Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.33 MB
2011-02-17 09:22:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
483
4602
Rövid leírás | Teljes leírás (651.07 KB)

Zala 1899 február

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam. 10. szám.
>Mr>mt>iU:
tindki*4HI*llMM rilop khjt
taaMWkn.
4 tssrkstsH Ml fctskaai l*M sspsa-kMit 4—4 In Uii
\'4a litiaaM » l«p will«»> «•«" nuiM ■(•4a kW«M).
IlUMInMl VimskMpllsti fUM !»•»?• Iimkafa.
Z ALA
Politikai lap.
Mflgjeleinik HAQK-KÁHIZSÁH hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
üLóriurnBi áaii l«4a *m II Imi (IH-b Ttom $ kma (I Irt - kf S«*y«Uvj» I bnu IIMHkl
Hjfltüif pttitsm 10 knjfebK.
■atotfank, «*tnűit l hli4*tt«ki< To««tko»ík flnkil f»»pMir Nm> trililh tuliiim.
Sti—»H— Imllll> txifl.t—> Ml kplw *L
«I7"
in W knjaér
Nagy-Kanizsa. Id99.
Felelős szerkesztő: SZALAY SÁNDOR.
Csütörtök, február 2.
A történelem tanulságai !
A formulák, klauzulák, komprom sszu-mok, provizóriumok s egyéb furcsaságok e kellemetlen aapjniban jól esik lelkemnek, bt bár egy-két órára nem hallom az ország bőrére folyó perpatvarkodist a nemzetünk történetének olvadásába merülhetek. Annyit I már látok, hogy u országgyűlési pártok) etébb-utóbb kibékülnek, a maguk módjn sz-rint, de azt is látom, hogy est a békét drágán fizeti meg az ország, s fizetjük mind egyenkint. Sőt a részletfizetést mér meg is kezdettük.
Forgatom annak a nagy történeti mü* nek a lapjait, melynek halhatatlan »zer-
nagyon tökéiellen, Ausztriával való viszonyunk ismerete — nem is ismeret, hanem a legsötétebb tudatlanság. Im, láttok a \'egutolaó napókban, hogy Binfiy Dezső kiegyezési klauzulája, mely egyszersmin-denkorra feladta volt Magyarország gazdasági önállóságát, a tObbség egyrézsében éppenséggel nem okozott nyugtalanságot, s már-már megnyugodtak abban a gondolatban, hogy a korona akarja igy. De jött Széli Ká\'mAn az ö közvetitö formulájával, a mindjárt kisült, hogy a korona megelég-|szik a Széli foniulájával, eláll gazdasági I önállóságunk megsemmisítésétől, melyre pedig a kormány elnöke kési9égesen váltakozott.
keszlöjét pár hét előtt fektettük az édes anyaföldbe, s nz első gondolat, ami kelt) A ki a magyar nenuet történetét ismeri, bennem, az hogy: történetirónk^van elég, az e\'ött nem újság Ausztria egy«égesitő, talán sok is, de nemzetünk történelmét I beolvasztó törekvése, az sem, hogy minden annál kevesebben ismerik, a történelem erre célzó törekvés Bécsből indult ki, de kézzelfogható tanulságait épp azok nem| hiába indult volna, ha e törekvésnek hi-
látják, vagy nem akaiják látni, kiket király és nemzet bizalma az ország sorsának intézésére hívott el. Ugy less nyilván, hogy a mi történeti nevelésünk felette hiányos, közjogi tudásunk, alkotmányos érzékünk
veket nem talál Magyarországon. Talált is mindég háromszáz esztendő leforgásán, talált most is, de történeti igazság, hogy a nemzet a maga egészében alkotmányos jogait fel nem adta, azokról lemondott a
ha a körülmények időnkint megalkuvásra kényszeritették is, nem szűnt meg várni és előkészíteni a kedvező alkalmat, - hogy az elvett jogokat visszaszerezze.
Az ex-lex állapot, midőn a bécsi kormány országgyűlés nélkül akart adót szedni és újoncozni, nem ismeretlen, de tokjuk azt ia, hogy a vármegyék egy emberként állottak ellent s ha végül engedtek is a fegyveres erőszaknak, Ausztriának le kellett vonni a tanulságokat s belátta, hogy mégis csak üdvösebb, ha országgyűléstől kapja az adót is, az újoncot is. Ugyanez ismétlődik hetven év multán, ha időében éxzre nem térnek az intécő körök, s fölötte jei-lemző, hogy Bécset valóképpen nem Budapestről, hanem Berlinből oktatták ki s figyelmeztették a dualizmus meggyengítésének végzetes következéseire. Mind nyilvánvalóbbá lesz, hogy Berlinben jobban ismerik a magyar nemzet múltját, mint Bécsben és Budapesten, hogy Vilmos császár, a mi hatalmas szövetségesünk éppenséggel nem áhitozik a* Ausztriába olvasatot! Magyarország szövetségeért, ellenben annál inkább kivánja azzal a Ma-
TÁRCA. , Móric ur házassága.
L -
Önök perm nem ismerték Sírtári JUriett, azt a légynek sem vétő, szánalmasan bamba-fiatalembert, aki mindennap ott Bit ás. Orouldn \' kávéház. egyik kicsi sarok-tsrlslánál 4a vágyakozó meredi tekintettel bámult a pénztárosnő áll víny4 körül legyeskedő ktlonaliatekre!
Ha ismerték volna, biiony megesett volna a arivök szegényen. Ennek a jámbor léleknek az volt a legnagyobb ambíciója, bog? valamiképpen bonthasson a liszt-urak társaságiba.
Es u ambíció mindenesetre elég kalönós, de azárt olyan mértékben nem szokatlan, hogy ki is lehatait vo\'na öt miat tanevet ni. Hisz, ha a botsá hasonló vágyakotáso embereket kinevetoők, lép-ten-nyomoo neveti koncerteket kellene rendezni a társadalmi életben.
Ne meltóstassanak hát Sárvári Móric fölött oevetni, hanem inkább kísérjék csendes részvétté! az ambíció küzdelmes utjain.
Az élet prózai pillanataiban a „Scharl M, és társa" ügynökség levelezője volt; egyébkor pedig csendes álmadozó ; sz előkelőség legmerészebb álmainak hallgatag költője, és mint ilyen: társai tréfáinak állandó médiuma.
Egyszer Sárvári Móric uron sajátságot szimp-tomák jelentkeztek.
.Egyed&l fiit ama bizonyos kávéházi sarok-asUsInál ea nem révedt jámbor tekintete a le-gyesdedő katona-tisztekrn, hanem tenyerébe fektette homlokát és gondnlkozott.
Botó Alfréd — ahogy a kávéházba belépett és a sarok asslal falé tekintett — megdöbbenten álio\'t meg.
Mi ea? ,.Móric ur\' gondo\'kosikt E< legalább is hallatlan dolog.
Bizonyos tartózkodással köteleden aa asztalhoz.
Móric árnak lágyon mélységes vala aa elmerülése; észre sem vette barátját. Csak akkor riadt föl, mikor ea vállát érintette.
— Móric ur I megbolondulti.1 ?
— Nem egészen, barátocskám, nem egészen.
Es Móric or ravaszkásan mosolygott.
— Te Móric, ha te gondolkozol, én nem Qlfik ide.
Móric nr megfogta barátja karját és kényszeritette, bogv üljön le.
— Ne okoskodj Alfréd! Valami okosat moo dok. Mit szólnál hozzá, ha meghásasodoám ?
Botó Alfréd most már fel akart ugrani.
— Móric ur, te teljesen megbolondultál.
— Aalán mért bolondul\'am volna meg I
— Mire akarsz megházasodni?
— Hát az én tudományom semmi ?
Botó Alfréd rettenetesen elkezdett kacagni P alig tudott megint szóhoz jutat,
— Te Móric ur. verd Id a fejedből est a bolond goudolaiot.
Miért verjem ki?
— Először is, mart olyan bolondot nem találsz, aki hozzád menjen. Akaraa még több okot?
Most meg Móric ur kezdett Bevetni.
— Nagyon csalatkozol, barittom. Nincs olyat bolónd a világon, aki magánál nagyobbat naa találna.
— Mit akarsz a házasságoddal ?
— Összeköttetési. Ur akarok lenni Most csak szolga vagyok; aa igaai qrak szóba sem állnak velem.
— Talán már akadtál ia olyan...
— Még nem, de már tudom, hogy marra kall mennem .. Egy két esztendő múlva... Látod ezeket a büszke tiszteket?.;. Hogy fognak velem | parolázni.. .Kedves Sárvári or, ka kegyes |lenne elsejeig"..- Hehehe\' Megállj eeak!
11.
Ködös, téli este volt.
Az „Oroszlán" kávéház szinte zsúfolásig í megtelt vendégekkel. A dohányfüst — ba egy-egy ajtónyitás megmozgatta a lomba, nehéz levágat — sOrfl fellegként l ullámzott az asztalok fölött. Botó Alfréd ;<tig találta meg a neveze\'es
■Albumok
képes levelezőlapok gyűjtéséhez, nagy választékban
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP irifilraMömi Nagy-Kan jzsán.
Legszebb ajándéktárgy.
>7
Nagy-Kanisaa oaütOrtö*
gytrorazággal és azzal u Ausztriával, mel f • nek egymáshoz való viszonyát Deák Ferenc bölósesége állapitótta meg.
Deák Ferenc nagy müvének • meghamisítása fenyeget minket mostanában — reméljük: utoljára. És reméljük, hogy végre valahára a nemzet teljes egészét áthatja u alkotmányos önállóság tudata a a ki ezt az Önállóságot kikesdi még, elsöpri a nemzet haragja, felháborodással. Erre azonban nevelni kell a nemzetet. Est aj nevetést hol kezdjük ha nem az iskolában ? Wlasstcs miniszter, kiről bizonyosan tudjak, hogy egy másodpercig sem volna képes egy abézolutiszttkus kormánynak tagja maradni, nyilván egyetért velünk abban, hogy minden tudomány szép tudomány magában s hasznos is, de legszebb es leghasznosabb is a történettudomány, nekünk magyaroknak az. Más nemzeteknél talán másként van. nálunk igy volt, igy van s igy lesz. Az uj nemzedéknek lelkébe, szivébe kell oltani az erós nemzeti öntudatot, az erős, tiszta alkotmányos érzéket, ennek az öntudatnak, ennek az érzéknek a kifejlesztése, táplálása, megerösitése » legszebb, a legmagasztosabb, a leghazaűa.
Zala 10 mim. (1 lap.)
1899. február hó 2-áa
nak a lehangoló érzésnek a hatása hogy ime nincs hiány lelkes, tudós netirókban, kik a nemset elé rajzolják ezer éves történetét s nagy büszkén mondogatják is, hogy lám, hová fejlődött a magyar tudományosság, mire nem képes egy könyv\' kiadó manapság (kormány és akadémia segítsége nélkül) — de a nemzeti öntudatnak, az alkotmányos érzéknek csak az ébredezését látom még, megerősödése a jövő feladatai közé tartozik.
A történetírók megírták az első ezerév történetét, feltárták előttünk ezer esztendő tanulságait, rajtunk a sor, hogy a második ezerben ezeket a tanulságokat a haza üd-.vére fordítsuk.
B. E.
alatt, közeledés történt a kormán/ és aa elUnsékl törté-1partok közt,* ditíereaciák szoabai még aiadig elég nagyok, a ssemélyi bizto«nékok kérdésé* kivit olt vao a bázazabiljrok revíziójának és a tnrúi bíráskodásnak üiye.
JlM. II.
Komikusnak kezd már feltűnni a hoaszaa proeedura, melyet a béke érdekében nap-nap Alin immár hetek 6ta folytatnak. Látszólag ilyen, éa alapjában komoly a csupán a felcsapó szen--vsdélyek trés hullámai késleltetik a békéi kibontakozási. Itt is, ott U forr még erőien vala mi ii eszmék irányújának Ősijében, mig végre as együvé tartósé részek storoaan Osszeforrsdoak
.... és leszorítják fenékre a salakot. Egy kit csapon
oél\' ®e \'e « m»8íar. kullura ***** ettől megtintal majd az üit, .. in kihűl alatta
zászlójára írhat és kell írnia. Ebben követi öt s kell követnie minden tanárnak, tani tónak, még h* nem is a történelem a tárgya. Nekü»k olyan nemzedéket kell nevelnünk, mely a maga szakjában kitűnő egyen egyenkint, de a magyar történelem
a tüz a nyugalmasan formába lehet önteni a tinit* anyagot.
A béke kilátásait vasárnap Lukáct Láaslé péoittgyminisit\'r béeai utji kissé megzavarta. As s bír kapott szárnyra, hogy 9 lesz ajöveadő feje, Annyiban hitelre h Uláit a ssenzioids hir, mert nagyon terméazeteanek tartotta mindenki, és alkotmány ismeretében kitűnőbb legyen a hogy a béke ellen iiüoetlenBj áaká\'lód 7W kitünőnél. klikk valami merész sakkknzással akarja meg-
* hioai\'ani S*éll Kilmin békeakclójit. Vissunt
Mindezt pedig írtam e nehéz válságos azonban hihetetlennek látszott, hogy a korona napokban, olvasván utolsó kötetét "H" dezavuilja Saéll Kálmán békeakcióját,
annak a nagy tízkötetes millenniumi tör- \' h,reP4rtJe^k ^LukácmMnXtxX .. . . , . . ,,„.,.. tsazi meg a lövendő kormány tejévé. .
. j ascr esküje, a ju o agl ^ hirt eaakb mir demeotálták 6* ennek Bándor, épp a nagy mit befejezésekor ^..tk,,^., . „^.p^ni békskilátások hunyta le örök álomra szemét. írtam an- hétfon isméi megnövekedtek. Sir szerint nagy
Igyik budapesti kőnyomatos bétfoo, a kés A éjjeli órákban azt a hirt közölte melyről mi mir aapok előtt irtunk, Jtogp a kabintíalakildítal • UjköfUbbt napokban béri Frjérrdry Oh* kon. védelmi minittltr búatnJk meg éa • jelenlegi binét (három tagja már nem villái ajabbaa lárcat
F.brUr I.
A képviselőház kedden saját határozatával három napra elnapolta üléseit. A béketárgya ások azonban szakadatlanul tovább folynak a szombaton a purpanék véget fognak érni. £ napon báró Bdn/rt, LMc* éa báró Fejirtáry, valamint StdU Kálmán Bécsbe utaanak, bol vasárnap együttesen fogadja őket a király. Nem lehetetlen azonban, hogy Kálmán már előzetesen felmegy
Bécsbe és eddigi eljárásának eredményéről jelentést tesz ő felségének.
Hogy ki lesz as qj miniszterelnök, e> iránt még mindig nincsenek tájékozrs a politikai kOrők. SM Kálmán csak az esetben fogadná el a miniszter* elnökséget, ha a király egyenesen ráparancsolná az ügyek lebonyolítását. Lukács László jelöltsége sebol sem talál hitelre} Ellenben erősen lanssi-rozták kedden a Ház folyosóján fijérrdry Géza báró bonvédelmi minisstert, mint az uj miniszterelnököt. így mindinkább megerőafll budapesti tudósítónk mull beti értesítése, melyet a legmegbízhatóbb torráaból kapott. Fejérváry báró a korona legbizalmasabb embere. A béketárgyalásokban ia őt bizta meg a részvétellel, pedig a megoldandó kérdések as ő tárcáját érintik tán - legkevésbé. Fqjérváry jelölését miaden párton biztosra vasaik.
Faraaigl naptár.
Ftbruár 44a: A« Ur. Jórtkony KhgyUt Mtilya „ S-áa Aa áttaláMi makátkápat «cj«tl«< j*lin*a Mán
Ni PUstr-UL
sarok-asztalt a saemkölö füntbeo. A többiek már mind ott gubbasztottak az asztal körül öasaedngott fejjel
— Hol hagytad Móric urat ? — kérdezték aa uilathál ülők.
— Nem tadjátok ?
— No?
— Eljegyzését Mi Kállai Sselinával.
— Lehetetlen.
— Becsapott engem ia, titeket ia, mindnyá
A liazturak szorgalmas m be is jártak as üzletbe; mivel a „e». k kir. dohányáruid*\' kö-1 lönben is eleg tekintélyű «s semleges terű el.
Özvegy Kállainénak elég alkalma volt meggyö- < zödni arról, hogy a tiut-urak nagyon szenvedélyes dohányzók; de arról is hamar meggyöaódöU, hogy az ő üzletében az a temérdek IQst éppenséggel nem jaz állam-kíncstár oltárára száll. Iiyen esetben | minden aggódó anyának egyetlen remediuma a téijhezadüs. Erre gondolt ö is; de a sürü és
junkat. Mióta kinevettük házassági terve miatt, hangos kai dcsörgés nagyon lávoitartotta szokat csak lapított. Most. ő fog kinevetni bennünket., .a we tdebb lajta halandókat, akik csak árlat aa A\'mainak kapájához ért Özvegy Kállainé üzlete sétspáleáv»l járnak.
— amint tudjátok — ott van a kaszárnya tő-szomuédfágában. Ez a lickó egyenesen a tiszturak mellé Kásásodon be.
— Mindenképpen a tiszt -urak mellé ! — mondta , valaki a kompániából s a többiek markukba fojtották kacagásukat, ugy néztek sunyi szemekkel a tisztek asstala (elé.
Oda egy nagyobb ambíciójú ember kellett;\' olyan akinek egyetlen forró vágya és álma volt \' a liszt-urak társaságs.
As Ur mindenhova gondoskodott okos vagy ostoba emberről, smint a körülmények kívánják. Ide: Sárvári Mftric urat választotta ki. As ő titkos végezése volt, hogy Móric ur, mint Kállai ! Sze ina törje, az üzletbe jusson, —\' régi álmsinsk III. fényes kapujához.
j Es ez a jámbor lélek boldog volt nagyon. A sugár-nti kssaárnys tő szomszépságában Ha kardcsőrtetést hallott, rögtöa aa üstét volt özvegy Kállainé vegyes-kereskedése. As ajtajába ugrott, dörzsölte kesét és mosolygott, üzletet ketten vezették; ö és leánya, Sze ina. \' | — Jó reggelt Sárvári ur I
A vegyes kereskedés magában véve nagyon j — Alázatos s\'olgája, van szerencsém tóhad-ártatlan dolog. Fiatal leányra ~béave csak akkor j nsgy\'ur I válhatik kissé kritikussá, ha trafikkal van i — Szervusz Sárvári 1 egybekötve. A trafik engedély egyúttal szabadság-1 — tiruss 1 van szerencsém hadnagy ur I Iwvél as idegenehnok isj^hosaaasabb otl tartóz S mikor már as egé<a tisztikar eldetillirozolt kodásra, sőt árra ia. hogy rágyújtás örve alaU igy egyesben az üzlet elölt, aazurka lépésekben ki-ki tetuése szerint jálazhassék a tűzzel. \'lejtette körül az üzleti helyiséget.
— Hej, tognak ezek még épvelem parolázni ia! Fognak tognak. A brudersaft sincs kizárva I — mondogatta éa érezte, határozottan érezte, hogv mindennap egy tejjel magasabb leas
Csakhamar el ia követkeaett a bizalmasabb érintkesés korszaka.
A liszt-urak rábeszélték Móric urat, hogy tartson tqjloti sört. Akkor azután betelepedtek az Üzlet-mellet ti szobába és aa aranyos menyecske felügyelete alatt mulatgattak.
— Csak arra vigyáta, édes Saelinám, hogy be ne csapjanak 1 — mondta egyszer Móric ur.
— As asszonyks arca lángvörös lett
— Mit gondolsz, Móric! A liszt-urak I A te jóbarátaid 1
— Igaz, igazi persze ! \'iaa mind testi-lelki jóbarátom.
Magaara emelte tejét éa mosolygott ko osaaália bambaságital t dörzsölte kezeit és ugy nézett mérhetetlen kicsiuységgél as arra menő emlékre.
Véletlenül éppen Botó Alfréd ia arra
Bétáit.
— Ss#rvu*z Móric urt "
— Szervusz I — mondta kölletlsoül éa buta gőgösséggel.
Botó megállt és ssáuó arccal mérte végig Móric urat.
A szobat\'ól kiballataaott a tiszt urak vidám kacagáaa.
— Hallom: pompásan mulat a tqteaéfed.
— Igen, igen a liszt-urakkal, a jóbaráiáimmal.
Nagy-Kaní«sa csütörtök
* H I E I K
Zala 10. nim (S. lap.)
1899. február hó t áa
körremüködött. A lei 1896-ban Zala vár.
öín__5__... u „ „ ! mejjye diszbaudériumában látta a délceg
— BnMrM. mtmfm JA* Nagy«aial» 1 . .. ,, .. ^ »ár6l, eljegyeate 8tr*m Sarolta klsaiWnyi | V»K? »» látta madársebeseti Bedayáa. végig vágunu utcainkon a népszerű told
— 4b AgyvMI ktaara álk*)y«a*»r birtokost, nem lejthette, hogy a látszólag A saiaagerssegi Ügyvédi kamara folyó lió ll-e« erős lemben, már mélyen gyökeret vert u
\'arU"irt iíSl4lí!f \'M61 wirAja, mely égy közhasznú életet sülésttuk szerint — a*un Indítvány tea UwaLj__. \' „ . .. ,
hogy a kamara asékhel ve ZsIsJgsUlN«gy» h\'"elen m<«,,kmloU ^bbi tevékenysé-
Kanizsára iéie*ék á" Bieu indítvány elörelsib.- geben._ Bomogyi caak 46 évet élet, de ezen
tólsg aagy többséggel haitiosattá li lai emel-I rövid idd alatt sokat alkotott, sokat fára-
kadnl, mert Somogyvármégya Ogyvedikarvdozott éa szép emléket biztoeitott magínak
f^T , * ^"jí""^ itmtT* ,nemcsak szerető családja, hanem tisztelői tartozik, bisonyára saiveaen loeit latol, ha 1_______ __0\' , , . , .
a kantra székhelye Zila-Egewegrül Kagy öomoö" hQ"
Kamatára helyeztetik at. Hogy asen inditvAny j * »i»ntw szállítják éa ott fogják örök nyu-még ossk most tétetik, ásnak oka vulóaafnO , galomra helyezni A gyászoló családon abban keresendő, hogy addig mig dr. Stiyttkf | kivfll a Zalamegyei gazdasági takarékpénz-! Aaial a kamara érdemes elnöke élűiben tár, melynek az elhunyt egyik alapítója és volt, személyére való taktntatbO\' ily aamt in*h \' , • •£, ,, \' ,
ditváay mé) caak szóba sem jöbcteii. Sziiethy uö» volt - is ád ki gyász-1
Aatal dr. kamarai eluük, elhunyta ó*s Unitit*- jelehiést.
d, liel. mttkOdOtf mint bemenet alaOk , roelyj — Allwml Umllék klléitU«f« Win-körülméuy mar masábm véve-nagyban hoxxá- *le<imAI. Ax s vála«, melyei Wlaselcs minise járult, hogy a kamsra sxékhtlyének atbalyasést l,r »« ájl««l l«»iU>k orsxágos egyexQlotéuek aspirtndrs kertljüa. H« uiéií tekintetbe ves«xttk, nemortadumsra adott, >saa jó hatást lett ai bony a nagybanistul ügyvédi k<riöbb tagja tel-Iá"**1 tanltókia s mostegy tsásUgu küdött-ég
készül a mÍDiKterbei, megköszönni a miniszter jóindulatát. A küldöttséget as egyesület elnöke, Kozma LinilA lógja vesttsi s a miniisUr ast, lekinteltel a kOldOttsóg latijainak nagy kaámart valószínűleg nem rendes kihallgatási napon lógja fogadni.
- Kgjr igaagftié mMtsiáta. Ssép éa megható jelenet folyt le jan. 2T-én a Csáktornyái polg. Ilu-és leányiskolák uj épületének tanáca* termében. Dr. Btt&ktlca Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő gyűjtötte maga kOré a két iakola tantestületét, hogy Atya Mihály áll polg. iak. igazgatót, működése hoasooOtOdik évfordulója
jeaen dijmente<en vélalkosaék a kamara QgyvU leién, axt bisa<Qk, hogy minden körülmény as | áthelyezés melleit aaól.
Gyáuhlr Sornyi Gyula palini és somogyszabási nagybirtokos, Zalavár-megye birtokososztályának egyik kimagasló, köztiszteletben álló alakja — mint részvéttel értesülünk —\' január 30-án Gardone-ban az olasz Riviérán, hová néhány nap előtt üdülni ment, szívszélhűdés következtében elhunyt, — Somogyi nemcsak Zalában, hanem az egész Dunántulban ismert szemé- j alkalmából üdvözölje. A királyi tanféTfigyeio szívből lyiség volt Ismertté nemcsak palini minta- fakadó lelkes szavakkal méltatta Pálya Mihály ér gazdasága (a szabásit bérbe adta) hanem dero«l • biztosította öt ama kiváló beesőiéiről, vendégueretete ia tette Minden m*
lomban, mely hazafias, gazdasági vagy hu- P4lyi Mihftly megiDdultsn kOszönte meg a várai-mánus ügyeket célzott Somogyi tevékenyen Un s ig«n sok kötvetl«nsé«él lelelyt Ovációt s
___ kijeieolatta, hogy exeniul k tdjes odaadá*aal
— Bolond vagy te, Móricz ur, az is maradsz.
— Számár beaséd! Nem hallod, hogy milyen sokan vannak? Dzíetí érdek. Nem kell ott félni ahol sokan akarnak egyet. Hehehe I
IV.
MegcaendeaOll egy kissé a város. A kard-eaflffés st)« iga haUataaoti a gyalogja rák oo.
A tisv urak osgy-gyakoríatra i|sm. Csak egy-ketiö maradt itthon helyOraégi szol-gálntra.
Sárvári MOric most már néha a kávéházba ki ellátogatott.
Egyuer kikelt arccá rohant ax utcán: étire sem vette, hogy nembe jOa vele Bo(0.
Ez megragadta karját.
— Hova rohanas ily Őrülten ?
- - Nem tudom. Talán a halá ba.
— Megbolondultai \'
— Nem! Válok, válok,okvetlenül válok.
— A feleségedtől?
— Tőle, tőle!
— Talán caak féltékenység kerget V Minek, ha sokan akarnak egyet I Aztán ax üzleti erdek I
— Ne beszélj, de ölj te is I Addig nem is Volt baj, mig sokan voltak, mig sokan akartak
lógja hivatását betölteni, mihez miadeokor erőt meni majd az iránta oly bensőén megnyilatkozó^ ragaszkodásból.
— Varióté-előadás. Az izr. jótékony nőegylet szombati estélye iránt rendkívül nagy érdeklődés mutatkozik, A nagysza básu mulatságra a nőegylet lázas tevékenységgel készülődik. Azok, kik tévedésből nem kaptak meghívót és ilyenre igényt tartanak forduljanak Kostnftld Lajoahoz ai, egyesület titkárához.
— Tan felügyelt I UM«mI*«. Dr. Rn-iraieska Kálmán kir. tanielIkgyMÓ a mull héten | Csáktornyán volt Ott időxéaa alatt meglátogatta \' ax állami polgárt fin- é» leányiskolák aíöadáaait Ziegler Kálmán gondooktági elnökkel megtekintette az uj iskolaépület helyiségeit a megelégedéssel nyilatkozott as épület szépségéről, az ok tatái éa egészségügy kívánalmainak teljes érvényesüléséről, általában pedig altéi iakola céljainak kitünO megoldásáról. Meglátogatta községi elemi fin- es leányiskolákat. Részletes tájékozást szerzett a tan.-képaö intézetben kiütött járvány a ax orvoalásra szükséges intézkedések felöl.
— Iakolaaiélti Kléa A nagykanizsai egyet De mőtt caak egy volt ott caak egyei Író j községi iskolaszék január 31-én ülést tartott egyet látuuu, és ez az egy sokat akart. Végem Eperjesy Sándor elnöklete alatt, melyen )óbÍráuuÍ!u •,[eKW lwn 1 A ,irturlk»t\' kedv" I körül-belül 30 folyóügyet intéztek el.
És rohanreazeveszetten tovább. Tárgyalták többek között Piros Endrt ta-
nitó kérvényét is, melyben orvosi bízonyit-
--vány alapján 5 hónapi szabadságot kért Az
I iskolaszék a kért szabadségidőt megadta s
ebből folyólag aként intézkedett, hogy Piros Endre osztályába (Eötvösién párh. Hl ti-osztály) Dolmányos Ferencet helyezte annak osztályát (Eövöstéri I. fiosztály) Oridm I István, ezét pedig SttUmy Dénes veszi át. Szalav Dénes oaztáJyinak vezetésére Stmiá | Gizella eddigi helyettesítő tanítónőt hívták | be rendszeres illetményekkei. ilelyette*-tanitónőfil Németkndi hívták meg. — Az iskoláztatásra vonatkozólag beérkezett jelentések adataiból kitűnt, hogy az iskolaszéknek e tárgyban tett erélyes föllépésének már is kedvező eredménye van, mert az igazolatlanul mulasztók és be nem íratott iskolakötelesek száma aránylag már csak csekélynek mondható.
— Hiagverxeay. A luutkdp fOgymnásium, segítő egyesülete javára f. hó 8*án as >Amasoo szálló* nagytermében tánccal egybekötött zártkörű hangversenyt rendez a következő műsorral: 1. \'Himnusz ax őr0mböz>. HJtaer Nándortól. EUSxQu a lOgymoáziu ni vgyeskar. 2. „Ax orvm téved*. Irta Zsoldos Jenő rtzavalji Sarkady Lajos VIU. oszt. tan. 8, (Hienenhaus marach*. Csellón előadja Hanov Andor VII. oszt. tan. songoráa kíséri Pető Imre VII. oszt. tan. 1 >Uuceu a halálul*. Svéd ual. Előadja a főgymoaxiumi vs-gyeakar. fi. .A bolt költő aseretme*. (Emlékesét Petőfire.) Szöveget irta Jókai Mór, zenejet taarxé Litat Ferenc. Előadja Magasházy LaaalO VlLosd. tan, zongorán kiseri Pető Imre VII. oaai. tan, 0. .Magyar népdalok,. Előadja a lögymná | ziumi vegyeskar. 7. >Lohengrin". Sxerzé Wagner Richárd. Zongorán eIOadja Pető Imre VII. oast .tan. 8. „Három a daru". Irta Tompa Mihály. Szavalja Varga KexaO VI. o*zt tan. 9. ,J3álfa | lejj*; induló Abl Ferenctől. Előadja a lOgymnaxtmmi
vegyeekar.
— RegiemmlilUll válatslás. A .Zala* 8 dik számában megjelent ily ctmá hirkOxtemé-nj ünkbeu aa volt, hogy a geiaei megyebizottsági lagválasztást megsemmisítették. E közleményre vonatkoxólag lapunk egyik tudöaúója azt úja, hogy es a hir nem felel meg tejjessü a vaíóság-naa. Annyi igaz, hogy a választást megfölebbez-tak a Zalában jelzett okok alapján; a vizsgálatot el is rendelték a annak foganatosításával Fieta Fsrsnc járási főszolgabírót bisuk meg; de es ideig a vizsgálat sem történt meg s igy a választat nem semmisíthették meg.
— Uyaaas ksrék A gyón ■tfgairixgnéti, OrbstsileBül loporxékolő vagya sxiktóje minden aljas és lelketlen cselekedetnek. Gazdagnak lenni, elsOnek {átgázolni becsületen, lőrvéayeo, ez semm 1 fő a pénz, sok pénx, melyből elég sohaeui lehet Ir t kéfystiáe vad vaff, és as átkos bálvány imádás szennyes bélyeget nyomott a magyar bor-piaera. Előbb a nlokazera dúlt keresxtttl kasul as oraságban, most aa alávaló hamisítás. As izzó munkával küzdő termelő nem állja mag a versenyt a könnyen megkotyvaaatotl karos fo-lyadSkfca*, nehéz láradságainaá ssép gyümölcsét tőnkre leasi — a borgyár. A törvény eser egérutat hagyott a hamisítóknak, as sUaoOrata lelkiismeretlen \\olt, legalább eddig aa. Most ébredni kesd a glicerinbe fulantott igaxaág sxel-lesse. A borhamisítás felfedezése kezd jirtanyayá válni. Ma itt, holnap olt. Kiindult egy nagyobb vidéki városból és ma már alig van vármegye, alig van hely, ahonnan hasonló tudósítások ne kelnének aaárayra..Vármegyénkben aiahbaa a ut-gróti járásban főazolgabirája fedezeti fal egy eddig titokbanmükOdö bőrgyárat, A mait héten megvixa-gálta acsátordi határban fekvő Búmiimpu navaasU pincét, melyet évek óta Outmun ttontbaUulfi borkertikedS bir hasxonbérben. Ex alkalommal ou sok gyanas bort talált, melyekből nagy mennyi ségü mintát küldött fel Budapestre a vegyvizs-gátat megejtése végeit. A pince neve eléggé kellemetlenül haag<ik~v n$j látásik uu>aa tsámttsve van a issla lelkn-mtrei. — Caak
Bel- ós külföldi képes folyóiratok, hirlapok, szaklapok ifjúsági- ós divatlapok
moBB minden kOlöA dij felszámítása nélkül
előfizethetők és megrendelhetők Fischel Fülöp könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán. \'
Nagy-Kanuaa, csütörtök ír
Zala 10, Hám. (4. lapj
18K9 február hé 2 án.
keraaaj kall tovább ■Ítél trélyetebben; ti a \'a SMfylkM aok iauiereilen — bőrgyár,
— Zsúr • Kaszinóban. Az iir. |óté-kdoy nőegylet vasárnap délután megtartja szokásos nurj&L
— Saalea- Ml. A aagykanlisai eiabóaua< te munkásnők stabegylalének vigalom rtn-
blzotfiágn I. hó liéa * „Potgárl KnyUl"
uszonyok ai emeletről sürö sor-tűzat adtak, j taobájábts ait hívén, hogy 19 betyár van, padig ónak egy téríteni, volt éa as ai egy is eltűnt a fenyves sűrűjében, A htsissszony M golyót lőtt k! ia szőrén-e*e mégis, hogy a tájra ötuecsődüll kttlaó caelédtég közül egyet som ért t golyó. Aa ismeretlen betyárt keresik a oatndórók.
— A kflatc |atalaaa. A löldm\'vslési mintatér istéikedáeéböl folyólag minden járté
A Mgódat még tiktrtit élttr*
dísztermében saját kösyvtár-ti»Rjs (svára, Torma j urületéa kót caaléd vagy munkái, a ki basAiios Ae<al zaatktra kötrtaleődéeéval ténkorU ut- «. becsttletea szolgálattal arra érdemei uerseU, foo-háH rendé*, Btlépii dij eztmélyaoklnt 60 kr.\'60-60 Irt Jnitlomban réatttBI > ezen (elül Citíádjegy 8 atemélyw I tri SO kr. Piboly 4\' n kit vei el kep. A somogy-csurgói járásban Molnár írt. Kartaijegy (mely Uaora nem érvényes) Hü jlno, gréf Ziohy Ödön beleznai nrodalmában kr. FelWiiaeiések köszönettel lotadutaak. Ja- \'alkalmazott béna ét Kóe* latrán, bárö Inkey gyek tWJit válthatók Kohn L. Lajoa italaiéban Jówel ih.-btrénjl urodalml béreta nyerték az ét ette a pénztárat!. Kezdete ette fél-kltyioj 60-50 fri janimat. Előbbi 42, utóbbi 60 év értkor. I éta tzolgáijt ál\'ándénu földesurát. Mindkát o«e*
— OrsaAgo* vA«Ar. Hétföl omtgoa »átái lédnek ünnepélyeseit ad a át a osurgól föatolga-rmak a jtnaária»l vásároknál lóval lanyhább volt. | olré h jutalmat ót a kitüntetést. Különösen nagy A ezokoitnál tokkal ktvaetbb tMrvaimtrkát ét lovat hajtottak fel tt igy t ktretkedókuél ét ti
— A aHjkéalziai lt(béa IparAal* léatk kaUrrtktára (kaiéattkék eMé-l«k etk.) aapetklal 4 e II (• II éra kMli Mfttklatketl.
A i»|kazi«ia«ytla^f.
Egy SO érra, a 6a ankkép-Mtt bagaár, kl M épület és bi-tar-aatalaiságat Is érti, aJáaU kailk aradaloaeb* bognáraak Izlveo ■agkeretéafk a kiadóhivatalba kéretnek. 4a 4114at báraalkor elfogadhatta.
„ , ■ , 0 • Iparatoknál it kiesi volt a kereslet. As abnormális időjárásban keresendő t kellemetlen vlsto-ayok kaleaa.
i ünnepélyességgel ment «s átadás lhtroa.Berany-1 bén,\' a hol az öreg Kóax István i is/leletére j megjeleni a népazertt lőuri o-alád taljaa ««ámban,[ I az öauta ottiédtég e a köaségi lakosság. A fö-ssolgabiró bt\'léd kisérttebtt nyújtotta ál a
Közga 4 veiének
zdaság
•lleaaégalrdl.
— Mléte#|l Vuárntp axtt egy szál hit- könyekig meglmtol! bOcatlédork erdemei jatel
vény aillgyenyavel alaposan klvunyolttk vara tunk villamos világítóiét; nagyobb volt a lénye,1 nini t Franx-félo telep Vészen villámot köriéinek étivltmpáiaak. Voltak, a kik erre a etApp pitit léayra •• haragudtak olt a kortép, matt hiába jó éa kellemet dolog néha söté\'aeg a korsón Az Ötlet illőében eléggé ügyes voli, » megusadt vli-iámo« léoyi keretit vtltki a korsón egy szél miiigyertyá*al Hét órt lebtittiéa egyezerre ki-Sladtak at Apt\'tt kúiték ét ívlámpák. Nem nj\'ág már nálunk u ilyta eleötétedAn. Hioan a világosságot í« ctik olyan hnjusan lehat észre\' venni NagV-Kanissán. De hát nekünk jó mindet. Aki SUitolódik, oaak tegye, ha ép ebben Itli kedvéi Mtrt a pannazoktól neio fo«y ki soha a közön tég. Orvotolni a bajt: IStösleges ptttzió, et ná-iánk ÍHmeretlen ctelaktdtt. VtuaellenAr<6 bizot-atgl Bitoanyal rég intgftitdkttiek arról a bixol-aág tagjai, hosy őket valami tiasteaségra meg* vtlaaziották. Nincs kedvünk mtr a villámot mizériákra r&maiatnl, ettk az nem látja, a ki nem akarja. Mi nem a vállalkozót ta#«>a« (ele« 10-tté; mindenki t ttját érdekeit igyekszik mag-védeni a tt ierméaze>es; ttokat illeti a vád, ki k nem akarják fflégláini, liony néhol aa önérdek megvédése másnak « tárával aikerMhat csak. Még egyet; meri bánt bennünket is t kivánoiiaáf: miért c nptn a ,Hul(ári Etiyial\'-tt értfsileiiik I előre a FrtnoMla telepről, hogy t világottág i ktrtziky A tőtibi kávéház taltjdonotokat ép agy kélli\'li volna elAre figyetmezte\'ni, hogy\' a aitk»és.a alőkétzületakai mesteheMék. Mert a
kirtalao elaéiétOiée kárari járu_• " \'
= KalattMtt. Hásiezredfitk, t ea. éa kir. 46- ry*l°*ear*d zenvkara három e«tén át hanrtmtnyi larmit Nasy Kanizatn. Vz«arntp t Kaainóban h»agverai>nytz>tk. A aiktrült konéer-tei »ida« ttiieaalatiti követte HéifOn a ,Poi-1 (ári JCnyitUied*, k*itd<tn az .Arany Siarvaa*\' ^ Sttllodábui )»la<o:i a katona-zenekar.
— lMalea ai«>ea)«k A betyárvilágra emlékellető érdtkea eaet lörtér.1 a napokban a felaérajki halárban levő Várbely-puastán, a hol 6zv. Véssey Láaaléné lakik Este tizenegy óratáji bekopogtatott a földszinti ablakon egy ismeretlen ember és ut mondta a belső cetéd^éanev, hogy aa ajtót nyissák ki, mert vendének jöttek. Vannak vagy litenketlen ét a nagyságos asszonyhoz jöttek. A négy leánycseléd rómültjan szaladt lel u emeletre a házi aaazonyhoz, mert azonnal tisztában voltak, hogy rablókkal van dolguk. A haziasszony Iéá nyával együtt megtöltött egy pár puskát én pisztolyt és bátorságra iqtette egész hásinépél, mely cups asszonyokból és leányokból állott. As emelet ablakából lesve váriák, mi történik. A zsivány újra. meg újra kéredzett bt az alsó ablakon, de ott már nem ia volt ki-
méi. A réaatvavó köaAntég megindultan tttmlélie aa öreitt s a otalédtég u t|élj«te<ie derék tártál i miataképéi.
— A |iTéa amsaiytk. Csak aaa akar kipai<tulat a javé* tudomány. A mait bétán Gyékényeiben történt ilyesmi, a miből baj ia lalitt. oseme* Csili oitsni fttonyaak vtlami baja támadt. Orvot pertat ntm kellett, as pénsbt kerül. De miatk ia, gondolia atagábaD,ott vannak aa aaazoayok kikúráljak aaok Akadt ia mind|árt három a«asony, u kik főttek a betegnek Állítólag peireateiyem lőzté1. Szem e-. Cili pedig megitia t enakhamar le W zárt* örö<re meneil. A biró-nág felboncoltnila a t syomorré«sekt\', annak megállapítási coljából, hogy nem volt-e mérges-anyeg a főzetbeu, (alküldötta tt országos vegy-laniintéxetbe. A javóa a«szonyok trtatlaaokaak I vaiják magukat.
— KléacK hla létén?. Balut Jánoa \'. meszesgyörki lakótntk ötéves leánykája és Ibf-i nay Ferencnek ba-oakaru fiacskája az udvaron levő larakáa me lett játszadoztak. Játék közben a kit leány a lerakás közé bujt, a kit flu pedig a leányka búvó helye elölt tüzet rakott, de oly k\'ö«el, hogy a kis leány a lüz miatt nem menekülhetett. A játéknak taomoru vége lett, msrt a leányka ruhája meggyulnd\' s olyan sulyoa égéai aebeket nenvedett, hogy máanap meghalt.
— Néptoedéal M<galtm\'Vtrtaaak-liau Folyó év jtauár hóbtu uülttM: 68. ét pedis, törvényét 22 fn é« S leány. Mtgkati: 56. éa pedig 20 linemtt ét 99 nönemtt, egy fin
Szaporodik sapról-napra a vtiéatk tlieaaé-geinek attma a a legtöbb gazda aaokkal izemben teheistleall áll, mart nem bir <udomással arról, hogy minő inieikedéaakat lényén meg a kartételek caökkentésére. SsakUp osak kávét gazdálkodósak jat ktiébtt, t hnótagok által kóaaé lett hirdetaéayek pedis akarata a 11 tőére ia kikartlik figyalmét a igy atm esoda, ka a védekező eljáráaokat nem ItmerL Kp azért helyén valónak találjuk lapunkban lelemliteni ama kartételek egy némelyikét, melyek a leggyakoribbak, a melyek néha tgéts lerméxüniei löokre-lettik s feiemiiteni fgyattal aaoa vódekadési misdokat, melyekkel akarnak elejét vehetjük, vagy legalább it esökkenhntjük. Gabonaféléink kötfii a bnza, rótt, árpa é< kakorica kedvelt féazkét képeai a gaboaaznittikntír, ma\'yaek nősténye a magjárban levíí gabonatzemekDe ormányával lyukat fur ét petéjét« lyukba rakja. Olt a balöle kifejlődőit álca, mely lebér aanü, a liszitel lápláikozik, a szem belsejét egészen kirágja, s ka mér egészen kifej lödét t, vanyia bogár Utt, a •temet elhagyja. A védekezési mód : a magtár tiisiántartáaából, gyakori aepróaéböl, a szeméthulladék elágeié»ébOl, a m.igtarp«doi«t hézagainak valami ragadós anyatgaí (marbatrágya é< agyag keveréke ) va\'ó betöméaéből a a gabona gyakori átlapátolásából áll. Ha ptd\'g már tényleg benue van a xti<»ik a gabonában, akkor mag kell rostáhii, mtynek aaóvetén t a«it»ik kihull, do a mag nem.
A lábon álló gabonának egyik Ttasedeimta elöntése a h\'aaenl légy, mely öaizal a aöld vaieatktn mint tlea lordul elő t ttoo addig élősködik, mig t hideg be nem áll, ekkor azu-
ikaWa atttlotett. Házanágkötéi íétjáíőr « pTr[«n bebsbottt magát. Tívaaztzaí t bábbél kíbavll \' jelenikeaeit; bázaaaágot kötött 40 pár, vegyet|a lézy, jiérzik é- petéit lerakja a aöld ve éare, házattág pedig 3 esetben volr, még pedig ág.
hitv. ev. (érti ét ró\'». -kath. nft, 2 eaetben: rém. ka*k. férfi ét wr. nö I eéelben.
— ■Ake4vai«l rl«adá< A ptctti iljutág vuárntp eate tiktrüll műkedvelői eiötdaaul egybekötött zártkörű láncvigtlmtt rendezett t ptctti utgyveudéglőntgyterméhen. Két kedvea, egy lel-vonáaoa vígjáték került azlnre: Murai Károly
abból á—10 nap múlva kilejlődik u klet a pu-fitja a vetést; jnoius hónapban ismét bebá-bO\'ódik és pedig a gabonatzar al<6 levele alatt, a igy a gabona learatána u\'án a tarlón maiad. Szeptember hó folyamán újból kibúvik a légy a folytatja ati a munkát, a melyet lavsuaul megkezdett. A védekezési mód állhat a tarló azonnali fel«sátiiáa*, vagy felégeiése, as őasi
. Virág/akadii\'H éa Almáaay Tihamér .lUmUlt veléa idejének késöré való baiaaaiáaa • az u. u. érd«-ja. Az elöadáat mindvégig élénk érdeklődét j cealos;a\'ó vetéieknek alkalmazásából. Legtöbb
ét lelbtrunó tapa ét kacaj kitérte. A szereplők temperamentumos ügyes jáiékukkal méltán kiérdemelték a közönaég zajos elismerését. Különösen figyelmet keltetlek: Sltru Hermln, Lunztix Ua-riaka, Slirnb*rf Berla. 3l*rn Regina, ZáU (íyula, Korrin Samu és Btryer Ignác. Az előadást tánc j követte, mely a legvidámabb hangulatban egéss a késő reggeli órákig tartó t. As est lissta jő vedel mél jótékonycélokra fordilják.
— SaAugit* úld\'»*alai. Vasury (íyula csáktornyai urodalml kovácsmester tegé je ás _
két int^a ette sxobajukba azénnel erősen befü- azoktak szenvedni a szárazságtól ia. Ez ellen lőnek éa nyugalomra tértek. A kályhából ki-1 egy bistoá védekezési módúak van, ntvtztieten
redményt a csalogató vetés adhat, mely abban áll, hogy augusztus 11 etve szeptember hónapok-hun ason területen, melyet ötti vtiétnek szán-tunk, sávonként silányabb minőségű gabonát vetünk, mely kikiléte után magékoa csalogstja a tojó legyekei a a legyek a Vetés sáv&ra tojváu a petéket, abból az áieák kibújnak a lehaiédnak a növény tövére. Qa aa őszi vatéa ideje elérkezett, a csalogató veiési lelegeltetjük s jó mélyen tiát\'áatjuk. Ezzel ugy s legyek, mint s babok t Slcák elpusztulnak. Gabonavetéseink igen tokát
vei uóba állania. EUes^redésében be őtt _u Iömlő széngáz az inban nagy szerencsétlenségnek ablakon, de senkit sem talált. A lövésre most U okozójává leit, a kát in: at reggel halva utalták
a talajnak helyaa megmunkálása. Ha pl. tavasai gabonát akácunk termelni, akkor aa elővetemény
TORONTÁLI SZÖNYEGGYAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Egyedüli Hagyar ményeggytr.
Kp«í7Ít \' kéue\' 080a)ézott asmlrna azAnyegekat, terem-, atalön-, ebédlő-, halé-, boudoir-és Urisz:obá.k részire mindentéle l\\C70£.ll. nagy,ég es a\'ilb n, bármely rajz szerint: hollandifutószűnyegeket, keleti (karamani) függönyöket torontáli szerb szőnyegeket (TyiHn), terítők, függönyök, dlvánátvetők stb. részérő. 292-2ü
IdT" Főraktár: BUD4PI»T, VI kerület, AndrAUyot 4. uáa.
tarttik, takarék, aMakvéélk uaha te tépokréeefc
Nuj-Kaniaaa csütörtök
Zala 10. aaAfn. (8. lap)
tarléiét sekélyen (eltörve, a laáatéfnldet fle«»sel jé mélyen lelasánljok a att érdet barázdákban hagyjuk aa egéaa télen át, A Mii esspadék a ■ily szántsa kívaikeiiében a Ula) mélyebb rétegei bs baiódketik, aat a talaj vi».iaUrtja, ■»|ör»i a igy a laveeessal eUetendö növéayaek mindjárt lejlödéee el»ő időszakában biztosítja a kallO nedvességet.
Hőtalaa, iitru leleken ét aa öeai gáboaá Taté* sokat saeaved a Jsgytrl ia, agyanaonyira, hogy aokaaor aion lápeödlk a gazda, vej|un na iiIiIhih ki a gabonát. Tanáoaunk arra aa, hosr n* aaaataiaa, baaem ragfan műliágyát ti saórja aat él fejtrágysként. Crr« a célra a okUisslétross egyedüli alkalmai trágya, mely-Ml kat. boldenkéai 86-40 kg. megtelelő m«ny-ayfeégű, fisom IBIddel kavarva báitulatoe haiaat képaa előidézni fődolog aa, hogy a cblll-saletom kiszórására olyan Időt válaetting. midőn I kilau«vaaa»nra, mart ba a jétékony eaő elmarad, air elmarad aaoa haláé le, melyet a eblllsalélrnui I tél \'ártunk.
A taaliaj tkmrl ■cgaankáléaá-ra reuatkwia aubélyok,
A U<a| okaiarO megmunkálása képaal legba-talmaaabb eeakóaét a gszdaaag jövedelinesW-Itéttaki Okaaarü megmunkálás alatt talajnak olyan á>lapuiba való bneáaát érjük, meiy-aél lógva aa a kulluraövéayek tsrmeléeére a legalkahnesabb, aaiknak lejll)de»ét a legjobban biztosítja,. Aa ok»serű megmunkálás padig áll, a ssáatasok, boronáláKok aa ban<ara*é«aa be-lyaa kérteztiuvllelóböl a a kűlOmbözŐ trágya\' anyagok helyes alkalmazásából. Etekről obai« tank alábbiak bán saóaai, ludváa aat, hogy Jé ta.náo\'ttiukíit szlveaett vessl mladan gaada. Ke«d> jBk iákat a e/ántáson. Sokan a asánláa tulaj* donkf\'poni céljai nem ia ismerik. Tudják aat, hogy a inlajt meg kait porbaoyitsní, de hogy miért, atittl tisztába ninresavk. Felsoroljuk aa
ménynyel, m rí naai tudják, nem laaiarik annak hatáaái, a aaaal valé bánásmódot. Tulajdonképen három oly műtrágyánk van. melyről aat mond-bat|uk hogy általénoa karaalatnak ór»end t. i. a ubíliaaláirom, a azuperfoeifát éa a kálitók. A oblllaalátroin légeaydu* trágya, a baaaaélbalé kiMnfl alkarral bárminő növénynél akkor, ba aaok
fejlődésében hátramaradást éazleltiok. Kat. hol-daakiat 40 - 46 kgot kall be\'őle eieaérouak fejtrágyaként oly Hőben, midőn aaaőra »an kilátásunk A izuprrfoszfát loaaloraavdua trágya, a kűlrtaöe alkarral alka\'maaka\'é gabonaféléknél pl. a buaa, rozs, árpánál. továbbá tengerinél, burgonyáséi, cukor éa takarmányrépánál. Hiez-nélata a termelésnek agy mennyie«é*ére. mim ■Inőaégére aésva előnyfla. A hoídanktotl tar-méa-iöliblH 120 kg. Msperfoeatát ebintéeével gabnnafé\'éknél S-S baktélitar, répafáléknél 80 - 40 nt. m. Ooiaal kall kisKőrnl ő«si vetemények alá, tavaaiaaal tavaati vtUmények a\'á: mindkét Iratban a vető aséntás előtt, ngy hogy a veffl-jrzántáesal ti talajba krbalaataaaék. A kállaék mér rltkébbaa baeznál tatnak, mini a ohillsa\'étrom | mindeneseire vafy a s\'uparfnailét; nam aaárt, mintha katáa- hogy a túlvilági talanok laanáaak, banam mart talajalak káliban a lagtőhb raatban n«ai aiékftikédaak. Mlndaaon-által bnautktalajokon, továbbé téxa«aa rátakan a aiéréauk lg«n a|áalbaté. Aa alhlatéa idajéll altér aa dalt, akár « tavuit válaa<tbatfnk.
okból ama oalokat, aiayak a aaantáa«al kuröltva gyüxfldve, hogy a halál után aa őn udatoa ,én" járnak. Képaakaii a aaéotéa aalját a gyomnak lényle^ mtguQoik érezni, góndoltunl, létezni, kavaabnéat, a trégyénak atátakaréaa, a aiánló- i főidnek a vetőmag balogadéttéra való alkalwaaaá létele, a uadvaaa4g ooaaervaiéaa atb. K bő*fi célok afcerinl a aaáaUka kíviiale ia bAié. Ha a gyomkeveabiiéa éa irégyaálétaka-
ráa képezi célankat, akkor a axéntáanak aokaly tsttil, hogy itt ezen a tSÍdOn minden a terménet
__L I. _, I I___1____ 1 . L_.L "!. ... .. •> I. . . . . .. .
nak kell lenni, mart 1. a aaarvaa anyagoknak falbomléaa caak akkor mehet végbe tokelmencn; í. ami gátol baljuk meg az alta>aj«viaaak gyor-
sabb alpárolgaaéí; í. e< álul aaaporithaijuk ta- a aam fii lul az egyén leati halálét, mert
lajaakat kéa/, ialvabetO növényi tápanyagokkal. mé(( , halilboz hasonló állapotokban ia azt ta-
Ha s\'ániótöldttukei a velémag belugad .aara p^.jmijuk, ho/y az öntudat teljesen szünetel.
akarjuk alkaliaaaaa ^smh? akkor köaép-melyan K^soát fekvő tehát az a következtetés, bogy aa
kell aaántani, mart a aaéntáaaat készilhaittak oly aagbé<akat, melytk a vétómig legkedvezőbb aléiakaráaái Ivhatóvá taaaik. 8 >egü ha a uad-veaaéget akarink coaeertáloi, lakunkat a tél, fagy porhaayitó hatáaénak éhaitiuk kitannii a a Mrmeléaba nyersebb taiajré\'eget ia be aka-
1699. február hó I4n.
agy anargla, mart aa éivont lo^akxa éa aoargia ténylag nam él, nam létezik. Okvetoüenfll kai tahéi, hogy a lélek raalia valami legyen. Ha az a valami, a mi a laa\'et latéit, és a mit létek nak nevezőnk. Öntudat s érzés nátklli, akkor az semmi; .ha azonban van öntudata a érezni is képaa, akkor kall. bogy laltétlanBI valami aaya^i alkotáa legyen. Taijaam anyagoélkSU, abaatrakt szellem el sem képzelhető, mert aa iámét csak semmi lenne. Szakaégképaa kell tehát, hogy a lélek valami — bármiféle anyagból lagyao alkotva, — akármicaod i finom valami legyen ia az, mert tény, hogy ^léleknek bíaooyoa tulajdonokkal kall bírnia, a mik nélkBI létezésének nem volna eemmiféle érelme. Már pedig taljaaaa anyagtalan valaminek tulajdonai nem lekenek, az nem érezhal, nem gondolkoahalik, nem láthat, sem öntudattal nem birkát, mart minden tulajdonságnak, vagy képeeségnek fogalma sz anyaghoz ven kötve.
Mér most msnjflnk tovább I Ha a lélek a teatat tuléü. akkor ennek valami céljának keli lenni, kaO, életnek ia legyen valami oka éa céQá, Máskunt az el som képzelhető; következőleg kell, bogy a léleknek, ha megvált aa anyagi testtől, a túlvilágon Is legyen valami hatáaköra, valami foglalatossága, vagy feladati, mert csltpán caak létezni, tétlenségben henyélni, vagy lebegni, egy örök életnek célja józanul nem lehet
A vallások legtöbbje azt lanitja, hogy t szerint) a mint az ember a löldött jó, vagy roeez volt, vagy a mennyországba jut, vagy pedig a pokolba.
A mennyország az örök, a véghetetlen bot* dogaé^nak a helye.
S miben áll ez a legnagyobb boldogság 7 Az iráa szerint: a Istent eainröl-aztnre láthat niéa folyton imádni.
Azt hiazem, hogy bárminő nagy boldogság lehet ia az, bogy sz Istent szinről-szinre láthatni, idővel — mert hiszen örökkéva óságról va n szó — mégis caak némiképen egyhangúvá váihaiik, különöset) ba még aat ia meggondoljuk, hogy éaen folyton egyforma időt ttáe, vagy foglalkozás a végtelenségig tart *
Valószínűnek ia tartom, hogy ezen magyarázatot a legtöbben aaóról-aaéra nem akceptálják.
De végtére ba barmiul tekintjük ia a dolgot, bogy lelkünk túléli testünket, kell, bogy • léleknek valami foglalatossága legyen a másvilá-. gon la és ez legnagyobb valószínűség szerint a fokozatos fejíödéa, azaz a haladás ás tö«élataa ! büléaből áll, bármily nevetaégaaiMk lessék is a I gondolat, hogy a túlvilágon is tanulnak a ase!-I lemek.
A spiritualisztéknak a túlvilágról alkotott lo-íga ma tehát kéteégkivfll tokkal több logikával rendelkezik, mint az egyea vállá-ok által nyújtott vagyis a halálnak ia lelté\'leuül | mtgy,rázatok, a melyek aa örökös tétlen asem-
CSARNOK. A lélek vagy szellem.
Irta: Báró Mlkoa János
Ha valaki atbéista, ezen s elvi álláspontjánál lógva tagadja egy felsőbb lény létezését s eszel kspesolstban a lélek halbatatlaneégát, vagyis aat hiszi, hogy a halál utján egyszerűen megszűnünk lenni, mintha soha sem létez Bnk volna. - azt tökéletesen értem. En magam is közel harmine esztendőn át vatiot\'em a nézetet a meg voltam
Ezen felfogés — mmt mondám, — igen érthető, mert hiszen a tudomány csakugyan nam képaa külön- gem bem létezéséi, sem a lélek halhatatlaneá-4Bl0u<j|tt bebizonyítani,-; vagyis a hit helyett a tudást léteeiteni, ellenkezőleg minden arra látaaik mu-
szabis örök s véilosialhallanoknak tetsző törvények ezerínl megy végbe, isteni beavatkozás nélkfil. Eszel kapcsolatban azt >a és*leljük, bogy
örök álomnak, öntudatlan állapotnak kell lenni. — Nem látaaik lebát abszurdum ak, sö\' nagyon sok tekintetbea megboczálható, menthető, ha legnagyobb réaza azoknak, a kik állandóan sokat foglalkoznak a lapaazlalati tudományágakkal, meglámadják a
rank Vaaai, akkor arilysa eaántunk. ISgy U-1 ^ hslhatallanságét éa ebiből kifolyólag kinav*
vábbi <asbaly a raáatánual aa, hogy iaineieljűk aa\', mindaneyiazor, akáayaaor a laiaj valamely szántás után megeredt ée aa laaiétléenel a szántásnak lehetőleg más irányt adjunk. A boronálftsnak célját a talaj felületes aprítása ; egyrnge>éae éa tiastiiáea képest, e e célokai caak akkor érhetjük el, ba talajunk a nyirkoaasgaak egy bizonyos kedvező (okával bír. BU talajaak nagyon szársz, akkor a katáa kavéa, ha pedig nagyon nedves, akkiir a haiáa rossz, mert az állatna a földet összetiporják és ez által a levegőnek a talajba
léiődéeben kereaik a legfőbb boldogságot, sőt mulandó bűnökért örökké tastó pokoli kínokkal fenyegetnek. A legtökéletesebb lény végtelenül bölcs és irgalmas intézkedései vei sem ss egyik, sem a másik nem térhet öesse, sőt *s észszerü-séggel is ellentétben áll.
A spiritualizmus tanai szerint a létek, a mikor magvélbk a teslöl, megtartja egféui tnlajdonságait,
tik, kikacagjak a spiritualiaztákat, ostobáknak, vagy könnyenhivöknek tartván őket. E tő\'ött _____
annyival kevésbé csodálkozhatunk, mert ezen irány- „^ksi t. i. a mel yekkel búi addig, mig az anyagi nyaf szakszerűen soha sem loglalkosUk, e téren leille| vojt Qn(ekŐive. Sőt aa aetberikua átta-soha sem búvárkodtak, következőleg éppen ezen j pDtban, még a test alakját is. Aa öntudat a ha-egyoldaiuságnél lógva érzik magukat lefjogositva fá| pillanatában caak nagyon rövid ideig szünetel arra, hogy döntő (11) i\'élelet mondjanak oemceak | ég a |é|e(( ^ rovicl álomból ielébredve, azonnal a spiriu\'alismusról általában, hanem hivői fölött | folytatja egy pHIanaira megszakított öntudatos egyenkint is. I életét.
, «^om ezt még «ak mégérthetem az A >4 mtnd, csak a burkolat éa
^"écől, de teljeeen értbe ellennek tű-, ( 1ok 4|t0ZIUlk. A eaerint a mint aa em-
való íerkőzéeei gátoják. A bőronáláa iráa,a ^ .7\'^°. k^tSfKS b* \'« VlöWö°, >My ro-zul é« agy és
e.|.nté,^.,Jen a futáséval. A bel VíSSSjStjSÍvalláíí gjg" ^t^^tL^
gerwéa eélját a talaj tWaetőmitéee képez,, .. Lagasztos isteni iogalmukról alkotott hitükről T,« bíü®t®lését * ped\'1 \' T* áita^ .előmozdítjuk a víznek az alsóbb rétegekből tea|nek tanubizonyeágol éa ezzel természelszerű- A lelkiismeret tana ugyanU az életben a (elsőbb rétibe való let.zinárgáut. De a leR , lé!ek hallhatatlanságáról Is szenlBi meg|érvényesülhet a lesl ellojtja éa eloém.t,a. tenger egyuUal a rögök elapntaaára ia- azolgál. Tul,ntk .yősödve, azért tűnte ük löi olyan ezinben teattől megszabadult lelek, a tiszta én Hogy * cetokai lokáleteeen érbea.ttk. el, a talaj L ^m.lizmua híveit a közönség előtt, mialha "® talál viduzloli a le. nytrkos-agl zll-poté" kejl figyeléiabí> vennünk Jíndmegannyi ezánelomra méltó egyűgyB emberh"*1^\'A,, rí?\' , m8g b*00* Ugyanazon okokból krtoljólag, mint a boroná lj vo)n9 a kik vakon hisznek eeaeveezelt ostoba-1elkezdődik a lelki<smer*t
nem De a~ többé önmagára van
föltétlenül tisztet
Ságokban és akármilyen bárdolatlan szédelgő1 <"»\'»•. » ^J* \'í\'"4* «rzéae éa aa Önbtto-A mi végűi a trágyáséa kérdéaél illetve által elhagyják magukat ámíttatai. annak helyes alkalmazását illeti, itt nem any- Nem jogoeau kérdeihetem<e tehát, bogy minő ayira aa ístállö trágyáról óhajiuak ezé auf, meri fogalmat alkot magának aa, a ki hisz a lélek hieien annak alkalmazását minden gazda tudja; hallhatatlanságában, vagyis abban, hogy\' as hanem említesz akarunk lenni a műtrágyáról, emberi lélek, vagy szellem a halál után ia öntu-■uHit » mely trágya miodiaiább elterjed ebbé j dalos életei lolytat?
kezd válni, da sok kelyea nem a legjobb ered-! Nemde a lélek nem lehet puután fogalom,
tetése.
Magának as Ítéletnek végrehajtása azért tehát nem az istentől jó kösvellaaál, hanem as • kérlelhetetlen természettörvények kifolyása. A ki ezek ellen vét, előbb-utébb bűnhődni ke* érte.
A mikor megválik a létek a testtől, rövid

Nagy-Kamzaa, cuiörtok
Zak 10. szám («. lap)
J*M (ebrnii hó táa,
pár jáftáoftt alatt áttekinti s úgyszólván áléli lag. Epp ifi » spinliaziikua jelenségek u buo- . fit azonban még mindig gyanú (ámadtni ée egész fSIdi pályilutáaát. Minden már rég feledés- nyo* MitéteJéWie* vannak kötve, • melyeken mi az egész esetlég valaaw megmagyarázhatatlan ka meni cselekedete * legiőkéjplesebb élénkséggel nem változlatbzlnok. A szellemek végtelenül 8- j Ügyességnek tulajdonítható, jut estébe, a aura kérlelhetetlen módon megnyl- nom, lebforma aayagból alkotvák. ennélfogva; De hogyan akarjuk a zárt palatáblák kOzötti lalkozik a Msiisaeret. j *fá" más törvényeknek vannak alávetve, min\' írtat megmagyarázni ?
A U Uaazoetaien, önző vagy iom életei éli, a mi dirra anyaid taettlok. Azért roppant na* A háziúr lőlazólitolt, bogy legyek egy bankét ietki ^yölrelmekei meovad, m«iy«k kitllhatatla-; b»U4«ee, ka valaki azzal tll «ld : km ba van- í a kflny v alakban összeillesztett két palatábla Haltat* akármicsoda leéli léjdalomoál. A lorró nak aielieinek, akkor miért éppen csak aötéteég-1 köze.
ohajia« ezen lelki gyötrelmektől megszabadulhat- ben utalják maglikaimiért naa világos napi Kívánságát teljesítendő, via-zavonaltam a •i; meghozza lassankint — egyiknél előbb, a pal i», vagy lámpafénynél; mi árt e-ak kopog- J tágat szoba egyik aarkába « hálát larditva a másiknál utóbb — aa öuiate bánatét ti a, ja- vak é* nem beatéinek atb. a többieknek, óvatosan beletettem a bankit a
mliara való törekvést. te eszel megkezdődik a Kílömben mind eseti kifogta lökéfetes ab- táblák köré, vigyázva, begy senki ae látbaaaa
>zrrditás áa eesk olyantól a<árm»(bataab, a ki-! aeg.
oak a »pírilualizBU«ról még a legparányibb lo-1 Aa óvatosság különben szbkaégtelea is volt, gsimak »lnc<. jmert lehetetlen lati vona meg közelről is oly
A vaJóaág*»l jó médiumoknál ugyanis teljesen (gyorsan a bankó aaámát meglátni, kflöoöaen feleslege* a *zobát elsőié iieni, aőt a jó becsű* padig Eglingioanak, akt legtávolabb volt lólem.
• mi már ma-1 fokozódó boldog-
baladás a töké) elesedé* leié, gában véve la egyértelmű a Jfcpl
A tökéletesség nagy aió ts «gyb\'mar,*egykőn\' nyen el netn érbelö,
Mé^altyjobb íletű ember sem tőkélete*.\'mert letee médium — főkép kételkedők jelenlétében, Egy kii darabka trónt ia tettem a táblák
efibez a mudentódásbua közvetlenül közelálló lelki állapot kell. Azért még a legjobb éa legoko
— aeg sem engedi, uogy a xzobát eloiílétitsék kőze e» nem bocsátva ki kezemből a zári láblá-
____________ baoem megkívánja a Mayes kivilágítást, vagy kát, oda\'artotiam azokat a háziúrnak, hogy csukja
sabb eabrrek szellemeinek"js elég tsp\'sztaloí éa e napvilágot, mert a aajat érdekében vaa, hogy be a zárt.
tanulni vak>jak akad, míg a tökéletesség netovább- j a Jálojcaiút messyőzz* « spiritualizmus vakdiss- gz fölöslegesnek tetszett, mert mintán
jtt, — a mi egynttal a legnagyobb boldogtág is. í géroL Es danára a vifág<*ságnsk, mégia minden a kettős egymásra illesztett táblái u asztal
— elérik. \'.sikerül. Alakok jelUnnek meg és beatéinek ia ktotptn helyeztem mindenkinek szeme elé, egy-
Ea végcélja mindenkinek. átő szóvah áltálán senki sem nyalt többé hozzá.
A lőldl élei csak kezdete ennek a végtelen Annyi azonban bizonyos, hogy a sötétaég A láncot újra helyreálWa, kértük a aaelle-pályalutásnak, C-ak az első tll< mss, mely tíő-1 vagy legalábbis « lilbomüy megkOnnylUi a ma- : irn4j| |«| ■ táblák kőzött a bankó aaámát.
ailesstáeiótei. Vagy két pere múlva hallunk két kopogtat, a
Szédelgő sok, nagyon aok van a vilánoo, mi azl Mentette, bogy igen. Erre m ndtart rövid
Maü a bowzu útra, mely aa őrők boldogsághoz vezet. Minél jobban használjuk lói rövid ittlétfin
kel, annyival gyunabban e» könnyebben haladunk elég sajnos I Kaiőiiöseu sok » médijmok kőzött, karcolás volt látható a táblák közöli ee n ána
• másvilágon
A in\'viiági élei esak lelyiatáaa e löldi éleinek
vngv aki a médiumnak adja ki magit. Sótslő- hároin jcopogig( Ul*k jelefii, hogy aa irta lordul az i|, hogy a különben Jó éa becsulelea Tin i,JWve
A cél agy. EMri.i a iegtóbb tök<-l«taseget és artdiom — ba rwz atpjs vaa, — olykor maga
végre egyesülni aa Istenséggel.
A tulvilif Mtberikia alakban tökéletaeebb kápaaiaa aa anyagi világnak, de ott ia á jtlazó: haladni!
ia aaádcleg.
Abb/il azonban, u ert >ok baaia bankó *sn forgalomban, még egyáltalában nem következik bogy aínca jó; é> mivel mar aok pénztáron »ik\' kana\'ott é« megszökött, téves volna att hinni,
A háziúr felnyitotta előullnk a táblát és íme olt volt ez a szám 1100 a mi a bennlevő bankó azámával megegyezett.
Hogyan lehet ezt m»j{magyarázni ? — Dn van etég aöraaálluMgató szkeptikus,
Hogy a spirílualizmust a laiku okkal ia a | r.j|t|. lehet őséghez képest teljesén magenieastk, líbb jg tj vastag kötetet kellene írni. Ka a néhány sor neg rövid vázlatnak ia keiéc, de legaláMi méys némi halvány togalmat adhatnak taaairól, a melyeknél szebbeket, nagasatosábbat, még a képzeld sem lereartbet.
Ragyoa csalódig ba valaki azt biaai, bogy a spírilttallzinut sesUükopngtatitoból, vagy a szellemek idézéséből áll, U eaak arra való, hogy a hitetlen ia aaggyózódbe—et róla, hogy a halával ■nca vége mindennek és bogy bizonyos körülmények a viszonyok között közlekedhetünk elhalt rokonainkkal, barátainkkal, a kik láthatatlanul ugyan, de mégis gyakran vettnk vannak éa tamti caetekedelánknek.
a nagyon aegk\'-azö nék, ba azt hirdetne felölik, j> ki azt fogja mosdani: hogy imé most már ma<<» í« közöttük be< | Hát minek a táblát az asztal
alá batyezni ? vagy minek a táblákat bezárni ? Ha a szeltem képes irni, írjon mindenkinek szemeláttára I Erre mi is csak kérdéssel felelhetünk. Mért szttkateea a nyári böaég, bogy megér-
Mikor a bire. Czlmgtoat láti.a Poawnvbán ^ L "T*
I___/ —kii__ ; 1 ugy, mint a aaö őnek I
trm
nányzó aaobábea.
Englingtonon kívül mlndössae csak négyen
JL
ugy. mint ■ azo onea hőségre, hogy megérhessék.
Megjegyzendő, hogy éa abban aa időben tel-jeaen hitetlen vóliaai és Eglingtón nagyszerű
Bébtny palatáblán és áa úgynevezett Bgritli*»n ki vili, mwy apró kta darabokra volt törve, nem kotlett mta semmi.
A palatáblák ama közönséges fajtából valók. A apiriinalizmns ladtaaányos bavarlat, mély . voltak, a aúl j eneket aa iekolá* gyarmakek szoktak
MoaOtta, n metynek az a egazebb, a lagerdeke-aabbb a legkéaaetbetobb tapasztalati rém.
KUóaben a apintuaitzana leoomenála réaze, varra a leltnaégtk lobetóeége logikus következ-■éoy* az előbb atedouaknak. Mert ba a lelek nem póaztan fika hanem vakai valódi, azaz valaan anyagi alkotás, akkor erótej éare ia képae. Oly erötejíiwe ia, a aáaő pld. a kopogta, vagy
használni éa a melyeket » maga a háziúr vett meg személyesen ez alkalomra. Közi&k ket\'ö aarokptnttal éa egy kia zárral voli ellátva köayv-loraáMa.
Eaglingtoo bgneveietesehb mutatványa ea alkalewaal a aaabad irás volt. Azért moniom .azabad"-aak, mert as irónboa naa ayali. Egy nagy UMgylaaestal körül foglaltunk helyet Ke.
azkrptiknü voltom dacára mégis minden kieérlei kitűnően aíkarfiii.
ín csak évek múlva, számos kísérletezés után szűk családi körben győződtem meg a szpiritua> iizmua valódiságáról. Azért nagyon ertbetőaek tartom, bogy sokan kételkednek benne, stlönöeen olyanok, a kik csak haltomáaból iamerik e a kiknek aoba sem volt alkalmuk ió aaédiniaot láthatni, vagy valami bumbut eWIedtanak voltak aaemtanui.
De azért eaégi< kár olyan msgvetöleg éa le-nézöleg nyilatkozni oly dologrólmely milliók meggyőződése
szent biie és
az aazUkA ea mekek megmoiduaae. Az ilyenekre j aeiaket az aaztalra betyeaták\'a azomazádök kezeit I Hr>ey a apiritiaalák Mvedéaben vannak, azt • wbeeMÉaek a «ját ere»e nem elé«aéges. Ezen irtaivá tgy aa ugyaeveaeti láncot megalkotván, bebisonyítani senki sem képes; sőt e lenkesöieg erőt a medmmtól ée ennek közvetitése álul aj Eg#ngion eevegyeaert palatáblát véve kezében L sptyílualizmna igazán reália voltáról meggyö-táraaaág többi tagjaitól kökaönzi, arra egy darabka pafeveeezői tett. A tábla egyik t^ m, 0|yM 06béz dolog, mint sokai.
A szellemek egyáltalában caakia azon bizonyos végét ő, a másik végét pedig a feleségem tartotta képsellit Oaak lel Iw\'l keresni egy nMgbiabatd \' aegiyevel, mely minden embert*, kiö- az aaatal aaáU alá, ugy, bogy a ttbU majdnem; raédi0tD0. , M költséges ngyaa, - mert mtaá-
egéenea elveit födve. EgHngtoa másik keze |Bnk ^ uiálhatö, - de egy la fáradsággal asoabaa as aaztalon volt, a aiaéaaki látbáiU. L, ^ ii(jaMUai banyán sUriMtó. Mikéal a többinek a keaa, ugy övé la lolytonoa érioikazésbaa volt a »zo«asséd^ kéaaei.
Etotáa egyikttak valami kérdést intéseit a láthata/laa szellemikhez, a mire ka vártatva vip láfoaaa lebetelt hallaui aa irón karenlásti
>aara<
aéahk, — de e célra ktüönösen a médiumoknál ta»Mbe«a — Jtőzlácedhetneka halaadókkal.
Aa emberek testéből kiözönlő aara, ugyanaz, a aa az ód-íény, aaety egyúttal en is, Fel\'edesöte, a aaat tudjuk, báró Keicbenbach ft-vcét
Ez az od ktlfeleU egyéneknél kttlönbözö éa ktiönéawi latesztvitáa tekintetében nagyon vtbozö. még pedig igen gyorsaa.
A médiumoknál as od któtónlése pld, igen erős ás aaaytval LaUlmasibb, minél jow a médium. A któzdnlö od rntnóaégMI itgg tehát a médium kisebb, vagy nagyobb kepeeaége apiriliaztikua je-leaséfek eÜMdésbetéaere.
A kettő aura nélkbl a azttemek nem képesek mamleazttoóra. Ea ké\'uégkivül valami áltálunk reiiea terménél törvény ea alapul. Mert vala
A aankáaoe hárem kopogáa aa aaatal belea-jébea, jelen tette, hogy a kívtat felelet megadatott Most mit nem emlékszem sem a kérdésre, sem a feleletre, de ast biztosan tudom, bogy « válasz igen találó volt, aa irta pedig igen jó ée gyakorlott.
Angliában, Amerikában vaa elég jó éa beeett* letes médium. Van-különben agy kitűnő médium Svédországban la . Eatereace kisasszony. Es csak világos nappal ád .leaoce\'-okai és saondiák, bogy 8—4 szellem le jeleaik meg nála egyasarre, még pedig ugy, hogy eaake* éa a médiumot egyszerre lehet Itini, A aielleaiek azután as emEtr szeme láttára daauieriaiiaálödaak, aaaa ként öaweeorvadva eleaytaaask.
Emerence kbwaazony csakis bizonyos feltételek ^ alatt engedi mM a résavétek. Ezeknek sok eas-Sagyon nehéz feltételezni, bogy Eglingtón bér vagy áltatában nem, vagy eaak igen nehezen ugyanazzal a kézzel, aaelylyei a tárnát tartotta, i tesz eleget - Megkívánja ugyanis, hogy a ki réaat mim minden ttonaénynek megvannak a bizonyee I egyasaraaamd irhaioU volna ia, még pedig Iáiba- akar venni agy .ssaoce\'-oa, becsületszavával meghatározóit teltételei, a melyek nétkfiJ nea jö- tatlanul, olyan gyorsan, olyan jól éa egyeoaa kötelezze magát, hogy előbb hat bélig nem dobét léire, éppen agy a apiniiaxakiu tünemények]sorokban, A mwk kéznek -r- a leteatgaataak, j btnysik éa aseasas Tiak sem iszik. Mert a do-Mbeíötte a tskéMekbez vaa kölva j- okvetetlen&l ketlett volna legalább a tábla bányzáa és szeszes italokhoz szokott egyének
A fioatfMs-eecerak hatását nemde csík aö<: valami mozgását éreznie, vagy a nyomáét észre: emanéctója céy káros halát"\' vaa reá, ha ama tédea éeziahwjak 1 % iéaykép lemezeket eaak venaie ; de a palatábla az égés* ídö alatt moz-i bizonyos .trance* állapotba esik, hogy betekm is fim vi ájueaágnál, félhomslyban Ubet elő-; áldatlanul IsUdt a kézben, beteg leea azután
kívai A smmsIm napfénynél nem láthatják Ezen kísértetet kiitaó sikerrel tökbasör iímé- Boksa szemére vetik a médtunwlnftk, bogy a stb. Km példát iehétoe felhozni ide oaatkez^ tebftk. \' seanee-obért pénzt fogadnak sl
Nagy-Kinina caütürtök
Ha i médium jómódú, nyilvános sesnce-t nem is tart, osak igen siQk bartUi körben : ha padig siegény és életéi i spirimalixmusnak uen-teli, kénytelen pánit elfogtam, mert éleit ciak kall.
A pap Mm prédikál ingyen. A médium idejét nem takiatva, még egéaaaégét ii ildoiatul hona, amennyiben a aaaoceok sok életerőt vonnak ei tflle.
Zala 10. uám (7 lap.) IswkMZtffl üianaUk
». J. (Lovagias tMr.) Molattaak a kMaá karika-taráa. tir, hofjr itt olt *gj-H> kiMii |«1mím stb. ana/írm ■afaksaatfa a caalakarist rakaiaoa ■wntét. H» 4r kaaíatak teu kíné awgTaaalfak, vstjr ka ■•c* kíTáa|a ifjr a kéalratot randalkasiaira bóeaijljak.
UII. Baahad, eaakkogr aMkb kMsaaa >■( a luait. Aa S Maafyaaiaa ailkll ii l«o«i saaualt
EkaaaaUMr. lirISk * MWllá Ufkiatbk iaordáa ia ■•ombtloD dilsMM kell a la?aliaak uftrkaul. u la. ruu Ukatatlaa vah «lawanl H. a ÍM iBiBunkbu kosok.
Rgy njságcikk sokkal isfikebb helyre van uoritva semhogy keretei köiött a tárgyról caak némilag ia kimerítően lehatna szólni. Aiért bele-jezéaül caak megakarom még egyxer említeni, | hogyha hiaaOnk a lélek halbatatlanaágában, ugy lavéabé «em ollenkexik a logikával, ha egyaaara-mintf ut ia hiiaaQk, hogy a lélek vagy ezellem — melynek okvetetlenül valami anyagi alkotás-! nak kall lenni, bármi finom legyen ia\'ai — bixonyoa meghatároaott viasónyok éa körülmények köiött aa élőkkel köilekedhetik.
A távolság, mely a világol \' egymástól elvé-lasztja. még ha nagy volna ia, nem képelhet akadaljrt; mert amott bixonyoa mértékben ai| akarat axonual ténynyé válik. i|jl
Hogy a nellemek bármely halandónak renj j Q
delkexéaéra állanak, nagyon tévea leltogás, de y
hogy a köseli rokonok, vagy jó barátok sxellemei i
axiveaan eliönnek hoxxánk, ax bixonyoa, épp ugy, V
mint ax életben ia sxiveaen meglátogatjuk jó X
iameróaainkat, vagy rokonainkat. De gyakran Q
megtörténik, hogy akarva, vagy nem q
akarva, a médium bamia nevet mond, vagy a X
szellem másnak adja ki magát bogy érdeklődést V
kelthessen. I O
Ei a spiritualisiták néiete, a melyet a tények\' ia igaxolni látsxanak.
L*ptula|donua éa kiadó r i a <i H R L c t i, A r.
Sör dugókat,
úgymint axdlőnematiteahaz való dugókat, •. valamint mlndiftntajiagyógyaiaréai^palaok- I éa hordó dugókat, a Itfinbb minö»égt»n 18 ia legoloaóbbim axillit
KASZIRER és ROBlCBK Elad magyar góaparatadugó-gyéra laéspsst, asfsle|ts stea 18. 18-4 ArJafjraik birmntn kaldatik.
1899. fabroár bó 2 á«
Fontot qjltáa
ridikl btlarvásárUkaak Mimi" tnt Ma liaillH
JELINEK B. A. is FIA
N—1 Nlswaktira
Budapaat, VII, Korapaoi ut 8.
I(Mdaatati kafriaifak Mikin aa „OMkaa\' kirlklaaal.) lássa kiválta alá babutoroaáaoknil
loftárolabb fi balyw Is táska* aaallitja i I nk Utal ahatank fclaaillttiaét ia aaak ab* I aíluti, at Utal a caoaagoláa Wlil<»t *iOk ia a ^ | rak raafittaa ki na iára. Lafaacyobb rtktb ■IsliaaMá
"b"ULt or "b ól
a lnnjmitkk»« a tafáiaikli klálUtárff. HM u»rt»»lT lacaaotMabb nmnka, nadUvUl iW saakatt ár.
ta aláa/ta tmaliihS atk.lmarta. haa aamak ■oknál m int > lafajakt szak aeterteeaMaa a i mi halyia Is Uafcaa aaallitja «a mkMIimki bátorok hlaailHtiaát ia aaak alwalialiiS
t
^MAAAAAAA^éééééééééúA
8 o
Richter-féle Horeony-Pain-Expeller
Linlmentum Capsioi oompoa.
laaa kinana biiiaaar tUantáUt aa idí oMfpróbiUaáuk, aart már tóbb ut 10 K éta III latlak alá, fáJöataaaoaltlaplU kedimiliakiat atkataaiUtti kiaMarail. eaanál, tafaaawatáaaál és M«aiáaataál ia u orroaok által tadSnatUaakra is aüadif gyakrabban laaitaÜaWk. A nládi Btftmj-rain - Eipellar, gyakorta UorgooT-Lininaat llaaraaia alatt, aam Utkoa ■ac, kaaaai tfaa aipanríi kíilawr, Balnak fj Wtartlaban tam kaOsaa UiamaaL iO b., 70 kr ás 1K úTegookénti árban augdaaa aiadaa gyógytsartárban kiailama vsa; ftraktár: TMk " gTÓonaiissaál Badapestsa, BsriaátUs alkalmival igen évalosak bnrfak, aart sobhirtákfl atániat TU forgalomban. KI aaa akar ■s|kárassásl, aa adata ipra -Haraaay" védjan ia Bioktar oaid«(ysis aátHt mint aaai vatédtt ilaiüsa vtasaa.
Jénaf több kM
üvagat „Horfoajr" rádjogj ia Bioítar uaifjagjaia Riohter F. Ad. éa táras, eaiaa. ia kb. odrán aaáUitók, RudoUtadt (Tktmgta^
Nagykanizsai Tárházak Részvény-Társaság.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Tárházak Részvény-Társaság két, f&bél építendő 3300 m1 terjedelmű és 42,000 forint épitési összeggel előirányzott tárházak építését árlejtés utján óhajtja biztosítani.
Az épitkezésre pályázók értesittetnek, miszerint a terveket az építkezés feltételeit, valamint a költségvetést a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvény-Társaságnál a szokásos órák alatt megtekinthetik.
A zárt ajánlatok február hó 15-ig déli 12 óráig az alólirt igazgatósághoz az ajánlati összeg öt százalékának mint bánatpénz mellékelése mellett adandók be.
Az építkezés elnyerése után az óvadék tiz százalékra lesz kiegészítendő.
Nagy-Kanizsa, 1899. január 28-án.
Nagy-Kanizsai Tárházak
Réazvóny-Táraaaág.
37—1
Nagy*Kaniui csütörtök
Zala 10. szám. (H lap.)
1899. februái hó 2án
k „Stefánia Szálloda" J
• Bécsbon
U. Bezik T abo9trasse 12, szám.
(ik lorm6nytSa«de ■tllc(l)
több mint száz szoba,
Újonnan éa divatosan a legnagyobb kényelemmel berendezve, villamosan világitvs, legjobb fekvés (io percnyire a Stefánia* platztói). A ló vasút és társfcskocsik megállóhelye minden irányban. Fürdők és vízvezeték a házban — Szoba árak villamos világítással és kiszolgálásnál memélyenkint I*sŐ emelet írt 1.80., Ilik
emelet frt 1 60,, lll-ik emelet frt 1.40 Ai utasó kereskedők egylet tagjainak ármérséklés.
Kitűnő tisztelettel
Witzmann Károly
Mssysr talélisáwyl
Magyar gyártmány 1
\\
„PERFECTOR"
szabadalmazott gázgyártó készülék
világítási, tHt«»l, rrékite|té«l rxélokm
Nem robban I Nem ártalmas I
Teljesítmény éa fogyasztási meghatározás a m. k. teohnologlsi
fiHiseum által bUonyttva. Fénylők meghatározás Hahóthy Sándor tanár által bizonyítva
* „UJ gázkészülék**
Mindenhol felállítható, leljesen veszélytelen, mert a légasess hideg utón állíttatik etó. Felügyelete t nem igényel, könnyen kezelhető. Nem robban, nem ártalmas. VUitHM Iüii Imink létssltéoéro, misd.11 hásbaa, «áUndábaa, kasinó-
llágitá
baa, mlabáaban, a/amlóbna, flrdébolyoksn, knolélyokbol »alalókkaa. gyárnk-
ul ■iU^tr^ititt u UviLuL». 1 ^-
Gaimotorok ui ja», egy mdh#lyekben ipari gépek hajtására mini gssdaaágokbaa vaida-sgi pépek, rosták, normolók, asecakn* vágok, darálók atb. B tömben tartáséra a legjobb a« legolcsóbb eró.
Igy SS gyortyaSnyl láng min
Maik. -
■ár uásN
ty l\\ ki .Porfeater"
krba kerti. Így éra lóart 6 boron<«iés iilSilk or
és sr» eUrs. molyekrll .llamorl Uvolok felett rtntelk.iflak
Miolonm és bennIn motéroknl elreéo átalakltaak g1—iktas,
Részletes Ismertető leirésok, valamint költségvetések bérmentve ée díjmentesen
MAUTNER ADOLF ós TARSAI
iyáapaat, V, Arany - János-utca 3.

