Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.4 MB
2019-08-26 15:11:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
70
547
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zalai Közlöny 1942 122-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

g2. évfolyam, 122, nem.
NigykanliM, »42. június 1. hétfő
Ara 12 flllér.
POLITIKAI NAPILAP
sjorkMztÖeÓK *¦ kiadóhivatalt F6ut 6. mim. SiwJtewWiiéHi 6a\'kiadóhivatal! telefon 78. u. McKlelonik minden hétköznap délután.
Feless\'szerkesztő t Barbarlts Lajos
Előfizetési ára : egy hónapra 2 pengő 00 tUlór.
negyedévre 7 pongo 20 liller. Egyca szam: hétköznap 12 III),, szombaton 10 fili.
áz olasz pénzügy-alntszter Budapesten
Apo.lo Tliüon di Hevei gróf olasz pénügymiiLiszler budnpes-ti látogatása alatt bizányára részletes megvitatás ala kerültek mindazok a gazdasági kérdések, amelyek mind Magyarországot) niind Olaszországot közelről érintik. A lefolyt eszmecsere a csorbítatlan barátság légköréi tünteti fel, olyan barátságét, amelyet immár a közösen vállalt fegyveres háború js összekovácsolt. Miközben a bánnashatalom dicsőséges csapatai ujabb és ujabb sikereket arainak a harc.-mezején, itthoni tényezők fokozott felelősséget éreznek a vállalt nagy feladat maradéktalan ellátásával kapcsolatban. Őszinte Öröm tölti el az egész magyar nemzet lelkét, hogy ilyen időkben alkalmat tudott találni az olasz pénzügyminiszter budapesti látogatására, ami a közös cél érdekében bizonyára értékes eredményeket fog felmutatni. Ezekre az eredményekre nagy szükség van, mert gazdasági téren is-meg kell valosilani azt a töretlen barátságot, azt a közös frontot, amely a harctereken érdemeket szerez a hármáshataloni\' küzdő nemzetei számára. Iíeményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter kiváló olasz kollégájának azt mondotta, hogy Olaszország pénzügyi erőfeszítései éppoly péidaadóak, mint a fasizmus történelmi teljesítményei. Ezeklíez az erőfeszítésekhez viszont igen kiváló szakemberré volt szükség. Tények igazolják, hogy a fasizmus valóban rendelkezik is ilyen kiváló szakemberekkel, akiknek egyike a most hozzánk érkezett Paolo Thnon di Hevei gróf pénz-áRyniiniszter. De hiábavaló volna a legkitűnőbb szakértelem, és Isten .adta tehetség, ha az ilyen képességekkel megáldott vezető férfiak mögött nem sorakozna fel .egy összetartó nemzet közös nagy munkája, a.hozzáértés és ^fáradságot .«cani ismerő lanka* dalian \'munkakészség. A most falyó nagy háborúnak egyik rendkívül nagyórtékü- tünetét abban ismertük fel, hogy a hár-aiasliatulom nemzetei nemcsak a szorosanvett -náborus harcokban szolgáltatják a legpélda-adohb. összuvunkát, hanem gazdasági téren is óramű pontos-saggal és szervezettséggel dolgoznak.
•Amai nehéz, döntő jelentősé-,8« időkben különösen; nagy je-entösége ,váu annak, hogy a laigíiiyhatalmak egyik hatalmas államának, pénzügyminisztere irogatást tesz. nálunk. Ez a lá-Jpgalás beírnunk re .dkjvül mé\'v fzéseket tájateszt. Amikor a fasiszta/Olaszország állnmféi-
kivégzések Csehországban
Prágában 50, Brönnben 12 személyt végeztek kl be nem jelentett egyének rejtegetése miatt
Súlyos harcok folynak Tobruktól délkeletre
A Nemet Távirati "Iroda közlése .szerint néhány brit bomba-vclörepülögép az elmúlt éjszaka zavaró repüléseket hajtolt végre Nyugat-Németország felett. Uombák ledobásáról eddig nem
érkeztek jelenlések, v
Egy erősebb német harci rc-|)ülökötelék mára Virradóra hatásos támadást intézett egy dől-kelelangliai város ellen.
Négy amerikai és egy norvég hajót megtorpedóztak
Amsterdam, június 1 (NS\'H Az .Egyesült Államok tengerészeti minisztériumának jelentése szerint az Egyesült Államok keleti vizein 1 amerikai hajói meglor|>edózlak. A Me\\"i-köi-öbölben pedig megtorpedóztak egy közepes nagyságú norvég kereskedelmi hajót.
A japán császár kihallgatáson fogadta a nanftingkinat
kilttíny minisztert
Tokió, jtnűusjrl A japán császár kihallgatáson sou fogadta a kínai numzeli
koi\'nuíny külügyminiszterét, aki a nankingi kormány küldöttségéi vezette Japánba,
Newyorkba árhozteh a tendely-államokból hazaiért amerikai diplomaták
Htidapcst, június l Az a svéd gőzös, amely a ten-gelyállamokból buzatérö amerí-Irai diplomatákat, újságírókat és egyéb amerikai állampolgárokat szálld ja fedélzetén, New-York kikölöjélM* érkezeti. A hajó utasainak száma 1108.
Franciaország katonai parancsnokénak rendelete a zsidóknak csillaggal való megkülönböztetéséről
Párizs, június I A francia sajtó közli a franciaországi katonai parancsnok rendeletéi, amely szerint junius 7-étöl a nyilvánosság előtt minden hatéven felüli zsidónak zsí-dócsilhigoí kell viselni*. A zsidö-c.sillag sárga anyagból készül. A rendelet megszegőit rogház~ vugy pénzbüntetéssel sujtják, vagy pétiig szükség cselén rendőri intézkedésre zsidóláborokbu Vüldík.
Amsterdam, junius 1 (NST) Az angol hírszolgálnl jelentése szerint az Atlanti-orcát non megtorpedózlak egy közepes nagyságú angol kereskedelmi gőzöst. A gőzös legénységének 12 tagját megmentették.
Közlük van a hajó kapilánya is. akinek ebben a háborúban négy hajóját lor|>edóz(uk meg.
A nemei repülők Szebaeztopolt és a mögöUee szovjet területet bombázták
Bóvlin junius i Mini katonai részre] közlik, orde némbi baivi ropülökölolékek ií kolbti arcvonal doli - szakaszán vasárnap szovjol ttlogúkol és tábori állásokat homháztak. A német ropúlÓk a mögöttes szovjet torüloton ismeteltén
jó hutással támadást intéztek nz nsszekötóhálózat és fontos közloke-dcsi csomópontok ollón. Kzonkívül hatásosan bombázták Szebapztoiwl orőditniónyoit. A kikotóborondezése-lícn és éjpulotakben több bomba Inii— tali\'tlt. KÖnnyii néniot harci romito-céi>ek támadást intéztek n Szouasz-topol városának déli részén fokvó gyárak ellen, ahol tóbh tüzot figyjol-tek meg. A keloti front kozópsó
szakaszán númot harci és kuIiuiió bomtiázó-iepülógépe-k vasárnap to-vékonyon támogatták a hadsereg vállalkozásait. A néniot gépok a szovjet mögöttes torüloton pályaudvarokat, pályatostoket sikerről bombáztak. A bolsevisták utánpótlása szempontjából fonton pályákat többszörösen megszakítottak. A koloti arcvonal északi szakaszán néniot harci ropülógép-kötolékek súlypontja az előretolt állások, ösazoköté utak -ehon irányult. A szovjot csapatok súlyos veazloségekoiT szenvedtok lií-s/.orhon és más hadianyagban.
KIvéoxéMk pg^gjiljan ém Bf*0nnb«n
Prága, júniust;!
(NST) A prágai vészlörvény-szék szombaton személyt, a brünui vész törvényszék pedig ugyanaznap 12 személyt Ítélt halálra, inert be nem jelentett egyénekel rejtegetlek lakásukon. Az Ítéleteket végre is hajlottak. Az elitéltek vagyonát elkobozzák. Prágában vasárnap a bíróság ujabb 18 halálos ítéletet hozott. Mind a 18 kivégzés még vasárnap meg is történi. A ki-végzetlek közölt van dr. Vanek a földművelésügyi minisztérium elnöki osztályának helyelles vezetője is.
A japánok ütdSzlk Csekiangban a megvert kínai csapatokat
Tokió, junius|t Harctéri jelentések szerint japán elövédcsapatok a Csekiáng-tartomáuyban levő Kinwából és Lancsiból kiindjulva május Síién folytatták a csungkingi csapatok imaradványainak ülílözé-sét és bevették a Csicngtang1 folyó felső folyásánál levő I.ung-
¦FoIvtatáH n c. oldalon)
fiai közül valaki megfordul ho-nunkben. lehetetlen nőm gondolnunk arra, hogy az olasz nép nagy Duoeja volt az első, aki a Trianonban megcsonkított Magvarországnak igazságot követeli. Most ennek a küldetés-szerű nagy férfiúnak egyik ki-
váló \'munkatársa van nálunk, az a férfin, akinek gondoskodnia kell a diadalmas harcban küzdő Olaszország rendezett pénzügyeiről és gazdasági megalapozásáról. Az egész magyar nemzet őszinte örömmel látja honában Paolu ¦Thaon" di Revei
gróf olasz péiizügyininiszlert s kiváiijuk, hogy ez a látogatás acélositsa meg- a magyar és olasz nép közölt fennálló barátságot olyan keménnyé, amelyen soha, scm!miféle ellenséges páncéltörő rési nem üthet.
ZAt.vU KÓ2LÓNV
1942. juillue i
Kovácsszén
KISS FATELEPEN
ftiiliil üt I). Milícia lniJ.-i. I.
Vitéz Horváth Ferenc országgyűlést képviselő meglátogatta Légrádot
A felszabadulás után első alkalommal látogatta ineg Légrádot, a magyarság végvárát országgyűlési képviselője, vitéz Horváth Ferenc ny. vezérőrnagy. ,
A község lakossága mar régen várta képviselőjét, aki nemcsak ennek a községnek, hanem az egész Dél-Muraköznek Agyéit siiviigyének tekinti és nzt a-katonától megszokott eréllyel és soha nem Tankadó szorgalommal intézi. A szép szánni; hallgatóság a MEP helyiségében jött üssze, ahol először Auer Károly községi hiró köszöntötte meleg szavukkal ti képviselőt. Feltárta a község súlyos helyzetét, mely földrajzi adottságának következményű.
A biró beszédjére a kénviselő válaszolt, katonás rövidséggel, ráimitatván a nehézségek orvoslásának lehetőségére. Majd Ösz-szertartásra hívta fel a hallgató-sás figyelmét, bizalmat öntve szivükbe s kilartó egyiitlnriikö-désre. kérte Légrád magyarságát. Meleg és közvetlen szavait sokszor szakította félbe a hallgatóság zajos tetszésének nyilvánítása.
A gyűlés végeztével a képviselő Alsó-.Muraköz többi községeit is meglátogatta.
Méltán állapitoltn meg Légrád magyarsága, hogy jobb, sorsát szivén viselöbb képviselőt maga sem választhatott volna, mint akit a magyar kormány nevezett ka Alsóanuraköz számára.
Iffi 4.
A napokban megkezdik Csáktornyán az országzászló talapzatának építésit
Csáktornya, Június t (Saját tudósítónktól) Csáktornya nagyközség clöljdiósaga elhatározta, hogy a városi „Zrínyi park "ol rendbe-hozatja. A muakálatokat a napokban el is kezdték, A park bejáratainál figyelmeztető táblák vannak elhelyezve, hogy a parkban kerékpározni tilos.
Úgyszintén a vasútállomásra vezető gyalogúton is betiltották a kerékpározást, aminek már itt volt az ideje, tekintve, hogy a gyalogjárókra nézve veszélyes volt a nagy kerék-pártorgatom. Sót egyesek már motorkerékpárral is járlak a gyalogutakon a parkban. A naponbm a Horthy Miklós-teret Ls elkezdték parkosítani, ahol az országzaszlól állítják majd le!.
Az országzászló talapzatának munkálatait a legközelebbi napokban szintén megkezdik.
BÚTORT
etaJtrjilctbea, . ¦ ~-QABOR műwjaSnlosnál
Szeptemberben megnyílik a keszthelyi zeneiskola
További lépésekkel haladt olőro a keszthelyi zeneiskola agyő. Van-nav JflllOs, városunk zeneiskolájának -iguzgatéja legutóbb Keszthelyen járt é» ex alkalommal részletesen megtárgyalta a koszthelyi zeneiskola kérdéséi" a köznép vezetőségével. A község a folállilándó aeneiskola tá-
mogatására a folyó évre &00 pengét szavazott rueg. A legfontosabb kérdés a helyiség kérdése, do rüeg van i-4 a remény, hogy esd a legkedvezőbben sikerül majd megoldani; A zeneiskola előreláthatólag szeptember havában már meg !9 nyílik:
ötmillió pengővel emelkedett egy év alatt a magyar könyvkereskedelem forgalma
, -MitawAr viít.\'.k; Raitótudósító i szerint nemcsak a könnyű fajsúlyú
V Magyai\' Vidéki SajtÓtiidésitó budapesti jelentése atorint uz or-xzágsKcitu lefolyó éti nagy ajkéiról kucsegtotó xil, könyvnap ol-
lailmnbúl azakéiló körök rámutatnak a magyar IcÓnyvkoRMfkcdoteiU forgalmának érrendetéa emelkedésére^ a visszajárt Felvidék, Erdély és I télvidék iK\'tncHak nj irúkut, hiuiuni hatalmas nj olvasó sorogoC jelent a magyar könyvkiadás Bzumára. Általa nos fellendülés tapasztalható a könyvkiadás és könyvkereskedőiéin térülőién, tiff u szaiKtrodása luoltott a közismert háborús korlátozások miatt csökkentek u pénzköltési és szórakoxáái lohetóségek és igy fokozottabb mértékben fordul a magyar publikum figyolmo u könyv ¦olé. Növeli a könyvforgalmat ax a kui iilruéin is, hogy a inogazapuro-dntt száimi iskotak ogyro híuüIiIi rajokból) bocflájtják ki azt a nomzo-drKct, amely magasabb kulturigé-nyekltel rendelkezvén automatikusul) oivuaóközönségnek nevelődik; A könyrkoi\'oakodeléin mogálliipitátia
szerint nemcsak a könnyű fajsúlyú és komolyabb szépirodalmi könyvök iránt mutatkozik nagy érdeklődés, hanem a gazdasági és azaktudo-inúiiyi munkák is széleskörű olvasóközönséget hódit\'utak*meg. Altalá-nosaágban moTfldapitható, hogy hazánk négyt -i i torü let gyarapodása éta a könyvkiadványok száma 20 -\'.!r> százalékkal, a íorgatombakorült könyvek példányszáma pedig 88— 60 százalékkal növekedőit s ez a ior gulomnövokcdés mintegy évi ötmillió pengővel ouiolte a könyvko-reakottelORi forgalmát, tízakértók szerint a könyvpiac forgalma komoly értékű uj kiadványokban évi IM millió pengőit) toliotó, uiig a so-kélyoaobb irodalom és ir kifojoüetten imiiyvitiiiüvek évi foi-galrua -í ti millió pengőre rug. Knnyirn teszik az nnlikviu imní [téldányok forgalmai is s igy vegorödtnónyutín a ningyni\'. betű a nemzotgaztlatiág: ólo-lélM-ii évi 25—80 millió [tOilgő tőke-iOI\'galmUl juttat a rUumiffi élet
vérkor ínjtésubo.
Csáb a tanóv eleién lesz betratte
Szeptember elsején éleibelep a* uj nepWkolal rendtartás
i hiányzó bizonyít-
A kultuszminiszter elrendelte szeptember 1-i hatállyal az uj népiskolai rendtarhis életbeléptetését. Az uj rendtartás kimondja, hogy n népiskolai be-iralásokal szeptember első három köznapjait kell megtartani.
A gondviselő a különböző jellegű népiskolák ko/ul szabadon választhat, az \' azonos jellegű népiskolák közül azonban abba a népiskolába köteles Íratni a gyerekét, amelynek körzetében a gyermek lakik. Indokolt esetben a tanfelügyelő más körzetijén levő iskolába történő beírnia sl is engedélyezhet. A gyermek felvételének nem akadálya, hogy a gondviselő a gyermek anyakönyvi kivonatát bemutatni nem tddja. Ilyjen esetben azonban .utasítani keit a gondvise-
lői, hogy
ványl maghatározott idő aiatt mutassa be és ha ezt is elmulasztaná, u gy a bizonyilványt hivatalból Kell beszerezni. Zsidó lúttolekezeli iskolába a törvény értelmében zsidónak nem tekinthető gyermeket i\'clveimj nem szabad. Az első osztályba csak azt a gyermeket lehel felvenni, aki Hatodik életévét az iskolai év kezdetéi közvetlenül megelőző július ;i(>ig már betöltötte. A gondviselő azonban kérheti annak a gyermeknek a beiratását is, aki hatodik életévét szeptember 13-ig betölti.
Második vagy magasabb osztályokba csak az a gyermekive" hető fel, aki szeptember iő-ig életének hetedik, vagy ennek megfelelően magasabb életévét
"f\'m
jj
betöltötte, A gondviselő indokolt kérelmére az igazgató az osztály ismétléséi ajuiak a gyermeknek is megengedheti, "aki az osztály megismétlésérc nem köteles. A népiskolák alsó tagozatában legalább 209, a felső fng\'ozalbait pedig a szorgalmi idő Úriamétól függően 188-133. napon kel! tartani. A tanító a gyermekeket íiuűtás céljából sem saját, .sem más lakására nem rendelheti.
Az iskolai kirándulásokai gondosan elő kell készíteni. A kirándulás alatt a taniló felelős az osztályba tartozó tanulókért. A madarak és fák napját lehe^ főleg faültetéssel kell egybeköt< ni. Iskolán kívül álló i&emély, művész, szavaló, mutatványos, stb. a tanulók számára azMsko-Iában elöndásl nem tarthal. Népiskolában semmiféle célra sem szabad gyűjteni. A tanítók a fegyelmezésben önuralommal, szereiellel párosult következetességgel járjon el. A fegyelmezetlenség végett esetleg büntetés célja ne megtorlás, hanem a javítás és megelőzés legyen. A Fegyelmi büntetéseket ugv kell megállapítani és alkalmazni, hogy az a gyermeket ne alázza meg. A fegyelmezés körében a tanuló sérelmére clkövetelt testi sértés, vngyTgészségsértés miatt a tanító legyelmiieg és büntetőjogilag felelős. A tanító köteles sége családi életével, személves magatartásával és társadalmi működésével példái mutatni. A tanító osztályába járó gyermekeket külön díjazásért sem- az iskolaépületben sem magánlakáson nem taníthat, magániskolát, tanfolyamot nem tarthat fenn. Tanítványaitól, vagy ások hozzátartozóitól senuniféle ajándékot el nem fogadhat, kölcsönt nem kérhet. Nem szaba>< a gyermekekel személyes rzolgáhitté-lelre felhasználni, -sem a tanítási idő alatt ;sent azon kivnl. (Magy, Tud.)
Német légelbtrltó magas liMiogysk Mzdlt (l\'ololK. R.V.)
Fltyflrliy
Táblás ház. Csupa móka, derű, hangulati kacagás. Igazi lorró esi, amelyen a színészek - magukkal ragadtak a közönségei: amelynek ne-vetölzmai állandóan működésben voltak, Táncos operett, amely nem akar mást, mint mulattatni; de ezt aztán százszázalékosan teszi. Ez Halász Rudolf operettje. Adva van egy áruházt elárusítónő, akit Fortuna homlokon csókolt, akiből világhíres énekentö lesz és akinek szive Ittzel fogott egykori főnöke, az áruház vezérigazgátója Iránt. .Fllyflrlty" — az áruház egyik elárusító kisasszonya — társnőivel igyekszik sok ötleteken\' és bonyodalmakon keresztül a primadonna és a vezérigazgató szivéfösszehozni, miközben egy másik nagy áruház tulajdonosának fia — kilétét rejtve — beáll annak az áruháznak ízol-gálalába, ahonnan a vllághim énekesnő kiindult. Egyik derlis jelenet követi a másikat, mlg a primadonna és vezérigazgató vígul Is egymásra találnak. És a többi\'Is megtalálja párját A feltalálása a mesének, a táncbetétek\' ét a márkás párbeslé-
!$42, junlui 1.
ZALAI KÖZLÖNY)
dek olyanok, hogy a közönséget állandóan derültségben tarifa. A szi-nésiek ki Is használták hálás szerepüket és olyan előadási nyujiott-lak, hogy valóságos tapsorkánban volt részük. Több jelenetet meg kellett Ismételniük.
Szabó Ibi a címszerepben kedves, tlde jelenség volt. Játéka találó. Ila Mílry remekül Játszotta meg az elárusító kisasszonyból ünnepeit érte-! kesnövé lett szerelmes nöt. Művészi erejti alakítása, bársonyos, kellemes hansja. ízléses, választékos ruházata (főleg a magyar molivumu, fe-Hérdlszes pompás ruhá|a) nagy hatást váltottak kí Qalelta Ferenc igazgatója az emberi indulatok és érzőim k lui érzékellelöje. alakjai bensőségesek, hangja meleg tónusú. Csonka Endre Muklja tullptt minden eddigi jítékán. Lendületet adolt, „ville" a darab t, amugv teljes rlemében volt. Egyes jeleneiéi valóságos nevetöorkánt váltottak ki a közönségből, amely egyik-másik láncát partnerével többszörösen megismételtette. Játéka elsőrendű teljesítmény voh. Vihari Hédi Katója finom, egyszerű és bensöségcB Kovács Anna Bellája könnyed és közvetlen. Soós La|os cégvezetőié rokonszenves alakítás. Deák Ferenc portugálja mintha kissé tulpatélikus lelt volna. A többi szcrep\'ők ís:pom-pásan flleszkedtek be az egvU\'tcs játékba, amellyel a rendező Oatella is. meg lehet elégedve. Zene : köny-nyü, hangulatos, Lászlóffy Lajos karnagy az adolt nehézségek mellett valóban figyelemreméltó munkát végzett. f
A közönség pompásan mulatott és há\'ás volt a kitűnő előadáséit.
f/fi R.)
A színházi iroda jelenti
Ha, hétfón.osto szí mii kerül Kiss Forenc, a Nemzeti Színház örökös tagjának egyetlen felléptére! Korne-v illői harangok rigoporolt hárem felvonásban. A népszerű Hzoronoinok egyik logjobbjában lép fol a kanizsai közönség előtt. Gáspár apó Ilire* alakját eleveníti meg nagy művészettel. A hétfői előadás iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg, ajánlatos jegyekről elére gondoskodni.
Koddon eato filléres kolyárakkal szilire kerül a bóko évek logszobb üonéjű nagyoperettje, u Lili bárónő .1 felvonásban, szenzációs szoropoaz-táshan. A Lili bárónő fószoropeit Pogány Margit, 8. Hargittai Ilona, Vihari Hédy, Tunyogi Péter, Csonka Kudro, Dáné Mihály és Hgorvárl L. Béla játsszák.
i Szordán osto bérlet. Szitué kerül Hajnalodik színmű 3 (elvonásban.
Csütörtökön délután és osto színre körül Mágnás Miska Mgyoperctt 8 fölvonásban.
/
Mainárak f (gyeimébe I
Vámfeljegyzésí
v«gy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapuik nyoadáláhan,
A magyarság ragyogó Ünnepe volt a nagykanizsai Hösfik-napja
Nagykanizsa zászlődlsxben — Hazafias ünnepély a „sárgopltykéa" ezred emlékmüve előtt — Ezrek és ezrek hódolata a magyar katonaeszmény, a magyar hősöknek — SághUFarkas István tanár ünnepi beszéde
„Magyarok Istene, tégy oaodát — a letiport és ezerszer feltámadt magyarokkal! ¦ ¦.
Szép nyári időben, igazi ünnepi érzéssel fillc meg Nagykanizsa magyarsága a honvédelmi miniszter állal elrendelt Hősök\' napját, amely teljesen a Magyar Katouaeszmcnynek. a Magyar
Szűzmáriás zászlóval, a Szíőp-udvary László főhadnagy vezetése alatt álló díszszakaszra, a nagyszerű gépkocsi-osztag vasizmit legénységére, a hös apák fiatal hajtásaira : a nagyszerű lesttarlásu puskás leventékre, a kemény .harcedzett, megritkult som tűzharcosokra, az ifjú magyarságra, a tusáját vivő belső front valamennyi Őrtállójára. akik mind eljöttek hódolni a Magyar Hösök-nek. A Hősök-napja ünnepi Istentisztelettel kezdődött a templomokban, hol a honvédségen ítivül az összes hivatalok, testületek, stb. vettek részi.
* Az Utcákon megkezdődött a szokásos gyűjtés, amit a Keresztény Jótékony Nőegylet lel-.kos gárdája végzett nagy buzgalommal és ügyszeretettel.
Az ünnepély 11 órakor a 48-as hősök emlékműve előtti térségen vette kezdetét.
A 48-as hősök emlékműve előtt
Uösök-nek van szentelve, Nagy kanízsa zászlódíszbenV A magyar szivek Összedobbannak: hiszen amikor szeretettel emlékeznek meg a líösők-röl. legközelebbi hozzátartozói vívják a kemény tusát a bolsevistákkal. A magyar Szenlgyörgy-lovagok a vörös pokol ördögeivel Talán egyhamar még soha olyan iK\'ii-söségeseu ünnepeltük a Hősök\' napjál. amikor a IK-as emlékművön Petőfi szuboi-alakzaláu keresztül magunk előtt látlak a mi távol küzdő fiainkat, a kanizsai honvédeket, a bátor zalai fiukat, akViiröl a vezérkar főnöke is elismerőleg emlékezeti\' meg a dunántúli honvédekéről. Ks büszke örömmel siklott lekinlelünk pompás formában, feszes vigyázz-ban álló katonáinkra, élén a szép felszentelt
Harsány vezényszó. Feszes vigyázz-állásban a honvédek. Megérkezik l\'app János parancsnok, aki a tisztikar elölt foglal helyei. Olt van dr. Krátky István kír. "kormányfőtanácsos, polgármester magyaros ruhájában. Szép a rendőrtisztikar (tisz-i>t(yuiiruhájában, sisakjában. Olt élenjárói. A közhívala-és lest liléteknek i HONSz.a Vitézi Szék líaross-kerülel, ipar-
inknak vezetői, lagjai, i
testülcl, egyesülelek, iskolák, tan intézetek. Mikor OrleV György dr. kir. kormányfőtiüiácsos, a Tűzharcosok elnöke megérkezik, — a Tüzharcos-csopori katonásan tiszteleg. Díszes hölgyközönség. Krkélyek és ablakok js tömve érdeklődőkkel. Vöröskeresztes leventék járják az ulu-kat. A. Deák-téren óriási sokaság. Dr. Paizs Ferenc városi ,al-jegyző a rendezőség élén intézkedik.
Megkezdődik az ünnepség
Vezényszó. Felharsan a Hl-székely. Ünnepély csenj áhítatosan. Egy nemzet hitvallása. A honvédzenekar nagyon szépen játszotta. Juhász József kereskedelmi iskolai tanuló lép az emelvényre. Petőfi : Magyarok
Istene c. költeményét szavalja. Tűzzel, lélekkel, a márciusi ifjak lelkesedésével és fajszeretc-tével. Messzi hangzanak a költemény gyújtó, szavai; Mily szép, mily fenséges : magyarnak lenni !
Sághl-Farkas István ünnepi beszéde
A közönség teljesen a szép költemény hatása alatt áll, ami\' kor Sághy-Farkas István, az országos nevű iró, a Felvidék láng szavú harcosa a cseh megszállás alatl. a kanizsai polgáriífiu-iskola tanára elkezdi ünnepi beszédét :
— Egy esztendővel ezelőtt óbbon a városban az ünnopi szónok egy ta-
nártáraanv volt — mondotta —»Jiki akkor azt igérto: Hogy ha\'koll, mi is elmegyünk és mi is kivesszük a részünket! — A tavalyi szónok ólmon!, és elmentők még százan és ezren, nemcsak Nagykanizsa városából, bánom az egész Dunántúlról és mint az ogész országot bejárta már a híradás: a dunántúli magyar honvéd ott harcolt az olsö sorokban és
Hálák, kombináltszobik
^k\'Si,n.d„d«é.,í nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olCSÓ árakon várják _
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy MihiúB-ui «.
olóször történik meg ma, hogy az
laton szabad ogo alatt a oharkovl hsroekban réut-vett dunántúli honvédhőuök omlékének áldozunk.
Ebben a pillanatban ugv érzőm, hogy egy porcro meg koll állnom és merev vigyázáHasban koll adóznom nokem is és noktok is, toatvé-roim — a dunántúli hősöknek.
A szónok, a honvédség, a közönség .0 szavak olhangzása után ogy porcra foazcH vigyázzállásba moro-vodott. Majd utána Sági-Farkas folytatta bőszedét.
— Most, amikor május utolsó vasárnapján mindnyájan lorójjuk kegyolotünkot azok iránt, akik honvédruhát öltöttok magukra és a magyar honvéd mindon hirásával, tü-rohnével, vitézségével és bátorságával harcoltak, gondoljunk azokra a menyasszonyokra, hitvesokro ,édos-anyákra és édesapákra, akík szorot-telkot ugy veezitotték ol, hogy soha halóponikat sem foprjúk ismerni.
— A Hősök napja mindon hős-npk az Ünnopo. Nemcsak a magyar, hanem az ogész világirodalom toló van mindon nomzot hősoinok tiszto-lotévol. Ha végigmegyünk Európán, nem találunk ogyoÜonogy államot sem, amelynek fővárosában egyszerű vagy művészi kivitolü módon inog no örökitotíók volna az ismorotlon katona emlékét. Munchonbon, a volt Baioroxflzág fővárosában hatalmas gránittömbön egyszerű folirás áll:
„Slo wordon noeh auf-erstehen"
(fel fognak még támadni.)
— Alig ogy pár esztendő tolt ol azóta, hogy a szomszédos néniét nomzot talpiaállott ós mi, régi fegyvertársak, vállvotvp, mint ahogy nz ohnult törtónolom folyamán számtalanszor megtörtént, ügy harcolunk a küzüs jövendőért, olaósorban\' ós mindig a ti jövendőtökért, magyar ifjúság, nlsősorban értőtök, magyar leányok ós magyar asszonyok, magyar édesanyák és magyar édosapák,
— Ezor óvon át nem hiába hullott a magyar vér, nem hiába hullik most a dunántúli hősök vére, akkor, amikor nagyon jól tudjuk,
hogy
vagy győzni fosunk, vagy . elpusztulunk I
— Aki dofotista. aki széthúzást hirdet, aki nem tud szívvol-lélokkol magyar lenni, az nom érdemli mog, hogy o történelmi emlékmű előtt itt álljon.
— Ma, amidor Nagykanizsa há-ziozredénok javaréazo kínt van az orosz földön, ugy ülik, hogy, a legnagyobb csöndben, az ünnoples mindén külsó jolo nélkül áldozzunk annak a szent szimbólumnak, amelj nz orosz mozókön arra készteti fiainkat, hogy oroszlánok módjára küzdjenek és dolgozzanak érettünk,
— Vannak köztetek, nkik már megtelték kötelességükül, akik több háborúban resztvettek, vérükét ontották. Vannak köztetek katonák, akik éppúgy fognak inoimi a követ-
UTORT
HETIÉI IIBE
márkán butoraralonjábin vegyen vagy rendeljen ,jjSjjstStTjg 14
4
ZAXaU KOZKON*
1M». |imlui_i_
kezó hivó szóra, mint ahogy m eddigiek is elmentek.
— latcn, magyarok Tstono, add, hogy a mcsszo Oroszországban küz-Hő vitéz honvédőink rövid hótok, hónapok leforgása alatt teljesítsék, befejezzék szent hivatásukat s vezéreld viasza\'éket az édos anyai házba, vezéreid éket viasza a niolog családi otthonba, tégy csodát, amint évezreden át mindig csodát .tettél volünk, a letiport és ozorszor föltámadt m agyarok kal-
Kgy tiszta magyar sziv megnyilatkozása. Beszéde u lelkek mélyéig hatolt és nagy ahtást váltott ki. A katonai parancsnok ős polgármester gratuláltak a jeles szónoknak szép beszédéhez.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Királydijas vegyeskarának művészi teljesítménye voft Kerkay : Nem, nem, sóhajának előadása, amit KetÜng Ferenc igazgató, karnagy vezetése mellett magyar tűzzél és magyar érzéssel énekelt és fokozta az ünnepség szépségéi Pagony Hubert gimmuista tanuló Hősök c, költeményét szavalta a imiagyar ifjú meleg érzéseiéi és előadókészséggel.
Kürtjelzés. A hősök emlékmüvének
megkoszorúztál
követ kezelt. A helyőrség pompás koszorúját Papp János parancsnok tette elsőnek az emlékműhöz. Illanna dl*. Krátky István polgármester Nagykanizsa város Közönségének babérkoszorúját jelmondattal. Majd egythás titán jöttek a HONSz, a Tűzharcosok, a leventék, gimnazisták, kcreskedelmislák. polgári iskolák, majd a Nőire I)a-mc leánygimnázium szép koszorúját bárom egymásba karolt leányka tette le a hős apák szol* ra ciőti.
Ujabb vezényszó. Vigyázz ! Szoborrá merevedik a honvédség. Felharsan a nemzeti imádság, majd utána a Hákóezi-in-duló. Lehetetlenség, hogy magyar szivei ne járna át a Hiinr misz gyönyörű dallama és ne fogná meg egész bensőjét.
A meghatóan szép magyar ünnepség véget éri.
Utána
dltzelvonulás
volt az Országzászló előtt felállott, élenjárók elölt. A legjobb formában levő díszszázad, a kitűnően felszerelt gépkocsi-osztag, a katonás magatartásukkal feltűnt leventék... A Hősök fiai.
Milyen szép — magyarnak lenni l
Milyen felemelő érzés ennek a nagy, dicső nemzetnek öntudatos, büszke tagja lenni !
17*4 millió pengőre emelkedett a gazdák biztosító szövetkezetének díjbevétele
A háborús viszonyok olionéro/ is nagy fojl6désról tanúskodik a Gazdák Biztosító Szövetkezetének 1041. üzletévé, amelynek orodménvc-i a héró Vay László titkos tanécs\'ds elnök lésével a napokban megtartott közgyűlésen Váltak isi ne rétessé. Ennek az Ízig-vérig magyar szárma-
zású és magyar éidaksltságü keraez-
tény vállalatnak a dijborétele az olőzó évvel szembon korok 3 millió pengővel oinelkodetl. Külön említést érdomol, hogy a Szövotkozot ujabb nagy ötszögökkel\' vett réa/J. az állami jellegű httehnüvolotekhen. Kz a summa most már közöl 5 millió pongóro ruj> a nvugdijnénz-tári jegyzésein kívül. Szociális én kulturális célokra több mint fő 1 -millió pongót fordított az intézőt tavaly. Toljon olísmorésro tarthat számot, hogy alkalmazottaikat is igyokezlok minól jobban ellátni s a rendeletileg megállapított drága-sági pótlékon felül évközi segélyt ős nagyösszegü remu ne rációkat nyuj toltiik a tisztviselők anyagi gondjainak enyhítésére, ugvanakkor a családi pótlék rendszerét piogresz-sziv alapra helyezték, hogy a többgyermekes alkalmazottak minél job-
Festessen Tisztittasson
\'Púlcsics
mm
báli járjanak. Az ország gazdatársadalma tehát teljes bizalommal tekinthet a Szövetkezőt folé, amely üzletpolitikájával minél jobbaifázol-gálni igyekszik hazánk lakosságának legszélesebb rétégéit,
Az NVTE megérdemelten győzött a helyi

•NVTE—ZMNTE 5:2 (4:2)
Közel ezer néző volt kiváncsí n szén idóbón sorra kerülő NVTE —ZMNTE találkozóra. A csapatok közül az NVTE csapatában nem csalódtunk,, bár még mindig van íítoldoznic való, különösen a támadó-sorban. A ÜMNTE csapata néhány szép hosszú szöktelósü labdával ígvo kezelt Iwnnitatni jó formáját a mérkőzés elején, de az I-O-as vezetés után két szerencsétlen gól megtorló a csapni lelkierejét. Do nem minden a gólok rovására Írandó. A ZMNTE közvetlen védelme szánalmasan g-yongo. Kiss II. egyszerüoil formán kívül van. Hz döntő befolyást gyakorolt a mérkőzés kimenő-tolóra Az NVTE sokat támadott, támadásaiban több lendület volt és a győzelmi; még ilyen arányban is mogórdomolt.
Már az elsó porc végén meglepődik a közönség, mikor Cserpos 85 méteres bombája védhelellenül vágódik a hálóba. 0:1. Do korai u ZMNTE öröm, meri sok a dancs. n ZMNTTi védők részéről és a Bzabadrugás a bal kapufán csattan, ami a gyöngén védő Farkas mollolt porog a kapuvonalon, míg Juliász. belövi a hálóba. 1:1. Egy pere múlva ismét szabadrúgás a ZMNTE ollón, Farkas rosszul jön ki, á kél hátvéd elbámészkodik és a szom-fülcs Krisch hálóba talál. 2: 1. Frisch pompásan tör ki a közép-csatár helyen, két védőjátékos\'között ugrik a lovogöbon\' a labdáért, azok | olnvomják, mire büntetőt itél a játékvezető. A 11-est Krisch lövi j
hálóba. A 37. poroltón ismét szabadrúgás a KMNTE ollón. Egy szánalmas sorfal igyekszik megakadályozni Csákit a góllövésben. Dó noiii sikerül. 4: I. Cseres romok lövését v. /alán ]X)ni|ms bravúrral caíni el. .Majd Várady szökik ol, beadását Ovuriesek bombázza védhc-tetlenül a hálóba. 4:2. .
A második Tél idő lanvha iram. Nem érdemel említést. Csupán az 5. poraben Juhásznak hittánól leadott lövése és gólja érdokos. 5:2. A 85. porcben I pororo vigvázba merevedik a közönség és a" játékosok. A játékvezető aipjolo a magyar hősük emlékének jelzi a néma, tiszteletadást. Több érdekes esemény nem történik.
Vitéz Zalán a gólokról nem tohot, most is láttunk néhány szép védést tóle, ámbár a gyönge ZMNTE csatárok nem igen tették próbára. Kósa és Horváth ogyonluteson jól játszottak. A fedozotsorhan ismét viszontláttuk a kitűnő Vargát. Dd Németh pompáit formája és a-kis IMacskó lolkoa játéka\' is döntő volt a mérkőzésen. A tániadúsorban a kis Juhász és Frisch agilis, ügyes játéka, l\'iun okos fölépítései, Csáki leikos játéka emelkedett ki. Ez alkalommal még Munkácsy ia igyekezett a neki ketloinotlon balszél só poszton.
A Farkas, Vili-sok, Czhidrisch védelmi hármas rossz formája katasztrófa volt a ZMNTE csapatában. *Két kapkodó hátvéd seliogysem megoldás egy ilyen kitűnő csapat-
Mély hóban többször megakad a gépkocsi (Foto 11. D. V.)
nál. Klepooe igyokozotl, do nom bírt az ügyes Frisch-ol. Csorpes nagy ludasát itt is csillogtatta. 6 volt\' a mezőny logjohbja, do Miba-locz is ígyokozott. A tamadósorban nem volt\'egy jó közópcsatár. Kim II. gyönge. Még a kis Kerkápohi volt á legagiliaabb. Várady korosol volt játékban. Wohlnor igyekezett. GViiricsek is jó. Azonban a labda cipetgotés helyett sokat kotlott volna kapura lőni ennok a u\'unadósornuk. • Cscngori (GvŐr) játókvozotő biten caak a öMNIÍB hivoknok lehet kifogása. Igazán páratlanul vezette a mérkőzést.
NVTE II.—ZMNTE II. 4:3 (2:2)
II. oszt. bajnoki. Vezette Gerencsér. A két rossz csapat "közül\'az NVTE volt a szerencsésebb. A játékosok gyatra ösazmunkája éa gvengo formája tűnt ki. Kivétol oz alól Kovács (ZMNTE).
Palin-Oelse 2:2 (1:0)
Golso. Barátságos. A két csapat izgalmas és változaton küzdőimé ol-döntollcn arányban végződött. Gól? lövők: Tnhardt, Horváth; "illotro •Némelli és Horváth.
BUDAPEST I,
10.15 í Inerclt részletek.S- 11.20 F\'üzessy Emília énekel; — 11.40 DivaUudóeitás. —. 12.10 Rádiózono-kar. — 18.30 Honvédőink üzennek. 14 A 8. honvéd gyalogezred zenekara. 15.20 riukí Tóni cigányzenekara. - 16.15 Gyermi\'k-dólután.
17.15 Magyar könyv a sátor alatt. A közvotítóst vozoti dr. Révay József. — 17.86 Ilniczky László tánc-zonekara. — Í8.10 Dr. Ballá Antal előadása. — 18.26 Szórakoztató zene. -- 18.45 Szoloczky Zita verse-Zkot mond. — 10.20 Bonedotto Mazzacurati gordonkézik. — 19.50 »A sárga csikón. Népszínmű három felvonásban. — 22.10 Üzen az otthon. — 28.25 Hanglomozok. BUDAPEST II.
17.40 Ruszin hallgatóinknak. — 18.10 Olasz nyelvoktatás; — 18.85 .Mezőgazdasági félóra. - 10 Pong-rácz Zoltán oléadáaa hanglemezekkel. 10.35 Horváth Jonó jazz-négyeso. - 20 Hirok. — 20.20 Korcszthy Jenő orgonál. — 20.50 Halász Gyula útirajza. —^ 21.15 Jancsin Ferenc hegedül. — 81.W Melles Bél a-zenekar.
A káromkodáai Isten
ém a töi-vény faünterti I
|t|4\'? június 1.
!Ut\'At KÓZLóNY
keszthelyi kórházigazgatót visszahelyezték állásába x
NAPIRENI):
Gyógv szartál-i ügyelet: Ma Itraz-, Bí\'ití gyögyeaertár Fő ut 12. az.
Kiaksnizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
Kaptái: Június I. Hcltő. Rom. kat. parnlil vl. - I\'roteatAns Pamtli. - \\a. fizlvon ifi. ¦ ;
— (Eltolódott a miniszterelnök zalai látogatása)
líúllay Miklós úrinisztorelnök zalaegerszegi látogatásának ideje, a int\'Tv június 7-eben volt megállapítva, a minisztorolnöknok közbejött rendkívüli hivatali elfoglaltsága miatt későbbi időpontra halasztódott.
— (VÖrÖs Mlchaelln a oagy-kanlzsui missziós nővérek Ideiglenes főnöknője)
A nagykanizsai missziós nővérek főnöknőjét, Vormeier Kamillát, mint inniorotos, kinovozték a budapesti központ országos főnökasszonyává. Az megüresedett .nagykanizsai fó-nöknói helyét moét .töltötték bo, cgyoldre csak ideiglenesen. A\'z tn főnöknő Vörös Michaella lelt, aki néhány évvel ezelőtt már működött Nagykanizsán". Vörös Michaella tehetségéé és meleghangú költő, aki s Zalai Közlöny hasábjain is aok örömöt szerzett olvasóinknak. Kornéljuk, hogy-az ősszel, amikor a fónőknői állás végleges betöltésére kerül sor, Vörös Micnaollát véglogo-son kinovozik a kanizsai misszió nórérok fónöknójévé.
— (Az erdófelQgyelóség keszthelyi kirendeltség vezetőjét)
Andro Béla mérnököt a íöldmüve-lésiigvi minisztériumba rendelték szolgálattételre.
— (Növendékhangverseny)
lesz szordán és szombaton a zeneiskolában. Belépődíj híncs. (,:)
— (Orvosi hlr)
Dr. Bittora Zoltán iHslgyógyász-süakorvos szabadsági!tói niegúrkozvo iámét rondó! Sugár ut 1. szám alatt, 11 -l-ig és 4-6 óráig. {-.)
— (Halálozás)
Dévúth frigyes ny. MAV távirda-luestor 80 óvos korúban Nagykanizsán elhunyt. Tomotóso jumus iió 2-án délután 5 óraor lesz a temető halottasházából. Az engesztelő szont-misoáldozatot június íí-án roggol Ü I órakor lösz az alsóteniplombau. (:) \'
— (A\'rendörkapltónyság)
június hónapban gépkoesívozotói vizsgát noui tart.
(A keszthelyi esperes*kerület tavaszi gyűlése)
A keszthelyi esperesi kerülőt pop-suga most tartotta tavaszi gyűlését.. Major György korüloti esperes, zala-Hüántó plobános misét mondott, ugyanakkor Takács Antal püspöki tanácsos; rozi plobános az elhunyt lappiért mondott gyónzmisót. A papi gyűlést a plébánián tartották a »xon résztvett az esperosi körülöl lolkészkedö papsága toljos számban, azonkívül a nyugdijáé napság\'fis. A l\'ioiiiontroí rendház képviseletében ib. Szalay Albin líázfőnök-igazgató, a karmelita rendház képviseletében Uárd Lucián alporjol volt részt & üytttéson, Major György elnöki fnc-jniyilója után, melyben a/. ídő-«orü kórdésokkel foglalkozott, dr. öKorecz Imre, mint a kerület A. C. titkára, az A. C. munkájáról számolt bo. Utána Pongraez Tibor í. lelkész tartott katochetikuí wló-sdúst. Vég«»tül a folyó üflcr«ket I4rgyalták,
v keszthelyi lüras fcszolgabiraia visszahelyezte állásába dr. Mugyarv lieró kórházigazgatót, aki január l-)-o ota fel volt függesztve. A nagykumzsai törvényszék, mint ismeretes, a kórházigazgatót bűncselekmény hiánya miatt felmentette
a vád alól, a kir. ügyész azonban megfellebbezte az itélotot és igy az ügy a pécsi táblu olé kerül. Dr. Ma-gyary (jeró a kórház vezetését átvette kirendelt helyettesétdíj dr. Za-villa Aurél orvostól.
A rendőrőrszem ébersége leleplezett egy Báthory-Dteal táncolót,
akit a kapitányság átadott a budapesti rendörségnek
Az Erzsébet-téri női internáló tábor elöli álló rendőrőrszem több estén át megfigyelte, hogy egy férfi a vasútról jövet, csomagókkal tér haza. Az éber rendőrnek fellünt ri dolog és egyik este utána meni aasomu-gos embernek, aki Batthyány-utcni lakására vitle csomagjait. A rendőr utána meni a lakásába. üj/IioI megkérdezte löle, mii hozott a csomagokban. A rendőr meg sem várta a kitérő választ, hanem megnézte a csomag tartalmai, melyben régi, príma klol volt, amit irta nemi IS ténol kapni, molinó, békebeli vászon, zárolt áru. Amit léhát csuk zugban lehel vásárolni. Miután alapos volt a gyámi, hogy a tétlenért férfi láncolatos kereskedelmet folytat, elöálli-lotlu^öí a kapitányságra, ahol Schreibcr József izraelita kc-reskedösegédnek igazolta magát, aki nemrégen az egyik helybeli nagykereskedőnél volt alkalmazásban. Kihallgatása során cl-mondotln, hogy az árut Hnda-peslen szerezte bo és nagyon csodálkozott azon, hogy tevékenysége tilos.
— (KI nevezhell magát vöröskeresztes ápolónőnek)
A szombathelyi had testparancsnokság mellé beosztott vöröskorcszl-föiiiogbizott helyettes közli: Vöröskeresztes ápolónőnek csak az novoz-
iioli magát, aki a..Magyar Vöröskereszt kötelékébe tartozik, elvégezte a két-, illetve hároméves vöröskeresztes ápolónői iskolát és arról oklevelet kapott. Önkéntes vöröskeresztes ápolónő az, aki megkapta a Vöröskereszt önkéntes ápolónői igazolókönyvet, más egyén - bármily
tanfolyamot végzett is nem nevezheti magát vöröskeresztes á]>oló-nónek.
— (Lefoglalt rOpIratok)
A budapesti kir. büntetőtörvény-szék vizsgálóbírója elrendelte lölib röpirat lefoglalását. Így többek között lefoglalta a .\'.Magyar .Megújulás kiskátéja.: című és »Osi magyar föklŐn uj magyar élet!« végződésű, a »Viléz Imrédy Béla levele az erdélyiekhez- cimü, a »Mit. tett a közért vitéz Imrédy Uéla inig a hutáimon volt\', »A magyar jobboldali egység uija, irta vitéz Jaross An-dor« cimü, végül a Karai Gyula festőművész által aláirt » .Mélyen tisztelt Pröfos.ssoi\' Ui\\< utogszólitásu röpiratokat.
— Kérem, — mondotta «— tudok én annyi árut szerezni...
Valószínűleg nem lesz módjában, mert a rendőrkapitányság erélyes kézzel felgöngyölíti a táncolás frontját. Meg is lette azonnal a szükséges intézkedéseket. Mikor e ssorok napvilágol Iáinak. Schreiber >beszerzési forrásaira* is már rálelte kezét a rendőrség.
Schreiber Józsefet a kapi-lányság átadta a budapesti rendőrségnek, amely a legszélesebb nyomozási folytatja le.
Keszthelyen is elfogta a csendőrség Hajsz Béla 31 éves zahiszánlói (hegyi) lakosi, aki csomagban 5 pár uj kerti kpár-gumit, 2 drb. gumikabátot és használt lábbelikel vitt. Bújsz a nála levő holmik beszerzését nem tudla igazolni, a\' csendőrségnek azonban sikerült megállapítania, hogy Bújsz az árukat a budapesti zug kereskedelemben vásárolta és ugyancsak zugban akarta továbbadni. A csendőrség líujsz Bélát átadta a nagykanizsai ügyészségnek.
— (Felmondóit hadbavonult gazdasági cselédjenek)
ogy badacsonytomaji birtokos, amiért a főszolgabíró 500 pongó pénzbüntotésro ÍÍÖIlo és u foímou-.üást, hatálytalauitottu.
— (Kutya helyett a szomszédját lótte meg)
Súlyos sobosüléssol végződött véletlen szerencsétlenség tortént Balatongyörökön. Az egyik gazdaombor csto b óra tájban a kutyáját akarta agyonlőni. A golyó azonban colt tévesztett a a közelben tartózkodó szomszédot, .Móricz .Mihály 42 éves gazdálkodót érte. A golyó belefúródott Móricz Mihály tüdejébe. A szeioncsétlenül járt emberi beszálli -tolták a keszthelyi kórházba. Állapota súlyos. •
— (AnyakOnyvI hírek) Nagykanizsán az olmult héten az
alábbi anyakönyvi bejegyzések történtek. Született 6 fiu es 5 leány: Tóth Lajos hentes és mészáros éa Adám Annának rk. fia, Ulupion-seliein Lajos vas- é» fémesztorgá-lyos Hegén és Kovács Margitnak rk. leánya, Nagy Antal tolopór és Darvast Annának rk. leánya, Varga László városi erdöór és Szabó Lr-zsél>etiiok rk. leánya, Márton Józsof sohivntali mázsatiszt és Soóa Juliannának rk. fia, Kocza István napszámos és fiadüi Ilonának rk. dia.
KÖNYVNAP JÚNIUS 1., 2., 3.
Támogassuk a magyar irokat, toll hülyült tegyverrel védik a magyar Igazságot! — Könyvnapi könyvöt
" «CHLE81 TESTVÉREK Horthy Miklós-uli fióküzletében.
HISEIZMATO
•ÍP(Q){á\'{!Y®^ ; a.
Házasságon kivül szülotolt 1 leány és l fiu, halva született 1 íiú ós 1 leány. \'Házasságot kötött két pár: Kotzig Jenő 0TI-tisztviselő és Putz Aranka rk., Imro János földműves és Neumayer Rozália rk.\'— .Meghaltak 16-an: Bodei\\ok Józsofnó liunczom Anna rk. 09 éves, özv. Horváth Istvánná Nemos Julianna rk. 80-óYos, Lonkovícs Mária rk. ÍJ évos, özv. Kiss Mihályné Both Katalin rk. 80 évos, Özv. FekeU* Imróné Szabó Erzsébet rk, 78 évos, Holecz János ny. m. kh\\ postaaltiszt rk. 83\'óvos, Furmon ifoilé hen tea- ós mészáios sogéd rk. ífróvos, Stofics .Mihály gazdíisági cstílca^rk. 16 óvea, Dávid Pétornó Baláza Katalin rk. 04» óvoe, ^\'ilipovits Nán-dornó Kolarits Terézia rk. 68 éves, Gábor István földműves rk. 76 óvoa, Sólymosai Józsof uMAV üitéző ág. h. ov. 40 évos, Petőfi József napszámos rk. 34 évos, Gombos. Forono sütő sojjéd rk. QS óvos, özv. Articsok Orbánná .Miklós Hóz\'a rk, 86 évos, Készei Sándor őrmester rk. U4 óvot.
-%A GÖZI-\'OltDO nyitva vaa rtggti Ü\' Óráiul este G óráig. ;H*tfo, ^Ni\'d», piaiek dsiulas ás k«d>len s^ss u»p noknsk.j \'i*i«ron: 560.
A MABI nagyarányú balatoni építkezés*
A MABI már hosszabb idő óta nagyarányú építkezést folytat a balatoniéba Hu.ihy Miklós Üdülőtelepen. Az epitkezCKűk befejezése után a lellei telepen mintegy 2500 rá-szoiuió biztosított tag Udülnet a Balaton mellett. Ugyancsak épitke-zést folytat a MABI a Bálatonbog-lári Üdülőtelepen is, ahol egyben a belső berendezést is korszeiUsilik. A balaionooglari Üdülölelepen kü* [önösen a fiatalkorú blziositotiak fognak turnusokban egészségvédő Üdültetésben részesQInL — Mindkét építkezés még a meginduló szezon etött befejezést nyer, ugy, hogy a 14-18 éves fiatal oíztosftottak, valamim a felnőttek üdültetése Is idejében veheti kezdetét, hl emliljuk meg, hogy a MABI nyáti gyógyudühetfi-sének során, elörelátbatólag Harkány, I leviz, Hajdészoooszló, Párad éi Csíz gyógy fürdőhelyek, valamint termálfürdőkbe és hegyvidékekre biztosit a rászorulóknak udalést.
| jjé káromkoalí I |
Retorta faszén
KISS FJkTILIP
Krzaöljuttór la. Aruay JAnos-u. 8. \' \'l\'ololon 538,
ZAUM KÖZLŐN*
1942. luniua l.
rrolyUüli be 1. oldalról)
jut. Más japán egységek visszaverték !1 csungking-csapatok 80. (17. hadseregcsoportját és május líl)-én elfoglalták Kvaugsin foltos hadászati pontot.
Tömtfíett lelarttíztatások Braziliában
Budapest, június 1 Lisszabonból jelentik, hogy Rio de Janeiróban n rendőrség tí rádióállomást talált. 100 idegent kéankedés eimén letartóztattak.
Súlyos harcok Észak-Afrikában
Bern, június 1 (Bud, Tud.) Kairói hirek szerint az északafrikai angol haderők nagyrésze néhány kisebb egység kivételével Tobruktól délkeletre súlyos harcban áll.
mnkiilnirMltl milm lillilii MENETRENDJE érvényes 1942. mAju* 4-101.
El>i.Ab«t.t4i---V**titAMomA*
Vllullllomfoin Eriííbet-téríc
sso 6 0! 710 10\'M 13 4» 14» 11« 11» 20« 2286 • • * Sa? L c M
I- oliuíjlllljl -1
4a Iparosoímál MntM Wl I
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
—1
• 3
Nemet páncélosok Afrikában fFoto R. P. V)
DRÁVAVDLGY1
VILLAMOS ftUBMSZOLGfiLTflTÖ R.T.
líRkizerfl f « I w i I iS 1 í o s i t ti » minden villamos kérdésben C&engery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hiba bejelentések 5ugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Német páncélosok támadásra indulnak íFoto II. D. V.t
Hlnlessen o Zului Közlönyben
Könyvnyomda, könyvkötérszet.j vonalozó intézet, Üzleti könyvek ós, dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
""I TELEFON: 78. \\
Gyártunk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfllzctekct és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naplártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
MAGYAR JÖNYTNAP 1942. JÚNIUS\'!., 2., 3.
A MAGYAR KÖNYVNAP KÖNYVEI
Harsány/ Zsolt
MAGDOLNA
r-\'ey asszony Mátén, három szerelmén VcrcRiKH « m.iRvar társadalomnak pompás ra|iil adja ez a iiagyszaiiAHu regény
Hatalmas, háromkötetes regénv könyvnap! ára, egy kötetbe kötve 9.60 pengő.
Balta Antal
l\\\\m\\\\\\\\\\\\ TÖRTENETE
Ballá Antal a második irlMtháboru kitöréseié larayalia liaránk Iflrlénclét s a lecujabb kutatás ered mén vei I dob trozla fel Mílve s mai, Iflrténcliiicl formáló időben kHIOnOa ördeklődénrc számíthat,
A hatalmas, térképekkel kttqitziitti, lilém kölesben megjelent kötet könyvnapi ára 8 pengő.
Lyka Károly
MAGYAR MŰVÉSZET
A magyar művészeinek egy uvyszól-
ván [¦meretlen, f«ldolnto7at)aii korsza-
kát, a bledcrmcvert a tudós lelkllsmere-
tesséfrével, az esztétikus finom ízlésé*
vel. a sr.éniró vllá.eos és nzerelelrc-méltó eMadáaávnl ismerteti. Sö képtáblávnt (tisztivé, szén kötésben, a Magyar Könyvnapon 9 60 pengő.
Kannátok minden könyvesboltban és a Kónyvnapokon a könyvsálorokban. SttiRtr 4% Wolfner írod. Intiiei Madiul,
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
hn bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómén-tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
AIXU VftTCL
Eladó egy Jókaiban levő kukoilcagórí. Teleki-ut 100. . UT2
Trágya «lad* KUi fatelepen, János-utca 8.
L AKAS-OzXBTHELViSÉO
Kétizoba-konyhái lakást keicsek sue. í-ére. Cim a híidtttvatalban. 1680
Káraaak megvétebe 120/185 miiéül ablakiamat, továbbá kétszárnyú üvegajtói Bővebbet : Hlruch él Szegőnél. 16»
Hargltay grafológus Klrálf-u.
alatt fogad.
ZALAI bfXfZLÚtSV
POUTIKAI NAP1LAP-Cladlt: „Kotgaidtláil il T. NagykaaliM* Ptlflli* kiadó: Zalai K4r»)y Nyomatott i a „MnjalBMáglB. T. NioyttaaUM*\' ¦y>Hd*|ib» fUgykaalm*.
335991
D55D
gg. «yfolytm, 183 «átn.
Nagytanlm, 1842, Junius 2. kedd
Am 12 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
RierkentAseR «¦ kiadóhivatal: l-ríui fi. ssAra, 8»rke«W»ép cs kladöliiviitíiü loloíon 78 «. MogJdentK minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő : Barbaras Lajos
lílőllzetéöí áraf\'^íy Konaíirá\'2\'\'pbiíta 86 IttéW"\'\'
ueflyadévre 7 pona620 fillér, \'>ii.\'>in Egyes ezAm : liélktouap !2 fill., szoigbatoa 16 till.
D| honfoglalás
|- Az a fogüJoinancgjclőlés hogy a föld Ingatlan, mar-inőr kezdte elveszíteni lényegét. Nem azért, inert a magyar föld fizikai he-iiiiláüok következtében indult meg a nagy .geopolitikai nivellálódás szintjéből;, de egy majd-ncin ennyire veszélyes főldingá-dozásnak leltünk szemtanúi. Sajnos, az a valóság, hogy a magyar föld kezdőit kicsúszni a/ok lalpa alól, akik annak birtoklására egyedül jogosullak. Az ]8(KHts évek óla, (fe különösen, amióta a zsidóság a liberális világszemlélet tulzolt és ue.n eléggé körültekintő jogkiterjesz-tése folytán kezdett elhatalmasodni, egymásután kaparintotta kezébe a magyar földel. Hogy miként folyt le ez a zsidó földfoglalás, arról köteleket Írtak és még annyit lehetne írni. Az olmult évtizedek közélelt munkája beigazolta most is azt az igazságot hogy értékeket elve-s/ileni könnyű dolog, de azok visszaszerzése nagy erő feszi léseket, kivan. .Ila a. zsidó térhódi-láskörűli ellenakciók Icjlőiles-vonalát figyeljük, azt kell észlelnünk, hogy, ennek a hétfejű sárkánynak, ártalinallnniiátétclc igen nehéz politikai küzdelem eredményé lett. Mégis" et tudtunk jutni oda, hogy niosl már a magyar országgyűlés képviselőháza társulja, á zsldóbirío-kok igénybevételéről szóló lör-véiiyjavaslntol, Hogy mit jeleni ez a magyarság .szempontjából, csupán egyetlen statisztikai adatot emiitünk fel ; !1 zsidók kezén ezidöszerinl Magyarországon,, 1,200.000 hold földbirtok van, Iinuck .lulnyoniórésze mezőgazdasági ,m,üvelésrc alkalmas föld, a lobbi,.erdöbirlok. A törvény javaidul, amelynek lefár-gynlátia bizonyára 117- ország-gviilés nagv helyeslésével fog lefolyni, ezt az 1.200.000 holdnyi elzsjdósodolt magyar földet, az állani tulajdonába juttatja, hogy az állam1 viszont az arra leginkább alkalmas igénylöknek adja. Megmozdul léhát a magyar föld ismét, de ez nem Jelent földindulást, égszakadásl s olyan nK\'grcnd ülést, amcivnfik, nyomában pusztulás, jár. Ellenkezőleg a földnek ez az uj tulajdonba való juttatása, visszatérési jelent az egyedid igazságos jogalapra s ez az, hogy ebben az-országán a nemzetre nézve, kártékony szellemű zsidóságnak földbirtoka ne legven. wrt azzal is tisztában kell lennünk, hogy a magyar föld töh: bet jelentett az ösfoglaió földműves magyarság számára, Mint\' egyszerű tulajdonjogot. A told alakította ki a magyar ka-?¦ irt ^s a magyar ember min \'\'\'íí-\'Slijtntos. szinte vallásos lel-
A líbiai német és olasz csapatok Trigh—Kapuz irányiban törnek előre
Gandhi passzív ellenállást Indit az angolok ellen
Ipswlob angliai Ivarost támadta a német légierő\'
Német katonai helyről köz
Berlin, Június 2 Német harci repülögópkőtc-lókck mára virradó éjszaka jó eredménnyel támadlak az" Anglia keleti partjainál levő ellátási utvonalakat és fontos kikötői berendezéseket.
Mint a német véderő főparancsnoksága közli, a brit légierő tegnap jelentékeny veszteségeket szenvedett a megszállt terület, fölé történt berepülései alkalmával Néniét repülőgépek heves légiharcokban az eddigi jelentések szerint lelőttek 13 angol repülőgépet.
lik :
Angol bombázógépek az elmúlt éjszaka robbanó- és gyújtóbombákkal támadásokat intézlek néhány nyugalnémclor1 szágí helység ellen. Az eddigije-leülések szerint á polgári lakosság körében sok sebesülés van. Az éjszakai vadászok és a lég-elhárilóagyuk az eddig beérkezett jelentések szerint a lámadó repülőgépek közül Iclöllek 20 gépet. "\\ ,
Angol beismerés a nagy líbiai veszteségekről
Hóina. június J2 Angol lapok kairói levelezői megállapilják. hogy a marinari-. cai arcvonalon még javában 1 folynak a hadműveletek. Az ed- 1 "l" digi eredményekből azonban máris megállapít haló, hogy az
angolok részéről a veszteségek igen érzékenyek voltak. Különösen 11 légierői érte nagy vesz-\\y. angol sajtó elismeri,
hogy az olaszok és németek veszteségei kisebbek voltak.
Csangkalsek az amerikai haditermelés 20 százalékát kéri hadserege számára
Bangkok, június 2 Csangkaisek tábornagy Boo-scvelt elnökhöz inlézett nzenelé-ben a többi közöli hangoztatta, hogy Kína öt éven át csaknem fegyver nélkül harcolt. Csangkaisek arra kérte az elnököl, hogy az amerikai hndilermelés-nek\'legalább 20 százalékát küldje Kinába-Gandhi hivatalosan átvetni
a kongresszust párt veretesét
Bangkok, június 2 (NST) Indiai jelentések sze-
rint minden jel arra mulat, hogy Gandhi legközelebb hiva-hüí}Sán átveszi a kongresszusi párt vezetéséi, noha az angolok azon fáradoznak, hogy India lcghalalmasabb polilikní szerkezeiének élén Nelirii maradjon, Laboréban letárgyalták azt a határozatot, amelyben Gandhit fel akarják kérni \\\\ kongresszusi pát\'t vezetésére.
Amsterdam, június 2 (NST) A Daily Mail hombayi jelentése szerint Gandhi rövidesén passzív öilonállást akar megindítani.
Gandhi javaslata a kövolkozókből áll: India népének arra kollkény-szoritoni az angolokat, hogy tonui--junak ki Indiából. Az angolokkal való\'\'hosszú együttélés mogtanifottá a hindukat arra, hogv kölcsönös bi-/alom és mogboesüléa nélkül - lohn-totlen az együttműködés. India és, Anglia közöti ez a helyzot áll fonn. Az angolok India mogazállásával okot szolgáltatnak a japánok botoré- , sőre, India bolsojében jwdig viszályt idéznek elő és fokozzak a gyűlölőiét az angolok iránt.
A Daily Mail jolontéso végül hozzáfűzi, hogy * Bombay jóléitesült köreiben uj válságtól tartanak, amelyet Gandhi cikko idézett elő Anglia és India viszonyában. :
A mexikói svéd ügyvivő továbbítja ai tanit\'.\'lyhatíflrnali-nak szóló mexikóit hadüzenetet.
\'¦\' •\' \'Mexikó, J&ttthV*" A mexikói hivataíoíí lap ma közli a tengelyhatalmuknak szó-.ló .hadüzenetet, amelyet\'- Ca- . mjacho elnök tegnap irt alá. A hadüzenetet svéd; Ügyvivő utján bodzák Németország, Olaszor-1 szag és Jnpáti ttidoűiására. A" hadüzenetei Stockholmon keresztül továbbítják, ¦¦\' \'-[\': ; .<¦
Vvnezucfot kiküldöttek
axUSAbtiHl:.,.J i Stoekholnr, június 2 Venezuela külügymiinisztere, földmüvelésügyi minisztere, valamint a venezuelai ibank igazgatója és a behozatalt ellenőrt zö bizottság vezetője Wuslung-tonba utazol* - A küldöttség..kőt
•Fnlytatia a 6. nld»\'oni
kütellcl közeledell a földhöz s annak megmunkálása száméra nem kifejezetten csak a haszon, a kizsákmányolás, a földdel kapcsolatos termékek értékes] tése* nok rideg fínánepoliiikai szelleméi jelenlétté, hanem ennél sokkal többel : az életet, S ez az élet lelt a magyar ember számára az a speciális zamatu magyar élei. amilyent fel talál ili nem tudott a föld kerekén se a kivándorolt atnerikánus, se a gyarmatosító rariner-magyar.se a brazíliai erdöbirlok A boldogulási kereső, külföldre szakadt magyarság figyelme És lekintc-le "óceánokon ál hazafelé tekintett s nem ritka esel, hogy az
Amerikában pénzhez julott magyarság idehaza földet vásárolt. A föld tehát számukra a haza és ha ebből a földből \'az idegen szellemű zsidóságnak egyre
, többel ós löbet kellett a kalmár szellem előnyomulása folytán adnunk, minden egyes elhódított barázdáVal a hazánkat veszítettük, Tessék most a magyarságnak mélyen beletekinteni az országgyűlés elölt levő lör-vériyjávaslat szellemébe. Érezzük ál annak nagy jelentőségéi, hogy Kállay Miklós miniszterei nők legelső miniszterelnöki megnyilatkozásakor már beje-
JeiHOtle, a zsidó hirtokok mihamarabbi igénybevételéi. És ez
most megtörtént, Nejn\' puszta földfoglalás és föld visszafoglalás az, ámi most a zsidó birtokokkal lőrténik, hanem egy speciális irányú honfoglalás.
Az egész magyar nemzet osztatlan, hálatcli \'szívvel fogadja Kállay,...-Miklós miniszterelnöknek ezt ny korszakalkotó nagy reformját, amelyet Bánfty Dániel, nagy földművelésügyi miniszter, kiváló erdélyi gazda, terjesztett be az országgyűlés elé. A javaslatból hamarosan törvény >les* -\'\'és -.tömzsidé birtokókon magyar emberek vetik meg ismét lábukat s uj utja nyílik még a magyarok boldogulásának, j
KULCSIVUK*
Dr. HEGYI \'LAJOS ¦
polgánneslerhelyeltes, Nagykanizsa város főjegyzője holnap reggel kél hónapra Désre utazik, ahová a l>rlügymiiniszlcr rendelte ki a városi közigazgatás mellé tanácsadói minőségben. Ugyanekkor* dr. Császár Ferenc ilési városi főjegyző Nagykanizsára érkezik a városi közigazgatás tanuhjiányozása végett.
BARTHÖS (WEBER) PAU
apát kanonok volt az ünnepi szónoka annak az ünnepségnek, amelynek keretében leleplezték dr. líolt Nándor, az egyházmegye volt püspökének arcképét a veszprémi Katolikus Legényegyletben.
AZ ERETTSEíM
vizsgálatok szóbeli része Is folyamatban van már a nngy-kanizsni piarjsta gimnáziumban. Érettségi bázto.. : Schidella István c. gimn.\'./iumi igazgató, budapesti gyakori óginmúziumí tanár és Irsik János e. gimnáziumi igazgató, a kultuszminisztérium képviseletében. • . :
A HARGTÉRjíöl;
két egy században, egymás mellett szolgáló nagykanizsai iker-testvérpár, Dani Antal és Doni Alajos, mindketten sza-kaszvezclök, a Zalai Közlöny szerkesztőségét kérték meg, hogy a messze távolból minden ismerősnek, jóborainak tolmácsoljuk hazagondoló üdvözletüket. A zöld tábprüap május\' 20-án indult el az orosz frontról. Cintük: 2T9/20. tábori posta. *
SÁNDOR MATYAS
festőművész, aki nagykanizsai letelepedése óta is egyre-másra növeli imüvészi hírnevét, most kapta meg a megbízatást a fcl-sörajki katolikus templom oltárképének megfes lésére. Egy budapesti kiállításra is készül Sándor Mátyás, ahol egy göcsejvidéki népviseleti tárgyú festményét fogja kiállítani. *
PÁLYAZATOK
/sorozatáról hallunk híreket a, színházi városokból a jövő színi idényre. Nagykanizsán is több sziiugazgal\'ó érdeklődőt! már, köztük dr. Szűcs László, az itt is több izben szerepeli, ismert operaénekes, aki ftiosf már színigazgató. Gnlclfa Ferenc: a nagykanizsai színház mellett megpályázta a pécsi, va-iapiinl a kecskeméti , kerületei is. A volt kanizsai színész, IIo-ünukay Pál is színigazgató lelt, ö is pályázik a kecskeméti szi-ni kerület re.
Név- éa uOletésnapokra
alkalmi ajándéknak cserepes ós levágott virágokat, csokrokat egét* éven ál vehet a régi
Petermann kertészetben
UpM RÓ2LÓNV
I&42. június1
Szakbizottság ült össze a nagykanizsai tagosítás ügyében
Annak idején történt, hogy kanizsai polgárok tagosítás! kérelmet nyújtottak be a nagykanizsai kir, törvényszékhez, amelyben utalással a nagykanizsai, rendkívül felaprózptl birtoktestekre — a tagosítás elrendelését kérték. A törvényszék felülvizsgálta a kérelmet és megállapította, hogy a kérelemben előadottak mindenben megléteinek a tényeknek és ezért továbbította azt az illetékes magy. kir. földmiveléstlgyi minisztériumnak, ahonnan a kérelem alapján vitéz Szendy gazdasági főtanácsost küldték le Nagykanizsára, aki öt napon át bejárta az egész határt és iiiirul mi nagyságú birtokról térképet szerkesztett, feltüntetvén a különböző birtoktestek rendkivüli elaprózódását, (melyek ugyanis a város különböző részeiben vannak szétszórva) ennek áttanulmányozása után a fóld mi veiét! ügyi minisztérium illetékes ügyosztálya is megállapí-
totta, hogy igenis szükség van a kérelmezett tagosításra és ennek alapján megindította a szokásos eljárást és Holloskuthy gazdasági főfelügyelőt küldte le Nagykanizsára, akinek kőz ben jöttével a városháia közgyűlési termében értekezlet volt dr. Krátky István polgármester, dr. Potlyondy József városi tanácsnok, a gazdasági felügyelőség, a folyam-mémöküég, az erdöhlvatal slb. részvételével. Az értekezleten az érintett gazdaközönség nagyszámban jelent meg, de jobbára azok, akik különböző okoknál fogva nem fiivei a tagosításoknak. — Albizottság foglalkozóit a tagosítás kérdésével. Hollóikuthy főfelügyelő ismertedé a lagositái mibenlétét és annak szükségességét. 0 jelölte ki a szakértőket is. A kérdés legközelebb a nagykanizsai törvinyszé* elé, kerti P, amely elrendeli a szavazást a tagosítás ügyében.
Mikor részesíthető támogatásban a hadlköicsön-jegyzö
A Ház elölt fekvő hadikölcsön törvényjavaslat a következőkép intézkedik :
A korábbi törvények alapján csak azt a természetes személyt tehet támogatásban részesíteni, aki a jelen törvény hatálybalépése eiölti bárom évben legalább egy izben már részesült ilyen támogatásban.
Támogatásban lehet részesíteni azt a belföldön lakó, természetes személyt is, aki az 1940. év augusztus hó 30. napján a Román Királyság, illetőleg az 1941. évi április 1. napján az egykori jugoszláv Királyság \' területén lakott és a hadikölcsön köt vény alapján támogatás iránt
1942. juníus hó 30. napja előtt kérelmet terjesztett elő.
Támogatásban lehet részesíteni a hadikölcsönkötvény eredeti szerzőjének halála után annak házastársát, kiskorú gyermekét, szülőjét, ha a hadikölcsönkötvény ereded szerzője a halált megelőző három évben legalább egy izben részesült már ily támogatásban. A támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve állapítja meg.
Aki hadikölcsönkölvényei alapján a gyámpénztárakbah kezelt háborús magyar állam hatósági címletek után kapott vagy kap támogatást, hadi-koicsöiikötvényein alapuló átértékelését nem igényelheti.
Felállították az ország első leventeországzászlaját Fűzvölgyön
Országzászló-szentelés és höslemlékmű avatás
Fűzvölgy, június 2 (Saját tudósítónktól.) Megható hazafias ünnepség zajlott le Fűzvölgy községben,ahol Hardy Gyula és nejének lelkes munkásságával és a község népének áldozatkészségéből felállították az ország első levcntc-ország-zászlajál, amelynek talapzatán van az 1011--bili8. évi világháború hősi halolljainnk emléktáblája is elhelyezve. Az iskola élötl áll a muskátlis emlékmű, amelyből egy hatalmas nrbóc-
rűd emelkedik ki, tetején az apostoli kettős-kereszttel.
Az iskola kapujú-
tbau""gyönyörQ vr rágdiszlíen tábori oltár. Az emlékmű mellett az uj országzászló. A trikolór közepében hatalmas levente-címer és a levente jelmondat: Szebb jövőt ! Adjon Isten.I — köszöntés. Egymásután jöttek a diszcsapa-tok : Magyarszerdahely, Ujncl-
Junius NÉP MÖ Z <7 Ó szerda,
2^ 4-ig---~ csütörtök
Budapesttel egyidőben t (
Csak 16 éven felüliek nézhetik meg
FEKETE LILIOM }
Páratlanul izgalmas és lebilincselő
Előadások kedden és szerdán 5, 7 és 9. ctütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor
var, Korpavár slb. csapatai. Feláll u lüzvölgyi diszszakusz. A kordonon belül a hősök közeli hozzátartozói, családtagjai, a meghívott vendégek.
Hozmán Alajos homok kom é-romi plébános mondotta az ünnepi szentmisét, amelyen rész! vett az egész környék tanítósága, zágorhidi Czigány Ferenc, a hosszú völgyiek kitűnő jegyzője, slb.
Fél 12 órakor érkezet! meg Németh Jenő, a járási parancsnokság kén viselője, akinek Har-ily Gyula leven főparancsnok leadta "a jelentési, majd elvonult a felsorakozott díszszázad elölt. Evangélium után Rozmán Alajos plébános gyújtó hatású,lelkes egyházi szónoklatában méltatta az országzászló jelentőségét, felhívta a levcntetfjuSngot, hogy állják a vártát a szent nemzet izászló alatt és bizzfannk. a szebb magyar jövőben. Majd megköszönte Hardy Gyulának és nejének .valamint Mally Katusnak önzetlen fáradozását u szép magyar ügyben. Majd megáldotta és megszentelte az emlékművet, az uj országzászlót és az áthelyezett keresztet. Németh Jenő mondotta el ezután magyar szívből jövő, lelkes ünnepi beszédét, hangsúlyozván, hogy lélekben idcliivják most azokat a szent ténykedéshez, akik a legnagyobb áldozatot hozták községükért, mindnyájunkért, n >láthatatlan regimenteti,> hogy, lélekben haznszállva, megpihenjenek kis időre a hazai földön és a mi szivünk minden szere-tetót\'adhassuk nekik ezért cserébe. \', Áldozatos hazaszeretetre, kitartásra buzdította nagyszámú hallgatóságát.
Majd lehullott a lepel, magasba szökkent a nemzeti zászló; felhangzott a nemzeti imádság, majd több szavalat után a koszorúzás következel!. A kanizsai leventék gyönyörű koszorúját Németh Jenő helyezte el. A homokkomáromi uj kántor szebbnél-szebb hazafias énekeket adott elö harmöniunián. Az ünnepség a Szózat hangjaival feje/.ödöll be, majd diszelvonu-lás következett.
Igazi magyar ünnep volt. Lé-leksimogatóan szép magyar ünnep.
CI|Sé§f Telefon: 498. csak ELEKESTÜL
(Dermata) Ifit 13. c
1MZ jutiiut» 2.
Retorta faszén
KISS FATELEP
Erzsébet-tér 13. Arany János-u Telelőn 539.
wok h«kBtup«k» I. mtattkm
6.40 Torna. Hírek. Kozlomönvok, Hahetomozok.. — 10 Hirok.." — 11.10 Nemzetközi vizjolzószolaálat.
— 12 Harangszó. Himnusz. ídójá-rásjolontés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés és vízállásjelentés,
— 14.80 Hirok. — 14.45 Müsor-ismortotés. — 16 Árfolyam hirok, piaci Arak, élelmiszerárak. -- 16.46 Időjelzés, hirok. — 17 Hirok szlo-rák és ruszin nyelven. — 19 Hirok magvar, német és román nyelten,
- 21.40 Hirok. - 23 Hirok nÓ-mot, olasz, angol és francia nyolvoa.
- 24 Hirok.
nüDAPKST 1.
17.1ÍÍ Magyar könyv !1 aá.loi\' alatt. A közvetítést vezeti dr. Ilóvay Jó-xsof, - 17.85 llniczky l.ászló.lánc" zenekara. — lff.10 Dr. Hulla Antal előadása. - Ift.íiŐ Szórakoztató zene. — 18.45 Szeleezky /,Ítn versekéi mond. - 1Ü.2Ó líoiiodollo Mazíacurati gordonkázik. 10,50 ¦A sárga csikód. Népszínmű három felvonásban. -, 22.10 (\'zen az oll-lion. — 28.25 Ham;lemezek. BUDAPEST II.
17.40 Ruszin hallgatóinknak. -18.10 Olasz\' iiyiilvoklahia. - 18.35 Mezőgazdasági félóra. 19 Pongrác/ /ollán elóadása bangloniozok-kel. 10.85 Horváth Jenő jazz-iiégyow, 20 Hirok. - 20.20 Kereszt hy Jenő orgonál. 20.50 Halász Gyula útirajza. ¦ 21.15 Jancsin Foröiie hegedül. 21.50 .Melles Héla-zenekar.
S/ero.i BIJDAPE8T I.
10.15 Székesfővárosi Tú/.oltózene-kar, 11.20 Ünlgái\' muzsika. -11.40 Felolvasás. 12.10 Művész -lemezek. 18.80 Honvédőink üzon nnk. — 14 Sthyntmel Miklós tánc-/onokara. 1*5.20 Az 1. honvéd gvalocozrwi zenekara. Hi.l5-kor Diákíélóra.
17.15 Felolvasás. 17.30 Sitin mi Itiuli ajgánvxouekara, 18.20 linnvédntüsor\'. 10.20 Kül-iIrví hcm\'cdórn. ¦ 10.85 Közvetítés az l\'i Magyar Színházból. »Vén diáfaw. Operett három fölvonásban, 7 kánhen..— 22.10 Üzen az otthon.
BUDAPEST II.
18.30 .Francia nyelvoktatás. 19 A kassai rádió\' műsorából. — 19.45 A kolozsvári Irodalmi és Művészeti Hotek műsorából. - A szünetben kb. 20.30 Hirek. — 21.80 A »Vén diófa« cimü operett második és harmadik felvonásának közvetítése.
UJ ü használt mérlegek
minden célra kaphatók. Javítások jótállással
FHANK
MÉRLEG-üzemben
liöfvds-tér 21a. Telefon: 509.
ZAÜM KÖZLÖNY
Levenie-nap Csáktornyán
Csáktornya, június 2 (Saját tudósítónktól) Már szombaton este zásztódiszbon volt egész Csáktornya, hogy kifejozésro juttassa ifjúságiink, a magyar lovonték iránti szeretetét és megbecsülését. Vasárnap kora reggel lellek az utcák. A falvakból zászlók alatt vonullak bo a leventék és magyar-ruhás leányok a városba. Kilenc órakor volt a tábori mise a Horthy Miklós téren, nmolyet ez alkalommal való-lóságos parkká varázsollak. Fél 9 órakor a Horthy Miklós téren már
orv talpalatnyi \'beivel alig loholott találni. A tábori oltár olótt 100 szék volt, amelyeken a katonai és polgári vezető szemelvek holvezked-lek el.
Pontosan U órakor kürtjei harsant, inni a mjáo kezdőiét jelen-totto. A táliori misét P. I\'Vkoto Géza celebrálta. A mise. végén a leventék gyönyörű zászlóját 1\'. I\'Vkoto Gáza lelkész fölszentelte. A zászlóanya dr. Vída Feienenó. Csáktornya fószolgabirájának neje volt.
A zászlószentelés után az ünneplő közönség a zenekarokkal a bősök szobrához vonult, a /.rinyi parkba, ahol a beszédek lezajlása után a leventék, a Csáktornyái iparosok, a honvédség, a frontharcosok, a MANSZ, Csáktornya nagyközség koszorúkat helyeztek el a hősi om-
<3;
lék talapzatánál. Az emlékmű i íog-koozoruzáfiát a uagvlömegü koV.ön-<3 Ség által énekolt Himnusz követte, majd a levontocsapatok, frontlu rco-Rok ós tűzoltók diszmenotbon isz-tolcgtek a hatóságok vozutői oJŐtt. Itt külön meg kel! dicsérni a dróva-nsgyfalusi leVonteszakaszt, arhely Nóvák Józsof lovóntcoktatóval az élén ugy vonult ol a hatóságok. vezetői olótt, niintha a 28 óves mog-szállá.h alatt már tanulta volna a disznienotet. Ezzol u délelőtti Inü-soi- Ix-fojozódött.
Délután 4 órakor a (W/TE pályáján n levontok sportünnepélyt ron-keztek, sikfutás, atafólafutás, snly-dobás, futball, kerékpáros karusszel és -tréfás sport számokkal. .
EBto a lovonto-otthon udvarában megkezdődött a majális. 9 órakor tábori tüzet gyújtottak a lovonto-otthon udvarán, ahol zonés és humoros számokat mutattak bo. Utána a levente-otthon összes holviségot-bon megkezdődött a. tánc. A zonét több zenekar szolgáltatta, köztük a hiroa csáktornyai ötös.
Muraköz részérő a vasárnapi járási levontonnp nagy élmény volt, mort a 28 éves megszállás alatt Muraköz népének nem volt alkalma ofajla lelkes ünnepélyt látni és ozon részt vonni,
<Mtv^wwwwwiswiarWi>sJ>aa^^
Fényes ünnepi kereüffet; szentelte fel a megyéspüspök a renovált kiskomáromi templomot s
Kiskomárom nagyközség szép Ünnepe
Nagy ünnepe volt vasárnap a kanizsai járás egyik legjelentősebb községének, Kiskomá-roninak. Ezen ;i napon szentelte fel a 35.000 P-s költséggel i-estauráit gyönyörű kiskomáromi plébániatemplomot dr. Czapik Gyula megyés püspök.
Levente-szakaszok, Kalász le-áuyegyesüU\'li csoportok, —Kis-komárontból, Komárvárosról, Galainhokról, Xemosvidról, Za-lanierenyéröl, Halalonmagvo-ródról/ gyöngyöshokrélások, Ka-híl-tegények, kis Szivgárdisták — mind-mind a magyar jövő reménységei szines népviseletben várakoznak. Ez mar az uj falu. Öntudatos legények és leányok. Evek kitartó munkájával felrázták a magyar falut a liév-telen lanilók, leventcoktalók, jegyzők és káplánok. -
Ez az uj magyar fitüi várta a Uiegyésföpászlort, aki dr Langniár Lipót kanonok, iroda-igazgató kísérőiében érkezett. A püspöki autó előtt délceg kerékpáros leventék robogtak. A díszkapunál Mátay Jenő kiskomáromi főjegyző és egy szir-gárdista köszöntölte a püspökfit. Majd kezdetét jette a iWfmeis-tcM\'reskóiróI országos hirü templom felszentelése. Akinek utja Kiskomáromon keresztül vczel. ne mulassza cl megnézni ezt a szép templomot.
A szenlelésen Zala vármegye képviseletében dr. Lontny Alán járási főszolgabíró veti részt. A központi papnöveldét mint kegy urat dr. Szokolay Aulai eszter-
gomi preláluskanonok képviselte. Olt láttuk többek közölt gróf Somssieb Antalt, u szociA-li-s érzésű földesurat, héber Miklós es|>eresplébános vezetésével a kerüld papságai, dr. Solymár István esperest Nagykanizsáról, Kozma György nugyrécsel, Ós Kreutzcr Ferenc galamboki plébánosokat, Nóvák István kiskomáromi és PÖlcz Mátyás morc-nyei káplánokat, stb. A szentc-lésrc eljötl Pauliui Béla, n Gyöngyösbokréták országo^ hirü megszervezője, Deéd re-renc festőművész a templom restaurálóiat Nagykanizsáról a Notre Du\'iué leánvlicenm két felső ,pszt\'ál>yn M.\' \'Mhrgil és M. Karníela tanárnők vezclésével, egy művészi ollárteritövel ked-veskedell a templom uj márvány főoltárának.
A templomszentelés és flnno-pélyes püspöki mise . után a közönség a hősök szobrához Vonult. Itt az ünnepi beszédet az első világháború egykori tábori lelkésze, dr. Czapik Gyula megyéspüspök mondotta. A hatalmas\'tömeg a gyújtó hatású beszéd alatt szinte érezte, hogy nekünk ezentúl még jobban kell szeretni hazánkat. Ezt követeli tőlünk a bősök emléke s ezt követeli a mostani magyar hősök áldozata, amit ériünk vállaltak. Mátay JenŐ főjegyző szavalatán meglát szotl az egykori önképzőkör! szavalás! rutin. Lontav Alán fő-
KÖNYVNAP JÚNIUS 1„ 2., 3.
Támogassuk a magyar Írókat, toll helyett fegyverrel vídlk ku a magyar Igazságot I — KonyvnapI könyvet
SCHLESS TESTVÉBE* Horthy Miklós-uti fióküzletében.
bazArudyar,
Toloföti S-95. \'U*
Legszebbet :: legolcsóbban!
biró büszke lehet jegyzői karára.
A templom jótevőiről is meg kell emlékezni. A külső javításokat és belső állványozási munkál á kegyuraság végeztette. A\' restaurálás és a művészi már-vánvoltár költségeihez a jó Varga-nővérek 7000 P-t (Micsoda áldozatkészség! Ilyen jótevő Kanizsán is elkelne egy-ketlö.\\ Gazdag Ferenc esperesplébános 2.500 P-l. gróf Somssieh Antpl és dr. Sárközv Lajos kanonok Ő00 300 P-t \'adományozóit. .V többi cca 20.000 P a plébánia híveinek áldozatkészségéből jölt össze.
Kiskó\'márom népe most már joggal lehet büszke a templomára, de büszke lehel a pnp-jára. Gazdag Ferenc esperesre is:-vj;;uuiiikus hite és magyar szívóssága megoldotta a leheletlennek látszó feladatot, a tornf-\'ploin restaurálását. Dr. Czapik Gyula inégyésppspoje. főpásztorj köszönetét fejezte kf Gazdjaa Ferencnek eredményes munkásságáért, a gyönyörű templomért.
Mindenki annyit ér, nineny-nyít Istenéri, a hazájáért és az embertársaiért dolgozik.
Loriffauer Imre
A cornevillel harangok
Kiia Ferenc a kanizsai színpadon
Táblás ház ünnopelto végig a log-napi estét a nagykanizsai nzinbáz-bau. Kiss Forcnc, a szinészkamara volt elnöke volt a kanizsai szinpad vendége, híres szerepében, A cor-npviltoi harangok Gáspár apójában. A kivétoloa színházi élmény megmozdította a város szinházkodvoTő közönségének szino-iavát, az Órtol-miség vozotő köroífx\'n csak Ugy, mint az egyszerű kisember-tömegeket. A logHzélosobb társadalmi rétegeinkbon inogjévó kullur-szom-juságnak h a \'rnüvéazut iránti igénynek zsilipjei felnyíltak erre az os-tCro. Folöznkitotta óket Kiss Foroue
ZALAI KOZLON*
1M2. lualm v
UTORT
HETIÉI ÍRBE
márkán butoraialnn)á6an vegyen vt^v rcn<tel|efi C***«»rv-«t M
kivétele* művészi egyéniségnek varázsa, amely « siker szíi>orkázö lelkesedésének ki-kitörő hangulatá-val töltötto inog 11 színházat Oás)«ir apó első megjelenésétől a függöny utolsó ösH/.fchui>ó<tómöitr. i
— Kiss Peroné oporottbon? — kérdozték sokan fojeBÓválva. Porszo a mai tutti-frutti oporottokro gondoltak s azokban bizony furcsa lett volna Kis* Ferencet bokázni látni.
— Ilyen ásulag darabban? — kifogásolták mások, akik A cornovilloi hitrangok mögött már muzouni-pol-cok dobos pont érzik.
Kiss Ferenc inávészoto azonban legyőzött niindeti aggályt és élottol töltötte meg az egész színpadot, u mese. kétszáz esztendős lovogójét. A gyönyörű este végén a csépelt Bzaima-iafl mai oporott rajongói is azzal távozlak a színházból:
Hiába, mégis csak n régi operett az igaziI
llizony, oz volt az igazi!
Irodalmi síneken szaladó, nemes barokk díszítésű {uoao, bonno or-kolcflí igazság éa mélység, költészet és élőt, regényesség és dorü és muzsika... muzsika... muzsika...
Kiss Ferenc megrendítően erőteljes drámai játékkal, éló húsból,
várból faragta Gáspár :ijmi alakját. Nemcsak u s/ínpad, íiwmcsak a színház, hanem az omber szivo-lelko tolt inog minden szavával, minden mozdulatával, a legmagasabb rendit miivészi élvezet gyönyö-rüségévol. A nézótér önfeledten tapsolta, Qtmopolto Kiss Ferencet ós megszületett az idei évad olaö vastapsa is.
A lenyűgöző élmény melleit sem szürkült el a kanizsai színpad én színészek lolioaitményu. Ali ez elsősorban a kj.ünö rendezésre, a stilu-
/lé:
allil.é
Színészeink közül ennek az estének pálmája Pogány Margité, aki a. majdnem-i^ófkisasszony kedves szerepet könnyed, Odo játékkal, a nehéz partitúrát tisztán csengő, jól iskolázott, szármáié hangjával villo sikerre. 1). -Szabó .József kellemes, szép tenorja, jó ihozgáw.1, mogjolenéue érdemes részét adta az est zenei és játékbeli Bikorénok, szinte kinyílt\' a tehetsége oblxm a művésszel szemben komoly igényt támasztó szerepben, lia Miiry hangbeli iildiazpoziüiója akadályozta a. prtmádonna-Bzorop teljes órvőnyor sülősét. A délceg Tunyoghy ugy játszott és ugy énekéit, mintha az előadás elótt Ugrott volna be bonví-van-szcropöbo. Vidám, jó figurát alakitolt a biró szerepéből Bánó Mihály.
A zenekar nem remekelt ,el-ol-szakfidt a színpadtól és nagyon niog-nehezitetto a szinéaz munkáját, amit a hallgatóság is .sokszor volt kénytelen észrevenni. , (bt)\'
A síinházi Iroda jelenti
Máj kedden este filléres bolyainkkal kerül színre Iluszku .Jenő bűbájos oporottjo, a Lili bárónő nagyoperett il fölvonásban, Pogány Marad, S. Ilargittai Ilona, Vihari llé-ílv, Tunvognv Pétor, Csonka Endre, líánó Mlhulv, Egervári L. Bein felléptével.
Szerdán este Fekotn István megrázó erejű színmüve kerül lieinuta-tásra. ( íme: Hajnalodik. A hllBK éves erdélyi elnyomatást és az azt kövotó felszabadulást • a magvai
ÓRÁT, ÉKSZEHT,
*» yia™ijOH M»ál—ma »wi-<i imi
VEKASY GYULA
gMt % kmm*t, u Tri t ytJ.
W****k, Om*étffm uluti tibia ktultetk
AHÁNYAT
honvédség diadalmas bevonulását írta meg az iró. A Hajnalodik a .Magyar Színház nagysikerű előadásában lübb mint l\'50-szor korüft
szinro. A nagykanizsai bemutató
elé várakozással néz a közönség. Pogány Margit, Deák Ferenc, 8ooa Lajos, Vihari Hédy, Kovács Anna, Hinhíi Júlia, Csonka Kndre, l>. Szabó József. II. Gábor Pál jálsz-szák a fÖszoropokot.
Csütörtökön, Űrnapjai) délután és esto BZÚire kerül a Mágnás Miska nagyoporetl 8 felvonásban, parádés szereposztásban.
Festessen Tisztíttasson
PÚlC&MCS
mái
Biztosították az ország téli tűzelőanyagellátását
A Magyar Vidéki Sajlóludősifó budapesti jelentése szerint nagy értekezlet folyt le a Kereskedelmi és iparkamarában az 1942—43- fűtési előkészítése és részletkérdéseinek megbeszélése céljából, amelyen az érdekelt szakma minden rétegének képviselőin kívül a földmivclésügyi minisztérium Is képviseltette magát. Az értekezlet keretében letárgyalták a kis- és nagykeieskedelem egymáshoz való viszonyát, a szakmai lét-siám esetleges revíziójának kérdését, a tüzelöanyagelosztás racionálisabb megszerveiésének problémáját, a hitelellátás kérdését és a vasúti vagonok helyes eloszlásának Ügyét. Szakmai körökben nagy megelégedést keltett a jelenlevő hatósági ki-
küldöttek ama kijelentése, hogy a termelési határidő meghosszabbításával sikerült a kitermelendő tűzifa-mennyiségek mértékét jelentős mérvben emelni s ezáltal ugy a főváros, mint a vidék ellátását a legmesz-szebbmenőcn biztosítani és az erdő-vidékekről vlsszafu\'ő vagonok fokozottabb kihasználásával azokat a fuvarozási nehézségeket Is megszünteti, amelyek még a közelmúltban Is megnehezítették az értékesítés munkáját. Az érekezlet egyhangú helyesléssel vette tudomásul, hogy ily módon az ország tüzelő anyagellátása az elkövetkezendő fűtési szezonra máris döntő hányadban biztosíttatott.
Az országos szakfelügyelő elismerése a kanizsai ökölvíJó leventéknek
oltunk a legutóbb moglftr-fíVÓ-lférkezésről, amelyen a kítünö formában lövő nagykanizsai Ököl vivó-loventék derekasan kitettek nurgukértj Most maga az országos sziikfolügyylő \'ü" volot intézett \\ Sípos iilvívó-mesterhez, amelyben a logutolsó mérkőzés ro és a kanizsai leventék kilünó szereplésére, meleg szavakban gratulál a llTK-val szemben tanúsított szép Bzerepléshez. Kihangsúlyozza Itái-z szeie|ilését, akit figyelmeztet \'arra. hogy\' maradjon a nyár folyamán edzésben, mert komoly tervei van-k vele
Ugyancsak levolei irt Kanizsára a. Budapesti Test gyakorlók Körének elnöko és legteljesebb elismeréséi tejezto ki a kanizsai [ökölvívók szereplése felelt. Külön gratulált w versenyzőkhöz, akik mind tehetséges fiuk — irja — éa akikbon á magvai sportnak még sok öröino lesz. Ráoz-ra vonatkozólag megjegyzi, hogy első szánul válogatott jelöltté lépett elő (ami persze ínég nem jelenti azt, hogy már kész a válogatottsága, mert inéir ezért néhány mérkőzést kell vívnia, de állandó edzésben kell leiuiíe, hogyha szólítják: fol legyen készülve.
Az elnök ezután köszönetei mon-
dott a B\'PK tagjainak előzékeny kanizsai fogadtatásért és főlog dr. Thol\\v;iy\' Zsigmond levenlo egyesü-letí olnöknok és a vezetőség többi tagjának, akik lehetővé totlék. hoirt\' Nagykanizsa ökölvívó u|>ortja ily üzé|ioii fojlődik.
A nagykanizsai vasutas atléták sikere a pécsi egyesületi bajnokságon
A nagy hőségben megtartott ver-sonyón igen jó eredményekéi értek cl az utazástól is eléggé kifáradt atlétáink.
A tüzéruti-aí sportlolepcn körülbelül 500 főnyi közönség olótt folyt le a verseny sók indulóval. A vor-senv pontosan 10 órakor kezdődött. A Kanizsai atléták közül csak Gé-niesí Mihály és Magyaróvári József indullak, do ók viszont megálltak a I lel vüket.
Versenyeredménvek:
Magasugrás: 1. Kurucz PAC 175 ein. 5000 ni. Bikfutas: 15 induló volt. Itt n kanizsai Oéinősi jó ere«l-ményl ért el: harniadik lett. 1500 m. síkfutás: 18 indulóval, oIbő lott Biró II. PAC. Itt.a kanizsai Magyaróvári József az ötödik helyezést érte el. A távolugiúsnál második leli Magyaróvári 10 m. 65 cm.-el.
VÁSÁROLJON
külföldi
márkás
kerékpárt
Lukáts László
Erzsóbat-tér 30. txám.
rá«ló-, karóhpér-,
Sporteredmények ^
FoTOiicváros—Kisiíent 5:1 (3-n Szolnok—Caopol 1:0(0:0). Oiimma -Újvidék 8:1 (1:0). Kolozsvár—Szeged 2:2 (4:11 g fialBTC- SzVSE 4:1 (3:0). Újpest—Bloktromöa 3:2 (0-,,\'i l)\'i\\[AVAG-MAVAa 7:0 (8;0\\ Lampart--Nagyvárad 3:2 (lrlV KTSE—Gázgyár 3:3 (1:1), /\'
Gondosan kell címezni éa csomagolni a postacsomagokat
A postaigazgatóság n l»atahivafa-lókhoz intézett rendolofélwn közli, hogy a cini nélkül közeit, továbbá a sérüli postacsomagok kczeléso nagyniértéklien hátráltatja a hivatalok munkáját ós a forgalom IoImv iiYolitásiíl. A nohózségek mogszün-letéso végett az igazgatóság utasította a postahivatalokat, hogy fi-tryeltneztessék a közönséget a fcövet-kezőki-o: csomagjaikat mindenkor erős, tartós esomagolássál és jál lezártan adják ]>08tára és ha lohdt-sénes, fadobozba ,ládába csomagul janiik. Papírt csak az osotbon haaz-náljauak burkolásra, ha az a tartalmat koltőképpéll biztosítja. Ilyenkor is erős csomagolópapírt használja-Uak s a csomagot gondosan kössél; át vagy erős zsinegot. vagy fémhuzalt lehel használni és ugy kell elkötni, hogy az észrevétlen. foHmntiií lehetetlenné váljék. Ezért a zsineg vagy huzal végeit elválaszthatatlanul\' egymásba koll kapcsolni, vaav reájuk ólonizárat, ixicsétet kell alkalmazni. A ciinfel iratokat gondo-dosan készítsék ol, olyan tartósan szereljék u csomagokra, hogy azok
ne válhassanak. Fiiggó eiiniiato-
kat lehetőleg fából készítsenek. Műúton csomagba helyezzék el a eimzett és a feladó címének másolatát. A postahivatalok olyan csomagok után, molyokot át koll csomagolni, külön dijat számítanak fol.
Batata** UvuU
Alsóőri vízvezetéket kap. A Balatoni Intéző Bizottság kezdeményo-zéséie és támogatásúra az alsóörsink vízvezeték kiépítését határozták ol. melyre vonatkozó helyszíni tárgyalások az iparügyi minisztérium k<>e-bejöttével megkezdődtök. Alsóőrinek a hegyekhói fakadó forrása kŐ> zötl több igon alkalmas vizve/iilék létcritéaéro.
/\'\'oiti/óil\'Jivfatelf.p partvédőművel épít. Pöltzol Jonó miniszteri
tanácsos vezetésével működő Balatoni Intéző Bizottság kozdoménvo-tesero i!s támogatásával Fonyód-Bélatelep határáíian a község és az érdekeltek bevonásával ogy co. két-
Kovácsszén
KISS FATELEPEN
liuebil-tl! li. Tclifan : S-39. Imi M-
1042. iunius 2.
kitoaiélw** állandó jelUgü j>art-ííjámö épit** «Mü*«k nitg.
j lihinii/i bai&tkfftáttk helyriátti-tata. A Balatoni IhtézŐ Bizottság kezdeményezésére Tihanyban ásatások koz\'dodnok, melyeknek célja I Imrállnkások föltárása. Dr. Ctiol-«ük\\ .\'éné véleménye szerint a termé [ékek eltávolítása után a második sor edd hí ismeretlen hurátlakás fel-tavúsu válik lehetővé.
Balatonalmádi vízvezetéke. A Balatoni Intéző Bizottság témogatásá-, ,1 megvalósult a balatonalmádi viz vezeték, melynél továbhí kiépitéso [c[ol tanácskozások indultak meg. *
Jú ivóvíz biztütiitúsa u Balatonnál. Az Országos Közegészségügyi intézet ez évben is tovább folytatja tevékenységét u jó ivóvizü "kutak ípitéso \'tekintetében. Hzóvben hat uj nyilvános közkút építését határozták ef amelynek anyagi fedezetéi a nilt és uz OTI egyÜttesesen teremtették elé. 9
Révfülöp yor/remlezéae. A révfülöpi kikötő mollotti part restinek icnifezési munkálatai megkezdődtek. A HlH anyagi támogatása révén sikerülni fog a Révfülöp szempontjából annyira fontos partrész teljes rendezése.
Az aizófói templom reztaurátáta. Az nszófói tomplom restaurálására h megvédésén) vonatkozó torvek elkészültök, ugy hogy az még ez évben elkészül.
\'»
.1 balatonleilei vízvezeték kibővítése. A balatonlojloi vízvezeték, tekintettel az egyre szaporodó villákra, kevésnek bizonyult és must unnak további kibővítéséről kell gondoskodni. A Balatoni Intéző Bízott-rag vezetésével az erre vunatkozó tárgyalások a naptikban mogkezdőd-nek.
*
Az apáti templomroitfot helyre-állitattak. A Ualatoni Intéző Bízott* süjí kezdeményezésére és annak támogatásával a Tihany-apáti templomromul újraépítetlek es a küiü-lötto lévő teropot mogfelolőon rendezték és most inegfoTelő.táblát állítanak fel, molyon a rom rövid történetét örökítették meg.

Vitéz Horthy lntván a Széchenyi raittiorrfij védnöke,. A 75 évos Királyi .Magyar Automobil Club a Széchenyi nemzetség felkérésére okidén rendezi meg a Balaton egyik legnagyobb vi tor Ián versenyét, a legelső magyar balatoni kultusz legelső apostola, a balatoni gőzhajózás mogal api tója, gróf Széchonvi István emlékűre. A versenyek védnökségét vitéz Uortbv István Kormányzóho-Iveltes Ur Őfőméltósága elfogadta ós a rondezőbizottflág elnöko dr. Kömény i Schnotlor Lajos pénzügyminiszter tett. A versonyejc az egész Balatoitt behálózzák.
*
Dr. /teményi Scliiniller Laipt a Ualatoni Sporthét elnöke. A Ualatoni Sporthét romlezőhizotlflágu legutóbb tartott ülésén a sVIH. Nemzetközi Balatoni Sporthét« rendoüó-bizottsága elnökének dr. Reményi Sehnoller Lajos pénzügyminisztert választották mog, akit ebből az alkalomból Albrecht királyi herceg üd-rözölt.
Balatoni eseménynaptár. Siófoton: június 47-ig nemzetközi galamblövő voi-sonvok. Balutonkono-fén: június 27.,* 28., 20-én ritor-wwrsonyok.
BÚTORT
azaknzletbeo, QABOR mfiassUIoanál
**ctm nn rM4*ljM.
UUM KóZl.óNY
Befutottak az első adományok a kanizsai tüzérek csapatzászlajára
Nagykanizsa első város volt, amely" zászlót adolt honvédéinek, jeléül annak, hogy itt n déli őrvidék legelőbb ébredt íel a magvai- katona-szellem a köz véleményben. .Most a harmadik honvédzászlól öltögcli a kanizsai társadalom hazafias megmozdulása a tüzéreink részérő, hogy ne legyen alakulat, amely ne érezze a kanizsai polgárság szeretetét, becsülését, katona és polgár összct\'oiTottságál, a magyar katona-eszményben való nagy magyar cgyüvétarlozást.
A Keresztény Jótékony Nőegylet kérő szavát a Zalai Közlöny közvetíti a társadalom teté. Ismételjük : - nem nagy adományok a l kérünk, csak annyit, hogy abban a zászlóban minden iguz kanizsai magyar fillérei legyenek benne. Hiszen nem azért adja a társadalom ezt a zászlót honvédőinknek, mintha
azoknak nem lenne pénzük egy zászlóra. Dehogyisnem lenne! Hanem azért, hogy ez u honvéd zászló a polgári rendű magyarság szive dobbanásának, kéz-j szorításának jelképe legyen a katonáink felé. Azért, hogy az a katona ne csak pénzen megvehető felszerelési tárgyat .lásson a zászlóban, hanem benne érezze a magyar sorskőzösséget és azt, hogy a magyar társadalom érlékelí és imádságával kiséri a magyar katona minden lépését Iizérl kell megmozdulnia mindenkinek, aki lelke mélyén érzi, hogy ennek a hazának minden fia hálával tartozik hős honvér deink véres áldozatáért. . Az első adományok megérkeztek :
Ozv. dr. I-rílz Józsefné 5 P, Biudinger Gyula 5 P, Untén Miklósné 2 P.
NA PIHEND:
Gyógyszertári ügyelőt: Ma őrangyal gyógyszertár Deák tér 10.
Kiakanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyolotes szolgálatot tart.
Naptár Június 2. Kedd. ltom. kai. Erazmus vt, - Protestáns Anna. - Izr. Szíván 17.
— (Űrnapján este: Szentóra a ferencleknél)
Űrnapján, csütörtök eato 7 órakor, Szeotóra a lereiiceslomplombau kitolt Oltárlszentsóg elölt. flyóoAst alkalom az elsópöutekro.
— (PénzQgytgazgató kinevezés)
A Kormányzó fjr dr. Kohánszky .j. Jenő minisztori tanácsost, a zalaegerszegi m; kir. pénsügyigasgaté-sag ideiglenes vezotöjét, pénzügyigazgatóvá nevezlo ki. Az egész Zalában népszerű pénzügy igazgat ó-nuk végleges kinevezése osztatlan örömöt k\'olt.
— (Növendékhangverseny)
lesz szerdán és szombaton 6 órakor ii zeneiskolában. Belépődíj nincs. (:)
— (Orvosi hli)
Dr. Míttera Zoltán bolgyógyáaz-aaukorrou szabadsagáról mog4rkt»av» ismét reudwl Sugár ul 1. szám alatt, 11—l-ig és 4—6 óráig. (:)
— (Kt Jelentkezik Marta-nővérnek ?)
A „Marta" Ápolónő Egyesület (Budapest, VIII., Kuiurhézy-u. 44.) [elvesz iii.ii, eves, katolikus, legalább 4 kö-zéplukoiat végzett, lestben, leiekben ogeazsOgoa nőket, apoiöuöl klkópzósro, utöna nyugdíjas elhelyezésre. A Marta-aóvérek hivatásos korházi Ápolónők, szolgalatban egyenruhát hordanak, szabadidejük, zsebpénzük letett szabadon rendelkeznek, uzep hzó tv hazukban együtt lukuuk, meleg oiiuoat, gondtalan meg-óllusie.ii, erkölcsi ós társadalmi védelmei elveznek ogyesíllolüktől
— (A rendőrkapitányság)
június hónapban gépkocsivezetői vizsgát nem tart.
MÉRLEG
Hlsdea Btéretbéa Sjtakwerfl jarltái
SCHOLCZ JÁNOS I
mérlegkéssltö-mester j
Nagykanizsa. Botvos-tér 30. atáro. |
— (Baross-hlr)
EütoaítjÜk tagjainkat, hogy üzleteinket Űrnapján zárva tartjuk. El- . nökség, (:)
— (TanltóválasitAs Homokkomáromban)
Tudósítónk jelenti: Kántortanítót választott a szomszédos Homokko-márom bucsujóróbely Bone Vendel kutas i osztály tani tó személyében. Az uj kéntor csengő, lágy hangja nagyon megtetszett a híveknek és közvetlen barátsága pedig már a választás napján megnyerte a hivők szivét. Megválasztása egyhangú volt, Eddigi szép müködéso bizonyíték arra, hogy a látogatott kegyhely jó kántortanítót kapott. Megválasztása után a kis iskolások virággal halmozták el uj növelőjüket ós a szülők is kifojeztók jókívánságaikat.
— Összedőlt agy zalai Iskola) Minap délután nagy robajjal kidőlt a kÍBSzíguti róm. kat. iskola-épülot egyik tantorménok utca. felél leró fala. Az összeomlás magával húzta a tetőzot egy részét ís. Emberelőiben nem osott kár, mert abban az időben aonki so tartózkodott a helyiségben, A szomszéd taretabon együtt voltak d gyormokek, kík-nok azonban bajuk nem történt.
— (Belefulladt a tokába)
Bohár Ferenc 40 évos kehidai földmüvos a lakása elótt lovó tó-kába esett. Miii.i rátaláltak, már halott volt. Cvok óta szervi szívbajban szenve<lott, így valószínű, hogy rájött a szivroham, elvesztette az eszméletét és ugy oaott bele a vizbo.
— (Egy kisfiú véletlenül lelőtte pajtásat)
Kislengyel községbon Qoláth József 16 és Kulcsár Jonó 16 éves fiuk forgópisztollyal játszadoztak óa löpróbákat tartottak. Az ogyík golyó belefúródott Kulcsár fojébo. A mon-tók az élotvcszélyoson mogsérültfiut csakhamar beszállították a kórházba, a golyót azonban a végrehajtott műtét során nom lohotott oltávoli-tani. \' í
— A Hunyuv Szárnyak
a magyar ropülés népszerű, folyóiratának olső jmiiusi száma íneg-jolont. Nagyszerű képos oldalak és számos érdekes ós változatos cikk omolkodik még ki a tartalomból. A Horthy Miklós N^mzotí Hepüjó Alap támogatásával ós Jánosy István által szerkesztett Magyar, Szárnyak ára 50 fillér. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VII., Király u. 93.
A GŐZFÜRDŐ uyitv» v*o rtgg"\' ti óratói «ste G őraig. (lUtfö, p«ut«k délutás •* kfldkt*ti «gdu n*p
nökrrtk.) Tftofoa: 560. ,
káromkodj 1
Ofcsénhjjot Qafamcziíuí^ Kmtkozhalik)
XAÜA\'t KÖZLÖNY
{folytatta .n i. oldalról)
héüg, marad ;iz Egyesült Államokban.
Változatlan hevenn<filftc\'t folynak m tihtai harcok
Bern, juníuo 2 (Bud. Tud!) A líbiai harcok változatlan hoveaségEol folynak. A nőmet ojasz páncélos orÓ-k a brit aknai^O/okőn \'át Trigtí-Kapuz irányában törnek olőro.
Ipawlch városát támadták a nemit rttpÜlŐk
Boriin, június 2 (N8T) Német könnyű harci repülőgépek, a kpddro virradó éjjol. támadási intéztek a délkelotangliai Ipswicli ellen. Valamonnyi német repülőgép visszatért támaszpontjára.
Földrengés BuVaréstben
. i iíuklireat, június 2
Bukjuealbon vasárnap és hétfón öBözcfioo hét izlton vott fíilílnfiiiíís. Négy, cgngést ijítin jól, hármat poriig cBítk gjUttígén labotott érozni. A Vk-orónohji, földrengés tognup düle-lőtt volt.
lo.itninvbOnWil
lemet, <-xlitmi.il, szállit.
CéatuJala\'orios : (
Dorvallts József
I ...««,íif>Jya7Jf.,JI!\'."ff< >«i
FERENCJOZSEf
75 millió dollár értékű francia cukor-készletet foglalt le az USA
Párizs, junjus -í A párizsi snjló érlcsliléséi szerint az levesül! Államok kormánya elhalározlii, hogy kőz, élelmezési célokra lefoglalja azt a ÍJUkörkészIctct, amelyet annak
ideién a francia kereskedelmi vállalatok a newyoi-ki kikfllő áruházaiban raktározlak el. A lefoglalt francia cukorkészlcl érieke körülbelül 75 millió dollár.
prlmn szúrnz gggggj
tüzelőre igen alkalmas, de csak 5 q-n felüli rendelésekel szolgálhatok\' fci."
Király-o. 41. sz.
ISPÁNOVICH
tüzltakéresko\'dí\'.
DRÁVAVáLGYI
«|SS HmMSZOLGflLTHTÚ R.-T.
szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben
Csangery-ut St, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések
Suscár-ut 2, I. emelet,, .^tlefon, gljL^
líríKieii s Zfiîsî Közlönyben
Könyvnyomda, könyvkötészet^ vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
ési kisdóbivatala
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerit <
ISZGSnBSBM
KészitAnkY
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzin ézeií. Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyom tat ványokat.
FON : 78
Gyártunk i
üzleli könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyvekéi , zsebkönyvekét, bevásárlási könyvekét, ra|zltlzelcket és lombokét, minla-zacskrjkát, zsákcödulákat, naptárlömb\'öket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kl-vitelben és legolcsóbb arákon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám aiatt.
1942. junluB 2
U«J»Hónfi(, 161 Ifiről. \' Monnalra ke-rések. Windlsctínt,1 Fö-nt Ö. 1^0
Rendet) (lafai\'fiision\'vt déluifiai\' elfoglalt. . sagrn falaaaxak. ÖfiilUrdö. 1579
Női sxabá sag Adat \'?1 tanulóiéi! nyo-kat fclví-r./ck. Báron-var rüda, Horthy Mik. I6s-ut 11. 1582
n Karaaak megyéiéire 120/185 niúrctU. yai ablakrámát, továbbá kétszárnyú tWte-aiiilt. Bővebbet : HltBCh és Szegőnél, 1571
Trágya ! eladó Kiss fatelepen, Jánondca 8.
Arany
\' 14 dib IflalálS "cséize cetnentbűJ, 1 tlil) 5 mílrics falépcső, 1 drb ablaktok és ,1 drb a|ló eladó. Ktnlisl-u. 2., vlléz Tólli 1576
LAKA8-OZIJBTHELY1SEO
Vároa belterötetén rtagy raktárhelyt, ¦ég asonnal kiadó. Clm a kiadóhivatalban. 1572
Nagy keresek.
raktár h elyláagat azonrtalra Oíbor buiorszakllilel, Horthy ut t. 1575
Kata**..
Harallay grafológus Xlrályu, 87.
alatt fogad.
legoToaóbban keretezi
HofTátH\'LaJoSjFö-ut 2.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12 145/1942.
Tárgy: Az 1922. évfolyambell álllláskötelesck összeírása.
Hirdetmény.
Felhívom az 1922: évben szüleiéit állllásköteles ifjakat, hogy folyá évi június hó 15—30 közötti Időben törvényes következmények terhe mellett összeírásuk végett\' személyesen jelentkezzenek a városi kálónál uyil-vántartó hivatalban. (Városház, földszint 33. szoba, régi adóhivatali helyiség.)
Jelentkezni lehet1 hétköznapokon délelőtt 11—13 órá közölt, délután pedig 16—18 őra kőzött.
Az ideiglenesen távo\'Ievők Írásban Is jelentkezhetnek. Ilyen cselben a beadványhoz csatolandók az alább felBorolt személyi okmányok.
A személyesen jelenlevők okvetlen hozzák magukkal születési anyakönyvi ¦ kivonatukat, származásukat Igazoló okiratokat, iskolai bizonyítványt, segédlevelet; ipari és egyéb képzettségét igazold okmányokat.
Figyelmeztetem" az- állltáskölele-seket,\' hogy a jelentkezés\' elmulasztását a törvény szigorúan bünteti.
Nagykinlzsa,"l942i -május 21. tus Polgármester.
POLITIKAI ! J Ai\' H -\\ i . Sild]. : „Keig.itfMi,! ti T. H.gTk«.UM\'. Ptlfllö. \'tn-i--> ; Z.lHt Kir.ly.
Nyomatottá
. .Kítn.Ibso.BI R, T. N.trrk.nH»* ;.-,vtl(..|-i!:.....¦ ;;iU*:tli.
gg. .Woly.m, 184. Mim._NipylwnlMi, «MB. junlui 3. >»rda
Ára 12 lllfér.
ZALAI KÖZLÖNY
S»rkeMtoaefr 6.1 kiadóhivatal: Fout 6. «xam. fecrkeutosesl ea kiadóhWalall telefon 78. az. Megjelenik minden hétköznap dólután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elölizotésl ára: egy hónapra 2 penge" 80 lülér,
negyedévre 7 pengő 20 llllér. Egyes szám: hétköznap 12 1111., azombaton 10 HU.
Vtjrnapjára • • •
Irta: P. Halmot Fortunát klskaalisal ferences-lolköaz
Körülhordozunk ma Téged, S&nw\'ogcs Jézus, Eucharisztikus Kjrily. körülhordozunk városa* ink, falvaink utcáin, terein és cleVlszórjuk mindazt, amit nyomorúságunk, szenvcdésleli cl-escltséguiik melleit még a magunkénak mondhatunk : vergődő szivünk imáit, mezeink illatos virágait.
Szentségi Jézus! Te ma ujrn clVömilsz ifjúságunk és felnőtt híveid sorfalu közölt ; kicsinyek és nagyok, müveit és egyszerű emberek hódolva borulnak \\i arra, amerre szentségi jelenlétet! fehér i ni sz térim na elöltünk elhalad. .
A inni napon Te, a Szeretel Királya, kilépsz magányodból és áldási osztva, szereletet sugározva, körüljársz diadalmas menetben, fellobogózott utcákon közöltünk .akiket szeretsz, akikért meghaltál, akikért a világ végéig a szeretet foglyaként itt tartózkodói\'. Mire vau másra leginkább szükségünk, mini szeretetre. A világ nélkülözi a szeretetei, inert az emberiség nagy része nem ismer el Téged l r-nak, törvényeidet éltető alapnak. Nem találunk megnyugvást, békél, harmóniát, mert iicni Te vagy az útjelzőnk, Pedig, aki utánad megy, néni jár sötétségben. Világosság, felismerés, igazság, szeretet az általad jelzett ut. X Te világító szeretetednél önmagunkra ismerünk, feltárulnak hibáink, gyarlóságaink, hanyagságaink, melyek annyi keserűséget okozlak embertársainknak. Csalódást Önmagunknak. Benned, a Szerelet Szentségében felismerjük nemcsak a hiányokat, mulasztásokat, hanem a lennivalókat, az eszközöket is, melyek által munkálhatjuk a nemesebb, u szebb, a megelógetjettebb emberi életet
A Te egész földi léted nem1 volt más, mint egy körmenet: körüljártál, jót cselekedvén ! ahol feltűntél, az emberek eléd hordták betegeiket, bélpoklosai-kat és Te meggyógyítottad őket; ;i halottakat és\'Tc feltámasztottad őket; a siránkozókat és Te \'Vigasztaltad Őket : a bűnösöket és Te \'megtisztítottad őket. irgalmas szamaritánusa lettél másoknak\', meglióditottad a vi-%or, mert magad Iemondtál róla. .
Szeretet Királya ! Amikor ma ^Rigvomilsz Itőzöttünk, amikor
fe máffyar nemzeted hódolva Hszik lábaidnál; n Te szama-""itánusí körmeneted jut cszűnk-he\' Mi is sebzett emberek, vérző mwrt vagyunk. Kérve-kérünk : hajolj le "hozzánk s légy nekünk " irgalmas szamaritánusunk !
Rövidesen ujabb akció indul a keleti fronton
Timosenko megsebesült a charkovi csatában
A Német Távirati Iroda közli, hogy az angol hírszolgálat stockholmi jelentése szerint Ti-mesenko tábornagy könnyebben megsebesült a charkovi csatában. Gépkocsiját ugyanis néniét repülőgépek támadták meg, amikor az arcvonalon ellenőrző utal lett. A jelentés szerint Ti,-mesenko csak a csodával határos módon menekült meg aflia-
láltól. Gépkocsiját Gharkovtól délre német zuhanóbombázók lámadiák meg, A német támja-(lás közelében haladó gépkocsik mind elpusztultak, csak Timosenko gépkocsiját nem érte találat. A repeszdarabok azonban Timesenkot és kíséretét is njeg-sebesi tették. Mindnyájukat pülögépeű\\j?,állil()tlák a szovjet i\'öhndiszálli
„japán mindig testvéri jóindulatot érzett Kína Iránt"
Tokiói június j3
zölt egy angol lengeralatljáró-val. ! i
Elsüllyedt oiiy amerikai éa egy angol t&heríiujó
Berlin, június 3 Washingtoni értesülés Szerint az Egyesült Államok tengernagyi lúvatala közölte, hogy a tengely tengeralattjárói ismét elsüllyesztettek egy amerikai és egy angol teherhajót.
Argentína a kommunisták ellen ; -
Buenos Aires, június 3 Az argentin küldöttség az ameríkaközi értekezlet elé indítványt terjesztett a kommunista propagandának az egész amerikai szárazföldön való be-lUti\'isárn. a kommuiüsta párt-szeK\'e.zet,ek feloszlatására, végül a koniíhunístu titkos szolgálat meginni trésére.
NZÜrlch, június 3 \'Bud. Tud.) Svájci lapok je-
¦[¦\'nlvt.ttüu kz 5. olílHlnn)
Felhívás a kanizsai magyar nőkhöz!
Minden 16—50 óv közötti nö köteles önkéntes munkaszolgálatra jelentkezni
Tozso japán miniszterelnök a nankingi kínai kormány kikül-döllei tiszteletére tegnap Tokióban fogadást rendezett, A fogadáson elmondott beszédében kijelentette, hogy Japán folytatni fogja a kínai kormány támogatásának rég bevált politikáját. Mindig testvéri jóindulatot éreztünk a kormány iránt — mondotta Tozso \'és jóakaratú\'érdeklődéssel kisértük fejlődését. Japán, Kína és .Mandzsukuo ugyanazon család tagjainak te-
kinthetők. Most tömörülniük kell, hogy harcoljanak a végső győzelemért a nagykeletázsiai háborúban és utána latba kell vctniök minden erejüket az uj világ remijéért.
Megsérült antíol cirkáló falóit be Gibraltárba
Berlin, június 3, A Xémel Távirati Iroda értesülése szeriül egy megsérüli brit cirkáló futott be Gibraltár kikötőjébe. Azt a hirt terjesztik, hogy a cirkáló összeütkö-
Minl a Zalai Közlöny május 3(H számában részlelesen kt-lejlelte. ^Nagykanizsán is meg; alakull a .Női Önkéntes Honvédelmi Munkaszervezet munkabizottsága, n nagykanizsai hölgyek vezetésével, élén dr. Krátky István polgármester nejével. A munkabizottság teljes erejével és felkészültségével megkezdle a nagykanizsai magyar nők luborzásál honvédelmi munkák végzésére. Akkor, amikor az orosz front poklában vitéz honvédeink vívják cl-keseredelt tusájukat, ugyanakkor becsületbeli kötelessége minden magyar nőnek segítségére lenni a front kalonáinak : a háború mielőbbi győzelmes befejezésében. Ezt szolgálja a nők honvédelmi munkaszolgálata. A Magyar líazn elvárhatja
most, hogy a Zrínyi Ilonák és Dobó Katalinok önként jelentkezzenek, mert n haza az. amely hívja őket a honvédelmi munkák zászlaja alá. Minden magyar nö 16—ií)0 évig köteles ezen honvédelmi munkákra jelentkezni. Ilyen munkák pld. ; mezőgazdasági, ipán, gyári, tisztviselői, közlekedési eszközökön való szolgálat (autóbusz, vasul), ápolás, stb. Az állam kincstári költségen kitaníttatja azokat a nőket, akik valamilyen munkaágat el akarnak sajátítani : pld. varrást. Az állami n munkáért megállapított munkadijat fizet. Önkéntes jelentkezés esetén a nők szabadon választhatják meg munkahely ükei. .Nagykanizsán a női munkaszolgálatra való jelentkezés június S-t ól. hétfőtől kezdve jú-
nius 1 ó-ig, hétfőig bezárólag tart. Jelentkezni lehel délután I órától a polgári fiúiskola földszinti helyiségében. A jelentkezés nem jelenti az azonnali jnunkábaállást. Hangsúlyozzuk, hogy a kiskorúak csak szülői beleegyezéssel, iskolások igazgnlőságuk engedélyével vállalhatnak ilyen honvédelmi női munkát. Mindenkinek személyesen kell jelentkeznie. A.holnapi, Urnapi körmenet után az Országzászló előtt Sági-b\'arkas István polgári fiúiskolái tanár propaganda-előadást tart n női Honvédet mi munkaszolgálat rendkívüli fontosságáról. «t
A Magyar Haza felhívása ez a magyar nőkhöz.
Minden igaz magyar nö tudni fogja becsületbeli kötelességét.
Onts a mi sebeinkbe is olajat és bort: szereteted vigasztaló, fájdalmai envhítö olajai és uj életre keltő erődnek csodálatos, isleu-borál.
Támaszd föl a lelkiélct hulláit, a természetfölötti élet hél~ pöklosuit ; tápláld a bitet, adj írt a reménynek, ragadj lova u sárvilágból lui a ufiazás éthereji
oda az arkánákhoz. a litokzalos mennyei látomáshoz, hogy mindenki tanulja meg ; nincs üdv másutt, mint a Te elveid, a To szereteted törvényének utján...
ZAIJAI KÖZLÖNY.
19«. lunlm i
ROTORT
[I, HETYEI IMRE
BHÉFmiikAH butonwa Ionjában vegyed v«gy rcndd|«i ,Ctftr«i U
Szerda
Allaedú «tt«ornáUI«k bélkomapuküp
Umiap\'it I, ml*«ráN
Ö.40 Torna. Hirok. KözlemőnYok. Hangloinezek.. — 10 Hirek..\' — 11.10 Nemzetközi TÍzjolzÓ8zoljrálat,
— 12 Harangszó. Himnusz. Időjá-rásielontés. — 12.40 Hirek. — 13.20 Időjelzés és vizállésjotoiitéa.
— 14.80 Hírek. — 14.46 Műsor-úraertotéa. — 16 Árfolyam hirek, piaoi árak, élelmiszerárak, — 16.45 ldójeUés, hirek. — 17 Hirek szlovák és ruszin uyelvon. — 19 Hírek magyar, nóuist és román uyelvon.
— 21.40 Hirok. — 28 Hírek né-mot, olasz, angol és francia nyelvűn.
— 24 Hírsk.
BUDAPEST I.
17.15 Felolvasna. — 17.80 Burányi Budi cignnyeonokarn. 18,20 HonvcdmnsoiC - 1Ü.20. Küb íigyi negyedóra. 10.8"» -Közvetítés az Uj Magyar Színházból. »Vén diófa--. Operett barom fölvonásban, .7 kópbon. 22.10 Üzoh az otthon. BUDAPEST II.
lö.SO Francia nyelvoktatás. — 1!) A kassai rádió műsorából. -19.46 A kolozsvári Irodalmi és Művészeti Hetek műsorából. — A azü-netben kb. 20.30" Hirek. 21.30 A "Vén díófa« cilü\'ö oporett második1 és harmadik felvonásának közvetítése.
Csütörtök BUDAPK8T I.
8 Fohász. .Szózat, Heggel i zone.
— 8,46 Hirek, - 10 Egyházi ének és szentbeszéd. - 1.1,20 Hádiózono-kur. — 12.20 Idójolzés. - 12.80 A Szó kos f óvárosi Zenekar. — 13 Felolvasás. —- 14 1. rész: Müvész-lomezek, 11. rész: Japán hanglemezek. — 15 Baromfitenyésztés időszerű tanácsadó. - 15.25 Weidin-gor Edo szalonzenekara. - 16.10 Egészségügyi Kulendárium. —16.20 Horror\' Pá\'rtangóharmonika számai.
— 16.40 Felolvasás. — 17.20 A 2. honvéd gyalogezred zonekura. — 17.46 Rádió\'a rádióról. — 18.20 Nemes Erdeós László előadása. — 18.30 A Protestáns Irodalmi Társaság délutánja. ¦ - 10.20 Finnor-tmig ünnepli .Hannorhojm tábornokot. A finn rádió díszhangversenye u tábornagy 75. születésnapja alkalmából. — \'20.25 Kárpáti Aurél elbeszélése. — 20.45 Hoirvódeink nótát kérnek. Hurcoló honvédőink kedvem; nótáit énekli Nagy Izabella és Orbán .Sándor. KÍBér Horváth Elemér cigányzenekara. — 21.40 Hirok. -- 22.15 üzon az otthon. ¦ 23.25 Nagyzenekari szórakoztató hunglemezok.
iBÖDAftíST II.
15 rálria-lánclemezok. -— 18 I)r. Joó Tibor előadása. — 18.25 Gombás Ferenc gordonkázik. - 18.55 Bsgossy Judit zongorázik. 19.80 Az Operaház olóadásu. »lligolottü«. Dalmű három fölvonásban, négy képben. — Az 1. folv. után kb. 20.36 Hirok, - 22.25 Portis Pali cigányzonokura.
i -fiién- ni mmwWmái\'
ClpŐt Telelőn: 488.
csak E L C k E 8 T Ő L
(Damata) ehi a a
m&mtumm* ii i m-i m
Az építkezési bizottság kiadta az engedélyt a MAORT villa (családi)\' házainak építésére
Á három-enieiétes klslakásos Ut tervezetét most kés/Itik
Mini Ismercles, a városi kep-viseTÖlesfürel a pénzügyi\'hizolt-súg /nvásfafQ nf apján hozzájn-nill n városi sétány ogy részének (i MAORT vllln-ŐpTlkezesének céljaim való átengedésére. Mintegy kél holdon l() rsnlrtdi ház (vilhi > épül a MÁÖRTttnO nökök és főtisztviselők részére, kilenc I szobás lakás lesz. a tizedik pedig egy ö szobás lakás n imígfelcló kényelmes, hozzálnrtozó helyiségekkel. Az épilkezéshez szükséges nnyug már otl is van a helyszínen. A váró* építkezési bizottsága ősz-szeútt és megadta nz épilkezési engedélyi a liszlviselői családi házak építésére. Valószínűleg
ünnep után a város polgármcs téri lüvalnlu ki is kézbcsilteÜ már.
Ami u postával és :t polgári iskolával szemben éllerü-lő Horthy Miklós uli ingatla-non ópitendő .\'í emeletes kis-inkásos házal illeti, azt :i MAOJRT műszaki hivulaláhan most tervezik\'és rövidesen elkészül a köllségelőirányznltnl együtt, Az ingatlan legnagyobb része már biztosítva vnn, csak egy házzal nincs még megegyezés, ami - lm nem sikerülne dűlőre jutni — valószínűleg kisajátítás alá kerül.
Sok iparágunk jeleni foglalkoztatási a MAOHT-épükezés.
espereskerűletl a fenérteremben
Törhetetlen ragaszkodását fejezte kl a jubiláns Szentatya iránt
Kedden délelőtt tartoüa szokásos körülöli gyűlését a nagykanizsai esperes-kerület papsága a ferencick feltérterméhen .Niemetz Sándor esperes elnöklőié alatt, a lelkészkedö panság szép szánni részvétele mellett, amelynek soraiban otl láttuk Csóthi ííézo nutrii Vcreszluri apálplébánost is. A gyűlést szent mise előzte meg a templomban, anirt I*. Onlyás (Joliért plébános celebrali. A*gyűlésen u megnyíló elölt dr. l\'ozsgny János kanizsai hitoktató luiulatanílúsl (_ Ki tok tatást) lurlotl a polgári leányiskola II. osztályának növendékeivel. A Szentlélek eljövetele- volt hitoktatásának tó-, májú, hogyan kell az anyagól a növendék által könnyen megfogható, értelmes módon, közvetlenül, a gyermek lelkivilágához mérten leadni. Dr. Pozsgúy mintátnnitásávnl remekelt. Nagy tetszést aratott komoly krilikus paptársuinál. Az előadás (mán-tatanitás) önkritikája "Ián hozzászólások kövolkczlek. Dr. l\'ichler Emil ferences hittudományi főiskolai tonar a tőle ínegszokolt ulaposságávnl ésmé-Ijenjárásával lelki előadást tartott paptársai részére. Beszédének vezérfonala : Kegyetek szentek, A pupi élelszenlséget fejteget le az elmélyülő szerzetes mély meglátásával és finomult érzékével. Nagy hutása volt. Nieinolz Sándor esperes lendületes incgnyitójálttiu mindenekelőtt a Szentatya jubileum-áru téri ki és alázatos ragaszkodá-
sai fejezte ki Krisztus földi helytartója iránt. A legteljesebb örömének adott kifejezést u megyéspüspök szerencsés felgyógyulása iránt, akinek főpapi munkásságára az Örök Főpap különös áldását kívánta. Kegyeletlel emlékezett meg az egyházmegye \'atyjáról , néhai Kuuzli 1 )czsö nagyprépostról, áldásos papi tevékenységéről, nngy jó-cseickedelciröl, amelyek messze világítanak és példa\' szolgáltatnak mindenki szántára. A testvéri szeretet szavaival szólott a nyugállományba került gelsei plébános, Kpjützer Dezső t. kanonok, kerületi esperesről, aki nagyon szerelté puplestvé-reit, akjnek határozott külseje alatt egy rendkívül meleg és szociálisan érző einborj sziv dobogóit. Végül az esperes kérte ol-tárlestvéreinek támogatását fcl-adnln teljesítés ében. Hozmán Alajos, u homokkomáromi kje^Q--liely apostoli lelkületű őrzője es lángléikü plébánosa, mint AG titkár, hosszabban beszámolt az AC esperes-kerületi munkájáról, a szükséges feladatokról, amik n papságra várnak és az (általános katolikus nnpjkérdcsekre lóri ki. Szavai a juhaiért éiö-baló pásztor szeretet-szavai voltak. Majd a belső papi, lelkipásztori ügyekre és adminisztrációs kérdésekre került sor.
A kerületi papi-gyűlés ismét a komoly papi-munka és ncm-zelépitö levéklenység jegyében zajlóit le.
, .. ti ÉP MOZGÓ HeM\'\'"t^
2~4tg -.--1--csütörtök
Budapesttel egyidőben ! Csak 16 éven felüliek nézhetik meg FEKETE LILIOM Páratlanul izgalmas és lebilincselő
Előadások kedden és szerdán 5, 7 és 9, csütörtökön 3, 6, 7 és 9 urakor
Droapi körmenet
sorrendje
Űrnapja - » katolikus magyarság nagy ünnopnupja. Hódolat és imádat a logm. Oltáriszcntsógnuk Az Oltáriszentség diadalmenete a város főútvonalain keresztül, ahol a négy égtáj folé áldását osztja a kosságru. Az idén különösen nagyon fontos, hogy ott legyünk mindannyian és Könyörögjünk a magyar fegyverek győzelméért, fiaink, (est-véreink ép, egészségos hazatéréséén Hogy az Ur áldó köze védje hon-\' védőinkéi és adja vissza u régi magyar határokat. Mindent, mindent --• ami a mionk volt.
A körmenot Na 9 órai nagymiso után kezdődik Mi. fél 10 órakor. A testületek és ogyoaületok 9 órára gvülekoznek. A körmenot u ferences plébániatemplomból indul ki.
Sátrak oltárokkal: Feltiótuiiiplom olött, Hercegi Erdőhivatal kapujában, Városház kapujában és a Kat. Legényegylet kapujában.
A knrmonot utvonala: Szent luire herceg utca, Csengory ut, Deák tér, Fő ut, Horthy Aliklós ut.
A körmonot sorrondjo:
1. Feszület kút lobogó között. 2. Elemi iskolák. 8. Polgári fiúiskola. 4. Polgári leányiskola. 5. leánygimnázium. 6. Kereskedelmi iskola, i. Reálgimnázium. 8. Ipariskolán leányok Jézus Szívó Szövetsége, y. K10E. 10. Katolikus Legényegylet. 11. Baross Szövotség. 12. Ipartestület. 18. Credo. 14. M. kir. posta. 16. M. kir. államvasutak. 16. Pénzügyőrség, vámhivatal, állampénztár, sóíiivatal, folyammőrnökség. 17. Városház, államrondói\'ség, bíróságok, ügyészség, ügyvédi kar, városi képviselőtestület. 18. Keresztény Tisztviselőnők. 19. Szociális Misszió nővérei és a Szent\' Ilona Leányklub, 20. Urloányok és Úrasszonyok Mária Kongregációja. 21. OItáregvesillet. 22. Szent Ferenc 111. Hendje. 23. Cserkészcsapatok. 21. Vitézek. 25. J\'ilZoltÓk. 26. Levente diszSZü-knsz. 27. Ttizbarcosok. 28. Katonu-zenekar. 29. Katonai díszszázad. 80. Fehérruhás leányok csoportja, énekkar, Szont Vincéről nevezeti irgalmas nővérük. 81. Papság a leg méltóságosabb Oltáríszontséggol, a baldachin mellett diszőreőg. 32. A buldacliih mögött a polgánnostori hivatal által közöltek, ugyanaz álüd között Borróndboh\' és az egyházközség kéj>viselótoHtülote. 83. Katonai diszszaknsz. 34. A mognovozott csoportokba nem tartozó összes férfiak es nők.
A plébánia kéri a hívókét, hogy nmorro a körmenot elvonul, szíves-\' kedjenok ablakaikat kivilágítani ás virágokkal diszitoni.
Könyvismertetés
DuIIb tük dr.:
„A hatályos magyar sajtójog szabályai II."
Dr. Dulin Elok: »A hatályos magyar sajtójog szabályai" eimd uiüvc-nek második kötete most jelent meg ni Országos Magyar Sajtókamara kiadásában.SV 81b oldalas, második kötet folöleli mindazokat az uj sajtójogi jogszabályokat, a melyekot uz oIbő kötőt mogjelenche: 1910 februárja óta mugiiozattak, azonkívül ismerteti azokat a tórvc-nyeket ós rondolotékot is, amelyek neui vágnak ugyan közvotlonül a sajtójog körébo, do jolontőségük vau a sajtó szem pontjából.
ismerteti a szotzó a szorzói jogra vonatkozó teljos joganyagot, a.lisz-teségtolen versenyről szóló törvényt és az idevonatkozó teljes joganyagot, u Sajtókunuirának a tisateeág-lelen versouyt kiküszöbóló hatá**o/a-túl, a SujtókWara által létrehozott sHirdetésí Egyezményt, továbbá a tiltott közlésre, valamint a fényké-
i|g június 3.
