Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
155.68 MB
2012-09-26 08:42:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
405
3347
Rövid leírás | Teljes leírás (1021.6 KB)

Zala 1908. 199-223. szám szeptember

Zala - Politikai napilap
35. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XXXV. »vftiya«-
Ntgykariim, Kedd, 1908, tzcptcmber í
Viromo iniimi M»
Á
• iMft
POLITIKAI NAPI LAP.
M»qJ+Unik naponkint Hti e órmkor ünnepnapok klvéUttvtl
WtWi iwtMi^i NA«Y SAMU
199. **árn.
ILÖnUTÍil AHAKi
Helybtn báxhoz hordva:
Mra .......IC.
ttíévr« ...... 3.— „
......
*vre......„
Póttal ttétkOldé«##|{
ra .V. . . L50 R. ívre.....4 4J0 ,
^fe :::::: Jt;
Egyem mméun árt • IIHér.
mm~mmmmmmmmm~mm \'I ...... i i —vaMM
SwctmtÖUrt: RÉVfctZ LAJOS.
Egy (ÜggetlenBégi képviaulőnk bensámolója.
JJubrovics Milán, a le «ínyei kerület ors/án-jjjűlési képviseltje va.-átiiap, augusztus 30 án AT. Knyedy Barna h rlr.piró s a kerületének több vrzérembere társahágában beszámoló kormon volt a kerületiben,
A kolori á\'.lomáhOti, *-hol a képviselő kiszállott a vonatból. Hnjdu L*jos községi főjegyző 8 a község birója üdvözli\' beszéddel fogadták.
Rotorból korín délután Szent- Máriára haj tátott a képviselő. Miideuíitt, ahol Dobroytes képviselő a kíséretével elhulpdt, a hátakat zászlókkal és virA^okka\'l rakták tele s a nép nagy lelkesedéssel, rajongó szeretettel vélte kőiül őt. **
Aroint a képviselő Szent-Mária köz>ég határára érkezett, a VÖ7ség főutcájában sorfalat álló sokiuráx főnyi választók\' mindenütt kitörő éljenzéssel fogadták s több helyen ruo-zsárlövézeket adtak a tiszteletére. Itt Fi)/.essy Gusztáv községi fÓjecyzŐ gvödöíü beszédei intézett Dobrovic-t képviselőhöz, — aki erte. elóhb mayvflr, azután horvát nyelven mintegy másfél órás beszédet tartott, amelyben be számolt a törvényhozás két évi közérdekű tevékenységéről, A beszámoló után Maó Mi hályfalva és Csukovecz községek képviselőtestülete tisztelgett nála akiket a köznépek bírái és elüljárói vezettek. Innen a képviselő Muravid községbe hajtatott, a hol a főjegyző távollétében a község birója fogadta beszéddel. Itt is minte^v másfél óráig beszélt Dob-rovlcs képviselő, akit beszéde alatt stüuni nem akaró folytonos éljmzéssel vettek körül a választók.
Már késő este volt. — amikor a képviselő elindult Murnvidról s amerre a községben elhajtatott, minden ház előtt kendőt lobogtató asszoiMok, öregek és fiatalok éljenezték, atnig csak ki nem ért a községből.
Dobrovics képviselő a jövő héten folytatja a körútját, amelyre már most sok nagyköz-*égbe hiviák őt, hogv ezeken a helveken előtör tartson legközelebb beszámolót.
A soproni kerületi kereskedelmi
tetteivel a*/, átlag kereteiből ; mindig csak«
kötelességet teíjezit Aki erkölcsi és anyagi\' , " l 1
erőinek odaadásával, minden számítás uéiküi; és iparkamara a Vmea borkeres-
UKy véü - csupán |< edeimi részvény társaság ellen.
n*u 1 — . u

> -"i n-f^r*--* *
Egy igazi ember ünneplése.
Szommer Nátán jubileuma,
— Sa|át tudósítónktól. —
Kgy igngi embert ünnepelnek ma a nagykanizsai posta- és távirótis/.tek. Kőnöküket: Szommer Náthán posta ¡és táviró-főfelügyelőt.
Az ünneplés crerdben, zajtalanul történik. Kz ez ünneplés is teljesen olyan, aminő az igazi ember élete, működése szokott lenni.
Az igazi emberé, aki nz éietuek minden helyzetében, minden viszonylatában bármit cselekszik, bármily fényesen rnagaslik is ki
való érvényesítésével — ugy véii emberi kötelességet ró le ; mert az a nemes;, tiszta, fölemelő meggyőződés a rugója, mozgatója nrnden tettének, hogy az egyén ein-beii értekét mindig az adja meg*; miként "képes erkölcsi és anyagi erőinek osszeségével az emberiség valamely magasabb erkölcsi közösségébe munkástényezőül elhelyezkedni.
Szommer Náthán egész egyénisége ilyen igazi ember pé\'.dányképe.
Negyedéven át dolgozott lelki és testi
etŐinck összeségével előbb a távíró , majd az
egyesilett posta- és táviróíígy szolgálatiban.
K melléjt a társadalmi életnek iá példás
munkása, sok esetben vezérmunkása volt. De • í « soha egy pillanatra sem állott meg azért,
hogy a vek haladók, vagy az őt figyelők
elismerését, tapsát bcváija.
Dolgozott, ryent, haladt előre szakadatla nul, vasakarattal és- vaskövetkezetességgel.
Az ő ritka erejét csupán egy egyéni tudat acélozta míg. Az igazi embernek ez a csodásan büvÖs ciejü tudata, hogy a munka minden viszonylatában megtette kötelességét.
Szommer Nátánt meleg szeretettel ünnepelték ma a posta munkásai, kiknek ügyeit mindig a nemes sziv sugallatával, szinte atyai jóindulattal intézte az ünnepelt főfelügyelő.
Reggel fél 8 órakor a posta-\' és tavlró hivatal tiszti, altiszti és szolgaszemélyzete tisztelgett a jubilánsnál, kit Mik/ósy Antal főtiszt üdvözölt. A tisztikar emlékalbumot adott ár nz ünnepeltnek; ki 11 órakora mozgóposta tisztikarának üdvözlését fogadta. A mozgó-j postások nevében líajek felügyelő tartott be szédet. Szommer Nátán, egyszerű, szép vála-j szában inegkösiönte az üdvözléseket és kérte
Kapjon-e szubvenciót ? A tapolcaiak szövetkezése.
\\ — augusztus :U. -
A kamara pénteki közős gyűlésén ! elfogadta a borkereskedelmi érdekeltség indit^á. nyál a Vmea borkereskedelmi r. t. szubvenció kérvénye ügyében és felirt a kereskedelmi minisztériumhoz, hogy a Vinea kérvényét utasítsa el, mert annak teljesítése az egyenlő elbánás elveivel nem egyeztethető össze.
Az\'ndót fizető borkeieskedelemmel szemben igazságtalan és indokolatlan lenne, ha egy vállalat évi 350000 korona évi szubvenciót kaphatna ti/, éven keresztül ugyanazon kereskedelem üzéueért, melyet a többi cégek adókötelesen teljesítenek.
* A Vinea azon ígéretével szemben, hogy a vám külföldön, állami szubvencióéit, a bortermelés egy parányi hányadát akarná elhelyezni. a kamara megállapította, hogy borkereskedelme oly magas niveaun áll, hogy több kamara kerületi cége már emberöltőn át egész Kurőpában és minden virágrészben üzleti összeköttetéseket tart fenn, mindenhová árut szállít ügynöki hálózatai az egész világra kiterjednek és utazói rendesen mindenütt megjelennek.
A kamara megállapította továbbá, hogy a Vinea néhárry helyen már meglevő vagy ki-bérlentlő borpiucé|e és azoknak borközraktárként való elnevezése sem adhat jogcímet állami subveucióra, /mert egy borkereskedelemmel foglalkozó vállalat nem is kaphat
szában megko-ionte az ucivoz,ese«e< e. Kene, conc;wiót borUözraktárra. hiszen közgazdasági kartársait; hogy vele együtt tovább is kitartás ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ világon ^
sal dolgozzanak a magwir postaszolgálatában k/Wrafctár-tnlaMnnr*
A pécsi posta- és táviró-igazgatóság a kő vetkező sorokkal üdvözölte Szőrűmért :
»Állami szolgálatának 40 évi évforduló # ján örömmel ragadom meg az alkalmat. — hogv főfelügyelő urnák hosszú szolgálata alatt tanunsitott sikerdús működéséért,- fáradhatatlan buzgalmáért s kitartó törekvéséért meleg elismerésemet nyilvánítsam. — . Adja az ég, hogy a magyar posta és távíró
az megengedve, hogy a közraktár-tulajdonos í zletet is folytathasson, mert ez monopoliu-ruol é>i privilégiumot teremteue nemcsak a borkereskedelem hanem a bortermelés és borértékesítés kárára is,
fípp oly aösitrd állami subventio kérése azon jogcímen, hogy a vállalat 30000 hektoliter hordót állit a bortermelés rendelkezésére,
T
Adja az eg nogy a magyar ^ magyar öt millióra rugó bortermelé-
íavára továbbra is haszuos tevékenységet • „
fejthessen ki. * sével szemben ilyen kis kolcsonüzlet nem
Pécs, 1908 augusztus 30. segíthet másokon, mint csak is a szubveutiót
Opris, | élvező vállalatáu.
Az uj végrehajtási törvény

Készpéímfi/etés mellett 10% (százalék) basaounal is megelégszünk és taálliiuak — megnagyobbított butorraktárunkból — a leg-divatosabb és legiz.lésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnlturáktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvállaljuk madracok ottománok és különféle szőnyeg-diváliok készítését és javítását a legízlésesebb és legtartósabb kivitelben.
Goldberger Károly és Társa ».vsrfS
(N«gyk«aUMl lak. ptostár 4p«t«Q
fB&T Veszek használt tankönyveket
— Huszonegyezer korona a kanizsai erdó. böl. A város erdőéi légelőugyi bizottsága nagyon ¡»/ép reménnyel kecsegteti a kő/Öusjéget. Azzal, hogy a városi erdők tetemes jövedelmet fognak hajtani éspedig már a jövő esztcudőbeu mintegy 21 ezer koronái. A bizottság tegnap délelőtt PJ\'/y Alajos elnöklésével ülés tartott és ezen foglalkoztak az 1909. évi erdei költségtervezettel, melyet elfogadtak. A tervezet a jövő évre 433 11 kor. 40 fillér bevételt éá 22094 kor. kiadást irányoz elő — Eszerint a tiszta jövedelem 21216 kor. 40 fillér. Ezen kivul a bizottság egy marbahajtő ügy dolgával foglalkozik.
— Személyi hírek. Lengyel Lajos váiosi főjegyző, iVoy Albert adó-ellenőr és tíay Győigy rendőrkapitány ínyári szabadágukról haza érkeztek óh I11vat4luk.it elfoglalták.
* — Jegy/ŐvAlnsztáe. A képviselőtestület folyó hó 29-én töllOtte be a sümegi adój«gyzői állást. A gyűlésen Sólycmy Tivadar főszolgabíró elnökölt. A fflazolgabiró tudatta, hogy az AllAsra 8 pályázó van, akin köüftl eldő helyen Gj Örgy Elek mostani helyettes jegyzőt, Csik I/iszlót letenyoi sogédjügyuőt, a harmadikon Kecskeméthy látván toriibi Jegyzőt jelölte. A^képvidelGtestülat közíel. kiáltassál egyhangúlag György Kíoket választotta meg, aki megköszönte a választást ós a főszol* gabiró előtt letette az esküt. Az uj Jegyzőt dr, Lukonica Gábor üdvözölte, majd a főszolgabíróhoz azt a kérést intézte, hogy a képviselők a az e,ü!j«irók vál&sztását mennél előbb ejtse meg. A lődzolgabiró kijelentette, hoi<y ez legközelebb meg. történik. A gyftlés a főar.olgabirö elnöklóaóvel vó get ért.
Uj állatorvos a vágóhídon. A város ta-ntása a logutóbbi ülésén amellett foglalt állást, hony a közvágóhíd! felügyelői álláit be kell szüntetni a ohelyett egy a vágóhídon lakó állatorvost kell alkalmazni. A tanács ily irányú előterjesztést fog tenni a közgyűlésnek. f
— A legényegylet hánvótele. A katholikus legényegylet tegnap délután közgyűlést tartott, inelyeu a tagok igen uagy számban Je-
Hogy választják a „falu jegyzőjét"? Ki ad többet az állásért ?
Zalamegyei korkép.
- auinis/tuá 31.
Kgy tuegyei tanító nyílt levélben fordul a zalamegyei jegyzőegylet elnökihez, hogy az egyesület lépjen fel a jegyzői állásoknál tapasztalt nemtelen korteskedés ellet*.
A főiszólaló emlit eseteket, midőn a pi-lyá7Ó embereivel tele kuilőHcttc a ko^égeket, hogy X. V. pályázó beteg, >kches« &tb. meg ne válasszák, mert betegség esetén a helyettesítés igen sokba keiül ? azt mind a község-ntk kell fizetui. Islcncm. miutl\'ia a most egészségeset az Ur keze nem látogathatná meg. Emberei kauciót ajánlottuk /a/, hogy három évig som mi hiba som fog történni. Hát a többi évekre nem számítottak ?
A má^ik pályázó ur azon ígéretet tette, — hogy az útadót 6 koronáról t koronára leszállítja, senkit tol nem jelent — az elóljáió-ságtuk egy évig ingyen dolgyzik, de kikötötte, hogy az irásba foglalt fentebbi Ígéreteket uri embernek meu ne mutassák.
A harmadik pályázó ur, tudva jól, hogy a községek jrgyzői lakkal uem rendelkeznek — felajánlotta, hogy az általa beszerzemlő telken Jegyzői lakot épit, ezenkívül 600, esetleg 1000 korona óvadékot tesz le, uetaláui hiba esetén szükségesek fedezésére.
Kz a nyílt levél meglehetős port veit fel a megyei kőzi azgatási fórumokon. Kivánjuk, hogy legyen eredménye. Az. etetés és itatás maiadjon meg az orsz. képviselőválasztások járulékának ; a jegyzőválasztásoknál ne legyen helye, mert a körjegyzőség — komoly állás.
2
ZALA
JQOÖs/.eptember 1
A vidékbeli borkereskedelem különös figyelmébe ajánljuk a kamara actióját, hogy klki saját telepén akár az Omke akár a kereskedelmi egyesület révén, a Vinea borkereskedelmi részvény társaság subventiónálása ellen, a kormáuyhoz iutézett feliratbau tiltakozzék.
A soproni kamara az ország összes kamaráihoz is átirt, de ajánlatos lenne, ha a bortermelési és a mezőgazdasági érdekeltség szintén foglalkozna a Vinea ügyével, hiszen a Köztelek Is határozottan állást foglalt a sub-ventiónáláfi eme faja ellen.
A tapolcalak, kik Tapolcára közraktárt kérnek, jobban teszik, ha nem a Vmea révén, hanem szövetkezeti nton maguk közi valósítják meg tervüket, mert akkor nemcsak olcsón érik el ugyanazon végcélt, de meg iá tar\'ják Önrendelkezési jogukat, holott a kereskedelemmel foglalkozó Vinea, mely csak saját ke reskedelmi érdekeit keresi ugv a xboi kezelés megdrágításával, mint ar/ör. rendelkezési jog megbénítása által, csak szomorú tapasztalatokat szerezne a bortermelőknek. Klvégre egy közös borpiuce kibérlésére és berendezésére a tapolcaiak is képesek szövetkezni és nem kell ötszáz négyzet méter térfogatú borpince és háromezeriiectoliter űrtartalmú hordók végett a tulajdonjogot és önreudelkezést Budapestre terelui.
» «
Katonavilág\' Nagykanizsán, \\ Huszárok, tüzérek.
- Saját tudósltónhtól. - \\
Több izben emiitettük, hogy a veszprémi királygyakorlatok alkalmából nagy katonaság lesz ííalamegyében és ez Nagykanizsát sem fogja elkerülni. Részint a délről felvonuló horvátországi ezredek haladnak át egész Ziia* megyén, részint pedig a hadgyakorlatok egy fontos és rendkívül érdekes mozzanata fog megyénk\' területén lejátszódni. Értjük a balatontavi gyakoilatokat, melyeknél őfelsége is jelen lesz.
Nagykaulzsa vároiáhoí ma érkezett meg az első értesítés uz ilt átvonuló katonaságról. K^zerint szeptember 5-én ogy fél lovasezred, egy egész tüéérezred és egy gyalogezred érkezik Ide 150 tiszttel. A lovasok & tüzérek Kiska-uizsán, a gyalogosok az ö-»*zes tisztekkel Nagykan zsán lesznek elszállásolva. A katonák Eszékül és Zígrábból éikéznek,
Az egé.vz hadosztály három napig marad Nagykanizsán és megszállja a vidéket, hol nagyobbszerü gyakoilatokat végez. Mivel ek koia katonaság befogadására a város nlig alkalmas, valószínű, hogy egy ié*z(ik a katonai gyakorlótéren sátrakban fog lakni.
A katonaság szeptember 8-:kán tovább vonul. * ,
r
leutek meg. A közgyűlés — értchüléimak 3xe„ rint — elhatározta, hogy ragaszkodik a Ka-zinczy-uteai Relchenfeld-féle ház megvásár-láiáboz.
— Nagykanizsa katonaságot kap? Be.
avatott forrásból kapjuk ezt a reánk nagy fontossággal biró hirt: Illetékes oldalról lé. péseket tettek az iránt, hogy Nagykanizsán az ilt állomásozó helyőrségen kívül uj kato. nai századokat kapjon. Nagykanizsa neve már akkor szóba került, mikor a kaposvári honvédség elhelyezéséről . tárgyaljak. Most már befejezett dolog, hogy a kaposvári hon* védeket Hűmébe viszik, ennek dacára Nagy. kanizsa még mindig kombinációban vau és arra van hivatva, hogy egy Dunáutul állo. másozó huszárszázadot helyeznek át Nagykanizsára. Ez a terv még nagyou kezdetleges stádiumban van és e/irt a részletek tudósitóuk előtt még .ismeretlenek.
— Eljüuyfcóa Káldor Soma. a Litzer test-vérek grrici gabonakereskedő cég fókönyvt* lője eljegyezte tíreuer Róza urnÓt Hái.okszeut.
györgyöu. , 7\\ .
— A hévisi villámon vabut. Keszthelyi tudÓMiónk jeieuti: A Ganz és Társa villamossági részvénytáraság nevében dr. ftipk* Kereuc főtitkái pénteken városunkban járt a keszthely-\'r^vizi villamos vasút ügyében A >zükebb ».örü értekezletre meghívott városi vezető férfiak előtt a főtitkác elÓadta, hogy a keszthtly-hévízi villamoi. v.»sut tervei és költségvetése elkészültek. - • A kö tségvetés 531,000 koronában van előirányozva. A vasút liuansziiozása okként voln* keresztülvihető, hogy f»z érdekeltíiégbói 1 észvény társaság ala* kulna. A kibuesújiaudó 100 korouás iéncvények után a Ü4DZ cég 4 százaiékos kamato* zást biztosítana. A vasút érdekébeu szeptember 6 án nagy értekezlet lesz a városházán, a mikor is a további tennivalók megvitatásra kerülnek.
— Zalaegerszeg botránya. Kínos szenzáció törtónt tdgnap délután 0 ór* körül Zilaegersztt-gau. a íótéren. Neumann Albert, a Zalaegerszegi TikarókpénztAr könyveiöjo mygtámadta Molnár Ilonka urleAnyt, özv MoínAr Kdénó leányát, akit a kozéhon volt revolverre! agyba ftibe vert A járókelők kh^abaditotUk kinoa liolyzotéb M s Hueíiler Jikab borkereskedő üzletébe vitték. A megtámadott flóta! leAny annyira megijedi, hogy tegnap ki sem lehatott hallgatni. Sérülései valószínűleg nem súlyosak. A tojón óa a karján kapott több fttóst Noumannt a reud3rsóg letartóuutta. A fiatal ember is oly izgatott Állapotban vult, hogy bd?«zá-mithatőnAga is kótes MAr rógobbun idHgbetegség tünete voltak rajta észlelhetők s az utóbbi \\d6> ben molankólinra hajlott. Nem lehetett megálla* pitani, hogy a revolverrel lőui akart a mikor a revolver nem s>ilt el, akkor t&madt-e a leányra. A merónyJet- utAn a törvényszék épületébe menekült a mindenkit lelövóssul fenyegetett. KirAly vSAndor törvényszéki szolga fegyverezte le a adu át a rendőrségnek.
— A tihanyi apátaág vámja. A tihauy-szántódi koiup váruszedé.si joga, a tihanyi szeutbeuedekreudi apátságé. Kz a jog e hó 31 éu lejár. A meghosszabbított engedélyezés tárgyalásai a határidőig be\' nem fejezhetők. Nehogy ebből kifolyólag az apátság kárt szeuvedjen, a kereak^jdehni kormány a vám-szedési jogot ideiglenesen ez év december hó 31 ig meghosszabbította.
— Egy \\ő karban livó alig használt REMINGTON-lrógép 7. az. modell Jutányos áron aladó. — Clm a kiadóhivatalban.
a y ♦
•jijo8 zszeptcqi
ber i
ZALA
— Az éjszaka drámáiból. Kgy Rákóczy-utcai örömtauya parkettjére embervér ömlőit az éjjel, aminek látásától megfagyott a mosoly « vlg leányok ajakán. Mizik András közös baka mulatott ax éjjeli kávéházban, midőn belépett a hirhedt három Filák fiu, minden éjjeli botrányok ismert hősei, kik különböző testisérlésekért már sokszor büntetve voltak. Az egyik Filákuak éppen az a leány tetszett meg, kivel a katona mulatott és mert Mizik András szép szerével nem eug dte át a leányt, verekedésre kei ült a dolog. A három Filák
erényeikhez méltóu késeket ráutottak és a szegény katouát irtózatosan összeszurkálták. A katona vértől boritva, eszméletlenül terült cl a földón, Az odaérkezett orvos megállapította, hogy sérülései ige/i komolyuk és ezért kórházba szállíttatta, Filákékat pedig a rendőrség letartóztatta.
— A gróf tolvajai. Lapunk agy előző számában hírt adtunk arról a vauuti lopásról, mely f. év július hó 28 án eate a caáktornyai pályaudvaron törtónt, amikor Pálfy Pál gróf pudmtrict lakon egy zöld huzattal áthúzott utazó bőröndjét, amelyben mintegy 2000 kor. értékű kaiönfél« tárgyak voltak, ismeretlen tettesek az I. oazt. váróteremből ellopták. A rendőrség a lopáa elkövetése után
<
axounal megindította a nyomozást, de napok teltek »1, míg hurokra kerUltok a gaztett elkövetői. Ugyabis a Csáktornyán legutóbb megtartott búcsún és országos vásáron a csendőrségnek feltűnt két embernek: Bubek Fot^r és Podvezánc Ferenc Csáktornya — battyáni vaautt napszámosoknak
- — 1 -VTT-TV;
-nsca .ran •, .-.. - í.H r-iii i
\' 3
garázda emberen. A aebeaülteket behozták a zalaegerszegi kórházba, ahol llerczeg Gábor gazda kinoa azonvedéa után meghalt.
ebben a pótidéuyben másodszor p kőzönsógnok mujdnum toljon, rondkivti{ dicsérni vulú, gyö~ nyörü ¡túrtfogúsu moll ott f n. e. b.
mu-
- Reklám bankók. Oyuk Mihály nagypáli (_) u[ tagok. Kövesi Albe*? színigazgató lakos gazdaember loval megtetszettek Zaleozky ujabban Pál tfmma naivát éa Szoko Sándor kia,enKy^h lakosnak, aki ajánlkozott a^ok- drámai ^¡nészl ^¿tzőáMíe társulatához. Az n»k megvásároltra. . Az alkut harqy mefckö-iuj taRok teguap megérkeztek és holnap tötiék a felek éa abban állapodtak meg, hogy Nagy Dezsőnek Z ilaegerazegen lövő\'korcsmájába mennek, hol vevő átveszi a iov.ikat a kiűzeti azoknak *z árát. Ugy ia történt, Zsleczky János
a lovakára lejében eladó Oyuk Mihálynak 1 drb.,, . . ...
ro 4 x o iu 4aal - . , . bázjáro közönség, — vannak néhányan — a
BO koronást ós 2 db. 100 koronást adott át-ilovolt . ... A . . , .
színházi jegyszedők részéről tapintatlan és
tatkozuak be a »Rosenkranz és Guildenstecne«
cimü régi; kitüuó vígjátékban.
* % \'
(—.) Feleslege* zaklatáu Ismételten azzal a panasszal fordulnak hozzánk, hogy a szin-
Kerenc győríiszegi lakó» jelenlétében 8 a megvett
gyakran sértő zaklatásnak van kitéve. A dolog anuyival kellemetlenebb, "hogy a jegysze. dőnők minden esetben arra hivatkoznak, hogy
lovakkal oihajtatott. Oyuk Mihály a. jóváír örömére bort hozatott a iddogálni kezdett Ilovolt
Fereno társaságában. Mulatozás kiéljen elővette, . . , . „ . . . ,,
a lovak árát « okkor megdöbbenve észlelt«, hogy I"tttM,tá" h éS ]?M»
két darab 100 koronás egyik zalaegerszegi fceres. uök ^»«tásában első pontként
, , i ilux . . , \' ujjy látszik — az szerepel, hogy ku önösen
kenőnek reklám lapjai, 100 koronás utánzatok. r
LélekszakadvH rohant a rendőrségre, elpanaszolta
la pdlioiyok közönségét szinte titkos rendőri
az cBetot és h hamis vevő mIIhii a brtnielö eljárás meKinditását kérte.
— Csaló ügynökök. Arról értesülünk, (íogy a vidék
en ügynökök járnak, a kik a népnek vartógépeket ajAnlai.ak. Azt igériw, hogy másnap bemutatják a gépeket, sót egy kisasz yzonvt is hozatnak, a ki varrásra tanit. Azt tnondjik, irják alá az iiást, azért, hogv a gé pet megnézni akaiják. Az irás pedig megrendelő. levél, a melynek alapján i -2 hét alatt varrógépet küldenek a vasúton A címzett persze lót-íut fűhöz fához, mert ó nem
felügyelet alá vegyék és mindenkire igyekezzenek rásütni, hogy jogtalanul van a páholyban Azt sem tűrik, :togy íelvonáskö/ibcu egy földszinti ember látogatást tegyen valamely páholyban, pedig ez :i páholy-közönség meg-illető joga, melyet uagyobb sziuhizakbau is respektálnak\', lígvéb kisebb»zabásu zaklatásokról most ne esték szó. Kívánatos, hogy ezektől óvják iríeg a közönséget, mert kis mértékben talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a szinház nem találja meg a közönségét.
r ■» »■ » : .»i t«i.

k kiváló bór- é» lithiumos gyégyfonás
▼•»«• iá hóljrAffc«j»kaál, kS««v4aya4t, cankor-k*Ug«éf«4l éa h«x«l«a fcinUlMakaál kllfto« kitáii.
T*r«4é**H« v«iw»at«i mtujtitU. ^ w lapka* AatájiTárlak»*#/ a Btlu^^Ufóml \'W ftl r^Ur-fonál YálWltWil ? fcadaUrtkp«\'« •
•» \\jp - *» fr i
•i i*»»*
resztkéxdéaek alatt bizony bevallottak . alá, a melyeket hozzátsrió ember tnegma-
tettüket. Most már a nagykanizsai íogfiájban gyaráz. büielnek, hol méltó hűnteténüket várják.
— Iskolai hirek. Nagykanizsán az 1Ü08 900. tanévre a tanoncok beírása az egéaz évi tanfolyamban szeptember 1 -12-ig, fz öt hónapos téli tauíolyamban pidig október 16-18-ig eszközöltetnek a központi áll. elemi Iskola HL fiúosztályában, a köznapon este 0—8-ig, vasár- ós ünnep, napokon d. e. 11-ig, d. u. 2-4-ig. Ezen kltü-Eött időben kötele? minden iparos mester tanoncát még azon esetben ia beíratni, ha az illető még csak próbaszolgálatban, vagy vidéken dolgozik, Az iparostanulók kötelesek a belratásnál •tUietési bizonyítványukat és Utnncszerződésüket bemutatni; a 4 kor. 30 ílitér UndiJ ós az ipari •zótárra 20 Hllért ílzetni vagy a városi tanácshoz Intézett tandíj-elengedés iránti kérvény(Uel ar. igazgatónak átadni. Az előadások a 10 hónap * illetve egész évi tanfolyamban szeptember 12.én, M Öthónapos téli tanfolyamban pedig október 18 kezdődnek. Egyebekben az 1H84. évi XVII. t. c. 62., 82. és 167, §-ait ajáuljuk az inastartó ipa-íoftiiiestorek szíves figyelmébe, melyek az ellenőrző könyvben is megtalálhatók.
— Halálon verekedés az totáléban. Véres verekedés színhelye volt a zalamegyei bagyárosi Urasági istáló. Az urasági cselédség között kitört báboru egy . ártatlan áldozata pénUkre mjg is ha t, kcUÖ pedig »ulyosan seboHŰis. Azon k^idöy dött a dolog, hogy Horváth Gyula\'gulyás József nevű legény fia megverte Hercog öábor major-Sazda 8 éves kis leányát. Az apa emiatt íelbo-aunkudott s másnap r.eggel az iutálóbarm össze-
a legényt. A legény apja, Horváth Gyula Nlyás, aki a tehenek között foglalatoskodott, Wváltás közben a gazdához rohant a a kezében volt pöszékkel ugy vágta fejbe, hogy azonnal üwzoesett Erre közbevetette magát a gazda só-Sora, Nagy József, akit a gulyáa a fejőszékkel Mntén fejbe ütött, ez pedig egy irtókapával vá-vissza, de caak kiseob sérülést okozott a
pazar költekezése, kik nyakra-fflre váltatták fel a | rendelt gépet. A keszthelyi vasúton í.t reges-20 koronásokat Miért is elfogták ökot s valla tóra \\ tói érkeznek ilyen gépek. A népet jó lenne lugták, eieinte mindent tagadtak, d* késöpti/ífce- j figyelmeztetni, hogy csak ol>an írást itjon
— Ma már nem,titok, hisz elismerő levelek Is bizonyítják, hogy a legjobb órák, \' ft szemüvegek és beszélőgépek csakis - • j SZÍVÓS ANTAL muórásnál kaphatók. - Fő- | üzlet Szarvas-kávéház mellett.
Közgazdaság.
Szinház és Művészetek.
(—) Sevillai borbély. Szombaton Kossini örökszép zen éj A »Sevillai borbély*.át játszotta a színtársulat. A színpadi képtelenségek kötött első helyen áll az a vállalkozás, amelyben ezt a nagyarányú zeuetuűvésii munkát — egyetlen zongora-soloval adatta elő KövesiJ jóllehet ismerjük az okokat, amelyek miatt nem alkalmazhatta a zeuekatt. Ebból azonban egyedül csak az kovetkezhetik, hogy/tnáskor operát ne adassou elő zenekar nélkül. — A ^zerelmes Almaviva gróí nehéz énekes .szerepét Huufy Imre igen jó iskolával játszotta. Miudjárt utána Hajagos Figaro-ja erdemei emlitést, akinek naponkint csak kevés énekgyakorlatra volna szüksége, hogy tőle idővel nagyobb opera-szinpadi szerepeket is hallhassunk. — Bérezik Margit Rosiná-ja ezen estén is sziiies, lekötő volt, mig Basilio zeuetauár szerepét Pintér eredeti stylszerüséggel játszotta. A többi szerepeknek a karénekekben való összeolvadása is sok játék, illetőleg ének-belkészségről tanúskodott. — Vasáruap délután íélhelyárakkal a »Tatárjárását játszották, mig este a »Kék egér« került színre, -
Értékpapír ^jzsde.
— .Mai Árfolyamok. —
(Távirat.)
Pesti Magyar Rere&hcdelmi Banh naqyhanizdal
lióh|ánah jelentése:
Magyar lutolr«^/v<\'.»y • Osztrák hitnl •
magyar koronajáradék Koreakenolrni bank rén/.vénv ^algétarjám k68zén 1>Anyarészvény Himamurányl vaaind • « Atlrift tongcrliajozátí «
] Ja/ai bank «
7 »2 00
034 -
MJ Hb
661) 75 306 —
\\
A gabonaúzletról.
(Távirat)
Budap««^ au/uíítUH 31. Kcazáru-U^lci t
Bladitfi ktilv hiiáiiyabuií buxa ut lillurrel Irányzat «moikodó.
Határldó«üzlet i
Hu/a októborro
i l\'.m\'.l. április Kozh i»któl)i?rrt«
\'U b
Tengeti auk\'usztub 1909. "
Hupce
1900. majua
mayuaalib.
11.is 11.49
0.S7
8.U2
iS

táviratok
11
é 8 t e I e í o n j e 1 e n 11 s e K
Apponyi beszámoió körúton.
Pozfio.ny, augusztus 31. Üjghy Gyula, a tomor-jai kerület országgyűlési képviseltje most tartja beszámoló körútját Körútján vele vau A/ipponyi Albert gr ói vallás- és közoktatásügyi u-inlszter is, ki tegnap Sági beszámolója
után hoszabb beszédet tartott. Beszédét azzal

kezdte, hogy mig nem volt miniszter, Sághyt miudig elklséne beszámoló útjára. — Kijött ma is, mert ó ma is azt afc) előbb volt. Ma Is korábbi céljainak megvalósítására törekszik, ha más eszközökkel is. Ma sok vád
4-
pa.. >. RSEsaeíW«»«!
hangzik el a föggetlenségi párt ellen. Sze-% mére vetik, hogy még mindig nincs meg az önálló vámterület és hogy a katonákat még mindig németül kommandirozzák. De hát nem lehet egyszerre mindent megcsinálni. ;K1 kell fogadnunk az adott helyzetet és az önálló vámterületre csak a külföldi szerződések le jártakor rendezkedhetünk be. Apponyi beszéde nagv hatást keltett és a minisztert zajosan üdvözölték.
♦ 4 * *
A király.
lechl, augusztus 31. Őfelsége az éjszakát nyugodtan töltötte. Köhögése és náthája teljesen elmúlott. Kőzérsése kitünfinek mondható. Hivatalos jelentés szerint a király szeptember hóban Magyarországra utazik.
A közös pénzügyminiszter kihallgatása.«
lechl, augusztus 31. fíurinn báró közös pénzügyminiszter tegnap érkezett. A. király délelőtt 11 órakora minisztert külön kihallgatáson fogadta,
A delegációk.
Budapest, augusztus 31* Achrenthal báró külügyminiszter szeptember 10 én Budapestre érkezik, hogy a delegációs ülésszakra az előzetes intézkedéseket megtegye. A delegációkat szeptember 29 én fogják trónbeszéddel - megnyitni.
-
Képviselői beszámoló.
Högybecakereh, augusztus 31. Kardos Samu orsz. képviselő tegnap beszámoló beszédei tartott, mely ellen az ellenpártiak zajosan tüntettek, ugy hogy a csendőrségnek kellett
beavatkoznia.
Ellopták a király alapitóleveiét.
Icchl augusztus 31. Kínos ügy foglalkoz» tatja az ischli rendőrséget. Minap volt az Erzsébet császárné kórház alapkőletétele, mely alkalommal a király alapító levelét a forgalomban levő ércpénzekkel az alapkő alá helvezték el. Az alapitó levél az ércpénzekkel egvütt fiitunt A rendőrség nyomozza a tolvajt, kinek elfogatására ezer korona dijat tűztek ki.
Vasúti katasztrófák.
Két halott, — sok sebesült.
k
Zágráb, augusztus 3i. A Varaad —zágrábi vo nalon, a nyílt pAlyán ma délelőtt egy azemály-
Z A L A
vonAt kisiklott óa tDbb kocsija összetört. Két utas szörnyethalt ós 19 su/yotan megsebesült. Zágrábból orvosokkal és mentőkkel segélyvonalot kOldtek. A kisiklAat a vízár okozta, mely a töltést elmosta ós a síneket meglazította.
Bécfl augusztus 81 A hltzingi pályaudvaron egy személyvonat nekiment a sinkorlátnak. Ót utas megsebpsült.
Megszökött bankigazgató.
Eszéigaugusstus 31. Hermán Lajos bankigaz. gató nagyobb összeget sikkasztott ós megszökött. Cim a kiadóhivatalban,
A hatóság körözéPÓt rende\'te el.
1908. szeptember 1
Roburg üujzát — hlulűsltollóh.
flochen, augusztus 31. A jelenleg időző Kos burg Lujza főhercegnőt mint egy hel>i lap értesül — az itteni rendőrség felszólította hogy nyolc n*p alatt a német birndalom torün leiét hajgyja el.
\' Egy teljesen uj, modern, egészen rövid
Zongora bérbe adó.
Egy volt képviselő halála.
i
Debrecen, augusztus 31. Kis Albert refor tnátus leikész, volt függetlenségi országgyü lési képviselő ma Debrecenben meghalt.
A Kossuth Lajos utcai benzinrobbanás.
Budapest, augusztus 31. A Kossuth Lajos utcai benziurobbanás áldozatai közül ma Dinga Lajos is meghalt a kórházban. A többi sebesült állapota súlyos.
*
A váltó.
. •
Pűh$, augusztus 31. Akerman Mihály rendőrtiszt ma szolgálati fegyverével agyonlőtte magát. Akerman egy barátjának váltót zsirált éa ezt neki kellett volna megfizetui. Kz annyira elkeserítette, hogy főbe lőtto magát.
Az alkotmányos Töröhország.
Ronotűnlinápoly, augusztus 31. Az ifjú török komit« megcáfolja, azt az elterjedt hírt, hogy Kiumil basa magyvezér lemond állásáról.
Ma hétfőn
augusztus hó 31-én nagy családi műsor az
uranus —r:
rSXJL - -J. . ; J: . i- j
I* tlitfáttkit 1 Fitté frtrti iNifklrí képgk gréri readezf. szép. viltoutu it iritkts Bútorral.
I rtiiklvil irdtkfeizlti niior:
1. Petroleum fyártái, (Természetes.)
2. Tessék megnyomni. (Mulatnágos.)
3. A falusi levélhordó, (Dráma.)
4 A szívógép. (Mulatságos.)- -
5. A csoda folyadék. «
6.* Egy király vtazsdelsmbtn. «
v.B. 1
hdtköznanokon osto fal 7-tól 8-ig, fél IMó! lb lg; va*ftr* óh iinnepnnp<»n ilólutiin 3 óratói minden órában.
I. hely CO fillér, II. hely 1U fillér, III. hely fillér. Diákoknak és uyor-mukeknek az I lielv UJ. 11. 3U fillér.
m
etí
55
H2Ö >
w
Cg
•3
O >> O
* I -2 \'a.
Ú | £ 2
fi N í w
3 3 a £
^ é í9 ö
8 2 lü £ O X) gSj
8
¿A ö $ «Q
~ B °
y
i
r -
S
o «2 f
r-H t
lO M
« M {
»0 tí
m i * -í
, q
V S
TJ pM
3 3 g &
re >6 .§ *S g
a. u* jí & £
k,
í Tűzifa eladás.
a Barcs—pahráci vonal Bostái állomáson a
i waggon I. os/.tályu bükh-hasóbla pr. 10.000 kgr
/
110 korona, * \'
i waggou I. osztályú gömb-fű pr. iooo kgr
90 korona.
Bármely állomásra szállítja
ORENDA FEREÜCZ
tüziíakereskcdo és termejó. PÉCS.
10 woqgon uflelnél uagy ismélelfldóhnoh árheduezm^ny.
UptuUJdooo« és kiadót Ptachet PQlöp Pia Nagykanitsin.
44569. szám./I. 1908.
H irdetmény!
A nagyméltóságú magyar királyi péuzfigyininiszterium folyó évi augusztus hó 19-éu kelt 89785. sy^iuiu rendelete alapján alulírott magyar királyi pénzügyigazgatóság az
1909—1911- években Márafliarosszigitril Nagykanizsára
eszközlendő
kincstári só szállítás,
valamint a szállítmányok rendeltetési belyén a kamarákba hordása és máglyázása iránt ezennel pályázatot hirdet.
A szükséges tudnivaiókl %\\ ellátott összeállítás valamint La szerzódési feltételek a nagykanizsai m. kir. sóhivatalnál és ezeu pénzügyigazgatóságnál I. emelet 12 ajtó megtekinthetők. A szállítandó só csomagolatlan alaksóból, zsákokba
rakott őrlott só- marhasó s illetve főzött só és 10 kilóg-
* \\
ramnál nehezebb csomagolatlan sódarabokból állanak.
tPályázni kívánók felhívatnak, hogy a pályázati feltételekben megszabott módon kiállított ajánlataikat
folyó évi október hó 3Uik napjának sa fia . déli 12 óráig ea ®
alulírott kir. pénzügyigazgatóságnál nyújtsák be. , Magyar Kir. Pénzügyigazgatóság. Zalaegerszeg, 1908 évi augusztus hó 24-én.
Odor
m. kir. pénzügyígazgató. Nyom** ructel PQlöp Pia köoy^úoKiAJAbse N^yU^xaia.
Ntgyknilm, Szerda 1908. szeptember 2.
200!
POLITIKAI NAPI LAP« M#qjet#wlic naponkint mU 6 ómkor Qjinepnapok kivéUMvol.
■i^n iiniiw 1 1 imm»|if
JUUAKi
Helyben hAzhox hordva;
ÉtiM* % .... . t IC
Kw^évre...... J.- .
faévre........«
fyés; «vre ...... 12.— .
Poetiű exétküldéeeel; ^
.......140 K.
Negyedévre ......4J0 m •>
Félévre«............0,.
JÍRraz évre
• • • »,« «

18c—
Ar* I fttlér.
Vaktában.
NeQykanliee, szeptember 1.
Soha a magyar sajtót még ugy . nem Ugatta politikai kérdés, mint ameqnyire a választói jog reformja izgatja.
Csudálatos dolog ez, amivel az ember nem tud tisztába* jönni. \\ várakozás szülte idegesség következménye ez, vagy csak az uborkaszezoné? De hiszen a politika nem nyaralt, neki ez idén nem volt uborka sze-zouja. . , . .
A magyar publicisztika előtt mintha minden téma elenyészett volna s csak a nagy ismeretlen meredezne előtte, mint kut-gén) a pusztán.
Azaz dehogy ismeretlen. Semmit se is
Mtrtecstés nagy SAMU.
mi mm ^mmmt^rnmmmmmmm
zásuak, :két részre oszlik: az elv lefektetésére és az elvet megvalósító gyakorlati iel-legü részletek és módozatok kialakulásara. Az első : joga és feladata a többséget alkotó , politikai pártoknak ; a második pedig az eív kidomboritásával és szem elótt tartásával : kötelessége annak a kormáuynak, amely ezeknek a többségi pártoknak bizal-
*>;erkeazt6társ: RK^JUZ LAJOfc.
i
Ml! I n xi\'ii\'ii i r f non m mb aam
A hankkartell ós pénzintézeteink.
-. Mesterséges .pénzdráglfás. -
■ i
Baranyamegye átirata Zalához.
A törvényes kamatláb leszállítása.
- So|ót ludőíllónktól. \'
• . .
A már majdnem egy hónap óta érvényben •»¿K/l „ \\ . r \'levő hankkartell mind erő\'ebben érezteti ha«
mából van .a helyén. Az első resz programúi,! . - I IAI . , #, u
. . . . \' - , , / * \'¡tásít a vidéken. Ma alkalmunk volt erről be-
amelynek alapján a törvényhozó maudatu-; ^ egy üaj{ykanizsai péuz\\n^t vezetöjé-
mot ríyer, a második ellenben kidolgozási ■ ve^ ezeket mondta:
részlet, amelyre a szankciót parlamenti tár- A főyárosi bankok kartelljének — mint
gyalás alkalmával adja meg a törvényhozás, j ^őre. lát ha tó volt — elsősorban a pénz mes-
terséges megdrágítása lett a hatása. Megd.-á-
\' Az általános választójog kérdésénél tíz elv az, hogy a választói jogosrtitság a szabad és modern állametmnókuék megfelelően, az
mer a sa
j.ó jóbban, minta reformot, amely, jösss!es gerjesztessék, még pc-
ről maga a képviselőház eluöke ugy nyi<
dig oly módon, hogy e kiterjesztés által a
gnlt a kamatláb és á minimális kamatlábat csak a két millió koronán felüli alaptőkével hiró intézetik élvezik. Ezenkívül más hatása is von a kai telinek. Tudvalevő, hogy a fővárosi intézetek a visszleszámitolást folyószámlán vezetik ; a hankkartell életbelépése óta a
latkozik hogy nem tudja mi vau benne.: m.88yar nemMt és a mWr áUan) eKysóSe! folyószámla félévenkénti lezáráskor * fdvá-
Annál jobban ismerik -az újságok, iga/, - és cbbcn Ux ,,rszá«ha" ««mészetesi rogi bankok i protnllle; vagyis két tUed azá-
mind másfélekép és minden h6ten má8J beRemómája csorlne «,uvedjcn. veV-é-! ««¡ék forgalmi jutalékot számítanak 161 Az
u. .. y llyeztetve nc legyen. Euuyi az elv, amelyet ]»n«*»tík terméazeU-atn a U)uk háramlő ur-
KAJ |a választás alkatával a nemzet magáévá! h\'ket kénytelenek jórészt a közönség* hári-
. . Mlg ezelőtt a magyar saitó ilyen ter- » . .. ,4\' , , , , . , - ? , . I tani. A kartell azonban valószínűleg a tavasz-
mémtü cikkei igazán komoly és széleskörű f «\'egvaldst.ando feladatkén tűzött k,.|íMl vagy n)éR eMbb u (61bom)ik, miuláu a
tanulmányok alapján leszfirödött vélemé-\' ^U^ s f f r.«-?^/ ^ ?-" ka.tell szer^déa annyi k.buvöt enged, hogy / y vezők bolcsességere és politikai élesen láta- egyes fővárosi intézetek ezeket a kibúvókat
nyek voltak, addig ma a legtöbb esetben .^ ^ bi?yft. h neJnwtj ^ R ma. j ^ m08t js fe|iiastná|ják é, jgy illuzd.iusaá
nem .gy történik a dolog. A legfontosabb lg hegemdniájának veszélyeztetését! \'^zik a kartellt.
kérdésekről imponáló könnyedséggel írnak i ... .. i - -i i i .Itt emlitíük me ho«y Za/nvármegyo tör-
• , , .. tUÍlyen módon, milyen es/kozokkel, milyen, . . 4. . , ,
és vagy koturnust ö tve előre és kihallga- \' . . ík inr.u-^Liil .Myéuy hatóságához ma átirat érkezett a Ba-
tás nélkül Ítélkeznek elevenek és halottak ? --^.ban lo ck c e.t m.ézked^ek- ía„mára)Cgye körűségé,6« a hankkartell
.kel szándékozik megakadályozni és milyen üjr.ében felett, vagy pedig saját, .igazán csodalatra. J kor,á(okat 4„ft k] ^ hogy egy eljövendő! Haranyamegye juliusi közgyűlése ugyanis
méltóan magasröptű fantáziájuk szülöttjeit,: lameutheil a nemzetietlen irány boni- \'«»iratot terjesztett a kormányhoz aziránt,
mint megtörtént faktumokat, vagy biztos
értesüléseket iktatják be a nagyközönség
mint megtörtént faktumokat, vagy biztos , Á . x \' . \\x „ \' , \' hogy tegyen Intézkedéseket a hankkartell el-
• - - ............\' ilMrtó h«iá«l ne ^akorolhanoii Wy épen-1 £ ^ a kmrtei,e» kívülálló vi-
véleményébe.
Van-e erre szükség? Mi értelme ván
séggel felül kerekedjék.
déki intézkedéseket.
Mikor aztán majd rákerül a sor, akkori A föliratot most küldte meg Baranyavár.
— Zalavármegye törvényhatóságainak,
hasonló szellemű föl-
snnak a meddő vitának, amit minden biz^m tartsa szemmel a saitó a kormányt tos értesülés hijjáu a körül folytatnak, hogy \\» parlamentet is s ha szükség látja, vegye i
^ •. « . a 1 ^ • S fe« /1 A á« í A t I f f A vi>t A /)/].#« n \'XtiiKnit rt 191!.
milyen lesz az általános választójog, egyes-e, többesbe, titkos-e, nyilvános-e, iskolavégzett, «éghez, vagy irai, olvasni tudáshoz, miegymáshoz lesz-e kötve, vagy nem ?
Mert hiszen az általános választójog kér-dése is, mint minden mélyreható jelentőségű és nagyfontosságú ténye a törvényho-
eló minden fegyverét, Addig azonban a Baranyamegye föliratának végén egy ér-saját hitele érdekében kár vaktában elpti- dekes és a vidék elkeseredettségére jellemző
fogtatni annyi puskaport. . | tulzáa van : azt kéri a megye a kormánytól,
. hogyha a hankkartell őszig meg nem szüune,
. ! nyújtson be törvényjavaslatot a törvényes
fffl\' Veszek használt tankönyveket kamatlábnak S százalékról 6 százálékra való ,
j : leszállítására uézve és minősítse a hat száza-
fiSCtiel Fülöp fia könyvkeresedese naOMUfl.itéknál magasabb kamatszedést uzsorának.
Az uj végrehajtási törvény miatt!
Készpénzfizetés mellett 10% (százalék) haszonnal is megelégszünk és szállítunk — megnagyobbitott butorraktárunkból — a leg-divatosabb és legizlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnltu ráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvállaljuk madracok ottoménok éa különféle SZOnyeg-dlvánO^t készítését és javítását a leglzlésesebb és legtartósabb kivitelből.
Goldberger Károly és Társa «^síít
Nagy választék gyermekes vaságyakban, casstsá
(NagykaaUtal Uűr. péaitár épiltt)
ZALA
A muraközi papság nyilatkozata.
; / . - - t . Válasz a „ZALA" cikkeire.
Lapunk zártakor figyelmünkbe ötlött egy nyilatkozat, mely a néppárt hivatalos lapjában, az > Alkotmányiban jelent meg a mura. közi papok aláírásával. A papok a Zala cik-
ősszes kültagjai jelen vannak, akik ismerik a hangulatot, mert mlu^gvik részt vett a székhelyén ebben az ügyben tartott értekezletem
A kamara teljes ülése ezután egyhangúlag a mai gyakorlat íentartása mellett foglalt állást ; ha pedig ennek keresztülvitele nem sikerülne ; ugy a teljes 24 órai szünetet lep-
kéire reflektálnak. Ma már nincs időnk arra, tesse életbe az uj törvény, hogy a nyilatkozattal foglalkozzunk ; ezt más. j az uj ipartörvéuytervezetét a kamara élkor fogjuk megtenni. Most csupán aria szo-jnöksége meg\'küldötte véleményezés végett ritkozunk, hogy olvasóinkkal ia megismertes-j kerülete összes ipartestületeinek. A vélcmé-sük a muraközi papság védekezését. A nyi- beérkezése utáu fogják a bizottságok,
latkozut a következő:
Nyilatkozni.
majd pedig a közgyűlés tárgyalni.
A családi otthonra vonatkozó törvéuyja-
. vaslatról adandó véleméuy megszövegezését Miután az Utolsó idóben eBy talamcgye. ^ c,uök3é bUták
napilapban a tmiraiözi papságot folyton azzal j g ^^ ^ ^ ^
gyanúsítják, hogy politika, magatartásaban a mL.moraildumot ttdott be, ^ybe,, aít lndlt.
zágrábi érsek, illetve a .szentszék --- njdyne vi 4k h ft ,Vluea< borkercskedelmi
főhatósága alá tartóz,k. - befolyása alatáll,\' rfalvé ,a„Má á,|am| Mubtfeucioa4,4sa el.
kötelességünknek tart.uk ünnepélyesen In, e- ^ ^ u kamara.
lenteni, hogy politika, működésűnkben a rág- ^ ^^
,ábi érsek, illetve a szentszék soha se,«,,,,féle kmi]teá6 szólalt Nevetségesuek^találja, pressziót vagy legcsekélyebb befolyást aem M,Kyaiorsz4g , milVló hektoliter bor-
gyakorolt rn,ért is megvetéssel vissr.au «irt -;t«B,elé.6vcl szemben 3 ezer hordót állit a luk azt a többször hangoztatott inszinuációt*» , -J
ló A \'á á « kell árnuuk oorkereskedők sérelmével j.ir az,
hogy >va os gos oj s nco « i hogy egy borkereskedő-társulatot szabad rak-
hazafiság tekintetében. I ^ j Uyá ruháinak Ul yégül hoz-
Bottornya, 1908. augusztus 27-én. ^ ^ ^ g ^^ á|Ua|og|l|A.
Uabua Mihály perlaki plébános, Czirkvoo-, fláuak támogatására kérjék fel az összes ka-csics Kde szentmáriai plébános helyettes, j marákat. v
Murk Imre bottornyai plébános. Jmroy Kerenc. A teljcs ay< inditváuyok ér elmében
szoboticai plébános, Baranusics Györgv belicai határozott.
h. piebános, Ehrenreioh Kát dor dekáuoveci A tapolcai tüzkárosnltak részbe száz ko
rónát adomáuyo/ott az ülé.y. • .
piebános, Fábián Gyula légrádi plébános, Fiscber András perlaki káplán, Porzók György c. kanonok, esperes, tüskeszentgyörgyi plebá-uos, Golub János muravidi plébános, C/.imor-mán Fercuc alRÓdoinboriii plébános, Kfin#yvlivs
jáüoi muracsáuyi plébános, LisrM I.ajo, ko kato"a\' elszállásolás Nagykanizsán.
11 irek.
(rr
tori plebánoa, Hjorvát Vladimír szoboticai kdp Ián, Lajtman György draskoveci káplán, Kubát György tÜskeszentgyörgyi káplán.

•Tcrsi. -•«■•?* 1
¡1 kereskedelmi kamara Hite
Harc a ,,Vineau ellen. - A vasárnapi munkaszünet.
— Saját tmTóstiténkól. —
A soproni kereskedelmi és iparkamara tegnapelőtt délután 4 órakor Üllőin József elnöklete alatt ülést tartott. A tagok igen nagy számban vettek részt az ülésen és különösen a kültagok jelentek meg a szokottnál tömegesebben Kz alkalommal vett részt a kamara ülésén először Sugár Sándor, akit legutóbb a kamara levelező tagjául választott meg.
Nagyobb vitát keltett a vasárnapi munka-szünetről szóló törvényiavaslat. Woinor Károly (Szombathely) szerint a javaslatban nagyon sok az olyan intézkedés, amely a kereskedők sérelmével jár. Lehetetlen dolognak tartja szóló azt, hogy hétköznapon adjon a kereskedő szabadságot a segédjének. Az eddigi gyakorlat feutartása mellett vau. lloltai József (Nagykanizsa) és Gránor , Géza szintén helyesnek Ítélték Weiner fejtegetését.\' Ha már a mostani gyakorlat fenn nem maiadhat, Inkább legyen teljes 24 óráig tartó vasárnapi munkaszünet mind a fővárosban, mind a vidéken. Spiogol Szigfrid alelnök jóuak látná, ha állásfoglalás előtt megkérdeznék az érdekelt köröket. Gránor Géza szerint erre nincsen szükség. A kamara-kerületnek majdnem
Tízezer katona.
- Sa|át tudósítónktól. -
j
Ma ujabb lészleteket közölhetünk a nagy-kauizsáu történendő katonai átvonulásokról. Nagykanizsa a királygyakorlatokra vonuló horvát ezredekuek esik utjókba és mert városunk kÖruvéke hadászati szempontból tudva | levőleg kedvező föltételekkel rendelkezik, ezek j az ezredek néhány napig Nagykanizsa környékén fognak gyakorlatozni.
Szepteml er 6 án Nagykanizsára érkezik a 13-ik hadtest 45 katonatiszttel, 275 emberből 1 álló legénységgel és 102 lóval.
Szeptemberién és 6-án jön a 7. gyalog- 1 hadosztály 12 zászlóalj gyalogsággal, 2 utász- j századdal, egy félezred lovassággal. Kzeukivül lakás kell még részint Kiskanizsán, résziut Nagykanizsán 350 tisztnek, 7000 főből álló legénységnek és 200 lónak.
Az átv
onuló katonák 3 napig maradnak Nagykanizsa táján.
A város katonai ügyosztályának rengeteg clo\'got ad e sok ezér katona elszállásolása. A hatóság ma kiküldte embereit, kik az elszállásolástól gondoskodnak. A kiküldöttek végigjárják a várost és miudeu házban megfelelő számú katonát helyeznek el. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy ebbe a kényelmetlenségbe bele kell nyugodni, mert ha valaki nem fogadja be a hozzászállásolt katonákat, ezeket a katonákat a renitens házigazda költségére fogják máshol elszállásolui.
— Állami vásárlás a sümegi mueeumnak.
A muzeumok és könyvtárak országos - őíelíitfye-lősége a mult napokban értesítette tvatalosan
1908. szeptember x> \'
Darnay Kálmánt, hogy az államosítás allatt le?Q sümegi mazeum ssámára meg?ásárolta a szalaoa. kai római kincs leletot ós Splsslcb János hir«* salat alispán hagyatékát. A római kincs lelet áll vésett ékkövekkel ékitwtt arany éa ezüst gyűrűk, bői, áttört müvü arany függők és egyéb éksse* rekből és nagyobb számú római\'ezüstpénzből. 8 gyűjteményhez tartozik ugyané területen lelt őa„ kori tárgyak sorozata, bronz lándzsák, kavpereoek, díszített edények, köeazközök stb. Spissioh János hagyatéka is pár »záz darabból áll. Legbecseseob a levéltári anyag. Érdekes levelek vannak a ao. rozatban Kisfaludy Sáudor ói Károlytól Csány László, Kölcsey és Kazinczy Ferenctől, PalOcil Horváth Ádám, Fehér György, Kossuth Lajos, D^ák Ferenctől. Bjcsesek Fastetici György grófuak a Heliconi Unnepségokre vonatkozó levelei. Kgéss sorozat levél van a szabadságharc omigiáusattói. Nemkülönben Kossuth Lijos, Inász Dániel Londonból küldőit dedikált arcképei. A Splssich na-gyaték kiegészítő részét képezi Spisstcb János pábolymester diszea rézveretes azabadkőinives ládája, peciétoyomójával s összaa leiszoreléseivel. Nemkülönben Spissicb Jáuosné menyasszonyi kt lsngyéjót képezett anlyem virágos bimzésQ vánkos áthuzatok. A sorozatot Festetics Ciyörgy grófnak dedUél. Magyarorazág összes megyóinek tér* képotből álló gyűjtemény sarja be. A muzeum es ujabb szaporulata tagnap érkezett meg a muzeumok éa könyvtárak orsz. felügyelőségétől ós bsso-roztAtott az állami Darnay muzeum állományába,
— A belügyminiszter a kaposvári diss-penzórnek. A belü^ymiuisztor a Kaposváron lé-trtHiteudő tüdőbetog-diszponzór segélyazéséra 5000 koronát engodéíyezett.
Gazdák gyűlése. A Sümegvidéki Gizda-kör választmánya 8üm«gon élénken látogatott gyűlést tartott, amoly Pintér Lajos alelnök vezetésével folyt le. Kzután a o^abrendeki állatkiállU tás rendezését buszéit» m»g * gyűlés. A klálli-táat azeptember 10-ére tűzte ki a gyűlés s a jelenvolt csabrendeki tagok javaslatára nelyéűl a község északi részén levő malomutat jelölte ki. A helyi bizottságba IUrca íjászlót, ifj. Tarányi Fareno drt, Sümegi Józsefet, Tób Ignácot, Scbrei-mar Dénest, Tubl Józsefet és a községi bírót választotta a gyűlés. A rendezés kö!tiégeire 100 koronát szavazott meg. Az esetleges többletet as anyaegyesülettől kéri. A takarmánytnséggal fog* lalkozott ezúton a választmány, fr tárgyban Bar* cza László kifejtette, hogy hazánkt/au a takar« mánykiviteli tilalom nagyon keveset ér, amenj* nyiben a takarmány nagy része a velünk gazdasági egységet alkotó Ausztriába vitetik kl, a kedvezményes vasúti azailitas csekély előnnyel blr, számottevő baszna alig van, azért irjon fóla kör a zalamegyei gazdasági egyesülethez, hogy ez a kereskedelmi kormánytól a takarmányfélék önköltségi áron való szállítását kérje. A gyűlés az indítványt elfogadta, ifazonképpen elfogadta azt az ajánlatot, hogy a {kormánytól 20 vaggon 30 \'/•"■os kedvezményű korpát kérjen.
-- Elgázolta a vonat. Kövid időn belül már a második halálos elgázolás történt mult hó 27-én az éjjvli órákban Légrád állomáson. Ktaos György 81 éves lóxrádi koldus, ki valamikor jó módú polgár ember volt, a déli vonattal Nagykanizsára utazott, honnét az esti vonattal akart vissza utas* ni falujába. Légrádon efelejtvón kiszállni, a vonat egész Zákányig vitte. Iannét gyalog a pályatesten viaszament Légrádra s a magas koránál fogva nagyot halló és rosszul látó öreget a bejárati váltónál egy Zákány felől Jövő tehervonat elütötte. Az összeroncsolt hulla a vágányok mellé esett. A csurgói Járásbíróság vizsgáló bírája 2B-án délelőtt a helyszínére kiszálva a vizsgálat és a boncolás során megállapította azt, hogy a mulasztás senkit sem terhel s a szegény öreg saját gondal. lanságának lett az áldozata.
1908. szeptember 2
— Hol vannak a kaniMai katonák ? A kanizsai honvédek átvonulásáról írja egy kaposvári )jip: Két napon hangos volt a város, a* utcán járó minden második ember katona volt: itt pihentek két napon át a nagykanizsai 20. hon véd gyalogezred gyakorlatra vonuló katonái. Szombaton délben érkeztek — mint megírtuk — s ma reggelig tartózkodtak vá rosuuk területén. Idegenforgalmi szempontból jelentős volt a 120 tiszt és 1300 legény itt tartózkodása, de egyébként is jól esett ilyen sok katonát látni városunkban. A nagykanizsai honvédek ma hajnalban elindullak Dombóvárra, ahol találkoztak a 19. honvédgyalog ezreddel és folytatják — egynapi pihenés után — útjukat a nagygyakoilat színhely t re. — OombovúrróI irják nekünk, hogy a pécsi 19 ik és a kanizsai 20«ik honvédgyalogezre-dek most tartják ott gyakorlatukat. A pécsi ezredből két tartalékos meghalt napszurásban tnínek folytán a legénységet vászon takaró-védővel látták el. A dandár innen északkeleti irányban vonul tovább a folytonos gyakorlat közben szeptember 3-án egyesül a székesfehérvári 17-ik és a soproni 18-ik ezredekből álló másik dandárral Nagydörog körül, a hol ilyenformán együtt lesz az egész du-nántuli 41. honvédhadosztály. A négy gyalogezreden kívül ott lesz a nagyváradi 2. hou-véd huszár ezred egy osztálya, a hadosztályhoz tartozó ágyuezred s azon fölül még a 4 - ik tarackezred. A hadosztályt azért látták el tnég egy második tüzérezreddel, mert Dunaföld-várnál ki kell erőszakolnia áz átkelést a I)u-uáti az eszéki utászzászlóalj pontonjain, mit az alföldön levő ellenfél és a monitorok Is igyekeznek megakadályozni, A honvédhadosztály később Pestmegyébcn gyakorlatoz, majd Budapesten ismét átlépi a Dunát, hogy Veszprém felé vouuljon, a hol egy kftzös hadosztállyal éa egy horvát honvéhadosz-tállyal együtt mint kombinált hadtest vesz részt a budapesti 4. hadtest oldalán a n«gv~ gyakorlaton. A budapesti és a kombinált had test alkotja a keleti hadsereget, a uielyet piros jelszálaggal különböztetnek meg a pozsonyi és zágrábi hadtestből álló nyugati seregtől.
— Szélvihar a Balatonon. Balatonfüredről Jölontik : A Balaton környéken tegnap este óta óriási szélvihar dühöng. A levegő nagyon lehűlt.
— Gavallér uraságok. Mint értesülünk, a nagykanizsai és környékbeli uradalmi cseléd
• ség körében nagy az elkeseredés és ennek az elkeseredésnek az idei szokatlauul nagy gomba termés az oka. Annyi gomba, mint az idén, már rég nem termett. A kanizsai piac napról napra el van árasztva gombával és mert a nagy kínálat miatt alig van ára, most minden családnál gombát esznek. Eddig a gombát az Uradalmi csslédek szedték össze az erdőn, «mi rossz termés idején sok fáradságba és utánjárásba került. Amit igy összeszedtek, azt eladták és a bevétel az övék maradt. Kz már
. hozzátartozott a konveuc óhoz. — Ám az idén a fukar uraságok uj rendet kezdtek. A sok gomba már hoz valamit a konyhára, hát ezt a csekély jövedelmet elvették a cselédtől. — Most is velük szedetik össze a gombát, de «*tán beküldik velük a piacra, hogy az ura-sáK vagy a bérlő részére adják el. Kz bizony nem gavalléros cselekedet és a cselédek elkeseredése érthető
— Hároméves gyilkos. Kereszturról mojiöb-böntö eseményt közölnek: Janitseb József 3 ós \'öl éves Hu pönteken az utcán engahajtáa küz-
kicsi ostornyelével oly szerencsétlenül ütötte ¡»»S Artnor Mária 6 éves leányt, bog* szörnyet Wt. A kis leányt tegnap temették.
ZALA
— Kellemetlen vendég. Drumlics Katalin cselédleány szállást kért Csouka Elek sümegi börtönöméi, mert beteg. A jólelkű börtönőr odafogadta a leányt. Éjszaka idején azután, mikor C^oukáék aludtak, a gólya is szállást kért a portán s egy kis babát rejtett a leány ágyába. Reggel azonban a kis baba halott volt, Kati el ím rejtette a szalmazsák alá, hogy észre ne vegyék. Végre mégis cspk megvallotta az esetet Oonkánéuak. ley hamarosan kitudódott a dolog. A kis hullát az orvosok föl boncolták. Megállapították, hogy a gyermek élve született. Most a cselédleány ellen folyik a vizsgálat.
•— Zalamegyoi betörő Cegléden. Kgv ceglédi lapban olvassuk a kővetkező hirt: Furcsa meglepetés ért»: e hó 24 én éjjel Tálast A^pád ügyvéd cselédjeit. A család most Abbáziában üdül s a cselédek felhasználva a szabadságot, este elmentek a moziba, ahonnan csak 11 óia tájban tértek haza. Az elképzelhető legnagyobb nyugalommal mentek be a folyosóra, ahol azonban meglepődve állottak meg. A szo. bák ki voltak vil/giiva. A cselédek rendőrökéit siettek, akik azután is lakásban egy elég tisztességesen öltözött betörőt találtak Neve Horváth Mihály és Meruyé r? \'¿a!nme* gyébe való péksegéd A vallatásnál azt abi lőtt«, hogy ő csak véletlenül került Tálasiék-hoz. T. i. eí-te 8 óra tájban becseugetet\', dc miután senki sem jött ki, felébredt benne az ösztön és ál kulcsosat felnyitotta u\'jába eső ajtókat. A rendőrség egy nagystílű gonosztevőt sejt wx elfogottbaii s ép cz^it tegnspreggel lefotografáltatta az nt\')kor számát a
Egy Jó karban tevő uIIr használt RCMINOTON-Írógép 7. ss. modell jutAnyoa áron eladó. Ctm a kiadóhivatalban.
Táviratok
és t e I e í o n | e I e 11 t é s e K A fúzióról.
Budapest szeptember 1. Hoitsy I\'ál, a függetlenségi párt alelnöke ma újságíróknak kijelentelte, hogy a lapoknak a partok fúziójáról szóló hirel nem komoly értnsültségen, hanem önkényes találgatásokon alapulnak. Sőt éppen moft nem la Időszerű dolog a fúzió kérdésével foglalkozni, mert nlöbb oly feladatokat kell megoldani, melyek a fuzi\') kérdését egyelőre teljesen háttérbe szorítják,
Kossuth Ferenc állapota.
Budap?6t, szeptember 1 Ma déleiCtt riasztó hirok
terjedtek el a fővárosban, Kossuth Kereno egészségi állap »tárói. Délben megjelent a hivatalos érieaitéa, mely e hirekot túlzottaknak mondja. Tény, hogy a miniszter röggel kuvéa fájdalmakról panaszkodott, azonban áltspou komoly aggoda* 1 lornra nem ad okot.
Elpusztult vasúti raktárak.
Pozeony, szeptember 1. A pozsonyi vasúti pályaudvar teherleadási raktárában iüz támadt, mely ugy a leadási, uiint a főivrvó raktárakat elhamvasztotta. A tüz oly ó\'. ».V! mereteket öltött, h »gy nem lehetett lokalizálni. Elégelt rnég tizenhárom árukkal tei? vaggon ¡1-. A kán mintegy félmillió koronám b« csülik. A tüz ugy keletkezett, hogy egy kaucsukoldattal telt hordó tartalma kifo.vt és tüzet
0
fogott. Ettől pár pere alatt az igé?z -:ak»ár j lángba bor uh.

Értékpapír tózsde.
— Mai árfolyamok. ~
(Távirat.)
Pesti Maqtjor Rereshedelml Banh nagyhonizBfll
l(óh|ánflh jelentése:
Magyar hitolnW.v«*
Osztrák Inul «
i0/« magyar koronaj árad tik
Keroakedeltni bank részvény 33-2S.-
Salgótarjáni kós/.énbányarészvény ">88.—
Himamurányl vasmű < 56!) Ml
Adria tengerhajózás < 390.—
Hazai bank « ;
A gabonaűzletról.
(Távirat.)
Budapaat, szeptember 1
Készáru-Üzlet:
.lú forgalom mellett szilárd.
Határi dó-üzlet 1
Uuza októberre
í 1909. április 1 s-
• lloz* októberre » ¿áprilisra Zab októberre Zab áprilisra Tengeri szeptemberre
• 1900. május Uepce %
11.20 11.51 ÍI27 954
8.02 H.31 7,91» 7.20
Ismét vasúti katasztrófa.
Recshemét, szeptember 1. Nagy va*uti sze-renc»étiens£g történt a mo*t épülő tranzverzális vasútnál. Az építkezéshez követ szállító íparvasut vágánya lueg azult és iMir.fitt egy mozdony kisiklott s a töltésről lezuhant. — Nagy jáuos gépészt és Kom/ősi Imre futót életveszélyes nérüléwel szállította* a kórházba A ható:ás\' erélyes vizsgálatot indított.
Borza\'mas vihar.
Genf, szeptemb-r 1. Rettenetes vihar dühöngött ma a svájci IMmorona táján. A vihar fákat tépett ki. hazakat döntött romba, melyek nyolc embert maguk alá temettek. A kftzelt lolyó ujjy megáradt, hogy egész utcasort pusit\'tott el. A környéken a forgalom teljesen megakadt.
F*nyó Sándor párbaja.
Budűpeef, szeptember 1 A budapesti büntető bíróság ma ítélkezett Fenyő Sándor, a volt lapszerkesztő felett a Pályi Edével vivott párbaja miatt. Fenyőt Vácrói kisérték át Budapestre. ítéletkihirdetés után visszavitték Vácia, hol moit már négy heti ósszbüntetést keli kitöltenie.
Szöktetés a fogházból
ftülocfia, szeptember 1. Kolompár Ju\'ia cigány asszonyt a törvényszék ma 10 hónap; fogházbün. intésre Ítélte. Kolompár Júliának az a bűne, hogy Ferenc nevii fiát, kit lopás miatt fogva tartottak, egy éjjel megszöktette a fogházból.
ki Tálé bór- és llthlumos gyógyforrás
f«M* 4« hóljAfbajvkaál, ktiaT4ayi4l, oemkor-k«t*|«é|t4l 4« h«r«tas táaUOmakaál kitt»« kAÜam. TirmiiiiU« t«í«mMi mtm^tIi. x«pb««4 áiTáanliktrMkWMM ne • WayUf^wl V
Uirttor-forri« TfikUUÜ «
A »i. é. közönség szíves tiHo-m:«sára adón), miszerint üzletemet teljesen újonnan ótölűhítottam c> azt a legjobb és legdivatosabb árukkal szerelt« in fel,miért i.- zérero, hogy sziikííégleteit sa-jat én!c4;ében annál is inkább nálam beszerezni szíveskedjék, lüertegv próbavásárlásnál meg g\\őzódhelik áruitn jóságáról és v rtsenyképeaségéról.
ii ii I I i férfi- Ó6 női dluaf-
A8SZII JOKOD ^
Uptulajdooo« U kiadó: ftichd POlftp Pia Nagykaatoáii.
Egy vagy két deákot teljes ellátásra (külön szobával) elfogad keresztény. csalód. Bővebbet Nagykanizsa. Kosuthtér 2. szint
ZALA
—ii"\' 1 iiiir"
1908. szeptember 3
Intézet
Lakásváltoztatás.
Pilczer Albert kárpitos Kó-nt 21. sz. alól FŐ-ut í 5, számú házba (hátul az udvarban, kozvet lei: a Rózsa-vendéglő melletti Ujváry-
íéle ház) költözött. Pilczer Rlberl kárpitos
»
Nag\\ kai tizsán.
m - 500.000
korona^
Epileptikus
betegek részére
^ Hozománnyal bíró hölgyek, közöttük tftftM hl-bAvsl va^y törvénytelen gyormskkel) megbíztak bennünket, hogy részükre meglele.Ö férjet azurez. ztlnk. Csak komoly szándékú férfiak, kiknél a gyorfi nősülés tehetséges, forduljanak Schlesinger ü.-hez,
BERLIN 18.
.¿AuTLiIF1 gyógyfürdőben.
A nagyin. m kir. belügyminiHzteriurn 1901 junius 17-én kell 66446/1003. sz. rendelctéT^I engedélyezve, 250 férfi és nói betegre borendezve. - Ápolási <lii:
I. osztály m 1600 ft., II. osztály éui 1000 ft
Kzen osztályokon kivul szegény beleitek az orszégo* l»etega|>olá<ti alap terhére vehetők fel. .1 mely esetben a nagym. m kir. belügyminisztériumnak 1008. oki. SH-An\'kelt 972»!/!Víi a. 190H rendelete érlel-méhen a felvétel külön kulAn kérelniezendó a bele* gek által. A beleg.-k ápoláaával a hintái ^-nl Ke-rencrondQ apának vunnak megbuva. Prospektusokkal é* egyéb felvilágosításokkal szolgál:
Dr Wosinski sluán, *** g1^ lu^no**. -
Poata, vasút, telefon helyben*
Uri család elfogad egy-két diákot ellátásra. — Cim a kiadóban,
1566/1908. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott b. végrehajtó az 1881. évi LX. t..<x 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogv a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1908. évi V. 790/1 számú végzése következ-tében Remete Géza nagykanizsai ügyvéd által képviset Néptakarékpénztár r. társaság javára Reicheufeid Albert én neje uagykani-zsai lakosok ellen 360 korona s járulékai erejéig 1908. évi jiilius hó 10-éu fogauatosi-tott kielégítési végreiujtás utján feiülfoglait év 1600 koronára becsült 1 ökör, 1 hintó, 1 fe-deres kocsi, 2 ló, 1 csikó, 2 vasiengelyii szekérből álló ingóságok nyilvános árvetésen eladatnak,
Mely árverésnek a nagykanizsai kirái>i járásbíróság 1908. évi 790/a számú vég-
zése folytán 2 kor. 40 Üli. kamat, egyharmad százalék váltó dij és eddig összesen 74 korona 46 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán a helyszíneli leendő eszközlésére 1908. évi aueptombor AtJ 12-ik napjának délelőtti ti Jrája hatánHóül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érln-
Sarokház 75 év óta fenálló szatócs- te" ™***igok az 1881. évi LX. t-c. 107. és ^ i . , t , 108. ij-a értelmében készpénzfizetés mellett, a
\\ Üzlettel, tőzsde és itallllércsscl beteg- legtöbbet igérónek becsáron alul is el fognak
Egy teljesen uj, modern, egészen rövid
zongora bérbeadó-
Cini a kiadóhivatalban.
Hí az eladás.
ség miatt eladó.
Bővebb felvilágosítást ad
tíz?. Steinitz Károly né Nagykanizsa, Kossuth Lajos tér.
H i rdetések
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
adatni.
Kelt Nagykanizsáu, 1908. évi szeptember hó 30 ik napján.
Műximouitö György,
kir, biró>ági végrehajtó
Bittmann Pál gépműhelye
BUDAPEST, IX., Lónyal-utcza 36.
„11 ulM 11 U\'gttfk ¿Jelenebb »zŐ<öuior£»oJó,
a Óránklnt 1400 kiló szőlőt morzsol,
........vrr~* ■ á xzólCnzemet tökéletesen Aifiezuzia«-» a rgu-
lalOl teijetfen olkOlönítve fjli az alatta álló kádba e* az eretleu »zenieket a cxulakkal egyűtl a „Ír nyilason at külön ¿t«lja.
Ara 200korona
Air.belyon.bru miu.lig iiiegtekintlietók. Aijvg>> /♦•kkei e»fc><rtiferenciakkai Mivehen
I---
mmm
: VÉDVEI ::
VASALÓPASZTA
TÖRVÉNYESEN :: VÉDVEí ::
Szenzáció« találmány. melyneK set^éljrévol bármely »zövetneK uj látszatot lehet Kölcsönözni. NélKülözhetetlen asztali-, áf(y-és tollette-feh<rnemüeh számára, továbbá puha (netn Keményített) ingehnél, bluzoH-nál, menyasszonyi HeltmAyéKnél 1 fehér, valamint színes vászon- fit pamutszövtt* öltonyoHnel, vitra|<e-oKnál, fü^^önyöKnél, csípKóKnél fátyoloKnál sth.
„HygieniKus"
mörró és simuléKonnyá teszi hasonlóan a bársonyhoz, a pamutszöveteKet pedig hasonlóvá teszi a hollandi vászonhoz. Egyformán nagy hatást gyalforol mindenféle szövetre, vászonra, pamutszóvetre, gyapjo-J? szövetre vagy selyemre. *
Fertőtlenitöleg hat!
Kb4« fü«r-.ryvaalin»-. ¿r^nilu k iumüi Ufksli.
Tűzifa eladás.
%
m Barcs-pahráei uonal Bastái állomáson m
1 waggon I. osztályú bükk-haeáblű pr. 10,000 kgr
110 korona, 1 waggon I osztályú gÖmb-fo pr iopo kgr
90 korona.
Bármely állomásra szállítja
DRENDA FERENCZ
tűziíakereskedő és termcló PÉCS. ^ 10 waggon uélelnél uagy iömílelodőknok irheduezmény.
Liliom angol Créme. «trolin" hajszesz
B\'itoi kitéio ittr 1 bér tit^ugtuk tlajiftsért.
KI távolit ja u üzeplét, máj foltot, tnitea. sort éBmlnücnnemú bórtisztátlnnaá^ot Bórfionyslmóuó tr«/i a bőrt,^azaroIfjú ) ájos si/.ínt nyer. Toljeaen ártalmatlan k 1 ippiI it bnurbito, ainl eis imt
(gy tifriylilioiii fligolCwu UÍ éa 70 lcr.
a bajmolyt, hajkorpát t4s b»j-hullást azonnal megszünteti, egyúttal a haj természetes sztfp fi^nyt nyor. 1 üveg f>0 és -75 kr. Rubin szájvíz legjobba fogaknak. Egy üveg 45 kr.
1 sarai) liliom ssqbI sippai
10 1sr.
I dob9/ IIHob iicol ppftiler
HO tor.
Nagykanizsa, Csütörtök 1908. szeptember 3.
\\
201. szám
POLITIKAI NAPILAP«
MagJaUinik naponkint nU 6 órakör ünnepnapok kivételével.
BLÓF1X8T&SI AKAKI
Helyben házhoz bordvm: Effy hóm . ......I*— K,
Wr.:::::
Egfcu évre......12.— m
Póttal •x4tkOI<14aaalt
K*v l.rtra........14» Bt
Negyedévit 4J0 „
Péfévft........f). ~ „
Kgéai ...... .