Hirdetmény.
34—1
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsé ezennel közhírré teszi, hogy a városi országos marhavásár a belső piaci, és a katonai gyakorló tereken az italmérés gyakorlásának az 1899* évi inárcms hó i-től iqoz. évi március hó 31-ig terjedő időre való bérbe adása tárgyában az 1IM éri február hó 14 nagjá* d e 10 érakor, a városi számvevőség hivatalos helyiségében árverés tartatik, a hol a feltételek betekinthetők.
Árverezni kiv\'nók tart znak 22 frt-50 kr. bánatpénzül készpénzben, vagy óvadékképes papírban esetleg nelybdi takarékpénztári betétkönyvben letenni.
A váresl laaárs Nagy Kanizsán, 1899. január 27.^
Véesey Zsigaamid * k. ^ polgármester
PserhoferJ. vértisztitó labdacsai,
sselőtt ^lUlásM l*M*e*ekM aév slatt; msly mtébbá ami teljes joggal megérdemlik, mivel eoakogyaa sllg léteaik betegség, melybea >mi labdaeook — ódái b Másakat eserassressa bs nem binony itatták volna.
fevtissdsk óta ima labdacsok általáaoe elterjedjenek érvcadoook és síig vaa csalid, mslybsn essn Utaké káslcaerbftl késtlst nem volns találbstó.Ssámtslan orvoe állal sasa labdsssok hásieaerttl ajánltatnak és a|áalt*ttak minden oly b^jok-aál, melyek a roosa emésstésbfil és enékrskedéeból sfodask; sünt epe-ss verők, májbajok, kóllks, vértolnlássk, araayér, béltétloaség s kasonlé bstsgoégokaél. Vértisatitó tolsjdosiágnkuál fogra kitönő hatáceal vanaak s vérssegéaység és sa sbból ered* be-joknát Is: így sápkórnál, idegességből snármssó fejfájásoknál stb. Sasa vértemé isb-daosok oly ktasysn hataak, hogy a lsgssskélysbb fájdalmakat som okosaik és essek folytán még a leggyengébb. ogyénsk, ds még győrinek, állal is miadea sggodalom oélMI betehetők.
Bsss vértlntlió labdacsok ooskis s Purkfftr J.-féls, sa ,araay llrodalai aliaáM«boz olmzett/gyógyizirtárban, Béosbea, L, Sla|«ratraaae 15. tz. a. késaittst-ask valódi mlaóségbou s egy II ssem labdacsot tartalmasé dobos ára SÍ kr. Igy cso-msg, moly ben 6 dobos tsrtalmaatatlk, 1 frt 5 krba kerti; aa dsesog eUastss bek 11. déséaél bérmeatoe klldéeool eg/UU 1 osomag \\ frt 16 kr., S csomag S Ért 80 kr. „ GiiQmag 8 frt 16 kr, 4 csomsg 4 frt 40 kr., 6 eoomsg 5 frt 10 kr. éi 10 csomag s frt SO krba kerül.
NS. Nsgy slt*rJodés«k követkeatében eseii labiassok a legkllaefélébb nevek é-slsiok slstt stáaostataak; esnek kövstksatébeo kéretik csakis Psorboíor J.-Ééle vértlsalltó labdaeenkat kévetői ni és csakis aaok Ukiatkotfik valódiaknak, molyok kesssálsti utsaltáea s fssrbofer i. névalálráseal fekete salubon ée minden egyes dobos fsdslo ngyanaaoa sláirásisi vérAs salakoo van ollátva.
A ssámtalas kálslrstbói, melyet e labdacsok fogyasstói arlsgkfti6nbés6bb és Ugno\' hesebb betegeégsk után egéoseéfék vissaaaysréss tolytás bosaáak iatéstsk, saea bslyss oeakls nébányst emlltttnk sasa megfogvaésool, ltogy gfmsnki, a ki esen labdacsokst egymwr bsssnálts, meg vágynák gyoaflvo, kogy esőket tovább fsgja ajánlani.
Kota INI ápHI 10.
TI«»telt Paerbiiíer ur! Legjrea oly cbívm ée küldjOM nekem iaaiél lé lekereaH ae éo felül, hafftilait vériieititdl«lidMnlból utáevéteUal.Fo-KfitUa ei utón is legmélyebb ké ifint!em«t. Ulmeceai Muéebetéaáért. Murudok it^ei tlesleletlel
Pavttmlk Kerenc. Köln, Llndcntlul.
Ilaieebe. KOldulM^melUtt, 1887. mpt. II. I Ttklnteue ur I Ism akarata volt, hogy aa Saj lal*daceal kaeel« kéeé k«rQllek, inalyaknák l»a-Uát eeeMMl megírom i R« gyariakSgy baa meghültaoi ulyaaoylrf, kagy Mtnmi munkái »am voltam tébbé k |U i gee3 éo Uaonyára már aj holttk ki \\ ék* ka ae Gn e»odálatra mailé labdáéi t aagem nam mentet* k volna meg. Aa\' Itten áldja mag éat esért eaeu Magv biaal-inam van, hogy aaon labdaetok angam la také* lutaeen ki lógnak gyógyítani, amint mér mének-eek le egéeeoégtk viaaaanyeréeére eaglteégfll saogáltak. --Kniflcs terén.
BécfUjbely, 1887. nov. I; M élventlestalt art A legforróbb kOenAoetemet iftndom eaennel önnek 10 éves nagynéném no* vében. Ae Illet A 6 évon ál eaanveáotl gyomor httrntban éa vlakóreágbau, mér életét le magantn
melóról egyébként le le mondott, miéin télét hűül agy dohost kapott aa In kitiné v érttatko libéneenlbél ■ atoknak ilmlh baeanálnu folytán tdkélvteaan kigyégynlt LagAbb Haalalattet Walncsattal Jo*eU.
Klrhangrnberamt, OSM m. IftMh mérv. tl. Tekintet ae ur I Alnlimtt hméielten kér é ena magot ae Ov valóban knanaan ée kitttnÓ labda aanlH* KI nam •ma\'aaatbntim lagongjobb aiie meréeemiet klMeenl esna inbéneenS érték » . i tt ée aeokat aknl een eikalmnm ijfHk, a aaenva élknak legmelegebb in fogom ajánlani. Bna bálairatom tatsaéeeaoriatf kaannálénSr« éat enaa nal hlbntnlmnnnm. Taljea ttaetalettal Ilahn Ignáea.
öoteabdod. K-lbaah máltait, HaOéele 18M nktóbnr S^n.
T. ar Felkérem, mliiirtiit ea te tlitein Inbdneaubéi egy eaomngot I doh enni láléinl eaivaaka^ék. Oeakls aa te meéélatee lebteeaai nnk kflmtebeiem. kogy agy gyomorból tél, mely engem 6 évan át gjétéit, migaaabatekém. Kaoa labdaceok nálam lubeum fognak kifagyni, e mid&n legforróbb bíluleimmet klNeaem. vágyok tíaateleUel Seriaki Anna.
BürnkaMalpfilipr. ^
O.-tól Bregeaabea, »/» ivog i frt 80 kr., fél lve« 1 frt 40 kr. •/« üveg 70 kr.
Aneritaí kdsz?éajkenfics. sr*
legjobb sasr minden kftnvéayes és seanss á J||f jj||«I b^ok, n. m. geriacagybántalom, ^^JJJJJI JJgJ^,
Taiuckiiii hiuleijin,^^
tora éta vlemsnsyi ksisftvcnatd easr ké-aött orvoook állal a legjobbnak oUamorto. Igy elegáas nsgysnolouoévol 8 frt
StaaéM taaártél. Ütés és snnrás által nknaott
nt&. MM. aijraiü., id.p» fogfMü,\' •zizétzz"**"\'
ünpl ciodalialiai, .^íJoíf L^"^ 71
Bslrlok k W.-ta
Fanbaiuai Xr^r Ifiiltilm tintliM tm- .
Uált webro, mint legbiatooabb easr olis- rosss ímhsth misdea kévetkonméayei, a. merve. 1 köceöggel 40 kr., bérm. 81 kr. j m. föttyjáe, esédtUés, gyomsrgteos, gyomor
*ftií ItjwmuiMJi! Zrzr***
mm gyomor- ée bélbetegoégekaél. j ^ ||ft fct>|rttí léesilméajfbra kivil
HiNipr vau Hor ITJZ \'te^^pJíríSXi
liter SS kr raiktáiaa vanaak és a kéonlstksn netán nem
(lalvva haleam frtrksfer J-tfil kitin8;iov«k gyorson éo (dósén migsBerentntaek. — UlIfld üülMl, east golyva ellen. l;fotáa megianéeléssk a leggyoiasbbaa ess-Ivog 40 kr., Mrmmttvo tt kf k8n6ltotnek, ha a nésadssosg elére kftl íetik;
Plnl annanjo (prágai ceöppek) Paarkafar »«pbb megreadeléssk stAovétnlM kiMsé-bltSruSbUGld l-m megwnwtt gyomor. |aek.
IS? tóSÍS\'t^ Mik aiak t.klelSeték, malyak
oOon mm bánlensr. I Ivog SS kr. méúSSytmHUM a Psorkofor Há*
utiM, rfflia
hnrat, rsksdteég, ellen. Igy Ivegooske bérmentve I frt 80 kr
otyae lobot fotelé rérli silobon vas
allráasal éa aladan
iltaJáxia- c-jt^tB alifással
saaai^7^ liátva.
köhögée stb.
50 kr., 8 Ivog Védve védjegy állal. Véd[}sgy stánsása má* gornaa blstettetik
PonrVInínr I 99ÓntHré$almHÖOtdenen*******
rbClUülCI Je Bécs la, Singerstrasse 15.
i
Nyomatott Yinchel Fülöp laptulaidonoenál Na^y-Kumtsán 1899.
Huszonhatodik évfolyam, n. szám.
huklIltlNI : VároUim «|ill4t riaokal ril«p kliajri-karaaMMhaa
y .urkHiUtal 4rUk«inl Ithll napaa-klil d i. «—t irt kid
Ida toUmmlíi a lap aaallaail r«««r» Toaaikiiaö lafdaa kAiliatüi.
Kiadóhivatal V&ri>üh*rkptlnl: AWA.i ^if.v, tíiuvy.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
mútuwtm ájui *
Kféaa lm It kanaa fIM-u HUm * ksroas (I M — kr Sa*jr«d*vrt I korosa II m M kt
VyflMlf )llllllll 10 kfl0str.
KlSSaatkaak, rtltaMihMtMn .naalkaadk tfaekal Hlíp kast- kan* kadMh* laltaiadlk.
Bé-».»i«ll•» tavalat aaak iaaart tatak Ml toeadaar ai
Ef yaa mám én M krajaár
Nagy-Kanizsa. Íe>í)9.
Feletfls szerkeszti): SZALAY SÁNDOR.
Vasárnap, február 5.
A jegyzékváltás ,
VnlóMíjo* jegyzfk-vdltd* folt/ a magyar par-lamenti ellenzék hküldö\'ttiei én a kormány hűtött a parlamenti béke Idryi/dbam A kiii-vetítő szerepet a dimHenmk vesirj\'érfiai: Sxlltíffyif Gsáky fa Andt<i»Hy műik.
A kormány UgntMii üzenete nagyon deprtmdhtiag hatott at ellenzék kiküldöttjeire t mott már ói a nagyon alapot aggotlalam merül föl töbh Mairól, hagy rx a jegyzék-válta* it {mini a, diplomáciaiak) nem vég-iő-jjbé majd egy minden békereményt tönkre-tevő hndiUc nettel.
At ellenzéknek legiihlUii odlatzábál mái: kicsendül a türelem oeuztettxég hangja. Tartalma killönben ez:
Sem az edd gi tárgyalások folyamán, sem pedig a jelenlegi nyilatkozatnál nem tévesztette szem elöl az ellenzék, hogy az ország legszükségesebb érdekéhek felkarolása és kielégítése mellett tekintettel legyen ama körülményre, hogy iiz általa melegen óhajtott megegyezés létrejövetelének esélyébe oly törekvések is belevegyülhesselek, melyek-
ének célját nem a kölcsönös megnyugváson alapuló egységes kibontakozás, \' hanem a jelenlegi közállapotok további fentartása l képezi.
A legnagyobb mérsékletlel fölállított kívánalmakat kizárólag a közérdek sugalta éb\' tartózkodott oly térre lépni, mely e te-Ikinlelben kifogás alá eshetnék vagy amely ja pártoknak akár önérzetét, akát*elvi tételeit I érinthetné!
Kívánalmainak nincs egyetlenegy pontja sem, mely ezen tekintetekkel ellentétben állana és ha ezen kívánalmak között a > Bánfly-kabínet lemondása ísj helyt (oglal, annak értelmét és jelentőségét azon körül-j mény indokolja, hogy az ö politikájának irányzatában és ennek gyakorlati alkalma-1 zásában élesedett ki azon rendszer, melynek j megváltoztatásától az ellenzék a közélet | bájainak eltávolítását váija és reméli.
Ezen utóbbi cél elérése indította az \'ellenzéki pártokat arra. hogy az Ausztriával ! fen forgó Közgazdasági kiegyezésnek elvfel-] adás "nílkül éa az ország törvény álul biztosított csorbíthatatlan jogainak az alkO\'j tandó türvényben leendő t\'ölemlitése és be-
ígtatása mellett hozzájáruljon azon megállapodásokhoz, melyekre nézve az eddigiek szerint immár nehézségek nem fognának fen forogni azon esetre, ha az* ellenzék kívánalmainak többi pontjai tekintetében á megegyezés létre jönne
Az elaboratum hangsúlyozza, hogy az ellenzék az egész vonalon tanúbizonyságát szolgáltatta annak, hogy aj megegyezés elé mind eddig semmi oly akadályt netn gördített, mely a tárgyalások megszakítására meghiúsítására okot szolgáltatott voiai.
A válasz sajnálja, hogy a kormány legutóbbi üzenetében nem ugyan azav. kban, de részint világosan kifejezett, töhbééleképeB értelmezhető és semmi garanciát nem nyújtó tartalmában mindazon kívánalmakat vissza* uta»itja, melyeket a közélet bajainak eltávolítása érdekében felsorolt az ellenzék.
Visszautasítja nevezetesen a kormány : i. A kúriai bíráskodásra vonatkozó éa a választási törvény némely részének módosításával kiegészített törvény feltétlen megalkotását, sőt azt egyenesen a házszabályok rendelkezéseinek nagymérvű megszorításától teszi függővé, dacára annak, hogy
TÁRCA. ~ -A művésznő.
Irta Korányi Berta
Micden reggel pontban hat órakor megnyílik a Rózsa-u>ca 10-ik azamu káz kapuja, "
Aa átelleni lőszeresnek et csalhatatlan idő-mérteke, a ki színié > akkor vizsgálgatja rozoga weckerjtt: vájjon mennyivel maradt el szegény a világ lolyásátó.
Ea ismétlődik minden, ugy mint tegnap éa tegnapelőtt ismétlődőit, az egy év előtti napirend.
A házmester ur méltóságának magasztos tu-daiabaj^laaeu léptékké: járja körül a tág udvart, miközben egy-egy feddő pillantást vet a szemetet őssaeazedő viceházmesterre.
Egymásután nyi\'nak az egyes lakosztályok, a a lépcsőkön vihogó cselédek iulkosnak, kelőkben fejes kannák, tálcák. Tüpörödüti vén anyóka nehezen vonszolja (él \'Aradi lest t-t «gy újság-halmazzal a hóna alatt, vagy egy-egy sápadt areu gyermekleány nyújtja be a legfrissebb njaágol a konyhába, vagy előszobába.
Lassankint benépesül az egész tolyoaó — és felölti mindennapi szárai I épét.
Caak a házmesterlak csöndjét nem zavarja nesz. A cselédség á mennyire lehet elkerüli,
szihia tompítja hangjai annak közeiében-és nyelvűnek csak az utcán engt>d szabad lo yáat.
Hegen lölaelt a nap ea pazarul szórja sugarait, de a házmeatertak ablakanak vastag függönyein mégsem balol b«. Ott rejtegeti lelteit kincsét a házmester ur, ott neveli, bálványozza, »ém t-a teli azt a tilos-orrú leányt, a ki bivatoti leaa majdan arra, liogy a világot iPlentö deszkákon legalább w lejedeimekei hódilsoo. Mert az ö leánya müv\'eazuö le-z. Művésznő! Igen az írsz. De nem ám olyan kősönsfgt\'* művésznő, hisz\' ol)ui ismer ő is akárlunyai, ki 1 írtért a harmadik emeleti szabómester csemetéit oktatja ; és olyan sem ám, ki a .Vidám kedélyhez" címzett kávéházban éjjelente az olt mulató hentee-és meaterieuényeket ismerteti meg a seneiroda-I lom legjobb termékeivel, hanem nagy, hiraa I művésznő, kit a világ megcaodál éa ugy bálványozza, mini ö moat.
Az ajtó elölli kaitkaban megszólal a kanári 1 édes csicsergése.
Ez már sok. Ökölbe szorított tenyerével neki i ront a házmester ur az ártatlan kis madárna*, | leteríti a kicsiny kalitkát nagy vörös asebkendő-jével éa önelégült mosolylyai folytatja strázsa-juijál.
Hirtelen meglel/ben a lüggöny : a kisasszony j fölkelt. Szabad már a lartna, a cselédek kedvük I szerint lecseghelnek, egy egy pajkosabb gyerme.-I csoport játéka is zavartalanná lesz, de meg a
kalitkában is tolytathrja édes nótáját a ki* madár.
A házmester ur elhagyja po-stjál és siet kisasszony-leányát üdvözölni. Félénken nyit ka a szobába és aggódva várja, inig a kisasszony megszólal. Tudvalevő az, hogy a kisasszony nem miqdig kel tel jókedvűen. Söt legtöbbször határo-sottan rossz a kedélye. Es ilyenkor nem ,o öt ingerelni, Idegesíteni. Atyjának alázatos >j* reggelt «-je nem egyszer ok ax idegeskedésre, mint ő mondja. Hisz oz egyik lökeiléke a Múzsák lölkentjének. Éa ka a kisasszony néha nagyon lul tatgy az atyjának tartozó liaitelel határain, Ö maga mentegeti a lányt: ,,Hjah művésznő I"
Istenem de sok büszkeség, boldogság, remény ség rajlik ebben a szóban 1
A kisasszony elkölti Ízletes reggelijét, Mig ő finom teát fogyaszt caviar-sxe etkékkel éa átUe-| ménytiyel, addig apja beéri egy jókora darab rozakeuyérrei s egy kia pálinkával.
Sokszor kapja fal az öreg éissakánkint a I lámpást, hogy sok elkésett lumpoló szobaufat ! beeresszen. Sok Int * potyog tényerébe; telik | azokból! Zsugoriskodni meg. épen nem szabad.
M<Q{ \'távozásra keaaú a kisasszony. Az öreg, tud a már kötelességét. A konyhából behoz1 agy I béna faszéket, oda támasztja a \'maga* polchoz ; nagy néheaan lelni • *ik rá. Vastag porrtfteg lepte | be az olt felhalni * itt könyveket, lapokat. A
Az egyedül eliauert kellemes ízű, lermé-azetea has-" h íjtószer a 2
Ferenc József keserűvíz
Aliért is általánosan | kedvelne éa rendkívül népszerűvé vált. A biztos és tarlóa balásn Ferenc Jéaaei vizet 10 világkiállításon 10 aranyéremmel lünt» lek ki és egy bázlartásbau semszabadna hiányozni
Kapható: Rosenfeld A és fia és Marton és Huber áégeknél
t
Plilss-Staufe Ragasz, Doboz és Üvegekben
Arany s ezüst erem nel tSbbszSr aai Tti év ita ellsaisrt la(tartaaakfe> kitüntetve. ENNÉLFOGVA ragsiitMayag. Tlritl e d én j\\ék ragaastá^Ar* a la|ajáalaf^sakk
Kapható Alt is Böhm oegnél Nagy Zaalsááa.
Nsgy-Ksnis»a vasárnap
Zala 11 agám. (* lap.)
1899. február bő 5 én
ai ellenzék a házszabályok olyatén rmrinóját, mely a , szólásszabadság korlátozása nélkfll a sikeresebb tárgyalásokat elómoiditja, lojálisán megajánlotta.
i. Visszautasítja továbbá a kormány az ellenzék első előterjesztésének III. alatti réaxében a., 4., 5., 6. és 7. pontjai alatt felsorolt kívánalmakat.
3. Víssiautasitja a 8 pont alatti kívánalmat is, dacára, bogy a mindennapi élet, azt a kiáltó látványt nyújtja, hogy ép és; egészséges egyének oly esetekben is nyűg-dijt húznak, a mikor erre a nyugdij-törvény elegendő támpontot nem nyújt*
4. Visszautasítja az ellenzék azon kívánalmait is, hogy a közélet bajainak orvoslására legalább egy kötelező kormánynyilatkozat állapíttassák meg, mely a jövőben követendő kormányzati és közigazgatási működésnek törvénytisztelő és mindenféle erőszakosságot kerülő irányát biztosítja. Visszautasítja pedg akként, hogy ámbár a kormány késinek nyilatkozik arra, hogy a ggabadelvüpártban nyilatkozatot tegyen, ámde ennek szövege az ellenzéki pártokkal való megállapodás tárgyát nem képezné, sőt ezen szöveg az ellenzéki pártokkal nem is közöltetnék.
A válasz behatóan kifejti, hogy miért kell az ellenzéki pártoknak ehhez a kívánalomhoz ragaszkodnak. A megegyezés természetével ellenkeznék és csak kegyelem vagy diktatúra srámba menne, ha valaki a másik féllel az egyezkedés tárgyára nézve még csak megállapodási tárgyaiásbasemkiván bocsátkozni. Lehetetlennek tartja az ellenzék, hogy a szabadelvű párt objektív elemer a többi pártokról másként vélekedhessenek, mint egyenjogú másik félről.
5. A kormány visszautasítja végül az ellenzék azon kívánalmát, hogy a garanciának tartott indemnity törvényjavaslat csak a jövő kormánynak szavaztassák meg, da-
cára annak, hogy az ellenzék a többi három pártokkal sikeres tárgyalásokat folytathasson javaslatnak még a jelenlegi kormány alatt és megállapodásokat létesíthessen. A dolog
leendő akadálytalan letárgyalásába — tekintve azt, hogy Széli Kálmán ur a korona kívánságára szintén részt vesz a tanácskozásokban, — belenyugodni hajlandónak nyilatkozott és hajlandó ia.
Er$n visszautasítás következtében az eddigi tárgyalások eredménye akként áll, hogy a jelenlegi kormány:
I. biztosítani kívánja az ideiglenes és! végleges*" összes kiegyezési javaslatokat, to-
a költségvetésnek is akadálytalan letárgya-1 lását
II. Követeli az indemnitynek, közgazdasági provizóriumnak, horvát pénzQgyi egyez-
.természete szerint is csak az újonnan kinevezendő kormányelnők lehet hivatva ét képesítve felelősséget vállalni a létesite-> egyezményért.
A miniszterelnök eddigi állásfoglalásából származott bonyolult helyzeten segítendő, ajánlotta fel az ellenzék az- indemnity kivételével a föbbi három törvényjavaslatnak akadálytalan letárgyalását, a mit azonban a miniszterelnök visszautasított.
.... .... .. 1 . 1 » z «.i Aa ellenzék meg van győződve arról,
vábbá a többi három jwaslatnak és végül I. \' ," . . . \'
. u ,i.TÜ4i.n *t~~ )ilt J;i |hogy a miniszterelnök ezen állásfoglalásában
rejlik az ok, hogy a tárgyalásokban ö fel
aége egyenes kívánságára résztvevő Széli
Kálmán jóakaratú intencióval sem ulhatott
azon helyzetbe, hogy a miniszterelnök hoz-ménynek még a jelen kormányelnök alatti zAjAru]isa nélkül
a kibontakozás lehető i*4*!)™""; | módjára reámutathasson.
III, visszautasítja az ellenzék összes A válasz befejező réizében kimondja, kívánalmainak (a kúriai bíráskodás kivéte-jbogy az ellenzék a törvényenkivüli állapot lével) komoly és reális érvényesülését,\' mielőbbi megszüntetése érdekében kívánat-végül \' {maival a legszűkebb térre szorítkozott,
IV. hz utóbbinak fejében követelt a j mindent megtett, hogy ez az állapot mielőb házszabályok nagymérvű megszorítását. ; megszűnjön és mindezek dacára az ellenzék
Miután es beláthatatlan időkig húzódó j kívánalmai a kormány részéről visszauta-tárgyalásokra szolgáltatna alkalmat, az el. sitással találkoztak, a mi által nemcsak a
lenzék meg van arról győződve, hogy tőle egyszerű kapituláció köveleltetik, továbbá hogy a miniszterelnök az ő fels gétől nyert felhatalmazáa céljától és szellemétől eltérő eljárása nem a békéi megegyezés létesítésére, hanem csakis azon törekvéseknek megvalósítására vezetne, bogy a jelenlegi közállapotok fontartassanak.
Ha tehát a tárgyalások megkezdése óta I eltelt 22 nap eredménytelen maradt, ez nem I az ellenzéki pártokon mull
A válasz hangsúlyozza, hogy csak egy újonnan kinevezendő kormányelnök, kinek egyénisége nem képviseli a törvényteWnsé-gek és erőszak rendszerének folytatását, lehet abban a helyzetben, hogy az ellenzéki
megállapodásoknak, de a tárgyalásoknak lehetősége is megakasztatott Nem marad tehát más hátra, minthogy az ellenzék teljes cselekvési" szabadsága igénybevételének jel* zése mellett kijelentse, hogy az eddigi elő terjesztésekben fölajánlott alapokon kése most is — azonban minden halogatás kizárásával — megegyezést létesíteni, és még inkább egy újonnan kinevezendő kormányelnökkel tárgyalásokba bocsátkozni és sikeres megállapodásokat létesíteni.
A konferencia erősen hiszi, hogy aa utóbi uton mind a parlamenti rend, mind pedig a közélet nyugalmának helyreállta, mind végül a törvényenkivüli álapot megszűnése be fogna következni.
zavarják. Kellemetlen aa egészséges embernek ia sord időben, csikorgó hidegben a fuly onos kapunyitás, hát még a betegnek! De ő azért szótlanul viseli kínját, hls^gazdag jutalom
vár reá.
Leánya ea idén végez, még csak néhány hé választja el u utolsó vizsgától; aztán kiadják neki a kincset érő oklevelet. Hires impresszáriók hajba kapnak fölötte, túllicitáljak egymást;
kínálnak neki
■int hatatni kezd a lapok között, sűrű porfelhő sejtelme lógja el ekkor az öreg szivét. Számláikéi lel. Az öreg köhögni kesd tőle\', reszketeg gatja: ma tizenegyen köszöntek leányának 1 Müvé-keze találomra markot ki a kották kőzöl j esetének mindmegannyi hódoló elismerője. néhányat és a tőidre veti. Aztán leszáll a szék*) Délután a zeneiskolai tanár ad a kisasszony-1 rőt, felemeli a lapokat, vizsgáló szemmel nézi a 1 nak házi leckét. Közép kora, elegáns férfi, ki sok ákpm-bákom vonást, amelyen nem tqd el- jó pénzért szívesen oktatja otthon is csinos igasodni. Nehéz verejték gyöogyönk homlokán, növendékeit. A tandíj magassága a növendék A kisasszony bizonyára már nyugtalankodik aj bájainak minőségétől lügg, csakhogy aszal meg-hosszu várakozásban; szinte bajija éles pőrle- (ordított arányban áll, a mennyiben a kevésbé
kedő hangját. szép növendék fizeti a msgs-abb bonoráriumo\'. ezreket, tízezreket, százezreket
Nagy sietve kapkodja fissxo a lapokat, újság-! Itt. kevéssel is-beéri. Tökéletes éeganciája egy»egy művészi körútra, papirosba göngyölgeti és siet kilété. - | gent\'eman, ki tud a viszonyokhoz alkalmazkodni, Művészi körútra I A földi üdvök befejezése ea A kisasszony épp most igazítja a kissé tvlsá- és a különböző körökben mindenfitt othon van. a két szó! Mi e^y Napojeou világkörutja ehhez
Növendékei bálványozzak, a szülök dédelge képest! Szét vér és nyomor, égő lalvak jelezték, tik, szívesen látják mindenütt. Es szívesen tanul aa ő lányáéi, dicsőség, ragyogás lógja beara-nála a kisasszony is; hisz\' oly kellemes a nyozni.
tanulás, oly kellemes! 8 hogy bővebben kijosson Messze földről sereglenek hallgatói, araoynyai mindkettőjüknek a tanulás és tanítás élvesetéből, fizetik minden hangját. Boldog lesz, aki kifogott számtalan esetben megtoldja a kegyes tanár ur lovait helyettesítheti. De meg is rostáljak ám az órát. Oh ne te-sék roassat gondolni, nem aljas azokat, a kik a kiváló szerencsében részesülnek I pénzvágyból teszi ezt a tanár ur; de Istenem, Bárók, grólok, hercegek lennek! mikor annyira letke>iti a házmester>kisasssony Es Margit kisasszonyból mademoiselle Margu-ritka tehet-ége! Már mért ne töltené el itt éretté csöpörödótt házmester-kisasszony büszkén idejét, mrgétáemli a derék kis lányi lógja ssemléloi királynői méltósággal a bodol
Egy ssép téli nspon a kisasszony a oonzer- tömeget. vatAriumba ment. Csikorgó hidegben, a mikor azI Lassankint sötétedik a kályhában is; caak ide oda járó-kelő, alakok tűiig búzták fel kabát- ugy pislog a tfiz. A házmester aséiea ,karszéké juk galkijáL | ben est nem l&ija, nem érzi Képzeletében
A házmee\'er ur, szegény, kénytelen a kályha alakok rajzolódnak, mintegy megtestesített melleit ülve maradni, a mióta az az ármányos ábrándok.
köszvény befészkelődött fáradt tagjai közé. Esi Leánya férjhez megy. Kétségkívül legalább sedvenc betye. Itt fii ő naphosszat, hisz az gróf veszi el Kaatélyiyat, várral rendelkező vaté-éjszakák njugalmát a folytonos becsengetéaek ságos, igazi grófi Aatán 6 is ott fog lakni Báty
gosan fantasztikus kai <pot a fején, makrancos hajfürtjei ma nem elég érdekesen bújnak ki a kalap alól, ez nem lokossa jókedvéi. Haragosan rivall az öregre ! Ez mélyen leborgasztolt tövei, bünéoek teljes tudatában meg csak meg sem kísérli a m entegetftdsést.
Aztán megindnlnak. Szótlan mindkettő. Elfll a kisasszony cilra divatos öltözékében sneidigan lépked, karján fires zene-mappája himbálódzik.
Végtelen kecseséi fogadja férfi ismerősei köszöntéseit.
Mögötte aaJtreg ember nehézkes lépteivel. Hóna alatt szorongatja a hangjegyeket, szeme szüntelen a távolban "révedet s ha a láthatáron egy ismerős fej bukkan tel, lázas leszOllséggel várja ; vájjon a tisztelet raekkc ra kifejezésével lug e tej tulajdonosa lányának köszönni ? Mert hogy köszönni log, köszönnie kell: szt bizonyosra veszi. Es a szép—jövőnek valami csábos
Nagy-Kaniua vasárnap
A Pplgári-Egylet közgyűlése.
Véresőnk legrégibb társasegyesülete a Po\'gárt Egylet lebruár hó 1-én fiMfsiá Ferenc nlnök elnöklése alaU é» a ugok élénk érdeklődése mellett tartotta évi rendes közgyűlését. Aa elnöki megnyitó után Knortmr György titkár (eloltania a* válautmány jelentését) mely köretkesöleg hangtik:
TutítU kötgyüUi!
Ma XT áve, a sitidén slapsuhálysubta kötelességünknek megtelelendő a polgári egylet t, tagjai előtt jelentéstételre jelentitestünk, as akkor
Zala 11. skám (S. lap.)
1899. február bő 6 éa
Egy réstletet ebből válautmáaynnk vállalt magára, smsnnylben egyletünkkel rokooatenveaő alelnökünk indítványára elha ároststott, bogy a céljaikat tekintve egymáshos legköselebb állónak talált 8 társus egyesület t. i. a nkanissai társaskör és polgári egyletünk egyesítésére néave a bevasatö lépések megtéteasanek.
As eljárás erre iiésva folyamatba ia vétetett
aenek a este! stemben a ssersődés öaaaaa egyék pontjait betartani magukat köt el esik.
Minthogy srtmitAsonk saerint aa által iőva4»» lem csorbulást nem conatatáltunk, a bérlök sasa kivtnságát teljesíthetőnek láttok s s ssersödésoek ily alakban átváitostaláUt elrendeltük.
Ily stádiumban van ma vendéglöt kérdésiek, a ha sikerfllend első sorban egyleti tagjainkat
s mmtbogy ugy a két testület reatéröi kiküldött nagyobb érdeklődésre serkenteni, agy kilátás
bitoltiág tárgyalásai, valamint a válaaslmányok legyaékváltáni a mutt hét folv mán megjelent .Zala* cimU lapban égést terjedelmükben kósAlve Isitek : — a réssletesékbe bocsájikosni esultai feleslegesnek tsrijuk.
Feltéve azonban, bogy vannak egyleti tagjaink
ebaaltnak jelzett év eseményeit mint nagyréatben közül olyanok, akik ezén ügy lefolyásáról tudó-
kedvezőtleneket voltunk kénytelenek ismertetni, mással nem bírnak; záradékai; megjegyezzük,
éa sajnos ma sem vágtunk azon helyzetben, hogy a bizottsági tagok többsége aa egyesűlé*
hogy javuláat konstatálhatnánk, minek oka regs- mellett nyilatkozott; mindazonáltal azonban a
ben a tagok létssámánsk apadásában, részben a társaskör választmánya u eren álláspontot
a veodégtöi Ötlettel járó kedvesötlen bérleti vl- csekély eltérések következtében nem osetván, aa
azónyokban, — a ne méltóztassék rossz néven venni egyesülés elöl elzárkózott
ha azt állítják hogy — tagjaink legnagyobb réssé- l<agtsrhesebb feladatunk volt a lefolyt évben
twk nagy mérvű közönyében is keresendő. j a vendéglői üzlet lentartása.
A tagok számának apadását el enaulyozandó Ugyanis aa 1897. év végére állott be azon oly módozatokról gondoskodtunk, melyekkel a körülmény, bogy as sgyleti vendéglő bérlő nélkül
s szaporítást maradt s minthogy ilyen nem lalálkoaott, kény
további apadást meggátolhassuk s mozdíthassuk elő.
Erre nézve jónak láttuk egy aláiráai ívet kí* bocsájtani ások részére, kik 10 forint tagsági dij melleit belépni óhsjtanak; — egy második aláírási ivet pedig ások réasére kik eltekintve attól hogy 10 frtos tagdíj melletti tsgok is leesnek — mindaddig mig a jelenlegi körülmények kedvezőbbé nem válnak as eddigi 16 frt tagdíjat tovább ia Aaetik.
Ezen eljárás máig ugyan még kevés ered-énynyel járt, de minthogy esen ujabb tag ■ keletű,
lehel arra, hogyha nagyobb eredményt nem ia, — de a jelenlegi megállapodást megtarthatjuk
A midőn még bejelentjük a I. közgyűlésnek bogy a mull év áprilia hó 4-én tartott\'kösgyS-lésben nyert mefcbisáa folytán egyletüok volt a. igen tiazteli alelnökétől a kertünkkel kapcsolatos területet 3810 írtért megváaárollnk. a tulajdonjogot az egylet javára bekebl estettük, a vételárból ajándékképpen juttatott 1000 frtért \'Hő köszönetet nyilvánítottunk és a szükségessé vált 9000 Irt kőlcaőnt lel vettük: — áttérünk aje sa-Iesőnknek szintén tárgyát képező siatiastikai adatok ismertetésére s tisztelettel tudatjuk, hogy aa év elején volt *60 rendes éa 26 kültag; belépett as év folyamán 10 rendes éa 3 kültag, kilépett 60 rendes éa 8 kültag, marad az év zártával 210 rendes és 90 kültag.
As egylet vagyoei állapotát a lefolyt év végével Összeállított zárszámadás éa mérleg tünteti ki — azt következőkben ismertetjük.
(Obmlatík a séf—éledés ás mirltg.)
telenek voltunk s házilag leendő kezelést igénybe venni s üzletvezetővel szerződni.
Ily módon vezettetett az egyleti veadéglő a lefolyt egész évben, de sajnos minden erömeg-fsssltés dacára as la veaztsséggel járt, a az év Könyvtárunk a lefolyt évben a költsegvetési-folyomán 1 üzletvezető lépett vissza okul adván N engedélyezett Csszeg lelbasználása mellett 77 a nyujtotl jutalék elégtelenségét, mely pedig már | kötettel sasporitUtván, ma sz össacs kötetek
a tehető legmagaaabb százalékban lett résaükre ... , ,.
- s , A -n----» \'■» " ■ *■- befejezzük. a
köszönetünket
száma 1888.
megállapítva A midőn ezzel jelentésünket
A Isgssoru\'tsbb helyzetben volt már vendég- JfiK , u «
Jönk A*e a midőn a lefolyt év utolsó óráiba*l;\' ^ *
1 \' [selmával vtsssa asm éltünk: kérjük részünkre,
valamint a számadók részére a felmentvényt
\'! Drozovits és Horváth vendéglős Uruk 1600 Irt
kább megerősíti ama régen táplált tapasztatokat, bogy városunk közönsége a tömörülés helyett — melytyel egy egészséges társas élet megteremtését segítené elő, s melytyel a közszellem emelésére — és városunk fejlődésére szo\'gálhatna — in« kább a széthúzásnak hódol; mi — ha a már sajnosán tapasztal! arányban tarjad — a»ok, kik
lére jelentkeztek
Az ajánlat kedvezőnek igérkesvén, a ssersődés nevezettekkel megköttetett, kik sz fixletet továbbá sa ital készlei és felszerelés nsgyobb részét I. évi január hó 1-én át vették.
Már már aat hittük, bogy a velünk folyton játékot ütő sors rajtunk megkönyörült, s az
megadni.
Nagy-Kanizsán, 1899, tebr. 2.
A rtUossteday.
rövid idővel ézelött egy közös és szórakozási j^üzlet bérbeadhatásával gondjainktól bennlnkst nyújtó lödéi alatt gyakran találkoztak a üdvös megszabaditolt — a midőn agy szép napon azzal dolgok fölött cseréltek észmékel: — csak hírből! álltak elő a bérlőtársak, bogy a casinói játék-fogjak egymást ismerni. jövedelem nem talel meg as ő előirányzatuknak,
Nagyon természetes, bogy esen már majdnem s a differenlia oly nagy, mely után biztos bukást megizmosodott növényt nehés volna egyszerre, jósolnak maguknak. Kívánságok lakát abban létestül helyéből kimozdítani — a kiirtása cuk nyilvánult, bogy a játék pénzeket szedje maga részietekben történhetik. az egylet s bérősszegül csak 600 Irtot Kzethas-
Ssiklán épült büssks tornyos varban! Vagy talán Ezt tehát leánya irta bozU Mit jelentem ez jobb vo na kastélyban ? A magas sziklái öreg a szokatlan hang r tagjai nem bírnák megmászni! Eh neve\'seges, Leánya nem így ssokta öt megtisztelai. — véu bohó! Hisz van a grófoknak hintójuk, De mit irhát neki a lánya! Mért nem mondja háta* lovuk nem egy; — nem log é gyalog járni, el sz-ival ?
Mágia jobb less ott lenn s szabadban, ott köze- Lasunkint kibonlakoanak a sorokbél u lebb less Istenbta, a kit ott dicsőit ezért a kiváló egyes suvak. Érthelelién, különös a mit ez a boldogságért. Ott nyugodtan, kényelmesen log leány ir.
é\'ni nem parancsol neki senki, semmit, sőt ö fog ott parancsolni. Egy egész szolga had forgolódik körülötte, lesik minden kívánságát, pipáját illatos éohánynyal tőlük meg.
A Rózsa-utca 10-ik szám kapuját pedig nyi« toga*sa más, szedje s hatosokat más, ne öl
Végképpen elaludt a tüz Dermesztő a hideg a szobában.
Halkan kopognak u ajtón.
As öragj kinyitja: egy kis lány levelet ad át aeki.
Levél! Neki!
Ki irkát a neki? Nem is nyul hozzá : majd efolvaau a kisasszony, ha hau jón. ó ugy sem látja már a belül.
Este van.
A kisasszony még nem jött meg: pedig itt bon kellene neki már lenni. k
•Szerelem\', — >tanár ur«, — •azökéa*, — .lemondás a művészi dicsőségről\', — .bocsánat" Megbolondult ez a leány 7 Mert bisooy ép észszel nem irhát ekkora bolondságot, az világos I Talán cuk bolondot akar ütni öreg apja ősz léjével ?
Újra éa újra elolvassa. Nem hiu szemelnek I Közelebb tartja a lámpához és ott betűzi végig a rémes levelet.
Es bizony mennél többaaör olvassa annál világosabban érti.
A sorok, a betűk, s suvak chaotikus törne-léből lassankint kiveszi a keserű érteimet
Ezek sz idegesen odsvelet\' vékony szarkaláb betűk megannyi lŐMzuráa as ő Ip^zYárnTk BundSlntai
Lesújtva hanyatlik vissza (reg karosszék ebe. Megtört tekintetét kutatva, keresve jártatja végig a szobában.
B^youn valami müvéupártolo logja ma- J* —
I Hercegi. — grófi vő helyett ocsmány csábító. A művészi körül: gyalázatos aaőkéa I Kint sürün havazik. Nagy hópelyhek szálin-góanak a hideg levegőben. Vastag rétegben lepi be a tinta lebér bó a tőidet ..
Nyílsebesen sikamlik tovább a könnyű szán. Szökésre pompás idő!
gánáL Mert bisooy sokan ismerik már öt Meggyqjtja a lámpát Talán nem ártana est a rejtélyes levelet elöl vasai ? Időközben megjöhet a kisasszony és tudja Isten, talán valami örvendetes hírrel lepheti meg.
Tétovázva bontja tel, odatartja a lámpához, -hogy eloivaahaau
Mir a magsaólitás is megdöbbenti. • fcdes apám.\'
A kösgjüles minden botsászólás nélkül tudomásul vette a válasatmány jelentését éa saaal kapcsolatosan a sársUmedásokat, eltopdta a jövő évi költségvetést, melynek keretén bettl a rendű tagok évi járuléka ismét 16 lonntban, a kültagoké pedig 10 lórimban állapíttatott mag. — Az egylet jelenlegi tissta vagyona 27809 Irt 01 kr.
Kisorsolta ott a kővetkező 10 kötvény: 97, 686, 281, 493, 69, 674, 78, 282, 147 és 6 aat-muak, melyek egyenként 90 forinttal váltatnak be.
Élénk vitára egyedül a válaulmány aaoa javaalata szolgáltatott okot, mely szerint a válaulmány mégha almaztasaek. hogy az agylet ingatlanából — ugy a régi laképületet, mint a kennek egyik részét — tekintettel aa egylet mostoha anyagi helyzetére, a közgyűlés jóváha-gyáUn ak leutartásával, eladhassad — a választmányt esen javaalat tételere aaoa körülmény indította, hogy az eladás által jelentékeny kamatmegtakarítást ér el. — A vitában réulvetlek: Eptrjety Sándor, fmU Lajos, dr. Schwm* Adoll, I HMff Gusztáv, Srnmmtr Náthán, Héemk Leo és HtUvax Frigyes. A jelenlevők többsége csak a régi lak épület eladására hatalmaata lel a vá-I lasztmányt, mert a kertet mint egészet lehetőleg megtartani óhajtja.
Kantán megejtetett s választás a következő. \' eredmsnynyel:
Elnök dr. Bsnisik Ferenc, alelnök Oasterbobar | László, titkár Eperjuy Gábor, ügyén dr. Ro-senberg Mór, háznagy Sebestyén L -joa, gondnok | Dénes Sándor, köoyvtárnok Dobrpvits Dez<ő,
Választmányi
íagok : Dants Kálmán, Faits Lajos, Lengyel Lajea, Vécsey Zsigmond, Miltéoyi Sándor, Knortasr György, dr. Tripammer Rezső, Tripémmer Gyula, Viosz Ferenc, di. Oroady Lajos, dr. Bartka Gyula, Szommer Kathán, Keller Mátyás, Grünhut Henrik, Plibal Ferenc, Remete Ő«a, dr. Kin Ernő, Csesknák Miklós. Számvizsgálók: Fábiáuits Ignác, Vidos Jósul, Ktufmann Adoll, Horválk Aulai, Reinitz Józsel.
A választás eredményének kihirdeteu alán Fifcasjr üsigmond polgármester nagy tetuésul fogadó t indilvanyára a közgyűlés elismerést és köszönetei szavazott Knortur Györgynek, ki 20 éven át előbb mint pénztáros, utóbb mint titkár
Nagy Kanizsa vasárnap
V ;
kiváló tevékenységit felleli ki 11 egy Itt óránkéban át jelenleg egyéb elfoglaltsága rolnii kényts-Itn volt a riadt tlutaégröi lemondani. -A kösgyüléi aa alnók élltlétévtl ért véget. Etta 00 tcritékft (ártatvaotora voll.
Varwi|l naptár fibrtii Ml As Utalásos ■aakbképtS •|]M«Ul Jsliuss •dél;*. „ t-t* Htarir fczl
HÍREK.
— ültetné* A ssls-egeritégl pénzügy igaagatotág HiM Henrik saia-egertMfi lakót (abökeretkedelini Iskolái végsőit tanulót a sala-agenaegi m. kir. adóhivatalból dijialtn tdóhlvattli gyakornokká nevtsle ki.
— HaitM«| nuipf Uyula, a helybeli Rolchónfold Gyula oóg kötivvolrtjo, kedden délelőtt kötött hásasaágot Irais Matild kitatMonynyal, özV. Wetss Cerilla leányával.
— MAvaieKfereallAi. hífktr Ferenc, as •Osztrák Hitelbanki trietstl fiókjának llutvlse-löjo (Fiieher Sándor HiO nevét belügyminiszteri engeiWlylyol >Székely«-r» msgysrotltotta meg
— WI«Mlr« a Istllékhti, Fabr. B án liiittlgett Wlttaiet iilőlt ai állatni lauiiók át lanitónök testülete, bogy megkotnAnje neki a taailok érdekeéri való fáradozását. de különösen, hogy megkOntoniék azt a meleg btngu leiratot, ■ily ben mtiigéri, hogy *« átitmi tani\'ók ésta-aiionők legközelebb t XI. ttztteti oeatályb* htlytsltlnek.
A tamtfk t tninianer elfvadó-tubájában gyülekeztek; kö<ftltük voll a«án»t vidéki is. A mire » miuiszter megialent a* üdvil/lö t.ui\'óstg kö\'A\'l, nílntery 800 lanitó «« Uaiión\'i gyűli egybe.
Ko/maLtizlóai állami isnilók egyesületének | elnöke üdvözölte a minisztert.
At éljeoaéatk cti.lapsllavtl Wlaaaies (Íyula l közoktatásügyi miniszter a köve k*ső<eg vftlaazolt:
l.en naaielt uraim é« hölgyöm*! Mindenekelőtt igaz köszönetet nto>ido. azokért s meleg üd- j vőalo szavukért, melyek. — mint a szónok ur mondotta, — mindannyiuk nevében han.soii felém, Nem kaphat ez ember szebb iuta\'mat inun-1 kájéérl, mint as elismerést ét épp ezért esik nekem ígen jól Üdvözlésük. Kultúrpolitikám min. denkori vezéretillsVa volt u magyar tanerők társadalmi pozícióját oda emelni n bova az illetékes. Bevallom, luisszn viaszát körülmények közöli volt s magyar tanítóság, »ok idein nem b usüilék meg a mag) nr taiilóaagbtn legfooiostbb nam> aeti érdekünket, dt a tereit* m, hogy ts öank tortán lordul meg a batt torta, épp t/ért <> iaden I tőlem telhető erővel ipt\'kodtam tz <>aök helyzeten, • javítani llaiig-nlyo\'om, hogy nesi t p»na a*.! a mt a teaitónál megkedvelteti a pályáját, mert t kiben ninct meg az ügyszeretet az aobaaem lett |ó taniló, hanem a ki I szereti hivatáséi: a ki megtsdts becsülni; nagy > vrepe lon\'o-iázát; ez lesz at igazi boldog, | megeleg\'dett taniló; de gondoskodtam a< onők i anyagi helyzetéről, hogy lá-sak a meiánylásl éaeliamerett, t mit a m»gyar tanítóság igazan megérdemel. Még egytzer kötzöiiöm tnagjelenésü-ket, tártaik meg lelkesedésüket h magyar tanügy javéra tovább fs! Isten áldja nieg önökéi I .1
Z ijoa, lelket éljenzés hangzóit le a miniszter ] szavaira, s ki tőbszöröt meghatláttal köszönte | meg az üdvözléseket ét vn<atért dolgosé tzo-■ bájtba.
— Ki»na»gj I G/ala trmrlése. Csil\'ör« I tőkön délután érkezett hsat Somogyi Gyols -liQltl teteme, hogy másnap ötök nyugalomra helyezi lessék ott, hol oly aok szépet és ktssooaar műveli é« hol annyira szerették és becsülték. Pénteken ismét éa aajnot: moti utoljára népesült meg Pallin Somogyi Uyalt tiszteletére. Ott lát> tnk Zaltvármfgye előkelőségét élén dr. gról Jankomh László lőispánnél, a jó barátok éa|
Zala 11. szám (4 lap.)
lltzielők nagy sokaságéi. kik ellőttek, bogy utolaó Isiinbozsádnl mondjanak at oly korán U váiallanal tlbunytnak. A gyáazoló oatládhoz éa bírálókhoz méltán sorakozik Nagy Kanizsa város kőiönség* li, mely agy önzetlen, igás jóakaróját vessteds el Somogyi (lyuláisn, ki min* dm alkslommtl igssi lelkesedéssel küzdött vá» rotunk érdekében. Két koeti t»l|tsltli voll s szeretet vlrágnlval, dt ö még ennél ia tobbti érdeme t. A koszorúkon s következő feliratok voltuk: ***
FolojtliOtöilen Gyulámnak — sírig sújtott nojts \'—% A legjobb édes-apának — \'Gyula,
— .S/eraieit ftlejlbeittlen édes ipánknak — Tóul, Clsai, I.tns, irma, Piroska. — Felejthetetlen tooaének — Ferkó ét Lajos. — Ke.«jt listádéit rokonnak Jetten-zky Árpiid. — Szeretett nagy bátyj<knak •• Mariska ét Irmus. — A legjobb testvérnek — Anna. — Viszont látásig — Ida, Mariska ét Nándor. — A mi leleji-betitlen bsráiunkmk — Ot>o ét Mioi. — Tiszie-let jeléül Votf Lajos é« eaa ád|a — A jó barátosk
— Furkó. — Szüreteli Igazgatósági tugjántík — A a* n>inegy«i gtudtiaágl takarék pénziar H. T. Nagy-Kanisa«ti. — Hstrtieil tagttrannk t
i nagykanUaai taktrék pénsiAr. - Felej hetetlen I i>srsiuaknsk, — Oazlsierétivéi |«léOI. — Utgtr iUltyaón K>ek. — A legösginláb gyét/ j-MI -iTiattt\'aitm (aléül Tóth Sáudor gasdsllatt, — I Mély réatvei* tt tisgitiele jtléQI — (irtinhut-család. — Yias\'elat |tUul — W-istr Jós>af.
A esalsd gyátijtltntéM ts ;
Ozv. S\'imogvvíri Som.i;»| It.uáut stületell I Vaadinyel Vaadéuyei Kle.neninyi t »..|ú\', ugy i kiskora gterm^ksi Antónia, Klementina, (íyula, i Karolina, Iripn és Piroska, valamint usivt-rei Somogyi K\'r-i e, Mária, Ln; t és Anna férjezett iVazdenyti Bélúné nevébeu iájdalomtól ím gtort szivVei tud óink lorrón szni etett .tériének, ió lédea ilyiukntk éa i/eretelt |e.|vérjiiknek 8>> mogyváti Somogyi liyultnsk loyo e<l január , hó go-ikén faradbatatlsn tevékeny eleiének 4(5-jík, boldog háms-ásansk 10-tk Qrében (tardone-Riviérán ».\'lwt^óUilidé*hnii| i .nét-t váratlan e -hunytat. K"|i l\'alinlian, IHtW. fibruár bó 1-en. A ts re el HUgyula őrködjék emieke lelett!
— Aranylaboilntitai Bitksiág es ma naptag. mint a (eltér bolló. Lansvittn mégis megesett, — t község jó Szántó Jósai bácsija cselekedte meg Ősz hitvesével\': Smidl Erzsébettel együtt. Üdvözölte őket a község nagyja, meg as apraja. Szorgalmuk atép vagyoni szerzeit nekik ; a józunság meg hot-zu éldel. Nagy kuruc leli ss öreg. dacára, hogy az Ősök Poroszországból származtak ide. r- Vagy tizenkét evvel ezelőti elvaazletlt iáló-képeateget, hanem azért eil.oma-lyoauit izemmel is olt sUigótt-lorgott tz tprótág \'körül. Kél éve mult, bogy (elutazóit lindapetire, dr. Siklós<y (íyula, hirea tzemorvoaboz.
L-— N\'tvsngos tanár ur, kérem fépen: meg-] lehetne rep<rá ni a szemeimet V Hálálom. I sióit sir in iái ni azokat, skiz szeretnek.
— Hogj 4. edea öregem; caak türelme legyen, ! mert tz egy kictit lattan megyen!
— Nisyaágoi uram, a Karcag uraságnak, ot< > Nagy-Kanizsa videkán sok birkája vau ; de az ; egész nyájban sem taUklui annyi türeimel, mint amennyi énbennem lakik. Aa élet m«gt imlolt tűrni, tzenvedni.
Itt, a szemészeti osztályban került össze a monori kántortanítóval a jó őreg ur. Amannak it szemén végzett igen kéuyes műtétet dr. Sikloiiy. Meglátogatta az örrg Szántó báiyól, t). szám szobájában.
— Hát kedves taniló ur, miért kerülünk mi ide, egy ledéi alá ?
— A monori \'hmárban kórvadáisat vot; a nyúlra lövök; a puskám csöve megreped és egy szilánk as én szememet érte, kedves Szántó bácsi.
— Ej-ej! kedvet tanító ur, ön akk ir törtet-mes bakot lőtt.
És jóízűen mosolygott dr. Siklóaty is őreg, meg s fiatal pacienten.
A jó Szántó bácai nemcsak jó gazda, de
1899. február bó 6-én.
gondos családapa is voll. A legidősebb fltr: Gábor, a gazdaságot kezeli; a középső Aa : József, — ki Nagy-Kanizsán it tsnárkodrtt, — most Rozs* nyón lögymnásiumi tanár; a legifjabb fia; islván, az meg róldeák nagyközség jegyzője Csanádvár-megyében.
Hzrvböl kívánjuk, bogy a derék öregek megérhették s gyémántlakodalmát it 1
— Katiké-bá\'. A mi mólitiágaiuk leg-többaaör sem kifogástalanok. Az igazi kedélyee-ség csat ritkán bonthatja ki teljeaen tzinet\' szárnyait, ott rejtőzködik szerteszórva a fényes bálteremben s komor formásig egy-egy kel e-mellen foitjt. Ez s klikk, mely nehéz mozgáin mere.r járásával sötét sávot vet a baliviny, kedvit rózsaszínre. Korlát kell mindenütt s megcsinálják. Miért ? Ezt nem merné egyik sem megmagyarázni. Arisztokrata uinos nálnnk, előkelő egyéniség néhány, de sok a — gazdag ember. Ez at 0 egész érdemük. Szó sincs róla, gazdagnak leani kellemet dolog, de euiheriuk lenni — hiliét. M\'gbocaájths ó hibája sokaknak: hiszik hogy sz érthetetimi büszkeség ét a fettes gőg kv\'Ijflkálhat csak valakit előkelőségre. No itt már többel it tettünk u luegbocsájtásttál; szánjuk ts ilyeu gondolkodási és e\'/y e őppet S4UI Irigyeljük ts ö világokat. — A >Polgári Egyleti csütörtöki bálján szinte kutitvi kerestük a mulatságok elmaradhatatlan mogorva, sö\'ét foltját. Szokatlan volt tz első pillanatban, valami hiány<ott: a klikk. Izgató t az első percekben t hiányt, de ttlán akadálytalanul szétömlött valami kedves, tiszta illat a villamoslámpák fényen. At izga-loin e-ak a félt em jele vol\'/ hátha megjelea. Nem Jött. Csupa fehérség, csnpa aam. Soka ilyen fesztelea, kedélyes mulatság nem volt abbau a nagw itre aben. A kaliko-toálettek egyforma szi eibe aziute belekáprázoii a szem. Jó példával maga a rendezőség járt eiü ; pilla-nalról-pillann\'/tf lulenzivcbb erővel fokozódott a vidám hangulat, a S/.Unór.i atáa pedig ujait kedvvel folylttlák t ma! .ils&got, A terem egytterü, de/iugyon kedvet dekorálása mindjárt kedvező szeszációt ke te<L A parkett közepén remek délszitkl növények enyhe zOld színén pihent meg t szem. Ezzel egétz tu formát adttk annak t nagy teremnek. Ez alkalommal Ttrmti Tóni zenekara játaa tt t ngy látszik a közönség régi kedvence visszatéri ismét a bálterembe. Megbódiiotta as első túrnál mtr >z ifjúságot ét mindvégig láradh itillmal, jókedv* vri játszott. 0 ia Örült, hogy elfoglalbatt i regi helyét a a láncosok csak nyerek vele. Az elaő negyeit hátvau nyolcpár láncolta. Jelfnvollak : Bartoa Bélánó, iLtriua -Szidi, ÍJjicnyi J»zatiaé, Utráa Ontztávne, Dar.it Vilma, Eltér Mici (Pécsi, dr. Fábián Zsigmondné. Fiálovics nővérek, dr, Fried Ödönné, Győrffy Jánosa-*, Uirsebl Olga (Kis-Bukov.\'C), ller.inger Olga (Csáktornya), Balvas Oyaláné, Hilvzx Frigy estié. Hn-kfus Mórné, Iloffmanu Józai ei Lilly, tV»-ka Etel, lluc\'satedi Aranka, Hirscbler Aibcriué, Uirschier Paula, Jauda Káro\'yué, J.inoa Margi, Juhász Lujza, Kulifayné Vecaay, Amália. Kohn Ado fué, Kaorta-r György né, Knortzer Paula, Kaafmann Mórné, Kaafmtnu Sári, Krizaáa Miktósné, Kraaaz Mirkusné, Kransz Józsa, Kohn KAzt i VarőeeJ, Lichtsehein Pálné, Mair Józsglné, Mair nővérek, Mniituanó Józsefné, Mantttauó ínővérek, Mty nővérek, Münz Szabina, Nóvák Slerbtotky Jó-.aa (Temesvár), Poredns Antalné, Pikély Uaattávné, Pikéty Aranka. Perko Eugénia, Helsler Szerén
i Budapest), Hu i ni ti Jótaefhé, S imuely lliarikné. SJmuely Olga, __ Ssommsr Náthaaaé, Somost Vdtn\'jsné, Stefáuvvic-i Írna, SUlér Aranka, Slerbeeky Smellena Ferenc ié, Török Aabrtiaé, Török-nővérek, Tnbolv Ida, l\'uger-Ullmtua E ekué. Véesey Zsigmondné Flálovits L*joanet itb.
— K#pvl««l4vá aatlAa Ugy halljuk, bogy ma falragaszok fognak megjelenni, melyen a vármegye alispánja jelenti, hogy a nagykanizsai t\'droíi kipvitdo-vilusztás f. hó 8-án, szerdán lesz.\'
— Tsnerstíly K»ttrkaa Mult hó 28-4n Kotor állomás vssuti tisztikara rendkívül szépen sikerült ^zártkörű tánceslélyt rendezett a vaauti
ni n
i, nagy képes vlágtörlénet fischel Fülöp
megrendelhető
hetenkint megjelenő 30 kros fűzetekben, vagy 8 forintos kötetekben ^ . könyvkereskedésében
csekély 160 havi részietek mellett NAGY KANIZSA^
Ma üT" —s Mulatvány ttsetei kívánatra ssivesen küldök ingyen és bérmentve. |
Nagy-Kani/aa, vasárnap
18U9 l>biuír hó 6 én.
vendéglő termében. A mulatságon mjndvéglg a leg-_ kedélyesebb hangulat uralkodott i a késé reggel " is caak bajosan tudta végét szakítani a ozQastlon vidám táncnak. A négyesekeket negyven pár táncolta. Jelenvoltak: asisonyok: Habica JAitehé, lierger ManAné, Khrenwald Déláné, Korber Jáooané, Kotlay l.ajoané, Kele (lyflrgyné, Foiha Qvuláné, U*v, Ndmy Antalné, Neumann Ijgosné, tlr. HAusai MAmé, Rónai Ijjoiné, Hsalay (iézáné, Oiv. SchüU lajosné, Rittor KArolyné, Leányok: Hollak Hedvig, Oöndöca Mariska, Korber nővérek, Habii* (iabrlella, Farkas Anna, Buszak Hegtna itb
— A mlülaater kttxltnrtr A vallA>-és kösnkiaiái-llgyl minUzter Horniy Kftroiy bárónak, agyhaiktrüleiűnk nagywlvű pütpökének
kecskebűrbe bújva, fektelenkedve szaladgáltak az uloitkpn és a szembejövőket kecskebőrszijjkkal fitlsgelték. Az egyházi körmenetet e helyiéiért pogány szokás ellen és annak kissoritására hoz ták lifl, (lyertyaizénlelő tioldogasssony Ünnepe egyébbként Időjós Is, miként ast a kövei kező veri lanuilja\'!
Ursrlyussatsloker Bs iswm M® vall, N ifjonti kldtg, fagy Ims M4| nini imUM volt, , ,
(liülörlökön bizony nagyon nedves esős idö j volt |)á unk s ha hinnénk a jóslatokban, akkor \' az Idei tél marad olyan, milyen eddig volt. — Fo.lnl a ké«*irl«n. A ISposta épB-,, ■ « . v, • Isis elő\'t érdekes "jelenetnek voltak szemtanúi
aki egy liá« megyéje isené»yebb Iskolái rrssére tegnapé|m, lU „f, jArók. Kél inasgyerek jött n egymás forint ára ffllswnUii tárgyal sdomá- j,j nígy fülyftré-zve n töpoitftról. As egyik nyosott, UlrzmioW i.yilváni\'otta. Ugya*cr csak Itang0«an felkiáltott;
— rtkelenr#M*nt Kalahnu. Mmt bir- pj,nj (Hy 0xtt»t*orinl f
lik, Sümeg határában egy kgelöa Milásáa ktt»- Ks e ktwbon rámutatott n frtldre. A gyalogban 10-12 méter mélyen »ny HUrU bitiül MAaléi Utrón tényleg egy eiü«t.forli.t feküdt. Vaióiilnfllsg méter vnetag klMwénréiüitro talállak. Ast bioaik, I VM|Hki aleltele éa ngy maradt ott meghúzódva1 bnny a réteg odább még vm\'mmbb, tuérl Is as L ujveiéien egy darab psplr mellett. As egyik i ásást folytatni lógják. |PM fótvutio- a löldrőt a pli st.
- »B ét ■siilián . Aznn lényetOk kö« _ Megoaidoikwkutk.
a«U, melyik aigy mértékben homjárutiak a ha g h0li|Uk majdS»sárnap. sai mrst\'ga>daiég r» kert黫«r balidisáhni, a»l ),;„ my dUdalmtsankíHték inagulkal hass-elafk aBsO\'t1 látjuk a Mauthner Oüttn! s*sa<*t torlnttil. Fejükben eserféTr taiyj magkereokedn cége", mey ss idén üan\'pli 26 kalandozott. Mit W fognak majd vásárolni ezer\' évH jubileumai, fc iég mttkOdéiét mind»nO(t L tUuéatiUn pénzen. Amint i»y gondolataikban I elUraeré* és ■éltanylás kísérte es\\hi>|y töbl>«t I aimélyedv« ha\'adnak az utcán, drva tön velük\' ne •milliünk, a cég mla,don»iát a tirenc Jó- a,»mbe e,y n«tal leány. TeH vo\'t fényes köny-1 wef-rmd éa as . rosz 8»t. Anns-rend lovagke- wpp€| * „a-me, mindazonáltal szorgalmasanj resatjével é« a bolgár uumseli rend iii«Hk«ieezt jkír, „#|t ,m|Rmit * ffttdón. A két inai igymásrs jével tűntették ki. Ezenkívül a Mau\'hner oéti| ()«xeti. Mind a k-ttó blaonyo« volt már ekkor es. es kir. udvari asálli\'ó és év«k óta a<*liltj«, benne, hogy a leány veoitette el as e*ű<t lo-0 felsége kastélyai é« birukai m^ükségletét Lj,,^ m,.|ye, 0k maguknál\' turtogntnak. Elfut-1 aa egé»» oiMr/m-giar niomu chiábuii, t\' bb ks- huti-ik volna vele, de oem lét lék. Menszólitotiák ráiyi, lejedet mi, fóltercegi t* lieroogl udvarnak
is ssállijnja. A Mnulhir r-lé e magvak különb*ti I 127-sser let\'ek bel- és kbUi\'ildt kiáh\'táiokon elnA] dijakkal kitűntél ve. A lubileuuii lóárjegyséke — elvet a eéji kl\'ánatra ingyen és liórinenivo küld — valódi r nrknü, egy kiiüaó nffvényier-melési utmuln\'ó, nemviak »\' benne elöfordúló ] ssámUlan ieayt<zté*i utnKi ások, hanem a meg-ragadóan nitp és bü növényfényképek miatt is, |
a leányt: ,
— Miért sírsz ?
— Elve\'ltittem a pénzein.
A két inai elkomolyodott. Aztán az egyik liirttlen belenyúlt a zsebébe és bos-zss keresés u<án ki\'mclic onnsn ><z ezilit forintost a od.o nyomta a leány kezebe.
— Nesze, vfasznadjuk. Mi találtuk meg. £i azzal, mi-lón n íeóny balajAnak kifejezést
Legjellemzőbb, bogy etöárjegysék nem. a Mn-\'j„,|0it volna, tovább futottak. Jó kedvüen, gond deló rovásáia ilyen fényw, meri a magárak, te- f talMnul. Valóssinüleg kél lépés u\'&n már egyik kintve as ismert kitűnőséget éa föltétlen meg. gem gondolt iu ezüst lórimra, amely egy pilí*-bi/.liatóságot, eokkal olu^libak mint bármely I az Ové< volt.
mAsik magyar vagy kűllbldi oögnél, hihein nj — Onvjllkaa |{asd»tUst. Ptilli K&roly Mauthiu r oóu rengeteg forgalmúban leli tuaiiya- n.-sa>ntmiklAsi gazdatiszt afölöHi bánatában, hogy rásatat é* elég ertékes megtudni, bogy említett i áMsából elbocsátották, kedden reggel a bajcaai árjegyzék kílftéjieit a< »ssZe« fendílésékre erű/iben mellbe IStle magíit. A szeretn sí-tlen On-meiiusztvs, e.y rendelőre nem egésiea f kr. f^iikoot életveszélyes sebével a nagykanizsait 8*\'k- \' kíizkArházba hozták, hol másnap reggel meghall, i
— UysrtjsufsteléBelde|áM2isy. A - _ TUeahsrea hénsp egy ívben A katolikus egyháznak nagy ünnepe volt csütörtökön:\' ptri(j kiálli ái alkalmából tartandó kongre»susok Gj/trijfaueHlM Boldoyautung napja. Emlékére i,nli ér lekesíéiire aem utolaó le-s a\', melynek\' annak íz időnek, mikor Maria a kis Jézust „ n«pt«r rt-b-ruiáluss. A mosgalom síervesői asi Mnzes törvényei szerint bemu atván s áldozatni tervez k. Iiogy ezentúl az esztendő 13 hónapból egypár gerlicet fölajánlván : az agg Simeon kar- ^k kúsül 12 hónspnak 28 napia lenne, jára vette az isteni kisdedet éi elmondta\'hattyú a 13 ik bónap kö\'önséges években 29 napból, oalátc a \'Zöiöévekben |>edi^ 30 napból állana. Egy-egy
— Most elbocsádhatod Uram, a le azolgádat hónapra tehát teltes négy hét esnek, «em tftl.b, békességben, mert látták szemeim, az üdr (em keveiebb, a minek as lenne a kóvetkezmé-vözitőt! nye, hogy a mely napon keidQdnék az év, nson —As egyház e napon gyertyát szentel. Esmért s napon lenne minden hónap tlseje, 8-ika, 15-ike a gyertya lángjának tisztító ereje van, as egyház *éi 22-ike is éa iey tovább a. hónapok ejtyes híveit a gyertyák megszenteltetése által, lelki papjai u hétnek mindig ugyanarra a nspiára világosságra éa tiaztaaág után való törekvésre eanések.
buzdítja. Körmenetet is tsrtanak ez ünnepnapon. — Onujllkoa honvéd. A harmadik már A pap és a nép körülhordja a megszentelt gyer- ebben az esztendőben. Minden tíz napra jutott tyákal, annak jeléül, bogy örvend az öreg Simon- egy. Nagy szám. Es ennél az esetnél is megín-oal, mert Krisztus a világ világossága, az örök- ditják majd a vizsgálatot, tele írnak egy fél iv kévalóságra vezető uinak megvilágítására meg- papirt és — mint rendesen — marad minden a jelent. A kórmenet igen lonlos okokból Gelázius régiben. Ez már katonáéknál így szokás. — pápa rendelte el 496-ben. A pogány rómaiak Egytd Vendel honvéd pénteken reggel Manlicher ugyanis e napon tartották az úgynevezett Luper- fe gyveréveLinelibe lőtte magát s nyomban meg-káliákat. A Luperflfták Pán istenségnek tisztele- h alt. Tettének oka — mini rendesen — most is tére szentelt körmenetek: tisztulási ünnepek ii meretlen.
voltak, melyektől (februare tisztulni) az egész] — Keleti J, hírnevem budapesti rrtho-nevéf nyerte, s a melyeken ás ifjak I aaediai mttintés*i-tu:ajrionoe IV. Koronaherceg-
utca 17. ssám alatti Üzlethelyiségéi megnagyobbította és oly fényeien, miutaizerüm rendesla be, bogy a« egé-z inonarohiában a< é\'só helyei foglijja el. Elsőrangú orv»-i tekintélyek ia elÍHnrartb, hogy Keleti ortbopsedUI mOínféze\'e,
hol c«. és kir. szali. lérvkotők, műlábak, mttkesek, járó- és nyujtókéssiiiékek, egyenestarlók, stb. mérték szerint jótállás melleit kéasiilstoek, |— a legkényesebb és legmagasabb igényekel is kielégíti.
— A gazdaközönség egy régi óhaja teljesedett azáltal, hogy a „magyar kölcsönös állatbiztosító társaság m. az." meg alakult. Eten társaságnál egyelőre lovakat én szavasmarhákat lehet elhullás ellen biztosítani. — Ugy hisszük, hogy szükségtelen |.a gazdaközönséget serkenteni biztosításaik feladására, mivel egy rég érzett szükség lett pótolva annak érdekében. Most már módjában áll a gazda közönségnek megóvni magát az esetleges nagyobb veszteségektől, a mi jószága elhullása által érte — Fentemiitett társaság fóQgynökségét Dobrín Richárd úrra bizta
Iái nknr etgjréve* éakéaln lenni ? Hívebbet lásd a mai hirdetéabei\'.
— Liaxt ÜK/nCkaéK! Bgy bu dapeatl lliitbliea^aya* eég aiely több ángy vidéki aanlaant képvl-ifl, niingykaiiizaal plar éssiea szédoH megyék réiiére ngy iák OgyaSkSt k«reis, mely mt elsi-rendll i|<ixtker«<tke4ékNél é« nl-tAkiiéi Jol b« tan vésetve. Ajánlatok I aBefrarenrlákknl Inlesea-dék : .Liulilgyn<k,> |e>ll|ge •!•(( Kekwiin Bernát kirdetéil Ire-dAJiba Budaped V fürd« ate* 4. M«nlá.: 44—1
— A siiiykAsIltsl legkái iparAalc-Usek linlerralitára (kalésssbtk ebéé-lik slb i na|»onkliit 4 11 éa 19 éra kliltl uaeK<vklntkel«.
Egy 30 éven, n<s axak képzett bo|guAr, kl aa épület és bátor* • \' ta osNiígjot In érti, ajáiiU |kosik tirwda!omba btginiroak. izhen aegkeresés^k a klsdu-hlvotalba kéretnek. 4s állást bármikor e fogadhalja,
A jóhirü Kozma-féle
korcsmn-helyUé|gek bérbe adat-nak, esetleg as Ingatlan örökáron elsdatik. Bővebb felvilágosítás káphstá
zekkov1tz albert
Irodájában
nady-kamizmán
ft
u
, , I |I || A legelőnyösebb feltételek melllett megrendelhető:
F Jogi LGXlROFl FISCHEL FÜLÖP könyvkereskedésében
aWegkiválóbb szakférfiúk közreműködésével ósszeállilva,
5 kötetben díszes fólbörkötésben 50 forint.
naoy-kaniihíh v
Az első kötetet szívesen elküldöm megtekintésre is.
Zala 11. szám. (0 lap.)
1899. febraAi hó & ón
Anyakönyvi hirek.
■alt kéil h«M»l|UHéNk | TTiiir Uastá Máalnt — Harváth Aaaávtt.
Daala|é Istaéa téna — larica Kstaltsaa]
Farkat Jw5 pzptrkaraakjpdí él afiaiitsl^liah —
Ijfk.nbMk OIMIUTÍI.
B*a"<ú Jáaaa WéaiTM — UU1 Jaháaaáftl
Wliw Q;»U kta/nit — W»l»» MaMtáal
lm ItM hm. — Inta A Mini
ágataar Imm aMtrsge a«té — Hafíwr MétUral.
Zartai La|aa gtalikatsa — Kori* BMlksvsl.
Ba4t«a Jtsaaf Mw - Hagsa/at XaleUaaal.
ttUMj Uaadé tlldalvt* — Mai BrsaOittit.
tmtm latria fSMatna - lilaáa Máriinl
Titaal Jlaot aírgylri aiiUi — Kaaéa l^nJ
A nll két kklalljal
bM Jéaaatat asgss. aaja 31 ky
Pktnniy Margit is nép reménynyel nézhetett i Négy héttel ea estély uttn Caepragy Hoahart-I küldetem elé. j nál ssur roll, • melyre — V többek kóaóu
Utrtay Bella pártja egyáltalán nem is beszél- Jekelfalusy is hivatalos volt. teteit magéról s ezen körülmény kissé ssvarba j Bellának caak ekkor volt alkalma magktknflMii boaia áz ellenjelölteket, s kik gyanús szemmel Nándornak a mulatság érdekében kifejlett btugó-jaéaték, a .Bella-pártiak* ludiukon kivtlli szervez- ságát kedéeét.
Naak II aálta ftij, ráakafc. *
Hm itk Jéaatf a/W rseéérás, S kéaspaa ram k Farkas Tanai\'--- ft4 Altnak* VltBMaaé lakalaa Sé ro«. kaik.
lanátk Oyirgjr fkaik. •»*— kaleaa II éeaa. Műt liMy rkalk a hm ■aelalklssl ^sétUaat

(tagyilkoa.) Uh
Qlamual (Ma tar rk SS irta tágas.
áadaaut Bstul na kaik. eimat gyámaatá la.
Parii UMa Mteina, hatva istlateU la
Baaéaa Ftrsat M évaa rkalk. éráa »»gM
VtuéMi Igtáa kaira aalleltU la
fejaé Taaáat rkalk. kaaváá. II ivaa (ítgjriikw).
IhU hw rkalk. él kvaa tudatna Batovárrit.
Mjkt Jáaaaf kádár halva mllatoU (la.
Miaky tUria italk. 10 ittyas M. siklatna Maya.
tarttaar J&Saa»f rk. áléaaa MM na
Végre elérkezett a várva várt nap.
Mindenki lázas sietcssel (Igyekezett ez „Aranymadár\' vendégfogadó nagytermrbe, a bot már ! gyülekezni kezdett az intelligencia.
A véd asszonyi lisztet közóhaj folytan dr. | Cmtmmjt Uerőné töllölle be. a ki ez ezen alka-| lomra elegánsan díszített terem bejárójával szemben levő emelvényen loglalt helyei.
Aa emiege etl, győztes-jelöltek külön-külön csoportot képezlek az őket körit vevő fia.tal1 j emberekkel s as estély sikeréről beszélgetlek, j Mellettok egy a*irooy<csoport keletkezett, a bol | ia Bngázyné vitte a szót.
— As előjelekről ítélve — ngymond — Mer-vay Bella semmi körülmények között sem számi Ibat győzelemre, mert a legalább eddig megjelent tatai emberek közül caak agy-kenő azavai reá. No de azt hiszem, bogy az én Iáé-nyomnak igen erőa kilátás i vannak.
A cigány a közben rázendített egy ropogéa csárdásra a ai as aonyok ssép csendesen ettoglal-lak helyeiket
— Szívesen tettem — szólt Nándor — kötelességem volt bebizonyítani, bogy maga szép, a legszebb leány.
Bella elpirult
Bugásynéez alatt a körülötte lévő asszonyok-Inak azt magyarázta, hogy milyen csalóka hatással van a lámpa ténye a női szépségre, a haiá-\'rozottan ennek a körülménynek lulajdomtja, hogy leánya csak egyetlen egy szavazatot kapott.
iVYiLTTÉR. Foulard selyem 65 krtól
8 Art 35 krtg mKaiuikáat — jsfáal, ehiaai ztb. la«sjakt aiiatásstok éa astasábsa, valamiat hfcats, Mér éa estsa* liasikl aaljaas « Mát 14 írt «6 krig ■Mawskéat — a Isgátfaaaaská «S*éa, asts éa ■latáeatkaa. Frivát-fujampaak péatskér éa TisuaanUsaa ralsadst hátba aaállHfs — ■taSáfral »e*% giusfnáallétsl Hléaaik,
IIENNEBE RG G. aelyemgyáral
(aa. át Ur. ndrtri náUltí), üiliMit (S>
Ksgjrsr \'n lnli ftráfcaba UtasamtarilUlysg tsgszstasdi
idő
CSARNOK. Btlla-Irta; Mihók Sándor.
hzep nyári aapon viragoa kertjenek dároa lúgosában ált az aagyali szépségű aki épen Kincs István munkáját Isposgalta, valaki megállott a kart kerítése előtt.
Köszönt es nézte a lánykát, a jaivai kísérte aa olvasott sorokat.
Innen-onnan már 12 óra leié járt as midőn megkezdődön a soupccr.\' \'
Mindenki liatett kitölteni a szavazó lapokat, — mert akkor tartották meg a választást.
Egyszerre megnyílik egy mellékajtó a Jekel-lalusy veselése alatt vagy negyvenkét fiatal ember lép a bálierembe s kesékben a kitöltött ssavasó j lappal sietnek ez urnáboz. folyna-1 Mindenkin a meg lepel e> vett erőt a mielőtt Hetla, > még késői megjelenésűk okát megludhadták volna, midőn\' már az elnöknö a ellenfirnők segélyével megái-I lapította ss eredményt s feszült várakozás kŐzben ki hófehér uj-1 a következőket hirdette ki:
— A ma megtartott szépségverseny alkalmával A ház ismer) veDdége voÜ, JekeltzlMy Nán- beadatoti 107szavasai, a melyből: Hervay Bella dor, a ki régóta szerette már a leánykái éa 68. Csepragy Ilonka 29. Punóky Margit 19. ea IgyeieameUMerte minden lépesét. Nándor sokáig. Bugési Irma 1 szavazatot kapott igy léhát a győztes nézte imádottját, de ajkara nem jött szó. Vslamil | Bella lett 9 abaotut szó-löbbséggel, a
akart mondaui, de nem talált érzelmei kifejezésére kinek ezennel átadom Ve»us koszorúját, gondolatokat, avagy nem volt balorsága. Orlasi lapsvihsr es ^jeuJriáJtás rengette meg
A nap egy pJlanaira elbújt a lölhők mögé, s » terem lalaii, a mindenki sietett gratulé\'ni a a kerten árnyék vonult ál; azonban csakhamar tzép leánykának, a ki m ghatva mondott kő. alájöttek a nap eugarai éa bearanyoat^k megint szönetet. a kart virágait. s •
Aa ifja yindnlsisi ugy kergettek egyáat.! *
mint az őeaszet lehulló talivetek. Erőt vett1- ~ -----
magan, éa reaaketö hangon kérdé a leány-j kától:
— Mondja caak Bella, nem haragszik, hogy itt állok éa nézem a kert virágait ?
— Miért 1? — viszonzá aa —- hisz "jogában van mindenkinek.
A lágyan csengő hangok va\'ami jóleső érsést keltettek az ilju szivében, de báatotta az, hogy mindenkinek szabad.
— Mondja csak edea Bellii, megengedi, hogy valamit kerdezzek magától?
— Oh I caak teeaék; viszonzá az, miközben j figyelmesen az ifjúra nézett.
— Basrevetie-e, hogy azeretem, bogy imádom.
Az elpirult lányka azealeaűtve válaszolt:
— Vájjon mit lehetne szerelni rajiam ? Hisz nem vagyok szép!
Nem ? No jó! Én az ellenkezőt állitom.
í
l
Köszönet-nyilvánitás.
Ezen oton bálás köszönetet mondok mindazoknak, kik felejthetetlen féljem temetése alkalmával megjelenésük által részvétüknek személyesen kifejezést adtak.
PALIN, I&Q9 február hó 4-én. Mély hálaérzettel
özy. Somogyi Gyuláné
Klementina

Laptulajdonos éa kiadó N (\' II K I. rtLt
f I
r.
kltthl&
szépítésére 68 finomítására
a bőr ápolására
Pud erj

I rgtKk.lMb tlUaékl, Ml - Pafcér,
i láasnlgt aárgs -
m i»».a
vaortlag aaalytált ét ajáahrs Bv. FaU J J Cl Zir
Kllaaacr* letelek a legjobb körökből i
taair állal tiadeo dobozhoz
n :
Ka legköse\'ebh mellett.
bizouyitani fogok állilásom\'
tff dobot éra : 1 forint M krajeír.
Utánvéttel vagy aa összeg előleges beküldése putáa klldttik.
■ellékelve vannak. 6 m
tadssis gottlieb:
éa IW«t—i gjlf Béeibaa. VsUaaUa a.
kii séiarl lillimi
Fáraktán »ÉS«, t
kapkalá » legtéhb tllaUzer- gyég|Msrksrhtes\'
éltben 4a gyég; wtrtáfbsa. K .-káamlsaáa : AH «a
Bákai Keleti ■ Mér éa Kralmar Uja la eégekaél
1 f
I
N. váraekában élénk megbeaaéle* tárcát képeste a nemsokára megtartandó táncmulatság, a mely egyszersmind szépség-versenytiyel volt] összekötve.
Misem természetesebb, mint bogy a emberek főleg arról vitatkoztak: vájjon ki győztes, ki kapja meg Venus koszorúját ?
A nézetek vokielé oszlottak.
Igen szép partja volt a kedves Ctaprryy Ilonkának, a ki ugyan caak mint vendég UrtozkodoU a váraekában. da őszintesége és barátságos modora által lebilincselte a 8a tahágni a — ha asabad I e kifejezettel elaem — been-esalóttnek — tar tartották.
IRDETESEK
felvétetnek e lap kiadóhivatalban
NAGY-KANIZSÁN
Ntgy-KmiiM vasárnap
Zala 11. szám. (7. lap) |
_1
1899. február hó &4n
Cs. é> kir. déli vaspálya társaság.
A kézbesilhetlon és fölös szállítmányok s vasúti Ozletssa-bilyzat 70. {-a értelmében nyilvános árrerezéi utján
f. t. febradár hé IMa 4. •. • érakar NAGY-KANIZSA állomáa teheráru raktárában kerllbiek eladásra, melyhez s t. cz. közönség ezennel meghirstlk.
Az üzletigazgatóság.
oooooooooooo oo;
9 igei állni az lUiintN - Iri kuailii alái iAéééi.
IS*szsé|S|y< bslétéftti SMfstofiiva. (Bizonyítvány kell Bécsben, 1887. jnl. 8-án)
%dent i
í o
o o 0 9 9
8
9 a fognak tiaztitására. Ehhez felette szükséges valamiféle fog-
8 0
legjobb és legolcsóbb
Fogtísz(Itó-szrr
A száj kiöblítése csupán fog vagy szájvízzel nem elégséges jnsk tisztítására. Ehbes llanllténMr használata.
lladsalM kapkalé.
cooooooooc oo ooooooooo
O tfcéééééééééééééélééééééééééééééé
0 K
o 0
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Linimentum Capsíoi oompos.
Cm Uneres Mi\'i ~ lüsaWUt ss kW aegpribilMeak, aert aér tSM aúat SO W Ms MfWshaÜ, lá|Sali»iilSt|m SaSIrasWésliáaS •SuHuiUttk kluvMyMl, seénáL tsumsitintl Is ■i|SáiHteii és H ormot iltsl lillnHlliikii Is mindig gjrdnbbsa lendsttetlk. ArJddi Horgony- — Pnin-Expollor, gyakorta Horgony- Uaimont ebmsts alatt, nem titkos mer. hanem Ifűi ilpairf káitsier, ouljTMk vlMrtMta ma kelleae hitomuL 40 kr, 70 kr.is 1 át nregenkinti irtsa nujdoem atnden gyógmertártea Meiletsen vm; főraktár: TJrfk BevűáiUs slkslmfasl igen évalMtk legyfink, Mit KI asa sásr ■ukáreuéal, ss bLkími
•S7"
több kMMiUH ntinxat vsa tornloml Riohter «
Riohter F. Ad éa térna, estei, is kit. advai MáUitík, Rudolstadt iThürUgia).
?> Hirdetések
jjj fl í el vétetnek
^fTschel fülöp
HkOnyvkereakedésében * HagyEaelxeáa.
MEGHÍVÁS.
-"V-
T
A „Gazdasági önsegélyző szövetkezet Nagy Kanizsán1
II. é^ri rendes k:öz;g,3r"Cilését
folyó éri fehraár hé *6 án déleléU 11 érakmr
a Zalamegyei takarékpénztár helyiségeiben
tartja meg, melyre a t. üzletrészbirtokosokat tisztelettel meghivja Kelt Nagy-Kanizsán, 1899. évi jan. hó 27-én
a szövetkezét igazgatósága.
A közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság évi jelentésének elbírálása; a mérleg megbiráláaa; a nyeremény tőkésítésére vonatkozó határozathozatal s ezek után az igazgatóság és felügyelő bizottság fölmentése.
2. Az igazgatóságból kilépett Halphen Mór helyeit 2 évi időtartamra uj igazgatósági tag; valamint az alapszabályok 40. §-a értelmében egy évi időtartamra 3 rendes és 2 pótfelügyelő bizottsági tag választása.
3. A felügyelő bizottság tiszteletdíjának megállapítása.
Jegyaet: A (elügyelő bizottság áltsl felülvizsgált és hitelesített zárszámadás éa mérleg s szövetkezeti tagok állal a Zalamegyei gazdasági takarékpénztár helyiségeiben a hivatalos órák alatt betekinthetök.
A szavazati lapok a befizetési könyvecske felmutatása mellett* f. évi február hó N4. éa 26-ik napján átvehetők.
Ifi
1
\\
Nttgy-Kahizsa, vasárnap
Zala 11. szám (8. lap)
1 99 február hó 6 tn.
KI AKAR
EGY ÉVES ÖNKÉNTES
LENNÍ?
UlndMon iljak, kik aa •lölrt likoláktt mm rigas-Uk, nllikiasliltaiiakre i> lat lalkosáaakra való takintat itlktl nMCMmlittik as tgyivuit Knk^alril J*C*I AU mir «ot alatt üllőit, alkiaall; aallalöil •v kóslaatl". Programmal lugyan, ia !4rminWi kaid
LICHTBLAU ALBERT
• katona-Intézet növelője DEBRECZENBEN-ÍFelügyelő MAYER ADOL F
ca. ka klr órnany ^^ KURZUS KEZDŐDIK MARCZIUS t2-to.
43-\'4
gyümölcs- utifasor és díszfák, legjobb fajok, szép erős törzsek. Készlet sok ezer példányban, Diszbokrök. Olcsó árak. Kérjen árjegyzéket.
Meyne János,
tklskala-talajdaaes. ~r Maprail —