,wí»i tilalomra vonatkozó jogsza-bii Ivókat.
A magyar ssjló és a lapkiadás torén indokoltok könnyen Attokiiüt-ható összeállításban találják mog a tönyvbon »z ujangirók, yalamittf az idős/aki lapok aKorkoaKtonottoibon éa kiadóhivatalaiban foglalkoztatott ,vCvéh alkalmazottak muukaviszo-nviira vonatkozó jogszabályokat, igv az újságíróknak folrhondéw esetében ji\'iró illelmónyokro, végkielégítésm, továbbá az iíjságirók minimális fizo-.léfléru éh fizetési ))ótlókaiui vonatkozó rendelkezéseket. A nyilvános számadásra kötelezőit vállalatok vo-h>Ió állásainak Iwtöltésérn vonatkozó lendololoknok !1 sajtó- éa nvomda-vií Hala tok vezetőire kiható intézko-désoK éa az. újságírók adókedvez menve™ vonatkozó joganyagot is részletesen ismortoti át. Dalin Klók kön v ve. A sajtóközigazgatási ititéz kcdósekoi ismertető\' fejezetet, kiegészítik a visszacsatolt koloti és or-ilélvi országiészekén, valamint !1 rjsszaliéditotl délvidéki térülőién megjelenő időszaki ía|wk niígoirléiyo-
w\'sérr vonatkozó jogszabályok és az
Miilitotl területeken lakó újságírók állampolgárságát szabályozó rendelkezések. A gyakorlati lapszoi-kesztés és kiadás szempontjából fontos n könyvnek az újságírói én lapkiadói utazási kedvezményekre vonatkozó jogahvagol tárjryalo foJDxoio. Ugyan csak külön fejezni ismerteti a lapkiadókra nézvo nagy nagyjelentőségű kedvezményeket, igy a hírlapok és folyóiratok előfizetési nyugtáinak illotékmentosségóro éa 11\'sajtónak nyújtott postai és távbeszélő díjmérséklésére vonatkozó intosko.-désót.
A Magyar Országos Szabványügyi Intézői által a nyómónapirosi\'á vonatkozólag mogéllapitotl uj azab-rányok most időszerű bovozotésóvol kapcsolat bán a lapkiadás szempontjából különösen fontosak n nyomópapír nagyságára, minőségére, 1m--siorzésénok és fölhasználásának módjára vonatkozó, valamint a papír vámjával, forgnliniadóvállságá-val, B.tb. kajx\'solatos rendelkezések bősége és kíinorítő ísinerletés)\'. A nutinópa pirosra vonatkozó tudnivalókat, valamint jogszabályokat a könyv egyik fojezoto kodex-szorüon fölfalja össze.
Kzokkol a rondolkozéaekkol együtt ismerteti a szorzó a nyomdai munkák felárára és a hiílladékpapiros fölhasználásának korlátozására vonatkozó intézkedéseket.
Külön fejezetben ismortoti a
szorzó a Kait Akain arával é.s a zsidótörvénnyel Kapcsolatos rondelkozéso-kot, továbbá a rehabilitációra vonatkozó jogszabályokat, amolyok a sajtókamarai tagság illotöleg\'a kamarai lacfolvótel éa tagtörlés azouipont iától bírnak nagy jekmtosóggol, Véltül a kivételes hatatom alapján ki-bocaújtott Bajtóvonalkozásii rendeleteket ismortoti a könyv: igy a sajtór ollcnórzésro (cenzúrára), az időszaki lapok oldal terjedőimének korlátozására és árának szabályozására, valamint a külföldön megjóloné lapok behozatalára és forgalombahozata-Kra vonatkozó rendelőtöket A kézikönyv használatát megkönnyíti a részlotcs jogszabály- és tárpyimi-taló, amolynek segítségével a laikus W könnyen oligazodhatik 11 sajtó-|0;<Bzabályok tönikolegébon.
Hr. Dalin Klek: »A hatályos 11111-K«I sajtójog szabályai 11.« eimü munkája füzvo 8 pengó, megrendelhető az Országos .Magyar Sajtó-kamiuánál.
Vigyázat!
A Darmol h.nh jjtul utiftOX-iák. Uoyeljen. mart minden lablellán a „DARMOL" szónak ói T alakú bevagé*-nak-koll lannl. Kimondottan eredeti caomagban kír|u.
ZALAI KÓZLONV — -
Deák-tér 4. száma bázába költözött a Jézns Szive plébánia
Augusztusra várható a szép Jézus Szive-templom befejezése
Végre elértük ezt is. Hosszas bonyodalmakon és küzdelmeken keresztül odáig jutottunk, hogy befejeződött a Deák-tér I. szánni ház plébánia céljaira való átalakítása és az űj világi plébánia, melyei Jézus szentséges Szívének széniéit és ajánlott fel első papja és plébánosa : dl*. Solymár István esperes, az Köt-vös-lcr 30. szám alatti fKöhler-ház) ideiglenes lakásából álköl-lözhclell végleges székhelyére. Külsejének egyszerű csínje és belsejének nemes egyszerűsége amúgy igazában megtelel a plébánia és Iclkés/tluk céljaira. Mindenül I ragyogó lisztaság uralkodik. Ahogy a házba belépünk, földszinten, jobb oldalt oll van a plébánia hivatalos irodája, hogy a liivek könnyen
hozzáférhessenek. (Telefonszám 360.) Tovább n két káplán szobája, az egyházközség külön irodája stb., míg az első emeleten a plébános lakása esi a vendégszobák.
A inai naplói mindenki mái* a Deák-tér 1. szám1 alatt keresse fel a < felső) Jézus Szive plébániát és lelkészkedö papságot.
Ami a Jézus Szive templom építésének előrehaladását illeti, mondották nekünk, már ott tartanak, hogy a sekrestye betonozását végzik és ha minden zu-varlalanul folyik, augusztusban az uj istenháza il maga leljeys szépségében felszentelésre kerül, amil nagy egyházi fénnyel a megyéspüspök fog végezni.
Gyönyörű templom lesz az uj Jézus Szíve tomplom U
A tavalyinál nagyobb érdeklődés mutatkozott az idén a Könyv-napok iránt,
amelyek általános megelégedésre sikerültek
kereske-a nagyközönség várakozással tekintettek Könyv-napok elé, amelyek immár Űzőnkéi esztendeje propagálják a magyar írók terméséi ;i magyar könyvet. Kvröl-évre fokozódik az érdeklődés a magyar könyvpiacon. Az uj könyvek kiadásánál figyelemmel kellcll lenni az általános helyzetre, a közönség vásárlókópcsáégére és sok egyébre.
A mngvar könyvkiadók kiadós terméssel jöttek az idén uiuera, a közönség elé, volt válaszlék bőven, mindenki válogathatott magának valót, főleg t magyar ifjúság. Volt is élénk érdeklődés, sokkalta nagyobb,.
mint tavaly, ami az adott .viszonyokkal is magyarázható. A keddi könyvnapot előmozdította az országos vásár ós az ebből az alkalomból Kanizsára jött vidéki közönség is. Talált is u vásárló közönség magának valói.
A favorizált könyvek közölt első helyen állott a Szent István Társulat kiadásában megjeleni Tóth Tibamér-müvek k-ö zül az 1 pengős kiadású, (utána Babits költeményei, Harsány] Magdolnája, Mécs összes költeményei a szerző névaláírásával és az ifjúsági könyvek, stb.
— Teljesen meg vagyunk elégedve a mostani könyvuapok eredményével — jelentette ki informátorunk.
Hösök-napja a hazátért áisólendván
Alaólondva, június 3 (Saját tudósítónktól) Több mint 1000 ember vett reszt az alsólondvaí llósök Ünnepélyén. Olyan jól rendezett, impozáns ünnbpélyt Alsó-londva a fölszabadulás után nem látott, mint amílyon volt a Hősök-napján a Magyar Ifjúság Házának terén. A fellobogózott Alsóiondvára már a kora reggeli órákban özönlött a vidék nono még Ortaháza, Nova, Lófonyo, /.alabaksáról is. Annál inkább, mert e napra osott u híres Szentliárouiságí-buosu is, a moly a Iladik-mumiat örzö Szentháromsági kápolnánál zajlott lo. A
Magyar Ifj. Háza, do még* a körítés U eaupá ólé pircé-fenér vírág-
gal volt diszitvo. A tábori mise köreiében Horváth Imro mondott magasazámyalásu beszedőt, kiömölve azt, hogy a magyar nazafiaág — bocflülotot szorozni mindenütt a magyar névnek, hitbon szilárdnak lonní, orkölcsbon tisztának. A magyar nép a maga boldogságát ko-rósí, de ezért nem akar más népekot rabszolgává tenni, mert tudja, hogy a népek Atyja egy. A szentmise közben K. Kopácsy Lajos hitoktató vosotésével az iskolások szop egyházi énekekkel működtök közre.
Hálók, kombinéltsiobék
JaktrVnd^ls\'e^ nagy választékban
a .változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horlhí HUkldu.ul 4.
Nyaraljon hévizén C5 inegsiobadul raumtjáiól.
jHÉYIZGTÓSYFORDÖ jobb^rS:
fürdője, amellett Ideális nyaralóhely. Kitűnő konyha. Dlitis étkezés is. diétás nővér vezetéséve!. Elsőrendű, valamint szerényebb Igényeknek megfelelő szállodák. IVÓEÚIAK gyomor-, bél-, epe-, vesebántal-mak ellen. Bló- és utónaisoni kedvezmény. Pelvllágoallissal szolgál PlrdfttgaifaléBái Hívli, Zala megye Telefon A.
Majd folcsondült a Himnusz. Utána Bkalics Sándor ov. lolkész boBzédé-Immi utalt arra, hogy Alaólondva és kopekének magj\'arja összejött folo kezeii különbség nélkül, hogy együtt rója le a hála a kogyolo^ adóját hőseiről szemben, akik közösön vó-rozlok s adták ólotükot a hazáért. A hősök jolképea sírja, oltár, moly-nól hűséget tanulunk drága magyar hazánk iránt, mogbocaüléat, szero-totot egymás iránt éa az összofogást, hogy egv szivvol, egy lólokkol sorakozzunk" fel ujabb Késeink, harcba-iiiduló honvédőink mögött ós a log-olsö magyar ointwr, Horthy Miklós kormányzónk mellett. Inkább száz halál, mint egy Trianon. Majd csokrot bolvezett ol kis növendékével, Uobosics Klárával u hósök ,\'
sírjára. Utána DobosicB Klárika a "Iiadiárva Janíka« című rorsot sza-vulta ol. Kok szem könnvboláhadt. Majd a csontovölgyi iskola növon-dékeí Völgj\'eaí JózboÍ ig. tan. vezetése mellett több éneket adtak elé. Hlápsi Ilus tanitónó ugyanazokkal a növondókekkol Völgyosí Józeof: »lla ohnogyünk« cimu szóp^költo-\' menyét szava lókor usban síavnlUtla ol. tígv csonvevölgj\'yievonto szaíalt: »Hósök sírljónóU/Utána a londva-housziifaluBi olemísták énoko kövot-kozott Hubay László ig .tan. vozo-.tésévol, majd egy londvabosszufalusi lovon te szép szavalata következőit. Kulcsár István frontharcos, alsólondvaí li. biró beszedő kövotkozott, amolybon inogható módon omlóko-zott inog halott bajtársairól, kiknek cndékozeto a hálás utódok lolkélion örökké él. Majd a kapcai elemi iskolások- énekkara Tüsko József ig. tan. vezetése mellett \'ónokolt. Egy kajKai kislány pocBáa népvlBolotbon megkapó kedvességgel szavalta az »Idogon sir« cimü költeményt. ÍjoI-ket megindító volt az alsolondvai polgári iskola szvulókóniBának jole-uoto, amolv több képben mutatta Ik) Lá]x>si Kornélia tanárnő vezoté-sével az ogvos nomzotÍBégek hűségnyilatkozatát a magyar baza iránt. A\' szép ós mogható ünnepély a magyar Hiszekegy elénokléaovol ért végok A renden» nagyszorüségo Kü-ronya Jonő polgári iskolai igazgatót dicséri s azokat az iskolavozotoket, akik a gvormekokot az olóadott számokra olyan szépen megtanították.
UH bárónő
Sokszor láttuk, még többször hallottuk Huszka Jenő szépzonójü oj>e-rettjét, a Lili bárónőt, moly méltóan sorakoxik Bob herceg,Gül baba, lírzsélwt és a Gyorgyói hál bíkeróhoz. A legtöbb ojnrettnél hiányzik a tartalom. Nom is lobot elmondani, eaak — uléiiukolni. Lili bárónőről a kritika elismerőleg nyilatkozott. A kritikusok álláspontját a közönség is osztja. Maga a darab kisiklásoktól mentes azóp mose, moly báróin órán át gyönyörködtet ős igazán szórakoztat.
Hargiltai Ilona bárónője minden dicsérőtől mogórdomol, Knoko bo-hizclgó finomságokkal van tole. Művészi inugaslutOK ogyszoi\'üaógo őrzik
ZAJUAI KOZMNS
ma, iuniu«_r
_rftUBKUI!-*\'^IUJ"l,W,r
játékiii, BáronesHzo ogyiko legszebb alakításának. Pogány Margit Clii-riscxíi frisseseidével, üityos táneávnl élménysKorü. A tcmperanientiunos Biliéi* hetire omlékoztot. Magasan iveié pálvát jósolunk iinki. Tu-nyóglív Pétor grófja disztingvált, reazlotoilieii is kidolgozott alii\' "\'ás volt. Az eittö felvonás utolsó /oiQnQ-teilKüi liÓKÓgiíol szólta művészei*.-nek kincsoit. Eneko nemesen csengő, biztos. Az inas szerepében is ur maradt. Csonka Endre Frédije rémek. Humora uralja a színpadot. Játékán megérzett,\' hogy szívóson játszotta szerepét; niolyhoz niüvé-szcto sok pluszt adott, liumora olyan, mint a kut vize. Minél töl>-hol niernok belőle, annál tisztább. Ismétléseknél a színházi karzatnak szóló néma játéka nagyon helyesen, ezen az estén elmarad!, ísiues szüksége olcsó babérokra. Bánó M ihálv bárója finoman esi-szolt ál.-tkilás. Sipos Gyula tiszttartója inliszlolőnek bizonyult, ami ma ritkaság. Egervári L. Béla komornyikja természetes, szép játék volt. Sallay György tálaló inasa néma szerepével nyílt színi meleg tapsot \'kapott. Vihari líődy kis szo-ropét kedvesen alakította. Elismo-rés\'sol kell megeinlékeznimk Z. Szabó Gyuláról, Szalva Péterről, Kácz Arpádi\'Ólj Leugyol Istvánról ós Szakáll Gyuláról. ¦ \'i ¦
Láflzlóffy Lajos kainagy-zeno-szorzó töljesitmenyéről csak az elismerés hangján kell szólamaik. A kis zenekarnak értőkos tagjai vannak. A rendezés Galolta Koronc igazgatót dicséri) aki a inai holyzot adottságai közt is pompás szereposztással, ragyogó kiállítással kedveskedett közönségének.
( v})
A síiíih izl. iroda jelenti
Ma ¦ eslo mutatja lio a társulat Fokcto István erdélyból származott írónak Hajnalodik cimü színmüvét, melyei a Magyar Színházban több mint 160-sssor játszottak nagy sikerrel. A darab az igazságtalan trianoni határokon tul játszódik. Az izzó magyar hazaszerctotet és a román gyűlöletet taglalja egészen újszerű beállításban. Pontot (esz orra a\'J.bécsi döntés s utána a \'magyar hadsorog bevonulása Brdólybo.
A feáromkodáat latan 4a a «rt.-W.ny bOntatlI
Kovácsszén
KISS FATELEPEN
Ernttil-Uf 13. Ttltfa« : 5-39. Änny J.-u. 8.
A jobbnál-jobb szerepeket Pogány Margit, Vihari Hédy, Kovács Anna, Budai Júlia, Mojzos Mária, Deák Ferenc, Soóe Lajos, I). Szabó József, Csonka Endre, Vékes István játsszák.
Csütörtökön délután és este szinro kerül Mágnás Miska kacagtató tfin-eps oporott 8 fölvonásban. A CÍiu-szeropot Csonka Endre és Marcsát Pogánv Margit játsza, azonkívül Na Mftry, Tunyoghy Péter,\' Bánó Mihály, tJeák Ferene, H. Gábor Pál ős Egervári Béla jutottak még hálás szerepekhez.
Festessen Tisztittasson
Pálcsics
ndl
mm
Gyenge felhajtás, magas árak
a tegnapi országos vásár helyzetképe
A júniusi ors/.ágös vásárok mindig az év leggyengébb vásárjai, igy u legnnpí is. A mezei munkák elvonják a vidék gaz-dakö/.önségél a vásárról. \'Ehhez hozzájárult, hogy Nagykanizsával egyidejűleg országos vásár volt 1,\'etenyén és Xeinesdéden is, amit erősen leheléit érezni. A felhajtás gyenge közepes volt.
Kereslet sem a megszokott élénk. l\'VIhajtollak összesen ölő szarvasmarhát és"-312 loval. Az árak magasak voltak és további felmenő tendenciáink volt. Ok\'ör élősúlyáért í.üti pengőt kérték és ehhez hasonló volt a többi állat ára.
Gyenge volt a vásár a kanizsai üzletekben is,
A csendőrök elfogták Bakter Vendelt,
aki ellen a törvényszék nyomozólevelet bocsátott ki
Bakter Vendel keszlhelyi lakos ügyével már foglalkoztunk Bakter\' ugyanis azzal van gyu-nusilva, hogy egy női megtámadott. Az ellene megindult eljárás során a hatóság nemi Audin Bakteri megtalálni, ugy, hogy
a tőrvényszék nyomozólevelet boisájlotl ki ellene, Kiinekmeg leli az eredménye. A nyomozó-levél alapján a keszlhelyi csendőrség elfogta \'és beszállitoKu a kanizsai ügyészségre.
Harc a gombamérgezések ellen
Csak friss, egészséges gombát szedjünk -
A gombaszedésnél a legnagyobb óvatossággal Járjunk e), . hogy a gomba mérgezési esetek számít \'csökkenjen hazánkban. Dr. Bohus Gábor, a Nemzeti Múzeum tisztviselője irányelveket állitolt Össze, ,i melyeket a gombaszedésnél szem előtt kell tartani cs ezeket a következő pontokban ismertei!:
1. Ae ehető gombákat a mérgesektől nehezen tehet megkülönböztetni, mert errenézve biztos módszerek nincsenek A legtöbb módszer a babonák világába tartozik, mert a gyilkos galóca például az ezüstkanalát nem feketíti meg, husa nem színesedik meg. szaga so\'iszo.\' blíg van, Ize pedig jó.
2. Csak olyan gombát gyűjtsünk és fogyasszunk, amelyet kétségtelenül jól Ismerünk. A ktzdö csak a legismertebb - gombafajokat gytlitse, a rókagombát, a közönségei tinó-
rut és csak fokról fokra haladjon a többiek megisme ésével. Nagy a gombafajok száma é* az egyesek közölli különbség gyakran kicsi, ugy hogy hosszú Ideig tart, amíg megismerjük Őket. Amelyik gombát nem ismerjük, azt hagyjuk nyugodtan az erdőben.
3 A legveszedelmesebb mérgesgomba a gyilkos galóca, amely összetéveszthető az erdőben termő csiperkével és ezért különösen vigyázzunk arra, hogy galóca ne kerüljön a gyűjtött gombák közé.-\'
Csak friss, egészséges gombát szedjünk, átnedvesedett, öreg, iomlott gombát hagyjunk a termőhelyén.
5 Azonnal készitpük el a gyűjtött gombát, de hűvös helyen kiterítve egy éjjelen át jól ettarthaó. Egy tömegben azonban, különösen melegben, könnyen megromlik. Azokat a gombákat, amelyek csak ar
Vásároljon
Horváti Lajos
üveg- ós porcellán-kereskedésében
Nagy választék várja Önti
Fő-ut 2.
Telefon : 647.
első forrázat után élvezhetők, ne fogyasszuk.
6, A gombák nehezen emészthetők, ezért gyenge gyommak ne egye nek gombái, mert könnyen felléphetnek emésztési zavarok, amelyeket azonban nem ssabad a gombamérgezéssel összetéveszteni.
7, Qombamérgezés esetén gondos kodjunk gyors orvosi segítségről.
A legtöhb gombamérgízést ai okozza, hogy a csiperkéi összetévesztik a gyilkos galócával. A kél gomba köölli különbségek a következők: A csipetke lemezei, amelyek a kalap alsó oldalán sugárszerűen helyezkednek el, kezdelben fehéresek ugyan, de csakhamar meg-szin sédnek, még ped\'g rózsaszínen át feketésbarnára A gyilkos galóca lemezei fehérek maradnak vagy legfeljebb sárgaszinüek lesznek. A csiperke szára kissé gumós. A gyilkos galóca szára erősen gumós, ami nagyon fontos körülmény, mert a galóca gumója körUI van véve fehér hüvellyel. Olyan a kép, mint a gyilkos galóca fe\'iir pnpiicsbaii állna.
BÚTORT
¦ fl/akfhttolbon.
GÁBOR mfiasztaloinál
•curen raKT rendeljen. Mubvta n n I ¦ o n, VA.osfafto-pulola- (SI
Győzelmével második helye került a vasul
A körülöl C\'ttlokoB vasárnapi onsl-múiivoi (PEAC—1>V8E 1:1, MK - PBTC 2:0, \'DPAC—TSE 4:0, KSH—tili\'í\'C 4:2) nagyon moRvál-loztalták a bajn, táblázat aorromljél. A\'Vaaut 24- ponttal a második hol.v-ro korült. Kivaiicaiau várjuk a lián* lévő ni(\'rk6zésekot, különösön m NVTB ó« a DVSK mérkőzéseket, mort a kot vasutas csapat közii! losz az idői bajnok.
BajnoksiROk állása
1. DVSE 18 11 4 3 62 : 28 M
2. NVTE 19 11 2 7 62 :41 24
3. PEAC 18 9 4 5 48 : 29 23 il 8B7.C 20 10 2 I S»:» 8
5. PB1C 18 9 3 8 39:29 2
6. DPAC 19 9 S 7 31 : 37 1
7. KSB 20 10 1 9 61 164 M
8. ZíSE 10 9 2 8 3J : 29 20
9. MSE 18 7 .1 8 3\' : 35 7
10. ZMN1E 18 (1 3 9 45:50 IS
11. T8E 19 3 2 14 26:71 » 12 CFC 18 3 1 14 21 i 65 I
Négyüléses DKW l autó eladó
Ara 3.200- vei 3»
Ciak 7 litert logyanl 100 km. Clm: a kiadóhivatalban.
1942. Inning 3
ZAt.At KftZl.ANY
NA PIK IONI):
Gyógvsiortári ügyelőt: Ma, szerdán u "Megváltó gyógyszertár Bvzsó-" Iwt tér 21., holnap, csütörtökön a Sü, Mória gyógyszer tó r Király u. 40.
Kiakanízsán az ottani gyógysaor-tár aliando ügyolotoa szolgálatot tart.
A GÖZFORDO uyilra v*a raggal ü óralo" «>t- 6 óráig, jiüro, nari*; !léiitek dé\'utáa é; k«d\'.laa «?a-i u»p lnikrrtW.) T«l«fon: 5(M).
NaptAr:, Június 3. Szerda. Rom. kat. Klotild. ¦ Protestáns Klotild. • Izr. Uzlvan 10. — Juoius 4. Csütörtök. Rom. kat. űrnapja, - ProteataoB Keróoy. - Izr, Bzlvaa 19.
Pohárcsillogás
Alig csillog « drága pohár, még van benne ntml öröm, de ha már nem Itsz, megunom is mérgemben Összetöröm.
Lakonikusan
Ne csókold az álmok fakó-blöor ajkát, hisz nem terem at néked egysem aranyat, <if álmok az embert egyreegyre hajijait s amit adnak, nem mus, mint:
fhítvány rungy-anyag. Parragl István
— (Höslszobor-szentelés Zalaujlakon)
Az 1014- IH-íki világháborúban ulaswtt zaliiiíjluici hősök oinlékuzob-lánalc felszentelése június 7-én délelőtt 11 órakor lesz. A felszentelést Labor Miklós esperes-plébános fogja végezni. A hósi emlékmű felavatását i a kerület országgyűlési képviselőjét dr. Tholway /.sigtuond képviseli és a járási katonát parancsnok*
búg is képviseltetni fogja magát.
— (Baross hir)
A Baross Szövetség nagykanizsai Szervezete ezúton hívja meg szeretett tagjait a falyó hó 4-én délelőtt 9 óiíuior tartandó nagymisére és V-IO órai urnapi Körmenetre. Qyü lekezés az alsótemplom elölt,
Baross Szövetség.
— (Az alsólendval buc.au)
Nagyszeriiun aikorült a Szentháromsági buesu Alsólondván, a inolyeu aOOü-nél több umber vett részt. Utána u jókedvtől és a magyar nótától haugosak lőttek a lond-vaí hegyek.
| Dr. Mező Ferencné |
Súlyos -csapás értő dr. Mező Ferenc budapesti állaim gimnáziumi igazgatói, a szellemi oliin-
nc gondolkozzon suká, meri az i\'dó szalad I Közeledik az állami sorajiték húzása, melynek ftm*«F«nf6Hya 40.000 P-EZENKIVÜL MÉG: 20.030 P 10.000 P 2x5.000 P 4x2.300 P 6x2.000 P 33x1.000 P és még szimot kisebb és nagyobb nyeremény, melyeket mind készpénzben fizetnek ki.
HuxAs június B-
Hovsíky képviselő és Krátky poigár mester a MÁV elnökénél.
megfelelő nagykanizsai pályaudvar építése ügyében
Ismeretes a képviselőtestület jaulttieti állásfoglalása a nagykanizsai pályaudvar ügyében. Krátky István dr. polgármostor, a képviselőtestület határozatára és kívánságára, llovsiky képvisolóvol közlendő, felutazott kedden Bu-dapcstro. llovszkv János még kedd folyamán érintkezést Itoro-seti vitéz linréilv Kál-inánnsl, a MÁV elnökével. A .MÁV ol-nuko ma délelőtt fogadta a kerülőt képviselőjét é.-i a íxágárinestort.
llovszky János n fogadáson hangsúlyozta, hogy mennyire \'fontosnak tartja a budupost—nagykunízsai második sínpárnak kiépítését, melyről már annak időjén vitéz nagybányai Horthy István Kor-mányzóhelyettos Ur Ofőmeltésagá-val, amikor még a MAV élén állott, részletesen tárgyalt, l\'gyanozt kórtu most is vitéz lmrédv Kálmántól, u MAV elnökétől! Kérte, hogyha
már olkorülbotollon a nagykanizsai pályaudvar átépítése, ükkor kéri azt, liogj olyan pályaudvar lótoaitessék, Dinely méltóan fejezi ki u város jelentőségét és amely a Muraköz visszatérése folytán még jelentősebbé vált állomást megfelelően reprezentálja.
Dr. Krátky István polgármester a pályaudvar kérdéseinek előzményeit "feltárva, rámutatott arra, hogy lia már lohoittják az állomás fedett csarnokát, akkor a MAV építsen
olyan pályaudvart, amely méltó re-komponzacíó és alkalmas legyen a megnevekedett utasforgalom zavartalan ellátására.\'
lmrédv Kálmán nagy figyelemmel hallgatta inog városunk képviselőjét es a polgármestert. Meg-\' ígérte, hogy azonnal megvizsgálja az ügyöt és amint a háborús viszonyok megengednek, azt uz elhangzott érvek alapján a legmesszebbmenő előzékenységgel fogja megvalósítani.
Hűvös időben nyilt meg városi strandfürdő V
Nem emelték a belépőjegyek érát
Június elsején nyalt meg a városi strandfürdő, Tnssy Béla városi főmérnök, u közmüvek ügyvezetőjének jelenlétében.
_ Tiszta, friss viz vár* í la n fürdő közönsé-gét, pompás, bárso-yjy nyos föveny, kinál-•jK3RP kozé napozó — azon-ban n bűvös időjárás csak kevés számú érdeklődői vonzolt, ami érthető is, hiszen a v;z még nem melegedéit fel annyira, hogy it közönség hullámaiba kívánkozott volna. Jobbára a sportolók kerestek Fel a strandfürdőt, ill. uszodát, akik csak rövid ideig tartózkod-í»k a vízben. A nyitás első napján tehát még csuk kevés számú közönség; kereste fel a stran-
piász világbajnokai, a Zalai Közlöny joies tollú munkatársát. Felesége az éjjel hirtelen bekövetkezett szívroham folytán váratlanul elköltözött az élők sorából, itthagyva forrón szeretett családját. A hir a legnagyobb mcgdÓbonést váltotta ki nemcsak Nagy kámzsán, dr. Mező Ferenc pátriájában, .de az egész országban, ahol niindenült ismerik és tisztelik, aki dicsőségei szerzeit a magyar színeknek és a magyar névnek. Dr. Mezői Ferenc mélységes gyászában mindenki osztozik. A megboldogult temetése holnap délután történik, amelyen az egész magyar sportvilág részt vesz. — (Éitesiiés)
A nagykanizsai fodrász-mesterek tisztelettel érteeilik vendégeinet, hogy üzleteiket június hó l-tol szombaton esteti órakor Zárjak. Elnökség.
dot, amelyhez a belépőjegyeket a város vezetősége - - tekintettel a közönség anyagi helyzetére - - nem emelte. A jegyek líraí változatlanul a tavalyiak. Az intézöség arra törekszik, hogy a strandfürdőn való tartózkodást u nagyközönségnek míiinél kellemessebbé tegye, liülíé azonban a fennálló jegyrendszer és egyéb megkötöttség miatt nem kerül fel ál Utasra. Az idő felmelegedésével mind nagyold) lesz a látogatók száma, főleg azoknak, akiknek nincs módjukban a Balatont meglátogatni, igazi jótétemény a városi strandfürdő. \\ , Női napok bevezetésébe — ugy tutijuk csak jűlrtipi hó folyamán kerül sor.
— (Felhívás)
A nagykanizsai összes fJszer-, csemege- és vegyeskereskedők értesítik a mt. vásárlóközönséget, hogy üzleteiket június i-töl szept. l-ig szombat déli 1 órakor zárják.
— (Orvosi htr)
De- Bittora Zoltán Mgyógv ász,-szakorvoa szabadságáról magarkacra ismét rendal Sugár ut 1. aaám alatt, 11—l-ig áa 4—6 óráít> (:)
— (Halálozás)
Kteznár János Baranyavár-pél-monostori állomásfőnök 55 éves korában meghalt. Temetése 4-én a kapo vári róm. kath. temetőben délután 3 o.akor lesz.
— (A gimnázium sportkőre) folyó hó 4-én délután 6 órai
kezdettől tartja szokásos érvégí bemutatóját a Zrinyii-sporttoTopon, moly re a város t. közönségét tisztelőitől meghívja az igazgatóság. Műsor: Felvonulás, JI iszekogy, zenes íz a had gyakorlatokra), öO, 100, \'200,
KÖNYVNAP JÚNIUS 1., 2., 3.
Támogassuk a magyar irokat, toll Uolyett fegyverrel védik Mo a magyar Igazságot 1 — Köiiyviiapl könyvet
SCHL.EBS TECTVÉftCtt HortHTMiklos-uli tíóküzlelcbw.
fFolvtatia az 1. oldalról)
lentései szerinti a keleti arcvonalon a keresi és churkovjj csutak -ulán szétcsend következett be. Bizonyos jelek azonban arra engednek következtetni^hogy. rövidesen megindul valamilyen akció. ,
MÉRLEG
{¦¦li\\\\ Sliideu ttiéretben L O Szakszerit javítás
SCHOLCZ JÁNOS I
mérl«KkésKlia-m«at«>r |
NngykwalzBa, EOtvot-tár 30. axam. |
400, HOU m. síkfutás, 4zbU, 4x80. 4x100 m. váltófutás, nyújtó, korlát, lőgyakorlatok, ntagasugrás V- - Viti, o., súlylökés HI—VIII. o., távolugrás 111 - VIII. o., disskoszvotés V—VIH. o., gerelyhajiUs V—Vili, o., kardmérkőzés I. éa II. csopoit, iskolai játékok I. o., kosárlabdiunér-kózés VI—VII. o., díjak kiosztása. Himnusz, elvonulás. Holyárak: ]Á-boly 1.50 P, tribün 80 filiar, la*
ventojogy 20 fillér. (Návroszőló
meghívókai nem küldüuk.) (:)
Retorta faszén
KlftS FATELE!*
Erzaótiot tér 13. Arany Jánoe-u. B. Telofon 531).
A miniszterelnök réulvesz a frontra induló honvédek búcsúztatásán Kecskeméten
Budapeal, juníua ti (Budapesti Rrtoaitó) Kállay miniszterelnök csütörtökön Kocskeniit-10 uluzík, ahol re>ztresz u k«leti frontra induló hon vád köUd 4kek bu-üsuztató Ünnajwégón.
Fehér egér mint életmentő
Egy Lyon melletti faluban Jean Louöet francia állatfestő nemrég Izgalmas pillanatokat élt át, melyeket aligha fog valamikor is elfelejteni. A festő munkaszobájában egy kalitkában néhány mérgeskigyót tartott, melyekre egy nagy állattani munka illusziralásanojt volt szüksége. Egy alkalommal délutáni szunyókálása-ból hirlc.cn nyirkos, hideg érintésre ébredt fel. Amint szemen kinyitotta, megdöbbenve Iá ta, hogy két elsza-bzüult vipera mászik rajta. Eszébe jutott, hogy a kígyók csak akkor szoktak támadni, ha fenyegetve érzik magukat és a legnagyobb erőfeszítéssel nyugalmat erőltetett magára. A halálos harapás azonban természetesen minden pillanatban bekövetkezhet és idegei már majdnem felmondták a szolgálatot, amikor a kígyók hirtelen lecsúsztak róla és a szooa sarkába siettek, ahonnan gyenge nesz hallatszott A neszt a festő kedvenc fehér egere okozta, mely éppen a legvégső pillanatban bujt elö vackából. Az egér a veszedelmes hullok zsákmánya lett, a kígyók elcsalásával azonban megmentette Loubet életét.
kérőm koctjl
ZAIíAÍ KÖZLŐN ?
1M3. június 3
alatli virágüzletemben vágott- Ab eaarép virágok
állandóan kaphatok ls»t
KlUrOrui. « l«)UI**)nbb UHUIbiH fc.ntllruX
Magyar-német posta-szerződés
Budapest, június !) Borlini iolentés szerint a magyar posta 7ozerÍL*anKfitója és a német birodalmi posteugyi miníastor mec:-állupodnflt irlak alá a )K)Htn- és táv-iróazolfiálni ejryszorüsitérót, valamint a NeiiioterHíiíjr é.s Magyaror aziig közli lovi\'-lforíínlombiill u\'postai
dijak mérsékléséről. K Btorzódésok a j6tá hónap elsején lépnek érvény bo.
Ujdef áthelyezési
NŐI KALAP
HÓTH LAURA
bazAr-udvar
temet, exhumál, szállít.
CégtuUldonos :
Dervallts József
HH T.I.f.«, »M. UH., UO.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
I fillérre
!.. .Hl
a ZALAI KÖZLÖNY,!
a
ba bejelenti nyaraló cimét, A Ki.uloliiv.ii.il porlómcn-tescu ktltdi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
— UIUHIIIUI «-1
BbdaeU s W/1 kan»k«Uk»JI I fa Ipwmhrtl inri, i. Ul I
VÁSÁROLJON
külföldi
kerékpórt
Erarsébat-tér 30. »iAm,
\' 4
^•"»¦¦¦¦¦«¦¦ifammmmmmmfaBHBMw
I Német pánoélOBOkítátüadásra indulnak fFoto R. D. V.l|
Zalai Közlöny Zalai Közlöny
Zalai Közlöny Zalai Közlöny
Zalai Közlöny Zalai Közlöny
Zalai KAdöny Znu Közlöny
Zalai iJzlőnv anai,Küzlftu
Zalai KózlAny Zalai KöMny Zalai KónÖny Zalai KM/Aouy Ifozlöny i jKőzlöny Zalai Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Zalát Közlöiji Zalai iyszlöiF
JWí Capotó a ZALAI UCZLÖW
DRAVAVDLBYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.-T.
•itktiarQ falvilágoaitáa minden villamos kérdésben Caengery-ut 51, telefon 294.
Ártom szemlék fizetése, reklsméciók, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefen 213.
APlÚHIlDETtSn
Bt,QÁdmurt* Au-MluV I (HveizUnk Köillixlvlseiők Siflvelkexete, Emibet-tér.
1686
Maablxhal* ticjtiöfiö felvitetik, Jó. isel fóhereeg-ut S6. 1688
Ügyei warroUAnyt kiveszek — Kraussné, Eötvös-tér 2. 1589
Ktffiek cuy lAeA-mlitden***, egv
dadát és Bfly mlnrlnnnat, aki kirll munkáhoí írt. fclentkeién 4-én, dÓIHott N*pköö nllnono) óvodákban, Klskarni-a, Kiírie-utca. 1591
0k»\'» vnrrolsányokal (elverik.
Hercitcld Eintbat. Zitnyl-tt. 62. 1601
Jóhliból vaio Ilut tanulonak (elve-itek. Ritter Andrai. 1604
33 éves ta»araa-aae*d aliasi leni Horvith Peter Réita-u. 21. « MW8
l\'i\'V in eroi tint tanononak kerpnrk Simon István nenies, Ktlkanissi 1598
Vll\'any•¦•ralS-tMHOROot fclveaiek, OrUnhtil fiitmér vlllamoieáf>I vállal*!-. Deik-tér 2. 15S9
Trágya «lado Klis fatelepen, Arany Jlnoi\'utca S. 156*3
EladAki HédlÖ «i UM katlannal, ló-kaiban levők. Sugár-ut 66 1696
Hérának megvételre 120/185 méreltl vai ablakiáciot, továbbá kétszárnyú tlveg-.!!1.11. Bővebbet: Hlrsch és Szegőnél. 1671
Uíif.il-u. 19. ix. alati féléves mangici aOldő eladó. 1602
Jókarbin levő ledelei hintó eladó. Cini kiadóhivatalban. I0C0
HÁZ ÉS INGATLAN
BxantoyBrgywAr eliö hegyháton 5104 ?¦öl szllőblrlok, azánló, kajáló, Kytlmölcíöi, pincével, teljes" lelizereléisel ¦Hyiilt ctidó. Bővebbet Koasulh-tér 7. 1548
Efudd sürgősen közel Nagykanizsához n egy van holdas bittok terményeivel, adómentes épületeivel. Bővebbet: Horváth. Sugáx-ut 42. 1531
Slkitor-ulcs 18. sí. hAa «lido.
1584
¦ f flWEI I
Har«llay gralotógue KlrAly-u. 37.
alatt logad.
Pene! találtak ax Eruébet-téri fod-rásr-Utletbcn. Igaiolt tulajdonosa oil átveheti. 1590.
HélhAnapos klalaányamat Örökbe adnám. C!m a kiadóhivatalban. 1005
Szentképek Tol"\'6T7:
nagy válnirztékban — logolcuóbb
Horváthnál. Fő-ut 2.
OfcsénhjM cuitiamezúfjan szmikoznaiik
ZAIAI M.ŰZLÖHY
COLITI KAI HftPlLAP.
Kiadja : ,,Kaieiiriasiai R. T. NagykaaliM"-. Palalo* kiadó; Zalai KÉNly. Nyomatott ; a „KlfQRiauigl H. T. NigykanUta"
•yoadájáau Naiykiilisaa. IHyMéUet falai > Uiai RAr^fcl
82. évfolyam, m. szám.
Nagykanizsa, 1948. június 5. pintek
ára 12 fHlé>.
POLITIKAI NAPILAP
8tt>rke*ztó6é(í A* kiadóhivatal! ;űut 5, tz&n>. SMrkoBztÖBÓRl 6a kladóh Ivaloll tololon 78. n. Mogjelenlk minden hótkfannp diluían
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klűlizciúsl Ara: ejry hónapra 2. nanaó",,80>. WlAft
ucgyedóvrö 7 penco 20 KiíÖr. Egyca i\'/Am: hótkösnap 12-líll., wombatoii to 1111.
Itthoa ls háborn vanl
fbl) Ivegulóbb is kíUöiiÖsegynémely itthoni magyaroknak olyast ujlu inai ígémVállapohi. mintha velük yiUaiui borzasztó igazságtalanság történne, amikor nem rendeznek be nekik egy külön páholyt, hogy ők abból kényelmesen, íniní valami történelmi Iáiványosságot, nézhessék végig az országon és az egész világon végig szántó háborút.
Pedig nem csak a frontokon van háború! Háború van ítl-hon is. Nemcsak a szuronyer-dökkel, nemcsak az arcvonal ezer veszedelmével és nélkülözésével szemben kell helytállniuk mindazoknak, akiket a haza parancsa a legnagyobb férfi-áldoznl teljesülésére rendelt szeinlöl-szcmlM* az ellenség fegv-vcreivel. Arcvonal van itlhon is és annak katonája, mindenki, öreg, fiatal, asszony, gyermek, gazdag, szegény egyaránt. Kunok az itthoni frontnak egyik legtöbb kötelessége, hogy a háború rcndkivül fontosságú arcvonalán, az anyagi ellátás minden területén az áldozatos lemondásig, ha kelh a pannszla-Itni nélkülözésig; fegyelmezel len, rendíthetetlenül álljon a bábom szolgálatában. Tudjunk járni kevésbbé jó ruhában ! Tudjunk mosakodni kevésbbé finom szappannal ! Tudjunk lemondani az életünk kisebb-nagyobb kényelmeiről, szórakozásairól ! De tudjuk báltérbe szorítani egyéni érdekeinket az elsőrendű -életszükségletek terén is, inert amit ezen a téren áldozatot hozunk, azzal a halálos próbán holyláUó had seregünket, mindannyiunkért, gyermekeink-éri. unokáinjkért küzdő vérein kel segítjük.
Mikor,egy fejadag kevesebb lesz. mikor valami ujahh anyaggazdálkodási korlátozás életbelép. Felsóhajt a páholy-magyar :
— Ez borzasztó !
Az olvasó meg azt gondolja ;
minek annyit beszélni erről ? A rendeleteket végre kell hajtani, és,kész, Nomikell, mondják, komolyan vonni a zugolódáso-kat. Elvégre az csak. lermészc-tes. hogy senki sem örül a háború szülte korlátozásoknak, főként, amikor a takarékoskodást - a gyomton Is végre kell hajlani.
I\'edig, igenis, beszélni kell ró-bi Minden magyar léleknek nem i\'suk a parancs erejével kell szolgálnia hazája életfontosságú harcát, hantim azzal a belső "H^gyüzödcssel hogy mindenki az omrvaga ügyét, az önmaga érdekéi n tegiga\'zabban, legjobban szolgálja n \'háború, követelte lemondások Öntudatos viselésével.:
14 hadihajóból és sok szállifóhajóbó! álló japán inváziós flotta tart az Aleuták felé
lapun tengeralattjárók a sydneyi öbölben elsüllyesztettek egy badltajót
Sikertelen angol partraszállási vállalkozás Nyugat-Franciaországban —¦ Az USA szenátusa kimondta a hadiállapot beálltát Magyarországgal, Bulgáriával .és Romániával — Németországból az emberek és a fegyverek tömege Indult a keleti frontra
A francia hírszolgálat washingtoni jelentése szeriül a mull éjszaka harmad ízben érte japán légitámadás az .Mentákat.
A brit hírszolgálat jelenti Washingtonból, hogy Alaszka fővárosának, .luneaunak polgári légvédelmi szervezelei parancsot kaptak arra, hogy ezeiilul álíaifdó készültségi szolgálatéi lurlsunuk.
A francia hírközlő iroda je-lenli az Egyesült Államok tengerészeti minisztériumának közlése nyomán, hogy a japán repülök tegnap.délelőtt, légi tárna? tlást iuléztok a Ifawai-szigctcso-porlhoz tartozó Midway sziget ellen,
Az angol hírszolgálati Iroda jelenlése szerint a szerdára Vir-
radó éjszaka Szicília és Szar dinia néhány központja ellen intézett légitámadásról 8 angol hoinbnvelögép nem lérl vissza.
Az Egyesült Államok tengerészeti minisztériuma jelenti, hogy a Karaibi-lengcren megtorpedóztak egy közepes térfogain és egy kisebb kereskedelmi hajói. Az éleiben maradottak a keleti part egyik kikötődében partraszálllak."
A Német Távirati Iroda jcf lenti, hogy Gibraltárba befutott\' egy angol romboló és egy 10 „ezer toiiiiáséxzukaiiKíriktti tartályhajó. A két hajó javilás végett futott be a kikötőbe, miszerint mind a kél hajót a föld-közitengeri harcokban rongállak inog.
A fatnai Japán előretörés áttörte a csungkfagl 7. háborús övezetet
Tokió, tjunins 5 (NSTV A Domei-iroda jelentést! szerint a délkinai japán expedíciós haderő sajtótájékoztatója a Dél-Kinában május 81. óta megindult japán támadásról elmondotta, hogy a csungktngi hadsereg a sikeres japán hadműveletek következtében tnosi leljcs mértékben ki van. szolgáltatva a japán haderőknek. A sajtótájékoztató meg-
állapította, hogy a gyors japán előretörés már áttörte a esiing-kiiigi 7. hiborus övezetei és az ellenség szánalmas zűrzavarban vonul vissza. Bár a esungkingi löt. hadosztály^ parancsnoka kérkedve kijelentette, hogy Kantont vissza akarja foglalni, a csuiigkingi" csapatok a 7. hadi-övezetben nagyon gyenge harcias szellemről lettek tanúságot.
Sikertelen angol f eider Hő- vállalkozás Boulogítertal
Boriin, június 5 A b\'oulognqi megbjus.ult partra-szállási kísérlet után több mint ö héttől nz angolok tocnap reggnl ismét hasoldó vállalkozással próbálkoztak. A longorpartpn hagyott an-
gol nehézpuskák éa crénátvotők értékeit fel világosi táaunl szolgálnak a német hadvezetőség számára az angol folssorejéa éa fÓKyyerkezéa állapotáról, Ezzel szemben az egyotton dolog, amit az angolok, mint fel-\'
doritősük el\'odmfinyét magukkal vihettek, az, hogy a néniut őrség a La iMaruthOfCsatóíiia montén ¦ orós-és ütőképes,
Amerihai gardasápi bizottság érkezett Dél-Afrikába
Amsterdam, juuius 5 (NST) A nowyqrkj rádió jolon-. tésn szerint a défafrikai kormány 1 kívánságára ny^hxyet\\iúl Allnniók bárom\'tagból/ulió gazdasági bizottsága érkézért Johannesburgba.
•Á német-török baráti kapcsolatok 1
Isztambul, június fi Az Eakiar eiuiü török lap vozét;-
rikkben méltatja a Nénmtoiszág és Törökország között legutóbb kötött bitolegyeaniény |>ol itikni jelentőségét. Azok 11 Törökország iránti baráti érzobnek ..... hja a török lap
¦-, aniolyokol Hitler a törők állam elnökéhoz intézett üzeneteién kifo-jezotí, iíomcsak üres szavak volhik. fTgyanez vonatkozik a török\'pótíti-káiutk Németország iráni kapcsolataira is. A lap ezt az egyezményt alkalmul hasanálja fel arraj hogy mogouilókozzék az egykori.némot — török világhábonis fe^yvi>ibarátöág-ról, amolv tovább él a két nép között ma fönnálló lm rútságban.
Ay USA szenálasa kimondotta a hadiájfapot beálltát Magyar-orsxággal, Bulgáriával tfn \'Rür \' 1 mániával
Genf, június 3 (NST) Washingtoni jelentés szerint- az Egyesült Államok szenátusa tegnap egyhangúlag. kimondotta a hadiállapot beálltát Magyarországgal, Bulgáriával és Romániával. A hadiállapot beálltának végleges olis.- . \'FnlvUtát-d 6. oldíilool
Azoknak, akiket a jó sors, szerencse, kedvezőbb viszonyok az élei kellemesebb tájain, jobban teritett asztalainál telepitelt meg, ezekben az időkben kétszeres kötelességük vállalni a hazáéval kö\'ös sorsot, az itthoni élei valamivel szűkösebb voltát, szükség esetén a iiiaipkiiál sok-lfal komolyabb nélkülözésekéi is, de egyben kötelességük vállalni i\\ példaadási is, ezl a minden, propagandánál hatásosabb tjeinzeli erőkifejtést,
Mimién panasz hálátlanság
azokkal a fiainkkal szemben, akik ottkűnn teljesítik !1 hazáért köteles áldozatnak halálosan, véresen komoly parancsai. Szabad-e itthon azl mondani egy dekával kevesebb liszl miatt, hogy p,borZa>z.tó , amikor ezer meg ezer kilométerre az otthontól harcoló véreink minden nap ós minden éjszaka minden érájában az életük kockáztatásóval Lebomlik meg minden ilthon-maradoltnak is a szebb magyar bo)i>apot \'! Szabad-e sírni Itthon azért, merL vékonyabban kerül
a vaj a reggeli mellé, amikor százezer magyar férfi, ha kell, éllen-szomjan is, a háború pokoli tüzében állja az őrhelyéi, hogy hékós-\'mugyar városokban nyugodtan .hajthassák álomra fejükéi azok; akiktől a háború csak annyi áldozatot -káván, hogy btfreipőt ne száz, hanoin csak busz féle mintábólválaszt-hassnnak. hogy autó hclyetl kerékpáron vagy gyalog járjanak, hogy a feketét kév cukor helyett eggyel igyák, hogy a kenyerük\' egy falatját osszák meg azokkal,
ZAL\'AI KÓZLÓNV
1942. június 5,
Zalaegerszegen 115% a pótadó és 7°/0 a kereseti adó kulcsa
A belügyminiszter módosítása a megyeszékhely költségvetésén
Zalaegerszeg pénzügyi bizottsága illésén (elolvasták a belügyminiszter leiratát a város folyó évi költségvetésének ügyében, amelyet az alispánhoz intézett Az alispán a költségvetést 1,117.833 pengő szükség lettel, 866.869 pengő fedezettel ál-lapította meg és a hiányként mutatkozó 310.964 pengőt 155 százalékos pótadóval fedezte volna. A belügy-
miniszter néhány változtatást eszközölt a költségvetésen és pedig a szükségletet 1,133.753, a fedezetet 903.753 pengőben állapította meg végérvényesen.
A 230.000 pengős hiány fedezésére a miniszter 115 százalékos pótadót engedélyezett, az általános ke-reseliadó kulcsát pedig 7 százalékban állapitolta még.
Félszáz éves a nagykanizsai polgári leányiskola
Irta\': Polcnyi György, az iskola igazgatója v
Név* és ¦xQlatésnapokra
alkalmi ajándéknak oserepes ét levágott virágokat! osokrokat
egéex éven át voltot m r*»i
Petermann kertészetben
akiknek .alamüyen elosztási rendszer nélkül egy falat sem1 jutna.
Hálátlanság és a harcos katona-áldozat Jfebees*ülése minden itthon elhangzó sopánkodás. De \'nem csak ez, hanem az ellenség kezébe adott Jegy ver is ellenünk. Körülöttünk, közöttünk az ellenség füle, szeme mindig nyitva lesi,. hogy a saját népébe azzal önthessen bizalmat, bátorságot, hogy odaát már így meg ugy éheznek és lázadoznak a háború terhei ellen. Még hu igaz volna, akkor is fegyelmezetten, céltudatosan, elevenen élö hazafias öntudattal le kellene lagadni, nemhogy Magyarországon hangozhassanak el el\'aj; la zúgolódások, ahol Európa minden országa közül talán a legjobb még ma is a tömegek ellátása. .1
Es végül: — abból a kenyérből, amiről az itthoniak ic. on-danak, abból lesz a frontos küzdő katona kenyere. Amit a mí, szánktól megvonunk a háborúban való részesedésünk áldozatául, azt a harcoló véreinknek adtuk.. Minden fatalpu cipő helyett egy-egy bakancs terem a végtelen orosz sikok komisz utjain menetelő honvédőink tanára. Annak a honvédnek, aki csak akkor tudja teljesíteni a legnagyobb emberi, a legmagasztosabb magyar áldozatot, jia nem gyengiljúk az erejét átt-honról feléje hangzó, lélekrontó sopánkodásbkkal.
Senki nem nézheti páholyból nemzetek, világrészek mérkőzésében a hazája erőfeszítéseit. Lelketlenség volna a háborút rábízni a katonákra, csináljanak, amil tudnak, de minket itthon no zavarjanak a megszokott ételünk bőségében és kényelmében. Aki igy gondolkodik, az nem érdemli meg a hazája földjéből sarjadt kenyeret, amit eddig megevett és nem méltó arra, hogy száuűtásba vegyék amikor majd \'a könnyebb, dúsabb, virágosabb magyar éíet asztalánál a jövő kiosztása köve Ikezák.
Ez a háború mindenki háborúja. Minden világrészé, minden országé, minden haza minden fiáé. Mindenkinek azon a poszton kell kivennie belőle a részét, ahová a haza parancsa, a közös cél munkarendje, az egyetemesség \'mindenekfelett való érdeke állította. A katonának az ellenség lankjaival, szuro-nyaivat szemközt, a munkásnak a termelés legnagyobb erőfeszítésével, a lüvalalnoknuk az ösz-szekuszálódolt élet-rend biztosi, tusával^ a háziasszonynak a mindennapi ellátás koinény gondjainak vállalásával, mindenkinek pedig azzal, hogy megelégszik annyival, amennyi van s / ugy, ahogyan van. >-f " Mindezt röviden így1 lehel ösz-szei\'oglalni: — magyarnak kell Lenni,, de kevesebb szóval, ellenben több hazaü&s élfit-tartalout-Wu\\ ... • .i,
Az uj világ vérzivataros újjászületésének torlódva induló eseményei közepette, az időkhöz illó szerénységgel, — szinte* hangtalanul — de lélekben hivatásunk önérzetes megbecsülésével, valamint iskohifujunk eólkitűzéseinek rajongó szeretetével és nemzetépítő voltunkban való igaz hittel lengetjük meg a magyar nemzeti kultúrának ötven évvel .ezelőtt ránkbizott lobogóját.
Nagymultu, sokat hányatott, do most újból virágzásnak örvendő Nagykanizsa sok szép és értékes hitézuiényo között öü év óta él, nó, lejlódik és díszlik a mi .iskolánk is. — Isten áldásaként sok kötolosség-tudást, testi-lelki eröt, nemes tett-vágyat, áldozatkészséget, honszorel-mot és Istenben való igaz hitet termelt e város lelkisége szántára, mert 50 év óta ezért küzdött a pol-góri iskola1 tanársága szivébezitótt iskolájában..
Abban á korban kezdto el nohéz hivatását, amikor országosan csak a ííu növendékek nevoló-oktatása volt t un tus s u leányok növelése a hat elemi iskolai osztály után végleg u szülói búzta maradt. Tehát parancsoló szűkség szültó a gyakorlati életre előkészítő, középfokú, megfelelő általános müveltségot nyújtó leányiskolánkat. Hiszen búzánknak -noniesak erős, értolmos, tanult, dolgozni és harcolni tudó férfiakra, hanem egészséges testű, ílliomlolkű, nemesen érző és gondolkodó honleányokra és nagyasszonyokra is van szüksége, akik egész ulctükkol a jobb, a szobb utan való ^vágyódásukkal és áldozatos gondosságukkal, Bzorgoskodésukkat környezetüket mindig előre sorkontve, holdogititni tudják. — A férfi sorsa a nó... a családi élet\'királynője és boldogító védőangyala az \'édesanya a így a. családokon keresztül nemzetünk szebb és jobb sorsának niegulaitozúja és formálója a magyar, nó. tízért Ötven éven át folytatott nevelési munkánk valóban nemzetépítő volt! S ha rámutatunk arra, hogy az utolsó évtizedtől eltekintve, lölszu-zadig a mi iskolánk, mint városunk egyet lun középfokú leány intéző le, egyedül leljeaitetto ezt a magasztos hivatást, buszkén állapithalják meg, hogy Nagykanizsa noi társadalmai
csekély kivétellel egészen mi növeltük fel: a nagyanyák, anyák és leányaik egyaránt a mi iskolánk lelki\' műhelyében csiszolódtak értékes ékkövekké és igazgyöngyökké.
Az egykor néhány növendékkel megindult szerény iskola életrevaló egészséges tan tor vével, tanárainak lejkes odaadással és ihletett kötelcs-aégludással végzett nevelő-oktató munkája révén csodás fejlődésnek indult s a kcdvozótlon elhelyezési viszonyok ellenére ís ma már 10 osztályos hatalmas intézetté fejlődött, melynek további osztályaira a már idegen épülőtökbe való kího-lyeztoíésük mostoha sorsa vár. — Közel 500 leánykánk szorong a már nem megfelelő, méreteiben szűk, helyiségekben szegény, még a higiénia\' követelményeit sem kielégítő, zajos helyen épült, parányi udvarit, elavult fűtőrendszerrel bíró épületrészben, mát\' 12 éy óta várva, a kor-\'szorü pedagógiai" igényeket kiotégitö uj, tágasabb épülőibe való áthelvoz-totését.
Eddig valóban a pedagógusok szent hivütásórzetéból iakado, megértést\'és bókét koreső türelem és a jobb jövóbo votott erős hit kollett ahhoz, hogy olkodvoilonedés és zúgolódás nélkül nézzük, lássuk, városunkban a csuk jóval utóbb torvo-zott s az p-lniuit évek folyamán mégis fölépült uj középületeket. Tudjuk, uibg vagyunk róla győződve, hogy másfél évtízedo napirenden tartott, igényesebb iskolaépitési tervünk csupán a háború réüiéhok évokig tarló fenyogotéso, majd kitörése után, a nemzet egészétol követelt halaszthatatlan áldozatok miatt nem valósulhatott meg. Enyhíti fájdalmunkat uz a tudat, hogy éppen az örvendotcsen visszakorűii kincses Krdély váratlan beruházásai során használódott fol. uz állami költség-vetésbo már folvott építkezési költségelőirányzatunk élsó részlete. - -Ennyi áldozatos türelem, nélkülözés, megalkuvás, kitartás, küzdelem ós rendíthetetlen bizalom után azonban joggal "ós erősen hisszük, hogy most mar mellőzhetetlenül mi vagyunk soron s ötvon éves multunk fáradalmai és orcdméliyoi meghozzuk hatalmas leányintézményünkhöz méltó, önálló saját hajlékunkul.
Nyaraljon HÉVIZÉN es megszabadul reumájától.
HÉYIZGVÓGYFÜRDÖtf1^:
fürdőié, amelletl ideális nyaralóhely. Kiiüiió konyha. Diétás étkezés Is, diétás nővér vezetisével. Elsőrendű, valamint szerényebb igényeknek megfelelő szállodák. IVÓKÚRÁK gyomor-, bél , epe-, .vesebántal-mak elten, lilő- és ulósaisoat kedvezmény. Felvilágosítással szolgál FürdSIgaxgatóaSft Hív!*, Zala megye Telefon 4.
Megszolgálta ezt odaadásával uz iskola fáradhatatlan tanársága. Meg-órdomli ozt a város lakosságúnak uz ;t legszéloBobb rétege, amely a legszerényebb anyagi körülmények közepette is meghozza u hazának azt az áldozatot, hogy sokszor a szájától megvont garassal leszi lohotóvé, hogy gyermekében a nemzetnek nagyobb, értékesebb kincset adhasson. Végül megilleti ez a sok ezernyi emberpalántát, apró magyart, amely feltörekvése sorún meleg, egészséges, tiszta, verőfényes, eröt es biztatást adó muhkaottíiont igényel, hiszen ez u drága sorog a nunizet ígéretes jövőjét jolonti.
Hisszük, hogy városunk bölcs vezetője égető kérdésünk megoldását maga ís halaszthatatlannak találja s az illetékes kormányzati tényezők megmozgatását, valamint saját áldö-zalhozatulának készséges felajánlását elsőrendű föladatának tokinti.
("gyünket igaz bizalommal helyezzük szociális- és kulturérzékéról, valamint agilitásáról országosan ismert kormány főtanácsos Polgármester Urunk Őméltósága kezébe, aki készséges és lelkes munkatársai közreműködésével, bölcs tapintattal megtalálja azt n legrövidebb utat, amely a fölsőbb tanügyi hatóságok és ti város udózó közönségének megértő áldozatkészségéhez vozol s polgári leányiskolánkul érdeme szerint méltó otthonhoz juttatja.
Most pedig örömmel és büszkén ünnepelünk, abban a jóleső tudatban, hogy ötvon évon át noniesak, a középosztály gondozottabb gyermekcinek lelki táplálékáról gondoskodtunk, hanoin a széles\' néprétegek leányait is belevontuk a nemzeti kultúra tényezői közé. Otvon évon át részesülnek ók is a magasabb
műveltség áldásaiban s mindegyikük most még szélesebb körbon juttathatja uralomra azt u lolkületot, a moly az otthon küzdelmeit szebbe, nomesobbé és áldásosabbá teheti s a mai nagy megpróbáltatások idején, hazánk régi határainak visszaszerzéséért és megtartásáért küzdő férfiak nemes olhatározását, akaratát, hitét és áldozatkészségét nagyobbá, acélosabbá varázsolhatja.
Hálásan emeljük sziveinket a Mindenhatóhoz és boldogan lengetjük az ötvon óvo kezeinkbe adott zászlót azzal az Ígérettel, hogy azt hüséggol, szont kötelességtudással, áldozatos bonszerelemmel, a nemzet - tzobb jövőjébe vetett igaz hittel továbbra is főimen lobogtatva, majdan becsülettel, mocsoktalanul adjuk át utódainknak Isten és a Haza örök szolgálatára.
Retorta faszén
KISS FATELEP
lírzaébettór 13. Arany JáBOS\'U. 8. Telefon 530.
Június fi É P MOZGÓ Petektől
5- 7-ig-----vasárnapig
Budapesttel agyídöben I
„A 103" NEM TEST YISSZA
Páratlanul izgalmas és lebilincselő
UFA világhíradó
ülőaddsok kezdete köznapokon S, 7 i» 9, vasárnap 3, 6, 7 á* 9 órakor
rtjg lunltn 5.
Növendékhangverseny « zeneiskolában
Szerdán délután növendékhangverseny volt n városi zeneiskolában Az olóadótormet teljesen megtöltötte díszes érdeklődő közönség. A növendékek szőlőin kivid nagy szómban niegjolennk mások itt a zenekedvelő társadalom köréből,
A hangvoröenvon megjelent vitéz Ki-éf Teleki Béla, Zala vármcgvi kormánybiztos-főispánja is, fiával én leányával együtt, akik ogyéhként a hangvoraony műsorán is szoronel -tok.
A hangverseny .általános lílkör-kéjxt jé volt. Már a kis pottönmvi, földből alig kilátszó kisfiúk óh kisleányok is el ólt ió orbdménvt mulattak fol, orojükhöz kó]K-st. Láiszik rajtuk nz igvokezet, a szorgalom, a zono iránti érzék és nom utolsó sorban a tanárok fáradhatatlan mun kaja, novolfl-, taniiókészségo ésigvn-kozoto, hogy minél szobb és jolih eredményt éljenek el tanítványaikkal. Ilaám Anna Mária és Szent-endroy Valéria ltutihardt egyik miivé! nöflt kézre adták olé zongorán, jó (-gvüttmüküdéslien. Exotikns hangulatot koltottok, líowlav: A kiuaí fin oimfl müvének dallamai, amelyet bórául fívn játszott zongorán. Bnr-lalus: I\'gy olmogyok kezdetű müvét Tóth Anna játszotta, ölés jól érzé-kelUitvo az árnyalatokat. Martin: Négykezes AliC-ját Scbmidt Kóbort éa Kótai András játszották el jó összehangoltságban. Bpindlor Ko-ringöjél Horondi Mária, Takács J. Toscanai dalját Lontny ivottá, Nősz M. Zöld fü eimü müvét |>odig Stoff-ler Hilda és Halász Gabriella adlak elő nliamoréaro méltó módún. (lr-spágh: Mesé-ját hegedüli játszotta Mattorsdorfor György és zongorán kísértő Zborovszky Katalin. Elsőrendű ogyüttmüködéslKin játszottak, különösen kiemelkedett Zborovszky Katalin szén zongorákisérete. M. Fodor: Indulóját Szabó Mária adta elő zongorán, londfllbtoson, dinamikusan, Cliorán: Sohorzoja Builay Brtsébol és Papp Zsófia zongorajátékában szerzett örömöt a hallgatóságnak. Tüttő Ilona Bach: Mo-niiotto-jét, Pfpiffor Gizella és Pagony Hunort pedig Kronko Koldus-nőjét adták Old; híven visszaadva a kél BXOrzö müvének hangulatát. Ilerzfold lendületes Kalonaiitduló-játAezél .Tamás zongorajátéka szólaltatta meg. Gróf Teleki István és gröl Teleki Mária öiabelli Alogrof-toját játszották el zongorán frissen, élénken, színes hangarnyalatokkal, figyelemreméltó technikával, Kaza-csay Cili néni tánca Haliko Emma 2011 gorajátékában örvendeztette meg a közönséget, élénk tetszést keltve. Kreiner Hedvig Beethovent tolmácsolta n Sonatina-ban (G). Hetcsi Macdolna Csajkovszkij Mazurkáját és Vannav János, a zeneiskola zeneszorzó-igazgatójának Emléklapját jó zoitoi tudással játszotta zongorán. Schumann: Az idegen eimü miivét Hertin Margit játszotta . kitűnően, gyönyörű hangokat ttzólallatva meg a zongorán, átérzéssel. Gróf Teleki Maria Liszt Consolationját adta elé, valóban vigasztaló hangulatot keltve
a lélekben. Mozsgai János Vannav Hej, ki tudja... eimü dalművét és Stojanovits Bordalát énekelte el gazdag hangskálával, szén hangon, Rertin Margit és Sas Magda harmonikus zongorakmérolévol. A műsor utolsó számaként Gálost liafa-olla és Sas Magda Brahms Magyar táncát zongorázták el allegro vívacc-val, kitüno zenoi felkészültségnél és nagyszerű rutinnal.
A zeneiskola növendékhangvei uo-nyo a közönig legteljesebb megelégedésével találkozott, jó In-nyomást költött mindönkiben. A növendékek tudásából az iskola igazgatójának és tanárainak sikeréé tanítási módszere és eredményes munkássága állapitható meg.
ZAÜÁI KÖZLŐNV
Az Oltáriszentség diadalmenete Űrnapján
\\ Az Oltáriszentség ragyogó diadalmenete volt a tegnapi Ur-nap. Heggel í) órakor hivatalos ünnepi szentmise » ferenriek\' templomában, aiuil P, Gulya* Gellért plébános végzelt papi se-gédlellcl. amelyen megjelentek az összes hivatalos tényezők. A honvédtisztikar. élén Papp János parancsnokkal, u hivatalos várost dr. Prack Islván polgár incslerhelyelles képviselte, a hercegséget Rnrthos Gyula ffi-erdömeslcr. ott voltak az összes közhivatalok, testületek, egyesfiietek, iskolák. Sn.tézetck és a hivők sokasága. Megérkezett a testvér JézUs Szive plébánia pap sága teljes ornálusban. élén dr. Solymár István esperrs-pléb-í-nossal. A rinktóriuinbaii P Si-niírza Sebestyén fercnercudi házfőnök tábori szentmiséi szol-, gállalolt a künnlevő sokaságnak. Majd megindulI nz impozáns körmenet\' a megállapított sorrend szerint. A baldachin kél Oldalán az egyházközség és a hercegség képviselője, utáns.
a hivatalos személyiségek, A legniéltóságossabh * Oltáriszent-séget P. Gulyás plébános vitte, fehérruhás leánykák virágol szórlak mindenütt nz uton a I>easzcntsóg«ssebb elé.
PonTpás volt a honvédség dis/századn. Ks ahol az Ur gyönyörű diadalmenetben elhaladt, \'mindenütt gyermeki alázattal és bízó reménységgel téi"-dcltek le a hivők és fogadták áldását, nnuT a négy oltárnál tosz-tott. A tanonciskola énekkara Németh .1. tanító vezetésével kitett magáért. Sokan hiányoztak. Mig az Ur végighaladt a városon, ök mcsszt Oroszországban állták a Várlát a Magyar \'Hazáért. F.s a kanizsai magyarság a testvér érzetével könyörgött távoli kedve* fiaiért, testvéreiért. Fegyvereik dicsőséges győzelméért. Es az élheren át a testvérek |elke összelalálkozolt cgv szent ölelésben az Oltáriszentsé-gen keresztül...
Űrnapja volt, az Oltáriszentség ragyogó diadalünnepe...
Gazdát esper«:
„k szebb és lobb |0v a tanító kezében van.
kialakulása
A tanterv csak keret, amelyet a tanító tudása, lelke és egyénisége tölt be
A Kiskomárom ~ naavhanlxani Rlr. Tanítói Kft> kfizfjyOlétie Kanizsán
Szerdán délelőtt a Katolikus Lo-gényogvlothoil tarlót (a évi rendes Közgyűléséi a Kiskomárom—nagykanizsai Ogyositott rém. kai. tanítói kör. i
A gyűlés megkezdése elŐttfínzdag Foronc kiskomáromi körzeti oaporos, egyházmegyei tanfelügyelő a Jézus Szive plebánin-templomhau szentmisét mondott.
A magyar Hiszoketry elénekléso után Muczcr Boldizsár balalonmo-gvoródi iirazgntó, mint megbízott elnök nyitotta meg a gyűlést. Üdvö-BÖlto a mcgjolonlek élén Gazdag
Ferenc kor. esperes, egvlmi. tanfol-üiíveiőt. dr. Solvmár István e«po-rest, Niemetz Sándor hahóti espi>-reat, Komáromi Titusz zalavári bencés plébánost. Zsigmond József igangatót, mint Znlnvárm. Alt. Ta-nitó EKyesületém\'k öblökét, vitéz Filó Fflrnnn igazeató. jóráakÖri elnököt. Kovára Illés ÍRazeatót. Ortu-tay Gyula szakfelügvelőt, Horváth József b. Igazgatót éa a félszáznál tóbbon megjelent tagokat.
— Ezor esztendeje élünk ezen a földön: -- kezdte megnyitóját az olnök — és
ezen Idö alatt népünknek folyton küzdenie kellett.
A matrvar kard nem miieni soha, védto Nyugat kultúráját. A magyarság történolmi hivat?isának motrfo-lolt. Harcias, bátor, a veszélyektől és nobézségoktól nem ijed meg. Már Szent István foüsmorto a nm-gyaroág fonmarádásának titkát. Ez nem abban áll. hogy átvogyOk Nyugat nyolvét és szokásait, hanem abban, hogy átvegyük nyugatnak a. tolkülotét..\'
Költői lendületű Iwszédébon mog-omlakozott Szont Lászlóról, aki a magyar hősiosségnok a példaképe. Az ó időjében a lovagi orényok is korcaztények lottók. A keresztény Európa benne látta a korosztéiiysóg magnósáét. Nagy király volt, do — csak magyar akart maradni.
Méltatta Kovács Dezső volt mura-keresztúri igazgató-korelnök erdőméit, aki a végvárak ogyik iskolájához körűit.
Mogomlékezctt Kórősi Csorna Sándorról, a törhetetlen magyar
akarat képviselőjéről. Majd emelkedőit szavakkal méltatta
Kormányzó Urunk otrantói győzelmének negyedszázados évfordulóját éa lendületes szavakkal vitéz honvédőink olőtt hajtotta mee az elismerés és a mogbo-osfllós zászlaját. A kél utolsó megemlékezést a jelenlevők lolkesodésso) votlék tudomásul.
Zsigmond Józsof vm. tan. cgyo-süloti olnök a tanítói öss^ofogás Bzükségosségét hangoztatta, moly nélkül céltudatos munkát a vozotó-Hégnck folytatnia nom lőhet. Az ega;ositott orők munkája mindig eredményes.
Szálai Lajos zalavári igazgató a nyolo-ositilyoa iskola élet ro novoléséről olvasott fol nagyon jó gyakorlati szemmel meglátott értekezést, líényegében iskolájának ogv évi munkáját vetítette
KÖNYVNAP
Támogassuk a magyar írókat, toll helyalt íogyvorrul védik hü a magyar igazságot 1 — Könyvnapi könyvet v
SCHLEB8 TESTWáHEK Horthy Miklós-ull fióküzletében.
BÚTORT
x (KeakfUtletbeti. GÁBOR mŰHsxIalovnál
w(t»en vagy rfitrieljtn.
gyűlés elé, ahol Tallás-wkólcsös, az ólotborPholvtállÓ, általános müvelt-Bégeol rendelkező magyarokat for- -mái. Igény telén ségno, I takarékosságra, és önlovékenységro novol. Iskolájában van a tanulók filléreiből beszerzett mozi és könyvtár, fien-deznok mescdélutanokat és olvassák az újságok ogyes cikkeit. Iskolája közösségét minta olóljáróeág vozolí, kik mint ar. élotbon is, a kösjóórt dolgoznak. Szorinto a tanterv oaak korot, molyot a tanító tudása, lelke és egyénisége tölt meg tartalommal.
Kovács Katalin garabonoi tani-tónó f
a leönylfjuBág nevelósAröl
mondott ol igen értéken gyakorlati útmutatásokat. Az urinőt" nom a bunda éa a kalap jolonti, — mondotta beszéde során. A mürolotlen-ségnek tudja be az ogvkét, molvnok megszűntetése erdőkében logtöbbot a nők teliéinek. Mecrállapitotta, hogy jégverésként verhoti el az iskola munkáját a környezőt, ha az iskolával nom párhuzamosan halad. Példának fölhozott ogv falut, honnan nagyon sokan korültek ^Jjh-öflág olé. Végre a biró mogkérdezto a perlekedőket: — mondják, ninca maguknak se papjuk, no tanítójuk? Idézte Berzsenyit, kinek hazafiságn kell, hogy áthasson l>ennünkot. fir-tékos előadását ezzel fojozte bo:
valláson Ólot nélkül nlnoa bol-dogtig a földön.
Höfflor Baimund zalamernvoi tanító a tamtóhiány okairól beszélt és rámutatott a megoldásokra.
Az indítványok során ol határozta a kör, hocrv jövÓ évi közgyűlését ismét Nagykanizsán tartja éa testületileg belép a vm. ált. tanító ogyo-sülotbo.
Közfelkiáltással, egyhangúlag elnökké választották Muezer Boldizsárt, alolnöknek Szálai Lajost és j)énztárnoknak Varga János galambok i igazgatót.
Gazdag Ferenc kerülett ospores, ogyhm. tanfelögyolŐ bőszedében megél lapította, hogy ezen a napon sok tanulságos dolognak volt a szemlélője.
— örültem, mondotta, «- magvas előadásoknak, az értékes hozzászólásoknak, mely. arról győzött mog, hogy
a tanltósínot mily magyarság éa valláioiaág hatja át
és hivatása tudatában van. A jobb és szobb jövő kialakítása a tanitó közében van — mondotta iM^szédV során. — A magyar jövő két forrás-hói táplálkozhat, a vallásosságból és a bazafiassághól. A magyar nemzőt akkor volt nagy ós dicső, mikor vallásos volt. Akkor érték csapások és szenvodések. mikor hito meglazult. Szorotottol üdvözölto a megválasztott vozotöséget.
A köri gyűlés a Himnusz hangjaival ért végot.
<*>f) I
r
4a a M***n9 bOnfa^l I
Kovácsszén
KISS FATELEPEM
tettil-lít 13. IiIiIh:S-J). íiaijH. 1.
ZAUAI KÖZÍSüm
1942. íüntosji.
Hajnalodik
Az operettek közöli jól esik egy olyan Vrrogynr levegőjű darab, mint Fekete István hazafias szinmüve. amely a szív húrjain Játszik pompás hangszereléssel és lelkűnkbe markol. A román férfihez nöűl ment erdélyi uvagvar nő tragikumát és lelki vívódását mutatja be, valamint !1 román daszkál fanatizmusát, és mindazt a sziszlemu-likus aknamunkái a magyar föld és a \'magyar szellemiség ellen, amelynek a nyitott szemmel nézők tanul leheltek. Ebbe a initiöbe be van áll ilvu/Szilvin, a román fala. minden magyar-gyűlöletével és nemzetiségi fanatizmusával, amit a szerelemféltés pokoli lánggá éleszt. A magyar nobititás és magyui* uri-ság azonban megtéríti és a \'magyarok oldalára hajtja a magyar asszony román férjét, aki szakit nemzetiségi elveivel, mert belátja, hogy a bevonuló magyar impérium alatt mégis csak jobb dolguk van a fajtájábóli-eíuek, mint a regátbeÜ uralom alatt. Szerettük volna, ha mindenki megnézte és gyönyörködött vohni! nemcsak a szinmü meséjének beállításában, hanem a szép, magyar szívvel előadott játékban. Deák Ferenc daszkál-ja mesteri jellemrajzolás volt, néhol megrázóan kifejezésteljes erővel. Pogány Margit Szilviája szenvedélyességént\'k minden varázsával érzékeltette meg a szerelemféltő falát. Koös Lajos ro-mán orvosa a színész eddigi legjobb alakítása,\'1 amelybe életet lehelt. Vihari ílédi Herényi Annája lágy vonalakkal megkonstruált kreáció. Ha Miiry Iíe-rényinéje stílusos, meleg tónusú alakítás, Tunnyoghy Péter magyar századosa mélyen emberi lelkiséget ébresztő szép magyar alakja. Kovács Anna Erzsi nénije rokonszenves megjelenés, Sallay György, D. Szabó József, Mojzes Mária és a többiek (játéka is tetszett. A közönség meghatódottan és magyar érzéstől telítve nézte végig az ünnepi előadásnak is beillő szép és gördülékeny összjátékot. (H. /{.)
Mágnás Miska
Galetta Ferenc Tgazgntó rendezésében került színre. A kanizsai közönségnek már többször volt alkalma a helyi színpadon látni. Pogónv Margit és Csonka Endre vitték a darabot^ a tőlük megszokott lendületes játékkal. Ibt Mürv. Tunv-nvoghy Péter. Bánó Mibálv. Kovács Anna. Gábor Pál. Eger-váry Béla. Rácz Árpád hangulatos cgvütlimiködése sok tapsot vallott ki a nézőközönségből, (fi. fi.)
A nlnhAti Iroda Jelenti
Ha, nAntekon flíire AltalAnos kftaklvA-n«tr* sfclnrekorol fIIIAr*»n hotyArakktl * Fttvflrlly eenkwt tAnco" nnffyeperett felvon ftflbnn, Ontott* I\'proni fizazirAtA 4n n bemutató élöidAR kftllnő szereplőinek fpllftptpvol
n Szombaton ontó. vnsArnan d^hitAn ír Pflto Rzlrrekcrlll 07 friel szezon \'oir-nacvohh RikeHi nnrvnpirofHo, n Sir a
h«inl"lkn nneyonprntt 1 fölvon A uhun.
Oaletta Korenn isinzgató íelleplév«l. A
Festessen Tisztíttasson
-núl
darab meaftio még a cArl OroszorazAg-baii JAtazódik a forradalom kitörésokor. Csupa humor, csupa táoc éa még sok meglepetést tartogat a szombat ostt bemutató-előadás.
Hőt Hm csto Nllércsliolyárakkat szlnro-kcrül Divat és szerelem, ónakca, (4n-coa nagyoperett. A darab szerzője II-nlczky Wazlo, a rAdlóhrtl közismert kitünö zeneszerző. A föszeropekot: PopAny MnrRlt. S Harglttay Honn. VI-hnry H*dy. Mojzes MAria, f). Szabó József, Csooka Rndre. Oc-Ak Ferenc fíAnó MlbAIy, M. OAtior PA1 és Sallay György JAtszAk.
Hitler és Keltei Mannerhelmnél
Helsinki, június 5 A Führor, mini a német véderő legfőbb parancsnnka, jognap Koitol vezértábornagv kíséretében finn tc-rütelen, az arcvonal mögött meglátogatta Mannorhoim báró táborna-tryol 75. születésnapja alkalmából. A Führor tolmácsolta a tábornagynak a német nép jókívánságait. A Führor, Mannorhoim tábornagy, a finn köztársasági elnök ós Koitol vozérlábornagv között mogheszélés folyt.
Mannerhoini fáliornagy szülolés-
napját í-L\'ész Finnországban niog-Ünnenelték, A finn lapok közölték !1 kütfföldről licerkozött sok üdvözlési, Ííív Horthy Miklós kormányzó üdvözlő táviratát, va lumini Döring birodalmi tábornagy és a Duco táviratát. A finn lapok jelentése szerint h finn miniszterelnök rádióbeszédben emolto ki !1 tábornagynak, mint hadvezérnek és államférfinak aoRaldnhi tevékenységét, amelyet különösen Finnország függotlonségo idején kifojtott.
Biztosítva van gyümölcs- és zöldség-feleslegünk exportja
Az idei gyümölcs- és zöldségtermelés! fölösleg elhelyezést- a német piacokon biztosítva van. A MÁV. a szállítások lebonyolítására un:.felelő síámu, körülbelül 500 hütókocsit bocsát rendelkezésre és ezenfelül Németországtól további 90 hütÖko-CMt bérel.
A paradicsomtermelők a tavalyi
mennyi&ég után is megkaplak az árkiegészítést, ami eddig technikai okok miatt késelt. Az idei termelésre vonatkozólag a gyárak előre is vállalták azt a kötelezettséget, hogy az eredeti kalkulációnál kedvezőbb értékesítés mellett árkiegészítést fizetnek. Minden intétkedés megtörtént az uborka értékesítése érdekében is.
Hirdessen 0 Zaini Közlönyben
Szombat
átb\'Kió pflfamAmak tiítkBxtiápolton Badapaat I. mtMria
6.40 Torna. Hirok. Kózloménvok\'. Hanglemezek.. —- 10 Hírek.. — 11.10 Nemzetközi vizjolnószolirAUt. —- 12 Harangszó. Himnusz. IdŐjá-rásiolontéa. — 12.40 Hirok. L 13.20 Időjelzés ós vizAlláajolentés.
— 14.30 Hirok. -- 14.45 Müsor-iimortetés. — 16 Arfolyarahirak, piaci árak, élelmiazorárak. — 16.15 Időjelzés, hirok. — 17 Hírek bzIo-vók és ruszin nyelven. — 19 Hírek mairvar, német és román nyelven.
— 21.40 Hirek. — 28 Hirok német, olasz, angol és francia nyolvon,
— 24 Hirek.
Budapest i.
10.15 I. rész: Könnyű zone. II. rész: Magvar nóták. — 11.20 Bak l-ászló zongorázik; 11.40 Fölolvasó*, 12.10 A Honvéd Gépkofsi-Hzerlói- Zonokuia. — 13.30 Homé-deink üzennek. - 14 Müvészlenin-zek. - 15.20 Buttolo Bdó tónc-zeneknra. 16.10 Ifjúsági rádió.
17.15 Korényi Aladár oigányzo-nokura. — 17.40 l)r. Cholnoky Jenő \'¦\'íöadásu, — 18 A Slrauss-család müveiből. — 18.35 Hangkópok innen-onnan. 10.20 A külföldön dolgozó magyur bányászok kedvelt lomozoi. ¦— 20.10 Felolvasás. — 20.25 Rádiózonokar. — 22.10 Üzen uz Otthon, -. 28.25 Szórakoztató zeno.
BUDAPEST II.
17,45 Korónyi Aladár cigánvzenn-ktira. — 18 Mezőgazdasági féléra.
1R.80 Heszkárt-zenekar.\'-- 19.40 Felolvasás. — 20 Hírek. — 20.10 M"agvar N\'ői Kamarazenekar. — 22.JÓ Filmdalok.
UTORT
HETTEIIRRE
niirkas butoraulonjiban vegyen vagy rcndollcti . Cnn«aery ni U
Némul p&ncéles tAmadAa Alrlknbim^l\'olo lt. ü. V.)
Német IftgelhArltó UnlnRrAd «ifltt (Koto R. U. V.)
|çH2. június 5
ZAL\'At KÖZLÖNY
~Pr- Vél
Dr- Vértesi Frigyes |
Rövid távirat érkezeit ma reggel Nagykanizsára, amely megdöbbenlő hirt hozott. Dr. Vértesi Frigyes nenlszéki blrí, pécsi theológlal tanár, «z országosnevll egyházszónok tt kimagasló tudós, hirtelen vissza-jdla nemes papi lelkét az örök Főpapnak. Holnap délelölt kísérik pihenőhelyére Pécsett. .
A megrendítő hlr percek alatt be-lulolla a várost és mindenütt mély-sifcs megdöbbenést vallott kl. Hígén dr. Vérlesl Frigyest Nagykanizsa város magyarsága rendkivtil llszlelle és becsülie. Szivébe zárla 51, aki éveken keresztül a férfiak lelkigyakorlatát verette. Valóslgos élmény volt dr. Vértesi egy-egy elóadása, cikkei, amik a Zalai Köz-ISny hasábjain jelenlek meg. Dr. Véilesi Nagykanizsán lelkes papi tevékenységével polgár]ogol nyeri. Hirtelen elhalálozása a döbbenet ereJévcLlntoll nemcsak Nagykani-isán, Zalában és a Dunántúlon, de az egcsz országban, me t dr. Vérlesl Frigyes, a tudós] pécsi lölskolal lanár elhalálozása a magyar kaloli-kusság nagy gyásza.
Temetésén Nagykanizsáról is vesznek reszt.
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: -Ma Fekete Sas\'gyógyszertár Fő ut 6. sz.
Kiskanizaáo az ottani gyógyszertár állandó ügyelotos szolgalatot tart.
A (iOZKORDÖ Dyilv» van rtgg.1 0 éííW este u öralg, (HetM, szerda^ pintek di\'uláa és kedMen *ui^z nup sil»k.) Telefon! 560.
Naptar: Juulus 5. Póatek. ltom. kat. Bonlláo pk. ¦ ProUretâna ünaltác. - Izr. üzlvati zt).
- (A magyar katolikus tnrou-duiom gyásza)
Nagy gyásza van a magyar ka-lolikuiiágnak. Hosszas szenvedés lilán Kőszegen elhunyt Kincs István nyűg, apátplébános, pápai prelátus, « eltőrangu novellista. Sztiutclenitl dolgozóit, mindig bizakodó volt. A uegényekért harcolt, az elesetlek, a tyengék felemeléséért. Temetése teg-»p délután 5 órakor volt Kőszegen, > város és környéke lakosságának nagy részvéte mellett,
- (Szombati növendék-hangvej-Kny)
II órakor kezdődik a zeneiskoláin. Belépődíj nincs. 0) --(Báron-hlr)
A nagykanizsai összes faszer-, csemege- és vegyeskereskedők ér-teaiUk a ml. vásárlóközönséget, hogy Wetelket jimlus t-től szept. l-ig "ombal déli 1 órakor tarják.
Baross Szüvelséa.
- (A liösöknupl gyDjtés "töménye)
Mint Ismeretes, a Kereszlény Jó-Kkony Nőegylet a Hősök-napján Wflendeztc minden évben szoká-l0i íylijlését. A gytjtés ertdménye-Mpptn 591-tjo p jött ouie.
SZOMBATTÓL A PANNONIÁBAN
ncze Sándor
VENDÉGSZEREPEL.
a közismert magyar nóta- ás dalénekes
A magyar knliura lelkes harcosainak első találkozója 23 évi elnyomatás atán
Alsólendva járás tanítóságának pedagógiai szemináriuma a Magyar Ifjúság Házában
Egy néma. perc: a fronton kŰzdö höo honvédok ftloxtolotéro
Alsólendva, június ü Mintegy 200 tanító-és más vendég részvételével turtotta meg u járás tanítósága a felszabadult Alsólendván első pe-degóűifli értekezletét Hhosóczv Hezsd tanügy] elmúló, Antauer Jenő muraszombati tanfelügyelő. Szép János alsőleudvai, vitéz Thurza Antal lendvavásár-belyi körzeti iskola felügyelők vezetésével. A balóság képviseletében ott volt Lelkes József vezető-jegyző, a lelkészi kart Kovács Kopácsy Lajos i-k. bitoktató, Horvátli Imre káplán és Skalics Sándor ev. lelkész képviselte. Olt volt Küronya Jenő igazgatóval az élén a polgári iskola tánáli kara is. A számos más vendég között olt láttuk Titán Józser muraszombati iskolaigazgatót, az iskolán kívüli népművelés titkárát. Trszlenyák József baki iskolaigazgatót, a lenti iskola képviselőit, a süjtöri iskola képviseletében Vidóezy Ilonát.
Az értekezlet a magyar Hiszekegy elimádkozásával kezdődött. Majd Szép János ig. tanító megnyíló beszótfél>en méltatta a nap jelentőségét, amelyen a nvagyar lmtttirrrTelkes harcosai év után első rzben talál-kozbalnak össze ilyen ünnepélyes alkalomkor. Kiemelte, hogy ennek a vidéknek speciális vi-szonvail tekintetbe kell venni az előirt tantervnél. A felsőbb osztályokat is elsősorban a magvai\' tantárgyak elemi Fogalmaival kelleti megtanítani és csak azután lehetett velük osztályuk
luíajdonképeni anyagát átvenni, Vesződséges munka, de akarat, idealizmus kell hozzá és a l\'árudság jutalma el nem mt\\ rad. Krről iskolalátogatásai alkalmával meg is győződött, meri liszta vend községek iskoláiban is a legtöbb gyerek szép magyar feleleteket tudott adni. Szavajt Hhosóczy Rezső tanügyi tanácsos köszönte meg és lelkes szavakban buzdította a tanilóságot a magyar jövendő építésére.
Majd tanítás következett.
Kőkai Mária nyelvi gvakor-latol tartott a gyerekekkel le-biiiiueselő ügyességgel és szaktudással, majd Zhanfuksz Júlia tanítónő u Muravidék földrajzát tanította, Varga Irén tanítónő pediu a történelmet (Szent László). Az ö tanításuk is mintatani-tás volt, amit a bírálatok után Hhosóczy előadó örömmel állapított meg. Utána Völgycsi József csentevölgyi igazgatótaniló á fán anyag beo\'sztásáról és tanmenetek készítéséről tartott nívós előadást. Thurza Antal igazgató (jelenleg járási levente parancsnok) beszédében kifejtette, hogy akinek kezében az ifjúság, unnak kezében a jövendő. Felhívta a jelenlevőket, hogy egy néma percet szenteljenek ai - fronton küzdő honvédeknek.
Titán József iskolánkivüli népművelési titkár lartott ezután rövid beszámolót a népmüvelés munkájáról és kérte a tanítóságot, lelkészeket, hogy őszre itt is szervezzék meg a
KCMTEIH
BOTOR mn
UagykanlxMi Horthf Miklós-ut 4„
népplüvelés * fontos szervét Antauer Jenő emJékezett meá ezután Alsólendváról, mint Dé> zala magyarságának végváráról és annak jelentőségéről. Maid Küronyn Jenő polgári iskolai igazgató kérte lelkes szavakban a tanítóságot, hogy válogatott anyagot küldjön ősszel a polgári iskolának. Az lenne az ideális, ha ez a középiskola, amely nem öncélú, tanult gazdákat tudna adni vissza a falunak. Hhosóczy tanügyi tanácsos több kérdésre adott útbaigazítást és megköszönte a tanítóság buzgalmát. Szép János ig. tanító zárta be az értekezletet, amely a Himnusz elóneklésével értiyfr get.
— (Értesítés)
Alulírottak ezennel kötelezzük magukat, hogy június hó 1-101 kezdö-lez minden szombaton déli 1 órától hétfő reggel 8 óráig üzletünket csukva tartjuk 1942. szeptember hd 1-éig bezárólag.
Nagykanizsa, 1942. május 20. Nagykanizsát bútorkereskedők.
Kopsteln bútorüzlet, Üábcr bútor-szaküzlet, Helyei Imre mflasztalos, Rablnek bútorcsarnok, Stern VII-mosné, Valdlnger Lászlóné,
h
Magyar Kupaeredmények
Ferencváros—Gamma 6:2 (4:1). Ujpeat—EloktromOH 8:2 (2:3). WSC— BalBTC 1:1 (1:1). DiMAVAO—Kolozsvár 3:1) (D:»)
Magyar-német-olasz bkülvlvau
Tegnap tartották mog Olaszországban Magyarország,. Németország és OlnBzorszog ökölvívóinak küzdelmét. A némoték 7, az olaszok 4, s mugyurok pedig 8 pontot szojteateJr..
Hoydrioh bolohalt sérülőselba
Boriin, június 6 Hoydrích birodalmi védnökhylyet-tes csütörtökön bolohalt eérülósoibe. A vizsgálat megállapította, hogy a merénylők angol orodotü fegyTero-ket és robbanóanyagot használtak.
Ujabb kivégzések Prágában é* Brünnbsn
Prága, június fi (MTI) A prágai rögtönitéló bíróság juniua 4-ón 13 személyt, * brünni rögtönitélé bíróság pociig 11 sEemélyt ítélt halálra, részbon mert hoiyesolték a Hoydrioh ollón elkö-votott morénylotot. részben, mert fegyvert rojtegettok, részint pedig azért, mórt be nem jolentett ocryé-noknok adtak szállást. Az ítéletet végrehajtották, a vagyonukat elkobozták.
i kAromkedjl I
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
június 5,
iTolji»tá« ,i7. i. otdatrtl)
ma-r^eéhez, 411 ár csak Roosevelt aláírása hiányzik,
Japán tengeralattjárók támadd^ Intéztek DtegoSaarez etfen
Tokió, június 5 (NBT) A japán császári fóliádi-•nádas mai jelentesd szerint a japán haditonfíoróftKot lennoralnt\'j.li-óhadá-naV lriiluiilégcfl ogyaégöi május 81-én a kora hajnali órákban moglopotéa-BzorÖon ningtémadlak a Madagaszkáron,fokvő \'JJiego. Huuroz kikötőjét, és , támadásuk során crásou megrongáltuk ogy 80.600 tonnás brit csatahajét és ogy 5\'zOO tonnás köny-uyü cirkálót;
,,Hz ambipsk ós az uj fegyverek tSmege Indult m frontra, hogy végezzen ¦ szovjet hadsoreg ma> r ad ványaival"
Ttóma, június 6 A Popolo di líöniii borlini külön tudósi tója jelontl, hogy az oróY némot csapatok és az uj fcgyvorok tömogo.már mcgimlult a koloíi arc-ronaj tűzvonala toló. Egy némot tábornok arra a kérdésre," hogy a némot koloti offenzíva miért szon-rodett. .késodolmot, a kövolkozökot rálaázoHa: - Nincs bzó soinniifélo kéaodbloniról. A némot offonziva máris folyamatban van, mórt az offenzíva kozdoto nem a támadás napja, honom az tvftiap, omolyon a csapatok elhagvják szállásaikat. Nőni szabad olfolojtoni, ho&v* a mostani offenzíva 1000—1800 kilométeréé távolságban lévő arcvonalon indul meg. Az olasz lap hangsúlyozza még, hogy Németországból az omborok és a fcgyvoivk ogészon friss tömogo indult cl, hogy végezzen a szovjet hadBprog maradványaival éa megfelelő választ adjon az angolszász propaganda azon állítására, imioly szerint Ilitlor óbbon az évben már nom inori megtámadni a azovjot liadfioregot.
A Szovjet a középső arcvonalra összpontosítja tartalékait
Bern, június 5 A Messaggero közli, hogy az Exhange Telcgraph jelentése szerint a szovjet főpurunesnok-ság köreiben . nagy figyelmei szentelnek a keleti arcvonal pillanatnyi helyzetének és azt vihar előtti csendnek minősítik. A szovjet vezérkar köreiben különösen a középső arevonalsza-kaszon várnak döntő eseményeket és a szovjet főparancsnokság erre a szakaszra küldi tartalékait.
Elsüllyedt agy brit torpedónaszád
Róma,(június 5 A StefauHroda jelenti, hogy a tengely gyorsnaszádjai u tob-rtiki vizeken elsüllyesztettek egy brit torpedórombolót.
Japán* tengnralatfjáMh a $ydneyi öbölben
K . ~ Tokióv(jutüus g (NST) Ai császári főhadiszállás pénteken bejelentette, hogy egy különleges tengeralattjáró kötelék behatolt a sydneyi kikötőbe és elsüllyesztett egy ellenséges hadihajót. A támadásban résztvett tengeralattjárók kőzöl hároml nem- tért\'Vissza.
Japán flotta tart az
Budapest, június 5 Trugh csendesóceáni. japán szigetről II hadihajóból és\'Számos szállítóbajóbóí álló japán flotta indult el az .Menü-szigetek Télé.
A fapánok elfoglaltok Fu-Csont
Tokió június 5 (NST) A japán csapatok ma hajnalban elfoglalták Pu-Csou városát. A japán csapatok hajnali három órakor betörtek pu-Csou városának egyik nogyódé*
Jlleutf-szlnetek felé
be és az ellenséges vAgység maradványainak mégsem misite.se után teljesen hatalmukba keri-lelték a fellegvárat.
Tokió, június 5 A Donioi-iroíla jolnntéso szerint a Burmába küldött csungkingkinai haderők féparancsnoka a 88, kínai liadpOFOg maradványaival India keleti hegyei közé monokiill. Htujín lál>oriii)knak az fi. kínai hadsorog maradványaira! sikerüli Yünnnnba nienekülnio.
Ismeretlen tettesek Ismét betörtek leieméi Rezső, üzletébe
Mái" jóogynéhányszor lietőr-tek Kelemen .Rezső Deák-téri üzletébe az évek folyamán, Most valamilyen eddig ismeretlen éjszakai lovag isméi kiszemelte Kelemen Rezső üzletét, hogy kifossza. Az udvari ablakon át behatolt az üzlel raktárába ÖSTizt alaposan megdézsmál la. Nagy volt Kelemenek meglepetése, mikor a reggeli nyitásnál az éj-
szakai lovag munkáját meglátták. Azonnal jelentést lettek a rendőrségen. Detektívek szálltak ki a betörés szinhelyére és a legnagyobb eréllyel megindították a nyomozást. Megvagyunk róla győződve, hogy a vakmerő tettes rövidesen kézrckerül.
A károsult Kelemen Rezső most írja össze áruhiányát és kárát:
DRAVAVDLGYI
VILLAMOS flMMSZQLGftLTflTÓ R. T.
szakszerO. felvilágosítás minden villamos kérdésben C»engery-ut 51, talefen 294. "
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések Suftár-ut 2. I, emelet, telefen 213.
Hőmmel tábornok kitüntetett egy olasz tisztet (Foto R. D. V.)
^.jW-. topétól.-. ZALAI UÖZlONy
áPSOHUDITlSII
NyomdaUxamOnlilMn egy Ugjtg
Huni ka szerető, (latul ¦¦txédmM\'ikác* lictí fizetésié), fltonnaH belépéire felvétetik,
BqV kifutót (clveszUnk. Stember-ger featcklUlet. t609
Horvát fiatal k«r«Bhsdfia«gatf aiij/i keres; Magyarul Is bcsiGI. Cím : Rákócil-ulca 43. 1603
Megbiahitó, tiszta bejérónSt keresek Sugái-ut 16/«., t. em. 1615
\' HAZ ÉS INGATLAN > Slkátor-u\'cA 18. gr. háx eladó. Magyat-u. 1)9. 81. hía eladó. !612
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzés!
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapuik nyomdájában
Íb sok pénzt takarít meg, ha
nyomtatoany-szükségletet és könyveit lapunk
nyomdájában, Ffrut 5. alatt rendeli meg.
ZALAI KÖZLÖK*
POLITIKAI NAPILAP. Klt.f]a: ..Kflio.id.liglR.T. NigykMju*\' Felöli. Itladft: r.lálK./.!/
Nyoitmtoll-. ..Xolu.nUisua\' H. T. N.uyk.BIm" .yooj.\'áJáliM Auyji.i.li.fa,
tjjj éTlolyim, 186, %ztm.
NagykinliM, 1842. Június 6. szombat
Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Swikwztöaóg *• kiadóhivatal: Főút 5. bzAdl ^terkosítflsÓKl és kladóhivatall telefon 78. oa McKleliíiitk minden hétköznap dölutan.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElöUzetésl ára: egy hónapra 2 pengÖBO lillör,
negyedévre 7 pengő 20 llllor. Egyes szám : hétköznap 12 Ilii., szombaton 16 MIL
Eke és kard
Irta: Báresay Jánoi
földművelésügyi államtitkár
Talán soha nem volt nagyobb szükség, mint most, ezekben az időkben arra, hogy teljes erőnkkel, legjobb tudásunkkal végezzük kötelességünket, mindenki olt, ahová sorsa, elhivatottsága állította s ahol legjobban szol-if alhat ja \'mándnvájunk közös érdekét.
Mint annyiszor már a történelem során, ma isméi küzdenünk kell életünkért, nemzetünk fennmaradásáért. Eblxm a küzdelemben egyikünk a kardot, másikunk az ekét szorítja. Kard ós eke: két őrök magyar jelkép, amely tálán egy nemzet életében sem fonódott annyira össze, mini a magyarságéban. Hiszen nemzeti létünk szinte örök harc volt. Harcoltunk ós véreztünk egy évezreden át nemcsak magunkért, hanem a nyugati kultúráért* is, s amikor magunkat védtük, védtük a keresztény EuVópát is, De tid békés idők következtek ránk, az acél !a földet forgatta, hogy éjolot dugasz-szón mindnyájunknak a rögön, amelyért harebau vérünkéi hul-j láttuk, s a\'molyért békében verejtékkel dolgoztunk. A kard\'\'és eke ugyanabból az acélból .készül s ma mindnyájan tudjuk, hogy az ekét ugyanúgy kell szorítani, mint a kard markolatát, ha győzni akarunk. .Nekünk, a a polgári front katonáinak, ma ugyanúgy .küzdenünk kell, mini vitéz honvéd éjüknek, akik mesz-sze idegenben vívják nehéz, kemény harcukat. Mindnyájunknak tisztában kell lennünk azzal, hogy ma minden terület, minden kis talpalatnyi hely, nemcsak a mi egyéni érdekeinkéi szolgálja. A mi feladatunk : termeim nünden erővel, hogy megadhassuk honvédségünknek mindazt, amire a győzelem-kivi-vasához szüksége van.. A kormány mindent elkövet, hogy a termelés zavartalanságát a háborús nehézségek ellenére is biz tositsa.
A földművelésügyi kormány wt a szántóföldi termelés fejlesztése és színvonalának eme-
ése érdekében erőteljesen fokozta vetőmagakcióit. A Icrme-
és eredményeinek fokozása mellett nem szabad egy pillanatra seni elfelednünk azt, hogy a minőségi termelés fejlesztésére is gondot kell fordítanunk, meri a háború utáni versenyben csak !10\' állhatjuk meg majd /helyűn-**1 a világpiacokon. A háborús szükséglet követelte meg, hogy kötelezően elrendeljük az olajosmagvak termeléséi. Növényi °1 aj lennel esünk fokozása ugyanis nélkülözhetetlen nemcsak köz filmezésünk és iparunk, de.
Uj japán-amerikai tengeri ütközet folyik a Csendes-óceánon <
A magyar kötelékek véres veszteségeket okoztak a szovjet csapatoknak
Az afrikai habom harmadik szakaszába lépett — Nyolc ellenséges hajó süllyedt el az Atlanti-Óceánon — Nagy motorosltott kötelékek támadnak a keleti fronton
Az Egyesüli Államok hadügy* minisztériuma bejelentette, hogy egy tengeralatljáró elsüllyesztett az Atlanti-óceánon egy brit kereskedelmi hajót. A hajótörötteket sikerüli partraszallit.ini.
A törők miniszterelnök beszedőt mondóit Ankarában a török légügyi társaság nyolcadik kongresszusa megnyílásakor. Mint a miniszterelnök mondot-
ta, a kongresszus tanulmányozza repülőgépgyár (élesítésének kérdését. Beszéde során hangsúlyozta, hogy Törökországnak függetlensége megtartása érdekében szüksége van légi fegyvernemre. A legközelebbi jövőn megoldják a műszaki nehézsé> geket és a nyersanyagbeszerzés kérdéseit. \' - íy
A keleti arcvonal középső szakaszán több községet foglaltak el a németek
Berlin, június (j véderő főparanes-
A német noksága közlí :
A keleli harciéi\' középső szakaszán a. néniét gyalogság a bolsevisták szívós ellenállását megtörve, isméi több községet foglalt cl. Könnyű német harci repülőgépek bombái utálatokkal megszakítottuk vasul vonalakat, felgyújtottak repülötérszineket és ezállal érzékeny veszteségei okozlak a bolsevisták vasúti foi^ galmábun. A harci repülőgépeket kisérö német vad ászokéi égi-harcokban két szovjet gépet le-löllck, kél ellenséges gépel pedig a német légelhárilók iölfek, le. A keleti arcvonal déli ska/ kaszán német zuhanóbombázók nehézbombákkal támadlak a szovjet ütegállásokat és
több löveget nteysemnMÜ-lettek. ¦ \\ \'gyáriakkor német harcigépek
a szovjet repülőterek és a mö-gölles területek utánpótlási vonalai ellen intéztek támadásokat. Súlyosan megrongáltak sok földön álló repülőgépet, Gharkovtól keletre pedig szétrombollak a vasút egy fontos szakaszát. A nómel harcigépeket kísérő vadászok ezen n szakaszon heves légíharcbun 11 ellenséges gépel, tőt lek le.
É«zak«frikaf harcié**
Berlin, június 0 A nemei véderő főparancsnoksága közli : Észak-Afrikában Mannarica
területén eredményesen támadták a német harci- és zuhanóbombázók az angolok erősen kiépített parti állásait. Német har-cógépek a kora reggeli\'órákban Ijombákal dobtak erős éskőny-iiyü légelháritókkal Védett brit ájn asz pontokra.
A bombák 40 magrakott tank-kocsit és Igen sok mi* gsp-jármüvot eltaláltak.
A következő lámadáskor a né* met harcigópek niélytámadásbit mentek ál. Tűzfegyvereikkel felgyújtották azokat a sátrakat és tehergépkocsikat, amelyek a bombázás után még épen maradtak. Az egyik közeli tábori brit rcpülöléren három gépel a földön felgyújtottak. A német repülők kis magasságból bombákat dobtak a Via Bárdián gyülekező brit tehergépkocsik* közé és nagy pusztítást okoztak^x-
A magyar kötelékek véres veszteségeket okozlak a szovjet csapatoknak
Rudápest, június 6 I A honvédvezérkar főnöke fí. ! számú hadi jelentésében a következőket közli : \' I
Az el mull hét folyamán az ellenség erős egységei repülő- é& páncélos-kötelékektől támogat-
\'KdUCiIAh a 7. nltlaton)
hadviselésünk szempontjából is, Ezek átvélcli árának megállapítása a gazdák munkájával és az arra fordiloll termelési költségekkel arányban áll és megfelelő hasznot biztosit a termelőknek. Az olajosnövények fokozottabb termelése elősegíti állati takar* mányhiányuuk leküzdését is és igy hozzájárul ahhoz, hogy által tenyésztésünket a közel) elásunk szemponljáből hus és zsii*-szükségletünkel biztosit hassuk. Az állattenyésztés fejlesztése érdekében továbbfokoztuk a különféle lenyészakeiókal. Nagyobb összegedet \'fordítottunk u termelés eredményeinek fokozása érdekében a szikes talajok javítására, meszozésére is. Gondoskodtunk arról, hogy az országban egy talpalatnyi hely se
maradjon megmflvéletlenül..Ott, ahol munkaerőhiány, mutatkozik, munkásszázadok látják el a mezőgazdasági munkákat.
Sajnos, a rendkívüli időjárás következtében ebben az évben is nagy vízkárokat szenvedett az ország. Mindent elkövettünk, hogy ezeket a vízkárokat a lehetőségekhez képest csökkentsük. Az utóbbi másfél évben termőföldek vizleleiulésérc. n megrongál l. vízim ü vek hely reál Utasára és ujak készítésére lobi) mint őt) millió pengő államsegélyt folyósított a Földművelésügyi tárca. Ennek az\'összegnek egy részét folyó- és palaksznbá-lyozásj munkákra, védőgátak építésére és megerősítésére fordítottuk, Minden tehetö eszkőz. zel ¦ igyekeztünk, hogy a termő-
földek vizlelcnitését minél gyorsabb ütemben végezzük, hogy ezeket a területeket visszaadhassuk a termelésnek. Ebben az évben másfélmillió\'hold kerültviz alá és ennek a területnek a felét sikerült viztelenilcnünk.
A kormány intézkedései azt a célt szolgálják, hogy termelésünk zavartalanságát a nehéz viszonyok között is fenntartsuk és a lehetőségekhez képest fejt tesszük. Ebben a munkában mindnyájunknak teljes erőnkkel és legjobb ludasunkkal kell rősztvenni. Nekünk, gazdáknak, keményebben és erösebben kell szorítanunk az eke szarvát, hogy biztosíthassuk a kard győzelmét. . . \\
ZALAI KOZLONYI
1*48. lunlui 6.
A PÉCSI FŐÜGYÉSZ
dr. Tulok JenÖ befejezte hivat alvízsgáln tát ti nagykanizsai klr, ügyészségen és jeffvzfiköny vében legteljesebb elismerését 69 köszönetét fejezte ki dr. Lengyel Károly klr. ügyészségi elnöknek n példás és mintaszerű vezetésért és kitűnő ügymenet-ért, amit vizsgalata során a kanizsai ügyészségen tapasztalt.
MU7JKAP, SANQOn
postafötisztot a kanizsai fő-postáról a pécsi igazgatóság műszaki osztályához helyezték át. Muzikár Sándor áthelyezése volt akópen néiin más. mini eddigi kitűnő tevékenységének elismerése felettesei részéről, mert nz uj beosztásba való áthelyezése kitüntetést jeleni számára.
Dr. ZAGON ELEMÉR
rendőr tanácsos, a kanizsai kn pitányság bűnügyi osztályának vezetője, két heti szabadságát tölti — Nagykanizsán.
A FŐISPÁN LEÁNYA.
Teleki Aliz grófnő állal alapitolt napközi otthon Pölöskén megnyílt. Teljesen a kanizsai Szoe. Missz, napközi otthonának mintájára vezeti. Mellelte mint munkatárs ott van Török Zsuzsa okleveles tanítónő, Török Lajos kanizsai kárpitosmester fiatal leánya is, aki a gyermek\' gondozásból tevékenyen veszi ki részét.
Dr. ARATÓ LÁSZLÓ
nagykanizsai kir. járásbiró, aki két és róltiónnnos hadbirói tanfolyamot végzeit. hazaérkezett és isméi átvette a járásbíróságon hivatalát.
Leventenap Letenyén
Vasárnap bölénye nagyknzsfjg leventéinek losx az idei nagy bevonté-napja, ahol gazdog műsor IgasóÜa, hogy a zalai leventéink minden térni megállják a hojyflkot, Délelőtt ünnepélyes felvonulás és tábori mise, maid utána a leventék foga-dalonitétolo a Főtéren. A délelőtti Ügyrenden lieszédok és szavalatok is szerepelnek.
Délután •! órától a sportlolepon nagy lnvcntesportvrrsonv és torna-ünnepély less. Erdekeink lesznek a levente leány és fiit tornaversenyek, majd néhány humoros szám, a zsák bafutáa, lepényevés, lubdaniRns, no-veltetó talajtorna gazdagítja a délutáni műsort, Eato 0 órakor tábortűz .i Sportpályán, szép magyar számokkal, köztük zono és táneszá-mok is. \'
üj ós hasznait mérlegek
minden célra kaphatók, javítások jótállással
FRANK
MÉRLEG, fixámban
Eöivös-ttr 2to. telefon; 508.
Hétfőn kezdődik a jelentkezés a kanizsai nők honvédelmi munkaszolgálatára
mindennap délután 4 órától 7-1*? a polgári fluiakola egyik tantermében
A magyar nők bonvédelmi munkaszolgálatának nagvkaui-ZSai bizottsága élén Farkas Vilma vezetővel - mindent megtelt, hogy a meginduló toborzás minél jobban sikerüljön. A kanizsai vezetőség kiegészítette magát ujabb munkaerőkkel, akik leletlék az-esküt a kanizsai vezetőség kezébe. A vezetőség minden egyes hölgytagja kipróbált magyar munkaerő, akiktől nagyon sokat várbal a inozga-galom A falragaszokon és a Zalai Közlönyben foglaltak után óriási érdeklődés nyilvánult meg az elrendelt női honvédelmi\'
munkaszolgálat iránt Nagykanizsa női méltók elődeikhez. Lálván szükségéi annak, hogy a Magyar Hazának szüksége van nz ö munkaerejükre és nHitikftkészségükre, már az első jelentkezés] napon nagyon sok
jelentkezésre lehet számítani.
Csakis keresztény nők jclontkcz zenek életük 16—50 évéig. A jelentkezés helye : a polgári\' fiúiskola egyik lanlerme. A .Magyar Haza jogosan elvárja minden egyes magyar nőtől, hogy pon-losan jelentkezzék ónkéul ad\'el-vélelí (toborzó) bizottság elölt
Sopron Székesfehérvár Nagykanizsa Veszprém
az uj szlnlkerüler, melyhez Nagykanizsa tartozik
Tegnap Budapesten értekezletre jöltek össze a városok pol-meslerei. hogy az uj éizini-kcrü-let beosztása ügyében határozzanak, Nagykanizsa részéről dr. Krátky István kir. kormányfő-tanácsos, polgármester volt jelen.
Az első csoport Jeli Pécs, Kaposvár, Mohács, iíaja városokkal.
A második csoport, amelyhez Nagykanizsa is tartozik : Sopron, Székesfehérvár, Nagykani-
zsa, Veszprém (Cegléd augusztusi idénnyel).
A harmadik csoport : Győr, Szombathely. Papa. , Kőszeg (esetleg Keszthely).
A június 22-én összeülő polgármesteri értekezlet fog dönteni a beérkezett pályázatok felett, kik legyenek az igazgatók.
Az Igazgató kérdésénél a városok természeteseit csakis a magasabb művészi és kulturális szempontokat veszik figyelembe.
Huszonöt évvel ezelőtt balt meg Oyóni Géza muszka-fogságban
1917. év nyárelőjén hunyta le örökre szemét Krasznojarszkban Gyóni Géza, az első világháború legnépszerűbb magy r költője. [ Przemysl várának kapitulációja után került fogságba sok tízezer hősen harcoló magyar társával. Az oroszok a távoli Szibériába hurcolták a fogoly magyarokat éa Gyóni megtöd testtel, háborgó lélekkel 26 hónapon át várta a megszabadító halált a rabkórház bedeszkázott, vasrácsos ablakú szobájában.
Gyóni Géza bátyjával, Mihály főhadnaggyal együtt került fogságba, aki két héttel korábban halt meg Occsénél. Ez a csapás csak siettette a költő elméjének teljes elborulását. Sokáig állt szótlanul testvérbátyja halotti ágya mellett, meg-megsimo-gatta kthült homlokát, ujjára luizta jegygyűrűiét s kihűlt szivére lette a Mihály feleségétől, az édes hazai tájról érkezett levelet. A temetéskor
görcsös, könytelen zokogás ráz a meg a poéta atlétatermetU testét, aztán apátlába süllyedt, lehajtóit ft;i,ei járkált napokig s szemeiben különös tüzek gyúllak. Egy hét múlva már teljesen elborult ór i vannak, vizlók gyötrik, néha kiáltozni kezd, hegy nem hagyja ott Mihály főhadnagy lestél, haza visz\', hogy otthont rögök alatl pihenhessen. Az utolsó napon szétosztja kisebb értéktárgyait a jóbarálok kő\'Ott. Megérezte, hogy jön érte a halál. Késő este teljes erővel kílOrt rajta a téboly, ki akart ugrani az ablakon, érces hangon a vitéz magyarokat hívta, hogy \'segitaenek megvédeni hazáját, Aztán f kete varjakkal viaskodott, amelyek virágos szekéren akarják elvinni a földről. A halál közvetlen küszöbén még felcsillant benne az égi szikra, felugróit az ágyból ésya barak fehérremeBzelt
Június NÉp MOZ<3Ö Péntektől
5- 7-ig---vasárnapig
Budapesttel egy időben /
„A 103" NEM TÉRT VISSZA
Páratlanul izgalmas és lebilincselő
UFA világhír adó
RlŐartríBok k&sdete köznapokon 5, 7 és 9, vafídrnap 3, 5, 7 ém .0 órakor
BAZÁR UDVAR,
" J/l t«utm s-h, * \'°« Legszebbet lei/olcsóbban!
falára ceruzájával hatalmas betűkkel írja e négy sort:
Térletek meg.
i-s szeressetek!
í; In vet mindent a híSséc
\\\'s csak Istené a dicsőség...
Ez volt az ulolsó varse Átryába visszazuhant —- meghalt. Halála napján föllölte be 38. évét, Azóia is Idegen földben porlik. Telemét haza akarták hozatni, e célra tekintélyes összeg gyűlt ör«z** de a kegyeletes aktust az uj világháború meghiúsította.
Közszüfcséfitet-e a gyógykezelést költségek fedezése?
A Magyar Biatoaitáatudomáuyi Társulat legutóbbi ülésén dr. C\'iuiy Jonó érdekes előadást tartott ama társadalmi rétegek gyógy kezaláiii költségeinek fedezéséről, osetloa a biztosítás intézményónok igéhytwvé-telévol történő kielégítéséről, amely lefogok a társadalombiztosítás körén kivid állanak. Az előadás után Geli-hanlt Domonkos, a BTÖSZ elnökt, a jelenlevő állami, kamarai, érdekképviseleti kiküldöttek elótt felvéteti* a kérdést: közszükséglel-o a gyógykezelési költségek fedezéso? Ha igen, ugy bárom megoldási lehetőség ki-nálkuzík. Lehet szó a szociális biztosítás kiszélesítéséről, továbbá üzleti vállalkozás kelétében biztosító intézeti megoldásiéi, végül egyesülőti. vagy szövetkezeti formában az intézmény alapításában résztvevő szakmai érdekképviselőtök bovonásával, Geji-hardt javaslatára * Társulat Össze- , biv egy ankétot, amolyon a munkaadók és munkavállalók közösen beszélik, meg a kérdés megoldásának lohot óságéit.
Ha káromkodj 1
Kovácsszén
KISS FATELEPEM
fiiiftil-liin. Telelőn: i 39. Iliit l.-i. 1
iU2. június 6.
MÉRLEG
Mlndou mérőiben ..„„... _ Siaksura |arlU>
SCHOLCZ JÁNOS | mérl*ft-késilta-mMt«r l
Nagykaoltaa, Efltv&a-ter 30. Wám. \\
Szombat
állandó Mtsuraánok hétkSsaapolioa Bsdaperl L B«t«rá>
6.40 Torna. Hirek. Köaloményok. Hangloraezek.. — 10 Hirok,. — 11.10 Nemaetközi mjelsósaolgálat
— 12 Harangozó. Hiumuaa. Időiá-ráaiolenUs. — 12.40 Hirok. — 18.20 IdŐjolzéa ós rizálláajelentés.
— 14.80 Hírek. — 14.46 MQüor-iimertetés. —¦ 16 Árfolyam hirek, piaoi árak, élelmiszerárak. — 16.46 Iáójelaéa, hirok. — 17 Hirek a a lovak és ruaiin nyelven. — 18 Hirok magyar, uówot éa remáu uyulvon. -111,40 Hirek. — 28 Hirek német, oIbm, angol 6a francia nyelron.
— 24 Hirek.
BtíDAfKST I.
17.16 Kprínyi Aladár oigányze? nskera. — 17.40 Dr. Cholnokj jené siÓadáea. — 18 A S(rauss>c««lád müveiból. — 18.35 Hangképek innen-onnan. — 10.20 A külföldön dolgozó magyar bányászok kedvelt limesei. —- 20.10 Felbírálás. — 20.Ü6 ÍUdióaenekar. - 22.10 Üzen az otthon. — 28.25 Szórakoztató nnt.
BÜŰAPBST II.
11.15 Temesvári Ráca József ci-kara. — 18 Mesógtadsaágí félóra.
18.80 Besikart-Mnokar. - 10.40 r\'iloWasái. - 20 Hirek. 20.10 Halvar Nói Kamarazenekar. — 22.10 Filmdtlok.
Vasárnap HUÖAPBÖT I.
8 Fóliása. Szózat. Reggeli zent. 8.45 Hirtk. 0 Oörögkutolikua intentíaatelet. — 10 Róni. katolikuu istentisitelet. - 11.16 Kvangélikns istentisatelet. — 12.15 Levente műsor. — 12.65 Térzene- u Bástyasétányról, A Légierők fitvószenekara.
18.10 Petőfi éa Gyónt verseiből előad Lchotay Árpád. 14 Zenekari mÜTok és dalok. — 16 Dőry bajos előadása. -¦- 15.45 László Imre magyar nótákat, énekel, kísért Gáspár Lajos cigánvxonokarn. 016.40 Dr. V»b Olga előadása. 17.20 Radict Gábor jazz-együttese.
17.45 Munkában a kötéltáncos tigrisek. Háhgképok a Fényes-cirkusz műsorából. 18.10 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. 10.20 Szilágyi Ödön előadása. \'20.20 Hangképok a vasárnap sportjáról. Boaaál Pluhár István. — Majd sporteredmények. 20.45 Gitár-ént. - 21.40\'Hirek. - 22.15 Őzen « otthon. - 28.25 Magyar nóták.
BBDA?E8T II.
11.15 Temesvári áRcz József ei-yamsenekaifl. 12.15 A Légierők niTÓseeiwkara. 15.50 Dr. redak Agot* vidám csevegése. 10.16 bo-vinaaky László oaalonzonokttni. -17 Hoosini: A nzevillni borbély. Operett három felvonásban. ¦ 10.15 Iti. Mórica Virág előadása. - - 10.40 Timkó Maráit magyar nótákat zongora tik. -20 Hirek. 20.10 kamarásén*. - 21 FeloWseás. — 22 lUdiőzenekar.
ClpŐf Tolelou:498. csak ELEKESTŐL
(OermatB) M 13. H
2AÍJA1 ttö2UŐÍ}V
A piarista gimnázium érettségi vizsgálnak eredménye
A piaristák rendfőnöke Nagykanizsán
Tegnap hirdette ki Ilartu István piarista gimnáziumi igazgató a lefolytatott érettségi vizsgálatok eredményeit.
Eszerint:
Kitűnően érettek: Gáspár László, Hegyi Lajos, Magyar Zoltán, Ovái\'y Győző, Zsoldos György.
Jelesen éretlek : Bentzik László, gróf Benyovszky Móric.íGsi-kely József,* Kovács József, Vi-donyi István.
Jól érettek : Bnrbarits Miklós. Gzapáry Lajos. Fodor Géza, Ga-nunvölgyi András, Gvőry Zoltán. Mikola József, Németh Je-
nő, PacsírszKv József, Rábai Egon, Hadijai Árpád, Várudy Ernő, Welovszky Szaniszló.
Érettek : Borovszky József, Erőss László. Murnvőlgyi Károly. Szávay Károly, Tuskés István és Kulcsár István.
Zimányi Gyula, a magyar piaristák rendfőnöke az este Nagykanizsára érkezett a szokásos évvégi iskolalátogatásra, Zimányi rendtönököt a vasúti állomáson Barta István igazgató fogadta Zhnánvi csak egv napot tölt \\ agykanizsán, holnap vasárnap már visszautazik székhelyére
A rendőrség előállította Lengyel Jánost,
a nagykanizsai nyilasok párttltkárát
A minap sokan szemtanúi voltak egy je enetnek, amikor két kanizsai detektív közölt a Fö-uton Lengyel János, a nagykanizsai nyilasok parttitkára haladt. A rendőrség két tisztviselője ugyanis megjelent a Kölcsey-utca 5. számú házban, ahol Takács Anna hajadon lakik, aki a lakás bérlője cs onnan előállították Lengyel Jánost a kapitányságra, az eljáró tisztviselő elé. Lengyelt azonnal kihallgatlak. Rövidesen ra kihallgatásra került Takács Anna Is, aklLkihallga\'ása u\'án átkísértek dr. Jénás Károly rendőrkapitány, a ki-hágási osztály vezetője elé. Dr Jőnás
kihallgatása ulán a beismerő Takács -Annát nyomban öt napi ebártsra ilélte: titkos találkozásén. Takác-ot aionnal. levit ék a fogdába büntetésének végrehajtására. Takács Anna ma kitöltötte az - ötnapi elzárását, majd ulánna a r ndörség köPlezte Őt arra, hogy két héten belül igazolja miből tartja fenn magát.
Lengyel János még mindig a rendőiség fogdájában van.
Ügyében nyomozás folyik.
A legközelebbi órákban nagyon | érdekes fejlemények várhatók.
Beszéljünk magyarul!
Miért nem magyarul irtjuk a magyartalanságokat?
Kétségtelenül jöszándéku cikket oltottunk minap az egyik budapesti napilapban a magyar rádió magyartalanságairól. A cikk ivója a -\'Szenvedő Hallgató aláírás mögé li unniva
őrizte meg ismeretlenséget, A szenvedő olvasó pedig nem kis meglepetéssel fedezte fel, hogy a magyar nyelv tisztaságáért küzdő írás maga is alapon gyomlálásra szarul, azonkívül van benne egynéhány alapos lulkaptis is, (Aminthogy a nyelvin iivelő mozgalmunk, sajnálatosan, meglehetősei, gazdag túlzásokban és szórxzálhasogatásokhaii s ezek, ha egyébre nem is, arra mindeneseivé, jak, hagy csökkentsék a nyelvünk magyarositására irányuló mozgalom tekintélyéi. Sem akkor lesz szép a magyar beszéd, ha minden gyermeket Alioos-nak, firs-nek, Emesé-nrk keresztelünk. Akkor sem, ha a rádiót mindenáron zengó szikrának vagy körhullám szórónak és hasonlóknak akarjuk magyarosítani. Kiégendő, ha az Istvánok; Jánosok, Mariskák és a rádió is -— magyarul beszélnek. .
A szőrszálhasogatóinak iskolapéldája a Szenvedő Hallgató cikkében.
amikor kifogásul ja, hogy a propaganda szól ujabban kezdi kiszori-tani a magyar nyelvhasználatból a hírverés. Igen határozottan megállapítja róla, hogy »ez is rossz-\'. Stég pedig azért vosnz, mondja mert >\'ve.rik a dobot, a pénzt, néhol az asszonyi ís, de. a liirt nem verték meg még sehol\'1.
tízzel az érveléssel rá lehetne húzni a magyartalanság vádját Szenvedő Olvasóra is, amikor a rádió \'sulyos stilus-hibáiról* beszél. Mert súlya van egy dijbirkózónak, egy tizdekásnak, egy szerelmeslevélnek, akár egy kihullott tyuktollnak is, de olyan hirt az öreg apám sem hallott még, amelyiknek akár csak egy mikrám dliyrantm tntlya is lett volna. Aki ugy bírálja a nyelvünk magyarságát, mint a Szenvedő Hallgató, az hogyan irhát az utca egyik vagy másik oldatáról\' Hiszen oldala vau az embernek ,meg a disznóoldalasról is hallottunk, dc az utcának hogyan lehetne oldata? Eszerint
még a könyv oldaláról sem beszélhetnénk,\'lévén az oldal egy test-táj fogalmának kifejezésére szolgáló magyar szó. Párt ütésről pedig vég-
Halók, kombinaltszobák
lakb;rnened«é%m^ nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is ¦ még mindig olc»6 árakon várják
KOPSTEIN BUTOtlOZLETBEN
Húrthy mlki*B-Mt 4.
örvényesen ne beszóljunk, mert ütik vagy nem ülik a fogasni^Síffi a vasat, a szeget és ¦- hogy megmaradjunk a Szenvedő Hallgató képzetvilágában:. - néhol az asszonyt is, de pártol mivel és hogyan lehetne
Ütni?
Ez a pár példa elégséges talán ahhoz, hogy Szenvedő Hallgató megnyugodjék: — igenis lehet verni a hirt. mínt ahogyan fel lehet verni valakit a nyugalmából nemcsak bottal, hanem — 8 ezt mai napság mindenki jól tudhatná.\' - szavakkal is.
Az idézett cikkíró — helyesen — kifogásolja a ^leállította a gépet < kifejezést, megállapítván, hogy az a német abstellen ige szolgai fordítása . Ez eddig rendjén is volna. Csakhogy mindjárt helyes magyar kifejezésül kínaija a ^használaton kívül helyeztet szavakat, elfeledkezvén arról, hogy ez sem egyéb, mínt az ausser Dienst* szolgainát szolgaibb fordítása.
Így pedig nem lehet magyarosi-tant.\' Idegenség helyett mastk idegenséget belejavítani a magyar nyelvbe, több már a nyetvrontasnál. Ez a felelőtlen nyelvjavítás a hozzáértés látszatának tekintélyével hat a kevésbé bírálgató olvasóra és éppen arra jó hogy a nyelv~ptdagó-gits hitelével meggyököreztessén ko-T missf.-. magyartalanságokat. ^
Még furcsább, amikor valaki ekkora tájékozatlansággal, de még cso-dálandöbb vakmerőséggel a magyar nyelv sajátos szépségeit akarja kiirtani értelmetlen okoskodásokkal. Szenvedő Hallgató például a rádiónak azt is szemére hányja, hogy a bemondó szerint ^megkezdődött a vadlibák húzása**. Azt mondja kisséf-kúnnönfont logika\\ okfejtésselrjZ-»7/n sorsjegyről volna szo /értenénk, de azokat ts kihúzzák. /A vadlibák nem húznak semmit, azok vonul-nak«. Már pedig, mkár tetessík Szenvedő Hallgatónak, akár sem, a vadlibák igenis húznak és ez magyaros is, szép is, kifejező is. Vonul a földön járó vadmadár, vonul a jóidon haladó hadsereg, de a levegőben a madár-csapat huz és ez olyan szép szöh asználat a magyar nyelvben, hogy ellene csak az szólhat aki a kákán ís csomót talál, mielőtt önmagán kívül mást elismerne ma-gyarnak.
Azt sem tudja, ugy látszik a Szenvedő Hallgató, hogy a magyar, fülnek szórettdi követelményét is vannak. Az \'•ugyanis sajnálattal ta~ posztoljuk\' bizony cseppet sem magyarosan hangzik. A ntagyar ugyanis nem kezdi a mondatot, *vgyanis«-sal, hanem beszúrja azt (Bocsánat: - nem késsel szúrja ám, se tűvel!) a mondatba.
Abban sincs igaza a rádiót magyarító magán-nyelvtudósnak, hogy a villamosok nem járnak a Jtakóczi utón át, mert át csak az megy. aki az utca egyik oldaláról megy ál a másikra ezt pedig a villamos nem teszi; Szenvedő Hallgató eme. m egállá pitásában van igazság, de csak annyi, amennyi belőle a villamosra vonatkozik. Én azonban mehetek, sőt a villamos is mehet a Kákóczi uton át az Br-zsébet-hid felé. Ez az i>íü" szócska éppen a magyar nyelv tömör kifejező erejének egyik szép bizonyítéka. Ha l. í. azt mondanám, hogy a villamos a Hákóczi itton meg-y az Erzsébet-hid felé, ez azt jelentené, hogy csak a Rákóczi uton jár az a villamos. A ^Rákóczi uton át«: — ebben benne van, hogy az a villamos valahonnét jön « eközben szállhatok jel. reá a Rákóczi uton.
Szenvedd Hallgatónak tehát jobban kell vigyáznia, mielőtt nyelv-magyarítóra vállalkozik. Bár neki szenvedést okoz a hallgatás, mégis figyelmébe kell idéznünk a latin közmondást: "Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
Zaüaí kózlön*
l*4á. luniue G.
KISKAN1ZSAI ÉLET
Űrnapja Klskanlzsán
Iguzún ritka és impozáns külsü-Bégek között folyt lo az idei Un.au Kiskönizsön. A délelőtti tábori misén, amely ez alkuloinujul a \\Tenip-lom téren fölállított \'\'Iszsátorban kezdődött, ezer és estéi\' kiskanizBtd Ilivé vett részi. A tábori misét P. Hánás Á. Gyula kiskun izsui plébános mondta, majd utána körmenet indult u Hajgntó Sándor ujcán keresztül a testületek én a kiskunizsni hivők nagy tömegével. Ítészt voti a körmeneten uz etívhúzközség vezetősége élükön dr. Szabó István tisztiorvossal, a Polgári Olvttsókor Anék György elnök rezotésével, otí voltak a uiissziósleánvok is zászlójuk alatt GziJrek Magdolna kodvesnóvér vezetésével, uz elemi iskolák Kovács Illés Igazgató és a tantestület többi
tagjainak részvételével. Külön ki kell emelnünk leventéink pompás és fegyelmezett felvonulását Fitlop Lajos és Kovács Agoaton oktatók vezetésével, majd u kitűnően szereplő kiskunizsni levonlozonokart Reuter karmester vezénylésével.
Az uivonalukon példás rundbon és fegyelemben vonult végig a hatalmas tömeg, az Ízlésesen feldíszített házak és urniipi sátrak környékén.
Az Olvasókör közgyűlése
Vasárnap délután ismét közgyűlést tart a kiskuuizsai Polgári Olvasókör, ahol különösön gazdasági kérdések kerülnek előtérbe, A vezetőség beszámol a félévi munkáttBúgró), majd néhány indítvány és javaslat Sis kerül a közgyűlés elé.
Bécs, Zürich, Szeged után - Nagykanizsa
Másfél évi börtön a legutolsó állomás
Muránszky Gyula, 45 éves váci technikus, mini magyar á\'lampolgár az ország területét felsőcsatárnál elhigyta és más állam területére lépett, anélkül, hogy útlevele vagy engedélye lett volna. Muránszky később —¦ ugy, ahogy kiment, faura szombatnál vissza is jött ismét — útlevél nélkül.
Uiját Keszthelyig folylatta, ahol Rosenberg Ernő kereskedő lezárt üzletébe — míg az ebídeni voll — behatolt és élelmiszereket lopolt. Éppen akkor érkezett az Uzlelbe <gy Papp János nevű férfi, aki vásárolni akart az Üzletben. A furfangos Muránszky. feltalálta magát,
— Most záTÓra van, most nem lehet vásárolni, jelemette ki a vevőnek, akinek gyanús volt a válasz és azonnal Rosenberg lakására sietett, ahol elmondotta, ho;y gyanús a\'ak
ulasitotta el az Üzletéből Rosenberg Pappal együtt nyomban sialadlak az (Jzl\'etbe, alul még ott lalállák Mu-ránszklt, akit átddtak a rendőrnek. Mu«*nszky kihalgatása alkalmával nem l:, tagadta tettét. Kiderült ró a, hogy a német hatóságok ís ismerik hasznos közgazdasági tevékenységét. Bécsben az országos törvém-szék lopásért hét évi börlönre, Zürichben rablás és lopá\' miatt nyolcévi fegyházra ítélték, Szegeden is tanulmányozta a fogház viszonyokat.
Miután már ebben a tekintetben alapos gyakorlata és tapasztalata voli, a kanizsai törvénysiék figyelemmel régi mulljára összbüntelésül másfél évi börtönre és háiom évi jogfoszlásra ilélle.
Mu á\'.szky enyhítésért fellebbezett, Igy az ilé!ct még nem jogerős.
Nagyarányú szarvasmarha felvásárlási , akció indul meg
A háborús viszonyok következtében előállott rendkívüli helyzet nagyobb mennyiségű szarvasmarha felvásárlását teszi szükségessé. A fötdmivtlésügyi és közellátásügyi miniszterek egyelőre nem . 1 k. 1 r |,ík az igénybevételi eljárást elrendelni s igy szarvasmarha felvásárlási akciót terveinek, amelynek irányításával a m. kir. Külkereskedelmi Hivatalt bírták meg. A na-gyobbszámu marha felvásárlásával a kormány módot nyújt a starvasmarhatenyésztŐ gaedáknak, hogy silányabb minőségű állataikat aránylag kedvező áron értékesíthessék és igy kő? vet ve is előmozdítsa a magyar szarvasmarha-állomány minőségi színvonalának
1\'avulását. E cél elérése • érdekéjén az akciót irányító Külkeres-
kedelmi Hivatal a Magyar Állat és Állati Termékek Kiviteli Szövetkezetére bízta. Az ake ó keretében eladásra felajánlott legalább III. osztályú minőségi szarvasmarhákat a terület szerint illetékes vármegyei állattenyésztő egyesületekhez kell bejelenteni, amelyek
Festessen Tisztíttasson
tit Országos Állalkereskodelnn Egyesület kereskedő tagjaival karöltve gondoskodnak az állatok Összegyűjtéséről, elszállításáról és a vételár kfizctcséről.,
A kormányzat az akció lebonyolításával egyidejűen - gondoskodni kívánt a megfelelő árak biztosításáról is. A feladóállomáson mérlegelt süly után kifizetésre kerülő árak a következők :
III. osztályú ökör élősúly kg-ként 130 fillér,
III. osztályú telién élősúly kg-ként 120 fillér,
III. osztályú bika élősúly kg-kent 125 fllér.
Csak tájékoztatásképpen közöljük, hogy eddíg a hasonló minőségben K)vitelre kerülő állalokért a gazdák ab íslálló a következő árakat kapták:
III. osztályú ökör élősúly kg ként 118 fillér.
III. osztályú telién élősúly kg-ként
111 fillér,
III. osztályú bika élősúly kg-ként
112 fillér.
A kormány a\' megfelelő árak biztosításával arra törekszik, hogy a gazdatársadalmat semmiféle károsodás ne érje, sőt a héborus viszonyok ellenére még lehetőséget ís adjon a szarvasmarliaállo-mány minőségi felfrissítésére, de ugyanakkor nyomatékosan felliivja a gazdatársadalom figyelmét arra, hogy a felvásárlási akció sikerét az állatok önkéntes felajánlásával a maga részéről is igyekezzen előmozdítani, mert ellenkező esetben kénytelen lest az igénybevételi eljárást alkalmazni.
A érdeklődőknek az akcióra vonatkozólag a m- kir. Külkereskedelmi Hivatal (Budapest, V., Szé-shenyi-rakpart 6.- telefon: 120-780), o Magyar Állat és Állati Termékek Kiviteli Szövetkezete (Budapest, Y., Aulich-UtCö 8., telefon: 124—168), a vármegyei állattenyésztő egyesületek (vármegyei székhelyen), valamint az Országos Allatkereskedelmi Egyesület (Budapest, V., Báthory-ujca 5., telefon: 113-435) nyújt. s-o-
A vizbeborított területek földadójának törlése
A pénzűgyminisz\'er — mint ismeretes — már idejekorán intézkedett, hogy az árvizek és belvizek által bontott földek földadóiát és annak jutalékait törölni lehessen. Ai errevonatkozó eltérni károk bejelentésének határideje június hó 1. volt, a téli fagy á tal okozott károk bejelentésének határideje pedig április vége.
A vízboritotta területek földadójának törlésére és mérséklésére vonatkozó rendelkezésekkel\' kap-csolalban érdeklődésre tarthat számot, iiogy vájjon másodszori bevetés esetén milyen adómérséklést, illetve indokolt esetben törlést kérhet a birtokos vagy a bérlő. Az errevonatkozó intézkedések és a kialakult gyakorlat szerint, ha a birtokos vagy bérlő az árviz vagy belvíz által elpusztított első termést (vetést) legkésőbb május közepéig kiszántotta és a szántó-\' föld siker reményében még másodszor is bevethető, akkor á föld-
Retoífo faszén
kis* rfttelef*
líi-Múhüt-lór 13. Arany Jánoe-U. 8. Trttíon 060.
Egy német lövészárokban fFoto R. D V.yjj
adó háromnegyedrésze engedhető el. Ha a károsultak\'" ar első termést (vetést május közepéig nem szántották ki, ugy a kárt olyképen bírálják el, mintha a szántóföld másodszor már nem vethető be. Ilyen esetben tehát, ha a kár teljes, a földadót és járélékait teljesen törlik.
