 50-60 gr.
A gyujtólapokon kívül, elvben teljesen hasonlóan működő, de elütő alakú gyújtóanyagokat ,is használtak ; ilyenek pl. az általában 10 cm. hosszú és 1.3 cm. vastag cclluloidcsö-vek. amelyek 0.5 chi. átmérőjű belsejében fehér foszfort helyeznek cl.
A 2. alalt ismertetelt gyújtóanyagokat a repülőgépek általában vízzel telt tartályokban szállítják.,Egy-egy tartály 1000 — 1200 gyujtólapot (gyujtócsö-vel) foglal magában. A nagy hatósugarú bombázó gépekegy-
Városi Mozgó. _
Megnyitó elöadáel
Még ma, Mardin
Cirkuaztragédia ¦
Kacagtató
filmt
A gyávabös
Főszereplők: Heinz Rühmann, mint az oroszlánok, tigrisek és bolhák királya, Guszti Huhar, Theo ¦.ingen, Hint Moser. Aktuális vllaghiradó.
Előadások köznapokon 5,7,9, vasárnap és Ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor
H
évlz gyógyfürdő
a Herceg Feetetlw Uradalom FUrdBlgatóságinik saj&t keze-lécében.
Rheuma-, Izom-, Izületek, cauz-beteg-légek gyógyhelye. Állandó azakor-vobI felügyelet. Diétás konyha diétás nővér vezetésével. A CurBalon-ólte-remben zene, tánot Grill 1
Strand, tükör- 6a ledott lürdfl, ttyer-mokatrand, thermalfürdök. Ivókúra epe-, vese-, gyomorbetegek: réezora.
idejüleg 30—<10 ilyen tartályt szállíthatnak. A gyujtólapok (csövek) ledobása a víztartályok egyszerű kiöntése révén történiki A lapocskák ezután röplapok módjára szállanak és szétszóródva nagy területet borithatnak el. Előfordulhat, hogy egy hold nagyságú területre 150—200 drb. gyujtólap (cső) hull alá.
A gyujtólapok és gyujtócsövek nedves állapotban érnek földet és öngyulladás következtében lobbannak lángra. Az öngyulladás feltétele a száraz és meleg — legalább 16—18 C. hőmérsékletű — időjárás. Nedves vagy hideg időben a foszfor egyesülése a levegő oxigénjével (oxidációja) lassan és lángjelenség nélkül történik, ilyenkor tehát ezek a gyújtóanyagok veszélytelenek. Napsugár hatására, vagy pedig olyankor, amikor a foszfor oxidálásánál be-következe! t 1iőelvezetés elégtelen, a foszfor oxidációjánál keletkezett hő eléri a gyulladási hőfokot (fiO C.) és a gyújtóanyag lángralobban. Ha a gyujtólapok leszórása éjjel történik, a lángralobban&s -valószínűleg csak napkelte után egy-két óra múlva (szövet kiszáradása után) következik be.
Ha a lapok és a csövek lü-1 zet fognak, akkor kb. 25-50 cm. magas lánggal és,15—20má sodperc ddcig égnek. A gyulladást messziről felismerhető jellemzően fehér füst, majd azt követően vakítóan világos tüz-fény teszi jól megkülönbözlet-helővé.
Száraz, könnyen gyulló tárgyak és anyagok : szalma, száraz fü és avar, száraz állapotban levő fenyőtűk ; szalmával, náddal, zsindellyel, különösen pedig kátránypapirral fedett tetőzetek, a gyújtóanyagok lángjától könnyen tüzet foghatnak.
A kaucsuktöltéssel ellátott nagyobb sulyu (kb. (10 gr-os) gyujtólapok égése erőteljesen és hosszabb ideig tart, igy ezek aránylag nehezebben gyulladó anyagok lángralobbantására is alkalmasak, i
a) Legelső teendő a lakosság felvilágosítása. A lakosság ismerje a gyujtólapok alakját, anyagát, a gyujtólapok nyomán keletkezett lüzjelenségeket és ismerje a védekezés alább ismertetendő általános módját.
b) Leghatásosabb védekezés a megelőzés, amely a gyujtólapok idejekorán történő ossze-
gyüjtéséböl és niegseinmisitésé-Ől áll. Igen fontos .szerepet töltenek he az állandó szolgálatot teljesítő lűzörök (figyelők), akik nappá) minden áthaladó gép után a gyujtólapok esetleges leszórását figyelik. Anieny-nyiben az éjszaka folyamánmo* torzugás hallható, másnap közvetlen napkelte után kell átku-
UUM K0ZL0N8
s Mmuszenlmártoni (muraközi) I darabos prima minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P mázsánklnt, Szagtalan, nagy kalórláju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égö szén.
Kapható: mi
Dr. Bada Károly bor- és faértéfeesltö cégnél
Nagykanizsa, Vóosey-u 6 Tel. 09. PSe&t iiirMii be téli sxanóSS
tatni a vidéket, hogy nom tör-tént-e gyujtólapok^ gyujlócsö-vek ledobása.
c) Olyan időpontban, amikor a szérűskertben, gabonufölde-keri a learatott száraz gabona, szalma, stb. könnyen füzet foghat, különös gonddal kell az oltás vlükészüléteit, a figyelést, valamint a gyujtólapok össze-sBedését megszervezni.
d| A felszedett gyujtólajrokat vizzel telt edényekbe kell tenni ¦és az összegyűjtött lapokat felügyelet mellett el kell égetni. - e) A lakosságot let kell oktatni, hogy a gyujtólapokat és a gyüjtócsöveket csak a celluloid részén fogják meg, mert a foszfor érintése az ujjakkal veszélyes lehet (erősen a bőrhöz tapad és nehezen gyógyuló sebeket idéz elő).
Tilos a gyujtólapokat vagy gyüjtócsöveket zsebre tenni, mert azok olt pár jwreen belőj biztosan kigyulladnak és igen veszélyes égési sebeket okozhatnak, Vulamiut tilos azokat eltenni, szekrénybe, dobozba, stb. helyezni, mert az öngyulladás bekövclketfcése után veszélyes tüzek okozói lehetnek.
f) A honi légvédelmi készültség Üdéjén elrendeli általános megelőző lüzvédelmi Intézkedések fokozott gonddal történő végrehajtása a \'gyujtólapok és gyujtócsövek\' veszélyességét nagy mértékben . csökkentheti.
Felhívás a mezőgazdasági munkássághoz
A TiszánUlli Mezőgazdaság Kamura MHuikásszakoszliUya a minapi közgyűlésen nagyjelentőségű fetlitvássoíl fordult a Tiszántúl cseléd -is munkás-népéhez. A felhívás tartalma olyan, hogy nemcsak egy országrész, hanem •az lerósz ország agrárlakosságához:
Figyel mez teli a szakosztály a ir,ofi. gazdasági niunkástarsadtiiimut nagy kő-iclességoire. Arra kel töiOkeJni minden mezőgazdasági munkásnak, hogy termelésünk ezévl cfedméuyélŐl iOmmi se kallódjék «11, gondaii-m vágy feitt-le;e* munka miatt. A magyar ine.ő-gazdasági munkásság a inai történelmi időkben nemcsak a munkaadóval, de aa egész nemzettel szemben rctetö ¦ azért, hogy mennyi és milyen lesz a mim\'eimapi keme.aíiik.
(inzdasági harcot vívunk s o/.t a ^harcol mim\'e.iáron győzelemre kell xia.nl. \' ¦ \' \\
A gabona- és liszt forgalom szabnlyozáftR
\\ kormány most kiadott uj naiide-Ic.e szabályozza a gabona és riszt forgalmát. I! rendelet szerint. yMxraa íalaii a buza, a,rozs, a l^tszee;, u,zan és a kopasz árpa kivételével uz árpa értendő. Mindönkinek, \'Oki (gabonát gépi erővel vagy Járgányos cséplőgép- * pet csépel, niázsakönytel, cseplé-si nai>lúi és csejáési eredménylapol keli \\<?.e:iiio. A kéi-i erő.\\el vagy ny»juTÍ-lássál csé|.e*ő csak cséi>Eési eiOJim\'ny-lapot kölc\'es kiálKlani.
Akinek idei termésű gubona jut a birtokába, az köteles gA> m.!\'1 tj> ot kiállítani, airelyben feiíitnleien:íő miai-i\'.cix eladás ós örölletús. A gabonate-te-ieget ^gkéíöM) ezévi októter hó 31-ig kell a vásAifágra jogosutttákni* eladásra [clijánlmi. (laloiwásáilásra a Hombár, \\Blumlat ennek fő- és al. bizományosa] és a kijelöli nuümok jogosultak. A ke:cske.Ielnn őSésbcn kiörúli liszlcl a niafcmnáli zároltnak kell lekinlcii, A honvédség e\'Mlását a kö>cllálási miniszter a Hombár tít. ján bonyolítja le.
Huzat, rozsot és kétszerest takarmányozási vagy szcszfőíést célra fel. használni nem szabad, Sörárpát és
ipari árpát csak a közellátási miniszter által kijelöl\' gyárak és üzemek dolgozhatnak lel. Gabonát és tiszte) az ország egész területén csak szállítási igazolvánnyal szabad szállítani. Alibi gabonahiány v n, onnan u gabona els/altílásál a közeUátiisi miniszier, aki a közellátási kormánybiztos utján gondoskodik az ellátatlan 1 ikósság leUálásóróL megtithaija.
A rendelet inlézke.U1; u váind\'l&sröJ és közli a szigorú bünlcfő rendelkezésiekéi. _
A bércséplésl dijak
Az árkonniinybizios ozévlieii Is ren-("elcilel szabáryozta a béivséjdésnóa fejszámithaté dijak nigyságát. Amcg-álla|)í[o!t cséplé>i rész aiegáöjánó gé-i-ekné\', ha az öuamauy igol u cséj.el. tc\'ő gazda adja, maximáUsOfl 5.5 százalék, lui pe:ltg az i\'i/xím \'n>üjíiú! a jíéplulajdono.s gondoskodik, (!.") szá.o. lék, a nom mOgánjáró gépeknél^ hu az üzemanyagot a cséjAiltetÖ adja, 5 százalék, ha pelíg az fLzemnni\'agról u gépU\'lajdonos gondoskodik, ti százi^L-k.
A iiiegáUflpitott dijakból fizeií a cséplögéptulajdonos a gépkezelőket és az eiclflkct is. A gép kiszolgálására sjerző Me\'eli iuunkáscsa]>a\',nMk a bató-^ág <:iö:i kötőit siefljEŐdésben mcgálla. pitott járandóságai külön ielict M-számitani, (s)
Hem (eUitüftU!
_. , . A liösl i"n.relál\'!ozJsnal4
ISIS. Hl. 2-1 és 11 kólolességliiilá-snak ragv\'ogó pél \'áját adta
Puk«y József volt 20. IáU-jri tüzéiez-reJbell tüzér, filébe gj-Skos párharcol vívott orosz crVcurcf!év<fl. a Krakkó kornyéki Wo3a-Bau>n(tei kfindékea. Az orosz tüzérség yárólíizc u lő <7cnil;in-))ótlást Idtjc-.en megakadá3yoz|:i. A lő-szerkocsik nem - mozoghatunk :i |crj;ő-tűzzel elárasztott ultikon. Az fileguck I c lig sürvŐiCn löszen-e volt szükség-*, paklíy lált-.r ezt, anélkiVI, Iiogv jmi-ram-sra vagy btizditásri vári volna, addig lioi\'Ota elő c u löszért, inig sii-lyosnu megscl*súlvéu, <A nem esett; ünreláVlozásának jmaima a nagy «züst vitézségi érem lelt.
mi. lulhtt 2.
VASNAPOK
NAGYKANIZSÁM
juilus I—S-i(j.
Vas ós fémek átvétele Zrínyi Miklós-utca 10. szám Várossy Sándor
iva köataoníl megbtxoiínaP.
Szerda
AUandö mliwniMk httkSxaapelra Badapost I. müatn&a
fi.45 Torna. Hírek. KOzUmfoyék. Hanglemezek. -~ Utána: Étrend. — 10 Hirek. — 11.10 Nemzetközi vizjrtzö-szolgálul. — 12 Harangsző. Himnusz. Idöjarásjefcmiés. - 12.40 Ilirek. -13.20 Időjelzés, időjárás, és vizállás-Jíiwilés. — 14.30 Hírek. - 14.15 Műsorismertetés. — 15 Arrolyamliirek, placf árak, élelmiszerárak. — 10.45 Időjelzés, JdŐjarásjelentés, Idrek, -17 Hirek szlovák és ruszin nyelvén. — 19 Hirek magyar és román n>-c|\\en.
- 21.40 Hirek és időjárás jelen lés. -23 Hirek német, olasz, angol és frauoia nyelveiL — 24 Hirek. BUDAPEST h
17.15 Tánclemezek. — 17.10 Dr. Su. rányi-tlngcr Tivadar előadása. — 18 lü Zsámboki Miklós gonlon\'kázik. — 18 43 \'l;áy Béla \\«r^ek«i mond. -- tií.20 Bolya Ibolya magyar nöiákat zongorázik. 10.45 Verdi: Travtetu. Opera báróin felvonásbaji. _ 22.10 Horválh Elemér cigányzenekara. — 23,25 A Hű-dió Szalonzenekara,
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás — lttlS-Feloli^sús.
— 12.10 Hendőrzeiujkar. i;jao A Há-lió Szaknizcnekura. — li").20 Heine, manii Sándor tánczenekara. — 10.15 Ititszin luiügatóiuku-ik. \'
17.15 Látogatás a fővárosi hordó-Jelző biva.albau. A közveUlésl voze:i Iludinszky Sándor. - l7.30iOHli 1-mŐ (imbalmozik. — 17.45 !\'el-j!&\\a$á!í. — 18.15 Hanglemezek. _ 18.40 Dr. Mü-leker MczsŐ etőadása. — 10.20 Muzsikáló magyar láj^ik. n. rész: Erdély. Közreműködik Ulry Anna, ISásIhy-Ilű-dics Gyula ének, kíséri tlásjíár Ijajos
Hazafelé a fehér-pokolból
(Szibériai hadifogoly emiékeh)
Irta: Kékwy Ant»t 2
Több cso|i,ii\'l is voll az állomáson, de m&jdncm mindegyik mogfogvatk>-zoll, mégis vagy 50—tlO-Bam-rridtunk.
Még rc.\'gc) az a keWemel*en imíte-peiós is i^rl l>en>iünkcl, liogy a Kol-csak rubeledet egy^zsrWói kivonlak a forgalomból, tehát egyszerre 5000 rulrelk\'t szegényediém, ami akkor még jelcn\'ős Összegei képviselt, írért hiszen előtte való csle náíg két ai-anyúrát vehettem volna rajta. Maradt csupán m tűri és 7.r> sfovjet rubeteni, tehát nagyon csekél.V összeg. Mé-gis, sem u péniagyj brrkás, i&m az időjárás vi-szoul\'tgvágai nem hull ik már \'többé a laborba visszairányít mi. lílhalámz-t«m, hogy aneddig CiŐm bírj a és kész-le\'.éltn larUiji\'ik, addig ítéljek.
l.assűnlassm esielelni kezdett, d)e vonalnak még mindig senvnii híre. Végre egymásután behúzódtunk nz áMomás épület egyik termeié. Egy 1-5 mé\'cie> szol«, kivágóU ajiókltul, aldakokk.l, léte törmelékké];, ntoyLea vegye.ea nyfizsögek muszkák és hadifoglyok, ^gy.egy lagíö\'ugjerija pislogó világa körül Le szél RCl liuik. I"gy nagyszakállú muszka kérdi tőlünk, mtícle nenpeibeKok \\agyitift. \'Ms^r>\';irofl{- vá-lavzolluiik.
- Ali, kák ríerti inugyári, micsoda
ördögök a magyarok ~ kiált fel Lel-kesüllon az öreg muszka, ~ a vörös hadsereg legkitűnőbb katonái, im\'g a ^klókat is fölkutatják¦ ahova .senkiiéin mer menni, oilamemick a magyarok, íemmilől vo,n rettenne!* vissza.
Nem öi\'üllüivk a itílfcesedésiicflí, fájt nekünk, hogy elté\\e.lt, féli evezetett vér c!nk egy ilyen szerencsélicj] ágy szoIgálaiáLen Őröllek tel erejüket, py. zárolták a dniga magyar véri, amikor mmileii cseppre oly nagy szükség vóll és van szegény hazánknak. ¦ Egész éjjel nem aludtam aamniit. Alkalmas hely nem volt, hova Ce[á-lienheltQúk volna. Közben leüálem Ogy padra kissé bóMskoni. Majd virradni kezdet/. Az ég kiderüli s 20—25 fokos lüdeg csípje pirosra arcunkat. Szibériában lUialábni n \'gyón h.rlcilen vflt tozik a hőmérséklet, egyik i»jiról ai másikra ló~20 fokos különbségek áll. bak elő. Minden e»Mre RZÍ\\Bsel>l>*n\' vel\'e.n a keményebb időit,Imim $ lucskos- enyhe időt.
Lassan ozolfl) |n már hliííuii is kezdtem UuelffieUejUB.ini, uien vonat. nAk még. tniridig sommi hire. \\\'(gte harmadik nap délutánjiín betulott ügy, ie az annyira tömve volt, hogy alig néhányai) tudtak rijti cllieílyezkCcbii. Azzal vigasztalgattak lwnuüjiket, azok, akik uiár u.csszcbbről jöliek \\cle, hogy ínég majd jön egy másik vov.ej is. * Persze mi ez?el nem értük l»ef ha. nem szedtük sátorfiuiknt és kocsiról kocsira menve, próbálkozluuk ^űif\'h.igy
cll;elyczkedni. KcstTies munka votl, mert bizony eléggé lol^tkLútuk guttkut elinduláskor. Nekem Cgy nagy rizses-zsákom Vóll Me, ozenfalűS cgy 75 cm. hosszú, 50 Cm. nUUSi, 110 cm. szélei ládám volt, hozzá kél pokróc és a meleg öliözí-k. A zsákot nyakamba almsztoll^m. a pokrócokat a vállamra \\c;eltcni, egyik kezemmel n;e.< erős spárga segítségéve] húztam máufkm után a rj«j\'os, jeges huvon a ládámat. Mire ezzel a tclierjel végig sélállam a vonat olű.tl, a 25 fokos hi-j!űg darára csorgott rólam a veiejték. S még mcie^ebíjem leli, mikor azt láttam, hogy cehoboni tuilok .eMsatyeg-ke lui. Végre a vonat vegB U*elé íke egyik kocsi végében, « kocsin kivúl levő fékezd helyem tnttpBtn akkora üies liclyct, hogy -ládámat oda te. bcltem, inagam ráültem és nagy zsákomul ölembe álHtva álötÜCtem és vártam az indulást. Jóformán még ki sem ftljtam magam, már is min Icoe.stől lcszórl vagy 3 muszka kalom, mert nekik kcüel\'l a liely. Ott átt«fl. a \\-o« nai mellett kélségl)eíis\\e. Képzelie\'llH\'n már elindulni láttam uétkiűeni és te-kiire\'em nyagaim — tviztlelé "—¦ Tor. duli. Megjelent előliem rég r.o.n hi\'ott hitvetem bánatos ftrcuj kis fiam hívogató kacsája és mintha csak fülcm)>e cíent,eit volna; : falc apám gyere hazai Srernembőt ki<x»nlultak kflny-nycim és rlacosan liálr.iszeg\\e lejemI Nem, azén tffn niegvek vissza a tá-borba, megvá\'om a legközeuebbi vu-
nttiol.- S átbújva a kocsi alatt felsze. reléimmel, visízavánszoroglam az SS. lumás epükbe elé. \'
Alig álHain oll néhány poeity, — küzdve keservemmpl ~ , leflikeuilezvc jen felém egy derék öieg .somogvi bala s már messziről inl .és kiált: Zászlós ur. jöjjön csök httmar, még mi is relférünk. A mnszkáV még két Gr*s kocsit csatollak a vonat elejére a mi részünkre, mert még sokan le. maiadak volna.í Azzal már u váWihi zsákom, én meg szánkózom ulána, lá-dámát és egy negyed óm<rnulv )nár k*Vsz a priccsutúi s.pislogó ra;.g\\aigy<:r. lyák mettelt _ szintén hadifogoly gyármány - megköimyel)büll szivwl falaiozgaluuk a már mozgó vonaton. Tehát harmadik nap estefelé sikerfitt Acsinszkoi elhagyni, aiiot itns-ban saját honfitársaink, cgy fíitil jmtikus segéd izgaiására é.s befolyására t*r-tózlaliak fel, BOO-ad magamiiiü « Iw-zatércsi.cn. Klveltc ugyan méltó jutiHl-mát, meri ezt a Klein mat néhány hónap nuiKa a Tehéiek meitokülcs közben agyonlőtték.
i.assan haladtunk nyugal felé! Minden egyei állomáson najmkat, 4, 0. 10 nívjKii kellett töltenünk, mert mihelyt cgy állomásra befutott a vonnunk, 11 Képei azoniiU il\\e\'ték és csak napok múlva sikerült ismét uiásika\'l lepnünk, mely inegmt csak egy állomással von-|u!U utlébti vonatunk u,
(Folyt, köv.)
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
1941. Ihllutj
ZALAI KMIMV
Gabona \'•"
vetőmag selectálás
éa tiaztltaa.
Búz*, rozs, árpa slb. gabona tökéletes osztályozása.
Elöjegyzéa végeit kérjük a selectálando gabonát mlelObb beleleni ni.
Ksli rlílíol ouk autlsUlS jilentkn<i esetén végiünk.
vArosi szeszfőzde
N no irka >¦•»», Bálhorf-u. 4.
rigányzcückana. — 2015 Beszélés Arnold Srhwengeter svájci íróval, a
Hontalan nép< (Hibrnkte) c. dráma szerző <é\\«l. — 20.20 Hontalan nép«.
Uibrakto.) Szlumü. — 22 10 Hangié, mezek. — 22.10 parkja; Jenő cigány-zenekara,
BUDAPEST II.
a rendkívüli események minit motort egyelőre "«m art.
A szokásos Ijevenlc félóra igy e,en-ini Iiudapest I. műsorán scombalon délelŐU fél 12 órakor tesz.
— (S«ntóra)
Holnap, jtflfltórtőkoii $ste 6—7-,i|g! S^entóra a Ferenciek plobánii-Wmpio-niában, gyónást olliilommplii az **;U> péntekre:
— (A muravidéki evangélikus esperes séf,)
amely a jugoszláv ur.\'fojh aftatt ata. IruH, mint turtósitóuk írja, most tar. tolla Muraszombatban évi közgyűlését. A liz ev. gyülekezet kimondotta 07 cs-peiesség feloszlatását és a muraszom-baii járás íí gyaie.kezete a\'"régi vasi-közép egyházmegyéhez, az nUólend-vöj pedig a kemenesaljaj ejyházmegyé. Iiez csatlakozóit, abová 1010 elölt is tartoztak. (
— (Csáktornyai gyerekek Nagykanizsán)
Annak a diákcsere -akción Jk, amelyet Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató kezdeményezett, máris muio kőzik eredménye. A bélen már megérkeztek Nagykanizsára az első csáktornyai, gyerekek, akiket azért lioztak szüleik Kanizsára, hogy (W liusoiüókom társaiktól magyarul tanuljanak, Biztosra vesszük, liogy a csáklprnyai és kanizsai diákok hamar összebarátkoznak, annál is inkább, mert a jövő fenóyWen már osztálytársak lesznek a\'nagyk-ni. zsai közéiáskolákbaji.
— (Gyászmise)
Ulavszky István lelkiüdvéért foCyó hó 3-án reggel a órakor gyászmise lesz a felső templomijain. ,¦ (0
— (Riasztó ügyeleti szolgálatot kell tartani)
A szigorú légvédelmi készültség rcndelésc óla számos helyiőL merüli fel a kérdés, hogy kefee rtosztó ügye-h\'ti szolgálatot tűrlani. A légoflt i\'mi paraiH-snokság\'most ezúton is nyoma-tékosau fellúvja a házparancsn ik.ikat és « lakókat, hogy riasztó szolüá4aV>| kell tartani. A riaszló szoígátL\'ttos ne 11 kapu elölt, az utcán, hanem a cso-|>ort riosztő készüléke kőzetében, a/, udvaron teljesítsen szoflgaffatot, uhonnél a/, esetleges riadójelei a leggyorsabban és a legjobban tudja leadni. Légoltalmi i>aranesnokság.
— (Értesítés)
\'ríszlelettel ériesitjük a Itffőzést cnkrol vásárló közönségei, hogy swlk-osztályi határozat alapján befőzési nikrol csak készpénzért szolgálhatunk lii. cukrot árusító kweskedők. (:)
— (A Szanatórium Egyesület)
-nagykanizsai iöd*l)eteg gondozó ka-léze\'e :>z elmúlt hónapban 11 rende. lési napon 71 beteget kezoll. akik kő-zül 20 volt uj beteg. Július l-ig igv az elíő félévben 557 licicg alti az intézőt kezelése alatt, a gondozónő 53 Le ^látogatási telt. Segélvén líl tA\'lcg részesült, akik \'VizÖlt 570 liter tejet osztottak ki. Möntgen vizsgálat 31 esethen. volt hmiusbon.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúl héten !l gyermek szuka tett, r> riu és 1 leány. Tar Józyef Máv fülŐ és Kudicli Máriának rk. fia, plánder Kérem- Máv munkás és Godina Juliannának rk. fia, Kelemen János törvényszéki altiszt és. Junker Katalinnak rk. fia, Szekrény .lózser Máv kőműves és ner. valk-s Máriának rk. leánya, Horváth Ferenc oDmOntöntő sagéd és Fischef I Erzsébetnek rk. leánya, Tóth Péter földműves és Gödinek Katalinnak rk. leánya. Házasságon kívül sziYte;eLt 2 fin és 1 leánygyermek. — Halálozás ti esejben történi: Kaczun Mária ház-lartásbeÜ rk. 70 éves, Varga József napszámos rk. 07 éves, KóóSZ László rk. 4 éves, özv. Budolf Vendelné Piros Anna rk. 04 éves, özv. dumüár Józsefné Skriecz Terézia rk. 79 ó\\cs, Vasa Irén rk. 2 hónapos. — Házasságot kötött fi pár: Michalowski \\yla. dislaw lengjél polgári rneneköít rk. és Hermán Mária rk., Czimernutii György napszámos és Fuksics Katalin rk., Kiss Antal vűsuli tiszt rk. és Gábor Katalin rk., Ku\'os József földműves rk. és Marton1 Kiatalin rk., Horváth "János \'Máv\' munkás rk. és Munkácsy Julianna rk., Hardi Gyula körimdk rk (Hosszúvölgy) és MáESy Katalin EWka tanítónő rk. (Fűzvölgy).
— (Csáktornyán Is megindult a repOIŐmodelezés)
A csáktornyai honvédnapról irt lw-s/ámólónkban már említettük, llogy « milyen nagy siketé
volt á ntfigj1 kanizsai re-pülő-inpdeSezők bemu-tatójának. A nagykanizsai modelezők i-\'e:,c.e László iparművész vezetésével yeltok részt a csáktornyai bemutatón tiz kilfmöcn líere|)ült kis gép]*!, A csáktornyai ifjúság elragadl.ilássn! nézte a bemutatót, különösen, mikor n tiz kis gép egyszerre startolva lendült a magasba, lígyik gé|>el azonnal ott kenet\' hagyni a csáktornyai ifjúság részére, mert kijelentették, hogy Ők ilyet soha nem láttak, a szerbek ilyenre nem [&nitoHák őket, pedig ők Ls síeietnéuek moilctex-ui. A mintának otthagyott repülŐmodeK után fl/oiml megkezdik a csáktornyai ifjak a mo-delczést és minden bizonnyal isok értékes .tag^at gyarajxKlik majd velük a rhagyár lepülőaiodelczők társadalma, később ]>c-lig a Nagykanizsai Sportnepülő lvgyi-síjleleii át a vitorM Iázó repülésbe is bejfikapcNolódhatnak.
— (Újból szabályozták a cipók forgalmát)
A kőzellálási mtoiszier earemtejto, hogy július í-től kezd\\e a cápészlpa-rosok és ke\'KskoJők az iitalváimikö-leles ctpők forgóiménak hatékonyabb ellenőrzése céljából köKie.ek raktár-könyvét \\ezelni. Ebben fél \'ün-lelni azokat az UbUvátiykölcftes készf-lipőket, amelyével az iparos, vagy ko-reskedfl további eladás céljáia megszerez, valamint azt, hogy a fogyasztónak milyen sorszámú utalványra adott el JábMit. UM^\'köHQes cií jiŐket az iparosok vagy kereski-dök csak pontos \\ J* száitiiójegyzék ki-séretéLen szolgáltathatnak ki.
— (Nyaraljunk Magyarországon)
tinimet az IBUSZ a \'nyár elején gyönyörű prospektust adott ki azokról a hazai gyógyfürdőkről és üdülőhelyekről, amötyek o magyar közönség nindelkezésére. áUanAk, A prospektus a gyógy- és üdülőhelyieket ismerteti
és pontos adatokat tartalmaz a vasúti, autóbusz és nepütö utazások, vaiimíní pz; egves pytiralóh*fciek|íii törV-qő hohezések és ellátások árairól tA
prospektus ismerteti a l)Olitont fürdőket, a Mátra, a Dunántúl, az Alföld, továbbá a Ftíyldék és Kárpátalja gyógyfürdőit és üdülőhelyeit, vaia. mint Budapest fürdővárosát.
fjfxftrdö nyitvn reftel 6 órától stt* i áráli \'héttő, szerda, péntek délntir
** kaddsn SéTSM n«u níknakt.
„A magyar faj védelmét
szolgálja a házassági-javaslat"
— A képviselőház ülése —
Iludttpesl, július 2 A képviselőház inni ülésén MMcai János bclerjoizteltt.\' a közoktatásügy egyszerűsítéséről szóló javatf il bizottsági jelentését a nu\'xlosilásókról, majd harmadszor] oU\'asásban elfogadták « magyar—bolgár szeUemi együttműködésről szóló javallatot. v A házassági törvény módosításáról szóló já\\«slal tárgyalására térve gróf Festetics Domokos hangozlaila, hogy fontos tájvédelmi javaslatról van szó, amely nagy lépés a 3. zsidótörvény felé. Kéri, hogy\' a személyi laazotő jegyre is vezessék rá ki a zsidó. Ho. lyevntek taruuiá, ha kimondanák, hogy mindaz, aki zsidóval köt házasságot zsidónak tekintendő. A félvér és félvér közti házasságot >em tarija helyesnek rajvédelmi szempontból. Dij-alaai házasság előlti orvosi vizsgálatot kér. Elfogadja a javaslatot.,
Eilner Árpád pártja iuovét>eu a zsi-tlólörvéikv g>\'őkeres (megoldását kéiá és bár helyesli a\' törvényi, nem fogadja cl. A notórius ^bűnösök sterilizálását is kivánja. A házassági kölcsönök folyósítását lielyesfli. , r
.Temetkezóal költaégelnök megtérítéséről biztosítás utján gondoskodhat I
Rövid léviratok
AZ AMERIKAI szovjet nagykövet benyújtotta á szovjet rendelés jegyzékét. Moszkva készpénzzel tizet, de hogy mit ki-* ván venni Amerikában, nem közölték.
ROOSEVELT kijelentette, hogy reméli sikerül lávoltarta-ni Amerikái a háborútól s tudja, hogy ha megszavaztatnák a népei, a háborít ellen döntene. Mégis u remény és a hit két dolog s nem bizlo.s-.\'hogy sikerül-e kivül maradni a háborún.
ALEXADRIA ellen sikeres támadást iinlé/.lek a némot repülők.
SZÍRIÁBAN tovább táráanab a; harcok: palmirai l:irlják a frnuciiVk. liei-rut ellen súlyos ^ngot Végitáni^dás volt.
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Nagykanizsa megyei várói polgarmest erétől.
Tárgy: Az aratásnak és csép-lésnek, a gabona és liszt lor ga\'mának és a vimérlótmek szabályozása; a bércséplésl dijak megállapítása.
Hirdetmény.
Gabonát csakis cséplőgéppel szabad c;épelnl. Gabona alatt a búzát, a rozsot, a kétszerest, zabot és a kopasz Árpa kivételével az árpát kell érteni.
Kézi erővel csakis előzetes Írásbeli engedélyem alapján szabad csépelni; az engedélyt nevemben a közellátáuí hivatal állítja ki. Ily engedélyt kizárólag csak a zsuppszal mának szQkságes rozs oséplésére adok.
A cséplőgéptulajdonosok (bérlők) a cséplés megkezdése előtt legalább egy héttel kötelesek bejelenteni m m. kir. Közélelmezési Hivatutboz Budapesn-e a cséplés megkezdésének vslésiuiu napját, továbbá azt, hogy saját gabonáin-itat fogják-e csépelni, vagy bőrcséplést lognak-e végezni, vagy mind a kettőt? Kötelesek azt la bejelenteni, hogy a cséplést előreláthatóan mely Időben, kinél, hol, mennyi Ideig fogják végezni? F, bejelentéshez BZÜkíégee nyomtatványt a közellátási hivatalban lehet kapni.
A cséplŐKéptulajdonos (bérlő) vagy ezek megbízottja köteles máuakSnyvet és csiplsil .miitót vezetni és ezek alapján eWpUsl üredtnéuylnput llIA1Ittfllll E
nyomtatványokat a közellátási hivatalban lehet vásárolni 3.20 Párt. Aki kézi csépléBre kapott engedélyt, csupán cséplést eredménylapot köteles kiállítani A géptulajdonoB a naplót 5 évig-, két segédkönyvét pedig 1942. végéig megőrizni köteles.
A kicsépelt gabonát a géptől való elszállítás előtt le kell mázsálni b a mérés eredményét, feltöntetve a minden egyes mérésnél mázsára rakott zsákok számát ls, másolópapír felhasználásával a mázsakőnyv két egymásutánt lapjára be kell Jegyezni. A bejegyzés egyik példánya a mázsakönyvben marad, a másik, kitéphető példányt pedig a csépel-tetö kspja, aki azt 1942. végéig megőrizni köteles.
A géptulajdonos, vagy megbízottja köteles a mazsakönyv adatainak Összegét naponkint és minden egyes csópel-totöre nézvo külön-külön bevezetni a csóplésl napiéba. . „ i ¦
Az egy-egy csépel tetőnél befejezett cséplés végeredményéről a cséplés! napló adatai alapj&n a csépiŐgéptulaj-donos, vagy megbízottja másolópapír felhasználásával 3 példányban oséplésl oredmenylapot köteles kiállítani. Az egyik fehér példány a füzetben marad, a kitéphető másik fehér és a zöld példányt pedig a gép tulajdonos, vagy megbízottja minden héttői napon köteles a közellátási hivatalhoz beadoL Ha a gépet hétközben a város területéről más községbe viszik át, az eredménylapokat haladéktalanul be kell adni 1
A napló és a segédkönyvek pontos vezetését a közellátási minisztsr kiküldötte!, hivatalom tisztviselői, a honvédség, a csendőrség, a pénzügyőrség és a matomellenőrök állandóan ellenőrzik a helyszínen s aki figyelmeztetés dacára is szabálytalanul vezeti azokat, annak költségére állandó ellenőr rendelhető kl.
Mindenki, akinek a tulajdonába akár bérleti, haszonbérleli, vagy szolgálati szerződés (konvenclós cselédek, arató-6s csépi öraun kasok) alapján, vagy bármi elmen 1941. évi termésű gabona jut, köteles a közellátási hivataltól Köbön*-Upot kérni. A közöl átási hivatal a gabonalapot a már beérkezett eredmény lap. vagy a kéBébb említendő kereseti kimutatás alapján állítja kl s ezeh van egész évre szólóan a vám-őrlési engedély it. Senki a gabonáját addig el nem adhatja és addig vám-Őrötteln! se vihet gabonát, amíg gabona-lapja nincsen 1 Ez a lap szolgál a készletből tőrtént eladások feljegyzésére in, A vevő minden vételt rájagyesnl és aláírni tartozik. Csekély kivételektől eltekintve mlndsn családnak csak egy gabomlapja lehet. Aki a gabonalapját elveszti, 9 nap
mi, fu.fLut 2
•lui kttteli . a közellátási hivatalnál uj gaoonalapot váltani. Ai ilyen gabonáidon azontmn a vámőrlésl tanúsítványt iijbói kiállítani nem szabad, hammi íut Áthúzással érvényteleníteni kell A---. ilyon gabonalap tulajdonosa tehát csupán eladhatja a gabonáját, vámőrléai Jogosultságát áronban elveszd t
A gazda, a cf öplőjrőplulnldonos, vagy bárki, akt gahouávat rondelkezlk és szegőd menyeseknek, részes arató- és cséplő munkásoknak, vagy bárkinek bármilyen olmen gabonát köteles és akar kimérni, ezt csakúgy leheli, hogy előbb k«•«*«!{ klanUUtt kér a közellátási hivataltól, azt pontosan kitölti ós a közellátási btvatalhoz beadja. A Juttatottak, mini említettem, ennek alapién kapják meg a gabonalapjukat, amely nélkül se eladni, se őröltetni nem tudnak. Ámde gabonát kimérni osak azok részére szabad, akik vám-őrlésre Jogosultak a ezek kfiztlt Is a wsíijgftídtiiígl uelédtk A* munkálok (umtA- éa e*4f>l9nuaká*ok} klvlUléval, bárkinek osak annyi gabonát szabad ktméml, amennyit az Illető a közellátási hivatal engedélye alapián vámör-lésro megerőltethet. A különbséget maximális áron pénzben kell klflzetul! Tehet osakis a mezőgazdasági cselédeknek és munkásoknak átérhető kl • szerződésük alapján Jsró teljes mennyiségű gabona.
Oabonát osak a „Hombár\' vásárolhat <ez a Futura gnbonagyüjtést főosztálya), továbbá a Hombár fényképes Igazolvánnyal ellátott fő ós albl-zományosal éfl a Jogosított malmok. A Hombár és bizományosai a felajánlott gabonát kötelesek megvásárolni és pedig a 450 mázsát me« nem haladé tételüket a felajánlástól számítolt 8 nap alatt
Akinek gabona van a tulajdonában, feleslegét legkésőbb IU41. évi október hó 31. napjáig köteles a fentebb említett vásárlásra Jogosultaknak megvételre felajánlani. A vevő a vásárlást h gabonalapra belegyezni és aláírni tartozik. Az említelt határidő után az esetleg hivatalosan megállapított felesleg a maximálfa árnál I>> százalékkal alacsonyabb áron fog csak átvétotol, sőt rosszhiszemű be oem szolgáltatás esetén el fog kobpztatnl 1 Azok., akiknek 1911. oki 31. után keríti a birtokukba gabona, ba a megszerzéstől uzá-mltott egy nőnapon belül beszolgáltat-
I&k a felesleget, szintén a rendos árat :ap]ák.
Oabonát ét lisztet az ország egísz területén a legkisebb mennyiségben is csak szállítási igazolvánnyal szabad szállítani, amit a közellátási hivatal állit kl. Búzát, rozsot és kétszerest takarmányozásra felhasználni nem szabad,
Azok, akik 30 katasztert holdnál nagyobb mezőgazdasági ingatlanon gazdáikodnak, a cséplés! eredmény lapoktól függetlenül u. n. gabonabejelen főlapon és kapásnüvóoy- és szálastakarmány bejelentő lapon kötelesek gabonatermésük, valamint kapáanövény- és szál ástak ármány termés ük adatalt Budapestre a m.klr. Közélelmezési Hivatalhoz bejelenteni\'; e hivatal díjmentesen küldi meg illetőknek a szükséges nyomtatványokat, de ha ezeket a cséplés befejezéséig mégsem kapnak meg, kötelesek a nyomtatványokat Igényelni,
A 4500/1941 M. E. rendelet részletesen felsorolja, hogy \'kik Jogosultak vámőrlésre. Maga a vámőrlóal engedély, mint már említettem, * gabona-lapra van rávezetve egész évre szólóan az egész család részére. Egy-egy nebóz testi munkát végző férfire legfeljebb évi \'?00 kg. gabona Őrlése engedélyezhető, más munkát végző férfiúk, továbbá nők éa gyermekek részére pedig megfelelően Kevesebb.
Nyomatékosan figyelmeztetem a csóp-lőgöptuiajdonospiat és az 50 holdasnál nagyobb gazdákat, hogy saját érdo-kükben szerezzék be a Budapeall Közlöny Június 29-1 145 számát, melyben a vonatkozó 4500/1941. M. E. sz, rendelet megjelent és a rendeletet tüzetesen tanulmányozzák át Ugyanebben a számban Jelent treg az árkormónybtz-toa 1I6.70U.\'19-11. A. K szárny rendelete ia. mely a bér.séplésl részt állapítja meg. A csépeitotő gazdák hulyenen teszik, ha a cséplőgép tulajdonos tói, mi - előtt vele a csoplesbeu magái lepőd uá-nak, elkérik és elolvassák ezt a rendeletet.
Aki a rendeletet bármi tekintetben megszegi, vagy kljátsza, 6 hónapig terjedhető elzárással büntettetik.
Nagykanizsa, 1941. Július 1.
(Folytatás a 2 oldalról)
A Lembe rgen átvonult nemei főerők colja Kijev elérése. L Zürichi szerkesztőségétől ugy értesül a lap, hogy a német csapatok már Novográd—Vo-linjszk közelébe érkeztek, ami a Prutll mentén még védekező szovjelcsapatok sorsai pecsételi meg. Remélik, hogy a baltikumiján is sikerül elvágni a visszavonulási utal.
A murmatisxki utánpótlás*, utat a finnek vágták e\'
Az Uj Nemzedék írja, hogy helsinki jelentés szerint,a finn csapatok elfoglallak Kandniak-sit és ezzel Murmanszkot teljesen elvágták az utánpótlási vonaltól.
Ukrajnában az ipartelepekéi költöztetése a közeledő nemei csapatok miatt gyors ütemben folyik, \'
Polgármester
, Japán döntött
Tokió, július 2 Ma reggel hivatalos jelentési adtak ki, amely közli, hogy a japán kormány a császári értekezlet titán a helyzetre való tekintettel fontos határozatot hozott.
A lialározal tartalmai vagy lényegél nem hozlak még nyilvánosságra, (ulti)
Wawelt leváltották
London, július 2
Wawelt indiai főparancsnokká nevezték ki és a közel keleti és egyiptomi angol csapatok főparancsnoka Aukinlel\' lett. Indokolási nem közöllek, de Wawcj leváltása szenzációkéul hatolt angol körökben. Utódai aljg ismerik.
fotó kidolgozd3 Gépek ^ ff írnék
Zamatos, lűlza tua
Mm kovéfözdn
készíthetünk.
Kapható: \'Á-Va-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. I2H
NagylMDlzu megyei varos polgArraetlerélSI.
ad. 13.940/1941.
Tárgy: A marhahutárak ujabb -j megallaplláaa.
Határosai,
AzárellenÖrzés országos Kormány-biztosátó\', valamint Zala vármegye alispánjától nyert felhatalmazás alap-Ián a marhahüsárakat a következőkép állapltom meg:
1. I. rendtl marhahús ára kg.-klnt 226 P.
2. II. rendű marhahús ára kg.-klnt 1.94 P.
3. A.tisztított vesepecsenye ára az I. rendil hus líránál legfeljebb 40 %-kal lehet magasabb.
4. Pacal, tőgy, egyéb tisztítóit bel-szervek és marhaorr kg.-klnt legfeljebb 0.60 P.
Az I. rendű marhahús csak a benne lévő csonttal árusítható, a II. rendU marhahús pedig legfeljebb 20% nyomatékkal lm/lm 6 forgalomba.
I rendű húsnak tekintendő a marha hua hatul]-i, II. rendűnek pedig az eleje része.
Ezek az árak 1941. évi Július hó 1-én kezdődő hatállyal érvényesek.
Nagykanizsa, 1941. junlui 26. i0») Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
MJiM, «I. i iln l| *. Qnn..n.. 10 mS* U \'Ul.t, mlnUm t«Ht*l mA S (UUr, h.US.n» ]>>,..¦..., ...i lilla,, i....!.! no 4 fuitf.
Ali Ah
B.jéránftl azonnal ftlveazek. Klt-
Itludy-u. 30/a. 1985
KOnUfla vagy, louuló felvételik. Clm a kltdőban. 1DS4
¦•JérOnlt felvetlek. Ciengery ut 24.
* 1988
Oyakoilott MIaaáAnat varty Mtuarl
keretek Takarítónő aeglt Caengerr-u. 23.
ADÁS VÉTEL
Vlamanlea kazal , gép- éa sálorpony-vák otetón kaphatók Kelemen Rezao cégnél. 1847
Autoa.aa.il és minden mát gumi* hulladékot vetlek legmagasabb napi áron. Ctvelkó gumljavltóotem. l\'ó-ut 4. 1857
T.rr.aagiirnliurát keletek, (kit trtk, egy attrai). Sugár-ut 86/a. 1994
El.tlé I drb Míray oldilkocalt motor-kerókplr. Clm : SzegS Nagvkanliaa, Kltály-utca 2 " 1 1997
LAKÁS-OZUrTHELYISÉO
Augusitut e|te|ére vtgy aaonmün1 keretek haitit-, esetleg haromaaabAa
lakált fUrdótzobival Sugár-ut elején. Clm a kiadóhivatalban. 1995
Balatonmárián nagyon szép allla, kiadó. Vlda kalaptulct. 1996
Teljesen kai<)nbe|áraiu tzoba^~ vlkkud nyírató atonntl kiad*. Bóvebbet Horthy Mlklóa utl Irallk-bodéban. 2000
HÁX E8 tNOATLAM
TSaalaaa.aa urak dalathéa áladé, ¦¦¦karaaaaakal IO.IOO Jalll.ra a klad.hloalalba. 1993
ZALHI HÓZLOHV
POLITIKAI HA.ILAP.
Kiailjn : „Köianzdnaigl R. T. Natjykanhta", Felelős klndó: Zalai Károly. Nyomatott: .a „Kaiomdtnagl R. T. Hlfjykanlzta"
nyomdájáliaa NagyktDlitan. (NyomdAélt lolel i Zalai Kirtly.)
81. évftlyitm 160 uám.
NüRfkanlin, IMI. Julius 8 csüíörlök
Ára 12 tili.
ÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElShwiéai Ara: e« bori X pengő 40 fillér. Srckenltaéti b kí«<lóhi™till lefiJooi 78. ax.
Megsemmisítették a bekerített szovjet erőket
Több mint félmillió a szovjet vesztesége halottakban és foglyokban — 5000-nél több szovjet páncélkocsi és repülőgép semmisült meg eddig — Moszkva veresége válságba juttatta Roosevelt háborús céljait — Tovább folyik az Anglia elleni haborn is
„Ez áz európai keresztesháboru a világnézetek harca: marad, Örökre elveszett"
aki alul»
Egyre jobban kibontakozik\' a jelentésekből, hogy a .szovjet-haderőt ért csapás felülmúlja a legvérmesebb reményeket is. A világtörténelem legnagyobb .veresége bontakozik kl a körülzár! óriási szovjet erők meg-seniniisfUésében. Már tegnap jelentette a NTI, hogy Dubnó vidékén a páncélos kötelékeket felmorzsolták és 120 páncélos harckocsi került n érnél kézre. Bíalisztoktől keletre
a bekerített szovjethadsereget végleg megsemmisítették.
A felbecsülheletlcn zsákmányon kivúl ilt mintegy százezer a foglyok Száma és eddig 100 jmneélos harckocsit és 300 löveget tudtak összeszámolni.
Volhiniában súlyos vereséggel összeomlott a szovjet ellen-
5775 páncélgépkocsit, 2330 ágyút, 4 páncélvonatot és megszámlálhatatlan géppuskát és puskát zsákmáuyoltak a németek, A megsemmisített repülőgépek száma 4727, mig a foglyok száma meghaladja a 160.000-t
támadási kísérlete, Galíciában pedig a magyar csapalok tervszerűen csatlakoztak a német támadáshoz. A magyar és német csapatok közt történi össze költetésfelvélelrői a NTI ás különjelentésben számolt he. A jelentésekből kiderül, hogy
a magyar határon már sehol sincsenek ellenséges csapatok.
A német esapalok miudenütl tovább nyomulnak előre, északon a finn csapatokkal cgyüll már a .szovjethatáron tul folytatják támadásaikat, (mti)
A\'NTI ujabb jelentése szerint a körülzári szovjet hadosztályokban elképzelhetetlen zűrzavar keletkezett. Az összes kitörési kísérletek összeomlottak. A német sikert mutatja az a tény, hogy június 22-c és július l-e közötL
Figyelembe véve a véres és rendkívül, heves harcokat, a szovjet halottak száma többszöröse a foglyokénak. A német veszteség örvendetesen csekély. Cmtd)
A fenli számadatok azóta természetesen már növekedtek, lusz csak a. tegnapelőtti német hadijelenlés többszáz repülőgép és harckocsi megsemmisilé-séről számolt be.
Ax Anglia elleni háború
is változatlanul tovább folyik. A légierő Anglia déli pontjail támadta kisebb egységekkel, az angol berepülési kíscrlclekct pedig meghiusilolla. Légíliare-bun s a légelháritás utján 10 angol gépet lőttek lc tegnap. Az afrikai hadtest tovább
nyomul előre. A solhiml nagy angol vereség után most viszonylag csend van, mindösz-sze Tobruk körül vaunak harcok, ahol agyürü egyre szűkül a körülzárt angol erőd körül, (mti)
Szíriában,
mint a francia hadijelenlés mondja, az angolok további kísérletet tesznek Halmira elfoglalásáért, dc a francia csapatok bálran kitartanak és mint itl, mint a líbiai deli fronton vissza verték az ellenség támadásait. Merdsz Ayuni körül tüzérségi tevékenység van. A francia, légierő különösen Palmira környékén tevékenykedik, az angolok Beirutol bombázták ismét, (mii)
Európa keresztesháboruja és Amerika
július
Madrid, július 3 A spanyol lapok rámutatnak iiita, hogy a bolsevizmus elleni küzdelem valóban Európa keresztes háborúja lett. Az uj európai rend kialakításának1 előfeltétele a bolsevizmus legyőzése, — mondotta az egyik spanyol núnijszter. ,.)
A spanyol lapok mellett a iiéim-l sajlő j.s foglalkozik Ame-
rika katonai és polilikai megnyilvánulásaival.
A német lapok rámutatnák arra, hogy Amerika a szovjet megsegítése ellenében támaszpontokat akar Grönlanddal szemben. Amerika arra hivatkozik, hogy meg akarja előzni a német veszélyt, ezért szerez lámaszponlokal, a való cél azoubau.Japá.ii bekerj.lése. Hu
Amerika támogatja a szovjetet, — Írják a lapok — ezzel uj lendüleíel adhat esetleg a harcoknak, tehát, a felelősség egész Európiával szemben Amerikát lerheli. (mti)
Budapest, július 3 A Pcsl értesülései szerint Amerikában a hangulat Moszkva támogatása miatt erősen megváltozóit és ezzel Boüscvelt háborús céljai válságba jutottak.
Jelentkeztek az önkéntesek
Madrid, július 3 Barcelona mellett most ásták ki a * tömegsírokból ¦ - 4-155 ¦ spanyol nemzet j hős holttestét, alíiket a vörösök gyilkollak le. Itt egyetlen napon 000 nemzeti spanyolt, kőztük 1 tábornokot végeztek ki. Ezzel kapcsolatban az ínformacioue hangoztatja,
hogy míudaddig nem nyugszik Spanyolország, mig ezeket a véres terrorcselekményeket meg nem bosszulta. Az ABC is azt írja, hogy eljött a leszámolás órája.
Alenoia, július 3 Két ezred önkéntes jelentkezett a vörösök elleni harcra. Az ezerszámra jelentkezők közül sorshúzással válogatták kt a két ezred tagjait.
Zágráb, július 3 A proglavnik felhívást tett közzé, amelyben a szovjet elleni támadásra önkéntesek jelentkezését kér}.
Vtnakindult ax olasz gépesített osztag
\' I : Bóraa, július 3
A torinói hadlest felett Mussolini miniszterelnök ma tartolt szemlél. A gépesitcít hadtest, amely két gyalogos és egy lüzérezredböl áll. a szovjet elleni harcba indul. A Duoe a szemle után beszédet intézőit a katonákhoz, amelyben további győzelemre buzdította őket. Ez a hadtest -ugyanis már részt veit a -frandirés .Jugoszlávia-elleni harcokban. A szemlén részf veit a német és magyar katonai attasé is. A diszelvonuláson a csapatok ütemes vgyőzui fo-gunk-= kiáltással vonullak el a í)uce előtt, (mti)
MSldersék sikere:
szovjet csapatokat pusztítottak a lelőtt bombázókkal
¦ \'. Berlin, július 3
A Mölders alezredes vezetése alatt álló vadászra\'j négy nap alatt 190 szovjet gépéi lőtt le, 150-el pedig a földön semmisi-lott meg. A lelőtt gépek közül 170 bombázó volt és sokat még a szovjet csupalok felett akkor lőttek le, amikor a gépek bombákkal voltak tfilo. Így a gépek bombákkal cgyüll, vagv az utolsó pillanatban kidobóit bombákkal zuhantuk le és a szovjet csapatok között óriási pusztítást és zavart okozlak. Mölders maga 82 gépet lőtt le eddig, nem számítva a sjumyol polgárháborúban lelőtt 14 gépet.
Mit Jelent Wawel indiai küldetése?
: Berlin, július 3
, A német sajtó Wawel leváltását általában úgy könyveli el, mint a közelkelcti főparancsnok hidegre levését. A Wíthelm strassén azonban nagy figyelmei széniéinek Wawel indiai főparancsnokká történt kinevezésének, merí ebből azt látják, Hogy India szerepe kezd előtérbe jönni. Berlinben azonban nyugodtak, meri Wawel eddig csak kudarcokat könyvelhcleU el és, bizonyára balsikereit létezi majd Indiában is,
A szovjel veresége egyébként Churchill terveit nagyban veszélyezteti, (mti)
A cionista világszövetség támo gátja Angliát — egv zsidó sxa had államért
Kóma, július 3 A Slefani iroda közli, hogy W«jsinaun, a Cionista Világszövetség zsidó vezetője ajánlatott tett Angliának, amelyben a világ zsidóságának minden anyagi támogatását kilátásba helyezi, ha Anglia Palesztinát és Déllibanon! átengedi önálló zsidó államként. Az északamerikai zsidó vezetők ajánlatát az angol kormány az arab érdekek ujabb feláldozásával és amerikai kormánykörök jóváhagyásával elfogadta.
„Aki most atatmarad, örSkre elveszett"
1 Basel, július :i
A Ra.slcr Nathrkhien irjj, tiogy a ÉiAiikingl kormány el Ls meretei a stov jel ujabb csapást kapott, meri Moszkvának az volt a\' reménye, hofjy az auierikíU se#iisé>il A?.sián át Kínán kérésziül kaphatja.
rterlüi, július .1
A néniét sajli\', felülmúló ipágy kunt solaiban rái
(í\'\'o|vtutáa (i ti. oliluion)
mimien \\áivikoz:Ísl émet ayőiefeiimiioi tájt. arra, K«-
1941, lullui 3
BÚTORT
szak üzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen. NanhaatxM, Vftrwhis palota.
Cblitiiilülí
Allauilö i.i!ia..rii.imol. hí t EiÖiiinjjoUori l>udopofil I. laütorán
6.45 Torna. Hírek, Köztem éuyek. llnntd.einezek. — Utána: Étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vizjelző-sZolgátai. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárásjeienlés. - 12.40 Hírek. -13.20 Időjelzés, időjárás, és vlzállás-J^ítmiés. - 14.30 Hírek. - 14,45 Műsorismertetés. — 15 Arrorynhi1iir«k, piuci árak, élelmiszerárak. — 10.45 Időjelzés, idöjárás^lentés, hírek. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyehen. — 10 Hírek magyar és roma" ny<4\\6n. — 21.40 Hírek és idöjárásjetemés. -29 Hírek német, olasz, nngol és franci*-nyel\\«Q. — 21 ,11 írek.
BUDAPEST I.
17.15 Utoguliis a ÍÖvárosi lionló-jelző hivn;alban. A közvetítést vezeü ltudinszky Sándor. — 17.30lOláh KmŐ (imlxilmozik. — 17.15 l-\'tljtvftsás — 18,15 llangle.nczek. _ 18.10 l)r. Mit-lekér lU-zsö előadása. ~ 19.20 Muzsikáló magyar tájak. II. rísz; Krdély. Közreműködik Utry Anna, Hásthy-Ilá. dús Gyula\' ének, kiséri (iáspár injos cigányzenekara. — 20.15 IJcszoli-vlt-s Arnold Sihvvengcéer svájci iróvál, a Hontalan nép< (Ilibr.ikle> c. dráma szerzöjéMel. — 2020 Hontalan népe J.ibrukie.i Szinmü. — 2210 Hanglemezek. — 22.40 l\'«rlitts Jenő cigányzenekara, . ¦. ^. I i
Uj éa hamilt Irof *>«k vétala im eladii.
Írógép élalatltésokat
magyar beosztásra a legolcsóbban és leggyorsabban vállalja;
Szloboda József és Fia
Iréfépvállalat
WuKykuüigaa, l\'ő-ut 8.
HU Telofoa: 603.
Péntek
BUDAPEST 1«
10.20 Felolvasás. — 10 45 Peloilvasás.
— 12.10 Suki Tóni cigányzenekara — 13.30 Az 1. honvéd gyalogezred zB.ic. kara. — 15.20 Pusztai Sándor énekel
— 15.40 Hf.ziusszon.yok beszélgetnek.
— 15.55 Friss Antul gbrdonkázik. — 16.15 iJengyel Baíázs előadásit.
17.15 A Rádió Szalonzenekara. ~ 18 Spor (közlemények. — 18.10 Hanglemezek. — 18.40 Felolvasás. - 19.20 Vécsey jazz-együttes. — 10,55 .Külügyi negyedóra. — 20,10 Az Opemnáz zenekara. — 22.10 vulák József cigányzenekara. — 22 40 A Melles Béhi-zeuO-knr. — 21 Ilinek.
BUDAPEST II.
a rendkívüli események m\'*tt műsort egyelőre nem ad.
A szokásos Ijevente félóra igy ezen-nil Budapest I. műsorán szombaton délelőtt Tél 12 órakor tesz.
Az olyan «gyéiyiek, akinek bél-Ürülése elégtelen, s ezért emésztése meg van zavarva és aludni
nem tud, ajánlatul) korán reggel egy pohár lerraészeles „Ferenc József" keierüvlzet étígyomoira inni, mert ennek hashajtó hatása alapot és biztos, enyhe éi kelletnél. — Kérdezze meg orvosát I
Hz uj közlekedési rend bevezetésekor különösen utcakereszteződéseknél vigyázzunk!
Július G-án hajnali ií órakor Budapest és környékének kivételével az egész országban mindenül! az uj jobbra hajts* szabály szerint kell majd közlekednünk. Ezzel kapcsolatban nem lehet eléggé hangsúlyozni1, hogy csak fokozóU körültekintéssel, figyelemmel és óvatossággal lehel elkerülni a baleseteket,
Különösen vigyázzunk ulca-és utkereszlezéseknél, torkolatoknál és kanyarulatoknál a be-forduláskor és jegyezzük meg, hogy irányváltoztatás esetén mindenféle jármüvei jobbra, a külső nngyivben, balra a belső kisívben kell kanyarodni. Soha-
sem szabad a jármüvei az ut közepén haladni. Körforgalom tereken ugy kell áthaladni, hogy a lér közepe mindig balkéz felől essék. Teherautóknál a névjelző táblái a gépkocsi baloldalára kell áthelyezni. Lófogalu vagy kézikocsi lámpáját a jármű baloldalán kell elhelyezni, hogv a .szembejövők, vagy előzni kívánók más jármüvek vezetői tájékozódhassanak a rakománynak az utlest bal oldala felé cső terjedelméről. Akkor vigyázzunk a legjobban, amikor már azt hisszük, hogy megszoklnk a jobboldali közlekedést.
Nagykanizsán Is megkezdték az útjelzők áthelyezését
\\ jobboldali közlekedés be-
Mjnt megírtuk, a kormány elrendelte a jobbrahajlás bevezetéséi az egész ország területén. Az uj közlekedési rendszabályt kél részletben vezelik be: a vidéken július tf-áu hajnalban, míg Budapesten és közvetlen környékén későbben térnék át az ni" jobb oldalára a közúti jármüvek. • <
vezetésére már Nagykanizsán is meglelték az előkészületeket. A város területén megkezdték az ut baloldalán lévő jelzőtáblák áthelyezéséi,az ut jobboldalára. A munkálatokkal nagyrészt cl is készülnek julms C-árn, j
Ha nyaralni megy, vagy hosszabb időt töHt távol otthonátöli biztosítson betörési lopási kár-elleni
Ujabb fontos rendelkezések a vásárlási könyvvel kapcsolatban
A közellátási miniszter a hivataloslap legutóbbi számában ujabb rendeletet adott ki a vásárlási könyv rendszerilése körül felmerült egyes kérdések szabályozása tárgyában. A renddel kimondja, hogy a vásárlási könyvbe nem kell bevezet-<iii a mezőgazdasági vagy egyéb üzemek (pl. színház) folytatása céljából kiszolgált árucikkekéi, továbbá az egyesület szabályszerű működéséhez szükséges szolgáltatásokat. Az iparos, kereskedő fogyasztónak lüzclö-
nein haladó, valamint egy vár
gonl meghaladó tételekben, továbbá központi vagy elázsfüté.s, valamint melegvizszolgállalás céljára — a lakások és más helyiségek fűtése céljából történő tüzelőanyag beszerzés korlátozása tárgyában kiadott korábbi renddel keretei közöli — vásárlási könyvbe bejegyzés nélkül is kiszolgállalhal.
- Naptár: Jullua 3. csütörtök. Rom. katM. szt pápa. Protestáns Kornél, Izr. Tbam. hó 8.
rjtaflrd* nyitva reggel 6 urától Mt« « öratg ihétíő, szerda, péntek délután és kaddsn s«*m oa» n«koalrL
Városi Moxgó. CsUtörtöktöI-vasárnapig
Szörényi Éva ós Paget* tatai
nagysikerű magyar filmje
Beáta és az ördög
A magyar filmkultúrának egyik legszebb gyöngyszeme.
Szerepelnek még : Vaszary Piri, Míhalyfy Béla, Toronyi Imre, Szakács Zoltán, Saaa Piroska.
Aktuális világhiradó
és nagyszert) kiegészíts [műsor.
; Előadások: köznapokon 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor.
\' *ldl.üüy.yuLi..,........¦------.-|------r -l\'Ti\'ífflif&n
léviz gyógyfürdő
IB n HercoB Ftalellos Uradalom 1 HirclöluatÓBayAmtk s.i|át kc/.C\' ¦ lésében.
Rheuma-.lzom-, izületek, csuz-beteg-sógok gyógyhelye. Állandó szakorvosi leltlgyelet. Ölétás konyha diétás uövór vezetésével. A Ciirsalon-étte-romben zene, táncl Grill!
Strand, tükür- éa fedett lürdö, gyer-mokstrand, thermallilrdök. Ivókúra epe-, vese-, gyomorbetegek részére.
A nagykanizsai iskolák az évvégi értesítők tllkrében
A Te Deuni cllmjigzotl, a diákok már a megérdemelt vakáció órönivil éhezlwllk. Persze csak az, oki flat el. mnli ti? liónajM)! munkával tóttottft. IIoío1 a uafiipkLiiii/.s.ij iniézelek és »0-veiulálosi hogyan töltölték az elmúlt évet, erről adnak beszáin\'cáót a nagy-kanizsai iskolai érlesílök. He-ezOnkiviű sok máal ís elárulnak, érdemes It\'sz véglgbóngészni soHki a n\'rO\'k^níziai iskolák éricsilöit Ke/.djük hál:
1. Kegyesrendl gimnázium
Bö Irodalmi iiieWkaeitcn 81 oldaíon jeleni méjj :i keg\\e; lanltóiendi róni. k«l. gimnázium évkönyve. Az eliö 20 oldalon BQrta István ig-izgalóna/k Ka-lazttnci Szent József eíeléröt sr/rfl.) kis szindai-ttbjói, valimiut a Szent László únuepséfeekkel küpcsoiatos három eílíí. adási laiáljuk. : ,
Az Iskola nö\\-enitéleinek száma :iz clmiüi éviyen 312 voB (tavoay 335). Az intézell létszám, bár még kjorártí-.vem éri* el a hüsíöi é\\«k létszámúi, tiKia óta emelkeJÖbea van. (Legtöbb jvoli it)3l-beri: ől2.)
A stniisztikából kiderül, hogy feg-néj>e..cbb voll *z I. osztály 52-\\dl, de legtöbb volt a n.-as, akik kél- 28-30 létszámú osztályt tóTlÖtck meg. Jjeg. ke\\*sebl»cn voltak u VI. osztályban: 30*áil. A leaitlősebb tamüó 28 éves volt, a Icgrhttiuiihl) 11. A tanuSák közül 2Ó3 volt római ,kalo!tikus, 34 izrikellta, 7 evangélikus, fl református és kél Hörög katolikus, ügy németnyelvű ki.vételévtfl. minden n&veiulék muKjar anyanyelvű voll, sőt 28ft-un csak magyarul Uidnak. NémetiU 43 nö\\endék beszél, ftngoluí Js tudnak ii-cn, horvátul és szerbül (Min, rr«n-ciául 5-cn, szlovákul és oHMszuSJ pedig 1—1 Umuló beszél. RoméftlwUjÉeg jövőre a nuuakózi nö\\*ndékek a "szláv m-elvü sialis/.ilkút már erősen ¦befolyásolják majd.
A szülők lakbére szerinti kimutatásból kiderült, liogy a növendékek közül csak 205 nagykanizsai. 73 zalai, 40 pedig somogyi, akiknek csaknem fele bejáró növendék. Zolából 33-uo járnak be li községből, Somogybói pedig 17-en hat községből. Jjegtóbb ¦ murakcicszturi és Zákányi (7—7), komúrvárc \' (fi), fctsőrajki (4), bala-lonmagjTai-ódi, somogyszentrnikíósi éa sávolyi (3—3). Van azonban 13 budapesti, Iiárom vasi, 1—1 baranyai, fehérmegyei, komáromi, soproni, tolnai, veszprémi, szombatlielyi és egy külföldi is. \' ; . i ¦ A szülők foglalkozása szermt )eg-löbb tanuló szülője kisiparos: 41, köz-lisztvl^lö 38, közlekedési tjsztvis«lÖ 81 és kisbirlokos vagy kisbérJő Htt azonban u jiyugdijasokat és segédsze-mélyeket .is figyekímbc \\esszak legtöbb " \\-asuíysg)\'erniek, akiknek száma meghaladja a haivanat. \'fiz nagy és 18 kiskereskedő, 20 tanár, tanitó, 20 kaionn és 18 más értelmiségi gyerniekc jár még a gimnáziumba az egyéb foglalkozású szülők gyenitiekein kívül
Iguxoíailan óra nem voW Czidén sem, de a gyermekek közül csefc 182-nek jeles a magaviselete 143-iui csak jót érdemeltek, inig (3-an elégsSSfecs magaviselet "el voÜ k^yücfioi) megengedni. VpU ozonbíán egy v. osztályos, aki 4*s| kajHitt magaviseletből.
Nwn roondhaió a helyzet jobbnak reodszc:e|et 1ekinteiéi>ea 6iem, mert itt csak 122 növendék érdemelt jelest
Jtil. |UlÍM.\' 3
BAJUU BOZLÓWf
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Ipililt száraz lila
ét/UArak fargóca
* kapható
SáraGK istfái KSikíaíS
SSrfny|.MikZo&-ute« 22. hüí
132 jól, mlíí a rendettoitek sj&am 87. Egy IV. osztályos meg íreg is bukóit, rendsze\'ciciből. /
KlÖ menetel lekiuieit0.en « II., u osz-lály \\ciel, ahol bár vsak 80-an voltak 0 jeles voll. E tekintetben legkevésbé dUsckcdlet a IV. osztály, yh-.il csak cgv jele; tanuló akadt, Igaz viszont, hogy cs»k egy diák bukott u negye. dikl.cn, inig a U.b.b.in négy. I.cg-tóbhen buktak a Ill.-bun (t);, :iz l.-bjén (7) ós a H./b-ben (ti;. KgyáUalábm item volt bukás az V., VI. és VIII.. bon. Egyébként összeen 33«o bukt k az Intéseiben\'., 21-cn cgy tárgyból, 1*2 cu több tárgyból.
Legtöbb szekundu latinból (17) s, mennyiségtanból (13 volt. rín\'cke-;, hogy rajzból csaknem annyi \'u buk. tak mint németből, vagy földrajzbél (7)»-
líe hagyjuk a Statisztikát. Az iskola múltjából megtudjuk, hogy a/, mié. ze.el 17ÖŐ-l:en, alapilollák és mindjárt az első évben 300 növendéke volt. Felsorolja az évkönyv a gimnázium volt tunitványai közül a jelesebbeket, akik között ííeáb i-"cremel, Vinig Jío-nc:!cket, Vnss Józsefet, (iaspirich Már: kot találjuk, hogy csajt a közismertei)\', leket említsük. Az intézel nagy gondol fordított a \\-alláserköl<sÍ, Ivizaíias ne-selésre, a ocrkészci és a taenlcki. képzés numkájára. tui keskeny filmet mutattak be az intézetben e/ óv folya. máj),, de a kiemelkedő érlékü íibn és szmbázi clőadá.sokai is megtekinthet-lék. Számos kirándulást lellek és az Ifjuiágí e\'íjesüleick is dicséretesen működlek. A rendkívüli tantárgyuk során rajj-ol ö, fizikai gyakorlatokat l!l, kardvivási íl) iiövíndék lonnlt. A ti\'u-leslület 21 iaHl>ól áli, közüSíik számo-san az iskolán kivül Ls eredményes munkát végeztek. Az intcrnátiuuak 37 növendéke volt.
Ifllfas Budapesten
Hudnj;est juli.islíOii a nyári szóra, kozások [>aradicsoma. Kristály tiszti, vizű strandfürdők, a budai hegvek regényes kiránduló helyei, honguEalos hajókirándulások, a Margitsziget rózsa, ligetei várják az üdürlésio vágyókat.
A \'iiidOjMisti nyár kcrlemességeí-bez tartoznak a tarkaterrstszu duua-pnrli - kávéházai;, a meghitt \' hJngub.it u, poinpásfőzlü budai kisvendéglők és hi\'Iászcsárdák, a világvárost DlŰSorU nyári mulaiók, a hűtött néző\'erü filmszínházak. \\41ágvárosí lükletésü itl az étel; lö\\«renyck, vidám zene. mTlcltc l«dig csendes Odfdést biztosító népfürdők, a\' budai Iiegyyldék nyugal. más légkörű penzkH bizonyítják, liogy HudapeMen n szórakozásra és pihe-nésre vágyó egyaránt megtalálja, amire vágyik.
Kózlien pétiig az egész város készül "a fdei Szent István 1 tétre, amfetry inélió leiz n-nemnél legnagyobb ünnephez. A hagyományos Szenl Jobb körnenel világraszóló jxnnpája, nz egyre többvirágu Gyöngyös Bokréta olőadásai és\' a ragyogó gellérthegyi lüzijálék mellett, pompás hangverse. wyek, ünnej>i díszelőadások és sjwrl-jálékok Togják gyönyörköd le* ni a Szent István.héti* érkeződet, akik a? idein js féláron kenesbetik [ol huz/mk isuuaszép fővárosát.
Hármilypn uinzasi fcívilágosilssoi, nyomtat vánnyi4 készségeden szolgál Budapest SzékesÍŐvárt,s Idegcnrorgal-. mi Hivatali, Budapest, V., Deák [•»-reac ii(ca % szám. (j)
A vonat hatatta gázolt egy hetvenkét éves öreg embert
Bizottság szállt ki a halálos szerencsétlenség színhelyére
Keszthely, július 3 (Saját tudósítónktól) Tegnap délután történt, mintegy 100 méternyire á gyenesdiúsi vasúti állomás átjárójánál, hogy Bojtor Lajos 72 éves dáási lakos ál akart menni. vasúti síneken. Bojtor kissé nehezen halló ember és igy nem hallotta meg az éppen feléje közeledő 5211. sz. tapolcai vonat jelzését. A mozdony íezclö [ismételten jelzett, azonban már nem ludta oly gyorsan megállilani gépét és igy
u mozdony elütötte Kojtor Lajost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt.
Az esetet azonnal jelentették a keszthelyi kii*, járásbíróságnak, majd a kanizsai ügyészségnek.
Bizottság szállt ki a szerencsétlenség színhelyére, amely megállapította, hogy Bojtor halálos szerencsétlenségéért senkit felelősség nem terhel. Az or-vosmidőri hullaszemlc után az: ügyészség u holttest eltemcllű-lésére megadta az engedélyt.
Egy eskü alatti tanúvallomás visszavonásának bonyodalmas ügye a kanizsai törvényszék előtt
Horváth Imre és Molnár Anna nagykanizsai lakosok még a mull év augusztusában becsüld sértés miatt feljelentési adlak be a , nagykanizsai ktr. járásbíróságnál* Varga Józsefnénngv kanizsai asszony ellen, mert állítólag sértő kifejezéseket használt, libben az ügyben 1010 szeptember 30-án tartott tárgyaláson Virág Lajos tanú eskü alatt azl vallotta, hogy \'látta, mikor Varga Józsefné bement Molnár Anna konyhájába és olt a szóban lévő sértő kifejezéseket mondotla . Kúti János nagykanizsai mészárosmes-ter neje is ¦terhelőén vallolt. A járásbíróság a tanúvallomások alapján el is ítélte Varga Józsefnél kisebb pénzbüntetésre. Vargáné az ítélet ellen fellebbezett, a bűnösség kimondása miatt.
Október 12-én azután történi, "hogy Virág Lajos, aki néhány nap előtt eskü alatt terhelőén vallott és megerősítette vallomásával a vádat, megjelent az egyik helybeli ügyvédnél, majd ezzel együtt a kir. járásbíróságon és bejelentette, hogy a szép leni be r 30-i vallomása nem volt igaz és.azért azt visz-szavouja. Ehnondolta Virág, hogy Horváth Imre é-s^ Molnár Anna vetlek rá arra* hogy hamis vallomást legyen ós kitanították arra, hogy mit mondjon. A hamis vallomása Után
azonban lelkiismereti furdalást érzett és azéri önként jelentkezett-Virág Lajos vallomását jegyzőkönyvbe vették és megindult az ügyben a szokásos nyomozás, amelynek során Virág kihallgatást! alkalmával elLsmer-le, hogy í
a járásbíróság, előtt tett eikQ alatti vallomása volt Igaz ós az felel meg a tényeknek,
de a tárgyalás után pár nappal azért vonta vissza ezt a vallomásai és \'állította hamisnak\', mert Varga József —\' az alapper terheltjének férje - - állandóan üldözte és megfenyegette ő(, ha terhelő vallomását nem vonja vissza. Elfogatja a rend-Őrséggel és toloncházba záratja őt,.mondotta neki Varga. I>c István nevű fia ;is megfenyegette, hpgy ellátja a bajái, ha nem vonja vissza terhelő vallomásai.
A nyomozás adatai alapján a kír. ügyészség perbefogta virág Lajosi
való vallomás bernit vieexa-vonteánek büntette miatt
mjnt tettest, de vele együtt a vádlottak padjára kerültek mint gyamisitottak, Vifrgii József ci-(pésxmesíer és fia, \'Varga István vaskereskedő segéd, mint i\'clbujlással gyanúsítva.• / A tegnapi büntetőfőtárgyalá-
son az elsőrendű vádlott, Virág Lajos azt vallotta, hogy az alapperben szeptember\' 30-án mondott tanúvallomása volt az igazi, amit néhány nappal később azért vont vissza a már ismert módon, meri Varga József és fia. István megfenyegették öt.
Vargáék azonban tagadták, hogy megfenyegették vagy felbujtották volna Virágot. Izgalmas szembesités következett, a melynél mindhárom gyanúsított megmaradt vallomása mellett. Horváth Imre is azt mondta, hogy senki nem presszionáltaL Virágot vallomásának visszavonására. Ugyanígy Molnár Anna. KuírMnnosnó tanú vallomása után Csutpr József azl mondotta, hogy hallotta, mint Varga István azt mondotla Virágnak, hogv vonja vissza vallomását. Még több tanút hallgatott ki a bíróság.
A bíróság a bizonyítási eljárás befejezése után bűnösnek mondotta ki a vádbelt cselekményben Virág Lajost és ezért egy évi börtönre ítélte. Varga Józsefet és fiát, Istvánt azonban felmentette a vád és következményei alól.
Az ítélet még nem jogerős,
Egy uj akna mint támadófegyver
¦Berlin, július 3 A német haderőföparancs-jiokság \'jelentéseiben sok szó esik arról, hogy az angol kikötőket aknákkal látták el. Az aknaszedő hajók eredményes mun kajáról is gyakran kapunk híreket. Német szakkörökben rámutatnak arra, hogy közben, hála a megbízott mérnökök fáradhatatlan munkájának, az akna mindinkább támu(|ólegy-ver szerepét kezdi.betölteni.
Vannak fenék-, horgonyvköz vétlen és távolgyujtással robbanó aknák. A jelenlegi német hadvezetés ezen aknák felfedezésének köszönheti az angol hajóveszteségek listáján feliünle-lelt sikerek jó részét. Brit adatok szerint - amelyek német vélemény szerint a tényleges
\'Nyári divatanyag®k,
saúnpompüs impriméle,
színtartó strandanyagok,
féríiru&a-vássznaK,
kész női kabátok
nagy választékban
Áruház
Nagykanizsa.
______SAiaH B0ZL0W1___
Olaszországba indultak — fogházba jutottak
Elítélték a balatonberényl villa két betörőjét, akiket a tulajdonos saját ágyában fogolt el
j|___
MttnuzenlrairtonI (muraközi) darabos príma minőségi!
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P máisánkint. Szagtalan, nagy kalórláju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égö szén.
Kapható: mt
Dr. Boda Károly
bor- és faértékesltö cépól Nagykanizsa, Vécsoy-u 6 Tel. U9. ¦¦¦I sutarsnuifl) km téli ¦sanéMI
veszteségeknek csak egy részét foglalják magukba — az első háborús ívben elveszteti hajótér 27 százalékát német aknák idézték elő.
A lerakott aknák tömegéről képet alkothatunk magunknak, ha meggondoljuk, hogy a világhálómban a németek öO.Q(H), az angolok pedig 120.000 aknái helyezlek el. A jelenlegi háború ilyenirányú számadalairól pontos adataink természet esc n még nincsenek. Az azonban egészen biztos, hogy a világháborús számadatokat tekintélyesen felülmúlják, annál is inkább, hiszen a repülőgépek harceszközei között is fonlos szerepel játszanak az aknák.
A technikai fejlődés során minden fegyvernemmel szemben kialakul bizonyos védőfegyver. A mérnökök feladata, hogy a bajok ellenséges aknák elleni védelméről ós ezek ártalmatlan* nálételéröl gondoskodjanak. Sn-iál kisérleli laboratóriumok és különleges próbaeszközök állnak rendelkezésre, hogy u támadás és védelem minden lehető formáját kipróbálják. Tco-relik*usok és gyakorlati emberek, mérnökök és katonalisztek dolgoznak itt egymás mellett. Nincs kizárva, mondják Berlin* ben, hogy az aknatervezö helyeken rövidesen olyan fegyver szülelik, amellyel szemben Anglia tanácstalanul áll és teljesen tehetetlen lesz.
Hazafelé a fehér-pokolból
(SsiMriti hadifogoly emlékek)
Irtat Kikssy Antal 3
A tája\', emerre a szem csuk ellátott, magas hó borította. Gyönyört egy ilyen szibériai lílu kép. Mikor a nap sugaiai icá esnek arm a ttsztn, fehér, keményre fagyott hóm, ugy csOldg; mintha milliárd és mifi\'árti briRttáns lenne szétszórva. S hogy csikorog 25—40 fokos hidegben I 11» az ember ilyen kemény hi-jo^yen 10—15 jserrig a szabadban tartózkodik, ugy néz ki, mintegy hóemler. Az arcon minden kís szőrszál lelerakódik ,rá fagyott pá-rávat és u bajuszról hosszú kígeaanok lógnak lc. Aki nem ismeri ezt a hidegei, az el sem tudja képzelni.
A leghidegebb napok de .ember és januárban vamuk. 1016—:lpl7 telén de.ember közepétől január\' közepéig egv nap tem volt 30 foknál enyhébb idő, áttnndóaii 30—10 fok között v&V takozolt.
1020-ban, hogy hazafelé jöttem, szintén kemény Idő volt. &jjet-gAn|riU erősön fűtöttünk, a iüz egv percig sem aludi ki, .jedig a muszkák t.eui fát, sem szenet nem adtak, magúul n<k keiéit ázl mcgsv.crcznnnk. ne ebben legalább nem akadályoztak njoí ben.
110111(01.
Mikor Utrfl keltünk, fejszékkel, liűl-túkvid és fMfe***** *» eOÜtttfk mágnnkai. Tiiutuk az.i, hogy ai ok>. szók .nem gondoskodnak részvnke tü-
Malahovszki József 20 éves budapesti fiatalember egyik fiálalkoru ismerősével elhatározta, hogy Olaszországba utazik, A haláron azonban elfogták és visszaindították őket Magyarországba.
Ahogy megszakitolt kalandos uljukról visszafelé jövel Baln-tonberénybe érlek, olt betörlek egy villába és miután a villa éléskamrájából jól belaklak, be-
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara szőlő, borgazda-sági és gyümölcstermelés! szakosztálya
gróf Esterházy János szakosztályi elnök elnöklése mellett szakülést tarlóit Kaposvárod, a melyen foglalkozód a földmüvelésügyi miniszter azon rendeletével, amely a kamarai kerület egyes borvidékeire megállapította uj szöllők telepítésénél, valamint szöllők felújításánál használható bor- és esetne* geszöllöfajlnkat. A szakosztály sérelmesnek (ártotta azon rendelkezési, amely a régi kipróbált Fajiak helyébe uj, ismeretlen fajtákat jelölt meg, ezért javaslatot fogadott el a rendelet vonatkozó rendelkezéscinek mó dosilása iránt s -megjelölte azokat a fajiakat, amelyek a kamarai kerület közismert szöllö-kulturájánuk és az itt termett minőségborok jó hírnevének
zelöröl. Olt Igazán elmondhattuk, >e-gils magadon, uz Isleii is megsegít. Mikor vonatunk befutott, egy álVnivás, ra, nemcsak élelmi szerein kel pótojfcik, tlc tüzelőnkéi is. fjö fákat vágtunk kt, sokszor 1—2 km-rp is elmentünk érte.
A szibériai vOsut mentén főként a nyírfa és fenyő üa díszlik, Ivgy-egy rát kWágtunk, az ágakat hamarosan levagdostuk, ott hagytuk és a fa deio-kát vállra vetve, kocs\'mktmz cipeltük, ott humor felfűrészeltük, széthasogat-(íuk I a priccsek alá raktuk.
[>c mi azután nem is fáztunk! Nem igy a muszkák, Ugyanis u vonaton nemcsak hali foglyok, hanem egész muszka családok is uliztik. Persze nem a mi kocsijaink!)- n, luncm külön. FftlŐJnyogot ök tem kaptik, azt nekik Is meg kenet t szeiczníök. Az orvjszbk azonban sokszor lusták voltak utána járni és igy nc.n egy esetijén tört,\'nt meg, Imgy tüzelő hiányaién megfagy, tak o korsib-vn. Kgész családokat ta. latiunk igy megfagyva. 25—10 fokos hideg idején nem is leliot fúletlui kocsiban utazni.
A i.i\'.miiLnU\'t száöiló lelierkocsikban kél sor priccs volt egymás felelt, a koisik mindkét telében. Az alsó priccs 10—50 cm-re volt a pndlótótü, akik cen aludtak, teljéiéi fíVjVItözvo köj>-j-.enybe és pokroebn, vagy subába takuródzvi feküdlek, s d iráni ümak, liogy a kocsi közekém álló kis vaskályhában szüuiek\'n égeti a inz, reg. gélre takarónk mégis őri ¦> fagyott » kocsi oWPttr*, ugy liogy fejszével kei-
feküdlck az ágyba aludni.\' Almukból reggel a villa pesli lu-lajdonosa ébresztette lel őket, aki a két hivallan vendéget átadta a csendöröknek.
Az ügyet a kaposvári lörvény széken a dr. Magay ibűntelö-lanács tárgyalta. A bíróság Ma-lahovszkit 2 pónapi fogházra, társát pedig 1 hónapi fogházra Ítélte. Az ilélet ellen az ügyész ; súlyosbításért fellebbezett.
fenntartása érdekében inegha-gyandók, illetve felveendők volnának. Indítvány hangzott el más mezőgazdasági művelésre kevéshbé alkalmas, vagy . már ősidők óta szöl lő művelés alatt álló lerüleleken a tilalmi idő alatt telepített szöllőkre amnesztia engedélyezése tárgyában. A rézgálickereskedőknél meglevő rézgálickészlelek hozzáférhetővé tétele érdekében a földművelésügyi minisztériumnál pótululványok kieszközlését kérte a szakosztály. A 10 millió pengős szöllözöUÍhitclkereí kihasználása érdekében a szakosztály a MASZOBSZ-nál olyan intézkedések foganatosítását kér le, amelyek a hitelfeltételei* enyhítéséi eredményezik s lehetővé teszik a szöllősgazdák részéről a zöldhítel igénybevételét. Végül tudomásul vette a szakosztály a kamara előterjesztését cefrelárolők államsegéllyel leendő építésének clősc-gilése érdekében.
let\' a jegel lebontani és mintegy 5—0 lavór jegel vittek ki.
Kgy izlrtn A nyill pályán áJflt meg vonalunk, lüicl)5any:ig hiányiilyin s hogy tovább meltesson, a-/, illatoknak kclleil ta«áfi\\«t ifr>átni a Kéi*l.
Az oroszok köpött óriási puszlltust vitt véghez a Koltsak seie.í felbomlása után íeW^jictl nagj- tífusz járvány, amely bizony a hadifoglyok között is pusztított.
Amikor a vörösök tOll) végt\'n, 11)20 elején Kolisak ^-enerálLs fehér •íCtegét szétverték,, a katonákat szélnek eiesz-
tellék. Icg/iibbjákiVíl a jó rnliákal kehuzlák, adtaik helyetie rossz, cflnyftlt ruhái, lábbelit, éVSinezésükrőU szi\\Ba-sukról nem gondoskodtak, szóval egyáltalán nem törőnek veüük. S Oilolt a szeien\'.\'séUenek, piszkosan, rongyosait, fázva, dideregve éhezve ^ergő i-lek egyik falulMtf, a másikba. lígyik AUomásrói a másikra. Csakhamar ft4-lépett közöttük a lifusz s amuik ba-tirlusaii szerteszét Imrdoziák. Nem: voll a/, az átlainás, az a falu, irmeíy lele nem lett volna lereagyotÖdotl, didergő, vergődő lestttkkel. Az Ulnllel•-nok a szive fucsai-odik össze látá-sulira és a vörösök elindultak melteltiTk, niiiilha észie >Cm \\clték volna.
Az egyik állomáson PCl és U9e1 sétáC tani, miközben egj- szélső vágányra* félreloll vagon meatfctl lwttidl:un Cd, i-;g> szerié csíik IW.ege ,en nyöszörgő hüngokin lettem figvelmés. HalJkjitoz-tam. Az istenéi\'!, - ¦ nyöszörögte eyy hung - adjatok enni, fftlsetjűk I*, élrt-
_IMI, fulrat 3.
Az orosz helyzet kilátástalan
Berlinben a német—orosz konftiktussal kupesojatban kétségtelenül megelégedéssel könyvelik ek- a diplomáciai helyzet fejlődését, A Birodalommal szoros baráti viszonyban lévő államok inagalartása a legteljesebb szolidaritást árulja el, ;< melv u közös politikai alap-szemléletből, létérdekből fejlődöd ki. Német részen, különösen szívesen lálják, hogy a nemei inditóokokal és célkitűzésekéi Európa semleges államai is részben megértik, részben pedig demonstratív szimpáliameg-nyilalkozásokknl kisérik.
Japán állásfoglalásához Berlinben megjegyzik, hogy jelenleg még tanácskozás tárgya, n melyei a Tenno minisztereivel folytatott Ezek a megbeszélések* a lények természetét illetőleg egész magától értetődőnek nevezhetők, mivel — mint Berlinben megjegyzik — Japán számáru az uj lielyzelből messzemenő persiKsklivák adódnak.
A német és a japán kormány kőzöd a legutóbbi eseményekéi illetőleg formális tanácskozás nem volt, meri-a háromhatalmi egyezményben kilátásba helyezett és már működő komissiók egyébként is állandó szoros kontaktust (ártanak fenn.
Finnország magatartását illetőleg német részen hü szövetségestársai látnak ebben a baráti nemzetben. Spanyolországgal kapcsolatban a Birodalom nagy megelégedéssel cmlifí meg a bolsevizmus ellen jelentkező Önkénlesek nagy számát. Egyelőre még nyílt kérdés, milyen formális ¦ következmények adódnak ebből a készségből.
Végül a litvániai belső események, amelyet Berlinben az előző bolsevista uralom természetes reakciójának tartanak, német szemlélődés \' számára csak másodrendű és lokális jelentőségűnek számilanak. Ezen
sek vagyunk, fázunk, elpusztu<uuk.< Arra ment két muszka, — clviWk — egy kissé. Iwll^tóztak, majd váBukat vonogatva odébb álltak. A szerencsétlen vagonlakók tlruszos muszkák valtak. HedoMák őloet két vagonba, ráuik csuklak az ftffikit, kocsijuk n félre-lökték, e-*knek olt kelteit nyonuirultiil elpusztulni.
A legszomorúbb látványt Novoniko-lajevszk nyujtolta, líz egy nagy város a szilíériai vasútvonal mentén. Atsinszk és Omszk között. M*etőU odaéi-ke/.Eünk, kocsinkban ketten ü-fuszbn estek. Két székely kegenységi ember kapta meg. Az egyik még hoz/á két oldali tüdőgynladást is inteti. Amikor megérkeztünk az áUomilsra, egy germán hadifogoly társunkat, ki az. ottOnl hadifogíily tál>orbari már tartózkodott egyik korábbi évtttu, ma. gaiu mellé \\eilanv s Oz ö kaJlnizólhlsu melleit elmpatem a város lutsó végéi\\ levő hadifogoly táborija, hogy bclo-gc\'nk álvé\'eiéi\'ői gondoskodjam.
A lálKír a városán kívül egv\' magas dombon feküdt. Megérkezve a kórházi barokkba siettünk, hol o főarvost keiesiük, kii«k távol lé tv-ben egy magyar altiszt jelentkezeti és keioka kijeién ette, hogy nincs egy talr.njalnyi hely rom. Minden ágy clfoglfltva kü-lönlen is ök csak ugy rogadhaliiik be beteget, ha a> belegelosztó innia oda utalja. Kz az intda a vasultót nem mess>e, » városiéin volt. IÍíto elineniünk « ltetegelos/ló irot\'áln. (rolyl. köv.)
Terményeit ifiskér ellen áttalánybixtositas keretében biztoaithatja legolcsóbban I
1941. fuUus |
ZALAI KÖZLÖNY
belső események körfll katonai fejlemények lappanganak, amelyek termé.szetjszeruleg Berlinben nz .érdeklődés előterében állnak.
Az ellenfél diplomáciai levé-kenvségét illetőleg a Szovjetuniónak telt angolszász segilség jgéréit német oldalon oly módon regisztrálják és kommentálják, amelyből kitűnik, hogy ez az eljárás egyáltalában nem kellett meglepetést és néniéi megilélés szerint semmiféle katonai \'jelentősége nincs. A német sajté természetcsen nem felejti el megemlíteni, hogy itt olyan politikai és szociális hatalmi alakulatok találkoztak össze, amelyeknek ellenségeskedő magatartását eddig is világosan kihangsúlyozlak.
Pikáns lényként emelik ki, hogy az USA jelenleg olyan halalomnak nyújtott kezel, amelyet korábban Finnország és a balti államok elleni eljárása iniall az aggressorok listájára helyezed. A Szovjetuniónak telt angolszász segilségigérelnek német szempontból semmiféle katonai jelentősége nincs. A londoni \'és washingtoni ígéretekben csak gesztust Iáinak, hiszen — mint.a Deutsche Diplo-malisch-PoIilisehe Korrcspo-denz megjegyzi — ,a többi Né-tnelországgal ellenséges magatartást tanusiló államban sem adnak semmi esélyt az oroszoknak.
Egyetlen dolog — jrja a hi-valalos orgánum, — amely óvilágnak jelenleg fej törési okoz, aZ idő rövidsége, amely alatt a német győzelem valóraválik\'.
Anita Best — a kanizsai Internálótáborban
itiii[u|.r.-,t, július :) A rendő\'séfí íniemálta Anikk Hcste:, tt pesti éjszakai világ kéteslurfl ame. nkai szánnOzásu zsidó dízózét.
Anita Best a nagykanizsai toLn.:-liázba került és már annak IdtÖja.
, f (mU)
h
Mégis lesz KOMLÓ-ZMNTE mérkőzés .vasárnap
Mint ismeretes, az elmaradt ZMNTE—Komló mérkőzési legutóbb nem \'játszották le és c miatt a bajnoki táblázaton a kiesés kértlésc sincs tisztázva. •\\ két kiesésre álló csapat a Komló és a kanizsai NVTE. Ha a ZMNTE vasárnap győz,- — ami valószínű hiszen az NVTE tavasszal otthonában 1:1-rc verte a Komlót — máris a vasárnapi vendégcsapat a kieső. Ha nem, akkor Bácsalmásnak kell Kanizsára utazni, hogy az NVTE ellen felvegye a harcot. Hisszük, hogy. a ZMNTE gárdája közös kanizsai érdekekért
harcolva, megszerzi a ..........
«\'leni kél pontot, ami a Vasút csapatának lesz segítségére. A iMNTE vasárnap a legjobb összeállításban szerepel.
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
HSUta. MÁJON TESTVÉREK
Köszörüléseket és Javításokat vállalunk I szaküzletében.
Figyelem I
ligy pillanatra se lefejtsük «1, hogy háború van ós mi bábomban vagyunk, A legádázabb, leg liitomu-sobb ellenséggel vagyunk bariban. Aki orozva lámadta metf békés városainkat, aki nemzetközileg Ültolt. robbanó golyókkal, rcpftiögéiwkrí\'4 gépfegyverekkel támad mozgó vonalok ártatlan polgári utasaira. Ne felejtsük el egy pilftanalr.i teni, hogy a mai liánomban nüics front és mögöttes lecútel: inosl a repülő^--l\'ek bárhová elvihetik a rqraboló veszélyt, száz és száz ki1omé?emyi;e az eh A arivond mögé. A sz>vjct-repülOk inegjcleitheinCk vetéseink fölött s gyujtóhipocskáknt dobálhat, nak le rájuk, hogy tűzvészt zudit. sónak mug;ermó\' mezőinkre; vagy liá. zainkrn. Ejtőernyővel bocsátkozhat, jiak le föl Ifinkre, hogy luzcsóvávAk, vagy alattomos bombával megron-Hálják gyárainkat, hldjainkil s megtörjék harci ütőerünket. No felejtsétek el, hogy ezzel a veizé%<4 szcmltcn mindannyian egyformán katonák vágunk, A civilek is. Férfi és nő, üteg és fiatal mindenki. Mind. aimy-°n ébren kell hogy őrködjünk, éjjel •nappal kés>ei kell üpnunk a vész elhárítására. Nyitott szemmel kell figyehiünk a tóióhatárl s mihelyt akár gyiijtólapocskák sefobá-sát látjuk, vagy ejtőernyősök nlá-ereszkeiését pillantják meg, neon* nal siessünk a legközelebbi rendőrhöz, vagy vidéken a legközoVbbi isendőrőrshöz, vagy katonai jju-ramsnokságlioz és pillanatnyi késedelem nélkül jeftpntsuk a dongót. Ezzel a bejvleatéssietf, a flegegyszeríilib civil is fontos Iionvédclml tényt követ cl, fegyver nélkül is ukliv vé\'!eline/ő^o lehel a honnak.
Ezzel az éber lionvédelmi szettemmel kell őrködnünk házaink és hazánk épsége fölött. \\
— (A vármegyei számvevőség aj főnöke)
A belügyminiszter finckcs Héla vár. megyei számvizsgálót megbízta a aíala-vármegyei számvevőség főnöki leon-dőnek ellátásával,
— (Templomszentelés Nagyberkiben)
A mosdóst plébániához tartozó fí-liáüs községek, Nagyberki és kisi* ki a .saját erejükből építettek egy ki>. 1000 lélek befogadására szolgála temploiitot Krisztus Király tiszteletére. Az uj templom felszentelése julins lián, vasárnap délelőtt U órakor fog ,1110,». történni. A templomszentelési czapik Gyula dr. megyéspüspök végzi.
— (Biztosítási hír)
A Fom-eie Iliztosiló Intézet \\e^e ő-séfje, mini jelentettük, a közponll>a igazgatói minőségien beosztott Králky György ny. őrnagy főnöki székit l.ödy Ödönnel helyeitesilette \'be a* intézet nagykanizsai fiókjánál. Most megtörtént a fiókvezcU\'s \'\'ügyének végleges rendezés©: — a központ l.ődy Ödön* és társtőnöki minőségben Kovács Marion ny. századost bizU nieg a Fcutiere nagy kanizsai fiókján dí vezetésével. Kovács Márton a napokban\'érke. el t niej Nagykanizsára\', Diidapeslcn nz ín\'éiet központi liikára volt e Idig. Neve és szemelje, mint kitűnő urfovas, in Is-inert Nagykanizsa és Zala ur| társasa-gúban, /
— (Keszthely és a 48-as zászló)
Mint ismerclcí, a keszthelyi Bánosa Szövetség mozgalmat inuitutt, hogy "z oroszoktól visszakapott 48-as honvéd zászlók éözül azt, anicBiy keszthelyi vonatkozású, helyezzék el n BtjMtnnl MuíCiimban. Most hivetalas értesítés Jött, hogy a tennáHó rendelkezések miatt a kérés nem tejjeülhelö. A Ha-ross Szövetség mosl ujabb kéielmet intézc.t, liojtv legalábt) a fürdőidény alatt 1—2 liéhe heive/jjúk tft a zásztit líeizlhelyeii 11 vendégforolómra VflW tokiuleticl. í
— (Értesítés) ,
A női kalaposok szakosziálya Itsz-lolellel énesili a hó^-kózönségeL, hogy közős megállapouasuk szerint üzletükéi folyó évi július 5-től "ug. üfi-jtf szombaion <léü 1 órakor ziirják.
(0
— (A pécsi Erzsébet tudományegyetemen)
az 1941—42. tanév 1. relero szóló rendéi beiratkozás ítlll szepicmber lnfin kezdődik és i2-én végződik. Azok, akik im-iii voltak még ennek az egve. tcnuK\'k hallgatói, kérvényezés utján nyert lelvéloli engolély aflapjáp irat. kozhaumk be s az evang. hiltudomá-nyl, a jog- és államtudozányi és nz orvostudományi kar tanartoslületéhez i-imzelt fclvéleli kérvénj\'üket HH1 ttug. 31-ig nyujtlmlják 1«. A Uiudijiuentes-ség iránti kérvények nz erre a célra í-eudszerosilelt kérvénymintán, ir.ely a dékáni liiv«taloktól szerezhető bc (posta utján is), a felvéteti kérvényükké* együtt nyújtható be. \'\'
— (Október 1. utón csak keresztények árusíthatnak rádiót)
A nostavczérigazgatóság ertcsiiettc a rádiós/eelö bj>f»r körébe tarlozá vi\'tl-lataiokat, hogy a ráiliókciesko:lésre és a rá\'lióvfll kapcsol iU>s szentesi munkákra jogosító regeblyen kiadott engedélyeket a zsidótörvény hatálya alá e-ő régektől megvonja. A rendedet hatály* alá tartozó cégek, ttketve szerelök\' oktáber t-ig kötelesek min;ioa ilyen irányú tevékenységüket Ixoszün-telni.
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy agyas szoba 6 P-től. két agyas szoba már 12 P-től. Kitűnő étterem éa kávéház. Előzékeny kiszolgálás. — A Zalai Közlöny elő-tlzotől az utolsó havi előUzetesl nyugta felmutatásával SO\'/o voxménybon réö/.esíllnok,
• . Khnagusló bátorsága V<il
j |]|/, f\\l 3, I és szokatlan hidegvérü-
éggel tűnt ki o>jou a pon Varga József vall szombathelyi 83. közös gynlogczredl)eU póttaitaték\'js UzeJes. A Szeret folyó menti Iiaikow-nál végrehajlott éjjeli vúKHIkozAst meg elö\'ően haláltmeg\\«tö bátorsággal az oroszok drótakadályait atáa&tkizta, majd éjjel a drótakadályok feirobban-lása után rohamraja élén elsőnek ron-lotl az oroszok közé, ebol az cííefaAJló-kut pUlanalok a&aU kiküzdölte és vw.\\ szakaszának gyors felzárkózást biztosított. Az orosz árok felgöngyölitése közben egymaga még körülbelül husz oroszt le>t liarcképteienné ós géppuskájukat elvelte. Ezt raja egyik emberé-vei »z oroszok élénk tüzében zsákmányként el is liozta. Varga tizedes kimiigasló. magaUutása elismeréseképen a bronz, a kis és nagy ezüst vitézségi érmei mellé most az arany vitézségi érmei kapta jutalmul.
— (Értesítés)
A nagykanizsai órások és ókszerú-szek értetik igen tisztelt vevőiket, hogy a Július 5-tól augusztus iS-ig (erjedő időben közös megáUApodás alapján hétvégi szünelel tarlaoak és üzlé.eikcl icntjelzett időben minden Szombaton délután 1 órakor zárják. (:)
— úCsak a faiét és orrát akartam levágni" — vallja a batatonendrédl gyilkos
A bntatoocadrédi gyilkost, Farkas Gyulát, amint már megírtuk, beszaist-tolták a kaposvári ldr. törvényszéki fogházba, a gyilkos az ügyészségi kihallgatása során bevaftstla, hogj\' 25 késszurássáJ ölte meg az idwámát, Azzal védekezett, hogy nem lakarvi megölni Matylakó Irént, csak az orrát é-s a félét akarta levágni IhjsszuIíój; mivel a szülők nem adták hozzá. Farkas Gyulát kihadgatása után a vizsgálat lefolytatásáig előzetes fMortóxUu lásha helyezték a kaposvári kir. töp-*ényszéki fogliázban.
— (Közellátási kihágás)
A zalaegerszegi fŐszo%tl>iróbag GrOa bainn /sigmondné zalulovői léj^igyár-tulajdonósl 300 pengő t>énzbünleiésre, Iwhajthalatl insag esetén 30 najji elzárásra iiéHe, meri éleAmiszerkészsetének bejelen lésével etkéseit. Az itéset nem jogerős. ,
— (elitélt csálé)
EÜényi Tivadar 34 éves.badacsonyi lakos a napokban nagyszülei inegbiizá-sAból azo|í özlelíeaeilőL (ÍOO j«ngöt bcszoJett é-s azt elköltötte; több tapolcai lakostól pedig nagyalyja nevében 75 pengő" kölcsónl vett föl és ozt is elkölióKe. A zalaegerszegi kh. törvényszék sikkasztás és csalás vétség* miatt kél Itavi fogházra ós egyévi jogv«sziésie itéite « hűtlen unokát.
Elfogadták a házassági és az ügyvédi javaslatot
Budapest, július 3 A képviselőház tegnapi ülésén el-fogadták a házassági jog módositusáról szóló java&itol, anKvIy az ismert fellételek meUoU megtillja a kereszlény és nemkeiesztények \'közötti luUas^got.
A mai ülésen részleteiben is elfogad. Iák az ügyvédi javaslatot, majd vit« nélkül a mogytír—uétr.et ntezőgazdiL-ságt biztosilúsi e^zinonyrŐl szóló javaslatot. Több mentelmi ügy jxten-léM- lilán tiRv liatáro/iuk, hogy Ikoluap déliicn tartják a Vegvözelelica íöóst.
mindenki a fcelyt feerc*ke4őlm^ es Iparosoknál OHrene be I
¦MBBSSMBISBSBMBBSI
0363
1141» jttUm 3,
(Folytatás az 1. oldalról)
lo;cn nem a régtvá,gáau hatalmak k\\u-ileiick egymítssul. itt világnézeti erők méiköziiek és ajd most alul morad, Ok örökre el\\esaoit. A szpvjel háddOrcg « -bolsevizmus létéért küzú\' ét czzwl magyarázható :iz clkcscrcilcll eftMu-
Ukrán függetlenségi nyilatkozat
nu<la|)cst, julius 3 .A\'déli lapok Hírei szerint tjemberg elfb(flftiíisa után az ott éM ukránok ncmz-JÜ kormányt alakítotulc ?3 füg-gepenségi nyflatkozatot lettek, líerün-ben, még semmit nem tudnak ezen dflitólagos ukniu ríiggeHonsegi uyBat-kozairöl.
B»vtd_Mvtratok
HALÁLOS kerékpárbajeset 6rlc Mi-liukovits Frjgycs eíszicrcitu tanárt ^uiulapcsicii. Motorkcréki)iírjá\\Rl t\'gy öutvi\'í,ttk IX)lliUl1 és B&tUéseS)* b«te-halt. * ,
87,000 I\'JIAN\'CIA vállast e:I<litf nic-z6fíttK(1asági m.lulk,ít Németországom. Németország viszO"1 többest- rr;iii.~ia hadiroglyot engedett jbftJÖÍ,
A HOMAN ata(tval6kAt a jiu-gszúltlt é-s loegttcmszállt Fi-aiK-iaországböI cg\\> urálit JiaiwsziiUitJiUi. A rar.in.ii> zsidók figyeljen azonban kAsŐbb iiriezatednltK
PAPÉN ankarai német nu|Lyk6nl ís
a követség .szCniélyzttc Istambuib.t tette ál székhelyét « nyári bonMpokra. A jövő liéten ido nWgy az o&it- kó-\\etség is. |
JEGOW, az uj budapesti tí& met követ 19 éves, a világbábo\' rut mint lengeralnUjáró liszt küzdötte végig, később isaten-genészetnél szolgált. majd Dltrlch főhadnagy néven a forradalmi harcokban vett részt. Az SA szervezet régi tagja, annak frankfurli, majd berlini fő-csoportvezetöje volt.
INÓNÜ török köztársasági elnök kihallgatáson fogadta Bc-nois Meehin államtitkárt, a francia kormány különmegbi-zottját, akivel részletesen megbeszélték a törők—francia kapcsolatok alakulásának ügyét. J
Nagykanizsa megyei várót polgármesterétől.
547/Ké. 1941.
Tárgy i Az utalvinyköteles lábbeli forgalminak ellenörteie.
Hirdetmény.
Mindazok az Iparosok és kereskedők, akik lábbelinek fogyasztók részére közvetlenül eladásával foglalkoznak, kötelesek az utalvány ellenében kiszolgáltatható lábbeliket az egyéb laijocilktöl elkülönítve tárolni és az ulalványkdteles lábbelikről raktárkönyvet veretni, amelynek mintáját a Budapesti Közlöny jun. 29-1 számában megjelent 203300/ 1941. K. M. sí. rendelet előírja. Az érdekeli Iparosok és kereskedők helyesen teszik, ba e rendeletet tüzetesen áttanulmányozzák, mert egyéb fontos rendetkezeseket is tartalmaz. A rendelet megszegőit 6 hőnaplg terjedhető elzárással büntetik.
Nagykanizsa, 1941. julius 2,
Báíakerstlye koueg elöljáróságától.
1948/1341. szám.
taylípláti lÉileiiiij tlraaí
Bázakereltye község körjegyzői iroda, segédjegyzői lakás, 2 pásztorház és I bikaistálló építési munkálataira versenytárgyalást hirdet. Közszállitás költségei biztosítva vannak. A fentiekben jelzett magasépítések a következő munkanemekből állanak: földmunka, kömílve6-, belon-, elhelyező-, vasbeton-, szigetelő-, áct>-, tetőfedő-, bádogos-, asztalos-, lakatos-, mázoló-, üveges-, burkoló-, szobafestő-, vá-szonredöny- és kerilés épitésl munkák. A magasépítés föld-, kőműves-, beton-, elhelyező-, szigetelő-munkacsoportjaira csak együttes, mig a többi munkanemekre külön-külön is lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatokat sértetlen borilékban elhelyezve, pecséttel ellátva, Illetve lezlrva borsfai körjegyzőség hivatalában 1941. évi julius 10-én d. u. 4 óráig személyesen vagy posta utjín kell benyújtani. Ugyanekkord. u. i) órakor Bázakereltye község blré-házban fogják az ajánlatokat nyilvánosan felbontani, amikor a magukat igazoló ajánlattevő*, vagy azok meghatalmazásával ellátott képviselői leien lehetnek. Bánatpénzül az ajánlat szerinti érték-2%-át kell lelenni. A bánalpénz1 letételére vonatkozó rész-
letes feltételek a teljes versenytárgyalási hirdetményben foglaltatnak. — A részletes versenytárgyalási hirdetmény, ajánlati minta, a feltételek, tervek, költségvetési űrlapok, rajzok s megrendelő helyiségében, borsfai körjegyzőség körjegyzői hivatalában a délelőtti hivatalos órák alatt megtekinthetők és költségvetések oldalanként 0.40 P és a tervek formátumonként l.-r P áron megszerezhetők. Ha a közsiíAIIIfásI vállalati Összeg vagy egv bizonyos vállalati összeg a 15.000 P-t nem éri el, kisiparosok a kiadványokat díjtalanul kapják meg.
Borsfa, 1941. június 20 án. :oo3 Pethő Károly körjegyző.
Nagykanizsa m. város r. b. bírája. 63 kzg. 1941. szám.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy egy kb. 3 hónapos gazdátlan malac 1941. évi julius hó 11-én 9 Órakor a városi köztisztasági telepen (Zárda-u.) árverés alá keiül.
Nagykanizsat 194.. julius 2. 2oo3 Városi r. b. bíró.
í.
Villamos
tűzhely és sütő
SMBBBBBBBBSBBBSBBBSBBBBBB^
használata megkönnyíti a háztartási műn kát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRAVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. \'*°
Polgármester.
Gyűjtse a
gumihulladékot,
sok pénzt kap érte
otó Antal sporlnlelÉn
Ffl-ut 5. szám. — Telefon 91. „„
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
APRÓHIRDETÉSEK
¦proturttoMa éti* vwlw ** BMawpnap 10 wzJtjj !>• \'i!J(r, Mlnrlün luVíH-l .<i 1 rtKslf, M\'Víízimu lO ii.M(l k flll-lr. i«l;iiísn tovébb! tiú 4 (Illír.
A1XA1
Qyakorlott faatlánirt vagy MUOSrt keresek Takerliónö segít. Csengery-u. 23.
Jó házból viló Unt laaalaaak kiveszek. Torit, Csengery-ut 17. 2011
Jómeg|elenéall faaMcarkaraskBda-aaejédat felveszek. Vldo lllszcillzlel. 2019
Tanaloleaafakat felvess az Ind iiölnilmazalori, Zrínyi Mfklói-u. 33., 1 cin.
20H
ADAS VílTEL
Auldgumlt ?8 minden mái gumihulladékot veuek legmagasabb napi áron. C».vcll«5 KUml|avltóUieni. Fö-ut 4. 1857
Egy 16 allapotbaji levő Zephlr Iu!»-duiiáaü ?1 egy Tatfamán ínlytonégő bilyha eladó. Cini: Caengery ut 4». ¦«. 2013
LAKÁS-OZLBTHELYISÉO
¦"•¦•Sia konyhia, fllrdíszobJa la-kiB auguaitus 1-ere kiadó. Kisfaludy-
Egy »ép aalalhalilaég elkOIIOzii ml.lt azonnal kiadó a Fó-uton. Clm a kiadóban. 2014
BÚTOROZOTT SZOBA
Horthy Mlklóa-ul 42. alatt luihtnbejaralii bútorozott szoba fflrdószoba hasartSlalral azonnalra la klaalé. 2007
HÁZ ft» mOATLAW
A Szentgyfitgyvátl hegyen kb. 4 kai. hold szóló, rét és azinló családi okokból, esetleg terméssel, azabadkézból alatlö. Bó-vebbet Csányl Uizló-ulca 3. \'963
Eladáara közvetítek belterületen öaaz-komlortoa parkettáé négyszobás kertea nngínhazat. Horváth, Sugárút 42. 2012
Bérbevennik alaalnal, esetleg róvld zongorát. Ajánlatot a kiadóba .Hanlno" Jeligére, 2017
ZÍILH1 KiiZLÓNV
t-OLlTIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Ktlz&azdaaásl II. T. Nagykaaliaa". Feielós kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i s „KOzgazdasaal R. T. MarjykBnlzsa"
nyoradéjanas Naaykanlzaan. (Nyomdáótl foloh Zalai Király.)
81* t»l»ly»«n 151. ulm.
NtfjkaoUM, 1841, Julius 4 péntek
ára 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NIPIUP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
F.lólticlítl ara : egy liórj 8 «alo 40 tlllír, S.crtoilöiíjl io kiadóhivatal! Wdoui 7a ix.
Muraközért
ül össze holnap Zala vármegye törvényhatósági bizottsága rend kívüli \'közgyűlésre. A közgyűlés összehívásai 11 fi megy eb i.zott sági, tóga főispánhoz beadott következő kérvényével kérlc :
Zala . vármegye közönsége ideges nyugtalansággal szemléli a muraközi eseményeket. A kérdést törvényben biztositólt jogánál fogva rendkívüli közgyűlésen kívánja tárgyalni, an-nál is. inkább, mert a Telekikormány állal 1021-ik februárjában kiadott rendelet szerint !1 vármegye köteles volt feltárni mindazon történetjogi, néprajzi, vallási, kulturális, gazdasági, földrajzi, közlekedési, stb. adatokat, amelyek Muraköznek Magyarországhoz és Zala vármegyéhez való csatolását indokolják. A vármegye előterjesztését akkor mindenre indokoltan meg telte és, ha az "akkori külpolitikai .víszqpyok a kérdés tárgyalását már megengedték, ugy érezzük, fokozott mértékben érkezett cl ideje most annak, hogy-u nemzeti újjászületés és leiszabadulás korszakában a trianoni legsötétebb elnyomatás korszakában is tárgyalni kivanl és Zala vármegye szivéhez legközelebb álló feladat most egyaránt törvényhatósági és kormányhatósági tárgyalás alá kerüljön — a vármegye l!12í)-\'ik évi február 11-én tartott közgyűlésében azt is elhatározta, hogy történelmi igazságaink a revíziós mozgalmuk támogatására minél szélesebb körben ismeretesekké legyenek.
Zala vármegye akkor együttérzéséről, védelméről és soha el nem múló- gondoskodásáról biztosította muraközi testvéreinket és az önkormányzatban való .részvételre törvényben biz tositott jogainknál fogva is hivatott megyebizottsági tagok bármilyen következménnyel" szénibe szállva kívánjuk és akarjuk a törvényhatóságnak és kormánynak azt a megnyilatkozását, amely a történelem Ítélőszéke előtt\' a nemzet és Zala vármegye sorsa tekintetében a felelős tényezők nyilt és határozott állásfoglalását fogja tartalmazni.
Alulírott, száznál több\' tőrvényhatósági bizottsági tag, de az egész vármegye lakossága megértéséből megalakult társadalmi bizottság is mindezt Méltóságodnak jelenti azzal a tleákfereuá igazsággal, hogy a mii erőszak és balszerencse a nemzettől elvett, az még mind visszaszerezhető, dc nem szerezhető vissza az soha, amiről « nemzet önként lemond.
Az ezeréves vármegye hűséget -kívánt a két évtizeden át megszállottaktól. Ök ezt. betar-Jollák, Vájjon hűségükért a kor-
Leningrád. Moszkva, Klev,
a szovjet hadiipar három központja közvetlen veszélyben
Klevböl már elmenekült a kormány. Moszkvában li megtették az előkészületeket — A tengely éa szövetségeseinek csapatai mindenütt tovább támadják a visszavonuló és maga mögött mindent felégető wovjet csapatokat — Mérgezett élelmiszereket szór a szovjet román területre
A nagy német győzelem szele már elért Moszkvába is. Ez lelte indokolttá, hogy Sztálin rádióbeszédet mondjon.
Sztálin rádióbeszéde nem titkolja a német sikereket, de igyekszik az orosz veszteségékel mentegetni. Kijelentette, hogy Szovjeloroszország komoly veszélyben forog, majd arról szólt, hogy ez élet-halál hurc. Végül a legkíméletlenebb harcot hirdette a németek ellen és azl igyekszik bizonyítani Napóleonra utalva, hogy nincsenek legyőzhetetlen hudsere-J gek. Befejezésül üdvözölte ¦ azt az egységes arcvonalai, amely Churchill és Roosevelt segélynyújtási ígéretével állt elő.
Berlini körökben megjegyzik a beszéddel kapcsolatban, hogy az igen tanulságos beszéd volt és nyíltan bevallja, hogy a német-orosz barátsági egyezményt\' kizárólag időnyerés céljából kötötték meg.
SzlaHn egyébként — mint Moszkvából Ankarába érkező diplomaták elmondották — kijelentette, hogy ha a német had erő még közelebb kerül\'Moszkvához,
a szovjetkormány székhelyit Moszkvából az Uraiba helyezi át. Az előkészületeket már megtették. A kormány először Szverd-lovszkba megy, később szükség esetén Omszkiba.
Német körökben rámutatnak arra, hogy ha az emberanyag veszteség a szovjet óriási számarányához képest nem is tragikus, a fegyver, különösen a páncélkocsi, ágyú és repülőgép-veszteség oly nagy, hogy az rendkívül súlyos helyzetbe hozza a szovjet hadvezetőséget.
A Messagero moszkvai helyzetképet közöl, amelyben rámutat arra, hogy a szovjet fővárosban már mindenki érzi a háború közeledését. Az elsötéti-tésekel szigorúan ellenőrzik, es-
tétől hajnalig senki sem járhat az utcákon. A városban már pánikszerű hangulat lelt úrrá, mert látják, hogy a kormány iis megtelte az előkészületeket a város elhagyására.
A Moszkva körüli csapatok Is atrakészen állnak.
A szovjetnek, mint a jelentés mondja, nagy gondot okoz a belső tartalékoknak a nyugati frontra vató szállítása, (mti)
Az egész orosz arcvonalon ujabb támadásra Indultak a szövetséges hadak
A tegnapi nap folyamán a Pruth mentén is megtörték a szovjet ellenállását és a folyón átkelve az arcvonal egész hosz-száb\'an megindult a támadás, A NTI ezzel a jelenléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy, a szovjet csapatok eUentálló ereje megtört és mindenütt bátraiéban vnnnak.-\'Amagyar honvédvezérkari jelentés is hangsúlyozza, hogy a magyar csapatok további tért nyertek és repülőink a visszavonuló ellenségei bombázzák, (mti)
Az eh 6 finn hadüetentéz
Helsinki, július -1 Az első finn hivatalos hadi-jelentést most tették közzé. E szerint amióla á szovjet repülök megkezdték támadásaikat védtelen finn városok ellen, a határon állandóan kisebb harcok folytak, összefüggésben a felderítő járőrök munkájával. Később a határon tul nyomulva, több fontos állást elfoglaltak a finnek, majd a német erőkkel együtt tovább folytatlak előrenyomulásukat, most már szovjet területen. HangŐ körül kölcsönös tüzérségi tűz volt, délen aknazárt létesítettek. Az Aaland szigeteket megszállták a finn csapatok, egy szovjet tengeralattjárót pedig elsüllyesztenek. A finn légierő biztosította az előrenyomulást és síkeresen bombázta a szovjei hátsó vonalakat, vasutakat és csapatgyülekezéseket. Eddig 18 szovjet repülőt lőttünk le, —
fejezi be jelentését a finn főhadiszállás.
Mérgezett élelmiszerekkel dolgozik a szovjet Románia ellen
Bukarest, július 1 A szovjet repülök mérgezeit élelmiszerekel dobnak le román területekre. Kőképp cukorkákat és más élelmiszeri dobnak le, dc a kutak mérgezését is tervbe vették. A román kormány ezért felhívást intézett a lakossághoz, amelyben \'felhívja figyelmüket, hogy az esetleg talált élelmiszert ne ízleljék meg, hanem azonnal tegyenek jelentést. Utasítja a lakosságot arra nézve is, hogy a kutakat állandóan befedve kell tartani és ha azt veszik észre, hogy az ivóvíznek különös íze vagy szaga van, azonnal jelentést kell tenni, (mti)
Légiriadó Bukarestben és HeMnktben
Bukarest, július I Tegnap este 7:50-től 8.50-ig légiriadó volt Bukarestben. Repülőgép nem jelent meg a város felett A lakosságot nyomatékosan felhívták, hogy még az esetben se hagyja el az óvóhelyet, ha a légifiadö hosszura nyúlik és a város feleltnincscnek szovjet gépek, mert a szovjet visz-sza térő támadásókat alkalmaz.
Helsinki, július t A városban" ma harmadszor szólaltak meg a légvédelmi szirénák. Három szovjet bombázó jelent meg a város felett és célzás nélkül szórta le bombáit. Az egyiket lelőtték és az a még le nem dobott bombáival együtt
mány és vármegj\'e most cser. ben \'hagyhalja-e ? Hűségük bi-zolivilékai országos vonatkozásban is közismertek, hisz a jugoszláv hadsereg felbomlásának a legelső és legerősebb vára a Muraköz volt.
Vizsgálat, tárgyává kívánjuk tenni azt is, vájjon a vármegye illetékes tényezői mcglették-e eme nehéz napokban kötelességüket a nemzeti fontosságú ügyben.
Mielőtt a vármegj\'e lakossá-
gától vett megbízatásunkról kötelességérzet bői a tőrvényhalósági bizottsági tagokkal mindnyájan lemondanánk, évszázados törvényeink, megyei szokásaink szellemében mégegyszer felemeljük tiltakozó szavunkat,
FERENCJÓZSEF
KESfcRÜVIZ
ZALAI ttíréLÓNV
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műaaxtalosrtál
vegyen vagy rendeljen. NsgykaaUaa. VáróikAi palota.
egy magános házra zuhant és felrobban!, (inti)
ftrnvHktt én a beavat-
luutáa
Newyork, julius I A vezérkari főnök azt a javaslatol lette, hogy engedjék meg, hogy szükség cselén a nyugati féllekén lul is harcba lehessen vetni az amerikai csapatokat. A javaslat óriási ellenzéki mcgmozdulásl váltolt ki. A javaslatot azzal igyekezlek védeni, hogy az csak clözeles fel-balalmazásl ad és azl célozza, hogy veszély, vagy szükségeseién ne kelljen ezzel külön foglalkozni a szenátusnak.
Newyork, julius í Knox harcias beszédére máris számosan válaszoltak. Ltnd-berg éleshangu beszédben szólt a szovjet megsegítése ellen, meri ezzel a kereszténység és a humanizmus ellenségének nyújtanak segédkezel. Szivesen látna inkább Angliával, vagy akár Németországgal szövetséget, \'minisem hogy a kegyetlen és barbár szovjettel szövetkezzenek.
Hasonló értelemben beszéli Hoovcr volt elnök is, aki szintén a legmesszebbmenőén el-Ítélte.
Amerika fegyverkezik
4 Zürich, julius 4
Amerika iij páncélos zászlóaljakat állit fel. Emiatt a hadi-nnyogrendelést megduplázták és 2-röl 1 millárd dollárra emellek fel. Csak egymaga a Ford gyár 10.000 repülőgépmolorra ku-potl megrendelési.
am usa megszállja Izlandot
Newyork, julius 4 Weehlcr szenátor kijelentelte, hogy biztos értesülései szerint Amerika rövidesen megszállja Izlandot. Ugy tudja, hogy az amerikai szárazföldi és lengerészeli egységei julius 23-a körül hajózzákbe.
Vasmálvban a szovjet ipart gócpontok
Budapest, julius 4 A déli lapok a német előrenyomulással kapcsolatban rámutatnak a szovjet súlyos helyzetére.
Az Uj Nemzedék szerint bár helyenkint a meleg időt kemény lüdeg és fagy váltotta fel(I.ein-berg környékén hóviharok voltak !) a német és magyar esa-paiok tervszerűen folytatják előrenyomulásukat. Az \' egész déli arcvonal támadásban van és ugyancsak hasonló jelentések érkeznek északról. így az ellenállását veszteti szovjet\'had-sereggel szemben az északi Jeges-tengertől a Fekete-tengerig mindenütt lámádnak a szövetség gesek.
(Folytatás az 6 oldalon]
Vasárnap hajnalban tértink át az uj jobboldali kSzlekeflésre
Á rendőrség figyelmeztetése az autósokhoz ét kerékpárosokhoz
Még csak egy nap —¦ és vasárnap hajnalban a magyar vidék áttér az uj jobboldali közlekedési rendre :
Jobbra hajls ! Balra előzz 1
A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője, Kovács Nagy Bál főtanácsos minden intézkedést meglett az uj közlekedés rendjének biztosítására és az első napok kezdeti nehézségeinek levezetésére. Figyelmezteti a kapitányság vezetője az autó, motor és kerékpárlulajdo-nosokat, hogy lassan hajtsanak mindenütt, főleg azonban az ut, ill. utcakereszteződéseknél. Ne mulasszák el lámpáikat, valamin! a névjelzö tábláikat az ellenkező oldalra átszerellelni. A rendőrség szigorúan őrködik és\' minden vonala! és ulcál ellenőriz, i
Kgyébkénl az alábbiakban összefoglaltuk tömören mind-azl, amit mindenkinek a vasárnapi jobboldali közlekedésre való áttérés alkalmából tudnia kell. A halóság ugy, mint a Zalai Közlöny napokon át értesítette a közönséget a legszükségesebb tudnivalókról; senki leliát nem mondhatja azt, hogy a jármütulajdonosokal kellőleg fel nem világosították.
A jobbrahajtás tízparancsolata
1. Az uj közlekedési rend első napjain igen lassan és nagyon óvatosan hajtsunk, külö-
nösen keresztezés! pontokon és tereken.
2. Pontosan larlsunk be minden közlekedési szabályt, mert ez a még be nem idegzöOölI uj közlekedési rendnél különösen fon l os.
3, Jármüvekkel mindig az úttest jobb oldalán haladjunk, még akkor is, ha az egész úttest szabad, Az ut közej>én ne hajtsunk, mert abból nagy veszélyek származhatnak.
I. Vigvázzunk : minden forgalmi jelzés, lábla, stb. az ut-tcsl jobb oldalán van !
5. Keres: ,\'ezéscknél, vagy ha a járdáról lelépünk, előbb mindig balra lekintsünk : onnan jö-hel a\'\', első veszély, az ullesl közepére érkezve azután már jobbra tekintsünk.
fi. Jármüvekkel balra előzzünk !
7. Villamosra, autóbuszra ne ugráljunk, meri ez a még szokatlan közlekedési rend melleit különösen életveszélyes !
8. A jobbra és balra hajtás átmeneti pontjánál egészen lassan haladjunk és különösen vigyázzunk.
íl. Figyelmeztessünk másokat is, ha rosszul közlekednek, mert ezzel magunk és mások testi épségéi és anyagi javát védjük.
10. A jobbra hajtásra vonalközé halósági rendelkezések be nem tudásáért csakis saját magunk vagyunk felelősek.
Nagyszámban jelentkeznek a földmüves-ifjak a kanizsai téli gazdasági iskolába
Az uj nagykanizsai m. kir. léli gazdasági iskola épületének terveit és köllségelöirányzalál most készili Széli budapesti tervező építészmérnök, hogy mielőbb megkezdhessek az iskola építkezését. Az iskola Királyi Bál-utcai igazgatói irodájában azonban egyre-másra jelentkeznek már az uj iskolai évadra a növendékek, hogy biztosítsanak maguknak felvételi. Az első évfolyamról hazakerül! ifjak legjobb propagálói ennek a kitűnő intézetnek, ugy, hogy a második évben sokkal több növendéke lesz. mint a mull év első évfolyamában. A gazdaközőnség is kezdí belátni a továbbképzés szükségességél, a községek is tudatára jönnek annak, hogy mit jelent a falvak számára a szakszerűen kiképzett gazdaifju
és igyekeznek egyre-másra alapítvány-hellyel lehetővé tenni egy-egy ifjú* kiképzését.
A nag.VKaniz.sai kir. léli gazdasági iskola, szaktanácsadó állomás és háziasszonyképző intézet rövidesen központja lesz délnyugat számos gazdaintézményének, Mócsy Béla igazgató a nyári idő alalt is folytatja agilis szervező munkája! a délza-laí községekben.
— Naptár: Julius 4 péntek. Rom. kat Ulrlk pk. ProtestánB Ulrlk Izraelita Tham. ho 0
Uő-Jflrde nyitva reggel 6 órától mu 8 éráig ibétfó, szerda, péntek délután ** k«dd*n iuap n*)rn«*l
Temetkezel! költiégeiaek megtérítéséről bixtoillai fiijai goadnkeáhat I
Városi Moagé, CsütSrtöktol-vasárnaoiff
Szörényi Éva ós Páter Antal nagysikerű filmje
Beáta* és az ö:
A magyar filmkultúrának egyik l.egszebb gyöngyszeme. Szerepelnek még: Vaexary Piri. Mihályt* Béla. Toronyi Imre, Szakácsa Zoltán, Saae Piroska. Világhíredé éa nagyazerfl klegfozljtg mfiaor-
Ejtedások k°gw>pokon B\' \\ ,fl\' v**iruaP H flnnepnaii3^ S, 7, 9-Hot
KI vállal erdélyi menekült tanulókat nyaraitatásra ?
Országos mozgalom faltolt meg a
DélcrdelyböL és itománinbíft kiüt lözüll magyar gyeTneke\'t nyurJltatásnj érde. kében, amit legmagasabb körök tőmo. gajnak. Vitéz gróf Tc\'eki Déli fő;spán is lelje en magáévá let.o n Wmict, em-lierhará.i mozgalmit. OUton^ilan, ki. nldözöti \'közepiskodai fiukról és leányokról van szó. Magyar gyermekek, ifit. Vóiclnkröl Hogy azokA". a nyári két hónapi i;kolal szünet a\'J itt hú-zimkbo fogn íjuk és \' Igy ellát ás tikban segítségükre legyünk. Or. Králky |st. ván\'polgárniciier a legnagyobb mcj. értéssel ós magj-ar testvéri s:.e.«te:t>l s!e elt a mozgalom lámog itására. Aki Ilyen kiüldözött magyar diá\'<okit haj. lenié elfogatni a nyári két hóuipm, sziveiké Ijiík ki adóim a tálunk Ír ui, a Iii. \\a;oios órák aiitt bejelenteni, jege-vc azt Is, hogy hány gyermekei fiúi vágy leányi és mennyi időre rajtw ló mayához veu.nl. A Zolii Közlőn v a tefliagyobb készséggel á\'S rend<ffce-zésie Minden jelentkező ne.-él nyÜvá. nosan közzéieiszúk.
Akiknek megadatott a meavj otthon, a véilet családi tűzhely, az övéivel való s/ere;etitercs együttlét: aeiMted-kerzék ir.e.í aj; erdélyi vértanuk gyermekeiről
Jeleiuke izünk minél előbb, minél löbben! j
Nagykanizsa magyarsága mulassa mcí ismét érző szívéi.
Beáta és az ördög
Min Hí őrülünk, ha a magyar film-gviiriús mér UJ itlakon haladni. Ez á ifllm se n a megszokod, .kik|posotl nion indult el. KÓnyes lémál fiUtl 1«I. de a^t — kisebb lii\'jáktól eltekm|ve — tngü IhalL.Uanul ji\'rt ulvlotia tttei. Kél világot állíi.ittak sicnlie. Az e.n1k a világ zajútól távol lévő krfostír ólec( ilt él g.icrme\'íkoni ó;a Krisztus jövendő meimvasszonyakénl Ileit i, a fiatal jelöli, a má-i\'( világ a dúsgazdag tariszlokrala csalft\'lé, umeljTiek ej>ik férril«Kja Imtrányl bolrnnyra halmoz. K kél világ érdé*** talfAkoziisa ez u film, amelynek meséje n férfi meg-lisztulásán és a nővér magasztos é-s c.ő. hitén és elhivalollsá\'íáu ál vezet a me^nyugiotó bere;c/ésig.