FÓMtfttMtét SZALAY SÁHDOffV.
Az önálló bank.
Ntuyktnlitt, Hzeptember 2.
Egy bécsi lap bocsájtja világgá a/t a nagyon fontos hirt, hogy a magyar miuisz-tereluök a jegybauk ügyeben legközelebb fontos tanácskozásokat fog tartani az os/.-
rák miniszterelnökkel,
A tanácskozásoknak, amelyek bekövetkezését joggal várja igen nagy érdeklődés, az volna a céljuk, hogy az önálló bank létcsitését, vag>is a jegybank kettéválasztó, sát barátságos uton előkészítsék. Csak he* lyeselni lehet, ha a magyar miniszterelnök Ilyen irányban kezdő lépéseket tesz. Ausztriában, nagyrti helytelenül, ugy fogják föl Magyarországnak a gazdasági függetlenség kivivására vonatkozó törekvéseit, mintha nem is volna más célja, mint agresszív támadás Ausztria ellen. Ennek a fölfogásnak logikus következménye, hogy a »¿kiadásokra
• * -W
Ausztriának gazdasági harccal és háborúval kell felelnie Ez a fölfogás káros Ausztriára \' is. Magyarországra is. Miud a két ország, nak igen nagy károkat okozhat a gazda* sági háború.
Osztrák szempontból mindaddig még r érthető és magyarázható volt ez a »föifo-RÍs«, atuig azt lehetett hinuiők, hogy a feuyegető, támadó magatartás visszatarthatja Magyarországot gazdasági függetlenségének ■ kivívásától. Amióta azonban olyan a hangulat Magyarországon, hogy az önállóságot meg kell teremteni, még ha Ausztriával
4ra # fillér.
PütMt swtttst*; NAOY SAMU.
— — ------------1— r fi in arruMP

Szert taxtötár«: RÉVÉSZ LAJOS.
UiÉMWMMMtMMM
kára van Ausztriáuak. Igaz, hogy a iuf\' ,Az egyhuzamban való tanítás íj e kérdés-
gazdasági életünk is annál nagyobb meg. Lsel kapcsolatos. Két évvel ezelőtt felmerült a
próbáltatásou megy keresztül, de a kettóf^8 városunkban is de érdeke megkovev . . - 4 . # . •« i ttli. hogy ez ugygyel behatóbban toglalkoz*
kőzött nagy kfilonbség van. Ami m«g»zkód.jI||Bk. Tttdoniásom sreriut a helybeli lő«im-
tatásunk iiiulóp átmeneti, ideiglenes jellegű n4xium tanári kara volt a kezdeményei«.
ellenben Amztria kára állandó és hatásá- Kőnek hatása alatt foglalkozott ez üggyel a
bnn idővel csak fokozódik. \'vá-os tanácsa is. Kérdőiveket intézett a kü«
Az ofztiákok idővel talán megértik ezt. 1Sl>t><^ tantestületekhez, kikérte az orvosok
noha ntég nincs\'ez irányban hangolva ^ véleményét eKyéb testültekhez é. magáno-„ , • ... T y . . ¡sokhoz is átírt. Nem tudom, hogy a kérdő-
osztrák közvélemény. Ha azonban majd.ivckrc adott kcdvciőllcn (deletek vagy eg>éb
beírj ez ett tények előtt fognak állani, ha mellékkörülmények miatt nem Valósult a látják, hogy nem lehet velüuk alkudni, meg ¡reform meg, tény az, hogy még a régi csa-fogják érteni, hogy leghelyesebb, ha mentik, árui menthető. Erre persze uem alkalmas az a viszony, amelyben az egyik elnyomó, a másik elnyomott, az egyik kizsákmányolt, a másik dúsgazdag. Mi elvagyunk határozva arra. hogy tiz év alatt az önálló magyar baukot főláljitjuk. Készek vagyunk támogatni mindeu olyan törekvést, amely a szétválást békésien készíti elő ^
Ausztriától függ, hogy a most meginduló tanácskozáson lehetséges lesz-e a \\
megegyzés, a békés likvidálásnak az alapját mej: "Jálui.

pásokon haladunk.
Vizsgáljuk azonban a kérdést közelebbről. Lehet, hogy ennek eredménye kedvező lest és ez a mértékadó köröket cselekvésre bírja, amire a tanév kezdete a legalkalmasabb időpont. A kérdés elbírálásánál 3 faktor véleménye fontos ; a pedagógusé, az orvosé és a nagyközönségé A reformnak a tanulóra gyakorolt hatása szempontjából azonban csak az első kettfl véleménye fontos, mert a uag:ykö-zötiségrc nézve a kérdés csak kényelmi szem-x pont ¿éhet.
Ha tisztán a tanítótestületek véleménye alapján döntöttek volna e kérdésben, ugy azt hiszem már az elmúlt tanévben is e rendszer szerint tanítottak volua iskoláiukban. Mert . tudomásom szerint az indítványozó tantestülethez csatlakoztak a helybeli felső kereskedelmi iskola és azt hiszem a polgári iskola tantestülete is. A népiskolákkal e kérdés tár. gyalásn alkalmával nem foglalkozom, mert
fiz egyhuzamban ualó tanítás hérdése Ragyhanizsan.
— szeptember
Mirden tanév kezdete és vége a tanulóké.; nézetem szerint az orvosok .véleménye — a Fővárosi és vidéki lapok egyaránt foglalkoz- | melyre, később rátérek ~ ez iskolaíajra vo-nak ilyenkor a tanulókkal. A kép, melyet a 1 natkozóíag indokolt. Pedagógusaink áilásfog-taoév kezdetével festenek, többé kevé.sbó han- j hilását különben a felsőbb tanügyi hatóság való gazdasági háborút is vonna maga I gulatos. de rendesen sablonoi. A vé* már | tnár igazolta is. A felső kereskedelmi iskolák utíu. a fenyegetésnek nincs értelme. ¡«okkal elszomorítóbb, mert sajnos,sokszor j átmeneti tantyvének életbejéptetésévd b
Miud a két félre nézve sokkal has/no-sabb, ha a szétválás békésen, barátságosan
fe a gazdasági összeköttetések lehető leg- ezu.i ay (¡gy ci van intézve, mintha a tanár
öngyilkosságokról is olvashatunk, melyeket lalkozott az elmúlt tanév végén a ^váltós- és rossz bizonyítvány idézett elő. Néhány dörge delmes hang a tanátok szigorúsága ellen éa
nagyobb kíméletével menne végbe. Mi jól volne, szerejtett növendéke halálának előidé-
tudjuk, hogy Ausztriáuak óriási h^szui van
z^je. A gyógyszer azonban késik. Kz^ keresni
közoktatásügyi minisztérium megfelelő osztálya. Az életbeléptetendő tanterv szerint pedig az egyhuzambau való oktatás összes ker. ^kóláinkban kötelező lett volna. Kz állásfoglalásunknak felsőbb helyről való szankcioná-
exekből az ^ek^tet^ekből hiszen eiíász már k«vdabé tartják érdemesnek ét azért «n- r lása. WOOl az OSSzekOtteteselcDO), tttszen egesz ^ kuta|ásával ucm is foglalkoznak. Pedig Fontos e reform tárgyalásánál,az orvosok
gazdasági élete a magyar piacra van ala- ^^ ^ ^ g iQtMn Mm.yi-
P»tva E szerint minél hirtelenebb a szaki- ^ 5ügyujs0trfg0k- és a rossz bizonyít-
lás, ntinél kevesebb óvatosság, körültekin- váu> ok áltai okozott kellemetlensé eket csök-tés, átmenet nélkül történik, annál nagyobb j kentené.
véleménye, akik egészségügyi szempontból bírálják a kérdést. Annak tdtjéa majdnem avagy egyhangúlag hozták határozatukat a reform életbeléptetése ellen. Főétvük az volt,
Az uj végrehajtási törvény miatt!
Készpénzfizetés mellett 10% (százalék) haszonnal is megelégszünk és szállítunk — megnagyobbított butorraktátunkból — a Ipg-divatpsabb és leKizlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnlturáktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvállaljuk madracok, ottománpk és különféle SZŐnyeg-dlvánok készítését és javítását a leglzlésescbb és leg tart fSsabb ^vitelben.
^LCZ™ Gotdberger Károly és Társa
kárpitodé« bútor raktára Nagykanizsa, Csenqcry u 3.
(NagykaaUMl Uk. ptutár épül«t.)
ZALA
mmmm
n i —-
. üTMíí. -tr,3*i*=Jrw
traiftu .raaan
Baus ■ I»II Koatic irt.\'i
amit egy jelenvolt orvostól tudok, hogy a tanuló figyelóképessége az idővel- csökken és az ötödik órában majdnem semmi.
Állításuk föltétlenül igaz. De rossz kereskedőknek bizonyultak, midőn főképen ez érvükre támaszkodva a reform ellen szavaztak. Mert e veszteséggel szemben nyereség mutatkozik ugy, hogy a veszteség nyereség számla végeredményben nyereséggel záródnék. És ne felejtsük el, hogy e nyereség ez alkalommal-nem a mi zsebünkbe vándorol, hanem gyermekeink javára lesz elkönyvelve. A veszteséget egyebekben a tauitók paedagógiai érzéke csökkentheti, úgyszólván a minimumra redu-4 kálhatja. Mert ne felejtsük e), hogy tanterve- j inkben olyan tárgyak is .szerepelnek, melyek a tanuló figyelmét kevésbé veszik igénybe.
— Torna, ének, szépírás, irodai munkálatok stb. mind az ötödik órában szerepelhetnének.
Egy igazán csekély veszteséggel szemben nézzük most a reformból származó hasznot. A szabad délután fogalma azt hiszem senki előtt sem ismeretlen, aki diákéveire vissza akar emlékezni. Mig a mostani rendszer mellett a kötelességét teljesítő diák még ebédjét sem fogyaszthatja el rendeseu, idejét az iskola teljesen lefoglalja, ugy, hogy testedzésre, játékra nem is gondolhat, addig az uj rendszer ez állapoton teljesen változtatna. A tanár, orvos egyaránt meg lehet az eredménnyel elégedve. Akiben ónak egy szemernyi kötelességérzet van, munkáját szépen, megerölte-j tés nélkül elvégezheti. (A kötelességét nem teljesítő diákra hivatkoznunk nem lehet — Semmiesetre sem lehet azonban célunk az, i
— hogy gyermekeinket kötelességmulasztásra szoktassuk. Ez a tanulmányi eredményt fokozni fogja. Idejének többi részét pedig, sza-j bad levegőn töltheti, testedzésre fordíthatja, ami a tanuló fejlődésére jótékony hatással lesz. Ne felejtsük el az oly sokszor hangoztatott mondást, hogy ép testben, ép lélek.
w
Egyebekben legyen szabad orvosi szempontból is a vallás és közokt. minisztériumra hivatkoznom, mert valószínű, nem tudom, hogy az említett minisztérium, említett határozatának meghozatnia előtt orvosi véleményt is kikért. ^
Hátra volna még a nagyközönség, amelynek véleményével foglalkoznom kell. A nagyközönség határozottan a reform ellen foglalt állást. Viszonyainkkal, életrendünkkel oka-datolta meg álláspontját. Igaz, a gyomor hatalma nagy, megszokott életrendünkön változtatni nehéz, de egy kis jóakarattal az is megtörténhetik. Több Kanizsához hasonló nagysigu város példájára hivatkozhatnál!!, ahol az életrend nem volt akadály. Eleinte kellemetlen lehetett, de inegszokták. Tagad« hatatlan áldozat volna részünkről, de ne felejtsük el, hogy ez gyermekeiuk javára szolgálna. \' b— d~>
tán Vészinek tulajdoníthatják. Urfyanosak Vésel — de itt már teljes névvel — a berlini „Neue Revue" hasábjain is folytatott egy fölvilágosító polémiát Storz Krisztiánnal, a német birodalmi és a württembergl tartománygyülós tagjával. Ez az ur a pangermán ember dühével azt Igyekezett bizonyítani, hogy Magyarországon nómetütdözós vai^, a német szinóazetet kikergetik, erőszakojau magyarosítaná^, a kulturát osuptn a nómet azár-mozásu polgárság tartja fenn, vizvédmüvetnk alig\' vehetők^ számba, aminek az a következmény*, hogy a Duna völgye hallatlanul el van banya* golva, kivéve a nőm«*t eredetű Ofen-Pestet ós igy tovább. K vádakkal aaemben Vészi „üoer Hun-garika" elhitt cikkelben arra vállalkozott, hogy a magyarság igen kiváló omlókét ajándékozott a kultúrának, a hogy ezzel szemben a kulturában erősebb államfentarH magyarság mégis mily llDe-rális az összes nemzetiségiekkel. Brutális magyarosításról vagy a nómetek rt\'dözósóről szó sincs, annyira nem, hogy például a lengyelek Posenben megirigyelhetnók Őket. Vészi számadatokkal bizo nyitja, hogy a legutóbbi nógy évtized alatt a folyó szabályzás terén lefőztük ogósz Európát, s hogy közművelődésünk bátran kiállja a versenyt a Kontinensen.
Hogy Vészi Ujékoztattsa barátságos visszhangra fog-e találni a pángermánok között az persze kétséges.
1908 gzcpUmbtr 1
aszfaltozzák. A vasúti állomás mellett már felállították a királyi sátor vasvázát. A sátor díszítését és egyéb alkatrészeit hat waggon-ból álló külöuvouatou megérkeznek a király és az udvari kíséret bútorai is.
— Megvádolt tanítók. Ismét névteleti le-velezőt nyomoz a nagykanizsai rendőrség. Rendőrségünknek e tércu sok dolga akad, — mert nálunk egész mániává fajult a névtelen felelőtlenül valő rágalmazás. Kzuttal Ztlátne-gye kir. taufelügyelóje kapott névtelen leveleket melyekben hat nagykanizsai állami iskolai tuuitd^eleutettek fel. Azzal vádolják őket, — hogy a magánéletük tanítóhoz nem méltó és hogy kötelességük teljesítésén is meglátszanak ennek nyomai. Mivel a levelek súlyosabb kitételeket is tartalmaznak, a rendőrség nyomozza a levelek íróit.
- Nagy katonai elszállásolás. A három napi nagy katonat elszállásolást egy sáskajárással felérő veszedelemképpen fogadja városunk közönsége. A hatósági kiküldötteknek emiatt reugeteg bajuk van, mert alig van, aki szó nélkül belenyugodna abba, hogy né-kány napra idegen emberekkel töltsék meg a házát. Már pedig igen sok katoua érkezik s ezért miudeu házhoz aráuytalanul sokat kell elszállásolni. Kgész felzúdulás észlelhető az elszállásolás miatt. A mai szomorú megélhetési körülmények közt mindeuki a lehető leg-kisebb lakást tartja, hol másoktiak nehezen
--tud helyet adni. Hát ismételten figyelmeztet-
-- A választói reform és Nagykanizsa. — !jük a közönséget, hogy a nagy elkeseredés AndrAssy Gyula gróf belügyminiszter leirt mit sem használ, mert a katonák befogadása Nagykanizsa városához, hogy a város kőzőu. j is azok közé a polgári kötelességek közé tar-ségéuck adóalapját, vagyis az egyenes állam i\' tozik. melyektől senki sem menekülhet.\'Akár adó összegét huszonnégy óra alatt közöljék a 1 akarja, akár nem mindenki fog kapni katonát.
. «.-r. - -ÍT»H\'IWI ■ \'
-.r-a\' ír-»Tví-Tvrt (iim »■ i
Hírek
Vészi védi a hazát.
„Übcr Hungarika . .
A közelmúltban lezajlott polikai küzdelmeknek egyik oxportált szeroplője és tollforgatója Vó szl József volt, aki — mint ismeretes — közel egy éve Berlinbe költözött Az egykori képviselő és miniszteri tanácsos tollából most a német sajtóban egyre-másra látnak napvilágot cikkek ós tanulmányok, amelyeknek az a cóljuk, hogy a külföldi közvéleményt fölvilágosítsák Magyarország Igazi viszonyairól. Legutóbb Németországban egy X. Y. Z. Jelzésű röpirat Jelent meg a magyarországi tótok helyzetéről. Ezt a brosúrát azin-
miui\'ízterrel. A miniszter rendeletét sürgősen teljesítették. Kétségtelen, hogy ez % a rendelkezés a választójogi reformmal kapcsolatos és a bekért adatra a választó kerületek megállapításánál van yizüksé^.
— A muraközi papság nyilatkozata. — Tegnap megjegyzés nélkül közöltük a muraközi papság nyilatkozatát, mely a Zala cikkeire adott válasznak tekinthető. A nyilat-kozat nem nagy jelentőségű, mert a muraközi állapotok ellen elhangzott vádaknak csak egy kisebb jelentőségű momentumára terjeszkedik ki. Arra, hogy a papok milyen utasításokat kapnak Zágrábból ; az Ő működésűk jogos kritikáira nincs szavuk. Kz ugy tetszik, mint ha >méltóságukon alul levőnek« találnák azt, hogy hazafias magyar érzésüket hangoztassák. Pedig hát erre szükség volua, sót első sorban erre volua szükség, mert ez a dolog nincs minden kétséget kizáró r ódon tisztázva. Nem akarjuk ismételni a többször felpanaszolt eseteket, csupán a zágrábi befolyás dokumentálására va*i szerencsénk éppen Pocok (»yörgy kanonok /¿alaudos pübpöksé-gére hivatkozni. .
— A királytváró Veszprém. Veszprémből jelentik : A király betegségéről szárnyra kelt hirek dacára Veszprémben nagyban készülnek C) felsége fogadására. A püspökvárosban, ahol ó felsége lakni\' fog. erősen dolgoznak a lakosztályok berendezésén. — A munkálatokat Weckhorfíor lovag udvari főbiztos és Hcinrich Sebestyén udvari főmérnök vezetik. A vármegyeházán is nagyban folynak az átalakítási munkálatok azokban a lakásokbau, melyeket Kol/or alispán és Vóglwlyi főjegyző engedtek át az udvari kiséret tagjai számára. A városban és környékén három hatalmas gőzkőtőrő végzi az utak és utcák simítását és hengere-lését. A város több utcáját újra burkolják és
Kár tehát haragudui, iegokosabbau az cselek« szik, kl jó arot vág a kellemetleu játékhoz.
~ A bankkartell ujabb kartellje. Buda*
pestről irják : A fővárosi nagy bankok szervezete cll.n megindított harc nyomában járó elkeseredés, ugy látszik, még mindig nem téritette észre a nagy baulcokat, mert most már a kartell miuimális feltételeit is enyhéknek találják. Arról van ugyanis szó, hogy a kartellbeu levő bankoknak az a szándékuk, hogy hallgatólagosan, vagyis egymás közt fölemelik a kartell-miniiuumot a vidéki pénzintézetekkel szemben átlagban egy negyed százalékkal. Ha a uagy bankok ezt a tervüket keresztülviszik, akkor oz azt jelenti, hogy már a kartell föltételekkel sincsenek megelégedve és hogy derék baukjainknak evés közben jött meg az étvágyuk. A vidéki Idézetek jól teszik, ha sarkukra állnak és nem hangos szóval, hauem erélyes iutézkedésekkel ügye-kezuek érvéuyt szerezni megbántott érdekekeiknek.
— Olast kereskedők a baranyai vásárokon. vAz olasz kereskedők inváziója még egyre tart. A dunántuli vásárokat tömegesen el lepik, s nagy áron veszik a szarvasmarhát, különös előszeretettel a növendékjószágot, melyet te-uyésztés céljából viszuek ki. Ma Sásdon és Görcsönybeu volt vásár. Mind a két helyen jelentkeztek az olaszok s igen szépen vásároltak.Kgy-egy kereskedő 50-60 ezer lírával megy a vásárra, természetesen a mi pénzünkre váltott pénzzel. Holnap Bonyhádon lesznek, hol a híres hidasbonyhádi faj előreláthatólag rendkívül nagy számmal kerül felhejtásra. Megjegyezzük, hogy egy hét óta Nagykanizsán is látunk olasz marhakereskedőket.
— Agyonsújtott» a villám. Ralmanits Téréi muracsermelyi 14 éves leány marhákat őrzött a . mezőn, a mikor hatalmas vihar támadt, dörgött
X908. szeptember 3
villámlott. A kla leány hasa akart menekülői * vihar elöl, a mikor hirtelen lecaapott a villám, mely Kalmanits Terézt érte. aki nyomban meghall* A villámcsapás következtében az egyik marha is e)r"ztult.
— Hegint betörtek egy asidótemplomba.
A dunántuli tájon a betörök ugylátszik mostanában előszeretettel látogatják a zsidó templomokat. CiUrgó után Szombathely, azután pedig Szigetvár került sorra. A szigetvári zsinagógánák a mult éjjel voltak látogatói. Hogy a templomajtót zárva találták, az csöppet sem akadályozta az éjszakai teroplomozókat abban, hogy bejuthassanak. Gyakorlott egyének lehetnek, mert az ablakokat előbb «Árral bekenve, eaj és csörömpölés nélkül törhették be az üvegeket A nyitott ablakon keresztül be másztak a temp)omb%, fölfeszítették a könyörado-m&ny gyűjtésére szolgáló perselyeket, annak körülbelül 30—86 forintra rugó tartalmát magukhoz vettöK ós —-JmiuUn a betörés sikeréért,bálaimá-jukat elrebegték — fent jelzett uton * távoztak a zsinagógából. A csendőrség megindította a nyomozást a templomfosztogatók kideritésóre.
— Gombaraérgeaéa Majdnem végzetes kimenetelű gombamórgeiés történt tegnap dó\'elött a mosdóst uradalomhoz tartozó Sárkánytól tanyán. 11a az orvosi segítség Idejében nem érkezik, ugy bárom emberélet esikáldozatul a fóiületességnok, gondatlanságnak. Ssarénj! József gazdasági cseléd felesége tegnapelőtt gombát szedett a közeli erdőben. Nem nagy ismerője a gombafajoknak s igy egy egész kosárra való Ugyölő galócát, mely a legveszedelmesebb mérgesgombák egyike, hzo-dett össze. Tegnap reggel megfőzte, és férjével anyjává) együtt nagy mennyiséget fogyasztottak el belőle. A hatás rövidesen jelentkezett. Szerényi, ki legtöbbet oyett, alig egy fél óra múlva eszmé» letét vesztette, a két asszony is iszonyú fájdalmakat érzett Azonnal kocsit küldött ae uradalom orvosért, ki valóban az utolsó percekben érkezett. Mindhárman eszméletlenül fetrengtek már a földön. Az orvosi segélynek sikerült ae asszonyokat eszméletre kelteni és alapos gyomormosással megszüntetni a fájdalmakat, ezek ma már minden vészélyen tul vannak. A férfi azonban csak hosszas fáradságos kísérletezés után tért magához és állapota egyelőre még súlyos.
— A selyemtenyésztós emelkedése. Ezen közgazdasági ágazat, melynek Zalában is igeo sok a müvelője, a jelen évben ismét örvendetes és lényeges emelkedést mutat. Magyarországban 1907-ben * 2373 községben 62603 család 1211867 kgr. gubót termelt és ezután 2471,716 koronát kerestek. A selyemtenyésztés és selyemfonóipar után pedig kitett azösszes kereset Magyarországon 3.960,150 koronát. 1908-ban csupán Magyarországon 2200 községbeu 75000 család 1.427,000 kgr. gubót termelt, ebből 2.965,000 koronát keitek. A selyemfonóipar utáui kereset pedig hozzávetőleg 1.500.000 koronára tehető. Ezen isszeg egész tüzetesen esak a naptári év végével állapitható meg. A lenti adatokból kitüuik, hogy Magyarországou 1908. évben a tenyésztők száma 13 ezerrel, a termelt gubómenuyiség 200,000 kilogrammal és a tenyésztők keresete 500 ezer koronával emelkedett az 1907. évi eredménuyel szemben, ^olyemtenyésztésönk ezen emelkedése egyesit annak tulajdonitható, hogy a mult
év mezőgazdaságilag kedvezőtlen volt ^ igy nagy számban voltak azok, kik a következő
évben szerezhető első pénzként vár-
niit a selyemtenyésztés ad. Másrészt annak a következménye, hogy az idei id<5-Hfás a selyemtcuyésztésnek kiválóau kedvezett.
ZALA

Fölrobbantott töltényráktár.
Hatvanöt sebesült, 9 halott.
Egy katona levele Pekingből.
- Salát tudósítónktól. -
Érdekes levél jött tegnap Kiua fővárosából, Pekingből. Egy vidéküukról való fiu ad benne híradást Kína szenzációjáról s a pekingi osztrák-magyar tengerészeti különítménynél katonáskodó fiu híradása révén abbtn a helyzetben vagyunk, hogy a fővárosi lapokat is megelőzve részletes tudósítást adhatunk Kina egy nagy szenzációjáról, mely legközelebb alighanem diplomáciai tárgyalásokuak. lesz az anyaga.\'
Kovács Sándor volt szombathelyi vasöntő, aki a pekingi tengerészeti különítménynél szolgálja katonaidejét, augusztus 2 án kelt levelében az újságokkal való közlés céljából ismerteti néhány lázadó kínainak az európai katonaság ellett elkövetett merényletét, amely-nek 65 súlyosan sebesült és 9 halott esett áldozatul.
A levél részletesen megírja, hogy augusz tus hó i-én, tehát egy nappal a tegnap érke. zett levél kelte előtt, négy kínai fölgyújtotta a pekingi német Waldersee töltényrak tárát. — A késő éjjeli órákban az egész kaszárnya lángba borult. Az európai hatalmak katonai különítményei kivonultak a tűzhöz, — amely borzalmas katasz rófival végződött. — Mig a katonaság az oltással foglalatoskodott, a töltényraktár a levegőbe röpült és óriási pusztítást vitt végbe a tűzoltó katonák között. Az első robbauás 4*» katonát megsebesített. Két német katona azonnal meghalt. Maga Kovács Sándor is sérülési szenvedett, egy bomba szilánkja megsértette a szemét. Kórházba vittek és ez volt szerencséje. M.rt éppen akkor, mikor szállították, egy második robbanás is tör. tént éppen azon a helyen, ahol előbb Kovács dolgozott. Ezen a helyen három francia ka-toua azonnal életét vesztette, négy katonának mindkét lábát levágta egy fölrobbanó gránát. A szerencsétlenségnél összesen 65 katona sebestilt meg, csaknem valamennyi életveszélyesen. Kilencen a robbanás éjszakáján meghaltak. A halottak és sebesültek kőzött az összes nemzetek katonái képviselve vannak. A kaszárnya egész éjjel égett és nem lehetett semmit sem megmenteni. Kovács azt írja, — hogy Pekingben a lázadások és zavargások napirenden vannak és az európai katonaság minden nap várja a nagy forradalom kitörését.
Szinház és Művészetek.
{—) Roüenkranz és Güldenstem. Egynéhány fogyatkozásait már fölfedeztük a társulatnak, arra a megállapodásra azonban nem juthattunk, hogy nincs naivája, mert a naiva szerepeknek mindig kifogástalan gazdája akadt. Kövesi igazgató, ki most igyekszik társulatá-nák hiányait pótolni, mégis naivát szerződtetett Pál Kmmi kisasszony személyében — Amellett, hogy ez a naiva felesleges is a társulatnál, Pál kisasszony valami kitűnő akvizíciónak a legjobb akarattal sem mondható. Félénk, gyakotlatlan kezdő, ki a tegnapi előadás keretébeu szinte szánalomruméltó sikerrel debütált. ~ Szőke Sándorhoz már több szerencsét kívánhatunk. — Kellemes megjelenésű fiatalember, r— játékában vrtn természetes üdeség és temperamentum. — Ha nem csalódunk, komolyan számba-
vehető tagja lesz a társulatnak. — Rosenkranz és Güldenstem előadása látogatott nézőtér előtt gyors vigiátéki tempóban, szé-peu folyt le. A főbb szerepeket Fehér, Turi, Niczkiné, Csige Böske, Szilágyi, Pintér, Heltai játszották.
Közgazdaság.
n
Értékpapír tőzsde.
— Mai árfolyamok. —
(Távirat.)
Pesti Magyar Rereshedelmi Banh nagyhanlzsal
lióhiánah jelentése :
Magyar hitelrészvúiiy 743.25
Owlrak iiitel « 635 ár*
4V# magyar koronaJárad<*k Oí.ho
Kereskedelmi bank részvény 3^20.— Salgótarjáni kóazénbányarészvény .\'»H*.-—
Kimamurányi vasmű « 66S50
Adria tengerhajózás « 8ÍI6,— ila/.ai bank «
A gabonaűzletról.
(Távirat)
Budapest, szeptember Ké&z&ru-Uzlet t Klénk kereslet mellett buta öt fillérrel magasabb. Hntárldö-Uzlot z
Hu/a októberre 11.23
ÍWl április
Uoy» Oktobern * áprilisra Zab októberre X ib áprilisra Tengeri s/eptemberre l\'JUO május
I topea
II. 5\')
13
. tí.ftS Up
8.4 i
7.1?!)
Táviratok
és telefonjelent éscK v A makói valasztáso^.
Mohó, szeptember 2. A makói függetlenségi párt ma gyűlést tartott é« eeon zajos óvációban részesítette Justh Gyulát, a képviselönáz elnökét azokkal a támadásokkal asembon, melyük öt a logtitóbbi makói városi választásokból kifolyólag érték. Lakaton PA1 hosszabb beszédben rámutatott arra a Rajnálatoa körülményre, hogy nemcsak Mnkón, hanem az egész országban bel* nem való elemek megmételyezik a függetlenségi pártot és ezeket az oletnoket a pártból ki kellene tessékelni. l)r. Dózsa Sámuel indítványára elhatározták. hogy Just Gyulát változatlan bizalmukról biztosítsák. Végül elnatározták, hogy a makói függetlenségi pártot teljesen ujjá szervezik.
Kossuth Ferenc állapota.
Budapest, szeptember 2. Kossuth Ferenc állapotában ina semmi változás nem állott be. A
csúzos bántalmak még egyre tartanak. Orvosa kijelentése szerint a miniszternek még hosz-szabb időt kell ágyban töltenie.
A királyi család Budapesten.
Ifichl, szeptomber 2. Hivatalosan Jelentik, hogy Lajos Viktor töherceg a király öccse szepfc 8-án az Erzsébet templom fölseentelési ünnepélyére Budapestre utazik. Ugyanekkor Budapesten lesz Mária Valéria főhercegnő is.
ZALA
> ^Vandertilt Claíys egészséges.
Budapest, szeptember 2. A fővárosi lapok Ungvárról származó tudósítás alapján azt Írták, hogy Széchévyí László gróf felesége, — Venderbilt Gladys súlyos beteg, mert egy holt gyermeket szült. A gróf ma táviiatot intézett a fővárosi lapokhoz, melyben e hirt megcá folja. A gróf értesítése szerint felesége teljesen egészséges és ma vele Bécsbe utazik.
Egö ember a vonat előtt.
1S0-M» literig
kj pálinka kazánt vennék, ej
Jó karban. — Ajánlatot kér Grnnfeld Sándor, Hahót.
Egy teljesen uj, modern, egészen rövid
zongora bérbo adó.
Cím a kiadóhivatalbau.
Szentes szeptember 2. Megrendítő szerencsétlenség történt ma Csanádapátfalván. Ve* rfib János kereskedő felnőtt András fia lement a pincébe, hogv petroleumot csapoljon. A petróleum tüzet fogott és felrobbaut, milől az egész ház lángba borult. Veréb András ruháját is megkapta a tűz, mire a szerencsétlen fitt égő fáklyaként kirohant a házból
és esszeveszetten futott a vasúti töltésig, hol______________________________
a síneken folytatta kétségbeesett Htját. Ükkor Lg sz 1908. végrh
szembe jött vele - egy tehervonat, mely aj * \'{
megrindf embert elütötte és\' darabokra j Árverési hirdetmény.
gutta. Összeroncsolt tetemét csak nagy sokára ; Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi találták meg a töltésen. i LX. t -c. 102 §-a értelmében ezennel köz-
__ hirré teszi, hogy a perlaki kir. járásbiióság-
r k.HL matéAmXmm 1\' végzése i OVCtkeZ-
tgy DinK sajtopore. tébcn (ir Kenlz,k Ferenc nagykanizsai ügy-
* Budopeet, szeptember 2. A nvitrai központi véd által képviselt gróf Andrássy Sándor ; ^értésér, és «„^ bud.pc.,, U.o.^^. Hraoycc, PMJUn
zásért bűnvádi följelentést tett GrtinMd Armln f0|^uatositott kielégítési végrehajtás utján le nvitrai ügvvéd, lapszerkesztő ellen, ki lapjá- ¿.s felülfoglalt és 730 K-ru becsült következő ban a bank ellen támadó cikkeket közölt. A ingóságok, u. m.: lovak, szekér, fedeles hintó,
pozsonyi esküdtbíróság tárgyalta ezt az ügyet; sertés-ól és kukorica kasból álló ingóságok
. . f«i a .. * 1 n\\ilvános árverésen eladatnak,
és a szeikésztől fölmentette. A kuna ma meg- \' , .
. .. v-j.ii x^jl 2.A1 .a* x. ..1 Mely árverésnek a perlaki kir. iár.lsbiró-
semmisítene az esküdtbíróság ítéletét és uj ^^ évi v. ^ sz yé ^ (olylán
tárgyalást rendelt el. . ^ K s8 ím 1|álr. tőkekövetelés, ennek 1907.
évi szeptember hó "r. napjától jAró 6f/§ kanra KI nyert ? tai és eddig összegen 80 K 01 fillérben birói-
« . már megállapított költségek erejéig,
Budopeet. szeptember 2. Az osztálysor.játók MuíPC^nvh;ín «Ip^ lnkásan leendő mellár.
mai huz&\'án 100 ezer koronát nyert a 21326 sz.. t4^,a 190$ ¿vi szeptember hó 11-ik nap-40 ezer koronát a38058 az., 25 ezer koronát a jának délelőtti 10 órája határidőül knüzetik 3748* számú sorsjegy. és ahhoz a venni száudékozók ezennel oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett j ingóságok az 1881. évi LX. t..c. 107. 108. §§-ai érteimében készpénzfizetés mellett, aj
n- . u » 1 11 1 . . . * mA legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén bccsAion 1
Paris, szeptember 2. Ulkamaniai Jelentés ss*, ^ |f e, k ;datnf * I
rint ma ott Mulej Hafidot szultánná proklamálták,)
............................• Amennyiben Az elárverezendő ingóságokat
Egy Jó karban levő alig használt j mások is le- és f lülfoglaltatUk és azokra ki
REMINGTON-írógép 7, az. modoll jutányos . eléfjitési jorot nyerlek volna, ezen árverés az
áron eladó. - Clm a kiadóhivatalban. ¡1881. évi LX. t.-c. 120. g a értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
A marokkói bonyodalom

Lakásváltoztatás. .4? 1,<rlHkü"•1908 évi *UKUMtu\' hó a7-
Pilczer Albert kárpitos Fő-ut 21. sz. alól Fó-ut 15. számú házba (hátul az udvarban, közvetlen a Rózsa-\'vendéglő melletti Ujváry-féle ház) költözött. Pilczer fllberl kárpitos Nagykanizsán. j
Andrócsecz Lénárd
kir. Lir végrehajtó.
téseket felvesz
0 Zala hladóhiualalo.
I
1908. szeptember 3
nzabadalma/i** vagy4rtéke*IUse Hóit »1™ JT gyarora/aKon, lulnt bénnaiy külföldi álUuuUn forduljon a
„Szabadalmi Újságé
nzcrkeszNWgéhcz Budaptit, üli., kffrűlct Erzaébtt köiul Z*. Kérj« a i^aOwilaliiii IW, ,, „
mutatványs/ámat, *J
rTÓtH JÓ»»«f -utóda
Bazsó József
ktvács és kicsimért! Rujkulisa, leieky ut s.
Elvállal minden — a kovács és kocsigyártó szakmába vágó — munkák elkészítését, kocsi; javítást, tisztítást és átalakításokat a legszebb és legjobb kivitelben. fR^S rcid mpm
Raktáron tart kdiMyl és divatos uj kocsikat.
Ajánlok igen díszes kivitelű
befőttes-üueg címkéket
áro 100 dflrabpnhlnl üegyesen X lcoroxLGi.
Vidékre 1 korona ao fillér ellenében bérmentve küldöm, o^t
A befőttes címkék következő fcliiássai kaphatók:
Alma, Antnátx. liarack. Itaraekí/, Hira-alina, (*aere»znye, (\'ukorJinnye, Dió, Kpcr, Kfiire, 0^ri>Kdinnye, Körte, Mandula. M;.ina. Meja\'y, M.v. oizl barack, Paiirika, Paradicaom, Piszke, lYutztmHe, Uinls/kc, Kln^lotta, Sárpabarack, Som, Hónka. 8/ainúc«.Hz4Hler,8zilva, Bzllvaíz, Tok, Uirorka. \\Vi?yeHg\\üinOlcs. Zöldbab, \'/.óldboraó, NélMiMlAk él MtMiinifik
\'Jlt, Fischel lülöp Yia
» kkfi é« Mrlirnii^Mbii Ittfkifinui. «
>

iVAMYVIZ
Kitűnő hatása vese- és
Szénsardus, kellemes, savanykás Izü, vasmentesitett
rendkívül uditő asztali víz.
Üdít, gyógyltl Orvosilag ajánlva I
Ivócvócvmódra lisszn«1lva, vese- ís hólyagbajoknál, a vcseme-dence idült hurutjainál, huKykó- és fövcnykepzódésnél, a légutak és a kiválasztó szervek hurutos bántalmainál kitünó hatásúnak bizonyult. — Prospektust kívánatra küld a forráskezelésig : .
MUSCHONG kiiiili i|«|HM|i BVIMIÜN
Laptulujdooo. to kiadót lUri POlOp Pia NaKyk<al<«áa
Tűzifa eladás.
y Barcs-pakráci uonal Basíái állomáson a
1 waggon osztályú bűhk-höflábffl pr. 10.000 kgr
110
1 waggou I- osztályú gömb-Ifl pr. 10000 kgr
90 korona.
Bármely állomásra, szállítja
DRENDA FERENCZ
tüzifakereskedő és termelő • R É C S. ^ 10 waggon üélciníl oagy JtmíkUdélwflk íf^düezm^

Ny0■tépi PIkM W9p na Utayv^yooMiáMbM N^ykaaissia.
évfilyiM.
WiiytMlm, Péntek 1908. íztptambír 4.
202. szám.
POLITIKAI NAPILAP.
naponkint nU 6 órakor ünnepnapok khréUlével.
Halyban bázhox borává:
m - K
Cffy hóra ( ...... L— IC
Negyedévre ......1— m
IVIévre ét— m Ea«« *vro......n.- w
Postai •*4tk0ldé*a*J:
Sfcy Mf* •.....130 fc»
Nc«yc<féyw •r, . , 4.50.
Félévre .
évre wt— *
*aw
4rm • fillér.
ISMée MfkMrt»: NA«Y SAMU.
Sserteeitötárs: RÉVÉil LAJOS.
Katonásdi.
Nagykanltaa. szeptomb«r 3.
A nyári hudgyakorlatok még meg se kezdődtek az, idén, máris vau nehéz sebe-sültjük, a*óta talán haloltjuk is. A gyakorlatra vonuló legénységet nekiparancsolták a robogó vonatnak, nem tudni tni okból. Talán nem csak gondatlanságból, vagy szeszélyből, . hanem azért is, mert a vonatcsak vicinális vouat volt, amivel lehet bolondozni. A vicinális azonban ezúttal igen komolyan viselte magát és bakavérben fürösztötte meg a kerekeit.
Ei nagyon régi történet már, van , há-
tokkal, köztük elsó sorban szegedi halá szókkal nyerte meg, akik soha életükben a szigonynál egyéb fegyvert nem \' láttak s egy héttel a csata előtt még a véres had minden sejtelme nélkül a tiszai potykák ellen hadakoztak.
a robogó vonatnak, aminek az oktalan állatot seui szokás nekihajtani, (igaz, nem is meuue) ? Mit kellene azzal tenni, a király nevében ?
, - , , . fnvm akar a néppárt? A faxtöt nem akarja,
Ellenbeu a dicső osztrák hadsereg\'* .. „ ,/T ....
* Ezt jelentette ki tegnap Zboray Miklós Mar-
vezetői a nagy Montecuccolitól kezdve caiil)aiJf M beszámolóját tartotta. Zboray nyU mindmáiglnn kitűnő elméleti taktikusok : latkozatát a következőkép közli a Zala tudó-voltak. A nagy Benedek is az volt. Azok voltak sitója :
mindazok a generálisok, a kiket a szóm-1 — Nem ismerem — mondotta Zboray be-szédok pocsékká verek. S egészen bizo-! «»ámolójábau a megállapodást, de tekintettel
uyos, ho,y most se föltétlenül szükségesek Ihogy az alkotmánypárt vtUxtl, Anűráss,
. . . . . . . Gyula gróf és Széli kálmán az év folyamán
a probahaborttk arra. hogy az igazi had-1 ^ küiönöaen a UvMMtlf mlkor a tnM raeg.
járatokat majdan a lindi taktika legújabb j ánapodásai a vezérek kőzött kőtUUek, folyton
a 67-es kiegyezés csodás voltá/, raaradandósá-TCStáu tnég egyet- Jusson eszünkbe Kát hangoztatták, mig ezzel szemben Kossuth
. annak a kitűnő magyar honvédkatonának Vcrtne UKV PéOen, mint isak röviddel meg-
x - , , 1 -1 1. \\ jíit * előzően Budapesten egy banketten azt álli-
a neve, nkit azért küldtek uyugdljba, inert v t t tx t
. ... . • . 1 totta, hogy nemsokára evy tábotban, a negy*
valamelyik szerenisszunust ugy bekerítette venuy()lcas fQggc;icll8égi táborban lesz az or. ilyen próbabadjáratban, hogy az egér nincs 8fáK fokozott kíváncsisággal várom, hogy jobban bekerítve a drótfogóbau. És akkor mostam ár melyik párt vezéreluek álláspontját
Mit akar a néppárt? fielyesebbeu mit
rom napos is. El is felejtette, aki olvasta J vivniáliyai szerilu veszítsük el. is ac újságokban. Nem is érdemes róla be-\' szélni amúgy se. Sirassa a nyomorékká tett katonát az apja, anyja, vagy a mátkája: nekünk \\xd kezünk ho/zá, — Aztán várjunk is még vele, hiszen ez csak a bekezdés volt Lesz «tnég a nagy gynkorlatuak több nyomorékja is- Különösen, ha a király őfelségét csakugyan elsegitl rá az Isten — segitse is 1 w akkor különösen sok lesz a maródi. Kell is, mert csak ugy lesz teljes dicsőség felséges urunk magas szine előtt.
Nincs semmi tebbeliskedő szándékuuk ezeket irváu. Annál kevésbbé, mert tudjuk, hogy hiábavalóság az efféle irka-firka. De akaratlanul is kitör az embetbői a fölhábo-rodás, nem a magyar emberé, hanem az emberé: hogy micsoda oktalanság ez a békében való háborítsd:, ez a minden ko
ne mondja senki : hogy bizony mégis fogja kifejezni az uj programra? Azt hiszem, csak komoly dolog ez a katonásdi l !íölíel* 67 .es. lefelé 48-a» lesz, vagyis ráhe-
Tátéknak nedi* uncvon dráea és na-í lyc*ked5k a Ó7\'eH alapra\' ho*y "cn at alapoa jatcKitak peaig ungyou araga es na !, kwlék kivivui M8.afl c8zmékct a király-
gyon kegyetlen. Rengeteg pénzében vau |yg, Cí,yetérlésbeu éí4 akkor, mikor azokat bé.
az országnak miuden esztendőben. Olyan eszközökkel kivívni lehet. Majd ha a
pénzébeu, amin bizonyosau meg lehetne programra ismeretes lesz, fog a uéppárt is ál-
állitaui a kivándorlást Nem is számítva lást foglalni: fuzionál-e vagy főnmarad, mint
azt a töméntelen kárt, amit a föld népének M»«> Párt Pótokkal koalícióban,
,, , . , , ... avatiy mig koalícióban sem marad, hanom kü-
okoznak a játékos hadak 8 amit feléből,! ¡J^ a uia^a részéről nem (ektet súlyt
harmadából ha mcglónlcnek, mefint csak n kölj0Kj különbségekre, hatvouhetcsuek
a*/, ország pénzóliűl. luvja-c valaki magát - vagy negyveuuyolcas-
De initideuek íólőlt kegyetlen ez az,nak: 67-os alapon is meg lehet tagadui az
molyság nélkül való, csupa kész nevetség. I ostoba játék. Az esztendő legmelegebb újoncot, viszout 48-as alapon is be lehet
mégis szomorúsággal teli játék ? . i napjaiban a vadállatnál jobbun meghaj.!®^ » delegációba és «1 lehet emelni a
s Kt> \' .. .... .. , . • 1 1.1 ..l kvótát. Az egész 67.es és 48-as megkülon-
Mcrt komolyan igazán • nem veheti | szólják az «nberek tízezreit, egy legfSlsőbb Wy/Mts jeU|ó| melylye| Dem töródik, mert a
semmi jó*an elme. Háborút még soha ilycu helyrÓl jövó unott, kelletlen mosolyért. 11a lényeget „tm ábban látja, hogy a magyar
katouásdi.játékkal meg nem nyertek. Sehol száz haloltja, ha ezer betege leuue is az!nemíetl állam kiépítésére, a polgárok szelle-
feljegyezve nem találjuk, hogy Árpádék »embertelen játéknak; mintegy, ezt végig ¡mének és erkölcsértek ltjle«té«ére és vagyoni
honfoglalás előtt próbahadjáratot tartottak kell játszani. megerősödésére »^/¿f»^
vo.ua s Huba vJr foglyul ejtette volna A szegény napszámos^zonyt, .kinek j
Tóhőtőniöt, Hunyadi Jánosról szinte nem a gyermeke bele esik a kútba, míg ő oda ^ e^.séKes állásfoglalás. A párt egyik tö-találunk ilyesmiket a régi írásokban-Ellen- jár kenyeret keresui neki, gondatlanná ból; redéke( ftnielybez Zboray is tartozik, rossz ben föl van jegyezve, hogy legnagyobb okozott emberölésért becsukják a király\' S7.Cmmel nézi az uj alakulást és valószínű, diadalát, a nándorfehérvárit alföldi parasz- i nevében. Hát dki neki hajtja az embereket 1 ho^y nem mennek be az u) egységes pártba,
Az uj végrehajtási törvény miatt!
Készpénzfizetés mellett 10% (százalék) haszonnal is megelégszünk és szállítunk - megnagyobbított butorraktárunkból - a leg. divatosabb és leg ízlésesebben kiáltott háló-, ebédlő- és szalongarnitu ráktól kezdve a legegyszerQbbig. Ugy«°«fk fvál. laljuk madracok ottománok éa különféle szőnyeg-divánok készítését és javítását a legízlésesebb és legtartósabb kivitelben.
Ntftír válauték gyermek- fl0IHherfier KárOlV ÖS TáíSa ^í^ií\'í és vaságyakban. OSSWSE* IíwIIIMVI mmmmm ™ ^^ (NmotiuisUmi ua. p4.ttár épii«t>
ZALA
hanem külön agorvezkedaek kinumiénf-Bmocim- nének. A* 4a baj, hogy e kényes dologban lia alapon. Körülbelül tiz-tizenkét tagja lesz j rendőrök járnak cl\' Kőzöuségüttk tájékoztatás ennek a kis pártnak és Kakovazky Istvánt sára ideírjuk azokat a jtörvényszakaszokat,
kiáltják ki \\ ezérnek, ha ugyan Rakovszkynak lesz szive lemondani a tizenkétezer koronával járó alelnöki állásról.

A szurony.
. . _ >
Egy csendőr gyilkossága.
— Saját tudósítónktól.
melyek az eszállásolásra vonatkoznak.
1879. évi XXXVI t.-c 8. f: /^(természetben való szállásadásnak és a többi mellékszükségletek szolgáltatásának kötelezettsége a húzbitlokot, illetve az átrftiandó egyéb birto kot terheli.
Kszerint tehát a befogadás kötelezettsége a házbirtokot terheli, vagyis az elszállásolásról a házigazdák tartoznak gondoskodni. —
. Szükséges tudni, hogy a io. §. szeriut kivé-
Szomoru szenzációja van a zalamegyet ^ ^^ c»ycs ssáiiArtidó«i«k családi
Alsóleudvának. Megöltek egy embert és gyíl- viszonyaihoz szükséges szállása, kosa — csendőr, ki éppen egy másik ember * ;
életét akarta megvédelmezni. A szereplők ~ A városok segítsége. ( ró A^sy Gyula
nevei ujak csupán ebben az esetben, mely belÜRymintBzter szeptember 20-ikára értekezletre
számtalanszor megismétlődik. A csendőr azzal ^ » polgármestereit, hogy a
a szigorú utasítással van ellátva, hogy., ha segélyezésének módját és
abban a veszélyben foro*. hogy valaki fefty- ( * W«*»
\'A. r • lik é .^i!» «„.«..»,.i u, tAsba a belügyminiszter — az érdekeltek meg-verét megfogja, lőhet, vághat, szúrhat. Hz metfA1Ia[)|taAk
szükséges joga a csendőrnek, mellyel azon- ; megállapítsak,
ban vakmerő falusi emberek, - különösen - A vendvidéki magyarokért A »Magyar ha bátorságukat még mámor is fokozza, - Paizs\'-ban a vendvidéki iskolák érdekében nem számolnak. És e vakmerőség következ- j már régebben megindult egy luzafias irányú méuye az, hogy embert öl a csendőr, ki csu- ! mozgalom. - Gyűjtést rendezett a >Magyar pán kötelességet akar teljesíteni. : M"« Hegedűs A. Elek indítványára, hogy
Igv történt Alsólendváu is. Mult hó 30-án " vendvidéki iskolák tanulói magyar ima és
® á A tt ^>1. Ali 1 • M ■! «1 • « lAll/tilft.l • • <1 l> <-k 1 m% • é m % f V\\ • 1«
vasárnap délután a vasúti vendéglőben mulatott Nagy János alsólendvai ember. Mikor
énekes könyvvel láttassanak el s igy bevigyük a templomba a magyar nyelvet. Öíülni
mér . megivott szesztől jókedve a tetőpontra ! foK « Kvernlek a ^pott jutalom-
hágott, a terembe lépett V.rg» Tamás, Nagy! 8 reá\' kodvMk meg
régi haragosa. Nagy meglátván haragosát, | 8 ^ e °[ *jm*?r*f \'mukönyveko1 * rátámadott Vargára, ez azonban elmenekült
■ ■\'«I l-f
szer-
éi futva igyekezett a községet elétui. Nagy üldözőbe vette Vargát, ki útközben két csendőrrel találkozott, kiket felhívott, hogy védelmezzék meg. Közben a dühöngő Nagy is odaérkezett.
Béla Mózes csendőrőrsvezető felszólította Nagyot, hogy ne közeledjék Vargához és hagyja uyugodtan távozni. — Azonban Nagy részeg fővel nem engedelmeskedett és erőszakoskodni kezdett, amiből közte és az egyik csendőr között dulakodás támadt.
A magáról megfeledkezett emberuek már-már sikerült, hogy a csendőr fegyverét elvegye, midőn ez Icazurta Nagyot. Nagy eszméletlenül összeesett.
A szereupsétlen embert a községbe szállították, hol csakhamar meghalt, — A szomorú ügyben erélyes vizsgálatot indítottak.
MTJOBM(W/Mvr T7 f. xrz
Hírek
— Főpásztori körlevél István Vilmos szombathelyi püspök most kibocsátott kilencedik körlevelében kinevezi a „Pascendi" encyklika által kivánt cenzúra bizottság tagjait, közli a katholi-kus tanítói segélyalap és a létesítendő katbokus árvaház alapjának 1007. évi zárszámadásait, az Országos Madárvédő Ifjúsági Liga felhívását, továbbá egyházmegyei személyi ügyeket.
— Személyi hir. Viosz Ferenc a nagykanizsai járás főszolgabirája mai napon hat heti szabadságra távozott.
— A katonai beszállásolás Sejtettük, — hogy a uagy katonai elszállásolások nem fognak simán folyni, mert senki sem lát szívesen idegen embereket vendégül, különösen, ha e vendégeket iáparaucsolják az emberre. A városházán rengeteg munkát okoz az elszállásolás és a nehézségeket növeli a közönség anerziója. Napról napra panaszokkal fordulnak a hatósághoz azok, kik a katonák vendéglátásának kötelességétől menekülni szeret
vezzünk magyar dalárdát.
Legutóbb a >Zala< kiadóhivatala küldött a vend gyermekek számára 18 darab hazafias iráuyit könyvet a >Magyar Paizs« hoz, melyre Hegedűs Elek szerkesztőségünkhöz a következő köszönő levelet küldte : /
»Zala« tekintetes kiadóhivatala
Nagykauizsán.
Fogadják őszinte köszönetünk kifejezését a küldött 18 darab hazafias könyvecskéért!
Örömmel vettük a kis könyvecskéket, — melyből a kis gyermekek forró hazaszeretetet s magyarságot szívnak magukba.
Üdvözöljük a *Zala< kiadóhivatalát szerkesztőségünk nevében.
Zalaegerszeg, 1908 szept. 1.
Hazafias üdvözlettel;
Hegodüü A. K/ok. .
— Tisztviselők szervezkedése. Már szóvá
tettük, mennyire kiváuatoa volna, ha a nagy. kanizsai köztisztviselők, államiak és törvényhatóságiak, egyesületbe tömörülnének, anyag, és szellemi érdekeik hathatós megvédése végett. Más nagyobb városokban is sorra alakúinak hasonló egyesületek, melyek például a drágaság kérdésében is sikerrel léphetnek fel, mert egységes szervezetüknél fogva hatalmi tényező gyanánt jelentkeznek. Legutóbb Kassán határozták el az állami tisztviselők, hogy egyesületté alakulnak. Egy ilyen szervezet a mai súlyos gazdasági viszonyok között mindenkép megbecsülhetetlen szolgálatokat tehet a tisztikarnak.
— Uj törvény a vasárnapi munkaszünetről. A vasárnapi munkaszünetet szabályozó uj törvény tervezetével a Kereskedelmi Alkalnfazot-tak Országos Egyesülete nincs megelégedve. Az egyesület országqs kongresszust fog egybehívni, hogy a kereskedelmi alkalmazottak a munkaszünetre vonatkozó kívánságaikat formulázhassák. A kongrosszust szeptember 0-án. vasárnap tartják meg TemesvároU
[908 szeptember 4
— Hölgyeink a választójogért. Szombat-helyről }4lenlik : A szombathelyi femin\'sták révén egyre nagyobb érdeklődés támad váró-sunk hölgytársadalmában a nők válasitói joga iránt. Ez at érdeklődés legközelebb egy szenzációs felolvasó estével talál kielégítést. A nótisztviselők egyesületének meghívására ugyanis október hó első napjaiban Newyork-ból városuukba érkezik Ms. Carrie Chapmann. Catt a női választójog« világszövetségének elnöknője, aki magyarországi utia alkalmából városunkban is előadást fog tartani a uők választójogáról. Az érdekes estre az előkészül leteket már folyamatba tette a szombathelyi nótisztviselők egyesülete.
— A délelőtti tanítás. Nemrég felszólal-tunk, hogy Nagykanizsán is ugy kellene a tauitásí időt bereudezui, hogy csak délelőtt legyen tanítás, délután pedig szünete legyeu a tanároknak és a tanítóknak, mint az már a legtöbb közhivatalbau megvan. Más városokban is törekszenek erre ; mint a Vasvármegyében olvassuk, a szombathelyi főgimnázium igazgatósága e tárgyban felterjesztést intézett a közoktatási miniszterhez, engedje meg a délelőtt 8—1 ig való tauitást. Tegnap érkezett meg a miniszter leirata, melyben ezt az órabeosztást engedélyezi.
— Szombathely vesztesége. Szombathelyi tudósítónk írja: Érzékeny veszteség érte megiut városunkat.\' A pozsonyi hadtestpa* vanctnokság intézkedésére
h tiszti lovagló iskola, amelyet városunk auuak idején a lovassági önkéutesiskola elvesztése miatt kárpótlásul kapott, végkép eltávozik Szombathelyről. Az ekvitációt Pozson)ba helyezték át, ahol állaudósiiaui fogják, minthogy Pozsonyban egy tüzérlaktaktauya építése folytán az ekvitáció céljaira egy állaudó lovagló iskola áll rendelkezésére és a daudárparaucs-nok határozottan ragaszkodott a lovagló tau* folyam odahelyezéséiiez. Ez a veszteség városunk kereskedői és ipari életét érzékenyen sújtja.
— A földmivelésügji miniszter a kisgss-dákhoz. A töldmivelésügyi miniszter utasítást küldött a vármegye alispánjához, hogy azt több száz példányban ossza ki a kisgazdák között. Az utasítás ismerteti az okszerű takarmánykezeléit a téli időre vonatkozólag s rámutat azokra a módokra, melyekkel a kisgazgák takarmányt teremthetnek maguknak kora tavaszra. így felsorolja azokat a növényeket, melyek különösen alkalma« saka kora U;aszi takarmányra a még sok más hasznos tudnivalót tartalmaz az utasítás.
—■ Tanulmányúton. Zalaegerszeg polgármestere értesítette Wonnor JonC győ«*i polgármestert, hogy Fülöp József zalaegerszegi városi főjegyző a napokban Uyőrbe utazik, hogy a vágóhídi melléktermékek ós a műtrágyagyártást tanulmányozza. Ilyen tekintetben bizony — jegyzi meg a „Oyőrl Hírlap — alig lesz nálunk tanulmányozni Valója Zilaegerszeg érdemes főjegyzőjének.
— Gyilkos vályú. Hobol József visontai gazda három ós fél éves kis üa ma délelőtt a kut körül játszadozott, miközben a kut melletti nagy ós súlyos marbaitatóra szolgáló vályút magára rántotta. Mire szülei észrevették, a vályú a nyakát annyira a földre, nyomta, hogy a kis fiu megfuladt. A vizsgálatot megindították, hogy kiderítsék, kit terhel a felelősség a flu haláláért.
— E BY Jó karban levő alig használt REMINGTON-Irógép 7. sz. modell jutányos áron eladó. — Clm a kiadóhivatalban.
— Ma már nem titok, hisz elismerő levelek le bizonyítják, hogy a legjobb órák, szemüvegek és beszélőgépek csakisi -SZÍVÓS ANTAL müórásnál kaphatók. - rQ" üzlet Szarvas-kávéház mellett.
1008. szeptember 4
.... M. J»l
Az asszony.
Egy adótíftzt koluárió|o. Eolonculon.
- Sajót tudósítónktól. -
Az élet, a nagy drámaíró gyakorta mutat le olyan alkotást, melytől igazán megborzad ti ember. Tegnap este egy ilyen megrázó dráma játszódott le a. rendőrségnél: egy züllött embert fogtak el a rendőrök, akiről kidé-lült, hogy m. kir. adótiszt,>s a felesége juttatta a züllés útjára. A megrázó eaetról ez a tudósítás számol be:
Kgy kopott ruházatu, züllött embert vésettek a kapitány elé. Nem volt más bűne, mint hogy nem tudta kimutatni, hogy miből él. Nagykanizsán csavargott már napok óta, mig végre a rendőr fölszólította, hogy igazolja magát, A züllött külsejü ember, egy Nivori József medgycsi királyi adótiszt nevére szóló féláru vasúti utazásra jogosító arcképes igazolványt veJtt elő. A reudőr elámult. Az igazolványos arckép ugyanaz volt, myit a züllött ember arcmása. Gyanús lévén a dolog, bekísérte a kapitányságra.
Az elfogott ott újból erősítgette, hogy ó Néveri József medgyesi adótiszt és előadta, hogyan jutott Idáig. Szép felesége volt, mondta, akit nagyon szeretett. A* > asszouy azonban egy szép napou elhagyta s állitólag Nagykanizsára jött társalkodónőnek. Akkor siabadságot kért a hivatal főnökétől, hogy a feleségéért jöjjön és ha lehet, visszahívja, fit van már napok óta, de nem találja sehol. A pénze rövidesen elfogyott, az ékszereit, ruháit lassankint zálogba csapta, kipusztult mindenből, züllött, csavargó lett — feleségé ért, aki hütleuül elhagyta.
A rendőrség nem hitte el a züllött ember elbeszélését, hanem letartóztatta és távirati uton kért információt Medgyesről, hogy nincs.e ellene büuügyi eljárás. Ma Jött meg a válasz, melybén az áll, hogy Néveri József ellen nincs büuügyi eljárás. Ma jött meg a válösz, melybea az áll. hogy Néveri József ellen nincs büuügyi eljárás, csak hivatalától van felfüggesztve, mert dacára, hogy szabadsága tégen letelt, nem jelentkezett, állását az adóhivatalnál újból elfoglalni.
E válasz után a kapitány ugy intézkedett, hogy az elzüllött szereucsétlen embert, mivel itt nincs rendes foglalkozása, kényszerutlevél lel küldi illetőségi helyére.
ZALA
a mindnyájunk előtt ismert gondolat- óa óraós-Hzegénj,; ai étetíejlődfofook körön kívül eső falust emberek egyéni ét *társas életét tiszta kirak-terrajz-sorozatbau adta elénk. A tegnapi előadás-ban T. Cs>ge Böske a tanltönö szerepót, Bródynak ebbe a szerepbe belevitt gondoláit a maga egyéniségébe beleitatva meglepő intelligenciával látszotta meg. Mellette mindjárt Heltay Hngót kell megemlíteni, aki egy eldugott falába korült. nagyobb képzettségű, de szegény szerelmes tanítónak szerepét reális lélekszinekkel állította be. Thnry ifja földesúr kissé színtelen volt, amit azomban rokonszenves szerepének szépsége az ő színész-intellek tuahtásának megnyerő vonásaival majdnem egépzen eltakart. Niczkynó nagyasszonya, Szökő Ólai kántorkUaaszonya valamint Fehér káplánja szerepeik értelmét szépen kiadták, mig az iskolaszék ülésében a második felvonásban Somogyi zsidó bérlője természetes groteszkségó-vel nevettette meg a közönséget; Jól eaett látni, hogy a színház tegnap eléggé megtelt közönség-gel. Ma a Molnár K3renc „Ördögu-e kerül színre, amely darabra itt felhívjuk azoknak a tigyelmét, akik ezt a gyorsan világhírre Jutott gyönyörű, modern, magyar irányú darabot még nem nézték meg. A mai előadás érdekességét növeli az, hogy az ördögöt Tbury íogja Játszani, n. 0. b.
e» ttWMM . . -M-J--K. .-. jmrji ,-f — - -n
Közgazdaság.
Értékpapír tőzsde.
— Mai árfolyamok. —
(Távirat.)
R Pesti Magyar Kereskedelmi Bonh nagykanizsai lióhjánoh jelentése :

• T,T\' n \' "t* \' f *Y 7

Színház és Művészetek.
^s— *
(-) A tanítónő. Bródy Sándornak az élet tiszta színeivel ós hangulataival telerakott naturális darabjának az idő adta meg a legnagyobb elismerést. A tanítónő tudniillik kerek tiz esztendőig hevert készen egy tintafoltos, poros, ko-P^tt Íróasztal fiókjában, amikor végre egy élet-Imádó esztet kus közei közé került s ez elolvasván a darabot, rögtön elhatározta, hogy est az érdo-metlenül eltemetett gyönyörű zsánermunkát — kiviszi az eleven életbe. — Nem uj igazság az, Ny a kivételes tehetséggel születő Író a korát Megelőzve, évtizedekre előremenő gondolatéletét öli a2 emborisógnek. Bródy „ tanítónő "-Je is ugy került elő az emberi feledés temetőből, ahogy toa színre került, amelyen az iró sslnrehozaUl •lőtt csak jelentékeny stilisztikai átketélóst tett.
0 „tanítónőjévé ma fc§ igasfc képe a ml ma-8m faluink életének, amelynek a nzinpad love-ftfjóbon is azért volt annyi őszinte sikere, mert
Magyar hitel részvény ♦ r7l;r~
Osztrák hitel « 03Í7;»
4\'/« magyar koronajáradék 9?.85
Kereskedelmi bank részvény 333i.— Salgótarjáni kós/.énbán>ar«&szvény MM.— .
Himainurán>i vasmfl « \' 55H25
Adria tengerhajózás « 306 —
Hazai bank « 281.—
A gabonaűzletról.
.(Távirat.)
Bu<Jftp«*t, szeptember 3.
Készáru-üzlet 1
Állandó jó vételiedv folytán huta öt fillérrel magsabb.
HatArldö-üzlet i
Uuza októberre
• 10U0. április
ltoza októberre • áprilisra
Zab októberre /•ab áprilisra Tengeri (szeptemberre
« 11)09. május Uepce . . —
• . ..i r- _.-»»«. - »-rriM»?.«» au
11.28 11.68
0.37 0.61 H.06 8.30 8.00 7.33
Táviratok
és telefon jelentései\'. Minisztertanács.
Budapest, szeptember 3. Beavatott forrásból jelentik, hogy a kormány ínég a királynak • Budapestre való érkezése előtt minisztertanácsot tart és ezen azokat az ügyeket tárgyalja, melyekről a királynak jelentést fog tenni, A minisztertanács megtartását mára tervezték, azonban ezt Kossuth Ferenc betegsége miatt el kellett halasztani Ezért Audtássy Gyula gróf belügyminiszter tiszadobi tartózkodásának idejét meghosszabbította.