Ha a meg nern munkált és be nem vetett szántóföldet víz borítja és ezt oly időbon vezetik le, amikor a szántóföld abban a gar-dasági évben még sikerrel hasznosítható, ugy a vetés »etső termésnek" számít. Ha már most ezt a földet elemi csapás éri és azt a birtokos vagy a bérlő kellő időben bejelentette, a termés teljes megsemmisülése esetére tör- | lik az egész földadót és járulékait. Ha a birtokos adóelengedés céljából viz által bontott és meg nem munkálható földjei bejelenti, de azt a kárbecslő bízottság bevetve találja és megállapítja, hogy a vetés olyan ídóben történt, amikor még megfelelő termés várható, akkor a bizottság kárt nem állapit meg, Ha azonban az ilyen vetést a termés betakarítása előtt elemi csapá/s éri, akkor a birtokos vagy a bérlő az elemi csapás nemére megállapított határidőn belül bejelenti a kárt s ilyen eset-
Üzletáthelyezési
NŐI KALAP
RÓTH UUIRA
BAZÁR-DDVJIIt
1942
BÚTORT
nakttzletbeo, GÁBOR műftastaioftnál
ben a földadót és járulékait a kár inérvéhei képest megfelelő módon mérséklik vagy törlik. (i—o~)
Mi újság a Budapesti Élelmi-
szernagyvrisartelepen ?
A Mngyar Vidéki Bajtótudósitó fővárosi jelentése szerint ÍU42 inájm 27-tól június :i-ig az ölé- én vágott-baromfi. valamin! a tojáspiacon to-vábbra is u hivutulosan megállapítod legmagasabb árak voltak érvényben. A íoldBég\'éa főzelékfélék piacán a uaradiosom ára H, a paraj és sóska ura 20, a kalaráb áru t!U, a tölteni való zöldpapríku úru 70, u spárga ára í)ü, u karfiol ára 100, az uborka ára ÍR\'), a zöldborsó áru \'220 fillérre) csökkent kilónként, a sárgarépa zöldiével ára pedig 325 fillérrel csókként csomónként. Ezen u béten megjelent, mint újdonság, a petro zsoTvom zöldjével csomónként 30-?0, a kelkáiKJszta padig 00- -200 fii léten kezdő áron. Az 1942, évi tér iiióöfl ujbiirgonya legmagasabb nagy kereskedelmi ára u közellátási mi Hisztériám 81.000 1042. számú ron-deloto alapján jelenleg 113 pengő niétei mázsánként. A gyuutölos-píocon a nemes faj táj u alma ára 20 fillérrel emelkedett, viszont a \'narancs ára 40, a zöldegres áru 70, n csorooznyo áru pedig »00 fillérrel caökkonl kilónként.
Betegek
lóbbnyiro liéluakodítWn U tioklak tionxdnl, Vlayiinu* Ilyenkor a rtndtl orníuiíwa.
A színházi iroda jelenti
Ma, szombaton este, vasárnap délután 4 órakor és este egynegyed U órakor játssza a színház idei legnagyobb slágerd a rabját, a Sir a halalajku nagy operettől Galettfl Fc-
. rono igazgató felléptével,
• Hétfőn oste az- igazgatóság kedveskedni akar á\'közónségnek és egy láncos operett újdonságot tűzött ki, a Divat és szorohnot filléres előadásban. A fószoropokot játsszák 8. Hargittay Ilona, Pogány Margit, Viliari Hédy, D. Szabó Józsof, Deák Ferenc, Bánó Mihály, Csonka Endre, H. Gábor Pál, Sallay György, Z. Szahó Gyula.
Kedden Máray Sándor Wojnits-ilijjal kitüntetett színmüve, a Kaland kerül azimw moly Huda-pwten töhb, mint 300 estén volt
¦ műsoron - Galéria Eeranc igazgatóval nz orvoaproUMSOr •ssropú-ben.
ÜzletáthetreséaK
BÖRDISZ9TŰ
KA$ZTLNÉ HOLZER ELLY
BAZáft-UDVAR
ZALAI KÖZLÖNY
KÖNYVNAP
Támogassuk \\a magyar Írókat, toll helyett fegyverrel vfcdik ¦*° a magyar igazságot I -- Könyvnap! könyvet
8CHLESS TESTVÉREK Horthy Mlklós-uti iióküzletében.
Kanizsai honvédek üzenete sz orosz harctérről
„Valahol messze... Oroszországból..."
fKedves tábori levlapot hozott mn nekünk n tábori pusln május kelettel.
A mi kedves kanizsai ríniuk írják, ők írták alá a kedves sorokat is.
Szeretettel üdvözöljük kedves lapunkul, u Zului Közlönvt. valahol Oroszországból — írják és kellemes pünkösdi nlnne-ncket kívánunk összes ismerőseinknek, otthon.
Alá vannak írva a következő sorrendben ;
Knausz .lenö, Horváth István, Szalay József, Horváth György, Benézik József, deleli Péter, Rajnai Peroné örhiesler, Lukács Jenő. Surányi honvéd, (Csizmadia, Schrciber Géza, He) luy Miklós kp. A Zalai Közlöny szerkesztő-
sége ezennel eladja hasábjain keresztül a front üzenetét a bős honvédek hozzátartozóinuk és ismerőseinek, készséggel közve-tilvén üdvözletüket.
Meleg sorokat küldött haza Nagykanizsára Dlnszk Ferenc hadapródőrmester, Dlnszk Ferenc, a Teutseh-cég füszerosz-tályu vezetőjének és a .Jézus Szive egyházközsége elöljárójának vitéz fia :
— Hála Istennek, nagyon jól vagyunk és nagyon jól érezzük magunkul irja. — Itt már minden ugy megy, mint a karikacsapás. .Nekem nagyon jó dolgom van itt. A pénzt hazaküldöm. Ilt elég meleg van jjfár. Nagyszerű ellátásunk vaiv*hiin-ileiiböl. Végül köszönti a kedNscs kanizsai ismerőseit és szüleit.
vásároljon
külföldi mSlkía kerékpárt
Lufcá*. Li»U SS&SSaiKi
EraiióD.t.l.r 30. .ilm. „,
A nagykanizsai piarista gimnáziumban 22 falusi gyermek tett iehetsógvizsgálatot
¦Jelentettük, hogy országos mozgalom indult a -tehetséges falusi gyermekek .támogatására és elöbhrcvilclére. A mozgalom élén maga a közoktatásügyi (miniszter áll, aki ösztöndijai tűzött ki áz ország területén (10U lehetséges falusi gyermek to. vábblanitására.
Nagykanizsán 2.\'I gyermek je-Icnlkczell a megye különböző falvaiböl és 22 gyermeket hívtak be, akik a nagykanizsai piarista gimnáziumban a minap szó-
Ifeli és írásbeli tohetség\\\'izflgájlikat tették le a giimiázimn tanári bizottsága élőit
A vizsga lefolyása és \'annak eredménye nem nyilvános.
Az eredményről Iínrta István gimnáziumi igazgaló tesz jelentési közvetlenül a közoktatásügyi minisztérium ügyosztályának, ahol az egész országból beérkező jelentések alapján választják ki a öoo tehetséges magyar gyermeket.
Könyvismertető, Atyuska árvái
ffllnn Fedorovn t+fhtjt)
Atyuska-Árvái: «gy olőkoló fehérorosz menekült család tagjai, k azenopol a n^nyben, walda fejő: \'a ttagy-moma. Novo -nem is mindönki Nagymamának tneólitja, öregek, fiatalok, rokonok, id*wenek egyformán. A Nagymama ugy Kissé szimbólum is. A családot Összetartó oró, nz eszményi asszony és az örök Édesanya szimbóluma. Igazi esalád-[ fö, a szó legsúlyosabb .loggoudtar-bosebb és legönzetlonobb értőimében.
Nagymama leánvávnl és bárom unokájával menekül a viláxégéahól, két fia ;oloBott a háborúban. Az idegen városban, amoly bofogadtu ökel, panziót nyitnak, annak aze-rény jovcdolmébíSl tongotik^lotüM. A szegényes panzió igazi otthona a sukfélo luimzotisógü, .kocu és tár-aadalmi álb\'isu omboruok; a.szerotet teszi otthonná. Mindogy, hogy az otthon u padláson v«n-e nragv a földszinten. A padlásszoba Jcoaeiobh esik a csillagokhoz.
Kodorova könyvo, sok Bzerenlójé-vel, háttorőben a tnvolkolot iriár ki-kálFobbanó, v.iharolóttí tlaMüLfeégórel, —- 1087-ot .izünkI — a kikötőváros nemzetközi tarkaságával, amelyr* előrevetik árnyékukat\'-a közelodó, vilájzrengotó-események, raegveseU-
Sotóen hzÍiilvs, .iiígalmaM nlviuiinAnv, e önnél sokkal több. AaokJuMtül a ritluv könyvek köaül vuló, amelyek olvaeáíf közben élőlényekké válnak. Az i-.hi\'s/.oit hazát,¦sirató joély fáj daiomlum és abban a moiukovósbbé .mély. esendőé és bölcs humorban, amclfyol Borsukat vfsolik a-«senv«-dók, az író szivo dohog.
l\'odorova rogényo a világunk ugv-szólván mindon uiüvolt nyelven uiogjolout és mindenütt átütó sikert aratott. A müvet niMgWar \'nyelven iín/..itskii Mária .müaéazi toroitása-l>:m !1 Siii^r r óm WuUiut Irodalmi Intézőt adta ki.
Egy német bomba robbanása {Foto II. D. V.)
Ujabb 50.000 olasx aiuflkás megy Németországba
¦Jíóma, úunius 6 ltoMcbxen ujabb j6O000 olasz miiulián -indul Wfmatrrraaágbi* Az obuiz .mmikáuokat .fólűg a uuazógsz-daságban és iparban alkalmazzák, Az újonnan érkezettekkel a Néoiet-Örsaágban dolgozó olasz munkások számú aSO.OOO-ro omolkedik.
\'jémm^t, MmttimU TŰtí&St
ZAIM.1 KOZMNÍ
_I9M. június 6.
NAPIREND:
Gyógyszortári ügyelet: Ma, szóm baton az Igazáig gyógyszertár FŐ ut 12., holnap, vasárnap az őrangyal gyógyszortár Doák tér 10.
Kiukaniayán aa ottani gyógyszer-tár állandó ügyalatoa szolgálatot tart,
A GÖZF0HDŰ ujiU-i na raggsi 6 érAUW «st« 0 őriig. (Hétfő, péntek déiulaa és **dWan agéw h-\'|j nőknek.) \'paisfou: 500.
Naptár: Június 8. Szombat Rom. kat Norbert pk. - Protestáns Norbert. ¦ Izr. üzlvan 21. ~ Június 7. Vasárnap Rom. kat Robert liv. • Protestarli Hubert. -Izr. Szlvan 22.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi/, Vi8, \'/|9. VilO, ViH (nagyníise), 12, ü. u. 7-kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, \'A 10, Y,Uf 8/4U, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: »/*6, 8, 9, Vili, d. u. Vi3-kor litánia.
Piarista templom: 7, V18, \'/i9, VilO.
Klskanlzsa: 7, 8, 9, 11 (nagy-miee), 3-kor litánia.
Református :• d. e. 10. d. u, 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6.
Izraelita: péntek d. u, 7, szombat $. e. 10.
— (A polgármester itthon)
l)r. Krátky István polgármester az csto érkezett meg hivatalos Híjáról ós ma elfoglalta hivatalát.,
— (Dr. Szerecz Imre — hűhód ¦pai)
A veszprémi mogyóspiispök dr. Bzerecz Imro keszthelyi lolkéazt plébánossá és habóti apáttá novozto ki. A mindonkori koazthelyi plobá-1103 ugyanis egyúttal a habóti apáti cimot is víboIí.
— (Eljegyzés)
Tamás Gyula m. kir. tüzér főhadnagy eljegyezte Dorvalits Máriát Nagykanizsán, (Minden külön érto-Bitoa holyott.) \' \' (:)
— Gyászmise dr. Vértesi Frigyes lelklOdveértj
A hirtelen elhunyt dr. Vértesi Krigyos teológiai tanár lelki üdvéért hétfőn reggol fél kilono órakor a (ol altemplomban gyász istentiszteletet mutatnak bo, amelyen az elhunyt tieztelói nagy szómban vesznek rószt.
— (Incze Sándor)
kitünÓ ónokoa mmdon ostw a Pannóniában szobbnól-nzubh magyar nótákat énekel cigányzene kisérottol, (0
KISS FATELEPEM
Bruóbet-lér 13. Arany Janos-u. 8. _Telefon : 5-89.
Erőszakkal vették vissza az elfogyasztott / bor árát
A törvényszék rablás miatt egy évi börtönre ítélte őket
Bogdán János bókaházi és Orsós Ferenc znlaesányi teknőváló cigányok készitményeik-kcl megrakodva végigjárták a községeket, majd Széntgyőrgy-várra értek, ahol aznap bucsu volt. Ott is házrót-házra járva kínálták készítményeiket, melencei, falapátot és miegyebei. A jó magyarok mindenült egy-egy pohár borral kínálták meg fáraó népét, ugy, hogy rózsaszínre derültek. Mikor azután RáCZ István 80 éves gazda házához értek, ott is bort kértek, de az öreg gazda nem1\'volt hajlandó, csak pénz ellenében a két cigánynak bort kiszolgál
tatni. A cigányok kifizették a I liter árát, am\'il megittak. Azonban nagyon furdnlla őkeL (hogy a borért fizetniük kellelt. Miután már az alkohol úgyis fűtötte őket, nekiestek az öreg NO éves embernek és elveitek tőle H pénztárcáját, amelyben mindössze néhány pengő voll és az idős ember egyedüli öröméi pipáját. .Miután erőszakkal vélték el tőle pénzéi, rablás miatt kerüllek csendőrkézre. A nagy kanizsai törvényszék egy-egy évi börtönre és három-három évi jogvesztésre Ítélte őket, I
Az ítélet jogerős.
Vásároljon
Horváth Lajos
üveg- és porcetián-kereskedésében
Nagy választók várja Önti
Fő-ut 2.
Telefon : 647.
Tiz évi fegyházzal sújtották
a somogyi apagyilkos gazdát
Véres családi dráma történt a somogymegyei Táska,községben, lellai \'Lajos fejszével agyonütötte 65 éves apját, Fellőj Jőzsefef..
A bűntettnek családi háborúskodás volt az oka. Amikor az ifju Fellát Lajos anyja meghalt, az apja uj asszonyt vili a házhoz, A mostoha soha nem hagyott békét a fiatal Fellátnak és feleségének. A fiatalok u további veszekedés elkerülése végett a kamrába költöztek, de a
mostoha itt sem hagyott nekik békét. Kmiatt szóváltás kelétkezelt ifj. Fellát Lajos és az apja között, majd verekedéssé fajult a dolog és\'a fin fejszével leütötte az apját. A tárgyalás alkalmával a gyilkos FcIIai nzl úl-lilotla, hogy az apja kezéből ragadta ki a fejszét. Állítását a tanuk azonban megdöntötték.
A bíróság a körülményeket mérlegéivé; ifju Feltol Lajosi 10 évi fegyházbüntetésre Ítélte.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
— Kézimunkatanfolyam)
A polgári leányiskolában hétfóu 8-án köz Ím unkatanfolyam kezdődik\' .•sto Ö órakor, mellyel a családanyáknak és a jelentkezőknek kereseti lehetőséget kívánunk nyújtani. .Minél több jelentkezel Kérünk\' MAN8/ Elnökség. (*j
— (Incze Sándor)
kitűnő énekes minden csts ft Pannóniában szebbnál-sznliLi magyar nótákat énekel cigányzene kisératiel, (:)
— (A polgári leányiskola tornavlzsgája)
A potgá/i leányiskola tornannnu-pélye holnap, vasárnap délután 0 érakor lesz a Vasutas Sportpályán. A polgári leányiskola tornaünns-pélye mindig eseményszámba luegy, t:í
— (BotrányoVozásért elítélték)
Sermim Jenő nagykanizsai cipész segéd rendőri folügyolet alatt áll. Mint ilyen, betért a Hajas-fólu vendéglőbe és ott csakhamar olyan boros jókedve támadt, hogy olkez-dett randalírozni, ami botrányba fulladt, ugy, hogy rendőrért kellőit menni,\'.aki a botrány bősét olóálli-tolla a kapitányságra. A rendőri kihágási büntotóbiró öt napi elzárásra és 20 |>ongó pénzbüntstfera itólto ót.
— (Ml erösebb az Írónál?
erről irt érdekos cikket Ss. SzsImi László a Tükör most megjelent júniusi szamában, Cikkot Írtak még ezenkívül Honkáló Sáí.dor a kievi magyar emlékekről, Vucotich Nellv a Citta Universi,*.o-iáról, 1 Gyeriis András a délaiy.orikai jezsuita államról és Szilágyi Ödön a \'Mátra kapujáról. A számos érdokos rovaton kívül fényképek és rajzok diszi-tik a szép kiállítású folyóiratét. A Tükör llévay József dr. szerkesztésében és « Franklin-Társulat kiadásában jelenik mog.
Pécsi csapat játszik a ZMNTE ellen
Vasárnap délután háromnegyed •t órakor a DPAC játszik bajnoki mérkőzést a ZMNTE csapata ellen. A .mérkőzésro uj összeállításban «II ki a XMNTK. A győzetem nem biztos, de nz uj csa\'patbnu sokan bíznak. Mi ín hisszük, hogy 11 llOBB-szu szünet után a 7, rinvi -pályán ismét ZMNTE győzelmet falunk.
Az N\'VTl\'I Sünontornvárá utazik. Nehéz mérkőzés előtt áll a kék-fehér együttes. Mi győzelmet jósor lunk « vasutasoknak, mot\'t biisziik, begy nagy küzdeniakarással DlBg ¦karjak tartani a jelenlegi alitalo helyezésüket.
UTORT
_ r, BETTEIIIBE
WkW márkis butoraralonJAban vegyen vagy rendd len ,C—gwr**
1042, ftinlug 6
ZAJL\'AI KÖZLÖNY
KÖsíÖneinyilvánllás.
Mindazon lóbarátatnk én Ismerőseink, kik fnlojlli utol Ion dráira |ő [írj, após, nagyapa, sóf(or, Illetve rokon
Dáváth Frigyes
\' nyiiK- mAv. távlrdamcticr
temetésén möKjeloné»ükkol vagy hAr\'mt tnAfi módon mölységea In|-dnlinunklinn osztozni szívesek voltak. Iiiu\'mlJAk MUton Is halas kii-líönntünk kltejezésöt.
A\' gyéuxoló a aulád.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12460/1942,
Árlejtés! hirdetmény.
Az iskolák részérc zérl írásbeli ajánlatok ulján Ú 1942/1943 fíllési idényre kb. 300 q szenet szerzek br. Zárt Írásbeli ajánlatok f. évi Imiim 16.-ik napjának déli 12 órá-Ujg adhatók be a v. iklalólilvatalba.
Bővebb felvilágosítás a v. gazdáéig hivatal ad.
Nagykanizsa, 1942 május 28, „i, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Kölctön-éramszímláló átirata átköltözés eielén.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Dráva-vOlgyi Villamoi Áramszolgállató Rt. költözködés esetén, amennyiben az uj bérlőnek ue\'y a\' régi, valamint (llozjalandő lakásában az előirt szerelékkel ellátott, bekapcsolt kölcsön-\'áramszámlálók vannak felszerelve és a régi, valamint az u| bérlő a fogyasztott áram megszakítás nélküli fizetése, waltóraszámláló és tar-. lozékal, valamint a lakáshoz tarloió csatlakozó vezeték épség* és sér-lellensége tekintetében a DrávavöJ-. gyi által kivánt nyilatkozatokat aláírják, — az áramszámláié átszerelésétől és kikapcsolásától eltekint éa semmiféle dijat sem számit fel.
Nagykanizsa, 1942. május 28. hu Polgármester,
(Folytatás sz 1. oldalról)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb anya, nagyanya, dédanya, testvér és rokon , -
milE. Gielnor Hermln
életének 77-ik évében hosszú szenvedés után folyó hó.4-én elhunyt.
Drága hatottunkat vaíárnap V*t2 órakor temetjük a helybeli izr. sírkertbe, szeretett apánk mellé.
Nagykanizsa, 1942. június 6.
Gyászolják gyermekei: VValdmana jcnüiií SZ. Groiz Malvin, Gábot Emu, S Iío|i ál UJo.bÍ sz. Gron llonkn, dr. Gábor Imre; egyeden testvére : Murányi Vtlmotná (New-York); menyei, vejei, unokái, dédunokái és 31 éven át hűséges és odaadó gondozója i Ziárkovles Zsófia.
va számos éjszakai és nappali támadást intézett n magyar csapatok arcvonala ellen. Valamennyi támadási uz ellenségnek okozott véres veszteséggel sikeresen visszavertük.
Uj amerikai-japán tengeri ütközet aCsendea-óceanon
Amsterdam, június ,0 (NST) Washingtoni jelentés szeriül az lígycsDH Államok tengernagyi hivatala közölte, hogy a Gsendcs-óceánon ujabb ten-
geri ütközet folyik az északamrr
rikái és japán tengeri haderőit kőzött. Az amerikai közlés szo-rint a helyzet zavaros és az Egyesüli Államok hajóhadáról csak később várhatók jelentések.
Bériül, június 6 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy az angol légihaderö mára virradóra a Nyugat-Németországba történt berepülései során 10 repülőgépet vesztett.
Mtt bér Kína a szövetségesektől ?
Stockholm, június 6 Londoni jelentés szerint a Washingtonban rnosl folyó tanácskozások egyik legfőbb tárgya a kinaí helyzet megbeszélése, ami elsősorban azért vált szükségessé, meri Osangkaisck helyzete rendkívül komollyá vált. líir szerint Kína a következőkéi kéri a szövetségesektől : Az Egyesüli Allmnok nagyobb arányit részvételél« a csendes-óceáni háborúban, á cseildes-óceání háború kérdésével foglalkozó londoni és washingtoni bizottság egyesítését londoni/ székhellyel, a távolkeleti háboe rura vonatkozó tervek megjár vitását, közös, legfelsőbb pp> ranesnokság vezetése alatt uj arcvonal felállításai .lapán cl» len.
A jnjiánok innen tovább folytatták támadásukat n inogorősitptt Csneau váróén ollón.
A líinai harctérről jelentik. ;hogy azok a japán L\'sápatojí,\' amelyek tegnap röggel megszálltak a Kiangsi tartományban lévő Tukovo városát, tovább nyomultak nyugat foló és jolcnlog liovos harebni] állanak a 40.000 fél számláló 70. kinaí hadsereggel.
A japánok Csúcsát ostromolják
Tókió.fluníus ő (NST) Mint Csiiesu külső részéből jelentik, a japán had\' sereg előőrsei áttörték az feliem ség legkülsőbb védelmi vonalai és mintegy ."> kil,oméloruyire megközelitellék Gsuesut. A ja* pán csapatok összpontosított ágyú tüzel zúdítanak a város (falai* inogott védekező kinaí had* erőkre.
Tokió,(június 6 A Japán hadsereg tisztogató hadműveletei a kinaí csapatok ellen Shantung és Kinngsi. halárán egyre hevesebbek lesznek. Eddigi megállapítások szerint a kínaiak ezen az uirvonalszakar-szon tÖbl) mini háromezer embert veszteltek. A japán csapatok ina reggel megszállták IV kővé W\'pülöterét.
8 ellenséges hajót süllyesztettek el a tengely búvárhajót
Boriin, június 6 iNSTI Mint jelentik, pénteken az Atlanti-óceán nyugati , részén az nmorikni partok előtt, a Karaibi-téngeren es -A Mesíkói-öbölbcn 8 ellenséges vagv szövőiaégos szolgálatban álló liftjét süllyesztettek el.
Libiaban a küzdelem harmadik szakaaza következik
líorn, június t> iBu(l. Tűd.) Az északafrikai harcokról érkező hírek ana mulatnak, ]io"v :t li|li;|i küzdelem hurmadik sziíWu áirkászühön. Angol rész-lói a páncélos csata ujabb foltfmgo-
láaára számítanak. A homokviharok iilejét a küzdő folok orőirítésro,. ujjá-szorvozéaro használták fol. Angol körökben a német csapatok keleti irányi) támadásának bármely órában hokövotkozhoté folytatására számitamik. Brit részről elismerik, hogy liommol orói ígon voszélyeson erősök.
Londoni körök igen tartózkodói; n csata megítélése tekintetében. Nem l>ecflülik alá a német páncélos haderők rendelkezésem álló tartalékokat.
teahy tengernagy betxdm*H Rooseveltnek a frmnciaorexágl helyzetről
\'Washington, június fi (Fiiul. Tud.) Leány tengornagy, nz USA volt vicliyí nagykörota Rooseveltnek beszámolt a franciaországi helyzetről és kijelentette az ujságiröknnk: nom számit arra, hogy visszatér Franciaországba1.
Meginduli m harol tav*-kenyaée; a keleti aro-vnnalon
Horn, június 6 (Iliid. Tud.) Svájci lapok jelentései szerint a keleti a re vonalon ismét megindult n harei tovékeny-né|f. A Neue Züriehor Zeitung azo-\'rínt az első támadásokat oróa moto-rOsitott kötelékek\' indították meg. A német ropŰlÓkőtoíékek orŐs záró-tiíze irányul a szovjot arcvonalra. A néliielek fó célja >furnianszk elvá-líásn, hogy megakadályozzák n Szovjet számára az utánpótlást.
Antal István holnap beszédet mond Léván
Budapest, június G Antal István nemzetvédelmi és propngand\'a miniszter holnap Lévára érkezik, ahol QZ.lországr zászló l\'ehnatásán ünnepi hc»-szedet \'mond. AZt követően ré«7.t-vesz a kereskedelmi- és iparkamarák lévai kamarai napján. Még holnap, a délután folyamán Ipolyságra ulazik Antal István miniszter.
Djabb 30 kivégzés Prágában és Erűimben
Budapest, juniua 6 A prágai vögtönitéló biróság péntekén ujabb 22 személyt, a brümií podig 8 személyt ítélt golyó általi halálra. Az itélotot végrehajtották. A kivégzettek vagyonát elkobozták,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
13.345/1342;
Hirdetmény.
A Szent\'Imre hg.-u. 14. sz, alatt juniua 8-án d. e. 10 órakor egy 3 szoba, konyha, fürdőszoba és mellékhelyiségekből álló lakást nyilvános árverésen bérbeadok.
Nagykanizsa, 1942. június 5. un Polgármester.
12.969/1942.
Tárgy: Pipere- és borotvaszappan kiskereskedők kijelölése.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a 102.260— 1942. számú rendelet 15. §. 2. bekezdése értelmében pipere- és bo-rolvaszappan árusítására olyan kiskereskedő is kijelölhető, aki mosószappan és mosószer árusítására kijelölve nincsen.
Felhívom az érdekelteket, bogy kérvényeiket az Alispán Úrhoz címezve, lefkéBÓbb f. hó 12 lg hozzám terjesszék be.
Nagykanizsa, 1942. június 5, it-ji Polgármester.
13.307/1942,
Tárgy: A városi alsónyiresi- és felsöerdei erdőkben kitermelt tűzifa és borsókarónak meg- ¦ felelő ág értékesítése.
Nagykanizsa város elad:
az alsónyiresi erdőben az 19H/42. évi rendkívüli föhasználattal kitermelt 71.5 halgm kevert tuskó- és 57.5 halom botfát, — továbbá a Fe\'sÖerdÖben tisztitóvágásból kikerült 133 halom kevert tűzifát és 1.5 halom borsókarónak való ágat 0.25, 05 és 1 halmos tételekben.
A klirás tárjegyzékét a hivatalos Órák alatt a városi kiadónál és u kiskanizsai városházi ügyeletnél, m:^ az anyagól az illetékes védkerülcfi erdőőröknél Is meglehet (ekinteni.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítási határidő 2 hét. A: az árverező, aki fát vesz, tartozik a vásárlási könyvét magával hozni, hogy a megvett famennyiség beírható legyen, — és mindenki csak annyi fát vásárolhat, amennyit a ha-tÓBági rendelet egy éven belli! megenged.
A szóbeli árverés Ideje és helye: alsónyiresi erdőben folyó évi június 9-én, kedden, Felsöerdőb:n, 11-én csütörtökön, mindkét nap m dílelött 9 órakor.
Találkozás az alsónyiresi erdőben a lesháznál, mig q Felsőerdőben a vadászháznál lesz.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
10 378/1942.
Hirdetmény.
Értesítem a város közönségé\', hogy a városi strandfürdőt és sportuszodát f. évi június hó 1-én reggel 8 órakor megnyitollam.
Nagykanizsa, 1942?június hé 1-én.
Poluármester.
j- ÜltSÍílllllt —i
I M lpucaokaál mii 11 tol |
44
1942, |unlu» 6
ifidHítumsn
ÜBye*. nalv»»"dnl>t ai^aialt b\'Iíp*"* keretek. Clm a kiadóhivatalban. 1030
¦•!*••*¦**« a ft*lutAíit órákra W**-aiek. Horthy M.-nI 17. m. 1631
FtUnltud* tfHtiö>nee h«|tTÓnot V***-tek. Deataeh, Bttthyánf-o. ». 1631
Fiatal, ívkübirliüta *atfl-««ged»* kertiek Balalnn meHeltf tUtódérnnc. Cl<" • kiadóhivatalban. „Csak. keresztény". 1629
•vikorIo,t bttt*»v*«a«»*al*m» a*i;M«t ffivtMek Oábor butoMtakflilflt, Horth» Mlklóa-ui l. 1626
tar falat AUAnI
vAllsl.asonniluU.Cuar Zrüiyl MI^<-ulca 2>. 161«
Qy^lrarlnH «utA»*tr*t6t he\'—-PáfMloa lc«i«lf.»lfla»*-._1607
4 nőisein"- vaor IrfttértWta\'lH o«iM!v* véfireH lAmnravintletU ítut vapv leányt ófécríewbmtnhk (e|vei»^%. eitrtMngtt szakemberré MWn*em. — Zeotdos 0"«\'« oriamester, Font 6. 1633
K*ttkp«n*«*t, ál*lmlt»wai«i»«l hn-
toralom. tiktflcpmfvlv\'hh állásba, tntinMha helyez. Címem « kiadóban. 1619
IAKÁS- ÖXlJSTMBLY1SÉÜ
Kéttroba-konyMt latrdat keiesek mio. léte. Clm a kiadóhivatalban. 1670
Nífrr d-rab nép leánder alatta. Rrt-vsbbet: Kinliti-u. i. 1fl92
Válttatfs
Petöll-ut M.
tsngaliea aaahaottli eladok.
1620
BladÓ egy 10-, 6-, 2- és 1 HP-z lanjmotor. Cfm a kiadóban. 1621
Nagvkflrtégben kooaM lííatíAilkííböl eladó. Clm ban.
IllK/crllíícIM kladóhtvatai-1627
MDAt-YÉTtL
T>«fly*i eladó. KIti fatelepen Atmiv János ii. R 1622
FOrdfikád eladó, ruhák laviláiit vállalom. Szíves megkereseti kér Vojnovltfl-é. Klitaludya. 31. 1635
HÁZ ÉS INGATLAN \'
Több adómentes ra\'gín- és bérházat, házhelyet, izStfil ét fofdakat kSsvatlt Papp, Teleki-ut 8 Telefon 670. 1512
Batitonmártán az elfojtanál nagyobb viiimiatok alada. — érdeklődni lehet Görög dohányárudábai. 1335
tlairia eUrgosen koiel Nagykaaiitához negyvenholdat btttok lerniényelvtl, adómentes épületeivel. Bővebbet: Horváth. Sugár-at 42. \' 1531
8)xa>ntejySray*atr cliő hegyháton íi-104 G-61 szúlőblrtok, aiánto, kauáló, gyttmstaöi, pincével, teljes tetazeidétzel együtt eladd. Bővebbet Kowulh-tét 7. 1348
Kiad* Caaktornya belterületén lakóház ktrt ét vengéglfll üzem celláira alkalmim Ingatlan. Clm a kiadóhivatalban. 1625
Hargltay Qrmlatóitum Király-u. 37.
lUtt loj\'.ad,
Képeit T,h&;
legolosóbbaa keretezi HOí\'váíh Lajos, FÖ-ui 2.
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Derv alttá József
teo Teletömi 269., Iskiai 120.
NagykanlzBA megyei város polgármesterétől
70B\'Ké. 1942.
Tárgy! A rizs fogyasztásának kőtelezővé tétele.
Hirdetmény.
Ae Alispán Ur a Közellátásügyi Minisiter úrtól kan^\'t felhatalmazás alapién elrendelte, hogy Zala vármegye területén, igy tehát Nagykanizsán is június és július hónapokban a páros számú finoin-líaztsíel vények re kirárölag csak rizst szabad kiszolgáltatni. Nyomatékosan figyelmeztetem a liszt-koreskedőket a rendelet legseigo-rubb betartására. A júniusi 10-es és 12-es számú és a júliusi 2-es és 4-es számú fmomlisztszelvé-nyéket tehát finomlisztre nem lehet beváltani és elszámolni, hanem csakis rizsié! A kereskedők a rizsre beváltott finomliszt srelvé-nvekre nirds ceruzával egy nagy „R" betűt kötelesek irni Js ezeket
elszámoláskor külön lapra kötelesek felragasztani.
Rizst csakis a cukor forgalomba horalnlára kijelölt kereskedők árusítanak; a fogyasetóközönség tehát ezekben az üzletekben talál és vehet rizst. Felhívom a cukor árusítására jogosított kereskedőket, hogy rizskészlclükel haladéktalanul egésrJtség ki n seillcséges mertekre s e célból utalványért azonnal jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban.
Nyomatékosan figyelmeztetem a nabonalappal rendelkező gazdákat, Iiofjy ők is fokozottabb mértéken fogyasszák a rizst. A pabonalappal rendelkező vámőrlésrc jogosultak akként juthatnak rizshez, hogy családonként és havonként 2 kg. finomlisztet hatósági áron beszolgáltatnak vitéz Tóth Béla Kínizsy ütem\' Üsz(raktárába s a beszolgáltatásról kapott igazolvány ellenében a Közellátási Hivatalban a lísitoselályon 1 kg. rizsre vásárlási engedélyt kapnak.
Nagykaniisa, 1942. június 6. iaro Polgármester.
Német repülőgépek Indulás előtt (Foto B. D, V.)
Egy azovjot badlhajó puBztulftSB [Foto R. D. V.)
DRÁVAVDLGYI
MIlLaHOS HRflMSZQLGftLTflTá R.T.
szukizerQ fa Ullágositás mitadsrtr villamos kérdésben Qoinary-ut 5t, telefon 294.
Aramaxémlék fizetése, relUamaselóat, ^ hibabi2jelenté»ok
Sugár»ut g, I. emelet, telefon 213.
HwryKtinlm megyei város polgármesterétől.
13.143/1942.
. Tárgy:\' Harcszerű lövészet tartása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a nagykanizsai harcszerű- lőtéren f. hó 11 és 12-én a nagykanizsai 53\'4. honvéd po, század csapatai éles lőgyakorlatot tartanak.
1. Szepetnek községtől bérelt terület lezárás alá kerül-
2. A lövészet robbanó lőszerrel ís folyík, tehát a fel nem robbant lövedékekhez nyulní életveszélyes. Ebből eredő balesetekért a kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1942. június 5. nm Polgármester.
662\'Ké. 1942.
Fi\'mái a ÉitaÉlli!
Felhivom a rizs árusításával foglalkozó összes füseerkereskedőket, hogy a ma esti záráskor meglévő rizskészletűket mérjék fel és ennek alapján állapítsák meg cs folyó hó 8.-án. hétfőn reggel 8 és 9 óra között jelentsek be a Közellátási Hivatalnak, hogy a Köi-ellátásí Hivatal utalványai alapján felvételezett riískészletükből ma estig Összesen hány Jsg.-öt adtak el? Minthogy az adatokra fontos okból sürgősen szükségem van, elvárom a kereskedőktől, hogy felhívásomat mindenben pontosan teljesítsék s aa adatokat legkésőbb hétfőn reggel 9 óráig beszolgáltassák.
Nagykanizsa, 1942. június 6. n,s Polgármester.
Ofcsénésjjof
szcrakczhalih
immiiurttal tstei Mtm MENETRENDJE 6rv«ayo. 1942. inftJUH 4-161-
tr...b.t>t*r—VamuUltomi.
Viiulállomáira Eiiiíbtl-línt
530 B 05 710 103» 1-3« 14" 11« 19» 20« 223» a> Is 3 i 1*1 «
zakai feöZLÓWY
poi.ivikhi nasmkat*; kiadja: „kataaisstéel b;t. isbj*»íib fslsloa ktsdó: islal Karaiy. nyomaton a „rflbaiaaián.1 fC. T. hiflykanllt^ aysadajábu .-maiykaalrihr
g2. «vfolyim, 127. uim.
NtgykanltM, 1942. június 8. hétfő
ára 12 IHlér.
ZALAI KÖZLÖNY
RtorKcáítÖHÓK 6« kiadóhivatal: Fout 6. saAm. Bíerkoev-tösöci éa kiadóhivatalt telelőn 78. az. Megjelenik minden hétköznap déluláa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
ElGUzelóst ára: egy hónapra. 2 pengő" SO lillór,
negyedévre 7 pense 20 lRIér. Egyes szám: hétköznap 12 llII., szombaton 16 tUL
Hét zászló alatt
Honvéd vonal indult cl Un* papján Kecskemétről az orosz sjKságok felé. Kecskemét és kői>-iivékénck szinerjnva, Kálid, délceg katonái foglaltuk helyet lisztjeikkel és mintaszerű t\'elv.c-ri\'lésíikkal i« katona-vonalon. Nagy dologidőben indult el a iiarc.léri\'c ez a magyar vonal. Mosl folynak a imigyar termői-földeken\'a legerősebb mezógaz.-dasági munkák, izmos, dolgos kezek kellenek azokhoz. De az a munka, ami most a magyar, földeken folyik, egy esztendőre szól. egy év kenyerét biztosilr ja. De gigantikus nrunka, heroir kus harc folyik az orosz siksár gokon is. Ennek a munkának az eredménye nemcsak egy esz-tendőre szól. A most élő gener rácírt messzi ivadékaira kihu*-tással lesz az, hogy a bolseviki háborút megnyerjük. A kecskef-méti nép és honvéd fiai nagyon jól tudják azt, hogy/amikor vár rosuk pályaudvnváröl elindult ez a katonavonat, nagyobb feladatok elvégzését várja honvéi-tlcinktől a magyar sors\', mjnl volna az a munka, amit itthon végeznének. Elcl-halál küzdelem az, ami most keleten folyik. A magyar honvédek a világ legr kiválóbb líadscregével, a néniét hadsereggel fognak vállvetve; kfizde ni.
A kecskeméti katonavonat el; indulásának kiemelkedő eseménye volt az a tény, hogy. a honvédeket az ország \'miniszterelnöke, Kállay Miklós búcsúztatta. Beszédében ismét felvetette azt a vissza-visszatérő gondolatot, hogy : mi nz hál magyarnak len-ni. Erre a kérdésre Jgy felelt az ország egyik legősibb, llptlfogr lüló családjából származó fér fia, Kállay Miklós ¦ Magyarnak lenni sok szenvedést.\' sok küzdelmet, nehéz életei jelent > világnak ezen a\' helyén. I>e nem jelenthet sohasem megalkuvást, meghunyászkodást, csüg gedésl. Magyarnak lenni annyi, rrünl büszkének lenni .Sohasem gőgösnek, de mindig büszkének \'enni arra, hogy kik vagyunk, »iil teremtettünk, mit alkatiunk, ]ni volt eddigi hivatásunk1^ inr \'yen hivatás vár még reánk a Most megújuló magvar törté* "elemben-
\'Erre !1 magyar hivatásra liiv 1:1 fel a harctérre induló keeskiy ]»é« honvédeink figyelmei KAI*-V-y Miklós. Az egész Ország Önr íczetének büszke hangoztatásául jelenlétté kí Kállay Miklós. h°gy az Uthoninkaradottnk soha* ?wn fogmik elfeledkezni a had" \'avouullakról és azok hozzálát4 totóiról.
\' Hizlon reméljük, hogy amikor v)j»szu térnek, az az érzés kóllör \'-\'k szivükbe, hogy uom volt
A magyar miniszterelnök Hitler főhadiszállásán
Fontos megbeszélések a politikai és katonai helyzetről
lömmel felgöngyölítéssel fenyegeti a britek déli szárnyát
Hudapesl, június fi
A Füiircr főhadiszállásáról !0-lenti-a Magyar Távirati Iroda :
Kállay Miklós m. kii\', hiiiűsz-Acrelnök és külügyminiszter juf idus liíán látogatást lett a I-Tih-rcr főhadiszállásán.
Kállay Miklós miniszlcrelnők és külügyminiszter kíséretében volt vitéz Vöröss vezérőrnagy, Szentmiklóssy Andor és Kállay Kristóf követségi tanácsos Résztveti a tanácskozáson Szt\'ó; jay Döme berlini magyarok övet és von Jagow budapesti német követ is. A Führer Iválíay Miki-lós ininiszterelnökőt1 a főhadiszálláson való tartózkodása alatl Fogadta ós anögbeszéléal folytat tott vele a politikai helyzetről.
A megbeszélés, amelyen résztvett Hi^bentrop német bir rodalnii külügyminiszter is. a hagyományos német—magyar barátság és fegyverburáiság szel lemében folyt le, amely a há> romhalalmi egyezményben szövetkezeit népeknek a bolseviz* mus elleni közös harcában ismét kifejezésre jut és megerősítést nyer.
A politikai megbeszélés után a Führer Kállay Miklós mínisz* lerci nőkké;! és Ribbentrop mV met birodalmi külügyminiszter-rel a katonai helyzetet beszélte meg. 15 tanácskozáson résztveit nőmet részről Kellel vczértáboif nagy, a budapesti német katonai attasé. Magyar részről jelen volt vitéz Vöröss vezérőrnagy és vif
léz Homlok Sándor vezérőrnagy berlini magyar katonai attasé.
Tegnap Kállay Miklós ijiiniszr torol nők ~ Itibbenlrop külügymjr
niszter vendége volt és vele idő* szerű politikai kérdésekről bar rálságos szellemben beható megbeszélést folytatott.
A német Sasrend nagykeresztjével tüntette ki Kállay Miklós miniszterelnököt Hitler kancellár
•Budapest; június .8
A Führer főhadiszállásáról jelenti a Magvar Távirati Iroda :
A német birodalom vezére ! Kállay Miklós miniszterid nők és I
külügyminiszternek a német. ------- ------------------
Sasrend nagy ke resztjei adomá| I ügy miniszternek, \\
nyozta. A kitüntetést Híhbtfntrop birodalmi külügyminiszter szif\\ Vélyes szavak kísérteiében leg-nap délben .nyújtotta\' át Kállay Miklós miniszterelnök és kül*
Az USA beismeri egy repDIőgipanyabajé elvesztéséi
Amsterdam, június 8 (NST) A londoni rádió (jelent tése szerint az Egyesült Államok ban most ismerlek be, hogy a Midway \'iiöniV\'Iezajloír\' tengeri csatában egy repülögépnnyahaL jót vesztettek.
Japán tengeralattjárók ausztrállal városokat ágyaztak
Amsterdam, június N A itewyorkí rádió azt jelenleír telte, hogv az ausztráliai Syd* ney és Newcastle külvárosait tagnap valószínűleg japán tengeralattjárók ágyúztak.
Az Egyesült Államok tenger-alattfáróinak felét elvesztette az Azsla körüli tengereken *
Tokió, június 8 A japán lapok hangsúlyozzák, hogy az amerikaiak legutóbb I tengeralattjárót vesztettek a jar pán vizeken. Az Egyes Alt Allar Utóknak a háború elején a nagy-ázsiai térben 100 (engeralalljár ró állt rendelkezésükre. Ezek közül It) parti tengeralattjáró
volt. A háború hat hónapja alatt a tengeralattjáróknak mintegy 50 százalékát vesztették el.. Tor kínteltel arra, hogv az (Egyesült Allairjoknalc kW; óceánoii kv\\\\ védokéznlők, máris megállapif,*-ható —bírják a\'\'japán lapok -~, hogy a tengeralattjárók a JövöV ben\'nem jelentenek nagy fontos* súgu tényezőt Amerika vődcJmér ben.
Az angol légihaderő 10 repülőgépet vesztett az Emden elleni támadás során
V Amsterdam, június 8 (NST) Az angol hírszolgálati iroda beismerte az angol légii-haderőnek az Emden elleni leg-utóbbi támadása alkalmává*\' szenvedett veszteségét, amely Ö bombázó és egy vadás/.gépA\'oll.
Megtorpedóztak egy amerikai és egy norvég hajót
Stockholm, június 8 Az északamerikai tengerészeti minisztérium bejelentette, hogy cgy«*kőzepcs nagyságú amerikai
•FolvUtáa az 5. oldalon!
hiábavaló a szenvedés, mert minden csepp vérük é.s verejtelkük htiHajtásával áldás fakadt. Rs ennek az áldozatnak részesei leszünk mindannyian, akik mar magyarok vagyunk.
Kecskemét városa bél zászlói nyújtóit át a harctérre induló honvéd alakulatoknak, Bizton liidjuk. hogy ezek a zászlók dia/ da Imásan meghordozzak a bolí senki orosz földeken a magyar katonai dicsőség hírnevét. Egy ezeréves nemzet, ezeréves beesu-lete vonul fel a zászlók alatt s becsű leiben és dicsőségben őreg-I>edve. hírnévben és vitézi vob luiikbaii megerősödve fogjuk ha-
zavárni a harcok zászlója alatt felvonuló nvagyar honveilséget. Ezeket a zászlókai a lf.gkivá-lóbb képzettségben részesüli, a nép fiaival egybeforrt lelkű tiszt liknr vezeti. Olyan tisztikar, a melyre büszkén tekintünk, mint ti magyar szellemi, katonai értekek legjobb letéteményeseire. A níagyar liszlikar magyar szív* vei és lélekkel Vo/.elí lionvédeit s kezükbe olyan harci felszerelést adoll s abban olyan kiválót an begyakorolta, hogy ninoSl^lf lenség, amely e tudássUl páro> sult lendületei t\'eltartözfatni Imlná.
Kállay. Miklós: uúnisztcreluök
az egész nemzel néS\'ébén mondotta cl harctérre induló katonáinknak búcsúztató beszédét, de az egész ncniüet\'nevében íef jezte ki. azt a\'reményét $s\\ hogy a győzelmes harcból még büszkébben fognak hazatérni a mi drága \'magyar fiaink, akik iltr houhagyták a kaszát, kapát, kar hipácsot, a kis műhelyt, kis fiz-lelet ós a lüvufáli Íróasztalt, hogy a magyar sors egyik legr nagyobb töi-ténehui munkájaI végezzék el. Az Isten is segit, ki bírna hál velünk!
Z\'/ÜJAl KÓ2LÓMV
Sir a Batalajka
A letüul cári Oroszország romantikájának megmentett kincseit vo-nultatju fel ná rom fel vonásos nagy Operett. A darai) alapgondolata Lét szív párhuzamos ulju a világháború összeomlásán át u boldogságig. A szerelem őröl ml az orosz |h>kolbó] való meneküléshez, művésszé formál
egy kutoiiiit és bölccsé változtat egv
nagyhorceget. A színpad titkait\' jól ismerő szorzó teletűzdelte durahjút fordulatokkal, vidámsággal ós tánccal. Müvéből lehetett volna dráma, vagy Operett. Az utóbbit választolta,
mert megmosolyogtatni nehezebb az embereket, mint n szemükbe! kisaj-
tolni a könnyeket.
A darabot, mely iiiujdnoin az egész társulatot színpadra hozta, a szerep* lók ünnepi előadásában mutálták no, táblás hazat vonzVu.
lltuviltuv Ilona nagylini\'COgliújo
megindítóan bájos, egyike marad legszebb emlékünknek. Szabó Hű Susánjában fiatalságának derűje és lendületű „végig vonul a darabon, játéka fínoinan csiszolt.
Gatolta Ferenc nagyhercegében embert alakil, aki mindig ura a holyzotoknok. így valóban nagylier-liorcogol nlakitott, nemcsak n színlap nevezte annak. Sailav Uyörgy orosz tánca, bravúros tancduottjo méltán leoltott feltűnést. Neki és partnornájónek koszorút koll nyújtanunk. Tunyoghy Péter gárdatisztje (később halnlaika művészet nemesen csöngő énekével tűnt ki. Játéka ügyesen fölépített és kiegyensúlyozott. Válogatott szavakkal koll megemlékeznünk Csonka líndre Ca-milljáról, moh a Inuuor torén nyújtott ujat és frisBet. A legjobban táncol, Itékbeeli gutnieiubor, akinek nóina játéka is sokszor megérdu-molnó a nyiltsiini tapsot. Kissé bántó volt az első felvonás öleién a há[jelöniben a túlságos asztal-csapkodás. A kisebb szoropckt>on a társulat többi tagjai is szép alakítást nyújtottuk, Ürömmel ós szívóson játszottak, hogy ezzel is biztosítsák és enilékozotessé legvék a sikert,
Vasárnap, az esti előadáson már Lászlöffy Lajos vezényelte a zenekart, melynek hiánya tagadhatatlanul érzett. A rundőzés nagyvonalú 6b részletükre kiterjedd gomlosságu. . , ; _ (*?)
A színházi iruda jelenti
Ma, hév fán ostu filléres hulyárak-kal szinro kerül llniczky László, a rádióból is jól Ismert zeiveszerző gyönvörü oporoHjOj u »l>ival és szeitíloiiw.
Kedden osto a »Knland>« van műsoron Oulotta Ferenc felléptével. Marái Sándor darubja Budapesten több mint 800 estén volt műsoron.
Szerdán csto u\'tüdószanalóriutn \' javára adja oló a színház az évad legszobb és logértékosobb darabját, a "FülomülóK dr. Krátky Islvánno polgármesternő védnöksége alatt.
héri a színházi iroda, a mélyen tisztelt bérlőket, hogy bérletüket az idény vegkozolodlóro való tekintettől váltsák lw minél előbb.
A k*romk«4*avt l»t«m *• m törvény bOntavtl 1
sililaii
KISS FftTELEPES
KnMIwMtr 13- Arany Jlm 8. v Találón: H9.
Nagyon szépen sikerült a polgári leányiskola tornaflnnepélye
Igazán nagysikerű, meghitt és bensőséges toniiMMincpélvröl kell beszámolnunk - amikor most a vasárnapi Polgári „Leányiskola ünnepélyéről emléke* /.üiik meg. Olyan hatalmas tör meg szorongót! n Vasút.sportr leiepén, hogy n labda ritgóntér-közések rendezőinek vozeU\'ii mi mién kor megirigyel hel nők. "ii volt ji polgári jlskolák Innál*? knra, élükön Németh Dezső és Kelting l-\'erenc iguzgalókkul, ile még sokan 11 város .előkelőségei közül.
.Már az első szánniuk nagy sikere volt, lűszen a Kencdyné HalTaolli Aimila tanárnő által betanított allegorikus Hiszek! egy egészen uj és rilka lolnvár csolátíál láttuk., ÚtálHi zenés szar hadgyakorlatok, majd láíies/áf uiok követ kőzlek a kis uövendór kek páratlan ügyes benml.ilásá-val. Humoros és ügyes voll a kakasláne .\\eiuolhv Kató jjCt la ni tusában, ímijd ugyancsak pompás padgyakorlatok követf keztek a bonvédzeneknr szépen elíiadotl gavolljára. Mini egy fialal enlörengeleg hajladozóit pompás ritmussal a leányi fiúság a koringftk zenéjére ti karir-kagynkorlalok, zenés sznbndr gyakorlatok alkalmáv.\'il Szépen\' sikerüli magyar táne, Innnoros talaj tornák, egy remekül l/etanjf tolt balett gazdagították még a nagyon gondosait összeállítóit és pompásan sikerüli tornaünr
Külön ki kell emelnünk a Nér melliy Kató által belanitoltilina: gyar íliszpnlolásl, amelyen ponv pás és szintlus magyar íníhák* ban vonultak lel a leányok és az előadott táneszánnikkal láb ványos, valóban szemel győr nvörkúillelö leljesilniénvt nyuji-toltuk. Már többször szóvátelliík a nagykanizsai Gróf Zriiiyi.fllur mi polgári leányiskola igazaim* gyar lélekből fakadó szép imiir kaját a magyar netnzeli viselet, a magyar lánc ős zene érdeké* l>en.
A vasárnapi Ujitbb l>eimilalók [teletel mondtak a (Üni cincog az egéri .ós . Kacsa, Jár a Ilangr liba- kezdetű és élihez hasonló ficamok felett.
Az egész ünnepély egy pOlllt pás és ügyes remlezés volt, abol a riltlal mngvar leánvgúrda \\)Cr nmlnlla ludasa legjavát, kiliniö vezelöinek fáradságos, de CSÍlgr gedésl nem ismeri) munkássága mellell. Nagy elismeréssel kell szólnunk nz intézel kjtfiiu\'í igazgatójáról, Polónyi. GyÖrgyf röl, a melegszívű pedagógust* ról, Keneky Imréné és N\'é^ melliy Kató tanárnőknek kimagasló teljesilniiényéröl. De a tanári kar lobbi tagjáról is csak a legteljesebb, dicséret hangján emlékezhetünk meg. Igazi ina* gyar munkát végeznek.
Margitfnlvy karmester Halai zenekara tudásának legjavát ad!-la. A nagy sikerben ö is osztozik, -k-n-l
június <
nepélyt,
Kevés zsírral, vagy zsirnélkül készíthető ételek
(A m. klr. Közellátási Hivatal budapesti kísérleti konyhájának saj ló bemutatója)
A mostani háborús élolmifiz\'er nehézségek miatt fontos, liogv há/.i-assKunyaink a zsírral takarAoskisl-janak.\'
A háztartásokban zsírral takarékoskodni elsősorban ugy lehel, hogy elkészítendő ételeinkhez lényegesen kevesobb zsírt használunk, mint amennyit békeidÓuen használtunk fok *
A másik takarékossági lelielóséi;
a különböző konyhatechnikái módok alkalmazásában keresendő, igy lövéseink és főzelékeink nagy részét nem rántással, haiu.Mti habarással készithotjQk el. A habaráshoz tejet, tejfelt, áttört aludteíet, joghurtot használunk fel. Tejfelek hiányában
az egyes zöldségfélék fövő levét (elhasználhatjuk a habaráshoz. Ilyen pl. a spárgaleves, zölilbablevos, stb, A habarást természetesen melegen nőin végezhetjük, mert a liszt megesoniósodik. A kovés liszttol simára kevert, azaz olhnlmrt leves vagy főzelék süritól azután a fölt lével eresztjük fel és folforraljuk.
A. krémlevesek készítésénél sok esetben il süritó anyagot maga aZ áttört zöldségféle -képezi, do sűríthetünk egy-két szem burgonyával is. Ilyen pl. a kolkáiMjszta krémleves.
A zsírral való takarékosság harmadik módja a zsírtalan ételek. Vannak olyan levesek, amelyekhez semmi zsiradék, do süritó anyag
BÚTORT
szaküzletben,
GÁBOR mffasxtaloanil
vegyen *»&r ríndíljt*.
ül K hó olvadása a keleU tronton (Foto U. D. V.)
sem koll. llyon pl. a húsleves, lm-lászlé. De zsir nélkül készülnek a nyáron kedvolt gyümölcslevesek és gyümülesmártások, anielvok n-nu szerint savanykás gyümölcsokból készülnek. KzOKllok a leveseknek Os márlásóknak előnyös egészttégiijtvi onatkozásaik inellott igen nagy előnyük, hogy törődöttebi) gyinnölVsök-böl, luillott almából stb. ís készilhe-tők. llyenok pl. meggy, egres, alm;i-leves, vagy mártás ea igv tovább,
Húsoknál u rostonsűlt húsok is úgyszólván teljesen zsír nélkül készülhetnek és legfeljebb csuk a rosl-sütót koll lezsirozm.
Tojfellel meglocsolva minden zsiradék hozzáadása nélkül készíthetjük pl. a ráchalat. Blényoson használhatjuk fel a kifőtt marhahúst darált hlisgolnbóc, tekercs »ag_v más alakban is burgonyás tészlábü e, ilielve sülve, amolyhoz gombás, csipkebogyó vagy más tetszés-szerinti mártást akhatunk.
Jejontékony azoknak az ételeknok i/ázámu, umolyek kovés zsírral és .eljcson kielégftó és tápláló étolfo-gásokat nyújtanak. Ezek közül\'leg-többje egytal éleiként is beállíthatók az éTrondbe, Ilyonek ni. a rakott vtigy töltött kalarábé, rakott DÖdlÜpka, rakott káposzta, rakoll zöldhab, paraios omlett, gombás rizses zöldborsó, babgulyás, stb. A fentomlitoltok közül egynéhanv telnek a leírása. Jól teszik há/.i-isszonyáink, ha a leírást kivágjuk és folnnsználás végett elteszik és legórzik.
Zöldbableves: %A szálkáitól tisztított, földarabolt zöldlmbol gyengén sózott vízben puhára főzzük. Szilán áttört aludtejot liszttel összokovo-ünk, majd ha csomómentes felereszt jük a zöltlbili fövő levével, apróra "gott pottOZ selyem zöld jé vei kovéa Öttel i-.ésítjük* felforraljuk.
KélmpoBZta hrémléwn A leforrázott kolká)k)sztát tnotéltro vágjuk, hozzáadunk kockára yágolt burgonyát óh sósvi/.ben puhára főzzük. Szitán áttörjük, feleresztjük u fövő lével. Hu van ízesítjük tejfellel vagy aludlojjol.
Tökfőzelék. Kovés vízlwn megpároljuk i\\ gyalult tököt, kovés ocuttul meglocsoljuk, hogy no féj jön. nagyon szét. Héven szórunk rá vagdalt kaprot, majd uludtoj és lisztbél habarást készítünk és bohnbarjuk. Sóval izcsitjük.
Kéözítlietüuk parajfőzeléket áztatott zsemlyével szaporítva rántás nélkül, de akkor keverjünk- Iwle egy tojássárgáját tálalás olótt. Basel fokozzuk tápértékét.
Almalevet: Hulladék almát tisztítva kockára vágunk, megfőzzük s lm puha, tüjtolos habarással boha-barjuk. ízesítjük kovés só, cukor, esetleg\' citromlével.^ _ ,
UahitzU: Vékony kaiikáia szelt hagymát egy ujjnyi visbMl Ö percig
forraljukj meghintjük bóvon píros-paprikával, rárakjuk az olóre besó-zolt halszolotokot, fejőt, vizzel fol-ereszljük, hogy ellopjo és lassan fözaük fedő nélkül kb. 1 éráig. Zöldpaprikát és paradicsomot bzoIo-(olhotQnk tálalás olótt Iwlo.
lláchal: Héjában fótt burgonyát felszeletelünk és kibélelünk vele egy. )>ecsonyosülót. Rárakjuk nz olúre kettészolt, besózott ludat, lotujéie teszünk karikára szelt hagymát, pa-iradicsoniol ós zöldpaprikát. Tajfollal
jíá2. [unius 8,
aSj(|owolrft aurában magsüHÖlt, kb 80 partig-
Haknii karalábéi A szeleteli |tara. liiMl kovés sós vízben puhára íwi-roljuk. Saiai zsírjában párolunk darált marhahúst és készítünk pá-n,|i rizst, ezeket rüszoroz/.ük és jsitíkov; ijük \' Sávriként lerakjuk kjrsliból rizses imst. karalábút, a tpicjéro szórunk vagdalt potrozaolv-mot. AnyágklBaabáa! H db. karalábé 55 dkb. darált marhahús, Ifi dkg\' rizsrüí-si, 3 dkg. zair.
(Folyt, köv.)
Ma délután kelt Jelentkezni a nagykanizsai nőknek
a honvédelmi munkaszolgálatra a polfTÁi\'i fiúiskolában. Minden ma-p-8r és hazafias érzelmű kanizsai nit tudni fogja becsületbeli köteleséét, amikor u Magyar Haza liiv-ja út!
AlUedii BflMruAHOk hélkSinapoko* Badapwt I. missvái
0.40 Torna. Hirok. Kozloményok. Hanglemezek.. — 10 Hírek.. — ..11.10 Nemzetközi vizjolzéezolgálat.
- 12 Harangszó. Himnusz. IdójA-rásioiontés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés ós vizáit ás jolontés.
- 14.80 Hirek. — 14.46 Mnasr-iimortstés. — 16 Árfolyam hirok, piui árak, élelwiszerárnk. — 16.45 IcJjelzéa, hirok. —.17 Hírek szls-ruc és ruBzin nyelven. — 19 Hirok magyar, néaiet éa renán nyolven.
- 11.40 Hirok. — 28 Hirek német, slasz, angol és frauoia nyolven. -24 Hirok.
BBDAPBST I.
- 10.15 Szórakoztató zene. — 11.20 Barabás Lídia hegedül. - 11.10 Difiitiiidósitás, — 12.10 I Irszágos Pnstaszonokar. - 18.80 Honvédőink üzennek. II Sthymmol Miklós linezonokara, - 15.20 Szórakoztató icno. • 16.10 Gyermekdélután.
17.1 "> Falvai Mihály énokol. — 17.10 l)r. Hoffinanu Kdítb oló-aitisn, — 18.05 Amire ma szövet-HCL\'scink nienotolnok. - 18.80 Németh László beszél Szilasbalhasrcl - 10.2O Fazekas Marja és l!ásthy: llatlícs Gyula énekol, kiséri Sárai
Klcmér cigányzenekara. - 20.10
Moml-bangvorsonv. - 22.10 Pzen ¦ v. otthon, 23.25 Lemezok. BÜDAN38T II.
17,Ifi Ruszin liallgalöínknak. — 17.-10 Peskó Zoltán orgonál. — !8.05 olasz nyelvoktatás. — 18.35 Mezőgazdasági félóra. ¦ 19 Liszt-müvek. - 20 Hirek. - 20.10 Melles Béla-zenekar. - 21.30 Boldizsár Iván ollwszéléso. — 22.10 Bura Sándor eícánvzonekara. — 28.40 Mocsok* fitudolf és\' Szónyi Jenő kétzongorás jazz-müsora:,,
HE&BlZMATt
ZALAI KÖZLÖNY.
A csáktornyai tanítóképző növendékeinek tanulmányi kirándulása Alsólendván
Alsóiéiulva, június & (Saját tudósi tónktól.) A Csák-tornyai tanítóképző 1, és II. osztályos növendékei, mintegy 50 lanulÓ Szluböezky lüini\'l, Müller Angéla osztályfőnökök és Mun-csek Mátyás tanár, vezetésével tanulmányi kirándulást lettek Alsólendvára. A kírántlulókal az ulsólcndvai polgári iskola tanári kara, valamint az elemi iskolai tanítók fogdták. Horváth Sáa-
ilor tanító kalauzolása melleitvn kirándulók mcglúlngatták a Szentháromság kápolnában levő Hadík-sirl, az alsólendvai várat, a templomokat és a (nagyközség sok más nevezetességét.
Délután barátságos Ingdaruk gó mérkőzést tartottak atnnitó* képzősök a polgári iskolások? kai, amely f : 1 eredménnyel végződött,
Nagy- és kiskereskedői baszoot ugyanaz a textilkereskedő nem számíthat lel
A lexI il kercskedelemben az
utóbbi időben többen felvetették azt az érdekes kalkulációs kérdési, hogy ha valamely cégnek nagy- és kiskereskedésre jogosító iparigazolványa van és nagy? kereskedéséből :i dctnH-üzícte részére árul ad át, jogiban van-e felszámítani a nngy«- és kiskereskedői hasznot is. Többen ugy tellek lel ez la kérdési, hogy lm a nagykereskedés más helyiség/ ben van., mint a kiskereskedés és a kél üzletág külön van megr adóztatva, (le egyébként egy Ipn(Igazolvány nlnpj\'án folytaíf ják u nagy- és kiskereskedést,
akkor jogoat-o a kétféle haszon egvmás mellett való felszámít tása.
A textil kereskedelemben tör~
Iónt árszabályozás nem ad mór dot ;irra. hogy ugyanaz a keres*" kedő a nagy- és kiskereskedők részére engedélyezett hasznot is felszáinitbnssa. Még tikkor sem tehet] ezt, ha más üzlethelyiségben van a kiskereskedése. Ez a kérdés egyébként értesülésünk szerint, felmerült. az Arbivatal^ nak egyik kamarai értekezletén is. aliol ugyancsak az előbbiekr nek megfelelően határoztak.
„Édesapám emlékének..." „Drága uram emlékének..."
A zateujlakl hősi emlékmű ünnepélyes leleplezése
Ziilaujlak, június 8 (Saját ludólilötiklól.) Fényes hazafias ünnepség keretében leplezlek le vasárnap a zal.iuj\'-laki bősök einlékniüvét. Nagyit kámzsáról ;tz ünnepségen rcsztf vett dr. Tholway Zsigmond ny. postahivatali igazgató, a Magyar Elet Pártja kerületvezetője, aki llovszky János országgyűlés] képviselő képviseletében és megbízásából jelent meg, Zsigmond József állami elemi tsk. igazgató, Kósa Sándor főjegyző (Nagybakónak ), a környékbeli községek küldöllségei, a bősök hozzátartozói és nagyszámú köf-zönség. Dr. ThoKyayt és n meg:-jelenl vezetőkéi a hősi emlékmű elötl ünnepélyesen fogadták.
Az ünneplő közönség ünnepi-szentmisén veit részt, majd e.n> nek végeztével zárt sorokban felvonultak a hősi emlékműhöz, ahol megkezdődött !1 lelket riiegF kapó hazafias ünnepély. A HÍ* szekegy eléneklése után Láber Miklós esperes-plébános (Zala-merenye) felszentelte a nemek
szépségű . emlékművel, majd szivboniarkoló, izzó bazafiságu beszédei mondott, amelyben kih emelte, hogy a hősök a bodrát gábbat : életükét áldozzák u magyar hazaéri és szabadságáért, Hogy az emlékmű egy oltár, ho* vá a magyarság zarándokolni jár és áldozatos hazaszeretetet tanul. Dr. Tholway Zsigmond minepi beszédében mindeneid-elött áladla llovszky János országgyűlési képviselő szeretett-teljes üdvözlőiét, emelkedett han gon einickezcil meg a világba* borús eseményekről, méltatta a hősi emlékmű jelentőségét és utalt arra, hogy Zalaujlak község derék magyarsága nemcsak a világháborúban, nemcsak a hnremezön tette meg becsülelr lel kötelességéi, hallóm akkor is, amikor az első {titkos válasz\' tás alkalinával a község|lulnyo> mó többsége a Magyar Élei Pártja mellett tett hitvallást.
Dr. Tholway beszéde nagy tetszést keltelt, Mujd elhelyez* te llovszky képviselő koszorúját
Június fiÉP MOZGÓ ^ifőn
8- 9-én---.- és kedden
Szigorúan felnőtteknek t Sasoha Quitry utolérhetetlen alakitdsdval A SZERELEM GYÖNGYEI i Aktuális Magyar Világhiradó Előadások kezdete : 5, 7 és 9 órakor.
szép jelmondattal. Mujd Hádicfl MáHa, Nngy Böske znlnujlnki leányok és Gerencsér JenöffAn« tal Jenő és L\'ázár János zalaf újlaki leventék sz.ép hazafias versekéi szavaltak nagy tetszés közepette. A járási ós nagyknuir-zsaí leventék nevében Zsigmond József igazgató, körzetparanesf nok, Zalaujlak és Nagybakónak, községek nevében Kósa Sándor főjegvzö, a fronthnreosok nevét ben Bcke János, n leventoegyer sülét nevében Yémeth Ferenc i-sapatparancsnok. a tüzoltótcs1-tület nevében Sütő fiábor pa.M raiu\'snok,-- az elemi iskola nedvében Varga József igazgató, majd a környékbeli községekés levcntcegvesülelek helyezték el koszorúikat.
Megható volt, amikor a híiső,, hozzátartozói helyezték el szfcre-letrtk virágait cs koszorúikat. Szem nem maradt szárazon, a mikor hallatszott: »Édesapáin emlékénckf. vag>\' ^Drágít jó uram emlékének..
Nagyon szép volt a sznvatőr kórus. Majd a Szózat követker zclt. A frontharcosok, leventék és tűzoltók disxnvenctben vonulr-tak el a bősf*1 emlékmű előtt.
A hősi emlékmű Varga József igazgató\'-tanitó tervei szerint készült el. A szép ünnepély megr\' rendezése ugyancsak Varga 3&-zsef érdeme, aki nagvon lelkes magyar tevékenységet fejt ki.a községben.
A hősi emlékművön elhelyez zelt márványtáblán 2íí hős zalaujlak! katona neve van bevésvö Őrök időkre, hogy hirdessék a magyarság lángoló hazaszeretet-tét. Á feliratok felett pedig a .község védőszentjének, a Szent Őrangyalnak izléses, szép szol>f> ra van elhelyezve.
fivászsilse dr. Vértesi Frigyesért
Nagykanizsa is mélységes megdöbbenéssel gyászolja dr. Vértesi Prigyesti n l>écsi hittudományi főiskola tanárát, aki több mint tiz éven át volt szellemi díszpolgára Nagykanizsának. ítt tartott felsó-templomi és missziós leikig>\'nkorlátai, az Irodalmi és Művészeti Körben elhangzott lx>szédoi és előadásai mély nyomokat szántottak ennek a városnak lelki arcául sjízokaL mint büszke stigmát, viselik ezren és ezren kanizsaiak, akik n katolikus magyar ólot örökértékit, bátor -útmutatását mindig szomjasan itták lelkükbe az 0 ajkáról, fírcnél maradandóbb az emlék, amit maga után hagyott o földi világban: — az isteni iícazsátr véctelon magasságaival ölolto össze mindazok lóikét, akik ismerték, hallották ÖL
Ma délelőtt fél 0-kor gvászmiso volt lelkiüdvéért Nngvltanizsán az épülő felsótemplom oltáránál.\' R?y harcos szollem szüntolon épitkozéso volt a gyorsan kiégott éloto, azért nem lehetett volna szebben érto imádkozni, mint az épülő templom kis szükség-oltáránál.
Ott volt a gyászmisén dr, Krátky István polgármester és nője, dr. líéffv Andor törvényszéki bíró, Vörös Micbaela S. M, vozolésŐvol a kékfátyolos nővérek küldöttsége é.s ott voltak a szűkebb baráti kör tagjai.
Fájdalmas Iniosuvólol... Összeszorultak a szivek, dl*. Vértesi Frigyes mindig lobogó lelke pétiig a napsugaras magasokból nézett lu u városra, amelynek kultúrtörténetében n legszebb lajH)k szol lom-élményei füzednek az 0 uuvéhoz,,
ZAPA! KOZEOMjl
RbradékbaoperseDT a Városi Zeneiskoláim
Szombaton délután előkelő ItÖ-zönsóntíol aaufoláflig megtolt a Városi Zeneiskola olőadó termo, hogy a táúév utolsó nőyondé^diwigvorso-hyét meghallgassa. Az iskola megindulása óta oz u 01. hangverseny, moly « juhilouniot jelző számhoz való közelsége miatt, nivós müsor-- ral. gondosan válogatott zeneszámokkal, kedvoskedott.
Az iiloi\' négy növendékhanirverso-nyon Myomilt tanulógáida bobizo-nyitotta, hogy tudásuk határozott ós bi/.los. Még a ritkán plŐíorduló lám paláznt ír loküzdőtío n fölényes Indás. Az inkoln nem tömeget növel, hanom nagyon holyosoii - egyé\' nőkkel foglalkozik. Tanítványai a kitűzött, célt ólérték, sőt togtőbb moi: Ís haladta. A tanítványok fogyói meze tt Hege szonilxvillö, ritmus érzékük fujiolt. csukló ós ujj lochnii kájuk elismerésre málló. Még aj testtartásuk ís figyolmot keltő. A kis őt évos, Vágj\' az utolsó évfolyam-ba járó akádámista egyforma nyugodtan játszik. Valamennyinek a lelkiilxm ott ól a zone rajongó szeretető.
Az öt éves Víinnny János Itaiia-lus: Gyortuokdalát a nála jóval idő-sóbhok\'nól is ritkán látott bátorság-Kai és nyugodtsággál játszotta. Po-tormimn Magdolna és Horond Mária nóg.vkozcso iuryoson tolmácsolta í.\'ho-ván: Kih dalát. Játékukból kicsendült a lélek. Tordasí Magda Kasa-csayi Gonosz manóját kedvesen, ós pontosan játszotta. Biba Sántlor lteinocko: Idilliét Szentojyl.roy Valéria pompás kíséretével kitűnően adta elő. Vit Korkó Rohdo: Szíta kötők táncát nemes egyszerűséggel játszotta. Golonsaky Eva cs Itady Mária egyformán szép toehnikávol. és tudással Kaaaesay: Indulóját tolmácsolták. IíOntlülef. sok finomság volt játékukban. Kis művésznők, akiknek már a mcirjelenése is bódít. Kreiner Róza Molnár: Változatok e. müvét sok melegséggel, figyelmet lokötóon játszotta. A leg-tehotsógosébbok egyike. Köbér Gabriella Kodor: Forog a.karika eínüi müvét meglepő Önállósóggal játszotta. Dornor Erzsébet líoinhold: Reggeli sétáját nagyszerű ritmus-érzékkel, rátermett üyyessóggol tolmácsolta. Kgyiko a legjobbaknak a vidékről bojárok kézül. Sebmid Magdolna Galuzzi: Párbeszédéből kihozta a rejtett finomságokat és ezzel nagy haladásáról tett tanúságot. Gálosi Rafael la kísérete nomesen kiegyensúlyozott. Vámos Mária Bach: Polonaisejét sok bájjal, édesén játszotta. Tudása elismerésre méltó. Deák Ilus Kazacsay: Kis indulójával megtelt a totem. Sírna, szép előadása roményokro jogosító. Madarász Horváth: Inesolkodésót tüzes lelkesedéssel, leclmikás előadásban tolmácsolta.
Geburt Zbigniow Hollósy két dalát énekelte. Meleg tónusa, egészsé-gos baritonja egyike volt a hang-, verseny \' kiemolkedó őhnényénok. Knoll Stella kíséretével komoly sikert aratott. Balázs .Márta Pofdini: Rococeojat lotazotósen, finoman ját-szotta. Kicbnor látván Gesztor: Kó-táját bravúrosan adta elő, ura maradt a zöngorán.ak. Hegyi baba ós. Gulyán Irén Chován: Magyar táncát ízesem, Haiualosan adta elő. Knoll Stella Rameau; Menüettjét és PoTm-gron: Ostorból leni keringője) olyan finomságokkal játszotta, amiket csak megéle/mí\' lebot. Egy régi vitádba ringatott játéka. Reícli Mpía és Zsuzsi Bartók kétzongoráia irt bárom kis modern, egészen újszerű
darabjával aratóit folKlnó sikert. Kentö Ferenc és Zadraveez Rudolf Plcvel: lyjttóó högedüni irt darabjai
Öaloai R. kíséretével adták olő. Szép toat tartásuk, bosszú vonójuk, Ügyes hatkez.uk biztosította a szép síkért.
Linzi: Szerelmi álmát S«8 Magda fiatalságának bővülőiével játszotta. Patamai gördülékonyök ós tiszták.
Játékától izzott a terein, (iálosi Ra-faclla Chopin: \'-.intasié-linpronitit-tuját varázsos technikával oldotta nvog. Az érzések forrásává válik ujjai nyomén a zongora.
Az iskola büszke lebel lanitvá-nyaira, mely egyben elismerés az igazgatónak és a tanári karnak.
(>•))
Festessen Tisztíttasson
PéLlCSiCS-nüi
A Zeneművészeti Főiskola után a ná|ykanizsai Pannónia kerthelyisét énekel minden este Incze Sándor
a legszebb
en
Magyar szívből
Néhány nap óta érdekes vendégdalosa van a Sugárúti Pannónia-szálloda éttermének és kávéházának. Roth Ferenc bérlőnek sikerült nagy anyagi áldozatokkal Ince Sándort, a kitUnö magyar dalénekes! szerződtetni, aki legszebb sjkoeit aratta már a Zeneművészed Főiskolán Ónálló hangversenyeivé1 hogy esténként fellépjen a íóhiinevU Pannoniában, a ¦ mi közönség kedvenc találkozóhelyén Incze Sándor már az első napokban megnyerte a kanizsai magyarság szivét, mert nagyszerűen iskolázott, ke 1-mcs hai gja — amely pompásan érvényesül a mélabús esti csendben, ragyogó szépségű magyar dalai, melyek egy izzó magyar szívből (Őrnek fel és a magyaiok szivéhez szólnak — megragadják a hadgaléság lelkét. Incze Síndor pompás éneke njomán tudjuk igazán értékelni a szépséges magyar dalt, a csendülő magyar
a magyar szívnek magyar nóták
nótát, a gyönyört) magyar dalkülté-szetet, amely kisugározza a magyar nemzet minden sajátosságát, edényeit, hazaszeretetét, b nsőségcs szereim (, fajtájának büszkeségéi. A Pannónia úttörő volt ezen a téren is, hogy olyan magyar dalénekest hozott le Nagykanizsára, aki hallgatósága szivét (eliti zamatos magyarsággal, magyar érzéssel és fe-lejlhetetlen, hangulatos estét szerez na,i-nap melleit nagyszámú vendégeinek., akik minden este lelkesen Ünneplik és lap-olnak Incze Sándornak, a tőről metszett magyar dalénekesnek, aki szép magyar szivét hozta Biharországból Zrínyi városába.
Nagyon szép és valóban magyar gondolat volt Roth Ftrenc szálloda-hérlőlöl, hogy a magyar dat, a magyar nóta fe kémjét —¦ Incze Sándor\' hozatta le Kanizsára vendégei, a közönség gyönyörködtetésére.
Jobb volt és megérdemeltén győzött a ZMNTE
ZMNTE—DPAC 3:2 (2:2)
Még néhány néző ^kíváncsi volt amit költöztök. A ¦dehne most bolyét, de a rendszere niost sem szűnt meg. Kínos volt nézni azt a sok fii lös lögest m "csclogeto« és labdát*idpclú (ha sza-
néhíuiy néijó ^kiv csapat találkozójára ran a nagy melegben ivi ZMNTK közvotlon pompásan megállta lámadóMor »lalidaeiiwigoU»«
hadon volt isi csatárt. Ez súlyos hiba iben kiváló ogyüttosnót. A DPAC "inkább küzdött.
A vendégek a kozdomónvozók, csal; a II. iwrebon jön fel á 55M-NT.lí két szélsőjének ügyes játékával. A-soiozulos gólhelyzetek után ¦ Miliitleez hálúbii ló. Bgy [X>rc múlva Kirsohing remekül lerázza magától
ügy légllámadAs után (Foto Ii. U. V.)
a védókel, a 16-osról pqnináa lóvéi, sol egyenlít. Kiss Pisla óriási holv-zotbon a kapu torkában (ojel ki
ogy biztos gólnak látszó labdát
Majd annyi kapufát lőnek a &S|> XT!\'\' csatárok, liogy három inérlté-zós megnyeréséhez is ólén Ionná, Már ll negyedik siirokruuiial a hazai csapat, mikor fölszabadul a DI\'AÍ\' és Kirsching pompás kitöréssel egyéni játékával vezetést s^c-rez. Milialecx csak az utolsó iwre-
Im\'ii ogyonlil. 2:\'2. Kezdésre már nincs ís idő.
A második félidőbon némi X,M-NTE fölény van a kél bágyadtan játszó csapatnál. A yondógok közép-fedezetét, Vintárl illetlen viselko-déséérl leküldi n játékvozetó. Majd az utolsó porcokbon Mihalocz meg-szorzi a .vezető gólt. 8:2.
Csoudor biztos volt a kapuban, a gólokról nem tohot és ll-o.il védett kí. Kiss 1. élete legjobb játékát nyújtotta, do kitűnő volt a fiatal Párta ís n hosszú tértölolő rúgásaival. Ktepeuz íiíyckozetl bár komoly ellenfele volt a kitűnő Kir-sclling. Vilesek.és Czindriscb jobb volt szólsőhátvód szerepében, mini
legutóbb hátul, de hibákat még most is kövedéit.ol mindkettő. A lúiiuulósorban a két szélső, külöilü-son WohlllOl" volt veszélyes az ellenfél kapájára, de Mihalocz kltflnó volt. Oyaricsck és Korkápolyí igya-kőzett.
A DPAC védelme jó, do a lánta-désorban a kitűnő Kirschíng i* nagy érték,
lír. Valeiilnek vnllak apró lüliái, do jóhiszemű és tárgyilagos volt.
Remek hajrával győzött az NVTE Slmontóruyan
NVTE-SBTC,:4:2 (1:1)
,Az NVT.B vasárnap Siinonioi-nyán játszott és az eldöntődön ci»l-niénmol vé«ződó félidő uláii icinok liajtól\'iaii lobeiUíerelto ellenfelét. A esilpiü minden tágja Kliesírotesen szeropelt. A Vasutas góljail l\'sáki (2), Juhász és Friseh lottók. .
Levente eredmények
NagvkanizBa lov. vál.—Murakivá-Ivi lov. vél. 4:0 (1:0). Vototto Mohácsi. A kanizsaiak szép szemel-lelket gyönvörködtetó játékkal gyor-tok.
NVTE vasutas leventék-^ KotorI leventék 6:5(3)3)
Vezette Godina. Nehéz ^vó/elem. A kanizsaiak egy árnyalattal jobbnak bizonyultak.
Na katromkodj I
UTORT
HETTEl IMRE
márkás butorazaionjibaa vegyen vagy rendeljen . C—>W"_i
NAPIREND:
OvógysKortárj ügyelet: Ma Sz. Marin gyógyszertár Király utca dó.
Kiskanizsán az oltani gyógyszer-tár állandó ügyolotca szolgálatot tart.
A (iÖZFOHttö nyitva van reggti i; öiátói fí óráin.. CHétKÍ, szsrdu,
péntek űé\'iilán éi Keddoii egQti nap
DÚkoek.i Tttleroii: 5CU.
Napfar: Junlua 8. Héttő. Rom. kat. Medárd pk. • Protestáns Medárd. • lír. üzfvan 2S. _
- (Iskolai kirándulás)
A nagykanizsai piarista gimnázium negyedik osztályának növendékei Szikrai és Szónyí tanárok vezetésével szépen sikerűit tanulmányi kirándulást tettek a Hűség városába, Sopronba. A négynapos utón\' u villám gyereksereg sok értékes élménnyel gazdagodott. Vezető tanáraik gondos útmutatásának eredményeként, a magyar haza földjének, --szépségeinek, műemlék-kincseinek és történelmi cmlékoinnk garmadáját ismerték meg % raktározták el á fogékony diáklollek.
- (Halálozás)
Súlyos csapás érte nemes Vojilich Tibor m. kir. alezredest. Kotosego, Vollnboffer Ilona életének delén vasárnap visszaadta nemes nói lelkét az Örök Klet fiának. Holttestét holnap, kedden délelőtt 10 órakor u temető halottas házában a rk. e^\'vbáz szertartása szerint beszeu -telik, majd Szombathelyre szállítják, ahol szerdán délután 5 órakor a szaléziánusok kriptájában helyezik pilienóro, Vojnieh alezredes mélységes gyászában egész Nagykanizsa uritaiHiubilnui nagy együttérzéssel osztozik.
- (Névváltoztatás)
Andrások István murakoreszturi lakos l>clügy minisztori engedőibe! családi uovél Árkira változtatla.
-(Értesítés!)
Kitcrnüini az igen tisztelt közönséget, hogy üzlotetnot folyó hó 18-tól déli 1 órakor záróm. Pálcsies.
(¦*)
- (Befejezés előtt áll a zala-szentmlhályl egészséfház)
Az Országos Közegészségügyi Intézőt mérnöke, Koreszty Alfréd felülvizsgálta a zalaszontniihályi egész t-égház építési munkálatait. Az egészségház már a Mojozés előtt áll, rövidesen átadják rpridoltotésé-nek. i
- (Pénzbüntetés a jegyző rágalmazásáért)
Mint már megírtuk, a nagykanizsai törvényszék kiszállt KoBstholy-ro. A törvényszék 100 pángő póne-brtutotésre Ítélte Tóth Péter zsla-aptíti lakost, mert az kijolenjette, hogy az ogységos kenyérnek a községi főjegyző, az oka.
zajjaí közlöny
Antal István nemzetvédelmi miniszter:
Nemcsak az az ország erős, amely mérhetetlen anyaglés hatalmi javakkal rendelkezik, hanem az is, amelynek vannak Ideállal és magasabb célkitűzései
Antul István nemzetvédelmi\' és propagandaniiniszler tegnap beszédet mondott Léván, az On szágzászlót avató ünnepségen.
A zászlónak az az egyik lek adala. - - mondotta többek ltöti z.öll a miniszter hogy a he* lyes irány betartására figyelmeztesse a magyar lelkekel, .annak az iránynak a szemeiülI tartására, amelyen haladva a legr biztosabban \' tutijuk megvalósít tani nemzeli céljainkat és feli* építeni a jövő uj és erős Mar gyarországál. Xemesak az az ott szag erős. mely hatalmas anyagi és hatalmi javakkal repdclker zik. hanem az is. amelynek van*
nak ideáljai és magasabb\'célktt. tűzései. Az az álhuniterös. nicly-hek fiait és állampolgárait a kör leiékek közös kapcsolatai — a közös eredéi, közös mull, küz^ delem, közös faj, szellem, cér lok és közös holnupynkarása — Ingunk össze. F.zt a zászlót ti magyar élet mai nemzedéke vif szi. Kz a háborúban, ellenséges megszállásban, idegen elnyof másban annyira megedzett nemf zedék, amely saját életén ta* pusztulhatta már egyszer, mit jelent, ha egy miliméternyit is megtántorodik a nemzet és el* téveszti a helyes irányi.
Ez a nemzet tudja, mllyon szörnyű következményekkel járhat a gyengeség jele.
Ez a generáció saját bőrén Inc inilla meg. mii jeleni a >Ncm akarok katonát látni bűnös jelszava akkor, amikor egyedül a kalonufegyver. a katonai szel\'-lem leli volna az, amely épség* ben tudta volna megtartani ezt az országot. Kz a-tienv/cdék ma nem követi el mégegyszer .. az ItHH-as hibái. Nem engedi meg,
hogy bármikor is ismét kicsinyhitű legyen ez a nemzet: T>. a nemzedék "minden erejével arra törekszik, hogy a magyarság erejét minden ezközzcl fokozni tudja és minél tovább tart ez a mostani háború, annál erősebb,. egységesebb, leljesilöképesebb legyen a magyar nemzet.
(Pclrlatas íz 1. oldatról)
hajó az Állani í|-óeeánoN U>rpe* dólabUal következtében elsfilv-lyedl. lígy norvég haji), amely :íz Kgyesüll Államok szolgálatiban állott, \'a Karnibiftengeren süllyedt el.
Japán tengeralattjárók a hawai vizeken
.?\\inslerdum. június ü (NST) A londoni rádiójelén? lé-e szeriül a Hawai szigetek körüli vizeken japán tenger* alatt járók tevékenykednek.
Német repülők támadása a krimi félszigeten
bérűn, június H A N\'étnel Távirali Iroda katonai belvról nyert értosülóso szerint erő-lein\') némul légikötolékok a Krini-
félazigoton támogatják a hadsereg vállalkozásait ós bombázták a^Szov-jet tábori- és ütegállásait, valamint Szobasztopolt és kikötőjét. Német vadászok őzen az arevonalszakaszon 8 szovjet repülőgépet lóitok le.
. Északafrikai harctér
Boriin, június «
(NST) Katonai helyről közölték, hogy német harci repülőgépek június T-éro virradó\'éjjel nz északafrikai arcvonalon nagyszabású támadásokat hajtottak végro angol repülőtőrök és a tobruki kikötóbo-rondozósok, valamint az angol arcvonal mögötti gépkocsigyüloKozésok el Ion.
Budapest, június 8 Üürichboórkozolt jolontés szerint Líbiában vasárnap éjfél tájban több
kilométer hosszú német harckocsi-oszlop tört bo abba a folyosóba, a molyoí a riémotok iíir HaehoimtÓI
m/sm
il\'KI >¦»,
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
ífizakkelelre mag u mull heten vágtak a brit alcróimezökbeíi. Kairói jelentés szerint a nsmet támadás felgoiiKvoliléfisel fenyegeti s britek deli szárnyát.
Rommal minden er*Ö4 harcbavetett a gySzelem érdekében
Budapest, június 8 Londoni jolontés szerint a brit rádió közőlteTjiogy a líbiai harctéren a longeiycsapatok nagyméretű isaputösszovonásokat bujtanak végre. Brit foldoritöropülŐk mérföld hosszú páncélos és szá)litóosilopo-> kat fedoztok foi az arcvonal mÖgö>t. Az Ordög-kathmnak ismert vidéken szombaton egész nap heves páncélos csata diiit. Kairói jelentés szaruit Hőmmel minden rendül kezesére\' álló erőt harebavotott.
Váítoxattan hewasiaédgal folyik ¦ osondesOooAni osata
Budapest, június 8 Washingtoni \' jolontés szerint Leary tengernagy, bz amerikai flotta főparancsnoka kijolontotte, liógy u japán ós amerikai flotta között a Csendes-óceán északi ós nVugati részén, a Midway-sz igetok környékén a ^saU^Uozatlan hevességgel tart.
A Temps a\\Sziria elleni angol merénylet évfordulójáról
Vtchy,r3«nlus 8 a meg nem szállt Jrancin ter rütet sajtója vezércikkben fogr lalkozik a Szíria elleni angol támadás évfordulójával. A Temps azt Írja, hogy nziangolok Franciaország helyzetét kihasználták arra, hogy a magukt(javára oldh jnnak meg egy régi vitás kérdést. Déntz tábornok és hősies esapatánnk köszönhető, hogy a francia liecsfllet megmaradt. Az angol merényletnek ezen ávforr dulóján a franciáknak tisztán kell látniok, — ina a francia lap, hogy melyik oldalon (védelmezték valóban a francia órr dekeket. a degaulleistákre, kik Fratlcinország .sorsát regi brit vágyak kedvéért feláldozták, vagy pedig a kormányon francia csapatok, amelyek harcoltak azért, hogy Franciaország megőrizze a lehető legnagyobb hatalmat, amely cgyesegyedül teszi lehetővé szamara, hogy szembenézzen a jövő nagy kór* déscivei.
Zlegler György ugy a
maga, mint gyermekei és az összes roVonság nevíben fájdalommal jelenti, hogy szere* tett édesanyjuk, nagyanyjuk, illetve dédanyjuk és rokon
Isler
». Rózsa Erzsébat
é\'elének 80-lk évében a halolil szentségek ájtatos felvétele után folyó ha 7-én déli 12 írakor rövid szenvedés után elhunyt.
Temeteti folyó hó 8-án délután leu a KOnnOi-ulci 30. szám alatti gyázházból.
Nagykanizsa, 1942. |unius 8.
IziraU J<i4|M leik* omUktíet Irlkké Hlvlnkb, z>r|.k I
FERENC J02SEF
KESERŰVÍZ
l?43. Június g.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől, /\'\'
10.378/1942.
Hirdetmény.
Értesítem a város közönségét, hogy a városi strandfürdőt és sportuszodát f. évi június hő 1-én reggel 8 órakor megnyitoltam.
Nagykanizsa, 1042. június hó 1-én.
Polftármcstei.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12460/1942.
Árlejtés, hirdetmény.
Az iskolák réBzére zárt Iráibell alánlatok utján ax 1942/1943 fűtési idényre kb. 300 q szenet szerzek be. Zárt írásbeli ajánlatok f. évi juniui lii.-lk napjának deli 12 órájáig adhatók be a v. Iktatóhivatalba.
Bővebb felvilágosítás a v. gazda-tágj hivatal ad.
Nagykanizsa, 1942. május 21. un Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tarar: Ai ujburgonya (oigalmának iiabalyoiáM.
Hirdetmény.
A 106.600/1942. K. M. u. rendelet értelmében 1942. évi termést! burgonyát, vagyis ujkrumplit vasúton, bajon, tehergépkocsin és ipar-igazolvanyoi fuvarosok lófogatán nem lehet szállítani, illetve caakls a Belföldi Burgonyakcreikedclml Egyesülés é« a Magyar Burgonya Kiviteli Egyesülés szállíthat. A múlt évben felmerült gyakori félreértének elkerülése végett azonbín a legnyomatékosabban hangsúlyozom, hogy nincs semmi akadálya annak, hogy bárki Is valamely termetétől ujbur-gonyát vegyen s azt a saját ló fogatú kocsijával bármely községből minden külön vásárlási vagy ¦zállitásl engedély nélkül hazaszállítsa, úgyszintén a termelök is a uját lótogalu kocsijukon szabadon behozhatják bármely községből az ujburgonyát akár a piacra, akár közvetlenül a vevő lakására\'. *
A tavalyi krumplit vasúton is, postán ls stb. azabadon lehet szállítani.
Nagykanizsa, 1942. június 6, ii» Polgármester.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
ij Vegyünk magyar könyvet!
ii TAmogftiwuk a magyar írókat, toll helyett fegyverrel venlk
¦ wo a magyar Igazságot! — Könyvnapi könyvöt
I SCHLEHS TESTŰ ÉR EK Horthy Miklós-uli fióküzletében.
Vojnlch Tibor, Vollnhofer Ferenc és felesége Szathmáry Ilona, Dr. Vollnhofer Ferenc cs felesége Eltner Matild, Guary Ilona és férje Dr. Nagy János, Gábor fiucsk-.pikkal cgydit szomorúan Ideülik, hogy angyali jóságú felesége, a legjobb és legszeretőbb gyermek, testvér, anya, anyús és nagyanya
Vojnlch Tiborné
született Vollnhofer Ilona
éleiének delén, béketűréssel viselt hosszas szenvedés u\'átl a szentségekkel megerősítve visszaadla jóságos, nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 9 én, délelőtt, Nagykanizsán lörléuö beszenlelés ulán Szombathelyre szállítjuk és ott foyó hó 10 én, délután 5 órakor a Szaléziak kriptájába helyezzük örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szenlmí«e-áldozalol folyó hó 10-én, reggel 9 órakor ugyanott mulatjuk be az Egek Urának
Áldott legyen emlékei J
Nagykanizsa, 1942. június hó 7.
TÓIoton-Jelciiles (Foto K. D. V.)


aiutavaZALAI UÖZLOMy
DRAVAVDLGYI
wyjjos Áramszolgáltató r.-t.
szakszerű f a 1 »I lago aI tési minden w illáim oe kérdésben Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fixetése, reklamációk, hibabejelentések Sucár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zaini Közlönyben
intiuintm
Júliáiból való, kerékpározni tudó k|. futolaány azonnali belépéire felvitetik lapunk nyomdájában.
NŐI sribónegédet felveiz Bettlheim llui, Ciengery-ut \'?11*. 1650
Klluiofiu felvétetik Keíemen Reiiö
Kereack kocsist atonnalra vagy 15-ére. Szikviigyár, Kölcsey-u. 3. ItiM
ADAMyvtmL
Trágya eladó. Kin fatelepen Ar-iny János, u, S. 1622
Eladó egy 10-, 6-, 2- éa 1 HP-a «II. lanymotor. Cini a kiadóban. 1621
Használt takarékltUhaly eladd. — Csengery ut 27/a. Háimeater. n;i\'i
Egy Jdharban levő ciepel. kUtao> beleo tarUlék-gumlva\', eladó. Ctm : Töm í (tizei Ha let, Ciengery-ut 17. 1851
UAZ ÉS lNf 1TLAN
Dlóskáll határban 2 000 | )•«! délllek-véill axftlo siíp gyllraölctöiael elidi Cini s kladíhlvalalban, 1653
EaXOWatUI
Hargltay Qrafolórjua Klraly-u. 37.
alatt fogad. \\
nmiaaluaiMfil lilikm fallilal MENETRENDJE érvénye, 1042. roajua 4-től.
traneb.t-tér— VM.ut.Mama..
Vaiulíllom.írn Erzicbet-línc
fi 30 6 05 / 710 10 3B 13 46 18\'°6 1836 2045 2236 Visszaindulás ¦ vonatok érkezése után
is sok pénzt takarít meg, ha
nyomtatványszükségletet éa könyveit lapunk
nyomdájában, Ffi-ut B. alatt rendeli meg.
HUI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPIU.I*.
Kltd].: „Kltg.i4.iá|IR.T. Naoykaali..*. F.lolO. kiadó : Zitti Kár.ly.
Nyomatott:
. HKlj,tld.sill R. T. N.pyh.nliM-ay.aidáj.ba*. Hauyk.ali.aa.
82* évfolyam, 12a Siam,
Nagykanizsa, 1942. Június 9. kedd
Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Bwtm&é* és kiadóhivatal i Fflut 5. «Am. BíerkMíWBf cl ét kladóhlvatall teleion 7a i-Heffjolenlk mlodea hétköznap délután.
politikai napilap
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Előfizetést ara : egy hónapra 2 pengő 50 Illlor,
negyedévre 7 penne 20 ffilor. Egyen rtzam: hétköznap 12 lill., nembaton 16 ttlL
áz ördög meg a t8ui|éu
(hl) Elemi orővol robbant ki a niOíikbaii szokatlan tapsvihar Budapesttől a legtávolabbi vidéki városo-ín\'g, amikor a dr. Kovács István oimfl. sokat vitatott filmben az egyetemi tanár és egyszerű paraszlánv esküvőjén az egyik uri násznagy azt mondta lakodalmi pohárkÖszöntójé-bon:
- Alilyon szép volna, ha ez mindig igy lonnoj!
No, mikor\'aztán a miniszter, sok bonyodalom után, kozot csókolt a kis paraszt lányhói lott méltóságos asszonyunk, hát akkor aztán ujry Ömlött ol az omborok lóikén az elragadtatás, hogy abban a pillanatban mindönki hajlandó lott volna elnílni a házastársától és sürgősön másikat korcsni valamolyík kitt falu nAdfodolcs hajlékainak ártatlanságai közül.
Abban a pillanatban ...
Mort abban a pillanatban házasság, szerelem, mindon, do minden felolvadt a politikában. 8 mi, főként ha politikáról van szó, hirtelen tudunk igon nagyokat láncolni.
Hunom a kövotkozó pillanat...
A kövotkozó pillanatban azt olvastuk az alispán óvnogvedos jolonté-aébon, hogy három délvidéki vissza: tért járásunkban 22 községi és kór-orvosi állást Bzorvozlok a óbból od-. digcsak kilencet lekötött betölteni, mert hiába hirdették huh; húrom-¦tor az összes pályázatokat, - - több joloritkozó nem volt. Mint örvendetes orodmónyt jogyzi mog az alís-péti, hogy ujabban még 3 körorvosi állásra »nkadt pályázó*, így lohot, hogy hamarosan még ogy csomó falunak losz orvosa. Ezon kivül a vár-tncgyo trianoni részébon is négy körorvosi állás várja hosszú Idő óta, hogy akadjon valaki, aki hajlandó falun lotolopcdni. A miniszter át-tncnotílog ugy sogitett a bajon, hogy n törvény hatalmi szavával egyszerűen bevonultatott kilőne fiatal orvost, akik addig kötelesek a számuk: ra kijelölt faluban ollátni a köror-vosi toondókot, amíg az állások végleges betöltéflo majd rondozhotő losz.
A gyakorlati élőt tollút egészen más, mint a film vászna előtt sziporkázó lelkesedés.
A dr. Kovács István folell vitatkozhatunk, -- nem ott vau a baj! A aiorolmot propagandával ugyscni lohot hol.vottoflitcni soha. A haj olt van, hogy ott lelkesedünk logegot-• voMbbon, ahol ennek alig van őszinte, gyakorlati jolontőségo s főként / ott, ahol mások hozzák meg a kor-Bzoltom számúra igon totszotós áldozatot. (Mort no mondja senki, "ORV a parasztsorból céltudatos, ni; vós törekvésééi magút a társadalmi és szollemi méltóságos-uríság polcaira felkiizdött dr. Kovács Istvánnak nőni volt áldozat az olsó kényes fénvoa nagyúri szerelem után, de akár anélkül is, Összokötnio véglego-Wii az életét a kés-villával enni »om tudó kis virágszállal.)Szóval: rajongunk »• nagy példákért, amig mások mutatják azokat, Do mi-b;cn más a helyzet abban a szempillantás ban, atiűkor a példa nyo-máu magunknak kollcno meghozni »2 imént még szinte önkivülotbon "H-ctapsolt áldozatot.
"Nem ozt hizonyitja-iv a Délvide-kon visszatért és\'orvoa nélkül ma-
Az afrikai hadjárat legnagyobb csatája folyik a sivatagban
Mindkét részről 1000 páncélos és 2500 ágyúval felszerelt gépesített tüzérség vesz részt az ütközetben Japán tengeralattjáró-blokád alá veszi Ausztráliát
Angol bombázók — a Néniét Távirati Iroda jelentése szerint — inára virradő éjszaka katonai szempontból hatástalan támadásokat hajlottak végre több nyír g.at németországi város ellen. \\
romboló bombák okozta kanok a lakónegyedekben csekélyek. Az eddigi jelentések szerint u légvédelem 8 angol repülőgépet lőtt le. |
Német vélemény a marmarlo.! sivatagi csatáról
Berlin, június 9 Német katonai körök vélcmcf nye Szerint a manmaricai sivatagi csata második szakaszába ért. A helyzet fő jellcnr/ő yoná-* sa — mondjak ezekben a kőrŐkL ben — az, hogy a !8. angol had" seregnek nem kis mértékben
gyengült erőkkel kell belemenni fl döntő küzdelembe. E dönler scii berlini katonai köiiökben kedvező kiindulási pontok biztosítását őrlik a védelem1 száma*-ra, illetve ujabb támadást a /készenlétben álló tartalékokkal.
5 kereskedelmi hajót vesztett az USA 48 óra alatt
Amsterdam, június í) Washingtoni jelentés szerint az Kgyesüll Államok tengernagyi hivatala elismerte, hogy az elmúlt 18 órában 5 amerikai ker reskedclmi hajói süllyesztettek el. Az ő hajói a tengelyhatat* inak tengeralattjárói süllyesztették el az Atlanti-óceánon .ós a Karaibi4eiigcrcn.
Ktnal iránt
Tokió, juuiusj/9 A Domei|-iroda jelenti a ki-angsi arcvonalról, hogy a ."10000 főnyi csungkingi hadsereg kéb-ségbecsetten küzd, mert felisr merte, hogy a mcgsemiiiusülés vár reá. A japánok gyors\'gönc? silell egységei tegnap elfoglal\'* Iák Csurigent és ezzel elvágták az ellenség visszavonulási útját. Más japán egységek délkeleti irányból hajtanak végre átkaror ló hadműveleteket.
London még nem tekinti lezártnak ¦ mldweyl oeatát
Stockholm1, június E) Svéd \' lapértesülés szerint Londonban egynKással ellentétes
vélemények keringenek w mid*\' wayi tengeri csata kiinenetelér röl. De általában azt hiszik, hogy a csatát még nem lehet lezártnak tekinteni Keserűen állapítják ímeg, hogy a japánok csupán könnyebb veszteségeket szenvedtek és egyáltalán nenv csökkent az a veszély, amely japán részről Ausztráliát, físzak-umerika nyugati partjait és álC tálában a szövetségesek-élettan* tosságu támaszpontjait fenyef-geü. ¦ i
A német repülök elpusztították Szobaeztopol né-delmi- ée kikötÖberen-dezéeelt
Berlin, június 11 Némel katonai helyről közr lik :
Vasárnap és hétfőre virradó éjjel könnyű német harci repülőgépek kiterjedt feldoritö reh pídésoket végezlek az angol partvidék és az angol vizek fellelt A repülőgépek feladatuk elvégzése után jó eredménnyel tértek vissza támaszpontjukra.
Róma, június 9 A német csapatok által körülvett Szebasztopolra minden nap valóságos bombazápor zúdul — irja a Popolo di Róma. Német bombázók támadásokat intéztek a város Iparitelepei, védelmi bérrendezései és kikötőberendezései ellen és elpusztították a\'zokut. Szétrombolták a laktanyákat, gáztartályokai és táviróberende-zéseket. A némel repülők heves támadásai döntő csapást mértek a feketetengeri szovjet erőkére.
Megtorpatlóxtah agy tvéd tehergózbtt
Stockholm, június 9 A washingtoni svéd követség jelenti, hogy egy svéd teherhajó toriHxIólövés következtében elsüllyedt. Legénysége megmeuer kült.
A ceunkingi csapatok csuesaui vtstUséga
-Tokió, június 9 Azokban a hadmüveletekben, amelyek Csúcsán bevételéhez vezettek, a, csungkjngkrutaiak egy, az arcvonalról érkezett jelentés szerint 2800 halottat, :I800 hadifoglyot, 19 löveget, 91 géppust; kát, 38 repülőgépmotort és sok más) (hadianyagot veszteltek.
Anool ujeág a tengeri Ssozekattetésröl
Budapeat, június 0 Ha a szövotsépcsok azt akarják, hogy ebből a. háborúból győztesen korüljonok ki, azt kizárólag csak tengeri összeköttetéseik fenntartásával érhetik él -- irja az egyik angol lap. Amennyibon tengeruralmi holy-zotük egy bizonyos fok alá süllyed, a bukás elkorülhotetlon lesz. A ten-gerLiraltni helyzetet azonban lohotot-
(FnlTlaUn a 0. (i\'dalotil
radt magyar falvak ogéaz sora? Nem ezt bizonyitják-o az országban mindenfelé pusztuló kis natív magvarok, akik orvosi sogitség hiánvábaii kénytelenek a muskátlis falusi\'ablakok mögül kiköltözni az akácos, kiesi temotókbo?
A falut felfedeztük, sajnos, kicsit későn. Csináltunk belólo mutogatnivaló gyöngvósbokiétákal, iilegenfoi-galou attrakciókat^\', csináltunk be-li\'ile lóként irodalmi és pulilikai iiépszorÖBégot, divatot a szm|)ttdoi),
a lakásliorendezésben, a retorikában, \\\'ezóreikkok és pohárköszöntók áradata hódol a falunak, hogy kedvét keresse, hogy- ido vagy oda megmerje. Igen sokan pedig csak önmagukat akarják follornászní i\\ divat és érvényesülés csucsaira a fulu vállán és mohó szenvedéllyel kutatnak falut. Holott a falut nem kutatni kell, hiszen a falu van. mindenki szeme elölt van, eddig is tudtuk, hogy van, azt is, hogy hogyan van. Csak eddig nem volt divat
tolódni volo s főként nom volt abból senkinek haszna, mert mindenki a varost a ha csak lohotott a fővárost íkutatta" keresztül-kasul s bomio sem igen keresőit mást, mint az önmaga erdőkét. Most oz az érdok a falun keresztül követelheti leggyümölcsözőbben a maga őrvénvesülé-sót, most tehát sürgősen álképozzük magunkat a falu folfodozééóro. fis ugyanaz a társadalom, amolv magánkívül rohan tapsolni dr. Kovács
István, az pgyetouii tanár házassá-
zal\'ai kózl6nv
Hév- és •Jruletémnapokra
alkalmi ajándéknak csorepes és levágott virágokat, csokrokat egésx öven át vebet m régi Petermann kertészetben
llilliury-ntca ». lff»
fiiunk, nem tud egyszerű, kezdő orvosokot adni dr. Kovács István falujának. Mort dr. Kovács István a politikai ábránd, a falusi körorvossal jxhIík —- az élei.
Imn, gyönyörű volna s annak ol is kell következnie, hogy Ml\' 11 pa-raaztot kölcsönösön, egy édesanya gyermekeként bwsüljo és szoresso a OS a testvériéi: no esak prupaganda-szólain leayon, liunctn a vér közös-Bégéből lakadó tartalom.
ígen, a faluval töröd ni kell, életszínvonalát emelni kell, kultúráját gazdagítani, ornberi élot-igénvoit megemelni, a magyar közösségben inéi tó és egyenrangú helyét megadni. Do mindezt komoly munkával kell lenni és noni szavalatokkal. Természetesen kell ehhez a falu minél alaposabb mei{isiiiorése, bajainak feltárása is. Itala Istennek, vaiuiak, akik ozt a komolyan felfogott falukutatást igen szól) orodményekkel, tudományos és lelki, jellembeli fölkészül (Béggel, a legégetőbb magyar ügy önzetlen szeretetével és szolgálatával végzik. i)o akik pirosra verik a tonyorüket a távolról som önzetlen falu-imádat divatos szólamain, azután pedig pusztulhat\' lő* lük a falu, ók bizony nom temetkeznék ol benne, nom hajlandók falun kezdeni az élotükot, mert a falu poros, a falu nem biztosit komfortot, a faluban az embert elfelejtik, n faluban nem lőhet olyan ütemben meggazdagodni, rabit a városban, -- nkik Így váltják át a fennen harsogott elvekot gyakorlatra, azok vegyék el a kezüket a faluról, a nevét se ejtsék ki a szájukon, mert a falut nem hazug ámítással kell szolgálni, hanem a hirdetett elvek minden felelősségével a fajtánkéi! dobogó szívóktól.
Sok, nagyon sok történik mai nap sága magyar faluért. Száz esztendő alatt nom történi értő annyi,-mint az utolsó években, lx> est nem a fülig hasadó szájak tették, hanem a lépésről-lépésre haladó, tervszerű, átérzett és fololős országvezetés. Sok, nagyon sok is még a tennivaló a .faluért, tí ha a politikai és önérdo-kot hajszoló műkedvelők nem szédítik a magyar föld népét átlátszó célú »fálukutatásaik*! illékonyával, akkor sok fog is történni még, amit az egészséges magyar élet kövotcl. Az is igaz, hogy okhoz nem elég meghirdetni a veszedelmet, hogy nincs orvosa, nincs tanult omberu elegendő a falunak és ostorozni azokat, akik nem vállalják a falusi életet. Ebhez inindenokolótt az is kell, hogy gondoskodás történjék a falura küldött fiataljaink mogfclotó megélhetéséről.\'Ezeklió)-a fiatalokból lehet a falu apostolait nevelni, csak nem szabad olfolojtoni, hogy az uposto-loknak is kell enni, élni. A faluról való gondoskodás egyik kiinduló pontjának éppon annak kell lenni, hogy gondoskodni kell azokról, akikre a falu ólotét rá akarjuk bízni, I la ez megtörténik, akkor majd nem lesz a falu ördög olé füstölt tömjén az életpályát korosé fiataljaink számára a akkor a fajta fololósségét érző apostoloknak kirajzó serege ki fogja Bzoritani a magyar falu környékéről az alkalmi falukutatás politikai és öncélú ügynökeit
¦4-
nUTORT
II EETYElIEBE
¦hó retKUljtn .rtmtmj atii
Zala vármegye 400 pengőt adott a kanizsai tüzérek zászlajára
Adakozzunk tüzéreink csapatzászlajára!
megye 400 pengőt szavazott meg a nagykanizsai tüzérek csa* patzászlajara.
Zala vármegye méltó maradt ősi magyar hagyományaihoz, a kemény derekú\'elődök áldozat los magyar szelleméhez, amikor ezzel ti jelenlős ősszeggel biztosította a mozgalom sikeréi, egyben egész Zalaország magyarságának lelkét belekapcsolta a mindnyájunkért egyaránt kiízh dő kanizsai tüzérek\'zászlajának dicsőséges jelentőségébe.
Az ősszeg összegyűjtésé n Zalai Közlöny utján és nyilvános nyugtázással történik, kérjük tehát, jultassa el mindenki ador mányait u szerkesztőségbe.
Május végén hirdettük meg e hasábokon a nagykanizsai tárt* sadalom hazafias megmozdulását, amelynek célja, hogy a két gyalogos csapat lest ütik után mbsj a liYzércinkuek is zászlót adjon a város polgárságának lelkes honvédé-szelleme.
Jelenlétink akkor, hogy a Keresztény Jótékony Nőegylet, a mely a zószlórmozgalmal indi-lolla. külön erre a célra szánt egy rendezésének jövedelméből 200 pengőt ad a nemes és hazafias célra.
Most örömmel jelenthetjük, hogy Zala vártnegye vezetőségé^ bez intézőit kérelme is sikerrel járt s ennek eredményeként a
Kevés zsírral, vagy zsfrnélkfil készíthető ételek
A magy*í háziasszonyok\' különös figyelmébe
Spárga egt/tál: A spárgát megtísz-titjuk vigyázva, hogy a logízesokb részét a fejét le no törjük. Kaparással tisztítjuk, mig a rostokat lo nem kapartuk. A tisztított spárgát gyengén sózott vízben puliara pároljuk. Kevés forró zsírba tesszük és felvert tojást öntünk rá és megsütjük. Toto-jórc lobot apróra vágott molélöhagy-mát vagy petrezselyemzöldjét szórni. Anyagkiszabás; l Kg. Bpárga, 5 dkg. zsir, 5 drb. tojás,
Majoránnás hun galuskával, sala-Iával: Kis fej vörös hagymát apróra összevágunk és kovés zsíron meg-fonnyasztjuk. Lángról levéve, megszórjuk pirospaprikával és bolete-szünk- darált marhahúst. Kzt addig pároljuk-u .hagymás zsírban, míg szemcsékre szét nem esett. Csipetnyi majoránnával ízesítjük, közbon készítünk galuskatésztát, azt kífóz-¦zük és beletesszük a majoránnás húsba. Ha van tejfelünk, vagy aludt tejünk, adhatunk hozzá. Salátái tálalunk .melléje.
Anyagkiszabás: Fél kg. darált marhahús, 40 dkg. liszt, .1 drb. tojás, ií dkg. zsír, fűszerek, 2 dl. tejfel, vagy aludttej.
Salat a főzelék kolbásszal: A saláta nuk ?1. nagyobb lövőiéit használjuk ol a főzoléklioz, a szivét tegyük félre másnapra, hűvös bolyon salátás egy tálunk. A inoteltro szolt tisztított salátát meleg zsírban pároljuk. -Megszórjuk bóvon vagdalt kaporfut, vagy liszttel. Feleresztjük, ízesítjük sóval, citromlével, kovés aludttejjul. Karikára szelt kolbászt teszünk belő és pár porcig fózzük vele.
Anyagkíszabás: 10 foj saláta, 2 csomó kapor, negyed kg. kolbász, 2 dl. aludttej, citrom.
/lakott iiodlupka: A podlupkál szó los motelt re vágjuk és kovés sós viz-benpuhára főzzük. Saját zsírjában puhára párolunk darált marhahúst, Itizskasál kevés zsírban megforgatjuk, majd rizzel fölélesztjük és pu-
hára pároljuk. Fűszerezzük sóval, fűszer pót lóval és összovogyiíjük a rizst a hússal. Soronként tálba rakjuk, kelkáposztái, rízses húst, majd ismét kol káposztát, A lótejére toho-tünk, ha van tejfelt, vagy áttört aludttejot is.
Anyagkíszabás: Háromnegyed kg. podlupka, üö dkg. darált marhahús, 15 dkg. i.íza, 2 dkg. zsir, 2 dl. tejföl vagy aludttej; ¦*¦
Halálán egy tál: Tisztított, mosott salátát készítek egy izos Baláta-lőyol (ecet, víz, só, cukor). Keménytojást lözök, hajában főtt tisztított karikára szolt burgonyái veszek és sutonként lerakom. Saláta, karikára, szelt lojás, szeletelt burgonya, szelőiéit rótok, karikára szolt kolbász, ismét saláta. Totojéro öntök a saláta levéből.
Anyagkíszabás: -1 fej saláta, 1 csomó retek, -1 db. tojás, 15 dkg. kolbász, a szem burgonya.
liabgtüyát: lágy kis fakanál zsíron hagymát sárgára fonnyasztok. Megszórom bóvon paprikával és beleteszem a kockára vágott marhahúst. Kevés vízzel locsolva félpuhára párolom, Fstu beáztatott nagy-szcuiű babot, félpuhára főzöm, hoz-závegyitem a jKtrkölthöz a leszűrt babot és a bab fózólovévol locsolva puhára párolom. Izositholjük aludttejjel. • ¦
Anyagkíszabás: Fél kg. marhahús, fél kg. bab, 2 dl. aludttej, 4 dkg. zsir, hagyma, só, paprika.
Jiakott káposzta (száritolt): Tíz dkg. szárított káposztát mogmoava beáztatunk. Az áztatott vizzol együtt fózzük, sóval ízesítjük. Készítünk pörköltöt marhahúsból, vagy párizsi-1 hói. Párolunk rizst. A pörkölt húsát ledaráljuk és soronként torukjuk; káposzta, pörkölt, rizs, káposzta, u totojéro aludttojot teszek, vagy a pörkölt mártását.
Anyagkíszabás: 10 dkg. szántott káposzta, fél kg. hus, 10 dkg. rizs,
Június HEp MOZGÓ Hét,6n 1,
8-9én is kedden
Szigorúan felnőtteknek 1 Sascha Guitry utolérhetetlen alakításával ¦ A SZERELEM QYÖNQYBI Aktuális Magyar VildghiradO ElOadások kezdete ; 5,1 is 9 Órakor.
1§42. június fl.
BAZÁR UDVAR*
Tablaa 3-95. m
Legszebbet :: legolcsóbban 1
4 dk. zsir, fűszer, hagyma, esetleg 2 dl. aludltoj.
Rakott zöldbab (szárítóit): Tíz dkg. szárított zöldbabot boáztatok, majd ugyanabban a vízbon puhára főzöm. A leszűrt zöldbabot soronként lerakom, egy sor zöldbab, karikára szelt kolbász, karikára szolt komóny tojás, majd ismét zöldbab. A totojéro pirított zseni lyomorzsát szórok. Ha van aludttej azzul izu-bithotjuk,
Anyagkiszabás: 10 dkg. szárított zöldbab, negyed kg. kolbász, 4 db. tojás, 4 dkg. zsir, 5 dkg. morzsa, _ esetleg 2 dl. aludttej*
Töltött karalábé: Oyongo egyforma karalábékat kifúrunk ós a kővetkező töltelékkel töltjük: darált marhahús, rizskása, só, füszerpótló öaz-szokevorvo. A megtöltött karalábékat az apróra vágod karalábóval együtt gyengén sós vízbon puhára pároljuk és ha puha, ugy készítjük el, mint a fózolékot.
Aiiyngkiszabás: 10 karalábú, üO dkg. darálthus, tí dkg. rizs, fuszo-rok, 4 dkg. zsir, jwtrozsolyoni zőldju.
Parajon omlett: Tojás sárgájái kikeverünk lisztlol, tejjel, majd áttört parajt, darált kolbásut adunk hozza, végűi a keményre vort habot luzán hozzákeverjük. Palacsinta sütőben kovés zsíron kisütjük ügyenként.
Anyagkíszabás: Hzométyonkénl 1 tojás, egy tetőzött kanál liszt, 1 ovó-kanál loj, 1 ovóknnól paraj, 2 dkg. kolbász, kevés zsir a kisütóshez.
Parajfőzelék bunááskeiii/érrel; Tisztított, jól megmosott parajt forró sós vízben 5 percig főzzük, ledaráljuk, vagy áttörjük. Világos rántást kcszitüuk, feleresztjük a paraj Iövével, beletesszük a parajt, BÓval, kovés hagymával ízesítjük, kevés időig fózzük. Kissé száradt kenyeret vékonyan fölszeletelünk, majd fob vort sós tojásba mártva kovés forró zsírbun kisütjük. Kovés zsiiit vesz
fel.
Sóskamártás tojással: Tisztitolt, mosott sóskát forró zsírban párolunk. Ha levét olpárologta megszórjuk liszttol ós folorosztjük csontlé-vol, vagy .vizzol. Ízesítjük sóval, kevés cukorral és ha van tojföltol
aa*T, •ss,* ÉMSZEWr,
Veaa\'aT avata ÜSm sm»
mi június 9,
rtBT aludttejjel. Tükörtojás**! táud-juk.
Zöldsége* tgútali Köves sós viz-ben paroli, szeletelt vegyes zöldséget toronként lerakunk vagy darált parisaival vagy karikára szolt kolhász-tziil. A totojét bőven mogszóiu\'uk vagdalt aöWpetrOíaolyominoL
Gombáé rizsen zöldborsó: l\\írolniik notrozeolymoa zsíron gombát r, zöldborsót. Mikor !1 borsónk fél-puhí, hozzáadjuk u iiior nem ino-Bolt, ruhával megtörölt rizskásái, bóv«! ízositve, vízzel folönlvo kovo-réo nélkül puhára pároljuk. Tolojéro szúrjunk- vagdalt potrozselymot.
hatkStiaapftkoN t I. m (honin
Í.40 Torna. Hirok. Kézloményok. Hangi omeaok.. — 10 Hirok.. — 11.10 Nemzetközi Tizjolzőszolgálnt.
- 13 Harangszó. Himnusz, Idójú-ráajolontés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés és virali ás jelontéa.
- 14.80 Hirek. — 14.45 Mttaor-iamortotés. — 16 Árfelyamhirok,
Siaci árak, élelmiszerárak. — 16.46 díjelzé*, hírek. — 17 Hirok azlo-»ftK és ruszin nyelvon. — 10 Hirok mturvftr, némot és román nyelven. -TílilO Hirok. — 28 Hirok német, elUs, angol ós francia nyolTon,
- 14 Hirek.
BÜI>APfi8T I.
17.16 Falvai Mihály ónokéi. — 17,40 Dr. Höffmnnn\' Edith előadása, --- 18.05 Amire ma/szővot-téeeeöihk menetelnek. 18.80 Né-melh liászló Ixwzél Sailaabalháöról.
19.20 Fazekas .Mária és Báathy-Badics Gyula énokol, kíséri Sárai Rlrmér eiganyzonekar». - 20.10 Mozart-hangverseny. 22. Hl [\'zen az otthon. - 23.25 Loinoxok. BODAPBRT II.
17.15 lhmzin hullgatóinknak. -17.40 Peeko Zoltán orjronúl.
18.05 Olasz nyolvoktatás. --¦ 18,86 Mezőgazdasági félóra, II) Llsal-muvök. - 20 Hirok. — 20.10 Mollos Béla-zcnokar. 31.80 IJol-ditHtr Irán oiboaaélóso. — ( 22.10 Bura. Sándor cigány zenek ara. —
22.40 MMMáW /Rudolf és Sxónyi Jenő kétzongorás jazz-müsora.
Szerda
BBBAPB8T I.
10.15 Woidinper File szalonzenekara. -- 11.20 Itavol: Koringek.
- 11.40 PéchV-HorvAth Iíozhó oleati osa. — 12.10 A 2. honvéd trVálög-ezred zenekara. — 13.80 Honvédőink üzennek. — U l\'allsgí János hegedül. 14.15 Laurísin Irón énckol. — 16.20 Művész-lemezek. -16.15 Magasra lendült a oaorkéaz-lopülés. Közvetítés a Hárninshatár-hÁryrŐt. Vezeti Budinszky Sándor.
17.13 Kódíózönékar. ~ 18 \'l\'uri Klomér színházi chovogése. - 18.20 Honvedmüsor. — 10.20 Dr. laknád v LawtlÓ magyar nótákat zougo-rázik. — 19.40 Fója Gézu. olóadása.
20.10 Rosina Serrano honavorse» nvénok közvetitéso !1 székesfővárosi Vitradöhól. —21.40 Hirek. - 22,15 Ózon az otthon. 23.25 Lovászi Ferenc cigány zenekara. BUDAPEST IL
18 Francia nyelvoktatás. •— 18.80 A Zeneművészeti Főiskola oporatan-aíiikos luivondékoinek vízsgacléadá-
*- A HKünofben hirok.
ZALAI\'KOZLONV
BÚTORT
tuuikoel et ben, GÁBOR műlaawt«k>amál
\'J»í»k«rtl,B«, VátMMa-Ml**** ,
Batthyány Strattmánn László berceg, a katolikus férfi példaképe
A ferences Harmad-rend gyűlése Vöraön, kanizsai szereplőkkel
VÖl\'S, június 0 (Saját tudósilónklöl.) Nagyon szép munkál végez a nagykanizsai ferences I larmadreud P. Farkas Horváth Valér igazgató vezetése alatt. IIélrölrhélre végigjárja a zahd vidékei, Deák Feronc vármegyéjének falvait, községeit, felkeresi a magyar népet, megteremti a testvéri összefogást, hirdeti a nemzeti egységei, viszi a lelkek vigaszai és ahol egy községben megalnr kitolta a Szerál\'i Szent kisfköz-ségét, a katolikus és magyar gondolat egy őrhelyét állította tel. Istennek és magyar Hazának örömére.
lügy ilyen kiszállás volt most vasárnap Vörs községbe is. A Harttíadrend nagy napja volt ez. A nagykanizsaiak P. Valér igazgató és Vida János elnök élén jelenlek meg. akikel a yaí suli állomáson az oltani lerciár riusok fogadtak, Onnepólves bevonulás a templomba. Ifi P. Karkas Horváth igazgató az ísr mert szertartások melleit beölf-töztellc az uj tagokat Szent\'Fer* renc Harmadrendjébe. Beszédében rámutatott a Hamíadrehd nagy társadalom átalakító eret-jére. Nagyiíiisc alatt közös szent áldozás volt Majd a teiuplomr-téren összegyűli a nepsokaság linriiiadrendi gyfilésre, P. Valér lelkes megnyitó beszédében kif: térl;a; mai világhelyzetre, melyből csak egy 11I vezethet ki: az evangélium alapján álló vir lágrend. Nincs más ut --¦ Krisztus utján kívül, hangozlalla. A nagy tetszéssel fogadott Ijeszéd után Vída János, a kanizsai I Inr-nvadrend világi elnöke mondoll nagyhatású beszédei, amelyben a mag; képül
híány-Straftmann László licroe gél, {{\' körmendi várurat, aki főúr létére, sosem tagadta inegf-gyözödéscs katolikus voltát, nki egész életéi az evangélium alapiján rendezte be, akinek család"-ja és háza a katolicizmusnak egy kis bástyája és őrhelye volt. Aki leljcsen Krisztus és Asszíszi Ferenc szellemében élte le életlét, valóságos áldása volt nettír csak Könjieiuinek, nemcsak vidékének, NyugatmagyarországL nak, hanem az egész ország szegény szembetegeil gyógyitol1-la, sok ezer embernek visszaad1 la látását, munkaképességét és nemcsak a családnak, hanem az országnak, a nemzetnek tcfl,,| rendkívül nagy szolgálatot. Mikor megkérdezte tőle a uyölcr gyermekes, megmenlctl szegény
a magyar lerciáriusoknak példa ipül állította néhai <lr. Ball
apa, mivel tartozik neki orvosi segítségéért, a nagy emberbarát megkérdezte tőle: Maga kator tikus ? Igen herceg \\ir ! Xos, akkor imádkozzon ertem egy MiL atyánkot, Lüz volt a hercegror-vos legszebb honoráriuma. De ez visszalükrözletle az ö ragyo^-gó szép katolikus lelkét, assrnzl szellemű életét, mert a magas-rangu föur és országos hirüsze*-mész Szent Ferenc alázatos ler* ciáriusa volt. A magyar katolíj-kusság nagy büszkesége a kőiV
mendi v&C%r és ebben a szeli-lemben él és neveli családját fia, a jelenlegi várúr : ifjú Battr iiiányrStrattinann László herceg.
Vida János beszédével nagy hatást váltott ki.
Nómelh Jenő jdél>ános morr; dott ezután köszönetet a kaiu> zsai Harníadrend vezetékinek beszédjeikért és fáradozásukért.
Délután körmenet Yolt a temetőbe, ahol Vida János az elhunyt rendi tagok sírját koszol-ruzta \'meg és imádkoztak a bősi halottakért, méltatván nagy áldozatukat.
Így dolgozik Szent Ferenc széliemében nemcsak Kanizsán, de Zala községeiben is csendesen, zajtalanul a kitűnő Hari inad rend.
Egy magyar munkás példája
Poiuozi Lajos MAV üzemi alt tiszt, hegyeshalmi lakos, a honvédség felszerelésére 309 pengői ajánlott fel, ezzel bevallotta azl a fogadalinát, amelyet mint eb; csatolt területen élő magyar tett: ha a magyar esapatok^bea vonulnak, háronv hónapi lörzsr fizetéséi a magyar hadsereg célv jaira fogja fordítani.
Századok óta sohasem tudtuk annyira, hogy miért kell a fegyp ver a magyar katona kezébe, mint ma. Vagy ha tudtuk is, csak kevesen tudtuk^ A tőrtér nclnvi múltban a harc vezetet-se, a küzdelmek niegvivasának: ügye királyok és nagyurak dolga volt. Ma mindnyájunké. Nem csak azért, mert a modern há* boni megszüntette a különbség geí a külső arcvonal és a belső Front közölt, hanem azért is, mert a nemzet céljai lársadab műnk minden rétegén egyaránt
tudatosakká váltak.
P.rezzíik és tudjuk, hogy honvédségünk ereje jelenti a tm* gyarság számára a balosabb Kenyeret, a főbb bölcsöt és ué> j)í egységünk iivegterémféséhek lehetőségét. Minfjainiyi.au tudr juk és érezzük ezl.de forróbban és kűlöidíül senki som, mint Poinozi Lajos, ez a mindennapi munkájából élő magyar ember, aki három1 h»vi munkabérét ajánlotta fel a honvédség fejf-Jeszlésére.
Poinozi Lajos a huszonkét esztendős eílensóges uralom minden napján érezte, hogy melyen keserű a kenyér a magyar közösségen kívül s ina* az, ^unir kor idegen fegyverek hordozzák a halaimat az ősi magyar fölr dőn. Pomózi kél évttzaJdóía nem látott magyar katonát de az ider . gen fegyverek árnyékában és az elnyomatás legkeservesebb esztendőiben is hitte, hogy cgyszert csak arrafelé is megdobban a
Halók, kombinéltszobék
?aKbirnend«é«k Mgj választékban
a változott árviszonyok - dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy Mlhlda-ul 4.
föld a magyar honvédek lépt lei alatt. S amikor eg\\\' (törtőneU nii órában a magyar sors nagy fordulatáról értesült, a rádiót körülülő könnyező magyarok* nakvmegfogadta, hogy három haviNlacfÓsét adja oda a honr vé<lségi»elszerelésére, ha a magyar honvédek az ö városukba is bevbnumak.
Az egyszerű munkásembernek azonban hogy is lett volnayany-nyi pénze, hogy ekkora összeget azonnal elkűldhessen, A felsznf; badulás első mámora elmúlt és azóta hosszú hónapok teltek cl becsületes, kemény munkában. De Pomózi nem feledkezett meg fogadalmáról. Félrerakosgatta a filléreket és a napokban hámtnf-százkilenc pengőt, háromhavi törzsfizetósének összegét elkölt-dőtte a honvédelmi miniszternek. Valóságos vagyon ez egy munkásember háztartásában s Poinozi igazán Vagyont adományozott a honvédség fegyveres erejének fejlesztésérc, Adomár nyu vagyon, mert emögött a há-romszázkilene |>cíigfí mögött —-a mngynr munkásság áldozat készségének és nemzeti öntudar tónak ércfedezete áll.
Ennek 0 magyar munkásunk a példája mindén szónál szeb^ ben és igazabban jellemzi, hogy mennyire összeforrott Jionvéd-ségfmkkcl a magvar társadalom minden rétege. Soha nem hordozták a nemzet céljait szélesebb rétegek, mint ma. amikor Poinozi Lajossal együtt milliók vallják a legmesszebbmenő áldozatkészségei : vérrel, munkát" val és vagyonnal
A magyar társadalom\'keserves történelmi Icekékb\'Ő! tanulta meg, hogy a honvédség ereje jelenti a nemfeetl lét biztousá* gát és jövendőjét
Megtanultuk, hogy a magyar fegyveres erő fejlesztéséért a legnagyobb áldozatokat is vállalnunk kell, mert a honvédi-séggel mindent megnyerhetünk — honvédségünk nélkül pedig mindenünket elveszdthetjük.
MÉRLEG
Hlnden méretben Ssakiurl Javítás
SCHOLCZ JÁNOS I
irtérieijkôfixl tő-mustár
Hayykanliaa, Eőtvtte-tér 30,nszAm. I
ZALAI KÖZLÖNY;
Megdicsérte a levente-Intézményt a honvédvezérkar főnöke
Az áldozatos nevelő iminka eredményeit csak évek múlva figyelhet) tik ineg. A husz éves leventéintéztnény évek hosszú sora után most kezdi aratni célr tudatos nevelöimmkásságának nagyfontosságú sikereit. Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke, —¦ mint a Levente Hírközpont jelenti dicséretét fejezte ki a megújhodott levenleintézmény vezetőjéhez intézeti levélében.
A dicséretben többek kőzött igy ir a leventoniUnkáról : »a tél folyamán a megszálló csapar taink \'messze Oroszországiján igen mostoha időjárási viszor nyok mellett, rendkívül elszánt és orvul támadó ellenséggel szemben, kiválóan megállották a helyüket Kutat tani az okok után. amelyek a esapalok kitűnő magatartását előidézték. A parancsnokok azt jelenlétiek, hogy a csapatok kiváló helytál*\' lását többek között a loventekif képzés is nagyban elősegítette. A kiképzés alatl nyert jó kalu* nás és hazafias szellem ugy megalapozta az erkölcsi erőket, hogy a csapat a legnehezebb vir szonyok mellett ís megállotta helyét. Örömmel hozom ezt a Leventék Országos Parancsnok** ságának tudomására. Ebből láJ-hatja mindenki, aki u levente* kiképzés gyakran igen nehéz és néha talán nem is eléggé méltányolt munkájal végzi, hogy Önzetlen munkájuk nem hiábat-va\'ö, hanem meghozza a maga gyümölcseit.
LM_
Megalakult az Alsóletuival Sportklub
Alsolend.a, Junlua 9 (Salát ludósilónktól) Alsólendván a MOVE tagjaként megalakult a Az alsólendvai Jakab-féle vendéglőben tartottak meg a Sportklub alakuló gyűlését Tivadar István kereskedő elnöklése mellett, aki rámulatott az elmúlt 22 év nehézségeire az alsólendvai sport terén. Az Ifjúság sportklubba csak ugy szervezkedhetett, hogvha a vezetőség fele a szláv államból került kl. Később a magyarok kiszorították a szerbeket a vezetőségből és a játékosok 80 százaléka is magyar volt. Most boldog a magyar ifjúság, hogy jelszava lehet: .Becsülettel a hazáért". Az alakuló gyűlésen elhatározták a belépést a MOVE-be. Elnöknek dr. Monostori Tibor szolgabírói, társelnöknek Apáihy József dr. főbírót és Toplak István kereskedőt választották meg. Alelnök lelt Ktlronya Jenő polgári iskolai igazgató és lelkes József főjegyző, ügyvezető elnök Sztankó István, főtitkár Tivadar István titkár, Tavaszi Béla. pénz táros Lehár József, háznagy Prjbics Oyula, llgysz dr. Auguszllnovils István, orvos dr. Srabó Károly
Eredmények
Farenováros-— Lamparf 0:1 (0:11 í\'n\'j.\'I -Gamma #:•) (3:81. Niíjívviinul Kmlnok 2: 1 (0:0). lljncat SalllTC I: I (3:0). Kispoat -Eloktromos \'2:1 (1:0). DIMAVAG Kolossvár 2:0 (0:0). (Ijvldék M.WAO 8:0 (0:0). Saogcd SaVSE 1:1 (4:0). KÜAC KTSE 2:0 (1:0). KSE- PBTC 5:1 (4:0). DVSE MSE 7:0 (8:0). H»KH CI-V I: 1 (2:0). TSE—l\'EAC 2:1 (2:0).
IMS, junhii o
Festessen Tisztittasson
Pátlcsics.
nal
Az egész országban megkezdődnek a vasnapok
A magyar ipar iiycrsanyagellá-tdstítidk megkönnyítése érdekében a Fémgyüjtő Központ három év őtd vds- és fémhuliadékgyüjtő hadjáratot szervezett, az úgynevezett „vasnapokat.* Ereken a gyüjtőnapokon elsó* iaben kerül sor a hazatért Délvidék vas- és fémhulladékainak rendsieres Ösz-saegyüjtésére.
A fémgyüjtő a vasnap-soroiat megkcidésére mar megtette ae előkésa !11 eteket s a szervezés munkájába ezúttal is hatékonyan kapcsolják be a már jól bevált társadalmi munkát: ai cgyesü eteket.
| levente és- és cserkészalakulatű-kat, az iskolák növendékeit.
Magát a gyűjtést eiidén is a megállapított átvételi árak készpénzbeli fizetése mellett fogják lebonyolitani.
A péingyüjtö ae idei vasnapok alkalmával főleg a falvdk: nagy-éz kisközségek lakossága körében fejt majd ki munkát, mivel a tapasztalatok szerint itt aránylag sok vas- és fémhulladék hever felhasználatlanul, ami sikercsen járulhat hozzá ae ipar anyagellátásának további biitositásához.
A tegnapi égiháború alatt a villám agyoncsapott egy récsei gazdát
A nagy forróság után, amint előre látható volt, tegnap este égiháború robbant ki, amely Nagykanizsán és vidékén is végigvonult, majd rövid ideig jég esette anélkül azonban, bogy itt kárt okozott volna. A villám több izben is lecsapott a környéken. A viharnak, sajnos, halálos emberáldozata is volt Tóth József nagy récsei gBzda künn kaszált a mezőn, amikor kitört a vihar. Tóth
nem tudott már Idejében fedett helyre jutni, kaszájával egy fa alá menekült. A következő pillanatban hatalmas égzengés hallatszott. A villám lecsapott es a fűzfa alá me-nekQlt Tóth gazdát halálra sújtotta. Később\' arrajáró falubeliek találtak rá holdestére. Beszállították a községbe. Ma délelölt orvosrendöri bizottság szállt ki Nagykanizsáról a községb
Egy pillantás a fagyasztó-termekbe,
ahol esztendőkig eláll a német katona ennivalója
A megszállt keleti területek [ipatahiak étclnűszcrtároh.sá> nál a legkorszerűbb módszerét kel alkalmazzák, amelyeket hosz s és beható kutatások és kir serietek előztek meg. Ide tar-1 tozik a mélyhütéses módszer is, melyről egy fugyasztó-hadiellá-tó üzemben lett látogatás yilár gos képel nyújt. Az üzent vezetője a megszállt keleti terükv
ten lévő elhanyagolt üzemből virágzó élelmiszerellátást támpontot létesített, amely ma már csaknem az összes frontszakaszokra továbbilja a frissen tart toll élelmiszereket. Az üzemet szimtalan folyosó szeli át, melynek két oldalán példás rendben sorakoznak a felirattal ellátolt hűtött gyümölcsök és főzelékrér lék. Egy másik hűtőteremben a
*iü Jili.Támadás og^zovjot falura (I\'oto RJü. V.).
husnemüek vannak felraktározva, melyek teljesen szagtalanok keménnyé fagyotlak, ugy, hogy elosztásuk nem késsel, hanem fűrésszel történik. Hatalmas kompresszorok segítségével ;t folyékony aníruoniákot az egész üzemet behálózó vezetékeken vezetik, melyek az épület legkir sebb zugát--is állandóan hűtve tartják. Az ammóniák elvonja a környezettől a inteleget s a ver zelékekct mindenütt csillogó jég-krislúlyok fedik. A legnagyobb problémát eleinte a szállítás kérdése okozta, mivel a sokszor kir lométerekre fekvő tábori kony\'r bakhoz a szállítást ugy- kellett végrehajtani, hogy a hőmérsékletet mínusz H fokon kellett tait tani. Ma a hűtött élclmiszcrszál* litást ÍJ—5 tonnás \' hatalmas acélt ar.l ályoklSo* hasonló hütú> vagonok bonyolítják le, melynek kettős páneélburkolata kő> zött elhelyezett szénsavzárótan tályok gondoskodnak az állandó hidegről és a szigetelőanyaggal ellátóit kettős burkolat ti szálf lilotl élelmiszereket hosszabb időn át hűtve tartja. Érdekes a fagyasztóit élelmiszerek ulja a termelölöl a fogyasztóig. A fal-gyasztásra szánt élelmiszert gondos tisztítás ulán a fagyasztói csatornán keresztül küldik, ahol az áru 30—40 fokra hűl, innen a vasúti hülölartályokba vándor rol és első útja után hütőűzer mekben raktározzák fel, hetekr re, hónapokra, soke&or évekre, a szükségnek megfelelően, inig végre hütövngonoft segitségévcl a különféle földrészek fogyás/4-lóihoz jut. A legfontosabb köve* tcliuéuy azonban, hogy a Elütési folyamid egy pillanatra se szakadjon meg. (MNK)
Divat és szerelem
Kélségkivül a kedvezőtlen jul«* járás is hozzájárult ahhoz, hogy a iinegszokott telt házak helyett tegnap estcf gyenge ház nézte véj gig az előudásr. Cserháti Lajos operettjében adva van egy bit* dapcsti áruház, amelynek\'atnet rikai főnöke van, akinek fia (D. Szabó József) titkárával CH. őá* bor Pal) európai látogatása során Budapestre is eljön és itt — hogy áruházát és személyzetét jobban megfigyelhesse — szerepel cserél titkárával. A fő» nők fin titkárnak mutatkozik he, míg a titkár a főnök fiának szer repét adja. Ebből adódnak a nyári operetteknél szokásos fis szinte sablonszerű \'bonyodalmak . A főnök fia beleszeret,az áruház menekénjébe, el is akan ja venni. Az amerikai apa (Jleák rerenc) azonban tudomást szer
FERENCJ&S&f
KKSKRÜVI/
1042. június 0
utiai közlöny
rcr. evröl villámgyorsan Budát pesten terein* ós inegukudálvozr Jj, a készülő >messaüiuncot\'. 10.UÜÜ doJliír >lelépés (^vigasz.: díj1\') cllehÖbeil .sikerül is egy lemondó nyilatkozatot kivenni a leánvtól (Pogány Margit), kiről azonban sok móka ós bonyodu* lom utíiu kiderül, .hogy nem a fin (!>¦ Szabó József), hanem a. divattervező (Csonka Endre) inennvasszouya. Közben szop lílnrbt\'tótek is vannak beállítva. A vége : a megszokolt hepíewt, Nem is lehel mást elképzelni: óz apa beletörődj hifin választat* sába és egy gesztussal hozzája" elíl ahhoz, hogy fia az áruház nróbakisnsszonyál, Hiát ;iíar állni Ilona) vegye el.