Az.érdekei nie^i a színészek játéka te^zi még érlékes»bW EKősorban Szörényi P.vál kell enfii\'.enünk. Szép-st\'iíe mellett sugárzik IjcÍöIV; az intoXi-genefJi és neki eltiisszuk, hogy így külön szeMi és Cizinényibb vllAg&Sp él Játéka maradandó iMméiy, mert biagyar filmen ritkán leitel kiint ifcyeii liszla és finom me^nyilatkozáit »zi-liészeinklől. Meinllé Bftfer1 «U, kfdö-nö>c:i a film második részeljen, első vonalbeli színészi jálékol, de kitűnő ke.ekl.cii vannak a töljbi .sze.o;i*\'k i*, Ifó* Vérlei, l^domerszky, \\"asziri Piri te«l teljessé «* egyút,es:. Jók u ll-Ai-lok Ls. A rendezés csak ott követett el hibát, liogv nem kért e {yhá/l innác-sa lót, egyébként jószundukk d,
ízópen és tlitoman ol loiiák meg " kéiyc- témái. Mintk-iii egybevetve :1 mugjar filmek ejoik legsll»rm.obh fié-kolásának örülhetünk. A kisérömúwir-bon a bronz szobot gyártásúról ka-puiLk él\\«i*:t\'s szép kiillurfímel, amely mé4lók^)i«n e^\'s/ilí ki u nagy sikerre számiló műsort.
(g. g. •.}
HAXA1 HOZttHTf
kuiűdaíhl
AJ.AXYM1SÉS
púpokról kell megemlékezni...k : M fillér Károly nyugat-mázolt nagybakónaki plébános vasárnap,. julius (i-án a nagykanizsai féls(ílemplombun fél II órakor mutatja be arnnymi-séjél. — Német" .János szent-széki ülnök, ny. vörsi plébános Keszthelyen mutatta be ugyancsak aranymiséjél. -- A .másik keszlhelyi aranymiséi a.karme-litáknál ¦ Papp Antal egybázfalui plébános mulatta be. — Dr. Erdélyi László ny. egyeleini tanári a zalnapáti bencés konvent perjele jullns (i-áii ünnepli áklozó-papsagának félszázados évfordulóját.
EZÜSTíMISÉK
is lesznek vasárnap Zalában. Zalatárnokon I*. Takács Ince i dr. szombathelyi ferences llico-logiai tanár, lártományfŐnökHe-Iveltcs mutatja be ezüslmiséjét vasárnap. Dr. Takács Ince léve-keii át Nagykanizsán is teveV kenykedell, főleg amikor a\'lheo-logia a nagykanizsai rendházban volt. Dr. Takács íncc főiskolai tanárnak sok lisztéinje és jóbnrátja van Kanizsán, akik vele együtt ünnepelnek vasárnapi nagy napján. Rézvezetője P. Hársligelhy Viktor íarlo-ináirvfőnÖK lesz. —- Ugyancsak\' 25 éves papi jubileumát tartja meg ezüslmisével dr. Kál Adorján ¦ zalaapátit alperjel és. plebá-
UIMISitS
papjai is vannak Zalának: Tapolcán - most vasárnap inn-lalla be ujtniséjét Szollár Lají>s szaléziánus áldó zár. — Vasárnap, (i-án Keszthelyen lesz pri-mieia, Ferericzi Pál lazarisía alva, volt keszthelyi diák mutatja be első miséjét a plébánia templomban.
A GSAKTOlLNYAIAK
kőzni sokan nem-látták még a Magyar Tengert, ezért-meleghangú\' levélben fordullak a keszthelyi Baross Szövetséghez, hogy szerelnének löbbszázun egy balatoni kirándulást lenni. A keszthelyi liaross, a város és a hercegi uradalom mindent elkövet, hogy a Csáktornyáink jól érezzék magukat. A csáktor-nyaiak közül már 500-an jclenl-kczlek a keszlhelyi kirándulásra, amely közben ITévi/.fCU\'döt.is meg akarják látogalni. \'
¦..\'¦\'.** 4 ¦ \':
A BALATONON
egyébként már megindult a fürdőélet. A vendégek azonban Főképp afisaonyokbol.es gyerekekből állnak.\' Mindenütt nagy n rérfihiány, miután a férjek legtöbbje nem méhel szabadságra és a rendkívüli idők miatt még n balatoni villalulajdono-sqk egy része :ís kénylelcn lesz olt honmaradni. Remélhetőleg azonban a szezon jobb lesz, mint tavaly.

SCIILESS ISTVÁNBÓL.
a Németországban élő hazánkfiáról hosszú Riport jelene
meg a FüggqtleníséR június 2Ö-i. vasárnapi számában, abból az alkalomból, hogy a magyar Ja-pokat bejária a\' műfa svédországi gyártásának hire. A ri-pörl, amelyet Gálhí-Graf Ernő irt, ismerleti Kanizsa .szülöttje-nek érdekes éleiét és kél köz-ismcrl találmányának, a murának és a tnüpalánnk külföldi sikereit. \'
A TÜKÖH
legújabb, júliusi szamában lapunk sefíédszerkeszlője, Gállii-Graf Ernő hosszabb cikket irt *A világ legérdekesebb ideája címmel, amelyben a bremeni Bőllcher-strassen vezeti végig olvasott. A cikkel a Deutsche Heiehsbanzenfralc pompás tény képei diszilik.
MUZIKAR GYULA
m. kir posta és lávirdai felügyelöt, Muzíkár Vince közliszt eleinek örvendő nagykanizsai iparosrue.ster fiát a posta vezérigazgatója a kaposvári főposta főnökévé nevezte ki. Muzikár Gyula felügyelőben a kaposvári főposta egy elsőrendű hivatalvczeiöt és főnököt ka-poll.
RENDÖRESKOVŐ LESZ
vasárnap fél 7 őrukor a Jézus Szive (felső) templomban. Akkor vezeti oltárhoz Kőhalmi Ernő álíanirendo\'r, n kanizsai
Szép forjak-egészséges fogak —
üde lehellei— ODOL FOGPÉP.
mm
7, tubusára P 1.15 - \'4 tubus ára P —.74
őrszemélyzet derék tagja \'Magyar Máriát. Az esküvőn oll lesz a kapilányság tisztikara és a vőlegény bajtársai, az őrszemélyzet tagjai.
Nagykanizsa közegészségi állapota teljesen kielégítő f
A tisztiorvos jelentése a vármegye alispánjához
Dr. Desseö Mihály kir. li.szli-orvos most terjesztette be havi jelentéséi a vármegye alispánjához Nagykanizsa város közegészségügyi állapotáról. A jelenlés foglalkozik ugy a felnőttek, mint a gyermekek egészségi állapotával. Hámutal a jelentós arra, hogy szórványos nyári gyerinekmegbelegedések mutatkoznak, Így néhány szelid le-
folyású vörheny esel. Felnőtteknél Ili malária-megbetegedés.
A halósági orvosok ellenőrzik a piacot, a gyümölcs- és éléi-mtszcrárusüásl, a műhelyeket, sfb.
A közegészség! állapot ugy a gyermekeknél, mini a felnőtteknél teljesen kielégítő és kedve-
Mit állapított meg a boncolás Kálovits György tragikus haláláról
Két halálos szúrás érte a szerencsétlen fiatalembert
Kálovits\'György, a fivére ál lal leszúrt klskáhizsal fiatal földműves tragikus halálával kapcsolatban az voll a feltevés, liogy Kálovits József egyetlen késszurással végzett fivérével. Eszel szemben. Kétséget kizárólag megállapította a boncolás, hogv \'Kálovits Györgyöt két
szúrás érte. mindkettő hatalmas erővel mártotta be a kést a 2(i éves legény\'1 testébe. Az egyik a bal vállán\' hatolt be és a tüdőt is érte. inig a második hasszu-rás volt. Mindkét szúrás halálos Volf, az orvosi tudomány nem .tudott a szerencsétlen ál-! dozalon segíteni.
Arendfirség a, Herkules"fürdfiengedélyének visszavonását javasolja a polgármesternek
Beszámoltunk arról a tragikus fürdésről a * Herkules* téglagyár vizmedencéjében, amelynek egy Ki esztendős tanonc nemrégen halálos áldozata lett. A rendőrség széleskörű nyomozási folytatott le ebben az ügyben, amelynek eredményeken!
megállapította, hogy nem történtek meg azok az óvintézkedések, amelyek egy ilyen veszélyes mélységű fürdő tartásával kapcsolatban a tulajdonosra haramiának. Azért a rendőrség megkereste a polgármestert ebben az ügyben és azt javasolta.
hogy a \' Herkules fürdőengor délyél vonja vissza, tekintettel az \'ottani fürdés veszélyes voltára.
A polgármester legközelebb dönt a rendőrség javaslata felett.
Asszonyoknak
Az ízléses, korszerű terítés
Az otUiomiuk, a családi éiMn»k mp-itfi|i iiiún ismétlődő o.elekméi.>"0 az étkezés. Akar családi kórben történjék akár \\eudégek jelenlétében, a jó háziasszonynak azon kell igyekeznie, hogy minél kellemesebb hangulatú, min«! él\\ei.e;escbb legjen Különösen bárom dologra kelt vigyázni. Tiszta, keTBemfts legyen a hely, ahol uz étkezés történik és az asztal, amelyen terileiiok. tzTeic-sek tegyenek "z ételek és szíves éiclados.
M« o sokféle porcelFán és fivog edények koráién a tegvállozatosabb1 asz-tatokat lehet (1 wuiVJ.it mi. Vidéken, különösen reggelik és uzsonnák részére, \'nagyon kelíemes, kedves hatást Veilc-jiek a népies mázas edények, H szőttes abroszok. Ahol még akad régi, finom poi\'tetlánkó-sziet, fényes uamasztteritő, szép ezüst evőeszköz, ott könnyű régi hangulatú leriléket elővarázsolni.
Leegyszerűsített modem korunk ki-terincllo az asttjli edénykéknek Is a modern formáját. Sőt anyagát is. A fonna szegletes vonalú, sima kevés rJiszü, vagy minden díszítés nélkül, l»a portellán az Anyag. Es srbtén leegy-S2crii.sított s minden rajz, minia nélküli, ha az anyag üveg. Az üvegedény nagyon felkapod mostanában, t VI. szeiú. És a legolcsóbb minőségtöf a drága, Rnooi gyártmányig, I0QD íéle éneklőn, árb.Ui ka])ható.-És akár feliérszUui ez a/. ü\\<^[critók, "kár füst-szinü, rózsosziu vagy barna, egyformán szép és ízléses, liack az üvegedények darálónként is beszerezi.otŐk. S nagyon olcsón. Láttunk fcljiengŐ\'i áron tekétekávéstsészékel ós pengő körüli áron kávés- és leáscsészóket. Kisjó«-delmű fiauil házasok már egy óv «ta.lt is bcszcrezlwliwk belőle réltut^atnyit. Iheii lekoickávés, vagy uzsonnázó Osk-iali-a jutáiiyosAtu leliet umtatós teritőt szeiczni. DOr-05 filléres virágos p"-lasztkeiulők szélónc könnyű minláju, horgolt csipkét készítünk, sodrott, fé- . nyes, vastag fonálból és kész az üde,
izléCOS kis:iV„[alkTÍlő-
SALAI ROZLON»
1041. [ulto 4,
Táncmulatság I
A nagyréosel vendéglőben folyó h& 6 ali (vasárnap)
délutántól másnap reggelig
búcsú táncmulatsággal,
olrjiingaanéHDI.
6:Ivh piii- Kováoa Ferfcac
vendéglős. nos
fogitt k4r
Hen fekjéiwkt
Ezen 11 natxm a KrUsznik | 1115-18. 4. ] környéki SWwte község-
lől Keletre fekvő 278, szá-mu magasi itt pont eöen intézett tó-madásunknál Molnár Sándor volt po\'í zsonyi 13. "itdiivé^ gyalogezredben lörzsőm.esler szakaszával órákon kérésziül kitűnően irányzott tüze alatt lUrtoUa az ellenségei. Amidőn tüzérségünk uóhánj* toliUftta az o\'Jteűséi.es állásba Letágott, e kedvező paWnutal felhásznáha, Bíftkesitő sza\\-Eúdtnffi kiugrott a fedezékből és síjakaszávo] megrohanta az ellenséget. HŐsOs visel, kc lés* századának többi reszelt is mu. val. ragadta s igy az ellenség aKSisa sok fogbtlyat és cjryeb zsákmáitnyat kciünkre kerüli. Vitéz tettéért az Arany vitézségi énnel kapla.
A KOMLÓ újra lemondta a mérkőzést
A Komló csapata táviratilag értesítette a ZMNTE vezetőségét, hogy ulazűsi nehézségek miatt nem jöhet vasárnap Kanizsára. Tehát a KSE—ZMNTE találkozó elmarad.
44.000 munkást foglalkoztat, egymilliárd pengő értékű árut termel a magyar élelmiszer-ipar
A statisztikai\' adalok szerint a magyar élelmiszeripar az elmúlt évben keréken ll.OOOmun kásl foglalkoztatóit és ez az átlagos gyáripari létszámnak csak nem -egytized része. Ugyanakkor az élelmezési iparágak évi termelésének ériéke egymilliárd pengői meghaladó összegével a gyáripari termelés közel egyharmadát szolgáltatta, ¦ A mult esztendő az élelmiszeripar terén is tekintélyes erő
gyarapodási és terjeszkedési mulat, Az ipartelepek száma több mini százzal emelkedett, az üzemen kívül álló lelepek száma vászon! mindössze huszonkilenc : öllel löbb, mini az előző évben. Az üzemnapok száma szintén nőtt az uj gyárak létesítésével együtt. A munkanapok száma tízmillióról tizenkétmillióra emelkedett, ami arányban van a munkáslétszám emelkedésével.
Ha nyaralni megy, vagy hoaszaab idftt tölt távol otthonától i biztositaon betörési lopási kár ellen I
mim
Elmarad a TÉBE országos kongresszusa
a jö\\Ő tavaszra —, a Magyar Vidéki SajlótiidósUYi budapesti jelentése szerint.\' Az ere.io\'i-Jerv tigy szólt, hogy a kongresszusra eíé-v szoptemliorJéhCri Kolozsvárolt kerül \'sor, ám az időközijén beállott utazási nebézség kétsé-Kfissé [enné a teljes sikert s ezért ~- ugyam.sak Kolozsvárott — 11)42 tavaszán tartják meg a kongresszust.
Szükség van a mezőgazdaság Igényeihez simuló hitelpolitikára
állapította meg az AlsóduniíniuSi • Mezőgazdasági Kamara közgyűlésén báró ilr. Mirbarli Anlfd elnök. Szerinte a védettség megszűnése után lemriHó guzdaidósságokal bosszú lejáratú amortizációs kölcsönökké keli\'nloűiki-tflni. Ezután gróf Festetlek Domonkos országgyűlési képviselő hangsiftyozta, Iwgy az árak rögzité-sét az egész vonalon keresztül keli vinni, nemcsak a mezőgazdasági terményeknél.
mm.
Péntek
Allaadó matominak lióikö»uapókon BucUpeit I. ruÖioráD
0.45 Torna. Illrek. Közlemények II81181«mezek. — Utána: Étrend. — 10 Hirek. — 11.10 Nemzetközi vízjel/6-szolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjarás(ejentés. — 12.41) Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárás, és vízállás-jelentés. _ H.3Ű Hírek. - 14.45 Műsorismertetés. — 15 Árrolyauvbirek, pínol árak, élelmiszerárak. — 10.45 Időjelzés, időjárás jelentés, hirek, —
17 Hirek szlovák és-ruszln nyelven. — 19 Hirek magyar és romi"\' nyelven. - 21.40 Hirek és Időjárásjefcintés. -23 Hírek német, olasz, angol és franc* nyelven. — 24 Ifirek.
BUDAPEST I.
1115 A Rádió Szalunzenekara. —
18 SiH>riküzlcméuyck. _ 18.1(1 Hanglemezek. — itj.it) 1-ol.rtvosas. — 10.20 Vécsey jazz-cgyüttcs. — 11)55 Külügyi negyedóra. _ 20.10 Az OpVrftfiáz zo. nekara. — 22.10 Vidák József cigányzenekara. — 22 40 A Melles Déta-zOiio. kar; — 24 Hírek.
lévlz gyógyfürdő
II a Herceg Feetetlos Uradalom ¦ FUrdtílaatósárjánnk saját keze ¦ lésében.
Rheuraa-, Írom-, Izületek, csuz-beteg-sógak gyógyholye. Állandó szakorvosi felügyelet. Diétás konyha diétás nővér vezetésével. A Cursalon-étteremben zene, tánc! GrillI
Strand, tükör- és tedett fürdő, ayer-niokstrand, thermaltürdők. Ivókúra epe-,, vese-, gyomorbetegek réBzére.
Szombat
BUDAPEST I. ¦
10.20 Kádár Idilkó clőn-hoe. — 10.15 Felolvasás. — 1210 Beszkárt-zo nekar. — 13.30 HanglemCiek — 1520 A Rádió Szalonzenekara. — 10.10 Ifjúsági rádió.
17-15 A Hádió postája. ~ 17 10 Né|:cssy Lucia magyar nólákit énekel, kíséri Mursi Klek rigányzenokai-u. — 18.35 [\'elolvasás. — 19*20 Innen-onnan Hangfelvétel. — 1SI.50 Saint-Saens; Omplialc rakkája, szimrónikus kólte-mény. — 20 \'Kalandt. Színmű bárom felvonásban. — 22.10 íRlporl Mese ,>r. s/áglMn. Közreműködik dr. I.c>,cn\\ci Józfcf. dr. Tolnay (msziáv, Mcc,*elji ltudoir ós a Holéczy-együttes. — 23 25 Sárközi (iyula cigányzenekara.
BUDAPEST II.
a rendkívüli események miatt műsort egyelőre nem ad.
A szokásos Leveuic félóra igy ezen-lui Budapest I. műsora" szombaton délelőtt fél 12 órakor tesz.
Pályázat
Oarabonci körjegyzőségnél államilag díjazott szoclá Is kisegítői ál ás azonnal betölthe\'ö. Érettségizett férfiak pályázhatnak. Részletek n f nti körjegyzőségnél kaphatók. ion
A céltudatos egészségépolás
egyik legfontosabb szabály* az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, rígget felkeléskor, egy pohár természetes „Ferenc József" keserQvizel Igyon, mert ez a gyomrot és a beleket alaposan kltszilt|a és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát!
Hazafelé a fehér-pokolból
(Silb6rlal hBfllfOKoIy-flDlékflk)
IrlB: Kélieny Antal 4
• A labor és a város közölt körülbelül 4—500 mé\'.eres völgy húzódik. Abógy lefelé haju-itunk n táUirbóH vagy 23.—30 szán .al l ilíVLkoztunk, mely nek miiulegyikcn — mint fuha\'iáljok — ugy feküdtek a mcglagyott holltcs-tek, s/erlc^zét meic.\'c ő végtagjaikká, hogy töbl> már nem is fért rájuk. A táborin lul már vagy liO.OOO feküdt. Mini a/, ,-,ia összerakva, ezekkel is oda tartottak. Allilélig tavasszal\' dSégetflék ölel. r
Beér\\c a ],e;égeloSztó irodához, Lenyitok az utcai ajtón, de menten vísszabökkfiiiein. Heterejeu nyöszörgő hangok ütötték me,\' a fittemét. Omszid könyöröglek, betenni az ajtót, hl(!eg van, fázunk s közvetlen az ajtó küszöbén l:c ej,ek, agonizálok, halottik feküdtek. Oly szorosan cgymá; m*-"!-left, hog}1 egy ({.imlKjslü nem fért voUiael közöltük. Váriam, Be|ekln-teltem ud varrt, rémes kép tárult elém. A széles, nagj\' ud\\«rl összevissza fekvő holttestek b.,ii|:ttták, nie. l>elct bclakurl a tél fehér hfllepTe. Ez alól Imz\'.á!; ki sízókal a Innticsticlíei is, n;elyekkcl ¦elŐ\'ob lafláakoztnivk u hadifogoly tábortól lcjö\\el. Amint igy körülnézlcni, eg>\'.szcriv csak megállott e;íy kis oi-osz ;zán, leugrott róm egy orosz népbizl is, felránt dia ¦ijlért és ©gj\'-k*llőie eUfint mögö\'tv. Vagj\'
egy negjcil óra miiha visszajóll. Mvg-szólitottani, hogy lehet i\'íe bejulnf? Hál ugy, hogy az emlHír végig gáz:>l rajluk, mert közibük lopni Ichetct\'ieii — -válaszolt egykedvűen és máris tovább hajtott. Krre nem vng\\\\)k kéjxs, gondolhaiju, fordiílt un germán kísérőm liöz, Menjünk és vegyük sorm a kórházakat, valdiol csali felteszik be;egcinkcl. No\\ionikolajo\\,szkriek akkor minden nagy épüle;c kórházzá volt alakilva. Sorra véltük Őket. Aznap már ke\\e.se; keicdotlünk fel, ránk sötélcJctt s igj- má^naj) folyattuk, cietlménytelcnül. Scliofcíem tttLáVtunk egjeilon férőhelyet sem\', iitö.í a foiy\\)-sókon Is ágy-ágy mcllcil áTtt)tt, égy scin volt üres.
\' Délig jártunk kórháznjáJíórházi-i, eix\'ilmiényielcnül keiosve helyet kél lie;egünkr,ek. Miután láUnk, hogy he. tejeinket nem tudjuk elhelyezni, két v/ánt rogaUunk, kirendeliem -őket az állomásra, az egyikre podjíyászukát, a másikra a kél be\'.cgot tétettem, két földijükéi megkértem, kisérje ki \'ök:-t a hadifogoly táburlKi és kö\\-eleljék ot[ azonnali felvételüket. Elvégre hadifoglyok, a lálK)rpar^iu:-sn:)kságna,k felté\'-lcnűl goudoskodni\'i kéül re3vótch"ikrőít, cll;elyezésükiől és g,vóg\\\'Wzolésr>kr(i. Addig el ne jójjeaek, aiui^ a beogckVt el nem helyezték. Kimealc\'í és Tél órai alkudozás uliVn áhellék őket. Az eg>ik s;e.eiusé\'ea felgyógyuii, a másik, kinek a lifusz mellett kél otda»U tüdő-g>:|illádása is volt, olt iVtussza áltmáí Sziliéi ií" fagj\'os röldjélien.
8—11 napig állt vonatunk Novo-nikolajcvszk állomásán. Közl)«ii bojár-luuk a városba. Különösen a piiriér érdekelt, rilehnistciokben nem volt valami bőség. Különösen rö/cK-k fftékLen \\oll nag>- hiány. Ha megjelent egY szán liurgonyával, vOgy kájwsüláviii, valósággal verekedtek köriríölte az ehi-l.-ciek. Az egész készlclot e^-.keliŐ.V\' szélkapkodták, A pénz iránt nem volt bizalmak, A vörösök a fehér ]>énzl egy szép napon értéktelen Hetiéi Egyszerűen kijeién telték, hogy a Kulcsnk rul;«lnek semmi vásárló epeje nincs. A vörös rubelben tem nagjon bízlak, vásárló értéke mindinkább szátlt, még maguk a vörösök is legszívesebben n cári rulíelt fogadták el. Igj- a parasztok csak annyi tcrményl hozt\'óV a piAcra, hog,v az érte kapott pénzen egjéb szükséj\'le;eikct tudják Ijo^zerczrii, ennek kö\\etkcztébon a városi lakosság állandó éldmiszerhiányhaji szen-\\c;!c|l.
Már 4-ík vag>- 5-lk naj)ja vesztegelt vonalunk moz(Íojiy hiányában az álló-\' máson, amikor Harnuulból befutóit egy vonat. Csakhamar arról értesül-lűnk, liog.v ez egy futár vonat, amely Kapílány Gyula yoll i>rsemy>4i \\«zér. kari száza.losl \\is/i Omszkba, liofty ott részt \\eiven a vörös ba;b.oicg további szemezésében. Amikor Kapitány száztt-dos ur incgtiulla, hogy két osztálytársa, Itcncs .lózsef bonvédszá^ados és Molnár Adorján föIiÍHlnagy ur kö-zöltfmk van, niinlkcltőt magához ké-reile s telszólitotüi őket, lu»gy lépjo.
nek 1k- a vörös hadroiegl.c, amit mind-kellen kereken inogta,ailtak. Benés százados c/.uiun csodálkozását Tejezle k| Kapitány százados ©lőtt, lk)gy Ő, aki-nél niugj-arabh embert az össze% liudi-foglyok közölt sem\'tudlak elképzelni, hogy átlhatolt a nemzetközi vörös eszmék szolgalatába! Taílán az a cél vezérli, hogy megszervezi a hadli;.jr-lyokal, azokkal megtámadja az otáttokat, ug\\«nakkor lUboü is ncklmeni\'ek a románnak, ig>\' a cél érdekében a vörös hadvo:eg csak eszköz leszV Ez ewtben szhC\'Ou melléjo áHa,ak, sőt maguk részéről is agiláltmk ameMetl, hogj\' minden hadifogoly kövesse. — Nem, én meggjőzödéslxíl leplem l.c a vörös hadseregbe, -. válaszolt Kapi-lány százados ur, — Akkor nem támogathatunk — jelenlétiek ki ""ne^ék. Nem agitálunk, sem menetied, >em ellenei, legyen mindenki lelkiismerete szcrinl. Miután azonl>an \'l* elől*\' érsz Omszkba, mint mi, légy szives nyilat, kőzni arra vonatkozólag, hogyhu o<la-érünk, fcltarlózt^iszc bennünket, vagy senrí — Senkit sem erőszakolunk, hogy t>elé|>jeu a vörös hadscre/bo — válaszolt Kapitány, de aki önként belép, szi\\csen látjuk, igy a tovább utazókat nem akadályozzuk. Kíváncsi n váriuk Bimesék visszatérését, mikor 8g imént moiu tollakat közölték velünk, minflaniiiiaii éicztük, hogy Omszklun egy olyan nkádály Tog cténk g"idülj|i, amit alig tudunk utunkból dUárítnnl. Mini látni fogjuk, hal\'ejk\'Liní.nk neai \'volt alaptan. (bolyt. kőv.J
1941. lulms 4
á
— (Kinevezetek « pönzügynél)
A pénzügyminisztériiirrr lélhütAlma-n\\%n nlipján a zalaegerszegi m. ktr, pénz ügy igazgatóság \\CíjcWs;c liMl ju-niiis ;tO-ávnl Seliestyén Sárr.lor Jele nve;, GöctO Imi* lenti, Horváth Kiss Gyula nagykanizsai Kovács Miklós ziilaetf\'r.szCii, Vinrae Gyiű i \'fciti és Ágoston János tapolcai pénzügyöd I. osztályú vigyázókat fövi ryázókk\'á, pin-lói- Alajos pacsai, Sülő Mihály kcszt. helyi, Németh Usztó zaBaojcrsze^ Márkus Kálmán nagykanizsai, Mórolz Zoháu "ieiltl, KwUrsiír Józsor nagykő, nizsni, Gyalókai Zoliin nufykan\'zwi, Módos József nagyka-iizsai, Németh Károly tenti, Sikos Lászírt íeleiyel, Túsz Imfe nagykanizsai Kovács Béla balatonfüredi, MezŐfi Lajos nagy kani-jtsaij Gözaag Ferenc leijBoyei, Acs György pacsaj, Somogyi Imre novai és Völctci Géza ke zthelyi pénzügyőri II. osztályú vigy;lzókat iieiglene; minőségű pénzügyőri 1. osziályu vigyázókká ne,ez:e ki.
— (Megtartják a klikanlisal
buciut)
Mini értesülünk, a kiskOnizsai külső bucsu mejiarláiát mégis enge.lél>ie/.. lék, igy kirakodás is lelietséfces, de [•sok Jiapkeliélői napnyugtáig a legoj-talmi korlátozások között. A délutáni Inicsut igy lehát me/tarlják Kíddftnt-zsán. r
— (Tájékoztatásul)
A nagykanizsai Notrc Dame zárda nőaevclő intéseiének aJsó tagozata gimnázium, lelsö tagozata Jueum érettségivel és iatfai kiegészítő ó.-ettse^\'TOl. Nenf voll és n*ni is teiz taniiónö-képző. (,.\')
— (Uj szén nagy kereskedők)
A közellátási miniszter Brnnd Gyula Kiss István és ifj. Koller János nagy. kanizsai lakosokat a zalac^érszcg-nisgy-kanizsai körzelltfn szénnagykorcsKiíí. dőkúl jelöíye ki.
— (Légoltalmi rádlöeiűadáiok)
kezdődtek isméi a ráilióban. A na-I»onia az e.ti órákban elhangzó köz-leményeket a ház parancsnokolt köteleik haHgami és az o» kapoYl \'irtást-tásokat pontosan és kóae leíeai ní-lküt végre kell hajtani. Természe\'.o jen kívánatos, Iiogy e/jekO! a\'felvilái{osjtó eifi. adásokat a nigyközönsóg ¦ részéről ís minél többen liatlgaisák.
— ÍA népművelési előad óképxö tanfolyam)
megnyílt K«sztlwlyen a zafai isko-lánkivüli népművelés r«n\'.tetősé\'ín. A tanfolyamot Brand Sándor alispán nyilöBa meg, liajigsnlyozva a kultúra fiejél és a uópmüvelói fontosságát. Novágh Gyula tanügyi főtanácsos, a knlrnszmirüiztcr kiküldötte kÖíZőntötjB emtán n tanfolyamot, rrrájd a korsjjerü magyar kuliurpoli ti káról szolitl. Az első nap patdky Mária tanügyi Utkúr "z iskoláukivüli női népművelésről, I\'. Taresafalvy Lajos tábori főlctkész padig a magyarság siebb jövője cini-inel a ieveiueijiléziiiényről tartott érié-Ke* és szop elfindást.
— (Értesítés)
A női\' kalaposok szakosztálya lisz-lelettel értesili a hfllgy közönséget, hogy közös megáll ipodusnk szerint üzletükéi folyó évi július 5-*ő* «ug. 20-ig szombaton déli I órakor zárják.
(0
— (Zalai kii hírek)
Szöllősy Mihály kiikomóromi kájrtán lett a savolyí (Somogy m.) aj öna*i h-lkés/ség első j>apja, — Nyersanyag lüányában egyelőre megakadt a Zala-<\'gers;.egon tervezett fonala ügye. — 20 pengő büntetésre ítélte a sümegi líWzolgahiró Vértes Imr* tnrjoí la. kos|, mert nem tptl -tóle^t a ki- és be j«tentkeiésí kőtiakuettsegének,
(FolytatáB a 2 oldatról)
A l\'cst züriehí jelentéso szerint u National Zeitung azt ifja, hogy a bialíszlok—minszki szov jetsereg megsemmisítésével a szovjet vesztesége meghaladja a félmillió embert. A szovjet fii-parancsnokság kiadta ti jelszól, hogy a visszavonuló csapatoknak miiulenl el kell pusztítani, így nemcsak a hidakat és utakat, hanem a gazdasági felszereléseket és a terményeket is elpusztítják, ha azokat nem tudják magtikkal vinni. A.szovjet hadjjclentés ezért mindenütt súlyos utóvédharcokról számol be. >
A laj) istambuli jelentése szerint a szovjet hadvezetőség derű látása az olsíi napok német sikerei után eltűnt, most pedig még jobban lehangolódlak, hisz a szovjet három tő ipari gócpontját, Moszkvát, Leningrádot jés Kievet súlyosan fenyegetettnek látják.
ElmtnekÜlt Kíevhöl a szovjet-ukrán kormány
Az Uj Nemzedék római, tudósítója jelenti, hogy odaérkezett lurek szerint a szovjet-ukrán kormány már áltette székhe-
szélyeztetett helyre. A római lapok arra is rámutatnak, hogy a lehéroroszországi. szovjetcsapatok helyzete is rendkívül súlyos, hjsz a líerezinán tul Szniolenszk elölt vannak már a nétnelek.
A szíriai helyzetről
a vichy-l konnány hivatal isjm közöl\'e, hogy i;t napi bŐaei ellciáBís után l\'almiral legnip át k«l!ieil adni az angoloknak. A Bzáubdj fölényliou távő páncélos _ csapatokkal a kís védősereg neai bírt\', másutt az ellenálíst folytai ják a fr."n-ia csajotok. Fgy francirí búvárhajó is elsülye.lt, az angolok llc\'rutol, a Tniniák az angol esajiat\'.). ka[ bombázták.
Fe;ahi üzcactet köldötl Dentzl.c.;, amelyl>en közli, hogy e [ész Francai-ország ciyütt érez palidra hő; védői-\\el és büszke rájuk, hogy e Idig ki-tartottak.
Az Anglia elleni háború
is tovább tart és enuek során főképp az, angol le agerhajózási érte az elmuU hónapban súlyos ve;zleség a légió, ő mclR\'tt. A némclck ugyanis junl is hó-uaj)ban 708.1)50 tonn i angol linjótc-ro: sflllyeszle\'iék oL amiből a búvár, hajók 417.150 tonnával vették iá részüket, k
A módosított házassági törvényjavaslat
a Ház által általánosságban történt elfogadása után visszakerüli az igazságügyi és jogügyi bizottsághoz. A bizottság az jgazságügyminiszler által ajánlott módosátásokknl részleteiben is elfogadta a javaslatot. A módosilás a zsidóknak .számító egyének tekintetében történt és a módosilás szerint non tekintendő zsidónak nz, akinek két nagyszülője ugyan zsidó, de
maga kereszténynek szülelett és szülei is keresztények voltak a házasságkötés alkalmával.
A feisőház
mai ülésén .Széchenyi Bertalan gróf elnök megemlékezett a szovjet gálád támadásáról 4s a hodbalépésről, majd elfogadták a kivételes hatalom meghosszab bitásáról és a közellátás biztosításáról szóló javaslatokat.
— (Artézikutat kap Egerszeg)
Mint íimerelei, Zalaegerszegen a városháza előtt és Oz Apponyi utcában a Kisfaludy utca keresztező léséiiM ar. tézi kul fúrását liatároz,ák el. Ma u nirómeiier, a jwlgármeslcr és a fő-mérnök jelenlétében kijetölte a fent helyéi és megkezdte az clőoíszü\'&;tei*\'t uz Apponyi utctti kul furásához.
— (AtKatmi tolvajok)
lakatos Gyula és Lőrincz Józ eí (jsiirgói lakosok az clnuíH aipon Hajdú józíef csurgói lakos, gyógynSvéuy-keioske.iő\'iöz liársfaVirágot viiiek el. adásra. Amikor a kereskedő átment a másik szobába, a két riihilcmber liujdu eiylk rúnájából kilopott 200 pengői, üajdu tettenértc a tolvajokat és á tudta a csendŐ.-ségnck.
— (BetOreaeK Zalttegertizcgcu;
Zalaegerszegen az utóbbi időben n\'t-gyon elszaporodtak n l>ctörése\'( cs lojiá-iok. A zalaegerszegi giauiázium-ban is jártak UeiÖrő\'t. Az Igaaigatói iroda tijiájának egy részét kívngták és lent minoen TióKol föltcszitenek és Összeforgatlak. Mi\\el pénzt fo:ud sem
talállak, inc^kiséieUék a páiu-éÜ-iJOk-rény kinyi ásat, illőivé kiteszltéstft. Va. lószlnülfVg nem voít me.ifejillö sz»r-száaiuk, igy ne n is juloltiik .senuniliez.
Ugyancsak a strandon és oz egyik zal;:egersze^i orvos likasán is járlak éjszakai betörőt.
— (Két házat felgyújtott a villám)
A sümegi járás fcletl átvonul i minapi vihar alkalmával a ya\'.lm Ixffite-csapott özv. Szőke Imré-iVí,?í5í né iiemeshaj,yi asszony *WWÍ Jakol>á*oba és azt fel-iJffl gyújtotta. liamuros\'>n tü-3 öli m zct fogott Szálai Káról/ 1 ™ zsuppleielet háza |s és a >; áptalaníflj és ne.neslmjjyl tüzolLók valamint a lakosság sc^itségé\\-ct tudták csak a tüzel megfékezni. A kél ház igy i* leágetl, a kár 2000 pengő körül vOn, amely részben biztosi táj utján
megtérül,
Biztosítson TUZKaR ellen! kARA MEGTÉRÜLI
— (Értesítés)
A nagy kanizsai órások és ökszcé-szek értesilik igen tisztelt vevő ket, Iiogy a július 5-től augusztus 23ig terjedő időben közős megállapodás alapján hétvégi szünetet tartanak és üzle.eikcl fenLelzetl i lőben rrunden szombaton délután I órakor etrják.(:)
UHGER-UaJLBtANN ELEK És IÚTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. „a
SteauaL(
99
Magyar Köola) Részvénytársaság nagykanizsai képviselete és bizományi raktára
Kedvezményes adútetelü mezőgazdasági olajok.
Muruzen\'mártonl (nniruközi) darabos príma minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállitva 4 P ináxsánkint. Szagtalan, nagy kalóriáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés bamuval égö szén.
Kapható: itii
Dr. Boda Károly bor- ás faértékealtö cégaél
Nagykanizsa, Vécsoy-u 6 Tel. 09. ¦s»t ax^rati* hm t*ll axenét 1
5000 u) családi ház
meíéplléséi jetenletle lie a bttugy. miniszter a legutóbb éJobehivott Nép- es Cüajáavédolmi AÜap e.^vik első akciójaként és e; az 5000 uj otthon ismét olyan ragyogó cseleke, de: a magyar&ág mcgerőiiuisc leMn-teiében, amire kewö példát ismo-rönk. Még e\'ősebb gyökerekkel ka-paszkodha;ik 1»\'^ uz Ő;i mag\\\'ar röglje ez az ötezer ésalál, amelyek u|án a köselkcző é.\\ekbe.i ujabb\' sokezrek kövekeznek majd a >or-mány gondoskodása és B\'. adózó áldozatkész társadalom Vuriogaiása révén. A szociátíi gondoskodásnak ilyen ere Iményei különösen tígy*>r ks.iircmóllók ma, viflágégós közje^Ue.
— (A Tükör júliusi száma)
az olvasók hódol Hát és szeren"sc-kivánatail tolmácsolja Kormányzó Urunknak. A köve\'.kező irás a magyar kenyér felma^isztajása, Erdői Je.lőnek tolláböt. ilajiguS-itós visszaein\'Vt-kezéweke. közöl Cs. Szal>ó Kálmán • Az én postakocsim, címmel, báró Villani Lajos Gotdonl [>árisi éveiiöa ad no\\e!lisztÍkiis képet. Erdőké\'; isnver. le\'öt olvasunk Nádai Páltól\'\'a .pihe. nő lázak.-ról. Supka Fe e.ie e\'.O\' el\'e-lcf,ettr hinlu- remekmüi*t mutat be Írásban és képben, Gálhi-Graf limÖ pelig véglgve.e! a yUá_í Jegérdoke. sebb utíá^án, a bréimii Böttaniá: Stras sen, stb. r y
— A WD uj m4m«
Féifl Géza, József Jolán, Kárpáti Ailrcl, Kassák-I^ijos, Németh László, Nagj\' Lajos, Puszta Sándor, F. Ráez Kálmán, \'Jersánszky J. Jenő és Vaid Fe.enc irásai lOízik sücnzádóssá s a le.^énle kesébb novelíák, riportolí \' és regény váltakoznak benne. Érdekes és gyönyörű kéjeket közöl « szovjet elleni háborúról,, a bácskai, székely búcsúról, a magyar konylórrő!, a jubiláló magyar autózásról, divatrój, vftág-e.ernén.vekről es Kassa lwrnbá\'ásáról.
— Hon^d légloötik vlBUÍUUÓg
irja a Magj\'ar Szárnyak lenijabb száma — és párállnál érdekei képekkel tarkitolt cikkében részlciejen ismerteti repülőink büntető fámadá--s>»it, IJgyiuusuk nagyszerű képek Szi-ncsttik Pálóczi Edgor cikkét is, amely, bet) döntő bizonyité-kokkal igazolja, hogy az ejtőernyő magyar találtnáiiy és jínmár 32ö é\\ei múltra tekint vlsz-sza. Sok kép ismerteti még a szovjet légierő bombázó, vadász és felderítő gépMjtáit is. KzenMvül a krétai ejtő-ernyősökröl, a vadászi-épülésről, az olasz zulumóbomliázókról és u sebességi világrekordról szóló cikkek (xt-df.nelnok fígyiínel.
Uövld táviratok
FÖLDRENGÉS az Andokban; A mo.; rajjal Járó földlökések kö\\elkéziében több argentlniii városban 50 ház ósz-sze:lült. i :
A ROMÁNIAI néme;ekeí felszólították, Iiogy a?, utolsó totepej vooit július 8-án t idul, amennyllien éjei nem utazaiak\'1 el, el,esziették bazalolepüJesl jogukat. ;
BERLINBE megérkezett a tőrök kormány\' kiküldötte a török-német b*ráisági siezőlés fltanepél.ics kics«-réléséne. \\ j
¦AUM
1»<1. Julius 4
Némot stukák egy azéMtt Bzovjot repülőterén. (Foto R. D. V.)
ssÉÉ
Nőmet batonAk nem Ismernek terepnehézaéget (Foto.R. D. V.)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Váiítláil könyvvel ktpcss-llttun egyes kérdelek szabályozása.
Hirdetmény.
A 204600/1941. K. M. ti rendelet értelmiben a vásárlást könyvbe való bejegyzés mellett kiszolgáltatható közszükségleti cikkeket a mezőgazdasági vagy egyéb üzemek folytatása céljára, továbbá egyesületek riapizabályszertl működése céljára az üzemeknek és egyleteknek vásárlási könyvbe való belegyrés nélkül kell kiszolgáltatni. Ugyancsak a vásárlási könyvbe való bejegyzés nélkül lehet a fogyasztó részére kiszolgáltatni az egy mázlát meg nem haladó és az egy vagont meghaladó mennyiségű tüzelőanyagot. A vevő azonban minden esetben igazolni köteles, hogy a kérdéses cikk üzeme folytatásához feltétlenül szükséges és hogy rendes szükségletét nem haladja meg.
Olyan fogyasztó részéte, akinek vásárlási könyvébe más fogyasztó ~(pl. feleség, gyermek) vásárlási jogosultsága bejegyezve nincs, uj vásárlási könyvet csak a korábbi vásárlási könyv kiállítását követő 6 hónap elteltével szabad kiállítani.
A vásárlási könyvet nem szabad üzleti hirdetést tartalmazó burkolattal vagy bekötési táblával ellátni.
A rendelet megszegőn szigorúan büntetik.
Nagykanizsa, 1941. julius 3.
ass Polgármester.
UT
BIZTOS
eredményi csak ugy ér el, ha hirdetéseit * napon la többezer példányban mcg-jelenó,menüié vidéken ts elterjedt ZALAI KÖZLÖNY, ben adja fel. Kiadóhivatal Póula. fax udvAibiiu.) Tel. 78,
fotó kidolgozás
Gépeké fi írnek
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Csillárok,
falikarok,
éjiellszehréng-lQiTiprjh
egyszeri! és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugár-ut 2.
APRÓHIRDETÉSEK
_ atto rsUarMN la IstHMor 10 «ór»
fl\'lAr. mt*iii wrinTmitlmr, MUtauiM noi,, m mt*i, Dil«4tM további tté 4 ftllar.
Áll.ÁU
Gyakoilolt ffl«flláayt va<ry aauimt keresek Takarítónő teglt Csengery-u. 23.
Jómeg jelen éitl fa»x<si>kareaked{>»
aagedat felveszek. Vida fUsiciuzkt. 2015
Tiszta, megbízható b*j4i**wtjt azonnal felveszek. Wallgurszky Béiané, Sugár-ut W/a., I. emelet. 2024
Tanoncot vagy tanoncleányt azonnali belépésre felveszünk. Hincb és SzéKö.
2019
Polgírl lsko<ít vapy keieskedelml tan-lolyaoiol végzett, jómeffjelenésü, lomodon! fiaiul leányt kiaxotgafonak felveszünk. Sajstkéziel Irt a|intatot „Jó állás" jelWíc Zalai Közlöny kiadóhivatalába kérjtlk. 2029
* AD ÁS-VÉTEL
AutagMNilt és minden más gumihulladékot veszek legmagasabb napi áron. Czvetkó gumljavilétizen. I\'Ő-ut 4. 1SS7
Komplett 12 személyét axIUt iUéai-
lat alkalmi vételben eladó Kalser ék»ze-réiznél, Deáktér 15. 2016
LArt^S OZUTTHELYISÉO
Augusztus ejKJéie vagy aionnalra ke-teiek ketta-p esetleg hAromaxobAe
lakást lürdöizobával Sugár-ut elején. Clm a kiadóhivatalban. 1955
¦éavuabéa, Ötsikomforlos, parkettás különálló házat augusztus lére, esetleg szeptember 1-éte keresek. — Clm: Pondéra Btzlosltó Intését. 2020
Háromszobás udvari lakás augusztus 1-ére kiadó. Csengety-ut 87. sx. 1991
HAZ 6g MOATLAM
Balatonbogliron sí állomás és a Balaton kőzetében keltösxobás nyaraié 200 négyszögöl sifilö- és gyümölcsössel együtt eladó. Clm a kiadóban. 1895
Ofcsjéiiésjjíf aafamczibm KÓtakozhalik
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: ..KOzgazdasAgl ft. T. Nsgykaaliu".
Felcliia kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott: a „Köítjazrjasaill R- T. Natjykaiwaa"
nyamdijábafl Nagykualiasn. (Nyomdáért [öleti Zalai Király.)
Figyelem Holnaptál: ..Jobbra hajts 1\'
M^!Un *?2 Mám- N»gy**nltt», |l»41. jullua 5. szombat
Ara 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
Sultanine Muftira*
te UadaMntali Pöki 5. uta.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klőllíi-tési ara: cey bóra a penai 40 Unte Szerkerclfift&gi ?4 Uiadúliival.il! tetefoa i 75. «*.
Ép test — ép lélek
Az Ígazság^~igymiuiszler a hü-zasság előtti Kötelező orvosi vizsgálatrÓI szÖló javaslat világban elhangzott felszólalása során a lobbi között a következőkel mondotta :
— Ha egy nemzet nagyságát akarjuk megállapítani, nem szabad egyedül gazdasági vonatkozású kérdéseket szem előtt tartani. Nemcsak a népességei, vagy a területet kell neznirbár ezek is fontosak, hanem ezenkívül bizonyos erkölcsi erőkét is, amelyek együttesen a ninu-zclet adják. ¦
Nem kétséges, hogy az erkölcsi erőknek fundamentuma az ép lélek, azt pedig nem kell bizonyítani, hogy ép léleknek i csau éj) testben van biztonságos hajléka. lía tehát mi ezeréves nemzeti létünk következményeként a második ezer esztendő alapjait is le akarjuk rakni, gondoskodnunk kell erkölcsi erőink, erkölcsi tőkénknek, mint legfontosabb nemzeti vagyontárgynak gyarapításáról és konzerválásáról. Mindennél fon-tosabb. tehát az eugenetika, a minek nemzeterösítö értékét már a kezdetleges barbár kor is felismerte és a maga bárdolatlan módszere szerint az újszülöttek közölt végzett szelck-ciél, az életképtelennek, betegnek látszókat Taigetosra ítélve.
A mai kor emberének másként kell a fajt nemesíteni, másként kell az — ha szabad, igy mondani — okszerű emberte-nyészlésl rendszeresíteni. A módszer mindenekelőtt a nem kívánatos fajokkal \'való vérke-verődés megakadályozása, másrészt gondoskodás arról, hogy utódok csak egészséges szülőktől származhassanak. Nem szabad énnek a problémának individuális és érzelmi momentumával érdemükön felül foglalkozni, mert ha valahol, akkor itt áll a régi rómaiak törvénye, amely kimondotta, hogy az állam, a nemzet az összes törvények között a legfontosabb.
Az a törvényjavaslat, amelyet az ignzságügyminiszter elfogadásra ajánlott, ezen a nem vitathatóan egészséges alapokon épült fel. Igenis, nekünk gondoskodni kell arról, hogy a jövőben minél kevesebb magyar szenvedjen az apák bűneiért, minél kevesebb legyen a nyomorék, a munkaképtelen, katonai szolgálatra alkalmatlan, vagy éppen öröklött betegsége következtében gyengeelméjü. Igenis rendezni és kötelezővé kell tenni azt, ami eddig mindén intelligens és utódaival szemben felelősséget érző ember önként megtett : a házasság-előtti orvosi vizsgálatul.
Megindult a német csapatok rohama a Sztalin-vonal ellen
A szovjet elsőrendű repülőgépeinek kilencven százalékát elvesztette és harckocsi veszteségei is pótolhatatlanok
Moszkva kiadta az általános visszavonulási és pusztítás! parancsot
Éhínség fenyegeti a szovjet lakossását — A Moszkva körül összevont csapatokat nem tudják már elszállítani — Tovább tart a magyar és német csapatok előnyomulása
Mint a honvédvezérkar főnöke közölte és mint azt a NTÍ különkiadásában is megerősítette, a magyar csapatok a galíciai .völgyekben megtörve az ellenség ellenállását, már*, síkságon üldözik a német csapatokkal együtt a hátráló ellenségei.
A NTI különjelcntése rámutat arra, hogy a magyar csapatok áttörték,azt a Vonalat; amelyet 1918-ban az oroszok nem tudtak megtörni. A német és szövetséges csapatok élvonala most már összefüggő vonalat ál kot Czernovieztól északra Pin\'szk, Minszk és Dünaburgon ál a r,Lgai öbölig, bár egyes csapatrészek jóval e vonalon túl harcolnak már. Általában
az eddigi elért sikerek a következőkel eredményezték:
1. A szovjet (Európa olleni támadását meghiúsították.
2. A határ mentén felvonultatott szovjet arcvonalat áttörlek.
.\'i. A csapatok repülőgép, és fegyvérvesztesége olyan nagy, hogy az meggyengítette a szovjet ellenállását és a veszteségeket pótolni nem lehet. 1
1. A szovjet front — ameny-nyiben még lehet frontról beszélni — mindenütt hátrál.
A német csapatok általában elérték az úgynevezett Sztálin vonalat. Ez
a szovfet védelmi vonal a Dnyeper és a Dnyeszter mellett épült ki
és északi vége a Pejpusz lónál, a finn öbölben végződik. Öl év óta építették, de nem valószí-
nű, hogy mindenütt be tudták fejezni.
Jelenleg az ellenség üldözése melleit a bekerített részeken folyik a tisztító munka. A vidéket újból és újból átfésülik és egyre több foglyot ejtenek. Minszknél tegnap\'20.000 ember adla meg magát a németeknek, miután a csapatokhoz beosztott szovjet politikai "biztosokat agyonlőnék.
Lembergi jelentések szerint
Ukrajnában a legborzalmasabb vérengzések nyomát látni. Az ukránokat mindenünnen ezrével hurcollak el és gyilkolták
le. Volt falu, ahol 500 ukránt gyilkoltak le a vörösök. Ugyanilyen kép fogadja a németeket északon is. Lettországból az összefogdosoll nemzetieket elhurcolták, Líllauban azonban már erre nem volt idő, igy a német csapatok közeledésének hirére egyszerűen legyilkolták a szerencsétleneket.
A templomokban is borzalmas a pusztítás. Lettországban
36 templomot kifosztottak, 46-ot pedig teljesen lerombollak.
A bolsevisták visszavonulásuk előtt mindenütt megmutaí-lák igazi arcukat, (inti)
Részletjelentések a keleti harcokról
Boriin, július 5 A Német Távirati Iroda rész-leljelcntésekben számol be a keleti harctér egyes eseményeiről: A zuhanóbombázók a íierezi-nán tul sikeresen résztvetlek a páncélosok elŐrelörésén. A német páncélosok ellen ugyanis a szovjet is nagy páncélos egységeket vonultatolt fel. A zuhanóbombázók azonban megjelentek és halásos lüzzel szétszórták a páncélosokat, ezzel utat nyitva a német előrenyomulásnak, már a folyó keleti partján.
Az északi fronton is tervszerűen tart a németek elörenyo-* múlása, — jelenti a NTI egymá sík részletjelentése. Itt a mur-manszki vasulvonalat ismét több helyen megszakították. A Keleti-tengeren is több vizírc-pütögépet semmisítettek meg és
egy 2000 tonnás hajói elsüly-lyesz tettek.
Részletesen beszámol a NTÍ a Rigába benyomult motorizált gyalogság hősies küzdelméről és az ott lefolyt utcai harcokról. Volt pince, atiol kézigránáttal kellelt kifüstölni a szovjet embereit, akik orvul lőttek a bevonuló német csapatokra.
A német hadvezetőségnek az ulánpótlás megszervezésére is gondja van. A fokozódó gyorsaságú előrenyomulás mögött nagy feladatokat kell a német ulánpótló osztagoknak megoldani, de azok nagyszerűen megállják helyűket. A felrobbantott hidak miatt a gépkocsioszlopoknak nagy kerülőket kell tenni és helyenkint félméteres homokban, másutt pedig tengelyig
(Folytatás a 6. oldalon)
• Megmondta Radocsay László igazságügyminiszter, hogy ez tulajdonképpen intézményes nemzet és tájvédelem és megmondotta azt is, hogy köztudattá kell tenni azt az erkölcsi szabályt, amely szerint saját családjának tartozik minden ember azzal, hogy egészségét házasságának megkötésé elölt, helyreállítsa,
Elemi kötelességünk, hogy ennek az országnak minél több ép lest ü és épleíkü polgárt neveljünk, mert ebben az épségben rejlik a nemzet nagysága. El kell tehát kezdenünk, , na egyelőre szerényebb keretek közölt is azt a munkát, amely az eugenetlika biztosítására irányul. Nem-elég, ha jó ivóvizet, egészséges lakást, napfényt,táp-
lálékot, ruhát adunk a magyar gyermeknek. Kötelességünk öl tehclőleg menlcniteni olyan betegségektől is, amelyeket születésével hoz magával a világra, csak azért, mert szülőik nem gyógyíttatták hazásságelőtt a saját, esetleg egészen könnyen gyógyítható betegségüket.
-•iAUtt-itÖZtONV
1941. lutimi 5,
BÚTORT ,„,
azakUzletbeo
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen. Nagykanina, Városka* palota.
Holnaptól: lobbra bafts! Balra előzz!
¦ Holnap, vasárnap hajnalban lép érvénybe Nagy Kanizsán is az nj jobboldali közlekedés rendje. A rendőrség fokozolt óvatosságra figyehnezleti az atiló. motor és kcrékpáiiulajdo-nosok.it és ismételten felhívja a lassú hajtásra. Mindenütt reud-őrörszemek fognak vigyázni a kezdeti nehézségek elhárítására. A hntósáj,, mitulenrme\'ített\'.\'k a közönség tájékoztatására és felvilágosítása ra. Jobbra hajts ! Balra előzz !
széles vidék nagy Ünnepe lesx homokkoitiáromi kegytemplom július 13-i konszekrálása
A mrgyéspflfjpök ünnepi egyházszónoklatot mond
Szombat
ÁllumlA tufl>nmAitiok k«lk9xaatr<ik<m ÍJud*Piil I, MBiottin
«.45 Torna Hírek, Közlemények Hnnglemczek. — ITiána: l\'trend. — 10 Hírek. — 11 10 Nemzetközi vizjel/ő-szolgálat. — 12 Harangszó. Himniisz. IdöjuriisjOlcnlós. - 12.40 Hírek. -13.20 Időjelzés, iilöjónSs. ós vízállás-jelen (és. - t4.;tt) Hírek. -- 14.45 Mü-sorlsmenetés. — 15 Árfolyamú, hek, pmei árak, éleim isze rá iák. — 1(1.15 Időjelzés, idGJárásfetentés, blrek. — 17 llirek szlovák és ruszin nyelven. ~ 11) Hirck magyar fa román nyet\\eii. — 21.40 ÍÜrek és időJárásjeAeulés. -23 Hirck német, olasz, angol és fnanoie nyelven. — 24 Hinek.
BUDAPEST I.
17.15 A Rádió posiája. _ 17.40 Nópeery Lucia magy.ir hálákat énekel, kíséri Mur.si Ulek cigányzoiiokn]*. --18.35 Felolvasás. — 11120 Innen-onnan. Hangfelvétel, — iíl.50 Saint-Sacns: OmpiuHc rakkája, szimfonikus k\'diex meny, — 20 Kulaud-. Színmű bárom, felvonáson. — 22.10 Itiport Meseországból. Közre működik dr. l e .un ci József, dr, Toüiny (iusziiiv, Mc<-eki Huilolf és a Holéczy-egyűties. — 23 25 .Sárközi Gyula rigáuyzeiiokur;i.
A háború előtti l>ék\'ós években Volt oly nagy .iz érdeklő Jés u sstinszKdos Ictot llomokkomárom után Miért? Szép helyen épÜH kegytemploma miatt. Egész Délzul i, különösen u horvát-sóg régen uiigy töiuc,c!ilieii zirán.lo-1 keh. ide. Pár éve ujból nagyon saknt] jönnek a Sícnt Szűz kegyhelyhs\'z és Szent Kéüx vérlami kopítraojáhiz.hogy a nehéz Időkben IsMn áldásai kérjék a nngiik és családjuk, beleltjeik számára. A n-gy láiogitotiságm bizonyíték, hogv u nyontntó atyák csak « toffnágybub erőlcszüésícl, Ifibb Csel. ben délután l óráig gyóntatva tudták csak ellilnj a telki igényeket. Kát é\\c hatósági ion Wkeíésie \'renoválták, meg c.őd:e:té.k, ..vlít*l«niették a 2Í10 éves
I nagy templomot, l-n-aly- podig fres.
I kokkal fejlettek, aranyozlak az ol\'ú-rokut és egész béren Íezé>él lelujitol-ták. Július 12-án,\'. .szombaton jell-fdr. ¦ Czaplk dyidi megyéspüspök jön le a kegyl elyre, hogy mámip, juLus 13-án, kis sitiit FéUv iíiiih\'i>\'- utáni vasam ijxm a vidék papságának jelenléteién kons>e(rál;a i leniplom )t.
A mogiszios szcrtirlús voaárQAp tél !l órakor veszi kezdetéi. A megyéspüspök előtör u • templom knl-ejét síen.eli lel Háromszor körüljárva uzt. Mujd jön i templom ajtajú, tlúiu a pupság lievuuut jz ürei limplmiba
V. sai ti
(addig u kinl maradt híveknek 1át>ori sittnlmlse, szentbeszéd lesZ), hogv » templomépület belseje! is háromszor körüljárva reJszcnici-;o. Mij.l a templom közepén András kereszt (szorzó-jeli iilikb-ji clhintclt huinulw beirju a pásztorbbt véné\\«l u latin és görög ábéoát anuik jeléül, hogy a tem-pl-nn-ban hlrde;e*.t igék Istennek :,z igéi legvenck. MUfjd könne.et hadul qx iakolábun örzötl szent e eklyákál\'l, melyeke, fampftsQsvn bornak át a templomba, hogy :¦ szentelendő1 ni. tárb» lKlye«ze W u föpáhzlor az-ikul. Most kezdődik uz oltár szentelé\'C. Itt ntár hlifck ti lrcjölitoa.\'k » templ<unbri. Ez « szert:irlás U legdíbb e.iy óráig tart. M-iid megkeni a püspök a l«mp-loui falál 12 helyen Szent krizmúv.fl, erén l-chck felelt 12 a, n. apóst-ti gxicriyát kell gyújtani. Végül a W-jiászior (>«nlcs szentmiséi inon \' Jd>. 12 órakor), alittn szenllOízódei is tart. Szodtrtás. végén bucsut tiir.lct mindazok 11.1 k, :ikik jelen voltak u lenijilom kons7Ckrálús:m..(5t1 napi bu-íjBÚ.) Szentmise ntán li.zicl-íéscko. To-oad, Uláuii előtt a vUtlgbékéérl 11 lenyveii kálv;íi4.ín nagy ke eszlutíá-rás\'tosz. A Ilii ten.l \\ez»lí n stiitíó-járást.
Az egész vidékről Í\\Cu nagv 11\'z ér. t\'eklőilés n rilki és iiuigusü\'os egy* házi iuiuej>scg iriint.
Viílanyaszlopnak robsnt és felrobbant egy ;IAORT-antó a balatoni münlon
A súlyos szerencsétlenségnek három \'-halottja és Írét Ptilyos sebesültje van
BUDAPEST I.
8 libre Szózat: Ihn deme/Kk.
— 8.15 Hírek. t\'nliárius isleu-lisztelcl. — 10 iteformátus isleailiszlo. lei. — II líöinui katolíMis isteniiszte. tol. — 1220 Időjelzés 12:10 Meltos Béla.-/cm;kT. - 13 Zsollározó k Ijta-s/cííiek. 1345 Iliink - II Hunu-tome/.ek. -- 15 Dr Szubó .Miklós és dr. zajluy Artúr előidásui. — 13-15 V Itútió Szalonzeuek-tM. ~ 10.30 Dr. Moraiek Endre előadása. — 17.20 IIonvátlniAsor. 18 Mami Síimlnr elbeAzÓtcsO. — 18 25 I.iszl: i\'usso, színi rónikus költemény, — 18 15 VÓ«ary Piroska dsévegése. — 10 llíiok — 10.20 Károlyi Gyula zongirnzlk. — 10.50 llaugképek .* vasáriiap sorijáról. Beszél Huhár István. Madian Tibor és dr. Legényei JózsCÍ - 2020 Kivánságbaiigverscny. — 2L10 Iliek
— 22.21) I\'crtis Jenő ii4á:iy>-eno!íiir:i
— 23.25 Szórakoztalá h-ngleme,ex.
BUDAPEST II.
a rendklyflU események miatt illusori egyelőn: nem ml.
A szokásos IAvente félóra Igy c/en-tul Budapest I. imlsorán \'z-ímlintiin délftAi tél 12 órakor lesz.
Marionvásár, julitis \\) Tegnap délben n balatoni műúton súlyos szerenesétlenséfí történt Markmvásárhely közelében.
A MAOHT egyik pótkocsis teherautója a nagykanizsai fo-lepröl a távvezeték építéséhez szükséges nagy vascsöveket szállított Tárnok felé. A lejtős és sikos országúton azonban a súlyos teherrel hala\'dö teherautós valószínűleg fékhiba következtében megcsúszott és az ul szélén lévő magasfeszültségű vezeték tartóoszlopának rohant.
Az összeütközés olyan heves voll, hogv a súlyos vascsövek a vezetőfülke hátsó falát átszakították és előrecsusztuk a soffó\'r ülésre, de oly erővel, hogy^az autót vezető Göncz István .\'15 éves nagykanizsai MAORT-sof-
főii és a mellette ülő Kara András ;Í5 éyes nmnkavezelöt valósággal összeIa()ilolták. Mindkellen azonnal meghaltak.
Az összeütközés ereje azonban a villanyoszlopot is kidöntötte, a magasfeszültségű vezeték pedig a teherautó tetejére esdi. Ez okozta a másik szerencsétlenségei, mert a vizelek felrobbantotta a MAOHT kocsik hajtásához használt butángáz!, amelynek tartálya a kocsi teleién volt elhelyezve. A robbanás következtében lángbaborult az egész motorház és a kicsapódó lángok megölték Simon. Márton ;iS éves kocsikísérőt is. A másik koesikisérö, László Sándor, aki hátul üli, u szerencsétlenség után még idejében le tudott ugrani de a robbanás következtében ő is súlyos sérüléseket szenvedett. Ugyancsak megsérült, de
BAUT A MIKSA cfivatdruüslete Bazár-udvar Telefon 395.
mbilyoiöU
zsoldos avuta
Manie, ttnrin li lílmteilimil,
Ffl-dí 8. (m Korona-uil lodi vai nemben), liliotiiigu im-, íksicr- ét lit»tr|avilo-mabtl]r,
könnyebben az autó ötödik ujy-sa. Simon István lakatos, aki még korábban ugrott le az autóról.
A közelben lévők azofinal ér-lesilelték a csendőrséget és a székesfehérvári mentőket. Avar megyei mentők három autóval vonullak ki. de Göncz Istvánon. Kara Andráson és Simon Mártonon nem tudtak segíteni, miután azok szénné égtek, a másik két sebesültet azonban azonnal első segélvbcn részesítették és kórházba szálUlotlák.
Göncz István régebb óla volt már a MAOHT alkalmazásában, megbizhaló. jó soffőr volt. Felesége és két gyermeke gyászolja. Ugyancsak kétgyermekes családapa Kara is, aki pilisszent iváni volt. Az eddigi jelek szerint a sikos ul és fékhiba okozta a szerencsétlensége^ a vizsgálat tovább folyik.
Gondoskodjon családjáról, Üstön éfetbhcto-attáaf, háború esetére is érvényes I
Rendőrségi
tigpltaWtetéE 1
Felhívom a helyien lörtáuŐ JókAst változtatók. figvelinét, hogy « iikiis. Változtatások ki, ilbelve líCjeienSését a rendőrkapitányság bejelen lobira t;i. Iánál mindenkor a legnagyobb .pontossággal teljesítsék, mert ennek el-mulasztását elzárással bilntetlk, Ez»fll kapcsolaib\'Ju közlőin, bogy a he- és kijeiénié-sek teleléséért" u 18. éllelóv. lől kezdve a likast viUtiőziutó egyén sajál niugi hirlozik Telelőisó^göi, flfct-\\e tartozik magái ki- és -bejelenteni, inig a házi+izdi vjigv anuak megbl-zoltja esik u ki, ilk\'Ue u- liejetlCniés t-llenői-zés tílinulasziásiiérl kerfiji kllui-gásl eljárás oii, \\ be- és kijelentés* ket lehetőleg egj\'szorré keSl1 fcáVe\'Miénl. Továbbá fellüvom » házlulajoon-jaok vagy uzok megbizoUpil, iu-jgy a bikák uyilvánturüísi könyvét ott, ahol még ezideii! felltektetw nincs, azt hnltdék-lulJnul pótoftíék, mert közegeimmcJ házról-házru járva elíenöriz\'.elcm és a niiiluszlókk.il szemben a kihágás! eljárást megindítóin. — Kovács Nagy Pál s. k. rendőrfő tanácsos, ». kapitányság vezetője.
Hosszú idő óta fekvő betegek
a régbevált,. tisztán természetes ;Ferenc,,jőzsel"rite8eröifiiet nai gyon fzivesén is*z4k és annak Ryors. bbtos és mindig kellemes.hashajtó ha\'ásál ; általánosan dicsérik. Kérdezze m;g orvosátI
-HOTEL OORVIN
1 BUDAPEST \'t,m9
Vili., Caokonity-u, 14. NshisU Gxlnháznái Családi flziliorln a város szívébm Uiojinnn berendezve, központi ló "lés, hldepmtlpg (otyóvlz
EKyAnyas-ttotinFS\'Wi Wrtgyn* P-7*—
\\t4\\. lullUt S
BALAI HÔZLOim
lévlz gyógyfürdő
IT I "* «tfwa> Fnstailoít Uniünlom 1 ¦ FUrdtüftalóiágának saját keze \' ¦ . lesében,
ííliüimm-. Izom-, Izületek, tauz beteg-aégak gyógyhelye. ^Állandó szakorvosi lelligyelet. Diétás konyha diétás nővér vezetésével. A Cursa Ion-ét terembea zeae, tánc I-Grill 1 Strand, tUkür- és ledett Itlrdö, «yer-mokstrand, thermalIUrdők. Ivókitra epe-, vese*i gyomorbetegek részére.
HWELEiJ.
Holnaptól „Jobbra hajts I"
A jobbrahajtás tizpararcsolata
\' 1. Az nj közlekedési rend első napjain igén lassan ás . nagyon óvatosan hajtsunk, különösen keresztezési pontokon és tereken.
2. Pontosan tartsunk be minden közlekedési szabályt, mert ez a még be .nem idegződölt uj közlekedési rendnél különösen fontos.
!i. .Jármüvekkel mindig az úttest jobb-oldalán haladjunk, még akkor is, ha az egész úttest szabad. Az ut közepén ne hajtsunk, mert abból nagy veszélyek származhatnak.
¦1. Vigyázzunk: minden forgalmi jelzés, - tábla, stb. - az úttest jobb oldalán van !
5. Kereszlczéscknél, vagy ha n járdáról lelépünk, előbb mindig balra tekintsünk : onnan jöhet az első veszély, az úttest közepére-érkezve azután már jobbra tekintsünk.
(i. Jármüvekkel balra előzzünk !
7. Villamosra, autóbuszra ne ugráljunk, mert ez a még szo-kallan közlekedési\'rend mellett különösen életveszélyes !
8. A Jobbra és balra hajlás átmeneli pontjánál .egészen lassan haladjunk és különösen vigyázzunk,
9. Figyelmeztessünk másokat is, ha rosszul közlekednek, mert ezzel magunk és mások testi ép-ségét és anyagi javát védjük.
10. A jobbra háilásra vonatkozó hatósági .rendelkezések be nem tartásáért csakis saját magunk .vagyunk felelősek.
/
¦ Tantor ítnaViiliii aknul-
[iM-1 Bl. 5. 1 e- Őröl, hatntl és furadsrt-got mehető bátorságról ie>t liinaíágotiC napon Somogyi Ferenc volt soproni 18. honvéd gyalog, ezredből] hadiyigy. Vár tiözfi inpo-kon l-enmtiitta bniorsilgiU és rntermett-"ölíét. Másodikán a Kraszi.ik kőmyiki WyzmianMniU cl\'önOk tört,be «z orozok áUilsoílm, ülödíkén szIizidu/Yíén eKönek líp:e at n wyzmUa p.itni<(it és hz orosz .állások elíea Indított ailii/. roham után. 18 oroszt fogott el.
\\ fenti najMín ; biumthtos alított készséggel nyakig arlztaa és iszipbn Algazolt a wyznk-atol ésxnkra folyó" l\'rfe lowka - púinkon. I.enduke\'e* ro-hamm:*] átlörto az oroszok állásail és uy. ellenséget a német-rsiip.-itok karjaiba kergeho, clösefd !*![«, Imgy e>ek moo foglyot ejtsenek.
Bálor magatartásáért u 3. oszt. ko. Ioruí érdentkcneszttiei. tűntették kl.
Ezer magyar faluban (Zalában is) felállítják a Baross Női Tábor falusi nyári gyermekotthonait
Ha a kisfiad, kedves városi olvasó, liz perccel későbben jön haza iskolábólv mini szokotl, nyugtalan vagy miatta és ezer rémképei látsz, ha tovább is késne véletlenül. Egy páreszlen-dös gyermeket — lakásban vagy az udvaron csak egy órára is egyedül hagyni, — el sem tudod képzelni.
És lám : - a magyar falu gyermek-serege ugy nő fel, hogy a látástól vn\'kulásíg dolgozó szülök vagy a barázdaszélen, bokor árnyékában teszik le naphosszai) rnfg ők maguk a föld rögeivel vívják kemény harcukat az éleiért ; vagy pedig otthon hagyják az apró-népet, mig"ök maguk messze kinn a halárban dolgoznak egész napon ál. Ki vigyáz ezekre a gyermekekre a jó Istenen kívül ? Legfeljebb egy nem sokkal nagyobbacska testvér, legjobb cselben is egy olyan öregszuky aki már a mezei munkára se jó, pétiig aki falun arra nem jó, arra már magára is inkább vigyázni kellene, nemhogy reá lehelne bizni a legfelelösséglel-jesebbel : a gyermekek gondozásai, vigyázását, ellátását, nevelését.
Rá gondolni se jó, mi minden veszedelem fenyegeti az egész napon ál maglikra maradt falusi gyermekek testi, lelki épségét ! Pedig ünnepi szónoklatokban ez a falusi gyereksereg ,a magyar jövő gerince ! És a valóságban is az. í)e ebbe n valóságba nagyon szomorú* belenézni. -
A Baross Szövetség Egyesüli Női Tábora bátran szembenézel! ezzel az életfontosságú magyar, problémával. Ez a lelkes, önzetlen magyar női tábor, a sokoldalú Baross Szövetség irányítása .mellel^ nem ünneplésre, nem szereplésre vágyik, nem. érdemekért, banem munkáért versenyez. Hosszú ideje folyik a tábor budapesti otthonában az igazi női odaadással , végzclt munka, fáradságos szervezés, ez az áldott magyar építkezés, a minek eredményeként ezer ma-gynr faluban , létesítenek .nyári gyermekotthonokat.\' Asszonyok, leányok, akik lemondtak szóra-
kozásról, pihenésről, löllík szabad idejüket a tábor munkahelyein, Írógépeinél, asztalainál\', dolgoznak csupán hazafias áldozatkészségből reggeltől éj-Télig a magyar holnap népéért, a falu elhagyóit gyermekeiért,
Kél hónaposak ezek a falusi nyári gyermekotthonok, A két legnehezebb hónap, az aratás idején, amíg az anyák is hajnaltól szürkületig dolgoznak a mezőn, a Baross Nőt Tábor otthonaiban gyűjtik össze az eddig magukra hagyoll falusi gyermekekéi, A Baross vezclö-nökel küld ki minden faluba a gyermekotthon gondozására. Aliola község népében,..vezetőségében van egy kís áldozatkészség, ott a gycrmekolthon gondozottjainak étkeztetéséi ís megszervezik a Raross-sziv jó-lündérei. Evégből a tahi tchelöschbjei-hez is folyamodnak. Mindenki azt ad, amil lud és meleg ételt kapnak a máskor i kenyéren, ugorkasaiát áll felnevelödö apróságok. Ahol aztán a község olyan -szegény, hogy nem lud hozzájárulni a gyermekotthon felállításának költségeihez, bit a megindításhoz a Baross Xni Tábor ad pénzl ís.
A labor szervező munkája Zala megyében ís megkezdő* dőlt. A zalai falvak sorában is megoldódik már az idei nyár kél hónapjára a falusi nép legnagyobb gondja, hogy mi legyen\' a gyermekeikkel,\'akikel étidig a. föld, a kenyér robotjában, iforró nap tűzésében, hirtelen támadt égzengésben, hűvös szélben, a nyári nap porában magukra kellett otthon hagyniuk. Jégeső és lüz és viz és harapós kutya és száz más veszedelem gondjától szabadulnak zalai magyarok is a gyermekeikkel kapcsolatban a nagy-munkás nyárt hónapok alatt,
A vezetőknél, a községekben, ahol megjelenik- a gyermekotthon ügyeben a Baross Női Tábor\' megbízottja, magyar kötelesség és magyar felelősség kérdése, hogy szívesen fogadják őket és Kezükre járjanak. A gondozatlanságban elsodródó magyar gycrmeklelkek árvízi hajósai a gyermekolthon nuin-
ANYAROZSOT, »* KŐRISBOGARAT
és minden raaa
gyógynövényt,
01b)m m*grakat, BORKÖVET
a legmagasabb naplaron vasáról
Dr. Ml kiás uyAüínGvíiiy uuunpcsi, TtltfM S80-5T7.
kásái. Minden faluban, minden hatóságnál mindenki meg kell legyen mindent, hogy minél több magyar rabiban minél gyorsabban megnyíljanak a gyermekotthonok kapui és magukba öleljék azokal, akikről eddig jóformán csak a Jóisten gondoskodón a nyári dologidőben.
A családvédelem, a gyermek-: röl való gondoskodás ina egyértelmű a nemzctmenléssel.
Ahol végre szavak helyeit éteren letteket lalálunk, otl minden erfil egybe kell fogni falunak és városnak egyaránt, hogy a lellek veíéséböl bőséges magyar aratás legyen. Ennek . a vetésnek, ennek az araiásnak önkéntes úttörői, katonái és munkásai a Baross Női Tábor tagjai Legyen Isten áldása zalai uljukon, de legyen melletlük minden illelékesnek egyetértő és egvel akaró támogaló\' készsége is. (bt)
Némát pásztoriéval az anftibolftevista kereazteahadjáratról
Berlin, június ."> „A Szovjet elleni ktbd lem >z egész világ kereszténységéért folytatolt harc", hangtik a német pllí-pökök egyházmegyéik papjaihoz intézett korlevelének tnegállapit\'sa, amelyben a papságnak utasítást adnak, hogy a következő vasán-api szent beszédeik ben mutassanak rá, mily.ii boriaszó üldözésnek volt kitéve a kerebztéiység a bo\'sevisla Oroszországban.
Vezető német katolikus körökben k<j lentették, hogy a német püspökök követséget küldenek a FUhrcr-hez és biroda\'ml kancellárhoz, amelyben kifejezésre juttatlak, hogy a nemet, kato ikus egyház szóval és ict el lánwalm* fogja a bolseVízmus elleni gigantikus küzdelmet.
Nyári divatanyagok,
sscinpompús impriméU,
színtartó strandanyagok, férfim íja-vúsxn ak,
kész női kabátok
nagy választékban
Áruház
Nagykanizsa.
«
IH\\. |iillu» s
KISKANIZSA1 ÉLET Kiskanizsa ünnepe
lila: P. Bánás A. Gyula, ferencds plébános
Egy nép sem tudja ugy kiünnepelni a s/ó xieiiiCiel)]), szebb érleljnélJpn vévé kiujjongani virágos jókeilVét, mint « magyar, Főleg LempJomlniesukoT. Meri ilyenkor másképp szaft Cfiő szivéből a Fohász, másképen reng az orgona, másképen szólnak a harBngök. A lélek öltözik dfiször djsöie és enr.ck Maradása a külső Qtuieplése is. Az Isién hajlékának megtjsztel&e mán a túláradó lélek állítja lei a bucsusát. rakni, templomban megéléseiéit szó leriü meg a?, ünnepi usztitt, a lét ajándékáért való hait leizi ie ívessé a bUi\'suajandékokat, Minden a Innp-lomból ős « íéjekbőtl izulu1- ki e napon. Talán ennek a bőségei kíkiséánt* u következménye, Iwgy a templomon kívül vulö orom és hangos jóke.tv mellett jeUenUSkirojengoek lüzlk a forrás: a Sarlós Boldogasszony]
Ezért nem úrt meg, ha belenézünk a \'inai mpon u lélek mélységeibe. Megkeressük a magyar szív ünneplő szotiáját a kiskaiüzsaiak máriás, szop,. Lelkének üdiiö forrását: S»riós Bot.\' dogasszonyt, /. \'"\'
l\'zen i\'z ünnepet] tollárul eúűitunk a lélek. Az Istenit keje-ö és náfci megnyugvó létek. Xem tudunk megavirai isten nélkül! Nem lOfcel éüíif.nk, csak csupán, robolos liétköznapp-d, kejjjonek a pirosbetús vasánaapok és Ünnepek, Ez "z cml>er torinésielének igénye. A keresztény lélek pedig föésl és meg is találja ennék klfle-JeiŐ formáját az l\'r Jézus, a szcn.ek, de kíllönöieo u Mária Űnnep»..en. Azét, meri tudjuk és hisszük; a Szűz Anyu seguségéM)! kÖzCtebb juiunk Isleuncz. Eri* segít bennünket a Máriás ünnepek sajátos mondanivalója is. A inai ünnep is Szűz Máriának látogatása. Slcl rókpná-lioz... Szive alatt viszi égi kincsét... Köszöntéseié lie:Csz|clő Útfal János megszabadul nz eredeti bünlő\'. Krz&é-f>et pelig visszhangja a SMtz Anyának, aki buldog, hisz annak hink-.i Ői m n-(len nemzedék. Istennek zengi el dalát.
Magasztalja az én lelkem az UraM
Akik szeretik cjjyinásl — rok.mok az l\'rban, még a legnehCíCiíb- megpróbál-talásbau is, örömről énekelhetnek. l)e csak az iirbii és az Urnák.
A magyar lélek hozzáadja mindig sajátos külön, Demőséges gazdagságát.\' Konkretizálja hitét. Nem elégszik meg az elmélet és a szép szó elrohanó káprázAtával. Nekünk az áldás. \'virTó-ság, fís mert a magyarnak a mindennapi kenyér mÍni;cnni|>os is;enáldns is, ezért innen ke.eji az üniiepcknek anyanyelvűnkön v.l.ií \'omOvo/ésél. Így leit Sarlós Boldogasszony a mai fin-«ep is. s
A kemény nyári munka alatt leteszi egy pillanatra a szerszámol a magyar. Hlngó. és hullámzó gibona-lábiák, buzatengeick hajladoznál; clŐtle. Az Aláás. A Kenyér. Az fciet. l-átja, millió és millió lestvérét, am.nl izmos karokkal és acélos derékkal J<:zus nevében aratásra IcmUli karját. Körülölte az o^ész csalál. Az asszony. A legény, virágos fiatalságáról és de-rös nótaszavával. A inaroKszecő lány, akinek hamvas piros orcáin a tiszta erő é.s igéie;cs liat,l..ág rózsája vinl és dalos elvont bangón ccndfrí szivének hangja... s végül a kk-sinjek, akikből egy kicsike, de eleven örökmozgó piros-liebér foltocska suhan |dö a sárgi icnyeiegböl. Lálja a falat, de a kalász[en^cr pe emén kéklő várost is, ahol az emjjcick ugyancsak az állásért, az életért sürögnek-fo-rognak. Látja az e#ész magyarságot, amely bizó, e.ős bitlel és dacos akarással küzd, lutrid., \\eiejtékezik az Áldásért... Itt Diinumtlon, amott At-iólnön, Kárpálok \'--íján, Székefyország. bun, llácskiiban, mindenütt. , Kiskani/saiak | örizétcK szivetekben J\\Mária kegyelet teljes örökségül. Hozzatok koszorúi a Márta üiu.ejjokcn és különösen a Ti kedves ünnopie-ken, Sarlós ¦ Boldogasszony napján, mert a Ti Ünneplő katolikus IJetketek szik. iaszilára, erői összefogó tömb fesz az uj Magyar Haza lel építésinél.
FERENCJŐ7SEF
KESERŰVÍZ
Ifjúsági bajnokság
Vasárnap déleJőtl egyelte i mérkőzés lesz Kanizsán a Vasút sjwrltelc. pen. A Sásku-i.cente játszik a megerősödött KISE csapitával. A KISE (iyula — l\'álosi, Horváth (Slirfi — Seres, Ködbiium, I\'l iczkő — TíhCml. Király, Frlsch, l»étcr. Miilés, tanaiJk: Némeib é-s Ráca össze.itlitáslian szelepei. A mérkőíés 10 órakor kezdődik. A liatalokkd fcleröS("»döU KISE csapata komoly esélye-e teliét a mérkőzésnek\'. A kiskanizsii cs\'|>at bajnoksága dőlhet el C/en a mérkőzé.-ea. Mi dónetleai jósolunk a/, erős és i/galmasnik iiérLező mérkőzésnek. A mérkőzés jálék\\C/.elöje: Izsák.
Sulii szárai lila
és szAraz fopgáos
kapható
Sárecz hlváo SLlll]
Zrínyi MlkUi-ittta 21. um
Mi újság a Budapesti Éfeltnl-azernagy vasártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtóludósító fővárosi jelentése szerint a Június 27-től Július 3-ig eltelt héten a felhozatal a vágollba omfl és a tojás kivételével emelkedett az előző,hetivel szemben. Az élő- és vágotlba-romfi piacon az élénk k> reslet hatására általában 10-40 filléres áremelkedés volt, sőt a vágott szedett csirke és ruca ára 60, az élő lyuk ára pedig 70 fillérrel einelkrd>.-1t A tojáspiacon a selejt?seredéit! 5, a ládaáru 10 fi térrel drágult kllónkint. A zöldség? és fJzelékféléknél általános az áicsökkenés. Az uj vöröshagyma ára 15, a karfiol és a töl-tenlvató zöldpaprikt ára 20, a vajbab ára 30, az uborka ára pedig 40 fillérrel csökkent. Az ujburgonya ára is mérséklődött, amrnnyiben a rozsa és Qalbaba-fajtáknál az apró ára 1.95, a nagy ára pedg 4.65 pengővel olcsóbbodott méle mázsánként. Megielent az Ella- és a sárga-fajtájú ujburgonya is, a nagy 17.35, az apróbb 9 pengős kezdöáron. Az uj-fokhagyma ár-t 1.10 pengővel emelkedett csomónként azonban csak azért, mert ez a magasabb ár nagyobb kötegelésű — 25 darabos — csomókra vonatkozik. A gyümö cs-féléknél szintéit általános az árcsökkenés. A szamóca ára 20, á meggy áia 30, az ujkörte ára 60, az Őszibarack és a málna ára 1.10 fillérrel csökkent kilónként. E hé\'en újdonságként megjelent a nem magvaváló szilva 70—80 filléres kezdöáron. Július 1-töl a mák ára az ártor-mánybiztosság rendelete értelmében 20 fillérrel csökkent kllónkint. (:)
Visszaemlékezés...
• Ktskanlisa Zala megyében bLkcfcL< leiéit mezőváros, mint nagyközségnek megállaphotl község hatósági és kép-viselöiestfileiének aláj>szaba»lyal meg. állapi tutinak, a képviselő les In Miiek évi június hó 2tl-án tarlóit rendkívüli közgyűlésben.. — Hz a mon-dat scieti be KiskanizsJ nagvkőzség alapszabályait, majd utána hivatkozás az 187U XVIH. t. c-.-re, amely vlsszi-adin a községek önkormányzatát és Tégül a szabályok Ikisszu sora kövel-kezik é« a választási módozat, lízen a napon liaialmtus és viharos közgyűlés volt. Szinte látjuk, liogy tolong a lömeg u m(g ma is ug>-anabban uz állapotban lévő Bácz-kcrl inoftctti jegy. zöháznál. A jegyzőkönyv határozatul sok érdekes és ügye.s-)>ajos dolgokat tüntetnek tel. A bepjpzésirfl Mhlvja a képviselőkéi « közgyűlés -méttósá-gára. és komolyságiífa, miszerinl az cJtiangZöllnk, valamint a vátasztott^k ellai kim az utián és az iSetéke.-ek iháta megetti ivem illendő rágalmazni. A dátum alatt kékszínű bcÍ>*kgiO. mely ne k fel i ra t a: Zala megje Konll sa|
Járás Szolgabi rája Kóváls főbíró aláírása, majo Hofer Ferenc kisk tnizsai jegyző, Táncos István városi lialyit. és áUat-vizsgáló, Vágnar Fé.tenc v, szállásmester, Varga látván kózgyám aláírása .vlali a kiskanizsni bérjez-ZŐ kórfcllrata 18Ü8 évszámmal és Kls-kanizsa \\áros icesétjc íelirattal, belül 1(11)5 évszám és egy kitérjeszleli szárnyú sas rajza, egyik karinában fél-bold, másikban diadaJággal. MajU jönnek az aláírások. Sajnos, leírások hiányában kévései tudimk Kísk- nirsa külön életerőt. Annyi azonban bizonyos, sok érdekes küzuelem, liarc/vita élői-to. meg az 1878 június\'- 2ti-i dátumot,
A vasárnapi Onnep! Istentisztelet
A külső bucsul az üjübb icndelkc. zé^ck éneimében napnyugtáig engedélyezték, A toinploníban fényes ünnepség kereteién tartják mC( Sarlós Boldogasszony ragyogó ünnepét. Az ünnepi istentisztelet a szokásos fél it ói-aí nűsé\\el kezdődik, n.elyei P. Horváth Adorján házl\'önüklie]vette* mond
ÖRÁT, ".•;:,« ékszert,
v4«árotJoR tii/olommut iiíolld irban
vékAsy gyula
fg;*t «. érísmsilíf, tk»«rt»fltl Tel- i t-t!. vítífi-h. KuanlMlytgtOk olctú irbin k*»Qlntk
ARANYAT Itfra»jíubb napi iibin VMitk, vagy b.-.scu-lcin.
papi >egédt«|lel. Az írni epi eg\\ház-szónoklatot P. dr. Pichler EÍnfl főiskolai lüiár mondj i. Az ístentisztekt alatt mutatkozik be az uj kis kanizsai Egyházi Vegyeskar, ez alkalomm/il Bánkiul ismert erdélyi I)-dur miséjét, majd l.íszl Ferenc A\\c Máriáját éneklik.
.. Az. Istentisztelet alatt eeméuysáerü le-z Osváth Júlia ovieriénekesnő, Fodor János ojxcraházi baritonista és Oláh 1-eicuc operaházi icnoristi szc. repiése, akik pompái énekükké] gyö-nyörködietni fogják a híveket.
Bajnokság előtt a Sáska Levente
Az elmúlt vasárnap egyel\'.e.i mér-kőiéi volt Kanizsán. E*n a inérközo-nen » Sáska-lcentc csapal vánik<izá-son felül szerepelt. Nyolc géfit rugót) és egyei icni kajx)tt. Ebtől az ifjuiá^t gólkirály Kiss e^ymug-a négyet, Munkácsy , hármat, niig a biiulctől Hor-xáth I. érlékesitettc. Megjavult a csa. \\t»[ vé\'lelir.o. Vasárnap az utolsó mér. kőzésen kemény ellenfele számíthat a Sáska csapat. A KISE csapnia híná-(őrjátékosokat igazolt, -köztük a Ju\'t Mészáros testvért (bár egyik örökie ki van tiltva ifjúsági mérkőzésekről) és N\'ih\'.i és mindenáron azon küzd, hogy a városi csapat nyerje még a bajnokságot. Kár, hogy n Sáska csapat erőssége, Horváth II. megsérült és vasárnap nem játszhat. Vlajsótot két fiatal, Nagy ;Sz*-nyc és Bartol ismét csatasorba állhat, mégsem Jősalnnk Sáska gőzeimet. Izgalmas mérkőzésen, egy ponton múlik a bajnokság, ahol (&ak a Sáska csajai \\e-szitbct, hiszen a KISE nyugodtan jálszik és nincs is \\CszT.eni valója. Itt éntektelt fél a L*gén>*..ylei csapaül. A Sáska-Ix\\ente \\-alószinü Kuzma — plander, Gozdán (Nagy) — Miilei, Herczeg, Horváth 1. — Vajda, Munkácsy, Kiss, Gödinek, Horváiti III., tarblék: Barlal, össze, árulásban szerepel\' az utolsó bajnoki mérkőzésen.
A MAGYAR REPÜLÖK
a kassai aljas támadás megtorlásául nem csak visszavágtak, de azóta is támogatva a magyar csapatok elő.e-nyo in lilásat államló.n bombázoUi a líjibevlsta csapatokat, Böszke örömmel tekinthetünk fiatal repülőink.e-, akik máris bebizzonyitolVrk, liogy, méltó utódai u bátor és vlióz lovas magyar hősöknek. A fiatal pilóták hebizoinilották, liogy a levegőben is megállják helyüket. A szovjcl i*eni megtorló tíVmadásaikról a jepülŐk inji-ja, a Magyar Szárnyak hosszú riportban és nagyszerű képekben számol be. Ijclkescdés, bátorság, biztos taláVuok é-s siker jellemzik ezeket a szovjet elleni kiráuduliÍMjkai. Vadászgépük jiedig azóta is megakadályozlnk minden ellenséges betörési.. l)c hogy » magyar légierők ilyen nagyszerű ciö|. menyekei tudnak felmutatni, abban része van a Horthy Miklós Nemzeti HcpülőaJapruk, amely az ifjú magyarok kiképzéséről gondoskodik.
A magyar lárcatuüomnak ís elő keit fegítcnl, hogy minél több fiatal nia-gyar részesülhessen jepülőkiképzésl.Oít, hísz a mostani h ircok mindennél világosabban bizonyítják, hogy u módéra lmr<eszközökkel vivőit esatákbni « légierő bátor rájtaülése nemcsak a <s«|ák, hanern «g\\*\'s népek és ym-zeiok sorsát is cldőnlhcii. Támogassuk ezért a Horthy Miklós Nemzeli Ilc-pálŐalapot és anink hivataVis lai»ját, a Magyar Szárnyakat, amely mindenkor bflségesen besZftraöl a magjar repfllésügy fejlődéséről ós sikereiről,
Dr. Boda Károly Bor- és Faártékesltő cégnél maximális áron kapható "f"
?3 roi.y/itUntfü ; pietl tojá.ixíu, tntoi brikalt, naRybátonyi brikett, ajkai «Uf*b»»* *xén, kttflxapott fokotoaííu, la komlói kovawsán, valamint elsőrendű minőségű ó ÓS IlJ bor>
Iroda és borpincék: Caaagary-Mt 56. — Fatelep: VtcMy-atca 6. — T*Ufoa: 99.
Kár moit goidoskoájék a követkexö télre UMlftairtf iiftkségletirál I
Hagáaoaok ía Intaxmi&yak agias o»tlk»igletéucJi ID3Q MnmwtiU uoudoakoduak kedvexö f«IMt«l«k melloMl
1941, lüllus 6
ZALAI KÖZLÖNY
iHciy iogi szeafnáríBBi
mindenféle Jogi vizsgákra, állam-szám vitel tan rft Is előkészít.. Legújabb jegyzetelt bérből* adja mftl-iAoy"s feltételek mellett. Bndap.it,
_ (Változások a Szent Ben dtk-rendben)
Kelemen KrizoszLam pann nlr.lmi főapái i\\ Szent Iíe;x;ick-i*ndbcn q kö\\eikozŐ változásukul rendelte ci: Tihanyban Meszlényí Latnbert pbfyl, llozmáuszky Gyárfás, dr, Komon ezy Gáspár és dr. Hegyi Dámján nyugi, lomban lesznek, dr. Macher Eménucá Iialatonfüied-fürdő ktkésze és hejjet-tea \'fürdőigazgató, Scballer Mátyás a lihanyl apáiság javainak jószúgkor-Hiányzója, Balatoníflred-fürdő ellátásának megszcnezőjc és házgonilnak,\' legányí -Norbert 11 balatonfüredi gyógyfürdő\' igazgatója; Zala>apálibun Horváth Ányos a zilwári apáiság javainak jószágkormányzója és báz. gondnok, dr. Kfígl Szc»erín sCtfédk*. kész és hitoktató lett.
- tEijegyzéa)
llor\\ny Hona és Koicnisy Jenő korpavári állami t-nilók jegyesek. (Minden külön ériésilés lielyett.) ¦
— (A Csáktornyái repulömode lezöK>
a vasárnapi bemutató idán pagy ke,ívvel fogtak a ;vilorlázó lOpöM^ép modellek épilúséi.ez. itt említjük meg, hogy a csáktoinyal Leimit a. tón nem a mgyk;:ni-zsoi, kenem a kiiknui-zsai levente modcl&zők vettek részi és arattak nagy sikert kitűnően berepült, inodeöjeikkiaj.
FIGYELEM 1
Holnaptól Jobbra hajts]1
- (Tájékoztatásul)
\' A nagykanizsai Notre Dame zárda nőne\'velő inlézolénck aisó tagozata gimnázium, felső tagozata JUeum éielt: ségível és latin kiegészítő éreUs*j|g.veL Nem volt ós nem is Icíz tanítónőképző, (i)
— (A könyv- és paplrkereskedök szombati zárórája)
A nagykanizsai könyv és pnpirke. rcskedők értesüik a közönségei, hogy a nini naptól kezd\\e szeptember 20-ig üzleteikéi szombaton déli 1 órakor zárják. , (;)
Mátyássy Zoltánnét a tábla is fegyházra ítélte
3 évi
Szeded, július 5 A szegedi ítélőtábla tegnap tárgyalta Mátyássy Zónáimé ismeretes bűnügyeitek fellebbviteli figycM. A tábla js bűnösnek lahillu Mátyássy Zoltánhét, akit Nagykanizsán is jól ismernek
és ezért a törvényszék állal meg. hozott ü évt fegyházbüntetést leljes egészében helybenhagyta.
, Mátyássyné védője az usz-szony szabadlábrahelyezésél. kérle, de ehhez a táblai bíróság nem járult hozzá, így Mátyássyné továbbra is fogva marad.
Minden autótulajdonos érdekef hogy szavatossági biztosi&ást kössön, mert ugy személyben és tárgyban okozott kára megtérül I
A perújrafelvételnél Deutsch Imre mészárost is 3000 pengő pénzbüntetésre ítélték,
meri a tiltott napokon lm 4 mért kl vevőinek
Épp egy év előtt történt, hogy a rendőri nyomozás eredményeként Deutsch Gyula és Deulseh Imre deáktéri mészáros és hentesmesterekel a kapi-lánvság kihágást bimtetöbiraja clé\'állttollák. Az voll ellenük a vád, hogy tiltott napokon husi mérlek ki vevőiknek. A detektívek (ellenérték több vevőt, a mint kosarukban hússal jöttek ki az üzletbői, ugyszinlén az üzleti feljegyzésekből is meg leheteti állapítani a való tényállást.
Deulseh Gyulát jogerősen IÍUÜ0 pengő pénzbünlctésreítél-lék. Fivérét, Deutsch Imréi, aki azzal védekezett, hogy nem folyt be n huskimérésbe, mert esak külmunkát végzett, a rendör-biró felmentette a vád alól.
Dr. \'Gaertner Antal, Nafjyka-njzsa város tiszti ügyésze a város közönsége nevében újrafelvételi kéri, mert alapos a gyanú, hogy Deulseh Imre is követelt el tiltott huskimérést. A vidéki főkapitányság helyt adott az újrafelvételi kérelemnek és tegnap volt ebben az ügyben a tárgyalás . a kanizsai rendőrségen.
Deulseh Imre azzal védekezett, hogy n hústalan napokon ö nem dolgozott, nem is volt az üzletben és amikor borjutalan napok voltak, akkor külmunkát végzett. Az üzletét is a fivérevezette. Hosszúból tették ellene a feljelentést, — mondotta.
— Vagyona van \'! kérdezle tőle a rendörbiró.
— Jelenleg ráfizetünk, az üz-. leire, — válaszolja. v
He.in Ernő t»ö éves mészúros-raéster előadta, hogy egy\' alka-
lommal segédje azzal állított bc hozzá, hogy Deutschék üzletéhen (hústalan napokon) hust mérnek ki. 0 azonnal elment Deulschékh ez é s látta, a min t Deulseh Imre hust szolgáltatott ki a vevőknek, Gyula is ott volt. Imre mérte a hust, Gyula pedig a pénztárnál volt. Határozottan emlékszik erre.
Kárlovils György mészárosse-géd eskü alatt vallotta, hogv mindenben fenntartja első vallomását, amelyben kijelentette, hogy Deulseh Imre is husi méri ki a hústalan napon. Mikor hazajött, azonnal jelenlétié az eselet gazdájának, Kein Ernőnek.
Deutsch Imre büntelenségét hangoztatja.
Rendörbiró Deulseh Imréhez : Miután az előbb azt inon-< dotta, hogy vagyona nincsen, igy pénzbüntetésre nem ítélhetem el...
— Van vagyonom, - mondja halkan Deulseh Imre,.— Kérem mit qsináljak...
A rendörbiró végül rámutatott Deutsch. Gvula első vallomására, hogy Imre nem szolgált ki, amikor erre Imre azt vallotta, hogy igenis vidéki vevőkét szolgált ki*.
A rendörbiró ezután 30 napi elzárás mellőzésével 3000 pengő j>énzbüntctésrc ítélte Deutsch Imrét is.
Deutsch Imre fellebbezett az Ítélet ellen. í
Deutsch Gvula 3000 pengős jogerős pénzbüntelésének lefizetésére engedélyt kapott, hogy azt havi 600 pengős részletekben fizetheti be.
Terményeit tűzkár ellen átalánybiztositás keretében biztosithatja legolcsóbban I
fllIlllÉ
és minden mas gvégynflvény leg magasabb rtrou elhelyezésre .tatai.. tflNTOÖHOG RT,, Bud«t»eafp
KM Fereoc-körut 35, ¦
— (Kössön jégbiztosítást!t
Az elemek dulásál megakadályozni ue.n lehet, jéjaeö el\'jen védekezni nem tudunk, de ha a gazdaember clőe. látó, jégkár eíkmi biztosítást köt. A jégverés okozta károkat el\' keli szen-\\edn\'e, dc ha van jégbiztosilása,\' cl. líusziull terményeinek értéké! a biztosító megtériti.\'Forduljon «z Első Magjai- Általános Biztosító Társasághoz! Az 1857-l:en alipitoU, legrégibb és legnagyobb magyar biztosító magánvállalat, az Első Magyar A*taá9tos Biztoíiló Társaság (központja: Buda. pest, IV., vigadó tér í.) helybeli fő-ügynökséwc íüeive képviselete készséggel ad fclvülágositásl minden biz-lositá^i vonatkozású ügyl>en. (:)
— (TI os az apró halakat fogni)
A halászati liliom végével, sok panasz érkezett, hogy az -apróbb halakat is fogják, holott «z árvizek miatt ís nagyon pusztult a haláKbmány. A halászni fel ügyelő-lég ezérl .fokozat, taiib mértékben ellenőrizteti a pia. tokon é.s a csarniokokibjm is a halakat. A rendelkezés szerint tn0s 30 centiméternél rövidebb és ¦!() dekánál könnyebb pontyot, :t0 centiméternél rövidebb és 25 dekánál könnyebb süllőt és fogast, 25 <vntiméteméi rövidebi) és 2l) dekánál könnyebb márnát, 40 e^Pt\'niélernéi rövidebb és 25 dekánál ik)ót;n>eltb kcrsegél, 20 lentiméler-nél rövuA\'bb és ,jő-dekániU;-könn e_,p pisztrángot-,) továbbá 0 t«utimée.nél rövidebb iákol fogni. \' *
— (Szlrlus és a háború)
Szirlus mester, aki legutóbb junlus 15-re békét jósolt, most ujabb levert intézet* u .szorkcszlőiégckhez, amely -licn lelsúieii,\' bőgj- bizony tévedett. Tévedéséi azZ:1i magyarázza, hogy álmában egy német lisztet látott, amint kardot tant és a rátámadó szovjet katonát térdre kénysaeriti. Ei»i ae álmot nem tudta megfcjle.U és ebből kelet-kezetl a hékejóslnt; Megnyugtatásul közli nzoab^in, luig)\' a német—szttvjet háború,, jem tart sokáig és utána béke lesz. Egyébként július 0, ,7t 1*4 15». 10, 23 és. 24-éu nagyobb zivatart Jósol, utána meleg idői. A learatott búzát minél előbb kévébe kell kötni ~ lana-csolja, meri a nagy szél kárt tehet benne. .. i v,. \'
— Naptár: Július 5. szombat Kom. kat Znk. Antal. Protestáns Enese. Izr. Thnin. hó 10 — Július 0. vasárnap, ltom. kat Iztdás pr. Protestáns Bzajás. Izr. Tham. hó li.
Városi IHoatgéai Csütörtö^öl-vasárnapig
Szörényi Éva és Páger Antal nagysikerű filmje
Beáta és az ördög
A magyar filmkultúrának egyik legszebb gyöngyszeme. Szerepelnek még: Vmnmry Piri, Mihályfy Béla, Toronyi Imre, Szakács Zoltán, Sasa Piroska. Vllághlrado é» nagyszerű kiegészítő műsor.
Elfludások WiiHlpokoti 5,7,9. v«»«rnap és Dnnepnap3, 5, 7, 9-kor
Nép MÍOzgáa Szombaton éa waaarnap I
Johnny Wclsn.llller és Muuren O\'Sulllván nagy filmje
Tarzan ess fia.
A leghatalmasabb exotikus (Hm Az emberevő tBrzsek kegyetlen szertartásai. — 500 elefánt támadása egy benszDIOtt lalu ellen. — TIz éves gyermek harca az oroszlánnal és az allgitorral. H remek kiaérömUaui-ban aktudlls híradók.
Előadások kOznapokon 5, 7, 9, vasir- és ünnepnap 3, 5, 7, S-kor.
22
0
OJ é« l.xmllt I rígípuk Tilda i. .I.J...
írógép átalakításokat
magyar beosztásra a legolcsóbban és leggyorsabban vállalja:
Siloboda lózsef és Fia
Irógá>villalat
WngykunlHBU, Fő-st 8. hm Telefon: #303.
— (Felhívás u nyaraló közönséghez)
\'Arra való tekintettel, l>ogy u hazai fuliilóhehek iránt a közönség érdeklő, dé-se állandóan nő és ngy a Bátalon-nál, mini linnilyiien, valíimint a Fejt-vidéken u penziók és a szállodai szobák legnagyobb részének lcfogSuJása már megtörtént, az IBUSZ felkéri a közönségnek azt a részét, amely móg nem intézte el szobai entielésít, hogy saját kéjnyebuéi.ek biztosítására minél sürgősebben, intézkedjen bármelyik IBUSZ fiókirodában. Máskólönleu előállhat az sz eset, hogy a torlódások miatt a közönség nem jut megfelelő kényelemhez és nem kaphat éppen azokon az üdülőbe!} ekén i elhelyezést, amelyeken nyári piljenésél el akarja tölleni.. (:)
FIQYELEM4
Holnaptól „Jobbra hajts!1\'
— (A háziasszony eltűnt gyűrűje)
Dr.\'Vit reenmé, nogyk: nizsai ügyvéd ne^e feljelenlésl tett a rendőrségen, hogy drágakö\\es, értékes arany gyűrűje elhint. A leádőrség csakhamar mejjállapjtoltj, hogy a gyürii oz flgyvédnó I-ázár Jiüia nevű -cselédje kezén tünl el, aki az értékes gyürtii elvitte az egyik k-juxsai ékszerészlu-\'z, aki azt 5 pengőért megvette a cselétl-Jeáqylól. Lázár JuÜát, aki Leismerte leltél, a lendőrség őrizetbe vette,
(Folytatón az 1. oldalról)
Blzto»It«oa TŰZKÁR •llcwt, ¦ARA MEGTÉRÜL*
— (Halálra égette ¦ forró krumplileves)
Halálos szeiencsélíciiség töit.\'nt Buia lonza mard m. Balog Teréz 2 éves kislány a konyhában játék közben magára dönlötle az egyik nngy fazekut, amelyben forró krumplüe>es Vv.lt. A kisleányt súlyos égési sebekkel száltf-lollók a fehérvári kórházba, de segi-leni i.em leLejelt rajt, sérülései]*.\' lieTe-halt. A vizsgálat megindult annak ki. derítéseié, kit lerluel a MdWSsség u halálos szc.ciicsé.lenség ügyél.en.
— A Film—Sslafcáa— Irodaién
iij száma Szelei zky Zitáról közöl nagy kéjA-\'s riportot. Kgye.l Zoltán az t\'Jsótcliteit Budapestet Jtsrnerteli, közli a lap párisi. Inclini és ncwyorki tudósítóinak érdeke* be-zániolójál, Bajor Gizi nyilatkozatát, stb. Szúmos érile. ke* rikk," rovat é,s kottumellék*M ie,zi ^el^ssé a számot.
— Hemioii bjJbü zá*sUk színtartó kivitelben kaphatók SchBlxuol.
Mattia* nyitva vergei ti órától eaí< 6 érett (hétfő, szerda, péntek délután te ftadtea - tgaal nnp néknak).
érő mocsárban kelli menniük. A lófogalu lüzérséfj és a gyalogság azonban segítségére van a vonatosztagpknnk, így fennakadás sehol sem történt.
A hátsó vonalakban is néha veszélyes támadásoknak vannak kitéve\' a németek, mintán több
helyen megtörtént, hogy néniéi egyenruhába, bujt1 szovjetkatonák igyekeztek zavart kelteni. Litvániában plyan^ csapatrészeket\' is; elfogtak, amelynek tagjain : a szovjet egyenruha felelt német köpeny és német rohamsisak volt. (niti)
„Ütött a Sztalln-vonal órája Is"
h Róma, július 5
A Popolo di Róma jelenti, hogy a keleti arcvonal teljesen mozgásban van, egyetlen pontot sem lehetne meghalároziu, merre van az élcsapat. Általában azt lehet mondani, a Sztálin vonal előtt vannak a németek, Berlinben nem vonják kétségbe, hogy ilyen védelmi vonal van,
— árja a lap berlini tudósítója
— az azonban kérdés, lesz-e ideje a szovjetnek megfelelő erőket felvonultatni és a hátráló csapatokat itt rendben megállítani.
A lap szerint ankarai és stockholmi hirek megerősítik a liirt, hogy Moszkva környékén
a szovjet nagy erőket vont ősz-sze. Elszállítani azonban nem Indja, mert a németek a vasútvonalakat minden ált szétbom-. bázták.
Berlini körökben hangoztatják, hogy nem lehel tudni, hány hadosztállyal rendelkezik még a szovjet, de valószínű, hogy az elsőrendű repülőgépeinek már csak 10 százaléka van meg és a páncélkocsikban ért súlyos vesz teségeket sem tudja már pótolni. Azt hiszik, hogy a jelzeit Sztálin vonal a Vveigand vonalnak felel meg. íla van ilyen, akkor ütött a Sztálin vonal órája is, — irja a lap.
Éhínség vár az oroszokra) ha eleget lesznek Sztálin romboló parancsainak
A Popolo di Róma berlini tudósítása foglalkozik azzal a kijelentéssel is, amelyet Sztálin tett és amelyben felszólította a lakosságot, hogy mindent pusztítson) el. Berlinben ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, — írja a lap — hogy a vörösök eleget lehetnek Sztalj.it felszólilásának, de ebben az esetben elvesztették
jogukat arra, hogy megsegítsék őket éhínségükben. A szovjet ön ként éhhalálra Átéli magát, mert a német csapatok nem szorulnak az orosz élelemre, de az orosz milliókat éhhalál fenyegeti és ha Sztálin felszólilásának eleget tesznek, az újkori világtörténelem legnagyobb tö-meglragédiája következik be.
UMGER-ULLMANN ELEK És lÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. ,0!5
Hofherr-Schrantz - Clayton-Sfiuttleworth
Magyar Gépgyári Mu> k Rt. Nagykanizsa és kö nyéki képviselete.
Teljes visszavonulási
Ugyancsak a lap jelenti, hogy a szovjet hadvezetőség már belátta a helyzet súlyosságát és kiadta az általános visszavonulási parancsot. A parancs értelmében azonban mindent el kell pusztítaniuk a szovjet csapatok-
parancs, de pusztítással
nak, amit nem tudnak elvinni.\' Ennek érdekébon a hátvédek su lyos harcokat vívnak, hogy semmi ne kerülhessen épségben az ellenség kezére. A rombolások és pusztítások végrehajtására külön parancsnokságokat álli-tollak fel. (mii)
Elfoglaltuk Sztaniszlaut és Koloraeát
Budapest, július 5 , visszavonuló ellenséget, elfog-
A vezérkari főnökség lapzár- i lallák Sztaniszlaut ésKolomeát
lakor érkezett jelentése szerint ; és elörenyomulóban vannak a
a magyar csapatok üldözik a | Dnyeszter felé. (inti)
A siovjetet támogatják a romániai zsidók
Bukaresl, július 5 A (atrcntul riportot közöl a Prulh mentéről és leírja, hogy a zsidó lakosság nyillan a szovjet mellé állt. Sok helyen a halárvadászok egyenruhájában kémkedtek és jelentésekét küld-
ték a szovjetnek, ezért kelleti a vidékről minden Ki—at) év kö-zölli zsidói kiutasítani. Az oll-inaradók karszalagot kaplak. Több helyen a villanyvezetékeket akarlak a zsidók megrongálni, másutt a szovjet repülök-
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
SJEUb.- MÁJON TESTVÉREK
\' KOszSrOléseket és Juvitlsokat vállalunk ! szaküzletében.
FEREHCJOlSiLf
KESERŰVÍZ
nek akartak jelt adni. E vidékről most ugyanolyan kis batyuval távoznak a zsidók, mint a hogyan odaérkeztek egykor. ^
Halálra Ítéltek iöbb romániai zsidót
Bukarest, július ."> Serbu kommunista zsidói halálra ítélték, mert június 22-én több kommunista társát tanács kozásra hívta össze. A cél az vpll, hogy Bukarest villanyvilágításai a légitámadás alatt bekapcsolják, hogy igy a szovjetnek jó célpontokat tudjanak adni. Társai közül kettőt 20, keltől 15 évi fegyházra- ítélték. Vidéken is kivégezlek több zsidói, akiket (ellenérlek, amikor telefonvezetékeket vágtak el és kémkedtek^ (mii) i ...
Pozsonyban is internálfák á kommunistákat, \\
Pozsonyban is intc, náljúk a kommu-nisiákal, Pozsony a /. idótörvény tö-\\C|kczléLon sok Zsidó elvesztene állásai, uj foglalkozásaién nem n.\'zelt és nem tudta igazolni mil.ŐI ÖL lízcket most in\'crnállúk. Számuk közel 10(H), Ugv\'í\'n.sak Internálták a szovjettel szimpa izftló kominunistókat.\'i Hddig (ükl.ut foglak le, nigy részük jzinVn zsidó, (mii; |.
Leningrád mem.nyilt város
Zürich, jiiltus Ő híeérkezlt jclcnt&.ek szerint SzTnt-pé\'.ervárl szovjet nem nyitvánllja nyi.lt városnak. A város körül Vz e,ő-dllmények építése fokozott n-amhan íolyik. (mii) :
Wcwet beismeri az afrikai kudarcot
Slockliolm, július 5 Wawel lálwnvok nyilalkoz^jU inilial* utja előtt <>s kijeién\'.ette, hogy a szíriai harc elhúzódott, műj-t a franc\'ák szívósan vé<lckeziick. Xeliéz a .volt szövetségek ellen hareoftni — mondotta. Afrikában vissz ivonulásban van nak az angolok és egyiptom luitárén igen ériékes harcikocsikai \\eiztcttck. Az oro^z hálKoruról ki jelenlétté, hogy Angl;óuak ez csak jó, n.ert íz anRolok kicsrll klpinhelik magukul.*
A hara nyugaton ¦
lovább tart. Tegnap délután 20 angol repülő akart berepülni német terület fölé, de 11-et lelőttek, a többit visszaűztök. Két német gép nem tért vissza. Visszaűzték éjszaka is a támn-dókal és ujabb gépek lelövésével 2 l-re emelték a 2 l.\'órén/belül elpusztított angol gépek számát.
Ma a messzehordó ágyuk Dover és Folkstonc közöli hajókaravánt vetlek tüz alá. A hajókat széjjelszórlák és visszatérésre kény szerilet lék. (niti)
lfMl. Itillm 5,
Pályázat
Oarabonci kör|egvzöségnél államilag díjazott szoc á Is kisegítői ál ás azonnal betölthet). Érettségizet férfiak pályázhatnak. Részletek a fenti köijegyzöségnél kaphatók. imi
Elsőrendű 500-as Méray
iotötaéliií
750-ért eladó.
rácz (anitó, becsíhely.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekonyv
újból beszerezhető
iapank nyomdájában.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEN,
közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásított
fürdőjoggal
25%-üs
havi 15—20 pengós részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A falajbesztlrodés folytán kitü-.ö ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok Bársonyos homok-strand. Enyhén mólyülíí sekély vizében a gyermekek ve-
nxóly nélkül lüiödbutuok. Az- építkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Kérjen díjtalan prospektust I
SZABÓ ANTAL
Ozletéhan: Nagykanlzaa, Fi ut 5.
mindenit a helyi kereskedőknél és Iparosoknál izerezM
Üknél kai |
BUDAPEST,
Előkelő osat&dl szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-töl, két ágyas ttzoba mér 12 P-tííl. Kitűnő étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. — A Zalai Közlöny előfizetői az utolsó hav| előfizetési nyugta felmutatásával 207" kedvezményben részesülnek.
JU német repülőgép útban a ízovjet célpontok íelé. (Foto R. D. V.)
Ltazt vezértábornagy megbeszélése a raovjet front főhadiszállásán. (Foto R. D. V.)
Német tábor az egyiptomi határon. (Foto R. D. V.)
Muraszentmárton, (muraközi) darabos príma minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P m&zsánklnt. Szagtalan, nagy kalóriáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égő szén.
Kapható: itii
Dr. Botfa Károly bor- ?8 faértékenltö cégnél
Nagykanizsa, Vécsey-u. 6 Tel. 1)9 Mail «xeraaM« hm téli nnnéil
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁS
Tanoncot vagy tsnoncleányt szánnal! belépésre [elveszünk. Hlnch és Wgk
Baléi-anal aiounal felvessek. Kljts-iudy utca 17/«. I". _
latalllaana Hűt vagy hányt tsnntónak lelveas Tüttö fényképészeti mtlhrmN
adas-vjítel__
SnUguMll és minden mái gumihulladékot veszek legmagsMbb napi áron. Csvetkó guml]evltótlzem. Fó-ut 4. 1857
Haaaaalt ruhát veszek ía tlajok Márkus, Király-utca 3t. -a"1
»hi».»i»e Innal-, sátor- él kocai-ponyva kedvező árban kapható Kelemen Reisö cégnél. Ugyanolt méz minden meny-nylaégben legmagasabb árban átvétetik.
2039
lakas-ozlethelyiséo
M<tov««">>»". össskomlortos, parkettá, különálló házat augusztus 1-ére, eaet-lee szeptember 1-éro keresek. — Clm : Fínclére Biztosító Intézet 2020
\' Négyszobás magánház azonnal kiadó, ugyanott konyhabútor. irtaaiUl éa hármas-szekrény alada. Klafaludyu 10. 203á
Héraaeaaaaáa udvari lakás augusztus 1-ers klsdó. Caengeiyut 87.JZ. 1991
aataaabáa udvari lakás augusztus 1 re klsdó Klilaludy-o, 32. 2C03
Emeleti atausabéa lakéa azonnajra, eaetleg auguiztua l-re kiadó Eötvös-tér 30. ii. 2038
—— BUTOKOZOTT SZOE*
KOIŐnhaiáratu"szobit keresek bútorral, vagy bulor nélkül, egy azemély részére azonnalra, lehelóteg Pó ulon vagy Emé-bet-tércn. Címet a kiadóhivatalba kérem.
2040
Bataraanatt szoba lOrdóizoba hasaná-latlal (szonnslls) kladS. Arany J.-u. 6. 2041
UAZ fiS tWOATtAN
Több adómentes magán- és bérházat házhelyet, szölót és töldekel «<"—»• Papp, Telíkl-ul 8. ">\'-\'•
A Szentgyörgyvárl hegyen kb. 4 tat, hold siölö, rét « szántó c \' "
,......______ casládl okokból, esetleg terméssel, szabadkézből mim**. Bó-velbet Csányl Laszló-nlca 3. ¦ 1983
Eladásra közvetítek) adómentes kétszer háromizobáa házat. Horváth, Sugárul 42. 2036
Alkalmi háaaatal. Családi biz sürgősen eisdó. Arpld-utsa 26. 1»72
jtisiiímtwfeipitor
43
1036
?30521
154
0363
«ALAI BÖZLÖtvV
1841. lullui 5
Hirdetmény.
Közzéteszem, hogy a m. klr minisz-térluni -19711/1941 M. Ív számú rendolo-tével az 1939. óvl 11. t.-o. 221. íj Aban avart felhatnlmnzas alapján a rögtön-biráskodást az ország. illetőleg a honvéd hdntütflbiráKkod-iH egész területére a 127.7/1939. I. M. E, 6850/19.10 M. R. és 2770/1941. M. Ií. szAtnu rendeletek-ben megjelölt bűntettükön fotUI nz olő-zólcg Klbocaálolt föntebb Idézőit rendeletek anyagával egybefoglalva, oz-tdöszortnt
m r5atdnb!ráalioif^«
kiterjed a kővotkoző büncsolokmó-nyékre és pedig: a felségsértés,hűden-seg én lázadás bűntettére. Ideértve a a felség* őr tea és lázadás elkövetésére létrejött szövetséget és azok n követésére való [elhívást is; u lőfegyverrobr bantószor, lobbanéanyag (bomba, kézigránát, pokolgép stbihasznátntával elkövetett gvllkosság és szándékos om-borölós bllntettéro, továbbá az ily nytikosban olkövotésére Irányzott szövet-Bégre\', a közegészség elleni bűntettre (Btk. 3i5 §.), gyújtogatás bűntettére, vlzársdds • kozássmtk bűntettére, vas-pályákon, (Avlrdáu (távbeszélőn vagy ]
bajoson Illetve léjrijáróműveken, ue.* szintén n villamos energia toJlo*ztéséri\', j vezetésére éi elosztására BgnlgálA be-rend- zéaeken (tartozékaikon) elkövetett kö/.vtMzólyü eselukméoyek lur V < tére (lítk 431-436., 444. íj. 1939. II. t-o. 208 . 209. g. 1931, XVI. t.c. tH| §); a hatóságok büntotőioul védőiméről szóló 1914. XL. L-o. rendelkezéseibe üt-kÖ/ó, hatóságok. Illetve hat sági kö/o gek ellen (elfogyvorkezvo elkövetett erőszak büntetlére; az állami fix tAr-sadalmi rond hatAlyossbb védelu.éról st-éló 102!. III. t c l. g-ánttk i beké* (lésében és 2. tj-ábsn meghatározót! bűntettre; n robbantószer és toblmnó-anyag olőAllUásAvnl, itirlftsAviil én tuis/. nAUtávst elkövetett btlncxplnk mén vekről SZÓlé 11)24 XV t.-0 1. § ánsk \'Harmadik bekezdéséhen meghhlAro7olt bűntettre; a honvédelemről szóló 1939. II. t o. 203. § án<ik elBő bekezdésében tnou határozott, a nuuikn folytouossA-nak mt\'gnebeziléso és me,[hlusltár\'n által olkö\'űtott hüntottro olyan f\'rlelcm-ben. hogy » bűntett k ozdomén vc/M és vezetői esnek rögtönid ráskodás ttlá (203. f}. :í bek.) ba neonban a büntettet a munka szándékos IiíMh vigy hlányoi végzésével, vsgv rongilái-sal követik el, tt rogtöuiilrásko-das « ktizdeményernköii és vozuiököu kívül n töltésekre és részesek™ Is kitörjed ; a honvédelemről tusoló \'93ü. II L-o. 204. íí-áiV\'k elő és második ho-koidésébon megliiitArozotl, tt honvédé* lem érdekét veszélyoztotö rongálás bűntettére; a honvédelemről szóló 1939 II. t.-c. 205 § Ánsk n.ásodlk bekezdésében meghatározott, n katonai vezetővel nemben elkövetett engedetlenség éé tettleges bántalmazás hUntottéru, végül a légvédelmi készültséggel kapcsolatos elsötétítés ugys/lntén a légl-rladé Ideje alatt olkövetott gyllkowág, Biándékos omborölós, súlyos tcsilsértés, lopás ós rablás büntettéro és pétiig ezeknek a htincselekménveknok klsér-lotéro és tigy a tettesekre, mint a ré-wwokro (Btk. 69. §.) Is kitörjed.
As Ilyen büncsolokmőnyek elkttvolft-sétől mindenki óvakodjék, mert a polgári büntetőbíráskodás alá turtnzó minden olyan személy, aki a kihirdetés után a megjelölt torüloteu Ilyen bűncselekményt követ el. rögtönblrAskodás tilA kerül és halállal bűnhődik.
Nagykanizsa, 1941. évi Július hó 3-án 2018 A klr. törvényszék elnöke.
kerül
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portó.iicii-tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Kty lelőtt nncol Bristol Blenheim repülORÓi). (I\'oto H. I). V.)
Totó kidolgozás
Uillomos hűztarírisi KésavQSék
tnlnttenklnek irteet szerez
Teakannák Vasalók
íróasztali lámpák Hangulatlámpák
Kenyérpirilóik Modern falikarok Gyorafőzők Olvasó lámpák
Kávéfőzők
Tanuló lánipák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. ,ao
Hirdessen o Zalai Közlönyben
m......................... rrrrrrrf-rftvmvmvmwwuM,
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit !6. Iénn$y.0<ttii; ha volna k\'íneSw^ Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
NttgystuJzsa megyei varos po\'gármcs\'erétől.
Tárgy: A fcls|inlolt gabons, llizl ?8 Tengeri ossxegytljtésc.
Hirdetmény.
Mindazokat, akik liazlet ajánlottak fel a közellátás cél|á a, személy szerint írásban éit.\'slletlrm már, hogy a felajánlott liszteket f. hú 8-án, kaid.ií veaiem át és fizetem kl a ni x malis áron. Ezúton értett iem az érdekelteket, hogy a felajánlott gabonát és tengerit is kedden fogom álvennf. Nagyon kérem a f.-l.\',|.iii"rtkat, hogy akinek van alkalmazottja, vapy kocrtja, az Szíveskedjék a felajánlóit gabonát, tengerit és lisztet 7-én, a hétfőt nap folyamán reggel 7-töl 12 jórálg. vagy délután 3 orátol 7 óráig a KO\'e-lálá i Hivatalba (Hunyadl-ulca 16), Kiskanlzsán pedig a városházára beszátlltanl, ahol azokat rOgton lemázsáljuk, kifizetjük, a zsákokat, vagy edényeket pedig azonnal vísz-szaadjuk. Mindazokhoz, akik hétfőn bármi okból nem tudnák a felajánlóit terményeket a mondott helyekre beszál\'ilani, kedden kocsival fogunk elmenni és lakásukon vesszük át a felajánlo\'t árut és azonnal klfizel-|0k. E célbál lehal kedden a csa-ládlagok közül valaki tarlózkodjck otthon. Ismételten kérem, hogy aki cssk leheli, már a hétföl nsp folyamán szállítsa be a felajánlott terményt a mondotl helyekre és evvel könnyítse meg a hatóság munká|ál, hogy kedden azulán csak azokhoi kell].n elmennünk kocsival, akik az árul nem tudnák faélfön beszállítani.
Nagykanizsa, 1941. július S. n>i7 Polgármester.
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI nni\'ILAI\'.
Klniljn : „KHzjazdsasil R. T. Nsjyksnlies". Folelös kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: s „Kozgazdssiol R. T. Nagykaiursa"
nyomdáidban NaoykanlzssR. (Nyomdáért tolol: Zslal Károly.)
Sj|. <«*1jmh 158 Mám. NagvkanUta, JWI. Julltu 7. hétfő
JÍr-12llll.
ZALAI KÖZLÖNY
«év kiadóhivatal j FM 5. axám.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
ElóIIzttéal ára: «gy hóra t pengő AO fiUer. Swrkcsitöaéfi és kfatlóhlTAÜül teWooi 78. az.
Gróf Széchenyi István és a magyar lélek
Irta: dr. Cc«t.iyi N«rr Lául*
. omz. képviselő
Ezévben, szeptember 21-én lesz 150 esztendeje.annak, hogy a i legnagyobb magyar, a legnagyobb magyar nemzetneverö megszületett. E nagy magyar szülelésének másfél évszázados jubileuma kell, hogy közclcbb-vigyen .bennünket őhozzá, az ő munkájához, faj- és földszerele-Léhez és megismertessen bennünket azokkal az eszmékkelés gondolatokkal, amelyekkel ö akarta a magyar fajlát és az országot megerősíteni, felemelni és az európai kultúrába és a gazdag nemzetek sorába juttatni.
Széchenyi .István csodálatos megértéssel fogott hozzá az ország szellemi, gazdasági, társadalmi és közgazdasági Területén az összes elhanyagolt kérdések megoldásához. Amikor a pesli lóverseny eszméjét felvetette, iuaga níoiítíja, hogy nem a lóverseny volt nála a cél, hanem az, hogy legyen egy alkalom, a hol a magyar urak összejöjjenek és beszélgessenek a sorsdöntő magyar kérdésekről. Azt irja, hogy ha összejönnek a lóversenyre, bizonyára más magyar gazdasági, társadalmi és politikai kérdésről is fognak beszélni ós észre sem veszik, hogy ^hibáikat reszelgetem ¦-. A Nemzeti, Kqsziuót sem azért hozta létre, hogy legyen egy hely, ahol dohányozni, vagy ujságotolvas-ni összejöjjenek a legjobb magyarok, hanem azért, hogy a felszínen levő nagy kérdéseket megfogják, eszmét termeljenek, a magyar nyelvet gyakorolják s a magyar lelket erősítsék. Nála minden nagy célnak a megva-lósilásánál a társulás eszköz, se hol nem cél. Amikor a Tisza-szabályozást indította meg, akkor is társulatot hoz össze. A Duna Gőzhajózási Társaság megindításánál szintén embereket toboroz. Igy toborzolt össze a pesli hengermalom létesítésére is társaságot.\'
Miután Széchenyi az ember átalakításával kivánta a magyar élei különböző területein a viszonyokat átalakítani, és az ember reformja áltál kíván la a maga reformjait megvalósítani, politikájában mindenütt elsősorban az emberre fektelte a súlyt. Az ember volt az, akinek szegénysége fájl neki; az ember volt az, aki mint jobbágy állt előtte reformtörekvéseinél,s éppen ezért ő is egyik legsürgősebben megoldandó kérdésnek a jobbágy-kérdést laríotta, mert látta és érezte, hogy a magyar fajtának nagy tömege minden jogból kitaszítva, de minden terhel viselve, nem kapcsol-
A német csapatok áttörték a Sztálin-vonalat
A repülők már a mögöttes ipari gócpontokat bombázzák — A visszavonuló szovjetcsapatok borzalmas pusztítást és vérfürdőt rendeznek — Sztálin Moszkvából Gorkijba menekül kormányával — Részletes tudósítás a szovjet fogolytáborokból
A Dnyeszteren tul Üldözik már a magyar csapatok a hátráló szovjet erüket
A tegnapi hadijelentések közöllek, hogy a magyar csapatok elérték a Dnyeszter!. Erős hátvédek harcolnak, de
az erősen kiépített védelmi be-rendezéseket a magyarok már mind birtokba vették.
A visszavonulók most rombolásokkal igyekeznek fokozni a nehézségeket. A határvidékről a lakosságot elvilték az oroszok, de az odaleleiyitelt népek is most a csapátokkal egyi\'ilt menekülnek kelet felé. Az ukrán és lengyel őslakosság pedig a hegyek\' bői s erdőkből előbújva lelkes örömmel fogadja a bevonuló magyarokat, akikben felszabadítóikat látják.
A. német előnyomulás; is tovább tart. A Minszk körül be-
zár! seregből tegnap
52 000 szovjet katona szűkölt dt a németekhez.
A repülök már a hátsó vonalakat bombázzák. Tegnap 18 vonatot semmisiteUek meg, szombaton 281 szovjetgél) pusztult cl, míg a németek csak 11 gépet vesztettek.
A hadifoglyok száma az első két héten 300.000 re emelkedett
A jelentésekből kitűnik az is, hogy a szoVjet hadianyaghiány-nya^ küzd. A repülök már ang bocsátkoznak harcba, amikor a németek a fontos ipartelepeket bombázzák. Emberanyagban még nincs hiány, de a Moszkva körül és keleten összevont tömegeket nem tudja a szovjet megfelelő helyre szállítani.
Áttörték a Sztálin-vonatat
Berlin, július 7 Az egyik motorizált gyalogság a Sztálin védővonal több erődjét elfoglalta. Az egyik erődben megtalállak a parancsnok segélyt kérő levelét, amelyet azonban már nem tudott \'továbbítani. A Jevél elmondja, hogy a 36. gépesített zászlóalj legénysége nem bir már az ellenséggel, mert a 2-U-es tüzérség nem tudja támogatni őket és láthatólag mind hátrább vonul A parancsnok sür gős segítséget kér, mert a HR
III. sz. betoncrődilmény már a németek kezére került. Kiderül a levélből az is, hogy a németek páncéltörő ágyukkal meg közelitették az erődöt és pontosan a lörésekbe lőttek. Valószínűleg robbanó lövedéket használtak a németek, — irja a szovjet erőd parancsnoka — mert az erőd harcképtelenné vált.
A német előrenyomuló páncélosok olyan foglyokat is elfoglak, amelyek az elit csapatokhoz tartoztak.
Mezítlábas, kiképzetlen szovjettisztek, Sztalia-gyfflölő katonák a fogolytáborokban
Stockholm, július 7 Az egyik lap, .a Sloekholm Slidningen munkatársa a jaros-lavi fogolytáborban látogatást tett és tapasztalatairól beszámol lapjában.
A tudósító elmondja, hogv az 50.000 főnyi táborban tisztek is
vannak, de ezek előzőleg semmi féle kiképzésben nem részesüllek és a rajtuk lévő ruhán kívül semmijük sincs. Találkozott a tudósító mezítlábas szovjet tisztekkel is. Mikor megkérdezte tőlük* hol a cipőjük, az felelték, elcserélték cigarettáért.