Interpellációd áradat.
Budapest, szeptember 3. A képviselőház nyári szünete alatt a balpárti képviselők egész

sereg interpellációt jegyeztek be a ; képviselőház interpellációs könyvébe. A bejegyzett interpellációk közül a nevezetesebbek a horvát ügyről, a választási reformról, az adóreformról, a jubileumi keresztekről és az államvasuti balesetekről szólnak. Ezek az interpellációk oly nagy munkatorlódást idéznek elő, hogy a szigorított házszabályokat csakhamar igénybe kell venni.
A király gyakorlatok.
Ischl, szeptember 3. Ferenc Ferdinánd trónörökös főkamarása kíséretében ma ide-
r
érkezett* A pályaudvaron a király szárnysegéde fogadta a főherceget és elkísérte Erzsébet szállóbeli lakására. A főherceg még ma külön kihallgatásra megy a királyhoz, kivel a magyarországi hadgyakorlatok részletes programmját fogja megbeszél ui.
Püspökök tanácskozása. .
Budapest, szeptember 3. A budai her-cegprimási palotában ma Y .szart Kolos hercegprímás eluöklésével a katholíkus püspökök tanácskozást tartottak a katholíkus autouomia és a kongrua kérdéséről A ta-uácskozás délután 1 óráig tartott.
Kossuth Ferenc.
Budapest, szeptember 3. Kossuth Fe-reuc kereskedelemügyi miniszter állapotába tartós javulás következett be. A kezelő orvostanár véleméuye szerint a miniszter legközelebb elhagyhatja az ágyat.
A végrehajtási törvény miatt
Székesfehérvár, szeptember 3. A székesfehérvári kereskedők ma gyűlést tartottak, melyen az uj végrehajtási törvényről tanácskoztak. Elhatározták, hogy a kereskedők érdekeinek megvédése végett hitelvédő egyesületet alakítanak.
Abaujszántó, szeptember 3. Az abauj-száutói kereskedők országos mozgalmat indítanak avégett, hogy a kereskedők érdekei a hitelezésnél meg legyenek védve. Az abaujszántói kereskedők felhívják kartársaikat, hogy azoknak ueveit, kik rossz fizetőknek bizonyulnak, egy könyvbe Írják be és ezeknek többé seuki az országban ne hitelezzen. (
r 1
Leégett katonai iskola.
Lissabon, szeptember 3 A lisszaboni katonai iskola ma bajualban kigyúlt és leégett. Az épületben mintegy kilencszáz tiszt és növendék tartózkodott, kik csak nagyon nehezen menekülhettek. Közülük igen sokau megsebesültek.
Ki nyert?
Budapest, szeptember 3. Az osztálysorsjáték mai húzásán 30 ezer koronát nyert az 58067 számú sorsjegy.
ZALA
1908. szeptember x> \'
Mellékfoglalkozást
kere^ szép Írással bíró banktisztviselő. Cim a kiadóhivatalban. ^
\'\'Egy teljesen uj, modern, egészen rövid
zongora bérbe adó.
Cim a kiadóhivatalban.
Polgári iskolai tanítónő Lakásváltoztatás.
r>:i____ AlU__4 l-l__tl__T*M *
magánórákat eluállal.
Czim a kiadóhivatalban.
Egy vagy két deákot teljes ellátásra ♦ (külön szobával) elfogad keresztény család, Bővebbet Nagy-kanizsa, Kosnthtér 2. szám
Pilczer Albert kárpitos Fő-ut 21. sz. alól Fő-ut 15. számú házba (hátul az udvnrbau közvetlen.a Rózsa- vend égi <5 melletti Ujvar<>. féle ház) költözött, Pilczer Rlberl kárpitom Nagykanizsán.
3594 tk. 908.
2060
1. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a nagykanizsai segélyegylet szövetkezet végrehajtatónak Kis Gvőrgv, Kovács Járos és neie szül. Kovács Anna kerecsenvi lakos végrehajtást szenvedettek elleni 400 K tőke. ninek 1907, évi augusztus hó 15-ik napjától járó kamata, 6% késedelmi kp-matai, V4 évenkint kezelési dij, 42 K 60 fillér per. 24 K 80 fillér végrehajtás kérelmi, 24 K 80 fillér árverés kérelmi \'s a még felmerülendő költségek Iránti végrehajtási ügvé-ben a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó b a kerecsenvi 337. sztjkvben A f hrsz. alatt felvett Luca hegvi szőlőnek Kis Ovörgv nevén álló V, része 27 K 33 fill. I. 127. 210. 263, 312 és 351. hrsz. alatt felvett srarkavö\'gyi réti, sáncos réti, nagvvizi és tropvorósi dü\'.ői (5 drb.) szántóföldnek Kis Györgv nevéu álló % része 160 K 66 fillér, a kcrec«enyi 485 Fztjkvben A f 377,^ hrsz. szántóföld a kertes r*tl dűlőben 516 K, a ke, recsenvi 485 sztjkvben A -f* 626. hrsz. alatti szántóföld a pog4c«avölgvi dűlőben 15 korona, 630. hrsz. alatt felvett szántóföld a pogácsa-völgyi düMb^n 19 K, a kerecsenvi 23K. aztjkv-ben A f 708. hrsz. alatti pince a török csapáson 130 K, 711. hrsz. alatti szóló a törökcsapáson 132 K, a kerecsenyi 400 sztjkvben A i*
Í07. hrsz. alatti törökcsanási szőlőnek Kovács ¿nos és neje Kovács Anna nevén álló fele része 490 K 1908. évi szeptember hó 17-ik napján délelőtt 10 órakor Kerec«eny községházánál Rapoch Gvula felperesi ügyvéd vagv \'helyettese közbenjöttével megtartandó nvilvá-nos b\'rói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10 96-át készpénzben vagv óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
•A kir. tÖTvszék, mint tkvi hatóság.
Nagykanizsa, 1908. junius hó 26 ik napján
Oózony, kir. törvszéki biró
A büntetőtörvények és a bűnvádi perrendtar« j tás kiegészítéséről és módosításáról szóló |
törvény-cikk ,.......1.20 K.
A végrehajtási eljárásról szóló 1887; LX. t.-c, módosítása és kiegészítése . . . 1.20 K. Dr. Török összeállításában . . . 3.— K. Az országos ügyvédi gyám* és nyugdíjintézetről szóló t.-c..........80 f.
Aközegéstségügy rendezéséről szóló 1876: XIV.
t.-c. módosításáról......1.60 K.
A szeszadóról, valamint a szesztermelése, együttesen készített sajtolt élesztő megadóztatásáról szóló t.-c.......4.— K.
Kaphatók: FUohel Ftilöp Fia
mamm könyvkereskedésében Nagykanizsán. ■■ ■«•
Magyar királyi államaatat iiliHeitlittpe Steged.
2-flUttW. n\'ttm.
.. . , Pályázati, hirdetmény. .
A magvar királyi államvasutak szegedi üzletvezető-ségc az IíkVj. évben vonalain szükséges ?7n00 m* fel- j építményi és 400U tn" kózutl célokra szükségelt darabolt (zúzott) kavics szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet.
A szállításra kiirt mennyiségek .1 szegedi uzlotveze* tőség által a tényleges szükségletbe^ képest 10 %»al felemelhetők vagy lejehblthotők.
A darabolt kavics teljesen szilárd terméskőliól álll-i tandó <16 és az egyes »zömöknek a felépítményi c*lok-i ra szolgáló kavicsnál ¡3—7 cm. a kózutl célokra szolgáló kavicsnál .i— f> cm. nagyságú darabok Ml kod állniokt
Minőség vagy egyéb tekintetben szükséglcndő fel-j \\ilágositá«ok alulírott üzlotvezetŐség aftyag é« loltárbe-szerzési osztályában (1 emelet 10. ajtó) kaphatók, ugy-sy.intén a szállításra vonatkozó részletes feltételek és ajánlati űrlapok ugyanott díjmentesen megszorozhetők, avagy kívánatra ni. kir. ponta utján megkü Illetnek.
Az ajánlat ivonkint 1 kor. in. kir okmány bélyeggel látandó c\\ keltezendő és ajánlattevő teljes cimo és la-\' kása kitétele mellett aláírva s lepcvHúteJyo ezen kul-\'címmel „AJiialnt n 28444008.9* -hot" 1c ¿kérőbb ujoS szeptember jo. déli 12 órriig a magyar kirá-Ivi államvasutak szegoüGtofétvezotóségo ahyág és leltár beszerzési osztályánál benyújtandó, vagy oda posta ut-i ján beküldendő
Itánatpén/ gyanánt a szállításra ajánlott anyag érté* i kének 5%.a kévzpén/bon vagv állami letétre alkalmas értékpapiinkban log»é»őbb 100H évi szeptember 20*én déli 12 óraik\' aszogedl íizlotvezctŐség gyüjtőpénztáránál leteendő Nyertes szVillitó a «»/.állitAnrn átengedett anyag értékének •r»*/»\'át szerződé* tartamára óvadék gyanánt tartozik letenni
. Szeged, 190S. augusztus hó.
Az üzlet vezetőség.
(Utánnyomás nem dijaxtatik )
még pedig sikerrel, az forduljon az „ÁltalÉNÉ* Tudósító4* <ü«opold
öyula) hirdetési osztályához, Budapest, Ull.. Erziibft-kőrut 41., ahol hirdet,-.-kot az összes létező bob és külföldi hírlapokban és naptárakban kiváló szakértelemmel, lelkiismeretesen, pontosan és szolid árakon eszközölnek. Több mint 200 naptár kizárólagos képviselete, vidéki lapok központi hirdetési osztálya, számos hírlap kizárólagos kezelóségo. Díszes ujságkatalógus, képes naptárjegyzék és minden fol\\flá-gositás a t. c. hirdetőknek díjmentesen.
Ajánlok igen díszes kivitelű
befőttes-üueg címkéket
óra 100 dorabonhln! uegye&en TMR^ 1 \'korona.
Vidékre 1 koroua 20 fillér ellenében bérmentve küldöm, m A befőttes címkék következő (£3 felírással kaphatók:
Alma, Ananáss, Barack. Rarackiz, Uirs* alma, Cseresznye, Cukordinnyo, Dió, Kpor, Füge, Görögdinnye. Körto, Mandula, Malna, Meggy, Méz, usxi barack, Paprika, Paradicsom, Piszke, Pöszméte, Ribiszke, Itinglotta, Sárgabarack, Som, Sóska. Szamóca, Szeder,Szilva, Szilvaiz, Tök, Ugorka, VeeyesgyÜmÖfeS. Zöldbab. \'/öldborsó. KélftiMtirek él kiti!fiiiit|lk
U^! Fisdiel lűlöp lia
» kétyf- él Ml HitrtikiMtéhi lifikiiiuéi. —
Tűzifa eladás.
u Barcs-pahráci vonal Bastái qllomáson &
1 waggon L osztályú bühh-hoöáblö pr. 10.000 kgr
110 kotoiia,
1 waggon I. osztályú g8mb-lű pr. 10000 kgr
90 korona.
Bármely állomásra szállítja
DRENDA FERENCZ
tüzifakereskedő és termelő PÉCS.
^ ^ 10 tuagqon uélelnél uogy ismélelűdóhnűh firheduezmény.
Mi
Liliom angol Crème. „Peí rolin" hajíszesz
litii hitisi szer 1 Nr siéftt««ssk slsysrésérs.
\' Eltávolítja a szeplőt, májfoltot, mites. sert és mindennemű bórti«ztátlanságot Bársony simóuó teszi a bőrt. és az arc ifjú\' bájos színt nyer. Teljesen ártalmatlan is uppii it kiuiiIbité, sivil its mm.
ill UgHfilHon Ii|olCriac 40 és 70 1er.
a hajmolyt. haj korpát és hajhullást azonnal megszünteti, egyúttal a haj természetes szép fényt nyer. 1 üveg 50 és 75 kr. Rubin szájvíz legjobba fogaknak. Egy bveg 45 kr.
1 lirib liliom niel lippu
10 kr.
1 dobó/ lilioi ueoi pMltr
HO 1er.
IC, üfkajgl
»-apmlsjUonos éf kiadó: Plschel Pülftp PU NagykanizaAn.
Nyomatott fUcbel Pfllöp Pia áflayvvwdáééhM Nsgykaabaáu.
XXXV. évfWyw.
Nagykanizsa, Szombat 1908. mptember 5.
203. szám.
P0L1TI KAI NAPILAP.
M^aNwilk naponkint nU 6 órakor ünnepnapok klv4tel4v«l,
«tó: NAOV
Ksy«a Mám *r* • flllér.
|ti I ■ Ifi ■ * • ■
rrwos RWVMxtO:
SAMU.
SierkMzIfltán; RÉVÉSZ LAJOS.
» i
■■■«»MMIMHMÉMMMÉfl
!
lasztójog reformjának megalkotása már a1 nak — jói megfontolt politikai érdekből legközelebbi jöv/í feladata. Még alig veti nyilvánosságra néni hozott titka, amelynek ez a nagy parlamenti reform előre az árv fátyolát aligha lesz módjában még annak a>
különben jól értesültnek híresztelt bécsi újságnak. is fellebbeutenie.
». V
nyékát s mári* hadirendben vonulnak fel ellene a nemzetköziség és a nemzetiségek. Egyéb külső ellenségeinktől és az ors\'zág határain bejül jcientke/ő extensiv törekvésektől eltekintve már ez magában elegendő ok arra, hogy a portyá/ó mezei hadak tá madását a magyarságnak egységes és tő mör falauksza várja be és verje vissza.-Elég ok arra. liogy a/ok h pártok, auie-
t: -■»■jiiyL,
■ ■ i iwii
Hitelezői védegylet.
- Sa|it tudósítónktól. -
A végrehajtási novella, a mely a kis exis-tenciák feje fölül elviszi a dobpergést, gondolkodóba ejti s védekezésre készti a hitele* zőket is. Ugyanis a hitelezés alapj* eddig is
lyek nemzeti feladataik nagyságától áthatva: ar. adós becsületességébe vetett hit volt, azon-indulnak a modern Magyarország- megal- i bau*a visszaélő adós eíleu volt
NmftMBlél IZAUY SÁNDOR.
Politikai héti szemle.
* • * Nagykanizsa, szepiomber
Egy előkelő bécsi lapnak híradása nyomán újra sokat beszélnek a sajtóbau a kő-tel jövőben bekövetkező fúzióról. Az újságcikkek merőben ellentétes kommentárokká! nagyrészben önkényes találgatásokkal ke-
verve találják fel ezt a témát ismét. Annak
\\ >
a bécsi lapnak a cikke nyomán azonban
¿ - %
újból felmerült a budapesti sajtóban az a régi panasz, hogy a magyar közvélemény a Magyarország belügyeit érintő legfontosabb politikai pozitívumoktól mindig Bécs utján értesül.
Hát ennek a panasznak most van a legkevesebb alapja. Mert hiszen amit az a bécsi lap ir, az már a ; magyar sajtó és magyar kormáuyférfiaknak a nyilvánosság előtt Magyarországon tett nyilatkozatai révén köztudomástt^fe leszegezett doiog. —- okok, ainelyek a fil/ió gondolatát megér-■ Mb\\> óvwék meg adattára vagyona. Köztudomásu dolo^j^gy a koalícióban] lelték. . | Tegnap távirati tudósítás alapján tö
A másik pozitivum az. hogy a pánok .eljövendő fúziójának íi 48 jegyébeu kell meg tőrt éunic. Ez olyan cgysserü, olyan világos, hogy szinte bővebb magyarázatra sem szorul Nemcsak a/ert, mert a nemzet bizalmából n parlamentben ma a fufget-leusegi és 48 ns párt abszolút majoritással rendelkezik és mert fúzió nélkül ezt a majoritást a jövőben is me^tartauá, sőt valószínűleg növelné, hanem főképen azérj is, mert a 48-as eszmék azok, amelyekben j
agyarors/ag .megal- i bau^a visszaélő adós ellen volt legalább pres-kotá»áuak nagy munkájához vehető uton, sió, és ha fedezete nem volt is a hitelezőnek, keressék azokat a pontokat, amelyekbeu! dc volt eszköze, hogy a még nem egészen
programmjuk, elveik, . meggyőződésük egy- jcin,kl,s adóat íízetés,c .
mással találkozik. ~ Van ilyen elegendő A "ovellá a hitelezést még inkább erre a
, . . , , . 1» , 7 , fedezetre, az adós jóniszemuségére íektett.
számmal, huzamosabb u\\6, megfontolt ■ és Most raál. ||t| M ftdós becsüielcs fizetési
észszerű politikai munkájára. Kzek azok az ké*z*egébtn a hitelező csalódik, akkor leg-
vlden
helyet foglaló p^^f^jf vezérel, az az egyné
hány államférfi, akik e pártok élén állanak,
<
már a parlamenti nyári szünet előtt megállapodtak a pártok fúziójának szükségességéről és minden valószínűség szerint vagy már akkor, vagy azóta lefolytatott n)iniszter-tanácsou megállapodás történt arra uézvfe is, hogy ez a fúzió milyen bázison, milyeu keretek között történjék meg. Ez pozitivum, mert hiszen az arra * legilletékesebb kormány férfiú, uiaga Kossuth Ferenc volt az, aki emlékezetes pécsi beszédében bejelentette. Tudott dolog a magyar közvélemény előtt az is, hogy mik az okai a pártok fúziójának. A nemzeti kormány, amely eddig romokat takarított et. a közelmúltból.^ itt maradt hulladékot t\'sztitott ki, az elsöpört törmelékek helyén építeni akar. A megala pozás átmeneti korszakát az épités munkájának hosszabb időt igénylő nagyobb munka-erőt, szabadabb lélegzetet követelő korszakával szervesen kiváuja összekapcsolni. Az elsöpört romok helyéu emelendő nemzeti épület fundamentumának lerakása, a vá
mint végcélban, minden magyarul érző embernek, pártállására ^aló tekintet nélkül találkoznia kell-
megírtuk, hogy Székesfehérvárott megalakul a hitelezői védegylet, \'lúgjai kereskedők, iparosok, pénzintézetek lehetnek, és arra szolgál, hogy egy a bizalommal visszaélő adósnak a végrehajtási eljárás védőszárnyai alatt végzett károMtó manipulációjától megóvja a hitelezőt. . K célból egy tudakozódó iroda állittatik fel a hol minden tag információt nyer atról hogy a kétdezett adós egyéirtog megbíz-ható-e, hogy valamelyik kereskedőt könnyelmű vagy csalárd hitelben vásárlással utfltr károsi-totte-e meg.
Ez okból a tag azon egyént bejelenti,
a bejelentés felett egv 3 tagu biráló bizottság
ítél, s ha a bejelentés, akár rosszhiszeműség,
akár a valótlanság bélyegét hordja magán,
**. . .. í i az esetben a . bejelentést elutasítja, s.csak
Hát ezek pozitívumok, olyan pozUivu-; ^ ^^ ^ uyilvántartáj alá, 8 a
mok, amelyehet idehaza mar miudenkt tu-1 táRok kérdésére csak azon bejelentett egyén-dott, Ami ezeken felül bárhol, akár a ma- adatnék felvilágosítás, a kikről a biráló gyar spj tóban, akár pedig a mi ügyeinket bizottság ezt elhatározza, kissé túlságosan megtisztelő, érdeklődéssel Kzen felül az egyesület célja volna az is
kezelő becsi sajtóbau megjelenik, vsgyj amennyiben egy adós töb^hitelezót
. ,, , L ix - akár büntető eljátást provokáló módon, akár
megjelent, tisztara többé- vagy kevésbé sí- 6bként olyJ mrgkárosit, ho*y fi. :
L>A*-it1fr lmmkináoifA in^rt his9>t1- isniPtPliflk . \' . « . . n iüj____
került kombináció, mert hiszen, ismételjük, — a pártok fúziójának részletei, keretei ma még annak a néhány vezető politikus-
zetnt nem akar, egyöntetűen eljárjanak eilene az egylet ügyésze utján, s így lehe ővé válik, hogy azok a követelések, a\' melyekre önál-
Készpénzfizetés mellett 10% (százalék) haszonnal is megelégszünk és szállítunk — megnagyobbított butorraktánmkból — a legdivatosabb és legízlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnlturáktól kezdve a legegyszerűbbig, Ugyanok elvál-latjuk madracok, ottománok és különféle szőnyeg-divánok készítését é$ javítását a lefcizlésesebb és legtartósabb l^i vitelben.
N«gy vWasilék gyermek- {¡0]riher£er Károlv ÓS TárSa »íi,^\'."?
és vaságyakban, cassm qv» mmwm ívmjj yp m w® chí^nmm ua. M««ur épti«t>
ZALA
lóan költséget fordítani nem látszik\'haszon-hajtónak, ezen egységes eljárással a külön eljátással lényegesen olcsóbb eszközökkel behajthatókká válnak, vagy legalább bizonyos részükben menthetők lesznek.
A szervezkedés ereje, ha másra nem, arra mindenesetre jó lesz, hogy kényszerű becsű letes adóssá nevelje, a tőrvény enyhesége által a kijátszásra oly igen-igen csábított népet.
Hirek*
Az utcák esztétikája.
— szeptember l-l.
Mióta nemcsak a pápai, hanem a kanizs*i utcákat is seprik, sőt őutözik is, a váiosi kép viselőtestületen valami szokatlan és meglepő esztétikai felbuzdulás észlelhető. Az utieud-őri szabályrendelet legutóbbi*. tárgyalásakor a városatyák egymásra licitáltak nemes ver-seuvre kelvén, hogy ki tud több olyan életrc-való ötletet kirázni a 1 mauzsettájából, mely megvalósulásakor valamit csinosítana a város arculatján. Benn vagyunk a hangulatban és az óhaj mellett, hogy Nagykanizsát nagyobbá, népesebbé, gazdagabbá tegyük, föllendült a vágy, hogy a vátos utcái csinosodjanak, szeb.\' bek legyenek. Igaz, hogy ma még incidentá-
csak egyetlen utcát bejárni : minden második kerítés ki vagy bedőlt, a házak sarkai le vannak ütve, a festék rég lekopott. Az il^u házak előtt aztán . hiába söprik és
öntözik az utcát, azért yz mégis csak kou-
* «
stantlnápolyi képet fog nyújtani.
Nem elég, ha a képviselőtestület nekibuzdul. Az kellene, hogy e város minden lakója szeretettel ápolja azt az eszmét, hogy a várost csinossá, széppé, európaivá káli tenni. Ennek az eszmén k a szetetete pedig egy bedőlt kerítés visszaállításában, kopott házak újrafestésében, tetszetős cégtáblákban a boltok felett, az ablakba Utt virágokban kell
megnyilatkoznia. n.
_ * t X
~ A főispán körúton Batthyány Pál gróf főispán Odor Qéza pénzügyigazgatóval tagnap váratlanul vizsgálatot tartott a zalanzentgróti főszolgabírói hivatalban. A vizsgálat mindent a legnagyobb rendben t«láU. A főispán Mu/atinsxky Lajos főszolgabírónak megelégedését nyilvánította.
— Tanáoaülós. A vánjs tanácsa Vócaoy Zsigmond polgármester elnök lésével ma délut \\n ülést tartott. •
- A Nagykanizsa alsólendvai vasút építése. Ma már bizonyosnak látszik, hoi»y a Nagykanizsa-Letenye alsóiéivni vasút építését még .az idén megkezdik. A közelebbi időpont a kereskedelmi kormánytól függ,
Híau fölmerült, összefüggéstelen intézkedések« honnan az épitók a trsszrevizió elrendelését ben, darabos tervekbeu nyilatkozik ez a vágy, várják. Ha ez megérkezik, az építésnek nem de remélhető, hogy ebből idővel nálunk i.s ki lesz több akadálya, miután az érdekeltség fog alakulni a városszépítés egységes, céltuda- j hozzájárulása már régen együtt vton. A vasút
tos rendszere. .

tervei is elkészültek. A tervek Szalny
i ni . .1 Ti r ni i__ _ * • ,
íó
Ara ahhoz, hogy egy város szépségei össz-! mérnök rendkívül alapos, precíz, szakszerű
hangzó, zavartalan képet nyújtsanak, a ható sági intézkedések nem elegendők. A hatóság meghatározhatja, hogy az Erzsébet térié milyen házat éplthesseuek, de ahhoz már nem nem lehet szava, ha egy kerítés lécei kitöre

— „Jöttek a. regiment után . . A vá-
ros vezetősége súlyos mulasztást követett el és most főhet 8 feje, hogy utólag hagyan reparálja a nagy hibát. A város ugyanis csupán az Idjérkező katonák részére rezervált szállást
és katonai ügyekben való járatlausága mellett megfeledkezett a hadsereg előőrseiről, il. letve utócsapatairól. A nőkről. Hogy is magyarázzuk ezt bővebben ? A katonák még nincsenek itt,. — de ma már a kanizsai utcákon mintegy száz idegeu uŐ sétál, kik jöttek >a regiment után.« Van keztük a selyemszoknyától a mezitlábig terjedő skálának miuden fokozata. És ezek részére ma még nincs éjjeli szállás. De holnaputáu már föltétlenül lesz.
— Vörhenyjárvány Zalaegerszegen. Zalaegerszegről jolentik: A zalaegerszegi magy. kir. állami elemi iskolánál f. ó. szeptember hó 1-én megkezdett beiratásokat a városunkban fellépett vörheny betegség miatt a városi orvos jelentésére a városi hatóság beszüntette. A folytatólagos be-iratások megkezdését szeptember 15 éra tűztek), K határozatoknál fogva a rondea tanítás szeptember hó 22-én reggel 8 órakor tartandó szent* lélek Isten segítségül hívása veszi kezdetét
Katonavilág. A polgármester felhívta a vátos korcsmárosait, vendéglőseit, heuteseit, mészárosait és egyéb élelmi cikkek készítésé, vei .és elárusitásával foglalkozó lakosait, hogy holnaptól kezdve a katoüaság ittartózkodásá-tiak ideje alatt kimerítő árjegyzékeket függesszetek- ki üzlethelyiségük ajtaján. Akik szalmát, szénát, tűzifát eladni óhajtanak, ezt megfelelő feliratú táblák kifüggesztésével jelezzék.
— Elhalasztott befizetések. A 1)6.zalai Takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél a szeptember ő lkára eső befizetések az ünnep miatt tolyó hó 11-én azaz pénteken tartaS nak meg. — A Nagykanizsai Takarékpénztár
vei lekopik, és nem akud aki újra befestesse. Miuden hatósági intézkedésnél és erélynél többet ér, ha kifejlődik a közöcség szépérzéke, mely megtiltja, hogy olyat tegyen, ami árt az utcák esz tétlkájá nak. Mindenki, aki volt már túl a Lajtán, tudja, hogy a tömeget lehet nevelni, és azt is tudja, hogy a megnevelt tömeg a legbiztosabb alapja a fejlődésnek. Hogy csak egy példát említsünk : • nálunk amelyik uyilvános kertet nem raknak meg őrökkel, az elpusztult mert a mi közönségünk egy része valósággal kéjeleg ab-
munkái, melyekről a szakértők nagy elismeréssel nyilatkoznak.
— Néha nekünk is jut a dicséretből. A városok erdővédelmével foglalkozva, a 7ÍJécsi .......... Napló a vetkezőképpen juttat a sorok közölt !A,ul önsegélyző szövetkezetnél a folyó
deztekTfestékje"lekopott ; ha a Cseíigery-ut 1 dicséretet Nagykanizsának: Pécs szabad királyi |hó 8 ára eaö befizetések az ünnep mlatt^pénte-sátga tónusába belerikit egy hupikékre festett *Aro8 legnagyobb vagyonát erdeje képezi ós évek kün délelőtt tartatnak meg ház, vagy ha e hupikék ház vakolatia idő- öta nem hallunk más panaszt, mint hogy az er- ; — Vidéki városok segítsége. Andrásay Gyula
dő nem jövedelmez, csinálni kell valamit, mert gróf belügyminiszter fólyó hó 2Q-ára értekezletre ez igy nem maradhat. Most csakugyan komolyan hivta összo a városok polgármestereit, hogy ai foglalkoznak az erdők értékelésének kérdésével,, érdekeltek meghallgatása után megállapítsák a mert a mikor a város legnagyobb értéke 1007-ben városok szegélyezésének módját és mértékét. Krre a zárószámadások szerint 88.211-korona bavétel az értekezletre Vócaoy Zsigmond Nagykanizsa mellett 86.879 korona kiadással jirt ott Jövöde-j város polgármesterét is meghívta a belügyml-\'lemről alig lehet szó. Talán a folyamatban levő felújítás befejezése után ezen helyzet megváltozik, de egyelőre még nem J6I állunk az erdei gazdálkodás torén. Mutatja ezt, hogy a kis Nagy. kanizsa erdőgazdálkodásáról az 1900. évre 21.210
niszter.
Gombamérgezés Kiskanizsán. Az idei szokatlanul nagy gombatermés megnövelte a gombamérgezések számát is. Alig van nap, hogy ilyenről ne kellene lmunk. Tegnap két
ban, hogv mindent elpusziitson, aminek feu-tartását rendelték el. A kis osztrák és német Ulán * kani*8,li vArofll erdö a* nftg*obb * ^
korona tiszta bevételt irányzott elő. Sopron város kiskauizsai leány volt az áldozat. Kele Kati pedig nem kevesebb mint 103 6\'0Ö koronát. Pedig és Kele Mari varazsdi-utcai leányok a uyires-
U« n. kerti városok közönségének minden tagja áhitattal ápolia városainak büszkeségeit, mert a városi fejlődés százados tradíciói meg-uevelték ezt a közönséget. Nem is meretu elképzelni azt az állapotot, ha Nagykanizsán márványszobrot állítanának fel. Az egyszer-egy bizonyosságával remélhetuók, hogy az első éjjel eltűnne a nemes, szobor orra, karja és a fején paplrcsákó díszelegne.
Tehát Nagykanizsa város tekintetes képviselőtestülete most az utcák csinosítására fordítja figyelmét. Hogy derék szándéka ne legyen meddő, a közöu.ség megnevelésén kellene kezdeni, IJs pedig a megnevelendő tömeg alatt nem csupán az Utcafiukat és a pálinkás boltok töltelékét értjük, Dehogy! Nevelésre szorulnak azok a házi utak is, — kiknek házatája dúslakodik piszrkban, szemétben, ízléstelenségben. — Mert tessék
nél, mely immár pomtás sétautakkal örvendez-t<ti a közönség*)\'; mely azonban kisebb területü hegyi utakkal r<* beérné ha eszel szemben százezer koronára lehetne fokozni az erdei gazdálkodás évi Jövedelmét.
— Kinevezés. A pénzügyminisztérium veze.
ben gombát szedtek s azt odahaza elkészítve megették. Csakhamar mindketten rosszul let« lek, azonban míg a Mati leáuy csak a gyomrát rontotta el, nővérén súlyos mérgezési tünetek mutatkoztak. Kele Katit csak a gyors
• j ,
orvosi segély meutette tneg az életnek.
- Ab asszonyokért. Zilaszentgrótról Írják a
tésével megbízott m. kir. miniszterelnök Balogh Zalának: Szíjgyártó Károly kertész és Aoorján István szombathelyi pénzügyi számgyakornokot j János zslaszentgróti emberek egy házban laknak, a zalaegerszegi m. kir. pénzflqy igazgatóság melléj A férfiak korábban Jó barátságban éltek de ne-rendelt számvizsgálóhoz pénzügyi azáratlsztté | joík állandóan veszekedtek egymással és férjeiket
nevezte kl.
— Tábori posta Nagykanizsán. A naffy katonai átvonulások természetesen szükségessé teszik, hogy az átvonulás tartamára Nagykanizsán is tábori postaállomást létesítenek. Bz a tibort posta ma kezdU meg a működését. A postaállomásra beosztották Fotonozy Gyula. Kcstyák Lajos, Báapotnik Láazlö posta- és távirdai tiszteket, továbbá Koazoy Lajos ós Babica József altisztekot.
is egymás ellen uszították. A két asszony tegnap is összeveszett és a férfiak is közbe léptek. Kkkor Szigyártó revolvert rántott és háromszor Adorjánra lőtt, kit egyik lövé3 gyengén megsebesített. Szíjgyártót letartóztatták és Zalaegerszegre kisérték.
— Öngyilkos áoslegóny. Zalaezentgróti tudósítónk Írja : Horváth Ignás 21 éves aranyodi ácslegény tegnap as aranyodi szőlőben felakasi-totta. magát. Mire észrevették már halott volt.
i9o8 szeptember^_______________________
Ak öngyi^oBBAgot vlgasttalan szerelmi bánaM-it követte el.
— Egy" szerelme« borzalmas öngyilkos* iífl» Kiépíts JánOB rozsok 1 20 éves legény teg c,pelöU rattenetesen pusztította el magát a azent-u^y temetőben. PAr hét előtt szeretőjét megölte ¿■.italén a betegig, Klaplts azóta ÓJelenkiot kl-^t a sírra 6s reggelre fájdalomtól aléltan el-i?üdt\\a holtak birodalmában. Tegnapelőtt éjszaka J5 kiment és vadai kínozta magát. Bevárta az éjfélt, végigfeküdt á síron és éles késővel fölhasította a gyomrát ugy, hogy a belei rögtön kifordultak. Azután a torkába mártotta a kést. majd Itvágta az Ütőereit. Föltápászkodott ós elvánszor gott baza, a lakásáig. Otthon, kapuja előtt összo-Wett, az anyját akarta látni még egysser, de nem juthatott el az ágyához. A vérszagra kutyák gyűl* tek össze ós ugatással föllármázták a szomszédokat. Az emberek elősiettek ós hallgatták a szo-rencsótlen szavat, amint könyOrgött: • — Az istenre kérem, hozassanak papot!
Csakhamar ottormett a falu káplánja, föladta ax utolsó kenetet ós á véres legényből Ima köztien elszállt a lélek. Nagy részvét mellett temették el a leány sirja mellé.
* -Egy Jó karban Isvő alig használt REMINGTOM-lrógép 7. az. modell jutányos áron slscló. — Clm a kiadóhivatalban
• rrr.-i-^n • re i
Csipszi,
mindent felejtek jöjj vissza, meghocsájt
Asszonykád.
■ »•«-• in « j ./uvu : j.. -
Szinliáz és Művészetek.
Turi - mint ördög.
* i
Elvitte az ördög.
Az őrdö? premierjét annak Idején tárcára méltattuk. Tegnapi előadását is megbecsüljük egy cikk erejéig, mert különös érdekességet adott neki az, hogy az ördögöt Turi Elemér játszotta. Hegy ne sokat kerteljünk, előre bocsájtjtik, hogy Turi ezzel a kísérlettel ártott a darabnak, az előadásnak és önmagának. Egyébnek már nem árthatott. ,
/AV én szerepem e kritika megírásában ott kezdődik, hogy tegnap este erősen haboztam: elmenjek-e Az ördög előadására. Nem éreztem jól magamat, de Túriról meg irni kell, mert Turi jó színész és van jelentősége a kanizsai szini életben. Próbáltam kiegyezni magammal. Lehunyt szemekkel Igyekeztem elképzelni, bogy festenek Turi romantikus, mondhatni patetikus fórfiszépségei, daliás alakja, szerencsésen vonalazott, de szenvtelen arca, szinte rethorikus pózai és levethetetlen kothurnusa Az ördögben. Ugy találtam, hogy biz ezek rosszul festenek. Hl kell menni az előadásra, mert bizonyára csalódom. Ha Turl oly rossz lenue Az őídög-btn, milyennek képzelem, öern vállalkozott volna az előadásra.
Kimentein. És láttamt hogy Turi rossz volt. ami a következő okokban leli magyará. *»tát : x. Nem érti Az ördög szerepét, z. Azt sem mondhatjuk, hogy félreérti, mert az ő alakítása semmiféle alak sem volt. 3. Ha jobban megértené, mint maga Moluár Ferenc az olasz mesterrel szorozva. Turi akkor sem tudná eljátszani az ördögöt.
Ad 1. Kz az ördög egy kis variációval maga a göthei Mefisztó. Az erotikus élvezetek szolgálatába állott kristálytiszta ész, modern frakkal és paradoxonokkal, szójátékokkal *a Lipótvárossal föleresztve. Tehát ész, sőt ¿sz, mely míuden pillanatban nem úszik el a
_______ZALA
mások érzelmének áradatával és mely annyiraj bizik magában, hogy nem pózol, nem meregeti a szemeit, nem táncol, nem lejt piruet-teket, nem vág grimaszokat, nem idegeskedik a perverzitásig. Az ördögöt perverznek játszani mindenesetre eredni felfogás, de aligha
indokolt. / .
* ■ / • *
Ad 2. Legnagyobb baj, ha a művész előtt
— színész, iró, festő — a tárgya nem áll egységes tisztaságban. Világos, hogy Turi sem tudta egységesen elképzelui a szerepét és cz rt volt egyszer Othello, másszor Shylok, volt ő az öreg Menelaus, agyalágyult Oswald a Kísértetekből, sőt, hogy a honi ipar se szenvedjen kárt : cigány a Cigányból.
Ad ¡1. Nem, n*m : Az ördög nem Turinsüc való, ^i egész jelentőségét elvesztette e pompás szerepben. Szép férfiú volt, mondott vicceket és fők éppen dombontott. Mindig domborított. Domborított a mellével, a lábával, a kisujjával. Mikor kitapsolták, akkor is domborított. Jól egyszer játszolt : mikor a levelet diktálta.
Turi művészember, jó színész, de az örlög nem neki való, ami az ő értékéhói mit sem von le, mert nem éppen az ördög minden művészet próbaköve. — SzÖkt rokonszenves, de gyenge volt a festő szerepében.
Laoce.
J^ ^^ \' ., . . .....hmm
* * \' * \' \' _ - r
Közgazdaság,
Értékpapír tőzsde.
— Mai árfolyamok. —
\' (Távirat.)
Pesti Magyar Rereshedelmi Banh nagyhanízeal
lióhjónah jeleutése :
Matryar hitolrészvóny 7 * 71»
Osztrák hitel « »\'»37.— ».,
4#/# magyar koronajúradék • 1KÍ.82
Kcruskodeloii bank réazvóny 33\'J5.— Sírtg^Uarjánl kóazénbányarórzvény *»S2 — ItimaThuranyi vasmii «
Adria tenk^rimjózás « 396.
\' lla/ai bank\'« ÍSI.50
A gabonaűzletról.
(Távirat.) * ^
Budapaat, szeptember 4. Készáru-Üzlet 1 Kl^nk kcrcHct mellété buta ftt fillérről uta^abli. Hatdrldö-Uzlet t
Táviratok
é 8 telefonjelentések.
A delegációk.
«
Dndapefil, szeptember ^4. Bécsi forrásból jelentik, hogy a képviselőház összeülése után rögtön megválasztja a magyar delegáció tagjait. A delegáció eluökévé Széli Kálmánt fog. Ják megválasztani. K delegációk ezen ülésszaka három hétre fog terjedni. Hir szerint a horvát delegátusok szóvá fogják tenni a horvát-magyar konfliktust is, ami élénk vitára a<Jhat alkalmat.

R
Hu/a októberre
« 1909 április Kozs októberro
■4
• áprilisra /.ab októberre , /.ab áprilisra Tengeri sxoptoin berrc
« 1909. májns liopce
11.85 J 1.61
•MG
S.Oti s. t:i s.os
7.32 " • * *
(Lavvsavwi
/
^ c ►
Szerkesztői üzenetek.
V. 1908. A küldött cikknek sajnálatunkra nem vehetjük hasznát, mert az tanügyi szaklapba való. Szíves tudósításait köszönettel vesszük.
Marx. Nemcsak Kanizsán, hanem az egész országban észlelhető az, hogy a szociáldemokráciának csőkken az ereje. Kz főképpen több szakszervezet feloszlásának s az erőltetett és fiaskóval végződött sztrájkoknak tulajdonitható, Azt hisszük,i hogy a rosszul aik-riitt általános sztrájk is hozzájárult ahhoz, hogv a szocialista mozgalmak az egész vonalon vesztettek erejükből. Nagykanizsára vonatkozó adatait alkalomadtán felhasználjuk.
^ . Merénylet Jászai Mari ellen.
A fivére meg akarta ölni.
i
Budapest, szeptember 4. Komoly éietvo-S£edeleinben forgott ma Jászai Mari, a Nem-, zeti Színház nagy művésznője és nz eset megdöbbentő voltát még fokozza a/, hogy a művésznőnek saját fivére tört éietére. Bátyja, Jászai Ignác államvüsuíi iiodatiszt ma délelőtt fölkereste Jászai Maiit lakásán,\'
% * á 1
és csak egy reudőr gyors közbelépésének köszönhető, hogy agyon nem lótte. A kiuos eset előzményei a következők : Jászai Mari testvérével közösen évek előtt házat építtetett Gödöllőn, melyben egy nagy családit szii-gyártó az albérlő. A szíjgyártó az idén nyomorba jutott, ugy hogy a lakbért nem fizet* hette. A napokban családjával együtt feljött Bu. dapestre és a müvészuőnek könyöröglek, hogy tegye ki őket a lakásból. Jászai Mari mtg.\' ínálta őket. — a lakbért elengedte és még iával is megajándékozta a szegény embere-Mind erről mit sem tudott fivére, ki ma ereste nővérét, hogy a lakbér neki járó\' részét elkérje. Midőn a történtek 161 értesülj oly dühbe gurult, — hogy magáiól megfeledkezve a legborzalmasabb sértésekkel illette nővérét, kj a durva embert arcul ütötte. Hrre Jászai Ignác revolvert rántott e kiáltással :■
—• Most meghalsz I
Szerencsére a művésznőnek sikerűit a szomszéd szobába menekülni, hol magára zárta az ajtót és ablakon át segélyért kiáltott. Rögtön megjelent egy rendőr, ki a tuég mindig dühöngő embert lefegyverezte és a rendőrségre kisérte.
A felesóggyilkos rendőrtiszt.
Rrfld, szeptember 1 Hónapok *!fltt történt, hogy Pandúr Pál aradi rendőrtisztviselő megölt« felesógót. Pandúr azóta vizsgalati fogsftgtun vau. Most az orvos megállapította, hogy a szerencsétlen otuber közvuszólyoa őrült. Beszáll itatták a tó.
bolyd&ba.
Tél.
Mórmaroöflzígel. szeptember 4. A mArmarosl Borsán tegnap óta havazik. Az egész táj téli kópét nyújt.
Leégett vasúti raktár.
Rapoflüár, szeptember 4. Az ÁllamsmsutakJKa* posvári AruraktArában ma tüz támadt, moly a raktárakat teljesen elpusztította. Mindössze csak az irományokat sikerűit megmenteni Azt hiszik hogy gyújtogatás törtónt.
r
A kiváló bór- és llthlumos gyógyforrás
T«N> U hólyagbAj*kaál, kSasvInya*), onkor-
fc«Uf«4f*41 U Sinm báaUlMakaál kilSaf k*U««.
TtméMltN TM^MIM MTMplTU. KafkalS liriiyfUUakiaaii rHJ A í»,|.M U^ 9 a«lr»i«r-forrij TálUUtaAI IiünM, t ».MtMkMH I.
i
\\
A susáki botrány.
Fiume, szeptember 4. A kereskedelmi miniszter arra való tekintettel, ho«y a szokolistAk Su-sAkon szoktak nagygyűlést rendesni, elrendelte, hogy az összes Zágrábból jövő személyvonatok a városon kivül álljanak meg.
Megszűnt forgaloip. . ,
Szalonihi, szeptember 4. A szaloniküstkubi vonalon a szt«Ajk miatt a forgalmat , beszüntették. • .
»
Ki nyert ?
Budapest, szeptember 4. Az osztálysorsiáiék
mai húzásán 20 ezer koronát nyert sz 57078. szám, 15 ezer koronát a 257.04, szám, ro ezer koronát a 62418. számú sorsjegy.
ZALA
Magyar királyi államvaautak.

1908. szeptember x> \'
211002/1)06.
«003—3
Pályázati hirdetmény.
Uri család elfogad egy-két diákot ellátásra. — Citu a kiadóban
;; ZMrc« s»-J"
nwKsr»!
ICgy vagy két deákot teljes ellátásra (külön szobával) elfogad keresztény család. Iiővebbet Nagykanizsa, Kosittlitér 2. szAni
A maitfar királyi államvasutak Igazgatósága szombathelyi és debreceni szertáraiben ez idő szerint tényleg készletben levő 6600 métermázsa acéllal kevert 6c*ka Ontott vas fék tuskónak eladására nyilvános pályázatot hirdet. , .
Az ajnn\'at bonyujtására szolgáló aiánlati űrlap mely egyúttal az egyes szertárakban rondeikezésre állómenv-nyitógeket is feltünteti - anyag 6* leltár beszerzési szakosztátyunkban egy példányban ingyen kapható vagy postával is mcgkiildhetok.
A nyertes ajánlattevő a féktuskókat az értcslWs vételétől számított nt>gy hét alatt a vételárnak előzetes lefizetése mellett átvenni « a szertárakból eltávolítani tartoznak.
Pályázni kivánók felkéretnek, hogy erre vonatkozó I koronás magyar okmánybélyeggel ellátott lepecsételt és sértetlen borítékban elhelyezett ajánlataikat őzen kiilfellrással „ajánlut 2íioo2íjoS számhoz, ócska féktnt*kők Megvételére44 folyó évi sseptember hó tS ¡in déli u óráig n/ alulírott igazgatóság anyagén leltár beszerzési szakosztályánál (VI. Andrásny-ut 7:1. */. II. emelet. 13. ajtó sz. a.) benyújtani szíveskedjenek.
Ajánlat benyújtását megelózó nanon déli I? óráig a megvenni szándékolt anyag ajánlati ár szerinti értékének f»% a bánatpénzként teendő le főpénztárunknál készpénzben vagy állami letétre abalmas értékpapírokban.
ltudnpest, l\'i07. évi szeptember hóban.
Az Igazgatóság,
(Utánnyomás nem dijaztatik )
Mellékfoglalkozást
keres szép írással bíró banktisztviselő. Cím a kiadóhivatalban.
Egy/teljesen uj, modern, egészeu rövid
zongora bérbe adó.
Cim a kiadóhivatalban.^
in^ninnn 15 ^VCH kiiünő bizo-IfÜL J\\CC\\il\\J\\l\\J ,hitványokkal rendelkezik,
u házvezetőnői állást keres, a
... Cim : Magyar utcas^-ik szám.-
Magyar királyi államvasutak.
?0573r> \'KÍN.
« A»
Pályázati hirdetmény
(koufiCdBzén szállítása iránt.)
Szombaton és uosérnop
szeptember hó 5-én és 6-án nagy családi
műsor az
uranus rrtrt
Hí itfstfiukat a Pallié frères vllifklri képek gyára reaíeii, iiíp, változatos éa érdeket isitorral.
Ui-\'fuf

• r f
lágy. kir. államvasutak igazgatósága I90Í». évi ó Mól Hzrámitandó étfVJUeMMCg három éven ál
A büntetőtörvények és a bűnvádi perrendtar tás kiegészítéséről és módosításáról szóió törvény-cikk....... . 1.20 K.
A végrehajtási eljárásról szóló 188/: LX. f.-c. módosítása és kiegészítése . . . r.20 K. í)r. Török összeállításában . . \' . 3.— K.
Az országos ügyvédi gyára-és nyugdíjintézet ró! szóló t.-c......... . 80 f.
Aköz«gészségügy rendezéséről szóló 1876: XIV. t.-c. módosításáról......r.6o K.
A szeszadóról, valamint a sze?zterrnelésse. együttesen készített sajtolt élesztő megadóztatásáról szóló t.. c.......4.- K.
Kaphatók: Fisohel Fülöp Fia
•• könyvkereskedésében Nagykanizsán. «
A mag\'
január hő\'foől száinitandó egy --------„.....—_____...
évenk int mintegy S.\'iOO tonna kovács szén szükségletét biztosítani óhajtvan, eziránt nyilvános pályázatot hirdet.
Az e/ykoronás magyar okmánybélveggel ellátott t-s lepee*ételt ajánlatok lyoS október ho 13-ig betérj«»*/-t<*ndők a bánatpénzek p«»dig a megelőző napon déii l óráig bekftlde dók
kt\\ .pálsáz.atra vonatkozó részletes feltételek ugy-zlntén az* általános és különleges szatlitási feltételek a ; magy. kir. államvasutak anyag és leltár beszerzési szakosztályánál tH\'idapcst VI. Andrássy ut 7.\'t. II em. í5ajtó) valamint minden ü/letví»zc:Óségncl megtekinthetők vagy a meirállapitott sr előzetes loti/.otese mellett n magyar királyi államvasutak budapastl nyomtatványraktáránál
1>«»sta utján i* meprendeihotők. megjegyezvén, hogy a íülönlegi\'s ?»iállitasi feltételek minden példan\\áérl 30 iIliéi*, a/ álta\'ános szállítani feltételekért 60 fillér fizetendő A feltételeknek posta utján való küldése esetén 20 lii «t postaköltség is beküldendő.
lUiéapebt, 1\'HiS. évi szeptember hóban.
Az Igazgatóság,
(Utánnyomás nem\'dijaztatik ).
II rendkívül ériekfei/ltf nwr:
1 Chlnában (Természet felvétel.)
Egy kabát körvándorlása. (Mulatságos) 3. A fUggölAmpa. V A vadorzó feleség«. (Dráma.) 5. Az elcserélt felöltő (Mulatságos.) »\'• Ifjúság virága. ^Színes.) 7. Dón-I kozákok (Terinér/.et felvétel )
hétköznapokon este fél 7-tól H-ig, fél ^-lól 10-ig; vasár- és ünnepnapon délután 3 óratói minden órában.
I, . . , I. hely GO illlér, II. hely 40 fillér,
nP l/ílfÍik \' 111 im-T I"bkoknak és gyér.
inekekiíek az. I hely 40. II. 30 lillér.
Duzzadó kebel
Duzzadó kebel ? hónap alatt
Pilules Orientales
(Keleti pirulák)\'
az egyedüliek, a melyek a kehleket fejlesztik, azokat Szilárdítják, újból helyreállítják és a női testnek graeió-zus teltséget kttlesönöznek, anélkül hogy az egészségnek ártanánal>. 8za-vutoltatik, hogy arzénmentesek. A ieghíresebb orvosi tekintélyek y. Altul elismerve. Teljes diszkréeto. MitX uJ K-y doboz használati ut«vsitáhsal együtt bérmentve a pénz előzetes beküldése mellett K 0.45 vagy utánvétellel K 6.75.
J. RA TIÉ gyógy szettára, PÁR IS.
Kuktúr \'Jorok József gyógyszertára Bpect. Klrály-ií! 12.
Ajánlok igen díszes kivitelű
befőltes-iiueg címkékef\\
ára 100 dorűbonhlní uegyesen 1 borona.
V\'idékre 1 korona 20 fillér ellenében bérmentve küldöm. osM A befőttes címkék következő felírással kaphatók: (F3
Alma, Ananási. Barack. Barackiz, Birsalma, Cseresznye, (.\'ukordinnye, I>ió, Kper, Füge, (íftrftgdinnye, Körté, Mandula. Malna, Meggy, Méz. uszi barack, Tain ika, l\'aradies<|iii, Piszke, Pöszméte, Himsz.ke, Ringlotta, Hárgabarack, Som, S<Vska. Szamóca, Szeder,Szilva, Hziivaiz. Tök, Ugorka. Veiryosgyümőío«. Zöldbab. Zöldborsó. Kélnipilifik <t külllltilMtl
:..<it! Fisdiel IQlop ha
« IHv- ét pip rkiritk^étébti l««?üiiuáfl. —
A i\\ é. közönség szives tudomására adom, miszerint üzletemet íelfeeen újonnan átolohífottam és azt a legjobb és legdivatosabb árukkal szereltem fel,miért is kérem, hogy szükségleteit saját érdekében annál is inkább nálam beszerezni szíveskedjék, mert egy próbavásárlásnál meggyőződhetik áruim jóságáról és^ versenyképességéről.
férfi- és női divat-sz* áruüzletében mm
l.-lMl/u Ka/licyu.
felvétetnek
fISCHEL FŰ10P FIJI
fcûnrvkerwfcBdiséban
Nagykanizsán.
Lap tulajdonos ét kiadót
VflNYViZ
Kitűnő hatású nse- és bőlyagbajoknál\'
Szénsavdus, kellemes, savanykás IzU, vasrcentesitettx v
rendkívül, üdítő asztaíi víz/
Üdít, gyógyltl Orvosilag »Jánlva 1
ivógyógymódra használva, vese- és hólyaKbajoknál, a vesemc-dcnce idillt hurutjainál, hugykő- és fövényképződésnél, i légutak és a kiválasztó szervek hurutos bántalmainál kitűnő hhtásunak bizonyult. — Prospektust kivánatra Küld a forráskezelésé« :
MUSCHONG buiást imiiIHí i|U|iléi<|i IIUItiM-
PQMp PU KagykaaJtaáa
PlecbeJ POlip Pk U«yroyo«di|ábir:rN^ylLaaizsá<L
\\
xxxv.
Nagykanizsa, Vasárnap 1908. szeptember 6.
204. szám.
VáwHj palotai iá*
9
NMtfclratoJi
I IS.
ért»
»■---, .H.-.ill .-L |
■9*\' f ^^ V
Helyben házhoz hordva :
Jfcy Wri.......U- K
Negyedévit......\' fc- •
Félévre A.- u
Égés* évre - . . , « tX— „
H6ni«1íMi(ét »ZAtAY SAMDOM
Éj fi i iwiaiiir iiiw^MW—fc^^^,
POLITIKAI NAPI LAK
Maqjolonlk naponkint hU 6 Arakor ünnepnapok kivAtel4v»l.
Posta) szétküldött ah
Hy hóra ....... . , (40 K
Negyedévre ......4.50 .
Félévre........ fc-I "
hgésa évre......Ml- .
K«y«s wám ára • fillér.
X <111
AQY SAMU,
♦ . _ \'f
■\' " ........Él .......
*rerke3*lAtArs: nÉVŰW LAJOS.
\'ni »Mmmmmmmmmmmm—rn
Kereskedelmi mnlto Szerbiával.
Nagykanizsa, szeptember £>.
(♦) A háborúnak béke a vége. A föltételeket az erősebb állapitja meg. Alapjában tehát természetes, hogy a Szerbiával folytatott váuiháboruban az erősebbuek kel* lett győznie s a szerb kormánynak, mikor választania kellett a sehogyan és a valahogyan kőzött, az utóbbi\' eshe őségét kellett elfogadnia. Szerbia olcsóbb termelő ország, népének kulturigényci primitívebbek s igy talán ő sem jár egészen rosszul az uj szerződéssel, melyben a szerb termékekre a réginél átlag háromszorosan n?-gyobb behozatali vámok állapíttatnak meg. .. E vámok a magyarországi termelés biztosítása végett • szöksége3^^^nehogy az oltóbban termelt, bár Ánéúy újitoőségü szerb gabona és állatbehozatal megroutsa a ma« gyar termelés mérlegét.
A mezőgazdasági védővámokat a német gazdasági politika tette * általánossá. 1902. óta a Németország felé irányuló gabona- és állatkivitelt a szigorú tételek szinte lehetetlenné * tették, mig idebaza a
a szerb termékek valósággal lenyomták a magyar gazdasági termékek árait* Igaz, hogy az iparcikkek kivitelében szabad volt az ut kelet felé, csakhogy a szabadságnak egyedül az osztrák ipar látta hasznát. Az uj szerződés előnye tehát reánk nyilváu-
állatok behozatala valósággal lehetetlenné válik, sőt a levágott marhának husa is az eddigi 9.52 helyett 47 K vám alá esik át* lagosau daraboukéut. Ezzel a magyar állattenyésztésnek fellendülése a biztos útra te-rcltctett. Ivs ha a takarmányhiány folytán
való. Biztosítja vámterületen belül a ma- támadt zavarban a gazdák fejüket vesztve
gyar mezőgazdasági termikek piacát, ami annyira nem tetszik az oszttákokr.ak, hogy
Ebenhoc;h miniszter már is felaiáulotta fejét, beadta lemondását. Pedig alapjábau nem történt egyébb, . mint alkalmazták az általános vámtarifát, melyet miut autououí vámtarifát iktattunk mi is.a törvénytárba,
Az osztrákoknak azonban fáj, hogy a ma
állataikat el nem pocsékolják s ha a válságon szereucsésen áteshetik, az állattenyésztés, a szerb verseny elmaradása folytáu a gazdasági fellendülésnek utjai nyitva állanak. Ráadásul a magyar kormáuy* jogot nyert, hogy a keleti marhavész behurcolá-sának megakadályozására állategészségügyi kontrollt tarthasson. Ez a teljes biztonságot
gyar mezőgazdaság megszabadul a szerb ^j» »»«g & Szerbiának is- javára szolgál,
versenytől, mert ók a Magyarország ellen folytatott kizsaroló politika nélkül el neui tudják képzelni Ausztriát,
Mennyivel előuyösebb lesz az uj szer-, -/¿cUr. £ J^ftitxél, arra o*alr n«hány adatot kell felmutatnunk. A buza behozatali vámja volt 1 K 78 fillér, e/entul 6 K 30 fillér lesz, a rozs volt 1,78, ezután lesz 5.80, a tengeri és árpa volt 0.60, ezentúl lesz 2.80, a bor volt 7.38, ezután lesz 60 K. Az élő
LE FOQOSCH.
— A párisi »Lo Figaro« legutolsó számából. ~
Fáriíihan most a balatoni fottoa a legnépszerűbb ótel. Azóta, hogy az angol király Marlenbadban a Balaton 0 kltrtnó termékét fogyasztotta el ón a »Figaro« kflxö te az étlnnot, minden párisi gavallér kötelességének tartja, hogy fogast egyék. Az étlapok, mint fóattrakciót hirdetik a fogast» vagy ahogy ók írják, a »fogoaeh«-t. Hót a »fogoseh« annyira népszerű, hogy a párisi »Le Figaro« ina érkezett számában a kövotkezö verset zengi róla: /
Evett fogast? No, mondja már! Do ez. rakáa dollárral jár. Avagy zsebedben legyen bankó-gyár, Magának ennyi jogot arrogál, A fogas, mely a történőiéin ben áll!
• Fogast izlel ma oz a száj«, Mormogja vacsorálva Pál. •Több benno élvezetnél a ehic, a báj! Ah, Idegeim, mily élvezet, oh száj, Amit eléd ad qz a tál!«
A fogasra diesóség napja száll, Hája királyi falat jolző talál, Két nemzetet repreientál, A fogas, mely értékesebbé vél Kuész soreg diplomatánál I _
w
mmmmwmmmmmm—m^mmmm**—mmmmmmmmmm
A fogasról beszél minden száj,
Ameddig l.a Manehot ér a határ.
\' \' * *
De a kérdés soha meg nem áll, Habról hullám-völgybo száll: Evett fogastt No, mondja már!
Palomon,
hogy a szerb vágóhídon is magyar állator-
1 •
vosok. ügyelnek fel, hogy a behozott hus csa x egészséges\' állatoktól származzék.
A gazdasági érdekek megóvását szinte ideálisan valósítja meg ax uj szerződés --Igaz, hogy neháuy szerb kormáuy belebukott már a tárgyalásokba és csak, ha a határ mcgnyi«ik, lesz némi eredményben megnyugvás. De a szerbeknek le kellett mondaniok véglegesen arról, hogy olcsó
1 11 111 wwwp^y 1 <


Hz uj darabolt.
Kgy nagy színház igazgatójának irodájában. Az előszobában tömérdek ember várakozik. A színházi szolga szunyókál az előszó bábán, nincs semmi dolga, s már belefáradt a semmit tevésbe. Az ajtó nyílik : uj látogató érkezett.
mondhatja, hogy éu is olyan igazgató vagyok, hogy nem olvasom el a benyújtott darabokat.
. Gaudillott : Pedig ez olyan ritka dolog . . .
Az igazgató: Szokásom szerint most is egész őszintén megmondom, hogy mit gondolok a darabjáról. Az első felvonás uagyon mulatságos, a második bájos, a harmadik meg olyan, hogy agyonkacagja magát az ember rajta.
Gandillot : Ah, ennek nagyon örvendek ! Tehát tetszik önnek a darab ?
Az igazgató: Sajna, nem vehetem semmi hasznát!
Gandillot: 1 1 !
Az igazgató : A darabban csak hat személy vau ; négy férfi és két nő. Ugyan ké-A szolga--(bejelenti az Igazgatónak a látó- rem, mit csináljak én két nőszereplővel ? Leg. gatót): Gandillot ur í . . . . alább is százra vau szükségem, - vagy két-
Az igazgató: Bocsássa be. százra, sőt háromszázra. Kérem vegye tekln-
Gaudillott„(bejön). tetbe, hogy a többi színházakban meuuyi esi-
Az igazgató: Jó napot, kedves Gandillot; j nos nőt láthat a közönség, a darfbja ritin11 jön? Már elolvastam. Nem Gandillot megtörve és busulva távozik.
,, Keyiöesös és olajos hintótengetygyár, . .
szürke és lágyvasöntőde, kovácsmü, nlk- | 11 kelezö Intézet. Gépgyár javító műhely.
NAGYKANIZSÁN.
A gyár foglalkozik gépszerkesztés és gyártással, közlőmű berendezések (transmissió) és ezek részeinek mint tengélyek, szljkorongok, fogaske-, rekek, különösen gyürüskenős perselyek stb., téglagyári gépek, köi* kemence-öntvény szerelvények, kútszlvattyuk, vízvezetékek készítésével, gőzgép és lokomobil, valamint minden egyéb gép javításokkal. Malomhenger csiszolás és rovátkolás olcsón és szakszerűen eszközöltetik. -JcSZöltségfvetéeeel d.ytalaxru.1 3250l@ráű.
N
»-2.
ZALA
SZCptc
termékeikkel áraszszák cl a nyugati piaco- I tizenhatévea liu clsaakad apjától, anyjtól és
kat. Az intenzív gazdálkodásban kell kárpótlást keresniők, (elhagyván az őskulturá-• val, a faekével és fatengelyes szekerekkel. Jobbat kell termeluiők, hogy többet kapjanak s igy a szerb gazdaságra később határozottan fejlesztő hatással lesz az uj szerződés. Nos és a szerb ipart is fellendíti egy kevéssé, világos lévéu, hogy az osztrák Iparcikkek bevitelének megnehezítésével a szerb iparnak nyilik ut a fejlődésre,
azokhoz kerül, kiknek ő üzlet. Változott helyzetbe kerül.rOtthon ajándékot kap, ha sokat eszik, a kosztadó ugy szeieti, ha nem eszik. Különösen most, mjk< r a nagykanizsai piac, lakás és hus megfizethetetlen.
A bőrlenyuzó nagy drágaság bizouy befűt a demokráciának is, melynek első követelése hz, hogy az iskoláztatás elég olcsó legyen *h-hoz, hogv a szegény ember fia megszerezhesse későbbi ónálló megélhetésének föltételeit. Te-hát mérjük olcsón az im végű accusativus-okat, a francia forradalmat, a másodfokú egyenle-
,6
Íme igy alakuluak a gazdasági viszo- teket,\' váltójogot és — magaviseletet. Ebbe a nyok az államok szerződései folytán. A né- j demokratikus intézkedésbe az is belenyugod-
met vámtételekkel a magyar termelésnek j *ki í"/*^1 "aMn eí;ekkcf
a rengeteg tudnivalókkal senki sem keresi
mrg a kenyerét. A kenyér a kiteijedt ügyvédi
útjait vágták cl, tehát a maguuk. határain belül biztosítani kellett az idegeu verseny elől termékeiuket. — A szerb kereskedelmi szerződéssel elértük céljainkat A , magyar
termelést megvédte az egyezség. Ivs ez elég.
/
Ez miudeu. *
Hirek.
A kosztos.
klientéiával, jó orvosi piflxissal, zsirös állással, viiágzó bolttal, terjedelmes földbirtokkal, gyárral kezdédik és ezeket a földi javakat már t:em mérik egyforma mértékkel a Gutmann báró és a népiskolai tanító fiának.
I)e már az iskolai tudást sem mérik egyformán. mert közbeveti magát egy feudális és reakeós elem: a koszt Középiskolák c»ak a váiosokban vannak és ha a szegény vidéki ember gimnáziumba ajk;trja járatni a fiit egy * — u/.cpt« inber 5. , I vissza riasztó akadály mered eléje: a koszt.
Megérkeztek a miniszter-, tábornok-, világ-; Drága a hus, a kenyér, az idő neiu kedvez raszóió művész-, bankár , vasnt építő-, sik-jannak, hogy szegény vidéki gyerekek járjanak kast tó-, akasztófára való-, tekintetes-, nagy- gimnáziumba.
ságos-, kegyelmesur jelöltek, szóval a diákok, Nagykanizsán valamikor,■nem is oly rég, kiket egy angol rektor után Jókai üdvözölt havi 13 —15 forintért kosztba fogadták a ti-ezekben az inposso minőségben. Itt vannak zenkét esztendős fiút: Ma a tizenkét esztendős Nagykanizsa utcáin a vidéki fiuk. megjött a fit» a következő probléma előtt áii: vagy fizet váioii élet érdekes speciese: a kosztos. 125 forintot, vagy nem jár gimnáziumba, vagy
A kosztosság tulajdonképpen szánalomra j pedig beéri kenyérrel és tejben főtt riskásá-méltó állapot. Azt jelenti, hogy a nyolc és val. És a szotuoiu a dologbin az, hogy a há
A szolga: (látogatót jelent).\' Paul Gavault
ur 1 t ! !
Gavault (bejön).
Az igazgató : Jó napot, kedves barátom ; mi jót hozott ?
Gavault: Kgy uj darabot hozok önnek ;
rom közül legtöbbször az utolsót válasrtják És nevelődik a tudományos beteg ember.
n. s.
A hadgyakorlat.
- So|át tudóiltónhtól. -
Az idei nagy királygyakorlatokra tudvalevőleg 100000-nél több katouaságot mozgósítóik. E rengeteg katonaságból nekünk ka. nizsaiaknak is jutott elég, aménynyiben az egész 13 ik eszéki és 14 ik péterváradi hadtest valamint a 33 ik fiumei és a 34 ik zágrábi dandárokból kombinált vegyes hadtest fog átvonulni Nagykanizsán. — Az utca képe két nap óta egészen megváltozott. Legelőször ennek az itt átvonuló nagyszámú csapattestnek távirda-osztálya érkezett meg, amelyik tögtön felállította készülékelt az áliami elemi iskola helyiségeiben s a kapubejárat előtt rögtőn kitűzte a fekete-sárga gyász-zászlót.
Kanizsa főbb utcái és terei már a reggeli óráktól fogva cak ugy ontják ki magukhói a kíváncsi embereket, aprót uagyot, féifit és nőt. Egymásután nyiluak meg az erkélyek, a hol korán reggel egy-egy hátrakötött kendójü szobaleány bámul bele az utcák végébe, a honnan szivdobogva váija az ismeretlen kedvedét, aki poros posztó ruhábap csillagokkal va^y ezek nélkül fogja egy két napig hazudni, neki a szerelmét, a ha szép szerével egyszeri knnyorálásra nem ád neki csókot, akkor vest a katona, meit >ugy kivánju ezt h huszár-rog• lamu

Az igazgató: itocsássa be azonnal Lan-dolff urat. Mondja a többieknek, hogy jöjjenek el majd a jövó héten.
A szolga- (kimegy, a azután megint bejön): Landolff ur.
Az igazgató (eléje rohan): Ah, drága tues-azt \'hiszem, -nagyon vidám, s igen könnyen j ter f Éppen jókor jöu, hogy megmenthesse elő lehet adni, mert a legegyszerűbb díszletek : az életemet ! Nincs már több szerző a világon,
kellenek hozzá.
Az igazgató (fölkelj: A legegyszerűbb díszletek kellenek hozzá? A legegyszerűbb díszletek t El se olvasom a darabját! Ne is gondoljou rá, hogy elolvasom. Egyszerű disz-
mint ön !
Landolff: Egy uj darabot hozok. Az igazgató : Ah, mondja el gyorsan! •Landolff: Négyszáz nő van benne. ♦ Az igazgató ; Bravó ! k
Landolff : És ezerkétszáz ruha kell hozzá
letek! Ugyan mit csinálnék a 4darabjával1
épen most, mikor Szép Helénát fölelevenitet-! s egyik merészebb mint a másik ! Magyszerü ték, s amikor olyan pazar fénynyel adják elő ; ötleteim vannak !
a Scala ez idei revuejét ! Nagyon szerencsét-\' Az igazgató : Ah, ezt nem is csodálom
leu gondolat volna épen most valami szegényes kiállítású darabot adui elő. Szó se lehet róla, barátom! Vegye vissza a darabját!
Paul Gavault leverten és búsongva távozik.
A szolga : Igazgató ur, itt vannak Vala-brégue es és Hennequin urak, aztán Fabrlce Carré és Paul Rilhaud urak . . .
Az igazgató : Más senki ?
»A szolga: Aztán itt van a színházi szabó, uia !/A tartalom teljesen mellékes! Landolff ur is. * | v Eugéne Héros.
Hiába, ^csak önnek vannak még eredeti ötletei r
Landolff : Azt hiszem, hogy most összes eddigi dsrabjaimuál nagyobb müvet alkottam.
Az igazgató : A karjaimba, kedvesem ! Meg kell önt ölelnem !
Landolff: S aztán a darabnak a tartalma ez •. . . n
Az igazgató : Kérem, fölösleges elmonda-
Lár korán reggeltói fogva érkeznek a dübörgő, nehéz auto-k, amik a mai modern időkben a régi éleim iszer és löszei-szállító kocsikat helyettesítik. Vülahánvszor egy ilyen óriási gépkocsi végigmeuydörög az utcákon a nyomában seregestül rohannak utáua az utca gyermekei s az ilyeu könnyű gyermeki-örömök rendezői: a suszterinasok.
Mire már nyolc óra lesz, a házak ablakai és erkélyei mindeuütt megtelnek kíváncsi asszony- és leányalakokkal. A szemei még a legványadtabb. sápadt női aicnak is kigyúlnak, fényesen gagyogni kezdenek, mert meg* jön a sok idegen katona, aki akármilyen ijesztő állati arc is: — csillogó egyenruhát visel szögletes testén, ami a nő szemébea akkor is ragyog, ha mázsányi por és korom takarja.
A katonák előhírnökei azok a sápadt örömvirágok, akik már teguap seregestől el«, lepték az utcák járóit. Ezek a szomorú nők, akik a katonaszerelem fanatikusai, ugy kisérik kedveseiket városról-városra, mint az éjszakai gázlámpák fénye a mellettük elhaladó ember árnyékát ráveti a házak falára s as utcajárókra.
A Nagykanizsán átvonuló sok horvát, szerb, osztrák, rác és sváb katona ma délutáu vonul be a városba, ahol hétfő délutánig ma-radnak. Akkor inneu egytfzer\'ie iudulnak el Veszprém felé, hogy teleszívják magukat a bátorság ihletével, amit közönségesen pornak, piszoknak, lemarházásuak, felpofozásnak s puskatus játéknak ismer már régóta a császári
Az uj végrehajtási törvény miatt!
Készpénzfizetés mellett 10% (százalék) haszonnal is megelégszünk és szállítunk — megnagyobbított butorraktáruukból — a legdivatosabb és legizlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és SZalongarnUtlráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvállaljuk madracok, ottománok és különféle SZÖnyeg-divánok készítését és javítását a legizlésesebb és legtartósabb kivitelben.
rrar,8^ Ooldberger Károly és Társa
1908 szeptember 6
mundérba beleszólitott egyszeiü magyar paraszt esje^Árása . . .
Ma délután Nagykanizsára érkezett a péterváradi 70. és az eszéki 78. gyalogez-red, KiskanÍ7sára pedig az 5. uhlanus ez. rCd. Városunkba érkeztek: Getba Raimond dgrábi hadtestparancsnok, Feichter, a 13. brigád parancsnoka és Grivicsics vezérőrnagy, az eszéki 7. hadosztály parancsnoka.
Hétfőn vonul be Varasdról 480 utász katona és keddeu Eszékről 1960 katona ;6o lóval.
ZALA
3
— Nagykanizsa uj vasútja. A\' kereskedelemügyi miniszter egy 111a érkezett le-iratában értesiti a vármegyét, hogy Fábián Lajos fővárosi vállalkozónak egy évre szóló előmunkálati engedélyt adott egy Zalavár-megyéti keresztül von illó uj vasútvonal építésére. Az uj vicinális Keszthely állomástól kiindufta Alsópatak érintésével Zalaapátiig és folytatólag Esztergál, Szabar,. Nagyrada, Karosj Galambok, Nagyrécse községeken keresztül Nagykanizsai fi, innen Szentmiklós, Surd és Zákány érintésével Gyékényes ál-lomásnál kapcsolódik a Máv, vonalához.
— TanécBiilófi. A város tanácsa Vécsey polgármester elnök lésével tegnap kisebb jelentőségű folyó ügyeket intézett el.
— Megbízás A m. kir. földmivelésüg\\i miniszter Zalaváunegye ////>o/e*n/járására Vasiagh János tapolcai lakost » gazdasági tudósilói tiszttel bizta roée.
— HáiassAgot kötöttek. Pápai János vasúti nöfll vette S*abó Máriát. Halvax -József vasúti-géplakatos Csányi MariakAt.
£l— Szabadságon. Király Sándor városi mérnök szabadpágra »Avozott.
í- A nagykanircai kereflkedők «érelme. A nagykanizsai kereskedők táisulnta beadványban fölkélte a rendőrfőkapitányt, intézkedjék ugy. hogy ezentúl országos vásárok alkalmával az idegen "vásározók ne állithassa nak sátrakat a főúti boltok elé, mert ezzel az Itt adózó nagy helviségbért fizető helyi kereskedők jövedelmét veszik el aznap. A fő kapitány az ügvet a tanács elé terjesztette, mely tegnapi üléfén indokoltnak találta a kereskedők kívánságát és cda fog hatni, hogy az teljesüljön.
— A hét halottai. E héten Nagykanizsán elhunytak: Kosár Krssébet féléves, Somogyi Lajos 1 bémpes, Csirák i József szolga 42 éves. Kelix ÁrpAd pénzbe szedő r>0 éves. özv. Kohári Péterné 61 éves, özv. Iván SAndornó -13 éves, Zsldi Jó-i8if 6 hónapos, Sza\'ay Anna 60 éves, Varcsura Marcit 5 óvbs, Krisztián Ferenc 3 éves, Sterzfin-ger Róla 0 hónapos, Bolt Korencné 31 éves, Mar. tlnkovics Imre napszámos 77 éves, Bersek Sándor 7 napos, Samu János félórá«.
— A dunántuli honvéd«óg gyakorlata. Nagyváradról irjAk nekünk, hogy a.41. honvéd-gysloKh»do»ztályt a környóken vonták össze. — Nagydorogon van Jonö királyi herceg is, mint; Széchényi Sándor uróf vendége. Ott van továbbá |
a hadosztalytöris és a 8t-ik dandirtözse. A parancsnokod, Mnay-Iíorváth altábornagy ós Min a vezérőrnagy,. s>intén Széchényi gróf vendégei. A csapatból Dorogon van a 17. székesfehérvári gyalogezred, a 2. honvédhuszárezrod 2. százada és a 42. tábori ágyuezred két ütege. A közeli Szont/őrincon van a 82. dandár törzse, a pécsi 19. és a kanizsai 20. honvédgyalogezrnd a 2. honvédhuszárezred két százada és a 42 ágyuezred két ütege. Györkönybtm van a soproni 18. honvédgyalogezred. A három községben mintegy 10.000 ember van elszállásolva. A hadoaztály 4 napig marad itt h innen Dunnpentele felé mennek. a hol az egész hadosztály egyesül s átkel a DunAn. A három község a hadoaztály.törzzsel, tábori távíróval és telefonnal van összekölve.
— A Csáktorny a-y.ágrábi vasúti szerencsétlenség. Megírtuk, hogy a Csáktornya-zágrábi helyiérdekű vasút vonalán augusztus 30-án reggel szerencsétlenség történt. Veliko-Tirgoviste állomás közelében kisiklott egy veyyesvonat h a rajta levők közül hárman meghaltak, kilencen halálosan megsebesültek. Mint ma egy rágrábi távirat jelenti, a romok alatt ujabban még egy halottat találtak, egy középkorú, egyszerűen öltözött nőt. Még ma nem tudják, hogy kicsoda. Az esetről értesítették a zágrábi rendőrséget.
— A nagykanizsai fogyasztók érdekétien.
Tud valevóleg a szerb kereskedelmi szerződésnek e hő i-én történt életbeléptetésével az eddig Magyarországra nézve zárt szerb határ megnyílott és egyes városok, mint Pécs, Komárom és Győr engedélyt kaptak arra, hogy szerb élórnarhát hozhassanak be a vátosba. Minthogy Nagykanizsa nem került ezt a kedvezményt élvező vátosok kö**? ajánlatos, hogy sürgős feliratban kérje a íöldmivelési kor-mánvtó\' a kedvezménynek Nagykanizsára \\aló kiterjesztését. A ta\'iács bizonyára nem késik egy percet sem. hogy a kizsarolt fogyasztók érdekében a szükséges lépéseket megtegye, mert ha valamely \\áros Magyarországon rá-sznrul aira, hogy a hus árát mérséklő ked-vezméinben legyen része, ugy az csak Nagykanizsa lehet, melynek lakossága a legmagasabb húsárak terhe alatt sínylődik.
—: Iskolai hírek. A nagykanizsai középiskolákban már bevégződtek ji beíratások s a főgimnáziumban ma megkezdődött az előadás. A veni sancte tegnap volt. A beírások ered-méuyét csak holnapután közölhetjük, mert még miudig akadnak beírásra jelentkezők, -r-Kddig az eredmény az, hogy a főgimnázium növendékeinek száma csök ki ut, a felsőkereskedelmi iskola növendékeié emelkedett a tavalyihoz képest. Az áll. elemi iskolában elhn halasztották az év megnyitását, mert az iskolákban katonaság van elszállásolva.
— UtóoltáB. Holnap délután 2 órakor a nagykanizsai rendőrségnél utóoltás lesz.
/
— Szomorú statisztika. Kz évjuöiua havában elhunyt hazánkban 0418 egyén tQdővószben. Kbböl a nagy számbői 090 esik magára Danán« túlra. Vármegye szerint igy oszlik meg az arány. Zala 141, Somogy 130, Baranya 88, Sopron 85, Ve»zprém 70. Fehér 09, Tolna 08, Komárom 03, Mosony 30, Oyőr 32. A városok igy következnek a sorban: Oyőr 21, Pécs 17, Székesfehérvár 11, Sopron 10, Komárom 4.
— A saénkerobkeuők nem emelik « trén árát Itt az ősz, tehát csak természetes, hogy a széukereskedők már télre gondolnak és azon tanakodnak, hogy ml legyen majd a szénárakkal, emeljék-e, vagy sem? K bécsi szén-nagykereskedők a szín métermázsáját fölemel, ték 2 koronával. .Ez nem uj dolog, ez megcselekszik minden esztendőben. — Bennünket annyiból érdekel a dolog, hogy a budapesti szénnagykereskedők rendszerint követni szokták bécsi kollégáik jó példáját. Az idén áronban, mint értesülünk, a budapesti szénkeres-kedők nem fogják emelni nz árakat. Még pe* dig azért nem, mert Budapesten most olyan nagy a szénkészlet, annyi a porosz szén, —* amennyi még sohasem volt.
-- Katonaorvosok, tömeges kilépése a hadseregből. Mértékadó körökböt szivárgott ki a
hir, hogy a közös hadsereg kötelékéből uijabban
*
tömegesen lépnek ki a katonaorvosok, mh^ a hadvezetőség egyáltalán nem nyújt teret előlépési igényeik kielÓKitésőnek. A hadsereg rondeloti közlönye logutóbbi számában is nyolc ezrodorvos elbocsátását közli a hadsereg kötelókéböl, de a hadügyminisztériumban móg harminc katonaorvos lemondIMkörvénye hever elintézetlenül, melyeket csak Uflht nem intőitek el a többivel együtt, hogy aiffjoeges elbocsátások túlságosan fel ne tűnjenek. £ppun ezért osak részletekben tessik közzé az elbocsátottak névsorát. Ma ez igy folyik tovább, ugy a hadsereregbon az eddigi 30 százalékról rövidesen 10 százalékra emolkedik az élő-Írásokhoz képest muUtkozó katonaorvosi hiány.
—- A gazdák figyelmébe. A átvonuló katonaság három napig gyakorlatoz Nagykanizsa határában és ez aiatt alapos kárt fognak okozui a mezei ültetvényekben. Közöljük a gazdákkal* hogy a katonaság elvonulása után egy katonai bizottság fog érkezni fehér Zászlóval és a mezei károkat annál kell bejelenteni/A kár bejeleutésekor az adóköuyvet be kell mutatni. Aki elmulasztja kárát e bizottságnál bejelenteni, az utólag megteheti ezt a polgármesteri hivatalban.
— Balosetek. Tegnap egyszerre négy balesetet jele ntettek be a rendőrségen. Súlyosabb term^zetü köztük csak egy volt, Horváth Lajos vasúti munkásé, kinek kezét ztizta össze egy vasúti sin. — Peistinger Anna, Né-ruet József és Kőháti Teréz munkások a sör-gyárban sérültek meg kisebb mértékben, ami rövidebb-hosszabb ideig tartó munkakép. telenséget okozott.
— Kisiparosok és kiskereskedők. Hir szerint az ország kiskereskedői és kisiparosai egy országos nyugdíj- és hitelegyesületet akarnak alapitani állami ellenőrzés alatt. A kereskedőkből és kisiparosokból álló száz tagu sztzvező bizottság által kiadott felhívás kéri a törvényhozást és a kormányt, hogy a kormány őket is kellő támogatásban része-
ZALA
sitse, mert ők inkább csak erkölcsi támogatást kérnek. Az alakuló értekezlet e hó 6 án lesz.
— Hogyan fokozzák az idegen-forgalmat.
Az osztrák vasúti minisztérium karöltve az uj munkaügyi inluiszttriummal 18 francia lap szerkesztőségét meghívta, — látogatnáuak el Ausztriába és tegyenek körutat annak legnevezetesebb pontjain. Az összes meghívottak készséggJ jönnek el e hó 6-án Hécsbe és megfelelő kalauzolás, elsőrangú ellátás mellett fölkeresik Iunsbruk, Merán, Toblach, Vil-lach, Trieszt, Miramare, Salzburg,. Isch!, — Gmunden és Bécset, houuét 18 án v elmennek Berlinbe, a nemzetközi sajtókongresszusra. Ments Isten, hogy ezeket az újságírókat valahogy tovább eugedték volna a brucki vagy marcheggi képzeletbeli vámhatáron. Utóbb még meglátták volna a francia lapok képvl-elői, amint meglátta azt Cailloux fraucia pénz. tigymiaiszter is, hogy akad némi látnivaló Magyarországon is, ahol az idegenforgalomnak ilyen közelfekvő eszközökkel való cmelé-sér^-nem gondolnak.
- Olcsóbb le«z a telefon ? Mint értesülünk, a kereskedelemügyi minisztériumban ogy ronde-leten dolgoznak, mely a telefondijak leszállításáról fog intézkedni. Az uj rendeletet a postaigazgatóság állítólag már január elsején óletbe lépteti A telefondijak leszállítása azonban csak a helyközi használatra vonatkozik.
— Haláloavégü baleset. Végzetes szerencsétlenségről ad hirt szentpéteri tudósítónk. Róka Lajos 73 éves ottani lakos tegnap este benézett a Bokor-féle korcsmába. Amint a korcsma lépcsőjén fölfelé haladt, megcsúszott és lezuhant a földre, még pedig oly szerencsétlenül, hogy nyakát szegte. élettelenül te rült el a földön. Mire segítségére siettek, már
hogy az Illető, Munkácsi Gyula nyíregyházai szü letósü hely óa-foglalkozás nélküli péksegéd. Kihallgatásakor eleinte tagadta, hogy ő lenne a pócai betörő: Varga Lajos dr. rendőrfőkapitány koresztr-kérdósel azonbon olyan zavarba hozták a.Jeles alakot, hogy töredelmesen beismerte ós vallott, mint a parancsolat. A lopott ékszert már nem találták meg nála, pénzt is összesen 940 korona 82 fillért. Munkácsi elfogatását nyomban táviratilag közölték a pécsi rendőrséggel, mely intézkedni fog elszállítása iránt.
— Bgy Jó karban levő alig használt REMINGTON-lrógép 7. sz. modell Jutányos áron eladó. — Clm a kiadóhivatalban.
— Ma már nem titok, hisz ollsmoró Is-velek Is bizonyítják, hogy a legjobb órák, szemüvegek és beszélőgépek csakis — SZÍVÓS ANTAL műórásnál kaphatók. - Fő-üzlet Szarvas-kávéház mellett.
Közgazdaság.
Értékpapír tőzsde.
— Mai árfolyamok. —
(Távirat.)
R Pesti Magyar Kereskedelmi Banh nogyhanizul lióltjánűh jelentése:
Magyfcr hitolré*zvén> Osztrák\'hitel «
magyar koronajáradék Ko rönköd öl üli bank rólzVény Kalgótarjá 11 i kőszónbányarészvény Hirnamurányi vasmű «
Adria tengerhajózás «
Hazai bank • «
745 -040. — 9tS(ji 3317. -585.60
:m — r>6
A gabonaúzletról.
(Távirat.)
Budapoit, szeptember f>. Készáru-Üzlet 1
Határldö-Uzlet :
Uuza októberro. 11 57
« 19M. Április 11.
Kozs októberre O.fíÖ
» áprilisra . IU7
/.ab októberre tUQ
/ab áprilisra S06
Tongori szeptemberre S. 17
| tm május 7.31
Repce —
halott volt. Az orvosrendőri vizsgálat rackái-
lapította, hogy n halált nyaksiirttöréa oko.U.1* "f1"\' !r,*kl vélclkc,lvo . . ... ; » .. . jBoia tu filterrel oicsóbh.
— Tisztviselők mozgalma Szombathelyen, j A ,M. V.M a következőket irja: Szombathelyen a vasúti tisztviselők körében mozgalom indult meg Szombathelyről más városokba loeudŐ Áthelyezésük iránt. A mozgalomra a városban már hosz-szabb idő óta tartó vízszükséglet szolgáltatott okot amely Szombathely lakosaira nézve hovatovább elviselhetetlen. A város természetesen mindent elkövetőit a vízhiány teljes szanálására ós az uj ártózikutak fúrását ZjigmouAy mérnök vállalkozó már meg is kezdte, de a vasutasok tömeges Áthelyezés iránti kérvényeikkel a várost még jobban vélik serkenteni a vízügyek rendezésére. Síombathely lakossága ezt a mozgalmat nem valami rokonszenvvel togadta éa ugy véle-kodik, hogyha van vasút — vasutasnak is kell lennie, tós ba nem lesznek ott azok, akik mon elkívánkoznak, jömele helyettük mások. És igazuk van a szombathelyiojríiek.
— Elfogott notóriusvbatörő. Kaposvári tudósítunk jelenti: Kitűnő fogást csinált ma reggel a kaposvári rendőrség. A mult hó 22-ón Pécsen lícitrihnn Oltó ottani lakos kárár^ elkövetett nagyszabású betörés tettesét sikerült elfognia. A betörést, mint az a „Zala" annak idején közölt), akkor követték el, mikor Heimann családjával együtt a szintlázban volt. Körülbelül tizenegy ezer kusonn értékű ékszert ós készpénztfvitt « el|a kellemesnek igazán ¿nem [mondbatóglátogató. A betörésről másnap a pécsi rendőrség táviratilag értesítette a kaposvári rendőrséget ésjjolezte, hogy tettea valószínűleg Kaposvárra azököt* Ma reg-gel- az állornásjelőtt p>sztoló rend 5rJ >xy| nyanu* fiatalembert látott többizör alája följsétaim. A nála levő személyleírás a\'apján aJpéc3Í|betöro* tettesét sejtette a gyanús¿sétálóban ós t\'b tkisórie | a rondőrségre. Megmotozása alkuiméval ¡Kitűnt, I
1908. szeptetnUcr 6
ama«. . L .1 -\' K\'i. 1 i i-Jfüi\'x:—..:—_________
Táviratok
é8 telefonjelentések
A makói polgármesterválasztás.
Makó, szeptember 5. I)r. Galambos lg. nác, Makó város uj polgármestere ma nyilatkozatot küldött a tóvárosi lapokhoz, A nyilatkozat néhány fővárosi lap ama hi. rére vonatkozik, hogy a makói polgármester választás a függetlenségi párt vereségét jelenti. A polgármester kijelentette, hogy ez nem áll« mert ha megválasztása alkalmas lenne arra, hogy a függetlenségi pártot csak gyengítse is, a polgármesteri állást nem fo. gadta volua el.
Sztrájkoló nyomdászok.
Fiume, szeptember 5. A fiumei autonom párt nyomdájának személyzete sztrájkba lé* pett. A sztrájk miatt az autouom párt lapja nem jelenhettek meg.
Kiugrott a robogó vonatból-
Zsombolya, szeptember 5. Bozán Jó« zsef zsombolyai kereskedő a saját meggondolatlanságának áldozata lett. Zsombolya és Nagykikinda közt utazván, kinézett a vonat ablakán és kalapja leesett a fejéről. A kereskedő gondolkodás nélkül kalapja után ugrott, azonbau oly szerencsétlenül, hogy a vonát alá került, mely darabokra szaggatta.
örült a vendéglőben.
Fiume, szeptember 5. .Frei Károly,\\z Adria hajóstársaság főkönyvelője az est6 egy vendéglőben dühőngeui kezdett. Miu-tán megfékezték, az orvos megállapította, hogy közveszélyes őrült.
A mérnök Üzelmei.
Budapest, szeptember 5. A budapesti iendőrséghez följelentés érkezett Vdradi Béla pápai vendéglőstől sógora Arany Győző ellen. Arany a vagyonbukott fehérkeresztegylet igazgatója volt és állását elvesztvén, sógora nevére 40 ezer koronáról szóló váltót liauii-sitott és ezeukivül is nagyobb ősszeg erejéig megkárosította. A rendőrség a szédelgő mérnököt letartóztatta- Kitudódott, hogy a mérnők rovott multu ember, ki egy megszökött bauksikkasztóval is összeköttetésben állott.
Rablógyilkos jogász..
Budapest, szeptember 5. A fővárosi lapok tuai száma megdöbbentő hirtj^ózól. Eszerint a bécsi rendőrség telefonon értesítette a budapestit, hogy egy budapesti ügy véd felölt súlyosan rneysebcsitett és kirabolt egy lieisz Ede nevü bécsi uiagáukivalalno-kot. A budapesti reudőrség kinyomozta, hogy a gyanú Rayujevics Szakó ügyvéd* jelöltre irányul A reudőri sajtóiroda ma a kivetkezőket jelenti: A gyanúsított Regu*
szeptember 6
finiii ui| IfUUUlill . horonaisa
hozománnyal b|r6 fa^yek, közöttük t08ll hj.
bAval vagy törvénytolen gyermekkel) megbíztak bennünket, ,hogy róazftkre megfelelő fórjet szerez, zünk. Cíak komoly szándékú férfiak, kiknél a gyors nősülés lehetséges, forduljanak Schlesínger ü.-hez, BERLIN 18. \'
►ITtW ténytié baíl, larienbii, rianieusbadl itfc. koráknál; mindi* fényesen ImAIL
Egy tanuló HOPMAN JÓZSEF FIA füszernagykereskedésébe Koszthelyen azonnal felvétetik.
DOH A N YZÓK
tegyetek próbát az «gyedül létező édesített
CONSERVATORIUMOT végzett tanító- j. ZONQORA-ÓRÁKAT vállal és akadémiai metódus szerint tanit elméleti kiképzéssel. _ Lakás-cim; Wogrinosics Willibald, Erzsébet királyné-tér 10 .
(Lövy Adolf-féle ház . )
EaX^L^i ^garetfa-papirossal.^ MIwm tt" Will llMiliti a dohánj maró likiliijil
Gyilkos gópvezetö.
Budapest, szeptember 5. Az ügyészség Nikolai Pál mehanikus ellen, kl automobiljával Vay gróf vivómestert halálra gázolta^ gondatlanságból okozott emberölés bűntettéért vádat emelt. •
OCULARIUM
Budopeat, IU., Kossuth üajos-utca 15. félem, cs* Wien, I., Rarlnerölrasse 39.. esj
Megfeleló szemüvegek, ingyenes orvosi rendelés naponta 9 órától 7-ig Márkus dr. ve/.etése alatt. K SzemQuegeh éü orrceiptalőh 3 horonófól feljebb, u Színházi és táuceöueh minden híu\'telben, dus uálosztéhbon. ■
Zels-Trleder látcsövek.
Ház eladás.
Sarokház 35 év óta fenúlíó szatócs üzlettel, tőzsde és italméréssel beteg ség miatt eladó.
Bővebb felvilágosítást ad
özv Steinitz Károlynó Nagykanizsa
\\
Kossuth Lajos tér.
r A kiváló bór- éa llthluraoi gyógyforrás
▼•»«. 4« hóljagfcajvk»*!, k»tHf V«Uf*4f*41 4« html«! káxt«l»»k TtméllllN TftWMlM Mk\' i/ I»ph»t4 farUfriawAiiiam •élr»W>r-focrií TáiWUUÜ »»iiiwt.Y
MIT IGYUN K ?
jevics Szakó ügyvédjelölt ma jelentkezett ügyvédjével - a rendőrséguél és a rablógyilkosságra vonatkozólag vallomést tett. Rsgujevics tagadj^ hogy ó Reiszt megölte kirabolta volna Elmondta, bogy Reiszszel évek előtt megismerke-dett és az ismeretséget kölcsönösen fen tartották. Rogujevics a napokban Bécsben járt és mert találkozott Reiszszel, nála szált meg. Éjfélkor felébredt és látta, hogy Reisz az ó pénztárcáját kiüriti és ellopja pénzéu kívül Budapestre, szóló vasúti jegyét is. Erre ó rárohant Reiszre, iniból dulakodás táuiadt, végül Ragujevics azzal távozott, hogy rendőrt hiv. Mire visszatért már Reisz vérrel volt bvritva. Azt hiszi, hogy Reisz a következményekből való félelmében öngyilkosságot követett el A rendőrség Ragujevics vallomásáról jegyzőkönyvet vett fel.
Z AL A
—1 ■■ - -..... .-rrmii i
szabadalmazása vajry értékesítése elólt ugy Ms-gyarországon, uiint bármely külföldi államban, forduljon a
„Szábadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, üli., h«rül«t Erxsébt« körút Zö. — Kérje á »Szabadalmi Újság« iQgyeii mutatványszámát,
K^-7 in-7ntnnn 45 ^veH kitűnő bizo-UÜC J^KIUÍIU nyitvánvokkal rendelkezik,
a házvezetőnői Állást keres, a
i Cini: Magyar utca 57-iW szám. ~-
Magyar királyi állam vasutak.
JlloO?/íHW.