X3"
I
P Kipróbált és csalhatatlan szer X
hajkihullás,
«•. iwi ——
fejkorpa,
kopaszodás y
«• 11 • ■ az
Antlcalvus •
V ■>• Ijr lol|?«on irtataatlan, a kaját puklija aÖTMatl w éi aaaak aaóf aalat ad. j*
■ ByanaakakaM I* slkirssts kasiaálksté. ■ f ir(Jr S karana. ö-ittog UrnaBlva kalUatik.
Főszétkttldés: Kanltr. OriOn
X fVúfTIickbúl Ba!ai>a-Uyarniat. ^ I
y HT Mladaa Rtnlárkaa kaphat*. « ^
Ox--1--x-
0/ldlW. b<am
46—1
Az • 1 ■ Ö
SZEGEDI gA^müfestö és vogyésaeii
rnhatlsztitó-gyár
£ió je-io-i: let e
i\\nvemlM\'i\' lift 27 «\'u megnyit
itt helyben. Deák Ferencz-tér Nagykanizsai Takarékpénztár épületében Vosits-féle házban.
Női-, férfi-, gyermek és egyenruha
faaUM ia vagjrt llastlláaa. csipke ra(K*B)rAk, Tér*rak. bataraaAvelak. káraaajr **a»éa
ea fritrUat atb
Szolid kiszolgálási Jutányos árak I
Tiaatataltal
il\'l\'tí « Hl\' IIEH JÓ7jHSF Xagy-Kaalaa
Sürgitov cala : Sarca, Hirgrú Flillatet ia gyár: Mseged, haal Uj ftrcjlér 8. aaáaa. Fiók lalatak :
MacgeSra : Ráatya-ataa l\'J »i ia Tiaaa LiJoi-kSrat Is aaka Viliiken: Nagyllaalaaa, Kaposvár, ré«a, Itidauit-VSMtrhalr, Vmau.
V
Árverési hirdetmény.
Alulírott biiósági végreliajtú uz 1881. éyi LX. •a 102 ji n ertelmebeu ezeütiel közhírré leszi, hogr u nagykanizsai kir. jsrasbirósagnak 1898. i evt V. III. 861.1. számú vegzesc következtében , dr. Kovács Vilmos tapolcai figyved altul képvisel 1 Schtsarlz Enni tapolcai lakóa javara Szene tiéza i nagykanizsai lakóa ellen 85 frt. s jár. erejéig 1898. drermbet hó 16-án loganatositoit kielégítési végrehajtás utján lefoglal\' és 590 frt. becsült 8 Iedeles kocsi, 1 singer-léle varrógépből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykauizsai klr. járásbíróság V. III. 66112./1898. >zámu véasm tolytan 85 lorint 20 kr. tőkekövetelés, I - US évi julius hó 2. napjától járó 5 százalek kamatai éa eddig összesen 11 Irt 95 krajcárban bíróilag már megállapított kéltségek erejéig Nagy-1 Kanizsán "n belyssiuén lovndő iK/.kö<le-ére|
IW9 évi február hó » ssnpjA-aak dételftll N órája határidöOl kilQzetik éa ahhoz a venni Sz áudékot zó oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy n I érmtett ingóságok az 1881. évi LX te. 107. é 108. §-a értelmében kéazpéntlizelés mellett, a leg többéi Ígérőnek hecsáron alul is-el fognak adatni
Kelt Nagy Kanizsán, 1899. évi január hó 28. napján.
MAXIMÖ.VITS GYÖRGY
■; ._...__klr. blrtaágl végrahíjló.
—L-*_ Nyomatolt
oéügiíi
<mama7L
mxs
Évek óta kitilnö pótléknak bizonyult a babkávéhoz. — Ideg-, szív- és gyomorbajoknál, vérszegénységnél orvosilag ajánlva. flMnw Legkedveltebb kávéital a családok százezreinél.
^cTc7cTc7cJc7cTc7c7c7c7cTc7c7c7c7c7c7cfc)
Fiitchel _1_
Fülöp laptulajdonoanál Nks;> -!v«ihkxuii ma.
Huszonhatodik évfolyam. 12. szám.
■tota^s
•MMMMMISJ vá ii isHiHMá sutty u«r
t MMHiHlill MUil tatot i«f« UMil.MlnkM
H» lllhllll I lap MHlUkl IMHI ■WMM ÉIMN IMwm
llllMlHHl;
tltmUiiflItl M m,t> tton-
kmkrilM.
ZALA
Politikai lap.
Msgjslsnik lAQY-KAIIZSÁI hetenkint kátuer: vaiáraap l ciütjrUkón.
iLőiiaw—i-itaa-hto tm II hm M M — fel HMm a Imm (S M — to
l«Wlm I knu (VlrtWto
HyUtttr patftoan » ki^aéf.
alümtota IWiMliail umm rtHtoi r(% MBT<te>»
HfMMDNlmWMliMMI Ml ka^M* «t
4rmM
Nagy-Kanizsa, 1H90.
Felelős uerkauti: SZALAY SÁNDOR.
Csütörtök, február 9.
...X
menti béke, ajkompromisszum Lassan e" kedő épületére. Diszkreditálni akarja a szabadelvűpárt előtt ai ellenzéket, annak tulajdonképpeni intencióját, hogy eként szaporítva a szabadelvOpártnak békét nem akaró elemét, megrendtíse, megsemmisítse végre az eddigi eredményt ia.
A vádak epiloguaa az, hogy miután az ellenzéki feltételek ilyen veaaedelmes irányzatúak (t. i. hogy a szabadelvflpárt szétrob-bantáaára törekszenek) vagy ezeket a feltételeket kell megváltottaim vagy pedig a bíhetárgyalásóbwk nem nubad eredmény-nyel, kompronismtmmál ntgMnitöc.
Nagyon természetes, hogy egyetlen tízzta elmével gondolkozó magyar ember sem nkadkat, aki ne moaolyogjon ilyen vád tolóit Mert az ellenzékről nem lehet foltenni, hogy ilyen őrült intencióval dolgozzék, valamint hogy a többszörösen kipróbált igazán szabadelvű fér fiakról sem lehet föltenni olyan balgaságot, hogy egy ilyen intencióval dolgozó ellenrékkel eaak egy pillanatig is tárgyaljanak. Hogy tárgyalnak és pedig őszinte jóakarattalés komolysággal tárgyalnak: ez abból a belátásból ered, hogy
Ujabb vád.
A szabadelvű pártnak abból a töredékéből, mely mindent akar inkább, mint parlamenti békét, ujabban olyan hangok azállanak szét, melyek sötét vádul nehezednének a magyar parlamenti ellenzékre, ha akadna higgadt elméjű politikus vagy nem politikus, aki rögtön (Öl neip ismerné azoknak a hangoknak tendenc-áját.
Azzal vádolják meg az ellenzéket, hogy nem ia a parlamentárizmuanak elvei fekflsz-nek szivén,- a tulajdonképen nem is Bdnffy elejtésére, hanem a szabadelvűpárt szélrob-bantáaára, megsemmisítésére törekszik; s hogy az egyesűit ellenzéknek ebben a bűnös Ötletében a nemzetiségek előmozdítása, s a koalíciós pártok gondolata akar teatté éa vérré válni, hogy azután éppen olyan helyzetet teremtaen, mint aminő (a monarhia nagyhatalmi állásnak v eazedelmére) már Auaztriában uralkodik
A vádaskodás eme hangjaiból élesen sivít ki maga n tendencia Is, melylyel azokat szélnek bocsátották. Egy erős ütés akar lenni ez as ujabb vád, rámérve a parla-
az ellenzék akciója nem a szabadéi vápán ellen, hanem a kormányrendszer ellen irányul! amit ők, a valóban szabadelvű férfiak aeea helyeselnek; mert azzal az igazi szabadd vűaég szellemét is veszélyeztetve látják.
Ez a való!
A szabadelvű pártot hiába akarná bárminő ellenzék is szétrobbantani: ez minden körülmény között örült válalkozás volna ; és nem is sikerülne, mert Magyarország jelenlegi politikai szituációjában a fentartó és izmosító hatalom a szabadelvű eszmékben rejlik. De nem ia akadhatna magyar ellenzék, mely ezeknek egyenes megdöa-tésére törekednék. Ne bigyje azonban senki, hogy a szabadelvűséget védelmezi az, aki a stabadelvűséggel rosszul sáfárkodó rendszer mellett tör lándzsát. A kormányrendszer— ha a szabadelvüaégnek hagyományos elveivel ellentétbe jut — összedűlhet, szétomolhat, szét ia kell omolnia; de az ilyen rendszernek szétomlása éppenséggel nem jelenti a szabadelvű pártnak,a szabadelvüaégnek szétomlását is.
A szabadelvű politikának nemzetien tartó, nemzet-izmoaitó kincsei vannak, amelyekkai
TÁRCA. BÜvita képek.
Itt dartag • Htjstl pírja, 1U ábráé a kl* madár i B ii ihijii aairaya ttpka Sir virágról aátra náll; Ha • koill ntp tufkr. Váay t áraaat t Uk •(•■: T.|«l látlak mladaa Upta Oyeagykarmatat r.|(.U>
Ha a Ujr« alkonyat aaált, 8 raag a holdsak aogara, tt bMagyogja aa tgboltot Cnlllag-aarak aacy r^)a; Ha boílalfltt a fa lomtya S saag rajta a cislogány: Tépd látlak ■ludaa ktplttii Oaöndaa napok alkonyin.
fcbraalátbaa, álmaimban MladaatU Is vatf Jatas ; Mliidon lépten ktaár agy nagy Igáini i a aatralam. w, hogy l|y nagyon uantlak, Now vallom áa mg uakad . . . Náaam náiam, oaak tovább mág > babfjoa kápókat,
SOKÁNY 1
Irta i Stampsy Miklós.
Olyan aa én rokonságom, mint a saésrélü pacal, oohaaem ludtain kőztük eligazodni, annyian vannak. Ha ugy néhanapján egy sereg rokon-, atyafival öaaaehos a véletlen, mindig aa a bolond gondolat jut eszembe: ha lelvugyverkeanénk ml atyafiak, bizony e^y Mollntry-ezred könnyen kikerülne belőlünk.
Sok mindenben különbözünk egymástól; igy csak aa aresaint is tekintve, a legfeherebbtöl a legleketébb cigánysainig minden árnyalat képviselve van j de egybtn megegyezünk hűségesen t pénzünk xohasem volt elég, de adósságunk mindig sok volt.
A hetvenet években, mint mondták, egyik rokonom, ez lehetett a 09-edik, ssebb hazában óhajtván viitadnl, állttlopltvényezte magát Amerikába. Ugy ludom t ö voll a legszegényebb, de a legraffínállabb. Atyám mindig mondta: ea még a jég hátán is meg tudna ölni,. Eltávozását nem I éreztük meg; jött helyette a világra egész sereg unoka, kik ugyancsak tersenyeziek a hely betöltésére. Ha jól emlékszem: egyszer beszéltünk jlelöle, mikor egy innyyai\' amerikai ttjaiig, valami ; bányauerencsélíeuaég halottal között husta nevét, Hamar napirendre téliünk felette ti azóta elmúlt hosszú tis év, s ezalatt bizony a \'sok adóiBág ugyancsak kezdte deresilení leje-
met. A hínárba egyre mélyebben solyadteat. Agglegénységem mentögondolaiom ML Megnősülök — gondoltam magamban ; van a világon elég gaadeg — éa tökötö után aóvárgó leány, vagy öavegy, hátha valamelyik belém szeret aa rajongó szerelméből kifolyólag ügyes mesteri logásaal lebonyolítja, vagy kettévágja gordíus-vallócsomóimat. E gondolat bieistni kezdett. S e naptól keadve több gondot iparkodtam (ordítani külsőmre. Namaeli bajuaakeiiócs, Csillag-Anna-féle hajnövesztő, Odol, arcpirosító, reaodaparftlm s ki tudja mi minden jaria, hogy iSleö-met poetlkuaaá, igézővé váltoataaaam. Igy W> készülve a szerelmen manőverre, megkeadlem utamat.
Minden jóravaló gazdag éa tétgazdag lányos háznál tlasteletemet tettem.
Így tartolt ea léi évig, egyiktől kl — másikhoz be; k eaalalt ajra a meggyőződésre jutottam : késő eső ulán a köpönyeg. 60 hely közöl, hol mint kérő leplem tel, 28 helyen, — eaek gaadagok voltak *— nem ukariak megérteni, üli helyen pofig nem Ígértek hoxományt, a én nem bírtam őket megérteni. Egy he yen lett volna hoaomány kvantum saatiss, ott meg as istenadta manyaaazonyjelöll, — ez szeretett legjobban, — •oly vén volt, hogy a hamut i* .mnmu**nak mondván öreganyámnak is b* Heti volna. E tervem is megbiusult taalalt a hitelezők, oly — tatárcaordáhoa all-• — UünmliUokat IntSxtejt elleuam,, hpgy ti> usaör láttak a hátamul, mint
TORONTÁLI SZŐNYEG GYAR RÉSZVÉNY TARSASAG.
Kgt hIÜII Magyar siönyeggyár,
KpQ7Íf • késsel osomózott azmlrna szőnyegeket, terem-, stalon-, ebédlő-, bálik boudoir-es urszobák resz-re nundi-niele i\\poZ.ll. nagyság és etilben, bármely rajz eserint: hollsndl futószőnyegeket, ke1 éti (karamanl) függönyöket, torontáli szerb szőnyegeket (TyHIA), (eritök, függönyök, divánátvetök stb. részérő. - Ho
Főraktár: BUDAPENT, VI kertilH, Audráaayut é. aaaaa
Pasas Matereit raktár rolndannémU, a uiayaf-utkmába vágó "Ivekben,». m olotóbb fajtájú oiHnyea\'k, fttnáayák. terttik, takarék, aMakvééik inka isláp"kráaok
Nsgy-Kanisea csütörtök
ZhIh 12. ssám (9. lap.)
1899. február faó 9 én
lehet jól is, rosszul is sáfárkodni. Hogy a rossz sáfár kezéből ezek a kincsek kivétessenek: nemzeti érdek; érdeke nemcsak az ellenzéknek, hanem érdeke éppen olyan mértékben a kincseket legközvetetlenebbdl Arizó szabaddvOpártnak is.
Asért nem is fog skadni egyetlen olysn szabadelvü-párti politikus vagy nem politikus elme sem, ski az ellenzék skciöjábsn a szabadelvüpárt szétrobbantására irányuló tendenciát látna, hacsak annyira meg nem tévelyedett, hogy a kormányrendszer ée a szabadelvüség érdekeit helyesen disztingválni sem képes; vagy hacsak annyira nem ma-meiuk, hegy a rendszert még a szabadelvüség árán is képes volna megváltani.
Hogy az ellenzék ellen emelt ujabb vád szerzői melyik osztályba tartoznak, nem tudjuk; de erősen hisszük, hogy ezzel a váddal sem a szsbsdelvüpárt, sem az ellenzék békére törekvő elemeit megejteni nem tudják; mert a szabadelvüség
államit ét nem kétórányira, mint mott. Ezeket at előnyüket mérlegelve, szavazott meg Letenye község it Jb ezer forint hozzájárulási ösueget. A 40 nagykanizsai városi képviseli 30 ezer Jorint hozzájárulási Utstugben állapodván meg, szintén tisztában volt azokkal az előnyökkel, amik $ vasútvonal rentabilitását biztotitják. Hogy a vonalat Gyékényééig sürgették, at már nemcsak a városnál:, hanem magának a vasut-vonalnak is érdekében volt; mert etakit ilymődon jut egyenes Összeköttetésbe a M. A V. egyik világforgalmi vonalával, amilényeget dolog. Azt egyébként Ittvánfi ur it elismeri, hogy „ez a vasúti vonal mindenesetre csak nyereség Nagy-Kanizsa váró- j
sának"; mást pedig mi sem vitattunk. _______
A vármegye házából.
Zalsvirmegye
tövényhatósági bizottságának 1800. évi február hó 18-ánés folytalvn(arta:>dóközgyOlésénfelveendő tárgyak torotata:
j. Alispáni jelentés a törvényhatóság álls-. , Ipótéról; —, ezzel kapcsolatban a számonkéröszék c,merévelí jegyzökönyve.
ban hozott határozatait 6587|kg. 838. sz. atatt belerjeszti.
II. A letenyei járás főszolgabirája a . szeot-adorjáni körjegyzőséghez tartosó kósereknek a körgyámi javadalmazás tárgyában hozott határozatait 6ö87|kg. ssám alatt betérj ess ti.
19. A nagy-kanizsai járás tőscolgabirája a bakénaki körjegyzőséghez tartozó kősaegek képviselőtestületeinek a körjegyző javadalmazása és szervezési szabályrendeleteik módosítása tárgyában hozott határozatait 5241|kig. 98. sz a. beterjeszti.
13. A megyei árvsssék S4609|a. 97 ss. előterjesztése s Míhóii Majda és Klára gondnokság alá helyezési ügyében felmerült 00 \'rt 44 kr. költségnek az árvatári tartalék alapból leendő frdezése tárgyában.
14. Az alsó-lendvai rom. kxth. tanitó-egyesü-| lel kérvénye sz »iskolsi rend-«s tanítók védelne> tárgyában szabályrendelet akotása iránt
íö. A zala-egerszegi járás lőszolgabirája Pető és Órdőg-Henye községek képviselőtestületeinek a 1 hegyben való lakás tárgyában hozott határozatait Reizmüller Károly és társai felebbezése folytán 4192 kig. 68. sz. a. beterjeszti.
16. Gáspár Árpád oki. gyógyszerész nagykanizsai lakós kérvénye Nagy-Kanizán 4-ik gyógyszertár felállithsiáss iránt.
17. A tim. kir belügyminiszter urnák 42891. sz. rendelete sz eblartáai szabályrendelet módosi-láaa tárgyában.
18 A bazsi körjegyzőséghez tartozó Bassi, Csehi és Prága-ifflzsegek képviselöteatületéoek körjegyzői huvétele tártyában hozott határozata az adás-vevési szerződéssel együtt tőrvény halé-sági jóváhagyás végeit bemulattalik.
19. Vindornyafok község képviselőtestületének a község tulajdonát képező 60 frlos és s község felügyelete alatt álló 360 Irt névértékű s Vindornyafok kősség volt úrbéresei tulajdonát képező italmérési jog kártalanítási kötvények eladása tár-
ékssitett karbonári-köpeny alól minduntalan I 2. As üresedéabeu levő egy árvaszéki elnöki
kivillan a haldokló rendszer érdekében £ két ,ír!.M!fk\'jegy"0\' ►ll4*okDak ul\'
ján való betöltése. )
rejtegetett fegyver. Ennek pedig majd élét 8. A 26ó;t|kib. 98. sUmu vegzéssel kiküldött veszi első sqrban maga a szabadéi vüségért bizottság jelentése a kőzpooi hivatali helyiségek
küzdő szabadelvű-párt. ! "T^üffi\'tógT\' jelentés a balatontavi
--— igőzhajózáai réasvénytársasáij segélyezése tár
\' (ivaban
(-) TanU-Üoy. A „Zalai Közlöny" | 6 A nm m kir ttelügymiuiszler urnák bét utóbbi számában Istvánfi György ur>ni|fl|n. számú körrendelete, az 1889-1901 évek- gyában hozott határozata. ismét foglalkozik a Regedétől Nagy-Kanizsán] ben működendő egyenes adó lelezólamlsai bizottság 20. Erdösfa közaég képviselőtestületének át Gyékényééig vezetendő helyiérdekű vasat-1 megslskitáaa tárgyában. közaégi ingatlanok eladása tárgyában hozott ha-
vonal ügyével. Nagy nemzetgazdaságiam ap-\\ ,6\' A "zségjegyzői vizsgáló bizottság kiegé- tározata.
f^^Ml vármegye alispánjának ejöte.e*,*, be.^^SaSre^^X\'^n a 4a;, hogy az elmélet nagy tömkelegébe ZsIs.Egerszeg és Nsgy Ksnizss r. t. városokban határozata
ténedve, ezt a tervezett vonalat it a nagy- a törvény értelmében elnöklete alatt meglar- ^ Al al(ú ,endvai jtr4s f^z0|gubtrájn Meli-prgalmu vonalak mértékével méri; holott azt j"dó közgyűlésekre helyelles elnök ktrendelcse nec küuég képviselőtestületének iskolaház vétele Stefensohn elmélete nélkül is tudja mindenki, \\ i\' _ . . ...... ,.. . . tárgyában hozott határozatát tőrvénybatóaági jő-
lony a helyiérdekű vasúti vonalak {mint \'JSSSSSS^ ft CTiT vshagyás végett bet.rj«s,i.
már nevtk it mutatja) első sorban helyi ét határozat ellen 23- A le,enTei Járás löezolgabirája Dobn kös-
nem világforgalmi érdekeket ttolgálndk. A \\ ». A megyei árvass\'k 427211a. 98. *z. jelentés képviselőtestületének iskolaepitéai célokra
felső-*Jenyei, letenyei érdekeltig ugyanit - 2881. ni. 97.-jk. 881 sz talárosa, tol,tán JS^JSSST
\' nrt J£,xi;n iL„ -mZŰZ JZlu,Í& U árvatár tartozás .nak, követeléseinek és vagyo- törvényhatósági )óváhagyás vénéit beterjeszti.
ÍSTt , \'nának leszámolása tárgyában. 24. A cavktornyai járás föezolgahirája Caák-
vwty szállíthat árucikket a Dél*. Vasút nono-1 1Q A nagT_kanilMÍ jar4a lőszolgubirája a tornya körség képviselő epületének a kősaég Zotn, hanem azt, hogy milyen előnyei lessnek, ve|Mj körjegyzőséghez tartozó községeknek a tulajdonát képezett ingatlanok eladása és ingatta 5—10 percnyire esik lakhe\\yétől a vasúti segédjegyső szolgálati viszonya s ügyköre Itrgyá- lanok szerzése tárgyában hozott bstározaiát —
go arcomat. E kinos lábgyskorlatok al U mentő-stndolaiom támadt. ,A futás sségyen, de hass nos." Ez elvből kiindulva, egyedüli birtokomat, kis ssölőmét nagynebezétt eladva, egy hangulatteljes holdviláiios éjszakán, azt sem mondva „befellegzett*, Amerika leié zónás,sm.
visszssdts, megveregette vállamat s mosolyogva m indá:
— Sserencsés ember maga barátom; oly lülbemássó s maga neve.
Egy gazdag cukorülietvényeshez szegődtem be, mint felügyelő Az ültetvényes igen bsratsá-1 gos és jószivö ember volt. Szegényen jött ide, | akárcsak én; azonban a sors kedvezett neki. i
As előtte volt cukorülletvé\'nyeanek már idősl leányát vette nőül, kivel hozományul megkapta ast s ssép birtokol, . amelynek tulajdonosa. Néhány év mu\'va neje meghalt és azóta öz-Vé\'ivkedik. Szorgalmam s különösen össin\'e nvi\'t modoromért nagyon megkedvelt Jon Hettley — igv hívták öt. Helyemmel meg voltam elégedve, mivel flsetésem igen jó volt.
Egy napon sétakocsisásrs hívolt, a mikor is maityar szármasásom iránt érdeklődvén, előadtam-egfsz élettörténetemel, végül megmondtam igazi nevemet is, a melyre az amerikai név mellett igen kíváncsi yp l.
Pillanatig csodálkozva s meglepetve tekintett reám, mintha nem akart volna hinni ssa vsimnak.
— Hm. «hm, különös — mormogta fogai között, s ugy tett min1 ha a múltban valamit keresne.
Hazamenetelünk után elkérte eredeti kereazi-levelemet és okmányaimat. Mikor átolvasna
Kél év múlva Jon Hettley hinelen megbetegedve, ágyba került, melyet nem ia hagyott el élve.
Hm, ki lesz e birtoknak örököse, ha öt elhantolják ? Hej, ha bőrében l hetnék annak, beh szerencséssé tenne egyezerre a sors.
Egy reggel nagyon rosszul lett; az orvos téliesen lemondott róla. Magahoz hivatott; meg fogta görosősen kezemet, s alig ba Ihalóan monda :
Ha majd meghalok, íróasztalom fiókjában Élőd végrendeletemet és mellette egy levelet.
Ekkor már legeset,. Mire delei csendítettek, meghalt.
Temetés útán hivatalosan felbontották s végrendeletet.
A csodálkozástól ss\' bittem kővé meredek. Jon Hettley engem tett összes birtokainak egyedüli örököaévé.
Különös éa csodálatos I mi indíthatta Őt erre*? Bármennyire ia törtem ezen tejemet, a kőztünk lévő barátságon kívül más okol nem bírtam kideríteni. . -
A hivatalos egyének távozása után föibon-
í
átolvasva, a titokzatos óh mily szeszelyes az
lotlam levelét is melvet esetről lebu lőtt s lepel, emberi sorsi
A levél, mely nem volt ment komolysága mellet sem a humortól, igy hangzott:
Kedvtt Lajosom I % Éi»s Rokonvértm I
Mintha látnám caodálkozáat kifejező arcizmaid ráflgatózását a bizalmas megszólítás mistl. Na, ne csodálkozzál annyira, mert bizony, mire levelem vegére eraa, a sok csodálkozáatól görcsöket kapsz.
Minden birtokomat reád hagytam; de lud>d-s miért ? Megsúgom. £a nem vagyok Jon Hettley. As ördögbe: hogy is lennék as! E navet csak Amerikában vettem tel elhalt feleségem kedvéért. As igasi nevem Érdet Jósaet N\'i, no, már kapkodas a levegő után ? Iv/en éa Esdei vagyok, ugyanazon st*zrétü p-calhos hasonló (mint te szoktad mondani) nagy rokonság tagja, melyhes [sest hanesulyo-zora,] le is szerencsés vagy tartozhatni. En, apad elh <lt idősebb teatvérnémének Ba vagyok, ami ideosaloll keresztlevelemből is kitűnik. Ládd: éa indított arra, hogy — \\ máz örökő* sóm ilt nem lévén —. minden vaeyonomat reád hagyjam. Légy boldog vele; caak azatáa vigyázz, szegény tatár, hogy nagy örömödben a bolondok házába ne kerülj, mitől óvjanak as amerikai ssentek. — ha ugyan vannak Ilyenek. Négy évig szolgáltál hiven, á hogy ss Idö alatt
Nagy-Kantjwa csütörtök
Zala 12. stám. (S lap.)
I vonaikozrt tt értőd étek ktpcsán — törvényható-iá|i jóváhagyás régéit beterjeszd.
26. Zala-fcgemeg r, tanácsú Táró* tanácsa, képviselőtestületének ingatlan uerzéae iránt botolt haltroialát törvény batóiági jóváhagyás, végett beterjeszti
2tt. Nagy Kanizsa r. tanácau Táron tanácsu, képviaeWleatdletének a váróit két területében « kalh. kötlemalő iwgyobbltáaa tárgyiban botolt határomét lörvényhalóságl jóváhagyás v^elt balorjeszli.
27. A perlaki járás -Wtiolgablrája Bletáncc f köinég képvitelö\'etlülatének Pintarioa Válanl volt köttégbiró részére 183 frt 06 krnak a köztégi pénztárból történt visazaflzeléat elrendelő határozatát törvényhatóaági jóváhagyás végett be-terjeszti.
28. A perlaki jérAe 16-iolgabirAja Renkovec köziég képvíielötlestűletének a községi pénztárból a szegénylap javára 8t \'rl 70 kr. tökének vissza fizetését éa 152 Irt 18 kr. kamattart(»áaiia< törlését elrendeld lialároaalát lörvényKalósági jöváhiigyáa végeit beterjeszti.
20. A perlaki jára* löstobabirája Podbrcazl köueg képvi-elrtleailllelének Horváth Tamás voll községblró részére n községi segélyalapból 27 Ir \'83 kr. visszatérítései elrendelő határozatit! törvényhatósági jóvahatyáa végett beterjeszti.\'
felirat al leendő támogatta céljából megküldi törvényhatóságnak bárö Bánffy Daaaö miniazter-elnökböi intéseit biaaltnl feliralái.
88. Hevesvármegye közönsége a jelenlegi politikai helyzetből • kifolyólag ai országgyűlés képviselőházához Intéseit feliratát megküldi.
Zemplénvármegye törvényhatóság bizotlségá-nak ilfrata a iiettforKalmí adóról szóló 1808. XIV. I. c. 24. ff énük megváltoztatása iránt a képviselőházhoz intetett felirata pártoláaa éa hatonielirat Intézése tárgyában.
„Tanarak\'
(A , M»«r«r KrlllM".UI.)
A mult héten eredeti operetta kerüli színre a népszínházban a ha meg lehal hinai a a«in-házi referanaaknek: at újdonság megbukott. Megérdemelte n bnkáai ■- ei a veleje a tudó-itátoknuk — mert unalmaa a hogyne volna aa — ÍTWik tovébb — mikor egy tanár irta ? (Hállm két tanár irta volnat) A tanár neve: Ujviry Méla. Ha jól tudom, ugy huasonöt év elölt ő in njaágiró volt, aatán tanári állapotra
30.
A sala-egerezttxi járat jőszolgabíráia "ölyedeU, közben iiolgálta a/, irodaimat becsű
1899. februái hó »-én
tak, talán egy pillanatra tlaéaei a legi/jabb óriások élcelődő kedve. Ime.jötioak torban »fj-máanián: Paludy Ferenc, Révai Miklóa, Dugonics jkadráa, Steafjtbi Stabó László, Caokon»i V. Mihály, Virág Benedek, Anyoa Pál, Dayka Gábor, Vajda Péter ((alán nem lökMagea a figyel m est eté«, hogy nem tévesztendő öaaea Vajén Jánoaaal), Erdélyi János, Czuctor Gargaly, (Hrai János, Toldi Ferenc, Salamon Fereoe, Maotovieh Ferenc, Lononcsy Ltaaló, Stást Béla, tírrgu^* Ágost atb. rtb. é« a legnagyobb köz\'ük: Arany Jánoa — igen, igen, mind „tanarak" valán-ik több-keveseób ideig. Ea itt vannak k ősiünk m élők : ttyulaí Pál, Saá-t Károly, B«őihv Z«ol>, Imre Sándor, l<evay Jőaael, Tolnai l.»joa, Endrödí Sándor, Jakab Udön, Varad i Antal, Hevedül látván, Alexander Bernét vb., mind lanarak" vagy voltak hosszabb időn at • ugyan kinek jutott estébe a legújabb időkig szemükre hányni, hogy — „tanarak" ? 0«>*tuk kétfelé at irodalmtt, laoár- es nem tanarirők irodalmára, tajjon értékeaebb, magartl b S\'it,-vonalon flllú>e aa utóbbiaké? Vegyük ki a szépirodalomból a tai\'árirók műveit: nem tán adnak-e
Söjlör, l\'u•tla-Edeiiin é« l\'uszia-Szeiii- László]leteceo, nemrég elég JiazteaaégM alkart is értjíjmiőnagy hézagok? hegykőmnek rendtariáai atubályistat lörvényhu L| „ nemzeti azlnhátban, de mit gondolt, mit
tőoagi jóvah<ixya* végeit belerjeattl
81. A tapolcai járás löatolgablrája Raposka begvkótség rendtartási stabályzalál lőrvényhaló-a&gi j vahagyas végeit belerjeatti.
nem, nyilván megtán\'oriiotta mesterember irók könnyű sikerű a operetle-et irt. Nem láttam a művét, de valószínűnek tartom, hogy óvatosan
84. A keszthelyi jára» i<>atolgabiraja Ztlt- h«rülU tt Iwtienaéxakat, at oleaó
StániA hegyközaégnűli leloatláaa tárgyttban boto\'tj hatúroztUAI lörviWiyhatóaági jóváhagyat belerjeatti.
88. A lapolon i jAiAs löstolgabirAja I.esenBe-Tomaj és Lmvnce-lalvánd községek Képviselölna-lűlelének közaégi póladó \'örléM tárgyában hozo l határotaiai lörvényhatösáni jóváhagyás végett-belerjeszti.
84. A pacsai járás lőatolgabirája K\'ui\'ecaeuy közegnek az 1808 ere szerkeszlétt pólkfllt^ég-velését lörvényha úaAgl jótáhugyA* végeit b >-terjeazli.
85 A Muraszombatban székelő • Vund vidéki maiitarosiló közművelődési egyiiaQlel<-uek kérelme a törvényhatósághoz éven inll 200 lorint segélyezés iránt.,
36; A vármegye hlispanjanak jelenlése llőlrs Sándor perlaki j ir&ti szolgabírónak egéazaége hrlyreülHtAaa céljahői ujabb három hónapi ata-ság engedélyezése targyábjinJ
37. Debrecen *zab. kir. város, hasonszellemd
nem is-nertél fel, azon nem csodálkozom. Otthon egyszer találkoztunk ctak, éu inux lia\'ul suhanc voltam, te pedig tacskó gyerek. Mikor pedig hozzám kerflltfl, én már csau az öreg vas közé való voltam. Ismertető jeleim
ket az ocamánytágokal a igy. csak terméaaete«, végett I h»gy ,uaalmaa* volt a műve.
A mi atinbáii referenseinknek, kiknek nagy; réaxe m \'g jóformán le xem rázta magáról az itkoU porát, kapóra j)tt Ujváry Béla laaári: vol\'a, a, mert Töth Béla prédikátor nr módiba hoata a „tanarak* csipkedését, a legiljabb óriások, ahol ctak éterét ejthetik, csipkedik a „tanárukat" mind kA<imatge*en, mivelhogy et Itália ihena nagyon. Éieke\' a legiljabb óriásokat olvasván, mindenekelőtt at a rút hálátlan aáx stomorit el, malyet ilta\'ában iránt tanúsítanak, meri véjre ia etektől nyerték a*l a keréa tudáat, ami rlég atonban arra, hogy a/. Írókat é< a közönséget oklaaiák; de >ao-moruiágankal csakhamar tajot derBltaig váltja fel, mert tőlük tudjuk me< azt is, .hogy tanár és költő egy testben éa egy lélekben — képtea len>ég. Bizonyosan vo t tanáraik agy-keltö, Inán több is, unottan végoite magaaatoa hivatását, lemoruolta at órákat, a talán „unalmat" értekezésekkel tzoigá ta a tudományi — et a tanár maradi meg at ő emiékezelökben, a most
,_ .,,... < itt a tanár operettet irl Sőt vannak kőatük ón<
kuzűl csupán lekele cigányaztoem maradt meg. ,, . .. . , , ^. .. H^y mierl nem arulam el kilétemet, azt J Mebb k: dsaze.rnak t.agéd.it, vígjátékot, re-
megmondom. Meg akartalak halálom ulán horribilis módon lepni, a mi \'sikerült is. fiz mar, ludod, egy kis amerikai íogás. A többit ügyit ludod már; dobd bát e levelet sarokba és szaladj az. ültetvényes kertbe, mert a hunc- j fut tóerecsen-fickók munka helyeit a pálmák j hogy a magyar irodalom alatlMtkéreznek. A löltámadáaig Isten veled, olt majd többet beszél
külöiíc nagybácsid:
megtudtam; tartalma is. Milyen különös is a
E levélből mindent fölött sírtam is, neveltem aors.
Otthon mint halottról beszéltünk róla az qjtág alapján, mely téveaen vette föl nevet a bányaaterencséllenek«köte, s motl a véletlen ugy intézte, hogy én temetletsem el valóban.
Igy letlem én, Megény tatár,\' gatdag.
gényt, novellái, elbeszélő költeményt, de még — Uram, bontást — lirti költeményeket ia.
Nem merném állítani legiljabb óriásainkról, története előttük it-meretlen tartomány, mert még viuavágnának ; ennek i« a „tanarak" at okai. De ugy kell lenni, hogy irodalomtörténeti ismereteik mégia nagyon fogyatéknak a nem éppen fölöslegen, ha egy oikkeoake keretében kipótoljuk. Arról ne bestéljUnk (minek hordtunk leneketlen kádba vitet), hogy a tanilás éa neveléa hivatásszerű munkája mellett a magyar tanári testület minden más testületnek fölötte áll a tudomány mü-viiléaében; hogy röviden fejeave ki közéiéti te* vékenységóket: a nemzeti kulturának ök a amerikai dus-Uástlóvivől, — maradjunk csak átoknál a „ta-
Eriti József.
Ü4 hát valóképpen kinek líSíZéíeir tn. A M«ty*r Kritika olvasóinak fölösleges volt et at öentehevenyemelt nfivaor, a legiljabb óriásokkal*\' izemben meg, ságy valószínűség szerint, liiába-durva élce-1 való munkát végeztem. Ük, mivelhogy a ml aae rencsetlen^aajtóviaaunyamk sokat rá.tab<uiiuit<»a aa irodalomra éa iiittvéaúetre, ioválib tttta «m« ded játékaikat, (olytmj&k a leianarauiat, uad et báiáa, a Könyve\', atiuiuüvei már nem ><oka« Ián szellenies-cgget art»rryitn«k tönkre, ha tanártól vagy tanár fele embertől ered. Ert< m a tanftrfé e emberen — a -komoly, aokgaaabb eazméiiyl célúkért küzdő iii kai, kiknek atótJa-nul keli lurniök, kogy oiindeuképpen tuiságoa fiatal uruk miként mulattatjuk diákpajtáMitai krítikánnk Csúfolt elménckedéseikkel. Valóban, volt tanáraik I C\'nk a magyar ember nemtörődömsége tttrhéii ezt a garatdálkodá«t a a sierkeaitöknek a ma» gaa politikában való örökös u>*saaa luany-rázhat ja meg, hogy nem látják: mi iüriéáik lap? jókban a vonal alalt, meg aa irodalmi rovatokban.
Talán n.ondanom sem kall, hogy nem Ujváry Béláért írtain e cikket. A ő operette-je csakugyan unalmas lehet, jóllehet — mint 0 ma** nyilatkozott egyik újságban — csak volt tanár most aaonbau szerkesztő... Hasonló esetlen, a*t gondolom ; Atany Jánoa oem védekezett yolna naaal, hogy 0 csak vo t tniitír, most azouban a< Akadémia titkára, u\',erl Araiy János bítonyáia mindig büstkén gondolt tanári pulyijára. Ezzel a nyilatkozattal télig- meddig igazai adott Ujváry Béla az Ő kritikusának, de b*t ex végre it at ö magándolga, egyedül a> 0 személyére szólhat, en eeak. megmaradok a mellett, bogy Arany Jáuoanak éa több jgagi ktiltönek nem ártott meg a ttnártág. Aa ia ai Ujváry dolga, hogy fi moai szerkeszt^, ámbár uem lesz föl üilegea mügjegyaznie neki is, mátoknak la, hoay manapság minden betűvető emberből válhat tk szerkesztő, ellenben a tanArná)!boz — Ujváry bizonyosan eml^knik rá — némi tanu> lás ir xzükseges.
S H K.
Városi képviselők választása.
Nagy-Kanizsán február hó 8-án a vá-naraknál", kik a* irodalmat azolgiliák—a aaol-1 lasztó kfizOnség élénk részvételével ejtetett
tzágN^éh^7i:oríkáki:ornr.jd?bLMejrr. ^^ f a váas^. A teg.
stegény Erdei atyafiakat ea egykori péntük ulán »olti * legtöbb uilndakét minőaégben.
Nem ketdem a legnagyobbat, Arany Jánossal, visszamegyek a mnlt tzátadba t ugy jövök ie máig. Hadd keljenek föl sirjakból a diosó halot-
aopánkodó hitelezőimet; ök is hadd réstetüljenek egy kit meglepetésben.
nagyobb mozgalom az I-sfl kerületben volt, hol ar Úgynevezett ZALA-párt fejtett ki lázas tevékenységet és győzelemre is juttatta jelöltjeit
f
MufliokNi csütörtök
Zala II. aaAa. (4. lap)
1899. február k« 9-én.
A 4ttnith eredménye a kOfUwxO:
KlnOk: SUk Lipót.
Hindu tagok :
1. Dr. Bród Tivadar t Dr. Krelsler József t. Stolser Gusztáv 4. Saalay Sándor 5 Keller Mátyás 6. Varga János .» 7 Dr. Frled Ödön 8. Piachal Lajoa
Póttagok:
1. Huaaár Antal I. Budai Lajoa 8. Hlli Lajoa 4. DiInch Mátyás 6. Halvax Frigyes
II. hrtlM. Elnök: UineU Ede.
/ Rtndm tayok:
1. öreg Feaaelhoffer Jóaaef
2. Halvax Frigyéé
8. Dr. Fábián Zsigmond
4. Loewy Ödön
5. Bay uyftrgy
8. Dr. Rothschild Samu
I. Tóth Láatló
8. Simonsics Antal
9. Krippel Jóssef
10. id. Hlrachlar Ödön
II. Bartos Géza.
Póttagok:
1. Salller Jóaaef
2. Mán inger Jóaaef 8. Velnovics Ede
4. dr &sigetliy Károly
6. K illik Béla
6. Haltai Jóasef.
III. Mi*. Elnök: Bentaik Ferenc dr.
Rmdti tagok : 1. Kránics Jóasef 1 Viola József.
Magok:
1, Kalcsics Jóasef
2. Poazavecz Jóaaef „ 8. Jakabfy Jóaaef
4- Tóth Józaef.
IV. ktriUti. Elnök: Htritlindy Béla. Kmdm tagok: 1. Saller Laioa I. Schmidt tngyes 8. Dr. Mayer Ferenc 4 lf. Samu József\'
Póttagok:
1. Mihályi látván t Andn György 8. Abel Alajos 4. Irmler Jósaal 6. dr. Blau Simon
V kerül*.
Elnök: Tahóig Gyula dr. Rtndtt tagok:
1. Nilh Norbert \'
2. dr. Ssigethy Károly 8. Remete Géza
4. Koauaa László K. Gáspár Ferenc
6. Slepanek Albert
7. Caápári Adám
Póttagok:
1. Kranica Jánoa x 2. D ór István
8. Keller Mátyás 4. Szaláy Sándor 6. Viola Józ»el
Ki. kirülit Elnök: Tripammtr Rezső dr. Hindu tagok:
t. Ssmedick*Lásaló
2. Öreg Mihaleca Jóasel
& Kálovic« Lánlé (pelva)
4. Horváth Botdisaár
6. Kállovlca Jóssef pelva IQ. 8, Beck Miksa
PMagok
1. Voll Joám Jóasef ifj.
2. Varga Jánoa 8. I\'lemer Jóaael 4. Knauaa Károly
6. Bóna Józaef _
VII körülit Elnök : Hauitr Jánoa dr. Hindit I agok :
1. Plander Jánoa 2 Faioa Lajoa 8. Ilj. Hegadüa László 4 Anek György
(. Faioa Jóasef tnös Varga Annával)
6. Oaál György
7. Ilj. 8leaalin Farencz
8. Anek Láasló
9. Ifj. faioa Ji zsef (nős Mlkó Annával*
Póttagok:
1 Hegedd< István (nős Horváth Katával) 9. Murlon Jánoa 8. Huncaom Ferencz 4. Mataa Jóaaet 6. Tiaaai Ferencz
Az alakuló közgyűlés február tl-én szómba ton délután ü és léi órakor esz.
HIEE
1
ésMf rmiktéS: a kösgjü\'ésaak javaslatot mm tess, mert abban as eaeibaa, ha a kftagyllés napjáig sem ilKita\'aék helyre a pártok köat való béke és törvéayss állapot, Deák Fsreac vármegyéje, kivm rógi traéúiiihot, bizonyayal élni log aaaal a jogával, melyet neki as 1870. évi t.-ea. 16. éa 17. |-ai eléggé bi<k»itaa«k.k — Végül a válasstsUny Skubliei éa 8iici Déaaa biiottaági tagokat válaaatotta meg as állaodó válasatmány alelaökeivé.
— Aa lar. alsgjM eaUlye. Igen teteit vigalomrendező bizottsági elnök urak, kikaak a fajé a farsang néhány hetében olyan, mint valami nagy hordó, melyben caak az imént szüretelt must forr, önök túlságosan idegesek, félnek, rettegnek, agyongyötri önöket a bizonytalanság kétségbeesése, hogy futnak létnak, kapkodnak önök, nyomukban a rendezőség nagy táborkarával. Nincs nyugtuk nappal és álmukból is felrázza önöket egy kiváló est bizonytalan sikere. Igen tisztelt vigalomrendező bizottsági elnök urak, önöknek iskolát kellene teremteni s erre a tanszékre itthon csak egy odaillő személyiséget ta« látnánk, nem is férfit, asszonyt, Vidor Samunét, az izr. jótékony nőegylet (áradhatlan elnökét. Milyen hideg megfigyeléssel és mély belátással rendelkezik ez a nagy akaratú asszony. Nem ismer akadályt az ő szilárd törekvése és minden-I ben caak egy cél vezeti, az ö szegényei A szombat esti fényes mulatság nagy erkölcsi éa anyagi isikerének ö örül legjobban. Ez az est volt aa idei faraang műsorának egyik legszebb, legsajo-| aabb pontja. Alig készülődtek reá, caak olyan vá-I ratlanul, hirtelen jelentek mag a szereplők a színpadon, mint egy •laUna mágika• színes képei; persze sokkal szebben, nem olyan elmosódott körvonalakkal, olyan halvány fátyol alatt, mint ja azombati \'laterna magika« képei. A »Polgári Egylet* nagyterme egy estén át a könnyüvérü muzaa hajléka volt, de a teritett asztalok körül a kedves kisasazonyoknak nem volt okuk piralni,
— Bl|egyzéa. Uigidüt Gyala m. k. csendőr hadnagy a nagykanizsai csendőrsaakssa parancsnoka, sljegyeste marosi Nagg Stelánis kisasszonyt marosi Nagg Jénai földbirtokos leányát Pussta-
Magyaiodoo k»w»|«.. Zalavár.|m*f ,\\(?lirÍM°n kia™,Tok Vcérk?d4ií T
megye löFfényhatésogl bwHUga I. bó lJ-sn » yeszodebnOT, csak néhány homá
rendes kö.syüéet tar\' melynek tárgysorozatéi I \'í0™® öreg w hajolt el^bre antaUtól, rilen-
más helyen (ötöljük; kftsülök megamli\'jfik afc ÜŐlÍÍSE a t ^JSZ
kővetkezőket: aliipáni jelend a törvényhatóság T*™
állapotát J az üresedésben levő egy árvaa.éki fWnk ^\'Mésaekaérték A grammot IM
üinöK sTSét árvssséki .egyzöl állásnak válna*- ,enekwtAny*°tta ma* !?m
tás alján betöltése; Ataévi jelentés Jbalatonszt.^yörgy. orvos felolvasását, roegUp-
kösponti hivatali he.yiségek s.apontáia társv*- MllAk; ^TL^m ^Lu** ban; küldői taégi jeleaté* a balatoni gfi.hajözási | na«T isgalmalldézet elő a nézőtéren Vajon 1 " \' " \' —1 mt lesz ez ? Kegyeller csalódás; de nem ér rá
réaavényiár»aaág segélyezi se tárgyában ; aa 1899 —11*01. ivekben miiköd ndő egyenes adó t«l«só-1 lam ási bimt\'aág mi-gal <kitáaa; a községi jegy -1 zöi via>gál6 bUottság kieaéaaitése; a vármegye alispánjának előterjesztése Zala.Ecraaeg éa Nagy. Kanis-a r. t. városokban a törvény értelmében elnöklete alat< aievtartandó köasyüléaeken helyettes elnök kirendelése iránt; Zaliivármegyu kft« ségi és kőrj"gy«öi egyletének fal*bbesé*e a flsa-tésük ügy b-n bozoit közgyűlési hsiarosat ellen; kérvény Nagy-Kamsaán negyedik gyógyaaertár felallitbatáaa iránt. Ezen a kOsgyfiléaen fordul elö Debrenen s>sb, kir. városnak náró Bánffy Des>.ö miniaxterelnökhBz iniésett bizalmi telirata, valamint Hevesinegye kösönsévének a jelenlegi politikai helyzetből kifolyólag az oosággyüléshsi intései1 felirata.
- Aaa kllaudo vátasitmáa; f. hó4-én látogatott gyüléai tartolt a töispáa elnöklete alatt. Letársyalla a lebraár 18-iki küsgyüiéa | tárgysorozatába lőlve\'t összes ügyeket s azokra nézve a köagyllés elé javasl.itot less. As slU-pán indítványára javasolni fonja a választmány a közgyűlésnek, aosy a náenissai, valamint a salaeverszegl köskórhásak tis-tis elmebeteg Uto-gaddiira kihSfiUmmtk s a kibóvitéa kóltaégei fedeste*senek a vármegyei törvényhatósági bi-sottsás szeptemberi gyűlésen ss 1899. évre a ! betegápolást kóltsétekre megszavazott 2 3|-h6 . Elbatsrosta, hogy Mnem városának ama fel-| iratára vonatkosó\'ag) melyben báró Bánffy Dezaö miniszte elnök iránt való ragnasko-datál kitejesi a melyet pártolás végett a asls-! megyei törvényhaió»*gnak ia megküldték, as igg-
\' mrü tudomásulvételt ajánlja a kőtgyülésntk. Hímé- I mely rendkívül nehéa feladat •drsMyyéasá as országgyűléshez intésed ismeretes j Nándor ügyesen oldotta meg.
senki e lölött elmélkedni, mert alig jelint meg az elaő bajuszos fej, felharsant a kacaj éa nem ia szűnt meg addig, mig csak a függönyt el nem húzták. A bájos Bariason nővérek nagy sikereit megirigyelte OUop Imre, Sadnai Jenő, Major Gyuta, Hmchfeld Rezső éa (Moss Jenő. A mozdulatokból hiányzott ugyan a kacér, csábos szirének bája és graciozitása, Clariaaon kisasszonyok nem tudták eléggé megtartani komolyaágukat, vele kacagtak a közönséggel. Aa est legérdekesebb száma volt a tiroli csoport. <A szép kosztümök maguk ia hatást keltettek, de kiválóképen aaok az eredeti, kedvea tiroli nóták. Csupa
Csis volt es a kis csoport. Különösen ftuforr ia éa dr. Rot\'tehild Samuné felé fordult az érdeklődés. Elbájolón saépen énekeltek mindketten, legtöbbet mutatott mellettük OMop Imre ki ea este tejesen elemében volt Zamatos tiroli dialektusával derültséget keltett mindvégig. Baunbirg Ernő volt a leglassabb tivoli, precíz, zongoráki-aérelével kiérdemelte a sűrű tapsokat OUop Imre űgyea cuplét Irt a „Ssaímossdi a sis-iéN\' dallamára, ftőAm Emil egéasitette ki a tiroli ének-kvartettet Utinók Blau Béla, mint ügyea gyorsrajzoló mulatta be magát.
A müaor ötödik számát dr. í\'ekuarci Adolfné töltötte ki. Kedves élénkséggel eáevegte el az t£7y kú vihar\' című vígjátékot Mindöaaae ketten szerepelnek ebben a darabban de a partnere ssóhos sem jut. csupáirlíémajátékával segíti elő a szereplöt. Sehwari drné biztosaággal igazi színpadi otthonossággal játasolt, szerepét elragadó közvetlenséggel játszotta. A néma asarepet, a
volt, WinltUr Ezután Ollop
ittliratára nézve aa allandó választmány olfn-jImre néhány ügyes, finom ssaíon-kuplét énekelt gadts StnJiils Jenő bizottsági tagnak a követ- sok humorral éa élénk karakterisstikus árokásó indítványát: „Xalavármegye állandö válását- játékkal és hangutánsásaaL — A ,Laterna mánya Hevesvánnegue kaiafiai dtiro/iK miligm mágika\' képei nem sikerűilek, későn érkezett Udvtali, mivel azonban aa országgyűlési pártok meg a készülék, valószínűleg ebben rejlik aa köst való békének a meiikittése a ezzel a tör-\' oka ; de annál szebb volt Budáéi Jenő, mint szervényes rendnek a helyreállítása már rtarf idSn\' pentinláncosné. Sokakat tévedésbe ajtett nép
Nafy-Kaniaaa o*Q tortok
1898. labratr bő 8-éa
masakjával. KlaötétMt a nagyterem,csupán a asln-padon változtak eayra a Minek, maja sötétkék, sárga, róaaacsln fényben fUrdntt a guvrirosotl etélee ruha, melyet síkkal, Igen 0gy**en kaséit Hddnai Jenfl, u|y hogy tánóát többwőr meg kellett lamételni* Aa alőadáat táno kftveti*, mely a legjobb hangulatba egéei reggelig tartott Aa •laő négyeit Hü pár táncolta. Ai a*t bavétela körOlb*ltil 1150 fri, melyből mintegy 800 fri a llula főwklm
— réailaMHll kéwylll<Nk A un-kailieal M*rJkpé*it4r Mménytdnaidf folyó hó 7-én Klik Upót ktr. kereekadalml tanácsos, Igasgatóaágl elaök elnöklet* alatt tartotta 64-lk évi rendea kösgylléaét. Kara hatalmai pénaiatésat a lefolyt évben 6U9B frt 88 lüeta humot ért «l, maly a köv*tk**AI*g o»sta\'lk fal; a tartalék alapra «81B frt 96 kr. a kllöntartslékokra 7ooo fri, iiavgalóalgl jutalékra 8»2I frt 86 kr. oaataléka 40000 trt (részvényenként 60 forint 60 esásalék), kOabaatnu éa Jótékonyeélokra 1066 frt fordíttatta, a fenmaradó 1848 frt 03 kr. q) asámlára adatik elő. Aa Igasgatéság, valamint a fellgyelő Imottaá* tagul maradlak a régiek. — A nagykanizsai IMarJkpétutdr állal alakliatotl Ö«i»(//lv»li asOvatkaiat fabratr 1-áa tartotta kösttllésél A ilövetkaaet fenaálála első évében 8478 frt 68 kr. nyereeégetért «l, melyből minden 60 krajeároa liUtréeae 78 kralcár aalk. As év végávtil érvényben maradt 16740 ttsletréss (a 10 kr*|eár). Igaigatóaáfl .tagokká válaaitotuk. AeU Pál, Dobrottei Ml\'án, dr. fram Kudolf, Ktlltr Mátyáa, TVipámmer Qyala éa Ztrköríti La)oa.
— Az Izr. jótékony nőegylet kóazö-nete, Folyó hó 4-én tmtolt ealélyUnk alkalmából fogadják első sorban ia: dr. lietkschld Samuné, dr. Schwart Adolfné úrnők, Pragtr Ilona kiaaaaaony, BUm Béla, Dikm Emil, Cselest Jenfl, I/irschftld Reaoő, Major Gyula, Ollofi Imre, dr. Piltíts Soma Hadnai Jenó, /iosenktg F.mfl éa Wtnkler Nándor urak fáradságot nem iameró ssives közreműködésükért — ea mon is — hálás köszönetünkot. Háláa köazönetllnket nyíl- , vániljuk továbbá Fran* Lajos untuk Ön-i acllen fáradozásáért, nemkülönben a t.
• - I
íelülflzelOknek, adakoeóknak és mindazoknak, kik fstélyflnk tényea sikerét bármily-irányban előmozdítani kegyeskedtek. — I Kr, iir. jőUkony ndtgyUt elnöksége,
FelUIAzeltek i i.lnsar Béla 60 frt, Klek család | 10 frtol, gelset Gutmann Vllmoané 16 frt, Vidor Samuné, alsódomborul Hlrachler Mlkw, Sommer Sándorné, Illan Pálné, Kbanapanger l.eo. Welaar JAaaefhé 10—10 forintot, Ledofsky Armlnné, l.flwinger Ignác, Sommer Ignácné, Rapoch Gyu-láné, ösv. dr. Ssuklta Nándorné, Rlau l.sjosné, Tauber Majoané, Blumenaoheln Vllmoané, Kohn Kmllné, Grünhnt Alfredné, Stern Sándorné, Grfinhut Henrik né, Hoaenfeld Adolfné, Relk Gyula, Oeutaoh Hugó (Salatlna), fi fi forintot, FesaelholTer József Ifl frt R 80. Frel A. blst. Mllkár B frt 60, KartachmarofT l.eoné, Zadubánazky 1-ajoané, Rosenberg Izraelné, Danneberg Jakabné
Baka* N., Lakaa M. (kohóeofc), H*4fer Uytoa ■agyar aease*), Simon György (csikó*). eCk
— Klaalmaé ajllvlaUti A —gykaal*"! váro*í alaéfoku iparukol* tantaatlfeu réséért!, • azorgalmaa éa jóíriaaiml iparo«tanalóknak aa kolai év végén való m*ajntaiaaashatáas sáljából kibooaáioii gyBjtőivek köadl ajabbao a í náa gyüjtőivv*! a .Nagy-karnisai Takartk-péaaiar Héasvény\'áraasáa* 80 korosát klMOU be, máj k*gy*a adományért háláa kösaön*(át nyilvánítja ss iparkkolai igaagstóság.
— MaateaMly. A nagykanlasal aaakára-nők éa asob*l*áayok vigalomr*nd»sfl biaoiiaág* a caelédotihon alap iavár* f. hó 18-én a ,8iir«i«\' aaálloda diaai*r»éb*n Horváth Laci swakaea kö>r*aittködéa* mellett zárt kort jeloa*<aat*lyt rendez. Belépti«diJ as—élyaakiet 60 kr. — Kar-aati\'iogy (milf * táncra nem érréoyaa) 30 kr. Kasdei* aata fél 9 érakor FelDlliaetéiek ka*zö-s*itrl fogadtatnak *a hirlapilag nyag*aatatask.
.— A aa«Bgáa IMMStal Caáktornyán FoiwryOynla urodalmi kovácsmester kln«atnotta báaáoak kéményét, az inasok Kaobájában kivett* a vsakályha körtjét, azonban *U*i*dt* viaxzatauni, mikor a javításokét betajezte. Mal*«stá«ássk esomora következménye lett. Másnap mi*i hiába kiabáltak az Inasokra, csak n«m ébredtak lal. Rájuk törték u ajtót. Bárom merev te*t iekttdt as ágyokon: Borovit* János éa Fnynnaa* Mihály inasokat magölt* a azéngáa, a a*gárt*t még sikarftlt éleire kelteni. Foasniy ellen vétkes gondatlanság miatt megindították s viaagálatot.
dr. Rothschild Jakabné, dr. Rothschild Samuné, Hoaenfeld Adoltné, Ranoch Gyuláné, dr. Sehwarcs Adolfné, Scharz Rlchardo*, Strem Vllmoané, Tauber Ala)omé és Welaar JAzaefoé
- Tlsalléaiulalste Láarádaa A Uo-rddi önk. ttholló egykt f. 1. ftbraár hó 4 én minden l*klsl*tb«a «ík*rUlt UaamnlaUágol tartott. Aa *gyas*rtt,de asépm földlssit*li Urasa-h*n agéaa világos reggelig tartott a vigalom i a megl*h*t6a aaámban megjelent vendégek faastt-Itnttl hódoltak Carnavál haroefaek. A vigalom tlaaia |Avedalme as sgy\'*!! aáasló b****rs*a* oéljáia fordíttatott FölŐílla*tiak : Újlaki Hirachler éa fia oég: (A. Uombora) 1 irt 20 kr, Morváik Vlnoe éa táraal (A. Dombom) 8 frt, fladó Mé tyáa I frt. Dr. ttrnia Vilmos 1 frt., Rovata Gyula 1 trt. Mosgai Mária llfrt , Lysbit* Oyörgj 1 frt., Pfeiler H. (Zákány) 1 Irt., Koaen\'aid Alajo* (N. Kaniaaa; 1 irt., Hobwaroa N. (Kotor) 1 Irt.. Markovii* Fereno 70 kr. Vldákovie* Mihály 60 kr. Krladfeld Miksa 60 kr. Qoldarhaiied Fttlop 60 kr., Qoldachmitd Jóaast 60 kr., Koprlvnlk Antalné 6o kr., Koréin Jakab 6o krajoárt. Maloén Fereno 5o krn|oár, ftaloh Aron 60 kr. Salamoa laivftn 60 kr. Fareucsy Uda 80 kr. Farenosy Kázmér 86 kr. Floakó Jóssal 86 kr. Kováts látván 86 kr. M»icb*nlnj Károly 85 krt. Fogadják a nomwzlvü fslölfii*. tök ea utun la as Ogylet Őszinte köazoneiél.
— Kla Kalikó. A nefykaolzaai polgári! egylet vlgelomrendesö bizottsága kösklvánatrs folyó évi február 14-én, haahagyókeddes aa egylet helyiségeiben sárikért eaaládiaa jellegű kla kalikó-ealélyt rendeK^Razdete fl órakor. Belépő dIJ: személyonkint 60 kr., eaaládjagy 1 frt 80 kr. Kéretnek a hölgyek lehetőleg kalikót-öltözetben megjelaDOI.
-l*t*gs*cél;il*g]rMllett klagylléa, A nagykanLaal áll. b*i*g**gelys0 agylet rendes évi köagyllléBél f. é. február hó 19-én délután 4 órakor a városház lanácsUrméhen tartja meg köveikesö tárgysorozattal: a) évi jelenté*; b) a taámvlsagáló bizottságunk a könyvek vezetésére
vonatkoré lelenté**; o) a választmányi tagok,, ,, . - . ... .. , , valamint a asátnvlzsg álé blaotiaég magválasa- alakult. Ezen társaságnál egyelőre lovakat lka*; d) az egyleti orvos megválasztása; a) j és szavasmarhákat lehet elhullás ellen btz-egyloti tagok által bibosolt Indítványok tárgya- tanítani. —Ugy hisszük, hogy azflkségtelen
— Allai
vármegye t*rfll*iéo
taglaaaéglgy I kiaas erülelén malkodó áll*
Zala.
állati bat*g*ég*k kimuiaiáaa február bó 7-én. Smlésaás* : Alsó. Lendva I o., Booska 1 i, Erdőd 1 udvar, Oysrtyámo* 1 u., Belép 1 udvar, Keaaibely 1 a. Lenti 8 x, Nagy-Pali 7 q„ Fókáfa 10 «u. Tófej 1 udvar, Zaittkées 1 udvar, Baaaa*en II köaaéf,
— A gazdaközönség egy, régi óhaja teljesedett azáltal, hogy a magyar kölcsönös állatbiztosító társaság m. sa." meg-
láss, melyek B nappal i kösgyltlés elölt * vá-lasatmány elé Iráabsn-ibliarjaaiiv* lettek.
— Jrlaa«.aeaiélr 8/okátlan síép látványt nyújtott február 6-én a PolgárUEgylet nagyterme hol * nagykanlual Altaláno* Mnnaáeképső egye-tillat tartotta )elmezeetélyét. A feaaebbnél tea-sobb )elmezea«k, a terem Igen találó dekorálása méltó ialtttnést keltel tok. Szivasou láttak, hogy aa intallgenoia la szép érdekIMést tanuaitott a mankáa-IQnaág ezen ealély* Iráat, mely még a ssokotnál ia fényeaebben slkarttlt. dleaératére as
a gazdaközönséget serkenteni biztosításaik feladására, mivel egy rég érzett ssflkaég lett pótolva annak érdekében. Most már módjában áll a gazdakőzőnségnek megóvni magát az esetleges nagyobb- veszteségektől, a mi jószága elhullása által érte «— Fentemlitett társaaág ÍŐQgynŐkségét, Dobrin Richárd úrra bízta
— A aagjrkaalisal fegkéa Iparid*-
egyeslllet tevékeny elnökének i fhcM Lajosnak éa a vigalomrendeiö bisoitaág l*lk«* slnökének:1 h»t*rr»htar« (kal«Maká^ sM4-
Doároat\'es Milánnak. Caak még a munka adók I nem Igen tódnak lelkeeedoi as Ipara* ifjúság I vigaiaasó Iránt, éppen azok, klkoek leginkább állana érdekében, hogy a Mankáaképső Egyesület mihamarabb egv jó könyvtárral felaiérelt olyan otlkost .blatoaitnatna magának, mely kall, hogy as önmttvalödés szívesen látogatóit eaarnokává \' tegyen. A négyeaeket 180 pár tánoolt*. A viga-
N -né, Sohers Rtohardné, Schwars Samuné, lom a legkltUuobb hangnlatbaa reggeli 7 óráig - 8 frtol; llnger llllmann Klek, Mergenthaler tartott. A Itlmeabes jelenvoltak kOsíltadódlónk a
Lajoa, dr. Fran* Rudolf, frt 8.00 — frt 8 60; dr. Dtok Jözaef frt 8 40\' KQrsohner Ignácné, Sohers M. J.-né, Wuaatl Lojöanó, IQ. Dsutach iittíöa, Welsmaver Linót, Acaél Pálné, Tlnagl Lajoané, Ro**nfeld Jósaef 8—8 frtot; Pllhál Ferenc, Trlpammar Gyula frt 1.80 — frt 180;
köv*tk*sök*t)*gy*st* RU: Purger Mariska (pusatai vadróssa), Komlosl Manol, Kollarle* Róaa, ataoker Juliska, Sabián Torka, Sablán Lilia (Bariaaon nővérek), Sabián Julee* ftörökaö), Baaes Vilma (bolgárnö), Spitskopf N. ia Kraon Róaa (etgáay-loány), ssadalk Fánál (tiralaö), Miller Mariska
l« slb.) aap*aktal 4 • 11 ó* l« éra ktaASI megtsklalkfté
A éaghaaMlgyaKaév.
Közgazdaság.
Eg(j magyar tzklálasArny. Hogyan mérheti lel a gszda birtokának területét gyorsan ée olosón t
Kevés kivételtől általiaoaágbaa elmondhatják, hogy a gaadák legnagyobb rá*** Bem iudj* poutoaau birtokának tartlalát. Akármilyen feia***
dr. Sohwarcs Adolf, Véoaey Zsigmond frt 160, fuiatróa), Siommar Llaa (erdömeater), Kuloaár | hangzik aa, éa így van. — Láaaak mi okossá
frt 160; Deák Í>éler frt 1.60, Klein llléwé, Strem Tódor, frt 1.40 — frt 140, dr. PUlital Soma illalaton-Saenl-Györfy) frt 180, Kováts! Antal (Kerettya) Mathea Káraly, dr. Rlau Simon, Roaenbarg Rlohardné, Saalay Sándorné l-l frtol; Schulhof Adolf Havas Atfhur, dr. Pollák Krnő, Vlou Fereno, N. N, 80 - 80 krt, Neu Albert, Welu IaIo* 60—80 krt; /anhar, Oblath Mórné 60 - 60 krt, S. S„ 8. 0„ 80-80 kii N. N., N. N. 80 - 80 krt; öan***n 808 frt. A buitot ffll-aaereléaéhea Járultak: Tlvolt Jánoa, Welazmaver Upót, Schulhof Adolf, UohUnateln Jenő, Viaor Samuné, Hlau Pálné, Sotnmer Sándorné, Acaél Pálné, llettlhalm Samuné, Rlau Lajosné, Blumen-aoheln Vilmoané, Flaohar Sándorné, GrOnhut Alfrethté, Kartachmaroff l.tHmé, KWin lllé*né, Kialar Mlkaané, KOrachner Ignácné, l,örty Adolfné, lüwinaer l.ttjosní, l^dotnky Armlnné, dr. Neumann Ktléné, Ollop Samuné, Boaenberg Izraelné
Anna, Modrovio* Jttilika éa Vukioa Róaa (Knalp kávé), Kállovles \'Rozika, (erdögowba), Stra* brrgar nővérek (osoreiznye), Bnpl nővérek, Kripáe Margit (babák), Wales Ilonka, (kéménv-saprö), Vegein Mariska, (táaouun), Modroviea N éa Nagy N. babák), Sek*lb*r Katica, Cselk növérak, Noll(Josefln, Blndlnger N„ Örtenbook
•at?.
Legelsőben ennek oka azon körülmény kan keresendő, kogy a telekkönyv a tart tatárt a**s szavatol — Aaáa-méanél agy a birtok bárk*-adásábál semmi butos kiioduUai pont dídomo a birtok területét megkatártnal, a telekkönyvi adatokért saavatoxaág niuca, a kal»**>*r
Roslka, G*róea Mariska Horvátk Magda, Fleeher padit rendszerint nem egyez * telekkönyvvel t ........... |Éd| ebből kifolyólag sem a telekkönyvi adatokat, a*es
a kataszteri számokat biztos adatok gynaáat at aam fogadhatjuk.
Ebből azután nem ritkán igea Ikra** állapé tok köv*tk**h*taek. - Htoyasor fordul hogy a telekkönyvben 8 holdnak nevezett tortlet é~3 hold, aöt töbh is leket éa vtaml
Bknyssor fordul elö, hogy *gyea ksitokek bérb* adatván. e*ák évek saelva tedó黫 W,
Juliska, Molnár, aővérak, Pwaovios Msrtaka, Hrrváth Marlaka Haudélaaaana nővérek, Kováts Marlaa, Lidiit Kmma. Bonyhádi Katica, Németh Veroaka, Uoflor Tarta, 0<lim*dla Tetéz, Uttvay növérak, Korage T*rés, Kotlaries Böske, Baláasl ■ Marlaka, Kaiuvald Taré*, (Qyörvári Fark Mariska itb. IkfUk: Elohner Sándor ée Aaataloe Béla (spanyol), Qfonbeofc VilntM (óriáa), Beek Béla Ar*astrin Adolf (paraaatok),
Mlltényl lguáe (|ig*rllí,Taraaeovlae Béla (Dummar hogy 100 aSt több holddal k kíaebb a tortok. Aagusat), Horvátk György, Kaamiier Károly, aiat amiai a bériö a btrtokoeáól JBkkaamt^
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 19. Hám. (0. Japj
1499 fibruár hő 9éi
átvette és a birtokot jéhiitomüleg tudta, mtrt ö maga sem tudta poatoaao a (őrületének holdszámát.
Hogy abböl mi követkethellk, ait mindenki elgondolhatja.
Et eljjg kQIOnöe az, bogy ma midőn már mindi\'n adás-vsvésnél az árunak akár tuly, akár Irmai i\'ki egységű pontosan megkívántatik. él
E
pen a föld — a mely mindennek alapi képezi, rászesttl a szokottnál felületesebb efbá násban.
Pedig mindeaki asoiT van, ba már a pénzt kiadja, annak megfelelő árut is kspjon: ae legyen az kereeebb és ue legyen több, mertamint as elsdé neiu elégszik meg, ba 10 bold földért c-ak 6 holdnak a kialkudott árát kapja meg,— viszont a vevőnek sem lehet közömbös, bogy tia bold helyett caak bal Aoldal kapioa.
Ea valljuk meg, rzertftr Is előfordul és megtörténik hasonló\' eset.
Törvén)ttok van, de nem tökéletes, végrehajtása wég hiányosabb, és . aki tudja, hogy a kataszteri változtatások, telekkönyvi kligssitások mily C\'isa lassúsággal, aeba évekén keresztül nem bsjtatns\'4 végre, azonnal belátja, bogy a mai bisouytiilan állapotúak bu kellett következnie.
Poilig ii gazdáaak lodui kell területét, bogy boldogulni szón; — éppen ngy, mint a badvsser\' oit a serege létszámul.
Hogyan lehel a birtokot felosztani, veléa fordat felallitaoi, a fogaleró szükségétét kiszá-mi *ni, a cseléd létaiáűiol megállapítani,» termes hozamát kiazáml<ani, a legelöket felosztani ea evvel sz állatállaiaáaynuk leliaámá! niegállapitani stb. uiiaiienféle szükségé* a<áuiitl*t eszközölni mindig, mígnem tndjnk, bogy » birtok bán) ho:d szántó, rel, lep ■>.»» atbböl á I v
Es mégis ooik ganlálkoilutil-:. de legtöbbször haaonlit rz -a—sötétben tapogutódzáaboS) -mert bizton adut sincs h ke\'ttukhen.
Nsgwthb nradalmak szendszerint a mérnöki munkálatok költségeit mely ina még elég tetemes szokott lenni, köuyebben fedezik, de nem ugy a közép ée a kisbirtokosok és legtöbbször nemcsak a nagyobb költségtől riadnak vissza, banem bosrá járál llsonyo* fokn indolentitt is.
Ha aat kerd\'Z\'Ak a gazdá\'ól, bogy tndjs-e biztosan a lovának v.-igy marhalának számát, csodálkozik,- hogy ily-n kérdési teholünk bor.wi; de ha azt kérdezzük, bogy tndjn-e a birtokot holds/ámban biztosan: határozatlan felelet kapunk és ő szt természetesnek is találja. Pedig ba azamokban kifejethetfiéii a/.im «ea».t- aégeket, melyek a terület hiányos ismerőjéből z.irinazak. oly óriási volna az, bogy el se képzeljük. * lndolentis is játszik szerep.*!, mert legtöbb f zd\'iságbin es községben \\au méröláne és birtokát tiki telmcrbcuc vele, de a láuccnl v ló ieéré< 3 embert kiván, u\'nnkája lassú, I bái egy kissé mir incomodá\'ja a eazdát. ki ae iiceak aok esi1 ben sajuálja a kiiltségel, ba« ucm gyukrm nem ia ért boszs.
Végre s mpokb-n láttáin e.v uj készüléket, meljk praktikusságánál é. olcsóságánál fovva hivatva van arra, bogy ez«n régóta vajúdó kérdést egy eaipásaal megoldja 6s rövid idő alatt lehetővé tesai, hogy legtöbb gazda birto kának területét pontosan tudhassa. E készülék egy szabadalmazott földmérő talyiga.
A kerék teljeaen <*asból készült és egyszerű körűlforgáaával *gy ölet ir le és a lő küllő melyek mindegyike egy kjt bevágást csinál a földön, mutatja a lábakat maga ntán. Az óramű áll egy óralapból mely 100 ölre van beoi\'tva, az óralapon egy mutató és há ról egy harang,
Ezen óramll a méraöaek tengelyével van öeszekötve éa annak miaden fordulatával léhát egy öl ni ntán egygyel többet mulat egész százig, skkor lecseiíget, vagyie minden felmért 100 ölnél csenget és mér tovább minden fennakadás nélkül. Igy csak a csengetés szánét kell megszámlálni, az annyi l(j0 öl, végfii ha a terűlet végpontján megállunk, az óralap mutatja, bogy a lecsengetett 100 ölön felül hány 01 még és a küllők csapáss mntatja hogv bány láb.
Például 3-szor csengetés as 800 öl
as óralap matat 43-at 48 öl
a fehér küllőtől á 4-iken áll 4 láb Oeazeaea ö48 öl 4 láb.
Ha a mérést a tábla máaik oldalán lolytatn1 akarjak,, iámét a 0 lett a kiindulási pont; elég ba aa éralapon levő mutató osavaiját egy mozdulattal meglassítjuk, mire egy rugó as óralapot e\'öre nyomja mely urnát már a mutáló alá a 0 ra állitható; a csavart megszorítjuk s a készülék késsen áll a mérésre. Es oly egyezerü és köoy-nyü dolog és oly gyorsan eszkö\'ölhető, bogy bárki által alig egy aegyed perc slatt végrehajtató.
A talyiga két azarva hasonló az ekeszarváhos,
8607198. lg
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kár. lörvéaysiék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Sziró Erzsébet öav. Csorna Józsefné pacs-ii lakóé végrebajtalóaak Bene Józsel és Béne Szilveszter pacsai lakóa végrehajtást azenvedók ellen 60 Irt tőke ennek 1897. évi január hó 21. napjától járó 8 százalék kamatai, 13 frt 60 kr. eddig 6 frt 4ó kr. végrehajtás kérelme 8 Irt 60 kr. ezuttaii a a mé
eunek végén van a mérőkerék tengelye és a j leimerülendő költségek iránti végrehajtási ügyé* tengelyen az óramű. — Azegéaakészülék a szar-\'ben a lent nevezett kir. törvényszék területéhez vak kivételével vasból és rézből készült és oly tartozó a pacsai 74. tjkvbeo 1 1—2 sor 118 és könnyű, hogy alig 8 kiló, igy bármely gyermek 120. hrszám alatt felve t 265 írtra, valamint által körüUolható. —8 miután ezen földmérő- az u. tjkvben X 779- »*m <lat> felvett 68 talyiga oly gyorsan tolható, amily gyorean aa ] frt, -f- 401 hrazám alatt felvett 10 írtra, -f-ember járni tud, vele a mérés oly gyors, könnyű, 1505 hrszám alatt felvett 35 Írtra és 1641 hrszám es miután személyzot hozzá egyáltalában nemjala\'t felvett 138 írtra, továbbá a pacsai 814. s . szükséges, ezért oly oloaó a unkája, hogy bír- Ijkben + 2157 hrszám alatt felvett s 204 lori\\ tokát bárki igen rövid idö alatt saját maga1 beoiüll egész ingatlanok — mégis a pacsai 34® leluiérheti, minden egyéb költség kizárásévá\'.! sz. tjkvben -f 2162. hrszám alatt (elvett inga É/en mérütalyigával naponkint több száz holdat lánnak Bene S.ilveszter és Bene Jósselét illet, is felmérhet egy ember.sterkezeleoly egyszerűje 214 írlra becsült háromnegyed része, a végű\' bogy igiuán osidálkosni leint, hu/y eddig még! a pacsai tüttöai 264. sz. tjkvben -f-
626.
,0
hrszám
fel nem letI találva. Ezen uj készüléket a napokban láttam (lyi.rben a H\'ádel Károly örö kösei cég gépgyár és vasöntödéjében; ott készü ezen ssabadnlmazo\'t tárgy é« most kesdi árusi-tani, meri a lalnlmány még egéazeu ui. A nsvizeti cég egy darabot rendelkezéeemre bo-C\'ájtotl, hogy kisérletet tegyek vele. Mondhatom, meglepe\'t egyszerűsége és igasi prak\'ikuaaági
öthatodréssben Bene Józsel s egyliatodrészben Mészáros József tulsjdooáu! felvett s 30 írtra becsült ingatlan — még pedig ezen utóbbi in-gullan az 1881. évi LX. t. c. Iő6 §-a\' pontja értelmében egészen éa pedig a pacsai ingatlanok-I8M évi Msárealaa K« S. aspjáask 4. a ÍO Arakor Paeaa illetve Pacsatfittős község házánál dr.
által, a több gazdatánamjeenlétében eszközöltem |Schwarc Adoll ügyvád lelperesi ügyvéd vagy próbi mérésékét oly meg epö eredmény njel, oly helyeilese közbejöttével megtartandó nyilvános gyorsan, pontoesn és könnyű-éggel hogy oe»aí- eladatni lógnak,
len áltnanos vélert.éuy az volt, Ttosy ezen prob-, Kiki4ll4lll ar , (en(ebb kíteü beCsár. Iaw.it praktikusabban megoldani lehetetlen vo na | Arverelni kjvftDŐk urtoz,,ak a becsar 10" -át A szerkezet egyszerűségéhez hozzájáru< a szolid muuka is, s véleményünk szerint a ja vitás évek
kikül
-során ái ki van zárva- S miután as e^ész készülék ára oak 18 Irt, ez o y csekély ftsszeg, Iha tekintetbe vesszük, bogy egy merölánc is 8—10 Irt. ez okból minden gazdatársamnak u| I legmelegebben tudom ajánlani a roérő-lalyiga! best"isését. Igen sok ecetben hassnát vehetjük J la gasdiságban, nemcsak a birtok általános f*l»|| mérésénél, hanem parcdtlázáfoknal, konvenció | földek kimérésénél, feles- harmados földek ki- ji loeztasanál és meg ami Ifi: a napi fogatmunkn 9 ellenőrzésénél is..
Ha nyári időben egy lógat 1 holdat (1200 ! Q öl) kiszánthat naponként cs csak három- y negyed holdat s/ánt ki a csaléd indolentiája. banyagságx tiiiuli, ez már napi 80 kr. egy togat 9 mán és 10 fogat után már 8 tt. tinpi veszteséget lelem. De imu án ezen ké*zü.ékkel az öregbére«, \' hajdn vagy gazda pár perc *l»tt lelmérlieti , naponkint mindeu cieléd napi logatmunkáját és nllenörizheti : es ál>al mintegy. ö-a öoö«ve van a ceelédség a reája ki>sibott cotnpeientiM kisrán- , tani Mennyi vesztenégtől a/abadu nánk meg ez álUl csak egy éven át isi
Szóval csen >IOdmérö\'lalyiga< olyan talál mány, mely hivatva van igen nagy bajokon legiteni éa o elvet gusdatársaimmal megi«mer-telni morális kotele>ségemnek ismert- m. . Tárnoki
Szerkeaztői ünenetak
. M. a. Aagj-Ksniasa. Egyik aaa közüthetö.
Heaslheljr. A vara UaSIkatatlas. I Uerettye Megkaptuk. Nagyol kOaaBnJDk. UfkttaaUbb jönni fog.
B -Mugysrod Ha Talamatrlk asáa ataarsd, aéttós-taaaék egyenesen a UsdéklTstsIaál magrsklamálal.
NYÍLTTÉR.
Ny llatko/.al
A ./ala. I. évi 11. számában I. hó U-ikére egy \'Arvevki hirdetmény* jelent meg ellenein, mely jevedésen ulapazik, ameuuyiben én az ebben (elsorol! tartozást már kiűzettem.
Üzletem jó hírnevének érdekében kötelességem ezt a közönséggel tudatni, nehogy ez a kellemetlen tevedés mia<l kárt szenvedjen.
Nagy-Kanizsa, 18911. február hó 6-án.
W—1 Szencz Qáaa
kacaigyárté.
készpénzben vagy óvadékképes papirb m a dőlt kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint tkvi halóságnál, 1898. évi december, hó 3. napján.
líÖZOXY, kir tvazekialb. bíró
Sör dugókat,
u ly ni01 azólónamaaitóahaz való dugókat, v ilanint mindenfajta gyógyazaróazi, palack-éa hordó dugókat, a legjobb minői-égben és legolcsóbban ezáilit
KASZIRER te R0BIÓEK Első magyar g6zpara*adugó-gyára
Badapeat Mfalajli ates IS. M-4 áifagyaék W.-ai«iit». ktléslik.
43—14
gyümölcs- utifaaor és diszfáh, legjobb fajok, szép erós törzsek. Készlet sok ezer példányban. Disz bokrok. Olcsó árak. Kérjen árjegyzéket.
Meyne János,
falskela-talaldsses. * ~ar Cspraa. —
V I
Laptulwidonon éa kiadó M II K K C L A
r.
Bérbe adó.
Park-szélen fekvS, három-szobás kü-lön-bejáratu, szép udvari vagy egy négy-szobás
otezai lakás
mellék helyiségekkel a üajza-utcában (Waligurs/ky Antal tanár háziban)
18M. «vl aaájua l»6 I eifll bérbe vehető. 55 S.
—- Bármikor mag lehat teklntanl —
1
Nagr-Knnwa, tjrfUOrMU
Zala 12, szám (V. lap)
§ HIRDETMÉNY, j
IC Sjttnt-Balizs kanizsai országút mentén X j Fúzvölgyi határban *
* egy lakóház *
H mely áll 4 szobából takarék-tüzhelyes konyha * 5 éléskamra igen alkalmas korcsmának nagyon S X olcsó árért bérbe adatik. 5
jf Bővebbet: Griinfeld Jakab *
M 68~3 Bucsu-Szent László.
XXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXVX
PserhoférJ. rértísztító labdacsai.
iMtt „AJlmláaaa laMMNk*4 Bév alatt; mely atóbbi MWt teljeo joggal megérdemlik, mivel oaak agyán alig léteaik betegtég, melyben etet libdtik miiéi batáinkat «aer*n«re*én bt mi bitoo/Hották rolia.
Évtitedeh óta mm lthdttiok ihiláiM literiedéinek lrvMÍM«k ét iU| vu melyben mm kltáaö háaieaerból kételot mm volna található Saámtalaa ittál m«d labdacsok háaiaaortl ajánl tatnak *• aján.láttak miadta ÚJ Bál, melyek a roae* eméeatéeból ét taékrekedéaböl eredjek; alít epe mnnk, lájbujok, kólika, vértoluláeok, aranyér, béltétleaoég • kanouló betegségeknél. Vértinslitó telajdoaaágnkuái fogva kittad batáomi ruuk a véraaegéayeég át aa abbéi inéi ha-jóknál it: Igy tápkórnál, idegtttégböl aaármaaó ftjfájátokaál atb. £aea vártbatitó lab-daeaok oly könnyen hatnak, hogy a legeoekélyebb fájdalmakat mm okoaaák ét tasak folytán méff * Itggytngébb efjéatk, dt még gyermek által it aladta aggodalom oélkCI le be vehetők
Gazdák figyelmébe!
mi
Minden gazdaságban nélkülözhetetlen ai a szabadalmazott találmányú
földmérd talylga*
mely önműködő egyszerű szerkezettel, tévedés vayy zavar kizárásával; káli biszuálsl iuHf#tf9-pontosan -felméri a kívánt földterületeket, A. vasból és Ireból szilárdan gyártott készülék segélyéve! egy ember, vagy akár gyermek felmérheti maga a kívánt területeket. — Az uj találmány gyártását most kezdették meg a szabadalom tulajdonosai és
Stádel Károly örökösei""\'\'\'ÜtiET"**
kívánatra sziveaeo ssolgál közelebbi felvilágosításokkal. Árm egy flldaiéri laíyl|áBik 18 forint.
Ettt vértieatitó itbdtttok ttakit a Pttrhtftr J -félt, aa »araay hlrtáaiai •kei elsiittt gyégytitriárbaa, Btotbtt, L, ttaf rttraaat 15. sí a. kéoaittot-■tk valódi mlaöeégbeii ■ egy 16 mm labdaotot tartalaasó dobos ára 11 kr. Igy cto-mag, melyben 6 iliilm tartalmaataiik, I ftt 8 krbt ktrftl aa tatg eMaetei bokái-déténél bérmeatee ktldétttl tfyfltt I etomtg 1 frt 26 kr., f ctomag I frt SO kr. t eaomag 8 tri 16 kr, 4 ceomag 4 frt 40 kr., 6 otomag 6 frt tO kr. ét 10 notug t At 90 krba kerti
NI. Nagy elterjtdétúk követkeitében ttto lablaceok a legkülönfélébb nevek ét" alakok alatt tiáatittlaak; ennek kávolktatábta kérttik etakit Pttrholtr J.-tél vértiattitó labdtttikal követelni ét etakit ttok tekinthetők valódiaknak, melyek kttaaálatl atatitáta a Pttrhoftr /. aévaláiráttal faktit tainbtn ét aladta egyen dobos fedele ngyanason tláiráttal vörOt taiabto vaa ellátva.
▲ aaámtalan. hálairatból, melyet t iabdtotok fogyatatói a ItgkaHabáaibb ét Itaao-btatbb bettgiégök ttáa tgétaaágök vittaaaytréot lolytáa boatáok latéatek, tata heíyta ttakit aábáajat amlltüak aata mogjogyaéooel, bogy míndeakí, a ki tata Itbdttstktl egyaatr hataiiálta, meg vágyták gyöaödvo, bogy aaokat tovább fogja a)áalaai.
Külo lÜS ápril Bü
TI e« telt Peerhofer arl Legyen oly aaivee ét kMdjÖn nekem Iámét 16 tekercaet aa 6a fklftl. hatatlan vénieatitólabdacaaiból uUnvétellel.Ko-gadfa ea atoa it legmélyebb kő-aöneternel. íabdaceal ceodahatáaéért. Maradok teljea tieatelettel
Pawliatik Kerene, Kőlo, Ltodtutbal
ímeiyvil egyébként It It pulit. mM6o vélt! leoil egy dobott kapott tt 6a klÜo6 TértJaatJló labdacaalból t aatkaak állaadó hamm álau folytán tóktleteeet kigyógyult. I Legflibb (iaxteiattal Waiaesttttl Jonale
Kifhengraberamt. OfiShl m ItSS márt. fí Tekintetne ar i Alattrott iemételtan kér 4 nto magot at 6a valóbta hawact én kfctai labda teáiból. II nam ma\'a—thalpm teguagyobb alit meréaemit klta|eaai eaaa iabdanaiit értéke «ia éa aaokat. ahol eaa alkalmam nylUk, a itta d6kaek leymelegebban fogom ajáaiaai. I bálairatom fteiánwertiiti hanaaáléntr* 6at ti ael Mkatalmanoai.
Toljon deatolotul Baba Ignéea
Hareebe. Kóldnlk mellett, iSS7.aaopt tl. Teklataua ur i latea akarata volt, bogy aa 6a labdaceai kezelm k6aé káráltok, melyeknek ha tálát eaeunel megírom c tón gyermek ágy boa meffhflltem olyannyira, hogy aommi munkát «em többé k pot /\'geani ét blaoayára mára holtak i» a ii.ék. ba aa 6a teodálatra méltó labdatiu engem nem mentet* k Tolna ama. At
laton á!4fa meg önt eaért oooia Nagy biaal* ftniifcéwl
mam vau. bogy eaoo lahdateok engem le töké- Salléaln. ISSS aktdbor S4a.
atoeoa kl fognak gjégjltanJ. amint .».árméook-l ttr. pfjkéromt mtoariat tt ia vér^ntfté ájf eféoaeégűa vioeaoayerMa tMtoétlÍ[UMaeflluM 9J7 eaomagot S dobónnal kttdoai
tógáitok. --Torén. Caakia at it nrrátlntii kbdiiteai
nak köaaönhetem. bogy egy gyomorból léi, mely en^em 6 éren át gyötört, megaaabadaJtam Booo lahdntook nálam eohooem fognak klfofyai t midőn legforróbb köaxöaoloaiot atl^iaim. vagyok tieatelettel Ivtokl Aata.
BécfUJIiely, 1Ü7. tov. 9. M#lvta Illatéit art A legforróbb köeaöaetömet mondom oataaol önaek SO évet nagynéném ao-vébon. át Hitt 6 6 évoa át eaeavooott gyomor [baratbaaée vlakóreághaa, már éltlét it megunta
fctoqyir találmány f
Magyar gyártmány
„PERFECTOR"
szabadalmazott gázgyártó készülék
vlláfgltáai, IRténl, é* ir6klt<>\\lé*l esélokrm.
v Nem robbani Nem ártalmas!
Taljaaitmény ét fogyasztási meghatározás a m. k. tsohnologlai
muzeum által bizonyítva. Fényfok meghatározás Hahóthy Sándor tsnár által bizonyítva
„Uj gázkészülék"
Mindenhol felállítható, teljesen veszélytelen, mert a légszesz hideg utón állíttatik elő. Felügyelete t nem igényel, könnyen kezelhető.
Nem robban, nem ártalmas.
Viláfitáti btrtndtaéttk IHttitéoért. ailadau bésbta, taállodáhaa, kataltó-has, aafiESbafl, ayaraldbaa, firdlbjlyttoa, kastályokbaa, aialatökbaa, gyárak-baa ■ibolyokbea, vaadéglök ét kávákáaahban. 80-4
(ühsmotorok u jm, agy műhelyekben ipari gépek hajtására mini gaadssáfokbso Kazda-ági gép»k, rosták, niorzNo\'ók, szecskán vágrtk, darálók atb. üzemben tvtitsára h legjobb ét legolcsóbb erJ. Egy 81 gyertyafényt láng aintogy l\'l, krba ktril. Egy óra lótrő
aeur. ZX
0.-tól Brtftaabta.\'1/, flvtg f Art <0 kr., fél lvog 1 frt 40 kr. % üveg 70 kr.
Áwitai kismwMM sr __ ^
rMSMffiSH Altaüiü im^^ŰMt
PitHttftr Mfll , Svak btotaa tora óta valaataa/i bajaöveaitó tatr kötött orvotok által a legjobbnak ilitmtrvt Kgy tltfáat ütfyattlentéval Ifrt
tarát által okoattt ttbtknél, mérgtt dtfaaalokaál, ^Jkakac, lobot vagy gytladt-tSw, vagy mát ily ba-jokaál aüut kitlaö tatr lia kipróbálva. 1 tégtly 50 kr Sérmoatvt 71 kr.
trvt.
gálát, itthlat, mlgraini, idtgtt fogfájáa, lófáját, fttliaaggatái ttb. tllaa 1 frt 80 kr.
Aiiliol CiodJiiaísai, ,
toijlialm X^^^\'Aítalios MM
Idttlt ntbrt, talnt Itgbiatooabb tatr tUt-1 köctöggtl 40 kr., béna. 55 kr.
\'••lile lolanratmol ™
gyomot\' és bélsotogaécskaái, - lAÁ -__,é WJ___. .. —
w Y1 Kata Itt feltörölt kétaitméayekea kivtl
KoMiir ram öor LTÜX ímFÍSÜSfíSSS
lltor 85 kr raktáros vannak és a késslotbon aotáu atai
PaIvvq halion PMrbsfsr J-töl kitüaö Itvök gyonaa éa olcoáa ■tgtotraalttaok. — Ullljla-lldliai, tatr golyva tllta, 1 Pot|áa mtgrttdtléttk a itggyortabbaa tta Ivtg 40 kr., báratalvt 65 kr. kiaáltotnok, ba a péatflttaig elört ka^loUk}
ff
A. W -tál Kltlai bi
rótta taiéaalát mitdon kövatkaaaiéajti, B. tt. fbtájái, tBédftlét, gyomorgóree, gyomor-hév, araayár, dagaláa ttb, tilsa. 1 ára I frt.
ki^sáras jia, - um nár szánee MPerfittorirbsrsadazéa ■ákldlk u eb
Krü
axáfkas Wláflfá ás srf úékkr^HSyöirH sUsosrf isvslsk MHt rtadsIksiSak.
Pttroltf át boasla awlártkat slraóa áulakitaak gáaotkkot .
Réezleten l$m§rMő lelréeok, valamint költségvotéssk bérmentve ét díjmentesen^
MAUTNER ADOLF és TARSAI
Budapest, V, Arany-János-utca 3.
A/
ílpi af0Bpja (prágai ttöpptk) Ptirhoftr wpbb titgrtadtléotk ttánvéUlW kaléü-WurüöüIIuJfl j-t«l, megrontott gyoaor,,"*\'
lüL^^L^ia Vaiádtakaak esak etek teklatftetSk, sNtyek ivtg aa ar, ia fcliIiAtat| vtMHásS a Pttrboftr J. sév-
litdttnti ir. 1
alifással ás Bleáee etyta doboi fsésés
gyomor,
rosta taétalét ét ellea kltiaö háti ftvsgt fri
In Pssrfcefer J.151, t«y általáoo-IT, sas issMTt kitftnö básitatr honit, rakodttéf, görctöt kikögét ttb.
tllaa. Igy Ivtfoaskt 50 kr., 9 Ivtg Védvt védjtgy által. stáaaása aaé-
bérattatvt 1 frt 50 kr. górna biaiottoük
tgyata/tt
allráaaal várát I ellátva. |
tiloboa vaa
A
DnrkfVi r\\fs\\r T 9&1""4"\'•■-BoWenenReMiaapM."
1 SclDOIcl y Bécs I., Singerstrasse 15.
Inff. kbrrtr hé 9 én
.Ijfy-Iani— MflMHiOk
A Nagy-Kanizsai Segélyegylet Szóvetkezet
által
I8H- Mr. hé Sft-én d. e 10 érakar saját h«l/lséKéh«>n tartandó
ÉVI RENDES
K«X«V(LEIRE
Nagykanizsai Tárházak Részvény-Társaság folyó évi május hó elején megnyitandó tárhaza vezetésére a gondnoki állásra
ezennel pályázatot hirdet.
As állásra pályázóknak a magyar és német nyelv ismeretén kívül a tárházak önálló vezetésére szükséges szakképzettséggel kell birniok.
A más hasonló vállalatoknál alkalmazott pályázók előnyben Jognak részesülni.
Az állás javadalmazása évi 1800 torint fizetés ós a mérleg szerint mutatkozó tiszta nyeremény 5%-a mint tiszteletdíj.
A pályázati kérvények f. évi február 20-ig a társaság elnökéhez ELEK LIPÓT úrhoz intézendők.
w-i Az igazgatóság.
Nyomaton Fiachel Fülöp iapWlaldoooayiál Nagy-Kanizsán 1899,
Y m • m
Huszonhatodik évfolyam. 13. szám.
1 hMtanrtMf VinaMa tpiUi ftaskal riflp Ulfl\'
UraakadtaOUa
y ukrkokllval érlakaosl likai aapao-kint 4. 1. M tat k»»»
Ida laiawM\'M > lap OSoliaai riaaara •oaoikaao Mi«aaa kftstaai.oi
iiutkitiui 1 VarnakMtptlott WM fflMl >»»»?• karoakoéooa,
ZALA
Politikai lap,
Megjelenik NAQY-KAHI2S\'ÁN hotonkínt kétszer; vaiároap i csütörtökön.
iu>risaraai iui
tffa* arra It karosa (I fn — «i raUtn I korvsa II ki - II üa&adém I karaaa (I In ¥> ki
Hjfíttit potitoora 10 krajcár
KltSaatiaak, «alaaiats IWnmlil ihiUmM Plaakal Fttop kSa asra*. kkálooko niéa-adik
WtoMIm lovalok aaak loaan ko« Ml hfWln oi
Ifjai nám in M krajaár
Nagy-Kanizsa. 1*99.
Felelős szerkesztői SZALAY SÁNDOR.
Vasárnap, február 12.
A borhamisítások ellen.
A mesterséges borok eltilt&sáról szóló törvény végrehajtásit, lhrinyi földmivelés-ügyi miniszter kezdeményezésére, végre teljes erélylyel vette kezébe a kormány. Ennek folytán a borhamisítók ellen, kik a magyar bor régi jó hirnevét mir csaknem teljesen tönkre tették, s ezzel a bortermelőknek milliókra menő k&roknt okoztak, néhány hónap óta országszerte oly orélyes actió indult meg, hogy ez a hamisitók közt valóságos conaternatiót keltett.
A borhamisítók természetesen féltvén a bőrükei, mindent elkövetnek, hogy a bortörvény erélyes végrehajtását megakadályozták, sőt igyekezetük kézzelfoghatókig oda irányul, hogy az egész bori örvény hatályon kívül helyeztessék, s ők ismét teljesen szabadon folytathassák Qzelmeiket. E célból a legigaiságtalanabb támadásokat intézik a kormány éa különösen a fölmive-lésOgyi miniszter ellen, s azt akarják elhitetni a közönséggel, hogy a törvény végrehajtása csak a borkereskedők zaklatására és Üldözésére való és általában a borkereskedés
tönkletételére irányul, s azzal ijesztgetik a termelőket, hogy akkor majd nem fogják tudni eladni boraikat Aligha fog azonban sikerülni bárkit is tévútra vezetniök, mert .mindenki tisztában van azzal, hogy a bortőrvény szigorú végrehajtására és a borhamisítások megszüntetésére égető szdk ség van.
Sőt a borhamisítók ujabb időben annyira mernek menni, hogy egyenesen a termelőket gyanúsítják aztal, hogy azok vizezik boraikat.
Természetes dolog, hogy a bort vizezni, vagy általában mesterséges bort készíteni, egyaránt tilos mint a termelőnek, mint a kereskedőnek, s akár az egyik, akár j mi-sík teszi ezt, mindenesetre büntetendő, mint a borhamisítók mesterségének, a mely mel-lett sem a becsületes termelő, sem a be-1 csületes kereskedő nem boldogulhat s a mi miatt a fogyasztó közönség nem juthat | egészséges, tiszta borhoz: kérlelhetetlen erély-| lyel és szigorral véget kell vetni.
Ellenben a tisztességes szőlőgazdának j Js a tisztességes borkereskedőnek nincs oka félni a bortörvény bármily szigorú végre-
hajtásától sem. Sőt ezeknek érdekei éppen ja törvény erélyes végrehajtását és a hamisitók szigorú megbüntetését kívánják.
Másrészt azonban természetes, hogy senkinek a nevét nem szabad ok nélkül meghurcolni sa következőképpen a kihágást eljárást bárki ellen csak alapos gyanú, vagy teljesen megbízható feljelentés eseteiben szabad megindítani. E tekintetben tehát a hatóságnak mindig tapintatosan és óvatosan kell eljárniok a magától értetődik, hogy ■ vizsgálat befejezése és jogerős ítélet meghozatala előtt a gyanúsított egyének neveit nyilvánosságra hozni, s őket igy pelengérro állítani nem szabad. A kikre azonban a hamisítás tényleg rábizonyul, azt azután le kell leplezni a nyilvánosig előtt is, hogy a közönség vele szemben óvatosságra m ■ tessék.
Ezeknek szem előtt tartiival, a bor törvény végrehajtását jövőre is teljes erélylyel kell folytatni, s attól visszariadni sem a kormánynak, sem a hatóságoknak nem szabad, mert azt a tisztességes bortermelők, a tisztességes borkereskedők s a
TÁRCA. Az anya.
irta: Korinyl Berta
Nagyon korén, nagyon fiatalon kerüli a bájos lörarosba Henkö Laci, lienkő főszolgabíró urnuk a fia.
Haj pedig de sok reinennyet bocsatottu lel — az aggodé apai axiv. De hat igy Kellett annak lenni. Mar születésénél is megfogadta, hogy fiabél, egyedüli gyönyörűségéből nagy embert nevel, alig hogy letette, illetve ateselt as érettségin, lelküldflt te a fővárosba. Lásson most ö maga is hozzá, hogy mielőbb a megyei főispáni széket slloglnlhassa.
A gyermek azonban nem tanult. Álmodozó lelke rajongó szive, könnyelműségre hajló terme-szele megugatták vele az iukolalermek és a küz-\'delmekre semmi kutatást nom nyújtó pálya egylormaságát és ráterelték egy inas pályára, melyen sok a küzdés, kevés az elUiiieVea.; de csillagok között van a fölfelé törő lélek céljn.
A pályakezdés nehézségei megtörték leslét, de a lelke tovább szárnyalt n magaslat felé, melyen a dicsőség glóriájának előképei állották.
Ha kifáradt a azárnyalAsban. nyugodtan tért abba meleg fészekbe, melyei szerelme épitetl magának.
Oly édes voli olt megp livnni abban s melyről lakadó szelid tekintetben abban az őrlik derüli augnrzó mosolyban, azok között a lagy karok közölt, melyek ant.yi hévvel, szeretettet szorítottak öl, egy csupán erete dobogó kebelhoz. -
PnlüdeHt, baiorilésl itt lalalt, uj erői küzdelmeihez ilt gyűjtött. In tanult IQrni. imádkozni és napról-napra jobban szeretni.
öreg apja, eiles anyja d-hogy tud ak, dehogy álmodták «zt!
Es egy szép napon bizony nagy mely sebet ütött szivükön ez u hír. Megbántotta őket Huk I r ak rut bizalmatlansága.
Orej aiyjd, ki <gy tél század tapasztalatai hó merítette tanácsait, váltig integette.
— H»gvd fiam azt a derék leányt; ogyl szegény ember, meg még egy szegeny ember — annyt mint két koldus - és bármily szép, ébre- j dés az álom vege.
De a »ziv süket és épen ebben áii a mindenható szerelem halalma — hogy legyőzi meg a szereletet is.
Egybekeltek :■ miután a szülők beleegyezéséi még nem nyerhettek, azoknak tudta nélkül és j elrejtek bald<>gságu«nt nemcsak a világ irigy szemei elől. hanem uég azok elöl is, kiknek. tekintetéből csak áldás fakadhatott irigyükre j Szándékok az volt. hogy n min1 a Irigy kötés megtörténi, ertesilik a szülőket, de ekkor még |
nem volt bátorságuk hozza, bogy bi\'inbáiiólag bevallják, a mit ellenük vetkeztek és hónapok multán vettek csak hirt fiuk hamisságáról azok, kiknek es alkalomból a legszebb, u legőrvends tesebb szerepnek keltett volna kijutni.
Sokáig türtőztették magukat as öregek. Végre is az anyai szír hatalmas szeretete győzőit, rá biria az apát is, irja meg annak a rossz liunak, hogy tnsglaogalja őket.
Máskor de sok benső S, boldogságtól vet e Benkó Laci ezt a kellemes hirt, bogy snyia. as az«KÍM, áldott jő anya megiátogutjt.
De most —- most 1
Szeretetükbe fogadjak újra azt, ki mindig jó fiuk szeretett volna lenni és asszonyát is — a kit gyermekük szereteti, és most jön > z édes anya, hogy mint Laci a levélből kivevt, —
• megnézze a gyerekek háztartását es megcsókolja azt a\' rossz asszonyt,, ki még az esküvőjére sem bivia meg."
Es Henkö Lnbi, meg a iaial feles ege nem Tudtak, vaj ott örüljenek, vagy kétségbeessenek-e a kilaiáaba helyezett látogatás túlüft.
Köblükre szorítani ast a i« anyai, ki cask ■< szeretni ea megbocsa ani lud : kepzefhetó-s ede-HCbn őröm ?
De viszont leltárai elölte szegényes ház artao .Mának ezer bajait száz, meg aza< lelve rejtegetett titkát: meg zomoMlintja-e eszel áldott jó -kivét?
Mert — sajnos a mit az rlőn lató aptr jósolt — bek övetk *titl
■ m .—-n, * I \'I i j[ A legelőnyösebb feltéjilek melllett megrendelhető:
A Jmm JOgl LöXIKöfl FISCHEL FÜLÖP könyvkereskedésében
iwlegkiválóbb szakférfiak közreműködésével összeállítva.
5 kötetben díszes féibörkötésben 50 forint.
XAttYKAMIZMAX Az első kötetet szívesen elküldöm megtekintésre is.
r
Nagy-Kanlaaa vaaárnap
Zala 18. aaám. <». lap)
1899. februir hó 12-én.
fogyasztó közönség érdekei, melyek közt • tekintetben ellentét nem is képzelhető, — egyaránt megkövetelik.
A vármegye hálából, i
— ill.,4ul l.l.nlt. —
Varrtán Károly Zalavármegye aliipánja, a f évi tebr, 13-án "éa folytatva tailsndó megyei tórvényhatóaági közgyűlés elé ter-jeazti félévi jelentését, melyből az alábbi részleteket közöljük.
Al 1886. évi XXI t,-0. 08. 8- ■) pontja,; valamint as eddigi gyakorlatnak megfelelően, van aiereoesém vármegvéuk közigsxeatásáuak ée az eszel össsetttggő ügyeknek állapotéról jelentésemet, mely a moll ovi augnnlo« hó l-től
vosott 28, tosrsdt aa ár vécén kezelés alatt 1010.
Aa 1808. évi védblsílű oltás mait október bó 1-én leiáratott) ss összes jegysőkönyvek s nagyméltósága m. klr. belttgyminlszterlambos felterjesztettek, melyek sserlnt beoltatott elöesör 18788, iijraoltauitt 11810 a eaek kOzlll eredménytelen volt a< oltás csak 68 esetben.
Bonovlssgálst rendőri tekintetből 10 eaetban teljesíttetett; eseknél s baléi legközelebbi okául 8 esetben fulladás, 1 agyeaesapis, I Ittdőlob, sslvssélbüdés, 1 sgybüdés, 1 rohamos szülés u-táal elvérzés találtatott.
Külső hnllaszemle rendőri szempontból 67-ejtetetl meg, súlyos sértés bejelentetett 82-szer.
Öngyilkosságot 14 egyén követeti el, kik kösttl 7 akasstáasal, 9 lővé-sel, 1 folyó vízbe, 2 kútba Ugrással, 1 vitriollal és I nyakának elvá-gáaval vetélt véget életének,
Véletlen szerencsétlenség általi balálnak 42 egyén esett áldoialárá és pedig ! 18 vizbe
december bó végéig terjedő időszakul foglalja k||MjL 4 forrásáé, 4 kocsi Általi élgázolás, f msgábntt, a következőkben llsklofültol előtér |ím4( fu|y|4o, kUnor,yM repedés, 4 ledttlő je«"»"i- . , . . . ... . Ifa általi agyonnyomás, 8 megégés, 8 Indult ka-
A felnőttek kösegésiségl Állapota nem Vol vicM „„„ homokbánya fllldje sla Ulrtéut teiÜe-k\'elénltö, amennyiben váltóláz l«gzö é* emáailfl ,4l. j „ftéleg mérgezés, 1 agygots, l árnyék-aa rvek bnreto. bántalnia mollelt a bazlhsgymá* \' „k ,|llt0f4|l, kötbeu az árnyékszékbe törtéut Pu« a-bderleses járványoaau, as .gét* vArmegy-, ,b1||mJú { ,órug4|| k»V«tkD%tál>on koponyáiért l«\'én pedig szórványosan uegytbb számban „Més, I katásás közben a ledül! föld általi mntutkoaotl. Némi javulás december bo 11-lk aipy^nityoaiáa által\', felében volt tapasztulliató, amennyiben es-ldő „ \' . . \' . ... , . lájbuu a megnelegedéiek szama fogyott, al H«renceéllen szülés elölordult 6 cselben.
gyógyulási százslék pedig emelkedett. Elswkóroak 11 esete lett hivatalos eljárás
A gyermekek közegészség! álUpoU mimén \'áígva, 10 beteg s kórházba szállíttatott megfl
nőni volt kielégítő, inert a légid éa emésaill Rvelés végeit, 1 pedig mint osetides \' elmebeteg,
szervek huratos megbetegedése mellett a vltrliony, \'»»*« ápoláa alatt hagyatott,
a bnkburui, vérbaa, roi.oioló-toroklob nagyobb1 számban észleltetett; mely mellett vigaszt nem nyújt az sem, bogy a roncsoló toroklobbnl ineg. bélveodetlek kllzttl 01 | »örb*uyliől 60« bltkknrutból 08 J, kanyaróból 92 százalék gyógyult
A beje entésrr kötelezett. heveny fertőző | betegségek köfclll roticsoló-l.\'roklobbal megbetegedett 218 ; ezek kőzöl gyógyult 121, meghalt, 84, ápolás alatt maradt 2 ; — <őrbeny miatt | beteg volt 71; ebből gyógyult 47, Meghalt 18, gyógykezelés alatt maradt 7; — bőkhurut e fl
Veszett eb által 6 egyén m irat itt meg, kik mind n budapesti Pnsteltr Intézetbu szállíttattak beoltás végeit, s ez ideig még mindoyajaa egész
ségesok. .......
Jelentésemnek a közegészségügyet l&rgyazO része kiegészítéséül van szerencsém a varmegyei népesedési mozgalom dalait a mull év augusztus bó l-től dec«ml>cr hó végéig t»rjed,\'(időszakra <z auiiyakUiiyvveteiők állal elk6s%itelt kimutatá-ok almiján a kövelkeaökben jelenteni összesen -züle-tett: 6088, meghall:.800s, szaporodás: 2608. A ba-"noa háziállatod f^szsógl viszonyai, a
lordali 114 esettel; ebből gyógy alt 184, meghalt sartta vésztől e >ek n\'ve, kiolíüHők voltak.
A seriéavés< a lefolyt időseit alatt lnieine» Heti apadt, s jelenleg a vár nejjyéuek mén csak 18 községe van zárat alatt. Előfordult egy szál- és kftrömtájás betegség Merenve közsgben, meghalt I; baiihagymás 201 esetben kepei\'0 a betegség azanimn enyhe Uibyi»u, s a telje*
si\'kt óv rendszabályok szigorú lie\' nrtásn mel olt ezen beegseg tovaterjedése remelhetöleg meg-— gyermekágyi lázzal talaltatutt 3 heteit; ebliöi akadályozható 1-ss.
meggyógyul\' 2, megbsli I; — liárányhimlft 2í»l As a|>aslatok megvizsgálás a fennáló saa-esatben torduti eö, cbl.nl gyógvult 23, beteg bálvreiirielet értelmében most viin folyamatban; miradt \'t. Traobomáa bateg kezeltetett ö szeses az 1800. évi fedeséare liejelen\'eit magá 1 mének 2803, «l>böl gyógyult 1048, meghalt <agy eltá- Mttiviza^slat\' p din folyó évi februnr hó 12-tol
5, további ápolás alatt maradt 5; — vérha i-s>Ieltetett 82->zer,\' a mulybol gyógyult 23, meghalt 8, beteg maradt december hó végével 1; kanyaró előfordult 12 esetben ; gyógyult II.
megfigyelés tárgyát, vbhül 144 gyógyult, H& meg* halt, 22 pedig további gui>d\'<aás alatt maradt;
ezen hó 22 ig fog az e részbea fennálló .rendelet értelmében fogaaatoeiitami.
A vármegve területén 89 fedestetési állomáson a nm. főldmivelétügyi m. klr. miniszter ar 110 állami ménnek elbelyezéeét engedélyezte.
A bassnoa háziállatok járlati- ee kereskedelmi lorgalmát illetőleg lisatelettel jelentem, bogy a múlt évi auguartua bé blöl december hó Bl-lft a központból klsdott 70.000 darab 5 kroa, 25 889 darab 8 kroe, marbajérlati űrlap, melyekér öa«zeeen 4000 írt 97 kr. bélyegilleték szolgáltatta tolt it a m. klr. adóhivataloknak.
A mu\'t évi augusztus hó 1-tH december hó végéig a vármegye területén elnfordult .tüseaetek szama 89 volt, meyeknel az Asssee elhamvasztott érték a hivatalos kárfelvételi jegyzökőnyvek szerint 101.160 Irt 00 krt tetl ki; biziositái által megtérüli 60.804 frt 34 kr. a igy a bisu> ailatlanul szenvedeti kár 6Ó.29S Irt 26 kr.—A itta keletkezésének a leljesiiejt vizsgálatok szerint 11 esetben gondatlanság, 10 esetben gyújtogatás, 8 esetben villámcsapás és 66 esetnél ki-uerithetetlen volt.
Az előfordult tüzesetek közül — sajnálattal kell megemlítenem — a mnlt évi szeptember bó 19-én Kőveskállan volt tüzesetet, a hol 26 lakóház, 30 melléképület hamvaszta\'ott el, sőt még két emherelet ia esett áldozatul.
A megejtett rendőri bulla viz-gálat alkalmá* val kiderült, bogy a tOz Szakái Lajoe cselédje Qohér Kozi gyujtogatáaa folytán támadt, a a gyújtogató leány a tűzben lelte balalát.
A másik bulla Veder Ferenc köve«kállSl korcaniAros iatálójának romjai közt találtatott. A vendéglősnek átadott munkakönyv éa a vendéglős elő.idása alapján megállapított, bosy a hulla Kqzga Antal odenbergi illetőségű szubőséged volt.
A vármegyei népoktatásügy állapotáról a —küvetkesOkei »éa szerencsém jelenteni;
A- november hóhaií lezárt utolsö tanév sU-tiszliksi—adatai a<érint—t—tanköteleseit azáma 79008.
Iskolába járt összesen 65-69o. Vasyis n tényleg iskolázó tankötelesek ezáma 000\'tal több, miuiaz ut»lsó előtti tanévben.
Az Óvoda- ée tanköteleséit öuzeiratáia most is a család öaszeirás atapjáu történt
Az ovodit és tankötelesek (im^iratáss 1809. evtöi kezdve miuiazter ur külön rendelkezése szerint fog te jesittetui. Kapcsolatban a népiskolai b ultin/,tikui munkálatok amaz országos reformjával, hogy a stntieztikiti adatok begyűjtése, egységes-* \' ség szempontjából az iskolalentartók és aa országos *atisztik<l hivatal közvetlen érintkezése alapján fo;; eszközöltetni.
Az is ulai reudtartáan >k ezen reformmal löaazefttggO töi.h fontos okmányai a községek
által már is beszereztettek.
A vármegyébeu vau jelealeg 11 po gári iskola, aéi felsii aepisk -la, 146 ela oi iskola, egy
ölomsulylyal nehezedett u liutal lérj vállaira a kenyrrsaerzés, a letéri való küzdelem nyo mautó gondja; a mindennapnak ezer apró i\'u]it; mindig elvont egy-egy edes percet a bol-dogsagbol és lankadni kezdelt lelkeben aa eró, mert már nem eszményekért küzdött, kenyérért kellett >üzdenie.
E* lurcsa dolog a kenyérért való gond: annál nagyobb sulylyal nehezedik a férj lelkére, kedélyére, minél löbb szereleltei osztozik m>g benne a hü nő A távolból még csak sikerült takargatni a nyomorúságot, - megirva a jó celu bazugs:i|iokat, hogy a jólét gondatlanságában élvezik boldogságukul, de hogyan csalják meg az éleslátású anyai szemet ?
Pedig meg kell csalni.
Neki nem szabad látni a nélkülözésekéi, neki meg keli maradni abban :> megnyuglaló hilben, ho.y nem boszulta meg magái fiának meggondolatlan lépése, hogy a boldogsán melleit melyet kereseti, megtalálta azl ia a miért küzdött: a|
jó |e|tH.
Ea csodákat müveit az a pici kis kés. Az egyszerit kis lakás néhány óra alatt lókéletesen át volt alakítva, minden ragyogott, minden csillogott; valóságos paradicsom lett elővarázsolva. Hozzájárult ebhez uz Optikai csalódáshoz egy jólelkű nagynéni ia — ki a mennyire „tellett ■ elösegiteitg ezt.
Midőn „Bénkö Laci hivatalából hazatért, látva a kellemes változást kicsi lészkében — kőnyek gyűltek szemébe és hévvel szoritolls kebléhez azl a V is házitündért, aki ezt elővarázsolta,
Ki milyen büszkén, boldogan dicsekedett az de márnánknak elfogyna azv útiköltségé. Jobb asszouyka azzal, hogy van 0 néki meg egy helyen van a pénz nálam.
lielre való konyhapénze; ez most elég lesz három napra — és lo*ább megsegíti őket a |ó Isten.
Es a jó Isten segített.
A maminak megtetszett a „lánya". A mint tett, val1, sürgölődött, forgolódoH, mindent látott, mindenütt jelonvúlt, megifjodva lattá mngát benne és a két aranysziy összeforrt igazi benső boldogságban. Idyllikus boldogság terjeszti
A szegény mama eaak boldogan mosolygott liánok Ints ólugoa atyáskodáaa lölött éa nyugodtan tűrte u kis vagyona ellen való merényletei, megelegedve azzal, — a mit gyermekei nagylelkűen nala luuytnk zsebpénznek.
Ezeknek pedig újra volt pénzük, bogf lődözhessek a háztartás jelentékenyen fokozódott k iliaégeit, és a mama jól érezte magát, látva, hogy gyermekeiuel nincs hiány semmiben. Sőt
guliunbszárnyait a kis lak (ölé, mely csak akkor nem álhaita meg szó nélkül a — szerinte
rebbent lel ijedten, midőn a mama itt tarioz kádasának"\' harmadik éjjelén megnugl óvatos titkolódzásáéi férjének, hogy bizony ellogyoli a pénze.
Benkő Laci megdöbbent, a boldogság annyira Sitöllé egész valóját, hogy már erről teljesen megfeledkeretl, erre nem is gondolt többel, meg is ijedt alaposan, midőn előtte állott a pénz | nélkül valóság — rémes gondotalja 1
De megdöbbenése nem tartott sokáig megölelte kis feleségéi és azzal vigasztalta:
— Ha eliogyotl, lesz másik, jó az Isten majd. ád megint I ~—.
Ea a jó Isten újra megsegítene. A mattiénak még meg volt az úll kö tsege hazafelé; azt a reggelinél szép szerevei- elkobozták tőle.
- Mert tudod kedvesem, - magyarázta a dolgot Benkő Laci a teleségének, - a mit a mama .meglát, mezlelszik n«ki megveszi I Holnap már egész uj volna a kottyhabo rcndoaéaed,—
nagy tenyüaest.
Egy alkalommal figyelmeztette lányát, hogy hiszen szépuii ia, jól ia van, de imill-amolt mégis meglehetne takarítani; nem kell miudenböl a legdrágábbat vásárolni, mert aa idővel sokra megy I
— Sebaj mama — vigasztalta a jó gyermek szerez Laci eleget.
Szerzett bizony szegény, csak hogy nagyon főtt bele a teje. Aaok a jó fink, collegái csak meglettek érte mindent, a mit tehettek, de aa ő szegénységükből csak egy-egy nap költségei lettek tekfedezve, utóbb már aa *em.
Kiapadt már az utolaó torráa ia éa egy éjszakán kínjában azt augta a (elesége tűiébe;
— Ellogyoli, oinca többi
Dehogy ninca. Most jött aa aaaaonyka tar> lalékia.
Ha eddig szerencséjük volt, most nem adják fel a játaamát, Még oaak az keltene, hogy a
Nagy-Kanim vaairnap
Zala 18. uám (8 lap.)
asakraj|tanfolyam ipara segédek rétiére Zala-1 A sala-izeni-gróihi illant elemi iakola aj Egarstagen, hit Ipara tanonelakola, báron I épülete teljesen elkistOMn, aa állani iskola kereskedelmi tanoneiskols. jaieptembar hó elaejéa nyittallk meg.
Uj helylsigibe költöiött a tapolcai dlltini Mlniitar nr kü ön rendelettel Inléiketjeli ezen polgári tiuiikola. ídössskban a bét lati vistonyalkbaa tartkatlan
A eiiktorsvil áll. polg. fiu ás liánviakolák állami elemi Iskolák helyiségeinek orvoelisa a tanár elejáu nelyesUUsk el uj palotájukban, ügyében ; mludeu egyes eaetröl külön jeleutéai
Legiöbb valóaslnüeég aierint már a jelen kívánván a kötlgstgatisl bliottsigtól. tanév folyamiban nyer végne^oldáat a kesstketyl A« Iskolai épitke^é»ek ellenőrzése a köaigas állami polgári É
leány Iskola aj bslylsigénsk te
ipitiss is.
A nagykanlasai köiségj elemi lakolik Államosítása ia kötet ill befejaiáséhat, amennyiben remélhető, hogy a inén függőben lovö kérdések eien nsgyiontostágn ügy migérlslésével nyernek negotdisl, —
Minister nr negillapitotta a eeabreudeki ipilkeiéa ujabb leltitelelt.
Több Istolitlss muraköti kötsignek áflani iskolával sllátása ügyiben Is fontos intéikadések történlek.
Nagyfalu köaaig elfogadván Minister ur öntet feltételeit, ss Állami iakola megnyitáea mir iteak as elhelyeséstöl függ.
Nyirvölgyön, s mennyiben a község a rendel-1 ketiaére álló jelentékeny Iskolai alapból a helyi-eéget lelépiti, aa állami iakola esetleg már 1899. év folyanáu fog megnyithatni. >
A Krlslóffalvitl» emelendő állami Iskolához | Kriatóflalva é« Jáiittsliilu jéra\'mányainak a len. tartási költaégelnek tráoyoi ncgoiitáiát rendelte el Mlnlstor nr.
Általában pedig több mnrakötl Isko\'itlan köriét l<koláiii*k rendesiae üuyébea, a telek, fenlartáa vagy járnlnányok nébitaégel miatt felmerült akadályok elhárítása céljából a tárgyalások tovább folynak.
gatáai bizottság állal jiálaaitoit építési biaotL aágra ruháataunt, melynek eitnkivűl tagjai a megyei tlistl löorvo , ki r. fönernök éa kir. tao-lelügyelö.
A .vármegye tanítóinak sxáma ff9I. Etek kötttl 642 képesitettr^iO nem képeailett, 626 rendes, 60 segéd, 678 térti, 118 nö.
A nem képesített ."tanítók köti vannak aa óvó- vagy tanítóképzői teljesen, vagy rés<ben végiett, da még oklevelet nem nyert egyének is.
A nem képed tett tanítók száma létezőkként, meri a tanítói hiány, as uj állások szaporiidasa, az Qreaedéaben levő állasoknak okleveles tanítóval /etöltéaét, lométól! pályázati hirdetések daoára ia, sok cselben teázik lehetetlenné.
Et okozza, hogy a tényleg lulltfmött iskolák második ét harmadik állásainak szervezésében sitin lejthető kl olykor a kellő szigör éa ellen örtéi, mert gyakran a hatóságok éa Iskola fenn
1899. (ebroár hó lt-én
1312 leiny nyári gyermekmanadikkiset litega-toti, A gondotott kiadadek atima tahit ösaMa«a 4897. A tavalyi eredményt 312-vel nalja MII, A kiadedovodik fentartiaa 13843 frtha, ast illanöó gyermekmenedékhasaké 2868 . frtba, a nyári gyernskmenedekhiaaké 1156 írtba kertit éten tanévben. A kiadedovodak ingatlanainak éa aiapitvinyainak értéke 161.296 frt.
A aenaetiaéfi vidékek kisdedvédelmének le|le»ttéaére aa Illető vidikek vissonyaiaak maglelelö menháavetetonók kiképzése oeljibM Untolyaa rendelése fog kéreimetieiai a Mti»-ter nrtó\'.
Megindult a gatdaaigi isméi lő irtalak tervezése ia.
Zala-Egaraaegen ni állani elani iskola n»l-len egy önnilló gatdaaigi ismétlő latoU nyittatott, jnely hivatva van a aiomssed községek ismétlő taaköteléMit ia befogadni s ekkép a gssdaaigi ismétlő -iskolik nagyfontosságú céljait igazolni a irántuk a nép trdeklödéséi kellőleg felkelteni. At iskola oéijaira Zala-Égerszög varos tis hold területet adott.
At állami iskoják mellett már több helyen nyílta tóti gazdasági ismétlő iakola. Isy Stríaon, Hodoainbaa,Perlakon, Báekanfúán, Király akon, Baksa\'n, Zfinyilalvnn. Szervétén alatt: Mura-Szarit-Keresztsn, Qaaicaári, Nagy-Kanizsán éa
tartók legjobb buzgalma dapára som tölthetők Zala-Bzani-tirótbon aa allamositas, Csabrende-
be aa újból azervetett, lőt ailamiegélylyel is erőabitett i láiok.
Máiré-zt pedig kiváló gondját képeste most la a köalgazgaiáai bhiottaignak a szegényebb
iskolák államsegélye ugy at 1898 évi XXVI. t. o. valamin! a lanilók korpotléka keretében,
Tanítói fizetéseknek négyitát forintig ki-, - . ., . . egéitilése vagy maaodik tanítói állás javadalma Ment"rU,,l0V
ken as építkezés, SzetiUAdofjánbtin sünién aa épitkeaés ügyével kapcsolatos a gatdatági iáméi lö iskolák szervezésé-
Más jellegű iskolák featartói ia buzgólkodnak ezen iskolák körül. •
Znlakoppanyban megnyM, épp igy üilt-Mlhalffán ea Lentiben, sok kösaegbeu ntyinhi tétetett,- — másnlt a terQ-
A vendvidéki Mellincs község állani iskolija étimén közel .hatvan isitől?\'kap, jelleg kttlönt- W®1 "«T megtelelő tanarőn.
899. évi iteplember hóban nyílik meg, . aege nélkül államsegélyt vagy van államsegélye mail\\ * 1
közvetlen elintézés alattr
1899
A baksai községi iakola államosítása befe estetvén, oda egyelőre! két tanerő neveitetettkí.
A zalalövfti községi és itrsellls iskolák ál a-1 ráa moiitáaa immár csak az állami iskolsi épület leimén illameegélyt jókarban tartásának feltételétől függ olyképpen lolyton növekszik, uopy ezen akadály áthárításával at allami i-kola
AiíáB5flgje_ tanítói közül eddig min tégy
At évölödős pótlék állán se gélye körüli al|á- ^J1\' í",,!MA,,r í^mfilc^taü,
a folyamatban Van. A már Műdéin póHett ""1^,"1,^"\', M4"^ -\'»l«»ad.aág, tan. iakolik száma i, ennek folyamokon, 1 A közgazdasági
nyert
a jövő tanévben megnyitható lesz.
véd
állspo
A zalamihályfai közséiti iskola államoaltáaa 118 kiadeilovoda, 7 állandó, 42 nyári gyermek, a község által elfogadott feltetelek alapján 1900- j menedékbas. Osazeaen tehát 67 óvóiniézet szolban fos ettkötölbelni. ! í\'áita a kisdedek védelmét, 18970 ovodakötelea A zfiukul állami iskola hiányainak műszaki i közül 727 fitt, 865 leány kfsdedovodát, 366 fin elvételei Miuister ur rendelte. 876 leány állandó inauedókházAt, 1261 lm
viszonyokat illetőleg li«ai
A tanövet lezáró adatok a vármegyei kisded-|!?t,elJf\'ínlt"a\\l" «£*;
elem .következő állauo\'át lünteiik lel. VoltTf " toly«»»n^beUk.ritl»itak,a. öaz. vetéaak
maina mo-t jönne rá a caalásra. Neki van egy karperece, melyet ugy sem visel soha; van két gyűrűje arra sincsen semmi szüksége; meg a megboldogult édea anyjátó1 egy aranylánca ott hever a szekrényben — Mire való — ugy aem használja, mindezeket egyenkint el lehet zálogo-ailani.
— Majd ha a jó Itten megsegít, kiválthaljuk.
fcs Laci kora reggel nekiindult a keserves útnak.
At asstonyka mégis nagyon nehezen meit kedves emlékeitől,
sem jtöbb, Igaz — van még egy forint; ezen csokrot vesz Laci a msmának
Másnap boldogan vígan indulnak kl, elkiaérik az édea mamát.
Laci mindent elrendezett, — a jegy megváltva a mamánál.
Most sorját veszi a szívélyes búcsúzkodás. Már hallják az első csengetési ia. A mama azonban folyton nyugtalankodik, I idegesen,aggódással félve fordul fiához: valt ~ \'Iam\' köszönöm gondoskodásodat- — de látod kiadtam jisstea zsebpénzemet, — ilyen
u _ .. .i.l i. j Luk. hoistu útra szükséges volna.
Nem mutatta, rejtegette, titkolta, de mába .. , „ , ,
elárulták att - vöröeea, kisirt szemei. Laci M,n,lia v,lltt,n wlPolt Tolna le - Benkö
érere tudta eit, — a et bizony még nehetebbé |
tette neki az utal. i Szemei előtt látta romba dűlni a batugsá-
Olthon atonban minden a legjobb rendben 1^ ezereletből épült jólétet. Tétovázó lolyt. A mama boldog, megelégedett volt, és tekintete azégyenpirban égve, feleségére esett, nem gyötött eleget örvendeni at apa örömeinek, Tehát hiába küldöttek oly erővel, hogy félve —- ha majd elmondhatja neki: milyen gondtalanul, őrzött szegénységid a jólét látazatát nyerje, jó módban találta, fiát. Mert bizony ~ amin j Eb nem jutott eszébe több hazugság, több bizalmasan megvallotta — sokat aggódtak átért,. mentaég. Lelke le volt sújtva,
hogy fiuk lépése keserűséget szenvedte! vele.
— De hála Istennek, minden jól van. Azutin készülődni kezdelt. Már most látott mindent, gyermekei boldogságából magába azivott egy évre va ó gyönyörűséget, most haza siet az apához, hadd őrüljön as is.
Szegény már bizonyosan nehezen várja a szemtanú jelentését és aztán ki tudja jól gondját J iérTszoritotm és viselt-e ottbon.
Cselédekben sohasem lehet megbízni Tovább nem lehetett maraazlalni. Kimondta! az ultimátumot, hogy megy éa ezen nem lehet I többé változtatni.
A fiatalok pedig * éjjel asámadáat csináltak I
— éa att tapaaalalták nagy örömmel — hogy összevág.
Elég pénzűk marad holnapra. Kocái az állomáshoz, — hordár, — a podgyáss — és jegy
— épen annyi pénzük volt, \'egy árva garassal |
A kis menyecske me* csak nézett — nézett félve mint a segélyt kérő gtlamb, nézett mindaddig, míg könnyei ki nem csordultak. E-t a köny-nyezö szem tükörén megértett mindent, kiolvasott mindent a szív mélyéből is az anyai tekintet.
Egy darab g fejcsóválva nézte a két bűnöst maga elölt, aztán kitárta karjait; 8zer elteit keb-luldokló sokogás kötben raon-d-igatla:
— „Megcsaltatok gyermekeim megcsaltatok" j
De atert látom, hogy boldogok vagytok.
A vonat berobogott. ,. "^n
Az anya elutaaolt.
Benkö Laci megfogta leleaége kezét, és éd?sen egymáshoz simulva hagyták ott a pályaudvart.
a kedvező időjárás következtében hé végeztettek, ki ia keltek és Oly jól illanak, bog) kedveid időjárás eseten a legszebb reményre jogoaitjik gazda közönségünket,
A szüret nem a le? kedvezőbb eredmény nyel véaatidöti. Nagy baj, bogy a gazdák nem ludjtk
értékesíteni ast a csekély bormennyiaeget sem, melylyei rendelkeznek, nert a kereskedők sa. gyon tartózkodnak a horvátéitól, a at arak következtében alacsonyan állasak.
A vármegye terüle én a jobb módúak be< vételi forrását jelenleg a bor i» a gabona kést* leiének, valamint bízott éa tenyésztésre szint sertéseinek értékesítése, Muraköz vidékén padig a kukoricás és marha a adás képezi.
A kisiparos osztály megélhetési vistonvai ia kedvezőbbek at előbbi evekhez képesi, mert a magasabb gabonaárak kövatkwtében léssitmé-nyeiket jobban értékesíthetik.
A\'.napszámos oaitály éa a lakosság szegényebb része luvarozás, erdei tamnnka is aa arölylynl megindult asőlöfelnjitásoknil. nagyobb mennyi-Bégben azükaégeasé vált uapazán állal tedesi mindennapi szükségletét.
Hasznos htsiállalok meglehetőa kelendősége nek ea árnak örvendenek, különösen a sertések iránti kereslet nagy, da a muK évben uralgott sertésVésa miatt caak kevés gazda van azon helyaetbVn, hogy eladhaasoh.
Általában a mnli évi jobb gabona éa bortermés következtében a lakosság megélhetési viszonyai a\\virmegye egész lerftletéu jelenleg
I kielégítők ugyan, azonban aa anyagi helyzetet
— tekintve, hogy a birtokosáig legnagyobb ré-ate adósaágokkal van terhelve, váltókkal, kötele*
| vényen alapuló tartozásokkal el van árasztva,
— jónak nem jelezhetem-.
A lefolyt idővz-\'k alatt nagyobb elemi csápások, a lakosság -< yagi viszonyaira be! oly ássál bíró események ■nwi fordultsk elö.
A jöv0 évi aratási éa cséplés! szerződések legnagyobb részt a rnult éviekhez hasonló a «pon negkötettek, s egyáltalában oly körülmények melyek akár aa adminiatratíora, akár a törvényes éa társadalmi rend mogbontáaára befolyással bírnának vagy arra zavarólag, haminak*. nen észlelteilek. - *
A személy- és vagyonbiztonságot a követi kelőkben vagyok bilor előadni:
Hary Iwim, vtaáratf
Zala II. Más. (4. upj
18*f í bmár W 11 éa
l«a*n« latvéa tnyeháti Mim. Plsnder &T«rti %<é*zi latéit mull én október ka 11
aaek l*»akaaébaa ■egfcalt]tivaBa a retzi
ÍOf
a jstanvcálakai a iftUámibb hangulatban tar*-1 vsa, maltgy tajtat előérzette) engedte aznttal
A gytlkot iíjfegstai a a aag-y -ktaituti Mt Iühimmii tat ba TtoHm Martba aaia-apáu tilaőaáféi Keatíbélyta tssfektetkna esik sssléd a wult éf akitfcar M iUi agy laaay gysrstiéa taélt, aa ■ névtana • aa aroyéks«$iíbe dobi*. Aa ar- i •aa «lr étytnéki r utcalat tel ya»aa • gyermek ■ Aa ténye —g*)l»at\'ai»>* letten — ki telje* be- j aMHWhea ro5 — t* wtór tant to»t, a at ilMe-Sas bé\'inl átaétfi
A lilét* <u\'«dtriL.kos k»*ti taréelltk
aa ér tagosabb multtiaaaiból.
és egymásuk tzeoiei-
■mb caak aa lalitjMt aqg, rejlő
i»ia iwlai lag—gy ahá réatfcea kom kemtueiek, • Bt iUaSket baötégukuak ^ttdri
A kir. tittáiri -.őtfértók által Ut.rtéa-tetra lett tyilSotiéttrl L gy dk watt «yteáért 1, rnhHtj tkualifi kkérlaéri L eatófrétéri t, endirrölés fctairieteri 1, gvamiAMá irt 1. «4k-aag\'M tlhtjiasari I, raliéiért 6, mtstmétért 8, eolysw naítiMé M M, gyn|l<*atae tytaajéért I lahrénet InpAeéiH tt égai w íS, lupán rétre . élét t, ItfH gyanúért I. arpaaéetagéri I, •MtaM\'áién 4. afcáti hamisításért 1, telttater-leaén 1 msgtiBlek mfgtiár\'tVrt I. igsaalvény DeJfeSü ueamnttiwrt 71 egyén, — tweahha 5 irtai üBnh; éí % ttmién agyén foj«twH a aanlrftlte\'11" tt *t Sitteken hataagokaak
köztudomásra jtör*a, át -tsaawrtrtnSak, hsa hogy vágyom vatonysiakhae atgt utin Önmaguknak ét egymásnak tzeoiei- fánk éa körünk szilárd tenASfotsát lógva aaa kanak. logadhtf luk a a bizotttag lét* sági áJtai tjaéntt
Legnagyobb fájdalommal é« ttjoálaital kelj teltételeket, miért m azok* kikeli tárgyalás moshat noattstllanak ast. bon a lefolyt érben, után a mélyen tisztei! kósgyílea táé Iwyrlss-a kör laiai közt csattá egy moiastg folyt la, a időknek nem is tálait e». maii éli kőtgyfilést kővető társatvnoasra, me>|: As eladottakban vek nwe&esfci a kir Ham s m melatrlssenk, hanem a kerlelbet- 1HH éri életéről tmuianéjm jefegft*gflket
meglenni t atidön a beneéak helyezett hhrafcw asert eaenoel hálát kflasénaa syi ram onk ud-ilaiBtiainktt lettre, as sltpsssfcályok érteitnebeo kérjük le mes\'éséata vatami a ttásiadásnk 1889. éri költségvetés eUaguUsii A letaaeo<veoy esyksagolag stqrtdtiik. A fetéjyeiő boűtásg jelentésének ismerteiete kéeetkeseéo, annak ahjijáa a lelmeotveoy a
lan tart kast jaissai késre akkor. nndSo a tau>bokra joiaett harmdtk lelaéat további meg-Ttléttátit a nem erheutk
Víiiátngjoreasitgg&J jára be a hír az orazá-
éMi anwli saátiiÉ, Nyteié ét tfiréék Uűrajláiii hagy lelaágo aanoayaok, Magyaiwság [és
uráirarjt 1898. éri tiíyiember bé tO-éa orgyií kot téresek aaatt éMwaaL Minden magyar na jber aiava mély iéjdaíooimal telt tí a kir hafla
tara. syá«sba horah as eges snayar füld a veJe pénstánxé ét a fe\'lgyelők részére sómén mer
agyétt ub ia, — simaisyihtsi gyassáebogé kÉft-atas áka laiiutálotluk a nemzeti kőzSnéshez vaW caatlakosaanntaL
Alig oetndtaek áal a véraUantil érkezett ette nagy csapás kinő* hstása alol, máris bonét nsgf vesátttg éri hnltUL tijal/b Itjdidomnek leüak fcitére.
Vtiimágei mnditkeaf veit «rŐ< miodoyéjutí-kon, midőn 1098. éri szeptember SÉ8-án elhunyt és szerelve tisztelt elnök Síének, Dezsényi EÚ j «reak balálhire hozzánk érkestiL £ taosMraj etet nem vala ugyan váraüaa eétttek, mert! lisxw butsni tseúvedw eJóxte ateg e gyé«sos j vága. és stapu legazebib reményeinket láttuk a hirreJ romba döulve, atert mindig restiéák azt, hosy a gcmdvisefós az eiéessetoee doi elnököt; nekSnk nithnmsrsbb ismét visszaadja.
Halálának htré; vevta, azon napim tartott; glaénkbes szomorú sziv.rel mttzkedtSak a I ffyáwMizfirtartiia^i leendő wtzvaeá tárgyában. — j A haláleaeta »<Uön gyáwzjeleiotéyben tadaflnk ni ftsset tsgokkej; a tör neveben díszes koszorút helyeztünk a megboádmnltoak ravatalára: T-a] végső tisztesség meKtéaatetl lefiületileg megje-leüiőui; a ttomra Azrezyuak ét ar egész cat-láénak -mélf tájdalmát mgvairsiul iparkodtunk enyhileoi. — atg a küittiűak elköltözött eiaók-mk, a téntek ktttza id«D keresztül tapintatüsan áittepet \' A jogvafiáényr hitelesiléséra Vetoy ea ktemegéi\'g désre tfrtont vetetett éa fcáprise
A nkanizsai társaskör kdzgytttése.
A aagykaaiatu Táraatáár Myö h6 5-éu tar-tattá meg em reaétt közgyűlésit, a Ingok általa-nos éréeklúéese mellett, a kör belgaSfaiksa. _A MtKrttíé- Itffyaoruaata vita nélkül nyert elinieaetl agyainiMsk sgybaugultg ejtettsk assg-a—rálasjc\'*-«té is.
A köarvile» letolyésa í kővetkező volt: As •■látta tisztség Üresedésben lévéa, Schmiedl f riev-ee atttett a kUsgyttea megnyeran. a ietök üdvözlése után uoutataíja. hegy a kés-gyttet a jéitlwl tatok manántl legva hátára
[Jete körül tílejtett erdemei, múlhatatlan emlék-; : káU. jegyzőkőny v be iktattuk
C ka etgy veszteség, melyek k zé\' az ebé minden magyar ember szivét, as aéfcki pedig a kir tagjait, a várttal a egész környékét erzekeny át méáy tájáabmaal töltötte el, >nnta maga a éa szomora követsezmeuykeut azoj ereésteeyt, hogy körünk is ewllakesott as tkalS—a nemzeti gyászhoz, és helyi tagat az év tolyamárá a zajos ■Hétitágok <-<öl bezárta. Ez okozta az évenkint ■uagtaruim szokott K,ataliu-eslé!ynek ét as évet záré Byiveezten ara ataágnsk dtnaradasáL
Így óbajtotttdc megőrizni drága halottaink em-j lékeit a így UstoUak lenn a kegyeletet. — A mitalaáfxé káajrabMi a*fceü\' ijparkodtuok a kör tagjait kárpótului, hogy taeUvsei igényák kielégítésére köuyvtimukat as év folyamán 45 , kütei muukáral gazda iioiiuk t ezeu célra iá 16 kit tordii -itttiik.
j A kör az év iotjAmáu, a tagok Maránutrn attve elég hullám annak voU kitéve. 1897. év j \\ IM tagol számlált; ezek késé as I8MI ev lo-1 ki*ilyKMa íeávéteLeti * viszont kilépett meghalt éa eltávozott 14, 1HWI «r eeséa tehát összesen 130 a harmadik a tagok t lehetőleg ■üsaládtagjaik a^jt arámit nté. kik közül 61 a rendes, es 98 részér? a körtei igenyelhető szórakozások a kMia^ ; ebh-ul írveaéeiwee ijviláglik as hegy megKzerzese \' körütik tagjai, már tzasntzeriuli mese > iségben
Hogy az elaí te adatot szem dúl nem \'evetz- íkepesilyék a kért aiadalyuk néli ül lan-
ineg arra taitmá.
A Jelolyi évbea lelmerúlt lolyö ügyek 12 tJ-
Karay et Vécaer Zsigmond tagokat kéri íel.
A táirysorazat eUC pontja a valssataaay jslaB\'eae leáia. Vörös Endra titkár lélolrassa al kővetkező jelentést:
Tfaaat kíMffttii 1
A miltt en közgyűlés alkalmával aaeguyiiva-aaát kö-biz»luto Wytan aeen maodatumui k a w nappu) lejárváa, kWafwttegSiiket kepezi be-szán»Hiuuk sirtf, hogy jtáentéíünk asAk kerete-bea korfiuk Iwta6 rirtenk et lijtftéfraná vázlat oa i^pet aéva. ezzel meidtöureljük atmak isazw «at. miaaennt taegTtlanzl ttáwwk rlkaimá «a ajillan hirdetett ceiunkhoz et elvemthez teres mamdiuuk t nantWe lauykedeahkbes egye-éH a kér juca a érdeke lebegett etittéuk.
£iet ahaénuMigbai kfirvonaUmuU eal tulsj-énon^ppea laram lé káaéaint tollal rvn*\'—
At eké lelaáai a Ur anyagi belyaeléaek MEtzitfdnatt, vagyets torrSaainak lehető gya-rspiSása .
a matodik a tagúk kenyelas igttijrinté elégitfiaí
adatik.
Gnger ö Imann Elek ismettai az 1899- évi kWltngraat őastet teteleit, melyek szeri>-t a 2860 hl 96 km dőarsnynott kiadáso-, a körnek jöveddmt forrásaiból eredő bevételek állal teljesen fedeztek. A költségre és fzinién etfogaétalik.
A lárgyaoruaal értemében a kör tiaariaelAi-nek aegrá aazxa*a kóvakerree. Varga Lajos, Makars Iván és dr. Fábián Zarmoud arakból aiM astvazaasMtő lavnttaág közreműködése mellet a választások a köv-ketőleg ejtetlek SNgi Eln\'fk Schtét Frigyes Aiaaék ö\'lrlíng Sándor Titkár Vörös Eódre Hasaagy Merge t haler Lajos Cgyess Herltáeady Béla E^nyvtár^ok Frey Tivadar Péüztaraok üoser ÜMmajn Qek.
V&mistmémf:
Ffluők József, Xarzső Ttfaor. Mtkam t^za. Hagy Vater, PSltál F-raoe, dr. Szekeres Jázset. Tóth László, Vfuer Károly, Varga Ltrjoa, Veber Karoly, Véoaey Zsigmond és Viasz Fcreae.
8rémnnf*Uk • £hentpenger Leo, Kűhier Antai, Wilde Ftreoc
A választás megejléte után elnök a bizalom megtiyüránuláeiért a maga és a ■aavalatrtotlafc nevében a kAzgyHeuwk köszönetei lejem ki, s ndatén as aUpunbétyoá értelmében meghatározott időben iatitvány elő nem terjesztetett, n közgyűlést bezárta. -•
A közgyűlést kővelAag esti 8 őrskor a Ur helyiségeiben kedélyes támacvnesoca rali. melyen j a tagok szép számban megjelenve, a Ittgvid mább hangnlatban tél éltek at tatíórákat.
I! I & 2 I
lettük, sőt némi sikerrel ís .Oldottuk nézve íéivílágositást nyújtanak a telügyalö bizottság altul Is jwafcacyeti peaaUri azamadások, melyet tser<a a lelolyí évbeo ( bevételeiuk Í3U3 írt 61 krra
I iiaéáaatuk irt 00 krra
rugtas éa úry óaaeaen t\'i fr.t VI kr. taana yjredelmiink roit.
A mi t második feladatot illeti, ez iráayhaa aa «r Inlytsnán látuzatos tevékenyaégre szűkség
kakimmal st^gtartai ülésben ayertek elintézést Jeteutéaüuknek immár vegére erváe, nem hagyhatjuk taable* netkt1 azou atoagahnal ttm, mely az ev Myatatu a nagykanizsai polgáriegylet részéről az iránt indull meg. bogy a ka egyesSlrt egy kétfio zászló alá etyeaéíját. Mi e mozgálmat azon szeuipootböl, hogy ekként városunk miiéignns ét hatoai gondolkozású közön
— A *-*fT*-T\'f*-*l\'rt asi»-falralé-f Kacy-K\'aizta vsn>s képri^tijientülele CaaHán Káró v alispán elnöklése a>»f tt laéaisa dal* mán tartuita alakuló késryS é*t>. At tlnőki meguyitö atáa f*-MvaaaM< aajr a *irüa, aiint valaasto t képviselők aév»<ra. miután (Vitat Károly a-ispio n képrvMiaUMtéwta a eifjobb kivanatok kíséretében megalakultuak jatatutt ki J)r. Síéanarr Ad<" «. képvuelő mditványira a közgyü éa jtgyékttrri sé aöantot aasvsott Cmiém Kani) •Utpaanak. As waanáo vSbsU-minyba at «M>péa a aag« rémáréi Eperjetf Saér és (Var Sta* V képviselőket leiölte ki, a képviselőt.eh!üiet jí^dig fUAM Terme éa ér. Ukt Emil v. <áyv«>ékil *ál*s«iotta aag.
— A aaM aa MttMh fcamllasfc. Ettt cési alatt a Keratet iskolai tanárok szakkén-lőeye. a »Kereskedelmi 9aakofcutás< ér. SWwli Sámuel débrecení felső keraKkedelmi iakotai ta nár tollából figyelemre mfilö cikket kősói, neij-ban hazánk majdnem ősnass IMaő kereskedelmi
J iskoláiban az lt«7»t-ki tanévben tartott érett-jségí vizsgálatok eredményét bemutalja A tábéá-I zaáos kimutatás szériát a helybeli íeiső keresk. as elért eredmény tekint etében mindjárt
At, astenuytben körünk helyiségei az etfiző sége eéloztatik egyb^olyaaztaUii a kóveikest«kép, t-ik kdytn éti, a mennyibea az érettaégit tsiker-. *— í-a-^- ss ^^n a»egtzAaueuek, lelke- judletetó tanulók sriraWta. as tátő helyen álló
etefctwa térUmt beréudezések íölytáo kepeaitve* az eddigi viazát áUaptto a laguk ketiyelmi igénycioek kíetógitesóhw.
A vtlatamáoy harmadik teiaéatáról it meg aaki.er.ae nem molaastjuk el annak kiemelését, hogy t kör tagjai a káulj* evfesa is t teguagyobb Lertauuiakna es a Vjjfif ri~l egyetejiésben utttttwk a kór lal.ai iközt ast az iéőt, stelya a kocuuh hivatás es s ,miodenn«|á inuuka íirad-
sedénstll tagadtak a hozzánk kieset megkeresést puanonyi felső kereskedelmi rkHá^-* 8b, a nagy ét nem zárkújtluuk el a tervbe vat egyeeéléi kaaizaubsn 81 A mi annál örvendetesebb, snert etzmeje eMU. baneas kétsattgoaca kiüiötittnk ki s u ^ iskolában eddig tartott öt érotlábfi vizsga váiatztatáoy kebelébe károm tagot atoa íiélból,Uilagos emdméoye it ily kedvező, SBt aég ked-bogy az egyaa&iet móduzatsi et tetteteim megbe veaőbb vek, mint a matt évi Ha már most ssél\'etteuak. tekintetbe vesszük, hogy az érettségi nzqgttttok
E lárgys átak eredmeuyei s btru^okbél ssár \'t rakfts ét kfiinkiatlgyi éa ksmkeéslan sa-
1
Nagy-Kanisea vaaárnap
Zala 13. Beám (B. lap.)
1899. február bó 12 éo
alszterek különbbí biztosai alatt folytak la állandftan kedvező sikerrel. — jogosan mondhatjuk, hogy felső kereskedelmi iskolánk igen magaa ssinvonalnn áll.
— Beetlt Lala Kagy-Kaiil* teán. A világ egyik legelső énekművész-nője Lola a bécsi cs. kir. udvari
opera csillaga, március hó 4-én Nagy* Kanizsán hangversenyt tart. Ezen, vidéki városban valóban elemény számba menő müvészestélyt közönségünk ismét a AVm-liedő ifjak ünkiptő egyletének köszönheti, a
Kanizsára való áthelyezését illető indítvány —- mint későn bejelentett — tárgyalható nem volt és a jövő közgyűlés naprendjére tűzetik ki, Heves vita után az ügyész és a pénztárnok fizetése eltörültetett, a titkáré 500 forintról Koo frt szállíttatott le. Az évi kamara tagsági dija javasolt 16 lorint helyett 8 forintban állapíttatott meg. A választás elégtelen szavazatok hiányában elmaradt.
— IMueérbal Az sgyestfetek es körök sorrs követlek s maguk részét s farsang diadal slból. Percről-percre szűkebbre szorul Karneva!
mely egylet a legnagyobb áldozatoktól beroeg zsjos uralmának batárideje s most sem riad vissza, hogy felejthetetlen élve- végén szókra került a sor, a kik nélkül mulat-zelekel szerezzen a nagyközönségnek, mely Wf elképzelni lehetetten. A Pisls, Peri, József,
bizonyára ez alkalommal is teljesen mél- \'* i .^\'^ln *
! . , ■ ... . . egy estére megszabadultak a morozus törzsven-
lányolnt fogia az egyesület dicséfeles | dégsk örökös klálhatstlan paroocsolásai>ól.
törekvéseit. A helybeli piuoérksr igen szépen sikerűit báli
- A keaslallek ulrtliégt. Azok a rendezeti cstttttrltfkOn eate s , Polgári Egylet"
borkereskedők, akik hamisítóit borokkal áraaz« nsgytermében. Megmutatták, nogy nem csak
lőtték el as országot s akikre as utóbbi Időben áttör fürgék, lm a plkkolokat, kapucioersket és
kar, vslaaeiat a ssámvisagáló biavttaág válaaa-tása. 6. Natáni indítványok. Jegyzet. loéMvá-nyok irásba \'oflalva a kösgyűlest 94 érával megelőzőleg ss elnökkel közlendők.
— Kltogett betéri. A vtoi oraságoa «á-sáron a csendőrség elfogta Baligáa Jóssef busa/ufi\'ui (zalamegyei) csavargó pSeziort, ki veszedelmes betörő hírében állott Nemrég Sárváron Kóbirl János plébánoanál a kocsi «sín-böl ellopta a lóssersaamot és a kocsisok ruháit. A jel«t« ember Vépre is liptai szándékkal mest, itt éppen akkor caipték el, mikor sasbre akart vágói némely értéktelen tárgyat Baligáa b«i«* merte a osendörök előtt, bogy betöréae* lopásait régóta űzi éa Zslavármaiyeaek fele részét meglopta már. Rögtön megindultak vele nyomozni, s állításai beigazolásl nyertek. Betöréses lopásáénak nincs >zama, valamint nincs az orgazdáknak sem, akik tőle a lopott partékát mindenkor megvásárolták. A veszedelmes tolvajt letartóztattak és átsdták a sárvári kir. járásbíróságnak, abol az eddig kinyomozott orgazdákat is fiil-jelentenék
áéskesás és rslállsetés. A nagy-
eröaen rájárt a híd, abbau állapodtak meg, bogy söröspoharakat ke l a kávéházak és ss élkeső kaniiaai Által. Muokáaképzö Egyesület ftbrudr 5-kűzdeni fognak és tovább is bamisitsiink. A j termek fűitö* levegőjén szerte bordsni, hanem! iki estelyén tartóit tomboláhbz adományaikkal butid 1 hamarosan sservsskedett s abban állapo- méltán megállják a helyit s lánolerembenis és j hozzájárniuk : Kobn L Lajos, Asztalos Béla dmi m- g hogy első sorban is Darányi miniszter el- értenek s molaiaághoz mint akármilyen első Kvmete Gézs, Psntl Testvérek, Nen és Klein) isditja me< s harcot, aki kíméletlenül bánt velők 1 rangú gavallér. A torom igen izlése-en a megye | Tivoit János, Frank Vilmos, Klein József, Bergi etembeu. Bizalmas körlavalet ssövegeztsk á 0 bzIiióvoI volt dekorálvs. A vidám hsngulat egész Arnold, Koseoleld Adolf és fia, Ledofszky Ernő, levetet majdaem «s összes bornagy kereskedőknek 1 késő reggelig egyűt\' tartotta a közönségét Aj Mii fényi Sándor, Keller Mátyás, Peaeelbofer megküldték, arra kerv- őket, hogy s taraslflktöl ssBaórs alalt néhány igen csinos legyezőt ►omoltak Jóaaef, id. Fiseber Perese, Bőbm Emil, Strem áa bori ne vásárojsaak, mert Ily módon s borier-1 kt ajásdékképen A francia négye-eket 40 pár | Klein, Köveedi Kálmán, Weias Jakab, B\'ttlheim melók jajoarani Toguak s lámadást intéznek] táncolta. A fársdhatstlsu rendezőség érdeme, és Outb, Májon testvérek, Tharn Lipót, Weiss D-rányi elleti, öt okoive azért, hogy boraikon Ihogy a mulatság olyasa szépen sikerült. és Scbmiedt, Beik Gjals, Hirsebler és Stsiaier
taladui nem tudnak. Azt is ajánllák, bogy a — A|gharfa«sV kál|a A Zalameggei Weiazfeid é< Piacher, Sláger és Roeeoberg, Q. vidéki sajtó megnyerésére tőrekedjesek, amint J Aggharcotok \'Dulülelt szerdán este a Polgári-Egyeli! Fischer Fereouz, Kobn és Uehtscbein, Keichea-biigy ők uieg a tóvárosi lapokat némítják el, ba j nagytermében táncmulatságot rendezett, mely [fald lg. és Ősi, Berényi József, Milhofer Ödön, n iodjárt a legmesszemenőbb áldozatek árán is. csak gyéren volt látogatva mi abban leli inagya- i Márkus Frigyes, Eistnger Sima, Stefánovíts Mér. Egyet borkmtktd&k ,_a—kör eyelet megvetéssel j rázatát, hogy ugyanakkor a nagykanizsai Társas- jKranaa Prida, Kreioer Gyula, Weissr Józsefr kkldték vts-za, kijelentve, bogy ilyen gvslisslos körbén piknik volt és igy a Társaskörnek azon Matton cs Haber, Halvar Frigyei, Pleischaekta szövetiezésl.e nem mennek bele. — Nézetűnk | tagjai, kik valamikor szintén az aggharcosok József, Kardos József, ifj.Wsjdits József, Mersie, szerint ezek s borkereat sdök rosszal tet ék, ba táborába fognak tartozni, — nem vettek részt Ede, ifj. Stern Mór, Pollák József, Schlesg Antal azt a köreveiét megvetéssel bár, de visasakUl- az aggharcosok mulataagftn. A derék aggharco-1 Rosenthai Jakab/ Mair Józaef, Irmler József döttek a levélíróknak. Sokkal helyesebben jár-1 sok magukra hagyatva — rsak néhány lelkes j Sebwarcz és Tauber, Scherz Lujza utóda, tak volna el, ha b<rói kézre adják, mert a levélbet) 1 vasúti bivstalnok sieteUsegilségükre — dicsősé- j Hamburg Mika*, N. N, Fisebei Falőpné, Frunz valóeisgal bűnre: vesztegetésre való felhajtás gesen végig kűzdötték a mulatságot és megmu- i Lajos és üti. Gűrtler Ágoston, GrttnbaumAnrélia, vau. A >ajtóra vonatkozó része sz állítólagos tatták, hogy szűkség esetén számiihatnak reájuk Tiuagl Lajoane, Blau M. fiai. — FelllBzettek: körlevélnek csakis al|ns gyanúsítás lehet, mert j még a — táncosnők Is. — A terem harcászati Franz cég 6 frt, Tivolt Jánoa 1 frt, Miltényi nem hisszük, bogy akadna újság olyan nyomoralt, eszközökkel igen csinosan volt díszítve. Sándor 1 Irt, Remete Gésa t frt, N- N. 50 kr.
mely ilyen cudarsápra kapható volna. Jeleuvnltiik: Qalusy Mari, Halasy Erzst] ilf. Stern Mór 20 kr, Krauaz Frida 20 kr,
— Plkmlk • TAraaakArb** A nagy-iNasy fiézáné, Komgeh Terék, Fi-ober Lila,!Összesen 8 frt 90 kr. kanizsai Társaskör igen kellemes estét szentelt I Kudíoli Bélane, Roezkos Ilonka, Lsdnw Ferenc-1 _ Humor. A ^^ kormlgázi egyuQlet tagjainak folyó hó 8-án A ptknikszerűtea k. lMla lstvanne, Breuer Miksáne Horváth a|B()s/abályai. . m. kir. belügyminisztérium, a estelyén Mérge,UhatiT Lajosné, Lná Adolt Jubska, Pavlifsevics Geruelyné, Schweinsger beinoUlwi z&rad«kkal ellátta. Nemiek Zsigmond művészi triója Sudrg Pál Ferenené, Sz»tler Mariska, S/eller &nial, Pol«ár „ , .
cimbalomjáteka, Lindtner Károly éa Ksrtwss Gyula Jáoo>«é, (iyurmansaky Msriska, Tizedes Ferenc- . 7" lmwa11*^"
főhadnagyok szavalatai és Hojda Gyula monologja! né, Ro».nl erg Samun*, Szalay Ját.uané, Pereer I *?nlf?1 ,lak0M» 8 ..""\'Wi ? n a fűszerezték. A jelenlevők sokat Upsollak a közre | Ját os«é, Wiitmann Mfttrásné, Bochay . Lajo«né, I . •neTét Mlűgymiaiszter eage-
működőknek. A társaság a legkitűnőbb hangú- j S\'ocker Marinka, Bodzay Jnlisks, Henez Jó/sefaé, 14élylyel u!f°n tt magyaroaitoita. lalbau reggeli 7 órág maradt eg^ült.—A rende-\'Molnár Sandorné, Németh Józ»e\'né, Tillbak1 - Plpaíltat. Kstörnyedni a <tlág lokozó^ó zöség a kör tagjainak az estélyt illető következő Róza, Tun Györgvn . Sehirz Józ-efné, Hajs»tó | romlotuinán tizedik öaapank, ha airbeíi mély • ferlesilésU küldte : | latvsnné, Momar Ferenené, Jámbor Jóss»lné, !tl,n4b<jl fölkelliéine elolvasni a»oksl a raagt-
.A nagy-kanizsai társasíör tisztelettel és Sándorue, Novak Térés, Kvicsák Károly.1 »u»eros..ks- a m.lyeá e dohsnybaa aliOs-
sürgósen érlesiU a t: tagjait és ezek b: család-1Kviesak Szid,, Szekeres Petemé, Veihanovics forintokat jelzik. A .imliMatendí aMt üsen-jalt hogy /: ki - H-dn : az alább meghatározott\' Jézselné, Strasaer Anl.lne, Kaútmann Ferenené,; W kónap|áhas1 kerek KOO.OOO friot köl.öitek a és szotMan betarta.dó módozatok mellett csa- Horváth Anns, Hala y Ferencn-. koroaosuló, erkölrate en rnafjar módok a« á\'-
ládias jbllegű társas összejövetelt rendez, melyre t; tag és b. családját meghívja :
1., hölgyek és urak háti ruhiban jelennek meg. 2.\' a társaskörben vacsora nem lesz. 3.. összejövetel pontban 9 órakor a kör nagy termében, a hol
Fel fi tisetlek : Salier Lajoa, Zichy Aladár gróf k<* méregre, mint a/ elöaő évben ilyenkorig. Ma 6-6 Irt Vitienberg Ignác, Jucii Pal 8—t Itt, M e*yik «ivar fogy levjobban, holnap a ssaaik, Holzheim Károly 1 trt 60 kr. VUolinaaky János\' a senkinek sem kell. A mull évben például 1 Irt 20 kr. Gulyá* Károly, Kudich Alajoe,!* Hungária, a Mempbia éa a Herczegovina aa-Horváth Honor, Krsuas Lipó\', őiv. Hein\'«on ••Í«rtak magukat. Félannyi sem logyott al Mihaline, Krau.s Ignáo, Pollák Adoll |-» Irt.!belőlük, mini tavaly előtt A Hunniát gyorsan
4., az erre felkért vegyes bizottság a civil és Moha Lipót 90 kr. Pavlicseyios György, Lodner
katonai vetíti.
családok kölcsönös bemutatását köz
Ferenc, fizv. Hslasi Jésselné 80—80 kr. Mászil Antal 60 kr. Bodzái Laioa, Carr János 60—60
5., Ezután mindenki telazés szerint helyet! kr. Sineer Sándor 40 kr. Kudieh Béls, Fisohel foglal, hova a családok által adott tea éa hozzá; Fülöp, Roszkos János, Hirschier Jakab 80-80 való sütemények lesznek a válalkozó társasköri ] kr. N. N. 20 kr. Szalay Jánosit) kr. Msy hölgyek által élvezetre nyújtva — abományokert hálás köszönetet mond a ren-
6, eközben válalkozó műkedvelő művésznők dezó«ég és művészek mulattató előadásokat, i&rsasjálékoti — A .Hunuéria krrékp«raié< egysét tánezot rögtönöznek; — mely célból a terem »• >et folyó hó 17-én pénteken este 9 órakor egy része esetleg az egészből a felesleges aszta-, tartja rendes évi közgűlését a >Polgáoi Egylet* lok éltávolitandók. — olvasótermében. Tárgysorozat: I. Alapszabályok
; 7., Ezekután a társaság jó kedvéből táncra j módosítása. 2. Titkári jelenték és zárszámadás
perdül és mulat a meddig akar.
* :) tagok által hívott vendégeket szívesen látja-
a társas kör.<
— As ügyvédi kamra kSzgyO-léae. A zalaegerszegi ügyvédi kamra közgyűlése^- amint tudósítónk táviratozza
3. Tisztújítás. 4. Esetleges indítványok.
- Aa öufe. tttaoltó teetAlet kéagytt-léae. A nagy kanizsai ónk. IQiollÓ-lestBlet I. hó 13-án (hétfőn) délután 8 órakor, saját helyisé-Kében tartja rendes évi közgyűlését. Tárgy«oro zat: 1. £inök ék tőparaacanoki jelentés. 2. A sssmviisgaló bizottság jelentéae as 1898. évi számadásokról. 3. Az 1899. évi költségvetés megállapítása, é. Szolgálati érmet kiosztása.
igen élénk lefolyású volt. A székhely Nagy-*) 6. Ás elnökség, választmány és működő tiszti
kapkodták, mint minden újdonságot. Augusztustól kezdve közel 8 millió fogyott el balöle. A Havanna aaivaroknak lelt volea vevője, da nem volt a ki sladion. A kubai háború miatt dohány, ssivar ott rekedt a tengeren tul. A cigaretták közt azok a fajták keltek, a melyek a legkitűnőbb hangsásu nevekkel ékeakednek *, hölgy, dráma, sport No a pipadohány meg a tubák nem fogytak akkora mértékben; mint azelőtt. — A raflinált ízlés száműzi őket a falura, meg a tanyára. De már ss a két végső mentsvár ia mindinkább hűtlenné less hosaájnk. Ssámokban kifeiexve a pipadohány éü burnót egyűtvéve 19,400,000 forintot hozott aa állam-bak. A ssivar 16 milióit, cigaretta 7 milliót De ez caak a\' közönséges fajtákból. A különlegességek ösaaevéve meg négy millióval saaporíiották a bevételeket Oss<eaén 45*4 milliót füstöltek el Magyaroraaágon rövid 11 hónáp alatt.
— Magjarertiég aépessdlst IM9&-ban. Most jelent meg a m. kir. köapoaii statisztikai hivatal Htvi Közleményeinek 1898. decemberi tűssts. Ebből vesazűk át a lefolyt év
Zala 19. szám («. lap)
1*99, február hó 13 éa*
népiiedéeérftl • kővetkező érdeket én tanalfágos adatokat. Masyaroreeágflii éa Fiumébe* aa 1898
i ezfiletett 607.889 gyerm.k, ham i kÍHnon, jd.jéo Uaulm tnyH félbehagyta, e így
- í, . .1 lí4 a aí um ll i ». ji \'srbes katonai szolgálatnak nés elébe
mi am l idősebb korban pedig Debrecenben már évek éta .ikereeen
221,620-a n, ugy, bogy a balálosáaok öauee
évben élve 13,416. Hét évnél fiatalabb
— Ki akar egyévaa önkénjét lenni? Biso-M 1 nv ára van o. vasóink köaőlt akárhány fiatal ember W kíatinnk idején tanúim tuyit félbebarta a iay ad
esám* IM.077. a népetaég term-azeten azaporo dáaa tehát 162,262, ami aa elöaö év eredné-nyebe* képem több mint 46,000-nyi caökkenétt jelent. A aépssMporodáanak est a nagytnérvtt oaOkkenéeét majdnem fciaáróiag h azUletéaek ázatnának megapad***- idétte eö, minthogy a haialoséaok aaama alig emelkedett Aí fgyea hónapok köxfil maróimban tataijuk a legtöbb. sxöleiésl, legkevesebbet pétiig juniueban ; ax előző két évben in már<4a«ra ese t a legtöbb születés, a legkevesebb pedig juniu«ra éa decemberre, A terméaaetea lőporodén Jetferónebb volt^októberben: 17,871, mig áprilisban cak Hft/ü-re ru-gott. Aljaiában,Jfcinden e*er lélekre 87 sxületé* éi 28 nála io*ás/eseti a múlt év tolyaman, aa, elösö évbea kfpe*i tehát a halálozási arányi viifoxaftatt maradt, ellenben a axüietott arány" 40-ről 87-re csökkent. Kötelebbröl szemügyre téve a december hónapot, aat latjuk, bogy a iixfiletések aranya — Fiamétól el* tekintve — a Tiaxan inneni részekben volt a legnagyobb, Erdélyben pedig a legkisebb. Szi-lágyban a axUleiéaek azáma példátlanul mezfogy a tkosoti, d«»ceaiber boban mindösnae 282 gyermek, a több 200 esernyi lakóaaggal bíró menyében, mig as ugyanolyan népeaaégQ Beregheu 788. A halaudOaag Tiszántúl volt a legnagyobb é< á Dunámul legkiaebb. A esapomdas as ország legmagyarabb re»xéu, a Duna-Tisza köaeben volt legnagyobb, miit két orszagreaxben, a Tisza Maron szögén és Erdélyben a halálozások azáma leifiihaladta a *ziileies"ket. A megyek köstti Hajdú szaporodott legerősebben, 17 megye né-peWge azonban többé-ke venhbo megfogyott. Legerősebben őxilag) megyeé, hol 282 a*Ületessel. 636 halaioxaa állt szemben. Igen sok községet tataiunk, alto\' egy gyermek sem született {lécem* ber ho folyamán, a baláltisanok száma mégis 6— 17 ut tesz. j—-----------—---------
működik
a kitttnö hiraévnek örvendő Liohtblan Albert-íéle katonai elókésaitó iskola (f*IQ<yelA Mayer Adolf cs. és kir. Örnairy) melyben axon ifjak, kik még »or allatt nom állottak, loglkozásukra éa elö-kéazöltaéKÜkr* való tekintet nélkül megsaerezbe-tik az es yé ves önkéntest jogoi. Felvilágosítás, és prospektust kességgel küld az iga\'gatósátf.
41—3
Anyakönyvi hirek.
Mull hell háiaiUgkötések t
Boramer Nándor kertek edő — Dentnch Karolinával, Kovák Jótttf ftldmivei — Broa Annával. Fodor Gvala orvoe Aloó<Dombom — Ifi ttinger Máriával. Matanyák Jóxtef íőldmlvw — Káloviw Boaáiiával, Dtataen Jáeoa pottatzolga Sxepetnekről — Molnár Annával.
Kovám bajoa v. rendőr — Bognár Vnroaávat. Pálrt Sándor fóldmlvee — Batána Tnréaiával. V^Jdn Láenló fóldmlvee - Jámbor Katalinnal. Valdinger Sándor vugyári kováon — Pmkkar Máriával. Takácn Oynta cilamadie-meeter — Hegedű* JtUáaával.
A null bél balettjai
honnan kívánatra bárkiank ttivenea kltldenek uiatfáa;. -eaámot. mm
— hwi-wánu ninea na olméeebbaél ilmiailh. pompán kiviteli rejtőknek, a melyekkel aa „Űütiftv" lagojabb naáma kodvonkndik olvnadinak. Tartalma ia nokkai bövnbb, mint mát ételapá : van btant politikai ttméaaágtknn kivit agy illanntrált hnmortnxk fa, a mtij irodalmi mif^t tárnái ktet ngyanölván ónak aa „Uttöklt" knltiváJja. Bor-korenoljái, korrnjxai, aprótágai mind tanmon tsedttt nanUa-mtttágtk. Bat aa tiogant Alelapot inmétaltna ajánljnk mia-dta olvaténk, klldaSnoa padig nlranókliaink figytlmébn.
— Egy tlftltjltM flrú. A ^gyvnatn évnk egy tokát emlegetett Írójának emlékét éleveattí föl na Oleto Könyvtár tgyik ujabb (1071. na.) ftiet*. Kntky Lajot ex, aki a Saaai rejtelmakkel nevét irodaíemtértéMtUkbaa maradandóvá telte. Kgy iakolai kaland dmi MTtUáját kapjak nj lenyomatban, egyikét aaon jóiafi tőrténetekank, melyek a régi mngynr életet oly igen jellemaik. A mai elbteaélée hantja kéttégtileall mát miat a filaaaaad előtt való magyar irodalomé volt, de Kntky novellája érdekemngé-ból vajmi kevennt von le a megváltoaott ixlét. A fftnet ára 10 kr.
Liokt Mária rk. U éven napnn. leáaya . .
Holcer JoaeSai 6av. Saommer Dávidaé Ixf. 65 évw
tallétaafi.
Roatnbtrg Roaálla férj. Fiaeher Henrikné iar. >7 évea báaaló aeje.
Molnár Ittváa rk. 65 évet nnptaámot.
Alecknr Mária rk. 68 tatgény.
Gabroaaek BáJlint rk. S9 évtt vaanti aapaa.
Benkfi Jönnef ifl. rk. 1 évea» fodmivea na.
Beakó litván rk. egvketted úvet.
Pláader Anna flev. HorvátkOyArgyaá rk. 78 évtt, f&ldm.
Ooadáa Jóaatf rk. 10 napot, fBldmivon Aa.
Brnobohaly Margit ogyketted évet, rk. ont. m. bank
főnök helyettea leánya.
Vince Katalia üav. Nagy Jóatefaé rk. 71 évn, gylmfllct árnt.
Vreitckmid Boaálit rk. I hónapot, fóldmivn leánya. Lieh Oiakár UJ. rk. 3 hónapot, fóldmlvn trv. fia. Preitx 8aidónia fé<j. tfebeetyén Jóatefaé. rk. 38 évea, leteayei béren neje.
Vukíc.s Jánot Ifj. rk. 6 hónapot, fóldmivet fii.
IRODALOM.
- A gazdakőzőnsóg egy régi óhaja teljesedett az által, hogy a magyar kölcsönős állatbiztosító társaság m sz." megalakult, Ezen társaásgnál egyenlőre lovakat és szarvasmarhákat lehet elhullás ellen bizto-, sitani. — (Jgy hisszük, hogy szQkségtglen a gazdaközönséget serkenteni biztosításaik1 feladására, mivel egy rég érzett szükség
lett pótolva annak érdekében. Most már "A id6 «ri.i |
/ Í7. /ll J 1 M . / I A • kifli n „Rejtelmet Világ" tmen egyetlen mngynr lap, mely,
módjában áU a gazd.köiőnségnek megóvni 11 Bodirn lpirítlM1Mitl ^^k. a „Kejuimn VUá^i magát az esetleges nagyobb vesztességektől\' újévkor már n ül. évfolyamlu lépett t aaóUvUljenn ujja a mi jószága elhullása által érte — Fent- j alakítva, megbövnlve, állnndóan igen cthiin üianboritékbaa.j emiitett társaság főügynökségét Dobrin I 6bb "ár képpel diaaitve Jelenik meg. Legújabb taáma két Richárd úrra bizta eataaáción fényképttlvéult kttaftl Crookno Vilmot, a hirneven
I angol egyetemi tanár kltérleteaéeei kóabeu igen toktaor | j ét eokaknak megjeluat King Katíe megteateellt nelleméről;
— Jél megrágva mrgeilléftfttte. a Up élénk,- váltoaatot t gaxdag tartalmiból pedig a követ- | Ebhez azunbnu egéa/\'égts lüKttk kellenek, me>yek|hea6ket emelhetjük ki; daerveakedéti Javaalat idr. Dean , megtartana a kéaő korig, caak a ssaj gondos, Clark ulunT M ). — A kinérloteaéaril (Hérei ödóa). — I apoUtaa által lehelaéges, miheá elvitásballanui jRing Katié. (Tóvfilgyl Titnaa.) - Tárca: Btamék, U földi legjobban alkalmas a már 50 év Óla általánosan ] gondok . . . (Költemény; Petrnt Jtnő). — Aa órkődö aaya I jnmtrt, lanarok és Oi vosok által sokszorosan \\u»ütm (Mn. Barrowt után br. M. J. — Bgyról-aűmról j ajanlott Anatherin szájvíz Popp 1. («. CS. es kir. I (Tud\' t hamar egy jó vicott, vagy a megaaornlt inerkenatülég.) udvari fogorvostól Bécsben, mely halározoíian I Tréfái mtlodráma. — Aa atya ét elhunyt Aa. — A taallem-1 semminemű káros alkatrészénél nem tartalmas, I hajó. Binmarck halála éa a nomnambuliamaa. — Még egy! mely körülménynek köszönheti, bogy a sok más 18Sellomhujó. - Egy mnterinlináoió a 18, ;náaad olején. —j magasztalt szájvizek dacára, minden kUlönöa,irdalom• - »tb. itb. ~ a #Htjtelmen világ" kétféle kin-\' dicsérei nélkül mindenkor megtartá régi Ilimé- ! dátbaa jelenik meg. An egyoertaek nlóflxeténi ára egeaa évre I vet ea álialanos eiterjetlesei. Kapható minden g ^ félévre 3 frt, negyedévre I frt 60 kr., a Anom papi-! gyógysaertarban, droguer.ában és lllais/er lulel- 1 rogra nyomtatotté pedig: 10frt, illetve 6 fit én 8 frt 60 kr.,I beo. — Vezérkepviseloseg Ausztria-Magyarország nely üetaeget n kiadóhivatalnak : ttudapeet, VIII, Ollöl-atj reszére R. Füchler JBeca 1 Klugerntrasse Ü. «12. n (Miller A. kőnyvkereskodéae) kell beklldeai, a\'
8terkaaztől üzenetek
Nemé. Aa aa érdekn ^Sterkeaatói laeaet" a Bortnem Jankóban nem kerllte el a mi Sgyelmlaket nem.
néppárti. Avnlt, kopott enmékkel terhelt roaaga I hajójak mcgallyedt a haladét kémény kAenirtjéa. Döngetik | hogy eat lerombolhatták, de oeak a megvedlett óeaka jármi ! feanladoaik mindinkább. Vliágoetág I Jóeannág ? Ka ma a l Jthmé. Köteitteége mindenkinek útját állai a reakeéoaárae törekvéteknek, hogy végre telnehadaljea a bataaág, a homályonág tnlaaató terhétől. Örömmel veetalk a mungakm hirét, nem kell tokáig várai, minden fala megtalálja majd I a maga jóaaajveaetójét éa ekkor megtintnlunk n kellemet tea etnf bnrjántól. üdvönlet.
K. V. Honnak.
L SK. Kgynaer már megttnentak, hogy Nagy-Kaaiaeáa ninct egy iljen nevü njtigiró. Ba annak adja ki magát valótlannágot állit.
H. K. tíxivetkedjék eaemélyetea tljénai érte. Kónnyee evatatiaa kenőkbe karülhetne.
M. V, P. K ti le A lapot megindítótta a kiadó a vaui. Aa előfizetőieket mindenkor a kiadóhivatal címere tették küldeni.
Kknnelaior Aa ellenaékhea tartoaik.
H, Ida 1. Klklldtók. 8 Mindenkor kéeaeeggeL
BAloaék termémtrajaa. Jóvó taámnakba lioaa<i k.
NY1LTTÉR. Henneberg-selyem 45 krtól
14 frt 65 krig méterenkent — oaak akkor valódi, ha kön-veUen gyáraimból rendeltetnek, — fekete, tehér ée eaieen, — a logdivaiotabb aaOvée, eaiu ée mintázatban. Frlvá4>fe* Ijatilénak potabér ét vámamateeen, valamint káakoa eaátlitva, — nalmtAkkmt peékí M«t«ferdaltával küldenek,
HENNEBERG G. selyemgyárai
(Cl. én kir. ad vari iaállitó) SÜHekbmm. (I) Magyar leveleaée. Svájeha kétnaerea levélbélyeg ragaaataadó
Liuptulajüonott éa kiadó : KIM II K L V ( L á f,
Albumok
képes levelezőlapok gyűjtéséhez, nagy választékban
kaphatók ^
FISCHEL FÜLÖP káijvkereskeHéséba Nagy-Kanizsán Legszebb ajándéktárgy. .
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 13. azám. (7 lap.)
1809, februát bó 18-én
M iv óta oa la kir. Uiirok ás orvo-•ok által a fogak ipaifbaa tartAakra, mlndan «»4j\' ia fogbaj, fog. fkjka allaa. »asijkrag Iliid, aififk ktb, mint l.gjobb, lk|listásoasbb kiá) -•la u
Vogpor 18 kr Anstkarts asá|paasta Ivagdoboaokban 70 kr. csomagokbaa 05 kr,, fogptomba írt t, —, Illaton alWisyaasppaii btrllas-tálalásaitok ktb allaa 80 kr. KapbsU mimlMi lyózjrssarlir- ku, drogtarlik-bán, Itlalaaarkaraaka* dkabai ka a íö-nktárbsa *
TilchUr KndolfnAI
kiérd, gyófjraasrias Béo». I., Krugerstrasse 6
AXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX||
I HIRDETMÉNY, ö
IX Szent-Balázs kanizsai országút mentőn X H Füzvölgyi határban *
jj egy lakóház jj
X mely áll 4 szobából takarék-tüzhelyea konyha X jj éléskamra igen alkalmas korcsmának nagyon j| X olcsó árért bérbe adatik. jt
* Bővebbet: Grünfeld Jakab £
j|6Í-8 Bucsu-Szent László. *
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
43— >4
gyümölcs- utífaaor és díszfák, legjobb fajok, szép erös törzsek. Készlet sok ezer példányban. Diszbokrok. Olcsó árak. Kérjen ár-jegyzéket.
Meyne János,
JMtksIa-talíjdeaos. M«pr*n. ——