Az egész tábor tarka népsokaság, többségben ukránok vannak. Sztálint gyűlölik, soha nem is lálták, mert a nép közé nem ment. Tiltakoznak az ellen, ha őket kommunistáknak mondják. Soha nem is voltak azok, — mondják. Azt sem tudják, tulajdonképp miért harcolnak,
Róma, július 7 A Slcfani iroda közli, hogy Amerikában nagy megdöbbenést kellettek azok a tudósítások, amelyek a szovjet hadifoglyokról számolnak be. A hadifogolytáborokban tett látogatások után a tudósítók megírták, hogy a szovjet tÁszleV még egymás nyelvét sem értik. A hadvezetéshez fogalmuk sincs és a foglyok mind gyűlölik Sztálint. Mikor meghallották, hogy a bolsevista rendszert letörik, mindegyik ujjongásba kezdett és azt kérdezték, miért nem en-ííedik őket szabadon, hogy ők is mehetnének üldözni a szovjet urait.
Ankara, juliu-s 7 A török lapok beszámolnak arról, hogy Törökországban? nagy meglepetést keltett a szovjet vereség. Senki sem számított szovjet győzelemre, de nagyobb eltenállási erőt vártak. Leszögezik, hogy a harc első szakasza a szovjet vereségével lezárult. Most mozgó harc következik, amelyben a németek különösen nagyok.
A török lapok is rámutalnak arra, hogy a tisztek hiányos kiképzésben részesüllek. A szovjet ellenforradalmi tevékenv-ség vádjával :10.000 tisztel gyilkoltatott le és ennek most érződik hatása.
Hangoztatják a török lapok azt is, hogy alaptalan a szovjetnek az a reménykedése, hogy a német hadsereg is ugy jár, mint
(Folytatáa az 5. oldalon) .
ható be a reformok állal megkívánt építő munkába.
Széchenyi géniusza\' előtt hódolattal megállva, el nem tudom palástolni azt a fájó érzésemét, hogy mennyire , olhanyagolja Széchenyi Istvánt a magyar tár-sadalom,.elhanyagolják az iskolák, az önképzőkörök, a tudo-
mányos társaságok és maga a közönség. Éppen ezért a kultusz tárca vitájánál elmondott mull dvi költségvetési beszédemben javasoltam, hogy népszerüsiteni\' kell Széchenyit és olyan köny-nyen megérthető füzetekben, előadásokban, pályatételek kiírásában, slb. kell az ő nagy-
szerű rcformátori tevékenységét megismertetnünk, amelyek ( a legszélesebb rétegekig .eljutnak. Különösen önfeláldozó\' hűségéi, magyar lelkét, áldozatkészségét, egészségének, életének feláldozását kell odavertem. a; ma. kényelmes, a\' magyar lelket könnyen az ajtónkéul rekesz-
-2
«ÍALAÍ KÖZLONV
1941, lullu» 7.
BÚTORT
szaküzletben
Gábor m 0 asztal o ftnáü
vogyen vagy rendeljen.
Nagyk«alxM, Viro»**» palota.
leni akaró szándék cv, meri eni nck a neinzelnck eg> kincse és egy értéke van : az. hogy magyar. Számtalanszor hangzott már jel, hogy mi ne utánozzunk se külsőségekben, SC lélekben, se belsőkben idegen nemzeteket. Nekünk a mi ezer v-szléndŐs keleti hagyományaink, a magyar földön liitermelüdöll lelkiségünk az, amely uj szellemet, uj lelket, uj életei lutl biztosítani a jelenlegi és az ujjá rendezendő Európában.
Ahhoz, liogy Széchenyit szeressük ós kövessük, először meg kell őt ismernünk, még pedig a munkái, alkotásai alapján. Ma már ezek mind hozzáférhetők és éppen a mai változó világban jó, ha ilyen hatalmas támasz áll mellettünk, mint Széchenyi Isi -ván. Könyveiben a magyarság legfontosabb sorskérdései szerepelnek. Különösen ma kell bál Széchenyihez menekülni; a mikor világok rendülnek meg, országok keletkeznek és tűnnek el, nemzetek formálódnak át, hogy legyen egy biztos pontunk, amely vezérel minket a helyes magyar vezető gondolatok felismerése Felé. Széchenyi ma éppen annyira időszerű, mint 1830-ban, mikor a Hitel cimü müve megjelent.
Mikor ;i helytartótanács melleit az utak, vjzek szolgálatára lávatolt bizottmány elnöke lelt, elsősorban a Tiszavölgy rendezésére, a Nagy Magyar Alföld gazdasági felvirágoztatására gondol, meri ezúton a magyar faj legeredetibb fészkének uol-dogulasát s mindezzel a legfőbb nemzeti célok szolgálatát véli megkezdeni. Annak, hogy Széchenyi annyira szivén viselte a Tiszavölgy rendezésének kérdéséi, egyik magyarázata az, hogy ezáltal a Tiszavölgy területen elhelyezkedett magyar fajtának nyomorúságos helyzetét akarla enyhiteni, másrészt a Tisza kiöntéseinek szabályozásával többmillió hold földel kívánt visszaadni a mezőgazdasági termelésnek.
Terveiből, elgondolásaiból sok még élclél>en megvalósult, sok csak halála után, de a mindent átfogó, hatalmas reformprogramja tulajdonképpen még **niu sincs kész s ennek maradéktalan megvaftsiuisa érdekében kell mindnyájunknak dolgoznunk, élnünk, égnünk s ha kell: elégnünk.
Legyen áldott az a mag, amelyei ó hjLntett el munkájával ebben az országban és legyenek áldottak azok, akik az ő eszméinek követői s ezáltal az uj magyar életnek formálói kivannak lenni.
A női betegségek gyógykeze lésében a regbevált természetes „Ferenc Józael" keaerüvizel gyakran alkalmazzák, mert réggel éhgyomorra egy pohárral könnyen bevehető, rendkívül enyhe hashajtó, hatása pedig gyorsan és minden kel-lemitlenség nélkül biztosan Jelentkezik. Kérdezze meg orvosit I
Zala megye ünnepélyes megnyilatkozása Muraközért
„Muraköz a vármegye Integráns része és arról nem mosdunk le I" — Zala megye törvényhatóságának határozott lépése Muraköz végleges visszacsatolásáért
Zalaegerszeg, július 7 Zala vármegye törvényhatósága, mint jelentetlük. szombaton rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a megye minden részéből\' Muraközből is számosan gyűltek egybe.
A rendkivüli közgyűlésről szombaton lapzártáig nem kap-lunk ludó.silásl, Így arról csak ma számolhatunk be részletesen. Vitéz gróf Teleki Béla főispán mindenekelölt elnöki meg nyitójában megemlékezett -a bolsevizmus elleni keresztes hadjáratról, amelyben Magyarország is résztvesz és rámutatott arra, hogy a kassai orvtámadás megtorlásaképp légierőnk sikeres bombázásokat hajtott végre, csapataink ]>cdig már mesz-sze a kárpáti határokon tul gyö zcdelmesen nyomul előre az örök veszedelmet jelentő bolsevizmus ellen.
Rámutatott arra, hogy ma. a mikor
a megye tfQtdrozotian állást foglal Muraköz mellett, bizonyára elősegíti c régi fájó seb gyógyilásál és nemzeti céljaink elérését. Mini Zrínyi Miklósnak igen távoli, de vér szerint is egyik késő utódja a főispáni székben, azzal a kéréssel fordult n főispán Zrinyi vármegyéjéhez, hogy legyen történelmi múltjához hü, megfontolt, de határozott^ hogy elérhessük azt a joggal remélt végkibontn-kozást itt a délnyugati zalai végen, amikor az ezeréves határon út barúti\'jobbot nyújthat a magyar a horvát .testvérnek.
A nagy éljenzéssel fogadott bcs//*d\\dán Pchm József pápai prelátus, apátplébános megokolta azt az indítványt, amelyet Muraköz ügyében dr. Ud-vardy Jenő ügyvédi kamarai elnökkel egy ültÍrásban terjesztett elő. Hivatkozott arra, hogy Zala megye évszázadokon keresztül a legnagyobb válságok idejében országos és megyei rendkívül fontos ügyekben mindig felémelle a szavát. Nekünk is be keli lépnünk vármegyei nagyjaink nyomdokába, mert ezek a nyomok melegek és utat mutatók. A jelennek sok bizonytalanságában így kell megtalálnunk az eljguzodást. Az-, után adatokra támaszkodva bi-zonyilotta, hogy Muraköz magyar volt és az is marad. A horvátok felé épilsük a barátság hídját, mondotta — de
ű szentlstváni területekből nem adhatunk.
Lelkes taps kíséretében a közgyűlés egyhangúlag és ünnepélyes formában,elfogadta és határozatra emelte a következő indítványt;
»— Zala vármegye törvény hatóságai aggodalommal tölti, el, hogy a Muraköz területe, bár a magyar kir. honvédség 1941 évi április 16-án birtokába vette, még mindig nem csatoltatotl vissza Szent István koronájához. A törvény-
hatóság ez alkalommal is ünnepélyesen kijelenti, bog}*
a testéből és lelkéből elszakított részéhez minden körülmények között, megalkuvás
nélkül ragaszkodik. —- Utalással gazdasági, kulturális, földrajzi, közlekedési viszonyokra, a Drávának ország vedel mi szempontból figyelembe veendő nagyobb jelentőségére, továbbá Muraköz lakosságának a történelem . folyamán és most a leg-ulólibi hónapokban is megnyilvánult, Magyarországhoz való hűségére, legfőképpen pedig az ezer éven ál tartott birtoklásra, felkéri a vármC\' gye törvényhatósága a magyar kir. kormányt, hogyi
Muraköznek nemcsak jogi, hanem tényleges és teljes magyar birtoklásának minden erejével sürgősen érvényt szerezni szíveskedjék.
— A vármegye I örvény hatósági bizottsága egyúttal — ismerve a vármegye- közönségének álláspontját — annál: nevében is kijelenti és leszögezi a történelem számára azon megmásíthatatlan állásfoglalását, hogy
Maraközt a vármegye integráns részének tartja és arról le nem mond.
A határozatot eljuttatja avar megye a Kormányzó Ürhbz, a miniszterelnökhöz, a belügyminiszterhez és a honvédelmi miniszterhez, az országgyűlés mindkél házához, valamin! tá-mogalás céljából a társlörvény-hutóságokhoz.
Felhangzóit a Himnusz az isméi történelmi napot álélt díszes teremben és a vármegye állásfoglalásáért a perlaki kül-döllség egyik tagja mondóit köszönetet.
A Nagykanizsai Baross is megünnepelte a 100. Baross-íiak felállításai
A Baross gondolat jegyében zajlott le az ünnepi tag-gytUés, amelyről táviratban köszöntötték a kormányzót, a miniszterelnököt, a pénzügyi-, kereskedelmi- és Iparügyi minisztert, valamint a szabadkai 100.Baross-Fiókot
A IcJsaabadtdi Délvidék >sgnagyol>b városában, Szabadkán, mint jelentet.
ílók. Ugyanakkor, nmikor Hovszky János országos elnök Menetesével a Hu_ ross vezérkar Szabadkán, megalakító Un a 100. fiókot, az ország többi Baross fiókjai is ünnepi tnggyülésre gyűllek össae. így történt ez Nagykanizsán is. A taggyűlés előtt a ferences plébánia-templomban
ünnepi szentmise
volt, amelyen. 1». Kutyás GeHért plébános emlékezeti meg a nap jelentő^, géröl. A népes taggyűlési vitéz Tóth liéla elnök nyitotta meg, üdvözölve Hegyi L#jos dr. főjegyzőt, az Iparles-lülel claökségét és a vendéjjeket. Ezután Hédi József ügyvezető elnök emelkedőit szólásra és pompás beszéd, ben mutatott rá a Baross gondolat ébrentartásának és ápolásának szükségességére. Hangsúlyozta; hogy ez az ünnep, amelyen n 100. Baross Hók megalakult niérlohikő. Egyaránt jnu-lalja uzi, bogi\' mennyit haladbak előre, de azt is, hogy milyen messze vannak még 11 kiiüzölt céltól. Hangsúlyozta, bogy a Baross Szövetségei, amely ;r magyar Fejlődés egyik eszköze, az idő termelte ki, ¦
A Baross Szövetség a keresztény és nemzeti alapon álló ke-reskedelem és ipar vetető- és irányító szervezete, ametynekiv* százados mulasztásokat kel pótolni.
Történelmi visszapilJaniást adott ezután be széniében ltédl Józsel, amely világos képei képet adott a magyar sorsról és arról, hogy mig a magyarság harcolt, mások keieskedlek. Örök magyar tragikum, bogy sohasem azt tehettük, amit akartunk, hanem amit < siiiáliLimk lelteiéit. Ma azonban az
Idő módot ad árra, hogy a keresztény magyar erő előre törjön, és kezébe vfji_i.fi az eJdiíí rajta, kívül álló okoMííi elhanyagolt Ipart és kereskedelmet. Az átalakuláshoz, az egész magyar közeliét tel friss! tésól»ez
uj emberek keltenek, akik Szé\' chenyl szellemében élnek és dolgoznak.
A Baross hozzá akar járulni ehhez* n nagy honmentő és épílö munkához. l\',e mindenkinek dolgozni JtJeB, m«rt enélkül nincs eredmény. Do no a pillanatot nézzük, hanem a jövendőt. Hisz a -magyar sors a Baross Szó\\«t-ség elméleti aftapja.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd illán Horváth I,aJos ÍŐUtkár felolvasta azt az 5 táviratot, amelyet a laggyülés-rő 1 a Ko nnányzóna k, a rn inisílcr-olnöknck, a pénzügy inlntsztörnek, a keieske,ehnt miniszternek és a sza. badkaí 100. Baross fióknak küldtek. A miiiisztei-eliiökmek küldött táviratban a Baross fiók ismételten kéri
a III. zsidótörvény megalkotását és a Slrohmann rendszer felszámolását
Vitéz Tóth 1161a elnök.zárószavaiUiu rámutatott arráj liogy Minikor 0 évvel ezelőtt megmozdultuk Nagykanizsán, még kevesen voltak. Most már látni, hogy eredményes munkát végezlek. Továbbra is a hccsülelcs gavlasági él<l kialakításán fáradoznak. Kéri o ingok összefogását, mert csak együttes munkával tudják «z eredményi elérni.
- Naptár: Július 7. űélM. Rom. kat. Cirill és Mot. Protestáns Cirill. Izr. Tham. hó 12.
UásjardB nyitva réssel 6 órától <wiu
3 4tál« (hétfő, (wotdu, péntek dél után
itat túlim 7
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ

vlz gyógyfürdfi
a Heroou Foatetlcs Uradalom FUrdöl satuidénak saját keze-I ősében.
Rheurta-,írom-. Izületek,ceuz-botcg-aégok gyógyhelye. Állandó szakorvosi felügyelet. Diétás konyha diétás nővér vezetésével. A CurHalon-ólte-remben zene, tánc! ürllll
Strand, tükör- és fedett lürdö, gyér-moketrand. thormallürdők. Ivókúra epe-, vese-, gyoniorbetogek részére.
A kiskanizsai bucsu
Külön kell inegcinlélifcznítafc KIS. konizsa idei búcsújáról, amely az cd-digi szokásos keicickcn kívül hö és gazdag műsort hozott. Már a fél ij.es diákmisén sikerrel mutatkozott liC -:z énekkár, Lencz István vezetéséivel, mujd Matkoviih József egy magyar A\\c Márint oilolt elő slkeiOiCn. Kid-lurált hangja lul a miHeheJői színvonalon nagy sikert omlott.
A nagy misét megelőzte p. dr. Pléhlor Emil Főiskolai t nár, prézes szép-ünnepi boszéde, amely nagy Itatást váltott ki.
Az Onttépi nngymlsén révz) veit dr. Kfálky István píflgárlnester, kir. kormány főtanácsos, ú kiskapusai katolikus egyházközség kupvi.seleie, valamint u hívek ezrei. A vendégek között volt három fővárosi művész: Osfvállr Julin, Fodor János és oláh Ferenc, n m. kir. Operaház lúgjai, akik közill n férfink magyar egyházi énekszámokkal szere-lellek. Fodor 1-e.cm- Kontor: Mi-uiyóiíkját énekelte. Hanginak ért-i-s-ségc, dinamikus ereje betöltötte a icmplomot. A híres magyar basszus-szólisl" hírnevéhez méltóan efcőr.ingu teljesítményt nyújtóit. A hivők ezreinek megdobnált a szive a j-zóp ének hallatáid. Az operaénekes heflontai nin-gál » kiskanizsat szivekbe. Oláh l-e. renc a\' Boldogassz. niy anyánkat (\'énekelte a kellemesen esengő baritonjával. Ö a közönségtől röglönzott kórus kíséietével énekelt pompásan ó< ha. lásosan. Az ő száma is felei thelel len n kiskanizsai ünnepi előadások \'közölt,
Lencz Istvánnak, ennek a tehetséges fiatal karmesternek fiatal Egyházi Ve. gycskani mutatkozott be Iíánhidi Ödön ismert D-dur erdélyi miséjével. A kompozíció pompa1\' miiveszi teljc-út. meny, amely már több helyen megérdemlett sikert aratott. A kiskanizííai előadásaik is sikere volt, különösen a Snncius részlet volt szop emelkedett, « mü méltóságát és szépségét kiemelve. A szólókat Szabó Ilusku és Mai-kovkh József énekelték. Szabó Ilus kollenes oengő szopránja megfópfatést kellett, síkre volt- Mukovithuik is szólószámaiv.\'l. Kötni dicsérnünk kejl «• íiamvcsiert,\' [jenes Istvánt,. akinek ráicrmclUég©, zenei kulturáltsága rrt«fc* \\c\\:ö, mert rövid idő "Hit az uj ének-karmi kiváló eredményt tudott reJ-inutuliM. Az orgonakisérclet Baj István kánior-Uijiitó látta el stZtusosUn.
Az ünnepi szentmise, melyei 1». Horváth Atlorján ferences hrtzrőiiökhcf-lyottes végzett fényes »apí nOgédleíM, lelkei megkapó, gyötíyÖrfl ténykedés volt. Meg kelt emtékczuünk 1>. Bánás A. Gyula kiskanlzs.ü plébánosról, aki a ragyogó egyházi ünnepséget rendezi.
A szokásos Sátoros bácsim ez cvl.cn is ezrek jelentek meg \'már a kora délutáni órákban. A fővárosi művészek, Osvátlt Juli", Fodor János és Ofcíh Ferenc is incgjeKeiilok u hites sáska bucsun és a kanizsaiakkal együtt kfia jól érezték maguk-.it A bucsu ezévbeu is szép keretek között zajlott le minden icndznvarás nélkül.
Néw. éa axaietéanapokra
alkalmi alándóknak cserepes és levágott virágokat, csokrokat
egész éven át vehet o rágl
Petermann kertészetben
BAihorjintca 21. 10»
AZ UJ MENETREND Nagykanizsát teljesen elvágta a Balatontól
Milyen vonatok közlekednek a mai naptól nagykanizsai viszonylatban ?
A MAV a inal naplói uj menetrendet léptetelt éleibe. Sajnos ti menetrend .súlyosan érinti a nagykanizsai és a balatoni érdekeket. Nagykanizsának és a Balatonnak mindent el ¦ kell követni, hogy a menetrend hibáit kiküszöbölje és ne csak a pécsiek érdekelt tartsa szem elölt. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy a Halálon felől délután 5 órakor érkezik Nagykanizsára az utolsó vonal. A Balatonról tehát már \'A órakor el kell jönni. Hogy ez éppen a nyári főszezonban mit jeleni a balatoniaknak és a kanizsaiaknak, azt felesleges részletezni.
Az uj menetrend értelmében egyébként, nagykanizsai viszony latban a következő vonalok közlekednek a mai naplói : BUDAPESTRE ind. :
11.00 személy
16.05 személy. (Csak vasárnap és ünnepnap.)
19.15 gyors. (Csak vasárnap és ünnepnap.) BUDAPESTRŐL érk.:
13.55 személy.
12.07 gyors. (Csak vasárnap és ünnepnap.)
20.30 személy. (Csak szombaton és ünnep elölt való nap.)
BALATONROGLARRA ind. : . 10.1« motor 19.30 motor.
BALATONB.OGLÁRRÖL érk.
7.30 motor
17.00 motor. CSÁKTORNYÁRA ind.:
4.36 személy
1120 személy.
CSÁKTORNYÁRÓL érk. : 9.33 személy 19.05 személy.
ZALAEGERSZEGRE ind.:
7.50 motor
20.45 motor. ZALAEGERSZEGRŐL érk.:
7.14 molor ¦
16.00 motor.
SZOMBATHELYRE ind.: 10.10 gyors (Sopronig) 15.40 motor (Sopronig)
SZOMBATHELYRŐL érk.: 9.38 motor (Sopronból) 10.58 gyors (Sopronból)
PÉCSRE án\'d.: • 1.25 személy 14,05 motor 17.08 gyors.
PÉCSRŐL érk.:
10.00 gyors 23.23 vegyes.
BARCSRA ind.:
20.50 motor. BARCSRÓL érk.; ......
7.05 motor
13.50 motor.
Megkezdődött a közegészségügyi törvény végrehajtása
Zala megyében a megyei tisztiorvos teszi meg az intézkedéseket
A közegészségügy halályo-sabb védelméről szóló l(>rvény végrehíijlására m\'óst kerül a sör. Elsősorban a különböző iskolák és óvodák tanszemólyze-lét. valamint a napközi otthonok, csccseinöóvó és más hasonló helyek alkalmazol lait vizsgálják meg. Akiknél fertőző, vagy előrehaladott állapotban lévő tüdőbaji állapítanak ¦\'még, azokal a betegség mérvéhez képest teljésen, vagy hosszabb-rövidebb időre elhelyezik.oda, a hol nem kell közvetlenül érinl-kezniök a gyermekekkel és a fiatalkorúakkal. Az orvosi vizsgálatot azoknál is elvégzik, akik teljesen egészségesnek tartják magukat, mert gyakori eset, hogy az illetők sincsenek ludá-hi]>;ni annak; hogy betegek.
A gyógyítható betegekel kórházba utalják, ahonnan felgyógyulásuk ulán visszahelyezik Őkel régi alkahnazlatási helyükre, a lobbikét pedig vagy nyugdíjazzák, vagy pedig olyan be-oszlást adnak részükre, ahol sem maguknak, sein másoknak nem árihalnak betegségükkel.
Ugyancsak orvosi vizsgálat alá .kerülnek az ^leluuszenpar-
ban foglalkoztatottak és az élelmiszerek árusításával, készítésével foglalkozó emberek Ss. A törvényi ezekkel szemben is ugy akarják végrehajtani, hogy a létfenntartásikat né veszélyeztessék. Ha régi foglalkozásuktól cl is tiltják őkel, akkor a közegész ségügy re veszély leien foglalkozási ágakban\' Kaphat nak elhelyezkedést.
Az élelmezési iparban sorra kerül továbbá\'a henlcsek> mészárosok, pékek, cukrászok, — majd a rodrásziparban foglalkoztatói I t\'odrásznu\'slerek és segédek megvizsgálása.
Mindenült orra törekszenek, hogy a közegészségügyi szem-ponlok \'figyelembevétele mellett az emberek létfenntartási lehetőségél is kíméljék.
A törvény Nagykanizsára vonatkozó végrehajtási intézkedéseit illetőleg kénlést Intéztünk illelékes helyen, ahol azt a választ kaptuk, hogy Nagykanizsára még nem érkezel! meg a végrehajlási utasítás és Zalában dr. Takács László megyei tiszÜ főorvos leszi meg az intézkedéseket.
Csak a teljes értékű biztosítást nyújt védelmet az aránylagos kártérítés elten
A Biztosító Intézetek Országos Szó-vétségének figyelmeztetése: oz árak emclkedéso következtéién ajánlatos a kár biztosit ási kötvényeket haladéktalanul folfüvizsgálni é saz érléktöbbte. tel sürgŐMSu utánbizlo\'.i\'ani. |íz azért szükséges, inert » keicskedelmi törvény 178. §-n a következőképen intézkedik: > A kártérítés azon érték szerint állapittaük inog, megyei a biztosított tárgyak a megsemmisülés, vagy megsérülés idejekor birbik. I|a az érték a biztosítási összeget meghaladja, a tárgyak teljes megsemmisülése cselében kártérítés főjében egy-dfll a bizlosl\'ási összeg fizetendő; ellenben, lm a lárgyak részben semmisülnek meg, kártéritésnek c^ak ^izon arányban v:>n Iwlye, melyl^sn a biztosítási összeg a tárgyuk összértékéhez AH-\' (:)
Állandó mlwniwik hatkSwpokoa Badapact 1. Mfiaeria
6.45 Torna. Hitek. Közlemények. HanLemczek. — Utána: Étrend. — Ili Hírek. — 11.10 Nemzetközi vizjdzöV szolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz. IdftjárásMeniés. — 12.40 Hinak. -13.20 lífőjelxes, időjárás, és viziUtás-jeieniés. — 14.30 Hírek. — 11.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyfttolhirek, piaoi árak, éJelmiszcrárak. — 16.45 Időjelzés, idöjáras)clentés, hinek. ~ 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 10 Hirek magyar és román nyelven.
— 21.40 Hírek és Időjárás jelen lés. -23 Hirek német, olasz, angol és franoi* nyelven. — 24 Hírek.
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — IU45 Felolvasás.
— 12.10 Hciidőrzouckar. iaSÓ Bá-ünt IJezsfl hegedül. — 11 líerg t.iU zongorázik. — 15.20 A Rádió Szalonzenekara. — iS.45 i)r. Bercsényi Dezső előadási. — tO.lá Időjelzés
17.15 A közellátási szofgáinl közfc-mén.ve. — 17..\'t0 Farkas Jenő .rigány-zenekni-j. - 18 20 Dr Hadrovics 1.. előadási. — 18.15 Véesey Jenő jizz-zong<iraszámai. - 10.20 Á távoli kedveshez. Közromüköiük liasilulcs Mán i, Lukács Margit, Tímár József. - 20.10 •6|>eraliáz zenekara. — 20.55 A honvédelmi iniiilszlérium I^goltatini Cso-]>nrirőnökst;géuek előadása. — 2210 Magvai nóták h:inglemezről. — 2:125 llniizky Ijlszló lánczcnekara.
BUDAPEST II.
a midkivüU események niíatt műsort egyelőié nem ad.
A szokásos Levente félóra igy ezentúl Budapest I. műsorán szombaton délelőtt fél 12 órakor lesz.
aaJtamvzifrm széwkozlíalik
1A0M BOZLOWi
mi, fuHai 7.
Igazságügyi kinevezések
A Kormányzó ür Koronay fMeiz) .József volt na+0\'k;iiiirs;ii kir. ügyészi « pestvidéki kir. ügyészség alelnökévé, dr. Pnitonuy lÁ$z\\ö volt kcszihoryí járásbirói u kaposvári törvényszékhez tanácselnökké kinevezte.
Az igaz-águgvmini.sztcr ilr. Honc László kaiiizs\'i törvényszéki, dr. Ábrányi ,K\'i:íi kanizsai járásblróságl és dr. Török Zoltán kanizsai törvényszéki aljegyzőket jegyzőkké, — Szonly Aii. dár törvényszéki irodnfőtisztei, az elnöki Iroda \\ezoiöjét törvény széki iro-datguzagióvá, Zoltán (iásjiár járásblró-sági ielokkönvv\\vzc!őt a VfH, fizetési osztályba telekkönyvwzoiövé, /.aiai l.ajos kir. törvényszéki és Kiss László
nagykanizsai Járásbíróság! elm. főtisz. ICkol valóságos főtisztekké, Kertész Mtllályt U kuiizs ii kir. íigj\'é.szvégen irodasegéd lisztté, M iriinck Gézát a járásbÍróságon kezelővé és l.oholrzky Géza járásbirósági dijnokol icgcdhivn-i.iii gyakornokká kinetezele!
A kinevezetlek mindegyike valóban érdemes és rászolgfdl az elűkSnlclesie, szívvel Jelek kell szolgálják «Z igazságügyei és mintaképei u magyar UszlvT-selőnek.
Zalaegerszeg, jtiUús 7 A szombati rendkívüli megye-gyűlés n Muraközre vonalközt) határozol! állásfoglalása melleit, melyről lapunk más helyén sitámolunk be, több más
, érdekes határozatot Is hozott.
["így elhatározta a vármegye azt Es, hogy a kereskedelmi miniszter leirata értelmében 80,00f) pengő kamuimenles kölesönt vesz Tel az árvizsujlolla lerüle-
tekeu szükségessé vált munkálatok elvégzésére. A kölesönt öt éven ál féléves részletekben törleszti a vármegye., Elhatározta továbbá !1 tvár-
h
A Sáska-Levente az Ifjúság)
bajnok Kanizsán Sáska-Levente - KISE 2:0(2:0)
Vezette; szenté, Félbeszakadt Az első félidő széji játékkal telt cf, mikor a kiskuniisal csapat Kiss révén két gól előnyhöz jutott. A KISE i.om nyugodott íiete «z eredménybe, mert mikor írem tudtak otedtnónyesok lemii, csúnya rugdiilózásha kezdtek, melynek több kiállítás lett u kö\\e.:k)ozmé-nye> A csapat ü második félidő 15. percében sportszerűtlenül -evőn iái « pályáról. A közönség (a Vasul pályáu és kanizsai közönség! sem viselkedett sporiszen\'ien. Most kíváncsian várjuk, a Szakosztály kit Tószt meg a púlya-.válaszló jogától? A Sáska csapat megérdemelten jutott az elsőséghez, mert legegyenletesebb és ígjobb Uffljcsiliué-uyeket nyújtott m egész szezonban.
Üj járási székház épül Pacsán
80.000 pengő a zalai árvízvédelmi munkálatokra — Drágasági pótlékot kaptak a vármegyei tisztviselők és alkalmazottak
megye, hogy miután a parsai1 járási székház lovábbi tatarozása céltalan kiadás volna, I5() ezer pengő* költséggel megépítteti az uj paesai járási székházal. Az építés költségéi MAMI kölcsönből l\'edezík.
Az egyre emelkedő drágaság miall a törvényhatóság indokoltnak találta a vármegyei liszlviselök és alkalmazottak kéréséi és a VII. fizetési osztályig bezárólag havi Fizetésük 20 és családi pótlékuk 200 százalékának megfelelő drágaság! pótlékot szavazol! meg a vármegyei tisztviselőknek és alkalmazottaknak.
Meghalt a balatoni műúton szerencsétlenül járt MAORT autó negyedik utasa is
Jelentettük szombalon. hogy a balatoni műúton villanyoszlopnak rohant és felrobbant MAORT teherautó Ittasai közül hárman a helyszínen meghaltak, illetve eléglek, a másik két utas közül pedig László Sándor palini munkás súlyos égési sérülésekel szenvedett. Lászlót a vármegyeit mentők azonnal beszállították az egyik budapesti kórházba, de segíteni már nem leheléit raji. belehalt sérüléseibe, így a szerencséi lenség halálos áldozatainak száma négyre emelkedett. Az ötödik Utas, Simon István, aki a vascsövek tetején ült, minden súlyosabb sérülés nélkül megúszta a szc-rencséllenséget, de tehetetlenül
kellett végignéznie, hogy ég cl testvére és két társa. A segítésre ugyanis gondolni sem leheteti, mert a tartaléknak vili gáztartály is bármely pillanatban felrobbanhatott volna.
A MAORT egyébként azonnal gondoskodoll szerencsétlenül járt munkásainak eltemettetéséről, Simon Mártont Balatonszentgyörgyre, Kara Andrást Pilisszenlivánra szállíttatta el és olt temették cl, mig Göncz Istvánt Nagykanizsára hozlak és ma délután l órakor temették cl. A negyedik halolt, László Sándor palini, őt valószínűleg még a mai nap folyamán .színién hazaszállítják, hogy hazai főidben helyezzék örök nyugalomra.
Muranzen\'mártonl (muraközi) darabos príma minőségit
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P mázsánkig*. Szagtalan, nagy kalötiáju, ttizelécre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égö szén!
Kapható: 1711
Dr. Buda Károly bor- él ftérfékeiitö cégnél
Nagykanizsa, Vécsey-u. 6 Tel. UO. Mo«t **mt+mm» b« MII ax«»4ll
__önálló teltrekészségévcl a
Hifi KII 7 I veszély piHnintában meg-\' \' 1 őrzött lélekjelenlet^ot
lünt ki o napon MáUié Gyula volt lúgosi 1. huszárezio:t|bell tartalékos zászlós. A Követ környéki visszavonulásnál önkénl visszamaradt és n ki. merülés folytán Somaradt luisziirokat összegyűjtve, azokkal a túlerővel1 támadó oroszokat sikeresen foltartóz-lalta. Knuek az volt a jctojulősége,
hogy az utóvéd nélkül maradt ezredek
az. ő általi nyújtott biztosítás ofcUmn Olall zivarlulumá fdlytat Itatták a visz-szavonulásl. Múthé zászlóst Czért a bátor és sikeie<, valamint a kötelesig-indástól ösztökéli eredményes magatartásáért az arany vitézségi éremmel Uuilcllék kí. _ f
- (Időszaki Nyári Napközi Otthon)
nyílik meg, mint jelentőt ifik, a magyar vidékeken. Mini tudósítónk irja a nyári napközi otthon II ahóhm, Nagykuuornakouí Ta\'csán, iSalaapátt-ban, Zalaszeiiimlbályon már megnyílt. A szülök már tiytigodtan dalgozhut-nuk a mezőn, mert gyermekeikre nemcsak vigyáznak, de oktatásban is részesítik Őket.
Hazafelé a fehér-pokolból
(SilMriai hadifogoly emlékek)
Irta: K*k««y JUtal 5
Kajiitányék vonata másnap folytatta
Bllját, S uéliam paj>\'inulvil — Mik kő. nyörgés utau _ mi is kaptunk gépet és 0 napi vBszteglés után elhagytuk Novonikolajvszkct.
Azonban nem jutottunk messze, A következő állomáson kijejonletio n g^.. pész, hogy befagyott a gép, nem me. tünk tovább. Ismét egyik-nap a másik ulán mull, som vonat nem jött, sem más gépei nem kaptunk. Már u balo-dik najija álltunk az állomáson, sokunknak clfogyolt az élelmiszere és ig>\' vagy húszan elmentünk a legközelebbi faluba, tnejfy 6 km.-re volt az á\'I-omástól. Pénzem már alig volt, l<v vittem egy pokrócul és egy kél és fél. méteres vásznat, hogy azokat élelmiszerré és pénzzé változtassam. N Beérve a faluba, kiscl*, I—5-ös csoportra oszoltunk és ugy mentőnk 1« a házakba; hogy a <^ereíiztc;ckei lebonyolítsuk. Az e&ő bázba, melybe beJéplOnk, egy magas üreg muzsikkai kerültünk szembe, Mintiiogy a faluban vörös k>V«sjárőrl látUnik, vörösök kö-szfmté.sével, /diasztvitye toVáris., .Cd VÖZÖUek eíviárs láptölik le. s meg. kérdeztük, van.e eladó élelmiszo e, 1o-.l&íí- szalomwjl v aj. lényért
Az ö\'wk me^szóli;ásnnkin kU\'gvcne. sedik, szemöldükeii össze ián.ólja b szin\'.e utálatos gvdiöíeitei iív Cf.\' teánk: >Já \'nyel továris, já bieli, uyicsevo
ívjeto int pi\\)dizsnc , fn nem vagyok elvtárs, én fehér vagyok, limes í.emml eladni valóm í< S azzal fcuycgelöen mulatott az ajtóra, irtelyett át mi Cjiy-kettőie cllüiitünk s óvtíikódlunlk\' ;t tobW házban az \'elvtárs, mcgsztfafcístél, mert miudenütl tapaszUiltuk, hogy nem vörös, hanem fehér érzelműek és csodálkozásunkra, nagyszámú vörös katonaság dacára is, ezl cléí-\'ge kinmlatiák és hangoztatták. v >\'
Az alku li-unar létrejött. VSszaani-érl kaptam 20 font miisos .sztl.mnát és egy kenyeret, jxikrócomérl aoo rubelt, akkor még elég nagy összeget jelentett és még két kenyBrel. Igj\' megrakodva, lobbi tárrsammal együtt vis«-szainilullunk az átlomásra. Regge^ llogy elindultunk, nemcsak kaUnt koppén) emet, har.em subámat is. magamra öllöUcm. I.olivtc\'.t vagy 35—10 fokos hideg. Visszafelé azután az élelmiszerrel megrakodva, a nagy hideg duvárn megizzadtam a hosszú utón. Mikor az áaomásiót már féJ. kübmélerip voltunk, vonalúul* kiszaladt az áXomásröl Megdöbbcniüuk. Mi lesz most velünk, minden holmink a távozó vmaton. Ki tudja, mikor jön ujabb vonatunk, irtol-érjük.e! Ahogy i-süggedten töprenkedve beértünk az állomásra, nagy örömünkre látunk olt egy mozdonyt, mely távollétünk alatt tutotl 1* s erősen tülötlék, men kél óra mulya von>ttmk ulán, nyugal felé kelleti mennie, lígy. kettőre elleptük a knzánkönllt járódeszkái lönu a géj:en, ugy hogy már töblK\'n el sem fértünk volna rajta. Mibelyi eihoíyi\'zkedlem, haltai, ackj-
lámASzkotltam a kazánnitk, Ik>;;v hiy annak melege liswm megszárítson: KÉZ lien egy j.;őzvezciií cső két helyen Is kiégette subámat, de ezzel mit sem lórődlcm. l-\'ő volt egészségem megvédése.
Cí-jifuik tényleg kél óra mulvi 01--iutiult nyugat felé s J,uy a következő állomáson már efrériük az ott ve.z;eglő vonaumkat. A közl»e o-:ő 11 km-es útszakaszt nem sorolhatom legkc&ume. schb utazásaim közé, ir.erl oly kemény ¦dobén egy elég gi\'orsa.sággil hafindó ntoz<lonyon állva, biz nem kéjulazás, mégis jó öltözékem mogvétlclt minden
bajtól, •
Társaink ujjongva fogadták megérkezésünket. Néhány állomással tovább érve másnap, liogy bóértünk az áílo-tnásra, kijön a rabiból a pékmester s kocsink aji íját kissé széthúzva 1«-dugta torzonborz tejét .s megszólal:
~ A falusi pékmester vagyok, az »apain meghalt s a faluban, nincs senki, aki koporsót tudna neki csinálni. Hullottam, liogy hidiroglj\'ok érkéz-lek az állomásra s miután tudom, hogy,.azok mindenhez értenek, eljöttem megkérdezni, ki csinálna az utáninak koporsötl
Az egy-ik sarokban megszóld egy góbé, aki otUion földműves volt.\'
— Jó tijiöérl megcsinálom.
— Kapsz >zét> friss, 12 Tontos ke-nveici — válaszolta a muszka s kész voll »z alku. — DBhát két sírásó is ké.i*e - folyialti a mester.
Arra meg kél farinán vállalkozott, luisonlókéji friss Miér kenyérért.
— Kell még uégy luflolt vivő s egj-, Oki ti kcrcjzicl viszi — szólalt meg uj-liól a mester.
Erre is vállalkozott öt magyar.
A góbé is, a sírásók is azonnal ulnak indultak. A góbé, ahogy elkészült a koporsójával, hóna niá yette a szép pirosra sült 12 fontos fehér kényeiéi s mosolyogva jelent meg közöttünk. A germánok is, megásva a sirgödröt, hozták szép kenyerüket, de szegéinek igen ráfizette* munkájukra. A kőkeményre fagyott röldet csuk iiagynehezen, csákánnyal tudtiík fel. törni, Wlzadtak az erős munkálmn, a szét átjárta őket, a tífuszjárvány erős volt, elkapta őset s néhány nap mulVa Omszkba már súlyos betegen, értünk velük. Közkőrháztjo kerüllek, az egyik azonban rövidesen belehalt.
No azután, hogy eljött a pékmester atyjának temetési idejo, elment *z őt magjar tcnrtlni.
Ahogy kiért a temetési menet a faluból, az áj&oniásiói vagy 3-400 méterre haladtak a temető felé. F-Wg szép idő volt, Így a vonat cliilt ácsorogtunk. beszélgeltCmk s aliogj\' nézem a tcmclési menthet, azt mondom! a körülöltem tevőknek:
— lia most vonatunk elindulni, hogy letennék ezt a halottat 5 futná-bAk a vonat utáni
Alig néhánj\' pere múlva jeleznek a vasutasok, hogy indítják a vonatni. Krre felugráltunk a kocsütkiii s füt>v(-lés, keodöJolxiglutáswal jelezzük a lia-loltvivőknck, hogv a nit vonatunk I futott ki. (Folyt, köv.)
FEREHCJÖJSEr
KESERŰVÍZ
1941, [uUuj 7
2AI.AI rtöZLÖNV
- (Tájékoztatásul)
A uagyfcairízsaj Nohe Dame zárda iiűim»«M inlczeWnCk alsó 1 igócata gimnázium, felső tagottiU líceum érett-M\'.Hi\\el éa íitín kjogésziitt érettségivel. Nem volt és nem Is k>z liinilójiü-képző. (:)
— (Pecsal hírek)
Tudósitónk trjű:: dr. Horváth Vil-mos paisni főszolgabíró négyheti szabadságra utazott, távollétében a liivs-tal \\ezclésót dr. bervalits I.ásztó szol-gabiró \\e[le át. — Csckc Erzsébet parsai fiatalasszony leesett a cseresznyefáról. Állapota Sllyos;
— (/alul kis hírek)
TapoU-án ismét megnyílott ii nap. közi otthon, amelynek gondjaira GT> g>érmeket Ixizlak. — Töltényt talált /ala hu lápon Tóth Karolj\' pásxlorfiu. A töltény felrobbant és a gyermek kezét szétroncsolta. — Először a \'ihifca-louba akartu magit beleölni, majd ftrl-akasztotta magút Szita Gergely ne* inesiördcmici napszámos. Teltél ész-ic^eilók és megmentették.
— (A balatoni gőzhajózás)
koszthelyi viszonylatban is meg.\'u-dúlt. A menetrend nagy állalánosság-pan a mult évi keretek közölt mozog. A kesztlielyi mólótól a hajók reggel 7.15 órakor és délután 240-hor in-.dúlnak s oda délután 2.30*kor és esle H).25.kor érkeznek.
— i,Vonni elé vetette magát)
Párizs József 27 óves óhidi Likoa, mezőgazdasági cseléd luza látogatott DabroniT.i. A község kózzeléliCn lévő erdölwn lefeküdt, megvárta a legközelebbi vonatot és a kerekek alá vetette magút. A kerekek a szeieiu-sélfen embert Halálra gázollak.
— (Elitéit sxtueáznö)
Nemes Antalné zaliegerszegi szülésznő [illoU műtétet hajtőit végre. A bűncselekmény miatt a törvényszék hét hónapi ljórtönbfuiteiésie ilélie, a mely most vált jogerőssé.
— (Életunt üreg)
Tudósi tónk Írja; MUulUcs Tamás 7U éves gyümölcs hegyi lakos kiment gyümölcsösébe és ott egy cseresznye, fára (elakasztotta magát Mbe meg* találták liozzábirtnzöi, már halott vi.lt.
— (A hegyőr és földműves párbaja)
Még « nudt év télén ifjú Vegh .lezser sümegi földműves és öccse a szőlőhegyen, az) egyik hajléklrui borozgatott. Közben MLskó István heg) űr bezörgetett hozzájuk, majil minden előzmény nélkül; befcilőtt szofgáh»U pisztolyával ifj. Végh József baliá-bába. Ifjú "Végit erre Miskól Alk-gelnl kezdte és fellökte, Végh 20 napon Műi, a Ikogjőr 20 napon lul gyógyuló sérülési szenvedett. A haragos viszonyból eredő escie-paté a sümegi kir. járásbíróság elé kerüli, ahol Végbet :i heii, Miskól pedig 2 hcli fogházra
iiéiiók Jogerősen, t i
— (Elitéit vigyázatlan soflőr)
A mult ÓV deteml)crcbcn Buesu-szenUászló közelében Varga József, > nagykanizsai tejszövetkezet soffőrjo neki hajtott a vasúti sorompónak és azt összetörte. libben az ügyben ma tartott főtárgyalást a zalaegerszegi kir. törvényszék. A soffőr a mcgenfeedelt. nél nagyobb, stibcsóggel hujtolt és a kanyarulat miatt nAfti látta- a vasúti sorompót. Az autó lefékezéseié mái-nem volt ideje és telfcs sct)Csséggel neki hajul a Boorompónat. Kózveszélyű rongálás vétsége miatt jogerőben 30 l\'^ngö i>éiizbünLotésre, helyettesíthető il napi elzárásra Ítéllek.
(Folytatás az 1 oldalról)
Napóleon serege, mert hisz a német csapatokhoz viszonyítva Napóleon csigalassugággal járt, A német győzelme a szovjet feleli egy pillanatig sem lehet kétséges, (mii)
Tad e segíteni Anglia?
Róma, július 7 A Stefani iroda foglalkozik
| Edén külügyminiszter azon kT jelentésével, hogy Anglia kel-Ki segítséget nytijt a szovjetnek. Angliának nagyobb támadó cselekményekkel kellene elvonni a német erőket keletről, támadó kísérletei azonban elégtelenek, más segítségei pedig nem lud adni. (mii)
Irtózatos vérfürdő marad a szovjet visszavonulás nyomában
Berlin, július 7 Az előrenyomuló németek bortai-inas fel relézéseket lettek az ukrán fogházakban. A nemzcli mozgalom összefogdosol\' tagjait a német csapatok közeledtére géppuskatűzzel kivégezlek a sebesüllek közé pedig kézigránátokat váglak. Volhiniában 528 holttestet, «z egyik ukrán fogházban szintén löbb mint 51)1) holttestet tu-láttak. A vérengzésekéi a GPU emberei és a zsidó vezetők hajtották végre. Nők is voltak köztük. A vérengzések után tehergépkocsikon el menekültek.
Dubnó ötemeletes fogházában, minden zárkában hullahogyekel találtak.
Nevvyork, július 7 Az egyik lap iombergl tudósítás alapján számol be a szovjet botzatmOs vérfürdőiről. A kivégzeilckel 20-:i0í asával |Lrr.eHék el. I.omhergheu száz uj sirt találtak a bevonuló németek.
Gorkijba menekül Sttalin ?
Stockholm, július 7 A lapok jelenlése szerint a szovjet. kormány uj székhelye valószínűleg \'Gorkij (» volt Nyizsnyi-Novgorod) lesz, ami 100 klloiiiéicrrc van Moszkvától, de leliciséj,Oi, hogy azonnal JCkiterin-burgba menekül Szliiin. F.z már 1100 kilométerre van Moszkvától.
Sikeresen folytatódik az Anglia elleni háború Is
Berlin, július 7
A német repülők az éjszaka Kelel-és líszakanglia több katonai pontja ellen sikerét támadást intézlek. Két ötezer tonnás hajói a csatornán el-süllyesztettek, Bombáztak ezenkívül kél repülőiére! és több kikötőt. Az egyik repülőiéren egy hangárt felbujtottak.
Az angol liajólérveszteiig az iiioVó 21 óiáhau li.OOU tóim » volt Tofmik kiköiőjé\' bombázták és több tüzérségi állási eUtflBgall ittak.
Hóma, Julius 7
Kelel afri kában Galbi és Szidoino körül a a hónap óta hősben kfutlo
olasz csapatok lőszer és óttfkniszér. hiány következtében a három oldal-ról rájnkiámndó ellenség eSőlt letelték a fegyvert. Az ol iszok bekerítve is hónapokon ál hősiesen harcollak,
A szíriai helyzet
változatlan. Az angolok a déli részen és Irak felől az olajvezetékek irányában indítottak nagyobb támadást. A tengerészet a déli fronton tüzérséggel támogatta a harcokat, i\'almirán tul nem jutottak az angolok. Merdsz Aynm körül heves harcok vannak.
Maguk helyett aranyaikat és ékszereiket temettették el a jugoszláviai zsidók
Szarajevó, július 7 A nemei hatóságoknak fel-tiinl, hogy a megszállt területen nagy a zsidóhalandóság. Minden nap leniéinek egy-két zsidói. Kellő bizonyíték után az egyik Salamon nevű zsidó temetesi menetét feltartóztattak és a
koporsót felnyitották. Halott he lyett tele volt a koporsó arany és ezüst ékszerekkel és perzsa szőnyegekkel. A felfedezés után félnyitották az utóbbi időben cl lemclctl zsidók sírját és valamennyiben nagyérlékü aranyakat és ékszereket talállak.
(mii)
12.000 piriti hommunUtát Ufoülak
Budapest, július \'/ Az Esti Újság párisi tudósítása szerint 12.000 kommunistái gyanús .egyént foglak le és 42 titkos nyom\'d\'át és 18 sokszoro* sitóüzeniet lepleztek le. .Több mázsa röplap és felhasználatlan, papir is a rendőrség kezére került.
Kanizsán sem kell riasztó ügyeletet tartani
A légoltalmi parancsnokság közli, hogy további intézkedésig Nagykanizsán sem kelt a ház-\' csoport parancsnokoknak riasztó ügyeleti szolgálatról gondos-\' kodni.
Rövid táviratok
NAGYSZALONTA díszpolgárává választolta Bonczos Miklós belügyi ái-lamtltkárt.
AMERIKA nem vállalta a szovjet érdekek védelmét Franciaországban, iüeive a francia érdekek védelmét * szovjetben,
IIANGO — « Popot) di Ráma szerint — ugyanolyan helyzetijén van, mint Tobnik. Hangot a íujá\'tüzérség állandóan lövi, utánpótlást 110,11 kap a 20.000 elzárt szovjet katona, előbb-uióbb meg kell adni magukat,
A TOROK l«i>ok megelégedéssel állapítják meg, hogy n tőrok—oí« kapcsolatok újra fclé.íénkütnek.
UUI.dAniA kereskedelmi szBiZődést kötött Svédország^. Dohányt szálat-svéd acélért. -
ANGOL repülők oz éjszaka gyujtó-és robbanó bombát dobtak íe Nyugat, németország felett, de komoly kárt nem okoztak. ;
KIVÉGEZTÉK szombaton az elsőlé-tités alatt betöréseket elkövető két pesti llulalernbcrt a siatáriália ítélet alapján.
A KENYÉRMAGVAK árát m\'egálla-pitották, A busa. ára mázsánként 30, a rozs ára mázsánként 28 pengő.
Belgrád szobrai épségben maradtak. (Foto R. D. V.)
Molnárok figyelmébe I
Vámféljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
SALM ggSjgg
IS41. |tdlus 7,
Nagykanizsa megyei viro* rwlgármeslerétől.
557/Ké. 1941.
Tárgyj A vöröshagyma és fokhagyma lurgalmának szabályozása
Hirdetmény.
A 4890/1941. M. E. 8Z. rendelet értelmében éret* vöröshagymát és fokhagymát leiruclőtől továbbeladás é> Ipart feldolgozás céljára kizárólag csakis a Mezőgazdasági Termelők Egyesüli Szöveikeiete. mint az OKI I. tagja, budapesti (V. Deák Ferenc-u. 6.) rjejegyzelt cég vásárolhat.
A termeté a saját termésű vöröshagymáját én fokhagymáját a közvetlen fogyasztónak, továbbá olyan kiskereskedőnek, aki közvetlen fogyasztó részére árusít, közvetlenül ls eladhatja.
Őrett vöröshagymát és fokhagymát közforgalmi fuvaroz tsl vállalat utján kizárólag az említett Szövetkezel szállíthat.
Akinek nagyobb termése lesz, hogysem azt közvetlenül fogyasztónak, vagy kiskereskedőnek eladni tudná, áruját az emiilett szövetkezetnek felajánlhatja, amely köle\'es a lermelók részéről eladásra szánt érett vöröshagymát és fokhagymát maximális áion folyamatosan megvásárolni.
A rendelet megszegőit 6 hónapig terjedhető elzárással büntelik.
Nfgykanlzsa, 1941. Június 4. km Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: A felajánlott gabona, liszt és tengeri őassegyDJtéae.
Hirdetmény.
Mindazokat, akik lisztet ajánlottak fel a közellátás célja a, személy szerint Írásban értesítettem már, hogy a felajánlott liszteket f. hó 8-án, kedden veszem át és fizetem tí a maximális áron. Ezúton értesítem az érdekelteket, hogy a felajánlott gabonát és fengerit Is kedden fogom átvenni. Nagyon kérem a felajánlókat, hogy akinek van alkalmazottja, vagy kocsija, az szíveskedjék a felajánlott gabonát, tengerit és lisztet 7-én, a hétfői nap folyamán reggel 7-től 12 óráig, vagy délután 3 órától 7 óráig a Köiel-láiáii Hivatalba (Hunyadi-utca 16), Klskanlzsán pedig a városházára beszállítani, ahol azokat rögtön lemázsálluk, klfizet|ük, a zsákokat, vagy edényeket pedig azonnal vlaz-szaad|uk. Mindazokhoz, akik hétfőn barmi okból nem tudnak a felajánlóit terményeket a mondott helyekre beszállítani, kedden kocsival fogunk elmenni és lakásukon vesszük át a felajánlóit árut és azonnal kifizetjük. E célból léhát kedden a családtagok közül valaki tartózkodjék otthon. Ismételten kérem, hogy aki csak leheli, már a hétfői n>p folyamán szállítsa be a felajánlott terményt a mondott helyekre és evvel könnyítse meg a halóság munkáját, hogy. kedden azulán csak azokhoz kelljen elmennünk kocsival, akik az árut nem tudnák hétfőn beszállítani.
Nagykanizsa, 1941. július 5. 2037 Polgármester.
Német katonák megtekintik a Vesuv tUzhanyót. (Foto R. D. V.)
Belgrádban Ismét csendes már minden. (Foto R. D. V.)
Gyűjtse a
gumihulladékot,
sok pénzt kap érte
Szabó Antol prtiriiÉi
Ffl-ut 5. siárn. — Telefon 91. „„
lamatos, lúiii lil
intrax kávéin
készíthetünk.
Kapható:
\'^-Va-l-lVa Meres nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRAVAVDLI
Sugár-ut 2.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uälfl SO fllür. MM«M lovíbbl nó 4 Ulli.,.
Taaeaoat vagy tanoncleátiyt azonnali belépésre felvessünk. Hirich és SzeBö.
1019
latalHaaaa t\'ut vagy leányt tanulónak felvesz TŰHÖ fényképészeti műterem, 2033
Egy ügyes biciklista fcifatanak azonnal lelvéteUk Horthy M.-at 4. ex., udvarban.
2046
Egy aaaSalaataaaae felvétetik Eot-vos-tér 27., Lukács asztalosnál. 2047
¦•JárSaSt felvessek. Csengary.nt 24.
2052
BarlArássAt azonnalra keresek. Szent Imre herceg-u. 6. 2053
ADÁS-VÉTEL
Aafaaaaait és minden más gumihulladékot veszek legmagasabb napi áron. Csvetko guttrljnvllóllzem. I\'ö-ui 4. 1857
Astyaraxaat a legmagasabb napi áron veszek. Henczl Jóxsel Nagykanizsa, Zrínyi
sportpálya.
2045
Vlaassaataa kazal , sátor- ea kocsi-ponyva kedvező árban kapható Kelemen Kessfi cégnél. Ugyanolt méz minden meny-nyiségben legmagasabb árban átvéteUk.
2039
Jó állapotban levő használt kara kp* rá veszek. HencsI Nagykanizsa, Zrínyi sportpálya. 2046
Elsőrendű 500-as Mérsy sssatorkarak-
pár 750 trt eladó. Ráca tanító. Becsehely.
2042
Szigeti.
oladó. Tárház-utca 15.
2051
ByarasakAar matraccal klíogáalalati állapotban eladó. Király- u. 34., i. emelet.
BUTOKOZOTT SZOBA
Hárana baSaraaatt szoba, vagy bútor nélkül, MUöii-ktlItJn !a kiadó, vlaveze-tékkel és fllidószoba-hasznilaltal. Caen-
gery-ut 9. .... 2050
Ennyi ugye nem sokl Pedig csak ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben és egész nap, jó időben, rossz időben 30.000 embernek kínálja a hirdető áruját és üzletét! — Nem tenne Ön is egy próbát?
ZALAI KÜZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KSzgazdaságl II T. Nagykanlias", Folclóa kiadó: latal Károly. Nyomatott: a „KSzgazdaságl II. T. Nagykanizsa" nyoadájábaa Hagykanlzaau.
(Nyomdáért lolel i Zalai Káraiy)
M, ?tltljram ÍM «x4m,
Nigykjmlua, 1841. Julltu 8 kedd
ár. 12 flll.
POblTIKA I WH.P.t V*P
••iSSEi
te(U>dAUntili FÔat & izám
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
Eloflzeteti ára: «« Bórt a pengő 40 ftUéc S-zerketztÖaégi ía UÍadóhlraüdj ttído«r 78. sjl
Laky Dezső
közellátási miniszter a felsőház ülésén nagyjelentőségű bejelentési tett az uj gazdasági év ellátási problémáival foglalkozva. Bejelentette az egységes mezőgazdasági árrendszer életbeléptetéséi, amely alapíts számítások után kielégít minden jogos és méltányos agrár kívánságot.
Beszéde elején mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy amióta irányított árpolitika vau, mezőgazdaságunktól semmi olyan előnyt nem tagadtak meg, amilyet az ipar megkapott: A kormányzat igyekezett az agrár ollót csökkenteni és etekinleí-ben tartotta az ipari árszínvonal! ugyanakkor, amikor lehetővé tette a mezőgazdasági árak erőteljesebb kifejlődését.
Jelezte, hogy rövidesen megjelennek azok a rendelkezések, amelyek az egységes mezőgazdasági\' árrendszert szabályozzák. Ezuláu (ltekintetben adott nic\'gnyqglulást, hogy az eddigi termésből megfelelően, óvatos beosztással, kellő adogqlássní biztosítani, lehal a következő gazdasági év szükségleteit, . Kisebb zökkenővel — mondotta a miniszter — jövőre Is számolni kell, de komoly zavar, fennakadás nenv lesz s hogy ezl okkal remélhetjük, annak egyik alapja a közehuujilhau megjelent ga-btinare^ílflel, umely a termést a csépléstöl kezdve a felhasználásig a kormány ellenőrzésé alá helyezte. Rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket követelnek meg. s ma. mindenkinek saját léte és biztonságaérdekében kö telessége a gabonarendelct szakaszainak,, betűszerinti értelem, ben való meglartása. Aa készletek kellő\'Időben való számbavétele megszűntei! a spekuláció legkisebb lehelőségéi is, biz-losiiéfol\'\'nyújtva arra, hogy e legfontosabb éjehuieikkekben muu. lesznek olyan nehézségek, aj ügyeket a rosszakarat esetleg iiyugtalanságkcttáfirc használhatna feli *>• *
A közellátási, miníszler R feh ső.ház plénuma cIŐU intézett fi-gye^uezlclést az ország egé;sz lakosságához. Vérmes reményeket senki sem táplálhat, mou-dotta Laky Dezső, és különösképpen nem gondolhatja azt, liogy van mód ugy gazdálkodni, kinek-kinek a maga termésével, ahogyan talán valaki egy és más ok követkéz lében kívánatosnak larlaná. A\' kormány gabonáét--\' tékesjlési reittlelele az arató, munkások arató -rószél nem érinti, mert az a munkás létalapja. Másfelől\' viszont az egységes idei árrendszer a gabona-léteknek olyan árat" biztosit; hogy a jövedelmezőség minden-\' képpen kielégítő lesz. (Amikor lehííj a magyar kormány szám-
A Sztálin-vonal betonerődjei egymásután kerülnek német kézre
Egyre szélesedik a Sztálin-vonalon ütött rés — Súlyos támadások Délanglia, Alexandria, Szuez és Cyprus* ellen — Amerikai csapatok közbelépését kívánja az uj kőtelkeiét! angol főparancsnok — Amerika fokozásahajógyártást — Délamerika ellenzi Roosevelt politikáját
A magyar csapatok győzelmes előrenyomulása változatlanul tart
A Szlalín vonalon ülölt rést a német csapatok a tegnapi nap folyamán tovább szélesilelték. Ugyanekkor
a magyar csapatok is már a Dnyeszter keleti partján tul \' nyomulnák előre,
a menekülő szovjet haderők nyomában. A dnyeszteri átkelést a honvédség lendületes támadása kierőszakolta mindenütt. A román fronton is megindult az előrenyomulás. A szovjet erők ellentámadását visszaverve, a német és román csapatok elfoglalták Gseniovi-oet és már GnUoiában
széles arcvonalon folyik Üt is az.ellenség üldözése.
Eszükről a finnek jelentenek jelentős eredményeket. Ilangő a tüzérség összjxmtositotl tüze alatt áll. A szárazföldön a szovjet erők ellentámadást kísérellek meg. de a támadás teljesen összeomlott, a szovjet igmi sok harcikoesit vesztett. A finn támadó sereg
mindenütt a határon lat nyomai e\'őre.
Sok szovjel katona szökött át ill is az ellenséghez. A finn légierő a szovjet utánpótlási vonalakat bombázza eredménnyel.
A magyar csapatok pompás teljesítményéről input a; némely infindnzolasz sajtó, a legnagyobb elismerés hangján ír.
(mU)
Sorra német .késre kerülnek a sztaiin-vonai földalatti csatornákkal összekötött betonerődjei
Berlin, július & Illetékes német értesülés szerint a német csapatoknak máris sikerült a Sztálin vonal áttőrére, miután az erősen felfegyverzett erődök egy részét elfoglalták és most folytatják előrenyomulásukat az. erődvoualou tul. Német páncélosok behatoltak az erőd von alakba, amelyeket a megvert bolseviki hadak tart o it a k megszál 1 ¦ va és súlyos harcok után 20 ilyen modern erődül foglallak cl.
A német csapatok ezekben a harcokban 154\' páncélos harckocsit és járőrkocsit, továbbá 100 közé])- és. nehézűrmóretü
ágyul zsákmányoltak.
Más berlini jelentés szerint az erődök földalatli folyosókkal vannak összekötve, ^z ujabb erődök elfoglalása közben 20 hadifoglyot is elfoglak, valamin! SOVeííegyverzctl moszkvai nőt is találtak. .(",....
A- repülök sikeresen bombázzák a szovjel utánpólló vonalakat, valamint a menekülő csapatok által ellepett utakat. A zuhanóbombázók tegnap a menekülőkkel zsúfolt utak közepére csaptak le és óriási pusztítást végeztek. Négy vasúti szerelvényt. 50 páncélgépkocsit, \'i légvédelná ágyul pusztítottak el
többek közt az egyik ilyen támadásnál, (mti)
Amerika megszállta Izlandot
Ncwyork, juUus 8 Az amerikai csapatok megszállták Izland szigetéi, (nti)
Ncwyork. július 8 A Reuter iroda közölte, hogy Roosevelt elnök á kongresszushoz intézett üzenetében bejelentette, hogy az amerikai csapatok a közte és az izlandi kormánnyal történt megállapodás értelmében parira szálltak Izland szögeién. Az amerikai csapatok pótolják és kiegészilik az angol csapatokai. Hangsúlyozza az üzenet, hogy Amerika nem tűrheti, hogy Németország meg szállja az előőrs-állásokai, mint amilyen Izland is. meri ezzel\' veszélyeztetné Amerikát, valamint az Angliába irányuló hajó\' forgalmat. Az amerikai csapatok Izland belügyeibe nem avatkoznak bele, nem veszélyeztelik szuverenitásai és a vál ság elmúlása után elhagyják Izland szigetéi, — mondja még Rooseveltnek a kongresszushoz intézett üzenete
Az amerikai oroszok Hltakotnak a Hzovjet meaaeaiffÍHt! miatt
Newyork, július 8 Az Amerikában élő oroszok tiltakozást [juttattak el a kormányhoz a szovjet megsegítése, miatt. Az Ilyén segítség csak meghosszabbítaná a háborút, hololt a világ oroszai az orOt
bavehcli a jelenlegi nehéz viszonyokai, az agrárérdekeket igen \'messzemenően\' elégíti ki, joggal várhatja cl, hogy a gabonaforgalomban elgondolásait mindenki magáévá leszi és szigorúan betartja a .kiadótI rendelkezésekéi. : \'V.; i.
A gabonaértékesítés mellel) igen jó eredménnyeldolgozotl a kormány a sertésforgalomuál ií. A relállilott szerv jól végzi (bunkóját s c jó munkának köszönhető például a fővárosi fenyegető zsírhiány mcgszüiile-lé-sc, Ma mánaz a holyzef, hogy a zsircllátás \'torén* a legközelebbi Hónapokban nem kell komolyabb zökkenőktől félnfc.A nagy
I közönség szempontjából igen őr I vendetes és megnyugtató L/áky j Dezső ama határozóit kfjelen-\' lése, hogy a zsír és a hus árát tovább emelni nem lehet és nem szabad. Beszéde további részén érintette az ipari közellátás problémáit. Utalt a cukorjegyek rendszerére, amely megnövel le a falu cukorfogyasztás sál és jelezte, bogi\' Upus-eipök gyártásának tervével foglalkozik. A borhiány kétségtelenül nagy, némi segítséget jeleni majd az Ősszel á\'mülalp és a sorlésbörlalp. A kormányzat gondol ezenkívül megfelelő mennyiségű pamut és gyapjúszövet kiosztására, hogy a fa-
lust lakosságé szükséglete megfelelő áron biztosítható .legyen.
A kőzellálásí miniszter nagyszabású beszédét helyesléssel, ¦megértéssel fogdia a felsőház, amint hogy bizonyos, hogy meg nyugvással fogadja a nagyközönség is. A miniszter bejelentései és megállapításai azl mutálják, hogy u kormányzat kellő időbeli ¦ leszi meg a szükséges intézkedésekel s az uj gazdasági évben, ha beosztással is, de ugy élhetünk majd. hogy. a legszükségesebbeket igazságos adagolásban fennakadás nélkül sze rezheli be mindenki.
ZALÁI kOZLÓiJV
„-.,941. [ulmi 8.
BÚTORT ,
nzaküzt élben
Gábor műaaztaloanál
vegyen vagy rendeljen. KankMliM. Vároikia p*loU.
szok felszabadítását látják ebben a harcban és minden segítség csak késleltetné a felszabadulási és további vérontásokra adna lehetőséget.
600 millió dollár hajóépítésre
Washington; július 8 Az Associated Press jelenlése szerint Amerika ujabb 300 millió dollárt fordít Ül hajógyárak létesítésére. Ezenkívül ugyanennyit fordítanak uj berendezések céljaira. A beruházási az telte szükségessé, hogy a jelenlegi amerikai hajógyártás inerteké sehogy sem kielégítő, (inti)
Délamerika tiltakozik Roosevelt politikája miatt
Newyork, július 8 A Stefani iroda jelentése szerint amerikai körökben mind-inkább nyilvánvalóvá válik, hogy Délamerika ellenakcióba\' kezdett Roosevelt politikája ellen. Roosevelt ugyanis közös amerikai arcvonalai akar létrehozni Európával .szemben. Argentína IÓS más délamerikai államok máris tiltakoztak ez ellen Washingtonban és közöllek, hogy ök minden tekintetben fenn akarják tartam" semlegességüket, í,
9B00 ¦ lambergl vérfürdft éldox a tálnak Máma
Newyork, július 8 Az Associated Press Iembergi ielentósc beszámol a világon talán ínég soha nem volt olyan temetésről, mint tegnap Lemberg-ben. A gyászoló meneten is meg látszott, hogy a szovjet uralom teljesen letörte lelkileg is. Az utolsó napokban a legyilkoltak-száma kb. 2000™ 2500.* Az élet még mindig zavaros, mert rengetegen eltűntek. Sorsuk teljesen ismeretlen.
Holnap cserétik ki a német-orosz diplomatákat
Ankara, július 8 A berlini szovjet követség vonata a bolgár halárra érkezeti, a moszkvai német követség vonat pedig már a török—szovjet határon áll, A diplomaiák kicserélése valószínűleg holnap iörlénik meg.
Lázasan csomagot a moszkvai amerikai és angol követség
Ankara, július 8 Moszkvából érkező jelenlések szerint a moszkvai angol és amerikai követség lázasan csomagol. A kapuk elöli nagy teher autók állnak, azokra hordják az iratokat, mert a veszélyt közelinek látják.
(Folytatáa az 5. oldalon)
A gyomor és a bélcsatorna alapot kitisztítására igyunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohár természetet .Ferenc József keierUviiet, mert ex gyorsan és biztosan Ukaxitja ki az emésztés salakkal telt útjait és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát I
Vasárnap reggel zarándoklat indul a felsőtemplomból Homokkomáromba
A kanizsaiak tábori miséje a kegyhelyen
Dr. Czapik Gyula megyés--püspök és kísérete valószínűleg1 már szombaton érkezik autóján Homokkomáromba, hogy másnap végrehajtsa a kegyhely templomának konszekrálását. Értesülésünk szerbit a főpásztor utján Nagykanizsát isérinli és valószónüleg rövid időre Kanizsán kiszáll, hogy a felső-templom ügyében az \'illetékes tényezőkkel tárgyaljon.
Július 13-án, vasárnap reggel fél 7 órakor zarándoklat indul Nagykanizsáról, a felsőLcmp- , lomból a komokkomáromi kegy htelyre, amit Kovács .Sándor káplán vezet egyházi . zászlók alatt, Ugyancsak ő mondja a
zarándoklat indulása előft a reggel lí órai szenlmisél, mely után a kanizsaiak zári sorokban, énekeket zengezedve indulnak a 11 kilométernyi útra, Homokkoináromba, A kegy-helynél Hozmán Alajos és papjai várják és fogadják a reggel L) óra táján odaérkező kanizsaiakat. Tekintettel arra, hogy Zalából és Somogyból is érkeznek zarándoklatok, a templom előtt tábori szentmiséi, majd egyházszónoklatot tartanak.
A megyéspüspök fényes napi scgexllctiel végzi a üegyncly templomának kohszekrálasát.
A kaiuLzsaiak a késő délutáni órákban érkeznek haza.
Az n] közlekedési rend első 48 órája zavartalanul és minden zökkenő nélkül zajlott le Nagykanizsán
Az utvonalakon mindenütt rendőrök vigyáztak és Alltak a közönség segítségére
Vasárnap hajnalban megkezdődött az uj jobboldali közlekedési rend Nagykanizsán is. A rendőrség már hetekkel azelőtt gondoskodóit a közönség kellő lelvilágosilásáról, végigjárta az utvonalakat, a nagyöbű fordulókat, a pályaudvar előtti terel, ahol a kocsik és autók meglordulnak és megkereste az államépilészeli hivatalt, a szükséges leiiratok elkészítésére és kilüggesztésére. Ennek a minden í-e kiierjedő figyelmes munkának meg is lett az eredménye. Örömmel jelenthetjük, hogy az uj közlekedés premierje Nagykanizsán mindenütt zavartalanul és minden zökkenő nélkül zajlóit le. Kérdést intéztünk \'Kovács Nagy Pál rendőrfőta-nácsoshoz, a kapitányság vezető jóhez, aki kijelentette, hogy az első órákban a közönség kissé elfogódottan viselkedett, ami érthető, hiszen a régi közlekedés begyökerezett szokásait kellett megválloztalm, azonban az
első perctől kezdve kocsis, autós, kerékpáros és motoros egyaránt tudta, mit kell tennie. Synán folyt a jobbrahajtás és olt, ahol egyetlen egy esetben egy útkereszteződésnél az egyik kerékpáros kissé idegesen nézett korÜl, mit csináljon, ott volt mindjárt a rendőrőrszem, aki megmutatta, hogyan hajtson át. Mert az utvonalakon, főleg a kereszteződéseknél, ott, ahol derékszögben keli átmenni, ott voltak mindenütt a fehórzubbo-nyos, nyári sisakos rendőreink, de olt voltak végig kerékpáros rendőrök is, akik végigjárták a vonalakat és mindenült felügyeltek, hogy sehol \'zökkenő vagy zavar ne legyen.
Nem is volt. A közönség js fegyelmezetlen, szépen viselkedett, ugy, hogy a jobboldali közlekedés első 48 órája teljesen* sikerült. Amiben nem csekély része van a rendőrség előrelátó, mindenre kiterjedő figyelmű gondos intézkedésének.
AnyákI Vigyázzatok gyermekeitekre!
Két kisgyermek tragédiája: egyik teknöbe, a másik sajtárba fulladt
Az elmúlt napokban két megdöbbentő gyermekszerencsétlen ség történt. Az egyik Zalában, a* masak Somogyban.
Varga Erzsébet 2 éves árvaházi kisleány Szabó Istvánná, nagyatádi lakoshoz volt nevelésre kiadva. A kisleány nevelőanyja a konyhában mosáshoz készüli s ezalatt a kisleány mel-
lette játszadozott. Szabó István-né kiment a konyhából, hogy fát hozzon, a 2 éves kisleány a leknö közélébe került és beleesett. Hiába próbált kiszabadulni a leknőből, nem sikerült neki, ugy hogy a,mosóteknőben lévő lúgos vízbe belefulladt. Aa ügyészség elrendelte a nyomozást annak kiderítésére, hogy a
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. m
„Steaua"
Magyar Kőolaj Részvénytársaság nagykanizsai képviselet* és bizományi raktára
Kedvezményes adót6telll mezőgazdasági olajok.
fí legszebb női fehérnemű és paplanok
kisleány haláláért Szabó István-nél mennyiben terheli a felelősség.
Máfejben Palkovics Ferenc földműves 2 éves Gyula nevű fia a kut körül ugrándozott. Beleesett a kut mellé helyezett sajtárba és a benne lévő mintegy 10 centiméteres vízbe belefulladt. Mivel gondatlanság látszik fennforogni, megindít tolták! a nyomozást. .
A nagykanizsai iskolák az évvég) értesítők tükrében
2. A városi zeneiskola
ez évben 15. tanévét rejezt« be Az Igazgatóság éwégi értesítőjében hfl képet ad tíz intézel és tanárainak, nö-Vidékeinek egész évi munkásságáról. Az érWsItÖ niindcnckolí)t| az év lör. téneiéről számol l>e. Legjelentősebb esemény eteküilélberj az ja lécnek uj épületbe való koWoze.se. A növendékek száma ez évben is emelkedett, bár a gordonkai un szek ez évl>fti már nem ujili meg. Érdekes, liogy főképp a vidéki növendékek1 száma emelkedett és ma már a növendékek 35 százalékát a vidék adja. Számszerűit a 127 rendes növendék közül 45 vpll vidéki és 3 külföldi.
A 127 beiratkozott növendék fcözjll legtöbben természetesen a zongoratan -szak hallgatója volt. 88 növendéke volt a zongora íötMiszaknat, ozenkivül mellékiftmzikként még öten jártak zongoraóra kra, igy összesen í)3 növendék tanult zongorát a Városi Zeneiskolában. A hegedűtanszik növendékeinek száma 11 volt, énekelni pedig 13 növendék tanult. A játékos osztálynak i), a zeneszerzés! ónknak pedig 3
növendéké volt.
Érdekes az 4b, liogy a nők csaflenem kétszer aiuiyian voltak, rn^at a lLrfip|k. 43 Téríi, illetve fiu maitett ugyanis 84 leáuy és asszony növendéke volt az intézetnek. A rendéi vidéki növendékek kőzfti 4 volt kaposvári (!), t paltaJ, 3 zalaegerszegi (!), 2—2 becs*, lielyi, koniárvárosi, marcali, rmuja-keroszturi, nagyatádi, nagybajom!, öttusái, pölöskel és vízvári, 1—1 pedig babótsai, balatonedericsi, bolalonnuv gyarodl, balatonszentgyörgyi, böbójiyci, budapesti, feLsÖsegesdí, geisszigeti, kis-kunmajsai, mesziegnyői, nagybakén-ikJ, ságori, somiási, surdi. \' újudvart és zaluszenlnüliályi. Láthatjuk tehát, hogy messzi vidékekről is a jiagykajibKai zeneiskolába tártuk be, olyanok is, akik más vidéki iskola tanulói voltuk egyébként. A növendékek közül egyébként 94 volt iskolás, 23 háztartásbeli és 10 önálló keresetű. f.rdekes megnézni ar önálló keresetűek fogl .tko-zási megoszlását, liít látjuk: vWU 2 kántor, 1 tanító, 1 zenész, 2 értelmiségi, 2 kereskedelmi alkalmazott és 3 iparos, örömmel látjuk, liogy volt . több 30 éven túli egyén is, uki még mindig nem találta késének, hogy zenét tanuljon. Természetes volt a* intézetnek 4—5 és 6 éves növendéke is u játékos osztályon, de a 7 évesek közöp már akadt ¦zongorista* isi
A tanév folyamin a növendékek 7
lUl. [ulto 8
ttBA ÚRAT, i\'AU ÉKSZEST, »-«!8 SZEHŰVE6ET "^iSS1 zsoldos ovii la érasatrttr, fktztrta b lilnüféiinisstemíl,
l\'Ű-ut 8. (a Korona-*iál lódéval iiemben), Efiifíiilíti atk-, Iki.-r- ii li!iicr|*vlló¦mfilicly.
hnugverscnyi icnnczlek és ezeken mulatták t»c tudásuk il. A tmárok 2 esti hangversciiyl és 1 liieáUs niatüiét tjr. lotlftk:
Vl* növendékhangversenyeken 127 ze-nteszáin került előadásra 53 szerzŐlöl. EbböT 7t darabot 27 magyar szerző irt, tehát az clöulüll il trainik 58 Siá-zalóka magyar szerző müve volt. L»# lobbot liarlök (12), Valk és K tzun-av
8—8) és Siklós (5) szerepelt 11 műsoron. A 7 htt>»g\\BrwOn)lcn 72 növendék sjerCjWlt 100 szálé és 18 Összjátékon aiapn|Ó számm l1.
A tanári hangversenyeken és matiné-kun 30 szerző 15 müve szerej.cliv lulsiilyban itt is magyar szciWSk mmei
1 kam ari zeneszám, égy 1 kczOs zongoraszám is előtdásn került. A feg< töblKJt játszott -zerzo Oxc-vbcn is liszt volt, akiinek S) müveiszciej;©lt a muso* rokon.
Az értesítő kőszőnetiel emléke/ík meg az intézet . burát tiröl és felsorolja » Iwiigvéfsehyiok mösorál és növendékek szokásos adatait; A (tanári testűi loinek liat tagja van, mindegyikük is. koláu kívül is, tő! vidéken is eredményes és szép munkál végzett,
Allasuló mfijioiwámok biil!(öv.tin|io!iou BndnpMt I. műsorán
6.45 Torna. Ilinek, Közlemények. Hanglemezek, Utána: Étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vízjelíö-szolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz, ldőjárásjeicnlé-s. — 12.40 Hitek. -(3,20 Időjelzés, időjárás, és vízállás-jeHnies. — 1430 Hirek. - 11.15 Műsorismertetés. — 15 Aríolyanvhirek, piael árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, Időjárásaiéntés, hírek. —
17 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10 Hírek magyar ís roma" nyelven.
— 21.40 Hírek és időjárás Mentés, -23 Hirek nemei, olasz, angol és franci* nyelven. — 2i Hirek.
í)i\'t*At*EST l.
17.15 A közellátási szolgáiul közlő, menye. — 17.30 Kai-kas Jenő cigány -zenekara. — 18 20 Dr. Hudrovics I,. előadása. - 18.15 Véet-.cy Jenő j;i«s< zongoraszámal. — 18.20 Á távolt ked-\\«s!.oz. Közreműködik RQsilides Mári.i, Lukács Margit, Tímár József. — 2(1.10 Operaház zenekart. — 20.55 A honvédelmi minisztérium I^égollafmi Csoportfőnökségének előadása. — 32; 10 Magyar uólák hanglemezről. — 23 25 Unirzky László tánczenekara.
Szerda
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. — 10 15 lelolDvasás.
- 12.10 11 ^lemezek. -. 13.30 Kiss r\'eneur szalonzenekara. — 15.20 llácz Bét" cigányzenekara. — lü.15 |ir. Alja Nagy János előadása.
17.15 A Kádiö Szalonzenekara. — \'
18 l\'clolvasás. — 18.30 Slymmel Miklós láuczcuekara, — 10.20 Bartók lue«edii-duók. — 10.10 A honvédelmi minisztérium tógoUalmi csupyrtfŐnökségó.ick előmlásu. — 10.50 Gulsepp© MorciU olu.sz dalokat énekel. — 2020 Bccske.
. ieki í menyecske.. Opöictt három felvonásban*.kilenc képben. — Az I. fclv. "tán kb. 21.40 Hhck. — A II. folv. u(ún kb. 23 Hitek német, olasz, ungol és fr-nd.i nyelven. — 23.25 A ¦ Becs-keicki menyecske III. felvonása. — t\'iáua iiuirkuiezek. BUDAPEST II.
e rendkivüÜ események .miatt mü-sori egyifiJUfra nem ad.
A, szokásos Ij«v«nlc félóra ígj\' ezentúl Budajjest I. nu\'isorán szoml*k»u ilélelőlt fél 12 órakor Hesz.
Eddig hatvan feljelentés érkezett légoltalmi és elsötétítés! kihágások miatt
A kihágás! tárgyalásokat legközelebb folytatja le a büntetóblró ^
A halóságok ismételten falragaszok és hirdetmények utján felhívták a nagyközönség figyelmei a légvédelmi készültségből folyó kötelességeikre és tennivalóikra, ugyancsak a teljes elsőiét Üésre. Tekintettel, hogy Magyarország" is háborúban van 11 nemzetközi vörősmélely központjával, a szovjellel, az intézkedések betartását a hatóság szigorúan ellenőrzi. Az ország nagy. egyetemes érdekeiről van mosl szó. amit mindenkinek a legnagyobb mértékben figyelembe* kell venni. Mindennek daeára azonban előfordult, hogy az elsölétjlésl nem hajtották végre a rendelkezéseknek megfelelőén, sok helyen kiszivárgott a világosság áz utcára, ugy. hogy az ott szolgálatol teljesítő és az elsötétítés pontos
végrehajtását ellenőrző rendőrőrszem azonnal felírta és feljelentette az illető lakás tulajdonosát. Ugyancsak a kötelező légoltalmi intézkedések be nem tartása, a házi készültség elmulasztása, stb. miatt. Eddig mintegy (10 feljelentés érkezett be a rendörségre. Minden egyes ellen megindul már a legközelebb a kihágási eljárás.
A büntető szankciók hadiállapot lóvén - igen szigornak.
A közönségnek nagyobb figyelmei kell tanúsítania az el-sötélilési rendelkezések és egyéb légoltalmi intézkedések foganatosítása iránt. <
Az ellenőrző rendörörszemek senkit nem figyelmeztetnek, hanem minden egyes esetben azonnal niegteszuk ellene a fcl-jclcnfjésl.
Amiről ma sok szó esik UKRAJNA
Ukrttjii\'i, vagy hivatalos urosr tu\'-veú lkrajiiiszkaji Szoolalílevs/kaja SzoV-jeinaja ReszpuWMku, a Szovjet \'Ratáctt-köztársaság második legnagyobb tagállama a voll I.cngyei)r;>zái;, lioniániu, a l\'ekote.tcn^Cr, a K\'is|»i-V», az.Orosz-és l-\'chérorosz.NZovje; között tej-i\'il cl 151.000 Oégyzétkilométer tcn\'ilcteu, &s líliHiŐ [nkóv: I A X, százidban tkrajtia 0 kiéi n \'ifo-liereegs^hcz 1 irtózott, de «gész lörtimeline lio.o< hunok sorozata az ukrán nemzeti önállóság és a QOgi\'oroSz bekebelezési töickvést* Közólt. lOM-licii II. Vilmos német wá-szár tervije vcllo az ukrán lerQle\'jCk megszállását, de erre csak liárom év múlva kerüli sor, amikor az orosz forraiialom ledöntötte 1 Honmuovok Iránját és uz it)i7 április 3-áu meg. idakull önálló ukrán nemzeti tinács nén.ci -egitségel kért [jeninek ellen, Ukrajna első heimanja Szkoro]>iHlszkI tett, akit !1 mind nagyobb téri nyeő iKilsevikik i;ichhoni tábornokkal, a
német csapatok fői> inuicSBök&val egyOtt 1018 július 30-án mej/gyilkoV tuk, likkor lépett a poliilkii Bzinpadoa Konovaretz ezredes, aki 1 clljnrávaít l\'krujnámik Q Szovjet TanácsVöztársaságba lörlént Ijcolvaszlása ulán N6-uiciországlia írenoköll és onnan "igye-kezelt ébren taremi az ukrán neinto:i
gondolatot. Ukrajna [erúlcién rogytok le a legvéresebb harcok 1020-ban De-nikin és Wrangel fehér h\'adsorege és a vörös csapatok között, lunelyok végül is az előbbiek icverésév^íl fejeződtek Ikj.
Az Ukrán szovjetköz társaság ugy gazdasági eiojéuél, mini hadászati lu\'lv zetéuil íogva általános énloMbődésro tarthat igényt. A zsíros, fekete 00110-zion nevú fötd, valamint a sárgás lösz révén olyan lialatonas mennyiségű gabona terem ott, hogy képes egész Európái ellátni kényérmugvnkkJL Ho 6pen olyan fontossá leszi (áwkiságt szomponlből U\'krujnál a doncil szén-iuc;leii.c, cukorrépa ültotvéu\\ci és ái-lailenx észcle. Joggal nevezhető Ukrajna földrészünk gibonalwntbárjitnoJc, lüsz*1!!! közejies termés esetén is több mini 15 millió tonna gabcOát aratnak.
Katonai szempontból érdemes meg. onilitonl liogy ezen * viilékOn vezet a közvetlen u< Irán, Irak, Aíg-uiisztán és onnan tovább Inlia fdé. Határos a leket* és a Kaspi-leugBriei, a bevarrt orosz kcsztyüujj legdélibb nyúlványával. ^
bazar UDYflR»
Telefon S-M. »«"
Legszebbet :: legolcsóbban 1
Szókeafahérvárra. helyezték Qesxteal JenÖ AllomásfónBkSl
A MAV igazgatósága Gesztesi Jettót, a nagykanizsai a-nsulállomás főnökét Székesfehérvárra\' helyezte ál, iniubín AZ oltani főnök, Vadász József liuda-
ptosire került a KoJeH ps^ydudvar fő-ruikévé. Helyébe Szakács Lajos kerül a tt.igykaniz.sai vasiilálloinás étiae, aki eddig KunszCntmiklös—Tas vasuláUo. más főnöke volt. — Ccsztesi távozása a nagykanizsai \\«su|úl,Vnuás élt\'röí vesztesége Nagykanizsa társadaltnánsk, meri bár csak rövid idői töböll Xag}--kanizsán, rokonszenves cgyénlfa^éwl miudcnült baritokat szcrzelt m-igának. Kitűnő főnök is volt ós éppen ezzel líiagyarázhiuó előléptolésrtek, számiló áthelyezéw. A mtgykanizsakk mindenkor fizeictcltel gondolnak rá, htt Székesích ér váron át utaznak.
A polgármester olcsó bur-gonyaakclój:* a piacon
Nagyon célszerű intézkedési vitt végbez, dr. Králky István, j>oIgiirmes-ter. A burgonya árának szihályozá-sára .egyelőre; egy vagon burgonyát vásároltatott és azt kilogrammonként 20 filléies áron, bocsátotta áruin a piacon a közönségnek. A 20 filléres burgonyának nagy keletje volt,é.s B közönség nagy örömmel fogulta a polgármester közbe lépését.
Az árszabályozásnak egy kilüuöen bevall módja.
Jó lenne czl rendszeresíteni.
Nyári divatanyagok,
sscinpompás imprimete,
színtartó strandanyagok,
-Áruház
Nagykanizsa.
férfiru&a-vásssnatc, kész női kabátok
nagy választékban
ttt.UA UWLOm

naie, kulturális ós erkölcsi emelkedés-nck legalább a inaival azonos. f«flir-tó\'clc\'l és inertekét keü^ biztosítanunk, bár történelmi szerepünk és Jogaink szerint löbbböz van jussunk.
A kÖEgyülé-1 uj alelnököket válisz-lolt c/uián, majd megválasztotta tíz ügyvivő iguzgi lóság és i választmány
uj tagjait. Maggcninarl.er Henrik az uj vezeiőség nevétiea köszönetet mim-iloti a vál iszlásért és bálás köszönetet montolt dr.\'Cborin Fercn-, titkos tanácsosnak, aki oly fölényei Untassa annyi bölcsességgel é.s eioitménnyei \\czeilc hossza éveken keresztül a Szü-\\«iséget.
! Mentsttnk meg minden szem „kenyérmagot" !
Napok k\'érttésp csupán és niegkozdOdik a várva-várt cséplés! munka, amikor a gazda verejtékes munkájának ered menye, a keu\'yérmag aranyszeme zsákba pereg, illetve kellene, hogy zsákba peregjen. Sajnos azonban a gazdák nemtörődömsége és igen sokszor a cséplőgéptulajdonosok figyel illetlensége folytán felbecsülhetetlen kár éri az egyes gazdákul és közvetve az országot a cséplést szem veszteségek miatt.
Ma. amikor mindannyiunknak legnagyobb gondja a szó igazi értelmében veit mindennapi kenyér, miiuleiil el kell kö-velni ugy a gazdákmik. mintáz illetékes tényezőknek, hogy a cséplési szcnivcszteségekből eredő egyéni és országos kár a lehelő legkisebb legyen. 1
Ennek elérése céljából felhívom a gazdáknak figyelmét — külÖnÖskép azoknak a gazdáknak, kik bérc.séplögéppel csepeliéinek--- az alábbiakra.
Minden községben alakuljon meg a cséplőgép ellenőrző bizottság (a fennálló rendelkezések értelmében) és ez a bizottság amint a cséplőgépek működésének ellenőrzésére meg felelő mennyiségű learatott ga-
li k\'r. gazdasági iskola igazgatója
hona rendelkezésre áll. késedelem nélkül a legszigorúbban ellenőrizze a gépel, hogy az esetleges javításokra és alkatrész kicserélésekre a géplulajdonos-ntik ideje legyen, A lelkiismeretes géplulajdonos ismeri gépének bábáit és bizonyára igyekezett azokat még a tél folyamán kijavítani, de a kijavított géj* müködéséf is már előre ellenőrizni kell. meri a \' cséplési munka megkezdése után a gazdáknak legnagyobb gondjuk a cséplés mielőbbi befejezése és ilyenkor sajnos már nem nagyon törődnek a gép munkájának ellenőrzésével.
Nem szándékozom üt a hely szűke miatt a ..-cséplőgép működési hibái! Ismertetni, mert özek löbbé-kevésbbé ismeretesek, inkább azokra a körülményekre mulatok rá a továbbiakban, melyek miatt a rendes használat melleit kifogástalanul működő gépeknél is nagyobb arányú szeniveszleség állhat elő.
Minden cséplőgépnek megvan egy bizonyos napi munkateljesítménye, amelynek fokozása a működő részekel erősebbén igénybe veszi, ennek következtében a gép nem dolgozik kifogástalanul, másszóval vagy
Tar-menyeit Miska* ellen étalánybiztosttas keretében biztosíthatja legolcsóbban 1
nem ven ki a szemeket a kalászból, vagy a lőrékbe és a polvvába kerül a szem és nem a zsákba. A cséplögépiulajdönos-nak érdeke, hogy a napi mun-kavégezmény minél nagyobb legyen és bár* kétségtelen,* hogy a gazdának is ez az érdeke, mégis a munkavégezmény Tokozásának halári szab a gép kifogástalan működése.
Ügyeljen minden gazda arra. hogy csak száraz gabonát csépeljen, meri a gép csak ebből veri ki a szemel tökéletesen. A cséplés idején megázott kévéket napos helyen lalpra kell állítani, amikor is rövid idő múlva megszáradnak. Csépléskor minden gazda Tartson készenlétben nagyobb ponyvái, amellvcl futó esők idején az asz tagol letakarja, hogy az eső elmultával a cséplési zavartalanul folytatni Indja.
A cséplés megkezdésekor a gazda igondosan nézze meg a szalmát, a polyvát és a törekel, hogy nem talál-e abban sok szemet, mely cselben azonnal figyelmeztesse- a gépkezelőt.
-A legkifogáslalanabbul működő gép is nagy szemveszteséggcl dolgozik, ha helytelenül etetik. Minél szűkebbre van állítva a\' gép dobja, annál jobban kiveri* a szemel a kalászból, viszont szűkre állított .dobbal lassabban megy a munka. A munka gyorsasága a mai időkben másodrangú kérdés, fonlos, hogy lehetőleg minden szem zsákba kerüljön. Ha dtlságosan száraz a gabona és a- dob-állás szűk. akkor a gép nagyon összetöri a szalmát ennek viszont az ahál-
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
D] elnökséget választolt a GYOSZ
A Magyar Vidéki S ijlóUulósiló bu-dapesii jek\'ntéi-c szerint a Magyar Gyáriparosok Országos Szöveisé\'-e most tartotta icndcs évi közgyűlésit, amelyen sor került a dr. Chorhí Ferenc titkos tnná"vv,is lemondása követ-keztél.eu menínCseHclt elnöki tiszlst-í betöltésére is. A közgyűlés egyhangúm Höggenmat\'ltcr lícirikct, a Dreher-Haggenniiicher Klső Magyar Készvfny-serfőzí\'o H. T. ügyvezető vezérigaz-gafóját választotta me/ elnökké.
Az uj elók székloglnaló löszödében hangsnUozUt, hagy amiként a gyár. iparosok mindig tudatálwn voltuk a magyar mezőgazdaság döntő jelentőségének, ő a maga részéről is kötelességének ptrlja a megértéi ápolását, hisz ennek érvénycsf\'Hso a manyar ipar/a is aíap\\e:ő forcio.-. ágn. KtJelenlétté, hogyfc^z ipirválbmlok lfajihmdók a törvényes kötolczcltsé^kenlulinVnő-k\'g is ál tozaiokit hozni i munkás-jóléti intézmények ó\'.\'(!c:<ő\',en, amilye-i*ck például a munkásJakás építési -!k-elé, » szabadidő i&ci\'veicl, stb.
I)r. Knob Sándor ügyveze\',0 iguz-ga|ó lerjcszlia\'e eJŐ a Szövetség évi jelentését, liangsulyozti, hogy meg kell tcicinlcni a feltéiekit annak, hogv u nagy tömc.ck érdekejt ériidő guzda. sán* jellegit ínlézkedéiek, HMw ezek-kcl kapcsolatos viták a Közigazgatási Uirósághoz hasonló egészen magas. ¦ rangú bírói szerv elbírál isi 4í ke.\'fiX. hesjenek.^ Meg van gvőzödvo arról; hogy az uj liurópi mél\'ányoluí t .gji a magyar ipari produkció jelen :öiéLét és ix fogja lámi, liogy M\'gyarország-nak a dolgok miniien ren Íjéi*)!, tohát az újban is annyi eml^ornek kell kenyerei adui, mint c-uj,!^ s a nriegnőfy ország számára az anyagi gyarapodás-
üvegek
oagy választékban, bármilyen mennyiségben Iegolosóbban kaphatók .
Tornyos István
qvadkereskedés*ben Fö-ut 24.
Hazafelé a fehér pokolból
(Szlhórlaí hadifogoly etslékek)
Irta: KóWy Aalal 6
A nagy fülyölésrc, kcndőloboglatásra felügyelnek a halolt,, vivők s muilegy paraursszórn lekapják váUu,k\'roií « t-zt. Mihály lovát, leledzik a hóra, a ke. resztvivö beleszúrja \\rA a hóba s rohannak a vonat felé. (V muszka utánuk kiállt:
. __ Hova rntlok bolondok, hiszen nem érilek utói, gyertek temessétek a halottam it.
Erre cz^-k mentorpanink, igaza van a muszkán, ik, menjünk temessük, vál. luikra vették a szent Mihály !ovát, a keresztel vivő a ke:c,sztei s buHagVa folytatták útjukat a tcinelöte.
Temelés után a/. orosz jól mcgvjcn-dégclte ökcl és binstizóul egy 12 fontos hass kényeiéi nyoin.dt a honn alá. Éjfél után u icgközeK-bbi áStomá-son ériek idol bennfmkel és böl logan mutálták szerzeményüket. Az oroszok minden áUomásos megkisi\'\'icHték, hogy dologra fo^nn\'k bennönkei, ktlönéien a vasút mentén luvat ujkariak velőnk lapátollalui, t\'e mi mindig t\'ltakoztunk ellene és i.cm áUtnjik numkáha. Hangoztattuk, hogy mindannyi U ő—fi éve vagyuuk logságban, h;iza akai-unk
Irta : Móosy Béla» a nagykanizsai
menüi. Tia tovább is akartunk volna dolgozni, i.cm kellett volna lilra kulni, liiszcu uiíndeg\\\'ikünknek nveg volt a magi fogl íkozása és megél! elére. Meg érlelték, hogy hazi kivánkozunk, nőni erőszakollak hennánkéi a munkára. Közömbösen nézlek, hogy küzdünk Oz ut nehézségei\\el, nem akadályoztak bennünket, de nem is támogattak.
A sok nehézség közül a legreticne. Ie?«lib a tífuszjárvány volt, mely á!t landöan szed:e közülünk áldozdait, Mégis i;i}g,v jöttünk, mintha egy kirándulásról lenne szó. A IiaMt lépicn-nj\'omon olt őgyelgett ¦ kőrülö\'.tfmk, szedte áldozatait; étczlük, láttuk, tudtuk ezl és még tcm \\ettűnk róla tudomást, nem törőtltfluk \\e!o, jelszavunk \\x)U: vagy hazijiitimk, vagy elmisZ. luhmk. ;
S még\'* akadtak megtéveszteti magyar embcíek, — szégyenem ezl ki. mondani, de kell — akik elnyomták maguklMu e szent, c Wjtalmaa érzést s olt innradtak, l>eáüuik a vörös bad>o-rcgl;e s bizíniv a iegsZégJíonleics-ttbb szerepre is váli.iikoztak.
Ké\'öbb erről is lesz szó.
Pe;lig bennük is élt a líonvágy, — ezl látni lógjuk az Uraiban, csuk a, szeientséllen féltc\\ezetett cmbeiék leljesrn a kOnlriuuiista tennésaeii^\'nes tanok hatása alatt áMoltak.
Az egjik áüomáson, amint az élel-
miszeráru sok között bolyoKhmk, tr.C.í-jcJent vugy Ti—fi fcgyvciOs nuifryar, orosz cg\\cnridiábaii, mindegyiknek a sapkáján egy nagy kommunista csillag. Megszólítanak Ijennünkct is, boaédbe vtagyedünk. Az egyik közülük igen lyitte, a szól s mint áll -iában a vörös agitátorok, Tolyton burzsujokról, prt). leiárokróí és «t Ö vttígot megvá4tó tanaikról Ijcszétt. Kez<ltfmk vitába ke. veredni, majd igy szóltam\'hozzájuk:
— t.ássák emberek, maguk itt be-állanak egy idegen bitalom \'¦/..•".g.Tíu-lába, küzdenek érlc, kockára teszik életükéi, nitnjig ke\\eseblkjn és keve-vebLcn lesznek és nCm gondolnak arra, hogy otthon milyen nyomorúság van. Hazánk lctijwrv.i, szétszaggatva, mily nagy szükség volna a maguk erős kurjára, hogy újra relépílsnk azt, amii ellenségeink (le.omlwtttak. Hagyja, nak itl mindent és jöjjenek haza.
Melleilcm állt egv marcona akik, öve bombákkul kirakva, sapkája mélyen szemére húzva, szinle gyilkos tekintetet *e;cu reám, ligyszerív csak mcgszóluli, miközl>en szcmehoi gu-, uyosan végig méiegetctt:
— IJe sötét yjleje, mint az éjsZ.ika!
— N\'o l>aráUtin, erre a n^g,v bóUíses-ségre igazán nincs mit váiiszolnomt
.- s ezzel ott Imgylum őke[. H irálaijn figyelmeztettek, ho^ty bug>-jak tel u |
1P4I. |uHna 8
léwlz gyógyfürdő
a Harotg Faateilos Uradalom FUrdBIgatABiQiaak saját kezelésében.
Rbouma-, laom-, izületük, cauz-beteg-Bégek gyógyhelye. Állandó szakorvosi lolUgyetet. Diétás konyha diétás nővér vezetésével. A Curealon-étto-roinbon zene, tánol Grill t
Strand, tükör- és fedetMürdö, Hyer-mekstrand, tbermalIUrdők. Ivoküra epe . vese-, gyomorbetegek részére.
térítésiéi, ir.ert megjár ha ujin velük. Szót fogadtam.
I.ass;m-lissan Omszk felé Wözelcd-tönk. Közben itt is, ott is nmradt\'ik el bajiársik, vagy\' l>elcgség miatt, vagy meri elfogyott a pénzük és ék»imisze-íeik, Így kénylcícr.ek voltak Ismét munkába állni, hogy egy kis tőkét g\\üjtienck, omi\\cl azután folytathatják útjukat.
Utazásunk hatodik hetében von\'tunk liefutolt Omszk állomásra. Hatalmas nagy állomás, melynek páflyaudvarán vagy |2 elöltünk befutott vonat várta az indítást. Omszk ugyanis az IrUs folyó keleti partján fekszik és a folyón átvezető hidat a vörösök elöl vissZi-vomiló i-í.ehek deeembcrbcn felrobban-[otlák, ugj*" luigy a város\' Felöli ive a jéíícn feküdt és igy a jóg hátára fektéiéit síneken át tőrtént a vasntl forgalom lelkinyolitás i, ugy hogy egyszerié 2—:i kocsit Ujltak át a jégen, líz azután szi1c.siisz< reudszeri-e be-mu!cxkedett muszkák gjors mozgását még jobban meglassította. Hogy Dirit jelent a szücsász. ? Annyit jelent, hogy -azonnal . A muszka ugyanis mindannyiszor, amikor valamit «fc,>n-íial el kel intéznie, azt vá*iszo\'jíi, hogy szücsász-, azonban Ívelek, hónapok, vagy évek mulink cl, miuQ végio clinlézl.
(Folyt, köv.)
1J4I. iutlu» 8
2ALAI K02L0NY
Rozsdamentes - I és alpacca evőeszközeik !
~3SUb» MÁJON TESTVÉREK I
Köszörülésüket és Javításokat vállalunk 1 szaküzletében. |
(Folytatás a 2 oldalról)
Délanglia kikötőit, Alexandriát és Cypruszt bombázták a németek
rányit, hogy n sok lőrék miatt •i szem nem tud a törekrostáról a maggyüjtöládába jutni, Hanem kikerül a Lörekbc és ott kiírbavész.
Az aszlagok aljún összegyűlt szemekéi gondosan seperjük össze és ontsuk fel a gépre. En*\' nek.a munkának megkönnyílé-se céljából már az asztagrakás előtt saraboljttk fel és döngöljük keményre az asztag helyét, hogy onnan a szerié hulló ínatokat minél könnyebben össze seperhessük.
A gazda a cséplés ideje alatt állandóan a gépnél tartózkodjék és nagyon ügyeljen a munkára. Megfőzeti a géptulajdo-nost, megfőzeti a munkásokat, joga van tehát a oséplési munkál Ugy irányítani, hogy az elkerülhetetlen szemveszteségeken kívül nagyobb kár ne érje.
Altalános tapasztalat az, hogy í\\ nagy csóplésa szem veszteségek oka nem annyira.a rosszul működő cséplőgép, hanem inkái)!* a cséplés? munkák indokolatlan siettetése és a gazdák nemtörődömsége.
Minden gazdának kötelessége saját magával, családjával, de az egész országgal szemben ás, hogy az annyj gondossággal és verejtékkel termelt »kenyérmag* ne vesszen kárba, hanem bejusson a gazda magtárába, hogy a mai; nehéz viszonyok ellenére is jusson majd mindennapi kenyér minden magyar család asztalára.
Muraszentmáttonl (muraközi) darabos prima minőségű
/ BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P máisánklnt. Szagtalan, nagy italóriáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égő szén.
Kapható: 1711
Dr. Botfa Károly bor- és íaérlékeaitö cégnél
Nagykanizsa, Vécsey-u. 6 Tel. U9.
¦••t axerexxs ba> téli uenétl
A kedvem nem találom„
Jw m*g egyszer hallhatnám, mint regen.
Megszakadna szivem örömében!
_ SfttHcM Sándor
*> Hitt a Minden halónak, ma már újra magyar dalt dúdol a paaztorgyerek a Mura zöldelö partján s magyar nótát huz a cigány a magyar txiveknsk minálunk is. S. K.
Berlin, július 8 A keleti sikerek melleit a nyugati háború is változatlan erővel folyik. Tegnap és az éjszaka a német repülök több dél-angliai várost bombázlak.
A londoni légügyi minisztérium közlése szerint különösen DélangUa kikötői ellen volt súlyos a németek támadása, de> légiriadó volt kelen és északon 1 is. A bombázásnak több halottja is van.
Az angol gépek francia megszállt terület fölé repültek be, de eredményt nem értek el. A csatorna felelt a németek veszteség
Róma, július 8 A Ropolo di Róma foglalkozik azzal a hírrel, amely szerint Anglia és a szovjet Irántól szabad átvonulást kéri. A lap szerint ez az akció sejtetni engedi, hogy a déli. szovjet sereg erre akar menekülni és egyesülni
Washington, július 8 A lapok megírják, bogy Wa-well azért mozdították el, mert összeveszett Churchillel. Wayvel a Földközi-tengeri teljes feladását követelte, mert a hajó had 40 százaléka már elveszett és a krétai veszteségek is súlyosabbak voltak, mint bevallották. Más katonai szakértőkkel együtt azt akarta Wawel, bogy Hcrec-toszlól a Vörös-tengerig uj védelmi állást vegyenek fei, Churchill azonban kjieleníette, hogy Wawel nem bizonyult megfelelő férfinek és menesztette.
Utóda kijelentette, hogy biztosnak érzi magát Közclkcleten, de kívánatosnak tartja az áme-
néi kül 12 angol repülőt lőttek le. t , > A német gépek sikeres támadást hajtottak végre Alexandria ellen. A kikötőben az erős légelhárító tűz ellenére eltaláltak egy repülőgépanyahajót és egy uszó dokkot. Az anyahajó oldalra dült, a dokk kigyulladt. A teherpályaudvaron és a raktáraknál :is nagy tüz keletkezett, a német gépek sértetlenül tértek vissza.
A Reuter iroda jelentése szerint hétfőn három ízben érte légitámadás Gyprusz szigetét.
(mti)
akar az angol erőkkel.
Törökországot erősen érinti ez a terv ós minden bizonnyal Ankarának meg van erre az esetre előkészített terve. Ankara ugyanis nem szeretné, ha a szovjettel ujabb szomszédságba kerülne.
rlkaí csapatok átszállítását, meri szerinte a háborút Kuró-pában kell megnyerni, mégpedig német földön. Az amerikai emberanyagra tehát szükség van.
Angliában már látják...
Angliában, mint a lapok jelentik, látják már, hogy közeleg a pillánál, amikor az egész szov-jetfroiit összeomlik és nem titkolják, hogy Leningrád, Moszkva és KAcv közvetlen veszélyben van. A nyugati támadásokkal nem tudnak segíteni semmit. A döntő eseményeket a 2500 kilométeres front középső szakaszán várják.
_ Mindenek ftjani hü kö-
i M"*. fi] |. i telességteljesWslreji eíősv
1-¦—I járói, sőt nláionlellJöi lei-
ja bizalmában eltöltött éftMét q hősök mezején fejezte l>c dr. Sóvágó András volt komáromi 15. közös tálxjri türéT-\' ezredbcll főorvos.
Mintaképe volt a magát mások egészségíéri feláldozó orvosnak, aki -a stanislau környéki Pawel.e községnél vívott véres harcok atrt| a reá mint orvosra váró nehéz és életmentő szolgálatát mindig a legnagyobb oda-adássd és szeméhes bátorságának (sodáluios példaadásával íátta A inig egy gránáilövés okozta halális \'ebével be nem fejez;c hősi életét.
Emléket követendő példára v;.li eni-lókezielésül az ezüst katonai érdemérem jelzi.
— (A törvényszékről)
Dr. Iiaam Kniő kir. törvényszéki elnök szabadsági alo^t Mflkáry Vtknos tanácselnök, a törvényszék elnökének helyettese, vezeti a törvényszék ügyeit.
— (Szabadságon)
Dr. Solymár István esperes.plébános egy in-\'h szabadságra utazott-
— (Kinevezések a kanizsai postánál)
A kcre\'íke.letmi miniszter Thur.v.Rr-nő és Ycrsényi Rezső nagykinizstl posta és lávirdá relftgydlö^noi a poslkl és távirdoi (ö\'elügvelöl rímet és jcjue. gei, dr. Szilvay József posl ifőllsztnek a posta és távirdai felügyelői cimel és jetleget adományozta, I\'e.iiky Ferenc I. osztályú postatiszt ileit, ,mig Hagner Jolán postádijnoknőt kezelőnővé lepleitek elő Az elöíépie:iek_ mindegyike kipróbált tisztviselői « kanizsai posta és lávinla b^vatálnak, akik ebő endü munkásságot fejtenek ki ügykörükben.
— (Kinevezések a pénzügynél)
A pénzügyminiszter Vésel Károly nagykanizsai vámszaki tisztet nflx. fj-zctési osztályba vámszaki főtisztté, Csorna nezsfl, Perzká Béla nigykani-zsni forgalmi adóhivatali gyakomoko-k«i n XI. fizeiési osztályln ideiglenes minőségű forgalmi adóhivatali II.\'\'osztályú lisztekké, Kertész l.ajos, (iyiinfts István, Ilermnn János nagykanizsai forgalmi adóhivatali dijnokokat iátla-tone-i minőségű forgalmi adóluyalau gyakornokokká, FArjea József nagyka. nlzsai pénzügyi szemlészl ]>elig « X. fizetési osztályba .pénzügyi biztossá nevezte ki. ,
— tUj főszolgabíró Perlakon)
I-erlakról a horvát föbirót miniszte-i lajiársnsnak nevezték ki és hazahívták. A katonai parancsnok ág dr. Sebe.tyén Mátyás perlaki jónevü ügyvédet nevezte ki perlaki főszolgabírónak. Amint ennek híre ment, a mult hét egyik estéjén tfOO főnyi lampion-is lömeg üdvözölte öl.
— (Halálozás)
napos Győrgyné nagykanizsai latos, magálizónő életének 75-ík évében, ,bol dog házasságának líd-ik évében nem*-; leikét visszaadta az Örök Étel Urának, Jgazi magyar asszony volt, aki családjai hazafi is szellemijén nei«tt« M. Tegnap délután kísértük ki pilieuö-hKUyéra hozzátartozói és 11 így számú gyászoló közönség részvételével Az elhunytban Kovács Ferenc csizmád! 1. mester,\'városi képviselő ajtósai gyászolja.
— (Uj tb. zatal izolgablrák)
Vitéz gróf Teleki ttóta főispán dr. Pntfiváry l.ajos és dr. Pintér István .keszthelyi, dr. Meslerbázy István sümegi vármegyei közigazgatási gyakornokokat tiszteletibb\' sz dgibirákká ne. vette U, ,j
A honvédség átkelt a Szereth folyón
Budapesi, juHus 8 I iáink tovább folytaljak gyors elöie-A honvédvezérkar legújabb jeJen- nyomulásukat és átkeltek a Szereth löVe szerint gyorson nsanelelő esapiu | folyón, Kddigi veszieíégeink cselcóly<*k.
Városi Moggó, Kedden, csak egy nap 1
Ketten egy jeggyel! Legmulatságosabb magyar film
Pénz áll a házhoz
Főszereplők: Vaaxary Piri, Latabár Kálmán, Kiaa alanyi, Pethea 9ándora Bilioai Tiwadai*! Németh Romola ém Ottrubay Melinda.
Aktuális VHághlrado. Kattan egy Jeggyel I
Előadások köznapokon 5,7, Ö, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor
lrau felé akar egyesOlnl a megvert déli orosz sereg az angolokkal?
Az uj közelkeletl angol főparancsnok az amerikai hadsereg közbevetését kívánja
Siratok egy nótát*)
(A *sarb nsfSxáUás mejóböl)
Elhallgatom a pusztorgyereket,
A dala száll zőid lombok felett;
A nótája Idegen,
Fáj a szivem, a lelkem
S ugy. szeretnék valamiért sírni.
Valamit ugy vlssza-visszaslrni.
Hallgatom, amint a cigány húzza,
Ninca benne lelkem Öröme, búja;
A nótája idegen,
Fáj a szivem, a lelkem
S ugy szeretnék valamiért sírni,
Valamit ugy vissia-vlsszaairn).
Valamikor, nem is olyan régen,
Mát nóta járt a virágos réten.
Kacagtam, ha nevetett
S könnyeztem, ha kesergett;
Mint testvérek, összeölelkeztünk,
Szellők szárnyán ugy szállott a leikunk.
Valamikor, nem ja olyan régen,
Más nóta szólt a kis fa\'uvégen.
Tudla akkor a prímás,
Mi a slrvavigadás I
De szivemhez szólt a száraz fája,
Sírtam is, meg kacagtam is rája.
Hogy száműzve bujdosik t nóta, Oly^ szomorú a szivem azóta.
— (A Jézus Szive egy hí z község uj pénztárosa)
A JéfiM Szirt egyházközség elnöki tanácsa Ováry József álhmí tanltot, képviselőMtCHűU tagot váltaszfcitti n.ot az egyházközség pénztárosává.
— (A kanizsai Közegészségi latéset vezetővédőnője)
A nagykanizsai Közegészségi Intézet fvoll Slcfaiiia) vezető fövédöuöjóvé Borfiú IJnujn \\(it.\'őiiöt nevezlek kl. Bettin lümu" tóul) mint in év óta példás buzgaloiniu/ I .ós odaadással szolgálja li magyar unyji és csecsemő-vcclcluoi a kaiüzs-i intézjübjűl. \\VsC|ö fŰyédé\'jwvé Való kinevezése nagy iiyc. rttsé^ei jelojit a jó ügy, mini a\'z intézel szamára. Kertin Kmma kUovezéí.e a legszélesebb körLeu nagy megnyugvást és örömet váltott ki. A munka és ér. i.\'cm megbecsülését Jelenti Berlin Etn. máaak vezetővé való kinevez fce.
— (Az uj burgonya uj Ara)
Vitéz grör Teleki Béla Nnsjtán, mint közellátási kormánybiztos az aj bar. gouya legmagasabb fogyasztói árát július 2.1 hntálly^L 22\' MlkMx-\'n Mtlpi-lolta meg. l\'.t a logmugnsubb ár, amiért az uj burgonya kilóját adni lehet.
— (Zalai kis hírek)
Zfl la a pátinál az árvíz állad Cftsodolt Ilid helyén uj ungym,éieiü hid építése folyik. — A kcsztteiyi xizvezolé-k földmunkáit megkezdték. — A baliton-füicdí járás állattartó gizdáif niara-közi kukorlával l\'uták et. — KCizt-hclyen meghall Thlery Hi|Xíti.t. ^ l.er. <eg Festetics család régi kedvelt ud-varmes;e.e. — Takács. Lajos .\'17 éves monostorapáti gazda hegyi hajlékában Iclakiisztottt magát.
— (A rizi uj ár.)
Az ávcllcuőr/és országos kormány, biztosa h japán-rizs és a Karoljui-rizs legniagasabb fogyasztói árál kiljgiam-uionkéul ti fitténél emelte.
— (TOz AtsólendvAn)
Tudósilónk irja: fijsz\'ka tüz kelet, kezetl a Jakab Vendel állat betett vendéglőnél. Az Ófck gyuftuitak ki. Szeiencsée a >oriét.eket meg felteiéit i..ed;eni, az ólak azonban kvgtck. A lüz lápán valaki megszól Qfi/tt a lm-rangokat is. Az emberek Hullán éh-red.ek álmukból, meri «?1 bitiek légi. lámadiis történi. A tüzet valószínűleg gyújtogatás okozta.
K)U<oait«0H TŰZKÁR •Ham, KARA MESTERÜL I
— (öt hónapos kereskedelmi tanfolyamot)
nyit\' Budapesten, VIII., Vas utca 11. szám alatt a Baross Szövetség oly ií-jak és leányok számára, okik valamely oknál fogva1 hosszabb ideig tartó tanulmányokat nem folytat tutinak. A-tanfolyamon részt vehetnek középiskolát végzeit fiuk és leányok is. Tantárgyak: kfiieakcOolim és jogi utapisn.erelvk, magyar kereskedelmi levéfezcs, könyv-vitel, kereskedelmi és politikai számtan, gyorsírás, gépírás! Az előadások \\ 10H október i-én kezdődnek és dél- , u|án :)--7-ig lesznek. Beiratkozni hétköznaponként délelőtt 11—2-ig és dót- | \' után ti—8 óra közölt lehet, Beírást , díj 30 pengői Tandíj 100 pengő, hvely i havi 20 pengős résztelekben Is fizet. | l,e;6 A beiratkozásnál benyújtandó a ¦ szüleiési anyakönyvi kivon it és az I iskolai vég/ellsóyct ¦ igazoló bizonyít- \\ vány.
Nagykanizsa megyei vároa polgármesterétől.
16605/184T
Hirsifctmiény.
M. kir. Központi Lóvásárió Bízott sig lullus hó 11-én a vásártéren 4—8 éves hátaslovakat vásárol olyan tulajdonotoktól, akiknek butokában a ló legalább 3 hónapig volt. Bzt a marhalevéllel Igazolni kell.
Nagykanizsa, 1041; július 7.
W Polgármester.
A nagy Háború kis hírei
1 WJM-IH\'M lövc/lélíckel használnak az,oroszok. Ezt nemesnk1 a sebesültek bizonyítják, hanem a dubnóJ erdőben talált lőszerek és a foglyok töltény tára is.
A BOLSKATSTAK I.ulzhnn 4 jczer férfit és nőt végeztek ki gépfegyverrel és kézigránáttal a németek bevonulása előtt.
PAVELICS olbucsuzlalla az orosz frontra Jiuhiló első horvát repülő önkénteseket.
AZ ANGOL repülők megtámadlak egy lörök hajói. A török kormány tiltakozol! a támadás miatt, amely 1 I áldozatot követelt.
AMERIKA ujabb 7 dán hajót foglalI le az amerikai kíkölök-ben.
SZUEZ ellen ujabb sikeres támadási intézlek a német repülők.
Hfil.SINKlBlíN « tegnapi szovjet letámadásaik 1 tuioltja és 21 se* l.e-.ülije van.
\'A VOLT GOnOG KIRÁLY Délafrlka egyik\' meg uem nevezett városában telepedett le.
AZ ANGOLOK lefo-dal!á|í a letsamo leié élelmiszert száXiió l-hitó nevü finn hajói, egy másik Hun Közöst pedig elsü (tv-és ztcl tok.
Abetz ós Oartan ujabb tanácskozásai Parisban
Zürich, július 8 A Neue ZürUhcr Zeitung jOlenté-se szerini Darlui tengem »gy uJbői I\'á-risl>a utazóit. Ugyanokkor érkOíCp1 meg Alciz ís, ukl pár napol Berlinien töltött, A tíinái-skozásolt ujtiól meg-kczi\'ő ine\'í. Daihn a iLe-jszálLisi költségek isöwlen\'í\'-;cl ak r\'i elérni, mérv az még mint: 100 millió frank,
Totó kidolgozás Gtpek^ fífmek
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Barelhetű akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLBYI-nél
Susár-ut 2. ,aw
— (Hatheti fogház egy^yflrflért)
Megirluk, bog.v dr. Y\'H iFeieurajj fei.efciiIdséro őrizelUe vetyák t4zái- ¦ Julin nevü 21 éve? (^létí>}áiiyt, aki az ügyvédnő gyürüjcl ellopta. Miután teltcjiérés e:ote forg,);t fenn, a Vanyt őrIzeUae \\etlék és azynnal bíró; ág eltS álUtolták;\'Lázár Juüa l-Owabtla lottft Klmoudotln, lu>gv nagyon megleiüze:t iweki a g>\'ürü és inaidhoz vette, de aznián mégis eladta. 01 pOüfiflt kapuit éric. Az ékszerész szakórlö, Berénv Árpád szerint " gyürü érlóke 10 l*affi teho.ett. Makáry elnök ké-rtlésére dr. Vit Icicucné kiváula a Iftíny meg. büntetését. A birófág h"t boti fóg. házra és eg>*, évi jogvesztésié llé[te Láziír Júliát. Az ékszcrl&zt, aki reg. vásáivolia a gvürüt ŐS aki orgazdaság gvauuj;i niiitt kerüli vádlottként a Itíró-\'ág elé, 11 törvényszék fchneu^et^. Az ítélet jogerős.
— Naptár- Július 8 kedd. Rom. kat Hrzsóhet. Protestáns Teréz. Izrapl. Timin, hó Í8.
CSsrard* uyltv* recial 6 órától «(¦ \'. iráit hétfő, azerda, péntek délután «¦ bMMaa ««és« na* nAnakb
AulM
Egy aasdla!aataii«ao (elvétetik Eöt-vM-.tir 27., Lukácay aszUlosnél. 2047
¦tatoa fellépéaD 27 éves nős Őskeresztény kanizsai, egész orazigban; kuiö-nösen oiioaiian vUualölt Muraközben ta ivtncióa vagyok, bármilyen elbslyezkedéit, megbízóit elvállalnék. Knuciúm van. C(m a kiidóhlvatilban. 2040
b\'ővirtvd előkelő Intését helybeli fiókja keres perfekt iroda! munkaerót (nö). — K»B>r««l6-ltvelcző jeligére kiadóba. 2058
attMt-sliw-ffietéseel azonnal felvétetik OMKB, Fő-ut 7. 2057
Kojirónöí azonnal fclveaitk. Rákócil-utca 93- 2059
Hejárúnfit azonnal (elveszek- Bővebbet sa Ideál cipötruházban. v.Oiio
ADÁS VÉTEL
JtnMf hmH és minden mát gumihulladékot veuek legmagasabb napi ámn. Qavetkó guasllavltóBzem. Pfi-ut 4. 1857
AMvaroateat a legmagasabb napi áron vének. Hencsl Józsst Nsgykantsu, Zrínyi sportpalys. -. 2045
VlamatUea kazal, sátor- és koctl-ponyva kedvc/Ő árban kapható Kelemen Rezsó cégnél. Ugyanolt mez minden meny-nyiscgbeji legmagasabb árban átvétetik-
2039
HaaanáH ruhát veszek és eladok. Máikue, Klrály-ntcs 31. 2031
EJsfitendtl 500-as Mérny motorkerékpár 750-étt eladó. Ríez tanító, Bécsehe^
Jó állapotban levő használt kerékpárt veszek. Hencil NagykanUsa, Zrínyi íport pálya. \'2046
eifctlt6aé« miatt hssmált bútorok eladók. Németh Sándor, Bajza* utca 14 , 2055
Jókaiban levő\'használt aoaédmoto-rae kerékpárt kétupénzerl VénriéV-Varga L. featőmUvéir Batthyány*ntca l.
HÁZ 6t (NOATLAN
Több adómentes házhelyet, szőlőt és Papp, TeleJd-nt 8.
magán- .. földeket !#flYftfc
»26
ZALHI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „m<a«ilí»(jl.B.,t- ílatyknliW.
i\',:UM:> kiadó; Zalai Kai oly. Nyomatott: a „KozgaiduaBl R. T. Nagyk,.nliia? nyontUjabaa. NagykinlptR. ! (NyorailfiOrt telrt: Zalai K*Nly.)
81a évMyea» 155, mim.
N«gjk«ni.»», IMI. Julim 9 szerda
álra 12 mi.
mm _\\i mm
KOZLO
POLITIKAI NAPILAP
t» UadófcJvatal: PM 5. i
Feleifis szerkesztő: Barbarita Lajos
RlolUcttol tra : « hóra « pento 40 flllic. SicrkesitőaéEl t. ktadóbtratali teCtoai 7L aa.
Muraiaoszvégleg visszatéri!
A mai nappal a közigazgatást átvették a magyar katonai hatóságok — Az örömhírt nemzetiszínű falragaszokon közölték a járási parancsnokok — Muraköz népe leírhatatlan lelkesedéssel fogadta a végleges visszatérést jelentő örömhírt
Muraközi cikksorozatunk legutóbbi cikkében *Hég egyszer . Muraköz* cimén utoljára Óhajtottunk foglalkozni ezzel aprob léniával, abban a reményben, hogy a muraközi.ügy most már megérett a döntésre s nincs szükség többé semmiféle meggyőző okTc\'jtésre, vagy a közhangulat lelkj alátámasztására,
A napokban azonban olyan határozott lépés történt Muraköz érdekében, amellyel e helyen iis okvetlenül Lfoglalkoznunk kell. ;
Az ősi Zala |vármegye lelkiismerete is megmozdult Muraközért s egy rendkívüli közgyűlés keretében telt hitet a visszavágyó Muraköz mellett. -
A patinás közgyűlési terem, melynek galériájában helyet fogíal Muraköz egykori hatalmas urának, gróf Zrínyi Mik» lósuak arckepe is, hazafias tűzben és nagyidőkre emlékeztető lelkesedéssel égő magyar sziveket gyűjtött ossz*: erre az alkalomra a megye minden részéből. Nem volt ugynevezelt »zsu-foll ház*, hiszen »kalászérés és kaszapengetés idejére? cselt ez a történelmi gyűlés, amikor különösen a törvényhatóság mezőgazda tagjai a nemzett munka legszebb őrhelyén leljcsiük feladataikat, de annál zsúfoltabbak voltak a szivek magyar érzéssel és a Muraköz szereteté\' vei.
Ezek az érzések olt forrtak már hónapok óta a zalai magyar szivek mélyén és várták, mikor szólítja őket a megye Főispánja nyilvános lanuságlé-lulre Muraköz melleit.
Közel három hónapig kellett várnunk a hivó szóra. Bizonyára komoly megfontolások, magasabb nemzett érdekek késleltették eddig a muraközi toborzót, de a megye vezetőségének lelkiismerete és Zala népének közhangulata nem tudott má> tovább türelmesen várni s most végre elhozta a muraközi kérdést oda, ahová az elsősorban tartozik ; Zala vármegye törvényhatósági bizottsága elé.
Ez a történelmi megnyilatkozás Muraközért bizonyara a legnagyobb megnyugvással fogja eltölteni Muraköz magyarhü népét, amely a lelkes muraközi propaganda egyéni megmozdulásai mellett, ezúttal először ér-/-1 egy történelmi felelősséggel IcliteU közjogi testűiéi bátor ki-
állását a muraközi probléma mellé.
Valljuk meg őszintén, szinte az utolsó percben érkezeit meg ez a megnyilatkozás.
Közel három hónapja annak, hogy vitéz honvédségünk bevonult Muraközbe s átvette ott a magyar főhatalmat s még ma is olt találjuk a régi Jugoszlávia egész polgári közigazgatási apparátusát I
A muraközi nép a megszállás első napjától kezdve kitárta szívéi a magyar haza felé, s ismételten |ís hitet telt a szentist-vátii állameszme iránt. Felvonulások, népgyűlések, ünnepélyek egymást követlék a magyar gondolat érdekében, noha minden magyar lépés mögött ott settenkedett az idegen propaganda egy-egy fizetett zsoldosa. Muraköz azonban nem tántorodott meg egy pillanatra sem. A honvédség bevonulása óta magyarnak vallotta és vallja magát ma is.
Muraköz nem akart hallani idegen hatalomról, nem ismert más gondolatot, mint a magyar Szentkorona gondolatát. I De ugyanakkor, amikor Mu-. ! raköz műiden fenntartás nélkül és az esetleges megtorlások
vállalásának súlyos felelőssége melleit újból és újból bizonyságot tetl a magyar állameszme mellett, a kényes muraközi kerítés egyáltalában nem lendült ki kezdeti helyzetéből s nem mutatott semmi biztatást a végleges rendezés felé.
Bizonyos misztikum Fogta körül az egész muraközi problémát.
A magyar propaganda lelkes tényezői apostolokként járták végig Muraköz falvait, hogy ezt a loyális magyarbarát népet a nagy felszabadulás ulán megerősítsék magyar érzésében, a hivatalos tényezők azonban a legnagyobb fokú tartózkodást tanúsították mindvégig minden muraközi kérdéssel szemben, ugy, \'hogy Murakőz népe már a legna&yobb türelmetlenség hangján kezdte számon kérni a hivatalos tényezők határozott megnyilatkozását.
Az első lépés, ime, megtörtént. ¦
Zala vármegye Ősi közgyűlési falai visszhangzottak Muraköz éltetésétől és a magyar nép1 muraközt lelkes megnyilatkozásától. S ezzel (megtört a jég\'.
A muraközi kénlés kiszállta/, egyéni propaganda szűk kere-
teiből s Zala vármegye közgyűlési terméből kiáradt Magyarország minden törvényhatóságának és a kormányzatnak országos nyilvánossága felé. Muraköz elindult hódító útjára I
Hogy foganatja volt a magyarság egységes frontjának és határozott, megalkuvást nem ismerő állásfoglalásának, mutatják a bekövetkezett események. ¦ «
Muraköz a mai naptól végleg és visszavonhatatlanul ismét Szent István birodalmához, Magyarországhoz tartozik. A mai nappal eltűntek az idegen zsoldosok, a szerb gyújtogatok utol-f sö kreatúrái, a magyar katonaság átvette Muraköz földjének közigazgatását, ami egyenlő Muraköznek — de facto et de jure — a magyar Szent Koronához való csatolásával.
Ünnepe van ma ismét az országnak. Pirosbetűs ünnepe. Zala ősi földje ismét visszakerült a Magyar Édesanyához, örömteli arcok, ünnepiruhás lakosság, fellobogózott városok* hirdetik a magyarság nagy ünnepét.
Köszönjük n magyarok jóságos Istenének, hogy ezt is megengedte érnünk..:
Kelemen Ferenc
Ttésxleíes Csáktornyái iudósiiás Muralkösz nagy örömünnepéről
Csáktornya, juüus !) Végre..., Végre közel három hónapos bizonytalanság után itt a végleges és biztos döntés : — Muraköz végleg visszatéri,a Magyar Szent Koronához. Ma éjszaka ugyanis nemzetiszínű falragaszok jelenlek meg Csáktor-tornyán, amelyben a katonai járási parancsnok közli, hogy a honvéd vezérkar rendeletére ma éjjel 0 órától a Csáktornyái és a perlaki járás területén, tehát
egész Muraközben étetbelép a katonai közigazgatás.
Ezzel Muraköz végérvényesen és visszavonhatatlanul visszatért a Magyar Szent Koronához.
A hir Csáktornyán futótűzként terjedt cl és leírhatatlan lelkesedést váltolt ki. A házakai azonnal újból fel lobogózták, a kirakatokban nemzetisziu ke-
retben Horthy M;klós képe jelent meg újból,
az egész város csupa Öröm és lelkesedés.
Ma éppen hetivásár van, Vidék-, ről is rengetegen sereglettekbe; akik mind csatlakoztak az ujjongó csák tornyai magyarokhoz. Az utcákon csendőrök, katonai járőrök cirkálnak, de bizony semmi dolguk nincs, mindenütt teljes a rend és nyuga-. lom, hisz, f
az öröm a muraközi anyanyelvű testvéreink körében Is nagy
és csak néhány ember van, aki szomorúan vette tudomásul, hogy eddigi működése végetért. A nemzetiszin falragaszon lévő hirdetményt egyébként a katonai járási parancsnokon kivül Peesornik Oltó polgármester irta-alá. \'
Az eddig Muraközben működő összes horvát hatóságok működése megszűnt,
a mai napon már a magyar katonai és polgári vezetők vet-tik át a hivatalok vezetését.
A csáktornyai összes magyar katona és polgári vezetőknek tegnap éjjel külön értekezleten közölték az örvendetes hirt.
A Muraközt végleg visszacsatoló döntésnek kedves előjeleit* tapasztalhattuk már hélfön este. Amikor a Nagykanizsáról indult Csáktornyái vonat — amely tudvalevően eddig horvát személyzettel közlekedett — befutott\'Kotor állomására, az egyik oldalon a horvát kalauz azt kiáltotta : Kotoriba, ugyanekkor azonban a másik oldalon
már a magyar kalauz is leszállt és harsányan Kotort kiáltott.