A színészek igyekeztek a darab minden helyzetét bőven és szellemesen kiaknázni. Ahogy a lioletla-lársulut egyáltalán annak a maximumát produkálja, amit egy vidéki társulattól vit; iléki eszközökkel és körülmér nyék között kívánni lehel. Har-galtai Ilona próbakisasszonya meleg, Tinóm, simulékony alá* (íilás volt, határozott igyekezel lel, Pogány Margit menyasszo-jiva egy darab pezsgő élet, mely :iz egész színpadot telin kedves megjelenéséivel, 1). Szabó József rokonszenves alakító;, ha több bensőséget visz be játékába, még leijesebbé teszi azt, Deák Ferenc,az apa szerepében a kor moly színész ruUnirozoll jálér ka, Csonka Endre a mulat lat ás.-Inni a tréfa nagymestere, akif nuk már puszta láttán afközönr sé« derül, II. gáborul titkárt jáfian nngyoli sok igyekezetei láttunk partnereivel való bekapcsolódó és azonos jálékához, kü lön ki kell emelnünk mint fi\'r gyelemreméltót -Nagy Mária, majd Sallay György táncát. Nagy Mária megérdemelte a sok lelkes tapsot, szépet nyújtott, .Sallay mestert nyomatékosan kiemeljük : ¦guihqembere* a túneinulalványninak. Z. Szabó Gyulát szívesen látnánk nagyobb szerepekben is. Hánó Mihály bárója uri játék volt A szalon emberének minden tökéf Ivével. A többiek is mind egyber olvadtak egy szép, tömör, görv dülékeny együttes játékba. Dó nem szabad megfeledkeznünk Li.szlóffy Lajos karmesterről és Deák I-erene rendezéséről. \'A közönség mulatott Gs Jó\' érezte magát . (ö. k.)
A színházi Iroda jelenti
Ma kedden este Galotta Foronc let-cpMvel n/lurekorill Marái Sándor vl-iStftUrU ulamüve a Kaland, parádés ezureposzulabau.
Szerdán este a Nagykanizsán létcsl-teudft tüdöszanatórium Javára Jótékony-celu előadást rendez a szintan.ulut dr. Krátky latvaons polgárm&i térné védnökiéi* mellett színre kerUI Arany Janói dramatizált költeménye, a Fülemile a felvonásban, zenéjét szerezte párkai Ferenc. A löszeropekot: Po-«4ny Margtt, 11 a Mtiry, Kovács Anna, Budai Julla, Mojzes Mária, Tunyoghy Péter, Ueftlc Ferone, Csouka Endre, Wnó Mihály, Egervaiy L. üéla és 11. Oftbor jatazAK.
Csütörtök este Varázskor! ngö nagyoperett 3 felvonásban, szouzaelós szo-reposztásban, pazar kiállításban.
KISS FATELEPEN
Erzsébet-tér 13. Arany JAnos-u. 8. Teleion: 5-39.
A nagybanival nök már az első napon tömegesen jelentkeztek a bonvédelmi munkaszolgálatra.
akik azonnal letették az előirt esküt
A nagykanizsai magyar nők ismét derekúnál! kitellek maiinkért. Tegnap délután kezdődött a honvédelmi önkéntes munkaszolgálatra valé jelentkezés a polgári fiúiskola egyik termébe), és a kanizsai nók osztályra való tok intőt nélkül, tömegesen jelentkeztek. A földszint egyik termében már.várta a joleiUkezókel a vezetőség, élén Karkas Vilma elnökkel, aki a bizottság lelke. Dlt láttuk a lelkes hölgyök soraiban, akik i4 felvételt és nyilvántartásba
llolyezésl végzik l\'npp Jánosnét, Hoítz Ivánnét, vitéz Cscte Anhdnét, tontav Csuíyt, dr. Balázsnét, Mázol Lollit^ blb., akik valóban elismerésre méltó boicjíó tovékonységOt fejtei-tok ki.
Klöször a jelentkezők személyi adatuit vették fül, majd törzskönyvi lupba Írtak éket, ami után e.oiKjr-
tonként nyomban lototték a szokásos esküt, amellyel elkötotozték magukat a Haza szolgálatára, ugy, hogyha hívják éket önkéntes munkaszolgálatra, mindenkor rondelkezésro koll hogy álljanak.
Nagyon szép, lelkes és igazi magyar szívből fakadó volt a hangulat. A..Magyar Haza hív — volt a jelszó és mindojíyik örömmel jött és esküvel kötolozte el mugát a honvédelmi szolgálatin.
Ma délután tovább folynak a jo-lenltezésok.
Tudjuk, hogy egyetlen kanizsai magyar nő sem fog hiányozni, aki jelentkezés alá oaik. v
A\' Vezetőség kéri, hogy a Jhlont-kozók személyi igazolványt vígvo: nck magukkal, pld. rendőrségi bo-jelontőlapol, személyazonossági igazolványt, polgári azemúlyi lapot, utb.
nai\'irknd:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Sz. Mária lyóg-yszartár Király utc* 40.
KiökanizHán az ottani gyógyszertár állandó ügyuletes szolgálatot tart.
,,\\ I1ÖÜFOB.DÖ nyitva van i*^! ü érától tsls 6 óráig. (Hítfíi, »i«rda, púatek Üé\'Ulál éi !.tíil-!urj c^il.v. u-i|,
uóknek.) Telefon: 5liU.
Nftptár: Juulus 9. Kedd. ltom. kat. Prím. és Fel. - Protestáns Félix - izr. üzlvui! 24.
— (A megyéspüspök bérmauton)
Dr. Gzapib Gyula veszprémi megyéspüspök bérmauton járt tktmogy-ban. A moiiyéspüspököt bérnuiutjáni elkísérték Vermes Dozsó főszolgabíró, dr. Kiss György próppBt, a k&pQSVári esjxn*e.4-plebAnoH és No-vies István BZOntbalassI plébános is. Először Kaposszontbonodekon, majd Bzomajomban bérmált dr. Üzapik Gyula, majd a bónuálások után visszatért Veszprémbe.
— (Szoborszentelés Bucsu-szentiászlón)
Ducsu szenti ász lón most szonlelték fel azt a gyönyörű Szentháromság-ázobrot, amelyet özv. Ilorozeg lm-réné jánosházai asszony állíttatott\' fel a szonthiszlói kegytemplom előtt Kflüt) [kjujíós költséggel és nagy áldozat készséggel. A szobrot Kauzli Gyula kerületi esperes áldotta meg, utána tábori misét mondott a fo-rencrondi atyák 6s novíeiusok sogéd-letÓTel.
— (Tanügyi hlr)
Szabó Anna paésai tanitónú megválasztásai a tankorületi fóig;az((ató jóváhagyta.
— (Államsegély a pacsaí iparostanonciskolának)
A vallás- és közoktatásügyi mi-nisztor a pacsái íparostarioniskola részérő 850 pongó* éllamsogélyt utalt ki.
— (Hadbavonult Iparosok segélyezése)
Felhívjuk ipartestületünk budba-vonulL tagjainak segélyre szoruló hozzátartozóit, liogy folyó hó ÜO-i« az Ipartestület hivatalában a hivatalos órák alatt délelőtt SJ—l-ig, vagy délután !)—6-ig saját érdekükben jelentkezzenek! Az Ipartos-.tület elnöksége. (:)
—- (A balatoni fürdők forgalma)
A balatoni gyógy- és üdülőholyok látogatóinak száma 25.7 százalékkal emelkedett, mig az eltöltött éjszakák száma, 20.6 százalékkal volt több, mint az elűző év bon. A Balatont az 1941. esztendőben összesen ÜOO ezor fürdővendég látogatta mog, akik 2,284.000 éjsznkát töltöttok a Balatonnál. A logtöbb fürdővendég Hévízfürdőn volt, azután Balatonfüreden és Balatontól lén. A külföldiek száma mindössze 426 volt.
— (Értesítés)
Tisztetöttel értesítem a n. é. kö-zönsógot, hogy üzleteimet folyó hó
18-tól minden szombaton 1 órától hétfő roggolig zárva tartom. — Pólcsios. . (:)
— (Nagyon sok vilin épül a Balatennál)
A balatomnonti épitkozésok nngy lendülottol folynak*. Az 1Ö41 évben összesen 605 epületet omoltok, 227 ezor 043 légkölnnétor uioimyiség-bon. Az 1040 évvol szombon 19 százalékkal több az épitkozésok száma ós a beépített légköbméter mony nyiséifo 2G azázalókkal omolkodott.
VÁSÁROLJON
kUlföldi ^ kerékpárt
Lukáts Láaxló \'ttZ^tXéte
Eraaóüoí-iór 30. aaAm. SH
Holnap este hzlnlelöaáág
a kanizsai tüdőszanatórlum céliára
A nagykanizsai (lazBiiaki) tödébe togsz a na tórium rövidoson megnyílik. Sok száz és szűz szoftériy\'beteget fognak ott mogmenteiii\'ía\'fclra-\' gadni -v tbc. karjából. A szanatórium bolfló herendbzését L-3\'luíelábui megnyitását segíti tló és támogatja,: aki a holnap, Bzorda esti szinnlóadá-sön ti&szt vesz és igy bolépMJogyé-vyl"i-.\'*zájárul ennek a nagy onilw;i-¦\'baráti\',\'inté7.ménynek\' mielőbbi megnyitásához. Vegyünk részt minél többon a "Fülemülén holnap eati előadásán. .
Ujéx bmmm mérlegek)
minden célra kaphatok. JnvltáBok Jótállás\'sul
frank
MERLEO-OzEambsn
Eölvös-w 2/a. Tételen: 509.
— \'Milyen kisiparon fizethet ndót átalányösszegben ?)
Az uj adótörvény szerint egy segéddel és egy tanonccal, vagy segéd nélkül, do két tanonccal dolgozó kisiparosok általános korosoti adójukat évi átalányösszegből) fizethotik. Ez a kedvezmény csak azokat a kisiparosokat illeti,\'akik túlnyomó részt kézimunkával, mogdőlésrtí:\' Ipari cikkokot állítanak oló. Széket" TOeff" akkor is átalányösszeggel koll adóztatni, lm munkájuk tievrészét mü-holyon kívül végzik el, mint például bádogos, vízvezotékszerolŐ és villanyszorolŐ, üvogos, szobafeetó és mázoló. Dzzel szotnlxm nom fizot-hutik az adót átalányösszogbeh azok az iparosok, akik nom iparcikkokot állítanak oló, hanem nz ipar körébe tartozó személyes szolgálatot vagy munkateljesítményt vógoznok. ilyen iparosok például a borbély, kéményseprő, gőzmosó, ruhatisztító, korcsmáros, kifőző, osolédólhólyoző, fogtechnikus atb. Nom adózhatnák állandó adótételek szerint a képosi-téshoz nom kötött iparosok\' "som, mórt nom tartoznak ipartestületekbe és igy alkalmazottaik számát mog-bizhatóan igazolni nom lel.ol.
ZALAI KÖZLÖNY
ÍFolytataa as 1. oldalról)
1«« kizárólag hajókkal biztosítani. Khhoz jól kiképzőit lógihtuioróro is •BÜJcsép vnn, amol> a rondolkozósro illó hadihnjókkal ogyüttmöködTo ny.brtft tudja tartani a toncori utvonalakat. Ha nom sikorül orodmé-nyoson megvédeni a toncori mam-köttotóeokot, akkor a szővetnéRosokot a Hajna-vidék és a líuhr-vidék ol-len inté/jptt még oly bovos légitámadások som monthotik már mog — írja az angol lap.
A Japánok bitkád alá veszik Ausztráliát
Sydneyi jelentés szerint Anszr tráüában xigy tKdják, hogy a japánok aránylag erős btivárnat szádkőte lékeket küldenek Ausztrália blokád alá vételére.
Hatalmas páncélos csata AMkábmn
Budapest, június 9 Az északafrikai harctérről ért* kezelt jelentés szerint a sivatagiban olyan hatalmas páncélos csata dul, amilyenre az afrikai háború során példa .-m volt. A német hadosztályok prősitésef ¦-kel kaptak és ennek következtében az ütközet méretei hatalmasan megnövekedtek. Mindkét részről körülbelül 1000 páucéV los és 2500 ágyúval felszerelt gépesített tüzérség vesz részt a harcban. A légierők mindkét részről igen élénk tevékenységet fejtenek ki.
A miniszterelnök kihallgatáson a kormányzónál
Budapest, június 9 Kállay Miklós miniszterelnök kihallgatáson jelent meg a Kort mányzónál ős beszámolt neki németországi útjáról.
BILD
lemet, exhumál, szállít.
Céftlulnjdonos:
Dervallts József
M0 TaMaat 269.. 1««., 120.
1220/1942.
\'di\'4\'" k™6"\' von\'l<""! Mrte\'
Hirdetmény..
Lígrád kOzséc elöljáröaága 1942. évi Június h6 21-én d. e. 10 érakor adja bérbe nyilvános árverésen négy évre a község tulajdonit képező uanjuannajlSt.
Árverési feltölelek a legyzol Irodában betekinthetek.
Legrid, 1942. Junlui hó 7-én. IMI Az elöljáróság.
Nagykanizsa m. város polgármesterétol.
10.378/1942.
Hirdetmény.
Értesítem a város közönségéi, hogy a városi strandfürdőt és sportuszodát t. évi június hó 1-én reggel 8 órakor megnyitottam.
Nagykanizsa, 1942. június hó 1-én.
Polgármeatei,
A képviselőház és a felsőház mai ülése
Dudaposf, június 0 A folsónáz mai ülésén napirend olótt gróf Bsztoriiási János interpellált !1 kultuszminiszterhez. Hangoztatta, hogy a snorszövotségi szervezőiek működéséről kiadott rendeletet alkotmányellenesnek tartja. A kultuszminiszter válaszában kijelentedé, hogy joga volt a sportszövetségi szervezetekre vonatkozó rendelőt kiadására és azt is megállapíthatja, hogy ki lehet vagy ki nem lobot tagja. A felsőház többsége n kultuszminiszter válaszát tudomásul votto. Utána áttértek a napirend tárgyalására.
Budapest, június 0 A képviselőház mai ülésén folytatták a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló törvényjavaslat tárgyalását. Lázár Imre, Padány i-t\'nilyás Jenő felszólalásai után báró íVmífy Dániel emelkedett szólásra, ismertette a javaslat volejét és szükségességét. Kivételezés tekintetében felvétetlek a kérdést, hbjryt meg kell vizsgálni az elmúlt 22 év alatti magatartását a kivételezetteknek. Hangsúlyozta, hogy a földeket nem ingyen osztják ki., do az arra rászoruló kisemberek nok kedvező hosszú lejáratú fizetési foltételekot biztosítanak.
j Vegyünk magyiS^önyvet!
1 Támogassuk a magyar Irokat, tolt belyott fegyverrel vódlk
Iuu a magyar Igazságot! — Könyvnap! könyvöt
SCHLES8 TESTVÉREK Horlhy Miklós-uli fióküzletében.
Még az össze! befejeződnek a megkezdett ntépitési munkák
A kormány közlekeJésI politikájában jelentős szerepet játszik az uj utak és bekötőutak épitése mellett a már meglevő ulak modernizálása és állandó burkolattal való ellátása.
Az elmúlt év tavaszán a kormány kereken 130 kiloméler h03szu különböző fő közlekedési útszakasz korszerű, főképpen betonburkolattal való átépítésére adott megbízást.
Normális viszonyok között az emiitett s 1941. tavaszán megindult útépítések túlnyomó része ugy;n-abban az évben befejezést is nyert volna, tavaly azonban a munkák előre nem látható okok miatt bekövetkezel! elhúzódása miatt csak 50 kilométer hosszú ut készülhetett cl, mig a többi 80 kilométsr hos3zu útépítések befejezése erre az évre
maradt. Ennek következtében az átépítés alatt álló útszakaszokat továbbra is elzárva kell tartani s a forgalmat több-kevesebb kerülőt jelentő terelőutakon kell lebonyolítani. Illetékes helyen megelégedéssel állapították. * meg, hogy a környékek lakossága a háboius nehézségek tudatában megértéssel s példás türelemmel fogadta a munkálatok elhúzódását. A kormány minden erővel ipirkodik leküzdeni az igen nagy nehézségeket, hogy az útépítési munkálatokat minél előbb befejezzék.
A megfesziteíf munka alapján kilátás van arra, hogy a megkezdett uiépitéfii munkákat az őszre legnagyobbrészt befelezik s az elzárt útszakaszokat átadhatják a forgalomnak.
Egy német ropíllötőron fPotn R. D. V.)
Korain Jonőné született Elsner Ella ugy a maga, mint apósa Koréin Lipót és oyermekei Sándor és Magda nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy forrón szeretett féri, a legjobb gyermek, apa és rokon
Koréin Jenő
téglagyáros, tűzharcos
f hó 9-én reggel hossiu és kínos szenvedés után 58 éves korában elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait e hó 10-én délután 6 órakor helyezzük örök nyupalomra a pacsai izr. sírkertben.
Emlékedet soha el nerc niuló kegyelettel örluxuk megl I-ten veledt
(Minden külön értesité* helyett).
Az olaszországi amerikai konzulok Lisszabonba érkeztek
Lisszabon, judEub 9 Tegnap Olaszországból több ame-i rikai állam 88 konzulja elkezelt ¦ Lisszabonba, ahol kicserélik őket a \' tengelyhatalmak alattvalóival.
iPnéiiiBETfm
HJJlQvlaüi\'ásK azonnal beléphet Kiln. ger hölgy fodrásznál, Csengeiyut 2. 1658
jól fűző bejárónőt keres Wlndlichné, I\'ő-ut e. 1604
DRÁVAVDLGYI
tfILiaMQS ARAMSZOLGhITATÚ R.-T.
iK.karerQ felvilágosítás minden vlllamoa kérdésben
Csengery-ut 51, telefon 294.
Aramutmlék fizetése, reklamációk, hlbsbejelentessk Sugér-ut 2, I. emelet, telefon 213.
BaJéranSt azonnal (elveszek. »t 35.
Suhíí-1«62
Karaaak idősebb maaánoa asaionyl, akt kis htztarMiom vczeldaít vállalni. -Cini : Kis, pályaudvari liallk. 1665
adAs-vStbl
Trágya eladó. Jánoa u. 8.
Klai (atelcpen Arán,
162.
Egy ktlogiaUlan Caepel/100 ooíjía. motar eladó Schlealngcr Oyula vaike-reikedönel. 1667
¦» LAKÁS-0Zt6THELYIseo ~
Balatanmái-laa, kozvcllen a vlzpar\' Ion, négyazobia komforttal berendezett modern villa 450 pengőért kiadó. Clm a kiadóhivatalban. 1669
• HÁZ ÉS IWOATLAN \'¦
Maayar.u. ». ia. héa ol.dó. 1612
tBüOmtuí -
llargllay grafalogiaa (Irálya.-37.
alatt fogad.
Szentképek ™Sí.
nagy választékban — legolcsóbb
Horváthnál, Fő-ut 2.
ZAÍ.AI KdZILONY
POLITIKAI NAPILAP. Eladja: „KBzBudiilglR.T. Nasyk«a,liM*s Paletta kiadó: Zalai Király. Nyomatott: a MKii(iixdftEiigl it. T. N-pkíidzsa*
üyfcMil\'jlAbíi.li. Hagyttusliiii*!. • \'!:y<-»vtMst SaWi XsJsl Kar*^
82. *vfoly»m, 129. »4m.
Nagylunlaa, »42. június 10. szeré*
ára 12 HIUr.
ZALAI KÖZLÖNY
8«rke«zlo«ég 6» kiadóhivatal i Főút &. nám. Szerkesztőségi é« kladóhlvatall teloton 78 kl Megjelenik minden hétköznap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KlótireUwl Ara: egy hónapra 2 pengő 50 tUletv
negyedévre 7 pengő" 20 ffilér. Egyes Bzüm: hétköznap 12 tlll., szombaton 16 1111.
Levéste politika
IrU: dr. vltéi Dauéiy Endre
Csuk a napokban figyelt fel közvéleményünk a politizáló, leventére, amidőn a 3.1)50. sz. ni. kir. minisztériumi rendelet meg-tiltotta a leventék politikai ler vékenykedését.
Politizálta k-e a leventék ?
A politika sző sajátos értelmében vévé leventéink legidősebb évfolyamai sem politizállak. Csak a politikának külsöséj geiben vett némelyikük részt. Politikai pártok és más megjej-lölésü politikai Szervezetek tagjaiként gyűlésekre és összejőve*-telekre tárták\'. Jelvényt hordtak és tagdíjat fizeltok.
Fiatal lelkük üzle őket a politikához. Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy csak jelszavak hívták őket a politikai pártok helyiségeibe A fiatalok is na<-gyon jót tudják, hogy mit miért csinálnak. Ok is látják a keret és tartalom, a levegőbe dobott kijelentések és a megvalósítható komoly tervek közötti különbséget
A tettvágy és a jóakarat az, and a politikai tevékenységhez vonza a fiatalt. Ügy keringenek a politikai elméletek közöli, mint az éji bogár a lámpafény sugarában. Duzzasztja őket az önbizalom, az erő és sok esetben a tehetség is. ¦ A fiatalság is óvatos, egyikük sem akar a maguk lendületévé! és jóakaratával zsákutcába futni, tehát a\' felnőttekhez indul* nak tanácsért. Lelkük kincseit a közösségért akarják áldozni és nem elégednek meg a mindennapi munka szürke robolmunka teljesilésével. I>gy kubikos ler génynek például hiába magyar rázom a legfényesebb szavakr kai, hogy az ö verejtékes munkája is az országépilés egyik biztos köve, ö munkáján kívül többre is vágyik. Politizálni akar. Kz alatt azt érti, hogy a közösségéri szeretne dolgozni.
Az ifjúság megunta azt a kifejezést, hótfy a társadalomnak a szeme rajta van. Azt kívánja hangoztatni, hogy az ö szeme van a társadalmon. Tehát a megfigyelés kölcsönös. Sokáig folytathatnánk ezt a fejtegetést: Száz szónak is egy a vége -ez cselben is. A levente polltír zált, mert a benne felgyülemlőit kincseket ki akarta szórni, de hiányzott a politikai párfokon kívül a megfelelő terep.
A 3050. sz. miniszteri rendelet neon keltett meglepetést a leventék körében, mert az értét kesébb része már »más« politif kát folytatott. Kiléplek a pántokból. Megunták és olthngyíák a felnőttek szélmalom harcait. szóyHAH ós áskálódásait ós uj
Az Egyesült Államok két repülőgépanyahajót vesztettek a midwayi ütközetben
Japán csapatok több támaszpontot elfoglaltak az Aleutákon Nagy német támadás Indult Leningrád és a valda! magaslatok között
Az olasz haditengerészet és légierő Olaszország hadbalépéi-sétől ez óv május 31*íg a következő veszteségekel okozták ¦ az ellenséges hajózásnak :
Az olasz tengerészet a Föld" közif-tengeren és az Atlanti-óeeánon, valamint más teiigcref-ken 12ÍI hajót süllyesztett el 906.590 tonna tart alominal. Az olasz légierő a Földközi-lenge.
rcn és más tengereken (64 hajót pusztított cl 107.000 íomiatai-talonmial. Az olasz tengerészet és légilrqdcrö lehal összesen 193 hajöKmtsziitoll cl,\'1313590 lonnalarlatífhimal. 1S110. június lOj-töl I012.\\iájus 31-ig az olasz tengerészet felszín feletli egységei 23 tengeri ütközetet Vívtak meg.
Az elmúlt napokban I? ellenséges hajót süllyesztettek el a német buvarhajók
Berlin, június 10 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy a tengely hatalmak tengeralattjárói az elmúlt nar pókban ismét 12 északamerikai vagy Oszakámért kai szolgálatiban álló kereskedelmi hajót süllyesztettek el az Egyesült C\\lr lomok keleti partjainál, a Kar
raibiHeiigeren és a Mexikói-öbölben. Az elsüllyesztett hajók között volt egy norvég teher-gőzös is. amelyei az amerikai kormány foglalt le. A tengeiY alatljárók a hajók .egy rész Ót a part közelében süllyeszfetlék cl, ugy, hogy a hajósok közül több\'1 nélí sikerüli parlraszállniu.
Popolo dl Roma i
Olaszországnak ezt a háborút feltétlenül végig kell harcolnia a végső győzelemig
Róma, június 10 Az olasz nép jogos büszkesége gel üli meg had bal epésének mí\\t sodik évfordulóját —- irpu a popolo di Honra diplomáciai szerkesztője. —¦ Tudatában van annak, hogy milyen jelentős katonai és szociális erőfeszítése* kel lett mar eddig és azzal a minden eddiginél elszántabb akarattal ünnepli az évfordulói,
A háborús Ipar teljes
és a kczdeli nehézségeket siker rült kiküszöbölni, amely a tcar mclés megfelelő megszervezésének köszönhető. Az ország.pénz-ügyei a iegszi bírd abba k, mert a nép maga finanszírozza -a bár borút, amikor lelkesedéssel siet lejegyezni a nemzetvédelmi köh-csönöket. Az élelmezési nehéz* ségeket a legteljesebb t\'cgychvmi-mcl viseli az olasz nép. mert telr jes mértékben átérzi, hogy ez a háború sorsdöntő háború és
hogy a küzdelmet folytatja a győzelemig. Olaszország ma erösebb, mini a bábomba lépé> pésekor barmikor volt, jóllehet veszteségeket szenvedett, amjef lyek elkerülhetetlenek voltak egy olyan háborúban, amelyet két óv óta folytatott több arci-vonatbn, szárazföldön, tengeren és levegőben, erőfeszítésié! működik hogy azt feltétlenül végig kell harcolnia a győzelemig, bármibe kerüljön is az. Olaszország ellenállása tudatos ellenállás. Az olasz neni\'/el tudja, hogy vezére mindent meglett a háború clK kerülésére és mélységes hálát érzett azokért az erőfeszítésekért, amelyeket e. nagy olasz tett, hogy megmentse a bőkét, valaf-íuint azért a határozottságért is, amlelyet a Ducc tanúsított
akkor, amikor eljött a végzetes pillanat. —¦\'
A német sajtó Olaszország hadbalépésének második évfordulójáról
lierlin, június 10 A birodalom1 lapjai Olaszországnak az uj világháborúba történt belépése második éviorr dulójának alkalmából vtsszapil* lantást veinek a tengely megszületésére és ránmtntnuk arra, hogy milyen mértéklwn járult hozzá a szövetséges Olaszország a helyzetnek a megerősítéséhez. A Völkiseher Iíeobachter emlér keztel arra, hogy a versaillesi békeparancs végérvényesen meg akarta ölni .Németország alkotóerejét és Olaszországot meg szolgaságra akarta ítélni. A nér met lap hangsúlyozza, hogy a birodalom Olaszország oldalán álll az abesszíniai erőpróbán is.
Japán repülök támadása a klnal fronton
Tokió, június 10 A Domcif-iroda jclenli, hogy japán bombázógépek kedvezőt)-len időjárási viszonyok közepei1-le fejtetlék ki tevékenységüket Kínában. Egy japán harcigéntkötelék a visszavonuló csuug-kingi csapatokat támadta meg a Csucsaulól északnyugatra fekvő hegyes vidéken, (¦gyanúkkor más bombázók váratlanul megr lámadiák a Fokion tartomány déli részén fekvő Pucongol és ei pusztították a város katonai bérrendezéseit. Ugyanezen kölelér kek a várostól 30 kilométerre délnyugatra bombáztak egy ¦lő tehergépkocsiból álló ellenséges oszlopot.
Ax angol sajtó a hajóvesxtesé-gek hetenkénti kSxUsét követeti
Slockholm, június 1() (NST) Svéd laptudósilók jer lentése szerint az angol lapok követelik az angol kormánytól a hajőelsüllycszltísek hetenkinti közlését. A Daily Express vezér-
\'Folytaláí az 5. oldalon)
politikát kezdtek : levente-politikát. .
A legszebb ifjúsági politikai programm a 1 eventekötelezőttf-ségrol szóló rendelkezés megvalósulásának elősegítése. A legr
tartalmasabb és a legszebb prog*-ramm, amit maga elé tűzhet az ifjü. Valláserkölcsiscgct, faji és nemzeti öntudatot, korszerű haladást, mind azt hirdeti, ami az il\'ju lelkében vágyként él. Az
ifjúságot a politikai pártok Telő a küzdelem vágya is hajtolta. A politizálás bizonyos tekintete ben harc is, ellenieteknek a tti-datos kihangsúlyozása, majd elsimítása. Megtaláljuk ezt a
zaija1 közlöm
Nyaraljon HÉVIZÉN és megszabadni reumájától.
HÉViZGVÓGYFORDÖ yy*Ü5
ftlrdojc, amellett ideális nyaralóhely. Kitűnő konyha. Diétás étkezés f), diétás nővér vezetésével. Eleőrendu. valamint szerényebb Igényeknek megfelelő szállodák. IvÓKÖkAk gyomor-, bél-, epe-, vesebántal-niak ellen. Elő- és utósaisoni kedvezmény. Felvilágosítással szolgél FardőiKaXffatéaAg Hévli, Zala megye Telefon 4.
i vonást a leventepoliUkábun is, Igen sokan, mert nem értik meg, vagy nem akarják megérteni a leventegondolatot, tudatosan piszkálódnak és a kolumbus-to-jás egyszerű kérdések "megold A-sát megnehezítik. Éppen a fin-taltalságnak az elörefoszülése és kimondhatatlanul erős feszítő ereje kelj ahhoz, hogy ezeket az ellenvetéseket elhallgattassuk.
A megmaradt rész olyan pártok karmaiban vergődött, aririec lyek egyáltalában nem mondhat tők tisztán eszmei felépítésűnek. Valószínűleg az idézeti rendet* let — amely a derék édesapa szigorával egy csapásra kijóz;ir nitott — egyes pártokat is kellő metlenül érintett.
A rendelet tehát a leventék százezres tömegeinek vágyai fejezte ki éppen ugy, mint a meg*-ujhodolt leventeintézmény minden egyéb alkotása. Ez az áltir tásunk nem a levontepropugan-da beállitása. A cikk irója jól ismeri a leventéket, hiszen bajtársai és — ami ínég l\'onlosabb ebben az esetben — kortársai is. A fiatalokat csak egyetemes célért lehel csatasorba állítani. Részfeladatokat nem kérünk. Az egész világot akarjuk ujja formálni. A levenlo-gondolat Nagy-Magyarország újjáépítéséi szolr gálja és ez megdobogtatja a leventék szivét. A leventepolilika tiszta szándékú. Az osztály köi-zölti különbséget hála Istennek, már nem érezzük.
A krisztusi, keresztény gondolkozást lenyűgözően bizonyig ják a leventék. A középkorban Hemplomos. lovagok voltak; ma a leventék leltek -templomosok*. A magyar levente bűsz|-ke arra, hogy ö a jövő, önzetlenül is küzdhet a jövőért. Hir szen akkor, amikor kéröcn sürgetik a leventeolthonok megőpi}-tésél, az uj egyenruhát, a tágas sporttelepet és a megfelelő sport eszközökéig nem önmaguknak kérnek. A jövőnek !
Megjolcnl a -3050. sz. ni. kir. minisztériumi rendelet, ez a pompás és vari intézkedés. Köz* véleményünk hamar napirend*-re tért felette. Ez igy is van rendjén. Meg kell szoknunk, bogy a jóról még akkor sem hajlandóak az emberek beszélni, ha az saját elképzelésének a megvalósulása. A leventeélet azonban nem a diesérelérf, bar nem ami annál sokkal lényeger sebb — a szebb jövőért küzd.
BÚTORT
ez&kOxlelben, üABOR műuttxtaiottnál
n0m t*B rondaljta, HlaWtaahmM, vrarmbas-italttlai UH
A magyar illet Pártja vezetőségi értekezlete
Dr. Tamás János hercegi jogtanácsos: körzttvezetö
A Magy^y Elet Pártja nagykanizsai szervezete tegnap este pártvezetőség i értekezletet tartott Tholwav Zsigmond itr. púrtvozetó elnükloto alatt, uki Örömének ndott kifejezést ii vezetőség nagyszámban való megjelenése fülelt. Majd a szőrétől szavaival üdvözül te dr. Tamás János hercegi jogtanácsost, a nagy kanizsai Ipartestület ügyészét, mint uz észak v&rosi kerülőt 111, körzetének vezetőjét, akinek lelkes koros/.tény és magyar munkásságát hosszabban méltatta, Kérte ót, hogy kipróbált munkásságát őzökben a sorsdöntő napokban a MEP-ben is hasznosítsa. A pártvezotóség melegen élje-uezio !ix uj kürzotvozelól, akiben fis észukvaros 111. körzete egy rendkívül agilis és ügybuzgó élharcost nyeri. Űr. Tuinas János közvetlen szavakkal köszönte meg a beléje vetett bizalmat és ígéretet tett, hogy minden erejével a magyar hazát kívánja szolgálni a Mugyur Klet Pártján keresztül,
0*\'jelentette a párt vezető, hogy vité/, gróf Teleki lióla kormánybiztos-főispán legmagasabb kitüntetése, valamint a Nemzetvédelmi Keresztiét való dekorálása alkalmából a párt melegen köszöntötte megyei elnökéi, A főispán most a tőle megszokott arí közvetlenséggel mogkö-
...Niite dr. Tholwaynuk az üdvözlő sorokat és kérte, líog\\ juttussa azt kifejezésre a pár (értekezleten.
Az értekezlet résztvevői inologon ünnepelték a kőzszoretotnek örvendő, népszerű főispánt.
Uojolontotto, hogy Ilovszky János országgyűlési képvisoló megbízásából és képviseletéből! részt votl a zala-ujlakl hősi emlékiuü leleplezésén, ahol babérkoszorút helyezett el az einlékmüro.
Uojclontetlo, hogy Ilovszky János, a kanizsai korülot országgyűlési képviselője június 27-én az esti gyorsvonattal érkezik Nagykanizsára és 2tí-án és 2ö-én délelőtt a kézségüket fogja látogatni, míg délután Kanizsán a körzőtökéi látogatja meg. llovszky június SU-án reggel utazik vissza buda\'iestro.
.Majd a belső pártszervezetí ügyek kerüllek tárgyalásra. Itt fölszólaltok vitéz Tóth Béla társkor ülőt vezető, vitéz Kiló Ferenc, vitéz Szabady Károly, Uarabús Kálmán, Horváth József, üadányi .Miksa, »lb., stb.
A pártvezetóség ígéretet tett, hogy a főispánt, vitéz gróf lelöki Béla kormánybiztost, a Magyar Elet Párt megyei elnökét a legnagyobb hűséggel és ragasskodassal a jövólxjn is teljes erőből támogatni fogják.
Nyugtázzak a kanizsai tüzér-zászlóra eddig érkezett adományokat
A nagykanizsai tüzének annak idején Kimaradtak abból a mozgalomból, aminek eredményét ként a Zalai Közlöny kél csapat zászlót gyűjtött össze kanizsai honvéd cinknek. A Keresztény, Jótékony -Nőegylet most, a nvuf laszlásál jóváleendö, a szerkeszd tőséggel karöltve azon fáradozik, hogy Nagykanizsa hazafias társadalma tüzéreink kezébe is idjon zászlót, a magyar katona esküvel megszentelt szimboluf-mát.
\\ gyűjtés eddigi eredményei egyáltalán nem kiclégilök n nuudig jómugy árnak ismert kar nizsai közönség áldozatkész megmozdulása szempontjából. Az eddigi adományok : Keresztény J. Nőegylet 200 P /.iiia varmegye -iuu r
Untén Mlklösnó 2 P
dr. Frltl Józaefné 5 P
Blndlogor Üyuia b i\'
Az ujabban érkezeit adomár nyokal a következőkben nyugtázzuk :
Szabó Antal 2U— V
NoU Józsot ó.— f
Weraer Boldizsárne 2,~ f
Barbarlts Lajos 5.— P
Aluzol Lujza Z— f
(B. Kj ü. - P
Zalai Károly \'A— P
lirotiviil L»,Öa z— t
l\'arragl Isivan 1.50 P
Senkitől sem kér nagy itdor mányokat a.. mozgalom. Sokan vagyunk magyarok ebben a váf roshati, sok kicsi adományban sok jó magyar szív dobbanha-tik meg. S minéi.lóbb sziv adja azt a zászlót tűzkőink kéziébe, annál drágább szószólója losz az a harctéren küzdő katona szeme elüti az otthon szeretetének.
A Bajtársi Szolgálat munkatársainak ertekezlete a feberterembeo
P. Gulyás: Teljes lelkiségüket vigyék be a munkába 1...
A kanizsai Bajtársi Szolgálat népes értekezletet tartott a fer hérleremben. A hudbavomillak családtagjainak lámogalására é« pártfogására vállalkozott höN gyek, szép számban jelenlek meg. Az értekezleten P. Gulyás Génért ferences plébános elnöc költ, aki részletesen ismertette
a Bajtársi Szolgálat ímbcíilélél, célját feladatait.
Gél: erkölcsi támogatás, a cselekvő szeretet .gyakorlása a hadbavonultak iUnoiimaradottf-jai, hozzátartozói iránt Ennek a szolgálatnak melegnek, érzésr leljcsiiük, testvériesnok kell lctv-iii. Adjuk a Bajtársi Szolgálat-
Dr. SZILÁGYI BÉLA
Z Grand Hotel IMPERIAL
naiyaaállods
Budapest, VII., RAkőczt-ut P0, Keleti pályaudvartól 1 perc. J50 ssoba, hideg-meleg rolyóvle, központi fűtés. Subák 5 pBaaetöl. Komfortos, modern családi szálloda.
1942, június 10.
KISS FATELE IP EM
Erzsébet-tér 13. Arany JAnoe-u. 8. Telefon: 5-39.
ba azt a lelkiséget, ami mnrur déktalanul honleányi áldozató* sággal érzésünkből fakad. Adjuk szeretetünk teljességét, ugy( ahogy és miként aliadbavonul-takT
Feladatuk : elsősorban a kör* nvezettanulm\'ány elvégzése. Ebf böl nyerhetnek teljes tájékozi tatást a. pártfogásba vett csalá* dókról. Ez adja meg a további eljáráshoz a megfelelő keretet. Ha szükségesek a gyakori látogatások : örömrneH* és készség*-gel tegyék. Vigasztaljanak ott, ahol ennek szükségéi látják. Nyugtassák nnegV kislelküeket. Nőies érzésteljességgel és lelki finomsággal, ahol emnek sziük*-segél iá k fonnforogni, ott a gyermekidnek a napközi ottlion ba való elhelyezéséről gondoskodjanak. Majd megfelelő felvilágosítással és útmutatással szolgált a különböző fnlmerü* lendő cselokhcz.
Végül a hozzászólások uláa nM\'gúUiipotitiik \'abban, hogy há> roin heti tapasztalataik beazú1-nvolójára június 2Ö-án délután fi órakor ismét összejönnek a feli érte rémben.
a közellátási miniszter
meglátogatta az andocsi kegyhelyet
Az ohnult napokban magas látogatói voltak a somogymogyei Andocs küzsf\'g, hiicsujáróholyiiek. tiyórffy-liongyol Hándor közollátúai miniszter feleségével meglátogalta az andocsi kogyholyot. Az ájtatosság ol-végzéso után megtekintette, a-kegytemplomot, majd érdeklődésnél hallgatta végig a nagyknnizsai származású P. bzubó Dávid búzfóiiöknek a kegyhely folszontoléséro irányuló terveit, amplynok kívitoléhoz a uií-nisztor támogatását ajánlotta fol.
kaland
Máraí Sándor Vojnita-dijjid jutalmazott nngyaikorü nzinmtivo valóban njflzorö. A azorolmi háromszög, mely in-in hiányzik a darabjából, mog-oldásával mégsbai elégíti ki eom a nózót, som a keresztény világnézetű embert.
Kádár nrofoBszor életküzdelme végcéljánál, klinikája megnyitása napján tudja mog, hogy húsz óvvol fiatalabb foleeégo tanáiöefiédávol készül a boldogság vonatára. Mint örves megvizsgálj a/a fokíséaót c* Bukott l«tognek találja, akiiiok egy félévnél tovább^ nom nyúlik életo fonala. Kzt tudva engedi útjára az hanyagolt, boldogság után vágyó asszonyt. A tanársegéd, mikor megtudja a valót, már o&alt mint orvos kíséri ol a beteget. A darab alapgondolata, — hogy í okikat szerotünk, azokon igazán sohasem aegitbotünk-A Hzollomos, a húsba ós vorbo vi\'igó szellemi harcból azonban hiányzik a katolikus moggyŐzódé«. Tagad ha; tatlanul van végzet, de van emberi szabad akarat is. -Amikor a feleneg oeak «gv ssóért könyörög -én kwv.
1948. |unlu» 10,
ZAL\'AI KOZCONI
Cipőt Telelőn: 498. csak ELEKESTŐL
(Bennata) n-it 13. n.
lemondani színes ábrándjairól, nom keresztényi — ridegen elutasítani. Jó, Ijogy 11 néző a gyorsan porgé, fordulatos érvolések olótl egyszeri liallúsru olsiklík az irú véloménvo felolt.
Qalotta Fprono három órás, nagy szorppébon a professzor volt igazát, művészete fölényével diadalra vitto egyszerű eszközökkel, szavainak műi isikájávál él meny szorul nyújtott. Hargittai Ilona Annája küzdött, vorgődötl boldogságáéit. Voltak pillanatai, mikor nézése, hallgatása pompásan kifejezésre juttatta ssszo-nviságánnk vergődését. A próza ne-hózobb síkján is sok sikert aratott. Soos Lajos tnnársogédo lintalságá-nak minden erőjével küzdölt. Átérzett, izzó szavaival, mikor megtöri felelőssége súlya alatt, nyújtotta a legtébboi< Kovács Anna orvoanojo finom és disztingvált alakítás. Deák Ferenc halk szavú vidéki orvosa brilliáns, az Ólotból jó megfigyelés után kivágott jollcmkép. Vihari Hédi \' asszisztensnőié, mint a családi vihar scmlegos tanúja, biztoson járt a magasságok és mélységek széditó szakadékain. 1). Szabó József és Szakáll Gvula szeropclt még.
_ (>•})
A színházi Iroda Jelenti
Ma, szerdán oste a Nagykanizsán létesítendő ¦ tüilópzanatórium javára jólékonycélu előadás, méltóságos dr. Králky Istvánné urasszonv rédnök-ségo mollott, Szinro keiül a Füle-mülo daljáték. Arany János dramatizált költoményo !t felvonásban.
Csütörtökön esto szinro korul Straiisz Oszkár világhírű oporotljc, a Varázskor ingó II fölvonásban, Pogány Margit, S. llargittai Ilona, Kovára Anna, Budai Julin, Moj/.es Mária, Tunvoghv Pélor, Ugorván L. Uéla. Báné Mihály, l). Szabó József, Deák Peroné, fi. Gábor Pál felléptével.
A miniszterelnök tna délután Kenderesre utazik és jelentést tesz a Kormányzó Urnák németországi útjáról
Budnpoet, június 10 A Magyar Távirati Iroda Jelenti: Kállay Miklós miniszterelnök és külügyminiszter ma délulán Kenderesre utazik és a Kormányzó Ur ölőmél-lóságánál kihallgatáson jelenik meg. A miniszterelnök a kihallgatáson részletes jelentést tesz a Pömélló-ságu Útnak németországi uljától és a német birodalmi vezéri főhadiszálláson telt látogatásáról.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában
Beszéljünk magyarul!
Egy kis zsörtölfidés az „ugye" kflrül
Nemetek magyartalanságokkal
lehet rontani a nyelvünket, hanem moitorasságokkat in. Ilyen mindjárt az élő nyelvben szinte kiirthatatlan!/! burjánzó ^ugyex-. Az irodaiamba szerencsére még nem ronull bc, dr. azért szinpad-jainkon. tzónoklaiokban én a rádió riport-számaiban, ahol az élő beszéd lehelőré. tesz mindig egy-
egy kis elkalandozott, léplen-nyo-
mon felbukkanik ez az ostoba hé-<fagtöUő szó. Rossz szakát, nr.in egyéb, hiszen \'az tnej/S* szócskának csak valóságot kérdésben vau értelme, abban is csak akkor, ha az ember igenre igent vagy nemre nemet vár feleletül. De, ugye, ezt a kérdőszól áitítámandat okban is derüre-lmrura alkalmazni, ez ugyebár nem helyes, meri ugye mégis csak az az igazság, hagy ugyebár, kérem, mindent a maga hclgcn. Tehát:
— H{l!fe, már lói érzed magad! - Igen. ¦
Ili rr. kérdési ugy leltem fel, hogy arra igent vártam feleiéiül, f.ehcl. hogy \'nem lesz a válasz, de akkor érzem a kérdésben ki-
telezett reményemben a csalódást.
Ugyanez (ordítva: ¦ Ugye, még nem érzed jól magad t
—- Nem,
\'Ebben az esetben viszont akkor nem felelt volna meg a válasz a kérdésben kifejezett várakozásomnak, ha a kérdezett kijelentette volna, hogy — de igen, jól érzi magát.
Az *ugye* kérdőszó az efajta használatra termelt a magyar nuefcben én ili/enkor teljen a nnj-gárjoga a szókincsünkben. A kérdésnek olyan finom nyelvi faitája ez, ami tulaidonképpen állítás én csak megerősítést vár a kérdezettől.
Visszataszító azonban, amikor valaki szükség nélkül és értelmetlenül tömi meg a beszédét az *tfffJfS* kérdőszóval, ami ott ¦fityeg minduntalan a szavak között, anélkül, hogy feleletet várna, igy csak lompns lesz tőle a hcszc-dltnk, egy kin nyegle Ízt ín kap, meg még azf in elárulja, hogy kissé lassan működik a koponyánkban a kapcsoló szerkezet, amelynek az a hivatása, hogy a szárakat értelmes mondatokká rakja össze, amig a gondolat \'¦az agykéreg tekcrvényeiből az ajkunkig ér.
— Ugye. le fogunk szokni róla, kedven olvasó í
(W
Öt „halott" bolseviki a magyar arcvonal mögött
Néhány nap óla tart már az időnkén! felélénküld, majd meg olhal-kuló morajlns.
Délre nagy csata dühöng. Bgyro halljuk az ágvuk tompa dübörgését és a zuhanóbombázók bombáinak éles dörrenéseit.
Ili aránylag csend van. A szovjef-hadoszlályok a szomszéd sorogtosfo-kei rohamozzak,
Dgv halljuk: eddig teljesen sikertelenül.
A honvédek védővonala itt, honolni pás erdészeién húzódik. Az állások bizony csak hevenyészettek, hi-Bzon alig két napja, hogy idekerültünk s erősítjük ezt az olőrotoll vonalat, amely a télen át a tábori őrsök biztositóvonalaként szoropolt.
A legénység keményen dolgozik a szükséges árokdarabok kiépítésén és a tűzfészkek kialakításán.
— Pedig nom nagyon érdemes vesződni evvel, — mondja, az egyik legény, miközben megtörli izzadó homlokai - ugy nézőm, nem sokáig maradunk itt. Aligha birják már sokáig a muszkák t Mog a főd is járhatóssd szikkad, fűkkor \' oszt hajrá!
Túlnan, u vörösök ís dolgoznuk. Erősítik állásaikat. Árkaik azonban csak helyenként látszanak.
Két szovjet gép jolonik mog váratlanul a fejünk folott. Légelhárító
(M.. klr. honvéd haditudósító század közlise)
ágyúink köröskörül megszólalnak. Nyomjolzó lövedékek sárga kígyói gyorsan kúsznak a Tíaták fotó.
Rövidoson vissza is fordulnak.
Mosl hirtelen megszólal az ogyi\'\' géppuskánk s néhány sorozatot ad lo. Gyalogsági puskák ropogása a válasz, aztán megint csend. Dólfolől azonban szakadatlanul halljuk a tompa inonijlásl.
Utóbb öl század némot nehézbombázó vonulását figyeljük mog.
— Itt ötöltünk hogy viselkednek n vörösök? — kérdezzük a század-parancs uokot.
— Mióta itt vagyunk, többnyire csak járőrcsatározások folytak. Próbálkoznak .mindenütt, dö mintha már sokkal fáradtabbak és kimerültebbek volnának. Néhány nappal ezelőtt alaposan lwtörtók a főjüket a balszomszéd arevonalszakasz olőtt s azóta csöndben vannak.
A parancsnok szűkszavú s alig lobot belőle kivonni néhány szót orról a vörös támadásról. Pedig az 6 százada is hatalmasan Jfivotto a részét annak visszávoréaéból. Tudjuk, hogy honvédőink ozalkalommul iB nagyszerűen , visolkodtok. Lövó-szoink, golvószórósaink, a páncéltörő-ágyúsok és a géppuskások szín-to vorsongtok ogymással. Olyan tűzőt zúdítottak a vörösökre, hogy az olcsigázott, nyomorúságos szovjot
]unlu\',n „, ttéP MOZGÓ S*>rdtn
10—Wg---és csütörtökön
Ketten egy jeggyel I
A legszebb magyar \'/ilml
ELNÉMULT HARANGOK
SzereplOk: Kiss Ferenc, Lukács Margit stb.
EIOaddsok kezdete : 5,7 ás 9 Órakor.
Üzletáthelyezés!
nói kalap
RÓTH LAURA
bazAr-udvar
katonák rohamai egymásután omlottak összo.

A parancsnoksúg hovonyészott szállásán töltöttük az éjszakát. Ez aránylag nyugodtan o). Hajnalban már feleiholodtünk s vélotlonül rendkívül érdokos jelenetnek lehettünk tantií.
A szolgálatvezető jolontotte, hogy az éjszaka fogyvertolcnül fit vörös katona ktiBzott át hozzánk és önként megadta magát.
Persze szaladunk a vonal mögött lévő vízmosásos horgosba, ahol őrzik ókot.
Mi történhetik a szovjet. vonalak\' mögött, hogy a vörös katonák megint ál-álszöknok hozzánk, holott a szovjet propaganda a háború kezdető óta azt a hazugságot hirdette, hogy mi megöljük a foglyokat? Ez-zol az nljas rágalommal igyekezett a szovjot hndvozotÓséí; ráhirni hadso-regénok katonáit arra, hogy a lofr-kétségboesoftobb holyzotokbon is a végsőkig védekozzenok. Es most mégis átszöknek hozzánk és önként adják mngukat a kozünkbo.
Hát özek bizony sárosak, piszkosak, borotválatlanok s hihototlenfil elvadultak. Arcuk beosott. szemükben lázas fény csillog. Tórodozott szavakkal mondják ol kibírhatatlan szenvodésükot. Napok óta uj és uj rohnmokra hajtották "Skót az innét délre levő német vonalak ollón. Voszfeségeik irtózatosak voltak. A\' politikai biztosok már csak a legkegyetlenebb terrorral tudták előro-hajszolni őket. Tegnap egyik visszavert támadás utón halottnak tetottók\' magukat, majd kihasználv:i minden torepolfinvt, bujkálva, hosonosuszra errefelé húzódlak s most átjöttök mind az fiion.
A parancsnok megnyugtatja ókot, nem lesz semmi hántódásitk.
Ennivalót is kannak és mohón esnek neki, az étolnok. Azután két kísérőt kapnak s megindulnak hátra. Néhány nap ninlva pedig l<oko-rÜlnek majd valamelyik fogolytáborba.
Hosszú időig beszélgetünk még arról, hogy mi történhetik az ellenség csapatai közt. Az az érzésünk, hogy bizonyos zavar joloi mntntkoz-rurfFas esztelenül erőszakolt s mégis eredmény tolón tömegtámadások miatt. Bizlos, hogy a vörös politikai vezotóség a Icgkcgyotlenehb eszközökkel próbálja folytatni a szerencsétlen katonák céltalan feláldozását, do kérdés, vájjon ^meddig.
Azok a birok, amc\'yokot a vörös katonák szökdöséséről másfelől is hallunk, mindonosotro azt bizonyítják, hogy a szovjot hndsorog szilárdságát ugyancsak kikozdto a.téli szonvedés és oz az ombortelon harc-mód.
Mi les/ akkor, ha majd mogindut ellenük a mogsemmísitő orojü támadás az egész vonalon?
Üzletáthelyezés!
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
bazár-udvar
ZALAI KÖZLÖNY
19«, lunln» lo
FERENCJOZSEF
6.40 Torna. Hirolr. Közloménvok. Hanglomozok.. — 10 Hirok.. — i 1.1\') Notnzctközi vízjelzŐazolgálat
— 12 Harangszó. Himnusz. IdŐjá-ráajolontéa. — 12.40 Hirok. — 18.SO Időjelzés és vízállásjelentés.
— 14.80 Hirok. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyamhirok. piaci Árak, élolmiszorárak. — 16.46 MŐjrilaés. hirek. — 17 Hirok szlovák ón russin nyelven. — 10 Hirok magyar, némpt 6a román nyolvon.
— 21.40 Hirnk. — 28 Hirok némát, olasz, angol én francia nvniron.
— 24. Hirok. BUDAPEST I.
17.15 Ráátózenokar. - .í Ttiri Elemér színházi csevegése. 18.20 Honvéámüsor. -¦¦ 10.20 Dr. Tas-nndy László magyar nótákat zongorázik. — 10.40 Péja Géza előadása.
— 20.10 Rosinn Berrano hangversenvének kőzveiitéso a székesfővárosi Vigadóból. 21.10 Ilirek. 22.15 Ózon az otthon. - 28.25 Lovászi Ferenc cigányzenekara. BUDAPEST II.
Ifi Francia nyelvoktatás. 18.80 A Zeneművészeti Főiskola opera tan-B EB kos növendékeinek vizsgnolőadá-sa. — A szünotben hirok.
Csütörtök BUDAPEST II.
10.15 A székesfehérvári 8. honvéd
gyalogezred zenekara. ¦ 11.20 Kondomé Bajkó Éva zongorázik. —• 11.10 Foíolvasás, - 12.10 Sovinszky László szalonzenekara. 13.80
Honvédőink üzennek. — l-t Zenekari müvek. 15.20 RSdlózonokar.
— Ifi.15 Ruszin hallgatóinknak. 17.15 Voross Endre népdalfeldolgozásokat énekel. 17.15 Dr. Ur-bányi Jenő előadása. — Ifi. 10 Jahn Antal tangóharmonikanű*3ycso, — 18.80 Dr. Kardován Károly nyelvvédő előadása. 18.50 Hiindol: Balott-szvit. — 10.20 Murai Elek cigányzenekara, közbon AsbóthGyn-la lárogiitózik. 20 "Szókimondó asszonyság*;. Vígjáték három felvo-
tobbe
a ZALAI EfrZl\'ÖOTfl
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómen-tcsen kü!di ulána bármely belföldi nyaralóhelyre.
hasban, előjátékkal. — 22,10 Őzen az otthon. — 23.25 Tóilczeno. BUDAPEST I.
16.15 Szórakoztató zene, — 18.10 Ilarsánvi Gizi meséje. — 18.80 Itichanl Strauss születésnapján. S;i-
jái müvei. - 11) GyorsirótanfolYiun. • 10.30 A Kölni-trió. - 20 Hírek.
20.20 MQyőr énekek Közvoliiés a nyilvános énekóráról. I leszól Ilti-dinszky Sándor. — 20.45 Dr. Doinbi -József\' előadása. — 22.10 Az 1. honvéd gyalogezred zonokara.
Festessen Tisztittasson
Pétlcsics-.
ztúl
Ha nem lesz elegendő marbafeltaajtás a megyében, altkor kötelezővé teszik a marbaelővezetést
Zala vármegye törvényhaló-sági bizoltsága vitéz gróf Teleki Bólu főispán elnöklésével tartotté üléséi, amelyen napirend előtt linrezn László a bizollság nevében a legmelegebben üdvözölte a főispánt abból az alkalomból, hogy a Kormányzó \'Úrtól elismerést és kilüntelésl kapott.
A/, eseményjelenlés szerint a nagykanizsai rendőrség 60, a zalaegerszegi rendőrség „pedig 35 esetben teljesíteti nyomozó szol-gálától. Xagykítfiízsán I"), Zalai égerszögen 30 eselet derítettek ki. A- tüzesetek száma 7 volt. Az okozott kár 86336 pengői tesz ki. amelyből biztosítások révén 48200 pengő megtérül. Az egésze ségügyi jelentés szerint a liek* ügyi kormányzat 230 métermázsa ingyen cukrot osztotl ki a zöldkereszles gyermekétkez letés céljára.
A bízott ság megállapította, hogy még 50- (!0 pongöStfuvar-bér mellett sem lehel kapni hí* varosokat. A közigazgatási bizottság a főispán mtiityányáfa elhatározta, hogy előterjesztési tesz a kormánynak, hogy a hon; védelmi immkaszolgáltalási kör telezettséget a legmesszebbmenő körüliekintés mellett a közutakra való fuvarozásra is engedje kiterjeszteni, inert a rossz állapotban levő ulakat csak ilyen módon lehet megjavítani.
Pártoló javaslattal támogatl. ja a vármegye Vas vármegye Fel-
iratai a kormányhoz, amely szeV rint szükséges a közigazgatási törvény niódosilása, hogy egyer leini végbizonyítvány nélkül is pályázhassanak községi szolgár tatra jogvégzett egyének. A mer gyei lisztviselök kívánják a .szer mélyí pótlék megszüntetése niel-lett\'cgy fizetési osztállyal való
élőlépésnél a várakozási idő megrövidítését, az ügyvédi képesítéssel rendelkezők részérc a kir. ügyészekel és bírákat megillető pótlékot. A főispán a köz-ellátás kérdésével kapcsolatban kijelentette, hogy ebben a\'tekint-íetlKJn a megyében fennakudás nom lesz. Zala vármegyéből (ju; nitts és július hónapra 1500 drb marhát igényelnek. Ha az ön* kéntes felajánlás nem1 vezetne eredményre, akkor a közellátás érdeke megköveteli, hogy a vár* megye szarvustnarhuállományá-hoz viszonyítva kőtelező legyen a marhák elővezetése.
Kanizsai honvédek a harctéri bajtársakért
A bácskai fiuk együttérzése a front hőseivel
A Uazaliasságnak és a bajtár siassúgnak ragyogó -példaiái szolgáltatlak a nagykanizsai Kát j\'oly-laktanyóbaii szolgálatot teljesítő bácskai származásit liour védek. Katonai bajtársiasság!" gál gyűjtést pciideztek maguk közöli a harctéren küzdő"magy-kanizsai honvédek javára. E gyűjtésükkel kapcsolatban levelét intézlek lelet les hatóságukéhoz, amely igy hangzik :
Mi, a Délvidék nemrégen visszacsatolt, de soha egy dob* hamisig el nem- tériteltunagynrr iai, akik jelenleg a nagykanizsai Káról v-laklanviaban teljesítünk szolgálatot, 20.000 eigarellál fel\'-ajánlunk az elvonult Károly-luk-tanyai zászlóalj kötelékében a harctérien küzdő hős bajtársainknak. Ezzel jelképezni akar juk azt, hogy mi, akik itt. a Kát
rolyi-laktanya falain belül tel jesitjük kötelességünket, részt akarunk venni. Ha kis mértéke ben is, az áldozatokban/és inéi* lók akarunk lenni zászlóaljunk és ezredünk bajtársi szellemét-bez. Kérjük a parancsnokságot: hogy az áltatunk összeadott 20 ezer darab eigarellál juttassa (cl zászlóaljunkban a harctéren küzdő hős bajtársainkhoz. A délvidéki csoport nevében :Alá> Írások.
A visszakerült délvidékieknek ez a megkapó, magyar¦\'hazafias lelkülellől és moly bajtársi érzéstől áthatott levele a legjobb bizonyítéka annak, hogy menyr nyíre m\'agyarnuk, hazafinak és hü bajtársnak érzik és vallják magukat.
A gyűjtés eredményéi, a 20 ezer darab\' cigarettát, — amelyet egyébként két hadiözvegy kist* t ráfi kosnál vásárollak, ezzel is kidomborítva az elhunyt hősök hozzátartozói iránt érzett együtt\' érzést — 86 fácskái hazafi adományát felettes parancsnokságuk; a legrövidebb időn belül eljuttatja a harctéren küzdő kuiu\'í-zsai bajtársaiknak.
* káromkodást laton Hm m tftrwAny bOntotlI
MEGWZUATt
1942. június lő
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Fekete Sas gyógyszertár Vő ut o. sz.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár éllaudó ügyolotcs szolgálatot tart.
A G0ZFORDO nyitva van ,«^1 $ (illái s>t«-\' ti Őrálg. (Hétfő, szerda pétitek ih\' uii\'iu ti, kedden c^é>z nap nőknek.) Telefon: óötí.
Kaptát: Június 10. Szerda, ltom. kat. Margit IVBé. - i\'rolostána Margit. ¦ Izr. Uzlvan 25. _
- (Bnrta István érettségi biztos Sopronban)
A közoktatásügyi miniszter Rarta István nagykanizsai piarista gím-nAxiutni igazgató, házfőnököt a soproni Özönt Runodck-rend gimnázium érettségi biztosává roiuíejto ki. Uarta István igazgató a megtisztelő niegbizut ásnak eleget teendő, tegnap niúr ul is utazott Sopronha.
- (A közellátás felülvizsgálata)
A városi kö/.ellátásnak ama részét, amit a Hangya segítségéve! bonyolítanak lo, tegnap fölülvizsgállak," iffív különösen a horgonya, tojás, sth. ellátást. A Hangya országos központjából lejöttek Varga László, a Hangya cégvozolójo és Ihy László vezetőségi tag. akik három napon ál nemcsak Nagykanizsái, (lo az egész körzetet végigvizsgálták és mindenütt a lógna*: gyobl) rendet és a legkífögáslalanabli ügyvezetést állapították mog.
- -Névváltoztatás)
Manghu Zoltán nagykanizsai 111. kir. állain))éiiztári tanácsos családi nevét tlyóry-re változtatta inog Iwl-Qgymmlsztori engedéllyel.
- (Kinevezés az egyházmegyében)
Dr. Czapík Gyula voszptfóllli 1110-gvéspüspök dr. Simon György nagyprépostot saját kérőiméin folmon-tetto a szontszéki elnökségtől és szentszéki elnökké dr. Radráhyi Viktor prolátos-kanonokot, a szont-széki elnök állandó helyettesévé iw-dig dr. Hoss József prelálus-kano-nokot norozto ki.
- (Hlatky László a pécsi Nemzeti Színház uj igazgatója)
A pécsi Nomzoti Színház színigazgatói állására beérkezett hét ajánlat közül a város színiigyi bizottsága Hlatky László igazgatót bízta mog ogy évi időtartamra a azinház ügyoinok vezetésével.
- (SárgulAsI ünnepély a készt-helyi gazdasági akadémián)
A késztlielyi gazdasági akadémia végzett hallgatói június 18-án, szóm balon délelőtt 10 órakor tartják aárgulási iinnopélyükot.
- (Vitéz Bánky Róbert színház-Igazgatói szerződést Irt alá Szegeden)
Vitéz Bánky Kóbort, az Uj Ma-Rjar Színház igazgatója Szögedre írkozelt én aláírta a várossal a srin-M* igazgatói szerződést. Mognyitó előadásul Krkol Fórom- Ránk bánját és utána llorezeg Kennie Kizáneát játsszák.
ZAL\'AI KÖZLÖNY
D U TORT
HETYElIMRE
D
málUl bulorexulonjíljaii ttota itta rontlelJBii CiiirT.lH
Palinban a leventék segítik meg v munkálni a bevonullak fóMJét
A palin! leventék példás cselekedete
Napról-napra mindjobban meggyőződhetünk róla, hogy ler venléiuk mennyire átérzik a köi (élességüket, a haza mindenek felctl való szolgálatál. Alig néhány hét mull el a gelsel leventék nemes és megragadó cselekedete után, a zalai leventék már ujabb példáját adták a magyar ifjú kötelességének, a haza és az embertársaik iránti szer reletérick. Palin község leventéi együttes erővel elhatározták, hogy a községbeÜ bevonullak földjeinek megmunkáláséban résztvesznek. iTlhatározásuknt ayors cselekvés követte. Első ilyen megnyilatkozásuk a ber vónullák mintegy u\' katasztrális
holdnyi rétjének lekaszálása. Munkájukat Jiamar elvégezték, amivel nagyban segítettek a csa Iád fő nélkül ilthonniaradotlar kon. t
A zalai leventék eddigi cselekedeteiből látjuk, hogy ha&zr nos es síkeres munkát N\'égez--nek velük oktatóik ÓS ők miniden tekintetben megfelelnek az iránluk táplált reményeknek.
A palim leventék ezen meg\' nyilatkozásából példát és utmu-talást meríthetnek más levetn-ték is, akik valóban megtartják és teljesíteni akarják hazafiúi és emberbaráti kötelességeiket, különösen a mai időkben.
VIZSGÁI JÜTáLOSKÖNYVES nagy választékban
SCHLESS TESTVÉREKNÉL
DoAta-Ur 10._ Horthy M.. ut n.
cikkében hangsúlyozza, hogy semmí ok nincs a számadatok további elhallgatására, meri az cszakaincrikai kormány folytat, lólagosan közli a hajóveszteség gckel. Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik a Daily Mail is. Ver zércikkébon azt írja, hogy az állaniiöceáni csata valamennyi közöli a legfontosabb. Ila N\'ér metországnak sikerülne az Ab-lanti-óceánon a tengeri urahivát megszereznie, ugy Anglia el* vesztené a háborút. Nyuglala-niló hírek érkeznek ftszak Amerikából írja a Daily Mail, -li hírek szerint több hajót ve* szilünk, mint amennyit építeni tudunk és a nénietek több tenf geralat íjáról építenek, mint
amennyit el tudunk süllyesztő* ni. A kormánynak vissza kell térnie a lutjóyeSzleségek heti közlésére.
Megtorpedóztakssgy norvég gőzöst
Amsterdam, június 10 (XSi\'j Az északamerikai tenp gcrészeli minisztérium köziemét; nye szerint — jelenti az Associated Press az Atlnnlír/ócoá-11011 megtorpedóztak egy közepes nagyságú norvég kéréskor delnő hajót, mely a szövetsége* sek szolgálatában állt. A sze* mélyzel megmeneküli tagjtu Eszakt-Ainerika egyik keleti kikötőjébe érkeztek.
A Japánok megszállták az Aleutl-szigetek több támaszpontját
Tokió, június 10 A japán császári főhadiszállás bejelentette, hogy június > én a japán haditengerészet köt* telekéi szorosan együttműködve
a hadsereg egységeivel, az Aleuti szigeteken megszálltak több clr fenséges támaszpontot. A hadf; müvefetek ínég \'tartanak.
Az amerikaiak mldwayl veszteségei
Tokió, június 10 A japán császári főhadiszállás bejelentette, hogy a Midway kör rüli harcok Során sikerüli két ellenséges repülögépanyahajót elsüllyeszteni. Japán repülőkor telékek czcnkivül Iclőück 120 ellenséges repülőgépei és a Mid*-way-szí géleken fontos katonai berendezésékei pusztítottak cl. Ducht ll-nrhouruál elsüllyeszted lek egy nagy ellenséges szállítóhajót és megsemmisiletlek löbb olajraktári, égy rcpülögéphaur gárl. Japán részről a harcba* elsüllyedi égy rcpülögcpanyiu-hajó és súlyosan megrongálódott egy másik repülőgép anyahajó, valamint egy* cirkáló, \'óit japán repülőgép nem léit viszf-sza támaszpontjára.
Felélénkült a haroi teiré-kanysOg Leningrád körül
Bern, június 10 (Und. Tud.) Svájci lapok jelentik a keleti arcvonal északnyugati szakaszáról, hogy őzen a roszen is megélénkültök a harcok. A némot caapatok Leningrádi és a valdai
magaslatok között nagyarányú támadást indítottak. A harcok — mint a Nono Zürichor Zoítung jo-lontí Berlinből —- igen kemények. A bolsevisták szívós ollonállást tanúsítanak és a küzdelembe nagyszámú harckocsit vetettek bolo.
A axebaaztopoli frentaza-kaazan tobb kísérőd aleaett
Zürich, juniuB 10 (Bud. Tud.) Zürichbe érkezett
jelentéé szerint a német és román kapatok Szebnsztopol olótt több kísérődött elfoglaltak. Szobosztopol helyőrsége SZÍVÓS ollonállást tannsit.
A-t angol-amerihai erőforrások „eredményes felhasználása"
Amslordam, június 10 (NST). A brit hírszolgálat jelentése szerint Churchill miniszterelnök tegnap oste- közölto, hogy az Egyesűit Államok és Nagybritannia közös erőforrásainak a háború továbbfolytatásához szükséges, orod-iiiényes fölhasználásának mogezorvo-zéso során két uj közös liivntnlt állitotlnk fol. Az egyik a tormolóa és aa oróforráaok, a másik podig oji eleluMzes kórdóeoÍTel foglalkozik. \\
— (Anyakönyvi hírek)
Nag.vkaníüiián az elmúlt héten aa alábbi anvakönvvi l>oiegvzé«ek tör-léntok. S/öletett 10 fiu és 8 leány: Víld Károly téglagyári munkás étt DorvAlics Annának ik. fia, 5íoík János női fodrász ínoster és Marta-sícs Máriának rk. fia, Lokszikov Miklós gvárr~niunkás és Szomlica Katalinnak rk. fia, Tiszta Tibor pénzügyőri biztos \'ée Pokoto Ibolyának rof. fia, Klóin Foronc vegvos-koroskodő és husiiig Magdolnának izr. fia, Witimann Oóza meségRB-dnsági gépkoroskedó és Űoldstein Máriának izr. fia, Spór István .földműves- napszámos és Poncz \'Erjiaő-hotnek rk. fia, OtvÖs Foronc bolti szolga és Toplek Ilonának rk. leánya. Farkas Sándor szabó moster és Urain Ilonának rk. leánya, Németh János kórházi alkalmazott >ée Koszodnár Annának rk. fia. Halva született 1 fiu, házasságon kívül születőit 2 fiu és 1 leány. — Házasságot kötöttek négyon: Szálai István malomtulajdonos és Raczcns Mária rk., Varga iutvánigyári munkás ós Horváth Terézia rk., Máit.iii Feronc MAV órabóroe és Gulyás Éva rk., Szakéi Mihály kómüvee-kéiparos és Madarász Terézia rk. — Meghaltak kilencon: Ozy. Kulcsár Miklósné Farkas Anna rk. 71 éves, Haraszti Mária földműves-napszámos rk. 46 éroe, Déváth Frigyes.-,, ny. MAV sogédtiszt rk. 86-óvee, Domoioi- István honvéd rk. 21 évea, Poto.\'József tanuló 7 óvoe, Mihály Aranka háztartási alkalmazott fk. 16 óvok, Doivnrics Jénoené Szabó Rozália rk. 67 évos, Özv. Orosz Sa-hiuné Qroírtor Kormin ízt. 77 évos, özv. Hajdú Istvánná Öchwarz Franciska rk. 70 óvas.
— (tlutángázzal való hajtóerőre) szerelik át a zalaegorszogi öntöző-gépkocsikat, amely sokkal gazdaságosabb a benzinnél.
— (A nyaralok mosószappant vigyenek magukkal)
A mái rendkívüli időkbon körülményessé vált a nyaralás is. Egyes nyaralóholyok fölhívták a nyaraló vendégeket, hogy az élelmiszerjo-gyok mollott no folodkezzonok mog n mosószappanról som. Tekintve, hogy a mosószappan ezomélyonként van megállapítva, a leghelyesebb, ha a nyaraló ;l rendes bevásárlást bolyén szerzi bo azt és magával viszi.
— (Uj szőlŐkOtÖzési mód)
A rof fin bohózatai a háború kövot-ke/.féht\'i) a legkisebb térre korlátozódul I. A szőlőkütözés céljára a szőlősgazdák az olsó és második kötözéshoz papirspárgát, a lutrma-dikhoz pedig hulladékból készült anyagot kapnak.
— (2MŐI kezdve nem leket motorcsónakázni)
. A kereskedelem- és \'közlekedée-ügyi miniszter rendelete szerint a vízi forgalomban lévő motorcsónakokat június 21-tól kezdve további intézkedésig nom lehet használni.
— (Lefoglalt röpiratok)
A budapesti királyi törvényszék vizsgálóbirája elrendelte »\\v. uj Európa irányító\'OBzméí« cünü, ¦lm-rédy Béla szorzó által jegyzett és házi sokszorosítás utján olőóllitott röpirat, továbbá a »A Magyar Megújulás Pártjának célkitÜzéBOÍ« című, Hajniss Foronc Bíorző által jogysott röpirat, a »Tünjok ol« ciuiü, Hofty Béla szorzói novévol kiadott »Voled Nemzőt Vezérft cimii röpiratok, lefoglalását. . _____ _j
ZAJUAl KÖZLŐNV_
Nagykanizsa megyei v/iroi polgármesterétől.
13704/1942.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei váró* polgármesteri hivatalánál u|onnin sier-veitlt és a képviselőtestületi tisztújító szák által választás uffán betöltendő egy a Vili. f. o.-ba sorolóit |ogl képesítésű, tanácsnoki, továbbá lemondás folytán megüresedett s ugyancsak a képviselőtestületi tisslujitó siék által választás utján belőllindő, a XI, fiz. o.-ba soroiotl jogi képesítésű II. o. fogalmazol, végül az Üresedésben levő s a város polgármestere által kinevezés utján betölttndö egy II. o. alHszil illetményekkel egybekötött erdőöri állásra pílyázalot hirdetek.
A minősítésre nézve az 1883. *vi I. t.-c. valamint az 1929. évi XXX. t-c. rendelkezései az irányadók.
A Javadalmazás a hasonáHásu állami alkalmazottakéval azonos, Illetve törvényes rendelkezések, határozatok és szabályrendeletek szerint van megállapítva.
A választás a tanácsnoki és a II. o. fogalmazói álláson életfogytiglani hafályu.
Az erdőöri álláson való alkalmazás 1 évig Ideiglenes; a véglegesítés t évi leszolgálni után.
Az erdőöri állás betöltésénél az 1931. évi III. t.-c, és az 1938. évi IV. t.-c. rendelkezéseihez képeit az iga-zolványosok, valamint a tűzharcosok elsőbbségi igénnyel bírnak.
A szabályszerűen kiállítandó és a pályázó által sajátkezűig írandó pályázati kérvényhez eredetben,vagv hltelesitelt másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata, valamint a családi állapotát Igazoló anyakönyvi „Családi Értesítő" ;
2. hatósági erkölcsi bizonyilvány, mely a családi állapotot és politikai megbízhatóságot Is igazolja;
3. magyar honoiságot Igazoló hatósági bizonyilvány, esetleg a magyar állampolgárságra való Igény szabályszerű bejelentéséi (oplió) igazoló ekmány, honossági bizonyítvány hiányában községi Illetőségi bizonyilvány;
4. Iskolai végzettséget és est\'eges szakképzettséget igazoló bizonyítványok ;
5. a városi szolgálathoz általában, Illetve különösen a megpályázott álláshoz megkívánt szellemi és testi épséget Igazoló ujkelett! köíhalósági tlszIlorvOBl bizonyítvány;
6. eddigi szolgálatot, foglalkozást, Illetve általában előéletet Igazoló okmányok;
7. Igazolandó, amenyiben pályázóra vonatkozik, hogy a pályázó a tényleges katonai szolgálati kötelezettségének miként tett elegei;
h. keresztény származást Igazoló okiratok és büntetőjogi felelősség terhének vállalása mellett nyilatkozat arról hogy pályázó az 1939 : IV. t.-c. rendelkezései alapján zsidónak nem tekintendő személy;
9. az erdőöri állásra pályázó iga-zolványosoknál az 1931. évi III. t.-c. alapján kiállított Igazolvány, tűzharcosoknál a Károly csapatkereszt viselésére való Igényjogosultéból tanúsító Igazolvány.
A pályázati kérelmek: és pedig a tanácsnoki és a II. o. fogalmazói állás elnyerése iránti kérelmek Zala vármegye alispánjához, ai erdőöri állás elnyerésére Irányuló pályázati kérelmek pedig a váios polgármeste-
réhez címezve a kitűzött határidőn belül Nagykanizsa m. város iktató-hlvatalába nyújtandók be és pedig a közszolgáiéiban nem állók állni személycsen vagy posla utján, a közszolgálatán állók állal pedig hivatali felsőbbség tik utján. A kiszolgálásán állók, amennyiben pályázati kérelmükhöz hivatali szolgálati és minősítési táblázatuk csato!-tatnék és az az 1 — 9. alait megkívánt Összes adatokat lartalm.izza, okmányokat külön csatolni nem kötelesek.
Tiszvisclöi és egyéb minőségben Nagykanizsa város szolgálatában állóknak pályázati kérelmeikhez okmányokat csatolni nem azll^séges.
A pályázat határideje: 1942. június 27-én déli 12 óra.
Hiányosan felszerelt vagy elkésve benyujloll pályázati kérelmek figyelembevételre nem számíthatnak.
Nagykanizsa, 1942. június 9. ims Polgármester.
372/1942. Ikt sz.
A nsgykanizíui Horthy Miklós városi közkórház nyilvános Írásbeli versenytárgyalási hirdet:
155 (egyszázötvenöt) lonna koksz, 175 (egyszázhetvenéi) lonna koksz-brikett, 75 (íictvenöi) lonna darabos szén és 65 (hatvanöt) lonna hazai darastén szállítására.
Ar, afánlntokat a v. köíkórházhoz 1942. július hó 8-án déli 12 óráig kell beküldeni. Ezen határidőn lul érkezett és távirali ajánla\'ok nem vételnek figyelembe. A részletes srál-lilási feltételek és a versenytárgyalást hirdetés a kórháztól beszerezhető. Nagykanizsa, 1942. június 9-én.
Horthy HUklós városi közkórbáz Nagykanizsa.
Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny " Ylöliy Zalai Közlöny Zalai Közlöny
¦ilai Közlány piai Kv-Mmy Zalai" KfJlóny Zalai \\{Mf.\\Cmy fctlf.i irozlöny fKőziőny Zjihii Közlöny Közlöny
Zalai Közlöny\'Zalai Közlöny zíöny Zalai Közlény Zalai KőzIŐíi •nv Zala
rígy nőmet hadihajó tedálxetdn (Poto R. D.iv.1
DRA1
? LBYS
jjjüLaWOS aRflMS?0L6ftlTflTÚ RvT.
limkazerQ f e I » i i a qo a i t aa/ minden villamos kérdésbert ^ Csengery-ut 61, telefon 294.
ÁramsxamlAfc fixotésa, rektamaoiák, hibabejelentések Sujcáf-ut 2, I. emelet, teleion 213.
Hirdessen i Zaini Közlönyben
1042. lunlus 10
IfiÖIIiifflIK
H*lgyt*Jdráa« azonnal beléphet «!(¦¦ gtr liölgylodráBinál, Cscngery ut 2. ígsg
bajarónfit azonnal felvettek, Sütii-ut 36. ion
k6! |rtl fiMiftU ulüMÓt lelvcucktio* Fini Cica a k laudili va lui bau. 1015
Egy |ókarban levő böihlpu 33-as g««r> mekolpft eladó. Jónef tólicrccg-ut se
_ 1672
Kút iz*p keményfa Agy aladó, .-
Cíengery-ut 73 »zám. 1679
Nagyon jókarhan levo jAgax«kréHv
eladó. Záfda-u. 2. , !©74
Olnjf eatmány, Havasalföld Iáikén tan P. UJ kerettel 50 P, eladó. Rákiczl-u. IS, 1673
HÁZ ÉS INOATLAN
Vittul közelében eladok adómenlei kertes magánhaant. Horváth, Sugit ut 42 1513
HatRltay grafológus Klraly-u,
alatt fogad.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől. 1
13581/1942.
Tárgy: Sokgyermekes cmIA-dok rószóre cpllomlő uny ilrb. lakóház építése.
Kivonatos
tárgyalási
Nagykanizsa várcs nyilvános irátbeli versenytárgyalást hirdet a Jakabkuli ulcában egy családi ház építésével kapcsolatos I. töld, kőműves éa elhelyező, 2. ács, 3. tetőfedő, 4. asztalos, lakalos, mizoló ás Üveges munkálatokra.
Kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és I. évi június hó 11-töl díjtalanul beszerezhető.
Az Írásbeli ajánlat benyújtási ha-lárídeje 1942. június 22 én déli 12 éra.
Helye: a polgármesteri hivatal iklatóje.
Bánatpénzt letenni nem kell.
Nagykanizs», 1942. június 8. i«, Polgármester,
szérakczfwlik
fOLITIKAI NAPILAP.
Kijutja : ,,KSigiidMii{]) R. T. Nioykt»li»*. Paiolo* kiadó: Zalil Kartly.
Nyomaton :
• „Kli<l«Hi>ag> R. f. Nagyk*"1***" avfliadálibu.HsgvkaiiliiBR.
Plfeayfaeft\'káali IMM <U***re
Éjja évfolyam, 130, Siam,
NagykaniíSi, 1942. Jünlüi ti. BiOtörtők
ár* 12 iítiér.
ZALAI KÖZLÖNY
UierktiKtöVWl Aa kiadóhivatalt telefon 78 o. Megjötenht minden héUtitanap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Etötlzotoei ára: egy hónapra 2pongfl SO illiéí,
negyedévre 7 pengd 20 Hllér. Egyeseiéin; hétköznap 12Hll.,Bronibaton W HU.
Ffipnska és kapayel
~(bl) Kisülhet a kapanvel is ]in az Isten nkurjn-- — szokták mondani. — Csakhogy az Isten még sohasem akarta U — szokták válaszolni.
Éhhez a kőzmonriásbeli kapanyélhez szokták hasonlítani némelyek a t\'aptiskát is, amivel a leventéink hadakoznak kiképzésük idején.
Pedig az a fnpuska ncní kapanyél ! Az a fnpuska keményei)]) biztonsága földünknek, népünknek, hazánknak, mint vasbeton eröriláneok sorozatit. Az a fapuska erösebb védelem a legfurfangosabb aknamezőknél, a legádázabban meredező drótakadályokuál. Anélkül a fa-puska nélkül egyszer esak azt vennénk észre, hogy megbénultak a tankjaink. piV\'grokk tutak az ágyticsöveink megfakultak a legélesebb hadvezéri észből kipattant haditerveink. Anélkül a fnpuska nélkül hiába vennénk elő muzsik-minta szerint az ólmos korbácsot, a raj vonal hátiba kelepelő géppuskát, mindhiábavaló fegyver, amikor előre kell lendíteni a támadást. Mert az a fapuska és aki azt hordozza, a magyar levente : — a magvar honvéd1. Magyar honvéd nélkül pedig ryukas gomb fülét éri a még olyan gazdag arzenál is, a ínég olyan borzalmas fegyver is, a még olyan félelmetes harci gépezet is. Mindabban, ami a korszerű hadsereg anyagi felkészültsége, a honvéd a lélek. A honvéd lelke pedig ott születik meg a fapuska iskolában, a leventezubbony alatt dobogó szívben.
Tiszteletet és nem gúnyt érdemel a fapuska és azt, hogy végre egyszer a magyar társa-flawm is; vegye komolyan a leventét a fapuskájával. Ugye bizony, dagadozik a magyar társadalom kebele, olvasván a német hadijelen lésekben is, hogy a magvar honvéri\' milyen derekasan "állia a helyét az orosz harcmezőkön támadásba hajszólt tömegekkel és gép-ször-nyetegekkcí szemben ? Ugye bi-zonv. minden itthoni magyarban feszül a lélek, amikor megjelennek- a filmhíradó vásznán, mint mindent elsodró elemi erő \'? Ugye bizony jó büszkének lenni rájuk, jó nyugodtan lenni Itthon, tudva azt. hogy Ők ott vannak, ahol szükség van reájuk \'.»
De ne tessék elfeledni azt sem, hogy a magyar honvéd becsülése ott Ttezdödik, ahol a tej^ arcú magyar legényke vállán először feszül meg\' a fapuska szíja. A magyar társadalomnak már ott kell a szivébe fogadni a magyar honvédet, ahol az még leven te-címeres sapkái és
A németek a földdel tették egyenlővé Liditz cseh községet,
amelynek lakói segítették a HeydHch elleni merénylet tetteseit á szovjet sajtó rendkívül komolynak látja Szebagzlepol helyzetét
.lő! értesüli francia körökből szerzett értesülés szerint a Mar-linique szigetén állomásozó francia hadihajók leszerelését már csaknem teljesen befejezték. Ami a Marliniiiiie szigetén állomásozó francia hadihajókat illcli, a francia magatartásban
változás nem várható. Vlchyi körök szerint teljesen érthetetlen Cordell Hullnak az a legutóbbi kijelentése, hogy a martiniqucl ügyben valószínűleg ujabb fejleményekre kerül sor a közel jövőben.
Nagyarányú zendülés Indiában
Berlin június 11 Az indiai Sing tartományban zendülés tőrt ki. A lázadás nagyobb méreteket őllöll és igy nagy nehézségeket okoz az angoloknak. Megbízható Jelentések szerint 12000 főre becsülik a jól kiképzetl és felszerelt lázadók számát. Vezérük igényt tart arra, hogy Sing tartomány királya legyen.
A spanyol MtBgymlniszter Olmsxoreságba utontt
Madrid, június 11 Serrano Suner spanyol külügyminiszter tegnap este Olaszországba utazott, ahol feleségével egvütt vendége lesz az olasz külügyniiniszlernek és családjának. Az utazás magánjellegű, de-valószínűnek tartják, hogy a kél
külügyminiszter a nemzetközi és a két baráti nemzetet érintő kérdésekel is megbeszéli.
Nyngtakmség Dát Afrikában a japán tengeralattjárók miatt
Amsterdam, június 11 (XST) A délafrikai tengernagyi hivatal közleménye szerint japán buvárnnszádok zárlat alatt (arlják Nalal tengerpartján levő Dúrban kikötői. Mint megállapították, a kikötő előtt japán tengeralattjárók tűnlek frí í# rövid ldL ti itt három hajót elsüllyesztenek. Kz a hivatalos közlemény a Délafrikai Unióban rendkívül nagy nyugtalanságot kellett. A közlemény nyomán haladéktalanul katonai intézkedésekéi is teltek. Igv például
Dúrban városát teljéién elsötétítettek,
valamint az egész partvidékét 70 kjloméleres mélységben. Fokvaros katonai köreiben az Afrika keleti" partjai mentén folytatott japán hadművelet üknek igen nagy hadászati jelentőséget tulajdonítanak. Mint hangsúlyozzák, a japán haditengerészei nyilván erélyes támadási akar intézni az angolszász és bolsevista szövetségeseknek a .íörcmé.rtység-fokát megkerülő hajózási utvonala ellen. Tudvalevő, hogy a szövetségesek minden hadianyag- és rsapatszáilit-máitya, amelyet a közópkeletre és Indiába küldenek,-megkerüli Afrika déli csúcsát amióta a Földközi-tengert és a Szuezi csa.
tornál kikapcsolták ezekből a számlásokból. A japán Lengére* szeli haderők feltűnése ezen az útvonalon súlyos csapás! jelent az Indiában levő angol védelmi erők erősítése szempontjából is, akadályozza, a középkeícleu levő szövetséges csapatok észak-amerikai hariianvnggal való ellátását is.
Nyugateaylpt»ml repülőtereket bombázlak a német repülők
Berlin, június 11 A német véderő főparancsnoksága közli •
Hőinket 111. mintájú német harci repülőgépek tegnapra virradóra a uyuga(egyiptomi part-
vidéken brit repülőtereket támadtuk meg. Jó látási viszonyok mellett nagyméretű bombákkal eltalálták a repülőterek berendezéseit. Légvédelmi ütegek,, valamint fényszóróéi lások közvetlen közelében robbanlak bombák. Egy-két brit repülőgépet is találat ért. A Dómjától északra levő lenge ereszen egy brit kereskedelmi hajót gyújtottak Tel a német repülők, amu-lyek veszteség nélkül tértek visz-sza támaszpontjukra.
Ele&ttyedt egy ésxakamertkal és egy brazil hafó
Amsterdam, június 11 Az Egyesült Államok hudi-tengerészeti minisztériuma bejelentette, hogy egy bfivárna&zád a nyugati partok előtt elsüllyesz tett cjjy északamcrlkai kereskedelmi hajót.
Rio de Janeiro, június 11 Az AlegrótC nevű őí)70 tonnás brazil hajói elsüllyesztették.
Uj alMedlyi tanács létesült hullában
Amsterdam, június lf f\'NST), Az angol hírszolgálat közleménye szerint a gloUccstéri herceg Indiába érkezett.
Uj-üelhibcn uj alkirályi tanácsot létesítettek, amely a ha-ditcrmelési és az ezzel összefüggő kérdésekel hivatott összhangba hozni.
Ixmei Inőnü hihaUgatéson fogadta Papmti
Istanbul, június 11 A Néniét Távirati Iroda jolontóso szerint Izmot InÖnü török köztársasági elnök tognap kihallgatáson fogadta Papon a-.fínrai német nagykövetet. Á, kihallgatáson jolon volt Szaracsoglu török külügyminiszter is.
17 én folytatták a Papén ügy tárgyalásét
Istanbul, jiinius 11 A Papon ankarai német nagy-iFnlvtatáS\'tiz 5. oldalon)
játék.puskát hord. Mert trianoni lemeztelcnitettségünk után vájjon honnan, miből termett volna ez a nagyszerű, viharálló, testben, lélekben megedzett, a? első parancsra, mint réten a fűszál, feltámadt hadsereg. ha nem lellek volna fnpuska, s leventék \'? A mai magyar hariséi reg fiatal zöme ezekből leli és
ezekből lesz s hogy hogyan lelt és hogyan lesz, azon ma is és mindig a nemzet sorsa, jövője fordul meg.
Hogy pedig milyen honvéd lesz a leventéből, az nemcsak attól függ, hogy a katonaság mii nevel majd bele a leveliiébe, amikor\'odakerül. Függ áltól is, még pedig igeu nagy, mér-
tékben, hogy az a levente milyen lelket vitt magával útravalóul a katonasorba. Ha a levente a polgári társadalomtól közönyt, semmibovevést, a levente-kötelezettség elleni zugo-(óriást kajM>tt a polgári nevelése légköréül, akkor a valóságos katonai nevelése m\'ár súlyos megterheléssel indul, időt, fá-
2AÍ.A1 KóZLöNV
BÚTORT
SMkflílettwn.
GÁBOR műasxialoanáí
NwktnlMi, u*,»9tafta-pui»iu> u»
radságot erőket rabol, ellenállásokat, fejleszt, gyengíti a nemzetet ott, ahol a legérzékenyebb: a hadserege szelleménél.
A polgári társadalom lelkiismeretének leliát rajta, kell tartania szemét a leventéken is. Ez a lelkiismeret felelős a holnap magyar hadseregéért. Ennek a "sarjadzó magyar hadseregnek ugy kell a tulajdon képein élet-elemét alkotó polgári társadalom jóindulata, figyelme és törődése, mint zsendülő vetésnek a napfény. Kell unnak a fapus-kánuk a benne való tiit, az iránta érzett kötelesség, sorsa iránt ur érdeklődés, hordozója iránt a szerelet\', a benne megtestesült eszmével szemben az áldoazt. Nem elég kirakatban hirdetni a hazafi Ságunkat és nagyokat vivátozni, hu magyar honvédségről Van szó. Sokkal fontosaim, hogy a kirakat mögött, ne lázadozzék senki, hogy valamelyik alkalmazottnak »inár megint leventébe kellett menni . Sokkal lontosabb, hogy a levente szóban minden r.Vagyar megérezze a honvédet, a hazája oltalmát. Sokkal lontosabb, hogy a polgári társadalom lássa meg ós kisérje figyelemmel a levente-munkát s ne zaklatást, ne játékot, ne parádét lásson abban, hanem azí. ami : — a magyar ifjúságnak egy éleire szóló "eljegyzését U cselekvő haza-eszménnyel. Csak igy lesz a fapus-kákból a hazáért mindig készenálló szuronyeröd. Csak Így lesz a mn nemzedékéből a holnap Magyarországa. Ez ellen a Mu-gyarország ellen vétkezik, aki családban, üzletben, hivatalban mindegyre dohogva emlegeti a leventéi, nem gondolva arra, hogy családfő, főnök, mtmka-adó a hazának adja azt a néhány órát, anüg nélkülöznie kell a leventét. Akinek ennyi áldozat sok, az ne szavaljon hazafiság--ról. AJkil nem érdekel, hogy .a magyar honvédelem építkezésében hogyan történik az alapok lerakása, az nc várja, hogy a magyar haza köleles legyen számára bizlosilulu az egyéni sorsának nyugodt, erős biztonságát. Aki a iwzálól csak követel, de ahol adni is kell, ott nem érez kötelezettséget, az Önmagát rekeszti ki önzésével a haza közösségéből. Kokárdákkal, metl-döngetósscl, szájtátogalássál nem lehet megváltam a hazával szemben köteles közösségérzés kövc-lelLnenye.it. A haza senkinek sem fejőstehene, de mindenkinek jóságos anyja, aki annak érzi és akként cselekszik is.
A kapanyél valóban nem síd el. mert Isten akaratából nem történnek észszerűiden dolgok. A fa puska azonban \'mind-mind el. sül egyszer, amikor arra szükség van. A fapuska mind-mind leisorakozik egyszer a veszedelembe jutott haza halárain .\\ azon lul is, ha kell és akkor Isten akaratából igazi puska lesz valamennyiből, kemény magyar honvédkezekben.
¦a káromkodj!
Megindult a Credo hatalmas társadalm mozgalma a harctéren küzdő kanizsai bonvédek hozzátartozói érdekében
A „belső ffonr szolidaritása éi testvéri készsége a harctéri front magyar katonáival
Mini megírtuk, a nagykanizsai Credo katolikus l\'érli-szer-vezet volt az első Nagykanizsán, amelynek szive megmozdult\' a hadh\'avomillak érdekében és kiadta a jelszól : a kanizsai katolikus magyarság mozduljon meg a hadbuvbnultak hozzátartozói érdekében és indítson megfelelő társadalmi mozgalmat. Telteezl abban a bizlos reményben, hogy egyetlen kanizsai magyar sem vonja kí magát ebből, amikor arról van szó, hogy azok mellé álljunk, akiknek családfenntartójuk, hozzátartozójuk a harcmezőn ezer pokol közepette is állja a vártát és kiknek kőszön-szönhetjük, hogy békésen űzhet-jük foglalkozásunkul, nyugodtan hajthatjuk le álomra fejünket, akiknek köszönhetjük, hogy nem űzött el bennünket otthonunkból és nem telt földönfutóvá a szovjet katonája és nem perzselte fel hajlékunkat a vörös horda. Nem tudunk eléggé hálásak lenni a magyar katonáknak, akik életüket áldozzák fel mindannyiunkért, akik — itthonmaradtunk.
Most, miután illetékes helyen is megállapították a hadbavo-nultak .hozzátartozóiknak segélyét és támogatassál és a hivatalos hely is súlyt helyez a társadalmi megmozdulásra, n^Crc-do elnöksége teljes erővel megindította a hadba vonultak hozzátartozóiról való gondoskodó pártfogás szeretet-hadjáratát. Aterl a testvéri szerelet hadjárata ez.
Tegnap délután a íehérte-rombon a Credo elnöksége ér-tekezlelct lartolt P. Gulyás Gellért plébános elnöklete alatt, aki ismertette a megindítóit mozgalom eddigi állásál és javasolta a teendőket. Altalános felfogás volt, hogy a Credo minden hadbavonult kanizsai honvéd hozzátartozójának minden, kor a legnagyobb készséggel és lestvéri szeretetlel és együttérzéssel i-e ndel kezesé re áiT Nyilvántartja a liadbavonultak hozzátartozóit. Mindenkor örőn*-mel áll tanáccsal, útbaigazítással, közbelépéssel segítségük re. Olt. ahol az állami segély kevésnek bizonyulna, az anyagi
hogy ullak
eszközeihez képest kiegészíti, ahol erre szükség mutalkoznék, rendkívüli segélyt ad, természetbeni élelmei is nyújt, slb. és minden erejével azon van, hoj megkönnyítse a hadbavonul hozzátartozóinak helyzetét.
P, Gulyás plébános előterjesztéseihez számosan szóltak hozzá.
Szabó Győző utalt arra, hogy az az osztály, amelyre számítanak, nagyon igénybe van véve. A dolgot megfontolandónak tartja. Űr. Weber Elek járás-bíró felolvasott egy levelet, a melyben egy hadbavonult érdekében a Credo közbenjárását kérik, mert munkaadója vonakodik katonai szolgalataiiak idejére családját támogatni. Az elnökség megállapítja, hogy a szóban forgó gyári munkásnak nu jár katomu szolgálatának idejére és megfelelően intézkedik, Gozdán Ernő főtitkár szólalt fel az ügyhöz. V. Gulyásplébános utalt arra, hogy az erkölcsi támogatás ~6s közlnuijárás melleit elsősorban rendkívüli segélyadásról lenne szó. Németh Jenő igazgató-helyettes saját tapasztalatairól beszél : a szegénység könnyebben adakozik, min.1 a tehetősebbek, hangsúlyozta, lieszélt. egy vidéki gyógyszerész-héröl és annak érettségizett leányáról, akik egy hadbavonult honvéd hozzátartozóinuk a kertjei felkaj)álták és egyéb mezei munkát végeztek számukra-r^h magyar honvéd harctéri szolgálata iránti hálából és tiszteiéiből, íme, ez a két hölgy meg* mutatta, hogyan lehet segíteni a szolidáris magyar társadalomnak. .Mert ez a belső front szolidaritása a harctért fronttal. Eogjunk össze és segítsünk egymáson. Németh Jenő igaz magyar szívből feltörő felszólalása nagy hatást váltott ki. Kenyeres János utalt arra, mikor a világháborúban részi vett és megírták neki hozzátartozói, hogy van egy család, amely mindig segítette az ő családját, liszttel, élelmiszerekkel, kedves melléállásukkal, akkor olyan boldog volt és olyan jól esett nekí, künn közvellen az ellenség vonala elöli. 0 is csekély crejé-
.1§42. június ij.
11LD
temet, exhumál, nzallit.
Ccf\'lulajdonoB;
Dervallts József
«0 TtJsfsat Ukiai IS*.
bői kivan hozzájárulni a meg. íuditolt mozgalom anyagi fedezetéhez. Dr. Wéber Elek járás-bíró rámutatott a világháború belső frontjának felbomlására, mely u front összeomlásához vezetett. Most is a belső front helytállásával kell segítenünk a harctéri , front győzelméhez. Azért meginditjuk teljes erővel a mozgalmat a hadbavonult kanizsai honvédek hozzátartozóinak érdekében, Es ebből nem lehet és nem szabad, hogy egyetlen itthonmaradt is kivonja magát az áldozathozatalból ,és havi hozzájárulásból. Magyar becsület ügye ez.: minden erővel segíteni és támogatni a megindított mozgalmat a harctéren levő nagykanizsai honvédek harci készségének alátámasztására, családjuk megsegí lésére, hogy beteljesedjék kállny nu-\' níszlerelnök szava : minden hon véd nyugodt lehel mi tudni fogjuk kötelességeinket itthonma-radl családtagjaikkal szemben
l)r. Wéber gyújtó telkesítése után az értekezlet egy ötös bi-zollságot választolt dr. Wéber Elek kir. iárásbiró elnökiele alatt, amely azonnal megindította a legszélesebbkörü társadalmi akciót és felhívással fordul a kanizsai magyarsághoz, hogy mindenki lehet ségéhez képest* járuljon hozzá, főleg havonkénti hozzájárulással ós hozzon meg a honvédek áldozató*-ságához méltó anyagi áldozatot. A gyűjtői vek már a legközelebbi órákban szétmennek. Sólyom Mihály, a közellátási osztály vezetőjének indítványára a jelenlevők között azonnal megkezdték a felajánlásokat:
Sólyom Mihály havi 50 pengő hozzájárulás, dr. Wéber Elek já rásbirö havi 20, Gozdán Ernő főtitkár egyelőre 100 pengő hoz. zájárulás, a ferences plébánia havi 20 íMíiigő, stl>., sU>.
A vasárnapi Credo taggyűlést is a honvédek hozzátartozóinak segélyezése jegyében tartják meg. . I
A nagykanizsai Credo elsőnek indította meg a mélyenjáró társadalmi mozgalmat a liadbavonultak hozzátartozói érdekében. Tudjuk, hogy egyetlen kanizsai magyar — osztályra és vallásra való tekintet nélkül — nemi fog elmaradni.
A belső front szolidaritása ez a harctéren levő és a poklok |K>klóval megküzdő hős honvé-deinkkel. Minden szeretetünket, minden áldozatkészségűnket, mindent, mindent a magyar honvédért és itthoiuivaradt családjáért, hozzátartozójáért\'.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
NSmot olSOrn (Foto ít. B. V.)
log {unni» 11,
L|pőt Telefon: 498. csak ELEKESTŐL
(Dormala) Főül 13 u.
Csütörtök
Bnd>rwt I. nCwráa
0.40 Torna. Hirok. Közlemények. HMiglemozek.. — 10 Hírek.. — 11.10 Nemzetközi riüjolzöazol gálát.
12 Harangazö. Himnusz. IdŐjá-rAajeleniéa. — 12.40 Hirok- — 18.20 Időjelzés ós vizattaaiolontés. _ 14.80 Hírek. — 14.45 Müflor-iimortotés. — 15 Árfolyam hirok, piaci árak, élolmiszorárak. — 16.45 Idój\'eiiséfl, hirok. — 17 Hirok szlo-TáW ée ruszin nyelven. — 19 Hirsk magyar, német óa román nyolren. _ 21.40 Hirek. — 28 Hírek ne-mot. olasz, angol és francia nyelvon. C 24 Hirok. BÜ0APEBT I.
17.15 Veress Endre népdalfeldolgozásokat énokol. — 17.45 Dr. ür-bányi Jené előadása. —- 18.10 Julin Antal tangöharmonikanégyose. — 18.80 Dr.\' Knrdován Károly nyolv-rédo előadása. — 18.50 HündpU Bálott-azvít. — 19.20 Murai Blok cigényzenokani, közbon Aaliúth Gyula tárogatózik. — 20 »Szókimondó M8í0ljy6B(í«. Vígjáték három fölvonásban, előjátékkal. — 22.10 tízen ¦A/, otthon. — 23.25 Tánczono. BUDAPEST II.
16.15 Szórakoztató xono..— 18.10 Haifán vi Gizi meséje. 1H.80 Richard SIuuish születésnapján. Via-jiil művei. - ¦ 19 Gyorsirótanfolyam.
— 19.80 A Kölni-trió. — 20 Hírek.
— 20.20 »Gyór énekek, KŐzvotitéa a nyilvános énekóráról. Beszél Bu-dinsakv Sándor. — 20,45 Dr. Dombi József előadása. — 22.10 Az 1. honvéd gyalogezred zonokura.
Péntek
BUDAPEST I,
10.15 A Honvéd bópkooaiszortár Hwekara. — 11.20 Kamarazene. — 11.40 Felolvasás. — 12.10 Rádió-unokar. — 18.80 Honvédőink üzennek. — 14 Ülbrieh Holmin gor-dónkázik. — 14.15 Hunyadi János énokol. — 16.20 Melles \'Béla-zenekar. — 16.15 Diákfélóra.
17.15 Bartha Erzsébet és. Várko-in\'i István magyar nótákat énokol, kíséri Vidák József eigányzenekara.
— 17.55 Sportközloményok. — 18.05 Nóvuv Ilonka Chopin-müvo-kot zongorázik. — 18.20 Nóniot hallgatóinknak. — 18.*40 Holóezy MÓs jazz-egy üt toso. — 19.20 A Mgykorőfli Aranv János Társaság irodalmi ostjo. -- 19.50 Hanglomc-wk. — 20.50 Külügy! negyedóra. ~ 21.05 Hangkópok u« oitoornyós honvédok harcgyakorlatáról. A közelítést vezeti Budinazkv Sándor. — 2I10 Üzen asi otthon. — 28.25 Oláh Kálmán cigányzenekara. BUDAPEST II.
18.25 Névay Ilonka Chopin-mü-Tökol zongorázik. — 18.40 Fololva-«8. - 19.05 Holéczv Akoa jazz-íRYüttcso. — 19.20 felolvasás. — * Hírek. — 20.10 Csorba Dezső "Canyzenekara. — 20.50 Dr. Bior-bauor Virgil olóadása. — 21.16 bohnánví : Hoxtett aongorúra, hegedűm & fcürtní. „ 22.10 llnicsky Uflílö tánczenekara.
ZAE\'AI KÖZLÖNY
Dk Vértesi Frigyes emlékére
Irt*: Horényl Kálmán plébános
Kft re* Friríf fin rólam! 1926. év májusában történt, fanem cl nirtenscm-el Üvöltöttünk abban az Intézetben, ahol akkor Te praeftetut voltál, én pedig kamasz-kon, gimnazista. Az akkori rassr gazdasági viszont/ok, lóként az intézet súlyos anyagi terhei miatt nagyon rossz ellátásban vált részünk. Te nem tehettél arról. Sajnálkozva néztél tOkSMOr kopogó szemünkbe, és ha nem in helyeselhetted, de megértetted gyakori ^panern kiáltásunkat. Ily előzmények után és miatt többen elhatároztuk, hogy a következő évre nem térünk vissza az intézet falat közé; ha mát megoldás nem dódik. kubikusnak szegődünk, \'ennyire komolytalannak látszik >i~ utóbbi terv, annyira komolyan vettük az első elhatározásunkat. Felvételiránti kérvények beadásának határideje lejárt, többünknek kérvénye nem volt fellelhető a beadottak közölt.
Már akkor bizalmaddal Hintettél ki. Primut intet pares voltam a diákok között, fgy egészen érfhető szigorúságod, mellyel akkor >-ra-port\'-ra rendeltél, miután mertud-lad, hogy én voltam a pártütés értelmű szerzője.
Kálmán, ngy látom, hogy a jövő évre nem akarsz visszajönni. Elkapott téged is a forradalmi láz ! \'Miért nem adtad be felvétel iránti kérvényedet ? Keményen hangzottak szavaid és én tudtam, hogy fájni fog Neked, ha teljesen őszintén válaszolok. Tudtam, hogy mindig kedveltél, mindmáig nem tudom miért; lóságodat napról napra érezhettem minden érdemtelenségem ellenére. Féllem. hogy megbántalak. Megkerültem kérdésedet és azzal válaszol-lam. hogy a szemináriumba való átköttözkixlés gondolatával foglalkozom . (é\'z a a nyiba n vall iga z, amennyiben tényleg kaptam kény-\' SZernilkUli lökéseket ezíráugha. de még mozdulatlan voltam. Sőt ellen-álltam.)
Emlékszem, mily csodálkozással húztad fel szemöldöködet e bejelentésemre és miként adta át helyét szigorúságod a mosolygó kedvességnek. Máig sem tudom, miért volt oly csodálkozó a tekinteted. Azé.rl-c. hogy Hy váratlanul jelentettem be azt, amit mindennap meglehettem volna, vagy azért-e, hogy éppen én lettem ily bejelentést, aki minden szigorú ellenőrzés ellenére is el-el-szöktem a vasárnapi futbaltmecs-csehre és egyéb jelekkel is nyilvánítottam, hogy mennyire vágyako-zom" a szemináriumi élet szigorú regulái után...
Nagyon jól emlékszem szigom vonásaidra, kiült benső örömödre, mely e hir hallatára eltöltőt és én ekkor kezdtem magam igazan kelte-ineticnül érezni. Amikor azt láttam, ltogif megfontolatlanul tett kijelentésemet készpénznek vetted, kezdtem azt apránként visszavonni, Ellenvetéseket hoztam fel, hogy meny-in/ire nem érzem magam sem lelkileg sem fizikailag szemináriumba-vaíónak. Lángoló szeretettel ostromoltál, izekre tépted ellenvetéseimet, i\'gi/ beszéltél, hogy a félórás >rapori "után, melyre még agy je-
tii
lentkezteii\', mint a lázadók feje, ugy távoztam, mini aki }nár Krisztus szelíd igája alá hajtotta fejét, mint akii Rajtad keresztül megfogott az Ur kegyelme.
Ezt sohasem mondottam el Neked. Hiszem, hogy az Örök Főpaptól viár mindent megtudtál. Bizonyosan csodálkozó tekintettel vélted a jutalmat azért; hogy idejében fü-tönragadtál engem, aki akkor még az nösXlÖke ellen rugdalóztam\'\'.
Hálatelt szívvel mondom el ezt és mondok érte köszönetet. Megszokott-otthonodban már nem kereshetlek, vagy ha kereslek halálpecsétes zárt ajtóra találok.
Szinte hihetetlenül hangzik: — í)r. Vértesi Frigyes meghalt.
Szinte hihetetlen, hogy ajkad, mely sokszor kíméletlenül szántott bele az evangéliumi igazságok acél-ekéjével a minden szociális érzésből kivetkőzött lelkekbe, elnémult. Hogy íróasztalod, mely mellett napról
napra rádkös»óntÓtt a másnap, mely mellett könyveket, tanulmányokat, cikkeket irtai és ezek utján szegények asztalára száW frisskenyér magvakat szórtál «ze\\ az általad megálmodott uj gazdasági rend ta-lapíba. árván maradt. Hihetetlen, hogy lezárult egy élet, mely mind-1 égig fáradhatatlan apostolkotlá* volttá volt, mely ízesített, talen-t u m é m ely kamatozott, magasba -tÖrlctés volt nem kicsinyes értelemben, hanem a sas magasbaszárnya.-lása értelmében, mely non szerette a föld közelségét, a szürkeséget, a szükméretüséget. Hogy befejeződött egy élet, mely megalkui-ás-mentes harc volt minden megne.m-értéssel szemben, ostor a világ-dzsungel vérszopói számára, evangéliumi tiiz a gyúlékony koreszmék-máglyarakásai közt.
Ezrek hálájával búcsúzom Tőled dr. Vértesi Frigges, aki tanárom és mesterünk voltál példával és a szó meggyőző erejével.
Legyen áldott emléked, legyen követésben gazdag a lángoló példa, melyet nekünk adtai.
7,800.000 pengőt Irányoztak elö a Sió osatorna hajózhatóira tételére
Mull év december 5-én"az 1942. évi állami költségvetésről szőlő törvényjavaslat tárgyalása alkalmával a képviselőházban felvételiek a Sió-csatorna utÖzbatŐvá tételének kérdését.
Mint Ismeretes, a balatonkörnyékl vármegyéknek, Így Zalának h, már régi kívánsága, hogy végre kezd|ék meg a csatorna hajózhatóvá tételét és iay a Balatont bele lehessen kapcsolni a vlziulhalózatba.
A Sió hajózhatóvá tétele közgazdasági érdeke az orsiágnak. A hajózhatóvá tétel munkálatai már 1913-ban megindullak azzal, hogy a Sió medrét szabályozták. A földmivclés-
ügyi minisztérium vízügyi műszaki főosztálya most a kérdést láagáővá telte.\' Az elgondolás szerint a következő munkálatokat végzik el: A siófoki régi zsilipet elbontják és ugyanott hajózsilipet építenek, továbbá elő- és utócsarnokot. Újraépítik a siófoki közúti hidat és a vasúti h\'dföt megerősítik A hajózó-utat kiépitlk a Sió Siófokon átvezető szakaszán. Kezelő- és raktárépületeket építenek, továbbá Jutón hajózsilipet és duzzasztógátat. Ezeknek a munkálatodnak az elvégzését 10 évre tervezik és munkálatok kiszámított költsége jelenleg 7,800.000 pengőt tesz ki.
Elmegyógyintézetbe szállították a „pesti Irói", akt a pápa trónját akarta elfoglalni
jelentettük, hogy Qrabovszky Henrik, budapesti lakos, aki magát Írónak nevezte, át akart menni idegen területre. Első dolga volt, hogy az ottani határőrségnél Jelentkezel. Mivel nem volt útlevele, visszatették a magyar határra. Itt a fennálló rendelkezések alapján beszálktolták őt a nagykanizsai fogházba tiltott határátlépés miatt. Q-abovszky a bíróság elé került, ahol elmondotta, hogy Rómába akart menni, hogy elfoglalja a pápai trónust, mert a mai vallási, politikai és gazdasági rendszer nem felel meg többé, Ő küldött, aki uj rendszert akar meghonosítani a régi „teóriák" teleit. Miután kihallgatása alkalmával ismételten zavartan viselkedett, nyilván-
Junius MÉP MOZQÖ ferdén
10-11-ig és csütörtökön
Ketten egy Jeggyel /
A legszebb magyar film!
ELNÉMULT HARANGOK
Szereplők: Kise Ferenc, Lukács Margit stb.
__i___— \'\'J-
Előadások kezdete : 5,7 és 9 órakor*
valóvá vált, hogy szerencséden elmebeteg ember. A vizsgálóbíró elren-delle elmeállapotának megfigyelését, ami meg is történt. Közveszélyes elmebetegnek nyilvánították és a gyógyintézetbe való utalását javasolták.
A nagykanizsai törvényszék ennek alapján megkereste a polgármesteri hivatalt, hogy Qrabovazky Henrik Budapestre szállítása iránt sürgősen Intézkedjék.
A szerencsétlen embert felszállították Budapestre, elmegyógyintézetbe.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhetA
lapunk nyomdájában
4
ZALAI KÖZLÖNY
1942, |unlu« II.
Fülemile
Arany ismert költomőnyénok zenés változata, amelynek wépsége a Nemzeti Színházban aiáanal több táblás hasat vonzott. Nagykaid zsán? \'Mióta Galoltáék játssauak, méj? nom volt ilyon gyöngén látogatott előadás. Pedig olsöi\'ondö jówkony célt táuiocutott n« ("leadás »jöve-dolmoh. Megfejthetetlen rejtély — n közönség távolmaradása egy olyan
előadásiéi, lii\'iht n tegnap esti volt. Sokan a uflKykaníasai színházlátogatók operett-favorizálásával ma-gyalázzák. Bárhogyan álljon gs K dolog, élményt mulasztottak ól, akik távolmaradtak azért, mert — nom volt oporott. Zonós vígjáték volt és pedig a javából, Magvar levegővel tolt niog a Bsinpad. A magyar falut láttuk, - nom ixwti ugy ficam lorz-tükréhon — hanem a maga toljoa tiszta zamatos izébon. A magyar falut a maga ombori vonásaival, gyougoscgoivol, szomszéd-gyűlöletével, .erényeivel, boldogság-küzdésé-vot. Boállitott alakjai a való élet figurái, ugv ahogy élnek, gyűlölnek éfl - sserotnok. Rs a vége!? Micsoda büháj! A haldokló anya ol-Aeott kincse, anioly nom volt más, mint a — folféaMtott Krisztus, akitől bokjogság és áldás áradt szót.
Mennyi erkolosi tanulság és nemes
indulatok változata. lís a szinészok •lép játéka. A Ingfinomahh ombor-rajz, amit színész csak szívvel tud alakitani< Bs kedves Bzinészeink énjüket vitték bo alakításukba. Es minél továhh játszanak Nagykanizsán, annál inkább látjuk és tanuljuk megbecsülni nomesvorotÜ hzí-nészi munkájukat, mellyel toljosem hozzúfórkó/.Uik a kanizsai finom és kényes, művészi íkIóhü és igényű színházlátogató közönség szívóhoz. A Fülemüle előadásán ott láttuk a várost páholyban dr. Krátky látván kír. kormányfétanáesost, (xilgármes-tort ós nőjét ís, akjk a lugnagyobb totszés hangján nyilatkoztak a nagyon azépon sikerült olőadásiól.
Pogány Margit Orssijéhen színészi tudósának gazdag változatát ragyogtatta. Kitűnő inoirjolonése, já-tékkcszségo, kedves ogyónisőffénok molog bájú különleges sikort biztosit mindig fellépéseinek. Budai Mária zsörtölődő iíébékjo tompora-montumos játék, ólothü figura. Budai Máríu nugyon értékes színésznő, akí iwmpásan formálja alakjait. Csonka Endro Módos Pétorjo -tipus. Haiiiisitatlnn onitx>rábrázolás a természettől ollosott, hü színekben. Játéka maradéktalan művészi\' munka volt. Tunyoghy Péter Árva Andrisa rokonszonvos, szép alakitás. Játéka biztonságos. Igazi, neki vuló szorop volt, amit kellően kí tudott
Ok *,----~>
sknásní. Ooák Forenc Árva Pálja életkép, amely oredoti szinokbon mutatta Iw nz író intenciói .szerint figurájál. Komoly, szép színészi teljesítmény volt. Bánó Mihály községi bírája figyolenireméltéan kidolgozott julék, huaból való eleven alak. minta-alakítás. Kovács Anna Veron jn életszerűen halé játék. Ha Mary disztingvált finomsággal és
érzelntoáséggol domborította kí Juliját. H. Gábor Pált is fol koll még említenünk.
A színházlátogató közönség na-frvon mog volt olégodvo a szop előadással. (II. Ií.)
A színházi Iroda jelenti
Ma. csütörtökön osto BlrauszOss-káv világhírű oporettjo kerül bomu-tatásra, a Varázskoringő a fölvonásban parádés Szoreixis/.lásban.
Pénteken este újból közki vállaira filléres hol várakkal Mágnás Miska.
fizom haton délután l órai kezdet-
Festessen Tisztíttasson
PálCSlCS-nal
tel általános kívánságra Fokcto István nagy sikort aratott színmüve, a Hajnalodik kerül sziuro. Váltsa mog jegyéi a Hajnalodik szombat délutáni előadására.
Szombaton osto, vasárnap délután és osto szinro körül Galetta Forenc .igazgató folléplévnl a Pozsonyi lakodalom liagyoporott 3 felvonásban.
Tragikus végű csónakkirándulás a Murán -~uJ
öt katona küzdelme az életért
Megrázó szerencsétlenségről kaptunk hirl. A minap öt katona csónakkirándulást telt a Murán. Szép idő volt, amikor még elindultak a parttól. Később mindjobban belemerültek a csónakázás élvezetébe és nem vették \'szre, hogy vihar készülődik. Nemsokára hatalmas erejű szélvihar kerekedett, amely véglg-
seperve a Murán, felborította a csónakot. Az öt katona a vlzhe esett. Erejük végső megfeszítésével küzdőitek a hullámokkal, amely több méter magasra csapott. Nigy katonának sikerült partrausznia, mig az ötödik, Komoröczi Kálmán szakaszvezető a Mura hullámaiban lelte halálát.
VIZSGál lUTáLOHKÖNYVEK nagy választékban
SCHLESS
Mfc* III.
TKvSTVNREKNEL
Horthy ¦.- yl 8.
Megkezdődött a peronoszpára jelzőszolgálat
A magyar közel\'átásnak a termelés minden ágában való megszervezése természetesen nemcsak a meglevő késitetek célszetü és Igazságos elosztását teszi szükségessé, hanem az előrelátó és tervszerű gardálko dás be vezetésé vei és propagálásával emeli az elérhető eredményeket. Tehát nemcsak gazdálkodik a készletekkel, hanem éleire is hívja a kész leteket.
Ezen túlmenően azonban biztosítani kívánja gyakorlatilag a terme-
lés zavartalanságát. Sokszor a ter mészét avatkozik bele hátrányosan a termelés menetébe Ilyen súlyos hátrányokat szokott okozni a ma gyár tzológazdálkodásban a pero-noszpóra-veszedclem is. A magyar gazdák körében általánosan ismert az a szomorú lény, hogy egyes esz-tendökbm síinte katasztrofális mé reteket is ölt a peronoszpóra-veszedelem.
Ez a gombalajta a szárazföldi növényeken élősködik, elágazik a
Felázott szovjotlutak (Foto .11. U. V.)
megtámadott növény belsejében. A peronoszpóra gombák a növény megtámadott részein barna foltokat ókornak, melyek később elszáradnak vagy elrothadnak, különösen a levelek felszínén. A levelek alján lisztszerü, fehér por formájában lerakódik. A barna foltokkal beleped levelek ebzéradása természetesen akadályozza a növények fejlődéséi Nálunk a peronospóra főleg a szőlőt és a burgonyát támadja meg.
Most tehát, ennek a magyar szölő-gazdáljcodásra nézve sokszor oly tra gikus veszedelemnek elhárítására vagy legalábbis lokalizására igen hathatós intézkedések történtek és részben még folyamatban vannak. Erre annál inkább szükség van, mert a gyümölcsfélék cukortartalma és vitamintartalma felbecsülhetetlen tápanyagot stolgáltat az ország közellátásának.
Olyan szervezet élehehivátára volt tehát szükség, amely megmerni a közellátás számára értékes anyagokat. Ez a szervezet a peronoszpóra jelzöszolgálat. Még a mull nyáron elkezdődött a jelzőszolgálat, de az Idén erősen kibővül, u^y, hogy több száz ilyen jelzöátlomás fesz szerte az országban, hogy a magyar gazdák reiidetkezé\'ére álljon. A Jelzőszolgálat közvetlen irányítását a magyar királyi Szőlő és Borgazdasági Kísérleti Intézet végzi.
Fej-
é* d«r4Miji.. Idegastég, •malveii, tititatalso leint gyalu .in ciak »I amétitéil lávánknak k6v«lk«íménv».
sExesa
Tegnap este vacsora volt a bolgár királyi szimfonikus zenekar tagjai tiszteletére
Budapepi, június 11 A tegnap délelőtt Budapestre érkezett bolgár királyi szimfonikus zenekar tagjai szerdán este ünnepélyesen mcgkoszoiudák a Hősök emlékművét. Később vacsora volt a bolgár vendégek liszteletére, amelynek során vitéz Llp\'ay András vezérezredes a honvédelmi miniszter nevében beszédet mondott. Üdvözölte a bolgár királyi szimfonikus zenekar tagjait, akik, noha háború van, Magyarországra jöttek és ven-dégszereplésükksl hozzájárullak a magyar-holgár barátság további kiépítéséhez.
MÉRLEG
BMM Bíralbíi . íU) gukuerl |mlti»
SCHOl.CZ JÁNOS I mérl«|késxlia.muUr
Nayykanjma, KfllvO.-t6r 30, uiüí. I
|t)4\'i, június II
ZAl.Al KÖZLÖNY
ft
UTORT
hettei mm
márkás butontzalonjában vegyen v»rv roudol|on .Ci^.-v nt 14
Vasárnap leventenap lesz Pacsin
Varmegyékben épp ngy, mint országszerte, egymás; után rendezik meg n loyonteuapokat. Zn!a mesében most a paesai Lovento Egyesület- rendoz lovontonapot június M-én, vasárnap. Felvonulnak a pa-esti leventék, hogy megmutassak, mit tanultuk eddig és mit tudnak. A lovontenapot megelőző este nótás takarodót tartanak. A leyeirtenap láltpii misével kezdődik, a sport -pályáit, A leventeoapóh répztvesz !1 nan.vkaniz.iui leventézeneltar is, amely az egész Ünnepségen zenét szolgáltat.
Spanyol n)ság a szövetségesek zárlal-polülkáláról
Madrid, június 11 Az angolok és eazakamerikaiak minden győzelmi reménye azon a zárlaton nyugszik, amelyet válogatás nélkül alkalmaznak mindon, európai országgal szemben, akár hadviselő az illető, akár semleges. Az Inforniucioiio oimü spanyol lap ezzel a kérdéssel foglalkozva megállapítja, hogy Olaszország és Németország nőin éheznek és nem fognak éhezni soha, inert inu mái- Olyan térülőtökkel rendelkeznek, amilyenekkel u háború kitörésekor nem rendelkeztek. Ezek termése elegendő hadseregeik és lakosságuk igú-m rínék kielégítéseié. A zárlat csak a legyőzött népeket sújtja, amelyek már semmiféle szerepet sem játszanak a háborúban. Londonnak és Washingtonnak inog kelleim érteniük ezt a helyzetet és meg kellene változtatni gyűlöletes és céltalan magatartásukat - - Írja a spanyol lap.
Ismét a Zrínyi pályán lesz mérkőzés
Vasárnap a ZMNTE csapata játszik hazai pályán Edenfete a kis délbaranyai község, Komló csapata lesz. A Komló kellemetlen emléket szerzett a ZMNTE csapatlnak az ősszel, A kétszámjegyű eredmény, melyet a KSE csatárai a ZMNTE hálójába „felejtettek", érdekes visz-szavágóra ösztönzi a ZMNTE játékosait. Igaz, hogy a Komló legutóbbi győzelmével is azt bizonyította, hogy formában van, de a ZMNTE csapatát ismerjük, amikor visszavágásról van szó. Vasárnap valószinü szép mérkőzést és nagyobb gólarányu ZMNTE győzelmet láthatunk a Zrínyi pályán.
A Vasút Szekszárdra utazik. A ISI: ellen csak a legnagyobb erőbedobással győzhet a kitűnő együttes, Hiszünk a győzelemben.
Fruste miniszter előadása a jogeszuiorol és a népi közösségről
Boriin, június 11 Frank birodalmi miniszter a berlini egyetem uj aulájában előadást
tejn hallgatói előtt tnet. lom
tartott iogeszni
.Mini mondotta, a német I: a háború következtében nem is sejlett történelmi nagysággá fejlődik
majd. A birodalomnak olyan belső rendre lesz szüksége, amely biztosítja örökké való fennállását. Egyot-l\'ii országot sem lehet jog nélkül elképzelni mondotta, Mint u .világtörténelmi tapasztalat hunija, birodalom és ország elválaszthatatlanok egymástól. Emlékeztetett ezzel
kapcsolatban a miniszter a nemzeti szocialista forradalom uj jogalkotásaira. A birodalmi jog továbbfejlesztése, a hitbizományi törvény, a munkaügyi törvény, a hadi, kulturális és faji jog OKVÜttoson az a szükséges alap, amelyet a német közösségi élet ujjáromlezéso érdoké-Mi megterem tóitok. Frank birodalmi miniszter ezek után a hallgatóság élénk helyeslése közben ozt mondotta: Hiszek abban, hogy összhangba lehet hozni a tekintélyi ál-lumvezetésl ás u birói függetlenséget.
tFolylu\'.ái az 1. oldalról)
követ elleni merénylőt porét a log? utóbbj lánryarás után június 17-óre
hal asz tol luk. Mint hírlik, vulószi-nülog akkor kerül *or Ítélethirdetésre ís.
Olaszország hadbalépése évfordulójának megünneplése
Tokióban
Tokió, június. 11 < Haszorflzóg Imábalópéséiiok második évfordulója alkalmából a tokiói olasz nagykövetségen ünnepi fogadás volt. Megjeleni Tozso tábornok, japán miniszterelnök is, továbbá u japán vezérkar lónöke, a hudügyiiliuiszler helyettese és nótán mából a japán katonai és köz-
élet vezető személyiségei kézül. Olaszország tokiói .nagykövete a vendégeket üdvözlő beszédébon hangsúlyozta, hogy a [közösén elért győzelmek a legfőbb biztosítékai ,u végső győzelemnek, amelynek elérésére u tengelyhatalmak minden erejükkel törekednek. Tozso japán minisztereinek kiemelte, hogy minden siker, amelyet az olasz és német erők Európában és Afrikában, a japán orók j>edig Ázsiában elérnek, megkönnyíti a közős cél való-ruváltását. A végső győzelem annál bizonyosabb — állapította meg a japán minisztereinek —, minél szorosabb együttműködést fojtenok ki a hármasszövetség állumai.
Llditz községet eltüntették a németek a föld színéről, mert segítséget nyújtott a Hcydrlch elleni merénylet letteseinek
- Prága, június 11 (MTI i Hivatalosan jelentik, hogy a Hoydrích gyilkosai után való nyomozás megdönthetetlen bizonyítéka került napvilágra, amely szerint Liditz község lakossága segítségei nyújtott a merényiéi tetteseinek és támogatta ókul. A község lakosságú a birodalommal ellentétes cselekményekéi kövotütt el fegyver- éa lőszerraktár tartásával, propagandával, valamiül egy engedély nélkül működő rádióadó üzenibenturlá-sával. Mogóllapították, hogy a község lakossága az ellenség lényleges szolgálatában állt. A község nagykorú férfiúit, éppen ozúrt .agyonlőtték, az asszonyukat gyűjtőtáborba, a gyermekeket nőve ló-Ui borokba szállították.\'A község házait a földdel tetlék egyenlővé, nevét |>edig kitöröllek a községek névsorából.
Kivégzések Csehországban
Prága, június 11 Hivatalosan jelentik, hogy a prágai rögtön ítélő bíróság \'2ő ezo-inélyt, Tcoztük négy zsidót,, a biün-ni röglönitólő bíróság ixxiig 6 személyt, köztük 1 zsidót halálra ítélt. Az Ítéleteket végrehajtónak és az elitéllek vagyonát elkobozlak.
Szovjet beismerés a azckasztopoli helyzetről
Budapest, június 11 .Mini Newyorkhól jelentik," nz
amerikai tudósítók Moszkvából olyan hírt kaplak, hogy aítzobasztu-poli euata a Szovjet számára rossz lordulutut vett. A moszkvui lapok nyíltan beismerik, hogy u hulyzot rendkívül komoly.
Libiui harctér
Budapest, június 11 Zürichbe érkezeit jelentés szerint a libiui sivatagban folyó harcoknak súlypontja tegnap is liir-llucbeini volt. Az itt levő dcguullcistu csapatok ellenállását nénüleg meghosszabbította az ;i körülmény, hogy brit és indtui erősítéseket kaptak. A brit erők főparancsnoka u rendelkezésére álló légierőt erre a legsúlyosabban veszélyeztetett szakaszra küldte. Hőmmel csapatai tegnap Során körül is támadásba mentek át a brit páncélosok ellen.
Nagy hőhullám Bulgáriában
Szófia, június 11 Bulgáriában íiirtolön hőhullám jött I*. Különösen az ország észak-koloti részét Bujtja, ahonnan károkat is jelentenek. Várna-tartományban több órára szüneteltetni kollott a vonalok közlekedését az átvonuló sáskafelhók miatt.
Halók, koiwMnáltszobák
nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó Arakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
és mindennemű lakberendezések
Horlh» Nlklóa-ul 4.
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Igazság gyógyiaertár Fő ut 13. az.
Kiakanizeán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
A GöZFCRDÖ nyitva v*a r«f|*i 8 •rátói e«t* 0 óráig. (Hátfő, ttwia pintek tléiutia és Usdklen eai*« u*p
uóknek.) Telefon: 560.
Naptár: Június 11. Ciütörlök. Rom. kai. Barnabás a. Protestáns Barnabás. Izr. Szlvan 26.
— (Ho)rtap: Jézus Szive-Ünnep)
A katolikus egyház holnap, pénteken nagy ünnepet ül. Jézus szentséges Szivének ünnepét. Ebből az alkalomból mindon templomban ünnepi szentmisék, A ferenceseknél este ti órakor a szokásos szentségi kürmoiiot a cinktóriumban.
— (Délvidéki emlékérmek átadása)
A MOVE zalaegerszegi választmányának ülésén vitéz gróf Toleki Béla főispán szomélyosen adta át t> Délvidéki Emlékérmot a MOVB négy kiváló lúgjának, dr. Józbs, Fábiánnak, dr. Arvay Lászlónak, dr. Farkas Bélának és dr. Zsidó Sándornak. A kitüntetettek norébon dr. Arvay László tott ígéretet, hogy továbbra is a MOVE ttzellaniéböii munkálkodnak. *
— (Pőlöske a honvédekért)
A polöskoi Katolikus Legényegylet füsttolen napot rondczott.a io-ventékkol karöltve. Eredmény: 203 pengő 82 \'fillér készpénz, 1095 darab cigarotta, 8 szivar, 17 csomag dohány, 10 doboz gyufa «s 6 darab cigarettapapír. Az ogylot reeetójt Szabó látván iguzgató-taiiitó.
— (Értesítés)
A nagykanizsai könyv- és papir-kereskodek elhatározták, hogy ü/lu-teikol június 18-tól, szombattól augusztus 2\'2-igi szombaton déli 1 órakor zárják. Mair József, Schless Testvérek, Fischol könyvkereskedés, Piuko Józsofné. (:)
— (PoatahivaUl Nemesbükön) A Nomesbűk kózségbon működé
postaügynókség június 16-Óvel megszűnik és helyette ugyanott június 16-ától kezdve állandó jollogü IV. osztályú táv,boBzólóvül egyositett pos-tahivauit lép ólotbo. A volt poata-Qgynőkség torgalmi körébo tartozó heivek változatlanul megmaradnak. A hivatal gyalogjárat utján tartja fenn összeköttetését a hévus/.ont-andrási hivatallal.
— (36.000 sertést oltanak be Ingyen Zalában)
Dr. Kovofldy Viktor állateg^iszBéfi-Ügyi tanácsos jelentése szerint a sortésbéuulás kivételévol az allat-egészségügví viszonyok kielégítőknek mondhatók Zalában. A sertés-pestis terjedő irányzatot mutat. A fóldmüvelésügyi minisztérium 200 liter szérum juttatását helyezte kilátásba a postis ollón való ingyenes propagiindaoltások céljára, fcinwl a nionnyisóggol körülbelül 80—36.000 darab aortás losz booltható. ¦
II
KISS FATELEPEN
ErtaélKMtr 13. Arany JSnm-u. 8. Teleion: 5-3\'J.
»1
ZALAI KÖZLÖNY
1942. |unlu» II.
A miniszterelnök a két Ház külügyi
bizottságában ma ismertette a külpolitikai helyzetet
Nagykanltsa megyei város polgármesf érttől.
13048/1»«.
Tárgy: Hadirokkantak éa haditettek elnelyeikedéaínek bl><oillá».
Hirdetmény.
A mzl komoly idők egyik tegfon-losíibh szociális kérdése a háborúban rokkanttá vált honvédek szánára i polgári életben megfelelő elhelyezkedés biztosítása. Ezek a magyar hősök, akik a hiza védelmiben életüket kockáztatták és megsebesülve térnek vissza, joggal elvárhatják, hogy számukra az egész magyar társadalom a polgári élet keretében a megélhetésüket lehetővé tegye.
Felkérem a gyárak, vállalatok vezetőit és a magánosokat, hogy a megüresedő munkahelyeken elsősorban hadltokkanlakat éa a háborúban megsérti Keket alkalmazzanak ínég abban az esetben ii, ha a sérülés nk következtében nem Is teljes merteimen alkalmasak lizikal érte-lemtWfi véve valamely szolgálat ellátására,
Hadlsérflllnek vagy hadhokkanti nak nemcsak az .914—191» évi világháborúban résztveiteket, u.,tm a most folyó háborúban meg.érül-leket ii annak kell tekinteni.
AZ 1931. évi Ili. t.-c.-ben kötelezett Vattaiatok és gyárak, valamint az 1933, évi VII. t.-c. alapján a legalább nüiz munkást állandóan foglalkoztató iparüzemek és Iparvállalatok\'vezetőit külön la felhívom arra, hogy mindaddig, atnig alkalmas Jelentkező van, az uj feliéleieknél az újonnan felvett munkások és alkalmazónak loö/o-a erejéig hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadlárvákat kötelesek alkalmazni.
Nagykanizsa, 1942. június 5 im Polgármester.
Nagykanizsa m:gyd varos polgármesterétől.
12802/1942.
Tárgy: A voll cseailovik rokkantsági éa aggatni biztosítottak jelentkezése.
Hirdetmény.
Feltrivom azokat a személyekéi, akik a volt csehszlovák rokkantsági és aggkori biztosításban akár az , iparban, kertskedelembeh, mezőgazdaságban, szabad foglalkozásban, akár az egyéb biztosításra kötelezett foglalkozások körében mint testi (fizikai) munkások a prágai Központi Társadalombiztosító Intézetnél (Ustredne Socielna Pviitovna) Illetőleg a volt csehszlovák kerületi betegbiztosító intézetnél biztosítva völfafc, ezen körülményi 1942. évi július 31 ig az Országos Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai pénztáránál az esetleges Jogvesztés elkerülése céljából személyesen je-lentsék be.
Nem kell jelentkezőtök azoknak :
a) akik a terflletvlsszacsaloiás előtt utoljára, mint felsőbb szolgálatban álló magánalkalmazottak;
b) bányanjrugbérbiztositásra kötelezett munkavállalók;
( c) éz akik jelenleg mint mezőgazdasági munkavállalók öregségi és özvegység esetére az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetné! biztosítva vannak.
Nagykanizsa, 1942. június 6. i«ts Polgármester.
Budapest, juntua II (Budapesti Érte--ltő) A képviselőház külügyi bizottsága csütörtökön délelőtt 10 órakor összeüli Teleki Mihály elnöklésével. Nagy érdeklődés nyilváuull nieg az ülés iránt, amelyen Kállay Miklós miniszterelnök beszámolt a külpolitikai hely-
Budapest, június 11 A képviselőház1 mai ülését délelőtt 10 órakor nyitotta meg Szinyci Mcrse Jenő alelnök. Folylatták a városi-, közsígí- és törorvosokról, valamint egyes egészségügyi rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat vitáját. Miután az előadó már tegnap elmondotta beszédét, ma a vezérszónokok beszédére került sor. Első felszólaló Incze Antal volt. Rá i utalod arra, hogy a javaslat szerves része annak a közeg^szsé.-ügyi munkának, amelyet az orvosi szempontok figyelembevételével a magyar közegészségügyi szempontok szem előtt tartásával a belügyi kormány-
zetröl, nevezetesen németországi Htjáról és a Führer főhadiszállásán telt látogatásáról.
12 órakor a felsőház külügyi bizottsága Ült össze Kánya Kálmán nyugalmazott külügyminiszter elnöklésével, itt is Kállay miniszterelnök ismertette a külpolitikai helyzetet.
I zat végzett. Mint orvos, a javaslatul elsősorban orvosi szempontok szerint foglalkozóit. Részletesen ki tért az oivosok gazdasági ¦ helyzetére. Majd a szociális kérdéseket vele tc fel. Még ma is előfordul, — mondolla, — hogy 80 pengős orvosi állásra hirdetnek pályázatot. Ezen i helyzeten okvetlenül javítani kell. Kérte a zsidó orvosok számára a hadmentességi konjunkluraadó bevezetés-t, mert amíg a keresi lény Orvosok kint vaunak a ha déren, addig i Huni a zsidó orvosok meggazdagodhatnak. Az OTI autonómiáját idejétmúltnak minősítette éa felfüggesztését kérte, mert az OTI fenntartása állami feladat.
A szófiát magyar követet meleg ünneplésben részesítették az egyik bolgár tartományban tett látogatása során
Szófia, juiiítifl 11 .fiinccilli Arnóthy Mihály szófiai
magyar kövot a követség katonai attaséja kíséretében meglátogatta az Egei-tenger nevel viselő bolgár tartományt. Ptjában mindenütt igon barátságos fogadtatásban részositel-ték. Mind a bolgár lakosság, mind pedig a katonai és polgári hatóságok meleg tüntetésből] juttatták kifejezésre Magyarország iránti rokonszenvüket.