Richter-féle Horgony-Pain- ExpelIer
Linimentum Capsioi compos.
Pzsn hirnovos hlihtar aUaotállt u idf> momróbáláainak, mert már üibb mint 30 ár óta aagWritftt, fájdalomosillapltá bediimSIéskéni ilkilmiUUk kiSízvénynél, osánái, tagszaggatátsál áa aafkiiiátaktai \'•.1 u (irvo.-<ilk altat bodousóleaakra ia mindig gyakrabban ledeh»tík. A Valódi Horgony-í\'.iin- Kxpcünr, gyakorta Horgony- Linlmcnt elnereiáa alatt, nom titkos sssr, bánom Igazi népazertl káitsisr, molynok agy Wtartul«n som ketleas hiányozni. 40 \'kr,, 70 kr. ás I (rt HVu^i\'nkiinli Árban majdnem mtndon gyógyszertárban készletbán vsn; ((raktár: Tűrik lo/acf gyúgykMiástni\'l Budapestsa. BeviisírUs alkalmival igen óvatosait legyünk, mert iwl\'b bihi-bbörtókii utánzat van forgalomban. KI sasi akar aiegkárosodal, az diindan agyas üvwi-i „Horgony" védjegy is Hichtsr ozégjegyzés nélkül mint sasi valódit utániba tímu.
Richter F. Ad. és társa, csáaz. és kir. udvari szállítók, Rudolstadt iThiiringia),
g

■NVVHkflVMIirr llllilll—in .HIIIIH\'H.fUI) JI\'IIIBIIHmiaiHIWils I i aiai i i aa ----
OOCOOOOOOOOO 00 COOOOOOOOOO
O 0 O 0 ü 0 o o
O
o 0 o
Igen alkalmas u utazásokon- - (tátid használat t\'ü lálliiiktlei-
Ejeuifjujyl hatáságtál «s|vlis|ál*a. (Bizonyítvány kelt Becsben, 1887. jul. 3-án)
ja
6 0 O O 0 O 0 o
legjobb és legolcsóbb Fegtlsitlti-sier
0 3
A száj kiöblítése csupán fog vagy szájvízzel nem elégséges q a * fognak tisztítására. £hbez telelte szükségen valamiféle fog- X » tlaatltóaser használata. Z
O MT- Mindenütt kapható q
C OOOOOOOOC 00 OOOOOQOOOOOOOO
Mily elkerülhetetlenül ssitkséges
a szőllőlc permetezése
az eluralt évadban bizonyult be ■idén csakis a permetezett aiöllök nem mentek tönkre. Ennek elérhetésére legjobbnak bizonyait layfarth Ph. és társt - o zabada I Bazatt O—
SYPHONIA
söllővesszö és növénypermetexfiji,
99
mely az oldatot szivattyúzás nélkül önműködően s növényekre permeleii. E/en permeiesökböl már a«k eser van ha»snálatl>lkn és uisiaa dleaér* bizonyítvány mulatja kiittnö valtát valamennyi egyéb 3M rendsierrsl ssenban. t—10
Ábra éa leirás rendelkezésre áll
MAYFARTII PH. s táránál
msiOBasdasáf t |«piylrik
kOlthtlegasségl gyár borsajték a gytalles-srtákssltásl gtpek részárt. Béos, H/l, Taboratrsase 70. szám
{íjtfliM H tfiaw fliuffi M iip. — Karóéi H NÉM tiUwtmt.
Bérbe adó.
Park-szélen fekvő, három-szobás kü-lön-bejárálu, szép udvari vagy egy négy-szobás
otczal lakás
mellék-helyiségekkel a Bajza-utcában (Waligurszky Antal tanár házában)
1899. évi május hé l étfll bérbe vehető. 66- 8.
— Bármikor meg lehet tekinteni —
IRDETESEK
felvétetnek e lap kiadóhivataiaban
NAGY-KANIZSÁN.
N»|y-K»nu»« vasárnap
Zala 13 szám. (8 lap.)
Bámulatos olcsó árak.
|«99. Jsbruár hó t t-4+
Alulírottak bátorkodunk a t cz. közönség szíves tudomására hozni, hogy a tulhalmozott norinbergi, rövid, női és férfi, 8zabászati, ruha-diszkellékkek. csipkék és szallagok, nap-és esőernyőkből álló raktárunkat, mig ezekből raktárunk tul-halmozva lesz, eredeti gyári árakon alul is árusítjuk, miért is
cd
N ®
_J
a t közönség szíves látogatását kérjük.
52
Tisztelettel
Kasztl Testvérek
Nagy-Kanizsán.
(D cn N
Q).
ft> 7T
Bámulatos olcsó árak.
Ü
ga

Nagykanizsai Tárházak Részvény-Társaság
Tisztelettel értesítjük a t. részvényeseinket miszerint alapszabályaink értelmében és az 1898. év július 3-án megtartott rendes évi közgyűlésen nyert felhatalmazás alapján a részvénytőkének teljes befizetését határoztuk el Kérjük ennél lógva a jegyzett részvényekre a névértéknek v
301,-át vagyis részvényenként harmincz forintot
folyó évi március hó 15-ig
a hátralékos
40°|0-át vagyis részvényenként negyven forintot
folyó évi áprllli 15-ijj
azon intézetnél, hol a részvények jegyeztettek, befizetni. Az utolsó részletbefizetés alkalmával a részvények szelvényeivel együtt az elismervény ellenében átvehetők.
Nagy-Kanizsji, 1899. február 9-én.
Tisztelettel Nagykanizsai Tárházak
Részvény-Társaság.
Nyomatott Fixchel \'Fülöp UptulHidonomisl Nagy-Ksniisán 1899.
Huszonhatodik évfolyam. 14. szám.
ftnrkusUHf j ViroahU-ipalat Flaokal Falap ktiyi-hwMMb.1
y aasrkaasttval trtakaaal lakai aipaa-kint d. 1. 4—6 éra kén
Ida IbUmoJS a lap aaallaai raasara vonaiknaó aiadaa késlaftaa).
IlUéklnnl:
Ttmakkaépilai: Htm, litjj.
karaakadéga.
Z ALA
Politikai lap.
Megjslenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
sLonúnai iiii
I|M arra IS kanak (S Irt — kr filém ( karma (I Irt — kr Jagpadévn I konu (1 frt SO ki
HyiltUr p«tit»r» 10 kn^ár
ElélaakéaaS. .aiaaial • kiré.....k a
Toaatkoadk Fiaekal jTklép ktat >k*n» k ad i«k> a rnéanilk
ié anWtw líraiak aaak mari kaaaft Ml bfWul ai
IgjrM ktta *i» M kulakr

Nagy-Kanizsa. ldiíO.
FelelÜt szerkeszti: SZALAY SÁNDOR.
Csütörtök, február 16.
A tanulók vasárnapi munka-szünete.
IFlassics Gyula dr. vallás és» közokta-ftwteiter, egy ujabb rendeletével tanúságot tett úrról, hogy ta-nitásügyi kormányzatának szellemével behatolni Qgyekezik az oktatás módszertani mélységeibe is.
Hosszú időn keresztül megszoktuk, hogy az oktatásügyi kormány majdnem kizárólag adminisztrátiv kérdésekkel foglalkozott* és majdnem teljesen figyelmen kivQl hagyta az iskolák szellemében megnyilatkozó tanítási módszernek, tehát az életre is erősen kiható lényegnek kérdését. IVlassics miniszter ezzel a szellemmel szakított s egymás
kerezett és gyökerezik most is. Nagyon jól ttfdták, hogy a túlterhelés, a középiskolai tanulóknak a tanítás anyaga alatti roskadozá-sa tulajdonképpen onnan származik, hogy az úgynevezett leekéketataszíz&\\ kimeztéí és nak be kellett vágni; bekellett magolni és azt elkellett darálni az iskolában, ha aztakarták, hogy csak némileg is tűrhető kalkulust kapjanak. Ez a módszer (ami tulajdonképen nem is módszer) a tanároknak juttatta a könnyebb részt, a tanulóknak pedig a nehezebbet. De megboszulta magát igen sok-szor. Kalkulusbeli elsőségét biztosított igen sok esetben az értelem nélkül szajkózó, nagyon közepes tehetségű tanulóknak; ami-Iből azután megint nagyon természetesen
az következett, hogy a középiskolában exóel-
után bocsátotta ki a bajokat radikálisln\'lens tanulók csak nagy-nehezen birtak bol-| orvosoló rendeleteket. j dogulnü. szakiskolákban, még nehezebben
Éveken áthallottunk már jajgatást a " élelben: mi|r cllenben ? közéPiskolál középiskolai tanulók túlterheléséről. Tanárok CTakközePes eredménynyel végzett tanulókszülők, tanulók, teljes-harmóniában jajgattak 001 * ^islco Iákban, meg az kiváI<5 Igen: a tanár urak is. Pedig ők nagyon eg}\'é"ek 1?ttefc\'
jól tudhatták, hogy ez a túlterhelés nem a Szóval: az iskolán kivüli bifláztatás meg miniszteri tanítási tervben fölvett anyag bizhatatlanná tette a középiskolai bizonyit-mennyisegében, Hanem a módszerben gyli- ványokat is, meg egyúttal alapot szolgálta-
tott arra is, hogy minden érdekelt tényező teljes harmoniáben jajgasson a túlterhelés ellen.
Hogy Wlassics miniszter milyen mélyen belelálátott a Középiskolai viszonyokba, kitűnik abból a rendeletéből, melyet a tanulók vasárnapi munkaszünete érdekében bocsátott ki.
E rendelet annak a konstalálásával kezdődik, hogy a túlterhelés nemcsupán a tantervnek, hanem a módszernek » kérdése is.
Ott, a hol a tanításnak alapjául szolgáló s az utasításokban kifejezett módszeres alapelveket megértették és követik, azokban az iskolákban nincs túlterhelés.
Az ismeretek puszta közlése nem biztosithatja az igazi eredményt
Az úgynevezett Uckefdadás helyét, mely egymagában tanításnak nem ú nevezheti a* intenzív tanítói djáxúsnak kell elfoglalnia, mely altban keresi érdemét, kegy a tanár a: osztály összes tanulóival kőtőitn lés együttes munkában dolgossá Jel a tan• 1 tervben kiszabott anyagot. , >
I Az ily eljárás mellett a tananyagot lé.
TÁRCA. Megházasodjam-e
lr a Stampay Miklós
Terebélyesen elágazó nemes bükkfalvi családunkban egyedül en vuliam már csak agglegény. Magam sem tudom mién, jobban irlóxtain a liszassítgioi, mint az ördög a tömjeiilüstiöl. Magámba vonuló ea zsirtölőd\'i lermeszetQ voltam ; egy lödéi alatt nem igen biriam békében lenni másokkal. Mindentele nyilvános mulatságot kerültem, pláne olyanokat, melyek tánccal voltak egybekötve. Ok a tánc mindig a legostobább láb gyakori nt volt a szememben. Tessek jól bedugni fii flket azu á|t távolból végigtekinteni a lázban égő. csárdást láncoló seregen, és megfog\' nak ismerkedni a tánc exeenlrikas vollavil.
A Lipótmezőn képze ik magukat bizonyosan, nevelő görcseik közepeiig. No de ez c-upáti az en véleményem. Egy megrögzött agglegeay véle-menye pedig annyit «em nyom a_latban, mint valami kiszáradt hering. A föld azért tovább to-rog, valamint a táncolók serege is. A Bzerelem-™ »*\'0\'«sn ily pesszimisztikus vélemenyem voli Shadig ostoba dilh logott el, valahányszor érzelgős, szerelmes jelenetnek tanuja voltain. Ez az ellenszenv - mint én gondolom, — egyedül annak
luhíjdonilható, hogy anyain Ittál koromban erő-! jóakaratában annyira meni, hogy ki is válasz\'otta vei lianciskanus Dsraiol akart belőlem nevelni,la legszebbet szamomra. Na: inont azután Iessek s ennek a célnak magtelelOlej igen istenesen | meg nem házaaodni, mikor még csak a szerelmi szoktatott. Csakhogy ehhez meg\' annyi kedvein vallomások tárassió e- keisegbeejló tortúráján vo t csak, mint cigánynak a dercshe*. Alighogy sem kell keresztttlesni, már is mienk a Isgszeb-beadtak az in\'ezetbe, tél év múlva kereket oldit- bik szive. Bizony még megházasodom, mormog-
lain. A lapapúcs nagyon teltorte a labauHt
Mikor az apám azután nagy nehezen lú körme klizé kenteti, a magyarópálca hasznos hatásával megismertetvén a líasdiisagnál fogott.
— Légy hal te is ló.\'dlun ala>, mmdá mérgesen.
Es lettem földluró állat, azas magyarul földbirtokos. Evek múlva apám elhalálozvan, a birtok reám maradt; mindamellett eazemagában sem volt megházasodni. Oh pedig rokonaim hogy szeretlek volna nekiugratni. Ugy farsang idejön mindig körülvettek éa kezdenek érvelni és meggyölni lélektani .gazdasági, családi, pénzügyi a tudja
•oldog és szükségéé voltáról; a minek eddig mindig az lett a következménye, hogy elszöktem közölök rókát vadászni. Ennél lovább sohsem I vitték. Az idén cselhez fo yamodlak. A bükkfaivi rokonság ősi féazk\'ünkben tánccal egybekötött theaestélyt rendezet\'; természetesen egyedüli {céljok volt, hogy tneghazasilsanak.
A theaestélyt megelőzőleg anyám kétnapon ál kenetteljes prédikációban részesített, melynek magva a hetedik szentség volt. Sőt irántam való
ttiin magamban, a ugy kezdém magam érezni, mint kinek bordái köze az "orvos meg egy idegen bordái akar erőszakkal ékelni.
— Eh nem kell nekem a hetedik szentség, nem házasodom meg, momjjam végre kis gondolkozás után ingerülten ; nem nekem való a házasélet. L\'tssák, én nagyon lobbanék íny és hara.oe anyagból vagyok gyúrva, mindig veszekednem feleségemmel, ez pedig végre ia családi dranut vonná maga után.
—- Oh kedves fiam, ea legkevésbé se aggasszon, — mondá anyám megcirógatva fejemét. — Apád is eleinte igen bolondos természetű volt
Islen miféle szempontokból a házasélet hasziioá7 "5S ladd: hogyan megváltozott, mikor (elesége
lettem. Kellett-e jobb ember nala? ligy-e nem) No lásd, majd te is ilyen lés*, te z-órtnlődo agg legény, csak házasodj m^gTKtvégre én sem élek örökké, asszony pedig kell a húznál, ki majd gondodat viselje. A legszebbiket választottam szamodra és a legjobbat: de nem beszélek többet, m g meg nem változik szándékod; akkor majd megadnom a legszebbik nevet is.,
Hm, goi clollam magamban, mind igaz, a mit anyám beszelt: luszen a IHldön minden változó.
Beeth Lola
a bécsi cs. ós kisopera élsőrangu művésznőjének
ESTÉLTE
1899. március hó 4-ikén, a kereskedő ifjak egyletében.
Nagy-Kantaan csütörtök
Zala 14. aaim. (9, lap)
1899. február hó 16-án.
njegében ai Iskolában kellene a tanulóknak •bajátitaniok a a háti munkásságnak leg följebb az iskolában hallottak éa. tanultak megszilárdítására éa szükség aierint Írásbeli alkalmazására kellene uoritkozniok,
Sajnoaan tapasztalható ezinl szemben — említi a miniazter — hogy még sok helyQtt túlságos nunnyis/jfti kdri Itckéktul faladatokkal vannak » Unulók nugitrktlvt. Egyes középiskolák tanárai még a hétnek egyetlen szünnapjára, a vasárnapra (s oly •ok megtanulni való anyagot, házi Írásbeli feladatokat, rajzokat stb adn k fel, hogy a tanulóknak még ezen a napon sincsen mód* jukban a családdal való bensőbb érintkezés
alkalmasabb mondást találni. Hlssen reményből áll ss egész életűk ; egyebük sincs, mint es! Es tartja bennük a Isiket, es sd hivatásukhos kedvet és lelkesedést, szóval ez tsr\'ja fenn egész énjüket, egesr lényüket. Igaz, hogy csak á belső embert, mert a porembér néha lellázad s megköveteli jósait ő is as anyagiakból. A korgó gyomrot nem lehet csak reménynyel elhallgattatni. Ehhez sukkul realisztikusabb eszköz ksll Köiülbelül olyan há rom dolog, min< a minőt Montacucculi Követeli In illo tgmpore: penzl — a löbbi keitől elengedem.
Ne blgvje senki, hogy flselée-lelemeléa célja ból ragadok lollat a ezért esengnél\', oh nem ! aak a meglevőnek pontos kiszolgáltatásáért emelem lel szavamat, a ugyhitzem, uem lógnak azok pusztában sHuuntzók lenni. As 1868. evi XXX Vlll. I. c. 85. és 148. & |
volna as egészet elejétől lógva végig beszedni, s kinek kötelessége lett volna a hálralékosokal mar kimutatni, a helyett, hogy kikQldw.é a köngatga-tási végrehajtót, ki az rgéaaet egykét nap alatt behajtaná, mint ez má« megyékben, mint pl. Vaa-, Sopron-, s Komárommegyékben is megvan. Persze a dobolásra és „»zigoru meghsgyásra* annyit sdnsk mini a bakter kalapdarabrn. De az illető késedelmesük saért a tanító vár és lassankint kéasül elkéaaileni— a jövő évi kimutatási.
Egy másik esetben — mint ez velem is megtörtént — visssakapja a kimutatást a tanító ason utasítással, hogy a kimulatas valódiaagát hitelesíttesse as iskolaaséki elnökkel. Ebben az enyhen — mint a hogy én — nem küld* be többé kimulniáaát »zon hivatalhoz, hanem egyszerűen elkerüli, mert ezen kívánsága semmifele törvényén nem alapúik a mert sok tanító ugy goa-
vagy a fáradt elmének nemes nórakoztatóívégrehajtására felügyelne?! nincs ki Inlenllojá-, 7n . • , ., , inak érvényt bírjon szerezni. Meri ha ugy leli
foglalkozással, vagy üdüléssel való megpt-J yolni „em ,,„ V0|ni giükgé|( egy nJtl)b ewmó
már elrendelik, hogy a tanítók lizetesél a községi I dolkodík, hogy az ő szava is van olyan hiteles, elöljáróság tartozik beszedni. De mii használ a mint némely iskolaaséki elnöke a hogy tulajduo-lörvény holt betűje, ha nincs ki anna<sfK>nios képen nem is őneki, a tanítónak kelti beküldeni
a hátralék b-szedéae iránti kérvényt, hanem ma* gának az elü\'jároságnak, kft a törvény a beaae-
hentetése,
|óvőro arra törekedjenek a tanári karok hogy a vasárnapon, mint külömlien is egye-, dfili teljes heti szünnapon, lehetőleg egistun mentek mattoljanak a tanulók a hdsi-jtl-íjatoktól is Utk/k tanulásától\'
A hétköznapi szorgalmi időitek lelkiismeretes felhasználásával a miniszter lehető* nek tartja e cél elérését s hiszi, hogy a vasárnapi pihenőnek áldásos következményei a jövő hét iskolai munkásságának nagyobb élénkségében s a tanulók behatóbb érdeklődésében is jelentkezni fognak.
Ha a középiskolai tanár urak (amint hisszük is) meg fogják érteni ennek a rendeletnek szellemét és teljes intencióját, csakhamar megfognak szünn^a túlterhelés él-
miniszteri rendeletre, mélyek közül az 1877. evi dac. hóban <MI(t77. számú legfigyelemreméltóbb, miulun ebbsti njnt lelhivia a miniszter ur az Illető körök figyelmet, hogy a községi tanítok i letményeit po> loaan szolgáltassak ki. Ezl követte azután a legújabb, n legtöbbet igérö, az 1898. evi XXVI, t> o. 8 ez be is válnék, ha nem azért alkotiák volna, hogy a többit ezzel hatályon kívül helyezzek a emez\' meg ne tartsák.
Ez is, min1 s többi élődj-\', bár szigorúbb hangon, kötelességévé teazi az elöljáróságnak a lanttól itlélmenyék beszedését, meg pedig a tanító
désre köteles.
Ha tejyit az elülj.roság azedi be a tanító illetményéi, egyedül az lu<lhalja csak: ki tartozik a tanítójának, nem pedig as iskoUsi\'ki elnök. Ha pedig a tanitó szedi illetményei, — mim ahogy szedi is —- ugyhiszem, egyedül csak ö tudhatja : ki tartozik neki, ki sem. S nem állhat etö esetleg az. hogy ha az iskolaszék elnök a taniló jóburalja vagy jóakarója hitelesili azt a kimutatást, még ha hamis adstoka tartalmaz is-; ha pedig ellensége, megtagadja a hitelesítési. Mi csináljon es esetben a taniló ?
De akár igy, akár ugy, a behajlás körüli el-
köt bejötte nélkül. De hány helyen történik ez járás rendkívül hosszadalmas, úgyannyira, hogy meg ? Tatán egyen sem. Szedi a taniló mint eddig j sokszor már at uj ev 8-4 bó«apja w elmúlik", a fizniesét es kimutatja a hátralékait mint eddig, míg megkapja » tanító az elölte való evi jól meg* molesztálva az egyes hivaialokallvelűk, mint eddi-; | szolgait csekélyke fizetéséi, szóval maradt minden a mint voll, »z első, erre Hej! pedig de könnyen lehetne eten-egv kis vonatkozó lőrvénvnek megstünretése óla. jóakarattal segíteni I Amint lenebb is említsem
Igy tehát ne csodálkozzék senki, ha ugy no- a kimutatások ea hátralékok csökkentésére eddig vemher, december \'táján valóságos ostrom alá tegradíkal sabb estkö\'nek bizonyalt a közigatga* vestik a tanítok at egyes, illetményeik behajt a- tást végrehajtók kiküldése. Egy-két eset kivetele-sara ílletekes hivatalosat: de hat kénytelenek-vei alig mutatkozik szamba vehető hátralék, vele. Az alábbiakban lest szerencsém timntulnj lie is lehetne kívánni at e\',ő járóságtól havon* , aton módokat, melyek hivatva volnának at előbb kint vagy évnegyedenként a tanitó által látiamo-
len intézett jajgutáaok. A tanfr uraknál valami* említett állapotot megazflhieiní, de egyúttal érvényt aott kimutatást, melyben a kifizetett e-edékes ygj nehezebb lesz a dollfuk * de a tanuló* "ereznének a sokszor idézett lőrvenyeknek. öa-seg, valamint n hatralék kitüntetve lenne, igy
\', , , Az első és legnagyobb haj, az eljárás hossza- alkalma nyílnék az illető köröknek betekintést
kat nem csigázza tul a bifláz ás, s mégis dulintissága. Sokszor hónapokon keresztül kell gzn rezni arról, váljon van-é hátralék, vagy nincs,
még várnia a lanitónak, míg a knnu utotl halra-lékaboz jut. Legyen ül néhány pe.da a helyzet illusztrálására
November vége le\'a a tanító beküldi kimutatásai a közigazgatási hivatalhoz, varva annak gyors elintézései. Az egyiknél hosszabb, a urnáiknál rövidebb ideig var, da atert var, míg egyszer c-sak megstólal a lalu dobja, hogy hal: „mindenki .Remény táplálja at embert* — mondja egyik vigye meg a mester gabonáját, mer baj lest." kötaioodásunk. S alig is lehetne a magyarországi Igy tehát kiküldi a köz gazgatási hivatal ahot a tanítók helytelenek inegvilágoailá.ára találóbb s torumhot, kinek tulajdonképpen kötelessege lett
alaposabban fognak tudni mindent.
A tanítói illetmények beszedéséről.
— (A föszogablró urak figyelmébe.) —
Ut óbhi esetben azonnal intézkedhetnének annak b ehajtásáról.
De van egy harmadik mód is, melylye! szintén segítve lenne a bajon eaet: a tanítók illetményének készpénzre való átváltoztatása volna.
Fel kellene venni köllségtervileg az összes flteteaeket s ezt havonként vagy negyedévenként kiszolgáltatni, liar itt néhányan nehézségekel latnának leimerülni, miu án a kozs-gt laniló esetlég kántor ia lehet, kinek üaetésel a községi költségtervbe aton oknál lógva nem lehet lel* ■ \\
elvégre en is c*ak megváltozom; t talán még a egjohb lérj valhalik belőlem ; mégit ...eh de- j hozNj házasodom meg. At a bő.caöringatáa oly prótái valami.
a * » —\'