Még jobban megdobbant szí-
__... - tMM ItOZLŐNVl ¦ ¦. .... . 1.941, |ullui
Berlin háborús kihívásnak tekinti
Roosevelt lépését
Keleten és nyugaton egyaránt sikeresen folyik a harc Anglia és a bolsevizmus ellen
Izland megszállása a diplomáciai érdeklődés előterében
*
vünk, nmikor a következő állomáson a »Kraljevcc -Pcrlog felírás felett már olt-díszlett a ¦Murakirály Pérlak* felírás, l\'gyanigy Csáktornyán Es az eddigi Csakovec felírás felett
olt díszelgett a magyar fetfrdsu tábla : „Csáktornya",
íírdekcs és jellemző még az a levél is, amely tegnap érkezeti a csáktornyai postára. A levél a zágrábi postaigazgatóságtól érkezett és dmzcsc ez volt :
Mag. Kir. Postahivatalnak Csaktorna Magarorsagj
Zágrábban teliát már hélfó\'n tudták azt, amiben mi nem szűntünk meg hinni soha, hogy
Csáktornya ~~ Magyarországon van.
Igen, Csáktornya és Muraköz most már végleg,,örökre visszatéri Magyarországhoz és mi boldog örömmel öleljük szivünkre Muraközt és annak minden lakóját. (bt)
Murak&x éa Maaykaniiraa kulcmBtiÖK távirat* adw«xléM
Vitéz Horváth Ferenc tábornok Csáktornyáról ma táviratot küldölt dr. Krátky István polgármesternek, amelyben a közigazgatás átvétele alkalmával üdvözli a polgármestert és Nagy kámzsa város közönségéi.
L)r. Krátky István polgármester azonnal táviratban válaszolt és a város lakosságának nevében is megköszönte a figyelmet, üdvözölte öl és a katonai közigazgatási, valamint a hűséges muraközi népet és a honvédség további honfoglaló küldetésére Isten áldását kérte.
Az a] terményértékesítési rendelet
A kormány *»z 1041—42. gazdasági évre uj rendszer szerint állapította meg \'i buza, rozs, kétszeres, árpa és zab legmagasabb áwút. Az érdekeltségek meghallgatása után a rendcici kielégíti ö gawukózónség várakozásait.
Az uj rendszer a buza és rozs árát érdemben az egész gazdasági óvie egyöntetűen állapította meg 30, jnptve 2H pengőben. A készleteiét a kijelöM szeneknek október ;tl-ig kell Crtüjáu-lani, aki később értékesii az Í0 száza-lckkal alacsonyabb árat kap. Igen fontos követelmény, hogy idei rözster-mésunk teljes egészeién az emberi táplálkozást szolgáltja, ezért huézkejeit akként a kormány, hogy a buza és rozs ára közölt még 1Ü százalék kft-lönbség sincs.
A buza és rozs, valunúil az árpa és zab közölt olyan árbeli kfilönbség van; ami biztosítja, lu>gy u föterníé-nyek valóban arra a célra haszaápPt. nak lel, iímcly cél a be\\ezeieU áriw-lilika mellet | a leggazdaságosabb.
A többi mezőgazdasági terményre vonatkozó árszabályozás rendeseié a napokban jelenik meg. A gabonuféb\'\'k árával együtt megállapitotla a kormány az Ella.burgonya, a kistermelői tirok-Bzakál és a tengeri tegmagusíiibb árát.
Romlott ételek okozta mérgezések leküzdésénél a gyorsan es biztosan haló lennéaztetes „Ferenc József" keserűvíz azonnali igénybevétele — egy vagy két Ivópoharrai — gyakran rendktvUl fontos segéd-eszköz. Kérdezze meg orvosát 1
A magyar honvédcsapatok továbbra is lendületesen törnek elfírc. Átkeltek a Szerétén és a felderítő csapatok a Zbrücz folyói közebtellék meg.
az előrenyomulás rendkívül jelentős,
mert a szovjelcsapalok részére tarthatatlanná váll a Koropiee ~ Slrjpa—-Szeret-vonul további larlása. A diadalmas magyar hadsereg előrenyomulását a német és olasz sajtó is cl síi helyen méltatja, (inti)
A NT! a keléÜ harcokról is-inét helynevek nélkül csak általános jelentésekel közöl az egyes csapatrészek hősies harcának részletesebb ismertetése mellett. A jelentésekből kiderül azonban, hogy
Az előrenyomulás mindenütt tovább tart.
Megerősíti ezt a tényt a szovjet hadijelentés is, amely közöl helynevekel, de a védekező harcokban mind keletebbre és keletebbre eső helységneveket említ, (inti) ~ . ;
Berlin, július 9 A Deutsche Poülisehe Diplo-maüsehe Korrespondenz Izland megszállásával foglalkozik és rámulat arra, hogy Roosevelt abban a pillanatban jelentette!
A német csapatok az elmúlt nap ismét sikeresen áttörtek a Sztálin-vonal több erődítményén és három nap alall 112.210 foglyot ejletlek.
A fő ellenség Anglia marad — ezzel a címmel foglalja össze a világpolitikai helyzetet a Völki-scher líeobachter. Megállapítja, hogy a bolsevizmus niegscmmi-silésének feladata egy pillanatra sem térítette cl Németország tekintetéi a legfőbb ellenségről, Angliáról. A megsemmisítő harc az angol utánpótlás ellen folytatódik, Churchill vadász és bombázó rajainak, amelyek a bolsevistákkal való megegyezés alapján tehermentesítő kísérleteket tesznek, naponta az ujjára koppintanak.
Jaj lesz nekik, — irja a lap - liaabolsevisla bestiát leverik és Németország háta és karjai szabadon maradnak, (inti)
ki isméi, hogy Németország fenyegeti Amerikái, amikor egész Európa késhegyig menő harcot folytat a bolsevizmus ellen. A bolsevizmus elleni harc lelkileg ismét eltávolította Amerika
népét a háborútól, Roosevelt tehát sietve megragadta az alkalmai és csapatokat küldött ;, nyugati féllekén tul egy hadizónának nyilvánított* területre. Ez teljes kihívás, amellyel Roosevelt olyan lépések elé akarja állítani Amerika népéi, amelynél már nem lehet meghátrálni.
Roosevelt lépése —- jrja a továbbiakban a DPDK - tőrdöfés azoknak, akik ma a bolsevizmus ellen harcólnak. Roosevelt már régen bcbizonyilotla, hogy ellenséges érzülettel viseltetik Európa iránt, most azonban levétellé az álarcot és a bolsevizmus szövetségesévé szegődött. Amerikai imperialista Fett, aki azt hiszi magáról,)iogy semmiféle szerződéseit nem kötik. I
Rámutat végűi á jelentés arra is, hogy Roosevelt megsértette Izland függetlenségét is és a keleti féllekén való megjelenésével olyan politikát folytat, amely végzetes lehet Amerikára. A felelősség alól Rooseveltet senki sem menti fel. (mti)
80.QU0-*. *msHk az izlandi amerikai csapatuk számát
Newyork, július 9 Az Izlandon partraszállt amerikai esapalok számát 80.0Üf>re emelik, ugyanennyi a felváltott angol csapatok létszáma is.
(mti).
Amerika Dakart éa az Asorl wzigeteket ia mag-axallja?
Newyork, július 9 Weehler szenátor, aki már belekkel ezelöll bejelentedé, hogy Roosevelt megszállatja ÍZ: landol, most közölte, hogy értesülései szerint ez csak az első lépés. Amerika rövidesen megszállja Dakart, az Azori és a Zöldíok szigeteket.
A szenátor közölte még azt is, hogy a tartalékos repülőket már behívták, (mti)
(Folytatta az 5. oldaton;
Városi Mosgó. Szerdán és csUúirtnktiT) 1
A legcsodálatosabb szépségű filmsztár Hedy Lamarr és Róbert Taylor nagy filmje:
Xröpwsi mám«Ee
Az esztendő kimagasló fllmprodukctója. A kliétó műsorban Aktuális Vllághlradó.
--1—4-i--
BlOadások köznapokon 5,7,9, vasárnap és ünnepnap 3, ő, 7, 9-kor
Keleten, nyagaton egyaránt ílkerrel folynak a hadműveletek
A harc Anglia ellen valóban folytatódik is. A tegnapi angliai támadások után ma ismét bombázták a kikötőket és Haifa ellen js sikeres támadási haj-
lottak végre. A kikötőben több hajót is eltalállak és tüzeket figyeltek meg. 1
A nyugaton támadó angol gépek közül a németek 15-öt lelőttek, a többit visszatérésre kényszeritetlék. Két nap alatt az angol veszteség 2(5 gép.
Délkeleten 22 szovjet repülő intézett támadást egy tüzérségi állás ellen, A felszálló vadászraj 20 gépet lelőtt azonnal, majd az elmenekülő keltöt, amely közben egy német vöröskeresz-
tes kötöző tábori bombázott, üldözés közben az orosz állások felelt lőtték lc.
A finn csapatok is folytatták előrenyomulásukat és a finn területre leszállt szovjet ejtőernyősöket elfogták, (mti)
Légitámadás AngHa ellen
London, július 9 A belbiztonsági minisztérium* közli, hogy ii németek fokozott támadást intéztek angol területek ellen. Rár a fő támadás Kö-zépauglja- ellen irányult, nagy kilerjedésben voltak légiriadók, így Skócia egyes vidékein is. A kár jelentős, az áldozatok száma csekély. Több lakóház és üzletház rombadölt. (mti)
Berlin: Roosevelt a bolsevizmus szövetségesévé üzegödött és végzetes útra lépett
»41, |ullu» 9
BALM BÖZLWIT
fordult a balatoni vonaiközle-kedés megjavítása érdekében
A Magyar Élet Pártja tegnap esti vezetőségi Ölése
A Magyar Élet jártja nagykanizsai szervezelének vezetősége l\'egháp cslc párt vezetőségi ülést tartott <lr. Tholway Zsig-mond ny. postad hivolallgnzgaló vezetése alatt, amelyen a vezc-löségi- tagok nagyszámban megjelenlek. A vezetőség melegen üdvözölle <lr. Szilvay József poslafelügyelőt, a dclvárosi-ke-rülel agilis titkárát, abból az alkalomból, hogy a miniszter nostafelügvclövé nevezle ki. Dr. riiolway lendületes szavakkal méltatta, azt a munkál, ami! Ür. Szilvay a nemzeti fronton évek óla kifeji és kérte, hogy a jövőre is legyen lcgitségérö ériékes munkásságával a nemzeti ujjáépjtés munkájában. Majd dr. Tholway igaz magyar hazafias érzéstől áthatottál, megemlékezel! a magyar honvédség di-eséjséges fegyvertényeiről, melyeknek egy egész világ csodálattal adózik, jóikor a vereckei szoroson áthatolva a visszavonuló szovjel kötelékekel üldözve, egymásután elfoglallak Szta-niszlaul, Kolomeát és gyors elörcmenelolükben elérlek a Szerelh-l\'olyót. Azokon a csatatereken nyomulnak előre diadalmasan a magyar Szűzmáriás zászlóval a mi hős fiaink; ahol a világháború alatt mi teljesítettünk liga/, magyar katonákhoz illő hadiszolgálatot. A magyar honvédség a múltban meglelte kötelességéi, meg lógja (enni a jövőben is, meri vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó l\'r Őfőméltósága parancsait minden magyar ember lüzön. vizen és levegőn ál éjjelnappal teljesíti. (Lelkes éljenzés.)
Megemlékezeti Zala vármegye ünnepélyes megnyilatkozásáról Muraközért, amelyet Zala törvényhatósága a szombati rendkívüli közgyűlés alkalmával kifejezésre juttatott. Vitéz gróf Teleki Béla Főispán olt a leghatározottabban kijelentél te. hogy Zala vármegye teljes egészében határozottan állást foglal Muraköz mellett és a szent-islváni területből egy talpalatnyit sem adunk fel. Nem, nem, soha ! (Hosszas éljenzés.) Majd szóvá telte a nagykanizsai Baross-kerület vasárnapi diszfllé-sél a 100-ak Baross-fiók szabadkai megalakulása alkalmával. A nagykanizsai MÉB-kerülel a magyar lest vér meleg szeretetével köszönti fegyvertársát.munkatársát és nemzeti lestvéréi a szabadkai Baross-fiókban.
Az elnöki bejelentések után\' áttérlek u folyóűgyck tárgyalására, a szervezetek jelentéseire, majd megkezdték a Keszthelyen megtartandó vármegyei nagy-érlekezlet előkészületeinek megbeszéléséi.
Napirendre kerüli a mostani bul ato ni közlekedés ügye. amihez számosan hozzászóltak. Kimondották, hogy megkeresést intéznek Novszky János országgyűlési képviselőhöz, hogy ozuj menetrenddel kapcsolatban eszközöl jön kí kedvezőbb ; vonal-
összeköttetést és közlekedést Nagykanizsa- balatoni viszonylatban, mert a jelenleg érvényben lévő menetrend teljesen elvágta Nagykanizsái a Balatoniéi. Kívánatos volna, hogy Nagy k;mizsáról reggel 7 és íS óra közöli induljon- egy motorosvonat, amely Balalonbogfárig közlekedne és onnan ugy indulna vissza, hogy az 10 és 11 óra közölt r/ulna be a kanizsai állomásra.
Utána a további szervezési munkálatok kerüllek napirendre. Kimondották, hogy a nyári politikai szünet alatt is rendesen mégtartják a heti pártvezetőségi értekezleteket és a napi K -.italos órákat déli 11. órától f óráig.
A párlvezelöségi értekezlet dr. Tholway lelkes, gyújtó szavaival a késő órákban ért véget.
A fog zománcát védi
és iisziitja az ODOL FOGPÉP
ODOLJ
1105 \'/, tubus ára P 1.15 % tubus ára P —.74
Kormányintézkedések a délvidéki ipar érdekében
A kormány sehol sem t8r Indokolatlan munkás-elbocsátásokat
Azok a\' lerülelck, amelyek visszakerüllek a Magyar Szent Koronához, czidöszerml még katonai közigazgatás alatt állanak, Az Iparügyi miniszlerniár-is sok intézkedést leli a katonai hatóságokkal rkaröltve abból a célból, hogy a Délvidék zökkehestől menten kapcsolódhassák bele az ország gazdasági éleiébe. Mindjárt a bevonuláskor több miniszteri liszt viselő és iparfelügyclŐ ment a DJflvidék-re. hogy gondoskodjék az ottani ipartelepeknek nyersanyaggal és üzemanyaggal való ellátásáról, Ulelve az anyagok elosztásának arányosságáról. Jelentéseikből megállapítható, hogy a Délvidék ipari élele nem szenvedett számottevő fennakadást.
Az iparügyi kormányzat to-
vábbra is arra törekszik, hogy az oltani ipartelepekéi II lehetőséghez képes! ellássa nyersanyaggal és üzemanyaggal. Ugyanakkor munkaárkaimakát is biztosit mind a nagyipar, mind a kisipar számára.
ÉpiM\'u. mert az ipartelepek lolyamalos foglalkozlatásál sikerüli bizlosilaui, az iparügyi miniszter u[ásítást adott ki, hogy a halóságok sehol se tűrjenek el indokolatlan munkáséibocsátásokat. A ki küldöd közegek hatáskörébe tartozik a délvidéki munkásság cgyébirá-nyu szociális védelme s mindaddig, amíg az ipari közigazgatás megszervezésével az uj iparfel ügyelői kerületek is megkezdhetik működésüket.
Az ország megnagyobbodása miatt teljesen átdolgozzák az úthálózati terveket
A trianoni békediktátum óta I (\'sonka-Magyarország Úthálózati rendszerének kiépilése erőteljesen megindult s a kormány évről-évre jelentős ulépilési programot bonyolított le. •
A régebben kidolgozott útépítési program azonban az utóbbi években az egyes országrészek visszacsatolása következtében módosításra szorul és nemcsak a Felvidék, a keleties erdélyi területek visszatérése uláu váll szükségessé az útépítési program gyökeres reformja, hanem a Délvidék visz-szntérése is szükségessé tt>Ue ennek a kidolgozóit tervnek a megváltoztatását. Az Újvidék irányába n kíloll nemzetközi
autóút megfelelő csatlakozását is biztosítani kell. továbbá a Románia felé irányuló elágazással olyan utak megépítése, váll szükségessé, amelyek lehetővé teszik az egyes országrészek közötti zavartalan forgalmai. ,.
Az uj tervek szerint Figyelembe veszik a gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési érdekeket.
BÚTORT ,
szaküzlotnon
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen. Nigykftt.hu, Várothfts palota.
Bécsi d.vatmdósltás
A gvakorlali felhasznál;\'!*, de fgy-szersmiul kiválasztott szépség; flok újdonság, de ncai egráapos divatsBO-szébü finom aj átalakulás, de semmf-ooiro uam liomtokegyenesn ellenkező uj Iránya az általános divatvonalnak —- jellemzik a/ iilll.es nyári szezon
szabályait ugy, ahogyan, azt a bérsi \\ezoiő divat körök megszabták.
A divatnak végered ményljön «z a köiülcsséuc, »z idők foltételeii figyfe-íeml.o \\«uiii és a csapongó képzeletet ii lehetőségekhez szabni. -
A keskeny vonal 11, cgyenCs kosztnm-
szoknyu mind nagyobb terel nyer a hnrangszahásu felett, aminek elsősor. uttn :i kobáj szabása ad magyarázatot; B szmokingiCvcr mindenképen tulsiily-b&n Min, amihez viszont csak u sima szoknia elegáns. Az iigyno»<wett fm-láziakoszlüm, ami berakott ringó azok* nyákkal készül, erősen befolyásoSva vűa a divathölgy termetétől ós, a tabui hosszúságától. Csakis vékony fiufl alak számára és rövidebb kabátkával engedélyezi B kétfélo szö\\Olct is fel-dolgoZÓ formát az uj évszak. Gazdag azonban a válaszlék az. olyan darálok kőzett, "bot a kosztüm rubásznrű és a ruhák kosztümszámba is meaiiok. A OOpas m i n.ro r máj a és nmyalalíi, nyitottan és félig, vagy egészen csU-kotlán, kabátkiik, amelyek köxéphosz-szuuk és amelyek leérnek a térdig; ihenek, amelyek ujjiiélküli ruháidhoz viseleudők, vagy maguk készülnek ujj-iiélküi színes összevisszaááSbaa kavarognak a bécsi div.itmeslcrek sziacs palettáin.
Kél, sőt bárom anyagból OsszCilli-tott nihnkölicmcayok, Ízléses sziaor-gia vízszintes és függőleges bodo%)zás-l>«n és Újra meg-újra, a legke4\\Joíjel>b anyag: :» színes unprimé. Gazdagon húzott aljrész, lebegő, puffos ujjak, a keljek ronfauUt üliujigsulyorásn még 11 nem a legjobb aJakkJaí rendelkező miknek is sokat, ugyjcbel mindem korriKdlbut .1 különben B szem-pontiul veszedelmes nyári szezonban.
Uemek uj sti-aiutruliaki«uVÍó vezető formája, amelynek egyszerű szabiisa is [ellímő 0 neinrégOn még fantasztikus kreaViókhoz klójától. Széles, 1>Ő nadrág, a bokánál esetb^j üsszolmzva.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
SALAI KOZLOH*
1 Jévlz gyógyfürdő
a Herceg Featettos Uradalam
¦¦ FürddlgatóalftAnak saját keze ¦ lésében.
Itheuma-, i uin-. Izületek, cjuiz hoteg-aógok gyógyhelye Atloodó szakorvosi felUKyelel. Diétás konyha diótás nővér vezotésóvei. A Curaalon-éltu-
romben zeno, táncl Urbl! Strand, tükör- ós íedott íttrdfl. gyér-mokstrand. tli.>iiiiulíílr<K>k. Ivókúra ope-. vese-, öyomorbetegek részér*.
Derékon alul ."• ö njjnétküfl mellén v •ringy gombokkal. Nagy feltűnést "keltőit még n Ktfll-fuaton.- Egy rebér SbOuiungnadrág, férflsz ibásu, alul bokánál összehúzott. Ké,k. köröskJŐnll\' zárt bluz jár hozzá, amely azonban bő és a nyakal szabadott hagyja.
A strandruhák már .régen kedveit tormája n rövid szoknyái-uhu, szinC>, vidám változatokkal, mintás, sokszor rálótmunkával díszített, olykor pláne még bőrből is.
A strand Cslélyi ruhák ezévlc i először igen nagy helyet foglaln ik ol a Be)vonui| an> aghenuitatén. Az anyag selyem, a forrni erősen a sporlszoriit érinü. a ruhák hosszúak, pikel lK,lcro-val. ,
A nappali u, n. kisrubák között sok a blnzos, elől gamlxriús. N\'-gy. reá-v»rroil zsebbel és több igen szép lekoie kUikfihen ttja, háború van és mindeme kell gondolni.
A pasieHszinok váltokatl inul urai a terepnek.\' bár a szinOi és rláb\'n merész tervezésű, sok -ltját -is liozó szín egvűlci áegftlább annyira kolvíli, nvnl az egyszínű, i .
A napp.b ruhák természetei kiegészítőjének kell lekiMoni a már a kosztom-fronton is\'jelentői helyei el-foglalt ca-e.kél. Mimiéi hosszmágb Ui és többnyire Beomló, gazdag leiíőjü kivitelben, klmonó és rnglánujj-ikk.\'1 egészilik ki a hölgy garderobját. Olykor övvel, máskor öv nélkül. He igen sok esetben a már ké,l évo uralmon lévő kupttmiv il, ami jellemzően aláhúzza a k\'ilapnélkiili. viselés sikkes voliát. Ebtől folyik, bígy az élénk, virágos mintájú könnyű nyomó.selycai nyári ruhákhoz igea ke beat o fehér, vUgy másszinü turbán, ami összhangban van a cape kámzsáján.
K. K,
Halálos szerencsétlenség a gyékényes! bid helyreállítási munkálatainál
A híd súlyos gerendája ráesett egy fiatalemberre, aki kórházba szállítása után rövidesen meghalt
Gyékényes, július I) (Saját tudósilónktól) .Megdöbbentő\' szerencsétlenség történt a gyékénycsi hídnál, ahol most nagyban folynak a helyreállítási és [avatási munkálatok, amelyen több munkás dolgozik, köztük Pánisz László. 22 éves gyékénycsi lakos. .V. Halai legények éppen azon voltak, hogy egy hatalmas gerendát fektessenek le. amikor az eddig meg nem állapítható .módon megcsúszó II és éppen Pánisz hálára zuhant rettenetes súlyával. A szerencs.1 len ember azonnal vérében eszméletlenül elterült. Társai odafutottak és kiemeltéli á nehéz gerenda alól, azonban minden éleszlcsi kísérletek hiábavalóknak bizonyullak. Telefonállak a nagykanizsai mentőknek, akik autón érkeztek a szerencsétlenség színhelyére és a szokásos segélyI nyújtották. A kórház sebészeti osztályán
az orvosok megállapifolták. hogy a gerenda a fejéi törlő be Pánisznak, ötszörös bordatörés!, azonkívül eoniblörést és súlyos belső sérüléseket is szenvedett.
A gyors orvosi beavatkozás sem tudta már megmenteni az életnek, anélkül, hogy eszmeiéire tért volna, borzalmas ¦sérüléseibe belehalt.
Bizottság szálll ki a •szerencsétlenség színhelyére, hogy lefolytassák n nyomozási, kii ler-hcf a felelősség a halálos balesetért. .
Az !illelékes hatóság megkeresésérc dr. Ahnássy Gyula törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró elrendelte a boncolási, a mii dr*. Péry.János és dr. Szabó Gvörgy orvosok foganatosítottak.
A kölclességlelji\'sités áldozatai nagy részvet melleit kísérlek ki pihenőhelyére.
Vámőrlést tanúsítvány
Az ut gazdasági évben giboliát oak Oz vámőröltelhet, aki v.\'unörlési f na-silvánnyal reni\'clkezik. Ez a l nusít. vány a giboualapon van s mindenki számára kiállítja a községi eJöajárófiág, ha val unilyen jogcímen gabonához jutott. A \\ámőrlési laiuisi\'.vány kiállítása ált láb n n gojxmoíop kiáíitfísá. val egyidőben történik, a vámőrlósre jogosultak részeié.
A gazdi már cséplés közben kérheti n i s^plőgéiilulíjdoinstól az addigi (séplési eredményről eiolmótiylap ki-áililását. amelynek inján aztán a községi elöljáróság klájlhljpa a g íbonn-lapot és a vámőrlési t inusitv.ínyt. Elte eltén a gazdának kél c ciinéiiy-lapj i lesz. az egyik részeié;!jnényl mutat, a másik a cséplés befejeztével a teljes eredményt Igazolja, a csepWí közben kiállított vámŐrlé-si nuiusil-
váuy almján » gazda az egész gazda, sági évben meghatározóit niCiinvhOgü gabonát vámörölletliet.
Husz esztendei
önfeláldozó és cre.lméiives nuiukát jutalmazott a Kormányzó t\'r, mntkor megengedte, hogy " BUdapOstj Nemzetközi Vásár helyette t igazgitójánik, Széchenyi Ödönnek és dr. Anker György ügyvczcő titkárnak elismerését tudtul adják. E legfel Öbb elismerés vaiór/\'n mohán illeti i Vásár e kél kitűnő főUsztvi\'Olöjél. Széchenyi Ödön a vokrölü adminisztráció irányítója, dr. Anker György \'|.e ]ig a sajtó-propafí^ndáiiik cueV.ú értelemben vett szukcmlicpe és mavésiO. A kitfm-iclés hite gazdasági és síjtóköröklwn egyaránt áll binos örömet keltc;t.
(MYS)
Szerda
Alliodó mSaoraziMok bAtkS»nnpekon BiJifiH 1. atSaoráH
6.4S Torna. Hírek. KözSeiuények Honglemezek. -- I\'iAna: Étrend. — tn Hirck. -¦ 11.10 Nemzetközi vlzj«!ző-szolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárás jelentés. - 12.40 Hlmk. -13.20 Időjelzés, Időjárás.\'és vízállás, jelentés. - 14.30 Hirek. - IMS Műsorismertetés. — 15 Arfolyanvhirek, piaoi árak, éielmiszerártk. — 16.45 Időjelzés, idöjárásjeleajcs, hűek. —
17 Hirek szlovák ós njstin nyelven. — 19 Hirek magyar és roroá" nyelven.
— 21.40 Hirek és időjárásjelentés. — 23 Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. — 24 Hirek. BUDAPEST I.
17.15 A Ráülő Szalonzenekara. —
18 felolvasás. - 18.80 Stymmcl Miklós támzciokara. — 10.20 Bartók liesjcdu-iluók. 10.40 A bouvédcliui niinisz- ¦ tériuiu lŐgollefani csoporth5nijksé^6i«k előadása. --- 10.50 (luisopj* MoreUi olasz dalokat énekel. — 20-20 ItCcske. relii mcnve^sisO . Ojioietl három Felvonásban, kilenc képl>en. ™ Az I. Telv. ulán kb. 21.10 Hiiek -- A II. íelv. ulán kb. 23 Hirek német, olasz, angol ósrrnn;ii nyelven. ~ 23JÍ5 A .Bces-keieki ineu\\e.-.skc felvonása. — l\'láua lánclemezek.
CsUtörtök
BUDAPEST U
10,20 Felolvasás. _ 10.45 1-ololvns.is.
— 12.10 weidínger Béla sz\'lotizeívj. kara. - 1330 Hanglemezek. - 15.20 Heiienuu-n .Sándor tánczenekara. — 10.15 Ruszin baliga tóinknak.
17.15 »r. Szántó Károly előadása.
— 17.10 A Rádió SzalonzenekirU. — 18.10 Somog>i Józ^er előadása. — 18.10 l-\'arkas \' liél\'t eigányzenekara. — 19.20 Külügyi negyedóra, — 1935 /-itta Kmma énekel. — 20.05 -A vén
Hazafelé a fehér-pokolból
(SxfMrhd hadifogoly o* lékek)
Irta > K*k«r Ajital 7
Milielyi vonatunk befutott AIL»-másra, néhány megbízottunk azonnal felkereste » vasúti komiszáriusl nép-biztosl) és kérlc, lovábbllsii mielöbli vonatunkat. A komiszórius Iwtározott igére;el tett, ha egy ívipig úolgpzünlc, — iMUnt lipátobmk ukwor másimp régtfel átUiluljj vonatunkat uz Iiti-en. A tiuk vissi;aérkez\\e hozzánk, közöllek ezt velőnk, vlliatározluk, hogy mim\'en kocsiban hágjunk \\~~2 eailiert, Wkik lKilminki-a vlgváziiak, a többi pedití mind kiáll munkába. Ch\'égrO fontos,
liogv omszkol mielőbb elhogyjtik, tn.* Ián sikerül Kapitányék i\'i.crségól elko-n\'ilni é^ tovább jutnunk, mielőtt ész e. vennének 1 .címünket. így másnap reggel egy kis barápxUAv iől vév** inasunkhoz, lapátot kaptim\'i (\\s :\\ sii.ek mentén aj; |rlis [elé hal ulvti ugy szórtuk a havat, hogy estefelé munk:ivez^lö.ik isak elbámull azon, hogy milyca hosszú vonalit tisztító.tank nwy a Uó-lól. Estefelé azután, ltogy visszitérlünk kocsinkhoz, bajtárssbtk azzal a lere ő hinel fogadtuk liennímkct, hog,v ott volt iHtiner zászlós, Kapitány százados s. tisztje s \\ul ar.ennyifmket ligyíl-iiejietcti, liogy a wmiiol \\seakise hagyja el, mert >z életéivel játszik, másnap reg.el értmik •Jönnek és bekísérnek í«;munkCt n Iftlmi&i, hht\' sfjiki-Cm in\\!l e; Ima i.
Oh, bog)\' lelohadt egyszerre kedvünk, micsoda khangottság veit rij-lunV eröt! tehát sejtésünk mágia csak valóra váll. Kapitány így vallotta l.c ÍKéi«;ét. Vcjycs érzelmOkkifl ói gondolatok között vártuk a reggel lörlé-nciidökci.
Másnap regttet 8 óra [elé tényleg
megjelent egy Ráb neríl volt 32-os iö-
han\'gv 12 le>y\\eres magyar vörös
katonával, mmtlegylk aajpInQán oU di-
szetgett a komniunist i csillag.
Legelőször a í.e^ckcl szedt - össze, akik elén sokan vollak és az>kat u kórházba irányította. Azután i legény* séfii állomáiivuakat külön kísérettel Leküldte a táborba, majd a tisztek holmiját átkututi ti, elvétene az ösz-szcs doliáuv éi ciiíarc:ti készleU-kci, hiába érvellek ;zz 1 hogy ez élelfcnn-|arlásukr:i v.iló, mert éleliniszeréi\'t terelik ),e. Ültette továbbá a két párnát több Telién-emü készletüket s azután illata elé eítAUa ŐVc(.
Mikor együtt voRmik, vcdöllk .-zem-ljcn roglnli állást, me]!el(e ;\'ijllig (Cl* feg\\\\crzctl kiséiotv és nekünk l\'élkör-licn kelleti laláttanunk.
Először gúnyosan végig tekintett rajiunk, majd tehetve lejét ir.cg. szólalt: (
— Hát maguk tíszlek, haza aktinak menni, •iranyt.\'siUagos hóhéruknak, de abból ug)v>h nem lesz yemiili, meri vegvők tudomásul, hogy mi magukat i|l tartjuk luszokul. Otthon most gyű.. kolják a vörösöket, ahány il kivégez-uek kózütiik, annyit fogunk maguk
közül is felakaszt ml, vagy beáll tok a vörös hadMcregbe.
— F\'őbadnigv ur, szól\'li meg cgvik bajlársunk, i\'e alig inoudt i ki a megszólilást, ráordít Ráb:
~ Ne mv.ezzeii engem főbndn ig>-úrnak, nC|" vagyok rötiadnagy, íoai
ur!
nái akkor minek titulálhutomt - liánom is én, akárminek, mondjuk vaddisznónak.
— Hál « tslUtt I benuünkel hiába renvcjjetnek ~ volt részünkről a válasz — iitlól ml mái- rég ivem lelünk. i áthalt.i liz imént, hány baj társ unkot vitték a kórházba, ininaegylk éleRcn-inaradás.i már egy kértéi s ő\'< nu\'-gis ncmii akart ik és mi is. Mit-on öröltünk a körülöttünk ólAlkodó hMkifft-iH, mert űzött, hajtott cgv l.clÖ h t -laias nag\\ ci ő. rt bon vágy. 4 - 5 -ti é>«
|#esszük a ralitág keserű kenyerét és mi c[lől végre szabadulni aknrlunk, bármi áron Hál a halált 1 hú\'iba fenyeget, azért, liogy jobb dolgunk legyen, i cm fogunk méjggyőzMésunk ellenére oolcke Ini és a vörö> hailse-regbe liciépni. Hagyjanak beanönket békében házJternl.
— No majd megláljuk, beszélnek inugnk még máskénl is, most |>edig — s cz/cl .pribékjei GaU fonbül — kísérjék be őket a táborba.
A vörös terror előtt meg koUett ha. jolni. A kocsinkban levő prices i\'o.z-kákból egv-ke|lőre száimkal ütö\'.t ink össze s bobniukiii reá nkvi, magunk ulán luizva a .szánokat, niegiudultunk
a tábor felé- Mondhatom, mikor 1914-ben a barcléne indulásomkor csafei-domtól biicsut voltom és a vond ablakából .kitekintve biH^cm arcán o némán lepergő könnyeket, kis finn sírásra álló szájacskáuit és bilosut intő kis kacséit láttfin, nem volt liennein oly keserű, fájó érzés, mint amikor ti é\\es fögsa^offl jután (i lue\'e.s keserves vándorlás ulán saját l»oufi-lársaim tartőxtatnak fel és immár másodszor egy vörös pribék paran,-cfára,
Klőször ltllSban. mikor Dauriából Krasznojarszkb:i vollunk irányilva és szintén már tl hete utaztunk mind nyugatabbra, az oroszok belecgyezle\'; vobn h;;z térésünkbe, île 1918 tavaszán már a ml cmMrcink közül sokan tcálllak n vörösök közé- Termeszei*\'. f*n a kommunista tanok jettogi\'cle^ agitátorul szé\'.liletiék nme^f Őket. sZintSií. földi paradl.somol ígérve wokik. így, amikor Acsínszkbi niegérkozlüiik, Bgy Kleín icvü 20 -22 éves jjOjIÍ |>atikus segéd szervezte a mi einttcreinket és ville keresztül, hogy licnuünket, 000\' tisztet s vagy 150 legénységi embert megálbisia és kiszállásra kénysiC;-Íiell és hónapokig zsarnokoskodhatott te. leilüuk, mig elérte a s^rs kez». Ugyanis, mikor 1918-ban a cscl:ek Kolcsiík generálissal (fehér orosz vezér} szóvci-kez\\c Szibériában az uralmat magokhoz ragadták, Kleint nie/iCkf.l\'\'<\'-: sóz-lácn ng,voiilŐHék. No i|o a mi i\'üelöii\'k. hői kél ével rabolt- oV az ö bi|ván>, rougv éleié. (Folyt, köv.)
1941. Julius &
ZALAI KOZÜÖNV.
miwmrn
KESERŰVÍZ
a\'liiniii-CMluiíifiinl (muraközi) darabos príma min őség íl
BARNASZÉN
háihoz szállítva 4 P mázsánkint. Szagtalan, nagy kalórláju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égő szén.
Kapható: i?u
Dl*. Boda Károly bor- és ftértókosltö cégnél
Nagykanizsa, Vécsey-u 6 Tel. 99. Moil mMvrmxM* hu 1*11 n»«tt«ftl
gazember . Színmű három felvonásban.
22.10 fiiiríi Sándor cigányzenék a . 22.Í0 Az I. honvéd gyalogezred ze. nekara.
ÖUDAPKST II.
a rendkívüli események miau műsort: egyelőre nem ad,
a szokásos Ijovefife ((.Írtra igv centül liwlapest I. mOsoráa sZaml#ton délelőtt t& 12 érakor lesz.
Mindenkit érhet baleset, ezért a balesetbiztosítást senki sem nélkülözheti!
-\'"V. -
_. Rozgonyi Ijászló voit po-
I isis. I1I 9. i «»nyi 13. honvéd gyalog.
\' etnftifbeU tart, zászlós n
lengyelországi Krttsznik környéki Ko-zarownál folytatott harcuk közben saját elhatározásál>ól oly lendüífctes támadást hajlott végi*, hogy azt nr. ezred oldalában tevő erdöcskét, im|>et az oroszok meglepően kézl»okerÜeltck, mindössze néhány főnyi osztaga Adta
visszarogiuiia. Rközben azonban halálos lövés érte, melynek rövideca ál-iluzatáiu esett. Jellemző hősi mivoltára, hogy még utolsó szavaival is a támadás lelkes folytvasára buzdította emlőiéit. Bozaonyi zászlós emlékét .vitézeire büszke ezrede az arany vitézségi érem odaitélés-évet örökilclto fífij.
- (Kinevezések a városházán)
A polgármester Ágoston Ilonát, lH-ulzik Hózsál, liernátli Jenői, Kiss
I ¦ereni«l és Sivlár Józsefet városi dijimkokká nei«zle ka\'. Mindannyian érdemei és szorgalmas munkatársai
II nagy városházi adminisztrációs apparátusnak.
— (Ankét a vidéki városok belaő Idegenforgalmáról)
A Magyar Vidéki SajtótndósitÓ budapesti jelentése szerint u vidéki városok belső ide0ejiforgalmámi.k fej-Ivsztésél a Városok Szövetsége veiie kezébe. A héten. érUtfeezfltót voU «z ^gj\'üllmfiködés érdckélien. Az ó.telez-loten résztMBtl Markos Béla, a Főváros Idegeuforgalini MivaL danák igaZg\'ójo, Kibédy Albert, "z OMNI kiküldöttje és Stromszky Dénes, az IBUSz Igaz-H\'Uója. Lukács Ödön, a Városok Szövetségének alelnöke ismertette a felmerült proldémákut, majd az értekezlet löíhatürozta, hogy a Váróik Szö-\\°tsége mttgára vállüjn nz előkészítő tevékenységei, az idegenlörgttnnm,;! kapcsolatos közigazgatási teen:!Ő; végzései, a tervezési munkát 6* a propagandái, A Fflváros Idegen forgóm! Hivatala, gondoskodik megfejelő prajia-gantlaanyag előteremtéséről, a* IBUSz «z üzleti ügyek lebonyolítását ^AHLlja, "z 0M1II pedig réiztyfríZ a vidéki városok ídegenfo rgalmi propagálása-
i | . :
(Folytatás a 2 oldalról)
Mit mond Roosevelt Izland megszállásáról és további szándékáról ?
Ncvvyorlí, július 0 Az amerikai lapok első oldalon foglalkoznak a tegnapi sajtó értekezlettel, amelyen Roosevelt ki jelenlel le, hogy Amerika védelme érdekében volt kénytelen cselekedni Izland megszállása lekintetében. Arra a kérdésre, vannak-e amerikai csapatok Grönlandban is, Roosevelt nem válaszolt. Amikor szemére vetélték, hogy legutóbbi beszédében Izlandot a keleti féltekén lévőnek mondotta és kijelentette, hogy a nyugati féltekén tul nem küld csapatokat, Roosevelt most mosolyogva azt válaszolta, hogy a földrészek tekintetében megváltozott véleménye, azóta más földrajztudóssal ísbe
[ széli, de különben is vannak a \' nyugati földrészen hadászati szempontból értéktelen területek, viszont vannak a keleti földiekén számunkra fontos hadászati pontok.
Arra vonatkozóan, liogy küld-e csapatokat Izland szigetén tal is, Roosevelt nem válaszolt.
Az amerikai lapok rámutatnak arra, liogy a probléma két kérdés korát forog: Keleti féltekési van-e Izland és volt-e joga l([K>scvelb.i!Qk it kongresszus hozzájárulása nélkül csapa, tokát küldeni a hadiövczetbo.
Tényként szögezik lo, liogy maga Hoorcvcli is a keleti féltőkén iéVŐnefc sorolta Izlandot. Maga Roosevelt védekező lépésnek mondja Izland meg. szállását, kérdés most, hogy a kon. gressziis hozzájárulása nélkül nem isap.e át majd támadásim, (mtí)
Mi lesz a német válasz ?
Badftpes|, július fi A rest berlini tudósítása szerint u német lapok részletéé,) közlik az Jz. laud megszállását clÜélŐ jelen Lésekel. Roosevelt lépését egybehangzóan háborús provokációnak tekintik, Rihbcn-
Karjaiában a bekerítés elől
Budapest, július í) A Rest tudósilásai szerint keiden jól haladnak a hadműveletek az északi szárnyon is. Az utánpótló és visszavonuló ut vonalakat mindenütt sikerrel bombázták. Karjaiában a szovjet hadsereg a bekerítés elől az utolsó pillanatban visszavonulással menekült meg.
Helsinkii a szovjet gépek ismét bombázták. 13 munkásház összedűli, (mii)
Szovjet küldStiség utazott Londonba
London, július S) Londonba szovjet katonai küldöttség utazott; Feladata ugyanaz, mint a Moszkvában lévő angol küldöttségnek. Kizárólag katonai együttműködésről
liop nincs Berlinben, így még ncin tudni mi lesz a "német megtorló lépés, mert a tárgyalásokat mag/t Rfrbezurop \\eze;i. Berlinben hangsúlyozzák, hogy lzl»nd a badíö vezet ben van é5 0 német lépés nem marad ej (ilti)
visszavonultak az oroszok
tárgyalnak, gazdasági szakértő ntnes a küldöttségben, (mti)
Litvinov rádióbeszéde
London, július í) Litvinov tegnap angolnyelvü rádióbeszédei mondott. A beszéd Angliának szóló üzenet volt és az együttműködés, érdekéi szolgálta.
Útban haza a moszkvai magyar követség
Budapest, július í) Kristófi József moszkvai magyar követ vezetésével a követség tagjai .megérkeztek Lcnin-Aksonba a szovjet ha tárra. A budapesti és szlovákiai szovjet-követek ma utaznak a határra, ahol kicserélik őícet. (mti)
Köhidára szállítják a köveskuti anyagyilkost,
aki* a Kúria jogerősen tizenkét évi fegyházra Ítélt
Egész Délnyugat-vidékéa nagy mag. úobbenésl kelteit az a borzalmas dráma, ami Zaluköv eskü ton történt, maikor Szabó Ferenc róldmüvcs lehal-lázln saját édesanyját.
A nagykanizsai törvényszék tizenöt usz.endei fegyházra Relie, amit a lábla
tizenkét évre szállított le. A Kuiía
i jogerőre emelte az Üé-rdeno\'i a gyilkos Szabó
Szolnok-tanács\' letel, amit kihj Ferenc előtt is.
A köveskuti dráma lelteiét a nagy; kanizsai fogházból a legközelebbi, napokban. Köhidára szállítják, büntetésé, uek kitöltésére és ezzel a liorzilmas bűncselekmény utolsó felvonása is legördült,
Hm nyaralni megy, vagy hosszabb időt tSIt távol otthonától i biztosítson betörési lopási kár ellen I
UNGER-ULLMANN ELEK és TÚTH
VASKERESKEDÉSE — NAOYKANIZSA. ,0«
Hofherr-Schrantz - Clayton - Shuttleworth
mhgyar gépgyári müvek rt, nagykanizsa és könyéki képviselcle.
Hirdessen o Zului Közlönyben
— (Kinevezések a postán)
A már közölt postai kinevezéseken kívül a nagykanizsai postánl* a acöveti kezö kinOiCzésok törteinek még: A kereskedelmi miniszter (iái Gyula, (ler-gety András, persovils (iyula, Paár József, A\'l]íúr Zollán. nngj-kiuiizs;U postaforgalmi dijttObokat nostagyákorno-kokká, Xémeiti tíyiüa nagytonijMai posl&dljnokot postaeBeuŐrré, Iferendl l\'e.enc nagykanizsai pOBtamtt5i**é*ft postamüszaki (.egédtisztté nevezte W.
- (anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az ebnult hé.leo 10 gyermek szüleiéit, a flu és 7 KAny: Aranyas Józser oipésé s»-gód és zadrúN-eUB Mária, nak rk. leánya, Sz\'lavics István háziszoig-a és M:i-jor Rozáliának rk. leánya, Erdélyi György Máv munkás és BOj Kaudlnnik rk. fú, Simongáli Karoly aszl:ilos segéd íx Marits Annának rk. leánya, Vargi Ferenc városi tűzálló és Vajda Teréziának rk. leánya, DávJU ilovics József földművé? és Raj ílo-záttónak rk. leánya, Mlbácsi János Máv műszaki altiszt és Sárközi íibel-Iának rk. lia. Házassiigon kivöl szüleiéit 2 leány és 1 fiugyern.ek. — Halálozás 5 esetben vol\': Kábvics György földműves rk. 2(i éves, Hóbor PótÍT
Temetkezési költségeinek megtérllé* séről bbrtosilis aljáu goaâoikotUiat !
föQdmüves rk. os éves, özv. Keaiex Nándonié Halasi Mária rk. 7.r) óv*s, Széplaki perem: tanuló rk. 10 éves, Villányi I"cro.ic rk. 1 liéjnapo-v—. Há-ZJlsyágol kötött tl pár; LAiip.-z Ernő m. kir. szakasz,\\ezető rk. & Kiss Anna rk., l.ászVi István lerekötő\'segéd reí. és be !ő Mária rk., Dózsa László HAlinl bauktisztviídő rk. és Farkas KOIalin rk., KŐh Éini íimö m. kir. rendőr rk. és Magyar Mária rît., Vajda1 György napszámos rk. és Horváth. Mária rk., Rőfze FerOfljO in. kir houv. Őnnesto.\' rk. és Iflesznlvy Margit rk. -,
— (Miért Jár körben az eltévedt ember?)
A hómCzőn, erdőben vagy homok-si\\a|agi)_ji eltévedt ember nem lialad egyenesen, hanem hatalmas kört leírva, n-e^inl arrafelé velő:lik, ahonnan eliiulali. Fzt a kört más irányban Írják le a jobbkezes és más irnnytfân u b;\\ios embo.ck. lia valaki irázyyvesz-tetten úszik vagy evez, ugyanez a fejemig figwlheiő m°g. A jobbkezes ember folaj lelső ós bal alsfi végtagja általáli, n erőxbbí-n rejlett s e. miatt tér el a\'z egyenestől, nririi az iránytű nélkül hajtott hajótest, hu az nem pontosan szimmetrikus.
— (Teljes erővel dolgoznak a téglagyárak)
A Magyar Vidéki S-ijtöludúsitó budapesti Jelentése szerint a kerestet kedvező al i kutasa következtében a, tavalyi készleleket a gyárak mindenhol teljesen eladták* s most — ami évek óta nem történt meg — a gyáfuk vA\'fii kapacitássá} dolgoznak s koraiak egvcsek a már hosszú idő óla használaton kivfrl maradt keaieniéket is ilzeinbe Ivelwziék. A termelésnek legalább kélharmadrészet a közjepitke. //^«k soráa használják fetj\' -
— (Zalai betörések)
Iietörtek dr. Ivanics Kflnián gyógyszertárába Kesztlwíl\\«n.. A gyógysrei--tárbóJ elvittek pengőt, a Wert-
heíin-szekrényl azonban nem tudták kinyitni, de a zárját olro«tották. -lsmere;ien U-tLesek fölfesziteUék Horváth József zalaistvándi gazda pincéjét. Nagyobb inPftnyisogü zsírt, e;Btet, pálinkát, bort és lisztet loplak el. Megindult a nyomozás a lelteik kéz- -rttkieritésérií. . , , ^
¦ACM mtaw
— (Vissza a természethez t)
— ebbe az egy mondatba íotíUdluat-
juk össze azt a programmot, amelyet u legszebb m;igyjr kej>es folyóirat, a Tükör áiul a r^kj6|jczós barátai eflc. Vissza a lorinesreiboz I ¦— ezt ajánlja minden amatőrnek, lezdönek, bahulóiiiik, külföldöt) elismeri név vivőjének egyaránt. A lennészot sz<V séfének ábnízoláNábaii noi válik modorossá az ;im:MŐr, no:n isinélcfgeli ugyanazt a Iémát unos-unlaí\'ii, ha-nem mindig uj forrásokra bukkan, uj kutak IdapadhátaQoa bőségéből mcrit-hjet
— (Körözték, elfogták)
Takáts Katalin 27 é\\»s kiskomúromi leány ellen nyomozó-\'ovOlet bocsátottak ki, mert lopással volt gyanúsítva. A detekthck felismerték, elfogták ós út-ndlák a kir. ügy-ószse^iiek.
— (A Balaton áldozata)
Minap n bélaielcpi strandon a für. dőzök a viz szjUién aszó nöi bolltcstrc tellek figyelmesek. A vizsgálat megállapította, liogy a liohlcst Bank Vfl-mosnó szid. Spiegel Matild tapolcai lakosstd a zonos. Bank \\ t.u;< >.\'>n>.\'. a badacsonyi strandon fürdőzés közben vízbe fuUt és holttaiel BétateBc^n \\ű;ette partra a viz.
— Naptár: Július 9. szerda. Rom. kai Veronika az. Protestáns Lukrécia. Izrael. Tham. há 14.
OíxttrdŐ nyitva reggel 6 árától Mt* 8 éráit \'héttő, nerda, péntek délután téM na* Dáknakl.
1H1. hullUJ g
Bövld táviratok
A BEVONULTAK hozzátartozóinak családi íegi\'lyél ké^zore-sérv emctU^ v korn any.
A ZSIDÓK este 8-tól rC;<gol 7-íj. nem jArbainiik az utcán Romáaiában ltnzcu niegyéltfsu 11 színház, mozi stb látogatásától is cliutoljlák Őket,
SZÍRIÁBAN a franciák továbbra is ellenállnak — jelenti Vichy. Az un got előrenyomulás mindenütt iBssU
Gyűjtse a
SDuiihalladékot,
sok pénzt kap érte
Szabó Antal ptirizlÉ
Fő-ut 5. siám. — Telefon 91.
Csillárok,
falikarok,
éllÉliszekrény-lőmpiik
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugár-ut 2. \'»
A FRANCIA önkéntesek ezorszámra jetontkeznok » boíssvlsta ellenei harchoz. A kormány t-.urto2.atja az ön-keuies«kct. \' c
A FELVIDfiKI Magyar Párl Eszter-liázi Jnnos elnökletéül Tutr-afürodcn fílóst larlo:t
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
13.451/1941.
Pályázati hirdetmény
Nagykanizsa megyei városnál üresedésben lévő egy IX. f. o-ba sorozott várod állatorvosi és egy a XI. I. o.-ba sorozo\'.t II. o. fogalma-zól — válaszlás uljáu betöltendő — állátokra pályázatot hirdetek.
A minösl\'ésre néive az 1883:1 I.-C, gyakotlall igazulésára pedig a városi szervezési szabályrendelet 139. §-ának rendelkezései az irányadók.
A javadalmazás a hasonállásu ál lami alkalmazottakéval azonos, illetve törvényes rendelkezések, szf bdly-rendeletek és határozatok szerint van megállapítva.
A választás élelfogyllglanl hatályú.
A szabályszerűen kiállítandó és a pályázó által sa|álkezüleg Írandó pályázati kérvényhez eredetben, vagy hitelesilelt másolatban a kővetkező okmányok csatolandók:
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata és családi állapotát igazoló anyakönyvi „Családi értesítő*
2. hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a családi állapotot és polilika megbízhatóságot is lgazol|a;
3. magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány, esetleg a ma gyár állampolgárságra való Igény szabályszerű bejelentését (oplió) Igazoló okmány, honossági bizonyítvány hiányában kOzségi Illető.égi bizonyítvány;
4. isko\'al végzettséget és esetleges szakképesítéseket igazoló bizonyítványok ;
5. a városi szolgálathoz általában, illetve különösen a megpályázott álláshoz megkívánt szellemi és testi épséget Igazoló ulkeletü közhatóság! tisztiorvosi bizonyítvány;
6. eddigi szolgálalol, foglalkozást illetve általában előéletet Igazoló okmányok ;
7. igazolandó, hogy a pllyázó a ténylegeB (1, 2, 3, illetve 4 évi) katonai szolgálati kötelezettségének miként telt eleget;
8. keresztény származást igazoló okiratok és büntetőjogi felelősség terhének vállalása mellett nyilatkozat arról, hogy pályázó az 1939 : IV. t.-c,
rendelkezései alapján zsidónak nem tekinthető személy.
A pályázati kérvény Zalavármegye alispánjához címezve a kitUzOlt határidőn bellii Nagykanizsa m. város polgármesterénél nyújtandó be és pedig a közszolgálatban nem állók által személyesen, vagy posta ut|án, köz-tzolgAlalbsn állók állal pedig hivatali felsóbbségük utján. KOzszolgá-laiban állók, amennyiben pályázati kérvényükhöz hivatalos szolgálati és mlnósltésl láblázaluk ciatoltalnék > ¦z 1—8. alall megkívánt Összes adatokat tartalmazza, okmányokat kínon csatolni nem kötelesek.
A tisztviselői, vagy dljnokl minőségben Nagykanizsa városnál fényleges szolgálatban állóknak pályázati kérvényeikhez okmányokai mellékelni nem szükséges.
A pályázat határideje 15 nap, állói a naptól számítva, mely napon a pályázati hirdetmény a „Budapesli K0zl0ny"-ben először megjelenik.
Hiányosan felszerelt, valamint az elkésve benyújtott kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Nagykanizsa, 1941. július 4. jon Polgármester.
áPiÓHWDETÍSEK
linu
mti*.
l\'dvlrcul előkeld Intézet helybeli fiókja kerei perfekt Irodai munkaerőt (nő). — KBr)>«.lB-ltvelezí jeligére kiadóra. 2058
TshMIí Unt vagy leányt, ténykéoí-szetbe (elveszek. Halász műterem. 2064
BoJáránBl azonnal felveszek. Cten-gery-ut 24. 2068
ADAS-VÉTEL
Aatétaaaalt is minden más gumihulladékot veszek legmagasabb napi áron. Cavetkd guinljavllöllzeui. Fó-ut 4. 1857
AnyaroM-aol a legmagasabb napi áron veszek. Heneil Jóxsei Nagykanizsa, Zrínyi sportpálya. 2045
ViaeeaaMlaa kazal-, sátor* ea kocsi-ponyva kedvezd árban kapható Kelemen Rezső cégnél. Ugyanolt méz minden meny ¦ nyUégben legmagasabb árban Átvétetik.
2039
ElldrendU 500-as Méray niotarkarák-
pár 750-élt clncló. RScz taullO, lkcaehely.
Uméf van hizlalt Ura fclrkahiaa Eötvös-tér 26. síim SlsU, az Oreg Kelnníl.
¦alkáva alaáá Kossuth tér 3. alatt.
2066
Uratfalael Ul kaphítd PeUÍt-nt 81. szám. Teleion 5-/7. 2063
BÚTOROZOTT SZOBA
Három balaraaatt uoba, vagy bti-tor nélkül, hUlOti-kUIOia Is kiadd, vízvezetékkel és lUrdőizoba-hasziiélaltal. Csen-gery-ut 9. 20S0
KttLÖMTáiB
Elveszett rctlkül •asáatriásl könyvvel. Jutalom ellenében kérem leadni. — Klnlssl-u. 18. 2067
Mí-ttl KSZLÖHr
POLITIKAI NAriLAf*. Kiadja : „KSzgazdisigl n. T. Nagykanlua".
1.-\'..IoiO.i kiadó: Zalai Kiroly.
Nyomatott
a „KazaazdasáQi n. T. N.gykanizaa"
nyomdajabsii Nagykanlzaan. (Nyoiudaírt lelő]: 2alal Koroly.)
81. toftJfyani 156. tria.
thptofW, 1M1. Jttlia* 10 ciutorWk
ár* 12 Ml.
miilnii I) liil nilii\'l .......I ilii\'nlil
Ftídős sitfkesztö:. BaWáH\'Ü ^b» SSÍ^^
Irla: Kólómért Feranc
Amit ájíiiilis 16-ika óta- szünetnél MII hirdettünk c helyen, ami miíru kötet cikksoroz a tünk inSnden egyes- szavából a belső, meg győzöd ős szuggesztív erejével sugárzott ki mindén muraközi lélek; felé, az, íme, július kilencedikével mámoros valósággá vált:.
Muraköz, a magyar Szentkoronának eza »gyöngye- immár visszavonhatatlanul a mienk !
Volt-e, jaki" vitéz honvédségünk bevonulása óta csak. egy percig is kié telkedé 11 abb a n. hogy Muraköz a nüenk lesz ?
Volt-e, aki kételkedett abban, hogy a történelmi igazságszolgál tatás a >muraközi perben* csak nekünk adhat igazat 1
Ha volt valaki, akit eli\'ogoll a kishitűség, akinek elfogyott a türelme, akjt megijesztett a suttogó ellenpropaganda, az most velünk együtt boruljon le az isteni Gondviselés zsámolya előtt- ésihálatelt szívvel rebegje az ég felé: Te Deum laudamus. ¦ itletúnk minden nagy pillanatában, az Öröm és a bánat extázisában lelkünk önkéntelenül a Mindenhatóhoz száll, aki kiíürkészbetietlen bölcseséggel osztogatja közöttünk az emberi sors lesújtó; és felemelő óráit, hogy- Dunaiunkban megnyugvást. Örömünkben megértést találjunk.
Muraköz végleges felszabadulásának mámoros örömében is első szavunk az igaz bála szava Isten felé, «ki lérvyéből folyó igazságosságával nekünk itélfc oda ezt a földel, mely ezerévig elszakíthatatlan szerves része volt a magyar birodalomnak.
De halával .tartokunk a ma-„ari. honvédségnek, amely a őgfőbbj Hadúr első ltivó szavára bevonult az Ősi magyar földre, azt birtokba vette s azóta rendületlenül őrt áll a történelmi,, drávai halár mellett.
.ftülöaös hála illeti meg Muraköz loyális, magyarhü népét. Ez« a nép legszélesebb rétetfei-\' ben-valósággal\'- kijárta -szivet a magyar haza felé-és tanúságot tett magyar állnmhüségérol akkor is,\'-amikor háta mögött u megtévesztő hírverés fizetett zsoldosai kiüldözéssel, akasztófával és fegyházzal , fenyegették. .A .legnagyobb .elismeréssel kell megemlékeznünk a muraközi népnek erről a bátor kiállásáról, imponáló színvallásáról, mely sziláWl záloga lesz az uj lörlettclmi1- együttműködésnek.
Nem kételkedünk abbanrliogy Muraköz most a felszabadulás után is az marad ami lélekben a felszabadulás előtt is volt, nevezetesen magyar,
Erre ösztönzi az ezerévés
lea
Egész Muraköz lelkesen ünnepli a boldog «t$iza!érést
Kinevezték a járások és falvak uj vezetőit — A községekben ma ünnepi díszközgyűlést tartanak - Perlakon diadalkapuval fog a magyar cs&patokat
Csáktornya,július 10 Muraköz fővárosa sokat ünnepelt már azóta, mióta a magyar csapatok ott Őrködnek a renid és béke felelt, de ünneplése sohasem volt olyan Őszinte és lelkes, olyan boldog és mámoros, mini a tegnapi. Hogyne, hisz egy közel három hónapos bizonytalanságnak vetett véget az a nemzcUszin plakát, amely a katonai parancsnok aláírásával félreérlheleílenül közli:
„a katonai közigazgatás bevezetésivel Muraköz végérvényesen és visszavonhatatlanul visszatért a Magyar Szent Koronához."
A lakosság öröme külsőségekben is megnyilvánult. A felvirágzott ablakokból szőnyegek lógtak, a házakon mindenütt nemzcUszin zászló, a kirakatokban Horthy Miklós kormányzó képe és a kirakatokban, utcákon egyre Löbb ilyen felírás :
Éljen a nemzeti hadsereg! É\'jen a visszatért Muraközt
Az ünneplő Csáktornyára tegnap még a délelőtti órákban megérkezett Szombathelyről Iía-lázsfalvy Kiss László altábornagy, valamint Zalaegerszegről
Írói\' Teleki Iiéla főispán ésdr. irand Sándor alispán, akiket az utcákon felvonuló ünneplő tömeg mindenütt lelkesen ünnepen. A vendégeket a katonai parancsnokság látta vendégül ebéden. !
Ti már Zsigmond ezredes még
a legnnpi nap utasítást adott,, hogy a járások községeiben a inai napon mindenütt tartsák meg az alakuló disz közgy ülése -kel, amelyeken személyesen kíván résztvenni. A körjegyzőségekre mindenütt
kinevezték már nz uf magyar jegyzSkpt,
ezért 12\' körjegyzőt hívtak be.
Megtörténtek a kinevezések is, Csáktornya polgármestere, mint már jelentetlük, Pecsornik Ottó mérnök lett, akinek kinevezése osztatlan lelkesedést keltett a csáklomyaiak körében.
A csáktornyai járás főszolgabírója dr. Zarubay Lóránd lett,
aki éveken át Nagykanizsán teljesüléit szolgálatot. A perlaki járás főszolgabírója dr. Sebestyén Mátyás. Mindkét kinevezés nagy megelégedést keltett.
Muraköz átvételéről vitéz Horváth Ferenc tábornok még a tegnapi nap folyamán távirati értesítési küldött Zala és Vasvár megye főispánjaihoz. Egyébként az üdvözlő táviratok ezrei mentek és érkeztek tegnap Csáktornyáról, ill. Csáktornyára a különböző katonai és polgári hatóságokhoz.
•A vasútvonal áivéiele is meg-történt.
Tegnap délután 1.20 órakorérkezeti meg Csáktornyára.az első vonat, magyar szerelvényekkel és magyar személyzettel. A vi-
rágokkal díszített vonalot természetesen óriási lelkesedéssel fogadták a Csáktornyái vasúti állomáson, amelynek átvétele szintén már megtörtént. A horvát vasutasságot felszólították, akarnuk-o a MAV-nál továbbra is szolgálatol teljesíteni, de miután ezt megtagadták, elbocsátották őket.
A rendőrség, megszervezése most van Folyamatban. Az iskolák működéséről még nem történt intézkedés. Változatlanul működik azonban a posta, a mely Perjés István nagykanizsai főtiszt vezetésével
Muraköz első ténylegesen működő magyar-postahivatala
volt eddig is. A szükséges átszervezés a változással, kapcsolatban a .postán js megtörtént.
[Csáktornya magyar és muraközi anyanyelvű lakossága a boldog visszatérés öröméretegnap este nagyszabású, felvonulást is rendezett. A rűiagyarruhás lányok és.legények,, vn-. lamint a csatlakozó tömeg végtelen hosszú sorát a tűzoltózenekar nyitotta meg. A lelkes hangulatú menet-magyar nótákat énekelve, Hojrtpy Miklóst és a magyar hadsereget éltetve, a kfitonal parancsnokság eli\'vónaui
Itt a csáklornyaiak.,egyik ve* zelöje köszönte meg a, ^ katonai halóságoknak az Óröhmapul, majd a lömeg rendben, zárt so-
mult minden emléke, erre tanítja külön históriája, mely tele van régi magyar urak, nagy\' történelmi nevek szellemével s erre utalja gazdasági helyzete s annak a szomszédos magyar városokkal való évszázados kap csolatai
Muraköz mint családtag tért vissza a nagy szenüslváni családba s itt miíiden magyar szív a- legmelegebb rokoni érzéssel látja viszont.
tíizonyös,\' hogy Ügy a kor-« mányzat, mint a magyar gazdasági és kulturális élet vezető tényezői mindent el fognak követni, hogy Muraköz közjogi visszacsatolásával kapcsolatos minden kérdés a visszatéri muraközi nép érdekeinek legmesszebbmenő védelmével rendé /.(ktjék.
A muraközi népnek sohasem
volt semmi panasza a magyar uralommal szemben. Gazdasági téren teljesen egyenlő elbánásban volt része, politikai jogait Boha senki meg nem csorbitolla, nyelvét zavartalanul használ Itatta.l népi szokásait mindenki .tiszteiéiben lurlotta, és ncnjzel-hüségél nagyra értékelte. Muraközben sohasem volt erőszakos magyarositási politika, mert erre sohasem is volt szükség, hiszen a muraközi nép évszázadokon át Őszinte magyarbarát magatartást tanúsított.
Most, hogy, visszatért hozzánk ez az ahlútt föld, alapját ban véve semmi sem fog megváltozni-
Muraköz az uj magvar nemzet teljes megértésére és támo. gátasára számithat, S ha amu-ra«rtzi nép ezúttal is bekaj>L.so-iódik a magyar állameszme él-
tető körébe s há távol tudja tartani magától azokat a földalatti ¦elemeket, ..akik az uj érá^ ban is: i bizonyára. mindent elkövetnek, hogy a naiy.onaljzm.Ms bűvös igéivel szemét időközön-kínt a Dráván lulra tereljék, akkor ez a visszatéri\' lestvéri
nép a konszolidált uj Magyarországban nyugodt és boldog megéJlietést fog találni
országban nyugodt és
Á" ¦visszatérés felemelő pillanatában Murán innen, és Murán, lul minden magyar léleknek ez a leghőbb vágya s, nem lehet kétséges, hogy az az is-tehi (gondviselés, mely visszaadta\'nekünk Muraközt; azl számunkra\'lueg\'is fogja\' tartani s lehetővé teszi, hogy az nji megnagyobbodott magyar család minden lagja. boldog.,és békés életei élhessen az. ezeréves tör-ténclriu, halárok kőzött...
_„. .... 8AÍ3tt riÓZLOHV
Batthyány-Strattmann László herceg fogadja a megyéspüspököt Homokkomáromban
A vasárnapi templomkonszckrálás sorrendje
BÚTORT ,,,
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy reudeljen.
N a a y Í\'iiulsuis, VáTMháx |ttloU.
Fokban, énekelve és ünnepelve járta végig Csáktornya utcáit.
De hasonló ünneplés voll Poriakon is. itt három diadalkaput Is állítottak az újonnan érkező magyar csapatok fogadására.
A lelkesedés és nz ünnepi hangulat egész Muraközben nagy. Tegnap még mindenütt hajnalig tartó örömünnepeket ültek, in;i azonban már lassan megindul a békés magyar építő-hiunka ezen a. földön is, a melynek magyarságát nem tudta tőlünk elvitatni senki.
(bt)
Szép ruha csak jó szövetb61 készül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb aroo
Az ösizeferheteUenségi javaslat
előkészítéséről tárgyaló 27-es bizottság ma ismét ülést tartott. A javaslat általános vitája megkezdődött. A javaslat tárgyalása iránt nagy az érdeklődés. A bizottság ma délután és holnap is egész nap folytatja az általános vitát.
Az Anglia elteid bábom torét
Berlin, Julius 1U Az njigol gépLk az éjszaka berapul-l«k Nyugutjxémetország/ U,w, (te ti le-dobol* bombák csak Jelentéklulen ká-rokui okoztak. Franciaországban U volt több helyen légiriadó. LUIebe» két izbeu is. Iti a bombák 31) embert megöllek, oo-ut niegsefcesiteitck.
A német repülök Anglia lóbb katonai pontját bombázták sikerne!. Egyiptom halárán U felöllek 3 angol iepü-lügé]i*t és sikeresen bombázlak Ale. xoudriál. 01 nap afeli több mini 100 angol gépet lö\'tek ,1c a uénte.ek. l^süllyeszieltek a lu->ldközUeugC|-cn és Anglia körül löbb bajul .is. (rati)
Hójim, Julius 10 A Mi\'ssageru rámutal ajvu, luigy Anglia 12.iJ7.000 tonna lujótorct \\c. szítéit, ami olyan súlyos csapás, hogy örökre megérződik. A \\<eszie>ég anya. giakbou 50 font lounáiikóiit 1
IstPmbuJ, Julius 10 AtexundriAból és \'környékéről eddig 325.000 embert száíWotiak el. lifolnve. lésük ueliézségekbe ütközik. Sok b»-lyeu nirnos viz, mert a rcpCilŐbombázá. .sok alkalmával u -vízvezeték elpusztult cs a ^kmunká.sok hiányoznak,
A homok komáromi kegyhely templomának vasárnapi kon-szckrálása és az ezzel Kapcsolatos zarándoklatok Szent Félix sírjához, a legszélesebb rétegekéi mozgatták meg. Sok ezer t\'Öne tehető azoknak száma, a kik n különböző zalai és somogyi községekből ebből az ..\'lka-lómból a honiokkoinároniikegy helyre jönnek. Nagykanizsáról reggel fél 7 órakor a felsö-tcmplomboT külön zarándoklat indul Homokkomáromba.
Fddig számos előkelőség jelentette be érkezését, így Batlhyány-Straltmann László herceg. Körmend örökös várura, aki az egyházi szertartást végző tlr. Czapík Gyula megyéspüspököt fogadja. Nagykanizsáról részt vesz dr. Krátky István i>olgármesler is és a papság egy része.
A zarándokok tájékoztatására közöljük a vasárnapi egyházi Ünnepség sorrendjét :
Zalaegerszeg, július 10 /.afta vármegye törvényhatósági kisgyűlés* tegnap iilést tartott, amelyen vitéz gróf Teleki Béla főispán bejeién-ictte, hogy Muraköz területén ^WMö. zctt/ik a katonai közigiizgalásl.
A főispán örvendetes beMe&t^e h"lárt;dan örömet kelleti a bizolsági
A kegyhelyen reggel 7, fél 8 és 8\' órakor csendes szentmisék, gyónni és áldozni lehet.
Fél 9 órakor a papság elkíséri a főpásztort a templom elé. Innen körménél indul az iskolába a szent ereklyéhez, itt a papság elimádkozza a bűnbánati zsoltárokai, maid a kör, menet a templom ele vonul, a hol megkezdődik a templom-konszekrálás hosszas, megkapó szertartása. ,
Utána föpászlori csendesmise, püspöki áldás és egyházszónoklat.
A nagykanjzssai hívek és a vidéki zarándokok részére fél 11 órakor kezdődik a tábori szentmise a templomtéren, valamint szentbeszéd és áldozlatás.
Délután fél :i órakor a III. Rend vezetésével keresztút a fenyveserdci kálvárián, utána szentséges litánia.
Nagykanizsáról reggel fél 7 órakor nagyszámban indulnak el a hívek a felsölemplomból.
tagok körében.
Kzuián o napirendre lén* Nagykanizsa több határozatát jóváhagyták. Így többftk közölt jóváhagyási nyert az ;i határozat, amellyel \'Nagykanizsa városa ;i felsőiemplom építkezésére és 11 világi plébánia tatarozására 50.000 pengőt szavazott meg, valamint, liogy
......... Í94i. ImIIu. W\\
á Vérscy U|caÍ elemi Iskola építésénél iciiumaradt 22.022 pengőt a [örzsva-gvon-ajlipltoz csatolják.
[fizu tán számos kUebb községi agy kerüli letárgyalásr.i, etrt%eknek csaknem mindegyikéi jóváhagy Iáik.
Ha* Idegünk!
Vállalkozó, harcias el. I jjjí KH |0.1 szánisági-ól lett tanúságot
I-—\' ezen « napon Kristóf
Sándor voH kassai 34. gyaíogeziedbelt tartalékos zászlós. Mint az ezred egye. si\'.elt géppuskás osziagatoik parancsnoka, ónként jelentkezett\' orra, hogy az egyik szakaszával elűzi a Kanűonka Szlrumilova környéki Ilakobuly falu. nál levő orosz Őrsöket és a falut is megtisztítja az eUcnséglől. Vá\'l\'jlkp-zása közl>en azonban az igen süruii rede.t s nehezen állekipjthciiő tereljen váraimul két orosz táborlörs ,kc. ptvszituzébe került. Kristóf zászlós a köztelében tartózkodó katonái élén példás elszántsággal nyombtm az egyik [álíoriörsre vetette maga*, améfvci: pftenalok alatt leküzdött M^jfl a ni&-sik táborlörs eSen fordult, mely be sem várva a támadás*, mcgfulatmodott Á faluba azonban már nem julhötotl, mert az emliteit Iiarcok alatt .kilőtték az egyik szemét, a miáltal )iarcki6j>io. lenné vált. llösi és sikeres magatartását az arany vitézségi :érem adományozásával jutalmazták.
Allindi mlflofuámatc bétk&snfcpoki»
6.45 Torna. Hírek. Köxteméayek. Han^eniezek. — Utána: f.trend. — 10 Hirek. — 11.10 Nemzetközi vlzjelző-fizolgálat. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárásjelentés. — 12.40 Itimk. — 13.20 Időjelzés, időjái\'ás. és vizállás-jeftsoté*. — 14.30 Hirek. — 14-4f> Műsorismertetés. — 15 Arfolyahihirek, pinoi árak, élelmiszerárait. — lfi.45 Időjelzés, időjárásjelentéü, hirek. — 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10 Hírek magyar és román ayetven.
— 21.40 Hirek és időjArasjelentéii. -23 Hirek német, olasz, angol és frano\'* nyelven. — 24 Hirek.
BUDAPEST i.
17.15 Dr. Szántó Károly előadása,
— 17.-10 A Rádió Szalonatnekar.1. — 18.10 Somogyi József előadása. — 18.40 Farkas Béla cigányzciuekaru. — 19.20 Külügyi negyedóra. — 10-35 Zitta Emma énekel. - 20.05 »A ven gazember<. Szinmü három felvonásban.
— 22.10 Bura Sándor cigányzenelíara,
— 22.40 Az 1. honvéd gyalogezred ze-mekura. * i
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás - 10,45 Felolvasás.
— 12.10 llniczky lesilo szalonzenekara. — 13 30 (íáspár Lajos cigány-z»wk"ra. — 15.20 Szomohinyi János kaioiianótákat énekel. — 15.40 Háziasszonyok ítélgetnek. — 15.55 S«-gesdy Sándor umbalmozik.
17.15 Sárközi tlyiüa cigtiny/eiiczc-nqkara. 17.40 SiM>rtköz3|ejuéJiyPk.
— 18.15 Saly (léza . K-szélget Jelien. Gusziávvol a magyar nyoiiuta^-irröl.
— 18.15 Cleuventis Klára zongorázik.
— 10.20 Tihanyi Mihály jaxz.hármu«t
— 10.40 Felolvasás. — 20.lt) Az Opera-ház zenekara. - 2i.40 Ilinek. — Utána közvetítés B Zenpiuü^szeti 1\'ÖiskoVi nagyterméből. -- z2.10 A MeJJes Béla zenekar. — 2335 TáAcfcmuPk. BUDAPEST 11.
a rendkívüli eseménj^k m\'KUt mö-sor| egyelőre nem od.
A azokásoü I«\\~ente félóra igy ezentúl Budapest j. műsorán sjoml*U>0 délelőtt tél 12 órakor tas*. \' , j
Roisdamentes és alpacca evőesiköiök
?&tókb„. MÁJON TESTVÉREK
KSszfiraitteket és Javltiiolut villtlunkl uakOzleleben.
IlovsxKy Képviselő MturaKöx visszacsatolásáról
Balatonzamárdi, július 10.
Az a megtörhetetlen akarás, amellyel vitéz gróf Teleki Béla főispán vezetésévei — mi mindnyájan, akik tisztában voltunk a jelentőségével - dolgoztunk, meghozta az eredményt: egész Muraköz Magyarországhoz tartozik. És azt többé senki el nem szakithatja.
A kormány céltudatos külpolitikája ujabb eredményt mutatott fel.
örömmel konganak meg a harangok az ország templomaiban, amelyek egy országrész visszacsatolását hirdetik.
Boldog vagyok, hogy dr. Brand Sándor alispán, dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző és a többi urak tervszerű munkája előkészítette a kormány közbelépését.
Mikor a miniszterelnök úrhoz a képviselőházban a nagyküldöttséget vezettem egész Muraköz visszacsatolása érdekében, tisztában voltunk azzal, mit jelent Muraköz Nagykanizsa számára, Muraköznek egészében való visszacsatolása.
Boldog vagyok, hogy ez megtörtént, mert Nagykanizsa városa az, amely elsősorban érzi ennek hatását.
Ilovszky János,
a nagykanizsai kerület országgyűlési képviselője
A kisgyfilésen Teleki főispán jelentette be Muraköz átvételét
HW1-. IttUn» -10
»
A vOrSsbetyűrok ííirízllleii MasyrjTorszííon
133 napig gyilkollak, fosztogattak és raboltak Kun Béla vörös hordái - A Duna vize piroslott a magyar vértanuk vérétfii — Az útszéli fák telve a nomzatl gondolat mártírjainak hulláival — Szamuelly Tibor a vörös véreb — Kteln-Korvln a szadista gnóm és „titkárnője" - A szovjet-ház pincéjének és a bolseviki zsiványok lenin-palotAjának rejtelmei
Awntlaor minden „a mienk" volt...
Ne feledjük! Ncittr lehel, nem 1 tudja azt soiuisem elfelejteni, a ki a vörös véirözönl átélte, mi volt a vérgözlöl mugkólyagoso-doll leiünfiuk 133 napos zsi-ványuraimn az amúgy is vérző és gyászoló Magyarországon.
Idézzük vissza emlékezetünkbe, most, amikor a mi dicső fiaink, a magyar nemzeti hadsereg vitéz- katonái maguk elölt űzik, kergetik, hajtjuk a vörösrém, a világniélely lomha, aka-rulnélküU tömegeit, akiknek hősiességük egyben merül ki:
fegyvertelen és védtelen emberek lemészárlásában,
kegyetlen megkinzá^ában. Ugy, ahogy czl ii lenm-iíálé előírja. Emlékezzünk !
lyití oklóber ,\'iO-áu törli ki bűnös Budapeslen a forradalom, de a bolseviki zsiványok csak november táján kezellek
akcióba lépni.
Kun Bélának már volt kommunista-gyakorlata, mint imui-káspénzlari liszlviselő ugyanis elsikkasztotta a szegény .munkások pénzéi és gyakorlatba átültette a lenini lanlélett: Ami a tictí, az az enyém (de ami az enyém, az nem a tied\'!). Ez a
Kun Béla Leninnek ajánlatot tatt Moszkvában, hogy Magyarországon megszervezi a vörös szovjetet.
Sikerüli is neki Lenintől erre a célra 300.000 márkái kigombolnia. Híven a vörös erkölcstanhoz : hamis útlevéllel karikázott Magyarországra. Vele volt hírhedi lársa, Szamuelly Tibor, a későbbi vörös véreb.
Hogy in<H akartak »iUhon< (mely hazához semmi közük\' nem volt!), megírta a ».Vörös Újság december 7. száma:
— * mi feladatunk nem a kapitalista állam, m haza védelme* hanem éppen ennek az elpuaxtHása, ezét-robbantása.
1 ÍM íí március 21-én jitlolluk uralomra a bolseviki zsiványok.
Vörös, hordáikkal, rohuiiiké-ses. kézigránáfos lerr\'orfiukkal, hnlálvonulokkal. forradalmi tör vény székek kel, bímlelö cspedá-(•iókkaJ. akasztásokkal, Dunába-ölesekkel, tartották rémülcllieii az ország népét.
Jaj voli annak, aki hüsyges hagyarnak vallotta magát. Aj templomokból szedték ki az áj-lalosko<iókat és viI lék a vád-bízlosok elé és cipelték a szovjet-ház pincéjébe, ahonnan leg-101)1) cselben a szőke Duna habjaiba kerültek, előbb még kegyei lenti), szadista muflon megkínozván ökel.
Jaj volt azoknak is, akik a terczköruli Lenin-háznak elnevezett Batthyány-palolába kerültek, ahol a vörösbolyárok rolni mkéseikel és Revolvereiket próbálták ki á vcdlclen, szerein esetlen és ártatlan áldozataikon.
Szabad préda volt a női tisztesség. A vörös • felvilágosítok gondoskodtak a lenini-etika gyakorlati magyarázatairól.
A bolsevista zsiványok éjnek idején verték fel a békés\'- családok nvugattuál és hurcolták ki ágyából a családföl és vitték puskacső elé. Mert
nenr volt nagyobb bűn akkor, mint: magyarnak lenni.
Egy nagyon szomorú lemetö volt Szenl István országa . és gyászban minden becsületes magyar hazafi, honleány.
A bolseviki zsiványok legvéresebbje azonban mégis .Szamuelly Tábor volt, a vörös véreb, aki, azzal lette érdemessé magát, hogy még oroszországi tartózkodása alali
150 magyar tisztet megöletett csak azeri, mert azok nem akar
lak belépni ii vörös pokol hadseregébe. Szamuelív, a vörös véreb verte\'le az ellenlorradal-márokal. a nemzeti eszme hőseit. Kalocsán, Szoboszlón. Kapd váron, Csornán, Szolnokon, stb. (A nagybakónaki vérlanuk is a vörös betyárok áldozatai, a magyarság dicső vértanúi.) A> vörös véreb mindenülI ésmin-deukjl akasztatott, aki csak gyanús volt. Snj ál kezűleg iga-zilolla meg áldozatainak nyakán a kötelet.
Mikor véres munkáját elvégezte pribékjeivel, következett
a rablás, a fosztogatás. Még a dunyhákat is elvitték a fehér érzelmű* falvak lakosaitól. Nagycenkről egyedül 16 Németlövöröl 21 vagon zsákmányt n-iltek cU a bolseviki zsi\' ványok. összeraboltak marhát, Sertést, baromfit és mindenfajta élelmiszeri, fis mig a népnek, tilos volt az alkohol, a vörös
\'vezérek dúsan ferilelt asztalaikon/lakomázlak és pezsgőztek.
Akkor volt ez, amikor •minden a micivk\'volt
Égbekiáltó gonosztett
volt a fiatal Dobsa zászlós lemészárlása, Návay Lajos volt képviselőházi elnök megölése. Návayt harmadmagával félméteres sir elé állilo\'llák és beléjük lőttek. Mivel a lövések nem Végezlek az áldozatokkal, a pokol eme ördögei késeikkel addig szurkállak ökel, amig csak utolsó sóhajukat ki nem lehelték.
De itt van Ferry Oszkár, Bórhy, stb. csendöralezredes, Lembcrkovits alezredes, Men-kina János ezredes, stb. meggyilkolása. Egy éjszaka ölték meg őket, egymáshoz összekötözve, 20 kiló súlyt akasztván rájuk, majd a Dunába vetették őket. •
De olt vannak a sok katolikus pap-: véri amik, akiknek már-Ur-leslükct a szemétdombra dobiák ; a megkínzott és ineg-cgelell apácák. Ott a többi száz .és száz mártír. Magyar. .Vér a mi vérünkből, lest a mi testünkből. Bűnük pedig : hogy mindennél jobban szerelték — magyarságukat.
Ott van Kleiu-Korvin gnóm sok áldozata, akiket ez a kis szadista ördög Összefogdostatott és a.vádbfctosok elé állított. Zseniális munkatársa volt borzalmas munkájában titkárnője*, aki a józsefkörúti kávéház asztalánál kémkedett és értesítette a lesben álló vörös pribékeket. \'
Jaj volt annak, aki Klcin-Korvin kezébe kerüli, vagy akit titkárnője gyanúsnak talált,
A pokol minden ördöge fel- -szabadult.
Síri az ország, gyászolt a nem zet.Csak a bolsevista zsiványok élték világukat, tomboltak vér-\' ben. drágaságban, rablott zsákmányban, nöí becsületben.
Mig Szeged\' felől derengett az égbolt és a vőrösbelyárok kéj-lakának falán megjeleni a : — Mane, tekel, uiarsin ! Horthy Miklós, Gömbös Gyula és a többi hűséges magyar Szent György-lovag széttaposták a vörös kigyó fejét...
P,s ismét kisütött a nap az ezer sebből vérző ország felett. Magyarok ! Emlékezzünk ! Ne feledjük el a vőrösbelyárok borzalmait. Most, amikor hadban áll Szent István népe a világforradalom kolosszusával, a vörösmétely, ezerfejü sárkányával, a keresztény és nemzeti eszme engesztelhetetlen ellenségével, a magyarságnak egy táborban a helye. Egy hatalmas, nagy, mindent elsöprő erejű közös frontot a bolseviki zsiványok arcvonala ellen.
Mert csak egy gondolat hathalja ál ma a magyart :
— Mindent a Magyar Hazáért !
Magyarok ! Emlékezzünk !.., i , |» AJ
A fönkénéi testvérdráma üggében megindul a vizsgálat
ügyész
A förhénei véres testvér-dráma bűnügyével foglalkozott dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró,\' aki több \'ténykörülményre vonatkozólag most elrendelte i\\ vizsga- ¦ Intt, hogy a szomorú bűnügy I báltere teljesen tisztázódjék. I Dr. Almássy tanácselnök már legközelebb foganatosítja a j vizsgálatot és végzi a lanuki- | hallgatásokat. Utána az ügy ak- |
kir.
Iái átkerülnek ségre.
A gyanúsított Kálovits József szabadlábon védekezik.
— Naptár: Július 10. csütörtök. Rom. kat Amália. Protestáns Amália. — Izrael. Tbam. bó 15.
fJésMrdé nyttva reggel 6 árétól esto 8 4*lg (hétfő, szerda, péntek délután ée k*4s>n efféas n»s néknek).
Nyári, divatanyagok,
színpompás imprimete, színtartó strandanyagok,
férfíru&a-vásznait,
kész női kabátok
nagy választékban
•Áruház
Nagykanizsa.
MUHI ¦WBüWW*
A mai naptól uj személyvonatpár közlekedik Budapest és Nagykanizsa között
A .legutóbbi meniclroiid. változással kapcsolatban rámutattunk orra :i JAnt* ^ ha lati n helyzetié, amely-i)tű a MAV teljesen w. vágta a Balatont Niagy. konizsálól, amcniiyil.on délután 5 órakor érkezeti vissza a Balatonról BZ utolsó vonat. Ezen u tarthatván helv-ze:ou kíván segitoni a MAV, amidőn a mai naplói !#AiULou> a már régóta kívánt esti szeaii\'lyvouatol, amely a hajnali órákban indul Kanizsáról és így kheiővú teszi azt, hogy a kani-zsaluk egy nap alail mogfordulhnssu-uak lludaj>cslröl.
A vonal részlelcs mc .oi.eudjv n kö-\\Cikező: \' \'
Nagykanizsáról indul luijnidi 2.10. kor, Budnjiestie érkezik iUO-kor. 1*3.-Seiivoimia Budapeslről indul (3.46-kor és Nagykanizsára érkezik 20.30-kor. Ez a személyvoswUpár naponta közlekedik.
DcáHilolt azonkívül a MAV még egy sebesvon«Iol, amely vasárnap és ünnep előtti napokon közüoke.lik n szombati naptól. Hz a sebesvonnt linda-pestről indul 18.20-kor ós Nagykanizsára érkezik 23.20-kor.
A <Zat:ii Közlöny. összcál\'iloUa » jelenleg Nagykanizsáról érkező és induló vonalok menetrendjét- A kis zsebmcncirend külön zsobbca hord. baio kartonon 10 filléfért 11 kiadöliiiu-(albán kuptialó. , •
Moreyon cubai néger és Fiummer magyar hivatásos ökölvívó bajnokok mérkőzése Nagykanizsán
Nagykanizsa sportközönségének nem kell külön bemutatni; Morcyont, hisz már pesti kritikákat olvashatlak róla. Eddigi mérkőzéseinek 70 százalékát ki-s ütéssel nyerte és csak 1) esetben kapott ki pontozással. Még nálunk veretleii, de éppen most hívta ki Csiszár egy mérkőzésre, mert mint mondja, tartozik neki és törlesztenie kell. Fruni-mer jgen kiváló, ökölvívó, aki már mérkőzött Pesten Morc-yonnal és csak pontozással tudta a 10. menetben megverni Morevon, mig Csiszárt kiütötle. Tehát ez a mérkőzés is visszavágó mérkőzés. ;<k
A kanizsai mérkőzés is 10 menetes lesz és áz élete legjobb Tormájában lévő négert most igen nehéz lesz I\'Yuinmernak megverni. ¦
Egyébként holnap ltóra után már Kanizsára érkezik More-yon, hogy mint MOSZ edző a kanizsai leventék edzéséi.is meg nézze. A vasárnapi műsor igen gazdag lesz, a kanizsai leventék a nagyatádi leventékkel fogják összemérni tudásukat. (:)
I
Elókolő c*alAdfflzálloda olcsó árakkal. Egy ágyaa szoba ö iMŐI, két SeyaH azoba mAr 12 P-töl. KttUnö Htérem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. - A Zalai HHilöny előfizetőt az utolsó havi előfizetőst nyugta tel mutatásával 20\'/u *etf-vozményben részesülnek.
rr
Vasárnap délután országos atlétikai verseny lesz Naggkaniztán
Mint Ismeretes, a Nagykanizsai VTE a MASz délnyugati kerületének kfirása alapján folvó lió libán délután Tét :t órai kezdettel országos atlétikai versenyt rendez.
Hosszú é\\ek után oz az dl-.ő nagyobb nfléti aicgmozdiüás .Nagykanizsán s még 11 nehéz utazási viszonyok és a reodkivííH körülmények dacán is megrendezi az NVTE \\eze:őségv. Nagy anyagi áldozatot jeleai az NVTE-nek, ite a részhevő egj-otüíwk-kiu\'!; 1^ |c-kin\'.eliel «rT i, hogy a vasuli sport kedvezmény szfntotdí, igy a résztvevő versenyzőknek polgári jeggyel kiül Nagykanizsára utazniok. Ennek ejle-uére nagyszámú versenyző joientke. z»|l. Hésztvosznck a pAfJ; a PEAC, Kaposvár versenyzői, lovábbá Hiula-rJCslről első osztályú vtmenyzök is. Hz azt jo\'enli, hogv a kerület legjobb atlétái, akik országos viszonyt itb.oi is Igen jó ered menyekei érlek e], indulunk a versenyen. Kornéljuk, hogy Nagykanizsa sport szerelő közönsége megérti c megmozdítás ungy jelentő-ségé) és támogatni fogja a Vasutasuk nehéz munkáját. Hogy milyen szép eredményeket várunk ettől a ver-•enyiől, közöljük a kerület legjobb ailélAinik ez évben eléri logjolá) eredményeit;
Városi Hloaqé. Még ma, csUtürtüknnl
A legcsodálatosabb szépségű filmsztár Hedy Lamarr és Róbert Taylor nagy filmje:
Trópusi mámor
Az esztendő kimagasló filmprodukclója. #Y kísérő műsorban Aktuális Vllághlradó.
Előadások köznapokon 5*7,9, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor
Hazafelé a fehér-pokolból
(Szibériai hadifogoly-eiUékek)
¦\'Irtai Ktktsy Atitol 8
S most szintén egy ilyen vörös agitátor kisériectl 1* bemnünkwt a táborba, hova megérkezve egy piszkos, nyirkos fnbirakkba szállásollnk\' bennünket, melyben a patkányok éjszakánkéul kCiCiztül.kasiii mászkáltak rajtunk.
Nekem az cl ő éjjel a falon egy vászonzacskóba n függő szalámiunat megrágták, ngy hogy kénytelen voltam az egyik gerendába- szöjjOt \\énú és egy zsinórral ura akasztani u zai-skót, hogy ne férhessenek hozzá. Tüzelői a 25—30 fokos hideg \'dacára nem ad. tak, azt ngy kelteti részben ürc-eo áHó fabarakkok anyagából összehordanunk, részben :i padlót szövegeltük fel és égéltfik d Ez elten ugyan lil-lakoztnk, de tíize\'.ő! még sem adtak, igy tílló ientlclkezé>cikkel nem törődtünk.
Másnap küldtek lioz/.áuk földieket , ezredlíCl.tíkv\'i, akitől már megnyertek cszméiknei és cjok beszélteié* köziben rá akarlak beanunto| vonni,\' hogy közibük álljunk. Ijcgyeiick .tnnitáblk, — inondóga.\'lák szervezze^eií, o\'ktas-san ik iiennftnkei, iiiszen láttuk a 18 as
példából, hogv- tisztek nélkül nem 1c-luct egy hadsrceg ó.etkéjK\'.s. DölgoZ-niok r.Cm kell, ámít klváiniak, meg. odúnk, esik tuiitsanak licimrmkei.-
Néhány fiatalabb tiszt, kaJundvá-gyók, tényleg bcáiiltak üisirnkIonnak, ömiiel étvágyukul kielégi telték. Mi meg szintén mozogtunk közöttük, ol-jártunk g\\\'üléseikic, mcgliaabrittuk frázisoktól hemz>cgö szóiKikaubiikat. hogy lássanak bcnnönkel s azt higyjék rólunk, hogy legalábbis ogyc\'Őre .*c. mondliiuk a bazttéresről. Közien meg néhányan mindennap kilálogrttak az áHomásra, liogv\' vamiik.e ujabb ér*e zők, inetio:nck.c, vagy szintén tátogják őketv Jöltek is, menlok is és e^ mcgnyugialoll le műnket
l"elkérésükie ien:\'cz|ük a láborbnn levő lafkál -- liantint és rakláit.
Közben az anyagrakiár őrzésére kirendeli egyik állig felfegyverkezett elvtárs , mikor azt hitte, senki sem láija, gyorsan ledobli lábairól jól Bthfl\'-ználl pimijeii. (szőréslzmált s cgj-ke;tőre ujakat búzott fel. s mint ki jól végezne dolgát, nagy zjyugolom- . mai kiálli meglni az ajtó elé.
Omszkban0 volt egyik legnagyobb ! szibériai hadifogoly láluir, rengeteg bar_ikk.il. flár oilaérkezésünkk.u\' már sok eiiiliCf elhagyta a tábort, mégis sokan voltak még l>enne. Ijcgnagv.il.b részük vJfliuni jjiirml fogkilkozolt és ,
Igy javllotfi Tel nyomorúságos etlálá-sát. Ugyanis i • humánus elvtársak nviijiotia ellátásban ugynnsak nem voll köszönet. Heggel forralt vbe\' kap-timk, hogy azzal teát ~- az orosz csaját — készít bet tők ol mogunku ik, már akinek volt te.ija. Akinek nem olt, az tsak .a forralt vizet ita agy darab kenyérhez. A tábor közejién, még a (árizitius idején krAöa úslbá-znkal épi\'etlek, mehiokliea tölib üst-iveu áU>ndó:ai forrt a víz. Ide kel\'ott minilciikinek elmemii és «z fislház oldulán kivezető .csapból ereszthette leáskani iájába, oroszul csajaikba, az arra már dő"c lie.ctt ie.íri a forró vizei s kész volt a (ea, Mtnlhogy h sok ember miatt hosszú ideig kelten sorfalai állni, egy ember ie.idsz«\'inl 5—fi társa részére vitte a forró vbet, mégis legielcnként sokszáz ember állt liliasorb1 n a kípjalok , n forratö elő;l.
I\'liédro egy saány le\\o,t s vi\'gy kö-rés|, vagy liajdUiakását udtnk, vacsorára megint kátót s ez \\xft\\ niinden-mip a menü.
Omszk Szibéria .nyugiti részén a hasonló nOvÖ kormányzóság székbolyic. Főbb iiiiáin békében nagy áruházak voltak, uutelyeklieü oz ember mindem, amin\' háztartásaink, vagy gazdaságának esik szüksége v«4l, megkap, kaioll. lelölól.talpig knuházkodlut (I,
100 m cs futás Ifjúsági: Griiber n.\'j, Joó 11,3, relnőH: Környei ii.t.
Magasugrás ifi: Schmidt . 17Ö coi., felnőtt: Kurucz 170 cm.
Távolugrás ifi; tlruber (100 cm.
Súlylökés ifi: Sik 13.00, feinöU\': Pál 1&30 m.
Diszkoszvetés iü: Sik H88 cm., feb nőtt: Pál 1000 cm. „
Ccielyhajitás relnőU: Qussváry 55.26
IvMsnierésfaik tlr. Kismartoni Ká-ixdiiak, a Délnyugati Kerület sziik-reiügvélőjének, »kí több ízben Nagykanizsán jári, hogy a Vasutas vexe. tőséggel karöltve elűkésziuo a ver.
tényt. ( , .
Iprilotí, száraz lila
é» flzárax fforgáos
kapható
Sáreoz István li:Ja^
Zrlayl Miklós-utca %% tw
KIVÉGEZTEK kémkedés\' miatt uz egylh ismert angol iparmágnást, Sir George Armstiougot, mert Amerikában járv-u felijáiŰotta szobí\\latail egy kíá-fötdi kém szerv özetek.
Bövérfi, kSvér egyéneknek, köszvényes betegeknek és aranyérben szenvedőknek reggelenként elnyomóira rgvegy pohár lermésze-tes .Ferenc József" kcserüviz, biztos, alapos és mégis enyhe hashajtó hatása következtében, gyakran igen lé szolaálatot le íz. Kérdezze meg orvosát I
eSállial|a magát a legfinomaBib iiijjero. szerekkel, l.e. soina^oU-iHi \'Ha magának u legkülönfélébb hideg WvágolwlWt, cukrász süieménye!iet, konyhaelénye. ket, kídönféle háztartási és koiiyln, gazdasági felszcrtílé\'.ekei, gépeket. Még lillt-lien Küuszkb:n — egy hasonló áruházban — láttam a kőbányai mnt-pagyárból kikerült lámpákat, erzsébei-falvaí reszelőt. Hunyadi János bc-serü-vízet.
S e gj\'öuyórü üzletek mind iiie-cg, kifosztva ánották, (ulijdonosaik börtönben\', viigi.- menekülten, hu nem niár kivégezve a föld alut, vag>\' & bofu-gyott folyók jege alá taszítva.
Miliőt óltt most a 1teie>kcdelciir? Piaca vagy 10 is volt n városnak. Lassanként idf« hordta ki az intelligencia ékszereit, hogy azt pénzé tóvc magának élelmiszert szőrözhessen. A pinti hiénák, a láncosok, megyeitek bármely tárgyat, nzzai átincii\'ek cg>-másik piacra, ott egy bizonyos száz\'i-lékol tiozzácsupHili a vételárhoz és újból árúba bocsátották. ReWlszeriiil icklntélíCs haszonnal adtak lui rajta.
Igy sÍbo!ták< az értékekei egyik piacról a másikra. Kózlien nzuláii ir.egtőrfént, \'>ogv n lendőrség váralli-nul körülfogta a piaoot, hogy razziái inrtson kózötlük. ilyenkor azután aáet-lok egénriat nyicmi.
(Folyt, köv.)
26
14
7263
J84Í. Iujiu,s 10
ZALAI KÖZLÖNY
Megkezdődött a keleti háború második szakasza
A magy«r» német és finn csapitok előretörése változatlanul tart — A Sztálin-vonalnál védekező harcra kényszerült a szovjet
A magyar csnpntok a galiciai völ-gyekl>en lovább folytatják gyŐzc,lme< i-löicnvoniiüAsiikui és a Zbrucx-Iolyón is atkeltek már. Az cUogotl foglyok elbeszéléséből kiderül, hogy a szovjet orosz nép
a botstvizmuson kivlilál ó világról semmit sem tudott, ¦
vagy P*dig egészen ferde képzeteik votl&k. Igy különösen a néniéi, olasz, magyar és finn nép agy élt elkőpze. lésükben, mintha ezek a pépeit ször. melegek lennének. A iKtfítikai biztosok liiiellék el ezt veink és étért történt meg, liogy a szovjetkatonák féltek a íogságbaj mástól és riadtan variak, mi történik velük. Mikor a magyar bonvédek kenyéri*! és dgaieitáv;.t kluál. Iák meg őket és emberségesen bántak velük v
kezetcsókoltak a honvédeknek.
A bálás könnjes szc.nck matatták, hogy «z a nép lelkében jó, de a (politikai biztosok zsarnoksága ufrtt megtévesztve élt. tjeüköK mélyén yaliáso-sak is, inert a foglyokhoz küldött gö-
Hóina, julius 10 A NTI a keleti harcokról ismét csak egészen rövid és általános jelentést ad ki és semmiféle helynevet nem közöl. A .Messagcró ezzel kapcsolatban helyzetképet ad a keleti frontról és rámutal arra, hogy Moszkva már a védelmi arcvonalában harcol. A támadó harci egységek százait u német-előretörés megsemmisítette és már mindenütt elérték a Sztnliu-vo-nalal. Ezzel a német csapatok elönyösebb helyzetbe jutottak, mert a kevés jól járható úttal rendelkező országban nem kell
Helsinki, julius 10 A finn tájékoztató hivatal köz leménye szerint a határon a finnek ujabb 10 kilométeres terültet foglaltak el, sok ágyul ésv gépfegyvert zsákmányoltak. 4K harckocsit megsemmisítettek és Repulja, valamint 5 más várostr elfoglaltak. Kjét aknakereső hajót elsüllyesztettek, Hangot pedig további ősszpontositott tüz
rög kftiolikas görög kctoli lelké-szűkei kitörő M!,ea\'ilésscl fogadiák.
Megerősítették a foglyok azt is, hogy a politikai biztosok ipevolve.\'rol kénysrerltelték ő.kei harcba. A Sztálin-vonalat uzért tarlolták bcvelieicleji-npk, ir.ert «z erődöket ikivülröl rájuk-záriák. Itt csak hősiesen a végsőkig küzdeni, vagy elpusztuiid lehelen, Ugyan:gy .i szovjet páncélosokat is isak kívülről lehet nyitni. .Kzén, pusz-lulnak benn a szovjet katonák a pána; losokbun.
Galíciában ma már nyugodt a hangulat, de a magyar honvédség láthatta, hogy
a bolsevisták u tettgyet és ukrán lakosságot állati kegyetlenséggel pusztítottak. A kutakban, a fogházakban min denülí borzalmasan megcsonkított és összevert holttesteket találnak. Az egyik fogházban egy létrára feszített pap holttestet talállak meg, leslét borzalmas sebek ékesítették, (inti)
már üldözni az ellenséget. A harc második szakasza kezdődött meg tehát, amelynek célja a Sztálin-vonalnál összpontosított szovjet védelem megsemmisítése. Német részről hangsúlyozzák, hogy a német csapatok célja nem területek megszállása, hanem a szovjet katonai erejének teljes megsemmisítése.
(mii)
A NTI jelentést! szerint u német harci repülők a hátsó vonalak mögött ismét sikercsen bombáztak hadioszlopokat, pályaudvarokat és vonalokat.
alatt tartják. A repülök szállító vonatokat bombáztak. 73 szovjet gépet lőttek le a finn repülök, maguk I gépet vesztéitek. A l\'inn előrenyomulás 300 kilométeres arcvonalon folyik. Karjaiában alig találtak ellenállásra. Itt 60 kilométeres az előrenyomulás és már a viipuri vasutal fenyegetik, (mii)
MuraszenlmArtonl (muraközi) darabos p r i in a minősein
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P rnázsánklnt. Szagtalan, nagy kalóriáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égö szén.
Kapható: 1711
Dr. Boda Károly bor- él íaévlókealtö cégnél
Nagykanizsa, Vécsey-u 6 Tel. U9.
Most BMBicöJian be téli ámenéi I
A KANIZSAI SAJTÓ
munkásainak számára őszinlc örömei jelenteit a lúr, hogy a Kor. Hiányzó a miniszici elnök előlor/Nz-lésére dr. Dulin Klek minisztori tanácsosi tinimül felruházott osztálytanácsosnak a miniszteri tanácsost Jldütegct adományozd. A legieisö\'.di helyről IsinéMM kitün.etö kine\\0. zés bizonyság dr. Dulin titok kiváló képességei mtíüett. Gyorsan belő közételi pályája alatt mindig és mindcukor őszinte és megértő, ha. rálja volt a magyar sajtónak és patrónusa a vidéki újságíróknak. Károd hatatlan munkával és alkotó . tevékenységgel két évtizc;ie irányítja a magyar sajló-közigozgalást, mini a legkiválóbb sajtójogász pedig *Q^Ő-nek foglalta vaskos könyvbe íi .sajtójog hatályos Jogszabályait, Irogy hiányt pótló müvével megkönnyítse a halóságok és újságírók munkáját. Hivatali elfoglaltsága mellett áüjpndó íigyeícmincl kísérte yz újságírók munkásságát, szociális helyzetét És egyik úttörője vojk az Országos Magjai* Sajtókamara félutasának. Az újságíróiéiul mélysége^ hálája kife-jezésoké|ien a Kamura tiszteleti tagjává választotta DuliU Etoko;, :iKi úgyis mint *"z Országos Sajtótanács ülnökliclyctlei« nagy tudással és széles látókörrel intézi « magyar sajtó ügyiéit az újságírók teypagyobb megelégedésétől és hálájától Idsénén. Érthető, hogy az újságírók igaz, benső örömmel fogadiák u kinevezés lúrót és ebl)OA az örömben szív-\\c9^.élckkei osztoznak a kanizsai sajtó munkásai is, akik mindenkor megértő jóindulatot, készségei támogatást tapasztaltak a magyar sajtó e kiváló barátjától és egyik irányi, tójától _
— (Szabadságon)
!>r. I.ontuy Alán főszolgabíró a mai nappal tíznapos szabadságra utazott. Távollétéhen á nagykanizsai (őszolgA-uiróságon dr. Sebestyén Józyef szolga, liiró intézi az ügyeket,
— (Nyugdíjazások)
A kisgyűlés Szaliolcsi Rezső rtla. tárnoki- körjegyzőt, teljes szolgálali idejének kitöltése után augusztus hó 31<é\\fil uyugdijazta s érdemes muu-kálaiaiérl^ kisgyütós elismerését és kószötwtet k/í-\'.u ki. Si-lu-ih\'lhuKr Miktós íeLsőrajki körjegyzőt és Ilye. szágh Alajos zal ibéri adóügyi jegyzőt Julius 31hj\\»*1 liclyeziék nyugalomba.
— (Világító útjelzők)
kerülnek rövidesen 0 nagykanizsai utcákra, A Wtszelős uljejzökielj n Kofc-mapori vállalat Állíttatja lel és a 40 darab világitó útjelzőén 900 j<eugö évi bért fizol a városnak.
— (Szombathelyi cserkészek Muraközben)
Tudósítónk trjtt: A szombatlfelyl laludi gimnázium 51«s sz. Kigytflé iscrkészi-sajmtának 2A tagju. kerékpáron Pongrácz István tanár veaetése^eí körutat lesz a visszatért vidékeken. Szentgotthárdon, Muraszombaton és Alsótcndván át értek Csáktornyára, ahol Bicsak József városi tisztviselő és felesége üdvözöllek a cserkészekel, akik megtekintették Csáktornya ne\\«-ze;e.sségeil és a felgyújtott zalau>vári kastélyt. A cserkészek délután felvonulást rendezlek, majd estP « osáktoí. nyiiiik vendégelték mHg őket. A szom1-bat helyi eserkészek további UtvotWan l.etenyén ál Nagykanizsa, majd Koszt-lielyen és Zalaegersjjegen át haza.
— (Sümeg vízellátása)
Sümeg nagyközség olyan luitárazatot hozott, hogy az ópll«ndö vízvezeték céljnira á Hákóczi-fornís vizát használják. Az Országos Közegészségügyi Intézel azonban inár évekkel ezelőtt eszközölt próbafúrásokat az Eltner-órökösök (erkén s ha onnan száUifei-nák a vizet, a költségek 38—4U ezer I«ungőt tennének ki, de az állam udna I2.t)l)ü |iengö segÓtyt. A kisgyütós a határozatot feWldoitíi s ui^isitjU a köa-ségei, liogy újból foglalkozzék a kér-déswel. Lenti mólyíarásu kut léiesUé-sére 500, Hahót 450 pengőt szava, zolt aieg. ( .
— (Szabad forgalomban a mészkénpor)
A szőlészeti és borászati felügyelőség tájékoztató közleményl adott ki, amelyben közli, liogy a rézmészpor forgalmának korlátozásáról szótó lendületet U földművelésügyi miniszter a hivatalos lap 145. számában megjelent rendeltével felföggcszteite. lin-nck érielmébcn a rézmészpor ezután szabad forgalom tárgyat kép*zt *s JuKus j-től már utalvány nélkül is kapható a kcreskedéfOkben.
Ä?J üvegok
naiy választékban, bármilyen munnyisógbou legolosóbban kaphatók
Tornyos István
ÜvoskoreakadŐBáben Fő-ut 24.
- (A jobbrahajts első áldozata)
egy somogy megyei földműves tett. Kapospula községben ugyanis egy motor kerék páros szabálytulunnl az ut baloldalán hajtva belorolwmi *t Ut baloldtdán lieszólgeiő csoportba és Ke-teinon i.örim; földmü\\«wt ;oly szé-nfmséllcnül lökte fel, hogy az ko]»-nyaabipl törést sren\\«dett. ReszátU-lollák u kaposvári kórházba. A gázoló motorkerékpáros eliton niegindutt az eljárás. ( í t \'
— (Egy érdekes utci mecénása)
A Tükör Júliusi száma Írja: I.udwig Roselius, Ősi hi\'i\'in.u patrícius család sorja, a mull Iwgyományninak meg. feiclőcn, dc U ma művészeiével, át-épiltetlo szülővárosában u Röttebor. Strussci. OH, ahol a szűk utca tenyérnyi kis térré hő.\'úl, áll a HoscUus-báz. A Hoseiiusok vabtmelyik o^téplthatt0 még a XIV. században, azóta, apáról Durfl szállt. Ha Jrclépsz n nagy bort. ivos kapiin, a kövek uioge:eyeiiednok és mesélnek. Elmesélik, liogy enn°k a gazdug brémai jmiUícÍus csalódnak uz a szenvedélye, liogy szereti a szépet, lís ennek « szenv«lélynek liódolva évszázadok óla gyűjtögették az ősi ház buiorail, képeit, szobrait.
Mit hivánt a szovjet Finnországtól?
Helsinki, jiáins 10
A finn kormány ÖSszcfogWtó jelen lést adott ki a kék-fehér könyvtől, aineíylien ősszfcfogkdta azokßt n szov-jci kÖ\\ie1elé.seki0t, amelyekel Moszkva a békekötés mogköté.sc után. lámasz-loti. így löblÄk kőzött szái-azföldl átjárást kívánt Hfttigőbe, liatárkiigaziIá-sokat kért, a petsaniot nikkolóáiiyá-
ku[, szabad kekjei a kommanisUi szor-vezkedésben, stb. l^lioktfr-nné (ctlc az optálásiikul a megszálll íjaVutele Cfl} l«l) mflüó finn márka kárlérilést ko-neieii, 75 inowlonyt ós 1500 icho. vágom, kcieskedelmi hajók-it, B iwiszl^-ai konzuloknak n.og néni engoill.o.ő működési jogot kért és erőszakolt ki niugáivik lerrorí-szlikus uton, npm be> szél\\« 0 halársérlésekrffl. (mÜ)
j-_ui.virr*fi"—¦ ¦¦i^^iWi*
Amerika írországi támaszpontokat is akar?
Newyork, julius 10 Willkie, Roosevelt ellenjelöltje kijelentette, hogy a hajóveszteségek csökkentésére katonai támaszpontokat kellene szerezni Írországban is.
Roosevelt egyébként Argenti-iiu függetlenségi ünneuji alkal-
mából rádiólK-.szédet mondott ós hangoztalla, hogy az európai háború veszélyezteti az amerikai köztársaság függetlenségét.
Liszaboni jelentés szerint a lényegétéit Azori szigetekre ujabb önkéntes csapatok mentek.
Mir csak védekező állásokban harcol a tzovjet
A finnek Ü00 kilométeres arcvonalon nyomulnak előre
(Terményeit tűzkár ellen átal*nybi*tositáe karjtóben bistoeHhatJa legolosóbban I
FERENC.JÓZSEF
KHSFRÚVIZ
Szíriában megindultak a fegyverszüneti tárgyalások
- A HÍD Uj i, íAi ui
az érdekesnél érdckn&ehb elbvszélé-sek, riportok egymást váltogatják, M. zonyáagául a Jip újszerű- elevenségének. Móricz Zsigmond, T. Ábrahám lírnő, Józser Jolán, Németh László, Fójfl Gézi, Maiiéi Aiiaiid, -Tersáuszky Jeuő Írásai, mellett Yilágluradó, Érdekes képek, Hádiórovui, Kedves Md<, Divat, layesnicsUT, Koppanta io.izik érdekessé a, lap minden részéi.
Bftvid Sáviratok
BUKARESTBEN ma 20 pertes légi-riadó volt. Homániában titos a rubel elfogadása, a visszatért teríilcleken n lei a flaeiésl eszköz, n rubelt csuk a m\'nizeii bank váfttju 1«.
AZ AH Alj iulkclök isméi veszélyez-telik a közelkejeti ¦ tigol csapat moz-diéaioknt. Arab felkelők letörlek Mosszul vidékére is.
NAGY TOZ pusztított Teddobau egy pusztán. A kár 2 millió Hm
A BOLGAB parlament néhány kommunista képviselő tag. ját letartóztatlak. A szófiai képviselőház ülésén a letartóztatásokat\' a kormány jelenlétié be
Vicliy, julius 10 I A francia kormány felhalal-mazla Denlz tábornokot, Szi-*-ria főbiztosát, hogy fegyvereziV neti tárgyalásokat kezdhessen az angolokkal. Fegyverszünet\' kérésére azért határozta el magát a kormány, mert semmikép sem tudott utánpótlást eljutlat-ni Szíriába és így a harc mindinkább egyenetlenebb lett, annak ellenére, hogy a franciák hősiesen küzdöttek. A francia katona becsületen igy csorba nem esik, de a további vérontás elkerülhetővé válik, (mii)
Budapest, julius 10 Az Esfi Újság hire szerint a francia kormány ma dönt n fegyverszüneti felléleiekről.
(mti)
Darlant Vlchybe várják
Vichy, julius 10\' Darlan tengernagy, aki Parisban fontos tárgyalásokat folytatóit Alxiz német nagykővel tel, ma érkezik vissza Yichybe, ahol már kíváncsian várják, hogy be számoljon tárgyalásainak eredményeiről.
,_lJHlt\'itto lo_
5egédj«gy*ö
" MufkÖ/bc tOrténf\'bchiváa foylán a tótszerdnhelyl segédjegyzói ál-táa megttiült. Oklevelei Jegyzők |e-icnlkezzftiek a tólszcrdahelyi köi-|fgyzÓnél irásban vagy távbeszélőn. Telefon: TŐtszerdahely 1,
Állás aionnal elfoglalható. 2010 Körjegyző.
APRÓHIRDETÉSEK
U (.Ilii. imWm u***W m* ¦ nrüf. U^W, B udVg W**r. Wrábbl u* * BUg
Klfulófeényt felvernünk. Bővebbet a liMdólitvalalbmi.
ADA8 VÉTEL
AuSognnhlt éa minden mái gumi-hulladékot veszek legmaftaMbb-.napl áioc. Cívctkó gumljavllóuzem. Fö-ut 4. 1857
AnyaroiMl a legmagasabb napUron veizek. Hcncil Józsel Nagykanlzia, Zrinyl sportpálya. 2049
Vlzassartss kazal , sátor- és koctl-ponyva kedvező árban kapható Keletntn Rézsű cégnéí, Ugyanod "méz minden meny-nyliégben legmagasabb -árban \'\'átvétetik, 2039
Ismét van hliíalt UrU bfrkahun Eőt-vos-tér 26. mim alatt, az Öreg RelnntJ.
Jókarban levő mely fehér gyerrnak* hoowl eladó. Kinizsi u 48. Sipos. 2074
Kétesek egy jókHTbantetSatMxlfcofMH,
amely elbli hirom maisat. Petófl-ut 70. Kelemen Oyörgy. 2073
Akinek kövír sertés*1 van\'eladó, je-lentkezcn Magvat-ulea, Solymoa-féle darálóba. 2071
UArtAS-OZJLBTHELYÍSÉO
I lüd.-i, üzlet-, vagy ratetielyaek < alkat mai 2 uObiból álló helyiség azonnal Marté.
Zrlny\'-utca 32. 2072
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek! — Biztos vevőt házhoz szállít egy párftlféres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
ZALAI\' KÖZLÖNY
POLITIKAI -NAPILAP.
Kiadja; „Kfiigaidtaigl R. T, NíQykanlm\'\'.
felelős kiadói Zalai Karoly. Nyomatott ¦. a „Közgazdasági li. T. Nagykanizia"
»yowdi|ábai Nab,?kajilzB,áá. (Nyomdáért telel í Zalai Kíruiy.)
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
BALATON-FENYVESEN,
I közvetlenül a pályaudvar előtt, a Balatonparton, nagyon szép fekvésű, fásított
fürdőjoggal
2570-os
íiüéí raiÉÉíil
hav! 15~?20 pmigés
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A laiajheszurödés tolyián kitűnő ivöviz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Enyhen uiólyülö sekély vizében a ffyerinokek tö-
Síély nőikül íflrödheüiek. Az épilkezís olcsó és kedvező feltételekkel lehet épllkcrni Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyveivé. Kérjen díjtalan- prospektust
SZABÓ ANTAL
u.li.l»«,.: Ni,yk,.!>¦¦. Fi-ut 5.
Egy nómcl Afrlku-ropillö (Foto II. O. V.)
Uillnmos httzttirtilsl készQléh
mlndeiiltlnelt örömet szerezi
"H\'fclMÜSMMMéh
Vasalók
Íróasztali lámpák Hangulatlámpák
Kenyérpirítók Modern falikarok GyorsfozSk Olwaaó lámpák
Ká»éf6z6k
Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező rósz tétfizetésre is
DRÁVAVQLGYI.nél
Sugárrut 2. ,2n
f<rsi»ia«irWr»ta*iar>»^r^»ia*ia^^
Hlrdessten a Zalai KözIönyHtm
M É.ÉajtiáMmaÉa.....^ .4» ¦ * .\\-\\"fffrikr^^4\\r^\\J*J\\JJt}\\4
1066
01, é*Mjnun »7. mim.
Na&kanliu, IMI. Julim ti péntek
(in 12 «t
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
¦wll.iWWl
mSSm
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos ^^i^l%!eS^SS^^
Közel félmillió fogoly, 7615 páncélkocsi, 4423 ágyú, 6233 repülőgép a szovjet eddigi vesztesége
Moszkva ttfirgeti t beígért angol segítséget. A szovjet követ Roosevelttel is a segítséget sürgette — Amerika népe tüntet a hadbalépés ellen — Izland megszállásával közös angol-amerikai front alakult Európa ellen — Szíriában folytatódnak a harcok
A falszabadulást vivő és diadalmasan előretörő magyar csapatok 25.000 foglyot ojtottak
A magyar csapatok diadalmas előrenyomulásáról a honvédvezérkar főnöke tegnap a következőket jelentette r
Gyorsán mozgó - csapataink szerdán folytattak a Zbrucz folyó átjáróiért az ellenséges utó-védekkel vívott harcokat.
Folyó hó 9-étöI kezdve gyors-csapataink a szövetséges némot hadsereg kötelékében folytalják ^ hadműveleteket.. :
Gyalogscregtesteink megszállott területek pacifikálását folytatják, j,
Az Összegyűjtött foglyok száma eléri a 25000tt, \';
Az igazolt ukránokat otthonukba bocsátjuk, (mii)
A MTI rámutat különjelenté-sében arra is, hogy a magyar kerékpárosok és a műszáki csapatok minden várakozást felülmúló bravúros teljesítményt végeztek. Az utászok a felrobbantott hidak és utak mentén több-száz hidat, átjárót és feljárót rögtönöztek. Ugyancsak Európa
szerte feltűnést keltett a fiatal kerékpáros alakulat teljesítménye, amely már a kárpálaljai harcok alatt is teljes elismerést váltott ki. (mti)
Egy másik jelenlés elmondja, hogy
az elfoglalt vidékeken a rend és a nyugalom lassan kezd helyreállni. A hegyekbe menekült őslakosság lassan visszatér elhagyott otthonába, ha ugyan még épségben megtalálja házát. A szovjet csapatok pusztítása nagy, de a lakosság mégis örül, hogy végre megszabadulhatott nL orosz iga alól.
A honvédek az crŐdvonalon is megdöbbentő tapasztalatokat tcszneK. A szovjet politikai biztosai
sok helyen befalaztatták a katonákat és foglyokat, mini ahogy az erődítményekbe is bezárlak őket. Sokat őrületbe kergeteít a szovjet bánásmódja, (mii)
323.898 fogoly, 8882 páncélkocsi és 1809 ágyú a szovjet-veszteség Minszknél
;i2lí.898. A megsemmisített vagv zsákmányul-ejtett páncélkocsik száma 3382, az ágyuké 1809 a rengeteg egyéb fegyveren kívül.
A keleti háborúban ezzel a szovjet hadifoglyok száma meghaladja a 400.000-el. Megsem-misiteltek vagy zsákmányul ejtettek
Berlin, julius 11 A NTI már tegnap közölte, hogy a német véderő, föparimes nokság a keleti hadVnüveletck-ről részletes jelentést egyelőre nem ad ki, az éjszaka azonban külön jelentésben közölte a Bialisztok—Minszk körül körülzárt szovjet seregek végleges veszteségét. A jelentés hangsúlyozza, hogy a világ legnagyobb anyaghábo ruja és bekerítő harca vegetért A szovjet foglyok száma itt
7615 páncélkocsit, 4453 ágyat, és 6233 repülőgépet.
A német előrenyomulás természetesen tovább folytatódik.
Szíriában tovább folynak a harcok, mert London nem válaszolt a francia fegyverletétel! kérésre
Vichy, julius 11 A francia kormány közölte, hogy Denlz tábornok már július 8-án fegyverletételt kért. A francia kérésre válasz miudez-ideig nem érkezőit. , Franciaországban az angol eljárást meg-döbhenlönck tartják, mert a jelek szerint az angolok előbb cl akarják foglalni Bcirutot és rsak azután tárgyalnak. A har-eok még folynak! a franciák
mindent elkövetnek, hogy a további vérontást megakadályozzák, de továbbra is hősiesen ellenállnak.
Az angolok erőszakos rombolásokat is végeznek, sőt, lehetséges, hogy a De (iauUe-párli franciákat bízzák -meg a\' fegyverszüneti tárgyalások" lebonyolítására. A franciák «zesclbenis hajlandók a végsőkig harcolni.
(mii)
Weygand Vichyba repül
Vichy, julius 11 Weygand tábornok, francia főparancsnok AlgirbŐl repülőgépen Vichybe utazóit. Ugytttd-
I ják, hogy Weygand utazása a, ! szíriai eseményekkel áll össze-\' ">en, (mti)
Francia hatáathalóhat süllyesztenek el az angolok
.1 Paris, julius 11
A Malin irju, hogy egy angol tengeralattjáró két francia halászgőzöst elsüllyesztett. A Ro-chclíebe érkezett menekültek elmondották, hogy az angolok egyszerűen megállitollák őket, felszóliloUák a matrózokat, szálljanak mentőcsónakba lés elsüllyesztették a hajókat, (mii)
s Szófia, julius tl
Alextmdretlebe eddig llfratw eia hajó futott be. (mti)
„Uj zászlók alatt a szovjet"
Berlin, julius 11 A német sajtó »Uj zászlók alatt a szovjet címmel megjegyzéseket fűz ahhoz a moszkvai pálforduláshoz, amely most fel akarja udni az eddigi keresztényellenes mozgalmat. Ezt célozza az a londoni lapokban megjelent fénykép is, amely az istentelen Majszky szovjet nagykövelet abban a pillanatban ábrázolja, amint.a Szent Pál székesegyházba lép. A lapok rámulatnak arra,
hogy ez Moszkva hatalmi állásának gyengülését jelenti. Nevetséges trükk, hogy a szovjet, aki tizezerszámra gyilkolta le a papókat, most a székesegyházak elé áll hitet tenni. Bámulatnak a berlini lapok arra uVhogy akl harc közben incgváltoztatja jelszavát, az tisztában van helyzete tarthatatlanságával. Ezt mutatja az a Lény is, hogy most oszlatják csak fel az1 Istentelenek Szövetségét, mint »nem időszerű* szövetséget, (mt-)
„Roosevelt az angol plutokrata örökség átvételére készül 1"
¦ Berlin, julius 11
A lapok még mindig hő megjegyzésekel fűznek ahhoz gálád lámadó lépéshez, amelyet Roosevelt követett el Európával szemben Izland megszállásával. Hangoztatják a lapok, hogy Izland Amerikától \'1000 kilométerre, Európától pedig csak 800 kilométerre van. Ez világosan mutatja, hogy Roosevelt a 1 égsz cm telén ebb ül megsértette a Monroe-elvei.
Rámutatnak a lapok arra is, hogy Willkie, aki pár hónappal ezelőtt még Roosevelt ellenfele
volt, de ma már csatlósa, világos képet adott Tiyilatkozatai-ban Amerika szándékáról. Willkie nem tagadta, hogy Izland megszállása csak az első lépés és a tengerészeti támaszpontok létesítésének további sorára 3s sor kerül. Roosevelt tehát nyilván az angol plutokrata örökség átvételére készül (mii)
Newyork, julius 11 Taft szenátor kijelentette, liogy. egy héltel ezelőtt biztos (értesüléseket szerzett arról, hogy físzakirországban támaszpontok kiépítése folyik, (mti.
A szovjet követ tanácskozása Roosevelttel , ,
Newyork, julius 11 j beidért segítséggel. London azzal igyekszik megnyugtatni . a szovjetet, hogy az első szállítmányok már útban vannak. A tárgyalások Londonban és Moszkvában tovább folynak.
(mti)
Tüntet az amerikai békepárt
Newyork, julius 11
A, NTI Jelenti, hogy flz :amcrikni békepárt sokezres tóniqge tegnap nagy tüntetést roadeiclt a Nowyofk Pont iípülo;e elölt, uterl u bp iPdórdfckéL\'cu ay követelte, liofp\' A mérik .1 üzenjen háborúi NéuietorsKrignRk.- (mit)
(Folytatáe a 0. oldalon)
A Reuter iroda jelenti, hogy Umanszky szovjet nagykövet tegnap megjelent Roosevelt elnöknél és vele hosszasan tárgyalt A kihallgatást, amely a szovjet hadbalépése óta az első volt az elnöknél, a szovjet nagykövet kezdeményezte. Valószi-\'niüeg az amerikai segítség ügyé röl volt szó a tanácskozáson.
(mti)
Moszkva eürgeti az angol segítséget.
¦¦ •> Berlin, julius.11
A V. B. rámutat arra, hogy Moszkva most már. lüretinetté-nül s.ürgeti Londont, mi lesz a
ZA.L-AI ROZLÖNV
I94I. Ialiti» 11,
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műaaztalotnál
vegyen vagy rendeljen. Nafykjuüuft, Vimbta **l*U.
A szovjet módszer borzalmai
A NTI közli, liogy Luck városkában 2750 ukrán fogoly holttestét találták a fogház udvarán. Ezeket az ukránokat hónapok óta százával zsúfolt kis szobákban tartották és az első ágyulövésre — mint az életben-maradt foglyok mondják — kivezették ökel az udvarra, tízesével sorba legugoltatják őket és négy géppuskával végigka-szabollak rajtuk, majd kézi-1 gránálol dobállak rájuk, (mti)
Péntek
Allude mflsoraxéiugk hélkíwwi^Wi B«dapc»i 1, Mfiaeráa
6.45 Torna. Hirek. Közlem ínyek. Hangié merek. — Utána: Étrend. — 10 Hírek. — n.10 Nemzetközi vtzjetzö-saoigálal. — 12 Harangszó. Himnusz. IdőJárásjcteniis. — 12.40 Hirek. -13,20 Időjelzés, időjárás, és vixáUiís-J«*»"lós. — 14.30 Hírek. ,— 14.45 Műsorismertetés. — 15 árfolyamán r*k, piaci árak, éfcamiszeraiak. — 16.45 időjelzés, idő járás jtlüu lés, hintót, — 17 ítirek szlovák és ruszin nyelven. — 19 Hirek magyar és román nyelven.
— 21.40 Hirek és idöjárásjelehtés. -23 Hirek német, olasz, angol és frano» nyelven. — 24 Hirek.
BUDAPEST I.
17.15 Sárközi Gyula cigáiiyieiiezc-nekara. — 17.10 SportközEeménvek.
— 18.15 Sali\' Géza benzeni Jelkai Gusztávval a magyur nyomdnij>arrói,
— 18.45 Ulemeutis lilára zongorázik.
— 19.20 \'fabányi Mihály Jazz-hármasa.
— 10.40 l-"elolvttsás. — 20.10 Az Opmi-ház zenekara. — 21.40 Hirek. — Utána közvetítés 11 ZeaeraüvészeU Főiskola nagyterméből. — 22.10 A Meües Béla zenekar. — 23-25 Támtemezek.
\\ Szombat
BUDAPEST U , il
10.20 Szenigyörgyi Elvira clő.ulúsa.
— 10.45 Felolvasás- — 1210 Koncert íuvószenckar. — 13,30 Hanglemezek
— 15.20 Üuüola üde (ánczenekara. — 10.15 Felolvasás.
17.15 Réheiyi Oszkár előadása. — 17.40 A Rádió Szalonzenekara. ~ 1830 Felolvasás. — 19.20 Franz Bnukbauer hegedül. — 19.50 Felolvasás- — 20-05 -A provenne! hadifogoly*. Hangjáték napom részben. — 22.10 A Légierők Fúvószenekarit. — 23.25 Hanglemezek\'.
BUDAPEST U,
a rendkívüli események miWt műsort egyelőre Mm *d.
A szokásos Ijevenle ftilóra Így ezentúl Budapest I. müsortfcn szombaton délelőtt fél 12 órakor lese.
Ha belel el vannak dugulva és gyomra rossz, ugy folyatnod-jék lehetőleg azonnal a természetes „Ferenc József keserüvlzhez, mert ez mar csekély, alig egy pohírnyl mennyiségben is gyorsin, biztosan és mindig kellemesen tisztítja kl az emésztés útjait s *ó étvágyat és friss közérzetet teremt. — Kérdezze meg orvosát I
Jt kormányxát9 m kormány tagjait.
a magyarság veatotőit köaaöwtafe táviratok százai a vágieg wiasxatárt HlurakSxbfil
(Saját tudósítónktól) A magyar honvéd-vezérkar főnökének rendelkezése, amely szer-, dán éjszaka 0 órától fogva elrendelte Muraköz egész területén a katonai közigazgatás bevezetését, kimondhatatlan örömet és jóleső megnyugvás! hozott a három hónapos, idegőrlő bizonytalanságban. Mint a vezérkari főnök rendélelél közlő falragasz is megállapítja ; r-ezzel a csáktornyai és a poriak) járás
„végleg és mindenkorra1\' visszatért a magyar hazához.
Az efelett érzett hazafias öröm bőséges megnyilatkozásai-hoz, amelyekről „tudósítottunk már, csatlakoznak az üdvözlő és hálát mondó táviratok százai, amelyek a Muraközbe érkeznek és innél indulnak el szakadatlanul.
A muraközi magyarság Csáktornyáról hálalelt hódoló táviratban köszönte meg vitéz Horthy Miklósnak, hazánk or-szággyarapitó kormányzójának a Mura—Dráva vidék végleges és teljes visszacsatolását.
A hála és köszönd szavait
vitték a muraközi magyarok táv iratai Bárdossy László minisz-lerelnöknekj Bartha Károly hon védelmi miniszternek, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek, Werlh Jienrik vezérkari főnöknek, Declcvn h. vezérkari főnöknek, Zadravetz István tábori püspöknek, Lukács Bélának, a Nemzeti Egység Pártja elnökének, vitéz gróf Teleki Béla főispánnak, dr. Brand Sándor alispánnak, Pchm József pápai prcláUisnak, Csury Jenő és Terbóez Miklós miniszteri tanácsosoknak (utób? bi kettő csáktornyai születésű).
Megható módon nyilvánul meg a végleg magyarrá vált muraközi községek ragaszkodása és öröme is az anyaországhoz való visszatérés óráiban. 1-eg-meghatóbb voltai kis Bottornya (eddig: Podturcn) falu távirati hódolata Magyarország kormányzójához.
A magánosok üdvözléseinek és szerencsékIvánatainak százai is repülnek a táviródrótokon az ország minden részébe, úgyszintén mindenfelől | a visszatért,vég leg Magyarországhoz csatolt Muraköz községeibe is.