Az olasz ifjúság vezetői ma délután érkeznek Budapestre
Budapest, június 11 Ma délután érkezik Hudap<isi az olasz ifjúság vezérkara. A magyar ifjnság országos vezetőjének megbízottai Hegyeshalomig utaztak a niágasra?uni olasz vendégek elé. Hegyeshalomtól Budapestig fello-bogózták állomásokat, ahol nz olasz vendégek vonata elhaladt. Oyoie.lt ünnepélyes fogadtatásban részesitolfék az olasz vendégeket. Az olasz ifjúsági rezetek egy hétig tartózkodnak Magyarországon, ti mely idő alatt igen változatos pro-líi\'amnihan les/, részük.
mmnmm
ÉUJM
Hatuyloueám* amnnal beléphel Klln-ger hölgyfodrásznál, Cuengery ut 2. 1658
B«J*rd**5t azonnal (elveizek. Suirir-
ut 36. 1662
AranymO*** tinoncot felveszünk: Schnttui éa Üöadsr, Sugir-at 1. 1683
MV&Ast-Ytrxt.
Egy tokaiban levő fíifl Uwékpé* eladd. Zrínyi Mlklói-u. 26. Tobik. 1662
Egy jókacban levő 500 köbcentiméteres li. S. A. mDtork«r4kpér oldalkerík-kel eladó. Werhár látván, Erzsébet tér 11.
1681
Masszív, baiznátl keményfa háló mtaóó. Felvilágosítás Gábor m a bútor-asztalosnál. Csengery-ut 13. 16S5
* LAKAS-ÜZLfFTHELYISÉG **
Bal át cm ni ér lén, közvetlen a vízparton, nepyiuobát. komforttal berendezel! modern villa 450 pengőért kiadd. Om a kiadóhivatalban. 1666
Keresek a vároa belleiUletén ílelmlazer-tlilcínek megfelelő halyla«a«*< Ugyan-llycn bevezetett QzletetsAlveaiek. Dm: Hunyadl-u. 29. 1680
üsXfiWr\'ftU____
HargHay arafotégu* iíi, ályu. 37.
alatt fogad.
Képeit T"%:
legoloeóbban keretezi
Horváth Ujos, Fő-ut 2.
MLA! uaZLÖHT
POLITIKAP MAtMUP.
l"fcldj« ,.XllS«<ta«Sl fi f. N..,Í.J.I..l",
F.lelO. kiad*: Záttl Mr.rf. Nyomaton a wKlipaatft<Agl ti T. NioykanUM* .yawojjtkks H.ffyk.ilM....
VÁSÁROLJON
külföldi n,ir»i» kerékpárt
Heves harcok\'azlniinlyo^l\'oto R |D. V.)
DRÁVAVÓLEYI
VILLAMOS HRflWSZQLGflLTflTÓ R.T.
¦ zakazerfl felvllagoaitáa minden villamos kérdésben
Csengery-ut 51, telefon 294.
Aramazámlák fixatéaa, reklamációk, hibabo jelentétek Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Az orvosok gazdasági helyzetével foglalkozott a Ház mai ülése
§2, gyfolyam, 131. siám
Nagykanizsa, 1942. junluu 12: panUk
á™ 12 llllér.
ZALAI KÖZLÖNY
Burkeajléaíe *• kiadj* vatali F6„t o. óim. SM.rkoutO«í(ll °> kiadóhivatalt toleton 78. n. Mefrtflcnlk mmden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
«... , _ _ . ElAHwtéal ára : ejry hónapra 2 pengrj 60 tülar.
relelos szerkesztő : Barbarita Lajos negyedévre 7 pongo 2« tfflér.
EKy w slam: hétköznap 12 fili., esoffiInvimi 1« tilt.
Vissza a természethez
Irta: Kelőmön Furcnc
Az ember földi .sorsál a termé-szeUícx való viszonya határozza raeö, hiszen, nem vitás, hogy az fnjhor a természet gyermeke. A Gcimisís örök törvényű tanítása szerint a Teremtés nagy müvének befejezése után határozta el Isten, hogy embert teremt, aki uralkodni fog >n tenger halain, az ég madarain, n barmokon, mind az egész földön, és a földán t-suszo-műszó mindenféle állatokon*.
Kszerint uz ember a termoszét szerves része, de egyben isteni rendelés folytán ura és haszonélvezője. Sorsa tehát egy a természettel. Amily inérték)>en közeledik, vagy távolodik minden szerves élet, c csodatevő forrástól, .ugy tclik-meg léte fénnyel vagy árnyékkal. Az ősember teljesen egy volt a természettel, éleiét az önfenntartás és fajfenntartás erői mozgatták s a környező állatvilágtól csuk az j választoltn «1, hogy isteni rendelés folytán uralkodnia kelleft ég éa a főid IÓbb* teremtményein.
l\'rimus inter pares volt, az első az egyenlők közölt...
De a fejlődés sok ezer éves folyamata elsodorta az ős természel partjaitól, nz enlök é.s, mezők napfényes-árnyas régióitól a városok kőfal-rengetegei köiré. Elete ennek követ kéziében elliasonull^ egyre inkább eltávolodott az. osi torma kereteitől s a livilizáeió uj acttfrutnaibanuj fejlődések félé tört.
Különösen az ujabrrkon u. n. technikai civilizációja .sodorta cl messze az emberi az ősi élel-formútól s a természet műhelyéből ipari centrumok kormos levegőjének zajos küzdőterébe helyezte át.
A levegő, a tény, u napsugár helyeit a modern* élet surrogó^ tornaival kárpótolta magát és a természet ősi ritmusában való ÜvőnvörködésbÖl a városi kuliura luxus hivságaiba tévelyedett
; Cl.
Lzzvl leiért az Ősi lörvénvszc-rüseg útjától is életét szakadékok
. felé vezette.. A természettől való eltávolodás lassan elsorvasztól.-
I la tervezetének ellenálló erejét [!teíígyöugi felte látáséi, tompábbá tette hallását,! elpuhította izmait s inogrövidiUítte élottarta-!I1;il Mmde-zöket cllensnlyozni iparkodott csodás technikai ta-\'á\'mányokkal, de sorvadó elet-erőjét az agyonhajszolt uj élet, u Udfeszüetl\' idegrendszer egyre :l riasztóbb un pusztitotla s mar-pác válságba sodorta. Itelytó-lv«s ós kifűnkészhetellüu cröle ekkor felnyitották szemeit s a szakadék széléről visszatáutor-
Szebasztopol belső védelmi övezetét támadják már a német csapatok
Katonai, őrjáratokkal vannak tele az USA nyugati partjai A naHtmenti lakóházakat kiürítették
\\ tegnapi hadijclenlés kiegé- i met csapatok nz erődítések elJ i lc>* jelentette hé tegnap-) és har
gozlalja, hogy időstarüvé vá
szitéseképpen a következőket közli a Német Távirati Iroda -Szebaszlopol előtt a német tánia* dások tovább tartottuk. A bolsevisták rendkívül erősen védekeznek és igyekeznek a támadás egyre növekvő hevességével szemben Helytállni, A Szovjet itt teni erődítései 0 legerősebb vasbetonból készüllek és előnyösen helvczték el azokat. Ezeket az állásokat most n német nehézéi? legnehezebb tüzérség szakadatlanul lövi. Egy másik szakaszon ugyanakkor figyelemre méltó .sikereket arattak a né-
met csapatok nz erődítések elJ leni harcban. Ezek az erődítések már nem készültek u sze-basztopolíak mintájára, ífe elhelyezésük erdős, mocsaras terepen van. Az eddig mcgsem\'mi-sitett 183 ellenséges erődítéseken kivöl tegnap lovábbi 107 erődítést leltek az ostromló néiupt csapatok ártalmatlanná. Négy nap alatt tehát őilO erődöt küzdöttek\' le, ami bizonyítja a nemei gyalogság harci értékét, a mely lehetővé telte, hogy néhány ,nap alall felgöngyölítsen egy ilyen védelmi rendszert.
Bír Hacheltn elfoglalásának következményei
Berlin; június 12 Bir Hachchn erődjének ei-. foglalása, amelyről a német véderő tegnapi jelentése már beszámolt, súlyos következményekkel jár majd az ellenségre nézve. Nemcsak Hőmmel helyzelét javilja meg jelentősen, hanem az erőd elvesztése a brit arcvonal egyik sarkpontjának kieséséi jelenti. Bir llacheim elfoglalása világosan mutatja a német fegy-
verek műszaki és katonai fölényél, ezenkívül támpontot nyújt az egész arcvonalsznknsz hely-zelének és a harcok lefolyásának megítélésére. A Ileuter-iro-da légnap délelőtt azt jelentetté Kairóból, hogy nz erőd éljen I intézeti uj támadásokat oihári-| tolták. A tények azonban ha-, tározollau megcáfolták ezt a je-1 lentést.
Szerződés az USA éa a Szovjet között
Amsterdam, június 12 A newyorki rádió jelentési) szerint Mololov május 2!Möl június l-ig Washingtonban tar* tózkodott. Látogatásai szigorúan lilokban (ártották. Roosevelt elnökkel foktatot! megbeszélésein Marshall tábornok és King tengernagy is jelen volt. A lár-gvahísoknn jelen voll még llarrv Iloppkins és a nem katonai termeszéül megbeszélésokon Hull külügyminiszter is résztvelí.
Stockholm, június 12 (NST) Az angol hírszolgálat szerint Londonban csak néhány dipfomati és ujsl^ini tudóit Mololov látogatásáról, amely látogatási Mololov kívánságára tí-lokban kellelt tartani és ezért a
legszigorúbb intézkedéseket telték. (MTI)
Amsterdam, június 12 (NST) A newyorki rádió egy másik- közlése AZerhil az Egyesüli Államok kongresszusának kél háza jóváhagyta az Egyesült Államok és a Szovjetunió\' között létrejött egyezményt. A szerződés, Jiir szerint, nem tartalmaz titkos záradékot. »
ujf&vároM l«aa> «x cmgul blrodalomnstfc T
Amsterdam, június 12 A bostoni rádió az Anglia és a Szovjetunió közöl ti megél la <-|)0dással foglalkozik (a szerződést Eden angol külügyminisz-
han-\\
gozlalja, hogy idősWrüvé vált art aingol világbirodalom teljes újjászervezésének gondolata. Ar-ről heszélnek, hogy a birodalmi fővárost Londonból Ottawába vagy Fokvárosba helyezik át. Fokvárosnak nz az előnye, hogy központi fekvésű, Ottawa melleit pedig az szol, hogy kedvezően fekszik az angol -északome-rikai együllmüködés szempont jáböl.
A fapánok wHogtátták Kingísangfüt
Tokió, június 12 (NST> A japán haderők, mint már jelentették, a Kiangszi tartományban pénteken rcggvlmegszállták a hadászatilag fontos Kingcsangfu városai. A várost védelmező 10.000 főnyi csüng* kiiigkinai csapat menekül u japán hadsereg elöl.
¦énrat jftlantés
dés i-ésusfatalrSI1
Stockholm, június 12 (NST) A Daguns Nyheterlon-doiü jelentéüe szerint\' uz AngJisl es a Szovjttuni:: köafitlt i:z6vtt ségi szerződés alapjait már $ hónappal ezelőtt raktak le, amikor Kdén látogatást leli Moszkvában. Akkor tárgyúit S/lalin és Fden Európa háború titánt kialakításáról. SzLnliu azt követelte, hogy a .Szovjetunió meg-Iarthassa legnagyobb részét az annak idején .megszállt Kelet-l.engyelors\'zágnak. Famek fejó-lien Lengyelországot a nyugati területeken kárpótolnák A megegyezés május 25-én létrejött. A szerződést azután a külügyminisztériumban, Edén szobájául 12. május 26-án írlak alá. A szerződés aláírásáig hétszer tartottak hivatalos éríekezletet. Az aláírást Churchill arany töltő-tollóval végezték. Az aiáirók azután pezsgős áldomást ittak. A
\'FfiívtaUa az 5, oMalnni
gott az emlwr az ősi élet természetes útjaira.
A tizennyolcadik század második felében már elhangzott a nagy francia gondolkodó vétója az ellévelyedcU ember felé: No tovább ezen az utón 1 Vissza a természethez !
A hang hclosüvitcll a világ
lelkiismeretébe és megállásra kényszei-itclte a végveszély felé támolygó modern emberi, k
Céljót azonban nemf érljjette el, mert a lonué>wivuíiozv~\' való visszatérést a civilizáció, az emberi kuliura legszebb értékeinek feláldozásához kötötte.
Ez pedig egyet jelenteti vulna
a fejlődés ősi erejénok és áldásai uuk megtagadásával;
Nem. a civilizációról, a Uy>t és lélek kultúrájáról nem mondhat te az ember Oly nngy altimátokat kellőit ezért hoznunk évezredeken át, hogy azokat egyszerűen sutba dobni nem lehet.
Nem hagyhatunk cl egy olyan
\'/.MM KőZLÓNV
ÍM. június Ii.
Nyaraljon HÉVIZÉN meRSrabatlnl reumájától.
HSVIZGVÖGYFORDÖ yflSÍ
fflrdője, amellett (aeAlit nyaralóhely. Kltünö konyha. Diélas étkezés is, diéta* nővér vetélésével. Elsőrendű, valamint szerínyebb Idényeknek megfelelő szállodák. IVÓKÚRÁK nyomor-, bél , epe-, vetsbántat-inak ellen l.!lő- és ulosttaoni kedvezmény, f-\'elvilácnsiláasal szolul Fűi-il.ü,:*> .: „ i.... Ky Hévix, Zala megye TclcfűiM.
életformái, mely 11 fejlődés egy clörehnlndoll stációját jelenti S nem süllyedhetünk vissza az ősember természetes állapotába csak azért, mert évezredek el* tériletlek lüle. Bizonyos, hogy szervezetünk életerői UZ állatok Ősi, töi\'etlen ösztöneihez kénest sok tekintetben elsorvadtuk, s hogy pusztuló tekintetünkéi a legjobb /.eiss-nveg sem állíthat\' ja cgysorbit például ;i madaruk éleslátásával, tagadhatatlan, hogy halló, szagló és tapintó érzékszerveink is sorvadnak, hogy élettartamunk, az utóbbi idöK örvendetes javulása dacára, az ösálfapothoz képesl aggasztóan megrövidült, de iniiulez nem jelentheti azt, bogy most már hagyjuk ott nz egész modern eleiünket, dobjuk sutba civilizációnkat, mondjunk le n kultúra ezer áldásáról és vonuljunk visz-szu uz őserdőbe, meneküljünk a folyók, u vizek, a begyek felé.
Az élet ősi ritmusát szabályozó i.sleni erők megírni Intlák az egyetlen helyes utal Mindennapi eleiünk robotjából tériünk meg idöközönkinl ;i megváltó és regeneráló .természethez, de ne hagyjuk el n modern élei olyan vívmányait, amelyek örök harmóniában állanak az emberi fejlődés természetes irányával.
A weekend-rendszer, u Dopo-lavoro. n Kraft durcb l\'remle mozgalom, az intézményes szabadságidő azt mutatják, hogy a modern ember megértette az Elei szavát s a kultúra ápolása melléit gondol az emberi szervezel ellen álló erejének megőrzésére is.
De maga uz állam is egyre komolyabb feladatának tekinti, hogy az ember visszatéréséi a termeszeihez a szociálpolitika eszközeivel biztosítsa ós visszaadja az embernek idöközönkinl n levegő, a lény, n nap, n viz csodatevő erejét.
A hosszú tél után s a rövid tavasz végén ill állunk egy ígéretes nyár elölt. A gazdag termeszei, ilyenkor bőségesen nyújtja felénk éltető kincseit. Csalogat a madárdal, hív az erdő árnya, sejtelmesen fodrozódik a tavak és folyók vize. aranyban táncol a napsugár és zeng az élet ölök ritmusa mindenfelé: Iiinber térj vissza idöközönkinl a hívogató Természethez 1
Kn most tértem onnan vissza.
Pár napot töltöttéin a természet édes ölében.
Gs a termeszeiben megtaláltam minden élet örök forrását, magát az Istent, aki végtelen bölcscsóggel irányítja minden lépésünket, minden cselekedetünket a (kultúra, de a természet felé is...\'
A kisgyűlés jóváhagyta Nagykanizsa képviselőtestületi határozatalt
A kisgyűlés élesen megbélyegezte a csabrendeki községi bíró ti gye ben hozott határozatot — Az alispán felírt a a miniszterhez az elemi károkat szenvedett gazdák adójának elengedéséért
Zala vármegye törvényhatósági kisg\\ ülésének ülésén a hivatalos elfoglaltsága miatt megjelenni nem tudó főispán helyett dr. Urnnd Sándor alispán elnököli. A kisgyűlés minlcgy 200 kisebb és nagyobb ügyet intézel! el. Jóváhagylu .Nagykanizsa ?8 Zalaegerszeg megyei sárosuk összes határozatát és a Községi határozatoknak is nagyrészét
A jóvá nem hagyott halnro-zalok közötl szerepeli Gsabron-, dek községé is. amely Kustos I Kálmán községbírónak a l\'úlffy-fóle perében való kártérítési kö-Iclezcllségc rendezésére vonatkozik. Az ügynek
érdekes története van.
Jó néhány évvel ezelőtt váiulor-mutatváiivosok járlak Csubrcn-doken és\' sálrakai állítottak fel a lövölde-játék céljára. Ez alkalommal az egyik Ittas legény ráfogta a puskái a sátortól nem messze haladó helybeli gyógyszerész leányára és a lövedék a leány szemébe l\'urödolt. akinek ennek kővel kéziében \'M) százalékkal csökkent a látási képessége A sértett feljelentést telt a biró, Kustos Kálmán ellen, lek í ni ve, hogy u mutatványos és a lövöldöző legény teljesen vagyontalan volt. A vármegye is fegyelmi vizsgálatot indított az ügyben, melynek során meg-Allapitoiták, hogy semmiféle mulasztás nem terheli a közaégblrót. A Kúria mzonban ezzel elleniéiben kimondta a biró vagyoni felelősségét! A kártérítési összeg kifizetése azonban, amely meghaladt u n iSIIOI) pengőt, megren-dilclle volna Kustos Kálmán vagyoni helyzetéi, ezért dr. líarczu László képviselőtestületi tag mér legelve a helyzetet tekintve, hogy Kustos bírói tevékenysége ellen sohasem volt kifogás, továbbá, hogy a kommunizmus alatt
Igéz magyarságáért halálraítéltek,
akkori érdemeinek elismeréséül megkapta a .Nemzetvédelmi Keresztet is indítványt nyújtott be a község képviselőtestülete elé, hogy a község vállalja el a ku-líiilc:a t&ZZ/Sg kifizetését Az indítványozó hivatkozott arra, hogy az összeg kifizetése nem terheli meg különösebben a községet. A [belügyminiszter is jóindulattal kezelte az ügyel és módot talállak volna arra, hogy
A kéramkoiláat la tan *» m Wrwéaut bOnta-tl 1
a község az összegei államsegély formájában visszakapja.
A képviselőtestületi tagok nagyobb része azonban elzárkózott az indítvány megszavazása elöl.
likkor az indilványozó vissza akarta vonni javaslatai, de a képviselőtestület nem engedte, hanem annak ellenére is foglalkozott vele, hogy elutasíthassa.
A vármegyei kisgyűlés a leg-erélyéSebb hangon bélyegez le meg\' a csabrendeki képviselőtestület határozatát
Megtagadta tőle a jóváhagyást, a községei ujabb határozathozatalra nem utasította, mert a kisgyűlés arra a véleményre jutott, hogy nem lehet remélni, hogy a képviselőtestület megértő ha-lározatot hozna.
A kisgyűlés utasította az alispáni, hogy a kérdó-st továbbra is larlsa napirenden.
t»róf Somssicli Aulainak nz
BÚTORT
ii/ftkfl/.löttmi],
QÄBOR műauiaialoanál
N*Kyk»>hM. VártttltHMltla\' Ua
elemi károkat szenvedettek érdekében, n néhány nappal c_7,-elöilí jégveréssel kaDcsolatbanel hangzott interpellációjára az ab ispán előadta, hogy a károk sok helyen számottevőek. Erről ő jelentést tett a földművelésügyi miniszternek, hogy az gondoskodjék hajdina, köles, vagy rö-vidérósü kukorica vetőmag juttatásáról, valamint a károsullak adójának elengedéséről.
Szóvá tellek ezután többek között azt is, hogy a falvakban levő leny oszoltatok nem részesülnek kellő felügyeletijén és ápolásban. Az alispán intézkedésére a főszolgabírók ezután ezt az ügyet hivatalos kiszállásaik alkalmával figyelemmel tartoznak kisérni.
A kisgyűlés riieiii enged élv ez te bogy Alsózsid és Félsőzsid községekéi egyesítsék Várvölgy néven. A vármegye kisgyülésónek javaslata, hogy a két község neve Zsíd legyen, mely a történelmi igazságnak is megfelelne.
Az őt világrész életterei és lakosságszáma
Még sok millió ember számára van hely
a, bécsi birodalmi statisztikai hiv.-iíal röviddel ciclŐtt uj összefoglaló áttekintést hot ott nyilvánosságra, amelyben a föld lakosság; rámának lelenlegi állapotát szemlélteti. A közlemény annyiban érdekes, amennyiben siammcllát-haiőan kiemeli ae angol behatás-tói mentes, német vcietés alatt egyesült Európa életképességét, amelyhez foghatót egyetlen világrész sem tud felmutatni.\' Kontinensünk lakosságszáma, amely 1750-ben alig 110 millió volt, 1830-ban már 230 millióra emelkedett, 1932-ben pedig 498 millió volt. Jelenleg 543 millió emberéi Európában. Emellett Öreg Kontinensünk területe alíg haladja incg a 11.4 millió négyzetkilométert, tehát Ausitrália és a déltengeri szigetvilág után a világ legkisebb területegysége.
Ázsiában 1930-tól 1932-ig 450 millióról 1125 millióra szaporodott a népesség. Jelenleg mintegy 1135 millió ember lakik Ázsiában. Ennek di óriási embertömegnek azonban 41.3 millió négy-etkilométer-nyi élettér áll rendelkezésre, tehát Európához viszonyítva kéts-ec-diinyi népesség négyszeres terü-
Junius
12- 14-ig
PIEP MOZGÓ
Milliós fildgfilm ! CARL PETERS
Péntektől
vasárnapig
A tettek embere. Kalandos, izgalmas, . érdekfeszítő. Gyönyörű felvételek. Aktuális UFA vlldghiradó.
Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9, vatdrnap 3, 5, 7 é$ 9 Órakor
leten oszlik meg. A már említett időközben Afrikában 82 millióról 14ó-ra siökütt a népesség, ma 160 millió embernek ad kenyeret, A lakosságszám és a területi viszonyok aránytalansága legjobban feltűnik Amerika esetében, ahol 1830-tól 1932-ig ugyan 38 millióról 251 millióra szaporodóit a lakosság, ma pedig 276 millió embernek dd otthont, 42.9 millió négyzetkilométernyi területe azonban még Aisiát is felülmúlja. — Ausztrália és a déltengeri szigetvilág lélekszáma egy évszázad alatt 1 millióval Szaporodott és jelenleg 11 millió embernek biztosit megélhetést.
Varázskerlngö
A tegnapelőtti gyenge ház után tegnap ismét örvendetes tolt ház. Nem táblás ház, de — telt ház, ami abbeli megállapítást támasztja alá, hegy a nagykanizsai színházlátogató közönség elsősorban az operett műfajt favorizálja. Közönségünk ete-kintetbón azoiszmográfszcrü érzékenységgel reagál, Aki ismeri a ka-nizsni közönség ozeli hajlását, számit is vele, A tegnap esti nagy érdeklődés szólott különösen StraúSi örökszép muzsikájának, andalító zo-néjénekj varázslatos keringőjének, uz operett meséjének. Megteli a színpad, a nézőtér is hangulattal, dallal, derűvel. Az egész \' légkör ünnepi, kedves, meghitt, külsőséges. A kedves melódiák megfogták a közönség szivét. Khhez járult a uz iiiób; ok parádés olóndasa. Minden szereplő összefogott ón vittu-víttu a játékot, szárnyalt és magával >a
Kii, lunlm 12.
ZAUM KÖZLÖNY
A miniszterelnök kfilpolltlkal beszámuló]a a HÉP értekezletén
Hév és satflletésnapok ra
alkalmi ajándéknak
oserepes és levágott virágokat, csokrokat
egész éven M vehet m ré?l
peterruann kertészetben
mibury-alta 2J, irm
(jaflta a nézőteret bűbájos bécsi moj aovilágba, varázslatos szférákba, a muzsika, a dal, a tánc szenl ligetébe, feledtetve a ina komorságát és báját és dorül és mosojvt fakasztott minden ai-con, Hát igen, a „ainészok mindogyiko derekiumn kilőtt magáért, mintha csuk vorso-iiveítok volna, ki nyújt szebbot, jobbot, örvendezte többet, azórakozta-lábbat. Es a közönsúg {winpásan érozto magát. Egyes jolonotokol niogJSlhótolfö\'tott; \'Volt is taps bőven én hosszan, mint forró \'színházi estéken. Hálás volt a közönség a pompás színészi teljesítményért, a kedves, derűs kél őrás szórakoztatásért.
Tunyoghy Pétert olomébon lát-haltuk, neki való 8zpro])0t kapott, amit kellőképpen ki is dolgozott. Elegáns, könnyed és közvetlen volt »kotlős« szerojiélKm. Bánó" M.ihálv Jouehimja finom humorával és sok predoti Bzinoivol pompás figura volt. i). SBáHó \'JÓZaeí Ouszti hadnagya nívós, szép játélt, hangja kellemes és meleg át érzésű. Hargittay Ilona Hetén hercegnője égvén isége no k log-mog felél őhb szerepeljen érzelmes, Bzép alakítás, telve asszonyi finomsággal és bensőséggel. Egcrváry L. í.othár grófjáról is csak az olismerés hangjáról Írhatunk. Pogány Margit meleg szivét adta a színpompás, sugárzó játékában, amelyből kicsillant egyéni bája. Kovács Anna, Deák Ferenc, Budai Júlia, Gábor Pál éa a többiek is hozzájárultak az est forró sikeréhez.
Lászlóffy Lajos karnagy kis zenekarával igyokezolt Btrausz muzsi-kájAnuk szépséget visszaadni. Díszlet, rendezés, ruhák, st!i. külön kiemeljük. Az egész előadás méltó volt a Galotta-társulat színvonala-hoz, Öregbítvén \'vólo eddigi szép likőreit,
__ (B. H.)
X színházi Iroda jelenti- \'
Ma,\'pénteken este általános közkívánatra filléres helyárakkal szinro kerül Mágnás Miska énokes táncos nagyóporett 8 fölvonásban a pro-; uiior szereposztásában.
Szombaton délután négy órakor szinre körül filléres helyárakkal az áiiási sikert aratott Hajnalodik ci-ínii szininü 3 felvonásban a nagysikerű bemutató előadás, kitűnő szereplőinek a felléptével.
Szombaton eato, valamint vasárnap délután és oato szinro kerül az utóbbi évek legnagyobb sikerű nagyoperettje, a Pozsonyi lakodalom
3 fölvonásban.,
mu Mairaárak hgyernVébel
Vániféljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Budapest, június 12 Kállay Miklós minisztereinek és külügyminiszter^ mini lapunk tegnapi száméban már megírtuk, tegnap délclíítl a képviselőház ós n felsőház külügyi bizottsági! elölt beszámoll németországi látogatásáról és tájékoztatást adott az áltnlbános külpolitikai helyzetről, iistc a kormány valamennyi tagja és a konnánypárl törvényhozói elölt a párlérlekezleten is beszámolt a l-ühm- főhadiszállásán lelt látogatásáról. Ivz alkalommal folytatóit megbeszéléseiről és né-rurlországi utján szerzel! tápásZ-talalairól tájékozlalla a pártér-Ickezlelel a miniszterelnök, Ki-emellé, hogy a legmélyebb benyomást telte rá a német nép vezetőjének határozottsága ós céltudatossága az óriási erő. a német birodalom páratlanul fel-
, Aí .ilsódóinboriii csendőrség egy járőre ma délelőtt Nagykanizsára szállította Embreus Angyal nevü 22 eves nuiravidí leányt. A nyomozás adatai sicrint Embreus AngVal a minap egy csecsemőnek életet adott. A közséabetiek csakhamar megfigyelték, hogy a csecsemő eltűnt az anyja mellől. Egyik reggel á közseghelick a község délkeleti részén levő ino-csárbdii egy csecsemő holttestére bukkantak, akiről csakhamar, meg-állapítotlák, hogy Enibreus Angydl gyermeke. A kis holttestet fel-
szereli és mindén feladat megoldására képes hadserege, öröm mel számolt l>e arról, hogy a megbeszélések során \'Felmerült katonai és politikai kérdésekben nemcsak megértéssel, hanem —¦ mint azt a hivatalos közlemény is említette a legteljesebb ösz-banggal találkozott Végül hangsúlyozta, hogy németországi látogatása során benyomásai és tapasztalatai csak megérősitelték a tengelyhatalmak győzelme iránti eddigi meggyőződését Kállay Miklós miniszterelnök és külügyminiszter beszédét a jelenlevők nagy lelkesedéssel fogadlak, majd" Lukács Béla tárcanélküli miniszter mondott kö-szőnelet a beszámolóért és kifejezésre juttatta, hogy a párt valamennyi tagja egyöntetűen támogatja a miniszterelnök külpolitikai irányát
boncolták. Megalapítást nyert, hogy a csecsemő élve került a világra. A leányt kihallgatták- Elmondotta, hogy a csecsemő tényleg az övé. Születése után ölébe vette, kiment d köaség délkeleti szegélyébe, ott kezeivel gödröt ásott a mocsaras talajba és az apróság holttestét elásta benne. Ae cső kimoshatta a földből, mert így tdlálták meg ott.
Embreus Angyalt a csendőrök beszállították Nagykanizsára és átadták a kír. ügyészségnek.
KISS FATELEPEN
Erzsébet-ter 13. Arany Janos-u. 8. Illaton: 5-39.
jóval magasabb lakbért kellene fizuin ic.
A kölcsön engedélyezésére irányuló kérelemmel az .iparügyi minisztérium kebolélxin működő Lakásépítő Állandó Bizottság (Budapest, II., Lánohid-utea 2.) segédhivatalánál díjtalanul kapható jelont-kozési iv kitöltésével én a kívánt, mellékletek csatolásával a novozott bizottsághoz kell fordulni.
Varga József iparügyi miniszter kikötéséhez alkalmazkodva, már a vállalati niunkásiakásoknak is azon az alapon kell épülniök, hogy azok egynegyedét a bennük olholyozott munkások idővel saját tulajdonokul megszerezhessék. A most szabályozott egyéni munkás-kólcflön intézménye azonban előröl át hatólag még nagyobb mértékben fog hozzájárulni a magyar ipari, kereskedelmi ós bányamű nkássúg lakásviszonyainak gyökeres és családvédolmi szempontból is korszerű rondozéaéhoz. Ami ugyanis a korszerűséget ós a családi szempontokat illeti, az egyéni munkáskolcsön feltétoloi is megtelelő előírásokat tartalmaznak.
Egészen természetéé, hogy a háborús anyagbeszerzési nehézségek a munkáslakasépítési akciónak önnél a részénél is bizonyos tervszorüsó-get ós beosztást tesznek szükségessé, a béke helyreálltával azonban/ a most lefektetett alapon teljes mértékbon nekilendülhet a házépítő tevékenység.
Hogyan készítsünk el zoldfőzelékeket és salátákat
Gyórfíy-Bongyel Sándor közellátási miniszter a vitamintkert akcióval párhuzamosan megvalósította a közellátás kísérleti konyháját is, amolynek egyik legfontosabb célja az, hogy a háborús uépélot-mezés megjavítása érdekeien széles körbon ismertté tegye a vitamindús tápímvagok helyes elkészítési módjait. A Közellátási Hivatal kísérleti konyhája rövid pár hetes működése olso eredményeképpen érdokos kiadványt ttitl közzé, amelyben a zöld-főzelékok felhasználását és elkészítését ismortoti a korszerű fozés-technikai eljárások segítségével. A »Táplalkozzunk helyesen« című so-.rozat kiadványaképpen most jelent inog az »Együnk zöldfózclékot- című gyakorlati tanácsokat és útbaigazításokat adó füzet, amely a mai háborús világban nélkülözliototl.-n mindenki számára. A fűzőt ismerteti a tavaszi és nyári zöldfózolék-fólék fogyasztásának jolontőségét és útmutatást ad az anyák részem a csecsemő ós kisgyermek táplálkozására vonatkozóan. Száznál több recept aluliján ismortoti a zöldség és főzelékfélék felhasználását, foglalkozik a zöldség és főzelékfélék cl-tevésével is. Gyakorlati útmutatásokat ad étkezésünk változatossá tételére és végül megtanít arra is. mit tegyünk, nehogy fl megmaradt ételek p bomoljanak.
A zöldségfélék elkészítését tárgyaló füzot, — amelyet dr. Somos liléméi\' miniszteri osztálytanácsos szerkesztett — a Stádium Rt. kiadásában jelent meg. A füzot kapható minden újságárusnál, dohány-tózsdóhon, 1BU8Z pavilIonban, vidéken pedig ezen felül még az ogyes közollúsi felügyelőségüknél ís, darabonként 20 filléres árban.
Egyénileg is kaphatnak házépítési kOlcsönt a munkásuk
A kölcsBnt 25 éves amortizációra, Igen elönyBs feltételek mellett folyósítják
Annak a nagyszabású munkáslakasépítési akciónak keretében, a
melyről nomréglbon értesült a nyilvánosság, Varga József iparügyi miniszter nemcsak azt akarja elérni, hogy n nagyobb ipari, kereskedőim í és bányavállalatok megfelelő lakásokai bocsássanak munkásaik rendelkezésére, bonom arról is gondoskodni kivan, hogy maguk a munkások is minél nagyobb számban épitliossennk maguknak családi házal, h\'bból - taglalja a hivatalos tájékoztató részletoson — saját személyében is kölcsönt kaphat az a munkás, akinek tehermentes tolko és bizonyos tőkéje van.
Azok a. feltételek, amolvok mollott a magyar munkásság családíházéni-tési egyéni kölcsönhöz juthat, előnyösen\'állják ki az összehasonlítást mindazokkal :i kedvezésekkel, amelyeket a világ bármely államában hasonló szociálpolitikai elgondolás-
ból eddig egyáltalán megállapították. A kölcsön ugyanis, aiiu%ot a ma-Liyar munkás igényelhet, indokolt esetben :i házépítési költség és a tolekérték ogyositett összegének 7Q százalékáig terjedhet, visszafizetése ppdig nem kevesebb, mini 25 évig tartó törlesztéssel történik. A két részből álló kölcsön 5.5, illotvo 2 százalék kamatozású. Úgyhogy az q munkás, aki például 7000 pengőt vesz kölcsön, az első húsz óvbon mindössze havi !19.17 pengőt, az ezt követő öt esztendőben pedig havi 86.19 pengőt fizet házának amortizálására. Ez a megterhelés tohát, amelyet a saját és átörökíthető családi ház mogszerzéso kedvéért a, munkásnak vállalnia kell, valójában ftommi megterhelést nem jelöni, hi-Bzon egy ház, de olyan lakás után is, amely csak nagyjában megfelelő lonno, ennél a törlesztési összegnél
Pető Lajos és Samu Lajos
vaskereskedés
ErzaibcMérl.\'íz. Nagykanizsa. Telefon: 5—95.
A csendőrök őrizetbe vettek egy mnravidi leányt, aki csecsemőlét a mocsárba elásta
A piarista almnázium torna?te8gá)a
(Mogkésvn kaptak) Ideális ídőbon tnrtolta a gimnázium évzáró torna-
s\' i ---:-:! .1 i ilt . A foldÍRZilctt ImImmi tol-
jeson megtelt az előkelő közönség-gol, kik közt Papp János ezredes, a gimnázium két érottségi biztosa, a„ városi lovento parancsnokság, I Barta falván gimnáziumi igazgató a tanári karral, a lanintézotok. igas-Hiitói, tanárai én tani lói, a .szülők sokasága s a közöli környék ari társadalma volt látható.
A gazdag, 28 számból álló műsor teljes képét adta a középiskola tcst-\' növelésnek. Zenés szahiidgvakorla-fok, iskolni játékok, váltó ós síkfutások, fluly, diszkosz, Koroly, magas és távolugrás, nyújtó, korlát, lőgyakorlatok, kardvívás váltakoztak s peregtek filmszerűen. Tömoggy a korlatoktól a válogatott oiíyéni szú-.ináig terjedő munka tökéletes szom-léltotto a középiskolai testnevelés fokozatott felépítésének mikéntjét. A kiváló szertorna és\' atlétikai eredmények meggyőzték a szülőket, hogy fiaik évekig tartó kömény munkája noiu volt hiábavaló. Bármely iskola örömmel vállalná magáénak ozokot a Bokoldalu, dőrék. \'-ukat. Mog is kapták a legtoljeseoi, elismorést a legméltóbb bolyról. Barta István igazgató az érom-
¦ kiosztást megelőző beszédében hangsúlyozta, hogy örömmel látja fejlődésüket évroí-évro,
— Büszke vagyok, -¦¦ mondotta — hogy » hazával és iskolánkkal űzőmben ezen a -éren is maradék-t alánul teljesítőt létek kötolcsségte¦•
. kot.
Felismeréssel kell. adózni a levonto zenekarnak, nielv tökéletes szorop-lésévol nagyban hozzájárult a vizsga sikeréhez.
tSredménaek:
60 in. síkfutás. 1. Fülöp András IV". o. t. 8.4 mp. 2. Gaál Jonó III. oo. I. H.6 mp. 3. Szabó Tibor IV. o. t. 8.7 mp.
80 m. síkfutás. 1. Varga András VI. o. t. 10.7 mp. 2. Solvmár Andor V. o. I. 10.8 mp. 8. Perl László VI, o. t. 11 mp.
\'100 in. síkfutás. 1. Horonkny La- . jos VítL o. t. 11.8 mp. \'2. Pacsim kv József VIII. o .t. 11.0 inp. 3. farnai József VII. u. t. 12.1 mp.
200 in. síkfutás. 1. líoronkav Lajos VIII. o .t. 26.6 mp. 2. Szávai Károlv VIII. i). t. 26 mp. 3. Tóth Gyula VII. o. t. 26.2 mp.
100 ni. síkfutás. 1. Krtmitz István Vlf. o. t. 57.7 riip. 2. Szávai Károlv \' VIII. o. I. 58.6 mp, 8. Boronkav Lajos VIII. o. t.*58.9 mp.
800 ni. síkfutás. I. Csikók József VIII. o. t. 2 p. 29.7 mp. 2. Takács János VII. o. t. 2 i>. 33.9.
¦1x60 rn. váltófutás. 1. III. oszt. A.) csapata 33.5 mp. 2. ÍV. oszt. A.j esapata 84.4 mp. 8. III. oszt. B;) csapata 85 mp. \' 4x80 ni. váltófutás. 1. VI. oszt. A.) csapata 4t.í) mp. 2. V. oszt. A.í csapata 42.3 mp. 3. VI. oszl.
. B.) csapata 13.3 mp.
4x100 in. váltófutás. 1. VIII. oszt. csapata 50 mp. 2. VII. oszt. A.) csapata 51.1 mp. 3. VII. oszt. lí.") csapata 52.3 mp.
Magas ugrás. 1. Wellowszky Sza-niszló VIII. o. t. 155 cm. 2. Kzávai vai Károlv VIII. 0. t. 155 cm. 8. Töko Róbert V. o .t. 150 cm.
Távolugrás III IV. o. 1. Szabó Tibor IV. o. V- IB7 cm. 2. Oaút Jenő III. o. I. -161 cm. 3. Horváth Tivadar III. o. í. 152 cm.
Távolugrás V—VI. o. 1. Buránvi Béla VI. o. t. 509 cm, 2. Solymár Andor V. o. I. 507 cin. 8. Németh . László VI. o .t. 500 cm.
Távolugrás VII - VIII. o. 1. Krá-nítz István VII. o .t. 578 cm. 2. Szávai Károlv VIII. o. t. 565 cm. 3. Boronkav Lajos VIII. o .t. 666.
Súlylökés III IV. o. (3 kiír. helyből). I. Stifnor József IV. o.
t. 1072 cm. 2. KaloÓMv Foronc IV.
0. t. 985 öw 8. Szabó Tibor IV. o. t. 935 cm.
Súlylökés V VI. o, (fi Itgr. holv-hól). 1. Svastits János VI. o. "t. 1012 cm. 2. N\'omos Letudó VI. o. t. 968 cm. 3. Róka János VI. o. t. 918 cm.
Súlylökés VII VIII. o. 6 tor.
1. Kránitz István VII. o. t. 1863 cm. 2. Némoth Jonó VIII. o. t. 1150 cm. 8. Wellowszkv Kzaníszló VIII. o. t. 1120 cm.
Diszkoszvetés V VI. o. (1.5 kgr. holvhúl). L Nemes László VI. o. t. 2960 cin. 2. Svastíts János VI. i). t. 2940 cin. 3. Csanádi Ferenc V. o. t. 2680 cm.
Diszkoszvetés VII VIH: o. 2
kgr. 1. Kránits\'istván VII. o. t. 2960 cm. 2. Szávai Károlv VIII. o. t, 2730 cm. 8. Wellowszkv Szu-niszló VIII. o, t. 2690 cm.
Gerely hajítás V VI. o. 1. Solymár Andor V. o. t. 8440 om. \'2. Suránvi Béla VI. o. t. 8280 cm, 8. N\'emcs László VI. o. t. 8100 cm.
Gerelyhajítás VII VIII. o. 1. Kránitz István VII. o. t. 4785 cin.
2. Németh Jenő VIII. o. t. 3020 cm. 8. Tarniiv József Vlf. o. l. 8600 om.
Szertorna összetett (korlát, nyújtó, ló). I. helyezés: Csíkok József, Vécsey István", Szávai Károly VIII. o. t., IC rés peroné, Kránitz István VII. o. t. II. helyezés: Wollowszky Szaníszló VIII. o. L, Kiss László,
Festessen
Tisztíttasson
Sb-núl

Németh Jázucf, Tarnav Józaof, Tóth F.ndre VII. o. t.. Bogdán l\'Őter, Nemes László, Pádor Karoly, Péter József VI. o .(,, Kovács László, Kovács Tibor V. o. t. III. holyozés: Kollár Ferenc VII. o. t., Bácskai Antali Czííra László, Núdni Antal, Suránví Béla VI. o .t.. CHnnádi l*\'e-ienc, Kánya László, Sahján Dénes, Solymár Andor, Trájor János v.ő.t.
líosárlahdiimérkózéH VJI- VIII. p. Győz a VII, o. csapata 2:0-ra.
Kardvívás I. csapat. 1. Vécscv István VIII. ó. t. 28, 2. Boronkav Lajos VIII. o .t. 22, 3. Magyar zoltán VIII. o. t. 16, 4. Bros Ferenc Vll. o. t. 14 győzelem.
Kardvívás II. csapat. 1. Boronkav Gvörgv VI. o. L-25, 2. Tóth Bndn VII. o. t. 24, 3. líonvovszkv Móric gróf VIII. o. t. 21, 4\'. Hogyí Lajos VIII. o. t. 21, 5. Sartorv Barnabás VI. o. t. 20, 6. Kovács György VII. o. t. 17 győzelem.
A szép eredmény eklatáns bizonyítéka annak a lolkos, noiuzoti testnevelési munkának, atuít Deák János tornatanár óvókon keresztül a migvkanizsaí piarista gíiniiáziiun-hun kifejt.
Megjelent a gabona cséplését, számbavételét és őrlését szabályozó rendelet
A hivatalos lap csütörtöki száma ban megjelent az 1942. évi termésű gabona cséplésére, számbavételére, őrlésére, valamint ai 1942/43. évi gabona- és lls?lforgalom szabályozására vonatkozó kormányrendelet.
A rendelet szerint mindazok, akik az 1942. évben gabonát termelnek,
kötelesek a kOzséol elöljáróságtól június 15. és 30 a között gabonalapot kiváltani. Ez a termés nyilvántartására, a gabona beszolgál\'a-tásának ellenőrzésére és a termelő elszámoltatására szolgál. Minden termelő annyi gabonalapot köteles ki-vállanl, ahány önállóan vezetett
TOrdlg Pro hóvol kllztl n ollinnló (Foto R. Ü. V.)
gazdasága van. A gabonalapot az elöl|áróság állllja kl. Feltünteti azon a lula|donos nevét, lakhelyét, gazdasága területét és szántóterületét, valamint az 1941/42; évben gabonával, kukoricával és burgonyával beültetett területek nagyságát, végül az 1942/43. évben gabonával előreláthatólag bevetésre kerülő területek nagyságát, gabonavelörasg szUhség-jetét, háztartási és gazdasági kenyérgabona szükségletét stb
A gabonalapot 1944. július 31-ig kell megöiizni.
A Ház ülése
Budapest, június 12 A képviselőház mai ülésén folytatták a községi és körorvosukról, valamint egyes közegészségügyi rendel kezesek módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását, Az ülést 10 órakor nyitotta meg vitéz Törzs Tibor alelnök. Németh Andor kérte, -íiogy nz orvosok megfelelő fizetési osztályba sorozt ássanak. Tornyos György kiemelte, hogyí a javaslat tárgyalásánál az ellenzék részéről tiszteletre méltó lojalitás és szakvélemény nyilvánult meg. A közegészségügy fou-i tqs állami feladut. Visszautasi-. tolla azt az állítást, hogy az orvoshiány a zsidó orvosok megmentésére irányuló propaganda. A javaslatot elfogadta. Meskó Zoltán a liberális korszak káros hatásairól beszélt és az orvosi pálya elzsidősodásót állapitolla meg. Deák Imre, íuinl a Délvidékről beluvott képviselő, a délJ vidéki egészségügyi viszonyokról szólloil.
Vasárnap 6 órakor: KSE-ZMNTE a Zrínyi pályán
Vasárnap 6 órakor keidídík a kse-zmnte.vajppki írjérköiés, mi\'a előtte 4 órakor ifjúidéi mér-kŐiés lese. a helyarok olcsók. 0)
FEREHCJÓISiF
keserűvíz
1W. június ii
\'/.ALAI ROZLONYíJ
UTORT
HETYEIIfflHE
mirkás bulorazalonjibar, vc^yoii vagy rend ri |en CíBl,xcty ,Vt u
Péntek
Állandó nfisotwUMiiii hilkiinh^oha* B«dape»i I. nQtoran
8.40 Torna. Hírek. Közleményük. Hanglemezek., — 10 Hirok,. — 11.10 Nemzetközi víz jelzős zolgálat.
- 12 Harangszó. Himnusz. Idfijl-ráajolentés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés és vízállásjelentés.
- 14.30 Hírek. — 14.46 Müsor-iimortotéa. — 16 Ariolyamhirek, piaci árak, élolnmzorárak. — 16.46 időjelzés, hírek. — 17 Hirok bzIo-vák és ruszin nyolvon. — 10 Hirok magyar, némot és román nyolvon.
- 21.40 Hirok. — 23 Hirok némot. olasz, angol 6s francia nyelven.
- 24 Hirok. BUDAPEST I.
17.15 Bartha ÍSrWbot és Yárko-nvi-. István magyar núlákat énekel, kíséri Vídák József cigányzenekara.
17.65 SjxjiI közlemények. — 18.05 Nóvay Ilonka Chopin-müvekot zongorázik. 18.20 Némot hallgatóinknak. - - 18.40 Holéczv Akos jazz-együttoso. — 10.20 Á nagykőrösi Arany János Társaság irodalmi estje. 10.50 Jlnnglemo-zok. — 20.50 Külügyi "negyedóra.
- 21.05 HangkéiM\'k az ejtőernyős hunvédek liarcgyakorlatárol. A közvetítést vozoti líudinszkv Sándor.— 22.10 Üzen nz otthon". — 28.25 Oláh Kálmán cigányzenekara. BUDAPEST II.
18.25 Névay Ilonka Chonin-imV voket zongorázik. — 18.40 Felolvasás. — 10.05 Holéczv Akos jazz-együttese. 10.20 Felolvasás. -20 Hirok. - - 20.10 Csorba Dezső cigány zenekara. — 20.50 Dr. Bier-hauer Virgil előadása. —_ 21.16 Dohnánvi: Soxtott zongorára, hogo-düro éa kürtro. — 22.10 Ilniczky László tánczenekara.
Szombat BOBAPKST I.
10.16 Szórakoztató zene. — 11.20 László Magda énekel. - 11.40 Felolvasás. — 12.10 Ueszkárl-zenokar.
- 18.80 Honvédőink üzennok. — 14 Művész lemezek. 15.20 Veress Károly cigányzenekara. - 16.10 Ifjúsági rádió.
17.16 Buttola Bob tánczenekara.
- 17.50 »Kfltonánnk mogyok«. A voraokot elmondja Nagy István. 18.10 Folyamőrök zenekara. — 18.85 Hangképok innen-onnan. — 10.20 A bolgár királyi gárda fuvos-zonokaranak hang vei senye. - *0.60 Farkasa Jenő vig caovegése. \'^P-^ Könnvfl zone, könnyű porcok. Köz-K\'iuükiVlik Réthv Eszter, Szílvássy -Margit. Palló Imre dr., l\'atakv Kal-uián, Laskó énokegvüttos, Magyar ltovü Tanozonokar, a RadiŐzenekar, Oáapár Lajos cigányzenekara. • ¦ 22.16 Üzen az otthon. 23,26 Szórakoztató zeno. BUDAPEST II.
18.10 Mezőgazdasági tolóra. 18.10 Komjáthv Aladár előadása.
10.20 Berlioz: Benvonuto Colhui, nyitány. 10,35 Dr. Takács Endro eió:;dása. 20 Hirok. 20.10 dóm logeiidája«. Hangiatok 3 részbon. — 22. lö Farkas Jenő cigány zonokara, Mindszenti látván énekel. — 22.40 Bthymmel Miklós túicz«u9ktu\'a.
VIZSGÁI IÜTALOIKÖSYVEK nagy választékban
SCH LIOSvS * TEST V É KE KNÉL
DaAk-tér 10. Horthy ¦».- «t a.
(foljiaiéa az 1. oldatról)
legfeltűnőbb ebben u szerződés- | rökországra és más semleges ál-
ben, — irjii továbbá u láp hogy nem határozza meg u Szovjetunió határait. Ez nyilván Tö-
lamokra, valamint a lengyel «,e-neküllekre való tekintettel tőr tént. (mti)
Erősen csökkent Szebasztopol ellenálló ereje
Zürich, június 12 (Bud. Tud. ) Zürichbe érkezőit jelentés szerint a Hzohasx,to]>oli védők ellenálló oroje.a legutóbbi 48 órában éazrovohotően ősökként. A külső kiserődök ós. földalatti oród-tnüvok elfoglalása után a némot ós román csapatok már a bolsó eród-övozetul támadják. A fekototongori kikötőkben nagyszámú német éa román katoniikkal megrakott bárkák
állnak készenlétben a Szebaaztopol elleni döntő támadásra. Az ausztráliai külügyminiszter rádióbeszédtí
Amsterdam, június 12 Ewall ausztráliai külügyminiszter newyorki rádióolóadásában óvu intette hallgatóit attól, hogy túlzott remónyekut tápláljanak a Midway közelében legutóbb lejátszódéit ton-gori csata iránt. Japán - mondotta — teljes mórtőkbon kihasználja uj birodalmát ós napról-napra orósobb lesz. i
Amerika nyugati részen lévő partmenti házakat kiüritették <*?
Stockholm, június, 12 (NSTj Newyorki jelönién szerint Sanfranciscotól a kaliforniai part mentén Los Angelesit vozotó utak toló vannak katonai őrjáratokkal. Az ószakainerikai felségvizek felett állandóan földerítő ropülój(ópok cirkálnak, A tengelyhatalmuk és Japán lengoialalljáiói mégis zavartalanul folytatják működésükéi. Az amerikai hajók ogószon a part közolúlw próbálnak menekülni, hogy kikerüljék a tougoraialtjárók lántadásuit. A partok küzolélwn lévő búzákat\' kiürítették és a fürdőhelyek vigasztalanul elhagyatottak. (MTI)
Berlin, június 12 A némot légihndorő tovókonysógo az Anglia köriili tengerekre is kiterjedt. Könnyű némot harci repülőgépek (ognap felderítést végeztek az angol partvidék felett ós értékes eredménnyel tóitok vissza támaszpontjukra.
Két angol teherhajó súlyosan megrongálódott
Boriin, június 12 (NST) A nwiiet lógihadoró június
11-ére virradó ájjolón az Anglia dőli partjainál eddig már jelontott három kereskedelmi hajón kivül még kól közeix\'s nagyságú teherhajót rongálj, meg. Az egyik hajó égni kezdett, a miiaíkon a bombák közvetlenül a hajó fara mollott robbanták és súlyosan megrongálták a hajótestet. (MTI) .
Az olasz ifjúsági vezérkar tegnapi budapesti programja
Budaiét, június 12 • Az ülanz ifjúság vezótkaru meg tegnap dólelótt ünnopólyoaon megkoszorúzta Budaj>osten a bősök emlékkövét és az olasz temető hósoi-nok sírjait. A dólolött különfólo tiszletgó látogatásokkal lelt el. Meglátogatták a miniszterelnököt, a honvédelmi minisztert éa holyolto-aét, a vallás- és közoktatásügyi minisztert, a vezérkar főnökét és helyettesét, valamint az olasz kövot-m.:\'-!. Tegnap délután meglátogatták az olasz fasció házát. Kzutun a h|k)rtcsaniok mollotti lóterot tekintenék meg, majd a sportcsarnokban homuMtókkal szórakoztatták a vendégokot. Innen a Margíl-szigotro mentek, ahol megfigyelték a Margit-szigot változatos ifjúsági sportolótól,
NAPIREND:
Gyógyszertári ügvolet: Ma Őrangyal gyógyszertár Deák tér 1Ü.
Kiskanizeáu az ottani gyógyszertár állandó ügyelete*szolgalatot tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva v*n t*ggoi ti erátói «$te 6 óráig. (Hétfő, saird*. péntek dé\'utáa éu k«dU*u egész u«p nőkoek.) Te\'efon: 560.
Naptár: Junius 12. fenték. Kom. kat. Jézua Szive. Protaatáiu Klaudluu lar. tizi vau 21,
l\'l\':í_\' (¦
KCmEBI
BlITOR ..in
NaejykaniKMy Horthy Miklóa-ut 4.
— (ügy .héttel meghossubbl tottak ¦ nök honvédelmi Jelentkezéséi)
A nők bonvédelmi inunkasiul-
aalatáuak vcectőséyc eauton értesiti a hazafias nagykanissai ma-flyar nőket, hogy a rendUvül tömeges Jelentketésre való tekintettel, a jelentkezés idejét egy héttel meghossiabbi toltak, hogy minden nőnek módidban legyen a Haza hivő szavára jelentkezni.
— ia noi nidaaágl Unlolyam laravixsgája)
Vasárnap délelőtt fejeiödik be a m. kir. föl dmivelés Ügyi minisi-térium női gaidasági és háatartán tanfolyama a téli gazdasági iskola Királyi Pál-utcai emeleti helyiségében. Minisiteri bictos dr. Krátky Istvánné polgármesternő. A tanfolyam vei«tőj« Kiss Siilvta m. kir. gaidasági szaktanár. t\\ iáró-vízsga nyilvános és azon szívesen látják a nagyközönség*!.
— (Rajzkiaiutá* az Iparoa-tanoDCiskvutban)
H Vasárnap délelőtt U órakor nyílik meg ünncpélyas keretben a nagykanizsai iparos tanonciskolában a rajikiállitáz, amely az idén különös figyelmet érdemel. (;)
— iBelratazok)
a Csáktornyái\' m. kir. állami líceum éa tanítóképző intézet elzó osztályába az 1042-43. uuióvn* 1942 június 30. éa július 1-én lesi-nek. Az olaő oaztályba az a liu tanuló vohotó fol, aki a gimnázium, vagy a polgári iskola négy osztályát sikerről elvégezte éa 17. életévét azeplembur 16-én még nem töltötte be. A íelvólol a jokmlogi középiskolai gyakorlatnak megfololóon a tanévvégi bizonyítvány alapján történik, de tanácsos az intézet igazgatójánál olőro írásban jelentkezni. A nem helyboli fiútanulók az intézőt internálusában kapnak lakást 6a teljos ollátást. A példás magssvi-selotü, jeles, jó elómonotolü 6s sze-génysorsu tanulók dijfizotéai ked-vozmónyt kaphatnak. Beirat/iskor 0.80 pongót kttevó fölvételi dijat és járulékot koll fizotni. A jeles és jó előmenetelü hadigondozottak ezek fizetése alól fol vannak mentvu. A beiratkozáskor a Uuiuló szülőjéről jelenjék meg és vigye magával év-végi bizonyítványát, születééi anyakönyvi kivonatát és bolybatóaági bizonyítványát.
Me» kAzn»mk«»tiJ 1
ZALAI KOZI.ONY
1942, Június 12,
Igazi
Mi
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozé intézet, üzleti könyvek, és dokew* gyára m „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti,\' ikjy.vódi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési. értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, míntazacskó-kat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda^ szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
™,.,.,li,..á,k,„ ktjfi, .:!.ilji„V„„|„.
1360/1942. II.
Árverési hirdetmény.
Tót««nt«l»rtQn kanig mintegy 1390 üí. holdat kitevő v«dá(zlertt-letéttek\' \'Vadtaxatl jogát 1942. ivl július ho 11-én délután 3 órajtpr a községházán tartandó nyilvános átverésen 1942. évi augusi-tua hó 1-től kezdődően 10 évre a legtöbbet Ígérőnek hasionbérbe adja. Ax árverést teltételek a tótszentmár-tonl körjegyzőt irodában megtudhatók.
ím Kdiségl elöljáróság.
UntuluiiUitlIiluoiniUlil
MENETRENDJE
érvényei 1W2. m&]«. 4-töl.
VMutillomiup | P.í«tbel-téue
II »B
7-to 10« 13« 14!» )«-«»
tn-Si 20« 22»
ll
1 •L 1
EUihillitlIt mta • tutyi •"irr-Ailtlisl I tpawajÉaü wt I
Özv. TÓih Győrgyné se. Blllege Rozália ugy
, .i ui.i(].t, mint t\\t fin\'"..\' rokonság nevében fájdalommal ) jelenti* hogy Sícretett férje
: \'főfii Ctoörgjr
csizmadia-mester
Y> életének 70-ik évében hosszas sionvedés Után a halotti szentségekkel megerősítve, f. hó 12-én at Úrban elhunyt, ri Drága halottunkat f. hó 14-én d. tt. 5 érőkor helyeztük a tóm, kádi. egyház szertartása seerint öriik nyugalomra ^ .i családi sírboltba.
Ae cngesctelö sientmtse-áidOEdtot a uagykaniísai Jé«us SfÍvc plébánia-templomban folyó hó 13-nu délelőtt 9 órakor fogjuk ai Urnák bemutat(<itui-
Nagykaniisa, 1942. június bó 12-én.
Emléked örökre velünk leszi
PonKat AUdárné ftZŰl. Tóth Marxit leányit, PunMer Aladár veje,
Agotton unokája.
DRÁVAVÖLGYI
VILLAMOS ARftMSZOLGáLTATŐ R.-T.
sxaktieri f a I vi légoai t éa minden « iI I m m o » kérdésben
Csnngery-ut Sí, telefon 294.
AramasésnlAk fíxaté«e, reklamAoiók, hlbabajaiantaaak
Suf ár-ut 2, I. emelet, telefon 213. -—m*<mmrmmmr*mmm*m»\' ¦ »..........
IMUJItlII ultUlMftWIIWMl
BelO»k«dS lanononak lclvr»r.tlnk lapunk nyomdájában 4 kflzéplakolit jó eredménnyel végzett lobb házból váló llul. Hadiimi vagy hadirokkant gyermeke előnyben részeiül.
Okleveles tanító • nyiil hónapokra házitanítónak, pótvizsgára való tlókáaaltö-nek, ca*ládhoz nevelőnek elmenne. ÖazdS\' Bágban felügyelői éi ciéplóseüenöít munkál Is villái. Clm a kiadóban. 1694
Egy Jókaiban levő 500 köbcenumíttfts B, S. A. motorkerékpAr oldalkeíík-ket eladó. Weihár litván, Bruebct tei U.
1681
HÁZ ÉS INGATLAN
Klslaliidy-utea 2/c alatt kemtexlae családi uriháj, lizenMt évig adómentes, lurgösen eladó. Erdeklftdat Caengery-ut 7. naponla 2-3 óra kötött, 1630
*» LAKAS-ÜZtfJTHELYISÉO
Kerenek a váios belterületén Élelmiszerüzletnek megfelelő helyleéseti Ugysn-llycn nevezeteit üzletet átveszek. Ctm : Hunyadi-n. 29. 1680
HaigHay cjrafaléfjue KlrAly-u. 37.
alalt fogad.
atHUtt K0ZLÖ*V POMTIKfM NAPILAP. Eladja iiiiíjíiji !1 T. Ma«ykaalxae*S
Kaklóa kl«dó: Zalai Kai-elv. Nyomatott! a „MxtiaUaAáfl B> r. .Ntoykaflliair*
lycanUtláMii. H«4iykM!iH». |H,r«*U4rt\' (eltli kW
1975291411
P - 4 . • 1
82. *y(oly«m, 132. szám
Nagykanizsa, »42. Június 13. szombat
Ára 16 lillir.
ZALAI KÖZLÖNY
8MM^S^L4f. fí«í$WT*(mli Fíot fi, nám. asefkMKtűaégi és kiadóhivatal! telelőn 7ö. tx ííegjelonlk mindem hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbariza Lajos
Klétizetésl ara: egy hónapra 2
80 Bi&w
negyedévre 7 pencö 20 fiíi\'ór. . Eflyeo nám: hétköznap KIM., azoraba ton w WL
KórháZTonatok
(B. E.) Az utóbbi időben a hadijclejrtésekcn tul egyre több és ujabb hírt hallunk a harctérre induló, ott harcoló, vagy onnan hazatérő hőseinkről.
A honvédvezérkar Főnöke ismét megkezdte a rendszeres jelentések kiadósat. A\' német ha-dijelcntésck szinte nap-nap mellett emelik ki egyes magyar kötelékek kimagasló eredményeit, fis jme, most ilt az ujabb hir: Budapesti* érkezeit egy kórház-vonat. Ünnepélyesen fogadta a főváros a sebesült hősöket. Ott volt a pályaudvaron a honve-Vlehni miniszter, a honvédvezérkar főnöke, Budapest főpolgármestere és sok más közéleti előkelőség, hogy meleg szeretettel köszöntse a sebesülten hazatérő vitéz magyar katonákat. Kijöttek a Vöröskereszt, a MÁV és fa budatwsti nöcgyesületek kiküldöttei is, akik közül az utóbbiak megvendégelték és szeretetadományokkal halmozták el lelkesen ünnepelt hó\'seinket. De különösen megindító volt az a pillanat, mikor hozzátartozóik köszöntötték a várvavárt harcosokat. Kgymást érték a viszontlátás megható jelenetei. Hosszú ideig tnrlott, mig végre kiürült a kórházvonal és a sebesülteket szállító autók elindulhattak u kórházak felé.
Lélekben ott volt egész Budapest népe, Ünnepelte a hősöket, akik a Harcok poklában naponta százszor vetették kockára ha-láltmegvetö bátorsággal az életüket a nemzetért, mindnyájunk ért, a nemzet szabadságáért, a magyar lövő biztosításáért. Szeretet és hála ölelte körűt a hős honvédeket, a Vörös Keresztes vonat minden egyes utasát, aki legdrágább kincsének, kockáztatásával küzdött a mi életűnk biztonságáért.
Innen is, onnan is jönnék a jelentések, ez vagy az a város, milyen szép ós bensőséges ünnep keretében búcsúztatta a harctérit! induló honvédéket. Sok helyütt maga a miniszterelnök is megjelent s a honvédekhez intézett búcsúztatójában mindig és mindenütt azon az igérelen nyugszik a hangsúly, hogy a badbavonullak pedig ne aggódjanak hozzátartozóik sorsa nuatt, mert a magyar állam, a magyar társadalom első kötelességeitek tartja a róluk való Kondoskodást. Igen, állam és társadalom az ösi bajtársiasság jegyében Összefogott, liogy nieg-kömiyitse a hadba vonultak hozzátartozóinak életét és összefonott, hogy ne csak ünnepelje, do komolyan ellássa, megsegítse, •i lehetőség szerint kárpótolja a háború sebesült hőseit.
A honvédvezérkar főnökének elismerése a zalai gyalogezred egyik őrmesterének bátor magatartásáért.
aki kézigránáttal tett ártalmattanná egy szovjet páncélost és legénységét
Romínéi két Oldalról Indul támadásra Tobruk ellen — Három Szebasztopolból elmeitekéit amerikai repülőgép kényszerleszállást végzett török területen — Roosevelt — hír szerint — a második arcvonal kérdéséről tárgyalt Knox és Stíluson miniszterekkel
Vichybcn a most megkötött angol—szovjet szövetségi szerződéssel kapcsolatban kijelentették : Anglia a Szovjet nyilvánvaló nyomása alatt még szorosabbra fűzte kapcsolatait a bol-sevizmussal Ebből következtetni lehel arra a nyugtalanságra és rendetlenségre, amely Londonban nagyobb, mint valaha. Ezt a szövetségei csak azzal lehet megmagyarázni, hogy Anglia helyzete mindinkább válságosra válik. Francia vélemény szerint
Anglia mind nagyobb mértékben lesz a bolsevizmus cinkosa
és saját maga megmentése érdekében egyre kevésbé vonakodik attól, hogy Európát kiszolgáltassa u Szoyjetnak. Az angol—
szovjet szerződés cikkelyei ame-
lyek Európának és a világnak a háború utáni megszervezésére vonatkoznak, azt célozzák, hogy egész Európát angol—bolsevista közös uralom gyámkodása alá helyezzék. Egy ilyen közös uralom minden bizonnyal bolsevista egyeduralomhoz vezetne, mert Anglia szovjet győzelem esetén nem lenne abban a helyzetben, hogy Moszkvának valamilyen határt szabjon. Moszkva ebben az esetben nem is tartana be semmiféle szerződést és megállapodást. Á francia vélemény végül kiemeli, hogy az angol-szovjet szerződés u jelenlegi viszonyokon semmiképpen som változtat, mert az angolszászok és a bolsevisták háborús erőkifejtése a szerződés következtében nem fokozódhatott.
Roosevelt alaszkai haditanácsot létesített
Hoosevelt tegnap rendeletileg alaszkai haditanácsot alakított, amelynek célja, hogy a katonai hatóságokkal való szoros kap-
csolatok fenntartása ós az alaszkai polgári lakosság biztonságára és védelmére vonatkozó javaslatok megtétele.
A honvédvezérkar főnökének 6. számú jelentése
Budapest, június Ki A honvédvezérkar TŐiiöke (i. számú hadijclenlésében a következőket mondja :
Június (ián az ellenség megismételte a magyar arcvonal ellen támadásait. Csapataink azonban az ujabb támadásokai is fölényesen visszautasították. Az ellenség védelmi munkálatait rohamjárőreink rajtaütései és tüzérsgéünk pontos találatai sikeresen zartak. Az orosz harckocsi támadás elhárításában bátorságával különösen kitüntette magát Horváth József, egy zala-inegyei gyalogezred beli őrmester, aki egy orosz harckocsit
egyedül megtámadott, azt kézigránátokkal mozgásképtelenné tette, majd a harckocsi egész személyzetét lefegyverezte.
Budapest, június 13 (MTI) A szombati hadijelen-tésbon említett Horváth József őrmesternek páncélos járőr elleni harcában különösen figyelemre méltó, hogy az ellenséges páncélos jármű harcon kívül he* lyezését és személyzetének foglyul ejtését Horváth Őrmester minden külső segítség \' vagy fegyveres támogatás nélkül mind össze néhány kézigránáttal hajtotta végre.
Az USA csak most Ismeri be a boralltengerl veszteségeit és az aleutl japán partraszállást
Amsterdam, június 13 (NST) Az Egyesült Államok haditengerészeti minisztériuminak a korallteugeri csatáról teg-
nap kiadott közleménye szerint az USA egy tartályhajót, továbbá egy 1570 tonnás kisérő rombolót, valamint egy. 33.0011 ton-
nás repülőgépunvahajót vesztett.
Amsterdam, juiüus 13 Az amerikai haditengerészeti minisztérium\' most ismerte el^ hogy a japánok partra szálltak az Aleuti-szigeleken.
Tokió, június 13 A Oomei-iröda közli a dél-kínai harcokról, hogy azok a japán csapatok, amelyeit a Ki-augszi és Csekínng közötti határt átléplek., tegnap elfoglalták lYütaa nevű várost.
Bom nyilatkozata ai újságírók alttt
Berlin )un. 13 Bose indiai nacionalista vezér tegnap nyilatkozott a német és külföldi sajtó képviselői előtt. Az indus nacionalista vezér a többi között a következőket mondotta az újságírók előtt:
A Führerrel és a Dúcéval folytatott tanácskozásaimat természetesen bizalmasan kell kezetnem, de egészen nyíltan , megmondhatom, hogy ők éppúgy, mint a japán kormány feje is, India legjobb barátai a brit birodalom elleni harcában
Bose kijelentette, kogy Indiából Berlinbe való utja egyáltalán nem járt oly nagy nehézségekkel mint az várható volt.
Nagybritinnii s az angol titkos
szolgálat már nem tudja India hosszú határait ellenőrizni
Ha eljön az idő, senki sem akadályozhatja meg, hogy visszatérjen Indiába. Hogy én ma itt vagyok — mondotta, — az az indiai nép nagyrészénck kívánságára történt és az indiai nép mindenben támogatja azt, amit hazám elhagyása óta tettem.
Elmondotta Bose, hogy állandóan érintkezésben van nemcsak India közvéleményével, hanem azokkal a személyiségekkel és körökkel is, akiknek segítségére és támogatására szükség van India felszabadításában. Ha eljön az idő, az indiai népnek kell eldöntenie, milyen kormányformát akar és ki vezesse az indiai államot. Jelenleg az a feladata, (FolyUtáa a i.. oldalon) .
Jg 1942. június 13,
éi^Níílfc\'étPiiii
Bad«p»it I, Mimi*
JUQ Tom*. Hirok. Kö«JemenyeK..
Hanoi oraozßk,.. — . 10 Hirek".. — 11.10 Nomznfkőzi* TiKiolzÄBRolffAlftt -r, 1Ä HnrnnRB5i6 Himmln», Időjá-raaiolonté*. - 12.10 Ujrek.. — 18.20 TdŐioMf fa t;^llAfl]í»UiiW«.
— 14.80 Hirok. — 14.4$. Mflnor-Inmortfltés. *rr,t,11. A ^felvarrt hirok. ninoi inik. elolmiszorarak. V-,T.6.45" I8ójf.|*és. hirok. — 17 HfmV Ázlo-vik.ófi ruszin nynlvon. — 19 Hirok nwvv- "éniol és román nyotfon.
— 91/40 .Hirek. — 28 Hirok né-mot. oJn«n, angol én francia nvotvon.
— 24 Hirek.
BrfnXpEST I.
17.15 I\\iiMulii J\'jd<> (ónt\'/.óilokara.
— 17.60 ^Katonának megvek«. A vorsokoi elmondja Nagy István. — 16.10 Folyamerők zenekara. — 18.85 Hnniikeix-k innen-onnan. — 10.20 A bolgár királyi Kard* fuvós-zonokanimik bnngyersonyo. — 10.60 KnrkfiHR Jené vkr csevegése. 10 Könnyű zojjy. k\'önhyu, iKuyok.\'^Oí.-remükodik Tíéthv Eszter, .fizilv»wsv Margit, Palló Imre dr.. Patukv Kal-múiid Tautkó énekegyüttes. JpU\'yur Rovü Tánczónckar. a RáfliÓzonokai\', Gáspár Lajos eitíánvzonekara. — 22.15 Ötén az\'otthon. — 28.25 {szórakoztató zene.
BtTDAPEST II.
18.10 Mi>zői;aztlaftáL\'i félóra. — 18.40 Komjáthv Aladár előadása.
— 10.20 Berlioz: Henvenuto Oollini, nyitáhv. —- 10.85 Dr. Takács Endre előadása, — 20 Hívok. — 20.10 »A \'dóin legenda ia«. \' Hangjáték 3 részben. ¦-\' 22.15 \'Karkas Jonó ci-ujliívzonokui\'h.. Mindszenti Tolván énoko).,, - 22.40 Sthyminol Miklóa tanezenokara,
Vasárnap
BUDAPEST I.
R Kohász. Százat, líeinroli zene.
\'ut- 8.45 Hirek. — tt Umtáriua istentisztelőt. 10 Református is-tonÜBztelcl. - 11 ltom. kat. íalon-ttsztelpt. -. Í2.15 \'Ijovén\'te-inüftor.
12.65 fizvatkó -
13.10 Az 1. honvéd iryulogozrod zenekara. ¦ l-l I, részi Mttvészlo-mozek. II. rész: Géczy Barnabás zenekarának műsorából. ¦— 1,5 Dr. ..D.apisska Jöz*e| és Voross Ar nád olöadáaii. 15.45 \\Voidini;orM Edo szalonzenekara. — 16.40 Dr* Bognár Gerti olóadúsn. 17.2plládics Gábor jazz-esyüttcse. — 17.40 Vikar Béla viir csovöegse. — 18.10 Harcoló honvédőink kedvem\' nótáit énekli\' Hájnorv Imre, Kalmár Pál éa Balua. Kató Kísér Farka* Béla cigányzenekara. - 10.20 Tánc és rihndalok. Közreműködik Mar jav Erzsébet, Kam\\ László és a Hádiö zenekar. 20.05 A magyar-horvát válogatott labdarógon^rkózés második félidejének közvetítése. Vezeti Pluhár István. - 20.50 Két vidám egyfelvonásos. 1. PanopU-kum. Hangjáték. 2. A su^ó. Hangjáték. 21.10 Hirok. - 22.16
,Ozon az otthon. — 28.25 Magyar nóták.
BUDAPEST II.
11.15 Farkas Sándor cigányzenekara. — 12.15 Az 1. honvéd gya-logozrcd zenekara. — 15 Tánczene. \' 17.15 Ttadii-a fjálwr jazz-ogyüt-\'^teso., --,--18.40 A m. kir. Vioiivód baditudósitöszúzad kyzloményo. — 10.05 Bocchcrini: Vonósnégyes. — 10.20 Dr. Pukánszky Bója előadása.
— 20 Hirok. ~ 20.10 Zenekari
művek\'. ¦ \' 21.10 líónay György versdiból aíl oló. ¦ .22 Himdőrzonc-kur.
építkezése
őrÖniViieltf\'ÓZöníet.fVik, hogy a |vábnn-- ühnüpélyes Kftttek kő
Nagykanizsa magyarsága is ugv foglu fel, ahogy a mozgalmai elindító Keresztény Jótékony \'Nőegylet : u város széles rétegeinek fillérei is legyenek oll a tüzér-zászló lu\'szerzftsenél, - mint a \'hlblíni szegény asz-szony fillérei hogy tlerék tüzérségünk érezze, hog>\' B város polgárságának szivcrverése ott van zászlójában, amelyet magával visz harctéren, békében és mipt a inngyar katona rettent-Heeetlcrr lyátorságiinnk ós mélységes hazaszeretetének szimbo-himát. maga előtt hordoz. A hágylfnhnísar magyarság szive szólal inog fillérein, ájdozatkész-ségén keresztül vitéz fiaihoz. Fís
valahányszor rátekint a kanizsai tüzér ezrodzászlajára, lássa : a hotu föld. a nW)g>\'ar sziv, fnjlájámik minden szeretető Tele vau. Vegyük ki részünket minél tőb1)én n tüZér-zászlóhoz való rnhtkozásban. »
A inni nap q szerkesztőséghez a kö^tkező adományok érkeztek :Tobik Jánosné 3.—, Sz. J. 5, . Szegő Mór 10,- . Horváth Temetkezési Vállalni 10.-, Sza-Vó Győző 5.—. Soós János I, Napykáiílzsai Kaszinó 25.—, dr. H. A. ő.-- pengő.
Minden\'hxférkéz\'ért adakozást azonnal nyilvánosan nyugtázunk.
nag\\szal>ásu MAOBT épitlcLzé sek első csoportja megkezdő, dóit a vállalat állal fheg\'Az\'erZétl terülclen. Vagvis a főtisztviselők részére szükséges 10 családi ház. ínélv közül 9 nég^\'SzOlMs, 1 pedig \'ötszobrís, A sZukséges anyag\'feljescn bizlorJrva van, iigy.Tiőgv seinml akadálya, liogy mind a 10 ház a (ervezeft-jdőre, - ahieniiviben az állalátios hely zélliöl atlödö-okok nem késlel-tfelnék ¦ legkésőbb október ha-
telei>ciK
zött — átadásra kerül, illetve beköltözhető lesz. A családi házak építési \'költsége kbl 40.000 pengőre van tervezve házanként.\' Bővidesen megiudttl a csa-tóniézás is az ópitkozés;területén: A Város klV. 3 nv. széles ma-kadám-utat ép.it a házak előtt, míg a többit már a MAÖBT^\'é-gcztuli. Idővel egész kis városrész ataku! ki az uj MAO RT-
\'-piiTá^lot-htrdéUek a űmáűtttll
Ndgylíattlzaa vá^oa ltö2örÍB^e OaiettH Fer«no igazgatósai
Mint a Zalai- Közlöny legelsőnek közölle. Sopron, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Veszprém önálló \'dunántúli«ziní-ke-nllétet alkot, aínelyhez Cegléd városa is csatlakozóit. A dunántúli sziui-kcrülel öl városának polgánhestere most pályáiatot lurdetell a szini-kernlet igazgatói állására.\'Az ig\'nzgatójémltek-nek június 18-ig kell\' beadniuk pályazatukat, illetve jeleirtkezni-ök az igazgatói állásra. Utána ülnek össze a \'polgármesterek Székesfehérváron és .dAnl.enek az uj dunántúli- szim-kcrülel igazgatói állása, ügyében.
Nagykanizsa város közönsége a színigazgató kéltlésében
illett
már leszögezte álláspontját, a mikor Galetta Ferenc igazgatót szeretné látni az uj srini-kcrülel Ólén.\' Galetta Ferenc nemcsak kitűnő\' társulat Felett rendelkezik, \'nemcsak á-megkívánt kvalitások felelt rendelkezik, hanem\' van olyankollék-i ruhu- és díszlet-tára, amilyennel egyha-mm" vidéki igíizgató aligha rendelkezik, (iuietta - Fotoncj»győri, székesfehérvári és most ^kanizsai tartózkodása alatt \'meghiu-latla, hogy kitűnő igazgató-,1 uki súlyt helyez a müvés/.í szem-pontok meUelt u keresztény és tiemzeli gondolatnak legteljesebb érvónyrejütttitására. Ga-
........ 1—í—rn.nft.i.)— < vasárn
Június
12-14-íg ~ : I \' \' Ti....«.7i ~ . vasárnapig Mllítós Jiiagfllm I ..GABI PETERS A tetteit embere. Kalandos, izgalmas, érdekféaiHtG. 0y6n\\j0rü feltételek.
Aktudlis UFA uildghiradó.
J fataiiititak k»gdeteköenapakon S, ? és 9, \'¦•mtltrHap-8, 6, 9"4t mimkor
TflWoa $-95. \'Mi
Legszebbet ::f legolcsóbban!
Ibtta iFéPeno az uj világrend Tér-fia.
Nagykanizsa város kényes és művészi i igényihiJtözönségo Galetta\' Ferencetíszeretné a duná11-htli \'szintkerület igazgatói- székében.\'látnia
Aieldélf\'.koogl.fllá! ke-rflll egy léarádl asszonv
Stiksz Kerenb éa. felesége,*léfciádi lakosok tegnap délután fát Kzállitot-tak nz \'ordóból kocsin; Amikor a kocsi aB-állomás közolébo értk ax ott dóvóV vonat mozdonyának 1 pöffö-^Bétól a\' lovakiimeuijedtok\' és fol-Imritotlák U;-kocsiStikaa\'Ferencné, aki a íér.jóvol együtt a- kocsi .\'ínollott haladt, .1 \'kocsi alá körült és nyílt cflónttÖréafc szenvedett az. egyik lábán, valamint több . más sérülést kapott. Kérjenek semmi\'baja som történt. Az :állomásfőnök i telefonon kihívta niiiaffykaniüBai montókot a ltolyszinro,. ukik az ^asszonyt bokö-töztók ós boszáJlitották a^uagykani-zsni kórházbu.
A ulnházl Iroda-.Jetentl
Ms, szombaton\'ests, valamint vasamat) délután és\'osto bzíoto.kerül Gulottu Ferunű ; igazgató felléptével B IcjíSBobb nauvoporott, a Pozsonyi iakudalom 3 felvonásban.
Hétfőn oatc öltay Baba íVendég-folléplévol a/.űire körül a szezon log-Jiag^obh 1 sikerű -énekesrtiincos onó-i-oltjq, a Bocskoreki menyecske, öltay Baba kanizsai follépéso esemény. A Bccakoreki jnonyccsko hétfő esti\' előadása filléres líelyárakkal kerül Hzinro.
Kedden esto szinro kerül Olfav Baba rendégfollöptévol a- legszobh mágyárj lovejíóiűuinokes-táncoB opo-rott, az¦ Aranykalász 3\'fotronásbnii.
tQkj^Ht " Telelőn:«8. csak ELEKESTŐL
:;(B«naata)í «-al 13. !1.
június
Fontos tudnivalók
Vt közszükségleti cikkek árának
$zabálj/ozá$áról a legutóbb több rendelet jelent inog. A háborúi) helyzetből ós ii tagadhatatlanul fokozódó iichózségokból arra lohotnű következtetni, hogy a kormánv bizonyos inórsókelt áremelést engedélyezhetne. Ezzel szemben az atyllönórzéa rendszerének ere^ményességo és árpolitikánk nagyvonalúsága kővetkez-tében sikorült egyes fontos közszükségleti cikkek áráf mórsékolni. A horganyzott bádogáruk \'egységes fogyasztói érét« megállapították, ami annyít jelent, hogy ez a tömegcikk hz őrszag minden részében ugyanazért az összegért kapható. Nincs mód tehát arra, hogy egyesek helyi áruhíánvl időzzenek elő s ily módén fúllújtíiúk az árakat. A bádogáruk uj\'éra általában 8\' százalókkal olcsóbb az eddigieknél.
A közellátási miniszter másik
randeleto u vegyes gyümölcsíz és a azüvarz árát mérsékelte\' i jtdl\'uíi 1-től kezdődően 20
és podig fillérrel
l» szeptember" 1-tŐt \'kozdődóon további- 20 fillérről. Két hónap alatt tehát kilónként már 40 fillérről olcsóbbodik a\' gyümölcsíz.
A .szárított, zöldség árát kilónként 30- GÖ fillérrel, vagyis S~B"\'iiá-zalék]y<{l mérsékelte, a kormány, líz az intézkedés a városi lakosság szempontjából Igén fontos a egyben •g a rendelet is mutatja, hogy az Armérsóklésnél szociális és népegészségügyi szempontokat ís örvé-njWií" a Voraiány, (nort fontos nemzeti cól az, hogy népünk holyo-sebbou, minél több\'zöldségíélo fel-iiaBzüá,laöáyal táplálkozzék.
IU oujHtjuk meg, hogy a zöldség-Bzárítáit\' az olk\'övetkczó nónajwkbán rendkívül fontos szísrophoz fog jutni.\' Mint ismeretes, az idón igen sok, parlagon, hevert földöt, belsőséget, é> uree telket hasznosítottak zölú^zégtermelés coljára, tehát a ¦/. öld sőaterm esztós nagy lendületet vatt. Tekintve, hogy az olkövotkezó télen zokíóle közellátási nehézséget k«ll\' leküzdeni, Okosan csolPktfJíV mindenki, ha téliro szárított zöldséget tesz el, amolyiiok "tápŐrtéko bizonyos tekintetben nagyobb, mint a konzervoké. A közellátási kormányzat éppen ezért a közeljövőben tájékoztatást fog adni árrtif, hogy házi eszközökkel\' ós eredmenyesén hogyan kell zöldségot aszalni.
A stsiaókérdés megoldása nagy Mívesekben, halad. A kormány tof-jm titokban készítette elő \'azt, a uMyieioiftősegü uj i-oiuloloíöt, amoly a\'-\'Derh\'ázakV kózelosóriok iranyita\'sá} ból zárja VI á •zsidókat. A Íf530^ 1932. öz. konnányroilddlot érteimébon zsidót som ¦ házfűlügyolókóiit, sem házgondnokkónt (házkozoló-kánt) idkalmjjzui sem ilyen alkal-maa^.karbon.vágó te.iuiividök vég-immm megbízni nem szabad. A ií»iíd«|ct mar hatályba is léjkOÜ. A hatály Ha lépés időpontjában (június 10) alkalmazásban lévő zsidó h\'áz-fel ügyelök\', íllotvo házgondnokok jogviszonya juliiis !)l-ón megszűnik.
Az uj rendelet nem a második zsidótörvény alapján, honom a faj-védeltui törvény álapján áll. Kltóras a. fijigp.ru fajvédttlmi törvénnyel "•TUPwP cs-ik annyiban van, hogy. a kor\'cflEténynek született félvér vagy a 7 Ivefl kora előtt\' kereszténnyé latt félvár nem számít \'zsidóhaK. NohogV a házíelügyolókot és a löbhl crdakeltet felesleges zaklatásnak tegyek ki, okmány szerint éeoi. azt keíl igazolni, hogy az 1B05. október 1. előtt szülolottck korosz-ttojiíknak saülottek, a később szülo,-Wlelíifolr pedig azt kell\'\'igazolniuk, hogy mindkét szülőjük keresztény, hítioloközet" tagjaként szülótött. KiQoJloJí ajsppbau hüjnctöjogj folo-lósaeugtíl nyilatkozatot költ adni, hoWl iwulslet" nztílnpontiából nom t«Ent=n* az illefő \'Didónak. A" rand«lkuzáu«k kijátszását tiiiryown, bűn tátik.
. f>-a-/
Beszéljünk, magyarul i
Egy csodabogara hivajalos „magyar" nyelvből
Nem újság, hogy a hivatalainkban néhol még mindig az a iá fogalmazvány, amit közönséget földi halandó akár visszafelé is olvashat, az értelme akkor nem változik. Nem lennénk tárgyilagosuk, ha el iiem ismernénk, hogu hivatalos nyelvünk magyarosítása érdekében sok történt az utolsó tlz esztendőben, de azt sem lehet letagadni, hogu ez a sok még távolról sem elegendő.
Nemrégiben a következő, szószerinti szövegű hivatalos irás érkezett Budapestről, a m. kir. központi íllelményhivataltól:
"Adminisztráció könnyitéso és a gyógyszerek árának sürgősebben leendő kiuíalhatÓBágának\'lehetővé tótelo végett mindén egyénnek kiszolgáltatott in sut inról külön számla volna felterjesztendő. Aláírás1:;., pénzügyi iroda főtiszt.«
Wár maga --volna felterjesztendő fehát a rövidke hivatalos irás rendelkező lényege, értelmeilen; Ha fel kell terjeszle.m\\ akkor miért vaii feltételes módban f Utasítás ez, vayy vxak \'tanács? Vágy a címzett szóra-koztalátára szolgáló nyelvtani ke-részire jlvéiiy.\'
Lehet, hogy az ügykezelést megkönnyíti, ha egy inagaÁ hivatal irodai öt isztie ügyet sem1 vet arra, hogy annak, amit leír, értelme is legyen. l>c kötve volna elhi/ietendú annak lehetendösége, hogy az efajta hivatalos halandzsa az ügyfél dolgát is megkönnyítené. Kzen felül pedig egy magyar királyi hivatalnak mégis csak illenék ludiil annyit magyarul, hogy egy egymondatos hivatalos fogalmazvány nyelrtanitag is ma* gvar legven.
(bl)
tüM házlezrfi& a ctatewl áereteai megállotta a, helyét
KWÖWMflL.ai.eUfí *4«-MÍ legénysége tüntette Ui magát
Ahogy komoly helyről érLfi-sutfmk, a legulólílw eharkov) harcolíhan.a nagy\'kaiüzsaí háziezred alakulatai is részt vettek és már áz első alkaloimnol dc-rckjiáiin állták meg helyűket. Igy.\'különó\'seii. vitéz; Farkas al-czi^dé\'S""parancsnokság^ aÍa-^ álló első zászlóalj " legénység?
tüntette ki magát. Palotay József hadnagy bátor és vitéz máj gatartásáért azonkjvül a legény ség közöl is többen a Vaskercsz-tof kapták hősi. magatartásuk, ért. \' r\' " ir\'\'
Zrlriyi városának magyarsága büszke az ő hősi fiaira,\' akikot meleg szeretéttel kehiére ölel
A rendőrség internálta Lengyel iánosfi Rí MMk. ^8ífP?gyel HfietveifttSJM
A járási fŐMzpIgMbii;ó rendőri felttgyelet alá helyeite Jé Jáaős kablzöal nyilas .flatulcmberf, á járii községeiben folytatott tevékeayjié^ért
Lengyel János volt villanyszerelőt, a nyilasok nagykani-zííuí pártUtJtárát és zalamegyci körzclvczetőjét, mint jsmeretes, a reodörség bizoiiyos ügyekből ¦kifolyólag előállította egy. nő Kőlcscy-utcai lakásáról. Lengyel őapok óta lakója volt a rendőr: ségi fogdának, \'ludomástink szerint mindent elkövettek érdeké, ben, hogy szabadlábra kerüljön, azonban a rendőrség tárgyi bizonyítékaival szemben hiába volt volt minden igyekezet. A Lengyel János ellen IcfolytatotU nyomozást és intézkedést maga a kapitányság vezetője, Kovács Nagy Pál reudörfőtanácsos vezette és miként már élőre jelentettük, lengyel ügyében érde-ke-*í fejlemények voltak várhatók. Ennek egyik fázisa, hogy a rendőrség Lengyel Jánost a közrend és közbiztonságra nézve aggályos és a gazdasági éteti re karos tevékenysége, miatt ma internálta. Vagyis rendőri őrizet alá helyezte: Az eljáró rend-\' örségi törzstiszt kihirdette Len
el János megyéi \'nyilas kör-
zetvezető előtt — internálását. Az ellene lefolytatott nyomó zás és rendőrségi eljárás többek között a\'külföldi nyilasokkal való összeköttetésekkel és azoknak a helyi ntóz\'galbntról és viszo; nyokról való informálásával gyt nu-sitja, azonkívül hvomozásvnn ellene folyamatban közokiratha-misitás é"s fizetési eszközökkel váló visszaélés gyamija miatt.
Lengyel János Ügyében — fftggetlenfll Internálásától — a szokásos bűnügyi nyomozás tovább folyik, amelynek befejeztével az egész ügy átkerül a nagy kanizsai kir. ügyészségre.
Eljárás indult a nagykanizsai járási főszolgabíróságon Jó János, kereskedelmi érettségit tett nagykanizsai fiatalember "ellen,\' aki a beérkezett jelentések szerint a járás községeiben \'rtyUas tevékenységet fejtett ki, a fennálló keresztény és nemzeti rendszer ellen, igy egy tani.tónövéf szemben tanúsított magatartása stb. miatt, ugy, hogy a járás Ifő-szolgabirája JÓ János ellen \'— aki egyébként ki van tittys a
Petn LajosSamu Lajos
v i] sjjL § r^skedés
Erzsébetdér L sz. M*uyUw*ixm». Telefon: 5—95.
járás területéről — kénytelen voll a fennállói rendelkezések érteimében eljárni. Dr. Sebestyén .József szolgabíró Jó Jánost interiiálta és átkísértette a rendőrségi fogdába internálásának, helybenhagyásáig. f
Lengyel János rendőri őrlzel-bcvételével kapcsolatban sokat beszéltek Nagykanizsán a l\'éstl Ujsáy folyó hó lö-Őn\'megjelent egyik hiréröl, iuneíy a jiíírtinoz-galmak rovatában olvashptó- a hír ugyanis tudtul adja, hogy Lengyel János megyei körzet-vezéjö i akadályoztatása.- folytán a veze.lcst clr. íiegidsáp Etníl, a pártszervezet ügyésze vette átT akihez a megyei szervezetek jo-lentésüket és igénylésüket — •terjesszék fel.. .<
Lengve) János megyei körzet-vezető \'akadályoztatása -nak oka, bizony — a rendőrség..,
Ezzel perfjze koránts^rjijj zárultuk le Lengyel János nagykanizsai párttitkár és megyei kör-zetyez\'etö ügyépiek ¦— aktáj, \'
\'faz.nusztUatt.aBttii\'a-ktelBwislfesógüei
Csáktornya, június 18 (Saját tudósítónktól) A Cfláktor-nyáboZ tartozó Búzás községlx>n tegnap délben eddig még meg nem állapított okból tűz ütött ki Vábec Bálint gazdasági épületébon. amely az orós szélfuvás kövotkoztében ha-harosan loegett: A helybeli itüzoltó-ságnak sikerült a tüz tovaterjedését megakadályoznia. Mire a Csáktornyái tűzoltók a holyszinro érkoztek, már nom akadt semmi dolguk. Nagyban elÓBCgttetto az épület leégését a benne felhalmozott szalma, amely szíritétr a tüz martalékává vált. A kárt eddig nióg nem állapították méjf, \'
\' A csendőrség orélves nyomozást indított"k tűz okának kidentéaéna.
mérlegek
lássál
FKANK
efis MERLEa-Qlimban
]!0|yHK-tíí 2/1.
Telelőn: SOU.
4
ZAUAI közlónv
1943. junlu» i3
Hétfőn kezdődik a Vöröskereszt ujabb ápolónői tanfolyama Nagykanizsán
A házi betegápolónöl imit\'oly-aui záróvizsgája gróf Hunyady Józsefné közbenjöttével
A nagy kanizsai Vöröskereszt dicséretreméltó tevékenységet fejt ki, amiről mar gyakran volt módunkban beszámolni. A minap fejeződött be a házi beteg* ápolónői tanfolyam, amelynek vezetője dr. TakátS Zoltán igazgató főorvos és KJaper Erzsébet vezető-nővér voltak. Előadók lentieken kivul eh*. Desseő Mihály kir. tiszti orvos, dr. Bittera Béla hatósági orvos,.dr. Moran-dininé Fodor Erzsébet orvos, stb. A tanfolyam záróvizsgájára lejött Kanizsára gróf Hunvudy József né, a zulamegyei kerület föapolónője. Ott volt a vizsgán dr. Králkv István polgármester-
né és Knortzcr György szakaszparancsnok, Vöröskereszt főtitkár, az adminisztrációnál!* ,rész vezelöje.
Gróf Hunyadyné megkezdte a vizsgáztatást, amely ugy elméleti mini gyakorlati részre terjedt ki. A lVíápolónő köszönetet mondott az előállóknak és a vc-zetönövérnek lelkes és önzetlen fáradozásukért és rámutatott a tanfolyam végzésének nagy szükségességére.
Hétfőn egy további hathetes Vöröskereszt önkénles ápolónői tanfolyam nyílik meg dr. Tn-káls Zoltán igazgató-főorvos vezetése alatt.
Muraköz tarthatatlan egyházi helyzetéről beszélt Pecsornik képviselő
Felső-Muraköz látogatása során
Ai minap Pecsornik Ottó Csáktornya országgyűlési képviselője Gasparich József, a MEP vármegyei köznonli tilkára kíséretében meglátogatta. FclsŐ-Muraközl, A gyűlésekéi Gasparich nyitotta meg muraközi nyelven. Ki fej tel te a magyar hazához való tartozás büszkeségét. Utána Pecsornik Ottó lépett a szónoki emelvényre és\' szintén muraközi nyelven mondóit beszédet, mindenütt be-
számolva a bel- és külpolitikai kérdésekről. Foglalkozott a kormánynak a jugoszláv mezőgazdasági reform felülvizsgálásáról szóló intézkedésével, majd kitéri Muraköz- tarthatatlan egyházi helyzetére, amely helyzet államot alkot az államban. Foglalkozóit a legújabb, a Házban benyújtott törvényjavaslatokkal és hangsúlyozta azok megvalósításának szükségességét és hasznosságál.
Útonálló támadta meg a kerékpárján haladd
kereskedőt A vakmerő támadó csendőrkézre kertllt
A minap rablótámadásnak esett áldozatul Gazdag Pál pincei vegyeskereskedő. Gazdag Pál uton volt, Mura keresztúr folé tartott korók-(HUral, amikor a Piuco-niajor közelében .útonálló megtámadta 6a addig ütötte, nmig ájultan összo nom esett. Az útonálló, amikor látta, hogy áldozata nem mozdul, olvotte a Gazdagnál talált pénzt, valamint a kerékpárt a rajta Iótő caomaggal együtt és kereket oldott. A támadás
mán kéaóbb Gazdag magához tért és az elmenekült rablótámadó után eredt. Utolérve, dulakodni kezdőit velo éa sikerült is visszaszerezni a kerékpárját és a csomagot. A támadásról Gazdag jolontóst tett, az alsó-londvaí esendő ragónok, amely elfogta az utonállót Türk Dömötör miirnkereszturí napszámon szemé-lyélwn és átádti a kir. ügyészsóg-nok.
Festessen Tisztíttasson
PÚlCSiCS-ndtl
KISKANIZSAI ÉLET
¦tv á^tf" t*MF . <-»¦¦¦ i üni
Tüzelő Uvágáz (Foto R. D. V.)
Missziós leányaink a kaposvári leánynapon
Kiemelkedő esemény losz n kis-kanizsaí Missziós Loányogyosulot kaposvári kirándulása június 21-én, ahol az Országos Missziós Leány-szövetség ós a Kalász együttes leánvnapot rotlaOZ fénye* ünnepségek köretében. A loáiiynu[>on csak a kískanizsai Missziós LeanypgYO-sülot vesz részt a kanizsai katolikus egyesülőtök közül. A Ixmnyegyusü-let vozotőaége nagyban fáradozik a pompás műsor összeállításán, amely-lyol a kískanizsai leányok is küzro-mökódnok az országos esemény Bzinhelyén. Gábor tánctanár mái-napok óta foglalkozik egy uj magyar táncbemutató íMHanitáaaval, amit a misSKÍÓsloányok, mint vendégek adnak oló. A tánc szép magyaros ós eredeti óm minden valószínűség ¦zarint megállja a bolyét a leánynapon. Egyéb szavalatok ós beszédek ís vannak műsoron. A leány -egyesület legújabb tovókonvségu nagy munkásságot árul ol Kiskani-zsan a nehéz idők ellenére ís. .Meg kell emlékeznünk az agilis vezetőség munkásságáról, különösen Ozövek Magdolna missziós vezeíőnővér fáradhatatlan buzgalmáról,
Mégegyszer a legelő-Ügy
Már a legutóbbi rovatunkban megemlékeztünk Kiskanizsa ismert problémájáról - a legelőkről. Akkor a giroda lommal hangoztattuk, hogy\' a legelők karbantartása Hornosuk, hogv nagyon fontos kórdőso Kiskanizsának, de országos érdek is. Sokat fáradozott azóta a Megelóhi-zottság ős különösön egy kisebb gazdacsoport a legeifi énlekélion dr. Králkv István polgármester Irányi* tasával. Súlyosan éríntotto a gazda-közönséget a iogolóbér fölemelése. Az ol leli tétek azonban elsimultak, mert a város szociálisan érző és gúndolkodó vezetője ismét bobizo-nyitolta, hogy legnagyobb szívügye a kískanizsai kórdé-sök mogoldása, így a legeifiügy is. Dr. Krátty pol-gármeslor azon fáradozik, hogy darabonként 4 pengővol csökkonlso a legelőiért. A legelő karbantartáaá-ról is sürgős gondoskodás történt. Nagy őrŐm számunkra, hogy a város vozolöségo megértette a kisgazdák helyzetét és a jövőben múg fokozottabb mértékbon kíván gondot fordítani a kískanizsai logolókro.
—k~n—l—
VIZSGál IDfáLOIKÖNYVEK nagy választékban
schless testvéreknél
D«ál»lár 10. Horthf H.- ul &.
Levegő, viz, napfény!...
Vidám élet hívja ós várja a városi strandfürdőben
Árnyékban 30 fok a meleg. Az ég nefelejtskék. A nap bőségesen ontja vetést nevelő aranyát. Az utca fái éles árnyékot rajtolnak a hátfalakra és ablakokra. Árnyékuk olyan, mint a csipke. Az árnyékcsipke csak ritkán mozdul meg. A toronyóra most kongatja a délutáni ötöt. A tépett fátyolfelhők megkezdik vonulásukat éjjeli szállásuk felé.
— Hol a boldogság mostanában?
— A városi strandfürdőben. Az a kedves meglepetés fogad
a kapuban, hogy az árak a tavalyihoz viszonyítva nem emelkedtek.
— Maximális áron adjuk kérem í A polcokon huszonkilencfélc
e" :gy sorakozik katonás rendben, elépőjegy, fürdőjegy, strandjegy. Kabin-, gyermek- és sportjegy félídényre és egész idényre. Kabín egyszeri basináíatra is.
Vidám kacagás, felcsattanó szavak fogadnak. A vízmedence első pillanatra ugy hat, mintha e(y kéz rózsákkal szórta volna tele. A rózsák a színes fürdőruhák, melyek helyüket folyton változtatják.
A forgalom napról napra nagyobb. Raggel és azt* a levOnte-ezapatok veszik igénybe. Vezetőségüknek az ai elgondolása, hogy a városban ne legyen olyan le-
vente, aki nem tud úszni. Hogy ennek milyen jelentősége van, azt a legjobban a mai idők igazoljak. Egyben azt is- bizonyítja, hogy a város vezetőségének a síemében a strandfürdő nem üzlet, hanem testnevelési hely.
A büffé nyitva van. Jegy nétkOÍ csak cukorkát kapni, mag üdítő italokat. Igy a forgalma nem nagy. Azt mondják, a vizes jegyet is elfogadják.
Ae Öltözők fölötti napozóban a nyiló hársfák édes illata kábítja az embert. Többen csokoládé szinürc sültek, van akinek most kapja a bőre a nemesebb szint. A legfiatalabb látogató a tíz hónapos kis Holló unoka és a legidősebb egy még míndíg katonás tartása 79 éves ur.
A ping-pong asital éppen üres-Hiányzanak a mataiorok. A táncparkett közelében álmosan ásít a
Üzletáthelfexéal
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
bazAr-udvar
i!)4ii, június 13.
ZAL\'Ál RfiZLOSV
BÚTORT
öztiküzlntboii.
GÁBOR mflasztalosnál
*EBT*a »«HCT rnndeljca.
reflektor. Csodaszép lehet itt eny elte. Ugy hallom ű Drávavölayi-től nem tud a fürdő vezetősége olyat kérni, amit ne teljesítene.
Egy rövid séta a medence körül meggyőí arról, hogy kik a modern napimádók. Elsősorban a városunkban időző színészek. Má\'ry, Pogány Margit, Vihary Hédi, a férfiak kőiül Tunyoghy, Vékes, Egervári és a Pestre szerződött Soós van künn, Napoínak vagy a vízben lubickolnak. A közönség körében akad, aki hátat fordítva a napnak, regényt olvas. ¦
— Pannikám, stopperrel méilek és nem kilóval! — hallom jobbról és szabályos tempókkal nyílsebesen a cél felé törni látok egy vili nimfát. Az eredményt nem tudom megkérdezni.
A legnagyobb zajjal itt ís a gyermekek vannak. A medencének hol az egyik, hol a másik sarkát lepik el. Játszanak és huncutkodnak. Panaszra hamar van ok.
— Bácsi kérem, fröcskölnek a fiuk, kérem fogja meg a fülüket!
A fehérhajú Holló bácsi csak arra néz és máris helyreáll a rend.
A park ís igen látogatott. Az árnyas fák tövében a padokon, a selymes füvön kisebb csoportok beszélgetnek. Az arcokon fellelhető némi ború. A felnőttek nem olyan Önfeledtek, mint évekkel ezelőtt. A nagyokat mcgkomolyi-totta az idő- Csak a gyerekek a régiek.
Mintha elleite volna gondolataimat egy atlétatermetü uszó a medencéből, — fontos a jó kedély és az üres erszény!
Igaza van. A jó kedély a legfontosabb.
Kérdezősködésre megtudom, hogy a város a tűzharcosok és a hadiözvegyek közül bőségesen alkalmai személyzetet. Létszámuk a vasárnapi tömegekhez van méreteive.
Levente-csapat vonul be a kapun. Ai oszolj után a rend hamar felbomlik. Pillanatok múlva a medencében vannak. Kezdetét veszi a komoly munka. Sajnos, Holló tanár, a tavalyi\' vezető a harctéren van, most az orusz mezőkön igazítja katonát.
A ruhatáros öltözőben a főidőn hosszú sorban hevernek a cipők, a fogason a ruhák.
— Hogy kaphatok egy pár cipőt?
— Csak számra kérem és nem jegyre I — a válasz.
A strandfürdő magyaros vendégszeretettel hivja és várja városunk közönségét. Fillérekért nyújt szórakozást, felüdülést és pjhenést. A viz, a levegő, a nep-fény és a kellemes környeiet sokkal több, mint amennyi a jegy ára.
Komolyan odairnám a pénztár-ablak fölé, — tekintse meg árainkat és állandó vendégünk marad !
Aki igazán olcsón és jól akar siőrakoEiü, annak melegen ajánlom a strand 27 fokos vizét.
Vandra Jenő
Menetrendváltozás nagykanizsai viszonylatban
A nagykanizsai állomásfónökség értesítése szerint nagykanizsai viszonylatban az alább) menetrendváltozások történtek:
l\'202 1201. sz. »Soboa«-vonat naponta közlekedik Budapest déli pu. Csáktornya közt. Az 1202. sz. vonat érkezik 11 óra !10 ikrekor, indul -1711 óra 16 perckor, Csáktornyára érkezik 12 óra -lő torékor; 1201. sz. vonni érkezik 18 Óra 16 perekor, indul 18 óra 25 perekor, Budapest déli |iu.-ra érkezik 23 óra 05 nerckor. Mindkét vonat Zalaszentjaka-bon utasok lo és felszállása végeit megáll; uz 1202. sz. vonat 11 óra 15 porékor, az 1201. iz, vonat 18 óra 15 perekor.
Székestől]révár és Nagykanizsa közt egy ui motorvonat közlekedik 22-1H. sz. alatt, moly minden hala-tonmonti állomáson megáll, érkozik 28 óra 52 porckor.
A 18 éra 55 porckor érkozott 1212. sz. személyvonat elmarad, inert a Székesfehérvárról indult 2212. sz. vonat Kosztholyio megy bo.
Nagykanizsa—Csáktornya közt az eddig közlokodott 1212. "sz. vonat továbbra is közlekedik mint helyi-vonat.
Felhívjuk a zsobmenotrend-tulaj-donoBok figyelmét a változásokra, melyek szerint mindenki kijavíthatja menetrendjét.
A nagykanizsai középkereskedelmi iskola érettségi vizsgálatainak eredménye
Most folyt le az érettségi vizsgálat a nagykanizsai középke-reskcdelmi iskolában, amelyen a közoktatásügyi minisztérium képviseletében dr. Scholtz László miniszteri titkár jelent meg. Surányi Lajos igazgató hirdette ki az érettségi eredményét, mely szerint :
Jól felellek meg: Benedek István, Detrich Oszkár, Hegedűs Ferenc, Készei Ferenc, Mátrai Károly, Polai -Dezső, Szcndrö Sándor, Tóth György,. Varga Ernő.
Megfeleltek: Bálint Ferenc,
Helezuay Lajos, Benkő Kálmán, Bethlen György, Botkai Gyula, Csizmadia ültő, Dénes József, I htkász György, Frommer Tibor, Fülöp Ferenc, Göntér György, Gyöngy Lajos, Horváth Győző, Horváth László, Kassai Boldizsár, Nagy Béla, Nemere Géza. Németh László, Sirtár István, Tóth József, Töke Antal, Varga József, Völgyi Sándor.
Nem felellek meg és jauiló vizsgálatot lehetnek: l^eten.
Teljes ismétlő érettségi vizsgálatra utasaitallak: ketten.
FIGYELEM 1
FIGYELEM I
SzIKassy Kata dizőz és magyarnóta-éDekeenő, Papp Hédy dob- ós Klllymiivísznő
Schön Franci zenekarával
eiténkint KORONA kerthelyJeepében
Július elsején indulnak a nagykanizsai gyermekek Balatonberénybe nyaralni
a szociális missziós nővérek vezetése alatt
Mint az előző években, az idén is indul egy-egy gyermekcsoport nyaralni a Balaton mellé, hogy olt a magyar tenger, u friss levegő és szabad természet ölén egészségüket feljavítsák. Nagy jótétemény ez a szegény gyermekek számára, akik anyagiak hiányában egyébként nem tudnának a Balaton Őröméiben részesülni. Ugy a város, mint az egyes jótékony szervezetek teszik ezt lehetővé anyagi hozzájárulásukkal. Az idei első csoport iO fővel július elsején
indul a kpdves missziós nővérek vezetésével Balatonberénybe, a hol az oltani iskolában nyernek elhelyezési. Ott főznek is szó. mukra. A Kék-keresztes nővérek gondozása biztosítók a szülök számára, hogy gyermekeik a legjobb kezekben vannak. Az első csoport visszatérése titán egy másik csoport indul.
Tegyük lehetővé, hogy minél több arra rászorult nagykanizsai szegény gyermek részesülhessen a természet áldásaiban,
VÁSÁROLJON
külföldi merlins kerékpárt
Lukat* László -A^ASÍÍtóS
¦ rntbMtfr 30. >iasm.
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma, szombaton a Megváltó gyógyszertár Erzsébet tér 21., holnap," vasárnap a Sz. Mária gyógyszertár Király u.40.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyolotea szolgalatot tart.
A GOZFORDÖ nyitva v*D raggst 6 órától este 0 óráig. (Hétfő, SMTdA, péntek démt4n éj kedden egész u«p nőknek.) Telefon: 560.
Naptár: Junius 13. Szorahat, ltom. kai. Pád. Antal. Protestáns Tóbiás. Izr. tizlvan \'L&. — Junius 14. Vasárnap. Rom. kaL Nagy Vasul. Protestáns Vasul. Izr. Szívna 29.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, Vi&\\ >/,e, l/iiO, Vali (nagymhte), 12, d. u. 7-kor litánia.
Felsőtemplom:!, 8,9, »/*10, ViU, \'/JA d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: »/*6, 8, 9, Vall, d. u. 7,3-kor litánia.
Piarista templom: 7, Vt», Vi9, 7,10.
Kiskanizsa: 7, 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d.\'u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6.
izraelita: péntek d. u. 7, szombat d. e. 10.
— (Holnap bucsu a Jézus Szive (felad) templomban)
A Jézus Szívó (fölső) tomplom bucauja alkalmával vasárnap, a 8 és 9 órai diákmise, a fél 11 órai ünnepélyes nagy mi so és a háromnegyed 12-es L zentmise már az uj templom-részben lösz megtartva, lis to 7 órakor ünnopólyes SzooUiégúiiádas loss szintén az uj tuinplouiróssban. i
— (Holnap, vasárnap délelőtt: Credo gyuiés)
A nagykanizsai Credo férfi-egye-sÜlot holnap, vasárnap délelőtt fél 12 órakor a fereuges-plebánía- f»-hértermóbon június havi taggyűlését tartja, A tárgysorozat fontOHságára való lek intettel pontos mogjolonóst kér nz elnökség. (0
— (Vermeier Kamilla főnökasszony vidéki körútja)
A nagykanizsai Misszió* házból országos olnöknóvé és általános fő-nöknóvó megválasztott Vormoiur Kamilla missziós nővér most végsi szemléjét az ország minden niiBZ-sziÓBházábau ós Igy eljön Nagykanizsára is. Számtalan tisztelői ont az alkalmat megakarják ragadni, hogy tisztelotükot és szeretetükéi nyilvánítsák a kanizsai ház főnöki tisztségéből országos fónökasazony-nyá választott kedvoenővér iránt.
ÜzletáthelyezésI
NŐI KALAP
RÓTH LAURA
BAZÁR-UDVAR
ZAL\'AI KÖZLÖNY
1942. |unlu» l3.
ÖRAT, "\',",\';,\'„\'" ÉKSZERT,
váUroljon bizalommal atolld lrb»(i
vékásy gyula
ESjIÍ íií«n«tt«f, iVli.réíinlI T«l. i5-37.
vltlitk, ipitnlWljrfgiök okió árban kíii
. ARANYAT ttgmigtiibb mpl árbtn vttitk, vtgy brrn
— (Adomány)
A Jézus Szive (felső) templomra N. Na 200 poncot. Szálat János kalapos nioster, Tasnádi lila, Ixmcz Qéza koroskodő 60—00 pongót adományozott. Iston fizesae mogx
— (A szombathelyt jegyzfll tanfolyamon a zalalak szereztek legtöbb kitüntetést)
A saombatholyi községi közigazgatási tanfolvamot a minap öí) ok-levolcs jegyző hagyta ol. A kitünto-téasol végzettek között 5 zalai vol: Kovács Zsíghond, M(rksz János, TicgŐB István, Somogyi Béla, Tűrcs-vári Koronc. A vas- és somogyboliek csak a zalaiak után kövotkeztok.
— (A könyv- és paplrkereskedék) értesítik a t. vásárlóközönséget,
hogy a szombat déli 1 órai zárást f. övi június 20-ától kezdik, minthogy a 13-ára hirdotott zárás nem volt ogyöntotü megállapodás, Űfoubock könyvkereskedés, Kise hol könyvkereskedés. (i?
Vigyázat f
ADamtol hji-.-j" utána*-zák. Oiyollen. mart minden lakltttán • „DARMOt" •zának éi T alakú bavágáj-nak koll lenni. Kimondottad eredeti Moouiabu kOiJa.
— (Házassági külcsönklutalás)
Az ONCSA költségvetésébon házasodási kölcsön címén biztosított összegből a^ aliapán ujabban a kővetkező személyoknok engedólyezett kölcsönöket: Bontzok Antal fOld-muven és Nomec Ilona (Stridóvár) 1000, Komlós László MAV-tisat és Földi Márki (Csáktornya) 1000, Mátyás Sándor földműves és Kovács. Vdróniku (Lontíl 1000, Dénos Gyula MAÜRT-munkás és Kocsis Maria (Pózra) 1000 pengőt.
— (A zalaegerzsegi zsidók för-déaének korlátozása)
Zalaegerszeg polgármesterének rendeloto szonnt zsidónak tekintendő saomélyek vasár- és ünnopnap a 3ala folyó fürdésro kijelölt helyein egyáltalán nem jolonhotnek meg. Hétköznap zsidó csak rottgel 7 órától 10 óráig és délután 7 órától fél 9 óráig furödhotik. A polgármester ezenkivttl minden fürdő/ónok nemre való tekintot nélkül n teljes fürdőruha viselését tette kötolozővé.
— (Kötetéió helyközi iiekér-fuvarozial biztosítás)
A 22.800/1989. K. K. M. sz. rendelet általánosságban szabályozta "az állati erők fölhasználásával űzött iparszorü árufuvarozást" s annak két nemét különböztoti meg, nevűzotoson: 1) a holyi forgalomban iparszeröen tizőtt árufuvarozást (holyi pzokérfuvarozás) és 2) a helyközi forgalomban iparszorüen űzött árufuvarozást (liolyközi Bzokéríuvaro-zááS. Az 1867-ben alapított legré-
S\'bb magyar biztosító vállalat, oz Isó -Magyar Allalános Biztosító Társaság helybeli: Csongory-utca 2. nzám alatti főügynökségo készséggel nyújt felvilágosítást minden biztosi--Ritáid ügyben.
UTORT
ietyeiiibe
márkás butomaloojában vegyen vagy rendeljen . CawfwrjMit II
- (Szabadlábra helyezték a muravldl leányi)
Megírtok, hogy a csendőrök as ügyészségre szállították Kmbroiis ájigyal 22 éves muravídi leányt, aki azzal volt gyanúsítva, hogy gyer-mokét elásta. A vizsgálóbíró kihull-gatta, majd, miután szökésétől nem koll tartani, szabadlábra helyezte, do u bűnvádi eljárás tovább folyik
ellene* A leány már e| is hagyta a fogházat,
— (A magyar csikós majd elintézi az amerikai cowboyt),
Timosenkónak valami közbe jöhetett, a beszivárgó zsidók, az amori-kai hadüzenet már megtörtént, do mi lesz tovább — és ogész sereg időszerű, kacagtató tréfával, tréfás rajzzal van tele * Drótkofs • buti
legolcsóbb áron
IILTÉNYI fó.„, 2.
Vasárnap Ismét ZMNTE győzelmet láthatunk
Vasárnap ti órakor kerül sóira a 55M.NTE—Komló találkozó a Bnnyi pályán. Előtte ifjúsági mérkőzés. A 2MNTE hivői nagy hazai győzelemre számítanak. (0
Név- és mxMmAéuampokvm
alkuim! alándóknak
cserepes ós levágott virágokat, osokrokat egész éven ét vehet a r*(#l
Petermann kertészetben
Uálhory-utc* tt. "P*
A hawat légierők parancsnoka eltűnt
Amsterdam, június 13 Az Egyesült Államok hawat, légierőinek parancsnoka, mint a washingtoni hadügyminisztérium jelenti, a inidwayi csata ótn eltűnt.
IFolytalás bz 1. oldalról)
hogy az Indln függetlenségéért folyó harcban az élen járjon. Ázsiai, európai és amerikai benyomásairól szólva Bose kijelentette, hogy arra végső következtetésre jutott, hogy Nagybritannia elvesztette ezt a háborút és hogy a brit világbirodalom széthullása nemcsak elkerülhetetlen, hanem már igen közel is van. Saját tapasztalataim meggyőztek arról — mondotta hogy a történelem logikája szerint a háromhatalmi egyezmény hatalmai India barátai és szövetségesei. Minden olyan csapás, melyet a brit világbirodalomra mérnek, segítség Indiának szapadságharcában, míg a brit világbirodalom megmentésére irányuló fáradozás India szolgaságának meghosszabbítását jelenti,
Bose figyelmeztette ezután a sajtó képviselőit, ne engedjék magukat befolyásolni a brit hírveréstől. Biztosította őket, hogy az Indiai nép óriási többsége üílonsógss érzelmekkel viseltetik a brit kormánnyal szemben és az után vágyakozik, hogy széttörje a rabszolgaság bilincseit. Cripps inaiai kudarcát Bose ugy ítéli meg, hogy Nagybritannia ezzel elvesztette utolsó iiilátását az indiai néppel való megértésre. Cripps elutazásával megkezdődöd az indiai nemzeti harc utolsó fejezete. Meggyőző.lésem, — mondolta nyilakozata befejező lészében az indus nacionalista vezér — hogy India még eb ben a hánoruban szabad lesz India szabadsága pedig annyit jelent majd, hogy az angol amerikai imperializmust Ázsiából kiűzik és ez hatalmas ösztönzést ad majd az egész világ valamennyi szabadság- ii.oz-galmának.
Tanácskazás Rooseveltnél a második arcvonalról
Budapest, június 19 (UNJ Washingtonból jelenük, hogy Roosevelt tegnap megbeszélést folytatott Stimson hadügyminiszterrel ós Knox haditengerészeti miniszterrel. Hír szerint a Szovjet tehermentesítését célzó második európai arcvonal kialakításáról lunácskoz-tak\\
Egyre nagyobbarányuak a charhovi némát támadások
Budapest, június 13 (Budapesti Értesítő.) Zürichbe érkezett jelenlések szerint Charkovtól keletre egyre nagyobb méretet öltenek a német támadások. A brit hírszolgálat tegnap esti jelentése elismerte, hogy Timesenko a Uonec mentén kénytelen volt feladni több megerősített szovjet állást. A szorongatott charkovi front tehermentesítésére tegnap óta Hzsev és Kulinin szakaszán (tv madásokkal próbálkozik a Szovjet; I
Három amerikai repülőgép kényszerleszállást végzett Ankarában
Istanbut, június 13 (NST) Ankarai jelentés szerint pénteken délbon kínai foleégjclvé-uyokkol ellátott három nagy négy-uiotoroa északauiorikai katonai repülőgép kényszerleszállást végzett az ankarai repülőtér közelében. A repülőgépek személyzetét internálták. Az énzakamerikni katonai repülőgépek, hír szerint, hmobaszto-polbol monekültek. A tötök légvé-dwlom tüzelt az amerikai gépekre,
Északafrikai front
Budapest, június 13 (Budapesti Értesítő) Kairóból jelentik, hogy Honimét vezérezredes előkészületeiből látni lehet, hogy kétoldalról nagyarányú támadásra indul Tobruk ellen. Nagyarányú csalók állnak küszöbön Knightsbrídgenél. Angol felderítő repülőgépek jelenlése szerint Rommel ezen a környéken nehéztüzérséget vont össze,
MÉRLEG
Mniw mérellMD I Szakszerű juviiaa
SCHOL.CZ JÁNOS I m*r|i«fc*ttltű<niwtar
N^ykaaizaa, Botvfts-tér 30. szAm. |
BetDMcdA tanonenak lelvtnQak lapunk nyomdájában 4 középiskolát [d eredménnyel vcgrelt lobb hátból való tlul Hadiárva vngy hadirokkant gyermeke előnyben részeiül.
NolSTntié a«a*d és egy RllutélaAny
azonnal felvétetik Lchocikv Divatszalon" BaittiyAny-u. 16. U^g
OépUliatíaMOb) akik autó-munkán önállóan dolgoztak, 2—3 éven sntfirvliggival rendelkeznek, állást kaphatnak, Hunyadi autólaviió, Csáktornya. I657
Höíépkoru, egyedUlállÚ Jobb nfil keresek Mt tiáítaitásom vezetésére, Cint a kiadohlvstslban. 1S93
Tainulóleánir felvétetik Wagner m-lohba, Föut 10. 1707
F0kL mlnd«ne«t keresek Julim elte-Jére. öhröi, Síéchenyl-tér 1. 17^9
üumUtiuii én cseiepeB háimesternek ajánlkozik. Cím Ueák tér 12
Uatiriók kél- vagy hárouiazobíi, kertéi cialádl háxát. Ajánlatot ármcgjclőléisel „KíBilIxető" jeligére kiadóba kérem. 1715
Bgy u] kétkerekű trsigaoB eladó. — Magyar utca 60. 1693
í-\'UetlöMi\'iiJ, Il-iIi vászonruha eladó. Mcgtektnthttö 2-7-lg. — Ruha javítást vállalok. Vojnovfehné, KlitalMdy-utca 81.
1706
Egy Jókaiban levő oaeped-malor
eladó. Kelemen autóüzem, Zrlnyt Mlklót-utca 13 1705
6 IterÓs villanymotor eladó. Altó-tci.\'iciö 11. \'.>.. 8t. 1696
Vasxak egy pdtmla lálcfOvct Cm egy kakaméutlll vadaazkgyvert. lluiiti mu-sxtréiz, Bnsíbct-ter 16. 1711
Nftí hwAUvúv, alig lUKználl, málkáa gurniHkal, eladó. Sugár-ut 20. 1712
^ LAKÁS-Qgt^THELYISÉQ *
ügyszobás konybáa lafaáat keretek. — Szauo, Zilnyi M.-u. 8. 1688
KétsvobAa lakásomat elrserilttím egy-vegy ket kluuobli takáiial, Cim; Haigiis •Uiode, Deák-tér. Í5ö7
Hf;y BMtioroKoH szoba, egy vagy kíl személy léazfitt kiadó. CBeagety-ul 21.
1703
Csinosan bútorozott izoba ,lüidőazoba-haiználatlal azonnslia feitulrt. Kiefüluily-
HAZ ÉS INGATLAN •
~----- . .... ¦¦ TTTTf
Több adómentes argás- t* Uithtui, házhelyet, «Ő!öt ét foideket kösvattl Papp, l\'tlekl-ut 8. Telefon Ö70. 1512
Elad* Ctáktornya beltcrU\'flten lakóhát ktri és ver\\géglCl ti/.tm céfjalia alkalmas Ingatlan. Cint a kiadóhivatalban. IÖÍTi
Vaiut közeliben eladok adómenlei kertet mxaanhAMal. Murváih, Sugárul 42.
"* 1513
Magyacu. 99. st. háa alariá. 1612
Biiltitumiiái\'tjjiii, kóiveUca a vízparton, nígyizobás komforttal berendezett modern villa 45Ü pengőért kiadó. C<m a kiadóhivatalban. 1666
KfiitiüwBttmo»tcir tObb kit^bb-na-
Íyobb ^kertet béi- éa tuagánházaf értékel 1 kOivctít. Mlkó Péter, Magyarutca ti. az. 166TÍ
HarglUy ar«fPl«eua Ktoélrtw*
nlalt togad.
Kutyákail háznál géppel nyirok. Clm: Magysr-u. 2, ajló 3. 170»
szentképek T\']"Sl
nagy választékban — iu«oli:üóbt) HorváHtnál, Fd-ut 2.
75
1942. junlu» 13,
t
FERENC JÓ2SF.F
KESERŰVÍZ
A mlrtJszterelaök ma Indul el Ifibb napos székelv földi útjára
. Budapest, juojus 13 Knllay \'Miklós minimforalnők ma indul p1 több napon székelyföldi irijnra. Marosvásárhelyéit riéajjtvoez az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület közgyűlésén és boazédol is mond. Az Erdélyt Pájft választmányi ülésén nyilatkozatot tosz a míniBztorelnflk\', Velo ogyijtt Rrdély-ho utaznak báró Bánffy Dániol, Varga József, ItoményirSchnollor pajos, Lukács lióla és Antal István miniszterek is.
Molotov vhaxnifrkexett JVLoxzkvába
Stockholm, június 13 (NST) Moszkvai jelentés szerint Molotov külügyi népbiztos washingtoni és londoni útjáról visszaérkezett Moszkvába.
KISS FATELEPEM
Erzfléhot-tér 13. Arany JApos-u, 8. ¦Telefon: 5-3S).
Nagykanizna megyei város polgármesterétől.
14144/1042.
Tírgy: A víro»t erdei melléktcr-mények érlékeíltése.
Hirdetmény.
Folyó hó 15-én, hétfőn d. e. 10 érakor az összes városi erdők csalán, bedza és egyéb gyógynövény folyó évi termését a városi gazdasági hivatalban szóbeli árverés utján eladom.
Nagykanizsa, 1942. június 13. ni4 Polgármester.
14143/1942.
\'Tíigy: Erdei nyiütdékok.Blb. fű-termeiének értékesítése.
r Bérbeadási hirdetmény.
fj Nyilvános szóbeli árverés utján kaszálásra bárbeadom:
¦¦ 1, folyó hó lö-án délclőlt fél 9 órakor a felsöerdei pasztákat és nyiladékokat (találkozás a rácséi országúton a lőszerraktárnál),
2rugyancsak 16-án délután 2 órakor aPlckerdei nyiladékokat (találkozás a lörhénci hegyközség középső kapunál),
3. folyó hó 17-én délután 3 órakor az alsónyircBJ és práteri nyiladékokat és utpáaztákaÍM (találkozás a lesháznál), práterban délután 6 órakor a teaháznál,
4. folyó hó 18-án délelölt 9 órakor a nagyrécseí tisztásokat és az erdőőii laknál levő gyümölcsöst (találkozás az erdőorl laknál),
5. ugyancsak 18-án délután 2 órakor az alsóerdei nyiladékokat (találkozás a virághegyl uton a sorompónál).
Nagykanizsa, 1942. Június 13. mi Polgármester.
pjinc
QJCG&flei IZLCtKN
Mngykanixf.il, Horthy Miklóa-ut 4.
Vásároljon
Herváth Lajos &w%x!$i&
Nagy választék várja önti
Fó-ut 2.
Telefon : «47.
Nemet tengornlnttjílro a Föidkü/J-toiiRcrert (Foto B, D V.)
Yn&KA Ceretti * ZALAI kC2Ű5riV
N«sykaniiuM megyeLviiOt
polgármesterétől. . \\
14100/1942. ^
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei városnál üresedésben levő és a képviselŐJeslöleti tisztújító azék által választás utján betöltendő kettő a XI. fiz. o.-ba; sorozott segédnyüvántarlói állásrajpá-tyázalot hirdetek.
A minősítésre nézve az 1883., évi 1,-c. rendelkezései, az irányadók.
A javadalmazás a,hasonállásut állami alkalmazottakéval azonoz, Illetve törvényes rendelkezések, határozatok és szabályrendeletek szerint .van megállapítva.
A választás életfogytlglanu hatályú.
Az állás betöltésénél az 1938. évi IV. t.-c. rendelkezéseihez képest a tűzharcosok elsőbbségi igénnyel bírnak.
A szabályszerűen kiállítandó és a pályázó által sajátkezűi eg Írandó pályázati kérvényhez eredetben, vagy hitelesített másolatban \\ következő okmányok csatolandók:
1. A palyá\'ő születési anyakönyvi kivonata, valamint a családi állapotát igazoló anyakönyvi „Családi ítde-silö";
2. hatósági, erkölcsi bizonyítvány, mely a családi állapotot éa polillkai megblzható[Bágot is igazolja;
3. magyar honosságot igazoló halósági bizonyítvány, esetleg a magyar állampolgárságra való igény szabályszerű bejelentését (optlö) igazoló .okmány, honossági bizonyítvány hiányában községi Illetőségi bizonyítvány;
4. fcko\'ál végzettséget és estleges szakképesítéseket igazoló bizonyítványok ;
5. a városi szolgálathoz általában, illetve különösen a megpályázolt álláshoz megkívánt szellemi és testi épséget Igazoló ujkeletö közhatóság! flszliorvosi bizonyítvány;
6. eddigi szolgálatot, foglalkozást, illetve általában előéletet igazoló okmányok ;
7. igazolandó, amenyiben pályázóra vonatkozik, hogy a pályázó a tényleges katonai szolgaiad kötelezettségének miként tett eleget;
8. keresztény származást igazoló okiratok és büntetőjogi felelősség terhének vállalása mellett nyilatkozat arról, hogy pályázó az 1939 : IV. t.-c. rendelkezései alapján zsidónak nem tekintendő személy;
9. tűzharcosoknál a Károly csapatkereszt viselésére való igény jogosultságot tanúsító .Igazolvány.
A pályázati kérelmek Zatrwármegye AHfpínJaához címezve a kitűzött határidőn bellii Nagykanizsa m. város iklatóhivatalába nyújtandók be és pedig a közszolgálatban nem állók által személyesen vagy posta utján, a közszolgafaiban állok állal pedig hivatali felsöbbségíik utján. A közszolgálatban áltók, amennyiben pályázati kérelmükhöz hivatali szolgálati és minősítési táblázatuk csatoltatnék és az az 1—9. alatt megkivánt összes adatokat tartalmazza* okmányokat külön csatolni nem kötelesek.
Tisztviselői és egyéb minőségben Nagykanizsa város szolgálatában állóknak pályázati kérelmeikhez;.okmányokat csatolni nem FzU>séges.
A pályázat haláride|e: 1942. június 27-éu.4éU 12 óra.
Hhnyosan felsierelt vagy elkésve benyújtott pályázati kérelmek figyelembevételre nem számíthatnak.
Nagykanizsa, 1942. június 12. iroi Polgármester,
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozé intézet, flzteti könyvek éa dobozok gyára • „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége ós kiadóhivatallá
Kéauzltfsnk ¦
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, >rajz-füzeteketés tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: A munkaterek flraéae.
legnagyobb szidásig! meg tartásinak ellen\'
Hirdetmény.
Panaszok érkeznek hozzám arról, hogy a gazdasági munkavállalók a megállapított legnagyobb munkabéreket meghaladó ősszegért hajlandók csak munkába állani és számos munkaadó a magasabb munkabérek fizetésébe beta is egyezik, sót maga is simli magasabb munkabért.
Felhívom az érdekeltek figyelmét arra, hogy az 1520/1941. M. E. sz, rendelet 8. §-a alapján kihágást követ et:
a) ax a munkavállaló, aki a megállapított legnagyobb munkabérnél többet kőt kl,
b) az a munkaadó vagy megbízottja, aki a megállapított Összegnél magasabb munkabért Ígér vagy fizet.
Tudom, hogy a munkabérek rögzítése a magánérdek szempontjából esetleg hátrányos, de az ehhez lü-zŐdÓ fontol nemzeti érdekre való tekintettel annak betartásához ragaszkodni kell.
A legnagyobb gazdaiégi munkabérek megtartását ellenőriztetni fogom és az ellene vétők ellen a ki lugas! eljárást meg fogom indítani.
Nagykanizsa, 1942. június 8. dm Polgármester.
r— Maliit «—j
Lőszer német repülőgépek részóre (Foto R. D. V.)
DRÁVAVÚLGYI
UILLaMOS flROMSZQLQáLTflTÓ R.-T.
izakszarO felvllAgoaltáa minden villámot kérdésben
Csengery-ut Sí, telefon 294.
AramazrAmlAk flxoteae, reklamációk, hiba be jelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zolái Közlönyben
HILD
temet, exhumál, szállít. Cdgtulajdoaos: Dervallts József
tnn< TaJafeaw IO„ Ukáai 120.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tiroy : A v. hlvatalixolgák ts kőibe-aítők réizéie egyenruha beazaricf.
A városi hivatalszolgák éa kézbesítők réezéie 2 rend köpeny és 20 rend posztóból készilendö 1 zubbony, 1 nadrág és I sapkából álló egyem uha számlására versenytárgyalást hirdetek.
A mintával felszerelt, zárt Írásbeli ajánlatok 1942. évi június hó 20-án déli 12 óráig a v. iktatóhivatalba nyújtandók be.
Ajánlatot külön-kalön az anyagra és munkára, valamint együttesen is lehet tenni.
Nagykanizsa, 1942. Június 10. HM Polgármester.
ZALAI KÖZLÖM*
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „KIibuJmíbI ». T. Hagyhaili***. FaUlóa klado: Zalai Király. Nyomatott i a „Miaiitfutil h. T. NagykaaUaa* ¦ytMdájikV-NRaykaaliaáa.
1975295411
fjflf évfolyam, 133. tzim,
NagyliaolMa, 1942. Június 15. hétfő
ára 12 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
iarkwio**» ** kiadóhivatal i Fönt a. nan. S,k«ít««l*l kladóhlratol] Mólon 7a ai yejiJelenlk minden hétköznap dólulan.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elöltzolóel áfa : egy hónapra 2 ponaő 50 túlér.
nogyodóyio 7 peneö 20 llltír. Ktíycfl hzAui ; hétköznap !2 Ilii., azombuton 16 íui
flindkét részről hatalmas katonai i előkészületek folynak a murmanszki fronton
Német-,vélemény szerint Anglia.a Jeges-tenger partján második>i európai arcvonalat,akar,felállítani
1 háború eddigi leghevesebb légitámadása érte Fort Darwint
Berlin, június 15 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy Hciukel 111. mintájú német litirei repülőgé|>ok tegnap több hullámban, támadást intéztek az északafrikui arc-vonalon Marsa Mnthru városa és kikötője ellen. A nehéz-bombák külö-
nösen a kikötő mellett iraklár-csarnokokban és a város belterületén okoztak nagy tüzeket. A német repülök a város szélén még bombázlak és lüzfegyverek-kel lőttek több fényszóró-állást is Több fényszórót ol puszii tot-tak.
A Japánok elfoglalták Kvantenget
Tokió, június 15 A Csekiang-larloinúnyből KiJ iingsziba-behatolt japán csapatok gyors előretörésük \', során tegnap elfoglalták Kvunlengel,
az elleniéi utánpótlásának fon-los központját. A japán osapa-tok már egészen közel jutottak a harmadik hadiövesset \' főhadiszállásához.
A spanyol kOlügyminiszter útban van Róma felé
Párizs, június 15 A Német Távirati Iroda jelenlése szerint Serrauo Suiinur silányul kühigyminisziter legnap este Párizsból elindult Itómabá.
"¦0* Í«p*H\'il*gItámiidá» ór*t«j Pof t Darwint
Tokió, június 15 A japán légihadon) tegnap lé. Ritáinadást intézett az ausztráliai Bort Darwin ellen, ilir szerint, n habom kezdete óta ez volt a leghevesebb légitámadás Ausztrália ellen. A bombázások folytán a legnagyobb űrméretű bombák1 Vmdultak :i Port Darwinra, Ausztráliai körök nézete szerint ezek ¦ a japán légitámadások az Ausztrália elleni nagy hadművelet bevezetését jelentik, (Stefaui.)
Ktaüllyítaztettek egy amerikai \'toígáiatban állá holland gőzöst
Amsterdam, jtmius, 15 Az észokamkzrikui: liaditong&-részeti miniaztériiim bejelentet te, hogy* az Egyesült\' Államok szol-Háhdábau-hajózó egyik holland kereskedelmi .hajót., az Atlanti-\'Kei\'mon .-elsüllyjusztették. - A le-^iiységnek\'sikerült pnrtraszáll-uiu egy kelet jkikötöben.
Robbanóra párizsi városházán
Párizs, június 15 Tegnap reggel, a párizsi városházán a prefektus íakoszlá alatt robbanás történt. A
lakosztályban némi kár keletkezett,
A tavalyi bolseviki terror évfordulója Litvániában,,.
Kaunus, június 15 Litvániában tegnap emlékezlek meg nz egy év előtti bolsevista terrorról. Egy évvel ezelőtt kezdték elhurcolni a litvánokat a bolsevisták ós a mull év június 21-én mintegy 50.000 embert, közlük sok asszonyt és.gyerme-ket hurcollak el Szibériába, A litván nép történelmének erről a gyásznapjáról az ország egész térülőién az eseményhez illő komolysággal emlékezlek meg.
Egy amerikai cirkáló és egy buvárnasxád iá elsüllyedt a mtdwayt csatában (
Tokió, június 15 (NST) A császári Főhadiszállás közli, hogy a Midway-sziget elleni legutóbbi támadás során n japán tengeri -haderők olsüly-lyeszletlek egy 0950 tonnás nehéz amerikai cirkálót és egy buvármiszúdor. (MTI)
Keleti i harctér.
Berlin, június 15 (NST) A iiétueL légihadcrö vasárnap többizbeu bombázta Sze-basztoppl erődjének, ya.lamip.1 a város és kikötő katonai és háborús beixuidezéseU- Támadást intézlek a német harci repülőgépek az vvíhl övezetén belül fekvő repülőterek ellen is és su. tyos károkai okoztak a csarno-
kokban és az ott veszteglő repft-lőgéjwk között.
A keleti harctér déli szakaszán német Imrei reptUőgépok szovjet Ötogállásokot 09 csupa tgyüloktíííé.so-i kot bpri)háziak.
A középső ui-ovüiial szakaszon német harci repülőgépek főleg a bolsevisták utánpótlási vonalad és a mögöttOH szovjet területen lévé vasútvonalakat \' támadták. Több\' vasútvonalat s zétrdm holtak.
líddi(íi jelentének, szerint a keleti harctér különböző szakaszain l-l el-lonségos\' repülőgépet lőttek le légi-harcbah. ¦
ErÓs. nemét légitámadás , Murmanszk ellen.
Berlin, június 15 (NST),Német harci repülőgépek vasárnap erős támadást intéztek J)., imiriiuiuszki kikötőben horgonyzó Ipijók és íi kikötői beiH!u<tezesek ellen és a rakparti lerendezésekben u bombatalálatok jelentős károkat okoztak és egy, u Kikötőben horgonyzó szovjet rombolói is eltalállak.
Megélénkült a harci tevékenység a murmanszki arcvonalon
Stockholm, június 15 (Bud, Tud.) A svéd fővárosba érkező jelenlések arra mutatnak, hogy n murmanszki arcvonalon rövidesen nagyobb hadműveletekre kerül sor. Ezt bizonyítja az is, hogy a harci tevékenység megélénkült és a katonai előkészületek mindkét részről erős ütemben folynak.
Az egyik svéd lap helsinki jelentése szcrijil német katonai körök kijelentetlek, hogy az angolok erőfeszítéseket tesznek a Jeges-tenger partján ;i második európai arcvonal felállítására.
A sx&vetMéaesek termelési terve és a második arcvonat
Budapest, június 15 (RutlapeaÜ .Értesdtó) A New-York Timos. .vasárnap roggpji száma azt ifja, hogy, a szövetséges hatalmak csak mo.-d. kezdik mogvalóftitani azokat a termelési .terveket, amelyek ab kalmasak volnának egy Németország elleni tehermentesítési offenziva \'megkezdésére. Ez egészen elleniét-bon áll a Molotoynuk tett azon igé-Votlöl, hógy még az idén felállnak a második\' earógai\' arcvonalat.