Végre a tbeaeslély is beköatönlöll, mely lestvérem butgóságánal fogva, égést kis bállá lejtődön. Igen szerettem volna előle megszökni, rókát vadaszni, de ez egyszor nem leheltem meg, mert a házigazda en voltam, ennek pegtg ilyenkor otthon a helye. A vart vendégek mindnyájan megérkez-lek; és én egyaterre, tudja Itten miért, miért-aem, oly kíváncsi lettem megtudni: a sok a szőke és barna leány kötött-Ugyan melyik bál a legszebb.? Ea én kezdtem tatálga nl. Oly nehezen\' oly ügyetlenül ment ez nekem; szinte röstellem. Ej, jobb lett volna nekem fapapucsos frsnciskAuus barátnak maradni.
Végre stös\'ke szomszédnöm egész varatlanul nekem adott igazat, dicsőíteni kezdte át agglegeny-ségel es s ez igen különös voll löle, — a páriában maradi leányok . helyzetet ia. abból a 1 stempolból ki ndulva, hogy boldog élvezői a kor-i lattan szabadságnak Szerencse: vén leány nem Ivoll a társaságban; nem tudom hányléle sai.it játszott volna. A kijelentés meglelte a tuaga reakciós halasát: és én e pilluna\'lól ketdve hála I fejében magam módja szerint alaposan mulattatni I kezdtem szőszka szomszédnömel és ttörnyü módon vontodní kétlem íránla. kinek bogárszemet i ugyancsak hipnotizáló hatással voltak reám.
bizony még rávesz, bizony még meghazato-i dom.
De ö-e a legszebb ? Hátha nem ia 6 balé kell i szerelmesnek lennem 1
— Magam sem tudom; atat .. ugy érsvin, j mintha -terelmes kezdenék lenni.
■— En ia att vettem észre
— Mondja, <> a legaaebb ? Sugárdi Alice ? kérdém, szorongó kíváncsisággal.
— Majd megmondom azután,... azaz .. na,.., persze, hogy most ö, mondá kissé hamiskásan.
— 0 .. ö .. hm, hátha nem is ö, hátba csak I ugy mondja, hogy ö; ej-ej vigyáznom kelt, mart I bizony mag rávett a kis stüatke, bitony meg
megházasodom ;... mormogtam magamban, — pedig ha megtörténik — nem tudom: mi lest velem; ób ez a. szeleburdi kis atósske, még lelkesen tönkreteszt jövőmet.
Hm, hm, csak olyan haragos lobbanékony anyagból ne lennék gyúrva.
Vacsora alatt, melyen kél csintalan, de l Igen kedves leány közé kerültem: — igazáu | céltáblája lettem, mint megrögzött-aglegény, a fiatal hazaaemberek a az anyósjelóllmamák csipkedő humoranak. ü*y kezdtem magamat érezni, mint a varga-ínat. a ki lelett mealere tolyton suhogtatja a láhstijal. Hiába példálódtolt anyám,! no meg en is, hogy mBjd. talán,... majd lassan
.....majd igy .....majd ugy, hasztalan voll; a
humoros ea a szatirikus élvek ostora mindig rajain csatlant el. ——-—
A vacsorát tánc követte. A szöszke kéresére, bármennyire is mentegetőztem, hogy ne n ért«m a ritmikus lábgyakorlalokal, — nekem kellett megnyitnom a táncot, a mit frenetikus tapsvihar kisen. Eletemben et volt at első lánc Ah! de volt is at kínos tortura. Mindamellett mégis kénytelen vöUtrn heisinerní hogy már at első lánc is bitouyos szerelmi mámorba ejtett. A keringő alatt telkerestem anyamat. I — Nos mi újság ? — kérdé mosolyogva — te zsőrtötödö agglegény.
Négyesre harangoztak peraze nekem is táncolni kellett a kis szöszkével. Et volt at első tano életemben, mit igaián örömmel jartam végig ; lelie^, hogy átért, mert mikor a kis szöszkének lázasan megaioritottam kis kezecskéjét, halk stiststenéskel, de mosolyogva vittonta.
En legalább ugy érettem. Eddig mindig oalo* baságnak, bolondságnak tartoltam a szőreimet, |s most ugy beleestem egyszerre magam ia akaratlanul, mint az erdőn hasaballagó cigány a [tarkaa verembe, csakhogy én boldogabb voltam
N«ry Kanizsa csütörtök
i,
1899. labruir hó 16-án
venni, nwrt ezt egyes felekezeti hívek tirloznak teljesíteni, rrem pedig a község, mint erkölcai testület. De ezek a nehézségek eaak lataióiagoaak a könnyen lekűzdhotök t mert ha a mezöör ler-mészetbeli fizetésének átlagai fel lehetett venni kivételkép a költségtervbe, miért ne lehetne a „községi" kántor-tanító fizetését ia felvenni ?
Itt is, — miután a tanítói Hzetéa beszedése éa ponton kiszolgáltatása amúgy ia kötelességévé van téve az elUI|áróaégnsk — értékesítse ez maga a beszedett meanyiaéget s Hiease be hs értök kapott összeget a kftség péhztarebi, ez jegyezze be a bevé el rovatába a kapott összeget ason a ctmen. melyen belolyt s fizesse belőle a tanítód
Így velem megoldhatónak e kérdést sson esetben ts. midőn a közigazgatási bizottság kénytelen a tanítók fizetésének kiszolgáltatásai háromszor elrendelni. Az erre vonatkozó törvény tgy stfcl: „Azon esetre, hl bell járandóság kiszolgáltatásánál tanúsítóit törvényellenes eljárása miatt a közigazgatasi bizolt-aág közvetlenül egymásután három ízben kénytelen intézkedni, a harmad Uben tett intszkedés alkalmával a köaigazgatási bizottság az iskolalentartót kö elextgarra, hogy eaentul a lerménybeli llzeles helyett allandoan annak készpénzértékét szolgál tassa ki éa pedig ra 1898. évi XXVI. t. «. 4. pontjában a készpénzfizetés kiszolgáltatasára megallapilott módozat szerint.
iban tsnu\'nak avagy a tanítóképző intéseiket, akadémiákat vagy pedig az egyetemekéi lálo-gatiák. A pályázatból as Itt fel nem-sorolt, olyau isnin tételekben tsnuló ifjak és leányok sem záratnak Ül, amelyéit lanulóik\'ól a fölvételnél megkövetelik, bogy a köséptanodák vagy polgári Iskolák uévy ulsö osztályaiból biaonyltváayokat mutassanak tel. Az \' „Eö vöa-alap ö<z\'őndi|aiért csak asoknuk a klsiMóvnkniik, nép- és polgári iskolai tunitóknak és anitónőknek, lanitóképxő-inléaaii lanárokimk latilelügyelöaégi hivatalnokoknak a gyermekei folyamodhatnak, akik az .EUtvös-\'tlap országos lanitói egyesületnek" tu> jái kiise talvéieHrk ex aa ezen egyesület iránt való; kö elezit ségeiknek rendesen eleget tettek. A*! Ö<s<\'indijért foly >motmk mellékelni tartoznak 1.1 hz 1891-98, és (Uj 1898—99-ik évről szóló Iiskolai bizonyítványaikat j 2. nz illetékei táuiu.-; az iskolalentartónak a termény-1 túzet tjtuárí karának ajánlatAi; 8. azon iskolai |
hnii eágoknak vugy taniió teslülelne\'i ajánló; eve-let, amelyhez szüleik tartosuak, illetőleg urtos-iak.»Azoo okmányt, amely igazulla^ hogy loiyu-modo szülei az .K ilvö«-alip orrfíágoB tanítói egyesü et" kötelékébe le vétenek ea ezen egye áUlet irányában tartoaó kötelességüknek eeget tetlnk, az „Eiivós-alap* jiénzinrosa hivatalból m-lléketi az egyesületi iltkárhos beküldőn kérvényekhez.
Az Eilvös-slap tegélyiiusegaiérl folyamodók
De a most lelaorolt módozatok közül bár- kérvényüket aeilleiékestánlióegyesUb-t elnöksége
melyik is lenne alkalmazva, nz eredmény mindig biztos s a lő az volna, hogy a lanitók pontosan kapnak meg járandóságaikat s nem kéréseikkel terhére senkinek.
vagy iu illetékes egyházi vagtj világi hatóság uljan tartoznak az „Eólvóvslap" ietineuek I boa|lieküldeni. E folyamodványhoz oaatolendo a) a szegénységi, hetőieg orvosi biaonynvany, b) az
Hiszem e* reménylem htigy ezután ama ille ékes tanító-egyesületnek, vagy iskolai ható-türheleilen állapotok ineg lógnak váltoani s eddig ságnak ajánlólevele. Aat a bizonyítványt, amely is csak azért vollak igy, mert „némH gyermeknek1 igazolja, bogy a folyamodó eleget lett az . Eöt
anyja sem érti meg u saavát. 7. -Szt.-Raláas, 1899 lebr. 6 án.
lhtjjttuff Ede.
kl
A (Magyarországi tanítók Eőivo—alapjsu gyűjtő es kezelő ur-zágos hizottseg* néhány -egyszáz InrintoH és több ötven forintos ösztön-diira a tiílik ötven forintos »egeiyre páiys/atot hirdet. Az ezen o-slőnili|ik es aegeiyöss/egek
vös al«p" paUzemben fennálló kötelezettaegenek, l az egyesület pénztárosa hivatalból melleseit a | beküldendő liérvenybex.
Aa •Eölvös*slap« ösalfiiidijaiért éa segély-öissegeiért loyamodik előleges tájékoztatása oejiliól köml.ük itt az „Eötvös-ulup országos I tauito-egyesUle " alap<zabályiatanaü a Iffj-ben log elt következő té\'eteit:
Az ,Eőtvo—alip" jőtetemeuyeinek, nevezeteiken a sugéiyö-aze^eknek és az osatöndijaknak I odaiteléseoél a kűvetke ő szabályok szolgainak | irányadóul: a) „A ki az egyeaületi rendes tagsággal jiiró köteiesaegeknek eleget nem tesz, az
tanulni, figyelemben rés<aei\'endőz, valamint aa árvák, ia* <) E sö sorben a«ok a rendee tagok veendők aa alap jótéteményeinek kioas\'áainál figyelembe, a kik as ,Eötvöa-alap\'\'hoa régebb idő óta rendesen befizetíék járandóságaikat éa anaak lel virágzásához egyébkent is boxaajáral* tak." f) .A segélyösaaegekért folyamodó rendea tagok Söalll első aorban azok veendők figyelembe, a kik csekély vagy semaiféie nyugdíjban nem részesülnek." y) „Az oy rendes tagok, kik még reude* tizeiéit elveinek; segélyősssegeaben esik as eee re részesíthetők, habutamoeabb ideig súlyos betegségben szenvedtek és ezi hatósági orvos| bizonyitvanynyal ia ígaao ;ák é< folvamodvá-nyaikat az illetékes iskolahatéság ajsnlo levelével is e látták." A) ,A rendes tagok Özvegyei közül eiőnyben reazesitvndők azok, a kiknek kiskora árvákról ke I gondo*kodntok.» i) <Az oly folyamodványok, melyek az <Eilvöa-alap gyűjtő éa keaeő központi bizottsága által évenkint lebruár 2<áu kihirdetendő pályázatban foglalt utasításoknak megMelÖleg tel nam ezé-reltemek, vagy a kitűzött határidő után küldst-,nek be, esakia a legkivételesebb esetekben vehetők figyelembe, In a figyelemhevé\'ie t maga la pályázatot kihirdető bizottság ia javasolja.
A magyarorsz igi tanítók «Eót vös-alapiávaU kapcsol itbau álló <Uyartyánffy Ntván-féle ala-Initvány 6) Irinyi segélyöaxegét a> «Eü vö< alap {jótéteményeinek klóazlú-iával meghatalmazott iskolai orez. bizottság «z alap tó levél értelmében csak titkára- oly tanitóknnk, illetőleg tanítónőinek eaetleg ezek tfiíMló gyermekeinek ad iuiáayozhat|a, a kik aa «Eüi*Ös.aiapnak. rendes tagjai s kik aa I Irinyi tagsági évdijat már legalabb ia öl la* ben besaolgáitatták, vagy a kik a 20 Irinyi örökös tagaági tőket teljesen befizetek es a kizei ezenfelül aa • Erdélyré^si közművelődési egyesülett saj.it sseapontjiból .véve es kiválóan érdemesnek ajánl a megjutalnaiásra. Ezennel felhívjuk az ezen segélyösszegre Igényt tarthaló ksrtársakai, hogy kelőén faiszer«<l folyamodvá« nyaikat folyó evi julius l-ig iu t Erdélyríaz i Migyar Közművelődési Egye«Ulal< közpoiiti vá* laazlmanyáboz (Koloaivir) nyújtsak be..
J
elnyerése céljából aa „EótviU-ulnp nrss. isniló I xetn maga, sem bozzáturlozóí nem részesülhetnek egyesület rlutikaégéhez" in\'ezendö f lyamodvá- j ai alap lótéteményeiben.* h) .Elégtelen eredmény-nyukai aa illetőknek Lakits Vendel • gyeaflleti ] rol vagy knozá^o Imió magaviseletről lanuskodó litk ír urboz (Budipest, Ér-ek-utoa 4 ) kell bizonyiivanyokat tolmutató tanulok uem része-
legkésöbii t. é. julius 10-ig beküldeniük. Kesolib érkező kónéuyek cntk kivételes esetekben velie> lók figyelembe,
A néhány egyszáz éa tőbh öl ven loríntos ösztöndíjért csak ások a tanú ók folyamodhatnak, kik a poigari iskolák v\'ngy középtanodák 4-ik ontáyst már as 1897—98-ik evben avagy régeb. b-n jó sikerrel e<végeztén és je euleg a polgári iskolák vagy a közepiattodak magasabb osa aly
süniek öia Ondijukban, v ilamiut azok se ii. a kik ja legutolsó kel laafolyamrol iskolai blzonyitva-|nyaikat kérvényükhöz uem csatoljak.* ej „A | középiskolák és po gári iskolák 4 alsO osztályai j meg be nem vegsett unniuk csak kivételea es- lekben részesitendők nz alap öistöndíjsibáii." i) ,A nagyobb családdal biró szegényebb sorsú
HÍREK.
— El|eg) aéa. Hermánh Adoll nagyker eskedó Károlyvarvsban lolyó bó 12-én jegyet váltott Leitner Irma kisassaonynyal, Ltilntr Gáspár tót-szentmártoni löldbirlokos leányával.
— Aayakéayvl klaeieséa. A belligy-miniszler a hodiisáni anyakönyvi kerületbe Kovács Árpad >egédjegyiői anyakonyvvezelff helyettessé nevezte ki\'éa ói a hasasaági anyakönyv
i vezetesével és bsaasságkötessel való köaramű-| kődesael is megbizla.
-- HaAlaaáa. HV»«r Ferenczné saül. .Mdr-
A négyest követő csárdásban már en kurjangaltum legjobban\\ cigányok leié:
— „Hazd rá cigány, hej. sohse Italunk meg I" lüt táncoltam kivilágoa kiviradtig, hisz odáig voltam.
Reggel a vendégek távoztakor éreztem csak, mily nehéz a ^.bogárszemü szöszkétöl elválni. Ugy szerettem volna mindig, örökké láncolni, hogy átölelve könyü termeiéi, mindig vele lehessek. Bogarsaeme, piroa ajka, termete teljesen megbipnotiaáltak; rabja lettem s en magam sem ludom hogyan, oly örömért viseltem, most már a szerelem rózsaláncait is. óh! hisz akkor nagyon odáig voilam. Egy kedvező pillu-na ban, mikor egyedül maradtunk a lőrémben szívszorongva kérdém :
— Alice nagysád, mondja igazán boldog állapotnak tartja az agglegények és a páriában maradi lányok azabad belyzelél ?
. — Ha, ha, ha, kacagott fel pajzánul,- de mennyire; azt hiszi a meggyőződés beszélt akkor belőlem; azt hiszi ? ha, ha, ha, megsajnáltam helyzetet, hisz maga oly ügyetlen, oly nagyon ügyetlen agglegény volt akkor.
— Igen-igen vágtam-- szavaiba lázas reszkető hangon, — eaak voltam, de nem leszek többé az.
— Ez pompás gondolat öntöl; remélem; á lakodalomra en i« hivatalos lessek.
reuoes tagok gyermekei kiváltképen, lm azok a kun Auna február hó 13-án éleiének 79>ik bo dog ssüloi liszou kívül idegen helyen kénytelenek ; házasságának 60-lfaévében elliunyi Nagy-Kantaaan. m ... n-. ■ j .. — Beáik Lala kaagreraesj •. A
kereskedő iljak egyesü ete aital március hó 4-én rendezendő nagyazabáau hangversenyre | egyek a< Alt és Böhin cégnél elöiegyezlie\'ök.
J Hakaltdl Ir«a alkerel. A m\', ezép remenyekr* jogo>itó töldink\' Huhtedt Irén, as őszön a axékee-tehervári köxőnseget hódította meg .ének-művészetével. E«\' időn Sopronban azerétepl Sza kai saliilársulaisnál. OrOmmel olvaa-suk a „Soproni Napló* saiui referádálbaa, bogy a kiválóan nagy-igenyü soproni közönség ia leljas etragadlaisssal ismeri el a Halál művésznőnek nagy jövőt igtrő kvalitásait. — Nevezett laptársunk a lebr, 8 án színre került \'Hunyndi/ Laaslót opera eöndasa a kaiméból a kövei későket Írja:
„Hukatetdt Irén soprnajs és alakja fLáaalö I királynak) |ó választás volt; mert vonzó a színpadi alakja, énekhangja pedig üde éa tiszta. A kősönaégei szinte meglepte az Me*e* c$$ng6, egyenletű i» utind t utoprdn, tftelytyii a Intőit\'
— Hogyne,... azaz Alico . hisa en .. ig u hiaaén kegyedet... tnoiidia, megveti szerelmemet V rebegtem akadozva.
Alice néhány pillanatig meglepetve, ingadiósva tekintett reám, mintha küzdött volna önmagával, majd kezet nyújtotta, md én örömömben össze visssa csókoltam, — s kisietett a teremből.
Oh már ekkor teljesen, végleg odáig voltam.
A csengős lovak, néhány perc vigan röpítették Alice szánját is.
múlva vigan
Egyedül maradtam gondolataimmal, éa most már mélységes szerelmemmel, Oh 1 az a tánc óh az a bogárszemü szösz ke kis leány teljesen el-1 nony jdtetva MnÜ vélték eszemet; nem is tudom mi lesz velem.... Csak olyan lobbanékony, haragos anyagból ne lennék gyúrva. No majd alszom egyet, azután... igen azután megtudpm .0* volt-e a „legszebb." és akkor... beszélek a mamával is, hogy hat meghásasodjam-e.
1
Február fi én a „Síép tíalethea* cjo>s*ere-pében lepett föl Huhtedt Íren a e szerepléséről a , 8. Napló" igy ir: „Szép ti ^álltéiban" i» megállta helyét Iluksledt Irén. Ki a* tilnkitáio azonban inig várakotAtunlcai is /Hülmulta, ée tok sikert jósolliaUwk a rokoiuuemw milvhtnBnek, Ami kevea hiányzott a jatekáiml, azt íiftvaQ kárpótolta tiszta o-ongésü behízelgő hangjával. Utóvégre is nem pa<tanhat ki ex eapite mind* járt a kési művésznő sem. Szép hangja hogy
f
Natf-KanisM, csütörtök
Zala 14. mám. (4. lap.;
mennyi élveseist nyújtott, a mellett taooikodoil a «\'ik»»or"»un felhangió lepd 4* egy virág-bok rét a,"
— Mj|i Uallko • P*lgárlE|yl«tb«a A Polgári-Egylet vipalnareiideeősége huabagyó-kedden magajráiia lolyó hó 1-án szép aikmel járt kallkó-eatélyét. Hogy miért, miért nem, á> estély bivaialosan ,Ki--K«llko\' a\'aevrzést nyerte, tehát valami nayifot nem várba1 tnak. De igen keHemeeen o-alndtunk mert a A\'i»-Kalikó haUlmss aaiaiságá fejlődött. Iga* bugy a Kalikó kiaebb mértékben volt képvi»elve mint as elad á\'kelommal, de a hangulat még as alóaönél ia sokkal vidámabb, peagfihb volt méltó befejezése farsangi vigalmainknak. A négye-eket 40 pár tán- —VII colta. Jelenvoltak: JBartoa Béláué, Barlos Satdi Tlasai-
a főparancsnokság, letilnt a csákókról-a kócaag-loll, a gallérokról it aranyaujláa és a temérdek sok o«lllag. Megválasstaltak : Ltnai/tl Lajoe elnökké, Grünhut Henrik alelnökké, Réti Lajos titkárrá. Dr Fried Ödön ügyészazé, ilj. Fuulkofir József pénztárnokká, dr. Siioithy Károly orvoeaá továbbá megválaaztoitak a 18 IHgu válaazimányi és számvizsgáló bizottságot. A mttködS outdly tisztikara a következőleg alakult: parancsnok : Knortiir György, alparancsnok: Haftag látván aegedtiszi : fírütk Sándor, ssertárnok: Sátd János, uaJhuparanemokoi. Morandini Komán, Sável Lajoa, Jak István, Weiezberger Kálmán, Poredus Antal, Franz Lajoa; a VI kerületben; Horváth István és Mihály; rnjotietSi: Meekó István,
C\'éraa Wtváané, Czérna nővérek, D"brovic« De- HefTai^sJózaef, Handrik János, László zsőné, dr. Enget Sandorn , Englender Otloné, Gold« j Boldizsár, Midi* József és Kubát Jó-hammer Károlyné, dr. Gerö JizJbfné, Huckaiedi [«sef; m t n l ifi s z I ti / ^parancsnokok: Biandl-
Goeaárdné, Hueksiedl Aranka, Hoebtloané, Bof- bofer Autál és dr, mann Józsa éa Lilly-Herliutter Olga (Csáktornya,) zászlótartó Staah Jósser. Hruaka Etelka, Halvaz Gyulán*, Janda Károlyné\' eredményének klbirdatéae Janda Margit, Jaeger Fsreneairé, Jttliász György-|as üléet h>tárta, né, Juháaa Em a, Kokn Adullaé. Knortseri
György né, Kaortser Paula és Margit, Lichtscbeln\' ,t«l«stlfc.a
Pá>né, Mair Józselní, Mair Tlnka éa Hermia, Major istvánné, Major Honka, Mantuanó Joi^etné. Mantuanó Marisks, Nóvák Stecbeoky Jó/sn (Temesvár), QivOa Emiiné, Pikaty Gussiávné,
Ollop - A után a
Mór, váiaasláa ( elnök
Javára szépen sikerült jelmezes bált rendezett va>árnap este a iiagykanizaai -iskáosnflk éa szóbuleányok kebeléből alakalt vigalomrendezö-bizotlaág. A* érdekee mulatságon vidám hangulat uralkodott. A négye-Pikéty Aranka, Práser Bél a né, Pr» g»r" Ilon ii\'»11 elmaradtak ugyan, de annál nagyobb dytUt-Hoaanberg Biebárdné, Bosentald Jos-efué, dr. | Séhwarz Adolfaé, Sommer knaoné. Stern San dorné St»rb»cky Smettsna Fárenozné, Török
A mulataág azép anyagi sikerrel végződött. Az _ összes bevétel 168 frt HO kr, ebbííJJ kisdás
Ambruané\'\'"Tőrök "növérVk" Wsia«"" jéáHfné I«» « WKTOTlWtiS^ IH fi) kr. -Weiaer Klára etb, 1 Felülűwllek : T.uág Lajoane 8 frt, Valenuu Anna,
. ul . .ai * •.» i Kder L»ura. Pintér Aranka 80- 80 kr., Weiaz
- * tfü?\'-^ 1A Llaaka, Nenb.ner Anna, Lackeubacber Kati,
nagykanizsai tBaolt^tealület febniár bó l^én Q 4k R| Vajda Anna. Caepregt UdV, tartoiu évi rendea köxgyttléael Lmpd Lajoa v. ^^ A „ ^ Mári> gAlec A.in?Arany
\'\'ífZ1" *\'^"\'"\'u l8 ^Si. \' " M\'; Teréz, JsgaíbaVl Vilma. Tóth Teréz, Blaa Oltó, gyűlést Grünhut Henrik alelnök —-"- 11 \'
Németh
testület titkára Réti Laios betegség miatt szintén A Szita ju|J,Mj távol volt, helyette Juk I-tván végez.e a ütkari L^-J Aim P| teendozei. Ugyancsak az o toliaooi aeruu ai,
U.n.ba
a tárgyilagosan megirt elnöki éa fÖparancan->ki jelenlés, melyből megtudjuk, hogy a * testület a lefolyt évben 1 rendes közgyllléat, 2 válaazimányi és 7 parano-nnksagf ülést tartott. Tüzeset volt 8. Kivonult a tUznltóságou kívül a helybea állomásozó ea. és k. 48-ik gyalogezred és a m. kir. 20-ik honvédgyalogezrea legénységf. A kár 8öU9 forintbaa lett megállapítva, mely c* k réaz-ben volt biztoeitva. — Ai egyesületnek jelenleg 90 működé éa 100 pártoló lagj^vao. Igen
Róza, Dávid Mári, Griazl Fáni, Timár Benke Kozf, Popesnyák Terez, Filinger Máesi. Tarabó Teréz, Németh Manska, Baráth Anna, Pivanyka Anna, Poradics Juli, Pore<zuyák Róza, Vlasics Anna, Gergye Mariska Babai i Lóri, Baba ti Teréz, Tóth Mari, Törők Teréz, Btlog Már, Rózsa Mári, Qttnser Malvin, Hajdú Mári, Vebor Berta, Ká*a Teréz, Ferenc Mári, Práeztor Szidóuia, Tólb Mariska, Kovács Anna, Kazsa T*réz, Kukás Lidi, Tompa Mari, Ve ci Mitri, Major £va, Bandi Klári, Simon Kózb, Jankó Liszks, Fater Jalcsa, Laucek N., PboleAnns,St"rbeeki llooa, Márkus Mári Kosári ] , „ . . , T1CL -i, , Mári, Senesdi Mari, Msutner Be\'ti. Makó Julcaa,
Hlemzfi hogy a P*rtoló tagok l#eveaehbje, Hider Ann, Qálul Giaella, Lacsics Anns, Cipó háztulajdonos. - A működő tagók közt van lw Bradie, Ju|,, T-réz, llorváh Teréz,
2 X7 27, f\' Se-rne. Rozi, Benkö T,ré<, Si.nou Rozi, Flander
agy n. ket.o íw, bet it « iö egy u ey.|K>li Uid(r A
\'>as, Fischcr Ter^ü, Vékási Szitii, MoUiati |dővel: a többi müködö Ugo» ►*»!• • B.kaa Rozi, Nóvák Kati, N. N.. N. N.. N. N.. gálati tdeje 9 és 1 év ktat váltako/lk. Polgári.N N N„N. N.60-6o kr. N. N., N . 80-30 foglalkozásra nézve . működő tagok kőst raa : L N R N< N N N kr. N> N> R
ügyvéd 1, orvos 1, hivatalnok 6, énitömeater I,JN K N N N |0_10 kr. tanító 2, gyároa 1, lakatos 4, aaztaloa 1, ezaJiitA
1, fodráaz I. áce ö, kömlvea 18, kovács 4, c»t«- — Halálaa aaereiieaélleMa^g. F. hó madia 2, földmivea 16, bognár 2, kádár 1,111-én d. e. 11 óra lájbaiij Korín Jakab légrádi déli gyűmölca árns 1, koeárkötö 1, aranjrozó 1, molnár, a uagykanizaai veteran-eg^esület tagja, méatároa 1, kémeaysepr<) 2, korcsmáros 2, me;döbbeulő halállal mait ki. Malmában az orsó köteles 1, molnár 6, featö I, kereskedő 1, hivatal-1 körül dolgozgatott és mivel a keré^ fogak
szolga 1.—A pénztdri bevétel a mell évben 1492.39 laaaan forogtak a teavelyeu, azUkaég\'elennek a kiadáa pedig 1466.07 vol*. Haaonló keretben mo- tariotta a kerék megáilitásat, a nem vette észre, Z"g a jövő évi költségvetés— A testület vagyonaj, a bogy a log már u.éyeu lehajtoti fejehea ert. segély alaptakarékbetéte... 3397 Irt47kr.felszerelé< Egy pillanat alatt magával rámolta a tengelyhez si alap (felszerelésben) 9638.31 összesen 13036 frt 78 közelhajló fiit éa a szó szoros értelmében össm-| kr. A számadások tudomásul vétele éa a költségvetés ropjMNtoUa. Olyan hirtelen, (tlrlóut az egész, hogy megállapítása után Knortzer György föparancanok a me lelte áe-orgó inas gyerek mit ao látott lendületes beszéd kíséretiben kiosztotta a szolgá- belőle. Csak mikor a zakatolás megszülit, mivel lati érmekel. 15 ém szolgálati érmet kapiak; a fogak közé kerüli cauut- és húsdarabok meg-Knoblok Frigyes, László Lajos, Metz János akadályozták a malomkerék forgáaát: lett ügyel-1 Nemeih József éa Staab József, 6 éctut: Buksz messe és akkor látta meg a nagy vértócsát a Ignác, Haapel Ferenc, Kollarics Bo dizsáj, | komp fenekén. AyyvMjét darabonkint szedték Kozintky József, Loser József, Lőrinc Pál, Mák: Saz*. ét vitték haza kalapjáb:ui. Miután dr. József, Morandini Román, Persovics József, dr.IMaytr, járásorvos, dr. tírott körorvos és IMnul Szigethy Károly Szabó Ferenc,-. Somogyi Ferenc szolgabíró meg jiettek a halott vizsgalatot: nagy Tollár József és Tóth Ferenc. A választás az pompával helyették a csonka porhüvelyt örökl Országos tűzoltó azövetség állal megállapított rang- nyugalomra. A ukanizsai nadaatyáu-egye<Olet is jelzés sze lni foganitosittalot\'; e szerint megszűnt I réaz vett, a helybeli tiizol ós-tcgal, a temetéaea.
1B99 f bruár bé IC án
— Maalen-laAl. A saábómunkások msk(|\\. fele vasárnap este sikerűit bált rendezett a „Polgári Egylet* termeiben. A mulaUágon a legjobb kedv uralkodoii s caak kéeén raggal ért téget,
— Mátra) A kalál Ordógbeaye köaaégbaa Aibtcs Gyula lóldmivea knlat ásott az udvaráo. Ott segédkezett 19 éves derék szép leánya,
| Vilma is, söt a már 8 ölnyi mély kot fenekére I nagy bátran meni le a leány, bogy a felhúzandó (Sídet, követ rakoagatsa a csöbörbe. Egy alkalommal a már magasan \'evő csöbör lánca ki-Ipatiant, a kővel megrakott csöbör a leány, fejé te suhant, a a dolgos arép leánv wtőrnyfi balt.
— Alereee-eeééljr. A nagykaniuai Camtta f. bó 24-én, aaját helyiségeiben zártkörű álarcos* ea\'étyt rendez. Belepti díj: személyenklnt I frt, családjegy 2 frt. Kezdete 9 órakor. Tagok által bivott vendégek esivesen lattatnak.
— Ktt«»ttaeliijril«Anltáa Sckletinger Zsigin. ur To-chenből az izr. jótékony iiöf*y et javára — felnifizeiésképen - 5 Irtot adományozott, melyért köszöneiói nyilván.tia as Izr. jótékony I Nőegylet rhiftk»ége.
— Takarékpéaatárl ktsgyéléa A Zalomegyei Qazdattdgi Takarékpénztár Riszeény-lársusAtj Nagy-Kaniaaán február hó 12-én Koller I István elnök elnöklése a\'alt ártotta IL évi rendes
közgyűléséi. A leiolvasott igazgaiósági jelentésből I a részvényesek azon megnyugtató meggyőződést I nyerték, hogy as intézet helyes iranyban lesz j vezetve és minden viszonyok kösl megtelel hivatásának egyaránt szem elölt tartva "üzletfelei ] valamint a részvényesek érdekeit. Az intézet le-| f»lyt évi pénalár forgalma 6.414 887)10 krajcárra rúgott mi a megelőző évhez viazonyilva 1.688.384 83 kr emelkedést matat. As intézet tiaeta nyereményé 10218 fri 63, ebbe\' járni a mait évről 811 Irt 94 kr. a 22630 frt. 57 nyeremény a következőleg osztatik lel.
igazgalóaági jutalékra 3302 Irt 79
a tartalék alapra 7600 . —
nyugdijalapra HilO , —
közhasznú célokra 300 » —
a felügyelő bizottságnak 15a , — osztalék 2600 drb. részvény
után a 4 rt <4{) W.000 . —
a fennmaradó 517.78 „ —
a jövő évi nyeremény szstnlára lesz átvezetve. Szívesen látjuk, hogy az elért nyeremény majd-ném 33 mdzalékát a tartalék alap dotálására lorditjak, mert ezen eljárás azt mutatja, hotjy aa intézet vezetősége nem akarja a részvények napi árfolyamát magas osztalékok által emelni, hanem oda törek-sik, hogy jelentékeny tartaléktöke szerzése által a részvényesek tartalékéi emelve as intézetet ..lapjában mindinkább megszilárdítsa. A jelentéseket és számadásokat a közgyűlés tudomásul vette. — Az igazgatóságba Somogyi Gyula elhunyt igazgatósági tag helyett TalaUr Ka mán sárszegi töldhiatokos, a választmányba pedig: Kberndl Imre sándormajori birtokos Horváth Dezső mereoyei urad. gazdatiszt és Ilorvdth János nagykaniaaal magánaó válasatattak.
— Klacaaatogral Szombattól kesdve n Polgári Egylet nagyterme igen érdekes látvá. nyoaságáinak less nsinhelye. Aa Exoelaior kine-matogral bámulatba ejtő mutatványai fognak szemeink elvonulni. A késsftlékek oly tökéletesek, hogy minden legkisebb mozdulatot életlien mutálják it képek, melyek sorozatába a spanyol bikavUdul éa egyéb nagyszabású mutatványok fel vannak véve,
— Ml akar egyéves éakéatea leaul ? Bizonyára van olvasaink között t.kárhány fiatal ember, ki annak idején tanú inanyait lelbahgyta a igy a 3 éves lerhea katonai a<olgálatnak aáz alébe. Oebrecsentien már.évek óla aikeresan működik a ki\'űnö hírnévnek örvendő LichibUú Albert-féle katonai előkészítő i.koa (fplűgyelö Mayer Adolf, ca. éa kir. őrnagy) melyben »aou ifjak, kik még sor alatt n>m a loitnk, liigla\'ko-zásukra éa előké»\'/Üllségra való ikkintei nélkül
TORONTÁLI SZŐNYEG GYÁR RÉSZVÉNY TARSÁSAG.
EgyedBlI yiatyar Miőny«\'Kt*yár.
l^óovif • kézzel csomózott szmirna szőnyegeket, terein-, sasion-, ebédlő-, háló-, boudoir- és uriszobák részáre mindenféle l\\CO£.ll. nagyság és siilb n, bármely rajz azerim: hollandi futóazőnyegeket, ke etl (karamani) függönyöket, torontáli axerb szőnyegeket (Tyllln), teritök, függönyök, divánátvetők alb. részén. 2DÍ-2U
Í^T- Ffirnktár: BUDAPEST, VI kvrlllvt, Aiidráiwy-ut é. muám.
Pa\'as fskiarslt raktár alaésassaá »iitsytg uakaáa\'a vágs e\'^kakMa i.■ al«sé»fajtálas»«ayKak,tgHlayiá, terítik, takarék, aklakvéélk sisks éa léH"*eeá
N«Ky-K»iii»p>» osülOrttfk
»eptereah«tik at fgyívM Ankémeal jogot. Fel világosiiéit é» proipektuii kéaaaéggel küld aa igst|ató*ág.
IRODALOM.
FelhlváN cl<nw(é>r«<
lángbuzgilinú
ZmIü 14. 8*4ni (S. lap.)
vul. Ig»n« kukonoával, >> Olaszorizlgból átplántált «n (juantino.ül,
Ei a cmquaniino tengeri aranysárga, apró, kemény HemU kukorica rrtvid wAvel, vékony ilui levélseiü i jó tvkkruiány értékű uárral. ElAvetemenyei flmi rótt képezie, melynek In-
Mi. febtuár bú 16 In w \' 1
bőven kell a talajnak jotiatm. Tiasta nitrogén-trágyá/á* ehiliaalétioai alakjában inkább Uroe vo na mint haasaoa.
A foestorsavat éa a kálit legcelaierübb ab őtat«l elszórni 360 kg. tauperfoeiiai éa 500 — 600 kg. kainif hektárojkini nem mliágo-aa
Irodalmunk egyik őiiteilen i* munkásának emlékét ujlt|a tAi a megjalenfl KudiAily János életrajza wuiU munkám. Aa eredeti li>rr»-n4iveii<o ét levéltári kntatleoa alapuló éUlrtijt kiteriesikedik Endrődy életének aiiadeu fontne mozianatira ea btt
lakaritáaa u án a tarlói aekelyen leliAretvén,, tok. H < a szántóföld tavaizml eléggé Mf>\'l-még atty olv mely »sániftat adattam, majd lkad!, könnyű boronával inegboroniljuk éa ekkor
l-iái öirágyát hordtitam kl a ««t eltereged ve I töriéuhetik a vetée, Ezzel néni aagyoa t*nác«o*,
külAnAeen ott a hol léaöi fagyoktól lehet tar* inni, sietni. Mert a borsó xprílii hó régin, túl még miiua eleién ia elégge korén kerül a la-
. talajomat leveatig érintetlenül hagyta*. Tava* legkAnelebb „ |r,gygt aliszántmán, a vetée előtt lábiámat tél egyenlő restre ;ojtottam 120 kg,
i<uperfoa*látol hintenem el i tat aiátogaaolva, I lejbe. Ha magtermeléa szeinpoultából eorba vet niajd a tőidet megbengeretve a vetést to*anato- jűk, legmegfelelőbb a 30 oentiméternyi aor altattam. A veiéa sorba*ető géppel 50 cm. távolság. ".\'
képét adja annak asokoldalu nellemi "ü®"*1" kor<ávol»ágra tArtént 80 kg, holdankimi mag A veWeTmód éa a talaj minőségé szerint hek-
\'" " \' febasználáiával májua hó elad napjaiban. — tárónkíni 160-210 ty vetőmag szükségeltetik.
Vetée utfin a talajt újból lebengereztetiem, e a j Silányabb minőségű talajon eélnertt sürűb-lengeri klkaléie ntáu ast Ingni bnronával meg- ben vetni.
járattam Tenyésaideje alatt kapálva két-ser | A veié* u in a fOldel alaposan megbenge-letl; egyéb ápolást nem kapott. írettük* éa ba a növények 10 cm. magnak, mag-
... j i . Stepletnber bú vége tele a mŐ mar a< éréa kapáljak, ami akoliban csak a eorba vetettnél
ea oktatás. Kecskeméten a kegyrsrendbt lep. A j„|f|t BU|I|U Mon „ m,|r aauperfneilátllehetaegei.
kecskeméti noviiiaiui. Tinnlmányal. iu tárágyát ia kapóit. Félvén attAl, Imgy lábiám At ar.itást akkor kezdjük meg, ba aa elaöben
II. EndrAdy lanirkodkaa Kaloctán Kolotván m(l„|k ujbát emk éretlen ceüvokel nevel, kiképtddSu bQvelyek megaarguliak, nem jó bOleaeletét tanul, Púppá eienteltcléie. A knloa- ÍMk(|l |»butailatiam. 5 mtlnkáluiom nem (éri virl oonvieiut praeltcatt. KOuegen. Tht-ologlal eredmény nélkül, amanylben október bó H-a ktt>
eieaak, mely aa eddig alig méltányolt tértin-atk agéat éleiere kiterjed. ,
Aa alábbiakban kliittit rOvid vámlat as«lgá\'-jon tájékuataiáanl a mnnka taria\'ma felAl.
I, Endrfldy i-iűleteii helye é* éve. \'ttyermak* kora. Iakotal pályája. A mult uáiadi neveiéi
tanulmányai Nyluán, Kilnoaan éa Egerben. Naiy-Kanitt&n a ayniux^ tanára.
Ili A piariiiik nevelői mttkOdéie Murák->AI. EndrAdy Caák) Jánus grót nave öje. Kura-geluete Qeechicbie de< alien and uenen Tea-tamenla-Kniobau 1188. olmtt munkája. Temea-Virot\'. Peetea, A magyar ttinéaiel tArtéueti ée irodalmi elfliményei. EndrAdy bmgOlkndáaa a nemxe\'i jáiékaiin ütyébea. Aa arany perecek. A magyar jttékaam éa «s erdélyi jáiekot gyUitemény.
IV. A piarl«ták mint tábori papok. Endrödy
í\'UI iiiindkét tábla tUréiébea buzim fogbanam A termé* crvdmátiyii tnljdwn kialéniteit. Táblám irágyetatlan re«aerOl holdanként 1880 kl ate-mee t-ngeril, a mü\'regyáton pedig 24.K5 bl.-t ii)egriem, A anuperlo itat bati*a tahat bkmula> toe ; niegji\'gyxcm még, boity at elmnlt években a pitnoleilo, llleive a xiékely t«ngeri vet\'aa apriia bA \'.0—25-e köziiit történt, a hogy at időjárás tekintetében aemtni különösebb jelenséget nem taptuztulium at idén a mult evihet képest.
Teimé>en nek eaen kitűnő eredménye, a kii»
háioritott lel arra, hogy kiaérleieuiet okulái i egyinattél céljából t. gatdatáraniinmal kűaöljem.
A vietorin bwné termeiéiéré
Barkó Vinoe báró lovas ezredének tábori papja, i^ooa^n ama körülmény, hogy évek Atai aiker Külföldi tartótkodáea, Mea««rn^ báró eired\'b^n. „|en fáradotktou.at vegre «redn>éuy kon.naita Munkái:\' Der Kreidenker. Költeményéi. Caak1- -
egy-két sió erköloai megves/tegeiietésünkrŐI.
V. EndrAdy Eitlerháay grolnil. Nagy-Károly-ban bátlAniik és gymn. maagató. Saegeden hat-főnök. Endrődy at eudaemoniitikua bölcselet hive. Aa ember boldogaága oimü bőloeelaii munkája. Kei enléay megvyOtOdésböl, Deák örammt-lika, A papirendnek erdsme oimO müvei. Latin nyelven *art< tt lieaiédel. Apróbb cikkek,
VI. Endrődy a knlocaai háa lAnöke és a gymn. igateatóia. Uetegaéae. Halála. Jellemrajta.
függelék : Endrődy kiadatlan epiitrau)m&iv
An életrajt caiUoe kiállításban Jelenik meg. JáloÖtatévl ara 80 kr., mely iia«aag aa alaat jel-*ett címre küldendő. Gyűjtőknek 10 példány ntán tiszteiéi példány jár. Aa előflaeteii árnak elora való beküldése után, portómenieaea küldjük » példányokat.
Nagy Kaniiián, 1899. tebruár.
Dr. Parányi Józaet. [ögyaa. luár,
Közga
Néhány ni
z d a s á g.
A c iiiquttiitliio-tengerirél.
Hogy ba a vietória borsói magtermeléa céljából hauonnal akarjuk termelni, melele.O talajra éa megfelelő időjárásra van szükségünk. A bot uiek hiánytanak, o:t minden láradság dacára jó magterméat nem remélhetünk.
Az öeizea borsófóleBérgek, a melyek közé természetesen a vietória borsó is sorozandó a bizonytalan kulturnöveny.ek kúae aoroaaudó éa nem tiikán következik be at aa eset, hogy, , . megtelelő talaj éa éghajlati viszonyok dausra i egy me eg és nedvei sattendő a nagyierméat teljesen megbiueilj*.
I a A vietória borsó meleg átáraz jól megmuukall I homokos agyago* vagy meazea talajt igeuyai. i Sem a nedve* sem pedig a meizmeniei talajt nem itereii. Miutáu az éjazakai lágyuk iránt i érzékeny 14—16 C. lók Közepes nyári hffuiórsék-j lelet igényel. Mindéi Utt ott, hol ezen röviden | leltmliteii vinonyok nincsenek meg, kielégítő I magterméi nem ii várható éa jubb is ai ilyen I eletekben a boreótermeléttől megtermelés szem-I pontjából elállaui.
| Ha takarminynösénynek termeljük, kevéabé
nem
arra vi-rui, inig a későbben kiképződött hüvelyek ie sárgák, miután ezáltal a minőség leás belo-lyáaolva. Nagyon eröteljea talajokon, a hol a borsó megdttlésetól lehat tartannnk, zab vogy nyári rote keverékével vetjük.
Vetőmagul ekkor inlyban\' kifejezve } réai borsót éa | rész zabot vagy mmoi veszüftk. Ezáltal a magdtt ea lotytán beálló batráayokal némileg elkerülhetjük. Ha a vietória borsót takarmány növénynek, különösen abban aa esetben, ha /öldtakarmányról van azO, vetjük: rilktn történik e* magában.
Itt mindeneseire ajánlatos a keverék. Eaaek as öeaieaililáaánál arra ügyeljünk, bogy csak olyan növényeket válogassunk öaate, a melyek\' nek tenyé*zideje . nem n«gyoa külömbözík
Aján atoa volna pl. a kővetkező keverék hektarnnkent: 100 kg. tieioria borsó, 30 kg. homoki borso, 50 kg. bükköny, 40 kg. caillag-türt, 30 kg. zab vagy nyári rúzs.
Vehetünk azon keverékbe* még néhány kilogramm tatárkát, mely bár gyorsan no, nam vállik a keverék árttfTmára. Ezen keverek vetö-| sénéj mindazon körülményeket figyelembe kell venni, melyek a vietória borsó megtermelésénél is mérvadót, csak a veiéit kell sűrűbben eatkff» i zölni; 18—20 cm. sortávolság tökélete<ea elegendő. Az idöiárás befolyása ez esetben | lenuéiietesen más. Mig a meleg éa nedves h niagképaődésre feltétlenül ártalma* addig itt, «ppan ilyen idöjáraa állal tömegea zöldtakarmány kép/ődik.
Kaszálását a virágaáa kezdetén eatkötöljQk. Jo eittenaökbeu ily keverék hektáronként 376 g. zöld takarmányt adhat.
aiabad terinéa<etben keresi és laerzi meg t. L a gazdára. Ezen elvből kiindu va nem vélek felesleges munkát teljesíteni akkor, midőn alábbiakban tudomásul hoiom gazdaláriiiinoak ama tapasztalatokat, melyet felvidéki gazdaságomban a tengeri termelése köi.ül szereztem. .
A tengeri termelést illető eg évek óta küzdöttem már egy oly fajtának állandilsiiisán, mely ne csak pénzt vigyen ki zsebemből, hanem hozzon is a konyhám. Termeltem közönséges | jóban
CSARNOK.
Aton közmondást, bogy .a jó pip holtig ia-1kedvező viszonyok rnelett is termehető, de at nu * a társadalom külömböző tuglalkoslau eredmény ebben at esetbeu bizonytalan. Sokkai egyénei közül ialán egyre sem alkalmazhatják Íobb minden körülmények között, ha lakármányt annyira, mint arra, ki mindennapi kenyerét a akarunk termelni, a borsót keverékben vetni. Ma-
| gában vetvH ugyan jó zöld takarmányt ad, de aa | állatok szívesebben eazik, ha mát növényekkel keverve uyujijuk. Azonkívül sokkal nagyobb termeat nyújt mái Ukarmáoy-növényekkel ke verve
Ha meggyőződtünk a>rói, hogy ugy a vfllnim\'nt az éghajlati viszonyok megfelelők a Igy j történetet sok biztossággal jó insgterutéa várható akkor a | hetek óla viotoria borsó termelésenek
BA\'ozék terméurlrajia,
(Falulvaaéa.)
Irta: dr. Ptlltti Soma.
Mikor a megtisztelő megbízást vettem, hogy ezen előttem jórészt ismeretlen, de bizonyára kiválóan diszes társaságban valamit (elolvassak, egy kiválóirónak példaját követve én ia megindítottam a kémkedést, minő e közönség izléee, mit\' szoktak vacsorálni, milyen könyveket olvasnak, s mikor, — hála kedvei tudósítóim I ügybuzgóaágának és láradhatlaniágának — mind-tal®j\'» | ezekről értesültem, megírtam egy ítép házassági pénzzel közvetítő nélkül, i már
______________éjszakánkint lapéra ébredek.
lemmi sem áll at- g most önök elölt megjelentem, műnyelven ólve,.
.____ Termeltem közönséges I jóban. Ij hogy a mérgei kii történetkét beadjam, amint az
magyar tengerit, termeltem székelyt, pignolettot Legcélszerűbb, ha a vetésforgóbankét gabona!írásaimba tekintek, majd ho.y el nem ájulok, éi még tudj isten hányféle, nagyhangú frázisok-1 között áll, de trágyázod kapásnövény ntáu is L,erl hölgyeim és uraim, én egy gyalázatos
veihetö. Imisziifilaoionak lettem áldozatává. Valamelyik
A talajt ősszel megmunkáljuk és gyengén tnagyon nagy ellenségem és irigyem kéziratomat et-meg is trágyázható\' friss vagy aaalmás istállótrá-1 csente s helyébe lopta ezt, a melynek lején, öktőe gyaval, különösen ajánlatos ez mósszegény tala-1 belükkel olvasom; bálozók természetrajza. No én
kai feldicsért fajtát, az eredmény. juiodÍR caak egy és ugvanaa vot : sxépen tetnőii tengeri szár, cső niikül. Meghozattam végül a cinquantinot, a ime amii rég óbajtot\'am, beteljesedett. Meg-
történt ama reám nézve valósággal esemény számba menő tény, hogy lengeri.górém, melyet a busás i.Mméo remenj ében még évekkel ezelőtt kéiiittettam, de a mely éveken krreiztül cialomiáral szolgait, uioit telve ven kukoríct-
jokon. Tekintettel a borsó nitrogéngyűjtő képes- ugyan szép kelepcébe jutottam, ha ezt most ségére at iitallAtragyáiás teljesen el is maradhat, önöknek (elolvasom nagy bűnt követek el, talán ha uzonban a talaj már eredetileg nem tartalmaz : ki is dobnak érte, de megbízatásomnak mégis ásványi tápanyagokat kellő mennyisétben, hogy [eleget leszek. Ha nem olvasom lel, ugy ninca a borsó, jól tenyészhessék,\'osztorsavai és káliumot [ mit olvasnom mely esetben likkasatáit követek
Nagy-Kantasa csúittrtuk
I h 99. február hó 16 ílu
•I, elatkkasatván a progrnmmnnk ogy számát i oi m\\r Igasán súlyos dolog. Nem, mim le zek sikkasztó i (felolvasom, önöknek eme tudományos lermetielrajti értekezést, ugy a mini talaílam. Ha aidoaatot hóinak e meghallgatással, raeleytlse liritikel jótékonyságuk hire, Hjii munap eiert lürni uenvedni kell.
Brr! lermésselrsjz. Aa üde nöl arcokon a raegremOléa villanik keresztül, hi-z esek a bajos, bodros fűrlű fejecskék a tárgyat meg ai iskola padjain tanullak megutalni, miknr pápaszemes mindkét nembeli profsatorok a kétségbeesésbe üldözték Akol Linnével és mis hasonló ssarss kapacitásokkal. Nincs módomban mint már löntebb emli ém, ti csapést elhűilltini, igy tehát tárgyamra terek 1
Balosok alatt a gerincesek lóosstályábii tar loaó lények ason csoportjat értjük, mulyekAü-lömbözö igas es lismis jogcimek slait lenyesen
halók. Nem érask hivatási magamban, hogr as évesredes nagy heve* vitában dóntó szót koc-kastssssk, és aaért ezen telosstast jelen érlekezó\' sem keretében mellőzni is óhajtom, csak kötelességemnek tartom megemlíteni, mart számos kiváló elme kardoskodik e lalosslás módja mellett,
A válllttsősók as egyenlítők Iá alt, Alrika és Ausstrália sötét rengetegeit- kivéve, as egesz földiekéi lakják. Átlagban a gyengébb nemhez lartosók. Fejűk különbözői színű Iiobszu, hajjal leden, melynek segélyével némelyed lejükón szobrászati remekműveket tormállatHak Szemeik vil\'ogók. Egyea altajoklót eltekintve, sz ajkak rózsavereseli. Járásuk lehge, rithinikus. Testűk teleti válllüsőt viselnek, melyei kivül a legkülönfélébb szinű össseál ituhu és aluku mezzel vonnak
A Idnyakordá luammiu. Egyike a legelterjedtebb la jóknak, fejűkét őszbe vegyülő hajzat fedi, az arcbőr ráncos, a hájzugok leiele állok. Szemeik rendszsserint kertszsrű készülékkel van ellátva, melyek segélvével a legsűrűbb tömegeken is keresstűtlátnsk. Ugy láts\'ik didactikus szerepet játsssnak a bálosók lísztájaban éa az összes előbb lairt fajokra nagy belolyást gyakorolnak, mert már Hagsubrűll mint szemtanú említ egy esetet, mikor s mammue szemének egyetlen ránditásévai aa elébb még hatalmasan ugráló ragyogó kacert megfékezte s telje • mozdul «tlanságra késztette. Testűk rendszerint sötét mezbe burko\'vs, váll-lűzöjak a szokott mii rövidebb, a táncot aent kedvelik, s csak más fujoknak bálba bordásával foglalkoznak Az e^yes példányok színre, szellemi
holdat, csi lagokat, melegei, divalot és mindent, a mit pillanatnyi szeszélyük megkedvelt. Szelle-
kivilágított termekbe tódulnak és olt zi in i hangok í ml Itylóllségük igen vtltozó. Némelyek éles marója:
rezgése mellett bizonyos sujataágos mozga sokkal a legfurcsább kűjötiöködéselte! vissik
véghez. — Nevüket honnan vetlek ? ezt u tudó-1 Vütlíé/ők:
nyn\'vvel ellátvák. Nyakuk külömbözö hosszúságú, testűk résssrányos, kiválóbb vállajaik a kö-
ménynek megállapítani te\'jes bizonyossággal mai napig sem sikerűit. A tudósok ké> vélemeny I köst oaaolnak meg. Az egyik vélemény a valószínűbb : a Schebian János Mütislur-fiilo. Sseríntéj a bálosók nevűket llaal assyr ísteniöl vették, kinek tiszteletére Assyriában es Bttbvlunbuii rengeteg áldosatokat hoztak és rxen áldozások köaben nagy ssjjnl ugrabugráltak a szobor körül. Schebian szeri ni ozon áldozatok még mai napon ia nagy teherrel nehezednek e baozók egyik a\'oeztályának a később leírandó han* kinugrók vállaira.
A másik vélemény sokkal kéaóbbi s vitalója Eibel James John e kiváló nyelvtanár és történész. Szerinte a bálssó héber eredetű, annyil less mint ur a* magyarban, ejtyes összeteteiei mint baldor er és bsl bóaz msig is kösssajon forognak némely gall eredetű törzsöknél Igy tehát n bálosók egyértelműek volnának az urakkal. A tizenkilencedik században azonban u
bn Legtöbbjük bálványimádó Imádjak a napot, | képességre es egyéb tulajdonokban nagyon eltérők
egymástól a szerint a mint első ifjusaguka különböző alakban élték ál. Fő táplálékuk a becsi azelst, ksves szeszes italt is elveznek. Atlsg»u\'yuk 70—90 kgr. Némely saerzö « msmmusoknak al-lajukeul említi éa külön írja le a vő-bosznntó mérgicél; authentikus kutatások szonban kétségén klvüí kideri\'ettek, bogy az mint önálló laj csak vígjátékírók kétes ertekü fnntaziájaban született és nem más, mint egy mámmus leeség
Nem volna leiraaom teljes, ha e helyütt meg nem említeném a férjker-ső dtszencet, kit a többi lajoktól caak folytonos agilitása és vándorlása különböztet meg; megragad mindeo alkalmat, hogy
vedsaárnyai alatt tölti Testét halvány rózsaszínű mez .ledi. Fötápláléka a rózaaillat és a citrom Kedvenc olvaamánya Marlitl. járja a tipegő\'. Láláai éless-\'ge Kliinbach szerint az okoz, hogy halvany rózaaszintt lelhök leb >gnek. jói lejletlek, könnyen mozgásbahozliatók a ilyen kor arcát kristály tiszta gyémánt fényű gyöngyök \'epik el, melyek a bámuló tekintetek alatt csakhamar leiszáradnak. Rövid életű, némelyek szerint csak elsú álcája egy későbbi alaknak, vé emény hívőinek ssáma mindinkább csőkké- {melyből igen grakran lenyes tündöklő pillangó
A umirm** triáki A hasonnevű zöld növénytől abban külömböztk, hogy ruhától nem ledéit testrészei halvány rózsapirosak, arca rózsaszínű, mely szin a legkisebb érintésre, sőt egyszeri megszólításra is biborvoressé változik. Ifasája Németország, Auszlrin Magyarország. Francia és Olaszországban néhány Határszéli
városkától allskiutve alig* található. Fejlődésének I" vállfűző nélküli osztályból egyet erős bilin-elsö éveit a nevelő diszérnék uevezelt gouvernanle csekkel örökre magához lanootjon Innen nems-
nik, mert llröcknr Toms már 1818-bnu Edin-burgban Báltftö kúl\'slsokra bukkant, kik a rendes | bálozóklól csak külsőségekben külömbözlek Ujabban e basoniranyu inegllgyelések szama óriási, igy szerzőnek magának is alkslms volt egy szakácsné bálon icrmé>-seiludományi ismereteit közvetlen tapasztalatok alapjan bővíteni.
Véglelenü meglepő, hogy Darwin, ki a fajok ere- j dete c nagy és korszakalkotó mflveben oly kiv.tln elmeéllel mutatja ki ss egyes Isjok eredetet es kiválásuk módjá1, mit sem szól arról, hogy mikor váltak ki az emberiség egyébb osztályából a bálosók, a így ez irenyban Is lisz\'án elméleti-, okoskodásokra vagyunk utalva. Ujabban mindinkább hódit azon néiel, hogy mar az elsőnek leirt, emberpár Adám es Eva ideturtostak éa a1 hagyomány letjegyzéaei szeri I coalümbülojrot j rendeztek a Paradicsomhoz címzett nyári kerthelyiségben. Hogy ezen costüinbAloklioz a zenél (■ábor es Mihály srksngyalok, Lucifer vagy maga a mindenható szolgsltatla-e ? azt egykorú leijegyzések alapján tisztába hoznunk nem aike rült, de hogy a zene borzalmasan hatalmas volt, tóbb mint valószínű, mert az eső acoordok a a bibliai évköoyvekjzerint még msgát Ádámot is rémülelte töltötték el.
A bálosók első teljes s msig is acceptálbató osztályozását Frischsmmer Pirikásznak kösaőnhel-- jűk, ki 1878-ban a genfi nemzetközi természettudományi kongresszuson ava\'ta nagybecsű munkálstát köskincscse. Szerinte a bá oző\'« a gerincesek osztályába tartosnsk, értve gerinc alatt azon szilárd, a testnek támaszul szolgáló vázat, mely köré az izmok es egyébb lágy
az
lejlödik. Atlagsulya 46 ko.
ábrándon ctendike. Magányos árnyas helyeken található. Fejét léi méter hosszú olajbarna tűrtök fedik. Szemei sötét fényűek bosszú szemöldökökkel árnyalvák. Arca olajbarna alap-stinű, nyelve széles vastag. >zajizart; ajkainak nyílásakor alig hallható sóhajt lehel. Nyaka részaranyos, ujjal hosszúak, keskenyek. Uralkodó sziite a creme, kedves tanulmánya a poétika, melynek titkon áldozatokat hoz. Szereli Schillert a rajong Jókaiért. Fénykerüő kedve szerint nyitott s<emekkel alszik, ró tápláléka a csokoládé. Kedvenc lánca körmagyar és palotás, élettartama változó. Atlagsulya 61 kilogramm.
A ragyogó kaeór. Leihelye az egész világ nagyvarosai. Fejét hullamoa bodor lürlök ledik, szemei élénkén mozovnak. nedves kék«k. Arca sxabalylalan, orra fltos. srcvonásai piilanatonkint vallóinak, Tekintete rendesen valamely válllüaő nélkülihez tapad, kire magnetikus hatást latszik syakorolní. Testet halványkék mea ledi, meyból fedetlen válla es nyaka márványfehéren I villog elő. Kedvenc írója Mopasssan. Saenvedé lyeaen szereti a kuniért. Tánca a padekatre, melynek lejtéaekor lebilincselő bűvös varázat áraaat maga körül. Atlag-ulya 64 k.
A Bájdus kOUünc. legelső nyomaira a Hebridák I kertjeben bukkanunk, leltOnően nagy klterjedésü accal és vállakkal ellátvák. Szellemileg igen jól lej-1 leltek. Rendesenkétlskiak,nyáron rendes lakóhelyű-I ket elhagyván ismeretlen vidékedre köllősködnsk. Kedvenc ssórakotásuk az újságolvasás, sót a a politikával is foglalkoznak, A század utosó Fouburg
részek csoportosítvák. Fajbelileg az emberrel I epületekkel beülietett területen, rendkívül elsza-(homo sapienasel) állanak közvetlen rokonságban, porodlak. Arcuk rendesen bsrnsveres. E őssere kakÉ í ezt
lyek láncos péknek nevesik.
As eddig említett néhány váltaijal a vállfüziisök Előszeretettel I nagy caoportja koránt sincs kimerítve, még igen gyenge, mit sokleieset ism-retes, melyekre kiterjeszkedni szemei előli kötött mirsrutsm folytán nem lehet, elég légyen Könyzac«kói annyit említenem, bogy 1897-ig - 2017 léleseget írtak, mely azám azóta is bizonyára szaporodóit.
A válltűző nélküliek hangzatos nehéz jart* susk. Arcuk bizonyos koron lul szőrmevei ledett, a melyet helyenkint mülegesen irtanak, másutt pedig sűrű tömegekben nőni enged tek, bőrük vastag sötét azinezólénü. A legsötétebb Atrikabaa ép oly otlbonoaak mint Pária autaltjan. Hangjuk érdes,recsegő. Fe dk rövid hajzattat :edeit, egyes válfajoknak leje hajzat mentes fénylő borral borított. Nigel a val lűsősókbös való viaaonyuk szerint 3 ul lazüyba sorozza őket; úgymint a zsarnokok, rabszolgák és szabidók alosztalyába.
A zsarnokok a felsőbbség törvényének kijátszásává! egyet a valllüzosők közül élete folyamara magiakhoz láncolnak és telette teljes hatalommal uralkodnak.
A rab.izolgdk ugyanazon célzattal kötik össze sorsukat egy válllűzős sorsával, de a vállfüzősben rejlő túlnyomó magnetikus erő által l«igázt*tnak, enyűgözietnek es igy annak valóságos rabsto-sájává lesznek, önálló gondolkodásukét elvessük. Váilfüsósük távollétében nagy melvereasel éa zajjal szó iokolnak a ssabsdsagról, mely hang a valllüzö i^yazerú megjelenésére suiiogaaaa változik
A szabadok átmeneti lények, kikről meg nem tudható, hogy aa előbb leirt alosztályok melyiké-b« lógnak sorolódni. Szabadságuk megtartásúért a válltüaősök osztályával örökös harchan állanak, mely harc csekély számú kitételektől eltekintve reudesu leveretesükkel végződik. A vall-tűzöaök közül telemlitendő:
A* erszénye* bölény. Nevét aaebében hordott nagy erssényélöl vette, mely értékjegyektől dus-aadó Nagy teje gyér hajszálaktól ledett, orra a koséhoz hasonló, gyomra elődomborodó, nyaka vastag, lábai görbék, rendes tartóskodáai hslye a börzének nevezett épület, hol recsegő nagy kiabálásai és heves kézmozdulatai folytan léteimet gerjessl. Táncot nem kedvel, b dok alkalmával a
jóllehet angol természettudósok napig kéiségbevonni hajlandók.
Kél nagy osztályba soozhatók, válllüsősők és a valllüzö néküliek értve válltűző alatt a lemezekből éa más anyagi részekből álló azoo szilárd vázat, mely az izmok és lágyreazek köre csopor osul. Némelyek szerint a két osztály között oly kirívó ellentétek mutathatók ki a külsőtől el is tekintve, kedély, mellem, képesség és más egyébb belső tulajdonokra nézve, hogy mig a valllüzö nélkülieket az állatvilágba kívánják aorolni, még pedig testi erejűk prae-velenláaa folytát) a ragadozókhoz, • addig a váll-fűzősök a növényvilág bizonyos egyedéivel, igy a rózsával, liliommal, és más bassonló disz-növénynyel volnának közvetlen rokonságbs hoz-
Atlegsalya 110—
tizedeiben Fouburg Sst. Leopoldnai nevezett
mellékhelyiségekben tanyázik; rendes kísérője
H______________________________________a bajdus kűllöncnek, kihes allítólag rokoni kötelékek
ni\'ud a mai | tatlel ékesítik magukat lénylö tárgyakkal, melyekről I csatoljak. Fő tápláléka a beatlek, jobb kezet í messzire felismerhetők. Kedvenc táncuk a Scbnell-Uityimnt a | polka. Fö táplálékuk aSendw ch. Átlag súlyuk osztályára HA—142 kiló, de egyespéldányok a 200-at is I meghaladják. Ezek miután\'kétaégbeajtő jólétükkel aocialislikus és anafehistikua törekvésekre szolgállatnak alapot, a kütönléle államhatalmak állal összeszedetnek s kupéknak neveseit járművekben Marieubadba szállíttatnák, hol mülegesen sová-nyitási kúrának vélteinek alá. E helyt láthatók a vállfűző nélküliek hason tájaival csoportosulva,
villogó értéklárgygyal ékssiti. 160 kiló, néha eaen tul is.
A hátas k inogni A rabszolgák csoportjából a bálozó válllűzős adófizetője. Arca pergamanisssrű redős, mosolya fanyar legtöbbször a lánya hordó tnammus társaságában látható, igen elterjedt vallaj. Tápláléka a száraz kenyér, bogy vállfütöa hozzátartozói kéjüket kielégíthessék. Beszéde hsngos, msmmus közeledtére asonban ajkai hir leien tárulnak, hogy csakhamar kedveskedő
s mint a sétányon óriási árnyékot okotnak. — rcaipogásra nyíljanak meg Közelében gyakorta
Koruk csak ritkán 35 elölt, ugylátssik az egész laj egy későbbi tejlödési stadiuma valamely elóaö fajnak, hogy melyiknek, ast máig a\' tudománynak megoldani nem sikerüli.
efclc
megfordul: a HMiti dtUr, a szabadok osztályából, nyúlánk, lenge jarásu, sgabad tekints\'0. Ssőrméje sajátságos gondozás nyomait árulja el — Ugy látszik: meze testére van öntve.
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 14. szám. (7 lap.)
Ajkai ssoigók, vállftaóaök elöli if«a aagy TeMék elképzelni "tj felszámolt terBlel,
b*# lartaik, ezek fartő* fejekkel, ragyogó kttlöofleen * mait érékben baaosló Hántást, ahol szenekkel kiMnk lépteit, egyes válllízísők | tél akó* bordó nagysága kantok raoaak, oU el ■aanetika* áramot lövetnek feléje, hogy bUr- mérőkerék tízszer olyan boseza alal Matat mint körBkbe vonhssaák. a mekkorát lalajdookép megteli, vagy e»v meg-
A ktzída kínkeUfi ajkainak örOklig mozgatása [ ásott agyagos területen tessek régig tolni, kétaiás éa nye véoak toniaztsúsa állal környezetére hUlöl lépésre már léljetea felmondja szolgálatát, mert hatást gy. korai, acnelyek bálozó ksllaaeenak! a reáragadi sgyag folytán lObbet csúszik, mint szeretik aevrni, meri áldozatához tapad s átlói[fordul s igy tízezer ölet is i«ak pár ezer 8 • css< nehezen r&luztbsté el. nek mtttat. K en kivUl nem is l-bel vele egye-;
A láncotő dtUr külsőiéi; a bódító delérbfz• nesen mérni. Szeretném én azt az embert látnij hasuoit. • lene a^rdjailB bsnulato* Bgyes-j(kfll<ioősea azt «z öregbérest) a ki egy mérői seggel mozog és egy fklIfBzóst megragadva azt I kereket 100 méternyire el tud tolni egyenes hatartslan kŐayUséggel tíipi\'i, a ragyogó kacérral j vonajban, mihelyt pedig az egyenesből kitérj ill lelki rokonságban, leg óbbkor sónak\'.^ hosszabb vonalat mer fel, s igy a munkás andol-társsságáfeaa lelhető. " \' gáaa akár 3-szor oly nsgysyá leszi a megméri j
A bomrigot rtitztne, orra rézreres, gyomra i bo«i*át. Ezek alán bátran elmerem mondani, bogy apAtigyaszertt készülékkel elli ott, melynek i\'gé> j még szón pontosságnak sem felel meg a mérő
1899. februái hó l«-án w BtarkMKtől OzraaUk.
\'■•rtajl llrlÉtll,, Mtm Hallkskl.
lyével haaala\'os mennyiségi! szeszes itílt szív msgáb*. ilyenkor gyakorta a sárga földhöz tapad, mely s*játaá»áaál fogva némelyek a növényvilághoz szeretnék sorolni, L\'jabb ka elások azonban kderi teltek, bogy a könnyű vírtl zűllünciitk későbl.í f jlődési stádiuma. Ne ezetee tgvedek * m*% Htm&ctytt bulonc i* » betű gyftISIS
lalyiga, a melyet egy gazda ember megkíván.
,Most következik a mérő lalyiga legnagyobb hibája. Ez a készülék nagyon ia csak hosszat mér, a területet pedig számítani szokás belfle (a hosszból) a mi nem mindig olyan egyszerű dolog, mint azt s.<kan képzelik. Tehát szó siscs I arról, bogy a legtöbb gazds a kée<Blékkd
luiiiie melyekre éa so> egyebekre térazttke miatt\' megiadhassa birtokának pontos területét. Ha ki nem terje-zkedb\'etvéa, egyszerűen nialok j vizazlntes helyen van a terület bármily határai Peudaik Izsák villiBíőoélkSlíek oeztilyoziee legyenek is, egy kiaaé ügyes iwzda ember fel-t-imb nagy mónkdjára, uielybes mindezekről mérheti éa kiszámíthatja agiaa területét, de kimerítő leírás található. [ esak akkor, ba jina* a számításban, — de ezt
Tisztelt Hölgy. t» és Uraim, nem akarom j még a< említett eikkaek irtja maga aem \'éte\'ezi táréin.üket melyet aaagy ia talaoká vettem fel a gszdsközónaégrfll, mert ő maga állítja,; igényi*, további meréaylet állal próbáratenoi eo I hogy a legtöbb gazda még ehhez sem ért. H. grdlék meg, bogy mai fejtegetése u,et egy | igy minek a mérőkerék, a mely esak a birtok Oaókbő< ialéietidő kereas*l fejezhessem be. kerBle<ét nézi. a mire pedig egy garda aem A bilozók lertué««tr*j(saak tadomiaya még kíváncsi, legfel), bb akkor, ba beakarja árkoltstni korántsem teljés; számos megfigyelésre van még | bitlokál, szükségünk a igy Gaőkliöz fordulók, kik lisstio és knltttra zászlóját jól tudom
aai.ylaa magasan l"bogt«lják, Ügyeljenek meg Or.óa ta a az Diókor hálája biztosilva van azániakra.
A közönség köréből.
Hogyan mérheti fel a gazda birtokénak területét gyorsan és olcsón ?
Saáapast, IM« fsbr. 14.
hiedelemben, íiogy ezzel makugyan Ind terű te lel ■érái.
Egy geodéta (fóldmóruök) Onkcnytc énül mo aolyogoi kényszérül azon, bogy Tárnoki nr mly nódoa akarja a mérő kereket, mint újonnan fel-tslslt Meri ulyigái a gszdakőzőaség figyelmébe ajáalani es megütközik Tárnoki ar csodálkozásán, a ki asi goadoljs, hogy s mérfl talyigái csak most találták fel. Hizooy kérem már nagyon is régen satba dobiák e szerszámot.
Az említett sj laU mánr a*yanis e\'öttBak „méró-rrék" név alatt mar ieg<ila ismereies ; l.tán más kivétrlben mint a tft <drl, or álul szabadalmazott \'alilnsny. de auuál minden esetre jobb és tökéletesei) alakbaa, mert a régi nem caőeget, lian> m a szásölayi ulakat egy külön mutatóval jelai, agy bogy semmi\' sem kell i>lvaa» pisi és le,ben tar sui, sanem a< ni régén egy-S\'Krtt»n megnésxBk rsjt* a fordul.lok száasat. Mulató szerkezete nem a tengelyen, hanem a
kalőn vas elhelyezve, igy legfeljebb azon elreo- j csak maga a föld területének nagyaágá\', ba t. dezétbeu tér el az uj a régitől. , meglsi.olja azon elemi n érés módokat és szá-
Régóta ladja azt sok ember, bogy a méri} kére-: aiitáaokat, a melyek a mérő azaag éa hajtás-kei «s»k is as síkopró használhatja, a kinek az merő kezelésével j&rimk. Ha pedig nincs ezBk atvalódi bosazára van szüksége éa egyenletessége pontos eredményekre és csak azt akarjt országaja van. De még iit is megbízhatatlan, j ellenőrizni, bogy ntcnuyi munkál végeztek TerBletmérésre akiváltkép dombos lerBlet \'emberei egy nap alatt éa szemmértékébea és uérezére egyáltalán aem buiélbitó. De BCD|flok hotmi iiputUlftlAbnn ueo bixík ntg, Akkor sorban, egymásután fogom kimnlatiii a hasíiiaví- azt ajánlom, h»gy ^az országaton a kilométert hebeietlenaég okát. Mialáo a terttletméréa talaj-1jelző kövek közt oívsxss meg egy kilométerré lajdoakép homaméráaekbfil azsmitáa alján I eső lépést, számítsa ki egy lépésére eső hosszat
történik, állításon igazolása végett először ia a ■érti tslyigáaak a boeaznmáréseknél felUpő bál ráay»ivhl foglalkozom.
Hcsszn mérnöki tapasztalat igazolja, bogy a mérőkerék ngyanazoalbos-zoságot más éa más felületen, de meg ogvaanzon felBleten is máekép méri meg; pl, füvei benfilt területen egészen máa eredmenyt ad mint szabad fD döo, bonokon máat Dior agyagos földóa, a minek oka az, bogy a különböző aayag elfeoélláaa nialt a kerék oen egyenletesen gördül, kö^besok helyea csúszik is.
a mérjen a lépésével; (a tapasztalat fgazazolja, bogy ez megközelítő mértékel ad sokkal jobbat, mint a mérőkerék a talyiga. Ha pedig a lépések olvasása uem kényelmes regyen egy podomelert (lépés mérőt) tegye zirbre ez megkíméli az olvasás faradságától, ba néhány lépést hibázna Is így, még mindig pontosabb\' eredményekre jat,, mint nérö talyigával. ,
Unger Jenő s IpwU asinsisai atraskl •askssati-lyáaak III. íves kaltgatája. ;
NY1LTTÉR.
Van, szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy az eddig fennállott
■Ilii Él! éi ÍV
helybeli bútorgyári czégből Frlrdmaau Károly ur kilépett s az üzletet tőrvény-széküeg bejegyzett, saját nevem alatt PÉCSETT tovább vezetem.
Ennélfogva figyelmeztetem tiszteli vevőimet, hogy csakis oly fizetések isirertetnek el jogérvényesnek, melyek alanti címemre lesznek küldve.
Tisztelettel
GÜNSBERGER MÓR
e bsferiyári raktára
FÉÍM
Klríly-sfeza áa FMsr-sarak Laptula|donos és kiadó -
M * I\' H K L r t L é r.
_ civi- A mért* Kerek doni boa területen pedig egyál-miad-! la ában nem baazuálbuti. Az adófizető polgárok
99 százaléka aem tudja, bogy dombos é« hegyoldalon fekvő ir értokoi agy szokás mérnt, hogy annak vitazinlea vetü eiét mérik éa aa adókivel** j ia azu\'án a vetület alán eszközöltetik, mert talajdonkép esak ez-sámilbntó termő terüleiae*. FI. Badacsony visszintes vetületét azon terű et adja, a me yet azáltal kapánk, ba a begyet helyéről eltoljuk ea az alattit lei\'ő területet megmérjük. Mintán a hegyet eltolni aem lehet csakU niérnöki pontos műszerekkel lehet e velBletet Febr. bó \'J éa Táraoki aláiráaat megjelent I felvenni „Egy magyar laláliíay einfl cikkben felhozol- Már pedig a veiül\'t mindig kisebb mint a takat kűteleaaégemuek tartom gazdakőzős>égBnk ; begyo dal öMzterfllete. Pl a mi vidéküqkön na érdekében megcáfolni, ne bogy ö a inbb évii/ed j gyon gyakran elötordol 30 százaléknyi baj áaa óta satbs vt-lelt s most a Stadtel K. Örökösei ih gyoldal; ezen oldalon fekvő 2110 Q öl|lerfllel c&/Wl felújított mérőkereket beszerezze, azon [nek vetülete 173 □ ö1, azzt \'ily begyolda on
lekvö J10 hold birtoknak esik 17.Hl hold az adófizető éa termő alapja.
Tehát ba n " érő taltíga egészen pon\'osan ■nér>e ia ezen i d\'.nboa\'ertt eten, a segélyével kiszánilott Urfllei 370 holddal több mist a bir toknak termcléa es j g alap án tn^gálUpitoti te-rfllets.
Az aeél mér^-asalag jobb és olcsóbb levén a Htedel cég aj taUlnáiiyanál, t\'h t jobb megmaradni e mellett a kúiosabb merő e-zkjU^iBíllett, a nelylyel sike\' ia dombot ia egyaránt leket nérai, ha uéghajláa mérő i< ill rendalketésBnk ta. I,egnevezeie«ebli a dologi.an az, bogy a hoasz-méréa eredményét 4i kell ezaaitaai területre, a nihez aem eseké\'y i-mereikör szükséges egye* esetekbea. Ezért kár volna elkijni a raklánezerS közleménynek, hogy van egy aalverzalia mérő | eszköz, a melyet ár ökörrel buzathatnnk, mégis pontos eredményt ad.
A gazdnkOzilnség egy aselbea számitbalja ki i
fisaié!
Fontos agy az import, mint aa ezporteureknek
Blum Adolf és Társa
száilitók Fiume. Ilitmbuiy, Bit*, ISudaptrt, Tetteken «\\É, Atuck*.
Ajánlják saját téres Finmti bellőid raktáraikat olcsó díjtételekhez bármile « árok beraktáro-za«ara
Az egyedüli szállítócég Fjmé< ben, amely aaját raktárok fűtötl rendelkezik. Éivám lasok, behajózások gőzősre *a vitorlásra a megbizhalóhbau eszközöltetnek.
Nemzetközi szállítmányok meghatározóit díjtételekhez
?« világosi! aa postafordultaval ada ik :
Blum Adolf és Popper
••állítók rieae
60-10
Sír dugókat,
ngymint szölőnemesltéahez való dugókat, valnmini miiidenUj a gyógyszerészi, palack-és hordó dugókat, a légii bb iniuő>églien . Aa ivgolntióbban szállít
KASZ1RER te R0B1ÓKK Első magyar gőzparatadugó-gyéra Budapest, aefalajta atea IS. 88—4 irfaraik Ünasatts katásUk.
43—14
gyümölcs* utífitor te díszfák, legjobb fajolf, szép erős törzsek. Készlet sok ezer példányban. Díszbokrok. Olcsó árak. Kérjen árjegyzéket.
Meyne János,
tal*k*la-tsla|é*aas.
I
Nagy-Kanizsa, CBUlörttf*
Zala 14. szám (8. lap)
lv99. Miruir M Ifi in
FIGYELEl!
NAOY-KANIZSÁN ELÖSZÖR A POI.UAHI KUYIJKT M AO YTFRflfiBEN
Excelsior Kinematograf
ÉLÖ FÉNYKÉPEK.
A npimyo biUn viadalok MADRIDBAN |2 KÉPBEN
Szombaton, február lS\'áty vasárnap 19-én éa hétfőn 20«án rendkivült nagy előadások. Pénztárnyitás 7 órakort kezdete fél 8 órakor Jegyek előre válthatók a pénzt árnál délután 2—5 óra közt\' Vasár nap délután 3 Arakor nagy családi előadás
Plualárnjrlfáft fél 8 éraker. ELVÁRAK: 1 \'iholy 2 frt, Zártszék 50
r
K «
9
HELY A RAK: Páholy 2 frt, /.ártszék 50 kr. Ülőhely 30 kr. földszinti ülőhely 25 kr. karzat 20 kr.
KEDDGX l J HfNOE Sxire* látogatásért exe\'lez
Az igazgatóság.
N
e +
B t-B
n
FIGYELEM!
\\
n K ii H I V í H. A DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTÁRRAL EGYESÜLT
Önsegélyző szövetkezet
f. évi február hó 20-án délelltl 0 Órakor Kajál helyiségében tartja
XVIII. RENDES ÉVI
közgyűlését,
me\'yre a t üzletrészbirtokoiokat tisztelettel meghivji
Á/ IGAZGATÓHÁti.
Pserhofer J. vértiszütó labdacsai,
asalőtt „állmláiifta UNilNh\'4 név alatt, niaJy ntóbbi imí feli** joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létenik betegség, melyben onea Jabdeaaok tsodéa katáeakat eaersaarasoa ba aaai b (sunyították volna.
Évtlsedak óta aaaa labdaeaok altaláaoa altorjedésaek órvoadsaok éa alif van csalid, melyben eeaa kitűnő kéai«aarból kéeslat nem volna teláikato.ásámuiaa arra* által eaan labdaoaok báaiaaarei ajáaltataak «a aiáa.tsttat míndea oly b^jak-aál, melyek a roaax eméestéeból éa eaókrakedéabdl eradnek. mist apo-savarsk, ■ájbajok, kólita, vértolaláaak, aranyér, béltétlenaéf s kaaoalé botogo^g*kaél. Vérttootito talajdoaaágaknál fogva kítttnő liafáaeaí vanaak a vérasagéayaég éa ai iMI aradé ba-Jókaii ia: lgy sápkórnál, idegességből saármasó fejfájásoknál atk Kan vcrtiastitó Uh-daenok oly kóaayen hatnak, hogy a legcsekélyebb íájdalmakat sem ukoesak éo oonek folytán még a leggyengébb egyének, da Még gyermek alul ia minden aggá lalo^ ítéikil i« bevehotók.
Eaea vértlsstító labdaeaok eaakii a Psarkofsr 1 -fali. II „arany Uradalmi almádhoz címzett gyégyazirtárkaa, Bieskaa, L, Sinflerstrasse 15. az. a. kraaittni* aak valódi mlaóeégbeu s agy 16 seem labfaoaot tartalmiad doóos ára II kr. Kgy mag, mélyben 6 dobon tartalmaatatik, I frt 6 krba kert!, aa óaaoog el6setaa bakii* déaánél bérmentee ktldéaael egyitt 1 csomag l frt kr., t csomag i frt 90 kr. • eeomag 8 frt 66 kr, 4 caomag 4 frt 40 kr., 6 csomag 6 frt tO kr. a« 10 csomag S frt 20 krba kerül.
NB. Nagy elurjedéeik következtében aaan leblaowk a lagk iliaftlébk savak éo alakok alatt atáaoataiaak; ennek kóvetkoatéheo kéretik csakis PaarWae J.>tél vértfaatftó labdacsokat követelni éa csakis aaok tekinthetők vaMdUkaak. melyek kaaaaélatl ntaeitaeaa Paarbofar i. névaláírással fekete aaioben éa mindoo egyea dobat fedele agyaaaaoa alálráaaal vdrfta aalabao van at látva.
A saámtalaa kálalratból, melyat a labdaeaok f«*gyaealél a legki 16ahdsM éa lafno* kaaebb betegeégiík atáa egéea»égók visaaaayr— Myféa keaaeek teiéatok, —tm bolyaa cmkle néhányat emlitiak aaoa magjagyaéaaal, l.ogy mindaaki, a ki eaea Ufcdaoaekat agyeaer basaiiálta, meg- vágynák gy6a6dre. kogy anokat tovább fogj* ajáalaai.
Kóla 1893 ápril 10
TIhtrliolrr nr\' l.txyu uly aalvaa éo küldjön Nikim iámét 16 takaraaat aa ó« felöl, baiatlaa vértlaatltólabdacMlbél atáavétallal.Fo. gadja aa ntoo ia Irgméljrabb kfj-*önetemei. Ubdaaaai cwidaliatáaátrt. Maradok leljaa lleaialattal
Pavttmik Kerene. Köln, Llodanthal.
Haraehe. KDIdttlk mellett. >867 eaopt. II.
\'mIiHU egyébfcéM le Se maiwdnW. >wlé6a »iUt la«AI dobna! feapmtl aa k itlttal vértMié libéaeoalbél a iMkeal Imwnélm
jiáa lokelamea kiayégyt»li«
I inijfíSíib fi«*t«Utt*l WiÍMSNltl J<M«*a.
Kt^kanfrabórám!, OSlit M. laü- mén. fT. Teklatalaa ar t Aluíw^tt UméioHo« kér é «m magot aa 6m viUUa l>Miai« éa llijifi tabda eoaiból. tl aoea m\'i4lhai««i b|H«(>fWi alla
Taklatat«e nrf liten akarata voll, kogy aa 8*|weréaomei kttojoanl asoo l«U«r«uk émk. .. H lalidataal keaeitn b6aé kvrQUak, maljpaknak ba* éa aittkal. abvl «aa olkalaMm ajrlblL a ttaiiva Uaát eaaaaal magimmi Kn gyarmokány banidókaak to^Mtalofabboa t**g«Hi ojaavaM. Ke* meghallom olyannyi?*, htigy aemmi mwfcát oow>!bátalraltww tonmiiitwrt htaiaál*air« m mm
voltam tóbbé <» i «i * gaa*d éa bianayára már sí hultak i < li éki ba aa üa otmdálatra méltó labdaa«M «ngam nam m«iitef* *k volna mag. Aa lolao áldja mog önt txért aaat. Magy hkat* mam van, hogy oaao labdaeaok eogam la (óké* ulooaa ki fognak gyógyítani, amim már máa»k> ak N ageaaeogüá viwanjiréeMi aMiiaégil angál tak. --KnMea Taré*.
mm NhmhmatMB. Taijaa rtéalrlattai
Haka IgMMm.
flmaabéml. K lUth Matióala. tana aklébar 0-és. T. nr* Fel kö ram, aUaeritt aa Aa v*itíaatl*4 labdacsaiböl agy eomamgm é d ib iaaol bUdam *xíva»kotljék. Ceabla aa ö* laudalntm bMMaé< uik kdtaóabvtoat. b*«gy gyww>orb^|»0á, moly
IPr.-ÜBPÜ-te-.t—.. . .,„,__.___ ,a«gom 6 évao at gyOtiWi, amgoaabadi>liomwl£an
MAlyen lieetell —-- - - .
iiiMidom aaoamrl
éébou. Aa illat A 5 évao at aaanvatiatt gyomor i -tt"«i hurutban a-t viakormgbaa. mar élatét le mo^anta I
Bcca-l\'Jbaly, 1887, nóv. t ur! A logfurróbb kótaónalamal Ttf^}^
il úunek aüévn nagyueném no- L^h,|t<faW0kkk0miamimilkH^wwuSnfak
Iviobl
AMM.
Tárgysorozat:
A szövetkezeti elnöknek a lefolyt Qzleti évre vonatkozó jelentése.
A felügyelő ,bizottságnak a szövetkezeti számadások és könyvek 1S98. évi felül vizsgálatáról! jelentése, s ennek alapján az igazgatóság és számadók felmentése, A társulati közlöny kijelölése. •
Az igazgatóság közül az alapszabályok 23 § a értelmében kilépő Hirschel Ede elnök és 5 igazgatósági tag u. m. Bettlheim Győző, ifj. Fesselhofer József, Fischertgnácz, dr. Mauser János, Máninger József, valamint az évközben behrvott dr. Fábiáu Zsigmond urak helyett ujak vagy ugyanazok, ugyszinte három felügyelő bizottsági tag megválasztása.
MM-üa alpesi Mm. ^ Tanoochiain iajteiócj,
Cl -lói Bragaaabaa, */• kvag 1 frt 60 kr., sora uta valaamniivi baja
Bern l| kard
O.-tól Bragannbea, V, üveg I frt 60 kr., fél Ivag 1 frt 40 kr. • » Aveg 70 kr.
gyora éa bia-taa batáaa
áiDüriiai löyjöEjMcsJ
logjohh aaar mladea k6aavéayaa éa oaaaoa llhhfln? fT bajok, n. m. gorlacagybáatalom, tagaaag. AlldlUUUÓ lŰJ^di, galáa. leelnaa migraiaa, idegaa fogfájás, tőfajás, fllsaaggatáa alb. allaa 1 frt 10 kr Purbéfér J töi. agy ivag 60 kr.
Ptorktfar J-tH
_J mvnk Itaamn
aora éu valaammiiyi baiaéooaotó mm ki-n6tt orvoook által a legjobbnak oltamarvo. Kgy alegáaa nagyanolotieévol I frt
JEGYZET: A felfigyelő bigottan^ által felUlriiagált vágjon-mérleg a szövetkezeti bnlvitógbuo bármikor betekinthető. A társulat kOoyveibe bejeiy/ctt ttsletréezbirtokoeok asa-vaiattapjaikat f. é. február bó 24. éa 25. attjaiban n ■lövet keze ti belyiiégbeo átvehetik ; a ko/.gyt\\len unpjáo giavaiatiapok ki nem adatnak.
Steudel tanártél. Otéa éa asarOa allnl oIomMI aabaknél, afl|n dafaaatokaal, niíkakae, eabaa vagy gyaladl-atall, vagy máa Üy bajoknál mini kltiaö anor Kin kipróbálva. 1 tégely &> kr Mórmaaiva 76 kr.
imoi CMiiialsai, raobalzsam X^KAltalnas tísiiiit-it
inlrlok A. V-tei Kitlnó báataaar a taaan éméaaiée miade* kOvotkennényoi, a. m, fölájás. aaédiléa, gyoeofgéaoa, gyí bév, arnayér, dngnláe atn. dlm 1 ára 1 frt.
idtilt aabra, nunt logbiatoaabb anor all^ marva. 1 k6ca6ggal 40 kr, bérm. 66 kr.
„SloPíÉ KoIaBraéptonotu^
r gyomor- ée bélbotegaégakaél. I - u, « ,_ .. „ .__._ .. m.
w • 1 laaa Mt faisorolt koaaltamnyakea.Jllvil
yia-Biiiir m bor .vr*^
liter 86 ko raktáron vntiaai én a k<p*al*tb«Mt noián nom
aIwQ haltam ^6érkefir )*t6l kttan6 lav6k gyoma án ok*óa meg«a«roototaok. — lulj f U\'udladlli, esaf golyva állon\'. I ^ov\\áa mafrondaléaak a lagg> uraabboa o« ivag 40 kr., blrmeatva t*6 kr. ktaaitotnek, aa a )n»»i aaaag olóro kii *otik ,
Plot osonnia lt"*gai wóppok) Paarbofar "agyobb megroadoléoai aiaovéuiM kaidot-Klltfl\'tSSullbla J-től, magrontott gyomor.
roaaa améaitéaéa ailadaoiiami altoati bo|ok:u - . ______. . .. ^ ... .
elloa kltiaó liáaieaer. I ivag tt kfTlI ****
ivag I frt
íltiíMv,
álialáiM
knaxaálntl vtaattáaa a Paarkofav I allraaaal éa alndon agyat deboi fftdtla ngyanntaa allráaael vérls síkokon van aMaiva.
Pakrhnfir 1161. agy eaa lemart kitűnő báaleaar harat, rakedteég, góreaóa kókógéa atb. ellen. Bgy avagoeake 50 kr., S ivag Védve védjegy álul. Vé^Jogy atánaáaa ani bérmentve I frt 60 kr. « gurnan banlattatik.
Oc arL i-w f Ar T 9iÓ9yiurétz um Raiohtapf^,*4
roClIlUiCI J^ Bécs la, Singerstrasse 15.
Nyomatod Fiechel Fülöp laptuUidonoeual ^aiy-Kmiiannii 1899,
Huszonhatodik évfolyam. 15. szám.
t hirkmtiHf: VirMkii-épiUt Piick.l FttlOp ko.yr-k.r«MMk«>
J MtrkMitltnl .rukemí ).b.t .ip.i-
kint i. ». 4=5 br» ^
U. ínr.umdö a Uo n»ll*%i VNIIIMM MiadM kAlllHI).
Xll
kl.
Tár«ahiMpllti: PMiéi lOevv*
KMrv«k«tÍM*.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSAN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
íLórtunwH ttii ü{í.« tm II !»»«■» ie tn — u min* f Imi il tn — kr Mcnradtm I hun (1 irt M tf
Hjlüttr r*tk
!• kngaár
.:iM».it«.k. \'titmiti • kii <nt»rtn nultaM Fm*M ftlftp kSa.- tan»
Unwtatfn iiiili) e**k Iwiw >*m* Ml hfutau ti.
XtjM ssam in M kn^tr
Nagy-Kanizsa, lei99.
Felelős szerkesztő; SZALAY SÁNDOR.
Csütörtök, február 19.
Deák Ferenc vármegyéje.
Zalavármegye mindenkor ott volt, ott küzdött az első vonalban, ahol a magyar alkotmány s az uj korszakot teremtett fesz-mék harcát viviák a haza és nemzet sorsán Önzetlen odaadással csüngő honfilelkek.
Az ujabb viszonyok kibontakozása után, mikor a vármegyéknek egykori hatalma, ereje, flnnállósága szánalmasan összezsugorodott a Tisza-aera centralisztikus politikai irányzatának nyomása alatt, jó ideig a csendes, hangtalan vármegyék sorába állott. Nem politizált Hallgatását azonban csakhamar félremagyarázták és nem egyszer emelkedett fel szemrehányó hang Deák Ferencnek egykor vezt\'rszerepet játszott vármegyéjével szemben, hogy ime: teljesen beleolvadt már a mindenre fejet bólintó, mameluk-vármegyék gárdájába.
Hol innen, hol onnan hallottuk, sőt bizony magunk is beváltottuk egy-egy lemondó sóhaj kíséretében, hogy ha vármegyénk büszkesége: a magyar haza bölcse, újra megjelenhetne közöttünk, — talán meg sem találná az&cat a szent nyomokat, melyeket
az ő hatalmas szelleme, működése hagyott e vármegye haladó ösvényén.
Még azzal is megvádolták megyénket legutóbb, hogy most már majdnem teljesen szakított azzal a szabadéivQ szellemmel, mely Deák Ferencnek életén és minden alkotásán messzefénylő sugárként ragyogott végig. Az a vád sulyosodott vármegyénkre, hogy szakítván nagy szülöttjének h. gyományos szabadelvüségével, kezet fogott a sötét reakcióval.
Igaztalan volt ez a vád. Zalvármegye vezető elemeinek lelkében megőrizett kincs maradt a nagy „halhatatlan" öröksége; a szabadéi vüség, a szabadelvű irányú fejlődés. De a vármegye nem foglalkozott országos politikával, hallgatott mindaddig, mig azt nem látta, hogy ezt a féltékenyen őrizett kincset a magasabb kormánypolitika vesze-I delembe sodorhatja. Mikor ez bekövetkezett, egy szívvel, egy lélekkel tömörült e kincs köré, hogy erkölcsi erejének teljes osztatlanságával járuljon annak megvédéséhez
Igen: Deák Ferenc vármegyéje (melyet már-már szinte csak bizonyos gúnyos célzattal kapcsoltak a haza bölcse minbuszos
nevéhez) abban á pillanatban, amikor a magasabb kormánypolitika részéről Deák Ferencnek nagy nemzeti örökét megtámadva látta, fölemelte szavát, kifejezte véleményét nagy szülöttje szelleméhez méltó mérséklettel, de minden handabandáz&snál erőteljessebben, hatalmassabban beszélő egyérteh»«í-téggd.
Alig két hónapja, hogy törvényhatósági közgyűlésén egyhangú határozatta) üdvözölte a parlamenti egyesűit ellenzéket hazafias magatartásáért, s most február 14-iki közgyűlésén ismét fényes tanúságot tett arról, hogy rendithetetlen egyértelműséggel áll azok ("mellett, kik a magyar alkotmányt Deák Ferenc szelleméhez hűen és méltóan vé-I delmezik.
Két átiratot tárgyaltak e közgyűléseit Az egyiket: Debrecen sz. kir. város kormánypártoló átiratát egyszerien tudomásul vettik; a másikraj: I levesmegyének a tör* vényenkivjjli állapot ellen irányuld átiratán vonatkozólag pedig Bogyay Máté bizottsági tagnak következő indítványát fogadták el;
* Zalavártnegye közönsége Htvesvá rmegyt átiratát melegen üdvözli, tekintetül men
TÁRCA.
Egy szegfüszál
Ira: Korányi Berta.
Tegnap regig liaadv aa utcán szemem egy füit-meddig eltiport szegfüazákra akadt meg. líyWförü, lelt rózsaszínű uexfd lehetett. Olyen szánandóan bujt ki környezetéből, körülötte sér-tucsok; az elolvadt hó. nyomai. Vejjon hány ember meni el a isegény virág melleit, a nélkül, 1 hogy egy tekintetre méltatták volna! Hány eipő-sarka zúzta, tiporta?
Megsajnáltam, felvettem. Ahogy a kesemben volt joLben is megnéztem.
Észrevettem, bogy virágkereskedésből kerül-1 betett ki. Slaoiol papírba volt a szára göngyölgetve, drótra tűzve. Levelei fakultak, hervadtak.
Megszagoltam.
Istenem, bányiéle illatot éreztem I
Ax elröppent virágillat atomjai parfüm-por, füslszaggal vegyesi.
Ez a szegény virágnál tegnap este bizonyosan kiegészítője volt egy fényes, ragyogó báli toifctte-nek. Bizonyosan több virág társával egyetemben díszítette égy gyönyörű, üde, fiatal leányka vagy szép asszony keblét—vállát Bizonyosan kábító illatával ia segített annak tegnap esti hódításában; vonzott, bűvölt.
Tegnap este fidén, pompájában ragyogott, ma odadobva hervadton, lakuitan a tárban.
önkénytelenül a kezemben maradt Hazavittem. Otthon az ágjam mellettit kisas\'talkára dobtam.
Olyan szomorú, kellemetlen hangulat ven erűt rajtam. Talán annak a szegény virágnak tragoe-diája hatott meg ennyire ?
Nem, nem. Koaazulléttsl közdö\'tem már délután is; most meg éppen Iáztam, borzongtam, dideregtem. Szemeim égtek es ieleküdtem.
Szemem aejtelmetlenQI kis asztalomra esett, ott feküdt az en kis ueglttszálom.
Most már nem olyan szomorúan, talán a kellemes meleg Qditette lel ? no, de csitt! — megmozdult valami? Csend van, az óra egyhangú ketyegésén kivfll semmi nesz, no — de mégis I
Valami végtelenül lárad>, kimerült hangocska i szólalt meg, de amellett\'mégis oly harmonikus és édee. Figyeltem — ée ime, most még jobban | hallottam, — az én kis azeglüm szólalt meg.
Ugyan mit mond íjat ?
„Ide flgyeihetsz le leány, megssánlál, köny-j nyebbé telted halálomat, még caak néhány óráig [élhetek, elmondom hát kis történetemet............
December a teljes nyugalom korszakát jelenti | az álomba szenderült természetnek, a mikoron I már pusztán áll az erdő, mező, kert; hideg eső-, csepp veri a lesorvadt galyakat; elfeketüll\'növény I vázák altnak ki a földből,\' zörög as avar, s su-
hanva asáll a havat hajtő hideg fuvalom a táj telelt Majd g> molygó ködök csapnak Is a nedves tőidre, a miből fehér dércsipkék támadnak és után jéggé lagy minden pára és nri—r kára tehér lesz a (öld ráboruló tebér palást iától a teljes díszben felvonuló télapónak, aki ugyancsak rázza ki a szakállából a fehér pelyheket, ezüst pihéket jó kedvében, hogy ime fölvirradt aa ö ünnepnapja is valafeára. De nem ünnepnap es nekünk* szegény virágoknak)
Az első hóval, lagygyal vége van aa életűnknek éa áltól kezdve a tavaszi; ceaa küzdés, nyomorúság aa ételünk.
Engem a eora megkímélt attól, hogy a esiknrgd hidegben, bó alalt álmodozzam tovább, valami könyörületes kertéss kiásott, betett agy ssáp üvegházba.
Jó dolgom volt nagyon, társaságomban igen sok szép virág voll, de a azegtük lözütt bizony mágia csak éa voltam a legszebb
De nem sokáig tartott aa öröméin, rövid Idáig tartott a- boldogságom; a kiben jólievömet imádtam, a ki rajtam megkönyörüli, a kinek küasled lére legkábitóbb illatomat árasztottam: a kertén egy reggelen levágott
Ah, rettenetes volt ez a csapás, csakhogy látod, mégis jóra fordult tovább is dolgom. Beteltek egy nagy kn&lrba, a hol hasonló sorsban szenvedő pajtásaim voltak és elvittek agy szép nagy üzletbe.
Ferenc Józsel
es elhá-jasqdás-nál a
keserűvíz
gyógyhatása páratlan. Ajánlatos csakis Fercae Jésset vitet kérni és nem buditi vsgy egyéb elnevezést használni, meri több csekély értékű vjz csalódásig -hasonló ngneiákkal jön forgalomba.
Kapható: Rosenfeld A- \'* fla és Marton
mhÍI
bsr cégeknél
Plüss-staufe Ragasz, Doboz és Üvegekben
Araay • ulst eraaisel tikkuir aaa Tti év éta tHeaert Ia«tar1éeahá kitűntetve. ENHÉLFOBVA ragasztásai*. Tkr.lt edény e k ragaastáara a leg^ástatMahh Kapható Alt éa Bóhm oéfüél láp liilwái
Nagy-Kanizsa vasárnap ,
ián as országgyűlési ■pártok résziről kikül-Jfttt képviselők által folyamatban lévő béke-tárgyalásokra, addig, mig azok véglegesen befejezve nem lettnek, határozatit ennek ki menetelétől testi függővé s azon esetben, ha ások a vitt kedveső sikert nem eredményeznék, a megye kőtőnsége jentartja aton törvény Utal bütosjtott jogit, kogy egy rendkívüli kőzgyülétösstekivása Utal, — melynek kizárólagos tárgya a hevesvirmegyei átirat tárgyában hozandó döntés lenne —\' fogja álláspontját kifejezni.*
Hisszük ugyan, hogy ez érdemben egy-rendkívüli közgyűlés egybehívására nem leaz szűkség; ne is engedje a magyarok Istene, hogy szűkség legyen: mindamellett megnyugtatiSlag hat vármegyénk egész közönségére az a tudat, hogy törvényhatósági bizottságunk igazán Deák Ferenc szelleméhez méltó mérséklettel, de teljes egyénei •\' mŐséggel fejezte ki e határozatában az alkotmányos jogokhoz való rendithetetlen ragaszkodását.
A törvényhatósági bizottságnak e hazafias határozata után immár elnémulhat min-den gyanúsító, vádoló vagy gúnyos szó-;-nem tagadhatja meg vármegyénktől a hazafias elismerést a magyar nemzetnel^gyet-len fia sem , és mi, e vármegye gyermekei, önérzetesen emelt fővel, nemes büszkeséggel mondhatjuk:
Zala 15. szám (9 lap.)