Pályázati hirdetmény.
A mauvar királyi ál\'amvasutak igazgatósága szőni-bathrh: r> debreceni szertáradon e/. idószerint tényleg ké»/letl>»u levő 6000 métermázsa acéllal kevert ócska öntőn vas fék tuskónak eladására nyilvános pályázatot hirdet
Az ajánlat be nyújtására szolgáló ajánlati. íj rlap mely egyúttal az egyes szeriárakban rentJei kezét* re allómenv* nyfsév\'okel is feltünteti anyag é« leltár beszerzési szakosztát\\unkb.ui i»L\'y példányban ingyen, kapható vagy postával is megküldhetok.
A nyertes ajánlattevő a féktuskókat az. értesítés vé-\' telétől számított négy hét alatt a vételárnak előzetes I lefizetése, mellett átvenni s a szertárakból eltávolítani tartoznak.
I\'ulya/m kívánók felkéretnek, hogy erre vonatkozó j 1 koronás magyar okmánybélyeggel ellátott lepecsételt és sértetlen borítékban elholyezett ajánlataikat ezen! külfnliráfsat: „ajsílilnt ji looí\'tjoX unióihoz, ócska féktuskók meg vétőiére" folyó évi szeptember, hÓJiSan ilvli 12 óniif* aluli rótt iira/tfatósav.\' anyai;«\' és leltár beszerzési szakosztályánál (VI. Ándrássy-ut 73 sz. II. cinelet. 13. ajtó sz. a.l benyújtani szivct^edjunek. 1
Ajánlat benyújtását ine^eló/ó napon déli IV óráig\' a megvenni szándékolt anyag ajánlati ár szerinti érté-1 kének a bánatpénzként teendő le\' főpénztárunknál készpénzben vagy állami letétre ab almás értékpapírok h..n,
!l»i\'.ííipest, 1007. évi szeptember hóban.
iizJltvaler"iikóro]fír tessler Siegfried
i
cs. óé kir. udvari szállító, József főherczeg ö feuségónek kamarai szAllltóJa
,: BUDAPEST, i s
\' \' \' . \'
Ajánlja „Altvater\' likőrjét ;
és minden egyéb ílnom likőr kósziimónyeit valamint a legutóbbi termésből ozustüsbon
málnaszörpöt.
s.
Szt.-Lukács fürdői
kristály forrás ásványvíz
f
Étvágyat javit. — Gíyomor-& rontást megakadályoz.
Kaphald minden jobb líiili- él vegretkensktd/sban.
főraktárak :
e^G« HAAS VILMOS cs
füszerkereskedőuéL Natíyknuizsán.
fiofímann lahab fia keszVhelyen
m
Ar. ifiuxgutÓMiifi.
(Utánnyoin n nem dijaztatik.
I [ •
a le^b\'arha^óftatibau ¡*kÜ/.dhetdk a
Oaberfforr^^
viióvel hassnált kár* által, mely könnyen ö«ué«»t-hotő termósieies árion, vasas tU. Orto«ilatf kg-
jobban ajánlva. O
Kapható az ösascs gyógysiortárakban, drogériák,
ban ét isfinytiikeresUedéeekbso. Brosürek
iagyso.
v-t—.
. -T • r »^v íi BTarf i int* i--
Ufimwiattflwit létÉUÉi»
Lüiomtejszappan
fi
Testbőrre a legenyhébb szappan.
IM3
RÍSMüf-llillSBJttfi
•gyík tegrégibb Ai
IN(OTOR
\'Mi/h
HoMüt és mo
iOlOjim, 1908.
w
Árverési hirdetmény.
A letenvei kir. f á rá.bíróság, miut tkvi hatóság részéről kőzhiyié tétetik, hogy Go-leuya Mihály murscsanyi lakos kérelme folytán a végtehajtási árverés joghaiályával bitó közösség megszüntetési önkéntes bitói árvtiés a nagykanizsai kir, törvényszék illetve u Menyei kir. járásbiróf 5 területén levő, le tényei 262 sz. íjkben l/i részben Skoda József (l\'Vreuc fia) V, té-zben Golenya Mihály (nős Hiányecz Annával) és */4 részben Skoda Eva, Skoda Anna nagykorúak, ugy Szóda Rozi és Skoda Kati kiskorúak tulajdonául felvett -f- 377 bisr. öregliegx 1 szóllőre és présházra 756 wor. kikiáltásiéba» elrendeltetik, s dr. Csempész Kálmán letenvei ügyvéd kőzben-iöttév«\'l icenóó meiytartására halát napul 1908. év/ október hó 13-ik napjának r/. e. 10 órája ezOu tkvi hatóság hivatali helyiségébe (I,ete uyén) kiifuetik, mjkor is a fenti ingatlan a srükséghiz Wpest a kikiáltási áron alul is eladatni fog. c
A kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Ar vérezni kívánót tartoznak a becsár 10 százalékát készpénzben vagy értékképes pa pírban a kiküldött kezéhez letenni.
A letetiyei kir. járásbiióiág, mint telekkönyvi hatóság.
Kelt L,el*nyén, 1908. évi julius hó 31 én.
Orosz, kir, járáabiró.
1008 iífDtember 6
Szombaton, uaödrnúp te hétfőn szeptember hó 5 , 6 és 7-én nagy családi
műsor az
URANUS ZZT:
----------—r— "III II...... I | I iJM_iaj_. ___
ül előadásokat i PiíU frétes vlli|Mri képek gyára miu\\ uif, változatos ii iritltt mm\\.
-i»JUUI MUU.Í vn»i<
R rendkívül m\\tm műsor:
1. Chlnában (Természet felvétel.)
Egy kabát körvándorlása. (Mulatságos) 3. A függólámpa ,
A vndorzó feloségc. (Dráma.) 5. Az elcserélt felölt* (Mulat8áKos.) « Elvarázsolt tükör. (Szines.) 7. Dón-l kozákok (Természet íolVétél.) H. Stuart Mária lefajezéee. 100 niéU>r hos/.. V/M a viliwr lou\'hata-o.sabb drámája Kzen reniok . iníis irt l\'árísban .\'iOO-szor adták.
hétkttznanokon este föl 7-tól 8-lif, fél \'Mól lO-ly; vasár és ünnepnapon délután 3 órától minden órában.
I. hely 0<l fillér, II. hely 40 fillér III. holy V0 íillér. Diákoknak és V\\vrl mekeknok az I hely 40. II. 30 íillér.
mmmm
V
METEOR"
Budapest, Erzsébet-kőrut 6.
Tulajdonos: R
120 kényelmesen beren dezott nzoba Meleirvizíútén. Teljes 2\\ órai liftszol-gálát. Vácuum-Cleaner Türdók a házban. Szállo/si automobil. Szalonok, társalífók.
e n d e ö S z I d o r.
Figyelmes kiszolgálás. .. Mérsékelt árak.
Feltétlen tisztaság. Fekvés a KeleU és Nyu-Kati pályaudvar kOzött. A teebnika tuindvn vív« mányaival fölszerel ve. A város központján.
Szobáit 4 koronától.
A ti. é. közönség szives tudomását a adom, miszerint üzletemet teljeeen Ujonnon átolflhitQttam
és azt a legjobb és legdivatosabb árukkal szereltem fel,miért is kérem, hogy szükségleteit saját érdekében annál Ts inkább nálam beszerezni szíveskedjék, mert egv próbavásárlásnál meg győződhetik áruim jóságáról és vev.;eny képességéről. *
férfi- <• női divat-« éruQzlttébcn —
MMIUI KUIoch.
Dr. MALNAI
fölsőbb leány tan- ée nevelőintézet® Budapest, VII., Teréz-körut 39. sz. I.
Internátus és Iskola, bennlakó, féjhenn-lakó és bejáró növendékek számára. Elemi iskola, felsőbb leánylekela. továbbképző tanfolyam, li-ik Iskolai év. Aílamérvényes Duo-
xaniuiynni) n-m iíruiwi
nyítványok. Korlátolt Rzániii növendékek. Uonao* családias nevelés. Ktfészsége». tá^as helyiségek, ©iso* rangú elláUs. Kiváló lanerók Bennlakó íranda *<8 anví,l nevelónók. Hóvebb íelvilágo^tást nyújt; éí"kívánatra prospektust küld A« Igazgatósa^
PARIS
LEOPOLD GYDL
^■^yoWtt 2 ktr/^N^^Aö
hau mm .Fehér Galamb* iróormriá?
• ttOAfMT. MU»«AAUKODUT 93
?00a jffFrptfPiber 6
UNS-SZIVATTYUK
rendkívül olcsók,
csak «UArnll Blattét
Kérjw IwMnMHui
G a r v e n s-szivattyút
Oarvont.múvek, WIEN XX/©. lOTdMto aifjwal te iMt IrHorife Imi« fa Mamin.
Irodai* AlUM 0a««pMt, SrMiMMiSnit «I.
orr r: y^r .i
fTya kasa inat, bórfcom*ny«16at Útónnal eUiroüt s Kaiaarfóle
TYUKSZEMHALÁt
ért 70 fillér, á legjobb és kgerOaehb
EBŐ SÓSBORSZESZ
ára 9 K, 1 K *a 30 fillér. Poatán atMiigs otánvét melleit a
insiiw *
MV\\UuüJlJ aiotfkaJ lataratorlum ÖVfllI, BAROIS*UT
PLAISCHEKVILMDS
Casmege-kmervek
BARTA^U «t4d grt*6k»b«»S<
u»V nflry^k, fomb**, bo»- fSMtéfc»

_______tMMi Um
•14h«lékk
«táim ~
BÉLHUHÜT
Ä^ÄT^iSStÄ SÄ sW^irisÄ
tuki*uu»«v«i k »
Felkai Komerrfjár, DariaJó^eí
r«uu
f T^.RSZEO^NYSÉO, ¿TfA9YTAbAJI9A0, IDEOES**« ^gjójrjluaára a UghaUaoaabb kéaiitoéay a KRIKfilER-fót»!
TOKAJUCHINA-VASBOR.
Beadlurü) keU«m»a uQ. aróait. tiaitilja a vért
\'Kit Ovtf Ara ttO kar. Nagy Óvat • kar. KapfcUÓ ri6rr\\knth*j\\~i\\ Postán küldi: KORON A*GYÓ0Y8ZEgTAR Badapaat, aálvU-Wr
elismert legolcsóbb, kgasolkUbö
FÉRFI* és GYERMEK-roha áruháza
BudspjstJTV^^
Hll mi | léoyképéust) és testésxsfl mtormébtn
Ilii iii I BUDAPEST« ¥IL flÁRŰCZl-OT 31
IBUi M késiOiotk ciak altörandO művészies |i ÍM I íl I HvKsIbts lénfképsagyitésokf aquarell. MM* ****** és ola|fe»tméfly«k. Másolások salutmr«.
bársonyra, fára, elefántcsontra stb. Bross. fOgodék, tfl »tb..
Sró Owegiestményekktl. PortsHánba égetett fényképek tlr-vekre stb, Mlrél kQidjek Ingyen éi bérmentve árjegyiéket?
M«|fl«pA haladási
FICHTENIM
• Uftoriim. n>a»4»t»>nf MM. m* nteéfa.fi^ Nr-
!•« • ifanaatefa» *9 «er. «im mt&kmmM vm>
a* uva«(*coi u «craa * numéoihm bitébni aiifaa.
hik*4 «• Uok M^ll »UlU MVffIII.
UflttefbUbftUbfe vidtesM MH«/«f <M«M «lton. H«tt*AJaiJ wU*tU Mta vOA » MUtfca
DIAMANT és VADAS
m*émp—i< VII., Dfaifaifafat«*.«. SS. _<?•!««*» S1-S1
BOGDÄNY
szerencséje páratlan!
Vásároljunk osztály-sorsjegyet csakis
BOG DÁN Y S.
fovárosi sorsjegyiroda r.-t.-nál
• *
BUDAPEST, KAKOLY KÜHU1 ?0
• fa*f *Utt mmmléráj* K !«m>
0r. KOVÁCS ouággttra Budapest öyár.tftua T7. ^v*iuu-ut*oar» iBir«i
1
Ha fáj a fej© Ír„ánU°an.
JBere tvá«-MIGKÁIN-pasztllIAu
nuly 6 pvc« üli\'J miri\'lto ffjfAjMl mtftxUnUi I óobö* I kor. S0 MJér. - Mirvirn cii<f)«fftjuifUii (i ¿to^Akhin UpSHA.
BERETVÁS TAMÁS "{EST KISPEST. SSfL
Ingynn po«Ui »ulllt^ 8 doW-u
SMUMI VI..V4«»lfcSrvt SS. U,
100 M»ttt Mű R.ui MH>* iUx^ftU»-p*i te «llIlAfviliflUM«] MU.,6%
AfeiáM kiféhu, éiurrn VJUmmvmmS* wv^AtiMveJf M Amim fliftaJvi/^fc 4» ItAiék kii
Melyik vendéglőben étkezik Budapesten? V
Schüller Kaszinó-éttcrmsben,ürß0vau*
Vl.t ANDRÁS«Y-UT 88. SJU CMrendfl koalái_ Naponta reue o«tóiy!
hemüpillai reiáaK-lilteaU
Wöft tit^iillfa
■Ifilíra «4»Ar»
BadapeiUTánl-kim
UM se itgr-BCuaín)
8593/ík- 9^8
Árverési hirdetmény kivonat.
A letenyei kir. járásbíróság mint telek-«önyvi hatóság kőthírré teszi, hogy a Lete-öyel takarékpénztár részvénytársaság végre-Ko
hajtatónak Kollarlcs György rátkai lakos végrehajtást szenvedő elleni 354 korona tőke követelés és járulékai Iránti végrehajtási ^gyébeu a nagykanizsai kir. törvényszék "tényei kir. járásbíróság teifiletén lévó 1. a rátkai 57 az. tjkben + br*s. felvett Lu-öovica utcai szőlő és pincének Kollarics Wörgyőt illető felerészére 576 kor. 2, A rát-60 sz. tjkben 71 hrsz. alatt felvett Ludovica utcai jzőllőuek ugyánőt illető fele résiére 456 korona és 3. a rátkai 708 sz. tjkben 4- 69 hrsz, á. felvett Ludovica utcai siollő és pincének ugyanőt illető felerészére 200 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte és bojty a fenntebb megjelölt ingatlanok az 1908 évi aueptembor hó 30-ik **P/án délelőtt 10 órakor XAtka községbon, a fozségi biró házánál dr. Cserapesz Kálmán \'etenyei ügyvéd, felp. képviselő kőzbenjötté-vel megtartandó nyilvános árverésen a meg-wlapitott kikiáltási áron alól is eladatni toguak.
Árverezni szándékozók tartoznak-az ingat-\'«n bccsámak 10 százalékát vagyis 57 koroua »«n-t, 45 korona 60 fii t és 28 koronát készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 41. § ában Je,*ett árfolyammal számitolt és a* 1881. évi november hó i-én 3353. sz. a. kelt igazsáKUgy.
Miniszteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadéic-k6pes értékpapirban a kiküldött keiéhez le-avagy az 1881. LX t. c. 170. §-a ér-leinjébeu a bánatpénznek a biróságuál előleges élhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
^elt Letenyén, 1008. évi julius hó 20 ik öaPjáu. V j
Nincs többé buiza üszög a
NUMA DUPUY&Co.
>Mai{c$ava« használatával.
25 év óta nag>\' eredmónynynl liatj/.nAlják buza-üszög ellen, továl>b& korom- ós porüszög ellen kukorica, árps, zab vi burgonyánál
stb. — Kgy osotnag 2 métermázsa vetőmaghoz 50 fillér, egy mtHcrmá/sához 26 fillér.
Óvakodjunk utánzatoktól!
» - • ^
JVfuma Dupuy és Jársa
Bécs, VI. 1. WlndmUhlgaasa 33
Kapható Nagykanizsán :
Kosonfekl A. fiai, Ström i^s Klein, Kórós Oé/.a,Ar-multh NAtÄn, Schwarz ¿s Tauber. Caáktornyén: Hóbort Ádám, Graner tostvórok, Strabia teatvérak. Mraz Testvérek.
\' Tóth J*ÓZ66Í -atóda
Bazsó József
kovács ¿1 kocsigyártó Itaoikaolzsa, leleky-ul 6.
Elvállal minden — a kovács ós kocsigyártó Bzakmába vágó — mnnkák elkószitósót, kocsi javítást, tisi-.tltAst ós Átalakításokat a legszebb és legjobb kivitelben. ÍRS2J , JRSáJ IRSáJ
Raktáron tart könnyű és divatos uj kocsikat.
A letenyer kir. járásbíróság mint telek-vl hatóság.
Orosz Béla, kir. jbiró. .
Kt¥f H1Ä a áPolílsíira
ÜK ÍWKWC tszépittttéee X3TT TI T7T?
«0 rU JÜilK
liflcclrKAaiabb, toll«tt^ Náll r« saalon |iudrr.
FabAr, roa«ansia vagy tar«*». Vagyilag analysálva 6» ajánlva Dr. J. J. Pohl ca. kir. unár á\'tnl Ufeabeaa Ellaaierö lovalak a legjobb körókbdl p\'lada doboihoz »ellékwive vannak.
GOTTLLEB TAUSálIG
ca. ca kir. ndv. eÄ 1IIäi
rárahtári BKiH, 1. Wfllaelle
SzétküHfi otánvet vagy ai oaazeg elbleü»® bekültíeat wollatt. Kapható a lf|lHbh |||aia««r-. rfroiaa-kereakfifabrH m
Fov dnhnz 9A knr 40 í gyé*ja*ormirbPBa. H*gi/k*nit*dn : \'Ah aa Uöhm Kaleü A. M6r, Kreinor Oyula, r.gy aouoz sor. w i. (Je|leh éR (Jraef ct|?,Koii.
KIADÓ
Bővebbet Blalhó János h&z-• tulajdonosnál.
Síénsávdus, kellemes, savanykás izü, \\ asrrcntcsilctt
rendkívül üdítő asztali víz.
üdít, gyógyltl Orvosilag ajánlva 1
Ivógy&jy módra használva, vese- ós hólyaghajoknál, a vesemc-dencc Idült hurutjain.il, luigyfeft-ls Mvényképzódésnél, a légutak és a kiválasztó szervek hurutos Mntnlmainál kitűnő hatásúnak bizonyult. — Prospektust kívánatra kiilil a forráskezclöség :
rtWHATiú\'cf
A szépség egyik főkellóke
, a szép arezbőr!
R földes féle Margita Créme
kapható
Millió:
fítlas lajot, Pragtr IHla. Rtik Gyula
gyógy-i ztrldrdtoi.
üflttch t\'s Urat/ ilro-
gérlújdbon ts
Lót/y M"\' iiorni arcápoló
Intiulébtn
Magyar u 2>
így tég^flfHon Angol Crine 10 ós 70 lcr>
Laptulajdonoa ¿a kiadót Pltchel Poiöp pja Napykaoltsán,
Nyomatott flkM ftttOp Rt
8
ZALA
1908 szeptember 6
.i-jA-- » ro -
Nagykanizsa, Kedd 1908. szeptember 8
KLóFizsTiftsi Arak i
Helyben házhoz hordva:
bóra....... U-
Negyedévit......a..
Félévre......... &
Cgé« évre......fi-
Póttal %iéikü\\dé*Ml:.
Mra .......1 j
NcHyedérre......¿1
PéJgvrt........9u-
évre 18w-
T*i*foa i
srssEüa», poutikai NAPILAP., ,
K | —»w« » \' Mnfrkwlk naponkint -U 9 inkor ünnepnapok klv«UI4v*l
iwfc~«. .zalav SAnoon. ^^ haqy »AMV. T""
SxerkMxlfltAfi: RtVÉU LAJOO

205. szán.
Az állami mére£.
... O
Nagykanizsa, szeptember 7.
Egy fővárosi egyesület most fölhívást bocsátott ki, amelyben azt hirdeti, hogy tan-folyamot rendez nz alkoholizmus érdekében. Kitűnő tudósok neveit olvassuk itt, akik előadásokat fognak tartani, — amelyekbeu eléuk tárják az alkoholizmus szörnyű pusztítását. ^
A törekvés mindenesetre tiszteletreméltó és csak dicséretet érdemelnek, akik bármi-képpeu is küzdenek a modern élet e legnagyobb veszedelme ellen.
Közismert dolog, hogy a pálinka öl és gyilkol. Nemcsak azt teszi tönkre, aki él vele. de terheltté teszi az utódait is. Amiként a biblia moudja: megbüntetem az apák bűneit hetediziglen.
Nem lehet már türnj, hogy mit müvei evvel a hitváuy és gyilkos pálinkával az állam. Hát állam az és állagoljtjka az, hogy a tulajdan népét öli?
Miudcn ember, aki csak egy árva garas árával is tovább lát az orránál, tudja, hogy a pálinka fogyasztás korlátozásával félannyi börtönte és félannyi biróra volna szükség«
Ma "az állani neveli a börtöntöltelékeket, az állam szaporítja a betegeket, ő tölti meg legnagyobbrészt az elmebeteg intézeteket és rontja meg a következő nemzedékeket,
Ezt konstatálva, konstatálni kell azt is, hogy bármilyen szép terv és törekvés alkoholellenes tanfolyam, vagy ehhez hasonló elméleti küzdelem eredménye alig van. — Még a szeszfogyasztás korlátozása, mint a tapasztalat ls bizonyítja, sem hozza meg a remélt és várt eredményeket Az északamerikai konföderáció egyes államaiban a törvényhozók szabályul adták ki, hogy szombat estétől hétfő regge ig pálinkát mérni nem szabad. Teóriának szép. A gyakorlatban pedig afc volt az eredménye, hogy a munkás nép már szombat estig is teleszívta magát pálinkával és auuyi pálinkát vásá-rolt még a szabad eladási időben vasár-
napra magának, hogy vasárnap még több volt a pálinkarészeg ember, mint azokban az országokban, ahol a pálinkaivást egyáltalán nem korlátozták.
Az eféle korlátozások tehát alig érnek valamit. Franciaország már betiltotta az ab-
szintnak nemcsak az elárusitását, . hanem
% \'
még a gyártását is, Hasonlókép tet^e Helvécia, Csak nálunk nem történik semmi.
A társadalomtudomány az államok sok vétke között, a szeszfogyasztás szabadjára .való eresztését és az ennek nyomán előálló jövedelem húzást» a modern államok egyik legnagyobb bűnének tartja.
Aminthogy igy is van. Ezzel szemben tehát a tanfolyamok annyit sem érnek, —
mint a szentelt viz. Itt az államokat kell
i\'
rászorítani, hogy a pá) in ka gyártást s a pá-linkaárusitást a közfogyasztásra megszüntesse. Fordítsák a szeszt másra : ipari vagy mezőgazdasági célokra, de ne emberpuszti-tásra. A harcot az alkohol Mlen tehát1 az államnak kell \'kezdeni 8 ez a szörnyű vész csak akkor múlik el az emberiségről, ha mindjárt a forrásnál betömjük.
Vármegyei közgyűlés.
— Salát tudósítónktól. -Zalavármegye törvényhatósága e hó 14-én Zalaegerszegen közgyűlést tart. A tárgysorozat 239 pontja közül megemlítjük a követ kérőkét
Jelentés a törvényhatóság állapotáról. Km nek kapcsán a számonkérószék jegyzőkönyve.
A törvényhatóság 1909. évi háztartási költségvetése ; ezzel kapcsolatban :
A megyei dijuokok kérvénye fizetési fokozatokba leendő beosztásuk iránt.
A vátmegye 1908-9 évi közúti költség
előirányzata. *
Nagykanizsa r. t. város 1907: évi gyám-pénztári számadása.
A Deák Mihály biz. tag ur elhalálozása folytán a központi választmányban megüresedett tagsági helynek választás utján leendő betöltése.
Trencsénváriuegyének a képviselő választói jog kiterjesztése tárgyában hozott határozata.
1
Bács-Bodrogvármegyének a magyar jegy« hsuk létesítése tárgyában hozott határozata. Kzzel kapcsolatban :
Iláromszékvármegyéuek és Nagyvárad tőrvényhatósági bizottságának az Önálló nemzeti bank felállítása tárgyában a képviselőházhoz intézett felirata. y A szekszárd —bátai ármentesitő társulat átirata a balaton—dunai hajóút, Illetőleg a Sió hajózhatóvá tétele iránt.
A 39423/B. M. 908. sz. leirat Nagykauízsa váró* a törvényhatósági joggal leendő felruházás * iránt előterjesztett kérelme tárgyában.
A megyei árvaszéki jegyzők kérvénye két ülnöki állás rendszeresítése Iránt.
A vármegyei alapok és gyámpénztár pénzkészleteinek gyümölcsöző elhelyezése. Kzzel kapcsolatosan
Udvardy Vince biz. tag ur Inditváuya megyei takarékpénztár felállítása, esetleg a
megyei pénzintézeteknek betétekkel leendő
t
támogatása Iránt.
A kereskedelemügyi mlnlazter ur 56750— 1908. sz. rendelete az iparíelügyelői kerületek nj beosztása tárgyában. v*****^**^.-:
A \'/agykanizsai mértékhitelesítő hivatal felszerelési tárgyainak megváltása.
Szentmiklóssy Gyula tapolczai főszolgabíró tryugijazáa és szabadság iránti kérvénye. . 1
Nagykanizsa város képviselőtestületének a \\ I—VII. kerületi iskola kibővítése tárgyá* ban hozott s Szalay Sáudor képviselő testületi tag által megfelebbezett határozata.
Nagykanizsa város képviselőtestületének a Nagykanizsa—alsólendvai vasút épitési költ-, ségeihez való hozzájárulás tárgyában hozott határozata.
Nagykanizsa törvényhatóság.
Tárgyalja a vármegye«
Zalamegye szeptember i4.-iki közgyűlésének tárgysorán szerepel egy pont, mely Nagykanizsa városára reudkivüli fontossággal bir.
Tugvalevőleg városunk azt a kérelmet terjesztette a Jtormány elé, hogy iktassák a szabad királyi városok sorába. E kérésünket kü/döttség tolmácsolta a király előtt, melynek ta< jai \\öfül Andrássy Gyula gróf belügy* miniszter az ügy jóindulatu elintézését ígérte
Az uj végrehajtási törvény miatt!
Készpénzfizetés mellett 10% (százalék) haszonnal is megelégszünk és szállítunk — megnagyobbított butorraktámnkMl — a legdivatosabb és legizlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnlturáktól kezdve a legegySZerQbbíg. UKyan«ak elvállaljuk madracok ottománok és különféle szőnyeg-divánok készítését és javítását a legízlesesebb és legtartósabb kivitelbe*.
Nagy választék gyermek-és vaságyakban. <bme>
Goldberger Károly és Társa
kárpitos-és butorraktArw Nagykanizsa« Caenqery u. 3.
(Nagykaalxaal tak. pénttár épületj
ZALA
sze
H II II \'1\'iL 1 J 1 \' * tll\'iT~—■■
dult arccal ráordított: így: >VVcg ! VVeg f so-fort . . .!«
Erre a szepetneki ember udvariasan azt mondta a brigadérosnak, hogy mindjárt elhajtat onnan, csak egy csomagot akar a kocsijára tenni, f
8
meg, Wekerlo Sándor miniszterelnök pedig egyenesen kilátásba helyezte, hogy óhajunk teljesülni fog. A küldöttség később Jasth Gyula képviselőházi eluöknél is tisztelgett és Justh szintén megigérte, hogy a nagykanizsaiak kívánságát támogatni fogja.
A város .\'kérvénye három ilyen közigaz- j Dc hiAbft ncfcj A brigadéros, mint
gatásilag kiemelkedő kívánságot tartalma- akit mérgcs klgy<5 CHipett meg valahol, hir-zott. Azt, hogy szabad királyi város lehes- te)cn a kocais fejó fordult s dühtől taj-sünk, továbbá öuálló választó kerület s végül, t(^ozó szájjal hangosan ráordított : hogy Nagykanizsa székhellyel uj megyét >Befchle ich dír ( . . . Ws /« .
krCAaháarom közül-most a törvényhatóság AboltosGold ^ácakiezt a scéuát vé, kérdése vált aktuálissá. A külön megyétől. • küszöbéről. erre hangosan
egyelőre nincs szó, ugy látszik, hogy kércl. ,megjcgycitc * :
Wink . c legfontosabbjáról egyelőre uetu achön ! . . . Jlorr General! . . ,« de
tárgyal a kormány. A város önálló, választó- l°vább nem folytatlntta, mert most ismét le-kerülete a választási reform kereteiben nyer menydörgott hozzá a ló hátáról a tábornok megvalósulást. A törvényhatósági kérdés pe-jur íjából az ige:
dig most napirendre kerül azzal, hogy aj >Szvioya 1« Ami kéiem azt jelenti rnagya-belügyminiszter kikéri Zalávármegye véle-! rul. hogy: »disznó«.
mét. A véleményadásról e hó 14 iks közgyü-1 Es erre a bátor lovas ember, aki tábornoki lésén határoz a megye közönsége. j rangot visel és horribilis pénzt kap tőlünk, a
Természetes és még csak rossz néven rfem ,0VA kantárát megfordítva, törzskarával tó-vehető az, hogy a megyei közönség ama ré- 1 vább lovaKolt °,,nftn\' miut félelmetes ós szc, mely Nagykanizsa érdekeit sohasem res; jtculon lstcM*
pektálta, azt is ellenezni fogja, hogy ez az Ez az intermezzo csak egy kis izlelitő volt óhaj teljesüljön. Ezért, ha városunk közön- "hból az érzésből és gondolkozásból, ahogyau sége komolyan ragaszkodik ahhoz, hogy a!" hadsereg viselkedni szokott velüuk,
közigazgatásilag fejlettebb törvényhatósági — jellemző, nogy milyeu embereknek ad
állapotot elérje, a város megyebizottsági ug- államunk rengeteg ^szegeket évetrkint, a jainak kötelességévé válik, hogy a megye-! m^yért köszönet helyett ilyen durvasággal g> ülésen megjelenjenek és városi érdekeink fordulnak hozzánk. /
védelmére keljenek. Hár nem valószínű, hogy Ehhez a hírhez vau még más hozzátenni ; a belügyminiszter és a- törvényhozás . csupán esetünk ts.
a megyének, miut érdekelt félnek véleményét« A debreceni 39 ik gyalogezred két zászló- \\ vegye tekintetba, méKis kívánatos, hogy eza;«l)" ieun, délen folytatott mostanában gya- ; véleméuy is kedvező legyeu. korlatokat s yy napou végzetük elvitte őicét
a horvátföldi jCaproncára.
Mikor ide bevonultak s maguknak és • a lovaiknak élelmi szert akartak vásárolni, miu- ! denütt elutasították őket, — mert megtudták,! hogy magyar finVr > kiküldött katouákuak előzzör üres kezekkei kellett visszatérni a szállásukra, ahol aztán fegyveres kíséretet adtak melléjük s csak így, karhatalommal tudták megszerezni az élelmet maguknak. — Ezzel szemben a horvát tisztek nem győznek hálálkodni, hogy mily szíves vendégszeretetben volt részük Nagykanizsán. t~ Nos, hát, Herr General, ki a kutya?!
>Az ilyen Peichterek ellen pedig szükségszerűen és helyesen csak ugy járhatunk el, ha az a nagykanizsai család, akinél elszállásolják őt — ajtót mutat neki, sót kiutasítja mert sem a törvény, de főképpen a társadalmi élet erkölcse nem teheti kötelességévé senkinek sem, hogy az ellenségeinek szállást adjon. 4
ltw «wihj
„Hunds Ungar!-6
Magyarfalás a Csengery-uton. Haragszik a brigadéros, f Hát ki a kutya?
• - So|át tudósitónhtól.
A verejtékező, nehéz emberi munkával megszerzett sok millió magyar pénzen fenntar* tott díszes osztrák ármádia ismét igazolta a maga jó hírnevét s azt a sok finomságot és tapintatot, amellyel velüuk szemben viselkedik.
Nevezetesen: az idei királygyakorlat*szín\', terére vonuló s itt nálunk Nagykanizsán vendégeskedő idegen nemzetiségű katonaságnak egy része : a 13-ik gyalog-hadosztály amelyik vasárnap délelőtt érkezett ide Somogyszent-miklós felől, még jóformán be sem tért a városunkba, amikor már ránk vicsorította a belénevelt magyargyülöletet.
Az épületes eset a következőképpen folyt le :
A hadosztály egész tisztikara «í^ éppen betért a Cscugery-utra.
őt
katonai szokás
szerint ceutiinéterekre kimért távolságra elől szoktak járni, a kiknek élén ezúttal egy Feichter nevű vezérőrnagy lovagolt.
A Cseugery-ut elején, ott, ahol az arrá Járó elhagyja a vasúti sorompót, van Gold . Ignác füszerkereskedése,
Ez előtt a kereskedés előtt éppen akkor, - amidón Feichter brigadéros elhaladt arra, ott állott
a szepetneki korcsmáros a kocsijával, a ki éppen elhajtani készült már onnan, amikor
előtte ellovagoló Eelchter magából kikelve,
»■•r^ji.-.....t .
ihM ilaoykanizsán.
Két áldozat. .Mérges gombák a felső erdőben.
— Saját tudósítónktól. —
A gombaevésnek ismét két áldozata van Nagykanizsán. Euélkül már nem múlhat el a gomba-szezon. A sok szomorú eset tanulságán nem okul a közönség, különösen azok, kik nem a piacon vásárolják a gombát
A két áldozat: Molnár József Rákóczi utcai lakos és egy Klingor Mari nevü két esztendős kis leány.
Molnár tegnapelőtt Mariska nevü felnőtt leányával a városi felső erdőn át a bacónaki
hegyre ment. Az erdőben egy ismeretlen tsz. szony gombát szedett és mert sokat talált adott belőle Molnáréknak is, de figyelmez\' tette őket, hogy ő nem tudja megkötöm, böztetni az élvezhető gombát a mérgestől.
— Nem baj, válaszolt Molnár — én úgyis megválogatom.
A hegyen aztáu Molnár Mariska elkészi. tette a gombát, melyet megettek és C8te visszatértek Nagykanizsára.
Tudvalevőleg mintegy hat óra szükséges ahhoz, hogy a gombamérgezés felszívódjék, ezért Molnárék csak tegnap délelőtt kezdték magukat rosszéi érezni. Orvosért küldtek, aki megállapította a rosszullét okát s azonnal ellenmérget alkalmazott. A leány jobban is lett és meg fog gyógyulni, azonban apja, kí gyenge, asztmás ember volt, rnóg tegnap meghalt
Az a gomba, mely a kis Klinger Műit megölte, szintén a felső erdőből való. Ma lek József Petőfi utcai lakos, Klinger Mari nagy. apj.i, leányával szintén Baconakra ment a felnő erdőn át és itt gombát szegett, melyet itthon megettek. A gombához vendégül látták Malek unokáját a 2 esztendős Klinger Marit is. A gombából az egész család evett s mind rosszul lettek tőle. Itt is elég gyor-san folyamodtak, orvosi. segélyért, mely a család tegjait még megmenthette, azokban a kis unoka nagy .kiuok között még tegnap meghalt. A család többi tagjai ma már job-b.*u oaunak. ^
Hirek.
t
-- A holnapi ünnep miatt a ZALA legközelebbi száma szerdán este jelen meg.
A főjegyző jubileuma. Lengyel Lijos városi főjegyző huszonötéves szolgálati jubileumának utolsó és megható mozzanata játszódott le a legutóbbi tanácsülésen. Ugyanis Vécaey Zugmond polgármester tartalmas, szép beszéd kiséretébeu átadta a mindenkori tanácsnak a főjegyző megfestett arcképét és magának a főjegyzőnek a jubiláris közgyűlés Ismert határozatait. A főjegyző meghatva köszönte meg az ünneplést és kijelentette, hogy tovább is önzetlenül szolgálui akarja a várost, tisztviselőtársait pedig biztosította változatlan szeretetéről.
— Keszthely ügye Képviselőtestületi közgyűlés volt tegnap délelőtt 11 órakor Keszthelyen. Az igazságügyi palota építésére vonatkozó előterjesztés került tárgyalásra. E fölött hosszabb vita Indult meg, melyben a Jelenlevő képviselők mindegyike résztvett. Két féle elhelyezés mellett kardoskodtak leginkább. Az egyik fél azt kívánta, hogv az igazságügyi palota a Georglcon-utoa végén a Halász . és Puly-fóle telkeken ópüljöo fel, a másik pedig, hogy Horth-fóle városi telken vagy amellett az urodalml réten. Végre is megtalálták a helyes közép utat a határozatba ment, hogy feliratban megkéri a város az igazságügy-minisztert, hagyja meg a bíróságot a Jelenlegi helyén, mert ott a Jogkereső közönség legküny-nyebben hozzájuthat 9 az épület tulajdonosa is hajlandó a megtelelő átalakításokat, illetve az újjáépítést végeztetni. Egy másik ügyelem remélté határozata a közgyűlésnek a piacrendezós. K sze. rint a jövő óv május 1-től kezdve a gabonapiacot kihelyezik a vásártérre, a zöldséges és egyéb óletmiazer piac pedig az akadálytalan köslekedés érdekében a Tapolcai-utca torkolatától az Aod-ráaay-térig fog terjedni. Néhány illetőségi Hf letárgyalása után a gyűlés véget.ért.
tqoS. szeptember 8
A Ciöuüery-utou lugflbalt egy katona. A felnőtt katouafiuk játékának Nagykanizsán egy szereucsétleu ember áldozatául esett. A hidászok bevonulásakor egy eszéki póttartalékos a felsőkereskedelmi iskola előtt összeesett és mire kórházba szállitqtták volna, útközben meghalt. Á próbaháború áldozata eszékvidéki iparos, ki családját odahagyva, mint póttartalékos vett részt a nagygyakorlaton. Százada tegnapelőtt a Murán végzett gyakorlatokat és ekkor egy gerenda ráesett. Mivel külső sérülés nyomai nem látszottak, a szegény ember századával Nagykanizsáig gyalogolt. Már az uton panaszkodott egyik tárnának, hogy valószínűleg belsó sérülést szen-vedett, mert heves fájdalmat érez. A felső kereskedelmi iskola előtt aztán kidőlt a sor-- ból é« félóra múlva meghalt. Holnap temetik és özvegye fog kapni egy gyászos levelet . . .
—. A vArmegya népesedé««. Zala vármegye népesedési viszonyait április, május és junius hónapokban,, a következő statisztika tünteti (el: A balatonfüredi járásban született iox, meghalt 73, szapoiodás 28; — a tapolcai já rásban született 397, megh. 299, szap. 98 ; — a sümegi járásban szül. 278 megh. 226, szap. 52 ; — a zalaszentgróti járásbau szül. 264, megh. 197, szap. 67; — a keszthelyi járásban! azül. 285, megh 182, szap. 103 ; — a uagyka-nizsai járásban szül. 361, megh. 275. szap. 86; — a pacsai járásbau szül. 261, meghalt 172, szap. 89; — a zalaegerszegi járásban született 409, megh. 328, szap. 81; — a novai járásban szül. 273, . wegh. 158, szap. 114; — az alsó-lendvai járásban szül. 375, megh. 188, szap. 187; — a perlaki járásbau szül. 593,>megh. >58, szap. 335; — a Csáktornyái járásban azül. 594, megh. 361, szap. ^jMj" Zalaegerszeg Városban szül. 97, tna^^.\'f zap. 17;— Nagykanizsa városban szül, aó/, megh. 205, szap. 62 ; — az egész vármegyében szül. 5040,
«^gh- 33(95» l645
— A« elszállásolás akadályai. Az átvonuló katonaság elszállásolásába tudvalevőleg sokf akadályba ütközött és Igen bonyodalmas volt! Talán még ma ls tartana a zavaros munka, ha végül a rendőrséget is igénybe nem veszik. így is sok bajuk rólt ax érkező katonatiszteknek, kik ugyan itagy elismeréssel vannak a nagykanizsai vendégszeretet iránt, de kevesebbel a hatóság iránt. Az első éjszaka ugyanis Őrületes zűrzavar volt. A katonák nem találtak szalmát, a tisztek lakást. Voltak, «tik egész éjjel kénytelenek voltak csa-tangoln^JK* a példa ls, mellett az indítványunk, mellett szól, melye* már többször hangoztattunk, hogymint Nagykanizsán kívül az ország összes nagyobb városaiban, a katonai ügyeket nálunk io át kelt< tenni a rendőrséghez. A rendőrség nagyobb szemészetével gyorsabban és könnyebben yégez. heti éneket az ügyeket, melyek különben is az állami Jaakoiók körébe tartoznak. Az pedig feltétlenül kívánatos, hogy a katonai elszámolást a rendőrséghez utalják. K néhány nap tanulsága arról is Btfggjtőz, hogy a katonai előadó tan A Caosi állás Mm Mealoges és jiem jahet betöltetlenül Ifetyol.
— Végzeten automobil azerenoaétlouaég. Szombathelyi.-tu(K>aitónk Jelenti : Nagy riadalmat okozott tegnap- Nagysároalakon a francia grófok *h. 4t"vjelleV ellátott automobilja. Az autmnghiL óriási aebe^áageL haladt Pinkamindszent felől Siombathely,felér-mikor Bergmann Krnő urodalml ellenőr kocsijával* találkozott. A lovak annyira m«gbokw»odtok, Jfcugy íoldönUHték » kocsit, öaz-tserugdttták a azeraaámokat a a bentüJőkut topább lOftaaulták az Összetört kocsiban. Metzner József uradalmi építész éa Bergmann * B*nŐ,
v Z AU
ellenőr súlyosan megsebesültek, a kocsis életveszélyes sérülést szenvedett a eszméletlon állapotban szállították lakására.
— Tánciskola megnyitás. Blagnsz Elek, a táncmesterek orszá os egyesületében kitün-te léssel vizsgázott okleveles tánc és illemta-nitó értesiti a u. é. közönséget, hogy Nagy-kanizsán, 1908. szeptember hó xo én a Polgári Egylet nagytermében tánc- és illemtanfolyamot nyit. — A tauiiás gyermekek részére délután 5—7-ig. felnőttek részéie pedig 8—10 óiáig tart. Nagy súlyt fektet a táuctanitás mellett u testnevelésre, valamiut a mai társa, dalomnak megfelelő illem szabályaira/ Taui-tani fogja az ismert tducokon kívül a legújabb dlabolo-bostont. Külön boston kurzns. Kívánatra külön órák jutányos,* áron. Beiratások kezdete szeptember hó 6 án a Polgári Egylet uafiftftMiiiében délelőtt 10-12-ig, -- délután 3—6 lg. — Meghívásra családoknál személyesen is szívesen megjelenik. A uagyérdemü közönség szíves pártfogását kéri.
— Zárlat feloldáa A Zalaegerszeg város te rületén uralgott sertésvész járvány megszűnvén, a hatóság az elrendelt és szigorúan foganatosított zárt feloldotta, minők következtében a sertés hetivásárt műit pénteken már meg is tartották. A zalaogersiegl polgármesteri hivatal a zár feloldásáról az érdekelteket, egyeseket és közegeket idejekorán értesítette, ennek köszönhető, hogy a sertéspiac olyan élénk volt. Felhajtottak 1260 darabot, mikből oladásra került 206 db. sertés vész JArvány folyó évi május hó 26-án állapíttatott meg, a mely alkalommal 61 fertőzött udvarban 186 darab sertés irat)tt össze. A Járvány tartama alatt megbetegedett 78 darab, elhullott 69 darab, felgyógyult 19 darab.

— Zarándoklat. Szombaton hajnalban külön vonat Indult Nagykanizsáról, mintegy 300 főnyi csapattal Nagy Máriacelbe Dobrovica Milán, a lebenyei kerület országgyűlési képviselőjének szervezése és vezetése mellett. A zarándoklatban a szomszédos falvakból is számosan vettek részt
— Elhalasztott befizetések. A Gazdasági
önsegélyző Szövetkezet í, hó 8 iki befizetéséi az ünnep miatt pénteken délelőtt tartja meg. — A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet (Csen gery-ut 4. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank épület) értesíti a t részvényeseit, hogy a t. hó 8-ára keddro oső befizetést, a reá következő kedden f. hó 15-én fogja megtartani. — A Néptakarékpénztári önsegélyző Szövetkezetnél f. hó 8-ikÍ befizetések, az ünnep miatt f^ hó 9-én délután teljesitendők.
— Feltilfizetéa. A katholikus-legényegylet-nek a f. évi augusztus 20-án,$ Szei>t-István napján tartQtt z«ue estélyéu felüUizetnl kegyelek voltak : Dubrovics Milán 6^K; Eperjesy Gábor, GalUxvics Andor, Horyáth György 5-5 K ; N. N. 3 K; Mii tény l.ütfula, Dr. Neumann Kde, N N, Névtelen,f^Szalay Lajos 2-2 K; Ats E. Árpád, Tálos tftreuc, Tóllósy Péter i~i k ; Balog György, Kovács Ferenc, Kovács György, Kovács Lajos,,jfclováczky Lajos, Pap Istváv, Szűcs Jóssef^ yarga István 50 — 50 f. - .Sz. Józsefué 2Q fcllér, összesen 41 K 20 fillér, ezenfelül F*anz Lajos és Fiai cég ingyen-világítást szolgáltatott. A felsorolt tü.ewes lelkű adakozók fogyják hálás köszö-HCtét a vManatmÁnynak,
— Uj H/emóly díjszabáJi éJetbeléptetéze. Az
eger-putnokk h. é. vasúton a meqnj^tAH napjával zónarondszerü személydijazabás lép életbe. Az uj *zejiiólydiJ»zabAs a magy. kir, államvasutak dij-azabás eiáuisitó UoüáJ&ban (Budapest, VL Csen-gery utca 83. szám» 20 fillérért kapható. Budapest, 1908. évi augusztus hó 27-én. Az igazgatóság,
Katona világ.
Jönnek a léghajók.
- Sa|lt tudósítónktól. -
Két nap óta ostromlott yárosfypz hasonló Nagykanizsa. Minden fegyvorncmbeli kftpnák lepik az utcát és tisztek a korzót. És bá^egy ezred már elvonult, a számuk egyre növekszik, mert ma és holnap uj ezredek vonulnak be. Teguap átvonult Nagykanizsán a debreceni 39 gyalogezred, mely itt csak rövid pihenőt tartott. Ma érkezett Vaiazadről 480 utász és holnap ér ide Eszékről tpég 1960 katona 360 lóval, ellenben ma elment a 70. gyalogezred.
Rtidő szerint Kiskanizsán ezer uhlanus van, itt gyakorlatoz még két gyalogezred, — egy utászzáhzlóalj, egy trainszázad és az egészségügyi csapat. A hadtest-, hadosztály- éa dau-dárparancsnokságok, tovább a ¡¿átwrl posta Nagykanizsán vaunak.
Ma reggel óta három katonai léghajó is közeledik a városhoz, melyek k&zfil egyik hir szerint a pallini uton már le is ¿sálit, Egy másik Sáuc felett lát}ittó„a harmadik pedig Kiskanizsán tul várja a hedvező szelet, mely elhozza Nagykanizsára. Már reggel óta várja. Délig egy helyen állt, délután mélyen leeresz-kedett és közeledett. Ugy lát**jk4 4<#*él még. ekkor sem kedvezett, mert, mind lej$bb *resz. kédett és délután 3 órakor valószinQnek látszott, hogy le fog szállni s a léghajót kocáin hozzák Nagykanizsára.
A nagykanizsai 20. honvédgyalogezredről ma azt a hirt kapjuk, hogy tul naár Dom-bovárou és a Dunához közeledik.
Az itt. gyakorlatozó katonaság kedden fog elvonp1pi.
k
Közgazdaság.
ÍM
Értékpapír tózsde.
— Mai árfolyamok. — (Távirat)
H Itali Üloiui" Rereehedelml fbnk n$gykanlx«d
fléh|Ónöh jelentése:
Magyar hitclrészvény 747.75
Oaztrák hitel « . 64150
V/a magyar koropajáradék $2.85
Keroskcdelml bank részvény 3358.—
Balgótarjáni kóazénbányarészvény 686.—
ltiumnuirányi vaaunl < 660.—
Adria tengerhajózás < 396.—
Hazai bank « • ?el,50
1 "
A gabonaúzletról.
(Távirat)
Budapeat, szeptomber 7. Kéaz4r u-üsl«t 1
Csökkenó vétel- éa oladkai kedv mollott árak tar-
tottak
Hat4rldö-üxl0t 1
Huza októberre
a 1909. április Uozs októberre » ánriliora 7>ab októborro Zab ápriliara Tengori szeptemberre
< 1909. május Hepoo
11.89 11.69
9.36
9.06
8.04
8.40"
8.30
7.86
r k kiváló bór- ét Utlélumok (yógyterrás a
S A IxVA^
v«H> U hdlyngb«J»k»4l, ktuvianél, ii«k«r< NU|i4|«41 U hunt.*
Ttmé«i«tN ▼••■Mlfla nrupirii.
4 licité UT»rWktmk>M)>n m % IMIm|| Itmtmí 9
- TMbiateAl 1i<i>IS,T. S. ■■■ ............ ........................ m n mim
I
ZALA
ss.xr » —tva
Táviratok
ét telefon jelentések.
é
A király Magyarországon.
Ischli szeptember 7. A király ma reggel gróf Paar hadsegéd kíséretében elutazott, hogy Bécsen át Budapestre utazzon.
Budapest, szeptember 7. A király vonala ma délután fog ideérkezni. A pályaudvaron a kormány összes tagjai várják az uralkodót. Ferenc Ssalvator fóherceg és Mária Valéria főkercegasszony gyermekével szintétf) Budapestre jönnek. Már ma számos országgyűlési képviselő érkezett a fővárosba, hogy holuap jelen legyenek az örökimádás I tepmlom fölszentelésénél.


-rrr.1 : r-
házba, honnan hazaszállítják Stájerországban
>
lakó szüleihez.
Láncy lika nagybeteg.
Budapest, szeptember 7. Ldiuzy Ilka, a Nemzeti Sziuház hirtieves művésznője napok óta súlyos betegen fekszik 1?kásán. A művésznő állapota a legkomolyabb ag-godaiomra ad okot.
A bécsi rejtély.
Bécs, szept. 7. A bécsi rejtélyes ügyben a rendőrség ma ismét kihallgatta Kragu-jcvics Szakó ügyvédjelöltet, kinek előéletére vonatkozólag terhelő adatok merültek fel. Az ügyvédjelölt mai vallomása során beismerte, hogy Reisz Edét ő sebesitette meg, de amellett megmarad, hogy önvédelemből tette. A kihallgatás még folyik.
\\ A turista halála.
Bécs, szeptember 7, Reicheumanból táv-iratozzák, hogy dr. Polidlc Mihály előkelő bécsi ügyvéd hegyiujSszás közben szakadékba zuhant. Keresésére indultak és a szakadék-bau ráakadtak irtózatosan összeroncsolt holttestére.
— Y
Tüntető pincérek.
Budapest, szeptember 7, A szociáldemokrata szakszervezeti pincérek az éjjel ismét több kávéház ablakait beverték. A tüntetőket a rendőrség oszlatta szét és közülük többet, közlük Grünfeld szakszervezeti titkárt is letartóztatott.
■ b-T -

1908. szeptember $
Hz uj uértajtási Mruíny Értelmében:
Bejelentési ivek lejárt követelésekhez. Érteni, tések, továbbá Végrehajtási törvény 1908. -Büntető-törvénykönyvek és a bűnvádi perrend. tartás kiegészítéséről és módosításáról 1908 • 36. t.-c.Kapható fístfiel Fülöp Fio könuuhereshe difiében nogyhanizfión. Postai rendelések azonnal feM elintéztetnek.
•j
—■■■————————————-r-_M<|
kW < ra>.»r.« .rt-i%»j
■MM-«—»»-»
A második karlócai kongresszus.
Karlóca, szeptember 7. Nikolics Mirou pakraci püspök a patriarkaválasztó második szerb egyházi kongresszust szeptember l$-6re
Karlócára összehívta.
✓ »
Kossuth Ferenc jobban van.
Budapest, szeptember 7. Kossuth Ferenc állapotába tartós javulás következett be. Ma délelőtt hosszasan tanácskozott Ludwig Gyulával az államvasutak elnökigazgatójával. A miniszter még nagyou gyengének érzi magát, ezért orvosa továbbra is nyugalmat ajánlt neki. \\ ;
Nem engedélyezett beszámoló.
Zágráb, szeptember 7. Nikolics Vladimír ogulini képviselő ma Ogulinban be-számoló beszédet akart tartana, a gyűlés bejelentését azonban a hatóság nem vette tudomásul és azt betiltotta.
. „ . y , • y, • * V r, - , . "í V /»jft. j
Egy előkelő ember öngyilkossága.
. . A- .
Budapest, szeptember 7. Szenzációs ön
gyilkosság történt ma Budapesten. Csdsz4r\\SZ,VÓSANTAL K»Ph«t6k. - f«-
bJ m ® „ , , n t t . I üzlet Szarvas-kávéház mellott
Jenő gőzmalomtulajdonos, a József városi
kör elnöke, ki a politikai és társadalmi
életben is nagy szerepet játszott, ma dél
előtt, mig felesége távol volt, hálószobájá
ban agyonlőtte magái. Levelet nem hagyott
hátra, de azért kétségtelen, hogy gyógyít
hatatlan betegsége kergette halálba.
Szerelmes apáca. Megszökött a kórházból.
Budapest, szeptember 7. Iirdekes eset foglalkoztatta ma a fővárosi rendőrséget A
Szent István kórházban soká betegen fe
> »
küdt Kis Oszkár gépész, ki mellé ápolónő-nek Vopyer Alexina apáca volt beosztva. A gépész beteg ágyán udvarolni kezdett az apácának és pedig azzal az eredménnyel,!? hogy midőu a gépészt tegnap gyógyultan elbocsájtották a kórházból, az apáca vele j szökött. Szökését fölfedezték és jelentést tet t«k a rendőrségnél, mely a szerelmes apá-cát kinyomozta éa az Arany Sas s \'illóban á&ifS \\ letartóztatta. A leányt visszavitték a kór- l
— Egy Jó karban levő a 11«: haoznált REMINGTON-lrógép 7. sz. modell jutányos áron eladó. — Clm a kiadóhivatalban.
— Ma már nem titok, hisz elismerő levelek Is bizonyítják, hogy a legjobb órák, szemüvegek és beszélőgépek csakis —
Ajánlok igen diszes kivitelű
befőííes-üueg címkéket
ára. 100 darobonhlnl uegyeeen 1 korona,
Vidékre 1 korona 20 fillér ellenében bérmentve küldöm, cm A befőttes cimkék következő (TC -felírással kaphatók: irc
Alma, Ananfox, liarack, Barack íz, Ilire-alma, CscrcN/nyo, Cukordlnnyo, Dió, Kpor, Kügo, Görögdinnye, Körto, Man-dula, Málna, Meggy, Méz. uszl bdrack, Paprika, Paradicsom, Plaike, Pöszméte, KibÍ8/.ko, Kinglotta, SárKabarack, Som, Sóska. Szamóca, Szeder,Szilva, Szllvalz, Tök, Uborka, Veíryc§Fyiimöl<*. Zöld-bab, Zöldborsó. HélntMKrikétkiUiiuiii|«k
IwSwí Fisctíel íülöp íia
** kkn- éi MP rktmkriéiébti holmik —
\\s

K
V iQpa »««pteinber 8
ZALA
Bázjezeiono ¡^.sss: Kerestetik se^
i házvezetőnői állást keres, s»^,,,.,, tt„t „J^r^\'
Cim : Magyar utca 57-ik szám. ~ — 1 . féle Hsztüzlelben.
Családház eladó.
* Kazlnczy-u. 59 ,»*. ház, 6 szoba, 2 clősrobi, 2 konyha, mosókonyha, 4 píflte-helylség, a ^vüuiolfí\'^ö^ kert és I hold szántóföld szabad kérból eladó. — Értekezhető a tulajdonosnál: Szabó Antalné fóállatorvosnénál. 1958
20 73
A n. é. közönség szives tudomására adom, miszerint üzletemet tel|e*en újonnan átalakítottam és azt a legjobb és legdivatosabb árukkal szereltem fel,miért is kérem, hogy szükségleteit saját érdekében annál is inkább nálam beszerezni szíveskedjék, mertegv próbavásárlásnál meg* győződhetik áruim jóságáról és versenyképességéi ől.
MfII- in nöl dlual-naáruQzIctfbfn —
n.-kaiUta KiiIrcm.
1670, 1585 1584, 1008. végrh. szám.
j/trverési hirdetmény-
Alulírott blróSá*|j?éHrehaJtó az 1881 óvi LX, t,-cz. Í02. §-a érfe^bfín ezennel közhírré teszi, hogy a nagyl#tofcS5t Itfr. Járáabirósá« 1908. évi Sp. I. 550/6 6B2/6> 551/4 számú végzése követ-keztóben Dr B^ntzlk Ferenc nagykanizsai ügyvéd által képviselt Délzslai Takarékpént ir egyesület öns szövetkezet Javára Horváth Jánosné, Szabó Miklós Péter, Molnár János és Horváth Istvánné ellen 200, 400 ós 800 kor. s jár. erejéig 1908 évi julius hó 25 n. foganatosított kielégítési vég rebajtás utján le és feltt!foglalt éi 1600 koronára becsült Szabó Miklós Péternél: 100 kwreszt buza. 170 keroszt rozs ős 4 szekér lóherből álló ingó sigok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. • Járásbl róság 1908 évi V. 856 850, 849/2 számú vég zése folytán 200 400 és 300 kor. tőkekövetelés és Járulékai erejéig Kereosenyben a helyszínén leendő eszközlésére 1908. évi szeptember hó 19. **l>jának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahboz a vonni szándékozók oly megjegyzésül hivatnak mog, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX. t.-cz. 107. és 108 $ a értelmében készpénz fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek beosáron alul la elfognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1908. évi szeptember hó
i* napján.
Maximovita Qyőtgy kir bírósági végrehajtó.
Egy saroküzlet ss
dohány tőzsdével más vállalkozás végett azonnal eladó. L?ipnik-féle ház Zriuyi Miklós-u. sarok. 2072
A szabad fürdókból viaszaiért hölgyeknek
nagy szükségük van megromolt. le-sült arebórüket ismét heiyrebozni amiért is már nagy számban jelentkeztek kezelésre. felhívom tehát azokat a hólgyekel, kik eló-jegyeztetni kívántatnak, a nap bármelyik órajában hozzám fáradni, hol a még szabad órák betöltése felól értekezni lehel A kezelés bámulatos hatását a tények eléggé bizonyiiják, akik tíiég kételkednének benne, a kora befejezéséin nem kötelesek egy íillétt sem leit» zetnl. Szeplót. foltot, mé)foltot, bóráikát, ránéok eltávolítása termiezeles uton cosmeteein használata nélkül, A hírneves ponvlán poSdor c^entu\' . 0 Iliiére* minta borítékokban is kaphat«» rozsa croine fehér és nalurált színben; fodrászunk a noiWer, valamint az össz.es toilöt cikkek vételénél hffavfzmlnyft árban réézciüjneh.
Obe#ek Arnold világhírű berlini gyárból mesés oíc<ó árban kaphatók mindennemű testkólók, Itlgonikua kólók hölgyek részére füzók remek kivitelben, direkt meir-rendel éjire, vnrmnók és fodrásznók a íúzók én haskötők megrendelésénél niegfeleM százalék kedvezményben részesülnek, miután személyesen nem vehetek fel meg. rendeléseket. Tisztelettek
üöuiy Sándorné, arcápoló-intézete
Mcqijar-utcű 2 szóm |R«Íehínítld tílctaz.
C0NSERVAT0RIUM0T végzett tanító- j. ZONGORA-ÓRÁKAT vállal f ós akadémiai metódus szerint tanit elméleti kiképzéssel. _ Lakás-cim: Wogrinosics Willi-bald, Erzsébet királyné-tér 10 .
(Lövy Adolf-féle ház . )
3P
Csengeri-utca 56. szániu. hú-
1
zambau egy 3 szobából álló győuyőru parkban fekvő s/.ép labáö uagy zárt verandával
4 folyó éui nouember hó 1-íre
KIA D Ó.
Bővebbet Rlalhó íánoő h.i/.-tulajdonosnál.


Magysr királyi államvasutnk.
21100? \'.Ktt

Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak igazgatóága sz«;*n-batheiyi és debreceni szertáraiban ez idószerint té^\'leg készjeibun levó 5600 métermázsa ncéllal kevert ócska Öntött vas fék tuskónak eladására nyilvános pályázatot hirdet
Az ajánlat benyújtására szolgáló ajánlat\' űrlap melv egyúttal a/ egyes szertárakban rend el kozé^io álló meáy-nylségekel is feltünteti — anyag és leltár beszerzési szakosztályunkban e^y példányban ingyen kapható vagy postával is megküldhetok.
A nyertes ajánlattevő a féktuskókal az.^rte»ités vó-telétól számitolt . négy. bét alatt a vételárnak elózetes leilzetese mellett átvenni » a szertárakból eltávolítani tartoznak. ^^^
Vályá/.ni kívánók felkéretnek, hogy erre vonatkozó 1 koronás macryar . nktnánybélyeggel ellátott Ivpvvitételt ók Hértetien borítékban elhelyezett ajánlataikat ezen k ül felírással f,njúuhU jr tooj\'yoS aaámhoM, óvekn \'féktuakók me^vételére*\' folyó évi nseptcmber háiH-dn deli 12 ónkig*/, alulírott iira/iratósáir anya/\' és l(4lár beszerzési s/akoüztályánál (VI. Andrí\'issy-ut 7;t sz II emelet, ^H. ajtó sz. a.) benyujlani szive»kedj<Miek,
Ajánlat ,benyuiuWát megelózó napim <léli I ? óráig a megvenni száiujékolt anyag ajánlati ár szerinti értékének f»V# a bánatpén/kéíit teendő le fópénztárunknal készpénzben vatrj\' állami letétre aUalnin* értékpapírokban
Hudapest, TI07 évi szeptember hóban.
Ax ¡¿uzgntÓHUg.
(Utánnyomás nem dijaztatlk.)
Szombalon, uosárnap ¿5 héllőn szeptember hó 5, 6 és 7-én nngy családi
ttiüsor az
URANUSr—t
Ül előadásokat 8 PatUé frirn vlligllri képek gyári rendezi. <2#p. változatos is érdekes műsorral. "
II mlklvil érlikfuiltí műsor:
ChInában (Természet felvétel.) Egy kabát kdrvándorláaa. (Mulatságos.) A fllggólámpa «
A vadorzó feleség«. (Dráma.) \' Az elcserélt felöltő (Mulatságos.) Elvarázsolt tükör. (Színes.)* Dón-I kozákok j(Tvrmés/.et felvétel.) Stuart Mária lefejezése, TT5T> métor hosz-SZU.a vilty leghalálosabb drámája. Ezen rcmejc iiHiS(üt Parisban .\'HXKszor adták
1
o «.
3.
4.
m
i\\
7. S

*
i / Helyárak:
hétköznapokon este f^l 7-tól fél 9-tól 10«lg; vasár és ünnepnapon délután 3 órától minden órában.