úfthn
\\skd(Pl) Mindenüll oll van, sehol sem hiányzik, vagy ha valahol még nem" jelentkezett volna, az pusztán csak azért van, mert számára ínég nemi jött el a kínálkozó, legkedvezőbb alkalom, csuk várja u pillanatot, amikor lecsaphat a hiszékeny emberekre, mini sakál a könnyű prédára.
\' \' Hogy célját elérhesse, először megdolgozza az embereket, a tömeget. Előőrsöket, futárokat küld ki az emberek, a nép hangulatának, az egyedeknek éppúgy, mint egyes csoportoknak az általános helyzetlel szemben elfoglalt álláspontja kifürkészésé-re. Ha már ismeri a hangulatot, meggyőződött az egyesek és a közösség hangulatának mibenlétéről, akkor kezrefödik tulajdon^ koppon az ö munkája; az ő feladata. Ha a néphungulat bejje-sen megegyezik az ó céljaival, akkor könnyű dolga van: \' .az1 embereket már nem\' kell megdolgoznia, bujtogatnia. Ilyenkor az egyedüli feladata már csak a tömegeknek egységes tömbbé való szervezéséből áll. Szervezeit tömeggé kell az öntudatlan tömeget fejlesztenie. Ha a nép-hangulat nem mindenben egyezik a saját céljaival, vagy a tömeg jelentékenyebb része nem ugy gondolkodik, akár és cselekszik ahogy Ő szeretné, akkor már nehezebb a munkája. Ilyenkor mindig ki van téve annak, hogy esetleg elgáncsolják és nem tudja lervét végrehajtani. I)c ö nem retten vissza semmiféle küzdelemtől, különösen akkor nem, amikor a sötétben, láthatatlanul is fblytathojíu a munkáját. Legszívesebbén igy is dolgozik. Ha tud, igy marad, »in-kogniló -ban. Ez biztosabb, — mondja. Bármilyen nagy is a tél, nem igen, vagy legalább is nem mindig érdemes az embernek a bőrét kockáztatnia. Ezeíi-kívül szereli a homályos, kétes-értékű, szivárványo\'S idlszíiva-kat Nagyban használja is azo- : kat. Elárasztja vele az emberek tömegeit, akik esetleg olyan félti- \' lelcsek, hogy\'hallgatnak reá". Ez egyik legfontosabb ütőkártyája. Legalább is & unnak tártja.\'\' A szop szóvirágok, nagyhatású jelszavad — gondolja\' — feg-joliban elérik a kívánt célt, köny nyprí meg lehet velük fogni az\' embereknek ilyesmire umugyis nagyon hajlamos lelkét. Sokszor igaza is van, inert sok \'\'ember nem lát a szépen hangzó szavak mögé. nem látja meg az álarc niógmt az igazi arcot, az angyal mögötl az ördögöt, ti hazafi miö,-göll a mindent eíárulól, az cini-berbarát mögött a legktgyetle)-iiebb zsarnokul, n közösségi efiz1-me lurdoföjób.öit a .legauyíigla*.
siihb önzőt, aki csak addig \'hangoztatja az egyetemesség érdekét, mindcnfeLcltvulóságút, nmfg ennek hangoztatása az érdeké) szolgálja, amíg cl nem éri saját elkendőzött céljait, ami legtöbbször a társadalmi osztályok közötti egyénét lenségek előidézése. g\\*idölctkeltéd az egyik osztályban vagy csoportosulásban a másik vagy másikak iránt. Ezenkívül nem utolsósorban célja a saját anyagi haszna. A maga kicsinyes érdekét azonosítja az egyetemesség érdekével. Olyan \'ravaszul valósítja meg ebbeli célját, tervét, hogy senki sem veszi észre a szalma között a szénát. Amitii világrendnek önmagától össze kell dőlnie, hongoztulju most éppúgy, mini évtizedekkel ezelőtt, amikor mái- előmozdította egy világfórum megrendüléséi, vagy esetleg pusztulását, és mondja évtizedek nnilva is. amikor majd az akkori világ az ö i tevékeny munkájányk hathatós eredményéből születik meg. .Vem a világrend milyennomti-sége a fontos neki. Mit törődik ö azzal Nincsenek ilyen problémái. A lényeges a változás, mindig a fennálló rend megváltoztatása, mert ez szüksége., az emberi méltóság, testvériség stli. megköveteli. Lehet, hogy Ugyanaz! n rendet akarja létrehozni, amely fennállni! évtizedekkel ezelőtt, amelynek a pusztulásához ö is nagyban hozzájárult. De ezen természetesen, nem ütközik meg senki. — Hiszen az ember, mini minden más. örök fejlődésen megy keresztül. Szükséges az evolúció -hangoztatja. És ha közben nevo-lueionistn, azon sem lehet megütközni, mert hiszen ez a keltő egyet jelent, az egyik jelenti a másikat és megfordítva, — bizonyltja be. És... természetesen elhiszik neki, mint mindig mindent, amit mond. ö az örök kritikus. Minden legfőbb bírálója és ostorozója. Zengzetes szavakkal ecseteli a társadalmi fonákságokat, visszaéléseket és a leg-erélycsebben követeli megszüntetésüket. De havaiakt megakar győződni hangoztatott igazságának valódiságáról, a Legnagyobb megrökönyödéssel állapi tjiat ja meg, hogy ö a legnagyobb közéleti szélhámos (feltéve, ha beengedik a közéletbe), a legludeg-vérübb csaló, aki csalás és ent-berámitás nélkül el sem tudja képzelni a saját életét. T-is ha valaki megmondja, róla a véleményét, a mélyen\' megbántott igazság hangján kér szót. Szót kér? — Dehogy ! Ovöll és tajtékzik 1 alias inegbáulói felé, mmtakik a közösség legnagyobb ellenségei. Kigyógyul-e valaha iíctegségéből ? Aligha. 0 már mindig csak ilyen marad. Ez a lelkialkata, ez az énje, ezen nem tud már változtatni sem ö maga, sem más külső behatás vagy körülmény. 0 és mindenki, aki olyan ,miut ö, a társadalom, az állam, a nemzet és az egész jobb sorsra érdemes világ örök ellenségei. Ok a világ rendjének, békéjének és az emberek közötti ::::szhanguak Ugf;il;b ellenségei .Mii lehel csinálni a demagóggal?
Megnevelni, megnyerni a mindenkori és csak az örökké egy igazság eszméjének valószínűleg nem lehet Azt sértőnek érezné magára nézve, 11a be is ismeri, hogy, nincs igaza (csak magának), mógis csak harcol.
lQ41 Junius id
A nagykanizsai női gazdasági és háztartási tanfolyam záróvizsgája
Miniszteri biztos: Dr. Krátky Istvátmé polgármesterije
Vasárnap délben tartotta meg záróvizsgáját a téli gazdasági iskola Király utcai tantermében a magy. kir. földművelésügyi minisztérium 14. sz. női gazdasági és háztartási tanfolyama, amit Möcsy Béla igazgató szervezett meg. Miniszteri biztos volt dr. Krátky Istvánné polgármesternő, aki a záróvizsgáit elnökölt. Dr. Králkyné megnyitójában rámutatott a magyar nőknek a háztartásban a gazdaságban és gyermeknevelésben való tökéletes kiképzés fontosságára. A férj kenéseiének helyes beosztására. A magyar leánynak ugy kell felkészülve mennie a házasságba, hogy
boldog logvon és boldoggá tudja tenni férjét.
Majd a tanfolyam vezetője, Kiss Szilvia magy. kir. gazdasági szak tanár és Bányai Éva tanárnő kezdlék meg a vizsgáztatást így a háztartás költségvetéséről, milyennek kell lenme egy jő háztartásnak, egy boldog otthonnak. A beosztásról, a mostani nehézségek mellett való háztartásról, főzésről, a különböző ételek elkészítési módjáról, lejkezelé.s, baromfi nevelés., kertművelés, ve-teménytermesztés, a gyermeknevelés különböző fázisairól. A növendékek szép, szabatos feleletei igazolták, hogy szép munkát végeztek ismét a gazdasági tanárnők.
Dr. Králkyné eInökasszo 1 i.v megköszönte Móesy Bála igazgató, dr. Bittera Zoltán ható* sági orvos és a gazdasági tanárnők fáradozását és a szeretet szavait intézte » tanfolyamot végzett leányokhoz, A tanfo-lyamisták nevében í.iyulai Erzsébet pompás virágcsokrot nyújtott ál a miniszteri biztos elnökuönek és köszönetei mondott a földművelésügyi miniszternek, aki a tanfolyamot lehc-
hallgatóknak a tanfolyam bizonyítványát.
A kitűnően sikerűit záróviza. ga a magyar Hiszekegy elmondásával éri véget.
Kiss Szilvia vezetőtanár és Bányai Éva szaktanár ismét el. tővé tette, Krátkvné polgánnes- J sörendü munkát végeztek Nagy.
térnének, Mócsy " igazgatónak és a két lanárkisasszonynak. Ur, Krátkvné ezután kiosztotta a
kanizsán. Magyar missziót — t. magyar nő és háziasszonyképzés terén.
Az Iskolai évzárás eseménye a pompásan sikerült
kézimunka és rajzklállltás a polgári leányiskolában
A magyarosítás évtizedes, nagyszerű munkája
A fel
Vasároap déli tizenkettő.
hőkből un\'\';; kitartóan szitál az oöo. A leánypolgári ajtajában bocskaí ruhás leányok sorlala élén Polónyi György igazgató tanári karával várja* dr. Krátky Istvánná polgármus-tornét, hogy megnyissa az idei kézimunka és rajzkiállitúst.
A pontosság a fejedelmek és a hölgyek erénye. Uyönyörü fehér ró-SBacsqkorral a közében meghatódva mondjaiüdvÖzlő beszédét a lányok szónoka.
— Krós akarattal dolgoztunk Ogész éven, leküzdve annyi akadályt, hogy bemutathassuk szerény munkánkat,
- Nagy ürömmel jöttöm hozzátok, - - mosolyog dr. Krátkyuó — mert tudom, hogy iskolátok az élot-ra növel. Munkatokban emberöltők, évszázadok kultúrája és izléso van. Erkölcsös, jól képzett anyákra van szüksége hazánknak. Vigyétek szét 6» érvúiiyositsétok" az itt tanultakat, tegyétek közkincsé a szépotiés aijót.
Polónyi György igazgató Bz.iv.es szavakkal elmondott Bzavaira csak ennyit válaszol őméltósága: -- évtizedek óta megszoktam, hogy kiállítanak oKoniény városunkban, — majd a megjelent, főleg a boly bel i iskolák vezetőiből, tanáraiból és tanítóiból álló vondégeket üdvözölve, megnyitotta a kiállítást.
A torom, melynek falát u padlótól a mennyezetig rajzok diszitik, hol az asztalokon éa á középen elhelyezett omolvényon Bzobbnél-Bzobb kézimunkák sorakoznak, ngy hat, mint egy kincseskamra.
ÍJsinbeh gazdag, formákban válto-
Junius 15-
mA ÜEP MOZGÓ hétí6P Llitt 76-án -._,_ és kedden
Francia ftlmbohózat t Szerelem Mámor Szenvedély NAOYVÁJROSI LÁNY Szereplők : Lucien Borraur, Henry Qarat Aktuális magyar vllághiradő.
Előadások kezdete : 6, 7 és 9 órakor.
Kutou munkák állítanak meg. Összhangban van a munka anyaga, technikája és rei idol te téso. "Képviaolvu van népi hinizéaünk minden fajtája. Blsosorbau u Somogy--zalai borsó-lyukas éa a kék-pirosban pompázó, Öltéseiben gazdag buzsákí hímzés. A di szett magyar ruhák, a gonddal megvarrt fohérnemük, a párnák, lordok, rátét munkák diszero válnának bárnlolyik nagyobb cég kirakatának. Cseténé Alüllor Sarolta lanárnó kalauzolja a vendégeket óa szolgál szíves felvilágosításokkal. A munkák önmagukat dicsérik. Min-don Öltését szorotottol végezték, sai-vükkel munkálták, lelkűknek ogy-ogy nemes sugarát adták bolo. Amit láttunk, abban a magyar népi szépség ideál öli valóságot.
Korkuyné Kellesy Joláii rajzta-nárnó tanítványainak á keze igen beszédes. Határozottan uj utakon haladnak és többet végeztek el, utiiit amennyit a tanterv előirt. A győrinek fost menyek nemcsak szinhan-gulatokat keltenek, bánom már ér-zolmekot is kifojo/.nek. Több ntug-Órdoiholné, hogy rámát kapjon. A technikás foltrestésok, a beszédes játékos rajzok, a gondolatban gazdag költomúny és ineso illusztrációk, az izlést loholó magyaros kézimunka és Hzéktajzok, a molog csondélo-tok, az éles szommol moglátott fényíoitoe üvegek mind, mind bizonyítéka a céltudatos, londülotoa haladásnak.
ila a szemlélő háromszor négyszer körüljár a le-rmon, akkor ía talál olyat, mi kézimunkában 6a rajzban megállítja és növoli elismerését.
Aki az iskolába Iwlép, azonnal megállapítja: Polónyi György igazgató iskolájában évtizedes alapokon nyugvó céltudatos munka folyik. Magyarosítás, melynek szert© ágazó soktclüségo mégis egyet akar, egyet szolgál, a szebb és jobb magyar jÖYÓt, ______
A kiállításról szavakkal nem lobot hü beszámolót nyújtani. Azt látni koll. MisKon egy rajz, ogy kézimunka száz assonai is szobbon beszél.
Vaudra Jenő
Ma káromkodj I
küzd minden ellen, ami nem őt, nem az ö életfelfogását, céljait jelenti és szolgálja. Következetesen következetlen magával és a világgal szemben. Következetes, mert örökké demagóg marad. És következetlen, mert mindig más szolgálja a saját érdekét, mindig mást követel \\ ^közösség érdeke — és Ő, természetesen, következetesen igazodik ezekhez. Ha tehát rajta már nem segíthetünk, akkor legalább igyekezzünk megmenteni az emberi tár-spdalom nemesebb részét, amely mindig ki van szolgáltalva neki. A társadalom jutmssabb rászán
a jóhiszemű, önzetlen, valóban nemes gondolkodású, felfogású embereket érlek, akiket sokszor, éppen azért, mert nemes gon-gondolkodásuak, elvakit cgy-e-gy szemfényvesztő bűvészmutatványa, ellüszik igaznak, amit maga a demagóg sem hisz el, azt hiszik, hogy mindenkiben meg lehet bizni, mindönki uz igazat mondja, nem ámítás á kenyere. Mentsük meg uz igazlel kii embereket tőle, he engedjük garázdái kod iü, mert annak kárát vallja mindönki, egyén és társadalom egyaránt. Ne enged-iük, hogy. folytathassa munká-
iát, mert annak csupán ő látja hasznát. Ki kell közösítenünk az emberi társadalomból, ártalmatlanná kell tennünk, nem szabad neki engedni semmiféle szerepet, nem szabad rábízni a legkisebb feladatkört sem, mert mindent felhasználhat és fel is használ céljai megvalósítására. Az ellene való kuzdlelem leghatásosabb módja :
Felismerni, hogy kicsoda és ha felismertük, nem hallgatni rá, sőt, az igazság fegyverével elnémítani és harcképtelenné tenni, hogy ne árthasson többé sanki-nek. ¦ i _
1942. június 15,
Figyelmeztetés I
Már több ízben foglalkoztunk azzal, hogy uz ország, valamint 2ala vánnegy terük-téli több, ellenséges államból származó lég-gombot találtak. Tekintve, hogy még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a légáramlat hazánk területe fölé sodorhat ilyen léggömböket, a honvédelmi miniszter fölhívta az érdekeli lm lóságok és közigazgalási szervek figyelmét a talált léggömbökkel való tennivalókra. Mivel számítani lehel arra, hogy az ország területére érkező léggömbök száma szaporodik, illetékes helyről nyomatékosán felhívják a lakosság figyelmét, hogy a talál! lég gömbökről azonnal legyenek jelentést a legközelebbi rendőrnek vagy csendörörsnek.
Pozsonyi lakodalom
Alakjai a régi, kedélyes Wien ételéből kerülnek ki. Adva van a császárnő férje, a főherceg (Galetta Ferenc), aki tisztjével kiruccan a bécsi mosónők báljára, ahol á föhetceg lángra lobban az udvari órásmester (Bánó Mihály) Katica leánya (Har-giltai Ilona) iránt, amikor szinle végszóra betoppan a császárné (Ma Mary). A kényes helyzetet megmenti a magyar huszárhadnagy (Tunyoghy Péter), aki feleségül akarja venni Katicát, A kerelbc ügyesen beállított bécsi mosónő, Alid) (Szabó Ibi) és az udvari órás segédje, Fridoün (Csonka Endre) tisztázni igyekszenek a dolgot a császár előtt, azonban iddöközben a hadnagy megszerette Katicát, akit feleségül is veiz, mig Fridolin és Mici szintén boldogok lesznek. Éhhez sok móka, ének és tánc. A színészi munka volt ismét az, amely egy kedves, meleg tónusú estet szerzett ajközönségnek. Több jelenetet meg is kellett ismételniük. Nagyon sok tapsot kaptak. Galetta Ferenc, Ha Mary, Tunyoghy Péter, Bánó Mihály, Hargittay Ilona, Csonka Endre, Szabó Iby vitték a darabot gördülékeny szép összjátékban. Kedves volt a bemondó Mojzes Márta prolőgjával. Lászlóffy stílusos dirigens volt. (Ti R)
A színházi Iroda jelenti
Ma, héttőn este stlnrokortll Oltay Baba vendéglői lépté íel a nagy sikert aratott mulatságos oporett, a „Becs-kerekl menyecske" 3 felvonásban. Az előadásnak érdekességo, bogy Oltay Baba annak Idején a budapesti előadáson a primadonna szerepet Dayka Margit után még százszor látszotta. Nagykanizsán Oltay Baba szintén meleg sikerre számíthat
Kedden esto Oltay Baba Tériének, Körflwiy Zoltánnak nagysikerű ónekea, tánoos operettjében lép íel, melynek olme: „ iranykaláaz". A kitűnő művésznő" egyik legjobb szorepét Játsza obben az, oporotlben.
Szerdán este szlnrekerül Kálmán Imre nagyoperettje, a „Csárdáskirálynő" Oltay Baba vendéglulléplével.
UTORT
HETYEIIHRE
márki. butoroulonlAban vof-yen
ZA\'IÍAI KOZLONÍ
A betéggyógyitó Krisztus körüljárt a kórházban •
Mikéi)) egykor Galileának és Júdeának utcáin és terein felhangzott az emberek ajkairól <i
rimánkodó kérés: Uram add.hogy
lássak! Urain tedd, hogy járni tudjak! Uram, ha le akarod meggyógyíthatsz ennem; ugy fakadt fel a. könyörgő sóhaj a könnyes-szemíí betagek szivéből, amikor az Oltáriszentség! Krisztus most körüljárt a kórház kórtermeiben és áldását fldta a kórágyakon fekvő betegekre. A beszédek a szenvedés gyógy! tó,tisztító, Istenhez közelebbvivő, de sokstor megérdemelten biintoíő erejéről és hatásáról szóltak és a betegek megérlelték, hogy az 5 egyéni szenvedésük is az őket szerető Islennck az akaraté, aki a betegséggel és a szenvedésekkel is az emberek javát és pedig elsősorban örök-értekü javát akarja elömozditani. A körülhordozott Oltáriszentség! Krisztus áldása nyomán hu nem is azonnali gyógyulás, — mert hiszen az Isten legtöbbször nem avatkozik bele csodálatos módon a természet rendjébe, — de egész biztosan béke, megnyugvás, erő a keresztek további hordozásához, fakadt a szenvedő betegek , lelkében,
Az Ur Jézus a Szentírás szerint
földi életében körüljárt jót cselekedvén, a mostani körüljárása a kórház termeiben is egész biztosan legalább azt a jót eredményezte, hogy a betegek eiéntúl már nem lázadozó síivvel, hanem az isteni akarat előtt alázatosan meghajló lélekkel viselik tovább szenvedésük keresztjét.
A háromnapos lelkigyakorlatot ai impozáns jézus Szive körmenet lárta be, A levenlezenekar hangjai mellett s a hívek áhítatos énekétől kisérve a körülhordozott Ol-táríszeutsegi Krisztus diadalmenetben vonult a kórház osztályainak kivilágított és gyönyörűen feldi-szitett ablakai előtt. A Jézus Szive . ünnepséget méltató Horváth Jó-] isef hitoktató meggyőző erővel I mutatott rá Jézus Szivének világot megváltó két erényére: a szelídségre és az alázatosságra, melyek ina is egyedül képesek a gyűlöletben tomboló világnak meghozni az annyira áhított igazi békét és szeretetet.
A Jézus Szive szeretetének jegyében lefolyt kórházi betegnapok, kívánjuk, bogy hozzák meg minden betegnek, testi és lelki betegnek egyaránt, Jézus Szive - áldását és enyhítő erejét.
Schweitzer József kórházi lelkész
A megszabott időnél előbb szolgáltatták ki a lisztet vagy kenyeret a sütőmesterek,
a rendőrség kihágásért elítélte őket
Tudvalevő, hogy miniszteri rendelet tiltja, hogy sütők vagy kereskedők a meghatározott időnél előbb szolgáltassák ki a vásárlóknak a lisztet vagy kenyeret, hanem szigorúan csak az arra meghatározott időre. A szelvények ellenőrzésénél kiderült, hogy több kanizsai sütő lisztet vagy kenyeret a megbatározott időnél előbb szolgáltatták ki vásárlóiknak, mint-
ahogy szabad lett volna, amiért a közellátási hivatal a rendőrségnél feljelentette őket.
A rendőri büntető biró Lacken-bacher Árpád sütőt 50, Rosenber-ger Márton sütőt 100 és Fischer Ferenc sütőt 500 pengő pénzbüntetésre ítélte.
A közellátási szabályok be nem tartása szigorú szankciókat von maga után.
Hit állapított meg a rendőri nyomozás Lengyel lános, az internált nagykanizsai nyllas-párttltkár ügyében?
A szenzáció erejével hatott a Zalai Közlöny híradása Lengyel János, nagykanizsai nyilas párttitkár, a nyilasok zalamegyeikör zelvezclöjének rendőri őrizetbe-véletéröl, majd internálásáról. Lengyel János őrizetbevételét megelőzte á kapitányság hosz-szabh és alapos nyomozása. Meg kell hagyni, rendőrségünk isméi bámulatosan precíz munkát Végzett a belső front megtisztítása körűi.
Megállapítást nyert ,hogy Lengyel János 1901-ben Varaszló-ban szüleiéit, évek óta rendes foglalkozása nincsen, közös háztartásban élt egy volt cseléddel. Annak lakásáról is állították elő a kapitányságra a detektívek. Megállapítási nyert, hogy Lengyel János Magyarországból Horvátországba szökött (!) nyi-laspártl vezetővel állandóan ösz-szeköltelést tartott fenn, levelezéseit másnak neve alatt és ipás
városba eimezve bonyolította le. Kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy azért ilyen módon, mert így meghiusitolta a rendőrség ellenőrzését Persze nem számolt azzal, hogy a kanizsai rendőrség hosszabb idő óta figyeli és nyomában van minden lépésének.
Megállapítást nyert, hogy Len. gyei János korábban detektív állásra pályázott, azonban kérelmei nem vették figyelembe. Kérvényéhez csatolt ^RŐser*-féle érettségi bizonyítványáról kiderült, hogy ~ hamis. Lengyel soha nem tett érettségit, csak ugy »vadevezős módra. Lengyel ezen iérettségi • bizonyítvány) alapján kérvényt nyújtott be a honvédelmi núnis/JŐríimdiozJais. lalókos tiszti kiképzésre, azon-ban kérését elutasították. Lengyel az eredeti érettségi bizo-
nyítványt felmutatni nem tud ta. csak <másoIntpkkaI rendelkezőit Birtokában találták a kanizsai városi hivatal által kiállított törzslapját, fHiol egykor alkalmazásban állolt, az abban bejegyzett adatok ósljj hitelesítést igazoló aláírás hamisak voltak. Ezen bejegyzés szerint nevezeit a zalaegerszegi kereskedelmi iskolában szerezle meg az érettségi képesítést Az eredeti törzslap ismeretlen módon — eltűnt.
A Lengyelnél talált levelek alapján megállapítási nyert, hogy külföldi czilstpőnzt vásárolt össze nagy mennyiségben üzlet icélból az ugyancsak internálás alatt álló ékszerész részére. |
A rendőrség teljes apparátus-folytatja a nyomozást, amelynek lefolytatása után a bűnügyi iratokat megküldi a nagykanizsai kir. ügyészségnek. Internálása Után Lengyelt átszállítják valamely rendőri Örizetes táborba.
Ugy tudjuk, hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság folytatja „tisztogató" munkáját...
Tízéves találkozó a kis-kanizsai népiskolában
Tizéves találkozóra gyűltek össze a kiskanizsai népiskolában az 1932-ben végzeit tanulók. Annak idején 32-en fogadtak örök barátságot és szeretetet. Két temetőben pihenő társuk közül az egyik hősi halott. Tizenhatan a harctéren teljesitik legszentebb kötelességüket. Három itthon katona és a fennmaradó 11 is be van sorozva, Egyetlen alkalmatlan sincs köztük.
A harang hivó szavára a vén diákok is sorakoztak a zászló alatt az iskolaudvaron. Mögöttük az első elemisták következtek. A templomban P. Bánás Gyula plébános gondolatokban gazdag szentbeszéddel méltatta ünnepüket. Valamennyien szent-áldozáshoz járultak, melyet a harctéren küzdő osztálytársaikért ajánlottak fel.
Régi tantermük, Czeglédiné Hanti . Júlia áll, tanítónő figyelméből virágdíszben várta az „öreg diákokat". Zsúfolásig megteltek a padok, mert a harctéren levőktől korábban megjött a levélbeli kérés — édesanyám, menjen el, legyen ott helyettem, lélekben mi is ott leszünk.
Báli György ünnepi beszédben az elmúlt tíz év eseményeiről emlékezett meg, Nagyobb lelt a hazánk — mondotta — és ha nem lenne háború, nagyobb lenne a kenyerünk. Szeretettel köszöntötte Kovács Illés igazgatói. Szépudvary László volt tanítójukat, ki négy éven át vezette őket, A hála szavaival emlékezett meg P. Miholcsek Miklós hitoktatójuktól, Faludi Géza, Juhász István, Szénás Ferenc is Danítz Sándor volt himlőjükről. Isten áldását kérjük munkájukra, hogy tanítványaikból becsületes és dolgos, hazafias és vallásos polgárokat neveljenek megnagyobbodott hazánknak.
Kovács Ilés igazgató válaszában elismerte, hogy annak idején nem hiába vetették a lelkekbe a magot. A termő talajban kalászt érlelt, mely-nekjmár hasznát veszi a haza, a
ZALAI KOZLONYI _,_1942- 1"°"» !L,
Festessen Tisztíttasson
1*áílCSÍC&-nal
¦J^f}_-
mmt>
22-én kezdik meg Zalában a kancaállományok törzskönyvezését
váron és a család. Szénás Ferenc a hit és a szeretet bátorító erejére mutatott rá. Fülöp Ferenc érzéssel elmondott szavalala után elhatározták, hogy bankellet nem tartanak. Annak összegén szeretel-adoniányt küldenek a harctéren küzdő bajtársaiknak. Majd az ünnepség méllö befejezéséül a temetőben felkeresték haloltaik sirját és ott kegyelettel adózlak emléküknek.
Siépudvary László áll. tanitó mél-lán lettet büszke lamtványalra. Becsületes munkája bö aratást adott érzésben éppen ugy, mint cselekedetekben. Az ünnepen, melynek fényit a kiBkanizsai leventezenekar is nagymértékben emelte közreműködésével, nem maradlak szárazon a szemek A könnyek javarésze mégis a lélekre hulloll, mely szívesen hozza meg áldozatai a hazának és a köznek. ..
Íme egy népiskolai eredmény. Talán a legelső vagy a legelsők közül való a tízéves lalslkozú az egész országban, amely igazolja a népiskola tantervi céljit, — a tanító lelkíségétő, függ a* hkola belső •élele.
Ugy van, amilyen a tanitó, olyan az iskolája. (17)
Jelentkezzenek a nagykanizsai nők!
Minden igaz, hazafias magyar nő elsőrendű kötelességének tartja az önkéntes honvédelmi munka-szolgálatra való jelentkezés. Nagy-kaniisán mar az első napokban hatalmas tömegek mozdultak meg, hogy eleget tegyenek ebheli kötelességüknek. A jelentkezők nagy számára való tekintettel a jelentkezési batáridőt, mint már megírtuk, egy héttel meghosszabbítottak. Aj önkéntes munkaszolgálat megszerveíésének vezetősége ezúton is felhívja azokat, akik eddig nem jelentkeztek, hogy a nyilvántartásba vétel minél előbb való lebonyolítása érdekében mihamarabb tegyenek eleget a jelentkezésnek.
All/tmli mSioroátnok halk&imapehea
1,40 Torna, Hírek. Közlemények. Hanglemezek.. — 10 Hirok.. — 11.10 Noni/.otkö/.i risjelsÓSBolgáUti
— 13 HarangasÓ. Himnuss. Idójá-ránjolontés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés és vízállásjelentés.
— 14.80 Hírek. — 14.45 MÜBOr-ismortotés. — 15 Arfolyamhirok, piaci árak, élol mi sze rárak. — 16,45 .Időjelzés, hírek. — 17 Hirok szlovák és ruszin uvolvon. — 10 Hirok magvar, német és román nvolvon.
— 21.10 Hírek. — 23 Hirok né-mot, olasz, angol es francia nvolvon.
— 24 Hirok.
BUDAPEST I.
BOTÍliazky László szalonzenekara. 11.20 Haiigszcruzólók és dalok.
- 11.40 Divattudősitás, ~ 12.10 OiHüágoa Postás /.ónok a r, — 18.80 Honvédőink üzennek. 14 Müvééit lemezek. 15.20 A kutmai
rád iá ni üsoráhöl. 16.16 Qyor-
tm-kdéltunn.
17.15 HniuckéiKik a h\'ényoH Cirkusz műsorából. 17.40 Szent-Kyörgyi Gusztáv előadása, ~- 18.05 Clomentia Klára zongorázik, IH.8U Kelolvusáa. 10.20 Kuiítgvi noiyedáni, I9JQ Kékes Irén és Miridszenii. István magyar nótákat
énekel, kiséri Farka* Jenő cigány* zenekara. 20.10 Fololvasás: \'-
20.80 Felolvasás. 22.10 Üzen az otthon. 28.25 Buttola Kde- táne-zenokara-BUDAPEST II.
17.lő Ruszin hutlgatóinknaki 17.10 Szól n katonabanda. 18.05 A földmüvcléaüfryi minisztérium iá-dióoloadássorOaatrt. - 18.80 Olasz nyelvoktatás. 1Ü Melles Uéla-zonekar. 111.40 A Nemzeti Zo-nedó évzáró vizsgája. — 22.15 Szórakoztató zene.
A földművelésügyi miniszléri-uiu lürzskönyvvezclö bizottsága Zulu vármegye meleg- és hidegvérű kaiunalloiunnyauuk törzskönyvezéséi c hó 22-én kezdi meg Nagykanizsán.
A bizottság törzskönyvezi azokat a kancákat,-amelyek az elmúlt év folyamán valamilyen oknál fogva a törzskönyvből kimaradtak, valamiül azokat, amelyek harmadik évüket az idén töltőt lék be. A törzskönyvezés célja elsősorban az, hogy a jó kancnauyagról pontos és megbízható adalokálljanak a lenyész lés irányi lóinak a rendelkezésére.
N ugy kámzsán június 22-én 8 órától, KomárVároson 23-ándél-
Ki hitte volna, hogy az utolsó mérkőzésen látjuk a szezon egyik legszebb és legizgalmasabb mérkőzését. A\' ZMNTE tegnap bemutatta a nagy klasszisát. Az első félidőben kissé vontatottan ment a játék, de a második félidőben amikor mindenki a ZMNTE ősz-sierappanását várta, (hiszen a játékosok fele szombaton a MAOtíT
elölt 8-tól. Gelsén 21-éu délelőtt 8-tól. I\'acsán 25-én délelölt « tói. Föloskéu 2li-án délelölt 8-161, Keszthelyen 30-án délelölt 8-től, Zalavárön július l-én délelőtt 8-tól, Tapolcán 2-án délelőtt 8-tóí, Balalonfúredcn 3-átl délelőtt 8-tól, Sümegen l-én délelölt 8-tól, Zalaszentgrólon fi-án dél-elöll 8-lói. Zalaegerszegen 7-én délelölt 8 tói. l\'clsöbagodon 8-án délelőtt 8-tól, Bakon Ö-én délelölt 8-tól, Nován 10-én délelőtt 8-tól, Csesztregen 13-án délelőtt 8-tól. Alsólendván 1 l-én délelőtt 8-tól, Csáktornyán 15-én délelőtt 8-tól Ligetváron Hi-án délelőtt 8-lőt. Bánokszentgyőrgyö\'. 17-én délelőtt 8-tól, Muras/emcuvén 18-ún délelőtt 8-tól.
kupáért játseott) akkor jött a fergeteges, mindent elsöprő roham. A Komló rendes csapat Benyomását keltette. De Farkas jó védése és a Balszerencse elütötte Őket a győzelemtől.
Heves ostromba kezdenek a vendégek. Farkasnak van munkája. \' Néha óriási szerencséje is, A fürge Kis, valamint Poór néhány
remek összratéka után megkoie-litik a ZMNTE kapuját, de- eredményt, csak a 30-ik perben ér cl a ZMNTE. Nagy kavarodás a kékek kapuja előtt és Vohtncr hálóba talál. 1:0. Kerkápolyi néhány pompás lövéssel és agilis játékkal vonja magára a figyelmet. Később i Szabó remek átadásával pompás rajttal elhur, akadályozzák, lökik, de fekve is hálóba guritja a labdát Zak mellett. 2:0.
A második félidő kezdetén ismét nagyon ostromol a Komló. De inár a 3?ik percben ZMNTK ér cl golt. A kitűnően játszó Szabó gyönyörű labdát ad Kerkápolyi-nak, akinek nagy lövését a: knpus kiejti, de ott van a siemfülcs Vohlner és 3:0. Egy perc múlva Cserpes ideális síép labdája kerül Kerkápoiyihor, aki remekül síklik át a védőkön és 12 méterről a hálóba bombáz. 4:0. Óriási ai öröm a ZMNTE táborban a remek játék és a ssép eredmény után. Most újra Szabó parádés átadását kapja Kerkápolyi, aki aionnal lő és gol. 5:0. Az ellenfél ínég mindig nem tört le. Csak fővárosi gyepen látunk olyan mesés szc\'p futtából, egyből adogatott labdát, amivel Kis és Poór megközelítik és beveszik a ZMNTF kapuját. 5 : 1. Srabó szép sarokrúgását a sérült Vohlner fejeli a jobb felső sarokba. 6:1. Smelciet utánrugásért kiállítja Német, majd a beteg Várady szökik el remekül Cserpes labdájával és erejének végső megfesíttósével hálóba rúgja a labdát. 7:1. Ar utolsó percekben büntetőt vétenek a ZMNTE hátvédek; amit Poór értékesít. 7:2
Farkas remek volt. A két hátved közül Párta ae első, Kís a második félidőben volt jobb. A fede-zetsorban láttuk a mezőny kimagasló nagy játékosát Cserpest.
A psapat magyar rendsíert látszott és ennek a csupasziv, dc nagyttidasu játékosnak a széles-skáláju, magasszinvonalu játéka, mint régi középfedeiet teljes mértékben érvényesült. Remekül szerelt. De a kís Kováas is remekelt a jobbfedcict posztján. Vílcsek igyekezett. A támodósor ritka remek napot fogott ki. Rég nem láttunk ilyen gyönyörű játékot, golóhességet és ötletességet a ZMNTE támadósorában. Vohlner sérüléséig remek volt, de még utána is kitűnő. Váradv 39 fokos Iáztál támolygott a pályán, de pa-nas« nem lehet ellene. A belsŐ-hármasban Kerkápolyi a közép-csatár posztján remekül lőtt. Elete legszebb játékával mutatkozott be. Szabó a jobbkötő helyén ediés
BÚTORT
as&kOftletbeii, GÁBOR mŰM*t«lo»n*l
rtffu racf rEK\'ialJía.
Remek csatár és csapatteljesítményt nyújtott a ZMNTE
ZMNTE-Komló 7:2 (2:0)
194!). június jj
ZAL\'At KÖZLÖNY
nélkül is megdobogtatta a régi ZMNTE hivelí seivét pompás átadásaival. Mihalecz különösen a második félidőben remekelt.
A vendégeknél a gólok ellenére Zak és Lovászi a kÖEépfedeeet helyén tetsiett. A támadósorban Kis és PoÓr játéka emelkedett ki. A többi játékosok Is jók és szorgalmasak.
Németh pártatlanul és tárgyilagosan vezette a mérkőzést.
—A—n—I—
A kanizsai MAORT győzött az Olajkupa rangadóján Kanizsai MAORT—Kéiettyel MAORT 3:1 (2:1)
Vezette: Flumbort. A kaniisaiak fölényes, megérdemelt győzelmét arattak. A gólokat Cserpes, Gyu-ricsek, Vohlner, illetve Babos lőtték. A Síép mérkőzésen jelen volt Farkas mérnök a helyi csapat agilis vezetője, aki örömének adott kifejezést a helyi csupat síép győielme miatt.
Levente Bajnoki mérkőzés Kereskedelml-ZMNTE 4 :3 (2; 1)
Vetette: Polgár. Ar első félidőben a ZMNTE a jobb. A kereskedelmi megérdemelten győzött.
Ml újság a Budapesti Élelml-szeraagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtétudóaité
budapesti jelentése szerint június 4-tól 11-íg az élő- és vágott baromfi, valamint a tojáspiacon továbbra is változatlanul a hivatalosan megálla-
pitott legmagasabb árnk voltuk cr-vényben. A zöldség- és főzelékfélék piacán a paraj ára 5, a sóska ára 15, a spárga ura 80, a karfiol úra WJ, a zöldborsó ára 90, a kolkáposz-la ára 100, a paradicsom ára 700 fillérről csökkont kilónként;, a petrezselyem zöldjével ára pedig 10 fillérrel csökkont csomónként. Ezen a háton újdonságként mogjolont a fo-jcskáposzta iolonleg 110 fillérre lecsökkent 240 filléres kilónkénti kezdő ára. A gyümölcspiacon az egres ára 1(0, a CBcroszuyo ára 100, a ne-mcsfajtáju alma ára 120, a szamóca ára podig 800 fillérről csökkont ki-Iánként, tízen a héten újdonságként mogjolont a meggy 5 pangoSj » sárgadinnye pedig jelenlog ö pengőre lemorzsolódott 10 pongós kilónkénti koadóóra.
[
A Uromkodiit Után és ¦ «»r«*ny bOntsti I
pá&amczUtm
Felavattuk Jézus Szt. Szive otthonát...
Felavattuk Jému ö>í. Szivének otthonai, <u új Fetsőtemplojnot . Ügy léptünk bc, mint a betlehemi kis istállóba: szegényes, egyszerű belül minden még, csak a lelkünk Volt gazdag, csak a szivünk volt tele tömérdek szeretettel. Annyival, hogy alig bírtuk el... <S\' mikor már fesztül ott belül minden kitört a könny a sápadt istenszolgán évpen vgy, mint a hallgató seregen. Szavtt elcsuklott, a hivek részéről nem egy zokogás .hallatszott.
Ez volt a legszebb imádság. Uram.\'..,
Mintha álmodnánk. Nemrég még téglahalmazok és reménytelen reménységek és ma áll a ház, az Úristen otthona ...
Hála a Mindrulutlónuk, hála fú\' rtidhntatlan lelki! szolgájánál. ... Hála a kis filléres gucrekgyiijtökiól a nagy adakozókig, hála a szegénytől a gazdagig. Mert mind adtak.
Nemcsak tehetőségei, hogy ma-gasbatörtek a falak, de adtai- szere-lelet, meleg szivet mutattak és egy akutként álllak.
Es most ők kapnak. Egész biztosan kapnak helyebe áldást, békességet, sok-sok szeretetet...
\'Jöjjetek hozzám, kik fáradtak vagytok és in megenyhitlek titeket\'* . . .
Puszta még a templom, de az áhítat, amely elárasztotta a sziveket olyanná varázsolta, mintha a legdíszesebb lett volna. Ügy szállt az ének az ajkakon, mintha a legszebb hangú orgonán kisérték volna.
A uzeretet csodákat müveit. Sok apró gyerekkéz egyengette a talajt ásóval, kapával két napon át és zöld gallyal, virággal díszítette fel a szentélyt, hogy Jézus Szive ünnepén, a templom hivatalos búcsúja napján benne imádkozhassunk mar.
Az első szentmise... A gyerekek közös áldozása - oly gyönyörű momentum, amit soha sem felejtenek el azok, akik ott voltak. Egy őszülő ue térdel az ulfárlépcsón, Ő ininisztrál...
Az első szentmisét bemutatták.
Add Uram, hogy tető alá került házadban mindenki megtalálja aztr amit keres: a vallásos lelkületet és békés szeretetet.
Legyen dicsőségedre e templom és a mi üdvösségünkre.\'
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyolut: Ma Fekoto Sas gyógyszertár Fó nt C. «/,.
Kiskanizsáü aa ottani gyógyszertár állandó ügyolotos szolgálatot tart.
A GŐZFÜRDŐ- nyitva van reggel 6 Arától e-,to 11 óráig. (HéAfŐ, szeritu, péntek déiulan és kedxl«n egé^z nap nőknek.) Telefon: 500.-
NapiAr: Június 15. Héttő. Rom. kat. Jolán. Protestáns Vtd. Izr. Szlvan 30.
— (Jézus Szive-körmenet)
Jézus Szive vasárnapját minden templomban a kellő fénnyel és Ünnepséggel ülték meg a templomokban. A Jézus Szive (folaó) templom ban bucsu volt, amit a hivők nagyszámban látogattak. Vasárnap uh-nopi szentmise, majd este Bzontaég-imádás volt. —- A ferences templomban, amely külön nyoleadot tart
Jézus Szive tisztelőiére, vasárnap este szentségi körmenet volt a Zárda utcán, Zrínyi 6a Horthy ütőn át a ciuktóriumba. P. Horváth Adorján vikárius a fópostapalota olótt a log-nióltóaágosnbb Oltúriszontséggol áldást oszlott a négy égtáj folo a város minden lakosára és a fronton kürdő hós kanizsai honvédekre,
— ^Körjegyzői kinevezés)
A belügyminiszter Somogyi Károly balatonbogiári sogédjegyzónok drávuszentmihalyi körjegyzővé váló kinovozésél visszavonta és körjegyzővé ideiglones hatállyal Kőrmenoy János kisgörbÓi községi segédjegyzőt nevezte ki.
— (Gazdasági scgédlclügycIÖi kinevezés)
A földművelésügyi míniszlor Németh Ferenc okleveles gazda, vópi lakost a X. fizetési osztályba gazdasági segéd fel ügyi i lévé névesto ki és szolgálattételre- a znluvármogyet gazdasági felügyelőséghez rendelte ki.
— (A Zalamegyei Gazdasági Egyesület közgyűlése)
A Zalavármogyoi Gazdasági Egyo Zsülot o hó 21-én, vasárnap délolött fól 11 órakor tartja igazgatóválaszt-mányi ülését 6s rondos közgyűlését a kosztholyi in. kir. gazdasági akadémia disztormében.
— (Pedagógiai szeminárium Strldóvéron)
(Saját tudósítónktól) FolsŐmura-köz tanítósága most tartotta első pedagógiai szemináriumát Stridó-várun, uniolyro több mint száz tanító gyűlt össze. A Hzoiumóriumon Bányász Katalin Btridóvári és Tóth Mihály fulsúniihály falvai tanítók mutattuk bo tanítást, líozgonyi Dér nos stridóyári iskohifolügyoló, Mik Károly oá\'úktornyai igazgató, népművelési tlikár pedig értékes olmc-loti előadásokkal járultak hozzá a. szeminárium sikoréhos. A szemináriumon ott volt KhoHÓczy tunügyi előadó, a muraszombati közoktatásügyi igazgatási kirendeltség voze-tojo és Vida János csáktornyai főszolgabíró is, akik teljoa otismeréa-moI adóztak a muraközi tanítóságnak az ogy év alatt ólért nngyszorü ered menyért.
Hélók, kombinéltsiobék
íakbBr,ndn8iée»m0k nagy választókban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIM BÚTORÜZLETBEN
Horlkl Mlklós-ut 4.
löbbe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
— (Képkiállítás Aisóierdván)
(Tudósítónk jelenti) Pásztor Gyula zalaegerszegi festőművész kép-kiállítást rendezett Alsólendván. eíok képe sikert aratott és lobbot meg-vásároltak bolólük. Különösen portréi voltak ügyesok.
— (Beiratások az alsólendval polgári iskolában)
Az alsólendvai polgári fin- éa leányiskolában a boiratkozások e hó 26-án és 27-én délelőtt Josrnok. A boiratkozásnál íol kell mutatni a szülotési anyakönyvi kivonatot, az ujraoltási- és utolsó iskolai bizonyít*, vényt. Ab első osztályba iratkosóknak a szüloikkol koll megjolonniük.
— (Tanulmányi kirándulások Alsólendvára)
"^Álsólondvát és fostói vidékét több iskola kiránduló diákjai korotiik fol. Tanulmányi kirándulást tettük ide n csáktornyai tanitóképzősök után a koroskcdelmi iskola tanulói, inijit-ogy 80 diák. Utánuk a zalaegenumgi Notre Damo polgári iskola III., IV. osztályú tanulói látogattak ot Barta Sándor bitoktató nuAtéaéTol. Zala-baksárót és Kerkakutaaról az olemi\' iskolások látogattak el Alsólondvára tanítóik vezotésu niullott. -
— (Felakasztotta magét) Dusholyon Bucsola Antalnó 62
éves asszony pajtájuk gorondájára. Amikor észrovették a Bzomszédok, már moghalt. Valósziuükig tílmo/u-varábau kövotto ol cselekedetét.
— (Ujabb csempészeket fogtak el)
a tniksavári csondőrök íi íuagyar —horvát határon. A csempésseknél sok árut találtak, A caompeazáruvoi együtt valamonnyiükot ooszállitot-tak a nagykanizsai ügyóazaégre.
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Malnérak figyelmébe i
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk uvomdálálma.
ZALAI KÖZLÖNY
1942. június 15.
Tűzifáját*
géppel pouíosan befűrészeli
Pai», Árpád-u. 19.
Rövid táviratok
A Magyar Kurír jelentése sie-rínt Sercdi jusítínián Magyarország bíboros-hercegprímása Rómába utazott.
Római ielentés srerint Ulleín*-\' RevielrkyiÁntalircndkivl.li követ és meghatalmazott ¦ miniszter, sajtófőnök Milánóból Rómába érkezett, ahol ünnepélyesen i fogadták.
A Magyar-Kurír jelentése -«e-rint XII. Pius pápa ¦ Glattfelder Gyula esanádi püspököt pápai trónállóvá nevette ki.
Rendelet a horvrtt védelmi késifllttógröl
Zágrábii június 15 (Budapesti Tudósító.) A horvát honvédelmi "minisíter ¦ rendeletet bocsátottll ki\' ai egésr országra vonatkozó, védelmi készültségről A rendelet értelmében a védelmi készültség attól ai időponttól lép életbe) amikor az állam abba a veszélybe*" kerül, -hogy ellenség támadta meg.
áóftl;
ic ftok pénxf tatk*ph\' m«(i
ayomtatvAny-«aOk«éflLU»tét{ éa kfirty vert lakunk 1 qyamdajAJaa.fi, Fö-uk 9. alatt s^endoll megk
itt fpAIWűklftU mmwm ka I i R — ..^—1-n—nTf mnimmiiinraiiMimninimi 1 1
iitiikulmiMttl utta Hiimt MENETRENDJE érvényes 1912. majua 4-tfll.
erxaahat.tari—Vaanlúltotoaia
Vasútállomásra ÍJrzsébet-térre
S« 8 0» 710 10M 134» • Un 18 0» : ti a •¦: -1 3
20« 2ÍS8 * > > g s
legbalt öyőrffy Bengyeí Sándor kOzélelmeKésOgyl mlnlsaier
Megdöbbentő hírt Bú\'gárkótt tízét tegnap,-vasárnap n budapesti rádió:
• GyÖrífy-lienpyol Sándor, a ma-gyaT kormány közéle! mezes ügyi minisztere meghalt.\'\'
A munkaerőéi teljében, a hivatás minden\' fololósséftévol miniszteri tárcát vállalt Oyórffy-Iiengyel Sándor halála súlyos, nohozen pótolható vosztosegO\' a mai magyar életnek. A munka, törődés, gond, céltudatosság, nárólyefl biztonság jellemezte minisztori pályafutását és még valami:\'.— a hósi kötelességteljesítés. Mint az ország egyik első honvédje állt az őrhelyen, amelyre svAkdtolés* séfí és a legmagasabb bizalom állította. Honvédelem volt minden intézkedése, a hazáért teljesített Önfeláldozó munka volt minden napja, amióta az ország Ügyeijaók vezetésében ezt a ma egyik legnehezebbet,
a kö/étnlmczés és közellátás togfóbh irányítását elvállalta. Mint katona, állta a kemény éa sokoldalú hurcol h mint katona balt meg az Őrhelyén, utolső pillanatig\' a munka porondján. Már többször előfordult az utóbbi időbon, hogy a munkában tulfcsziilt szervezőt tiltakozott a szakadatlan igény bovétol próbája ollón. Minisztertanácson is megtörtént már, ¦hogy 11 kimorültség joloi mutatkoztak\' s a legutóbbi minisztertanácsról már haza kellett szállítani a lakására. A harcos, kemény ma-gyar Szív végül is nem bírta a szolgálatot Ős szinto a kötelesség teljesítés közben utolsót dobbant,
A magyar politikai élet gyásza mogronditotté az egész országot, a moly Gyórffy-Bengyel Sándorban a hazáért folytatott küzdelmos munka hősi halottját gyászolja.
PHaim
Franciaország csak akkor maradhat meg, ba megvédi magát a szociális nyugtalanságoktól
Toulouse, június 15 Pctain tábornagy tegnap beszédet mondott Toulouseban a munkások előtt. Mint mondotta, Fran1* ciaörszág csak akkor maradhat meg, ha megvédi magát \'¦\'« szociális nyugtalanságoktól. A munkásoknak elsősorban a közösség javára kell gondolniuk. Nem szabad többé harcnak lennie a munkások és a tőke között. Ha e harc
tovább folytatódnék, Franciaország menthetetlenül elveszne. Pé tain tábornagy beszéde végén a fegyelem megtartására hívta fel a munkáshallgatóságot. A francia államfő ugyancsak tegnap magánkihallgatáson fogadta a járási megbízottakat és a helyi munkásster-vezetek képviselőit. Ezután szociális célokra százezer frankot adományozott Toulouse városának.
Kegyetlen állatkínzás miatt elzárásra itéttefr\'egy nagykanizsai hentest
A nagykantótwf\'rendőrblró példás Ítélete
Felháborító állatkínzás esete foglalkoztatta a nagykanizsai rendőrkapitányság kiliágásí bíróját, dr. Jónás Károly rendőrkapitányt." A\' Rozgonyi-utcában borjút rakott fel ^szekerére egy hentes, nyilvánvalóan a vágóhidra akarta azokat kiszállítani. Mikor oda voltak\' kö-.tözve a szekérher, a hentes hirtelen indulatosan durva kézzel az egyik, állatnak a szemébe nyúlt, ugy, hogy el lehetett várni, hogy kinyomja a szemét. A szegény állat fájdalmában összeesett. Ép akkor ment arra Kovács Nagy Pál rendŐrfŐtanáesos, aki az egész brutális állatkínzásnak szemtanuja volt. A főtanácsos rákíálltott a hentesre és ennek volt köszönhető.
hogy a minősíthetetlenül1 durva állatkínzás nem folytatódott. Kovács főtanácsos átadta a hentest a közeli rondőrőrszemnek, aki előállította a kapitányságra. Ae illető Bellér Sándor Cscngery-uti hentesmesternek igazolta magát. Átkísérték a kíhágásí büntetőbiró-hbl\'i vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitányhoz, aki Bellér Sándort a kegyetlen állatkínzásért négy napi elzárásra ítélte. Ae ítélet jogerős.
Kovács Nagy Pál rendőrfőtanácsos egyben intézkedett, hogy polgári ruhás rendőrök őrizzék ellen az utcákat és minden állatkínzót azonnal állítsák elő a kapitányságra.
DRÁVAVÖLGYI
¦ jcaknerO felvilágosítás minden lllUmoi kérdésben
Caengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák\' fizetése, reklsmáoiék, hibabejelentések
Sufár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
BatOasadS latidno..h lelveiztink innunk nyomdájában 4 középiskolát |6 eredménnyel vígzeit lobb hátból való Iliit. Hadlárva vagy hadirokkant gyermeke előnyben részesül,
Níllzabó .„o*a-<" my bltoMleény •
azonnal {elvétetik Lehoczky DIvalHzslöa, Batthyíny-u. 16. 1699
Talakk tltiyvl \' munkálatokban JirUt munkaerő kerestetik azonnali bslépé«r*. Clm a kiadóhivatalban, ¦_ 171«
Qiptrnl tudó Halai leányi kere.ek azonnalra. Címeket akladóbt;"\' \' 1724
Jóravaló egészleges 12—16 éves avar*.-maklaáayt - egóaanapra azonnal lelve-izek. Dr. Szakácsné, Bstlliyány.utea ID.
1722
ADulA-VÉTfX
Ta.ar.ktQ.h.ly, Illrdókád eladó. Kisfaludy-utca 17/i. 1718
LAKAS-OZtfiTHBLVISÉO \'
Forgalmas útvonalon faaucarOalat
betegség miatt eladó; esetleg berendezés klllr.ii la eladó. Clm a kiadóban.,. 171»
kereaek lakait, 2-, esetleg 3 szoba konyhás 1b lehet, ugyanolt egy nagy raktárhelyiséget Is. Clm: Deak-tér 4. 1723
- ház és inoatlan t\'
Klstaludy-utea 2/c alalt komfortos csalid! urlhiz, tizenkét évig adómentes, lürgösen eladó. Erdeklödní\'Csengery-ut 7. naponta 2-3 óra komit. 1690
Hargllay arafotoooa klraly-o. 37.
alalt fogad.
Találtak egy nóstény [erkas-keverék kulylt. Dr. Kertész állatorvosnál átveheti, Sugár.ut 64. 1761
az apróhirdetés. Hajnaltól estélig ezer és ezer ember olvassál Fillérekbe kerül csak és ön helyett elvégez mindent: Járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi Önnek a kívánt munkát vagy- állást!
ZALAI KÖZLÖHV
POUTIKIM NAPILAP1.
Uadla: „Kiiiaaiaaial ii. T. Nagyk.alzM-, FaMóa kiadó: talál Király. Nyomatott: a „Ktluardaaágl K. T, N.Dyka.llMr"
.yaadá|áaaji KagykulzaaM h WjlMJt»«t1 Wal i UW Uratf.)
évfolyam, 134. tüm
Ntgyluinlita, j94q.|unlui 16. kedd
ár- 12
ZALAI KÖZLÖNY
amtmtifr* <• uadóhivatiir vm s. 6,lla.
SMriuMUMtl 63 kiadóhivatalt tolota 78. ex Mcfflelonlk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előlixetéal Ara: egy hónapra 2 pengd 90 Ull&r.
negyedévre 7 pengő 20 fillér. Egyea aznm: hétköznap 12 HU., aaombaten 10 tUL
A Szovjet a feketetengeri flottával akarja tehermentesíteniSzebasztopolt
Az angol közvéleményt az acromel állások feladására készítették elő — Tobruk bekerítésével kell számolót — Fraser sem tartja rózsásnak a szövetségesek helyzetét - Uj német bombázórepülő*- érkeztek Líbiába
Az olasz felderítő repfllögé-pck Kl-án kél angol hajókaravánt vettek észre, amely az At-lantí-óceun felöl jött. A hajókaravánt hadihajók és kél rcpfUő gépanyahnjó kísérte, A repülőgépek a hajókaraván egyikét egész napon ál üldözlek. A hajókaravánt az olasz légierő vasárnap a Szardínia ós Tunisz közötti tengerrészen ismét megtámadták, Torpedóvető repülőgépek, bombázógépek és zuhanóbombázó repül Ögé|>ek nagy kö-lelékei. amelyeket idejében ösz-szevonlak a támadásra kedvezi-helyen fekvő támaszpontokról,
a kisérő hajók erősclháritótüze és a iTpülőgépanyahaiókröl felszálló vadászok heves támadásai melleit is hajnaltól napnyugtáig állandó hullámokban támadták a karavánt. Elsüllyesztettek egy lorpi\'dóromlxdót, két cirka, lót ás négy gőzöst, torpedókkal és bombákkal eltaláltak és súlyosan megrongáltak egy csatahajót, két cirkálót, egy torpedórombolót ős négy gőzöst. A légi-harcokban 15 ellenséges repülőgépei lőttek le. Husz olasz repülőgép nem tért vissza támaszpontjára. A támadások tovább\' folytatódnak.
hadizsákmány számát pillanatnyilag még "nem lehel telbe-
A tengelycaapatok Afrikában elérték a tengerpartot
Az afrikai hadiárat uj szakasza, amely Bir Hachcim elfoglalása után kezdődött, véres harcok után az ellenség erőinek szétvágásával végződött. A tengely haderői, miután túlhaladtak Acromán és átlépték a partmenti utat, a via Balbiát, elérték a tengerpartot. Mindazok a nagy ellenséges egységek, amelyek ettől nyugatra állanak, be vannak kerítve. A foglyok és a
tavai több francia váza tő *»-métyhégget tdr/tyatt Páriztban
Párizs, június 16 (MTI) Lavul francia minisz. terelnök. aki jelenleg Parisban tartózkodik, hétfőn fogadott több francia vezető személyiséget.
Az angol tudósítók Tobruk bekerítésével számolnak
nem szerzik vissza a birodalom bizalmát, mely nélkül pedig a cseh nép nem élhet.
Budapest, junius 16 (Budapesti Erlesitö) A Nemzetközi Sajtótudósitó Londonból közli, hogy az Észak-Afrikában működő angol haditudósítók szerint Tobruk igen veszélyes helyzetben vau. Bekerítésével lehet számolni. A továbbiakban arról cikkeznek, hogy mindkét részről harcbavetett mindenféle páncélkocsik száma 50.000 körül van.
A cseh nemzeti egyeaSíée fethtvdea a ceehekhex
i, ... Prága, június 16 (MTI) A cseh nemzeti egyesülés vezetősége hivatalos közleményben kötelességévé tette az egyesülés tagjainak. hogy minden tekintetben legyenek segítségére a Hoydrich ellen elkövetett merénylet tettesei kinyo-mozásában. A komoly hangú felhívás hangsúlyozza, hogy •unig a csehek\' nem veszik ki lészúkcl a nyomozásból, addig
A fakatatangerl flottával akarja tahaifnantaaltastl m Sxovjet Sxebaextopolt
Bern, június 16 (Bud. Tud.) A Szebasztopol erődjébe bezárt orosz csapatok helyzete egyre súlyosabbá válik. A szebasztopoli csapatok tehermentesítésére kirendelték a feketetengeri szovjet flotta nehéz egységeit, amelyek tüzelnek a parti állásokra.
Uj német bombázórajok érkeztek Líbiába
Budaposl, junius 10 (Budapesti ftrtositő) Zürichből jolonlik, hogy a ürít közvéloményt már olókészítotték az acromai brit állások\' föladására. Kairóban megállapították, liogy az utóbbi napokban uj nőmet bombázórajok érkoz-tok Líbiába,
Amstordaui, junius 10. A brit hírszolgálat jelentése sze-
rint a Bzövolséirosok ausztráliai főhadiszállásán közölték, hogy Port Darwini a japánok igen aok.bombázóval támadták és bombázták.
Fráter tzerlnt eem valami „rózuűu" a exSveUégeaek
helyzete
Amsterdam, junisu 16 A londoni rádióban Krascr hírmagyarázó az északafrikai harcokkal éa a keleti front holyzotÚYol kapcsolatban kijelentette, hogy az egész szö-votséges arcvonal áttekintésekor elmondható, hogy a helyzet nem valami rózsásan fost a Bzövotségosek számára.
EloÜllyeextett eltenaégee hajók
Buenos Aires, junius 16 (Stefani iroda) Az északomé-rikai tengerészeti minisztérium közlése szerint a tengely hntnl-mak egyik buvárnaszádja t* Nyugatindiai-tengeren megtorpedózott egy amerikai teherhajót.
Egy másik jelentés szerűit á tengelyhatalmak\' biivárnaszád-jai a hétfői nap folyamán még két másik hajót süllyesztettek el. Az egyikei, amely északamerikai lobogót viselt, a Karaibitengeren érte torpedólövés, a másikat, amely pnnamai lobogó alatt haladt, a mexikói öbölben süllyesztenék el.
* Budapoat, junius 16
(EU1) A washingtoni tongerészotí minisztérium közli, hogy aniorikai ropülógépek további támadásokat intéznek azok ellen a japán csapatok ellen, amelyek az Alouti-szigotok nyugati részén partrrtszálttak.
A bangkogi f&ggetleneégi kongrezsxas határozata
Tokió, junius 16 A Doinoi-iroda jolentéso szerint Hangkokban ülésező hindu függetlenségi kongresszus tegnapi tjtkos ülésén határozatot fogadotf^ol, &\' moly szorinl az indiai függetlenségi nyilatkozat közzététele éa az Angliával való kapcsolatok azonnali megszakítása volna az egyetlen mód arra, hog> India elkerülje a háború
I torzaimat,
Holnap temetik Gyórtfy Beagyei minisztert
Az elhunyt Gyórffy-Bongyol Sándor véiodényoimoBZOBodésbon és szívbajban szenvedett. Amikor még a honvédelmi minisztériumban dolgozott, a mogíoszitott és .Állandóan végzett munka következtéből, idegkimerültség előtt állt. Mín| közellátási miniszter is állandóan doltro-nott, ami betegségét, mén; milvosbi-totta. Szombaton délelőtt foleségo kérésem otthonmaradt, mórt rosszul érezte magát és bo .som mont hivatalába. Délután azonban annyira javult állapota, hogy kiült villája korfjébo és\'elbeszélgetett foloséffé-vol, osto vacsora közben hirtelen agyvérzés érte és jobboldali bénulás lépett fol. Háziorvosa vérlecsapolás-eat igyekezett rajta segitení több orvos közbonjöttévol, azonban a mi-níszter nem tért többé eszméletre ós eszméletlenül feküdt egészen hajnali háromnegyed öt órakor bekövetkezett haláláig.
*
Gvőrffy-Boygyol Sándor középiskolai tanulmányai olvégzéso után a m. kir. honvéd Ludovíka Akadémia neven^ko lett. Az akadémiát jeles ürodménnvol végozto és 1905-ben hadnaggyá avatták. Elvégezte továbbá a honvéd felső tiszti .tanfolyamot és a e». és kir. hadiiskolát. 1910-ben Főhadnaggyá léptették olő. A világháborúban az orosz harctáron, Észak-Magyarországon, Nyugat-Gál iciában, az olasz fronton, Bukovinában és a Keleti-Kárpátok-ban több mini három évig tolieei-tott világháborús szolgálatot. 1917-bon a honvédolmi minisatóriumban nyert beosztást.
A nemzeti hadseregben a honvéd főparancsnokságnál, a honvéd vozér-karnál és a hadiakadémián toljosi-tott szolgálatot, majd 1028-tól a honvédelmi minisztériumban ¦különböző fontos beosztásokban szolgált. 1936-tól kozdvo a honvédelmi minisztérium anyagi csoportfönöko s o hatáskörébe tartózott a hadsereg modern folBZoroléw és hadikészültségbe vájó helyezése, fólog anyagi, olvi és Bzorvezoti, valamint utánpótlási ügyök intézése,\' Ebben a munkakörbon az anyagbeszerzés.és közellátás torén közismert orólyóvol ós kiváló szorvezőképossógóvel nagy -érdemeket és széleskörű taiiaaztalato-kat szorzott. 1040 októberében a Kormányzó Ur a titkos tanácsosi méltóságot adományozta neki. 1041 február 15-tól a honvédelmi miniszter helyettese lett. A Kormányzó Ur ¦ 1941 - szeptember 16-én novozto kí közellátásügyi tárcanélküli .miniszterré.
MinÍBztorségo első napjaiban már programot adott és ez a program nem rövid hónapokra, hanem évekre szólt. Csodálatos éleslátással megjelölte, azt az utat, amelyen a háljorua idők kuzellátásál az adott körülmények között a legjobban biztosítani \'lőhet.
Gyórffy-Bongyol Sándort a; magyar kormány a nemzőt halot.tiátiak tekinti. Temetése szerdán délután öt órakor lösz a Kerepesi ut molletti temotó halótta«liázából.
A Kormányzó TIr Őfőméltósága rószvéttáviratót intézott özvegy Uyérfiy.-Bougyol baudornéboí.
ÜAlJA\'l K0ZLÖN1Í
1842, junlua lti.
BÚTORT
CüAiSOH miI«*xi#tlo»itj*l
0.40 Torna. Hirok. Közlemények, Hangi waetok.. — 10 Hirek.. — 11.10 Nemzetközi vizjelzószűlgálat.
— 19 Harangszó. Himnuiz. Időjá-rásietontea. — 12.40 Hírek. — 18.20 Időjelzés éa máilát jelentés.
— 14.80 Hírek. — 14.46 MOaor-iamertetéa. — 16 Árfolyam hírek, piaci árak, élelmiszerárak, — 16.46 Jdójelaóti, hírek. — 17 Hirok szlovák éa ruszin uyelfon. — lő Hirek magyar, uójnot éa román nyelven.
— 21.40 Hirek. — 28 Hirek német, olasz, augol éa francia nyolrea.
— 24 Hírek. BUDAPEST I.
17.16 Hangké|H)k a Kényos Cirkusz műsorából. - 17.40 Szont-gyürgyi Gusztáv tdóadasa. — 18.06 (íleinontis Klára zongorázik. 18.80 Felolvasás. 10.20 Külügyi nogyedöra. 19.86 Kékos Irén óa Mindszenti István magyar nótákat énekel, kíséri Farksa Jenő cigány-zonokura. 20.10 Felolvasás. — 20.80 Fololvasás. - 22.10 Ozon az otthon. 28.25 lluttolu (üde lánc-zonokarn.
BUDAPEST II.
17.16 Ruszin hallgatóinknak. 17.40 Szól a katonabanda. — 18.06 A íöldinüvdlósügyi minisztérium ra-diúelóadáasorozutn. 18.80 Oltsa nyelvoktatás. 19 Molloe liela-zonoknr. lü.40 A Nemzeti Ze-nodo évzáró vizsgája. — 22.15 Szórakoztató zono,
Szerda
BBBAPBÜT I.
10.15 Szórakoztató 50116. — 11.30 Bokor István bogodul. - 11.40 Felolvasás. 12.10 llniczky László szalonzoiK\'kara. 18.80 Honvó-doink üzennek. 14 Székeefóvárosi Tűzoltózenekar. - 16.10 Hang« képük jövendő müssaki tinztjoink munkájából. A közvetítést a ni, kír. Molyai János honvéd müsituki akadémia ró I veteti Uudinsaky Sándor.
17.15 Pertis Jenő uigán)\'zouokara.
— 17.50 Felolvasta. - 18.20 Hon-védmünur. 19,20 Solymossy Lajos jaz/-zongoraa»áiuai. -- 10.40 BUtcsi Tivadar ewoTegéue. ¦ ¦ 10.50 Török KrzsOlujt ónokéi. - ¦ 20.10 Kárpáti Aurél nKigemlókeaóao Szini Gyula halála 10 uvoh évfordulóján.
Majd »A fokoto pétitor?. Idill. Irta Ssini Gyula. 20.40 Japán-est. — 22.10 Ózon »s otthon. — 28.25 Kii-luud Stnuiss: Imigyen azól a Zarathimtut, saiuifonikua köl tömény.
BUDAPEST II.
18.80 Francia nyelvoktatás. 19 Sztravinszkij 60 óvom. Saját mü-toí. — 19.80 Polol vasát. — 20. Hirok. — 20.10 Tabányi Mihály jazz-ogyüttese. 20.40 Dr. Miissanok Gábor csevogcMi. - 21.05 A Folyamotok i uvi >..\'.(¦: h\'k.l! ,1. — 22.10
.Vldák JózBof üígánynenekara. — 22.85 Tánczene,
CIPŐI TaudMífttt. aak ELEKEStAl
(Deruta) Wíilíii
Oaletta Ferenc beadta pályásaiét a ftaiáiliil S2iiiikerűletre
Nagykanizsa színházlátogató közöanégt Oaletta Ferenc Igazgatósiga mellett
Megírtuk, hogy n dunántúli
városok, illetve a Sopron, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Vesz-prém és Cegléd városokból álló szinikerület polgármesterei kí. írták n pályázató! az uj dunántúli .szinikerület Igazgatói állásúra, mely pályázni batárideje jiiiiíus 18-án, vagyis csütörtök délben lejár. A Sopron—kaiü-kauizsui sziníkerülel elnyeréséért valóságos versengés folyik. A fővárosi sajtó is állandóan foglalkozik a kérdéssel. A rcf-lektánsok közül már többen jártak .Nagykanizsán és felkeresték a polgármestert, akinek támogatását kérték. Dr. Krátky István polgármester Nagykanizsa érdekeit védendő, termesz* tesen egyik reflektáns mellett sem kötötte le magát, mert Va-rószínü, hogy még az utolsó órában is akad pályázó az igazira. A kérdés miiidcn-pen a június 22-én, hétfőn
gntói ái képen
Székesfehérváron összeülő polgármesteri értekezleten dől el.
Galetta Ferenc nagykanizsai igazgató már beadia pályázatát a szinikerfilelre, illetve az igazgatói állásra. Altalános felfogás Nagykanizsán, hogy nem lenne
célszerű a már ismert és Nagykanizsán teljesen bevágódott Galetta Ferenc helyett egy uj, | még ismeretlen igazgatóval kísérletezni, akkor, amikor Galetta Ferenc az egész, város közön, ségének rokonszenvét és bizalmát bárja ós aki számtalanszor megmutatta és bebizonyította művészi rátermettségét és vezetői kvalitásait. Galetta egyébként is a közönség nyilvánított kívánságait is legteljesebb mértékben hajlandó mindenkor honorálni.
A Sopron—kanizsai uj szinikerület, így Nagykanizsa közönsége is mindenképen jól jár Galetta Ferenc igazgatóságával.
Nagy kuni zsa város színházlátogató .műértő közönségének kívánságát tolmácsoljuk, unitkor Galetta Ferenc igazgatósága mellel foglalunk állást. ,
Galetta Ferenc művészi múltja, országos sikerei, keresztény és magyar nemzeti megbízhatósága, a közönséggel szemben való előzékenysége és számtalan egyéb szemponl predesztinálják öl arra, hogy az uj dunántúli szinikerület igazgatója legyen.
Nagykanizsai vöröskeresztes ápolónők a francia és belga magyar gyermekek balatonszabadi nyaraltatásánál
Tovább folyik a cigaretta-akció a habodban küzdő honvédek rószérc
A niuIt liánokban már beszámoltunk a Vöröskereszt házi-betAgápolöj tanfolyam sikeres záróvizsgájáról, amelyen dr. Uentzik Fercncné, járáshirósági elnök neje elnökölt, aki rámutatott a házjbetegápolás rendkívüli fontosságára. Tegnap meg-kezdödölt a vöröszkereszt önkéntes betegápolónöi tanfolyama nagy érdeklődés mellett.
Örömmel közölhetjük, hogy a nagykanizsai Vöröszkereszt ápolónői szakosztálya tovább folytatja lelkes munkásságát a harctéri honvédeknek cigarettákkal való ellátása ónlokében. Minden kanizsai trafikban gyüjtő-doboxt holyozett el,
ahová mindenki elhelyezheti a harctéri honvédeknek szánt ci-garclta adakozását.
Sziv küldi szívnek ...
Kedves harctéri levetet kapott Ofenbeek Manci, a Vöröskereszt
ápolónői szakosztályának helyettes elnöké, amelyben megköszönik a kézhez Kapott cigarettákat, amiket eljuttatlak hozzájuk. t
. Érdekes, hogy a nagykanizsai Vöröskereszt ápolónői szakosztályának munkásságára feiíi-
f;yeltek illetékes helyen is, úgy, LOgy az a megtisztelő megbízatás érte a szakosztályt, Hogy négy tagját: Sági Máriát, Zalán Máriát, lleffer Magdát és Kovács Innál meghívták a Balatonszabadiban üdülő francia és belga QlQgyar gyermekek felügyelőiéhez. Ugyanis a magyar kormány és a ifiváros jóvoltából párizsi és brüsszelvidéki magyar gyermekek néhány hetes, balatoni nyara Itatásban része sülnek. [\'Izeknek legtöbbje édesanyjuk nem magyar, ellenben édesapjuk lelkes magyar maradt, ugy, hogy a gyermekek magyarul IveszéJnek és magya-
Junius,*\'«„ nép mozgó hém"^
15—16-án---és kedden
Francia ftlmbohótat I Ssserelem mámor Saenvedily HAOYVÁfíOSI LÁNY Szereplők : Lucien Borraur, Hanry Qurat Aktuális magyar uildghiradó.
BlOaddsok A*«t«t* .- 5, 7 ét 9 órakor.
BAZftR UDVAR,
TiUfoa 3 >5. mi
Legszebbet :: legolcsóbban I
roknak is vallják magukat. A szellem olyan közöttük Balaton-szabadiban, bogy inem is akarnak többé visszamenni —¦ haza. Hanem édesapjuk hazájában akarnak maradni továbbra is.
... Milyen szépen dolgoznak a nagykanizsai Vöröskereszt áno-lónöi szakosztályának lelkes, fiatal tagjai.
Az uj Becakerek) Menyecske
Hétfőit oste Oltay Baba vendégfelléptével a Bccskereki menyecske került szinre. Annak idején megemlékeztünk ugy a darabról, mint. íumiik szereplőiről. Most a hódUÓ uj menyecskéről szólunk.
Iilsö jelenetében lámpalázzal küzdött. űz \\a i/güiimi iiciii a szerepnek szólt, melyet Pesten száznál többször játszott és minden inondaijában, nündou moz,-dulatában finoman kidolgozott, hz a láz a közönségnek sejn szólt, mert nagyobl> és hango-flabb sikerekhez van szokva. Lámpalázát a szive diktálta, melyet a kc<lves ismerősök, a régi emlékek ébresztettok. >¦ Itthon\', több kívánt lenni, mint Pesten. Nagykanizsán művészete mellé odnsorakoztatta a szivét is. Meg kellelt őrizni, meg kellett tartani azt a belső lelki kapcsolatot, mely városunkat annyira jellemzi.
Őszintén megmondjuk, várakozásunkban nem csalódtunk. Művészi teljesítménye a régi barátság elmélyítésére, az emlékek színes szálainak íuegerő-
aIKa!niI uJAmlökuitk
asar«poa ós lováyott viráyokai, oaokrokut •géax .éyen at vehet » <?&&l PetenuaMii ikertészetben
ZftlfAI KÖZLÖNY _
Megindult a „Credo" hatalmas társadalmi akciója a harctéren küzdő kos honvédek hozzátartozói érdekében
Önkéntes havi felajánlás és hozzájárulás a segélyalap megteremtésére — Gyűjtők szedik be ¦ felajánlott Összeget — Nincs magyar ember, aki ne készséggel sietne adakozásával a magyar katona csaladjának segítségére
Az alispán allsmsraaa a katolikus Crado hazafias megmozdulásáért
1942. lutata te.
legolcsóbb áron IHILTÉNYI FŐ-ut 2.
jutásért: igen alkulnuis. Hangjának meleg bársonyában olt éreztük n tavasz lukadó rügyei-ívek Ígéretéi, a perzselő nyár leheletének inelegitö boldogságát. Szóval érzésekéi keltettek, énekével ozt nz érzést négyzetre, köbre emelte, kivételes művészetével a színpadot a nézőtérrel egybekapcsolta. A forró est varázslatos igézetében mosolya olyan volt, mint egy rózsabimbó, nielvel szétfeszít, virággá érlel az illat. A játékból magára öltött parasztlány szerepében tájszólása izes és zamatos. A i mennyen má -ja, a ikezétcsó-lolonwjá — tehetségének egy-egy gyöngyszeme nielv löbbet jelent a vallomásnál. Tánca elragadó, ruhája pompás. Az Összhatást inkább érezni lehel, de nem leirni.
Szereptársiii Örömmel játszottak. Önzetlen odaadással segítették elő kivételes sikeréi, .ló barátként valamennyien le mondtak egyéni érdekeikről, hogy ezzel is szebbé tetryékven, degszereplését. A Tináié záróénekében látluk. hogy a vendégszereplő művésznő is boldog. Annyival mégis tartozunk Ga-letta nagv tudású, hivatása magaslatán álló társulatának, — ha Hevekéi nem is emelünk ki . — hogy valamennyien önmagukat multák Télül. A zenekar, a rendezés egyaránl becsületesen kitett magúért.
A köszönet diktálta mondani valónkat. I.ehcl, hogy a művésznő már kapott hízelgőbb kritikái, dc őszintébbel alig.
cm.
A színházi Iroda jelenti
Ma, kedden eflte Oltay Huba ven-dégfolléplévcl Színre kerül itt eloszol" Kórőssy Zoltán nagysikerű énekes-táncos nauyoporettje-,\' az Aranykalász 8 felvonásban, rendes liolv-árakkal. Az t\'-rdokosüéso az olóadás-Ulk az, hogv Ollay Baba férjének, Kórötrsv /oltalmak az operettjében lép fof a kanizsai közönség olótt. Váltsa mog jegyét a ma oati elé adásra.
Kzcrdán este ngyancnak Oltay Baba vondégfolléptővol szinro kerül u legszebb Kálmán operett, a C\'sár-dáskirálynó 8 felvonásban, kitüuő sroropoaztásban. A vondegmü vészi ió, Oltay Baba niollott a társulat legjobbjai sorakoznak fol a Csárdáskirálynő szerda outi olőadásán.
Az igazgatóság, hogy mindenkinek alkalma legyen niegnézni Oltay baba művészeiét, nem omelto fel a helyárakat.
Dl és használt mérlegek
minden célra kaphatók, javítások jótállással
FRANK
MÉRLEG-Üzemben
liötvös-tcr 2/n. Tóidon: 509,
A nagykanizsai Crcdo-szcrvc-zel voli az első. amely elsöizbcn mozdult meg a hadbavonull magyar honvédek ilihonmaradot Iáinak segélyezésc érdekében. Ezzel a kérdéssel Foglalkozotl a Credo mull Szerdai vezetőségi értekezlete, amiről már beszá-
Mosl szükség van arra, hogv a hős katonák ítlhomrmradottni-ról gondoskodás történjék. A magyar kormány is szivén viseli a kérdési és minden tőle lelhető anyagi támogatást meg ad az itt honmaradottaknak. A kormányzat intenciójának megfelelően, élctrehlvták az úgynevezett Bajtársi Szolgáiatol is, amelynek fidadat a elsősorban az erkölcsi támogatás. A mai gyűlés egyetlen tárgysorozata a hndbavonullak segélyezésének a kérdése. A szerdai vezetőségi értekezleten már alaposan letárgyalták a kérdési A Credo részéről javaslat törtónt abban a tekintetben, hogy . nlakíltnssék
möltunk. A kérdéssel most ismét foglalkozott a Credo vasárnapi taggyűlése a ferences plébánia fehértermében.
P. Gulyás Gellért plébános, a Credo egyházi elnöke hangoztatta, hogy
olyan szervezel, amely a segélyezéssel foglalkozik. Erre a célra széleseid) körű bizottságot alakilsanak, amelybe bevonnák a helyi társadalmi, hitbuzgalmi egyesületeket, valamint minden keres/lény felekezet vezetőjét. Ezeken belül szűkebb körű (intéző) bizottság létesíttessék, a mely megalakulása után sorra venné az utcákat és gyűjtés utján szerezné meg az alapot a segélyezés céljára, Célszerű, hogy minden gyűjtő a lakóhelyéhez legközelebb eső utcákban gyűjtsön. A felajánlók a befizetett összegről szóló, erre a célra készítendő bélyeget kapnak.
UTORT
HETYEIIMRE
r*gy rendetlen .Cwagoiir »t U
testvérek imáit kéri a honvéd fegyverek győzelméért.
P. Gulyás plébános kegyelettel emlékezett meg Bittera Béla igazgató és Dobri János testvérek elhunytáról. Majd tudomásul hozta dr. Brand Sándor alispán nagy elismerését a Credo által kezdeményezett széleskörű társadalmi megmozdulásért a honvédek itthon maradottjai érdekében, amit igaz magyar szívből fakadó legnemesebb magyar . megmozdulásnak nevezett és teljességében magáévá tett.
AWelnarba és Firenzébe ntazó leventék
afivéii-BKy&ttesiBek bamstatkosaia
A Magyar Művelődés Hátában, utuiikindulás előtt bemutatkozott a Weiniiirbii és Firenzébe, kiutaeő levente müvéaE-együttes.
A laventeintésmény két síndarabbal mutatta be síinjátsró leventéit, akík Weimarban és fi-rentében an európai ifiuság kulturális találkoióján méltán keltenek feltűnést mapyorlelkfl játékukkal.
A két siíndarabbftl uj irányba indította el a leventemoigalom a síinjátsíás fejlődését. A polgári és városi Síindarabok helyett ai ősi, n^pi mesekincshes nyúl és scínpadra hosea a nép lelkét, amelv ott bujkál as őst népballadák és mesék sorai köeött. Seán-dékosan nem „hívatásos" műkedvelőkkel dolgorík, hanem a nép fiaí IcöbüI és ás Őket megértő városi ifiak kőfűl tobororta 117 főnyi SFÍniátssó társasápát
A Magyar Művelődés ¦ Hasában di előcsarnokban seékelv fafaragók, őstehetségü leventék faragták asokat a művéssi ajándéktárgyakat, amrtyekkel külföldön kedveskednek. Seervácuisi Jenő sEob-rástmüvése lelkes .leventetanitvá-nyait annyira megcsodálták a dísc-bemutalóra érltenők, hogy seínte késést ssenvedett ae előadás kee-dete.
A műsor bemutatta ai ifjúság siellemi olimpiáss mfisorsEámait, amelyek egytől-eBvifl a tisita, mély magyar népi művésiet és kultúra ígaigyőngyei.
A nyolcvan tagú levente énekkart Balla Péter SDG é.iektanár tanította be és veeényelte. Ae előadott egysEÓlamu magyar népénekek, amelvek a négy magyar táienység ftröksiép népdalait képviselték. Egvmásntán csendültek fel a Dunántúl, SeéVelyföld, Alföld és Felvidék örökssép népdalai. Kovács ÍÓEsef levente Varess-Végh : „Nógrádi verbunkos" és Hubay: „Proghiera" c. SEenemé-nyével pályáiEa meg a weimari íeneverseny hegedüdíját. lagicia Sándor levente magyar népdalokat énekelt. Mind a kertői\'üket Borsy Pál levente kísérte. A weimari feneversenyre kiküldött harmadik magyar versenysŐ : Pál fi l.ásiló levente Liut : „Nocturno" és Rahmanínoff : „G moll prelude" c. műveket songoráita.
Eeután mutatták be „Bíró Máté" c. öt képből álló népballadát és ae »lgaimondó iuhásí" négy képből álló mesejátékot.
„Most Is dicsőséget szerez a magyar katona.
Dr, Wcber Elek kír. járásbíró, világi elnök megrázó erejű beszédében utalI az általános helyzetre. Ma harc van. hengsti-lyozta, mi is háborúban vagyunk és ha ebben a harcban elbukunk, akkor velünk bukik a haza. a család; a hit és minden, ami nekünk szent és drága. Akkor templomainkból az istentelenek múzeuma lesz, a szent nemzeti zászló helyébe piros rongy kerül, a család szétzüllik. és ismét gnjdcszbu kerül az, aki n vörös tébolynak ellenszegül. 1918-ban mindenütt gvözötl a magyar fegyver és míg künn állták a frontot a hős magyarika-tonák, addig ilt hennt
a hazaárulók és Istentelenek aláásták a beliö frontot. Még eszünkben van minden. Ismerjük őket, akík aláásták az országol és most is otl áll őrséget a hős magyar honvéd az orosz rónán. Most is dicsőséget szerez a magyar katona fegyverének. Rs haza gondol édesanyjára, hitvesére, gyermekére, akik imádkozva teszik" össze kezüket a távolban küzdő magyar honvédért. Testvér, ha lefekszel, gondolj arra. hogy mily irtózatos tusában küzdenek magyar
katonáink és erezzed kötelességednek, hogy
segíts a magyar honvéd hátrahagyott osaládtagfán.
Neked is kölelességed róla gondoskodni, rajta segíteni, hóna alá nyulní. Ezt kívánja tőled a Magyar Haza, a küzdő és vérző magyar honvéd, és a magyar becsület. Testvér, adj, adj és Isten is megáldd érte, amit a hős honvéd hozzátartozójának adtál. Tudom, hogy mindenki a teljesítés végső határáig fotí elmenni, amikor a magyar hősök családjáról van szó. Hogy havonta nemcsak felajánl egy bizonyos összeget, hanem azt pontosan be is fizeti. A Credo minden tagja, de az egész társadalom tudni fogja kötelességét.
Dr. Weher beszéde a szivek mélyéig hatolt és sokaknak szemébe könnyeket fakasztott.
P. Gulyás plébános előterjesztéséhez ezután számosan hozzászóltak, majd előterjesztését a hadbavonultak hozzátartozóinak segélyezésére egyhangúan elfogadták.
Dr. Geber ezután felolvasta Hegyi József honvéd (Credo -tag) harciéri levelét, amelyben n
Pető Lajos és Samu Lajos
vaskereskedés
HusébeLtér 1. sz. Nagykanizsa. Telefon: 5—95.
a Crado mindig belekaposolódott a város szoolllls megmozdulásaiba, mindig ott volt ahol segítésre volt szükség.
44
ZAUM KOZI.ON?
lfttt Imlia 16
Fontos induivalók
.1 zsidók katonai xzolf/álatát szu-bályozzu a horivédolmi törvényt ki-egészitó javaslat, amelyet a honvédői nti miniszter mar. ismertetőit. Eddig miniszteri réndolöt mondotta ki, hogy zsidó, illotónok naidÓnáS tekintendő Személy fegyvoros szói gálától nem teljesíthet. Most törvény rendezi véglegesen ezt a kérdést, A (örvénv szerint zsidók csak kisegítő szolgálatot toljesithotnok és lovon to-k^l\'zés helyett is cenk kisegítő szolgálatra vídó előképzettségben részesülnek.\'Legfontosabb nji-tása a törvénynek, hogy ez is\'fajvé-dolnii alapon áll. Tehát az tokintendő zsidónak, aki az 1941. évi XV. t.-c. (házassági törvény) szempontjából zsidó.
A honvédelmi törvén;/ novellája nemcsak a zsidókérdést rendezi, hanem a háborús helyzettol ka|)csola-tos-fontos szociális rendelkezéseket is tartalmaz, így a háborús katonai szolgálatol toljoaitó közszolgálati al-kulmazottiik, Valamint a magánál -kalmazotlak erdőkében kedvezményeket állapít meg. Többek között kimondja, hqgy a Kormányzó Ur által alapított kardos és koszorús tüzkoieszttel kitüntetettek ugyanolyan kedvezményekben .részesülnek, mjnt a mult világliáborii tűzharcosai. Ksok a kedvezmények legnagyobbrészt\'a hősi halottak hozzá tartozóira is vonatkoznak. Kgyób-ként a javaslat folcntoli a hadinót-lékot és kiterjeszti az igényjogosultak korét. \'> v A nyaralók élelmiszerellátásának kérdésében a kormány fölhatalmazása alapján.a közellátási miniszter uj rendszert vezetett be. Afifí állandó lakóbolyéról gyógyulás,, üdülés, nyaralás coljából 8 napnál1 hosszabb idóro eltávozik, a nyaralás bolyén csak ugy kaphat jegyre kiszolgáltatható ólplmiö\'zorokol, ha közellátási igazolványt szerez be. A közellátási igazolványt\' az állandó\'lakóholy szerint illplékoa községi oló.ljáróság (városokban poigármestor) adja ki. Ugyanez a rendelet kimondja, hogy ba a nyaralónak állandó lakóholyén nincs élolmiszer jegye, wagy pedig a nyaralás bolyén egyes élelmiszerek forgalmát jegyhez kötötték, holott
HILB
lemet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervallts József
«00 Iblsfwi 269.. Ultin 130.
otthon azok szabadon vasárolhatókj akkor éleim iszerjogyeket adnak ki nokí. Konyái-vál tó jegy okért az ország egész (őrületén - Budapestet kivevő -- úgy a pékeknél, mint Ogyéb üzletekben lohot konyorot vásárolni. Olyan helvoken, ahol a mull évben legalább ÚQO nyaraló voll, eturjogvcl koll bevezetni. A zsír-adag fejőnként és bólénként legfeljebb 12 deka /Bír, vagy 14 doka háj, Ülotvo .14 doka zsirszalonna, vagy pociig 15 deka bőrös zsirwzu-lonna lehet.
(*-o-)
Festessen Tisztíttasson
Púlcsics
Megkezdték a
IflHZDftti
gyapjutermelési jutalomdíj kifizetését
A 6-1.200 10-12, K. M. száinu i-endclet alapján fmegjolent a Budapesti Közlöny 19-12. évi április hó 14-i. 84. számában) a kilogrammonként 50 .fillérrel kikészített átvételi áron felül termelési jutalomdíj (prémium) illeti meg a tŐbblptgyapju után azt ;iz eladót, aki birkájáról 1012. évi augusztus hó 15-ig bezá-rólag, bárányáról |xwlig 1012. évi október hé 15-ig bezárólag több gyapjút szolgáltat bo a «Futúrádnak, vagy a »Futura* igazolt bi.sp-zománvosának. mint amennyit tavaly (az emlitell időpontig valamelyik igazolt gyapjuvovőnok átadott.
A gvapjutühhlotot igazoló adatokat a közellátásügyi miniszter jóváhagyásával kiadott Tájékoztató szerint a Futóra üt. gvapjnosztálvánál (Budapost. V., Vigadó utca 6.) kell bonyujtani. A Tájékoztatónak mógfo-lolőon az 1942. évben leszolgál ta-loll gyapjumennyiség külön igazolása nem szükséges, miután ez évben mimlon tormolő gyapjúját a 1 Kiiturának, vagy annak igazolt bizományosának tartozik ,l>oszolgállalní. Nem koll külön igazolási szolgáltatni az 1941. évi eladásról sem azoknak az eladóknak, akik 1.041. évi gyapjulermésüket közvetlenül a Futurátiak adták át. Mindazok a termelők azonban, akik 1941. évi gyapjutormésükot valamelyik igazolt k erősköd ónok, vagy gyárosnak adták át, a ténylegesen átadott gyapjn-mennyiségot kötelesok a Futuránál igazolni. Az igazolás alapjául a vasúti fuvarlevél, » feladóvovény másodpéldánya, vagy egyéb olyan ok-
mány szolgál, mollvcl a szállított gynpjumonnyiség hitelt érdemlően igazolható.
Nem jár a tonhaláéi prémium a rendelői hatálybalépése után mog-
szerzett állomány többletről, valamint a rendelőt hatálybalépése után létesített uj juhászatok állományáról i)vÍrt hírkagyapju után.
Kent hivatkozott minisztori rendo-lot a gyapjutöbblot után .járó termelési jutalomdijat (prémiumot) a közölt föltételek mellett 1943. évre is fenntartja és ezenfölül az 1042. évi szaporulatból létosított uj juharsatok állományáról, valamint az 1942. évi saját nevelésű vagy megszerzett szaporulatról nyirl gyapjú-többlotro is kiterjeszti.\'
A termolési jutalomdíj (prémium) a középfinom fésűs »A« 80 — 81 százalékos alapminőségű birkagyap-iura vonatkoztatva, kilogrammonként 2 pengőt, iiz. »A« 80—31 százalékos alapminőségű morinó bá-ránygyapjura vonatkoztatva pedig kilogrammonként 1.30 pongÓI tesz ki. A jutalomdij a gyapjú árával azonos módon, u gyapjú minősége és tiszta hozadéka" (rontlomentjo) szerint az alapárnak mogfololőon fel- és lefelé változik. \'
A Tájékoztatónak mogfololóon bo-nyujtoll igénylések alapján a Kii-tura Itt. mogkezdto a termelési jutalomdijak kifizetését és az igényjogosultság mogállapifása után miii-0011 tormolő lovonáa nélkül fogja a beszolgáltatott gyapjutöbbleto után a termolési jutuTomdijat kézhezkapni.
(>-o-)
A termésrendelet
Az idei termésű gabona csépléséről, számbavételéről, Őrléséről megjelent minisztériumi rendelet az általános rendelkezések közölt kimond{at hogy gabonának tekintendő a bura, a rozs, a kétszeres, vagyis a kenyérgabonák, továbbá a zab és árpa, mint takarmánygabonák. A rendelkezések kiterjednek a gabonára akkor is, In más terménnyel 5%-nál nagyobb arányban van keveredve.
A gabonakészletgszdálkodáshoz szükséges összeírás! és készlelnyll-vánlartási munkálatok elvégzésének egy részét a rendelet a községi elöljáróság hatáskörébe utalja és ki-
mondja, hogy az elöljáróság igénybe veheti a néptanítók közreműködését. Nem lehet igénybevenni a továbbképzésre berendelt tanítók munkáját. Abban az esetben, ha a tanítók bevonásával sem lennének elvégezhetők a munkálatok, a községi elöl -
Iáróság más megbízható személyeiét Is alkalmazhat Mind a tanítók, mind pedig az egyéb alkalmazott személyek részére kúlöndíjazást állapit meg a közellátásügyi miniszter a pénzügy- és a-vallás- és közoktatásügyi miniszterekkel egyet-értöleg.
A szükséges készlet nyilvántartási
VÁSÁROLJON
külföldi «*.*. kerékpárt Lukáts László «issajua
Ein só bat-tár 30. K*m.
munkálatok elvégzésére, továbbá a gabonaforgalom, különösen pedig a Hombár-bizományosok működésének ellenőrzése céljából a közellátásügyi miniszter a földmivelésügyi mintatérrel egyetértve a mezőgazdasági törvényes érdekképviseletek közreműködését is igénybevehet! a rendelet alapján. Ilyen érdekképviseletek az országos és kerületi mezőgazdasági kamarák, a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészeken az Erdélyi Magyar Oazdaságl Egylet.
A gabonarendelet második fe|e-zete a gabonalappal kapcsolatos Intézkedéseket tartalmazza. Ezek szerint mindazok, akik 1942 évben gabonát termelnek, kötelesek június hó 15—30-a közötti időben a községi elöljáróságtól
gabonalapot kiváltani. A gabonalap a termés nyilvántartására, a gabona beszolgáltatásának ellenőrzésére és a termelő elszámoltatására szolgál A termelőnek annyi gabonalapot kell kiváltania, ahány önállóan vezetett gazdasága van. Azoknak tehát, akiknek csak egy közság vagy város területén van földjük vagy haszonbérletük, csak egy gabonalapot kell kiváltaniuk. A gabonalapot r.. községi elöljáróság állítja ki, ugy, hogy beírja a gabonalap nyilvántartási számát, agabonalap tulajdonosának nevét és lakóhelyét. A gabonalap kiváltásával egyidejűleg a termelőnek be kell jelentenie a gazdaságának területét és szántóterületét, az 1941—42. évben gabonával, kukoricával és burgonyával bevetett területnek és az 1942—43. gazdasági évben gabonával előreláthatólag bevetésre kerülő területnek nagyságát. Azonkívül be kelt jelentenie vetömsgsiükségletét, háztartási és gazdasági kenyérga-bonaszUkséglelét. Ezeket az adatokat a községi elöljáróság mind bejegyzi a gabonalapra. Bejegyzi továbbá annak a Hombár körzetnek a számát, amelyhez a gabonalapot kiállító község tartozik, valamint azt Is, ba a gazdaság a közellátásügyi miniszter mentesítő igazolványával ellátott növénynemesi tő vagy a Növénytermelési hivatal szerződéses viszonyban álló vetómagszapo-ritó gazdaság. ,
A gabonalap kitöltése céljából a termelő által bejelentett adatokat a községi elöljáróság ellenőrzi. Ha a gabonalapra beirt és a termelő által bejelentett adatok nem egyeznek, a termelök a gabonalap kiállításától számított 15 napon belül az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjétől kérheti a beirt adatok kiigazítását. Az ilyen kérelmet a községi elöljáróság utján kell előterjeszteni. Kiigazítás esetén a beszolgáltatandő
Jttfe MÉRLEG
_-m.rW^\\ méretben
dtsHH. fit!) Süataert futtái SCHOLCZ JÁNOS I
mőrlagkéBKltG. mentor
N»Brt«nlnii. BgWjjte 30, uta. I
1942, június 10.
gabonamennyiség megfelelően vál-loilk, ha pedig a gabonát már be síulgáltaita a termelő, akkor meg felelő gabonáménnyiség visszautalásáról gondeskodás történik.
a gabonalipot díjmentesen szol-illatja ki a községi elöljáróság a termelőnek. Minden termelő 1944. július hó 31-ig köteles megőrizni gabonalapját. Ha valaki gabomlap-fat elveszítené, ugy köteles azt 8 nap alatt az elöljáróságon bejelenteni és gaconalapmásodlatát kiváltani. .A másodlatért 10 pengő kiállítani dijat kell fizetni. (s-o—)
Betegbiztosítás szabad orvosválasztással
A Mngynr Biztosítást udoinúnyi Társulat, mint megírtuk már, a gyógykezelési költségek biztosítása tárgyában ankétot bivott Oaaxe* a mulyát most tartott meg. Ezen a törvényes ón a szabad * társuláson alakuló \'\'-érdekképviseletek kiküldöttei aiullett inegjelontek a munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselői is. Értékéé felszólalások alapján az a vélemény alakult ki, hogy a koráéi intézményes megoldása közérdekű azok részére, akik az OTI, MA Hl, OMHI, OT1ÍA szervezetének nem tagjai. Az uj intézmény megvalósításának formáját illetően az ankéton hangsúlyozták, hogy a ít/rx-iális biztosítási keretek kiterjesztése nem kívánatos, továbbá el kell tekinteni a kérdésnek egyesületi alapon való kidolgozásától is és egyedüli megoldásnak a szabad orvosválasztás lehetőségét "inogvalósító magánbiztosítást, mint a/, ország közgazdasági életének bevált és kiforrott intézményét kell tekinteni. A kérdést a kamarák és magánérdek képviselő tek tovább tanulmányozzák, az eredményeket pedíg ogy szeptemberi ujabb ankét foglal jnmajd össze.
ZAL\'AI KÖZLÖNY\'
női honvédelmi
ceznek Nagykanizsán munkaszolgálatra
A kUkanlzulak is kitesznek magukírt
A női liunvédylini muukaazolgálat bizottsága nap-nap mellett végzi lelkes munkáját Farkas Vilma ve-zotéso idatt a polgári fiúiskola földszinti termében. Meg kelt hogyni, Nagykanizsa hazafias magyar nő-társudulmu megértette és átérozto a Magyar Haza hivó szavát, mort oly azé\'pen jelentkeznek, hogy Nagykanizsa sommivcl som maradt hátra a többi testvérvárosok nóí jelentkezői mögött. Ezren és ozron jelentkeznek a honvédelmi munkaszolgálatra a megkövetolt korban. A társadalom minden rétegéből je-
lentkeznek leányok, asszonyok. Kis-kanizsa derék magyar nÓÍ* itt .derekasan kitesznek magukért. Tévoa azonban az a fölfogás, mintha a jelent közötte kot más városba vinnék munkaszolgálatra. A jelentkezés nem szolgai mást, mint a honvédelmi munkaszolgálatra alkalmas nók nyilvántartását, hogy amonoyi-lion azükség lonno rájuk, a Magyar Haza úreájuk is számithat.
Akík még nem jolontkeztek, to-gyék ineii mielőbb, hogy a jelentkezést lezárni lelwssen.
A kormány nem szünteti meg a badacsonyi bazaltbányákat
bányához vozeté kisvasút épitéséhoz szüíiöégoa anyag hiánya miatt som tartotta idós\'zorünok a badaüHonyi bazaltbánvák .mogszüntotósót.
(Jróí ]ínzlerházy közölto a miniszter érteaitéaét az érdokolt lakossággal, ahol a hir érthotóon nagy örömöt váltott ki.
Az intézkodés ujabb bizonyítéka a magyar nemzeti kormány szociális érzésének és népi politikájának, „ mely nyomatékosan sulvt helyez a munkásság kenyerének biztosi-
Varga József miniszter tevéiben értesítette Eszteiházv Móric gróf országgyűlési képviselőt, hogy a badacsonyi bazalt bányák megszüntetésének", illetve át helyez totéséuok torvét elejtette. Ugyanis tekintettel volt a bányában foglalkoztatott lakosság helyzetére, akik a megszün-totés vagyátholyezletés folytan ke-nyorükol veszítették volna én így a inai viszonvok között nem tartolta azt megenged hotönok, de meg a bányából termelt kavicsanyag szükségszerű pótlása végolt nyitandó uj
Szép győzelmével megtartotta második helyét a Vasút
NVTK—Szekszárd 4: 0 (1:9)
Vozotto \'Kápolnási. Változatos elsó félidó után a Vasút második lélidóbon fölényt harcol" ki ós győz. A csapat minden ogyes tagja jól szorepölt. A gólokat Pum (5), és Juhász lottók, Ezzel a gyözeíommel a Vasút biztosította a második ho-lyot a déldunántuli bajnokságban.
Eredmények
^Magyarország—Horvátország 1:1
Haladás—Szabadka 7:3 (8:0). Törekvés—MSB 1:0 (0:0). Pénzügy—DVAC 8:1 (0:1). . PVBK-Apatín 8:2 (2:1). ÜVSIi-DPAC 10:1 (2:0).
Szent Antal napi tréfabetörés KIskanizsán
SzeilembetÖrés régi népszokás Sáskaországban
Nem mindennapi esemény tartja izgalomban iuskanizsa lakosságát. Szombat délulán ugyanis érdekes helyre hívtak meg iMínnüjiket egy kis »hcly-fizini szemlére , egy kiskanizsai gazda, Horváth Johanecz Józscr Elórián-tér 1. számú házába. A ház körül hatalmas tömeg tárgyalja az érdekes betörés cselét. Mindenki szelIerrJbctÖrőről beszél. Szép léglnkapus^ajtón át egy gondozott udvarra, majd a folyosón keresztút az úgynevezett kiskanizsai ház ^nagy szo-
bájába térülik be, ahol épj>en Talabér György kiskanizsai őrsvezető magyarázza Horváthnó-nak, hogy bűncselekmény nem történt, mert atnint átvizsgáltak mindent, megállapították, hogy a betörő nem vitt el semmit, nem scmmisjlelt meg egyetlen tárgyat sem. Szemünk a csupasz Tálakra téved, ahonnan a megszokott képek hiányoztak. Do mégsem. Mert furcsa összevisz-
j szaságban lent voltak a földön, ágyon, fal mellé támasztva. Az
I ágyak széthányva, asztalok, szé-
BUTOR vtm
¦¦gykanlsM, Horthy Mlklót-ut 4.
kuk felborítva ntujy óvaiosa^r gal. de a Wtfkréjry ajtón feszege iéi. nyomait láttuk, sőt az ajtó tárva-nyitva, betőle a ruhák ki-szórva hevertek a földön, A híres kiskimizsai *;sublóton^ minden üvegpohár,1 kÓp, csecsebecse felboritva; a divány támlája a földön, n nagy asztal féloldalt dőlve, a sublótfiók félig kihúzva, de a kisgazda *Sublótwert-heini\' kasszájából nem hiányzott egy fillér sem. Négyszáz pengő In^aylalami^r^kfldt a ;íi-ók rejtett zugában. Az asszony éppen elmeséli a kíváncsi tömeg nek, hogy egy évvel ezelőtt Szt. Antal napján ugyanez volt a helyzet. Valaki betört, mindent széjjelhányt, söt a pénzt kiszórta a padlóra, itt valami szellemjárás lehetett — hajtogatták, De az egyjk élelmes kiskanizsai fitt azonnal ImegtalálU a padlón a \'szeUe^betöroV bal-lábujlenyomatát a padlón és az ágyakon. De ezzel kevésbbé törődnek a luskanizsaiak. Mindenki szellem járásról bcazéJ. Egyesek tudni vélik, hogy Hor-váthék bizonyára valamit Ígértek régebl>en a Szent Antalnak és ezt nem váltották be, azért most itt a bűnhődés. t
Senki -som gondol az agyafúrt tréfuesináióra, aki most valahol megbújva a markába nevei. Ez a tréfacüinálás különösen régebben -divata volt KIskanizsán. Még gyermekkorunk idejéből tisztán emlékszünk arra, hogy az István-«sti korbácsolok Kis-kanizsán mennyi agyafqrt tréfát csináltuk. Például, liu kévi éjjel nem eresztették be valahová őket korbácsolni, akkor vagy a kapu, vagy az utcaajtó került a tizedik szomszéd szénáspajtájába. Egy esetben a Ci-gónyutcai legények egy hajlonj vágott és rakott öl fa alá rojtot-ték az ajtót, ugy, hogy. hejtej^j nem tudtak ráa4ft<&u\',
* káromkodást lattá ét « «Sfnréaay bSnfea^ll
itilllHIMIII
viíiroljiin blinlofiiniitl uolld fiiban g
VtaAsV QVvU«.A I
PS-wt * ífiim».t«, éku*rfeinll T«l. -
ANANVAT
gggq
KöszönetnylIvAnltág. <
Mindazon jóbarálaim és lamé, röselm, kik felejthetetlen drága 16 férjem
T6th Qyflr.y
tcim-tOaén megktlcnéaukkel vagy barmi más módon mélységes (lalmaraban osztoaü szívesek, voltak, fogadjak etuloii 1» MUa, köszönetem kifejezését.
ö*v. Tóth Gyorgyné,
FERENCJŐ7SEF
KESERŰVÍZ
ZAL\'AI KOZLÖNU
1942. június 16
NAPIREND:
Gyógyszertári Ügyelőt: Ma Igaz-¦*K gyogysaertár Fő ut 12. az.
KiekanisBán a* ottani gyógyszertár állandó ügyeletes saolgalatot tart.
A GÖZPORDÖ uyitv* ws. reggel 6 áraUU *st« 6 Órák. (Hétfő, szerda, ptotek dóiutia *s kedden agósx n«p Bóknak.) Telefon; 580.
NapUUr: Június 16. Kedd. Rom. kat. fi. l\'orűiKi, - Protestáns Jusztin. - Izr. Thmm. 1.
— (A Kegyesrendiek birtokvétele Dél Somogyban)
A, Magvar Kegyos Tanítóiond megvásarolta a bolcsapusztai Kivin ¦ alr birtokot. Az ingó éa ingatlan vágyon leltározása már megtörtént.
— (A Zrínyi* csoport hangversenye Csáktornyán)
A Vitézi Rend Zrínyi Csoiwrtjá-nak Csáktornyái Magyar Vogyoa Énekkara oIbő nyilvános hangvorao-nyét rendozlo meg a Lerontó Otthonban. A hangverseny iránt óriási volt az érdoklodéfl. Nagy Károly polgári iskolai igazgató a műsort kitűnően állította össze, amoly körött muraközi darabok is szorepoltck muraközi nvolvon. A hangversenyen közreműködtek Burgolics látván hegedű, Bolvanacz György zongora és Novak Ferenc harmonika szólója. Annak ellenére, hogy a vármegyei színészek buesuolóadásukat tartották, a hangvorsonv tolt ház olótt folyt lo.
— (AnyakOnyvl hírek)
Nagykanizsán az olrault héten az alábbi anyakönyvi bojogyzósek történtek: Szölotott 10 fiu és 10 leány: Filák Józsof cipész mester és Csanádi Máriának rk. fia, Márkus Mihály kocsis 6b Varga Annának rk. leánya, dr. Deutech Kálmán ügyvéd és Korsznik Dorottyának rk. fia, Kirchnor László koreekodő óa Faragó Évának izr. fia, Martinék látván járásbiróaági tisztvisolé és Hof-fer Margitnak rk. leánya, Balog János magántieztvisoló és Horváth Horváth Gizellának rk. fia, Kovács István földműves és Balassa Erzsó-
bstrtek rk. fia, Stampfel Lánló kereskedelmi utazó ób Horváth Máriának rk. leánya és fia, Zöldi Józsof MAV mozdonyvezető és Auor Máriának rk. leánya, Farsang János asztalos segéd és Huszár Máriának rk. leánya, Kepe János aortéskoros-kodó és Runies Katalinnak rk. leánya, Fater János MAV műszaki altiszt és Nagy Rozáliának rk. fia, Kránícz József in. kir. posta altiszt és Bakó Juliannának rk. fia, Csengődi János napszámos és Dávidovicfl Juliannának rk. fia, Horváth István munkás és Kuniánovics Rozáliának rk. leánya, Lányi Foronc MAV mozdonyvezető és Nagy Erssébotnok rk. leánya. Házasságon kivüt születő tt t fiu és l leány, (Házasságot kötött l pár; Balassa Józsof gyári munkás és Farkas Mária rk. — Meghaltak kilencen: Ozv. Zieglor Ignáenó Rózsa iírzsébot rk. 80 éves, özv. Horváth Istvánná Nemes Toré-zia rk. 72 éves, Nagyidsi Sándor rk. 7 éves, Tóth Istvánná Bicsak Anna rk, 02 éves, KopO Anna rk. 8 n;i|Ki>, Szántó Józsof rk. 43 éves, Kolo Teréziu rk. 8 botos. Tóth György magánzó rk. 6ÍÍ éves. — (Zászlószentelés a Csáktornya! polgári Iskolában)
A caáktomyai polgári iskola növendékei szombaton tartolták olsÓ magyar ballagásukat. Vasárnap délelőtt a polgári iskolában Qnnopélye-uon szentelték fel a magyar nemzeti zászlót, amolyot a postszontorzsé-boti leánypolgári iskola növendékeitói kaptak a Csáktornyái polgúneták
•miákol. Az ünnepélyes zAsrlAseen-telóst a polgári iskola udvarán megtartott tábori misén tartották meg.
— (Magyar járőr a szovjet vonalak mögött) . ,
Fonti cimmel jelent meg a Vilézi Rond Zrínyi Csoportja »Rogényos hóstörténotok" cirnü könyvsorozatának legújabb száma Bányász László t. hadnagy tollából. A regény a szovjelarcvonalon küzdő honvédőink számtalan hóstottéhól ragad ki egyet, hogy ondéket állítson az örök magyar katona .önföláldozó hósiossé-génok és támadó szellemének. A könyv ára busz fillér. Kapható könyvárusi, utcai forgalomban n mogroudolhotó a Vitézi Rond Zrínyi Csoportjánál Budapest, VITT., Reviczky utca 4/b,
— a „UccIűq Rcf[Io"
cimü olasz ogyotemi ifjúsági la)) a magyar-olasz barátságnak H7.cn-lolt külön számot adott ki. A Triest-hon mogjolonó lapba Lanza, a fasiszta ogyotemi ifjúság ottani vozn-töjo irt vezéreikkot a magvai- és az olasz egyetemi Ifjúság találkozója alkalmából. A lap szép mélynyomása kéix>kot közül a kolozsvári Mátyás király-szoborról, a magyar honvédségről* a Ilorthy-kupáröl, Ca-vallero olasz vozérkari főnök budapesti látogatásáról és a két nem-zol barátságának más mozzanatairól. Az olasz - - magyar fegyver barátságról, kulturális közösségről, sport kapcsolatokról és a két nemzet világszemléletének rokonságáról érdekes cikkek számoliuik he. A külön számban minden cíkk olasz és magyar nyelven jelent meg.
DRQVAVDLGYI
tfILLaWOS BRA^SZQlGflLTATÓ R.-T.
¦ ukutrO f Bl vllégoaltéa minden » 111 ¦ m o ¦ kérdésben Cnongeryut Sí, telefon 294.
Aramaaámlék ffcutéM, rokluméolók, hlbabejelentéuk
Sugár.ut 2, I. emelet, telefon 213.
Könyvnyomda, könyvkötóS2e»,| vonalozó Intézet, (Izlotl könyvek és, dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai aapllap szerkesztőségié és kiadóhivatala
Készítünk;
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, átjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esket égi értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON: 78.
Gyártunk i
(Ízleli könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzeleket és tömböket, minta-zaeskókat. zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb, elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Halálon HéltUh én vagyon-ulkobzáxoh Ctehoraxaaban
Prága, június 16 (MTI) Mint hivataloson Jc. lentik, n prágai rögtönitek\') bt íósáft június ÍKón 11 személyt köztok .2 zsidót, a hrüiini rög. tönilélö bíróság pedig 8 személyt .kőztük II zsidót halálra ilélr. Az itélclckct végrehajtói, ták. Az\' elitéltek vagyonát elkobozták.
IWÓIII&STÍ8II
telvenünk
lapunk iivomdílíban 4 középiskolát |ó eredménnyé! végzeit lohb hitből való liui. Hadiárra vagy hadirokkant gyermeke előnyben részeiül
OüMlJavH* tanuló felvétetik. Érdeklődni. Autdtxakuztet. Eriiébebtér 1, -Ugyanott DBopel-muiai- eladó. 17ÍÖ
Kőműves ét cserepén klmn«nmit-hrrnk alanlkozlk. Tetojavllást válUI. Cím: Deak-téi 12.
MXkAiir-Vtilii.
Egy rügy >t)I>ó bellratt ketten uímvhi ajtó öltadó. Batthyanyu. 8. tz. 1731
HÁZ ÉS INGATLAN
Ktslaludy-utea 2/c. alatt komfortot csalid! urihai, tizenkét évit; addmenttfl, sülösén eladó. Érdeklődni Csengery-nl 7, naponta \'2-3 óra köiöU UU)
BÚTOROZOTT SZOBA "
Szép utcai hutoroxott szoba kiidó július 1-iie. Ctengery-ut 36. 1729
Az őrangyal gyoayauaortárbaa le-
Icjtell valaki egy nöl ernyőt. 1727
rUrgttay grafológus Éíleály-u. 37.
ilatt fogad.
Képeit wíf,:
l&golosobbaa keretest
Horváth Lajos, Fő-ut 3.
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyarald cimét. A kiadóhivatal portómen-tcsen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
ZMLKI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAFIUIP. IlUlls: „KIigaadaaiglK. T. KsayklllavA ••IsUa kiadó: ZilalUr.lv. Ny oamtoli i « „Kdg.liluagl R. T. K«yyl.»li«i»
¦yiaMIUv K.jj».»i... ms^MUI Ij\'.Ji bút \'\'«¦>\';;.!
338991
650654
gU. évldytm, 136. tzam.
Nagykanizsa, 1942. Junlut 17. szerda
Ara 12 Iliiéi
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SmMMttM* *> kliiilílilvoial; Fíut í>. uim.
%^»^^M°SJo;tt Felelös szer^sztö: Barbarlts Lajot
ElöttzetóaJ in: egy hónapra 2 pengi) 50 HU**
negyedévre 7 pengő 20 BUlér. Egyea szám: hétköznap 121III., nombatoa 10 íill.
Nagyurunk
holnap ftmtepH szülelésnapját. Ls Ve* az egész magyar nemzet. Az egész ország. F,s mindenütt, ahol csak magyar ember él, aki összeforrott édes hazájával, akit szive, vére, érzelmi közössége összekapcsol a magyarsággal, Talán még soha egy alkaromkor oly bensőségesen, oly melegen, mint amdkor\' a magyar nemzet, a magyar nép sorsdöntő óráit éli és a sors forgandó kerekében a kártya : lenni, vagy nem\' lenni I Amikor fiaink, testvéreink irják fegyvereik sznronyávnl az ujabb történelmet ós lángpallosu kerubokként flzik-hajtják a kereszténység és kultúra pokoli ellenséget és Isten ostorának szerepét töltik 1** a messzi orosz síkságon, hogy felszabadítsák Európát Belzebub hordóitól. Talán még sohasem hangzott el oly bensőséges ima, oly igaz szívből feltörő fohász,! mint holnap, amikor a nngy magyar család minden tagja egymás kezét keresve-fogva, a komoly történelmi időktől áthatottnn imádságos lélekkel árra kéri az Egek Urát, hogy áldja ?vedjé, őrizze meg nekünk a ím Szent Férfiunkul, a legelső magyar embert, a nagy\' magyar család, édesatyját — vitéz nagybányai Horthy Miklóst
Mennyi varázserő, mennyi lel-kesités, mennyi reménység vau e névben, annuk honiozójában, fcnkölt személyében.
Minden magyar ünnepi arculattal, ünnepi érzésekkel és ünnepi lelkülettel tekint n budai vár relé,\' ahol a magyari nép jóságos édesatyja ünnepli a Gondviselés kegyétői megáldot-tan születésnapját és őrömmel\' tekint egy ország népének sze-\\ retetére^iszteletore. hódoiatára, ragaszkodására és hűségére. Mert a magyar uÓp minden fiának rajongó szerctcle és becsülése árad\' szent láva folyamként a budai vár felé, hogy minden salaktól megtisztulva, mint égő csipkebokor lobogjon Nagyurunk előtt, hogy érezze, hogy a magyar nemzet minden hűséges fiának mélységes nódola-ta és szeretete övezi körül és együtt örül Vele, együtt érez Vele, szive-lelkc tántoríthatatlan hűséggel \'dobog feléje. Ügy mint a család minden tagja a gondos, körültekintő, övéiért élő-haló családfője, édesatyja iránt. Mert ez a szent érzelmi kapocs füzt össze a nemzet minden. fiát nagyurunkkal, fcnkölt Hitvesével, a Kormányzóheiyeltessel és magas családjával. Es\'oz \' mélyebb gyökereket, vert, mint egykor Pozsonyban a főurak elkötelezettsége- : Moriamur pro re-Rc nőst no .. ¦ mert nhit vérünk, a ml fajtánk, aki együtt él,
Német tengeralattjáró vakmerő támadása Amerika partjainál
Az Jtoroma és 8idi Rezegh közötti osata Tobruk külső védelmi vonaláért folyik
Az USA csatahajók helyett repülőgépeket gyárt
Berlin, június 17 A német véderő főparancsnoksága közli :
A bolsevisták a három sikertelenül végződött partraszállási kísérlet után kedden éjszaka rnógegyszer meg próbál Iák, hogy a keresi félszigeten 6 csónakkal parlraszáUjnuak. Mielőtt azonban a bolsevisták megvetették volna lábukat a parton, a ixtrii ütegek azonnal rneg-índUották a tüzelést. 01 csónakot visszatérésre kényszerilettek, a hatodikat.pedig legénységével együtt német parti ütegek elsüllyesztették.
Amsterdam, június 17 Washingtoni jelentés szerint j az Egyesült Államok haditenge-i részeiének vezetősége clhntároz-I ta, hogy félbeszakítja az uj csu-J tahajók építési terveit és minden i erejével a légi harci erők növelését igyekszik elérni. Az egyik amerikai szenátor véleménye szerint fordulópont következett be az amerikai haditengerészetnek a csatahajókról való felfogásában, mégpedig főleg a ko-ralltengeri és a MUrway körüli legutóbbi osemónyek alapján.
„(főmmel megtanította nz angolokat arra. hogy a második arcvonalat Észak-Afrikának hívjak"
«Né kanyarodva, elérték a tengerpartot s ezzel olyan hadműveletei hajtottak végre, amelyet az angol hadsereg parancsnoka, Bitehie, kélséglcleufil lehetetlennek tarlóit, különben idejében visszavonta volna Tobruk feló ;tz Acroma kórnyékén áltó csapatokat.
Berlin június 17 A Német Távirati Iroda katonai munkatársa az északafrikai harcokról a következőket jelenti :
Az afrikai hadszíntéren a 8. angol hadsereg hatalmas veresége alakult ki. A német és olasz kötelékek Bír Hacheim roham-mat való elfoglalása után ószak
Ezeket a ősapátokul most bekerítették ós megsemmJtésük küszöbön «11.
Hommclnuk azonban ez u hadművelete már a muité, inert megkezdődött a harcok negyedik szakasza, amelyben Kömmel friss erőkkel — amelyeket még Bír Hacheim ostroma, idején vont össze — keleti irányban támadásba ment át.
A brit jelentések zavaros helyzetről beszélnek. A helyzet valóban zavurbaejtö, de nem zavaros, mert lüszen a mostani helyzetet a tengelyhaderők kény szcrilelték ki lépésről-lépésre. Tehát mi is tulajdonkénem hadműveleti célja Bommeinek ? —-
teszi fel a kérdést a Német Távirati Iroda katonai munkatársa. — E\' kérdés megítélésénél szem elölt kell tartant az ütközet kezdetét és abból a tényből kell kiindulni, hogy május *2(i-a előtt Bőmmel főhadiszállásán nagy angol támadás tervének jelei váltak bizonyossá. Dönteni kellett tehát: védekezéssel zuz-zák-e szét a brit szándékokat, vagy pedig megelőzzék a támadást. Bőmmel támadásru szánta rá magát, azzal n céllal, hogy , szétzúzza az1 ellenséges támadó I erőket. Ezt a célját jóformán
már el is érte. Célja elérésében ugyanis a sivatagi liarcru különösen alkalmas fegyvereket használta fel.
Az ellenség veszteségeiről szóló számadatok várható közzététele bebizonyítja majd az egész világnak, hogy az olaszok ós a németek ezen a hadszíntéren megtörték a 8. angol hadsereg támadó erejét. Az angolok ezúttal közvetlenül az arcvonal mögött nagy és kitűnően felszereli javjtómühelyt rendeztek ne, tekintettel korábbi támadásaikban szerzett tapasztalataikra, amikor igen megsérült páncél-kocsijaikat kijavítás végett mesz-sze Egyiptomba kellett küldeniük, tigy, hogy azok harcbave-lése hosszú időre lehetetlenné vált. Bőmmel a javítómühelvt most teljesen szétrombolta. Ez a veszteség a legsúlyosabban érinti a briteket.
Mamik az angolok 1» veszélyesnek látják a helyzetet.
Ezt\' kétségtelenül bizonyítja az ü tóny, hogy két nagy hajókaravánt "indítottak el szokatlanul erős kísérettel a súlyosan veszélyeztetett ""Földközi-tengeren kérésziül. Tudjuk, hogy ez a két vállalkozás rájuk nézve negatív eredménnyel Ós nagy veszteségekkel járt. Bőmmel hadmüve- ¦ \'létei nem engedtek időt arra, hogy a Jő reménység-fok megkerülésével hozzanak a hadszíntérre utánpótlást és hadianyagot. Kénytelenek voltak tehát a rendelkezésre álló hadihajókat és cirkálókat összeszedni, hogy gyors segélyt hozzanak Auchin-leek számára. Az olasz légihad-erő a német repülőgépekkel együtt,\'valamint u haditengeré-iFotrUfete nv, 5. oldalon!
együtt érez, együtt szenved1 és egvütt örvend — nemzetével.
Nagyurunk születésnapjának előestéjén összedobban minden magyar sziv szent ünnepi ..hangulatban és imára kulcsolt kézzel arra kéri a magyarok jóságos Istenét, yki nekünk öt küldőnként adta, hogy kivezesse népét a szomorú rabságból, kietlen trianoni pusztaságbói.hogy tartsa meg Qt nekünk, hogy to-
vább világíthasson, hogy tovább országolhasson, hogy továbbvezethesse népét ós szolgálhassa boldogulását ós naggyátételét, mig a trianoni hőliérok kovácsolta rablánc utolsó szeme is Lepaltuiük a felszabadított magyarságról és egy. oivszúg.hatle-lujás ünnepén nemzetével együtt zenghesse a felemelt magyari nép háluénekét, uz ujjongón n magasan feltörő Tcdeumol,
Nagykanizsa magyarsága minden szeretetét, minden hűségét, minden ragaszkodásai és minden tiszteletét, adja a mai előestén a budai vár fenkölt urának, ami Nagyurunknak, a,legelső magyar embernek, akit a jóságos Isten nekünk még soká, még nagyon soká éltesse.
Öt B.i
_gftL\'AI KOZLONV
Ullein-Revíczky Antal meghatalmazott miniszter, sajtófőnök a fascista-párt szókházában és a Forum Mussolinin
a
felhívás 1 ""
Felhívom a httlgyközöoiég szivet t (gyeimét, hogy lauuoraltam, Kérem (ovAbbra ia szíves támogatásukat.
CSAPÓ FERWtó üőf tuba.
au««S« MftOmá*Mk hatkOln.iprjVoH
BatUptet I. Mltoria
0.40 Torna. Hirek. Közlemények, Hangleni özek.. — 10 Hirek,. — 11.10 Nemzotközi vizjelzőszolgalat,
— 12 Harangszó. Hímnujs. ldőjá-résielontós. — 18.40 Hirek. — 18.20 Időjelzés ós vízállásjelentés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 16 Árfolyam birok, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Hirek salo-vák és ruszin nyolTen. — 19 Hirek magyar, némot és román nyelven,
— 21.40 Hirok. — 28 Hirek német, olasz, angol éa francia nyelven.
— 24 Hirek. BUDAPEST I.
17.15 Pert is Jenő cigányzenekara,
— 17.50 Felolvasás. — 18.20 Honvéd műsor. — 19.2Í Solymossy Lajos jazz-zongoras/iAmai. —- 19.40 Bilicsí Tivadar esovegéso. —¦ 19.60 Török Erzsébot énekel. 20.10 Kárpáti Aurél mogemlékozéso Színi Gyula halála 10 eves évfordulóján.
Májd »A foketo pásztor*. Idill. Irta Színi Gyula. \'?0.40 -Japán-est. - 22.1Ú Ózon az otthon. -— 28.26 Richárd Ütrouss: Imigyen szól a Zaratluislra, szimfonikus költemény.
BUDAPEST II.
18.80 Francia nyelvoktatás. —
19 Sztravinszkij 60 éves. Saját müvei. - - 19.30 Felolvasás. — 20 Hirok. --- 20.10 Tabanyi Mihály jazz-együttose. - 20.40 Dr. Massanok Gábor csevegése. - - 21.05 A Folyamerők fuvószonekara. — 22,10 Vidék Józsof cigány zenekara. — 22.85 Tánczene.
Csütörtök BUDAPEST i.
10.15 Szórakoztató zene. rr 11.20 Zonekuri müvok. - 11.40 Felolvasás. —- 12.10 Légierők fuvószonor kara. 18.80 Ilon védőink üzennek. ~-: 1,4 Lovászi Ferenc cigányzenekara. -- 15.20 Horthy Miklós a <>l)atok szárnyán*. Előadja az 1. honvéd, gyalogozred¦ fuvóázenokora az 1. hadtest kai \'paszományoa szúm-vivi\'i tanfolyam enukkarának közreműködésével. 3.6.15 Ruszin hallgatóinknak.
17.10 Lehár Forone müvoibÓL — 17.45 Lovag Bolberátz Károly iparügyi előadása. \' - ih A MÜVE Szép-mivesék juniálisának közvei ítéso a Vidám Színházból. 1 19.20 Kóréh Endre magyar nótákat énekel, kíséri Uláh Kálmán-cigány zenokura. -20 a Fóméltósagu liorniányzó Unit köszönti születésnapján Kúllay Miklós m. kir. miniszterelnök. — 20.10 Uadiuigyavutás. A közvetítést a m. kir. bolyai János honvéd műszaki akadémiáról vezeti liudinszky Sándor. — 20.80 Az Operaház Zene-karu. — 22.10 Üzen az otthon. — 28.25 Tánczene. BUDAPEST II.
16.15 Tánczene. 17.85 A Kőbányai Általános .Munkásdalkör. —-18.80 Gyors i ró tan folyam. — 19 A MOVfi Szópmiveöek juniáliaának folytatása. •— 19.86 Felolvasás. —
20 Hirek. — 20.20 Báthy Anna énekel. - 20.45 Vitéz Szatlunáry Lajos alóadúoa. — 21,10 Wohnor Uúza orgonál. — 22.10 Balattrész-Jutsk,
lióma, junisu 17 Ullein-Reviczky Antal rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, sajtófőnök tegnap délután a fascistapárt római székházába ment, ahol lerótta, kegyolotét a forradalomért öleseitek emlékműve előtt. Ulloin-Roviczkv Antal ezután meglátogatta
A minap Nagykanizsára utaztam. Székoslohervároit kóridbolül negyven\' szutykos, rongyos, vérojtósöa munkás igyekezett magúnak, uiog a motyójánaic egy kis bolyét kikönyökölni Kél Ul.-ad osztályú kocsiban. Idegenszerű beszédjük tüstént megütötte a fülömét. Mindjárt gondoltam, ezek-csakis uiuraköziek lehetnek. Nem csalódtam. Azok voltak. Hirtelen fölkerekedtem hát és közéjük furakodtam. A legtöbbjük 16— 19 évos suttyófiu volt. Meglőtt térti alig néhány szorongott Köztük a hériugdobozszorü fülkében. Csak abban hasonlítottak egymáshoz, hogy. ugy zsibongtuk, mint a ketrecbe zart étioa kakasok, no és hogy valumony-nyion olyan fanyurkouvüok voltak, mintha vackorba haraptak volna. Amilyen boldog nekibuzdulásául ős szeretettől siotiom közéjük, olyan íájdulinuaan ütött szíven bárdolatlan modoruk, nyers tiszteletlenségük, elégedetlenségük őb iogfőképpen a Kiiicamodott nyelvük.
Mert oz az idioma minden volt, csuk muraközi nom. Szörnyön boaz-szuntott, hogy - mihelyt szóba olegyedtom volük felrántottuk elégedet lenség ük patakjának zsilipoit éa lámzuditoitúk panaszukat. Sokut-lottúk az ellátás nehézségűit, viszont kovosellették a bért. Szidták.a vasutat, hogy olyan távol foglalkoztatja Őket es nógy hotenként csak egyszer, szombaton ruccanhatnak haza. Duzzogtuk, hogy lovonteszolgídatra oszt-
a Forum Mussolinit, valamint a népmüvolésűgyi¦.minisztériumot, a hol Pavalíni miniszter fogadta. Az olasz népnevelésügyi miniszter bzí-vob mogbeszélést folytatott Ulloin-Roviczky Antal rendkívüli követ és uieg huta hu ázott miniszterrel.
ják be ékei, holott erre nekik semmi szükségük Btb. Vitéz Horváth Ferenc országgyűlési képviselő térdóig koptatta a lubát, inig keresőiét kilincsolt ki nekik, ezek podíg ily un tüskés hálátlansággal fizetik meg jóságát és fáradozásait. Csakhamar kiderüli, hogy valaki odahaza uszítja őket. De azt nem árullak el, ki az a .Indás.
Miközbou a háboru-okozta zökku-nőkot i» a magyarok terhére könyvelték ol, egymás után olóüzodlék iszákjukból a gyönyörű foszlősbélü illatos, fohór kenyeret és farkasétvággyal dobálták a gallérjuk mögé a tustölf szalonnál inog n kolbászt.
És özek mortok koplalásról bőszeim.,.
Most már aztán jómagáin tettem le a garast. A fejűkre olvastam, hogy u jugoszláv uralom alatt is volt már lovontekiképzés, csak hogy akkor a leventéket szokoloknak nevezték- Megemlítettem, hogy ukí a mai világban kalácsfohérségu konyo-rol éfl a totojébo kolbászt onotik: uz no kusoregjen, mert odahaza, ku-koricakenyorot fogyaszt vöröshagymával vagy retekkel. Eszükbe hoztam, hogy régebbi szláv kormányuk idojun valamivel mosszobb kuliolt gyalogolniuk, pl. Zágrábig, Bródig, bolgradig. éa aukor is csak nugyno-hezen és .potoni napszámért dolgozhattuk; hogy a muraközi hajadonokai akkor a züllés fertőjébe kergetto a nyomor, hogy a legényekot-lopás-
1942. június 11
BÚTORT
ssakfisletbflD, (3 A BOR műivulalotnáU
vük,Ln ***J füiiílelj-sa.
ra, sót gyilkosságra kónyszoritetfe az éhség; hogy az anyanyelvüket mogutáltatták volük; hogy u vallásukból sokakat pravoszláv hitre kény szer itottek, stb.
Az érett férfiak helyeslően l>ó-lingatlak, a tdhederok pedig hirtelen elcsitultak, mikor feltartani olŐttük az érem másik fölét in. Mog is tudakolták, honnan ismorem ilyen jól a szorb ídők viszonvait? Loszállüs-kor elbúcsúztam tőlük és kértem őket, tanulják mog anyanyelvüket. Végül még csak uzt szedtem ki boló-hik, miért szégyellenék muraközi szlovén \'nyelven beszélni ? Miért tagadják még származásukat? Erre a Kómám nem kaptam választ az aranyi íjaktól. Ellenben, egy öregebb férfi kihökte az igazat. Azért nom társalognak anyanyelvükön, r mert idegén tanítóik megtiltották nekik, hogy. ezen a nnovotsoges^ és »oatoba« iivolyen fejezzék ki gondolataikat, tízért még- a\'hangsúlykura is ügyelnek, hogy no legyen esetleg hazai zuinntja es csengése..
(Végo köv.)
A sötétség háborúja a megszállt területeken
Berlin, jtmiiis 17 ¦ A nrágui merénylet és tragikus kövei kcjtméiiye fokozott mértékben a néniét hntabui körben lévő megszállt terülő-, tok re irány Rótt a a világ érdeklődését. Heydrieli birodalmi pro-tek tor-helyettes élete elleni merényletet joggal tekintheljük n Német , Birodalom és katonái, valamint politikai szempontból •"ellenőrzése alatt álló területek •közötti ellentétek legkomolyabb eseményének. Ezzel kapcsolatban Berlinben nem kis jelentőségű dolognak tartják, hogy az utóbbi időben több ország területén sorozatos terrorcselekmények történtek\\ iííszak- és Kc-lotcurópából, továbbá a nyugati országokból is hallottunk híreket, amelyek n német megszálló csapatok :tn#jni ellen irányuló merónyletekről számolnak be. Ezekéi ax-oseméttyoket ui. ellen, séges; propaganda már olyanétv tebaroben kezdte felfogni^ hogy u néiuetimegszálló csapatok eJ-I len nugj\'szabásu íelkelós. van készülőben^ miáltal ri«fly másoi--dik sőt talán harmadik front kialakulása is lehotővé válik
Brit központ
i Berlinbten-ir egyáltalán nem tartják-.fizüksógeflnok,v-hog,y nz utóbbi Riőben lupa/iztaihaíó pro-« pngandífc kiindulópontját (kutassák, A prágai-flijerénykot¦ szellő--mi és azervezoti-eredetéhez .egyáltalán..semmi.¦kéttógt. nem rér, hiszon szemtanuk elbeszélése, szerint ellmsóges repülőgépekről leugráló (ejtőernyősök érkezteken Protoktorábus területére. Krancia;lüvatalos körök is megállupilották, hogy a legtilób-hi jiárizsi [kisértékek- és eleunv szerjegj-zavarok brit forrásol eléfiedetlensóget szitó és ellenállásra uszító proptiguiulájából indultuk ki.-iizek alapján, lícr-lin jogosan azt ii követkec,totóst vonju .le, íiogy az előforduló alu dók töhbé-keyásbbé külföldi eredd ii(\'k. A uorvégi.ui német megszálló hatóságok és a nor<
Június nép mozgó Szerdán J
17-18-in és csütörtökön
Ketten egy jeggyel, illetve félhelydrakkalt
NINCSENEK VÉLETLENEK
A legnagyobb sikert aratott magyar uigjdték~attrakciÓ
Szereplők : Turay Ida, Keresztes Mária, Juhdsu József, Mthdly/y Béla, TompaBufb
Előadatok kezdete; 5,7 éa 9 órakor.
lonias 22-én tárgyalja az ozsorablróság a SingeMllTatarDbac tnlajdonosalnali árdrágítás! bűnperét
A tárgyalás iránt óriási érdeklődés nyilvánul
Ismételten foglalkoztunk 8inger l\'ál és tiiuger_ Sándor, a nagykanizsai Singer-divatáruház két tulajdonosának ügy ével, akikot árdrágítással gyanúsítanak. A rendőrség a nyomozás adatai ulapján ugy Bin-gor Sándort és Pált, valiunuit két alkalmazottját, Kohn Forenc köny-volót ós Bauor Dozsű képvisolot internáltai A két Singor éa Kohn a kunizsai férfi intornúJó táborban van elhelyezve, míg líauer Dozső ti garanyi táborlian várja a további lojleniónyokot.
Miutáll a vádirat elkészült, a fő-
tárgyalás elnöke intézkedett, hogy az uzsora bíróság tanácsa június hó 22-én, hétfőn reggel 9 órakor összeüljön, amikor lotárgyalják a négy gyanusilotl ügyét. Az uzsorubirósag szak-ülnöke Feliéi textilkereskedő. A bíróság mintegy 10 tanul idézőit lx> a fótargyulásra. .Miután a közellátási m misatér hun óbbon az ügyben loküldötte szakvéleményét, a tárgyaláson nem lesz szakértő j<- ¦ len.
a június 22-i tőtárgyaiáa iránt uk ogcaz városban óriási érdeklődés nyilvánult mog.
Kell-e muraközi (szlavón) nyelvtan?
Irlíi: Upo.l llnll.r J«nő dt.
1942, Hin»"1 t7
MVAX KOZÜfJNTl
v#fr kormány fgybéhanato -véte-"
. menye szerint nz országban ta-pasztalhut6 nyugtalanító kísérjelek rendszerint összeesnek a norvég Fjordokban megismétlő, dó angol partraszállási kísérletekkel. ;
Európa ujjéépltéaének iiviriu
l f A brit kisérlelek közelebbi megfigyelése érdekes helyzetképei tár elénk. Franciaországban különösen Laval nüuiszlerel-nóksége óta elevenedett fel a romboló eleinek földalnlli tűvé. kenysége. Érthető, hiszen London I.aval személyéhen látja a német- francia coliaboraíion i uicgteslesitöjét. Norvégiában Quisling kormányrajutása hozott észrevehető változást, meri vcielése alatt látható módon erősödött az ország belpolitikai szilárdsága, Német vélemény szerint a holland események is Összefüggés!)en állanak a Birodalom ós Hollandia gazdasági együttműködésének szorosaim kiépítésével, Cseh- és Morvaországban éppen a cseh önkoí-mányzal fokozottabb kiépítésén dolgoztak, amikor a birodalmi nrotoktor:helyeltcs élete ellen köveitek el merényletet.
A lakosság magatartása
A megfigyelések alapján egyre jobban megerősödik az a német kővel keztclés, hogy a meg-. szállt európai területeken meg-nicgujuió lerrorcselcdmények szálai külföldre vezetnek. Vég. eredményben annak bizony itókát kell itt látnunk, hogy a né-inet megszálló politika * általában mindenütt nagy eredménye-kel ért el. amelyei az ellenfél minden körülmények között szerelne megzavarni. Berlinben mindenesetre megállapítják, hogy a német felügyelet alatt álló országok lakossága kívül áll uz eseményeken és a lakosság spontán reakcióját egyetlen esetben sem leheteti megfigyelni, i (
A katonai megszállás alatt álló országokban . tapasztalható sajnálatos események német megítélés szerint éppen ezért nem is tekinthetők felkelésnek, csupán a sötétség háborújának megnyilatkozását kell ilt látnunk, amelyet az ellenséges tábor ,a Birodalom katonai, pozíciója ellen folytat. Német\'ineg-figyelések szerint éppen ezzel magyarázható, hogy a rombolási kísérletekre csak bizonyos elemek vállalkoznak, Ezek, n politikai és társadalmi szempontból tökéletesen heterogén összetételű körök egy külföldről irányított ü idegeii vezetés alatt álló központ szolgáhitál>mi állanak. 1 : :
Jólórtésült német Jjprök véleménye szerint természetesen semmi kétség nemt fér egy poli-tikni, vagy akár katonai esemény sik^rtekmségciiez. Külföldről irányított akciók, némtet megállapítás szerint, eleve, bu-Icnsra vannak Ítélve. Ezzel ma-gyarázhuló, hogy a hifimet nkcló kemény ugyan és nem ismer elnézést, lény^ébeu azonban esupán bizonyos elemek ellen irányul anélkül, .hogy az ország belső* helyzetén válloztnttm és \'i lakosságot terhekkel sújtaná.