A Knrla tizenkét évi fegyházra emelte fel a ságorgyilkos Goldschmied Ignác kereskedő büntetését,
aki bosszút esküdött felesége tragikus haláláért — Keszthelyi tragédia, amely Goldschmledné életébe került — Halálért halál járt — hangsúlyozta vad gyűlölettel Goldschmied, aki lemészárolta sógorát — A gyilkol a köhidai {egyházban tölti büntetését
A Zalai Közlöny ismételten foglalkozott azzal a véres drámával, ami annak idején Keszthelyen történt és amelyben most végső fokon a kir. Kúria mondta ki jogerős ítéletét.
Mint ismeretes, Havay István Cscrszegtomajón hentes és iné-szárosméster és jómódú birtokos voll. Sógora, Goldschmied Ignác budapesti kereskedő volt. Havay István keresztény volt. Goldschmied Ignác nemkeresz-lény. A kettő annak idején özv. Pofiak Vilmosné két leányát vették el feleségül. Goldschmied Ijgnácuuk rosszul ment .Budapesten az üzlete, azért leköllö-zött családjával Cserszcgtomaj-ra, ahol a két család együtt gazdálkodóit. A jelenségek azt mulatták, hogy a kettő később gyakrabban összeszólal kozotl egymással.
Ságomé és sógor végzetes szóváltása
1939 julius 24-én történt, hogy Havay István figyelmez-
tette sógornőjét, hogy ne pazarolják annyira a vizel, inert azt Tornajon nehezen lehet szerezni. Az asszonyt dühbe hozta sógorának jóindulatú figyelmeztetése, szóváltás következett és ennek hevében — a nyomozás adatai szerint Gokl-sehmiednó állítólag előkapta Havay vadászfegyverét, amit az mindig töltve tartott ágya mellett és azzal rá akart sújtani Havay ra, de az ki akarla csavarni az asszony kezéből a töltött fegyvert. A kettő dulakodói! egymással és eközben történt, hogy
a fegyver elsült ás Qold-tohmledne holtan esett össze
Iiavay azonnal jelentette az esetet a csendőrségen.
Míkor estefelé Goldschmicd Ignác hazajött, holtan találta feleségél. H avay el mo ndó tta, mi történt. Aztcgész egy szerencsétlen véletlen következménye. Goldschmicd Ignác sógorát tar-
UNGER-ULLMANN ELEK És TÚTH
VASKERESKEDÉSE — NAŰYKANIZSA. iaa
SM«öy*r Kőolaj Réroénytársasftg naay-ip m kanizsai képviselete 4s bizományi raktára
Kedvezményes aditateli! mezőgazdasági olajok.
totta felesége mégölőjének és azért véres bosszút esküdölt. , Nyíltan kijelentette, hpgy) mások is hallották :
— Megbosszulom feleségein haláláll
Ha kezalm közé kerül Havay, klvegzem I
Halálért halál jár 1 — hangoztatta.
Időközben megindult a nyomozás és Havavt a csendőrök beszállították Kanizsára, ahol szándékos emberölés bűntettének gyanúja miatt letartóztatásba helyezték.
Havay bűntelenségél hangoztatta. Részletesen elmondottá a sógornőjével folytatott civódás történetét, valamint a töltölt fegyverrel való dulakodásukat. Nem öltem meg sógornőméi, — védekezett.
1939 október 7-én tartották meg ebben azdigyben a büntető fötárgyalásl a nagykanizsai törvényszéken, mikor a bíróság\' számos tanút hallgatott ki. A törvényszék a bizonyítási eljárás lefolytatása után
felmentette Havay látván hentesmestert
a vád és következményei alól.
Az ügy a béjcsi tábla elé került. November 21-ón a tábla is felmentette Havayt a súlyos vád alól, akii egyébként már kó-f rabban szabadlábra helyezlek és aki időközben Csefszegto-majról Keszthelyre ment családjával lakni.
A tábla felmentő Ítélete után másnap történt, hogy Goldschmied Ignác — aki kerülle sógorát és véres Vendetta gondolatával foglalkozóit, — felkereste lakásán Havayt.
— Megjöttél Pista ? — köszöntötte Goldschmied Ignác gyanútlanul ülő sógorát. Ám villanásszerü gyorsasággal kivette zsebkését és azzal vadállati kegyetlenséggel borzalmasan összeszurkálta, szinte
lemészárolta sógorát, akit még földrctcpcrtcn is szurkált.
Óriási tumultus támadt a gyilkosság színhelyén. Az utcákról összefutottak az emberek. Havay haldoklása közben suttogva kérle az embereket, hogy hívják hozzá feleségét, mert halála előtt még
euy nagy titkot akar vele
közölni.
Elfutottak Havaynéérl, de mire az férjéhez ért, líavay már kiszenvedett. Titkát magával vitte a sirba.
A gyilkos Goldschmied Ignácot a csendőrök vasraverték és< beszállították a kanizsai kir. ügyészségre.
Az izgalmas főtárgyaláson a! törvényszék Makáry-lanácsa 10 évi fegyházra ítélte\'a sógorgyilkos embert. A pécsi tárna helybenhagyta az elsőfokú ítéletet-
Időközben Goldschmied megkezdte büntetésének kitöltését. A kőhidai fegyházba szállilol-iák.
A kir. Kúria most foglalkozóit a véres drámával. A Kúria a sógorgyilkos Goldschmied Ignác büntetéséi 12 évi fegyházra emelte fel.
A jogerős ítéletet Jtűhfdán JurvJelik ki a ventiettös Goldschmied Ignác előtt. j
It4i. lulua U_L
MunJkáslfjU8águnk problémái
(Dr. P. Horváth Athanix ftreacu blltan&rtó!)
Bezárullak az iskolák kíipuí, meg. szaporodtak a szülők gondjai. Minek adja fiát? Melyik főnökhöz vagy m*<-[Orhoz? A főnök válogat — sok a jelentkező. Sok mester pedig egyáltalán néni kap tanoncot. Akárhány munka, adó keserves tapasztalatai miatt nCfn is akar felvonni városi fiút. Inkább egyedül tengődik.
Megoldást figetöen szükséges az\'ingyenes niunkaközveiilé-s megszervezése-, (Lásd KIOK!) Bodázhat.iti\'oul szükséges egy tunoiicinternálus lé:c. sité\'e, ahol a most végérvényesen visszatért Muraköz liecsiocies, dolgos inuhkásfiai olcsó elhelyezést, mcgie. iolö nevelést kapnának. Annái is inkább, mert n Nagykanizsán léleotcii-dö és a megvalósítás komoly sbidiu-liiába jutott modern körzeti tniono iskola jóval több, mint *zcr növendé-kének egy részét föltétlenül Így kell n-ujd elhelyezni. Sok bajt előzbolne meg egy szakmai eltanácsolás. ingyenes, mindenre ki\'.erjdiő afopos orvosi vizsgálat pályaválasztás elölt.
A társadalom, az egyház legfontosabb yejtjc:,.a család. linkek egyik legfontosabb problémája fa mindennapi kenyér melleit a nemi kérdés.
Iie ki oldja méj ezt a roppant kényes kérdést teljes mej,elégcjcsreiít
Hány upa van Kanizsán, oki szCiCIÖ szívvel és még inkább böl.s, higgadt elmével, telje* felkészült seggei kezénél fogja terdülö. kamaszkor előtt álló fiái s flzt mondja neki; í
— Fiam,\' ez az étot! Hz az Isten akarata! X tiszta vér értéke ez! A földi boldogulás és az örök üdvösség ulja, feltételei ezek, Mert ha ¦nem veszed figveleinlie, egy egész éleién át ilpe-lcd magaddal unnak terhel, nyűgéi, nz \' dhiházoll élei bűntudatát...
Hány édesanya néz serdülő leánya szemébe, akii u kíváncsiság, érvénje.
süiés ördöge, a fejlődő élet tojtétyes
jelenségei, ndollságai megoldandó prob lémák elé állítanak s tud gyermeki" npk biztos irányítást adni az igaz boldogság felé.
Milyen könnyelműen mondja ki t mai léha társadalom ftz Ifjúkor nehéz ségei alitt görriyédŐ fiúra, leányra: zülöit! ne kis ujjával nem segítene rajta. Inkább eléje bírja útón-Útfélen a bünalk\'jlmat!
Milyen ördögien gonosz kárt»rvcn-dezésufl mondja kí a vergődő ifjúság nemi problémáin legjobb szándékkal és megértésiéi fáradozó nevelőre i> fesziisd megl-ct. Sőt. S cmejlelt azt hiszi, hogy ezzel tapaszt ragasztóit saját hitéletének és erkölcsi felfogása nak nihilizmusára.
Milyen eredményesen tudna itt belekapcsolódni egy ifjúsági nevelőkből, szülőkből és munkaadókból á*W szak-hizottság, moly havonként, tartandó összejövetelein szakértjoltímmcl - és jóakarattal iiiegbcszcttté « muukásifju-ság összes ügyeit és « Jchplőség szerint iparkodna azokon segiteni is.
Ifjuságnnk .dekadenciájának egy jo. lunlős tényezője a léha vagy egyPnC-sen erkölcs, vágy nenizc;ellenes sajtó. Bárki megfigyelheti a kapuk alján szabiid idejében — de még tanilási órák ul ut és munka közben is — a rombplö hatású legényeket mohó ét vággyal faló ifjúságunkat. Hogy en-nek hatása aluU mi á Jolfogáso imn\'ak az éretlen fiúnak, leánynak a hazafi-ságról, bitről, erkölcsről, tiszta szereimről, házasságról, szülök tisztelőiéről, kötelesség teljesítésről, becsületről, társadalmi problémákról, stb. — arról jobb nem beszólni. Hatásos ellenszere vo.lnti az Uj Elei regénytár, a .legkiválóbb magyar regényirók és irók mmtkáiuak tervszerű és állandó lerjcszlése részint olcsó filléres alapon, részint teljesen ingyen.
Müveit nagyközönségünknek rá kellene eszmélnie arra, hogv kiváló magvar íróink ételei formáló, világnézetet építő termékei nem azéri íródlak, hogy azok ii könyvtárai* [tok-alti diszelegje-nek, hanem niiudennapi tápláléka le-
gyének n nagy feladatok megoldású elölt álló tnagyaf munkásifjuságnak! (A KIOK-künwtár köszönettel fogad minden nevelő hatású, hmeretterjvszlö vagy szórakoztató könyvei, irodalmi lenn ékel.)
Óriási hatással van a fejiődö Haial. ság csapongó f mtáziájára n miozlIUo-gatás. \\ film hatását senki jobban nem értékeli, mint XII. Pius pápa Őszentsége, aki erről H kérdésről külön pápai körlevelei adott ki. De kl ismeri-.\'! Ki törődik vofcsí!
Következik az ifjúsági sport autón-böző ágainak felkarolása. lyilömVen az Ifjúsági sportuszoda, gőzfürdő, kor-i solyftpálya, tekepálya, stb. kérdésének megoldása. Kirándulások meg. szervezése. Gyanús szórakozó holy<\'k szigorú tilalma. A balntoíimelléki tatarozások <OTI, MAB1, KIOK, cser. kész, egyházközségi stb.) előnyeinek és hátrányainak tétje* ismcretél»eii azok Iránti nagyobb érde\'iiőiés. Na. gvou érdemes voll pl ezidén meg-
figyelni a baiaionszabodl OTI-tábort, almi kereken ivyoltL2át fbitálkoru mun káslfju üdült, köztük bármin- Icini-zsai. Vagy a pesti VI. és IX. kcr.
széplaki lálKirát! Vagy Márián « MABI-fiuk, lllelve leányok helyét. Fontos sze.0|vc lösz a li-tltkmborénv-ben jövő héten kezdődő KIOK vo.obl-képZŐ utlörö lábolnak, meivo\' Kanizsáról szervezünk, Nem mindegy, hogy milyen vezetés utilií légkörlten és lársuságbin löltik fidnk kétbelet szabadságuk il.
Nagyfontosságú volná ifjúsági e.-yc. süícteaik (KIOE, cserkészel, Legény-egylel síb.) erőtelje.* támogat isa. Ámbár ezek legnagyobb erőfeszítés mel-lejt is — a tagság önkénlcssé\'.e mi tt — csak részlegei e;edményl tudnak elérni. ,
l.egrou\'.osabb inléziuényünk: a to. vciicintézmény. Büszkék vagyunk rá I)é joggal is kivárniuk löle ir/igasabb fokú Idjesitményt. Minden m\'igyiir ffJU köttíczöen "kötelékébe tartozik. Tehát az egész in,\'igyar ifjuságru gya-koraija és kell is_gy_akoroínl> átformáló hatásai. Kz uími&ní csak liáróiií lényező együttes munkája melle l lehetséges: 1. A nagyközönség anyagi áldozatot hozó iíjuságszoYeiele. 2. \'Magas színvonalon áUó oktabii kar. 3.
Modern, minden igényt kK\'iégi\'ö t.o-
vcniejjttlion!
KöJőn nagy problema a tanoncíeaV nyok, (^é-dleányoli, bázialkdmazotUűi inun\'kAstoányok lielyzeio. Ije ez külön lái-gyalásl igényel.
Egy bizonyos, hogy a mai munkás, ifjúság szinte alig átfogható nagy prob léniáinak megoldásáén élet-halál harcol vívó milliók soraiba kénytelen lépni. Nélkülözésekre, áldozatra fe. gvűlmozcilségrc, végletekig való kitár, lasra kell felkészülnie, segítsük őt minden eszközzel eblAi a kemény,
nehéz harcában és liecxíujönk meg mindenkit, aki mimkásifjusá^unVért áldozatot hoz.
E sorok Írója különös hátával emlékszik m»g c Iielyüit is a város szociális érzósü polgármesteréről slminil. azokról, akik éveken keiosztül jó szlv-vol és megértő létekkel támogatták a magyar munkásifjuság érdekében kifejtett fáradságos munkájában, mely sokszor csak évek múlva, de meghozza minden fáradozást megérő gyümölcsét!
Irta: Huffszky János
(Valahol Szovjcloroszor-s/.ágban") július 11 A szovjet szivébe vezető egyik fő utvojialon kis, a mai háborús Ülőkben mindennapi Iraiédia játszódott le : német páncélosok csaplak össze az\'orosz páncélos haderő egységeivel, összecsapták velük és győztek. Az orosz csatavesztés kiálló bizonyítékai : égő, rommá -löll. szétdobál! orosz páncélosok olt hevernek az ut mentén hosszú sorban. Füstölgő, égő, megriasztó látvány ez az útvonal, de az égre szálló füsl, a felcsapó lángok, az égő páncél kattogása megnyugtató bizonyosság a számunkra, hogy igen, hogy a nemei fegyverek erejének ember gyártotta anyag nem tuti ellenállani....
Az érckigyó előretörése Az egyik motorkerékpár pól-UÜ^éO.teltük meg az utat aa orosz natárfíra \'tulajdonképpeni orosz sikságra. Előliünk, mögöttünk mindenüti dübörgő acélszörnyetegck : tankok és ellenségre éhes páncélos jár-
ok
dWatüJ
Sxtnpompás imprímele Sscintartó sirandanyagolc Férflruöa-váaxnaK JVŐi és férfi sxöveielc Késs női Kabútolt
hatalmas választékban
Áruház Nagykanizsa-Zalaegerszeg.
müvek. A pokoli lármává! előre lörő oszlop mindenl l>efedö porréteget ver fel a rossz utón és a megtörhetetlen portaiban dübörög előre órák hosszal az érc-kigyó.
Először gyalogságon keresztül keltett áttörnünk magunkat — gyenge védelmi fegyverekkel voltak ellátva — és mindent elsöprő géppuska tüzünk a gyalogság ellenállásai hamarosan megtörte. Onnan egy iramban hatalmas\' hajrá a Bug folyóig. A folyó hidőrsége gépágyukkal kísérelte meg a védekezést ó« az érckigyó feltartóztatását, — néhány jól irányzott lövés elegendő volt és még-a hid felrobbantásai is megakadályoztuk meglepetésszerű előretörésünkkel. Olt hídfőt képezve azonnal tovább robogtunk és tartott a hajrá déltől a késő délutáni órákig. Néhol menetelő gyalogsággal találkoztunk szembe, egypár.sorozat a gépfegyvereinkből ós a gyalogsági kötelékek szélszóródva futottak le.a legtávolabbi terepre.
K. városa előtt kaptunk először komoly tüzet. Az ellenségnek egy páncélos csoportja állott a városka kijáratánál és minden fegyverével üdvözölt Wennünket. A felelet nem késett,
megszólaltak a ml gépágyúink
is, de az orosz tovább tüzelt. Olyan sokan voltak, hogy távoli tüzünk nem tudott egyszerre végezni velük. Tehát: hajrá 1 Bele az orosz páncélosok tömegébe I A szovjet állandó tüze közepette robogtunk előre a páncélosokkal és nem törődtünk semmit az oroszok jól célzott tüzével. Ott az orosz páncélosok közölt azután megállj ! és tűz jobbra, tüz balra I
Izgalmas tűzpárbaj
A páncélkocsimmal szemben hatalmas, 15 tonnás orosz tank tüzelt minden csövével reánk. A távolság nem volt több, mint 15 méter közöttünk. A tűzpárbaj csak pillanatokig tartott Néhány robbanás érte a mi kocsinkat is, de lángszóróink és főleg flakkágyuink megállollák helyüket. Néhány pillanatnyi tűzharc ulán az\' orosz óriás gyengén füstölni kezdeti, oldatán hatalmas rést vágott az egyik jól célzott lövetfékünk.A füst egyre erősebb lelt, egyre jobban leheléit hallani a páncél égésének jellegzetes kattogásai, amely túlharsogta lassan-lassan uz <-gész hareizajl. Lobogó Iringv csapott kí az orosz tankból,- a láng felszárnyalt az épületek fő-
t
ÚMJU UMLOHM
1841. Mim 11
A város betiltotta a „Herkules" vízmedencéjében* való fürdést
Munszentntáttonl\'(muraközi) darabos príma mtnötégu
BAkNASZftN
házhoz szállítva 4 V máisánkint: Szagtalan, nagy kalóriáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval, égö szén.
Kaphatót 1711
Dp. Botfai Károly bor- ós íaértékesitö cégnél
Nagykanizsa, Véosey-u ti Tel. tö.
Maat HsaroMse ha toll smilI
lé és furcsa, fel-fellörő lüzcsó-vákal pattogott ki magából. Felnyílt a lünk oldalajln és emberek más/Jak kiüt Inukból, emberek, akiken égett la ruha, égett a szakáll és akik vánszorogva akarlak menekülni sorsuk beteljesedése elől...
t\\* acélököl.,
Ekkor aznban már ill is, olt is pattogott] kattogott a jellegzetes hang. ügyre több lángcsóva szállt fel a magasba, egyre több helyen némullak el az orosz fegyverek és ill egy dörrenés, oll egy robbanás : ill-nll felrobbant egy-egy orosz páncélgépkocsi benzint arlály a és vetetté szél olthatatlan lüzára-dftlál az egész környékre.
Házak gyúllak ki és églek le kísérteties lángokkal az alkonyodó esti sötétben, de rádíósalliszlünk uj parancsol jelzell és mi, az érrkigyö lassú, előreugró mozdulatokkal indul-lunk előre, uj parancsok telje-si lésére, uj célok elérésére, uj ellenség legyőzésére.
A páncélosok acél Ökle, a győzhetetlen német haderő elől-robogó ; csapj aj ott lebegnek ütésre készen mindenütt • az orosz haderő nyakán és ha ellenállásra akadnak bárhol, bármilyen ellenállásra, akkor kérlelhetetlenek és lecsapnak. Lecsapnak és csapásuk nyomában a halál és enyészet jár minttén ellenállóval szemben. (B. L.)
Hazafelé a fehér-pokolból
(Sxlbérial hadifogoly omlékflk)
IrU: Kékesy Aut al i 9
A nuigáukávéházakat, vendéglőket, éttermeket megszüntették és csak szovjet étkezdék voltuk, melyek dőlt !1 nagy hidegben ö—«00 e.nhor állt s«r. firtat, meri kCtés vol( OS élterom és várták, míg teájuk kerül :1 sor. Akt |>cdig az asz| iluál ült, sietve fogyasz-lott« vl szegényes eliédjéi, hogy helyét, átadhassa a széke mögött várakozónak.
Szinliázlia csík az mehetett, aki .igazolta, hogy dolgozó tagja u szovjet köztársaságaik. A színházak «?011 már ebéd uián álllak fel az emheiOk libasorban és megtörtént, hogy j2~r3 órát állt és már nem jutott neki jegy.
Templom Omszkban nagyon ,sok volt, mind gaz.tigon aranyozott ké-l>ckkel diszi\'.ve. Az isteutisziehtv.k alatt műid tömve volt áhítatosan .imádkozó hívőkkel ugy, Itogy "z ombei\' ullg tudott bemenni. S nundegjikne\'v meg volt a magi szeneit énekkara. Kíilö-nö**u szombaton, délután és vasárnap délelőtt\' mentünk cl az istentisztclc-tekie és közvetlenül a kórus mellett íütiunk. EZ egy az oltárral sze.nl.e.i — földszinten egy nta(sony rács-keriléssel elkülöníteti uégyszógleio* IMy votl. Ali gyönyörködve hangáink
Megírtuk, hogy a rendőrkapitányság megkereste a várost, hogy a y Herkules* légiagyár víz medencéjében való fürdés engedélyezéséi vonja meg, tekintettel a legutóbbi halálos fürdés esetére, valamint, hogy a nyomozás során megállapitollák, hogy a fürdő tulajdonosúi a
Érdekes csellel foglakozik a kanizsai kapitányság. Tegnap esle, amikor az egyik ellenőrző, rendőr liszthelyettes végigjárta a nyilvánoshelyeket és korcsmákat, feltűnt neki\' egy különös öl-tözelü férfi az egyik eölvösiérí korcsmában. Kalapján álszij, térdnadrágja volt és mezítláb\'. Az egész ember ugy nézell ki, hogy azonnal fellűnt külsejével, azéi\'l a rendőr oda ment hozzá és igazollatla. Eközben észrevelle. hogy kubaijából egy nagy. átalakított pisztoly kandikál ki. A rendőr erre előállította a kapitányságra, ahol még egy másik, kisebb pisztolyt és \'löilényoket is talállak nála meg-tnolozása alkalmával.
A különös ember Németh István lil éves MAOHT alkalmazottnak igazolta magát, aki a kerellyei telepen van alkalmazva, A pisztolyokra vonulkozólag
(íergulás József belezuai földműves két héttel ezelőtt,< miután a korcsmában nagyot mulatott, boros fővel felgyújtotta apósa
kei lő óvintézkedések múgtéielél elmulaszlották.
A polgármester ma hozta meg határozatát ebben az ügyben. A rendőrség megkeresése alapján a mai naplói kezdve a polgármester betiltotta a Herkulesben való fürdési.
A polgármester hulározala ál-laláuos megnyugvást kelteti.
t előadla, hogy azokat saját védelmére készítette. A különös ruházatú férfi nagyon bttske-délyünek látszott, ugy, hogy az eljáró rendőr az éjszakai órákban hazakísérte és áladta öl feleségének.
Ma hajnalban Németh István felöllözködöll, hogy még idejében Keretlyére, szolgálati he-, lyére érjen. Amikor felesége benyílóit hozzája, férjét eszmélcl-leuül lalálla. Mellette egy iiiko-linoldalos üveg volt, amelynek tartalmát.nyilván felhajtotta. Az asszony a mentőkért telefonált, akik azonnal megjelentek, de Németh István útközben a kórházhoz, anélkül, hogy eszméiéire tért volna, ii menlökocsi-ban meghall.
A rendőrség szigorít nyomozást indított annak megállapítására, mi késztette Némelhel az öngyilkosság elkövetésére.
házát és istállóját, Azonban - a hogy elkövette létlét, azt azonnal meg is bánta, mert ő volt a faluban az első, aki tüzet ki-
áltott, majd felszaladt a torony, ha és félreverte a harangokat. Amikor pedig megkezdődön az oltás, ö is odament segíteni. Ez a viselkedése egy darabig meg-uehe/.ilcHe a csendőrök munkáját, azonban a csendőrség egy-kettőre kinyomozta, hogyo volt az, aki felgyújtotta a házal.
. Azzal védekezett, hogy ittas volí. Beismerte azt is, hogy bosszúból kövelle cl leltél, mert közlc és apósa között vagyoniakból kifolyólag nézeleltérés volt. A bíróság Gergulásl gyuj-logatás bűntettében mondottak] bűnösnek és ezért öl az enyhítő körülmények figyelembevételével 2 évi fegyházra és politikai jogainak 5 évre való felfüggesztésére itéltc. Az ítélet jogerős.
Hallotta már...?
¦ •¦ hogy a világon 1940. augusz-tuság öcszesen 94.050 fajta bélyeg jelent meg ? Ezek a bélyegek egy gyűjteményben összefoglalva, egy nagy\'szekrényt tölten/nek meg.
) ...hogy a drágakövek megjelölésére szolgáló- nkardt" szó a kenyérfa magvát jelentő arab ,klrat*-ból\'3zár-mazik. A középkarban . mindenütt megforduló arab ékszerkereskedők a drágakövek mérésénél a kenyérfa-magvakat. használták suly egységül.
...hogy Kína első vasútja. 1876-ban épült, azonban nem. sokáig maradhatott üzemben? Az újításon felháborodott babonás lakosság a síneket felszaggatta és nem nyagodolt addig, amig a vasúttársaság a folyóba el nem süllyesztette.
... hogy a statisztika nem az újkor találmánya, hanem földünk legrégibb kuliumépénél, az 5000 évvel ezelőtt virágkorukat élő mezopotámiai sumeroknál Is Ismeretes volt ? A dét-amerlkal inkák és a mexikói aztékok uralkodói hasonlóképen pontos statisztikákat vezettek alattvalóik számáról; vagyonáról, sőt a halálozásokról és születésekről í is.
vücn válaszolt: »Ne kívánják olyan nagyon, l*>gy velem vitatkozhassanak, meri én hamar leszoktatom magukat arról, hogy vetom M lat kőzz auak. Maguk még azi sem tudlak, hogy Marx vatiba lélOzeli, mikor én már lisztá-imn voltam :iz 6 tanaival., ne az elvtársak csak nem tagi tolt*.
B«j t ársunk végül inégi s rá szú nti magát, egy délután, bement hozzájuk. Nagy örömmel fogadlak s\' menten összehívlak a főbb vitatkozókat, távbeszélőket, frázis akrobatákat. Azt hitték, most egy értékes embert tudnak világmegváltó tanaiknak megnyírni.
Csukhnmar rátérlek a vitám, melynek tulajdonképCni anyagára, un* már nem emlékszem, azonban arra még jól emlékszem, nogy, egy alig to perce* vita után ugy összekeverte, ő\'íct, hogy mos) már nyugodtan, mosolyogva üli székén s B két legfőbb vitatkozó feküdt egymás lmjában s cáfolták egymás állításait.
Mikor ezek. már jó ideje veszekvd-lek, barátunk felálli és biicsuzo\'.t tőlük: Lássák, mondtam maguknál;, ne hivjanik meg engem vilára, inert én leszoktatom magukat arról, hogv **-lem vitába bocsátkozzanak. Még egv-más között sincsenek tisztában {maikkal, és akkor má-sokui. aknninV meggyőzni. Azz.ul eliávozott. óvakodtak vek újból viialkozui.
(Folyt, köv.)
J
az operába t-eillő hangokat} szebbnél-szebb egyházi énekeiéi. Az énekkor
(sakh.mur \'észreve;l*.\', hogv mily él-\\eze;U.\'l figyelünk éi\'.e\'ulkre és szinte láttuk rajtuk, hogy ez mennyire \'clizík nekik és szinte nekünk énekeitek.
Az agitátorok árlaudóan gondoskodtak arról, hogy hol itt, hol ott tait-liiissLinik agitációs gyűlésekéi ős ere. ken persze a magyar agitátorok is s/c. repdiiek, A városban sok h-adifogaly foglalkozótt kQlőnréle iparral é.s ezek részeié is tartottak kommuni.tl s/el-lemV.cn nevelő, okiutó előadásokat Egj\' ilyen gj-ülésre elmentem egyszer, néhány bajtársammal. A város egyik legszebb, Imi.l\'nas vigalmi terűiében veti, elöl nagy színpad, színi c\'őadások tartására, a fajukon, a mennyezeten gyönyörű gipsz díszítések, gazdag ara-nyozásqk. Köröskörül karzat. Néhány i>iílbiuuvi behunytam szemem és ugy atgondoltam, mily lenyes és előkelő társaság mozoghatott e teicmbou, hallgathatta Csajkovszki kedves zenéjét, vagy elegáns párok keringtek körül és most, liogy szemeim fetnyitotioan és az elvtársikon és nőiken, kikről jobb nem is szólni, körü\'ljárialiam, mély\' részvéttel gondoltam az orosz ¦ nemzet tragikus sor*ári.
lle csakham »r mc^Bton\'.e"; » >zbipa-don n szónokok és egymásután röpködtek a levegöljen a már aunytszyr liailolt szavak: A burzsujok, a prole-
lárok, a szervCEkodés, a világol meg. váltó kommunizmus, stb. .
Egyszerűnk leilép egy" tömzsi, ingj-bajuszú magyar. Megolt kötepén, bit-szik, hogy zavarban van, majd egypár lépést tesz jobbra, b:tri is, a kórjait kezdi kiiárva löbábii és végül nffgy hangon belekezd szónoklatába: .Szervezkedjünk, szcn-ezkoijfink, szeiV^t. kedjímk... meri.., mert... meri szervezkedni keH!< S ezzel, mint ki jói végezte dolgát, lelép a pódiumról.
Nem bírtuk tovább. Szép csöndesen távoztunk. Meg voltunk győiödve a kommunista szervezkedés szükségt-s-ségéről. -
Omszkban különben agitátor képző iskola voll, nemesik oroszok, hanem a hadifoglyok részeié is. Hogy CíCk-nek az iskoláknak a szellemi vezetői, tanárai majdnem kizárólag nem az orosz fajból kerüllek ki, azt hiszem lclc-U\'.j,Ci mondani,
Veszedelmes társaság volt e/ együtt és idehívlak bennünket, tiszteket. El 1 is mentőnk, de persze óvatosan, 1-C-I guinlwlózkodva. Nem igen volt uján* I latos velük vitába bocsátkozni, bár ők azt szinte forszírozták. Voll köztük egy igen esze, bácskai sváb fiu. aki néha-néha ügyesen odavágott i.okik. , líz izgatni látszón az elvtársakat, és ¦ egyre bivlák, u.eujen |>c egyszer hozzájuk egy viüi.dé.lutánr.i. Barátunk | gúnyosan végigmérte Őket és egykéd-
Gyújtogatásért hét évi fegyházra itélt a törvényszék egy beleznai földművest
Nikotinoldattal megmérgezte magát ma hajnalban a MAORT egyik* alkalmazottja
Útban a kórházhoz, a meniökocslban meghalt i
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
iuh lujiu» ti
ZALAI ftOZLONV
Pletn (eiejiiutk!
¦ Gőmöry Árpád volt deb-
I SS HL Ü. I l*c*ui 39- köIÖS !—~——-1 ezmlbeli százados, ntüil a 3. honvéd huszárezred löyészószlá-lyánOk „ parancsnoka n Gnluziálól keléire ís n Stocaod folyónál vívott harcokb\'an kimagasMjivi báior, önkevé-keny és elszint magatartásról lett tanúságot, (jömöry százados ezea a ni-l>on « többszörös túlerőben levő öro. szok összes támadás iil véresen vissza. \\Crie ás idejében kiadott iiUézkeJé-sehel az ellenségnek úikarolási szán-(tékát még cslrájábftn meghiusftotln. Azelrendeít visszavonulási a legpéJdá-sflbb rendben hajtotta végre, imiközben egy rohamozó elk-nségOí lovasosztagot mégsem mi sí ;et|. A számára kiulaflt á\'llásrészl 11 közwtlenül utána nyomuló tflJensúK l.ehaiása követeiében csak iwliezen tudta iijegszá|d\\»ni, d*. azért az ulána nyomuló CJuenSégpt mégis biztosan é* föMnyet*o vissz-ivOrlc a Slochod folyó MiLsó parijára;
Kimagaslóan bátor és eredménvCi magatartásáért a Lipót lend lovagkeresztjét kapta.
_ (Kirendelések Murák öt be)
\\ katonai közigazgatás Átvételével kapcsolatbán a belügyiniiüszier dr. Iirigletirs Isiván aljegyzőt Zalaeger. szegrőí Csáktornyára, dr. vitéz Henc. lendy Ferenc ib. megyei Főjegyzőt, árvaszéki ülnököt és dr. Kovács László yólgabiról ¦ Zol ;cgers/.egről rorJakói rendtílfe kl közigazgatási elő adójúink. Mindegvik járásban egy-Cgy\' tisztiorvos ki rendelése, is folyamatból van. Esek valószínűleg a Felvidékről kerülnek ki.
— (Tiszteletadás jár a Rákóczi-Indulónak is)
Helyénvaló az illetékeseknek az a felhívása, bog)\' a Himnusz után kö-\\eikczö llákócsi-indulót is leveti kalappal, tiszteletadással kifli végiglsűl-göini, Erre a figyclme-zloiéire azért voll szükséjí, mert a közönség a Rá* kórzi-lnduió játszásakor icndszcrint mozgolódni kezd, beszélget, vagy más módon tanusil Itclyielcn magatartást A Hákóizi.iudutö a magyar kékeknek, a magyar nemzet méltóságának és a megerősödött, megnagyobbodott Ma. gyarorsxág öntudatának ünnepi klfe. jezé-so és játszását Kormányzó Urunk ít magyarlakra F\'elvidék és Kassa visz. sziusatolásának emlékeié lendelle eJ.
— ilif vaauü megálló)
lesz a Wagkaalzsa—faarobftthelyyj vonalon PölréUmél. Az nj megál\'ó Makói érdekeit Is szolgálja, CAért a megálló léicsité.séie Hahói 2000 pengő kölcsönt vesz föl a közjóléti alapból.
— (Menetrendváltozás)
telte szükségessé, hogy a /a|.U Közlöny zsebben hordható kis karion .m összeállítsa a Nagy karnisáról aiuduió és érkező menetek rendjét. A kis zselniicneirend 10 fillérért » Zalai Közlöny kiadóhivatalában kapható.
— (Nyári Napközi Otthonok)
nyíltak rneg a már említeti Kiint
helyeken kivitt Murakeieszturon, Hada. i sanytoinajou, Atlaszán Lön, Filyehu-rán, Fszieregnyén, Uajcsán. Szépet-neken, Homokkőníároinban, Fűzvölgyön, darabomon és Zala nte. enyém A többi zul ii községekben Is szervi"zés
akut van a nyári napközi otlhon.
A kórházból előállították és a pestvidéki ügyészségre szállították
Bisslnger Emmát, a székelyudvarhelyi vagány asszonyát
Még június 2-iín történi, hogy a nagykanizsai rendőrség sikerüli fogást csinált. Elfogta Balog János szókelyudvárhelyi lakost, aki vadházastársával, Bis-singer Emmával végigjárta az ország nagyobb városait és ott különböző lopásokat követettel.
Balogot több város rendőr-sége körözte, igy Pápa, Kalocsa, Debrecen, Kaposvár, azonkívül a pest vidéki* ügyészség is. A kanizsai rendőrség Pápára szállí-
totta. Nemrégen a gyűri törvényszék súlyosan elítélte.
Asszonytársa Nagykanzjsán lebetegedés előtt állott és azért hevít lek a kórházba, ahol egy gyermeknek adoll életei. Felgyógyulván betegségéből, a rend őrség a kórházból előállította és tegnap átkísértette az ügyészségre.
A mai nap folyamán felszállítják a pestvidéki kii\', ügyészségre, ahol lefolytatják ellenét is az eljárást.
NurakSz uisszntért,
de népe még nem Ismeri az Ön vállalatát, üzletét, céget I
Mast (jlrdes&en
a Zalai Közlönyben!
| -t
A 10 menetes Atoreyon-Frummer mérkőzésen kivül még 6 pár levente-mérkőzés Is lesz
Igen izgalmas és óriási nagy küzdelem lesz vasárnap a néger és magún- hivatásos ökölvívók között. A verseny pontosán >vasárnap délután
5 órakor kezdődik és jegyeket elővételben lehet kapni az olisz fagyJalt-szalonban.
Moreyon egycüon szo.eplése Kanizsán nagy feltűnést kelteit és nugy érdeldődésiet várju Kanizsa Sportkó-zönsége a néger boxo\'ló mérkőíó^ól. Hz a verseny izvlLŐt fog adái az amo. rikal iiugj- \\ertényzŐk liidásáról és képességéi Öl. Moipyon is Amerikában ítezdie és egy európai \'ura miatt uia-radi il(, Ugyanis Uomáiúából jö,t ide hozzánk, de tovább menni Uflm tud, un;: a viszonyok máskép nem allkainak.
A MOSz szcrződlfttte Moieyoal 11 tuAgyur venjenyzök részj^e, hogy az aniaiőr versenyzők tőle egj«i-inast ol-sajálilsanak, igy Moiwyou pénteken együtt fog edzeni a kanizsai amatőr leiente ökölvívókkal is.
Felhívjuk a t. sportkőzöilsékCi, hogy Jegyeit elővételben hjztosiisu, inert
azokoi csak kortá.toil mennyiségben
fogják elövéielre kilxasájlajii. Hon-dezőtég. (:)
Városközi uszó és vízilabda-mérkőzés lesz vasárnap Nagykanizsán
Vasárnap a Városi Strandon U nagy sportesemény fcosz. A ttflgyk .nizs.ii usjujk Pécs, Fájja és Kaposvár úszóit láiják vendégül A négy város iiszói-luik nszó és viziUdKlaméikőzcie vasár, nap dólUlán ti órakor kezdődik a Városi Strandfürdőben.
Atlétikai viadal
is lesz vasárnap Nag.vkjanizsán u Vasutas Testedző\' r^dOxésétea. Az ország minden részéből a legkiválóbb atléták jönnek Kanizsára, így bizonií)s hogy « vasárnap délután, fél !1 órakor kezdődő atlétikai verseny nagy érdeklődést kelt. , (:)
Ha nyaralni megy, vayy hosszabb időt tölt távol otthonátóli biztosítson betörési lopási kar ellen!
- (Az uj MÁV tarifa)
A Magyar Királyi Allamvasulak sz.íJ-lilá-i dijai július lU-tól kezd\\e ineg. vallóinak. A hivatal >s vasúti köz-löttyben megjOlenl hirdetmény szerint a tlijiéle\'.ck osztályozás szerint vál¦>/.. nak. A mezőgazdasági termén,\\«^nél 12 százalék a drágulás, míg a kő szál-Ktása csak io százalékkal emelkedik. A szénnél iá százalékos a tarifu emel* kedése. A rendes és kedvezményes személyiarifák, a bórlcljcgyek ár.ii, valamint o podgyászviWdljak színién 12 százaiékk.a nőttek meg.
— (Zalai kla hírek) \'
A murán inneni lerüleleknek eddig Marburgban lunuU kispapja közül eddig lO.oi vettek fel a szombatlvclyi papneveldébe. — Nyirá\'d és SzŐcz községek dijnoki álkist szervi^iftak. — Zalaegerszeg dijnoki állássá szene/je ál "z eddigi városgazdái átlóst. — Zo-lasirenbírót kőt szomszédos közücgí*! luillaemOszlő vermel léieslt. — Gara. bonc ssal>áIyrcndekJLet alkotolt a\'gyü-möli sierniesztés fokozásárfl. ;
Teastkexétl költségeinek megtérítéséről biztosítás Btjia gosdeskodhat I
— (Az elsótétitésl kihágások első tárgyalási napja)
Megirtuk, hogy a rendőrség szigorúan ellenőriztcli az olsötéUlóst a lég-oltalommal kapcsolatban é-s minden legkisebb mulasztás elkövetője ellm inegindilja a kihagási eljárási.
Tegnap tárgyalták a kanizsoj.ieDdŐr-ség kihagási osztályán a be idolt fei-jeleniés^k első t-soporlját, amelyen a mcgidéze;t le.ljolOiHo.lekiiek i» meg kel-lett jelennie. Kovács Józ-Cf jvtőli ut i\\ szám aUtt lakó sütömesiert azért, mert p ir.clegLcn kinyitolta az ablakot és almot világosság szútődöit\'ki — 30 pengflie ítélték. Deáky Sándor Kisfaludy utca 38. sz. abitti füszerkeies-kedŐ nem sötétítette el kellően az eJŐ-inlsoknak megfelelően az abbkot.\'Mikor az ellenőrző ruiidöt\\i4nsze<i) azután a kapott paranc.suIkiz hiv-en figjel. inezielie |)e:ikyékal, l\'.e.iky Sándunió birált" a leiulör eljárását, sö| lele.eíl és sértő módon vls«lke.lelt vele szemben: Deáky Sándori :«) pengő-*,
ségét pedig 100 pea^ő péiummteiéiro itétté-.k. — Sor kerüli ezután még egy csomó napszámosra, munkásra, akikei
— figyelemmel a kereseti viszonyaikra
— lejenként 20, 10 vagy 5 |*togft pénzbüntetésre itél;ek. Az első napon
lő ebeiben hoztak itóto^t Minden
fél megnyugodott a kiszabott pénz... büntetésben és igy- az jogerői lett. A rendőrségen most mindcui-.nup folynak Ilyen kihagási tárgyalások. Mindenki • logsxigorubiwn ügyeljen bikása terjes clsótitéséi«i. Hadiáila-potban- vágjunk: minden mulasztás vng\\\' hanyagság súlyos köveikezuu\'-njekket járhat. Polgár] nibás és egyen ruhás rendőrök járják végig 11 vájtpst és ellenőrzik a házakat, ablakokat, kirakatokat. A rendőr, lia ligjellineztel: leisö narancsot teljesít. Hatósági kő-
Városi Monya. Pénteken 6s szombaton 1
legnagyobb magyar filmsikerI Mindenki újra megnézi 1
Í19hIiÁ Dlela Főszereplők a magyar VailHll r^iaid színpadok díszei: Jávor Pál, Simor Erzsi, Luháos Margit, Caortos Qyula, Vértes Lajoa és még sokan. A kísérő műsorban Aktuális Vllághlradó. Blfiadások kOxiwpokon 5,7, í, vmsánuip és ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor
Nép Mozgó. PéntafctSI—vasárnapig "WH
NAN OREV és 5 aranyos csirkefogó gyftnyőrQ filmje:
Fiatal ördögök
Sok mosoly, sok kacagás, sok hahota. — Kísérő film
a nagysikert! Szingaléz tragédia.
Aktuális Magyar Híradó. ¦
ElOadások kOmapolion 5, 7, », vasár- én ünnepnap 3. 5, 7. 8-kor.
iAUU MbMM
1*41, tallu» 11
neg, aktnak miudfuki ^n(iedctin<!sk|cdDj tartozik. I ,
— Naptár: Július II. péntek. Rom. kai. I. Piu« p. - Protestáns Ull. -Izrael. Tham. hó 16.
rjextardö nyitva reggel ti érától eatá
• álát( IttétlO. iimi.lo, Vínirk délutál ál bsddsa «céea oaa nftti«kl.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11219/1941.
Tárgy: A balóaágl mérlegek Itt* aeléséről azóló szabályrendelet élelbelépíse.
Hirdetmény.
KOzhitré tiwicm, hogy a város képviselőtestületének a 4686/1940. jkv. 10. sz. véghatározatával a lialó-sagi mé. legek kezeléséről alkotolt szabályiendelelét Zalavérmegye törvényhatósági kisgyfJtése 9296/1940. Usgy. 551. sz. véghalározalával |ó-vábagyla.
A szabályrendelet ennélfogva annak 10. §-atom foglalt rendelkezés szerint a jelen kihirdetést köve ö negyedik napon, lehal 1941. évi lufim; hó lö\'én érvénybe lép.
Nagykanizsa, 1941. július 10. 3088 Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől. \'
17679/1941.
Hirdetmény.
A m. kir. Pénztlgyministter ur 110800 1937. sz. rendelete alap|án Nagyk.nlzsa külsőséginek részletes felmerésével kspcto\'aiosan a zár-helyszlnelés azon dQlőkre, mzlyek a Palin-Nagykanlzsa-Somogyszcnl-mlklös állami ultól nyugatra fekszenek, 1941, július hő 14-én d. e. 8 órától kezdöd\'leg a városi közgyűlési teremben lesz megtatva.
É\'tesltem az érdekelt Ingatlan tulajdonosokat, hogy a záiheyszinelés alkalmával közszemlére lesznek kitéve a fent említett dülSk földmérési térképei és a birtokosok nevel is dfllönklnt fel lesznek olvasva.
Minden blnokcs megtekintheti a térképeket, megleheti észrevételeit, hogy az érdekeit birtokosság közreműködésével a bhlokolás, a művelési agak, birtokhalárok és dűlők h <lyes felvétele megállapítható legyen.
Nagykanizsa, 1941. július 10. ítrr \' Polgármester.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai K5zlftny RyomdéJAbii-n
Nagykanizsa, FA-ut 5. szám.
mindenki a helyt kereskedőknél és Iparosaknál nerezza
lőküáíi
r.1.....1
(Folytatás az 1. oldalról)
Igazi felszabadulást vittek a magyar csapatok Galíciába
": Genf, július 11
Á Borner TngWUUt részletes tudósi-, lást \'közöl « magyar csapatok galíciai dlőietö réséről. Hangsúlyozza a lap, hogy a fiaiaj magyar fcrők nem \\eliek részt a világháborúban, de ugyanazo-kon a helyeken járnak, ahol apáik 1911— 18-ban véres harcokat vivtak.
A tudósítás ttiija azt * túláradó örö-
mei, amelyet u magyar \'csapatok, meg", jo\'euése váltott ki. Szinte i,cm is akarták elhinni az ott likók, hogy valóban magyar csapatok érkeztek lolszalindi-tásukra. p.tatnk pokol volt — mond. ják — a 22 hóna)) alatt, mert ufc elnyomók nem is cnibe.ck, hanem ördögök voltak. Ha valahová, ugy ú\'.e Lilik ©z a szó, hogy a magyar csapatok felszab adu lást vit.ek. (mti)
Bövld táviratok
AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG]
javaslat előzetes letárgyalására kiküldőt* 27 toga bizottság ma folytatta » illését. N\'agy érdeklődés mellett dűl-uIán is tárgyaljúk a ^váslat-torvezet szövegét. ! i
étJKARESTBKN
legnai» 21.40.1*51\' 22.10 ig légiriadó voli, de a fővárost nem közelítetek meg a sjjovjoigépek.
A MAt.YAH-SZl.OVAK
kiadatási egyczményt^legnap Tren-(sénieplicen Morvin Ervin magyar és Poluiczky Gyula szlovák meghízott parafálták. AZ ANGOL
légügyi minisztérium jelentése s/,e-rlnt a német gépek Kelet- és f-szak-kolct-Angtía több városára bombákat I dobiak. \\-
foto kidolgozás
Zamatos. löizQ kivét
Sintrnx iMikk
készíthetünk.
Kapható: \'A-Va-l-t\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRAVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. VM
ROOSEVELT
nem kapóit leljhaialniat ahlvoz, hogy megszállaihasson olyan üzemeket, ame. lyéküél a tulajdonosok nom egyednek belo a sztrájk hatalmi crő\\et való elfojtásába. TÖltOKOHSZAG
vállalta á francia érdékek védelmit Szo vjctoixíszorszóglíun. A SPANYOL
önkéntesek első csoportja uinak in, dult Sant Sebastlanbó\'l és Irunnál ál-lépte a spanyol—francia Márt.
A BOLGÁR
képviselőház kiadta azt a 9 kommunista képviselőt, akik a kommunista párt feloszlatása után is tevékenykedtek és véres forradalmat akarlak ki-robbahtani. GIBRALTÁRBA
iangol rombolók érkeztek a Földközi-tengerről. A hajókon súlyos sérülések nyoma volt látható és sok sebesültet hozlak.
APRÓHIRDETÉSEK
•sron Kanttá 4Ua I ulsWaay tm t/mm10 siotg íí ¦\'lé.i .nlniífi tewitsM aao S flBái, Utkomap ,u nfij 10 tltfár. stn4aw további ná 4 flllii.
4l-l.lt!
Alláahaa ]Mlh.t,
jróblrc
ha felad a Zalát Közlönyben egy apróhirdetést.
Néilaulojx felvétel k DeutKh-hus-üiembe, Király-utca 36. 2082
ADÁS VÉTEL
Autógumit és minden máa gumi-hulladékot veuek legmagasabb napi áton. Cavetkó gumijavltótlzem. Fó-ut 4. 1857
Aavaraxaat a legmagasabb napi áron velzek. Hencal Józaet Nagykanlzw, Zrínyi aportpálya. 2043
Vlj.maai.ta» kazal , sátor- és kocsi-ponyva kedvező árban kapható Kelemen Rezső cégnél. Ugyanolt méz minden meny-nyliégben legmagasabb árban átvétetik.
Ismét van hizlalt Url birkahús ESt-vos-tér 26. szám alatt, az öreg Relnnél.
Fiat lopillno azonnal eladó. Kisfaludy Sándor-n. 15. • _2084
LAKAS-OZLETHELYISÉO
Klaáá lakáa hiába van házában, ha nem hirdeti. Egy aprúblrdetés a Zalai Kdsldnyben lakét szerez finnek la.
Kiadó nemrsxataaa, flaszkomlortos, II. emeleti lakát Csengery-ut 1. ss. házban Érdeklődni lehet a Nagykanizsai Ta-kerékpénUraál. 2089
BÚTOROZOTT MOHA
Buteraaatt aioba füldSiioba-haainá-laltal stonnal kiadó. Arany János-ute. r3.
2081
HÁZ ÉS WOATLAW _
Háakalrakat, caaládlhlstkal, |öve-delip"« bérházakat, Utlethtiakat kőzve-lltek. Horváth, Sugár-nt 42 2086
usijXias\'su a
Ctnaaaatt 9 én éllel egy kla borjú, «11 tud róla, lelentse Horthy Mlklóa-ut 18 alatt. 2078
ZSLMi KUZLÓHV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: ..KOzQaidaaáal R. T. NaaykaalisaK. Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott; a „KS/naidaságl R. T. HaBykanlna"
nyomdájábaa NagykanlzaáR. (NyoimlAdrt tclol: Zalai Káraly.)
81. évWywn 1S8 Műm.
Nagykanizsa, IMI. |ull(tt 12 szombat
árta12»lBl.
KÖZLÖNY
T*«l I T I XAI NAPI L-l P
Felelős szerkesztő: Barbarhs Lajos.
ElíllKltsí ára: egy lton « pengi 40 flatr. Szukoiloaegl í» kiarMhlwUIl te&oai ni m.
Moszkva lázasan készül a közvetlen harcra
A háború szele\' már a szovjet fővárosig elért és lázas izgalmat, menekülési rémületei keltett
Rtoouveltt felhatalmazást kér, hagy az amerikai csapatokat a nyugati féltekén tul 3s harcbavethesse
Amerika 50 támaszpontot épit Angliának
A honvéti vezérkar főnöke tegnap csak, ezt jelentette": — Csapataink a hadműveleteket tervszerűen, folytatják*. A német hadi jelentés is csak általánosságban szól a hadműveletekről. .
Elmondja a NTI jelentése, hogy a példátlan -megsemmisítő harc befejezése után egy pillanatig sem állt meg a német előrenyomulás. A német repülők sikercsen bombázták a hát-< só vonalakat, igy a Leningrád
—Moszkva közti vasutvonalat és sok vonatot megsemmisítettek.
(mti)
A ma reggel közzétett finn hadi jelentés felderítő tevékenységről, tüzérségi harcokról számol be \'és megjegyzi, hogy a szovjetcsapalok visszavonulás közben .gyújtogatnak és pusztítanak. A finn repülők sikerrel bombázták a visszavonulási utár kai. A szovjet légi tevékenység1 igen- gyenge volt. (mti)
Newyork; A moszkvai hadijelentéseknek nem lehet hinni
lentclté, hogy a hadianyag már készen áll az elküldésre, (mti),
Newyork, \'július 12 A Newyork Post foglalkozik a moszkvai jelentésekkel és kijelenti, hogy a szoVjet jelentéseket nem lehet komolyan venni. A bizalmas jelentések ugyanis egészen mást mondanak, mint a szovjet hadijelentések. Az amerikai követség és az amerikai érdekelteképpen ezért lázasan készülődnek, hogy .Téka-terinburgba költözzenek át.
Rámutat a lap arra is, hogy a német jelentések megfelelnek a valóságnak. Beigazolástnyert, hogy a szovjet haderő az első 10 napban olyan veszteségeket szenvedett, amely rendkívül súlyos helyzetet teremtelt. Moszkva ma már csak 2000 repülőgéppel rendelkezik. A helyzet súlyosságát bizonyítja az is, hogy Moszkva 4iz angoltés ainer víkuí segítséget sürgeti. Roosevelt a sürgetésre kije-
Szfalin sürgeti az angol offenzívát
Newyork, július 12 Az egyik amerikai hírforrás londoni jelentés alapján arról számol be, hogy Sztálin azt követelte Londontól, hogy sürgősen teremtsen egy nyugati frontot, (mti) Newyork, július 12 Kuliilin táviratban üdvözölte Rooseveltet, aki ugyancsak táviratban válaszolt és szerencsét kivánt a szovjetnek védelmi harcához. (mti)
Voroullov is Basenm főparancsnokok
Moszkvu, július 12 Vorosilov és Busenin láborno kokat a nyugati front főparancs nokává nevezték ki. A két tábornok már. át is vetto a parancsnokságot.
Amerika, támagzpoístot éptt Angrfámrk
Hírek vannak arról
Newyork, július 12 Roosevelt elnök megerősítette" Wehlcr szenátor kijelentéseit, a melyek szerint - ftsrakhror.szagban amerikai munkások angol támaszpontok építésén dolgoznak. Roosevelt szerint 50 angol lámaszponton dolgoznak amerikai .munkások. A munkákhoz amerikai acélt használnak és mind az árut, mind a munkásokat Anglia fizeti. Az amerikai munkások az Anglia .megsegítéséről szóló törvény értelmében mentek a kijelölt helyekre és » ebben nem lát semmi szabály ellenest.
hogy
Roosevelt követséget akar felállítani Izlandon. (mii)
Amerikai lapok támadása Roosevelt elten
Newyork, július 12 Több amerikai lap élesen támadja Rooseveltet az izlandi ügy miatt. A Newyork Journal azt írja, hogy Roosevelt meg sem. kérdezte a többi amerikai államot és seunnifélc .jogcíme nem volt ahhoz, hogy a nyugati félteke védelme címén beavat-
kozzék a keleti féltekén folyó habomba. (mti)
Roseveft fatbatalmaxaaft kap oMpttok kflMés**M»T
Newyork, július 12 Az egyik szenátor három érdekes javaslatot nyújtott be. Közülük az egyik felhatalmazást kivan adni Rooseveltnek ahhoz, hogy a bohivottáknt (i hónappal tovább szolgáltathassa, továbbá, hogy csapatokat küldhessen a nyugati féltekén kívül álló területekre.
Aknazár Newyork ettít-
Newyork, július 12 Közölték, hogy, a nowyorklki kötők előtt aknákat raklak le.
(mti)
Szabadon mfikttdnok máp az a mari hal kommuniatak
Newyork, július 12 A Moszkva—London— New-
york barátkozás hatása alatt az amerikai kommunisták mindenütt nagy tevékenységbe kezdtek. Mindenütt nyílt gyűléseket tartanak és kihívóan ágitálnak. A clevelandi gyülésenaz egyik agitátor az angol< lordok ellen uszított és kijelentette, hogy ennek a társadalomnak el kell tűnni. (mti)\'
A szovjet egyházellenes garázdálkodása Litvániában
,\'iKovnö, július 12 Hivatalosan jelenük, hogy eddig 1100 kaioükus pap holtestét talá>t.Vk meg. A holttestek mutatják, hogy a katolikus papokat a szovjet emberei kivégzés előtt borzalmasan, megkínozta. Találták kó* vünoi papot, akik raúr 50 éven felírt voltak, amikor a sabfrjí*. hóhérok végeztek velfik.
A litván papság fény képgyűjteményt készít a borzalmakról és azt elküldi « Vatikánba, légyben megkéri a szjent-széket; Imgy küldjön ki egy bizalmi férfit a lioiyszlni vizsgásaitok lefolytatására.
KÖzU a jelentés azt;Js, hogy a templomokat mind ineggy..iázVtk. Szovjet tiszteknél fényképeket találtaik\', amtí-hek borzalmas szentségtörő tivornyákat mulatnak be, Az egyik fcépen jói látható, amint a szenti^gtnilókon vörös szalagok díszlenek, a szovjet lói-ionák a megszán lett ke^vtipkböt isszák a templomok inlselyorút, u,lovukon po. dig oltárterilök és papi köntösök vau-nak. t r,nt4)
Lázas háborús késtDIódés Moszkvában
Istatnbul, július 12 | bl ülésén részletes vita keretében foglalkoznak az invázió kér désével. A vila főszónoka a hadügyminiszter lesz. (mti)
Mit követet Anglia* Irántól f
Zürich, üjlíus 12 Mimién jel arra mutál, hogy Anglia követeléseket támasztott Iránnal szemben.: Alliiólagezért szakította meg Papén feketetengeri nyaralását és ezért utazott a törők fővárosba. Irán tn agatartása ugyanis Törökországot is érinti. (mti)
Moszkvából érkező jelentések szerint a szovjet fővárosban lázas izgalom vett erőt minden-/ kin. Felnek, hogy a háború ró-\' videsen érezhető lesz ott is. A\' pályaudvarok zsúfoltak, mindenki menekül, a katonavonatok is állandóan indulnak. A hidakat aláaknázták, a parkokban óvóhelyeket építenek. ,Az utcakercsztez«lésekiié>, a fon-tosabb •épületek közelében légvédelmi ágyukat állítottak fel (mti)
London az invázió kérdésevet „ foglalkozik
London, július 12 Az angol alsóház legközelebb
Anglia teljesíthetetlen követelésiét támasztott: Szldában folynak a harcok
víchy, július n
Az uugol kormány tegnap végre válaszolt a francia fegyverszünet^ kérésre, do oly teltételeket szabott,! a melyekéi Franciaország méNásiigáuak megsértése nélkül nem fogadhatotl «1. [gy Dentz tábornok folytatja uz egyenlőtlen lianot.
Beavatottak szerint az angolok a francia hadihajón.), a teljes luulií-
any,ag, átengedését kötctotiék, továbbá
a foglyok szabadonbotsátását és a mandátum átadását Franciaország e/t nem tartja ősszet^eztettatőnek\' a Joggal, mert a mandáiumos torüVeiet a legrövidebb ídÖn belül szabaddá akarta tenni.
Arról nem tudnak Vichybcn, hogy francia hajók lörök kikötőkbe futottak volna. (mti) (Folytatás a U. oldalon)
zalai ffóZLöíro
IMI, lullui 12
BÚTORT ,
ezak üzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen.
NajrfksBlsu, Vdroibáx palota.
Szombat
AlUadA
HuíIű|)Cbí i. tníltm-an
6.4.S Torna. Hírek. Közlemények. Hanglemezek. _ Utána; Étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vlzjdző-szolgábat. — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárás jelentés. — 12.40 Hírek. — 13.20 Időjelzés, időjárás, és vízállás, jdeniés. _ 14.30 Hírek. - 14,45 Mfl-sorismertetés. — Ifi Arfolyomhirek, plaol árak, élelmiszeráruk. — 10.45 Időjclzé-s, idöjárásjelentés, Idrek. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 10 Hirek magyar és roma» nyelven. — 21.40 Hirek és időjárás jelen lés. -23 Hirek nemet, olasz, angol és francié nyelven. — 24 Hírek.
BUDAPEST b
17.15 Hélielyi Oszkár előadása. — 17.10 A Uádié Szalonzenekara. — 18 :i0 lAéloU-asás. — 10.20 I-rmz BriirklwuCr hegedni. - 10.50 Felolvasás 20.05 *A provencei hadifogoly.. Hangjáték három részben, — 22.10 A Légerők l\'u vészének ura. — 23.25 Hanglemezek!,
ÓRÁT.
ÉKSZERT,
zsoldos ovula
kkmUt, taüili UlimiiiBijlsírtl,
t\'ri-ht h. (ri korona-uillodaval nemben), l\'i is !1 e ut il ífi-, íkisiíf- iilticijj,\\lló-múlltly.
\\ Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Ébresztő. Szózat. Haogiemeiek.
— 8.15 Hírek. — ,0 Görög \'katolikus istentisztclei. — to Honi \'katolikus is-leutiszitict. — 11.15 Evangélikus istentisztelet. — 12.20 Időjelzés — 1230 Székesfővárosi Zenekar. — 13 Németh Kálmán olöudásj. — 13-15 Hírek.
11 IlujigWmezek. — 15 Dr. Llujdu 1st-váu előadása. — 15.15 líura Sándor cigányzenekara. — 10.30 Felolvasás.
— 17.20 Hottvédmüsor. - 18 lerágó
György zongorázik. — 18.30 Baló Ele.
mér vidám előadási. — 10.20 Székely kasza peng u bácskai biizuniozökim. . A közvetítést vcze:l növényi Nagy Lajos. — 10-50 Votlsky -Ailie és László Imre magyar náluk U érékei, kiséri Oláh Kálmán eigáiiyiSoekura. --20.30 HOngkéliCk az UTK-MAC baj. no ki vizilabdainérkőzésríil. Beszél l\'iu-hár István. — l\'tána sporteioduunvok.
— 21 Közvetítés a siófoki C.isinóhól, a burdöielepi líUciemböl és a GrjUbÖk. Közreműködik Fellegi T»:i, Kiss M»-uyi, Mészáros Agi, Vászary Piroska, Dénes György, Honi Lajos, Hosszú Zoltán dr., Tompa Sándor, Horváti) Jancsi cigányzenekara, a Magyar Revü Tánczenekar és a Szabó-fivérek juzz-liárm&sa.
BUDAPEST IL
a rendkívüli események miatt műsort egyelőre nem ad.
A szokásos Kvenle félóra így ezentúl Budapest I. műsorán szombaton délelőtt fél 12 órakor lesz.
Gyomorrontáeoknát és az ezek Következtében előálló bélzavűrosnál, felfúvódásnál, émelygésnél, hányingernél, hasmenésnél vagy székszo< rulásnál már egy pohár teimé&zeles „Ferenc József" keserűvíz Is igen gyorsan, alaposan és fölötti: kellemesen tisztítja bi az egész típcia* tornát. Kérdezze meg orvosát I
\'Emim wármegye népművelői IfeKxtfielyen
Mint a Zalai Közlöny" már jelentette; vármegyénk népművelői részére Keszthelyen tanfolyamot tartottak, A többel ésszel, mint erővel öreg bölcs mondást, ha valaha, hál napjainkban igazán komolyan kell venni. Népünk oktatása ma már nem állhat meg a hatodik1, vagy akár a nyolcadik elemi elvégzésénél. A folyton ujat termelő élet megkívánja, hogy egy boldogulni akaró nép azok meg ismerésében \'lépési tartson az élettel. A/minél több tudás ma már nem egyes osztályok kiváltsága, de az egész nép haladásának feltélele. A műveltség fokozásának útja azonban nem a puszta ismeretszerzés, ahogy ezl a tűnőben lévő liberalizmus gondolta, de ezzel egyenlő fontosságit, hogy tárgyi tudásunkfvt biztos világnézel és életszemlélet fonja egységbe.
Ezeknek a gondolatoknak felismerése irányította, mint vezér fonal a keszthelyi népmüvelök és faluvezetők tanfolyamát is. Három fontos szempont csendüli ki minden előadásból, a melyek minden népművelés uralkodó szempontjai kell, hogy legyenek, Ezek : 1. Magyar népünkben megerősíteni az egyedül és ingathat állami I biztos világnézetet, a kereszténységet. 2. A lehelő legmagasabb fokra fejleszteni a\'magyar öntudatot ós kicsiholni népünkből jellemben, erkölcsben, művészeiben, népszokásban mindent, ami jellegzetesen magyar. 3.. Felvértezni a magyarságot mindazzal a gyakorlati ismerettel; amelyre, önvédelme, jóléte és boldogulása szempontjából szüksége lehel.
A világ hatalmas erőinek ti-táni mérkőzésében tisztán látható, hogy iU nem csak tankok, repülőgépek, páneélhajők, sőt nem is csak nemzetek harcolnak egymás ellen, de világnézetek csaptak össze. A liberális plutokrata világgal harcol a szociális eszme, az osztályharcos, nemzetközi bolsevizinussal leszámolni készül a nemzeti szellem. De ha majd vége lesz a véres harcnak, s a végkimerü-léslöl aléll világ, különösen Európa békés megnyugvást keres, ezt csak a liszta kereszténységben találja meg, Sem a liborauzmus gazdasági önzése, séma fajiság merev egyoldalúsága nem adja azt meg, hanem csak az a \\
krisztusi világnézet,
amelybon miittlen egyelemesen emberi, minden nemesen nemzeti és minden jogosan egyéni érdek feloldódik és fönnséges összhangba olvad.
Ezeket a tanulságokat nyújtotta különösen Novágh Gyula miniszteri tanácsos, továbbá dr. Szerecz Imre és P. Tarcsafalvi tábori föleikész nagyszerű előadása. Mint legényegylet! szerény munkás nem mulaszthatom el, hogy magáin és egyletem számára jóleső érzéssel el ne könyveljem Novágh Gyula megállapítását, ki a mai népművelés és szabadidő mozgalom történetét ismertetve annak kor szei\'ü megalapozója és elsőmeg válósitójaként Kolping Adolfot és egyletét ismeri el. ¦\' A magyarságra a kialakuló, uj világrendben fontot hivatás vár.
Ez manapság elég sokai hangoztatott és mindnyájunktól Önérzettel elfogadóit létei. De ennek a feladatnak csak akkor felelünk meg egészen, ha a magyar megmarad magyarnak. Sok ránkragadt idegen mázul kell levetkőznünk, nyelvünkéi tisztogatnunk,\'erkölcseinkben és szokásainkbán a hagyományos magyar izlést engednünk érvényesülni. Ezen a téren a nép-
Tisztelettel értesítjük kedves vevőinket, hogy üzletünket szeptember l-ig I1M
szombaton délután 2 árakor zárjuk.
Wiltényi Sándor ós Fia.
művelésnek különösen nagy a hivatása. Erre vonatkozólag kfa lönösen zamatosán és lelkesítőén hatollak Németh Sándor és dr. Pataky Mária tanügyi főtanácsosok szellemes előadásai.
A gyakorlati kérdések ismer, telesében helyet kapott a család-, egészség- és légvédelem, háziipar, állaltenyésztés, stb. Dr. Somogyi Ferenc, dr. Takács László, Mihalovich Géza, And-rássy Lajos, dr. Kukuljevic.\'. Tó-zsef, dr. Mikolich Ferenc előadásaiban. A tanfolyam irányító lelke Markos Jenő vármegyei népművelési titkár volt, aki magához a népműveléshez adott sok hasznos, gyakorlati útmutatást. A tanfolyam nagyszerű művészi dal és előadó estlel kezdődött és kedélyes, családias hangulatit esllel végződött. A jelenlévők nem csak tanultak és okullak sokai, de jól is érez-\' lék magukat. Meg kell még cm-Üteműik, hogy Nagykanizsa nép művelői is képviselve voltak a tanfolyamon. Orbán József
Nem boncolták fel a MAORT öngyilkos alkalmazottjának holttestét
A klr. Ügyészség kiadta a temetési engedélyt — A rendőrség megindította a nyomozást az Öngyilkosság okának kiderítésére
A MAORT öngyilkos kerety-tyei alkalmazottjának holttestét kiszállították 0 temető hullaházába. Megállapítást nyeri, hogy az önmagával meghasou-loll\'fcrri Horváth István 39ővós felsörajki születésű lakos, foglalkozása gépészkovács, aki legutóbb a MAORT szolgálalába lépett. Főnökei ténykedésével teljesen meg voltak elégedve. A rendőrség közegei kihallgatlak feleségét, valamint azt a korcs, marost, akinél a legutolsó éjszakán tartózkodott, azonban egyik sem tudott olyan adatokai mondani, amelyekből az öngyilkosság bálterére lehelne következtetni. Tegnap délután a rendőrség bűnügyi osztályának* vezetője, valamint dr. \'Hittem Zoltán hatósági orvos megejtet-
BARTA MIKSA divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 395.
lék az orvosrendőri hullaszoni-lét, amely kétségkívül öngyilkosságot állapított meg. Ennek alapján a kit*, ügyészség a boncolás mellőzésével még a délután folyamán kiadta az clle-niclettetési engedélyt.
A rendőrség Horváth István titokzatos öngyilkossága okának kikutatására meginti ilo Ita a nyomozást.
Zalai hősi halót*
A vörös szovjettel folytatott bar. Útink egyik első hősi halottja • zalai szüictésü lton véd. wache János kis-komarom! iga^g Hó-tanító in é\\os fia, Vczekényi Endre karpuszományos llus-des aki az egyik fegyvernemnél lelje-síiéit szolgálatot, a goHcnd lwrcok során a bősök hjlábival ball meg " becs ölel mezején. Bajtársat tdclgtene-wen temették <¦! az\'cgyík község temetőjében, ahonnan a jövő bélen exhumálják és szülőföldjére szállítja, ahol a hősöknek kijáró pompával kiséiik pihenőhelyeié — u megszentelt magyar földbe, vitéz l>ajtársai részvételével. A hős Németh JcnÖ kanizsai állami buiiló, igazgatóhelyettes unokaöccse.
A Magyar Haza büszkén, tekint liőd fiaira, nevüket mint szentekét fltdóíig ejti ki mindenkoron.
Gondoskodjon otalAd-Járói, kössön életbizto-aitást, háború esetére is érvényes !
iUi. |ullm 12
8
A polgármester fogadta a kanizsai állomáson a Németországbél Mmléű bácskai magyarokat
Muraszetilmártonl (muraközi) darabos príma minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P mázsánklnl. Szagtalan, nagy kalóriáju, ttlzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égö szén.
Kapható: mi
Dr. Botfa Károly bor- él faértékesltö cégnél
Nagykanizsa, Vécsey-u 6 Tel. 09.
Moat mrun ba léit aaanétl
Holnap reggeli fél 7 órakor Indul
a faltemplomból a homokkomáromi zarándoklat
A Zalai Közlöny ismételten foglalkozott a holnapi homokkomáromi nagy egyházi ünnepségekkel. Butthyány-Strattmann László herceg ma érkezik autón Hoinokkomáromba, hogy fogadja amegyéspüspököl. Nagykanizsáról számosan vesznek részt az ünnepségeken, melynek sorrendjét már közöltük. Azi egész vidék katolikussíigáuak megjelenésére lehet számi tani.
A nagykanizsai felsőtemplom ból holnap reggel a ti órási mise után — fél 7 órakor — nagy-zarándoklat indul Kovács káplán egyházi vezetésével, ugy, hogy a templomkonszekrálás idejére odaérkezik. A zarándokok részére fél 11 órakor külön tábori-mise. egyházszónoklat és a szentségek kiszolgálása. Délután fél \'s órakor keresztúti ájtatosság a Kálvárián, utána litánia, majd harmadrendi gyűlés.
Hatalmas katolikus megmozdulást jelent a holnapi homokkomáromi egyházi ünnepség.
Hun (ékítünk!
._ Kemény kitartással is
Ilii- flL 12-1 féríias ^tatatoággal \'fan
1-1 ki c napon a stinbbu
környéki harcok nfcul MJlosevics neziő volt versed 2. Iionvód ágyincziedbcli hadnagy. Mint megligye7Ői,iLzl az oroszok állandó gyalogsági és tüzérségi tüze alatt álló ertiő szélén épült ma. gusíigyjetőn példás nyugatommal és élete kockáztatásával oly liatásosaii \\ezette ütegének tűzét, hogy «z oroszok rohamai összeomlótfak. így a fő-védelini vonal megtartását jórészt Mí-losevics hadnagy példás tűzvezetésének köszönhettük. MilosOvics DczsÖ hadnagy a 3. oszt. katonai érdemkei Csziot kapta, j
— Naptár: Július 12. szombat. Rom, kat Oual. János. Protestáns Izabolla Iuael. Tham. hó 17. — Július 13. vasárnap. Rom. kat. Aoaklét p. Protestáns Jenő Izr. Tham. hó !8.
Qtsftnli nyitva reggel ti órától uio « teáig théttd, szerda, péntek délután tt*dd«a s«Am anb attatakl.
Keresek nagyobb mennyiségű
alkalmas taharaufa fuvaroköt
11/. 0 m ii h I vii. .
Üzemanyagot biztosítom. Ajánlatokat
nányAfaittikMltS k:r. I. kü«jnUlt-
s*n oiroro Csaj-gti, Lengyár.
Ismerelcs, hogy a szerb—német háború során sok olyan katona is került a németek fogsá* gába, akikről kiderült, hogy magyarok, akiket a szerbek megszállásuk alalt besorozlak és most a németek ellen kény-szoritelték harcolni. A magvarok legtöbbje bácskai, akiket igazolásuk után szabadon engedtek és útnak indítottak haza felé. \' í
Ma reggel érkezett egy ilyen
A nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága tegnap Makáry Vilmos törvényszéki elnökhelyettes elnöklete alatt ismét több árdrágilási perrel foglalkozott.
Az iciső vádlott Sánta Józser letenyei kereskedő volt, akit azért fogtak perbe, mert állítólag szappant drágított. Uiróságí ülnök vitéz Tóth Béla füszer-kereskedö volt. Dr. Gaertner Antal tiszti ügyész a közönséget képviselte. A bíróság több tanút hallgatott kí, igy Perényi Andor Szappangyárost is, aki szakvéleményl terjesztett elő. Kiderült, hogy Sánta József nem szappan L hanem csak szappanpótlöt. adott el, erre nézve pedig nem volt megállapított árkormánybizlossági ár. A kir, ügyészség ennek alapján
Szállítmány Sopron felől a nagy kanizsai vasüti állomásra, ahol Nagykanizsa város és a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai fiókja nevében dr. Krátky István polgármester fogadta őket. Ott volt ifjú Knortzer György, a Vöröskereszt kanizsai titkára és számos érdeklődő.
Krátky polgármester a szeretet szavait intézte, n hazaérkezett bácskaiakhoz, akikkel Iiosz-szabban elbeszélgeted.
elejtette Sánta ellen a vád ál és törvényszék azonnal megszüntette ellene a további eljárást.
Utána Jámbor György né. szüleiéit Dávidovils Juli a kiskaní-zsai asszony került a vádlottak padjára. Domán János piaci ellenőr jelentette lel, mert a nagykanizsai piacon egy ász-szonytól 35 (téka bíróért ÍU fillért követelt, ami azt jelenti, hogv a megállapított kg-kéuli 50 filléres ár helyett kg-ként8Ü fillért követeli, vagyis árdrágítást követelt el. Az asszonynak drága volt a luró, nem is vásárolt, de a törvény rendelkezései szerint elegendő, ha az árusító a magasabb árat követeli a vásárlótól, ezzel már elkövette az árdrágító visszaélést.
A törvényszéken az asszony
ARAGYA8FQLDMDFÍKÁSAÍ
most aratja egész évi munkájának kalászát. Kora hajnaltól nap-bzálltélg tolylk a verllőkes munka.
Jó erőben tartja ilyenkor a megfeszített munkától ernyedt testet, ha esténként leplhenés előtt, vagy hajnalban meginduláskor bedörzsöljük hátunkat, kar- és láblzma-inkat egy tenyérnyi valódi
Az egész szervezet feléled, a vér felpezsdül, az Izmok megfeszülnek, .az idegek megnyugszanak. Vtgyea magával munkahelyére egy Üveg Diana aóabaraxaskt. ára megtérül a nagyobb munkateljesítményben és a megvédett egészségben. ioso
Jelenlegi árak;
próba | eredeti | közép nagy
palack
70 f, 11,20 P | 3,60 P 6,40 P
bünfeleségével védekezel!. Azonban kihallgal\'ák a piaci ellenőrt és az akkor .zolgálatol teljesítő rendőrt, akik eldöntőitek a per sorsát.
Az uzsorabiróság bűnösnek mondotta ki árdrágító visszaélésben Jámbor Györgynél, mert a luró árát a megengedettnél magasabb áron tartotta és kövelelle és mivel 20 év elölt már hasonló cselekmény miatt büntetve volt, l> havi börtönre és 3 évi jogvesztésre Ítélte, Jámboráé és védője megfellebbezték áz ítéletet. *
Belső Pál kerellyei szatócs4 voll a következő vádlott. Az volt ellene a vád, hogy Hoeh-stetter József bánokszentgyör-gyi lakos feleségének egy i m hosszú és 70 cm széles flanel darabol 2.80 pengőért adott el. Belső azzal védekezeti, hogy a flanelt a saját szükségleleire tartotta, nem pedig eladásra. 25 métert vett a flanelból á 2.10 pengőjével, - védekezel!. De nem lévén erről számlája, ezt nem tudta igazolni. Kochstettcr-né azt vallotta, hogy hasonló flanelt 1.40 P áron vásárolt Bánokszentgyörgyön Tóth György üzletében. Takács János szent-adorjání kereskedő szerint a flanel ára februárban 1.10 P volt. Soproni kereskedők szerint a szóban forgó flanel ára 1.80-^1.90 pengő között mozog.
A bíróság bűnösnek mondotta ki a vúdbeli eselekményben Belső Bált és ezért 50 pengő pénzbüntetésre. ítélte, mellőzle velő szemben a mellékbüntetés kiszabását, de kötelezto az ói>
.MI
S&lnpompás ImpriméK Sxiniartó stranáanyagoJt Férflru&a-vásxnaH. Női és férfi ssSve/ek Kéasc nöl KabúíoK
hatalmas választékban\'
Áruház Nagykanizsa-Zalaegerszeg.
Ildit a nagykanizsai törvényszék nzsorabirósága
Komoly figyelmeztetés » piaci árusoknak
1441
16
rcRENCJÖZSEI
KESERŰVÍZ
Boldogságot jósolt a cigánynő a Rozgonyi-utcai házmesternének,
ahi drágán fizette meg a cigánynő „boldogságát"
különbözei visszatérítésére.
A bíróság figy \'rmibe vette az enyhítő körülményeket és azt, hogy a sértett vásárló nem kívánta "megbüntetését és azért nem szabadságvesztésre, hanem pénzbüntetésre ítélte őt. . volt még egy eset, itt azonban az ügyészség valószínűleg* vádelejtéssel líog élni.
A gabonaértékesítés! rendeletek a Futura gazdaválasztmánya •16«
A Magyar Vidéki SajtóWulósitó budapesti jelentése szerint a l\'uhuának a körzeti mezőgazdasági kamprák tag-jniból alakítóti választmáuytt cgyütie, ülést tartolt, umcbei Térfi Béli-ny. kn7.élelmezési miniszjBr, a Futura elnöke nyitott meg. Vüéz Darányi Bein »K,!nök-\\ezérÍg\')zgitó felszólalásában rá mututotl arr.i, hogy nz elmúlt gazdasági évben az uj termésig a ncnéz^é-tíflk elteiére is sikerült az orsfág ke-nyérgabona *0láiását biztosítani. A kft-ségklvM leköve.kzett rwhézsígekérl, - mml az ma mér köztudomésu — nem\' a Futura felelős, hane.n a műit évi ismeri e.cJmónyü lenaés. Bizonyos
¦ eUei-iíH.cjeucn iniézke.iéwk nem egy, suer kelteitek elégedetlenséget a gazdák köréken, de tckink\'ilyj kifli ,v<\'nni, hogy a rendkívüli uiöi lendkivüli icn-(teSkezése^ei lettek szükségessé. A !Viu lura tiszhielöi kjra éjt mapptoUá IvVO ifoígozott; -hogy a kon^yabb\'nehézségeket űlháritsa. A Futurát unnak ide. jén azért ajipitollák, ltogy árszabályozó tevékenységé™! álljon a gizda-társádalom reji.\'elkczéséie. Unsz év 6ta bizonyos oldalról á\'liiidóan Vi- -madják a\' Futárát és most is megragadtak-minden ailkntm.nl, \'hölgy \'téves sziliben állítsák be az imVzí\'i közérdekű és a gizlaiársadatom egyclemcs érdeleit szolgáló le vékony segél, amely, nek ere dm édességét kát é.tizcj alait ismételten .sikerült bebizonyulni.
A felszólalások során Szabó tiajos, l.osontzy István, Házgaha Károly, Huppreilil Antal, Nicsovlcs György, Kertész János, Mcizuer l-mii, Götnörv Vilmos, s. Haliul György, M\'.»hátsy l.ajos, dr. Sz Hív Albert, liayer dános. Kovács János és Üáczy Sándor ter-jeszjelték ctö a gazdák kívánságait, amelyekre a Futára vozciői aíonnnj megadták a választ,
A gazdivalisziimuiyi ülés elnökévé választolt Márlássy Mihály örömmel áUapítoUa meg, hogy az elhangzóit lelszólalások és panaszok ne.n kap. csdlatosak a Futura működésével, hanem azok legnagyobbrészt a lekövet. kcze;t nehéz kórühnén.sekből adódtak. Az elnök -kérte a puliira veze;ő-
¦ sÓgét, hogv a jövőben is az c:lilig tanúsított lendület lel és Jelkilsmcre-testíégget álljon argazdalrözöiiseg icn-ttefkezesére, majd bejelentette, hogy az elhangzóit kívánságokat illciékes helyre Juttatja el.
Orbán Pélerné Turánszky. Mária Hozgonyi-ulca 1 sz. alatti* lakos, házmesterné feljelentést telt a rendőrségen ismeretlen cigánynő ellen csalás miatt. Or-bánné előadta, hogy l>ejött hozzá lakására egy cigánynő, aki nagy bőbeszédű seggel és mézes-mázos beszéddel jóslásra ajánlkozott. Orbáhné végül is, hogy lerázza Fáraó ivadékát, megengedte, hogy mondjon neki valamit. Jósolt is neki a cigány-\' nő boldoságot-. Azonban meg is adta érte az árat. -10 pengő készpénzt, 1 arany karikagyűrűt, 12 méter vásznat, 1 asztalterítőt ti szalvétával, (> méter,
vörös vásznat, fejkendőket, miegymást »varázsöli« ki tőle mint egy 180 pengő értékben, amit az nem hozott többé vissza, hanem valószínűleg eladta.
A rendőrség megindította a nyomozási és sikerült is a boldogságot jósló nőt Oláh Ilona 1888 évben Ilidvégcn szüleiét! és az alsólendvai járás Pcles-báza községben laké cigánynő személyében kinyomozni. AÍivel lakása\'van, nem vették őrizetbe, de az eljárás megindul! ellene. A pénzből már csak .\'i pengőt találtak nála.
A \'boldogsága ára elúszott!*
Terményeit tűzkár ellen Atalánybiztoeitás keretében bixtoaithatja legolcsóbban I
KISKANIZSAI ÉLET
Apróságok a Uiskanizsal búcsúból
Xelieren Indult az ezévi hucs», de nnnáj Vagyobb sikere volt ;minden vonaton. A templom zsúfolásig megtelt, mire mc#érkze;ek a tendége.k, valamint a jxdgármester, jü<i elismeréssel nymiikozoH az egyliá?a öss>e.iSlilásárói, az uj énekkarról és a gyönyörű szer-tarlásról. Az ünnepelt tennészetejen a kitűnő P. Bánás A. Gyula feiemes-plebánus volt.
A szokásos kiskonjzsaj >kxiUzálás« cz alkalommal mavész-vendégehikie volt hízelgő. Üreg földműves hüesi szólit meg l)enmuiket:
— Ejnye, de szép vns\'tag lungjh vól annak az urnák (Fodor János basszusára vonatkozik;, jó kántor lenne iit )>eilülc. Ebagatnáni örökké. Délután a ríatal sáska Jeánynemzedéjc egyik tagja nyüatkozoU:
— Gyönyörűen énekese az az ~w (már mint Oláh Ferenc) « lloldogasz-szony anyánkai, szh-eaoa énektilnénk vele minden vasárnap. Szép vét n misés ének is. (üz a Bánlüdlj l)-dur erdélyi miséjéie vonatkozik.)
\'lermészeteyen a nép körél.Cn még nagyobb volt a délutánt, Hunyadi téri körhintás, bábos és egyéb sátoros élmény. Itt megjelent a művész-egyöltes is és bámulva szemléllek az ezres tömegben leilronuló kiskanizsai, %árosi, vaiáíplnt környékiieli népei. Osváth Júlia operaéüekésnö tükrös szhet és bubát kapott <sásk.t bncsu-fiánakt és egj\'ött örüli, mosolygílt a tömeggel.
Az óriási tömegű bucsun .sehol egj-rendzavarás. A rend példás volt.
Ktekonhsal felajánlások
A vármegje wzetőjének felhívása, hogy a földműves utnadalotn önkéntes felajánláskkiü áldozzon n liazáiiu^ — sok derék kisknuizsai gazda kóré-Lem megértésié latált. Tuíhmk olyan gazdáról is, aki 10 tagu családdal nf-Ji*zcn küzd a megéliictéssel, de udot( ínindeii esetben toneisége szerint, Vannak gazdák, akik vafólKMii megérdemlik »z elismerési, hiszen, dr. I\'ottyoudy Józwf, a wiros közellátási bivataláiiíiK xezetöje is elismeréssel szólt Kiska-nizsa [elajánl ásáról. A kii kanizsai városházi hivatal elölt zsákok álkittxk a héten \'ejc gabonával, H«zt:el, stb.
De liol maradtak a tehetséges gMz-dák, akiknek adni kelteit volna és nem adtak 1 FedJg vannak olyanok, akik usztét ételnek a sertésekkel, giuj liouát »1 állatokkal!
Ktskanizsal műkedvelő özerencseje
LTg>\' a Kiskanizsai minMwgyéb
kiskanlzs:d előadásokról szólj ^u>ixxsi-!.\'i-.uiiki.,iii és kritikánkban .sokszor dKsére.c.aBn emlé,kezU"mk meg Németit Józscr kiskaulzsai mükodvelö szoiop-léséröl. Mosl értesül tünk, liogy a fia-PU és tehetséges Németh József )e>es eredméiuivel végzet\' a Színművészeti Akadémián, Ulána j^Jig azonnal .szerződést kapott Komáromtmn az olt játSZO (sCre-társulauuU. Kis fcliedo-zettünk sikerének\' egész KiskUnizsa ¦flrtil. (
Még ma szombaton a "Városi Moziban i
HanllÁ OÍfi§» ^szereplők a magyar IbLallKW leíala színpadok díszei.
1041 jUHnt J2
mtDdentéle Jogi vi/HRáki-H, állam-szám vitel tanra Is előkészít Les-ujabb Jegyzetelt bőrbe la adja tnéi-tány^s feltételek mellett. Budapctt IX. tlllHat 3. ™M,
A Sáska Levente másodszor bajnok
A vasárnapi utolsó mérkőzést, bár furcsa körülmények között, de mégis megnyerie a sáska csapat. iKiüerctes, hogy a KISE csapat, mikor n mérkőzési\'nem tudta megnyerni, Iwlrányt rendezett, majd levonult a pályáról. Szomorú, hogy- a szakosztály imtnel. ámmol kezeli az agyét és yommltae intézkedést nem let hasonló e,jctek meggátliWa érrickéhon. P^lig ott a jé példa. Az idei NB mérkőréíek S0rán \'l\'asnády, a Törekvés csapatának in. téíőjc kidöntötte » kapufát -az esztergomi Tokod—Törekvés méíhötéwo, mikor a Tö\'.e\'in-s esapatn Telítésre áillt. A sportszerűtlen szándék nyii. vánvaló. I)e rjem is maradt*cl a hfm-lelés. Mig az iíjuságL - uilézők és csa. patok még in Imiig arra gondolnak, ha igazuk van, ha nincs,1 egyszerűen je. vonulnak, hiszen UgJ\'ll újra Játszatjuk a mérkőzést, talán okkor megnyerik. A bajnoki mérkőzésen való\' tevonidás a pályáról az MLSZ szigorúan Mlnleti.
A kiskanizsai csapat %«sariiapi ész. szcálUiás": Kuzina — Jámbor, llor-váth II. — Nagy, Hcrczeg, Iloivátji 1. — Vajda, Erdélyi, Kiss, Munkácsy, Gödinek. A mérkőzést Szenté játék, veze.ő ki fogást aSíiniil vetette, ljA\'HISE s|joriszcrfí!Sben vUoH\\*Jé«e¦¦¦¦ --miatl Jgi. zán nem ibohei okomi u játékv^jjegH,
Munkafegyelem
A termelés és közellátás zavartalan lebonyolítása ma a hadviseléssel egyenrangú közérdek. Ennek a közérdeknek szolgálata a kormány rendelete, amely a mmikafegyelcm. biztosításáról gondoskodik. A megrögzött munkakerülők, a Felelőtlen elemek munkára szorítását célozza•¦ az az intézkedés, a mellyel a dolgos élettől való vonakodás\' miatt renoXírhatósági őrizet alá helyezik uzükftt az elemekel, amelyek egyébként a munka \'rendjének és fegyelmének áriaimára lennének.
A honvédelmi munka igénybe vételérc vonatkozó rend-eret-voltuképen biztosítja a termelés folytonosságát. A most életbeléptetett intézkedés azok ellen irányul, akik magatartásukkal nem bizonyultak méltóknak arra, hogy a megtiszteltetést jelentő honvédelmi munkaszolgá-latóf teljesítsék. A fclelőlleii,
jMg;ogj gtoggé. Vasárnap és hétfgnj
A legnagyobb filmsztár, Bette Davis kimagasló filmje
A -írén leány ajaj
Leányok líöiiiiye, leányok mosolya. " Partner: Midam Hopkins stb., stb. \\
A kiaórő műsorban Aktuális Vllághlradó.
| Elfladásoli kBitiupokon 5,7,9, vasárnap és Dmtepnap 3, 5, y, (l kor fl
Nép\'Mozg6. PéntoMfll-v—árn.plg -m
NAN OREY és 5 aranyos csirkefogó gyöiiyöta filmje :¦
Fiatal öi^ögöik
Sok mosoly,-sok kacagás, sok hahota. — lüsérő"film
a nag?8tfeerü Szingaléz tragédia.
Aktuális Magyar Híradó.
\'EIMMWm komapokon 5, 7, 8, VMár-tS-amiepmip 8,5,7: »*or.j
4 2ALA1 KÖZLÖNY.
budapesti alkalmaztatásra keres
gabona-, baak-, m*lanimahmáb ¦ n
Jártas, ősérja mv,
lUittflMlSbot ál iiíitvIaelSuöIiot,
továbbá perfekt gyors- óa Kíp-irówat, legfeljebb 40 eves korig. Csak kiváló munkaerők küldjék be ajánlatukat .Nyugdíjsa állás" Jeltsóro a Vidéki Napilapok Gaidaságl EgyuU-lóiéhoz (Budapest, IV., Szervita-ter 3)
renitens elemeket á legszigorúbb fegyelmezéssel szorítják munkára s ezeket a munkatá-bórokal katonai vezetés irányítja. ;
A isevonult araiómunkásokért
A kormány eziüéji is életbe léptette azt a tavalyi rendeletét, amely az aratásra, hordásra vagy cséplésre szerződött, de időközben katonai szolgálatra bevonult munkások érdekcinek védelmére1 szolgál. Kzekszcrint az otthonmaradottak elvégezték a buvonultakra csö munkát is és a többletmunkára eső rész-béren az oUhonmarndoltak és a\' bevonultak felc.fele arányban osztoztak. Azért, hogy a bevo-. null munkást igy kielégítsék, a munkaadó is felelős- Az ilthon-maradottak és a munkát valóban végző munkások lermószc-lesen:-teljes egészében\'megkapják azt- a\'|:immkabért, amelyhez társuilc\'bé vonulása nélkül jutottak volna, A földművelésügyi miniszter\' körrendeletben hívta fel erre a hatóságok é.s a gaz-daságiTelügyelŐk ffjgyelmét.
Felemelték^a katonai szolgálatot ^ídjeBltók családi
•segélyét
A honvédelmi miniszter a rendes tényleges és a rendkívüli katonái szolgálatot teljesítő legénységi állományú személyek igényjogosult családtagjaik, segélyösszegét /július l-lől "kezdő-dő\'halállyal felemelte.
A tényleges\'szolgálatot teljesítők a feleségután havi ^pengő, a gyermekek után pedig fejenként; és havonként havi 8 pengő családi segélyt kapnak.
A rendkívüli katonai szolgálatot teljesítők (tartalékosok, póttartalékosok) közül -azok, a kik faluhelyen laknak havi lü pengőt, okik vidéki városokban 20 pengőt és akik Budapesten laknak havi 24 pengő családi segélyt kapnak a feleség után. A\' gyermekek után fejenként és* havonként faluhelyen é.s vidéki városokban 10—10 pengő, Buda pesten-pedig 12;pengö a rend-i kívüli.családi-iSügély.
1 A terményárak
A lerményértókesitési rendelet jértesmeliwn a Hombár és bizományosai n1 cséplés befejezése után nyomlynn megveszik a felajánlott gabonái, mégj>edig a búzát egységesen 30 pengő, a rozsot pedig 28 pengős áron. A gabonaárak tehát hónapról hónapra nem változnak, a gazda érdeke tehát, .hegyiménél előbb adja el, annál is\'inkább, mer? ha a^fekthínlásHal késlekedneésl csak október 31-tko után adná cl, \'akkdr \'nem\' hogy főbbet, de
alacsonyabb vétclácat kap. A rendelet ugyanis a buza árát az októl>er 31-ike után való felajánlás esetén 27 pengőre, a rozsét pedig 25 j>cngö 20 fillérre csöKkenli. fírdeke azonban a gazdának a minél előbb .való felajánlás azért is, mert ekként, nem ő viseli a raktári beszára-dás veszteségét, hanem a Hombár, amely a felajánlástól számított 15 napon belül átveszi a ftermést. Ha valamely technikai okból a vételi kötlevél kiállításaiéi számítolt 15 nap alatt a Hombár a gabonái nem veszi ál, mázsánként .1 fillér raktározási dijat Tizei a gazdának egy hétre. Tiz heu raktározás például !10 fillérrel emeli\' mázsánként a v.ételárat s ez az összeg 70 fillérre emelkedik abban az esetben, ha a Hombár vagy bizományosa a vételárat csak a buza elszállításakor fizeti.
A közellátás zavartalan biztosítása megköveteli, hogy a gazdaközönség nyomban a cséplés után piacra hozza gabonáját. Dp emellett szól magának a gazdának az érdeke is, meri hiszen a gyors felajánlás, a cséplés utáni azonnali eladás igen komoly külön előnyökkel is jár.
__ (s-o~)
A bortermelés töke- és hitelellátása
A Magyar Vidéki Sajlótudósitó je. leuii Budapestről, hogy az i,:cl vár-h*<iO jobb termés kétségkívül a jckn-legi rendkívül luagis borárak hun.MiL-lásával fog járni, amihez hozzájárul a snrlogy:is!ílás ugrá.ss/jurü OniObiO.lés*\' is. A szőlősgazdák hclyie.c ké.tsi\'gkivül kényes, meri mig egy.elóL a leni.elési költsétek és a imtnkjbéiek ó|.cn a szőlőművelésnél emelkedtek fokozottabb inérlé-kLeii, másfelől belátják, hogy a jejenk-gi borárszin vonal hoz való ragaszkodás egyot jck-iilenc- .a borfogyasziás továboi banya tbisávnl. A köz\\ciilő megoldási a szőlőt gazdák a bortermelés tőke- és hitelei látásának korszerű és hatékony kiicrjcsztésébcn látjuk. A kormány nagysikerű kedvez-menyes .bor-hiielaktiója, melyet a AtASZOBSz" bonyolított le, elckintot-beh nagy segítséget jejCnti-it. A ,«.zőt.is-guzdák most mozgalmat szerveznek azirányban.liogy ezt a bitejnktiót az eieticti, kedvezményes teltételek níl\'eU n szükséghez képest bővítsék JU ós állandósilsák. A bortermelő társadalomnak az is általános kívánsága, hogy a bülőlu\'izakba és cgyébb hivulüJlos rnlítárbelyiségekl* hchiroli borra nyújtott lombard hiiv lek rendszerét tegyék általánossá. Az ily természetű kedvezmények tehetővé teszik a borárkénléi megrcCelŐ rendezését anélkül, \'hogy a termelőket érzékenyebb károsodás érné. .
A tenyészkan-akciót
ezé.vken is megismeri a főldmövelés-ügyi minisztérium és emiok során y;0.) d»rab 50 kiiósnál nem köruiyeob 8--I0 hónapos tcnyészáHd kerül kiosztásra a ;io liodnátl kisebb földdel rfUdRá-kező gazdák közt. Egy gazda 1 kocát knphiit kb. 100 pengős áron.
A néger ^Moreyon tegnap edzést tartott a levente ökölvívókkal
Holnap $< órakor kerül *or a Moreyon Trümmer mérktixtarfi
Kemény kél órás megállás nélküli edzésen, mindig friss é.s friss emberrel 15x3"perces idővel edzett a négór. Gyors -mozgásai alig -lehet követni, oly gyorsan üt, hogy még védeni is lehetetlen, «z ütést, ö maga l>elhar<os, mert az üléseket igen bírja. Az edzésen kér;c, hogy íejéte dolgozzanak. Kérdezték tőle, hogy ml az enenfelé-ről a véleménye. Erre elkomolyodott és így válaszolt: — Krimiménél már mérkőztem és sikerűU egy.szcr kifli-nőm, de ez nem jelenti azt, hogy 0 nem jó. Sőt, muil haMoitnm, if,e« készül visszaadná azl, ami nekem jár. De erre már 0 is mosolyog. i
Egyébként igen meg van elégedve a helybeli ökölvívókkal, • tetszeti iieki u kis Horváth, l.eres és\'Tflth,I,rnert ezek igen bálran és keményen \'BoV-goztak vele. Tóth-pik voll 2—3-igen kemény ütése, amitől\'\'égy kicsit rneg-\\aduli és ugyan ugy vissza aik>tt mint\'etlt kamatostól Tótli-nik.
-A-holnapi meccs igen nagy küzdőt-mol hoz é-s olyan mérkőzési iát majd a közönség, amilyenre még Kanizsán nem volt pétda! A levCnlék Nagyatád ellen, Moroyon\'Erunur^r ellen 10 me-ne.cn kdésztül...
Jegyek elővételben az olasz .\'fagylalt szalonban már be lehet szerezni. (¦¦)
IL
Biztosítsa wiMJtt tttraa és tUskar ellen,
_kára msjtérni I_\'
Az idei kanizsai fotballévad mérlege
A fulballszezon végetért. \\\\a egy pillantást vetünk az alábbi bajnosi tabellára szomorúan láthatjuk, hogy a két k;inizsii csapat a kiesési határ széleié kerüli és a n—10. helyei f0g. lalja el. iíz az eredmény a NVTE-i.ek dit-íŐH\'g, mert hisz az dsö évet töltötte az cIkö osztályban és igy is töob (Őbbévei tmiHu elsőoszlályn csapatot előzött meg. A fnziós /.MNTE-tól azonban nem ilyen szejOplést várt a szurkolók Iáimra.
Ezi.oí azotibtn nem azt mondjuk, hogy a ZMN\'l\'E a C \'ligából kieseit vohia, meri amit a 1>VSK, a KTSE, az NSE, az KTB elért, azt meg tudta voina isinábii U ZMNTE is. Persze ehhez egy kis küzdcoiak.irás, egy los bit ko.l, hisz Kossuth mondja, hogy kételkedni annyi, mint elbukni, hinni
annyi, mml győzni I Igy van oz u ZMNTE-nél is. A csapul, bit nélkül, kedvetlenül játszott. Nem csoda, ha az érdeklődé* mérkőzósröl mA-közósie csökkent. A Vasul különben is ugyanazokat n csapatokat hozza, mini a ZMN\'TE — olcsóbban. A fcaj azoiUíaii az, hogy a ZMNTE-nél eg>- ember végez umidOiU. Az e.fzŐ, intéző, mér-
közéslckötö, szabadság Intéző minta) eg>-. Csoda.o, ha játékos-kubuásra nem 1 marad ide^e. Pedig a vezetőségnek erről tóm szabadnu\'ír.egfeledtié*ni. Az ifjuság nevelése jelenti a jövőt, A levente bajriokságbin azonban a nagy egyesoíeiek nem képvisettetlk magukat, ledig itt található az uhinpóUás. Egy kis jóakarat, a vistz^vonttló uruk megújuló dolgomlak Jrásáyyl és\' Jcglőkéj*-l\'cn összefogással .tz anVilgi bajokat is nieg lehet oldani.
¦íiü(jgOdjünk, fogjunk össze "és
mentsük műg a ZMNTE-ti
T. V.
1. RRA0 26 19 5 2 10SÍJ4 "43
26 17 3 6 112:42 37
3, DPAC \'2a 10 ,3 7 tS:-39 85
4. ZsSE ü(J 12 8 6 58:33 32
5. SB10 26 15 2 9 82:50 32
li. thtiü 26 13 6 7 63:48 32
7. DVSE 26 13 ¦\'4 a 81:55 .10
8. B.MOVE 26 13 3 10 06:44 .29 66:56 26
!J. ZMME 26 13 ju\' 13
10. NVTE 2d 1U. 3 1» •64:81 \'28
II. KSH 26 10 .— 16 \'46:72^-20
12. BTtí \'26 6 2 19 20:91 12
13. BU1E- 26 3 2 21 18:104 8
14. M1E 26 1 3 22 33:117 !>
•VluúléiKII.
UMGER-ULLMANN ELEK És TfÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAOYKANIZSA. na
Hoíherr- Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Gépgyári MüvekRt. Nag> kanizaa- és komyéki j^^jg^J
Atlétikai verseny
lesz holnap délután fÖ 3 órai kezdettel a Nagy kanizsai Vasutas \'i^-yj edző l\':g.\\esü;c; rendezésében. A \\*t*-lenyio "z ország minCen rész<*Ől ér. kéznek atléták M igy a verseny rend. kivftL élÉJotosntík Ígérkezik. (:)
Dr. Boda Károly Bor- és Faértékesltő cégnél maximális áron kapható
é> f^oyCtŰilfn; pécsi tojii.iÍD, Utal brUslt, aa«ybát»nyl brlkstt, sjkal dwsbos-¦lén, klltsapolt fvkttesseav Is komlói koTAeastáa, valsmlnt elsőrendű minőségű ó és IIj bor,
Iroda-és horpiricék: CnoDjfery-ut 5$. — Fatelep: Véccoy-utca 6. — Tclofoti: 99.
lár most goadoskodják a köeetkeaó télre toluanyag-saaksógléréről!
lUfiMMk U iaUut<birek «g<»s líiiluéglötének 1030 fedelééiül j/ondoikodutik IwdvMd fcltóloick mmIUHI
Uszó- és vlzitabda-mérközés pécsi-, kaposvári-, pápai és kanizsai versenyzők között
Folyó hó 13-án (vasárnap)\'tfétuUm 6 órai kezdettel lOndczi meg a ZMNTE évadnyitó vorsenyél.
A verseny számait n külónféto kezdő, haladó, ké|>zett és hölgjuszás kéi«zi. • ; , .. y ; t \'
Ezenkívül .héknpéJó< n kiesik, és városok közötti vbűbibdn mérkSzés a verseny lárószámai.
A közönségnek bizonyai* szép Jcüx. debnekben lesz része a roliamosan fojlődö vidéki úszósport képvbjebjinek nemes veté\\kedé»eibcn. \' Jegjvk 40 és 30 filléres ülő és 20 ¦líaeros áUóhely. (l)
KARA tílEOtÉflíÜL I
23
Mi. Julius 12
órát, "S," ékszert,
vitAiuljiin bUtlomma! inolili irban
vekasy gyula
vl**ttk, guaUbUytfiSk olertlrtan kUiMntk.
ahanvay |tgati|tukb rupi 4ibás v«i*k, vigy btctnéient.
Kanizsai birkózók Pécsett
A nagykanizsai tevente birkózók a Dél^\'ugat.Magyarország szenior birk-kóxó bajnokságán vesznek részi holnap Pécsen,
Indulnak: Halász, Vlaszák (Virág), Rába, Torma, Folkmeyer, Városi, Gyarmati, Takács és Csányl.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST »"
VIII., BMkmy-i. 14. Ninnili SiltMuil Családi militalo • nuca Hívében. Újonnan berendelve, kbzpont! Ultit,, hideg-meleg folyóvíz.
Egyágyas stobi P 1*50, kétágyas P
Hallotta már...?
... hogy egyes országokban a jegygyűrűt, más országokban pedig az eljegyzési gyűrűt hordták a jabbkiz gyűrűsujján? A jobb kézen való legygyűrűhordás eltéri szokásának az a magyarázata, hogy régen azt hitték, hogy a jobb gyűrűsuJJ erei közvetlenül a szívhez vezetnek.
...hogy a női fehérnemű 1876-ban Neviyorkban került első ízben a kirakatba? Addig a női fehérnemű nem került kereskedelmi forgalomba, hanem otthon készült. Az akkori idők erkölcsi érzéke tiltakozóit volna az ellen, hogy ezeket az Intim ruhadarabokat kirakatokban közszemlére tegyék, úgyannyira, hogy szárításuk Is lepedőval leiakarva történt.
... hogy Németországban eddig 600 német vidéket helyeztek a természetvédelmi törvény oltalma alá, többek között például a Fertő-tó Magyarországgal szomszédos környékéi Is? a Harz-hegységben Németország a háború után madárvédelml mlnta-vldéket jelöl kl és tervbe vette, hogy a tapasztalatok alapján minden tartományban madárvédelml hivatalt állit fel.
...hogy az első margarint Paris 1870. évi ostroma Idején Mourle francia kémikus állította elő ? Az Ő nevéről nevezték el ezt a sok ország\' bon nélkülözhetetlen élelmiszert is.
...hogy a rebarbara, a háziasszonyok első friss befőtt-nyersanyaga Európában mégcsuk stdz éve ismeretes ?
...hogy a rágógumit a délamerl-kai őserdők egészen fiatal fáinak nedvéből állítják elő ? A gumit meg-mertvevése után alapos tisztító eljárásnak vetik alá, majd fodormentával izesitik és cukorbevonattat látják el.
*
...hogy a pókháló, a háziasszto-nyok bosszúsága, nem olyan haszon-talán, mint amilyennek sokan gondolják, hanem belőle készítik a finom optikai műszerek fonálkereszt\' jét? Erre a célra egyes pókfajtákat külön tenyésztenek is.
(Folytatás az.l. oldalról)
London, július 12 A PabuiráL elfogl dó angol \'páncélos hadosztály Szíriában clöielört u íő-város felé és egész Gszaksziriát et akarja zárai. A francia heves ellenállás azonban megikndál.voz tudja még sokáig Bcirut bevételéi.
Vlchy, július 12 Szirtai hadijelcnlé-s szerint a franciák mindenütt roiytatják az ellenállást, söt helyenkénl ellentámadásba mentek át és foglyokat is ejtettek.
Isiambul, július "12 Ugy látják, bog)\' Óentx idő.t akar nyerni a francia luidjnnyag elpusztításához, nehogy az az augofck kezéie kerüljön. iízonkhül biztonságba akarja tenni azt a 250 repülőgépi is, amely « szJriai francia légiflottát képviseli.
A német-francia megbékélés ügye
Vichy, július !2 De Brlon nyilaikozoti a német— francia egyultim",kódésről. Kijelentette, bogy joblH\'j. szereti a megbékélés szót, mert minden nap tanújelét látja ennek. I ejaiu helyes u\'on halad Londonnal és Moszkvával szemben Is. A nemzeti forradalmak íiiojél éljük — mondotta — és kijelentette, hogy stfe-rin\'.o Anglia már elvesztette a hálM>nit.
(mii)
I\'áris, július 12 A lapok közlik, hogy 511.000 TriniiJ hadifoglyot engedtek eddjg haza Németországból. g» egymaga is bizonyltja Hillcr nagy jóiiulul\'ilát a franciákkal széniben. (mti)
A honvédek megtörték az oroszok ellenállását
Budapest, Julius 12 A magyar Iion véd vezérkar jelentése szerint gyorsán mozgó honvédcsapa-
taink az ellenség ellenállását i,a Zbrticz-tM megtörlek ós a folyón tul üldözik -az ellenségei. !
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a hentesárut vásárló keresztény közönséget, miután & plaoi huafulkém 1« laa* bont«a, ezután eiik otthon Kiakanlxaén (a kanálishoz közel lakom) Varaxadl-utoa 3. •xim alatt továbbra is lehet nálam kapni xalrt, hajat, szalonnát, sertéahiist és más hantaa-árukat, mindenkor a megéli a pH ott árért.
Tisztelettel a vén nyilas 1091 Simon István hentesmester.
BSvid táviratok
A FAJ VEDEL MI JAVASLATOT most tárgyalja a felsőház. A javaslathoz Serédy hercegprímás is hozzászól.
SZERB KORMÁNY, alakult Belgrádban Radimovics vezetésével. Ugy tudják, Berlin jóvá--hagyásával alakult meg a szerbi kormány.
A SZLOVÁKIÁBAN letartóztatott 7000 kommunistát a keleti frontra viszik, hogy szeméf-lyesen győződjenek meg a szovjet paradicsomról. A főko-lomposokat külön bíróság elé állítják.
AZ AFRIKAI partok közelében a németek1 elsüllyesztettek egy 1800 és egy 5100 tonnás angol hájó.t. s-s
GIBRALTÁRBA Ujabb 8 roint. boló, 1 cirkáló és 1 repülőgépanyahajó érkezett. Jelenleg niaif 21 angol hadihajó van Gibraltárban.
FRANCIAORSZÁGBAN elko bozzák a zsidó vagyonokat.
BATAVIA megszavazta a bensz ül öltek katonai szolgálatáról szóló törvényt és a 20millió font hitelt a katonai kikép-zésekre.
RAYREUTBAN ma megkezdődnek az ünnepi játékok. Az idén is csak a német munka-front részérc rendezik az előadásokat.
ZIMONY, amelyet a szerbek Belgrádhoz csatollak, most isméi önálló és külön város lesz.
ROMÁNIÁBAN is 20 százalékos különadót vetéltek ki a zsidó vagyonokra.
A MAGYAR dohánytermelő kisgazdák holdankint 70 P előleget kapnak.
A HONVÉD LÉGIERŐK tudósítója szerint a magyar felderítő repülök 50 méter magasról fényképezik a szovjet erők visszavonulását.
ii A FINN sajtó rámulat arra, hogy a munkásbarát Moszkva munkásházakat bombáztat Helsinkiben. \\
Roisdamentes és alpacca evőeszközök
SSmu» MÁJON TESTVÉREK
Köszörüléseket és javitisokat vállalunk 1 szaküzletében.
BUBAPEST, BUIAPAITQI
JL
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy Agyas szoba 6 P-tfll, két ágyas szoba már 12 p-tőt. Kitűnő étterem és kávéház. FJözékeoy kiszolgálás. - A Zalai Közlöny előfizetőt az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatásával 20 \'/u Aatf-VQzmányb&u reazestllaek.
Rézgálit
kapható
tffj. Tóth Péternél
joc Szent Flórián-tér 9.
— (Tanögyl kinevezések)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Angyal Béla zalaegerszegi tjap. ügyi fegédtitkárt tanügyi tilkárrá a VII, fizetési oszlátyba, Arató Gizella nagykanizsai fiúiskolái lielycilOs ta. nári jwlgári iskolai rendes tanárra, F.icher lírzsébei nagykanizsai ]x>lgári fiuiskolai segélydijas tanárt állami polgári iskolai helyettes tanárrá, Németh Béla nagykanizsai segélydijas [auitót heíjie\'.ttés tanítóvá nevezte ki,
— [ Wache Ernő esperes |
A katolikus egyháznak gyásza vau. Wache liruö felsörajki plébános, a pácsa. kerület esperese hosszabb szenvedés után 54 éves korában az Úrban elhunyt. WAche Ernő Kkikomá/omban szüleiéit 1887-ben, j>appá szenWlték líH)9-hen, éveken át Igáiban, Szenl-békállán, (ielsén, Hahóton, Kaposvárott apostoli lelküleli popi inimkás-ságoi icjieit ki, 1930-ban (anieingyető, helyetteí(.esi>cres, lt)32-ben első felső-rajki plébános, í037-ben pedig kerületi esperes lett. Az engesztelő szentmise áldozatot ma reggel mutatták |je lelkiüdvéért, liolnap, .vasárnap déi-uián 2 órakor bcszcnlelik és Kisko-maromba szállítják, aliol hétfőn délelőtt n órakor lekviem után kikísérik kiskomáromi pihenőhelyeié. Az. elhunyt esperes KriszUis igazi papja volt, olyan, amilyenről az Iras emlékezik meg. Atyja luveinek, .oki lelkipásztori tevékenységével a ^sze>\\sebl» Tá-le^ek szeretetét és becsütósót érdemelte ki. t
— (Kiaszabadka ünuepe)
Mini ahogyan a visszatért Munaköz sok községében, ugy Kisszabadkán is Zulabenkő és Győrgylaka községekkel egjüit a visszatérés örömére wJgysza-biísu lehonulásl rendezett. A három falu népe a bárom község egj-esilett tüzoUózcnekarával az éien nag>\' számban vett részi.a felvonuláson, amelyen lelkesen, ünnepelték Horthy Miklós kormányzót és a magyar lűtflseregct.
— (A balatoni borhetet)
augusztus 30, és szeptember ő között rendezik meg. Kzzel kaprsobu-ban lesz balatoni borkiállitás és bor-vásár, virág., gyümök^kiáUiláx, balatoni szőlőgazdasági kjtáilttás és lx>r-verseny. \',
— (A Zalai Közlöny sportkedvezménye)
A Zalai Közlöny mai számához mellékeli és bélyegzővel eHátott röp*ll> cllenéLea a 2ftÍal Közlöny ePőfizetöi és olvasói 25 százalékos kedvezméAv-nyol válthalnak ülőhelyei a holnapi ökölvívó mérkőzésen 8 pénztárnál.
— (Tűzoltó-hírek)
A eítfsziregi lüzoUőlestütet augusztusban ünnepli fejuu\\lUsáinak 60. év-fordulójút. liz alkalommal Zatovúnnc-gjc Tűzoltó Szövetsége tüz;)ltó versenyt rendez Csesztregen. — A füredi tűzoltók is készübiek 50 óves jubib\'u-mukra. Hz ősszel le,z, amikor felügyelői értekezletet lurtnnik ezzel kai>cs*>-latban ItaLatonfüiedcn. — Iklodbordöie :il7(i |«ngőii tüzUeeskOndöl szerez be. Tüzoltósrtirlárt is akart építeni 10.000 pengővel, de miután a költség meghaladja ii község ieberbirókér,ességő.1, a meg)© nfim hagyta jóvá határoíatát.
77
76
1841, |ullut 12
»
ferencjózsef
KESERŰVÍZ
— (Nemcsak egy nemiét,)
egy tsaOád, de egy biztosító válla, lat is büszke múltjára, alapítóim és íiagyjaira. Az üzleti életlen nem a [elstaVak, lianem a felsoroltak nyújthatnak csak megnyugvást a biztosítási védelmet kereső közönség körében. Az í857-beg ahniitoll, legrégibb és legnagyobb \'Inagyur biztosító magán-vállalat, az lüsö Magyar AlWbtaos lliztosiló Társaság (központja: Huda. pest,. IV. ker.\'Vigadótér 1.) IMvlwli főQgynökságe illetve képviselete készséggel utl felvilágosítást minden biz-tosl\'ási vonatkozású ügyben. (:)\'
516 csáktornyai Kanizsán
utazik át holnap röggel. A Csák-tornyaink, mint megírtuk, Készt helyre mennek, A különvonat egynegyed 7 Óra körül érkezik Nagykanizsára. A pályaudvaron n Csáktornyájukat lelkes fogad-\' tálasban részesítik. Közreműködik az Irodalmi és Művészeti Kör\' Vögyeskara is. Legyünk kin! minél többen a csáktor-nyaiak fogadtatásán I
— (A Vegyeskar)
tagjait Vért a karnagy, hogy a esák-lornyáiak holnapi fogadtatása miatt ma, szombaton e\'slo 8 órakor pontosan jelenjenek meg próbán a polgári is. kólában. , , ; í tO
— (A magyar kenyér)
Nincs egyetlen szavunk — Jrjfj a ke-nyérről Hrdős János a Tftköf uj számában —, amelynek JiyCjj. óriási táv. lata volna, líetoíér a,földi é:et minden baja, gondja, öröme, a vetés áhítatos pillanatától és az aratás már-már om-tiCrrolcili Fáradsága idejétől kezdve egészen az uj lisztből készült elsösütel kenyér bibükusnn ünnepi megszegéséig. .->Mig Isten vau, kenyér, is van-
— mondja a falusi ember, Gyakori szólásmondása er. is: .csak a kenyér ki no rogyjon a házból- — s lr.i ez nem fenyeget, «\'Z az egyetton végzel, egyévien veszély, — akkor megelégedett, nagyobbra nem vágyik.
— (Dologházat kapott a tolva? csavargó)
Kárász György vállozó 1 ikólielvü tsavargó Zalában több IfClőrésCi lopási követeit. el. Somogy megyében sikerült a cseodőrökrcft elfogni Karászi, akit most a kaposvári törvényszék 8 rendbeli lopás bűntette miatt dologházra iiélt. A dologházba utalás legkisebb időtartamát ;t évben áll i-]átolfla meg a bíróság.
— (A .hűséges" Ittas)
Hei\'ter Márton bat.iionszCmcsi uradalmi intéző hónapokkal ezelőtt észté. \\e|te, hogy pénzét valaki « lakásbon megdézsmálta. Gyanúja a liáz mására, Újvári Lajosra terelődött, akit egy alkalommal tetten is ért. A fiatalember a esendő cségen Ijeismerte, hogy két év óta lopkodja a\'szekrényből a pénzt és min\'.egy 3000 pengő*- vitt már cl eddig. A kaposvári kir. törvényszék Újvári Lajost egyévi börtönbúniclcs.e ilélle. Az iiólet jogerős.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSxISny nyomdájában
Nagykanizsa, Fö-ut 6. szám.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17139/1941.
Árlejtést hirdetmény
A városi közintézmények részére megállapltoll kb 250O ürméler Hullának aprilási munkálatai! I. évi |u-llus hó 15-én d. e. 11 őrskor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános szóbeli versenytárgyalás utján víillalatna adom.
Bővebb felvilágositíst a v. gazdasági hivatal ad\'.
Nagykanizsa, 1941. július 8. nio Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől..
17701/1941.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladom a Zárda-u\'ca 14. sz. Ingatlan felépítményeit egy léteiben.
Feltélelek: a v. mérnöki hivatalban (Városház II. emelet 15. sz. a.) a hivatalos órák alatt megtekinthetők és beszerezhetők.
Az árverés ideje*és helye: 1941. lutius hó 17-én d. e. 10 óra, a Zárda- ulca 14. sz. Ingatlan helyszínén.
Bővebb felvllágosilást a v. mérnöki hivatal ad.
Nagykanizsa, 1941. Július II. nőt Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerélöl.
17679/1941.
Hirdetmény.
A m. klr. Pénzügyminiszter ur 110800\'1937. sz. rendelete alapján Nagykanizsa külsőségének részletes felmérésével kapcsolatosan a zár-helyszíneiéi azon dűlőkre, melyek a Palln-Nagykanlzsa-Somogyszent-mlklós állami ultól nyugatra fekszenek, 1941. lullus hó 14-én d. e. 8 óráról kezdődöleg a városi közgyűlési teremben lesz megtartva.
Értesítem az érdekelt ingatlan tulajdonosokat, hogy a zárhelyszlneiés alkalmával közszemlére lesznek kitéve a feni említett dűlök földmérési térképel és a birtokosok nevei Is dülönklnt fel lesznek olvasva.
Minden birtokos megtekintheti a térképeket, megleheti észrevételeit, hogy az érdekelt blrtokoseág közre-mflsödéiéve! a blrtokolás, a művelési ágak, birtokhatárok és dűlők helyes felvétele megállapítható legyen.
Nagykanizsa, 1941. Július 10. wn Polgármester.
Iliiül!, száraz lizlia
ób száraz forgács
kapható
Sárecz István Kí:.^,!;;
Zrínyi Mutlás-utc* 32. m\\
Egy német segódcirkálón. (Foto R D. V.)
Murakőz uisszatért,
de népe még nem ismeri az Ön vállalatát, üzletét, céget I
Most hirdessen
a Zalai ICöxlönyben!
Nagykanizsa m. város versenytárgyalási hirdetményei.
KIVONATOK.
A lcl|es hirdetményeket és a kiírási kiadványok egyéb részeit a városházán.! városi kiadónál a hivatalos órák alatt be tehet tekinteni és egy példányt — ha áruk alább feltüntetve nincs - díjmentesen meg lehet szerezni.
17638/1941. Nagykanizsa m. város
elad:
Az al8ónylresl erdőn gyérltövá-gá8ról kitermelt 127 hslom fenyő-, iölgy- és nyírfát, Plck-erdön 183 hslom gyertyán- és nyir-tüzlfát, továbbá 1 halom kerítés lebontásból származó hulladékfál, a lelsöerdön 19.75 halom (64 tétel) nyir halomfát és a felsöerdel Iwelőn 60 halom tölgy és cser tttlttát 0.5—1 halmos lételekben.
Szóbeli árverés Ideje: Alsónyl-résen 1941. Július hó 14 én d. e. 9 órakor. Felsőerdön 1941. lullus hó 15 én d. e. 9 órakor. Plck-er-dőn lullus hó 17-én d. c. 9 órakor. Találkozás: Alaónylresen a fenyő vágás lerületen a főnylladékon, fel -söerdön a va]da-cserföi utón, Picii erdőn az orosztonyl ulon a dalosi fenyves déli sarkán. 2107
Árlejtést hirdetmény.
A sormást donát képező let lebontása épiiése
folyó hn 2
árlejtés utján adva.
erdöbirtokosság tulaj-volt nagykocima épü-és egy disznóól fel-
20-án délután
a helyszínen ki lesz
Kitt. üvegek
nagy választékban, bármilyen mennyiségbon legolcsóbban kaphatók
Tornyos István
Űvegkereakedeaébsn Fö-ut 24.
Bagolaiinol hsgykőzség sUUJáráságátél.
Hirdetmény.
Bagolasáttcl hegyközség elöljárósága közhírré teszi, hogy a hegyközség területén
a vadászati Jogot
hasionbérbe adja hat egymás után követező évre.
A terület 550 kat. hold. Kikiáltási ára .80 pengő.
Átverezni szándékozóktól megkívántatik szabályszerű fegyvertartási és viselési engedély és ét vényes vadászjegy.
Bánaipénz: 10 pengő.
Az árverés Ideje és helye: Ba-goIasánc-Látóhegyen a hegyközségi blréház 1941. lullus 27-én d. u. 3 óra.
Vadászatra vona\'kozó feltételek ugyanott megtudhatók.
Látóhegy, 1341. Július hó U-én. női \' Elöljáróság.
KdBoftrtetnyHvéiinfls.
I Mindazon\' jóbarétoknok és ismerősöknek, kik szeretett nagyanyánk •
Rakó* Gyérgyné
temetésén megjelenésükkel fájdalmunkat en"hitették, ezúttal mondunk htjtb. köszönetet. Kovács és Rákos család.
Kocsma-bérbeadás.
Zalakarosi közbirtokosság 1941. augusztus !n\') 5-én 3 kataszteri hold szántó, bolthoMség éa kocsma, mészár özekkel és
az összes hozzátartozó épületekkel 3 évre bérbeadja.
Bánatpénz: 100 pengő.
Bőtebb I felvilágosítás a közbirtokossági elnöknél megtudható.
Zalakaros, 1941. Július 12. iom Közbirtokossági elnök.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
közvetlenül a, pályaudvar előtt, a Balatoríparton, nagyon szép fekvésű, fásltott
fürdöjoggal
25%-os
i
havi 15—20 pengős részletre
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A falajbeszürődés folytán kitűnő ivóviz, Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos homok-strand. Enyhén mélyülő sekély vizében a gyermekek veszély nélkül fürödhetnek. Az építkezés olcsó és kedvező feltételekkel lehet építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Kérjen díjtalan prospektust
SZABÓ ANTAL
iiíiotébflii: Nagykanizsai rő-ut 5,
Ki
•ffBB-MBKasSCVB
CfAfJAÍ ISOiLörfl«
A pacsal esperes-kerület papsága, édesanyja, testvérei\' rokonsága és a felsőrajki plébánia hlvcl szomorodott szivve ludatjik, hogy
WACHE ERNŐ
felsőrajki plébános, kerületi esperes
\'hossza szenvedés után, a nagybetegek szentségével megerősítve, folyó hó ll-én Felsörajkon elhunyt.
A megboldogult lelkiüdvéért az engesztelő szentmise-áldozatot FdsÖrajkon julius 12-én reggel 8 órakor mulatjuk be. Bcszentelés 13-án délután 2 órakor, utána Kiskoaiáromba szállítjuk és ott 14-én délelőtt 11 órakor lelkéért végzett szentmise után kísérjük a kis-koniáioinl temetőbe.
Felsörajk, 1941. Ju\'lus hó ll-én.
Kegyes Jézus, adj Neki örök nyugalmai I
Az elhunyt Ktskomáromban született 1887. Január .\'t-án. Pappá szenteltek
1909-ben. Káplán volt Igáiban. Szcntbókkáilán, Kaposvárott. Golsén, Ilaliólon. 1919-bon folsórajki lelkész. 1930-ban tantolÜKvelfl b. esperos. 1932-ben sz oIhő íelsőrajkl plébános. 1937-ben korlllotl esperefl.
IMI, július 12
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra-is a
DRÁVAVDLliyUnél
SugAr-ut <m
Zului ICöalönv Zului Közlöny Zalni Közéfmy ióm /flu kozlöft* /;thi liözwn)
äaaiW—l\'1" in 11,1 il«Im 1ÜJxJigf
;li K\'ö ny Zalai KöJJÍll .özlöny Zulni Kö:
Zului Közlöny Znlai KozlSiy
jTXöz\'lQny II RIIJ.RIIIV )..\\\\.\\\\ IToflöny
Nómol stukák.munkája.\'(Foto 1!. D.äV.)
ÄPRtWtRnCTESEK
Bniwnup II) uäbj ,
<i ntwr, Uiitr-iu.S
AllAaNaK- Juthat, ha felad a Zalai Közlönyben egy apróhirdetést. \\
Tasslélaésf (elvetetik Sió szalonban, Aiany János-u. 2/fl alatt. 2083
Trafikba teány felvétetik. Bővebbet
kiadóban.____________ 2100
Tanulóleónyt azonnalra felveaiek.
Wignernj nól dlvattercm. Fó-ut 10- 2096
Bejárónő azonnalra felvétetik. Fó-ul 21, hátul az udvaiban. 2099
BajArónSt felveszek. Sugár-ut 16/e, földsi. 2. 209Ö
ADÁS-VÉTEL
Autógumit és minden mái gumihulladékot veszek legmagasabb napi Áron. Civetkó gumljavltóüzem. Fó-ut 4. 1857
Anyaroxaot a legmagasabb napi áron veszek. HenczI Józsel Nagykanlzw, Zrínyi sporlpálya. _ 2045
Viamanlas kazal-, sátor- és kocsi-ponyva kedvező árban kapható Kelemen Rezsó cégnél. Ugyanott méz minden meny-nylióöben legmagasabb árban átvétetik.
2039
Hannáit ruhát veszek és eladok. MátkuB, Király-utca 81. 2031
Akinek kövér aartésa,van eladó, le-lentkeien Magyar-utca, Solymos-féle darálóba. 2071
Konyha és szoba bútorok,- sexloo, jégszekrény, ágynemű stb. dolgok eladók. Magyar u. 44. 2077
8«Bédmator Puch-Sfeyr, külön gumikkal olcsón eladó. Havas, Deák-tér 15.
2097
Jókarban levó modern gyarmakka-oalt keresek megvétellé. Klnbuy n. 31. Schermann. 2104
lAKAS-OZLETHEtYlSÉO
Kiadó lakó*, hiába van házában,- ha nem hirdeti. Egy apróhirdetés a Zalai Köilönyben lakót szerez önnek la.
Kiadó nóoyaxobóa, összkomfortot, II. emeleti lakás Csengory-ut 1. sz. házban Érdeklódnl lehet a Nagykanizsai Takarékpénztárnál. 2089
Két egybenyíló kulönbejárafu szoba, fllr-dÖszoba naaználatUl, bútor nélkül azonnal felártó magányoB személynek. Clm a kiadóban. 2076
Zrínyi Miklós-utca 80 sz. házban 2 rak-tár teleppel vagy telep nélkül aionnal kiadó. 2101
HAZ ftft IWCIATLAN
Tóbb adómentes magán* és bérháiat házhelyet szólöt és földeket kSxvatlt
Papp, Teleki-t 8. 1626
Megbízásból oaalódl hajtat vennék a vároa belterületén. Széchenyi azereló, Erziébet-lér I. 2109
Eladó belterületen üsizkomíorloi, parkettás, négyaiobás kertes magánház. Ateg-bizotl Horváth, Sugárút 42. í2102
r—* xssmm"—i
I mindenki a helyi kereakedöknái és Iparosoknál rarasa bal
ZALAI KÜZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Xörgnzüaaflcl R. T, NapytanhM". Felölöd kiadó : Znlal Karoly. Nyomatott-t „Kíirnaidassei ít. T, M-oykctnaa"
nyomdájában Nopyknniisfln. (Nyomdáért íoleh Zalai Jíaroly.)
8li ívttlyiini 159. uám.
Hngy baste», 1941. Julius 14 hétfő
tira 12 fili.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarita Lajos
Elollxeteal ara : egy hira t penso 44) Sterkeutoaéfi ín kiadóhivatal! teutoni 1
Legyünk fflrelmesek...
Még a békeévekben is a kenyérellátás szempontjából közvetlen az aratás előtti idő fe maga az aratási időszak volta legnehezebb. Ma, amikor Európa lassan-lassan két háborút* esztendőre tekinthet vissza, igazán megérthető, ha itt-ott a\' közellátás terén kisebb zavarok mutatkoznak. A kenyérrel van baj, amely nem áll olyan meny-jiyiségben rendelkezésre, .hogy a köz szükségletet teljes mértékben kielégíthetné. Ez nem li-tok, ezt mindannyian tudjuk. Hogy nem titok, arról tanúskodik az illetékes helyről adott tájékoztatás, amely megmagyarázza a kenyérellátás zavarainak okát. Ez az ok egyszerűen az. amit már mondtunk, hogy háború van. Igaz az, hogy sorban kelt állni sok helyen a kenyérért, de viszont igaz az is, hogy ez a nehéz helyzet legföljebb két hétig tart még. A mikor más nój>ek a közellátás kisebb zökkenőin luhnenöleg óriási háborús áldozatokat vállalnak, akkor mi magyarok is igazán elviselhetjük azt a sokkal csekélyebb megpróbáltatást, ami országunkat éri, ha ugyan ezt egyáltalán megpróbáltatásnak lehet nevezni.
A hivatalos tájékoztató nyíltan megmondja, hogy a zsir-cllálás körül pár hónappal ezelőtt a mostani kenyérellátási zavaroknál sokkal súlyosabb zavarok mutatkoztak és mégis sikerült megszüntetni azokat. A zsirhiány hónapokon át érezhető volt, mig a keny.érhiány legfeljebb két hétig lesz még érezhető. Ezalatt az idő alatt a meglévő tartalékokkal valóban takarékoskodni kell, de a hatóság mindent elkövet, hogy ha kisebb mennyiségben is, de mindenki hozzájuthasson a kenyérhez. A főváros kenyérellátásának zavarait két körülmény is indokolja. Az egyik az, hogy a fővárosi j>ékek a kör nyékre is szállitnnak kenyeret, ii másik pedig az, hogy idénso1 kan itthonmaradtak a fővárosban nyaralás helyett és ez is hozzájárult a nagyobb mértékű kenyérfogyasztáshoz.