1. hely «O nilér, 11. hely 40 lillér, III. hely Üllér. Diákoknak és írver-mokeknek az I hely iü. II. y0 lillér.
UñuM felvesz
a Zala hiodóhiuafala.
iVAHYVIZ
* »
Kitűnő hatású vese- és hólyagbajoknál
Szénsavdus, kellemes, savanykás izti. vasmentesitott
fcndklvül üdítő asztali viz.
Üdít, gyógyíts Orvoslleg ajanlva 1
Ivógyógymódra használva,Vse- és hólyagbajoknál, a vesemt dence Idillt hurutjainál, hugykó- és lővényképzódésnél, a légutak és a kiválasztó szervek hurulos bántílmalnál kitűnő hatásúnak bizonyult. - Profpekluat kívánatra küld a forráskezclóség :
MUSCHONG hiiiiii Qjígjlütdí i|«|itQii|i BUZIRSFORDÜM
——
üiliom angol Créme.fhajszesz
B\'itit hatása tur a bár ttiptíitith lliyiféiért.
KltAvolitja a szeplót, májfoltot, mifes. sert és mindennemű bórtisztátlanságol Bársonytlmává teszi a bórt ésazaielfju bájos szint nyer. Teljesen ártalmatlan N i ippil ¡I binailbito, anil nv llifM-
Eff lig^UlMoi RnfolCreae
40 04 70 to.
1 linb lllloR iiQtl sippaa
to l^r •
1 Itta UlHa ii|H M^er HO ler
a hajn\\olyt. hajkorpát és hajhullást azonnal mo^ünieti, egyúttal a haj természetszép fényt nvor. 1 üveg fíO\'és 75 kr. Rubin sz.^jviz legjobba fogaknak. Kgy üveg 45 kr. ,M5
r
ZALA
Steckenpfc 4 Liliofl írd • K itejszappan
• Testbőrre a legenyhébb szappan. 1645
Dombornyomatu levélmellékletek:
Melléklet — Ajánlva — Másolva — Másolat Postatak. befíz, lap —\' Sürgős — Eilt — ¿//i-/fl#e — tíellago — Recommandirt feliratokkal
40 lír! & 40 Üt
Kapható: PISCHKL FÜLÖP FIA könyv- és = paplrkcrcskcdésében Nagykanizsán.
» *°08 szeptember 8
Szír Lukács fürdői
kristály forrás Asványvh
Étvágyat javít. — 3yomor-í»> rontást megakadályoz c$>
(apkili liiiii jobb (¿szír- is fMycsktrtskftriisbin.
Fóraktárak:
^ ^ HAAS VILMOS c* ^
füazerkéreskedőnél Na#ykanizsán
Roíímann Jákob fia kesI^y^
Helyi ipaioMllIiziUiik cégét i rovatba« dijniRlisn közöljük
HELYI IPAR
■•Ifi ipiííi-ililiziliiil cégi! i routbai iijililltin kizlljok.
ABLAK ós LAKÁSTISZTITÓ :
Csapó litván PetőfiAftca 42: ASZTALOS és BÚTORKÉSZÍTŐ
Bcncxekovits Gábor, József löhorccg ut. O.mts Kálmán Magyar-utca Kiúlovitl Lajos Hazár épület * * Scberz Lujza utóda Kazinczy-utca Sonnenschein Mór Csengeri-u. 18. Torma Lajos Kinizsy-utca K, Günser Lipót Erzsébet-Ur 2. Brantin József Eötvös-tér Hl. Táncsics József Ötvös-tér 29. bz. Bassa András asztalos, Lctenyén. AOSMESTER:
Persovits József Vörösmarty ut 44. . Srhlí\'tfer József. Teleky ut 81. Szubó Ferenc Rákóczi utca 43. BÁDOGOS:
Székely József, Erzsébet-tér 17. Török Nándor Eötvös tér öl. BÉRKOOSI TULAJDONOS:
Döme Ja non Magyar utca Ü. Huliif János Fout 18. Ifi. Döme Ferenc Zrínyi Miklós-ut 62. BORBÉLY és FODRÁSZ:
Bród Ignác Kazinczyutca Gertner Árpád Csengery ut 54. Heisler Gy la Magyar utca Kálovics János Deák-tér 8. . PuNchofszky Sándor Cseugery-ut Sugár Adolf Erzsébet-tér Schweitzer József Föut Tótfi Lajos *
Zaplftál Ignác N Hit/flberger György1 Kazinczy utca 2. Fíeischacker József Erz*«bot-tér 16 szám. Bukás Ignácz borbély Sugár ut 2 az. Mankovics József, Erzzéhet-tér, Seidmann-ház. OEMENTQYAROS:
WeUx Soma, Erzséboltér 4.
ClM- ÉS SZOBAFESTŐ:
Petiekovics Lajos Eötvös tér 27.
Perkrt Pfyer Deák tér 6.
Mózsi Sándor, Kazinczy utca 21.
Antalics Ignácz Kisfaludi Sándor utca 37 sz.
CIPÉSZEK :
Mittenyi Sándor, FŐut Mer*ics Kde,
Rosenfeld Miksa, Csengery-ut Steiner Fülöp Bátorl-u. 16.
Keller Mátyás Erzsébet kii ályné-tér. Mi
Hell János Kinizsy utca 10. -
Keller Ignác utóda Fóut Wagner ház
Velőst Ede Deák tér 10. sz. (Gazd. Taktrékp.)
Német Károly Petőfi ut 64.
Rákos.József Klraly-u. 3. sz.
Kt-jzer József, Király-utca 14.
OUKRASZAT:
Bayer Vince, Fő-ut Váry Zoltán, Deák-tér
CSERÉP és PALAFEDÖ:
Horváth György, Király-utca 13. szám.
OSIZMADIA:
Tóth György P^fi-utea 11.
Bakonyi György csizmadia, Magyar utca 76, szám.
EOETOYÁROS:
Fehér Vilmos Király ul 28. ÉKSZERÉSZ és ARANYMŰVES:
Kugler Antal Kazinczy-utca Herényi József és Fia Föut Hamburg Miksa „
. Milhofer Ödön ÉPÍTŐMESTEREK:
Goi/I Viktor, Kazinczy ut Mitró József, Vörösmarty utca 61. Szuxnay Lajos József föherczeg-ut. Hiántó János és Lajos Kjnizsy-uUa 56. Sió Károly Arany János ut 2 FÉRFISZABÓ:
Tölöay Péter Teleki ut 9. Hlatkó János, Fóut Kaufinaun Mór, Erzsébet királyné tér Sörley Zsigmond, Hunyady utca Németh György, Erzsébettér Lidit Miksa Magyar utca 20. Ehrlich Ágoston Zrínyi Miklós-u. 62.
UptulsKlOuof fc kiadó 1
FÉRFISZABÓ
1 Tanczenberger József Csengery-ut 2. Tóti: Lajos Deák-tér 10. (Gazdasági taksrékp.) Krausz József katona szabó, Sugar-u. 18. siám. Móger Károly, Kinizsy-utca. Stern Ignáez, lluszti György-tér 6. »rám. Komanotyjcs Fát Tejeky ut 86. Hencsics József Hunyady ut 26. FÉNYKÉPÉSZ;
Mathea Karoly, Bazár épület Vertes Antal, Csengery ut QÉPQYAROh :
Weiser József, Sugár ut OÉPÉSZ:
Fischl, János, Szemere-ut 8. szám. j
OOZMALOM:
irani Lajos fiai, Csenget y ut OÉPHARI5NYA-KÖTÖDE :
Frischman Lipóluu Kiuizsy-u 37 szám. HUSARU:
özv. Ádler Mórné, Kazinczy utca Voukon Antal, Magyar-u. Reichenfold Albert Erzsébet királyné-tér. HENTEs:
Weitner József Rákócsy utca 10. Vokoun Károly (Jtvös tér 2. Marton János Kinizsi u. 87. Szat.ó András Teleky-ut 27 Buzasi József Jóxseflóherceg-ut KALYHAo:
Tóth József Teleky-u. 80. Ziskó Ádám Rákóci-ut 01. *A*ÉHAZAK:
nranyszirvas kávéház, Erzsébet királyné tér Fiume kávéház, ,
Korona kávéház, Fóut Kóipont kávéház, , Bazárépület KÁRPITOS és DISZITO: *,
Pilczer Albert, Fóut lietz József Teleky ut 0. KÁDÁR ;
Percsevits József Magyar u. 26. \'
KEFEQYÁROS:
Kardos Sándor és Tarsa, Szemere ut KÉKFESTŐ:
Pollik Ede és Ha, Főtér KOVÁCSMESTER KOCSIOYAROS :
• liazso József Teeky-ut 6. Kocslgyarto és fényező.
Ljnelyi Ferenci, Csoportház. KORCSMAROS:
Kovács János Magyar-u. 9.
Berger Adolf Petófy u. 23.
Czar János Király-u. 26.
Gátovlcs Andor Sugár-ut 3.
M.irkó András Lixie^i sörcsarnok.
özv. Krausz Lipótno Erxsébettér 7. Zöldfakort.
Fodor Vilmos Kazinczy u. 55.
Hiicz Lajos, Mag)ar-utcu 34 szám.
MiihofTer Gyula Erzsébet királyné-tér
pintér J4uos Hunyadi u. 17. Zöldhordó.
filesinger Mór ifjú Kazinczy-u. 29. flujtner József Erzsébetter 4. Viüa L«jos Fehér galambhoz Kazinczy*u. 2. Somogyi Zsigmond Deák-tér 14. Fai cg József Kiskanizsa Hunyadi tér 21. ssám. Rubiustein Albert kissöroarnok Rozgonyi ut. Hercfeld Dávid Pttöfi ut 81. Merkly János Kinizsv-olca, 4 sz Petrics Ferenc Király-utca. 25 Petrics Ödön Osengery-ut. Ungár Sámlor Csenged u. 72. Ke6 Jóssef Teleki ül 43. sz. Gold Ignácz Teleki-ut 34. szám. KÖTSZERÉSZ:
Periakv József Király utca 2H. KŐFARAGÓ:
Hild Ferenc, Király utca Weiszbcrger Kálmán, Csengery ut KÖMÜVEö:
Hege István (ísrav-u. 25 si. Ködbaum Alajos fiötvös-tér 7. KŐMŰVES és CSEREPESMESTfiR : •
Reidinger (*yula Kisfaludy Sándor u. 38. Lencx Boldizsár Petőfi u. 8. Gödinek József KinUy-utca 24. Schubel Lajos Csengeri u. 29,
KŐTÉLQVARTÓ :
Sztbé Károly Magyar-utca. 78 KÉMÉNYSEPRŐ :
Mantuanó Ede Zrínyi Miklós u. 81. Pohn Pélcr Teleki ut 62. Mantuano Józsefné Telezv-ut 18. MÜKERTÉSZ: • ,
Janda Károly, utóda Petermann József Fó ut 1 ti MULAKATOS:
Kohn Samu, Magyar utca Paizs József Árpad u.19. Szántó Géza, Magy*r«u 63.
MÜ KÉSES ét KÖSZÖRŰS:
Serák István,"Ziihyi Miklös utca 16. szám.
mézeskalácsos :
Sárköxy Kálmán, Eötvös-tér szára. MÉRLEQ- és VlZVEZETÉK szerelö: Golenszky Ferepe^Eötvös-tér 81. > MOSÓ INTÉZET :
Székely Lajos Hunysdy utca 6 NŐI SZABÓ:
Pollák Laura KiFály-utca 84 Hirschl Benőné Kazinczy*utca. 5 \'Báron Nővérek Magyar utca\' 2 sz. ÓRAS és VÉSNÖK
Schapiinger Adolf Erzsébet-tér 23. ÓRAS ét LATSZERÉSZ :
Szívós Antal, .Szarvas Szálló* épületében.\' RÉZMŰVES:
Pichler József Eötvös tér 1. Samu József, Föut RUHAFESTŐ ét FEHÉRNEMÜTISZTITÓ: Mu\\er Károly, Kölcsey utca Wilhelm János, Zrínyi Miklós utca SÖRQYAR:
Nagykanizsai Malátagyár és Serfőzde Részv. Tárt» SÜTŐMESTER:
Gftrtuer Vilmotné Zrínyi Miklói-ut 37. lirometsek Vincze PetőŰ-ut 17. Kraulh Sámuel Petöfl-ut 6. Lodner* Ferenc Csengern-ut 28. Tűik Gyula Magyar utca 78. Mihályi István teleky-ut 15. Viola Adolf Magyar-utca 41. Mandler ( SZÁLLODÁK :

Mag;
Mandler Géza, Csengery-ut 67.
Arany Szarvas Szálloda, Erzsébet királyné tér Korona n Főút és Sugár ut
Vaskapu B Király utca
Hungária w Sugár ut
Milhofer Gyula Erzsébet tér. Vida Lajos Kazinczy utca. Schlesinger Mór Sörház Kaxincy utca. Kovács János Magyar Király Magyar utca. Fodor Vilmos K\'axincxy ut 55. SZESZGYÁR:
Első dunántuli szesxfínomitó részvénytársaság
szikvizqyAros :
Rosenfeld Alajos, Kazinczy ut Ózv. Szeidmann Samuné, Magyar utca
SZÁLLÍTÓ :
Brück Márkus és Társa, Erzsébet királyné tér Lackenbacher Ede Erzsébet-tér csoportház. Güuzer Zsigmond, Kisfaludi Sándor-ut 11. «ám* SZOBAFESTŐ :
Wolfram Károly Kölcsey utca 3. Schlechta Kálmán Petőn u. Szakatcsics Károly Kölcsey utca 34. szánt SZIüOYARTÓ ét NYERGES:
Horváth Károlv Kazinciy utct (Nagy udvar) Szélig Lajos Atilla ut 4. SZAPPAN-QYAR08:
Pollák Lipót Magyar u. 28. Kohn Fulüp Király-u. 10. TECHNIKAI VÁLLALAT , ..
Moller Károly, Kazinczy utca 11. Telefon 166. ss.
ÖVEGES:
Melczer Jakab, Kazinczy utca Weisz Jakab, Erzsébet királyné tér
Üvag cxlmtábla ftttö :
Reisz Zsigmond, Eötvös-tér szám. VARRÓOÉP és K6REKPAR JAVÍTÓ MŰHELY Weisx Kálmán ós Társa,
ZONGORA KÉSZÍTŐ és HANGOLÓ: „x.k^.qW
Wogrincsics ftrecx Erzsébet-tér 10 és Báthon^W
XXXV. évfttym
Vgykaou«, Csütörtök 1908. mptcmber 10.
206. szám. ARAKI
íkfi^^ i\' Vi^
^•lyb«* házhoz hordva:
tar tárt . K NciOrcdé^íi...... S.— ^
POLITIKAI NAPILAP*
M»qt#|#nlk naponkint mU 6 órakor ünnepnapok Mvétalivaf.
Egéai évr« . .
Poatal axétkQldéa««!:
K*y bárt......; \\J90fU
Negyedévre ...... 4^0 „
Félévre........... I
F.géax évre.......
Kíty•• eaám ára a fillér.
■etmrt: HAQY SAMU.
»rerkcsztötárs: RÉVÉSZ LAJOtt.
Anarkia a falvakban.
Nagykanizsa, szeptember 9
Azok, kiknek alkalmuk van a néppel érintkezni közvetlenül, a papok, a jegyzők, a hivatalos emberek, a gazdák kétségbe* j esetten panaszkodnak, hogy meunyire le j van rombolva a nép emberei előtt minden 1 tekintély. Mig ezelőtt respektussal voltak vezetőik iránt, tisztelettel jelentek meg; pppjuk előtt, a község házán, földesuraik előtt, addig most alig üdvözlik ezeket, ha a faluban, vagy künn a határban találkoznak velük. Ha pedig szóba állnak velük, hetykén, kihivőan viselkednek, nem ritkán durván, gorombán követelik azt, amihez joguk nincs és brutalitással és fenyegetéssel azt, amihez joguk • vau, de amiket senki sem akar tőlük megtagadni.
Azok a kortes beszédek, mejyek az Imént mult időkben faluhelyeken elhangzottak s amelyekben képtelenebbnél képtelenebb Ígéretekkel csigázzák fel a népnek a kormányzat iránti kívánságait, ma boszulják meg maf ukat. Ezekkez járultak még a szociális izgatások, amelyekkel a népnek amúgy is felgyújtott szenvedélyére még ujabb tüzet raktak. Ma tehát az a helyzet, hogy minden falunak megvan a maga uépvezére, akik terrorizmussal uralkodnak a falun s akik elől aggodalommal húzódik el minden intelligencia a faluban. Valósággal anarchisztikus állapotok uralkodnak egy-egy kézségben. Látjuk, olvassuk, hogy az országban mindenfelé heves ellena itációkkal fogadnak mindenféle hatósági intézkedést, gyűléseket tartanak ellene, ostrom alá veszik a jegyzőt, községházát és képtelebbnél képtelenebb követelményekkel állnak elő, melyek persze, ha

nem teljesíthetők, akkor a gyűlölség mégi izzóbb lesz »az urak ellen*.
/ .... I
A tekintély lerombolásának ez a kul-; túsza szükségszerű következménye volt a niult idők kortes hadjáratainak,
XT \' | -JL
Nem kell ezen állapotok előidézéséért Bs csak ilyeu szigorúan fegyelmezett, egy-büuösöket keresnünk. — Elmoudhatjuk : öntetu állami rendészet lesz képes arra, — peccatur intra et extra muros. Mindnyájan hogy a falukban immár elhatalmasodott bűnösök abban, akik a multak politikai életében részt vettek. A nép megrontásának
munkájában részesek voltak azok, akik a tömegszeuvedélyt izgatják, de részesek voltak azok is, akik itatásokkal, etetésekkel
• i
és vesztegetésekkel rontották meg a nép erkölcseit. Az itatáshoz, etetéshez, megvesztegetéshez és szenvedélyeinek feltüzeléséhez szoktatott nép megmérgezett lelkülete most már nem kívánja* feltüzeltetését kívülről, hanem maga végzi el munkáját.4 Mivel a múltban azt hallotta, hogy a politika^ uri huncutság, ezt elhitte s hirdeti és ¿fflopa-gálja, ő maga, sőt gyakorlatilag is éW|nye-siti abbeli felfogását, amely nom resjvöktál többé sem törvényt, sejn hatóságot, sem tulajdon.szentséget, sem semmiféle intézményt, amely az áliam rendjének alapját képezi. — 4
Ezeken az auarchisztikus állapotokon pedig nem siránkozni kell, hanem gyökeres orvoslásra van szükség, A vad erkölcsökbe beleevódött népet nagyon nehéz lesz most már szelíd eszközökkel . és erkölcsi prédikációkkal visszaterelni a törvényes rend tiszteletének állapotába. Az eldurvult állapotok szanálására radikális eszközökre van szükség. A kormánynak gondoskodni kell olyan intézmény létesitéséfől, \'amely ezen, az állani életét alapjában fenyegető állapotokon gyökeresen segítsen; — Ennek pedig most már csak egyetlenegy módja vau és ez a rendőrségnek a/, államosítása egész vonalon. Tehát nemcsak a városi rendészetnek az államosításáról vau szó. A külső rendészet a csendőrség kezében van és két-ségtelenül jó kézben van. De létszáma oly csekély, hogy a községekben a belreudésze-tet is ellátni képtelenek. — Amellett azzal, hogy van bel rendészet és vau külrendészet, a hatáskörök összeütközése és összezavarása folytán maga a közreud szenved. Itt tehát egyöntetű állami rendészetre van szükség.
anarchistikus állapotokat megjavítsa.
■R|MMMn

%
n megyei állandó választmány javasolja.
A külön mejgyét ellenzi.
■.
Agitáljunk Kanizsamegyéért, llivjuk segitségöl Letenyét, Perlakot, Csáktornyát, Keszthelyt.
- Salát tudósítónktól. -
Midőn a Zala alapos megfontolás után amellett foglalt állást, hogy Nagykanizsa városa megérett már az önálló életre : arra,, hogy erőit szabadon kifejthesse lendületesebb vátosi fejlődése érdekében, Batthyany gróf főispánunk az ő ismert liberális és modern egyéniségéhez méltóan kijelentette egy izben szerkesztőnk előtt, Viogy ha Nagykwii\'seaa jövendő boldogulásának alapjait az önálló törvényhatósági állapotban találja meg, ez ellen a vármegye* közönségének netu lesz kifogása. Hár a vármegyei közgyűlés xhozandó határo-* zata még a jövő rejtélye, a megyei állandó választmány tegnapelőtti határozata igazolta őméltósága felfogását azzal, hogy a főispán konciliáus álláspontjára helyezkedve Nagykanizsának a szabad királyi városok sorába való iktatását ajánlja.
Zalaegerszegi tudósítónk telefonálja: And* rússy Gyula gróf belügyminiszter Nagykauizsa város kérelmeit véleményadás végett leküldte a vármegyéhez, melynek állandó választmánya tegnapelőtti értekezletén tárgyalta azokat. — Az állandó választmány javasolja a vármegyei közgyűlésnek, hogy Nagykanizsa azon óhajának teljesülése elé, hogy önálló törvényhatósággá fejlődjön, no gördítsen akadályt, ^lenben ellene vau annak, hogy Zalából ¿s a szomszéd megyékből Nagykauizsa székhely-lyel uj megyét kerekítsenek — ki. Az önálló váiasztókerüiotre vonatkozólag azt hiszi a megyei választmány, hogy#ez a kívánságunk a választói reform kereteiben megvalósul.
A megyei választmány állásfoglalása után úrra van kilátás, hogy a megyegyüiés ajánlani fogja a törvényhatóságot és ellenzi a küjon megyét. N*gyk*n/zaának inog kell ra-
Az uj végrehajtási törvény miatt !
Készpénzfizetés mellett 10% (százalék) haszonnal is megelégszünk és szállítunk - megnagyobbított butorraktárnnkból - a leg-divatosabb és legúlésettebben kiállitott háló-, ebédlő- és S/alongarnituráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvállaljuk madracok, ottománok és különféle szönyeg-divánok készítését és javitását a legízicsesebb és^legiartósabb kivitelben.
Nagy választék gyermek-és vaságyakban.
Goldberger Károly és Társa
kárpitot- és butorraktára Nagykanizsa. Coengery u 3.
(Nagykanizsai tak. ptastár «»«Itt.)
ZALA
MMeWI
LA*..!.!\'.- .»■.-
gadnia ezt a kollő, szokatlanul kedvező alkalmat és minden rendelkezésünkre álló eszközzel törekednünk kell, hegy a mogyegyülóson az aj megyealakiiás oszmójo mellett sikeres propo. g*ndit csináljunk.
Szükségtelen részletesebbeu magyarázni, hogy az önálló törvényhatósági állapot ion-tossága elenyészik azé mellett, ha Nagykanizsa egy uyilt és gazdag megye székhelye. Eí az egyetlen biztos és értékes módja annak, hogy városunk eddig nem remélt merész,

1908. szeptember x> \'
Hirek.
— A főispán Nagykanizsán ..Batthyány Pál gróf, Zalamegye íölspáuja ma délelőtt Nagykanizsára érkezett és a fószolgabirói hivatal-ban vizsgálatot tartott, őméltósága délután elutazott Nagykanizsáról.
— Erzaébet. Holnap Erzsébet, elhunyt
uagy királynénk halálának évforduló napja van melyét egy nagy szivü, legendásan
hatalmas""lendületet\'kopjon^ fej^lé,ében7l^ «"\'k5,t lelkü ^j^elemasszonyra való szo-
. . * _ . • .... ..trtr.« uv*M 11*1 ti ni: ineir. Naov-
most, hogy e, a kérdés szőnyegre került. \'»»»\' emlékezései szentelünk meg. Nagy . , . . » 1 1 11 ím a mAr]mi foomk metMiii-
Nagykanizsának megfeszített izmokkal kell
küzdenie, dolgoznia, hogy éljen az alkalom
kanízsán a szokott módon fogják megüti nepelni e gyásznapot. Az iskolákbau nem
k e dvezésével^**M erTha \'egyszeV legalják j előadás és a stent ferencrendiek plé-kérvényünket és már a törvényhatóságia d templomában reggel fél kilenc órakor
gyászmisét tartanak, melyre a hatóságokat is meghivták.
— Bizottsági ülés. A városépítési bizottsága holnap délután ülést tart.
— Kilépő városi képviselők. Süm*g képvi-Kétségtelen, hogy a megye véleményének Helőteatüleíóből megbízatásuk lejárta miatt Kíhh
e kérdések elbírálásában súlya lesz! Ezt a ¡Antal, Sipos Józaef, Tóth György. Oörnyei Dános,
döntött afelett, hogy Nagykanizsát a sz^ kir. városok sorába emeljék, minden pillanatban nem ismételhetjük meg óhajunk másikát és különösen nem ily kecsegtető körülmények között.
jtffcKyei véleményt hát irányítani kell, kedvezővé kell hangolni. Nagykanizsa bünt követ el maga ellen, ha csirájában nem kapaszkodik bele a dologba és azt ugy nem forszírozza. mint egyetlen vágyát, relnényét, segítségét.
Széles körű,- mély vágású agitációt keli intonálni, melyhez segítségül kell hívnunk a csáktornyai, letenyei, perlaki éa kanizsai eset-
Varga Lajos, l\'ekete József, llolba Jizsof, (lemondott), Kondor József. Csapó József óh Jankó La* Jos lépnek kl. Az uj választást szeptember 9-re tűzte ki Sólyom főszolgabíró.
— Eljegyzés. Somlyói Adolf eljegyezte Scherz Róza kisasszonyt Nagykanizsán.
— Szőlősgazdák a Balaton mellett Tapolcáról Jelentik: Folyó hó 2 án a pozsonyi szőllős-gazdák egyoaíiletónek 10 tagja Limbacher KrigynH
leg a keszthelyi járásokat. Városunk polgár- «zőlöazeti fölügyelő kíséretében Jlévtüiöprí órkez-mesterére vár a nagy Jeladat, hogy Nagyka- tok, ahol Tus Antal vincellér iskolai Igazgató fo-nizsa város és az említett járások törvénygadta ós kalauzolta őket Rlsősorbsn a révfülöpi halósági tagjait a közös munkára felhívja, — szőlőket óhajtották megtekinteni d* a bekövet-mely az emiitett járásoknak egyként érdeke, kezett esős alkalmatlan idő miatt ezt el kellett Lctenye, Csáktornya, Perlak ide gravitál, hagyni ós csupán az igazgató szőlőjének megte-nagy érdekük, hogy Nagykauitsán legven a kintósére kellett szoritkozniok. Innen kocsikkal megyéjük székhelye. A modern, fejlett Nagy- Badacsonyba mentek,-ahol meghálva 3-ikán reg-kanizsán, mely Csáktornya kereskedelmi ér-igei Ibos Nándor szőltfjót tikintettí-k m^t a házi. deleit. Petlak magyarosító és Letenye fej ő- gsr.da készséges 6a szíves kalauzolása mellett, dési ambícióit ismeri, jobbau megérti és job- Innen Horceg Kszterbázy sző\'ÖJóbe mentek, hol ban elősegíti. Keszthely nincs távolabb Nagy-J Dömötör hercegi urodalml intéző szíves kalauzo-kanizsától, mint Kgerszegtől és Nagykanizsa, i láeával az urodalmi szőlőket Járták be s a látót-az európaibb város bizonyára nagyobb rokon- tak fölött teljes elismerésüket nyilvánították. A szenvvel támogatná a virágzásuak indult —| azőlők megtekintése után Badacsony begytetőre gyönyörű balatoni fürdót, mint teszi azt most mentek, hol az élvezetes kilátásban gyönyörköd-a megyei közönség, mely a gazdag balatoni: tek, végül a badacsonyi bazaltbányát tekintették muzeumra csak az imént mérte azt a csapást, meg. Badacsonyban megebédelve, Szigligetre rán-hogy Egerszegen konkurreuciát állított nekiJ dúltak, ahol újra erős záporeső akadályozta az Meg vagyunk róla győződve, hogy Sági János összes szőlők megtekintését s csupán csak egy kitűnő keszthelyi kollégánk, lapjábau már leg- részét tekinthették meg, moly uton Nagy Zoltán közelebb mellettünk fog állást foglalni. ■ vendégszeretetét ólvezvo, többféle szigligeti tor-
Biztosítani kell azt, hogy a 14-iki megve- jbor kóstolásában volt részük, melynek gyűlés a vármegyealokitást^jánlja. — Az idő kitűnő minősóge fölött elismerésüknek adtak kl-nagyon rövid ; csak négy nap. De értekezle-, f®J©?ást.
tet még lehet tartanittttUeu és másutt is, kör- j —.Csak Nagykanizsa késik A. veszprémi leveleket lehet kiküldeni és az újságokban! főgimnáziumban uj tanítási rend lépett életbe, lehet agitálni. Mi teljes mértékben rendelke- Az előadások ugyanis ezentúl naponkint 8 zésére állunk ennek az ügynek. — Ha aztáu! órától 1 óráig lesznek egyfolytában, délutá-kedvező lesz a megyei határozat, a további nőnként pedig szünet. Ki a rend már igen eljárásnak is vqn utja, módja. ¡sok helyen virágzik, csak Nagykanizsán
Négy nap intenzív, erős mudkájára van \' késik, szükség. Ha aztán városunk és az említett . A postaigazgatóság köréből. — Csery Járások minden megyebizottsági tagja meg- l^szló postatiszt Szekszárdról Kaposvárra, — jelen a közgyűlésen, az eredmény neiu lehet j SzendrŐdi Pál Budapestről Szigetvárra, Wa-
kétséges. A fényes, nagy cél fölér uégy nap fáradhatatlan buzgalmával.
------«v-
k kiváló bór- A» Hthiumos gyógyforrás
4» hóly.gb*|»k«ál, kB„r4mym4l, c.kor-^•ffégnél 4$ hurnf bá«t*l»«kaál kitt»« kahUu T«mi«i«lM T«iaut«i MTUptvli, W ****** UHnrMk—AU**- Tto • +UB4H 9 L •^v+T t^H* VálUUtmál a»á4»—>7v. M^frmk^i. j
ginger Gyula segédtiszt Tapolcáról Keszthelyre, J«cncz Ferenc Paksról Szekszárdra, Bacsa Gyula Barcsról Dombóvárra, Kapitány Mihály altiszt Bonyhádról Durfaföldvárra, , Reberits János szolga Dunaföld várról Mohácsra helyeztetett át.
- Elmentek a katonák. Négy napi gyakorlatozás után tegnap este ós ma reggel távoztak városunkból a hadgyakorlatokra #onu 16 horvát ezredek. Négy Dap alatt mintegy tizezer katona
fordult meg Nagykanizsán, ami a városnak szokatlan élénk kópét nyújtott. Egy ilyen nagyobb szabású átvonulásnak Jelentékeny gazdasági ór-téke van ós ez Nagykanizsán is érezhető. A kávéházak, szállodák és összes élelmiszer kereskedők nagy forgalmat órtek el, aminek mértékén tájékozásképpen megemlítjük, hogy a nagy do-hánytőzsdóben a négy nap alatt több mint tizenöt ozor darab 0 filléres pipadohány fogyott el. A tőlünk eltávozott ezredek a Balaton f»ló folytatták utjukat
— A katona nem halt meg. A Nagykanizsa környékén gyakorlatozó haderő parancsnokától, Gorba hadtestparancsnoktól a következő helyreigazító közlegényt kaptuk :
I Cs. és kir. 13. had test parancsnokság. 1806. elti. szám. ^
A >Zala< tisztelt szerkesztőségének
Nagykanissán.
Nagykanizsa, 1908. évi szeptember hó 8
A sajtótörvény alapján ké\'jük a következő kiigazítás közzétételét a legközelebbi számbau. . /
> Helyreigazítás a f. évi szeptember hó 8-áu megjeleut (205. száui) illetőleg : »A Cnengery uton meghalt egy katona<
Egy szó sem igaz; mert egy utász katona sem, ki a Mura hídnál dolgozott, vitetett a kórházba és egy sem hűit meg. C*ak annyi igaz, hogy egy ember a léghajó, osztályból, f. hó 7-én egy kocsi által az alsó lábszáron egy zuzódást szenvedett és a betegszállító kocsi által a katonai betegházba Nagykanizsára szállíttatott,
Gorba, táborszernagy.
A helyreigazítást tudomásul vettük, bár a sajtótörvónynok nem sok köze van a dolog, hoz, továbbá a hírt hivatalos helyről kaptuk. E helyreigazításnak van nagyobb jelentősége ! is. Ugyanis a katona haláláról szóló hír y Feichier generális magyarfalásáról szóló tudó. sitással egy számban jelent meg, l^hát való-Iszinü, hogy ez sem kerülte el a haHiestpa-i raticsnok ur figyelmét s i^zt, nogy err\\ nem reflektált, arra magyarázzuk, hogy a vezérőrnagy C8engery-üti intézkedését hivatalos vizsgálat tárgyává tették.
— A« államvasutak rágalmazója. A következő nyilatkozatot kaptuk: Tekintetes Szerkesztőség. A külföldi, tőleg pedig a nóuiet és francia sajtókban egy Luksoh Vilmos nevü egyén, huzamosabb idő óta a magyar királyi államvasutak ellon irányuló sértő ós rágalmazó cikksorozatot tesz közzé. E rágalmbk arra vezetendők vissza, hogy az Igazgatóság vele mint megbízhatatlannal, szerződési viszonyba lépni nem kiván ós mert a magyar királyi államvasutak tagadó álláspontja miatt ezzel szemben támasztott igényeivel a bíróság által elutaslttatott. Nehogy Luksch rágalmai esetleg a nagy közönséget, * Anely nevezettnek korábbi ténykedése és céljai felől tájékozva nincsen, bizonyos irányban tévedóabe ejtse, Lukseb Vilmos egyóni8ógót és megbízhatóságát kellő világításba holyezondők,* felemiitjük, hogy Budapest székesfőváros polgármestere nevezeti ellen, a székesfővárosi admlnisztratiónak többrendbeli rágalmazásai miatt bünfenyitő följelentést tett, minél fogva a budapesti kir. törvényszék Luksch Vilmosé á fentebbiekben elkövetett ós a. büntet/J törvénykönyv 258, 262 §§ ós a 270 § 2 pontjában meghatározott nyilvános rágalmazás vó\\ségébon bűnösnek mondta ki ós 55903/900 számú Ítéletével 3 havi fogházzal sújtotta, mely ítéletet a bu-dapaati kir. ítélőtábla 3680/901. B. sz. Ítéletével helyben hagyva az ez ellen benyuJtojUsemrniHÓgi panaszt pedig a kir. Carla 880/002 sz. végié-sóvel elutasította. Lukseb az ítélettel reá tnérl büntetés alul szabadulandó külfölre szökött és igf magyar királyi államvasutak vezető egyénei által
r\'ioo8 szeptember 10
\'_____—------ ■ ■ mm ■ i i
ZALA
ellene rAff^lranzAa miatt folyamatba Utt bünügy-b*n. a tárgyalás megtartható nem volt. Budapest, 1908. szeptember hóban. Az igazgatóság.
— Megromlott VMuti mosdony. Sömegl tudósítónk jelenti : Hétfőn reggel a JAnoshAzAról reggel B óra 41 perckor Induló vonat Utck és Rl. gács közt hirtelen megAllt Az utasok komolyabb tojt sejtve rémülten kiugráltak a kocsikból. De baleset nem történt. A mozdony egyik csöve megrepedt, ez Által a gőz hirtelen elfogyott és a gép nem tudta a kocsikat tovAbb vinni. As eset röl értesült as ukki AUomis főnöke és 20 perez utAn a TapolcAról berobogó vonat mozdouyAt kirendelte a helyszínére, amely az elromlott mozdonyt a kocsikkal együtt az ukkí AllomAsra b%-iiAllltotta.
— Étvo menekült a vonít alól. Csodálatos módon menekült a halál torkából egy pásztoríiti. A napokban történt, hogy Rátót és Szentgotthárd között a vasúti töltés oldalán két tehenet őrzött egy kis pásztoríiu és elaludt a sinek között. — A mozdonyvezető észrevette ugyan a fiút és fékezett Is, de a vonat négy kocsival mégis átrobogott a gyermeken. A gyermek édesanyja már biztos volt gyermeke halálában s elkészült a legborzalmasabb látványra, mikor megpillantotta gyermekét — sértetlenül. A vonat pedig körülbelül három percnyi késés Utáu folytatta útját.
— Belefúlt a kútba. Szigetvári levelezőnk Írja: Halálos végű szerencsétlenség történt tegnapelőtt Nadalos-pusztán. Csspási Fereuc 74 éves uadalós-pusztai nyomorék, eszelős ember, ahogy egy kutyát kergetett a major! udvarán, nem vette észre a kutat és abba lejjel belebukott. A gyors segítség dacára, mire Csapásit kihúzták a kútból, már halott volt.
- Egy JÓ kwrtoan\' U;vv> alig használt Hl- MlNGTON-lróK*p# 7<^modeil Jutányos Aron eladó. - Clm ¿kiadóhivatalban.
— Ma már nem titok, hisz elismerő levelek Is bizonyítják, hogy a legjobb órák, szemüvegek és beezélőgépek csakis — 8ZIVÓS ANTAL müórásnál kaphatók. - Pótol* Éaarvas-kávéhás mellett.
Regényes öngyilkosság.
Az utolsó kirándulás.
- Salát tudósítónktól. --
A mindennapi gou<i, terhes élet megint erabervért kivánt. Kgy sokat hAnyt-vetett, jobb sorsot érdemlő fiatal ember dobta el magától az életet.
Majoros Dániel, Papfalva segédjegyzője t«gnap ebéd után bement a községházára és Ugatott kedélyhangulatban pár levelet irt, melyeket /.sebretéve, vállára akasztotta Bor-808 )eRy*ö kétcsövű vadászfegyverét, elment a Jegyző 19 éves szép Gabriella leányával és en-öek vSchvartz Fáni nevü barátnéjával a község határAban levő „SzépM nevü erdőben szedret aiedui. A fiatalok vidáman csevegve szedték a szedret, Majoros Dániel, a segédjegyző mulattatta magát, a hölgyeket s ő maga is jékat nevetett. A fiatalember jókedvében volt, a feét leáuy nem is sejthette, hogy milyen sötét gondolatok rejtőznek a vidám vonások
•latt.
• » j
Alig egy óra inulva hazafelé sétáltak. Az "dó szélénél a fiatalember megállott és elboruló ¿rccal igy szólt Schvartz Pánihoz :
— Fánikal Valamire kérem. Továbbítsa **efcet a leveleket 1
A lány három levelet vett át, egy Borsos *gyzőnek, a szerencsétlen fiatalember princl
pálísának, egy az anyjának és egy a bátyjának volt elmenve. Amint Schwartz Fáni a leveleket y kezébe vette és rápillantott a fiatal ember sötét arcára, barátnéjával együtt
samwMtaan-njn
Közös minisztertanács.
Budapest, szeptember 9. A miniszterelnöki palotában holnap délelőtt* közős
kétségbeesve futott be a községbe s a jegy- j miniszteri értekezlet lesz, melyen Aehren-
zői Irodában sírásra hajló hangon adták elő, thai báró közős külügyminiszter fog elnö-
hog:y Majoros Dániel-öngyilios akar lenni kölpl> A minisztertanácson Az összes itt e.s Messeuek, ha még késő nem volna a meg-
mentésére.
Öt -hat ember azonnal felugrott az éppen
időző és holnapig ideérkező osztrák és közös miniszterek részt fognak veuni. A ml-
a községház4 előtt álló egyik gazda üres \' nisztertapács a közös költségvetést fogja szekerére s vágtatva hajtottak az erdő leié. megállapitaui, foglalkozik továbbá a nem-Mikor az erdőbe bdfb\'rdult u vágtató szekér,\' zetközi helyzetlel és a bosnyák alkotmány, éle« dörrenés reszkettette meg a levegőt Az mozgalmak dolgában tanúsítandó magatar. emberjtk a kocsiiól leugráltak s a sürü bokrok ^ feddésével * közé a lövés irányába tartottak. A csalílot
átkutatva ott találták meg vértócsában, élet. ¡. A borvát országgyűlés irányítása. *
talonul a község segédjegyzojét Majoros ,1)4«; - *
nielt. Budapest, szeptember 9- Ruuch Pál
A fiatalember szivén lőtte magát és nyom- báró horvát báu ma reggel Budapestre
ban meghalt. Tettének oka ismeretlen. érkezett. A bánt Wckcrle Sándor miniszter-
\\!m................. .. -.--«mm elnök kérette a fővárosba, hogy vele a
Színház és Művészetek* 1,orvát orszá8*yü,és megnyitásáról tanács.
__kőzzek. Rauch báró pénteken fogja le-
(-) A három csőrU kacsa Régi történet, lenui a király elölt a titkos tanácsosi esküt régi muzsika, légi alakok, de kedves, vidám s az aktus utáu a király magáukihallgatá-és szép, mi ut egy biedertnaieres szalon hau- són fogadja a bánt. gulata. Olyan szép és kedves a Hávom csőrü, _
kacsa, hogy akkor is tetszik, ha a zenekart- KOHlfeld az Önálló bankról,
egyetlen zongora helyettesíti, amint ez tegnap este történt. Az azonban már nagvobb\' Budapest, szeptember 9. Kornfcld Zsig-
baj, hogy kevesen voltunk, kiknek tetszhetett mond főrendiházi tag, a Magyar általáuos
volna. A mi közönségünk ugy gondolkodik, hitelbank clnolce az önálló búnkról szóló
hogy ha pénzt ad, minél többet, minél kiadó- szakértói véleményt ma adta át irásbau a
s.bbat akar éite. amiben nincs igaza. A teg- j képviselőházi bankbizottság elnökének.Koru.
napi kitüuö előadás teljes illúziót, kellett és L t \\ , , , ,, . . ,
.. , , „ t x - a > . »* .. » feld szakértői véleményében kijelenti, hogy
bizonyára megérte a közönség pártolását. A1 . J • J - \'
darab végtelenül sima, fülbemászó éi.ekszá- az önál](\'} jegybank felállításában semmi maiuak hangulatos, kitűnő előadásával Hunfl, \\ w&zedelmet, vagy hátrányt nem lát. Ezután Pintér, Hajagos, Parlagi Kornélia értek e) részletesen kimutatja az önálló bank nemzet-hatást, Károlyiné, Szilágyi Heltai pedig gaz- gtzdasági oldalait, dag humoru játékukkal. —
(-) A biboros A fővárosi téli szeszon egvik i A néppárt a ÍUZÍÓ ellen,
leguagyubb hatású darabja yolt a Biboros cimü dráma, melynek mélyen szántó tenden-
ciája és erős jelenetei napról-napra megtöl-
Budapest, szeptember 9. Az országgyűlési néppárt egy vezető tagjának a pártok
tőtték közönséggel a színházat. Nálunk hol- fúziójáról szóló nyilatkozatát közli ma egy nap este lesz a bemutatója. Krre az előadásra zágrábi lap. A nyilatkozat, mely politikai felhívjuk közönségünk figyelmét. Holnap este j kőrőkbeű nagy feltűnést kelt — igy ~*vég-egy jó darab kiválósága Fehér Gyula kitűnő , :
— A néppárt a függotlenségi párttal soha sem fog fúzióba monni. — A néppárt nagyon óhajtja a megegyezést a horvátokkal és a magyarországi nemzetiségiekkel. Igen kivátiatos volna, ha a horvátországi klerikális elemek közelednének a néppárthoz., mert igy együtt sok jót lehetne Cftniekedtu a mag)ar-horvát megegyezés érdekében.
kvalitásaival párosulva lógja a sikert biztosítani.
Táviratok
ét telcfonjelentésch
A király Budapesten«
_ , v a 1 • ü A klerikálizmus ellen.
Budapest, szeptember 9. A király ma az egész délelőttöt dolgozószobájában töltötte j Budapest, szeptember 9. A bányai ág. és elrendelte, hogy ne zavarják, uiert fáradt- ev. egyházkerület ma megkezdte gyűlését
nak érzi magát és ezért ma senkit sem fog fogadni. Nincs is senki kihallgatásra előjegyezve és kihallgatásra szóló meghívókat
Zsilinszky Mihály nyugalmazott közoktatásügyi államtitkár elnöklésével. Zsilinszky feltűnést keltő beszéddel nyitotta meg a gyü-
sem bocsájtottak ki. A királyi család tagjai, ^t. Beszéde valóságos barczi riadó a
« * .« 11 * f;__1___1____í 1 . 1.1 t.j(
az udvari főméltóságok és osztrák s közös miniszterek egymás után érkeztek Budapestre. Izabilla főhercegnő és Frigyes főherceg ma este érkezett ide. Ischlből táviratozzák, hogy Mária Valéria főhercegasszony férjével, Szál-vator főherceggel és három gyermekével onnan ma reggel Budapestre elutaztak.
klerikálizmus ellen. Mindazoknál a klerikális mozgalmaknál — úgymond melyek néhány év óta nagyobb mértékben jelentkeznek s már-már vallásháborúra vezettek, az a sajnálatos közös vonás konstatálható, hogy mindezek a mozgalmak Rómából nyernek tápot, — A beszéd igen na/gy hatást keltett.
ETWSS : \\ \'
Kecskemét veszedelme.
Kecskemét, szeptember 9. Kecskeméten az éjjel tizenkét másodpercig tartó heves földrengést éreztek, mely a város lakóit felrázta álmukból s ezek megriadva menekültek az utcákra. A föld rázkódás a buto rokat feldöntötte, házfalakat repesztett meg és kéményeket döntött le. A városban nagy rémület uralkodik.
A bécsi rejtély.
Bécs, szeptember 9. A berlini rendőrség ma táviratilag arról értesítette a bécsi rendőrséget, hogy Grogujevica Szakó jogszigorló Reisz Ede támadója ellen Berlin ben is fölmerült a vád, hogy ott is a bécsi rejtélyes esethez hasonló körülmények közt
ZALA
1908. szeptember
zxrs-a
10
Kisasszony
közbirró toazl, hogy Krämer Rafael óh Mayer testvérek csatlakozott végrebajtatóknak — Szvetecz Bar talán perlaki lakos ellen végrehajtási ügyben 606 kor. 20 flll. töke, ennek és peditf 200 kor. után 1907. Julius 28-tól 466 kor. 20 AH. után pedig 1907. óv november bó 3. napjAtól JAró6Ve kamatai 58 kor. 70 flll. eddi*! 19 kor. 30 fillér árverés kérelmi költség, illetve 810 kor. 21 fillér ós 421 kor. 65 flll. tőkék, ennek 1907. november .13-tól Járó 6*/. kamatai ós 78 kor. 80 flll. költség behajtása a nagykanizsai kir. törvényszék, a per-laki kir Járásbíróság területén tekvö következő ingatlanok u. m. a perlaki 2006 sztjkvben foglalt A 4- 1 sor 48 hrsz. ház 82. sz^m alatt udvar ós kerttel 816 kor., a perlaki 2221 sztjkvben fogalt A 4- 1 sor 3712/256 hsz. legelő O.ocsecz dűlőben 44 kor.,- A + 2 sor 3712-267 b*f. legelő Otocsecz dűlőben 166 kor. A + 3 sor 52/b hsz. kert Konoplti\'cae 34 kor. A -f- 4 uor. 53/a hsz. kert Konopliscse 65 kor., a perlaki 2219 sztjkv
3676. sz. tkv. 1908.
árverési hirdetmény. i,hi«wmrmuij utánra. Németig ^
A perlaki kir. járásbiróaAg^mlnt ¿kft. hatÓBágjsak előnyben részesülnek. — fa; | Mtfon,^
Hz u Sü m Wm
Bejelentési ivek lejárt követelésekhez, érteni, tések, továbbá Végrehajtást törvény 190a — Büntető-törvénykönyvek és a bűnvádi perrend tartás kiegészítéséről és módositásáról 1908« 36. t.*e.Kapható lícdid X\'Olöp lía könyuhereahe dMbtn IJogyhőnizeán. Postai rendelések azonnal öj elintéztetnek. ^

rablógyilkosságot követett el. A részleteket bon A + 2 sor 91 hsz. kert. Konop.iscse
, . # . dűlőben a vógr. tflrv. 166 § szerint egóazben 29
a berlini rendőrség levélben fogja közölni.: kor. a per)ílki 3132 Blijkvben foglalt A -f 1 sor
— I 4280 hrsz. szántónak podvertl dűlőben Svetecz
Az alkotmányos Törökország. B.rtalan nevén álló »/4-ed része 40 kc*. a perlaki
DOHÁNYZÓK
tegyetek próbát az egyedül létező édesített

cigaretta-papirossal.^
I1II1111 éta izé tít ilionlili 1 deháajr mró nikiliijü,
bey torok belügyminiszter, ki ellen az uj törökök mozgalmat indítottak, ma beadta lemondását a szultánnak.

Közgazdaság.
2743 sztjkvben foglalt A -f l sor 86 brsz. kert
Konstantinápoly, szeptember 9. Hak\\i Konopliecse dűlőben u. a. § szerint egészben 46 r kor. kikiáltási árban, mint becaArban az 190H.
évi szeptember hó 30. napján d u. 3 órakor f)r. Zakál Lajos perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó árverésen a becsáron alul is aladat\'ii fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek. bogy az árvorós mewkozdóje előtt a fenti kikiáltási ár 10V#-át bánatpénz fejében letenni kötetesek.
Perlak, 1908. évi Juüus hó 14-ór.
Stig!bauor} \' - kir Járásbiró.
í
Értékpapír tőzsde.
— Mai árfolyamok. —
(Távirat.)
R Pesti Magyar Rereshedelmí Banh nsyyhonizöüi lióhlónoh jeieutése :
Magyar liitelrészvény (>sztrák letel «
magyar koronajáradék Kereskedelmi bank részvény Salgótarjáni kőszénbányarészvény Kimamurányi \\a»tm1 <
Adria tengerhajózás «
Hazai bank « .
761.50
92.02 590 -
500 r»o loo.—
A gabonaűzletról.
(Távirat.)
BudMpoat, szeptember 0.
Készáru-Üzlet i
Malmok jó vételkedve folytán buza f» — 1C) fillérrel
magasabb.
Határidő-Üzlet t
liuza októberre , « 1M09. április Uo/s októberre -
• áprilisra /.uh októberre /.ab áprilisra Tengeri szeptemberre
4 1009. május Uepce
K \\
11.37 11 r,r. 9.43 0.70 H.om N4.1U 8,3r» 7.89
Eladó fás szölőoltványok.
0
Oszi szállításra, erőteljes gyökérrel . és
növéssel. .
I. oszt, ezre 130 kor.
II, oszt. ezre 60 kor.
Olasz rizling Schossla piros és fehér, Velteliui piros és fehér, Ezerjó, Mézes fehér, Muscat Ottonel, Kék frenka, fajokban-
ks Készlet So ezer darab• ss Becses megrendelést kér:
IKIrSiitz G-ULSZtá/v t
szőlő-birtokos. Modor (Pozsony megye)
no adjon addig szőlő-oltvány- vagy UH«20<rt. roig nagy képes Árjegyzékemet nem kérte uo, melyet Ingyen ét bérmentve kűldfch Gyökeres és sima oltványokból, DELAVARE sima és gyökere», továbbá európai sima és Kikeres vesszőből 1 •/, millió készlet. l\'ontos kiszolgálásról és anyaim jóságáról ezer és ozer el isme ró levél tanúskodik. Cim:
Sziics Sándor Fia
szólótelepe, Bihardléazeg.

HALK yyóyvfQrdő Sopron közvetlen kó*eléhen (10 percnyira vasúton) cnlö» liegyuk altul övedzett vfti^y. katlanban fekszik, lit gi hírneves kénes, varai • * hl-hiumos források. Par« hn gyógyhatású kvne»-va*«t lápfürdOk. Villamos kent»-vuű fürdők. Villantó« f^njr-fürdők. Szénsava« íui.lók Dr. Reitler-felc forró lég* készülékek. Hidegvii-g)«>i). intézet. HOntyendabor^to rium. Csuz, köszvény, izületi itzadmányok. vérsiegeojf. s* g, gyomor- én hclbai.ul-mak, hórliajok, csonllüa-talmuk, elzsiiotod^sés ide^> bántalmak ellen. A luifi llthiumos su\\an)uvic jwdi^ rendkívüli gyógyltatasu u»*e és liólyagoaioLnál.
I. -4 m
Dr. MÁLNAI MÉLYNÍ
felsőbb leány tan- és nevelőintézete Budapest, VII., Teréz-körut 39. sz. I. em. tf
Intornatus és Iskola, bennlakó, félbenn-1;¡j lakó és bejáró növendékek számára. Elemi la- »>j kola, felsőbb leányiskola, továbbképző ^ tanfolyam. H-ik iskolai óv. Álljimérvénye« bizo-nyitványok. Korlátolt száiuu nftvendék< k. Gondos családias nevelés Kjiés/sé#"s. tAtras holpeé^ek, ebó-rangú ellátás. Kiváló \'tanerók Bennlakó francia «» angol nevelónók. Uóvobb felvilágoailáat nyújt és kívánatra prospektust küld Az Igazgatóság
ítÉSBKBt íüluesz
%
o Zala hiűdóhiualfllQ.

Vi\' •í
^ « Vi
■PMH*1 9 «
ásványvíz ]
Liliom angol Créme. „Peirolín" M«MZ
B\'itoi hitén uif i kér iiiMstxk alaytrétin. a bsjmo\'yt, hajkorpát
Klu\'ivoliija a szcplót, m AJíoltot, mite«. hullást »zonnal mogszUnieii.
Kitűnő hatása vese-. és
Szénsavdus, kellemes, savanykás izli, vasmentesiieit
rendkívül üdítő asztali viz.
Üdít, gyógyItl Orvosilag ajánlva I
IvÓKvógymódra használva, vese- és hólyagbajoknál, a vesemc-dence idült hurutjainál, hugykö- és fövényk/pződésnél, a légutak és a kiválasztó szervek hurutos bántalmainál kitiinó hatásúnak bizonyult. — Prospektust kívánatra kü.\'d a forráskezelóség •
HUSCH0N6 buziúi mm í|ii|iléiiga BÜ/iOSfOBOÍn\'.
Ui)tulajdoüoi éa kiadó:
kr. Rubin szájvíz legjobba ¿tiknak. Kgy öveg 45 kr.
sert és mindennemű bőrtisziátlanságot ögy"1^\' » höj természetes szq»
Bársonyaimévá tos/i a bórt. és az arc iíju ^»í1 n) er 1 üveg f)ü es ) balos szint nyer. Teljesen ártalmatlan ...II nppil it biiiiíllnté, Hitel na turn.
V
(gytfi9* LiNoaflogolCróac
•lo és 70 icr.
I darab liliom angol i/ippn 40 icr.
l tfoöo/ lllifii IIÍOJ piitfir
HO IdP. ..
OROfifRJfl a „vöröskereszt" bez.
S
fcrMya*.
Migykiihia, Péntek 1908. izeptembír 11.
KlidéMvaUI: ftmikmi rUlép Ptai könyv- és p*pb-l^ktdétibe«, V4fo#há*-paioU; kfc hlfcrm *éMH*H*k és MrdtUstfc
KtadóWratal: 109,
Telefon i 9mM6éágt Tll#
«MaHAyok WAH Mmutatitok 4» «ngáiv-ewwiklnt 80 fNlér.
% • "I»» 1 »(N.fvnt
, m . , ,.......* r - ■ - —» " — —------------
r •
207. 82ám.
■H9
, POLITIKAI NAPILAP. Meqjeienik naponkint este 6 órakor ünnepnapok kivételével.
előfizetési Arak i
Helybsn házhoz hordva:
íffy hórs.......J._ IC.
Negyedévre B.— w
Félévre #
Égési évre......12.— m
Postai szétküldéstől:
Egy hóra ....... 1.80 ft,
Ncgvedévre......4.» „
Félévre........9*
Hgész évre......„
Torkeixtf: NAQY SAMU.
. 1.. ..«■.Iskola-fejlesztés.
Nauyk«nliss, szeptember lü
hessenek. Továbbá, hogy ezek az iskolák idevon7/ik a vidéUbeli szülők gyermekeit
is, és ezáltal a városnak üzleti, kereskedelmi Talán nem lezz érdektelen most, az is- j Ipari forgalmán, szóval a lakosok jóllétén kolai év kezdetén az iskolákkal is foglal- lendítsenek. \' \' /
komi kissí
ul Ez a feladat semmit sem-változott meg
Nagykanizsa már évtizedekkel ezelőtt az iskolák jellegének megváltoztatásával.
első vonalban haladt az iskolák szervezése Eunek a feladatnak kell most is lebeg.
és fejlesztése tején.
uie az iskola ügyeit közvetetlenül vezető is
Elemi és polgári leány., meg fiu-lsko-\'Jntéxő tényezők előtt. Az állami jellegű Iáit igazán nagy áldozatok árán tartotta fenn iskoláknak is ugyanaz a feladatuk, mint és fejlesztette. Ezek az iskolák már a községi kezelés idején elérték azt a szép szinvonalat, hogy egyik kultuszminiszter! állam-titkárunk valóságos mintaiskoláknak minő-sitette azokat, mikor az egyes osztályokban az előadásokat végighallgatta. .
Éppen ilyen nagy ügyszeretettel és áldozatkészséggel kezelte mindig és kezeli most is városi hatóságunk a főgimnázium és egyéb, azóta szervezett iskolák ügyét melyek még "ko^tetlenül a városi szerveretek keretében focinak helyet.
, Az elemi és jfolgári iskolák már állami kezelésbe vétettek ugyan át; de ez a körüK mény éppenséggel nem szakította szét azokat az érdek szálakat, melyek városunkat ezekhez az iskolákhoz fűzik.
Hisz a város most is tekiutélyes össze-, get fizet be az állampénztárba az elemi és polgári iskolák fentartási céljaira; tehát nemcsak erkölcsi, hanem anyagi érdekszálak is csatolják azokhoz.
Semmiképpen sem lehet ennélfogva közönyös a városi hatóságra es a város közönségére nézve az, hogy ezek az iskolák be-tőltik-é teljes mértékben azt a feladatot, mely a várost annak idején a szervezés és fejlesztés munkájában folyton nagyobb áldo-*attételekre buzdította.
Az iskolaszervező elődök előtt bizonyára az lebegett anuak idején legelső feladatul, hogy Nagykanizsa lakóinak gyermekei itt helyben találjanak továbbképzésökre alkal *nas iskolákat, s azokban el is helyezked-
ni
ami volt a községi jellegüeknek.
Ugy tudjuk, hogy az elemi iskolák az állami jelleg mellett is csakugyan szem előtt tartották mindenkor sz iskolaszervezők és fejlesztők intencióit. — Ivs ennek következtében az elemi iskola az állami kezelésbe való átvitel óta tiz osztály-lyal szaporodott is. — A polgári iskolánál azonban bizonyos stagnáció mutatkozik.
\\z V. VI. osztályt a polgári fiu-iskolá-nál beszüntették. Ezek helyett azután netu látunk fejlesztést az alsó osztályoknál. Pedig ugy tudjuk, hogy a fíu-iskolánái is, meg a leány-iskolánál is akadt sok jelentkező, akiket vissza kellett utasítani, mert az úgynevezett törvényes létszám (az 50). betelt.
Igy iskolát fejleszteui nem leltet Igy az iskola nem felelhet meg az alapítók intenciójának.
Ha azt akarjuk, íiogy az iskola első sorban befogadhassa a város lakóinak gyermekeit, másodsorban pedig ide-vonzza a vidéki szülők^gyermekeit is: akkor nem szabad hidegen, mereven arra az álláspontra helyezkedni, hogy betelt a létszám vagy szük a helyiség ; hanetn a jelentkezők kész-
Bgy«« «xám ára 0 fillér.
Srerkesitólirs: révész lajos.
A * numerus clausuius« szigorú, merev alkalmazása nem lehet sem az iskolának, sem a városnak jól felfogott érdeke- Éppen azért jól tenné az állami gondnokság, mint az iskola és város érdekeit képviselő közös tényező, ha illetékes helyen lépéseket tenne az iránt, hogy az iskolafejlesztés egyetlen vonalon se szoríttassák vissza.
= A király búcsúja a hadseregtől. A Politikai tfrtesltfl-nek jelentik Veszprémből a következőket : Katonai körökben azt beszélik, hogy a király a veszprémi hadgyakorlatok után meg fog]a ragadni az alkalmat arra, hogy a hadsereg» tol bucsut vegyen, mert hajlott korára való te-kintettet ezentúl nem fog olyan Intenziven részt venni a katonai gyakorlatokon mint tdduf.
Statisztika Zalamegyéröl.
- Sajói tudóaltónhtól. -
Az e hó 14 iki megyegyülés elé terjesztendő alispáni jelentés érdekesebb poutjai a következők :
Folyó évi április xtől julius 31-ig Zala-tuegyében befolyt \'758649 K 30 fillér egyenes adó, a hátralék 3431934 K 90 fill., hadmen-tesíégl dij 7314 K 99 fill., a hátralék 1738451\' K 66 fillér.
A vármegyei törzsvag yon állása : készpénzben 749 K 02 fillér, postatakarékpénztárt betétben 9709 K. 33 fill., cselekvő hátralékban 2^64 K 44 fillér, összesen 13822 K 79 fillér, szenvedő hátralék 600 korona, tiszta vagyon 12222 K 79 fillér.
A központi, a járási és r. t. városi hivatalok ügyforgalmáról és tevékenységéről a következő érdekes kimutatás szól :
Alispáni hivatal Megyei árvaszék Nagykanizsa rt. város Zalaegerszeg rt, város . . ... . x ( 11 1 1 Balatonfüredi jfiráa
séges bejegyzésével, szíves befogadásával Tapolcai »
emelni kell a létszámot, hogy dokumentál- ^Sntffrót» »
Keszthelyi
Nagykanizsai Parsai
Zalaegerszegi
ható legyen az osztály-párhuzamosítás szűk-ségessége.
Csakis ily módon viszonozhatja vala- j melv iskola a városuak azt a szép áldozat- Letenyet
. * t t 11 \' Perlaki
készséget, melyet szervezése és fejlesztése csáktornyai körül kapott.
Elinté- 1908. jul.
zésre Elintéz- 31-rtn el-
várt fisz- teteit intózotlen
szesen inara<lt
10234 8249 1986 \'
19&40 1711*0 2060
87IU\'m) 8007 703
5143 4773 370
m m 1
\'¿143 -17
t V2Ö 1378 51
1657 1557 —
\'¿m 2302 84
27f>2 102,
1107 1107
V503 2471 32
1231 - 1281 —
mv 3020 —
1807 1803 4
1966 1847 2177 119
?177 —
ucu laiananaK iovaooKcpzL:>u*i<; , ----j -- --------r ■ . ---------* -.--.—.—-—
^iskolákat, s azokban el is helyezked- körül lcapott, ^_: ^»en: 1 » « 5417
Az uj végrehajtási törvény miatt!
lo* (százalék) haszonnal fs megelégszünk és szállítunk - megnagyobbított butorraktárunkból - a leg-<SS£t uulta SStai háló-, ebédlő- és szalongarnituráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyanok elvál-,a,jukm ad rácok ^ttom ánok és különféle szönyeg-divánc* Vltését és javítását a leglzléae^bb és legtartósabb kmtelben.
— Goldberger Károly és( Társa SfSnu
ZALA
1908. szeptember x> \'
arai.i fc *
nancs
Zichy Aladár gróf csalója.
Beleznay Baum.
- Sálét tudósítónktól. -
Beleznay Baum Ödön, állítólagos festő mű* \\ elleni vész nem ismeretlen ember Nagykanizsán. Mint Beleznay Margit színésznő bátyja többször jött Nagykanizsára nővére látogatására, ki akkor a Bihari szintársulatuál mükölött.« Hűnek a tudósításnak Beleznay a főhőse, ki orsz. képviselőnket, Zichy Aladár gróf minisztert becsapta. Erről fővárosi tudósítónk a következőket jelenti:
A király személye körüli miniszter, Zichy Aladár gróf, följelentést tett ma a rendőrségen Beleznay Baum Ödön ellen. Hz a Beleznay pár nap előtt, mint festőművész mutatkozott be a grófuál és megvételre kínált *gy tájképet, amelyet ugyau nem ő festett de egy épen olyan nagy művész : Nógrády László.
Háiomszázharruinc koronát kért a képért. A
♦ #
grófnak tetszett a munka és megkötötték 0 vásárt. Zichy Aladár aztán egy szakértővel vizsgáltatta meg a képet és akkor kiderült,
Későn éjszaka azonban á rendőrség szabadon bocsátottá Beleznay Ödönt. Bejelentett iakása van| az\' ősszeg sem akkora, hogy a szökéstől tartani lehetne, tehát szabadlábra helyezték. Az eljárást azonban megindították
r. i^-szv
Megmérgezett család.
Ismét 0 gombomírgezéa áldozatai.
Egy megholt, 3 megőrüli. .
»
- Sofót tudósitónhlól. /
• > •
Vógzetea azorencaétiensógről ad hírt őriszentpóteri tudósítónk.. Egy család borzalmas tragédiáját idézte elő az a végzetes gondaUauaátf, amely ilyenkor Ősz elején annyiszor okoz tragédiákat, hogy mérges gomba kerül a konyhára, amit a gondatlan háziasszony föltálal családjának és ezzel mérhetetlen szerencsétlenségei zt/ftitoU szeretettéire. . 1
A szerencsétlenségről a következőket irjatu-| éósitónfc :
Göncz Vendel felsőszénterzsébeti lakos (elnőtt Ha a mezőn jártában egész batyura való gombát
bogv az semmiképpen sem ér többet uégy .
, » Áx m • KU , » u 1 . ,, szedett és hazavitte édesanyjának. Göncsnó va-
korouátiál és nem is Nógrády László festette, i *s
4. , , .. íj. i csorát készített a gombából négy tagból áiló csa-
Hzen aztán annyira fölháborodott a miniszter, *
hogv Beleznayt följelentette. ^^ 8Z^m rA-
A gombát valamennyien kitűnőnek találták,
Detektívek nyomozták, ma egész napon ^^ ^ vöndeldé, a gazdaasszony kookáz-ker észtül Belezuayt és estig megtalálták a utütt meg ellenkezö véleményt, hogy bizony neki Népszinház-utcában levő >A« kávéházban. J ^ gütoba nem a legjobban ízlik. Kinevették ai Bevitték a főkapitányságra, a hol letartóz- aggüda|raa9kodó asszonyt, valamennyien jóizöen tatták. . belakmároztak a gombából. •
R*gi ismerőse a budapesti rendőrségnek, . A módjelett való mennyiságben elfogyasztott Beleznay Baum Odőn. Hamiskártyázá>ért már mérK<}3 Komba hatáaA rftvidMön kóuógbeeJU5 mó-büntetve volt, amikor a „Neielejts-kávéház-- j don jelentkezeti. Először üönc Vendel anyósa, ban, amely különben Baum József nevű ÖEV - Borsos-Józaefnó 75 óvos öregasszony Utfc bátyjának tulajdoua, elfogták a detektívek. wn9ZVi\\y Mindjárt ebéd után összeesett, arca fa-Azóta többször fordult meg a rendőrségen, k6ra vájtj rftttouetes görcsök j<ft*itkeztek ós a ahová rendszerint a »Korzika«, vagy az >Ai ^«erenoaétlftP asszony 3 óra leforgása alatt mog-ciuiü kávéházból került. A Luther-utca 2. \'halt. Jóíor&áar 4szr* sem vették halálát. A csa-siámu házban volt a lakása, ott élt egy ideig iád többi tagjain is hamarosan mutatkozott a
a szeretőjével, Gálfi Mariskával, boldog egyet-értésben, egészen addig, amíg Gálfi Mariskát lecsukta a rendőrség. Selymet lopott Gálfi Mariska A\' Belváros előkelő üzleteiben. A titkosrendőrök azouban elfogták és még most is vizsgálati fogságban ül. Azóta egyedül lakolt Beleznay Baum Ódöu, a családjával azonban sürün érintkezett. Állandó összeköttetést tartott fönn Baum Józseffel, a »Neielejts kávéház« tulajdonosával és Belezuay Margir színésznővel. A képet, a melyet a ¿zélhátuns „festő" 7ichy Aladár grófnak eladott, egy Schreiber n-vü szobafestő csinálta. Közönséges mázolás és csodálatos, ho£y a miniszter elhitte róla, hogy Nógrády László munkája.
Hgész napon keresztül keresték ma a detektívek Beleznayt, azonbau sehol sem találták meg. Csak este akadtak rá az „A" cimü kávéházban. A szélhámos azouban már a délután folyamáu megtudta, hogy Zichy Aladár gróf följelentette és estefelé elment .a miniszterhez, visszaakarta adui a 330 koronát, ha a gróf a följelentést visszavonja.
gombamérgezéi hatása. Dühöngött, tombolt, tán* colt ós képtelennél képtelenebb dolgokat összeg viHHza bőszéit valamennyiök és csak lármájukra lettek a szomszédok figyelmesek.
Az előhívott dr. Szilárd őriszentpóteri körorvos Borsos Józsefnél már nora tudott segltonl. A három düsöngő embert gyomormosás, hánytató óa egyób ellenmérgek alkalmazásával a már közel
* « 4 - \\
álló haláltól az orvos megmentette, az állapotuk még mindig súlyos ós egyikük sincs tiszta eszméletnél.
- Hírek.
Mentik a gyermekeket.
» 1 ■
nagykan /f ai gyermektelep munkája.
— Saját ttíüóii tónk tói. —
A rendőrség ma egyszerűen, szárazon jelenti, hogy ismét tizeuhét züllött gyermeket szállítottak a szombathelyi gyermekmenhelybe. A rendőrség komoly intézmény, nem dolgozik
szóvirágokkal és különben sem lenne szép, Zichy Aladár azouban hallani sem a*art az 1 ha magát dicsérné. A szószaporítás a mi mes-
ajánlatról és nem vonta vissza a följelentést. Beleznay azt felelte erre, hogy este az *Á< kávéházban lesz, addig meggondolhatja a gróf a dolgot és ha visszaakarja kapni a péuzét, értesítse Őt abba a kávéházba. A miniszter rögtön értesítette a rendőrséget és igy •ikerült a detektlveknek a festőművészt elfogni. A főkapitányságon ma este kihallgatták és letartóztatták.
térségünk, a dicséret pedig kötelességünk, ha azt látjuk, hogy jó ügyet annyi odaadással, szeretette/ szolgálnak, miut rendőrségünk az elhagyott és a hivatalos hidegséggel »züllött«-uek nevezett gyermekek ügyét.
Ma tizenhét, minap busz, ezelőtt még több. Hz igy folytatódik napról napra. Ha éjszaka tiz esztendős kis narancsos leány vetődik a kávéházba, toprongyos fiúcska áll az utca-
sarkon, végy a piaci vékák közt leselkedik gondjába veszi a rendőrség és a kis leány, t kis fiu nem fog elveszni a társadalom részére Még nagyobb azoknak a nyermekeknek *
száma, kiket egyeneseu a szülők bíznak a gyermektelep gondjaira. Nagykanizsán már mintegy 60 — 70 ilyen gyermek van kiadva gondozásba. Hnnek a munkának szive van. Egy beteg, munkaképtelen iparossegéd hét gyermeke közül ötöt vettek gondozás alá, egy tehetetlen özvegyasszonyt uégy gyermek ueveléséuek, eltartásának gondjaitól szabadi, tottak meg. A nyomorban fogaut gyermekek előtt tisztább, szebb élet utjai uyilnak meg.
Kz a gyermekmentés nagyszerű, emberséges munka, szinte egy tökéletesebb jövő előrevetett sugarát láthatjuk bsnue. Megérdemli »
ez a munka, hogy a társadalom lankadatlan érdeklődése és segítsége mellett folytatódjék.
— Krzaóbet. A szokott kegyelettel emlékezett ma városunk közönsége korán elhunyt Erszóbet királynénkra. Ennek a gyásznak nincsen hlvalgó színe, nincs zaja, ez H3m tüntet; csendes bensőséggel lelkünkben él. Nagykanizsán a középületekre kitűzték a gyászlobogót a ferenorendi templomban ünnepi gyászmise volt, melyet Oiorai Ignác házfőnök mondott. A misén az összes hatóságok megjelentek.
j — A város zárszámadása. A város 10Ó7. évi zárszámadása most készült el 8 az a számvevő ma beterjesztette a tanácshoz. A tanács a zárszámadást a városi számvissgáló bizottságnak íogla kiadni felülvizsgálás végett.
— A hadtestparancsnok köszönete. Hgyik minapi tudósításunkban az átvonuló katonaságnak az ittepi szíves vendéglátással való megelégedését fejeztük ki. Ma a város polgármestere Gerba hadtestparancsnoktól a következő átiratát kapta :
Cs. és kir. 13. hadtestparaucsnokság. 1814. eln. sz.
Nagykanizsa város tek. Polgármesterének.
Fogadja Nagyságod ugy a kisfogástalan elszállásolásért, valamint a polgárságnak a íj. hadtest csapataival szemben tanusitott barátságos előzékenységé írt legőszintébb köszönetemet-
Gerba, táborszernagy.
— A főgimnámUun növendékei. A nagykanizsai főgimnázium növendékeinek létszáma a tavalyihoz képest alig változott. As Idán összesen 409 tanuló iratkozott be, tehát néhánnyal kefe-uebb mint fertály. E Jelentéktelen osökkenéének kimutathatóan a nagy városi drágaság as oka, mert nem minden vidéki szülő van abban a helyzetben, hogy gyermekének ellátásért 20—26 fo-ÉOtlÖVi fizessen. Ae l IL óa III. osstályok növendékeit az idén két-két párhuzamos osztályban tanítják.
— Katonavilág. Galamboki tudósítónk irja lapuukuak : Az idei királygyakotlatok alkalmával a rengeteg katonaságból neküuk, ga-lauibokiakuak is bőven jutott Folyó hó 7-én délelőtt Nagykanizsa íelől bevonult Galambokra az egész horvátórszági katonaság. — Galambokon ohlradt a 39 Ik debreceni ezred első zászlóalja, a 7 ik luft. Divízió, a M-ik gyalog dandár, a sürgöny, telefon, posta, élelmezési osztály Griricaica vezérőrnagy parancs-noksága alatt. Kiakomároinba vonult a 70 ik gyalogezred, Komárvárosra uj ágyuezred és az uhláutís lovasság *a szárida. Karósba a 16. gyalogezred és a 16-ik <iaadár Fehhter brigadéros parancsnoksága alatt. Garaboncra a
( 1908. szeptember 11
78 ik gyalogezred az tJhlanu« lovasság 2 jrázada. Rada közíégbe a tábóri tüzér ezred, Uj major pusztára 1 Uhlánus század. Ezen-kivűl a szekerészei, hidászok és az összes ezred iroda Galambokon tartózkodott. Qilambo-kon, Karos és Garabonczon az elszállásolás teljes rendben ment. Folyó hó 8 áu délben a 2. számú léggomb is megérkezett Nagykanizsa felöl, mely Galambok mellett leszállt. Az ezredek megérkezésekor a tábori posta, távirda, telefon az iskola helyiségben azonnal megkezdte működését Karossal. 8-án délután 2 -6-ig térzene mulattatta a lakósságot. Az összes fegyvernemü katonaság ma délelőtt vonult el Orosztony-baksaháza felé, — hogy Merenye és Orosztouy között a gyakorlatát megtartsa.
/ — Várbogyai felesége. Budapestről telelő* nftlják: Kolegerszky Viktor városligeti kávéházában a minap nagyobb lopás történt. A rendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a lopást a kávóbáxban alkalmazott takarítónők követték el, A rendőrség le is tartóztatta Várbogyai Ferencnek, Gaedioke bankház tolvaj szolgájának a feMógót, ki szlntán zalamegyei származású ós a kinél több ezüst kanalat találtak.
— Elfogott pénshamisitók. Kaposvárról jelentik: A csendőrségnek sikerült az 1900. óta terjedi hamis ezüstpón terjesztőjét elfogni. Zádor. ban. elfogták Kálmán István és Bagó János gyor-san meggazdagodott polgárokat, éppen, amint a hamis pénzt értékesítőül* akarták. KivülÖk letartóztatták még Nagy Zsófi viklól, Rukovics György zádori, Király Imre elekpusztai és Gömel Juli
szigetvári lakosokat A nyomozást folytatják.
%
— Hirtelen halál. Mult szombaton Deli \'Győrgyné gyülevész! (Zala m.) lakós kiment
a község közelében levő mezőre burgonyáért, Burgonyaszedés közben hirtelen rosszul érezte magát, miért is házafelé indult. Alig haladt pár lépést, az uton összeesett s az ut mentén levő árokba bukott, hol meghalt
w
— Zónarendszerü »zemélydijazabás életbeléptetése. A Péter várad-Beocsl ni h. é. vasúton a megnyitás napján sónarenpszerü szen^lydíjszabás lép életbe. A menetárak a kifüggesztett táblákból kivehetők. Az aj ssemélydljssabás a magyar királyi államvasutak díjszabás elárusító irodájában (Budapest, Csengeri-uto* 33. sz.) 20 \'fillérért kapható.
— Egy Jó karban l«vö alig használt REMINGTON-írógép 7. ss. modall Jutányos *ron eladó. — Clm a kiadóhivatalban.
ZALA