>rEz Deák Ferenc oármeg\\\'éje\\
Báré MáaiITy Dma ■lalailrrrlllk • hápvlMlibái neakalt IlMkca mrlraiHif ■ henaáar IcaiaaMwál, ai»-tjm* areakaa Séfakr la vilt. A király a ImMbM iWaeaéáaál rlárflálkaláaa ma Ml rlíazdja. A hépvMákái llnrll a*> il^lMflssrazlen*, aa Ica király karaiáa;-láleág Ifyékra atai Malin.
Miben áll a Kneipp-gyógymód
Katalánt a „Kntipp l\'jrij" dal folyóirat 1. •láalbil. Sarkwati: ér. SuUkmg tlyala, Balapaataa.
Sajátságos dolog ai. hogy habar a Kneipp-\' gyógymód az általa dórt óriási gyógyaikerek foly-
tán világhírre jutott, nálunk mégie mily kevés ember van tisztábsu azzal, hogy mi ia hát tulajdonképpen az a hlrea Kneipp-kura.
A legöbb ember azt hiazi, hogy a Kneippoláe kizárólag csak mezítláb járásból áll, ha uután az ilyen embert valaki ráakarja birnl arra, hogy Kneip követűjévé legyen rendeaen azzal tért ki a kapacitáeió elöl, hogy aa neki nem való, mert hacask az ágyából a padlóra lép ia mezítláb, már náthái ksp, hogy. lenne tehát arra képes, hogy mezítláb vizea lübe. vizea köre, vagy a hóba menjen. Ezt ö lehetetlenségnek, az agészsége ellen elkövetett legnagyobb merényletnek tartaná, azt tehát meg sem próbálja, hanem próba nélkül megmarad abban a meggyőződésben, hogy neki e Kneipp kura nem való. Pedig ha megpróbálna az ily puhatestű ember a mezítláb járást vízben ée >zárazon. akkor látná eaak, hogy mennyire külömb emberré lenne.
Vannak azétán olyan emberek ia, a kik már többel tudnak a Kneipp-kuráról. Hallottak, valamit az öntéaekröl, sőt a Kneipp-fürdökröl is és azt is tudni vélik, hogy azt a leghidegebb vízzel szokás csinálni. Ezek azután — persze szintén anélkül, hogy habár csak egyaaer ia egy Kneipp-léle öntést vagy lürdöt vetlek volua — kimondják hogy a Kneipp-kura drasztikus, csak paras\'tnak való, de elkényeztetett leetü urnák nem.
Ezt a véleményt — sajnos — nemcsak laikusok, hanem orvoaok ia terjesztik, hozzátehetem aaonban, hogy csak olyan orvosok terjesztik ezl, akik eddig méllóságon aluli dolognak tartották a\'; Kneipp-léle gyógymóddal köielebbről megismerkedni, hanem eliielik azt anélkül, hogy mibenlétéről cssk halvány setlelmük is lenne.
A legtöbb orvosa Kneipp-gyógymóddal ázass-ben, anélkül hogy azl izmerné, azon álláspontot loglaja el, hogy mivel azt orvoai dolgokban szerintük laikus ember egy falusi plébános találta lel, az nem lehet jó.
Elfelejtik ezek a jó urak, hogy az egész or> voet tudomány merő tazaaztalatokon alapul és nem akurják elhinni azl, hogy oiyan embernek ia lehetnek a gyógyítás körül tapasztalatai, aki azokat nem az iskola padjain, hanem az életben az emberi teát nyomoruságainak szemlélésé közben szerezte és bizonyos, hogy sokkal alaposabb az ily módoni közvetlen tapasztalat-szerzéa, miniha egy flatnleii\'ber csupán a professzorok tanításaiból, jóformán csak hallás után szerzi hézagos ismereteit.
A ki Kneipp Sebestyénnek csak egye\'len előadásai hallotta vagy bármely írott művébe valaha bepillantott, megkeltett győződnie arról, hogy Kneipp orvoei dolgokban mennyire avatott szaktudós volt és mennyire kiváló megfigyelő és ítélő képességgel birt.
Megvolt benne azon izintén nem kévesbé ki-való képeaaég is, hogy lapasztalalatait is ezen alapuló tudását egyszerű szavakkal, de világosan tudta másokkal is megértetni.
A mennyire egyszerű ember volt maga Kneipp
1899. február bó It-éa
Sebestyén, annyira egyaaerü azon módaaer ia, a mely ezerint az ö gyógytudományál felállította, Kneipp ut állította ée igaza volt, bogv a mai emberiséget szért láttogatták oly sűrűen a legkülönfélébb testi bajok, mert as emberek eltértek a természetes életmódtól. Célszerűt leafU ruházkodnak, ártalmas ételekkel éa italokkal élnek, lulláplálékoznak, nem eleget tartózkodnak a szabad levegőn, nem végeznek megfelelő testmozgást, a szerveze\'et romboló elvezeteket keresik, mindenki robamoaan akar meggazdagodni és e végből idegisgató merész válalkoaáeokba bocsátkozik, stb.
Aki tehát egész-éges éa hoeszu életű akar lenni, annak legfőbb törekvése az legyen, bogy iparkodjék lerméaaeles életmódot folytatni éa testét megedaeni. Az edzett test ellentálló képességgel bir, szt nem egykönnyen lámadje mag semmifé\'e betegség és ba ez mégis megtörténnék, az erős, ed ett lest képes a betegséggel diadalmasan megküzdeni mint az elpuhu I, gyenge test« tel könnyen elbánik a legkisebb betegség is.
Kneipp egyik föelve léhát az, hogy megelőző intézkedéssel, tudniillik a testedezéssel hárítsuk el magunklói a betegségeket, másik elve pedig az, bogy ba a lestünk beteggé lett. iparkodjunk a termeaaet gyógyító müködéaét ártalmatlan természetes eszközöket előségiteni. Mert: „As orvoe nem gyógyít, csak a természet gyógyít." Az orvoe leiadata csupán aa, bogy a terméazet gyógyító működését elömozditaa-
Kneipp aa tartotta, hogy minden méreg romboló hataai gyakorol az ember szervezetére, méri la 0 a mérgekkel való gyógykezeléat szigorúan elítélte. Szerinte a víz, a nap, a levegő, a löld, a torna a soha nem ártalmaa házi szerek (mint a külömféle füvek, tej, turó, méz stb.J ée a megtelelő életrend alkalmaasak egyedül arra, hogy a gyógyításnál eszközül felhasználtassanak,
A ma divatban levő aleopatbikus gyógykezelés ellen ezen okoknál lógva Kneipp mindenkor elkeseredetten kelt ki éa bizonyára (órészben es magyarázza meg azon nagy ellenazével, a mfeU. lyel vele szemben az aleopalha orvoaok legnagyobb réaze viseltelik.
Az alleopalhia tudvalevőleg aaon elvi álláa-pon on áll, hogy a beteg embert meg kell mérgezni azért, hogy teatében a meglevőn kivűl még egy ujabb betegség idéztessék elő. Azl leltétafosik ugyanis, hogy a méreg adagolással előidézett Uj betegség legyőzi a testbejutolt régi betegségeket.
Kneipp a beteg embernek ily módon való megmérgezéaét a legnagyobb embenelenaégnek, sőt egyeneeen a szenvedő emberiség ellen elkövetett bűnnek minősítette és azt állította, hogy ha az ily mérgezés dacára a beteg meggyógyul, ez csak a természet rendkívüli gyógyerejének \'u-lajdonilható, a mely a méreggel elOidéaett ártalom dacára is dladalmasdodolt.
Es Kneipp ezen nézetevei nem állolt egyedül, ut immár a gondolkozó emberek közül nagvoo sokan, köalűk sok tudóa orvoe ia oea\'ja. Igy
Olt felüdített flnom permetező csővel és egy gyöngéd, tinóm fehér leány és óh. képzeld csak, még. alomnak ia merész volt,. — belelett engem, — csakis engemet — egy kirak \'tba.
0 t bámultak órahosszal szép aaszonyok, délceg ftatalok; boldog voltam nagyon.
A többi virágok irigykedtek csak, egy nagy, kinyilt rózsa gúnyosan, kárörvendve nezetl reám,
De bál őt figyelembe se vettem, pedig ba tudtam volnál
Még a délulán folyamán egy szép aranyruhás katonatiszt jött a közelembe, valami csinos csokrot rendelt es jól hallottam, midőn mondta : .Kérem azt a szép szegfűt ott a kirakatból ia tessék köaibe tenni."
Moat már, bevallom, módlelett büszke lettem, tebát arra én vagyok az egyedül kitűntetett.
A többi virágok összesúgtak, bosaankodtak, csak az az idomtalan rózsa bántott meg azzal, bogy m ndig gúnyosan nevetett és azt mondta:
— Vigyázzatok, saivesen jönne ez még mi lözénkl
Rá sem hallgattam éa már előre ábrándoztam arról, hogy\' ugyan még milyen tényez jövö várhat reám?
Majd a kezébe veti az a a aaép leány és irgalmas Istenem, átszúrt egy dróttal; azt hittem, bogy nyomban meghalok — bizonyosan éezre vette — mert újra olyan kellemes esőt bocsájtolt reám és én. i felüdültem. Asután ibolyák, gyöngyvirágok köaé helyezett, mint királynőt.
Kéaőbb újra eljött az a délceg katonaliazt; annyira tetazettem neki, hogy annak a feber keaü leánynak a halavány arcát ia megeaipkedte, hogy egész piros lelt tőle.
Finoman bepólyáztak éa képaeld eaak, elvillek egy gvönyőrű szép asszonyhoz; még valami kis cédulát is ragasztott hozzám. Mikor az a villogó saemü, magas, barna asszony elolvaala, reszketeti elpirult és odatett a tükör elé.
Olyan gyengéden, olyan szeretettel nézelt rám, hogy újra reménykedtem és azt hittem, hogy újra igazán beteljesült annyi szép álmom éa én boldog leszek.
Később bejött újra aa a aaép asaaony, alig ismertem rá abban a pompás, gyönyörű ruhában és képzeld — engem tüzötl löl keblére.
Csak azl szerettem volna, ba az a gúnyosan mosolygó nagylejü rózsa ia látott volna engemet illatoz, lepke-könnyQségü fodrok köaőtt arra a márványkebelre borulva.
Ott volt az én helyem éa lündéraaép világot láthattam én onnét.
Szemkápráztató terembe mentünk, regébe való aaép, ragyogó bálterembe.
Jaj, de eok szépet láttam én oltl
Csupa illat, kábuló, edea, meleg levegő, ide-oda libbenő (árok és a többi ember kűaött ott láttam régi ismerősömet, a deli saép katonatisztet.
Szinte éraem, hogy lulajdonoaaöm szive hogyan dobbant, midőn tekintete annak a szemével találkozott.
A nagy emberáradat köaelebb sodortalöket ia egymashoa.
Ott ültek kefen, m>g a teremben valami divatos kerikgö hullámai kavarogtak.
Csak nézték a Képet azzal a bizonyos néma-aággal, a mely jellemai azokat, a kik tudják egy-máaról, hogy nem aaért hallgatnak, mert nem tudnak tgymáanak mit mondani. Meg aztán a kép érdeméé ia volt a megfigyelésre.
A nagy, zajoe főváros mind ott volt, minden köre képviaelve.
Mágnásuk, ujak. kopottak, középosztály, fiatal, szép, gaadag, előkelő.
Ea valóban, a legbámulatosabb egyenlőségben izzadlak.
Pára hullámaolt a levegőben. Csodálatos chaoea a sok illátssernek a lalakon, a parketten, a ruhákon ; elöntött minket virágókat a Irissen párolgó illáit.
Saédületee gyorsasággal szállottak el •lötlűak a párok.
És rettenetes erői veti rajtuk a hallgatás, szálló hangok aaonköabeo megszűntek rezegtetni a levigót éa a tánc forgataga megakadt
Rohamosan bomlott fel a keringő gyűrű s a sok táncos pár aséussiott. A teremben jobban terjedi a meleg illat l . „
Aa emberek biscpyoaan jól érezték magukat ebben az ál lelő áradatban, mely minden értékűkre zsoagtiólag hatott.
Valahogy lázongott minden, e a ruhákoo, a
«
Nagy-Kaniina vasárnap
keletkezel uutta a terméazelee gyógyeljárás, a \' melynek Némeiorsságbsn már több mint lélaat* zadoa múltja van ée a melynél minden méreg alkalmazása ki van zárva. A Knoipp-gyógytnúd nem egyébb, mint a természetes gyógymódnak Kneipp által megállapított rendszere. Kneipp a különféle természetes gyógyeljáráaokst tájból re* tormálta, a természetes gyógykezelea terén tapasztalt lulzá-okat a saját eljárásánál mellőzte, Igy p. o. a Schrottkurát le elitélle túlzásai miatt és ebben ia, hogy mennyire igaza volt, mindazok bizonyíthatják, akik yalaba a Schrott kúrát haaználták. A Schrott-léle kura ugyanié abból áll, hogy a betegnek száraz zseiyén kívül egyebet enni nem adnak, ezen suvany táplálkozás mellett pedig naponként a beteg egész testet hidegvize* rutába pólyázva izzaSztják, igy a beteg testet annyira lesanyargatják és elgyöngülik, bogy ,ha eredeti betegségéből az ember ki is gyógyul, a koplal atas és a naponkint megujuló drasztikus izzasstás következtében okvetlenül valami uj betegségeket kap a paciens.
Legalább is valamiféle idegbaji szerez magának az, aki a Schro t-kurát szabályszerűen végig csinálta.
Kneipp is alkalmazta, miként Schrott, az egész testpólyál, tzonben megallapiiolla, bogy azt legteltebb 2 Ara hosszáig szabad a betegen hagyni és ily rövid ideig tartó pólyál is rendszerint csak 14 napban egyszer engede t me»\'. Csakis kivétele* esetekben, p. o. valamely lulhizott ember leso-ványitasa céljából tartotta megengedhetőnek azt, hogy az egész leslel befödő pólya minden másodnap alkalmaz alassek, ez esetben azonban erős táplálkozásra utasította a betegei.
Kneipp szerint a legkitűnőbb gyógyeszkös a viz, ezzrl azonban bánni kell tudni e* sohasem szabad azzal visazaélni. Kneipp minden lulzáinnk a leghatározottabb ellensége voll, mit legjobban igazo nak a viz alkalmazására vonatkozó előírásai.
Kneipp ugy a hideg, mint a ineeg vizet alkalmazta a lennlorgó betegség által indnkot szükséghez képest: főképpen azonban a hideg víznek volt baralja. miután ununk a testre nem-csak gyógyító, hanem egyúttal erésilö, edző hatása is van. Megleg fürdőt leginkább csak kOaaveny. rbeuma vagy erős meghűlés esetén rendélt. Sohasem rendeli azonban Kneipp kizáró-
Zala 15 szám. (8 lap.)
lag caak meleg fürdőt, hanem az úgynevezett váltakozó fürdőt, amely abból áll, hogy két fürdókád áll egymás mellett. Az egyikben 90 R. lokoe meleg viz van sóval, vagy valamely füvei készitve, a másikban pedig a leható leghidegebb vis. A beteg bemegy először a meleg vizes kádba, abban, tölt 10 percnyi, idői, azután pedig minden hűlőzködea nélkül álmegy a hideg kádba, ahol félpercig marad. Ezt a procedúrát kétszer-háromszor kell ismételui, azonban miudig a hidegvize* fürdővel kell végesni.
(Foljrlslita ktfatkselk.)
HÍREK.
— Kinevetitek 4a áthelyezés. A pénzügyminiszter Hrubocttkj) Jenő zalaegerszegi pénz-ügyi yámgyakornokot ideiglenes minősegben a gyulai péuzügyigazgalóaág mellé rendelt szám-vivőségben száintiazlté; — az igazságügymtnisz-ter Jíh István sümegi járásbirósági segédletek-könyvvezetőt a tapolcai járásbírósághoz lelekköny/•. vezetővé; — Migalely Nagy Pál rimabrezói In-kost a balatonfüredi járásbírósághoz végrehzjlóvá nevezte kt. — Az igazsigűgyminiszter Ctuetor \\ János nagykáilói járásbirósági telekkönyvi betei-szerkeszlési segédleiekkönyvvezetöt a sümegi járásbirósághos helyezte át.
— Ili<a«ág ÜtnUch Lajos boetkai birtokos nsgykanizsai lakó*, ma vásárnap tartja
leeküvójét Srhteartt Vilma klsa«t\'Onynyal, dr. | Schwartz Frigyes Mor»o« leányává, Pécseit.
— HulAleatn. Kohn Odda kalapkereakedo I február hó lii-sn b«sazas*zenvedés alán életének 189-ik évében elhunyt Nagy-Ksniztán. Neje saül. I Strem Janka ea bárom gyermeke gyázoli*.
— Majlóhlka Lapuik megelőző számában I a Xalameggti Gazdasági Takarékpénztár IL\'jzrémj-\\ tártatág Kózüvüléséről s/ó:ó tudósításunkba azon I sajnálatos sajtóhiba csuszött be, hogy az intézel
mult évben élért tiszta nyereménye 102IH frt 63 kr.-ban voll kiiünielve. Noha az ő«sz. nyeremény helyesen kitünteteti száma, valamini annak leloszlttsa elég világosan mutatják, hogy az a éri mult évi nyeremeuy ft*«zeg* 90310 fr!6S kr. volt, mégis célszerűnek , tartjak ezen helyreiga\' ziiani.
tépett hajékeken otl lebegett a báléj bágyadt és I Lassan, lassan ellankadt szemökazédes nézéstől, bágyasztó hangulata. | A rövid tekintet végén már megint pajkos
A terem most egy zsongó \'méhkashoz húson- gunymosoly ült az asszony ajakán, litott; le s lel luto\'tuk benne, mások sétállak; És a közben babrált velem én véletlenül le-megjegyzések röpködtek,|lu\'ó bókok csapiák meg lejtett.
fülünkéi lelszárnynyal. . ■—• I A közben arra gondolt, bálba mosl bejön a
S a mint ketten ott üllek, majdnem érdekte> játékszobából az ura, az a vénülő ezredes, karját lenül a kavargó élet közepettl, a hangulat őket i nyújtja és elvezeti és soha többet nem látja azt, ia kezdte megkapni szivárványon azalaival. ]t kit imád és mégis visazarautani kényleien.
Rajtok i* erőt veit lassankint az a rejtelmes, A lerfiban ia telébredt az öa-gonoaz. Néhány édei, félős érzelem, a ml a legbutábbal ia okoasájpwc múlva egy babaarcú leánynak háromszor teezi, éa — sajna - oslolává a legokosabbai! I csókolta ineg a puha kezel Hogy remeglek ettől mind a kelten. La*san.la*s*n kiürüli a terem engem valami
Kénye*, elkülönített tartózkodások fellázadt a lofin* e™ber í™\'1 /«"• gomblyukába lí-természei szoritó kényszerei elen és mégis éde- «öl|i kldobotl » «
gázollak és gátoltak
sen gondbjtak erre a biztos megveretésre Emb(fek fP?^- koo,ik
A Iflledl levegőben a mi búja illa\'unk üli lí íu haldoklásomaan.
mindenen Ilyen a mi létünk, virágzunk, pompázunk.
A vékony, kék ereklöl árnyalt levegő olyan . \\**n ™«T támadnak az égen
különös csábiló alkalmul kínálkozott. Már kissé m,nlha lö"»f"ö*\' fel • maJd
megkábult fővel utolsó erőieszilést teltek az ellen- m}"leM ^al4\'P4f\'?"akfd/4 «
állásra. A lélekzet perzzelte a léiig nyílt ajkakat v.lág^azálUlh.laJankftdöklátyolaés yégüukvan.
a az agy, a vér, minden csak égelömeleget öntött £e megkönyörültél rajtam, áldlak érette.
magából és ők láziak a bóditó meleg közepette. b«8zf1\' ",nle halloMam ■
« : . , , , , , . vékony kis hangot; egywerre mélységéé csend A teremben újra láncollak, lorogtak a párok, iamadl kOratOltem. Feltekintek. Olyan misztikus
le4nJ. pillanat™ letette fejét, egy ié|e|em vett (,rüt raj|anl| körülnézek, ágyam mel-férRvállra. Mind halványabb lelt ez a tépő gon- ,eU édeg szereUeim n . doktor bácsi.
— Mi az? Hol vagyok? Lassacskán megnyugtatlak:
— Beteg voltál édes Ram, nagy lázad volt nagyon aggódtunk éried. Jobban vagy?
— Jobban, jobban; de hol az a szegfű ?
— Miiéle szegtű ? — Néhányszor emlegetted n láz alatt Asztalodon feküdt egy fakult virág,
Szirmaim félve lapullak össze ijedtemben. Be- j* biz azt kidobtuk, széllek azok fűtő boldogságról, régi, kedvei időkről.1 E\'mosolyodlam.
A terem zugáza zsongása caak bájos kísérete Tehát csak lázas lelkem élte át a szeglűizál
volt a boldogság accordjának. j meséjét. _
*
dolat éa végre egy repülő pillanat aie\'őa szárnya egyszerre, akár a villámütés, egymásba kapcsolta két szomjas szempár tekintetét. A négy szem világított, az egész lest reszketeti a hatalmas küzdelemben, nagy rázkodásokkal csapolt lel a vér az agyra, áz iz egy tekintet hosszabb regét beszélt rövid élete alatt.
1899. február hő l9-4fl
— Ilkedveilt eltedét PertakMar A perlaki kisded ovodt javara f. hó. 11-én műkedvelő előadással egybekötött lánc estély volt. As érdeket műsor Perlak egész intelligenciáiét s a vidékéről is igen azép saámu közönséget vonzott össze.
Igaz gyönyörűség volt nézni, btllgttni azokat a te**, elragadó bájos kiaaazonyokai, a kik a legnagyobb dicsőségért; a közönség tapsaiért vették fel a küzdelmet.
Meg is kapták a jól kiérdemeli dieeöe-séget.
„ Virág fakarfás* ciraü vígjátékban (Ma Ma-láni elevenen éa aok kedve* naivsággal csicseregte el a lőszerepét. Gyirlu Ilona ügyes, lemperamen* lumo* játékával igen kedvea volL Fiittár Irma bátor jatékával és bájával ragadott eL Vtgtr Kálmán Ckilgil Pál éa Oréu Kálmán műkedvelőknél szokatlan precizitással játszottak.
Horváth Csongorné az »Eu dtlom\'-at énekelte\' tiszta csengésű, szépen iskolázott htngja aok dicséretet érdemel,
Cox ét Bor egy felvonásos Itohúzalban dr, StoM Zsigmond éa Orétt Kálmán igazi művészi tehetségükkel és pompás alakításukkal kacagtatták a közönségei. Spitíttr Rezsinka kicsi szerepében it ftllünö miiérzéket árult el, igen bájos hazi a szuny voll.
Előadáa után a fiatalság táncra perdült a a legnagyobb lelicesedéssel járta kivilágo* kivir-radtik.
A kitűnően sikerűit estélyért Gréu Alajosáét illeti a babérkoszorú, az ö kitartó láradozásának köszönhető, bogy t kisded ovodt céljaira 74—HO Irt tiszti jövődelem gyű t egybe.
Jelen voltak asszonyok: Kanelii Ferenoné, Hanelll Vllmosné, dr bóhm Szidneyne, Benkovies Józselné, Ebenspnnger Mtkaané, Fiwher József né, líresz Alojosné, özv. Goricsanec Józsefné. tírte-wald Henrikné, Horváth Csongorné, Horváth liézáné, Hirachnohn Ztigmondne, Kovács Kataónt, dr. Kemény Fülöpné, Lange Kelemenné, l«ooc*a-rils Lipótné M*r>ns Pét erőé, Nem-Ui liyaltnt, Nemsii* Ignácne, Nemsics Józselné, özv. Szauerné (Budapest) dr Szabó Zsigmoiidni, Sípos Károlyné, Spitzer Józselné, Stern Samuelne, Unger Jánosné, (F.-Rajk) Veszeli Ferencné, (Szlánye) Ztlt Jó-I zselné.
Lányok: Bezerédy Margit,(A.-Landva) Fiiszár Irma. (írész Melánie Gyürke Ilona. lirinfWé Maliid, Maitesdorfer Margit, N-maca llizella, Nemsics Lina, Radl Etelka, (M.-Királyi Sostarics Irma ea Karolina, Spilzer Rezsin, Sümegi Slefi, Sleiner Teréz, Thyri Olga, Unger Margitka, (?.• Rajk) Veszeti nővérek, (Szlanyei Wirt Amália.
Fe lülRzettek : Ziegler Kálmán 4 Irt. Dr. Szabó Zaigmond 3 frt 60 kr. Varga Jakab Hirschler Mikit, Golub János, Schramme (íyórgy 2—2 frt jSlern Samu, I Irt 60 kr Dr Ptchinger Alajo*, dr. Kis* Ernő. Mtndik Pal. Porkoláb JOaaal i Tubán T\'bor, Suller János. Vándor József, dr. Vörö* Ciril, Schulc Ernő, Uferbiwh Jenő, özv. j Werli Miksáné, Horváth Gezáne. Hajós Ferencz, I Kengyelic* János, Spiegel Albert, Málék István j 1—1 frot kiknek, valamint mindazoknak t höl« gyeknek és uraknak, kik n mulatsag rendezésében j közreműködni szíveskedtek a D. K. E. perlaki választmánya köszönetét fejeai ki.
— Feiiűgge»l(lt kir|eg}il Egy hozzánk érkettli terjedelmes levélből értesülünk, hogy a Menyei lösaolgabiró a szécsi-szigeti körjegyzőt állásától lellüggeeatelie. Ez a lellüge»z-tei — amint a levélből kitűnik — aa egész vidéken kinoe (eltűnést kellett, mert a-fel(tigge*steU jegyzőt a laglelkiiamereiesebb legszorgalmasabb jegysók egyikének tartolla mindenki a ezt maga a lőszötga-biró i* elismerte. A kinő* leliüne* lelháborodáasá fokozódott, midőn nyilvánosságra jutottak a felfüggeiztéa okai. Olyan okok etek, amiknek alapján most — mikor a körjegyzők a szó szórós értelmében roskadoznak a rájuk rótt munkák emberfeiett, terhe alatt - Magyarországnak négy ezer jegy*f>j»l H óra utalt fel lehet • lűggeszleni, ha h magasabb hivatalok részéről némi betátáf nem kísérne a rogyásig kizsaroltak működését. A lellüggeaaiéei okok legerősebbje mégis ez : A lelenyei főszolgabíró elrendeli*, bogy a faluban levő úgynevezett • Ktrlcakid--U a
Beeth Lola
a bécsi gs. ós kir. opera elsőrangú művésznőjének
"1899. március hó 4-ilcón, a kereskedő ifjak egyletében.
N»gv-K»ni««» vasárnap
Zala 15 szám. (S lap.)
1899. február bó t9-én
keletkezett atután a természetes gyógyeljárás, i melynek Némstországban már tfibb mini lélszá-zados malija van éa a melynél minden méreg alkalmaaáaa ki ran zárva A Kneipp-gyógvinod nem egyébb, mint a természetes gyógymódnak Kneipp altat megáltapi\'ott rendszere. Kneipp a különféle természetes gyógyeljárásokst újból re-tormálta, a természetes vyógykeseles terén ta-l pssztslt tulsá-okat a saját eljárásánál mellőzte, j Igy p, o. s Schrottkurát is elilélte túlzásai miatt és ebben is, hogy mennyire iraza volt, mindszok bizonyíthatjuk, akik vajába s Scbrott kúrát hssználták. A Schrolt-léle kura ugyanis abból áll, hogy a betegnek száraz zselyén kivfll egyebet enni nem adnak, esen sovány táplálkozás mellett pedig naponként a beteg egész testet hldegvizes ruhAba pólyáivá izzssztják, igy a beteg testét annyira lesanyargatják és elgyöng»lik, bogv ha eredeti betegségéből az ember ki is gyouyul, a koplal stus és a naponkint megujuló drasztikus izzasstás következtében okvetlenül valami uj betegségekéi kap. a paciens.
Legalább is .valamiféle idegbaj\' szerez
lag csak meleg flrdót, hanem az úgynevezett j — lákeévslll eltaslAa Psrlakaa A váltakozó türdőt, amely abból áll, hogy két fürdókád perlaki kisded ovoda javara f. bó. 11-én mükeé-
áll egymás mellett, Az egyikben 90 R. fokos meleg viz vsn sóval, vagy valamely füvei készítve, s másikbsn pedig á lehelő leghidegebb vis. A beteg bemegy először a meleg vizes kádba, abban tölt 10 psrenyi időt, síuián pedig minden hütőzködés nélkül álmegy s hideg kádbs, ahol félpercig marad. Ezt a procedúrát kétszer-háromszor kell ismételui, azonban mindig a hidegvizes fürdővel kell végezni; •
(Folytatása kSntkuik )
HÍREK.
— Ktasveiésék és álheljreiéa. A pénz ügyminiszter Hrabovtzkg Jenő zalaegerszegi pénz
velő elösdással egybekötött tánc estély volt Aa érdekes műsor Periak egész intelligenciáját s a vidékéről is igen szép számú közönséget vonzott össze.
Igás-gyönyörűség volt némi, hallgatni azokat a tes<, elragadó bájos kiaaasooyokat, a kik a legnagyobb dicisőségért, s közönség tapsaiért vették leí r küzdelmei.
Meg is kaplák a jól kiérdemelt diesös-í séget.
„Virág fakadas\' cimii vígjátékban Gritt Me-1 láni elevenen és sok kedves oaivsággsl csicseregi e jel a főszerepét. Gyürke Ilona ügyes, temperámon* i tumos játékával igen kedves volt Fiittár Irma bátor jatékával es bájával ragadott el. l\'ngor Kálmán Chityil Pál és Orht Kálmán műkedvelők-
ügyi, számgyskornokol ideiglenes minósegben s né! szokatlan precizitással játszottak
gyulai pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám-vivöségben száintisztté; — sz igazságügymmisz- tiszta csengésű, szépen iskolasolt hsngja Isr Ján István sümegi járásbirósági ssgédtelek- dicséretet érdemel,
Horváth Csongorné sz »En dalom "-at énekelte\'
sok
nsk az, aki a Schrot-k7rái^ílyszertéD "Ss 1 könyvvezetői a tawlcai jánisblrésághozlelekköny/-
{ vezetővé; — Migaletg Nagy Pál rimabrezót la-
cainaita.
Cof ét Box egy felvonásos bobozatban dr. Stabó Zsigmond és Grétt Kálmán igazi művészi
Kneipp is alkalmazta, miként Schroll, az egész kosl ■ balalontüredi járásbírósághoz végrehsjtóvá | tehetségükkel és pompás alakilá-ukkal kacagtatlak
novezle kl. — Az igazságügymiinszler Czuczor | a közönségei. Spitter Rezsinka kiest szerepében is
testpólyát, szonbsn megállapította, hogy azt legteltebb 2 óra hosszáig szabad a betegen hagyni éa ily rövid ideig tartó pólyál is rsndszerinl csak 14 napban egyszer engede\'l me>\'. Csakis kivételes esetekben, p. o. vslsmely tulhizotl ember leso-ványilasa céljából tartotta megengedhetőnek azt, hogy az egész lesiet befödő pólya minden másod-
János nagykáHói járásbirósági telekkönyvi belet szerkesztési segédtelekkönyvvezetöt s sümegi járásbiróságbos helyezte ál.
— IIAavnág. Deutich Lajos bocikai birtokos nagykanizsai Iskos, ma vasarnsp tartja küvöjét Schuartz Vilma klsa«s\'onynyal, dr.
nap alkalmaz alaasek, ez ésehien azonban erős i Hchwartz Frigyes töorvo- leányává. Pécsett táplálkozásra ulssilolts s beteget. — HalAlaalU. Kohn Ödön kalspkereskedö
Kneipp szerint a legkitűnőbb syógyestkóz a! február bó Ití-an h»ss«ss »zsnv«dés alán éleiének viz, ezzel azonban bánni kell ludni és sohasem j89-ik évébeu elhunyi Nany-Kanizsán. Nrje ssűl. szabad azzal visszaélni. Kneipp minden túlzásnak (Strem Janka es három icyeruséke gyáwl|a. a leghatárosotlabb ellensége volt, mii legjobban I — Hajlóhiba Lspuak meiielős<> axámáhsn igazo aak a viz alkalmazására vonatkozó elő- a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R/izrény-irásai. I tártamig Kóz«vűlé*érűl a/o:ó tudósításunkba azon
Kneipp ugy a hideg, mint a me eg vizet sajnálatos sajtóhiba csúszott be, huny as intését alkalmazta a lennlorgó betegseg által indoko 11 múlt évben elert ttázta nyereménye 10218 frt szükséghez képest: Tőképpen azonban a hideg 63 kr.-hau voll kitüntetve. Noha ai őssx. nyere-viznek volt baratja. miután annak a testre nem- mény helyesen kitüntetett száma, valamim annak caak gyógyitó, hanem egyúttal arésilő, edző leiosztása elén világosan mutatják, hogy a< eért halása is vsn. Megleg fürdőt leginkább cssk múlt évi nyereweuy owiege 20318 (rlM kr. kössvény. rheums vagy erős meghűlés esetén volt, mégis célszerűnek tartjuk ezen helyreiga-rendelt. Sohasem rendeli szonban Kneipp kizáró- zitani.
lépett hajékeken oil lebegett a bál éj bágyadt és I Lassan, lassan ellankadt ssemökazédes nézéslöl, bágyasztó hangulata. I A rövid tekintet végen már megint pajkoa
A terem most egy zsongó méhkashoz hason- gunymosoly tilt az asszony ajakán, liloti; le s lel lulo\'tak benne, mások sétállak; Es a közben babrált velem-és véletlenül le-meljegyzések röpködtek,|tu\'ó bókok csspták meg I ejtett.
fülünket lélszárnynyal. I A közben arra gondolt, hátha most bejön s
S a mint kelten ott ültek, msjdnem érdekte- Játékszobából sz ura, az a vénülő ezredes, karját lenül a kavargó élet közepettt, a bantulat őket > nyújtja és élvezeti éa sobs többet nem lálja ast, is kezdte megkapni szivárványos szalaival. \' a kit imád és mégis visszau\'asitani kénytelen. Rajtok is erőt vett lassankint az a rejtelmes, * térliban is leiébredt az ős-gonosz. Nebány
fellttnö müérzéket árult el, igen bajos bazi aszony volt.
Előadás után a fiatalság táncra perdült a a legnagyobb lelkesedéssel járta kivilágo* kivir-radtik.
A kitűnően sikerűit estélyért Grht Alajosnét" illeti a babérkoszorú, az ö kitartó fáradozásának köszönhető hogy a kisded ovoda céljaira 74—80 Irt tiszti jövödelem gyű t egybe.
Jelen voltak asszonyok: Hanelii Ferenené, Banelli Vilmosné, dr Bdhm Szidneyne. Henkovica József né, Ebenspanger Miksané, Físcher Józsefné, tirész Alajosné, özv. Uoricsanec Józsefné. tírttó* wald Hsnrikné, Horváth Csongorné, Horváth (iézáne, Hirschsohn Z.ígmondné, Kovács Rezsőné, dr. Kemény Fülöpné, Lange Kelemenné, l^ocaa-rils Lipótné Mársns Péterné, Németh tiyulane, Nemsita tgnácné, Nemsies Józsetne. óav. Szauerná (Budapest) dr Ssabó Zaigmoudné, Sípos Karolyoé, SpiUer Józselné, Stern Samuelne, Unger J&nosné, (F.-Rajk) Vészeli Ferenené, (Szláayei Zala Józselné.
Lányok: Kezerédy Margit, (A.•Leadva) Flissár Irma. tirész Melánie Gyürke Ilona, (irűnfeid Maliid, Mattesdorler Margit. N macs liizella, Nemsies Lins, Radl Etelka, (M.-Kiraly) Sostarica Irma es Karolina, Spitzer Rezsin, Sümegi Slefl, Steiner Teréz, Thyri Olga, Unger Margitka, (F.-Rajk) Vészeli nővérek, (Hzlanye Wirt Amália.
Fe lűlfizeltek: Ziegtor Kálmán 4 Irt Dr. Szabó Zsigmond S frt 50 kr. Varga Jakab Hirschler Miksa, tiolub János, Schramme György 2—2 Irt
édes, félős érzelem, a mi a legbutábbat is okossá teszi, és — ssjns — oslotává a legokosabbal! Hogy remeglek ettől mind a ketten
természet szorító kényszerei elen és mégis édesen aokdollsk írre a bistos megveretésre
A lüiedt levegőben s mi bújs illatunk ült mindenén.
A vékony, kék erektől árnyalt levegő olysn különös csábító alkalmul kínálkozott. Már kissé megkábult tővel utolsó erőfeszítést tettek azelien-
Slern Samu, t Irt 50 kr Dr Pachinger Alajos, egy baba arcú leánynak háromszor dr. Kiss Krnő. Msndik Pal. Porkoláb Jóssal
Tubán T\'bor, Suller Jánoa, Vándor József, dr.
Uferhach Jenő, özv.
perc múlva
csókolta meg a puha kezet
_ __ _______ __Lassan-lassan kíüriilLa. terem. engem valami J Vörös Ciril, Schulc Ernő,
[kényes\' elkülönített tsrtóskodásuk lellázadt a tto|K» lonn* ember emelt let. gomblyukába 10- j Werli Miksáné, Horváth Gés*a£ Hajós Ferenca,
......zőli; reg^l aztán kidobott a sarba az utcán. Kengyelícs János, Spiegel Albert, Malek István
Emberek tiportak, kocáik gázoltak és gátollak 11—1 fr ot kiknek, valamint mindazoknak a höW
meg la su haldoklásotnsau. gyeknek és uraknak, kik n mulatság rendezésében
Ilyen a mi létünk, vlrágzunk, pompázunk. közreműködni szíveskedtek a D. K. E perlaki
Vegre nagy gomolrok támadnak az égen, választmánya köszönetét fejezi ki.
mintha sűrű tömjénlüsl ssáilt volna fel, majd — tVlfttggeaatott kér|«z}ié Egy boa-
mintegy végleien halálpárta ssskad rá a sorvstsg sánk érkezeit terjedelmes levélből értesülünk, állásra! A léíekzeT perzselte s\'Íélii"ny"lt"s"jkilksí \'il<M|,ra,azáUáih.uaanködöklályola és végűnkvan. | hogy a letenyei lössolgabiró a szcosUzigeti
s az agy, a vér, minden csak égetömeleget öntött Je megkönyörültél rsjtamáldlak érette körjegysőt álláaiólleliü|we«telle. ^»lellüge.z-
msgából és ök láziak a bódító meleg kösepette. ,LMé« \'\' "mle hallol,»m « v"\'rt1.0 1f¥f1lb.?1 ki,Qnlk 7„" f«é", v.">4k«
. . , , . - vékony kis hsngol; egysserrs mélyseges csend kínos tellünési kelteit, mert a reilűggeszieU jegytűt
A teremben újra táncollak, loroglak a párok, |4mtdt körülöttem. Feliekintek. Olyan misztikus a leglelkiismeretesebb legszorgalmasabb jegyzők
"r.T. ■ így félelem vett eröt rajiam, körülnézek, ágyam mel- egyikének tarloiia mindenki a ezt maga a löazolga-
halványabb lelt ez a tépő gon- |eU éde8 szeretteim es a doktor bácsi. bíró is elismerte. A kínos feltűnés felháborodássá
— Mi az? Hol vagyok? fokozódott, midőn nyilvánosságra jutottak a Ls-sacskán megnyugtattak: fellüggesztes okai. Olyan okok ezek, amiknek
— Beteg voltai édes Ram, nagy lázad volt alapján most — mikor a körjegyzők a szó »zo-nsgyon aggódtunk érted. Jobban vagy ? ros értelmében roskadoznak a rájuk rótt munkák
— Jobban, jobbsn; de hol sz a szeglü ? emberfelelt, terhe slstt - Magyarországnak
— Miféle szeglü ? — Néhányszor emlegelled négy ezer jegyiCjél lé óra alatt fel lehet e a láz alatt Asztalodon feküdt egy lakúit virág, függeszteni, hs n magasabb hivatalok részéről de biz szt kidobtuk. némi belátás nem kísérne a rogyásig kizsaroltak
E\'mosolyodtam.--------működését. A tsllüggesztéri okok legerősebbje
Tehát csak lázas lelkem élte át a szegtOszál mégis ez : A letenyei főszolgabíró elrendelte, hogy
meséjét. a faluban levő úgynevezett >Kerka hid—ai a
férfivállra. Mind dolat és végre egy repülő pillanat sietős szárnys egyszerre, skár s villámülés, egymásbs kapcsolta kél azomjas szempár tekintetéi. A négy szem világítót\', sz egész test reszketett a hatalmas küzdelemben, nagy rázkodásokksl csapolt fel a vér az agyra, az az egy tekintet hosszabb regét beszélt rövid élste alatt.
Szirmaim félve lapultak össze ijedtemben. Beszéllek azok futó boldogaágról, régi, kedves időkről. J
A terem zugáss zsongása csak bájos kísérete volt a boldogság sccordjának.
Beeth Lola
a bécsi cs. és kir. opera elsőrangú művésznőjének
1899. március hó 4-íkén, a kereskedő ifjak egyletében.
4
Nagy-Kanizaa, vasárnap
Zala 15. szám. (4. lapj
18.99 február hó 19 én
késség leljenen a maga kétségén csináltassa meg.\' — BatyabAI Hs.-Jllkályam. Zala-Sz. Ez körülbelül 8—4 eser lórimba került volna • Mihály a legjobb kedvnek * legkedvesebb must egyébként is siegény késség est a terhet nem! latságnak volt asínhelye febr. 18 éa. Rendkívül bírta volna el; azért a körjegyző összehívta a1 sikerült batyubált rendestek ott, melyen réatt képviselőtestületet, mely ellistározta, bogy kér- vettek: Nyírj Kálmáané, Bemard Vilmosné, Ténynyel járul Andrátn Aladár grófhoz, mint a Oertkg Jéasetné, HM Károlvoé, Baki tiynláaé, község érdekelt nagybirtokosához, hogy a bid, Inger Jánoané, Sturoogné (.Szombathelyről,) az urodalom költségen építtessék föl. A nemes; Smrovy nővérek (Saombaiaely,) Techtl Camilla, gróf ezt azonnal el is rendelte. A letenyei fő-1 Unger Maryit, Bubb Lujza, — a legalább 15 szolgabíró ur asonban as ügynek ily módos való I áncus. — A hált lukulust lakomával kezdették lebonyolítását a hivatalos engedelmesség mag-! meg, a legkényesebb isl*«nek megfelelő étkek szegésének tekintette s ezt a jegyző terhére róván, j kel, mely óriási ■ menyi légben volt összehordva, felfüggesztésnek megokolásábán is ezt tüntette fői- — Jóízű társalgás füsterezte a lakomát; mis-legfőbb indító okul. — A körülményeket részié-, denkl talált megtelelő szórakozást, — jó zene tesen tárgysió, terjedelmes levélből ssooban ki-1 mellett A jó kedv hslártalanságát bizonyítja, téaik, hogy a letenyei lőssolgsbiró tulajdon-1 hogy as úrnőknek aem lehetett pihenni, hanem képpen mindig nagyon mag volt elégedve a azé- folytonos lánccal voltak elfoglalva, caiazigeli körjegyzővel és iránts táplált hsngulatá-| A legfö érden, bogy minden oly kifogá\'tala-tában csak akkor következeti be változás, mikor nul sikerült, a kedves háziasszonyoké : Nydrj a körjegyzőnek Szécsi-Szigeten élő és dominátni Kálmánné és Bubb Kdrolgné aroOíb. Jól esett látni, akaró személyes ellenségei a főszolgabírói tévesen hogy van még üaszetnrtáa, s hogy az aranyos és roeszakaratulag informálták.. Ezekkel at inlor- jókedv még nem hali ki esé*zen.
— Ilalál a f«gkáibaa Egy pufók arcú siró* csöppséget, egy élesen visitó kis pólyis babát adnak kézről kézre a durva ruhás rab-aaazonyok fönn a fogház egyik közőa nagytermében. Caücaögelik, himbálják karjaikon, etetik vigyázva, a kicsi árvát. Nyolc napos sincs még s már snyátlsn árvs, sz apját sem lógja ismerni tán soha, ki tudja, ho1, merre az apja ? Az eredendő bün szülöttje e pufók arcú csöppség. Nyolc
mációkkal nagyon behaióan és körülmenyesen foglalkozik a hozzánk érkezett levél, de mi a hivatalos eljárást respektálva, mindazokra ezúttal nemterjeszkedünk ki. A (elfüggesztő végzés ellen az illető körjegyző fölebbezéeael élt; tehát kötelességünk bevárni a felsőbb forumok döntését. Az ügyet azonban kötelestégszerü érdeklődéssel fogjuk kisérni s ennél logvs lélénkeg figyeljük a ftlebbezésnek minden mossanstát és véleményünk nyilvánítását a végső eredménytől tesszük függővé.
{- A „HaagArla" kerékpáréi* ipart-egyeeAlel közel kát évi fennállása alatt él\'nk jelét adta élatképeeaégéuek. A szürke
kormánypártra szavas. Un valaki házam előtt elmegy ée megtudom, hogy kormánypárti, agyon lövöm mint egy kutyát, még ka maga a király Is 1" — Ez február elsején történt, Ot nappal később pedig egy választói gyü éseu igy szónokolt: „Ha a király maga lépne fel képviselőnek, arra sem szavaznék reá 1* Ezenkívül még asaai ia vádolták, bogy Als>>-Leadvan a válaaatáa napján Konkolyt Sándor köo-égi bírónak 60 fonal ot adoti, hogy a néppártra szavazzon. Konkoiyi elfogadta a pénzt, de rögtön átadta a tősaolga\' bírónak, fata nem a aajátiábói kínálta eti as összeget. Mikor a biró azt- kérdezte hol vette az ötven forintokat, igy felelt: \'Hát Műik tudni néppárti körtet voltam.« — A törvényszék egy Rendbeli kiraíysériéa, becsületsértés és polgárt választói jog ellen elkövetett vétségben mondta ki böoöanek Fala Jánost, étért bárom heti fogházra és 10 lorint pénzbfkn1 eiésre ítélte. — Erdeke*, hogy a lelkes néppárti atyafi védőjéül Friedmann Bernát dr.-l a hírneves krimin* latát kérte fel.
— FelAIAneMack. A mull bélen esépen sikerüli pincér*bálon lelüllizettek: Lilike Lanci (Pécsi 9 frt. Bogenrieder Józsat, Tinági Lajos 6—5 frt. Reinics Lajos, özv. Hein Mihályné 3—8 frt. Koltay Ferenc 2 frt 50 kr. Kardos József, Vrancsics Antal, Bajor László ea Kapoasi Jenő Koorcer Frigyes, Krauaz Lipót Scbranc János (Keszthely) 2—2 frt. Forró Ferenc [Kis-Komarom Fehér P. 1.6a— 1,60, Érti Fülöp Jakab, Németh napoa éa milyen rendkívüli mult áll már ia mögötte I Ferenc, Krauaz Ignác, Kobaid látván Biau Ottó, — Mrazovicti Mina zala-ujváriilletöeégü hajadont | Kovács Lajoa, Tóth N. (Kia-Kamzaai Berger Uynla
két évi fogházra ítéltek el, lopás bünle\'te miatt Mult év augasztus havában kezdte meg bün\'eté-séL Magzatát már akkor ott hordta szive alatt.
d restes kerékpározók nemcsak "itEon ismeretesek Rejtegette tilkál, szótlan volt és napról-napra ma már; tömeges kirándulásaikkal kedves vendé bslványabb lett. A mult bét végen kissé rosszul gekké lenek mindenfelé a vidéken. Az egyesü- érezte magát és t. hó 10-én várslsn meglepetést etben ursikodó szép egyetértés viasi előbbre őket szerzett a durva ruhás rabaaszonyoknak : egész törekvéseiken és sikereik ebből {nyeriék a fiu gyermeket szüli. A szerencset en anya tépni. A sport híveit nem válsszija itt el semmi; egyszeriem zarhalta karjai közé kicsi magzatát, táraadalmi korlát, melynek kellemetlen nvttgelmert » szülés percében nyolc napi kínos szenvedés /annyira érezhető ami városunkban, sói jövő ottn pémeken hajnalban meghalt. A újszülött prnpramamkban még intenzivebb erővel ügyskez. egészséges és arabasszonyok szeretettel ápolják a aek ezt érvényesíteni, ha szélesebb alapon nem kicsi árvát de magában az egyesületben. Bisonnyal meg
lesz ennek is a hatása. Elénk eaiekezetünkben él a mull évi ssépan sikerüli virágkoráé ée ezzel kapcsolatos bankett Nem a rideg formaaág hidegaégének jegyébea születeti ez az élvezetes kis Mély, csupa érez e magát mindenki,
— MIrAiysértd néppárti. A néppárt fejetlen vad toporzékoláaa varmegyékben sárral mocskolta be önmagát. Meghurcolták a tajtékzó BZenvedéiy piszkában a papi talán, az Isieu szolgájának azép aélióaágat, de az áldo<atok kedély volt, fesztelenül1 sorában olt áll néhány egysserü fő dmives is, mint valami kellemes, | kiket a választási harcok viaazalelazö, ooauiany
holdon családi tűzhely édes melegénél. A csulá- duhajkodásában eszköznek használtak lel erő-diaa béke éa szeretet tisztasága fehér, enyhe színi kölcsönzött ennek sz esiélynek s a lelkes fiatalság, élén Deák Péter elnökkel, maga örült legjobban, bogy nemea törekvésük Uyen ered-ménynyei járt A jövőben szerepe jul ennek as egyesületnek városunk társadalmi életében is. — A \'Hungáriát kerékpározó sport egyesület pénteken este s .Polgári Egyle < Olvasótermében élénk érdeklődés melletti lartotta meg rendes évi
szakoakodásaikkal. Egéaz sereg papot iiélt el már eddig a tőrvényezék, éa a néppárti kolom. posok tehetetlen eszköaei is bnaan gondolnak viasza a börtönük eallájából a vilaaztáai skandalumokra és aikozták azokat, kik igy visaza-éliek tehetetlenségükkel. Sőt kisül lasaanként aa k a mi különben nem voltaanak idején «em titok hogy az erkölcsi néppárt egy caöppei sem áll a vesztegeiéa leréa hátrább aa altala annyim
11—1 Irt. Simon. N. Szenekovits Károly, Moger Károly, Segesdy István, Darvas Ltpot, Pichler István, Singer Sándor, Tóth Lojo«. Kalovics Lászlóné. ifj. Kér. N. (Szigetvár) 60-60 kr. Mihályi litván 3 fortot
— Ab iallaeaaa ellea. Az Eeti-Ujsag a következőket írja az influenzáról é* ennek gyó* gyiiásáról: A ki uiotanában náthás vagy zokog, levert, fáradt, a leje taj, nincsen étvágya, ro*a-azul emészt, egészen. íricaiay láza van, az biztosra veheti, bogy rátalált az infiuensa. Neh<-u-ba tévea lehet ea a hit, de mégia jé, ha as ember ugy lesz, mintha igazán influenzája volna. Ea as elővigyásai m g sohasem ártott. Azonnal hivassunk orvost éa ne várjunk két-három napig, a míg az influenza elharapózott éa mibely ére*» zük, hogy bajnok van, rögtön feküdjünk ágyba. Mii ke I egyébkém lennünk aa iniluenxa ellen, elmondják a kövei kezö sorok :
Két-három napig ágyban fekvés; barátnál kétóránként langyos borogatás; fejfájásnál hideg borogatás a tejre; a táplálék: tej, langyoa jö leves, tojás, kakaó éa basoalö eledel, limonádé atb. Nagy gyöngesegnél egy pohárka jó bor. Háromazor napiában egy gramm azalipirin (oaiyáoan), melyet agy pobár citromlével aev»rt bárstavirágteával öblrunk le. A msgbeUgadaa slsö napjáiól kezdve asigornan be kell aat tar* tani, akkor néhány nap múlva meggyógyulnak éa csaknem minden esetben aegnkedályosznk, hogy a betegség ves<adelae*«é galiek. Ebbes járul még as, hogy aa as eljárás nagyon egy-
iza rendes utó-
közgyűlését Deák Péter elnök elnök ei« alatt, lenézett pártoknál, kiket ilyen cselekedettel As alapszabályok módosítása után tíotenftld vádol- Vesztegetlek erőszakoskodtak, lelhaaznál-
Laioa titkár felolvaata az egyeaület műit évi tak az egyház hatalmát éa hol az 1< gy-\'iwnek : .. . — , , „ ■űkődéséröl szóló jelentést, melyet a közgyűlés I bi\'onyult, o>t biaony a legerősebb er vei álluk1"6\' ""fü!
lelkesen megéljenaett - A Vitások tudomá- elö d kínáltak at udvihaeg mellé - pénzt ia. Sfe^ Ué"0JL JKLTÍE *\' 1 sal vétel sután megejiefeti u uj válaazUa a i Miben á.| bát a néppárt erkölcs. ers,a ? Elválik írtlkel »» ágybtM, meg kéi-három napig maradjon következő eredménynyel: elnök :l Dóik Péter,\'a jövő válasziftson; hisszük hogy esi a mostani, M ember " "obábin * l"*Mn\'lMM0 ,,ok-helyeitesjünök: Q&rtntr Károly, a elnök: lrmltr j aötét foltot letörli múltjáról vármegyénk jósa József, titkkr: Roten/eld Lajoa, b. titkár: Hock> nabb k esze. Elég volt ebből .. hálnorzóugató, Fluss Soma, pénztáros: Klein/dd lgnácr, igazgató: | kellemetlen ízből.— A választások sa varos Tivoli János, meneiintéző: Janda Károly, b. j hűhójának iámét egy kis részletével foglakozott menetinlézC : Szontiautr Péter, Hzertáros: Sivd j a napokban » budapssti büntető törvényszék. Lajoa. — ViUuztmányi tagok: Beivbenfeid Gyu- Ennek a vad koncertnek euyik szóló szereplőjét
állították a bíróság elé. Jeliem/Ő epizódja ez, .__ _,, ... .. . __. .,
az aUi-lendvai választásnak, a mely már több ff\'*™ ■•«bánUk lürpl-etenaégttkai, \' — \' - - I visszakapták a betegséget. A ki amúgy is
jék el
láné, Fischel Lajos, Fekete József, dr. Bröd Tivadar, Samuely Pál éa Mair Jósset. A közgyűlés sz elnök lelkes éltelésével ért véget
— A lelet teasplaaa Javára Baistes Gasziáv, s nagynevű publicista még 1891-ben jótékoayeélu felolvasást tartóit Nagy-Kanit-án, aalynek 78 frt 61 krayi tiszta jövedelmét egyik helybeli takarékpénztárnál helyezték el a ma már a kamatokkal 108 (rtra mcaporodoti ez as nsppal ezelöit
ily réstlettel dic-iekedhetik.. Martovukg Endre népparti képviselő a>lg fordalt egyei a képviselőházban, már ia el kellett neki esi a helyet hagynia, mert a választási megsemmisítették. Uj váiasstást rendeltek el ée ebben játszotta szerepéi Fata János földmives a kerület egyik vezerembere. A lelkes néppárti atyafi két rendbeli királgiértétul, becsületsértéssel, ea a polgári
hoasá a szabad levegőhöz. Ne ieleltae hogy aki egyezer kilábolt aa Influ-uenzáhól, at koránaincs megvédve ellene, aöt I éppen aa lulluenzába gyakori a visszaesés, különösen ha nem gyógyultunk ki belőle teljesen, Türelmetlen betegek, a aik alig várják, kogy I ismét rendes munkájukat iotytathaasák, már
mert
A ki amúgy is betegéé, vagy ainoa egáazen rendben a tüdeje, az különösen vigyázzon magára.
— Ogvállaaáa A jé .nevű Windt ée O/fenbtek szabó-cégből a napokban Windt János kilépett. As üsletett a volt cég igen derék fiatalabb tagja Űffinbeck Károly egyedül togja vezetni. Olvasóink figyelmébe ajánljuk
összeg. Pár nappal eselöit Hertdendy Béla ... „_________,
ügyvéd felhívta Btkuct Gusztáv figyelmét ezen I válaaziói *|og ellen elkövetőit vétséggel volt vá-1 lapunkmai számának hirdetési rovatában magjelent összeg lelrtu rendelkezési jogára, ki valaazábaa dolva. A furfangos kortes eleinte részegséggel |arre vonatkozó nyilatkozatot
beleegyezett, bogy az összeg a fel»őtemplom védekezett, később taktikái változtaiou ás azt sjraépitési költségéhez csaidliassék. ; vallotta, hogy egy Király Jöaael nevü emberre
— Aa txlex Magjr-Maataaáa. A nagy- vonatkoztak aéitő azavst. Ezt a jól Ismert aab-kanitsai városi adóhivatalánál lolyó évi lebruár lonazerü védekezést nem hitték el. fata a Mar-kö 16<ig alkalmi adó tejében 680 léi 27021 Irt sovssky-párt dobri-i tanyáján, Vadáu Ferenci 91 krajcárt fizetett be; a mult év ugyauezen | házááái, dühösen esidta a kormánypártot ea azaksbaa 464 léi 34801 frt 87 krt fiaa>| többek költ a követkeaő aaókal ia kiazalaaatolU tett bt. ja azaján : .Mind hitvány gasamber, a ki a
—\' Igy sssglay eaher lértésele. Szegény volt. A szerencsétlenné* üldözte. Rét éhsaő gyermekének éa betegen fekvő feleségének nem Indta megkeresni a mindennapi kenyeret, nem annyit, bogy aa ékaaö család ne fásaék. Nynaaorgoti nap-nap után a vérsö uivvel keltett látaia, kogy gyersaakei hogy rogynak öeaia aa éhségtől, a hidektői. Végre as latén megköoyó-
Nigy-Ktnízsa, vasárnap
Zala 15. ssám (S. lap)
rült rsjtt, meghalgatta at irtai lm gyermekek gyák hatá«a t alkalmazhatótága iránt, t többtég imáját. >A szegény munkásnak egy könyörülő bitonyárs adói maradna a leletettél, egyszerűen ttiv munkát adott t a »serenesétien ember, kilátón okból, mert azok alkalmazását még mlnpig o«ak nyomort Ismert, meg volt elégedve aotsá- divatos kapkodásnak tartván, a műtrágyákat vaW-As Újságírók sorsjátikáuak utolsó htfiáaa még ctk trra tem érdemesítette, hogy ttokkal előtti napján valami benső sugallatnak engedve, Kísérletet teve, hatásukról személyesen szerzett majdnem Öntudatlanul lépett be Gaedioke A. volna meggyőződést. iEléj{gé sajnos,«hogy ez sa tőetáruiité Kosmh Lajns-utoa 15, »iám alatt állítás minden kétséget kizáróan való igazság, levő üzletébe és első keresetéből egy ujságiró Cikkíró az elmúlt gatdtsogi é« alatt tton 1 sorsjegyet vett magának. Elrejtette a sorsjegyei, szerencsés helyzetben volt, bogy az ország kti-1 hogy htábavslé reményeket ne keltaen csaladja | lonbdző vidékeit brútazgatva, löltlesurainkal eav tagjaiban. Másnap vatárntp levén, munkába\' meeterét Inlyiáihttoii gazdasági kérdésekben, nem ment, hanem otthon -maradt. Ki írja le flrö- Egy ily eszmecsere alkalmával szóba került a mét, midőn az újságot ketébe véve, látta, hogy műtrágyázásnak sokai vitatott kérdése is és a löayeremésyi aa ö s >r»j-gye nyerte meg. Mint szinte szégyenletes bevallani, oly tájékozatlanság, ssegéay ember feküdt le a mint jómódú ember annyira ferde felfogás hangzón el földesuraink ébredt tel. Most már elmondta családjának isi ajkáról, hogy felette szükségesnek mutatkozik a az esetet a elképzelhetni azt az örömöt, mely műtrágyázásra vonatkozó egynémely tudnivalót azutia e boldog családi kórben uralkodott A nem annyira a szorosabb értelemban vett szak\' szerencsés ember meg aznap felvette a pénzt. {lapokban, hanem lökep társadalmi irányú lapok*
„ . ,. ; ban izellöztelni azon véleményből kiindulva. \\neVL*u nfn ,el\',mert hogy a gazda^gi \'zaklspok kő/leményei több-prób«t szernek, me y hajkihullás, fjlkorps.ko. ^ g \' ábftn 9lbaogtóttó gyanánt marad-patzodát ellen a legsikeresebben használható. \' Jj \'
Az Aaticalvus a hajat puhitjt, a fejbőrt Haztitia, j, &,|jHnllk t„Bác*nl a következők : a a baj mindennemű bántalmait eltávolítja. Ne tekjnl|lUk ,, mülragyál 0|y tápanyag-
ffir^"® .,„»*, ».iv a. unmr.rt .eijM:n
nélkűlothetővé teszi; mert lm valaki aa i<tálk>-
keknek is kitűnően ajáiilhatd. üvegenként 2| koronáért küld a föszélküldesi raktár Kunitz Ödön gyégytsertárs Balassá-Gyarmaton, de ksphaló minden mán gyógyszertárban it.
Anyakönyvi hírek.
■alt kell káitaii«gkM«Hk t
Varga Gyata takatoa aazld - Buták Boxállávtl, TóU Iatvin calkóa — Barbét Eraaibalttl.
A atnll két keletijei
Sttnkó Ietfáa rk. SS ivoa ktioavid — (iallaenaiibaa)!
Imrdi Faraao rk. 41 ivea vandiglGa.
Tirbnra Katalla rk. t hóaapoa culid liaya.
Vtaatl Ferenc rk. 2 hlapoe aapaa. lityi.
őtrta BraaiM tar. flaabort OySrgjaá rk. M éra
ttMahta.
Uaaianbaaa Ma tar. 14 hónapot, fararoa Sa. Horváth Mária rk. 8 ivet, ■aabóaagid. lányt. Hurkát Anna Ur Wemer Ftraacai rk. 79 évaa napsa. Páka Gábor rk. 28 4vaa koala. Ttchl lllkliSi rk. S hóoapoa, aapaaáaux Ba. lokaU Bábért rk. 7 napol, áll. ftlvigyiaó Sa. 8opottackka Tódor rk, 2 hóoapoa, levtleaO fia. Katik Katalia rk. US óvat koldaa. Tóth áaaa Sav. Simon Jáaoaaá rk. 74 ór naaU-tr atjt
Kóhn Öilün tar. 49 (voa henahadS. Németh látván rk. S hóaapoa, napea. fia. Dvorxtik Flórián rk. 60 ivet koldaa. Hiti György rk. 2 hónapos, fijldmivot fia. Ftntir 5 alítani rk. S4 Haa eaalU. Xriaitica Maaika rk, ÍS ára Horyitb Jóaaaf rk. 3 hóaapoa, fStdmWaa fit. Salia Márit rk. S tápot, aapaa. Itályt
ayogal.
|trágyái teljesen kiküsyöliö i éa mindig ctak műtrágyákat vétáriil, at rövid idő alatt becaukhotja kapuját és hátat fordíthat portájánál. Soba sem saabad szem elöl téveszteni tat, hogy az ialálló-I trigyt leljen trágya, a műtrágya pedig egyoldtlu;
— de épen eten egyoldalúságánál lógva tlkalmaa arra, hogv tt iitálléirágya hatását kiegéstitae, lokoaxa. A műtrágyáknak lulajdoDképeni rendeU
I tetéae tehát az, bogy hs istállótrágya esetleges ! hiányait pótolja, a igy a két trágyanem együttei alkaltnazása oly eredményt produkáljon. A ki ti»ztábsn van a műtrágyának most vá>.oll asfcre-p»vel, s a ki ilyen értelemben vásárolt műtrágyákat, at bizonyára soh sem fogja elmulasztani ja* alkalmat, hogy időközönként kellő figyelemre ne méltatná a műtrágyákat. Nem ritkán hallani azt a különös kerdéet is, bogy földein tarmö-| ereje megapadt, minő műtrágyát vásároljak. Ember legyen a talpán, a ki erre kérdésre határozott feleittat td. A trágya megválasztását illetőleg ne in\'éuen tehái senki ily kérdéteket s\'skemberekhez, htnem intézze talajából, lgenia kérdezte meg talajától hogy mire van szükaége, ez adja meg legbiztosabb válatzt. A megkérdezés kísérletek végrehajtásában nyilvánuljon, * ennek eredménye lesz a döntő válasa. A ki kísérletezés nélkül megy bele h műtrágyák vásárfaaália, a< j
— előre is megjósolhatjuk — többé nem ig»n
he-
1899. február hó 19 én.
teknek minősíti, ősi szokás én hagyomány tterint vigsu tovább vizezik hornkai, miért ia évaioaságból mintákat vettünk a még St nem veit borokból ét t<ea mintákat a vegykiséreti állomásra küldőt\'ük vegyélemzés végen.
A vegyelemzés kiderítette, hogy a nagyszámban küldött minták kö/ül egyetlen egy bizonyult csupán .gyanút\' bornak, mig a többi tála-mennyi a törvényes követelményeknek meg nem /*-leié, ii fogásotandimje it forgalomba nem hozhoiÓHak bizonyult.
Ezen szakértői kijelentés folytén GtUtmmn Izidor, oégüok beltagja, azonnal nemélytate jelentkezett a a«la-»<eni-grótbi lőszolgabirónál és a tapasztaltakról formális feljelenttel lém, a hivatalos vizsgálatnak a borttrmalSk elltn lemét megindítását kérte.
Ugyanezen alkalommal cégünk följelents beltagja a tőa<olg<biró ur előtt határozottan kijelentette, miszerint a történtek után most mára kiilirmMktöl dívett ét a pincénkben elhelyezett borok valódtaágáert atm tillalkat garanciát.
Eten általunk illetékes helyen eszközölt feljelentés folytán a löszolgabiró ur a ottfordi i pincénkből vett mintát és a vizsgálatot a sala. taent-lászlói begyen megindiiotta, mig a vizsgálatnak az eladó kistermelők ellen leendő íoganalositása céljából t nagykanizsai ét psesai azolgabir&ságokai kereste meg, minthogy etek területén, nevezetesen a kanizsai járásban geltei, s paotai\' járás területén nsgy-radsi-kilimáni és vaafurkől kistermelőktói is vásároltuk borokat
Egéazen más tainbea tűnik tehát fel a .Zala* aérelmet közleménye, a mint tudva vas, hogy a hivatalos vizsgálatot kisáríleg a tu /é/*ltnthi»kr$ indították meg.
Ezt kívántuk tökéletesen korrekt eljárásnak igazolására nyilvánosságra hozni.
Kell Szombathelyen 1899 (sbruár l.Véa.
Outtmann D. L
NY1LTTÉR. Báli selyem 45 krtól
A
IRODALOM.
Ing műtrágyát hatinalni; ellenkeziileg, egy I lyesea végrehajtóit kiaérietek eredményt csak 114 frt St krtg aitonákint rtlamlnt fakata, hhit ia atiiat 1 bu<ditiiul f»g a/olgt.ni még inkibb arra, bogy a 14*»
.. . ,___r." " ... I > u7*> * , ltadlrttotmbb atTát. tála a alatáalba n Pttrát-fK/aa
műtrágyák betztrzéaére u áldottunk néhány ukaak potubár a Ttnttta... nUaiti ááti»r«ál-[ garatt. Evek óta szerzett tapaaaialataim vezettek I ttra. — altltáal paétg >naíartaieral kiWtMá. i azon* meggyőződésre, hogy műtrágyák alkalmazása nélkül ma már egy gazda sem exiaiálhai.
Fődolog azonban, hogy az ki műtrágyát I használ, imnerje ia t«l; ismerje ama szabályo-j kat, melyek at el hintés módjárt, ideiére, menyi* bégére vonatkoznak, a mely \'ismeretekről majd egyik legköselebbi sz ámban adunk részletesebb adatokat.
HERXEBZM G. sslysagyini
(aa. 4a Ur. adrarl aaillitó) llHiMia. (4 Magyar ImMa SvAJoba hátaira Urilybilyeg ragaaataadó
A közönség köréből.
Kyllstkssal.
- Ban lakaUk Jliaéeealkkl aartéata-i|lnllltaktlt I Btati gaadalkudiaaak tgyik tgaa ftatot, ■ Hniifatut idfibtn talán a lagJDftdtlatrfbb ága t artlalaytlti HtMa aaoabaa t ntgyrárotok kta-atkalgba folytonottn bkoaodik, a ttrtátttiyéaUt Urát It kaad aj Irány liteafilal kezdi aenaattaan randát Uaata-rárbtn, riaalai kaaataaiabaa aS angol kaltaraariiatka aladk itarjadtabbau ttayiaataal Etek a aartiáek óriia{ Batporaaágukkal (ánata IS—90 aulaoot nevelnek fel) a roppant gyan mitdiaSkkal. halyakaatlia aaltatt kittaart* hboauaorta nagyobb htaanot htjtanak a magyar aarttaak-tát. Kit t halya kanttal 4a tanytaatiai módot taotbaa mindaddig aam Igaa aaJátOUta el a magyar gaada, mert I közlemény arra indít aaa volt hona: Moat aaoabaa — miként irtalltik —1 J
Kovácty Bála ■ kir a kaaaat gaadaaigt taalatiaat igaatt-WJa agy 10 lm terjedő munkát Irt,mely nott van sajtó alatt a mely a ktlAlál atrUaekaek Xtgytroratagoa aató tatyivt4a4nl a at tiélg a tárta tiirt efilaiWIlkkÉ Igen behatóaa foglalkoaika Igy ailkUtakttatlea kialkötyi ■iadta aarti itaaylarttttk klltafieta ptdlk taokaik, kik aagtl ieriátittayátatiaávt,) hglalkotaak Tt|y (ogltlkoaal termalöktöl éveüte váaárolai atokoll boroknak ataadikotaek ára 3 trt MagrimdtlkiU aaaratrtl vagy .„ .u . -„. „,.„ _.,114W .J . L.i„„,nu Vitit á. kdnytkirttktJátábti. Kutát. cttküg réttel szüret után vettük át éa helyeztük
el t etátordi határban levő pincénkben, mig a vásárolt mennyiség tiiinyomd részinek átvételét ajév utáni időre halataioitnk.
Időkötben értinüttűnk, hogy a kitbortermtlők, ntm tórödvt a mübortörvéey világos rendelket
Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy az eddig fennállott *
KÁROLY i
A .Zala" lekr. hó tán megjelent azámában|M wi ^„y^ cxégbö| |>rMmaa Qyánaa borok" cim alait megjeleni valétlan | K4r#ly ur kilépett , az "Üzletet törvény.
székilég bejegyzett, saját nevem alatt PÉCSETT tovább vezetem.
valótlan
bennünket, bogy cégünk reputációjának megóvása szempontjából t valódi tényállást a következőképpen hónuk nyil-vánottágrt: ^
A zalai helységekben
közvetlenül kiabortér-
Közgazdaság.
Jé taaáessk a gazdáknak,
Ha a magyar gazdikhoz azt a kérdési in-jsésével, mely borotk viuel való saaporitáU-tétsők, hogy misö véleményt táplálnak s mütrá-! tiltjt ét át ily módon kezelt borokat mttlsrsége
Ennélfogva figyelmeztetem tisztelt vevőimet, hogy csakis oly. fizetésék ismertetnek él jogérvényesnek, melyek alanti címemre esznek küldve. *
Tisztelettel "!,.•
GÜNSBERGER MÓR
S4 ba tárgyári raktára
Pta.
Urály-itttt k FéWr-tnrtá
t
Nagy-Kanisaa vasárnap
Zala 15. titám (ö. lap.)
1899. február Ló 19 én
Ijilatkoi&t
Tisztelettel értesítem a n. é. kiküneéget, hogy a helyben fennálló
Windt ós Ofenbeck
izabócjégből Windt János nr f. hó 16-én kilépeti éi aí túletet eaeutal saját nevem alatt fogom folytatni, ^
Figyelmegietem tisztelt vevőimet és Üzletfeleimet, ho|ty erentnl csakis olyan fizetéseket ismerek el jogirrényeseknek, melyeket kizárólag én nyagUsok és etak olyan megrendeléseket ismerek el kötelezőnek, melyet magam etzktfslök Egyben értesítem, hogy Üzletem továhb is rifMielyeu marad (Babocbai-liá», Sugár nt)% a>t a tavaszi és nyári sxezoura választékosan legújabb divatn kelmékkel dtuan elláttam.
Megrendülőimet ezentúl ia a legnagyobb pontosságnál éa otceóu fogom kiszo gálni. Nagy-Kanttsa, 1890. felír. 18-án.
Tisztelettel
(t Ofenbeck Károly.
Hy ilatkos&t.
Többrendbeli olyan etet jutott tudomásomra, bogy velem semmi néven levetendő öeaiekötteiéabcn nem átló kereskedők gaz-daaági- és egyéb magfeleket, küliinöaea rép ^magvakat mint Mautbuer-féle magvakat hoznak forgalomba.
E miatt kötelességemnek tartom, rgyriut a gazdakfaüntig tájékozásául, máirénzt a magizilkségléliliet nálam becúsúrlA kereskedők érdekeinek megvédéséül kijelenteni, hogy a vidéki wnételad6knál csak iizmi gazdasági és kerti magvak tekiulbeliik raliban ezéijemtül szirmotoknak, melyek vagy
ax én ólomzúravimal,
vagy egy Alii
medvét jelképező
törvényszék íltg bejegyzett vAdjoxjdtnmel, vagy mindkettővel cl átott zacskókban vagy zsákokban vinuak.
UAÜTHNER ÖDÖN
c«. is kir. aévart ezállltá magnagykersskedés <0-1 - Bndapaat, VI , Aodráaay-st 3Z
J

cz. német nyelvű legelőkelőbb folyó irat 1899. évfolyamát a kedvelt elbeszélő : Gnugliofer I<• .,Das Sch weigen im Walde" cz. legújabb érdekfeszítő regénye nyitja meg.
Megrendelhető : Fisohel FUlöp kőnyv-kereakedéaeben, Nagy-Kanizsán és pedig heti kiadasban, iiegyedéveukint Irt, 1.20 havi 30 kros Hitelekben (14 (fizet) és kétheti 15 kros Ifizetekben (28 füzet egy évfolyam.
üiUtriijuia kiriittri tóMtro lllfclik. *m
80. szám. 1899.
11=1
KI AKAR
EGY ÉVES ÖNKÉNTES
LENNI?
Uimluion irj»k, kik ta olBirt iskoliik.it nam vúgaz | lék, ulük&taiiltwffflkni il foglaikoxnsakr& való tekintő nélkül magaaerailieük » agyévoa kakralrit ji Jogot. Aki már aor alatt állott, elkisutl; szitleti!si 1 év kóxlcndi). Prof r.iamot ingyon ét bérmuutw kllld
LICHTBLAU ALBERT
a kataaa tatáiét aevelSje DEBRECZENBEN
\'Felügyelő: MAYER ADOLF1\'
cs. éa kir. ttraagy. KURZUS KEZDŐDIK MARCZIUS 12-.«-
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldőn végrehajtó az 1881. évi LX. ! I. c. 102. {j a értelmében ezennel közhírré teszi, bogy a letenyei kir. járásbíróság V. 4 2 1899. számuvégzéae által Dr. Csempész Kálmán ügyvéd ] letenyei lakos végrehajtató javára Tamás Sándor borsfai lakos ellen 909 frt tőke, ennek|1898 év október bó 19 napjatói számítandó ö|g kamatai és eddig összesen 42 frt 06 kr. perköltség követelés és 1 frt 28 kr. árv. kitűzési költség erejéig elfedett kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 330 írtra becsült legyver, férfi öltöny és sertésekből álld ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a V 4.3.1899 -*. kiküldetést rendelő végzés lolylán a helyszínen vagyis Borsián v«vrehajlási szenvedett akásánál le* endő eszközlésére
1899. évi lebruAr hé 33 lk uapJA-
uak d e. IO érAJ* határidőül kiltlzelik s ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy uz érintett ingóságok ezen árverésen aa 1881. évi LX. t. c. 1\' 7. §-a ertelmében a legtöbbet igerönek becsáron alul is eladatni fognuk.
Az elárverezendő ingósúgok vételára az 19*1. évi LX. t. c. 108. 8-ban megállapított feltélelek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Letenyén, 1899. évi lebr. hó 6. napján.
SCHM1DT JÁNOS kir. bir. végrehajtó.
43 — >4
gyümölcs- utifasor éa díszfák, legjobb fajok, szép erős törzsek. Készlet sok szer példányban. Disz bokrok. Olcsó árak. Kérjen árjegyzéket.
Meyne János,
fal»k«la-tatajS»M» \' Nnprca ——■
Laptulajdonos éa kiadó:
r I * € H K I. f f I. fl I*.
48—1
o
X 0 K 0 o o o
40/1899. H.atn.
ArVerési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló az 1881. évi LX. Il L-cz. 102. S-a alapján ezennel közhírré teszi, bogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1898. | evi V. Ili. 6641. 666.1. 672.1. és 825.3. azámu I végzései következtében Dr.Kreisler Józsel, Scher- | mann Józsel, Schertz Zsigmond és fia, Haha Pál I végrebajtatóli javára Saller Ital ellen 796 Irt, j 219 Irt.893 Irt 56 kr. éa 480.10 fr jár. erejéig I ottan aloei-1 tol \'"biztosítási és kielégítési végrehajtás uijáii\' le\' és felül foglalt 329 frt. 60 krra. becsült szol ubuto-.| rok, deszkák, padlók és az építeszeihez tartozó egyéb eszközökből álló ingóságok nyilvános ár- V vereseu eladatnak. V
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás-1A ráeág 1898 Y. III. őfytJ számú végzése folytán Z •Nagy-Kanizsán a helyszínen leendő eszközlesére 9 ; • lMH> évi február hé 3S oa|.JA- \'
aak déielfltll M órája ■határidőül kifüzelik^ts ahhoz a venni azaudéko- B tói. oly idegjegyjéssel hívatnak meg, hogy az V érintett ingóságok az 1881, évi LX t.c. 10T. és V 108..g-a értelmében készpénzfizetés mellett, a leg-19 lóbbetígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.[Ék Kelt Nagy Kanizsán, 1899. evi lebrúár hó 10, Z napján. • • »
MAXIMOVITS GYÖRGY, 9
kit. birtogt végrakajtd___19
}
A 4 4 4 4

Richter-féle Horgony-Pain-Expéller
Linimentum Capsioi oompos.
Kaal húsevés háskuar allaotállt u kit mefpiúbáláaának, mert mar tőkh miat 30 év óla makiakatt. fájdalomcsillapító kedlralMakéat alkalmazta tik köazvllayeél, oaaznal. ta|enMatáaaál éa ■igkiináatl éa u orroaok által badónaótéaekra ia mindig gyakrabban randi-ltetik. A TalMi Horgony-i\'ain-Ezpellcir, gyakorta Horgoov- Iinimeot elneveaéa alatt, aam titkot aaar, hanam igazi atpazeri kéztuar, melynek egy náztartáaben aam kattan* hiányolni. <0 kr., 70 kr. éa 1 fel UTagaokénti árban majdnem minden .gyógyszertárban kiailetben van; ((raktár: TMk József gvógyaiaréuaál Budapesten. Bevásárlás alkalmával Igán óvatosak legyflnk, unt több kiwnbértókt utánzat van forgalomban. KI aam akar aiagkái aaaSal, aa minden agyas ttvogot „Horgony" vódjagy éa Kiobtar otógjegyiós nélkül miat MM VálMK ntaattaa vlűsa.
Riohter P. Ad. és társa, oaáax. éa kir. adrari aaátlitók, RudoIsUkdt (ThflHnghO.\'\'
KLTTHLA
szépítésére ós finomítására
a bőr ápolásáraf
PucTers
l4|tUkel<kb SIMaékl, bél éa Itraalgé rtlUEK. — FaMr, ráaaaaaia. éa aárga —
Egy
1 forint 30 krajcár.
Utánvéttel vagy as összeg előleges beküldése pután küldetik.
vegyileg, aaalyaá)1 éa ajánlva Dr Fakl J. J. Ca. Kir. taaár által BéMkwa, Kllaaacr< levelek a legjobb körökből minden dobozhoz ■ellékelve - vannak. 6
TAUSSIG GOTTLIEB
kir aétarl MlltHenafpaa éa lllataaer-gyár Báeabaa. Várak tár: uá<H, 1. Woliaeila S.
Haphaló a legfékb lllstser- geyégyserkerkeea*
áétbea és gyégfsiertárksa. N.-láaaliaái: Alt és
Béhaa, Keleti JI Slér éa Krelmer flyals eé*«k»él.
I
X f
i

Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 16. (iám. (7. lap)
1899. február bó lf-4o
Fonton ugy as import, mint aa ezporteureknek
Blum Adolf Is Társa
szállítók. Fiume Hamburg, Bécs, Budapenl, TfUchtn a\\É, Auieha.
Ajánljak saját téres. Fiumei bellold raktáraikai olcsó díjtételekhez bármiféle árak beraktiro-sáséra
Aa egyedüli szállítócég Firoé« ben, amely saját raktárok lölött rendelkezik. Elvámolások, behajózások gózósre éa vitorlásra a megbízhatóbban eszközöltetnek.
Nemzetközi szállítmányok megbatározott díjtételekhez
Fe világoeitas poatalordnltával adaik:
Blum Adolf és Popper
•sál ti lók rinasr
(0-10
m
hXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM
5 HIRDETMÉNY. |
X Szent-Balázs kanizsai országút mentén X £ Füzvölgyi határban S
» egy lakóház jj
X mely áll 4 szobából takarók-tűzhely es konyha J j| éléskamra igen alkalmas korcsmának nagyon jj X olcsó árért bérbe adatik. H
* Bővebbet: Grünfeld Jakab j|
*58-8 Bucsu-Szent László. 8
XXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxx
000000000000oooooooooooot
o (p, jjjiju, u _ M btaikl dia léttHuMd-X [|H«ii|l||l katéeéglM a(fvt»|álva.
: (Bizonyítvány kelt Bécsben, 1887. jnl. 3-án)
^Jíaádmt ja
Homoki asőlőiftlapiiaknak igoi lutu
legjobb és legolcaóbb Fogtiszt I tó-szer
A száj kiöblítése csupán (og vagy szájvízzel nem elégséges Q a fognak tisztítására. Ebhez felette szükséges valamiféle fag- X
UtsIIUtier baaználata.
MlsdealU kaphalé.
0
_ --------.— — o
oooooooooc 00 oooooooooooooo
r
H.
a *
9
FIGYELEM! J
NAGY-KANIZSÁN ELŐSZÖR A rOLGAKI ECIYLET ládTTKM£B£J|
Excelsior Kinematograf
ÉLO FÉNYKÉPEK.
k spanyol bU a viadal ok MADRIDBAN
. 12 KÉPBEN. Szombaton, lebtiár^S-án, vaaárnap 19-én éa bélfón 80-án rvneUctviUt nagy előadások. Pénztárnyltás 7 órakor, kezdete fél 8 órakor. Jegyek előre válthatók a pénztárnál délután 8—5 óra közt. Vasárnap délután 3 órakor nagy családi előadás.
FéaatAray ItAa Ml t árakar
ELYABAK : Páholy 2 írt, Zártszák 50 kr. Ülőhely 30 kr. földszinti ülőhely 25 kr. karzat 20 kr.
\' KEDDEN I J ltOOI „\'H Sxires látogatásért etedet
Az igazgatóság.
H
FIGYEL EMI
A czég 17 év óta áll fenn \'T*
•Hsrjsét a Un, a assisim as a(r ssk hm ás alaa wwtit sakkt gaiál WiiiMialt, Borait, £bk-, >11 iaaé| CMMst, Bakaviu, SMtaaaaáf áké- Is VsM-Aaaatrta. nlaaisi 8mrMa, Balfária, Sialali te Rksataatfc Haén, U itt—laj* antul 600,000 M.; nlisis áUsaána S aillU. a a«( tnattst «00—
6000 raésUhuk kall ainhaáajifcal A náalfaái htih tavasai
ZHIímÍm » " homoki szőlőtelepitöknek kincses
UAyn salrt, BMt alal taéva vaa, a taaokUlajMt Hkasn te a hawkWIba tffM «,sWa ma, Ui iái lalajfcaa, laHkla • ItpM Is aa(st fíkrtail alndl( Msisatbas mi at( ia fcttMft, akt as, mttj
ma iasafiimkalása n*7 tatslgsas UiMWI fad.£m tlitasMt til, á IJkadii f»Jok ktUtfalt lanskl Sálé anlkiilnÉáal Utama MisSS válik. Uzr taagasSaik*. nkalat tava* aaaMik ■sgrsaétlkaMk Mrta. alna. nii, lisl kuwik ktlaila Saiaiab Mnsan, aaaan, tsnaaya. Mzs dió te spezMl ás T-S—S—4 ina, gaadaf tjilurí apBil 1, l|sa mér danbjt ások írluÉf aarisá IS krtll 10 Mg. á 4—S Ima Ifm kanala mrttk drb> 4S-40 kr. N«crb»af »MslaH aa ánk kSWa aa(iB>fa4ás ümái M|islk rntirt gjksBa^sIHI táUatafti* fel/Ua l-S S 4 é*aa sajkása dák •ift ina HU la hpaSt, 11(11 asriat S—6-7—10—IS ksárl, Mfjrsk 1 pttirasMkaM kfra BUat aaarkaat Mustjaikba itnlal|i> Wytta ftaö alslil|( eanuUk nlaail fa biraüy nfeabta ia artm^a a fcaUrt ■Iplt. i (aaésf criUrartl riliiait\' 10SM ast aSaá SS taUI IS Mt rnjtt MgM »ll teli 4—IS—tiV, mhiIiiIi;
M^áMi^mM.
Tetaék áijegysékel kénül! \'
s at
a
Huszonhatodik évfolyam. 16. szám.
IbirkMttNf ■ Ytwákés Ipllatflaakal rtldp k»ajr>->ii*i>IiI>ii.
t mrkMlM Makaói lakai aapaa-ktat i i, 4-4 Iri kftat
14a iaia***44 a lap esellaaN r—mtit •aaailaM aiaae* ktaiamai
Eladdatvet»l TÉliiakkaépllit ÍVkAW tUh lka;?-
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkínt kétszer: vatároap t csütörtökön.
iLóntiram thi l|M lm II kórosa (4 ín — kr rilfVra I korona (S Irt - kr lufiéin I koraaa ll ht 40 kr
HjillUr patítaorm 10 ktsjtfe.
KlISaatkaak, ala it 11 kii lakt—kis voaitkosók Fiaakai nikf kt>> len*. MXMI* iBika-adM".
BlraNsntli* lavélet esak naivat ksM bSI hfa-saa et
apss ma ars M kinjtái\'
Nagy-Kanizsa. 1099.
Feieiós szerkesztő: SZALAY SÁNDOR.
Csütörtök, február 23.
A vidék öröme. #
Izgatottan várt^Mjröiiéken is mindenki, hogy Bánífy után ki Tésr ritajd a minisztereinek.
A fővárosból érkezett nagyon megbízható tudósítások már ezelőtt körül-belül négy héttel azt jelentették, hogy Bánffy megy, de helyette nem Széli Kálmán, ha* nem Fejéroáry báró lesz a miniszterelnök
Egy ilyen nagyon megbízható forrásból eredeti tudósítás alapján közöltük mi is január 26-ikán megjelent számunkban, hogy Bánffy báró utódja Ftjérváry báró lesz.
Akkor még a fővárósi sajtó az 0 nevét nem is emlegette, hanem annál erősebben hangoztatta Süli Kállmánét. Később azonban BánfTyék és Tiszáék egyre jobban fokozódó akciója (talán inkább az ellenzék ijesztésére szánt mumus gyanánt) egyszerre felszínre vetette a katonaminiszter nevét, és ez azután felszínen is maradt egész a dőntő pillanatig.
Az egyesült ellenzék nem fogadta ugyan valami nagy lelkesedéssel ezt a kombinációt, de azért egyik részen sem keltett aggodalmat, mert Ftjérváry Géza bárót olyan
férfiúnak ismeri a parlamentben mindenki, akinek egyenes, nyílt, kifogástalan jelleme elég garanciát igért a tisztességes kompromisszumra.
Hogy a legutolsó pillanatban Bánffy Dezső báró ajánlata dacára sem őt, hanem I "Stéll Kálmánt deszignálta a korona a mi-; niszterelnőkségre, ez egyenesen Ftjérváry kihallgatásának eredményeül tekinthető.
Az után mi információ után, amit a király a miniszterelnökségre ajánlott Fejér-várv kihallgatása alkalmával nyert, meg se kínálta Fejérváryt a miniszterelnökséggel, hanem Széli Kálmánt hivatta fői és harmadfélórai kihallgatás után őt-deszignálta miniszterelnökül.\'
Ebből is fényesen kitűnik, hogy Fejér-váry teljes őszinteséggel informálta a királyt k politikai körökben uralkodó hangulatról. I Mert kétségtelen az, hogy Széli Kálmán de szignálását általánosságban sokkal kedves rőbb hangulattal , fogadták, mint esetleg ! Fejérváryét logadták volna
Mi itt a vidéken ugyan már körülbelül ugy gondolkoztunk, hogy akárki, csak olyan jöjjön, aki a helyzet bonyodalmaiból
kivezeti a zátonyra jutott alkotmányt; mind amellett egy kevésbé tekintélyes politikai egyéniség nem igen oszlatta volna el a megsokasodott aggodalmainkat De mikor a távíró meghozta a hirt, hogy a király Stéll Kálmánt deszignálta miniszterelnökül, megkönnyebbülten lélekzettünk föl mindannyian, sőt minden nagyitás nélkül mondhatják, hogy ez a tény nemcsak a szabadelvű párthoz tartozók között, hanem az ellenzékiek | soraiban is általános örömet okozott
Az általános fÖllélekzéá és megnyugvás első öröm-rebbenése volt ez. A szabadéi vü-pártniak és az ellenzékiek szinte érezték a közös örömnek e pillanatában, hogy valami jól ható, édesen engesztelő meleg áram j hullámzik át azon a tátongó, fagyos ürességen, mely őket eddig a politikai erőszakosság atmoszférája alaUJeljesen elválása* \' totta.
Most még csak n levegő nyomán enyhült meg; de ha a kibontakozás Stéll Kálmán intenciói szerint leszen teljese^ akkor nemsokára vidulni is log a politikai látóhatár, és egy konszolidált magyar parlamentet talál majd a hazatérő gólya-! madár.
TÁRCA. A rákfalvi római lelet
Irta : Stampay Miklós.
liazs bácsi a Isin érderaekh*n dua ni\'iiáriuaa hivatala mellell szenvedélye* régiséggyűjtő, olyannyira, hogy egy őskori mammuth.pofacsontért bizony még elaőszülölti jogairól ia képes volna lemondani. Annyi csontot, rongyol, törött laze*a még nenv igen láttam egy határban, mint tíazsi bácsinál. Es ö ezekre oly bQszke, sőt büszkébb, mint akármelyik gról öei származására. Oh, hisz az ő kincsei még régiebb származásnak.
Egy délután igen sürgős ügyben magához hivatott t iázni bácsi.
— Nos, mi njság? kérdeni belépve hozzája.
— Mi ? barátom, nagyszerű kincaet fedeztem lel -árgalöld áaatása köaben — szólt az örömtöl szinte kipirulva.
— Kincset\'/ és hol?
— Jet, megmutatom.
S kezemet megragadva, magával vonszolt a homokbánya (elé.
— Ühüm 1 már ériem: miféle kincsre bukkant, mormogtam cinikns mosolyyal.
— Eh. dehogy érted, ne papolj, hat ökör vagy le ahhoz, hogy magyarázat nélkül megérteed — szólt izgatottan.
Ismerve terineszelet, zsebrevágtatn a megtisa | — £a miből következteti, hogy ez római lelet ? | teltetést; annyit azonban mégis megegyeztem, kérdem kíváncsiságot szimulálvá.
bizonyara nem
Miből ? Ugorj csak a gödörbe, de vigyáas meg ne sérted ám a nyugvó rómair.
—\' Oh dehogy, inkább niinl ■ ekeangyal örkö* döm majd boldog álmai felett — feleltem mosolyogva — es leugrottam a gödörbe, Uaaai bácsi utánam.
— Nésd! látod s kai perec* 1/ ea róoai ékszer ; látod e függőt es e gyürüt ? es római ötvös-
bogy kincseiért az Icig árendás adna egy kupa.snapnoi.
Ezl még ö vágta zsebre
— Nézd és bámuld, szólt egy kiáaolt gödörhöz ve<elve-
— Nézek és bámulok, teleltem lakouikuaan. | . .— Tudo I: mi az ?
— Csontváz.
— Valóban aa: és hozzá milyen csontvás ;|a>unka : látod e korsót? az róm.u edény, ezért meg kltünietesl is kapok, ha elküldöm a pes i I — UlT hát ea római nói csontváz, museutnnak. - "ég p-di* előkelő.
— Sok szerencséi hozzá 1 I — S mit fog vele tenni f
— Már meg is van; es a lelet maga ia egy i - Óvatosan felazedem és kitrepartlva lelkfll-nagy szerencse; tudod, hogy es római lelet ? Itt döm a ntuzeumnak. hajdan római temelö volt.
— És siralmáé görög harcmező — egéazilém ki asavait csipkedő gunynval.
— Eh I ne „csöcsőrögj* ; annyit aem értess a
történelemhez mint a rongyszedő Kóbi az orgona- ..................................................
billegétéshez. I.............................................................
— Jó-jó, .. de hol van hát a kincs? ^ óra muh,a mAr cipe|,ak nngy óvatoaaág-
— Itt tan, hisz látod, szólt Gazsi bácsi kjipl a csontokat es vasdarabokat adába helyesve csontvázra mulatva. {hazaleié. Gazsi bácsi ugy érezi<- magát, mint egy
Hm, ez valób.n kolosszális kinc, érdemes | kis gróf, én meg mini valami .hitvány vasat* lesz spiriiu-zba tenni. j szedő, kinek ugynn csak inssz volt a gselije,
Gazsi bácsi ugy nézett rám, mintha kellé akar — Igy; hélti Isién, csakhogy szerencsésen volna harapni. [haza hozluk - mólt Gazai bácsi.
— Azután?
— Tovább ásatok.
— Ea?
— Várom a kitüntetést onnan lelQlrőt.
Beeth Lola
a bécsi cs. és kir. opera elsőrangú művésznőjének
1899. március hó 4-ikéu. a kereskedő ifjak egyletében.
Nagy-Kanizsa vaaárnap
Zala 15- azám. (8 lap.)
1899. febroát bó 19-éo
MEG SOHASEM
i
LEmFTT!
lé! az Ujságiró-sorsjegyek utolsó húzásánál, mely
koronát holnapután
kedden február 21-én fog okvetlenül megtartatni, egy koronával nyerni.
00,000 korona, 1(1000 korona stbj stb.
FcijOűij
y í(
egy korona.
Egy sorsjegy ára É^ orsjegyek kaphatók: az összes bankokban, trrv korona. I^1
váltóházakban, dohánytőzsdékben és ezen lap kiadóhivatalában.
"Bámulato^olcs?
2 tö
o
Alulírottak bátorkodunk a t cz. közönség szíves tudomására hozni, hogy a tulhalmozott norinbergi, rövid, női és férfi, szabászata, ruha-diszkellékkek, csipkék és szallagok, nap-és esöernyőkből álló raktárunkat, mig ezekből raktárunk tul-halmozva lesz, eredeti gyári árakon alul is árusitjuk, miért is a t. közönség szives látogatását kéljük.
Tisztelettel
Kasztl Testvérek
)
B, - Nagy-Kani**án.
9L o
Q>-
I ■"* 0> -
Bámulatos olcsó árak.
Ny^tt Ftebe^Fülftp laptulaidönöaüál Nagy-Kani^énTssi;"
Nagy-Kan ts»a csülörtöa
Zala 10. nát» (». lap.)
1899. február hó 23 áo
E< a mi biialmunk, az a mi hitünk, ez 8 Hideg tíz likalmasáM után törülkőzé* nélkül
gyorsan öltözzél tel é* tégy mozgást vigy feküdj sz ágyba mindaddig, míg lest ed rendes meiegsá-
a mi reménységünk ;mert meggyőződésünk, bogy a magyar szabadelvű párt lobogója hivatottabb méri kezekbe nem kerülhetett volna, mint a minő Stéll Kálmáné.
Sok reményt fűztünk működéséhez már akkor is, mikor a király őt a béketárgya-1 lások vezetésével megbízta; most pedig, hogy egyenesen a hatalomra jelölte ki: lel-kes örömmel üdvözöljük azt a valóban hivatott, nemes-jellemü, igazán tehetséges, nagyszivü férfiút, ki Dtdk Ferenc nagy nemzeti örökén hazaszerető ragaszkodálsal vetkesAk csüngve, a valódi szabadelvüségnek már- L LwK*faok már omladozó erősségét újra meg fogja szilárdítani és olyan tiszteletet biztosit annak hogy az ellenzék is — mielőtt elvi szempontból megostromolná— elismeréssel, be-cafllésoel hajtja meg majd előtte mindenkor az ő harci lobogóját.
gét visszanyert. Csak a fejet, arakat, kezet sióval a levegőnek kitelt részeket kell szárazra lo-tőrülni
4. Kisebb étkasés (raggsii osaooa) alán legalább egy éréig, nagyobb étkeié* (ebéd vacsora) után legalább kát éréig hideg vizet ne bamitj.
A lest edzése véget Koaipp a következőket Ajánlja.
1 Mezitlábjárás s szobában, viios füvön, vizes kövöa, a vízben vagy hóban,
•i Szandál viselés.
8. Tornázás. •i Koeipp-féle vizes alkalma/ások a kö>
Ezek részletes vagy teljes tsstmosások lehetnek.
2- Hideg és meleg fürdők. (Szemfürdő, karíflr-dő,«láblürdö, aiófürdő, íéllüidő, váltakozó fürdő.) A meleg tttrdö tóval vagy különféle gyógyfüvekkel.
8. As öntések. (Fej, arc, fül, mell, kar, letső comb, térd, hát, teljes és villámön-lásek.)
jak, haoaa a helyi kezelésen kivöl mindig aa egén testre kanunk erősiiőfeg, gyógyitófag, mert biztos é* jó sikert csak igy érhetünk el.
Elért Koeipp MB soka\' tőrődőtl as orvosi diagnózisokkal, hanem esak ast néstc, bogy a beteg teste mily erőben van és ebbaz képest alkalmazta a vizet, gyengébb embernél kíméletesebb, erő-ebbnéi padíi szigorúbb mértékben éa feladatnak ast tartotta, hogy az ember as sgéaa testre valé behatás által a beteg vérkeragéaét rend behozza, >iabá yossé tegye. Mihelyt a ezabé-lyos vérkeringést bolyra él ilani nkerOl, megnüotk a Lefytleg jelentkezeti betegség; helyileg való gyógykezelés nélkül ia.
Kseipp azon elve, bosy mindig az egésx testre kell halni, óriási előny a betegre nem, mart ha ai orvosi diagnózis helytelen is, (ndníillík a beteg nem abban a betegségben szenved, a melyet az orvos állit, a Kneipp szerinti kora akkor ii belyes és a beteg egész testének gyógykezelése folytán meggyógyul, mig ellenben as akipalbikna kezelés eaetéo, ba a diagnózis helytelenül lett megállapítva; akkor a gyógykezelés is merőben elhibázolt Ion éa a beteg eüpuszIuL
Kneipp szerint a kezelés célja egyedül az,
Miben áll a Kneipp-gyógymód
Matatja] a .K*irf OJtéf cfmtt lolyólrat t. niaáMI Sssrkfsztl: dr. ümlbf Gyula, Badapstoa.)
(FoljrUlia.) \' \\
Cholera, Cholerir, derékfájás, idegea sstbma\' nóval minden oly betepég esetés, midőn valamely görcsös álUpot vsa jelen. Koeipp forró borogatást
ir elő A nagyon öreg vagy elgyengült embereket ezek azonban nem mérgesek, mind olyanok, a pedig, kiknek teste a tiszta hideg tízzel nemben | melyek aa emberi szervezetnek nem árt-sellő reagáló képességgel nem bir — borecete* és l baloak.
csak hűvös, nem pedig hideg vizzel kezelteti. | A mellett, bogy i Kneipp-gyógymód- sohasem Nem áll tehát azon széllében terjesztett híresztelés, lehet ártalmas, van még annak oly kiváló más mintha Kneipp kizárólag caak a jéghideg víz alkalmaznál irrá elö.
A hidegvizes alkalmazások tekintetében Kneipp
bogv as egy helyen összegyűlt betegségi anyag 4 Begőnygyőlések, pólyák. (Ft|j, nyak, rövid, feloldassék, a csapan helyi kezelés azonban alsój láb és egész göngyölések, spanyol-köpeny, nem elég arra, hogy a feloldott betegségi anyag nedves ing, fejső pólya, alsó pólya és vizes a testből eltAvoliUassék, hanem ezt csak ugy lábét biztosan és alaposan elérni, ba a helyi kese* lésen le 01 a vizzel még az egén testre Is megfelelő hatást gyakorlónk.
Ezén Kneipp as úgynevezett specialista orvosokat mindig a legm»róbb gúnnyal illette; mart nevetségesnek tartotta azt, hogy a specialisták a beteg embernek kizárólag c ak egyes testrészeit kezelik, s beteg egyéb lestrészéivel pedig annyira nem Iíródnak semmit, hogy ha a beteg nem aa 6 specál s szakmájukba tartozó betegségről ia panaszkodik, annak a gyógyításába nem ia bocsátkoznak hanem a miatt másik specaiistáboc küldik ei. Így oztAn megesik, bogy a beteg egyidejűleg 8—4 apecálistaboz ia kénytelen egyszerre három-négyféle mérgei is
kendő.)
8. Gőzök. Fej orr, lüi, kar, láb, ahest és egén lesl gőzölések.)
Gyógyszerek gyanánt ugy külső mini belső bajok ellen rendel Kneipp:
1. gyógyfü tbeákal,
2. pórokai,
8. tinktnrákat, 4. olajokat;
elve az, hogy a kellő hatás elérhetése végett a víz minél hidegebb legren, maga a vis -alkalmazás ellenben minél rövidebb ideig tartson.
Igy a Koeipp-féle őo esek idő tartalma 1-8 perc, a hideg fürdőé pedig (ba az nem meleg vis aUn következik) mindössze csak egy vagy két
előnye Is, a mely azt mioden más gyógymód járni és tőié helyezi. Ez íz e\'őny a kővetkezőkben áll. ned be
Kneipp azt tartja, hogy bármiféle részlegesnek Eones az orvost gyakoriéinak helytelenségét látszó belegaége van >á az embernek, az áltil az1 ét Kneipp eljárásának célszerűségét, hasznosáé gét. ember egén szerveseié meg van támadva, miért | már sok józanul gondolkozó ea feladatát magan-is teljesen elbibásoll dolog a csupán helyileg toaan felfogó orvos is belátta és követi Több való kezelés, hanem as egész testre ia hatni kell \' mini uáz orvos van mar olyan, aki nyiltao a a gyógyszerekkel Kneipp-féle gyógymód hívének vallja magát. Ezek
Figyelje meg bárki, bogy ba csak a kis ujja | • Verein- Kneippiacher Arzte. cim alatt Kneipp
másodperc, vagyis mig u ember egy vagy kettőig sebes, vagy a körme akar leesni, a fájdalmat, orvosi egyesületet is alakítottak, a mely egyesűlet-
riolvas. Caak kivételes esetekben tarthat a hideg fürdő 6—6 másodpercig.
Koeipp a hidegvizei alkalmazásoknál a következő általános éa minden körülmények közt betartandó szabályokat állítja töl:
1. A testnek legyen meg telje* természetes melegsége, tehát lázlódó vigy borzongó testtel hideg vizet ne baaználj.
2. A fürdőbe lassan lépj be, ne ugorjál.
nem csapan as ujjában érzi, hanem kiierjed az,nek esak okle/ale* orvos lobét tagja az egén karjára, sőt törzsére ia. Vagy p. o. a i Azon tény, bogy eddig már több mint aiáz szem, log, torok betegseg, vagy cnk egyszerű diplomás orvos logadla el és kőroti nytlian fejtájá" esetén ia u ember nem csak emlilett 1 Kneipp .Sebestyén tanait, a leiékeaeliben noló testrész it, hanem n egén teltét bágyadtnak, le- bizonyíték un, bog* e tanok a bírálatot minden vertnek ént, világos tehát, bogy az embernek! tekintetben kiállják. Óriási azon orvoaok szama Is, bérmely teatréeze beteg, egyúttal egén teate uja kik Kneippot az általuk mergekkel traktált beteg, mely oknál fosva a belyes eljáraa az, hogy ! közönség e ött ugyan nyilváoawn szidjak, ócsa-necaak helyileg or megtámadott testrészt gy6!!**-1 roljak, de a lik önmagukat éa családjuk tagjai
már
Két nap múlva a .Vidéki Tárogató\'-ban \' reklámcikk ia jefent meg a római lelströl. HaUn nagy voli.
A vidéki inielligeacia, pláne a helybeli, vak)-ságM bucsnjáráat rendezett a római lelet meg-
— Hohó,debogy bála Isten, kialték, nézzen Gazsi bácsi, htfcs ez a ,caodakorsó* összetörött; bizonyára a koponya bokszpárbajt vívott vele útközben.
Gazsi bácsi az összetörött korsó láttára éa Incselkedő szaraimra oly dühbe jött, bogy a ko-1 tekintése céljából
ponyát bizonyosan a fejemhez közvetíti, ba kenet-1 Gazai bácii oly dladalmu i őrömtől sugárzó teljesen nem figyelmeztetem a római halott iráni arccal állt a kipreparált csontváz mellett, mint tartozó lojális tiszteletre Lecsillapolt, olyan lett,jegykor győztes Hannibál seregénez élén. ariüt a megszelídült medve. j öröme oly határtalan volt, bogy tudományos
— Nekem van otthon ebbez hasonló korsóm, felolvasást Is irt róla, melyet vanrnap délután A — szóltam vigasztalólag, — hozzá még egészen! az takola termében meg is tartott a római lelet
éppen tegnap vettem a ge encsértői, ha jé i bemutatásával Káktalva hirnevenége ezzel meg fenne, szívesen... lelt állapítva történelmi szempontból is egyídöre.
— Eh t megrögzött rinosérás — azóit ingerül-1 Budapestről, Gazií bácsi közbenjárása lolylán két len - hogy tudsz olyan (s itl ujj*gesztusokkal j nagytejü arcbeologus elkövetkezett hozzánk a fejnie ki gondolatait; az aem római edény, az I \'emelő felturalására. És túrtak, áaták a nem régiség.
— Igaz, igaz, el is lefedtem; akkor nl Össze ke\'l ragasztani.
— Persze.
földet i nápnamosok.
Azonban, ug* látszik, azok nagyon megijedhet-ctókány-zuhogáslól és elkövetkezhettek
lek a
in-
na, majd ezt elvégzem magám, { kon más nyughelyet keresni, mert bárom napi valamin! a preparálást is; veled úgyis megenne túrás lúrás után sem bírtak a napszámosok * a a méreg; pedig azt akartam, bogy le is segéd-[tudós nagytejü archeológusok, küönösen Gazsi kezzél i bácsi boazusága dacára, egy-két ló éa szamár
Hazaballagtam. lábszárcsonton krtül egyebet felfedezni; ezekről
- Különös, mormogtam magamban - hogy-MMn íg\'"f"®nélkül, hogy nem tar-febet RsUaiván római, feleire bukkanni. Hm, aiirha ai ösréti római kincsek köze.
országos n\'-Tfcté nem len ebből. | * negyedik I napon abbahagytak a munkát
t azzal a megokoiásaal. bogy • helyen római élet-nek még nyoma sincs.

— Hm, nt éa régen tudtam már, dehát bogy került akkor e római csontváz ide?
A nagytejü atcbeolognaok elutazása atáu Gazsi bácsi ugy, ahogy kiheverve a as őrömében adott bankett mámorát, hozzáfogott a csont vá s bepakoláaábos, hogy utánank küldhesse, melyér t a kitüntetést is kilátásba helyezték neki Csakhogy la tizenkettedik órában bafekacagott a sors ciaii-Imusa a dologba s leforgatta azt alapostul..
A csontváz pakolása alatt as ajtó íelnyillot 11 egy 60 en\'eodé körüli, töpörödött cigány ember lépett a szobába.
— No mi baj, more ?
— Hej tekintetes aram, nagy az* én bajom — szélt nagyot létek ez ve.
— Ugyan mi lehel az a nagy baj ?
— Hej tekinteteit, nemzsetes uram, csókolom [kezsit, lábát; nagy sorja van az én bajomnak.
— Ugy no akkor gyere el bolnap, most nem érek rá veled bíbelődni; látod nagy munkában vagyok
— Magkövetem alánn a nemzsetes arat bár ne volna olyin nagy munkában.
— Bár ne volnék ? Azután miért ? — kérdé Gazsi bácsi kíváncsian.
— Akkor ia sem gyittau volna ide csukalom kezsit lábét; de meghallottam a másik tatában, bogy mi tsrtéaik itt Rákfalván, hát dgyíueta.
— Dehát beszélj : mi bajod van as éa dolgommal.
Zala 16 szám. (S lap.)
1899. február bő 28-án
litokbon nem métgi kkel, hanem Kneipp uiawiásai wennt kecelik.
SejáK^ne dolog at, hogy n emberek men-avirt könyelműlek a rájok utol legártalmasabb dolgok elkövetésében, ba aa dirat.
Ma divat aa, hogv ba at ember beteg, akkor at arroenk mérget adnak neki ét a paciene azt a gyilkoló-sértet minden foodoikotát, minden aggodalom és tartózkodás nélkül beveszi; azt sem as orvos, aem a beteg nem tartják draatliknanak, de as emberi test Üdíiésére, lelfrisilésére és megerOsitéeére az Isten által rendelt viaet, est az orvos is, a beteg far drasztikusnak tartja, attól fél, azt nem használja: mert nem divat
Ilyenek vagyunk mi emberek. A tzokt-ok rabjai vagyunk mindenben. Ritkaság as, ha valaki nem a divat, hanem az eszsaarttság szerint cselekszik. Ezer és ezer példát lehetni erre felhozni e
Ott van például a mai nói ruha viselet. Egy mai modern nri nő ugy öltözik, hogy verének szabad keringését négy őt bélyen ia megakasztja. Nyakán magas szák gallért visel, derekát össze-1 \'.fűzi, harisnyáiét lábán oly leazsaen köti meg, bogy a harisnyeköfő egy ajjnyira belevágódik a I lábába, cipője éa kesztyűje szák, hogy kese-lába kisebbnek látzzaaaék. Mindezek a szák rnhanemOek a nő testében a szabad vérkeringést gátolják, Tértorlódáokat, verpangásokat idéznek elő, gátolják a szabad mozgást, egyszóval igen nagy ártalmára vannak az emberi testnek, hanem azért mégia minden nő elköveti ezen önmega elleni bűnöket, caak aaért: mert as a divat.
Vagy ott van például a kávé- éa teaiváa A kávé ia, a tea is mérget tartalmai az ember szervezetét mindkettő igen nagy mértékben megtámadja, idővel teljeeen tönkreteszi. Est tz emberek tapasztalják és tudják, de aaért a legtöbb ember napjsban háromszor-négyszer is elköveti önmaga ellen azon bánt, hogy ö kávát vagy teát iázik csupán azért, mert más ember ia ezt teszi, caak azért mert ez a divat
Kneipp ezeket a káros divatokat mindig a legerősebben ostorozta éa legfőbb törekvése az vők mindig, bogy aa embereket a természetes észszerű életmódra szoktassa. E tekintetben a gorombasagig ia képes volt menni Egy Ízben Wörisholenbe ment egy magyar énekesnő, t kinekt szűk derekiűző viseléstől gy imorvérzései támadtak.
Kneipp előtt is erősen befűzve jelent meg. Mikor panaszolta, bogy gyomokvátzétai vannak, Kneipp egész ssegvetóteg vágta oda neki. bogy <őnnek nincs ia gyomra, éa kijelentette a hölgynek egyat\'tl azt ia. bogy caak távozzék előle, mai addig, mig bő ruházata nem lesz, egyáltalán szóba sem áll vele: \'öngyilkosokat en nem gyógyítok*, ez volt a válasza a hölgy szabad* koszaira.
A draaztiku* fellépés haaanált. A hölgy azo* ián agy eaateodeig volt Wöriahofeibea, az alatt csak etnpi-ruhát viselt, pertae tűző nélkül és teljesen meggyógyult
Igen nagy súlyt fektetett Kneipp a helyes táplálkozásra ia a célszerű ruházkodásra ts, és ezekre nézve a legkitűnőbb tanácsokat adja.
Kneipp a mailett volt, hogv as ember vegyes ételekkel táplálkozzék, de a husi csak mérsékelt mennyiségben fogyassza. Igen károsnak mondta azt, ha valaki napjában kétszer, sől háromszor is husi eaaik.
Különösen vacsorára való husevést, nemkülönben a későn este való vacsorázást igen hibáztatta és a spanyol közmondásai együtt ö ia azt tartotta, hogy: »A későn este való vacsorázások tőt tik meg a kopogókat*
Minket magyarokat K eipp nagyon kedveli; de hibáztatta azt, bogy túlságosan szeretjük gyomrunkat\' Midőn egy ízben szó volt arról, hogy Wöriakolenben a németek után a magyarság vsn rendesen legnagyobb számban képviselve, Kneipp megjegyezte, hogy a ,a legtöbb magyart táplálkozásából eredő bajok viszik oda."
Ugyanezen ok t i s lultánlálkozáaból származol! betegség vitte egyszer Wörisholenbe Rot-tchild bárót i*.
Kneipp kérdésére elmondta a báró azt, bogy milyen életmódot ezokott köveni "és elöidásárt aszal tejezte be, hogy azok ismerete uián meg ludná-e neki Kneipp megmondani, hogy mire lenne még szüksége, hogy egészséges lehessen.
A lulbö láplálkozás lolylán önnek „még egy\' gyomorra" lenne szüksége, mivel szonhen azt! még ön sem képet megtaeretni, egyék keveeebbet, egy gyomornak valót éa akkor egészséges lesz." ] Ezt telelte neki Kneipp epó.
Ezen dióhéjba izoritott ismertetésből is fogalmat szerezhet már martnak mináenki arról, hogy miből áll tehát tulajdonképpen aa a híres Kneipp-gyógymód. Nem egyéb, az mint természetee, ész-1 szerű életmOd mellett a természetes gyógy eszközök t. i. a viz, nap, föld, levegő, tornázáa slb. okos i alkalmazásáé éa némely esetben ártalmatlan báziazerek adagolása, lehat annyira egyszerű az egész dolog, hogy bármely józan ésszel bíró, orvosi dolgokban laikus ember állal is könnyen felfogható.
Kneipp rendszerének ezen egyszerűsége, észszerűsége és könnyen felfogható volta eredményezte azt, bogy ezen kitűnő hatása gyógyeljáns rövid ütő alatt az egész világon ellerji dt
Adja Isten, hogy nálunk is érdeme azerint! leikarolják.
(Vitt.)
A, Nagykanizsai Takarékpénztár" köréből.
Igazgatósági jelentét Túetetl Közgyűlés! Van taerencaénk intézetünk 64-ik űz lett vének zárszámadásai\' a lelotyt 1898. évről, kővetkató jelenlétünk kiteretében t tisztelt kőtgyálés elé terjeaz>eni.
A lefolyt 1898. év, a melyről ez tlktloouMl beszámolunk, habár gazdaságilag némileg kielégii& pénzügyi, de különösen politikai Szempontból nem mondható kedvezőnek.
Azon csekély járatást, a mely a gazdasági termények áremelkedésében nyilvánult, ellensúlyozza a pénzpiacnak az év második leltben bekövetkezett feszült helyzete.
Mindezek dacára intézetSnk,imeIy csakis szilárd és biztos alapokra fekteti működése kórét, leijei megelégedéssel tekinthet vissza a lefolyt évre éa az elért asép eredményre.
A lefolyt 1898. évi forgalom as egyei üzletágakban a következő voll:
___ petétek : _
állomány 1897.
dec. 31-én $342 tr. 7670 Irk 1.978.663-13 kr Betétek éa tök. kamatok 1808-ban 320 ar. 646 Irk. L8»i,9«-»1 . Összesen 5662 tr. KS15 frt 2 316,6fiy-él , Viaszafizettetett
1898. évben 162 ar. 296 trk. 1 810,289-68 . Állomány 1896.
dec. 31-én 6610 ar. 7920 Irk 2,006,269—76 ,
Jelzálog kölcsönök: Állomány 1897.
dec. 31-én. 4513 ar. 3»W0 frk 1.412^31—40 . Dj kölcsönök kiadattak
1898 évben 111.600-.- ,
Összesen 4513 ar. 3600 frk. Visszafizeti eleit 1898. évben 300 ar.
t.5»,8«l-J0
178 607—76
Állomány 1898. dec. 31-én 4213 ar.
3600 frk. 1.346,2X8-64
Törlesztéses Jelzálogkölcsönök: Állomány 1*97. dec.
hó 31-én 48.072-71 kr.
— Elmondom hát nemzsetea uram. nagyon •Mözt azz lelkiösmérvt; most még ügyit meg* tálallak tts bűnömet, hiába ízt titko ódzsoék ; mert a mint balloitam elküldi aza tekintetes ur B agya pestre, a hol megvizitálják, akkor pedig megtudnak mindent Elgyiltem hál mtgam, bogy j tek, én sem etmoodjam bajomat: hallgatta hát meg nemzteles part. Hej
nram azsttán z»arassoo el
— Örült, vagy bolond vagy ? kérdé Gazai bécsi íjadleo — mii hadam itt őaaze-vieaza.
— Dehogy vagyok örült nemzaetes uram, dehogy ; bár aza volnék.
— Bál akkor mi bajod? mit emlegetsz bór-innt, talán valakit megöiléi?
— Meg nemzsetea uram, — szólt remegve a
holdvilág melleit megpillantottam ásót és kapál ellntoiitm értük, és egy mély gödröt áatam, bele-temeltem Zsuzsámat Mikor hazsamenlem, azat mondtam a rajkóknak smnoruan: bogy az anyjuk mekaeket1, messire mesaire aeretöjével. Nem keret-keresiem, Indltm hol ván á aegiay sokat senvedtem\' miatia, ntmaaetes
uram. a tölkiótmérei mindig ildöaaöti, da most, bogy megtalállak Ztuzámtl, nem birom tovább.
Eas azs éa bajom tckintatea nótárius uram most hál zárassanak el, úgyis meghalok már nemsokára.
Gazsi bácsi, mint a kit a vi lám suj>, tántorogva ment a csontvázhoz s felemelve a leplet, a koponyára pillantott, a melyen ctakngytn meglátszott
cigány, megöltem ezat ni, akit most pakol, s ke- az ülés helye, ,i homloktájon, ztvet a csontvázra mulatott. — Es hova ütöttél ? kérde Gazsi bácsi még — E.........-a..... ......ezt kérdé hebegve i remenykedve bogy lalaa a,cigány nem beszél valót
Gazai bácsi, Lisz ez ősrégi romai csontváz.
— Dehogy románi, dehogy roaaáni nemzsetes\' nram, azs én Zsuzsám azs.
— Alt.....Zen ... .. zsád ?kérdé halálsápadtan Gazsi btca
— Azs, aza, csókolom a kezsit—szólt reszketve
a cigány -r azs én Zsnzsám ó........azs én
telesegem. En öltem meg nemzsetes uram 90 ea-Iendövel ezselött, mert megcsalt, mert mást sere lett Aza volt a baja, hogy én öreges voltam, ó meg fiatal. Hej, nagy uram, aokáig nizstem a caalfaaágár de vegre torkig leltem vele. Egyser azatán a mint hazsaballagv* éjnek idején Raktál-1 ségem vette azsokat egy váltó forintért valamelyik va leié vetődtünk, a homok bánya mellett baltám- falóban egy suhanclul; a ki kertjükben találta mai ugy lejbe kommintotlam, bogy mingyárt ki- azsokat ásás közsben. A cágányassonynak jó lehelte aeginy I páráját. Megijedtem, mit csinál- tts ilyen öcskavaslele gyiri.
jak most vele ? Szerencsémre a homokbányában I Gazai bácsi, mint a kit leforráznak fel éa alá
Megkövetem alássan, aal hisem: a homlokának saladt a balta.
— Még van egy remény, gondolta Gazai bácsi
— De hol vette feleséged, nézd e karperecei e gyűrűt függőt, ét korsót, hisz etek római régitégek.
— Oh! hát meg ezek is megvannak ? kerde t ] cigány jól ssemagyre véve a tárgyakat — ezsek | voltak rajta, ezsek voltak rajta, még most is megismerem üket.
— Es hol vettétek ezeket ?
— Megkövetem alássan nemzetes uram, fele-
lullkOeotl a csontváz körül, vége vége dicsőség nek, e cigány teljesen tönkretette. Lett aujd gúny tt haboia. De mii csináljon most ? löprankedatt Gazai bácai. A gyilkost logaaaa t el tt lagyt tönkre, avagy elért dicsőségéi mentse Mg annak elküldésével.
— Te akasztófára megéreti rossz csont,— tört ki végre Gazai bácsiból a méreg, — tudod, hogy lettedért kivegeznek, ba ut elkövetted ?
— Ha nem volna igaza, dehogy mondanék ilyet nemzsetea uram, de nem birom tovább titkolni borzsastó vétkemet.
— Ügy tUogtlltk, a akkor ki ia végeznek. -
— Hogyan vegezantk ki ?
— Levágják a tejedet vén akasztófa címere szólt dühösen Gazsi bácai, aanlán megparancsolta a szolgának, bogy a bi incseket hozza be.
— Levágják .azs én öreg fejemet ? — kérdé a cigány remegve t elkékülve az ijedségtől.
— lat hát
— Oh jaj nekem...... aeginy pártnak jaj..
jaj. Miért ia gy illem... ide... sgólt a cigány akadozva, kétségbeesetten, miközben meginogtak lábai a odarogyott a letakart római leletre, mely rapotytyara töröl* súlya alatt
Mire a szolga a bilincsekkél visszatért, a-vén cigány telke, mar a Zsuz-ié után költözött. Gutaütés érte. .
Másnap a vén cigányt a Zsuzsi csontjaival együtt átadták a födnek.
Ea a nagyfejé archeológusok odafenn festet meg most ia egyre várják-nijak a ráktalvi nagyszerű római leletet, bogy dtéldhetaék Gazsi bácsinak a kitűntető oklevelet
NagyKanitaa csütörtök
Zala 18. Hám. (4. lap)
Ilj kölcsönök kiadatlak 1898-ban Os-zaaen
Vissaaftnettetstl 1898. évben Állomány 1898
109.004-06 kr
mwi-u „
81.968-14 „
dsobr 8Un Váltók,
668818-70
Tárca állomány 1897. d«0, 81. 908 791-09 Leszámítolt váltók 1896. ávban 9,466.810 H4
Bevállalod IMIH
Oaawaan ávban
9.769.691-98 9.969 146-919
490 886 - 66
167.797-99
Maradt Vlaatliiiámlloláiban 1999. dac. 814a-Tárcaállomány 189*. dao 31-án 892,688—66
Kldlfff {iflékpiíplfohrá:)
másrészt ások a bauarsáai árakban vannak fal-váva Aa igy még a i»sl slsosony árfolyam mallatt la nagyobb 4rtákl6bblatet kápvíaslnak.
A nyupdljalsp as év lolylaban a kiAxétatt 460 frt kagydlj lavonáaa után 1998 Irt 18 krral gyarapodott.
IntésatOnk alapjai, illat ve vagyona • javasolt felosztási isrvaaat után k6vaikaa6képp alakul:
Itéasvénylöks Tartalékalap Külön tartalékalap Hendelketéare álló alap Nyugdíjalapra
80000 Irt 909.428 , 87.6<>0 , 69.000 . 44881 .
- kr. 46 .
24
Adomány 1897 dtc. 81-éa Kiadatott 189". évben _____ Osarcaen
Beváltatolt IhOHi évben ___ Állomány 1898. dec. 81-én
ÉHAkpaptrok
18877-94 789- •
88.416--26.09! —
Állomány Beesorsé*
1897. dec. 81-én
1898. évben
19396 —
406.199 96 H|.600--
Állomány 1898. dec 81-én 487 899 96 . ji
ÍVnefrlK forgalom: \'.{j
Pénskéaslet 1898*1 97 ar 60 frk. 40.171- 27 . i
Bevételek IW évben
760 ar. 680 frk. 4.708.746 47 .
Összesen 787 ar. 640 frk. 4.748,917- 74 .
Kiadások 189". évben
786 ar. 640 frk. 4 694 628- 76 . <
Pénztárt maradv. 1898: {f
61 sr. 64.288- 98 . !
1899. február 1*4 28 án
as igaigalóatg nevében ia asivllyasea udvösólve a aép számban mecjeleoleket, jelenti mikeni a részvényesek a mai közgyűlésre az alapasabályofc 16 § ának megfelelóleg ugy kübín meghívó, valamim az inléset hivatalos közlönye utján meglu-vattsk.
Konstatálja továbbá, bogy a megjeleni rása-vényesek az alapszabályok 17 f-ának megfelelő számban vannak jelen és a részvények egy barma dát meghaladó számát birjsk és képviselik, mért is s jelen közgyűlést ezennel megnyitja éa ast határozatképesnek jelenti ki
Jelen közgyűlési jegyzőkönyv veselésévet Tripammer Gyula intézeti igazgatót bízza meg, annak hitrlesitéaére a közgyOléa hozzájár ulá*Sva| dr. Rotbai-hild Samu és dr. Sefawarz Adolf részvényes urakat kéri let ület*e
I. Felolvastatik az gazgatóaágaak a lefolyt 1893 évről szóló jelentése, valamint a felügy elő-bizott-ságnak a zárszámadással egyidejűleg közzé lett jelrntese, mely tanúságot tesz arról, hogy az 1898. évi ügy éa számvitelt kellőleg ellenőrizték és hogy a szabályszerűen vezeteti könyvek alapján készült éa a közgyűlés elé lerjeaziett mérleg, ugy a nyeremény és veszteség számla a valóaak hiven megfelel; miért is az igazgató-as által javaslatba bO\'Ott felosztási tervezetnek ellogadá-sál sz ő részéről is ajánlja.
Végül a lefolyt 1898 évi űgy és számvitelre vonsikozólag ugy sz igazgatóéig valamint a lel-ügyelő bizottságnak is a lelmenlvénvt megadni kéri.
II. Előterjesztetik az 1898 évi zarmérleg a nyetemény és veszteség számla kapcsában, mely szerint a lefolyt 1898 évi QzleteredinénylS ar. 110. Irank 69479 fii. 01 kr ehhez járul a nyeremény at hozat 1897 evr.l 106 ar 125 Irk. 660 frt 60 kr.
Összesen 183 ar 236 lr». 80.129 Irt 81 kr. Ezen uyeremény felosztására nézve ss igss-gatóaág a következőket ajánlja a t. kö-gyűléánék: Az alspuabalyok 78 g-a értclmébea a nyere-felvéve Nagy-Kanizsán 1899 évi lebruár hó(ménT 6lk\\,,.*T" 4 ar 2973 frt 96 kr. -éo, a nagykanizsai takarék pénztúr részvény-\'* t,r,,lek ^P?!.01 csatolandó.
Összesen 483 804 „ 69 r . Fslemlitsiidőnek tartjuk még, miként a lefolyt évben as isa\'galóság egy régi tervéi valósította meg aszal, bogy as intézet tulajdonit! képező egy emeletes Wlasslcs-fólo házra egy második emeletei építtetett, ast ss inléset kétemeletes hazával össz hangba hozatta, ennek sarkán kupolát alkalmaztatott, essél az intézel ezen kél épülete együtt létsaelőaibb külsőt nyert és városunkat ia díszíti.
A béfékt-teit töke pedig a bérjövedelemből kellő kamatozás! nyír,
Aa igazgatóság végül kéri a t, közgyűlést, miként aa 189H. évi üzleti nyeremény leloezlá-sara vonatkozó javaslatát elfogadni, az oaalalékot réssvénysnkint Ötven forintban megá\'lapítani és nski vslamint a islűgyslö-b zotiság lúgjainak ia a lelolyl 1898. évi ügy es számvitelre vonatkozólag a leiment vényt megadni méltóztassék.
JIm igazgatóság.
Összforgalom 22 641 804 - 48 . A lefolyt 1898 évi űzl»l*redméi.y
78 ar. 110 frk, 69.479 - 01 , ehhez járul hvereniénv áthozat -1897-ről 106 ar. 126 Irk. 66080- ,
Összesen 108 ar. 936 frk. 60.129 -81 „ Kzen nyeremény leloazlásárs nézve aa igazga-tóaág a következőkét ajánlja:
Az alapszabályok 78. fi-a érteim, a nyeremény Henrik 2 6J.a varyis 4 ar. 2«73 — 96 kr.
a tartalékalaphoz csatolandó.
As igaz atóság éa a felűgyelö-bisottaág juta téka
JegyaőkAnyv,
Nagy-Kanizsán 1899 lykanizsai laka társaság ötveanegysdik évi rendes közgyűlésében
Jelenlevők-
Az igazgnldáág es lel űgvelő bizottság jutülékn vagyis 19 ar
Ossses*ti Marad
■&J
TTTT
8991 frt & kr 11.896 irt *0 kr
167 ar 23ö Irk 48,238 irt. 61 kr. átszámítva 167 ar éa
236 frank oszlr. ertekre_
Ossz e-t- n
áll még a t. közgyűl\'ts rendelkezesére.
1.063 Ifi 52 kr. 29} Irt 03 kr.
16} vagyis 12 ar.
8921 - 85 kr.
Osssesen 16 sr 11.896 - H0 .
Msrad 167 ar. 286 frk. 48 933 — 61 ,
átasámitva 167 ar. 236 frk. o é. 1.063 - 62 .
49297 - 08
Oe-zeeen
4U még a t közgyűlés rendelkezésére.
Ebből oazlalékul részvényenkint 60 fr* «00 drb. részvény után 40.000 frt
Izeit
A •• < nleg 66.000 forintot levő rendé -\'-si alapra 7000 frt
helyez:- sék
Városi jótékony és közhasznú célokra a külön előterjesztendő\' felosztási jegyzék szerint 1.066 Irt
adomány ozliissék.
A fénmii.iradó 1942 fr 03 kr.
az 1899. evi nyeremény- és veszteség számlára vezéllés ék ál.
A külön tar\'alékalapnak, mely az értékpapírok netani árkülönbözet! veszteség fedezetére szolgál és 87 500 Irtot tesz, további növelését sz igazgatóság szükségesnek nem tartja. Jóllehet, érték-papitjaink állománya a lefolyt évben 81,600 írttal gyarapodott, jelenleg 487.699 Irt 26 krt lesz; tzeo érték legnagyobb része azonban jelentékenyebb árliuftámzAstói ment záloglevelekből áll.
Elek Lipót kir. kereskedelmi" tanácaoa, igaz-1 gaiosagi elnök elnöklete alatt Tripámmer Gyula, intézeti igazgató\'—mint—jegysőkOny vveáetö.1 Acél Pál 2, Blau Lajos 2, Blau Kardin kép-] vis. 2 részv.\'Ulankénberg Vilmos 2, Deutsch Mór\'
2 Dr. Dick Józsel I. Elek Lipót 14, Elek Ernő; 10. Elek Géza 10, Ebenspanger Leo 10, Eisinger Eiiböl osztalékul részvényenkint öven forint
Eperjesy Sándor 8, Eptrjeasy tjjzella ^dOO darab roszvenjuun 40,000 lorint
Eperjesay tíábor kepv I —1 reazv., Fessel hol er | lizetlessek. i Józsel 10, Ilj. Feaselbi\'fer József 2, dr. Fried A jeien\'eg 6VOOO frtot tevő j udő 2. tioldhammer Kai oly 2, Polliik L\'ijos 7.| rendelkezési slspra 7.000 lorint
(lel. Gulmann Aladár 3, Székely Tivadar 1, fiei. helyeztessek, iliultmann László 8, Ge. (iutinann S. II 4, j Városi jótékony es kóshasaou dr Geró Jóasef 2, Grűnbut A Un d 4 részvény,! célokra a külön olóleriesztendő lel -lírüiihul Henrik 7, tirünhut Fülöp 4, Halphen osztás Jj gy/.ek szes|nt 1066 toriul
;Mor 3. Dr. Hauser János 4, Heiiuter József 1, adományoataasék.
Juhász (iyőrgy 2, Físcber Józsel 2 Weisa Oiím, A lennmaradó 1142 frt 03 kr.
Irt, Mészáros Anlalné 10. Weiss Henrik IU. Blsuias 189U évi uyeremény és ve-steség szumlara i Lázár kepv. 16 részv. Kürschner Ignác 3 I vezettessek ái.
Kürschner Jakab 1, Lőwingor . Ignác 1, Lőwy | A közgyűlés megelegedéssel veszi tudomásul Adoll 9. Szukilsch Maiid 6, Loewy Ödön 8, Is kedvező eredményt, valamiutaz igazgatóság Osterreicher Bernát 1, P osszer Ignác 8, dr. es felügyelő bizottságnak jelentéseit. jPosszer Isi van 9, Prager. Héla 3 Sebőn Eugénia Feli Ivasottnak tekinti a sármérleget\', valamint ;2. Weiss Dávidné 2, Prager* Terét 1. Radnai ja nyeremény és veszteség saamlat. Jenő 8, Rosenleld Adoll 10, Rudini Károlv 8, Jóváhagyja a tarlalék-alapoak az alapszaba-1 Itoaenfeld J. 8, Bokénleld Bertaö, Uostmted Emii lyok 78 § a értelmében 4 arany 2973 irt 93 kr-
3 dr. Rnthschiid Jakab 2, dr. Rotsild Samu 1, rai történi javadalmazást a rendelkezési al. puak
Rothschild Zsigmond 2, dr. Rálz Kálmán 3, Rapoch 7000 forin tal való növelését.
Elfogadja az igazgatóságnak a jótékony és felosztására vonatkozó
tíyuli I, dr. tkhwars Adolf 4, Rosenberg Paulin 3, Weiss Tivsdur 8, Weiss Adoll ne 1, Dannebergl közhasznú adományok Erneszlin 2, Danneberg Jakab képv. 4 réssv.J javaslatát u. in Schwarz (íuaztáv 4, Scherz Ödön 3, Scherz Rikárd 3, Praashurgar Aladár képv. 11 részv. Stern Mór, 2. Stern Vilmos 4, 17, Sonimer Henriette 4, Sommer Ignác 11, Sartory Oszkár 6, Steinic Hermin 1, Slirtiug S .ndor 10, Stirling Mária 1, Semelke Józsel 7, j5, Izraelita iakola szegény sorsú dr. Tuboly Gyula 7, Helus Paula 2, Tripammjir | növendékei ruhazalára Gyu\'a 2, Unger Ullmann Elek 7, Ungey ulhnann Sándor 7, Un<er Ullmann Ödön 6 Vágner Károly 5, Hertelendy Béla 9, Vidor Samu 4, Gels liulmann Hedvig 6, Gelsei Gulmann Ödön 4, tíe\'sii Gulmann Vilmoa képv. 4 részv József.JJ9. részvénnyel
öaszésen öfe részvényes, kik 466 ré-zvsnyt i 12 képviselnek. 118
1. Keresztény házi szegényeknek
2. izraelita házi szegényeknek Sommer Sándor 13. Községi iskola Szegény s-irsu
aöventlékei ruházatára Israeiiiá\'iakola céljaira
6. Kereskedelmi iskola segélyezésére
7. Önkéntes tűzoltó egyesületnek
8. Népkonyha javara
9. Szépítő egyesületnek WeiserllQ. Vörös keresil-egyletnek
11. Ingyenes népkönyvtár javára lietsgsegélyaö egylet javára Keresttény jótékony nőegyletnek
Elek Upót igéagatóaági elnök ugy maga mint[U. lzraeUta korház javára
160 Irt
160 •
60 »
140 •
60 »
100 •
60 •
70 •
40 *
96 _
95 •
i
96 k
70 »■
Nagy-Kanizsa, csütörtök
16. Pol^lri iskola leiszerelésére
16, Fögyimnáziumi muzeumrá
17, Kisdedoeveló egyesületnek
Zsla 16. szám. (8. lapj
18»9 (cbmAr bó >8 Én
20 Irt 90 »
Összesen
w
Az osztalékot a közgyöés részvényenkinl ő\'ven forintban vagyis 800 darab réazvény után 40.000 lóriidban állapítja meg, a fennmaradó 1542 Irt, 03 krt. uj számiára elóvsaelni rendeli.
1898 iki Üzlelév ügy- és számvitelére vona ko-zólag ugy az igazgatóság, valaminl a lelttgyelö bizottságnak ia a felmentvéuyt egyhangúlag meg adja.
XII. Tárgysorozat lll-ik pontját a hivatalos lap kijelölése képezvén, elnök ur előterjesztésére az intézet hívnia os közlönyéül ismét a helyben megjelenő »Znln> című hetilap jelöltetik ki.
IV. Következvén a tárgysorozat 4-ik pontja értelmében az alapszabályok 26. §-a szerint lelépő elnök és alelnök, valaminl az alapszabályok 27. pontja szerint kilépő kilenc és évközben behívóit egy igazgatósági tag, ugy a 3 tagból álló lelügyelö bizottság he\'yell ujak, esetleg ugyanazoknak isméli megválasztása; és pedig elnök es alelnök, valaminl 8 igazgató-\' tan helyett 3 évre, 2 igazgatóaági tagnak 2 évi j éa a felfigyelő bizottsági tagoknak egy évi időtartamra.
Elek Lipót elnök ur a közgyűlés hozzá jéru-! Iása*al -a szavazaiszedő bízoltaágba Aeaél l\'jl, linger Ulmann Elek, Kchwars tlusitav, Hotschild Zsigmond és Sartory Oszkár részvényes arakat I jelöli kf, a gyűlést a választás tartamára lelfög-1 geszti.
A szavazalszeilő bizollság befejezvén mflkö-l dését, a tolylatólag megnyílott közgyöleanek a bizollság nevében Ungtr Ullman Elek ar a kövitkezö er*dm\'iiyt jelenti be.
Beadaloll összesen 414 szavazat. Ebből nyertek: mint igazgatósági elnök Elek Lipót 410 szavazatot, mint igazgatósági alelnök d\'.Tubolytiyula 406 „ Mint igazgatósági tagok 3 évi időtartamra:
1. Elei Ernő 414 szavazatot
2. Ebenspnngér I.co 410 „
3. Stirling Sándor 395 ,.
4. linzer Ullmann Elek 372 ., 6. Löwy Adolf 362 „
6. Vidor Hamu 338 „
7. Sommer Ignác 334 „
8. (ialseitíutmann Vilmos 323 „
Mint igazgatósági tagok 2 évi időtartamra. L Wriser Józse\' 291 szavazatot
2. Ploszer l-.nác 288 „
mnt igazgat) sáyi póttagok 1 évi iitölartamr.-:
1. Dr Rothschild Jskab 230 azavasatot
2. Roaenfald Józsel 146 „
3. Scherz Ödön 106
mint te>Qg> ftö bizoti-ági ag"k 1 évi időtartamra: . L lio\'dhammer Károly 359 szavazat 2. Juhász livörgy 300 „
11. Heimier Jozsel 342 „
mini Ivlögyelö bizottsági póttagok 1 évre.
1. Dr. Schwsrc Adolf 129 szavazatot
2. Sirém Tivadar 53 „
mely eredmény tudomásul véte\'ik es a felső-roltakatVelnök megválasztottaknak jelenti ii.
V. A tárgysorozat V-ik pontját netáni indítványok képexvén, indítvány azonban aa alapszabályok 19 3 ának megfelelően bejelentve nem lelt, a jelenlevők közül pedig indítványtételre ki sem jelentkezik, elnök a tárgysorozatot kimeri-leiinek éa a közgyűlést belejezellnek jelenti ki.
Hiröl jelen jegyzőkönyv, felvétetik és alá-irsttatik
HÍREK.
— Elaftk-hel/eMea. Ceertdn Károly Zalavármegye alispánja előterjesztésére a megyei rendes közgyOlés NagV Kanizsa rendesen tanácsú városban a törvény értelmében as aliipáa elnök-leta alait megtartandó közgyűlésekre helyettes-elnökül Eperjest/ Sándor bizottsági tagol választotta meg.
— HalAlesáa. A tanítás ügynek egy derék, bu\'gó, kiváló aa-rényaégü munká-a halt meg Csáktornyán: Ekéd*y Ferenc, az oltani polgári iskolái tantestületnek tagja. Halála alkalmát* I tanártársai a\' következő külön gyászjelentés adták ki:
„A Csáktornyái áll. polg. fin- és leányiskola tantestülete szomorodott szívvel jelenti szerelel1 kartársának Rhédey Ferenc polg. isk. rendes \'snár urnák lolyó hó 29<én este léi 10 órakor, életének 48-ik éa tanári működésének 24 ik éveben, szívszélhűdés következtében történt gyászos elhunytát. Kelt Csáktornyán, IH99. évi február 20« án. Áldás lebegjen porai lelett! A csáktornyai; áll. polg. Ilu< és leányiskola tantes űlete.«
— Aa u|onruz>i« (Ibs sztlá\'á Báró1 Fejérvnry (l-iza -honvédelmi iniHisWer » Ló-1 vetkező körrendeletet intézte a t5rvényhilósá« 1 goklioz:
1387.
Eht
s ám.
Imit.
Trípammer Gyula s. k.
fgugaló mint jsfyafiklaymastl
Elek Lipót a. k. álnak.
A jegyzőkönyv hiteléül :
Dr. Schicarz Adolf e. k. Dr. Mluchild Samu i. k.
As 1899. évi ufucozási előmunkálatok foganatosítása tárgyúban a mult 1898. évi szeptember hónap 6-ikárul 69.000 >zá« slat\' kiadott kórrend-Mein kspe-an ea a minist-t-r.\'in-ics határolta aUp|áo, esennel e r»n delem, bogy s< id>l fösomzá* egyeöre éa további rendeletemig elhalásztál ik.
Erről a sor. zá-i járások tisztviselői azonnal éi tesiterdok.
Budapest, 1899. évi február bó 19«én.
Fejérváry s k. bonvédelmi miniszter.
Ez a runde-lét, tekintve, hogy aa ujoie-tőrvény az uj kormány hivatal halépése ulán azonnal napirendre kerít) és gyorsan letár-g/alödik, csak inén rövid balaastás* jeleni. Mindenesetre megnyugtatóan korrekt azoníian n honvédéin i miniszternek aa ii Koarloaki díis >, hogy a iörvény(e!-*n újoncozás minden eshetőségre elkerü l\'ssrk.
- Péailnléiell kéagyAléa A nagykanizsai Kerenkedelmi ét Iparbank Réízcitii/társatáy lebruár hó 29-én Eperjesy Sándor alelnök elnöklése alatt tarlo\' a evi rendes közgyűlését. Az intézet a lefolyt 3l4k űtlelévben 1947\'2 frt 49 kr nyereményt ért el és azt a lelügyelö bizottság a következőleg javasolta telo-xlani: a napibizto-iK jelenléti jegyeiért 1077 Irt --az igazgató\'.!.; és lelügyelö bizottság díjazására 1671 Irt 60 a tartalékalap szap iritaaára és kamatiára
7694 Irt 30
a nyugdíjalap »zap ■ritására és kamatjára
188 Irt 80
osztalékra [réesvényenkint a 4 Irt 4| HO" 0 „ -.a megmaradt 940 „ 79
pedig 1899. évi nj számlára előirassék. — Hozzájárult ezen tnv slathoz az igazgatóság is, mivel azonban idöközben a kíscelli lakarekpénz< |li., ,1 való érdekeltség folytán az igazgatóság ... sági s empontbót célszerűnek találta aa !o- i. .\'kot, valamint as igazgatóság éa felügyelő bi/o -víg dijttzására >zánt összeget — legalább leg, re — nem folyósUaní; a közgyűlés elé a nyeremény*ielí>szláat illelőleg a kiivetkezö indítván »i terjesztette: a zármérlegben kitűntetett 119472 frl 49 kr. nyereményből — I a napi biztosok jelenléti jegyei beváltására
1077 frt -
a tartalékalap szaporítására és kamatjára
<694 Irt 80
a nyugdíjalapra ** 188 „ 80
lorditas-ék; az uj számlára pedig 10612 ,, 39 | írassék elő. — A közgyOlés indokoltnak találta
az igazgatóaág módosító indítványát éa aat -ágy közeli jobb jövő reményében elfogadta.
— A hlvatalaa Ispbél. A vallás- ás közoktatásügyi miniszter U/erUek Jeoőt. a oagykanirsai kath. fögyma. rajztanárát, a szamosujvárf állami lögymná^iumboz nevez-te ki, —
A löldmivelé\'Sgyi aini«»t*r Beryer K. Lajee\', a csákiornyai tánitóképiőintésetbea beoatio\'t szaktanári éa Qjubn Karoly\', n kanfélegybázai taniióképzOinlézeihez be isztott gazdasági vándortanítót, a szolgálat érdekében kölcsönösen áthelyezte. —
A i igazságűgymínis.tler Fülkéi/ Ödön tata! járáshiróiági aljegyzői a nagykanizsai törvény székbe/ helyezte al.
— Hllkésatgl kt^ylll*. A nagy. kaniz-ai isr. hitközség folyó évi február hó 26 án, vaaarnap, d. u. 3 órakor a hitkötság tanácsarmeben évi rendes közgyűlést tart. A közgyOlés tárgysorozata: I. Elöljáróság! I elem és a< ln98. e»ni\'. 2. As 1898. évi xárszi-madásuk előterjasi és". 8. Netáni indiiványok tárgyalása. 4. 12 elOljárósáfi é-i 6 számvizsgáló bu«tts.lKÍ tag válaaxtá-a, (Jegyzet Az évi jeieatea éa ^áraaa nadá ok a hitközségi tag arak altai a hiiközsegi irodában be\'ekintbetők. A kozgyütésm c.ik nzon indítványok tárgyalhatók, melyek kár >a nappal előbb irásbaa kasdatak)
— E iatkelrgvk alhalfaaéb*. Sukaanr voll már szó róla, h>igy közKórházonkban nincs hely elmebetegek elhelyezésére é< azért igen szívesen regisztráljak, bogy Zalavármegye legntóbá tar ott közgyűlése an alispán indokolt előterjesztésére aibaiarutia, ho<y a ziiaeüeii\'egi és ntffktniim kozkórbásak 10—10 elmebeteg befogad teára kibővittessenek éa a költségek a mull évi decemberi közgyűlésen meg«zavakolt \'2 r\'f ) vármegyei Mteg-egétyezési pótadó ö<s<egéből fetaa-n-aék.
— IIel>rel««alU. A .Zala* Irgalákbi száiuiilian az vol\', hogy a L°gr<ldon azerenesélle nűl kimúlt Korén Jóink temetésén a tűzoltó egyesülői ía részt vett. Moat arról érval lak, bogy nem veit ré*a>; csupán a felfogadott tusol tói z»nekar.
As anyakönyvi birek rovatában a mtft bet Imiotijii köiótt Mariui Anna. férj. Wtrmr Fe* rtnene neve ulán oda c-nszoit ea a rövidítéa: ,na/KU \' A «<rp kort élt matriin t p\'dig a szó közönséges értelmében sohasem, — esuptn a családi fészeknek, abitvesi és uuy ii gondoknak vol\' hűtésre n>pssáa<Mit.
— Iláruaa Is elég. Kőiveiltnál a bellay mini-a érhez kérvényt adtak be *ei negyedik gyógyszertár telálliiása iráni Nagy-Kaaissán. A beluvyminia/ter yeleményeaéa végett beküldte a kérvényt a vármegyéhez, mely a kérvényt uem ptrtolta és kimondta, hogy egy nvgyedik gyógyszerár f«Ulli>ása feles ege-\', elég hámm n.
laarármeof a<lúM>rlear A kr pénzügyig izgi<ójelentést! szerint a t. év január havnhan a v <rme<ye irrlla*éa.egvea s Rdóhan s fgycb i lelkek eiaan bvfo t 106.883 frt 87 kr. ii mely a< 1898-ik év haao.i szakában befolyt 160.102 Irt 14 ktrál szemben a t. e>i jannár Imváb ni 60.218 frl 27 kr. csökkenést tűntet 131. Hátralékban maradt a vármegye területén ia> núár vénén a I. év eM aegyeílére esfi adóelőírás Bsyeleabe vétele meiltll: l,\'i22.420 frt 97 kr. egyenes ailób.ui, 78.162 Irt 2H kr. hadaeo* lességi díjban, 915.770 Irt 22 kr. eaőMésiaátált-sAgb-in, 496.109 Irt 03| kr. bélyeg és jogil s-tékben, 16 920 Irt 67 kr, illetékegyei etértékhén, 61.903 Irt 86 kr. fogyasztási\' és l\'sladókbaa, 16.196 Irt 46 kr. iiaimérési illetékben vagyis összesen 2,796.488 frt 40 kr. Leirásbs hoatatk ! január hóban a) egyenes adóban 1264 Irt 21) krt, b) hadmentesaégi díjban 10 frt 60 kri. Fixelési haiau\'áal 01 adózónak adtak 71.1 Irt 11 kr. ailótariozátra, Hazadómemességet jaanár hóban exy esetben sem adtak.
— A C\'brvra Matfl-a kéqyHéN Aa Lr. kititötaéf kebe ében fennálló hamáaas ialér. menyek kösi a leghumánusabb tevékenységet a
TORONTÁLI SZŐNYEG GYÁR RÉSZVÍNY TARSASAG.
Kgjedllll flaxyar szányeggyár. KpQ7lf * cs°mózott azmlrna szőnyegeket, terem-, szalon-, ebédlő-, háló-, boudoir- és urteobák részére mindenléle
r\\poZ.I l. nagyság éa stílben, bármely rajz szeriül: hollandi futószönyegeket, keleti (karamani) függönyöket, torontáli szerb szőnyegeket (Tyllln), teritök, függönyök, dlvánátvetók\'stb. részére. 292-20
BC- Főraktár: BIDAPEMT YI kerülel, Aadránay-ut 4. szám
Ostas faláiKttt raktár alaésasaai a uiay*|uUaáka vt|< cVk 1e«- a a DtilH ft|tá|a ulaysfak, flnisyik Hrttlk. takarak aWakváéik uaka ás lá>ukféesa
Nagy-Kinixsa oaUttfrtftk
Zala 16. szám. (0 lap.)
1899. februAi hó 2.1 ^
Chivra Ctdist (Saiot-EgyH) flj\'í ki. Aa •) hunytak nolió foodoaáM, a beieg éa untodők Istápoltál, a stegények anyagi (fámolitiaa lépni a Caivra Cadiu aaép faladatát, melynek aa •gyaület a lefolyt évben Uilfti mérvben meg\'e ml. Miflfln folyó hó 17-én a nagykanizsai Cbévra Cadi»s évi randa* kö\'gyttléiét dr. Stabó Zsigmond elnöklet* alatt megtartotta, aa *gye*űl*t tagiai a felorawlt évi jdtntwböl, — mily (Mi-mm Samu titkár tollát dioaéri 4a aaaak nagy ügyitereteléről (Ml tanúságot, — a«in meggyfl. déat mentették, hugy a thívra Cadiaa vezetéie olyan egyének keiébe van latért, kik liuaánus érsekükkel ét tsvékearstfükkel egyaránt áldá-eoaan Itatnak a Cherra Cadiaa ügyeire. A Chevra Cadiaa Eri-ebe\' királyné emlékére 1000 forin toa alapítványt tett, melynek kamatéi aa elhalálozás \' tvlorduló uapjáu szegény özvegyek* lőtt aat mik ki. Alapítvány kettő tétetett le a lelulyt erben, még pedig dr. BtukiU Nándor ee LS-mnger Henrikné itül. Wttu Amália uroó emlékére 100—100 forint összegben. Aa egyletnél eddig lelett alapítványok Összege 4826 forint, a kórházi éa a tiiílűdök háza épiténére letett alapon kívül, melynek 2477 frt 49 kr összege a ki kóztég által kezeltetik. — Temetkezéii dtjakb.il
aégémUl A „Kb ▼Hit\'\' aiataa aaáaa 7 -10 aftváayl kWI, aalyek Mgtytél kélt 19 aéa Ua/ty»iam • l.i li . x iii. . l. li uj,. í«ml kf a aaarkaaaM. á .Kii VQác" ilHaiiiaJ ára aasjsd A közbiztonság a lefolyt hónapban ki*légilő-|ém kr., fii évr. i &*>J7t*m lm I kC~
98 őrtttm- ée 114 járőr szolgálatot.
aek mondható.
— A tárktiak éplléae A nagykanizsai tárhátak építésére a napokban tartatott meg a versenytárgyalás. As előirányzat 49.000 frt volt. A legkedvezőbb ajánlatot Willtrí Gyula varaidj vállalkozó tett* lt.6 atázalák enged-ménynyel. Morandini Román éi Taiaá* (Nagy-Kaniaea) 8.8 Saller l.ijos (Ni»y-Kania»e) 2 ssásalék árl*«ng*d*st lellek, NemUau Károly
és Sa budapeatí eég uj tervet kéititel\', melynek alapján kdrUtoelQl 47Ö0ü irtot követelt.
tárházak igazgatósága Willert ajánla\'ál, — mint legkedvexőbbet-ello gadta es vele a szerződést megkötötte, A vállalkozó a< építkezési munkálatokat roegke/die.
— MéalevaSt e he ye«éae A fadeatetésl időre N<gy-Ka*i<*a várnának kiadóit A állani mén folyó évi március hó 1-től kesdve a temető mellem\' fiók-lnktanyáb in leaz elht\'ytzve.
— MeaJtó hiba. A ./.ala" legutóbbi számá-nak hír-rovatában * Felfili/tjeizteU «őr/<yy*5< címmel megjelent kOtl«tnényütik végső soraiba erő* !
jtóhiba maradt. Hibállanu az utolsó sorok igy
Miaé a kát Up allésilM péaari Klrtky lafl (Bedipaat. IX, Bakáét Mr 7. a III M.) kltfeadák i — AA Iráal valláai IlWlUr. As Mai aa •bt daallatikia villái, aily kát tatiaséfa álM aaiaki • Jóaakée raaaatk arát As iráaiak fSieUoe kaadrthta ,11 ég Iféa kara kiégi" vaM, itagarliakk Ma „A* « ruhája aa igén ég kallaaate\'.Kéifak a Mtataa aiedjakhaa atváll aa aljragtÍM » agám efveettá Mt M.r, |éa Óraiad ,a Bleéeatadá*. Vtla eambee a a* >S Hág a iá li támadt ktita Ua», Ahrlaaa ki Mytaa ki ad té»ym bál/ja allaa. Da kaaalaiinil A iMal|il el I
a fiaa iiaant a Jé. ikrtaaaa Itgyöai Oma ad. 0 a béka, a boldogtág bttni ; a ftldmlvilát Uiildja. ■ lat Koadaata aa aaiftkai ladaaakail, .aladmtadé* miat a biblia Ura, báiaa él ssicákaa baldog. Mladtaak ánlit aa reaáMi aa iráal talláiaak, éréiként IifMkéal Márt, mart alapjai a aleakeek, a igy aa aakarl lélikeak, aa aabarl érséa klvániágilnak, aa agy ideáljainak mlidinttt raM tg/aaldaégét igaaol)ák I vállal réMl*lair«i a laftadáaabb katatáa aiapjáa kIMM eaépeégektal (aadafia Ir a Vagy Kipea Világtórlintl 14 fíaala. Egy Hu! ara SO kr, agy klteU I frt Kaphatd a kiadóknál lévai Taatrérak In d lat. réair -tára. Badapiat, (VIII., UlSI-nt 18.) I mltidaa kaaai koai vkaraakadéabaa.
— Hagr a klaaidl • aaal aéhéa vlaanyak hSa*ll kaUaaalltaaaaa bliáUaall m» .M<t a, hagy OnaareMt ilmélati alaa la gyarmpItM Hnwa aap-nap aaatiatt tilgymi I aj hIMexéaik a olvaa aljara aok kartlaak
a letolyt* évben 1864 frt 86 kr folyt be ; fcoaao* hangzanak! rnpótló adományok rimén 1578 forint, mely! érdeklödé**el lógjuk kisérni s ennéllogva élénken rés ben aronml kioaitnoit, restben máa jóte-1 ügyeljük a hlebbezéanek minden momnalát.« luny egyesülitek javáranolgált. — A kórházat! — Mlueaiatagrar. A Polgári Egylet nagy-22 egyén vette igénybe ös-s*s*n 268 napon át;1 termében tartott kinematografiai előadások 16 brtéf mergyógyu 1,2 wegbili, 1 ápolta alatt! állaadó >n nagy lálogaltanak örvendenek. Mar maradt; a betegek kösűl 21 díjtalanul ápolla\'olt! több lanintéset növendékei testületileg ia megtekinti caak m saiát költségén. A kórhás kiadásai tették as előadásokat, melyek nemcsak taaultágo-764 frt 07 krajcárra ruiott — SMgéayek .e- í sak, hanem igen mulallptók ás szórakoztatók is. éClyeséstre 1066 irt 66 krt fordított a Chevra IA bemulattsrá kerülő képek annyira tökéletesek,
mm tudja aaiabaa Mikit a gazda, ka aaai elrak saaklapot.
Vaiákaa aa a giada, a ki aam eltat aaaklipn, nam haladhat a korral, aat taááa éa waéaéay ukiautébaa gkviUnlt talwárnyallák ások, a kik elvaiva ia taaalaak. ítem BSkaégM drága ktlliágia laplkát Járatat, ktaabb lapokban la M lakat találni aiadiaaa aJIÜiaokít, a melyikre a gaa-éáaak aatkatga vsa. Ily kiaaká * épp aaért olctó lap a Kaaaáa, Kováeqr Béla jéaavt gaadairfgt itakM aaarkaaaté-aébtn aigjilial .Kagyar Oaada* elal havi folyóirat, awlyuk ilSflsitéli ára agéta évn caak t bt i Igy módjában killtjiaai mffidea gaadáatk, hogy i lapra alMsaaaaa
Cadiaa. — A lefolyt évben elhunyt 68 agyén I bogy é\'ethOségökke eziüle bámulatba ejtik a é* pedig 27 férfi ée 81 nő; az elbuuytak közt közönséget, mely tényleg azt hiszi, hogy közvei-•o t 49 felnőtt éa 9 gyermek. A< elhunytak i len szemlélője u spanyol bikaviadalnak; lázas közül 23 díjmentesen temettetett el. — Az kíváncsisággal nézi a viadal egye* fázisait é* egyletnek jelenleg 817 tagja van. — Dr. Stukili! visszafojtott lélekzet>el várja annak kimeneteléi. Nándor elhunyt elBljárósági tag helyébe QrMut \\ Az a agu i utazás szépsége bámulatba ejti a né-Htarik választatott meg. | zőt és a Irélás leieneteket, — mint valókat —
— Pétlarlaléheaah heveanléaa. Már- tajoean megtapsolja és megújrázza. A pénteki cius bfi 16-én 600 m. kir. hon vád-póttartalékos est kizárólag férfi közönség részére tartatik, vonul be a nagykanizsai 20-ik honved-gyalox- minden egyéb előadást a legmelegebben ajánlunk zászlóaljhoz nyolc hm ktkepxe-re. ugy uwládoknuk, mini egyeseknek megtekintésre.
- haareaeaétlaaaéf éjaltkaséaaél. Kebr\' — Ailaleiésaaégttu) Ealábaa. Ragadó* j „\'Í.\'í\'1* 20-án d. ii. 4 órasor lorOlc János váto-í | állati betegségek állása 7.slavárn<egv*ben: Up- ~~
aaayival la iakáhh, aaarl a lap Jé taaácaaivat itkaanaaai vlnsaflarti ilJSwtíal árát, Slláttéd péaatk a kiadóhivatalba Vitéa A ktayikwsskidÉaéki kSIdeadÓk Katiira
8ARN0K
Oll éA Ali. Irta: Hatler Jenő.
erdőőr cigánynlaai házánál (Ki*-Kiniz«a)\' Ott-din Károly vállalkozó több munkásával a has tetejének leleínelétéveí volt elfoglalva. Uotdá i, ki ily munkát már *tám\'al*stsur végzel\', *■* alkalommal *l«ola*z*otia a kellő biatuaa\'^t intézkedéseket, minek következtéken n felemen I hintető leroskadt és tuagi alá temette T6rClt\\ Csike t.aszló 19 éves tlut, kl a föld eltakarítana • végeit időzött a tető alatt. A ttnl kiemellek rög* í töu a romok kötül, azonban tején oly >alyo<| zuz(idá«ikat aienvedatt, kogy már csak holtan | került a tela/iare. — KóBayebb sérüléai szenve-1 d-tt ez alksloinmsl a lejen Rótta (lyörgy\' munkás.
— Hauirutpél ó idimáajak. Kebr. i6-tn meghall Kokn Ödön iránlí kegyelel jeléül adakoztak " \' "
\' Iáira, mv. Kohn fülöpne 6 Irt, Kohn Jaques és neje 6 Irt, Klem Illés es neje 11 fit, Kaaiel Jakab é* neje 2 Irt. Ka-tt> Fülöp H aeje 1 frt, j Dr Hírem Tódor 6 frt, KOrachner Igaaoaé 1 frt, Rothschild Samu és nejeSfri, Dr. Obersolin 6 fri, Slrem Vilmos 6 frt. Strem Tivadar 8 frt, Neufrld Adolf 1 frt, Fiackte Sándor 6 fn, Slrem Bernát 8 Irt, Dick Józsej 2 /rt, Dr. Rothschild Jakab és neje 6 frt, Rothschild Zsigmond éa neje 6 frt, Ksalel laidur 2 öMseaen 92 frt. A Chevra Kadi-a.
— leaélrségt atatlaallha. Nagy-Kani-I xaa váró* rendörsegének tevékenységét ea a közbiztonság állapotát I. é. január bórói a kő va kezők lünte lk ki i A váro>i rendőrségnél fel< jelenleteti 10 bűntett, 21 vétség, 07 kihágás, összesen 98 büntetendő cselekmény Ezekből
jtnt: Rédies 1 udvar. Veuttlüg: Szalapa udvar, Strlétviu: Alsó-Lendva 1 a., Boeska u., tia\'u 1 udv„ Glyertyámos I n., flaláp udvar, Keszthely 1 u., Lipti 3 u., Nagy-Fali 7 Pokala 10 u., Szécsi-Sdget 1 \' udyar, T lej udvar, \'L. Erdőd 6 n, Ztittkóc I ndvar, Oute<en 18 kü/stg.
IRODALOM.
— A aaléá nép llrka.la. á aaidó aéf politikai éa társadalmi Urtémti, u irodilmt éa aávémti fa|ló-déswt asorosan ówaaolvaaslva — Jeluilk ra«g most a magyar Irodilombaa, K nigyritsrmiti nép hódltáiall, király-vilaaatátall a ligpontombban lieiséll al igy kis flnt, _ káuiyia olvulialó, rntép ly.lvn, lartalauaa. igyiUal Kohn Ödönné 2& frt azonnsíi iíoii^\' "V*"1 "T1^\'" \',\'r^1""
rét mond el érdelei, biiaiaaa réaalitakat A 1.6a---
mp aagy. j
klrt Dávidról, kl a táladé laaoiit k msnT^aéa.ly. ut ftrésaaaal ISréaaallit, léaityakit vasborona alá, némityikit fajam alá vatlat, másokat aéaakiaaaiéki . hánvata", (S. Hám. II ti) — K kit flUit i „Nagy K paa Világ-tfrtéMl" lU-lk Itsali, a Ugjalaáabb orl.ntill\'U, Mupero Uistoa világhírű alva után kénlil. - Egy fgaet ára lg I k>. Kapható minden kaaal kónyvkiiraskedéaben. ,
— A aaaaaáh éa ifwatkak dráaaa Aa tr-kDIcai llllyidét IjeaaW tllaatelvel iHmlMli minden aikat-aaa Makiét és módot mag kall ragad al, hagy olthoauakat ja tokáinktól megóvjak és ciatidiakat btaimtlsak a téka-Ili, ság, irwleitilaiaég, lékoiláa dlvitoi il ugyoi Is kuniig I tető mérge allaa. ím aéavs urnái na oéiaaarft bk alít agy otyia lap, a mily kelyii és akii tanácsokkal iislgit i tiulilitri méltó Inékaayaégkaa mulat Irányt, llyia lap a „Báatailáa \', a mamik, és a „Kii Világ", i gyermkek aaivaaea látott barátja, á „Uiatartál" |annár l-áa átlép aa tládik évfolyamba, i „Kb Világ" padig már nyofe I évfolyamra tiklnt bünkén vliaaa. Ulnd a kiltfi bladáta | aigaalilái áll éa céljának toljam magfilit. A „Báalar-tO-oél Itkb rovatbaa fogtatkoatk a hiatartti minden
eredménynyel nyomoztatott: 26 vétség cs hiinletl,ligával ti alapot itaiutáaai mwlgil a dlnmótiés, karoaá
66 kihágás, eredménytelenül 6 bünteti ps ét 1 kihágás. Lelartózlaltatolt 70 férfi ea összesen 102 egyén.
Át Smtinilifzel tdjuilelt: 81 tiszti ügyeittel, 81 vasúti ügyeletet, 9 vásári ügyeletet, 11 táncvlga\'ai ügyeletet, 80 helyszíni szemlél, 6 lolonc kíséretet.
vétség 82 nő
Uayéaatéa, kartéawt tajguduág, btflaéi Ina, a kllóabóaó knykafie.pIM pedig egy év alatt b fSUrnsk agy agéai aaikáeakéayv-klklioUkávir áaalbtl a dívát, | a saaliás és varrás, i kéalanaka b a káalipar b talál lislyit kaaábjaia. á „Iléslarlát\' kavaukJat htrouar Jibalk meg b ellltaetisi ári atartdim I irt 60 kr léi évn 8 frt, igiaa éwa » Irt. — A „Kis Vilig*, Ktrtky Kmll gytrauklapja, a lagiloaóbb il laalbtt lagtartalauaakb \\ gysnsikíjság. kiadta aaoakatoa aok képpel tarkított misékkel ilbraaélisekkit, iiiaama tudnivalókkal, vareek-kil, idomUtkal, jálékbiráMkkal, rtk. Iparkodik hatat kb eivaiél kedélyért és\' beUjék iltaai aa irkUciówigit,
Mimo»a» keringőt a derekán hirtelen akta ragyogó areeal szikrázó szelekkel nézett aaaak a aaéovtalee, kiélt képi fiatalembernek fodrot fekete pilláira, melyek két tzuróa tekinteti, hipnotizáló éjtseme árnyékeitek be.
Ott gnbaaztott egyik főfalban, megtörve, mint * valami 100 eaztendős ront, pedig moet serkedt a bajusza.
No Iáid irfi, pajkoskódot 01 (értad Olga) megtettem a harmadik .. pardon I máiodik feltétellel járó kivánsásodatDe most már etnk belekezdesz .. Mi?... itt kényes akarata* taotké I \' — Ha aagyaád igy busél, sjáaloa aagaa... Egyébként köaaOoat a aiivó* vendéglátaaért .. szólt kissé sffikiált ajkbigyesatéasel Htaréáy I Alté éa vette kalapját, kugy lávoaaék.
... Ugyan ne uetleiikeajék örökösen. No II) már egytser le é* mond el, hogyan történt *i az ismerkedét... Nem la képzeled, mennyin felengázlad kiváaeaiaágoaat.
— Sőt ellenkezőleg, vtsaoaaa izatirikuaan IAU — nagyoa ia altaaoa képzelni... Hát eU
miindjam,
— Parts*, kogy el... De *i*t* mert a mama menten Itthon lett.
— S aztán *... Tudod ail, a^j eöbb egy putztt akkor elmesélem .. ét felemelkedni, hogy azt a koraiajkat megcsókolja.
— Na aa .. Talán nem olyan követen Mondhatom t| férfiak mind .
— Hamisak vagyunk ? nem \'f ■
■ — Heg araátlasiságig kekkek mi m tudom kogy anyut aért eugedte mag, hogy pertuk legyünk ,. I yenkor a fiatalemberek Igen eokat megeugednek maguknak,
— Ne mond 7... De aat caak nem vitatod eL kik egy kóaap múlva örök httlégel esküdne k egyuiátnak, aniiyi Mzalaattágot megérdemelnek
| vagy uera ?
— NI lopjuk aa időt... kélek kiadj már pele.
— Ntta roeit I Et a puszi ?
— Mondtam már kogy meghatnék szégyenlő-I tiniben, ha egy Ideg** férfU aaagoeótolaék !| valaha,.,
— Hát a végén mm adat ? A babaarca leány ö*u*ráoeolta j áazpiaz ***-
kiutiágot, gyermeki éa bitvért mrtlaUt a a kótobi\' *li fölött hófehér homlokát. Píei, tinóm redők
Nigy-Kinina csütörtök
Zala 16. szám (7 lap.)
imádlak az előbb oly uat bőrön. Gondolkozott najé kit idő biIti megstólalt.
— Jó. Ami.. Midó vigye!... Mrglest.v. Tehát haljak.
A vésaa ifjú egyet köhintett, pelyhedetfl, aelymes bs jussán végighúzta sovány átlátszó ujjait és — belekexdett.
... Másodéves joghal gató koromban egyszer, szaroksötét éjjel, stitáló esőben, bsrsngoltam s kerepeei-atoa a nyugsti pájyaudvar felé. Minthogy nyirkos, laokos Siti idő volt, felhágtam ss egyik megálló helyes vesztegelő villamosra és ábrándosra gubbasztottam a kocsi egyik sa-gában. A hivatalos ssemélyeken kívül essk ketten Vlttink a koesibaa, egy nagyon rlegáas csinos, bár nem éppen fiatal hölgy, meg csekélységem,
Kedvetlenül és egykedvűen kucorogtam helyemen, mikor véletlenül fellekin\'eitem és a ne münk laláikosiak.
Ugynéstem miatba dermesstő horxadás tátott volaa végig a hátamon...
Nem tndom, meddig dideregtem ilyen szótla-aa>, tompültaágomból a hölgy meg«tólitása rlaaz-tott fel. 0 nagyiága ast tndakolia: vájjon nem sjánlbstnék-e neki jóravaló,\'itolidl fiatal instruktort a fia mellé.
Egy pételg habottam, de a követkeiő pillanatban beroutalkastak és magam ajánlottam és előadtam feltételeimet.
— Bisonyára felette szerények voltak ? Bátorkodott közbeszólni Oi kisasszony.
— Gondolhatod ? I... Hiszen egész életemben szerény voltam, vissonzá mosolyogva as ifja. Atisl elővette emsilirozott tárcáját, és rágyaj tott egy illatos havannára.
— Nos... Ea a/tán? sürgete lázss türelmet, lenseggel a a leány.
— Aztán — folytatta — aztán megint jegyet vállottnak — visszefe é, egy épp skkor induló kocsira.
-- Visszafelé? . . ugyan miért ?.,
— Csak várj... Most jön á java.. Fanyarat mosolyogtam as indítványra; kogy térjünk viaaza, de min* hogy bevallottam, hogy céltalanul bolyongok, (persze lódítottamj rá kellett állnom... Bányára ábrázattal nyaltam a zsebembe, hogy atoisó filléreimet kockára tegyem. Nem csoda 25-ike volt ; 10 záge tis krajcár volt égést vagyonom. Mit cselekedjem ? Szint nem akartam vallani: igy h-t beleegyeztem.
Élénken tárgyaltak az ügyet; jómagam uéha —— néha ugyan szontyolodva gondoltam rendezetlen illeiölég hiányos snysgi viszooysimra...
— De, belátod te i>, nem kompromittálhattam magam.
A Saikstay előtt leszálltunk. Bon adva gondoltam a válásra mert azó a mi I szo, igen rokonszenves külsejű volt. A Nemesis azonban másként döntött,
Mikor ogyaaia érzékeoy hnesara nyitottam sjkaims\': ö megfog\'a karomat és betértünk at ebédlőbe.
Bármityen flegmatikus vagyok, meghűlt ben | nem s vér és u és palesatimitika. lelki steme-| immel s legmegdöbbentőbb katasztrófa egyik I legsötétebb jeleaetét Iái ura már kiasinezve.
Ea akartam ő tőle megkérdezni, hogy mit! parancsol, de valsmiképpea torkomon akadt a szó.
0 megelőzött. Hatalmas Iheás-csészét tolt\' elém s pincér is hozott melléje jé csomó sfite-1 akyl.„
Mt lesz ebből, jóságos Mindenható ?... motoszkált mindig az agysmbaa. De azért adtam az előkelőt.
Mikor a ikeát, barátságos beszélgetés közben, elköltöttük iöti a Törley-pezsgő.
Mist mikor aa ember halálát érzi, és aéháay szempillantásra visszanyerni a seayvesstő delin um uián öntadatát, oyogodtságát és lelkierejét: olysvformáa éreztem éo ia magamat.
Bizonyos tompa érzéketlenség, hideg nyags lom szállt meg.
Még eleintegyötrö aggodalommal, fogvacogva lealem a tőrlénendöket, addig most már bizonyos arisztokrata-aagyképüskódéssel, szegett nyskksl feszelegtem helyemen és idökOzbec egy-egy jófajta eigarettre gyújtottam rá.
Csak akkor szorult ö-sse a izivem, mikor kisértetieaea megzörrentek a réskrsjeárok a ase> bembea.
Teremtő- Isteni... hová lyukad ez ki?-----
Ugy Uzenkéi óra leié, egyszer esak megmo* dalt az éa jóakaróm.
Felkelt. Föladtam pompás, fskets pltsa-gal-lérjál éa lélcihetödtűnk, kogy menjünk.
Igazáig, szottám hidegvérrel, ág ji lemondás hangján, a számla... a üzetö pinaér feljegyezte ... 60 frt vol>,
Mindenem egyenkint is sem ért aasylt Verejtékes homlokkal gondoltam a következményekre De azért belenyaltam a zsebembe ét kivettem a járcál Csak ugy sirt bean a 4 árva krajcár.
A mocenáskodó hölgy visssatolts kezemet és dnreássn feddett, hogy agyss mit akarok.
De kérem... hencegtem éo .. 0 kifizette. A 4 krajcárt ódaesaptam at aaatalra — borravalónak.
Kiléptüsk sz ajtón...
As eső esak agy szakadt. A hideg szellő, a mely areomba csapott, ju\'a\'tá eezembe, hogy mámoros vagyok
El akartam kísérni, de ö nem engedte-Asonbsn másnapra randevút adott a Ssikazay. ban,..*
— Es te elmentél? kiváacsiakodott a kii hamis.
— En?... furcsa kérdés... Természetes.
— Nos és ő?-.-
— o\'... hát 0 Is...
— Es misdig tartolt es igy ?
— Addig, a mig meg nem tudtam, bogy „Mioka kisasszony," egy sikkasstó, a kit 3 nap ■alva ei ia caipték.--------1
— No nem volt elég érdekea ?
— Dehogy nem.
— Tehát moal ide a puszit, szólt Oli kézéi megragadva, az ifja.
— M, per-ze... Semmi, aemmi.
Kötekedni kezdtek; a leáay kkikktt a
sápadt fiatalember karjai közöl és ugy kergetőztek, hogy a sifonér tetejéről leesett egy majoika váza... Mig a leány szörnyűködött a balleset lelett: Ali odaugrott átkarolta és — megcsókolta...
Egy hit múlva találkoztak a tauron.
A vendégek nagyban trécseltek, agy bogy Ali bátorságosan inghatott Oli fülébe.
— Ugy-e régen voltam aálatok ?
— Elég roeaz Ctanyl, rossz...
— Azért nem jöttem, mert vártam halálod hirét... a csók után..
— Te bohó. válassolt a leány, mikor jön meg már a sütni valód ?
— Bisz azt mondtad, hogy meghilet, ht férfi csókol...
t— lgeu ám, de te ctak az arcomat .. e«ó-koliad meg\'....
NYiLTTÉR.
Nyilatkozat.
Többrendbeli olyan esel jstoti tudomásomra, hogy velem semmi néven seveteodő összeköttetésben nem álló kereskedők gazdasági- és egyéb magfelékel, különöséé répamagvakat mint Mauthoer-féle magvakat honiak forgalomba.
E miatt kötelességemnek tartom, egurlszl a gazdakOzSnsig IdjéJzozás&aZ, »iusritzl a magszilkslgleliltel nálam bevásárló keretke-dSk érdekeinek megvéd&seitl kijelenteni, hogy a vidéki isméit/adóknál csak azon gaz-daaági éa kerti magvak tekinthetők talótan czégemtől származóknak, melyek vagy
a* én ólomzárammal, vagy tgg álló medvét jelképező
törvéayszékileg bejegyzett védjegyemmel, vsgy mindkettővel el\'átott zacskókban vsgy zsákokban vsnnak.
UAÜTHNER ÖDÖU
I
so-a
si.ii klr, sévari uáHttá magnagykereakedéa ludapaat. TI, áadriaayat SS
1899. lebrair hó 18-áa
Hirdetések.
60 iv Ma m. ia Mf. taaásak iearva-ssá Utat s fofaZ tpatckaa tartáaáfa, ■laáaa aaaj- ia fogbaj, rkjáa altaa. a aaSJtnf »<U-,t(én atfc. mM HHS, lagbatiaasakk aá|-

«6SSÍS\'
vfc u
Fogpor SS kr.
Anatkertn sai|pa»U Svagdoboaokban 70 kr.
eHHBagskbaa 85 kr., hnM ht illata* atvtaymppan WMaa tilalaaaásak aU>. allaa 80 kr. Kaakatf ■laáaa gT&ijrsaartirliea, drogaeriikbaa, lllataarkaraakaáiakaa is a Hnktárkas
TBehlar KndolfuAI
UM. gyágjsasrtas Bécs. L, Krugerstrasse 0
Hmm i
Fisait t
Fontos ugy as import, mint az ezporteuraknek
Blum Adolf és Társa
sxálHtók. Fiume Hainburg, Bécs, Budapest, Tetteken a\\É, Auxha.
Ajánlják saját léres Fiumei bellöld raktáraikat olcsó díjtételek bez bármiféle árak beraktáro-sására
As egyedüli szállítócég Fimé* ben. amely saját raktárok lölölt rendelkezik. Elvámolások, behajózások gősősre és vitorlásra a megbízhatóbban eszközöltetnek.
Nemzetközi szállítmányok megbatározott díjtételekhez
Fe világosítsa postafordultával ada ik :
Blum Adolf és Poppor
aaálllMk Flame
oo-ia
>4
gyümölcs- utifaaor és díszfák, legjobb fajok, szép erös törzsek. Készlet sok ezer példányban. Disz bokrok. Olcsó árak. Kérjen árjegyzéket.
Meyne János,
falaUla talajéaaaa. --Mxpraa mspst
r i
Laptelajdoaea H t\' H K L
kiadó: í Lé
P.,
Sör dugókat,
agymmt szőlónemesitéshsz vslO dugókat, j valamim mindenfajta gyógyszerészi, palaok -és\' hordó dugókst, a legjobb minőségben és legolcaóbban átállít
KASZ1RER te ROBlCEK
Első magyar gözparstadugó-gyára Bséspest, aefstejts atoa t5. PM-i Árjajjaik Ursiantvs kiláattk.
Nagy-Kanizsa, caitöiiók
Zala 16. szám (8. lap)
1*99. február hó tt án
EXCELSIOR KINEMATOGRAF
Nagy-Kaiil*ftAu a ,Polgári Egylet\' nagy térink ben.
Ma cjprtökön febr. 23-án
e»te 8 órakor
5 Elité elősicLáis J
^ ni aljára
Rendes helyárak mellet. Jegyek előre válthatók. PénztimyHAi tata 7 órakort kasdata 8 órakor.
HOLNAP PÉNTEKEN, FEBRUÁR hó 24-én
e»te fél 9 órakar V
5 Férfi estély. £
\' B#léptl Jegy 30 Icx. Pénztárnyitás aata 7 órakor, Kezdete fél 9 órakor.
nCmb a písztIhnAl kapható. Szombaton uj miisor.
223 8/899. 72-1.
HIRDETMÉNY.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a városi felső erdőben összesen 441 forintra becsült 152 halom fa a helyszínén az 1899 évi február hé 98 uapjáii d. e. 9 órakor, az alsó erdőben pedig a helyszínén az 1899 évi márcaiiiM hé 9 éa 4 nap ján d e. 9 órakor összesen 738 frt 50 krra becsült 340 halomfa nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet igérő részére azonnali készpénz fizetés mellett eludatik.
Mire venni szándékozók oly megjegyzéssel meg, hogy a becsértéken alól a halomfa eladatni
hivatnak r.em fog.
A táróul tanáén. Nagy-Kanizsán, 1899 február 17.