A kcuyérhiányt igen jól lehet pótolni azzal, hogy fokozol-lábban fogyasztunk főzelékféléket, burgonyát és más élelmi-
A Sztálin vonalon tul, Moszkva, Leningrád és Kiev felé törnek előre a német csapatok
A Sztalin-vonal erőd lánca sem tudta feltartóztatni a német előretörést — Kiev és Leningrád elérése küszöbön áll — Moszkvából pánikszerűen menekül mindenki — Galícia népe hátaadó istentiszteletet tart a felszabadulás örömére
Részletes jelentések a magyar és német csapatok diadalmas előrenyomulásáról
Az angol és amerikai propa- |
Í;an\'da szerint bevehetetlennek íiresztelt Sztalin-vonal immár nincs többé. A német csapatok minden jelentősebb pontján áttörték. A NTI erről szóló külön jelentését a vezérkari főhadiszállásról még vasárnapra virradó éjjel adta ki. Ez a jelenlés így hangzik :
A véderő főparancsnokság közli : Merész támadással
a Sztálin-vonalat a keléit arcvonal valamennyi döntő helyen áttörtük.
A Moldvabői felvonult németromán hadseregek az ellenséget széles fronton átvetették a Dnyesztercn. Galíciából német-szlovák és magyar csapatok üldözik a menekülő ellenséget. ^ A Dnycsztertől északkeletre német csapatok
közvetlenül Kiev előtt állanak.
A l\'ripjet-mocsaraklól északra az erős erődítési távot a Dnyepernél leküzdöttük. Ezzol támadási frontunk közepét Minszklöl keletre több mint 200 kilométerrel elörevítlük. Számos ellenséges kötelékben a bomlás és szétesés jelenségei tatkoznak. Vitebszk július ll-e óta kezünkben van. A PejpuszJ tótól keletre német páncélos kötelékek előrehaladnak Leningrád feli.
Légierőnk az ellenség vasúthálózatának szélrombolásával az ellenséget már most megfosztotta nagyobbarányu hadművelet további lehetőségétől.
Páncélos hadseregeink hadműveleteinek továbbfolytatásához szükséges utánpótlási alapokat már közvetlenül a volt Sztálin-vonalig .toltuk előre.
Í (mii)
A moszkvai rádió Is beismeri a Sztalin-vonal áttörését
A NTI a vezér- főhadiszállás különjelenléséhez tegnap megjegyzéseket is fűzött, amclybcA rámutat arra, hogy az egész keleti arcvonal ismét mozgásban van és hogy ¦.a győzetem gyors Iramban bontakozik kl. A német csapatok rohama ellen állhatatlan erővel folytatódik és a pánoélos kocsikkal megérő-sitelt védelmi vonalon ismét százával pusztullak el a tankok és szovjet páncélkocsik.
Az a tény, hogy a német csapatok közvetlenül Kiev előtt állnak és Leningrádot is közvetlenül fenyegetik, valamint, hogy Moszkva felé is megnyílt az ut, világosan mutatja, hogy
a főellenséget már megtörték.
Megerősíti ezl a felfogási az is, hogy a szovjet csapatokban a bomlás jelei unt tatkoznak.
Közli még a NTI, hogy a Sztalin-vonal a szovjet egyetlen védelmi vonala. Még békeidőben készült és helyenkint
50 kilométer mély etődtdncolat-ból átl,
A kiserödállások azonban nem tudták feltartóztatni a diadalmasan előrenyomuló német csu-\' patokat.
Érdemes megemlíteni azL^is, hogy a moszkvai rádió tegnap beismerte, hogy a németek lendületes támadást intéztek a Sztalin-vonal ellen és azt -helyenkint áttörték*. (ni ti)
A szovjet-angol megegyezés nem Jelent semmit
Hivatalosan közölték, hogy Moszkva és London közt létrejött a megállapodás, hog.yeg.yik
Tél sem köt különbékét. A megállapodást aláirtak és az azonnal életbe lépett.
Berlin, ijulius 11 Német részről hangsúlyozzák, hogy a szovjet—angol megállapodás lényegeben semmit sem jelent, mert.csak azt foglalja Írásban, amiben a háború kitörésekor London és Moszkva megegyezett már. Ha ketten esnek, nem használ már, ha egymásba kapaszkodnak,.*^-jegyzik meg találóan Berlinben ies csak egyetlen szempontból látják jelentősnek a megegyezést, ez pedig az, hogy nyíltan a bolsevizmus . oldalára állt London. (inti)
Az ujabb •!6r«Uré«> alkuiméval aok foglyai ejtettek m magyar ceapátok
A honvéd vezérkar főnökének szombati jelentéséből kitűnt már, hogy a Kárpátokból kiszorított és üldözött ellenségnek a Zbrucz mentén sem sikerült megvetniük lábukat, bár a szovjet hadvezetőség mindent elkövetett, hogy a Finn öböltől a Fekete-tengerig húzódó fontos transzverzális vasut vonalnak legalább déli szakaszát biztosítsa. Tegnap a magyar csapatok további előretöréseket hajtoltak végre. Sok foglyot ejtettek és 5 repülőgépi lelőttek, (mii) Helsinki, július 14
Mannerhcim napiparancsában rámutat arra, hogy a finn nép felújítja a régi fegyverbarátságot a németekkel és együtt küzd a bolsevizmus ellen.
A finn csapatok a svéd önkéntesekkel megerösílve máris jelentős eredményeket érlek el. A moszkvai rádió is elismerte a finn támadás eredményességét. , . (mii)
Szíriában véget érlek a harcok
.Víchy, július 14 Hivatalosan közölték, ; hogy (Folytatás az 5. oldaton)
szereket. A hónap végén indul meg az uj gazdasági óv és bizonyos, hogy a most betakarítandó termés segítségével \'országszerte biztosítják a liszt éw kenyerei látást olyan formában,
amely a lakosság igényeit tö,-kótetesen kielégíti majd. Erre a rövid időre legyünk türelmesek és gondoljunk arra, hogy ha kell, a hazáért sokkal, de sokkal nagyobb áldozatol is meg
kell hoznunk, mi.nl azt, hogy egypár napig piég, esellag nem kapunk annyi kenyeret, mint amennyit eddig megszoktunk.
ZALAI KÓZLÓNM
Ezrek részvételével konszekrálta a megyéspüspök a homok-komáromi kegyhely templomát
Herceg Batthyány-Strattmann László kegyúr és kísérete a nógyór*i* egyházi szertartáson
Homokkomárom, július 14 Nagy munka volt, amilyent csak az a katolikus pap tud kifejteni, akiben az ŐsKereszté-nyek szent lelkesedése lángol és napi leikéi a pünkösdi tüzek lángnyelvei halják ál. Hozmán Alajos homokkomároini plébános ebből u rajtából való. Nem ismer akadályt. Amit maga elé tűzött, megvalósítja. Petiig verejtékes munka volt a régi homokkomároini templomból egy olyan szentélyt ülakitnni, a mely nemcsak a szemet gyönyörködteti külső szÓpségevet, belső berendezésével, b:mem ahová évente ezrek és tízezrek zarándokolnak, nemcsak Zalából és Délnyugalhól, hanem az egész ország lerüleléröl, hogy a csodás kegyhelynél vfgaszl.eröt merítsenek és meghallgatást nyerjenek.
Hetek .szorgos előkészítése után végre július 13-án felvir^ rád a nagy nap, amikör a megyéspüspök \'konszekrálhalta a templomot .Nagy kegy egy templom részére a konszekrálás. A legtöbb templom ugyanis be-nedikálva van. A nagy egyházi szerlarlá.s ragyogó pompával ment végbe. Ezren és ezren jöttek el a széles vidékről, hogy részesei lehessenek a nagy eseménynek. Nagykanizsáról is sokan voltak künn. Külön zarándoklat indult Kovács káplán vezetésével a felsölemplomból.
A főpásztor és ¦ hercegi kegyúr megérkezése
Dr. Czapik Gyula megyéspüspök már szombnlon este Homokkomárombn érkezett Megyessy-Schwnrtz Hóhért pápai kamarás kíséretében. Korpavár, Fűzvölgy, Hosszúvölgy községekben, ahol a főpásztor autójával keresztül haladt, mindenütt diadalkapuk és ünneplő hívek serege fogadta ós kö-szöntötte a népszerű püspököt, akit virágesövel halmoztak el. Homokkomáromba fél 8 órakor érkezett meg, ahol a papsággal Hozmán Alajos plébános, O.igány Ferenc körjegyző, Czif-ru* László biró, slb. fogadlak és üdvözölték. A főpásztor ezután a plébániára vonult, ahol megszállott
Vasárnap érkezeit Nagykanizsáról herceg Batthyány-Strattmann László, Körmend örökös várura, a Felejthetetlen nagy jótevő és mecénás, az országos lii-rü szemészorvos fia, aki édes-alyja nyomdokain halad.
A fialal herceg már szombaton délután Kanizsára érkezeti és a várudvarban szállt meg.
Kíséretében voltak Barthos Gyula erdötanáesos, dr, Tamás .lános és dr. Andráskay Jenő hercegi joglanáesosok az erdészszemély zel egy része, stbf, A magas vendéget ünnepélyesen fogadták. A herceg a leg-szívélycscbbeu köszöntötte a l\'Ö-pásztort Majd rövidesen kezdetét vette a nagy szertartási
A szertartás
A templom körül a hivők ezrei, nagyon sok pap, egyházi zászlók. A püspök körmenetben indull ki az iskolából leljes főpapi diszében, infulával és pásztorboltal jobbjában. Asz-SEiszlenciájábnn voltak többek között Barla István piarista igazgaló-házfönök, Megyessy-Seliwartz Hóhért pápai kamarás, Hozmán Alajos homokkő, máromi, Andó Mihály ihárosi, Gulyás Gellért kanizsai, Kozma György nagyréesej, Sulyok .Jenő bakónaki, P. Hánás Gvula kís-kanizsai plébánosok, 1\\ . Simir cza Sebestyén kanizsai gvár-dlán, P. Hozmán János jézus-társasági teológiai spirituális Veszprémből, dr. Mészáros Béla tanár, dr. Terszlenyák László kaposhelési káplán, stb.
A főpásztor először a külső falakai szentelte meg zsoltárok elmondása közben, majd a belső falak kerültek sorra. Végig mindent megszentelt. Konszek-ráll. A hívek csak későbben jó-heltck be a templomba. A szentélyben a hercegi kegyúr imádkozott. Ájtatos magatnrlásával sokaknak példát adva.
A főoltáron fenn a csodás Madonna-kép, közvetlen alatla kis Szent Félix (római vértanú) ma rad ványai üvegkoporsóban. Kozmán plébános tearingben ezerfelé inlézkcdik, hogy a rendet biztosítsa. Később a hivők olyan tömege tódul be a templomba, hogy ember ember-hálán tolong. Künn és benn óriási a forróság. Püspök és fungáló papság valóban teljesen kimerült a négy óráig tartó szertartás alatt., I
Szakadatlanul folynak az iák, u zsoltárok, a püspök papjaival számtalanszor körüljárja a belső templomot, majd? megszenteli n bort, sót és hamut. Mind \'mélységes szimbólum.
Páiob-plebáula volt Homok-komaromban
A templom baloldali falán nagy belük hirdetik :
>Az ősi : Humukcamor* község \'mellett I3Ö0 táján Pálos-rend telepedett le. A törökjárom alatt elpusztull pálosple-bániál 1722-ben ferencesalyák szervezték tij\'já. 1777-ben égett le az alsóteinplom és kolostor. 1912 óta világi papok őrzik a kegyhelyei. E templomot 1722-ben kezdték épitenl és 1711-ben gróf Batthyány Lajos fejezte be. Renoválták 1878-ban. Szerkezetileg "megerősítenék 1939-ben. Pálakat átjavították, oltárokkal egyült diszitelték és festették 1940-ben. Felszentelte dr. Czapik Gyula megyéspüspök 1941 július 13-án herceg Batthyány-Strattniann László kegyúr jelenlétében.*.
A kegyhely eredete
Egy másik felirat a kegy-helyre\' vonatkozólag nd magyaráza-
tot :
»Ezen szent helyen 1703-ban fakápolna épült. Alapjának ásatása közben a mai főoltár helyén földbon találták meg a hosszú időn át épségben maradi kegyképet. Csodás megmaradása sok tíivöt vonzott ide. Kqp-lák Odilló eellí bencésapái közbenjárására 1751-ben XIV. Benedek pápa kis Szent Félix teljes ereklyéjét adta át a templomnak. A kegyképnél és a szent koporsója előtt számos csodás gyógyuló,* történt. A templom nagybnesui : pünkösd \'KisbotfjOgasszony napja, Szent Félix ünnepe június lO.t
Odább
tleseit hősöknek emlékét örökítették meg: ^Imádkozunk értjetek, akik a Magyar Hazáért elestetek.¦ -r-Majd utána a frontharcosok cimere következik, alatta pedig a felirat:
»A világháborúban elhalt hőseink dicső emlékére szeretettel a hálás utókor.*
A jobboldalon a kegyúri, hercegi eimer.
Sok szép szent szobor uj köntösben díszlik a meghitt, kedves, három oltáros templomban. Igazi »Jstéri háza* \' ez. Kegyhely.
Dél már (elmúlt, amikor a püspöki misére kerül sor.
A templomon kívül tábori oltáron a Künnrekedt ezreknek az egyik jézustársasági atya mondott szentmisét. L)r. Terszlenyák László több mint ezer hivői áldoztatott meg. Utána Vida János, a kanizsai harmad-rendiek világi elnöke AC-gyülés keretében missziósbeszédet inon dott, a nap jelentőségét méltatva és a templom mibenlétet fejtegetve. Minden szava csupa szív és csupa lélek. Az emberek órákig is elhallgatnák. Beszéde nagy hatást váltott ki a sokaságból.
A szertartás és püspöki mise ultitt Kosaras Pál Kántor ésSá-ray Gyula tariitó vezetésével az énekkar és hivők alkalmi egyházi énekeket énekeltek.
A templomban a főpásztorez alatt ünnepi egyházszónoklatot tart. Papság, kegyúr, hivek sokasága : Krisztus csuládja, hallgatja az ö föpásztorának szózatát. -Mert szózat az, ami főpapi ajkáról elhangzik. Minden szavú az édesatya intelme, minden mondata felemelő, lélekbemarkoló krisztusi konfesszió. Az egyház minden súlya, minden tekintélye sugárzik egész lényéből, fis mégis a Mester szelídségével hangzik végszava : amikor áldást rebeg minden hívőjére, minden házra és lakójára, minden terményre és minden munkára, a templom kegyurára, slb. A hivek térdre ereszkednek és u püspök rájuk adja főpapi áldását,..
Fél 2 óra már elinult, ami kor minden véget éri és a kegy-
hely Icmploma konszekrálian várja most már, a hivők ezreil hogy békét, vigaszt, segítsége! nyújtson az élet\'forró küzd el. mciben eltikkadt emberteslvé-reknek.
KBldöttiégek tliiUlgése
Majd a küldöttségek fogadtatása következett.
A plébánia emeletén a megyéspüspöknél tisztelegtek a községek küldöttségei, utána a papság nagyszámban. Tisztelgett a nagykanizsai Harmad-rend P. Gulyás Gellért és Vida János elnök vezetésivel. A fŐ-pásztornak mindegyikhez volt egy kedves szava.
Herceg BatlhyánySlratt-mann Lászlónál is több küldöttség tisztelgett: Kedves volt egy leányka köszöntése, aki rózsacsokrot nyújtott át a herceg- . nek, aki kedves közvellenséggcl ; köszönte meg a figyelmet
— Mindennap olvasom a Zalai Közlönyt, — mondotta a herceg a Zalai Közlöny szerkesztőjének. — A lap nagyon jól van szerkesztve, áz urak. kitűnő munkát végeznek... , - ,
A püspök kOfli:&»*te éa elismerése
Majd szűkebb körű ebéd volt a plébánián, amelyeit a megyés püspök, a hercegi kegyúr és kísérete, valamint a papság, a köz igazgatás szervei és a tanítóság vett részt. Bozmán Alajos plébános meleg szavakkal köszöntötte a hercegi kegyurat, valamint a főpásztorl, méltatva érdemeiket Dr. Czapik Gyula püspök kiemelte.a hercegi kegyúr példás katolikus életét, hűségét az egyházához, nobilitá-sát, amellyel minden katolikus ügyet magáévá tesz. Isten áldását kérte azokra, akik papjaink segítségére voltak, á kegyúr munkatársaira, a közigazgatás fűrfiairn, a tanítóságra ésmind: azokra, akik. lehetővé tették, hogy ez a templom ismét pompájában itt állhat Isten, dicsőségére. Majd kiemelte Rozinán Alajos plébános fáradhatatlan buzgóságát, aki munkásságával egy sivatagból kegyhelyet tc-remleít és akit fopásztori szeretetéről és jóindulatáról biztosított.
Az idő előrehaladott. Négy, óra már elmúlt. A délutánra tervezett program egy része más időre halasztatott. A papság nagy részének vissza kellett térni községeibe. ,
A székhelyére távozó megyéspüspököt és a Kanizsára visszatérő herceget a sokaság lelkesen ünnepelte és éljenezte. Dr. Czapik püspököt virágokkal és rózsákkal halmozták el és amikor az autó már tul volt a plébánia körén, még mindig szórlak utána a frissen szedett virágokat. A hivek igaz és őszinte szeriítctmegny.Uvánulásának spontán kifejezése.
Délnyugat legnagyobb ésleg látogatottabb\' kegyhelye az újjáalakított homokkomároini kegy hely. A Szüzanya és kis Szent Félix vértanú csodás kegyhelye.
A kegyhely lánglelkü, buzgó őrzőjére, Hozmán Alajos plébánosra szeretettel gondol a tol\' vek sokasága.,.
! i ; : ¦ f* *J
mi, tulio» 14
¦matt mimxm
Pocsornlk Ottó Csáktornya polgármestere
Csáktornyán megninkull uzuj városi tanácsi I**eje Pccsornik Ottó mérnök lett. Az uj polgármester nem mai harcosa a magyar ügynek kulturális vonulón. A Pccsornik-csnléd nagy tiszteletnek örvend Muraközben. Jóncvü vendéglői vezet az özvegy édesanyja. Leánya, Paula tanítónő üdvözölte a nem zcli, hadseregei bevonulásakor. Pccsornik Oltó a legújabb vidéki szervezkedésekből kivelle részét. Olt volt a fővárosi küldöttségekben és július fí-én a vármegyei rendkívüli közgyűlésen. Pccsornik Ottó a fiatalabb nemzedékhez tartozik. A Pccsornik-család, mini most, IKtiO-ban is a magyar vonalon hurcolt. \' i
Allude Mbomámek MtkSvnapok** HndBiMjit I. atfliotia
6.45 Torna. Hírek. Közlemények. Hon^emozek. — Utána: t^tr«nd. — 10 Hirek. — 11.10 Nemzetközi vizjelíö-szolgilat — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárás kién lés. — 12.40 Hírek, — 13.20 Időjelzés, időjárás, és vlEáltás-J4vi.es. — 14.30 Hírek. - 11.15 Műsorismertetés. — 15 Arfolyanyhirek, piaoi árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, idöjárásjclenlcs, hirek. — 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10 Hirek magvar és román nyelven.
- 21.40 Hirek és időjárásjetenlés. -23 Hírek német, olasz, angol ás francié nye4\\*n. — 24 Hírek.
BUDAPEST 1.
10.20 Felolvasás. — 1045 Felolvasás.
- 12.10 KwdÖraenekar. - í.\'CH) A Hádió Szalonzenekara. — 15.20 Kocsis László mélyhegedűn játszik. — 15 40 Háziasszonyok beszélőéinek. — 15.55 Stiltayda Márki zongorázik. — ifi. 15 Harsány! (iizi nieiól.
17.15 Hanglcniczek. — 18 ll-lász tiyula előidásj. — 18.20 Shukó János hormon .kaszáméi. — 18.20 JuUcr Fc. iene. előadása, — 20.10 Aglry Erzsi m«okei mond. — 20.35 Japán zou-gorUvcr.scny. --- 21 A hozomány,. Huig-játék,egy felvonásban. — 2125 lorlis pali cigáiiyzenpkjirJ. — 22.10 * A Clwppy láncac.vckLir. — 22 10 A Hajkó-zenekar. — 23-25 Müvcsziemozek.
BUDAPEST II.
fl rendkívüli események miatt míl-sori egyelőre nem ad.
A szokásos Inverile rolóra igy ezentúl Budapest 1. műsorán szombaton délelölt fél 12 árakor tesz.
— Naptár; Julius 14. hétfő. ltom. kat\' Bönavent. — ProteatAna Eörs. — Izrael. Timin, hó 10.
A legszebb női fehérnemű és paplanok
JbtuhÁzBcux
A biztosító vállalatok\'egyén-Ifire pótdíj nélkül viselik az életbiztosítások hadikockázatát
A Magyar Vidéki SnJtÓtudóskó je. kuli Budapestről: n 2890/011. számú miniuiOi elnöki lendelot agy intézkedik, hogy « pénz úgy in hisz le.- ion !0. lejei áHÜpltja mcj a napot, nmcIjyUU kczd\\c az éfctbizlosllások ulán\'flíetni koll n pótdijat, melync\'í cJJBnébcu n biztosító vattaiatok a liadikntikáaftlot viselik. A hadiálh)>ot boilliávjl idő. sze-üvé váll cuiicli u kncn\'Jclolí»ck a ki-bofSájlása, ám a biztosító válhlitok azzal a körössel fordullak a péiizitgv-minlizterltoí, hogy cgyelőw Uutsa függőben u hudtkoikázUi pótdíj rizciésé-nck kötelezettségei \'Jjkuondó renJclel kilwcsájuisát. A biztosító intézo.cA kó-teX\'zcliségea vállalt ik arra, Iiogv n hadikot\'kázaií pótdíj fizetése nélkül is hajlandók- « lmdikockáza\'jot viselni ujabb inlézkeJósig, umolv a háborús Oieménj-ck további fejlődésétől rügg. Mi\\e\'. a pónzugyjni\'iisztc- Cnncfd á \'ke-résnek cűoget tcu, ma az a !\\eJyzet, hogy a biztosító váU il nok további intézkedésig pótdíj nélkül váUflják akár a harciéivá, akár,uz ország Ijcl-ő (erüielén hadi események kövcikezté-licn í-Jiiatáloz-)!! biztosi\'oltjíiik irtán n biziosilási összeg kifiaoié-sót. A Biit\'i-sltó Intózoiok Országos Szintűé^-megnyugtat ichát mindenkit, hogy éíet-WztosUása hadie.iOniénjek állal Ixskö-\\etkczett halál esetén egyelőre uátdlj nóikűl is érvényben van. (;)
Két ragyogó, egészséges j fogsor az Odol fogpép 1 használatának ered-, 1 menye. Használja napi
száj ápolásához 1 az ODOL FOGPÉPET
LODOLJ
7, tubus ára P 1.15 - \'/, tubus ára P —.74
A csáktornyalak felejthetetlen boldog Ismerkedése a Balatonnal
Kitűnően sikerűit a csáktornyalak keszthelyi kirándulást — A nagykanizsai állomáson vasárnap reggel ünnepélyesen fogadták a csáktornyalakat
Jelentettük már, hogy a csáktor-nyalak 516 főnyi csoportja különvona-ton Keszthelyre ulazlk, hogy megismerkedjen a M8gyar Tengerrel. A nagykanizsai állomáson a csáktornyalakat kedves fogadtatásban részesítették. Dr. Hegyi Lajos főjegyző üdvözölte a Csáktornyáinkat közvetlen szavakkal, rámutatva Nagykanizsa nagy örömére és arra az évezredes kapcsolatra, amely Muraközt Kanizsához ftlzl, majd az Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara Keiling Ferenc vezényletével a Szózatot és a Himnuszt énekelte el. Közben a Csáktornyáink nevében Hampammer János köszönte meg a nem várt, szép üdvözlést. Hangsúlyozta, hogy rendkívül jólesett nekik a kanizsaiak kedvessége, hogy amikor először léplek át ilyen tö-nicgbdu a volt halárt, magyar szívvel, magyar szóval és a magyar imával fogadják őket.
A vonat fél hét órakor robogott
t tovább Kes.thelyre, abol a pályaudvaron zenekar fogadta a csáktor-nyaiakat, Innét diszfelvonulás vo\'t az oiszágzászlóhoz, ahol Keszthely városa részéről dr. Gír-donyl La|os h. városbíró, a Baross Szövet-—ség részéről pedig Németh Ferenc elnök Üdvözöllek a csáklornyaiakat. A fogadtatás után ünnept sientmisén vettek részt a kirándulók Szentmise alatt a Csáktornyáit k 120 tagu énekkara énekelt nagy letsiés mellett. A" nap programját a továbbiakban fürdés, csónakázás, hévízi kirándulás,- majd délután fulballmérkózés egészítette ki. A csáktornyaíak közül igen sokan most látták először a Magyar Tengett és elragadtatással élvezlek annak hűs habjait. A kirándulás minden tekintetben a legjobban sikerült és a csákornyaiak egy szép nap emlékével a legvidámabb hangulatban utaztak vissza Csáktornyára.
Édesanyja szemeláttára agyonlőtt egy vadorzó egy tizenötéves leányt
A gyilkos elfogatása után röglönitélö bíróság elé kerül
A Zalamegyei Újság írja : Dcrvalics Kálmán vaspöri földműves, aki ismeri vadorzó, szombaton vadászfegyverével ki inent a hol:irba, hogy vadra lessen. Találkozott Knlamár Amália 15 éves leánnyal, aki a szántóföldjükön anyjával együtt anyarozsot szedett. Dcrvalics eddig ki nem derített okból vadászfegyverével a leányt anyja szemeláttára agyonlól-le. A gyilkosság clkoveLése után Dcrvalics bement a köz-
ségbiróhoz, akinek ennyit mon dott: agyonlőttem valakit a mezőn és elmegyek jelentkezni Zalaegerszegre vagy a kir. ügyészséghez, vagy a föszolga-biróságra*. Jelentkezése azonban eddig nem történt meg.
A községbirő természetesen je IcntcLlc az eselet a zalalövői csendőrőrsön, ahonnan azonnal járőr indult Vaspörre és a jár-%. őrvezető táviratban értesítette az esetről a zalaegerszegi kir. ügyészsége l. D élu t án C s eglédy
Ferenc dr. h. vizsgálóbíró Eger-várv János dr. kir. ügyésszel, Deli Károly dr. kir. törvényszéki és Szekeres Sándor dr. fogházorvossal kiutazott a helyszínre és megejtették n bűnügyi boncolást.
Mível Dcrvalics eltűnt, a kir. ügyészség utasítása alapján a csendőrség holléte után nyomoz.
A lőfegyverrel elkövetett emberölés most a rögtönitélő bíráskodás elé tartozik, igy tehát Dcrvalics megtalálása után a zalaegerszegi kir. törvényszék rögtönitélő bírósága azonnal összeül és ítélkezik felette. A röglönitélö (síatáriális) bíróságnál más ítélet nem lehetséges, mini halálbüntetés, vágy felmentés.
_ Különös ügyességéről, bá-
I |)|7. fii. (fi lorságáról és áldozat-
i-——1 készségéről tanúskodott c
napon nagyíványi Fekoio Pál volt eszéki 28. honvéd íryaiogezicdl>oli százados mint üászlóajjparniirsnok.
Már előző napon, is sikerült Fékek-, százados személyes bűiorsáiig&ival fellelkesített zászlóaljának teljesen szétfőtt áUásnklmn számos ellenséges rohamot visszaverni. Midőn július 14-én az ellenség állásainkat áttörto és Fc-ketc százados állásainak jobb szárnyát átkarolással veszélyeztette, oly lendületes ellentámadást indított \'Qt ellenség ellen, hogy " nagyszámú lü-zérséggel, pánrébUilóvnl ós kütönffic harreszközökkol mcgindilott orosz támadás véresen összeomlott.
E bátor és döntő eredménnyel járó magatartásáén Fekete százados u Lipót rend lovagteieszljél ^pta-
Gyomor-, bél-, máj- <s unyag-cserebetegek stiveBen isznak regétenként felkeléskor egy-egy pohár természetes „Ferenc József" keserű vizet, meri ennek hashajtó hatása alapos és biztos, igen enyhe s ezért nagyon kellemes, Kérdezze meg orvosat 1
bauu köblön*
I9H. (UHM M,
i FERENCJQZSEF
KESERŰVÍZ
i i . ______:_
Moreyon a negyedik menetben kiütötte Trummert
Leventéink 8:2re gyfatek Nagyatád elletr
Kovács Nagy Pál rendőrfőtanácsos kormányzói kitüntetése
A Kormányzó Ur a miniszterelnök előerjesztéseié a k lett és erdélyi orsz g részek vissralércse alkalmával a közbiztonsági szolgálat ellátása kör fii fizerzeit t rd-meiért Kovks Nagy Pál rerdCrfölanácsosn.ik, a nagykani/ ai ka -iiányság-, veziMŐjó nek a Magyar Érdemkereszt (isii keresz jét adományoz a.
Annakidején megérti ékeztünk arról a kitüntető megbzás\'ól, amelyben Kovác-i Nagy Pál fótanScso;-nak ré^zc volt, amikor a Korm\'ny/Ó Ur erckMyi bevonu ás\\ alkalmából nemcsak fontos közbiztonsági vezetői szolgálatos teijesitett, >Ji nem a Főm él lóság u\'J Ur közvetlen személyi szolgálatára rendelték ki. Ko vács Nagy,Pál főtanácsos oly kitűnően oldut a meg feladata\', hoey a Kormányzó Ur legmagasabb ki tűnte ésben részesítette.
N^gyka izsa társadalma legjibb kivánatait tolmácsol} i Kovács Na y Pálrendőrfőtánácsosnak magas ki ün-tetése alka mából
\\ sporlérdoklőiés közj*mljábfln a asrtrnipt Moieyon—Trumnto.* mérkőzés állt, Bnvcly az Iparoskör korttidyt. ségéiicn fólyl le. E*l mCj^lőíic a lemre vá\'ogaiotlnak sze.e(désc Nagy. a;á I elten, Miir crea a mér kötésen nagyszámú közönsége. 1 ittunk, körtűk viléz Bftbay Andor le** ilo körzet-jrfinnusiiokot.
Az cl.sö mérkőzés mindhárom\' iikt.c. (ében a kis nrV.z fölén;*Ai ütögeti eUcnlelét, Antali és :i mérkőiéfveattő Rácz gy0!ft|t< bc.nondésát nagy lapé-siil fogidja a közönség HÓrváih— Millo vi .-s (Nagyatád) dönictkvi. Hor-vAih jobb volt. Nagyon tehetséges a fiilU fia. Nyugodtsága, szabályos ölese- l-nponálók. A Se.es—Németh mérkőzésen « nagyatádi fiút Németh n második mcnctljc.i sérülése midi lolcp:cilk. Győz « jobb ^o.-es Németh -Hal tton \'Nagyatád- mérkőzés ina-s-kuc/í\'rh in-. A kis detdunáatuli tfju-sági bajnok nem voli cHonfcl^ a ru-
llilo», jó formában" lévő1 fíómethtoek. A harmadik menelb*a Balatont le-lépidik. Erőfölény. A t\'o onosér— P»flp mérkőzéten papp két moatrtfien kitűnőéi sze.cpel, de Gerencsér u hWirte-dikljnn nagy fölénybe i vazt Dón\'.elten. Szei\'in\'imk papp jol>b volt.
A nagy mcc.ek csak eeutan követ* kéznek Motéyón, " kubai és Trummor magyar profi ökOlvivöbQjnok közltt Mar az első mcirC.lK\'ii n igv a kubai fölénye Tapogatótlzás] A második ménéiben » közönség tűretm«llen, Osd ki a sziiwai. — Imiipíik-\'i\'rum-mer felé 11 blztaláv Mái u hurmiulik menetben vagyunk, mikor a kubai • hagyja, m\'igál, de a szédületes fités-sorozaiok ne.n ártottak neki.\' A negyedik inonet kórepén .egv hM-ina.i l\'ngö jobbkezesei klkészl\'ettf \'rruniincri,
aki megrogyou és ne.it-.ia ko! már Del, Kiszámolják, A színei bombázó* nagy formában van, az edzés nélküli Trum-ir.er non volt neki el fon fele.
Mbraszenlmártoni (muraközi) darabos príma minőségű
BARNASZÉN
házhoz száüitva 4V P mázsánkint. Szagtalan, nagy icilóríáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égő szén.
Kapható: mi
Dft*. Borist Károly bor- éi íaértékéíHö cégűéi
Nagykaalxea, Vécaey-u 6 Tel. 00. ¦és* Maraaaa be telt amiéi I
kódolt » pilicnl e^iiTeU-ivcl szenben Ideje jó. Szép Jövő! jósolunk neki.
100 m. ifi bit: i IjatJnsalca (v) 1.24, 2 Sös (K) 1.32.2, :t. Korínon II. (NI 1.33.8
A pécsi íiu klasszissal Jobb volt eik-nPck\'iné\'. KoOemon II. nagyon ki-QtkŐZötl az olzéshiáiy.
400 m. gyors: 1. Csapa (P) «.00.2. 2. Czuiek (N) 0.002
Csak korcsapásos dőlt ot a wkcav. Az eoojéu Csapó" ve^-icM, de 200 m. u;án í:ziöc\'í clőröl-iri s már-anár bi/los gyŐsíeibek goud;>lluk. Azxxibau lá(-szoii réjto, uagy ciionroiét lebecsüli s ez le.i a \\Oiztc. Kényelme* tempókban uszoit olői\\« tudatábpn, de a l^écsi finnttk helyén volt a kjúvü i oz utolsó lh)sszban (OnUmélCrről cOn\'i-
méterre d<>ig<izva yj hátrányát, jobb benytfláuat fO\'őrölt. »
txöG m. gyorsváltó: l. Kaposvár 2.583, 2 Pécs 2ü8.4, ;t. Kanizsa 3 00.
A kanizsaiak I)us, Szabó, Molkis. Cziúek folállilásbaji áfilik ki. A ÍHJg-izgalmasabb veríeoy volt. Igazi élte. [yOrede.t kAzielem. A gyoraussö lúá-nyunk iit ötközött ki Dua 6s íőleg Szabó tné.ii szój-en (ártották in;igukitt, iie Mohos csúnyán lo.iuMidf; s a vj/UJj/ti Czuiek már nem i-s c.őlködői^
:ix(ili m. vegycsválló: 1. KBpOWár A. 2288. 2. Pécs 2.33.0. % Kaposvár H., 1. Nagykanizsa.
A Krátky, Tóth, Cziáe\'í pelálGfásu kanizsai tk oz c\'őzö sok AreenyÜklŐt fáradtan rem bírtak a piheni émbe-icke: Leáll.ló ellenfcJcikkol.
BÚTORT
BzakQzletb\'en
Gábor műasztaloftnál
vegyen vagy rendelj 00< Nasykulu*, V*ro«k*« palota.
Vízilabdát Nagykanizsa,, Péoa voayaB—Kaposvár 2 : 2
iK\'Jtövök: Czuiek 2, iiHoh* Adorján és Ke.-skís. A kanizsiiik közöl Tóth, Kcjen.cn II., Krátky és Czuiek Tillt ki bárom pécsivel. A tavalyi kor. bújnak Kaposvár még igy is kemény diót jcleii.cli. Kár. hogy u pécsi bkó sok fütyorészéso élvc/.lictelkaiué tette « játékot. ,\\z a benyomásunk voll az első félidőben, hogy enaélí a Jlflákoájt oz a/_ atka: míg egy ember dirigál a parton, tizennégy i»:iig >M a rend0-
kczé>o:t. A bolyzet csak ükkor javult meg, inikor Holló tanár vo\\[c út a \\Oze:ést. Neki jobb szive Voll, cnjíe-deit néha játszml is.
Kaposvár még mindig a régi okos taktikával játszva, fölényben, voll.1 A kanizsaiak sokáig nem tudták örvénye, slteni az ember előnyöket. Czutoknek csak egy szép mozdulata voll, az obő gólnál, egyébként csak árnyéka volt iiKJfí régi küzdőszelleméinek. Még egy négyméterest is Ubagyott Krátky okosan játszoU, de nagyon nyomiák. Tóth jól veden sok góltól tncn\'.ote meg hálóját. Kelemen II. küzdött, hogv tőle tollcil. ,
A lobbi számok eredményC\'\' napi számunkban hozzuk.
Szerdahetyt Zsigmond
Az atlétikai verseny
résrie;cs beszámolója oniyagtoiiödás miait nuú szaunáikból kimaradt. IIol-nap közöljük 0 részleies erekménvclc-kfll együtt.
Muraközi hirek
— (Terbóoz államtitkár a Muraközben)
A muraközi, még 1« li# csáklomyai szöJeiésü Terbócz\' Míklis közoklaiás. Ügyi b. áUamlitknni ik a legutöbb visszaéri Sirilóvár környékén, Vas-hegj-en van családi birtoka. Az iiliaiii-liikár a ni|»kbin nÖvéré\\-ei Csáktornyára érkczcM, ahol az állomáson üniie(:él\\e.e,i fogódlak. Nagy sukaság és magyar ríinás Jeinyok élén V. l\'c.sornik paid 1 mondott üdvözlő 1)0-szódei, kinci lelkes szavüiru az áltnii-iiikár meghaiottan váiiszolt; Az c;ő. ko\'fí vépdégek rövid Csáktornyái Vir-lózkodás idán Vasbogvie me.itek, ahj! pár napot pihenésnek szO.ifolnjCk.
— (Lopás Csáktornyán)
pataki Gyula csáktornyai kereskedő kerékpárjai ismc;c:ien betörő a l Okása kannájából minap éjszika Olloplft. A nyomozás folyamatban vau, A t^v-.ij, ha kézie\\cn"d, minthogy légollfjámi clsölités at;i|i követi<\' el a betörtist, rögfönlléiő bíróság elé keriil.
— (Magyar-német tárgyalások)
A visszatért Csáktornyán napok óla tartan-ik - a^miiftvar—nér.ci vogyOsbi-zottságiíi tárgyalások1 a magyar—u\'-met átmenő, viisuti forgafoni ügyéhe.i.
— (Csáktornya kópvisolőtoütülü-téhek tagjai)
Csáktornya községi képvi.clíí\'esifi-le:e díszközgyűlés l.ofeléb.n al ikult meg Pe.•soraik Oltó polgáru.eitej ti-nöklésé\\el. A polgármester" helyvtie. sévé Skvorc Jáflbst, kéjwiio.ölüilületi tagokká a kö\\elkezokei nevezték ¦ki: Aschcrl József, lllmler Lajos, Dóriiig Károly, líérlícs Mátyás, Horváth Ala. jos, Kelemen Imre, Kollarirli Ferenc. Kovács István, Kristofics Mátyás, dr. László Béla, Ma\\rck Elek, MuyCrcsak AHuclár, Mekoxeiz Ignác, id. Munczi Antol, Pálll VciulcL Sáfrán László; Szalay László, Szocsics Mihály, Verhár .lózscí, \\rOszk I\'Creiu-, Vnrusics György, ld. Wuhlscln Károly. i\\z ala. kuló disz közgyűlésen jeK\'n volt Tbnár Zsigmond ezrc^e.s, járási katonai parancsnok is, akit a közgyűlés inimkja-lársaival, Hohir Árpád századossal és <lr. Zarubay Lóránt hadnaggyal együtt lelke.u\'n üiinépcll. Az ezredes rövid l,c-széde után a kinevezőitek az Ö kezébe leiették a* esküt.
Jó eredményeket és szép küzdelmet hozott a három* város úszóversenye
Szépszámú közönség elölt jóűsikcrtili \\Criedyt vívlak Pécs, Kaposvár, Kanizsa úszói Igazi szép küzdeliiokot latiunk, melyekben oly rég volt részünk.\' Minden ciímic.-ésünk az áldozatkész sporlvczo;őké, ifik le.ismer. lék, hogy közönség önkitek igényei vannak s ig,-c\'íezjiek azt kiclégia-jii. Kár, hogy 0 bclyenkéut Izgalmas \\er. iOnyi a sok gj\'orrr.ck szám élnyiijtottn.
Pontozás nc.n volt, mert vend égőink «z utazási nehézségek ,midt nem Indiák leijei számban jönni. Ha azi \\Cíz. szűk, hogy az. öt jelentő>cfrb egyéni számból a kanizsai fiuk háromban gyözcJelmOskedtek és 2 második helyezési érlek cl a kerület legjobbjai oilen ,akkor nagyon meglehetünk \'.ié-ged\\«. Különösen figs\'ek\'mrcaiélló az élveríCnyzök közflt Tóth kettős nteM. USzó győzelme, melyeket jó időkkel éri ot, mert cz.azt jelenti, hogy a "közeljövőben megtartandó kerületi bajnokságokon végre hüz-ii bajnokot is nvniliatunk. Ha ehhez Iwzzáfldjuk még, hogy » liáluszúsban Czuiek és Krátky szintén henge eltek, akkor na-gyón boldogok lehelnénk, ce ne dug-jak homokba a fejünkéi, n,eri gyors-liszókban bizony rosszul állunk. Kzért kapuink ki a vádlókban is. Ez utóbbi « szlórrendszonmk kó\\clkczméiiye, meri « kanlzsd gyonmszök mind vut-iában tartogatják magukéul s lia meghallják, hogv 11 másikuk jobb eizés-iilő: úszott, akkor mindjárt otthagyják az egészei;
Az érmeket dr, Krátky iwlgármester, az úszók iráni yMindw mejcgíu érdeklődő inecénálnnk oszlotia ki. A rendezésért mimicji dicséifitei megér*
dome; HcfllÓ János tednevelési ton\'ir, ki [oi;e>en mugáralvgyva ti meg nem szűnő lelkesedéssel és erős kézwil végzi misszióját.
Eroáménvek a következők;
100 m. hát: 1. Czuiek (N) 124.8( 2. Krátkv (N) 1.30.(5, 3. Uiinhitly (K)
i.33.a
Czuiek clejé\'ől \\-eglg vezotve konyít) e 1 győzőit. Ila incjszoriioUák v.-fei jobb l\'ő ti teTloli \\olna tö5e. Krátky szinlé" bittosan l irtott » második he-lyét. SUlusa jó. Kár, hogy Iceres*! n.szik edzésben i!ő;e, pedig uklíor a ken\'rtcii bajnokságokban ő is komolv szcícj-et játszhatna.
200 m. mo\'i: I. Tóth (N) 3.14, 2-Serafüi (K) 3.15.2, 3 Daday (p) 3.20.8.
A legszebb \\crwcnyt a njélhiszók úszták. Mhid a báriltan piUmgózva kezdtek. Szorosan cgj\'ütt mentek az olső két hosszban, ()ti Tóth és a ky. posvári fin előietörl és izgalmas szép \'küzdelem kezdődőit kettőjük között.
üo.afin az utolsó liosszl>m váratlanul ismét pillangózni kezdett, már-már félíeUük a kanizsai fiút, do Tóthnak helyén voll o szive é.s kemény hajrában maga mögé ulasüotla ellen tétét.
100 m. ifi gj\'ors: \\. Karácsonyi (K) 1.8.2, 2 Várkonyl (pj 1.9.8, 3. Moltos (N) 1.15. ; /
A kaposvári Karácsonyi nagy-t lehet, ség. A kanizsai Mohostól többet\'vár. limk pesti rejlöaésl ^líctüségei ulán, de stíluson kívül nem sokat múlatott. Menisene oz PiOcefet éjiszakai utazásé,
100 111. ifi mell: 1. Tóth (N) 1.27, 2. Kádas (pj 1.282, 3. Kecskés (K) 1.35 mp.
A kan\'zsaí Tóth iU is diadalmas-
Városi Moxffjé. Még csak ma hétfőn !
A legnagyobb filmsztár, Bette Davis kimagasló filmje
A vén leány sasa
Leányok koanye, leányok mosolya. Partner: Mirlam Hopkins stb., stb.
A kísérő műsorban Aktuális Vlrághiradó.
Elfiadások kOmapokon 5.7, íí, vasárnap él Qnnopnap3, 5. 9;kor
ÜK
tm, iulfus 14
ZALAI KÖ2L0NY
(Folytai** az 1. oldatról)
— (Változások a kanizsai ferences-rendházban)
Borbély Honor áldozárt a széles, fehérvári rendházba I .ejyezték, Dávid X«ver Andocsról hitoktatónak Nagy. kanosára 1 enilt.
— (Előléptetések)
A 1 tfügyminiszter ilr, ]\'oifrö Mii ály kir. li\'z\'i orvost a VII. fizetési osztályba kiiiC\' ezíe. — A l>el ügy miniszter dr. Koltay Miklós és dr. HiüzUiy Sándor iecu őrfogaim zóg>\'akí>ríi.\'»koJ(.i| !.egédfogulmnzókká k;ne ez[c, _ [.«hcl Veron* nngykíVzsai sogédovónöt állami óvónővé r.evez\'.e ki a l»\'lügymi<-níszter. - Az OTl-rAi lő.-zc Ji\'nos dijnokot Kzámlisztló léptetek dő a XI. fizolé:-i iiszlájylia,
— (Áthelyezések a vármegyén)
A főispán dr. Kiss Rnde szolga, bírót Zal.egerszCgiől Tnnol\' ára a fö-^¦zo^gabir(\'li hivatalba, az alispán dr. lx>vassy Péter tb. szolgabíró, kózigriz-gatási gyakornokot Tapolcáról i.e.e. uyéie lendclte ki.
— (Megérkeztek a légoltalmi nyomtatványok)
A törvény clöirja, hogy minden lázban ki leU fúgg»sz.eid a légoltu. lommal kapcsolatos tudni valókat. ,\\z eriőt szóló nyomtatványok most ér-looznek n.eg a nagyk\'nizsai Légiflüdmi Ligához és a mai naptól a tűzoltó laktanyában már kaphatók. A tudul-\\alók kifüggesztéséről ajául tos minél étibb gondoskodni.
— tForgalomba kerültek az alumínium 2 pengősök)
A Magyar Nemzeti II uk nagy."nni-zsai ftókialézolénél is megkezdődött a mai nuj>on az alumínium kétj engff-sók forgaJomb.iliozatulu. Az uj ulumi-nJum kétpengös hasonlóan tetszetős kivi\'elljeu,\' készült, mint az 1 i.«u;,ős, isak 28 inlUméter átmé.őjü, súlya jódig 2.8 gramm. Az ént.c egyik ofld. Ián a I Cúgos értéit Jelzés egy bal érkoszo-rnvai övezve a BP és a terve: ö művész: Beién L, neve látható, inig másik oldalán tt magyar rimer a Szent Komnd,v<l és a Magyar Királyság tel. Írás a icrés évszámával. A papír, és ezüst 2 jengősök bevonásáról késtil* tórlénik intézkedés.
— (Általános b, jelentés az OT1 nöl)
A m. kir. bel ügy mini sz\'.er 208,800— 1U41. B. M. SzámU renlt«.e;e érlelmé-l.«a (ir.egeient a Budapesti Közlöny 1941 Július ü-iki 151. szamában; « munkaadó köteles az 1941. évi május hó 1. napja ós az 1941. évi július hó 15. napja közti IrtÖ\'.eu alk;úma/á-s-Aban iiUö, vagy állott tovadaímazáal (lié>) batár alá biztosításra kö\'.o-lerótt muukaváUdói tisz.lvi eUŐk, müve. zeiök, l.e.e&kcdő segédek, utazók, ügynökök, pénzl>csíértők, slb, kizárólag
MAB1 ¦¦!!.. Inv/oIl,,.. közül .í.--í!-..U
akiknek javadaluuizása a l\'ttvi 300 I engöt meghaladja, de havi 000 pengőnél i:em több, «z illetékes biztosító intézetnél (nagykanizsai lenileii pénz-laj-j legkésőbb 1041. évi július hó 20-napjáig a irigykniílzsa* kerületi pénz-tárnál dijtaLmtü liesz* e/.|i*!,ő Altató-nos bejelentő lap- felhasználásával le;e\'jeuléi,i.
— (Bácsvidék és Szerératég)
[H>ntos úthálózatát tünteti Tel a Magyarországi síelt AuiöVrké|.lioz Ky-ujabbau mellékelt Délvidéki, PáHUp*. Kz «1 tciiát egészen .Nándorfehérvárig (Peogradlg) megvan ;iz úthálózat és poatós kiiomé\'«.ezé.s.
— (Cukorjegyeket veszített el valaki,)
Plaw\'er (íyörgy murake e-zttirí cipész mester mcgtaláltu és behozta a v.eri.e«;öségl)e, ahol éMhetŐk,
Szíriában beszüntették az ellenségeskedést. A fegyverszün el i egyezményt még nem írták alá. csak a harcok beszüntetéséről kötöttek egy helyi és katonai jellegű megegyezést. A tárgyalásokat francia részről Dentz tábornok vezeti. Az tfj fegyver-
szü nel i lel tételeket m a reggel még. nem ismerték Víehyben.:
Kairó, július 14 Szíriában a helyzet még nem végleges. A harcok szünetelnek, mindkét fél értesítette kormányai, de döntés még nincs
Kikiáltották a független montenegrói királyságot
Róma, július 1 1 A Halkan végleges ujjámule-zése tovább folyik. Vasárnap Montenegró kiáltotta ki füg-
gjcllen&égét. Montenegró önálló és független lesz, de olasz királyi herceget kivan kormányzó-hercegként a montenegrói királyság élére. (mii)
Pánik Moízkvában: rrlndenkl menekül
Budapest, július H A Pest berlini jelentése szerint a Sztalin-vonal áttörése ulán Kiev elfoglalása minden Órában várható. Hasonlóképp az északon előretörő páncélosok minden pillanatban elérhetik Leningrádot. Moszkva felé is megtelték már az ul felét. Moszkvában egyébként pánikszerű a hangulat. Nemcsak a lakosság, hanem a diplomáciai testület is csomagol és menekül. A kormány es a diplomaták Szvcrdlóvszkba mennek.
Sztálin állítólag még a Kreml, ben tartózkodik. (\'titi)
A német repülők munkája
Berlin, július 1 t A német rcjiülök tegnap 117 szovjet rojnilöl semmisilcttek meg. Sikeresen közreműködtek a német gépek a Sztálin vonal áttörésénél is. Egyedül Szmo-leuszk körül 77 páncélkocsit, 400 tehergépkocsit, 117 ágyutés több szállító vonatot semmisítettek meg a repülök.
Értesifési
Tisztelettel értesítem a hentesárut vásárlő keresztény közönséget, miután m piaci husfdlfcém I* lesz bontva, ezután osalc otfhon Kiakaniiaán (a kanálishoz kőzet lakom) Vararzdi-utcsi 3. stzrám alalt továbbra Is lehet nálam kapni xttirff, hajat, izalonnát, sertéahuat és mái hantén-árukat, mindenkor a megállapított árért.
Tisztelettel a vén nyilas Ml Simon István henlesmesler.
Hazajönnek a csemovlrzi magyarok
Hátaadó Istentiszteletek
Ungvár, július 11 A felszabadult galíciai vidékeken járlak elbeszélése szerint még mindig állnak azok a diadalkapuk, amelyeket a magyar Csapatok fogadtatására állitot-tak. A lakosság irtózva gondol vissza a múltra. líengotcget szenvedtek a »radák«-tói Ez a közigazgatási szervezet teljesen zsidó vezetés alalt állt, a munka Szünetet is szombati napra tették. Sok helyen a katonai parancsnokságon is zsidók voltak a főemberek. A zsidók az oroszokkal együll elmeneküllek,de mindent magukkal vittek, amit nem tudtak elvinni, tÖnkrctet-
a (elszabadult Galíciában
lék. A termés, miután zöld volt még, épségben megvan. Tegnap már mindenült újból megleltek a templomok és sok helyütt pap nélkül ugyan, de hálát adtak az Egek Urának a felszabadulásért.
A magyar honvédség híradó-százada jelen li Cscrnoviczböl, hogy olt mindenütt a pusztulás nyomait látni. Egész házsorok vannak romokban és az utcákon bokáig ér az üvegcserép. Minden a szovjet pusztításait mulatja. A városban élő Ö00 magyar már a háború elöli haza akart térni. Bemélik, hogy most rövidesen hazakerülnek.
(mti>
„Moszkvában találkoznak a magyar és a finn katonák"
llelsin\'i jillius 14 A finn síijié roknuszem\' hangán foglalkozik a magyar cu^aiok hanxü-\' \\<U és rámul it arra, hogy a törléno. temr.ea Magyarországéhoz hasoi ló n egisonki:á>; nhics. A lapok h in\'g-siúyoz/ák, hogy a finn és a m igyiu-ka|(.nák éz.ikon és di\'lcn o^v télért küzdenek é-s vérként luirndn ik.
A finn i\'ádlá magyarnyrtvfl adásában magyar ¦cre\'.et is beolvasott és h«ugsnlwizla, hogy a magyar és a
finn katonák Moszkvában fognak majd
líefeei. 1
rámutatott a finn rádió arra is, hogy a ,ári Orosz.>rszágnak is w.lt.tk lui.ál, mert 1 mílUó magyar hadifoglyot sínylőd\'eie t. fjttglöbbet szeir.ed-;ek azok, akik a Murmanszk vasutat épi-ctiék. I\'.t 80.000 magyar hadifogoly dolgozott és közülük 28.000 elpusztult, (mti) Helsinki Julius il
A szovjel iej)i>lők néhány finn város o!l*n lámadásl IntézlSk. 01 gé]»ei lelőttünk. (mtl)
IfMGER-iULLIIAilM EUEK És MÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. i«*
Sl.L.ii«fl Magyar Kőolaj Részvénytéraaség nagy-lOalla kanizsai képviselete és blzominyi riktéra
Kedvezményes adotételU mezőgazdasági olajok.
- (Elkoboztak S5 q kukoricát)
A tapolcai rőszplgahlró föiyeníé-S alapián a zaU.cgers: Lgi k^r. ügyészség 8") mé\'eniiázsa kukoricát elkobzott Sch!es:.n-,er Rezső mlhályfai IákpsCÓf, aki illeiékte\',«ufil juto\'.t ennek a kukoricának a 1 Iriokába. A Ho.ío^dall kukí)-rirát » koOnányl\'lKlos-főispán közlOű-;árására rz Ögyósisóg a (npol\'fü IÍa»-gya ré^zéx adattá át, hogy unnak révén a tapolcai janisban « közellátás, hizlalás célJHira fegj*en Whaszná^ifc.
— (internállak Tapolcán egy pesti szovjet-barátot)
Jandó Vencel bililajesti lakos az egyik iapolcí-1 korcsmában • lyan iin-gauirtást tanúsított, anelyíiöl nyilvánvaló, hogy cz orosz rendszeriek a hie. Mivel jandónak magalnrtása « kérend, közbiztonság és az államérdek szempontjából aggályos, a Lap,-ji-c*l főszolgabíró -«ndörluitásági tinret alá lel-«z:e és a b\'udapesH főknjd-lánysiig fogház- és loloni\'.isí\'.lídyínak ndiuta át. i
M#|^érks)zett a Carleé-clrkusz
Ma+t>\'arorsz6g \'«tjn-igyolrb cirkusza, aireTy Doniert, Ilonifii- Igazgaljlsani AH é-s holnap, ke.h:ea eu«* kezdi ipeg \\endégjilékat Nagj-kauizsón a vas(ff-téion. Ifolnap oste 9-kor incgnyitó diszeltiaras le,;. A ilrkiusz csuik hiiroiu napig marad Nagykaulz-san és a na-ponta e.te i) órakpr lezVodó ^«\'iadaso-kon klvftt SZSrdéa és csulórlokcn d.\'l-uian a órakor is tiri e\'fttdiisl. A 3000 személyei ledei! saiorban. rossz i-.\'o e eién is n.egtartjék rz clO\'idsiwkat. A uiusorból kieir.éS\'.e.llk "z
A. LIAZEO
né\'.eu fzercplC marokkói arab és né-rjBc a k roba tarso pori, ninety a v.tóg legjobb ilyen- «uni s/Ama. lizenklviit 30 idomittitt ló, 24 egzo:lkus idoin.tort vadali il, kitfm6 zsougló\'rszilmoji, Jtic-lornaszok, Unrcsoportok, lK>hó<ok egészltlk ki a mtlsort. (:)
Keresek nsgyobb mennyis égli
alkalmas taha^uM ffa««r*x4t
azojanalra. Üzemanyagot blztoaltom. Ajánlatokat 70 *
UAny,.f«áítfkMltö V. f. t. WlrtaS*»-
Bfgo\'clmre cv,are6, Ungyár.
Rézmexazpor használatát a szőlőben
A földmű\'elésfigyi mbiisz\'.érlum • folyó évre kat. holiauként 1 kgrfi réz-gajdol és 5 kgr. rézjnészport utalt U ^zőlösgaz(\'ák részére.
Sok leheu a résmészpor hisználita LMie.otleiv a g.izdák előtt. Ezért a szftl. és iHir. feliig;, clti.ség az nlál>pá lájékoz\'aiást ailji c «n nagyobb ffití\\a-• agoklsm már nétóutőzhetenezmek *s reitétlenüi jól bevátt védekezősremek használ itára vonatkozójáig.
A ttordói lé l-enne\'ezéfi\'.el a s\'.ÖW-nek csak a tombozitát \'lehet a peronoszpóra eüon ir.egvéíteni, eBflpbCXl a fürtölet ne\'ezrbben és nem min-i(«n e«tli«n. A pern!e*le\\et ugy*nts a füriök berejét", n kor^ánylioz, ahj.J a pSronoszpóra ilyenkor feriöz, néVu
íAiaö ¦HMM
IMI, lullm 14,
lézgálic
kapható Klskanlzsín Ifj. Tóth Péternél
m Szent Flóríántér 9.
lehet jól hefc. skewdezui és a fejlő.lö bogyókra kerüli pcrmeUá a hamvas víaszr^tMgel t«vont fürtőkén nsm is tapad meg elég Jól. A peronoszpóra teltát itt me^te\'.epedhetik. He legtöbb esetben a tőkének belső része ki is marad a védekezésből, ugv hogy m«|f-történik gyakran, hogy még aránylag jól megvédett lombozat melleit is a jeronoszi>óra elpusziitja a fürtöket.
éppen ezért a fürt peronoszpóra ellen rézmészporral kofl, védekezni.
A finom por könnyea és Jobban bcliatol a tőkék és fürtök Ixlswjébe és megtapad a kocsányqkon,
A nagyobb szőlőgazdaságokban már évek ót« közismert, hogy a ré/gáli.; I^nne.ezésckel rézniísz|m>ro?áisal kell kiegészíteni. A kisebb szőlősgazdák, kik nem icideJteznek porozógéppvl réz-mészjxjrt eddig csak igen kis mérték-l.i-.i használtak, pedig a porozás mindig ciéggé fontos volt.
A legjobb c, élményt a peronoszpóra elleni védekezésnél tigy tehet efltólii, ha a rézgáliccJl való permetezési réz-inészporozással kiegészítjük.
A rézmészporozthsal igen jelentős rézgáUcot lehel- megtakarítani.
A porozás elsősorban is kevese]* munkát véíz igénybe. A porozÓszBf használita !e.iimi előkés füleiét sem igényel, mindig kész a használatra. Cílyankor 7>cdig, amikor a peronoszpóra gyorsan terjo.l és annak iiiegféke-zése egyedül n gyors kezeioslől függ, amikor ki* rrtBgszikHáwkkül nap-nap1 után cdk üz e.-ő, fe.llé[le.uil a gyor. san, végezhető ponvá. az Clőnyöiebb.
A porozást takarékosan, és gondosan kteil elveszni. A finom por a sVáraz lete\'.ekre\'vagv fürtökre nehezen\'tapad sok a főidre hull és oheizlk. Fontos
tehát, hogy a porozás a roggBftl órákban harmatos tökéken vagy kisebb oiő után történjék. Ha rézgafü imk már eitogyott, de rézniészportmk még ¦van, ?1 lombozaton vaiijobb tuj>adást olyanformán is elŐwgilhlBtjúk, hogy előzők^ o lombozatot tiszta vizzéi i«. yernve;ea/.í.k és röglön utána porozunk. Általában a Tűrtök porozását is 8 űeghelyCícbb akkor végezni, amikor azok uyb-kosak, harmatosak, tehát kora reggel vagy e<ö ulán.
Ködös időkben 0 jwrozásl azomiü végre kell htytoai tekintet nélkül a Mölf) virágzninnik vagv fürtnek fejl\'i-dési fokára. Különösen fontos védekezési mód a porozás langyos csők Után, amikor gyorsan kell collég ni-gyobb tcrüíc\'ct végigporozni a foko-zolt j:eronoszi>óra veszély miatt.
A porozást porózŐ gépekkel vagy padig kl\\Cbb gazdaságokban, ahol a gép Ijefcktclési költsége nehézségekbe ütközik a/, u. n .fürkész porozóval végezzük. Mindkét eszköz, de különösen az utóbbi könnyen kezelhető egy-szerű fisszcallili.su eszköz.
A rézmészpor csak utalvánnyal vbll kapható. Július t-iől kezdődőkig uzon-ban a vásárlásnak ilyncnű korlátoZá-sát beszűiiteUék és a rézmészpor sza. bad forgalmát engedélyeztek. Tehát ezután utalvány nélkül is kapható a kcreskcdén\'-kb<"n.
MI újság a Budapesti Élelml-szeroagy vásártelcpen ?
A Magyar Vidéki SaHéfodóattó fő-városi jelentése szerint 1041 július 1-tŐl 10-ig a idhozatd az előző héttel szemlén emelkedett. Az élő- é.s vágott-baromnpiacon az élő lyuk és csirke ara 10, a liszlitott csirke ára 30 fillér. lOl csókként A bajás ára további S fÜléi-rel emelkedett kg.kénl. A z&tJség-i\'s frízclékJélékiiál az árcsökkenés a legtöbb ajamal folytatódolt. A sóska ésiiiaraj iet 10, a vórösliagymu 11, a fŐZŐtök és Iftiljmi való zöldpaprika 20, uborka 30, vöroslvigvin i zöldjéül 15
é,s a paradicsom ára 250 fillérrel csök-ken!, csupá.t » karfiol és zöldborsó ára e.nolke.fett 20 fillérn-1 kg.-ként A további áruuü csupán a szokásos 10 fiilérií lerjcIŐ árhullámzás volt tapasztalható. A gyümölcs fél éknél « jobb minőségű áruk mcgee.icséic a
málna és itlma\' 20, a csce^-iye 10, az erdei szamócu 00, » körte és uánp-siicit szamóca 8), az őizlbamck &-a pedig 1)0 fillérrel cmei\'fiCdelt kg.-ként-Viszont a meggy ára 10, a most már nugvobb mennyiségben érkező kajszi, barack ára psJig 50 fiDéricl csökkeni.
Értesítem Zilamesye n. é. közönségéi, hogy a m. klr. Iparílgyi Mintfztéríum 34.400/1941. Ip. M. sz. rendelete értelmében a Textlihulladék Gazdálkodási Bizottság Zala-megye területén, Nagykanizsa központtal
a textilhulladék
(mindennemű rongy, ezabó nyíredéit, fonál, kóc stb.)
gyűjtésével engem bizott meg.
Felhívom a n é. közönség H a szabűlparosok, llzem-tulajdonosok figyelmét, kiknél bármilyen textllhulladik (rongy) u| vagy régi van eladó, hogy csak az Jogosult megvenni, kinek a Textlihulladék Gazdálkodási Bizottságtól kapott éa ál.i<lani aláirt vásárlási engedélye van.
Hazafias fiszlcletlcl VÁROSSY SÁNDOR
2111 Nijykanlua, Zilayl Mikló.ulca 10.
Csillárok,
falikarok,
éJleliszehrény-lűmpáK
egyszerű és diszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVtiLGYI-nél
Sugár-ut 2. 12B
Gyűjtse a
umihullodékot,
sok pénzt kap érte
2éő Antal vtnÉtÉi
Ffi-ut 5. srim. — Telefon 91.
Mév- *a azOlntaanapokra
alkalmi ajamlóknuk cserepes és levágott virágokat, osokrokat
egísa éven át vehet * réo.1
Petermann kertészeiben
Bálbory-ute* J\'. _|«M
Rövid táviratok
A SZLOVÁKIAI magyarság kívánságait tartalmazó emlék-[rátol Esztcrházy János gróf ma ¦ személyesen átnyújtotta Tuku államelnöknek.
SPANY0LQRSZA6B0L ma éjszaka uliKikiiulult a kék hadosztály második csoportja a szovjet harctérre, A svéd önkéntesek ujabb csoportja is útban van Finnországba.
BERLINBEN cáfolják, hogy :i németek mérges gázt használlak volna a keleti előretörés alkalmával.
ANKARAI jelentés szerint n berlini szovjcl követség tagjai és a moszkvai 23fi tagból álló német kolónia megérkezett Törökországba, ahol kicserélik Őket.
CSUNK1NGBA érkezett az angol kormány ;1 műszaki tiszt viselője, akik az amerikai szállításokat készítik elö és az útépítéseket Vezetik.
A FRANCIA kormány a megszállási veszély miatl a dít-kari katonai védelmi berendezéseket kibővíti.
AMEMKÁ ismét át\\«tt 10 lofo^lall dán hajót. T.zzol a :tD lefoglalt dán hajó közül már ;tl-ct amerikai szolgálatba állUoitiik.
IFldlISDETBSEI
MurakflKban végzendő elöllxctéi-HVüitíute m«gblzh«tó, szorgaloiis munkaerőt keretUnk. Megbeszélés & kiadóhivatalban.
QaMdaaaa-tonyl karaaak vidéki gazdatiszt hizlaiUsinak vexetiaerc. Bővebbet at IparteitOIeli hódiban.
Ker4kparo.nl tudó klfutélaányt tel-veiztlnk lapunk kladóhlvataliban.
FaaaarharaakadBaaséd azonnali belépésre felvétetik. Cím a kiadóban. 2113
ADÁSVÉTEL
VlamantM kazal-, sátor- ?8 kocil-ponyva kedvező- árban kapható Kelemen ReiBÓ cégnél. Ugymiott méz minden nieny-nyliégben legmagasabb árban\'itvétetlk.
2039
lakjU-Ozlbthelyiséo
Egvszobis laké* mellékbclytiegeel azonnal kiadó. Kovics^Magyar-u. 83. 2116
HÁZ 6» INQATLAN
Etado háa ntfgy szoba, fllidószobival, november l-re bckollftzketo. Megtekinthető KIsIalady-u. 10. IS. Krdeklődni dr, Samo-dlss Keazthely. 2112
ZrlL.nl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: ..KözgizdíiiigIR.T. Hanyknnbía",
r\'alel&a kiadó: Znlal Károly. Nyomatott: a „Köínnulaatigl R. T. Hapyknniisa" \'
nyoitidA|Aban Hagyktinlzsan. (Nyomdáért tolol: Zalai Rir«iy.)
8j. ívf«ly«ra 160 síim,
Nigykanlm,\'IMI. Julin* 15. kedd
ára 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
bt Uadtttnlali FM S. i
POLITI K.A I NAPILAP
Felelős szerkesztői: Barbarits Lajos
l\'Jöliiclíai in: m hóra 1 pento *0 tiller. Sicrlicsilöítgi io [.ladóliivatall ick-loui 71 »i.
Uj fejezet Muraköz életében
Irta: Kelemen Fereno
Július kilencedike óin uj fejezel kezdődik Muraköz életében, Az idegen impérium 23 esztendeje után következeti a honvéd megszállás 81 gond terhes napja. Bár vitéz honvédségünk bevonulása óta egy percig sem tartottuk kétesnek Muraköz sorsát, mégis jól tudjuk, hogy fez a 81 nap mennyi megpróbál látást, mennyi izgalmat jelenteti Muraköz népének. A nyill Ós sulfogó cllenhirverés minden szava, minden ijjeszlése helebasilott a,muraközi nép szivébe és sokszor rnég a legfana-likusabb magyarbarát bivek hitéi is szinle megingatta.
Ennek most vége.
A (róndviselés visszaadta nekünk a mi ezeréves Muraközünkéi, amelynek végleges közjogi beillesztését a magyar birodalomba elökészili most az a kn-lonai kö/.igazgalás. mely e hő íUkének éjféle óla átvette a halaimat Muraköz történelmi halárain belül. Hogy meddig fog (ártani ez az uj állapot, azt természetesen nehéz volna előre megállapítani,az azonban bizonyos, bogy a katonai közigaz-galás után jönni fog a magyar államhalalom végleges rendje a maga egész polgári közigazga-lási szervezetével, ezeréves törvényeivel és jogszabályaival.
A végleges rendre való áttérés ujabb átmeneti idejében Muraköz népére komoly föladatok várnak. Mindenekelőtt vállalni kell azokat az álmeneli nehézségeket, melyek a katonai közigazgatás provizóriumával kapcsolatban kikerülhetetlen ül jelentkezni fog. Nem vitás, hogy az álmeneli hatalom tényezői \'min tton I el fognak követni, hogy ezek a nehézségek minél kisebbek legyenek, a magyar katonai közigazgatás kiváló rátermettségén kiVfll most az évek örvendetes országgyara-pilásával kapcsolatban olyan értékes tapasztalatok felelt is rendelkezik, amelyek megnyugtató garanciát jelentenek a Közellátás és a polgári jogok gyakorlásának megfelelő irányítása tekintetében, tle minden ideiglenes állapot önmagában is bizonyos hézagosságot jelent s ifíy számolni lehel esetleg itt-ott olyan kisebb nehézségekkel, S melyeket a polgári kötelességteljesítés és állampolgári fegyelem erényeivel kell fogadni és elviselni.
Komolyan elő kell készülnie Muraköz\'népének az- ujabb átmenet ideje alatta hogy a végleges rend kialakulásával mint :* ¦szentislván.i birodalom öntudatos, fegyelmezett országrésze szervesén beleilleszkedjek
Leningrádot három oldalról támadják a németek
Moszkvából elmenekült a kormány — Megsemmisítő légitámadás Kfev ellen — Berlin: Ez a haboru csak a bolsevizmus teljes elpusztításával végződhet — „Szovjet-lengyel szerződés" készül — Belső elégedetlenség és nyugtalanság Oroszországban
Részletes jelentések a magyar, német és finn csapatok győzelmes
előny omulásáről
A magyar és nemei vezérv kari jelentések tegnap is csak szűkszavúak voltak, de kitűnik belőlük, hogy most már nz ellenség üldözése folyik magyar részről, a németek pedig az áttörési műveleteket folytatják tervszerűen.
A MTI és a MTI részlctjclon-léseke.l is közöl a harcokról. Kiderül az egyik jelenlésből, hogy az egyik magyar repülő milyen bravúros vállalkozással mentette meg egyik lársát, Az egyik toltili szoVjct repülő ugyanis az alatta repülő magyar vadászgépre eseti és azt összelörtc. A pilóta kiugrott gépéből és ejtőernyővel az ellenség vonalai mögött szerenesésen földre ért. A raj vezetője látva a magyar
gép pilótájának sorsát, merész elhatározással a minden oldalról ellenséggel körülveit térségre leszállt, felvette társál és bár állandó tűz alatt voll gépe, még mielőtt az oroszok rájuk rohantak volna, ismét felemelkedett és sikeresen hazahozta lársát. A közelben előretörő magyar páncélosok lelkes öröm mcl lállák a magyar pilóta hősies vállalkozásának sikerét.
A NTI egy jelentése arról szá mol be, hogy az egyik páncélos kötelék felrobbantva a Sztálin-vonal egyik erődjét, rohammal bevette a mellelle lévőkéi és azonnal G00 méteres rési ülölt, majd azt szélesbitve mélyen az ellenséges állások háíamőgé nyomult előre.
A magyar repülők ajabb sikere: gépfcocsioszfopokat, vonatokat semmisítettek meg
A magyar légierők 0 gépe isméi támadást intézett a szovjet erők ellen és a menekülő csapatok útját igyekezett elvágni. A repülők 50 kilogrammos boni búkat vittek magukkal és amikor az országúton megpillantották a hosszú gépkocsisod, leeresztve bombáikat, teljesen
megsemmisilellék az egész oszlopot. Több vasúti szerelvényt is telibetaláltak. Hazafelé egy pályaudvari és ott több megtöltött vasúti szcrelvényl és vonalot bombázlak nagy sikerrel. A magyar gépek a ;i órás sikeres útról veszteség nélkül térlek haza. (mii)
A finnek a Ladoga tó mindkét\'oldalán előretörtek
Helsinki, juüus 15 A finn csapatok — mint azt a német hadijelenlés is közölle — a Ladogu-fó mindét oldalán megkezdték Iá máriásaikat. A finnek mindkét részen megtörve az ellenség ellenállását," átléplek a voll határi éshelyrn-kint már (10 kilométerre nyomullak iclörc. • p- -N _^4mti)
i Berlin, július 15
A moszkvai rádió is beismeri, hogy a finn csapatok több helyen betörtek, valamint, hogy a németek a Szlalin-vonalJ : he-lyenkinl áttörték. A szovjet azzal igyekszik a nőmet sikereket csökkenteni, hogy a nemei veszteségek rendkívül nagyok. Nemét részről közlik,
hogy ez valótlan állítás, mert a német veszteségek az elért sikerekhez képest nagyon csekélyek, (mti)
RS<o»*kvébél elmenekült ¦ kormány
Berlin, július 15 A némel csapatok további tért nyertek Leningrád irányában és Moszkva felé is mind jobban törnek előre, A német előrenyomulás láttán a Moszkvában kitört pánik hálása alatt a szovjetkormány is minden valószínűség szerint már (elköltözött a fővárosból. Erre mulat az is, hogy a diplomáciai testület tagjait fölszólították, hogy köllözzenek el. Berlini mértékadó körök véleménye szerint megerősítve látják azt hirt; hogy a szovjejkormány uj székhelyére — amelynek helye pillanatnyilag ismeretlen — ultizlak a diplomaták ís.
Légiriadó Moszkvában
Moszkva, július 15 Tegnap közel egy órás légiriadó volt a szovjel fővárosban.
Hivatalos jelenlés szerint némel repülök szálllak Moszkva felé. A városban jól lehetett hallani a robbanásokat és a légvédelmi tüzérség működéséi.
(mii)
Sikeres bombatámadás Kiev elten
Berlin, július 15 A némel repülök tcgnnpmeg semmisítő bombatámadást h-ij toltak végre Kiev katonai célpontjai ellen. Több raktárház
az uj Magyarországba, mely mosl iépiti ujabb ezeréves lörté-netiének alapjait s ezzel kapcsolatban valóban rendkívüli, egyenesen töri éneim Í szerepel kell vállalnia.
Tudja meg Muraköz népe, bogy visszatérésével részese leli annak az országnak, mely ilt a Duna-medencében évszázadok óta \'államformáié képességével-históriai missziót tölt be, a nyugati civilizáció kelcli bástyáját képezi s ebben a minőségben rendkívül i feladatokat kénytelen vállalni. Magyarország ezer év óta maradék nélkül eleget telt ennek a küldetésnek s bizonyos, hogy annak a jövőben
is maradék nélkül eleget fog. lenni.
Ez természetesen az állam polgáraitól is fokozottabb felelősséget és nagyobb munkatel-jesilményl követel. Mindebből a \'jövőben "Muraköz népének is ki kell vennie a maga részét. T)o mindezekkel szemben meg fogja találni a magyar édesanyánál a jogrend, a polgári jogegyenlőség, a gazdasági boldogulás lehetőségeit, tehát mind azt, ami Muraköz éleiének egyenletes és biztos fejlődéséhez nélkülözhetetlen. .
Muraköz népe mindig törvénytisztelő, vallásos. dolgos nép volt. Felforgató lörekvé-
sek a nép polgári erényein, mini valami sziklafalon, összetörlek. Az elmúlt 20 esztendő sok idegen befolyást kevert ezekbe a népi erényekbe. Bemérjük^ hogy a nép ösztönös józansága és őszinte vallásosságon épült megfontoltsága kilöki magából ezeket az itt-oll netán lappangó érzésekel s uj életét az uj Magyarországban a régi erényekkel kezdi meg.
Muraköz éleiének uj fejezete l ezzel lulajdouképen a régiélet természetes folytatását fogja jelenleni s ebben már meg is van adva ennek az uj fejszéinek határozott iránya és elmaradhatatlan eredményessége...
ZALAI KOZLÖrttl
\\m. juiiiu is
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen.
Nngykmiliuii, Vároiliáts »olol«.
kigyulladt, a vízmüvei is szétrombollak a bombák és á pályaudvaron több vonat is kisiklott, mi :) csapaIszállíláso-,kat teszi tehetetlenné. A német légierő más fontos vasulvonalon is súlyos rongálásokul végzett, (mti)
Beker.Ua előtt Leningrád
Zürich, július 15 Ideérkezell jelentések szerint a német gyorscsapatok már közvetlenül Szentpétervár és Kicv elölt állnak. Különösen Leningrádnál súlyos a szovjet helyzete, mert a várost három oldalról közelilik meg a német és finn csapolok, Északkeleten és északnyugation a La-doga ló mindkét oldalán előrenyomuló finn és német egyesi-lelt csapatok törnek Leningrádra, délről pedig a Pejpusz tótól előrenyomult gépesített osztagok. íll a város elöli még félkörben védösáneok vannak.
Hamarosan Moszkva is az elérhető célpontok sorába kerül, így Kievvel és Leningráddal a szovjet fegyverkezési ipar fele német kézre kerül rövidesen. \\ (mii)
Gorkijba menrkült a kormány és a diplomácia
Ugyancsak a zürichi lapok közlik, hogy az angol követséggel együtt az angol megbízol-tak is Gorkijba, a volt Nissni-Novgoro\'dba mentek és itt folytatják a szovjcl kormánnyal a beszél éseiket,
Ankarai jelentés szerint alakosság tömegesen menekül a szovjet fővárosból, ahol vasárnap óta pánikszerű a hangulat.
Ujabb letartóztatások
a Szovjetben
Róma, július 15 Megbízható stockholmi jelentések szerint egész Szovjclorosz-országban belső nyugtalanság és elégedetlenség kapott lábra. A kormány czl a londoni scgéJyi nyújtási egyezménnyel ígyek-\' szik csillapítani, n rádió állandóan dicséri az angol- szovjet megegyezést, de ez sem használ. Móni belső biztonsági szá. \'/adókat vezényellek a nyugtalan vidékekre, ahol ujabb tömeges letartóztatások és kivégzések vannak. A szovjet igy akarja eltüntetni a nyugtalanságot, hogy az elégedetleneket kivégezteti.
Moszkva a londoni tengyelek-kel is szövetkezik
Zürich, július 15 Moszkva szoriái helyzeteién most ínár a icngyelekkicl ísibnrntkóznJ akar. Slkorszky tábornok és Muyszky londoni nagykövei készítették ciő a köz*, lettest, amelyotok eredményeképp len-gyei—szovjet egyezmény* kőinek. Moszkva független Lengyelországot igér és önáíló lengyel haderő Maiitásút kéri a szovjet kebelében.
tnnn
OMtrde nyitva reggel ti órától sitt * éráig (hétté, uzerda, péntek délután él k«4dta stéw o«P sftaakli
a Műemlékek a felsőtemplom
Dr. Czapik Gyula megyéspüspök homokkomáromi tartózkodása alatt kérdési inléz-lünk a löpásztorhoz a felsö-lemploin építése ismeretes kérdéseben, kérvén, hogy válaszát a nyilvánossággal is közölhessük.
A megyéspüspök kijelentette, hogy a felsőtemnlom építkezésj terveit a legközelebbi napokban személyen viszi fel a Műemlékek Országos Bizottságához, hogy megtárgyalja azokat a módozatokat\', amelyek mellell mielőbb megindulhatna alcmp-iomépilkezés. A templom régi épilészelí stliusánnk a jelenlegi épílkezes terveinek, az elké-
személyesen jár el Bizottságánál ügyében
szült ablakok, slb. stílusának összhangbahozásával.
— Persze, — mondolln a püspök ur őexcellenciája — ány nyi ós oly építkezésről lehet szó, amire megvan ;iz anyagi fedezel.
(A városi kópviselőlosluJel által megszavazott anyagi hozzájárulással a templom mostani terv szerinti építését, illetve átalakításai fedezi, amennyiben a szükséges é|)ilkezési anyag már mind raktáron van. Szerk.)
Kijclenlette » megyéspüspök, hogy illetékes helyen mindent el fog követni, hogy a fclsö-templom éjnlkczése megindulhasson.
A zalai árvízkárosultak még a tél előtt haliakhoz jutnak
A lisztellátás biztosítva van — A zalai közigazgatási bizottság ülése
Zulu vármegye törvényhatóságának közigazgatási bizollsáj
gu legna]) gróf leleki Béla főispán elnöklőiével ülést tartott. Napirend elölt bejclenlelle, hogy az árvjzkárosuHuk javára indított gyűjtés Zalában eddig kb. ÍO.OUO pengőt eredményezett. A kormány 150.000 pengő kölesönt és 30.000 pengő segélyt ad, ezenkívül a közjőléli szövetkezetnek 500.000 pengő áll rendelkezésre lakóház-juttatásra, így még- a léi beállta elölt felépül minden árvízkárosult háza.
Bejelentette ezenkívül a főispán, hogy ;
a vármegye Ustteildtdsa biztosítva van
e hó 25-!éig bezárólag. A jövő szezon elé is nyugalommal tekinthetünk, semmi fennakadás ¦nem lesz.
Gyömörey Sándor a jegyzőutánpótlás sürgős rendezését kérte. Az alispán félévi jelentésével kapcsolatban Gyömörey Sándor és dr. Tarányi Ferenc felszólalása után elfogadták a főispán javaslatát, amely szerint a biborhere árának megállapítását a zalai termelőkor
Megelégedéssel vetlek tudomásul a főispán bejelentését a tekintetben is, hogy
a mezőgazdasági cselédek egész érintetlennek hagyja
a legközelebb megjelenő pót-rendelet. A gazdasági munkások családtagonként 2 mázsára kaiénak őrlési tanúsítványt. Tarányi Kcrene felszólalása titán a főispán kijelentette, hogy szükséges a munkabérek uj szabályozása. Gondoskodás lörlénik azok szigorú,betartásáról is.
Az, ülésen mutatkozott bcKo-hánszky -J. Jenő pénzügyi főtanácsos, az uj zalai pénzügy-igazgató, akit a főispán meleg szavakkal üdvözölt. A pénzügy-igazgaló megköszönve\'az üdvözlést, kijelentette, hogy tisztában vau n vidéki helyzettel és az adóztatásnál figyelembe fogja venni mindig a helyi körülményeket. Bejelentette ezután a pénzügyigazgató,, hogy a tényleges adóhátralék 3,450.651 pengő,
ami (i\'1.01. százaléknak felel meg.
Kövesdy Viklor dr. főállat-orvos lett ezután jelentést adél-
dekcinek szem előtt tartásával ! zalai részeken tapasztalható ser-
kérik, valamint kérik a tejárak már most történő megállapilá. sát is. . «
térbetegségekről, amely tulaj\'-(Iónképp agy és gerincvelő gyulladás. Miután fertőző, a
BÁRT A MIKSA divatáruüzlete Bazár-udvar Telefon 395.
Ponlown bt- ÓRiT »rmy ÉKSZERT.
\'* "Ja SZEMÜVEGET vá,íAA ZmOLPOB QYULU Mraztta, itatva fc Ii tat rbiaií tttí síi
l\'ö-ut 8. (¦ Korona-iiiUmUv«) »t«mb«n). EUArincti *r*-, «*iw- íi tiUw|ivU6-m0b«ly.
kormány minden védiiitézke, <lést megtett és a ferlözögyanus állalokat összevásároltaljá ipari1 célra. A minisztérium
100 liter sertéspestis ellent szérumot utalt kt Zalának, amellyel kb. 3000 sertést tudnak beoltani.
Dr.. Takács László lisztIfőorvos jelentése szerint a közegészségügyi helyzet júniusban jobb volt, mint májusban.
Ezulán a lobbi jelentésekre kerüli sor s miután azok lényegesebb eseményt nem tartalmaztak, hozzászólás nélkül tudomásul vették azokat.
».>\'.: üvegek
nagy választékban, bármilyen mennyiségben legolcsóbban kaphatók
Tornyos István
ü v eg k • rá »k édesében Pő-ut 24.
A nagykanizsai „Turul" önkéntes munkaszolgálatot létesít
"Minden csepp verejték, melyet az önkéntes munkavállalás, bon ejtettek, méltóképpen csatlakozik a magyar honvéd kiontott vére mellé" — így szól , a fővezéri parancs, amelynek alapján a Turul Szövetség-: gróf Zrínyi Miklós Bajlársi Egyesülete Nagykanizsán is önkéntes munkaszolgálatot létesít. A szolgálat keretén belül hudbavonult hon véd cink családjának ügyes-bajos dolgait elintézzük. Hivatalos helyeken eljárunk. Elintézzük családi segélyek folyósítását és megfelelő munkaalkalmakat kutatunk fel. Mivel bajtársaink úgyszólván egytöJ-cgyik egész napon ál munkát végeznek, ágy segítségünk csak\' a fentiekre terjedhet ki. Adott cselben azonban ház körüli bmmkálatokbnn "is részt veszünk, aratási és cséplés) munkákban is segédkezünk.
Kérjük azonban, hogy kéréssel csak azok forduljanak hozzánk, akik más ufón ügyeiket nem ludják elintézni, nehogy* háttérbe szorítsák a már eddig is nagy számban Jelentkezett teljesen •tanácstalanul állókat, más részt bajtársaink legnagyobb része is hazafias szolgálatot teljesít, tehát csekély a rendelke-: zésre álló bajtársak száma.
Mivel münknhelyeinken kéréseket érdemileg nem tudunk* elintézni, kérjük az érdeklődőket, hogy név és pontos cím feltüntetésével levelezőlapon forduliának hozzánk.
Címünk : >Turul Szövetsége gróf Zrinyi Miklós B. E.( Nagykanizsa, Csengcry-ul 4.
Megemlítjük még, hogy szolgálatainkat [teljesen díjtalanul végezzük és azért ellenszolgáltatást nem fogadunk el.
- Naptár: Július 15. kedd. Rom, kat Henrik oi. - Protestáns Henriit, Izrael, Thara. hé 30,
itti, luto 15
Murnszenlmáitonl (muraknzi) darabos prima minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállítva A P máarsánkinl. Szagtalan, nagy kalóriáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égő szén.
Kapható: _ wu
Dr. Boda Károly
bor- él lüérlókesltö cégnél
Nagykanizsa, Vécsoy-u 6 Tel. 1)9.
¦ ¦¦I a«(i-"«sb be tél\\ uxanéll
A faros megszünteli a burgonyaMányl
Újból megkezdik a 22 filléres burgonya hatótági kimérését
Néhány nap óla a nagykanizsai piacon burgonyahiány tapasztalható. A város, hogy ezen segítsen, elhatározta, hogy biztosítja a burgonyaellátási és a holnapi naplói a kanizsai piacon a város közegei utján újból tijburgpnyát hoz forgalomba a közellátási kormánybiztos állal megállapított kilónkénti 22 filléres áron.
Csak helyeselni Imiink a város intézkedését, amely remélhetőleg jobb belátásra birjn a kiskanizsai lermelőket is.
AlUodA infUorautnaok kAtkBxMpaltM Budapest I. oiű&orán
fi.45 Torna, Hírek. Közlemények. Hanglemezek. — Utána: Gtrend. — 10 Hírek. — 1U0 Nemzetközi vizjelző-Kzolgálat- — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárás jelen lés. 12.40 Hírek. — 13.20 Időjelzés, -időjárás, ás vllállás. Jelentés. — 1430 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Ar/olyatnldrek, piaoi árak, élelmiszerárak. — 10.45 Időjelzés, idöjárásjclentés, birok. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyehen. — 19 Hírek magyar és romi" nyetAflii.
— 21.40 Hirek és időjárásjeietités, — 23 Hirek német, olasz, angol és francit nyelven. — 24 Hirek.
BUDAPEST I.
17.15 Humíicmczck. — IS Hidász (lyida elöadása. -, 18.20 Síinké János harmonikaszáimii. -- 1.8.23 Juücr Fe-icm előadása. — 20.10 Aghy Unsi \\ersekei mond. — 20.33 Japán zongoraverseny. — 21 A hozomány. Hang. jálek egy felvonásban. — 21.23 pérUs hál! cígányzonokíira. — 2210 ¦ A Chuppy fám zer.okar. - 22 10 A Hajkö-zeunkar. — 2:12."» Marásjftutezck.
Szerda
BUDAPEST I.
10.20 Felolvasás. ~ 10-15, Felolvasás.
— 12.10 HUiigicnio,ck - .13-30 Lovászi l\'eienc cigányzenekara. — 15.20 A 2
honvéd gyalogoziod ucnjeltaru, — 10-15 Dr. Kalmár Zoltán előadása,
17.15 Tárogatóm-gyes. — \' 17-35 let-olvasás. — 18 Kedvelt hangK\'im\'xek,
— 18.43 Külügyi negyedóra. 11>20 ltészlc;ck az 0|>eraliáz műsorából — 20.10 A magyar királyi Honvédség Na. diiuttosito századának rád^kö«*lilése.
— 2Ü.3Ő A Iiádió Szafonxenekara. — 22.10 [\'\'árkos Béla citfáqyxenekam. — 23.2.\\ Ibiirzky László tánczenekara.
BUDAPEST II,
• o rendkívüli események miatt máson egyelőre nem od.
A szokásos Ijevente fél«\'>ra így ezentúl iimiajiest l. műsorán sz-unWon délelőtt fél 12 érakor tesz.
Amiről ma sok szó esik 1. MURAKÖZ
A most hazatért Muraközről a Csáktornyái hetilap, a Muraköz is azt irja, hogy Muraközi Kánaán . Valóban joggal, mert ennek a 783 négyzetkilométer kiterjedésű területnek, amely Zala megyének legsűrűbben lakolt része, igen jelentékeny közgazdasági értéke van. Kedvező fekvése, kitűnő utjai és közlekedési eszközei nagyban elősegítik azt, hogy a szomszédos vidékekkel és országokkal érintkezzék. Két jelentékeny nagyságú folyója, siksága, az ezek fölé emelkedő dombok és hegyek mind előnyösen járulnak hozzá ipari és kereskedelmi viszonyainak emelkedéséhez. Muraközben ínég a török világ idejében sem pangott annyira a kereskedelem, mini hazánk más részeiben, mert szabad közlekedése/csak Kanizsa vára felöl volt megbénítva a törököktől. A többi részeken ugyanis a Csáktornyán székelő Zrínyiek biztosították a forgalom szabadságát, így lörlénheletl, hogy egyes
helyek, mint Légrád és Csáktornya, hires kereskedelmi gócpontokká válhattak. Muraköznek állal- és termény kereskedése hatalmas méretű, amit országos vásárainak rendkívüli forgalma-bizonyít. A lennény-kereskedés legvirágzóbb ága a k\'ukoriíávlil való kereskedés. A muraközi lovak mindenfelé keresletnek örvendenek, igen gazdag a terület sertés-, baromfiállományban, borlenuelésben. virágzik a selyemhernvótc-nyésztés is. Az ipar tekintetében a szövő-, a malom- és a fazekas ipar van különösen kifejlődve.
Mint érdekességei kell megemlítenünk, hogy a Dráva melletti községek már igen régóta üzík az aranymosást is. A Murában és a Drávában mosott aranyat Mária Terézia *. korában "a kincstár drágábban vallotta be, mint a dunai mosóit aranyat.
Muraköz háziipara, szövő-, kosárfonó- és faragászati ipara mindig jelentős volt.
2. ^EHÉROROSZORSZÁG
Berlin, július 15 Fehéroroszország. egykori szovjelközlársaság, amely most, különösen amennyiben fővárosáról. Minskröl és környékéről annyi szó esik, a német hadsereg kemény és győzelmes harcainak színtere. SZoVjetorószor-szág egyik legnagyobb alkotó-állama és területének északkeleti részén terült el.
A Szovjetunió rövid kél évvel e/előtt, amikor \'Lengyelor-
szág Összeomlása után nyugat felé messze kitolta határait, lényegesen megnövekedett. Ehhez az államrészhez osztották be az egykori lengyel területekből Baranovítsit. lljalostokot. Brestet, I\'iusket és kileikat. összesen 108.000 négyzetkilométer területet és kereken 5 millió lakost, Ezáltal Fehéroroszország, a melynek területe korábban 12í> ezer 800 négyzetkilométer, lakossága pedig 5.6 millió volt,
Sxlnpompás imprimete. Sxintartó sirana~anyaaok Férflrufta-vasxnak Nöi és férfi szövetek Késs nöi kabátok
hatalmas választékban
Áruház fíagykanizsa-Zalaegerszeg.
235.000 négyzetkilométerre növekedett, lakosságszáma pedig 10.6 millió lett. Fővárosa, Minsk. az 1939-cs statisztikai adatok szerint 238.772 lelket számlált
A nagykanizsai iskolák az értesítők tükrében
évvégi f
3. A kereskedelmi középiskola
DJelve ll -|V. ővfuVyamaflbffn még a
rclsőkeieskedeümi iskola édesítője első helyen dr. I.itior Béta ny. UnkV-rűlcU kir. főigazgató arcképét és il _rola méltató cikkel közli iiyugilombavonulása alkalmából. Az iiUé\'o\' 81 eves muftira* tekinthet vissz i és volt tanárai, növendékei kőzött több említésre méltó közéleti férfi akad, akikéi az értesítő rendi*\' M is somi. Az igazgatói je\'enlés Leszámol arról, hogy az iskoli koieikedelmi középiskolává alakul át, Az iskoli közgazdasági pályákra ké-s/ili elő tanulóit és ezéit az iskola fokozottabb mérlékben. kere,i a gyakorlati él«\'-«l vató kapcsolatiul, \'rermésze.escn Milyt helyezlek ű gyer. n.ckek »pC\\«ötésére is és Itt sajnos sokszor kellőit tapasztalni a Iliányos Otthoni nevelést és a szülök ellenőrzés és felügyelet hiányát. ,\\ gyakori ili oktatásnak megfeíciői\'n az intézet nő-\\ emlékei ezévhen is látogatásokat teltek »z eg\\es klsaenieftt üzeme-klm, gjárakban, gazdasági intézményeknél és szakid vutalokbiin, valamint tanul, má&yl kirándulásokéi lettek és számos oktaio-tilmol néztek végig.
Az iskolának az elmúlt évben 195 oszláhozoll J>cirutk;)ziak MfíJtn.) (ül-aulája voll, ami az utolsö 20 évben lekontot jelent, mert 2<í-al múlja fdúi az 1037.es legn. igyobb létszámot. Or-vende;es. hogy két első osztályt kel. tett fctáuitmii. ami azt mutatja, liogy a kcreskciletini középisk*ili uépszeni iulézet tesz.
Az osztályozott \'19S launlö mind inagyor rnyanyelvü vptl, de SjCq luir. válul, 1 — 1- pédlg nemeiül ós olaszid is\'beszélt. Hómaivkatolíkus 171, izraelita 12, CvMugélikus U, rofonnálus 3. Ha a szülök foglalkozását nézzük, kiderül, bogy a Unulók tegtöbbje vas. Htas és kisij) iros-ffiTcrmok, de van 22 kisbirlokos, 19 keieikodő -gyermek. Sok az ultiszti és a nyugdijns szülők száma is. ,1
Xagykanizs\'d azonlwn \'sak 1 ú\\ akad, 31 ziUunCgyeú, 33 somogyi 8 vasmegjei. 2 j-OsImegyci és 1 —I Komárom, illetve veszprémmegyei szülők gyermeke. Sok a lejáré növendék is, csaknem 20 százaléka. fjegtöbb»n zá-kányból 7, Kis komáromitól 3, OéUe Mag>arszerclaliely, A^urukoreszlur, I\'a-lín, Znliszcntjtkab, BMtMxamáriá és Somogyszcntmiklósrél 2—2 járnak 1^;. fírdekos, hogy az ;>!l7d igazolt mulasztott ór;i mellett 183 igazoftoUhO óramulaszlás is voll,
Az előmcnf\'tel szempontjából feltfi-nik, hog>\' csak Sitiit a jeles nö\\Ondék és 18-an buktok, 13-an egy, ll^n kél, 21-eu lőbb uuilárg>ból. Sok bu- . kás (20) voll az első osztályban.
Ennek oka abban keresendő, l»ogy
tőképp más inlézolekl)Cii elégséges eredményt elért amiló,k irdkoztik a kereskedelmi iskolába. liímuáziumlMd például 1240 menjek át, mind u 12 elégs\'éges tanuló voU a gimnáziumban. A iKjlgáriból jö|t t>2 tanuló kő-zfú is 3!) volt clégségos, 1.1 jó é-s csak 8 jdcs.
érdekes azt is inegf|gyfelni, liogy legtőbljcui nemeiből és gyorsírásból buktak az első osztályban (17, ilieue 15-en! . AUalálKiii alig van biaihirgv, amelyliől no buktak volna. Küíónö-Btn tapasztalható ez « 11. évfolyamnál, abol hittan, loma és gépírás ki vételével minden tantárgyból volt 3—1, de német és könywiUaibŐl 9—9, ma-gyár ós történetemből iiO<iig 7—7 bu-kás. Legjobb volt a iv. évfolyam, ahol csak magaviseletből VoB bu-kás és a in. évfolyam.\' aliol csak 3 tantárgyból bukl ik; kónyvvitclboM 8-an, lörléiwlemből 3 ao, núiineiből 1.
Kttlfla figyelmei kell í^eotejlai ou-
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a hentesárut váBárló kereszlény közönséget, miután ¦ piaol husflllkém 1« lux bontva, ezután oaak otthon Kiikanizsán (a kanálishoz közel lakom) Varaxedl-utca 3- azám alatt továbbra la lehet nálam kapni zairt, hájat, szalonnát* sertéshúst és más hantos-arukat, mindenkor a megállapl*ntt árért.
Tisztelettel a vén nyilas •ml Simon István hentesmester.
Tóvedésbftl, vadnak nézve lőtte ie a vaspöri orvvadász Kálamár Amáliát
Nem kerül statárlális bíróság elé a tettes, aki Ónként jelentkezett
A Znlamegyci Újság jelentésű alapján már megírtuk, hogy Dervalies Kálmán vaspöri föld műves kiment a fahi hátárábii vadlesré és u mezőn agyonlőtte Kai a már Amália l.r> éves vaspöri leányt. A vizsgálat é;. a nyomozás azóla megállapította azl is, hogy a leány ;v, anyja-; val együtt a saját mezőjükön anyarozsot szedett, a híres orvvadász hírében álló Dervalies pedig leshelyéről vadnak nézte a szántóföldön mozgó alakokát. Így lőtte le a k\'ányt tévedésből. A nyomozás adalai alapján a zalaegerszegi kir. ügyészségi elnök ugy döntött, hogy az ügyet nem víszi-\'a slaláriáÜs bíróság
elé, mert gondatlanság esefe forog lenn, a gondatlanságból elkövetett bűncselekmények pedig nem esnek a rögtönitélő bíróság rendelkezései\' alá.
A vigyázatlan orvvadász a nyomozás adatni szerint a légjobb barátjának leányát lőtte agyon és csak másfél napi bujdosás után jelentkezett u zalalövői csehdorőrsparanesnöknál. Beszállították a zalaegerszegi kii*, törvényszék fogházába. Előzetes letartóztatásba helyezték. A bűnügyi eljárási gondatlanságból okozott emberölés vétsége chiién megindították Dervalies ellen.
Vékád János Magyar-utcai napszámost a gyorsított eljárás alapján ujabb lopásért hat hónapi börtönre Ítélték
á__
nak :t láblázitnak, amely ui\\ mutatja, bog>* "z éreHseglzetéak kozol ki iiiítytm pályám ukJf menni. Sajnos még min-ilig IcgMhien ilNztvi-eiö pályára akar. nak menni. Ezévbon 10 cVBllségtrtJlt akar tisztviselő tenni, közölak njy ijail tiszt vbelő. Ke Cskcdöi pályán péklálll csak meni, iigv.mcMk ipari potyára is esik 2, Orvcndeie* azonban, hogy I ion válisztjUák u k»t mai pályát. A többi Így oszlik meg: vasutas kivnu kuni 1. posta, vegyész, köz-gazdész, zenei mér I-t.
Az ériesiUí közli a nfil le c\\k»dvlmi szaktanfolyam adatait is. A kerOjkC-licfmi szaktanfolyamnak két osztályú volt, össze <\'n .\'iS növCndékM, [tömni katolikus volt 54, református I), Izr:C-hl" 1. Három kivételével, akik ;i gint* názlum IV. osztályából moulek ét, mind ]>otgjiri iskolát végzdl Uintdá volt. N\'ng) kanizsai vofl 11». vidéki 11. Legtöbb leány szőlője "ltiszl (20), nyugdíjas (0), Iparos (0), ke.e.skcdő | (7. !11. közliszUbelÖ (fi), A gondosan ! összeállított értesítő a szokásos 1 lájékozlnlékk.il zárul. [
(Keresek nagyobb mennyiségű
. alkalmas leliaraiitS ffit«iirojr-At
az onn a lra. üzemanyagot biztosítom. Ajánlatokat »*
BánTaf*«rt?fcttliff k. f. t. kirendelttel* címre Cwrjó, Lengyér.
lU*n §de!timk!
____A derék kot^CiségW\'jsl-
I ISIS. VIL 15.1 lé" péhláját tátjnk
i-1 Khicses István volt buda.,,
[o-ti 300.-bouved gyalogezr&ibeli ti." zc.\'Cs o.^\'lél^\'n, A Cscrnovic kórnyi-ki védclmi lianiink :iati m!nt Jelcn\'Ó-fit|ó, niikor széjjél lóUék a lávl.c.szétí) vonalil irásluz ido ,i:cm v.A\\, Kln-eses iizódo.Í százoo\'narWcsnoka szó-beti |>:u-iii-s.iii a legnagyobb goiyé-záporban v&tmciuiyi nlkid-.jiiunal hl-liátlanul a !cggyor.sil>baii koz.\\etiiciU\'. líiiuse* lizc;to.s Oz\'zel lényegesen ihBg-kónnyitclte w haré vCzelését Mismo, rósképpcn a kis ezílxt vilézsógi é Cm-n el tnnlctlék ki.
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
Vékási János kanizsai napszámos, Magyar-ulea -13 sz. alatli lakos, családos, már több ízben volt bünlelve különböző bűncselekmények miatt. A mull hélen Miháesi Kálmán szállító
Kintzsi-uteu 17 sz. alatti istállójába hatolt és onnan különböző\' dolgokat ellopott, igy két kocsi-rugót, amiket eladott. A dolog kiderüli és mivel Vékási ismételten, büntetve volt, elfogták és
tudtak :i nemzetközi \'ígiiátorok n.eglé-\\esztcnl és " H\'glc ilázóbb KZolgáli d, téU\'lic, eőI » hóhér szOri\'piiKik civáná. lására is rábinü.
így például " magyarok kőzni áWi-loUák össze egy kisebb <Vrrodsta századot, mnolynek az voll a hivatása, hogy :iz árt ilmill inná tOCndő l«hér éi\'zelmii liszteket, vagy gizdig polgárokat, kecdvCdökcl, :z u. n bur/sn-jokai elfogják, lelarlözlassiik, megki-noz\'ák, kiTosszák és i\'gj\'onlöjjiúk, v.>gy «/. Irt\'iz mé\'e:c-i vastigságn jCgi> ulá taszilsák.
• Alszoméreinl:ől talán aCin 1 "nnc szabad e,oke| nyilvános !11 kim.nnliuii, ile szükségesn«!í liii-Unn rámntaUii, hogy «z a nCnuetközi niéte\'yL\'ző 6-s roniboló szjellem, mely ngyamkkor hazánknak is szörnyű piisztuV-sát okozta, emlxiolnk közőM, kik oh\' nag\\ lelkevedéssvt montek n Ji.trctúrre é-s mindenkor vitézül álU.ik nK\'g liOlyO-ko;, inilv romboté munkál végz^U és mily licly\'.eK\'n ulakr.i vi\'tlfB sok derék boulilávsuiikat, tezért minden léiVn oda kell iöie\\e,lntuik, hogy,ez a romboló szellem soha többé 0iő1e u- kap-hasson s átuiák kitermelöi, kisiigár-zói 1 i» nemzet é*Mél>eii Sotui töl*é \\c/c ö sitanapliez nc jnihussiuak.
I-\'oglnlkozziink szcrceticl, türclem-mttl. AépilnkkvL és akkor kivonhatjuk "zoknik a \\eszodclmes \'cgyém\'kuek a
_ IMI. fuHttt 15,
a kir. ügyészség a TE alapján szóbeli inditvánnynl azonnal bíróság elé állította. Vékási rész ben beismerő vallomást lett. Munkátalanságával védekezett. Dr. Birkás Géza kir. .ügyész, utalással Vékási többszörösen büntetett előéletére, szigorú bűn teles kiszabását -kérle. A törvényszék (i hónapi börtönre és \'i évi jogfosztásra ítélte Vékási Jánost. Makáry elnök figyelmeztette, hu niégegyszer bíróság elé. kerül, fegyház nélkül nem ússza meg többé.
— (Holnap: Kérmelhegyl Boldogasszony)
a kaudikus egyház holnap Kánncl-I egji ltoldogasszjny Onnopét üli.
— (A járásbíróságról)
Dr, Halász l.ászV) pécsi lakost nz ig-\'zságrig.vmínJszier lüiideH\'térc Uj tábla c\'uöke » nagykanizsai kir. járásbiréság-hoz joggyakornoknak osztotta be.
— (Orosz püspök Afsólendvánl
a visszatéri Muravidékre vasárnap tá\'ogaV}\'.) ot (irősz J<»z<of szomb.itlK-\'lvi
ii:<\'g\\-és|»fispök. a isivakbaa és Afaó-
lendváu kitörő kMlescdéssci fogadták a ir.cgyésröpászioi-t, A dia.lJlkapu iAn t llolscill Henrik kerületi esperes Qdvö-zólc u ir.cgN\'é-spCispököl, de olt volt a vármegye részétől " főispán, tlispán, " rő„egyzö és számosan másuk. A löpapl mi\'c uián a megycspflspők ii:Cy l«szííré:ekci folytatott a bdyi \\c/v\\ök. kel. — tíriesíjlésúnk szerint \'már lé-pé-\'Ck történek, hogy u vissz tért délzalai részokc. vgjdiázibg is Magyarországhoz csatolják,
— (Fe)hUás s nemzetvédelmi keresztért folyamodókhoz)
Az országos nemzetvédelmi bizottság felhívja mindazokat, nkik nemzet, védelmi kejcsztért folyamodtak, hogy sem személyesen, sem Írásban, vagy telefonon «z elintézés módji f*A&\\ nc érdeklődjendí, mert folyamatban levő kKüntoiési figj-ckről lelvllágositás nem adhafÓ, Mindenki Írásban kap értesítést. A hivatalos közlönyben mi\'g;e. lent legfelsőbb adományozás után a kitüntetéseket postán knidik széf
halasa alél, akiknek minden idökl.eu az volt az érdeke, hogy ztvarosWJu hutaszb.issaimk. Hálás lesz érle. Ké. >öbb ezl is látni fogjuk.
Közben az úton összegyűjtött éM-nxin ismét elfogj\'oU péiuwnmflegyűlt, ir.cly pedig a halárig elég h-U vofln\', lat fel nem tartóztatnak, ugy hogy már "zon voli un, hogy .egy időio víilimi niunkJalkalmat kei-ossok a városban, liogy ogj- kis anyagi e\'ÖiO kapjak, meg közben " hideg is, a U-fnszjárvánv is i-sak alább h:igy. Szakmámban szcreilem ralha c,llicl>\'ezkodni. T. i. női szabó voltam "z utolsó két évben, [gy kipuhatoltam, hogy van a városban egy nagyobb árvaház, » melynek akkor nem volt sicdbója, hol állaudó-m akad numka. Sapkákat készíteni a Quknak, n kis leányoknak ruháit rendben lart >ní stb.
Az árvaház Igazgatója egy nyugaL
mázott orosz CzicdOs v dl, szivos«.-Jl vette a/uákozásoimit és már oUő Itf-szóIgetésOnk utkilniávi meghívott, ti-lógassam meg családja körében.
Másnap egy 1» irétommai eXIátogat-t»m hozzá. Szép uri Likasuk volt, 11 Llynek minden sarka az HtJJ\'korl j\'*1-létről mesélt. Felesége nem éi\'i már, ito kél Idősebb leánya ólt vele. (Folyt, köv.)
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
;&tókb»n MÁJON TESTVÉREK
Köszörüléseket és javításokat vállalunk I szaküzletében.
Hazafelé a fehér-pokolbál
(Szibériai hadifogoly emiékék)
Irta: Kókesy AnUl 10
OinsKkhiiii székelt nz omszki kor* luányzóüági erilészetl hivaitii, CfQ-megjel\'.e.őf nagy*, löhb emcbics épd-(Ictl.en. Köztünk fcT.ai lózt toll lisztek között vol| égy osztrák hadmgy, ti-vilhcn crdŐ:néruök, ki lelf.irlöziatá-simk mán "zoun 1 inarkofto.il 11 városban munkái lalaint. Csikhnmar tudomást szeriéit «z cnlőhivit \\l létezéséről, ielonikozctt és olt tárt kur.ikkal fogadták. Képzett fin volt és tgv ha-maros.üi rölényke kvriilt az bgész hivandh n Rgy alkalommal meséVe, hegy térké] 0; cl ak irt n ¦gyllanl és kérdette, hogy a hlv iü Iban vanja
pan-\'.ogrúfY Van, de nem lehel használni és Igy 0 piillásr.i lettnk — válaszolták, A h\'tdnigy ere lehozniuk és látj", hogy mindössze az uzón levő zsinór szakadt el és cz> rtOm tudták, vagy lusták Voltak iiwgkuzitani és cgvszcii.cn mint hastfl iv\'bolct;ea szer. szá:uol réhelóklék. Mikor uzat^há né-nct ső^or irA\'gi-siiu^lui i.od1;, itiég nagyobb liszlelct.el hujuUik mttg ludasa
oő;t. Ugyanez iz erdötnéntők hossza
fogsága alail is\'nis rajzokkal illnsz. •(jfáftt j0g.vzc.ek*.\'! tészileii in»g*.uv\'k. A
llh-a|illb:i való belépésekor hlvatalfő. nőkének is megmulatta\\ azokat, ki azonn il elkérte őket 1 inuhnányozás végett, miiitáu tudott németül.
I.ctiirlózi.\'ásiink ulán cca !1 hét mnlva ez crdöméniök folytatni akarta aljéi hazafelé é-s ezért cgv rítp lUCgkértO hivataUönökét, adná vissza Jegyzetelt, mert " laborban egy tuí-folyamot nyit a [:,glyok részére és Igy szOksége vau a jegyzeteire, A fő.iök ránéz » mérnökre és mos.dyo^v 1 mondja:
— \'Nem "zéri kelt magöjnik a jegy. zet, hanem azért, mert Iwza akar u.cnni, — majd flkoniolyo(lv.i folytatja — azonban jóakaratig figiel-mezle\'em, ti: induljon még el, meri nem jni nicssziic, 11 nv-igyarok leltár.\' lé/lat iák. Nem messze hviLa, a második állomáson larlózialak fel a r.[i|>>k. ben egy svéd lelkészt a feleségével, kik szintén hazájukba igyckczie;, ki. foszlottak mindéu\'iklö\' é-s vlvszuza. \\«r;ák ő\'wd. Ez -•gy v,»l, durva, ral Ióné |).
Arciuikba szökött a vé.r 1 s/égve dől és mégis maglóikban fájddmusan i\'lla-pilottuk ir.cg, hogv a lálszi\'ligjs-n jogos bírálatra svik félioiczck\'tt ingur honfilársiink gyaldz dos vlitíieJésC j 1-gosiiohii (cl az in\'ciiigCiis oroszt.
Meri bizony ¦ sujnos ¦ uiagyar véic\'nk közül snámlalm czCr cmtTert
tALM közlöny
Valótlan hirterjesztés miatt a rendőrség internált egy Sziget-utcai cipészt
Azonnal felszállították a budapesti toloncházba
A rendőrségnek tudomására jutott, hogy a városban ogy bizonyos liirl portálnak, amely nemcsak valótlan, hanem a kÖ-* zónséj; visszatetszését vonta volna maga után egy hatósági közeg ellen. Azórl erélyes vizsgálatot imliloll és sikerültmcg-allapiluni, Ivofíy a valótlan hir terjesztője Paur Józsel\' 20 éves. szigetuteai eipész, akit előállítottak a kapitányságra. Miután
a kihallgatások során kétségkívül bebizonyosodott, hogy Paur József voll a valóllan hir terjesztője, a iviulörség a fennálló rendelkezések alapján — azonnal inlernálla és a legközelebbi vonattal a budapesti lo-loneházba szállította.
Vigyázzunk ! Súlyosan vét a belső front egysége" és ellenállása ellen, aki valóllan híreket terjeszt hazánk mostani komoly idején.
Háriabesnyői zarándokhelyről
érkezett nagyobb mennyiségű templomi oltári gyertya h viaszból.
Olcsú árban kapható.
Plébániáknak, egyeaOleteknek, viszonteladóknak Árengedmény. —=:_Tegyen egy próbavételt a
Szent Erzsébet kegyszerüzletben
un Csangery-ut 6. (Néptakarék mellett.)
h
Jól sikerült az NVTE atlétikái versenye,
amelyen 15 egyesület 58 versenyzőié vett résit
m\\. július y>
Ma nyit a Carlée Cirkusz
Magyarország legnagyobb cirkusza, a Donnert Bonifác yo-zetése alatt álló Carleé Cirkusz ma este I) órakor díszelőadás keretében kezdi meg nagykanizsai 3 napos vendégjátékát a vásáriérén. Kitűnő bel- és külföldi nrtislaszámok, pompás idomított állatok és művészi produkciók teszik teljessé és felejlhetetlenné minden előadásukat.
- (Zalai kis hírek)
A zalai evangélikus egyházmegye niá tartja Tarkán közgyűlését. — Haluloiigyürökön Iványt István Ógyvílai jrmiaii\'izle. választották meg községi írnoknak. — Németh Ödön sümegi lakost az alispán szénklstoíCskfiJőnek jelölte *kt. — Uöilei János zJlwger. szegi mottói n Pázmány lígyéicm MagyarságtiKloiniinyi Intézete Zala és Somogy megye területén nénrajzi anyagfelvétellel bizl-i meg. — Zafcier-iIÖtI 0 jánosházi a kilométerre flökvfi posia lieljcti a 4.5 kni.rc lévő bab-romi kíremloliségl ez csatlakozott. — KeiCizil Eryln mérnök, a közegészségügyi iniézcl kiküldötte mCgie.kint:\'lle az építés alatt álló óhidi egészségházat és a iíilasi-ejitgróli egészségügyi berendezéseket. ? \\
- (A tüdőbeteggondozó nyári szünete)
a mai nappal megkezdődött. A tatarozás! mmikiUaiok midi* augusztus 15-én kezdődnöd mej; csak újból a * lemlelések. • (:)
- (Keszthely! hírek)
A kesztlielyí kíkülő rsak a jövő éviién épül meg. A költségek 10 százaléka Zulu varmegyéi, Kcs7.tl.0lyi és Hévizfürdtil terheli, — Az országas gé|tirö\\erseniY első és második diját kél kcizthclyi leány: Tubauyí Klára, és linuiner Marianna nyerlek. — A keszthelyi fonton kél nyilvános icle. foníVHomiisi állítanak fel.
— (A Sümegi Kisfaludy Kaszinó)
amely százéves mullra tekínllK\'t vissza, uj tisztikart választott. Ernők ie.l Sz.ldgyi ne/.ső ny. főszolgabíró, igazgató dr. Tóth Károly körorvos, háznagy Szeüer Ferenc ny. jegyző, titkár Eg>cd Károly íegédjegyzö. A széf*, tmtliu egyesület 100 éves jubileumai augusztusban üli meg.
— (Drágább lett a .cukrászsütemény)
Az < árkormánybiztos megengedte, hogy a cukrászok a nemes anyagból készített mignon és dcs».«rt árril darabonként legfeljebb 1, a többi cuk. rászsfiieníénjeknel, **z éle.zlAW, vajas, krémes tésztáknál és totta.Vz»:e:éknél darabonként 2 fillérrel, az édes* t*a-söteménj éknél kilónként 20 fiHérieí, a fagylatnál literenként 15 filiérKt ea.ell.eiík az árakat.
— (12 tüzeset volt júniusban Zalában)
Az alispáni jelentés szerjait Zalában jiitiins hónapbon 12 tüzesei volt. A kár 38.^81 pengő, amiből biztosítás llljón 18.500 pengő térül meg.
BixtoalUon TÜZKAR «lien, KARA MEQTÉROlI
- (A fürdés ujabb áldozata)
A nyári Mrdések időszaka sok halálos áldozatot követet magáink. Az Alsók község halárában elterülő ls-tó-ban lürdött Szentkirályi József nisokí ácsmester Józser nevű il évc< fia. a esurgói gimnázium 111. osztályának kitűnő tanulója. Az elég gyengén uszó fi" s/Ugörrsöl kupotl és miié társai «gilségéro sietlek volna, elmerült a 2—3 méter mély vízbe. A liu luát.estét riak iiár órai keresés után tudták W-lo&nl a trt vizéből,
Vasárnap zíjlott le Nagykanizsán a Nagykanizsa Vasalás TE mcgrcade. zéséhen a/ év egyik legnagyobb és legjobban sikerült vidéki országos allé-tikai versenye. Az évad egyik legnagyobb vidéki ailéLi megmozdulás 1 Volt cz. 58 versenyző* veti részt a versenyen, akik 02 ország mjndon részéből érkez;c!i. Dicsé\'.elre mélló a verseny-zÖk nagy sporlSte ettic, mert hosszú fáradságos utazást és köl|ségo! nem kímélve jöltck Nagykanizsára, hogy
részi vegyenek a Vasutas TE ezen
aüéhi megmozdulásán.
A versenyen a következő egyesületek versenyzői veitek részt:
Pécsi AC, Pécsi Egjo.cmi AC, Ka-posvárt TSE, Székes ionéivá rí Alha llegia, Hudapcsli Egvebemi AC, Buda-l»ostí LE, Budapesti ÜLE, Budapesti MAFC, Dunakeszi Magyarság , piós-győri MAVAG SC, Soproni CA,. KA-posvárí LE, ZaVexcrszégl 1,E.
A verseny nagyon látványos volt és minden tervszerűen, simán folyt le. A verseny már I oni 20 perekor végeiért, így a vidéki (pécsi, kaposvári, \'zalaegerszegi stb.) WréenyzŐk már a délutáni, illetve esti vonattal haza is térhet.ek.
Az elért c:edmények nem a L*g. kioléghőbljek, t\'z annak liilíjdonil-ható, hogy c.ős ollenszé-l vtilt és .1 futó, vulamüit az ugrópálya talaja nagyon foza.
A verseny eredményei
a következők:
100 m. romolt I. oszt.: i. Baranyai PEAC 12.0.
100 m. felnőtt IV. oszi: 1. Tóth ZLE 12.2, 2. Hegedűs Zl.Ii 120.\'
100 in. ifjúsági I. oszt: 1. Grubcr PAG 11.0, 2. Joó PAC 11.6, 3. Morvái PÁC 11.8. ; V i
100 m. ifjúsági IV. oszt: 1. f.zéh PAC 12.5, 2- IJaumnnn PLE IZti.
400 m. MnŐlt: 1. Dévényi MAFC 52.it, % Puteí NVTE (120.
100 m. ifjúsági: 1. Koszéi ZMNTE 50.11, 2. Horváth ZMNTE 5«8-
800 in. feuiőlt: 1. Dévényi MAFC 2.15.44, 2- öaJázsi BLE 2.10.00, 3. Pulaí NVTE 2.23, 1. Csájiyí NVTE 2.34.
800 m. ifjúsági: 1. Scliílzchofior KTS E 2.23.8, 2- ilaryálh ZMNTE 2.21.5, 3. Atdauf NVTE 2-25.0-
1500 ín\', fölnőtt: I. Üiró PAC 4.19.0, 2. Italázs BLE 4.22.8-
1500 m. ifjúsági: 1. Villányi PLE 4.43.0, 2. Kassai ZMNTE 4.58 0.
5000 m. fo&iőtt I. oszt.: 1 Vass NVTE 10.40.8, % pataki PAC 115.47.8.
5000 m. foluőlt IV. oszt.: 1. Bíró I. PAC 18,33-0
(iorOli- Iiajiiás fetui(5tt: i. (iuxsvári PAC 52.11.
Ccitíly hajítás ifjúsági: 1. Iváncsics ZMNTE 45.93, 2. Grifíeion PEAC 42,32, 3. VécSBt KTSE 40.34.
t
Sulvlökés felnőtt: 1. Páli PEAC 13.17,
2. Sik PEAC 12.52-
Súlylökés irjusági: 1. Acs NVTE 10.16, % Czéh PAC 0,90, 3 Kovács KLÉ 0.98.
Diszkoszvetés fehiöM: 1. I»\\ Józ.sa PEAC 15.91, % Sik PEAC 42.60, 3. Pál PEAC 38.78.
1) iszko sírt etés Ifjúsági: 1. Konez GI.E 27.72, 2. Tihanyi NVTE \'25700,
3. Aes NVTE 24.50
Távolugrás felnőll: 1. Tóth ZLE 5.1«, 2. Máté DíMAVAC 5.07, 3.\' Guzs-vári PAC 5.04.
Távolugrás ifjúsági: 1, llruber PAC 11.05, 2. Kovács KLE állt, 3. Vécsei KTSE 5.52.
Magasugrás fc\'nő\'.t: 1. Máté DÍMAVAC 174, 2. Fcrcnczi BLE 171, 3. dr. Józsa PEAC 165.
Magasugrás Ifjúsági: 1. GöMer KLE 165, 2. Konez KI-E 100, 3. Czéh PAC 155.
1x100 m-es váltófutás: 1, PAC (Bau-majiu, Czéh, Joó. (irnber), 2. KTSE Pei\'lakí, Vétsei, Koncz, Kurcsanyi), 3. ZMNTE íseik\'r, Készei, Kassai. Horváth). i
Az első kél hotye,;cll szép éreuulija. jásban i-észOiült és a dekathlouláblá-zai szerint a legjobb eredményi elértik közül ölen, igen szép és értékes ILsz-iccldijal is kaplak. ,, ,
Hogy a v«rseny simán és tervszerűen folyt le, a rendező egyesület vezetőségének köszönhető, Nog>\' rész* voS a rendez\'ésben dr. Kismartoni KaroTynak, a délnyugati kertilet szak-folügwlőié.nek, aki már vasárnap kora déOtíőtt a z.MNTE pályán voll és annak teiluiikai beosztási inunkál\'tlait vezeile. . \\ ,
¦Nagykanizsa közönsége isméi kimutatta közőml>össégét u sport iránt, mert ez igazán szép és látványos \\ersen)«n csak igen gyér számú közönség voll jelen.
H. C \'
A vároBkozi úszóm érkŐzés Ifjúsági eredményei
Tegnttnl .számunkban Leizúmollunk már a Pérs—Kaposvár-- Nagy kani zs«
városok közöiti uszóverf.chy jeleníti* «ebb erClméni-eiről. Ma a llu-vcrseny-zők c.c.lméiiveit közöljük:
Oti.O móteies fiu gyorsúszás: J. Ilus 45.8, 2. Karácsonyi 4Ö.0, 3. Tarnál.
30.0 m. fiu mellúszás: 1. Pozsgai 5/, 2. Nagymartoni 58 4, 3. Bagludi 58.8 mp. i
(16.0 m. fin hátúszás: 1. I.ntJm-sJcs 51.4, 2. Mohos 56.2, 3- Kiss 50. •
60.6 m. Iiölgy mellúszás: 1. Szílár Zsuzsi 1.09, % waUlinger Ibolya l.:i5.
33.3 in. g>crrr.ek gyorsúszás: 1. Safran 21.2, 2, Bódog 22 2, 3. Hahót! 25,4 mp. ¦ , \' i
33.3 m. ghermék rneit: i Tarnál II. 28,4, 2. Ilahólí 20, 3- Vcöröv 30.
33.3 gyermek hátúszás: 1. Sáfnin 20.6, 2. Latin 27-6, 3. GóndŐt-s 20.2.
33.3 tri, kezdő hölgy mejlusrás: 1. Kovács Márta 37.0, 2- Köves Ida 106, 3. Viola Erzsébet 41.21
33.3 itt. kezdő gyorsúszás: 1. Szabó
II. 30.4, 2 Auer 32.2,,3. BrunnOr 338. 33.3 m. kezdő meBuszás: 1. Szabó
III. 43, 2- Szabó II. 45, 3. Iiőjli 50.2.
Zalaegerszeg—Alsólendva 4:3 (i:2)
Zalaegerszeg város futballcsapata vasárnap Alsólendván szerepelt, ahol nehéz, és he-lyenkint erélyes mérkőzést játszott. Félidőben az eredmény 2:1 voll Alsólendva javára. Végeredményben 4 : 3-ra győzött Zalaegerszeg csapata.
Az olyan egyénnek, akinek bél-ürüléae elégtelen, s ezért emésztése meg van zavarva és aludni
nem tud, ajánlatos korán regnél egy pohár természetes „Ferenc Józsel" keaetuvizel cligyomoira Inni, mert ennek bashaftó hatása alapos és biztos, enyhe és kellemet. — Ké deut meg orvosát I
Várofi Mozgd. twr Kedden és szerdán!
IRrZNE DUNNE éa CHARLES BOVER felülmúlhatatlan Játékával, az utóbbi esztendők legnagyobb szenzációja:
99 w *«#«dW é8 a Ieg8zebb)
amit ez a két istenáldotta művész valaha produkált.
A kísérő műsorban Aktuális Vllaghlradó. Előadások köznapokon 5,7,0, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7,9 kor
t»41, hiJlua 15
Berlin a harc végéről
A zürichi lajiok rtyuikivíú* jelen-Kisnek tartják BwHniiek irt a Idj^len.
léaét, amely KZCPoit Hcrliiilxii szóbu Will kcrüll.o! SzlaJiU CscJlcgcü\'\' IfCge-ujául.NYmclorszúg európai ir-eg. bizaiást vállilt o<zol n hadjárattól és amink vége nem lehel más, mint a bolf.evizmus icte* mcgscnHiitsitíJse,
— (54 letartóztatott Kanizsán)
A közigazgatási bizottság o!i; ter-je\'Zlf \'lenlés szerint június hónap-biiii v: férfi és s i.ö volt lelariózthlás-ban Nagykanizsán.. Ugyanennyi veil Kflli e,;erszogeh Is, Nagykanlzsárói 110. EgerazcgTöl lOOO [.«Wgöi sráltitoltak lie a kintstáru.ik.
— (Balesetek)
A büUioiifincdi halárban U\';\\ö ku-vicsbányálian Körn.cndy Gyufct nap. szamosi cftcir.c.1? a túszuk idl patt. Társai még éhe kihiizlák, de igy is súlyos sérüléseke.l szOnvt-\'dcU. — Vass Káról) nyirádi bányásznak, a bauxit-kitermelésnél egy nagy I Ő fejére c.clt, áTj\'ij;ota súlyos.
Mindenkit érhet baleset* ezért a balesetbiztosítási senki sem nélkfllözheti!
A szíriai fegyverszünet
most má\'r véglegesnek tekintheti!, bár az aláirt egyezmény estik katonai és technikai jellegű. A francia katonák Iniza-térhetnek. Vichyben ugy u/d-ják, hogy Berlint előzőleg tájékoztatták az eseményekről.
_u CmliJ
Meggyilkolták Zelea Codreanut
Bukarest, július lő A Vasgárda alapilójánakőcs> cse. Zelea Codrertnu az egyik bukaresti parkban összeszéíal-kozott az őrrel; Az Őr fegyverét használta és agyonlőtte Codreanut, (mii)
BOvld táviratok
ANTiMA ujabb csapatokat száÖilott partra 11 isbrnban. Török hirek szalut i.omion lián olk\'ni tstnyré készéi
AZ fí.S/.T erdőket " visszavonulő szovjet csapni tok felgyújtották. Oltásuk nehézségekbe ütközik, mert « líizoltó-folszeicfést Is elvitt » szovjet,
A FINN kormány közöl;o, hogy cl. ismeri a horvát kormány\'.
A HORVÁTORSZÁGI [érmé* Igen jónak ígérkezik. Máris megkO/.dlék az éWlcmszükél.cn lé\\ö vMéw* icrinóny-n\\Ol való ellátását.
ANGLIA több vidéke ellen Ismét sikeres bombatámadást li ijlottak végié n német i épülők. Egy 12 ©zer tonnás hajót Is elsülij-oszleilck.
MONTENEGRÓ nagyobb Jesz, mint volt- Halárainak kijelölése most folyik. Ki lesz uralkodója, még nem tudni.
17865/1941.
Tárgy: A cséplés mielőbbi lebonyolítása ; a mezőgszdasAgi termények fokozott védelmo tűzveszély elion.
Hirdetmény.
A 104700/1941. B. M. sz. rendelet alapján felhívom a gazda közönséget, hogy a learatott mezőgazdasági termények ellonséges ayujtogatás elleni fokozottabb védőimére, a tűzveszély csökkentése céliából a keresztekbe rakott gabonát olykópen csoportosítsa, hogy tíz keresztnél több egy csoportba nn kerüljön, az egyes csoportok közt pedig lehetőleg 20 méter távolságnak kell lenni. A learatott föld tarlóját a keresztek felrakása után azonnal le kell buktatni. Ha ozt az úgynevezett buktató szántást azonnal nem Idust elvégezni, a kereszteket, vagy kerosztcso-portokat törül koll szántani A szántás a keresztektől lehetőleg 10 mater távolságra legyen. Felhívom a gazdakö-zőnsóget arra Is, hogy a határban ko lotkező esetleges tüzek elfojtására alkalmas eszközöket (ásó, kapa, eke) Ishotöleg mindig vigyen magával a batárba I
A cséplést a lehető legrövidebb idén beltll meg kell kezdeni hü cséplOgé-pok munkateljesítményét teljesen kl koll használat, hogy a oiéplést az egész városban a lehető legkorábban be lehessen fejezni. A cséplés mielőbbi lebonyolítása nemcsak a közellátás érdekébon szükséges, hanem a honvédelem erdőkében ts a legnagyobb fontosságú.
Nagykanizsa, 1941. július 15.
3U5 Polgármester.
Terményeit tűzkár alien átalánybiztaa!tóe? keretében biztosíthatja legolcsóbban I
HiiSomos hűztartásl kÉszOlék
mindenkinek ütemet szerei!
Teahannák .Vasalók Kenyérpirítók QyorafAxAk KavéfSsM
íróasztali lámpák Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLG Yl-nél
Sufír-ut 2.
Gyűjtse a
gumihulladékot,
sok pénzt kap érte
Szabó Antal prtnÉIÉi
Fönt 5. szám. — Telefon 91. „„
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
571/Ké. 1941.
Pelriijif ek Iídséí.
Az augusztus, szeptember és október hónapokra szóló petróleum legyek kiosztása f. hó lü-án kezdődik. A kiosztás az Olvasókörben történik. Az egyes utcák lakossága az alábblrt napokon es órákban jelentkezzék a jegyekért és az előirt napot és órát mindenki pontosan tartsa be, mert a várakozást és tolongást csak Így lehet elkerülni.
Óra
10 11 ll \'5-:
11-30-15 -16
16-20-lfi-10
dUliUS 16-án.
Alsótemclö u
Kisrác-u.
Bajcsai-u.
KÖrmös-u. 1—32. 8z házak
„ többi része Bába-u. FelsötemelŐ-u. Cigány-u. 1—66. sz. házak
„ többi lésze Berekköz Templom-tér Homokkomáromi-u. Szt Flórián-tér
Július 17-én.
8—9 Orszig-ut 1—47. sz. házak 9 -10 „ 48 -89.
10 —11 , 90—137. .
11 —1P» többi része ll-jo-12 Hajgató Sándor-u.
15 —16 Jakabkutl-u. 1-42. sz. házak
16 —17 , 41-90.
17 -17». „ többi része 17\'*—18 Hunyadi-tér
Július 18-án.
8—9 Szepetneki-u. 1-56. sz liázak 9 — 9\'ií , többi része
9<is—10-1». SiL Rókus-u.
101*—11 őrtorony-u.
11 —12 Tornyosköz
15 —16 Nagyrác-u. 1—55. sz. házak
16 -16-is , többi része 16 W—17» Pivárl-u. 17)6_i7-« Zslgárdl-kőz 17-«-17\'M Pápal-u.