A dulakodás lármájára Márton Imte 23 | megválasztották képviselőnek. 1875 ben meg-
éves legény ott hagyva a táucot kifutott az utcára s mikor látta, hogy édesapját ütlege-lik. segitségére sietett. Konkoly János erre késével nekt rontott az apját védelmező legénynek és többször melbe szúrta őt. Az öreg Márton gazda a mikor véresen összeesni látta a fiát. hozzá sietett, fölemelte a földtől és hazáig kisérte. A kapu előtt azonban a fiu összeroskadt és édesapja karjaiban meghalt. Kgyik szwrá* a szerencsétlen legénynek a szivét járta keresztül. A gyilkosság hirére vége szakadt a mulatságnak. Az egész nász-nép az utcára tódult s neki estek a gyilkos
választatott keszthelyi képviselővé és e kerületet képviselte 1884 ig. Az 1884-iki választások alkalmával Nagykanizsán kisebbségben maradt, de győzött szűkebb VLlasztás alkalmával Aradou. Az 1892-iki választások alkal* mával Fejérváry Géza báró letévén a budapesti I. kerület mandátumát, helyébe Halk Miksa választatott meg és ugyanott 1896-ban, 1901 ben és 1905-ben is képviselnek meg lett választva. Mint képviselő, híve volt a Deák-pártnak, a fúzió óta pedig a szabadelvű párthoz tartozott ; tagja volt több izben a bankügyi bizottságnak három izben (1877, 1887 és 1896) előadója a kvóta-bizottságnak és a horvát ügyben kiküldött regnikoláris bizottságnak. Ülnöke volt a közgazdasági és
Konkoly Jánosnak, akit a fellázadt lakossága pénzügyi bizottságnak. A delegációnak kez-meg is lincselt volna, ha a csendőrség ki ; dettól fogva tagja volt s több mint tiz év tiem szabadítja szorongatott helyzetéből. így , a külügyi albizottság előadójaként szere-
is súlyos sérüléseket szenvedett. Pelt- Mldóu az ulóbbi minőségben 1898 bau
A . \\ ,.**« é » \' a ^5-ik általa szerkesztett küiügvi. jelentést
A háborúnak ezenkívül mévr tobb sebe- , i». • .. .. . . a o ? ? » x m * előterjesztette^ ő Felsége a Szent István-rend
sültje is van. A vizsgálat megejtése és a sze- I középkeresztjével tüntette ki. A hirlapirók rencsétleu áldozat boncolása végett bizottság • nyugdíjintézete megalakulván, rögtöu ót vá-
szállt ki a helyszínére.
ir-mr—-.1 x.m.
-r rroa r i im i ■ .
Táviratok
és (clefonjelenléseK

lasztotta meg elnökévé ; elnöke volt a lipótvárosi kaszinónak és a városi villamos vasút igazgatóságának, igazgatósági tagja az angol-osztrák banknak, a IJoyd-társaság titkára, a pesti hazai első takarékpénztár-egyesület felügyelő bizottságának tagja stb. 1901. szeptember 30-án bölcsészeti tudorrá avatásának félszázados évfordulóját ünnepelte és ez alka* lommal a budapesti és a kolozsvári egyete-
Falk Miksa meghalt.
Budapest, szeptember 10. Falk Miksa, (temek tiszteletbeli bölcsésztudorrá válasz-a kiváló politikus és publicista, Erzsébet\'101 tAk-királyné volt magyar tanítója ma délelőtt
Budapesten nughalt Falk Miksa a nyárj Miniszterek tanácskozása,
elején nejcvel Karlsbadbau nyaralt s ott Budapest, szeptember 10. Aehrenthal felesége elhunyt. Nejének halála mélyen, báró közös külügyminiszter ma délelőtt
Véres lakodalom,
\'Halott és sebesültek.
— Saját ludóaitónktól. —
A közeli somogymegyei Gábormajorban a minap véres esemény történt, melynek egy baloltja és több sebesültje vau.
Tromli János odavaló legény tegnapelőtt tartotta esküvőjét Odor Máriával, Odor Ist-v*n uradalmi gazda leányával. A lakodalmas háznál a násznép Javában mulatott, a mikor odaérkezett Konkoly János 24 esztendős le-\'«¿ny több társával s ékteleu lármát csaptak. Azon igyekeztek, hogyha lakodalmi mulatságot megzavarják, mert ők nem voltak hivatalosak \'arra. A nagy zajra Márton János és üriski Imre öreg gazda emberek kijöttek a házból a zajongók közé, hogy csendre intsék de vesztükre, mert a garázdálkodó fények rátámadtak a két védleUm öregre «gyba-főbe "vérfék\'ÜKét.
megrendítette az öreg írót, ki azóta egyre betegeskedem. Családja temetés utáu Ischlbe vitte, honuau ma súlyos betegen hazahozták. A vasútállomásról mentőkocsin szálli-tották Dorottya-utcai lakására, hol pár perc múlva meghalt. Halálának híre villámgyor-: san elterjedt a fővárosban és őszinte részvétet keltett. Elhunytát azonnal jelentették a királynak és Mária Valéira főhercegnőnek, kiket s gyászhír mélyen lesújtott, an-I nál inkább, hogy a királyné volt tanítója t éppen Erzsébet királyné haláláuak évforduló napján hunyt el. Falk Miksa temetéséről még nem intézkedtek.
Falk Miksa életrajza.
Falk Miksa 1828. október 7-én Budapesten született. Már 14 éves korában maga volt kénytelen fentartásáról gondoskodni. Mint hirlapiró 1843 kezdte szereplését az
»Ungar« cimíi lapban ; 1847-ig e lap segéd-szerkesztője*volt, majd letette a bölcsészeti szigorlatokat s mint bőlcsészettudor a bécsi műegvetem előadásait hallgatta. Nemsokára a »Wanderer«-uek lett cikkírója ; időközbeu irt az »Életképek *, 1849 ben a »Figyelmező« számára és később (Fk.) jel alatt a >Pesti Napló«-bftn közölt politikai cikkeket, melyek nagy népszerűségnek örvendtek. 1858 óta sűrűn érintkezett Széchenyi Istvánnal, 1863-ban Deák Peieuc ajánlatára a tudományos akadémia levelező tagja >iett. Ekkor sajtópert indított ellene Schmerling azért, mert a >\\Vau-derer«-ben a magyar alkotmány helyreállítását sürgette; ezért több hónapi fogságra el is ítéltette. 1863-bau megtartotta akadémiai székfoglalóját a »Menedékjog« című- értekezésével : ez időben jelentek meg Szalay Lászlóról és Széchenyi István grófról irt nagyobb tanulmányai, míg Kotvös Józsefnek, Sertnyey Pálnak, Trefortuak később emelt irodalmi emléket. 1866. vége feté Efzsébet klrályasz-szonynak a magyar nyelvben oktatója volt. Nemsokára »Peáfér XTófd« -gférlccszfését vette át. 1869 elején Kőszegen egyhangúlag
meglátogatta JVékerle Sándor miniszterei-nökót és másfél óra hosszat tanácskozott vele.
A bán a horvát-szerb koaliciróról.
Budapest, szeptember 10. Rauch báró horvát bán ma egy újságírónak kijelentette, hogy Supilo leleplezéseinek semmi sulyttk nincs és hogy a horvát-szerb koalíció politikája oda irányul, hogy Horvátországot el-szakítsák Magyarországtól.
Erzsébet királyné emléke.
Budapest, szeptember 10. Az Erzsébet királynéról elnevezett Ullő-uti fogadalmi templomban ma Erzsébet királyné emlékéért ütinegi szentmisét tartottak- A templomban megjelent a király a főhercegekkel és főhercegnőkkel az udvari, polgári és katonai főméltóságok kiséretébeu Amerre az uralkodó elhalalt, mindenütt gyászlobogók lengtek és óriási néptömeg éljenezve fogadta A király pontban 11 órakor jelent meg a templomaau. Az összes főhercegek és főher-ceguők gyászruhában jelentek meg. A misét Samassa József egri érsek fényes papi
segédlettel celebrálta. Mise után a király
*
visszahajtatott a budai várpalotába.
Oberschall Adolf halála.
• , *
Budapest, szeptember 10. A kir kúria Oberschall Adolf kúriai elnök elhunyta alkalmából ma összülést tartott, melyen Bernát Géza tanácselnök indityáuyára elhatározta, hogy az elhunyt elnök emlékét jegyzőkönyvbe Iktatja, külön gyászjelentést
ñk
ad ki. a ravatalra koszorút helyez s a te-fcnetéseu képviselteti magát.
A csajkások mozgalma :
Zombor, szeptember 10. A csajkás kerületek szerbjei ma nagygyűlést tartottak, tnelyen elfogadták Ponics Jása szerkesztő, a szerb radikális párt elnőkéuek azon indítvány át, hogy Újvidékre sürgős értekezletet hívnak össze, melyen a csajkások bajaival s c bajok orvoslásának módjaival foglalkoznak. Az értekezletből memorandumot küldenek a kormányhoz.
ZALA
1908. szeptember x> \'
í
r» A kiváló bór- A» lithiunioa gyógyfurrju f
V.
▼ ••«• HAlynj haj»k «41, kB»sr4nya4l, cinkor-l«t«|ll(|ét hur«t«a bAaUlm«kaál kii«»«
Tirwiuftti T«tm«aHi MTMfilTti. .
, Ktphti* íerÍB7»tek»r44k*¿4#kw n+j » /
t4lv«U>r-forrii TitfcUUAJ V A«4*lfr.kp«r1 •
Közgazdaság.
Értékpapír tőzsde.
— Mai árfolyamok. ~
(Távirat.)
R Peéti Magyar Rereehedelmí Banh nagyhanlzeal lióh|ónah jelentése :
Mavyar bitclróazvóny On/.lWik Intnl « V„ magyar koron aj árad ók Kereskedelmi bank róazvóny Salgótarjáni kószénbán^róazvény Kimamurnnyi vasmű «
Adria tengerhajózás «
lla/ai bank «
750 2.*, t A \\ 75
02.05 3393.— MH>.—
500 r,o 399.—
A gabonaúzletról.
(Távirat.)
Hudop»»t, szeptember 10.
Kósz&ru-Uzict t
Tartott árak mellett forgalom mérsékelt. Határidő-üzlet :
Huza októberre « 1000. április
Hozs októberre » áprilisra /ab októborro /.ab áprilisra Te n „f 01 i szept e m bor re
« 1009. máj uh Repce
11.34 11.63
0 43 9.71 7.%
8.32
1 • "r
7.40
Méhész-gazdák fgyelÉhl
• ■"—
5,000-500,000
koronái
hozománnyal biró hölffyok, közöttük testi hl bftval vagy törvénytelen gyormakkel) megbíztak bennünket, hogy rószttkre meglelolő fórjet szerez-zOnk. Csak komoly szánctfku fórflak. kiknól a gyore nöfiüléö lehetséges, forduljanak Schleeinger ü.-hez, B E RLIN 18._
Ház eladás.
Sarokház 35 év óta fenálló szatócsüzlettel, tőzsde és italméréssel betegség miatt eladó.
Bővebb felvilágosítást ad
özv Steinitz Károlynó Nagykanizsa, Kossuth Lajos tér.
>____.
5
C<cngeri-utca 56. számu hí-
zambau egy 3 szobából álló gyönyörű parkban fekvő szép lűltáü nagy zárt verandával u||r
4 folyó éul nouember hó 1-ére
KIA D Ó,
Bővebbet filathó 3ánoo ház-J^r^ tulajdonosnál. JM^

í\\ií í\\rr b4rmi|y mennyiségben JlUXaÍZá legjobban értéhesitheíó
Rolliscliild Samu méz-nagykereskedffnÉl
nnOYKnniZSnn. Magyar ulca 19.
Ajánlok igen díszes kivitelű
befőltes-iiueg címkéket
ára 100 darabonhlnl uegyeaen Mfc- 1 Icoronöi. ^fci
Vidék re i korona 20 fillér ellenében bérmentve küldöm.
A befőttes cimkék kóvetkezó írs fqlirásFal kaphatók :\' (fs
Alma, Ananáss, Barack, Itarackíz, liir»-alma, Csorosznyo, Cukordinnyo, Dió, Kper, Kii^\'c, Görftgdinnyo, Körte, Mandula. Majna, Meggy, Mez. uszi barack, Paprika, Paradicsom, Piazke, Pöszméte, Ribiszke, Uinglotta, Sárgabarack, Som, Sóska, Szamóca, 8iáder, Szilva, Szllvaiz, Tok, Uk\'orka, VejrycagyüintilM. Zöldbab Zöldborsó. HcIjíjpipiriUi Utiiiuiaigik
minitFiscfiel lülöp lia
« kéarr. II piprkirftktdtfitfbii liirkiainii. —
szabadalmazása vagy értókositóse elótt ugy Magyarországon, mint bármely külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
KZorkObztóaéKóhcz Budaput, VII., hirülct Erzaíbft-körút 26. - Kérje a »Szabadalmi Ujsági ingyen mutatványszámát,
■■»QyBSJol
■>1
Uptulajdooof ét kiadó; Pktd PWöp Pia
2081/908.
Haszonbérbeadás!
Gondnokság alatt álló Krosetz János tulajdonát képező, a hencsei i, sz tjkben i, 2, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 16, 92/a, 100, 101, 109 hrs-z., a 3. sz. tjkbeu 4, 6, 12, 27, 29,33,35 hrsz., a 8 sz. tj. 4*, 49. 23, 24, 38, 39 hrsz. a 12 sz% tjkbeu 40, 45, 46, 47, 48, "$5 hrsz., a 13 sz. tjkben 59, 62, 73, 74, 75, 76 hrsz.k a 17 sz. tjkben 86, 87, 88, 96, 97, 98j 92/b hrsz., a 18 s/ámu tjkben 17, 21, 70* 90» 94, 89, 95 hrszámok alatt felvett in. gatlanok, amelyek a kataszter szerint 355 katasztrális hold terjedelműek, és pedig 289 hold szántó, 40 hold legeló, 10 hold rét, 8 hold belsóség. 8 hold müvelés alatt nem álló terület, (utak, árkok, udvarok stb.), továbbá a gutorföldi 15 számú telekjegyzó. könyvben 22, 23, 27, 322, 653, 782, 24, 323/a, 14, 168, 169, 181 f 226, 391, 17i\\t 437/b. hrsz. alatt felvett ingatlanok, amelyek a kataszter szerint 96 katasztrális hold. terjedelműek, és pedig 73 hold, 31 uégy. zet öl szántóföld, 2 hold, 1263 négyzet öl kert, 6 hold, 1211 négyzet öl rét, r hold, 482 négyzet öl kipusztult szóló, 5 hold, 106 négyzet öl legeló, 6 hold erdó (riu kitva illetve részben letarolva), és 1 hold, 144 negyzet öl földadó alá nem esó terület.
1908. éui ohtóber hó Idejétől 1918. éui szeptember hó 30-ig
egymás után következő tiz évre,
Zalavármegye árvaszékéuek 31399/908. sz. ¡határozata folytáu, a gyámhatósági jóváhagyás kikötése mellett, alulírott gondnok által nyilvános ajánlati verseny utján haszonbérbe adatnak.
A hencsei iugátlanok a tófeji, a\\gutor-földi ingatlanok, "a gutorföldi vasúti \\igat-lanok közvetleu közelébeu feküsznek.
A hencsei ingatlanokhoz egy tágas cs kényelmes emeletes urilak és nagy kert, a gutorföldi ingatlanokhoz lakóház és belsó. ség tartozik.
Mind a két birtok (ókarban levó gazda, sági épületekkel vau felszerelve.
A haazQ»J>érlónek az éló és holt felszerelés, valamint a takarmány készlet átadatik.
A haszonbérbeadó az ingatlanok kiterjedéséért, ugy szintén egyes művelési ágak szerint való megosztásért szavatosságot nem vállal. Az ingatlanok kiterjedése és művelési ágak szerint való megosztása a földadó kataszter alapján állapjttattftt meg.
Levélbeli vagy távirati megkeresésre alulírott gondnok a tófeji állomásra kocsit
rendel.
j •
Közelebbi feltételek szintén a gondnoknál tudhatók meg.
A hencsei és gutorföldi ingatlanokra együttesen vagy kübn is tehetó ajánlat.
Szóbeli vagy Írásbeli ajánlatok: legkésőbb 1908. évi szeptember hó 20-ik napjáig a gondnoknál teendők,
A gondnok az érdeklődőknek személyesen ad bővebb felvilágosítást. Található Zalaegerszegen, a Zalamegye Központi Takarékpénztár helyiségében, köznapokon délelőtt.
Wj \'inluH PtacM F«0f> na ktawoodájáft»» NagykidrtÉi,
XXXV. évMy»».
m i\'if.
w, Szombat 1908. szeptember 12.
^•fykMUMA, N Ad or-utca 4,
KtaOAMvaUü: yn^*« FUltíp Fia köfiyr- ét papfo. »OTcfceddtáb*«. Váro«M»-paJota; töe ütémirír » téMIettéecfc ét Krtitéf^
KladóM ratai: to»* ftztricot^Mft 78,
lt^at*A#ofc, MM M*mi tatátok 4«
k*«i*ményok leeoaklnt 60 fW4r. d^gycM é« ••k«té§4 4rt«»IU«*k <***•
t kor.; •Wtc«tâkn«k S korona.
Telefon i
208. szám.
FAsxerfcesstfi »ZALAY SÁNDOR.
POLITIKAI NAPILAP. *
M»qj»l«nik nappnkint^ats 6 órakor ünnepnapok kivételével.
Pelelfa trcrkenté: NAGY SAMU.
■LÓFIUTtSI ÁJtAK I
Helyben héihoz hordva:
Egy hón.......Jf— K
Negyedévre 8. - „
Félévre........^
Egén évre......II- m
Póttal tzétkOldétt»!:
Egy hóra.......IJ0 1»
Negyedévre......4J0 „
Félévre 9.— .
Egén évre......1«.— .
Egye» tiárn Ara S fillér.
Szerkentétára: RÉVÉSZ LAJOS.
ipiOP.


«M
■ III »
fl szülőh és a tanaroh érinlhezése.
ü| rend o főgimnáziumban. Rpponyl üduös rendelek.
— Saját ludóoltőnhtól.
Apponyi Albert grót vhIIAh óh közoktatásügyi miniszter a napokban íorit\'S rendeletet küldött le a íőgimnAfiumhoz abból a célból, hogy a szülőknek a tanárokkal való gyakoribb érintkezését, gyermekeik elf menetele Ir&i.t való nagyobb érint térését a s>üKl ház és az isko\'a kOzött- való kapcsolatot, bensőbbé téliét előmozdítsa.
Már korábbi rendelkezések, úgymond a mi-nlpfterl leirat, bangsulyozzAk annak fontosságát, begy azl*kola ne velői rr unkájában a srü\'.Ői bAz közreműködésére törek\'djék én kötelességévé t«• ssik az igazgatónak ^ppen ugy mint minden egyes tanárnak, hegy a tanulók erkölcsi nevelése és tanulmányi előmenetelének blztosltAsa érdekében a srü\'őkkol és ezek képviselőivel az érint* kezéH AHandóai> tartsák fönn \'ó* a szülőknek ós tanároknak OHs^tó^atos ogytittmííködósét ta-nAcsadAs»al. (tö^^faltáseal és a maguk működése körében való fcegédkezés^el lehetővé tegyék es a szülőket nevelői munkAsságukban lAmogas-sAk. A miniszter, midőn a középiakolal igazgatókat és„ tanárokat az iskola nevelői munkáját nem egy tekintetben veszélyeztető kfllső befolyások és káros Jelenségok egyre növekvő nagy szi-mAra figyelmezteti, minden igazgatótól és tanár
lói elvárja hogy a növelő tisztét komolyan fogja föl, a tanulók ejrkölcai ós azelleml fojlődéeét egyénileg figyelje meg óh irAnyitAsukra aszttlőkvagy helyetteseik közreműködést tapintatosan Igónybe vegye.
Hogy a tanárok ebboli kötelességüknek a szÜ-lők feHzólyeztetó8o nélkül megfelelhessenek, elren deli a miniszter, hogy az igazgató mAr a Jelen tanévre gondoskodjék olyan holyisógről, vagy szo-bAról, mely mint hzüIőí fogadószoba alkalmas arra, hogy a tanArok ott a tanulókat illető ügyekről a szülőkkel tanAcskozhassanak ós a követendő nevelői elJArAst kölcsönösen megbeszélhessék.
Gondoskodni kell az igazgatónak arról Is, hogy minden tanAr és elsősorban az osztAlylőnök a szülőkkol való órintkozósre bizonyos napokat ós órAkat tűzzön kl, amikor velük föltótlenül talAl-koznl lehet, Kzen órAk a fogadószoba ajtaján ki-függesztendők.
Magitól órtCdlk, mondja a rendelet, hogy a tanArok nemcsak ezekben az órAkban tartoznak a tanAcsot kérő szülőknek rendelkezésére AlUi, hanem minden időben, amikor csak az iskolaépületben tartózkonak ós hivatalosan elfog\'alva nincsenek.
Végül a miniszter arra is fölhivja a/.tnArokak hogy ozentul a gyermekeik érdekében nAluk elJAró szülőket a saJAt lakAsukon ne fogadJAk, ők pfdlg tanácsadás végett a szülőket otthonuk, ban föl ne keressék. *
Falk Miksa Nagykanizsán.
— szeptember 11.
A nyolcvanas,évek eleién, a mult században rendkivűl zajos képviselőválasztások voltak Nagykanizsán.
A szabadelv üpárt akkor virágzási korát
élte. Az ország minden részében, — amint Széil Kálmán mondaná — szerte a perifériákon szabadelvű-körök alakultak, amelyek abban az időben körülbelül olyan hatalmasan tömörítették a tömegeket, mint ezídőtt a
kath. népszövetség.
Az ország legtekintélyesebb választókerü-.*
letei mind kiváló nagyszerű, ismert szerep-lésü egyéneket Küldtek föl az országgyűlésbe képviselőkül szabadelvüpárti programmal.
Csak Nagykanizsának nem sikerült gusztusa szerint való egyént juttatni győzelemre. Szörnyű nagy volt itt ennek miatta a bo-szankodAs.
Volt itt is már hatalmas szabadelvű kör. Ott volt helyisége a Délzalai Takarékpéuztár palotájának a Zriuyi MÍUós-utcai részében az I. emeleten.-Valami tizenegy terem vojt be-butorva lény csen. A körnek boldogttlKtyw*
josy Sántlor volt az elnöke.
I)e hát az a gonosz balpárt ! Nem bírhattak azzal sehogy se ! Annak nem völt fényes klubhelyisége ; de az övé volt Nagykanizsának is egy része, meg aztán az egész választókerület.

fl kanizsai Medici.
Micsoda hanyapság ! — hát nem elfeledtem ma estére > Átvenni* a renaissance-1, Or-sini-akat és Mediciek-et ? ! Át kellett volna vennem a Pallas-ból, ohngy a szobrászok a pályázatok alkalmával »átveszik« szelid Vörös martyt és a sötét Anonymust. Mert ám, könyörgöm, ez a művészet. A szobrász, ki primitívebb korában egyszerű, de becsületes lakatos inas, vagy legjobb esetben kőfaragó volt, a Vörösmarty.pályázat alkalmával megtudja a Pallasból, hogy e nagy Mihály megrengte Zalánt és a Szózatot. Anouymus csuk-lyát viselt és legendát irt Dentuinogériáról s a nyereg alatt lapitott húsról, Arany János pedig favorizált egy robusztus fiút, kinek a pesti vágóhídon sok máj adatik vala. Már most kell tudni, hogv idomul az agyag és kell mintázni egy Zalánt, aki fut. Ez Vörösmarty szobra. Kgy lovat, mely hust trancsiroz. Kz Anonymus. Egy májat és vágóhidat, me-
lyek körül a Czája testvérek egyike nem a vágóhidat, hanem a májat eszi. Ez arany Já\' nos. Azt pedi amire való hivatkozással mindezt elkövetik, nem hagyatéki vagy csőd leltározásnak hivják, hanem szobrászművészetnek és magyarnak. Azt pedig, ha Balzac hálókabátban lemered egy tönkről ugy, hogy tekintetében a lelki analizálás miuden mély sége és tudománya tükrözik, — továbbá, ha egy hanyagul eldöntött kecses demle monde mindennel leszámolt világfájdalommal mosolyog és búsong Maupassant halálán, ezt szin-téu szobrászművészetnek hivják, — de írauciá-nak. Itt, kérem, nincs adat, uiucsen leltár, kellék, hagyaték. — hanem Balzac és Maupas« sant. És van művészi átérzés, iuvencló, megértés, auil megkülönbözteti a művészetet a kettős könyvviteltől, a csődeljárástól és az oknyomozó történelemtől.
Teszem azt: egy ehhez szükséges diszpozícióval rendelkező belletrista gyönyörű, élethű gráfi regényeket ir, ha mindössze csak egy
grófi eseményről szóló rövid hírt olvasott is életében, raig talán egy született gróf a társaságbeli eseményeket nem tudja-annyi élethűséggel elbeszélni. Shakespeare Coriolonusa jobban Rómában él, mint élt egy Coriolanus, vagy Caesar korabeli római, és Vojtinának igaza van, hogy a bűvész jobban utáuozta a malacot, melyuek visításából az általános, lényeges vonást imitálta, miut a kifütyölt igazi malac, mely talán ez egyszer uem ugy visított, mint a malacok rendesen szoktak.
De minek a szószaporítás ? Tegnap este nálunk a Bíboros című sziuműnpk volt a — nem az előadása, hanein a pécsi szezonra kacsintó jelmezes főpróbája. Nos, hát hiába a lexikon, hiábavalók az adatok, hiába hullámzik gyűrűbe Csige Böske haja, — ha egyszer a rendezőből, a rendezésből, az előadókból és az előadásból hiányzik a renaissance lelkének művészi megsejtése, átérzése, beleélése.% Még ha módjábau lett volna is a rendezőuek, hogy háttérbe állítsa Szent Péter templomának te-
Az uj végrehajtási törvény
__ mw § m f im l _ kárpitos- és butorraktára
Goldberger Károly és Tarsa
• - •• • r" \' \' . \' V
Nagy választék gyermek-és vaságyakban.
ZALA

Tisza Kálmáu akkor már hatalmassággá szervezte az országban az egész szabadelvű-pártot. Aki annak a pártszervezetnek szigorát nem ismerte, aunak nincs tiszta fogalma ar ról. hogy mi az a pártfegyelem. Az a legfőbb hadúr, akinek olyan f-gyelmezett hadserege volna, mint akkor Tisza Kálmánuak volt, na-nagyon nyugton alhatuék, mindennap misét szolgáltathatna a legeslegfőbb Urnák.
A nagykanizsai szabadelvű-körbeu is rend. kívül éléuk volt a párt-élet.
A vezetők, a párt korifeusai szakadatlanul tanácskoztak : hogyan lehetne ezt a tneg-Cbontosodott balpárti választókerületet bevinni az akkor még egyedül-üdvözitö szabadelvű-párt aklába.
Nem lehetett !
Egyik nagynevű publicista, után a másik bukott.
Végre 1884-beu Falk Miksára, a publicisták legnagyobbikára gondoltak. A gondolat nem volt rossz. De nem volt nehéz a fenekére látni. Mindenki tudta. hogy. Falkot, Tisza Kálmán kiváló bizalmasát, a kormány alaposan meg fogja támogatni mindenféleképpen. Arra is biztosan lehetett számítani, hogy Falk Miksa érdekébeu a helyi források jb sokkal bőségesebben fognak buzogni, mint xuáskor. Sióval : a praktikus gondolatot csakhamar tett követte. Falk Miksát fölkérték jelöltül, ó a jelöltséget elfogadta s egyik szép tavaszi vasárnap délutánján, a budapesti 2 órai vonattal meg is érkezett Nagy-kauizsára.
Leírhatatlanul fényes és lelkes volt a fogadtatás is, a bevonulás is.
Falk Miksa szeréuy kis alakja nyugodt, •zenzedélyteleu arccal ugy húzódott meg a markans arcvouásu Eperjesy Sándor tekintélyes alakja mellett, mintha ő lett volna ize-gény a szabadelvüpárt elnökének az Íródeákja.
A Délzalai Takarékpénztár palotájáuak a szabedelvükör helyisége előtt levő udvarába ment egyenesen Falk Miksa, hogy elmondja ott, egy emelvényen a .programmbeszédjét.
Amíg nem szólt; és részben arab-, részben japán jellegzctü arcát látta csak a közönség:
szinte szánakozva nézett reá mindenki, aki közelebbről még nem ismerte. Hanem azután mikor r*lkezdett beszélni azzal a megbűvölő közvetetlenséggcl és meggyőző erővel, mely-uek uem kellett se fzázls, se pátosz, se póz: akkor egyszerre megváltozott a • hallgatóság képe is. Mindenki figyelemmel, később teljes odaadással, gyönyörűséggel hallgatta az őszinte, keresetlen, meggyőző igék rnesterénckjmindeu szavát. Kgyszerü, világos gondolatainak a meg* győződés ereje volt a varázsa. Lebilincselt, mert meggyőzött. Végül már szinte valami varázs ömlött el egész arcán is. Megszépült a különös arcú ember minden vonása. Beszédének óriási hatása volt. *
Hát bizony a képviselőjelölt egyéniségét féltő szabadelvüpárti vezetőség egyenesen
az
ellenzéknek tett akkor nagy szolgálatot azzal, hogy a programimbeszéd tartását zárt helyiségbe tervelte, ahova csak korlátolt számban mehetett be hallgatóság. — IIu valahol nyílt helyen hangzik el a beszéd, — óriási hatása lett volna.
így azonban a pagy publicistának egyéni hatása nem lehetett; mert majdnem búvár* köpönyegbe takargatva hordozták szét a kéri létben Is. Pedig Falk Miksa látott életében már különb szeleket is, mint aminők a nagy. kanizsai választási mozgalmak alkalmával — szoktak fújni. Nem kellett volna ugy őrizui, mint a fehér muszkacárt.
Mindamellett nagy pártja lett. Még az a csoda ¡s megtöitént, hogy egy franciskánus szerzetes, Nagy Béla, homokkomáromi helyettes lelkész is felc.-apott Falk-pártinak. Kelet* kezett is ennek nyomán sok ide nem irható kortes-nóta.
A legszelídebb hangú igy kezdődött :
«
»^vta Iparát Komáromban Ni>Vt látható a templomban, Körte* lett« w. a. t.
Szegény boldogult Tuboly Viktor bátyánk sok kegyetlen kortes nótát követett el akkor.
A vége azonban az óriási választási küzdelemnek az lett, — hogy Falk Miksa megbukott.
1908. szeptember x> \'
Ugy gondolom : a források uagyou is bu„ zoghattak. És a kortesek maguk támogatták agyon.
- Mert hát ez is megtörténhetik . . . Nagykanizsa kétségtelenül nagyon sokat
veszített Falk Miksa bukásával.
«
így mondták ezt akkor Nagykanizsán. Fájdalo m : Falk Miksa ezt az udvarias mondást Nagykanizsával szemben sohasem viszonozhatta.


H i r e k.
— Nagykanizsa törvényhatóeág. \\écsey Zsigmond polgármester ma a következő felhívást intézte városunk megyebizottsági tag. jaihoz melynek remélhetőleg meglesz a kívánt eredménye: Tekintetes Megyebizottsági Tag Url Zalavármegye törvényhatósági bi-zottsága iyoS.. évi szeptember hó r4 én tartandó közgyűlésében a B. M. 39423/908. sz. a. leirata alapján tárggalui fogja Nagykanizsa városnak törvényhatósági joggal leendő felruházása i;áuti kérelmét. Kzeu kérelemnek a vármegye által leendő kedvező elintézése Nagykanizsa városának elsőrendű érdeke, tisztelettel felkérem tehát a megyebizottsági tag urat, hogy ezen közgyűlésen megjelenni és becses szavazatával, esetleg felszólalásával Nagykanizsa város kérelmének érvéuyre jutását előmozdítani méltóztassék. Nagykanizsán, 1908. szeptember 11. Vócsey Zsigmond, polgármester.
— Bizottsági ülés. A város építésügyi bizottsága Knortzer György eluöklésével tegnap délután ülést tartott, melyeu apróbb magán-építkezésekre adott engedélyt.
— A közjegyzői kamara közgyűlése. A pécsi közjngyzót kamara tagjai Madarász István dr. pécsi közjegyző elnök lésé vol tegnapelőtt tartották meg Pécsen évi közgyűlésüket. A megejtett tiszt-újításnál elnökké ismét Madarász István dr. választották meg. — A választmány tagjai lettek : Plihál Viktor dr. (Nagykanizsa), Uardió György dr. (Kaposvár), Ursiny Pál ós Toldy Béla dr. (Pécs). Pótválasztmányl tagok lettek: Kasza Sán-dor dr. (Marcali), To/nay Géza dr. (Siklós). Köb-
tőre váró oszlopait, az ablak alatt sétáltassa magát Michel Angelot és a bíboros Medici termeit feldiszitteti is a renaissance pazar kincseivel, ha egyszer az előadás szelleméből hiányzik a művészi és életbölcseleti újjászületés megértésének melegsége/ nagysága, hiányoznak intimitásai, akkor a Biboros. idegrázó Sardou drámává sinylik és a mult század irodalmi emlékeit megillető kegyelettel ráte-hetjük a feledés szemiedelét.
De a Biboros \'több egy Sardou féle sziu-műnél, meit hangulatot Is ád, bár nem any-nyit, amennyit jnódjábari lenne adni. És, tessék figyelni, ebbeu a darabban különösen foutos a hangulat azért, hogy az u. n. tendencia érthető legyen. Ugyanis a gyónási titok szentségének kérdése nekünk ma már aligha nyújthat tendenciát, de nyújthatott Medici Giovauuiuak és ezért meg kéli értenünk Giovauuit és korát. Ezt pedig a színésznek 8 a rendezőnek elsősorban átérezni, aztáu ismerni kell. Látnunk kell a cselszövések és a művészi rajongások Rómáját, ismernünk művészeit, rendőreit, papjait, kalmáralt; a négy oldalról a hatalom egy csúcsába törtető Medici családot és Macchlavellit és Giovaunit, ki bizonyára lelki szilárdságban rejlő szépségért, taláu művészi szépségért őrzi a gyónás titkát. Bár a darab maga nem érdemli meg e
nagy apparatust, de a jó előadás kedvéért a szinpaduak lehelnie kell, róla áradnia kell a művészi megújhodás tavaszi fuvallatának.
Hát nálunk mit lehelt? ISgy forintos belépő dijért jelmezes főpróbát jelmezek, díszletek, hangulat és szereptudás nélkül. A társu-lát egy-két próba után ösztönszerűen belekapaszkodott a darab könnyebb végébe, az Idegizgatóba és egyszerűen, mint fölös nyü-gíft, lerázta mr ^áról az értékesebbet, a fiuo-mabbat. A briliáns Medici biboros valami piros tuuikábau ágált, a kereskedő egy omszki kalmár prémjeibeu dobzódott, a biboros udvara, a világhíres Medici udvar koldu-sabb volt a devccseri koldus háztartásánál. Stílusos csak Tóth Ilona hullámos ruhája és és Csigo Böske hullámosan elomló haja volt, mert a hullámvonal a renaissance stílusához tartozik.
Hát a ^áték? A szerepét alig egy-két ember tudta, — hisz csak Pécsre próbáltak, — Fehérnek sem volt ideje megtanulni s ezért hasra ejtett néhány nagy jelenést. De azért elismerés neki! Medici volt és a uegyedik fel-vonásból hatalmas szárnyakkal boutakozott ki és emelkedett impozáns magasan az ő mélyen szántó, kincsekbeu gazdag (vannak még kiaknázatlan kincsei ís) talentuma. Thury ha-talmas, szép, férfias, Igazán olaszos Strozzl
1
volt. Tóth Ilonában volt méltóság és a szenvedély oligarchikusán büszke megnyilatkozása« Caige Böske megható és szép Filibertát alakított. Ismét üdvözöljük Szőke Sándort mély érzésű, megindító játékáért. Igazi Romeo színész.
Hát igy egyenkint sorra véve, van mit dicsérni, hanem együtt nagyon széthúztak. A felületesség illusztrálására emiitjük, hogy ejyetlen olasz nevet nem ejtettek helyesen. Mert: Glovanni nem Dzsiovauni, hanem Dz80vann); Giuliano nem Dzsiuliano, hanem Dziuliano ; Chigl nem Csigi, hanem Kidzsi és Így tovább.
Tévedések elkerülésé végett pedig hangsúlyozzuk, hogy nem irodalmi ambícióból, hanem más okból lendültünk igy neki egy egész tárca erejéig. A színház állandóan üres. Nincs közöuség és valljuk meg — darab sincs. Már most afelett csodálkozunk, hogy a Bíborost, melyet direkt a kasszának irtak, miért nem adatta elő korábban az igazgató kellő betanulással, kiállítással és reklámmal. Azt állítjuk, hogy a darab Kauizsáu megért volna nyolc zsúfolt házat. Hogy Pécsett megérjen tizenötöt, az elmondottakat ajánljuk Kövesi igazgató szíves figyelmébe. Mert a Biboros — irodalmi érték ide, vagy oda vidéki sláger. /\'\'V\' n.
i9o8. szeptember iá
diós utAn Madarász István dr. a Nádor-szalloda ¿termében ebédre lattá vendégül ¡r^rtAraait.
< király • azomeaédban. Székesfehérvárról táviratozzák : ó felsége folyó évi szep. tcnjb.r hó 15 én kedden délutáu 1 óra 30 arckor Budapestről a déli pályaudvarról ud-,ari különvonaton utazik Veszprémbe. A kü-jfovonat délutáu 2 óra 45 perckor érkezik Sxéke.sfehérvárra és 10 percig ott vesztegel. 4 A megállapított programtn szerint a székesfehérvári pályaudvarou Őf elsége üdvözlésére 1 megye főispánja és alispánja, Székesfehérvár polgármestere, az otUni helyi hatóságok iónokéi és Vajda Ödőu zirci apát jelenuek meg.
— Nagy petroleumraktár Nagykaniatán.
A budapesti kőolajfinooiitó gyár^jészvénytár-taság — mint értesülünk, — elhatározta, hogy Nagykanizsán nagy petroleumraktárt létesít. Óriási vas tartályt építenek, ebbe szállítják ét Innen fogják kimérni a petroieumot.. A gyár itteni képviselője? ma beadványt intézett a városhoz, melyben a Vári rétnek a szesz-finomitó mögött levő 1500 négszőgöl területü részét bérbe kéri. A rét e részének kiválasztása a városrészéről szerencsésnek mondható, inert ez a rész most alig használható és a déli vasútnak volt átengedve anyaglerakcdó helyül. — K tárgynál lényegesek a tüzrondá-ucti szempontok, azonban véleményüuk sze-iin< a jelen esetben uiucs okuuk az aggodalomra, mert tüzreudészeti .szempontból előuyö-sebb, ha a petróleum a városon kivül egy raktárban vau összegyűjtve, mint ha minden boltban tartauak petroieumot. Továbbá, ha már- meglesz a raktár, kívánatos, hogy az összes robbanékony, tűzveszélyes telepek — sieszfinotnitó, petroleumraktár, — a város egy részén koncentráltassauak. A város a Vári téten rövidesen megejti a tüzreudészeti szemlét s
aztán a bérbeadás felett a közgyűlés fog határozni. A petroleumraktár, melybeu hordók is készülnek, mintegy tizenöt embert fog foglalkoztatni és a szeszfiuomitó iparvágányát fogja bérelni.
— A polgármesterek egyesülete és Nagykanizsa A magyarországi városok polgármesterei — mint ismeretes — országos egyesületet alkottak, — mclyuek alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyta. — Az egyesület nevében dr. Szempáli István elnök, Miskolcz
város polgármestere átirt ma a városhoz, meghívta az alakuló közgyűlésre ós kérte, — Wy a város lépjen be az egyesület pártoló Ugjai közé.
— Zenés mise Sxepetneken. Felejthetetlen «mlékü Kisasazony-napjuk volt f. hó 8-án a szepetueki rom. kath. egyház híveinek. — Az ünnepélyes nagy-szentmise alatt ugyanis a Káro/yv/trosban állomásozó, s a veszprémi királygyakorlatokra községünkön átvonuló 96. gyalogezred zenekara adott elő szebbuél-szebb e*ybázi énekeket. A hatás páratlau volt a ^»ga nemében. Szentmise előtt, melyet Vargha ^ábor Szepetnek község r. kath.segédlelkésze Mondott, tícrkovtch József plébános tartott ^azafiságtól sugárzó, gyujtó-hatásu szenthelyet. Offertórtumra és Benediktiora Tóth All*rt kántor két alkalmi betétet, osztatlan ^tszés mellett éuekelt. A délutáu folyamáu a r\' k. bitközség a zenekar tagjait megvendé-
A felejthetetlen élvezetért, melyben a Jo azepetnekiekuek 3 napig részük volt, ez
mond legmélyebb hálás köszönetet A £ fcy.-ezred feukölt-gondolkodásá ezredesének * <\'**tlkarArmk, valláskülömbség nélkül, Szedek község egyházi és világi vezetősége.
ZALA
"IM. IW 1«—E» \'. t \'■ II T t
WB -r.-.r .---a; .t: j to w7 ■ -- • - \'J" -t-\'—^-xa
Bosznia alkotmánya.
/
— A tieztvmelők lakásbére. Az Államitisztviselők országos egyesülete ls megmozdult, hogy . —
megvédje a tisztviselők Jogos érdekeit a most A delegációs UIÓB82ak elhalasztása.
bekövetkező lakAsbérrendezés alkalmával. Neve- ^ „ - ^ __ .
zutesen a.t kérik a minisztertől, hogy ne tlz évre \' ^udí?pcstt\' «^P^ber V Beava.t0.U for, «hanem csak háromra Állapítsa meg a lakAabóre rásbó1 )elenllk : A ^gnapi közös miniszteri ket, meri hArom óv alatt a viszonyok itt-ott na- -4"*?1^f™» ^tározatának, hogy a dele* gyot változnak és különben is a hAzbéradót ls*ác,ók elhalasztják, a bosnyák
hArom évenkint vetik ^kl. Kériz tovAbbA azt ls Wrdés a/< oka»- mert <» s™™ összefüggés-hogy olyan vArosokban, hol a lakAsbér eltitkolA- beu van a balkáni viszonyokkal. Ugyanis sok nagyobb a/.Amban fordulnak elő, mint ai I Bosznia alkotmányáról van sző% - mellyel például Nagykanizsán is tapasztalható, ott ne azt me8elóznl ftkarÍák a forrongás kitörését. A a lakAsbórt adja meg a miniszter, amely a lakás- ármányok azon vannak, hogy a dclcg^ bérstüfsztika alapján Állapítható meg, hanem so ci6k összeüléiéig elfogadható megoldást > rozza az illető vArost magasabb lakAsbérosztAlyba |^jauak Végül azt is kérik, hogy a lakAsbér utalvAnyo zAsAnak íüoJm egybeessék a lakAabérűzetés idejével.
Falk Miksa, halála.

~ Egy jó karban levő alig használt REMINGTON-lrótfép 7. az. modell Jutányos áron eladó.Clm a kiadóhivatalban.
»lilmi.. «i "nhm.w«lt
Közgazdaság.
A gabonaúzletról.
(Távirat.)
Budapast, szeptember 11.
Készáru-Üzleti
Vótelkedv gyengült. Arak kevéssé tartottak. Határidő-üzlet 1
4 *
Hu/ai októberre ; ll.fS
« 10011. április lto/s októberre » Áprilisra /ab októberre Zab áprilisra Tengeri szeptemberre
« 19U9 május Kepoe
11.58
9.38 9.67 \' 8.04
8.25
1 1
7.35
Budapest szeptember ii. A magyarosság! hírlapírók nyugdíjintézete Falk Miksa halála alkalmából ma rendkiviili igazgatósági ülést tartott, melyen elhatározta, hogy Kaik Miksa emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti, a családhoz részvétitatot intéz, továbbá a ravatalra koszorút helyez és uz elhunyt képét megfesteti. A temetésen a rtyugdijegylet, mclyuek Falk egyik megalapítója volt, testületileg képviselteti magát. A főváros a hírlapírók kérésére Falk Miksának díszsírhelyet jelölt ki. Az elhunytat Moyd épületbeli lftkásáa ma
felravatalozták. A ravatalra nemcsak az egész* . 0 *
mavyá? társadalom, hanem sok osztrák és máÉVulföldi politikus küldött koszorút.
Helyi piac:
Nagykanizsa, szeptember 11.
Hozatalok gyérek.
Piaci árak :
kilo
liuza n/ti Ho/.s \'»/,. « Árpa jocb
^ közönséges \'/ab
Hiikköny • Zabos bükköny Feliér bab Tengeri

10 80 8.80 830 7,80
7.50
9.-
11.-
9.-8.Ő0 8.— 8.10
8.-
r
Értókpapi r tózsde.\'
— Mai árfolyamok. —
(TAvirat)
i 4
n Pesti Magyar Rereshedelml Bonh nogyhonlzeel fi6h|ánoh jelentése:
Magyar hitclrészvény OsztrAk hitel «
magyar koronajfcradók Kereskedolmi bank részvény Salgótarjáni kőszénbányarészvény Hlmamurányi vasmű «
Adria tengerhajózás <
Hazai bank 4

751.50 045.— 92.90 3380.— 596.-669 50 404.— 282,-
Táviratok
ét t elefonjelentések.
Titkos tanácsosi osMUtétol.
» •
Budapest, szeptember 11. A király kezébe ma tették le a titkos tanácsosi esküt Rauch Pál báró horvát bán, Bináth Géza, a kúria másodclnoke és FesUticz Pál gróf fórend. Eskütétel után a király mindhármat külön kihallgatáson fogadta.
A becsi rejtély.
Budapest, szeptember 10. A rendőrkapitányság Jelenti, hogy ma Hudapostre érkezett a berlini detektivfőnök, . ki előadta, hogy Berlinben Engel Lajos kereskedőt a bécsi esethez hasonló körülmények közt meggyilkolták és alapos gyanú me* rült lel, hogy e gyilkosságot Kragiyovics követte el Schulz KAroly frankfurti kereskedő, kitől Kra-gujevics nagy összegű pénzt lopott holnap Budapestre érkezik.
A Curia elnökének halála.
Liptó-RÓzeahegy. szeptember 10. Oberjtcball Adolfot, a kurta elnökét holnap dólslőtt temetik Rózsahegyen. Temetésére nagy előkésiQiatekel tesznek.
— •
A megsértett opera.
Budapest, szeptember 11. A budapesti törvényszék vádtauác^a mai ülésén Jidrd Mór zenekiadót a m. kir, opera vezetősége ellen elkövetett becsületsértésért vád alá helyezte-
Följelentés egy ipartestület ellen.
Sátoraljaújhely, szeptember 11. Följe. lentés folytau a kereskedelmi miniszter kiküldte »Sátoraljaújhelyre \'lürök l\'M&csséry számellenőrt, hogy az itteni ipartestületnél vizsgálatot tartsanak. A vizsgálat megállapította, hogy az ipartestület jogtalan dijakat szed be és sok szabálytalanságot követ el, A kiküldöttek jelentést tettek a miniszternek, mire táviratilag a legszigorúbb vizsgálatot elrendeltek-

i
r A kiváló bór- ** Hthiunios gyógytorrA» ^
t«m. é* kéljragVM^knAt, hSoaTéaya4l, o»*k<tr-T«ra4ntU« tswisMi sOTsafirU.
Ätrsaaflö^ *
! 4
ZALA
1908. szeptember
12

FÜRST GIZELLA
Kerkaszentmiklós
KOHL M ANN IZSÓ
jegyesek
Bécs
(Miuden külön értesítés helyett.)
4119. tk. 908.
I. j^rverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi
Iz yj uéűreliajtísi tOrvÉay Értelmében:
BrjelentétHvek lejárt követelésekhez. Értesítések, továbbá Végrehajtási törvény t9o8. — Büntető-törvénykönyvek és a bűnvádi perrend tartás kiegészítéséről és módosításától 1908: 36. t.-c Kapható Yíachel Yölöp Fia kö nyuhereshe défiében HogyhűnizBán. Postai rendelések azonnal
elintéztetnek. ír:
4342/tk. 1908.
II.
Póthirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóaAg közhírré teszi, miszerint a Gazdasági Önae^ólyzÖ szövetkezet végrehajtatónak Borsos Lajoe kUkanlrsai lakos véKí^huJtAst szén vedelt elleni 800 kor. éa Jár. IrAnii végrehajtói ügyében 4077/908. sz a. kibocsátott árverési hirdetményben a nagykanizsai 3043 sztjkvben 7921 , hrsz. udvar ós k*rt KiakanizaAn 1964 kor. kikl | hogy KovAcs (Miska) János v ég roh aj tatónak ¿rbj|D tOOS. óvi október hó S-ik napjának \\

a m ra w w a w mi r«
53
írinoitAo I Alu,irott tisztelettel órt«*ltom a/ <w tlIBS Bű kdsftneéget. hogy Nwksni*.à» ßf Mivviiuu .itft/t0In 8 eőlvás-tér 21. stám a/olt
. . .......... ■ -----viai;
építészet-vállalati Irodát nyitottam
tapasztalataimat hosszú éveken át Iludapesten gyobb vállalatoknál! alkalmaztatásom ideje dali szereztem. Fótörekvésem a/, hogy az éplttitóimet a legnagyobb meg elégedéssel, lelkiismcreteKon ki elégítsem. Bár milyen csekély építtetés védett 1,1
•-»- —------Arscsal i. «zöldök. -
........-------- .....—-----------áiát vezetésem és fel.
üpyelotem alatt történik. Elvállalok a legegyszerűbb
m I o />ü< kf t X\' A t\\l t Al L rt\'t<4 t«/i n Irt^ati ---- 1 t , .
Bakonyi Imre végrehajtást azenvedatt elleni 37 korona 60 fillér^ tőke, 10 korona vÓKrehaj*Ás kérelmi, 16 korona Arveréa kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyé-ben a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó, a a felsörajkl 615 sz. tjkben l. 39/c hrsz, alatt felvett k«rt a beltelekben 185 korona „g7J69 b hraz. «zántó- a II-od osztási dülflben 269 korona, a 732/a hrsz. szántórét az 1. onz-tási dillóban 207 korona, a 802/b hrsz. szántó rét a kenderfö\'dekbon 24 korona, a 849 a hrsz. ré* a zHiflóberki dűlőben 61 korona becsértékben 190* éyi szeptember hó 30 ik napján délelőtt
10 ómkor Felsörajk közfétfházánál Dr. Schwars Adolf felperesi ügyvód vagy halyettese közben-Jöttóvel mo«tartandó nyilvános biról árverésen eladatni íog.
Kikiáltást ár a fentebb kitett bec*ár.
Arvnrozni kivánók tartoznak a becs ár I0ö/d-át készpénzben vagy óvadókképes papírban a kiküldött k\'-zébez letenni. .
A kir. törvényszók mint tkvi. hatóság.
\'•--ív-— ....... .....» — »PKftt
vásni elmegyek, esetleg tanácscsal is szol^/ilok Mindenféle építkezés csakis saját vezetésem és ügyeletem alatt történik. Elvállalok a legegyszerűbb
alacsony építéstől kezdve a leprrna^nsahh és komálj kált építéseket, körkemencéket gyári kéményeket gé|>ek alapozásait és bármiféle épités éi javitfoi munkákat és elónyös fizetési feltételek mellett Ifi»,]. tek terveket és költségelőirányzatokat
Kómivesmesteri vizsgára 6 hét alatt az esti órákban olkén/Jtek. ~ \'1 is/.telettel kérem sz énitő közönség becses pártfogását,
tisztelettel maradok : BÖLCSFÖLD Y JÁNOS, épltőmeeter
építészet vállalati iroda. Eötvös-tér 21. N.-ksnizsa
délelőtti 10 órájára kitűzött árvrós az 1881 óvi LX. t.-cz. 167. S a alapján Münz József nagykanizsai lakos végrehajtató érdekében is 720 kor. 92 (111. töko követelés n járulékai kiolétfitéa* vó gett megtartatni* fog.
a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság.
Nagykanizsa, 1908. óvi Juliua hó 20-én.
Oózony§kir törvényszéki biró.
3D . "U. se ss a d. ó kebel
Duzzadó kebel V hónap alatt
Pilules Orientales
(Keleti pirulák)
nr, egyedüliek, a melyek a kebleket fejlesztik, azokat szill\'irditják, újból helyreállítják és a nói ,tostnfk gració» tus teltféget kölcsönöznek, anélkül lio^y az egészségnek ártanának. Sza-vuloitaiik, hogy arzén mentesek. A IfUhlrhaahb orvosi tekintélyek liltnl cliamçrve. Teljes diszkréció.
a a a a 53 SI M 59 8 99 S3 59 ¡g
Kgv doboz használati uUsitással együtt bérmentve a pén/, előzetes bektildése inellett K (>.45
Nagykanizsán. 1908. óvi Julius hó 16 napján/. " vagy utánvétellel K 6.75.
aózony J RATIÉ gyógy szét iára. PÁ KIS,
kir. törvényszék! biró. Rnktái : Török Józ*of gyóiftszertára ll|>e*t. Király-u. 12.
A n. é. közönség pzives tudomására adom, miszerint üzletemet teljesen újonnan étolohitoltom és azt a legjobb és legdivatosabb árukkal szereltem fel,miért is kérem, hogy szükségleteit saját érdrkébtu annál \\s iukább nálam beszerezni szíveskedjék, mert egy próbavásárlásnál meg. győződhetik áruim jóságáról és versenyképességéről.
férfi- ét női divat-» ¿ruQiltlébtn
\\

J
l.knliii KiiIicm.

3


ur« cV^^^tir.Lí^láP»
MIT IGYUNK?
Minden külföldit fölülmúl hazánk ter-mészetes szénsa- íj
vas vizek királya:
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a (crmészetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.
Milleniumi nagy éremmel kitüntetve.
Kilünó, asztali bor
--á
és gyógyvíz a gyomorégést
(r
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdus ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz ; dus szénsavtartalmá-nál fogvA iipmcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő ¡síere a legkülönfélébb gyomor-, Igcső- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai 4^/ies-íorrást, 4ia gyomor-, •! Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha étvágyból- és légcsőhuruttól szabadulni akarunk. hiány és emésztési zavarok állanak be.
I)r. Kétly. 1 ^ Dr. Gebhardt.
I . vV
Használjuk a Ágnes-forrást, ha a vese- \\ Használjuk a .mohai yl^nes-forrást, ha májba-
bajt gyógyítani alcarjuk. jóktól és sárgaságtól szabadulni akarunk.
Dr. Kövér. -J Dr. Glass.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes rtékü mesterségesen szénsavval telitett víznél, .sőt a szódavíznél is ölesóbban adja, hogy az Agnes-forrás vízét a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhesse. 1
Kapható mlndon lüsisrűzletbea és elsőrangú vendéglőben. "borTriz;.
OlcecTDt) a ©zócia-vízriól. Y" j- w
Taiofoii: x©x. fMÉ: Fleíscliacker Igoácz MÍraiefo^ri
I2I©d.Tr©lt "borvíz:.


XXXV, éyfWyi*
Nipykanlzfa, Vasárnap 1908, szeptember 13
blópixmtébí Arak i
Malyban bázhoz hordva:
fyy Mn.......i.-
Htgytdévn .......3.
Félévre........
Egész évre ....... 12.-
Poatal az4tk0ld4aaat:
K«y hóra.......ui
Netfycdévre......4J
Félévre ........ 0.-
Kgész évre ...... Ml-
POLITIKAI NAPILAP.
M^oJolonik naponkint oato 6 órakor ünnepnapok kivételével
F6iitfke**t6t malay sándor
a t i i *-"* r-•-••\'■!* íiT "»ÍÉ I>I<M—
Szerkesztőtárs: révész lajos
A megoldás felé.
Irta : Dr. HERMANN FERENC,
ortz. kén vitető.
Nagykanizsa, szeptember 12 Amidóu a koaliciós kormáuy a 48 as párt támogatásával átvette a kormányzást, a kormány a nemzet nevében a királylyal egyetírtőleg megállapította a murtkapro-grtminot. Ezóta több mint két esztendő telt el, amely idő alatt a parlament — bár a horvát és egyéb obstrukdó temérdek idejét pocsékolták el — igyekezett feladatának megfelelni és a koaliciós program-mot megvalósítani.
A megegyezés alkalmával fővonások-ban megállnpittatott azon sorrend is, amely sorrendben a kormány . a kötelezettségek
teljesítését elvállalta. Ebben a sorrendben
. /
természetesen első yoty a darabont korszak által felhányt polii^plnd helyreállítása, mely immár régen megtörtént. Következtek a külállaraokknl • kötött szcrt<Méflck ratifikálása, nz Ausztriával való megegye-amelyek ugyan a vérmesebb reményűeket nem elégítették ki, de a melyek a jövő továbbfejlődéséhez alapul mindenesetre elég jók ; különösen az Ausztriával történt megegyezés, bár ennek nagy hát-rinya is a nemvárt kvótaemelés.
Kétségteleu. hogy mindezekben a fon tos kó/jogi kérdésekben a királyi hatalom szava erősen visszaszorította a kormány kezét, dé a bölcs politikának számot kellett vetnie ezzel a hatalmas tényezővel is,! ha csak azt nem akarta, hopy a letüut
darabontkorszak átkai és csapásai a nem-
\' *
*et felett továbbra is megmaradjanak.
Ezen nagy horderejű közjogi kérdé-j seken kívül, ott ahol a kormánynak telje-sen szabad keze volt, a koalieiő gazdag és eredményes múltra tekinthet vissza Egy mást érték a szociális törvények, amelyek hivatva vannak a nemzet közgazdasági és kulturális fejlődését elórcvinnt- Nem inon-én, hogy ezek a törvények minden
Nagykanizsa törvényhatóság
Mások — rólunk.
- Sa|ét tudósítónktól. -
A Zala híradása nyomán több 4tinántnH lap foglalkozik Nagykanizsa azon óhajával, hogy szab. klr. város akar lenni. A »Pécsi Napló« véleményét ideiktatjuk:
A képviselő választól kerületek küszöbön lévő ti) beosztásával kapcsolatosan — irja a P. N. — Igen helyes dolog lenne megadni azon váro?okuak az önálló jurlsdictiot, melyek arra az idők folyamán teljesen meg^reitek, mivel az alispáni, Illetőleg vármegyei gyámkodás -nehezen egyeztethető össze a modern, városfejlesztéssel, melyre most már fokozott gondot kell (ordítani a kormánynak is. •
A dunántúli városok sorából első sorban Szombathely, majd Nagykanizsa és Kaposvár azok a szépen haladó várfok, melyeknek fejlődését akadályozza ex a tarthatatlan gyámkodás. Különösön absurd a helyzet Nagykanizsán, mely legjelentékenyebb helye Zala vármegyének,/ mégis Zalaegerszeg székhelye a vármegyének és bármit akar a város, ahoz elsősorban is Zalaegerszegről kell az engedélyt elhozni, mely ezeufelül a központi hivatalokat is elszedi Nagykanizsa orra elől, pedig ez fekvésénél fogva is megilletné, hogy a vármegye székhelye legyen. Nagykanizsa már régebbeu lépéseket tett, hogy le-
A gyár foglalkozik gépszerkesztés és gyártással, közlőmű berendezések (transmissió) és ezek részelnek mint tengelyek, szljkorongok, fogaskerekek, különösen gyürüskenös perselyek stb., téglagyári gépek, körkemence-öntvény szerelvények, kútszlvattyuk, vízvezetékek készítésével, gőzgép és lokomobll, valamint minden egyéb gép Javításokkal, a*» Malomhenger csiszolás és rovátkolás olcsón és szakszerűen eszközöltetik.
-iKlölteég^-etéssel dájtaJLeun.vil essolsráú. =
ill Kenöcsös és olajos hlntótengelygyár, ..
szürke és lágyvasöntöde, kovácsmü, nik- | | T kelező Intézet. Oépgyár javító műhely.
, VB jff mLfV.i
^NKo^g^^w /3a .VS » ^H\' ^M
% vSfcl ^^^^^
s j) a» ■ v •
Jfgges részleteikben áttudnak folyni az életbe,s hogy az ^ őrökké mozgó élet kivá-nalmaít mindeu részleteikben^ ki" tudják elégíteni ; de hisz. ilyen törvényt hozni nem is lehet. A törvénynek első célja az, *10gy igyekezzék az érdekellentéteket enyhíteni ; az érdekellentétek teljes kiegyenli. tése magának a/.^> életnek, társadalomnak, az állami rend egyes institúcióinak és maguknak az egyeseknek a feladata.
Most, hogy a nyári szünet után a po litikki élei ismét felujul, legelső természetes kérdés az, hogy mi lesz a kormány legközelebbi munkaprogrammja. Ma már mindenki az általános választó jog törvényjavaslatáról beszél, mint atuely a koaliciós kormány működésének záró határkövét ké-
pezi. A magyar nép hagyományos szabad-ságszeretete a jogok tervbevett kiterjesztését természetesen ölömmel fogadja, másrészt
azonban kétségtelen, hogy a nemzet geriiv cét képe/ő polgári magyar elem érzi <izt, hogy a választójognak minden megszorítás nélkül mindenkire való kiterjesztése nagy megrázkódtatásoknak lehet a szülő oka. A magyarság, amelynek alapjellemvonása bizonyos indokolt konzervatizu us, valamint a múltban mindenkor, ugy a jelenben is fél és tartózkodik az egymást kergető szélsőségektől. A kevés jót, ha bizonyos, inkább kedveli, mint a legjobbat, a bizonytalant.
A kettő közötti nagy utat sohasem szerette egy ugrással megtenni, Ezeu magyar nemzeti sajátságnak tudható be azután az, hogy a nemzet gerincét képező polgári elem magyar polgárság zöme kint a vidéken egyáltalán netu tud felmelegedni a nemzetközi szocialisták, a nemzetiségiek által hirdetett elvektől. A nép nem a Parnassusra járt ideálokért, hanem az eke szarvát fogva izzad és egyáltalán semmi kedve sincs ahhoz, hogy véres verejtékeinek gyümölcseit folytonos politikai rázkódtatásoknak dobja martalékul, mert a nép nem frázisból, hanem kenyérből él.
A nemzeti létérdek a legnagyobb igazság, ezelőtt az igazság előtt meg kell ha-jolnia minden más igazságnak. A magyar uemzet létérdeke pedig ugy követeli a választási törvényt, hogy abban a magyarság szupremáciája és a nemzet gerincét képező magyar polgárság akarata mindvégig győzedelmeskedjék. Én az uj választási törvényt ilyennek óhajtom. Es hogy ez a cél miként fog eléretni, az már c*ak részletkérdés \\ a helyes politikai kérdés és az okos megoldás kérdése.
Csak ily választási tőrvénnyel közeledhetünk annak a kérdésnek megoldása felé, hogy a függetlenségi és 48-as pírt ismét felvéve külön politikai pártprogramul)át: ennek alapján dolgozhassék a független Magyarország kiépítésén,
ZALA
iber
bowxxumai
rázza magáról a gyámságot és legutóbb azt kérte a belügyminisztertől, hogy autonomiát kapjon, hogy öuálló választókerületté legyen és hogy Nagykauizsa székhelylyel uj vármegyét kerekítsenek ki esetleg több szomszédot somogyvármegyei községnek a létesítendő Kanizsa vármegyéhez való csatolásával.
Az első két kérelem teljesíthető lesz, ha Nagykanizsa elbírja a léuyegeseu emelkedő terheket, melyeket az önállósítás a községre róni (og. Uj vármegyék kibasitása azonban belátható időben tervbe véve nincsen és tnég Szeged erre vonatkozó kérelme se volt teljesíthető, igy Nagykanizsa harmadik kívánsága egészen bizonyosan teljesületleu fo? maradni.

Idegen tudósok a Balatonnál.
— So|ál ludó.llénMíl. —
> • \' |
A Jövő hót folyamán 30-40 Külföldi tudós; meglátogatja a BaUtonvidéket ós ezalatt megte-1 kintik a Zala pirtot 1».
A külföldi tudósok kirAndulAsAt Lócr.y Lajos dr. egyetemi tanAr, az orsz. földtani intózetigazgatója, a neves Balaton-kutató fogja vezetni, aki a tervezett kirAndulAsról a napokban a következő levélben értesítette Óváry Ferenc dr. orsz. képviselőt a balatoni szövetség buzgó elnököt:
, Kedves barAtom ! Szeptember hó 17. éa 20. között az amerikAnistAk Wlenben tAr^ysló XVI \\k kongresszusa lejön Budapesten At a Balatonra j Külön hajón vógigvozet*m őket a Balaton pontjain. Szeptember 18-An reggel 8 órakor hajón el. Indulunk Siófokról, Aüga, Kenese, Almádi alatt; talAn AlmAdiban f> percre ki is azAlunk. Balaton- j füreden korai ebódünk lesz. Dólutin Tihanyt 1A-togatjuk meg ós BalatonlöldvArt wtW« óclock" teAzva elmegyünk Fnnyödra ÓJazakAra MAsnap 19-ón Badacsony, Szentgyörgyhegy, Szigligeten At délre 2 órAra Keszthelyre megyünk DólutAn Hó vls, este Keszthelyen ünnepély. 20 An reggel vissza Budapestre. Azt biazem, hogy a programm Jó. Kétségtelen, hogy ez a kirAndulAs a Balatonunknak éa bazAnknaK basznAra lesz. Megisme-rik, talán megszeretik Nem is kell téged különösen kérnem, hogy tAmogass bennünket. Az
amerikAnistAkat én hívtam meg a Balatonra.
*
Wienből is ón hozom le őket Budapestre szeptember 14 ón. A balatoni szövetség mint a te alkotásod, nagyon sokat tehet, bogy 80 — 40 előkelő tudÓB idegen — valószínűleg hölgyek is — jó benyomAsokkat távoznak tőlünk. Fogadjuk őket Jó magyaros vendógazerettel, de ne tömjük Őket ingyenebódekkel, túrós csuszAval, paprikással óh cigAnnyal. Csopakon vagy Badacsonyban talAn szüreti mu\'atsAgot is lehet rendezni szA-mukra. Kgy szüret minden oikornya nélkül. Itt nAIunk rendelkezem az eszközökkel és cigAnnyal is. Móly tisztelettel és szívélyes üdvözlettel kósz-BÓges hived Lóczy Lajos,"
A külföldi tudósok fogadAsAra nagyban készülnek a Balaton Jolzett pontjain.
és nem ebbe a kategóriába tartozó dolog, a ml a szomszéd Kiskomároin községben tör-téut. Itt hét katona szövetkezve ellopta a korcsmárföi 1800 korona készpénzét. A lopást fölfedezték s a tolvaj katonák vasra verve folytatják utjokat a hadsereggel.
Hajdú János kiskornáromi vendéglős e hó 9«én reggel jelentést tett az ottani cseudór-órsnél, hogy ezen éjjel hálószobájábau levő szekrényének felső fiókjából, melyet áárva tartott, 1800 • korona ké^zpiut elloptak. A csendőrség alapos nyomozás után megállapította, hogy a pénzt az átvonuló 70. (ottocai) gyalogezred néháuy katonája lopta el.
Erre a csendórjárór az ezred után sietett, melyet Orosztony—Ikksaháza községben Utolért. Az ezred parancsnoka először méltatlankodva visszautasította a katonáit ért gyanút, de miután a csendőrök küldetésükre hivat koztak, megengedtem iu>gy az Ezredben nyomozzanak. A csendőrök aztán csakhamar megállapították, hogy a pénzt Krezsóvics Va-lenti, Bogdanovics Mélázta* Maiics Obrát, M^czikics Mátltf, Volke Iváu, Dlrnetrevics Zslván és K reszt les Milla nevü katonák lop ták cl. A katonák habozás nélkül beismerték bűnüket, de a pénzt vonakodtak előadni, mire megmotozták őket és 1300 koionát megtaláltak náluk. . \'
A tolvaj katonákat nyomban letartóztatták.
»3