Nagyon szépen sikerült n Iparostanonc-iskola rajzkiáliltása
A fiatat Iparosgeneráció nagy reményekre Jogosít
A nagykanizsai Iparostanonc-iskolában a minap nyílt meg u rajzkiállitás. Nagyon sok tan-ügybarát, szülök, mesterek, tan-férriak lálogalják. Meg kell hagyni, komoly figyelmei érdemel,, amit íparostanoncaink végeztek Bajzkiállitásuk ott van részint az iskola Falain: részint a lanlcrmekben. .Mind többen és többen látogatják. Balogh Árpád igazgató nagy előzékenységgel kalauzol bennünket. A kiállítás ujabb bizonyságot telt arról a munkáról, amil az oktatok és szak rajz tanítók kifejtenek a növendékek szellemi színvonalának fejlesztése érdekében. A szakralz kiállítás szép teljesítmény. A fodrásznŐk rajzai a tanulók korához képest túlszárnyalják azt. llalásos, szép munka. I\'ropper és Schleíffcr kozmetikus a legjobb munkát végezlek. Kalnpkészilök tábláján ügyesek a follképek. (Ez Cse télié\'M ül lcr Erzsébet tanárnő birodalma i Erdei Ilona munkája különösen tetszik. A női szabó-nőknél a keresztöltéstől kezdve egészen a történelmi korok ruházatáig minden fellelhető. Sok igyekezettel találkozunk. Köves Anna, Köves Margit, Skoda Irén, Orbán Rózsi ős Deutsch Gabriella vezetnek rajzaikkal. A sza-Im\'j szakrajznál (l-Vühwirth János szakrajzoktató) sokféleség dominál, linóin vonású, ügyes rajzok. Király László, Honfi Ferenc lüunek ki. Cipész és bőripari szakrajznál (Araim István oktató) a legkülönbözőbb cipők, csizmák rajzai, papírból készült felsőrészek vannak kiállítva. Kondor Hudolf és Tóth János kapják a pálmfát. építészeti ipari rajz í Keltíng I*erenc tanár birodalma) ács, szobafestő, kö-
Arany kalász
Oltay Baba férjének, Kőrössy Zollánnnk operettje, amelyben sok szépséget és érzelmességét találunk. A belőle Kiáradó ma. gyar levegő ismételten megragad berniünkéi. Van mouduui-valója és erkölcsi tartalma is. Kőrössy színész, ismeri a színpad technikáját, a hatásokat a Közönségre és ezeket áMitja be az élet színeivel aláfestve. II-niczky László stílusos, lágy muzsikájával fűszerezve, amit a beállilott táncok, majd Salluy
műves, vízvezeték szerelök rajzai gondos precizitásban. Ilt Hoff-mann József, Németh József és Balázs Ferenc a legjobb rajzolók Altalános résznél (Ováry József oktató) figyelmes, szén rajzok. Szabó János növendék első helyen áll. Téli első osztály rajzainál Miilei János, a fémipari I. szakrajznál Bencze Alajos vezet rajzban. Leányosz-tályuál (BnlognnÓ Nováczky Gi-zella oktató) friss szinek és finom vonalak. Szabadi Erzsébet és Hon\'áth Bözsi viszik a pálmát. Vegycsiparnál nagy a csoport. Orás, fog technikus, borbély, aranyműves, nyomdász, titb. a kiállító tanouc. Figyelemreméltó szép rajzokat láttunk. Kluppor László, Dlask Antal, Csányí József, Fender Gyula, Dobri István. Gunszt György vezetnek. Fémipari szakrajznál (Kctling Ferenc tanár) tervezés, kombináció köti le a szemlélőt Mikó Sándor rajza az elsö. Faipari szakrajznál (Kemenes Isl-ván tudató) sok szép rajzot láttunk, Asbóth Jenő, Táuczos Sándor, Parii György, Kánián József rajzai vezetnek. Fémipari IV. lab. (KuglcrSándormérnők, majd Ketting Ferenc tanár) mintlia a technológiai iparmu-zeumból kerültek volna ki. Ká-tovjes József tűnik ki elsőnek. És igy tovább, ahová csak nézünk, a növendékek nagy igyekezetét látjuk öntökéletesítésre. A fiatal iparosgeneráció nagy reményekre jogosít. Nagy értékeink nekünk az intézel oktatói, tanárai, szakrajz oktatói és a lobbi tagjai a tantestületnek.
Ilyenkor lálin csak a nagyközönség kivűlról, milyen münko folyik a helybeli iparostanonciskolában.
betéte még élvezhetőbbé lesz.
Az előadás. középpontjában ismét Oltay Baba állott, a nagykanizsai színházlátogató közönség kedvence, aki finom művészeiével a közönség szivéhez rérközöll és otl polgárjogot nyert. Egyéni varázs, rínom női báj jellemzi Oltay Babái, játéka pedig csupa szín, melegség és magaadás. Bózsika szerepében egész nemes egyéniségét vitte a színre és oly játékot produkált, hogy sokszor nyíltszíni tapsot kapott, majd »vus*-tapssal jutalmazták és imponáló lelkesedéssel ünnepelték. Partnere Tunnyoghy Péter az amerikás magyar Szilvássy Póter alakja-
Hálók, kombinéltszobék
t^eiVezL^ nagy választékban
a változott árviszonyok dacára í\\is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
H.MIi» Mlkli.Ml 4.
Nyaraljon HÉVIZÉN és mcgnabadul raumíjitól.
HÉVIZ6VÓGYFÜRDÖ "<mV*
fürdője, ameltetl ideális nyaralóhely. Kitűnő konyha. Diétás étkezte is, \'tiiélás nővér vexetísével. Elsőrendű, valamint sxerényebb Idényeknek megtelelő szállodák. ivókúkAk gyomor-, bél-, epe-, vesebántal-mak ellen- ÉtŐ- és utósslsoni kedvezmény. Felvilágosítással szolgál FSv46lg**g«tóság HtVli, Zalamegye Telelőn 4.
ban tökéletesen formálta szerepét. Egcrváry sok természetes szinncl festette meg Gáspár Zsiga gazda portréját. Mi sokat várunk még Egerváry L\'. színészi munkájától. Szabó Ibi dizőze találó volt. Bánó Mihály Muskátli festője meleg közvetlen játék. Csonka Endre tánckómikus játéka mindig élmény ós derű. Kovács Anna Karoün-uém^e hibátlan. Sallay György szereplését különösen kihangsúlyozzuk. Vihary Hédi és a többiek is,jók voltak. Táblás ház jólérezte magát és nagyon sokatí tapsolt a szép játéknak. ./ (B. R.)
A színházi Iroda jelenti
Ma, szerdán oato Oltay Baba fol-léptévol szinre körül a legszebb Kálmán operett, a Csárdáskirálynő 8 fölvonásban. A kitflnd oporott főszerepeit a vendégprimadonna Oltay Baba mellett Szabó Ibi, Kovács Anna, J>. Szabó Józsof, Csonka Endre, Bánó Mihálv, Egorvári L. Béla ós H. Gábor Pál játszók.
Csütörtökön esto a nagy sikono való tekintettől szinro körül filléres holyárakkal Aranykalász énokon-táncos oporett 8 fölvonásban a pro-mior szereposztásában.
Pontokon oato az Andrássy uti Szinház nagy slágor oporettjo, a Viharon szerelem 8 fölvonásban körül szűne kizárólag folnöttóknok. A Viharos szorolom az Andrássy uti Szinbánban több mint 150-szor korült színre óriási sikerről. A kanizsai bemutató eló várakozással néz a közönség. A főszerojx\'kot Pogány Margit, Vihari Hédy, Kovács Anna, Mojzos Mária, Soóa Lajos, Csonka Endro, D. Szabó József, Bánó Mihály, Egervári L. Béla, H. Gábor Pál játszák.
Az igazgatóság fölkéri a m. t. béiiőkot, hogy szelvényeit az utolsó előadásokra való tokintottol váltsa bo.
Betörök jártak Balaíonklllli község templomában
A pontokról szombatra virradó éjszaka ismerődön tottosek botörtek Balatonkiliti község katolikus templomába és onnét 4 drb. kolyhet és 2 fesnületot vittek ol. A kár 2000 pengő. A betörés ügyében széleskörű nyomozás indult.
Üxletáihelyezésl
NÓI KALAP
RÓTH LAURA\'
BAZÁR-UDVAR
ZALAI KOZLONÍ
1942, lunlm n
Üzletáthalyezóel
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
bazár-udvar
Fa-ut a.
Vidéki kis vám-malmok panasza
Vámmnlmosok, elérkezett nz idő, Hogy mi egy külön szövőtBéget állítsunk tol, mórt különben a nagy malmosok mog fognak bennünket
fojtiuii. ügy járunk, mint 11 kis bahik: azokat megeszik !1 nagy balak. Kz hz egyetlen ipar, amelyet som BS őskeresztény bzövotbcg, sem 11 Magyar Molnárok Lapja nem pártol. Üzemköltségünk napról-napra ometkedik, inig a vám meg mindig 10 százalék.- A kereskedelmi mnhuoknál. ha jón valami ujabb kiadás, azt a fogyasztóra hárítják, azoknak koll azt megfizetni.
Miért koll nekünk a vámgnbonét szemes állapotban boszállitani a városba? Mikor azt tisztítón is lehetne szállítani. Nem fordulna eló az az oset, ¦¦ mint nálunk in Nagy récéén - - hogy én lxwzállitom a gabonát Nagykanizsára, innét megy Csáktornya -Kaposvár, tudom is még, hová. Onnét mint liszt vándorol vissza és a falusi ellátatlanok részérő is kereskedelmi. lisztet osztanak szót ért a logtöhb faluban azért nincs liszt. Bgy potya körutat tesz meg a gabona, utire\'.az olláfot-lun falusi ómbor asztalára kerül. .Mikor a vasutaknak anélkül is elég szállítani valójuk van, ép ugy a kocái fuvarozáson is sogitve lenne, mórt ma azzal is takarékoskodni kollüno. Nekünk, \'vám mai mosóknak épp olyan jogunk van élni. mint a nagy kereskedőim i malmoknak; még is azt a kis vidékünket is megnyirbálják, Kiég ellátatlan vun minden vámmalom vidékén, amit már most kereskedelmi inalom lát el egy nagy kerüló uton és költségen. Mindezt meg lehetne takarítani, ha megengednék, hogy mi, kis vámmalmosok lísztot adjunk a környékünkön lévé sok nincstelennek. Mi is fuvart és sok más költsécot mogtakaritanánk és a fogyasztó is jobban jönne ki, nom kollenc sokszor hónapokig várni or.ro a kis lisztre.
Azért kérném ismét a kis vám-molnárokat, hogy mi is tömörüljünk érdekeink védelmére Ogy külön szövetség)*), amig nom késő és ebben a tömörülésben segíteni fog a (Szer-
Tűzifáját
géppel pontosan befűrészeli
Paiza. Árpád-u. 19.
kosztóeég in, hisz Önök minden igaz ügyért sikra szálltak és síkra szállnak. Kz a kis viüninalmosok jogos kívánsága, do a közönség érdeke is.
Kérném !1 tekintetes Szerkesztő Urat, hogy soraimat, amennyiben lehet, leközölni szíveskedjen. \'
Abban a reményben, hogy n to-kintetos Szerkesztő Ur kivánsúgo-mat teljesíti, miiradtam hazafias tisztelettel:
Balázs Zajos molnár
Festessen Tisztittasson
\'Púlcsics
ndl
Halálos szerencsétlenség a nyirádi bazaltbányában
A nyirádi bauxitba ny,á{bat) földbeomlás történt. A hatalmas tömegű föld maga alá temette Németh József IC éves nyirlnk-pusztai lakos, vájárt és agyonnyomta; A csendőri nyomozás megállapította, hogy a szeren-csóflensógórt senkit sem terhel)
felelősség, mert Németh szakképzelt vájár volt .és így a bányászati szabályokat is ismernie kellelt. a sümegi csendőrőrs az cselei jelentette a kii*, ügyészségnek, aki további nyomozást rendelt cl.
Értekezlet a kaposvári Mezőgazdasági Kamarában
az 1942/43. évi olajmag- és Ipari növénytermelési tervezet megbeszélésére
Az Alsádunáutuli .Mezőgazdasági Kamarában szűkebb köríj értekezlet volt az 1042—18. évi olajmag és ipari növény terein lési tervezel megtárgyalására. Az értekezletre leula- \\ zotl a földművelésügyi minisztérium részéről dr. vitéz\'ltirsóv Uhlu-rik llélu miniszteri osztályfőnök dr. Mihály líéla miniszteri titkár kisc-rotebet).
Asztalos Lajos igazgató bevezető szavai után vitéz dr. IticsóV Uhlarik Béla kiemelte, hegy az 1042—48. évi termelési évre vonatkozóan időiében szándékoznak kiadni a kötelező termoléaról szóló rendelőtől és podig nemcsak olajosmagu, hanoni ipari növényekre vonatkozóan is. A kötolező * termelési területet a földművelésügyi minisztérium kény* tolón lesz az eddigi 5 százalékról
7 százalékra fölemelni én a kisbirtokosoknál 50 hold jpblyolt 20 holdtól kezdve mozaikjai tani a százalékos lerineléu köt-jlozottsőgol. A termelési kötöttség \'tekintetében onyhi-kivül minden\', elkövet a földműveléseket fog hozni u rendelet, ezon-lésügyi minisztérium, hogy a gazdák megfelelő árut kapjanak. Könnyíteni fognak a szerződéskötések módján is, amonnyibon minden kerületi mezőgazdasági kamara melleit létesítőnek ogy Futára kirendeltséget, a mely a szerződéseket az egész kamarai körzotro nézve olintézi.
Utána Mihály Béla dr. térkép alapján részlotescn ÍBniortctto azt a tervezetet, amelyet készitottok abból a szempontból, hogy moly vidék moly növény termelésére alkalmas. Kz nom lesz ogy merev korot, ha-
¦Atabt
Autóbusz-menetrend
Ér.íu,.. DU. i«4ju. 4-tíl • t.v.bbl l.l.ik.di.i,
iataut
n.15 T
18 08 1 1829 t.
Nagykanizsa Kflzponli száll. é. (!.50 Oar.bonc i 5 5«
Zslaszabsr 1. 5.40
700 7.39 7.» 8.51 10.15
i.rosfc.i*4H]T—Mw— MMKfa—Haponv&r
Nag,kanlzs* Központi száll. ] é. I 17.05 lliarosberérty [ e. 16.27
Inke 4. | 16.11
Röhőnye c. ! 15.30
Kaponát pu. _| é | 14.01\'
X d
510 u.ro 18.201 1. 1
7.20 16.10 20.30 1.
8.55 17.45 21.451 6. !
I Maafkanliaa-Alaälaadva—MwiHWW
Nagykanizsa pu. Alsólendva Korona *zi)!ó Muraszombat Korona sz.
X d
1 10.20 14.16 18.00
\'¦ 8.25 12.40 15.55
1 1. ! 6.45 11.00 14.35
Naayka»lxaa—Latanye
X c d Jí c
5.10 7.30 14.---.- 18.20 í. Ni|jl.inii« pv. é. 7.15 —.— —14.45--
S.\'.O 7.40 14.10 1630 18.25 l. N^wlm Kíip, é. 7.05 9.35 10.20 1435 1605
li.10 8.30 15.- 1720 1915 i Ulw,.* I. 6.15 8,45 9.30 13.45 15.18
\'Ezenkívül még Letcnyéröl indul 17.00, Nagykanizsa pu-ra étkezik 18.00, csak liclköznap.
e«<- Héttön, szerdán és pénteken.
ú — Nagykanizsa- -Letenye közflti csak hétköznap.
Nagykanizsa -Muraszombat közölt hétköznapokon 5iu-kor induló iárat a további intézkedésig 7-20-kor indul. \'
l.etenye—Nagykanizsa között tiélköznsp héttőn, aierdán és pénteken, továbbá
napúnként lG30-kor induló Janit ugyancsak a további iniézkedéaig elmarad.
nom megadják a módot a gazda-közönségnok arra, hogy a térkópon megjelölt nővénvok holyott mán olaj, vagy ipari növényt termelhessen a\' sBuntófoldi terület azonos,\' vagv ~ ogyos növényeknél —- felemolFW Bitiekén -
Az értokozlct keretében Alsódu-nántul vármegyei szorinl külön-kü-lön tárgyalták inog a termelési tor-vozotot, aniolyhoz a jolonlévők mog-totték ószrovételoikot és előadták a gazdaközönség kiviuiságait.
Az elhangzott felszólalásokra vitéz dr. Uhlarik Béla adott választ. A kiadandó rendeletben — mondotta — világosan körvonalazva Lösznek azok az olőnvök, amikben a szorzó-désos-termelők részes ülnök. Többok közölt hamarabb és kedvezményes áron, osotlog ingyen kapnak vetóma-got, osotleg termelési olólegot is kapnak, ezenkívül olajpogácsát. Ak ol aj pogácsakiutal ásnál a töizskőnv-vozott tehenészetekre külön gondot fordítanak. Az uj termelési tervezőt szerint nz ország évi kb. 0000 vagon pogácsaszükséglctét sikerül az ország határain bolüt olóállitani, ugy hogy a takarmányollátásban nem losz fonnakadás.
Asztalos bajos igazgató felajánlotta a mezőgazdasági kamara készségét ahhoz, hogy oz a kérdés a lőhető legjobban oldassák mog a gazdaközönség érdekében. Kérto u minisztori osztályfőnököt, hogy a szerződéskötésekben az omlitott do-contralizáuió ke resztül vitessék, hogy a votőmagolosztás során tapasztalt ídeí visszásságok megszűnjenek. Kérte továbbá, igyekezzék kihurcolni, hogy a gazdaközönség megfelelő árat kapjon terményeiért. Kz fogja tulajdonképpen a termelési kedvel is fokozni. ,
Hallotta már...?
•. - hony a régi rómaiak építkezéseiknél olyan időálló habarcsot hosindltak, mely a legmodernebb habarcsok ellenállóképes-ségét is messie felülmúlja 7 A rómaiak habarcsának titkát még a mai napig sem sikerült megfejteni; *
... hogy a középkori araboknál a papiroskésiités művészete, mi\' előtt Európában még ismeretes lett volna, már igen magas fokot ért el? Eppenigy jól értettek d papír siíneeéséhei ís és a külön-böiő siíneknek mephatároiott jelentőséget tulajdonítottak, Tudományos munkákat és közönséges leveleket fehér papirra írtak, * halálos ítéleteket már kékre, mivel ae araboknál kék volt a gyón saine, A vörös at előkelőség siíne volt, ilyen papírt csak az uralkodó, a nemesség és papság hasznaiba\' tott, a sárga papír a gaidagság ?1 pompa jelének seámitott.
iUTORT
Bg HETYEIIBBE márkái bulore/alonlah.ii vtfffta
jjWS. |iiiyius 1?
ÍAL\'Át KÖZLÖNY
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Ót-ongynl gyógy szórtai\' Deák tér 10,
Kiskanizeán az ottani gyógyaier-lir állandó ügyeletes szolgálatot tart.
A GÖZF0RO.O nyitva van rejjgci g ífitót este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és ke-dUcn egész iiiip uflkn«k.) IWefotti 560.
Naptári Június 17. Szerda. Rom, kat Kalacr liv. • Protestáns (Töhötöm. • Izr. Ttiam. _____
- (Holnap a Kormányzó Ur születésnapja)
Ebből az alkalomból Nagykanizsa víros zászlódlszt ölt. - A honvéd-Bég ma oato t) órakor zenés takarodót, holnap reggel pedig zenés éh-resztét tart.
- (Hivatalos Istentiszteletek)
A Kormányzó Ur születésnapja alkalmából holnap hivatalos istentiszteleteket tartanak. A római katolikusok részérő a ferences plébániatemplomban, a protestánsok részérő pedig a Csengori-uti evangélikus templomban. Az istentiszteleteken az öhszos hivatalok ós a honvédség kiküldöttei képviseltetik
magukat. Mind a két templomban holnap .10 órakor kezdődnek az iq-lontiszteletek. A honvédség logőny-
séfío, vallás szerint, a fóron cos, !11. ti/, evangélikus templomban vesz részt nz istentiszteleten.
- (Járásbíróság! hivatal vizsgálat
Perlakon)
Dr. Hnám Ernői a nagykanizsai [érvényazék elnöke kiszállotl Pcr-lakra, ahol több napon át az ottani kir. járásbíróságon a szokásos hivatalvizsgálatot végzi.
- (Kinevezték a vármegye csép\' Ifsl miniszteri biztosát és
a cséplés! ellenőröket)
A közellátásügyi miniszter Zaia viirmogyo cséplést miniszteri biztosává Krnssovieh László ságodi földbirtokost nevezte ki. Vitéz gróf Teleki Béla kormány biztos-főispán |Mxlig kinevezte a járási eeóplési.fó-oilcnórökot ós a községi oltonŐrökot. liooHzláaukról a járási íószolgubuák utján már intézkedett.
- (Képkiállítás)
Június 18-án, csütörtökön délután nyílik mog tórid idóro Hénol Gusztáv ús Margit, a Magyar Képzőművészek .Országos Haövotsége é« a Nemzeti Szalon művész-tagjainak képkiállitása az Ipartestület épületének földszinti helyiségében. Nyit
t* 1 és 3.....9 óráig*. Keiwk kófvez-
ménves fizetési feltételek mellett is vásárolhatók. (:)
- (Elfogtak egy körözött tértit)
A debreceni törvényszék körözólo-tolot bocsátott ki Borkovics Márton ujfehértói származású, 47 éves ék-Szorész ollón. A nagykanizsai rond-W*ég elfogta éli átadta a királyi turyeszségnek.
— (A Magyar Szárnyak)
« magyar mpülésügy népszerű folyóiratának legújabb száma meg-lolOnt. A lap hü kei oszt metszetét "dja a magyar repülés legújabb oso-mCnveinek és leszámol a külföld aviatikájának fejlődéséről A
Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alnp támogatásával Jánosa; István ímkesztésében megjelenő Magyar Szárnyak egy számának ára 50 fii-ér. Mutatványszámot kívánatra készséggel küld a kiadóhivatal; Bu-llaptat, VII,, Kitárj, u. fUL
Kállay Miklós miniszterelnök SíékeiF-ioidi körútjának utolsó napja
rtuilay Miklós miniszterelnök székelv íöldi körútjának utolsó napján Csík vármegyét járta végig. A székelység a miniszterelnököt milldo-uütt olhuhnozta bizalmával és szőlőléiének, megnyilatkozásaival. Az Olt vadregényes völgyében. vitt a miniszterelnök ulja Csikország fővárosa, Csikszoroda felé. A székoty-föld inindon köxségo ünnepi disz.be öltözötten várta a miniszterelnököt és mindenütt diadalkaput építőit. TusnádfürdÓn fogadta a miniszterelnök Csik vármegye hivatalos küldöttségét, amely László Dezső fö-is|>án és az alispán vezetésével járult oléjo. A csíkszeredai vármegyeháza előtt ezrekre menő tömeg gyűlt össze. Itt Szász Gorő polgár-
utostor köszöntötte a miniszterelnököt. Kállay Miklós miniszterelnök az ünnepélyes fogadtafás után a vármegyeházának közgyűlési termében fogadta a vármegye /•» a város polgári, katonai és egyházi hatóságainak, valamint társadalmi egyesületeinek küldöttségeit, amelyek-nok szónokai ragaszkodásukról biztositolták a miniszterelnököt. A miniszterelnök az üdvözlésokre meleg hangú boszédbon válaszolt. Kállay Miklós szavait nagy lelkesedéssel ós tetszéssel Fogadtak. A miniszterelnök ezután átment a gimnázium kertjébe, ahol az Erdélyi Párt csik-
vármogyei szervezetének intéző bi-sottsága ülést tartott.
A minisztorolnök beszédet mondott a gimnázium kortjében. Mog-emlékozott arról, hogy az Erdélyi Párt képviselői vezérükké választották. Hangsúlyozta, hogy ó ezt nagy megtisztel telesnek tekinti, mert ugv érzi, hogy azért lett az Erdélyj Párt vezére, hogy szolgálja az oruólvi magyarság ügyét. Tudom, hogy sok kérdése van még Erdélynek - mondotta. Huszonkét óv mulasztásait koll pótolnunk és jóllo-het, a kormány ennok az országrésznek visszatéréso óta már 400 millió pengőt fordított ítt külön ború házasokra, ennél sokkal több történt volna, ha Erdély gazdag, időkben tér vissza, nem pedig egy Világégés küzdelmei és nehézségei közopétte. A miniszterelnök itt elhangzott szavait a közönség tomboló lelkesedéssel fogadta. A miniszterelnök után vitéz Lukács Béla, Varga József miniszterek is felszólaltak.
Kállay Miklós miniszterelnök Csíkszeredáról t\'siksomlyó székely község buesuiáróholyéro látogatott el. Itt megtekintette a ferencesek templomát u könnyeső Madonnával.
A minisztorolnök az éjszaka folyamán kísérőiével együtt visszaérkezett a fővárosba.
A képviselőház mai ülése
Budapest, június 17 \\ képviselőház ma folytatta a gazdasági és lűlclélct rendjének, továbbá nz államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott, a minisztériumnak adott felhalotmnzás további meghosz-szabbifásáról* szóló törvényjavaslatot Az első szónok Király József, a tegnap felszólalt képviselők beszédevei foglalkozott és kiemelte u nemzeti egység
megteremtésének fontosságát. Arra kérte a kormányt, hogy riecsak pénzünk értékállóságát, a gazdasági- és hiteleiéi rendjét biztosítsa a felhatalmazással ksi-poit rendkívüli Intézkedésekkel, hanem a magyar lélek ellenállásai is tartsa fontosnak kül- és belpolitikai ellenségeinkkel szem ben, akik minden eszközzel arra törekszenek, hogy népünk el len-ál lóerejét megtörjék.
(PolyUUU az 1. oldalról!
szel egységei keresztülhúzták nz angolok kétségbeesett számításait, i Észak-Afrika Anglia számára Ogyre nyíltabb sebbé váll, amelyen keresztül elfolyik a vére. Iíz az embert és hadianyagot emésztő hadszíntér olyan erőket használ el, amelyekre pedig Angliának más helyen sürgős
szüksége volna. Hőmmel megtanította az angolokat arrai, hogy a második arcvonalat Észak-Afrikának hívják és itt kell hartbavetniök minden ember- és hadianyagot, ha jelen akarnak lenni a Szuezi-csal orminál és következésképpen az Indiai-óceán északkeleti kijáratánál.
A tengelyhatalmak Gazelától keletre nyomulnak előre
Róma, .június 17 A Stofani-iroda különtudósitójá-nak jelentése szerint a tengelyesapatok ol (iazalától nyugatra felsorakozott erői a britek utolsó ellenállását is megtörve kelet felé nyomulnak előre. A tengelye napátok itt igen sok gépkocsit zsákmányoltak is kezükbe került az ellonségnek visszavonulása közben elhagyott
egész anyagraktára is. Tegnap 08to
n tengely oröi már túljutottak A in ol tlazalán és
megtörték a bekerített eUentiy-nek azt a kísérletét, hogy kelet felé kimeneküljön a kö-
réje font gyűrűből. Az olasz páncélos erők tegnap este ínég harcban álltak. A legújabb értesülések szerint a britek eddigi veszteségei igen súlyosak, <le különösen súlyosak a tüzérségi veszteségek, minthogy igen suk löveget voltak kénytelenek a csatatéren hagyni;
Elsüllyedt hét ellenségen hajó
Amsterdam, június 17 (NST) Az Associated Press jolen-léso szerint a-Mexikói-öböl egyik kikötőjéén német tengeralattjárók ol-
?r. SZILAGYI BÉLA
~-qT^-^IMPERIAL
naiynálioda
Budapesti VII., Báfceosfrttt SO- Keleti pályaudvartól l pere. 150 szoba, bideg-melog lolyóvlz, központi tatás. Subák S pugötSl. líomtortou, modern családi szálloda.
FERENCJOZSFi
KESERŰVÍZ
sül Kosztot lek ogy közepes nagyságú északamerikni teherhajót.
Berlin, június 17 Washingtoni jelentés szerint német tengeralattjárói az Atlantióceánon és a Kanübi-tengőren ujabb\' fi kereskedelmi gózöst süllyosztettek el, amelyek közül három amerikai hajó volt. A másik bárom pedig angol, norvég, illetve panamai lobogóval hajózott.
Ciano megbeszélést folytatott a spanyol külügyminiszterrel
Livorno, június 1 7 A KUifani-iroda jolontéso szerint Sérrano Hunor spanyol külügyminiszter és Ciano gróf olasz külügy miniszter tegnap délután hosszas uieghoazéléat folytatott. Később gió.í Ciano bematatta a spanyol külügyminiszternek a legelső fasoistákut óa ¦ azokat a livornoi Önkénteseket, akik resztvettek a spanyol háborúban.
A török külügyminiszter külpolitikai expozéja
Ankara, június,17 (OKI) Szaracsoglu török külügy-; miniszter tegnap a köztársasági
pári parlamenti csoportjaolóttoipo-
zét mondott n külpolitikáról. Az expozét, amoly két óra hosszat tartott, nagyjolentőségünck tartják. Ugy tudják, hogy a külügyminiszter, kitért egyebek között a török-szovjet viszonyra az Anglia és a Szovjetunió között megkötött szerződéssel IcapcBO tatban.
Német tengeralattjáró merész támadása Amerika előtt
Newyork, június 17 (0 VI) Egy tengő lybuyárnaszád,,. hir szerint, egy nagy amerikai kereskedőim! hajót megtor[)odózott az . Egyesült Államok keloti iiartvidókó-. nek egyik fürdőhelye előtt többozor fürdőző Bzeuio láttára. Azonnal bombázógépek és fél tucat kisebb hadihajók indultak a tengeralattjáró üldözésére és vÍzÍhoml>ákat dobtak le. A tengerészeti minisztérium közleménye azonban semmit som mond a vakmoró buvárnaszád sorsáról.
Stockholm, június. 17 (OKI) Egy ÜOOO tonnás norvég teherhajó az Atlanti-óoeánon torpedótalálat következtében elsüllyedt. A hajó angol szolgálatiján állolt.
A Tengelycsapaiok kiéheztetik El Dadát
Hudapost, június 17 (BF/t Zürichből jelentik, hogy oda érkezett hir szerint a Líbiában 24 óra óta az Acroma— Sidi Rezagh. vonalon folyó csata már tulajdonképpen \'rolniik külső védelmi vonalának sorsát dönti ol. Kairói jelentések Yalószinüjiok tartják, hogy a tengelycsapaiok nom. fogják ol Dudát mogtátuadni, liánom bukeritik ós ostrommal kiéheztetik, ,
A káromkodás lata*» ás a tSrvány büntstll
ZAI1AI KÖZLÖNV
NAbY
ZREDHEtlYT
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
759/ké. 1942.
Tárgy: Eielmitieijegyek kioss-tása. Az ellátatlan lakosság és a vámőilésre fotoiuUak flmclriu.n. A gibonalapok és ¦ vámörlésre iogoiltó jegyek kloiztáu.
Hirdetmény.
A cukor-, zsír-, kenyér- és liszt-Jtgyek kiosztása iunius 19-én ke> dödlk és június 30-lkáig tart. Min dcnkl tájékozódjék a kibocsátót! falragaszokról, hogy melyik osztó-helyen, melyik napon és órában kell jelentkeznie s sz előirt időt mindenki pontosan tartsa be, mert a várakozást és tolongást csak Így lettet elkerülni. A jegyek kiosztása alkalmával az Idei termésrendelet értelmében egytittal összeir juk az ellátatlan lakossigol; a jegyelért tehát annál is inkább jelentkezzék mindenki, meri aki az Összeírásból kimarad, azt hátrány éri.
Ugyancsak június 19. és 30-ika kőxt történik meg a vámörlésre jogosultak összeírása is, továbbá a gabonalapok kiadása és a vámörlésre jogosító jegyek, az ugyne-vezttt faenyérgabonajegyek kiosztása. A vámörlésre jogosultak is tájéko-zódjanak e tárgyban kibocsátott falragaszokról, hogy mikor és hol kell jelentkezniük, mert aki június 30-lg nem váltja ki gabonalapját, azt 6 hónapig terjedhető elzárással büntetik, aki pedig június 30-ig nem veszi át a vámörlésre jogositó kenyérgabonajegyét, az az 1942/43. évre elveszti a vámőrlési Jogosultságát.
Nagykanizsa, 1942. Június 17. i7*7 Polgármester.
Német; utászok hídépítés közbon (Foto R. D. V.)
DRÁVAVŐLBYI
VILLAMOS HRAMSZOLGflLTflTO R. T.
izikizepfl felvilágosítás minden villáma, kérdésben
Csengery-ut Sí, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
KOnnyO légelhárító biztosítja a legltorot IFotolR. D. V.)
Könyvnyomda, könyvkötészet,*, vonatozó Intézet, üzlet! könyvek és] dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészitOnk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, [ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketésl érlesitése-ket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses klállitisu nyomtatványokat.
TELEFON: 78.
Gyártunk 3
Üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajz füzet eket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben ét: legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
1942. június 17.
Nagykanizsa megyei várót polgármesterétől.
14.12571942,
Tár,y: Harcszerű lövészei tárlata.
Hirdetmény.
KOzhirré teszem, hogy a 17. pöl-zászlóalj csapatai a Nagykanlzsi várostól bérelt harcszerű lőtéren t. évi Iunius 19., 20, 24. és 25-én éles lőgyakorlatot tartanak.
1. Szepetnek kOzségtOl béreli terület lezárás alá kerül. ¦ n
2. A lövészet robband lőszerrel Is lolyfk, léhát a fel nem robbant lövedékekhez nyúlni életveszélyes. EbbOl eredO balesetekért a kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1942. június 15. un Polgármester.
iPlOHIBDBTtm
BatQaacd& tanoncnak (elveszünk lapunk nyoradálában 4 középiskolát jé eredménnyel végzett fobbháiböf való flut. Hadlárva vagy hadirokkant gyeimeke előnyben részeiül.
Kőműves éa cserepes haxmaatarnak
¦lánlkoztk. Tetőjavítást vállal. — Clm: Deák-tér 12. 1773
Talafckanyvl munkálatokban |idai munkaerő kerestetik azonnali belépésre. Clm a kiadóhivatalban. 1716
Uumljavlli mnuló felvételik Grdek-lűdnt: AutómkUilcl. Eriiébet tír I -Ugyanott oaepBl-moior eladó. 1726
Jóme&lelenésU négy középiskolát veszett uilleányl klaao lg alának (elvesxek. Halmot Pál, Pő ut 6 1738
Bejárónőt felvessek. Szemeie-utca 3.
171!
Magfalahaté klfulúliu felvételik Kelemen Resső cégnél. 1742
Aí>A* VfcTT&l
Veiiek 230 kbc. metorkarékaárt.
Magyar-utca 60. 1730
^ LAKAS-02CpTHELYtSÉO »
Karaaak azonnalra egy- vagy kéluo-bás lakást. I\'ö-ut 13., lexflíusJet 1730
HÁZ 68 INGATLAN \'
Kamüwaamaalar löbb klsebb-na-
gobb kertes bíi- és niagánbáCut értékel kOzvctit. Mlkó Péter, Magyar-utca ti az. _1689
Eladó földbirtokot, kétszer kílizobá. házat közvetítek. Horváth, Sugárút 42.
1331
Harpltay grafológus Klrál^-u. 37.
alalt fogad.
I— mm
I 4» Itmntill ¦i.uiii tel I ZMLHI K0ZLÓRV
POL1TIKM ílíU\'IUtt\'. ISliull«: „KlI|U.»i|l S. T. ttntkmwA KnlJlto Hada: Zéiií Kinly. Nyomatoti, * .Xlr.uduiBl R. T. N^ykuliM*
¦yaita^áasÉ Misyk..iz.w. (RrMUttf\'-Waii wii ut*ú
335991
!gü» évfolyam, 136. izém.
Nagykanizsa, 1942. Június 18. oslltörtök
Am 12 llltér.
ZALAI KÖZLÖNY
ffrerkeotőfégM kiadóhivatal: Főat 6. nÁl BStömlmM ktadóhlvatall tololon 7lH MoRiolniilk minden öétttknap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt» Lalo*
ElítíMtóíl ara: egy hónapra 2
negyedévre 7 pengő " Egye* pzam: néüsöziiap
_ SO Ulli«,
„ tul*/.
I, «xombaton »tuL
Erdélyl munkaterv
Az erdélyi ut nem ünneplésnek és főként nem ünnepulle-téstiek készült. Kállay Miklós, a fáradhatatlan aktivitás embere és nem az ünnepeltetésé. Mégis örömmel kellett tapasztalnunk azt a kirobbanó, lelkes székely hangulatot, amely végigkísérte a miniszterelnököt székelyföldi utjáii, Ennek az utazásnak legfőbb célja az. voll, hogy Kállay Miklós közvetlen érintkezésbe jutva a Székelyföld népével, előttük ismertesse azt a munkatervet, amelyik a lehetőségek határain belül az. ország anyagi teljesítőképességének megfeszítése mellett pótolni fogja azt a sok mulasztást és hibát, melynek keserű poharát Erdély né pe fenékig üritette. Amikor a Királyhágón inneni magyarság székely testvéreivel személyes érint Kékesbe jut, Ugy érzi, hogy olyan erős telki hatás aÍA került, amit soha senki sem hagyott! szó nélkül, A székely nép i-endkÁyűli vitalitása, szaporodása, a családi hagyományok gondos és puritán Őrzése, az egy-szerüségne,k, az igénytelenségnek, a leleményes munkával, a fáradhatatlan dolgo/niakarással való párosítása hizlositja ennek a népnek a sorsát a keleti gránitok tövében. A székely nép történelmi jogok alapján a maga egységében nemes ivadék. Mégis,\' ha Székelyföldön járunk, soha nem tapasztaljuk a népi oszlálvo^ között az elhatároló Ursadálíni KiUönbséget, mert ha magasan hordja is a székely ember a fejét, azt nem társadalmi gőgből, WUP bűnös büszkeségből, nem cmborLem-bcrtől elválasztó fönn hé hízásból teszi, hu, nem mert székely öntudata van, eszes, leleményes, ügyes,\'— életre\'való. De a Királyhágón inneni magyarság mást is tapasztalhat Székely föl-dön : Összetartást. Sokan hallottuk, akik a felszabadulás után Székelyföldön jártunk, azt a ke-\' serit panaszukat, hogy pulilikai agitátorok, akarták megbontani a huszonkét esztendei rabság alatt oly mintaszerűen létrehozón székely Összetartást és közös cgyfcco 1vádást. Rövid az idő, ami eíüétt azóta, de máris látjuk, liogy ni nos ott talaja se a túlzó jobb, se a túlzó bal irányzat* nak, inert u székely embor, ha meg is hallgatja, ráérő idejében a Ifikét kívánó altatóitok szaval, nem,ugrik ,hc a szólamoknak, haiiéip .mégy a nwga bölcs, nagy viharokban, súlyos elnyomatást átélt időkben kialakított józan esze után. S ez a józan ész egységbe kovácsolta és egységben .tartja őket. Jjizórt bfwz-uos az egész .n^gyar nemzetre nézve, ha minél\'többen megfor-
Az indiai Sind-tartományban tovább tart a lázadás
Az angolok az őserdőkben és a hegyekben kutatnak a felkelők után Többszáz lázadét letartóztattak és elítélteik
19 ellenséges gőzöst süllyesztettek el a német bu várhajók
Rátáin tábornagy, francia államfő tegnap vendégül látta a marokkói szultán meghatalmazott miniszterét.
Kirói jelentés szerint az iraki külügyminiszter egészségi okokból lemondod. A külügyminisztériumot most a miniszterelnök vezoti.
Tegnap 111) külföldi német érkezeit a stuttgarti pályaudvarra. Ezek a németek frszak- és Közép-Amerikából jöttek vissza
hazájukba Lisszabonon keresztül.
lllelékes benlini helyen közöllek, hogy a német birodalmi kormány és a svéd kormány között a közelmúltban tárgyalások folytak a svéd felségterület fölé repült német gépek ügyében A Wilholmstrassen ezzel kapcsolatban kijelentették, hogy a kérdést a két kormány J közólt baráti szellemben mcgV oldották.
Amerika körtU elsauyeät hajók
Amsterdam, június 18 Az Egyesüli Államok haditengerészeti minisztériuma bejelentette, hogy buvárnaszádok ujabb két amerikai hajót süllyesztettek el, egy kereskedelmi gőzőst pedig súlyosan megrongáltak.
Buenos Aires, június 18 Az egyik venezuelai kikötőben partraszállt egy 5700 tonnás amerikai hajó legénysége, EI-inóndollák, hogy hajójukat még hétfőn Trinidad és a venezuelai partok közölt elsüllyesztették, liio de Janeiro, június 18 Az egyik kubai kikötőbe érkezett egy amerikai hajó, amely hujőtörőllekot hozott niagáviu. ICzek elmondották, hogy egy nicaraguai tehergözösön szölgal-tak, amelyei (így tengeralattjáró a Karaibi-tengeren süllvesszteü el.
Anytonttom, június, 18 A bostoni rádió jelentése szerint kél elsüllvcsztelL hajó legénységének éfellMMi maradt tagjai parlraszálltak az egyik északamerikai kikötölícn. A tengely buvárnaszádjiu által elsüllyesztett egyik gozÖS észukuniorikui voll, a másik hondurasi lobogóval hajózott. A hajó legénységéből negyvenölen életükéi vesztették.
Ügy volt jugoszláv hajót, mely
most az angolszász szövelségc-sek szolgálatában állott, a Mo-zambique-csatornában megtör pudóztnk.
A londoni wmtfíránt kormányok
Stkn
Stockholm, juniup 18 (Hud. TuilA Eden külügyminiaz-tor ohuiklénévol tegnap Londonban ülóal tartollak az angol íóvárasban lévő emigráns kormányok külüfry-mimnaloroi. Hir nzorini a Jiáboru kérdéseit vitatti\'ik mo^.
Stockholm, janiim 18 (Bud. Tod.) Az alsóházban törvényjavaslatot torieHztottok 1)0 — jolontik Londonból --, amely szerint azoknak az államoknak állampolgárát, amelyeknek emigráns kormányai Londonban tartózkodnak, katonai Hzolgálat toljositéaéro köte-los. ESnnok alapján katonai Hzolfíá-latra hívják lx> a belgákat, enehokot, norvégokat, lon^yok-kot éa délazlávo-kat. A szolgálatot a brit hadnoiegben kolt teljojtu>nÍÜk.
Sxovjtt front
Uorlin, június 18 A szohaazlopoli bekerítő arcvomP Ion folyó kiterjedt harcok shrftp a némul Imrei én zuliíiiióbombázó repülőgépük loguap rendkívül luití\'wó-san támadták a beépített eródniüvíj-kct.. A némul zuhanúbombázóknak sikerült nébány rendkívül jól álcázott és boépitott bolsevista lövogot elhallgattatni. A keleti hadszíntér északi sza-
kaszán német harci- és zuhanóbombázó rcpülögéjMJk a finn- és a jegestengeri arcvonalon több támadást intéztek Murmanszk és Jokange kikötőjének hnjócél-]K)ntjai ellen. A német légierők támadásának elhárítására bevetett \'bolsevista légi örököt cl ékek súlyos veszteségeket szenvedtek. A németek lelőttek 11 ellenséges repülőgépei, köztük 8 Hurrleu-not és egy Tomahawk-niinléju gépet. Későbbi berepülésük során több tüzel figyellek meg a németek a Jokange kikötőjében lévő hajókon.
it mgméjm mi/a
>aiIy«»xt«Hek el ¦ német ««na«ralaHj«rék
Berlin, június 18 (MTI) A l-\'übrer föhadiszállá-Káról jelenük a Német Távirati Irodának.
A német véderő főparancsnoksága közli:
Nómot tengeralattjárók az Atlanti-óceánon erősen biztosított hajókaravánokat támadtak meg éselsüllycszlettek 7 hajót .\'f 1000 tonnát art alommal. Kgy -másik gfízöst.-eröscn megrongállak. Továbbá a Karaibi-tengeren ~- noha uz .amerikai <\'lhárilás érős volt — 12 hajót süllyesztettek el 7Ö000 tonnalartalointnul. -Ezzel az ellenség hajóteret 100000 tonnát kitovö í!l hajóval károsították meg.
India tovább láxuny
.Bangkok, .iunius 18 Sind-tarloniányban a lázadás tovább tart. A brit hatóság és a rendőrség az örerdökben és hegyekben kutat a felkelők után.
Mint a delhi rádió jelenti, többszáz embert tartóztattak le. és hadijog alapján Ítélték el őket.
dúlnak a székely nép sorai kp-|zöjl se telkmerós u\'.á«*4Í$«lérdL ís elhozzák azt a szenemet, a ;iu*lyet ebben a ki fájóbbon •b?-;l#t osszponlc:nfani "mafrj u összidiU\'tás. • T^^mósAOlesen Jirtiély ügyeinek rín\'rfhehözásu egy-két év le-
forgása ajujtt Jtcin történhetik meg. Oly nagyfokú az ehnara-| dottság. a köz vagyona és alköz értékei oly, lerongyolódottak, hogy azokat Iiosszu esztendők munkaprogramjával lehet csak tökéletes helyzetbe juttatni. Ezért a korVnánv tiz esztendőre
programot állított össze. Ennek a programnak főbb pontjait ismertette Kállay Miklós miniszterelnök marosvásárhelyi beszédében. Ebből csupán néhányai ragudttuk ki, ezeket is csak mint irányelvekel .Nem lelu^iuiudciil Budapesten összpontosítani. A
2At*Al kúzlonv
1941 |unlui |8.
BÚTORT
G A tfORmú asztalosnál
munkaprogram kieinjelkodö jellegzetessége a népi érdekek védelme* és a nemzeti érdekek teljes kielégítése, mindez szociális alapon. A nemzetiségi köntösben niucs slükségűiik korrekcióra. li lémi érvényesülni kell a régi magyar álláspontnak : az egyenlő elbánásnak. A magyar Közigazgatás és általában a magyar politika sohasem fog erőszakoskodni, mint ahogy azt u múltban sem telte. Természetesen a magyarság kárára, veszélyéit; és pusztulásának lehető vótótelére nem engedhetünk meg dolgoknl. A magyarságot annyi szenvedés ék nélkülözés ért©) hogy első feladatai közé tartozik öt megillető jogaiba helyezni, lizt is természetesen mások sérelme nélkül hajtjuk végre, A magyar földel vissza kell adni a magyar embernek. Tűrhetetlen lenne u jövő magyarsága számára, hogy Erdély székely népe a maga egészséges szaporodását ne tudja saját földjén biztositani. A székelység terjeszkedésének ul. ja a jövőben nem lehel Amerika és liuknresl. Az édes anyaföld elegendő területet biztosit arra nézve, hogy a székelv erő kisugárzása megtalálja Erdély területén a helyét. Krtlélynck oly mérhetetlen sok természeti kincse van, hogy ezek feltárása és megfelelő felhasználása niesszá idők generációinak boldogulásai tudja biztosítani Kállay miniszterelnök meg is mondotta, hogy a kormány otekintetben milyen ipari és guzdUsági munkaterületekre gondol, t\'iázfurásokal végzünk n Székelyföld iparositá-suuuk üzemanyaggal való ellátása érdekében. A gázt villamos, energiára alakítjuk át ás távvezetéken eljuttatjuk a villamos erőt a Székelyföld minden részébe. De ott áll kiaknázatlanul a vizierö is. Ez is a kőz javát fogja szolgálni a liz éves erdélyi munkatervből!. Természetesen, műikor ebben a munkaprogramban elmélyedünk, nem, feledkezhetünk meg arról, hogy Erdély biztosítottsága, nyugal-ma és békéje tegyen irányelvünk .mindenekfölött, tízért u magyar hadsereg fejlesztése, ütő erejének fenntartása és kifejlesztése mindennél fonlosahh érdekünk. Kállay Miklós miniszterelnök erdélyi ulju óriási eredményt éri cl nemcsak azért, mert reltárta a székely nép előtt az elközelgő tiz esztendő munkaprogramját, hanem megerö-silette a lelkekel a biztonságérzetben, hogy Erdélyben nem ismétlődhetik meg többé 1916 és 1918. " |
CI§stíM Telfltoa:m csak ELEKESTŐL
Még vasárnapig lebef febalkesni a ntfl honvódelml munkaszolgálatra
Nc legyen egyetlen kanizsai nö, aki a Haza hívó szavára ne jelentkezzék I
A nagykanizsai nói honvédelmi munkaszolgálat szervező lüzötteága nap-nap mellett folytatja toborzó munkáját a polgári fiúiskola földszinti tantermében. A sok ezer jelentkező közül Aldig kb, 2100-at voltok nyilvántartásba, akik azonnul letették a szokásos esküt, amollyol olkótelozték magukat a Haza szolgálatára. A sok ezer lelkes, igaz magyar jelentkező nő mellett azonban "vannak még mindig olyanok,
akik meg tolod keztek arról, hogy abba a korba esnek, amely jelentkezésit) kötelezi okot.. Tekintettel, hogy minden egyos nagykanizsai nőt "nyilvántartanak a városházán és ellenőrzik azt is, hogy iolentkezett-o a mostani toborzás alkalmával, jól teszi mindon magyar kanizsai nő, ha a hátralévő napok alatt önként jelentkezik a toborzó bizottság előtt, a jelentkezést vasárnap lezárják.
Kell-e morakfizl (szlavón) nyelvtan?
irta : Lápos! HalUr JtnO dr.
.Mindezeket a titkokat azért sikerült kicsiholnom belőlük, mert — ha kellett irodalmi horvát nyol-ven, lm ]>cdig kollott muraközi nyelven fordultául hozzájuk.
Eleinte felháborodtam, hogy az Üyen muraközt szókat: vozdá (most), stácilil (bolt), masesá (zsir), oukur (énkor), zdeneo (kut), melo (liszt),
prodi\' (előbb), ekonioti (hallgatni) ozokkol az idegen szókkal cserélték kii szád, dácsán, mászlo, söcser, búuár, brásno, pi\'ije, síititi. Később észrovetteni, hogy nagyon jól ismerik őseik nyelvéi is, csak hogy egymás elölt szégyellik használni."
Mi következik "ezekből a megfigyelésekből\'/ Elsősorban az, hogy az ujabb uoinzedéket mog koll hóilitani, a magyar kultúrához szoktatni és modorlalanságának fattyuhaj tusaitól megszabadítani. Akkor majd közelednek hozzánk. Ennek egyetlen | kulcsa azonban a muraközi nyelv ismoroto. Ha ráeszmélnek, hogy az idegen szláv (horvát) nyelvvel nem Mdogulnnk, akkor el \' is hagyják majd.
.Nem a karjuk, ne is próbáljuk ékel mogmagyarilani, csak \'magyar szellemben nevelni es csak olyan mértékben rászoktatni az állam nyolvéro, amilyen mértékben a szlavónoknak ont) szükségük lehet az é tétben.
Ellenben a muraközi nyelvet ott, ahol azt »özégyollík«, vagy elhanyagolják, tüzzel-vassal koll rneggyoko-roztotni. Ez a munka persze a magyar értelmiségre vár. Nem könnyű, tio annál nouiosebb feladat.
A megpuhítsa és íélokétgynras
azonban a muraközi nyelv nélkül meddő vállalkozás volna. Ehhez pedig muraközi (szlavón) nyelvtan és szolár Szükséges. Ea pedig tüstént. Ma az a szomorú iiolyzot, hogy a tanár, lanító, postás, vasutas, sto. -muraközi jiyelvUuil hiába kőit*, meri ilyen nincson.
Ezért történt mog, hogy áttanító, aki irodalmi horvát nyelv segítségével oktatott, csodálkozva hullotta, hogy növendéke a kigyót kácsá-nak nevezte, holott a tanító azt zmijá néven ismerte és azt hilte, hogy a gyerek kacsának nézi a kigyót. Lehetetlenség ugyanis, hogy u magyar tanító v~ nieggyőzódéso, akarata és hito ellenén; idegon nyelvro oktassa a muraközi gyereket és olajat öntsön a tűzre, vagyis ott folytassa, ahol a jugoszláv ucsitolj kezdte és őzzel áldozatul odadobja idegen törekvéseknek.
Ma már van muraközi nyelvtan és szótár. Csak ki kell nyomtatni. Ila ez megtörténik, célhoz jutunk volo. Ez a két könyv nemcsak az iskola céljait szolgálja, (habár nom tankönyv), hanem a társadalom minden rétegéi megtanítja erre a zengó nvelvre. Két feladatot kell mogol-düm.
V iöázu kell hóditatii a liocskai, f.iimyudi, tizabó. Varga, Takács, stb. nem élftzlávohitolt magyarokat is meg koll lanitaiHiiik a többi bennszülöttet a saját ősi nyelvére, .anioly öregebb a többi délszláv nyelvnél és nom azonos azokkal. Az ószlavón nyelv kölcsönzött a fiatalabbaknak, nem fordítva. Do no garasoskodjunk és no\' huzzuk-halasszuk a kérdés nyélbeütését I inkább hallgassunk Zrínyiit). Iböl-ben, mikor a bécsi udvar megdorgálta Zrínyi Miklóst, mórt felsőbb oógedély nélkül kezdte inog saját birtokán /Vrmyiujvár fölépítését, a bán u tölolótienül baka-fantoskodó l\'ortia hercegnék o/.t vágta\' oda:
— En azt, aki e hasznos munkáin olvégzésebön elgáncsol, Isten Ítélőszéke elé idézem és felolössógro vonom.
Bizony nagy folelóssóg koloncát vállalja az is, aki a muraközi nyelvtan és szótár kiadását meghiusítja. (Vége.)
A Drávában lelte halálát egy csempész
Csáktornya, június 18 (Saját tudósítónktól) Még mindig nom sikerült Muraközben megakadályozni a csempészést. A napokban ismét ogy csempész igyekezett át a Dráván, de szerencaótlonségéro élo-tóvol fizotett a tiltott csempészésért. Nóvák István 20 év körüli drávavásárhelyi lakos Horvátországba akart élelmiszert csempészni a Drá-
ván korosztül, visszafelé pedig olyan dolgokat akart hoozni, amolyok uá-lunk nohezebbeu kaphatók meg. Vállalkozására ráfizetett, mert usztis közben görcsöt kapott és hamarosan elnyelték a hullámok. Holttestét\'a horvát Hlofanoc község határában fogták ki a vfzbfll ós hazaszállították Drávavásárholyre, ahol eltemették.
Pető Lajos* Samu Lajos
vaskereskedés
Erzsébet-tér 1.»/. Manykanütaa. Telefon: 5—95.
Csárdáskirálynő
Zsúfolt ház előtt játszották (ialettáék Kálmán Imre\'hangu-latos, szép operettjét, a Csár-dáskirálynöl, olyan szép előadásban* ami a békebeli forró színházi estékre Clulckeztelett, amikor az ogyeleminták kifog-jták a lovakat a primadonna kocsijából és maguk, mi/.ták a színház bejárata elé, nz előadás pedig a művésznő szüntelen ünneplése közben pergett le. Mert a zsúfolt" ház elsősorban Ollay Habának szóllott, aki olyan hangulatot teremtett színpadon és nézőtéren, amiért nagyon hálái suk vagyunk neki és művészi játékának. Megtölt n színpad kedves személyének üde bújával, asszonyi finomságával, ragyogó művészetével és magával ragadta partnereit, akiket fővárosi szinvonalu jálékával galvanizált és hasonló játékra kés/Jelelt, i\'őmpás nőiességé nek sok rét ü -sége, egyéni varázsa, játéka, meleg, bársonyos hailgjn nagysze. rüen érvényesült. Játéka igazi élmény voll. Egyes jeleneted többször kelleti megismételnie. A közönség tomboló lelkesedéssel hosszan és melegen ünnepelte kedvencét. Partnerei méltók voltak hozzá. I). Szabó .József, Szabó Ibi, Csonka Endre, Bánó Mihály, Egorváry „L., Kovács Anna amúgy elemükben voltak. A közönség forró tapssal julalmazta Őket. Eászlóífy László karmester munkáját külön ki kell emelnünk, (ialettáék fgy felejthetetlen kedves eslet szereztek ismét a díszes közönségnek, amely pompásan mulatott és hálás volt a kopott nagyszerű műélvezetért. Rendezés, diszlel, ruhák : a (íalettá-társu-httlól megszokott színvonalon és ízléssel. (fí. fi.)
A színházi Iroda jelenti
Mn, csütörtökön este általános közkívánatra színre korul Oltayfíhbor felléptével filléres holyárakkal a nagy sikert aratott Aranykalász éiio kos-táncos operett újdondág1 0\' fölvonásban a bemutató előadás ¦- hzö-1 réplőinck a felléptével.
Pontokon este szirtre koVül MaVíó Devellis olasz vígjáték iró nagy sikert aratott oporuttjo/moly az And-rassy uti Szinhúbiui több, mint 150-szor korült szinre, a Viharos szerelem.
Szombaton este, valamint vasai-nap délután ós oöto szinro korul Nádor József országos hirü nótu-szorzÓ uj y íolvonásOS o()orottje, Ez a sziv nom eladó. A kitünö
operettben szebbnél-szebb zeneszámuk, mulatságos humoros jelenetek követik egymást, A szereposztás elsőrangú.
Hétfőn osUi a Belvárosi Szinhaz nagy sikorü vígjátéka körül színre, u Kórfiszerolem.
Az igázgntóságnak\'slkórült lószor-ződtetni hatom egymaatkövótó napra il I-\'ővároái Clyefriíok \' tízinbáá kitűnő egy.ütlosét. üjl-éli, líóffőn, 211-áii, kedden ós \'24-ón, sz*irdáu lepnek fel a Várain Bzioházbán a kiváló \'gyermek művészek, j
1942. junim 18,
•UOM KÖZLŐN í
KUIL9YUK,
VASKERESZTTEL\'
tüntették ki Somfai (Schweitzer) György tanító, honveti hadnagyot, az ellenség előtt tanúsítóit vitéz és hős magatartása miatt.
VITÉZ FOLDHAZY
alezredes — a nagykanizsaiak kedves ismerősének — fiát, I-üldházy Páll, ma avatták hadnaggyá a budapesti Ludovika\' Akadénúáu.
¦ »
SZÍNESZEINK.
közül Deák Ferencet katonai szolgálatra hivlák be, míg Soós a budapesti Mudneh-szinházhnz szerződött le. Pogány Margit pedig szintén a fővárosba kend.
ORBÁN- JÓZSEF
tábori lelkész kedves lapot ii*t a szerkesztőségnek az orosz harctérről, amelyben közli, hogy állandóan tudósi tani fogja lapunkat a kanizsai honvédek életéről,
*
KHATKY TIBI,
dr, Krátky István polgármester szépreményű fia, mosl telte lo Budapesten kitüntetéssel a második alapvizsgát, *
A LJSZÜi LEVENTÉK
szép cigaretta-adományt küld* ¦tek"u\' harctéri honvédeknek. Uazsó József iparlcstületi főjegyző fia, Bazsó József had-nagy. \'most a harctérről meleg hangú levélben mondott köszönetet u frontra küldött eiguret-Iákért.
*
h\'ERKAY .LORANTNE
polgári leányiskolái tanárnőt Pécclre helyezték át az oltani polgári iskolához, miulán férjo márciustól az egyik budapesti cégnél talált jó fizetésű elhelyezést. Forkoyék nagyon szép munkát fejtettek ki Nagykanizsán.
INCZE SANDOB,
a kitűnő dalénekes tegnap délután 3 órakor a kassai rádióban hangversenyt adolt nagy sikerrel.
*
VITÉZ NADASY
Józsefnó, énekművésznő, az Altalános Magyar Biztosító Intézőt újvidéki rőnök\'ének neje, aki a Zeneművészeti Főiskolán végezte tanulmányait és tanárnői oklevelet nyert, Újvidéken Oratórium-hangversenyen Basí-tides\' Máriával és az Operaház több más tagjával nagy sikerrel szerepel h
MEGNYÍLT
,. Vajda étterem, sörözt
OaAk-tér 14.
)ÍH»KuUloa unt Siolld irstt
Szíves támogatást kér
im m Tulajdonos
A japán no
A naponta kiadott liadijelontó-aekból egyre nagyobb csodálattal olvassuk a Fölkelő Nap országa vitéz fiainak lelteit. Bátrak, kitartok, Bsívóssk a harcban, rámennek a győzőidére. "
A japán nőkről kuvosobbot tudunk.
A közvéleményben az n bit van elterjedve, hogy a japán hójc törékeny bubák, olyanok mint a mimóza. EbBon n véleményben
egy kin sajnálkozás is rejtezik, amit törékenységük fölött érzünk.
Ha termetük nem ím magas, abban az országban, ahol a férfiak átlagos testmagassága nem éri ol a mi katonai mértekünk alsó határát, mit is keresnének a nekünk annyira tetszetős kisportolt, fiús tánvok .és asszonyok. A japán nók alakja valóban habsszerü. dq a jellemük nom. Nyugodtan rájuk hihet nézni, ho\'ln hervadnak el. Termetük arányos és Így bájos. Közismert, hogy a japán nők lába a legszebb n világolt, Lakásukban selyem harisnyában járnak, az utcán facipöl hordanak, |gy nem ismerik a tyúkszemet. A cipösso-ritásnak az inkvizícióval vetekedő kínjait nóm ismerik. Azt pedíp mi birdotjük, hogy a női láh szépsége vetekszik az arc szépségével.
A japán nő dolgozik és mosolyon.
ttoggol ötkor ébred, megfürdeti u gyormekoil, elkészíti a reggelit, kitakarilja a kortes házat, hogy mire a férj felkel, minden a leg-ííyobb tisztaságtól ragyog. A főzés namnta visszatérő gondja egy óránál több munkát nem nd. Ennek lobot betudni, hogy a mosást naponta elvégzik. Nem várnak egy hétig, egy hónapig a szonyoascí. Naponta elvégzik, mint nálunk a,.mosogatási. Marad idejük arra is, hogy olvassanak, műveltségüket gyarapítsák. Japán fölfogás szerint élvezetesen társalogni csak az tud, aki jártas a szépirodalomban.
A délidőt a férj a hivatalban, a gyorokok az iskolában töltik. A napi főétkezés délután 4—5 Óra körül van, amikor a család minden tagja basakerül.
Japánban nincs többnejűség ós hiányzik a gyermekházasság. A?, egykét som ismerik. Amoly családban gyorokáldás nincs, kí tisztelje ott\'a szülőket, ki rajongjon az ősökért, melyen nemzeti azel-lonitlk és erkölcsük nyugszik.
, A japán nó nem féltékeny. Egvszorüon nincs oka rá. Férjo évekig nyugodtan távol élhet hazájától, \'ha visszatér változatlan órzósokkol találkozik a foloségével. Náluk som a tost házasodik, hanem a lélek. A lélek vonzalmára ügyelnek a szülők, mikor lányukat férj hoz adják.
A japán vőlegények nem kérnek hozományt. Az "asszony anya-Ki támogatásával fönntartani\' a házaaélolot szerintük — nom férfias. A azorolomból kötött házasságot sem. tartják ideáliftnak, mert az érzelmi láng hamar hamvad. Az osküvón a menyasszony fohér uyászruháhan jolen inog, a férj-hozmonés a smimára női ketolea-ségtolioaités és — önfeláldozás. Feláldozza életét férjééit éa —• gyormokoiérl.
Míg Európában a nők száma jóval több a férfiakénál, addig Japánban a férfiak ezáma haladia meg a nőkét. Ebből kővolkozik, hogy ott ismorotton fogalom a vénlányság éa olhihotó az is, hogy ez a körülmény a nők javára hillonlí a megbecsülés sorponyÓjét.
A színpadról, az uUoiráaokból nem valami előnyösön ifimorjük a japán gésákat. Ennek az a magyarázata, ha egy idegen a hazájukba megy és a mulatók légkörét ismeri meg, abból más nom következtethet a házaséletük orköl-cséro. Mi ís tiltakoznánk ollonc, hogy a lokálok és orfeumok íntóz-ményévol hasonlítanánk Ösbzo családi életünket. A japáni o \'mellett bizalmatlan az idogonnel szemben és a legritkább esotben vozeti be a házába.
Nipon történetében nom ismeretlenek a hóslolkü nók. A magyar történelem ogrí női, Zrínyi Ilonái Japánban sem hiányoznak. Ostiai császárné két évig titkolta a csatában olosott férjónok halálát, addig titkolta, míg a győzelmet ki nom orőszakolta.
A japáni anya mosolyogva fogadja azt a hírt, hogy fia a harctéren elesott. Do a követkozó percben talán meghal a nagy belső fájdalom következtében. Mi érthetetlennek, furcsának tartjuk ezt a mosolyt, pedig az évszázados növelés őredmétiyo. Önuralom és mások sajnálkozásának elutasítása.
A japáni házakban nincsenek fostmonyok és szobrok. A nyitva lovó ablakokon a kert művésziesen elrendozott sziklacsoportjára látni, vagy a vízesésre, amoly a kép és a szobor holyott gyönyörködteti a lolket. Lakásukból nom hiányzik soha a vírág. Ebben művészek. Az iskoláikban tantárgy a virág-gondozás, a világkultusz. Az egyik virág végét borssal, a másikét teával közelik, a harmadikét égo-tik, a negyedikét víz alatt vágják ol, hogy minél tovább élőiben tartsák illatos virágaikat.
A japáni nó — virác. Dorüs\' mosoly a kenyérkereső férj számára," ki megsokszorozza a Fölkelő Nap fényét éa megaranyozza a család életét.
Vaudra Jenó
A bitófa árnyékától — a törvényszék hat havi börtönéig
Jogerős itélet a drávadlósi legény bűnügyében, aki leütötte a perlaki csendörjárőr vezetőjét
Karácsony másodnapján történt, hogy a drávadlósi korcsmában halárvadászok és falubeli legények mulattak. Volt tánc is bőven. A határvudászok elkérték táncközben a polgár-fiuktól táncosnőjüket, ami ezen a vidéken nem szokás. A korcsmáros meg is mondta ezt az itteni népszokásokat nem ismerő határvadászoknak. Mindennek dacára az egyik határvadász elkérte egy legénytől táncosnőjét A leány vonakodott menni. A
határvadász ezért állítólag ar-culütötte a táncosát. Emiatt veszekedés támadt a határvadászok és legények között, amely később odáig fajult, hogy a korcsmáros csendőrökért küldölt, hogy azok teremtsenek rendet Már sötét volt, amikor megérkezett a perlaki jÓrör\\ | amit Bakai József őrmester vezetett. Bakai fel akart menni társával a korcsma lépcsőjén, hogy benn rendel teremtsen, a mikor hirtelen valaki dorong-
MÉRLEG
Misiéi méretben Bsaknerfl jartUi
SCHOLCZ JÁNOS I mér ¦•tkéaslta-mester |
NitgyfcanbaM. Bötvfa-ter 30- «sfan I
gal fejére sújtott, hogy véresen elterült Beszállították n kórházba, ahol műtétet végeztek a esendörön. A nyomozás eredményeként Kliriccz István ,?9 éves drávadjósdi legényt gyanú, sitották a csendörjárőr-vezető leütésével és ezért bészállították Nagykanizsára és a statáriális eljárás alapján, rögtönitélő bíróság elé áhították.
Klinecz a tárgyaláson azzal védekezett, hogy bort ivott és egyébként sem cinlékszik reá, hogy ö követte volna el a cselekményt Voltak azonban, akik terhelőén vallottak Klímecz ellen. Megnyugtató bizonyíték nem lévén ellene, az ötös-tanács nem hozott Ítéletet, amely csak halálos lehetett volna, hanem1 az ügyet rendes bíróság elé utalta.
Közel hat hónapi vizsgálati fogság után ma tárgyalták Klinecz István bűnügyét a kanizsai kir. törvényszék Makáry-taná-csa előtt. Klinecz most már határozottan \'tagadta, hogy neki része lenne Bakai leütésében, annyit azonban mondott, hogy "meglehet*, hogy ő ütött hátra a csendőrre. Számos tanút hallgatott ki a bíróság. A bizonyítási eljárás befejeztével bűnösnek mondták ki Klinecz Istvánt súlyos testi sértés vétségében és ezért hat havi bőrtönre ítélték. Az ítélet jogerős. Klinecz; nek beszániitották a vizsgálati fogságol, ugy, hogy 9 nap múlva már kiszabadul.
Betegek
Csütörtök
&lUa46 mSwtrtxánok b4tkSia*pekoa RviSfMt li «§Mféa
8.40 Torna. Hirok. Közlemények. Hanglemezek.. — 10 Hirek.. — 11.10 Nemzetközi vizjolzőazolgálat,
— 13 Harangszó. Himnusz. Iaőjá-rásielontős. — 12.40 Hírek. — 18.20 Időjelzés és vízállásjelentés.
— 14.80 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 18 Arfólyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 MŐjelaés, hírek. — 17 Hirek sslo-vék és ruszin nyelven. — 10 Hirek magyar, német és román nyelven.
— TS1.40 Hírek. — 28 Hírek né-mot, olasz, angol és franoia nyelven.
— 24 Hirek.
BUDAPEST I. N
17.15 Lehár Foreno müveiből. — 17.45 Lovag Bolborátz Károly iparügyi előadása. — 18 A MOVE Szép-miresek juniálisának kőzrotitéso u Vidám Színházból.19.20 Kóréh Endre magyar nótákat énekel, kiséri Oláh \'Kálmán cigányzenekara. — 20 A Főméltóságu Kormányzó Urat köszönti születésnapján Kállay Miklós m. kir. mínisaterolnök. — 20.1P Iladuagyavatáü. A kÖzvetitéat a ni.
ZAUM KOZLONV
M94Zjúnius ls.
kir. Bolyai Ján honvéd műszaki akadémiafól vezeti- liudinszky Sándor. — \'20.80 A-z Operaház" Zonceara. ;— 22.10 Üzort az otthon. — 23.25 Tánczene. BUDAPEST II.
16.Jő Tánczene, 17.35 A Kőbányái jAllnlános Munkásdalkór. 18.80 Gyorsirótanfolyam. - 10 A MÜVE Szépm Ívesek juniálísának folytatása. --- 19.85 Felolvasás. — 20\' Hírek. - 20.20 liáthv Anna énekel. ¦— 20,45 Vitéz Szathmáry Lajos előadása. 21.10 Wohuer Oóza orgonál. —.32.10 UaloUréöz-lotok.
Péntek
BUDAHK8T I.
\' " 10.15 Szórakoztató zene.11.20 Tornyi Oy\'ula énekel. 11.10 Felolvasás. 12.10 Hendórzonekar. - 13.80 Honvédéin!; üzeiulok. — 11\'.Sthvimnol -Miklós tánczenekara.
¦ 15.20 Szórakoztató zono. —16.16 Kololvásás.\'
17.15 Uádiózenekar. - 17.10 Sporlközlernénvek. 18.10 Német htfllgatóhiknak-. - 18.80 Magyar üépmu/sika. Kí)z\'rein\'"\'ltódik Vöröst, ¦Sári ós IJihari Józ-soí íekari kisé-rottel. ¦ 19.20»Az ölsö távolsági házasságkötése A közvetítési a bu> dupnsti .XII. kerületi állami anyakönyv vezetőségről vezoti liudinszky Sándor.\' 1(1,10 Tarján i cimbalom-hái-frírts. - 20 »A halás\'zlogény i-n a lelke*\'. Hangjáték. - 22.10 Ozop az loVthbn: -: 28.26 Ráéí Boröí cit-
rgányzonékara.
\'BffJDAJWBT II.
\' 17:00 \'Felolvasás. • 18.10 Faragó Míólvn\'zongorázik. 18.35 Fololvii-*ík dulj9 -Oricjt-müvek. 20 Ili-Utbtí ^\'20,10 Az 1. honvéd gyalog* ezred\'zenekara. - 21.10 Taiay Sándor\'elbeszélése. - 22.10 Tánczene.
Sürgős hatósági közbelépést várunk a gyümölcspiacon l
Ax ár*k n*b*lyM*»át é* « rolv*tá»ál m«jr«kadily*xiiit kírffl viroi liöxön-iiíjjo — A iiyüniülci foiitoa HíSiióIüIuibxÍíI, lakát kSuxOkiéxUU cikk
Kaptuk az alábbi levelei: líion. tisztolt Síwrkosf.tó ,Üi! Elérkezott az idő, amikor a Mindenható mindennapi kenyerünk megszerzésében segít ismét. Itl van a gyümölcs éréso. Isten adománya a gyümölcs. Soha sem volt olyan fontos közszükségleti cikk, mint napjainkban, miért ís népélolmezési azomponihól különös elbánást, fi-g veimet és gondosságot érdemel,
hogy lehetővé váljék a lakosság inin-don-rétegének hozzájutása és emellett a gazdaköziinhéi; érdekeinek megvédése. »
A holyboli piaci felhozatal kizárólag a lakossá u\' szükséglotének kielégítését kell, hogy Hzolaálja. Miért is minden nagyobb tételű vásárló a piacról tiltassék el. Megakadályozandó lenne a hatósáií részéről, hogv a termelőiéi 40 ós 50 filléres árakon beszerzett g>\'ÜmÖlcs a nagykanizsai piacon 1.50 1.60 pengén árusittassék. A gyümölcs a nyáron mindenkor a szegények kenyéré is
HILB
femet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervailts József
volt, különösen pedig unost kel], hogy az legyen és pófoQdfaz o$yéh élolmicikkeket, N\'em s/abad tűrni, hogy ilyen teljesen Indokolatlan árakon kerüljön a fogyasztó ¦kösönséfí-lioz, ami kimeriti" a legsúlyosabb uzsora foiíahnát. Valóságos kizsákmányolása ez a közönségnek, de nagv károsodás ez ii termoló gazda-kflronriégriök is, akik hazafias kötelességüket teljesítik a harctereken, aforl ezeknek munkaerő hiányában nem áll módjukban a piaci áralakulásokat figvolembc venni, nem tudjak (érmésüket behozni a piacin.
Fontos, hogy a nagykanizsai" piac a legmesszebbmenő védelemben rÓ-SZeSuljÖh minden felvásárlóval szemben és a piaci gyümölcs árak rendszeresen szabályozlassanak a helyi hatóságoktól.
Védőimet a szegény fogyasztónak a gyümölcs áruzsorával szemben.
festessen
¦•• : V f.
Tisztittasson
Wmliwiém
A gyümölcs egyík fontos közs/.ükség-loti cikk. A szogénység élelmezése. Kérjük a hatóság sürgés éfl erélyes kösbelébését az egész vonalon - - a nagykanizsai piacon ..,
Aldiráso!:.
Rostás Sándor budapesti magántisztviselő álarca alatt
Rosenberg Sándor közellátó húzódott meg Csáktornyán
Annak idején Budapestről Csáktornyára jött ós a köze)Iá-lábnál vezelöszercpel \'öllöt 1 be i Rostás Sándor budapesti magán tiszt viselő, aki református vallású link mondotta magát. Rostásnák biztos fellépése és jó beszélöképessége volt, sokfelé .szerepelt, a legjobb körökkel érintkezett, ami annál köny-nyebb volt, hiszen az ellátásnál tevékenykedett. Mindenki ismer, te Rostás urat. aki \'Budapestről jölt- és hivatalosan is érintkezett az emberekkel. A bejelentőlapot is Rostáé néven töltötte ki. Mosl érdekes leleplezés történt \'RÓSláS ur esetében.
Revolvert art ást engedélyt kárt és ennek kapcsán kiderült, hogy Rostás Sándor ur senki más, mint Rosenberg Sándor ízr. vallású férfi, aki hamisan jclentelle be magát, mini Rostás, fegyverviselési engedélyt kéri szintén hamis néven. Rostás átment a haláron is Zágrábig - és onnan vissza. Bevallotta, hogy jogtalanul használta a Rostás nevel, valószínűleg azérl, hogy ne lús-sók zsidónak. Csendőrök behozták Nagykanizsára és átadták a kir. ügyészségnek.
Cgyében a nyomozási folytat-ják.
Amit a termésrendelettel kapcsolatban tudni kell
A megjelent tcrmésrcndelet előírja, hogy a községi elöljáróságok a június 15.-Í állapot szerint a hónap végéig, tehát június 30-ig kötelesek ösfzeirni a község terü\'etén állandó lakóhellyel bitókat. Az osz-szeirás háromféle összeiróiven történik. Ha az összeírott fél őstermelő, tehát 5 kat.\'holdat meg nem haladó Ingatlan birtokosa, állandó mezőgazdasági alkalmazott, mezőgazdasági részesarató, vagy cséplőgépnél alkalmazót munkás, vám-őrlömalom tulajdonosa, vagy annak alkalmazottja, ebben az esetben kék szinti gabonajegyre jogosult. A piros szinti kenyér-gabonajegyre jogosultakat külön Öss7eírólapon írják ösz-szc, idetartoznak a?ok, akik saját kezelésben müveit mezőgazdasági ingatlanok birtokosai, haszonbérbe adott mezogaz.dnsági műveié* alatt álló földbirtok tulajdonosai, mezőgazdaságban alkalmazott tisztviselők, gazdasági cselédek és családtagjai,
bércséplóvállalkozók, állami, vármegyei, községi, közbirtokossági, vagy egyházközségi alkalmazónak, amennyiben javadalmazásukat kenyérgabonában kapják. Ktllön ivén írják össze azokat az ellátatlanokat, akik vámörlésre nem jogosultak. A konyérgabonajagy a vámörlésre jogosultak és a háztartásukhoz tartozó kenyér- és lisztellátásának szabályozására és a vetőmagon felül meghagyott kenyérgabona elszámolására szolgál. A kenyérgabonajegy két részből áll, mégpedig a gabonaszelWnyekbÖl és a vámőrlési szelvényekből. Mindkét szevényiv 12—12 szelvényt tartalmaz. A gabonaszelvények azt a kenyérgabonamennyiséget Hintetik fel, amelyet a kenyérgabonajeggvol ellátott személy egy év alatt felhasználhat és a vámörlési szelvény cl-
VÁSÁROLJON
külfföicli márka.
Luk éta Lái
Erxa4b0t-té> 30-. sxam.
kerékpárt
»IA r?die-, kcrékpÚK-, " ¦ w fotC-»poHaxtat4b*n
lenében egy év alatt vámCrlésben megőröl tethet.
A termelő
megtarthatja azt a mennyiséget, amelyet gabonaszelvér.yei feltüntetnek (k.\'k szinü gabona jegyesek), a vám-őrlésre jogosult egyéb személyek pedig a gabonaszelvény ellenében az azon feltUnt.tett kenyérgabonamennyiséget akár egyszerre, akár részletekben beszerezhetik (piros szinü gabona|etyesek). A vámörlési szelvények köztll a VII—IX. szelve-nyékre 1934. év Január hó 1 napja elölt, a X. szelvényre 1943. május hó, a XI. és XII. szelvényekre pedig június hó L napja előtt az azo-Kon feltüntetett mennyiséget vám-őrlésben megöröltetni nem szabad.
A konyóryaboiiöjOQyre jogosultak \'ojadngja:
az első csoporlba tartótnak az 1882—1926. években született nehéz testi munkát végíő férfiak, akik évi 240 kg„
^3 második csoportba tartoznak az
1936. évben éi az azelőtt született személyek, ha nem tartoznak az első csoportba, I80\'kg.(
a harmadik csoportba pedig az
1937. évben és az azu\'án szüleiéit gyermekek tanoznak, akik évi 120 kg. kenyérgabonára tarthatnak igényt, A kenyérgabonajegy az egész ország területén érvényes. Azokra a területekre, ahol a lakosság túlnyomó részben kukoricalisztet fogyaszt, a közellátásügyi miniszter külön rendeletben fog intézkedni.
Kenyérgabonát Csak gabonaszel-vények ellenében lehel kiszolgáltatni. A kenyérgabonajegyról clöte levágott gabonaszetyény érvénytelen.
A kék gabonajeggyel ellátott mezőgazdasági munkavállalók\'kenyér-gabonaszükségletüket á Hombár-bizomdnyosoktól vagy a kenyérgabona eladására jogosult malmoktól sterezheiik be, de a kiszolgáltatott kenyérgabona után jutalékot nem követelhetnek. * A birominyosok a beváltott gabonaszelvénnyel kötelesek elszámolni.
A munkaadó háztartásához tartozó munkavállaló gabonajegyet köteles a munkaadónak átadni. Ha a szolgálati viszony közöttük megszűnik, a munkaadó köteles a munkavállaló kenyérgabonalegyét mindazokkal a gabona és vamŐrlési szelvényekkel együtt ¦ visszadni, amelyek a szolgálatból való kilépés utáni hónapokra szólnak. Hti a munkaadó már több szelvényt vágott le, mint amennyit a munkavállalónak a kilépéskor visszaadni tartozna, a levágott szelvények helyett váltószelvényeket k<H kiadni), melyet a községi elöljáróságtól kell Igényelni.
A szegödményes cselédek, részes-aratók és sommás munkások pót-fejadagra tarthatnak Igényt. A kon-venciós cselédek évi 60 kg, kenyérgabona megszerzésére, a részesaratók és az élelmezéssel szerződött időszaki munkások a munkaszerződésben kitöltött időtartamra havonként 10 \\kg. kényérgstmnapótjegyre tarthatnak - Igényi. (s-o~*)
iMLlHflteüL
\'Ml.WI KÖZLÖNY
..... ¦¦¦¦
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Mag-váltó gyógyszertár Erzségot tér 21.
Kiskanízsán az ottani gyógyazer-iár állandó ügyolotea szolgálatot tart.
A (lOZFOHDO nyitva van rcggei g órától este G órA]tf. (Hétfő, szerda, pintek dé\'uüUi *Y kedklen egész n^p nőknek.) Telefon: 560.
Nspiar: .luatus 18. Csütörtök. Rom. kot. Elrémen.-ProtestAnB Arnold. - Izr.
Than). 3.
— (Tiszteletbeli főszolgablrák)
A főispán dr. Briglovies István vármogyei aljegyzőt, Fodor László ár. szolgabírót (Keszthely), dr. fw-liestyén Józsof szolgabírót (Nagykanizsa) és dr. gróf Széclienyi György vármegye) aljegyzőt Zala vármegye
tisztetoiboli fószolsíahiníjává nevezte ki.
- (Vltéz-avatas Csáktornyán)
Vasárnap ünnepélyes keretek köJ zőtt avatják fol a muraközi vitézeket a csáktornyai Zrínyi-vár Udvarán. Az ünnepélyre már folynak az oló-készölétek. \' \\
— (Augusztusban megnyílik a keszthelyi nyári egyetem)
, A pécsi m. kir. Erzsébet Tudo* tWnyogyntom tanácsa olfogadta a nyári ógyotémro vonatkozó előterjesztést és a szervezés munkálataival Oriáe Nándor dr. egyetemi nyilvános! lerfdos tan\'dVt; » keszthelyi "Egyetemi! líiftküdülő igazgatóját bízta meg.
- (SzinlkerBletl beosztás)
iAl vallás- és közoktatásügyi mi-niszljof Csáktornya, Alsólondva !08 Muraszombat íingyközségokot Csór -lózHef színigazgató kerületéi* osztotta be.
— (A belügyminiszter módosította Keszthely kórházinak költségvetését)
A bolügyütiniSttÓt; kovés módosítással hagyta helyben Keszthely kór búzának folyó évi költségvetését. A belügyminiszter az élelmezési teen-i dókot végzó tisztviselő részérő a té-1 rilést 278.76 ^pengőben állapította inog. A-míHószolgának 200.76 pongő térítésnek engedélyezte a körfeógyö-tésbo való Iwnllitását. Az élelmezési téritményok előirányzatát 1971 pengőben állapította meg. Pótlólag fölvett a költségvoté&bo a szogényhóz mosási téritéséro 50 pengőt. A mi-nisztor csökkentette nz inioki állás illotmónyoit és lakbérét a dijnoki alkalmazás után járó illemőnyekro és lukhéVro, mort az üresedésben lóvőí\'kdzoIŐi állások csak mint dijnoki állások tölthetők be. Az engc-délyozott létszámmal szomlien többletként jelontkezó 6 állás, illotvo alkalmazás illetményeit a miniszter ugyan nom törötté a\' költségvetésből, do a jóváhagvás kérdésébon csak a rendszeresítést kimondó törvényhatósági határoznt után dönt majd. A mftiiszter a tiszti fizetések 010-iráhyzatát 15.070.20, a tiszteletdíjakat 8.648.84, a béroket 10.886.uli, az ólolmezéai költségek előirányzatát pedig 881800.10 pengőben állapította inog.
BÚTORT HETTEIHBK márkin botoraalonlibuivercf;
Zrínyi városa hódoló szeretettel.; e a Kormányzó Dr születése-nap] át
Nagykanizsa
Nagykanizsa, Zrínyi városához méltóan kapcsolódott tío a Kormányzó 1,\'r Őfőméltósága születése napja alkalmából az országban megtartott üniiunsÓHokbe. A helyzethez méltóan csendben, do annál nagyobb bensó-séggol ÜnnopeUe Nagykanizsa \'ma* gvarsago, a nagy napot. Az ogész Varos zaszlódíszbon pompázott. Szerdán este zené* takarodó, ma regnél zenés ébresztő volt. A közhivatalokban, városházán mindenütt hivatal-szünot. A laktanyában már tegnap oste tábortűzzel és családi ünnep-ségga) ülték meg a^z, előestét. Az iskolákban és intézetekben már\'előzőleg méltatták Kormányzó Urunk fenkölt személyét, küldetését) országlása!, orszaggyarapitasát.
Ma délelőtt hivatalos istentisztelet veit a roroncea-tomplombah. Az ünnepi szón tininél !\'. Gulyás Gellért plébános celebrálta, Nagy ünnepi sokaság töltötte még az ístenházát. A honvédlísztikar élén l\'app .lános parancsnok, a hivatalos varost dr.
i\'rack István polgármestorhotyottes képviselte. Ott volt a képvÍBolőuwtü-lel, az összes közhivatalok, testületek fojoí, a Vitézi rend, a járás
zászlódlszben >,.!,*<
élén dr. Lontay Alán főszolgabíró, az egyesülőtök\', atb., stb. díszes hülgykozönség. Az ünnepi szcntmi&o alatt a kóruson alkalmi egyházi énekeket adtak eló, majd felhangzott a gyönyörű, zongzetos nemzeti imád sáu: Isten, áldu inog a magyart!;,.
\'Mindenki Isten bőséges aldáaát kérte az Egek Urától \'á legelső magyar emberre és családjára.
Ugyancsak hivatalos istentisztelet volt a protestánsok részérő az evangélikus templomban, ahol a. szent szolgálatot Horváth Olivér lelkész
rost, a testületek képvisotőit és nagyszámú \'ünneplő közönséget.
Az izraelita templomiján Winklor Eruó dr. főrabbi ás Abramovics ólára fókántor végezték az ünnepi istentiszteletet, szépszámú közönség részvételével, amelyen dr. Winkler méltatta a nagy nap jolon tőségét;
Nagykanl\'-.ítíi magyarsága ma tosU vérkénl összoforrott a Kormányzó\' Ur születésnapján és hódoló szeretőt tel ünnepelte a magyarok szent fórfiát, vitéz nagybányai Horthy Miklóst...
i miniszterelnök távirata a Kormányzó Úrhoz 74. születésnapja alkalmából
Budapest, június 18 Kállay Miklós miniszterelnök a következő táviratot intézte Magyarország kormányzójához szü ielósnapja alkalmából:
l-\'öméilóságu Kormányzó Ur! A Mindenható kegyelméből a mai napon töili be 71. életévét, líz alkalomból a meguagyobbo-dolt magyar haza minden hf, fia hódolat teljes szeretettel tekint fel országgyarapitó kormányzójára, tiki egy tapasztalatokban gazdag hosszú élet böl-aseségóvel és töretlen erejével tartja kezében az ország vezetését. Mint m. kir. miniszterel-
nöknek, nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a magyar nemzet mély hódolatát, ragaszkodását, hűségét és őszinte szeretetét r\'öméitóságod elölt tolmácsoljam. Amikor a m. kir. kormány hódolatteljes jókívánságaival együtt mindezeket a bensőséges érzéseket 1-omélió-ságod elé terjesztem, egyúttal azzal n kéréssel fohászkodom a .Mindenható Istenhez, hogy áldja és vezérelje Kőméllóságodut azon a történelmi uton, amelyen a nemzet imája és szeretete kiséri.
Csalás miatt csendőrközre került egy szentgotthárdi földműves,
akit beszállítottak a nagykanizsai kir. Ügyészségre
Egy csendőrjárőr tegnap beszállította a nagykanizsai kir. ügyészségre DervaUcs Antal 28 éves gazdasági cselédet, szent gollhárdi lakost, mert alajxis a gyanú ellene, hogy Lapény községben beállított az egyik gazda házába és ott azzal a fondorlattal, hogy ö idegen államból jön, kifogyott a pénze — Mar-
cselán Pétertől ruhaneműt, csikart kí, egy másiktól pértzt, egy harmadiktól is ruhafélét. Mintán rendes foglalkozása nincs, szökésétől is tartani lehet, az egyik csendőrjárőr beszállította Őt Nagykanizsára és átadta a kir. ügyészségnek.
A vizsgálóbíró dönt további sorsa felett.
17—18-án -—Si-------- ésesfítörtö/íön
Ketten egy jeggyel, i lletve fétfíely árakkal t
NINCSENEK VÉLETLENEK
A legnagyobb sikert aratott magyar vígjáték-attrakció
Szereplők : Turay Ida, Keresztes Márta, Juhász József, Mihályfy Béla, Tompa Pufi
Előadások kekdete : 5, 7 és 9 órakor.
Még ma Is közel 50 magyar falu lalálfcaío Holdvábafi ;
A Pécsi kisebbségi Intézel kise;-, ványainak XIV. köteteként jelent meg a moldvai magyarok problémáival foglalkozó u) munka, amel nek címe: „A moldvai majma östelepülése, története és martié zete".
A szerző eredeti anyaggyűjtésének feltárásával és a már ismert érvek felsorakoztatásával bizonyítja, hogy a honfoglaló magyarok tényleg meg-/ telepedtek e terülelen. 260 helységnév, azonfelül számos begy- és pa-taknév, amelyek nemcsak a magyarok között maradtak meg, hafftfá amely magyar neveket a romár/Ök* ia átvették, azonfelül a helységnevek a Dunamcdenc: magyar ösfoglaló-helyein mindenütt fellelhetők, még a Iegnyugalibb részeken is, további a magyar helységnevek ösl jellege, nagy kiterjedése és az Ősfoglalo területen való Bzerepléae, mind olyan bizonyíték, mely az emiiteit tételt nemcsak elfogadhatóvá, hanem bizonyossá is teszi. A legrégibb román kutfŐ és a néprajzi tudósok tanúbizonysága pedig csak megerősíti azt, ámít a tárgyilagos blzo-nyitékok megállapítanak,
A mii második részében a moldvai magyarság küzdelmes történetét és örtálló szerepét ismertetL- Megdöbbentő, hogy mások, akiknek ugyanaz lett volna a kUldctéiük, mint: a magyarságé, nagymédékhen hozzájár utak a magyarság kipusz-titásához. Mig a mohácsi vész előtt a magyarság Moldva lakosságának egyharmadát alkotta, a török hódoltság Ideje alatl már szinte teljesen kiveszed.
A mü harmadik részében a szerző a moldvai magyarság jelenlegi helyzetét részletezi. Pontos statisztikai adatokkal és a szerző eredeti összeállítása alapján készült térképanyagokkal beszámol minden egyes magyarlakta falu helyzetéről, az ottani magyarok számáról, elhelyezkedésé-röíes nyelvi körülményeiről. A térképek, siatjsztlkal adatok és a néprajzi kutatók feljegyzései mintegy reflektorként világítanak rá minden falura s kitűnik, hogy 50-et Ih megközelítő tiszta magyar falu található Moldva területén, sőt három olyan terűiét Is akad, amelyben magyarok jelentik a lakosság abszolút többségét. A könyvnek ez a része minden moldvai kutató számára köny-> nyen kezelhető kézikönyvként használható.
FERENCJDZSEF
KESERŰVÍZ
ZAUAI KÖZLÖNY
Elt&ttyedt «úy svJd hajó
Stockholm, június 18 Egy 3332 tonnás svéd hajó az Atlanti óceánon összeütközés következtében elsüllyedt A hajó egész személyzetét sikerült megmenteni.
Vasárnap utolsó bajnoki Összecsapás a Vasut-pályán
A pécfli ogyotenmták kitűnő csapata jön vasárnap NagykaninHára az NVTE-hoz, hogy a korábban ólma. radt bnjnoki mérkőzését lojátsza. fcjgybon oz loaz az utolsó bajnoki találkozó a tavaszi idénybon. Hogy a Vasút jelenleg jó formában van és minden bizonnyal győzni fog, az nem Í» kétségig, bár a labdarúgásnál minden lebuUénes. A 1\'UIAC kiváló ogyüttés és ostromolja a második holyét, amit szerintünk múlnom loliet elvitatni a Vasúttól a legutóbbi nagy- gólarányú győzőimé után.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
759/ké. 1942.
Tárgy: Éldralticrjegyek Montéit. Ai ellátatlan laVosiág is a vámOitéare {ogoaaluk otuahibj. A gibooaUpok ét a vámórléace (ogoiltó legyek kioutiu.
Hirdetmény.
A cukor-, zsir-, kenyér- és lisztjegyek kiontass június 19-én kezdődik és június 30-lkáig tart. Mindenki tájékozódjék a kibocsátóit falragaszokról, hogy melyik oszto-htrfyen, melyik napon és órában kell Jelentkeznie s az előirt időt mindenki pontosan tartsa be, mert a várakozást és tolongást csak igy lehet elkerül ni. A jegyek kiosztása alkalmával ax Idei termésiendelet értelmében egyúttal Összeírjuk az ellátatlan lakosságot; a jegyeiért tebát annál Is inkább Jelentkezzék mindenki, mert aki az összeírásból kimarad, azt hátrány éri.
Ugyancsak junim lg. és 30-ika közt töiténik meg a vámőrlésre jogosultak Összeírása fs, továbbá a gaboualapok kiadása és a vám-őríésre Jogosító jegyek, az úgynevezett kenyérgabona jegyek kiosztása, A vámörléere jogosultak is tájékozódjanak ,.: tárgyban kibocsátott falragaszokról, hogy mikor és hol kel! jelentkezniük, mert aki Június 30-ig nem váltja ki gabonalapját, azt 6 hónapig terjedhető elzárAa&al büntetik. ,*ki pedig Juitluh 30-ig nem ve|tff .,stl ,a vámőrlésre Jogosító kenyérgabona jegy él, az sz 1942/43 évrtfeivesiti a vámőrlósi jogosultságát-
Nagykanizsa, 1*42. Június 17. xítj polgármester.
Hasbaszurták a kiskanizsai legényt,
akivel a táucosnö miatt különbözteti össze
Tislér György 19 éves kiskanizsai legény elment többed niu-gával Ilagolára a Szép Ilona vendéglőbe, ahol a fiatalság a támmiulalságnak hódolt Tislér is táncolt az egyik fialal lenny-nyal, aki miatt összeveszett lár-soiVal. Mikor oslc hazafelé tartott, többen köveitek Tislért, majd valaki az éjszaka leple alatt hasba szúrta, hogy belei kifordullak. Még az éjszaka be-
szálütolták a fiatal legényt a nagykanizsai kórházba, ahof éjfélkor uíYiléld végeztek rajta. Krlesitetlék a v\'izsgálóhiról. aki éjjel 1 órakor kimerd a kórházba \'[\'isiért kihallgatni. Dr. Al-mássy (iyula törvényszéki tanácselnök ki is hallgatta a súlyosan sérüli fiatalembert.
A csendőrség és a rendőrség cgvültcseii nyomoz a lettes kéz-rcííeritésére.
1042. június lg.
Jogerős a rigyáci erdőőr 8 évi fegyházbüntetése,
aki fegyverével agyonlőtte Szabó Ferencé!
Megemlékeztünk arról a halálos drámáról, ami 1911 au-gusztuságan történt, amikor a letenyei erdőben Hallá Lajos rL gyáczi erdőőr fegyverével agyojt lőtte Szabó Ferencet. A, nagykanizsai törvényszék Bulla Lajost akkor hat évi fegyházra ilélte. Fellebbezés folytán az ügy a pécsi táblához került, a
mely nyolc évi fegyházra emelte fel a büntetést. Most fogial-ikozott aznggyel a kir. Kuri.x, amely Ballá Lajos nyolc esztendei fegyházbüntetését jogerőre emelte.
Hallá! rövideden elszállítják a nagykanizsai ügyészség fogházából valamely más letartóztatás! intézetbe.
mm
twmm
VSIÍI
Nagykanixsia, Horthy Miklósi-ut 4.
DRAVAVDLGYS
ymaMos áramszolgáltató r. t.
ll\'H\'tl ,1" ¦- JU, .1 1: ,1.] ). I.
¦ zHk.xerQ feIwí I Agoui tém minden w illamoi kérdésben Caangery-ut Sí, teletpn 294.
AremexAmlék fizetteti, reklemaiQJók. hibebujelentéeek
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hírdssssn & Zului Közlönyben
kerfll többe
i ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal porlómcn-tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
lÖlIlfigTiSSI
BatSaatadA tnnononafc (elvetzUnk lapunk ny<fmda]ában 4 köiéplakolát jó íred mennyel végzett lobbháiból való Hot, Hadlárva vagy hadirokkant gyermeke előnyben résiettll.
KómUvea ét cserepén hézm«üilern«b
alinlkozlk. Tet6)avÍUBt veii.il. — Cím: Diák-tér 12. 1733
Gumljavlfe. tíinaló tetvélelik. Érdeklődni: AutŐizakflKlet, En-ébet tét 1. -Ugyanott aaapal-itietei- eladó. 1726
Bajárűnttt felvetlek. Szcmue-uto 3.
1741
i.!ny Jó erői ftat tanoncnak (elvégzek. Simon litván heatei- éi mfitUiotmeiler, KltkanUsa. 1764
Egy 1070-ti Máv. oaép^Aaxakréni
adó. Oál János, MIháld, 21. iz. Sotnogy-
elai megye.
Klalvaaatt könyveket veizck. Horth; Miklba-Hlt lodlk-bódé. 174!
175 cm. boftzu krómozott nyei-mek-úyy afilk-ágybetéftel eladó, Horthy Mlk-
Megvélelre keretek leölni való bui- ét zilr UBrt6«ak«t. Simon látván bcnlet. KlikanliM. 1748
» LAKAS-ÖZI*THELY1SÉG \'
Karasolt azonnalia egy- vagy kéltzo-bás lakást, l\'ft-ul 18., texülOilct 1/3»
Jólorgalrau baovma lÜBaarBnlatt«l
eladó, cíotleg beibe la kiadó. Cím i kiadóhivatalban. 1744
Balaton méri én villa teljét berendezéssel kiadó. Bővebbet Kmfmann Ki-roly, FÖ-ut 4. 1749
HÁZ ÉS INGATLAN
Kialaludy-utcfl 2/c. alatt kamfarlaa CBAlidl urltuU, tUenkdt évig adómenlea, tUrgöstn eladó. Érdeklődni Csengery-nt 7. naponta 1-2 óra kOiOtt. Tótb. 1690
H»tfflt«y yiíii\'.il.íiju
alatt fog«d. T
m slrál,-.. 37.
Telefon\'
M7.
Szentképek
oaßy váiAjKtélEbmi - legolosóbb
Horváthnál, Fő-ut 2.
ZMLttl KOZLOHT
\'. .íi.IY!"./.l NAI.tU.1*.
íliulja: „KlmH^t^n.T. SUjrt.elm".
f-i¦•..... kl--.ii.-. ¦ Zalai kíraiy.
Nyomaton —......
a II,,,.....,! n. T. Nanykanftaa-
ay.etai|t,U M|)ki»l<aAa IltnaUldts«. XalaJ Unltg
$11, *v(oly«m, 137. ntm.
Nygykanlzgi, »42. ]unlut g. ptinUk
12
\'OUT i K A I HA P 11 A f
Kjwrkentóség «• kiadóhivatal] Fótit &. ma. flaarkessWségl é« kladóhlvatall toloton 78.,« Megjelenik mindea hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos\'
Ara: agy háWPW 2 pjaifto »0 fUlfa UBgyedövre 7 Pfnafl 20 fillér. Kgysa szénit hétköznap 12 Üli., szombaton tö fUL
ElíliirlWBi évforduló előli...
Irta: KeUma rVtnc
Világtörténelmi élmények zajlasj\'ibaii gyakorink a jelentós évfordulók, hiszen az élő történelem dübörgésének minden i órája évtizedekre kiható változásokat idéz elő s igy minden ráukköszöntő uj év, uj évfordu-lök gazdag sorozatát hozza magával.
A világháború kitörése, Lengyelország leigázása, Norvégia megszállása, Belgium és Hollandia megfékezése, majd Franciaország legyőzése mind-mind sorsdöntő állomásai az emberiség ujabb megpróbáltalásának s igy egyenkint nevezetes évfordulók. De ugyanilyenek a Szerbia, Görögország, Kréta birtokbavételének fontos dátumai is, amelyek nemcsak stratégiai sikerekéi, hanem az európai tör-lénelini rend alapvető megváltozását s igy valóban históriai eseményeket jelentenek.
Illetünk ezek szerint nagy események csodálatában és azok évfordulóinak megemlékezéseiben telik el.
Most ismét egy nagy történelmi évforduló beköszöntése előtt állunk.
li hó huszonkettedikén lesz egy óve, hogy a német hadigépezet megindult az orosz kolosz-szus ellen.
A második világháborúnak ez volt .az európai közvélemény számára legnagyobb meglepetése és tagadhatatlanul legjelentősebb fordulója.
Már a háború megindulásakor minden szem Moszkva felé tekinteti s nyugtalanul figyelte S titokzatos Kreml minden megmozdulását. Senki elölt sem volt titok, hogy a Szovjet a háborút \'megelőző két évtized alatt huluhutis fegy ver kezesi programot vulósilolt meg, főleg repülőgépekben és harci kocsikban olyun készleteket halmozott fel, amelyeknek puszta emlegetése l>or/nlommal töltötte el a világot. A moszkvai katonai parádékon megfélemlítő erejű tankok vonultak el a bámuló és ön-lejt kommunista tömegek előtt s sÖrü sáskaraj módjára keringlek fölöttük a repülőgépek tízezrei. A Szovjet katonai készülődései nagy veszedelmet jelenlétiek az európai béke számára s a második világháború kitörésével ey. a -.veszedelem csak megnövekedőit a maga méreteiben, Oroszország tényleges had-Imlépése bármelyik oldalon is a háború sorsának végleges eVM-iésével fenyegetett. A Utokzalos Kreml azonban közel két ,évig passzív maradt, .auuál nagyobb akció folyt n/.onltaii Moszkvában u kulisszák mögött, ahol
Berlin szerint Szebasztopol eleste küszöbön áll
A japánok több várost elfoglaltak a kinai fronton
Churchill váratlanul az Egyesült Államokba utazott Heydrich merénylőit elfogták és agyonlőtték
Prága, jnnius 19 (N\'ST) Heydrich repülőtábornok, SS-föesoporlvezető, helyettes birodalmi-.v&Jnök gyilkosait a német birodalmi rendőrség prágai kirondeltségének széleskörű nyomozása alapján tegnap a reggeli órákban egy prágai, templomban letartóztatták. A merénylők hosszú Ideig ebben a
templomban rejtőzködtek. A,merénylőket a letartóz-tatás során agyonlőtték. Ugyanekkor sikerült közvetlen dnkoslársiiikul is ártabinuManná leírni. A -merénylet valamennyi részese a cseh népiséghez tartozik és apgol repülőgépek bocsátották le őket a vógiiökségbe a ¦merénylet elkövetésére.
Az angol miniszterelnök az USA-ba utazott
Amsterdam, június 19
(NST) A.bril hírszolgálat leütése szerint Churchill "az Egyesült Államokba utazott. Az angol miniszterelnök kíséreté, ben utazott az angol vezérkar főnöke is.
A Felié r H á zb a n k özö 11 é k, hogy Churchill már megérke. zeitaz Egyesült Államokba és azonnal tanácskozásokat kezdett Hoosevcltlel arról, hygyan vezessék tovább a háborút és hogyan nyerjék meg.
Washingtonból jelentik, hogy ottani időszámítás szerint csütörtökön éjjel 12 órára értekezletet hívtak össze a Fehér Házban.
Amslerdmu. június 19 A N\'óinet Távirati Iroda értesülése szerint Washingtonban ugy tudják, hogy Churchill meglepő amerikai utja összefüggésben hozható a nagy hajótérhiánnyal és a legujabb katonai események folytán előállott helyzettel.
Amsterdam, június 19 A Német Távirati iroda kózti a londoni rádió egyik jelentését, amely szerint Churchill ímtnku uljít angol idosz unt
tás szerint hajnali két órakor •közölték Angliában.
A bejelentés a legnagyobb meglepetést keltette.
Csupán a kormány-tagjai és a
legmagasabb rangú tisztek tudtak róla. Kedden Churchill kihallgatáson volt a királynál,
A londoni rádió móg közölte, hogy a washingtoni tudósítókat értekezletre hívták Roosevelt elnök titkárához és erről a tényről az értekezlet megkezdése eJött 10 perccel tájékoztatták őket, Hoosevelt titkára közölte a tudósítókkal Churchill látogatásának -lurét, ,MAajd ;.tudötta az.újságírókkal, hogy Hoosevelt elnöktől és Churchilltől e héten ne is várjanak nyilatkozatot.
A legfelsőbb axavjet tanács Jóváhagyta a .Wt-txovjet egyezményt
. . Berlin, június 19 (NST) A moszkvai rádió kö-
zölte, hogy a Kremlben tegnap este rendkiviili ülést tartott a Szovjet legfelsőbb tanácsa. Napirenden a Molotov által .május 2Gtán a szovjet kormány nevében kötött szovjet—brit egyezmény megerősítése szerepelt Mololov jelentést telt londoni ós washingtoni tárgyalásairól. A legfelsőbb tanács elhatározta, hogy a május 2ő-án-kötött.Londont brit—szovjet szerződési megerősíti.
Spanyol mintsntertaaácB
Madrid, június 19 Tegnap össz.eűlt n spanyol numszler,tauács Franpo\' tábornok olijtöklésével. A hozott határozat éri elmében 8 dandártábornokot hadosztálytáborn)nkká léptettok elő. Több ezredest pe-
dig, közöltük ltod rigó Martilcs ezredest, a Kék-hadosztály parancsnokát dandártábornokká kinevezték. A spanyol miniszter tanács a hadügyminiszternek és több más érdemes tábornoknak magas kitüntetést adományozott.
ÖSBZ4IÜU
a francia minisztertanács
Vichy, jujiius 19 Vichybcn ma délelőtt 10 óra 30 perckor összeült a francia minisztertanács.
Elsüllyedt hét ha/6
¦Amsterdam, .jnnius 19 A Columbia nevű ószaky.ne-rikai hajó az Atlanti-óceánon torpedótalálat következtében elsüllyedt. Az 11,00 topnás. Flóra neyü teherhajót Anglia felé ve,
\'FoítííüU az 5 oldaiooV
ugy az angol, mint a német (befolyás minden erejét latba vetélte, hogy a Szovjet jóindulatú semlegességét a maga számára biztosítsa. Először az angoloknak kedvezheti a szerencse;, aztán kirobbant a német—szovjet baráti megállapodás diplomáciai [titka s a világ ámulattal vetette, fel a kérdést: Mi lesz ezek után ? A német diplomáciának ez a nagy jelentőségű sikere
valójában uem jelentett mást, minthogy Németország a maga élet-halál harcában fedezni tudta a ->hátát . Senki sem kételkedett abban, hogy a kétszínű szovjet-porlika nem jelentett tényleges barátkozást az ösi ellenséggel, a hatalmas germán néppel, s mindenki tisztában volt azzal, hogy ez a baráti szerződés Oroszország számára csak időnyerés s a sorsdöntő
katonai események alakulásának nyugodt bevárása.
Valóban Így is volt.
Miközben az európai konti-nonseri dübörgött a villámháború megsemmásiülö ereje, a Szovjet lázas i.tenvpóban\' folytatta megdöbbentő katonai előkészületeit s Németország1 -tüneményes katonai sikereinek liutása alatt egy ve közelebb sodródott a tényleges beavatkozás felé.
2AÍÍAÍ KOZLONÍ
Hév- és •xOlfttésnapokrii
nlknlinl ajándéknak ossrcpss és levágott virágokat, osokrokat
egén éven al veliat m régi
Petermaán kertészetben
Anglia intrikus keze lovább dolgozott MoszkviU>an s Molotjojv berlini látogatása során kifeje-zelUorosz kívánságok már sejtetni engedték a készül6 nugy eseményekéi.
A szovjet külügyi népbiztos visszatérése után megélénkült Moszkvában az angol diplomáciai játék s az orosz katonavonatok egyre sűrűbb tempóban kezdtek gördülni a német határ felé.
Mindez természetesen nem maradt titokban a német hadvezetőség előtt s már tavaly április és május hónapjaiban egyike löbb német hadosztály sorakozott Tel az orosz csapatokkal szemben. Európának azonban elkerülte figyel mét«-oz a nagyszabású felvonulás mindkét részről s igy a s^vuzáció erejével halott a világ közvéleménye előtt, amikor június hó 22-én Hitler katonái inegindultuk a végtelen orosz*Steppék felé.
Azóta egy óv telt el s ennek az egy esztendőnek yiláglörténel-mi jelentősége: éppen a német -szovjet katonai erőfeszítések adják meg. Ez az egy év tele van német győzelmekkel, de egyben a szovjet katonai előkészületek mérhetetlen dimensióinak elképesztő meglepetéseivel. Mara a német nep vezére kénytelen volt beismerni, hogy az ellenfél felkészültsége minden találgatást felülmúlt, s ina már valamennyien tudjuk, hogy Németország határozott és imponáló fellépése ezzel a világot megsenuiüsitéssel fenyegető szovjet ármádiával széniben az egész európai civilizáció számára mit jelént. Ha Németország az elmúlt év június 22-én nem indul el .Moszkva ellen, ma már talán Berlin ós Párizs utcáin a GPU alakulatok garázdálkodnának, s a nyugati kultúra büszke alkotásait elárasztotta volna u komimuuzinus piszkos áradata.
Világtörténelmi misszióra vállalkozott tavaly ilyenkor az uj európai rendért küzdő Németország. ,
A harc, mely világok sorsát fogja eldönteni, még tart, stíl éppen ezekben az órákban uj dóntö szakaszaihoz közeledik.
Az az érzésünk, hogy éppen : lörlénetmi évforduló napján uj fejezete kezdődik a német-szovjet élet-halálhurcnak, egy uj fejezel, mely végre megsemmisíti Sztálin miperiaüsta és világhódító álmait s Európának ezen a részén is megveti az uj világrend megdönt he let len alap. jail. Isteni rendelés folytán az jdei június huszonkettedikén már magyar véreink is részt vesznek a világot felszabadító nagy harcban, melynek sikeres befejezése majdan Uj életet fog jelenteni Európának, de elsősorban a Uiituoni bilincseitől megszabadult Magyarországnak is... 1
Ne feledkezzünk meg a nagykanizsai tüzér-zászlóról!
A város széles rétegének bekapcsolódása a hazafias mozgalomba
\'A\' háziezred után legyen meg tüzéreinknek is a rrvnguk csapatzászlója. Ezzel a jelszóval indult meg a szép hazafias mozgalom, amely minden kanizsai magyar szivénél kopogtatott és csak néhány fillért kért a mozgalom céljaira. &: nem akart mást, minthogy minél többen legyenek, akiknek filléreiből, nemes áldozatkészségéből kikerül a tüzérek zászlaja, hogy derék vitézeink érezzék, hogy a város mindfen rendű és rangú magyarja ott van mögöttük .és szivébe zárta őket, hogy rajtuk és munkájukon ö város magyarságának figyelme, szeme, tisztelete. Ez az érzés készteti a legszegényebb ma-
gyar enibert is arra, hogy zsebébe nyúljon és ha csak néhány fillérrel is hozzájáruljon a tüzérek zászlajának beszerzéséhez. Magyar szive diktálja mindenkinek, hogy tehetségéhez képest mennyit adjon erre a szép, hazafias célra.
Ujabban a kővetkező adakozásokat küldték be szerkesztőségünkbe :
Sólyom Mihály, a gyümölcs-csomagoló vezetője 2G\\ Mühlle-itner Kálmán Nagyréese 10, Hüd-félc temetkezési vállalat 10, Nováczky István 3, Lendvai Jakab Csente völgy 2, Nováczky Lajos 2, Hubcnay József 2, B. Gy. 1 pengŐ«
Minden legkisebb dtfbmáhyt nyilvánosan nyugtázunk.
A légrádi sajkások céhszabályai
Irta: U*»l Halk* Jcnö dr.
1912-ben, mikor »Lógrád történőtök sajtó alá rendeztem, tnindon céh alapszabályait megleltem, csak éppon a sajkásokét nom. A minap aztán, mikor oszom ágába so jutott ez a kérdés, a Vélotlon — az a huncut kópé — nyomra vozotott. Amit kerestem, arra nem bukkantam rá. Aüilro viszont nem vadásztam, azt megtaláltam. Ha pedig megtaláltam -- már csak niüvoló-déstörténohui szempontból is — kiásom a porréteg alól is megmenteni a kutatok részére. (Orsz. Levéltár ».MochsnÍea« főre. 86.)
\'Az 1717-ben kolt éa III. Károly által ismét jóváhagyott szabálynál igy hangzik magyarul, akkori helyesírás szerint:
»1. Minden esztendőbon ujoszlon-dónap tájban — miként már böcsü-lotos céhbe) i mosler-uramék is om-lékszonek — a sajkások is tartoznak ösz-vogyülni és magok közölt céh-inosterl és szolgálonioatorokot választani.
2. Akik céhmos terekké választatnak, azok tartozzanak a hitot lo-temiyi mind az is privilégiumának, mind penig az articulusoknak megtartásokra és a céhnok igazgatására nézve.
8. Valakik minokulánna n céhbe akarnák magokat udnyi, azok is elsőbben mind a privilégiumnak, mind az articulusoknak megtartására az hitot lotonnyi és a, céhhoz való ongodolmoBségro mogoskünnyi és a céh ládájába Í2 forintot fizot-nyi tartoznának.
4. Mivol a vasárnapot az Isten a maga tiszteletére- rendelte, azért azon a napon ugy a Bátoros Ünnepeken is a sajkásoknak no lo-gyon szabad a vizén loviondŐ hajókkal megindulnyi, sőt a közönséges ünnopnajK)kon is csak az isteni szolgálatnak meghallgatása után. Aki
óbbon különben (máakóppon) esolok-szik: -as olyan sajkás 1 forintban büntettessék mog, kivévén az is fölségo szorgos szolgalatjának okát.
5. A céhnok gyüléso mindenkor szombaton logyon, melyet a céhines-ter a céhnok* mindonkor tognlábh negyed nappal a szolgálémoator által a céh táblájának kiküldésével hírévé tartozik adnyi. A céh tábláján penig egyfelől a Noé pátriárcha
bárkája logyon Írva (fostvo), másfélül penig Szent .Miklós püspök, a hajósok patrónusa. Eimok a .nap-"*, ját solonnitor (ünnopkónt) Uirtoznak mogüllonyi és ugyan a özönt Miklós i káiwlnájánál 6 szövétnyogokkol \' (gyertyával) az öreg mosterok inind-annyiszor, amonnyiszor valami so-lennitás (üiuiopély) ott esik, a szent miséhoz szolgányi és udvarolnyi tartoznak, minthogy a légrádi plobá-nusnnk káplánjával és mostorévol (kántor) együtt Szent Miklós napján böcBÜlotcs obódot is tartoznak adnyi, nomkülőnbon minden kántorbójt táján tartozik a céh Szent Miklós kápolnájában két szövétnyogokkol (gyortyuval) a világbul kimont céh" boli sajkástnostorck óh hozzátarto-zandók lolkéjért misét szolgaltatnyi.
6. Akik a céhbe tábla által (utján) hivattatnak és ol nem monnok, a bizonyos okát adnyi nom tudgyák, tartozzanak 25 pénzt lotoimyi, nem-külömlion, akik a céhládának fölnyitása után monnok is, és okát késén való menetelüknek adnyi nom tudgyák, azok 12 pénzt tartozznak lotonnyi.
7. Kíki a sajkások közül a céh-mestereknek és szolgálómon terek nok illendő böcsülotot (megbecsülést) adjon. Akik penig egymásnak illondÓ bőcsülotét meg nem adnak, hanoin szidalmakkal, vörsÖngÖ patvarkodással és voszokodéssel egymást kisebbítenék (ócsárolnák), az1 olyan 4
Jun"",n ».\', MOZGÓ Péntekttl-
19—21-lg---vasárnapig
Páratlanul izgalmas kalandor film
A NÉVADAI HAJTÖVADÁSZAT
„UFA" ulldghiradó. A kerosi nagy áttörés lélekzetelállito szemléltetést eredeti helyszint felvételekkel
ElOadások kezdete köznapokon ff, 7 is 9, vatdrnap 3, 5, 7 ét 9 órakor /¦
1§42, lunlm ró
Nyaral|on HÉVIZÉN
és megszabadul reumájától
HuVlZGYÓGYPÜRDÖ yjJJs
Ilirdftjc, amellett Ideális nyaralóhely Kitűnő konyha. Diétás - étkezés is diétái nővér vezetésével. Elsőrendű\' valamint szerényebb igényeknek megfelelő szállodák. IVÓKÚRÁK gyomor-, bél , epe-, vesebánlal. innk ellen. Elö- és utósaisoni kedvezmény. Felvilágosítással szolgál Flritigaig«Uiá| Hévls, Zala megye Telefon 4.
forinton maradván az céh megbocsáthatatlanul mogvöhosso rajta. Hasonlóképpen az céh gyűlésén kívül vagy a vizon, vagy ójjoli mog. hóláson, aki —- egyik a másikát — a följebb irt módon mogki&c-bbi-toné, a céh 25 pénzt vehessen rajta. , 8. Az kik az Ü fölségo privilégiumához (kiváltság) kötelosok. a oéli-mostor és szolgálómostor tartozzü-nak szorgalmasan vigyázni, hogy a sajkásmos torok és a legények is renddel monionok a sajkára éa no hogy valamelyik többször, a másik keveaebbször monno, hanoin ogy-i ránt való (egVótíló) igazság azon hit alatt, mollyol a céhhoz kötelesek, a céhmestorok és a szolgálómostorok által inogta rtaaaék.
0. Minthogy ponig a gráci hajóa-mcsterek Rögödénél alább, ismét (továbbá) rogodoi hajós- vagy saj-kásmestorok Leprádnál alább (lo-jobh) soha ezelőtt se jártak, most is, hogy ii/on régi szokást kogyolmcH Urunk ü fölségo kegyolmoson mog-orósitso, alázatosan instálunk (kérjük); tudni illik, hogy omlitett Stájerországból i hajósmostoroknok Légrádnál tovább, a légrádiaknak ponig; akik őzen céhbe beadják magokat (belépnek), Eszékig szabad logyon mind fatalpakat (szálfát), mind sajkákat lovinnyi, nemkülómbon min-don ezen nemes zal a vármegyei földesuraknak is, midőn a magok sajkáit vagy faszálait loküldík a mi céhünk tudósítása nélkül, legyem szabad a magok jobbágyok által lo-küldonyi (a Dráván) és\'ozpodiálnyi, hogy a közönséges ü fölségo hazánkban lévé contritutiójának (adójának^ megfizetésére annál alkalmatosai)bak lőhessünk. Viszont mink is a sajkások füzotésót foljobb taxálnyi (omolni) no moréBzoljük, mint ahogy eddig volt a nemes Szála .vármegyének annyiszor, ahányszor 24 forint bírság megvetek) (kirovása) alatt.
10. Ha a cóhbolí sajkásoknak házánál halottjuk oaik, — tartozzanak a szolgálómos terek a eéhboliekot a temetésre beszólitanyi, és a céb-boliok is vagy magolt vagy folesé-gük tartozik 25 j>énz hüntoíés alatt olkisérnyi.
11. űrnapján és más, városunkban szokott ünnopi processiókbaa (körmeneten) rnindon mestorember: és logény tartozik áhítatosan oliárni (résztvenni). Aki azt olmulasítaná, 60 pénzen maradjon és a céh is azonnal behajtja rajta, aminthogy idÓvol a céh zászlót is tartozzik szo-roznyi.
12. Ezen articulusokat ponig mind mink orősebbon megtartani tartozunk, mind a mi utannunk valók is megtartani örökösön kötő* lez lessenek.
18. Akik ponig ezen céhbo akarják magokat incorporáltatnvi (fölvétetni), tartozzanak a céh ládájába 12 forintot fizotnyi, a oajkásmesuv rek Özvogyénok szolgalyanyait íh tartozzanak a céhmesterolí éa a szolgálémesterek a sajkának lovitoléro olbocsátanyi és vinnyi.«
Eddig a magyar szövog. A latin nyelvű és Luxemburgban kolt irat bevozotéso mog a záradéka, melyet aláirt a király is, ellenjegyzett lilás-házy Miklós gróf udvari kancellár és Sigray József gróf, még két onih-tésmméftó dolgot tartalmaz. Az ogyik, hogy Légrádot oz az oklevél »in ceraitatu Bzahidioon8Í« Ioto »oppÍdum prÍTÍlegiatum«-n8k, tehát kivsUflágos zalarnegyei mwŐTárofl*
1942, június 19.
nak ráveri (amit n Dráván tul tokán tájiadnak). A másik podiR, hogy fölsorolja a légrádi fóhh sajkások novót. Ezek: Hcdreholvi .fános eéh-moatcr, továbbá Sámoczy Gergely, Ózdy János, Barál István é* Gárdonyi Márton. Az oklevél !1 sajkásn-kat" »naulá«-nak mondja.
Ide kívánkozik még annak !1 tneg-omtitéso is,\'hogy az oklovolok litoli csajkásokat nom novozik sajkások* nak. A csajkúsnk fegyveres duna-tiezai folyami*rök, viszont a drávai sajkások vízi fuvarosok voltak. (A szó török orodotü lohot.) A sajka a XVIII. Hzázadbnn ronyőból osszo-eszkábált, ládaalakn tutaj volt hátul ogy-két kormánylapáttal, olól két ovozövol. A XIX. század tutaján már csak egy doezkshosszúságu és 8 métor bzóIch viskót találunk; Eb* bon aludtak vagy körösiek nionodé-
kot osös, zivataros időben a hájésok. Hogy mikor hngyták abba o/.t a í mesterséget a légrádiak, azt nom 1 tudjuk. BUonbon azt tapasztalásból ! tudom, hpgy a stájerok az én ifju-koromlian Kezekig szállítottak gyü-mölcáöt, górondát. deszkát és lécet. Mintán ott eladták n szállított árut. csak puszta hajókötóllol tértek vissza vonaton és duzzadt erszénnyel. 1010 óla megszűnt ez a forgalom is.
Aranykalász
Kőrössy operettjének tegnap esti megismétlése Oltay Bábu vendégsidreplésévcl olyan nagyszámú közönséget vonzott, hogy a legtöbb jegy már elővételben elkelt és az esti pénztárnál több, mint kétszáz ember hiába akarta megváltani jegyét, már nem kapott. Kevés színigazgató mondhatta ezt még cl Nagykanizsán, mint Galetta Ferenc, hogy a legtöbb estén telt-, illetve táblás hasak előtt játszott. A nagykanizsai közönség verdiktje ez: Ga-letta társulatával szemben. A tegnapi est is a legteljesebb siker jegyében zajlott le. Parádés előadás. Forró tapsok, amelyből minden egyes szereplőnek bőven kijutott. Különösen a vendégszereplő Oltay Babát hosszan és lelkesen ünnepelték. De kijutott a forró tapsból Csonka Endrének, a humor és móka atyamesterének, akinek játéka elsőrendű, fővárosi színvonalú játék. Tegnap is óriási sikere volt. Csonka Endre a szin-játsiás nemesveretü művésze. De elsőrendüek voltak a lobbi szereplők is. \'
_ CB. B.)
A színházi Iroda jelenti
Ma, pénteken este mutatja bo a társulat Mario Dcvcllics kitűnő olasz vígjáték író uj íl felvonásos operott-jét, moly az Andrásay uti Szinház-ban több mint 160-szor korült színre óriási sikoiTolj a Viharos azore-tem.
Szombaton este, vasárnap délután ós este színre kerül Nádor József országos hiríi nÓtaköltÓ 8 felvonásos Operottjöt, I0z a sziv nem eladó. A jobbnál jobb szerepek olsórondü ko-zekbon vannak.
Hétfőn este színre keiül Keresz-tossy Mária Fórfiszöroieiu cimű vígjátéka, amelyet a Belvárosi Színházban adlak nagy sikerről.
A káromkodást Isten éta * *Bi-vény bOntsrtU
Akik még nem jelentkeztek önkéntes női munkaszolgálatra, sürgőse^ tegyenek eleget magyar női kötelességüknek
Nap-nup ulán hatalmas tömegek jelentkeznek az önkéntes női munkaszolgálat nagykanizsai munkabizottságánál, hogy hazafias kötelességüknek eleget tegyenek. A jelentkezők számát erősen növelik a kiskanizsaiak, akiknek szintén itt bent kell jelentkezniük, ami az eddiginél jóval nagyobb munkatöbbletet jelent. A jelentkezők nagy számára való tekintettel, a
munkabizottság elhatározta a jelentkezést határidőnek vasárnapról későbbi, szerda estig való eltolását, jelentkezni vasárnap is lehet. A bizottság ezúton is kéri, hogy a szervezési munkák mielőbbi lebonyolítása erdekében a még jelentkezni óhajtók sürgősen tegyenek eleget hazafias kötelességüknek.
Tegnap járt le a pályázati batáridő a dunántúli szlnlkerfilet Igazgatói állására
Nagykanizsa mindenképen kitart Galetta Ferenc mellett
Ahogy illetékes helyről értesítenek, a Színművészeti Kamara választmánya a vidéki színházak kérdésével június 21-én, vagyis szerdán, foglalkozik. A városok polgármesterei most tárgyalnak a szomszéd városokkal és igazgatójelöltekkel, hogy dönthessenek az uj sziniidény dolgában. A koncessziós kérvények a jövő héten kerülnek a Színművészeti Kamara választmánya elé, amely véleményezi a kultuszminisztériumnál u jelöltekel.
Ami n Sopron, Székesfeltérvár. -Nagykanizsa, Veszprém !11, Cegléd városokból alakult uj dunántúli szini-kerülotel illeti, tegnap járt .le az igazgatói állásra a kiirt pályázat. Ügy tudjuk, a pályázók közöli szerencinek Szűcs László, Hompkay Pál, lovag llcvessy Andor; Galetta Ferenc.
A városok polgármesterei héttön döntenek a személyi kérdésben.
Nem tudjuk, tni lesz a határozat, ki lesz az *j szini-kerület igazgatója, azonban tény, hogy Nagykanizsa város magyarsága Galetta Ferenc színigazgató mel-
leit foglalt állási és pedig magasabb szempontból, mert Galetta i\'erencben látja azt a férfiút, akinek színészi és igazgatói múltja biztosíték számára arra nézve, hogy az uj szini-kerület élénogy mindenképpen odavaló férfin fog állani.
Felmerült az a gondolat is, hogy amennyiben nem Galettát választanák meg a szini-kerület igazgatójául, Nagykanizsa közönsége továbbra is ragaszkodik Galelta személyéhez és neki adja Nagykanizsán a játszási engedélyt, mely esetben persze Nagykanizsának ki kellene kapcsolódnia a Sopron, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Veszprém, Cegléd szini-kcrületbó\'l. Galetta ebben az esetben évente kétszer látogatná társulatával Nagykanizsát.
Mindenesetre a hétfői polgármesteri értekezleten, — amely dönt az uj szini-kerület igazgatói kénlésében — Nagykanizsa polgármestere kifejezésre juttatja a nagykanizsai magyarság határozol! állásfoglalását Galelta l-\'erenc igazgatósága mellett.
A japán lapok vezércikkben foglalkoznak a következő eset\'el: „Nagasaki Marti", a Nagasaki és Sanghai között közlekedő nagy személyforgalmi gőzös röviddel a kikötő elhagyása után aknára futott és nyomban elsüllyedt. A személyzet és aj utasok legnagyobb részét sikerült megmenteni, azonban a hajóval így is 39 emberélet veszett cl. A „Nagasaki Maru" és halottai olyan szerencsétlenség áldozatai voltak, ame-
lyet háborús időben soha sem lehet teljes biztonsággal elkerülni. Véletlenül a megmentettek között volt a hajó parancsnoka is, Suga kapitány, egy japán hajózási körben jó névnek és nagy tekintélynek örvendő tengerész, aki tövérŐl-hcgyére ismerte mestersége minden csinját-binját- Sőt Suga kapitány a legszélesecb körökben is ismertté tette nevét, mert ö volt az, aki a ketetí háború kitörésekor fegyvertelen ha-
Hálók, kombináltsiobék
és mindennemű lakberendezések
nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
kopstein bútorüzletben
Horthy ¦Ifci6«-Mt 4.
MEGNYÍLT
R Vajda eltérem, söröző
Daák-ter 14.
HaüÉjalatoa um Sulid Arak
Sxlvea táraogatáit kér
u« a Tulajdonos
jójával, a „President Hormon" nevü nagy amerikai gőzöst zátonyra kergette és igy sikerült megszereznie Japán seámára. Abban, hogy hajójának katasztrófája után, melyért a puszta véletlenen kívül nyilvánvalóan senkit Sem terhelt felelősség, éppen ei a kiváló ember semmit sem mulasztott el, hogy mentse, ami menthető, nem lehetett kételkedni. Közvetlenül egy héttel a szerencsétlenség Után történt, hogy Suga kapitány magas kitüntetésben részesült, jeléül annak, hogy senki sem jött arra a gondolatra, hogy a szerencsétlenségért valamilyen jnódon is vádolja. Ezzel az ügy elmtéeŐdött-nck látszott.
Suga kapitány azonban másképpen! gondolkozott. A ^Nagasaki Maru" 39 emberével elvciee\'t és a hajónak ő volt a parancsnoka. Suga kapitány — csupán azért, mert 6 volt a parancsnok, felelősnek érezte magái a sieren-csétlenségért. Megmenekülése nem Őröm, hanem sienvedés volt áramára, érzése szerint neki hajójával kellett volna mennie: Miután azonban akarata és kívánsága ellenéd megmentették, kötelességének tartotta, hogy ai ügyet végképen lezáró fontosságokat elintézze : jelentéseket kellett írnia és vallomásokat kellett tennie a a tengerészeti hivatalnak. Suga kapitány lelkiismeretesen elintézte ezeket a formaságokat, azután búcsúlevelet irt vállalatának, feleségének és bár a „President Hamson" kézrekeritéiéért időközben megérkezett kitüntetését, ártatlansága világos elismerésének tekinthette volna, eldobta magától ae életet. A régi japán sramurájók módján az összes hagyományos formaságok betartásával harakirit követett el.
Amióta a nagy Maiji császár halála után az öreg Nogi tábornok feleségével együtt Önkéntesen halálba ment és amióta a híres japán őrnagy, aki a sanghaji har-aok idején önkívületi állapotban at ellenség fogságába került, a szamurájok módján szintén a halál választásával mosta le nevéről azt a szégyent, amelyért nem volt felelős, nem volt eset, amely a a japán közvéleményt annyira megrázta volna, mint Suga kapitány esete.
Az „Asahi" aeial a megállapítással ünnepli vezércikkében Suga kapitányt, hogy egy ilyen erős felelősségérzettől eltöltött kapitány a japán tengerészet örök büszkeség* s mintaképe marad és példája, záloga annak a reménynek, hogy Japán győzelmesen harcolja végig az Óceánokon dűlő háborút.
Tűzifáját
géppel pontosan befűrészeli
PaiM, Árpád-u. 19.
ZATJAI KOZLÖNffi
1942, !!EJE 19
B
UTORT
BETYEIIMRE
markáé liiifoíiífat"it|átMn vegyen
6.40 Torna. Hire*. KöaujméuVeli. Hanglomoeok.. — 10 Hirek..\' — 11.10 Nenuetkovl rí »johő»tiol gálát.
— 12 Harangsaó. Himnuaa. ídójá-rMelentes. — 13.40 Hirok. — 18.80 Időjelzés éa vizái láajolontés.
— 14.30 Hirek. — 14.45^Mflnor-inmortotós. — 16 Árfolyam hirok, ninci árnlf, ólohniazorárak. — 16.46 TtlójoUés, hirok. — 17 Hirek salo-tAIc 6b niaain nyolvon. -- 10 Hirek magyar, némot éa román nvelron.
— 21.40 Hirek. — 28 Hirok némot.\' olasz, angol én franoia nyelven.
— 24 Hírek.
BUDAPK8T I.
17.16 Kádióxenekar. - 17.40 Sport köz lemanyok. -¦¦ 18.10 Némot hallgatóiaknak. 18.30 Magyar uópmuzsíka. Köz r«m üköd ik Vörösa Sári én Bihari Józsol zonoknri kiaó-rőttel. — 19.20 »A« elsó távolsági házasságkötése A közvetítést a budapesti XII. kerületi állami anya-könyvvozotöBégrÓl vezeti HudinHzky Sándor. — 19.40 Tarjáid eimbalom-
bármas. - \'20 »A halásilMnny éa il luiko«.. Hangjáték. 22.10 t\'zen
HJ otthon. -¦¦ 23.2") Káez Uoroi cigányzenekara.
BUDAPEST II.
17.50 Kclolvnsáa. 18.10 Faragó Ibolya- zongorázik. 18.35 Kololva-sáa. ,— 19 Griog-müvek. — 20 Hirok, —; 20.10 Az l. hunvéd gyalogezred zenekara. 21.10 Tiday Sándor elbeszéléso. — 22,10 Tánuzuuo.
Szombat
BTTDAPKST I.
10.16 Woid inger Kde szalonzenekara.— 11.20 Oporettréflalotok. -11.40 Kiilolrnsás. 12.10 A 2. hon. véd gyalogez-r<xl zenekara. 13.80 Honvédőink üzennek. 14 Hura Sándor cigáuv zenekura. — 15.20 MüvészlejnezoK. ¦ 16.10 Ifjúsági radio.
17.15 Az olasz rádió műsoránál.
— 17.46 Pelolvasás. - 18.10 Boaz-kirt-sonokar, 18.85 Hsngképok
innen-onnan. 10.20 l\'ray Margit
magyar nótákat zongorázik. -19.86
l)r. Síuányi Unger Tivadar előadása. - 19.50 Budapoat Holyiérdekü Vasutak öliissl Poronc« kórusa: -20.05 Kinizsi\' Andor csevegése. --20.20 Vidám, zenés világtörténelem. Közreműködik Kürti Károly. Soly-mosey Margit, vitéz Bonkó (lyula,
Molnárok figyelmébe 1
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerelhető
lapuk oyomdalában
Kéri Paoni éa a Rádiú.aauokar. -21.40 Hirek. - 22.15 Ozan az otthon. -- 28.25 Tánczene. -BUDAPEST It
18.10 Mozógasjdaöági félóra. — 18.10 lleazkárt-zenokar. - 19.25 Kololvaaáa, - 19.50 Haiut-Saona: Haláltánc, szimfonikus költemény, - 20 Hirok. 20.10 Budapest Helyiérdekű Vátnitak »Liszt Poronc« kórusa.- — 20.86 Cenpmy Csaba
lieeaél Nagvszebonról. - 21 Biaz-Iriezky Tibor bogodul, — 22.10 Magyar nóták.
Festesse/? Tisztittasson
JHUCSÍCS-muu
Egyre fejlődik ipari növénytermelésünk
A Ion, kender, olajosmagvak és egyéb ipari növények termelésének
fokozása érdekében különbózó kormány intéz ködének sora látott napvilágot. .Mezőgazdaságunk ipari növénytermelési ága még normális békeidőben is fejlesztésre, szorult, még inkább fennáll ez most, amikor a háborús Mioznt&li ós szállítási okok, valamint az. Önellátás miatt iiiir inkább tülekednünk kell az íparí növény tormelés fokozására. Közismert dolog, hogy a textilipar, valamint az olajjal dolgozó ipari ágazatok nyersanyagéi látása mony-nyiro megnehezült s ezért már uz olmutt utolsó 8-.....I évhon a földmü-
TOléaÜgyi minisztérium, az iparügyi, majd pödÍK u közellátásügyi minisztérium is szorgalmazta, hogy a bolté rjos mezőgazdálkodás több gondot fordítson a rostos és olajos növényeink nngyobbmértékü tormoléséro.
lCbbon a fontos tárgyban a közeljövőben értekezlet lesz, amelyen előterjesztik az 1942. mezőgazdasági óv munkáját az ipari növényok termelésének fokozása torén, \' illetve ismertetni fogják az o toron ólért orodményoket. Ezek az eredmények, mint értesütünk, ugy a roatnövó-nyok, valamint a» olajos magvak termelése terén nagyjából kielégitóok.
Cséplőgéptalajdonosok üzemanyag\' beszerzése
hv, idei cséplés znvnrtalitnaágánnk biztosítása érdekében a közellátási miníaator nairyjelontiW\'gü rondolke-zést, adott ki. Knonot és brikettet minden cséplógóplulajdonos haladéktalanul rendeljo inog annál a bányavállalatnál, vagy a körzeti ol-adássál megbízóit kereskedőnél, akitől a múlt évbon is boazorozlo.
A eséplésro kiutalt azonot más célra felhasználni nem szabad, mert
oz súlyos büntetést vonna maga, után.
A cséplés fasaüköógloténok boszor-zéaét a Bzénrendeiósliez hasonlóan koll elintézni a tavalyi szállítónál, A folyékony üzemanyagai ükség lotot az illetékes pénzügy igazgatóság által kodvezményos adótétolü bonzin, petróleum éa gázolaj vásárlására kiadott ongodély alapján a kijelölt vidéki lorakatokból lehet beszorozni.
¦ÍUUT
Autábusz-menetrcnd
Brvíaye. 19«. I-M a lovabbllole.ki4i.lK.
Hagyba«l«M-r-8arafeBnf>.~Z«la«**bai*
lATABT
17.15 j. Nagykinlisa Kfltpontl sikW. t. 6.50
18.0» i. Qarabonc 1. 558
. 1825 4. Zalasxabar 1. 5.40

700 1. Nagfknilui Keiponll uáll. ! 4. 17.05
7.39 1. Hiaro.ber4ti]r ¦ i: 1127
7.» i. Inkc 4. ie.li
H.53 !¦ BShönyc 4. 15J0
10.15 4. Kijxwvár pti. 4. 14.00
X
5101 7.20 8.56 I
HaayEtunlHHaa fllad land va-mur« BKOin&aí
Nagylaniua pu. é. 10.20
AlíiMemtva Korona azálló I. h.25 Mufiiäzombat Korona si. I. 6.45
¦ Nagykanizsa--AUÓIendva között csak hétköznap.
i4.ro 18.201 j i
16.10 20.30 1.
17.45 21.451 4. 1
X d
14.19! 18.00 12.40 I5JÍ5 11.001 14.35
?í c d c X c
6.10 7,30 14.- I&20 i. N«yl*liM K 4. 7.15 14.45 -.-
Ü.20 " 7.40 14.10 1630 18.25 i. Hwlwiwi í. 7.05 9.35 10^0 1435 1605
6,10 8L30 15.- 17.20 1915 i Ut«.y«* I.- 6.15 8.45 9.30 13.45 15.18
\'tlzenklvül míg Uteayéról indut 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hílköznap.
i : nétfiHt. szerdán\'és pénteken.
d =¦ Nagykanizsa—Letcnye közölt ctak hétköznap.
Nagykanizia—Munuaombai között Hétköznapokon 510-kor indvló járat a további intfíkedésig 7-20-kor indul.
Lotenye—Nagykanizsa közölt hétköznap hétfőn, izeiuin és pénteken, továbbá naponként Mi30-kor induiö |Ai.it u^yaiitüitk ,t további Uttéi4(aUé*if[ «4uwr«d.