17»-18 KOlteraiet
Július 10-ón.
8—9 Varazsdi u.
9 —10 Szlgetí-u. •
10 —11 Rozmaríng-u.
11 —11*10 Kiemező-u. ÍI 10-ii-is Ráckert H-J5—u-\'o Malomkert 11 20_ u-91 Munkács-u.
Azok, .akik szoba-konyhás lakásban laknak és a család legfeljebb 4 tagból áll, egy legyet kapnak; akiknek családja 6, vagy több tagból áll, azok két jegyei kapnak.
A Jegyek ugyanolyanok, mint legutóbb voltak, de most nem lesz rájuk irra, hogy melyik kereskedőnél válthatók be, bár most is megvan rajtuk ez a rubrika, hanem a jegyeket bármelyik oty kereskedőnél bc lehet váltani, aki petróleum árusítására jogosult s ezek kötelesek Is mindenkinek a Jegyét beváltani, amíg a beszerzést engedélyem alapján, vett petróleumjukból készletük van. Es most az osztást végző tisztviselők nem írják rá a jegyekre a tulajdonos nevét és lakását,
hanem fzí mindenkinek magának kelt otthon ráírnia.
Az evvel kapcsolatos visszaéléseket természetesen szigorúan büntetik. — Olyan utalványokat, melyekre a\' fogyasztó otthon nem Irta rá a nevét, nem szabad beváltani.
Nagykanizsa, 11)41. évi július hó 10-én. ma Polgármester
ÁtLAfel
MMraha.b.n végzendő előlijeiéi-gyültésre megbízható, szorgalmas mnnka-cr«t kereitlnl. Megbeszélés a klaiUlilva-
Oaaralaa NsgykanUlára vagy Kapós-vara állami SaulMt.g 12 tanerői iskolától — Nagymarosról — szembeó Vltegrid-dal, Duna mellől. Clui: Bajaky Regina, Bucsuucntlászló. 2121
SaJAi-i
ilea 30/a.
ózonnal felvételik. Kislakul
iudy-2123
BaJAr.nft felveaiek. Sugárút lli/lí., földszint 2. 2124
Kerékpározni tudó klf.lél.inn felvessünk lapunk kiadóhivatalában.
Idősebb faaxarkaraakaa-S állást ke-
ran. Jőmunkaerő. Cini a kiadóban. 2120
Héáiaaaliai felvétetik ~Deutsch-bua-uzembe, Klrlly-utca 36. 2129
adAs-vétel
Vlamaietaa kazal-, sátor- és- kocal-ponyva kedvező árban kapható Kelemen Rezsó cinnél. Ugyanolt méz minden meny-nyiségben legmagasabb árban átvétetik.
___2039
HuueauVU ráhat vének és eladok. Mirkua, Klrály-ulca 31. 2031
L.lrAaja eladó. Erzsébet-tér 21., bii-mealemél. 2130
FérlI kerékpár, konyhsasztal két síikkel, deszkák, toll, kcrtlaizlal, Üvegek, dc-mlzson alaal*. Magyar-u. 20. 2—6-lg.
21Í4
L^iOs-OziarrHELiVitsÉo
Iroda-, üzlet-, mUtiely- vagy garsonlakás.. nak alkalma 2 szobából álló \' azonnal klada. Zrlnyl-utca 32.
MÁI 6» MOATtAM
Több adómentes magán- és bérhátit házhelyet, szőlőt és földeket kSe%f#fH Papp, ;.Jekt-ut 8, 182rj
, ZALAI HÖXLOIiy
POLITIKAI NAPILAP.
KiíLfljii: „KDiaaidaaáal R. T. Naoykanlisa". FololÓa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Küzgazdaságl ti. T. Haflykaniioa"
iryomdíVjábaa NatiykanUBan. (Nyomdáért folel: Z»lPi Mf»ly,>
81. í»«jr»nj Ifit mim.
NtRfkaaliM, IMI. jul!u 18 Kterdu
ár«12mi.
KÖZLÖNY
POLITIKAI H «, riLM
Felelni sxerkesít<í: Barbaritu La]p»
Elltllictttl in: egy hóra 9 pcngS «( tlllit SmkeiftStóel és fWÓUlviUjí lddo«, 74. «*.
4 szovJet-qérpoHtika «Bdd|e
Az idei szqvjetprosz pártkon-ferencia igen énjekcs határozattal feladta a kommunista neni-zotgazdasági doklripák egyik legjelentősebb elvét. Kinionqot-ta ugyanis a pártkoníerericiá, hogy a puinkaleljesltmény clo-irt mennyiségét meghaladó teljesítményt külön fogják jutalmazni megfelelő béremeléssel.
Ez a Ipilárnzat l}yi)t bevallása !1 szovjet bél\'pol|liki| |e)jcs csőrijének. A kpjpnniuisla nemzetgazdasági elv és gyakorlat próbakövének a magántulajdon szerzés lehetőségének ehnara-dását tarloitfik. Á szoyjetbiro-dalpin szociálpolitikusai azt hangoztatták, hogy ez a helyzet, a magántulajdon alapelvének elvetése nem fogta befolyásolni á inupkaléljesjtmépy mennyiségét és minőségőt, mert minden kategóriára kul«n immkatervel dolgoztak ki és azt minden egyes niunkásra alkalmazzák. Aki pedig, reáeső napi munkát nem végzi el, az nem kíjuja meg azt íj (egkiselH\' fin*, lésl, amely a nrinjmájgj életszükséglet kielégítéséhez szükséges. Aki riöra\' dolgozik, vagy aki keveset dolgozik, az ;iz éhséggel, a nélttrimzéssel néz sziinpt s njy :i szükség kenj szérltfni fp^jja arra, hogy iniih-kajával apnyit lerincjjen, ,« mennyit i az áUain elvár .minden liplg\'wé)l|il., Misein természetesebb, hogy ez jtó elmélet a gyakorlatban \'éppen nem vált he. Különféle módokon próbálták mentepi ji menthetőt s hogy magát ag elvet ne kelljen fc|-a<|rti, megszervezték gz udar-nyftok*\' sej-egéí. Ezek. QÍyun nninkíiöiikéuresek vol|ak, akik a kisíabptt időn belül hajlandók voltak az előiroltnál több munkál teljesíteni. Megindult aztán a hatalmas propaganda.\' A sajtó, a rádió, a mozi napról-napra állpndÓMi az égig magasztallá az uffarnyjkó!;)!. KcY peik szerepeltek aipilljós pél-
(|!Viy>iZ!íuiUpii mééwi i«i>ok
els/i sldalam, a híradók sorozata a mozikban, velük indul! s a rádió-pap-nap mellett dicsőitette őket: Ht ott egyéni eredmények mutatkozhattak, de Sztálin ós környezete csakhamar rajólt arra; hogy ej: sepi megoldás, nem tudjak biztosítani az ndai-nyikokkal sem a szovjettermelés folytonosságát. Szörnyű l^ajfik mutatkoztak iiiiposegb.cn és,, mennyiségben \'•Rvaránl, l|gy)lpgy nejn maradt más kiül, .|piii( a, parlkonfe.icu-cia eiiililc.lt lialárflzaia, nineJy "izony .yissy.alcH a. régi rend-.«• i),munkás] miin.káju iiipny-"yjségi és minőségi arányában [izélik. Ez nyilvánvalóan vjssza-kanyarodásl jeleni a miigánlu-
Kitört a forradalom Ukrajnában
Bardicsevnéí megsemmisítették a bekerített szovjet csapatokat Kiev, Leningrád és Szmoíenszk körül nagy csata tombol — Ujabb jelentős sikereket arattak a német csapatok Keleten
Roosevelt parancsot adott az amerikai flottának a német hajók megtámadására — PqrtMBáliában és SpanyolorMáflban szeretne uj harci zónát teremteni Anglia — Amerika nyilt háborús kihívásra késziil
A magyar esapalok tegnap, mint a honv&ivpzérífMT főnöke jejupfütU!, az utóY&ihnreok sn-rqn, löjjh ellenséges harckocsi támadást vertek .vissza- légierőnk a visszavonuló, ellenséges oszlopokul bombázta eredményesen. , ,
A MTI jelenti még, hogy a galíciai falvakban könnyekig meghaló jelenelek között történt pie^f a bezárt és lepecsételt templomok felnyitása és az első istentiszteletek megtartása.
, (mti)\'
718J|-re emelkedett a? elpusztult szovjet repülőgépek azanm
A NTI részletei jelenléseket közöl a német csapatok további eredményes előretöréséről és a légirö tevékenységéről
Az egyjk jelentés beszápiol arról, nögy a gyors esapatok\' Kiey iráijyában további tórt nyerlek es a Bordiíievtöl nyugatra bckoritelt seregeket, bár túlerőben voltak, a német csapatok mejjsemmisif ették. Vf-oepsnél a Sztálin-vonal legkeletibb erődjét is elfoglallak másfélnapos heves frarc után. Itt hatalmas, forgatható acéíkupp-lás erődítményekkel áíltak szembe a némefek, de a mozsarakkal harcképtelenné tették a forgatható kupolákat, majd a kiserődök tíizélxtti előnyomult katonák elhelyezték a röl>bahó-anyagot az er-Ődök szájánál és piegsemmisilették azokat. A kjs-prődöket ezután rohammal vették be. " \'
A repülők is lx;Ieavatkozlak a
földi harcokba és esak Szmo-let(e. környékén 3,3 i>ám:élost) löbbszáz ttíhcrgéj)koe^it semmi-siteltek meg.-A repülök boin1-bázt^k !1 inpszkvai tjtakat, a hátsó vasútvonalakat, több pályaudvari. JnüiiK H-(ín repülőgépet senmiisiletiek inejf. A szovjet repülőfjépvesztesé^e jgy 15-éig 7182 repülőgépre emelkedett.
Ezer vqsati hwal pusztulom
RerUn, jnihis 10 A NTI egy másik jelentése szerint a nemet zuhanóbombázók, sikerrel lámadtak i}íftg vasntj berendezéseket és vasitt-vop,í(takat. ("salf 1 J-én 2,3 niftz-donyt é^ezernéi (öbb yast|IÍ kocsit," Yftlflfiijp1 Af) vonal-tüzéf-sWrSeipn^sttettek Ptpg. Megtámadtak azonkívül egy t\'pgaL tott trtzérüégi tábort, ajjq! a rengeteg hurciapyagoji kivül 300 ló is elpusztplt.
Roosevelt háborús ItlhMsra adott parpnesot
WÜkip kijeJentetto, ,Hogy jlofiiitivoil ntitgiuibeszélgotós köz pep kijeleníelto.elölte, hogy az amerikai flottának parancsol adp,h\\ hogy a német hajúkra, tertgerftlaftjárókra fígyeJmozle-té-s nélkül lőijenek.
A NTI a birhez megjegyzi.
hogy Roosevelt nyillan háborús kiliivó cselekményre adotl ezzel parancsol az amerikai Holtának,, csuk azért, hagy a hadiállapot Németország és Amerika közt heáíljoiiylgy akarja Roosevelt befejezett tények elé állítani Amerika népét, (mii)
Moszkva kérése: támadja meg Anglia Portugáliát és Spanyolországot
•\' / London, július Ifi A szovjet azt a kiváin»á,got
lajdon elvéhez, meri hiszen ámbíeióval esak az a munkás dolgozik., aki tutija, hogy fokozott munkája eredményéi a saját tetszése szerint szabadon Ipiüználhaljafél. Magálól érlelődik, hogy ez az ambíció esak
közölte Londonnal, bogy Anglia tör\'jpn be lJortuí|áliáJÍa ós
Spanyolországba. Moszkva kívánsága Anglia és Amerika rokonszenvével is találkozik. Maga Roosevelt is ugy találja,-hogy szükséges egy uj arcvonal feltámasztása, de egyelőre azon van, hogy élelmiszerekkel és. más száUiímányokkal érjék el azl,f hogy Portugália és Spanyolország átengedje a csapatokat, (mii)
Forradalom fért ki .....Ukrajnában.
Ankara, jplhis ]G Ideérkezell hírek szerint Ukrajnában tnmt<|alotu tört ki-A lakosság szembel)t\'lyezkedelt a szovjet katonasággal.
lííP\' résziütes jelentések nin-cseqpk., biztosra vebelő, tiogy a forradalom az egész országban lóri nyert. (mti)
* ¦•#«*i^ *¦ m tí»H5
¦9Jt« « RTflIVfir híii^fácffih
Berlin, július 10 A Donausender magyarad.á-sában méltatta a magyar csapatok előrenyomulását és kihangsúlyozta azt a példás együtt működéit, ninely a legnagyobb győzelmekéi er^h^topzte.
A Nlí is eJispteréssel szó| a Galícjálinn elíítxitört magyar csapatokról és hangsúlyozza, liogy azok fiai aratpak ilt sikereket, akik 1911-ben hasonló hősiesen harcollak itt.
\' Róma, július Ki Az olasz lapok azl emelik kí. hogy a magyar előrenyomulás piar Bodolja vidékén folytatódik. A rossz utak ellenére az utánpótlás állandóan nyomon {töveti a gyorscsapatok előrenyomulását, — hangsúlyozzak még a .lapok, amelyek beszámolnak annak a magyar repülő századosnak hőstettéről is, aki
akkor marad állandó, ha a k"o-moiyan dolgozó munkás látja; iapa^zluljíi, inígy tóbbietjöve-delhiét inegFeleTi\'ien be tutija fektetip. Más szóval ?z azt jelenti, hogy a szovjet visszatért a magántídajdon elvére, vissza-
téri a polgári államok bérpolitikájára s lehetővé loszi, hogy a jó munkás jó! keres,vén, kényelmesebbé, jobbá (e^\'e vásárlásaival, iK\'feklelófieivel a maga életét.
kauai KÖZLŐM
iSfll. faliul 18
BÚTORT
szaküzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendeljen. Najfyk»nI»M, Vár**fcái palota.
az ellenséges vonalok mögül menteti meg egy ejtőernyővel leszállt magyar pilótát.
Több lap vezércikkben mutat rá a magyar csapatok hősiességére és hangsúlyozzál hogy Itét hét alatt löbbszáz kilométert haladtak előre a magyar gyorscsapatok hegyeken és megáradt folyókon át, sok várost és falul felszabadítva.
A laafnaradi, klem! A* axmolanaxkf csaták
.Budapest, július lü A Pest tudósítóinak jelonlése alapján arról ir, hogy már Amerikában és Angliában is leningrádi, kievi és szmolenszki csutakról Iwszélnek. Hangsúlyozzák a lapok, hogy különösön Kiev környékén súlyos" a szovjet helyzete.
A német gyorscsapatok előretöréséi alig lassítja a .szovjet ellenállása, (mii)
Amerika is a háborít
Ugyancsak a lap irja, hogy* az amerikai kommunisták azt kívánják, hogy Amerika küldjön expedíciós sereget Moszkva segítségére.
Washingtoni jelentés szerint a rádiók politikai csevegőinek megtiltották, hogy a Sztálin-vonalról Ikszeljenek, meri a Szín Hu-vonal áttörésének híre nagyon lehangoló volna Amerikára nézve.
Más washingtoni jelentés szerint Atterson szenátor olyan javaslatot nyújtott be, amely felhatalmazná Roosevelt elnököt, hogy a behivottak szolgálati idejét meghosszabbítsa. A létszámot 900.000-ben akarja a javaslat megáll api tani.
Roosevelt kérte a kongresz-szust? hogy járuljon hozzá a nyári időszámítás bevezetéséhez. A termelés ülcme teszi ezt szükségessé, mert,740 millió kilowatt árammegtakaritást jelent, (mii)
NEWYORKBÖL elindullak a német és olasz diplomaták és a konzulátusok tagjai. Számuk mintegy 500. A hajót indulás előtt katonaság őrizte és személyzete haditengerészekből áll.
raOSSZÖYETBEKIS
A Balatoni Társaság a magyar tenger
hírverésének szolgálatába állítja a visszatért területek főiskolás ifjúságát
A Balatoni Társaság Irodalmi, Művészeti és Tudományos Egycsülel nem csak a Balaton szellemi kultúrájáért dolgozik, hanem gondjai közé tartozik a gyönyörűséges magyar tenger gyakor-ati éleiének fej-—leszLése is. Etéren sokai fáradozik a Balatoni Társaság különösen most, amikor\' — Istennek hála ! — a magyar haza egyre bővül elszakított részeinek visszatérésével.
Hogy a Balatontól többm\'nt két évtized alatt elszokott visz-szatért magyarjainkat s azoknak a Balaton alig vagy egyáltalán nem ismerő uj nemzedékét megnyerje az istenáldotta magyar tónak, evégből a Balatoni Társaság a visszatért területek főiskolai hallgatóit :i hetes tanulmányútra viszi a Balaton vidékén. Ezek közül nyolcat teljesen ingyen nyaraltat a Balatoni társaság három hétig.
Az eddig idegen uralom alatt nevelkedett magyar fiainknak ez a nyári balatoni tanulmányútja nem csak a balatoni hírverés szempontjából nagy jelentőségű, hanem egyetemes nemzelj szemponlböl is hozzá\' log járulni nagy mértékbeli ahhoz, hogy az édesanya keblére\' visszakerült fiai megismerjék*!!/: édesanya ölelésének melegségét, szépségét, szeretetét.
Az anyagi fedezet előteremtéséi célozta az a műsoros teadélután is. amelyei a Balatoni Társaság Budapesten a Gcllért-szállóban rendezeti, előkelő vendégek részvételével. A műsor keretében á Társaság Ügyvezető elnöke, izeri Izsaák Gyula beszédet mondott. Ebből a nagyhatású beszédből közöljük az alábbi részleteket, *
Megtudtuk a beszédből, hogy a nyaraltátásra kiszemelt vísz-szalért területi főiskolások balatoni élményeiket Írásba fogják foglalni s ennek alapján elő adásokat fognak tartani otthonukban a magyar tenger életéről, kultúrájáról, szépségeiről s igy ők lesznek a visszacsatolt területeken a Balaton hírverésének élcsapatai.
*
Izeri Izsuák Gyula, a lelkes és fáradhatatlan Balaton-apostol beszédéből:
Nem véletlen az, hogy Árpiul a Kárpátok bércei, Erdély havasaival koszorúzta Duna me-
dencéjébe hozla u magyart. NVm véletlen, hogy Vajk felvette a kereszténységei és mint István király a keresztény hitre téritette a magyarságot. A nyugat é«- kelet között folyó harcokban mint ütköző-állam, állandóan a kereszténységért küzdöli a magyar. Nem véletlen, nem csoda, hogy 100 éves osztrák terroruralom alatt megmaradtunk magyarnak, hanem Isten kegyelme, akarata volt mindez. Később a magyar elfordult Istentől, azokhoz csatlakozóit, azok befolyása alá került, akik Krisztust inegfeszilel-ték. így talált "minket a világháború, amikor szétszakították szép hazánkul. Majd jött. a kommün, mert Isten egy pillanatra elfordult tőlünk. Ez sem volt véletlen, hanem Isten büntetése, hogy vakságunkból felrázzon, újra magához fordítson s megtanítson imádkozni bennünket magyarokat. Az sem véle! len, hogy most isméi magunkhoz ölelhettük idegenben sínylődő véreink nagyrészét. Ez kegyelemből történt.
Az Isten hatalmas keze alatt meghajló nemzetek az erős nemzetek. A szentírás tanítása a hét sovány és hét kövér esztendőről végeredményben mégis az, hogy Isten az ö választoltad a hét sovány eszlendőbcn is megelégíti. Ez a fejezet a-.szeretet dicsérete, de nem az emberi, hanem uz isteni szeretetről. Is fen szeretete nélkül olyanok vagyunk, mini a zengő érc, a ixmgö*-cimbalom, de ha Isten szeretele belénk arad, akkor annak oly un jellemvonásai lesznek bennünk is. Ennek a felülről jövő szeretetnek egyik jellemvonása a sok közül az js, hogy nem keresi a maga használ. Ez a szeretet akar a mi életünk hajóterc is lenni, hogy ahova Isten állított, ennek a szeretetnek legyünk n megtestesítői. Csendben égjünk Isten oltárán, nem keresvén a magunk hasznát.
Az anyagi forrásokról, a szűk séges tőke előteremtéséről is szólnom kell. Ezért most a böjtről beszélek, de nem arról a böjtről, amelyet uz egyház ir elő híveinek, hanem arról a böjtről, amelyet a nemzet ir elő minden magyarnak, arról a böjtről, amely minden napra kiterjedő mérséklet, egyszerűség, igénytelenség, kevéssel beérés, A nélkülözéshez, a szükségesnek magunktól való megvonásához nagy erkölcsi erő kell. Ezt
Városi LMoaflá, T Még ma, szerdán 1
IRENE DLJNNE és CHARLES BOYER felülmúlhatatlan Játékával, az utóbbi esztendők legnagyobb szenzációja:
99 r - , 68 * legszebb,
amit ez a két Istenáldotta művész valaha produkált. A kísérő műsorban Aktuális Vllághlradó.
Előadások köznapokon 6,7,9, vasárnap és ünnepnap3, 5,7,9-kor
lílraüii. iiflffi. Hé símé
óh minden más gyógynövény leg-magasabb áron elhelyezésre talál. >aMTODRO«.Rr., Bn*a»a«*>
wa Perenc-kíirnt 35.
az erkölcsi erőt csak Isten adhatja meg. A tömeg nem tud zúgolódás nélkül hősiesen nélkülözni, de a nemzet igen. Hu ehhez az erkölcsi erőt imádsággal Istentől kéri. Ezt az erkölcsi terőt egyedül Isten adhatja meg. Most fogjuk mi magyarok lelenni a vizsgát a szociális-érzékből és a kereszténységből, hogy a Felvidékért, Kúr-páluljáért, Erdélyért Ős a Délvidékért hogyan és meddig tudunk nélkülözéseket elviselni. Testvéreim ! Kérjetek erői Jézustól, hogy képesek legyetek lélek szerint böjtölni.. Fogadja-" tok meg, hogy legalább egyhetién át Temondlok színházról, moziról és sok másról. Villamosra, autóbuszra vagy takszi-ra nem ültök, hanem helyette gyalog teszilek meg az utat, sok mindent megvontok magatoktól magyar böjt címén. Igyekeztek erre rábeszélni ismerőseiteket is. Az igy megtakarított összeget bekülditck a kapott csekk-lapon. Gondoljátok meg, hogy milyen nagy\' dolgot müveitek ezzel és milyen nagy erkölcsi erőt fogtok magatokból kisugá- \' rozniI .
TANÜGY
Átképzik a nyolcosztályos népiskolák tanerőit
A vallás- és közoktatásügyi miniszter most teszi koszé 11 nyolcosztályos népiskoláról szóló tantervet. A tanterv ós a vele kapcsolatos utasítás üt kötetlen jelenik meg. Az eJWj 2 kötelet a minisztérium már inegküktto az egyes vidéki központoknak. Az otsc" kötet az óra- és tuiflervCt ismerteti, a második kötet pedig nz áttalános tantervben megszabott 111 iiwMdésí anyagot foglalja iiingábaii.
Az uj iskolaévben már az Uj tanterv és utasítás saciint wozdik meg a népiskolákban 11 tágulást, Az uj tanterv és utasítás szükségessé t©szi, liogy az elemi iskola V—VIII. osztályaiban működű tanítókat megfelelően átképezlek. Ezért a vallás, és közoktatásügyi miniszter a felsőbb oszlásukban működő tuoerők részéi© az ország különböző városaiban uiufolyamot neu-dex. SzékOilAJ léi\' váron mezőgazdasági irányú t"ntolyamol, (iyörbeo és Szej^-den j>cdlg Ipari irányú tanfolyamot tartanuk, amely le az egyes vármegyék-bőt mcgictolö számú uuűiőt \'és tanítónőt rendeltek ki.
A körzeti iskolafel ügyelők egyhetes tanfolyamon istnOrleiik az uj néjds-koial timler\\et és utasilástt, különösön abból a szempontból, miképpen k»U tol a gyakorlati életi* átültetni.
— Naptár: Jullua 16. szerda, ltom. kat Karm. B. A. — Proieetana Velter. Izrael. Thatn. hé 31.
Uísiardo nyílva refgel 6 Órától mU i araik thetíö, szerda, péntek délután 6« kaaoaa att— aaa aémilJ: -
A céltudatos egészségápolás
egyik legfontosabb szabálya az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pohár természetes „Ferenc József" kcserűviiet Igyon, mert ez a gyomiot és a beleköt alaposan kitisztítja és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát 1
1141. hutai 16
¦kom mutuami
0 y e r t y a k
A HflOriMibu lopuldjtijxk, nthii Uh«i (!íu.|J;müvak. gyltudtimat yum soy kot tik MOloijilbiii loh Millió B08CH-GY6R[VA Vltlk bt. üilnlitlkui l\'yianli J Mlgttttt-
MvOkbM i*|llk ¦ i3i>tch.oy((iy,ik klvJtó-ligi- Botch-g««tirili ipoly mtgWihiiík. MlM • IqI|*i !¦: LEITRDROS
bosoh l\'KI,NZIÍItHl.f:HI
! « Stai Ifl., 8II0»P(S!
Ronamntászok feladatai
Aki a most folyó háború eseményeit kellő figyelemmel kiérte, ésafldi-lietto, hogy « legnagyobb küzdelmeket kivúitó tolattatok végrehiajtásánúl az utász csapatok közremüködéio sehol .sem hiányzott.
A német vezetés belátta, hogy a korszerűen \\ezetett hadműveletek alul ti mozgás utjnbm álló számtalan akadály leküzdésére ige-n nagyszámú, kü-löiüeges kiképzésű és felszerelésű utász csapatokra van szüksége. Az utász csapatokra nemcsak az egyéb jejiy\\crnieni«k műszaki munkával való kiszolgálási!, előré-ogUésv hárult. Maguk bV az első vonalban harcolva és az eUeftSég legkeményebb védelmének és szívós oiíoiiálhisáiiak » műszaki, ha kell, ciuhop ember elleni Jjöro c>zközei\\Ct való letörésére váltak iiivatottá. ¦
A uémoi harcjeien lesek ismételten sorollak tol harrcMClckményekoL éjs hőstetteket, melyeket utász \' L-sU|Hitok vagy utász egyének hajtottak végre. A néiiwö\'ok ezeket az utászokat külön\' rohamutász; megnevezess*! illették, ukik épu ugy roszc:xtvé lettek U kivi-volt győzelemnek, mint magi :i gyalogság. * \' I
Az utász csapatok alkalmazásai 11Z uj német hurcniód és h\'trcotjárás kö-\\eeltc uu-g.-Ennek kereteién adódtak részükre az újszerű lehulltok is. Mik veütak tusok\'f
l|a a most lefolyt háborúkban a német csapatok o\'őrenyomulásárw le-kiulünk, meg kell állapítanunk, liogy " myorsscregie$lck mozgást volt az, ami u sikert elsősorban biztosi totta. [.ehetővé kelleti tcliál tenni, hogy ezek a soregiestek ugy a lerniészctes, mint a mcslerséjjci akadályokon keresztül a legnagyobb ülőmben tul-ha] ad hassanak.
Ha megfigyeltük a nérr.et liadniüve-le;ek páratlan sebességet és végig kísértük a mozgásukat a (érképen, láthattuk azokat uz atadálysurnzatakttt, amelyeket ezeknek a nagy siilyegysé-gckot képviselő seregtesteknk lé kellett küzdenlök. Hogy ezt minden nehézség és zökken és nélkül meg tudtak tenni, azt nagyrészt a műszaki csapatoknak köszönhetik.
Ar. utász csapatok már nemcsak a szigorúan vett műszaki feladatokat hajtották végre, hanem úttörői voltak a gyalogságnak a földi akadályt képező CrodiOji;! szereden ál való előre, küzdésnél
A németek a rnüsziki foiaduV>ka.l úűiali\'mos srempontokbol két részre osziotlák. A rohamutász csapatok fel-i\'datává váll a gyalogság, valamint » páncélosok támadásának, előnyomulásának elősegítése közútién harc "tján, « műszaki \'akadályok teküzdése tévén. Mindazokat a munkáJatolÉrt, melyek » külső arcvonal mögött a közlekedés folytonosságát voltak hivatva szolgálná, a műszaki, munkás "lakuciiok építő részei és az ngynevB-zottt Todt-csapatok hajtották végre.
Az mászok tehát a johamcsapálbk legfontosabb részeivé váltak, Osapat-kötelékeiket és számerejükel ehl*» mérten növelték. Azoknál a servgles-leknél, mejyek az «rődöveken \'keresz-
tiül áttöréseket hajtották vftgie, általában, zászlóaljanként egy-egy utász századot osztottak 1». Ezekből alakultuk a rohamrajok; melyek három,* egymást kö\\elö feladatot tiajiottak végio. Először szabaddá kotlett tcnniök az Utat az ottotiség drólakadályövén ke. iésztül. Ezt vagy álvágiíss;tl v^,y rol>-bantassal értek el, ha a tüzérség tat még nem Ssaggaltta tetjosen széjjel. Másodszor az nkadályövön keresztfa ei(\'Sreküzd\\o lángszóróval úrra keüett az eUensé({»:s erődök legénységéi kény-szorileiii, hegy az erődök lőréseit zárják el. Kunok megtörténd után harmadszor: rolibanianiok kellett az erődök lőréseit és bejáratalt, hogy oz\'rlt\'l
a védő* legénységet harcképtelenné" icg>-ék. . /i
Eseket " feladutokat sokszor a teg. nehezebb viszonyok között, hatalmas tüzérségi előkészítés és zubaüó bom-baiámadások után hajtották végre a fegyvernemek tökéletes Összmüködé-sói el. t v 1
Önfeláldozó tevékenységüknek köszönhető az a sok meglepő siker, umíkei a hadjáratok folyamán, az erődövok elfoglalása, valamint viáflrám-gy\'ors előieiörés révén a német csapatok elértek.
A .rohuimiláxzoki tehát méltán osztozkodtak a siker és győzelem dl-(íőségében és méltán érdomeltók nVcg u megtisztelő clnevozésflkct. 1 (s)
Enyhítették az elsötétitési rendelkezést
Mától kezdve 23 óiétól kezdődik az elsötétítés
Budapest, július lli-A honvédelmi miniszter rendeletet adott ki, a melynek értelmében fiudapcslen és azor-\' s/.&g nyugati felé-ben, így tehátNagy-1 • kanizsán is enyni-telték az elsölélilési rendelkezéseket.
4
így a mai naptól a lakóházakat lés épületeket Nagykanizsán csak 23 órától kell elsötétíteni a további intézkedésig. A vendéglői kerthelyiségek is 23 óráig világithatnak, a jármüvek pediű egész éjszaka fénycsök-kento berendezések nélkül közlekedhetnek.
Jazz-zenekarok nem játszhatnak magyar nótákat
fl nagykanizsai rendőrkapitányság vezetőjének érdekes határozata
A magyar d.ilkullura ápolása érdé-kelen a nagykanizsai rendőrkapitányság \\eze:öje, Kovács Nagy Pál rendőr, főtanácsos a következő h it-íixizatirt hozta: .• :V !
MCgáttabitoltam, hogy a város te-rületéu: étkező, kávéház ós i közön, ség szórakozásai szolgáin c^éb nyilvános helyiségekhen, rendőrh tló.sájgi engodólb\'el zenélő j izz-zenCk írok a iiiírsoniktw beállított ii!o^on zMnedara-bókon kívül ritkán ugyan, de eljátszanak magyar liallgató nótákat és csárdásokat is és ezeket i hamisitti|t.m zamatos magyar népdalokat, dalukat és (sárdásokul nagydob, kisdob, réz. vagy cintányér, zörgők és különböző — a magyar fölnek idogon hüngu, lele.e:len liangszerrel kisérik.
Ez a ícncl müf tj,i.ekünk mag.v:irok-nak nem esik idegén, nem csök bántó, hanem egyutUil merénylet a ttiaga magyar dal, nóta, zene magyar tlsztttsá&K ellen.
Ákf ezt a korcs, izlés!eKö, idegen, kevert zenei műfajt zenélt, az me. rénytolet kö\\et el a drága magyar zene, dal és nóta ellen.
A varos icrűleléai rendőrit ttósági
engedéllyel zenélő jiizz-zcnckjrokna.k megtil\'.om a magyar daü, nóta és csárdásoknak a fent leirt módon történő zenéidét.
\'tilalmam megszejjése cselén felelősségre fogom vonni nemcsak a zftic kar vezetőjét, hanem u zenélésben ré-szt \\ctt reoBkarl tigokut, vujamint az engedélyes vendéglős, kávéház tulajdonos, slb. is.\'
Eddig -szól a nagykanizsai rendőr-Kupjlánysag vezetőjének iiatározata, a mely Mzonyosan nagy megelégedést kelt majd azok körében, akik a magyar dekáimra sorsál szivükön viselik; Csak helyeselni tudjuk Kovács Nagy Pál határozatát, hogy a magyartalan előadása magyar iiólázást meg. lüttj\'a, szükséí.\'esnek tirlanánk azonban annak elichdeléset is, hogy a zenekarok kötelesek legyenek magyar nólá-kal is jálszuu, de csakis heíjes módon, inert ha ezt nem teszik, félő. hogy ahol cigányzenekar nem játszik, onnét leljesCn kihal a magyar nóta és az amúgy is egyre nagyobb torét hódító jazz foglalja el helyét.
Négy hónapi fogházzal fizetett egy ebédért a keszthelyi cipész
Egy csöppet sem mondható olcsónak az az ebéd, amitKos-tyál Márton keszthelyi cipész-segéd fizetett a keszthelyi Fi-i\'éle vendéglőben. Ugyanis Kos-
lyál Márton bevetődött Fi István vendéglőjébe és ott egy jófajta ebédet rendelt. Nem is lett volna semmi baj, ha ¦ ¦ Fi Istvánnak nem kellett volna a
Caheeé Cirkusz
még csak 2 napig, "SSSS&Stff
Mindennap 2 előadat: délután 4 órakor és ette 0 órakor.
Minden clőadá- a T T A ^T?T\\ ^ab akrobata-csoport, son lellőpnek A- XjLA-ZjEaXJ U eleven gumilabda ée a szenzációs mtlsor. Szíven pártfogást kér Doiinert Bonifác tm \' otrkna&tgazgaté.
túlzsúfolt helyiségben, rossz levegőben, utazás közben, ha szédülés, ájulás, rosszullét környékezi, gyors első segítséget nyújt a valódi
líra.
ft homlok és a halánték enyhe bedörzsöMése hlgltatlan Diana sósborszesszet azonnal megkönnyebbülést szerez, páráinak szagoltatása, mély lélegzetvétellel, a nyálkahártyákra és a légzőszervekre Igen kellemesen hat, az orrlikak kitágulnak, a fej kitisztul, az émelygés elmúlik. íOjw
Jelenlegi árak;
próba 1 eredeti 1 közóp nugy
palack
70 f, ] 1.20 P 1 3,50 P 6.40 P
konyhába menni. Mig Kostyál mohó étvággyal hozzálátott az ebédhez, a vendéglős egy másik vendégnek hozta megrendelését a konyhából. KostyáLsas-tekintete egy pillanat afatt észrevette, hogy a kassza körül nincsen senki, felugrott és valóságos boszorkánysággal rácsapott a pénztárra. Éppen egy fcétpengősí húzott ki, többre már nem volt ideje, mert ebben a pillanatban belépett a vendéglős, aki nyomban észrevette a különös »pénztáros kisasszonyt", lármát csapott és átadta a vendéget a rendőrnek, A gyorsított eljárás alapján tegnap délelőtt tárgyalta ezt az ügyel a nagykanizsai törvényszék, mely a bizonyítási eljárás befejezése után i hónapi fogházzal sújtotta a tolvaj vendé--get. Az Ítélet jogerős.
._; . Eredményes összmükö-
11Í17- HLISl\'l dósl ^ kiváW MslaMé-1-—i—-1 get tanúsított I>obos István volt i>écsi 52. közös gyaJogezred-beli őrmestor mint szaku.sz]>arancsnok a novical ütközetben. Ezen a napon azt a feladatot kapta, hogy szakaszá7-vul:a község nyugati szegélyén befészkelődött eiteaségcl otdoítizó tüzw* lefogja és ezzel gj-aiogságunk clőnyo-muUsáf mcgkömiyitse. Dobos őrmester ezt a föladatot a fcgnpgybbb orosz tűzben kiváló ügyességgel bajtotti végre és gépifliskáit annyim <élszorüvn lielyozte el, hogy az oroszok óriási veszteségek miatt állásukat feladták.
A nagy ezüst vitézségi éremmel iflu-tették kL Dobos őrmestert hősi maga-turtásáért. [ i
31
sához. Minden- mugyaniak: talpon kelt állnia !
Nemzetünk iós az -ujjú nl\'ukult Európa ellensége az, aki bomlaszt. Ne engedjük, hogy a tudatosan lázítók lázíthassanak ís ne engedjük, hogy a kétségbeeső k gyeiigithcsveiiek. Küzdjünk ezek. ellen, ha kell már a családban, lársaságban, hivatal-baj>.és niindenültj Békítő, magyarázó vagy kemény szóval és minden eszközzel, meri lemondások nélkül a nagy harcol megvívni nem lehet. Ne felejtsük el. hogy a kicsinyes békél-lenkedés is lázadási szül és a lázadás összeomlást, puszitdást okozhal.
Most az erősekhez, a gomlo-\' kai bátran vállalókhoz szólunk. Kérjük őket : szervezzék meg községenként, városonként
a társadalmi egyesu&tek együttműködését- auiieniKelszolgálalá ra, ía segítségre szorulók-,\' a legszegényebbek támogatására. Eros az, aki a maga kévéséből mindig tud-áldozatot hozni a gyengébb, szegényebb magyar testvéreiért. Ne hagyjuk el egymást ! Segítsünk" egymáson a kis 6s nagy megpróbáltatások között, hogy régi magyar" álmaink megvalósulása elölt ne legyen fáradt, reménytelen magyar ebben az országiján. Erős és bátor nemzeteké a jöyő !
Aki máskénVél és cselekszik, az tudatosan vagy akaratlanul kezére játszik ellenségeinknek. Az uj Európa uj Magyarországot kíván ! Uj Magyarországot csak áldozatra, harcra kész magyar testvériség teremthet.
A Százszázalékosok Td/saságo,
Ha nyaralni megy, vagy hosszabb idAt tölt távol i otthonától « biztosítson bstö>ésiJopá*i kár ellen!
A b&l^ini9irJH^^ birtokos©!! mozgalma
Már foglalkoztunk Zoltán )Gáspár kanizsai kír. járásbiró-sági telckkőnyvvezclfí figyelmet érdemlő mozgalmával, a mely egy balatoni törvény élel-reliivásál célozza, vahiininl e törvény végrehajtására uhki-landó szővclkezcl megszervezéséi. Ez a szövetkezet ügyuniti kizárólagosan a balatonparti birtokosok kezében volna, tehát csak balatoni birtokosok irányiinnák. A törvény biztosítaná a Balaton minden hozamul, tehát mind a halászali jogból, á gyógydijnkból származó jövedel niel a Bnlatonpurt leljes kiépi-
séi*e, űlak, világítás, kutak, valamint villamosjáratok kiépítésére fordítanák. De ugyanerre a célra kívánja lördilani a hala lonparli >l>irlokosok állami adójának i5p százalékúi, valamint a községi adót. A terv le-| hál reális és figyelemreméltó, j Eenliek megvalósítására Nagy i kanizsán megalakult egy elö-I készítő bizottság,- amely l\'elhi-1 vásl bocsátolt ki az összes ba-i latouparli birtokosokhoz, itkik közül számosan csal lakoztak | már a mozgalomhoz, élén Nagy -i kanizsa polgármesterével..
UNGER.ULLMANN ELEK É8 TÓTH-
VASKERESKEDÉSE - NAGYKANIZSA. . Isa.
Hofkerr-Sehrantz-Clayton-Shuttleworth
Magyar, Qépsyáii Müvek RI. Na^ykaoUfa és ksaiyékl képvlaalete..
FERt^r JÓZSEF
SalxbtJT«^Rams*uuis német orvos emlókőt Qnncppft*
Bécs,\' július l."j A Birodalom szeptemberben Salzburgban fogja megünnepelni a sváb Theophrusliis Bombuslus Paracelsus , halálának 100 éves évfordulóját. Stuttgart közelében Tekvö ÍIo-henheimböl származik.. A nemei orvostudomány megalapító jának emlékünnepéi éppen ezért Stuttgart is kíállitáasal fogja megülni, amelynek tár-gva-iParacelsus, élele és müvei. Képeket láthatunk ill" édesnly-járól, szülőházáról, képekben cl kiscrneljuk öt Fcrrarán, Spanyolországon, SkólországQii, Skandinávián keresztül Bho-dpsbu.és Alexandriába, megismerkedhetünk polÍtíkai,< kulturális és vallási i< felfogásával. Stuttgart városa ParacelswHnu zeumot létesít, hogy a kíállttás látványosságul és ideáját a jő. vő számára is hasznosítsa.
Gazdákat érdekli
ío».» három előtér "Oszt és, amelyet nz Alsottuuántiál Mej-őgizdusiigi Kamara le\'t A tnezötí i/.it;tsiigi > <*s*<lédség. és kislirtokos\'ág fejadagjának az- aratás élőlti\'ldaro való (clwmtíów érdekél*n a: kamara táviratban fonlHftNa föl I-müwlésögvi miidsz+er-he/. feiu Ifejada-got í>2 kg. kenvérbszlben -és 8 kg. fŐzöHiszlnen kéri* megáll ipitmii.\'
A buzn kiörléséoek módosítását is kérlo a kamara «s pedig olyképpen, hogy nz őröllclök maguk áStuljjáthas-sák meg, milyen- •uráuyban\' akarunk feliér -tészta lisztet őröltetni,-- hisz o füIdmtnesosztáLviiái. egyik foláuMék á föl tészta.
A cséplő szokrénv ok azonnali-felül, vizsgálás;!! is kértó-\' a kamum, Hogy a szOii^e-ízlOíégek elkorfdltelok itegye. ¦fik,
A
Nász
az ,aUsPá>i.caalétfái>»n,
Fényei e.skfivö.folyt 1-\' !1 zalaegerszegi 1 de jár: cmpJomb «1. (\'zenibe , I-Mváu m. kir honvéii főhadnagy ol-lárhoz \\«iO:t* Itnmd lUbát. dr. Itrand j Sándor Zala vármegye alispánjának , leányát. Tanuk voltak; n mennyasz-szony részéről dr. Thassy Kristóf országgyűlési képvholő, a vőlegény részéről Závpdszky János in. kir. szá-, zatlos. A lemploni zsúfolva niegteh" diszes, előkelő közönséggel. Az eske-lési szertartást a déüzaki növényekkel\' Icldisziieit lóptlár előtt pelim\' Jé z eí pájmi\'prohiius, /licgerszeg plébánosa véíczie aki köllői szárnyalású herédben inéit itt" a kiilolikus házasság szentségi icircgél és t irtás boldog-vságbl kivánl az uj párnak, A inog ka jó, szép szertartás bc\'cjozlével a le,\\ipk)iii olölt a tisztelők é-s ismerősök sokasága szeieiu\'okiváiiuliakkul halmozlak elit liatid párt.
Nagykun izsa város magyarságú is mik sok boldogságul kivim az uj parink, i ;
Felhívás a társadalmi
eiiyegülstekllBZ,!
A szel lemébe ii, éleiében ujjás alnkti.1,1 Európa lelke bontakozikki m;i szemeink elöli. Mind-nyájuiikljan.gyökeret vert már nz tij vil:i» vágya, amely az egymás nicMéíl békésen élő népek faji erején alapuló, emberibb éldel akar felépík-ni. Ugy kell ennek nieglörLéjinie, hogy a nemzetek szabadságuk fenntartású mellett, önmagukban meg-nemesedve, megerősödve önként vállalják az európai nemzetek közö.sségi életének ból-\' dogubbá formálását.
Mi magyarok is leljes részi kérünk az.épílö munkából. Ellenségeink azonban mindenl elkövetnek, hogy hátráltassák fajtánk sajátos erejének kihonla-kozásálés ennek .az erőnek gvümölcsözletéséf az uj Európa kiépítésénél. A harc áll ! Még nagy.erőfeszilésre van szükség, hogy elérkezzünk jogos nemzeti törekvéseink valóra válá-
HaHfefta fehár-pokolM
(Szibériai liadil.QgoIy-.CD^kek)
Irla, Kikeiy antnl 11
Az egyik nss/ony volt, egy tény|cgb8
cári föluidnafcvnak, akkor már vaié-szinüX\'g a/. ö/.\\Cg\\e. Nem tudt.i még biztosan, csík (éjbe te. lírát a vörösök a Kohsik so.cí m^^nimisUése után, báp nem menekült el Omszkbói s je-Icnlkczett, li\'larlóztilták, egy itlcjg cg\\ ik hadifogoly lá\'^ubiji őrizték, illc!\\e dolgdzialik \\e» (fiv;tgis, hó-lapátolás sU>. . 1-ele iégo Ui|K)llkétil ^ í11 neki ebédel, vacsorát. Egy nap azonban, hogv megint to.Ute az ebé-
dOl, nc.u talált t. Kér.:c/öskö[lésírt- először kitéi\'Ö választ kij>o;t, majd azt mondták, hogy elutazóit valilinva, de nem. tudják Itova, Ez |«Jijí iímvit jek-utetl, hogv az Unáht \'"tíililell ler-ror csapat uL-izlatta ol vfllalloW, oda, altonnáfi ebl>en .a földi é;«*\'.\'n. nincs többé visszatérés, szegény ii*szóny< azóta liiátn várta lúwa az ur;Ü. ¦
Azóta blvaUlba járt, l hogv1 fenntarthassa m.igát Másik leánya lojiároo volt és még leány. VÖJegéliyO Cgy szcnlpé ler vári tiankliíztvbw\'ö vol|, még il liálioru cis6 lóvébcu Dieselt.
Kfcy főhadnagy fiát [élczágável ogj\'átl ínej » Kohsik .e^\'g szelve rése alkalmával fogiák el Krasziiojarszklxin s azóta semmi huLson kaplak róluk. l-:iuiaztalták ő\'ei. Síe^\'nv kis árvák hiába váriák szüleik bazalé\'cm\'l.
[igj\'tk n\'|i, bőgj\' b rálőnim \'1 náluk
voltunk, a hnárjiő orőscu fclmdulva jött haza és olöudtn:
— Képzeljék, mii akam\'dc o »k a liolsik? rendel lék, hogy mindenkinek dolfriznia kon, Igy bál nekünk nőknek is lapátot •kell a kezünkbe
\\eanank^é3 kiállii nz utcán havai lupáioíni, iimi\'oi\' uly:ui gyenge rogyok. Mit tmlok én ott végezniflle meg mintha a tani á-> ne.n ScnnC mimka!
Ez a kommunista bött-aoségl Az ívbilU a jelszó ahitt, hogv muidcnkúio\'j dolgoznia kell, cgvesekcl elvonnak olyan inunknkörböl, n;c]yUli léuyteí tcrmCfl niunkál tudnak végezni és l.eo\'zlják olyanbi, meSybCji munkájuk értéke ,a nuUáv.il egyentO.
Majdnein mindég szibéiiú városbm u. n. diad.ilk inutt voltak, egvik a uyu-g:ili lejáratiud, a má^k a ki-ie i lejárainál. Olyan város/.»kbin álttolták íebezekel « dl idalkapukíit, meJLMckben valamelyik cár megrordull. Csinos kapuk voltak ezok, oroszos diszíUV/ikkíl Sorlm JledönlöUék Őket.
Nem egyszer luOlottunk az dylársak
részé-ről uag>haugu láiuudásokul a bnrokraiizmiis cllei). N.is lássuk, hogy
fcsictt náluk b bürokrácia.
Az ci-.ii napol,], m mind.mnytutiknak Ogy sze,iiéli"i igazolványt kelb-tt"Imüízc. reznfink. A liiyátai; amolybon kiálli,-ibilák, olyan városház fék?, Vot, N\'oVétw niái* iicüi enilékszP:n. A hivat il :t város központjában egy nagy ontejetcs házban volt, kél kapuljejjiiMlta]. Az üim\'í kapun ál loí,eU:tt bejutni abb i a hiva|iu,a, amelyben az iyazolványi
kiáltitoiták és ii moly be mindenkinek fcltétientil be kellclt mcimie, hogv igazolványhoz jusson és mégis - előbb az utca frontján tovább kellett \'tucn-n\'e, a másik kapun át, 1 e.iieti\'ii egv hivatali liolyiségtc, lg izolványt. si-O. retzni ahltoz, hogy jogosult l*ome;i|ii nz első kapum igazolványt • .szci*/ni.
I¦\' l\'^v másik példái\'
Hogy knpba-tim votola munkát az árvaházban? Mikor az árvaház gondnokával megegyeztem, hogy mint az árvaház szabója mcgkezdc.ti működéseinél, íőte egy igazolványt kelten kémem, hogy felvesz, ezűH vLssza. menui a láborb i és a tiibar]>aríitit\'s-nokságlól engedélyi .kérni, hogy u Yá-rosban munkát váll ilhossak. Mikor a lál>or|>aranc.snokság igizotványa, is meg volt. be kuKoii mennem egy- ntvatűba, a városi ig zolvány niogszieizésöie ()|t először egy irodán leg^ztróllsUi, másnap aduik egy irásl róla, «zzai egy másik utcában le\\ő irodálu k<4leU : n>entcm, ahol adt ik «gv irásl, hogy az igazolvány ré-széie szükséges fénykép véke.t Icréni-kéi-CzLellielcm magmi és . minthogy a fényképtc pénzem nem voh, isiué1 egv másik irodába keltett ; menr.cii, «boi e^v Ingyenes fénykép irti zcivésüQr Mjogiiniló igazolványt , adlak, az/.fl cl kcilelt menni a fényképésztem, aki előbb ismét Líjshxmrba vezc.ctt (is másnap tnehctiem volna el magam lcfénykciicziclni és aznlán még v«gv.-t--."i tortúrán keüoit volna áicvocili, de ez\' már nem várlftni l»c, ipcrt atra kviieu készüljuim^.
Nagyhét keddjén voltunk. Már.oft tarlo\'tam,, hogy össze -som agoltam holmimat és kimegyek az árvaházbn, még mielőtt igazolványom elkészül. rg>nnis élclmiszeicm . lePescn elfo-gybtHj pénztárcám is nemcsak hogy kifirrjt, hanoin adoaságom ls volt mér. Mikor, az ig.yLolvánv utáni sok járás-kebisLen kifáradva lwrukkomb;i visz-szatért»m,., b-irábiini azzal fogadtak, hogv nagjiesüiórlökön nini .kolunk és ig>-,. okvetlen .szerezzek magjimti^k pénzt ás élelmiszert.
Másnap reggel kimentein tHZ egyik piacra, olt ohdtam. még-megjWtydviiok-ré(omat,!.,«el ¦ l«]»odömeit ládámwiti-es még.cgyelHnást.svásárollflin rajtl- b©-n\\o,oi,. néhány ikoszoru szárttolt ¦pera-oct,. vajat, szárazkoibásztu\'.sajtoi, tnog-rendeliein reggelre 3 szánt. Nagycsütörtök reggelén-még mioKíU kivirradt volna, relpikkoitak Ikjlnünk\'jt. a szánokra iés az Útin jegén áUiajlattunk a -liilsö. ]>irlonilcvő állomásra,.;ahol csakhamar megkaptuk nz.. áuomiísi népbiztos állal ,rendell«*ésímkrtó,( bo-csálolL vagont, l>c;eiideztük prlopzek-kel, beraktuk podgyászimkal, szereztünk lüzelől és magunkra csukluk-..\'/. 4jiól..-.A vasuUv*okat megkértük, hogy senkit, de különösen hadiXoglyot- né eniAtljojick- M kocsi közelébe és . mi-belyi indulóban lesz egy vonat¦ nyugat felé csaiolLissák luizzü kocskikat.<Kstt! olbiigAluk iíolomzinát. Hogy nagy kő cnx\'.|I i h\' -szivünkről azt tuoiubinoin sem kell.
(Folyt, -köv.)
2ALAI R6ZL6NV
A Carleó Cirkusz megkezdte előadásait
a uagytuuiizsal vásáriéi**., ahol teg. nap este inegnyiló díszelőadás kerete-Íjén mutatkozott be. Meg ken állapi-tani, hogy a • közönség szereti a cirkuszt és tegnap eite is a haWtmas siior al\'itt szépszámú közönség "Cl-v*z:e végig az egyes szamokat. Igaz az is, hogy Donnert Bonifác igazgató, akinek neve fogalom ncirkustvilog-han és aki a kaiűzsai közönség előtt sem ismerődön, mindent elkövet a közönség szórakoztatására. Kitűnően idomított flíatal vannak.és a legjobb artistákat szerződteti. Mostani együtteséből kica\'JÖlkeaik az A. diazed néven szereplő artistacsoport Ezek marokkói ural) és néger akrobaták bámulatos ügyességgel, szinte m.miíabdaszerüen dobatják egymást és magukat, olyan sorozatos s-aitóknt csinálva, amelyekhez hasonlót vidéki cirkuszokban csak ritkán <lehet látni. A csoport két kis leánysiejeptöje, Aistia és Ha/fsa külön szereped és bizony felnőtteknek is ílicséie:éie való mutatványokat látunk ekét arab leánykától. Fővárosi cirkuszokban is megáll a ú a helyét a ka. rikamüvósz pár, valamint nagyszerű a Wawra kézakrobata pár. Donnert igazgató pompásan ldorjillott nagy-szerű lovaival, bárom hatalmas mindenre betanított medvéjévé üntk kl, pompásak az idomított kutyák mutatványai, valamint a\'Donnert testvéreknek lovon végzett mutatványai. A ne. \\.cuetésröl Tomi és Fe.nandó bohócok gondoskodnak. A három órás gazdag műsort ma és holnap délután l órakor és ejte 9 ör-ikor megismétli u Cárlei Cirkusz.
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Csak két helyezettünk van ¦ Délnyugatdunántul blrkózóversenyén
Vasárnap Pécsett a PVSK rendezésében tartották meg az e/.évi \'egyéni birkózóversenyeket. Nagykanizsa csak egyes súlycsoportokban képviseltette\' magát. 1-égsulyban a hat induló közül három kanizsai volt, de mindhárman kiestek a döntőből, ugyanígy pehely súlyban, (le itt csak egy kanizsai induló volt. Legtöbb (9) induló . i\\ könnyüsulyban volt, ahol a (lüntömérkőzés Bérces (PVSK) és Virág (Nagykanizsai Levente) közt dőlt el Bérces javára. W tehát Virág csak a második helyezést érte el egyetlen vereségével. Váltósulyban két pécsi; Horváth és Bárdos ju-toll döntőbe, inig középsulyban kanizsai birkózó nem -indult. KisnehézsulybaiT Horváth (PV-KK), mig nehézsúlyban Markos (Szúíeivar) lett az első, Tihanyi PVSK második, Rába (Nagykanizsai Levente) harmadik helyezést ért el, Rába .edzéshiányának köszönheti vereségéi, \'ttig Virág igazán szép .munkál végzett, hiszen minden ellenfele kétválra került, inig ő a bajnok Bér öcstől kapott ki nehéz és nagy küzdelemben. •
Tenwlkeiéil költsegelaek megtéri é-flérfll blüoiltás uljéa padoskodhatl
— (Kinevezések)
A földművelésügyi miniszter Sziebert Ágost nngykunizsai járási gazdasági lelügyolöt a VII, fizetési osztályba nevezte ki. — a pénzagynaBiUlzlcr dr. Sihmidt Miklós kanizsai pénzügyi fogabiiazo-gj\'ukornokot pénzügyi lo. galmazóvá, Kakimár Mátyásáé pénzügyi lrodasegédtiszlct IrodaUszttó kinevezte,
— (A Magyar Étet Pártja) .
nagykanizsai szervcieie tegnap e.-,to pártvezo\'.öségi ülést tartott a \\0/.elöség (\'¦Jónk részvé.clc melleit dr. ThctUvay Zsigmond városi pánvczo.ö elnöki .-te ulut, aki n Lementések során örömé-nek adott kifejezést, hogy dacára a nyári időnek és elfoglaltságnak, ilyen szép számmal jelentek meg u vezető-ség tagjai és dolgoznak a párt tWibbi kiépítésén éi tOjlesztésn. a vezetőség liehö ngjokei és szervezési dolgokat tárgyalt 1«, majd dr. Tholway reszté-tc.eu Leszámol, a szervezel munkájáról és előlóréséröl.
— (Előléptetés)
A Kormányzó a belügyminiszter e^ő.ei-jCszlésért- dr. Miklós János p\'a-csal járási tisztiorvosnak a VII. fizetést osztály ^legct adományozta.
— (Körjegyző kirendelés Muraközbe)
• A lielögyminiszter Kákossy Győző kisHörlíöi Körjegyzőt azonnali htiiáiy-lyal a csáktornyai katonai kőzlgazgW. lásttoz rendelte ki. A kisgórhői kór-jCg\\-zöi állásra Könnendy János dalt-romi segéd jegyzői lietyettedteltc t>o a sümegi járás löszolgdiirája.
— (A DrávavOIgyt bemutató-helyisege)
" a Fő ul és Sugár lit sarkán lévő utcái helyiséglion megszűnt és ezen üzlethelyiség feleit az emeleten .lévő iroda egyik helyiségében nyert elhelyezést, ahol továbbra is "készséggel átt n nag>-közönség ieni;otk«/.éséie. i,:;
— (A nagykanizsai malária-állomás munkája)
Június folyamán a nagy\'kuiúzsai rna-láríaállomáson 41 uj l»eiog jelentkezett. Evők közül a vérvizsgáld 27-nel áiLipilolt meg maláriát. Az állomás leltérkéi.ez.C Somogy szenímiklós és környékének állandó és Időszaki vizeit és az anophees szúnyog tjuiyázó helyed. , t \'
- (Internáltak két árdrágítót)
A tapolcai Járás fŐSzodgabtrája rendőri felügyelet ulá helyezte Kovács
Gyula és Szdíö István lapaí-ar,*! tí 1 ixsskedöket, mivel a viszonteladási a vásárolt kukoricát ,a hatóságilag ineg-áUapÜöit árnak majdnem a kétsze. réséért, 32—38 fülért adták el kilogrammonként és így magatartásuk aggályos a közrend szempontjából. Egyébként árdrágítás mint az ügyészségen is {eljCtenteltéJi Ősct.
— (Szigorúan büntetik a mezei lopásokat)
A nagyon elharapódzott mei»i lapások miatt sok panasz liangzott el a mezőgazdasági bizottságok gyűlésein. A földművelésügyi miniszter legújabb rendelkezése szerint (100 pengőig\' ler-joJő pénzbüntetéssel büntetendő űz, aki gazdasági terményeket\' gyümóilcs-kerlből, szőlőből, faiskolából vagy a mezőröl lop. A mezei lopások meg. szüntelé>.o érdekében a leggyorsabban é> a legnagyobb szigorral jántufc el.
— (A MÁV marad Európa legolcsóbb vasútja)
A MAV felemeli tarifája ma léj**l ételbe, de még Így is Európa frgol-csóbb vasútja marad. Ha egy kis összcluisonlilást csinálunk a szoma^étf-állatnok és a magyar államvasutak díjszabása között, nyomban kiviláglik ez a tény. 11a alapul vesszük a száz kllomélOiOi gyorsvon dl díjszabást\' nz
- I., II. és 111. osztályon a MAV tarifája Oz emelés után így alakul: 15.80, 11.00, 8.10 pengő Az olasz jegyárak ezok; 111.73, 11.42, 11.77; a ttém«lbiro-dalmí tarifa: 19.59, \' 14.73, 9.21; a svájci: 18.13, 120», 9.06, mig Romániában száz kilométeres gyórsvónatl HUH 1. osztályon 17.47, 11. osztiUyon Í2.87 és 111 osztályon K.:t0 pengőért tehetünk meg. Az öt államvasút közül tehát mi vagyunk a legolcsóbbak, egyedül Ol iszországban alacsonyabb a harmadosztály díjszabása. A romániai 10 nUéres különbözetei nem érdemes emiiteui. \\ . :
— (A rendórblró Ítélete)
A nagykanizsai rendőrkapitányság, kihágásl osztálya feljelenlés folytiiu
most foglalkozott egy tiltott gyűlés tartás ügyével, Ugyanis a feljelentés szerint u kanizsai nyilas szervezett Deák léri helyiségében gyüléire jöttek össze a tagok, noha nem volt gyűlésre engedélyük. A nyomozás lefolytatása után az eljáró lemlőrtiszt dr. Uegidsán Emil ügyvédet 15U pengőre, 1-engycl Jánost 50 pengőre, .\'Jojó János nuigánliszlviselőt, SzOmiits János kö-\' mű\\esl és Horváth FeiRne gyári níUH-kási tejenként 3ü—30 i>ejigő pénzbüntetésre ítélte. Az elitéltek feüebbezlek; a vidéki főkapitányhoz. _ |
Muraszentmártonl (muraközi) darabos prima minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P mázninklnt. Szagtalan, nagy kalotiaju, tüzelésre kiválóan allulmas, kevés hamuval égS szén.
Kapható: ¦ ¦ - ¦ tru Dr. Boda Károly bor- él íaértékesltü eépél
Nagykanizsa, Véoséy-u\' Ö ! Tel. 119.
Mo.l inniii ka téli •«•¦•«• I
Totó kidolgdi Gi^k fifmtk
Sietda
AlUaM nbom.mli I
Budán irt 1. mfiwtráa
6.45 Tonia, Iltrek. Közlemények. Hanglemezek. — Ulána: Btrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vizjdiő-szolgalat- — 12 Harangszó. Himnusz. Időjárásjelenlés, - 12.40 Hírek. -13.20 Időjelzés, időjárás, és vízállás-jelentós. - 14.30 Hírek. - 14.45 Műsorismertetés. — 15\'\' Arfolyamblrek, piaol árak, élelmiszerárak. ~ "ídAí Időjelzés, Időjárásaién tés, hírek, — 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 19 Hírek magyar és roöiá" nyelven.
— 21.40 Híre! és időjárásjeieiilés. -23 Hírek német, olasz, angol és franci* oyelven, - 24 Hírek.
BUDAPEST I,
17.15 Táragaiónégyes. — 17.35 lel-olvasás, -- 18 Keivelt IwngX\'mezek.
— 18.15 Külügyi negye lóra. — 19.20 Hészle.ek az Operaház műsorából. — 20.10 A magyar királyi Honvédség 11a-diiudósiló századának rádióközvetllése.
— 20.35 A Rádió Sz:üonzer.ekara. — 22.10 l\'arkus póla cigányzenelüira. — 23.25 Ilniczky László tánczenekara.
Csütörtök
BUDAPEST. I. ¦
10.20 Felolvasás. - 1045 Felolvasás.
— 12.10 Az 1. IWíKvéd Kj\'«aoge/.r*.\'d zenekara. — 13.30 Kiss Ferenc sz-ilon-zenokara. — 15.20 Táue\'Anezek — 10.15 Ruszin hallga tóinknak,
17.15 Horváth Etomér clgányae.,e. kara. — 17,10 pr.\'Szeghalmi László" előadása. — 18.15 Mangti Játws néprajzi elő idása hanglemOiekkel. — 19-20 Itcrlioz: Lear király, nyitány. — 19.35 Tóth László cábeszélése. — .20 Vécsey Krnő jazzjegyütte.fe. — 20.25 >A király házasodik-. Vígjáték három felvonásban. — 22.10 A Rád ló. Sí Ibinenekaift.
— 23.30 l"arkus Jenő cigányzene\'<ara.
BUDAPEST II.
a rendkívüli események miatt mit-sori egyelőre nem ad.
A szokásos Levente félóra így ezentúl Budapest I. műsorán ssombeton delelőtt fél 12 órakor l*u.
ára l-SQ P
Hitelesítve kaph^jtó \'
a Zalai KBxISay n«omdAj*bar< \'
Nagyksnlzu, FS ut 6. «z*m.
Mit« NMHNMM
IMI. Julia» 16
mm mm "
AZ OLASZ KIRÁLY inn bu-r.sukjhajbjal«soii fogadIa báró VilJuw\' Jrrwvcs mntfyur kowtcl, Elena királvne" pedig kövclünk Jclcsétóft.
UULÍJAIIÍA alaplalaii fe ¦•oss/iiidiilalii rágalomnak
mondja azl a hírt, hogy a törók batáron bolgár csapatokot vonlak volna ö-ssz«.
HULL kikötője ellen sulvos bonjbatáimidást hajlottak vógre u németek. A moló<ós a kikötő egyéb berendezése tönkrement, az olajtartályok kigyulladtak,
AZ ANGOLOK a rajnai iparvidék ellen kíséreltek meg támadást, de a légelhárilás szét-szórlu a támadó gépeket.
A KATOLIKUS papság 8 keleti harcokban is kiveszi részét. Eddig 23 papot tüntettek ki a vaskereszt tel. Krétáit 2 katolikus és 3 protestáns lelkész ejtőernyővel ugróit le, hogy az ugyancsak ejtőernyővel leugrott orvosok segítségére legyenek.
cnniCJillJ, legiupi l.cszéuéliOn ki-jelöniéit*-, imgy Moszkva szövclségc-s\'ílk, ilc azért «C:n liliomk egy >orl)ftn a kon,ui\\iuiis:ákkiÍ, niégU tililjti a f»)V-jcl fogyveikkel i\':s telje-, sikert kivnn nekik.
\'AZ OS/TALYSOllSJATlíK nini hu-zásán «0.000 pengőt nyeri a 40.002, 20.000 i-ciigot h 46-839, 1000(1 i-eiigöl n 11.510 és a 8« 1137, 4000 pengői a H7.0Í17. \'?000 i^ngfll n 20,778 és 7:M»r, sz. sorsjegv*k, M\'e!elöss[\'-g nélkül
SZIHIABAN lassan kezd I olyjCalhi a rend és nyugjlom. 11(100 friiacia kaionu niír1 ntmké\'szen ffli hopv a fejjytorsziyyici érlt\'hi.eVn lnz\'\'iudidjoii.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17979/1941*! P
Tárgy: A keiékpárabronctok ét a lurékp&rok forgalmira vonatkozó reodelkeKések módosítása.
Hirdetmény.
lMtii\\oj.u az éidckdii-k f.j-yJüiól a 3uáape*li Közlöny iullus 12-1 sr^-má?8n közzételt 43400/1941. Ip. M. az. rendelőbe, \'mely szerint többek közt kerékpár\'gúmlabroncsköpenyl és gumiaoroncalÖra.ol míg az elhasznált gumiaoronca beszolgóltatása ellen/ben is csak a gumiipari bizottság engedélyével szabad kiszolgál? tahii éjt olyan kerékpárt, amelynek kt^ekjt)n gumiabroncs nincsen, tilos forgalomba hozni. Á rendetet meg-stegöit 6 hónapig teriedhelö elza-tással bünlellk.
Nagykunul, 1941. július 15 iiB2 i Polgármester.
¦7079/1041.
Tárg-ujabl
; A sertésbőr lefejtésének aiabályoiásK.
Hirdetmény.
,A 43800/1941. Ip. M.
uirf-lkével kezdödő-
sz. renddel
kelmében |i:lm
les minden Iumu« és gertésvágó vái Iftjal kötele e az általa havonta levágott srilOju-k 90. százalékának « bírói a sertés súlyára való tekintet nélkül L\'íejknl.
\'A aeitéákereskedo, a sertéshlzlaló és; gyepawlerl telep valamennyi él-halott sertés bOréf köteles lefejteni. A, rendelet raogsxegoit 6 hónapig M].-.lli.-ln eljárással büntetik.
Nagykanizsa, 1941. július 15. HU Polgármester.
Nagykanizsa megyei város l«jlgáiuic6li>rílöl.
. r.—t-r-
t.7l/Ké. 194,1.
z\\z augusztus, szeptember és október hó-napákra szóld pclróleumjegyek kiosztása f. Hó 21-en kezdődik. zt kiasitás a Kiullátásl Hivatalban, a Hunyadi Ilka Ili. sz ház udvari épületében történik. Az egyes utcák lakossága az alább irt napokon és órákban Jelentkezzék a jegyekért és az eléírt napot és órát mindenki pontosan tartsa be,- mert a várakozást és tolongást csak Így lehet elkerülni.
Július 21-én
.0.. .
8— 9 Magyar- u. 1— 22 az. házak
9^10 , 23— 38 .
10-11 Ifi -39 - 54 .
11-12 . 65- 74 . .
18-16 „ 75 - 98 . .
16-17 ., 90-12(1 ,
17.-18 . 121-138 .
18-18" . többi ríszo Juliim 22-án
8-9 Külterület
9-10
10—11 Oaral-u. 11-12 Zrínyi Miklós-u. 15- ü Telekl-ut 1-25 sz. hárak 1-17 TelekiMit 28-3\' sz. blzak 17-18 Telcki-nt 38-54 sz. házak
9 10 10—10*1 10M-1I 11—12 15V1Ö» I5ÍM6 16-16» 16»-I6» 161S-17 17-18
9
10-il 11-12 15-18
m-17
17-170 17*0-17*" 17*18
8-r 9 9-10 10-11 11-11« 11<M2 15—18 10-16» 1630-16S\' 16S0-17 17-17« 17<M8
Július 23-án
Teleki-iit 55 - 64 sz. házak Tefekl-ut 65 -90 sz. házak Telekl-ut többi része Bagolal sor
Klrály-u 1-26 sz. házak
Királyu. többi része
Báthory-u
S)kálor-u.
Leycnle-u.
tavasz- u
Horthy Mlklós-ul
Július 24-án Peliil-ut l-u sz. há ak l\'clóll-u.t 15—36 sz. házak l\'etéli-ul 37-64 »z. házak Petőli-ut többi része Rózaa-ü. 1-26. sz. házak Rózsa-u. többi része Baraktelep Bitza.il. Hutztl-tér
Július 25-án Honvéd-y. 1—32 sz. házak HonvÉd-ii. többi része Hunyadl-u. 1—30. az. házak Huhyádl-u. többi része Hajesár-u. Eőlvös-tér Szekeres J. u. Balthyány-u Orbáz-u. Koasuth-lér Királyi Pál-u.
Július 26-án Klnlzsl-u. 1—34. sz. házak Kinhsi-u. többi része
10-r-lI/
11-11«
It«-12
15-16
16-17
17 17\'0
17»-18
8- 11 9—10 10-11 11—12 16-16 16-161» I6"-I63° I6SO-17 17-17» 1710.17« 17»0-17*\' l7«-)8
Árpád-g. 1—25. sz. házak
Arpád-u. többi része
Arany János-u.
Attila u. 1—22 az. házak
Attlla-u. 23 - 52 sz házak
Attlla-u. lobbi része
Erzsébet-tér Július flbVJtfl.
Rákóczl-u. 1-14 sz. házak 15-26 Iz. \' , 27—60 sz. , : , ¦ iöbbl része
Józsei Ihg.-ut 1—63 az. házak . többi rásze
Kápolna-lér
Klsíaludy-utca
Sáncl-ulca
Rozgonyl-ulcn
Szemere-ulca
Sz. Imre hjr.-u., Szentgyörgvvárl-, Mária-, Kórház-, Zárda-. László hg.-utcák és Szícíiényl tér..
Jullup 29-án Vöfösmarly-u. 1—46 sz- házak , lobbi része
Kölceey-ulca Sugár-ut 1
Gsányi Láaz!ó-u. \' \' Babóchay-Ű. F*ut
Csengery-ut 1—60-sz. házak 61—80 az. házak , többi rész*. \'
9- 9«
9*3-1010 lO\'o-JO\'o 10»-ll\'o lllo-l 1» 1J» 12 15-16 16-17, I7-lt
Azok, akik szoba-konyháa lakásban laknak és a család legfeljebb 4 tágból áll, egy jegyet kapnak: akiknek családja 5, vagy több tagból áll, azok két Jegyei kapnak.
A legyek ugyanolyanok, mint legutóbb vollak, de most nincs rájuk Írva. hogy melyik kcreskedénél válthatók be, bár most Is megvan rajtuk ez\' a rubrika, hanem a jegyeket bármelyik oly kereskedőnél be lehet válianl, skl petróleum árusítására Jogosult s ezek kötelesek la mindenkinek a jegyét beváltani, amig a beszerzési engedélye™, alapján vert petróleumjukból készletük van. Es most az osztást végző Ijsztvlselfik nem Írják rá a Jegyekre a tulajdonos nevét és lakását, hanem ezt mindenkinek magának keli alt-hon ráírnia.
Az evvel kapcsolatos visszaéléseket természetesen szigorúan bl)nl,tlk. — Olyan utalványokat, melyekre a fagyasztó ottoon nem Irta rá a nevét, nem azabad beváltani.
Nagykanizsa, 1941. évi július hó 10-én. iita Polgármester
Nagykan)?sa n)egyej város polgármesterétől.
Tárgy: A cséplés mlelőtjbl lebonyolítása; a mezőgazdasági torrnónyek tokozott védolrno tűzveszély ellen.
Hirdetmény.
A 194700/1941. B. M. sz. rendelet nlsp-ián felhívom á gazdnkőzonségot, hogy a learatott mezőgazdasági termények
Zoifiotas, m um
Slntrox kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható : \'A-\'/fj-l-lVí literes nagyságban kedvezd részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
t> Sugár-ut 2.
elleiiaégeo. gyuJtogRtáa ellent fokozottabb védelmére, a t(lzve*í61y caökken téae oéllábél n. kerosztekbe\' rakott gabonát olyképen oaoDortosttafl, hogy tlz kereftzuiét több egr-csoportoayDe kerüljön, azeajies. baopórtolc közt pedig loheléjeg, 20 oiéter\' t^vokáanak kell lenül, A WíMoít főid ta»lój« b reaztok íelmkáua után azonnal le kell buktatni, tla ézt. ez ugyney&zett huk-inti\'i (tzántaat azonnal nom lehet oivé geznl, a knu-y/.tokiit, vagy kpresztcao-portokat kdrüV kel! azantanl A Hz4nt<4« a kereaztekml lehetélég 10 méter IA-votaiRra uagyea. Felhívom a gazdakti-zönságel arra la, hogy a határban ke lutke/rt witioKet.,tüzek eltoltaaára al-kftlmas oti/.közöktjt (á«ó, kapa, eke) Uihotölctf mindig vigyen magával a határbal
A cioplést a leholff löRríivldebh Idfin belill mag l-ti-11 kezdeni ti a eéeplogri-
Eek munkateijealtményét téliesen kl tilt használni1, hogy\' a oiépteat nz egéaz vAroöbiiii a lehető legkorAbbnn he léhauen tejszín. A oaéplea mlelfibtd lebonyolítása oemoaak a UizelláUs érdekében axflkaéges. hanem a bj>»-védelem érdekében Ja a logoagyohb tontoBaágu. Nagykanizsa, 1941. Juliim
ma Polgármeater.
APRÓHIROETetSCK
C ...mj co mii... nlnim t.-.-.íbm 4 (ili...
Qaetfa1"» Nagykanizsára vagy Kaposvárra állami lanslláii* 12 tanerii lakóiétól — Nigymaroiról — azézqbfn Visegráddal, Duna mellől. Clm : Bajáky Regina, Bucsuszenltászló. 2121
Takarítóul délelőtti ello«laYugr«
azonnal lelvétellk. Csengery-ut 31., kapu alatt. 2142
ADÁS VÉTtTL
Viamantaa kazal , sátor- és kocái-ponyva kedvező árban kapható Kelemen Rezső cégnél. Ugyanolt méz minden meny-nylségben legmagasabb árban átvéteUk.
2039
Elsőosztálya blkkkaeáb és száraz, aprított tüilfa kapható Beleanal Jánosnál, Vár-ut 3. éa S»gár-ut 53 Ugyanolt egy használt kcirfarásuz két lappaleladó.
2134
MáHagjavliéaak, ujak és használtak minden célra legolcsóbban : Frank nárl.gOnia, E«t>«a-tár l/ab. tele fon: 509. 5127
Eladó egy ajlg használt Friedrich és Haaga gyátlmányu haairlsl\' és egy ugyarillyeu gyártmányú húsdaráló gip. Csengery-ut 49. Ugyanitt áladé agy jó-karban levő Zephir és egy Talizmán típusú lolytonégő kályha. 2|41
uios-pzi,BTKEUIJíl6q
Iroda-, üzlet-, mllhely- vagy sarzorűaMl-nak alkalmas 2 szobából álló helyileg azonnal Matté. Zrlnyl-ulca 32. 2072
kladi zaspi
iiB»,wuf,A«, előszobás utcai tkás idó augusztus lére cuk pyugdljsi fá-ipárna.. Clm a kiadóban.rrn \' \'2,138
ewtoatogott szqh4
Bctlsroaolt szoba kiadó. Honvéd u.^ MAH E* IWOATtfAW
Keresek ntegvétejre 2 3 szobás oaa-ladl k««at, eacllek kétlakásosat. Olm
a kiadóban. 2139
zumi Kfigictiiy
rflt-iilKai m«pip.p.
Kiadja : „Kozgaiáaiá|l R- T. Hagykanliaa", Felelőé kiadó : ]slat Károly. Nyomutolti a „Körnaiuasogl 8. T. WogyksnlzasM
ayemd&jábaa Nagykaalzaas. (Nyomdáórt lolol i i»l«l káraly.)
9LdsWssum*m*.
Nagjrkanltaa, IMI. Julia. 17. ctftffi
ár«12nB,
l»0 LI T I K •!
ElSIJicJfc»! in: egy Mra a paigO 4
i7t.ii.
"w"*^^^^^^^w*^^^^^^*^^\'^l^*^*\'\'\'***aaaiaaaaaa|^iiaanaap^aaaaB,aaja^a^
japán hadbalépése várható
Újból Knnoye alakítja meg a japán kormányt, amely már döntött a beatlathozás mellett — A japán sajtó Amerika elleni hadüzenetet követel — Anglia már ellenségének tekinti Japánt
Az előretörő magyar és népet gyorscsapatok Kiev körfll a szovjet erők bekerítéséért karcolnak
Topább bomlik a szovjet hadaró — Tallint kiUritették
A \' német\' védei*öfőparancsnokság \'jelentése szerint a né* íríét légierő továbbra is sikercsen bombázza Szentíjétcrvár es Moszkva környékét és nagyban segíti á szárazföldön előrenyomuló csapatok munkáját. Ané-mel repülők tegnap is
több, mint 150 szovjet repülőgépet pusztítottak el. Még kell itt említeni Mölders alezredes páratlan hadiUíljesit-iríényét. M&tders hétfőn 5 szovjet gépül lőtt le és ezzel 101, légigyőzclméL arattu a spanyol habomiban lelőtt H gépen ki. vül.
Hitler a legmagasabb német kitüntetést adományozta MÖl-detsnek:
a tölgyfalombot a brilliánsok-kal ékésiteit kardokkal a Vaskereszt lovagkercsztjéliez. ö az első tiszt, aki ezt a magas kitüntetési megkapta.
Magyar vonatkozásban kikeli emelni azt ahirt, .amely szerint a magyar csapatok Podoliában heves, harcok közepette folytatják előnyomulásukal.
A magyar páncélos erők minden ellentámadási kísérletet meghiúsítanak.
(jaliciában már a honvéd faató-ságok müködiujk, eltüntetik a nyomórinivyfákat é.s miudcii vonatkozásban rendet és nyugalmat visznek e sokat szenvedett népnek. A közigazgatási hatóságok jelen Léséből kitűnik, hogy orvoshiány és a családi élet megbontása miatt a csecsemők és:gyermekek ezerszámra pusztullak el a különböző ragályos gye r m e kbe t egségékben.
A nap másik\'•magyar vonatkozású eseménye, hogy
honváielnk szovjet ejtőernyősökéi tetteH ű/ioJniaUanná Erftejypen.
Az erről szóló hivatalos jolenlós igy szói : i
_ Erdélyben a határ -közelében több szovjet ejtőernyős szállott lö- A lakosság azonnal értesi-letle a hatóságokat és nieg-lörténtek az ¦ intézkedések a szovjet ejtőernyősök ártalmatlanná *tótolére. \':
A szoVjet ejtőernyősök felvették a harcot az elfogásukra kiküldött katonákkal, A katonák üldözés" közben az ejtőernyősöket ártalmatlanná tették.
A\'szovjet ejtőernyősök ruházata a megtévesztésig hasonló a román katonák egyenruhájához. Megmotozásuk alkalmával leibank [egyeket találtak náluk. Ezekből kitűnik, hogy az ejtö-ernvosök román területen akarlak földre szállni. (inti)
Vn^gviszonylaíban távoíkele-ten, toriént egy figyelemre méltó e^em^iiy:
A Japán kormány lemondott
Hiv.atatqsan nem közöltek bővebbet és a Icpiond\'ás meglepetést keltett, inert a hivatalos közleményt 10 perccel az után adták ki, "hogy a miniszterelnök kihallgatáson volt a "császárnál. Az egyik befolyásos tokiói lap, a Yomiuri Shinbun azt írja, hogy az események összefüggésben állnak Amerika magatartásával.
Japán iperea fígVtlt az arnert-kal hajóhad mozdulatait
— irja a lap lés a japán felügyelet alatt álló szigetek bekerítésére irányuló tevékenységet lát. .
Baseli jelentés szerint a Ti-
mes diplomáciai munkatársa ugy látja, hogy Japán-rövidesen katonai vagy haditengerészeti stratégiai lépésre határozza el magát, Egyelőre még nem lehel tudni — irja a lap —, hogy megtámadja-e a szovjetet, vagy önálló stratégiai műveletekbe kezd, de Londonban számolnak azzal, hogy
Japán közbelépése küszöbön áll. Erdek,es ínég az a berlini hir, uinely ben; Angi iának ^Erájora-vo-nátkozó tervivel kapcsolatban leszögezik Berciiben Irán lorí-dpin Követének nyilatkozatát, a íáely szerinL
Irán minden eszközzel megóvja semlegességét.
A szíriai fegyverszüneti megállapodások Franciaországban nem kelteltek jó benyomást. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák Vichypen, hogy nem szerződésszerű megállapodásról, hanem egy kényszerű katonai akcióról van szó. Az angol—francia háború yégetérl, 3c lermé^zőtsze-rü, hogy
Németország Szíriát ellenséges ..ferOJttpeXMtotí. minthogy ott angol csapatok vannak. A fegyverszünet legsúlyosabb pontja, hogy a francia hadianyagát*, át kell adni az angoloknak. r ,
Konoye herceget bízták meg az uj japán kormány megalakításával
Tokió, július 17 A Konpye-kormány lemondása, val kapcsolatban hivatalos közleményt adlak ki, amely hangsúlyozza, hogy a változó nemzetközi helyzetben a bel-és külpolitikai kérdések megoldását a belső államszervezet átépítése nélkül nem leheléit volna megoldani, ezért a kormány lemondott.
A császár, megszakítva nyári üdülését, hazautazott. Tokióba jár kezese ulán azonnal megindullak a tárgyalások az uj kormány megalakulása érdekében. AMdig a Iíonoye-kormány ve-zeli ,az ügyekcí, .("»\'0.
A japán sajtó az Amerika illeni habárat kövateli
Zürich, július 17
A Bud. Tud. jelenlése szerint a tokiói lapok a kormány lemondása ulán erélyes hangnembe csaptak át, Az összes la-ipok az erős kéz politikáját követelik és több lap határozottan kívánja, hogy Japán azonnal It\'pjcn habomba az Egyesüli Allaniok ellen.
A lapok másik jelentése szerint Japán máris döntött magatartásáról. Japán a beavatkozás ; mellett; van, — mondja ez a jelentés és .valószínűnek tarljákj/hogY az uj kormány, katonai kormány, tesz, vugy.Ieg-
alábbjs a, hadsereg . vezetőinek bevonásával jilakül ivfeg. ?rnli)
• \' tojeto, július 17\'
Nem hivatalos közlés szerint, az uj kormány mecalakitá^ával Konpye herceget fizlak;meg. , . \' (mti)
Izgalom Londlónban, Nrtic-ríkaban ás Moszkvában Japán háborús kSxbsIá-pémm miatt
Budapest, július 17 A budapesti déli lapok jfcs első \'Oldalon foglalkoznak Ja-, pán várható magatartásával. A külföldi szerkeszt ősegek Ifelen-tése szerint Washingtonban, Moszkvában \'és Londonban rend,kívül nagy izgalmat keltetlek a tokiói Tiírek, amclyclfl>Öl kiderül, hogy Japán , döntő elhatározás ejőtt áll. Főképp Ame rí kában és Moszkvában; keltett nyugtalanságot, hogy Japán épp most lép a cselekvés terére. Azok miatt a cikkek miatt, a melyek hangoztatják, hogty Jg-pánnak határozott tettfikre van szükség Amerikával szemben, Anglia írv mái* clhíiiségmd<tekinti Japánt és Londonban nem titkolják, hogy Japán háborús beavatkozását várják. (mii)
Tallint kiürjteiték a szovjet-cifppatuk \'
Budapest, július 17 A déli lappk kü^öltli szerkesztőségeik \'hiraqása *\' alapián beszámolnak arról, hogy a háború 4. hetében is i\'onios események érlelődnek. A német előrenyomulás tovább tart. Tallint u szovjet kiürítette, A finn csapatok is sikeresen nyomulnak elöree a Ladoga\'fó északi partján:és további-kedvező kilátásokkal harcolnak. \'(mtí)\'
B»j y«ri a szovjet Jijörjll
Újjászervezték a propagandáit a lóságokat és katonát biztosokat neveztek ftl
Stockholm,, július 17 A moszkvai rádió közölte, hogy a szovjet főtanácsa rendeletet adott ki, amelyben közli," hogy újjászervezte a pröpa-ganqa haft^ságolíat és a katonai bÍ/,losok szervezetét is. újból életrehivja. A iozjés beismeri, hogy a bonyolult -kuíonai vezetés szükségessé telte a politikai biztosok segítségéi. A határozatokhoz az államvédelmi bizottságban hclyetfogjiitó \'Vatónai vezelők is liozz^árullak. (mti)
Sorozatos letartóztatások Moszkvában
Berlih, \'július 17 A lapok moszkvai jelentése szerint a szovjet fővárosban kémkedési láz tört ki a külföldiek ellen. Mimién, külfölditel-(FolytatAs w, 5. otdaloQj
Nagykanizsa lakossága tíz év alatt 0.3 százalékkal csökkent
Szomorú és tanulságos részletek a* 1941. évi népszámlálás előzetes adataiból
*
BÚTORT ,
RzakQzletben
Gábor műasztalosnál
vegyen vagy rendolien. Nankaabu, Vá»o.l.íx aalata.
A városi borgonya-akció sikere
Nagyon jó gondolat viili a polgár-mosierlŐI :iz Ólcsú burgonya-akció, a íjogyaszióküzönseg órák ;iliilt elkapkodta a piacra dobolt kilónkénti 20 filléres burgonyát. Ma folytatták az olisó burgonya eladását, 1,\'g.r tudjuk, ti iwlgármester más közszükségleti cikkei is szándékozik a közönség érdé-kében a kanizsai piacon eladásra vinni, örömére a sok kanizsai házi-asszonynak.
AlUattó MfiaeraáMok hólköinapakuu DntUpeat I. mftaeráii
6.45 Torna. Hirek. Közlemények. IlaOBjlemezek. — Utána: Étrend. — 10 Hírek. — 11.10 Nemzetközi vízjdzö-saolgálíit. ~- 12 Harangszó. Himnusz. Idöjárásjelentés. ~ 12.40 Hirek. -13.20 IdÖjeHés, időjárás, és vizáUás-jetantés. — 14.30 Hírek. — 14.15 Mii-sorismerietés. — 15 Artolyam\'hirek, piaoi árak, éWuűszerárak. — 10-45 Időjelzés, időjárás jelentés, hírek, —
17 Hírek szlovák ós rusziu nyelven. — 19 Hirek magyar és romáo nyelven,
— 21.40 Hirek L időjárás jelen lós. — 23 Hirek német, olasz, angol és francia oyetven. — 24 Hirek.
»U1>APEST í.
17.15 Horváth Utemér cigányzene, kara. — 17.40 Dr. Szeghalmi László eQőadása. — 18.15 M«aga János néprajzi előadása lioj^teme/Jekkcl. — 1020 Jíeriioz: Ijear király, nyitány. — 19.35 Tóth László elbeszélése. — 20 Vécsey Ernő jazzjegyúttiesc. — 20.25 -A király házasodik.. Vígjáték három tel vonásban. — 22.10 A Rádió Szalonzenekara.
— 23.30 Farkas Jenő cigányzenekara.
Péntek
BUDAPEST I.
10.20 elolvasás. — 10.15 Koppány István előadása. — 12.10 ButtoOa Ede lánc zenekara. — 13.30 Korényi Aiadár < igányzenekara. — 15.20 L\'uviirdy József éuekcL — 15.40 Háziasszonyok beszélgetnek. — 1555 Dr. üálné Scbuszier Etelka gordonkázik, — 10.15 Diákíélóra.
17.15 Dr. Róvay József előadása,
— 17.45 A Rádió Szalonzenekara —
18 Sporlküzlemények. — 18.10 -Fészekrakó magyaroknál az egykori szerb erődök között.. A közvetítést vezeti Dövényi Nagy UJos. — 10.20 Tánc-JomW/ek. — 10.10 Kulcsár Irma verseket mond. -- 20 Az Operaltáz aente-kara. — 22.10 Nagy Izabeüa.és Cs*-lényl József magyar nótákat énekei, kiséri Oláh Kálmán cigányzenekara,
— 23.25 Hanglemezek.
BUDAPEST IL
a rendkívüli eseményei\' miatt mit-sort egy«16r« n»m ad.
A szokásos Levente félóra igy ezen-tul Budorjast I. műsorán swmbartoa délelőtt fél 12 órakor tesz.
Hosszú lüö óta fekvő betegek a régbeváll. tisztán terméazetes „Ferenc Józsel" keserUvlzet nagyon szivesen isszák és annak gyors, biztos és mindig kellemes hashajtó hálását általánosan dicsérik. Kérdezze meg orvosát I
A Magyar Statisztikai Szemle legutóbbi számában dr. Thir-ring-Lajos »Az 1941 évi népszámlálás előzetes eredményei* elmen terjedelmes tanulmányban dolgozta fel a megnagyobbodó Magyarország népessége első szárnb a vételének adatait. Népünknek ez a seregszemléje természetesen csak a második
Nézzük már mosl a statisztika tükrében Zalaegerszeg, Nagy kanizsa és Keszthely adatait. Zalaegerszegnek 1910-ben 11 ezer 235, 1930-bun 13.457,1941-ben pedig 13.950 lakosa van. 1910—1930 között a tényleges nép szaporodás száma 2222 (19.8 százalék) ,a 10 éves átlag 9.9 százalék. 1930-1941 között a lényleges népszaporodás száma esak 493 (3.7 százalék). A visszaesés tehát erősen tapasztalható. De még inkább látjuk ezt a visszaesést Nagykanizsa megyei városnál, ahol a népesség száma 1910-ben 26,524,
bécsi döntés utáni országlorü-letre szorítkozhatott,
Az ország lélekszáma a vissza foglalt délvidéki\' területek nélkül 1941 jan. 31-én 13,643.020 fő volt. Déli határainknak módosítása folytán ez a szám 14 és fél millióra, sőt a 15 millió közelébe emelkedhelik.
1930-ban 30.809, 1941-ben pedig 30.707. A lakosság száma tehát a legutóbbi 10 érv alatt 102 személlyel fogott, ami 0.3 százalék veszteségnek felel meg.
Ezekkel szemben gyönyörű fejlődési mutat Keszthely nagyközség. Ebben 0 balatoni fürdő városkában 1910-ben 9378, 1930-ban 10.044 lakos volt, 1911 januárjában pedig u lakosság száma már 11.983, ami 1339 lélekszám szaporulatnak felel meg 10 év alatt 12.0 százalékkal. Ebben a szép fejlődésben mindenesetre nagy része
i&4|, Műi lt,
F, I a 0 o • z tályu
B Ü KKHASÁB
fri azaraz aprított taxit* kapható
Belezoai Jánosnál &
Ugyanott egy haaznált k«rMr*»» két lappal «1*44. -Ji34
van azon természeti adottságoknak, amelyekkel Keszthely rendelkezik, íiliol a nyugdijasok telepedetté számb\'avehető gyarapodást, idez olö.
Csak a balatonfüredi és keszthelyi járás lakossága szaporodott 5%-on felni
Zola megye janisai sorában az utolsó 10 esztendő népszaporodási adatai a kövctkezíík : Az alsólcndvai járásiján 1930--ban 19.209, 1911-ben 19.059 a lélekszám, lohál a tényleges fogyás 0.8 százalék. Ugyancsak fogvás vall a nagykanizsai járásban, ahol 1930-ban 34.217, 1911-ben 33.834 a lakosok száma, a fogyás százaléka 1.1. Ennél is nagyobb a fogyás száma a sümegi járásban, ahol 1930-ban 28.469 volt a lakosok száma, 1911-ben pedig 27.930, ami 1.9 százalék veszteségnek felel meg. De legnagyobb a fogyás a zalaszentgróti járásban, ahol 1930-ban 25 451 lélekkel szemben 1941-ben 24.C16 lakost számlállak össze, ez tehát 3.N százalék veszteségnek felel meg. Fogyás van n pacsai járásban is. Ilt 1930-ban 32129, 1941-ben 3I.901Í a lakosok száma, a veszteség 0.7 százalék. A tapolcai járásban a fogyás 0.2 százalék, meri az 193().ban számlál! 39.939 lakossal szemben; 1911-ben 39.870 a lakosságszáma. Legnagyobb szaporulatot a balatonfüredi járás ért el, ahol a 10 év előtti 13.813 lakossal szemben ma 14.973 a lélekszám (8.4 százaié);). Utána következik a keszthelyi, járás 5.9 százalékkal, mert 33.228 lakossal szemben ina 35.1 Sít áll. A letenyciben 4.9 százalék a szaporulat, 32.592 lélekkel szemben ma 31.185. A novaiban 2.7 százalék a tényleges szaporodás, mert 21.171 lélekkel szemben ma összeszámláltak 21.741 lelkei. A zalaegerszegi járásban 1.1 százalék a tényleges sza porodás, mert aniig 1930-ban: 40.720 volt a lakos, 10 évvel később 11.300. Természetesen a járások kedvező, vagy kedvezőtlenebb népgyarapodását sok cselben egy-egy nagyobb lélekszámú lömörülés gyakran rendkívüli okokból kiugró, vagy elakadó fejlődésének tudhatjuk be. így van ez a. nagykanizsai és a balatonfüredi járás példája, ban.
A nők Zalában Is többségben vannak
További mérlegelést érdemel a férfi és nőnem aránya is a legújabb népszámlálás előzetes eredményeiben. Ismeretes, hogy a nőtöhblct a férfinépség nagy háborús vesztesége következtében sokkal magasabb, mini volt a régi békeidőkben, az arányJ száma azonban fokozatosan csökken és lassan kiegyenlítődik. 1000 férfira a trianoni területen 1920-ban 1002, 1930-ban 1045 nő jutott. 1911-ben a megnagyobbodott MagyBrorsz4-
Yáro«i Mojtflé. Csak ma csütörtökön!
Ketten egy jeggyel 1 Legvidámabb magyar film I
Pénz beszél
Dayka Maráit, Gsortoa Gyula, Mály Gerö,
Szabó Sándor, SzSrényi Éva. Aktuális Világhlradó. Kettőn ogy joggyol I Előadások köznapokon Ö, 7,9, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor
Zalából közel 20.000 ember vándorolt ki, Így is az ország hetedik legnagyobb megyéje
Reánk nézve elsősorban fontosak azok uz adatok, amelyek Zalu vármegyére vonatkoznak. Ezekből kiderül, hogy vármegyénknek 1918-ben 335.978, 1930-ban 305.260 lakosával szemben a mai létszám (leszámítva természetesen a visszakerült -murai részeket) 309.336 lélek.-így Zala megye lélekszám tekintetében az ország hetedik vármegyéje. A sorrend ugyanis a következő : lJest, Bihar, Szatmár Szaboles, Jásznagykun-Szolnok. Somogy, Zala. A különbség annyi, hogy 10 évvel ezelőtt lélekszám lekinte-Lében a hatodik helyen állott vármegyénk. Jó tudni azt is, hogy 1910-1930 közöli a tényleges szaporodás 29.28^ lédek volt 8.2 százalékkal, a tízéves átlag 4.4, 1930-1911 között a szaporodás 4070 lélek, 1.1 százalékkal. Az erők csőkkenés te-1 hát fájdalmasan tapasztalható. A visszaesés egyébKént következetes és általános: minden megyei törvényhatóságnál megfigyelhető, itt-ott igen. nagy méreteket ölt, különösen Baranyában.
Nagyon érdekes az a kimuta-
tás is, amely törvényhatóságonként ismerteti a tényleges és természetes szaporodási. Eb^ bői kitűnik, hogy a tényleges gyarapodás a természetes szaporulatét a vármegyék egész sorában nem érle el. Tehát csaknem mindegyik megyei törvény hatóságunknak veszteséges volt a kivándorlási mérlege. Ezt a szabályt csak azok a megyék törik át, amelyek ípuri, vagy bányakíncsek tekintetében kedvezőbben állanak. De mcgvilá-gitvnilátjuk azt is, hogy a vidék iparosodása né]>esedési tekintetben igen komoly hivatást tölthetne be. Sajnos, Zala is azok között a megyék közölL van, amelyeknek meg az erősen megcsappant természetes szaporulat megtartásához sem volt erejük és az éviizedet legalább 5 százalékos vándorlási veszte-\'séggel fejezlek be. Zala megyében a tényleges szaporodás az utolsó évtizedben csak 1070 lélek volt, ami 1.1 százaléknak felel meg, a természetes szaporodás pedig 23.233 lélek (6.4 százalék), ugy hogy a vándorlási különbözet 19.153 lélek, 5,3 százalék veszteséggel.
Nagykanizsa lakossága csökken, Zalaegerszegé alig. Keszthelyé erősen növekszik
Nagykanizsának 30.767, Zalaegerszegnek 13.960, Keszthelynek 11.983 lakosa van
RXUtt BOZLtViW
^llil, piltoi 17
FERENCJÖZSEF
KESERŰVÍZ
Htm 1028 nő jutott 10(1(1 rérlira. Erős háboríts utóhatásokra utal tehát az a körülmény, hogy a békeidőben 1910-bcn 1000 férfira mindössze 1005 nő juloll;-.. Zala megyeijén ll)l()-ben a férfiak szúrna llül.000, a nőké 100.1178 voll. Ebben az időben tehát sokkal több kilátás nyílt minden nőnek a terjliezmené-telre, meri akkor 1000 rérfira esak 988 nő luloll. Mosl peditf 1911-ben a ré\'rriak száma Zalában 182.102, a nőké pedig 187.231, ugy bogy az idén már 1000 férrirn 1028 nő esik. Ainlg a lérfinépcsség 1910-1911 közölt 13.102 számmal szaporodóit, ami 7.8 százaléknak felel meg. addig a nők száma a jel-zell időszakban 20.25(1 lélekkel szaporodott, ami 12.1 -százaléknak felel meg. Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy mostanság a nőnek minden hódítási és szellemi képességél elő kell vennie a boldogulásához.
Légvédelmi katasztrófa 2000 évvel ezelőtt
Nem egy lürlénelbu várnak jut eszébe ;i római lörlénelrm egyik tragikus eseménye, amij-kor szó esik a légvédelmi pincébe íörlénŐ .éjszakai menekülésről. Jóllchcl a Itómai Iiiroda-loni szinte állandó badilármálól visszhangzóit, u teehnikai liú-boru mégsem juloll el odáig, hogy a civil lakosságnak a Föld alalL kellett volna védelmet keresnie. Abban az időben egyáltalán m-m ismerlek még a lüz fegyverekéi. \'De előfordultak\' természeti \'jelenségek, amelyek ellen\'az ember sehol sem\'tudott védekezni, még a lóid alatt sem.\'
A Vezúv lábánál épült pompás villavárosi, Pompejit, kétszer látogatta meg természeti katasztrófa. Kr. u. till-ban földrengés rcszketlelle meg a vidéket és a Nápolyi Öböl ezen fény űző kertvárosában rengeteghez összeomlott. Nagy sietséggel építették fel a ronibadőlt várost. Az uj stílus épületeit még gazdagabb díszítéssel látták el. A városi és a vidéki villákban a kapuk előtt rengeteg mozaik, falfestmény,\'márvány- és bronzszobor ékeskedett, Ekkor jött, 79-hen,\'u Vezúv kitörése, amely uz/egész várost közápor és hamueső <alá lemetle. A legújabb ásatások ezen ősi római város legnagyobb részé í f elt á rt á k, ugy hogy rengeteg alkalom kínálkozik (a szereneséllenség közvetlen nyomainak felkutatására.
Amado Majri professzor, aki a pompeji ásalásokal irányítja, légvédelmi tragédiára emlékeztető epizódot mesél el. a mely az\'etfiváros legnagyobb és legszebb épülőiében, a nagyszabású Diomedes Villa -ban játszódon le : •Oszlopcsarnokkal (porlícus) körfiIveit hatalmas kerti udvar hu/.ódoll ;iz óriási mérelü villa mellell. Ehhez fűződik a katasztrófa egyik
drámai epizódja. A Vezúv kitörésekor az egész família a cselédséggel együtt, összesen 18 személv, a porlicus alatt vezető föklalatli folyosóba menekült, hogy a hamueső és a kő-zápor elíen védelmet találjon. Hl ölték meg őket a mérges gázok, amelyek a levegői megfertőzték. A villa oldal kapujának közelében találták meg a családfő holttestéi. Keze még mindig görcsösen szorongatta a kulcsot; amellyel hiába próbál-
A jövő évre ésszeállilott (illetve kiigazított) válaszlói névjegyzék, mint ismereles, kifog-* geszlelelt. A közszemlére telel ideje alall nagyon kevesen szólallak fel. Voltak olyanok is. n kik az 1939. évi zsidótörvény -ben megkövetelt kellékeket nem tudták Ielmulatni és igy nem vétellek lel a névjegyzékbe. Kiköltözés, elhalálozás vagy bűnügy\' nyilvántartásuk miatt is többeket tőrölni kelleti u névjegyzékből.
kozott az ajtó felnyitásán. Mellette feküdt a szolga, aki ezen rléméjszakán nagy sietséggel gyűjtött össze egy-két keze-ügyébeesö drágaságot. - —- »Lé. giveszély ritkán látogatott meg egy várost ilyen megsemmisítő módon. A Vezúv gyomrából előtörő és az eget beborító felhőből kövek és tüzes vulkáni salak hullott a városra. A közá-porbÓl és a mérges hamuesőből esak nagyon kevesen lud-ták életüket megmenteni.
A végleg megállapított 1942. évi nagykanizsai választói névjegyzéknek 7969 lajstromos választója van, egyéni választó pedig 7197. A folyó év 7951 lajstromos és 7210 egyéni választójával szemben. Ami azt jelenti, hogy a jövő évi listán a lajstromos szavazók száma 18 fővel több, inig az egyéninél 13-al kevesebb. A jövő évi választói névjegyzékben 190 a i nem keresztény választó.
hogy a téglaüzem 1930 óta — tehát 11 esztendő óta — iparengedély nélkül folytatja üzemel. Megindult a kihágási eljárás Sióim Gyula téglagyáros ellen, akit tegnap vont felelősségre a nagykanizsai föszolgn-biróságon dr. Monostory Tibor szolgabíró, mint rendőri bün-tetöbiró, aki 100 pengő pénzbüntetésre itéltc Stcrn Gyula téglagyárost.
A. nagykanizsai rendőrkapitányságon nap-nap mellett folynak a kihágási tárgyalások a légoltalmi rendelkezések be-nemtartása, illetve az elsötétítés kellő végrehajtásának elmulasztása miatt. Sok a feljelentés, mert a lakásokból még mindig világosság szűrődik ki az »cr sölétítés< ideje alatt.
A tegnapi tárgyaláson többek között Stem Gyula nagykanizsai téglagyárost 30, Waldhau-ser Sándor kefegyárost 30 pengő és több földművest, munkást 10 és 5 pengő pénzbüntetésre ítéltek.
A nagykanizsai iskolák az éwégi értesítők tükrében
4. A polgári leányiskola
év könyve is első helyen közli Ltber líéln ny. tankerületi főigazgató féhyké. pét és a róla szóló méltató cikket. AZ iskola múltja elmü fejezetből kiderül, hogy az iskola 1802-ben nyill meg 3 osztállyal és 129 tanulóval Azóta, sokezer magyar anyái nevelt az intézet és növendékeinek száma Állandóan liárom, sőt voll. hogy négyszerese volt az első évinek. Az .elmúlt évben ,370 rendes és J9 magántanulója volt az intézőinek. "A növendékek száma tíz év ótn szin\'e állandó. Legkevesebb volt az ulolsó 20 évben 1028 -2fl-ben, amikor 815 nyilvános tanulója volt az intézetnek és legtöbb 1923—2tb*n:
•117, UletvO a magántanítókkal együtt 170. Feltűnően sok voll az elmúlt évben a magántanulók száma is: 10, tiz év óta nem voH ennyi, az utolsó három évben összesen v0lt csuk 19.
Az osztályzolt 380 tanuló közölt ogyciien ismétlő som akadt. Nagykanizsai a tanulók közöl 285, Zala vármegyében lakolt 74, Somogyban 20, de volt egy Szilágy, egy peliér, egy Máramaros és egy Veszprém megyei is. Igen sok a lejáró növendék, számuk 01. [izek kozüz .r)3-an vonaton és autóbuszon, -t-en kocsin ós 4-cu kerékpáron járnak be. Ijegtöbbtn Fcl-sőraQkról jámak be: 8-an, mnjd igy következnek a falvak: Tielse 7, Ko-raárváros és Zákány 0—(1, Ujnép 5, Zalaszenimihály 1, Murakeieszlur, Zalaszentjakab 3—3, Légrád, Pogany-szentpéler, Sávoly 2—2, a többi környékbeli községek 1—1 bejáró vasúton növendékkel. ¦ Kerékpáron Bajosáról 2-en, Fltyeliázáról és Pallnból 1—1 növendék. Kocsin pedig Szepetnckröi 3-nn. [jetenyérót (I) 1 növendék járt be.
31 növendék kosztadónál lakolt. A tmurtók közül 329 volt római katolikus, 1 görög Katolikus, 9 református, \' II evangélikus és 36 Izraelita. Négy horvái anyanyelvű kivételével valamennyi magyar anyanyelvű volt, sől 372 csak magyarul beszél. A magyaron kivül nemeiül is tud 10, horvátul li, 1 pedig románul is.
A szülők legtöbbje kisiparos: 91, vasuius (!(í, nyugdíjas tisztviselő\' és altiszt 10, kiskereskedő 35, cft> képviselve van minden fogl-ilkozási ág a napszámostól a kalonatiszUg.
F/lŐincneiel tekintetében jó eredményekéi tud fetmutalnl az intézet. 41 tanuló volt áU\'tlános jtííös, Ilii jó, 17H elégst\'-g.s. ligv tárgyból bakolt 21, kellőből II és lóbböl-csak 21.
Legtöbb iiégyes általános Cauulrhá-nyi Cietlményből volt 31, majd a iou-lárgyak közül a számum és martamat
Évek óta iparengedély nélkül dolgozott a zalaszentbalázsi téglagyár
Tulajdonosát 100 pengőre ítélte a szolgabíró — Légoltalmi kihágások tárgyalása a rendőrségen
A nagykanizsai járási föszol- j téglagyár ipar jogosítvány nél-gabirósúgnak tudomására ju- kül dolgozik. Megindult a vizs-lott, hogy n zalaszentbalázsi | gálát és megállapítást nyert,
diva
k.
Sxinpompús imprimete Sxiníartó atranáanyagok Férfiru&a-vássenak NOI és férfi sxöveiek Késsé női kabátok
hatalmas választékban
¦Áruház
Nagykanizsa-Zalaegerszeg.
(
Nagykanizsának 7969 lajstromos és 7197 egyéni választója van a jövő évre
a folyó év 7951 lajstromon és 7210 egyéni szavazójával szemben
«ACM WM&M«
Muraazenlmiitoal (muraközi) darabos prima minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P máisánkint. Szagtalan, nagy kalóriáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égő szén.
Kapható: mt
Dr. Boám Károly bor- éf faértókesitö cépaél
Nagykanizsa, Vécsoy-u 6 Tel. 1)9. ¦aal u«r«ua be téli suténál 1
áll hadilábon Icl-niIiI) leány, miután ebből 17 en, néiiKiböl 1M"«, termo-srelliiuból \'pedig 7-eh buktik. !,<"gi jobb eredményt A H,fiés a IV/b osz-láív érte ol, ahol egyáltalában ik\'iii vott bukás (a legtöbb jolPs: 7, ;*z l/b-beu rtál), mig legrosszabb osztály volt a 11/t- 2(1 eléglolcuiu-1.
A remlos Un tárgyakon kivid német társalgást 78, gyorsírást 10 növendék tamilt. Meg kotl még jegyeznünk, hogy a nagy létszám miatt nz 1. és n. osz-lálybou három, a többiből két osztály volt.
Az iskola Oíigy gorulnl fordított n tanulók vaUáSQS és liozafias neveié-séie, de nem RflcdkOziek meg a to-.t-HaielésrÖt. az állit- és növényvéde. lenire való nevelésről sem. Számos
iskoft-d ünnepély, több tanulmányi ki. rándulás volt áz év folyamán és az Ifjúsági- körök: ,i l\'o.őri Önképzőkör, a.Sportkör, u Vöróskeie.\\zt, az Eucharisztikus IjcányszövClség és a Diák-káplár is szép eoJméunvei működöt. Ez utóbbinál számosan kupink 5 és 10 pengős jutalmat, amit ir.eg is érdo. nicltek, liisz volt olyan növendék is (Ónodi. Mária lll/b), aki egymaga 12l>.00 pengőt tett « DiákkapUlrba. , A tanári lestölet egy Igazgatóból, t-t tanárnőből és 5 lUloktnóból áUt,
4 clrknsz előadásainak második napján
is szép számú közönség nézte végig á sikerült dámokat. Meg k©ll állapítani, a nagyvárosok műsora-, amil a közönség Wt és épen uzőrl eniemOs az előadásokat megnézni. Ma délután ¦1 órakor és esbe 1) órakor uz utolsó elő idások. t
Szentmisék sorrendje a Balatonparton
Miután sok nagykanizsai nyaral a somogy. Baia uinpar Ion, közöljük a szentmisék soriondjél. Ez a somogvi Hala ion parto li vnsámap és ünnepnap szeplcmbcr ebejéig a következő:
Balatonszentgyörgy 11), Baktniibo. rény 8, 10, B.dalonkeroszlur Tél 0, 10, Alsóbélalefeji Szt, István téri templomban 8, 0, szfőv. árvaházi üdűlöj.cn 8, i>, BafeHonmária az V. szakasz isko-takápohi:ijában 11, a II. szakasz kise gilő kápolnájában í). a Molnár gjer. meimy araiéban fél 8, Fonyódligol 1>, Balatonfenyvcs 8, 11, Fonyód 8. !>, 10, .!nnkovich-te:cp fél !), H-ilaloiil«>g-lár plobánh-tem plombm 8, fél (A, Baluontollc plébánia-leni piombati 8, 10, Mária üdülőben il, zo.-h v.\'itábaji 8, Bála ion szemes !), Balnlonó/ifÖd községi templomban 9, fftrdöíotcpi ká-poliuíbtn 0, Balatonszfirző t>, Balaton-földvár villasort kápolnában féi 1), 10, Kőröshegy 10, Balaton-somos í;ás-pohiában II, Balatonszárszó 0, Balaton. ralób:\'n 8 /nmárdl picbáiila-tcmptom-bon 8, io, villisorf kápolnában ft. II, budapesti egyházközsége!; nyaralója-Iran 8, Siófok 8, í). 10 órakor.
A fel ttom sorolt templomokban és ká|tolnákban szentmise uiuc;cn. Győn-ui a szentmisék elölt egy órával toliet.
— Naptár: Július 17, caütört Rom, kat.\' Elek hv. - Protestáns Elek. -Izrael. Tham. hó 22.
OfaMráS nyitva regiét 8 órAtó\' Mtt < *rilf \'héttő, szerda, péntek délutár é« kadrtun •ettem p«» ia*Vti«M
IMI, frhas 17.
_ Hétr\'n és elszántan vi-
IIIS- Hl 17-1 «efk«*ll Bárány AtbéH --—I volt budapesti 30 honvéd
gyalogejn^ytbeil lionvéd. A Lemberg körrtli hunok aititi mint járői\'iwanrs-nok azt á panuiesot kapta, liogy V>g-(yok ejtéséire is löiokedjék, liogy a vallomásajklx\')! azután eUeaőrizkessük az <iroszokról ütkololt )ielyBOtká].et. Kiir.ek u rclJda\'nak Bárány honvéd deiokasm «1^\'gol is lett. Kihaszuálviin az adoll kelvozö alkalmat, Og\\\' nálánál háromszorta oiő-ebb orosz JáfÖVön rajtaütötl, ;uinak :( emlvorétt Wőtl« és a lobbii foglyul cjloitc. A foglyok állomásából i .1,011 érlékcs atlnloknt ludluuk meg az oroszok helyzetére és védelmi felkészüli; Őgéie vonitko-zóan. EZ| prdijí csakis Bárány hon-védnek köszönhettük. Kiválóan íére-kas magapirlása olismcrésokéiip^u a kts ezüst vitézségi ércmir.et jut luiaz-Iák. _
— (Kinevezések)
A föld imi\\clésfigyi miniszier [mieli Cezsfi nagykanizsai oki. erdőmérnököt idciKlonCs minőségű m. kir. röerdömér-nökké, BuchlierflSr lAszló nagytani-csal segéd mérnököt, aki a N-izügynét iei;osit szolgál itoi m. kír. mérnökké novozie ki. — Ze»a vármegye főispánja Szeke.es Sándor vánnegyei dtjnokot iroda segédliszló nouazte ki
— (Zalai kis hírek)
F.szlcregnW 100 pengőt cl sCg\'élyez\'i az egyházközséget — l\'elfo-, átsóxsal,
Terményeit ifizkár ellen áfalánybiziositás keretében biztosithatja lofloloaébban I
Előkelő családi szálloda olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-töl, kőt ágyas szoba már 12 P-töl. Kitűnő étterem é» kávéház, Elózékeny kl-azoleálás. - A Zalai Köxtöny előfizetői az utolsó havi előfizeted nyuRla felmutatásával 20\'1» kedvezményben réazeaUlnek.
T
XI 0Yegok
nauy válaaztélcban, bármilyen mennylaéfiben legolceóbbco kaphatók
Tornyos István
üvegkereakedősében Fő-ut 24.
Vállus, Ilczi és VjndornyaUk\'mikroszkópot sze.e/. be a körállilorws ré-szere. — /alasientbalázson iijjáépiük a (emető fölé vezető nn\'grongálódott köziül hidat. — Hídmérleget szerez be 2000 pcngőérl B*zi. \'— Zalwzeiil-balázs 2000 pengő segéllyel lámogalja lámog.ilju a\'plébániaiak építését, a róni. kai. Icgény\'egyl*1! áttd é))itcndő népház költaégeihez pedig ugyanesak 2000 pengőié, járul hozzú.
— (Uj kikötő Balatonfüreden)
Minden ünnepség nőikül, teljéién csendben adták ál a forgalomnak a három évig épüli uj balatonfüredi hajókikö-tőt, amely a kultusz, miniszter kél ajándé-kával, a halász és a hajós szobrával még szebbé vált. A kikölő a legnagyobb balatoni kikötök közé tartozik, külön gőzhajók és motorosok részére épült. A kikötő jrarti része még nincs teljesen parkírozva, de még Így is egy nagysijerü alkotással leit giizdagabb Balatonfüred.
— (Vlzhuzás közben a kútba eselt)
Mesztényi János II éves somi gazdálkodó ház-i udvarán lévő kútból vizei ttuzottt. Vizhuzás közben Ct vcsz\'.e\'.to eg\\\'ensulyát és belezuhanti a mély kulija. Mire észrc\\Cttök 6i se. gilségcre siettek, már csak holtan tudlak a mély kuibol kimenteni.
— (A fürdés ujabb áldozata)
Novogrfldcrz József 0 éves éve* tsurgói kisfiú fürödni msut a Csúrfgö melletti nagy árokba. A kisfiú, ámbár nittolt úszni, a virken szivbénuWsi kapóit és ennek kú\\etkcztében incg-fidlndt. Az ügyészség kjadtn o temetési engedétyt I
— iHat hónap egy zsebóráért)
\'üske i-vn\'iu- 21 éves ded«skei-skíé.si legény Ijejidvadedcseu bemászott az egyllc gaztla ablakán é-s a lakásból egy zsebórát elvitt A törvényszék lopásén jogerősen Itat hónapi bór-törne és -öl évi jogvesztésié Hófte.
Hazafelé a fehér-pokolból
(Szibériai Hadifogoly ealiktk)
Irtai Kékoay Aalnl 12
Ettőü kezdve már gyorsabban halad, tuttk haza felé. Az egyes áUomátMkon néni kelteit napokat töltenünk. (\'.!*¦!-jabinszkbui Ismét i»- akarlak az elvtársak szakítani )>CMiimiket. l\'gvanis,
amikor vonatuuk befutott, egy chlárs végig jávti oaeka.1 a kocsikat, melyekben luilitogl^\'uk utazlak és orosziif kezdcii magjMrázni, hog>\' ne menjünk hlttá, menjünk be a városba- egy irodába, ahol vulimeiiioiilnket ellátják muukával. I.egjünk scgitségóre az orosz proloiároknak, hogy lcküzdbcs-sék a burzsujokai stb. Vagv háromszor megkérdeztük lőte, lud van az az titca, ailieh-l.en ul az iroda van, jól n.egmagy.irázialluk magunkunk oZ utal és azután megigéilük, hojp\' okvetlen beaícgj\'ftiik. Miulán azonban látta, liogy semmiféle elök\'észüK\'Ua sem teszünk s nyugodtan tekszilnk beivelnken, biztatott In\'nnünlx\'t a ké-szMödésie, Megnyugtattuk, bowr Ve. megyünk; de előhh még menjen a lobbi kocsiba ts, meri még titt is sok hátHlogoly van. Végre sikorfllt ö\' kituszkolni, uár áUtuiUöan jól he.zéll omsxxil, miivl .mnyl-^n meg voltunk jíNŐzndvc, hogy hulitogoly v,át. Mégis ne.iisot-\'ára ki k?U«lt liuroul-
kodnuuk kocsinkból, mert az ejíész vonulói fertőtleníteni vitték.
A vasúi mentén, ahogy jöttünk, ren-ae:eg tönkretett vasúti kocsi hevert a sínek mentén. Sokszor kiV>métereket szal-.idt vonalunk u kidőlt rossz kocsik (nettéit. Vonatunkkal megtörtént, hogv a nyílt pályán kelteit mcgál^iki, mert tángg.d égeti cgvik-niáslk kocsi ten-geho. S ez napirenden volt, mert bizony nem egy kocsi <>1 >jozójába ola) helyett homok terült ugy hogy menet kftzlien ugy fütyül\'ek a kocsi tengelyek, hogy :iz emberieknek a hála is libabőrös lett töle. Egy vasúti von.d \\czel végig Szibérián és orré ugy koflcll volná minden muszkának Vigyáznia, mim a szeme viliigára, méft hiszen ez az é\'ei*\'re Szibériának és mégis az eg\\tjs pártok szlu\'.e versenyezlek abban, hogy melyik lud benne több kán okozni.
Az állomások (ele voltak rossz kocsikkal és rossz mozdonyokkal. Igy Cteljabmszk állomási is, mely- nyugat felöl az clsö ti\'igy állomás S/.ibériában, tehát nekünk hazafelé az utolsó volt. Igy elképze,hciő Izgitollságunk.
Kiszállásmik titán égj\' berakodom iqJCj-.CiUünk nieg. Nemsokára a városból uz a r (mrants érkezeti, hogy az állomásparancsnok ne oy,e;ljr a l«0i-foglyokit tovább utizui, tizok jelent-kez?.cnek a városb.m a miwlütfnfe)sztó Mában. Erre lái\'s/im Bejkériek, men-
jek In- barmadmagúmmal az Irodáid, eszközöljem ki továbbutazásunkat.
Az állomásról a városba egv kis helyiérdekű vasul vitt be beonAnkct Az Iroda élén eg>- cseh Indlfogoly Őrmester állott Azzal fogJdntt l^n-nünkei, hog>\' Lenintől és Trockijtol lávlrat érkezeti, a luuUfogLyokiat W kell Im-lóztitnl és munkába állrtnni. Etfre kértein, mutassa meg nekünk azt n táviratot, hogy niegosküdhessünk lársaink elölt, hogv az a kezünkben voll, olvastuk. AzoUnal mcgkeiCsem, S ezzel egv nagy polcról egymásután szcdlc te nz iratokat, lapozgatott, ugy (Olt, mintha ko.esué P táviratot, köz-Len szidta az írnokot, aki nem volt kéznél, liogv ltóvá lelte. I^ilva fokozódó Izgatottságát, nvugodtm odaszóltam:
— Csak nyugodtan keres-e, n^ iz-g:issa Tel magát, mi akidig Icüllnk a padra és szintén nyugodtan várunk. A vond ugy yom megy ol, míg az »\'n-gedélyl meg nem adja. Viszont társunk oiött meg ken esküdnünk, liogy ez á táviról tényleg megérkezcllt, kü-^onkcii nem hiszik el, mert ludják, hogv 1 cnin és \'lYotiij 1>1 lkatokon hSrdel\'e ki azt a iwrancsái, hogy a Inzitérő hadifoglyokat segíteni kt«l hazai érésükben, sől cukorral és dohánnyal ellátni.
Azzid nyugodtan ültünk és néztük, liogy fokozódik izgatottsága. Tudtuk,
hog>- le akarl csapni bennfmket, u kérdéses távirat nem érkezett meg. A dohányt és cukrot is elszámolták, de a hazalérö hadifoglyok al>bót egy dekát som látlak.
Mikor már látta, hogy ml, mint a fakirok, oly nyugodtan nLtunk s nem birta lovább a telelést, mérgeden félre-eaapia az uktákat és felénk fordulva nzl mondja:
— Nem tudom, hova lehette ez uz •mber azt a táviratot, eh menjenek a rcnébe!
— Ezt várluk, — váliszoltam — Isién vele; azzal már künn is voltunk.
Kiérve társaink ujjongva haBolbik, liogv mehetünk, mire egy.keltöre szétszéledtünk a berukodóról, nehogy túlságosait szem előtt tegyünk, mert az elvtársak állig reUegyverkezw mind sűrűbben fordultuk meg.urru (elé.
Igy iparkodtunk a liatobnas tmgy állomás tengernyi rossz kotsiparkja közöli és észrevéttenül meghúzódni, miközl.en cgjTO azi testük, hogy hol állítanak össze indulásra ogy vonal.jl. Estefelé azután leiiedeztüuk egyel, csakhamar l«huzó<liunk ogj\' koi-sil^i, megfe\'elöen fclszeívdiük és eZlwCycz-ke-.lve vacsorához látlimk.
Megkönu.vcl>büUe sóliajioltunk 1X-1, mikor kocsink este 8 óra tá t mozgásba jöti és kifutott\'uz utolsó Szibéria ánomásról.
(Folyt, köv.)
36
77
44
IMI, július 17
Zalai közlöny
A.ványvím*] vagy udd«viu«l
IciiilillUbb ital n
MEGGYSZÖRP ^
Kapható
Teufsch Gusztáv
151 fíHzcr- éi c*imegekereik«díi«btn.
A falusi nyári gyermekotthonok
ügyéről hosszabb cikkel közölt minap a Zalai Közlöny annak kapcsán, hogy ezek az otthonok immár a zalai falvak egy részében is állnak, részbei*1 szervezés alatt vannak s ezál-lal megoldódik a falu egyik leg-nyomasztóbb kérdése: az apró magyarok ellátásának, gondozásának, nevelésének problémája a nyári nagy dologidőben, A tudósításban elismeréssel emlékeztünk meg a Baross Női Táborról, mint a falusi nyári gyermekotthon mozgalom irányitójáról ós mozgatójáról. Az : Egyesült Női Tábor- Magyar Nöegyesületck Munkaközösség gCj amelynek (élén Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter neje áll, most annak megállapítását kéri, hogy a mozgalmat nem a Baross Női tábor, hanem az Egyesült Női Tábor csinálja. Az Egyesült Női Tábor ¦10 nőszervezet munkaközössége, a Baross Női Tábor \' csak egyik tagja ennek a csúcsszervezet nek. _
— (Egészséges kutakat kapnak u zalai községek)
A kútfúrási munkálatok során Boo földén 1211 méter mélységben vizei
utaltuk, Kbergényben rolynmtrtban
vaunak az országos közegészségügyi intézet últil léi&vLtcndÖ kutnik éjálósi e,őmnukála.tai, FelsödörgUsén a köz-kutut már :it in adták u ua^zná latnuk. U\'iUi község 500, Hallói község -150 l>eugÖvel járul liozzú a mélyturáxu kulák létesítéséhez.
— (Tüz pusztított Pacán)
Tudósítónk Írja: Szerdán, még ki UBoi derített okból kjbrytuladt Pucsáii Varga Sáiulor gazdu szál-,(.V\'V matelóa háza és uz összes l*A uiellóKépöleii\'kkot együtt leégett. A tüz átterjedi u j jjTj Szomszéd meiíókéjmle^i. I ™ no is, do :i lüzollós-ágnak sikerült h tüzet idejében eloltani. Az állatokat is megmentették. A ,kár kl>. 2u00 pengő. Tekintettet a reúdklvuU liciyzeue a legnagyobb eriUlyefc índvilt meg a nyomozás.
(Folytatás az 1. oldalról)
Bixta»ltaonYÜZKAH ellen, KARA MESTERÜLI
— (Rózsaolujjal gyógyítják a tüdőbajt)
A tüdőbaj tudvalevőleg a legveszedelmesebb népbetegségek egyike, amely uek gyógyítása minden ídő<i orvosainak legfőbb gondja volt. A kúzelniiill-han Alexejen szóíiüi orvostanár érdekes kísérletiről számolt Ih-, amelyek kapcsán a végleten lxdgár rózsakertek illatos nedűjét, a rózsaolajat hasznúim fel a betegség gyógyítására.
- ZLUky UJm lapjának
a llidi-oak legutóbbi szamában Zuahy íxijos .Krónikája-, a hulalmas képes riport, a Keícil fcmkháboruról, llunyady Sándor, Kassák Lajos, Né-metu liszló, Péchy-Horváth Rezső, lersánsxky J. Jenő, Sümegi, Tóth Tivadar és Vaád Fenme. írásai, eBJcszélé-»1, cikkei, riportjai tesznek tanúságot » iiid magas vonaiuságáról. Mutaivány->>zániot -készséggel kükkl u kiadólüvatali Budapest, Vll,, Erzsébet körút 7.
lenőriznek, megmotoznak, rengeteg letartóztatás történt és a legkisebb gyanú cselében el is Ítélték őket. A lakosság megr nyuglatására bizalmi csapatokat vezényellek ki a nyugtalan vidékekre. A határokon lakás és élelem nélkül ezerszámra várják az idegenek, hogy elutazhassanak. Ezeket megmotozzák, kikérdezik és sok személyes kellemetlenkedésnek teszik ki, míg átengedik őket.
(mii)
\' Bomlik a azovjGt haderő
Rónia, július 17 Az olasz lapok is beszámolnak arról, hogy a szökések növekedése világosan mutatja, hogy a szovjet hadsereg bomlik.
A Giornale di Itália budapesti tudósítójának jelentése alapján arról ir, hogy a magyar és német csapatok nagyszabású bekerítő mozdulatot tesznek. A hadműveletek célja az, hogy a szovjet csapatokat Kiev mögé vonultassák vissza.
(mti)
Amerikai felderilét az Azori tzigeitknál
Newyork, július 17 Wehter szenátor felszólította Kno-
xol, liogy cáfolja, vagy erősítse meg azokat a híreket, amelyek szerint flz amerikai flotta repülőgépi fcldert-léseket végeztek az Azori szigetek környékéi)\', A szenátornak ugyanis megbízható érlcsíüéscl vannak erről.
Newyork, julius 17 Kno\\ elrendelte, hogy a .behívóit tartalékosok további tényleges szolgálatot teljesítsenek. A rcndelkzés 37.000 embert érint.
Angol ábránd
London, július n
Alexander, az angol admiralitás első lordja az Atlanti óceáni csatával kapcsolatban egy ebéden, amelyen a szovjet Ois a csunkingi kormány követe ís részi \\elt, kijetentettte, hogy a szovjet a háromhetes harc után erŐ-sebb, mint valaha és Anglia ereje is állandóan növekszik (?}, de n dolgok rosszahbik oldala csak ezután kö-\\eikczik. , ...
Berlin figyel!
Róma, julius 17 Izland megszállása óta Berlin fokozottabb figyelmet szentel Portugáliára, almi a demokraták uj frontot akarnak kezdeni. Ezzel kapesotiÜ>an az olasz lapok, különösen a Popplo <H Itáliában tíajdu hongsulyozza, hogy bár Németország cl van fogldva Keleten, kész miiuícn pillanatban az eortleges nyugati támadás elhárítására és bori Berlinben, Mm Rómában nem vesztik d szem elől, hogy Amerika tervszerűen kószál Európa ellen. (mti)
Legújabb jelentések)
Budapest, julius 17 A magyar rádió ina közölte, hogy Muraközbe bevonult a katonai közigazgatás.
" BeVliii; julius 17 A NTI jelentése szerűit a csapatok íszmolenszkon tul tovább nyomultak és megtörték a szovjet ellenállását. Itt továb-
Rövid Jáviralok
AMERIKÁBÓL ulnakíndul-lak a néniét és olasz konzulátusi tisztviselők a Westpoint hajón. Több német és amerikai újságíró kicseréléséről is szó van.
PAVELICS horvát államfő most ünnepelte 52. születésnapját, amely alkalomból Miller Kancellár is melegen köszöntötte.
MANILLA kikölőjét aknákkal zárják el. A hajók csak nappal, révkalauzzal közlekedhel-iick.
LORKOVICS horvát külügyminiszter táviratban köszönte meg a spanyol kormánynak 1 lorvátország elismerését.
ÁZ ANGOL repülők az éjszaka kedvezőtlen időben Észak-németország és Rotterdam ellen kíséreltek meg támadást. Rotterdamra gyujló és robbanó bombákat dobtak, a né> met határon a géj>ekel szétszórták: és 3-at lelőttek.
bi ezer foglyot ejtettek,
Berlin, julius 17 Német és román csapatok eüog-lailák Besszarábía fővárosát. A szov-joierőket megsemmisítették.---- -
i Helsinki, jidius 17
A finn cs;ij):i[ok a Lagodu-tótól északra a szovjet Vonalakat birtokukba vetlek. i ,
LEMONDOTT, a kubai kormány.
A PÁRISI francia lapok elégedetlenek a szíriai események miatt és a kormány átalakítását kövclelik. .Vichyben kijelentették, hogy szó sincs kormányátalakításról.
HATÁR INCIDENS lört ki Peru ,és Equador között.
ViCIIY cáfolja azokat a lii-rekcl, hogy Japán támaszpontokat ikövetelt volna Indokiná-ban.v ,
INTERNÁLTAK Mattan Jenő llévcs )>óket, meri meg nem ongvueU tésztából késziiclt [leiCcet.
Ült KAN pusztított Marosvásárhely környékén. A vilttnyvilágításban és a lek\'fonlorgaluinbau ís zavarokat okozott é-s több lakásba is befolyt a viz. N)iiOgyüá/,áu jégverés verte cl a gyümölcstermés egy részét.
A HÁZASSÁGI törvény módosításai, nak elfogadására a leUőíiázat péu.ek délelőttié összehívják!
ZÁGRÁBBÓL eddig négyezer zsidót száHitoltak el, mert nem tartották lie a rendelkezéseket, A zsidók további eltávolítása is folyik.