Katonák tolvaj bandája.
Kiskomáromban 1800 koronát loptak.
- So|ót tudósítónktól.
Régi és szinte magától értetődően természetes dolog, hogy azokou a vidékeken, merre katonaság vonul át, lába kel sok értékes és értéktelen jósrágnak. A nap folyamán agyonhajszolt, fáradt, nem éppen uri módon táplált katona nem csinál lelkiismereti kérdést abból, hogy a piacról egy fürt szőllőt, a boltból egy darab kenyeret elvigyeu anélkül,, hogy erre engedelmet kért volna. De az már súlyosabb
liirek.
— Személyi hír. Gróf Batthyány Pál Znla vármegve főispánja a hétfői közgyűlés után néhánv heti szabadságra távolik.
— Nagykanizsa a -polgármesterek gyűlésén. Emiitettük, hogy a városok országos szövetségének alapszabályait a beltt^miniszter jóváhagyta i* a szövetség e hóban meg-tartja alakuló f % jücsét Budapesten. Mint ér-teM^ünk, az alakuló gyűlés n lféc*oy Zsigmond városunk polgáimestere is részt vesz.
— A Kazinczy utca kövezése. Tudvalevő, hogy a város közgyűlése a Kazinczy-utca meg építésinek munkálatait egy fiumei aszfaltgyárnak ítélte, aminek dr. Friod Ödön ügyvéd ellene volt amiatt, hogy\'e gyárat nem tartja magyar vállalatnak. Ez a véleménye Szántó és fíobinek nagykanizsai polgároknak is, kik közgyűlés határozatát most megfelebbezték.
- Előre megjósolható, hogy e fölebbezésuek semmi eredménye sem lesz, mert a közgyűlés határozata korrekt és megfelel^ a törvényes követelményeknek.
— Tanácsülés A város tauaesa Vócsey polgármester elnöklésével tegnap délután ülést tartott. A tevékenyebb őszi városi élet még mindig nem iuduir meg s a tegnapi tanácsülés elé sem kerültek fontosabb ügyek.
— Kossuth Lxjoa Tivadar Budapesten marad. Kossuth Lajos Tivadarról, aki néhány nap óta MagyarorszAgon időzik, politikai körökben az a hir van elterjedve ós hattrozott formAban re-gisztrAlJAk, hogy Kossuth Lsjos Tivadar végleg Budapesten r^nrnrf
— A zalaegerszegi tisztviselők népes értekezletet tartották Odor Géza pénzügyigazgató elnökletével s határozatilag emlékiratot küldenek a miniszterhez, hogy a zalaegerszegi lakáspénzt emelje a budapestieknek 90%-ára.
— Kitüntetett igazgató-Unitó. A vallás-és közoktatásügyi miuiszter Sáringer Károly magyarszerdahelyi igazg. tauitóuak a uépta-nitás éa uépnevelés-ügy terén tanúsított buz. galma elismeréséül az 1907. XXVII. törvénycikk alapján 200 korona állandó s a nyug-
díjba is beszámítandó személyi pótlékot utalt ki. A kitüntetett jeles néptanitó már 50 évet töltött el pályáján.
— Kövesi igazgató rágalmaváai pöPe< Kövest Albert a nagykanizsai szinUrsu\'at Igaa gatója á mult esztendőben fegyelmi feljelentést tett sziqtArsulatAnak volt tagja Sajó Géza színén e len. Följelentésében elmondta, hogy Sajó Géz* szerződésszegést követett el, mert fólmondAs né|. kül mogszökött tőle, bíróilag lefoglalt fizetését pedig ravasz- módou kicsalt» a pénztárostól, a mikor mAr nem volt tagja a társulatnak, utal. vAnyt adott egy kAvósnak, hogy fizetését fólvehati. Az orszAgos szinészegyesülot fegyelmi tanAcsa mindezekre vonatkozólag elrendelte a bizonyitA<t, melynek sorAn Kövesi AliitAsAt be is bizonyította mire a fegyelmi tanAcs Stjó GézAt kizArta az egyleti tagok sorából. Sajó (JJza, aki azóta mint kabaret-művész működik, erre büntető följelentést, tett Kövesi ellen rágalmazás vétségéért. — Mint Budapestről jelentik, ma tárgyalta ezt a panaszt Kürti dr. JArAabiró u miutAn a tVgyalAs a be-szerzett fegyelmi iratokból kiderült hogy Kövesi AllUAsai valók voltak, a biró Köveslt fölmentette/ A panaszos felebbezott a fölmentő ítélet ellen.
— Adómenteaaég az ujraültetett szőlők után. A városházáról köziik azt a felhívást, hogy azok a gazdák, kik szőlőiket a filoxcra-pusztítás miatt kénytelemek voltak ujraültetni, jelentkezzenek a városi kataszteri hivatalban, mert teljes adómentességre lehet igényük és ebben a dologban a kataszteri hivatal intézkedik
— Meteorologiai állomá» Nagykanizsán.
Említettük, hogy az országos meteoio\'oxiai állomás Nagykanizsán állomá-t szervezett és ennek vezetésével Ihászi Horváth István anyakönyvvezetőt bizta meg. A kanizsai állomás műszerei egyre gyarapodnak, ugy, hogy né» hány év múlva az állomás teljes lesz. Legújabban felállították a hőmérőt, csapadékmérőt és széljelző vitorlát.
— A hét halottai. Nagykauizsáu e héten elhunytak : Horváth György 4 hóuapos, Göl-lesai Erzsébet 22 nipos, Klinger Mária a éves, Siuger Ignác mészáros 37 éves, C«ászár Jáuos 6 hóuapos, Molnár József földműves 60 éves, Jankovi^cs Antal 3 napos, Fülek János 1 órás, Sauer Ede ügyuők 75 éves, Kis János földműves 68 éves, Wachek Ferenc kádár 55 éves, Nesztics József 1 hónapos.
— Munkáagyüléaek. A nagykanizsai fa-munkások holnap délelőtt 10 órakor A gőzfürdő vendéglőjében alapuló gyűlést tartanak. — A nagykanizsai szociáldemokrata párt bejelentette a rendőrségen, • hogy e hó 19-én délután 4 órakor a Polgári Egyletbeu népgyűlést tart. A népgyűlés tárgya az ábaláuos titkos választói jog.
— A szinlaposztó öngyilkosa ági kísérlete. Bábel Sándor, az itt időző Kövesi-Jéle színtársulat sz\'.ulaphordója nagyon elkeseredett ember és van is rá oka, hogy az legyen. Szegény ember, nagy a nyomorúsága, a felesége beteg és egyéb családi kőrütméuyei is kedvezőtlenek. Mindehhez járult még tegnap az, hogy Rábel eltört egy 50 koronát érő virAg-vázát. melyet meg kell fizetnie. Kz végkép elvette kedvét az élettől h meg akart halni. Egy pisztollyal mellbe lőtte magát, azonban ezt nagyon ügyetlenül csinálta és a golyó csak horzsolta mellét, ellenben egyik ujját ellőtte. Állapota nem veszélyes.
— Kitűnt. Lap András lalbachi születésű nagykanizsai lakos mult hó 37-én Teleky-uti lakásáról azzal távozott, hogy a Felsőerdőbe megy gombázuí s azóta nyoma veszett. Kőrő* zését elrendelték.
iqo8. szeptember 13
\' __■ ■ ■ 1 ■■iimnnn
ZA L A
— Kimaradnak m eFenőrsési »»emlék.
Hetekkel ezelőtt megírta már a, »Zala«, hogy |f idén elmaradnak a katonai S ellenőrzési sremlék. Híre vonatkozólag ma a honvédelmi miniszter a követető leiratot intézte Zalavár-megye alispánjához : Megfelelő további sürgés intézkedés és közhirrététel végett értesítem, hogy a közös hadsereg nem tényleges
— Bókák egy asszony gyomrában. Gysna-lal va község lakosságát ezen különös esemény tartja izgalomban. Gerger Josefa gyanafalval lakos ez év május havában egy elpusztult békát hányt ki. — Ezen esetet a körorvoinak tudomására hozta, de az orvos a tényt lehetetlennek mondotta. Kgy héttel később ismét 3 darab fiatal béka ugrott ki az asszony száján. Mindegyikük olyan, mint a környékből kutakban előfordulni szokott. Élő állapotban látott mindhárom napvilágot. Kzt a tényállást már többen igazolják. Most nyugodott az eset egészen e hó 6-ig, amikor az asszony férjével
ben Császár János Jómódú földbirtokos vadá-aiásról hazatérve fegyverét kezdte tisztogatni. A fegyver e közben elaült ós a serótek Császár feleségének Bzlvébe fúródtak. Az amony azonnal meghalt.
— A kis gyermek halála. Kuzma Anna, egy bajcsai polgár 3 éves kis leáuya a tűzhelyről egy forró vizzel telt edényt magára állományú legénységének ellenőrzési szemlél j rántott. A forró viz a gyermek testén oly t c*. és kir. közős hadügyminiszterrel egyet-\' súlyos égési sebeket okozott, hogy néhány értőleg hozott határozat folytán, a m. kir. óra múlva meghalt. A szülők ellen a vizsgá-honvédség nem tényleges állomáuyu legény- latot megindították.
légének ellenőrzi szemléi pedig jelen ren- Takarékpénztár, mely gyógyszertárt
delelem alapján, a folyó évben nem tartatnak vásárol. A jobb sorsra méltó gyógyszerészekre I megjelent a gysnafalvai Mandl-féle vendéglő-meg. Kivételt képez azonban, hogy a tanaié- j most már csakugyan iájár a rud. Most már ben és alig ivott néhány csepp sört, ismét ko< (póttartalékos) hndapródok és hasonló ál- a pénzintézetekkel is versenyezniük kell, hányást inger vett rajta erőt. Az asszony me-1 ásnak, valamint a tartalékos .(póttartalékos) amikor önállósításhoz látnak. A nagyatádi! gi"* kihányt egy .fiatal békát. - Ezen utolsó hídaprédjelöltrk, akár n közös hadsereg, akár Szent Istvánhoz címzett reáljogu gyógyszer- esetnél jelen voltak a gyaunfalvai postames a honvédség kötelékébe tartoznak, kötelesek tárt a Námesztói takarékpénztár vette meg ugy az idén, mint ezentúl évenként, fő , eset-, és an tiak kezelését egy okleveles g\\ó*ysze-leg utóbemutatásra megjelenni, amire nézve részre biztá.
különben fölsőbb parancsnoksága* által is I Állategészségügy, Zalamegye területén
Utá^i\'tatnk fognak. A tiszti bemutatások az szeptember hó elején a következő állatbeteg- iják ezen ál,itását- Hlienben a gráci irgalmas eddigi códon a folyó étben is megtartatunk. | ségek fordultak elő. Lépfene: Sárszeg. Alsó-1 kórbáz PrÍ0i lehetségesnek mondja ezen Megjegyzem még. hogy a népfölkelés időszaki páhok, Rád. Alsódomboru, Koior, Puszta-1 téu>1 és a Ky»oaí*lviak most kíváncsian vár-jelentkezési kötelezettsége, mely a múltévek cderics, \\éged. Ivarsterü hólyagos kiütés : ják» mit moHl az orvos "rak szava-
ben szünetelt, a folyó évben újra életbe lép; j Várföld, Hetés, Steutaudrás. Pókafa. Rüh-jhihctö PolKárok azon állításához, hogy békák erre nézve azonban külön fogok intézkedni. ^ : Alsózsid, Nagyiada, Padár. Köveskál. I kurutyo1nak egy szereöcsétlcu asszony gyom.
Sertésorbánc : Karmsc?, Köveakut, V.ndornya- rál)ftn# -lak, Lispe, PálfiVieg,* Rózsaszeg, Szentkozma, dombja, ZaJatártiok, Dióskál, Pelsórejk, Barsi,
ter, a iüzoltó parancsnok, — takarékpénztári pénztáros és a vendéglős neje, akik készek ezen tényt igazolni. At asszony már megfordult több orvosnál, de ezek kételkedve fogad-
— Megjutalmazott cselédek. Kbben az esz tendöben *a földni. miniszter 12 cselédet Jutalmazott m^g hosszas, hűséges szolgálatukért. Kzek a a kóv*tkezők: Horváth István Hottó. Németh La Joa Kustány. Pap Péter BAnokszentpyörgy, Halog János éa Dömötör I<Vrenc Kötfös, Németh János és Németh Mihály Caabrendek. Orbán József Za-.laeperszfg, Kocpís Péter Tapolca, Takács Kerenc Neszelej, a a tizenkettedik Riba Kereno, kinek a a napokban adták át Misefán a 100 korona Jutalmat éa dinzoklevelet szép ünnepségnek közepette Riba-Ferenc Bosnyák Géza birtokán tolje-iltl hflflóyeR nzolgálatát 9 a jó cselédnek mintegy
• jutalmazásául Bosnyák Géza házánál még ünnepi vendégeskedés in volt a kitüntetés alkalmával.
— A legényegylet táncgyakorlata. A kath. legényegylet holnap a Polgári Hgyletb» n tánccal. 5ssr.ekötott társas összejövetelt Urt.
— Szerencsés város. A minap országos löl-tflnést keltett az a gavalléria, mellyel Debrecen táros heves ellenzés dacára mégis nagy többséggel lisitviHelőinek fizetését az eddig élvezett fizetés egyharmadAval felemelte, ugy, hogy ma Debrecen fizeti legjobban tisztviselőit. Az ellen-, zés főképpen onnan ertdt, hogy a pótadónak két izázalékkal való felemelésétől tartottak A város ^számvevője most alaposan rácáfol a sz.űkkeb-i lüekre \' KgybeAUitotta . az 1009. évi költségei/?-! Irányzatot, mely 3 173 000 korona, ^bevétellel izemben 3 365.581 korona kiadAft álli^t meg. a hiány tehát 192 571 korona. Debrecenben 1^61.000] korona egyenes állami adó után vethetik ki a pétzdót és azt most 18 percentről 18 5 percentre emelik föl. Kbből látható, hogy ma a vidéki vá-K>*ok között legkedvezőbb anyagi helyzetben Debrecen van. Igy nem bir alappal azon óvok óta hallható sóhaj, hogy\' Hortobágy nom az már, ml | ▼olt régen. --
— Hitveagyilkosság vigyázatlanságból. |
Szombathelyről Jelentik: tízengyörgyvölgy község-
— Ismeri a fektort ? Ez a különlegesség — szabadalmazva van az egész világon és elsőrendű
szabldalmaz orvoflL tani
szer. ^I^kai
tanárok ajánlják, mint kitűnő hashajtó" rtáso\'ibaa legyen mindig Foktor az egyedüli hashajtó limonádé. Hatása gyors ó.í biztos tívegje 80 fillér. Kapható gyógyszertárakban
Nyirád, Prága, Haláp, Bak, Bescn>ő, Bocz-föld, Bolfa, Szenterzsébethegy, Tűrje. Sertés vész ; Alsólendvs, Felsószenterzsébet, Alsó
dörgicse. Araca, Vászoly. Bslatoumagvaród, , . _ .....
n • . 0 . rr .t 1 xt r u és nagyobb kereskedésekben.
Csapi, Szepetnek, Keszthely, Nemesboldog I
asszon) fa, Szentgyörgy vár, Btcsehely, Borsfa,; ~ Mérsékelt áru menettérti jegyek életbe-Petiivente, Póla, Vakonva, Gutorfőld, Lenti. ^P^tése. A magy. kir. államvasutak • igaz-Náprádfa, Igricze, Pötrétc, Rád, Csehovecz, I «^óságától nyert értesülés szerint í, évi ok-Szentmáris, Csabrendek, Balatouhenye, Haláp, j tóber hó 1-141 ^zdődóleg a ■ körmeud-zala-Hegymagas. MmdszentkállakMalud, Boldogfa,! lóvő-őriszentpéteri-muraszombati h. é. vasút Háshágy, Kaszaháza, Ságodbekeháza, Zsla-1 Pankayz ^omá^áról Körmendre é.< viszont Istváid. Oáford, Kisgöi bő Nagygöibó, Vin- x\'7° koroua «»enetáron, továbbá Dávidháza és dornyaszőllős Kotormány állomásról Körmendre és viszont
2.80 korona menetáron két tiapíg érvényes III. osztályú mérsékelt áru menettérti jegyek fog nak-ki adatni.
Színház és művészetek.
— Uj scemélydijssabáR életbeléptetónn. A magyar királyi Államvasutak igazgatóságától nyert értesitéfl szerint a Baja—Zömbor ajvidéki 63 llegyesleketehegy-\'Palánkai h. ó. vasút elm alatt történt egyesülóse folytán ezen vasúton folyó óvi november hó elsején uj személydijazabán lép életbe, mely áital 1Ö00. óvi február hó 1 ón.életbe lépett azemólydijfizabások érvényen kivül helyez tetnok. Az uj szemólydijszabás mellytil a monet-dijak részben felemelUtnek a magy. kir. Államvasutak díjszabás elárusító irodAjában (Budapest Cseng» ry ntca 33. nám) 20 fillérért kapható.
— Egy Jó karban levő alffc
— Pécs-bsja-nagykaniz8ai színi kerület.
A baja-szabadkai szitii kerület felbomlása követkcztélíeu Kövessy Albert pécsi színigazgató ma beadványnyal fordult /lm/;ro/or/cs Lajos dr. bácsmegyei főispánhoz és Hegedűs Aladár dr. bajai polgármesterhez, mint a használt; sziuügyi bizottság elnökéhez, egy Pócs Hajfy
REMINGTON-lrOgóp 7. ez. modell jutányos áron eladó. - Clm a kiadóhivatalban.
i -------------
r k kiváló bór- 6s nthlumoa gyó^yi\\»i-rta /• j
ff^F-\') \'
r«M* l* hóly«fb«J^k"AI» «»wker-
k*Uc«é|ail hurntoA MBUlmak.ü kliOuí hlá»*.
T«mé«UlN •*TM)r«tl». ^
V Ktpb»l4 áífáBr»!«^**11*4^^ » \'J
«AlT»tof-forrií TllUl«tnü Ssáif««i. t •.
Nagykani/sa városokból alakítandó színi kerület érdekében. Kövessy terjedelmes memorandumában az évek óta vajúdó bajai színházépítés kérdésében tesz indiuáuyt. Kövessy a kiállítás alkalmával tavaly Pécsett épített nagy*zabásw saját s/.iukörét modern színpadi technikai berendezésével kész átengedni Baja város tulajdonába 10 évi játszási engedély és a telek ellenében. Szubvencióról, a város ; anyagi támogatásáról lemond és kötelezi ma-
r

Akar ön részletre bútort venni ?
Biztosítjuk hogy elmegy tóié n kedve, ha meRgy^d* «rról, hogy megnagyobbított butorraktárunkban készpénzfizetés
»«\'lett raeri^ieolcGÓ^tari ^¿taátxollxat. ----;-S^L\' Í g
divato,nKK f^^u n „ li^Htoit háló-, ebédlő- és szalorfgarnituráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvál-
\'Írmadracot^SXokTlüSSe szőnyeg-divónok készítését és javitásdt a leglzlésesebb és legtartósabb kivhe.ben.
^XSt Goldberger Károly és Társa
ZALA
gát Baján Pécsett működő színtársulatával játszani. Bár a tanács tegnapi ülésén az idei őszi szezonra a korábban ajánlkozott Szabó Ferenc uyitrai színigazgatónak adott játszási engedélyt, mindamellett Kövesl memorauduma dolgában elhatározta, hogy sürgős tárgyalásra liivja egybe a tanács tagjait.
(—) Szerződtetés. Ladányi Imre, a nagykanizsai színtársulat volt tagja, Mezei\'Béla színigazgató győri színtársulatához szerződött.
(--\') A veszprémi uj színház. Fölépült a
kodva kívánja nagy nemzetgazdasági jelentőséggel biró céljait megvalósítani, kétségtelenül figyelemreméltó tényezője lesz a gazda-ségi önállóság előfeltételét képező gazdasági megerősödésnek is.
Hiti Utólis a Mwsli MttfoSri
R Pesti Magyar Rerwhedelml Bank rwgytonízMl
, fióhjánoh jelentése:
* i
A-i elmúlt hét a tAzsdéuek teljesen megmegváltozott képét mutatta ; az árak roha-
veszprémiek uj színháza, mely tiszta vasbetonból készült és egyike az ország legmodernebb szin- j cmerkedésé^elUtt élénk forgalom, — házainak. Az ünnepélyes megnyitás Jövő szerdán, • immár hosszú idő óta szokatlan események, e hó 10-án lesz, amikor is Nádaay József szin- — Homloktérben az osztrák hitelrészvény igazgató vonul be a társulatAval az uj bajiókba, | állott, mely igen keresett volt, ~ mellette
»ogy a Tnalia kegyéből telavassa. A k.rAly ós az «iSSlZÍ
udvari móltóságok, fővárosi és vidéki előkelőségek
is jelen lesznek az ünnepélye* megnyitáson.
Közgazdaság.
ben volt nagyobb kereslet, mint ismeretes, a nyítramegyei ujabb bányaterületek miatt. — Kzen kivül a kereskedelmi bank részvényei emelkedtek mintegy 70 koronával. — A járadékpiac azonban az egész idő alatt mondhatni üzletteleu volt, minek folytán az áremelkedés aiig 1 negyed százaléknyi, volt. — — Általában kedvező jelentőségűnek mondhatjuk a tőzsde ezeu hetét, mert reményt nyújt, hogy az üzlet valahára mégis csak
Uj agrárbank.
A fővárosban .Mezőgazdasági Borászati ésJ ¿Vgiudul*\' a" nagyközönség\'még lg\\eTő"ri Szeszipari Bank R. 1* névvel általánosan távg, lartja dc a%edveíő *
ismert pénzügyi kapacitások és országosam- L|óbb.utób£ mé * ÍM csak rá fogja
fordulat fogja venni a
nevű szakemberek az ország gazdaköreinek, kÖ2Öusé t - h ki xészéi *
szőlős gazdáinak és mezőgazdasági szesz te r- bölze „ormaiból, a mely hosszú idő után
snelőinek bevonásával uj agrárbankot alaki- j| raódou talán megint visszanyeri régi tauak. — A megalakulásnak már előrehA,~
A ™cKa 1 aku 1 ásuak már előrehala-, élé|]k,é ét és üyuga|mát. dott stádiumábau levő bauk elsó sorban a, * ö
magyar mezőgazdaság érdekeit kívánja felkarolni. Működési köre kiterjed a mezőgazdasági lrteligéuyek kielégítésére, azonkívül a mezőgazdaság belterjessé tétele mellett a mezőgazdasági termények éhlékesitésére olyképpen, hogy ezt a bauk ngy a belföldön, mint a kiviteli forgalomban közvetíti. A föld termőképességének vidékeukiut szükséges fokozása érdekében az uj péuziutézet céiul tűzte ki a ma kartellirozott műtrágya olcsóbbá tételét.
Különös gondja lesz az uj bauk,nak a ma- j gyar bortermelés és a szeszipar érdekelnek erőteljes megvédésére. , Egykor világhírű bo . rá8zatuuk évtizedek óta pang és hovatovább! válságba sodorja egész borrermelésünket. Az ár*k rohamosan esuek, a túltermelés állandó, ugy hogy a borértékesítés kérdéséuek megoldása ma már elódázhatatlau. A legnagyobb baj abban vau, hogy a túltermelés dacára tömegbort nem tudunk szállítani. Ezért a régi ió hírnév és a világpiac visszahódítására az uj bank a hazai bortermelőket borvidé-kenkint pinceszövetkezetekké kívánja töuiö-riteni, bortárházakat kíván fclállitaui, borárveréseket tartaui, a kivitel előmozdítására a külfő\'dl gócpontokon képviseleteket, borkóstolókat létesit és bor-auciókat lart.
Az uj szeszadó törvény következtében a szeszipar előreláthatólag átalakVl és mezőgazdasági irányba terelődik Euuek útját kívánja egyeugetni az uj bÜkk^tnely közvetíti a mezőgazdasági \'szeszgyárak felállítását, be-rendezését, a szesznek éJmellékterméuyeineV értékesítését. A vállalat az érdekkörébe vout szeszgyáraknak marhahizlalásra előleget nyújt, az ország több helyén felállítandó /szesz-szabadiak tárak és szövetkezeti finomítók révén pedig; k ulti válj a a szeszfiuomitást. Különös figyelmet földit a bank a denaturált szesz fogyasztásának fokozására. A gyümölcspálinka \\ tcvüJ€lése érdekébeu a gyümölcstermesztő gazdák részére vidékenkint szövetkezeti szeszfőző üstöket állit fel a bank, mely ekként bizto-sitja a kisüstös pálinkafőző gazdáknak az uj szcszadótörvényben foglalt összes kedvezmé- | nyeket
A változott viszonyok által indokolt .és gazdasági szükségletekből fakadó bank körül,\' amely egyébként is ^vidéki érdekeltség kezdeményezésére indult\' meg, napról-napra több ujabb érdekeltség csoportosul. Az uj péuziutézet, amely míut minden közpout támogatástól távolálló társadalmi szervezkedés, aaiely az érdekeUségre, tehát saját erejére támaSZ-
al» — » J
E rtó kp a p i r tőzsde.
— Mai árfolyamok. — (Távirat.)
Magyar hitelre«/.vóny 7-tó. ~
Osztrák hitel « t*4.~
magyar koronajáradék 02.H5
Kereskedelmi bank részvény 3376.—
Salgótarjáni készénbányarészvény 505.50
Himainurányi vasmű « 560 50
Adria tengerhajózás « U)3.—
Ha/ai bank « Í82,- \'\'
. A gabonaűzletról,
r- (Távirat.) •
* » *
Budapest, t/.opteinbnr 12.
KészAru-Uzl«t 1
Csökkenti viUclkedv ós jó kínálat folytán buza 6)^10 Qlliirrol olcsóbb.
Határidő-üzlet 1
Huza októberr* 1U0
« 1U01I április 11.00
Ito/.s októberre . 9.36
» áprilisra 9.69
Zab októberre 7.06
Ztb áprilisra 8.80
Tengeri szeptoinberre 8.10
• 1905. május 7.1Í6
Itapee —
BRAZAY SÓSB0RSZE5Z FOGKRÉM ÉsSZAjVIZ*
: k .__. <y
Űk ^ ^iiiti _
AN\'Mo \' sec w
^^^^ H^H Ifl ^ráközi
\' íH ^ Pezsqöqyár r.t.
^OF 1 í -j CSÁKTORNYA
1908. szeptember x> \'
Táviratok
és telefonjelentéseh
A horvát ügy.
Budapest, szeptember 12. Rauch Pál báró horvát báu ma délben a pénzügyminisztériumban fölkereste WekirU Sáudor miniszterelnököt, kivel horvát ügyekről hosszasan tanácskozott-
Hódolat a királynak.
Budapest, szeptember 12. SzéU Kálmía a főrendek és képviselők körében inozgal. inat indított, liogy az uralkodó 60 éves jubileuma alkalmából a nemzet hódolatát illő módon kifejezze. Ezért Széli Kálmán azon fáradozik, hogy főreudekből és képvi. selókból álló nagy küldöttséget toborozzon, mely a törvényhozás két/ házáuak hódolatát a budai várban üuuepélyes formábau kifejezze. . „
Egy erdő lángokban.
Lippa, szeptember 12. A város határában elterülő 150 hold erdő tegnap óta láugban áll. Az oltáshoz kivonult a város és a közeli falvak összes tűzoltósága, to. vábbá
az itt gyakorlatozó katonaság, uie* lyek emberfeletti munkát fejtenek ki. Az • oltást megnehezíti a nagy szárazság és vizhiáuy.
Gázol az automobil.
t
Szikszó» szeptember 12. BorzainfS^sze* reucsétlenség történt ma S\'.íkszóa. Szi Vas és Szomjas nevű földbirtokosok kocsiuN haladtak Szikszóra. Midőn a vasúti átjáró-hoz értek, a kocsinak rohant Harkányi báró hatalmas automobilja, mely a kocsit fcldön-jtötte. A bennülök a uégy méter magas töltésről lezuhantak és mindhárman életveszélyesen megsebesültek. Harkányi bárónak nem tőrtént baja-
Felfüggesztett főjegyző.
Szekszárd, szeptember 12- Vinka Károly paksi főjegyzőt több rendbeli hivatali szabálytalanság elkövetése miatt állásától felfüggesztették és szigorú vizsgálatot indítottak ellene.
^ Együtt a halálba.
Apatin, szeptember 12. Megrendítő szerelmi dráma játszódott le Apatinban- Varga Péter jómódú legény-megkérte Orosz Erzsi : ! kezé , azonban a leány szülei ellenezték a házasságot. Efelett való bánatábau a két j szerelmes a Dunába ölte magát. HolttfS-í őket kifogták és közős sírba helyezték-
Vasúti kisiklás. v.
Kecskemét, szeptember 12. A kecskemét-tiszaugi helyiérdekű vasút egy személyvo-uata ma Kisalpár állomásnál kisiklott. Tóbb Utas megsebesült. ^
re-**, .-W3;nc rcvrj
íooa szeptember 13
« ürfc»1 " • \' — mm 1 — ■ 11 n
Kragujevics bűne.
Hudapest, szeptember 12. Kragujevics Spázó előéletéből a rendőrség ujabb szenzá-dói bűnesetek elkövetését nyomozta ki. Kragnjevicset ma lefényképezték és fényké pét minden kőzépeurópai rendőrségnek
.megküldték. (
/ Marokkoból. v
Tanger, szeptember 14 Marakezben ma Abdul Aziszt szultánná proklamálták.
ZALA
Számtalanszor bevált
egeszseges
k a tefe;) pneM pmoÉjoaili régóta W tápbléiidl Mggw a hdnyasfói. hdamenésföl beJhuroltól és
A
tmttftettirwtok!
Wien IBiberstrassell.
Nyílt-tér

Nyilatkozat.
Ae én eaetemhez nincs mit hozzátenni, elég ha egyszerűen, szArasan elmondom, ebből min« denki láthatja, milyen épületes viszonyok vannak
Létrádon.
A lógr&dí O.vaaóegylei elnöke Drnskovics Lv Jos gyó^yszeróaz, alelnöke Bors Qyörgy lelkész. Az egyletnek ösazeaeu tizenkét tagjn van. VaU mikor ón tagja voltam, de kiiéfttan, mert azt akartam, hogy as egylet Önw^öíjwíút g a március lö-ót ós ezt &s elnök olleneaie. Moat évek tnulva barátom unszoltak, hogy legyek ismét tagja az egyletnek. Én hosszas ráoeazélésre ebbe beleegyezem, mire ők tagul ajánlottak. Műit vasárnap megtartották a gyűlést, melyen as egylet 12 tagja közül kilenc megjelent. A hangulat tttmósxeteaan arra vallott, hogy meg fognak vá-laiitahl Kit látva Bors alelnök ur, nem engedett tuvMOj, azzal a kifogással, hogy keveaen van-r\'®k Jelen. Másnap aztán az ő embereiből össze-hivou hat tagot\' s esekkel ugy szavaztatolt,|hogy *ornévosznek be mz ^egyletbe. — Kz^ugyanjrám Béive nem nagy csapás, mert az egylet nélkül m«g lenét, élni, de Jellemed a lógrádi kicsinyes, növetsó^es viszonyokra és Bors lelkész úrra, ki iholyett, hogy kötelessége szerint társadalmi bé-^t ápolna, súrlódásokat Idéz elő, amivel nem baainál a község békéjének. Egyébként nélküle egylete nélkül Is igen Jól érzem magamat. Ugrád, szsp. 12. M. S.
SANATOGEN
nólkUJófheMleo sró«lt6- é* QdltA mojr mlnóasokaak, kik magukat fáradtan és rotaaal ór«U s általiban
idegesek és gyengék.
TVTbb mint 7600 tanár és <*•
Uusr * CU, BsrHs, ». W, 48.
hitfksKskiál 4« lélyatkorotnál, ^■üj^kánMTil
f «egkötó sisr.
rzvorx? -•»* T- - vrr-
¿ ta-
CONSERVATORIUMOT végzett nitó-j. ZONGORA-ÓRÁKAT vállal ós akadémiai metódus szerint tanit elméleti kiképzéssel. .. Lakás-cim: Wogrincsics Willi-
balcL, Erzsébet királyné-tér 10.
(Lövy Adolf-féle ház . )
Kisasszony
kerestetik hét esztendős leáuyka mellé egész délutánra. Németben járta-sak előnyben részesülnek, — {¡ni; | kiadóhifalilbaa.
íinizsi utca 15. szám alatt egy nlcsó, 4 szobás utcai lakás — költözködés miatt — a/ounal hiadó. Ugyanott bútorok es háztartási eszközök olcsón elfldőh.
wfim
Korona tsa
SOO koronát
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizének használata mellett (üvegje 80 fillér) valaha ismét fogfájást kap,, vagy szája bűzlik. Bartilla Winkler Ede Wien, 19/1. Sommergasse 1. Kap ható minden g>ót?yszertárban és drogériában Csakis >Bartilla fogvia14 kérendő. Hamisítások bejelentése jutaímaztatik. — Oiy he. Ivekre, hol nem kapható, bérmentve küldök 7 üveget 5 korona 80 fillérért. Raktár flűgy-honizflón Geftsch éa Graef drogerlá|ű, Csengery-n.
Altar ön oősűlní ?
hozománnyal biró hölgyek, közöttük testi hl
bával vagy törvénytelen gyermekkel) megbíztak bennünket, hogy részükre megfelelő férjet szerez-Bünk. Csak komoly szándékú férfiak, kiknél a gyors nősülés lehetséges, forduljanak Schleslnger ü.-hez.
BERLIN 18.
SztrLu kácsfiirdüi
kristály forrás ásványvíz
Étvágyat javit. — Gígomor-rontást megakadályoz $$ Ktpkili ■indíb jokb il$w- is iiiiíikiínWibio
Fóraktárak :
rs* r=* HAAS VILMOS es* cs

ftiszerkereakedönél i Nagykanizsán.
fioffmonn Mab fia kesItkTelyen.
1.\';
Az Jtvater" likőrgyár Eessier Siegfried
CH. ós klr. udvari azállitó, József főherczeg ö fenségének kamarai szállítója
: BUDAPEST. :
Jíjanija „Altvaterlikőrjét
. éa minden egyéb finom likőr-készítményeit valamint a legutóbbi termósből ezüstüsben
, málnaszörpöt.
Tisztasága 30.000 koronával
szavatoltatik.
A szabad fürdőkből visszatéri hölgyeknek nagy szükségük ^^ van megrongált, le-
. - ....................uiílt arcbőrüket ismét
helyrehozni a .íiért is mir naíry számban Joiontkc/tek ke/.clósre; felhívom tehát azokat a hölgyeket, kik eló* | Jegyeztetni kívántatnak, a nap bármelyik órájában hoz-jtám fáradni, hol a móg «zabad órák oetölu*ar íelól ér-tekéxni iííhot A kezel ós bámulatos hutását a tónyok ulóggd bi/.onyi|Ják, akik ínég kételkednének henne, a kura befejc/.óaóig nem kötő lesek egy fillért sem lefizetni. Szeplők, foltok, májfoltok, bóratkák, ráncok el-távolítása !«rm<ezet«i uton cosmeticai »zorek lias»ználaUk nOlkul.
A hírneves porcellán pouder ezentúl; () lillérea minta borítékokban i« kapható, rózsa cróme fehór én naturál színben, fodrásznok a pouder, valamint az ojw/.o» tollett-clkkek vételénél hídvizménye» árban rtfazcsf\'lnch.
Obe«ck Arnold világhírű berlini g>árból iiiokós olc<ó árban kaphatók mindennemű haskötők, hygiunikua kö» tók hölgyek r«>«zére fűzők remek kivitelben, direkt meg-rendelóare; varrónők ós fodránznók a fűzők óí haskötők mugrendelélt^l megfelelő nzázalók kedvezményben részesülnek, miután személyesen nem vehetek fel meg-rendeléseket. Tisztelettel:
üöwy Sándorné, arcápoló-intézete
Magyar-utca 2. szám (Belch?nteld-f6le ház.
/
A konyhában és házban
min.Unt, «inI »ítyáltalában nao»b«U> 6. Uae-tillmfó, cknkin
■ schicht sxarvasszappanával
(UsUtAunk. K 4vi(féd*k«n At folytatott
kiehnt« én lclktin»»r«<»« tar.ulmAnyo»á«n«V
r.?M<lk«vnh, muv^tolt
tÍK*U i^« mo«t mimlsn V*ro* (lon.l
•u\'itkul hrt-*t»41U»tó Ul»*l B»»n«ten tl«ttt4«l »•(H-n mía ott if. l>4>i kOfOntéK^ «»i»!"«» f^lutundj*a moI«MsU>i va;^ kutone* ron<lo»«a(
üzlet-heJyiség!
t^rtesitem a u. é. közön?é-líot, hogy 4 4 4 4
mészáros- és
henles- üzletemel
t
a Deák-térre (Wagner féle házba) helyeztem át és folyó évi szeptember 15-ín megnyillh.
Benlesóruhot Ifimét-elödóhnah ¿rheduezmínyben odoh.
Tisztelettel;
i□□□□□□□□□□□□a
*# —■■
Darvas lanos.

szeptember
Ház eladás.
Sarokház 35 év óta fenálló szatócs üzletiül, tőzsde és italméréssel beteg* ség miatt eladó.
Bővebb felvilágosítást ad özv Steinitz Károly né Nagykanizsa, Kossuth Lajos tér.
OCULARIUM
Budapest, IU., Rosaulh Liü|oö-u1cü 15. félem. csj Wien/1., Rarlnerslrasse 39. gsj
Megfelelő szemüvegek, ingyenes orvosi rendelés naponta 9 órától 7 ¡k Márkus dr. vezetés* »l«tt. k Szemüueqeh ¿fl orrceípfelőh 3 horonától feljebb. K Színházi ¿s láucfiöueh minden hiuítelben, dua uólaazléhban. =====
Zels-Trlcdor látcsövek.
„METEOR" SZÁLLODA
Vese-/ hólyagbajoknái és köszvénynél
páraüan gyógyhatású..
Megrendelhető : BALF (Soproumegye) gyógyfürdő igazgatóságánal és Édes-kuty L, udvari szállitóuái Budapesten, V., Erzsébet-tcr 8. sz. n.
ItpmimiBSM HUlUi I Mwl ttttÉH HÉIÉMI
a l^hathatóaabb&n t«ka»<lh«t6k m
vizé?el hjutsnáit kára által, moiy k hotÖ tenaésieUa áráén, rmi rtfc
)obban aJAaiva. Kapható aa dasasi gyógjwmténáí ban ém l-Éij * >■ ml iifthwM
hashajtó limonádé
•«ylk legrégibb át kotagfobb
Kellemes Izü,gyors ée blztoe hatású. ^
Szlikiéges minden háztartásban!
StMgá»» ff—«axa-sx min
Hl* Motorokat és itóiilÉi
Acetyls»« S^SSB^ESSEBSS Voaérkéti 1 inlii éstdküar: QiBárt Ignác ás Tea Bmkpsst, TeréMUM 44. — Tsfefes uám: 12—9\'
Kapható mindenütt. Üvegje 80 fül.
„KOIUMBUS" vegyészeti gyár réwénylársasag
Budapest, VIII., József-utca 16-18.
Fluszíria- Magyarország nagy uűcuIí tér kepe ól-lomáejegíjzékkcl. Ara:
2 korona 20 fillér, k Kaphutó; íiectiel íüiöp
íia bönyuhereshedéeében
fl Pápai gróf éő egyéb iorléneteh. 30 elbeszélés.
Irta: Zöldi Márton. Ara
3 korona.
A legjobb padlófónymáz. Tartós! Elegáns! Kiadó! Használatban legolcsóbb!
A tudományos folyóiratokban egészségi szempontokból igen elismerőleg nyilatkoznak e lényniázró).
nagyhonSí; Heu és Rlein fe Fialouitsliajosnáj.
^iihiiikwhiii 1m i ■ »■ »»i**1 .......
siabadalmaiotl kulcscsal.
Szabadeágharcunh emiéhe. Demzeli dlszmű.
Ára 6 K helyet 3 K
Minden jobb üzletben haphaló
PARIS
WrOLB «VOLA
Tyúkszemet, bórkcmfrnyedóst axoooAl ©ItAvolit o Kai^rfólc
TYUKSZEMHALÁL
ár« 70 tiUér.
^^ rendktvfi! olcsót
otak elsőrendű minóséf. öggi
wa Kérjim hatáiHwotui«
Garve n s-szivattyut
Gojrv©*!« - müvek, WIEN UTiluM BAfTinü él BéMttL irfeystt tan« 4t ténu*?«.
A legjobb éa le(crtt«bb
»ósbomcw ai
f térs2eöémt8éo, ÉTTAÖTTAUÍJ8A9. idb0r88é© fj6yyliMArt a kfhaliAoaabb kétulraéuy a KRI£QNE*~Ulc>
\\ TOKAJI CHINA-VASBOR.Í
f RtodlurOl kaUemae rxQ. erötit. Imin ja a Téri V,
Ki« Ívm Ír» t tO k«r. Náry Qve« • kar. Ktphaló fy6fyUr»kb*n Pollin küldi • KO&OMA4VÓ0VÍÍZEBTAE Budiéi, YáUlp-Ur
iri 2 K, 1 K íjv fUlér.
PoftUn sz&liitja utánvét múlott a
KfKIIK" vtgyéueti ét ku. «IIUuIrUu attikai idboföUulum
őrön, OAROIS.UT
M«ft«pA hatadáat
FICHTENIN
•llsmrrt legolcsóbb, kgaaot UU66 1
FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza I
Budapest, IV., Kóipoiitt Városi»Ax. (Ki/oty^QrMt). j
rtll ini I léoyképétiati és Méftiatl roóU/roéfctn
II!! B I I BUDAPEST* VtL BÁWlCílÖl SÍ
hRUUlII késiOkwk cssk sliörindo mOvésitts ! bvIUIbtn KnyképnagylUsolu »quartö-I ■■ ■ és oU|ltslménysk. Másolások sdutmfs.
bA/sonura. fára. sletánUsontrs ttb. Brou. főútiét tű stb.. apró űvtgltstményckksl. PonsIUnba éftfütt fénykép* sir. kLekrt ttb. Mlrfll ktHdjtk Ingytn és toéfmtntvs árfegyittst?
& liilli\'"tt- ■---K - ■* - Li fi ■ « \' ---- ---> - ■ \' - \'
■ M|ll i • MM»*», HW, mwj «WwWll»
1*4 « UkM>aw ip «ff, tatot xnl
4m l*f44i«ltia«fTÍb UrV 4«
káaa« uftl »»»aaM *m««iL
UjmtibUboAb* tUW m««/«i érném
Huioüaü wtMÉUe Mftal w«U «(járto mM M a MUiím m^nitjl
DIAMANT ét VADAS
B VII., OamJaM«!»\'«. S#. — T
Twâ nátttuti .Futó* Oauhb-
saûAfCtr. muh«Aria kûsut »3
Ha fáj a feje
BeretvÓN -MIGHAIIV- puaztlllAt,
ro«lr 6 p*rc* iUU mind*» fejféjMt omcmOuUí I 4oteM l kw Ki fUltr - Míixlei. f.i«Ufh»fl A*
T BERETVÁS TAMÁS ",2SÍT tóUSPEST. ^rí
i4||j2»w>w Isciro po»Ui «OlUtá* 0 iJKmM
EOTÁca
KÉZPASZTÁIA
é*4+m*mt«VI.,V4— » hSnH S*.—.
100 MO K lAI MW*. HawI^IAt
r»J vilUArrilàf)UM«I *fr%tl FÍriM. •feeáM lifUli. MUrw VOlUBM\'Mlé\' •»»játMWy ai «hin éa.
mT^T« K I to —
Dr. KOVÁCS ytfóygtár» 1udaptsl 6fAr «tua fT.
KMt-liilMk** «»ffta.
Melyik vendéglőben étkezik Budapesten?
benopiüai rendeli-tettette
VU ANDVUUttY-UT 30
Btdtpeil, fiaslklrvl U. a.
M a pont* raotttttyl
DOH A N YZÓK ^
tegyetek próbát az egyedül létező édesített
rgjj^j cigaretta-papirossal.^ Iillint iU\\ izére) illüilili i dohány maró nihtiijil
Szénsavdus, kellemes, savanykás izü, vasmentesitett
\' rendkívül üdítő asztali viz.
Üdít, gyógy Itl Orvosilag ajánlva 1
Ivógyógymódra használva, vese- és hólyagbajoknál, a vesemedence idillt hurutjainál, hü^ykő- és fövényképzödésnél, a légutak és a kiválasztó szervek hurutos bántalmainál kittlnó hatásúnak bizonyult. — Prospektust kívánatra küld a forrdskezelóség :
Hitalános tudomásul,
hogy gyártmÁnyaiük :
«Szöllősajtók,
Gyümölcssajtók,
Hydraulikus sajtók
Gyümölcsőrlők,
Szöllőzúzók,
Szöllőbogyozók.
Lebogyozógépek
a/, eddigi kiváló, poutos kivitelben
\' a azonnal szállíthatók, a
Mayfayíh Pb. és Társa
Razdasági gépgyárak, vasSntéídék és gőzhámorok Bécö 11./ ^öborötraaee 71. J^^ Árjegyzék ingyen és bérmentve.
a hajmolyt, hajkorpát és liaj-hulIAst azonnal momünteti, egyúttal a haj term^wet»»» szép fényt nver. 1 üveg 50 és 75 kr. Kubín szájvíz legjobb a fogaknak. Egy üveg 4í) kr. ,W5
8\'itu listása tztr i Mr iiíptégmk ilirirátén.
KltAvolltja a azeplót, inájfoltot, rníteu. xertós mindennemű bőrtisztitlanHíigot. üjraonyfllmává tepzi a bórt, óh a/, arci íj u bi|os színt nyer. Teljesen ártalmatlan •< i ippil is hi|isélblté, nivil ni inni
Uffth l Hí« liiolCrtii v
40 ás 70 1CX.
1 iiril Lilin iiqiI liippn JB^^
4IO tor ffiEP^1
&
„ I ------ — I III - " ; -»-" -**** jmamm^mr
30. bt. 1908. végreh. 2091
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbiró sálnak 1908. évi V. 277/1 sz. végzése folytán dr. Zakál Lajos ügyvM által képviselt Panácz Pál fehéres részére Ziegler Lajos alperes ellen 108 K. 28 fill. tőkekövetelés jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefog-lalt és 961 K 60 fillérre becsölt ingóságokra a perlawí kir. járásbíróság 1908. V. 277/2 «z. vég/éséve 1 az árverés elrendeltetvén, annak a koiáhbi vai>y felülfoglaltatók. követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Pálovecen leendő megtartására határidóul 1908, évi szép tember bő 21. napján délelőtt 10 órája kitüze-tik, fftmkor a bíróilag lefoglalt szobabútorok, boltiá\'uk m e^ éb ingóságok a legtöbbet i^é-rónek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bec»áioti ami is el fognak adatni.
Felhívatnak mindazok, kik az elárvere zeudó ingóságok vételárából a végrehajtó kö \\ etelését megeiózó kielégittetéshez jo^ot tartanak, hogy amennviben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsóbb ségt bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alnlirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.
A törvénves határidő a hirdetménynek a biró»ág tábláján történt kifüggesztését követő naptói számíttatik.
Kelt Perlak, 1908. évi szeptember hó 6.
Andrócsecz Lénárd,
kir. bir. végrehajtó.

ZALA
Bz nl • uiirehalttsl
Bejelentési ivek lejárt követelésekhez. ÉrUyi-tések, továbbá Végrehajtást törvény 1908. — Büntető-törvénykönyvek éa a bűnvádi perrend tartás kiegészítésiről és módosításáról 1908 : t.-c. Kapható Yi»dtfl fülöp fia könyvhereehe défitfbcn nogyhflnlzeén. Postai rendelések azonnal
elintéztetnek.


z-
Mil
Méz
bármily mennyiségben legjobban értékesíthető
nnöYKnhizsfln, Magyarutca 19.
ti. kir. áilamuflautok- Üzleluezelósíg Mlsholcz.
4053. tk. U08.
J^rverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré toszi, bogy Fischer Samu végrehajtatónak Berber Samu végrehajtást acenVadett elleni 208 kor. 60 ll.lór tök«, 27 kor. 76 Htlér Árverés kérelmi ós a még felmerülendő költségek IrAntl vógrehajUhl ü*yé ben a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó 8 a pacaal 449 az. tjkvben -}- 71 braz. ház és belsőségnek Barger Samut illető \'/« résza 657 kor. 38 fillér a pacaal 1271 az aztjkvben -f 211/a hrsí. kertnek ugyanőt illető l/Á része 140 kor. a ; .. mi 623 sz. tjkvben 1503, 1562 1005, £980/b és 2480/a hraz. lngf»tianoknak ugyanőt liléid \'/„ része 121 korona becsérték bon 1908. évi szoptombor hő 29 ik napján délelőtt 10 órakor Paosa községházánál Dr. Orosa IWhő felperest ügyvéd vagy .helyettese .közben-Jö\'tóvol megtartandó nyilvános birói árverésen v\'anMni log.
Kikiáltási ár a fentebb kitett beceár.
Árverezni kívánók tartoznak a becaár 10°/rát készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
.A kir. törvényszék mint tkvi. hatóság.
Nagykanizsán, 1908. évi julius hó 14 napján.
Qózony kir. törvényszéki bíró.


MuT írott tisztelettel értesítőin az épitó
kfcbnséget, lioiry Nagykanizsára köl-ztem s Sőtvös-tér 21. szám a lalt
építészet-vállalati Irodát nyitottam,
\'! tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten na-|j gyobh vállalatoknáli alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Főtörekvésem az, ho^\'V az épitii\'tóiftiot a l^irna^ohb megelégedéssel, lelkiismeretesen kielégítsem. Már milyen csekély építtetés vés/ét t hi-vásra !ii<»iryok. esetleg tanácscsal is szolgálok. -Mindenféle építkezés csakis saját vezetésem és fel* tn/yelfiem alatt történik. KI vállal ok a legegyszerűbb alacsnnv építéstől kezdve a legmagasabb »^s komplikait építéseket, körkemencéket, gyári kéményeket. | gtpek ala])ozásait és bármiféle építés és javítási munkákat és előnyös ílzetéai feltételek mellett készítek tervoket és költségelőirányzatokat
Kómívesmesteri vizsgáira 6 hét alatt az esti (\'•rákban elkészítek, — Tisztelettel kérem az épitő közönség becses pártfogását.
tisztelettel maiadok : BÖLCSFÖLD Y JÁNOS, építőmester
építészet vállalati iroda. Eötvös-tér 21. N.-kanlxsa.
w ^ a a a a iw a a a a a a
LÉptalajdoaoa 4« kUdóT
i8o68/I, szám. 2085—1
Pályázati hirdetmény.
Alólirott üzletvezetőség miskolci szertáróban, az r9o8-ik év folyamán ősszegi üleinló XVI 15 tét. 1000 (egvezer mm.: ócska vas-bádogot értékesíteni óhajtván, ennek eladása céljából nyilvános pályázatot hirdet.
Ezen mennyiségből 500 mm azounal, 500 mm., pedig 1909. évi január hó végéig fog az
illető vevő fel rendelkezésére bocsáttatni.
A magyar királyi államvasutak rés*érői határozottan kiköttetik, hogy a vasbádofcén felajánlandó egységár, az anyagnak a m.skolc szertárban való átvétele mellett tétessék. A bádognak vasúti kocsikba való felrakásáról a vevő fél saját költségén tartoxik gondoskodni. Oly kikötés tehát, hogy az anyag a fél áita! meghatározandó távolságra, vagy valamelyik állomásig bérmeutesen szálllttawsék, határo zottau mellőzendő, mert az ilyeu ajánlat figyelembe nem vételik.
A fentebb felsoroltakon kivül az ajánlattevő inasára nézve kötelezőknek elismeri az ócska anyagok eladáaára vonatkozó és 122291/ 1896. szám alatt feunálló általános felteteleinket, melyeket saját és két tanú aláírásával és 60 fillér magyar okmánybélyeggel ellátva, okvetleuül ajánlatához csatolni tartozik.
Ezen feltételek az igazgatóság nvomtat-ványtárából 30 fillérért megszerezhető. Vidékieknek ezen feltételek a magyar királyi állam vasutak nyomtatváuytárához intézendő Írásbeli megkeresésre a megfelelő ár és n szük séges postabályeg előzetes beküldése esetén megküldetnek.
A pályázni kivánók kéretnek, ho^y beirt ivenként 1 koronás magyar bélyeggel ellátott\' sértetlen borítékba tett éa lepecsételt ajánlataikat a magyar királyi államvasutak miskolci üzletvezetőségétiek I. általános osztályához következő cimmel:
»Ajánlat ócska vasbádog megvételére — 18068/908. számhoz« 1908. évi szeptember 30 ik napjának déli 12 óráig beuyuitaui szíveskedjenek.
Kánatpénzképen a megvenni\' szándékolt anyagmennyiségnek és az azért felajánlott
egységár szerint kiszámított értékősszeg 5 s/ázaióca, uz ajánlat benyújtására kitűzött halárnap előtt egy uappal déli 12 órájg készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban gyüjtópénztárunknál leteendő.
A bánatpénzt vagy az arról szóló letéti jo-gyot, moly utóbbi az ajánlattevő birtokában | marail} az ajánlattal egy boríték alatt nem szabad beküldoril A bánatpénz letétele az aján• j laton felemlítendő.
Az ajánlat tetszés jzeriuti részmennyiségre is szólhat, de a magyar királyi államvasutak
eetós *
miskolci üzletvezetósége is fentartja magának azon jogot, hogy tetszés szerinti mennyiséget engedhes en át, melyet ajánló — hacsak annak ellenkezőjét ki nem kötötte — elfogadni köteles. * •
Miskolc, 1908 szeptember hó 4-én.
a flz özleluwcfőeég.
estfeS&stse
,.. tiiMHir

1908 szeptember 1
DÍ. MÁLNAI MIHÁLYHt
felsÓbb leány tan- és nevelőintézete
Budapest, VII , Teréz-kÖrUt 39. ss. I. em.
Internátus és Iskola, bennlakó, félbenn-lakó és bejáró növendékek számára. Elemi Iskola, felsőbb leányiskola, továbbképző | tanfolyam, lt-ik iskolai év. Anamérvényet f>i/<». nyitványok. Korlátolt számú növendékek. Gondos P-esaladias nevelés Mtrés/sé^rs. tátrai helyisé^nk, rangú elláUs. Kiváló tanerők. Bennlakó íraneia és anu\'ol novelőnők- Bővebb felvilágosítást nyújt é* kivonatra prospektust küld Ax Igazgatóság.
Nincs többé buza üszög a
NUMA DUPUY&Co.
>Ma^csava« használatával.
20 év óta na^y eredinénynyol használják buza-üszög ellen, továbbá korom* és porüsztíg ellen kukorica, árpa. zab és burgonyánál
stl». — Eiry csomag 2 métermázsa vetómagluu 50 fillér, e^y métermázsához 26 fillér.
Óvakodjunk utánzatoktól!
jvfuma Dupuy és "Jarsa
K Bécs, VI. 1. WlndmUhlgatsa 33. ÜS Kapható Nagykanlitin:
Kotenleld A fiai, Hirém ¿n Klein, Kőrös Oéza.Ar-multh Nátán, Hchwarz és Tnuber. Csáktornyán: Uobt\'rt Ádám, Oraner testvérek, Strabia tewtvérak Mraz Testvérek.$
Csengeri-ntca 56. számú hfy
zamban egy 3 szobából álló gyönyörű parkban fekv^ő szép lűháö nagy zárt verandával
g| folyó íul nouember hó 1-íre
KIADÓ.
Bóvebbct Blolhő íános ház-tulajdonosnál, J^


Tótü Józsaf U-tóda
Bazsó József
ima <1 ggjwjg laarfcsBiii». rtiiiy-ai 6.
*
Elvállal minden - a kovács és kocalgyártó szakmába vágó — munkák elkészítését, kocal JavitAat, tisztítást és Atalakit&aokat a legeaebb éa legjobb kivitelben. fRsöl ^^
Raktáron (art könnyű és divatos uj kocsikat
.......i w»oi rmot, m Ufi^mMtibm
xxxv. *vf»iy»»\'
Nigykanlzta, Kedd 1908. szeptember 15
Smtttstóaéft Nádor
KlAdAWvtUü:
¿**«tadéséb#tt, Vároahls-paloU; ide ^é^ndAk tsttffrwtfee* ét Wrdetéaak,
Telefont 2£5&
TS«
MM Wmot»tAs©k 4« »Agá/v-
iitoiaményak •aroafclnt W fWé».
B kor t •iktatóknak I korona.
210. szám.
v POLITIKAI NAPILAP. Megjelenik naponkint ette 6 órakor ünnepnapok kivételével.
KLÖPIZITÉSI ÁHAKi
Helyben házhoz hordva:
Effy hón.......1.- R.
Negyedévre •••••• „
Félévre •»— m
Egész évre......U.— m
Postai »zétküldéMel: Egy hón.......IJ0 K.
Km.: : :::: if-
ra......I®.-. _«
Egész évre
• • • • •
FóvsefIcOMÜt «ZALAY SÁNDOR.
lilll
PeleWt vzefteaztó: NAQY SAMU.
" \' -------■-i--rrr wmmm—■—
Egy«» Mám Ara S fillér.
Szerkesztő társ: RÉVÉSZ LAJOS.
A muraközi papok.
j ■ —
Horvát himnusz Muraközben. A főtisztelendő ur és sógornője.
- Saját tudóiítónktól. ~
Csáktornyáról írják : A muraközi katholi-
f
Uj választókerületek. \' gyarságnak, hanem ellenkezőleg a nemzeti-
Ntoykartltae. szeptember 14. | sé8ckück kedveztek.- / (♦) Igazán sok figyelmet érdemel egy a A sz«budelvfi rezsim alatt érthető volt, napokban illetékes helyről nyilvánosságra hogy raK*szkodtak a választókerületek ilye-hoaott politikai tény. Azt tudniillik, hogy tín kosztásájró«; A Van,clukok sere*ét Andrássy Gyula gróf belügyminiszter tisza-1 éPeu a neni^iségi vidékek szállították, mig dobi kastélyában a nyári szünet alatt az;a 82ÍümaKyar vidékek kevésbbé voltak a ország csaknem valamennyi főispánja cso- korniá»y°k előtt kedvesek, lévén ezek vala-jkus maKyarság körében vegyes érzelmeket portoukint jelent meg, hogy a belügymi niennyien függetlenségiek - tehát ellen- az a nyiiatkosat, melyet az .hó mura-
niszter utasítása értelmében a választókért zéklck- Most azouban másként áll a kelyzet. ¡etek beosztása dolgában végzett előmunká- A magyarság a kormány, támogatóit tataikról beszámoljanak- Ezek az előmunká- küldi a parlamentbe, mig a nemzetiségi Utók főleg arra terjeszkednek ki, hogy az vidékek az agitátorok népbolonditó izgatá
magyarság
általános választói jog megalkotásával kap. csolatbau a választókerületeknek minő ki-kerekitése, illetőleg másmilyen beosztása volna szükséges.
Tudvalevő, hogy a választókerületek beosztása dolgában nagy aránytalanságok vannak, amelyek nemcsak közjogi szempontból szorulnak helyesbítésre, hauem főleg nemzeti szempontból, uiert éppen a magyarság {óvására es^J^V A nagy magyar alföldön például\'.\'számos választókerületben több ezer választó polgár van, Erdélyben pedig nébány\\8/áz ember dönti el a választás sorsát.
Színmagyar vidékeken hatalmas körzetek küldenek egy képviselőt a parlamentbe, a nemzetiségek lakta perifériákon pedig jó-val kisebb körzetekre jut egy képviselő. — Természetes dolog, hogy most, amikor a választói jognak egy ily mélyreható reformja áll küszöbön, amely az alkotmány\' sáncai közé a nemzet széles néprétegeit viszi be, akkor evvel kapcsolatban ezeknek az anomáliáknak a megszüntetéséről is gondoskodni kell. Gondoskodni annyival inkább, mert előreláthatólag a választói reform a parlamenti erőviszonyokat is telje-
jtaen megváltoztatja, a pártok számbeli . ^ lröuörö.
kialakulásában nagy változásokat fog elő- n meoliivása fnlvtán
sai után elvesztek teljesen a számára.
Az állam jól felfogott érdeke, a magyarság hegemóniájának biztosítása követeli tehát, hogy a választókerületeknek ezen a lehetetlen beosztásán változás történjék, még pedig magától értetődóleg oly irányban, hogy az az államalkotó magyarság érdekeit szolgálja, vagy legalább is kiegyenlítse az eddig túlságos kedvezésben részesedett nemzetiségi vidékekkel szemben.
A Tiszadobon lezajlott tanácskozásqkón a főispánok ily értelemben tettek előterjesztést a belügyminiszternek és közölték vele azon konferenciák megállapodásait, amelyeket egyrészt a közigazgatási tényezők, másrészt a magyar politikai faktorok bevonásával tartottak a nyár folyamán. — Az anyag feldolgozása most a belügyi kormányra vár. Teljes bizalommal- és megnyugvással nézünk c ponton a kormány döntése elébe» mert megvagyuuk győződve
afelől, hogy 8z mindeu tekintetben figyelmes gonddal és bölcs államférfiúi mérlegeléssel fog számolni a magyarság érdekeivel,
A trónörökös Zalamegyében. Sümegi tudósítónk táviratozza : Itt az a hir van el-
idézni, egyenesen botorság volna tehát ily
kos a veszprémi püspök meghívása folytán e hó 17-én Sümegre érkezik s a környé-
körülmények mellett továbbra is fentartani |ken vadászni fog. Ezt a hírt hivatalos ol az eddigi álláspotokat, amelyek nem a ma-1 dalról még nem erősítették meg.
köz! járás katholikus papsága, 16 plébánia vezetője adott ki, amelyben kijelentik, hogy nem állanak a zágrábi püspökség befolyása f^latt és nem folytatna* a vallás örve alatt horvát politikát.
A zalamegyei lapok ugyanis azzal vádolják állandóan s nem is alap nélkül a muraközi katholikus klérust, amely a zágrábi püspökséghez tartozik, hogy minden tekintetben a zágrábi püspök utasítása szerint cselekszenek s horvát politikát csiuálnak. A muraközi papság most közös nyilatkozatban cáfolja meg ezt az állítást, nehogy teljesüljön az egész muraközi magyarság amaz óhaja, hogy a horvátországi diöcézis felszabadulva akár a pécsi, akár a szombathelyi püspökséghez csatoltassanak.
Á horvát sajtónak természetesen nem tetszik ez a nyilatkozat, amelyet kapitulációnak neveznek a magyar sovinizmussal szemben, de a vigasztaláskép megírják, hogy ezt a nyilatkozatot azért nom kell komolyan venni, mert mint az aláíró papok egyike a zágrábi Jlrvatska-uak irjs, ez a nyilatkozat arra való volt, hogy • muraközi magyarságnak egy danÁntali katholikus püspökséghoz való csatolásút ezzel megakadályozzák,
A horvát katholikus . papok egyébként szorgalmasan csinálják a talajt, hogy a bekebelezés ne történhessék meg s- akárhány megnyugtató nyilatkozatot Írjanak Is alá, azért a muraközi ősmagyarság horvátositása egyre tart.
Érdekes, hogy egy csáktornyai- lap mai számában, melyben a papok nyilatkozata megjelent, egv másik oldalon a következő tudósításokat találjuk t
— Hornit hymnusz MurakGzbon. Anno 1908. augusztus hó 31-én körjegyző választás volt Muraszerdahelyen. A derék murasrerda-helyl polgártársak — ősi szokásból kifolyólag — magnum áldomással pecsételték meg a nagy nap emlékezetét egy muraszerdahelyl
Akar ön részletre bútort venni % .
Biztosítjuk liouv elmegy tőle a kedve, lia meggyőződik arról, hogy megnagyobbított butorraktárunkban készpénzfizetés
mellett\' mennyire olcsóban. ^éteárollxat--r^mTT^-i-££ mkíírt f°K Í\'w,*
divatosabb és legiiésesebbeu kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnltu ráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyaucsakelvál-laljuk madracok, ottománok és különféléi szőnyeg-dlvánok készítését és lavitását a legizlesesebb és legtartósabb kivitelben.
_-_ a ___m 0 I/A.mIIaii A n Kiiin»«nl
Nagy választék gyermek-és vaságyakban.
Tx : •
Goldberger Károly ós Társa
kárpitosr és butorraktára Nagykanizsa. Cflenqery u 3.
(Nagykanizsai tak. péastAr épBUL)
\\ ** * r . - .
ZALA
nnMsann

1908 szeptember
vendéglőben. Vigan csengtek a poharak, éltették az uj körjegyzőt ¡\' a sógorok, komák, atyafiak talán dupla brudersaftot is ittak augusztus 31-éuek dicsőségére.
Kz a dolog eddig rendben van! De ugyanakkor, a körjegyzőválasztás utáni éjjelen, két murakőzi szuletésu lelkész, K. B. plébános és V. M. káplánja is, kik a zágrábi seminárium-ban nevelődtek, helyet találtak a vendéglőben, s vigan szürcsölték ők is a venyige herbateát. A sok kocintás és a >Bog\' i Hrvati< szólás mellett a két szentatya ucm állhatta meg, hogy belső horvát érzelmeiknek valami úton-módon kifejezést ne adjanak. Adtak is! A >Liepa ua8a domoviuo . . .« horvát hytu-nusz lelkesítő akkordjai mellett, a melyhez az ottani cigáuyzeuekar szolgáltatta a kíséretet, mulatta végig a plébános és káplánja az egész éjszakát.
K. B. plébánosnak a magyarság iránti gyűlölete ismeretes előttünk, volt idő — nem is o\'y rég,— amikor fárájátiak egy ügybtlxgó, lelkes tanítóját a templomban a hivek előtt becsmérelte azért, mert ez a magyar tanitó magyar énekekre tanította az iskolában a tanulókat. Káplánja - sem lehet külöinb a deákné vásznánál. Hát hogyha mindenáron \' oly szerelmes a plébános és káplánja a horvát Hymnuszba, szerető szívvel ajánljuk nc-.kik, hagyják itt ezt a szép Muraközt, ne tegyék ki magukat annak, hogy esetleg, a szakácsné vagy szobaleány helyett valamelyik muraközi legény porolja ki rajtuk a reveren-dát. Szedjék fel sátorfájukat, a ^l)iáva és a kéklő Adria partján temérdek helyet isme--tünk, ahol kényük-kedvük szerint fujhatják akár solo, akár duettben a >Liepa naíu domo-vino . . .« énekét. De itt, ezen a magyar föl-dön ne szemtelenkedjenek, ne tüntessenek.
Egy másik épületes eset a következő : A veszprémi királymanőverre átvonuló csapatok tisztikarának étkezőhelyisége Murasiklóson a kántortanítónál volt felállítva. Szeptember hó 6*án este a. derék tisztikar bucsuvac^orát rendezett, a melyre a meghivatott egyik tiszt által Kotter Márton murasiklósi plébános is. Klőre is ^megjegyezzük, hogy ez a lelkész is minden dolgot intézményt arai* magyar a >prokleta magjatia« (átkozott magyarság) elucWxéssel illet. No de hát a nyáj pásztora, oion hitemben, hogy a horvát ezerednél csupán/ vérbeli Jellasics-féle. horvát tisztek vannak beosztva, a meghívást örömmel vette és nemcsak saját személyében, hanem éppen a nála időző sógornőjével egyetemben megjelent a vacsoráu.
Az Ízletes ételek és italok élvezete ugy hozta magával, hogy go potí Kotter plébános szónokoljon is. Feláll és stentori hangon belefogott egy magyar ellenes beszéd mondásába, mely csupa plszkolódásból, aljas rágalmakból állott ; a drága sógornő pedig >Krepala Magjarska.« >£ivila Hrvatska« (Dögöljön Magyarország Éljen Horvátország !) közbekiáltásokkal lelkesítette a hős szóuokot, Kotter Márton plébánost. A tisztikar melynek legnagyobb része magyarokból állott, elképedt e dolog hatlatára, ugy\\j szónoklaton, valamint a közbekiáltáson lelke mélyéből megbotránkozott, és hogy eJejét vegye minden további botránynak, a közbekiáltó sógornőt tapintatos mógon a helyiségből kitessékelte, magát a szónokot^ Kotler Márton muraközi plébános^ pedfg annyira nevetség tárgyává tette, hogy ez a legujabbi Szent István-fiu hosszú orral volt "kénytelen a tiszti étkező helyiségből eltávozni.
Vármegyei közgyűlés.
Nagykanizsa törvényhatósága.
Megyei takarékpénztár.
A tapolcai főbiró nyugdíjazása.
— Saját tudósítónk tetefonlelenléae. —
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága Batthyány Pál gróf főispán elnöklésével ma kezdte meg őszi közgyűlését, mely holnap ér véget.
A törvényhatóság állapotáról szóló alispáni jelentés kapcsáu Csortán Károly a ragályos állati betegségek terjedéséről pauaizko-dik és fölkéri az alispánt, hogy a terjedés megakadályozása iráut intézkedjék. Arvay Lajos alispán azt válaszolja, hogy az állattulaj-donosok többnyire vagy későn, vagy egyáltalában nem jelentik be az állatok megbetegedését és ezért a szükséges intézkedéseket nem teheti meg idejekoráu. .
A közgyűlés az 1909. évi háztastási költségvetésről, a dijnokok helyzetének javításától, az 1908 — 1909. évi közúti előiráuyzatot, Nagykanizsa 1907. évi gyámpénztári számadását, a kö/ségi és körjegyzők fizetésének kiegészítéséről előterjesztett javaslatokat elfogadta.
A csáktornyai járás mezőgazdasági bizottságába Kovács Hmilt választották meg.
Deák Mihály elhalá\'oíása folytán az állandó választmányba 49 szótöbbséggel Csortán Károly volt alispáut választották meg.
A belügyminiszternek Nagykanizsa kiváu-ságaira vonatkozó leiratára a közgyűlés kimondta, hogy Nagykauízsáuak törvéuyható-

miklósyt egészségi állapotára való tekintettel ez év végéig szabadságolták.
Több kisebb jelentőségű ügy letárgyalán után Bitthyany gróf főispán a közgyűlést hol nap reggelig felfüggesztette.
f M\\ I .«.«
MM x* ac. • m .

Hirek.
— Egy jószágkormányaó tragikus halála.
Sümegi tudósítónk jeleuti, hogy Balnpróchi Antal, a veszprémi egyházmegye püspöki urodalmainak jószágkormányzója Budapesten szeptember n-én meghalt. A hir mély részvétet keltett Sümegen, mert az elhunyt Sümeg társadalmának kiváló alakja volt, ki a város ügyei iránt mindig jóindulatot tauu-sitott. Halála megdöbbeutő tragikus módon következett be. A jószágkormányzó Veszprémben volt s ott egy fogat húzatott. Innen Bu. dapestre utazott, hol még három fogát kellett kihúzatni. Maga ez a műtét jól sikerült, azonban az érzékeuy hely meghűlt és az életerős ember halálát okozta. a* — A husárulát uj rendje. A polgármester rendelete szerint ma van az utolsó nap, melytől kezdve a mészárosoknak és hentesekuek hust 09 husárukat piaci sátrakban neui szabad árulni, hanem csak szabályszerű husszé-kekbeu. Miután azonban a mészárosok és heutesek a husszékek bereudezésével még nem készültek el táviratilag a belügyminiszterhez fordultak s felkérték, hogy az uj piaci rend életbeléptetésének idejét október 15 ig halassza el. A miniszter válaszától függ, hogy foguak-e holnap is hust árulni a piacon ?
— A bolgár fejedelem Szombathelyen. Szombathelyi tudósítónk táviratozza: Tegnap
érkezett hivatalos értesítés a kabinetirodától, sági törekvését tudomásul veszi s ezt jóaka- ¡hogy Ferdinánd bolgár fejedelem szeptember
ratu figyelemmel kiséri, azonban az uj megyo-alakitásnak ollcno van, mert tniudcu olyau mozgalom ellen állást foglal, mely a megye területi egysége ellen irányul. K\'. ellen az elfogadott javaslat ellen senki sem szólalt fel.
A közgyűlés csatlakozik Treucséntnegy^. nek a választói jog kiterjesztését sürgető feliratához, azzal a hozzáadással, hogy az uj , választói jog őrizze meg az országban a magyarság politikai és gazdasági felsőségét.
A közgyűlés hasoulóképpeu csatlakozik Barányamegyének a baukkarteli ellen irányuló feliratához. \' \'
Nagy vitát keltett Udvardy Viucének a vármegyei takarékpénztár felállításáról szóló iud\'tváuya, melyet Udvardy hosszasan indokolt. A javaslathoz többeu hozrászóltak, igy Nagykanizsáról Ujuépi Elok Ernő. Arvay L»-jos alispán indítványozza, hogy Udvardy javaslatát adják ki egy szakbizottságnak tanulmányozás végett, ez bocsájtkozzék tárgyalásokba a megyei pénzintézetekkel és tekintve az ügy sürgősségét, a decemberi közgyűlésnek tegyen jelentést. A közgyűlés az alispáu iuditványát elfogadta.
A közgyűlés az árvaszéki jegyzők kérelmére két uj árvaszéki üluöki állás rendszeresítését elhatározta, továbbá 3 központi és 3 járási közigazgatási gyakornoki állást fognak rendszeresíteni.
Thasy Gábor dr. főorvosnak a kórházi orvosok fizetéséről szóló jelentését tudomásul vették.
Szentmiklósy Gyula tapolcai főszolgabíró nyugdíjazása végett beadott kérvényéről névszerinti szavazással határoztak. A közgyűlés a főbírót nyugdíjazza és pedig 41 évi szolgálati évének betudásával tefjos nyugdíjjal Szent-
hó 24-ikéu délután 2 órakor Budapestről udvari különvonatom Szombathelyre indul, ahol másfél napot fog tölteui. A fejedelem egy osztrákmagyar tábornok, két bolgár Szárnysegéd és öt udvari tisztviseióje kisére^ tébeo délután 6 órakor érkezik meg a szóm bathelyi pályaudvarra.
— Szakgyüiós. A nagykanizsai, famunká-sok tegnap, vasárnap délelőtt a gőzfürdő kertjébeu gyűlést tartottak, melyen mintegy huszonöt szakmabeli munkás volt jelen. A gyűlés a Jamuukások helyzetével foglalko* zott és kimondta a szakegylet megalakulását.
— Zal&vármegye dijnokai. A belQgymlnlsi* ter fe hívta a vármegye közönségét, hogy a díj* nokokra vonatkozólag áokgozzon ki szabál/ren -deletet. A mai közgyűlés oly méltányos szabályrendeletet fogadott el, mely megnyugtatja a vármegyei dijnokokat és családjaikat jövendő sorsuk felŐ!. A szabályrendelet tervezetnek különösen a nyugdljjodosultságra vonatiozó része íh, amely humánus ós nagyjelentőségű utasítást képez .A dijnokok eszerint a nyugdíjintézet tagjai leéinak s a régebben szolgáló dijnokok szolgálati idejéből 10 óv lenne leszámítandó, léhát a vármegye dij-nokal azonnal nyugdijképasekké válnak. A t*rre-zet a dijnokok részére évenkiqt három heti sza* badságot óhajt biztosítani. Kaidéig csak a híva-talfőnökök Jóindulatából kaphattak szabadságot. As eddigi gyakorlat szerint a dijnokokat ax alfa. „ pán fogadta fel s bocsájtja el. A bizottság által kidolgozott tervezet szerint as elbocsájtott díjnok az alispánnak erre vonatkozó határozatát a igazgatáshoz megfellebbezheti. Szóval a terreset biztosítja a hivatalos ranglétra legalsó fokán álló
s terhes munkát végző vármagyel alkalmazott» k emberi sorsát.
i9o8 szeptember 15

ZALA
_ Qaszbir. Koller János söjtöri földbirtokos
• Kró( Széchenyi család nyugalmazott kasznárja
* ^mben 10 ón, 82 éves korában rövid idsig
urtó szenvedóa után meghalt.
Gyermekek életveszedelemben Komoly Életveszedelemben forgott Bagolasánc község-K^n bárom kis gyermek. Tóth Sándor községi imáiz felesége ebédet vitt ki a mezőre. A Iíiolu kis gyermekét odahaza hagyta s biz-toaftágból rájuk zárta az ajtót. A gyermekek rtlabogy gyufát kerítettek s csakhamar a iiooiszédok azt vették észre, hogy a lakásból (¡bt tódul ki. Dávid Jánosné gulyásné behatolt oz égó szobába s a fuldokló gyennekeket kimentette. A\'.tln az összefutott lakosság lokalizálta a tüzet.
Egy Jó karban I«v6 alig használt HEMiNGTON-lró*ép 7. az. modell jutányos áron eladó. — Clm a kiadóhivatalban
— Ma már nem titok, hisz ollsmeró levelek Is bizonyítják, hogy a legjobb órák, tzcmUvcgck és beszélőgépek csakis -SZÍVÓS ANTAL műórásnál kaphatók. - Fö-üzlct Szarvas-kávéház mellett
■■ «»iUI\'im-
Párbaj egy pohár sör miatt
íA v*\' ; \'. — - ^Mk
Inszcldens a vasúti Mvjtyáx^\'. Pincernek nézett földbirtokos.
- Saját tudósítónktól.. -
— szeptember 14.
Tegnap délután 0 l;iuméból -Budapest felé induló gyorsvonat alig hogy beérkezett a gyékényes! állómásra, egy fekete rucába öltözött, Vilmos császár módjára felkötött b*ju. ttu szőke uri ember szállott le a gyorsvonattél, besietett az étterembe és egy pohár sört . kért. Nem ült le, hanem állva várta, mig a pincér a megrendelt italt elhozza.,
Uiáiu nyomban ,egy másik ur jött az étterembe, aki a aör után váró feketeruhás urat legesen megszólította :
— Hozzon egy pohár sört !
A megszólított ránézett az újonnan érkezt úrra, de a fölszólitásra meg sem mozdult
nem is vála zolt semmit. A flegmatikus ur °yugalma bosszantotta az ideges embert és *ost már erélyesebben szólt hozzá:
— Na mit bámul 1 Magának szóltam 1 —
* már azt a sört l Mert lekések a gyorsról.
Újra semmi válasz. A fekete ruhás ur gu-öyosau mosolygott a bajusza alatt.
""" Kz mégis disznóság, — folytatja az ide-
— Miért vaa maKa jtt ? Azértí hogy a
vendégeket kiszolgálja. Ha nem hozza rögtöu * ;s°rt, maga tunya disznó, akkor rögtöu az 10másfönökhöz megyek panaszra és ha én a P^oasiomat abba a panaszkönyvbé beirom, ^apják magát, el a vendéglőst, el mindenit- Mert éu az ilyen komiszságot nem szok-
eltürpi 1 Tudja ?4
Hát meg van az ur bolondulva? — idézte a megtámadott. __
— Mit ? Megbolondulva? Miga még go-
rombáskodik? Na ez már legnag>obb fokú szemtelenség! . . .
Es hu a pincér nem hozta volna oda a feketeruhás urnák a megrendelt sört és ha at nem fizet rögtön, akkor a vita talán még most 18 tartott voiua, hanem igy a tévedés ki lett magyarázva. De azért a tragédia csak ez után következett.
— Kérem a névjegyét, t uram ! iT- szólta fekete ruhába öltözött ur az Idegeshez, aki Savanyu ábrázattal adta oda a kért névjegyet, amelyen ez állt :
AMBRUS PÁL \\ \' kereskedő
/ Pa ián ka.
/ 9 T ■ ^ tT™
A névjegy átadása után az ideges Ambrus ur is kapott e;\'y másik névjegyet a flegmati-kus úrtól. Kzen pedig ez állt;
HORVÁTH KÁZMÉR földbirtokon
Temesvár.
— A többit majd segédeim fogják elvégezni: — szólt a flegmatikus férfi és ott hagyta a remegő Ambrust, a \\i sör néiküi szomjasan szállt be a gyorsvouatba a fópin. céruek nézett Horváth Kásmér után és átkozta azt a pillanatot, amikor mrgsjouyuzott és amikor a gyékényesi állomás éttermébe befutott egy pohár aőrre. - -
Az egész komikus jelenetnek igy lett tragikus vege, mert nincs kizárva, hogy párbaj le-z a dologból.
* \' " " ■ . I 1 -i-iag^rir.rvnrr.-n
^ i : r. ... ^
Közgazdaság.
Értékpapír tőzsde
— Mai árfolyamok. — „
(Távirat) ^ " . \' :
fl Pesti Nogyor Kereskedelmi, Bnnh nagyhünlzcal líófcjónah jeleutése :
Magyar hitelrószvény . \' 7i»>.75
Osztrák hitel « 044.— -
4f/§ magyar koronajánulók (J2-ü2
Koroskedolmi bank\' részvény 3380.— % - Salgótarjáni kőgzönbányaród/.vóny 597.—
Himamurányi vasmű « bUDS*
Adria tenger]iajó/^Í8 « 400.—
Hazai bank « #
A gabonaúzletról.
(Távirat.) \'
öudapust, szeptember 11.
Készáru-üzleti
Csökkenő vételkedv ós . jó kínálat folytán bu/a 6-10 fillérrel olcsóbb.
Határidő-üzlet t
ltu/a októberre
«muhi .rt 1.
Színház és művészetek.
(- ) Komédiások. Ftíid M.tt/i-fó!e ötletes, meglepően rosaz viccek és gyenge szójátékok egy két órás előadásra minden rendszer nólkűl ogy-más mellű Össserakva; ezek nyomtak agyon Milöckenek,\' a világaira zeneszerzőnek brilliáns muzsikáját, mely valóban Jobb sorsra lett volna érd*imc>8. Az a sok munka, mely ezt a színpadi silányságot valóban inintaelőadására igyekeaaU emelni, igazán ssánakodásunkat idézte elő. Meny nyi kárbaveasett ambíció, mennyi idő, mennyi fáradság I Szerencse csak egy volt és ez most az egyszer előnyére vált ae igazgatónak, színésznek, a zongorának, mely sehogy sem tud egy teljes felszerelésű zenekart pótolni, hogy ugyan kevesen látták as arénában, mi törtónt ott Milöckerrel Tehetségük egész színvonaláig emelkedtek Parlagi Nelli, horc/ik Margit, Károly iné, Pintér, Szilágyi, llajagos, Heltay, mind-miad, de a bukásra predeatinált darab megmentéséhez mluden tehet sóg és akarat kevésnek bizonyult.
(_) A péosi idény kezdete. Pécsről Jelentik: Kövess,i Albert ma küldte el a sziuügyi bízotthoz kérelmét, hogy a. ssini idényt szeptember 26-án ki?Anja megkezdeni. Irfen természetes, hogy semmi akadálya mincsen. bogy a ssini idényt elég keserves nyári idény után megkezdje. Az igazgató most Budapesten időzik, abol töbo szer sődóat véglegesít ós darabokat szerez. Károlyi Lajos, a színtársulat titkára e hó 20-án órkezik Pócsre, hOKy megkezdje a bórlotot. Megnyitó előadás valószínűleg ,A bíboros" nagysikerű dráma lesz, a Nemzett Színház műsorából. Kzt követi a Biba operotte fölujltása, majd a Düllárkirályuő bemutatója. A társulat ónokes szomólyseto szorgalmasan készül Mignon operára, amivel Kövesi a zenei inyoinoeknek. akar kedveskedni.
« 1WJ. április Uozs októberre » áprilisra Zab októberre 7.\\b áprilisra • Tengeri szeptemberre
« l\'já május Kcpoe
lt.36 UX>\\ 0.Í1 9.71 7.0t> HW S.25 7.30

»»• - -»A 4
T«w 4« hólyagbaJ«k«A|, Hftkor-
bfU|ié|«il é* htraWi VAnUJwakaAl klitt»4 Ttra黫H« TMmUUí MTUpiTti.
U K»ph«t4 á«H*7ftalwmk*4Mw » <J
SalTator-IbnAa TSkUUAI MmUf+,1 itátórtk^ I.