Tekintettől a lerakatok korlátolt bo-fogadóké)ie«ségóro óa arra, hogy a lorakatokat a cséplés tartama alatt tóbbaxör mefr koll tólteni, aaükségen, hogy a caéplógéptulajdonoaok min-don rondolkuzéaro álló hordói vagy más alkalmas edényt már teltéének meg folyékony üzemanyaggal.
A gépolaj mindon eaéplőgóp után havi 60 kg., a hongfrolaj iwdig liavi 30 kg. mdnnyiaégbon a folyékony üzomanyaglorakatoknál azerezhotő bo. Kzeknek lieszorzéaéhoz is főazol-gabírói, vagy iwlgánnoatori, avagy közollálási folügyelőségi igazolásra van szükftég. A gépaztjak konóaéhnz Hzükségca gyantát vagy az azt ho-lyottoaitŐ pótanyagOk a caépléai körzetbon kijolólt kereskedőknél lohtit beszerezni. Gyantából az ogéaz idényre gépenként 5 kgr., vagy ho-lyotlo az »Aali|>« olnovozéaü pót-anyagból 2 kgr. monnyiaég szerez-boto 1». A Hzükeégca gépszíjakat az illotékoa keroskedolmi éa iparkamaránál hoazeioithetó nyomtatváinon a Itöripari Anyaggazdálkodáaí Szakbizottságtól (Budapest, ÍV., Türr István utca 4.) lobot igényolni.
A miniszterelnök rádióbeszéde a Kormányzóhoz
Kállay Miklós Manyororsaái] tni-niseterclnöke csütörtökön este 8 órakor a rádión korcséiul Itösiön-tötte születésnapja alkalmából a Ffíméltósánu Kormányzó Urat-
A hercegprímás meglátogatta MagHotu brboios-Allamtltkárt
VattkánvároB, juniua 19 Vatikánvároei joloniée aaorint So-rédí *k|U>ztinián, Magyarország ¦hibo-roa horcegérimása, akít XII. Pius túpa külön fogadott, tegnap látogatást tett Maglkmo bíboros-államtitkárnál.
No kárattkvallt
Sili
lObbc
a ZALAI KÖZLÖNY.
ha tii-jclonii nyaraló cimél. A kiad 61 li va Uli port óm elitesen küldi ulina bármely be HO Idi nyaralóhelyre.
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
lj)4l lurjiit 19
ttílkl közlöny
BÚTORT
sttkosleibea, QAaOR műaaxtalosná!
A polgári fiúiskola rajz- és kézimunka-kiállítása
Ünnepélyes külsőségek kőit nyí-lotta meg Németh Dezső igazgató a helybeli állami polgári fiúiskola raji- és késimunkakiállitását. Megnyitó beszédében mindenekelőtt köszönetet mondott Ketting Ferenc iaaepatónak aeért a lelkes, fáradhatatlan munkásságért, amely-|yel ai ifjúságot a művészi rajzra tanitotta, maid Fritz Celesztin kézimunka-siaktanárnak, aki Ketting igazgatóval együtt a kiállítás anyagát elrendezte.
A síinek ezernyi árnyalata, a modern rajztechnika minden fo-
fása nagysserüen érvényesül a ivtíló rajzokban, amelyek a nagyszerű mestert dicsérik.
A kiállításon a művészi kivitelű és bármely hasonló iskola legmagasabb szinvonalat elérő rajtok mellett a fiukézimunkák közül különös érdeklődést keltenek a háborús munkák. Sok sebesültszállító gépkocsi, harcikocsí, MAORT tehergépkocsi stb., az ifjúság katonás SEelteme mellett tanúskodik. Igen kedvesek a különböző síinü és nagyságú bölcsők, amelyek mintha azt hirdetnék, hogy a magyarságnak regenerációra van szüksége ahhoz, hogy mai harcát megvívja, büszkén és bátran, erejének tudatában tekinthessen az uj jövendőbe. Fényképalbumok,
Sapirkivágások, különféle célszerű áztartásí eszközök mellett játékokat, állatokat is láttunk. A kisebb fiuk siiues papírmunkái, kivágásai, agyag- és gipszmunkái mind arról tanúskodnak, hogy a polgári iskola valóban megfelel céljának, mert a szellem művelése mellett különösen nagy súlyt helyes a kézügyességre, amelyre a modern iparosnak, de általában mínden embernek olyan nagy szüksége van.
A nagysierüen megrendezett kiállítás délután 3-7 óráig, vasárnap délelőtt 10-1 és délután 3-6 óráig van nyitva. A belépés díjtalan.
Örülünk annak, amikor azt látjuk, hogy a nálunk is uralkodó háborús viszonyok ellenére ifjúságunk nevelése szakavatott kezekbe van letéve és semmiféle külső jel sem mutat arra, mintha a tanárok lelkes munkája csak egyetlen pillanatra is csökkenne.
NAPIREND:
OjófyiMrtári űfjyltt: Ma Sa. Mária jyógyizarlar Király utca 4U.
Kiskaniasan aa ottaríi Kyófryflaor-tar Állandó üfryolotoo BzolRalntot tart,
A GŐZFÜRDŐ nyllv« raa i«»6«l 0 aratói 6 óralj. (Helfó, pintek dttaita * |t*«it«i •»»¦¦« nap
oókiiek.) THMm: 580.
Nanlai: Jnnltu 1». Ptatak. Rom. kat. Oyár!., Prot. -ProtMUni dyárláa. • Iar. Hant. 4.
Azoknak a bolgár kereskedőknek a tavait, akik a törvény ellen vétenek, az állam javára elkobozzák
Szófia, június 19
A bolgár kereskedelmi miniszter tegnap este a szófiai rádióban bőszedül mondott. Foglalkozott Fílov bolgár miniszterelnöknek a közellátás kérdésének ujjátemlezéséról és az árak megállapításáról tott nyilatkozatával, Slindonok olŐtt utalt arra, hogy Bulgária a mostani élet-halálharcban míndon ereiével résztvosz. Ez a harc kihat a bolgár nomzot-gnzdaságra is. Az ország ozt a harcot legjobban, minden gazdasági erőjének teljes latbavetésevol éB a fogyasztásban torvozett lehotó legnagyobb fokú korlátozásokkal támogatja, A bolgár nomzetgazdaságot toljos mértékben a tervgazdaság rendszerébe koll boépitoni, tlOgy ily módon valamennyi jolontkezó gazdasági nohézségot leküzdjék és biztosit hassák az ország ellátását. A bolgár kormány intézkedéseit önnek hz elvnek szem előtt tartásával hozta, hogy a közérdek mogelózi a
magánérdeket. Az állam a jövőben
ellenőrzi majd valamennyi közszükségleti cikk olóállitásál, igazságos elosztását és önnek során különös tekintettel lesz a hadseregre. Az eddigi közellátási rendszer — mondotta beszédében a bolgár miniszter t~ nom mutatkozott kiolégitőnok. Az uj bolgár kormányintézkedések lohotővé teszik az árucikkeknok az
állampolgárok között való „ elosztását. Egyidojülog megszigorították az üzérkodésok büntetését. Azoknak a kereskedőknek a javait, akik a törvény ollón vétenek — az állam javára elkobozzák. A liaza-árulással egy tekintet alá esik min-don olyan kísérlet, amely a mostani holyzetben az üzérkedés utján gazdagodásra irányul. Az árak újból való szabályozását a gabonaárnak mint fizetési alapnak — megállapításával kezdték. Uj árakat állapítottak meg Bulgáriában 486 mezőgazdasági és ipari termékre. A
bolgár miniszter rádióbeszédo további telisében bejelentette, hogy a gazdasági ujjárundozés köretében június elsejéig visszamenő hatállyal 10 százalékkal felemelték az alkalmazottak és munkások fizotését és munkabérét és különböző kőnnyi-tésekot engedélyez tok, mint például: a több gyermekes családok szamára nyújtott pétlék, vagy lakbérpótlók. Minden bolgárnak tudatában koll lonnio annak, hogy loljosit^o köto_ 1 ősségét. A bolgár néptol elvárt áldozatok igazán csekélyek azokhoz az áldozatokhoz képost,^imo)yoket Bulgária nagy azüvotségOBoi Európa üj rendjéért hoztak. Bulgária bolső arcvonalának áldozatait a lakosság va-lamonnyi rétogénok visehiio koll.
Hozzászólás a piaci gyümölcs kérdéséhez
A felhozott gyümölcs legyen a fogyasztóéi
Igen tiszteli Szerkesztőségi
Szívesen olvastam lapunk tegnapi számában nemes célkitűzéséről, nmély a fogyasztó közönség érdekét oly hathatósan és mélyrehatóan pártfogásóba vette a gyümölcs hozzáférhetőségét illetően. Szabiul legyen ezen fontos közérdeket szolgáló kérdéshez szakszerű tudásommal segítségére lenni és a célt előmozdítani.
Azt a fontos elgondolást, hogy a nagykanizsai piacra felhozott gyümölcs kizárólag a helybeli Fogyasztó közönség igényeinek kielégítéséi szolgálja-a guzdakpzönség érdekét is szolgálja és ezt hatósági intézkedéssel könnyel cl lehet érni.
A kanizsai piacra felhozott mindennemű gyümölcsöt kizárólag a fogyasztó vásárolhatja, az is legfeljebb 10 kilogrmn erejéig. Ezen sulymcghatározós azért fontos, hogy minden fcl-vásárolás megakadályozható legyen. Ma senkinek sem áll mód-
jában még ennyi gyümölcs cl-tevése sem, tehát aki ennél többet akar, vagy ezt a mennyiséget több Ízben akarja felvásárolni, az már üzérkedik.
A kereskedelem, amelynek hivatása, hogy közvetlen a termelőtől lássa el a fogyasztót, no\'a helybeli fogyasztó rovására és a jogosulatlan egyéneknek a pincrn való zudifásávnl gyakorolja hivatását, hanem keresse fel a termelöt falujában, miáltal a termelő gazdatársadalomnak is módot ad az egyenlő értékesítési lehetőségekre, megakadályozza az árrombolást, illetéktelenek lánckereskedelmét — a fogyasztó közönség rovására.
Egyszóval —- a helybeli gyümölcspiac legyen elsősorban a helybeli fogyasztó közönségé* Soraim közzétételéért előre i is- hálás köszönetemet kifejez-I vén, maradtam igen tisztelt Szerkesztő Urnák
hazafias tisztelettel S. AY.
I *
» - • aSJsV ¦ -V.wlapw.ME! Német légelhárító ágyú (Foto li. D. V.)
(Potytatas h 1. oldalról)
zető útjában egy tengeralattjáró elsüllyesztette.
FranctaoTMMág ni ankarai kövt*
Vichy, junins 19 Franciaország volt moszkvai követét, Gaston Bergeriet kinevezték ankarai követté.
Lemondott a habul kormány
Amsterdam, június íi) A bostoni rádió jelentése szerint a kubai kormány lemondott.
Angol kíkfitonegyedekat támadót* a némát léniára
Berlin, június 19 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy német haroi repülőgépek mára virradóra felderítést végeztek a brit ¦partvidék és a sziget körüli tenger-rész folott. Nagybritannia déli partja ollón végrehajtott olöretörésük során bombákat dobtak lo a kikötőkben horgonyzó hajókra. A kikötőne-gyodok raktárházaiban tüzeket fi-gyeltek mog. Közük még német részről, hogy ogy magányosan repülő angol vadászgép berppült a norvég partok fölé, a német vadászok azonban légihareokban felették.
Bori ox USA hajóépUhmévl program/Amik megváltoztatá-
•érái
Tokió, június 19 Hon, a japán tájékoztató iroda szószólója az amorikai liajóépitko-zésokkol kapcsolatban utalt arra, hogylogujabb hirok szerint az amerikaiak abbahagyták 5 60.000 tonnás csatahajó építését és minden erejükéi repüjógépanyahajók építősére fordítják. Az amorikai hajé-é ját közéin politikának oz a gyökarea megváltozása — mint a japán ^tájékoztató mondotta — világosan mutatja, hogy az Egyesült Államok igon Bulyos veszteséget szenvedtek csatahajókban-és ilyen közvetett módon kénytelonok o1 ismerni Japán lógifölényét.
A hrltah „komolynak" tartiák Tobruh hulyzetél
v Bern, június 19 (Bud. Tud.) Kairói jelentés szerint Tobruk úgyszólván tel-
MEGBÍZHATÓ
ZAÜA1 KÖZLÖNY
1942, janiiig 19
l**»n körül van zárva. Ugy tud-
Iák. hogy már csak a koJetffclé v«zotö ut nincs elvágva. A veszélyt brit részről a íegkomo-lyabbiiak tuinősitik. Az ellenség ~- ngyíutíiu — az erődítmény ftlőtt áll.
A „pokol Bakói"
<B«rn, jnnins 19
(Bud. Tud,} A Szebasztopol-ért folyó harc. — mint a svájci" lapok jelentik — a jelentések szerint döntő fordulatot vett M;m.n->(e-Mi vezérezredes csapatai (javára. Szebasztopol lakói r^attgoztatják, hogy a -¦•pokol la* kot; voltak. Május vege ,óta ugyanis egyáltalán lehetetlen, hogy házoKbnn éljenek. A lakosság katakombákban tartózkodik. Azokat a munkásokat, akik a legszükségesebb munkák elvégzésére ivonnak kirendelve, kizárólag tábori konyhákból tudják csak ellátni. SÖnkiscm tudja — jegyzik meg vógfll —, bogy ez meddig tart még.
•Budapest, június \'9
(P) Berlini jelentés szerint SflrittMtepoJ i ostroma valószínűleg ittór .az .utolsó szakaszba lépett. A -küzdelem már a vár belső icröldreudszeróben folyik. A szcbasztopoli északi arcvonalon a 10 ídlométer szélességben kiépített erődrendszert a német támadás már leküzdölte. Szcbasztopol eleste küszöbön áll.
Timwnkot tloaapiak ?
Ankara, június 19 (Budapesti ftrtcsiló) Ankarában ugy tudják, hogy Timosenko marsalitól rövidoson visszavonják parancsnoki tiezteógét. Timosonko eddigi .hadJkisórlotoit nom tartják kielégítőnek.
Kíiímuti -bahiváauh Brazíliában
Budapest, juniua 19 (BU) Buenos Aíroshól közlik, hogy Braziliában l>ehivlák az 1010-20-21-üb évfolyamokat. A rondolkc-zéa 500.000 ombert érint.
lA •UsrtsiMMMidjárat Í0tf4i«fly«l»b ka«HBztrófájM
Budapest, juniua 19 (Budapesti Rrtositó) \'l\'obruktól keletre-az egyiptomi határig eltörülő vidékon olyan katasztrófa játszódik ki, amilyenre a sivatagi bari-
járatban nem volt még példa. A nértiot harci roixjlőgéiwk állandóan bombázzák a Barclia foló vozotó"
egvotlon utal. A tönkrovert.angol8. nílusi hadsereg egy része a tobruki erődök közó vonult vissza, másrészo az egyiptomi határ folé monokül. (tonuupl páncélosai üldözik a visszavonulókat.
Kínai harctér
Tokió, június 19 (Stefaui-íroda) Hivatalosan jolon-tik, hogy a japán csapatok szerdán wto elfoglalták llouienaion városét, a kiivai 12. hadseregcsoport parancsokságának székhelyet. A ja-pánc*$laőtík a visszavonuló ollon-ségot. A QcTklnai harctérről érkozott legújabb jelentés szerűit a japán Csapatok el foglalással fonyegotik a hadászati szempontból fontos fekvésű Lupao városát. Lupaotól délre a japán különítmények megszállták Viongtangot.
.Amsterdam, juniua 10 (NfiT) A londoni rádió jolontéao szerint Attloo ueütörtökön közölto az aiaübáiíban, hogy Duff Copport a bfllsV> ^-védelmi Iburtontág -végrobajtó bizottságának elnökévé nevezték ki,
lelkesen flnnepelték a Kormányzó Urat • a Ház mai Illésén
Budapest, június 19 A képviselőház, mai ülésén vitéz Tors Tibor alelnök megnyitó szavaiban megemlékezett Magyarország kormányzójának tegnapi születésnapiáról.
-— Munkánk megkezdése előtt — mondotta — mindnyájunk bensőséges érzése méltó kifejezéseképpen emlékezzünk meg mélységes tisztelettel és szeretettel a tegnapi születésnapról, amelyet az egész nemzet hódo-latii és ragaszkodása avatott valamennyiünk számára ünneppé. 22 év alatt\'szakadatlan munkában, a felelősség súlyos terhével a vállán viselte tisztségét az á férfin, akire ennek a Ilonnak minden rendű és rangú polgára mint reménye valóra-vóltójáru tekint és csodálattal nézi nzl a lelki és tosi^\'frisseségót, amellyel Isten kegyelméből nemzetünk sorsál oly eredményesen intézi.
Megpróbáltatásaink során .soha olyan nehéz időket nem Óltünk ál, mint az elmúlt két évtized alatt. Az ö hölcseségc, megfontoltsága és erélye azonban megmutatta utunkat. A legválságosabb pillanatokban is biztos kézzel vezetett bennünket egy szebb és jobb jövő felé, a melynek eléróse annyi sok reménytelenség után már nem
puszta álomkép. Ezen évfordulón különös melegséggel fordulunk Kormányzó Urunk személye felé. Az ezeréves Magyarország léiéért, boldogulásáért és kiépítéséért messze távol -Ságban folyik a hatalmas küzdelem, A honvéd ebben az élethalálharcban az Isten nevével az ajkán n Legfelsőbb Hadúrnak parancsa szeriül a hősi erények csillogtatásával szerez világszerte ismét megbecsülést a nm gyárnak.
Kzen u napon az ország kormányzója, Horthy .Miklósnál együtt megemlékezünk a magyar katonáról is. BoaZéde végén annak a reméUyénok adott kifojezéat, hogy a Kormányzó Dr megéri a hnretorot megjárt, di-CSÓflégOSOn küzdő katonák visszatérését és továbbra is lankadatlanul folytathatja az ország érdekébon áldásos munkásságát. A beszédet a Ház. tagjai állva hallgatták végig és Utána leikoson éltették a kormányzót és a magyar hadaorogol.
Egymillió pár bőrtalpú cipőt készítőnek
Budapest, június 19 (Budapesti* Értesítő) A nyári hó- I napokban illotékesok egy millió pár j bőrtalpú cipőt készíttetnek, hogy Ősszel a^ cipők kiszolgáltatása körül no legyen akadály.
Egy nőmet tengeralattjáró parancsnoka (Foto R. 0. V.)
DRÁVAVÖLGYI
jjjwiwos Áramszolgáltató r.t.
minden vlllimoi kérdésiben
Cmengery-ut 51, telefon 294.
Apamsuutmlák fizetette, reklamációk, hlbabejetontévek
Sugér-ut 2, I, emelet, telefon 213.
hfmmmm
¦•iau«4B tanenoaak felvetzllnk lipunlc ityomdíjiban 4 köíéplakotát |ó eredménnyel véglett lobb hézbót való tlul, Hadlárva vagy hadirokkant gyermeke előnyben réezetüt.
Kfainvei ét cserepes hAamaalarMak
fliénlkozlh. Tetőjavítást villát. — Ctm: Deék-tét 12. 1733
TaUkbffayvI munkálatokban tártai munkaerő kerestetik azonnali belépésre. Clm a kiadóhivatalban. 1715
BuwlÍ«vllA tanuló felvitetik, Érdeklődni: Autóiiakfltlet, Eritibet tir 1. — Ugyanott oaaoal-itiotor eladd. 1726
Y6 ny kép íu> tanul ónak Ilut vagy leányt fclveiz TOtlfi műtcicm, Ciengety-ut 2. 1753
Tai.ulaloa.iy» felvear Fekete JMarcH dlvatizalonia, Hunyadi u. 7. 1752
egy 1070-es Máv. oa*al«aaahr4ay
eladó. Qál János, MlliAM, 21. ír. Somoav-megye. 1748
Saléllarifwiaa fehér bor kapható literenként 1 P 50 í. Magyar-n. 24. 1757
BÚTOROZOTT SZOBA *
Egyizobíj gm«i lakét — butoroiva
Íegy azemélynek) — fuidóiiobival kiadó. !ugér-at JÖ/b.,1 (Oldtilnt. 1719
UAZ ÉS INGATLAN ¦
Balatonnérlán az lUomianát nagyobb vlllatalak alaald. — Érdeklődni lehet Oorbg dohínje^rudiban. 1335
¦flUtaftu
Kargltay B***th>Iógua KlrAly-u. 37.
alatt fegatt.
Na(?y>anlzia meeyei vároa polgármesterétől.
Térgy : CsAnyl Liailó-utca déli aia-kaai cialornazfaanak ítadáia a kOz-tiaaanélatba.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Ciányi Lásztó-ulca déli szakasz löcBator-nája 1942. évi május hó 2-án elkészült és üzembe helyeztetett.
Felhívom az érdekelt háztulsjdo-nosokat, hogy házuk otazekolését az utcai csatornahálózattal haladék-tahim! telleslteék. A csatornadíjakat fenti Időponttól kerf flzelnl, tekintet nélkül arra, hogy a zölelezö bekapcsolás megtörtént-e vagy sem.
Nagykanizsa, 1942. juniua 11. »n Polgármester.
>jí-í11KAI,.NA\'IUlf. Uadja: .^litsuiMáslA. T. NaaykatluaA PaleJÖa kiadó: MaJKirály. Nyomatott i » BMzgiti,aaA|l n. T. NierktRli»*N nyauHaJáku NeayktBtiaaa.
§ÜL évfolyam, 138. Kém.
Naflykanlm, »42. |unlua 20. wombtta;^,;.: \'
Ára 16 llllér.
POLITIKAI NAPILAP
OHkMlMc éa kiadóhivatal: km 5. at* MrkeBUMd ee kladéhlvulull teleion 78. i MeitJelentK minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klöllzetaal ara: egy hónapra 2r
negyedévre 7 peneö 20 HllÉur. Ejtyea axam: hétköznap LZ Illl., azombaton tu ílll.
Vigyázz! Kész! Rajta!
(7)0 Akkor hasított bele a n(tgy -vigyázz!- a magyar lélekbe, amikor ránk borították a trianoni éjszaka halottas leplét. Akkor ébredt rá ez a nőpt hogy •i fegyverzaj elültével sem állhat pilicnjbe nz élet a Duna-Tisza fiiján, hanem minden ereje ö.sz-szcszcdésével, szakadatlan vi-gyázzban kell állnia Európa keletének szélén, teste minden izmát, lelke minden parányát meg feszíteni, hn nem akar a fáradtság kényelmével beleveszni a fő hl rengésbe, aminek az akkori világháború csak előjátéka volt.
Yigyúzzban kellett állni azóta mindig. Pedig valóban fáradlak voltunk nagyon. He lassan nőtt már a helyünkbe »z uj vetés, bontakoztak már az uj rajvonalak és maradék erőnk nagy részével nekik adtuk tovább a vezényszót: — * vigyázz !•
S fiaink azóta állnak vigyázz-ban, hogy amint a régi rend ritkul, a helyünkbe álljanak.
Vigyázzljan nőtt fel egy egész magyar* noi.rzedék. Ugy neveztük el őket: — leventék. Valamennyit a nagy párviadalra neveltük*, amely egy törtéuelem óta, most és mindenkor áll a Kárpálok ölén a sors és az életerő között.
•Készülj !•- — súgta, zugla . mindig azóta is a magyar lélek-erdő. Készülj, mert ennek a nemzetnek ittléte rendeltetés. Készülj, mert nagy vajúdásban van a világ s benne a nemzeti öncél áru u történelmi hivatás bclcljcxüésc. Készülj, inert viharoktól vemhes az idő és jaj annak, akit készületlen talál.
Es mi készültünk. Készültünk a fiainkban is. Ez a pillanatra sem szűnő készenlét, az igazi értelmében magyar őrségváltás
folytonosságának biztosítása ¦.....
a levente-munka. .Mint egy -stilláiéin, a legeszrnénvibb célért, egymást váltó magyar ucmKe-dékek, apák és fiaik stafétája a magyarság szent lángjával, ezer éves ntakon uj ezerev felé. A tejarcu gyermek nem zsíváuy-pandurt játszott többé a magyar réteken, varosok játszóterein, falvak sövónykeritései mögött, hanem magyar katonát. A serdülő legény nem korcsmaabla-kok alatt, nem pajta hűvösében, nem utcasarkok forgatagában tanulta az életet, hanem a leventesor fegyelme alatt, a íapuska által jelképezett férfi-felelősség súlya alatt.
Készültünk husz kálváriás eszlendön át, titkon, dugva, féltve. Készültünk az ugartörés kemény fáradságával, verítékével. Készültünk ^harcolva közönnyel, \'{yomorusággal, rosszindulattal, de szívós makacs céltudatosságba1 és hitlel a magyar vér min-
Az egyiptomi határig terjednek már az afrikai hadműveletek
TerUletküUrités Anglia keleti részén
A Slefnni-iroda észnkafrikai különtudósüójn jelenti, hogy a tengely haderői tovább nyomulnak cíőrc kelet felé. Az ellenség könnyű egységekkel hiábavaló kísérletei tetl arra, hogy támadásaival késleltesse az elönyo-mlilást. A hadműveletek Tobruk szakaszán is szakadatlanul folynak.
A tengely- egységéi özönlenek az arcifonál e szakaszára.
A tobruki erőd tüzérsége kísérletet leli arra, hogy megakadú-
Svájcl tiltakozás
Bern, június 20 Az Egyesült Államokban az utóbbi időben sok olt élő svájci mozgósítási parancsol kapott, Svájc emiatt diplomáciai lépéseket telt Washingtonban. Svájc nézete szerint ugyanis az az amc rikai törvény, amely szerint az Egyesült Államokban élő kül-
iyozza csapataink hadmozdulatait, bombázásai azonban siker, telének maradtak. A tengely haderőinek gvőzchne valameny-nyi hadifogoly szerint az olasz unyaglölényben keresendő és a lankadatlan harci szellemnek \', köszönhető. Kijelentették a hadifoglyok, hogy-az ellenség semmit sem tudott tenni az olasz-német légi- és szárazföldi alakulatok heves támadásai ellen. Az angol légihaderö a legutóbbi napokban különösen tüntetett távollétével,
Washingtonban
földiek mind hadkötelesek, ellenkezik az 1880. évi svájci-amerikai letelepedési szerződéssel. Ez ugyanis a kölcsönösség alapján kimondja, hogy egyik állam alattvalóit a másik országban nom lehet katonai szolgálatra kötelezni.
VSlhlschsr BeobaeMsrt
Churchill washingtoni útja térdreborulás és koldulás
Berlin, június 20 Churchill washingtoni látogatása ma js foglalkoztatja a nemzetközi sajtót. A berlini lapok utalnak arra. hogy az angol és amerikai oldalról kiadott jelentésekkel ellenlétben a Roosevelt; és Churehill-lalálkozó esetében nem a háború továbbfolytatásáról van szó, hanem térdreboni-
lásról és kolduló útról, — ugy, amint a Völkischer Bcobachtor megállapítja — amely a bajó-lérben mutatkozó hiányok és az arcvonalakon mutatkozó sikertelenségek . miatt vált szükségessé.
Hómá. június 20 A Stcfani-roda diplomáciai szerkesztője ezzel kapcsolatban
azt irja, hogy Churchill útja minden bizonnyal a legutóbbi katonai eseményekkel függ ösz-sze. Ha közelebbről vizsgáljuk1 az általános helyzetet, amely az angolok legutóbbi líbiai vereségéből t\'ís a/ angol hajóhadat a Földközi-tengeren ért csapások-t ból/adódik, e helyzetet a néme/ tek ellenállhatatlan északafrikai előretörése, a harcok legutóbbi sikerei és végül a hajótérválság rohamos súlyosbodása jellemzik, akkor meg lehet állapítani, hogv súlyos gondok késztették Churchillt útjára. A Ste-fani-iroda diplomáciai szerkesztője utal arra, hogy a tények kétségtelen bizonysága szerint Anglia, az Egyesült Államok és bolsevista szövetségesük most kilátástalan helyzetbe került. .V washingtoni tárgyalásokat az angol félhivatalos közlemény szerint elsősorban sürgős katonai kérdések megvitatásának szentelik. Ezek közölt szerepel a második európai arcvonal felállításának kértlése is. ChurcluH és Roosevelt most sajnálkozhat, nak azon, hogy a Szovjetumő irányában kötelezettségeket vállaltak. Churchill -— állapítja meg végül a cikkíró mostani utja alkalmával ugyan olyan telki-álliipolban lehet, mint amilyenben Molotov volt londlbni és washingtoni utja során. A szovjet népbiztoshoz hasonlóan Churchill sem azért kelt útra, hogy a győzelem kivívásának módjáról tárgyaljon, hanem,
iFolyUtáa a 6 oldalon)
den cseppjében olt pirosló hősi hagyományok elpusztíthatatlan örökségében.
A készenállás nem volt hiába. Már az első nemzedék megérte a nagy próbatevést s a tejarcu gyermekből mihamar beremendí leventék lettek, akik féltucalnyi-un teljesen tt\' maguk feje után hajlotíák végre emlékezetes hőstettükéi a Délvidék visszafoglalásának csclnik-iiarcaíban.
Még el sem hangzóit a rajta!-, a. magvar levente már ott volt a Felvidéken, ott Erdélyben s ma már, amikor a nagy induló is elhangzott, olt masíroznak, ott verekszenek, ott állják a hősi vártát észak harcterein. Az első levenle-uenizedékből kirajzott mór az igazi katonák serege: a honvéd.
A levente-iskolában felserdült magyar ifjii*ág izmos karja, acé-
los lelke, magyar férfi-jelleme az a kimeríthetetlen, minden nap újra fakadó forrás, nmelybőioz a nemzet erőtartalékait meríti a ma hősi éleiéhez és a holnap további állásához. Mert leventéinkre nemcsak a ma vérpróbás Feladatai várnak. A levente-sapka nemcsak a háborúnak nevel hős katonákat, hanem a békés magyar életnek is a levente-törvény neveli a harcos, kemény, mindenütt helytálló magvai" férfiakat, akik hősök, magyarok lesznek a munka frontján is, de továbbndói is tesznek nz örök magyar ^vigyázz! -nak.fépitői a soha cl nem üiheimétő\' magyar készenlétnek és magvetői a soha nem rettenő \'rajta!- ősi magyar erényének.
Leventék! Fiaink\'I! Az egész világ szeme a honvéden, aki belölelek lett és lesz minden idők-
ben. A magyar név becsületének letéteményesei vagytok valamennyien. A 1i szemetek ragyogásából, a ti lépéseitek fegyelmezett dobbanásából, a ti karotok töretlen erejéből, a ti lelketek kristályos magyarságából merítjük mi is a hitet, hogy\'érdemes, hogy kell és lehet mindent feltenni a holnap kockájára. Ti vagytok a zálog, hogy a véres vetésnek lesz gyönyörű aratása. Ti vagytok a cél, ti vagytok a magyar élet, amiért minden, minden történik. Ugy viseljétek a levente-voltotok büszke öntudatát, hogy egyszerű, sokszor gyűrött, foltos ruhátok drágább nemzeti érték sok diszmágyárnál. Ugy feszüljetek a sorba, hogy érezzétek* — a vállatokon magyar évszázadok történelme veti meg alap-
i\'*. .........._. ..;
ZAÜAI KOZLON?
1942, lunlus 20,
A nagykanizsai STOSz országos mozgalmat indított kistisztviselői drágasági segély iránt
A klstbclvlseltt kérelme a városi képvIselffleatBlelhez
BÚTORT
azakfstotben,
ÜÁBOR műaszttaloenttl
Bad«(m*t I. műsorán
MO Torna. Hirok. Kósloméayek. Hanglem esek.. — 10 Hirek.. —
11.10 Nomzotközi vizjelzószolgálat.
— 12 Harangszó. Himnusz. Idójó-rástttlentés. — 13.40 Hirok. — 18.90 Időjelzés és rlsállásjolentés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 1(5 Arfolyamhirok. piaci árak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, hirok. — 17 Hirok sslo-*ók és russin nyelvon. — 19 Hirok magvar, német és román uválton.
— 21.40 Hirek. — 28 Hirök némát, olasz, angol és francia nyelven.
— 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.15 Az olasz rádió műsorából.
— 17.45 Kelolvasás. - 18.10 Boaz-kárt-zenekar. 18.85 HangkéjHik iunen-onnau. 10.20 l\'ray .Margit magyar nótákat zongorázik. —19.85 Ür, Surányi [Ingor Tivadar előadása. — 19.50 Budapest Helyiérdekű Vasutak \'diiszt- Koremw kórusa. -20.05 Kinizsi Andor esovógése. — 20.20 Vidám, zenés világtörténelem. Közreműködik Kürti Károly. Boly-mossy Margit, vitéz Benkő Gyula, Kéri Panni és u Iíádiózenokar. —-21.40 Hirok, - 22.15 (\'zen az otthon. - 28.25 Tánczene.
BODAPEST II.
18.10 Mozö^azdasági félóra. — 18.40 Bnjzkárt-wiiokar. — 10.25 Fotolvaw\'itv - 19.50 Haűit-Saona: Haláltánc, szimfonikus költemény.
— 20 Hirek. 20.10 BudapOSt Helyiérdekű Vasutak .\'Liszt Forenca kórusa. — 20.85 Csapody- Csaba beszél Nagyszeben ról. ¦ 21 Bisz-triezky Tibor hegedül. — 22.10 Magyar nóták.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8 Kohász. Szózat, Béggel i zono.
— 8,46 Hirek. - - 10 Egyházi ének és szonlhoszéd. — 11.15 Evangélikus istcntisztolol. .....12.15 Lovcnto-
műsor. — 12.55 Vitéz Bérv László olósdása. - 13.10 Künneko: Tánc-ssrit. — 14 1. rónz: Oporarószlotek. II. rész:Oigli énokol. — 16 Dr. Baranyovits Ferenc előadása. — 16.46 Tabánvi Mibálv jaza-nógvoso.
— 16 Felolvasás. — 16.28 iQéozy Barnabás zenekarának műsorából.
— 16.40 Kálináuehov Pap Nóra olóadásu. — 17 Hirok. — .17.20 Melles Béla-zenekar. 18 A Oyóni Géza Irodalmi Társaság délutánja.
— 18.30 Svéd rapszódia. — 18.45 -A Balaton". Ilovszky János, a Baross Szövetség elnökének, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjének előadása. - - 19 Honvéd kivúnaág-haaigversenv. — A szünetben kb. 20.15 íiirok. - 22 Hangkénck a vasárnap sportjáról. Beszel Pluhár István. — Majd apor torod menyek.
— 22.80 Csajkovszkij: Aurora\'rjn sza. btiloltzonu. ~ 28.25 Voross Károly cigányzenekara. BUDAPEST II.
11.50 \'TOki-Horfáth Gyula cigányzenekara. 12.16 Sonekari művek. 15 Butlola Kde tánczenekara. HAS Wagner: Tann-Imuser. Orara három felvonásban.
20 Hírek. 20.15 Uatáry-vo-nósuég.\\os - 21 Dr. Balogh Józwif előadása.
Tegnap délután a STÖSz nagy-kanistai csoportja élénken látoga-tott értekezletet tartott a városháza tanácstermében, amelyen nemcsak a városházi tisztviselők, hanem a többi közhivatalok segédhivatali tisztviselői is resztvettek.
Nagy László városi tisztviselő ismertette ae értekedet célját. Rámutatott a kistisztviselők mai helyidére Ós bejelentette, hogy kérvényt nyújtottak be a városi képviselőtestülethez, amelyben utalással a nehée viszonyokra, egy havi összilletménynek megfelelő késapénzsegély kiutalását, a IX- XI. f. o. levő tisztviselők restére felenként Ül. családonként 2 öl. kezelők, dijnokok, szerződéses alkalmazottak, műszaki- és szakallisztek réséére másfél öt, a többi alkalmazottak részére pedig egy öl tűzifát kérnek kiutalni.
Bejelentette, hogy orsraqoR moz-galmat indítanak a segédhivatali tisztviselők a-STOSz utján, hoov a magyar kormánv a rendkívüli helyiét tartamára havi drágasági 1
Mintogv 700-ra tehető azoknak a muraközi én muravidéki (unitoknak \'a száma, akik nemzetiségi torüloton magyar nyelven tanítanak, Ennélfogva szükségessé vált az utókópzé-sük. E célból o lorülotek tanítói számára a nyár folyamán három nyolvképző tanfolyam megtartását vették tervbe. Oklevél nélküli, gimnáziumi vagy kereskedelmi érottsé-gívol rendelkező muraközi vagy vend nyelvű tanítók részérő államköltségen a Csáktornyái tanitóképzó-
Az iskolába kerülő gyermekeket rajz szempontjából kél csoportba lobét osztani. Az elsőbe azok tartoznak, akik amit látnak, azt lo is tudják rajzolni. Ezek az impresszionisták, akik bizonyos mértékben tájékozódni tudnák.1 A második, a nagyobb csoportba tartozók tájékozódni nem tudnak. Grafikailag képtolo-iiok egy egész alakot fölfogni, zavarja lek intőt üköt a sok részlet. Ezek a konstruktivok, vagy expresz-szionisták.
A nagyobb többség a gimnáziumban is a konstruktivokból áll, akik azonban vezethetők és oktathatók. Erre szükség is van, mert- pl. az ókori núpek kultúráját nomcsak az.
pótlékkal segítse a kístisttviselőket.
A kérdéshez számosan wóltak hoerá és teljesen magukévá tettéle a megindított mozgalmat, amtt a polgármester Is szívesen támogat.
A kistisztviselők és alkalmazót\' tak kérelme — ugy tudjuk — rövidesen a városi képviselőtestület elé kerül.
Valóban nem kell külön rámutatni a kistisztviselők és alkalmazottak mai helyzetére, akik a kötelességteljesítés frontját példás becsülerérréssel és lelkiismeretességgel állják és akík nem kémek mást, minthogy tegyék lehetővé számukra, bogy továbbra is szivük minden idegszálával, lelkük minden magyar érzésével szolgálhassák a város polgárságát.
Az uj világrend szociális érzésű városi képviselőtestülete nem zár-kőchatik el a városi tisztviselők kelésének teljesítése elől, aminthogy a magyar kír. kormányban is megvan minden készség és lea-teltesebb jóindulat a vártát álló magyar közalkalmazottak nehéz sorsával szemben.
bot) hathetes tanfolyamot tartanak, amely július 1-én kezdődik. Az anyaország területéről kinevezőit tanítók közül minden iskoláitól egy-egy tanító vesz részt ogy vend, illetve muraközi nyelvű tanfolyamon. Ezeket Pécsett tartják. Azok részérő pedig, akik a szerb uralom alat szo-reztek\'tanítói, oklovelet, háromlwlos magyat- nyelvű tanfolyamukat tarta-naK a pápai tanítóképzőben. Ez a tanfolyam is ál Isin költséges Iühz.
Írott fel jegyzérókból ismerjük, hanem művészi omlékoikhöl.
A piarista gimnázium rajztermében elénk zsibongás fogad. Népes diák csoportok veszik vizsgálat alá az egyes képeket. Hangos megjegyzések\'röpködnek —: főleg dicséretek és elismerések. Az ó számukra a raj/.kíállitás még képtár, ahol az egyéni alkotás dominál.
Végig nézek a falakon. Gondos összeállításban a falak és a hosszú asztalok tele rajzzal. A gimnázium I—IV. és VIIl. osztályának van az anvaga kiállítva. — Irmon indulnak, *— vetődik fol önkéntelenül a gondillát a szemlélőben — és ido jutnak el. Az elsősök rajzával kuzdó-
dik és a nyolcadikosokéval végződik.
A vonatvezető gyakorlatokat mind a-négy alsó osztályban -megtaláljuk. Célja— igen helyesen — nomcsak a kéz nehézségéi leküzdeni és a rajzolás könnyed lendületét biztosítani, hanoui ózon fölül alapul szolgálni a díszítő torvozésoknok, amelv végeredménvbon magasabb vonalvezetésnek ís tekinthető. A foltfosté-sek a tudásnyuj tuson kívül változatos formagazdagságukkal hívják fol a figyelmet. Már a második osztályban néhány olyan tökélofcw szerkezeti rajz látható, molynok levegős távlata igazán komoly teljesítmény. A szerkesztő rajzoknál az .fojtünő, hogy a Bzorkesztéa sogédvonalail meghagyják és igy a rajz pontossága könnyebbén ellenőrizhető. Határozottan* megállapítható, hogy tisztában vannak a fények és az árnyékok törvényeivel. A diszitó tervezéseknél a felépítés menete érdekes. A fölhasznált motívumok kimondottan magyarosak. Folthatásuk kellomos, annyira jellegzetes, hogy azt csak magyarnak lelwt tartani. Hogy oz mit jelont, azinto fölösleges kihangsúlyozni. A Bzorgalmí rajzokban iH\'szédes, megkapó i\'észlotwsé-güok akadnak. Van ogy vasúti mozdony, moly a fénykénozőgéiwt lefőzi. A játékos emlékezeti rajzok témájukkal és kifejező készségükkel omelkcdnok az átlag fölé.
A nvolcadikasok púira, meleg ceruzájukkal gaxdag skáláját mutatják bo a fokozatosnak. Az árnyékok, és a i\'Buusfények ém-nyosülósönok területe az Övék. A» anyagsserüség niegéroztotésóro helyezték a pulyt. Wis ogy mázaa és más egy sima edény a rajzban. A finom, könnyű enteriőrök, virág és omlékozoti rajzaik azt bizonyítják,-egyéni szabadságuk az iskolai rajzoktatás keroté-ben valóban érvényre jutott.
A loányiskolákra annyira jellenizé kézimunka tervozéeok nagvobb tömege ítt terméazotosen ¦hiányzik. Mégis vidékünk jellegzetességeinek mogéregtotéao, mogbecaüléso és ápolása módszeres gondossággal van
feldolgozva.
Noll Józsof gimnáziumi rajztanár festőművész birodalma oz, ahol a néma gyorokkéz beszédessé válik. Nolt tanár magasabb szempontból, ogységueon követi -és valósitja meg a gimnázium rajzoktatásának célját. Ezt a colt — a\'gazdag kiállítás bizonyítja — nomcsak elérte, hanem jóval tul ís lialndta.
Diákok jönnek, diákok mennek. Hosszasan álldogálnak cgv-ogy kép olótt Mennyi nemes cihatávozás születik ezekben a percekbon, motUivi vágy tosz ni irányt. Az ^értókoa kiállítás méltán kelt osztatlan órdok-léidésl városunkban.
Vaudra Jenő
•ts M ¦ Hnany LWBMrlSKf I
Június fíÉP MOZGÓ PtnMtMI-
19- 21-ig---1- vasárnapig
Páratlanul izgalmas kalandorfilm
¦ A NBVADAJ HAJIÓVADÁSZAT
„UFA" vildghlradó. A keresi nagy áttörés lélekzeteldllttó szemléltetése eredeti helyszíni felvételekkel
Bltadáaok kendeta köznapokon 5, 7 is 9, vasárnap 3, B, 7 é» 9 órakor
A piarista gimnázium rajzklállltása
Kultúránk egyik tényezője a raji, mely néha beszédesebb az Iratnál
Átképző tanfolyamot tartanak a muravidéki tanítók részére
l94j. június
Viharos szerelem
Varázskeringő, Arany kalász, sti) után — viharos szerelem ! Mintha a telt ház kissé csalódott volna. A szép, forró, hangulatos esték után — Viharos szereleni | (üni lehet zenés vígjáték, lehet láncos o|>crett, sőt még az An-drássy-uli szinházban nagy sikereket arathutoll is, azonban a nagykanizsai disztingvált, mfi-értíi közönség előtt ennek a jryenge du rah\'nnk az előadása — nem volt éppen szerencsés gondolat. Mert mióta Galcltáék most Nagykanizsán játszanak, ez volt a leggyengébb darab, ami színre került. A színészek is érezték j,zl, és hiába volt minden igyekezetük, a közönség megérezte, hogy a vontatott játék a darab yontatoltságanak a következménye.- Nem is animálhatta a színészekéi. Ha mégis volt kacagás a nézőtéren — az a színészek igyekvő játékának lu-laidonitnató, akik mégis csak szint kölcsönöztek és némi lendületet és életei vittek he aftno-notonságba.
Pogány Margit, Soós Lajos, Csonka Endre, D. Szabó" József vitték a darabot, mellettük Bánó Mihály, Vihari Hédy, Egcrváry Béla, slb. szerepellek még.
_ (B. B.)
A az! a házi Iroda jelenti
Ma, szombaton ontó, vasárnap délután és esto szinrekorül Ez a szív nem óladé operottujdonság 3 fol-rönásban. Flóxmoyor szeropét Deák Ferone játssza.
Hétfőn este színre kerül a Pérfi-•zorolóm vígjáték, moly a Belvárosi Színházban aratott nagy sikert.
As igazgatóságnak sikerült három napra leszerződtetni a Fővárosi Gyomok Színház kitűnő együttesét. A kiváló gyermek művészek 32-én délután 4 órakor előadják a Hamupipőkét, 28-án délután 1 órakor a Mesebeli királyfit és 24-én délután ¦i ómkor a Ludas Matyit. VA szordn délutáni olóndáfl lesz egyúttal a tár-sulat utolRÓ előadása. A Fővárosi Oyormok Színház előadásain a hely-árakat mérsékolto az igazgatóság. Helyárak: 42 fillértől 1.60 pongóig, A gyomiekszinház előadásain a bér-letszelvényok érvénytelenek.
Cser József vármegyei színtársulata Als&eodván
Csáktornyái vendégarereplése után érkezett Aisólendvára az ott nagy "ikorl aratott Oer-sz in társulat, ahol S \'Magyar feltámadása-sal (Hajnalodik) mutatkozott be asép siker-rel. Bihari Láaxlő aainmüvéez kö-«zőntötte a közönséget h kifejeato abbeli örömét, hogy a magyar asi-uész, mint a magyar kultúra lelke*) harcosa AlaoierauVaji íb mefraRÓuühat 28 év után. A darab művesei előadását éhmaettel néíto végig » közönség.
Másnap a nésótér még inkább megtolt a sikeréé előadás hiréro. A társulat eauttal operettel — Györgyéi bál —- mutatkozott be, amoly szintén kittinéen sikerült.
A szintársalftt AktóJeudrAról Muraszombatba • megy, hol bizonyára hasonló jó fukarról harcol majd a magyar kultúra ékw fegyvereiről.
A Notre Dame leánygimnázium érettségi eredményei
A nagykanizsai Notre Dáma leánygimnáziumban június 16-án kezdődlek a szóbeli érettségi vizsgálatok. A kai. főigazgatóság dr. Szuhvy Albint, a keszthelyi premontrei gimnázium igazgatóját küldte ki elnöknek, mig a közoktatásügyi minisztériumot dr. Saly Arnulf. a kőszegi bene-dekrendi gimnázium igazgatója képviselte. A vizsgálat eredményeként: Kitüntetéssel érett: Bolla Magda, Fábián Magda, Halász Kva, Ney Livin.
Jelesen éreti : Héró .Mária, Fóliák Zsuzsanna, Zborovszky Magdolna.
Jól éreti : (iuzmits Anikó, Kertész Ilona, Kondor Edit, Laubo Klára. Lázár Éva, Nagy Zsuzsanna, Pusovszky Elvira, Szöuléiul rev Valéria.
ftrett : Deutsch Edit, Kovács Aranka, Ország Livin, Siknbo-nyi Hona, Vucsák Mária. - Az eredményt Kabos Mária Petra igazgatónő hirdette ki a végzell növendékek előtt.
A Zalai Közlöny szerkesztőségének
tábori levelesládájából
Orömnapjci volt sok kanizsai családnak. A levélhordó garmadával hozta a külőnbőífl táhori levelezőlapokat, melyeknek elmaradása sok helyütt aggódást okozott. Azonban most itt van ismét: a front üienete. A kedves, meghitt, jól ismert sorok. Micsoda öröm volt eü sok száz és száz kanizsai családnak. A Zalai Közlöny szerkesztősége is kapott.
Az egyiket Pahoesa József és ifjú Póka István irta alá. Mcgkö-siÖnlk a srerkeiitőségnek, hogy megindította a frontra a tábori postán a Zalai Közlönyt, amely össtekötő kapocs lett számukra a front és nt otthon között és melyben megtudják a honi híreket, eseményeket és a világ állását. At egész csoport nevében meg-kösiöni a Zalai Közlöny megküldését.
A másikat Zalai Ferenc irta, a Zalai Köflöny fiatal gépstedője,
„Valahol Orosiorsiágból . . ." június 3-íltí kelettel- Megírja, hogy az ottani príma, aranyat érŐ földet a világ legtunyábhan élő legpiszkosabb népe lakja. A köztisztaság ismeretlen fogalom. Mosdó, törülköző, kefe: ismeretlen. A nyomor még Gorkij tanyáinál is szomorúbb és rettenetesebb- Mi lett volna, ha ez a baromi sorba süly-lyedt embercsorda Európát elárasztotta, vagy vezető szerephez jutott volna? A nagykanizsai honvédek a legjobb erőben, egészségben vannak. Minden kaniísai ismerősét és jóbarátját üdvötii ezúton is.
A Zalai Közlöny hasábjain keresztül a nagykoniesai magyarság testvéri szeretetét küldjük minden nagykanizsai hős honvédnek. Nagykanizsán minden családban imádkoznak a magyar fegyverek dicsőséges győzelméért! . . .
A nagykanizsai magyarság WzQs a hadbawraitak ^segélyezése érdekében
Megalakult az akció végrehajtó-buwlísága
P. Gulyás deliért plébános, mint a Credo által a hadbavo-UUltak hozzátartozóiért megin-ditotl nagyszabású társadalmi akciónak vezetője, tegnap délutánra közös értekezletre hívta össze a város élenjáróit, a honvédség képviselőit, az egyesületek, iskolák egyházközségek, intézmények, slb. fejeit, hogy közös frontot alkossanak a jó ügy érdekéhen és megkezdhessék az emberbaráti munkát. A meghívottak szép számmal jöttek ösz-sze a feliérteremben. P Gulyás Gellért indítványára Dobrovits Milán v. országgyűlési kópvisc löt választolták meg az értekezlet elnökévé. P. Gulyás ismertette u Credo mozgalmát és egy nagyhizottsáü megválasztását javasolta, amely minden ügyben úaiéxJkedik. Elmondotta, hogy a
vármegye alispánja legteljesebb buzdítását küldötte a mozgalom vezetőinek azzal a kívánsággal, hogy az akciói minél szélesebb mederbe terjesszék kí, mert szükséges, hogy a társadalom is segítsen a hadbavomdtak hozzátartozóin. Tárgyalt az összes tényezőkkel és mindegyik legteljesebb támogatását helyezte kilátásba. Ezért közös frontot kell alakítani a hadbavonullak hozzátartozóinak segélyezésére és segítségére. Meg is alakították a nagybizotlságot a társadalom vczclöférfiaiból, amelynek elnökévé dr. Krátky István polgármestert, ügyvezető elnökévé P. Gulyás Gellért plébánost, alelnökké Dobrovits Milán v. országgyűlési képviselőt választották.
Dobrovits » legnagyobb kész-
Pető Lajos é8 Samu Lajos
vaskereskedés
Eraébet-tór 1. sz. Nagykanizsa. Telefon: 5—96.
BAZAaUDYfiR»
Telefon 3—95.
Legszebbet :: legolcsóbban!
seggel vállalta a feladatot, mert a honvédekről és azok hozzátartozóiról van szó, mondotta. Kelemen Ferenc igazgató a mozgalom közérdekűséget hangsúlyozta, amit a város minden lukójának támogatnia kell. Minden lenulurtás nóíkül, a legnagyobb készséggel csatlakozott a mozgalomhoz. Majd rámutatott a kezelés gyakorlati oldalaira. Segélyezni csuk szigorúan teljesen indokolt eseteknél lehet. A segélyezés ne készpénzben történjék. Munkaalkalom teremtésén legyen a hangsiily. ^Gyorssegé-lyezcs legyen, bürokratizmus mentesen. Dr. Wéber Elek teljesen magáévá tette Kelőmén igazgató felfogását, ezért s/,ü-i kebb intézőbizottság alakítását javasolta, amely minden ügyben azonnal inté>kodik.
P. Gulyás a segélyezés módját ismertelte. Munkaalkalmat teremteni, munkavállalásra buzdítani, szülés eselón gyógyszert, orvost biztosítani, zsir-, liszt-, slb. jegyekel beváltani, rendkívüli (gyors) segélyt nyújtani, ügyekben eljárni, -stb.
Azért megkeresik az összes hivatalok ,sll>. vezetőit, hogy beosztottjaik bizonyos havi hozzájárulással (felajánlással) tegyék lehelövé az anyagi fedezelet.
A kérdésbe/, hozzászóltak dr. Birkás káplán, dr. Hegyi Lajps-né, dr. Ahnassy Gyula, slb.
Majd megválasztották az intézőbizottság tagjait.
Dobrovits Milán elnök rámutatott arra, hogy az egósz város társadalmát bc kell szervezni az akció szájuára. Az adminisztrációs iroda az egyházközség irodája legyen, ahol Gozdán Ernfi irodatiszt segítené végezni az adminisztrációs részt. Szeretetet kér a nagyfontosságú ügy iránt és hiszi, hogy Nagykanizsa hazafias magyarsága ismét ki fog tenni inagáért.
Az intézőbizottság nyombnit összeült és megkezdte immká-________iJ
«AFlAt KÓZL\'öNV
1942. [untai 20
KISKANIZSAI ÉLET
Sáska népviseletben szerepelnek mlsszlósleányalnk Kaposvárott
A vasárnapi kaposvári loánynap-vól mér korábban megtmiIékoztünK. A AIísaziúH Leánynap fényes ünnepi keretek között zajlik ie, ahol egész Dunántúlról, de az ország más részéből is érkeanok katolikus leányok, hogy az ünnopélvon részt vegyenek. A kiskanizsai Missziós Leányegye-uülot\'kiküldött gárdája sáska népvi-Helotbon utazik Kaposvárra és egy pompás táncbemutatóval ezoropol a délutáni műsorban.. Hisszük, liogv a szorgalmas leányaink kitesznek magukért és dieséreteson szeropot-nok. A délelőtti műsor í) érakor tábori szentmisével kozdódik, maid 11 érakor nagy díszközgyűlés. Délután 4 órakor kozdódik a nagy népünnepély, ahol különböző vidékről leány csoportok fogják bemutatni tudásuk\'logjavát tánc-számok, egyéb tréfát* jelonetok, szavalatok és előadások korelében. A kaposvári leány napról külön kiküldy.tt tudósítóul; fog iwszámolní.
Mint tanár jön haza
Horváth Józaof. a kiskanizani aranyifjúság egyik kiváló tagja, akinek nevét már legjobban ismerik, mint ifjúsági vezért. Horváth József most végzett a szegedi tanárképzőn színjelesen. Pálya tételei kitűnően siko-rültek és kőztük »A nemzeti növelés
ujabb problémák* címmel irt munkája 120 pengéa pályadíjjal lett jutalmazva. Kiskamzaá szeretettel fogadja fiát, aki az életben már fiatal korában kitűnően megállta
helyét.
Levelet Irt az Antal-napi .klslianlzsal betörő"
Külön beszámoltunk az »Antal-napi tréfalK\'töré.iiól«, amelyről jelenleg ugy Iwszél egész KiskainVna népe, hogy Johanoezéknél »szolle-mek« járták. Ismertették olvasóinkkal a néphiedelinekkel és babonákkal kapcsolatos kiskanizsai szólásmondákat - ¦ már több cikken keresztül. Az Antalpapi esel egy egészen érdokos és különös tréfa, amit valami agyafúrt kiskanizsai. legény talált ki és most a háttérben!amtar-kába nevet. Viszont a rendőrség komoly munkába kozdott és napok kérdése, hogv a »szotlembetörő« késre is körül egy levél nyomán, amelyet a holyssinen találtak.
A levél hangja izgatja a babonás kiskanizsai népet, do az intelligens társadalom természetesen mosolyog rajta. A levél tartalma: »Ha, li, le, ilo, Ha, li, le, Hó! Még többszer is visszajövök! Meghaltok mindnyájan. Lesz kripta\'/ Amon.«
Napok óta háttérbe szorulnak a
háborús események . Kiskanissán, inort a 8zollomt>etörÓ fogtaIkozlat mindenkit.
—A-n—/—
A vizsgálóbíró Rosenberg Sándort a zsidótörvény kijátszása miatt letartóztatta
Rosenberg felfolyamodott a törvényszék vádtanácsához
Megírtuk, hogy a Csáktornyái csendőrség Nagykanizsára szállította Rosenberg Sándor budapesti mapántisitvíselőt, aki Csáktornyán Rostás Sándor ref, vallású tisctviselŐnek adta kí magát, ezen a néven jelentette be magát, fegyvertartási engedélyt kért és a társaságban és hivatalokban mindenütt mint Rostás\' Sándor nevén szerepelt.
Dr. Almássy Gyula törvény-scéki tanácselnök, vizsgálóbíró
maga elé vezettette Rosenberg Sándort és kihallgatta. Rosenberg beismerte cselekményét a vizsgálóbíró előtt is és azzal védekezett, hogy tettével zsidó voltát akarta leplezni.
Okirathamisitás és a zsidótörvény kijátszásának gyanúja miatt a vizsgálóbíró letartóztatta.
Rosenberg a viisgálőbiró hatá-roiata ellen felfolyamodott a törvényszéki vádtanácshoz-
A vizsgálóbíró határozata -
„Fiatal nőstény macskákat veszek14
a macska-perben
— nem becsületsértés
Foglalkoztunk már egy alkalommal azzal a különös aprö-lűrdetéssel, ami annak idején az apróhirdetés rovatban. látott napvilágot, hogy \'Fiatul nőstény macskákat veszek, stb. Meg is volt adva a eim. Nagy Volt a
címzett meglepetése,\' amikor valaki jelentkezett nála az apróhirdetés alapján és fiaiul nőstény macskákat kínált megvételre. Akkor derült ki, hogy egy tréfacsináló áldozata lelt. A címzett azonban nem fogta fel tré-
Egy heve* hsro utan (Foto ít. U. V.)l
Festessen Tisztíttasson
máLlcsics-nm
fának a dolgot, hanem feljelenlelte becsületsértés miatt az apróhirdetés feladóját, akiről a nyomozás során kiderült, hogy többen voltak a tréfaesínálók, három fiatal leány és a\' hirdetést feladó fiatalember. Meg is indult a nyomozás, az ügy a törvényszék vizsgálóbirája elé került .aki kihallgatta a szereplőkéi. Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró salamoni halározatol ho-
zott. Kimondotta, hogy n szóban forgó apróhirdetés nem btjcsü-lelsértés és igy megszünteti a további eljárást. A fömagánvád-ló azonban nem nyugodott l>ele az ügy ilyetén elintézésébe és Fel folyamodott a kír. tőrvényszék vádtanáesához, amely a nn-pokbnn fog dönteni, becsületsór-lés-e vagy tréfa a <• Fiatal nőstény macskákat veszek; c. apróhirdetés,
61 millió pengő felesleggel zárult külkereskedelmi mérlegünk
Európa mult évi áruforgalmának alakulását természetszerűleg Németországnak a kontinensre gyakorolt gazdasági befolyása határozta meg. Magából ú Német Birodalomból származott lavaly behozatalunk 58 százaléka és kivitelünk 60 százaléka. Összes behozatalunk 730 tnítliő pengő volt, kivitelünk pedíg 79? millió pengő s így a mérleg 61 millió pengő felesleggel iáruTí. Olaszország behozatalunkban. 20\'8 siáealékkal, ki-
vitelünkben 14\'4 százalékkal részesedett. Külkereskedelmi forgalmunk többi része a német protektorátus alatt álló államokkal, továbbá Svájccal, Törökországgal és Bulgáriával adódott. A lengyel főkormányzóság területéről a ne-hozatal minimális volt, míg a kivitel az előző évvel szemben erősen megnövekedett és az exportcikkek körött számos iparcikk is szerepel.
Az adó torléséig függőben tartják az elemi kárt szenvedett gazdák adóbehajtási ügyeit
Az idén elomi kárt szenvedett gazdák kérésére a pénzügy miniszter most utasította a pénzügyigazgató-ságokat, — mint a Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelenti t— hogy ha az elemi csapás nagymérvű és általános jellegű és az adó behajtása a károsull adófizető anyagi romlását idézné oló, a behajtási eljárást a törlendő adóösszeg erejéig tartsák függőben. K rendelkezés folytán a
pénzügy igazgatóságok fölhatalmazzák a községi olóljáróságokat (városi adóhivatalokat), hogy a törlendő adóösszegek*behajtását tartsák függőbon a törlés korosztülvozotéüéig. Ha az oleiní kér kövotkeztébon a gazda összes termése teljesen uiog-sommisült, a fönnálló Összes adóhátralék bohajtáaát kell függőben tartani az adótörléu megtörténtéig.
} IÜ48. [»"\'"s
2(1
BÜTORT" BETYEI IMRE mirkiB buio rär^lo ujába Ii vegyen *sgy rendelten Cnoagory ut H
A főispán avatja fel az első muraközi vitézeket
Holnap nagy napja lesz Csáktornyának. Ünnepélyes korotok közölt tartják meg az első vitézavatást a grinvi-vér udvarán. Az avatást vitéz Hdnó Kálmán altábornagy, vitézi türzskapitáhy mogbizásábóí vitéz gró( Teleki ííéla, Zala vármogyo (tonnanybiztos-fóispánja, a vármo-pje örökös tisztolotbeli székkapitá-nya végzi.
megnyílt Hénelék képklállltása
az Ipartestület földszinti tenné, ben. Egy kisebb, de válogntotl kollekcióval érkeztek ismét Kanizsára a magyar festőművésze! hivatott reprezentánsai, Ménel Gusztáv és Margit. Figyelemreméltó n kiállított képek színgazdagsága és finom szépsége. így .sok kedves balatoni részlet, Szigligeti öböl, Pápai utca-részlet, Tomboló vihar az Adrián, Helsinki kikötő-részlet, Az amszterdami grnch, és még sok egyéb kép szerepel a kiállításon. Komoly muharotok sok szépséget fognak találni Hénelék ujabb kiállításán, amit érdemes megnézni mindenkinek.
/fej-
«I derekljj.il. IdogaínÍQ, ómolygús, tliztdtalan leint gyakran ciak az amétztfei lavarokriak kovotkc/mcnyo.
Iskolai] vizsgák [Alsólendván
Alsóiéiulván most tartották meg a vizsgákat az elomi iskolában. Az eredmény a tanítóság lolkos munkáját mutatja. Olyan gyermekek, kik tavaly még magyarul som tudtak, is jó fololotot adtak a hibátlanul szavaltak. A tanulók kivirágoz tAk az iskolatormokot. A vizsga után szavalatokkal és énekekkel vidámították a sok jelonlovÓ szülő "ivét, akik meghatódva hallgatták kíesinyoikot. Különösön bájos volt két kicsi leányka, Pál Manci és Honnan Agi, akik a »Szóko Tisza haragjában megáradt« nótát éno-kclvo, gyönyörűen járták a magyar nemzőt i táncot.
Horváth Sándor tanitó indítványára azután oa iskola volt jolan tanítóinak Biriára a tanulók virágot vitiok. Így Markovién Jánoa, Szép Jánosné es Kollor Ferenc sírjára.
Üzietáthelyezésl
BŐRDÍSZMŰ
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
BAZÁR-UOVAR
2AIJAI KOZLűNV
Nagykanizsa téli tflzifa-szflbségleténeb biztosítása
Szabó Gyula fatermelő ajánlata a polgármesternek
Annak idején beszámoltunk arról, hogy a város képviselőtestülete tiz éves szerződést kötőit Szabó Gyula fakitermelővel, a volt Erdőbirtokosok iparvá-gáuvos telepének bérletére. Szabó Gyula megfelelő lökével egy modern, gépierövel berendezett fürész- és famegmunkáló telepei kíván létesíteni, amely sok munkáskezei fog foglalkoztatni. A telep birtokbavétele, ugy tudjuk, október havában történik.
Szabó Gyula a minap ujabb ajánlattal fordult a város polgármesteréhez. Bejelentette azt, hogy hajlandó a város téli tűzifa-szükséglétét bizlosilani.
ügyelőre ezer vagon tűzifáié, szállitásáról lenne szó. Szabó ajánlata nagyon kedvező n város közönségére nézve. A polgármester rokonszenvvel fogad-
ta Szabó Gyula ajánlatát, aki csupán arra kérte a polgármestert, hogy tegye lehetővé számára, hogy az Erdőbirtokosok telepét sürgősen birtokába vehesse, mert különben a leszállítandó nagy mennyiségű Tát nem tudja elhelyezni, tárolni, Ugy tudjuk, hogy a város vezetősége felkéri a jelenlegi bérlőt, hogy a rendkívül fontos célra — a közönségnek tüzelővel való ellátása és biztosításának lehetővé tétele érdekében — engedje át sürgősen a telepet Szabó Gyulának. 32.000 ember téli füté-sének biztosítása függ most attól, hogy Szabó Gyula sürgősen megkaphassa á fa tárolására szükséges telepet, hogy megindulhasson a kilcrmelt-fa Kanizsára szállítása.
Az éjjel betörtek Papp Oszkár üzletébe
Az éjjel ismeretlen lettesek betörtek Papp Oszkár Erzsébet téri cipöüzlelébe. Az udvaron át hatoltak be az üzletbe, ahonnan kél pár bakkancsot, két rendelésre készüli finom pár cipőt véllek magukhoz, majd feltörték
a pénztárt, ahonnan több mint 300 pengő készpénzt vittek el. A rendőrség emberei reggel megjelentek a helyszínen.
A rendőrség nyomában van már a tetteseknek.
Egy bátor asszony életmentése
Egy gyermeket mentett ki a Kerha-folyóból
Baksa Ferencnó zalabaksai lakos a minap a Korka folyó partján ruhát mosott, Kgyszercsak arra lott figyelmes, hogy tőle nem moaszo, ugyancsak a folyó partján gyorckok kiáltoznak. Föléjük fordult és akkor látta, hogy a Korka hullámai egy
élottolennek létszó kis gyormokot visznek magukkal. Baksánó ruhástól azonnal a vízbo ugrott, a gyormokot kifogta és kihozta a partra, ahol a már ott várakozó férfiak mostoraé-gos lélegzéssel rövidesen életre költötték.
0CO000OSCCO300CC<%<XXOO0^
biztosítók a nagyközönségért
Ismeretes, hogy a Biztosító Intézetek Országos Szövotségo a biztosított folok felvilágosítása érdekébon megindított ismeretterjesztő propagandája folyamán »liz a legkevesebb, amit a tűzbiztosításról tudni koll!« címen a biztosítási feltételeket népszerűen magyarázó füzeteket adott ki és azt ingyon bocsátotta a nagyközönség rendel kezesére Mint most értesülünk, a szerzett kedvező tapasztalatok arra indiották a BIOSZ vezetőségét, hogy no csak a lüzbiz-tosilási tudnivalókat tárja fokozot-
tabb mórtékbon az érdoklŐdók olé, hanem most már az összes biztosítási ágazatokról ogységos fölvilágosító füzetet adjon ki. Az uj propagandafüzet a figyelmet annál is inkább megérdemli, mert a népszerű magyarázatok alakjában földolgozott biztosítási ismorotok terjesztése nagyfokban járul ahhoz az ogyébként örvendotos körülményhoz, hogy az utóbbi évekbom a biztosított felok éa a biztosító vállalatok közötti súrlódási folülot a logkÍHoblu-e csökkent.
Erdélyi nyereménykötvények sorsolása
_ ,..........,,n........--rwnrnrmrrt !1?)
Július első napjaiban i
Kötvények kaphatók
« Nagykanizsai Takarékpénztárnál.
NAPIREND :
Gyógyazortári\'ügyolot: Ma, szombaton a\' Fokote Saa gyógyszortér Fő ut Ü., holnap, vasárnap az Igazság gyógy szortár FŐ ut 12.
Kiokantasán az ottani gyógyazer-tár állandó ügyelotea szolgalatot tart
A GÖZFORDÖ nyitva vt* reggel 6 órától este 6 óráig. (HítfÖ, sterda, péntek dé\'atáB és kedkten egén n«p nőknek.) Telefon: 560.
Naptár: Június 20. Szombat. Rom. kat. Szllvór p. - Prottfltáns Rafael - Izr. Tham. 5. — Június 21. Vasárnap Kom. kat. O. Alajos. • Protestáns • Alajos (zr. Tham. 6. _
Vasárnapi istentiszteletek sorrend|e " \'
Ferenceseknél: Vi7, Vi8, 7,9, VslO, Vall (nagymise), 12, d. u. 7-kor litánia.
Felsőtemplom:7, 8,9, V* 10, Vall* 8/4lü, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: V*6, 8, 9, Vall, d. u. Vi3-kor litánia.
Piarista templom: 7, Vi8, Vi9, VilO.
Kiskanizsa: 7, 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6.
Izraelita: péntek d. u. 7, szombat d. e. 10.
— (Polgármester itthon)
Dr. Krétky István polgármester hivatalos útjáról hazaérkezett és ét-votto hivatala vozotését.
— (A ferences tartományfőnök Kanizsán)
P. Húraligothy-Vinkovita Vikto-rin, a foronceflok magyar rendtartomány főnöke Nagykanizöén- tartózkodott éa tárgyalásokat folytatott.,
— (A Ur. ügyészségről)
Dr. Lengyol Károly, a nagyítani zsai kir. ügyészség olnöko holnaptél kezdve mogkezdi hat hetes nyári szabadságát. Távolléte alatt dr. Birkás Géza kir. ügyész vezeti az ügyészséget. ,
— (Ilovszky képvlselO holnap rádtóetöadüst tart)
Ilovszky János, Nagykanizsa országgyűlési kópvisolójo, a Barosa Szövetség országos eJnöko holnap délután 6 óra 45 porckor a rádióban előadást tart a Balatonról.
— íEzDBtmise)
Mészáros látván szepotneki plébános Szombathelyen a k&rmolitak kálváriái templomában mondotta ol ezüstmiséjét papi sogódlottol. Nemcsak Kzombatholyról, hanem plebá. niaí székholyéról is sokan jelontok meg az ózüstmisén.\' A jubiláló plébános dr. Mészáros Hugó szoinbat-helyi polgármosternok testvéröccse.
Aqytoll olcsón i
Tarkatoll 70 fillér, |obb 1 60, li. vegyes foaitott 2.—, lobb HÓ, mégjobb 3.--. finom s/.Urke 3 60. Fehéres fosztott Ubatoll ÍM, jobb fehér 5.30. még|obb (.50, kimondott om inoscgll 7.50, pelie\'y est I u. P-tOl Maliit 5 kilós öapirzaAk csomagolásban, liér-Biatvl,utínvíttal.TiíMaelíknek 3«» kMv. VARGA ANTAL ágytollvállatali, XlikuHknkaia, Sícnl János-lir ».
«
ZAIíAl KÖZMJNYi
1942. )unlu8 Í0.
MÉRLEG
llndea méretben I Buksiért Juvltds
SCHOLCZ JÁNOS
Im4rIf>Kk*sMltő-ntaat*r NwkarJaa, Kőtvöa-tér 30, pám.
-r (A Harmad-rend. szober-szentelése vasárnap este)
A nagykanizsai Harmad-rend vasárnap esto 7 órakor a litónia után az újonnan beszerzett Özönt Foronc és Szent Erzsébot szobraié szontoli fol éa holyezi ol a templom-fóbojárat jobboldalán, A szentelést üunopi korotébon P. Pusztai Gábor harmad-rondi vizitátor végzi, — (Tanítókor! közgyűlés)
A pacsa—nagykapornaki eaporest korülot tanitóköre Zalaazentiváupn közgyűlést tartott, amelyen többek között vitéz Filó Ferenc nagykanizsai elemi iskolai igazgató is oló-adást tartott.
(Folytatta se 1. oldalról)
Cipőt Toleloa:498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) Fíí-ut 13. ti.
— (Behelyettesítés)
Az igazságügy-miniszter ülök László nagykanizsai kir. járásbiró-sági végronajtót a Csáktornyái kir. járásbÍrósághoz idoiglones minőségben végrehajtóul bonefyettositotte.
— (Budapesten 71 éves korában meghalt)
Ellmann Ódon, Zala vármegye árvaszékének nyugalmazott oLnoko.
— (Elemi Iskolások Tedeuma)
Az öaszos elemi iskolák vasárnap tartják évzáró Todoumsikat éa ünnepélyüket.
ÓRÁT, ÉKSZERT,
tWnlJoi Utalómmal szolid árbpn
vékasy gyula
rg-at t. ífisMilcr, tkutrinnll Tel, i S-37,
víilitk, gutalNtjVfitt olttúirbut kdtllnek. AFIANVAT
l«tmtjtMitbb áibm THItk, ngf Ifi iriüc in.
— Vécieyuleal Iskolások hazafias munkája)
Magyar szivük hazafias érzésénok szép tanújelét adták a Vécnoy, utcai iskolások. 300 pengét gyűjtöttek a katonai kórházi ágyak folálHtáeára, azonkívül 81 pongét a harctéren küzdő honvédok részérő cigaretta boazerzéséro, amit Horváth József igazgalóholyottesnek nyújtottak át. Hát bizony ohhez nom koll kommentár. A nyilvánosság olótt kezot szorítunk volük. Brávó gyorekek, ozt nagyezerüon csináltátok. Mindont & magyar honvédőrt! — ez legyen a vozérolvotok!
— (HŐSI halott)
Csáki Sándor rigicsi. lakos, tiso-dce a Baovjetoroaz fronton hóai halait halt.
Üzletáihelyezésl
N0I KALAP
S RÓTH LAURA
BAZ*R-UDVAR
w».ut s.
hogy segítségei kérjen a katasztrófa clháritásánt. Ha tehát Washingtonban fontos megállapodásokat hoznak is, ezeknek a határozatoknak kétséges a kihatása és éppen ezért menthetetlenül kudarcra vannak kárhoztatva.
Amsterdam, június 20 A iondoni sajtó szerint Churchill washingtoni tárgyalásainak olsó pontja a második arcvonal kérdésének létesítése. Ezonkivül a hajózás problémáját is beható vizsgálat alá veszik. Az Erőn ing News szerint a tárgyalásokon kétségtelenül nagy szerepet játszik a középkolotot fenyegető veszély is. Ezzel kapcsolatban mindenek előtt azt szándékoz nak megtanácskozni, milyen meg-orősitések szükségesek a középkelet számára.
Az ÜSA Egyiptom elhagyására hívta fel az amerikai állampolgárokat
AmBterdam, június 20 Washingtonból érkező birok Bza-Xint az északamerikai kormány hivatalos közleménye azt a tanácsot adta az Egyiptomban éló északamu-a-ikai polgároknak, hogy hagyják el minél gyorsabban Egyiptomot.
* honvádvezérkar fontkének 7. ezáma hadi/etentése
Budapest, június 20 (Magyar Távirati Iroda) 7. isámu magyar hadijűlontés.
A honvédvezérkar főnöke közli: A magyar csapatok arcvonalán csak szórványos felderítő éa tüzérségi tevékenység volt. Az arcvonal mögötti torüloton biztosító csapataink éborségo szovjet lövészbandák romboló kísérleteit meghiúsította. Június hó olsó heteiben erős szovjot támadások YÍsszavoréso aorón vitézségükkel különösen kitűntek Mo-gyosi Kálmán hadspródörmostor,
Tólb Józsof tizedes, valamint Bánhegyi Dezsó, Barcza Dozsó és Hardi László honvédek.
| \\\',A nőhet ia harcbaveteitékl a ezebasztopoti védők GKff ~\'líernrj»iüus 20 (Budi Tud.) A szobasztopoli arcvonalról ideérkező birok arra mulatnak, hogy a bolsevisták helyzete kétségbeejtő és ellenálló erőjük egyre gyengül. A kommunista part krimi csoportjának titkára táviratilag közölte a Kremllel, hogy a leányok százait sorozták Iw a hadseregbe és ezek minden pillanatban az arcvonalra indulhatnak. a polgári lakosokat, férfiakat és asszonyokat egyaránt besorozták a védők
Egyiptom határáig terfedteh az afrikai harcok
Budapest, június 20 (Budapesti Értesítő) (P) Berlin-bő) kezük, hogy a líbiai hadműveletek most már az egyiptomi határig terjednek. Szollum, Capuzo, Sidi-Omar és a Halfaya-szoros azok a helyek, amelyek az uj harcuk terepét körülfogják.
u Anglia keleti részének „egy bizonyos" részét hiUrttik
Stockholm\') június 20 (NST) A/, egyik stockholmi lap londoni jelentése szerint u brit hadügy minisztérium hivatalos közlemény ben felszólította Kelet-Anglia egy bizonyos, száz négyzetkilométernyi kiterjedésű területének "lakosait, hogy- július 20-ig hagyják el a területet és minden vagyonukat vigyék magukkal. A közlemény megtiltja, hogy a lakosság találgatásokba bocsátkozzék :7 területnek a hadsereg által történd átvételének okairól.
¦ayaüt Autóbusz-menetrend
Érvíoyaa 1912. májai 4-töL a tavibb! JDtíik.díilg. Nagykan ixaa—fiára boao—Zaiatura bar
DÍTADT
17.15 1. Nagykanizsa Központi száll. é. 6.50
18 08 1. Qarabonc 568
1825 i. Zalsizabar 1. 3.40
Napfkanlxu— harooberón, ~lr»he—Böh5ny«~-KapMvér
700 I. Nagykanlna Központi száll. é. 17.05
7.39 i. Iharosberény é. 10.27
7« . Inke é. 16.11
8.53 1. Böhönye é. 15.30
10.15 é. Kaposvár pu. 6. 14.00
5Í d
5 10 14.C0 18.201 i. 1
7.20 16.10 20.80 1.
8.55 17.45 21.45 é.
Matjybnntaaa—Alaólandva—HiMraaxombat
Nagykanizsa pu. Alsólendva Korona szállá Muraszombat Korona sz,
X (1
1 1 10 20 14.15 18.00
1, 8 25 12.40 15,55
1 1. i 6.45 11.00 14.35
Nagykanlaaa—Lwtenye
X c d X c
15.10 7.30 14.--.— 18.20 1. Hwjvtulni pu. é. 7-15 —14.45 —.—
fi.20 7.40 14.10 1630 18.25 1. KigjkwliM Ui?. é. 7.05 9.35 10.20 14.35 1605
6.10 &30 15.— 17 20 19 15 I. UImj.\' t. 6.15 8,45 9.30 13.45 15 18
"Ezenkívül meg Lctenyéről Indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
c»-Hétfőn, azerdán és pénteken.
d Nagykaalzsa—Letenye között csak hétköznap.
Nagykanizsa—Muraszombat között hétköznapokon 510-kor Induló [Arat a további intéikedéalg 7\'20-kor indul.
X Csak hitköznapokon közlekedik.
A letenyel járat a mai naptél randáién közlekedik.
í^cá ? .potit-aTÁUl UÖZLÖNY
Poroszszén
KISS FATELEPEM
Erzsébet-tér 13. Arany Jdnosu. 8.
Telefon 53». iui
— (Belratás a piarista gimnáziumba)
A beiratás a nagykanizsai piarista gimnáziumba június 26., 27-én délelőtt 0 órától 12-ig történik. Az első osztályba való beiratkozáshoz szükséges okmányok: apa, anya és a fiit állami anyakönyvi kivonata, a szülők házasságié ve fo, a fin keresztlevele, elemi iskolai érteaitó, ujraoltási bizonyítvány. Az alsöosz-lálvuak főleg júniusban iratkozzanak be, mert nem tartanak fönn helyet szeptember re. (:)
— (Kössön életbiztosítást)
A gazdasági élet egyik logfonto-sabb tényezője az életbiztosítás, a moly módot nyújt arra, hogy elhalálozásunk esetére hozzátartozóinkról, olérés esetén pedig önmagunkról gondoskodjunk, vagyis arra az időre, amidón inttnliakéjKwégünk megfogyatkozik, koresetünk megcsappan es a biztosítás jótékony hatását a család is élvezi. Az 1857-ben alapított legrégibb magyar biztosító magánvállalat, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság helybeli: Csengery-utca 2. szám alatti fóügy-nőkaége készséggel nyújt felvilágosítást- minden biztosítási vonatkozású ügyben. (:)
— (Tilos az ételadagok többszöri kiszolgálása egy személy részére)
Az étlapkorlátozó kormány rendelőt szerint, vendéglátó üzemben egy személy részére egy étkezéshez egy adag levest, huséujit köröttől vagy, főzelékkel, továbbá tésztát vagy sajtot szabad kiszolgáltatni. Köretből ós főzelékből még egy pótadag is kiszolgáltatható.
Az NVTE is szerepel a kerületi atlétikai versenyen
Vasárnap tartják- meg Pécsett a kerüloti atlétikai vorsonyeket, ahol egyúttal csapatbajnokság rendezése is sorra kerül. Az NVTE egy-két fiatalja, ezenkívül Kóros, Gémosi és Magyaróvári indulnak a versenyen, A Vasutas sportkörökben nagy. reménységgel néznek a tehetséges versenyzők szeropléso elé. Különösön a jó formában- lévő Gómosi és Magyaróvári szereplésére kíváncsi mindenki.
Haszonbérlet.
Haszonbérbe vehető
Nagykanizsa környékén levő cca 700 kat. hold nagyságú
mezőgazdasági flzem
felszereléssel együtt. Felvilágosítást ad dr. Balázs Zsigmond nagykaniiui Ugytéd.
1842. lunlui 20,
ZftlJAT KÖZLÖNY
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
if«ykanlaaa ». váfiwt kftraaltedo-, ii»k-i.ídvu iparoaUnono fin- 4a leányiskola " 1 rf«]flly«UbliMHáX*.
(b. 82/1941-«. >x. -
Tírgy: Pityázatí hlrdetmíny öiSldol állísokta.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai városi szakirányú Iparostanonc fiu- és leányiako\'a fel-BMetfiDlzoilséga pálvázatnl hirdet !?1942—43/1944-45. tanévre az óraidé tanerőkkel ellátandó alábbi órákra:
1. Iparostanonc flu-tagozat:
Közismereti Órák: ll/A. 4, III/A. 4. m/B. 4 = heti 12 óra.
Technológia, szakra}! és Bzcrkc-ifltani órák: hőripapi 11—111. 4, bén pad IV. 6. fémipari II. 4, fémipari III. 4, fémipari IV. 6, szabó-1 ipari II—III. 4. szatióipari IV. 6, vfffvepiparí II—III. 4, vegyesipari IV. 6 m heti 38 óra.
2. Téli tanfolyam:
Közismereti óra: 1—11. 4, Ili—IV. 4 - heti S óra.
Szabadkézi és márlani rajz, szakul!.\' is szerke7ctlan, technológia; l-ll. 4, III-IV. 4 — heli 8 óra. 3. Iparostanonc leány-tagozat:
Közismcrell órák: I. 5, Il\'A. 5, ll/B. 5. [ll/A. 5, Ill/B. 5, IV. 4, rajípólló 3 sas heti 32 óra.
Siabadkézi és mértani rajz, szakrajz és s?erkezellani órák: 1. 3, ll/A. 3, ll/B. 3, lll/A. 3, lll/B. 3, IV. 4 - heti 19 ó^a.
4. Kereskedő flu tagozat:
l-ll. 8, III. 4, IV. 8 - heti 20 óra. 5. Énekkar vezetése:
Heti 3 óra.
A felügyelő biz ott síé; fenntartja magának azt a jogot, hogv az időközben esetleges tanuló-, illetve osztálykeret csökkenés esetén a megválasztandó óraadók számát, illetve óraizámukat megváltoztal|a.
Pályárad határidő e hirdetménynek a Magyar Iparofmevelésbcn való megjelenésétől számított 8 nap.
A pályázati kérvényüket a fcl-Dgyelöhíioltsáshoz címezve, az iskola igiigatólánál (Nagykanizsa, Roigunyi-u. 25.) kell benyujlanl.
Nagykanizsa, 1942. június 1-én.
Samu Lajos s. k. "o a telUgyelőblioltiiK elnöke.
Oj és basznál! mérlegek
minden célra kaphatók. Javítások jótállással
FRANlt
IYIÉRLEG-flzemben
Eotvös-lór 2/a.
HILD
leidet, exhumál, Bzálllt.
Cégtulajdonos:
Dervallts József
¦ \' •H:l(|l.„, 1«».. Uhl 1!".
A mai misztertanácson Losonczy államtitkár ismertette a közellátási helyzetet
Budapest, június 20 (Budapesti l-rlesitő) Szomba-lon délelőtt 10 órakor a miniszterelnökségen Káilay Miklós miniszterelnök elnöklésével ertekéi; letre üllek össze, amelyen a kor-nnmV tagjai közül Keresztes-hscher ferene, Reményi-Sehncllcr L<MOs, IWtha Károly. Varga József és báró Bánffy Dániel, vala-
mint Lukács Béla miniszterek vettek részt. A megbeieélésen Lo-sonciy közellátási államtitkár beszámolt a közellátás mai helyzc-térŐl, másrésrt pedig a jövő gazdasági évre szóló olyan terveket és elgondolásokat ismertetett, melyek a közellátás zavartalanságá-nflk biztosítását még hatékonyabban szolgálják.
KOHIEHI
EllTCfivim
•Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Kívntalot máaslat a 13.162/1912. iiámn •rerfa.1 Iktatraáoyt-ól.
13.862/1942.
Hirdetmény.
A m. kir. földművelésügyi miniszter nr 144.920^1942. sz. rendeletével Zala vármegye oson birtokosai réséére, akik részben szegény-, savanyu- és kötött természetű talajukat (szántó, szőlő, gyümölcsös, legelő vagy rét savanyu talaját) a mosonmagyaróvári m. kir. növénytermesitési és növénynemesitő kísérleti intézet szakvéleménye alapján cukorgyári mésziszappal javítani akarjak, a petőházi cukorgyárból kedvezményes mcsiiszapot kivan engedélyeim a vasúti fuvardíj 50 °,\'o-ának visszatérítése mellett.
Nevezett kisérlctügyt intézet a birtokos kérelmére díjmentesen küld utasítást a vizsgálatra szolgáló talajminta begyűjtésére, a beküldött talajmintát meszszükseg-letrc ingyen megvizsgálja és a viisgálat eredményérő! a birtokosnak szakvéleményt állit ki.
A birtokos ezen szakvélemény alapján kérheti nálam beszerezhető igénybejelentőn egy, vagy két (15 tonnás) vagon mcszíszap leszállítására a vasúti fuvardíj 50 %-os visszatérítésének engedélyezését.
Kisebb mennyiségű mésiiszap-igénylés kielégítésére két vagy több birtokos társulva közösen is kérhet 15 tonna mésziszapot. Épben az esetben azonban mindegyik birtokosnak külön igénybejelentőn kell a kivánt mennyiséget (30, 50 vagy 75 métermázsát) kérni és az igénybejelentő 9. megjegyzés rovatába be kell vésetnie társainak
nevét, valamint aet, hogy a cukorgyár a mésziieapot melyikük nevére seállitsö.
A birtokos köteles « megfelelően kiállított és két tanú jelenlétében aláirt igénybejelentőt a hozzácsatolt szakvéleménnyel együtt a vármegyei gazdasági egyesületnek lehetőleg azonnal, de legkésőbb augusztus hó 15-ig beküldeni.
A birtokosnak a kedvezmény mellett engedélyezett méseiseapot a petőházi cukorgyárnál a saját nevére és felelősségére kell megrendelnie és ugyanekkor köteles a cukorgyárnak a kocsíkiállitási, berakás! és feladási költségek fedezésére 15 tonna mészíszap után 15 P 50 f.-t (30 tonna után 31 P-t) előre beküldeni és köteles a címére leszállított mésaiszap után vaiutí fuvardijat teljes össiegbsn a kiváltás alkalmával (átutalva) kifizetni.
A m. kir. földművelésügyi minisztérium a kihzetett fuvardij 50 %-át, vagyis a felét a hozzája beterjesztett fuvarlevél alapján a a birtokosnak títólag fogja megtéríteni.
A kedvezményes mésziszap beszerzési költségeiről a részletes felvilágosítás nálam kapható.
Nagykaníesa, 1942. június 8. na* Polgármester.
Rézgálic
légyre. jm
Kapható minden mennyiségijén v
Ifj. Tóth Péternél
Kisktnlzik Szent Húrián-tór 9.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy t A vároal eidel melltktumé-nyek éilÉketltéas. o
Hirdetmény.
Folyó hó 22-én, hétfőn délelőtt 10 órakor az összes városi erdők csalán, bodza és egyéb gyógynövény folyó évi termését a városi gazdasági hivatalban szóbeli árverés ulján eladom.
Nagykanizsa, 1942. június 19. ,7« Polgármester.
U 573/1S42.
Tárgy : Kancák törzakönyvexáM.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a kancák országoB törzskönyvezését Nagy-, kanizsán a bizottság 1942, június hó 22-én tartja meg.
Nagykanizsa, 1942. június 19. i79o Polgármester.
Tárgy: VámÖrléite jogosultak Bueelrása.
Hirdetmény.
Bár többszáz falragaszon közhírré teltem, hogy a vámőrlésre jogosultak legkésőbb június 30-ig öbszb-irás végett jelentkezni tartoznak, mert különben elvesztik vámörlési jogosultságukat, a gabonatermelök pedig június 30-ig gabonalapjukat kiváltani tartoznak, meri különben 6 hónapig terjedhető elzárással bűntettetnek, mégis alig néhányan tesznek eleget kötelezettségüknek, igy a Rozgonyl-utcai összeíró helyen az első napra kiirt 150 gazda és mezőgazdasági munkás közül mindössze 10-en Jelentkeztek. Ezúton és utoljára figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a falragaszokon irt Időben és helyen Összeírásra, továbbá gabonalapjuk és a vámörlésre Jogosító jegyeik átvétele végett salát Jól felfogott érdekükben annál Is inkább jelenthezzenek, mert július 1-én a mulasztókat kénytelen leszek feljelenteni.
Akinek gabonalspjába téves adatokat imának be, a kiállítástól számított 15 napon belül kiigazítási kérelmet terjeszthet elő a közellátási kormánybiztos főispán úrhoz, a kérvényt a városi közellátási hivatalhoz kell beadni.
Nagykanizsa, 1942. június 20. nu Polgármester.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
VAUM KPZEOM»
1942. lunlu* 20.
I4JS34/I94J.
doki
r : A virosi F.18Ő- it Alsder-tn kitermeli Milla érlektilliK.
Nagykanizsa város elad:
a városi Felsőerdőben «1941/ 1942. évi tlsztltóvágáaból klkeilllt 153 halom-, az Alsóerdöben 116 tulom kevert taxifát 1.— halmos lé-telekben.
A kiírás tárgyjegyzékét a hivala-los érik alatt a városi kiadónál és a kftkanizsal városházi Ügyeiéinél, mlg ai anyagot az Illetékes véd-kerdlell erdóőrnél Is meg lehet tc klnlenl.
Feltételek: azonnali készpénziize-lé», elszállítási batáridő 2 hét. - Az ax árverezd, aki fát vesz, tartozik a vásárlási könyvét magával hozni, hogy a megvett famennyiség beírható legyen és mindenki csak annyi fát vásárolhat, amennyit a hatósági rendelet egy éven belül megenged.
A.szóbeli árverés Ideje és helye: a városi Pelsóerdöben folyó évi hinlus hó 23-in, kedden, Alsóerdőben 28-én, csOtörlökOn, mindkét nipon délelőtt 9 órakor.
Találkozás a Felsőerdőben a vadászháznál ; az Alsótrdőben az erdő-őri laknál. Hm
iPlÖHIKDKTtSn
¦•»-»¦46 tanoncnak felvesiünk ¦ipánk nyomdáiéban 4 kOxéplakolát jó eredménnyel végiéit több házból való ílut. Hadtárva vagy hadirokkant gyermeke előnyben részesül.
SAptakafaaak, akik autó-munkán Önállóan dolgoztak. 2—3 tvea aofőrvlssgával rendelkeznek, Aliiul kaphatnak. Hunyadi autójavi.0, Ctábtornyá. 1697
KÓmtlvea ti cserepén háamaalwmak
ajánlkozik. Tetőjavítást vállal. — Clm: Dták-tét 12. 1733
FdnykttpAaK-taanlénak flut vagy leányt telvetx TOttó műterem, Csengery-ut 2. 17*3
Vásároljon
Horváth Lajos ggg^ar,\'
Nagy választék várla Ónt I Fí-ut 2. Telefon : 647.
I Fölázott »iov]ol utak (Polo B.\'D. V.)]
DRQVAVDLGYI
WILLaMOS flRflí\'iSZQLQRl.TATÖ R.-T.
(sasai k ¦ zse rO f m I m I lAgo » I,\'. Aa minden » i 11 a, m o e kéisf^eben Caengery-ut 51, telofen 2B4.
AramezcAmlzák fixetétee, peklemnoíók, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Könyvnyomda, könyvköteszot,] vonalozó Intézet, üzleti könyvek és) dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk :
"I TELEFON: 78.1"
Wiiiiiiihj—inii¦ in iiiiMiiai Hill
Gyár-tünk a
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eeketéai értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat. Körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomlatványokat.
üzleti könyvekéi, Ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mínla-zacskókat, zsákcédulákat, naplárlömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb, elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő ut 5. szám alatt.
Egy 1070-ea Máv. oadnteexekréajr
eladó. (Iát Jánot, Mlhald, 21. ii. Soraoay-megye. 1748
SajAHerntáaQ fehér bor kapható literenként 1 P 50 í. Magyar-u. 24. 1757
Eladó 60 llteiei int, katlannal v*sy anélkül. Sugár-ut 66. 1777
tWaafal 210x305 cm, eladó, Ladecikv hangezeiuilctben. 1774
Eladó egv |ókarban levő 35 lóerős F. N. matarkerékpéi*. Meiiteklnthetfl : Lesz ák József mehanlkusnál, Csáfetornván.
1773
TakarékMshely eladó. Klataludv-f. 17/c ftám. 1767
Kiadd t Valódi olíva közép tekesolyó, eev üztetl kitassa mirvínylappal, tükörrel. Rákóczt-u. 19. 1772
Ssénát adok e) a nsgybaKolal htgyen vasárnap délután három ólától hét óráig vevőket várom, flav. Oelenciét Györgvné.
Eladé vagy réizben kiadó öthold rét évi futefméte, laztnakl kápolna Miül — Bővebben megtudható Magyar-u. H\'>. 1756
•\'4-ea férfikerékpár aludó. Ktnlnl-utca 16. 1762
Siayar-Puoh kis aeRédmotoro* kerékpár, tó gumikkal 450 pengőért eladó. Caengery-ul 77 sr., ajtó 2. 1758
BÚTOROZOTT SZOBA
Szép utcai butsroaatt szoba kiadó jullua lére. Caengery-ut 36. 1T29
Csinosan buterozott szoba, IDrdő-¦zoba hasi nála Ital, aionnal kiadó, Sugárul 46. ai. 1771
Cnlnosnn butoroiolt, kOienb«tét-atu utcai aioba kiadó. Kürechner, Telekl-ut ¦J5 szám. 1776
HÁZ ÉS INGATLAN >¦
Balaton m árián az átlomianál nagyobb vlllatalak áladé. — Érdeklődni lehet Q0rtfg dohányárudában. 1750
Több adőmentea magén- ée bérházat, házhelyet, szolét éi földeket kflavalll Papp, Telekl-ut 8. Telefon 670. 1512
Eladé Ciáktornya belterületén lakóhái kert éa vengáglől tizem céljaira alkalmin ingatlan. Clm a kiadóhivatalban. 1625
KömtívaBMaalar .több kisebb-nagyobb kertel bér- éa magánbázat értéket és közvetít. Mlkó Péter, Magyar-utca
Kisfaludy-ütea 2/c. alatt kamfartaa családi urihái, tiienkét évig adómentes, sürgősen eladó. Érdeklődni Caengery-ut 7. naponta 1-2 óra köiöU Tóth. 1690
Eladd illtdőecii hariniuchold elsőrendű földbirtok épületekkel, Összes bentlévő terményeivel. Bővebbet Horváth, Sugár ut 42. az. 1531
Hargitay grafo Id a u a Kfrély-H. 37.
dalt fogad.
Képeit ™&:
legoloBÓbban keretezi
Horváth Lajos, Fö-ut 2.
Mai báromk ott j, I
ZALA! fcÜZLÖfiY i\'ouíiit/ii NaaiLaa. Kiadja: „XUguáMajIR.T. Magyka elisa*. Falelőa kiadó; tatai Király Nyomatott a .Mxgaldasag.! H, T. Napykaaliaa»
t>y>i.;u-..|iibsii NciyUnliaaa. OtrmMáti teteit Xalal Kér***
560654
33
svfolysm, 139. mim.
N\'flykinltM, 1842. június 22. hétfő
Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
UtrkMilfefe (• UadMUMtali Fost 6. Báj S^kMttote1 te JUuMhlntall teleion 78. i MoKjolonlk mimici» hétköxnap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkeszti : Barbarita Lajos
KUllioUSel ára : egy liiuapra Z pengi 50 UV
nogyedevre 7 pontiö 20 íllíír. Egyes aaám: hétköznap 12 fll!., iKomlmloii te f
L\'Dtópa keleti végvárán
Az u rádió köszön tő, amelyei Kállay Miklós miniszterelnök Kormányzó Urunk születésnapján elmondott, a köszöntésen kívül ünnepi deklaráció volt. Egy ezereves nemzet alkotmányos miniszterelnöke tett deklarációt Európa keleti végvárán és pe-di(i nemcsak azok felé, akik a határokon belül élnek, hanem az egész müveit világ felé.
Az Európa kelet ivégvtirán cl-tWpgSOll rádióbeszéd pontos ké-|)Ct ad unnak az ezeréves Magyarországnak öntudatos és erkölcsi beállítottságról, amely évszázadokon át volt a keresztény Európa kardja ós bástyája a keleti határokon. Bizonysága ez a beszéd annak is, hogy ez az ezeréves nemzet ismeri saját történelmi küldetését, érzi és vallja annak következményeit és súlyát.
Ez a nép - amint Kállay Miklós mondotta — az európai kontinens hadviselő illanni ko zóit tahin a/, egyetlen, amely ősi alkotmányát, alkotmányos életét és berendezkedése lényegét töretlenül mentette ál az Iültben megindult nagy világégés óta. Köszönheti pedig ezt !1 többi között annak, hogy minden kor figyelemmel volt a történelemre, amely a miniszterelnök pontos fogalmazása szerint mindenkit arra oktat, hogy országok, népek sorsa, éljenek azok bármilyen államformában, kell, hogy egy vezető, irányító kézben legyen.
Ez az állandóságnak és u változatlan jogfejlődésnek egyik legfőbb alapelvié. Es mi ezt az alapelvet suba félre nem téve tudjuk felmutatni jogfejlődésünk változatlan irányvonalát és ezt. az luliipclvct vallva voltunk és vagyunk az emberi szabadságok őre és mindannak az európai értéknek végvára, amely ezen a földön a ma is uralkodó kultúrát megteremtette. . Ezért voltunk és vagyunk előretolt őrszeme a latin kereszténységnek és kultúrának, nemkülönben a germán civilizációnak. Mindezt M értéket átveltük, saját értékünkké fönnültük át, magyarrá tudtuk tenni anélkül, hogy kiríttunk volna az európai nép-közösségből.
Elmondottá a miniszterelnök, hogy átvonult a mi országunkon !1 múltnak minden népeket f országokat formáló eszme-vamlala, Megéltük !1 latin reneszánsz felvilágosodását, a germán humanista mozgalmat, a reformáció és ellenreformáció eszmeáramlata éppúgy átviharzott a magyar bércek ós rónák fel«lt. niihf ahogy elérkezett ide a francia forradalom\' kirobbanó »J igehirdetése. Ezek a viiágfor-
Kudarcai miatt elcsapják Ritchie tábornok, afrikai angol parancsnokot
Tengeralattjáró bombázta Vancouver szigetét Molotovval tárgyalt
Szato japán nagykövet
.V német véderő főparancsnoksága kfilönjelcntésbcn közölte, hogy a német és- olasz csapatok szombaton Hőmmel vezérezredes parancsnoksága alatt elfoglalták Tobruk erősen ki-é pite ti erődjének legnagyobb részét.
Vasárnap reggel egy angol ]>erlamenter jelent meg az egyik olasz hadtest vezérkaránál és Felajánlotta az erőd kapitulációját.
A német -olasz csapatok a várost és a kikötőt megszállták.
Eddig több mint 25.000 foglyot ejtettek, ezek között több tábornokot és beláthatatlan mennyiségű fegyvert, hadiszert é.s egyéb kész-lelet zsákmányoltak.^ megveri
A japán nagykövet
Tokió, június 22 (NST) Mint a Tokió Asahi Shnbnn közli. Szato, á Szovjetunióba küldött japán nagykövei Moszkvában Molotovval tanácskozott. A japán újság megjegyzi .hogy u japán nagykövei további intézkedésig Moszkvában marad.
A Mnda nagygyűlés holnap tarifa xáróűlMt
Tokió, június 22 (NST) Az India függetlenségéért
angol csapatokat kitartóan üldözve kelet felé, a német ós olasz kötelékek
elfoglallak Bardiát és Blr el Oablt.
Mini a Német Távirati Iroda jelenti, a brit hírszolgálat valamivel éjfél után hivatalosan is megerősítette Tobruk elestél.
A nemet véderő főparancsnokság\' jelentette,- hogy Szebaszto-pol erődrendszerének északi részén szombaton elesett a Lenin-erőd és ezzel a parti erődöt kivéve, német kézre került Sze-buszlopol északi. arcvonalának valamennyi erődje, köztük a nagyon megerősített Sztálin-, Maxim Gorkij-erődök, a Molo-tov bástya és sok régi erőd és lttópitelftttzeKegi állás. \'
Molotovval tárgyalt
küzdő hindu liga nagygyűlése hétfőn tartja utolsó teljés ölesét. Az ünnepélyes zéróülesre kedden keiül sor. A 11 íiiz:.vffytilöa munkálatai során itninkittorvof dolgoztak ki India függetlenségének bistósitásfitrái A bt Heh afrikai veresége „mély benyomást" keltett Amerikában Boni, június 22 (Bud. Tud.)- Washingtonból ér-kozott legújabb* jelentések szerint a brit csapatok ósaakafrikai voreaégo mély benyomást költött. Belátták a azükségeasegót a középkolotro való
á kormányzó Reménvl-Schneller Lajos pénzllgnnl-nlsztert Ideiglenes közellátási miniszterré nevezte kl
Magyarország kormányzója Kállay Miklós miniszterem ők előterjesztésére Györffy-Bengyel Sándor magyar királyi titkos tanácsos, szolgálnlonkivüli, vezérezredes, közellátásügyi tárcanélküli miniszter elhalálozása foly-
tán a közellátási tárcanélküli magyar királyi miniszteri teendők ideiglenes ellátásával dt*. Heményí-Selmeiler Lajos magyar királyi titkos tanácsos, pénzügyminisztert bízta meg.
erősítések küldéaénok. elhatározták, hogy nemcsak páncélosokat, hanem csapatokat is küldenek oda. Menesztik Rltohlo táboraokot
Stockholm, június 22 (Bud. Tud.) A Svonakn Dagbladet londoni tudósítója szerint Londonban számolnak Ritchie tábornoknak, az északafrikai brit erők parancsnokának menesztésével. Utool harook Szobooxto-pol kaiváiHMolban
Budapefít, június 22 A Budapesti Értesítő berni jelentés szerint !1 Szebasztopol-nál folyó harcokról az Exhange Tck\'graph vasárnap este közölte, hogy a helyzet válságos. A\' német csapatoknak silrorüttát-\' törniök a belső védelmi (vonalat
is. \' \' i
Budapest, június 22 A Budapesti Értesítő zürichi jelentése szerint Szcbasztopol-ban tegnap óta elképzelhetetlenül heves utcai harcok folynak. A német csapatok behatoltak a külvárosokba. A szovjet katonák aknamezőkkel Ós gépfegyverekkel próbálják elhárítani űz elkerülhetetlen végzetet.
Vancouver szigetét bombázta egy tengeralattjáró
Amsterdam, június 22r (NST) A brit hírszolgálat ol-. tani jelentése szerint a nemzetvédelmi miniszter bejelentette; hogy szombaton egy tengeralattjáró ágyútűz alá vette a kormány távi ró adóját, Vancouver szigetét. A miniszter azt állította, hogy az adónak nem történt baja.
m\'áló eszmeáramlatok természetesen megváltoztatták azt a légköri, amelyben a müveit emberiség él. Mi ebben a légkörben ís magyar életet éltünk, azért voltunk és vagyunk Európa tényezői. Megfelelt a miniszterelnök arra a kérdésre is, miért van közöttünk és a Kelet között látható határvonal. Nem azért, mert ezt a határvonalat mi magunk vontuk, hanem azért, mert helyettünk ezl az európai kultúra és civilizáció cselekedte meg.. Bizonyára- nem tette volna, ha Magyarország erre érdemesnek nem bizonyult volna.
Beszélt Kállay Miklós a mi történelmi kötelezettségeinkről
is, megemlítette, hogy a történelem rendelése az volt \' számunkra, hogy ,soha,l>e; ne hódoljunk a hóditónak, hogy .min-, dig harcoljunk és ezért mindig feltámadjunk. Harcoltunk sokszor egyedül, magunkrahagyatva Európa nyngatáért. véreztünk egyedül Európa kultúrájáért, Es ina ismét történelmi küldetést teljesítünk és .ezért újra harcolunk. Harcolunk ez. úttal nem egyedül, hanem hatalmas szövetségesek oldalán, ismét a keresztért, a kultúráért, a civilizációért, az emberiességért, a tiszta otthonért, a mosolygó gyermekért, harcolunk miu-den olyanért, amiéri érdemes
ezen a földön embernek lenni és élni. Mindenek feleli azonban a fogalommá magasztosult Hazáért Ihtarcofunk, a. történelem által formált nemzetért, az ősi M a gy aror szagért.
A deklaráció elhangzott, a rádió hullámai messze, messze, tengereken tul is hallhatóvá tették,.ott is, ahol\' nem magyaroké és nem barátaink laknak. Hisz-szük, hogy lesznek az illetéke-sok sorában ezek közt is olya-, noky akik nemcsak meghallot-Lák^ hanem meg is értették ezt a színtiszta őszinte magyar be-., szádét (s—o—)
ZAtíAl KÖZLŐN?
1942, |unlua 22,
Nagykanizsa leventéi vasárnap ünnepelték a Kormányzó Ur születésnapját
SZÍNHÁZ
Ez a szív nem eladó
(jnlettnékfit l-\'orhuia asszony homlokon csókolta. Cserháti L\'a-jos meleg lónusu, hangulatos operettje &s telt ház clöUífce-rűlt előadásra. Sok b-\'jos érzelmesség van a darabban. Flokk-mayer vcdéglős (Deák Ferenc) leányába (HargUtai Ilona) beleszeret Perényi zeneszerző (D. Szabó József). Az apa azonban Brunhubér szállodást (Csonka Endre)-szeretné vejéül. Egy al-kaloíiyual repülőgép derektus folytán u FIokkmayer-háznál talál szállást a rangrojlcll Sándor főherceg (Tunnyöghy Péter), nki csakhamar beleszeret a vendéglős leányába, akii gépén kirándulni visz magával. A leány az uj impressziók hálása alatt a főherceg felé hajlik, hajlandó is vele megszökni, hogy az film-müvésznönek .kiképezze, de egy riporter (Sallay György) feltárja a-S\'aló helyzetet és Évlke i,l;Iokkmayer .vendéglős leánya) kiábrándulva visszatér otthonába és Perényinek nyújt]n kezét, nűg Ih\'Unhuber Fátyol Hédy művésznő (Sznbö Ibi) férje lesz. Sok ötletesség ,1\'ordnlat van n darabban, amit a szinész"1\' kellőleg kiaknáznak. Deák l-trene vendéglőse zamatos níakitás volt. llargitlai Ilona, mint a vendéglős leánya. melegséget vili be játékába. I). Szabó József szerelmes zeneszerzője rokonszenves játék volt. Csonka Endre most is derültségben tartotta a közönséget. Tnnnyoghv Péter rangrejtett főhercege hibátlan ulaííiiás volt. Bánó Mihály nagyhercege pompás figura, Szabó Ibi mindjobban tökéletesedik, Gábor Pál, Sipos Gyalu, Kovács Anna, Könyves Jenő, Sallay György ügyesen illeszkedtek be az összjátékba. Szép teiiesirmény volt Nagy Mária és Sallay György táncbetéte. A közönség jól mulatott és sokat tupsolt a gördülékeny, meleg tónusú előadásnak.
Viharos tapsot kapott a Fő-városi Gyermek.színház kis pri--madonnája, a kis Korzka, aki — izclilöül - oly érzéslelicn elénekelté Marika \'dalát, hogy a közönségei valósággal frappt-rozta.
A Galelta társulat hat heti ill-tartózkodásíi nlutt annyira szivünkhöz férkőzöll, hagy a ma esti utolsó előadásán nem\'is búcsúzunk löfük ... Visszavárjuk őket! _____ (fí- RJ.
A színházi Iroda jelent.
Ma, hétfőn osto búcsúzik a Omlettá társulat, líucsiielóndásul szinte kerül Koreszlessy Mária Férfiszoi-e-Iciii eimü vígjátéka, uiolv a Belvárosi Színházban óriási sikert aratott.
A színészek bucsuzi.ak, ríogy bolyét Adjanak a Fővárosi GVormek Művész Bsinhiut együttesének, moly ma ilólutún :i Humimipóköt, holnap, keddon délután\' 4 órakor a Mesebeli királyfit és szerdán jélután 1 órakor bucsúelÓadásbau a Ludas Matyi keiül szinro.
Nem mulaszt balom el nz alkal-. inat, hog^y ozuton is bálán kÖBJtÖno-temot fejezzem ki a város.vezetőségének, batéságokiiitk, *ajtónnk és a lolkos ssínháübajáró közönségnek azért az ószinto magyaros vendég-szorototól-t, moly ben itt létünk alatt eilgem éa tóvaulatomat részesítették. Jstan áldását kérvo Ónokra és a viszontlátásra. ,00)-, ; szebb magyar ióvÓ reményében, hazafias tiszte-lyiiel UaletW Fsrruo ffsiníf[iizg(ité.
A nagykanizsai I. és II. kerületi leventék a vasárnapi levcn-temtmkán emlékeztek meg a Kdrmányzó Ur születésnap járóid Először szentmisén vettek részt, utána felvonullak a Roz-gnnyi-utcai elemi iskola udvarára, ahol dr. Tholway Zsigmond egyesületi elnök ünnepi beszédben, emelkedett hangon méltatta az otranlói ütközet dicső fegyvertényét, vázolta az összeomlás okait, az uj ország-é[)ités szegedi kiindulását, a nemzeti hadsereg bevonulását a magyar fővárosija, vitéz Horthy Miklós országlása!, kormányzói munkásságát egészen a legújabb területgyarapodásig. Majd ki-emelle a dunántúli, főleg a zalai honvédek hősi fegyvertényeit az orosz fronton. Az elnök ezután kihirdette Papp János leventehadosztály parancsnok elisme-
A Zalai Közlöny részletesen j foglalkozóit dr. Magyary Gerő keszthelyi kórházigazgató isme. peles ügyével, aki ellen bűnvádi eljárás indult, majd letartóztatásba kerüli, inig 30.000 pengő óvadék ellenében szabadlábra helyezlek. A főtárgyaláson felmentetlék dr. Magyary GerŐt az ellene emeli vád ős következmé-
résél és köszönetéi a Levente Egyesület elnökségének a május 17-én megtartott Leven te-napérl. Tolmácsolta Sznlontay Lajos tfizérfírjiagv köszönő sorait a levente egyesület vezetőségéhez a leventék gyűjtéséből álengedelt cigarettákért.
\\\'égül Frcyslinger Ágoston városi és járási leventepai\'aucsnok örömmel emlékezett meg a leventék szorgalmáról és igyekezetéről és lelkes szavakban buzdította ökei a lovábbj magyar munkára a huza érdekében és kellemes nyári pihenői kívánt nekik a kél hónapi szünidőre, Bejelentette, hogy a kanizsai leventék 2 - \'A kórházi ágy felszereléshez, a járási leventék pedig 1 .">--¦ 20 ágy felszereléséhez járulnak hozzá. f
A levente-munka a zenekar Himnuszával ért végei.
I nyej alól. A felmentő ítéletet az ügyész megfellebbezte. A járási főszolgabíró visszahelyezte állásába a kórházigazgatót., Most értesülünk, hogy a pécsf\'Tíir. főügyész bcjelentelle. hogy a kir. ügyész állal bejelentett fellebbezést visszavonja. Ezzel a felmentő Ítélet jogerőssé váll.
BÚTORT
szaküzletben,
GÁBOR műatttaloanál
vctucii »*iy rcndaljta.
H«ok«aiM«, Vaia»**—tww mt
Az ország különböző részéről, de különösön Zala és Komogyorazágböl folvonult leányogvosülotoK pompás magyaros egyen ni bakban éa népíos viselőtökben jelentők meg,
A hatalmas műsorból csálí egy-ogy gyöngyszemet ragadunk ki, ami a \'magvar népi kultúránk legszebb tormákéként ma is él a nép között,
Mindjárt
a hallottak
szuvalókórusa romokolt, majd a kaposváriak mutatták bo tudásuk legjavát. Érdekes\' éH látványos a Szilas-bolhásiak pünkösdi játéka, a szuloki loánvifjusag érdeke* népi játéka, majd a Balaton vidéki, egyesülőtök néhány táncszáma. Külön cigányzenekart kaptak
i klsksnlzsai leányok, mikor felvonultuk magyar táncba-mutatójukkal. Jolenlog ís-visolt oro-doti saskn-népvisolot volt minden missziósleányon. Egy csapásra mog-hódttják a kaposvári közönséget, lágy jztésos, oredetí magyar táncbo mutatót láttunk fl kiskantzsaiaktólj amit ritkán és csak különleges alkalommal látbatunk Kanizsán. A stílusában ogyszorü, do mégis Ízlésesen látványos és pompás tánc-szám végét forgoteges tapsvibar ón uj rázás fogadja. Irányaink az öaz-szofl egyesülőtök közül egyedül kény tetőnek voltak mogismérolni a számot. Mint ogy óriási szép rózsacsokor hajladozták a sporttelop üdozóld gvopjóil, ahol ogy különleges szóló díszíti a táncszámot. A kitimó szóló-számot \'Qfenbeok .Mancika és Kovács Magdus táncolták, inig a párok közül Baticza Zsuzsika—Ifcsies .Mancika, Horváth Kató—GyÓrffy Krzsi, Saabé Erzsi—Miliői Annus, iíaj Erzsébet—-Bnötf Erzsi, Borva-ticsJ Matild—Harangozó Margit, Baj. Kató--vKrisztÍán iiozika, tipingár .Mancika—Jűoroghy Magdus, Kolo-vics Ilus—Kondor Ilus, Kálovics Kr-zsi—Özmódics Júlia, Godina. pOisi —Németh Annus, líaa Mária— Snefr Mária, Mátés Torus —¦ Hegedűs Annus szoropoltok dicséretesen. A kitűnő Hzám után leányaink a fény-kópószok porgótüzébe kerültök és valóban irigyoltók őket a többi egyesületek a kimagasló nagy cikorért.
A. pompás éa onodeti tánebomutafó Gábor bajos tánctanár ötloto és fáradhatatlan munkájának gyümölcs* Klísimiréssel adózunk- munkájának, inert magyar lolkot gyönyörködtető és igazán szép munkán fáradozott — önzetlenül.
A kaposvári katolikus loónynap talán a legnagyobb sikere eddig a kiskanizsai Missziós I.cáuyegyesu-letnok. Tudjuk, hogyna fáraoítatat-lan és buzgó Magoolna nóvór, az egyesülőt vezetője munkatr\'irsaival együtt ezután még jobban dolgozik, mort qz a hatalmus síkor még. nagyobbra "kötolozí az egyesületet. Ürömnjol ísmorjüE ol az üjgü\'es vezetést és novoleat, ami Kiskanizau leányai között értékes gyümölcsöt hozott. Meg kell emlékeznünk a többi vezotókról is, do különösen az elnök, Novátb Annusról éa Szol-Iái\' Józsofnóról,- akiknek a munkássága nem kis mértekben segítette sikerro a kiskanizsai UMÍ zászlót.
A\'. Nagy László
Taziffáját
géppel poDtosu beídrésieU
A magyar leányifjüság ünnepe Kaposvárott
A katolikus leányok nagy seregszemléje — A műsor kimagasló eseménye volt a ktskanizsafak magyar táncbemutatója*
Kaposvár, június \'22 (Kiküldött luurikalársimklól) Tavaszi üdozöld mezők között robog velünk u vonat Sonjogyország fővárosa felé. Leányaink korai jókedve, egyes állomásokon felszálló színes somogyi népvieolotü leányogv-lotok tömegei gyönyörködtetnek, Az ájlomáson már várnák .bennünket a holyi ogyosülotek és köszöntik a messziről jött tostvérogyesületeket. Magyaros vondégszoi-etettol fogadják az egyesülőtöket Kaposvárott és el-bolyozésük, különösen a kanizsaiaké elsőrangú.
Nincs is sok idó a szórakozásra, mert reggol 1) órakor a szép kaposvári gótikus főtemplom\' olótl felállított tábori oltárnál kezdődik az ünnepi szentmise, ahol a felvonult leányogyesületok közös szontáldozá-son is részt votlok. 11 órakor zsú-
folásig megtelt a Városi Mozi hatalmas nézőtere, ahol a Kalász és a Missziós liiMUiyogyesületek egy nagy díszközgyűlés korotét>on számoltuk Ikj évi munkájuk eredményéről. Természetesen hasznos és értékes lieszámolól, beszédet; szavalatot, énekkórusl hallunk, ami bizonyítja leányaink életrevalóságát, a fiatal loányífjusáe között való vezet őszére [h-t." Külön megemlékezünk dr. Hoss József prelátus-kanunok-nak, az A. (!. igazgatójának értékes előadásáról, Nagy Erzsébet Knlász titkárnő tanulságos és értékes olő-adásárói éa Fábián Krzsélwt, holyi OM1 vezetó jól felépítőit líeszódé-lől A sok beszámoló között hallottuk u kiskimízsai értékes iKisziimolőt Spingár Mancika ügyes toliuáesulár
keresztül, ami bizonyítja, hogy a klskanizuai Missziós Leánjwgyesület, mz olsök között foglal belyet az orsz«g többi katolikus leányegyesületei között.
¦V diszos koivtok között lezajlott
közgyűlés a pápai, valamint gyár Himnusszal ért végot.
A díszközgyűlés után végtelen sorokban, festői 1 átványosságszámba vonullak fel a lei\'myegyeflülelok fiatal tagjai a kaposvári utcákon a hősi szobor elé.
itt dr. Hoss József prolátus-ká-nonok mondott tömör, do ragyogó bőszedet
a magyar bő szeát hivatásáról
a hazájával szómban. A nonizoti imádság hangjai mellett néma tisztelettel sorakozott fel n hatalmas leánytábor a koszorúzás alatt, a i-o-moktíökéSZÜlt kaposvári hősi szobor
olótt.
Délután
a Turul söorttolopon gyülokoztek áj leányok, ahol különböző népies bemutatók, táncazámok, szavalókórn-sok és egyéb értékes Útmutató szórakoztatta a még jelent ? közönséget.
MEGNYÍLT
D«ák-tér 14.
Vaiia étterén, ni
Haogutatoa zene I Szolid árak t
Szíven támogatást kór a TulUJdOHOS.
1
Dr. Magyary Gerő keszthelyi kórházigazgató felmentése jogerős
iQ42. |unlus 1%
t\\ Zalai Közlöny
tf$>arH kitörésé óta mindeddig, a, Uiiwjvdd) áldozatok arán itt fenn-
!?01« békebeli, megszokott, mi/ii IÁ oldalas terjedelmét. Most nem
a- áldozatkészségen, hanem a papir-bttztr:i\'s nehézségein múlik, hogy j tsrlátozások hatálya alól a Zalai
KózUniy s*\'\'" tudja tovább leljen viHikocn kivonni magát. Emiatt jftesf n\'fff lapunk ma négy oldalon t okosóiiikiól a mai helyzet meg-íriltit kérjük, amikor bejelentjük hogy <¦\'• olykor-olykor a jövőben u tlofordnt. A hírszolgáltatás menni/,, tlge, a szöveg-terjedelem ezzel\' a iortátozátsal változatlan mayád.
Asszonyok, leányoki
Még síorda ostif; lobot jelentkezni ^ nói honvédelmi munkaszolgálat toborzó irodájában a polgári iskolában. Edd\'g 2700 kanizsai asszonv ?3 leány tett ologot önnek a hazáfjáa tótelessi\'íjnok. A jelentkezés Kiska-niisáról is tümtogötf.
TIz hónapi bőrtönre ítéltek egy fiatal leányt
Fiatal leány kerüli a kir. tár-vériyszék egyes birája elé.
Lázár Erzsóbfet nevü 21 évés zalandvarnoki leányt a múlt év fiszén elkövetett sorozatos csalások miatt január 5-ón tiz hónapi börtönbüntetésre ítélte a törvényszék: A többi büntette azonban csak akkor dérüli ki, amikor már a fogházban ült. A mostani tárgyalás során elmondó! la, hogy Vasból dogasz-s/onyfán, Veszprémben, Znln-boldogfán ös Zalaegerszegen kórházbautalás\' elmén több helyen lakást kért és ahol szívesen látlak, olt maradt egy-két napig. .Más helyeken szegény asszonyoktól kisebb-nagyobb összegeket csalt ki azzal az ürüggyel, hogy bátyja határ-csendőr,; aki csempészektől cipőket és cipőtalpat kobzolt cl é-s ezekből majd ellálja nzokal, ukik vele ¦jótékonyságot gyakorolnak.A pénzt\' tcrmészele-sen mindig elköltötte, de az •árukat- soha nem ^szállította le*.\'Ezeken kívül ínég több más hím cselekményt is elkövetett.
A törvényszék jogerősen 10 hónapi börtönbüntetésre itéltc.
BUDAPEST I
10.15 Woidingor Kde szalonzenekara. — 11.20 Dalok ós hangszer-kzélék. — 11.40 Divat tudósít ás. — 12,10 Folyamerők .zenokara. — 13.80 Honvédőink üzonnok. — 14 Szórakoztató zono. — 15.20 Mellen W la-zenekar. — 10.15 0vermek-délután.
W.lfl Tánczone. — 18 Vargha l\'ÚHztó olójulúna. — 18.26 Sínkó Jó-noi hurmonikaazámai. — 18.40 Dr. Kéz- Andor előadása. - 1Ü.20 Bss-lorházi vigasságok. 20.50 Gróf Kdelfihoiin-Oyulay Lipótné előadása. ;;; 21.05 Szórakozhito zeno.-r-21.25 auahy Lajos bőszéi Nagyszalontáiéi, r 22.10 Üzon az otthon. — ».26 OlaMi Kálmán cigányzenekara. BUDAPEST H.
..18.20 Ruszin hallgatóinknak. — jo.G5 \'Cortot zongoralomozoi. — 18.10 Mozógazdaaagi félóra. — 19.85 Olasz nyolvoktatáfl. — 20.20 Kacz IJorci "cigányzenekara. — 21.10 Beethoven: FuTÓsótOH. — 22.10 Ops
ífirVbrVt KÓZLONV
MÉP közellátási és bajtársi segítő
A zalameeyei MÉP titkári értekezleté
A /uhimegycí MF\'.P elnöke, vitéz gróf Teleki Béta főispán, a menye területén működő központi vármegyei, valamint kerületi szervező titkárok bevonásával értekezletet tartott. Az értekezlet az elnök mindent felölelő előadásával kezdődött. Gróf Teleki liéla ismertette a miniszterelnök németországi útja alkalmából előállott eredrné nyéket, valamint a német kormánnyal szemben folytatott h:H ráli és szövetséges politikáját.
Megjelölte a felvilágosító munka irányait, a közellátási lendeletek fontosságát és utnsitást adott a titkárokmik, hogy kőrútjuk ál kalmávnl ellenőrizzék a vidéki lakosságot, nehogy nemtörődöm ségből, vagy a törvény nemtudása Folytan kárt szenvedjen. Szükségesnek tartju — mondotta —, hogy a Bajtársi Szolgálat megszervezésében a titkárok is résztvegyenek és \'igyekezzenek\' a vidéki szervezetek vezetőit is megnyerni erre a célrn.
tegnap Csáktornyán Muraköz első vitézeit
Az Ünnepi beszédet dr. Varasdy László nagykanizsai piarista tanár mondotta
Csáktornya, június 22 /Saját tudósítónktól.) Nagy és
Felejthetetlen napja volt tegnap Csáktornyának, Elsölzlwn avatták- fel a huszonháromévi rabság ulán hazajött Muraköz vitézed lélekemelő ünnepség keretében.
Az avatás előtt a Zrínyi-vár udvarán tábori mise volt, amelyei I*. Murai Frigyes ferenc-rendi szerzetes celebrált. A szentmisén a csáktornyai tanítóképző\' énekkara énekelt. A mise ulán eskütétel volt, majd vitéz Bánó Kálmán nltábornngy, vitézi lörzskapitánv megbízásából vitéz gróf Teleki Béla Zala vármegye főispánja, a vármegye örökös tisztelclbeli székkapitá-nya Felavatta a vitézeket.
A vitézavatáson megjelent vitéz Szécsy Imre vezérőrnagy, az országos vitézi szék részéről vitéz Földhúzy Pál alezredes, törzsszéktartó és vitéz R6vy Jenő alezredes. A vármegyei vitézi székkapitányság részéről vitéz Székely Jenő ezredos-szék-kapilány, vitéz Horváth Bertalan törvényszéki tanácselnök, a vármegyéi társadalom biz. elnöke, vitéz l\'ülöp Péter hadnagy .vitézi széklarló, vitéz Pe-rédy Nándor, a csáktornyai járás vitézi hadnagya, vitéz Iler-lelcndy Férnie, a perlaki járás vitézi hadnagya, vitéz Turza Antal, az alsőlemlvai járás vitézi hadnagya. Küldöttségileg képvi-selletle magái Vas vármegye vitézi széke. Zala vármegye alispánjának képviseletében megjelent Tomka János vármegyei főjegyző. .....i
A csáktornyai előkelőségek közül olt láttuk dr, Vida Fcmi-cet, a Csáktornyái járás főszol-gabirájál, dr. Száraz és dr. Sághváry szolgabirókat, Pecsor-nik Ottó országgyűlési képese-
löt. Korcntsy Endre főjegyzői, Sátrán Eász\'ló tűzoltóparancsnokot és másokat.
Az alispán nevében dr. Tomka főjegyző üdvözölte a vitézekel. , Beszédében idézte Zrinyi szellemét, amely a magyar hősiesség örök példája lesz Muraköz vitézeinckr Vitéz .lakabffv a zalai, vitéz" Bitzy a vasi vité-zekii dvözletét tolmácsolta.
I) r. Vara sdy i, á szl ó pí a rísta tanár (Nagykanizsa) ünnepi beszédében kifejtette, hogy a magyarság lelkéből a hazaszeretetet nem tudta kiölni soha sem az elnyomatás, sem a nyomorúság, sem ködös eszmék. A magyarság fennmurndását kelet és nyugat mcsgyéjén vitézi hagyományai és hősi véráldozatai biztosították, amelyek je-
gyében ma is. kíizxlcnek.fiaink a boldog Magyarországért" Ha. nűndenki megáílía u-Beiyótótti-ahová a kötelesség álHlbtta, akkor ez a nemzet nem pusztuT-hat el. \\
Az üjmcpéjycs vitézá^vátás után az ünneplő közönsóg; o, Csáktornyái tüz(dtúzcnekíu| kj.-." sérctével a^rjnyi szo^\'r^Öz,,vo,-. nult, amelyet . uiegk^f^coróztaki A szobor inegkoszoruZása útan az újonnan felavatott vitézek: Földy József, Jánosy;. ^öztófj PónczéJ György, Börs. Mát^ásj\' Dobsa Győrgj\', Varga Vipiie^\' HorH\'áth, János \' Varga KJ$pfy,\' Gáborvölgyi Mfityás, .Nagy; vtott. ván, Nyjrvölgyi Ferenc, Rét-háty István, Szenté Lajos, Telkes György, Tóth Vince, Znht-váry István, Tóváry János és Róz&a Elemér a hősi halált halt (irősziiiger Sándor. huszárfő-hadnagy hagyományosa, clisz-menolbc nvonultak el az előkelőségek elölt vitéz Perédy Nándor, a csáktornyai járás vitézi hadnagya vezetésével, maid utánuk Káko.ssy Győző .w-zp;ésével a fronthnreoyok vonultak ei diszmenetben.;, Az ünnepély a déli harangszó után ért véget,
A vitézek nz ünnepély után.a. Zrínyi-szál ló éttermeben vitézi áldomáson jelentek \'m\'efj, ulioí Nagy Mária rádióénekesnő, !!?6. raköztatta magyar nótákkal[f a, közőjiségct. Az éjiekszámöwít\' Lázár Misi kjserié cjgányzené-k arával.
A yitézi áldomásról táviratban üdvözölték a Kormányzó Urat\' é-s vitéz Bánó Kálmán altábornagy, országos törzskapiíiuy\'í..
Az, első muraközi vitóznvatás mélyen belevésődött a csál^tor-nyajak és a vidékről megjelentek lelkébe és sokáig emlékeié-\' tes marad.
A falu népének vátryálma, nmoly-ról Konki so hiszi, nogy valuhu is toljnsedhot. Pedig már teljedott is! Csuk nem országszerte, mórt tul a Királyhágón oz soha som volt álom. Do a* Királyhágón innen annál inkább.
A ruha mogfizethotetlon dróga-nága őrük panasz forrása az istenadta nóp ajkán. Hiába mogy fol u termények ára. Drágulhat a marha, a disznó, a baromfi, n lojáfj, a gyümölcs, a nép ajka kesorves panasz szavától kosorü. Drágu, nagyon drága minden ip&Áikk, do logdrá-gább a lognélkülfizholetlenobb: a ruha.
Az apró faluk népének logoloio is rongv\'okban jár. A logjobb gazda öltönye ía csak hitvány coig. Iclogon világrészek gyupotjából készült rongy, amely bofodi idoig-éréjg a testűt, do nom ád soha mologot.
A selyem fényűzés, arról falusi rissonylatban jobb is volna soha so beszélni a tormolésen kívül, do „ ruhaanyagok királya, a gyapjú
Az olcsó ruha
Irta : Aalrbiy Jiso.
Hálok, kombinéltszobék
^kb».ndn«sé»k nagy választékban
a ¦ változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BUTOR02LETI3ÍE&
Horthy KHMÓb.ui 4.
miért idejzon a íöld népének, innou u királyhágón,? . ...
Mort nincs panmati K>apjufcE>rMiür lésünk. Kftlyú népünk olsMkott. \\. birkatarU\'isról. Kipusztultak, u, fajúéi H/.övÓBzvkok én, még as. twiléjto . is. kihalt a falusi nép.fonó^s/övó,.háiii-ipari foglalkozásának. Ismerjük ax okokat is.
Szu|k>rodoU a nóp, emelkedett o& adó, npttek ék>t gondjai. Feltör^ ték a lügplÖkot. A búza, lett a. ijiar. gvar gazdálkodás legfóbh, téuyozóje, A monarchia korában csábitották a magyar agrikulturát a azeui óa a ihistermeléfl felé. Indrusztríális Ausztria oa agrár ^iagyammeg, oií
volt a magyarság élptgyökerütt moíf-gyöngitó politikája a monarchia kormányainak. \' t
Ainerik.l kulija, a néger é:- India páriája termelte gyapot földolgozásával Ausztria Lőtt a magyar nép folruházója. Erre ment el az acélp* buza, a jóhuau marba éa a kővór sortés értékének túlnyomó réssé.
Minden évben ui rúnát kényszerült magára ölteni a Tiborook utóda, u magyar paraazt. Ez a ruha látszólag olcsó volt, do a tél hidofzo\' megmutatta értéktelenségét s a Uvoazi szántáskor már alig takarta el a földműves alsórúháját, amely .mar rögén nem az asszonya termelte, fonta, szÓtto kondorvászonból volt, do idogon világuk "Biívány\' anyaga^ bél, így rongyosodott el a magyar j>araazti nóp. Tormoló nmrádt, du fnugának afig teruiult mást, mint a betevő falatot. Ehboz járult aet&n a háború nyoraanjag-hiányos nyo* moruságu. ivi most itt áll, teljo* nyomorúságát íttltiró ronKy.esság4t
4
ZAJJAÍ KÖZLŐN*
1042. famlua 22.
ban, a jobb soréra érdemes, bátor, eroa és szorgalmas magyar paraszt. De) Csak a\' Királyhágón ínnon, ezt jól jegyezzük meg!
Mi Tan hát ott, tiil a Királyhágón, hogy ott nem szakadt a népro o/, a.nagy ruhátlantiág?
Van birka, holyoeebben juh, van mindönkinek, aki az ekeszarvát fogja. Több, kovesobb, mód .birtok és családnagyság szormt, do van!
Már Bariba Miklós megállapította, hogy Erdélybon minden földműves családnak Van juhja. Tiz darab megél nyáron két hold sovány legelén ós télen 10—12 q. silány nzénán, Aztán őzért mogadja a család ruházatának nyersanyagát, tejével eltartja a családot és a bárányokból futja az adóra. Azt irja: »A gyapjú mosásával, íésülésévol, fonásával, szövésével el (elnök az öszi oaték és a téli napok. A fehér-
nép nom ül dolofftalanul. A szövat-hőf kikerül a guba, a aeokmány, a zeke, a nadrág, a szoknya, a kötény, a bocskorazij, az ágytakaró, a pokróc, a tarisznya. Csíkban, Gyergyó-ban még gyeplőt is fonnak a gyapjúból. Tólon térdig éré gyapjú harisnyát visolnok.><
»A gyapjú házi feldolgozása általános szokás. Fonni, szőni, varrni kivétel nélkül minden székoly és oláh asszony tud. Ez a háziipar mérhotetlen* gazdasági és erkölcsi kíncsot rojt magában. Ezzel az asz-szony ifl családfenntartóvá válik. Kilép negatív szerepköréből az alkotás toróro. Az asszony szociális becse őzzel megkétszereződik. Ruházati cikkokért külfölilre vándorló milliók maradnak itthon. Ahol juh nincs, olt egy nagyfontosságú közgazdasági tényező hiányzik.* (Vége köv.)
Biztos győzelem és második hely
NVTE-PEAC 4:2 (2.2)
Vozotto: Granasi Székesfehérvár). Kellemes időben, közel ötszáz nóző közönség jelenlétében játszották le az 1941—42. idény utolsó bajnoki mérkőzését Nagykanizsán. Annak dacára, hogy a jkicsí egyelem lolkeson küzdő csapata két gölnyi elóhyro tett szert, mégis azzal a biztos tudattal távozhatott ol a közönség, hogy megérdemelten szorezto mog a; nogykanissai Vasutas a. két pontot. A játék nom volt nagyvonalú, . Két magyaros küzdeni tudó és becsuloteseil játszó csapatot láthattunk a pályán. Látszott a pécsi csapaton, hogy nem tudta olsövo-nalboli játékosait mind szeroj)ol-totnl A nagykanizsai Vasutas meg-érdomolton került az olőkeló máso-dik hotyró: A csapat nem nagytu-dáau, hanem küzdeni tudó, a gyözet-niot végsókig kiharcolni akaró játékosokból volt összeállítva. Zalán kapus a jövő- nagy igéroto. Kósa, az idény végére adta azt a játékot, amit a közönség várt tóio. Horváth gvön-go napot lógott ki, igaz, hogy oTlon-folö kiváló játékos volt. Varga nagyon igvokezett.. A csapat legjobb embore- Németh volt. Neki volt legnagyobb része a győzolem kivívásában; Placskó szorgalmas, lolkos játékos. \' Csiszolásra szorul. Juhász személyében a jövő nagy igéroto bontogatja szárnyát. Nagy hibá\'-a, hogy sokat kapkod. Csáki a noki szokatlan jobbösszokütő helyén any-nvit nyújtott, amonnyit tudott, Pum régi szemfüles, jólépitÓ játékos. Tapasztalatait ügyesen ki tudja használni. Kelemenen látszott, hogy beteg volt. Munkácsi álmosan játszott.
A pócsi egyotem csapatában a Kanizsáról körűit Ebosfalvy, Orosz, dr. Ágoston éa Kiss jobbszelsó nyújtottak kiomolkodő játékot. A játék-vozotŐ megengedte az brósebb játékot. Kózébon tartotta végig a mérkőzést,\' n
A játék lefolyása a kövotkozó Tolt:,.Az lotsó poreokben ingadozott a Vasutas vádolom és a 14. és 15. porcbon\' már nagy lyukat rugóit. Eredménye: dr. Ágoston ób Kiss ípeeaiok)* gól. 2:0 aa ogvotem javára. Ekkor észbokap a Vasút, komolyan küzdeni kezd. Ez eredményt is hoz. A 80. porcben Juhász jó labdáját Kólómon értékesíti. 2:1. Egyenlítés a 41. porebon van, Varga
lUTORT
R ™
WkW roirkia batora*.alonjí ban vegyen • n$y randa-fra .Cmh»^»
szabadrúgását Pum fqjossol fejezi be. 2:2. A második félidő 25. pór-cébcii Kelőmön ötlotésségo hozza mog a vozotést 8:2, Az utolsó percben Pum okos játékkal megszerzi a negyedik gólt, Tehát a végeredmény 4 :2 a Vasutas javára.
ZMNTE öregek—Vasutas Öregek
5:2 (3:1)
Vozotto: Czvotkó. A nagyobb játékkultúrával rendelkező ZMNTE Öreg fiuk megérdemel len szerezték meg a mérkőzés tiszteletdiját, két hordó sört. Csotnoki nagyvonalú játékával (legtöbbször ő rúgta oldalvonalra a labdái) sogiletl a Vasut-nak abban, hogy nem kaptak ki jobban. Mindig akkor kapta a lah> dát, amikor mosszo volt tolo. Kll\'-n-kezője volt Szollár, aki minden labdát az ollonfél kapuja felé \'rányitott, így a Vasutas öreg fh.tí reája haragudhatnak legjobban. A népszerű Csúcsos 4 góllal érdemelte meg, hogy a serből legtöhliet ihasson. Bár oblwn valószínűleg jobban fogták, mint a játéktáron. (II. J.)
FEREHCJOZSEF
KESERÜVII
Festessen Tisztíttasson
PálCSMCS-ndti
NAPIREND:
Gtógvazertári ügyelőt: Ma Sz. Mária gyógyszertár Király utca 40.
Kiskanizsán aa ottani gyógyazor-tár állandó ügyolotea szolgálatot tart.
NapUr: Június 22. Hétfő. Rom. kat. l\'aulln pk. - Protestáns Paullaa. - Izr. Tham. 7,
— (UJ kántortanító Homokkő már ómban)
Most érkezeit meg az újonnan megválasztott Bcno Vendel eddigi kutasi tanító, mint a homokkoniá-romi kegyliely kántora és a homok-komáromi róm. kat. népiskola tanítója, újlomásmolyéro. Az esős idő ellenére a faluból sukan mentek fel az iskolához, ahol -\'Isten hozottá virágos tábla, továbbá a kisiskolások csojKjríja fogadta. Harangozó .Mária VII. oszt. tanuló szép alkalmi verssel köszöntötte uj novelój\'Üköt, míg a többi gyermekek Mik virággal halmozták el a tanítói családot.
— (Behelyettesítések)
Tudósilónk jelen lése szerint Almos László perlaki segédjegvzöt Hódosamra, Viiu\'zo Gábor ligetvári körjegyzőt Kisszalmdkárn, Kovács József\' hodosányi körjegyzőt |>edig Ligotyárra holyottositolték be a körjegyzői állásba.
— (Három zalai megy a marosvásárhelyi közigazgatási tanfolyamra)
A marosvásárhelyi községi közigazgatási rendkívüli tanfolyamra Zala megyéből felvették Dobsa Kálmán csáktornyai, Szántó Kálmán niiiraszcnlahelyi és Kraulhacker Albert stridóvári segédjegyzöket. A háromhónaiws tanfolyam a mai napon kezdődölt.
Csépléshez nyersolaj,