Rozsdamentes és alpacca evőeszközök
SEauu MÁJON TESTVÉREK
Köszörüléseket és Javításokat vállalunk! szaküzletében.
tpritoll, száraz lila
és axáraz forgAoa
kaphutó
Sárecz István t±itt&
Zrínyi Hikló.-uloi 22. iw
A JOBBRA HAJTS épilést munkálatait a fővárosban csak 1942-re tud-ják elkészíteni. November 9-ig csak a legsürgősebb részteleket oldják meg.
A PETRÓLEUM fejadagját augusztus 1-ével felemelik. A megáitapitott mennyiségnek nem "75, hanem 85 százalékát lehet kiszolgálttal.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 18 gsermok születelt, 9 fiu és Ö leány: Hadi Feiene szabó segéd és Zakócs Máriának rk. tii, Csetnekí Béla városi tisztviselő és Bencze Annának rk. leánya, Polgár József napszámos és Horvát ti Máriának rk. leánya, Farkas Gábor n-i-számos és Varga lírzsébelnek rk. (Sz*ntadorjáii)fia, Keresztfalvi Józser napszámos és Gróf Juliannának rk. leánya, Pol-d Sándor földműves és Kuzsner Rozáliának rk. két fia, Ma-K)-ar László napszámos és Nagy Annának rk. fia, Husz János sütősegéd és Fülöp Máriának rk. fia, Péter János Már munkás és Farkas Ilonának rk. leánya, Csík István földműves és Szabó Juliannának rk. (Miliőid) leánya, Horváth Józser népzenész és Lakatos Máriának rk. (Csurgó) leánya, Súrdl Ferenc villanyszerelő segéd és Her-javecz Juli innának rk. fia, Zsohár Vendel napszámos és Hóbor Erzsebat-nek rk. fia, Tarnai Nándor m. kir. rendőr ág. h. cv- és Farkas Erzsébet nek rk. leánya, Afcigí Jó^ws Máv munkás és Vojkovlts Rozáliának rk. kánya, Szabó ítároly kefekölő .segéd és Récsei Juliannának rk. leánya. Házasságon kívül született egy fiu. — Halálozás 10 esetben történt: László István kefekötő segéd ref. 61 éves, Polai László rk. t napos, Magyar László rk. t napos, Csík Istvánné Szabó Julianna rk. 20 éves, özv. Parti Istvánná "flslér Julianna rk. űi éves, Újvári Boldizsár v. \' szegény rk. 71 óvei, Herezeg Lórint-né Nagy Mária rk. 73 éves, Horváth István \'napszámos rk. 39 évei, polai Sándor rk. 5 napos, özv. Marion Islváiuié Vigmond Terézia rk. 72 éves. — FÖ.zo Fervno m. kir. c. őrmester rk. és Pie.iznivy Margit rk., Kránis/.ky JózMftf Károly in. kir. lepülő rk. és Horvátu Margit női szabó rk., Bánáti József gépkocsivezető rk. és l-ázár Róza ^elváll) rk.
— OiOMiaiuAg
föSdünk hatalnuis birodalma, jóvoi nagyobb, mini a Jiold felszine. Ezt az óriási országot ismerteti szakszerű tónál Hallenberger Mihály a Búvár jnliusi számában. A szép kiállítású tótyóiratba cikket irtak még: Btcakey Jenő a várbeli siklóról, Rolarides Mihály az akváriumban tartható halakról, Anghi Csaba Geyza a liadikulyák-rój, Mészáros Józser a liorgászeszkö-zökről, Gáspár Gyuit a magyar nyári egjctemckről. Bandát Horst a vad népek nyitmérgeiről, Gaál István a kardos lepkéről, Vargha Zsigmond Budapest testvérvárosairól. ¦
Húzás
Az osztátysorsjátéJi mai húzásán a főbb nyeremónyétet a következő «á-mu sorsjegyek nyerték:
10.000 pengői nyert a 49.223.
5.000 pengőt a 76.295-
2.000 |*ngőt a 12.638
t.000 pengőt a 17.595, 35-195, a 80.059 és a 84.9i2-es számú sorsje. gj-ek. (Felelősség nélkül.) j
¦fttiMt gemesj
Ml, jullni 17
Tájékoztató
¦ mértékek és raéroeszkdxok Időszakos hitelesítéséről.
1. A mértéktörvenv szerint mindenki, nkl adás-vátelnél. részklmérésnól « általában bárnV-^mu szolgáltntáa terjedelmének megalapításánál mértékot v*gy mérőeazközí. hasznát, tartozik azt kétévenként Időszakos hltcle«ltó\'> alá bocsátani.
2. A ro. kir. mériékhllplpsltő hivatalok, az Időszakon mértókhltnlpsitérit az (doniakon hitelesítési kttzpontokul kijelölt községekben kétávenklnt végzik cl.
A m. kir. mértékhitelesítő hivatalok a mértókhaaználó teleket a községi elöl-láróságok utján értesítik az Időszakos hitelesítés helyéről és Időpontjáról.
Az Időszakon hitelesítés Ideje az •rto-altia MrreBdJéiMD Jultua 29. 30 án. aug. 2. 4, 5, 7, 8 11. 12, 14, 18, 19, 22, 23-Ap, november 10, II, 13, 14, 17. 18, 20, 21, 24, 25-én d. e. 8, 9 és d. u. 2 érakor lesz megtartva
3,;A -mértékhasználó felek saját érdekükben minden mértéktárgyukat, tehát az utolsó Időszakos mértékhitelesítőit követő évben újonnan beszerzett vagy Javított mérték tárgyaikat is mutassák be Időszakos hitelesítésre, mert különben nt Időkosben beszerzett vagy Javított tárgyak Időszakos hltelesltanerői nagyobb költséggel oly években kell gondoskodótok, amikor községükben. Illetőleg a községükhöz legközelebb fekvő központokban Időszakos hitelesítés nem tartallk,
4. A mértéktárgyakat portól, rozsdától ás egyéb piszoktól gondosan megtisztítva kell Időszakos hitelesítésre bemutatni
Pelwlewes a JÓkarban tartott mérték-tárgyakat Időszakos hitelesítés előtt Javításba adni, célszerűbb a hitelesítési eljárás eredményét bevárni és csak a mértékhitelesítő által hibásnak talált mértéktárgyakat kijavíttatni.
Ha azonban valamely mértékhasználó tét szükségesnek vagy célszerűnek találja mértéktárgyatt az Idflfzakos hlte-lesltés előtt Javításba adni, akkor a mér-tóktárgyakal n mértókjavltó tartozik Javítás után első hlteleattÓBre bemutatni.
Minden mértékhasználó félnek magának kell eldöntenie, hogy az említett két lehelőség közül reá nézve melyik előnyősebb.
5. A mezőgazdaságokban és csépié-uekuó] használt mérték tárgyakért a mór-tékhttelesttésl díjszabásban megállapított dijak Telét kell fizetni a rendes Időszakos körutak alkalmával, ha a mér-tóktárgyakat. azok tutaldonosa sértetlen hitelesítési bélyeggel, változatlanul ab-bao\'-az állapotban mutatja be Időszakos hitelest téare, amelyben azok utolsó hitelesítésük .óta használtattak és hitelesítési bélyegük érvénye még nem járt le. Minden gazdálkodónak erdeke tehát, hogy az esedékes Időszakos hitelesítés alkalmával mérték tárgyalt bemutassa, mert különben a lenti díjkedvezményt elveszti.
A 46.809/1934, sz. K. M rendelet alapján a hitelesítési díjnak a felét fizetik egylzbes a tentemlltolt telek akkor, ha a folyó évi Időszakos hitelesítés alkalmával hibásnak talált mértéktárgyalkat még ugyanazon év végéig kijavíttatják és újrahitelesítésre bemutatják.
Ez a díjkedvezmény azonban nem nyújtható az említett mezőgazdaságoknak olyan esetben, ha raértóktárgyal-kat már előzőleg, vagyis a községükben vagy városukbán végzendő Időszakos hTteleíltós előtt mérfókjavl lóval kijavíttatták és ügy mutatták be hitelesítésre.
6. Helyhez kötött mérlegüket célszerű az Időszakos mérték hitelesítési körút alkalmával Időszakos hitelesítésre bemutatni, mert ez esetre kedvezményes pótdíjak vannak megállapítva
E kedvezményt osak azok Igényolho-tlk, akik az esedékes IdŐBzakos hltolo-sltésre a megelőző év utolsó hónapjában Jelentkeznek.
7. A mértéktárgyak tulajdonosat kö-to\'osok azokat a dliazelvénvekot. Amelyeket a mértékhitelesítő hivatalok ré-sztlkre mértóktárgyatknak ugy időszakos, mint Javítás után esedékes újrahitelesítése nlkalmával kiállítanak, mór-téktárgyalk legközelebbi Időszakos hl-teloaltésőnok Időpontiáig megőrizni, mértékei le nőrzéf\'ok alkalmával felmu tatnt s a következő Időszakos hlteleal-tés alkalmával az eljá\'ó mértékhltele-Bltésl tisztviselőnők visszaszolgáltatni.
8. A rendőrhatóságok, valamint a m. Kir, mértékhitelesítő hivatalok az idő-
szakos hitelesítési eljárás betejezte után mértókellenőrzéat tartanak az Illett városokban éa községekben, Azon mértékhasználó tél ellen, akinél az ellenőrzés alkalmával oly mértóktárgy^ kat találnak, umelyok nlncsonnk érvé-nyes hitelesítési bóiyongol ellátva, kihágást eljárás indul mag ét) önnek során aei"yen móriéktárgyak elkoboztatnak-31u M. kir. IMHákUtelsslW Hivatal.
r— mmmw *—t
Mindenki a helyi kereakedőkaal I ix Ipar Ottóknál szerezze bel !1
Cséplési mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható
a Zalai KSzISny nyomdáidban
Nmiykanlisa, FS-ut 6. 3*6111.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint tolskkőnyvl hatóság.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Jeazek Józsel és neje Vlrovecz Katalin végrehaltatónak Andrasek Perena és neje Jakopanecz Mária végrctaijltat szenvedők ellen Indítóit végrehajtási ügyében a tclek-kOnyvl hatóság a végrehallaW aWWR/J-vetkeztében az IMI:U. te 144,-14»* 147-lk fifi-al értelmében a végrehaj-Ual árverést 99 P tőkekövetelés, ennek
1940. évi december hó 21. nspjálől járó 5 •/• kamata, 7 P 50 I eddig megállapított per- éa végrehajtási éa ai árverési kérvényért ezúttal megállapított 10 P költség, továbbá a csallakozotlnak kimondott Hazai Allaláno, Blatoiltó Rt. 15 P 20 l„ dr. Berlin Józael 41464 P, Pauk Vllmoa 148 P 40 t., Tiilér OyOrgy 5 P 80 I, dr. Aczíl István 2216 P, Varga Józael 107 P 80 t, Lovrek Laloiné 75 P 4a 98 P, Jenek Józselnő 65 P éa dr. Beck Dezső 34 P tőkekövetelése és lár. behsjtása végeit a murakereaztutl 933. ,«l|kvben 171/b. hraz. alalt felvett beltelekre 1400 P beca-érlikben elrendeli.
Az árverés az özv. Jakdpaneca Jártosné ez. Kárász Verona |avira bekebelezett Özvegyi hiszonélvezetl azolgalml logot nem érinti, ugyaslnlén a Pauker András javára bekebelezett aaolgslml jogot aem.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Murakeresztur községházánál megtartására
1941. évi augusztus hó 4. napjának d. e. 11 óréjat tusi kl és ai árverést fettételekel az 18811LX. t.-c. 150 g-l alap|án megállapítja.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alalt a telekkönyvi hatóságnál (Törvény-
Gyűjtse a
gumihulladékot,
sok pénzt kap érte
Szoba Antal spríiriÉieii
Fő-ut 5. szám. — Telefon 91. „„
Villa mos
ataaaaaaBaaaaBiaBBaBMaaaBBaBtaBBi
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVíJLGYI-nél
Sugár-ut 2. \'¦»
his, földszint, 1. ajtó), és /rUuakereaíliir kOziég elöljáróságánál tekltilhelök meg (18811 LX. t.-c. 147. §. g. pont) Az áiiverést kiléteiéit a következik |
1. Az árverés alá eső Ingatlant a kt. kiállási ár kéthsrmadánál atacaonyabb áron átadni nem lehet. (1908 :XU. I.c. 26. §a.)
Az árverés alá kcrlltö Ingatlant, ha az árverés megtartáaát a végrebajtatók köztll dr Berlin József kéri, 2200 P, ha Pauk Vllmoa kéri, 2711 P, ha Tlslér OyOrgy kéri, 2871 P, ha dr. Acail István béri. 28S5 P, ha Varga József kéri, 2934 P, ba Lovrek Lalosné kérl3085 P, ha Jeszek lózselné kéri, 3181 P, ha a végrehajlaló kéri, 3371 P, ha dr. Beck Deasó ügyvád kéri, 3182 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610/1931. M. E. az. rend. 21. §..a.
2. A vevő koleles a vételárat az árverés napjától Járó 5%-08 kamatival együtt a nagykanlssal in. kir. adóhivatalnál, mint blról letélhlvatalnAI három egyenlő részletben megllzelnl, mégpedig as árverés jogerőre emelkedésétől ssámllott 30 nsp sjatl az első részlelet, 60 nap alatt a masodikat és 90 nap alatt a harmadlkat. A bánatpénz az utolsó részletbe log bcszá-mlllalnL (1881: LX. t.-c 184. §. I) pont, 150.)
Nagykanizsa, 1941, április hó lOéii.
Dr. Wéber Elek a. k. kir. jirásblró. A kiadmány hiteléül; Kise
3140 IrodalSUul.
mlammiímm
szérakozftalili
adAs-vétfx
VletBenieai kazal-, sátor- és koctl-ponyva kedvező árban kapható Ketamcn Rezső cégnél. Ugyanott mti naadea meny-nyltégben legmagasabb árban átvétetik.
_^V:__2039
l-\'chír gyerinek-snoitkoeal «4M* VöiÖií-marU-utcs 38, ,nám alatt 2149
öt drb. uép leatBSler eladó. Fő-ut 18. ss. 2146
lakás-Ozlsthelyiséo
Sioba-konyhaj laltéal kerea augusxtos l-re vagy november l-re nyugdijai özvegyasszony. Cineket a, Jeladóba. 2147
BÚTOROZOTT ZZOUA
Csinossá bHt»p«Bot1 sióba város belterületen augusztus l-re kiadó. Bővebbet Vágó illatszertárban. 2148
MAI to INGATLAN
Eladé adőmcntei hírom»nobía kertes házat közvetítek Horváth, Sugáí-ut 42. 2145
K&OvrÉu
Jól bevehetett női j.>ubiauMi3luH elköl-tOxés miatt áladé. Cím ,a liíádóbaa. 2143
Akinek kflvér sertés* van, jelentse Magyar-utca, Sólymos darátóban. 2144
ZftLMI mZLQHV
POtlTIKAI NAniUP. Kiadja: „KiJzBaz^aáűl R. T. Hanykaaliai\'4.
Pelclóa kiadó: Zalai Károly, tyyomatoU: a „Kfizoa/dwáol B. T. Nsuykantias"
.nyoaidájábaat Nanyksalzaan. (Nyomdáért teleh Zalai Kirsly^
81a «vtelyam 168 uâtn.
Nigykaolita, IMI. Julim 18. péntek
12 mi.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
i-.IŐII/ctfal Sr»: tfj Mira * pengő 40 tűi Sz«kculLai(l tt kiulShlniUll tll<l«i 1tl ¦
Tengelybarát katonákból alakította meg Konoye az uj japán kormányt
A németek elfoglalták Narvát és Besszarábla több városát, a szovjet kiürítette Nov-gorod-VolJinskot — Szmolenszk és Klev körül súlyos harcok dúlnak — Amerika uj támaszpontokat rendezett be — Átalakult az angol és francia kormány — Roosevelt megbízottja Churchillnél — Spanyolország a nemzeti forradalom 5. évfordulóját ünnepli
Részletes beszámoló a magyar csapatok dnyeszterl áttörésérdi és Zalescslkl elfoglalásáról
A német véderöfőpnrancs-nokság tegnapi hadíjelenlésé-ben utalt arra, hogy a szovjet vezetősége utolsó tartalékainak harbaevetésével megkísérli ut-jíU állni a német véderő és szövetségeset rohamának. Az egész keleti arcvonalon hatalmas Küzdelem folyik a döntésért. Kereken
9 millió katona ált itt egymással szemben.
olyan küzdelemben, amelynek méretei minden történelmileg elképzelheti) méreteket felülmúlnak. Nagy eredmények vannak kialakulóban. A déli szárnyon a német és román csapatok elfoglalták Kiscnevet, Beszurábía fővárosát.
Ugyancsak jelentettük azt is, hogy a Moszkva irányában előretörő német csapatok
elfoglalták Szmolenszk városát és azon tat üldözik az ellenséget
A magyar honvéd vezérkar főnöke nem jelentei) lényeges eseményt, de a magyar páncélosok bravúrja még a nemetek bámulatát is kivívta. Az olasz sújtó is elismeréssel számol he a magyar csapatok előrenyomulásáról és hangsúlyozzák, hogy
a magyar harcosok a legnagyobb mértékben méltóaknak bizonyultak a magyar katonai erényekhez.
Haláltmegvető bátorságuk minden elismerési megérdemel.
Hogy foglalták el a magyar csapatok Zálescslklt ?
szá-
A magyar haditudósító zad bő jelentést közöl a Dnyeszteren való átkelésről és Zalescsikí elfoglalásáról. A jelentés szerint a magyar csapatok hajnali szürkületben indultak Kolomcáhól. Útközben 11 hatalmas petróleumtartályt találtak," amelyek közül 5 már égett, mert a visszavonuló szov-jelsápatok felgyújtották. A ti hatalmas tartályt sikerült a magyaroknak megmenteni.
A további előrenyomulás során a Dnyeszlertől 10 kilométerre kapták az első tüzet az előőrsök. A szovjet állásokból tüzeltek, amelyeket a magas rozson át közelitettek meg ama gyar csapatok. A rohammal azonban várni kellett, mig a tüzérségi támogatás megérkezik. Közben a bal szárnyon a szovjet páncélkocsik ellentámadásával kísérletezett.
A magyar páncétfötdk azonban
egymásután semmisítették meg a szovjet tankokat, * niujtí gyors visszafordulásra késztették a többit. Közben megindult a tüzérségi párhaj. Kellő előkészítés után a magyar páncélosok raja indult meg, nyomában közvetlen a gyalogig rohamozott. A magvar fiuk szavát nem lehetett hallani a i\'salázajb\'ah ós n motorok dübörgése közben, de láthatólag
mindegyik ¦Hajrát* kiállolt. Mw re a magyarok elérték a szovjet állást, az árkokban már feltartott\'kézzel álltak a vörös katonák és megadással mentek a már nagy csoportban levő foglyok felé.
A következő dombon azonban minden kezdődött elölről. A tnagyar fiukat azonban most már hajtotta az elért siker és a gyalogság versenyez a páncélos gépkocsikkal az előretörésben-
A szovjet állások elérése után itt már keményebb ellenállásra találtak. Sok helyen kézi-harcra is sor került.
A kézitusa a magyarok győzelmével végződött, a helyenkint megkísérelt szovjet ellentámadást megtörték, a tüzérség ís mind ritkábban válaszol, y végül az egész szovjet front hátrál, nagy hadizsákmányt hagyva hátra.
Megkezdődik a visszavonuló ellenség, üldözése. Kent meg-jeleiméit a magyar bombázó gépek is vadászrajok kíséretében, amelyek segítik üldözni az ellenségei. Most már látszik a Dnyeszter is. A szovjet északkelet felé nyomul visz-szu, arra vuu Zaíescsiki. A Dnyeszter hídja még épségben. Uj \'lendületes támadás indul.
Közvetlen u menekülő szovjet csapatok nyomában vannak a magyar előőrsök és a harckocsik. Mire az utolsó szovjet-esapal átér a hídon, már
a magyarok Is tut vannak a hídon több páncélkocsival és kisebb gyalogsággal.
Mögöttük azonban egyszerre levegőbe emelkedik a híd. A szovejtcsapatok felrobbantották a hidat, Szerencsére éppen üres
volt a híd, magyar részről csak két ember a veszteség. De a kis magyar osztag tul maradt a hídfőállásban. A t ulcrő ráveti magát a kis magyar csoportra, de azok, hár állandó tüz alatt vannak, Sértetlenül vissza tudnak térni. De nem soká tart ez, mert a tüzérség a légierő támogatásával áthajóznak a magyarok a Dnyeszteren, majd az utászok gyaloghidat ácsolnak a felrobbantott hidra, amelyen álözönlcnck már a magyar csapatok a hidon tul lévő városrészekbe. A lakosság leengedett saluk mögött figyelte az eseményeket és lelkesedéssel vették tudomásul, hogy magyar csapatok vonullak he a városba.
Közli még a haditudósító század, hogy a szovjet kitűnően van felszcrelve> sok uz automata kis fegyver, ezek azonban nincsenek pontosan készítve és ismétlésekre nem nagyon használhatók, (mti)
A németek elfOKlalták Narvát, a szovjet kiürítette
.... .. ...... Movgorod-Voljinszkot
ven kivül még három várost elfoglaltak a német csapatok.
Budapest, július 18 A déli lapok a harctéri tudósítások és zürichi jelentések alapján beszámolnak arról, hogy a Kvov felöl előrenyomuló csapatok, amelyek Leningrád irányába törlek előre, elfoglalták az észt—szovjet határon lévő Narvát.
Más jelentések szerint Szmolenszk keleti külvárosában minden képzeletet felülmúló közelharc dúlt n német csapatok bevonulása ulán. A szovjetcsapatok Novgorod Voljínszkot kiürítették. Kíev körül is reudl kivül súlyos a helyzet a szovjet részére. Beszar ábiában Kiscne-
A 130.000 lakosa Ktsenevben 1000 emher maradt
Berlin, július 18 A NTI közli, hogy a bukovinai és beszarábiaí részeken szörnyű pusztítást végeztek a kivonuló szovjelesapatok. Mindent elvittek vagy összetörlek, felégettek, egyetlen gyárat, üzemet, hivatali berendezést sem taléltak)épségben. A lakosság is legtöbb helyen elmenekült. Legjellemzőbb,\'hogy a 13.000 lakosú Kisenevben a német csapatok bevonulásakor csak 1000 polgári egyént találtak. (inti)
Tengelybarát katonákból alakult meg az uj japán kormány
Tokió, július 18
Hivatalosan közlik, hogy a császár még ma este Jóváhagyja az uj Konoye-konuunyt. Hogy kik lesznek az egyes tárcák vezetői, még hivatalosan nem közöllek, (mti) Tokió, július 18
Toyo tábornok és Oikava tengernagy, a japán véderők két főparancsnoka megbeszélést folytatott Konoye herceggel. A megbeszélésen teljes megegyezés jött létre. (mti) Zürich, július 18
Ideérkezett hírek szerint a
japán kormány megalakulása nzérl húzódik el, mert Konoye megfelelő embereket válogat ki. Ugy tudják, hogy az uj kormány tagjai a hadsereg, a légierő és a tengerészet vezető tagjaihói kerülnek ki. akik mind tengely barátok. A döntés természetesen a császár kezében van, de mint a Domei iroda is megerősíti, a japán politika alapelveiben változás nem lesz. Csak azt nem tudják még. a szovjet, Kína vagy Amerika leié irányulnak-e a japán fegyverek.
(ntti)
Nagyarányú behívások Japánban
tokát korlátozták, szinte kizárólag csak katonákat szállítanak a vonatok. Hirek vannak arról is, hogy a szovjet határ mentén megerősítették a japán csapa-*
Budapest, július 18 Az Uj Nemzedék közli tokiói mugánjeleniések alapján, hogy Japánban nagyarányú behívások történlek. A vonaljára-
BÚTORT ¦
szaküzletben
Gábor műasztaloanát
vegyen vagy rendaljen. NafTkaMLua, V.Lr**kai jm!o1».
lokál. Arról is beszélnek, hogy Japán rövidesen katonai akciót kezd Indokina ellen.
(mii)
Amerika aj támasxpontohat létesített
Washington, július 18 A haditengerészeti minisztérium közölte, hogy Amerika két uj támaszpontot Telesített. Az egyik [Uj Fundlandon, Argentínában, a másik Trinidadban van. Mindkét támaszpontot annakidején 50 rombolóért vették bérbe Angliától. Megerősítik azt a birt is, hogy az Uj Fundlandon lévő támaszpontok nem-esak légi, hanem tengerészeti tá-maszponlokul is ki vannak épitve. (mti)
Roosevelt ujabb felhatatmaxása
Newyork, július 18 A szenátus jóváhagyta azt « felhő, inlmazási, amelynek értelmében Hoose-vettnek jogában áll fefogfr&il azokat <i Kípckei, eszközökéi és berendezc\' ke(, amelyekéi ;tz \'ország védelme ér-dekctíCu, vagy a termelés biztosilásíim szükségesnek tart. Az eredeti javaslat bárminek lefoglalására vonatkozott, de ezt nem fogadták ej, hanem médost-tolták. i , ¦ ,
Roosevelt megbixotija Chnrchtilnél
IjOiuIoii, \'jiilius 18 Ilopkins, Roosevelt személyes megbízottja tegnap Ixindouba érkezeti Ajposmal felkeres le ChurcbtÉt és veje hosszasan lárgyait. (mti)
(Folytatás a 6. oldalon)
Szép ruha csak jo szövetből hészül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
JÍniÁázőaa
A nol betegségek gyógykezelésében a régbeváll tnmélzelei .Ferenc Jázíel" keserlhrlzel gyakran alkalmazzak, meit reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen bevehető, rendkívül enyhe hashafo, halasa pedig gyorsan és ralndtn kellemetlenség nélkfll biztosan jelentkezik. Kérdezze meg orvosat I
m és. ¦»
Nagyfontossáp tervek a keresztény kereskedők hitelellátására
A Nemzeti Onállósilási Alap közreműködésével erőteljesen megindult a keresztény gazda-* sági egyedek meg terem lesének* folyamala. Ezt a célt szolgálta az az intézkedés, amellyel az Alap a pénzintézetektől nagyobb összegei vett igénybe 8 éves törlesztésre, hogy ezzel az összeggel az önállósításra szoruló Keresztény kereskedőket megsegítsék.
A kormány a keresztény gazdasági egyedek támogatása ér-
dekélnm megoldja a keresztény kereskedők hilclkérdésél is.
Értesülésünk szerint ez a nagyfontosságú terv már a legjobb utón van a megvalósulás felé. A vonatkozó tárgyalások már igen előrehaladtak. Ezzel régi kívánsága teljesül azoknak a Keresztény kereskedőknek, a kik megfelelő tökeerő hiányában eddig nem voltak abban a helyzetben, hogy üzleti vállalkozásaikat megerősítsek.
Feltöltik a Murarátka-vidéki mocsaras területet.
ahol rengeteg maláriaálcákat talállak a kutató orvosok
Ismeretes, hogy a nnirarát-kai és környéki mocsarakban nagy mennyiségben malária-álcákat-talállak. A nagykanizsai malária-állomás és kutató-inté-zet kezdeményezésére most bizottság szállolt kJ a rá lkai vidékre annak közegészségügyi le esapolása érdekében. A bizottságban részt vett a szombathelyi kultúrmérnöki hivatal kiküldött mérnöke, dr. Hiltera Zoltán hatósági orvos, a kanizsai malária-állomás vezető orvosa, dr. Vida Ferenc letenyeí
főszolgabíró, dr. Horváth Imre lclenyei tisztiorvos, dr. Tardoss László, a malária-állomás orvosa, stb.
A bizottság behaló vizsgálat után megállapította, hogy u le-csapolás nem segít, mert feltöltésre van szükség és ehhez a belügyminiszter anyagi hozzá* járulását kérik.
A bizottság ezután Wali-gurszky líéla városi mérnök\' Kíséretében megtekintette a ka-nizsa-vidéki mocsaras területeket.
A rendőrség a piacon lefoglalt egy szekér burgonyát,
mert a termelő gazda 30 pengőt kért mázsájáért
Horváth Lajos varászlói kisgazda egy szekér burgonyával hajtott be a nagykanizsai piacra. A burgonya zsákokba Öm-\' lesztve volt a szekéren elhelyezve. Csakhamar nagy számban* vették körül a vásárlók, akik a burgonya ára után érdeklődtek. .10.pengő a burgonya mázsája, — válaszolta a varászlói kisgazda. Az emberek figyelmez-\' telték, hogy a burgonya hatóságilag megállapított ara 22 pengő, tehát nem követelhet 30 pengői, mert akkor árdrágító visszaélést követ el. A gazda azonban nem tágított, mert a vásárlók ismételt figyelmezte lésére, hogy nem szidjad ezért az áron a burgonyái árusítani, kijeién! elte, hogy akkor máshová viszi, ahol annyit adnak érte. A lovak közé csapolt és elhajtott, amikor odajött a piacon szolgálatol teljesítő rendörök egyike, aki utána futott a tovahajtó
Városi Mozgó, wr Csak ma pénteken I
Ketten egy jeggyel! — Felejthetetlen élmény 1
Árvíz Indiában
Az év leghatalmasabb filmjet — Főszereplők: Tyrone Power, Myrna Loy, George Brenl. Aktuális Vllághlradó. Ketten agy Jeggyel I
Előadások kSznapokon 5,7,8, vasárnap éa ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor
gazdának és megállította, ma\'jd lefoglalta a szekér burgonyát.
A rendőrség — ugy tudjuk — az ügyet átteszi *a Kir. ügyészségre.
á Balaton ujabb áldozata
A Balaton ezévbeu is már több1 áldozatéi követelt. A baktoui fürdés éves teleki fin; Bakes Lajos, aki BakUonszOnio-ujabb áldozata egy 18 sen, nyaralt. A fialni gye-rck kihasználva n jó strand időt, gyakran járt a Balatonba fürödni. A legu!o!só alkatommal szintén "mélyen beúszott a Balatonba, azonban a mély vízben görcsét kapoll és elmerült. A szerencséi len ül járt fiu segítségért.\' sietők már csak a fiu liollte.siAt tudták a parira vinni i
KüirsiyüR.,
KELEMEN FERENC
pénzintézeti igazgató, városi képviselőtestületi tag, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke, Muraköz visz-szaérkezésének lánglelkü apostola, Nagykanizsa kulturális életének nagyvonalú vezéregyénisége ma üli házasságának 25. évfordulóját\' csendes halaton-máriai tuskulánumában.
Kelemen Ferenc 1915 január havában jött Nagykanizsára, mint az egyik pénzintézet ügyvezető igazgatója. Csakhamar ki tűni kiváló kvalitásaival, belekapcsolódott a város és a vármegye közéletébe, pénzügyi téren pedig oly vezetőszercpre fett szeri, oly szakírói működést rejlett ki, hogy országos nevel vívott ki magának. Kelemen Ferenc minden hazafias, nemes és kulturális mozgalomba belekapcsolódott, mindenütt olt volt az elsők közöli, ahol a közéri tenni, a hazái szolgálni és a város érdekét védeni kellett és teljesen Összeforrott Nagykanizsa város belső éleiével. Muraköz visszaérkezéséért folyó magyar munkája pedig a legnemesebb magyar papi munka volt.
Házasságának 25-ik évfordulója alkalmából nagyszámú liszlelői, barátai és a város közönsége meleg szerelettel a leg-johb kivánataikal küldik Kelemen Ferenc igazgatónak és kedves nejének.
FÉNYES ESKÜVŐ
zajlik le július 27-én, vasárnap délelőtt fél 12 órakor a kanizsai evangélikus templomban. Akkor vezeti oltárhoz Lengyel Erzsébetéi, dr. Lengyel Károly, a nagykanizsai kir. ügyészség elnökének leányát Mesterházy Gyula m. kir. tüzérfőhádnagy. *
SCHLESS ISTVÁN,
a külföldön élő kanizsai fel-V találó egyik műanyagának magyarországi gyártására opciós szerződést kötött az egyik budapesti vállalkozóval, így, bár jelenleg Dániába kell utaznia, teljesül vágya és augusztusban hazajön Magyarországra, hogy a magyarországi gyártás ügyében személyesen folytassa le a megbeszéléseket. Ez\' alkalommal évek után újból ellátogat Nagykanizsára is.
* i\'
DR. JUHÁSZ.BÉLA,
a Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai fiókintézel ének fö-
llép Moxflé. Pé^eiitfil-vaifiárn«plq jjj
Lélegzetfojtóan Izgalmas cirkusztörténet 1
AMrom Codona
Érdekei tlz fejezet. Főszereplők! Joaef Sleber, René Deltgen, Ertist von Klipslelo, atb. stb Aktuális Magyar Híradó.
tailadaaok köznapokon 5, 7, 9, vasár- éi ünnepnap 3, S, 7, í-kor.
Íi4h hülttt 18
ellenőre bucsut mondott Nagy-kámzsának. Sátoraljaújhelyre helyezték. Uj helyén mar eí is foglalta beosztását. Helyére dr. Márjássy Dezső felÚlVizsgálói helyezték .Nagykanizsára Sátorai juiijhelyrcH.
PEGSOHNIK OTTÓNAK
csátornyai polgármesterré lör télit kinevezése alkalmából a\' nagykanizsai muraköziek nevében Kelemen Ferenc gratulált. Pecsornik Oltó most táviratban köszönte meg Kelemen Ferencnek és a muraközieknek a kedves megemlékezést.
GATHI-GHAH EHNÖNEK,
a Zalai Közlöny segédszerkesztőjének legközelebbi rádió-előadása augusztus 1-én delelőti 10 óra 20 perekor lesz. A husz-pei\'ees előadás címe : Különös sírfeliratok-.
0ALETTA FERENC \'¦
és színtársulata kapta meg az uj színikerüle.ti beosztásnál az egyik dunánhili kerületet, azl. amelyikbe Nagykanizsát is sorolták. "így a ííaletla társulat jönne jövőre Nagykanizsára,de ugyanő játszana Szombathelyen. Székesfehérváron. Sopronban és több más városban is. A beosztás ellen azonban máris kezdenek tiltakozni a városok. Szombathely például hu-tározottnn vitéz JakabITy lársu-lalát kéri és ezt azzul indokolja, hogy 10 év óta minden társulat ráfizetett a szombathelyi ven-(flégjálékára, egyedül vitéz Ja-kuhlfy társulat a nem, amelyet Szombathely közönsége határozottan megszeretett. Még nem tudni, mi lesz a mozgalom eredménye és igy azt sem lehet tudni most még bizonyosan, milyen színtársulat jön * jövőre Nagykanizsára.
Minszk — füstiMgft MmLatmm
UaéöHa st*n íntttcicütUcé - \\JevztdeUnt4 fwtkéUfo-
Keleti hadszíntér, 1!M1. július 18.
(A Zalai Közlöny eredeti tudósítása.) - a"
Alig uéliány órával azután, hogy a szomszédos hadosztály Minszken, illetőleg azokon a romokon, amelyeket egykor igy hívlak, áthaladt, mi is bevonultunk ennek az-, egykor, virágzó városnak falai köze,\'A csapatok magukat minden oldalról biztosítva igyekeztek a törmelékek között valamiképpen fedél-alá kerülni, a hadosztály pu. rancsuokság pedig a város szélén kvárlélyoziu ne magát.
Ezzel az* előnyomulás .— a melyhez fogba lót a történelem még nemigen látott .....számunkra egyelőre végetérl.- A következő napok folyamára támadás helyeit védelmi feladatot kaptunk. Arról kell majd..gondoskodnunk, hogy szakaszunkon, abból u gyűrűből, mely most már végleg bezáródott, egyetlen kétségbeesetten áttörni, igyekvő szovjetkatona se tudjon kibújni.
Elére 1 Mindig csak előret...
Sajátságos csend honol körülöltünk mindenütt. Nyolc nap óta az első csendes órák, amikor áz ember kissé magához térhet. Az utóbbi nyolc nap alatt bizony nem tettünk egyebet, mint felváltva hol meneteltünk, hol hurcoltunk. F,s micsoda harcok\'voltak azok !... Az országidon vagv azokon a Pé-ler cár idejéböí fennmaradt homokos ösvényeken, amelyekről ott azt állítják, h°gy utak, nyomultunk előre. Egyetlen parancsunk volt csupán: Előre.\' Mindig csak előre ! Anélkül, hogy törődhettünk volna azzal, ami jobbról-halról mellellüuk elmaradt, ami a környező erdők sűrűségében .lapult és azzul, ami elöltünk és mögöttünk volt.
Igy csak itt-ott, egy-egy kiépített utelzáróáHasnál vagy kísérődnél kerül sor komoly harcokra, amelyek néha egy-két
óráig fel is tartották bennünket eszeveszett rohanásunkban. A többi villámgyorsan és meglepetésszerűen meni végbe. Vugy. mi leptük meg uz ellenséget, vagy — és ez talán még gyakv rabban történi meg — az ütött rajiunk, hirtelen tűzzel áraszl-va el bennünket rejtekhelyéből; hogy valamÍképi*<M*étatw?ver<. sen páncélos hadosztályunk boszorkányos clörclörésének. Köz-ben eddig még sohasem látott jeleneteknek lettünk tanúi. Láttam egy szovjet katonát, amint az egyik útkereszteződésnél az erdő sűrűjéből kilopakodvu az útra apró hegyes szögekéi szóid, amikor aztán az elővédként haladó motorkerékpáros lövészek gumidefektet kaptak és a legénység hozzákészüli, hogy abroncsol cseréljen, gépfegyvertüzel zúdított rájuk. LáltamégŐ harcikocsijukból menekülő vörösöket, akik csak addig futottak, amig az embermagasságú rozsba \\w nem vetélték magukat, ott aztán megint ellenünk fordultak és a ringó kalászok védelme alatt tüzeltek ránk tovább.
A széles arcvonalon védekező ellenség üldözésével nem törődhettünk. Számunkra csak egy volt fontos, hogy az.. útról eltakarodjék.. A titokzatosan és sötéten ásító sürü erdők, ezer és ezer búvóhelyet kínáló cserjék és bozótok, a végtelenbe nyúló, üdén Zöldéiő mezők és a napfényben aranytengerként csillogó gabonaföldek titka nem ránk tartozott.
Minszk nincs többé...
Szórványosan, itt-ott tüzérség is akald utunkba. Ezekkel is kemény csatái kell egyszer-más-szor vívnunk, ezeket már aztán valóban nem hagyhaljuk magunk mögött. Makacs \'ellenállá? .sukuál csak meglepetésük nagyobb, amikor ugy Váratlanul felbukkanunk előttük.
Minszkre már mindannyian nagyon fentük a fogunkat. Micsoda öröm még csak gondolni
Szép fogait megcsodálják, ha azokat helyesen ápolja. Használja napi
szájápolásához a* ODOL FOGPÉPET
ODOL
1104 V, tubus ára P 1.15 - % tubus ára P —.74
is arra, hogy nyolc ilyen nehéz nap után végre lelő alá kerülünk, annak rendje-módja szerint megmosakodhalunk és néhány órát nyugodtan alhatunk is 1 Minszk azonban nagy csalódást okoz ! Minszk nincs többé... csak füstölgő, sivár romhalmaz a város helyén; szoj-, mur.u éi..ncjiián kiáltó vád, azok ellen* a vörös hordák ellen, a\' melvek vundál őrületükben ezt tették !
A város szivében egy.kél vasbeton ház még áll. * A koin-munisln párt székháza, posta és m<ég néhány állami hivatal épülete. Hideg, szürke, barátságtalan köhalmazok, szinte elviselhetetlen teherként fekszenek a városon. Jártam a kommunista párt székházában. A kriptusze-rü folyosók és barátságtalan hivatali szobák falairól propa-gandajéliuöndalók, nagyon is rcklámizü\' statisztikai ábrák, a bolsevizmust dicsőítő versek ós mondások ordítanak a \' palofa szomszédságában álló nyomorúságos deszkabódék üszkös romjai felé... Igen, így fest a valóság, amit eddig csak hírből ismertünk. Számunkra merőben idegen világ, de megbor-zongtat!... \\
A romok közöli mindenütt franklirörök lapulnak, kemény munka, amíg a várost álfésüi-jük és ugyuhogy. megtisztítjuk. Alvásról természetesen szó sem lehet. Az utánunk jövő és a városon átvonuló csapatok biztonságáért mi vagyunk felelősek. EgyeraJmháikat már eldo-< bullák a\'vörös katonák és most a fosztogatásokból eredő polgári ruhákban bujkálnak a romok közölt. Ijesztő külsejű, minden női és emberi mivoltuk hói ki vet közölt asszonyok is vannak közöttük. Mint később kiderült, Moszkvából küldték őket ide, fegyveresen, hogy ablakok és kérdések mögül a lehelő legalattomosabb módszerekkel folytassák azt a hurcol, amelyei a világforradalom dicső vörös katonái már felad1
tak. Kaotikus őrületnek tetszik mindaz, ami itt körülöttünk folyik ! Néha szinte várom már, liogy mikor ébredek fel ebből a lidércnyomásos, fullasztó álomból..;
Nehéz szovjetünk és vörös rajvonal a város kellős közepén
... Néhány óra múlva csapataink egy része lepihenhet. Az öröm azonban csak percekig tart; RiádÖ !... örült iramban szovjet\'tehergépkocsik hajtanak* be a városba. A jármüvekből vörös gyalogság ugrál ki. Nyom ban rajvonolba fejlődnek. Hogy mit akarnak, azt azt hiszem ok maguk sem tudják. Reménytelenül oktalan vállalkozás volt és legfeljebb annyit eredményezett, hogy szegény bajtársaink nyugalmát tapintatlanul megza--várta. Hamarosan csönd* lett ismét...
fis ugy estefelé, amikor már komolyan azt hitlök, hogy most már végre nyugalmunk lesz, a város kellős közepén nehéz szovjeltank bukkan fel ! Minden csövéből csak ugy ontja a tüzet és egyenesen a hadosztály parancsnokságnak tart. De a mi páncéltörőink sem alszanak ám I A legtöbben még azt sem tudják talán, mi történt, a vörös harcikocsi már lángol! A toronyból, mint valami kisértetek másznak elő az égő ruhájú katonák. De nem adják meg magukat. Az automalnpisz-tolyokat magukkal hozták. Ugy kell őket egyenkint leterítem.
Ezek a támadások nagyon is világosan mutatják a helyzetet : az, ahol mi most vagyunkregé~ szen más valami, mini amit eddig frontnak hívtak. Hajmeresztő gyorsaságunk következtében végképpen kikerültünk minden tervszerű támadás lehetőségének a köréből. Nem vagyunk löhl>é elöl, hanem hátul, mélyen bent az ellenség háta mögött, amely még- most sem akarja megérteni, hogy sorsa beteljesedell, bekerítetlek...
(MN).
__mmmuum___
Mit kell tenni, ha 23 óra előtt lenne légiriadó
« ¦
Asváayvixssl víikv HEÓdavUsel
logüditőbb ital a
MEGGYSZÖRP
Kapható
Teutsch Gusztáv
ÍSJ \'-..«r- íb cseniCK«k«reikC(lílélicn,
Nagyarányú kutatómunka Indult meg az erdélyi föld kincseinek föltárására
A magyar kormány különös gondot kivill fordítani Frdélv gizdnsági i\'Ic-lének megerősítésére ő> fellendítésére. Enl\'.ek u löickvésnek kercléle t\'irtozik az erdélyi lolaj kiaknázatlan kincseinek rclkuhlási és felt írása. Az i|Mir. ftg) i minisztériumhoz érkcz\'.ek licjc-lenléíek orról, hogy Krdcly kffrinhóző válókéin olaj- és föblgáziílőfnrdifláso-kai észlellek és szenei, különböző éne-
kei ós egyén li isznosíHr tó kő x-tckct
I alul lak.
A l.ojclcnté-ckcl főleg magánosok telteit, köztük rtkaJmi lányatiszlviie. lök, de olykor hatóságok i.s. A mull év ősze óla eddig heérkcícit bc-jelcn. lé.ck n.Ogvizígálisávjl, USrMVQ 0 KZÜk-si-(,cs goológl I \\izstálJ|ok elvégzísóvdi az iparügvi miiiiszior u Földlunl Intézetet bizti meg. A megbízás nyomán a Földtani intézet szak személy kCfc u legközelebbi ti\'őu belftl meglcídi n lielyszini felvételeket.
Muraszent már tonl (muraközi) darabos prima minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P mázaánkint. Szagtalan, nagy kalórláju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égfi szén,
Kapható: I .............im-
Dr. Boda Károly bor- él laérlékesitö cégnél
Nagykanizsa, Vécseyu. 6. Tel. 119.
M««t Mora.ía bm «411 sx«nétl
— Naptár: Július la pontok. Kom. kai. Kamill hv. Protestáns Frigyes. — Izrael. Tham. ho 22.
OMlnl< nyitva •miel rt örAkU Ml. « ruállt thétlő. szerda, péntek délután éi ke.tdRn *mMM oas nSknak).
Hazafelé a fehér-pokolból
(Szibériai hadifogoly enlékek)
Irta: Kékoay Antal 13
Végffl i hatodik leien isinél viszontláttuk az frjlt az ő gyönyört, téli koulosel.cn. A licgységt\'1 még magas hó borlto "ti, i lük-.elü lak és bokrok mini\'en .kis :e\\elc hóvl voll boriivá. Amint a nap icá sülött, ügy ragyogott minden, mintha milliárd és mii. KártJ brtlliíns leti vd&ia szerteszét szórva.
Itrdekcs jeíenség voll az Ur-lbnii, mikor óiul ázásunk idején — április hóbjn — a szibériai fcő.li cgyliar-inat) részen s .iz Európa fe\'ÖÍi egy Inrmad részén nagyobb huteg volt s még ni gis lió feküdt, mis a középső részen sókkal envliél)b voll >z idő, ^söt a tavasz előhírnökei kél há,romiflű \' virág-fs voll már t ilálh t6.
Az utolsó szibéri\'i állomás Zlílausk voll íz UrJl közege lóján, bányavi-déklcl. Az oroszok egyedit) itt kellc. ir.e;Tcnked!c\'í nekünk, air.eitnyll.0ii elszedtek tfilíínk minden csajkát, ami esik a szeműkbe akadt. Hiába hivatkoztunk arra, liogy nekünk un©" szükségünk van azokra, szin\'.e iiéiVülöz! o-le.lenfk. Kérlel kelő lem.*, elszülték. Csak aki I.oUö lelem éJiycssvj.gíT Fején el tudta lejteni, hozhatta tovább. Nekem silci\'üit.
Condoil\'Hb.tii liiusiizlunk már sok évinekem\' hat évi - rabságunk szinlo\'yé öl, Szibériái ól, ii muszka vö-
Az cLsölétités enyMlé>ó\\el kap. sóletban a honvédelmi miniszter az alábbiakra ligyelmezleli a lakosság;)!:
Amennyiben 28 óra elöli légvédelmi riadó kö\\cikcznók be, az Összes lakóházak és épütolok kifelé sugárzó fó-mcil a fényforrással rCndelkrzö sze-niél>ek azonnal teljesen e&ölftlloni u világítást megszüntetni) kötelesek. Ugyancsak kftíeiosck a jármüvek vc-
Az elmúlt napokban két áldozata volt a Drávának, Az egyik vételien btlcei, a másik öngyitkossr\'g\'áldozata volt.
Minip déluián egy n;>gyobb larza-Mlg ir.cui fürdeni a Drávára Hévfalunál. A lárs-iság a vizl.oi labilázolt Egy alkülominul a labda ne^szebb rcpMl a kijelöli Iwflym\'l és HeivTer Ivcicm- \'11 éves szcnlmihályfüi ura-di-bni vo^édliz: utáni aknrl úszni. Közien azoiibu örvénybe kert\'rtl és az lerán\'olti a mélyle. Bemáth Dcz>ö urad. Imi intéző fclűiéf,*.\', akt Mlímö uszó azonnil nlána uszo\'t, <*e az ör-vénn\\cl Ö vem bírt ós a rsón ikkal
Ismereles, hogy aki a légvédelmi készültség, illetve elsőté-tités ideje alatt lop, statáriálís eljárás alá kerül, ami egyenlő a balálos Ítélettel.
Tibol Lajos földművest tegnap bozla be a kiskomáromi csendőrség Nagykanizsáid, mert az a gyámi merült fel ellene, hogy nem csak több lakásban, hanem az elsötétítés alall is ka-
rós kutouák szetlték össze a hadifoglyok csajkáit, miközt.en egyszercsak megjt\'vi.\'iil az állomáson két in agyar fc;í>\'\\eres vörös katoin, baUiTiuus kom-munisii csHliggal sapkájukon. Ahogy észrCM\'ttek behiiunki.\'i, uTkezdtek gu-nvolóditi, ttofy b\'zi akiirunk inemi, ijesztgettek bennünket, hiába megyünk, meri ugy sem julifnk út a h itárou. De meg líogy l\'hcl házi kiván\'iítzni? Mikor azután már közel votU az indulói ideje, a vasutasok mozogni kezdtek, a kél vörös elvtárs vgyre e&endo-sebb lett és mikor a von-it mozgásba jölt, egyszerre összenéztek, felzy\'e.ei-ket ejíy sírokba liujllották és ueeu neki, cgy-kető.e fent volfcik a már mozgó vonalon. Mindenükéi ott: hagyva jöi\'ck liazilclé. Oh, mert ac a honvágy egy tiaulmus nagy érzés, az l>cn-ne;! él, szunnyad ós nincs az a hatolom, mely cl tudj i uyomni, ba kllör Ixilőlcd, Vísz, r igid magául, nfcm ismer aktdálvt, nem ismer féjrlmeij sodor magával, ha kell, még •» poklokon is át. így hozta magávai n m] két magyirunkal is, akik még olii{ néhány | ere elöli gunyoiódtik a mi linzikivánkozásunk feSelt.
KózIh\'-h vonatunk cgyiv nyugmdbb.n hal.idl és lassúnkéul elhagytuk az Ural! is, inijd Szamarába érkeztünk, ahol ir.egtürdüllek bennünket és h-,1-mínkíit is ferlőQenitelték.
Szamarát elhagyva nlh avultunk Európa tcgn\'gvnbb folyamán, a Volgán.
líziilán a nagyobb Íiíbnnls3ra>gtiiiiir
zo:ői lámpáikat — amelyek nz enyhítés értelmében ^gósz éjszaka rény-csökkenő Icieiulczés nélkül használhatók — a légvédelmi riadó alkaYmá-ból azonnal elíViíimi abban n pfiU*-natban, amikor a légvédelmi riadón\'A ludoroásl szoictek, az uütik a kojtiisi iránynak mc^feklő old.\'ián oznintfl megállni.
odaért líabtsziroslemek kellett öl la kincnier.iHeislert elnyolte a víz, csak másnap, inalták meg.
A Dráva másik átlozila Kovács Mihály :f.\'l é^es rctsÖ^z\'-ntmártonl borbély mCslcr. Ková<-s szerelmes volt egy szép vúskai -leányba, aki lölíbször át is szűkölt hozzá. Váska uftvanbi a Dráván tut van. A leánynak azonban i cm voltak rendben az iratai és legulóbb bulöságilJg letlék át n haláron. Kovács rém ludotl belenyugodni abbi, liogy szo:elmétöl elszakítva lejt-en óa a Drávába ölte magái. Holttesttel még nem tidiVitál* meg.
lónböző dolgokat lopolt. A csendőrök átadták Tibol Lajost a kir. ügyészségnek.
A nyomozás szerint Tibol Lajos valóságos szarka módra lopott mindent, ami éppen a kezeügyébe kerlilt, ha egy lakásba bement, de az ember magaviselcla azt a lálszalot kelti, hogy nem normális. A kir. ügyészség azért nem a staláriális bíróság ö.sszu-
azl lesttik, liogy az indulásra váró vo-ndok közül melyik Indul először és cgy-kcilőre azon helyezkedtünk el. llog>- htil, ,iz lel\'iesen mindegy voll, kocsi tolején, vagy fékajn, léjn\'sökt\'n. szeiwn kocsin, fö volt, hogj\' jöli\'ltünk. I casi u:án három éjjel ós Mrom n>p egy köveket szállító nyitott kocsin ültem, hó vol. még, hideg volt még. nem lörőtllcm vele. Ila megállt a vonal, leszáUlim járkálni, hogy meg-zsémb«ied<\'il tigjiimbun egv kis vér. keringést idézzek elő. tíz volt a pihenés Is.-
Európai Oroszországban mind nel-e. zebbé vált étel mez és fmk, mert inagii-nik a lakosságnak is kevés volt. Külö-nö\'c.i a városokban. Ke egj-cs nélkülöz l-.colk\'n cikkek meg teljesen dliün-lek és Így ezckérl mégis oc^éltek élelmiszeri. így gyuráérl, gjerlyáért, cérnáért, lóért, teáért, sóórt kaptunk lejei, vajat, sajtot, tojást, szalumat, 1>11. egy skatulya gyufáért kimtajii :i drb lojásl, vagy 7 CvA tejet.
Viszonl \'falábún az asszonyok seie-fjCi\'.Qi jöltek ki az állomásra és sírva könyörögtök nekünk, adjunk nekik lisz;el, kenyeret, sót. klnálljk érlo éksze.l, legjobb ruháíkal, szép edón>o-ket, ezüst evöcsnközö^el. Egy asszony sírva jjunaszkodóll, hogv oaládja mái\' :i nipjn egy falat kenyeret tcm lá o\'.t. S luigj- nézi:ok kí a gjvrmckck. Olt Őgjelogtek fázás-JO, rongyos.in, sn-padH\'it, piszkosan és rimánkodtok ke-n;.érér|.
óriási hJáiKV volt sób ui. redjg mind
IMI, ttrito 18.
hívása iránt intézkedett, hanem, hogy megvizsgálják Tibol Lajos elmeállapotát. ¦
Áttudó Hfiuraamok faétktWpoktm Bodaptut 1. műamim
6.45 Torna Hírek. Kö^ememyek. Haugleinezalf. - Utána: Étrend. — 1Q
Ilirek. — 11.10 Nemzetközi vizjelzé-szolgiUt. — 12 Ifarángtzó. Himnusz, ldőjárásjelentés. — 12.40 llinak. — 13,20 Időjelzés, Időjárás, és vIzAllái-jelwiés. - 14.30 Hírek. - U.45 Mü-soriMiierietés. — 15 Arfulyianíliiiek, pifloi árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, időjárásjelentés, h|rek. -
17 Hírek szlovák és ruszin ny«lv*n. — 19 Hírek magyar és rotnán ayetven.
— 21.40 Hírek és idŐjáWs jelent és. -23 Hírek német, olasz, angol és francié nyct%-«n. - 24 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 I)r. Révay József e-lö-idása, -* 17.15 A Rádió Szalonzenekara —
18 Sportkőz»mények. — 18.40 »Ffc szekrakó magyaroknál az egykori szerb eödók kőxöttc. A közveUtéat vezeti Dövényl Nagy Ujos. — 19.20 Táic-loniezek. — 19.40 Kulcsár Irma versekéi mond. — 20 Az Operaház zenekara. — 22.10 Nagy Izabella és Cse. lényi József magyar- uólákat énekei, kiséri Oláli Kálmán cigányzeneiair.i. -- 23.25 Hanglemezek.
Szombat budapest i.
10.20 Felolvasás ~ 1025 Felolvas.,*.
- 12.10 MeHes Uéla-zenokar. - 1330 Hanglemezek. — 15 20 Marsi Elek (ígányzonekara. — 10.10 A Rádió postája.
17.15 Felolvasás. — 17.25 Hangié-mezek. — 17.50 Farkas Zoltán előadása. — 18.21) Domokos László z:m gorázik. — 18-(5 Ániogramkérés-. Vidám Jelenei. - ttí.20 (irötz Frami srainmek\'gj\'üllese. — 19.40 Ittncn-on-nan. Ilingkéi-ek. — 2010 Szép a világ.- Hészie.ck I.ehár Fctnin- opcre\'t-
egj\'ik állomáson egy muzsik mondta, nem incssp", kb. 300 km-re — ez ná,-tuk szomszéílság — rengeteg só vau kibányászva és mégsem jutnak liozzá, mert nincs szállító eszközük. A vasutak rossz állapotban. v;Jta4í, az aí-kolmas kocsikat meg u badsen.\'g fog-lilta te.
Kursk és Klov közöli beszállt ko-isínkba egy öreg paraszl McségcSel. Batyujukat letelték a iwdlóru és reá m\\o vizsgáig Uni kezdtek 1>ennónket. Egyszercsak mellettem fekvő legénységi e.nbcrünk kivesz a tarisznyájábíl néhány fehér, szárított peretet, miket még Szibériából hozott magával. Amint az öreg muszka meglátta u peicceket, kiir.eieszl»\'llc szemeit, lissan felkelt, le-zket^\' közctede\'t a prices felé, előre nyujlotti kezét, szája nwzgott, majd mégis szegjenkezv* visszahúzódói!. I .átszólt rajta, liogy szeretne kérni, de mégis szégyenli. Minthogy nekem még meglehetős sok pcieiem volt, odanyújtottnn neki egy marékkal. Alig tudtam edkapni " kezemet, hogy meg ne csókolj.!. Odanyujtolbi feleségének, ki egy llszla vászonb i Imrkonlla. Jó lesz a gj^rekoknek, mondta.
— Kehát Ivonjnn liozzátok ti ezl a szép fehér i,erei«t7 — kérdezte.
— Szibériából - válaszoltuk.
— Hál o\'t még vau Uyeirí Látjátok, ezelőtt csík ilyen lisztből sült kenyerei eltünk és most már három év" nem ís latiam Ilyent.
(Folyt, köv.)
A Dráva két áldozata
Egy uradalmi segédtiszt fürdés közben vlzbefullí, egy borbélymester szerelmi bánatában vtebe ugrott
Ha nyaralni megy, vagy hosszabb időt tolt távol otthonától i biztosítson betörési lopási kár ellen I
Statárium helyett orvosi megfigyelés alá kerül
a kiskomáromi földműves, aki az elsötétítés alatt lopott
FEREMCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
2ÁLAI KÓ2LÓNY
,__A keíe\'g Tk-M Zlöto Wpa
ISIS Y11. II.! Wjr* Markowánál
-----:—1 lefolyt harcok alaít Kásás
Arpüit volt nagyszebeni 23. Ikjtivéd gyalogezredben uirtalékos hadapród önként ;ejeniU(\'zcli arra, hogy Kaka-szával az orosz ik állal megszálTl faluból ki\\e.i :iz ebVnségcl & minden
ellenállási leküzdve, végre is hajtotta merész tervéi, a fűu innenső részéből lendületes rohamokkal kiverte az oroszokat, majd n folyó partjáig tlrt e:ő:o. ahol azután addig tartuta magát, nmig » század zöme beérkezett, Ezután Kásás Árpád hadapród szakn-
szi élén Ujabb lendületes iramban átgázolt a folyón és a falu Lutsápartt részéi színtan raaj(lp*ni \\c;zt;sé.í«k nélkül eirogiűta. fi kiváló hőstettet és viu\'z személyes rrtagalarjtásál a kis ezüsi vitézségi éremmel Jut ilmaziák.
— (Uj körorvosi lakások)
Sármellék, Zánka körorvosi daliás építésére 30—30.000 i>eniíÖ 25 éves lejáratú 5 és fél százalékos Kamatozású MAHI kölesont \\e\'t fel. A hozzájuk tartózó községek pedig kezességet vállalnak a ftötcSön visszufuctéséliez. Zánka biztosítja a köröm isi Éliás számúra a teáké; is.
— (Tanítók lelkigyakorlata)
I)r. Czapik Gyul i veszprémi megyéspüspök a mull hét \'folyamán egyházmegyéje tanítói számára kákigya-koriatot tartott Veszprémben a szemináriumban,
— (Sümeg a sokgyermekes családokért)
A sümegi képviselőtestület tvlhalú-rozta, hogy Ili szegény sokgyermekes < saládn ik iniiiilcii ejlensxoügúitalás nélkül egyenként :f00 négyszögöl ház. helyei ad. A háztifelyekre a Zalavár. megyei Közjóléti Szövetkezet anyagi lámogalásávaj épülnek fei a csinos kis munkás családiházaik, azzal a kikötéssel, hogy a munkál itókát csak sümegiek végezhetik. >
— (Hétfőtől kezdve csak előírásszerű gumitalpú cipőket szabad árusítani)
Az Iparügyi miniszter rendeleté értelmében július 20-tól kezdve csak előírásszerű gunüWlppaí ejutott dpő-kei szabad forgalomba liozni. Előfordult ugyanis, hogy gumi helyett pótanyagokat használtak, amelyek rí°m alkalmasak cipők talpaJására és pár napi haszpálat után tön krémen lek. A rendelet lM>lariúsát az anyaggazdálkodás gumiipari bizottsága szigorúan ellenőrizni fogja. ,,
— (Halálugrás a nyújtóról)
Balfttoazamardin , nyaralt Halnis Richárd 15 evei diák, aki a nyújtón gyakorlatokat- akart bemutatni lár o| nak. Az egyik nagy lendületnél nem tudott átfordulni és fejjel. liTdJé Beesett, Koponyaalapi törést szenvedett A mentők elindult ik vele a székesfehérvári kórházba, de útközben u -szerencsélteti kisdiák rneglialt.
— (Be kell jelenteni a nikkel-tárgyakat)
A Budapesti Közlöny csütörtöki száma közli az iparügyi miniszter rendeletét, amely szerint mindenki, akine!; nikkelből vagy túlnyomórészt nikkelt tartalmazó ötvözetből készüK, akár uj, akár használt ÍŐ\'.öüst, fŐző-
betét, más konyhaedény, Ipari vagy mezőgazdasági üzemi berendezés vagy csővezeték van birtokában, köteles azt 15 nap alatt az ipari anyaggázdálko-dás fémip;iri bizottságának (BudapOjtt, . V., Akadémia u. 1.) bejelenteni. Nem vonatkozik a bejelcnlé-si kölelczclUség az úgynevezett nikkelacéU>ól lOeSZüOt és a nikkelezett tárgyakra, A bejelentett tárgyakat birtokosának hatvan napig meg kell őriznie s ezalatt az idő alap azzal csak a fémipari bizorttság engedélyével rendelkeihetlk.
— (Ezeréves csónakot találtak)
a KaposfÚred és Magyoregres közli leisapolási munkál itoknáll A csónak egyetlen kivájt fatörzs. A szakértők szerint a régi IH\'seda-tó egykori laköi használták vagy ezer évvel ezelőtt. A csónakot n Soniogymegypi Muzfeum-ba szállítják, ahol már őriznek kél ilyen leletet. . (
— (öngyilkosságok)
Bejt-zi Károly marcali lakos pillanatnyi elmezavarábajo (elakasztotta magát. — Ugyancsak Somogyban, Síim községben felakasztotta magát likasa padlásán Király János 02 éves gazdálkodó. A temetési engedélyt mindkét ecetben kiadták.
— (Sümegi hírek)
a sümegi huslparosok a marhahús árának 2.00 pengőre való fölemelését kérték az alispántól. — Az Országos Közegészségügyi Intézet zöld keresztes felügyelő védőnője Sümegen tekintene meg a védőnői munkát. Sümegrői Tapolcára, majd Keszthely re száll ki.
— a feicnerendi korinAuy tanács gvár-diánságra emellé a sümegi ferences mid házal
— (Megállapították a mezőgazdasági termények és termékek legmagasabb árát)
Az árellenőrzés országos kormánybiztosa rendeletei adott ki. amellyel jiegáilapitja egyes mezőgazdaság ter-
A Kúria fogházra ítélte a keszthelyi szikvizgyárost,
aki halálra gázolta autójával Láb Józsefet
1941. lultus lB
jébol. ~ 22.10 \'Muzsikáló Margitszi-geic Közreműködik Veress Károly <i. gányzeaekara, a Choppy tánczenekar, \\\\Wulnv,er Ede sznlon zenekara és u póló-hármas. i
BUDAPEST II.
a rendkívüli események miatt műsort egyelőre nem ad.
A szokásos ljo\\onte félóra Így e-en-lul Budapest I. műsorán szombaton délelötl fél 12 órakor lesz.
)¦; i a ő i> ií 7, t a i v u
BÜKKHASÁB
éa száraz aprltatt Ulalfa kapható
Belcznaí Jánosnál sajftwli!
Ugyanott egy használt korlOréaM két lappal aiadó. m\\
A faclpő-dlvat előnyei
A nemet orthopéd sz ikorvdsok már sok uj fel fedezéssel lepték meg a vÜá-got. TÍHÜk származik pl a művégtagok legtökéletesebb formája. A leg-ujabb orvostudmnánybui igen JeScn-lős szerep jutott a sokféle különleges műanyagnak is. Nagy áthaladás külö-nőrcn a különféle merevitő és lámasz-ió kötéseknél, A talpbetéteknél, kar-és láhsmek anyagául u gipszkötés he. heti sikerült Ims.szu klsédelezes után a szén mtílléktei-mékeiből egy.viz- Őí saválló anyagot elöáljlituju, mejy fcu. mck-git\\e tökéletesen fonuálliató a t:d|> vagy a lábszár alakjához. KihiTÚ állapotban eaenben az ú\\-eghez Jiít->oti1ó és \\Ciekszik az acél szilárdságá-viil. Különös ölön,™, liogy változás e\\eién az orvos csak egy egyszerű gázláng tölöll m«gn«4eg\'rti és rögtön ujra tonnájhatja. Nagyon aUtafinbs ez az anyag « ludtalpbetét céljára is. A lúdtalp gyógyítására ujabban kitűnő eredménnyel egészen uj fajta cipőkei alkalmaznak. A cipők orvosi utasitás alapján készülnek. Tudjuk jól, hogy a lúdtalp esetén a testsúly nem a sarkon és lábujjakon nyugszik, hanem u talpon. A talp nem lévén ruganyos, a lépés rázkódtnuisaút nom fogja fel, ami által különösen o lérd-izüweket fárasztja fölöslegesen. Ezen a bajon segil az újfajta ripő, medy a JAbfej hajlását utánozza; A talpat ezáltal nemeK én természetes egv-en üulyi Ls teherbírási helyzelet\'és eloszlását megteremti.
VUúgbini szakorvosok megállapítás* szerint erre a célra keresve tem leliel alkalmasabb anyagot találni, mint az egydarabbói készült fatailpat. HáZi-
Qsszonyoknak és általában sokat járó és álló emljereknck ideális. A láb formájához faragott fatalp rendkívüli erői lakarit meg és a lábai igen sok úrlalomtól óvja meg. A fatalpu cipők divatja ezen a ponton vált oa oi"\\\';>s-ludomány értókos segítőtársává. Nagy előnye még a fatalpu cipőnek, liogy a nedvességet l>árnuly hosszú iaő alatt sem ereszti át, sok hüléses be-leg^égtöl őrizve meg viselőjét. Tudják ezt pl. az igen intenzív kerti munkát végző hollandusok, akiknél az egészséges és lúgieuikus ractpő szinte •i nemzeti viselethez tirtozik. MiiA iáljuk, sokszor a legszokatlanabb do-lognak is váratlan előnyei vannak. A minden ujilás iránt érdeklődő és ki-íinoinull izlésü hölgy közönség már az elmúlt években rolfedezte a fa-lalpu cipők előnyeit és műiden kényszer nélkül vásárolta őkel. Külono»i a sokféle izlése-s ós színes szandálok tették népszerűvé és kercscttte. ezt a praktikus divatot, amely kip-kop liaug-jalvaj egy kedves u> mozzanatot vili a* élei forgatagába.
Temotkexóal kölUégeíaek megtérítésről bixtoiltás atjáa goadoskedait l
Annak idején már foglalkozz tunk Kovács László keszthelyi szikvizgyáros ügyével, aki uniójával elgázolta Láb József keszthelyi lakost, ;ikí belehull sérüléseibe.
Az ügy- a nagykanizsai törvényszék himtelőlunácsu elékerült, amely a bjzonyjtásicljárás befejeztével gondatlanságból okozott emberölésben mondotta ki bűnösnek Kovács Lászlói és a 92. g. alkalmazásával 500
gengű pénzbüntetésre Ítélte. Fellebbezés \'folytán az ügy u pécsi táblához korült, , amely hozzájárult az elsőfok-\'ilílettV hoz.
A kir. Kúria a mull.\' napokban tárgyalta Kovács László ügyét és azl felülvizsgálván, meg semmisilelte a két alsójbiróság ítéletét és ;i havi fogltázra iiól-le Kovács Lászlót.
A Kúria ítéletéi legközelebb hirdetik ki Kovács László elött a nagykanizsai lörvénysKéken.
menyek és [ermékek legmagasabb árát az 1911—42. gazdasági évre A rendelet, amely száztlzenltai szakaszból áíl, a Budapesti Közlöny csütörtöki szí-mában jetanl meg.
— (Clánozás és az ágynemU)
A Ruvár júliusi száma irja: Tudományos vizsgálatok megcrőü\'ik azt a felievést, hog>- a ólánozás alkiUmávaít fCjleiztelt gázból a matracok nagyobb mennyiséget elnyebiek Tanácsos tehát t\'iánozás után a \'matracokat kftlOi
nös gonddal szellőztetni.
— (A vakok városa)
Az amerikai Oareea államt)On té\\Tö Til.cpcr nevü város arról neveze.e>, hogy minden IiRÖJQ vak. Az itt élő emberek vagy már vakon jónnok a világra, vgv pedig születésük után néhány hónapra vakulnak meg. A Til.ejC.be jö\\ő idegennek már rövid olt 1 irtózkodás után gyöngülni ^d a látása. Az amerikai orvotok iiúndeiit clktnetnek, liogy magy.irázatot tol:U-janik ene a löniegvakidási jelenségre, sajnos ezldelg még néni koronázta siker fáradozásukat.
— (A méhek Is tudnak beszélni)
A ke llanson, svéd tudós, aki egyben szcmedélycs méhész Ls, érdeke; mikrofonos kisé-rto.eket végzett a mellekkel Megállapította, liogy a méhek ltokat
a hangokat, amelyek a (í, és a há-romvonalas >E< közóti fekszenek hallják. Ezzel ka\'ncsoIaÜiBn megfl* gvcl.o, hogy egy szabadon lévő királynő Iw-zélgetést folytatott az liezárl királynő.el, továbbá, liogy a vfiszsoj-token munkálkodó dolgozó méhek egy bizonyos hangra ngy reagáltuk, hogy a munkál nyomban és egyszerre, mondhaini vezényszóra abbahagyták.
A módosított házassági Javaslat a felsóház előtt
A fetsfihéz blzottiégi li alőra letárgyalja az összeférhetetlen-aégl jüvaaluttervet
Budapest, július 18 A felsőház ma délelölt ülést tartott, amelyen Bárdossy miniszterelnök és a kormánv több tagja is rásxl v«tt. Bárdossy rnüdszierclnök bejelentette, bogy a felsőházi tagok összeférlve. to;Jenségi ügyét ls rendezni kívánja és ezért ugyanúgy, mint a képviselőházban e^v külön bizottság kiküldését kéri, amely a kormány tervezetet előzetesen leárgyalja, A Ház már Általánosságban elfogidla ¦¦ javaslatot A felsőház lelkesedéssel vette tudomásul a líOjelentést.
Eszlerházy János inlorpedáOt ez-uján I.nky közellátási minlszterliez u mező és erdőörök ci|>öellálása üg\\\'é-bea l-aky mlnittter kijelentette, hogy a közérdekű szolgál Hol teljesítők clpo-eJlátását biztosították, őszre pedig lesz bőven sertés tatpbőr.
Jókay Ihász Miklós interpellációja után áttérlek a napirendre é* elfogadlak a niagyar—botgár kultunegyex-
niénylől, a közoktatásügyi igazgatás cg.vszerüsité,sérői szóló javaslatot. Ez utóbbinál Zimányi Gyula szólt elismerően a javaslatról, majd 1 lóman luinisz\'.er váliszolt, hangsúlyozva, hogy o törvény egy máso<lfoku lauügyi Jm-tóságol teremte Uj a mmiszléa-iumé csak az elvi irányítás marad Hangsúlyozta, liogy uz egyházi iskolák jogait nem korlátozzák
Ezután a luiKissági jog módosításáról szóló javaslatot kezdték táxgya\'aií A módosított H- iraragrahishoz Meskó /olián szólt elsőnek.
Ax ülés lapzártakor még tart. J
UNGER-UÍ.LMAMN ELEK És TÖTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. „a
«»J|,_____L| Magyar KOolaj Részvénytársaság nigy-¦¦anaUa kanizsai képviselete és bliományl mktírs
Kedvezményes adótáíelii mezőgazdasági olajok.
ma..;** m&iüém
1941, tagttf 18
(Folytatás b 2 oldalról)
Álatokul az angol ée francia kormány
London, július 18 Az angol kormány kebeláhfcn itlala-kulások lesznek. Duf Cooper pmpa-gHttoi mmlatier hehiSre c.iiurchiit pár-
.-iménti lilkóri Kerül Butlllcr itfam-litkár Ls uj beosxtaüt kap.
I Vlchy, július 18
A franci i konnáuy átalakul. Kész-Icoki\'i még mindig nem lehel (adni Dormoi voli l.clngy minisztert, mint meghizlmlalhmt menesztették,
Franco: A háborút Anglia ée exSveteígeeei már elvesztették
Madridi július 18 A nemzeti fornidslom 5, évfordidó-ján l\'Vamo egyórás beszédet mondott Utalt Európa dóntö harcára, amcljot a bolsevizmus elten totytut, majd ne-vetsége&nek tartotta Amerika fenyegetettségét 6*. klfelenlelte, hogy vétke en esztelen az a remény, liogy uj beavatkozások megváltoztathatjuk a háború sorsát. Ezt a háborút Anglia és szövetségesei már elve-jztették., (mtl)
Bövid táviratok
A TÖRÖK rádió cáfolja a bolgár—török ellentétek hírét
A FINNEK eddig 136 .szovjet repülőgépet lőttek le, maguk 11-et veszítettek.
LENINGRÁD t tornyú rádióállomásai a németek szétbombázták.
A FEKETE-tengeren csak: nappal közlekedhetnek a török hajók.
A BOLGÁR kormány vezetői, Filov és Popoy hivatalos látogatásra Rómába utaznak.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18086/1941.
Tárgy: Vízvezetéki munka..
Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa város nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet: A Síé-chenyi-térl mérlegház elbontására és a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület részére építendő hangár szállítási és építési munkálataira.
a felírást művelet hétköznapokon délelőtt 10—12 óra közOtt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és díjtalanul beszerelhető.
Az írásbeli ajínlat benyújtási lm lárldele: 1941. évi Július hé 30-án déli 12 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Iktatóig.
Bánalpénzt letenni nem kell. Nagykanizsa, 1941. Július 12, hu Polgármester
Cséplés, mázsakönyv
ára 1-80 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSxtöny nyomdájába! ti
Nagykanizsa, FS-ut 6. szám,
Tájékoztató
a mértékek és mérőeszközök Időszakos hitelesítéséről.
1. A mórtéklörvóny szerint mindenki, akt adás-vételnél, részki ni érésnél h Általában bárni nomll szolgál In tán terjedőimének megállapításánál mértéket wgy mérőeszközt használ, tartozik azt kétévenként Időszakos hltolealtós alá bocsátani.
2. A m. Mr. mértékhitelesítő hivatalok az Időszakos mérték hitelesítést az Időszakos hllelusitésl közponlokul kijelölt községekben kétévenklnt végzik el.
A m. klr. mértékhitelesítő hivatalok a mértókhasználó feleket a községi elöljáróságok utján értesítik az Időszakos hitelesítés helyéről és időpontjáról.
Az Időszakot, hitelesítés Ideje az «5rt«-
¦itáa sorretidjébun JullUS 29, 80 Ón, HUg.
2, 4, 5, 7, 8. 11. 12, 14, 18, 19, 22, 23-áp, november 10, II, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25-ón d. e. 8, 9 és d. u. 2 órakor lesz megtartva
3. A mértókhasználó tolok saját érdeklikból] minden mértéktárgyukat, tehát az utolsó Időszakos mér tok hitelesítést követő évben ujonnarí beszerzett vagy Javított mórtóktárgyalkat ls mutassák ho Időszakos hlrjlesitésre, mert különben az Időközbe? \'beszerzett vagy Javított tárgyak Időszakos hitelesítéséről nagyobb költséggel oly években kell gondoskodniok, amikor község lik ben, Illetőleg a községükhöz logközelűbb fekvő központokban Időszakos hitelesítés nem tartalik.
4. A mértéktárgyakat portól, rozsdától és egyéb piszoktól gondosan megtisztítva kell Időszakos hitolosltésro beinti tahit.
Felesleges a Jókarbsn tartott mérték-tárgyakat Időszakos hitelesítés előtt Javításba adni, célszerűbb a hitelesítési eljárás eredményét bevárni ős csak a mértékhitelesítő által hibásnak talált mértéktárgyakat kijavíttatni.
Ha azonban valamely mértókhasználó tél szükségednek vagy célszerűnek találja mér (ók tárgyalt az Időszakos hitelesítés elöli javításba adni, akkor a mértéktárgyakat a mórtókjavitó tartozik javítás után első hf telesltésro bemutatni.
Minden méttékhasználó félnek magának kelt eldöntenie, hogy az említett két lehetőség közül reá nézve melyik etönyösebb.
5. A mezőgazdaságokban ós oaépló-Boknél használt mérték tárgyakört a mér-tékhltelesttésl díjszabásban megállapított dijak telét kell fizetni a renden Időszakos körutak alkalmával, ha a mértéktárgyakat, azok tulajdonosa sértetlen hitelesítési bélyeggel, változatlanul abban az állapotban mutatja be Időszakos hitolosltésro, amolyben azok utolsó hitelesítésük óta használtattak és hitelesítési bélyegük érvénye még nem Járt le. Minden gazdálkodónak érdeke tehát, hogy az esedékes időszakos hitelesítés alkalmával mértéktárgyait bemutassa, mert különben a fenti díjkedvezményt elveszti.
A 4(1,809/1934, az. K- M. rendelet alapján a hitelesítési díjnak a felót fitottk egylzben a fentemlltott felek akkor, ha a folyó évi Időszakos hltolosltós alkalmával hibásnak talált mórtéktár-gy alkat még ugyanazon óv végóig kijavíttatják ós újrahitelesítésre bemutatják.
Ez a díjkedvezmény azonban nem nyújtható az említett mezőgazdaságoknak olyan esetben, ha mórtéktárgyaf-kat mar előzóleg, vacryls a községükben vagy városukban végzendő Időszakos hiteledtós előtt mértékjavltóval kijavíttatták és agy mutatták be hitelesítésre
6. Helyhez kötőit mérlegeket célszerű az Időszakos mérték hitelesítési körút alkalmával Időszakos hitelesítésre bemutatni, mert ez esetre kedvezményes pótdíjak vannak megállapítva
•K kodvozmónyt csak azok Igényelhetik, akik az esedékes Időszakos hitelesítésre a megelőző év utolsó hónapjában Jelentkeznek.
7. A mértéktárgyak tulajdonosai kötelesok azokat a dliszelvénvekot, amelyeket a mórtékbltolotiitő hivatalok ré-szükro mértéktárgyaiknak ugy Időszakos, mint Javítás után esedékes újrahitelesítése alkatmával kiállítanak, mértéktárgyaik legközelebbi Időszakos hitelesítésének Időpontlá\'g megőrizni, mértékel len őrzések alkalmával felmutatni s a következő Időszakos hitelesítés alkalmával az eljátó mórtókhltele-Bltésl tisztviselőnek visszaszolgáltatni.
8. A rendőrhatóságok, valamint a m. klr. mértékhitelesítő hivatalok az Időszakos hitelesítési eljárás befejezte után mórtékellennrzést tartanak az Illető városokban és községekben. Azon mörtékhaaználó fél ellen, akinél az ellenőrzés alkalmával oly mértéktárgyakat találnak, amelyek nincsenek érvényes hitelesítés! bélyeggel ellátva, kihágás! eljárás indul meg és ennek során az Ilyen mértéktárgyak elkoboztatnak
313) H. klr. MwUkhlUI.iitÖ Hivatal.
KJ
NA(*y
Cs#s 181 sl tro ks
falikarok,
élleliszehrény-lámpőh
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugér-ut 2. Iaw
Ialváa üema, Ernsbot és Julu
ugy a maguk és gyermekeik, valami ¦! az alulírottak és összes rokonság nevében fájdalomtól megtörve, de a Mindenható akaratában való megnyugvással jelenlik, hogy forrón szeretett édesanya, nagyanya, rokon
özv. István Józsefaó
¦¦ül. I.0jjo9q Itóia
folyó évi július hó 17-én életének 8fi ik évében rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétc e után az Úrban csrndescn elhunyt.
Drága halottunk földi maradványát folyó évi Július hó 19-én délután 5 órakor fogjuk a róm, kat. temető szertartástermében a róm kath. egyház szertartása szerint beszentelietni és a helyi (emelőben örök nyugalomra helyezteml.
Az elhunyt k-lkiiidvéért tartandó engesztelő síentmlieiáldozatot július hó 21-én délelőtt 9 órakor fogjuk a Jézus Szive (caiploniban a Mindenhatónak bemulatlatni. Nagykanizsa, 1941. évi Július 17-én.
A:dás és béke poraira! - - Hyugedjik békébsa í
Vlnoze Árpád, Liczkovloa Ijjnáe, flrábár Lajos vejei, Grábár Ma|da unokája.
APRÓHIRDETÉSEK
AUUU___
McnlWWU vnlo kél bMmtaMW felvétetik. Mecsek UJos Iskatoimeiter. Józaef IJherceg-ul 17. 2160
FOaaaraaaaaaal azonnali belépőire illáit kerai. Clm a kiadóhivatalban. 2161
Beláró takarítónőt felveszek. Sui árut 41/A. 2162
ADAS-VÉTEL
Vlimantaa kazal-, sátor- és kocil-ponyva kedvező árban kapható Kelemen Rezső cágntl. Ugyanolt méz minden meny-nyliégben legmagasabb árban átvétetik.
Fehér gyermek-aportkocat tálaidé Vörös-martl-utca 38. azám alatt 2149
Haiznált Jdkarban levő gyermek apar-t-kaoa.lt vennők. Clm a kiadóban. 2155
Taillat-tnaik* blenldnt eladó házhoz szállítva. Alllla-ulca 39. az. 2(54
¦talailbaraok eladó Horthy M.-ut 47. alatt. 2158
lakAs-Ozlethelz-iséo
Klikanlzsa keleti eleien keruak két-aaeaáa laktbl izeptember elaejáre. Simon litván hentes, Klskanlzsa. 21SS
Hironisiobli lakéa — elköltözés miatt azonn.l átvehető. Clm a kiadóhivatalban 2157
HÁZ ÉS INOATLAN
Efarié adómentea hiiomizobás kertea hazat kOzvoUtek Horváth, Sugár-ut 42. 2145
KűudmrisLt.
¦árlaaJaalUaak, ujak é» használtak minden cáha legolcsóbban: Fraak mérlaasUaas, EStvaa-tér a/a., tele-Ion: 50Í 3127
ZALHI HÖZLÓNV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiin!]u : „KeiDRidiaáQlR.T. Nagykanlraa-. Felelóa klndó: Zalai Káraly. Nyomatott i a „KBigat^asáol fl. T. Hagykanlias*4
ayoadájábas Hagykaalzaaa. (Nyomdáért tolni: Zalai Káraly.)
81a évftjlywu ,64. mim.
N.KjkanliMjlMI. Julim 19 szombat
ára 12 na.
H UadoMnttti FU a i
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElőtUetésI ira: «rr bon a «iti At SzcrktJit&stii í» ikaokintm te&oa,
4o siiíf.
A szegények ós betegek szentje
Páli Szent Vince korának, a XVII. századnak, de müveiben és alkotásaiban minden időnek kimagasló alakja. Egyszerűség, szentség, de amellett modernség és korszerűség jellemzik életét. Vezérlő aludja az ujkoreleji Egyház sok belső harcának és1 vallási reneszánszának, de örök példakép minden időnek és kornak nagy szociális gondolataival ás tevékenységével. Irányítója volt a francia udvar legbensőbb életének, tagja volt az államtanácsnak, de legszivc-. sebben tartózkodott mégis kedves szegényei között. \'•
A lelki és testi szegények meg segitését célozta három nagy alkotása : a Missziós Papok Tár-] saláta, vagy amint még nevezni szokták : a lazaristák, a Szenl Vince Irgalmas Nővérek Tár-\' sulala\'és a Szeretet Hölgyek Egyesülete.
Papjai, a lazaristák, tisztulást és megújulást hoznak\' a kor (erősen megromlott vallási éleiébe/és tecóta, ahol csafr megtelepedtek, falukban kisvárosokban, mindenütt erősebb hit, szebb, bensőségesebb vallásos élet és aktívabb kereszténység fakadt misszióik nyomán, i ;
Ki ,ne ismerné másik nagy ulkotását: az Irgalmas Nővéreket, a kórházak halkszavu, alázatos lelkű, áldozatos életű kedves nővéreit. Mennyi könny szárad fel naponta, - mennyi, fájdalom szűnik meg, mennyi szenvedés válik könnyebbéi mennyi betegség gyógyul az ő önfeláldozó betegápolásuk által.
Hála és köszönet érte az Alapítónak, bccsülés és tisztelet az emberiség szenvedőinek sebeit gyógyító kedvcsnövéreknek.
Harmadik nagy alkotása isilf él közöltünk: a Szerelet Hölgyek Egyesülele. Előkelő párisi hölgyekből tevődött össze az első Egyesület és ma i\\ világ mindén részében a segítő keresztény felebaráti szeretet hősnői alkotják a társadalom minden rétegéből a Szent .Vince Szeretel Hölgyek társaságát.
Elmennek a legszegényebbek kunyhóiba, hogy egy falat kenyeret vigyenek, égy darab ruhát adjanak a-rászorulóknak) mert hallják a krisztusi szót t Amit egynek a legkisebbek, leír-elhngyottabhak közül tesztek,\' nekem teszitek ! <
Szent Vince alkotásai ma is élnek és1 örökre .aktuálisak lesznek, mert Krisztus szava őrökké igaz. marad : Szegények, szenvedők, betegek, nyomorultak! mindig lesznek veletek I
Szentvinoés szellemet tehát az ™tl>e ! Eélre miiulim kicsinyes,
Amerikai katonai szakértők szerint
a siovjet helyzete kétségbeejtő
Kazán a szovjetkormány uj székhatya — Tovább fart a némát csapatok kaletl előretörése — Anglia ellen la folytatódnak a támadások — Japán folytatja a katonai előkészületeket — Éles támadás Roosevelt ellen Izland megszállása miatt
A német csapatok a SztaÜn-vonaltól keletre helyenkint 100 kilométeres széles sávban har-ban harcolnak, — jelenti a Német Távirati Iroda. A foglyok száma mindig növekedik, az ellentámadások1 ritkulnak és mind összeomlunak. Tegnap többszáz «52 tonnás tankkal igyekezett ellentámadásba menni a szovjet, de * \'•
a német páncéltörők 210 harci-kocsit megsemmisítettek,
a többit -visszutérésre kénysze-riteLték. Besszarabia kulcsa a németek kezére került, itt egy teljes szovjet hadosztály cselt
A NTI más jelentése részleteket közöl az elmúlt napok harcaiból; Eszerint Vioebszk és Szmolenszk között a kiszélesedett arcvonulon a német repülök megsemmisítettek 14 vonatot, elhallgattattuk 9 üteget, a rigai öbölben pedig
5 szovjet-rombolót teltbetalállak, A moszkvai vasútvonalat több helyen felszakították u bombák.
A Kiev környéki harcokban 20 betonerődöt bombáztak szét a repülők. Közli még a NTI, hogy Libuu elfoglalásakor a hajógyár csaknem érintetlenül német kézre kerüli 1 szovjet tengeraluttjáröval és 1 szovjet torpedó rom boi óval együtt. A szovjet vesztesége iti harmincszorosa volt a német veszteségnek. Szmolenszk elfoglalásának jelentőségéről írva, megjegyzi még a NTI, hogy innét kiépített gépkocsiul vezet már Moszkvába. A 160.000 lakosú városi a szovjet csaj) a tok erősen véd lék, mert lőszergyár, sok ipartelep van a városban, amely egyéb, ként is jelentős, mert az utolsó nagyobb város Moszkva előtt. A német veszteség, annak ellenére, hogy mindén ellenállást megtörtek, igen csekély. Több páncélos osztag kitörést kíséreli még. Ezeket mogsemmisitel-ték. A városon tul a vasulvonal mentén előretörő német csupa-tokat egy páncélvonat támadta
kapzsi, önző életfelfogással ! Százezrek éhes szája kenyérért kiált felénk ! Százezrek beteg lelke, és teste áhítozik gyógyulás után !
meg. Ezt a némclck bravúros rohummai birtokba vették és
az elfoglalt szovjet páncélvonat-tat támadtak a szovjet elten,
A magyar főhadiszállás teg-
nap nem adott ki hivatalos jelentést. A finnek közölték, hogy a Ladöga tónál teljesen áttörték a szovjet vonalat és a visszavonulási utat is elzárták.
(mii)
Hatásos bombatámadás Hull kikötője ellen
Berlin, július 19 A némelek a keleti front sikerei mellett tovább támadják Angliát is. Pénteken éjjel ismét Hull kikötője ellen támadtak a német bombázók. A jó időben, pompás látási viszonyok közt pontosan célba talállak abom-bák. A gázgyár felrobbant, HZ ipartelepekben és a kikötői berendezésekben íüz keletkezett.
A kár jelentős. A bombázás ha<-tása hasonló volt a imilt év Őszén végrchajLolt nagy támadáshoz. t (mti)\' Berlin, július 19
A német partok ellen megkísérelt angol támadás során 22 jepet lőttek le.
BüitkircJtóii ellen is támadtak az angolok, itt i gépet lőttek le. . (mti)
Kőt érdekes nyilatkozat:
1. Konoye: ..... A HxázmtlUAa japán nép támogatásával..."
Tokió, július 19 A japán kormány, mint \'jér lenLetlük, megalakult Konoye elnöklőiével. Az új külügyminiszter Toyotla tengernagy lett. A hadügyminiszter foyo altár-bornagy. A császár kezébe már le is lette az uj kormány az esküt. V)r
Konoye nyilatkozóit ós kije-Icntette,hogy a nemzetközi hely zet gyors változása szükségessé teszi az egy emberként való ösz-szefogásl. Politikájuk alapelve változatlan. Hiszi, hogy a 100 mjlljó japán támogatásával meg tudja oldani a rábízott feladatot ( . (mti).
2. Roosevelt Izland meg-szállásáról
Newyork, július 19 Roosevelt elnök kijelentette, hogy a nyugati félteke biztonsága miatt kellett megszállnía Izlandot, miután komoly veszély lett volna Amerikára, ha ellenséges hatalom szállja meg. Roosevelt további terveiről nem nyilatkozott, kijelentette azon-: bim, hog^y az amerikai fekete lista bővíthető, (mti)
(Eddig 1800 délamerikai magánost és céget veitek; fel a fekete listára tengelybarátságuk miatt. A fekete listán lévőkkel szemben is alkalmazzák a pénzügyi befagyasztást.)/. .
Roosevelt Dakar, Zöldfok és az Azoti szigetek meg-* szállására készült
Newyork, július 19 Wood, a Firnst bizottság elnöke kijelentette, hogy biztos értesülései vannak arról, hogy Roosevelt Izlandhoz hasonlóan meg akarta szállni Dakart, a Zöldfok és az Azóri szigeteket. A terv azonban a liedsereg- vezetőinek ellenzésével találkozott és így hiúsult meg.
Siessünk szenlvincés életlel, tevékeny keresztény felebaráti szeretettel szenvedő embertestvéreink segítségére!
Schweüur József
WooÜ Izland n^egszállását ia tisztességtelennek és jogtalannak mondja.
A szenátusban is támadták? Rooseveltet Izland megszállásáért,\' amelyet nyilt törvényszegésnek neveztek, A lakosság 85 Százaléka ellenzi Amerika háborús politikaiját, hangoztatták a szónokok:- C*ti)\'
kiszabon, július 19
\'AZőldiök szigetekre ujabb portugál csapatok indultak.
(mti),
(Folytat** a 6. oldaloa)
HALAI ftOZLÓN*
m). lullm jP
BÚTORT „„
szaküzletben
Gábor műasztalosnái
vegyen vagy r ...ideijén. Nagykanizsa, Vároaháx palaU.
Borid táviratok
A FF.LSOHA/Í mai fÜesen megalaki-ml Iák ;iZ ósszerérheleUcmégi javaslat letárgyalására kikfildiJU bizollságol.
A DOLII.WI miniszterelnök és kül-úgvminiszter mu utazik RómátKi. Előzőleg Boris király klh\'alígdláson fogadta I-\'ilovot ás, Popovot.
OLASZORSZÁGBAN október 1. ulán a benzin és gumi bos/erzési nelió\'-sí-gek miatt minden nem katonai eutrtt leállítanak.
GOTEEORGHAN lierojezŐdAtt az 5. magyar—svód allélikai %orseny, um*-tyet a svédek nyerlek meg 122:81 arányban.
DE VALERA ismét nyilatkozott és lumgsulyozla, hogy Írország műiden körülmények közt megőrzi semleges-ségéL I ¦ ;
HOLLANDIAIJÁN, Dániában és I-Yanuiaországlmn egyre több önkéntes jelentkezik a szovjet cjlcjii barcra.
A NEMET é-s orosz diplomatákat tegnap kicseréllek Törökországban.
A BOLGÁR keioskcdelmi kamiiru elnöke ós küldöttsége egylkoles látorfa-tásra Magyarországra utazott. A cél az áruforgalom kibővítése.
¦ -~ (J
A HÁZASSÁGI. . Javaslatot a í), szakasz módosi-tásával a felsőház tegnapi ülésén általánosságban elfogadta. BEM&NYI-SCHNELLER <
Lajos pénzügyminiszter Balatonfüreden kimentette Brázay Lászlót, aki vitorlásával a vízbe fordult. RIBB-ENTROP
¦elnöklőiével tegnap Königs-bergen órlekezletet tartottak az európai néniéi diplomaták és sujtóaltasék. MEGFOJTOTTAK >
és kirabolták Rákosszenlmi-hályon Karsay Efrnim ny. állampénztári főtanácsos 7*1 éves özvegyét.
PAPÍR TALPÚ
cipőkei hozott forgalomba több budait! kereskedő. A kereokedők 6« a papirtalpu <i|ők készilöi ellen nKgiu-dult az eljárás. INTERNÁLJAK
Szegeden a lojlmmisilókat é\\ n pótolhatatlan ciiin lejes ka imákat is elkobozzák. > GRUBKR LAJOS
volt képviselői, aki államfel-forgatási ügye mi itt a szegedi CsUlagbör-iini 1 ikója legnap sajtó vétségért 300, társa, Gál Csaba 1000, Kábnán Józnc! pedig 50 pengő pénzbüntetést kajKitt. ELFOGTAK \' \'
a Rákóczi- uti rablóniorcnylö asz-szonyt lakatos Mibáiyné személyében, A rabláson kívül még 20 lopást ismert be. t
A gyomor ét a béfcsaiorna alapos kitisztítására igyunk Iveién¦ héut legalább egyszer, reggel felkeléskor egy portar természetes „Ferenc Jözscí" keserű vizet, mert ez gyorsan é« bhloeao lukadtja Id az emésztés salakkal telt útjait és nz egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze megforvosát 1
R honvédelmi miniszter együtt örül Zala vármegye népével Muraköz visszatérésének
Zala vármegye törvényhatósági bizottságának július ő-én tartott rendkívüli közgyűlésén a Muraköz visszacsatolása ügyében a vármegye állásfoglalását magába foglaló határozatot tudvalevőleg eljuttatta a vármegye a honvédelmi mi-bizásából most a következőle-bivásából most a következő leirat érkezeit az alispánhoz:
Van szerencsém közölni, hogy a vármegye közöl)hegének., a Muraköz területére vonatkozó ünnepélyes megnyilatkozásul a miniszter ur jóleső érzéssel vélte tudomásul azzal a meg-állaj>jlásávnl, hogy Muraköz hovatartozásának sorsa immár ja vaukra alakult, ami felett a vármegye, örömében osztozik.*
Egy kis muraközi falu ünnepe
Muraköz öröméről egyre ér-iav.nek a ludósitások. Most a Csáktornya melleit lévő kis Ilallornya ünnepéről érkezett beszámoló. A falu apraja-nagy-
ja megmutalla, hogy szive csordultig tele van örömmel. Este, amint a napi munkából hazatérlek, ünneplőbe öltöztek, az asszonyok az utcákat tisztogat, ták, a gyerekek lampionokat Készítettek, a férfiak pedig a községháza előtt gyülekeztek. Ekkor már a horvát zászló kék színének helyére a magyar reménység színéi varrlak és igy minden házon a magyar trikolor lengéil. A tűzoltózenekar indulói jelezlek az ünnepség kezdetét, amire.-minden ki a község háza elé gyűlt. A zenekar a* Himnuszt játszotta, amit bizony sokan megkönnyeztek. Ez ulán Varga Menyhért biró, Medjimorccz János h, biró, Xo-vák Bálint kereskedő, majd, Ju-rjsuga. István mondottak, lelkes beszédeket. Azután megindult a menet- végig a falun és másfél óráig zenélve, nólázvn, boldog önfeledten. itnnoj)eU6Jk a haza-
A nagykanizsai tanonc-lnternáttts ügye az iparos-blokk előtt
Mind erőteljesebbe válik a mozgalom- egy Iparostanonc-Internátus felállítása érdekében
¦A nagykanizsai ipartestület elöljárósági ülésén hangzóit el a javaslat Lukáesy Gyula asz-talosmesler ajkáról : ha a nagykanizsai (zalai) iparosok tanoncokra akarnak szert tenni, állítsák fel az iparostanonc-interniát üst; Majd kifejtette a tano nőkérdés fontosságai, különösen a magyarság szempontjaitól a visszaérkezeti Muraközzel kapcsolatban. Bazsó József vezetőjegyzö — a tanonc kérd és alapos ismerője — épp Muraközzel kapcsolatban mutatott rá a kérdés sürgős megoldására. Samu Lajos ipartestületi elnök pedig évek ótu felszíneA tartja a tanonekéndés ügyéi. Nem is említve a nagy ífjuság-ncvelö és tanoncmissziosnap, dr. P. Horváth Athanáz évek óta kifejtett tevékenységét a fiatal dolgozö magyarság megmentése érdekében, aki legelsőnek vetette fel a lanoncinlemá-tus. a tanonc-otthon ügyét, ö voll az, aki néhány év elült megalakította az »otthont«, a
Upl a tanoncok szabadidejüket töltötték és ahol megfelelő felügyelet melleit\' nemcsak vallásos növelésben, ismereteik gyarapításában; öv szellemiek- kiképzésében, rtc test neveléstven, sport fej leaztésben és szórakozásban is volt részük.
A békeidőben a kanizsai (zalai) mesterek jobbára a Muraközből szerezlek tanoncaikat. A kanizsai műhelyekben nemzeti érzést, kötelességlcljesilésl, vallásosságot tanultak. Kitűnő anyag voll egyébként is a muraközi fin tanoncnak.
Muraköz végleges hazaérkez-lével időszenivé vált a tanonc-kérdés sürgős rendezése és pedig ihternátussal kapcsolatban. Ugyanis a tanonc nem aludhat az egészségtelen, poros vagy nedves műhelyben, a gyalupadon. Megfelelő lakásra" és egészség ápolásra van szüksége. Ezt a mai műhely, a mai körülmények kőzött élő mester nem nyújthatja ; tanoncának, Szükség van egy inlerná tusra, ahol
BARTA MIKSA divatáruüzlete Basdr—udvar Telefon 395.
».-bü,0.&u v..n., VÍ»W ÉKSZERT, *«a SZEMÜVEGET vM^S&»SS! ZSOLDOS GYULA hhmfa, Urnán ItaknutMl,
Ptí-at a. (¦ Körűn iíIkxiévnl ttí int.«fi).
a napi munka elvégzése ulán a tanonc megfelelő . légkörben, megfelelő Jelügveleí mellett — otthont talál.
Nagykanizsának az elsőnek kell lennie, amely ezt a kérdést dűlőre juttatja. Az ipartestületi elöljáróságból kiindult mozgalom miintl szélesebb hullámo-kat^vor.\'A mesterek az ügyel tt városi képviselőtestület iparos-blokkja elé viszik, hogy a legközelebbi városi közgyűlés a< megvalésuláshoz juttassa a régóla vajúdó lanonc-inlernálus, illetve tanoneolthon, kénlését.
Szombat
4llaad« ¦turntAa** hHkto Bndaa«st L MtaoraaL
0.45 Torna, Hírek. RoztSsuények. Hang»eruezek. — Utánat Gtrend. ~ 10 Hírek. — II. 10 Nemzetközi vizjeiző-Bzoigilat. — 12 Harangszó. Himntisz. Időjárásjefrmtés. - 12.40 Hírek. -13.20 ¦ Időjelzés, idÖjArÓB. és vizáUáí-je|snteti< - 14^30 Hírek. - 14.46 Műsorismertetés. ~- 15 Arfoíyotafetrek, piaci arak, éWmiszerárak. _ 16:45 Időjelzés, idöjánisyalOiUés, hinek. — 17 Hirek szlovák és ruszin ny«l\\*u. — 18\' Hírek magya\'\' és romáu nyelven.
— 21.40 Hírek, és idöjiráíjelentes. ™ 23 Hirek német,-olí»«z, angol és írancie-nyelven; — 24 Htrakt
BIJOA1UÍST. h
17.ir> Felolvasás. — 17-25 Hanglemezek. — 17.50 Farkas Zoltán cUy-adása, — 18.20\' Domokos. LászJó zongorázik. — 18.15 .Aulogr«nikérés-Vidám jelenet. — 1Ü.2Q Grötz. Fraiui sraini]iOK\'g,vütlcse. — 19.10 Innen-onnan. Ilangképek. — 20.10 •Szé[> a világ.. Részte;ek Lehár Ferenc opere\'t jéliől. — 2210 Muzsikáló Margilsei-get.. Közreműködik Ver««s Károly ti-gá*y zenekar a, a Chappy tánezieiw^ar, Weidin^oi; Ede szilonzeoekara ós a I\'óió-hármas, [
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Ébresztőt Szózat HJngH\'ineíek.
— 845 Hirek. — 10 Református is-leuiisztok-L -- ti Egyházi ének és szenlheszéd. ~ 12-20 IdőJPtxes. -12.;!0 Székesfővárosi Zenekar. — 13.45 IIinak. — 11 Hanglemezek. - 15 Sándor tűidre oiőidása. 1545 SzaUm-öiös. — 1Ö3Ű Felolvasási — 17 Hirek.
— 17.20 Hoavédmíisotí — 18 Janesin. Ferenci liegedüL — 1825 Találkoiúsok Shakesi-care-rol, Irta Kosztolányi Dezső Elmondja Makay Margit — 18 15 Vidám percek. Közreműködik Egry Mária, l>éihes P«renc és Puskás Tibor
— 19 Hirek. — to.20 A Chappy lánc-zenekar, --- 20 S|X)íWwlmény*k\' — 20.15 Az induló. Rádiójáték négy-rew-1>C«l — 21,40 Hirek. — 22.10 Sá/üi 1-Jomér cigányzenekara, Vargj*, Ira»\'c énekftL —.23 Hirek. ~ 23,25 MikuLá Gusztáv szüloajsanfikarti. — 24 Hirck. BUDAPEST IL
a rendkivíUI események miéit műsort egyelő** nem-ed:
A szokásos I^eate-\'íéJóra-igy ezentúl Budapest I. mö«orá» sáosabsAoi déli lőtt fél 12 órakor twm.-
BikttmHaonTÜZKAM állani
kAra meqtéitOli
IMI. Julius !9
Mind több «a figurális emlékmű a nagykanizsai katolikus temetőben
A város nagy gondot fordít a temető csinosítására és kiképzésére
Muraszenimirtonl (muraközi) darabos príma minőségű
BARNASZÉN
házhoz szállítva 4 P máxaántdnt. Szagtalan, nagy kalóriáju, tüzelésre kiválóan alkalmas, kevés hamuval égö szén.
Kapható: ,7n
Dr. Bod* Hárotty <Bor-éí\'l8értékesítő cégnél
NisgykaaiSM, Vócaoy-u. 6. Tel. 1». gSej&a em«rttti\'bi téli Éxunétl
A vasárnapi 16*05 órás
pesti személyvonat nem Indul Kanizsáról
A magyar királyi Atiam vasutak igazgatóságától kapott értesítés .seenni va* sár- és ünnepnapokon a Nagylamizsií. ról 10 óra 05 perckor butuló 2211. sz. budapesti saeméb/veűat közlekedéséi Nagykanizsa és tialaionstenigyorgy állomások közölt nesTauileli, a Budapest— Déli pályaudvarra 20 óra 35 perckor érkező igen erősen igénybe. \\etl 1211. sz. vonatot pedig vasár- és ünnepnapókon Balatoni >oglái-tói liuda-peS(—Détt pálya udvarig két részben fogja közlekedtetni. — A félreértések elkerülése céljából megjegyzendő, hogy a fentebb Lidiiéit 2211. sz, vonat közlekedése csupán Nagykanizsa—liaia-tonszentgyorgy\'kőzött sziintk meg. Itala lonsTtfiitgyfirgy—IhuUrpost köziül vasár- ós \'ünnepnapokon továbbra is forgalomban fog maradni és Budapestre 22 óra 25 perckor érkezilí.
A fenü változás nem nagyon érinti a kanizsaiakat, mert 14 órakor úgyis van személy vonal Budapestre. A fen-lieknek megfelelően azonban a Zalai Közlöny kis menetrendjében *z cKö hasáb 3. vonatot törölni kell
ÓRÁT, ÉKSZERT,,
vitaroljon blu) ora ni al txolld ártwn
MÉKÁSY QTUtwJI
f»Bl % Mim>|W| íkHífiííftil T»L»M7. vMitk, gumiMlvaXtök oltaoirbin kíiiülneit. ARANYAT
l»L i i Ifuabb nipl tíbin vmlk, Vigy l\\ C \' l rílí i-.i.
á aagvkaatzsal usori-Mróság ítéletei
Károlyi Imre és Gelencsér Alajos zalaapáti kereskedőket u nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága árdrágító visszaélés miatt fejenként fi egyenként taMiat hónapi börtönre Uéíte, mert a spetróteumot a \'inetfállapitotl árnál uiu^nsubb áron adták el. Mindkét kereskedő semmiségi panasszal élt a kir. Kuriálioz, A Kúria elutasította a benyújtott semmisééi .panaszokat és jgy az Ítélet jogerőssé vált
A kanizsai törvény«ék tegnap hirdette kl a két elitéit kereskedő előU h Kurla jogerős Ítéletét.
Németh Lajosné csziercgrvyei föfel-muvís asszony bejött a nagykanizsai piacra és a túró 32 dekájáért 2-1 tiUÓrt kőméit M«zei Mihátynétót,„ noha a turó kg-kánll inegallapitott ára 60 fillér. Árdrágításért 10 [lengő pénz-bíinietésre Ítélték.
Özvegy sári GyuJünó 70 éves vin-dornyalaki asszony 4 kg. zsirt adott ol Szarni Jánosnak kg.Jttiit 3.50 pengőért, holott a zsír megállapítod ára kg.-ícÉjot 330 pwngő. 10 pengő pénz-huntetésre ttétték.
A többi fedjeleiitéfíek tárgyalására fcgközeíebb kend sor.
- Kaptár: Jaüaa 19. «zombai. Som\'
kat P. §z. Vince. Protestáns Emília. — kraal. Tbam. hó 23. - Julius 20. vasárnap. Rom, kat. Jeromos hv, Proteit. Wés. Izr. Tbam hó 24.
Uealfirtíe nyüva regga! u Űr ától asta a éráig (bétlö, áttérd*, péntek délután *" «í# li
Ininctellen foglalkoztunk a nagykanizsai rom. kut. sírkert fejlesztésével, csinosításával és Útjainak rondbehoznüdávnl. A város nagy\'gondot fordít további kiképzésére, útjainak kiépítésére és karbantartásáfa. Az összeautak javítva ésvncngorcl-vc vannak. Fa ül let vények, fásítások, no vény díszek megfelelő keretét kölcsönöznek a nagy néma városnak. Mind itöbb a cs&ládí sírbolt,\'melynek egyike-másika válóbaíl művészi kivitelű és kihanvsulvozza a szereti1! kegyeletét. Mirtö több ö Ngurá-tjs emlékmű is. amely különös csinosságot ad é.s nagyban kiemeli, amit az ittniarndt szeretet kifejezni, mondani akar általa. Szép nemes egyszerűségében a hősi temető oszlopa, a bakónaki nemzeti vértanuk mauzóleuma, Sabján polgármester kisleányának éhdnagyságú szobra, íireinser Gusztáv
Érdekes bűnügyben indított nyomozást a nagykanizsai rendőrség.
Márkus Károly zrinyiutcar sülömestcrnél hosszabb idő óta észrevették, hogy * kutya van a -kertben«, hogy valaki ismeretfen egyén rendszeresen meg-
ezrodes művészi sirató özvegye emlék, KÖö János leányka-, jának megkapó emléke, Per-neszky István sírjánál az áhítatot keltő Megváltó szobor, stb., melyek mind díszéi képezik az emlékmüveknek. A bakónaki tér előtt ezüst hársak díszlenek. Csak egy lenne még bálra, amit előbb vagy utóbb, de megvalósitani kell. Es pedig a gondnoki iroda ósérnV lel építését. Modern városban nem lehel, elképzelni, hogy a sirkertel u városházáról udmi,-nisztrálják, gondozzák és intézkedjenek. A gondnoki iroda és gondnoki lakás a temetőben van, ahol a gondnok állandóan rendelkezésre áll minden lemc-töi ügyben.
A temelögondnokság épülete és a tűzoltólaktanya felépilése a legközelebb megvalósulnndók közé sorozandó.
dézsmálja az üzleti pénztári Azonban a legnagyobb éberség és figyelem melleit sem tudtak rájönni, ki lehet a tolvaj. Tegnap azután történt, hogy Márkus Károly sütőmester, aki szokásaként a Werthefm páncélszekrény kulcsát az éjjeliszek-
Mia: mm rjuitü, tyoiri
rényére lelte le, azl vetle észre, hogy a kulcs a Wcrtheiin-szek-rény zárjában v;ín. Mikor ki akarta onnan húzni, a finom művű kulcs nem engedett, csak nehezen tudta a kulcsot kihúzni, amely egészen elferdült. Nyilvánvaló volt, hogy valaki ismeretlen az éjjeliszekrényen* hagyott kulccsal fel <ukarta nyitni a páncélszekrényt és unnak lurlatmál megdéZNinúlni. Márkusnak eszébe jutottak az eddigi tapasztaltak és véget akarván vetni a rendszeres lopásoknak, feljelentést lett a rendörségen, amely azonnal széleskörű nyomozást indított.
A gyamt Márkusok szakács-néja, Tóth Rozália ellen irányult aki Márkusnét az üzletben helyettesíteni szokta. Tóth Rozália azonban körömszakadt iáig tagadta, hogy ő lenne a háziszarka. A jelenségek ellene szóltak. A házkutatásnál, pénzt találtak nála, amit lefoglaltuk. Olyan ruhája és fehérneműje volt, hogy egy úriasszonynak se k ül ö nl). A z al a pos gya n u o k o k alapján Őrizetbe vették és azonnal átkísérlek az ügyészségre.
A .gyorsított eljárás alapján1 ma délelőtt bíróság elé állították Tóth Rozáliát, aki leghatározottabban tagadotl és bflnte_ lenségét hangoztatta. Márküs Károíyné és Márkus Károly azonban terhelőén vallottak a leány ellen. A bizonyítási eljárás befejezése. ulán.Makáry elnök megkérdezle Márkusokat, kívánják-e a leány megbüntetését
— Megtévedett u szerencsétlen teremtés, két gyermeke van, elvégre katolikusok vagyunk, nem kívánjuk a szakácsnő megbüntetését, — mondta Márkus-né. Márkus Károly szintén.
Erre Tóth Rozália odament és megcsókolta Márkusok kezét, majd megköszönte nemes jóságukat. A bíróság a megbocsátás folytán megszüntette az eljárást é.s azonnal szabadlábra helyezte Tóth Rozáliát. t
legüdítőbb Ital a
ráf f, / !"
Kapható
Teutsch Gusztáv
XI flatr- i* awntgék«r*tl<*dt*4b*fl.
W ,
pl*
Sactnpompás impriméU Sxintartó atvanúianyaQoH
Völ es férfi Mtfve/elc Késx niíi KabútoH
hatalmas választékban
-Áruház Nagykanizsa-Zalaegerszeg.
Megbocsátott a háziasszony hűtlen cselédjének,
«hi ellen a törvényszék Is megszüntette az eljárást
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
KiSKANIZSAI ÉLET
Szomorú jegenyék
A 11 lankák é.s domboldalak du
lőMjainak legszebb természeti szépség i jevjenyr-sor, Népdttzaink, a ási i dalok szóvegei ki<*melík a .sudár rrogiis
h«gBUy*nyárfát< s szinte tiszteiéi csendül a zene akkordjaiból Mintha a jegenyék ké*Ő e-sti rezgése halk, kóny-med szóval vigasztalná fáradságunk, bán elgyötört testűnket, lelkim kel.
V.ne\'í a jegenvék ma zord, kiélte.. j<lősz;)kot érnek, Kipusztítja okét ox uj idők vihara, felig milyen büszkén emelték tekintetüket az ég felé Nem, nem akarnak Ők az égig érni Ok csak btlopták szivükbe :i szépséges é. virágos tavasz ételét, a nyári világ szin-hanhatos varázsát, áttekintettek a hegyek zölddel lomlm/oti [nagyságában, együtt susogtak :i ka.szapengéssei, őrizték a csendesen csobogó patak ál mát, várták a fénylő boldog ünnepi déhilÁnokal, védték az alkonyati lú-rsokcsiripeléslől itangos bokrok U é.s mikor kigyulladtak az apró rs&lags?e-i(..-\'.. altatót danoltak a csendes éjszakáknak, melyekre ezüstöt hímzett a hold. Ok <s.ik ennyit\'adhattak Nem többet. Még van egy-két szomorú sáska jegenyénk t-s az egyik-másik mintha panaszkodna:
— 0, de szeretném még látni azt a régi lantot, melynek hurj íjn a nyári élet körülöttünk annyi forró d.tltóa lángoll fel. Szeretnék emtékezni a mezők árva lány hajára, a Tahi templomának biis harangszavara, a rácsos és muskátlis n|>l-lkokra. Szeretni az életet, a földet, szépségei, Megáíie. má a tompa, egyhangú óraütéseket, az idő szív-leien m kegyeljen sodrát, valamit visz-szatartoni lielóte, hogy ne vigyen el mindent...
Szomorúan susognak jegenyéink Az őszt várják, lie nekünk megmaradt nák a nyár telke, a magyar falvak legszebb, legdíszesebb illúziója
Társasélet
Mint az elmúlt évek)>en, az Idén is a Kiskonizsai Kat. ifjúsági HgvCNükl rendezi az Idei aratási ünnepélyt Kis-kanizsán. V.z a szép és régi népszokás hagyományos keretek között zajlik le, melynek megrendezését a kiskanizsai ifjúság szlnejava vállalta Nádai Jő-zsef elnök é.s Tóth József alelnök vezetésével Az ifjúsági egycsülei mint már említettük előbbi beszánio-lónkban — uj helységet béreli a Szent Flórián téri volt Haba-féJe házban, ahol uj alapokon egészsége* egyesüket! életei folytat teljesen katolikus világnézet erkölcsi alajxni. Nagy Iá-mogatója uz egyesületnek a kilünö P, Hánás A Gyufa ferences plébános, az egyesület egyházi elnöke
KilünŐ mukcdvclögárda alakul! n napokban Kiskanlzsán, iiielyiiek célja hazafias és kullurálls feladatok meV leit a másokon viiló segítés. Kz a
miit.viseld cgjesótei maróbb részt diáitokból ii\'mii kozépiskitlii diákok, tanítók, stb , .JakiiU és Bugaulus 3-ára műkedvelő előadási lenéz a Horthy Miklós Nemzett Repúldtlsp javára. |-lz alkalommát a levjc-i bevé-lelt erre a hazafias, nemes i élni fordítják, amf kisknnizsui ifjú magyarság önzetlen munkáját dicséri A nemei cél érdekében, mint vezeők e\\ rendezők Kasaay \\A%úf> és Horváth .fózser dolgom ik fándhaiatlan buzgalommal
A téli gazdasági tanfolyam és az Iskola
Mócsy Béli, a nagykanizsai téli gazdasági iskoli kiváló igazgatója örvendetes bejelentést tett Megtelelő írt-szám és érdeklőiéi mcHell léten kéthónapos tm folyamot rendezne idősebb g izdák, v.ilaminl azok fiai számára a Polgári Olvasókörben Természetes, hogy akadnak gazdák, sőt a fiatalság körében sokat), akik tanulni akarnak
M i mar Kiskanlzsa gazdakólőnsfge
kezdi \' ¦-„¦Mm m.-tgiró! azt a htJ). léten Mlogást, hogy: ami űregapdm-nak jó vól, jó az neköm lat) A nehéz »\'-. különleges idők m i arra szorítják a gazdákat, hogy minél tökéletesebben a legjobbat, legolcsóbban termeTjék .\'¦Őr Kiskanizsa kicsi élettere\' a leg-tökótv\'CM\'bb és gazdaságosabb inöd-szene kényszerili a föMmű»eslárs>-dalmat Bár ügyesek és példásan szór. gosak a gazdák, még messze vannak a földek jó és gizdaságos megmiive-lésének é. klhaszoalósáotk ma megki-vám fokától. A téli tmfotv.m változató*, érdekes és főleg igen é\'tékes ktsz és mi azl hisszük, hogy az Olvasókór nagyterme kicsinek bizonyul majd a hallgatóság befogadására.
Ez évben a teu mozog izdasági iskola második évsx\'kán nagyobb létszámmal lesz képviselve Kiskanizsa is, A sok jelentkező mellett a klska-nizsa] gazilaifjiiság egy nagyobb tso-jwrtjának részvételét is biztositotfci az intéze: igizgatója.
Biztosítsa sutáját törés és tűzkár ellen, kara Iggftérgj I_
Kiírásra kerülnek a nagykanizsai m. Uir. téli gazdasági iskola építkezési munkálatai
350.000 pengő a költségvetés
A nagykanizsai m. kir. téli gazdasági iskola építési terveit és költségvetését Széli László budapesti építészmérnök, egyetemi adjunktus mái- napok elöli cl készítette és elküldte a polgármesternek. A 80Ö0 légköb-méteniyi (hosszúságú (a front
in, egyenieleles épülel minden lekinletbcn szolgálni fogja a magyar mezőgazdasági szakoktatási és vele kapcsolatos intézményeit. Mócsy Béla igaz-galénak nagy tervei vannak a jövőre nézve. A délzalai gazda-közönségnek egy erőteljes intézménye lesz, amely UCmcsak a leli gazdasági iskolát, hanem a szaklanácsadó-állomásl, a gyümölcsexport megszervezését, valamint u háziasszony-képzést foglalja magában. Az egész épület a jövő számára készül éa tervezésénél figyelembe vétetett az intézmény további kiépítése é.s fejlesztése.
A földszinten elhelyezést nyernek a különböző irodák, az igazgatói iroda és lakás, a növendékek ebédlője, ;i személyzeti lakások, limlísz-hák, mlg az első emeleten a hálótermek, kél tanári lakás, fürdő és beteges egyéb helyiségek nyernek elhelyezést. Az épület kivitele igen tetszetős külsejű, szárnyépülettel és előirányzott költségvetése kb. 350.000 pengő.
Ahogy illetékes helyen értesülünk, az építési munkák kiírása most ,nár a legközelebbi napokban, megtörténik, hogy mielőbb megindulhasson az uj állami építkezés, amely sok dolgos kanizsai iparos és munkáskéznek fog munkát és kenyeret nyújtani.
A magyar kormány egy^jabb nobilis gesztusa Nagykanizsa városa é-s Zala gazda közönségével szemben.
200 pengő pénzbüntetésre Ítélték Faragó István vaskereskedőt,
mert Ismételt figyelmeztetés dacára sem tett eleget az elsOtétltésI rendelkezésnek
A rendőrség kihágásí osztályán naponta folynak a tárgyulasok a légoltalmi rendelkezések; kapcsán elköveteti kihágások, nevezetcsen a kellő el.söté-
Vároai JHoagé. Szombaton és vasárnap!
Huszka JenO világsikert aratott nagy magyar operettjel
GŰLBÜBÜ
Foszerepldk: Szelecthy Zita, Szalay Karola, Jávor Pál, Maklary Zoltán, Ratkay Márton, Blhary Nándor.
Káprázatos kiállítási Aktuális Vllághlradö.
BIAadátok kOinmpokon 5,7,9, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor
litős elmulasztása, vagy :\\ v\'űi\\-ii„ss:\'u;iiai; a lakásból vulö ki-szüroclésc miatt.
Egy pillanatra sem szabiid clj felejtenünk, hogj\' hadiállapot-
tolitaf inni szesínárían
mindenféle Jogi vlzajrékra, állam-bzámviteltanra J« clókéaztL Legújabb Jegyzetelt bérbe In adja mét-(Anyw feltételek mellett. Bnd«tpmt, IX. ÜlUlat 3. -Cflt
ban \'vagyunk és a hatóságok rendelkezéseit az első telítésre vonatkozőan szigorúan be kell tarlani. A saját, a felebarátunk, az egész város biztonságúról és életéről van szó. Érthető tehát, ha a rendőrség a legszigorúbban ellenőrzi az elsőtétilest.
A rendőrség kihágásí osztálya most vonta felelősségre Faragó István izr. vallású, Va-rasdiuteaí vaskereskedői, inert
a feljelentés szerint — Faragé a figyelmes te Lés dacára ís világitolt, a tűzoltó\' és rendőr dörömbölésére ajtót nem nyitott, hanem hagyta a világosságot tovább kiszűrődni, sőt a figyelmeztetés illán is tovább világított.
Faragó tagadta a terhére rótt cselekményt, de kihallgatott tanuk rábizonyították a kihágás elkövetését.
A rendörbiró 200 pengő pénz büntetésre itélte Faragót, aki megnyugodott az Ítéletben, a amely így jogerőssé vált.
EUÖoBztáiyu
BÜKKHASÁB
ée azáraz aprított taitlfa kapbitó
Beleznal Jánosnál SJjSiá
Ugyanott egy használt kfirfQréax két lappal al«dd. isis
Egy kanizsai 20-ai őrmester vltázsége
ZloU
kzen
papon
f!!S fit I! lápén álvezető Markow-a - \' hí.lon való átkelésnél
Böcsfcei Ferenc volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezredbeit népfelkelő Őrmester
az ellenséges tulerővef szembeszAKva, rohammal \\<rte vissza nz oroszokat. Ámde percről-percre növekedett nx ellenség ereje, de Bocs kei FetOnc őrmester oroszlánként küzdött tovább. !¦: hősi küzdelemben, melyei utolsó leheletéig harcolt végig, esett *&, ki-magasló emléket átlitva B magyar vitézségnek. Iüőljáróí az arany vitézségi éie.-nmel állilolt ik Örök emWket nevének.
Gondoskodjon csaladjáról, kössön életbiztosítást, háború osotéro is érvényes I
Nép Mozgat, Péntektől—vasárnapig
Lélegzetfojtóan Izgalmas cirkusztörténet!
AháromCodona
Érdekes liz fejezet. Főszereplők: Josef Sleber, René Deltgen, Ernst von Kllpateln, stb. stb Aktuális Magyar Híradó.
Előadások köznapokon 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3,5,7, í-kor.
isa, iiiiius is
«ALAI KOZLŐNV
ugiobb •a.wtrm
. tűzifa M<lel »lokben «a lUCriril éa nprllv»
házhoz izállltva állandóan kflpbatö
ti bö lt lajos
1110 iöilli u hínnigykermkedfiníl.
(f*lMlemp1um mögött.)
Kieset oltók a strand vizét
Az - elmúlt napok esős és szeles idejét kihasználva, leengedlek a strand vizel, fclzsurollák a medencét és újból feltöltötték. Így ma már friss, tiszta víz várja a ffinlözőket a nagykanizsai strandon.
Hallotta már...?
...hogy a mérges kígyók évente többször is elhullatlak és újra növesztik méregfogalkat? A keresztes vipera például körülbelül hat helen-kint cseréli ki mértgfogall.
...hogy a rovarok különleges szerkezetű szemel az ultravtola sugarak Iránt is érzékenyek ?
...hogy az esőcsepp legfeljebb 7 milliméter átmérőjű és két tized gram sulyu lehet csak? Az ennél nagyobb esőcseppek a levegő ellenállása miatt már esés közben kisebb cseppekre bomlanak.

...hogy egyes trópusi virágok csupán elmúlásuk pillanatában illatoznak? A vanitllá bob színién csak Icaratása pillanatában kapja jellegzetes IllQtáj^ v^t^^j-yH ...,v>>
...hogy Közép-Európában csak 42 szabadon élő madár jaj tölti Itt az egész esztendőt? A többi madárfaj csak átköttözőben tartózkodik néhány hónapig nálunk.
¦
...hogy a borostyánban eddig mintegy 2000 különböző rovarfajta maradványalt találták meg? Nagyobb részük még most sem halt ki, sőt többé-kevésbbé a\'akfát is megőrizte.
...hogy eredetileg csak 3 olyan emlős állat van, mely télen-nyáron fehér bandát visel? A jegesmedve, a sarki róka és az északamerlkai Szlktás-Hegységbenélőhavaslkecske? A fehér macskát az ember tenyésztette kl és a termésűiben nem fordul elő.
*
—hogy az emberi csontváz 231 különböző csontból áll? Ezek közül 31 darabjával a gerincoszlop áll a legtöbb részből, a felsőkar és a combcsont két-két darabjával a legkevesebből.
*
...hogy az ember haj szálainak száma a bőr színe szerint különböző ? A szőke embernek 140 000, a barnának 109 000, a feketének !02 000, a vürőshajunuk pedig csak 88.000 hajszála van.
• i
¦¦-hogy az emberi test növekedése tulajdonképpen 25 éves korban sem fejeződik be, mert a fej terjedelmének növekedése még sok esetben még tovább tart?
Válnak a fiatalok: baltás verekedés az öregek között
Véres családi dráma Kisszentgróton két súlyos sérüléssel
Véres esemény történt családi viszálykodásliól kifolyólag Kis-szcntgrólon. Székelyi\'József tekintélyes gazda látogatást tolt vitéz Kemendy György ugyancsak tekintélyes kisszentgróü gazda házánál. Tulajdonkénen rokonságban voltak, mert Székelynek a fia Kemendy György leányát vélte feleségül. A házasság azonban boldogtalan volt és a fiatalok válópere éppen most van folyamaiban. A látogatás alkalmával természetesen szóba került a válóper, a beszédből vita, a vitából pedig heves ösz-
szeszólalkozás támadt. Ennek során az öreg Székelyi József felkapta a távollevő Kemendy: nck a baltáját és azzal fejbe-sujlotta vitéz Kemendy Györgynél és leányát, a válófélben levő fiatalasszonyt. Az öregasszonyt súlyos sebével válságos állapotban, u fiatalasz-szonyt pedig-, életveszélyes sérüléseivel a zalaegerszegi kórházba -szállították. Székelyi önként jelentkezett a csendőrségen. Kihallgatása után szabadlábra helyezték, ¦ de az eljárás megindult ellene.
Terményeit tűzkár ellen ábalánybiztoeitás keretiben biztosithatja legoieBóbban I
mim
Miért kell közvetlenül a cséplés után felajánlani a termésfelesleget?
Az idd lerinéséilékesíiói szabályozásának egyik sajátossága, hogy mini (len gazda, ha érdekek szem elölt tartja, a cséplés befejczőse után ózonnal felajánlja megvételre g-üjonájál a IIOMHAH mik vagy bizumányosa\'ínnk. A legfontosabb körülmény az, hogy uk idén nincsen áriópcső, léhát a gabona áru liónaprój-nónapra nem emelkedik, ami a. gabona raktárban-taríásút c;cUog kivámtossá leltté volna, söi t:z árakat degresszíve állapliot-ták ineg, amennyibeu a gazda harminc pengő helyen csak buszoiiliél pengőt, huszonnyolc |-engő helyeti pedig csak 2."> pengő 20 fillért kap a búzáért, illetve a rozsért ;üjbau uz cselben, ha a gabonát aklólKr :il-o után ajánlja let megvételre, I
Egyéb* körülmények is magyarázzák ezenkívül ínég azt, hogy a gazda saját érdekeit lartva szem előtt, miért ajánl, ja tol megvételre gabonáját ijiar köz. vétlenül a cséplés ulán. A helyzet ugyanis az, hogy a fris>ou kicsépelt gabona a raktárban szárad és igy vc-szit súlyából. Na a cséplés után a gazda gabonáját mcgvé:clre azonnal lelajáulja, a HOMBAH vagy bizományosa legkésőbb a íelnjáulástójl számi-tott Iá nap aia.lt átveszi és etilül kezdve a g ibona-lK\'száradásból szár. mázó snryvesz;e.iég a HOMIiAH-t terheli. ( i |
Kgy további ok a gabona azonnali felajánlására az is, hogy " ÍIOMllAH visszatérítési dijat fizet a gaz.Iának, ha a körlevél kíá [Utasától.számított la nap alatt az eladott gabonát nem \\eszi át. A ÍIOMllAH mázsánkéin 3 fillér raktárdíjat térít egy hótio. Iln « gazdánál a már megvett gnl>onn például tiz hétig marad, ebben az eset-Len a búzáért mázsánként :i0 fillérrel
kap többel. Ily módon olyan ártóbb-léthez. jut, amelyei különben semmiképpen íem szerezhetne meg. Az ár-többlet kél hét alili mázsánkéul 70 fillért lesz kj abban áz esetben, lift n 110MIIAH vagy bizományosa u .vételárat nem előre, hanem csak a J.>uza tiszalli tusakor iizOli. .
A közellátás zavartalan biztosítása kívánatossá ICszi, liogy a gazda a cséplés u|án gabonáját azonnal ujául ja let eladásra. A konnánjy a légyéi mezjelt és a nemzeti közösség érdekeit tűin-\' denkor szem elötl taitó gazda társadalomtól jogosan, várliatta, hogy rniuden előny biztosi ása iiélkül U piacra nbz-za cséplés mán a gabonáját, mógis olyan előnyökkel kötötte azt össze,\' hogy most a giudalarsadalum saját érdekéből is gabonáját a cséplfií után azonnal a közellátás rendeXKezésérc Iwesássa.
A 24.000/1011 K. M. számú rendőrt a malmokat bejelentésre kötelezi és zár alá \\eszi a malmok birtokában 1ÓAŐ gabona- és liszt fotókét. A inttk-moknak lel kell tuntptniök, hogy n hojoientell készlet kinek a tulajdona, mert az ilyen lisztet csak a kőzéled\'me-zési hival-il utasításai szerint szabad forgalomba lloziü.
A közélelmezési hivatal teJlúvja. » gazdáikat, bogi\' a cseléd konyen dóra a malmoknál loLúlbe hcJ&\'ezelt galx>-najuk.it igéjiyeljék ki a magyar királyi közélelmezési hivataltól Miután meg-áliapilollák, liogy uz igénylés jogos, a hivatal a gabonát tel lógja oldani a zár alól.
Dr. Boda Károly Bor- és Faértékesitő cégnél maximális áron kapható
és f(m-iyő-tfixlfa ; p4ui tojiaatin. Utal brlkatt, uaKybfitouyl brikett, ajkai darabaa-¦xén, klltiapolt feketeaaéa, la komlói kovácsnaa,. valamint elsőrendű minőségű ó éa llj bor*
Iroda éa borpfocek: Caanf»ry-«t 56. — Fatelep: Vfeaay-ntaa í. — Talafon: 99.
Sár moit goadoskoájék a követkMŐ télro talőaayaii- MukBégletíPÖl I
¦afámatok éa Intéwuények; ajíax aafikaajIetaxMk
lag amato k e* ini«xmeny»k ofeax axuKaej nmeju cáexiiitól „oudwikwluHk k*draaS f«lUtalak awU ottI
DOLGOZÓ EMBER
[tfiinmu
számára pótolhatatlan ve