Véosey Zsigmond a.
polgármeeter
k.
OOOOOOOOOOOO OOw 00000000000
Igei alkalau u iUiá*k« - M haauilat elü ittiléáttlfi.
Efészaégigyl hatóiáftoi megvizsgálva (Bizonyítvány kelt Bécsben. 1887. jut. 8-án)
PserhoferJ. vértisztiíó labdacsai,
Üllőit „Éiaiáaw laHiaik" sév alatt; mely atóbbi megérdemlik, mivel eeak agyan alig látásik betegség, mel/bea es hUáaskat esereaereeea ba aem bisonyitótták rolsa.
savat teljes joggal 1 labdaeaok aaatáa
vaa
Evtlsedsk éta esss labdacsok általános sl terjed éesok dr randának éa alig eaaIád, melyben eaas kitttnö hásieaerbSl kéaslot aem vslnn Ulálksté.9sámUlaa álul esea labdacsok kásiaaeril ajánítaUak éa aláa láttak mlsdes oly bajok! sál, melyek a rosax eméaslésból és asékrakadéeból erednek, mist opo-savarak májbajok, kólika, vértolaláeok. aranyér, béltéüeaeég s kaaanlé betegségeknél: VértáwSité tnlafdoaaágnknál fogva kitisl baláemil vssask a vérasegényaég éa as skkél eroíi ba jakaál Is: Igy sápkórnál, idegességből esármasó fejfájásoknál stb. Knea vértlaalítd labdacsok oly kdaayea hatnak, kegy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okoasák és assak folytán még a leggyöngébb agyénak, da atfg gyermek álul la mlsdes aggodalom sélkAI l« bevehetök.
fisaa vértiantitó labdaoaok aaakla a Pnarfcofar |.-fcla, as „arany birodalmi almádhoz címzett gyégyazsrtártaa, kecskéé, l, Slngentraaae 15. az. a. kéeaitut. aek valódi mlaóeégben a egy 16 aaam labdacsot tartalmasé dobos ára Sl kr. Kgy eeomag, melyben 6 dobos tartalmaatatik, 1 frt 6 krba kerti; aa óaasog eMsatan bakii* déséaél bérenateo k&ldéeeel agfitt 1 eeomag \\ frt 16 kr., I csomag t frt 80 kr. • aomag 8 frt 16 kr, 4 csomag 4 frt 40 kr., 6 csomag 6 frt 10 kr. ée 10 eeomag S frt 10 krba korai
NB. Nagy eltrjedéeik kóvatkastébea aaon iablaesek a legkülönfélébb nevek é alakok alatt aláaosUtsak; ennek kóvetkoatében kéretik aaakla Psarhofer J -tél vértiastlté labdacsokat kóvetelul éa caakla ások tokiatkefók valódiaknak, melyek kaasaálsti ntaaltáaa a Pserhofer /. névaláírással fekete anlnbas éa minden rgyae dobos fedele agyaaaaon aláírással vftrts sslnban van ellátva.
A eaámtalae kálairatkól, melyet e labdaaeek fegyeeatái a legkalénbuóbb ée legno-keaebb betegaégók atán egées»ég6k vtaananyeréaa tolytáa kossáak intésük, eaas kslyen cenkle néhányat emlitink aaon megjegyiéaeel, hogy mindeski, a ki esoa labdacsokig egyeaer kaeauálta. mag vagyssk gyóaddve, kogy nsskat tovább Ingja ajanlani
Köln lüt énrll »
Tia»telt Patrboler nr! Legyao oly aiivee ée küldjön nekem le <t*t 16 tekeréael na éa leiül, baiatlaa vér>Nztii»!abdacMlból nlén vétellel.?*. gaiHa aa uton i» legmélyebb kő xönetemet. iabdaeeai c«>dabatá»aért Maraduk telje* liaiietettel
Pawliatik Ferenc, Köln, LlndenÜial
\'melvról egyéUként La le mind«lf. mUAa >élet jleoil ngyénfemt kapott aa la kiia«á féntmké Ubéoreaébél a a*okn*k tiieli keienélain HU lókéleteMM kiryágyalt I LegAbb ilartelettel W •menettel Jwb.
Kirbengraberaint, fi®W m. IMS* mérv. ti. Tekintetne nr : AfutwMt iimileltea kér 4 eaa . ,7" „ . nicei aa ön valóba* Iwww éo bkftna MM*
llararbe. Földeik mellett. >M7 aaept II. l^báL Bt nem siWIiim «IU
Tekintet a ur \' Isten akarata voll. bogy aa öttfmeréeamot kilejenni «aan UU«(«<I eitU^ UUUcmhí keséim köaé kerültek, melyeknek ha-ié* axokat. abol eaa nlkalmam oyibk. a nnti tkaát eaennel megíromt fc» gyermekágyban időknek l*g melegebben tagm* njaniatti. Kae m«KhQlt«m olyannyira, bogr eemmi munkát aem!bálairatom tetőié— érinti bwéleaer voltam többé » pea ; gesnl ée biaonyára mára nal Hbatahnaaem
Teljes tiaatelettei
Haba Igaaca.
QonMwt. K Ibanb
niiléaU iasa ekubar im
boltak . • \'r ék. ba aa ön csodálatra méltó libduui áogem nem mentet* *k volán meg. Aa latén ál^Ja meg önt étért eo«t Magy béanl* mam van, bn^y eaeo labdneeok eogem la tőké-
ataeaa ki fognak gyóg.itani. amint már máaok- X ar. Feihén»-t«, mUxerínl ea ön rinkmtif •k le egéuMgik vUnaanyere-ere eogttaégBI labdacsaiból egj ceomagoi « é-.b -«aaJ kOtíeni
wgáltak. --Kaliea Teréa. CukU aa áe ee dálatoe kkdneenl
nnk k»"mönhec»in. bngyegy g|»—rb^tél. m*ty Janxam 6 éven ál gyötört, aieg*sab«dttUai
llcca-l\'JUly. 1867. noe. a.
ÍMélyaji ilmtvli ur! A legforróbb kö«aóaetemet |nondnm tavnnel önnek ÓO évea nagynéoéia no* ébtti. Aa illető ft éven át aae*vanott Kjeenr armbanee viakórtájbas, már éleiét la magnatn
labdacenk nálam eobaeem iVignak kifogyni a midón legfor.ubb kdenweetem** k^jeiee. v««yok tlMtelHtol Z«riekl Anna.
Be;
^ ja
legjobb éa legnlcaóttr"
Fo|gtfaatltó-as«r
A száj kiöblítene csupán fog vagy szájvízzel nem elésaégea a fognak tisztítására. Ehhez telette szükségen valamiféle* tog-tlnxtlt6nser használata.
g Hlüdentttt Umpható ^g
oooooooooc oo oooopooooooooS
o
8 o 0 0 o o 0
8 5 0 0 o
BEiir. K^íTaiocbiiiii Weoács, pí?«k,f^«
O.-tól Bregnaabaa, V , ivag lí frt 60 kr., eora éu valnmasuyl bajeOveanto aser káéi itag 1 frt 40 kr. % ivag 70 kr. sittNrvoeak által n Ugjobbnak aliamarvo
AffiBríkai kiuvéulei6cs. sr-t^d
legjobb aner minden kóenvényee éa ensssa álfalinűl lall^H Stasdal Usarlsl. Ütés b^Jak, a m. geriacagybáaUlom, Ug.nag- AliJidllüó td||(l6^ éa asnráa álul akosott gatáa, laablaa mlgralaa, idegoa fogfájaa, "abekaél, mérge* daganat oknál, aükakac, tufáján, ftlsaaggatás atb ellen 1 frt 10 kr.l ^ fy*l»dt-moll, vngy más ily ba-
mT*. Paarkéfar Ma I ~ WffdOlm
egy ivag 60 kr.
ilnt kltttaó anor 16a 1 tégely 61 kr. Btanoatvo 76 kr.
álíalflos liiitiiM tSÜS
roaaa eméaatéa minden fclietkanméayel. n. m. fBféjás, enádaiée, gyemargieea. gyomor-hév, aranyér, dagnláe atb. el les 1 eoomag j ám I frt.
ifi
Foirvholtoam tarkor* I.-I61.8ok év óu r (lyuausalil a fagyoa tagokra éa miadea iailt Hebre, mint legbiatoeakb aner elismerve. 1 kóc«6|gol 40 kr., bérm. 66 kr.
„Stof-ie Kolanaratnit £
enar gyomor- éo bélketagaégaknél.
K ola-elíxir mi bor :{;
liter 86 kr
Goljva-balsam. sríOTri
iveg 40 kr., bérmentve 66 kr.
ílot OCPnMQ lPr4«li w6Wtk) Paarkafar olul\'uauUbld J-töl, megrontott gyomor.
roasa eméeatéeée mindannemi alteati bniok w ..„ . _ . ______ „ ^ .
ellen kitin* háaienor. 1 iveg tS b/ll KÍ5S5TÍ5Í takhltkjttk, aalyak ivec 2 frt baainálntt ntaattáaa a Paarkafar 1 niv-, . .. 141i __allráaaal éa mladaa agyat dakaz fedoltf
harnt, rekedtaég, górceie köhögés atb.
ellea. Kgy öregecske 50 kr.% %. ivag Védve védjegy által Védjegy atánaáea saí-bérmeatve 1 frt 60 kr. _ goraan höntettetik
Pc Arii aÍnr I 9^turéu lm nflOldahan Ratehaap fal,\'
rbCIUÜICI y Bécs u Singerstrasse 15.
Bsen itt (olaorolt kémlta^nyokes kivil < aa ma trák lapokban kinUtell Aaaae* hnl* ea . kilfOldi gyégyaaeré*««ti káionlc);i< i<*ég k \' raktáron vaunak éa a kónalotb«u netán nem 1 levók gyorsan éa olcaon mega**restetnek. -Poétán megre ndelésok a Inggyoreakbaa eaa kfisóltetnek, ba a pénaOeaaec el6re kai otlk nagyobb megtawUléeek nt4nvéUtlel kaidat aak.
Nyornaatott Fnoíjpl Fülöp laptulaidonoanál Na^y-Kanitnán 1899.
f
Huszonhatodik évfolyam. 17. szám.
MftMItiMI Vlmkáa tplltt glaaSal Mié? kta/r. kanaáeétaétea
v avMUnl trWmi Ma ttptt kist á. ■ *—* én k*al
Mt hié—<1 i lil aatlltai raaaaf kmiimí átírta saaa»e»>
Bla4«kivatai Ttmliáa*f«M: Ptwrkrt kttrf it*... mttatSat ^
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NA8V-KAHfZ8AN betenkin! kétszer; vasárnap s eritirtlkia*
\'Lómwrwn íui l|M tm IS toia ÍS frt - kf Tél*m S kanna (S Irt — kr s«cr«a*vr* I k»r«H (1 Irt SO kr
»rOMk pttíitt* IS krajcár,
KMSttOcaS, raltahrta Heiaitaéia fMdkMtft rítektí riMf tlif*l«na fcadátál*
BwMlw MW awk Ibaeyl kttaá Ml li|lltll «
S0N nta ira W kitlili
Nagy-Kanizsa. lbMÖ.
Félelit szerkesztő: 8ZALAT SÁIOOR.
Vasárnap, február 20.
A béke. ,
Az országgyűlési ellenzéki pártok megbízottját éa Széli Kálmán (leszignált miniszterelnök közt a kompromíssum létrejött.
A megállapodást most már a pártkörök elé terjesztenék rátifikálás végeit s miután desavuálástól egy oldalról sem kell tartani, Széli Kálmán hozzáláthat a kabinet alaki* táaához éa már a Icgközelcbbbí napokban O Felsége elé terj ülheti a miniszteri név* sort, mely értesülésünk szerint ez lesz:
Elnök és belügy: Széli Kálmán Honvédelmi; Fejérváry Géza Pénzügy; Lukács László, Kereskedelemügyi; Hegedűs Sándor. Földmivelésagy: Darányi Ignác. Közoktatásügy: Wlasaics Gyula. Igazaégögy: Plósz Sándor. Horvát miniszter: Cseh Ervin. Király személye körfii: Széchenyi Manó gróf
Azután minden egyéb a képzelhető leg simábban fog menni.
Az ellenzéktől lehetetlen megtagadni bárkinek » azt, hogy szavát megtartótta
és az uj emberrel gyorsan lehetővé tette a béke megkötését; de Széli Kálmán titkos tanácsós államférfiúi kvalitásai ís, melyek-í röl mindenkor a legmagasabb véleménynyel volt* mindenki, fényes világításban fognak | megjelenni a rendes állapotok visszaállítása ,és az ellenzék megnyerése körQl,
Annál őszintébben üdvözölhetjük Bzéll Kálmánt jelentőségteljes sikere »lkaiméból, i mívrl az egyezség mellett senki sem ve szitetl, sem a szabadelvű párt, wm az ellenzék, míg az ország ét nemzet csak nyerni log.
A kölcsönös vivmányok *t egyéni sza* badságnak és a pjiitmcntt rendiek válnak javára és e tudatban a szabadelvű párt is ismét erőt ésbzalmat fog meríteni a jövőre és a feszültség, mely a pártok közt létezett, lassankint egy konciliáns, barátságos viszony-inak fog helyet engedni.
Ennek a nagy és korszakos eseménynek legfontosabb ás legelőkelőbb tényezője [előtt első sorben fog hódolattal meghajolni I az egész magyar nemzet és szive mélyéből gratulál, hogy a bölcs uralkodó okossága és alkotmánytisztelete álul a majdnem át*
I halolhatlan chaosból békés utón győzelemre tudta vezetni Magyarország szent Ogyet; az esküvel megerősített alkotmányt és az \'egész Európára nézve oly lontos magyar parlamenlárizmust ,
A borhamisítók üldözése.
i A magyar . törvényhozás 1893-ban alkotta a XXIII* törvénycikket, mely a mesterséges borok készítését áa forgalomba hozását a legszigorúbban tiltja.
A törvényt árért hozták, hogy a roaaz hirbe jutott magyar bor kereskedést a kinövésektől megszabadítsák én hogy a kereskedelem. és bortermelés jó hírét a küllőid előtt ujbíSl megalapítsák.
A lelkiismeretlen visszaélések, melyeket a bel és külföldön a fogyasztóknak ♦Magyar Bor" elnevezés alatt nevetséges ára* kon kínált készítményekkel űztek, mégse* rristt léssel fenyegették a magyar közgazda* ság egyik felette fontos bevételi forrásét.
Az érintett törvényben van egy pont, mely a végrehajtási rendelet kibocsátása \'iránt intézkedik. De ez a rendelet nem lett kibocsátva.
Az előbbi földművelésügyi miniszterek nem érezték magukat indíttatva, hogy ebbe a darázsfésekbe nyaljanak, mig végre dr.
TÁRCA.
„Világszép Erdély."
Azoknak a levmé«z«fi csodáknak a hatása slalt, a melyek Erdélyben oly tómeg—es jelentkeznek, érlelődött meg sz E. K. E. vss<1Aiben s gondolat, bogy Visgazép Krd-ly cím alali megíratják az srdslyi részek természeti esodaisak, kincseinek monogrt Aéj*\' t hogy ennek a monogrSááaak taeg írását s Széketyl\'ild írójának, Haaké Vilmos érsek kipróbál\' tollár* bízzák.
Midőnsmerzői monfcáielvállalta, sa mánkéhoz fogott, előtte is azok a célok lebeglek, a melyek érdekében sz E K E már évek során tevékeny- j kedik sz erdélyi réssek természeti szépségeinek forgalomba hozása, lensegst képeinek, káprázatos j látványosságainak megnyílása, csodaszámba menő kincseinek kiaknázása
Hogy ezeket s eélokal sikerrel moskálhassa, »eg akarja ismertetni s termés zetkedvelfl magyar közönséggel — szóban é# altM képekben — i sz ónálló földrajzi individuumot alkotó világszép Erdélyi, ebben Alsó Febér-, Bíszterce\'Maszód-,; Brassó-, Caik- Fogsree*, Háromszék- Hányad-, f Ila- Kökullő-, Kotosa-, Maros Torda-Magy-Kftkéilő-. Szebétt-, íizolnok-Doboka-, Torda-Aranyoa-, üd-vsrM vármegyék földjét, nemkűlónben s történelem jogán idetartozó Szilágy vármegyéiét; városa-
ikban a kal\'ars megannyi vsni\'. Mag akarja j itmerietni a terem 6 öerö caotttll, s lájatSpi* ge-et • tiiimkaisii \'itk tjgokti melyeset Erdélyben viz, asikla, erdő. hegy és völgy, botéi j csillogó havas az idilli bsjtól, s megfélemlítő lansagesig kimond latailan vatazato**ágban lel malsL
Meg akarja fcmsertsini Saványsit, srsnysl termő bagyeit, melyekben Kalifornia hajlani aranygaz •tagságát hu jak Msieiai. kózalal. bányáasaiat. rejt-lye* aiklaáreynl, taeiujM, érdekes f óráját, SKindákszálaivalkórniazóil msséa tzspaégfl tavait, időssski lorrásaii, kavó patakjait, kimaekei érő, caodalevő ásványviz«l. hóteh-r márrAnyhegyMl, ragyogó aóasiklált, aat
Az erdélyi havasokbél inda hossza aljara sz erdélyi részek két halalmas folyója: a Maros és sz Ok, továbbá s Szamos, KokQffS, Aranyos; j aljukban nagy kitsrjsdési földek termékeibe Öntenek duzzadó ételei, sok ezer ember munka- j erejét kínálják, a legoknóbb szállító alal szolgál- j lalják, a leströmantiktnabb völgyeket, tereket és szorosok si alkotják.
Akárhányszor látja sz ember s Maros-szorosát (iyargyó-TopHcáaál, az O\'l alkotta ssógődi és j tusnádi siorosoksi, s melyeken ál meredek, aaa-merészen klsző^élő, néhol vadul megszakgatolt I sziklafalak kSzőtl tojva, bőgve esnek (őrletnek, rohannak kereastül a Marosnak és Ollnak tajtékzó,j gőzölgő btbbá verődő, örvényt sodró hullámai, a j
gyergyói rónál. Pel-Csíkoi, Ai-Csikot fesMít módra sűrűn egymás meilé elhelyezed tiszta csinos j községeivel; ss sranykaláazsssl ékes Maros vt(-gyél, s Pokolzárnak tombolva felfakadó, ksvaryé, I örvénylő. *ugo vizét, a torjai RMAs barlangnak i balalt lehelő szlklstorkát, a Szent Asm tóaak ringó knaiály iskőrél, s lejjel és mSsssI Myé BarcssSgol, a lordai hasadékel, a valkáei alkutsának rzt a bámatalos rsamAet. as Igám magsa í hegység minden lulajdonságaivaP biró fogarial bávasokai, Ob\'esa- éa Helyeséi sziklavllágát a rekiceli vizezésnek zuhanó árját, Haotála^s Pamjd ragyogó sóhegyeit, a Delonálának fénylő, tekew oszlopokkal dekorált sziklatömbét, a fjeiért vas* hegyen, vagy s felső bajomi örőktűzet; akárhányszor jár ss ember s petrozsényi hegyi vasaién i Erdély Semmerlngjén, a gyimesl magas pályán, vagy a Szamos felséges völgyében D\'Usree Naszód vármegyében ; mindig talál valami baj* Izmainak, ízlésesek megfelelő tpj szépséget ebben a eaodá« világkan. mey maga agy valósággá véli Ifindérmese, egy kép as Ezeregy éjszakából.
Fenn ss erdő koszorúzta begy ormokat hajdan büszke várak omfédékel ékesítik, régi dicsőségnek s legendáknak színhelyei, rég eimuli fóők sírkövei, mélyekről lemnslák mar az MM a fölötte elviharzott századok ; ezer esztendős emlékek csodái maradványai ezek, melyeken minden kődarab nagy dolgok sáriét- z^Mt hirdeti. A magyar Matériának, kegyefeiúitit emlékéi lépten-nyomán -
Aki egéssst-gsre ri-nás, igy ék
Ferenc Jézsel keserüvlzet
Kapható
a arlytt \'Mi if ú » hagy beeaben tartanak az egész v*l*gos- At ntolsó kiállítón egysiöl ti"léé Istaii\'taeg » r.agi miUei.íoa » éremmsl és egyedül egy gssabb kitfintefésee A Pereaej iéwef kaaertvlset miad nfttl trotil fák. Wosenfeld A. és fia és Marton és Huber cAaknél

nRAPHIC TROGEP
legjobb, legegyszerűbb, legtartósabb és lagkAnyebben kézélhető Ara frt egy fényezett dobozban. - Kizárólagos képviselet és lőraktsrt
Flaekal Füldp kisyvkirHktdésékéa H Kaoisaáa.
••T Svitgailaeial tilriaia mtjtlit
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 17. szám (S lap.)
1899. február hó 26-áo
Darányi Ignác folmivelésűgyi miniszter, áll- kében levőnek találjuk Darányi erélyes ak-hatatosan sürgette a mübortörvény végre-\' cióját a borhamisítók ellen és biztosithatjuk hajtását. !a minisztert, hogy a termelők és kereskedők
Termelők és fogyasztók egyenesen, a túlnyomó többsége köszönettel és tetszéssel borhamisítókkal való egyetértéssel vádolták adózik neki és a nagyközönség örömmel és a kormányt és elitélték a rendszert, mely megelégedéssel ismeri el a közérdek meg
óvása körQl szerzett nagy érdemeit.
Csak ne maradjon a dolog tél mun
alatt bQntetetlendl lehet ily romboló visszaéléseket elkövetni G mellett vígan folytak a borhamisítások.
Budapesten alig lehetett egy csepp j hamisittatlan bort kapni, a kallóid félve ke-, ^ rflltn a magyar borokat s a fogyasztó kö-1 zönség mindinkább elfordult e méregkeve-réktől.
a
Mikor a dolog ennyire elfaiult, Darányi erélyesen kezébe vette az Qgyet és intézkedett a mübortörvény szigorú végrehajtása iránt Vizsgálatokat indítottak, mintákat vettek, borküldeményeket lefoglaltak.
E miatt a borkereskedők egy részénél nagy lárma, a termelőknél és fogyasztók-nál nagy megelégedés lett.
Ez ügyben a legelső és legkorrektebb nyilatkozatok egyikének a budii kereskedelmi csarnok határozatát tartjuk, mely
kánáll
általános betpíélyiij enjlet
Márton éa Hein Mihály urakról, kik az egyWst évek bosszú során át nemcsak az évi járu ekok készséges lefizetésével anyagilag támogatták, de mint választmányi tagik az ügyek vezetése körül buzgón éa ernyedetlenül fáradoztak
A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, a neveseit két elhunyt pártoló lagoak az egylet vezetése és lendítése körül szeneit erdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti éa a választmánynak mull evi működésére nézve a számvizsgálók vonatkozó etőterjessleae alapján egyhangúlag megadja a lelmentvenyt.
A közfelkiáltással megqjte-t válasz áa ered. ménve a következő; egyleti elnök: Lőwinger Ignác; alelnök : Saller Lajos; II. alelnök: Weúz-fberger Zsigmond. Választmányi tagok : Hal zai György, B irtos Géza, Fürst Sándor, Hild Ferenc, Horvát Mihály. Leokei Zsigmond. L\'wing^rLaj.is, Munkácsi Nándor, Orning István, Palfi Sándor Schera Bikárd és Zollner János; egyleti orroa,
A nagykanizsai ált. betegsegélyzö egylet es évi február 19-én Lőwinger Ignác elnöklése alatt XXIX. rendea évi közgyűlését tartotta, melynek lelolyását a következőkben adjuk :
A gyűlés megnyitása után föiolvasáara került évi jelentés első sorban konstatálja, bogy aa egylet
vagyoni állapotaaz előző évekhez arányítva, ked- Augenleid Küiöp. .
vezönek nem mondható; mert még mindeddig Ezek után befejnték a gyűlést a jelen yot minden évhen a vagyonnak némi gyarapodás "5° íml " örve,\'d"es "eggrősMéssel oasoltak lelt kimutatva, a tavalyi mérleg - ámbár lenyeg- "él< l,0»í " «mber|aeretet szolgálatéban alló
- - ■ bel\'gsegelyző egylet löladatának magaalatán áll éa azent hivatásai híven teljeaiti.
Mi ta oaz juk e meggyőződést éa szívből óhajtjuk, hogy ezen valóban jólékonycélu egyesület a nagyközönség részéről minél hathatósabb támogatásban réazeaüljőn.
telén — vagyoucsökkenéssel záródott. Ennek okit — a jelentés szerint — ama a aajnoa körülményben rejlik, m.o y szerint a betegaegélyzeai számla a lefolyt évben még eddig el nem ért magasságra emelkedett es ezzel arámban a gyógyszertari számlák is növekedtek. Hozzájárult meg, hogyas
arra kenyazeritette as egylet vezelöaégét, hogy a rendea bevételekből fedezhetien kiadaaok kiegyenlítésére a mult évi kamalo on kivű a tőkéaitei kamatok egy reszel lolyóvá tegye és ebből következett a lent jelzett vagyoncsőkkenéa.
Hangaulyozza azonban a jelenlés. bogy a kedvezőtlen jelenségek dacára az egylet lönuál-láaa veszélyeztetve nincsen; inert egyrészt a vagyoncsökkenés, mely mindössze 28 irt 67 krra rug, oly elenyésző csekélység, houy az emberiseg javát célzó nemea, magasztos lóladallal szemben azamba sem jöhet, másreszt pedig az egylet sok
. . t__i ..___.. í egylet pártoló lagjtinak száma elhalálozáa, elköl-
testüle behatóan foglalkozott a hatóságok tgk(d£m ,oljl4ll e,yre |(lflT, knélkol,
eljárásával a borhamisítók ellen s egyhangúlag elhatározta, hogy a földmivelésOgyi miniszternek köszönetet szavaz erélyes és igazságos eljárásáért.
Hasonló nyilatkozat történt a budapesti kereskedelmi és iparkamara közgyűlésén, mely testület pedig talán inkább arra érezhette volna magát indíttatva, hogy a borhamisítók üldözésének ügyében a kereskedelemügyi minisztert játsza ki a földmivelésOgyi miniszter ellen. E helyett azonban dr Darányi eljárásának határozott méltánylása és elismerése lett az eredmény.
Még hatalmasabb és jelentőségesebb az országos gazdasági egyesület borászati osztályának nyilatkozata, mely szinte fel-szólítja a földmivelésügyi minsztert az ál tala választott ut további követésére. Az egész magyar mezőgazdaság végtelen háláját tolmácsolja neki és melegen üdvözli őt valóban hazafias kezdeményezése alkalmából.
Ha még oly nagy ha gon lármáznak is l tisztátalan elemek és .tz exisztenciájukban fenyegetett nem tisztességes borkereskedők, mi teljesen igazoltnak és ..z ország érde-
bogy a hiány uj pártoló lagoV bel-pese ál al A .,B&I MllZ. EgybSÜlet\'\' kÖrÓbÖl. pótoltatnék. Mindezen tényezők Ősszetnűködese
(á Bsistosl
VssMsi-Bgjraitlst fltáss.)
tgszcstd-Tálssstiaáayáask
A Balatoni Muzeum-Egyeaűl"! igazgató-Választmánya, dr. Loraasy Saudor elnöklete alatt, mull vasárnap, a keazih lyi «ároshá< ttagyiermeben tartotta maaodik ülését, a melyen as ilju egyesület több tontosabb ügye nyeri elintézést.
Jelen voltsk : dr. Burány Gergely. Csák Árpid, Györfly Endre, Holtmann Soma, Imrik János, Lehrmann Ferenc Lenard Ernő, Nagy látván, dr. Sctiw irz Zsigmond ea Takach Imre igaag. évi oksserü gazdálkodás folytan annyira mégis- válaazt. ányi tanok, moaodott es meg»zilardull, hogy bizonyos eshető- A tárgys .rozut megkezdése előtt as elnök tiégekkel szemben kellőképen vedve van, ameny beielentetle dr Szukia Nándor nagykanizsai or-nyiben meg mind g oly lőkevel rendelkezik, vos, igazg -választmányi tai elhunytál s azon kő-melynek evi kamatjából rendes körülmények rültnényt, bogy az emökaéi as igazgató választmány neveb\'en az elhunyt özvegvéhez reax/eurulot iulézett. Egyben bemulatja az öavegy vála-airatát, a mely a levéltárba letetni liatároztatolt. Elhatározlak ezzel kapcsolatban as igy megüresedett igazg. helynek a jövő közgyűlésén leendő be öl-téset.
Bemulatta elnök Darnay Kálmán, Gyömörey krt teltek ki, szóval egyleti célokra, ids Gá«par Hertelendy Ferenc éa dr. Ovárt Ferenc a temetkezési és kezeleai költségekét ia igazg.-tagok leveleit, emeltekben elmaradásukat 1609 Irt 81 kr lett lorditva kimentik,
j Végül kegyeletesen megetnlekszik az egyletnek Következett ezután az 1*98. aug. 25-én tar. tavaly elhunyt két kiváló pnrloló tágjáról. B«rdin lolt Igaztf.-váhiszt mányi első ü éa jegfsökönyvenek
közölt e neláni lulkiadáaok ledezhelók.
A tavalyi Ügykezelés részletezéséből mewlud-juk a következőket;
88 fekvő beteg részére 1012 napi segélyt űzettek ; ezenkívül 800 esetben lónjáro betegek díjtalan gyógykezelésben részesültek és ingyen [gyógyszert kaptak; a gyógyszeri»ri számlák 285 bt »i \' értve
a marra <cs k ne.Unk, nemzeti bősei knek t sokat, nepaajalaágokal is, a melyekben hiven Hunyadi Ján»snak, a kereszténység legnagyobb latjuk megőrizve a nep azivének, lelkének igaz dalisjának Hollós Mátyásnak, Bocsaay István- kincseit.
nat, Bethlen Hábornsk, Weweleny Miklósnak, Az erdelyi magyarokban éa a székelyekben a labanyoma. A segesvári síkon illatos virágok tipikus magyar sze lem ősereje szól lelénk; ausogjak: itt nyu szik, a ki a legazebb dalokat Erdelyben egy még nem is aejtelt aziues ut világ csodás tündérkert ja tárul (el előliünk. Mind
énekelte.
Mint a forrás az antalern eszet szűz ölén, e könyvnek amaga is ott lakadt a termeszen csodák vilagsbsi\', znk hatása alati, a történeti emiekek arnyekában, ásóktól megilletve, Erdély drága löldjea
A munka feldolgozásával kilép az útleírások ssük kereteitől! az Inkább népszerű lérmeazet-
a kellő hivatva van megtermékenyíteni a magyar elmet, hogy teremjen magyar erköloaől, hogy teremtsen magyar müvekel. Minél melyebben lehatolnak a fának gyükerazálai a löld talajáb >, annai magasabbra nő koronája. Minél több Ihletet meril az iró, a müvesz az édes anya-fö dből, annál maradandóbb hatásra szarni hat tudományi munka leaz, a hasonló irányú Iraticia alkolasa.
mun ák eleven, szines elő dasával, tetszetős A leírásokat az ón művészi alkotáaai, az tárgyalás-módjával, vonzó leírásával. illusztrációk hos-zu sora egesziiik ki. Ezek a
A mi az anyagba életet log öntsni, az a tárgy- müvéazi alkotások, illusztrációk ellenállhatatlanul nak ut< kepen való elrendezése, mely mig egyfelől lógják az olvasót az eredeti leié vonzani és megismerteti a tőidet, melynek minden zugához, bűvös erővel suggerálják, hogy keresae fel a min-min\'<en rőgebez egy legenda fűződik a magyar- iát, mint Argirus királyfi Tü dér Ilonát.
aág dicsőségéről, addig másfelöl megismerteti annak la óit ia; az oláhot, a száazt,a szivünkhöz nőtt \' rmenyl s azt a küzdelmekben megedzeit, talentumon magyar lajt melyet dicaöeéges múltjának szárnyat adó hagyománya, erős kuliurai éa politikai egyénisége predealinálnak a vezérszerep* lésre. A lárgyalaf aurán me ismeri az olvasó a lerniészeislkotlH éles halárok kőzött őxeredelisé-gükben megmaradt magyar, oláh, sfász iiépazoká-
Kevés löldön van annyi tájszipség, kevésben annyi kincse a termé-zetnek, mint Erdélyben. Ezek a lájezépségek, természeti kincsek kimeríthetetlen gazdaságát titkolják Erdélynek. A természeti csodáknak, látványosságoknak olyan tömege togadja itt az embert, hogy csodás varázsukkal egészen elbűvölik.
Mihelyt a nyár meghozza virágait, a turista sereg felkeredik és Svájcot, Tirolt Stájerországot
úgyszólván ellepi. A uiegaiá ló ilegenek aaután a kinalva-kinall elvezetek tejében a lakósokai a szó S\'oroa értőimében kitartják; a takóaok aa ezernyi-ezer idegen költekezéséből nemcsak élnek, hnnem gyárt poitnuk ia. Erdély epp ilyen tárgya lehelne as érdeklődesnek, mert éppen olyan saép és érdekes, mint azok. As erdetyi részek lakói as idegeneknek kíazolgáláaa, a termeszHti kincsek kiuknazasa révén épen olyan allandó jövöde emHez julhatnnnak, mint a svájci, tiroli ea stájerországi lakósok Ennek azonban aaűkaégkepeni lelteiele volna Erdély megismertetése éa megia-meréae.
Sserző legjobb tehetségét, a teljes munkaerejét veti latba, hogy munkáját élvezetes olvasókönyvvé, minden müveit magyar embernek, öreg* | nek ea fiatalnak élvezetes olvasmányává tegye. Óhajtása caak az, hogy munkája révén vágyai keltsen as. olva-óban a vi ága ép Erdélynek és lakóinak magismereséjts^A megismerés során épül fel majd .a caatorua/HrtTy a kereskedés és ipar centrumaiban összegyűlő százezereket aa ország •me részébe vezeti.
Az ,év lolyaman megjelenő s mintegy 30 iv terjedelmű díszmunkának megrendelési ára 8 írt, Bolti ara jóval magasabb lesz.
- Az előlizelést 1898. február végéig, aa Erdélyi Karpal-E<ye*ülel tőtitkári hivatalához (Kolozsvár Jókai-utca 11.) kell küldeni.
Ni(y\'Kin*Mi vasárnap
Zala 17. aaám (8, lap.)
1899. február hó 26 án
(elolvasása, amely allaa kifogát nem emeltetvén, I elnökség megkereste t kiváló főurat, miszerint hiltUailltlttU ... |engelélyezné uz egyesületnek, bofy a lalmaradvá-
Ennak végeztével at elnök (arjautattt elő jelen- nyok leföldelted azok térképezése céljából az téaeil az ígtag.«váltaztmányi első ülte határoznia- egyeaUlet véxeaieiheaae; egyúttal jelenti, hogy inak végreh^jtáaa tárgyában, melyből kiemeljük\' Festetics Tasailó gróf az elnökség kérését kész-a következőket. "éggel leljetiiellé. Ezek alapján elnök kéri az
az alapszabályok, a törvényszerű záradékol\'1 Igazgató-választmányi, hogy az Ogy fontosságára tatá* céljából, keiló felszereléssel és tssbálytserű I Vaió teklntetból a leiöldelétt és térképezte) ren módon felsőbb helyre terjesztették löt, ds esidsig | dőlje tt, a ások költségeiről gondoskodjék, mag nem érkeztek vtaesa I At igugstó-válaazlmáay, tesintve, hogy iit
Keszthely város képviselőtestülete ss egye- pótolhatltn mulasztást követne el, ha a még réas afllet megkeresése folytán s ss altala kért te a je|fls0ll |e| nem vett Mogentiána területének vég-gazdttági taninteaet r ai épületének emeletén |eg ollUnő maradványait nem derítené fel a törtevé, egy terem te 2 szobából álló cárok helyisé- tánelem azámára, a szüktég-s költségeket, addig gei, a Balatoni Muzeum céljaira, a 260 Irtot bér | j(| m|g ||y irányú kutatáaokra meglelő feedezelet összeg helyett, 1898. november l-\'ől izámitoit nem nyer, a folyó jövedelemből ideigleneaen két évre, évi 100 frl lakbérért átengedte az egye- j kifizetni határozza. Egyúttal kimondotta, hogy aületntk. Festetics Tsaailo grófnak, a Muzeum ügye iránt
Bemulatta az e\'nők a szabályszerű űgjkeze- tanúsítóit jóindulatáért az igazgató-válaaztmány lés szempontjából szükségessé vált Irattári, pénz- köszönete tolmácaoltaaeék. lárí te leltárkezeléei könyveket a awk nyomtál-1 Elhatározta azulán az igazgató-vtlaaztmány, ványait, továbbá a lagaági évi Jegyeket t alapit- hngy „kinieltel egyrészről a vidék területén nagy ványi nyugtalváiiyokat. számmal előforduló őskori te római mnradvá-
Jelentést let továbbá arról, hogy a tagságii?^, másréssről a Balatoni Muzeum szükség-iárolek lolyó évre eaedékea összegei már részben | tetőire, a muzeumok országot főfelügyelőségéi
befizetlettek, részben azok beszedése még folya- mBgi,ei.flBi( hogy az egyesület részére, t lolyó év mttban vtn. nyarán végsendő arobeaologiai ásatásokra 600
A tagok aaátna as ülte napjáig 469 te padig kJ áNumi Mg4|y, kiossktízUtni szíveskedjék, alapító tag van 70, rendet tag pedig 869. Az A ^sorozat további pontja gyanánt elnök táirt alapitváuvl összeg 6060 koronára rug, jbemutulta a muzeum bebulorozáaára vonatkozó melynek körülbelül a lelt van eddig lefizetve. L^,^ „m,,^ teljesítése céljából (beadott Jelenti továbbá u elnök, hogy t tsggűjtés érdeké- árajánlatokat, amely szerint a legelőnyösebb sján-bet jelen eg különösen s vidéken busgólkodik az )tU), Ab,| kessihelyi aulalot-mealer adu
egyesolet vezetősége; igy közelebb lelket lelhiváak, tk(ofk árajánlatait az igazgatóválaasimány magküldéaével felkerette a balalonparti három oifoMdif § megbízta az elnökaéget, hogy t aaüfc-vármegye 48 pénzintézetét, városait te nazyobb ^ Mtkrtn„k6t mielőbb kesziiteee el, hogy a községéit a muzeum Umogaláta tárgyában t: m9||,ra tárgyak elrendezketók legyenek.
bár ez caak közelebb történt a igy érdemleget válását még jólormáa nem is k -pbaloit az egye-aülel, már ia löbb örvendetes eredményű válaes érkezett be.
Mindeme jelentéeeket aa igazgató<válaaztmány helyesléssel vette tudomásul
A Csák\'féle arcbaeotogiai gyűjtemény ügyé ben kötendő szerződés szövegének bemutatása követkeaell ezután, a mely szerint Csák Árpád, az egyesület buzgó tilkára, a Balatonvidéken 16 év óta gyűjtött réglaéggyűjteményét a Balatoni Muzeum oltárára teaai olyképtn, hogy a gyűjteményt a BaUtonl Muzeumban egyelőre letét gyanánt heiyeai el, a tulajdonjogot lemartván arra, bogy a még ltju egyeaülei neláni felosztása eaelére a gyűjtemény aorsa felett ő Intéz* kadbeaaék a azt mindenkor a jelzett célra áldoz*
Az igazgató válaaatmány a szövegezést el-togadta a elnököt megbizla a szerződés megkötésével.
Tárgyaiét\' alá vétetett eaután a muzeumok oraz. lelűgyelöaégének az egyeaületbez intézed a u állami lelügyelet ellogtdáaa a ezzel kap-ctolatban az állami segély igénybevétele tárgyában küldött átira>a, a melynek beható tárgyalása alapján az tgyaefllet kimondta, hogy a Balatoni
Elnök indítványára kimondotta az igaagató-válnaztmány, hogy as egyetűlel első évében Ev-| könyvet ad ki, a melyei mnden ttgntk dijmen-J leaen megküld t a melynek köllaégét nyári mulatságokból ledezendi s e célból megbista as elnökaéget, miszerint a eél előmozdítása végett a keaztbelyi csónakázó te korcsolyázó egyesület vigalmi bizotteágát keresse meg, úgyszintén a a többi türdöielepek irányadó köreit ia kérje fel, bogy a Balatoni Muzeum erdekében nyári mulat-| tágokai rendezni aziveakedjentk. Az Évkönyv kiadáaának munkálatai aa elnökaégrt bízattak.
Végül elnök jelentette, hogy a Muztaumnak, az 1898 éri áHamtegély alapján már 46 kitömött balatoni madár van birtokában, a hogy aa tz Irányú gyűjtés lolyik; továbbá, hogy az utolaó ülte óta Chorut Iván leaencetomaji állomásfőnök 1 drb. őskori, durvanemü cseréptálát, Mlid János tördemici lakos egy római urnát, Gulácay Lajoa gym. tanuló egy a keaztbelyi kőfejtőben talált római lándaaál ajándékoztak t Halálom Muzeum nak. Jelenti továbbá, bogy dr. Lócy Lajoa egyetemi tanár a Balaton körűt végzett geologiai ku-laláaok eredményének egy teljea gyűjteményét ajánlotta lel a Muzeum réaaére, a mivel a B. M löldtani gyűjteményenek tekintélyee alapja leend megvetve, a mit aa igazgató választmány
Múzeumra vonatkozólag az állami löfelflgyeleiet,1 flrrendelet tudomásul vett.
mint kivánaloa intézményt, elfogadja a a muzeum céljaínak előmozdítása érdekében alt állami aegély-re reflektál.
Ezen ponttal kaocaolatotan elnök jelentette, bogy aa agyaaűlat megalakulására a eddigi tény-kedésére, valamint tz egveaűleii vagyoni te a muzeam-űgy állása felöl a fölelügyelöségel elöze-
leten is érlesitélie, a mit az igszgtló-váltazlmány _ A kU|t(alM A p4ni0„minisz
tudomásul vett. __, TMety Sándor budapesti lakóét, a tala-
Elnök jelentette e pontnál hogy Feetelícsi . \' péluü„yigRJ!gfttó«ághoz pénzügyi
f61 «M^e1nl\'Bn«tfr01fl.tfn A k4T fogalmazóvá; Pogány Mtáu adóhivatali d!& tziuet és pedig oly terlteten át ahol a római| .^r^kni .Ji t aalttatratttl adóhivatalhoz épületmaradványok törmelékei a területet dom-boaaá tették s amely dombot a tervezett uj útvonal ssabályotságt szempontéból elhordanak. A megkezdett munkálatoknál római épületek alapjaira bukkantak, amely tatmaradványok kiazede-téaél elhatározta az uradalom.
Hogy a falmaradványok Mogentiána történe-
Végezetül elnök megköasönte s megjelent tagok kitartó figyelmét a aa igazgató válaaztmány második ülését berekesztette.
HÍREK
ideiglenes minőségű adólisztté nevette ki.
— Névaaag yaroaMáa 8t*intr Dezső törvényszéki aljegyző nevét belügyminlaaiari enge-délylyel „Sz«tís"-re nagyaroeitolia meg.
— tftalnésaet. Hetek óta azon ilhirt
eljön hozzánk. Ezen hír azerint Kövesínek már l — J nap alatt itt is kellene lennw4Jgjr tudjuk azonban, hogy Kövest nem is folyamodott hatósági engedélyért, tehát ha volt is valamikor szándéka ide jéoni, ugylátszik ezen szándékától elállt, mert különben kérvényét idejekorán benyújtotta volna. — Mint teljesen megbízható forrásból értesülünk, e napokban Dtdh Péter zombori színigazgató folyamodott helyhatósági engedélyért tavaszi idényre. K szerint a színtársulat valószínű virágvasárnapkor jönne hozzánk. Ami a színtársulatot illeti, erről egyelőre mondhatunk bírálatot, de ismeretes elöltünk a zombori közönség igen kifejlett müizlése és ha ott Deák színtársulata hóna* pokon át a közönség nagy pártolása mellett működhetett, ebben garanciát látunk arra nézve, hogy a társulat a mi igényeinknek is teljesen megfelel. A fődolog az, bogy Deák a jelenlegi, jói azervezetl és betanult társaságával jöjjön ide. Azért ia teljesen indokoltnak tartjuk főkapitányunk abbeb eljárását, hogy mielőtt az engedélyt megadta volna, bekérte a társulat névsorát és ma-sorát.
— Alareea Ml • Maitlaakaa. Ismerlek szép maszk, oh, nagyon jól ismerték! Ahogy ruganyos léptekkel végighaladt a torok elölt, Isi- -villantak a szemek. Nenrtolt ép karcsú, a|kosztümje, sem feltűnő, dt t férfink sietlek utána, minden fordulónál más tűzte karját karjába éa kevéhéb szellemes dolgokat ingtak ajlűlebe. A vágta mindegyik megszorította a karját te halkaa su-ogta; ismerlek azép -.maszk. — Milyen jó, bogy pén ■ leken ette aa tgyttUn álarcaoa nem vetette It bértoov lárváját. Épp oly ktvéaat lehet dlarcotnak mondani a pénteki mulalaégot, mint bálnak. A kik szép almokat szőnek t zajos álarcot* bálok bájairól, hol a bizonytalanság qj, szokatlan izgalmai szenzációival lepik mag t nézőt, áltól a pénteki tat slrabnlta azines illúzióit. Mindössze egyetlen álaroot körül rajtott az agéts férfisereg. Es sem volt ugyan nagy, s nem éppen fialalabbja. Hiába súgták : ismertek szép maazk, hiába szorongatták pici kezét, hibásan, tévesen rajzolta meg valamennyi a lárva alatt re) töt ő valóságot. Nem tudták, hogy térti te aa ált re alatt a képzelt leány tti nem pirult, dt kacagott elfojtva, kárörvendőn. Szerencse, hogy nem ve* lette It az álarcéi, *ő volt az agytlitn, ö adta a Kaszinó mulatságának aa álaroot jelleget. A kisasszonyok, a mulatni, \' táncolni starató kanizsai kisasszonyok sztrájkolták aa alkalommal te — nem jőilek el. Azt mondják, oka volt ennek, politika ez, édet bosszú. Ok ind-i ják miért, de tatán a férfiak ia megértették. Vagy | négyen öten jelentek meg a hölgyek kóaül koez-tűmmben, a arc nélkül. A negyeteket 16 pár táncolta. Jelen voltak: Au>o*yoí: Blumeoaoheln Vilmoené, dr. Blau Simonné, ar. Engel Sándorét Gotdhammer Károlyné, dr. Gerö Józsefné, Kohn Adolfné, Kohn Edéné, Kohn Emiiné, Löwy Ar» noldné, Mergtnlhtltr Lajoant, Refchenteld Oya-lané, dr Rolaohild Samune, dr. Schwara Adolfné, Schtra Ödönné, ér. Sohön Főlöpné, dr. Tuboly Gyuláné, Weiat Adollné. Weisa Lajoané, te Unger ü\'lmtnn Etekné te Ltdnyeé: Writs MMnie ttb. — nem volt.
— Illat a télaiérhez Sok vajudáa után két évelött megszületett a városi sétány, mely gondos ápolás folytán igen szépen fejlődik. A közönség is megkedvelté már a sétateret és kedvesö időjárás mellett szívesen keresi ut fel Egyedül csak az bántja a sétálókat, hogy nem lehet akadálytalanul
______ __________ _______ teriesztik városunkban, hogy Kőveri a sétatérhez jutói Egy oldalról sem vezet
tére vonatkozólag nyomtalanul el ne tűnjenek, az I Albert színigazgató óbudai színtársulatával1 oda rendes ut, cftik gir6e görbe, gondosat-
Beeth Lola
a bécsi cs. kir. opera elsőrangú művésznőjének
1899. március hó 4-ikón, a kereskedő ifjak egyletében.
.N»Hy-K«nu»» vasárnap
Zala 17 wÁm. (4 lap.)
1899. február hó 26-án
lu, alig megmászható gyalogösvényeken ál érhet aa ember a Sétatérre. A városi sétány eaen körülménynél fogra nem olyan látogatott, mintha rendes ufón eljuthatna oda as ember. A sétateret tehát könnyebben megközelíthetővé kell lenni. Ex pediglen ugy érhető ei, ha a Batthyányi-utca végén a vasúti bevágási áthidalok. Es által rlétjük ail ia, hogy a aótateret közelebb hoztuk t városhoz, a mennyiben nem kell gondozatlan mezei utakat használnunk, hanem a Batthyányi utca szép fasorai alatt mehetünk a sétatérre. A Batthyányi-utca különben ia predesztinálva van, hogy összekösse a várost a sétatérrel, mert az uta nem lakóházakkal, hanem mindkét oldalról aaép kerttel záródik ogy halljuk, hogy a váróéban, mely azt clozza, bogy a hid| költségei legalább részben közadakozás ut
erszényét. Fizetett. A künn ácsorgA kocsira Irl etie a bolti stolga a zsákba rakott holmikat,
— in a pénz.
-». A prn ci ur baráiságosaa megszorította as örag kezet,
— Daake. Adsyö.
— Imen vele
As a tóban megállt as öreg. Mesnéste s •ráalat. As utolsó létei as voll — a parfüm. | Elflbli ráncba sssladi a hom oka, axtán széles mosolyra Inpnlt vastag, húsos sisks.
— J gazember — és/Mvette. Loiihi teltéi lustán csoszogva vonasolls,
kBna ismét megállt, njból e órane s száalát Nézie SSOsolvOgVS
— Hm, hm.
Szuszogva lel\'épá\'akodott a kocsira Kezébe vette s gyeplős/arakat A csonlo* vézna állal lomhán álmosan állt. As öreg egyre csodálkozva razosatta a fejéi.
• — Oh a gazember, a ilyen jó szeae vannsk.
Aztán dühö ea busóit végig ostorával gebéjén jáo fedeztessenek Az anyagiak nézetünk éa a -zevény pára oauimogva, nehezen ssedegatta szemt ez esetben akadályt nem fognak gört* lábsr.
képezni; hisz nem egyesek érdeke az, hogy - UiegylHI s*ar. Az izr. jótékony Nő-I városnak UnyUg legyen sétánya, hanem «CT>l.n>». waárnap f. hé IW\'án nem tart ssurt a közérdek is ugy kívánja ezl és hs köz-
érdekről van Hó minden tényezőnek/ — áldozatok árán it — oda kell hatói, hogy a terv megvalósith »ló legyen. Ajánljuk ezen ügyet a városi tanácsnak, valamint a Szé-
A legközelebbi zsúr vssárnsp, msrcius hé 6-én less Ezen z-ur less vslóssinü az utolaóelólli esen évadban és értesülésünk sserinl igen szórakoztató műsorra\' less megtsrlva.
— HA — Jég. Meggabalyodott az idöjáráa, lo maliaan boloid dolgok lörtenn k as idén és
pitó Egyesületnek érdtől*. felkarolásra
ko<olt; felülleletl bennünket. UgylS szik ö sem szereti sz ujságiró népségét Telrül b -ssélni lehetett
s >zivarokban néha bajiakra, szerelmes levelekre, lejár) zálogeédslákra bakkanbatank, nem riikasif bmaök: bicikli kerék, vagy egy hálósapka. Sok tulzáaal, de nem alap nélkül, Ily foraábea jellemzik a magyar dohánygyártmányt Ha ket-lemetlenek ia as ilyan leletek, de legalább sem veszedelmesek. As K. U. most s vessedelaes fajtája dráaa cigarettákról ir: .Egy idd óta Triesztben és vidákés egyre másra felrobbasssk esek a dráma cigáretták éa aéhány ember magadta már az árát, aert dráaa cigarettát akart szitái. Keresték, kstaiták eaaak a veszedelemnek ss okát, de aea jöttek a nyitjára. Végre kipattant a titok. Trieszti tudósítónk ugyanié azt táviratozza, bogy Karzatát.se egy eaendér dráma Cigarettát vásárolt Megnyomkodta, bogy jobban szeleljen és as egyiket föltanóea kemény* nek találta. Kiboototta a cigarettát éa aagy ijedelmére kapulU it ptukapori talál beoae. Miért robbso a dráma, azt most már tadják, esak azt kelll még kiks\'tatsi bogy kerti s puskapor a dohányba I* — Jé Isaz figyelni erre is ezentúl, nemcsak s zsebtolvajoktól lesz tanácsos óvakodni, e dadráaa cigarettáktól is.
— A aaaykaalaaal klr. lérvésysték lelnöknég* reáléról közhírre léte ik, hogy n nagykanizsai kir. \'örvényazék, é* a perlski klr. járáabiroeég részére aslkséglaudö lutornemü és felszerelési tárgyak n a. A nagvkanitaai kir. törvényszék részéra: 1 drb. 0 Felsége arcképe, 1 drb. irósastal 5 Sókkal mait, I drb. iromány- . szekrény 2 aj\'ós matt, 1 drb. mosdó matt, 1 pamlag, 4 >áalas szék, 1 drb. pamlsg elé mali, 1 drb, Alid iróa-z\'al nagy szőnyeg, 1 ing< óm, 1 ruha függöny, 8 pamlag, 10 drb. fatartó ályim szerelvény, 2 drb iróa-ztal 6
s-ekrény asmal a mitt, 1 fogas,\' 4 láda, 18 üékksl
— Beelk Lalt httgrersetya iráni rmdkivül nagy érdeklődés mutat___
kőzik. Nemcsak itthon, hanem a közel fekvő T \'Bhe,e!la TV1 I fé»yaás»lt, 1 ^ 4lkk\'r",,xlV*4"1.1\' }
■ , | M.ii ■ / ... ._, , Arcoba" hűvösebb idők jártak, mint erre mi;drb. mosdó sz-krény >ény»ázolt, 1 dtb. irat-
videken is erüeklődéssel várják a kereskedő felénk. Február elején virágbabajto\'lak a barack-. ál v n.y í-nvmft/olt. A per aki sir járásbíróság ifjak estélyét. melynek sikerét a tömeges iák es a meheke kicsalo-iiila kasukból a meleg részére: 2 drb. irat állvány f-ay uázolt, szaUt-előjegyzések már is biz\'oaiiották napsugár. A gazdát panaszkodnak : szegények,
— A gasemtber Egyi" helybeli rövid- ^"vewisk. elhullottak. Néhány nap Ma isméi ám üdeiben történt a sápokban: — Baoo os, n»«gvsH-sott a k-p. Szeles, hid-m idő van.eseita
....... - - - - lió ia mar vagy barom napon at de ninca nvoma,
azonna pocsékká válik. A legfeltűnőbb e mellett, hog- nálunk az ntóbbi nspokban nehéz szállító
dns szakáin falusi kereskedő jött bevásáro-ni. Sn1, itesziő as area, kicsi azeaai élesen vili-innak elő a mély Üregekből, melyeken oykor idegesen rándulnak meg a kosos pil Iák. Csou\'ns bőse/s oijai vékonyak, furcsák, félelmete-ek. Örökösen izgeif mozgott sz állvány alóli, lomba teste nrbra, félszeg mozdulatai elaru iák as
laaána bs\'»aiaaa Végett 1899 évi mumus hé 18 nb d. e. 10 órakor a <.ir. törvényszék elnöki h-lyütegében /ár ajáusiial egybekötött ezóbeii árl-ilés \'og megtartani, melyre a »ál a kozai azán\'lékozók azzal hiva\'nak m-g ho/y a meg-á 1 ipitoti arakat és falié ele.e a kir. térvény*
alatt- mos embert. Válogatott a ftsdk, szappanok, !*\'"\'• 0 dol,Hk
kocsik döC\'ignek végig s varos u cáin, óriásij-\'g- széki elnöki irodai helyíségb. n megtudhatják. na«>bókkal va»nak terhelve — Bizony bizony a A ajánla*tevők lOO f-t bana<pénrt tartoznak mészárosok, s kávésok, s ven-iéglősők és cukrá> < t-nlirt napig baadando art ajánlatnkhoa szok kétangbess!*k, a kórházban, a vágóhdos\'csrolnt. A: 1 koronás bslyeggal r<Uti>dó zart
az idei nyárra. A tél el« fjanlatokban annak kíjelentésn m-llett, k->gv
gombok knzötl. Szúró, éles ,temet gyorsan "kkadt. vee együtt a jeg Is. Szörnyű veazedWem aliételaki ismeria a uaokaa. m gukat alavaik
"... . . . az _ _ im u. ..x i.ni j.aI.. I___>__I ___j t—......L z _____A . .A___L
villantak az állványon felbalmoott portékákon
a n ár — jag né kűl. rtz"ba került az w, bovy — a saállita. d bátorok e« f i.z re é->i tárgyak
és as»kat C\'S\'S—»is-zs báayta. Majd ey« \'nrait jesmövrt állítanak te Na(«-Kaniaaan. Moal már alti>g dásra ajanio t egvségi ar« azánokkal éa Iveygyöngyöt d"b>.it félre, majd sz sp>6 /ésü. fólöslegw Vagy H0 -100 vsggon jeg érkeseU ez j b-tOkke haUro/otisn kiiran lA. Na<t Kmizaán ke kifogásolta, bogy roaazák, gyönsé<. Forcasa i \'deig Karinthiából hozzunk Az -lelmea válla ko- l«9». Mtruir 16«éa Tok Lsaalo, sirályi iör> elntsjl -tun ejtette s aaét, n\'ha caak hófebéren ! Markbrnler Lipol bizományos bocaájlkosolt | vesys-ki -liiöa. villa. 6 fngsi kö/öit mormolt. — A kiszolgáló\' b5)e *• « le\'örfllis as érdekelte- homloká-segéd lioszankodva lelt eleget kívánságának.
— Meg van már minden ?
— Hf, aét nem.
Parancsoljon, parancsoljon
O-.zerSnco la durva, bozontos rseaőldökeji. I Két kisdobos finom parfúa tétadt valahogy! aa oleso portéka közé, as izgatta, ég-ite agyre szemei.
Baiasz pődrőt adjon aség.
Alig fordult el s segéd mohón, gyor-an kapoti a parfümős dobosok utas. Ssinle szikrázták apró szemel Attán hírtelen mrrev, hi-d-g Int ismét az area, csak a pillái rángatóztak tovább idegesen. Dűnyögött, mormogott,
As üvegf <la- irodábd a főnök tgyelemael kísérté, észrevette, mikor ssebra vágta a par« fűmön dobn/okat. A segédnek is hláayso\'t Bsót anál kereste, f< ksayt mindent Nea tolt
—eöj\'rssn, gyorsan, ez&ro\'át — mormogta az Brev. — Masull ia van még dolgom.
— Azonnal.
A segéd szaladt a főnökhöz.
— Lá\'tsm a zsebébe rejtetté. Sebaj. Egész egyaaert-s a számlába vesszük. Nem mer majd aktor S\'ólni, Ezzel vége Irss.
— Makasi sr, írja meg ajstáalát
Késsen volt segéd becsomagolta az öreg-
bak a holmikat, a praktikáns kikiáltón aa aj ón.
— JUchpusfl
— Metiayi?
—»Huszonkilenc forint harminchat krajcár. Stimmt?
— Az öreg elővette a kopott rongyos bér-
ről s nehéz gond k aö ét ráncait Nem kell már félni. — jeg van már és sem Ivei sem drágsbh, mini a minői as Idén a kanizsai luvaroaok asál-liiotiak.. A Karinihiaból szállított jég 36 40 cm.
a4J I Érdekes kis történet kanna Monte-Carlótia , melv i^mrés já> sódott la az o\'t.ni ka \'iné egyik iá ék\'-r »eb n Ugv-ai-egv álla áno-an i-meri asép h\'> y a^dig rakoa-ts\'ia a letetet, aaig kifogyni a/ »pré pén«e A sterra démonit azonban n-m haay\'a békén é* megszólítja egy révi is-oerősé, adjon neki kölcsön néhány a/ás /rnnkot, hátha * kölcön |p*nz szerencsét talál búzni. A< ismerős ur h\'-íjlandó is kölcsönözni, du c«ak a<on lo-télel alat\', ba a hölgy évelnek szamát leszi mey a ronlelten. A a/ép liől^y elfogadja a löilé\'el\' és S\'égienkesve le-s 200 \'raoant a 26-os szarnis A gp\'yé perdülni lezd, maid la-sol a \'orgsaa és b-leesik egy rekeszbe. A cmupier kikiá tj» az eredményt: A 36-os s\'ám nyeri. A b\'<lgy inorni kezd, a Iraték alat* is sápsdt les/ e« egy«zetre ájitUan e-ik össze. Mikor fö ocsúdik, aggódva kérdi tőle b •rá\'ja:
— As istenért! Mi baja ?
— Borzasztó bűnhődés. -- kiút* 36 étet nsyysá.
— Ovakséjsak a rakkamé éréa >k-lói, Bobbadó dráaa, vao ilyen ia. Kedvence a diák gyerekeknek) persze esak addig, mig nem robban. Ksresa, vékony, ksilaes, é^n-á a legfőbb — oleaó. kettőt sdask minden Irsfii ba, belőle agy krajcárért Es s civsretta meglehetősen rossz, | és kellemetlen, de nagy s kelendősége, meri oleaó. Általános s panasz a magyar dohányokra |
— KI akar egyévta önkéntea lenni ? Bizonyára va • o vaaéiuk özön a- a< h <uy h >1*1 aabst ktai.sa idején taaslm y: I lb-i>agyt< s igy a8 ev.a lerbes katonai stt zaiau.a aés elébe
D\'-brecenben mar evek ú u • ker sen működik a kitűnő hírnévnek ürveudo Linliiblau Albert léte taion ii előkészítő iskola (f - 0 y«lö Maysr Adolf les. éa kir. őrnavy) melynen a<on í jak, kik még >or a Halt no* állottak foglkozasnkr* *a elő-készültsévükra való tekintet nélkül megszerezbe-ik az egtéves önkéntest jogot F* vtlag.fiiás, és prospektust késséggel t üld az iga gaióaás.
41-8
A ni íratva* a n*ve az n ali.aart kipróbált szers- a, mely bajkihullás, tejkorpa,, kopaszodás ellen a legsikeresebben haszaálható As Anucalvus a hajit pulntja, a fejbőrt lis/titja-■ a haj aiude nea.Q bánta mait eHávelitja> N mo ak fériia nak és nőknek, bane* gyerme*. k-k nek is sít ően ujá»lh-itn, D-egeakiat t k»ronaért kü d a liii\'dkü dé«i raktár Kaaiti 0á6n I gyógys/dtá. • B lassú tíyar oa on, d* kapható I min\'l«-n ma gv gyszertftiban
láS-tae trtmt hinsbitasfc kavenla, | laMIgeaa, Jó kaaaétl képseséggel Uré megálabalé ars*. Bitekkel megtaákalal I levslkeal aagliirlilsi i I, A. Péss pesla-\' realaate,
tlteijsai IsMklml klr* fűsaar, rt-! vld ée aartskaigt ára hsrssktéés stfnrls feltételek miellett káraalkar elméé Ctaa klaáéblvalalbaa -
Nagy-Kanizsa, vasárnap
CSARNOK.
Egy tóttelepltáe m Báihejységben
(Magyar Pauk.)
Irta: Bo«r Miklós.
Aki a Rézhiiysái váltakozó tagozatait ismert, oly azép hegyi vidékkel ismerkedett meg, melyhez hasonlot, eaak aa erdélyi Kárpálok heey-geriooi között talál. Van ht minden, ami almadoaáaba riagatia s csodás variz* lattal emeil ■ msyasba a aaay, as isteni szép alkotások irtat fogékony lelket... Füstös, mohos, kopár asiklák, amelyek, mint as örök 1-tenseg megkövült darabjai imádságra hangolnak ; vtrigo*, daltól hangos tölgyei, ahol as örök ideál legszebb álmai olvadtak színekbe és bűbájos hangokba; terméketlen, kavicsok domboldalai, amelyeknek csillámló kvarcz-sziláakjai a földre hullott csillagokat jutaitják es/ünkbe; tátongó, ijesztően sötét sziklahasadékai, amelyek asegnaaataaak s kétségbeejtő módos flsyelmai-tetaek a horsalmaa pokolra... A vígan tova csubogó hegyi patakok, mintha csak as örök életről beeiéloések s a kristálytiszta erekben vigaa evickélő piszttdngok pedig azivünkbe éa lelkünkbe szűrnék a gondtalan élet mladrn ngyaga»át
Itt állok a <Tirlmá» (irtán) síik Is begyen és nézek 630 méter magasságból a Herei tyó szelíd völgyére. Tulajdonkénen Magyar-Patakon vagyok; osr a laiat sehol sem látom... Ds talsa riacsen is!... Ha egy-egy kilóméiért barangolok a begyek köat, erdőn, mesöa ál; elembe tftnik egy ssesécjea knayhó, amelynek se szine, ss a\'akja I Rongyos fedelét s a iából, fölényből östzeákolt házikó kopott falait eltödi előlem az imbolygó lomboa fák egy.egy kis csoportja... A templom se látszik... Hol elnek és hol imádkoznak itt ? Kik laknak esen a helyen?.. Tudnak-e ezek valamit az égről, melynek bolygó vándorai lényt éa melegei adnak a lő dieknek ? Ismerik-e est a gyönyörű vidékei, abot én moai egy ssiklaazékéN ülve imádkozom ?... Hallották-e már az erdő zugésá\', a madsras dalát, a caermely oobojáaái, amelyekben * csodás terméssel, — nekik talán érthetetlen nyelven — bénél ?
Megcsókolom a sziklaágyat s ugy telssik nekem, mintha puha, pitjo at lehér párnákon nyugodnám ; még énem is, bogy a hideg kötésiből forró lehelet csapja meg arcomat...
Alig indok elválni a helytől, hogy aztán megismerkedjem a községgel, ati-ely 2491 k. h. területen lekaaik.
A mint a Tirimás erdőségééi! kibontakozom, egy keeyi tisaiss térti el rlnttem, melyen vidám caikók pejtáaal ográndo-nak a távol-bb, a domboldalban, jó módra emlékeztető lakóház s ra da-sgi épületek emelkednek. Itt lakik a Béi-kiráiy (Hűmmel Tóni), akinek vsi dégmerető hátánál toitők el néhány kedvre napot, amis meguuaerk\'d\'em M-gisr-Ps\'sk lakósagával, a kórnyékkel a az itteni érdekes viszonyokkal Bésoay, e kedves csaád nélkül vajmi üeveaat ért volna as éa kirándulásom 1 In ayertem útbaigazítást, felvilágositásokat, igazi magyar barataágoi es annyi előzékeny-ég«M, boty azt mir egy rövid kózlemeny kereteben nem is lehet elmondani. Mert a Rémkirály haza örökö* vendéglátá* szintnre. Aki felvetődik hivatalos avagy magsa Bgyben a Réz-hegység e réssébe az iti találja magát (de aztán, jól am I) De nem is lehet ez másképpen; mert a Réz-király nem holmi közönséges ember! Először is egyetl-n Intel igen* lö\'dbirtokoea a nagy tót-telepit vénynek, aztán ö a bét kerületre osztott községnek a főbírája, anyakön ywexetöje, az egyház ffigond-aeka, a bíróság elnöke, regale-bérjö, kereskedő, atb. stb. (Csak azt feledtem el kipuhatolni, hogy a Mária-egyletnek nem tiszteletbeli elnöke-e ? mert bogy tagja, a már szinte bizonyos I) No, ennyi hivatal és hivatás közepette, nem Indom, mi történik vele, ha as ő ádoit jé»áiu neje nem egyszersmind bű munkatársa i-, aki a főbb hivatalokon kivű! aztán mindent véges, ami asszonyi erejéhez mérten tő é elvarhaié.
Itt a Tirimás tetején különben egész gyo-nyönyörüség lehet a Réz király élete s ha az erdő-zugás, madár-dalolás, csermely-csobogás közé gyermek kacagás ia vegyülne, épen mennyei állapot volnál... A* játszadozó gyermekeket a bál két kis Mncuskája (két maasseliditetl ős) pó\'olja. Ezekkei |áUzad»zik a Réz-király, ha a
Zala 17. szám (g. lap)
aapi teendőktől Beaten, olykor óker agy li« szabad ideje is sksd.
- Es most hadd Írjam le ast az érdekes közsé get, melynek fekv\'se oly s<ép, népe oly érdeke* a beosztása (kerületekre) egyetlen a mi vármegyénkben.
A 188 házszámból (kivata\'os adat; de ast | hiszem,hogy ma már s szám sssporodott) álló községnek 1412 tót lakója van, kik igen kevesen tudnak magyarul. A nép rendkívül vallásos — ám nem épen olyan erkölcsös; munkás, szor-I galmas — de nem eléggé ti-zta, bár ünnepnapokon ugyancsak rikitösan kiöltözik a nagyon szereti a feltűnő aaineket; szeret dolgozni és mutatni agyarán\', de a magán tulajdont — különösen a múltban, nem valami mlsáeosan respektálta. Ma mar e tekintetben iavult a helyzet, ami sz olt gyakran megjelenő c*endér> ségen ki*Ul legfőkép aa erélyes főbírónak iu-|B|donitható.
A lakosság általában véve n«m szép, (a tót lypiis erősen kinyomódik aroukon), ds egessség-s Kövér, piros-pozagSs, jól megtermelt alakos kai talá\'kozik as ember lépten nyomon, arcok túlnyomóan uralják a helyzetet.
1*99. február hó 26 án
kéi bskterje (bakter;, kik e vadon helyea a kösbiztooaágra ügyelnek fel. Főnökük terméses, tesen a lobtró, aki előtt minden nap kötelesek jelaatkesni « sz ayilvántartáaha vsastl aavsiáeá s átadja aeklk a béktomipot, a melyleel éjjeli ébrentétöket minden érában kötelesek jeiaatoni. Ha valami kár ssik a kerületben, őket veeják kérdőre legel Aezör..
Most lássak sa egyes kertleteket, melyek tót aevaiaek magyar nmgyaráséja egy kedves ssszony, Elek F.-né Tovday Róza uraő volt, aki itt nevelkedett fel s Tirimás sasogó srdBségaiaiih szom-zédsá«ábsn s szellős hegytetőn, aa illatos vadvirágok között
I Zátká=hátnlsó rész.
9. Pletyizá = forrázott haly. (Biseayoaaa azért aevesik igy, mert dall oldal a eróeea kavicsos földjében az oda tűző napsugarak elbervaszt-| j&k a tenyészetet.)
3. Potskolá = iskola alj.
4. Szálájka = hsmuzsirfóző hely, összefüggésben áll a Tirimásssl (irtás) és atáaaa egy
másik kerület-résszel a Grohotyiasal (sziklás
A szókéi P0®1\'* bely )
6. M ága rá = magas hegy. Itt van Bihar és „ ,. ..... ,. , , , . Szilágy vármegye közt a batár voaa>. Voltam ott több alkalommal, de mindannyi- 6 Várátyik = kopár boly szor meggvőződtem arról, hogy azok e nemsati 7 Dos/okaty = félreeső szeglet, sajátságok, melyek általában jellemzik a népet, g Polánká itt is mind hsmisitatlan eredetiségükben f-fin-lá halók. Túlságosan vallásosak, A Szent-István
napi bnesun tspaaztsltom előszór, hogy mennyire rajonsók. Nem c-ak a fala apraja éa nasyia >en rétit a körmenetben; haaem a aiomssédos vár* ■egye (Bihar) Sólyomkő községének nsi Hármaa-Paiakanknak tőt lakoassga i«. Végig lérdepették éa imadkosták a hosszas ceremóniát i azután nagyot ittak, táncoltak végül edea I áldozatot hoztak it-ott a susogo erdő, borongj rengeteg árny kában a pajkos Ámornak is. (H«jh, as is megköveteli a maga adóiét esv-i egy .azelid ölelés, egv-egy forró csók ki as ördögnek ne csúsznék el I ?) A minik igen érde-es \' nemzeti sajátaáuuk a zene iránt való hajlamuk. ; Szeretik s dalt s gyönyürUen énnkelnek. A inalt ! év karácsonyját olt töltöttem » H. F. barátom i családjával elmentein éjféli misére, ahol mond-hatom: elragadott a közönség éneklése. KfllönO en a nők közölt sok azok száma, skik ssép hanggal rendelkeznek s ast elég jó1 iá használjak, Az I egész vármegyében egyetlen kör-égben sem hal liiflám isteni lisztelet közben olyan szépen e 6-I adott vallásos éneket (természetesén a népet ] erem), miaHtt. C«ak az kár, aa a bűnök, bosy \' nem magyarul énekelnek; de remélhető bosy a ; oo-iaoi derék plébsaoeak Dávid Koráéi baraiO\'n {vezetése alatt oda is eljutunk, hogy s m.-pa<»ki j uioonun épült szép templomban fölzendül a , magyar ének is eai varázslattal s égbeeae ft ihlettel. Aa iakoáa gyermekek aa ö ott lartós |kndása óta (egy év) már ia a ,Poeh vá\'enJé na Knaataa* helyett: Dicsértessék a Jezin Krisalu— aal kö-sönnek; Ea is nagy baladáa-
A templom s Rá/hegység egyik lagmsgasabb pontján (660 ■.) emelkedik, mellette gyöayöi U pirocbiaval. Ili érdekesnek tartom teleailiieni.. hogy aa egyhszaak e helyea Bánffy Desaő br vall mintszterelnöküok agy telkei ajándékozott oly feltétellel, bogy as építendő lemnlomban évente kétszer (Pünkösd ét Husvéi ünnepeken) magyarnyelvű istenilisztelet tartassák. A t« p-lomtelek másik felét a flummeUesalád ajándékozta as egyháznak.
Szebb helyre nem is épithették volna as uj egyházat. Innen nyílik a legfelségesebb kilátás nemcsak a közeli vidékre, hanem a vármegyének egy sgéaa nagy területére. Távol kelet felé, mint egy kh nsi-is\', ugy kanyarodik félkörben a Meszes kékes színben játszó bsgyvonala; inl rajta méltóságosan emelik bóboriioti fehér leie-íkel magasra a hunyadi havasok. A Réz bűbájos hegygerincének minden átalakulása, a nagy e* mély völgyek, erdőa hegytetők, a fieretiyó-völgv s\'é\'ideo ható kedves panorámája, as apró falvak .csillogó bádogoa tornyaikkal mind szemlélődésed körébe esnek. Csak Magyar-Patak nem látszik ide sem. Mi lehet ennek az oka ? A község lek-vét>e. Az egész falu hét kerületre oszolva szétszórva van a völgyekben, domboldalakon s itt az srdöség, amott egy-egy emelkedettebb domb-él takarja el szemeid elől azokat a házcsoportokat, melyek az egyea kerületeket egymástól e>választják, meg aztán azt az érdekea községi szervezetet, mely isméi egyedül áll vármegyénkben. Minden kerületnek van külön kisbirája éa
irtott térség. Itt az elnevezések agyas nyolcnál ia több kerületet tüntetnek fel, de mivel a kerületi szer-
vezet (kisblróval, bskterrel) caak hétbea vau mag a közaég lulajdoaképeo csak bét kerületből álL
A kerületi beosztás után nem less érdekhden e gyönyörű helyea fekvő község környezetével, felséges bérceivel, völgyeivel, cobogvs tora Irasdő hegyi patakjaival meif-imerkednünk.
Bármerre tekintesz, mindenütt sűrű erdőséggel borított besyesncsokat látsz, msivakaek rengetegében az erdők tündére, a gyorslábú Ős neveli pajkos űnőit a zöld pázsiton, édes vistl patak mellett, a hoz<áférhetetlen sűrűségben. Ott neverész feltett fiaival a mohos, bársonyáé pamlagon, a széltől véeett vö gyesben és déli oldatokon, ott tanitja meg a csintalanokat félni, -Irejlőzködni a félelmes rablógyilkosoktól: a ravasz rókáktól, a vérszomjas ordastól; mart es«k ogyaaesak uralkodó nemzetségek a ezen a vidéken Et az oka aztán annak, hogy baaznos vadak tenyészetére annyira alkalmsa a -sép vidéken éppen aaok nem képesek szaporodai. Az őznek alig iamerek alkalmasabb és a aaapo-rodá»ra kedvezőbb ke*yet aa egész Béskegység o<entén mint Magyar-Patak és annak kőrayeka. A téli táplálkosásnkra alkalmas s<éas, sarya sokszor egész telen ott van boglyákba rakotton as erdők kőzött elterülő kaazálókon; as erdőségekben pedig egész szedererdök terűlaek el, melyeknek leve tt tápláló erővel bírnak, as általak alkotott sűrűség meg kitűaő rejtekhelyet alkot a kedves lélenk vséaak
Nagy kár, hogy e vadászaira kitűnően alkalmas terület nem e-ik kézűsybe; talán akkor ki* béHné valamelyik vadaaztánaság s rendszeres gondozásban részesítve, a kártékony vadakat ok-szerOsn pusztitva, olyan vadászterületei teremtoaa >i Rézhegység kellős közepén, amelyhez hasonló mesze vidéken nines.
Elelgoadolkoztam, mig a „Sz(jktzuó Jámkás (ijesztő gödör) tájékán barangoltam, hogy milyen jo |s volas, ha éa — testem fel — olvan gazdag volnék, mint a hercegprímás. Azonnal agy nagyszerű vsdássksstélyt építtetnék a wVelka-Yodah (nagy viz) közelében; szép, kedtes és jé feleséggel odavoitulnék s nyáron át ha lgalnám a Tirimás rengetegének édes susogását, megfttrödném, pi»ztrángot fognék a Velka Voda kristály tinta vizébea s dalt mondanék as örök Isteni ssaie-lemről as én sngyalomnak, mig az vállamra hajtva szép fejét, részegűlten a boldogság mámoiától szivére s/oritaná kezemei, hogy hallgassam, érászéra én is sz ő szirének dalverését, lásaa dobogását . De a sors másképpen rendelkezett az én életemmel; dalolni megtanított, hogy aekta is adjon valamit, a mivel sokszor pótolja a gazdag minden kincsét, .minden vagyonát, s hogy kibékítsen lomommal akkor la ha bánat, csalódás éri a lelkemet...
A Velka Voda völgye különben a legszebb hegyi tájék, melyet valaha aa életben láttam. Környezetében rémes népségben emelkednek a sziklalalak s a völgv ölében bánta kömederbeo iramlik szilaj csörtetéssel a Berettyó felé a kristály tistta patak, itt-ott gyönyörű vizesétek-
Ntgy Ktnizua, vasárnap
bee lodrot hulláaökit: gyöagyösd riiaogara-kal tervi | babot forgókat ilkotri. Al egéaz völgy fwtói tcietre méltó Mép ■ néhol Itirbttál-laau boratlmai. Vizében Űtm tu platt ráng éa rák. Amial a Réz-eljára aiet, apró malmok taamánykallók (valehi) tarkítják partjait a sas-lik a regényes Tölgy si les égéi.
A Velka-Vodába több kit hegyi oaermelr tzakad, ijy Potakolá völgyből, a Tiriaáa völgyé-böl, a Doeathutyhél áa Ssálájkaból eredő Mép hegyi erek áa a Hárma*-Patak felöl jövő kii patak. Aa iit fakadó bö források köMI agyedll a Traaae eaalad máe ntoa, a Pltlvicá alatt, Gyümölcsénél felé, ahol a fala közepén eaerga-dezta át i Irnaebk a Berettyóba esakad.
Traaae parttáa van vármegyénkben a leghíresebb cigánytelep Számos kunyhó ékitl a szép patak parsait a a dádék nagy szorgalommal raraak. faragnak, vajiák a teknöket, kanalakat, készilik as onókat, kovácsolják a sarlót, baltát s egyéb házi szükségletre való fa- te vasszerszámokat. Érdekes cigány alakokat IáUam közöttük s egypár igeo azép fiatal menyecskét és leányt, a kik, ka olyan tiszták lennének, mint s milyen a nemük, ast hiszem nem egy turista ■egeslpkedaé — sz arcukat. (Ha tmttn ott járaáaak turisták.) De eztán vannak közlik egész hirtelen szőke egyedek Is j ezek valószínűleg magyar-pataki izármazásnak, vagy az aaylok csodált meg valamikor egy Szvatopluk ivadékot. Különben békés compania a loirajláet is ritkáa kövei tt. Magyaral keveeen ladoak köislök, pedig gyakran ériatkttnek a vármegye belsejében, a hová készítményt ikr.t eláruiitái [ végeit hordoaaák, uiagysrukkaL Kgéa* kireeke-delmi Összeköttetésük van a berettyó-menti k<«> légekkel i t barangolnak Z1 lábig. L)•\'faházáig, a honnan as elado*t faedények árával eaeréuede-ayeket váeárolsak s aiokalmeg a Kézben fekvői községek lakóinak adják el — sokszor jó bor sos árért, — legtöbbször gshnanemüekért. Igy él és sokkal boldogabb ez az igényekei nem ismerő nép, mint akárhány uri colonla. Nálamnál bizonyosan boldogabb még az öreg 8u>qj is, a ki pedig éppen akkor verte meg a feleiégét (egy hetven éves Hrtg dámát) hűilenségi gyanúból, a mikor éa ott jártam. Ugy látásik, nagyon féltékeny as öreg pipás Babára. Nem is csoda; mert már egyet en foga sincs ; nem tud karapai L
Összeírtam ott tartózkodásom ideje alatt a dOlök, árkok, dombok stb, nevel, de ezek nem tartozván e cikk keretébe, azokat más helyen baaználom fel. lfost még eaak egyet és mást) mosdok el a magyar-pataki viszonyokról, a mi a sokak előU teljesen ismeretlen szép helyről az olvaaót a különösen a turistát érdekelheti.
Kgy alkalommal két hétig tartózkodtam M.-Patak regényes bércei között l az ott töltött. Időkre miadig kellemesen gondolok vieesa; de aj lelki gyöayOr közé fájdalom ie »egyll.
Gyönyört ezerzett nekem as s szivee látást, selma önzetlen jóbarálata rliwitttttfc, az iát a tájék mépsége a leméeut alkotásainak fenié-geisege és fájdalmat — a nép nyomorúságot élete.
Ez a asép hegyi táj nagyon vékosyas adja termék wt. Zab, hargoaya ét roia népen fejlődik a kavicsot lovánj talajban, da buta etakis a Jól mtgmOvtlI ét miodea évben böves trégyésott földekben. Hat a követelését a talajnak csakis a Rézkirály képes teljesíteni s neki gyönyörű vörös színű, aoélot búzája terem, a mely sokkal salyo-sabb, mlat a Berettyó-völgyben termett buza. Az árpának Is vaa kedvelt talaja az erdős begyek • között, de a tengeri nem szereti ezt a vidékei.
A nép szamsmarbáivsl, lakaival, kecskéivel egy lakást foglel el, együtt húzza ki a telet a a gyermekek nyűtt töltik el a nyarat) az erdők kOoött elterülő illatos legelökön ; mig a felnőttek, mint igen jó mezei munkások, a Berettyó éa Kőrös völgyében dolgoznak heteken át; (élen pedig fát vágnak, dongát, slippert stb. faragnak a Be* különböző részeiben. Az a szerencséjük, hogy mint munkások igen kapóaak..
A Inrista-salson megön-; a diák kirándulások, azt hiszem legalább, nálunk is divatba jönnek. Ások kedvéért moadok el egyet és mást. A Rés vármegyénk legérdekesebb és legszebb begyláa-eolata. Minden van ott. abban a sajátságosan alkotott, jobbra-balra szétszórt s aztán két vármegye Közt hoiazáaan hullámosan elnyúlva szélfolyt begylettben. Vaa; bérc, szikla, barlang, reágetegi máljeégei völgy, megmáazjutatlaa begy-
Zala 17 szám 16 lap.t
fal, minden lépten-nyomon friss forrás, lármázó hegyi-patak, csevegő ér, vár-omladék (meee), nyomor (valóság), vsdsáy sMlldség, dal, lirát, költészet és próza, Isten és ember I... (Es alolsó a legkevesebb 1)...
Ml kell még eryák a torisiának ?... Ast is ludpm i egy-egy pihenőhely.
llyeoea Is vinask.
A ki s tusai klráadnlást válaanja s gyalo-gotan indul a izén atrs, megpihenhet: Krusnáa (vendéglök), A.-Bánban és P^séken (fogadók). Tataás gyenge a hotel, de egy tomtákaak eeak ledéi keill
Aa a kiránduló, aki Magyar Patakra indnl,— egyedüli eéija a Késnek eal a részét meglátni — l vármegye keleti részéből ssiá\'éa ezen as iioa s a nélkül, hogy R-Széktől Túszának kiférne, folytatja alját tovább Bsgo.ig s Borzáon át OyUmOlciónesig, ahonnan esak egy nyalográa a cél j ha a vármegye északi részéből indulj akkor 8a.-Nsgyfalan át (vendéglő) egészen M.-Paiakíg, Vagy Sz.-Nagy fal alól balra (délnek) fordul a Qagoson, M.-Vaikón (várromok) F.-Széken (pihenő hely) át Tassáig. Ez a két főpont, ahova a Kézhrgységre ránduló tnrlstá ligkönovebbea megközelítheti célját Amennyiben pedig e elkkbee, eeik M. Patak iimarletási vuli a célom, az ott sieuilélb\'UJ lariuéeztti tzéptégekre bi»lta fel az olvasó Ügyeimét — moet, a larlitákra kedvező állapotok <t ia felemlítem.
A ráz király és s plábáana sz igazolványok-kai ellátott diák-tarietákal izivetts láljt egy kit pihtnőre, bt srra jársak; Bereez tanítónak it <ae tágas lakása, ahova az idő viaionlagaá-Kbi elől bevonulhatnak s a Maguran átlvOltö vihar danáját gyöuyőrt klláiaira nyio ablakon ál kényelmei belyeu hallgat hatják. Kitüuö ma-gyarns konyhát szívességet, a magyar patt ki kirándulásokra útbaigazítást, — ha azűkségee: ■•lkaimat kalauzokat — Tordal Gyalánál talál az ember, — illetőleg a torina.
Most már nincs egyéb hátra, mint kiadni a jelszót.
Fel a Rézre magyarok ! .. Vigyétek oda a magyar knltara lelkét, varázaát fi hagyjátok ott »
Odv a magyar-patakiaknak.
AnyakOnyvi hírek.
■alt kell háaaaaágkéléack t
Kombid Márkai kgyník (Siet) — Krmsaa Kanttaávtl. Hajóa Ussló av. rat latosa — gcherar áaaával rk.
A ataii kát k alatt Jal
Frlackaaaa Igaáe la. kiritkiáll, 1* Ina. Hlpoa Mária rk. 14 ausa, Oktat, aa látra, farksa tiiatls rk. 71 Ina, ftUaivaa m|< Imim Masa rk. SS ka aapta. SaaA Játaaf tfl . rk I káaapas, AMaWaa áa. Harvátk áaaa rk. 1 Maaaaa Méalra lánya. Bogár IW rk. II It* BMalrw. Haasélrs lároty rk. S Maapaa, fSUalvts «». Hinaiilr JUa rk. 44 ént Wraa. Dékát Mária rk. 1 k Hl ávaa, aiik! Maya. Haaiitaa áaaa rk. 1 káaapaa, Hidalna látra. Salkaas lam rk. SS ka, lakatos tagéi lakak Gjrtla rk, 7 hónapot, napos. áa.
IHM. febratr \'26 gu
galma eaak annak lehel, ki e községet közelebbről ismeri, hsbar már a laikusok elölt DTIalt Intek, csak ss elnök ur és emberei elöli nem ismertek azok ; ezeknek valóságos •tarra Ineog-nita< es a tér. Vagy talán káezak >rva nem mer-mernek a térre lepni t Annyi bizonyos, bogy dtráuféttekbe nyúlnának a a darán—csipet (áj. Csoda e tehát, hogy a kötelessegíudó az iakola ügyek javításán éveken keresztül fitmlozó tanító magára vonta aa elnók ur ,nagyságot* haragját, mert ludta nélkül e darass éazekbe mart nyalni, s e tűrhetetlen állapotot feljelentette amiért azután a szekatúra hosszú láncolata, aa iskolaszék! gyűléseken •isltoez**, a tanító „megtanittatása* következelt, asóral az I dőz si sport kezdetét vei te, de a tanügyi állapotokon segítve mégsem lett. Ha csak azzal nem, hngy egy faniiót lemondatott, a másik felismerve a helyzetet két hónapi működés után megelégelte a dicsőséget s eltávozod, a harmadik meg eppen el sem foglalta állását, mig végre a negyedik alig két hónapja élvezi az oltani nagyon édes tanítói kenyeret.
~ A tanítói tekintély lealacsonylláaán fáradozó arak mindenféle lörekvéaeit eddig semmivé tette ugyan a tnnl ó szilárdsága s conseqnens magatartása ; de ki lát a jövöbe ? nem sikerűlhet-e holnap az, a mi ma nem sikerűit ? annál ia inkább, mert nz egyik »nagyságos* ur, kinél megvan a hatalom puskája, mely kármikor a másik fél kárára elaülhet, — a másik pedig eaak a szellem fegyvereivel harcoló tanító. Ki győzi Is a másikat V as most a kérdés. Az egész Unitér kar kivánceian néz a kifejlődés elé s a tanítói tekintély lealacionyltáaát célzó egyes üldözések megtorlatlanul nem maradnak. Annál Is ink Ibb nem, mert sz iskolaszék eilen inv -ugttlöt kerő tanító kimutathatja mindazon jogtuUnaágot, mind azon túlkapásokat, melyeket vele, a tanügy rovására, elkövettek. De bármint forduljon is a kocka, as üldösések egész kara viatsa fog fordulni az üldözők felé, meri elreO tűzte ki magának harcolni: ► egy mindnyájáért a mindnyája egyért"I
Z.\'Szt-Balázs, 1899 feb. Ü.
Hugauff Ede
NY1LTTÉR. Foulard selyem 65 krtól
8 frt 88 kvit nMaraakiat — japáni, aktul «tb. lagajabk mintásatok la aalaskbaa, rmiaalat (akato, bkár k aalaaa ■aaasttfg iilyta a kiMI 1« Irt SS krig ■Hmeklal — t lagdlvstoaabb aaSrát, aala át ■Ittásalbaa, filrál fagjaaallkaak plalakár ta fáaaaaaasa rilaalst kát-koa aaáüttra — aalatákaá ptálg platafaiáalltlal kltáaaik,
HENNEBERG 0. telyemgyárai
(aa éi klr. tévarl aaállMk Sáilsakaa (!) Magrsr Imink trálaaka kUsaaraalsvIlkályag rualaaél
baptalt|doeoa ée kiadó. MIIIMIL r C L 6 P.
A közönség köréből.
Egy legijikb sport.
Sokféle embernek sokféle passziói vannak. A mig az egyik réazt at emberiségnek a vadáaatt, a tóidomitáa, biciklizés, a hegymászás, a távgyaloglás s több e féle nemes aportját kedveli, addig egy máaik része különös sportot tűzött ki maga elé: a tanító üldözés hálidaloe sportját. 8 ugy-látszik ea mindig nagyobb nagyobb tért kezd elfoglalni, mert nemcsak oly tagjai vannak már. kik értelmetlenségük, müveletlenségük s ebből folyó durvaságuknál fogva mintegy rátermettek e sportra, hanem intelligens, teltének egész hordererjél felfogni tudó égvén is táborukba állott, hol valószínűleg a megalkoiat.dó >tanító üldözési egylet* vezető szerepére — elnöki magas tisztségre vágyik.
8 e tisztségre jobban is rátermett mint az] általa most betöltött Iskolaizéki elnökségre. Mert ha ez utóbbi tisztségével járó teendöif, ugy Ismerné s azokat lelkén * viselné, mint a tanító üldöaée módját, i.em homályosítanák el a szomorú tanügyi viszonyok az »ördőgökről< szóló nevezet és-\' séget. Hogy pedig milyen szomorúak azok, lo* |
ntatl
Fontos ugy az Import, mint ss ezporteureknek
Blum Adolf és Popper
szállítók, Fiume Hamburg, Béét, Budaptrt, Tetteken a\\É, Auscha.
Ajánlják saját téres Fiumei bellöld raktáraikat olcsó díjtételekhez bármiféle árok berak tárolására
Az egyedüli saállilóoég Kimében, amely saját raktárok lölött rendelkezik. Elvámolások, behajózások gőzösre és vitorlásra a megbízhatóbban eszközöltetnek.
Nemzetközi szállítmányok meghatározott díjtételekhez.
Fe világosii ás postafordultával adaik:
Blum Adolf és Popper
esálllMk risM.
<0-10
N«try-K*nissa, va-ámip
Zala 17. ssám. (7. JapJ
1899 február hó 26 án
60 ér éu m ta kir taaárok ka arra-aak illat a fo»ak ipáigb«a tartásira ■ladas »a4J- ta fofbaj, fog Ujit allaa. • aikjlr.i Idáéira atk. mint Ufjobb, la|lialissaabh Mái
Fogpor II kr Aaatbsrla ssilpassts
ttrogdoborokbaii 70 kr. •
csomagokban 16 kr, tofplom írt I.-, Illatna aöria/aaappan bSrtlaa
Iiálalaaaáfok alb allaa 80 kr. Kaskatt ntaden gfó jakarlÁrban, droffsarlásbas, illatasarkareakadiabaa ia a Brakiirhaa
Tiit-hler Rudolfnál
kiírd. |yi|jasariaa
léci, I., Krugerstrasse 0
X X
x
Bérbeadás.
EJrlS
X
2 Az ollárl uradalomhoz tartozó Zala-IatvAndaa S
5 Szöpötki vasút állomás mellett — Turbinát vizi mOmalom jg
H 4 pár kóré, Ganz-féle hengerrel, hozzá tartozó épületek- jg
g kel, szántó és rétf&ldekkel í é. október hé l-t«| S
H kiadó. 8
X A klofaludl határban lévő kisfaludi vasút állomás g
|C mellett- Pozvai vízimümalom 2 pár kőre és Ganz-féle y
X hengerrel hozzá tartozó épületekkel, szántó és rét földek- £
tt kel t. é április 14-től több évre haszonbérbe kiadó. X
X Bővebbet Szily Dezső urnái X
* Oltárban (Zalamegye) j|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EXCELSIOR KINEMATOGRAF
Nttój-Kiiiil/miii a „Polgári Eeylel-\' nagy termében
Vasán.ap febr. 26-án és hétfőn 27-én
BKDNDKÍVCLI ELŐADÁIOK
HP* uj műsorral.
34 ÉRDEKES KEP.
Rendes helyárak mellet. Jegyek előre válthatók. Pénztárnyitás ssts 7 órakor, kezdete 8 órakor.
Vasárnap 26-án délután
) • nagy családi előadás • •
mérsékelt lielyáralc mellett. Páholy 2 frl. zártszék 30 kr., ülőhely 20 kr. földszinti állóhely IS kr., karzat 10 kr. PéiurtárnyKás 2c«{ órakor li rléadáa kezdete 3 éa fél órakor. Tömeget látogatásért eaedeaik
AZ IUAZGATÓftÁG.
Mily elkerülhetetlenül ssükaéges
a szillők permetezése
aa elmúlt évadban bizonyult be ■időn csakis a permet ezen szflllők nem mentek tönkre. Ennek elérhetésére legjobbnak bizonyult Mayfarth Ph. éa társa
-O aabsialeaaett o—
öajatttilcödLŐ
.SYPHONIA
99
I söllövessző és nívényperm«teiflji,
C?aely as oldatot izlvattyuzás nélkül fiamlkö-fggqjgp dóén a növényekre permetezi.
E/en permetezőkből mér nak ezer van használatban és uásasa élemért bizonyítvány mutatja kitűnő voltát valamennyi egyéb 861 rendszerrel szemben. i—10
Ábra és leirAa rendelkezésre áll
HATFARTH PH ■ táráe&l
kuiifkiéuitt |ÍKyirsk, kilísls|sssr|l iyár bersa|ték i Dlaétes-értékMltM gépsh rászérs Béea, II1, Taboratraaaa 76. stám
Ífjígjtító (i üían tliutti Ind íign. — léffwüt k uatöWd luluUni.
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
/A Linimentum Capsioi oompoi.
Kasa kirarrss süaatállt aa idő mogpróbáláaánsk, mert már Ifibb miat 80 év Ma msstdihaté.
fájlalsmcsillapita kedirzsüeskést slkslawrtsttt kiszváaysél, osszaál, tagsraiastiisil is asgMéMkaél as orrosok által bedőrzsőlésekro is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi ~
Pkín-EipcUer, gyakorta Horgony-Uaimeat —. „„,,
lifMri házluer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni 40 kr, 70 kr. áe 1 írt
elnerezáa alatt, nem titkos szar,
Horgony-hanem Igűl
üregenként! árban m^dnem minden gyógyazertárbaa készletbon raa; főraktár: TBrtk József gyógyszerésznél Badaptlfea. Beráaáriáe alkalmával igen óvatosak legyünk, mert tdbb kiaaMértákt utánzat van forgalomban KI iea akar aegkároaodnl, az minden tfjsa üreget „Horgoay" rád jegy éa Bichtar ozégjegyzés nélkül mint na valódit utasítsa viaaza.
Riohter F. Ad. és társa, caász. éa Ur. udvari szállítók, Rudolstadt (Thüringia),\'
KLYTHIA a ápolásárat
szépítésére és T) -,-. p) ü Tí{| finomítására ± U U ü I § 1?
A Garteníaube
cz. német nyelvQ legelőkelőbb folyó irat 1899. évfolyamát a kedvelt elbeszélő : Ganghofer la „Daa Schweigen im Walde\'cz. legújabb érdekfeszítő regénye nyitja mag.
Megrendelhető: Flsohei Fülöp könyvkereskedésében, Nagy-Kanizsán és pedig heti kiadásban, negyedévenkinl Irt. 180 havi 10 kros (Özetekben (14 füzet) éa kétheti I5 kros füzelekben (28 füzet egy évtőlysa.
mr iiUtríituii kháaatn Mn UUeül -m
LtgsKksIM SltSsékl. bál éa társalgi PODKB. —-. Fehér, réasasaia. ia sárga
n igy dobot ára : Wi forint 30 krajcár.
I -
P Utánvéttel vagy az rősszeg előleges hakfil-
| dése után küldetik
IC
racyllsc analyaált aa ajáalva Dr. Pohl J. J. Cs. Kir. taaár által Béeafcea■ ® £li«mertf letelek a legjobb kftrftkböl minden doboaboa 0 ■ellékelve vannak. 6 A
taussifl gottlieb:
tr
kir lévarl lsllsUs>HsrPM lllaiaaer-gjár Bicsbas *T fóraktár: MÉ< », L Wollaaila I. J
Maphaté a iegtlbb lllaUaer- gyég;iMrktrwke*§ déalien én gyágyuerlárliaa. . W.-láaalsaáa l Alt éa # KŐ hsa, Keleti II Hsr én Krflrrr Gyala régeknél §
>3-14
gyümölcs- utrfaeor éa díszfák, legjobb fajok, szép erős törzsek. Készlet sok ezer példányban. Díszbokrok. Olcsó árak. Kérjen kr-jegyzéket.
Meyne János,
fUakeia-tala|éiiii — leprea. mmmm
Nagy-Kanim vasárnap Zala 17. uára. (8 Jap.)________HM. fchnii hó H4a
A NAGY-KANIZSAI
BANKEGYESÜLET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1899. márczius ll-én d. u. 3 órakor
SAJÁT HELYISÉGÉBEN
„_, . huszonötödik évi
Közgyűlését
tartja, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
i) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
b] Az 1898-iki mérleg feletti határozat és az osztalék megállapítása.
c] Az igazgató-tanácsból az alapszabályok 18. §-a értelmében jelenleg sorrendoerint kilépő Karczag Béla és Sommer Sándor urak helyébe az igazgató-tanács indítványa folytan csak egy uj igazgatósági-tanácsos megválasztása-
d) A felügyelő-bizottság megválasztása — és
e) Egyéb — alapszabályszerüleg bejelentett indítványok tárgyalása.
t
yqr Azon tisztelt részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják felhivatnak, miszerint az alapszabályok 33. §-ához képest még le nem járt szelvényezikkel ellátott részvényeiket a közgyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal előbb az egyesületi pénztárnál letéteményezzék
Kelt Nagy-Kanizsán, 1899. február 25.
., As igazgató-tanács.
Nyomatott Fiácbel Fülöp Inptalajdonoahál Nary-Kaninán 1899
_ .-. ^ . m ^ .. a