Táviratok
ét telefonjelcntések. v A kathotikus nagygyűlés.
mmm «
TÜntVttek a szocialisták.
♦ \'
IJudafsíst, szeptember 14. A magyarországi katholikusok nagygyűlése tegnap délelőtt kezdődött a budapesti iparcsarnok-ban- A nagygyűlésen Zichy János gróf elnökölt. Majtálh József orsz. képviselő he« veseu kikelt a szocialisták és a szabadgondolkodók ellen. — Vdrossy Gyula -kalocsai érsek 4 pipa jubileumát méltatta- A nagygyűlés a pápának és a királynak táviratilag hódolatát íejeste ki.
liudapest, szeptember 14. A katholiku« sokkal egy időben a szocialisták is* gyűlést tartottak az aréna előtti téren, melyen többen a klerikálizmus ellen beszéltek és táviratilag üdvözölték Tolstoi Leót. — Ezután arra az útvonalra mentek, melyen a katho-likus menet elhaladt és itt fülsiketítő lár-mával fogadták ezt. »Le a csuhásokkal! Le a fekete hadsereggel 1« —kiáltották és közben kövekkel dobálták a papokat. Egy " kő a főpapok kocsijába röpült és súlyosan megsebesítette Demele Ferenc apátkanonokot. A rendőrség többször belevágtatott a tömegbe és 32 zajongót letartóztatott. Több sebesülés törtéut, köztük *két rendőr is megsérült. \' • < ,
Uosutl Katasztrófa a iőuóro&ban.
Budapest, szeptember 14. Vasúti ö>szeütkö-zés törtéut tegnap délelőtt a keleti pályaudvar közelében, a ruggyantagyár mellett. Egy Kassa felöl érkezőtgyorsvonat ös*zcütközött egy üres személyvonattal, mely ugyanazon a sínen tolatott. A két mozdony egymásba fúródott és a gyorsvonatnak egy, a személyvonatnak két kocsija a mozdonyra szaladtÁ Hat postai és vasúti alkalmazott megsebesült. A katasztrófát egy vasúti tisztviselő gor.dat-
ZALA
lansága idézte elő. A tisztviselőt felfüggesztették.
A spanyol király baranyéban.
Pécs, szeptember 14. Beavatott forrásbői jelentik, hogy Alfonz spanyol király magyarországi tartózkodása alkalmával — Budapestről Baranya Sellyére utazik, miut Frigyes főherceg vendége.
Kragujevics vall.
Budapest, szeptember 14. Kragujevics Spizó ma térdre borult cellájában <« zokogva kérte, hogy vezessék a nyomozó fogalmazó elé, kinek szenzációs vallomást foc> tenui, A fogalmazó azonnal bement Kraguievicshez, kinek kihallgatása még most is tart
Dr. UJeísz bajos
ügyvédi irodáját
frzsíbet-térU. (Seldmann-házba) helyezte át.
inizsi utca 15. szám alatt egy olcsó, 4 szobás utcai lakás — költözködés miatt — a/ónnal hlfldó. Ugyanott bútorok és háztartási eszkőzök olcsón elfldóft.
M. klr. államvasutak Dzletvezetősége Arad.
Hz ni végrehajtási törvény értelmében:
Bejelentési ive-k lejárt követelésekhez. Érte>i-té«ek, továbbá Végrehajtási törvénv 1908. — Buntető-torvétiylrönvvek és a bűnvádi perrend tartás kiegészítéséről és módosításáról 1908 : x6. t.c. Kapható Flectiel Fülöp líö könyuhereshe difiében Hagyhanizfián. Postai rendelések azonnal fcti elintéztetnek. ír
üztet-helyiség!
\\ • . ■ — l^rtesitem a u. é. kőzönsé-
Lj get, »>ogy 4 4 4 4
mészáros- és
I:\'
+ hentes- üzletemet
a Deák-térre (Wagner féle házba) helyeztem át és folyó
évi szeptember 15-én megnyillh.
fienleöáruhat iamét-elodóhnoh árheduezmíny ben adoh.
Tisztelettel:
Daruas Innos.
p^engeri-uten 56. fzánni há-
zamban egy 3 szobából álló gyönyörű parkban fekvő szép laháö nagy zárt verandával t^f folyó éoi nouember hő 1-ére
KIADÍ)
Bővebbet Blalh8 János ház-jji^ tulajdonosnál. Jfc^
m
\\JL
11100. szám. 908. II.
2006
Versenytárgyalási hirdetés.
A rnaaryar királyi államvasutak aradi ilzletvczetőségo nyilvános írásbeli egységáras versenytárgyalást hirdet: A Jászfényszaru m. á. rakodóhelyon létesítendő földszintes felvételi épület, a hozzátartozó melléképületek és egy külön álló rakodó (reá épített bódéval) előállítási munkálataira, megjegyezvén. hogy az építéshez szükséges építési anyagot elsőrendű ininóségben a vállalkozó kóteles adni.
A pályázati feltételek, a szerződés tervezet, az ajánlati minta és a költségszámítás a mavyar királyi államvasutak aradi üzletvezető^ pálya fen tartási owtálvá-1 bogy A nagykanizsai kir. járásbíróság íflttTv\'í han (II. oszt) 8 korona lefizetése mellet a hivatalos v /T\' „Aí„Amtx ^L\'^^Sz ..6vi
1908. szeptember i5
IlMCiz-iaziMk. fioyÉÉI
TWT/vrj bármily mennyiségben ItICZj legjobban értékesíthető
Boltiscliilfl Samu ntz-nnrkireskedaMl
nn6YKnniz3rtH9uiptritti 19.
1627/1908. végrb. szám.
árverési - hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX t.-c*. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi
órák alatt délelőtt 8-tól délután 2 óráig bármikor beszerezhetők, vauy Írásbeli megkeresd* mellett a meg/ felelő bélyegjetfyek előzetes mogküldéso után, királyi postán is megkanhatók.
Az ajánlatot 1 koronás magyar okmányhélyeggel, az ajánlat mellékletelt, úgymint pályázati feltételek, szerződés tervezet és kóltsétrszámitást pedig ivenkint 80 filléres naairyar okmánybélyeggel ellátva, lepecsételt borítékban a követWező felirattal:
»Ajánlat a 21100/008. sz. versenytárgyalási hirdetés alapián a magyar királyi államvasutak Jászíénys/.aru m. á- rakodóheíveu létesítendő magasépit mények előállítási munkálataira« kell benyújtani, vagy postán beküldeni és p*»dig legkésőbb 1008 évi szeptember hó 30 án déli 12 óráig az aradi üzletvezetőség általános osztályának (I. oszt) főnőkéhez (aradi és csanádi egyesült vasutak palotája, I. emnlet 13. ajtószám.) \' Az ajánlatok benyújtását megeló/ó napon, vagyis 1908. évi szeptember 20én déli 12 óráig a pályázóknak lí00 azaz ecryezer korona bánatpénzt kell a magy. klr. államvasutak aradi üzletvezetőségének gyüjtópénztárá-nálf hivatkozással a hirdetett versenytárgyalás számára, akár készpénzben, akár állami letétekre aíkat mas érték-
niirokban letenni, mely bánatpénz esetleg posta utján
j
beküldhető
Aradon, 11)08. szeptember hó. Utánnyomás nem dijaztatik.)
Hz üzletvezetőig.
5
Sz. 3663-. 1908. tlkvi.
tórueríöi hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint tlkvi ha tóság közhírré hogy a Z%larnegyei gaz-
dasági takarékpénztár részvénytársaságnak Dolonccz Remus és neje Tislér Anna kotori lakosok elleni végrehajtási űgvében 500 K töke. ennek 1905. év szeptember hó 28-ik napjától járó 7 én fél százalék kamatai. 75 K 90 I eddigi, 22 K 30 f. árverés-kérvéuyi költség behajtása végett a nagykanizsai kir. törvényszék, a perlaki kir. járásbíróság területén fekvő Kotor községi 1435. sz. tjkvben foglalt 196 hrsz. 33. népsorsz. háznak, udvar- és kert-uek végrehajtást szenvedettek nevén álló fele része 844 kor.; ugyanottani 2723 sz. tjkvben foglalt: 3392/a, hrsz. rét Madjerdov dűlőben 77 3427 hrsz. szántó és rét Madjerdov dűlőben 337 K. 3939/b. hrsz. szántó és rét Mzdjetdov dűlőben 70 K. 7902/«. hrsz. szántó és rét Sztruga dü\'őben 171 K. és 9607/b. hrsz szántó Vttlnják dűlőben 56 koror a kikiáltási árban, mint becsárban az 1908. évi október j hó 14 ik napján d. e. 10 órafcor Kotor község házánál dr. Triparotner Rezső nagykanizsai ügyvéd vagy helyHcese közbenjöttével meg tartandó árverései; a becsáron alul is eladatni fog és pedig a kotori 1435. sz. tjkvben foglalt 196. hrsz. ingatlan srra Dolenecz Regina férj. Vidovics Flóriánné javára bekeb-lezett holtiglani haszonélvezeti szolgalmi jognak fent irtásával s amennyiben az ingatlana haszonélvezet fentartása melMt az azt megelőző követelések fedezetére megszabott 1000 koronáért el nem adatnék, az árverés hatálytalanná válik a az Ingatlan ugyanakkor a szolgalmi jog fentartása uélkül fog eladatni.
V. 892/1 számú végzése következtében Dr. Kle-pet&r Antal warnsdorfl Qgyvéd által képvlnlt Hocke József gyáros warnsdorfl lakos Ja?Ar* Weisz Vilmos Légrádi lakos ellen 3ö(J kor. 79 flll. s jár. erejéig 1908 évi juliaa hó 31. napján foganatosított kielégítési végrehajtáa utján lefoglalt és 1657 koronára becaftlt 3 \\arrógép, szobabg^ rok, különféle férürubák, szövetek, bélések stb,. bői álló Ingóságok Dr. Etlényi Géza nagykanizsai ügyvéd közbenjötte mellet! nyilvános árvoréísn eladatrtak.
Mely árverésnek ti nagykanizsai klr. Járásbi« róság 1908. évi V. b92 2 ssárau végzése folytán 369 kor. 79 fillér tőkekövetelés ennek 1908. 6v| Július hó 1. napjától Járó kamatai, l/,#/| vAltó d J ós eddig összesen 73 korona 3 öllérnen bíróilag már megállapított költségek erejéig Lég rádon a helyszínén leendő eazköslésére 1908. óvi szeptember hó 17. napjának dó/előtti 8 órájt határidőül kitQzetik ós ahhoz a venni szándéké zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hotry sa érinteti ingóságok azl88lóvi LK. t.-cz. 107. ói 108 § a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becyáron alul is elfognak adatai
Kelt Nagykanizsán, 1908. évi szeptember bt 2. napján.
M&ximovita Gyöigj kir bírósági végrehajtó.

-
Magyar királyi államuafiuloh üzleiuezetőeége Rrod.
26.r>67. szám.
II.
Uerscnytárgyalási hirdetés.
Pálvafentartasi rélokra szolgáló puha éi tölgyfául ja gok szállítása iránt.
A magyar királyi államvasuUk aradi üilelvczetés^t vonalai szúkséi\'le^Dek Ictlezesére l\'JOO és fietlcK a követ kezft 1010. és 1011. ovhrn évenkmt szükséges 247 18 m jegsnyefenyó desika. 74 87 m1 luc^oyö <lesxka, 23 W m «•zélmetsieth-n jegenyefenyő ilesxki pflr., 214 02 m1 fari gott jegenyefenyő 12 0 mig 84 85 m* faragott )>geny<\'ffnr hidfa, 94 i7 m\' 12 ni. felül jftgenyefenjó hidfa, 7«.SS m nietsxett jegenyefenyő 12.0 mig 60 66 m1 vágott lucfenyő. 12; mig 20600 drb. puhafa keritéai rrul. 13009 m* vágott puhal léc, 28Ü67 m1 jegenyefenyő padló, 41 00 m* siélmtUieU« iog^nyofenyő palló, 17 G4 m1 lucfenyő padló, 6460 fmt k<ntési rud puhafa. «400 frntr. keritéfi rud p-liftfa. 14 60 m» puhafa rud. 26.08.1 in« puhafa szálfa, 6Ő60 drb. né denzka 465000 drd. fodőzsindely, 6628 m* tölgytadeszk. 160.033 m» faragott tölgyfa 4.0 mig. 167.92 m1 íarago tölgyfa 7 0 mig 40.87 m" faragott tölgyfa 9 0 mig6625 d kerítés sürité*i léc, 4 872 m* metszett tölgyfa !ér, 1M0 d tölgy keritcs oszlop. 1100 drb, tölgy kerítés rud, 4SoO dl tölgy kerítés rud, 19 24 m» tölgy szálfa, 92>9 m\' töl| padló ktálliUisára ezennel nyilvános pályázatot hirdet.
Szállításra vonatkozó részletes föltételeket magábi foglaló ajanla\'i fölhívás a magyar királyi államvMUU .aradi flzletvezetőségénél megszerezhető és a magyar kin lyi államvasutak igazgatóságánál és ülIslvMetőségein megtekinthető; ugyancsak ax említett hivataloknál ««kioMieu meg a hivatalos órák alatt a szállításra vonatkozó által, nos és különleges feltételek is. mely utóbbiak a niagyi királyi államvasutak igazgatóságának budapesti njomu ványraktár^ból megszerezhetők.
Ivenkint 1 koronás magyar okm4nyb4lyegg«l ellátó ajánlatok és ivenkint 30 Hlléres magyar okmány!»* yew ellátott ajánlati fölhívások ezen külcimmel: Ajánlat
pályázati hirdetményben kiirt faaoysf0*" október hó 13 ik nunJdunk déli 121 or
908, számú
Venni szándékozók figyelmeztetnek, .hofty ffiWSS
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási ¡ általános osztálya főnökéuél benyujUndók, v«y po^
beküldendők. . Ar,^kéní
Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség ért««" mcgfeielö 6»/. kézpénzben, vagy állatni letélw értékpapírokban 19(fe. év október hó 24 ik w^nf ™
ár 10 szá^lékát báuatpéuz fejében letenni kötelesek.
A kir. járásbíróság:, miut tlkvi hatóság. Perlak, 1908. évi julius hó 23-án.
Stlglbauer,
• kir. járúbbiró.
12 órájáig az aradi üzletvezetésé* gvüjtöpénztárinál let endő, esetleg posta utján odaküldenuő. Arad, 1908. évi szeptember hó 6 án.
Au üzlctvcuctostR
lytulajdonos és kiadó: Fls<-í>el Fülöp Pia Nagykanlisáa
Nyomatott Fledvel PWöp köüyvnyon>dá|ábaa Nagykwiízs^
HtgyUmmU—L, WAdor-uUm
KUdéMvatal: KUldfi FI« kAnyv ét paplr-l^rdéaébea, Vároafcáz-paJoU; ide l^y**» - ét Wfdetéaek.
#r Mami Ktadóklvital: lOS, jcieion i Ta%
##*«Uátf»fc. biH hJ»*jUM»ok é« Maga»-••/««Hint 50 f*l4r. 44 ««**"•\' értollaeah d<*« bkot; 3 korona.
Waiyfcaalm, Szerda 1908, »zeptember 16.
"" " " ........... ■■un <■^111 ii . ... „
211. «ám.

BLÓFIltTáfI ÁftAKl
Helyben báxhoz hord;*:
Effy hóri...... v !.— K.
Negyedévre......J.— *
Félévre «•••«••• — m
Egész évre IX— ~m
Postai azétkaidéaael; ^y bóra......\\ IMU.
»2ALAV 8ÁNOOH.
POLITIKAI NAPILAP.
MoqJ»|#nik naponkint este 6 órakor ünnepnapok kivételével.
• •••ii

Negyedévre Félévre . E^ész évre
Egy«» Mám árm S ffHér

■■ in
PelelA* »rerkesxtó: NAGY SAMU.
1 » XXI III - WMmWMMM
Szerkesztőtárs; VtftVftSZ LAJOS.
Illírt szOksÉoes a hatúsáuí bosszík ?
Irta: Kertész Lipót közvágóhidi állatorvos.
*
Nagykanizsa, szeptember 15.
A husvizsgálat tárgyában kiadott és már
t. \'iti augusztus h& x-én életbeléptetett föld-
*
mivelésé&ügyi miniszteri rendeletben intézkedés tőrtént az iránt, hogy más városok-hoz hasonlóan1 városunkbau is rövid időn belül hatósági hussjék állittassék fel. - A hatósági -husszék náluuk még teljesen uj és egyben ismeretlen intézmény, éppen ezért sem okoz meglepetést, ha a közönség ezen intézmény céjja felől teljesen tájékozatlan Egyrészt ez a tájékozatlanság, másrészt a mészárosoknak az a törekvése, hogy a hatósági husszék ellen a közönségben bizonyos fokú ellenszenvet keltsenek, adia kezembe a tollat, hogy a hatósági husszék felállításának okát és célját a közönséggel megismertessem. A hatósági husszék csak náluuk ismeretlen intézmény, külföldön, főleg Né-metorsiágban »Freibank< néven már rég-óta ismerik és annyira megkedvelték, hogy nélküle a szegény ember el sem tudna lenni.
A hatósági husszék felállításának az a célja, hogy a szegényebb embereket, főleg a munkásokat, az egészségre teljesen ártalmatlan húshoz juttassuk és ez által lehe tővé tegyük azt, hogy éppeu az az osztály, ímely leginkább nélkülözi ezen fontos tápszerrel való élelmezést« olcsón jusson ahhoz \'Tekintettel arra, hogy éppen a szegé ayebb néposztály nincs abban a helyzetben, hogy magát olcsón és jól élelmezhesse, holott az egészségügyi viszonyokát ^érlsgelve, éppen ez az osztály van leginkább arra utalva, hogy az élelmezése megfelelő legyen: világos, hogy a hatósági husszék célja nem lehet más, mint a közéi címezést és ezáltal * közegészségügyet megjavítani. Hogy a hatósági husszék felállításával ezen cél elér-hetó legyen, szükséges, hogy a kő/fogyasztásra alkalmas, de csekélyebb értékű, vala-
mint a közfogyasztásra feltételesen alkalmas hus bizonyos eljárások által olyanná tétes
Sertéseknél — bizonyos tápanyagok felvétele folytán — néha előfordul, hogy zsírjuk,
sék, hogy az ne csak tápszerül legyen fcl. s "donnájuk sárgás szinü Hz asiineződéi tel.
használható* hanem ezáltal annak értéke meutessék meg a megsemmisüléstől.
A hatósági husszék utján tehát nemcsak a közélelmezés lesz jobb és olcsóbb, de a nemzet vag)ona is gyarapodik.
Kérdés már most, hogy milyen minő ségü hus kerülhet a hatósági huss/iékbe?
Vannak sokan, — főleg mészárosok, — a kik azt akarják a közönséggel elhitetni, hogy a hatósági husszékbe kizárólag beteg áltatok husa kerül, miáltal »z ilyen hus közfogyasztásra egyáltalában nem alkalmas, de másrészt undott keltő is. Mielőtt ennek az állitásnak ellenkezőjéből bárkit is meggyőznék, szükaé gesuek tartom kijelenteni, hogy a hatósági husszék ben az egészségre teljesen ártalmatlan és mindenki által élvezhető hus kerül eladásra. Különben is oly szigorú ellenőrzés slatt áll ez az intézmény, hogy oda egészségre ártalmas, vagy aggá\'yos hus nem ke-rülhe\'.
A hatósági husszékbe a hus főleg nyersen és pároltán keiül eladásra.
Nyersen akkor, ha <valamel>>levágott állat husa, a vágóhídon történt vizsgálat alkalmával közfogyasztásra alkalmasnak, de egyúttal csekélyebb értékűnek találtatott. Eunek meg. ér\'ésére néhány esetet sorolok fel. A husyizs. gálát tárgyában kiadott miniszteri rendelet a 4 héten aluli boijukat fejletlennek tekinti és megtiltja, hogy az ilyen borjúnak husa szabadon közfogyasztásra bocsájtassék. Ennek dacára vannak esetek, amikor 4 hetes kort el nem ért, vag>is még fejletlen borjuk kerülnek levágásra. A vágóhídi állatorvosnak kötelessége sz ilyen állatokat a hatósági hus* székbe utalni. Ilyen esetben tulajdonképpen a közönséget védjük meg attól, hogy fejlet-leu, nem megfelelő értékű hust ue legyen kénytelen olyan álban vásárolni, mint a milyen álban a nag\\obb tápértékü és Ízletesebb hust szerzi be. A mig tehát egyrészt védjük a közönséget a megtévesztéstől és becsapástól, másrészt a hatósági husszék által alkalmat kívánunk adni, hogy az egészségre ártalmat* lan, de csekél>tbb értékű hus, olcsóbb vagyis értékével arányban álló árért kerüljön eladásra.
jesen egészséges állatoknál fordul elő és uem tévesztendő Össze az úgynevezett »sárgasággal«, amely beteg állatokon kerül csak észle* lés alá. A sárgás zsirt, illetve szalonnát a közönség nagy résre nem szereti, és pedig egyszerűen azért, mert hozzá van szokva a hófehér, ikrás zsírhoz és szalonnához. Emiatt a sárga szineződésü szalonna és zsir nem bir azokkal a kívánalmakkal, melyekkel a jó zsir és szalonna szokott birni, ennélfogva azt csekélyebb érléküuek kell minősítenünk és mint ilyent a hatósági husszékbe kell utalnunk.
Már ebből a két esetből látható, hogy itt tulajdonképpen peni beteg állatokról vau szó és igy azok nusának élvezhetősége tekintetében nem is emelhető kifogás. Csak bizouyos körülmények folytán állt elő az az eset, hogy különben egészséges állatok husa csekélyebb . értékűvé vált, és mint ilyent, értékének meg-felelő árért, a haíóráM husszék utján akarjuk a közönség rendelkezésére bocsájtani.
Mint említettem, a hatósági husszékben párolt hus is árusittatik. Mielőtt a párolást és annak előnyeit megismertetném, előre kell bocsátanom a következőket; Minden állatnak megvannak a maga élősködői (parasitái). Házi állatainkban és pedig azokban, melyeknek husa táplálékunkat képezi,\\ssintén több-kevesebb élősködő fordul elő.
Ezen élősködők között olyanokAt is találunk, melyek az ember egészségét,, sót életét is veszélyeztetik. Ilyen élősködő az emberbea előfotduló horgas fejű galand-féreg, amelyet a köznép »pántika gilisztának« nevez. Ezen galandféreg fejletlen alakja a sertés izmaiban mint borsóuagyságu, szürkésfehér, áttetsző hólyag lelhető meg, melyet ezért »borsókánakt is neveznek. Ha a galandféreg ezen fejletlen alakja a sertéshússal életképes állapotban az emberbe^ kerül, ott pántlika giliszta fejlődik belőle, amely képes az embert megbetegíteni sőt annak halálát is okozni.
Horsókás sertés hus tehát csak feltételesen bocsátható közfogyasztásra. Ez a feltétel abban áll, hogy a borsókás hust olyan behatásoknak tegyük kl, melyek által a húsban levő hólyagférgek elvesztik életképességüket Azok az eljárások, melyek következtében a bot sók ák elpusztulnak és - a hus élvezete
Akar ön részletre bútort venni ?
\\
---— — - - ... . 1
Biztosítjuk, hofcv elmecv tőle a kedve, ha meggyőződik arról, hogy megnagyobbított
*«Hett menxiyiie olceÓVbaxi vásíkxoILlxat---.Nagy raktárt fog találni a
divatosabb és leei/Jésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnituráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvállaljuk madracok ottománok és különféle szőnyeg-divánok készítését és javítását a legizlésesebb és legtartósabb kivitelben.
Goldberger Károly és Társa.
ZALA

többé már az emberre nem veszélyes a k kezők : Pácolás, besózás, hüttés és párolás.
hogy a dunántúli városok közöl Győr, Sopron, esetleg Szókosfojérvár is két, Pécs pedig mint
lízek közül legmegfelelőbbnek tartom a pá- \' Dunántul legnépesobb városa három választól rolást és pedig azért, mert mig a többi eljárásnál a hus vészit jóságából, addig a párolással nemcsak hogy nem veszti azt el, hanem ellenkezőleg igen kellemes izüvé lesz.
A párolás abból áll, hogy erre a célra szolgáló gépben a párolandó hust Vi~-1 "
kerületre lesznek besztva, e szerint Póos három országgyűlési képviselőt választana, Nagykanizsa maga fog egy képviselőt választani. A nagyka-nlzoai választó polgárok száma az uj törvény alapján 3—4000 főre log omelkedni a plurális szavazati jog figyelembe \\étele nélkül, melyet
nyi darabokban felaprítva behelyezzük és azt » városokra talán nem is szándékozik a belö^y-
1-4 órán át 2-3 atmosphéra nyomás alatt | miniszter kiterjeszteni.
0 i i i „aJMindezen kérdésekro nézve azonban ma még
álló 180—200 foknyi gőz behatásának te>z-^ ki nincsen végleges megállapodás, mert a tervezet
,> . . még mindig módosul, különösen a kerületek
K/.cu nagy kömérséklet mellett a húsban . ^^^ nizvd aQ)| kilünlk abbőli hoj{y bö|.
levó borsókák megsemmisülnek és igy a hus. ügyD,,D|8zter 07lde,g
a főispánoknak még csak
ezután már minden tekintetben kifogástalan kijjebb ^^ ^^ a kerü)et0k be08ztó8ftra
nézve, pedig azoknak döntő szavuk lesz. Ez
1908 szeptember I()
a?o\'*at a szülőket, akik gyermekeik érdeké ben érintkezni óhajtanak. Megjegyezzük, hogy
az indítványozó igazgatónak ez már régi kedves eszméje volt, melyről a mult szánd* 70 es éveinek elejéit szaklapokbau cikkezett és az 1885-ben megjelent iskolai értesítőben »Iskola és szülői ház« címmel hosszabb értekezést is !rt.
— Egy airemték pusztulása Lizsuakon vau a nagyraultu Inkoy család temetkezési helye. Gyönyörű birok stilu kápolua etneike. dik a kripta filett, szép kupolával és laternával, kevesen tudják, hogy ennek a kápolnának milyen uagy mütörtéueti becse van, K napo\'zban itt járt Tandor O.tó a középitészet tanára a mü egyetemen, hogy ezt a kápolnát tanulmányozza. Igaz elragadtatással nyilatkozott külöiöseu a kápolna belső épirkezé-
lesz. Nagy előuye a párolásnak, hogy általa
föltétlen megsemmisülnek a húsban levő és ¿Té^el iTtő." mlvef főlontosságu x tl , , £ . , az ember egészségére veszedelmes élősködők, kőrdÓ8 hQgy a nemEet|.8égl képviselői száma ne *ér51 él ** ™Xot fejek ritka f.uom kivitelé-előnye továbbá, hogy a hust a közönség már , Dagyobbodjók a Iűagyar képviselőház ,„xgyar 1 ^ D* az idő foga. már erősen megrongálta teljesen elkészítve kapja és azt minden to- képfMflháB maradjon. És ennek lehetővé tétele laz éPúlctct- A latemou át viz szivárog be és .......\' " 111 ^ \' képei| a törvóny tervezőinek legnagyobb gonáját a bol">z*tot rongálja a meszelést letnoisa. A
«..««■ «kI An A As a «4« a ^ A 1 X » 4* » ^ I 1 I
vábbi nélkül felhasználhatja, végül a párolás folytán a hus igen kellemes izt és aromát kap, de egyúttal porhanyó is lesz, mely tulaj. don»ágok által aunak jósága fokozódik.
A felsorolt példákból megismerhetjük, a. hatósági/ husszéknek nemcsak a célját, hauetn annak szüksége?, sőt úgyszólván nélkülözhetetlen voltát is.* Az a körülmény, hogy a hatósági husszékből vendéglősök, étkezdesek, mészárosok és élelmiszerek el-árusitásával foglalkozók egyáltalában nemy a magánosok pedig csak 3 kgnyi mennyi-ségig kaphatnak hust és hogy a kiméréssel járó költségek 5*/» nál nagyobbak nem lehetnek, biztosítékot nyújt a publikumnak,
A kiváló bór- é> lithlumos gyógyforrás
v
▼ ••«• 4« k41fi|b«|«k>il, kSaiTlayaSl, oamkar-taUgatfaél ét hura tat háatalnakaál kiitta« >ftSn.
T«rn4ii«H< niaHUi MTUjmrlt. A • Kapkalé iiriBjrrUUMMdWa ra«T a **mj*-Uf4m\\ W Salvatar.fmfa VálWlaimAl Kiii^t Sa4*lfrakjar1 I.

Hirek.
— A város szinügyi bizottsága Osztorhuber
László kir. Ítélőtáblai biró eluöklésével ma
késő délután ülést tartott.
^ A . . .. . _ országos szövetségének azt az elvi határoza
Petroleum raktár Nagykanizsán. Bm- 4. \\±\\t u 1 iv
meszelés mögött most előtűnik a kápolna régi frstése. Nagy kár, hogy a kápolua belseje nincs díszítve. A báron stílű kupolás épületeket épeu a belső dny adja meg. Az ajtófejfákat, melyek valamikor kójői voltak faanyaggal pótolták, Taudor O.tó tanár a kápolna külsejéről és belsejéről fényképet készített és azokat nagyitva bemutatj* a történelmi műemlékek országos bizottságának egy szakszerű előadás kíséretében.
— As építőiparosok köréből. A helybeli építőiparosok szövetsége átiratbau felkérte a helybeli ipartestület, hogy közelebb egybe-bívaudó gyűlésén fogadja el az építőiparosok
hogy nem nyerészkedésre berendezett ¡u. I lettük, - hogy egy magyar kóolajfíuomitó té é ől V 820 Nagykanizsán nagy raktárt akar létesi-
y teni és ehhez városi területet kér bérbe. A
A hatósági husszék feladata éppen • az, „ZCSZRyár mögötti területén, hová a petroleura-
hogy megakadályozza a húson való nye- raktárt építeni akarják, megtartották a tüz-
részkedést, miáltal a közönséget minden rendészeti szemlét és a hatóság küldöttei is
tekintetben biztosítja arról, hogy abban olcsó és jó hust kaphat.
Nem célom reklámot csinálni a hatósági husszék érdekében, mert amint a >jó bornak nem kell cégér«, ugy ezen intézmény sem szorul arra, hogy feldicsérjük. Meg vagyok róla győződve, — . hogy rövid idő múlva beigazolódik, hogy a hatósági husszék valóságos jótétemény a szegényebb néposztályra nézve,.
i
választójogi dunántuli
reform és városok.
- Safót tudósítónktól. -
A belügyminisztérium az uj választói törvény alaptervezetét már kidolgozták, de egészen bizonyosra vehető, hogy annak októborben várható publikálása nagy meglepetést fog hozni az egész országra, mert sok olyan dolog nem losz nbban, ami miatt a mindig sötéten látók már hónapok óta e^hlbázottnak mondják az uj választól tör* vényt, ezzel szemben sok olyan intézkedést fog tartalmazni, mely országszerte közbelyesléssel fog találkozni.
A választókerületek uj beosztása az uj választói törvénnyel egyidőben fog életbe jépni. Erre nézve a belügyminiszter a főispánok ogy részével már tárgyalt és legközelebbi dunántúli főispánokat fogja meghívni, hogy velők az uj\'beoaz. tAsI megbeszélje ,A mi információnk ugy szól,
arra az álláspontra helyezkedtek, melyre mi, hogy t. i. kivánatos a gyúlékony auyagokat a város egy részében koncentrálni és igy a petróleum tartását a boltokbin feleslegessé tenni. E szemle alapján a város építési bizottsága tegnapi ülésén kimondta, hogy a kért területnek bérbeadását ajánlja.
— Munkátházak Nngykaniztátí. Feketo József bejelentette a városnak, hogy a Királyutca végén öt munkásházat akar építeni és a házak terveit is benyújtotta. A város építési bizottsága tegnapi ülésén nem emelt kifogást a terv megvalósítása ellen, a további intézkedéseket pedig a v. tanácsra bizta.
— A népfölkelők jelentkezzenek. Minap megemlékeztünk arról a rendelkezésről, mely szerint a katonai szemlék ezentúl elmaradnak. Mint értesülünk, eholyett a uópfölkelflk Jelentkezést kötelességét léptetik életbe. A nagykanizsai népfölkelőknek október 6-én és 0-án kell Jelentkezniük. Akik Igazolt okból nem Jelenhetnek meg, a város katonai ügyosztályában kérjenek Jelentkezési lapot s azt töltsék ki.
-T- Szülők ós tanárok érintkezése A Zala f. é. szept. 12-ikl számában a szülők és tanárok érintkezése tárgyában közölt cikknek kiegészítéséül utólagos értesülés alapjáu közöljük, hogy a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola tanári kara Bun Samu igazgató iudit-ványára a folyó iskolaévi első értekezleten elhatározta, hogy a tanári kar minden tagja havonkint 1-1 órábau, később kijelölendő Időbeu és iskolai helyiségben várui fogj
a
tát, melynél fogva a muukásokkal eddig kötni szokott kollektív szerződéseket ezentúl szüutesse meg és odahassou, hogy csakis egyenkint aláirt külön-külön nyilatkozat aláírásával fogadják muukába segédeiket. Akik eddig jelenleg kollektív szerződés alapjátr~*s dolgoznak záros határidő mellett köteieztes-seuek a nyilatkozat aláírására. Hí eljárással a szövetség a mesterek és segédek állaudó békéjét célozza és mig egyrészt elejét akarja venni a munkások gyakrau tapasztalt visszaéléseinek, másrészt á mindkét résznek okozott károkat, az ipar pangását akarja ezzel megszüntetni.
Szüret a kanizsai hegyeken. A városi ember szürete mulatság, szórakozás, kedvtelés ; a falusi gazdáé afelett való nagy őröm, hogy egy évi munkájának leszedheti a termését. Dj szért nálunk is jelentős mozzanat a szüret, mely as utcákon a nagy hordók szállításával, szüreti felvoaulásokkal nyer kifejezést. A nagykanizsai hegyekben is megkezdődik maholnap a szüret. Mint értetnünk, a klsbagolai hegyen e hó 25 én, Szabadhegven 21-én. A balatonmeutt Máriatelepen már tegnap óta szedik a szőllőt. A szőlőterméssel a gazdák miudenütt nagyon meg vannak elégedve.
— Tüz egy vasúti állomáaon. Szombathelyről jelentik: Csákányi vasút) állomáson vasárnap éjjel nagy tüz pusztított és a Qrassl és Sobenok , fakereskedő cég nagy fatelepe, melyen mintegy 1000 méterkOb fa volt fölhalmozva, teljesen leégett A tüz az állomás épületét is fenyegette s a vonatok egész éjjel nem köslekedbettek. A tüz miatt attól lehetett félni, hogy a trónörökös mái-nap átvonuló vonata nem lesz blslosságban, de a tüzet reggelre lokalizálták s csak reggel irdalt az első vonat.
XJ08. szeptember 16 . ^ *
^ fr bucsu régé, 6 L hagyományhoz híven a sümegi Mária bucsu is véres vereke-déjsel végződött. A korcsmában összeverekedett I3ujior István béres egy Gáugó nevü Jegénnyel és Gángó Bujtort több késszurás-5al leterítette. Bujtort súlyos sebeivel kórház. \' ban ápolják- Gáugót letartóztatták.
„ rtki nem hitt az orvosnak. K?y ki*ko-oáronii ember másfél óvea gyermeke rosszul lett. Ai orvos gombamérgezést állapított meg s meg. mentette a gyermeket, A szülők otthon kicsinylőleg nyilatkoztak az orvosról. A fóifl azt állitHta, lehetetlen, hogy a gyermek attól a gombitól rósz-ggul lehetett tolna. Főzetett belőle egy nagy lábossal s azt jóizü-n elfogyasztotta. Utána elment a korcsmába, ahol beborozgatott. Mikor hazafelé tért már szédült. A házát nem ismerte meg ugy kellett bevezetni. Otthon azután vadul táncolt ói Őrjöngeni kezdett. A felesége most már bitt az orvéinak, hamar érte rohant. As Idejében érkezett sególy megmentette a hitetlen fériiut.
— Ami jól isiik, az a szervezetnek rendesen bmnosaqb, mint a visszatetsző dolgok, különösen gyógyszerek. A nScott féle Emuisió * feltétlenül jó izü, könnyen emészthető, összeállítása a Cfitúaraájolajnak, melyet gyermekele is előszeretettel vesznek. Kapható a gyógyszertárakban.
— Orosa-adriai személyforgalom Granica-Budspeet-Fiumén át. A magyar királyi államvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint a fentmegjelölt közvetlen forgalomban érvényes díjszabáshoz f. é. október hó l-re tervezett II. pótlók óletbe léptetése f. é. november hó 1 re
balasztatott* #
— Egy Jó karbatt lavó alig használt REMINGTON-lrógép 7. az. modell Jutányos áron eladó. — Ctm a kiadóhivatalban.
■■«»•nca—M—ftJJ—mwn—mi n v . ammmáirm
Harc a félmilliós főnyereményért
Egy zalai ember szerencséje.
— Saját todóiitóaktól. -
Nem mindennapi szerencse érte Eisner Sámuel zalakoppányi marhakereskedőt, a kel Icmetlen a dologban csak az, hogy ehhez a szerencséhez kétség fér.
Eisner közös sorsjegyen játszott Bálint István celldömölki vendéglőssel. Bálint legutóbb tgy bndapesti bankártól vásárolt Eisnerrel közösen 2 darab egynyolcad sorsjegyet, — a 40921 és 8442. számat. Ezek közül az egyiket kisebb nyereménnyel kihúzták s a bankház ■tokái szerint a nyeremény helyett egy r88r. ííámu egy nyolcad sorsjegyet küldött Bilimnek. Bálint a sorsjegy számát közölte Eisnerrel.
Kz év áprilisban Eisner olvasta az újságban, hogy a 8881. számú sorsjegyet félmillió koro-
főnyereménnyel kihúzták, amiből a nyolcad sorsjegyre 40 ezer korona esik.v Eisner nagy örömében azonnal elutazott Bálinthoz, hogy közös szerencséjükre figyelmeztesse, — áronban Bálintéknál kellemetlen meglepetés yárt rá. Bálint ugyanis tudatta vele, hogy a 40 ezer koronát ó már fölvette s ebbőí Eis nemek 20 ezer helyett, csak nyolc ezer koronát fizetett ki. A további 12 ezer korona megfizetését megtagadta.
Eisner ragaszkodott követeléséhez és dr. Hajós Ignác zalaegerszegi ügyvéd utján föl-jtlcutette Bálintot a szombathelyi törvényszékül- Hbben az ügyben tegnsp volt a főtárgyalás.
Bálint István azt adta elő, hogy igaz u8yan, miszerint Eisner Sámuellel éveken ^resztül játszott közösen az osztálysorsjáté-
ö» azonban akként, hogy a közös sorsje-
ZALA
gyuk mellett mindig játszott ő is és Eisner Simuel is egy különszámmal. Tagadta, hogy a 8881 szánni sorsjegy, amelylyel a 400.000 koronás főnyeremény kihúzatott, közös lett volna s a 8000 koionát csupán szükségből adta Eisner Sámuelnek, miután kölcsönös ígéretet tettek egymásnak ^rra az esetre, hogyha bármelyikük uagvoboosszeget találna nyerpi, egyik a másikát jutalékban fogja ré. szesiteni, ő tehát csupán becsületből, gaval é-riából adta a 8000 koronát Eisner Sámuelnak a nyereménybŐ\'.
A kir. törvényszék Bálint álláspontjára helyezkedett, mert nem látta beigazolva azt, hogy a sorsjegy közös lett volna. A törvény-szék tehát Bilintot a sikkasztás vádja alól fölmentette. A/, italét ellen a közvádló föleb-bezett.
—rzzzrr:

A lélegzés
sokkal könnyebb már a/. el*ő néhány adag SCOTT-féle Emuisió után is ós wi a megkönnyebbüld* n*pról»napra növekedik. .
Ezren és ezren tapasztalták ezt a/ utolsó 32 éven keresztül. Kp ily szembeötlő a javulás az általános egósisóget illetőleg.

zalamegyei örökót. Kz a direktori .kerület Zala-megyóro, Somogy ós Baranya egy részére terjed ki. Beletartozik Zalaegerszeg város ós bele tartozik : Alsólendva, Keszthely, Tapolca, Sümeg, Csurgó Nagyatád stb., . csupa olyfcn igénytelen helyek, melyek bizony nem érdemlik lBiharit, de mint Szilágyi megélhetését biztosították, biztosit* ják Biharijét is. K kis helyeken bensőbb órint-kezós van a színigazgató h a közönség között, ezért Bihari vonzó egyénisége és e kin helyeken soha nem látott értékes művészete méltánylásra fognak találni, mt<g viaszanyerheti a magyar színészetben korábbi pozícióját
1 1 sr-jn
■ATzttrtTr juste
visszatér, s azjemésztée javul. Próbálja meg ős meg fog erről győződni
Az EmuMó viUrlA-»iiiil a SCOTT-félc mAdsicr védjegyét — .1 halául - kérjük fitytlemMvtnai.
így eredeti üveg ára 2 K 50
*.
-» Kapható minden gyógytárban
r.
x.vr x .u u«ni
Színház és művészetek.
Kossuth ünnepély a színházban. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap este kossu:h ünnepélyt reudez a színkörben, Kossuth Lajos születésnapja alkalmából. Az üuuepély impozánsnak ígérkezik és előreláthatólag nagy és diszes közönsége lesz. Az ünnepélyre városunkba érkezik gróf Batthyany Pál főispán is családjával és a főispáni családdal érkezik sz egerszegi társadalom több előkelősége. Az ünnepély műsora a következő: 1 Himnusz, énekli az irodalmi kör dalárdája és a színtársulat. 2. Költemény: Szavalja ifj Kaika József. 3. Ne sirj, ne sirj Kossuth L^jos, énekli az irodalmi kör dalárdája. 4. Ünnepi beszéd,,, tartja dr. Hajdú Gyula. 5 Élőkép. 6 Kossuthfohász, szavalja Tóth Ilona, 7. Toborzó v tánc, előadják Tóth Böske és Károlyi Ibolyka. 8 Bánkbán második felvonása, előadja a szintársuiat. 9. Szózat, énekli az irodalmi kör dalárdája és a
színtársulat.
(—) Haller Irma Nagykaniiaán. Ilaller Irmának Uvaly nagy sikerei voltak Nagykanizsán. Közönségünk az idén bizonyára szívesen látja viszont.gallér Irma szombaton érkezik hozzánk, öt előadásban szerepel és pedig : szombaton a Vigözvegyben, vasárnap a Kossuth ünnepélyen, héttőn a Suhaucban, kedden a Varázskeringőbon, szerdán a Nániban, csütörtökön a Taiaszban.
(-\\) A színtársulat távozása. Mint értesülünk, pénteken e hó 25-6n távozik Nagykanizsáról Pócsre. Az utolsó előadás csütörtökön eBte lesz; a Tavasz kerttt szinre.
(—) Bihari színtársulata Zalamegyében. A szegény Bihari Ákos direktorsága se megölni, se meghalni nem tud.\' Bihari előbbi színtársulata nagyon szomorú kísérletezések után (eloszlott, maga Bihari pedig vendógfellépésekhől élt. Most isméi Igazgató lesz és átveszi Szilágyi igazgató
Táviratok
é b t c I c f 0 n j c I c n t é 8 e k.
• \' •
» mmm
(
A királygyakorlatok.
Sz^hesfeWrvÓP, szeptember 15. Budapestről ma délelőtt érkezett ide az az a különvonat, melyen Frigyos főherceg, Zichy Aladár gróf és Jekelíalussy Lajos miniszterek s Klohucsár honvédségi főfelügyelő a kiiálygyakorlntokra utaznak. A kütöu vonat két kocsiból áll, mezeket Fehérvárnál átcsatoltak a veszprémi vonatra s a főherceg kiséretével folytatta útját.
Budopeflt. szeptember 15. A király ma délután 1 óra 30 perckor Budapesti ói külön vonaton Veszprémbe utazott.
\'Rfl|máflkírf szeptember 15 Ferenc Ferdinánd trónörökös, kí az idei gyakorlatok fővezére, ma délelőtt ideérkezett s rövid itt tartózkodás után folytatta útját Veszprémbe.
A szerb pátriárkavalasztás.
Rarlóco, szeptember r5. Va kezdődött a második pátriárkaválasztó, kongresszus, melyet reggel Günther Antal igazságügymiui^zter, királyi biztos nyitott meg. Elsősorban felolvastatta a királyi leiratot, mely szerint a minisztertanács határozata alapján tett magyar miniszterelnöki előterjesztés folytán a király nom őrzi magát indíttatva hogy az első kou-gresszus választását jóváhagyásival megerősítse, megbízza a királyi\' biztost, hogy ezt a kongresszussal tudassa és hivjs fel ezt, hogy az előbb megválasztott, de meg nom erőaitetí püspök kihagyásával uj választást ejtsen meg K«t a leiratot a királyi biztos szerb nyelven is felolvastatta, aztán távozott a gvülésterem-bői. a kongresszus pedig megkezdte tanácskozásait. Amíg a kongresszus tart, a metro-politai rezidencia és a kongresszusi gyülés-terem közt elterülő térséget csendőrök tartják . megszállva. A gyülésterem karzatait zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság. i .
Megöltek egy katonát.
Ülppo, szeptember 15. Lippa környékén tüzérség gyakorlatoz és ehhez a környékbeli lakósság előfogatait igénybe veszik. Uecht Károly altiszt egy előfogat mfcatt összeveszett Dulea György román gazdával, ki elővette vasvilláját és az altisztet leszúrta. Az altiszt állapota/ reménytelen. A gyilkost letartóztatták.
Eazterházy gróf tózsdeUgye.
Budapest, szeptember 16 Nagy feltűnést kel-tott minap Eszterháay Pál gróf azon följelentése Liodermann tőzsdebizományos ellen, hogy Ijieder-mann a gróf nevóvej visszaélve olyan tőzsdei Üzleteket kötött, melyek veszteséggel végződtek. Bár Lledermann azt állította, hogy a gróf neki
iqo8. szeptember i
m^iwwacT-BMa....i j.s" • "-"saer*-
Maggor hlrdlyl ¿Ilamvasutah OzltlvtzttCocgg sIíqrd
89061/1908. szám, l/b
írfnoifAo I ^l,,llrot1 tisztelőivel értesítem az épitő [| icolloJrk\'o*ön«éget. hotry Nagykanizsára köl----J_v . J y»tnm H SőívőS\'tér <?/. szám alatt
, építészet-vállalati Irodát nyitottam,
tápav.taistaimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál! alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Főttirekvéaem a/, hogy az épittetőimet a leifnauyobh megelégedéssel,/lelkiismeretesen Ki-eléirítsein. Hár milyen csekélv építtetés védett hí-vAlira elmegyek. é*etleg tanáccsal is szolgálok -Mindenféle építkezés csakis saját vezetésem és fel-ügyeletem alatt történik. Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legmagasabb és komplikált építéseket. körkemencéket, gyári kéményekot. gépek alapozásait és bármiféle épités é* javítási munkákaf és előnyös fizetési feltételek mellett készítek torveket és költségelőirányzatokat
Kőmivesmestori vizsgára 6 hét alatt az eb\'i órákban elkészítek. — Tisztelettel kérem az épitő közönség becses pártfogását,
tisztelettel maradok : BÖLCSFÖLD Y JÁNOS, építőmester
építészet vállalati iroda. Eötvös-tér 21. N-kanizsa.
fi Zola hiadóhiualala
így Ií^IIHob fligolCrtmt
*o óö TO icr.
Szénsavdus, kellemes, savanykás izü, vasir.entesiíett,,
rendkívül uditő asztali víz.
Odit, gyógyltl Orvosilag ajánlva!
IvÓKyógymódra használva, vese- és hólyagbajoknál, a veseme-dcnce idült hurutjainál, hugykó- és fövényképződésnél, a légutak és a kiválasztó szervek hurutos bántalmainál kitűnő hatásúnak bizonyult. — Prospektust kívánatra küld a forráskezelőség :
m MUSCH0N6 buziisi vjéirffirrff i|iz|il*si|i HZllSfOlilfl.
Uptulsjdonos is kiadót Plscbel PQlőp Ra Nagykaalzaán.
4
ZALA
megtizást adott, a följelentés alapján mégis letartóztatták. Kszterházy gróf Jogtanácsosa ma megjelent a vizsgálóbírónál 6a sürgős beadvány ban kérte Lledermann azonnali szabadonbocsáj táaát, mert as ellen beadott följelentés alaptalan Erre Liedermannt azonnal szabadon bocaájtotUk.
Az egyetem megnyitása.
Budapest szeptember 15. Ma délelőtt volt a budflposti tudomány egyetem ünnepien megnyi táaa. Veni sancte után a ballgatók a a tanárok az egyatem disztermóben gyülekeztek, bo) dr. Székoly rektort beiktatták. As uj rektor hosszabb beszédet mondott nagy hatással.
A miniszterelnökség sikkasztója.
Budapest, szeptember 15. A bür tető törvónyszók vádtanAcsa ma foglalkozott Halász Dezső miniszterelnökségi tisztviselő bünttttyével. Halász tudvalevőleg 20 ezer koronát sikkasztott. A vád-tantanácH dr. Vési ügyvéd indítványára elhatározta. hogy a vádlott elmebeli állapotát meg lógja Vlsapálnl.
Ugyan, csak nem kell csüggedni!
Holnap ismét egészen jól lesz és velünk jöhet a kirándulásra, csak vepven forró •eiben féltucat. Fa>-féle valódi szodetii \'ásvánvpasztillát. Azután néháuyat még el! is szopogathat, de holnap u|ra rendben i« lesz ám. Tessék vegven belőle -- én nvári utam előtt mindig bőségésen ellátom ma-earn F-y szodenijével és néhánvat bátran átengedhetek önnek. Különben nem is kerül sokba — egy skatulya csak \\ R Z5
í ée minden qyóqy^zcrtórbon drogériában éa
áeuányuizhereehedéflben hapható Mindenféle utánzatot határozottan vissza kell nta*itani.
Vezérképvlselő Ausztria -Magyarország részén* : W. Th
- t (¡untmert Wim, IV , Gr. Neueasse 17. Főraktárak Budapesten : HA&cr Leo dr és E&flcr /., VI., Váe/i kÖrut 17.. Koehmeinter Prlf¡vrn utóda, V, IlolduU** 8 , Thalímayer én Seitu, V., Zrínyi-\' /í»rc^,3, Török József VI., Királv-utoa I?.
ñfiloyek fiplibe!
A szabad fürdőkből visszatért hölgyeknek
nagy szükségük van megrongált, lesült arcbőrüket ismét
helyrehozni amiért is már na*y számban Jelentkeztek kezelésre: felhivom tehát azokat a hölgyeket, kik elő-jegyextetni kívántatnak, a nap.bármelyik órájában hozzám fáradni, hol a még szabad órák betöltése felől értekezni lehet A kezelés bámulatos hatását a tények eléggé bizonyítják, akik még kételkednének benne, a kura befejezéséig nem kötelesek e«y fillért sem lel -zetni. Szeplők, foltok, májfoltok, bőratkák, ráncok eltávolítása természttcs uton cosineticai szerek használata
•A hírneves porcellán pouder ezentúl W tllléres minta borítékokban is kapható, rózsa créme Mér ós naturál színben; fodrász nők a pouder, valamint az összes toilett-cikkck vételénél hídvezmíng«» órban tfsztsülniK.
Obesck Arnold világhírű berlini gyárból mesés olc-ó árban kaphatók mindennemű haskötők. hyKÍemkus kö-tők hölgyek részére füzók remek kivitelben, direkt megrendelésre; varrónők és fodrásznók a fűzők és haskötök megrendelésénél megfelelő százalék kedvezményben részesülnek, miután személycsen nem vehetek fel meg-rendeléseket. Tisztelettel:
Liöwy Sándorné, arcápoló-intézete
Magyar-utca 2. szám (Btlchtnftld Hit ház.
Maquar hirálui óllamuaeutah üzletuezctőöége flrad.
26M7 szám. H.
Uersenytárgyalási hirdetés.
Pályafentartási célokra szolgáló puha ói tölgyfaanya-
gok szállítása iránt.
A magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetőség* s vonalai szükségletének fedezésére 1900. ¿a e*etl*K a következő 1910. és 1011. évben é»enkmt szükséges 247 18 m1 jegenyefenyő deszka, 74 ni* lue\'eoyó deszka, 23.90 ni» Mélmetsxeth-n jegenyefenyő desika pfl»., »14.02 m» fara-írott jegenyefenyő 12.0 inig 84 85 m9 faragóit jegenyefenyő hídi«, 94ÍÍ n»\' 12 in. felül jegenyefenyő hidfs/76.88 m1 mellett jegenyefenyő lt.Omif 69 65 m1 vágott lucfenyő, 12 0 inig 29600 drt>. puhafa kerít^si rnd. 130 09 m" vágott puhafa léc, 289 67 in* jegenyefenyő padló, it 00 ni\' sxélmetsietlen jegenyefenyő palló, 17 64 m\' lucfenyő padló, M60 fmtr k< ritési rud puhafa. H4()0 fmtr keHtési rud pnliafs, 14 H0H m" puhafa rud, 26.08:1 in» puhafa szálfa, 6f>50 *lrb. srél-deszka 4^5000 drd. fedőislndely, 6öW m1 tftlgytadeszka. 169 083 nt* faragolt tölgyfa 4 0 míg. 167.92 nr faragott tölgyfs 7 0 míg 10^7 ms faragott tölgyfa 9 0 inig f>6*5 db. kerítés süri!4*i lée. I H72 in§ metszett tölgyfa léc, 1600 dh. tö-gy korit-» oszlop. 1100 drh, tölgy keiité» rud, 4MÖ0 db. tolirv kerítés rud. 19 24 m» tölgy szálfa, 92>9 m* tölgy-padló szállítására ezeunel nyilvános pályazatot hirdet.
Szállításra vonatkozó részUtes föltételeket niagáhan foglalö ajnnla\'i fölhivá* a magyar királyi állanivaMiitak aradi üzletveietöségeoél megszerezhető és a magyar kirá-|)i államvasutak igszga\'óságánál éi üzletves**tőségein\'>l megtekínthetö.u. yancsak av emiilett hívalalokn*! tekinthetők meg a hivatalos ónk alatt a szállításra vonatkozó ált dános és különleges feltételek is, ruelv utóbbiak a magyar királyi államvasutak igazgatóságának budapesti nyomtat-vánjraktársból megszerezhetők.
Ivenkint 1 koronás magyar okrnánybélyeggel ellátott ajánlatok és ivenkint 30 filléres magyar okmányh-lyeg^el ellátott ajánlati lölhivások ezen külcimmel: ,Ajánlat VM1 90-<. számú pályázati hirdetménybeu kiirt faanyag .krafc H)oH. évi október Uó 15 ik napjának (léit 12-órá Jútfi magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetözege általános «osztálya főnökénél benyújtandók, vagy postán beküldendők. v
Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének megfelelő f>°/» készpénzben, *vagy állatéi letó\'.re alkalmas értékpapirokbau 190«. ¿v október hó 24-ik napjármk deli 12 órájáig az aradi üzletvezelőség gsüjtőpenztáránál leteendő, esetleg poata utján oúaküldemlő.
Arad, 1908. évi szeptember hó 6 án.
Az ÜMletVCMCtönúfr
Hirdetéseket feluesz
Pályázati hirdetmény.
A macyar királyi államvasuUk szegedi ti/letv^«,/ sége iu 1909. évben szükségelt a alább felsorolt anví£ l szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet
1700 ni® építési homok. 10 000 m* bánya- \\ai/v ö.u.x kavics, 8* 00 m1 rostált kavics, 10000 tormS\' lo.tXX) mf kőtermék (zúzalék) 60(0 m» ^oro„ burko?; (cyklops) kő. 22QOO drb. fél kocka kő, 15 000 a nv«í kocka kő. 1000000 drb. égetett falitégla lOoioo ljV égetett fedél<y«orép, 200.000 drb aajudt (inets/ett) t^in 8200 (| oltatlau fallmész, 3300 k*. faggyú, 8UX) drb S roksenrü. — A szegcdi üzletvezetősÓK fentartia maui* nak, hoiry a fent közölt mennylsé^ekot a megrendelés k idején a ténylegea szükséglethez képest 10*/#-al feleme\' liesso vagy fejebblthesse
Minőség vagy egyéb tekintetben aiükaéges f.Kllá gositások alulírott üzletvozotőségek anyaj< és leltár bc, szerzési osztályában (I. ein. 19. ajtó) kapható úgyszintén a részletes feltételek és ajánlati űrlapok ugyanott «In. talanul megszerezhetők, vagy kívánatra posta utján megküldetnek.
Kzen pályázatra és szállításra irányadók mé" * 122-291/96. sz általános anyagdijszabási. faggyúra né7vo azonkívül 39986/92 sz. különlogos felt telek.
Az ajánlat ivenkint I koronás magyar királyi ok. mánybélyeggel látandó el, keltetendő és ajánlattevő telies cime és lakása kitétele mellett aláírva teperné-telve e/en külcimmel * Ajánl ut n agoőt/yoS t*x. hot, legkésőbb igoH, október i6-án déli 12 órái/t, a szegedi üzletvezetésig anyag és leltár beszerzési osztá-lyáboz benyújtandó vagy oda nosta utján beküldendő.
Bánatpénz gyanánt az ajánlott anyagok értékének M/# a készpénzben vagy állami letétre alkalmas ért.<k-papírokban legkésőbb 1908 október 10-én déli i? órái* a szegedi üzletvezetóség gyüjtőpénztáránál leteendő Hzeged, 11K)8. augusztus hóban.
A* flzlctvezetfíMéf!.
(Utánnyomás nem díjaztatik.)
M. kir. államvasutak űzlctvezetösége Arad.
14100. szám. 908. II. «OW
Versenytárgyalási hirdetés.
A magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetésébe nyilvárms írásbeli egységáras versenytárgyalást hirdet:
A /ászfényszaru m. a rakodóhelyen létesitontlő földszintes felvételi épület, a hozzátartozó melléképületek és egy külön álló rakodó (reá épiteit bódéval) előállítási munkálataira, megjegyezvén, hogy az építéshez azftk\'éuea épitési anyagot elsőrendű minőségben a \\ab lalkozó köteles adni.
A pályázati feltételek, a szerződés tervezet, a/, ajánlati minta és a költségszámítás a mairy&r királyi állam* vasutak aradi üzletvezetéséire pályafentartási osztályában tll oszt ) 3 korona lefizetése mellett, a Imatabs órák alatt délelőtt 8-tól délután 2 óráig bármikor beszerezhetők, vairy Írásbeli megkeresés jnellett a megfelelő bélyegjevyek előzetes megküldése uTalK királyi
postán Iá megkiphatő|c« ^ \\
Az ajánlatot 1 koronás rnai/yar okmánybélyVuel, az ajánlat mellékleteit, úgymint pályázati Mtéttiar, szerződés tervezet és költségszámítást pedi«/ Ivenwnt :«) filléres »atryar okmánvbélyeggol ellátva, lepecsételt boiltékban a következő felirattal:
»Ajánlat a 24100/906. sz, versenytárgyalási hirdetós alapián a magyar királyi államvasutak Jász-fényszaru m a. rakodóhefyeu létesítendő magasépltmények előállítási munkálataira« kell-benyújtani, vagy postán l>e-küldeni és pedig logkésóbb 1908 évi szepunnb r hó üü-áh déli 1? óráig az aradi üzletvezetósé.- általános osztályának (I oszt) főnökéhez (aradi és csanádí egyesült varinak palotája, I. emelet 13. ajtószám.)
Az ajánlatok benyújtását megelőző napon, \\ae\\is 1908. évi szeptember 29-én déli 12 óráig a pályázóknak liOO azaz egyezer korona*bánatpénzt kell a inagy. kir. államvasutak aradi íizletvezotóségének gyiiitópénztára-
nál, hivatkozással a hirdetett vorsenytár^valás számára,
akar kész{>én/.))on. akár állami letétekre alkalmas érték* papírokban letenni, mely bánat(>énz esetleg posta utján is beküldhető.
Aradon, líXXS. szeptember hó. v
Rz flzlttvpzílősíq.
I\'tán nyomás nem díjaztatik.)
évffelyaac.
Nagykanizsa, CsUttfrtttk 1908. szeptember 17.
212. szám.
KhMbh* tsl: Ftíl#p Fia könyv-ét I^MbM, Városfcás-pakXa; léi
ipdeaMÓM \'\'
- - - t JOaééMvalSlt Teleront - -------
(njil^én/ek ö#fowhlnt M Wér. 9 k*f.| eéé«*#tókit#k t kifiiWL
PtoffkwHt SZALAY SAndon.
POLITIKAI NAPILAP.
Megjelenik naponkint —te 6 órakor ünnepnapok kivételével.
PelHA« wfcetxtd: naqy samu.
KLÓFIZMTtil ÁM AKI
Melybaa házhoz hordva: Hgy hóm
Negyedévre • 8.— „
Fétévre........*
Egér* évre •••••• ü- M
Poetal axétkaidéaaalt Egy hón ...... . ÍM K.
ptf/™ í* • reitvrt • ••£«••« v.— -
Egész évre ......fe.- ,
így«« Mám ára I fillér.
Szerkesztőtárs: rtvécz hajós.
Eldobott kövek.
N«oyk«ntxM, ircepteniber 10.
Az eldobolt kővekrÓl szokták mondani, hogy azért veszedelmesek, mert sohasem tudjuk : hol állanak meg.
Ilyen eldobott kövek a meggondolatlanul kimondott és világgá röpített igék is.
Egy-egy szónoki kijelentés, amit a be-
deknek. Ha nem: hát egyszerűen\' nem mozdul meg.
Nem ttadjuk mi az oka; de a magyar nemzet közéletének lelkébe minduntalan beledobnak, hol inneu, hol ounan, hol kimondott, hol leirt-igéket, amiknek más céljok nem lehet, mint hogy azt az erős nemzeti áramlatot, mely ezidőtt magával ragadja a lelkeket, meg gyöngítsék. Hol
szélés hevületében talán a nagyobb hatás | olyan jgéket dobnak a közszcl)em) a
céliából vág ki valaki, sokszor esztendőkre közvéicmény megbolygatására, melyek tár-szóló háborúságnak magvát veti el sadalnii yagy politjkai cllentétek Mi(atre
Igaz, hogy amiként az eldobott kőnek ho] mcg olyaMokat> ame,yck valIási gyfl.
is alkalmas területi viszonyok kellenek ahhoz, hogy romboló módon továbbgÖrdül-hessen : ugy a meggondolatlanul kimondott vagy leirt igék is csak akkor szállnak tovább gyújtó, izgató hatással, ha a közszel. lem, a közállapotok, a körülmények alkal-masak annak továbbvitelére, fentartására, élesztősére. ,
Mindig attól fú^U
szó hatása, hogy
%
i
milyen a közéletÍ^?gÖje. Televan é gyúlékony anyagokkal ? No és attól is függ, hogy milyen a nagy embertársadalom idegzetének közállapota.
Néha egy közönséges ostorcsattan ás ágyuszó ereiével rázza meg az idegeket. Máskor az ágyudurrauásnak is csak olyan gyönge a hatása, rniut az ostorcsattanásé.
Vau idő, mikor egy-egy ige, mely a lelkek fölgyujiására, fölizgatására volt szánva, egyszerre százak, e/erek lelkét lobbantja lángra. Máskor meg egész nagy szónokla-
lölkődés, kulturharc szitására lennének alkalmasak, ha a magyar társadalom lelkében erős megérzés nem volna az eféle célzatokkal szemben arra, hogy ezidőtt Magyarori>záguu minden l>első háború viselése valóságos haza- és nemzet-árulás lenne.
\' Örömmel és megnyugvással látjuk, tapasztaljuk, hogy nemcsak a főváros, hanem a vidék nagy-társadalma is milyen komoly, méltóságos, céltudatos viselkedíssel áll most azon a magasabb erkölcsi színvonalon, ahol a magyar nemzeti egység érdekében megvesztegethetctlen, megejthe-tetlen lélekkel tömörült.. \'
A nemzet nagy többségét, a jók és igazak millióit nem lehet most arról a magasabb erkölcsi színvonalról sem a vallási, sem a társadalmi gyűlölködés, egy-inásrarontás terére leráutani vagy leszédi-teni, mert mindenki tudja, hogy a ma-
tok, melyek csakúgy izzadnak a nagy ín- j Ky?rok istenének most összetartással kell dulatok tüzétől, miudeu hatás, eredmény | áldoztli talán jobban mint bármikor valaha.
nélkül hangzanak el. . Minden ilyen hatás mértéke a közélet lelkétől, a nagy-társadalom hangulatától
i
A közélet lelke: a közvélemény, a köz-
Megyegyülós.
Második nap.
A letenyel vasút. - Sa|át tud6sltónM6l. -
i
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága gróf Ratthyany Pál gróf főispán ejnőklésével j kedden délelőtt folytatta idei rendes őszi kőz. gyűlését, amelynek első napjáról már beszá-. moltunk ezeu a helyen.
A folytatólagos közgyűlésen a megye 6oo bizottsági tagja közül alig 6—8 vett részt — a tisztikaron kivül. Ez a szám elitélően beszél arról az eléggé nem okolható részvétlenségről, amellyel a legtöbb bizottsági tag a megye közérdekű ügyeivel szemben viselkedik.
Különösen ez az idei közgyűlés volt hivatva a bizottsági tagok érdeklődését felkel« teni, amelynek 239 pontból álló szokatlanul bő tárgysorozatán a vármegyének taláu vala- > mennyi községe szerepelt a maga házi ha-., jaival.
A közgyűlés második napján« elfogadta Nagykanizsa képviselőtestületének a nagyka-nizsa—alsólondvai vasút építési költségeihez 100.000 koronával való hozzájárulásáról hozott határozatát s Becsehely községnek ezen címen megszavazott 10.000 koronás támogatását s ezzel az üggyel kapcsolatban elutasította Vranics Tamás és társainak felebbezését, akik Petrivente község képviselőtestületének a nevezett vasútvonal kiépítéséhez megszavazott 5000 korona hozzájárulást kérték elvetni.
Elutasította a közgyűlés Kaszás József zalaegerszegi lakos felebbezését, amelyet Zalaegerszeg képviselőtestületének a boguármuu-kákra hrdetett versenytárgyalásokra beérkezett ajánlatok elfogadásáról hozott. •
Muravid községnek az iskola községi jelle* gének megállapítása tárgyában, hozott határozata ellen Peczek György plébános a közgyűlés napjáu felebbezést jelentett be, illetőleg kérte eunek az4 ügynek a tárgysorozatról
való levételé», de a közgyűlés -*lutasitottá
» , *
Peczek György c. kanonok urat.
— Kotor község képviselőtestületének a községi közgyám és rendőrök fizetésének felemeléséről hozott határozatát jóváhagyta, el-
Felfogja valamennyit a nemzeti érdek 1 <* Li°\'\\á* Lai08 koto,i ^
w J bános felebbezését, amel) ben ez az egyházfi
\'a község iskolájának államosítása ellen for-
dult a közgyűléshez. *
Az eldobott köveknek, a meggondatla-nul világgá bocsátott és a lelkek egységének megtépésére száut igégnek nem ad a magyar nemzettársadalom okossága, böl-csesége sem teret, sem módot a romboló
hatalmas ereje.
hangulat a legtöbb esetben határozottan továbbs./águld4srai megérzi, hogy a hangulat fólkorbácsolására szánt igék befogadása valóban kővetelmé-nye-é valamely magasabb erkölcd vagy anyagi szempontból nagyfontosságú közér- _____
Almrlyrfrészletre bútort venni?
Bistoeitjak, hoRy HU. ^J?**^ W ^^^ ^ ^
»«11.1. mennyi» olco<bT=. legegyszerűbbig. Ugyancsak elvíl-
í\'STbl—\'^ Goldberger Károly és Társa SfbSSi\'
Elfogadta a közgyűlés Tapolcza községnek a legutóbbi tüzkatasztrófa alkalmából kért 10 ooo korona kamatmentes kőlcsönéről hozott
határozatát.
A keszthelyi Balaton Muzeumnak megszavazott ioo koroua áegély.t ; elfogadta Keszthely község határozatát, amely szerint villám telepének kibővítésére 8o,ooo koroua kölcsönt vesz fel. í\'
Kihatározta a közgyűlés, hogy a megye egyszersmindenkorra adandó ioo koroua támogatással belép a Balatoni szövetségbe.
Czobor Mátyás megyei aljegyző a vármegyei szabályrendeletek kiadására s terjesztésére 800 koroua támogatást kért, amit a közgyűlés megadott neki.
Zalaegerszeg képviselőtestülete a megyei közkórház orvosainak fizetésreudezését határozta el, amely szerint 1909 január 1 tői kezdődőleg a főorvos fizetését 2400 koronára, az elmeorvosét 2000 korouára és a kórházi alorvosét 1200 koronára emelte fel, aipit a közgyűlés jóváhagyott.
Megszavazott még a közgyűlés a tápió-bicskei csatában elesett honvédek emlékére Nagykáta községbeu felállitaudó emlékművének költségeire 100 korouát.
Gróf Batthyány Pál főispán a zalaegerszegi közkörház elmeosztályának ideiglenes has> uálatoavételére engedélyt adott, amit a közgyűlés tudomásul vett.
Még elhatározta, hogy Mosonvármegyéuek a tüdővész terjedésének megakadályozása ügyé-ber hozott átiratához pártolólag hozzájárul, amelyek után több kisebb jelentőségű folyó ügy elintézésével a közgyűlés véget ért.
Mezőgazdasági kamarák..
: — szeptember 10.
A mezőgazdasági kamarákról ir mai számában érdekes cikket a Gazda. A gazdakö-xöuség megnyugtatásán elmondja, hogy a tagdíj, amelyet fizetuiök kell rnejd, uem lesz olyan súlyos megterheltetés, — amelyet nem tudna a legkisebb is elviselni. A törvényjavaslat szeriut a kataszteri tiszta jövedelemnek legföljebb i#/f a lehet az az összeg, amelyet miuden gazdának fizetuie kell, mi megfelel a földadó 4% ának. Akiuek nagyobb földbirtoka, nagyobb jövedelme van, az persze többet fizet, akinek kevés a földje, kicsiny a jövedelme, az kevesebbet. Ezer korona kataszteri tiszta jövedelem után, — vagy 250 koroua földadó utdu 10 korona, száz korona kataszteri tiszta Jövedelem, illetőleg az atmak megfelelő 25 korona földadó utáu 1 koroua lenne a fizetség, a kamarai illeték. Nem igen érezhető teher a nagyobb birtokosra, uem súlyos köte lezettség a kisgazdára.
Viszont azonban minden gazdának, — aki kamarai illetéket fizet, meg lesz adva a jog, a mód arra, hogy a kamarába olyau képviselőket választhassou, akiktől az Ő érdekeinek legerősebb védelmét reméli. Minden járás körülbelül 4—6 kamarai tagot, képviselőt fog választani és ezek egy szükebbkőrü tauács-csal és a szükséges tisztviselővel fogják iu-tézui a kamara ügyét, — fogják irányítani a mezőgazdaság fejlődését.
ZALA
Zalamegye pénzei.
Három és félmillió idegenben. A megyében kell elhelyezni.
— Saját tudósítónktól. —
Csodálatos, hogy eddig senki nem tette szóvá azt az anomáliát, hogy a vármegye hatalmas ősszegre rugó pénzei a vármegye határain kivül levő pénzintézetben vanuak gyümölcsözésre elhelyezve. Ez a visszás állapot végre kifejezést nyert a megye tegnapelőtti közgyűlésén Udvardy Vince iuditváuyá-bau és a nagy érdeklődés, melyet keltett, arra euged következtetni, hogy ez a kérdés mindaddig uem fog lekerülui a napirendről, mig helyesebb megoldást uem nyer.
Udvardy Viuce azt az alternatív indítványt terjesztette elő, hogy vagy megyei takarékpénztárt állítsanak fel, vagy pedig a vármegye pénzeit zalamegyei péuziutézetek-beu helyezzék el. Az inditváuy első részének megoldását ugy tervezi Udvardy, hogy ezer részvéuyt bocsássanak ki és a megye mind az Ötszáz községét kötelezzék egy-egy rész-véuy jegyzésére, a lovábbi ötszáz részvéuyt Dedig jegyezze maga a megye. Bár ezt ax uditványt uem vetették el, uem valószínű, íogy tovább is tárgyalni foguak róla.
Nagyobb figyelmet érdemel az inditváuy második része, mely szerint a megye pénzelt megyei pénzintézetekben helyezzék el.
Zftlamegyéuek ez idó szerint három ós fél millió korona betétje van a Közpouti Hitelszövetkezetben, melynél ez a pénz 3V|0#/i-al gyümölcsözik. Nem méltáuyos dolog , e hatalmas összeget a megyei pénziutézetektől elvonni és nem is indokolt, mert megfelelő anyagi garauciát sok megyei pénziu ézetüuk nyújthat és bizonyára hajlaudó a Központi Hitelszövetkezetnél nagyobb százalékot fizetni. Igaz, aogy igy a megye részére némi kezelési nehézségek metüluek fel, de az uem lehet akadálya a kérdés inéltáuyo* és helyes megoldásának.
Udvardy ajáulata második részének elfogadása mellett szól még az, hogy a vármegye állást foglalt a baukkartell ellen j ennek pedig jelentős cselekedettel ugy adhat kifejezést, ha a kartelláit intézettől elvonja a maga nagy tőkéjét.
I
* á kiváló bór- éi llthlumos gyógyforrás g*,
4« hdlyagbftloÚaályröiaWnra«!, caaJkor-b«Up4|«4l 4« hurat«» b 4 at*i*akaál kitdhl k T«m4«i*H« MuUi MTupirli.
Urlmjy\\MkuUkUUk*m mwt » ftsi«Y*-Ua4«al W felTttu.ferria -------- " - " - \' - - - --
ruiwMiMMM* <WT » ltai«y» Uf4«at W TálUUUil BtU»«*,?, A«á*lfr*kr*n |.
Betyárvilág a Dunántúl.
Három lövés — három halott.
— Sa|át tudósítónktól. —
Szakcsi levelezőnk irja : Dombovártól Szak-csig a legrégibb betyárvilágra emlékeztető garázdálkodást vittek véghez a mult héten a kóbor cigányok. Alig mult el uap, hogy egyik vagy másik községben valami uagyobb szabású betörést vagy rablást el ue követtek volna. A garázda cigányok kézrekeritésére a tamási csendőrség a legerélyesebb nyomozást indította1 meg.
Vasárnap este felé sikerült a csendőrök, uek a 30 tagból álló clgánykaraváu nyomát a Szakcs közelében levő Baki-völgyben fölverni. Ahogy a cigányok a közeledő csendőrök^ észrevették, egy férfi közülük nagy futással a közeli szakcsi erdő felé vette útját. A visszamaradt karavánt erre elakarták hajtani a csendőrök, de ezek fenyegetőzni kezdtek és nem mozdultak. Minden jel azt mu* tatta, miutha a futva menekülő cigánytól a
190$. szeptember 19
káraváu valami nagy segitséget várua. Erre az egyik csendőr a menekülő cigány vetette magát s mielőtt az elérte volna * szakcsi erdőt, utáua lőtt. A csendőr golyója talált, a menekülni akaró cigány azounal holtan rogyott össze, ^
A karaván egy része erre nagy lármával elszaladt, a másik része pedig a magányosan maradt cseudőrre akart rohauui. Az egyik ci. gánynak hátulról sikerült a csendőrre ugorul és azt el is kezdte fojtogatni. Á fojtogató cigányt erre nagy elszántsággal a tábolból célba vette a másik csendőr és lo is lőtte, ugy, hogy ez is holtan torült 01 a Zöldön.
A csendőrök még ezután is kénytelenek voltak fegyverüket t használni. Újból lőttek.
Ezúttal egy fiat*! cigányasszony bukott holtan a földre, mig egy férfi súlyos sebet kapott. Az ujabb véres áldozatok láttára a cigáuykaraván tagjai a szélrózsa minden irányában szétszaladtak. A három holttestet és a súlyosan megsebesített cigányt beszállították Szakcira. Az agyonlőtt két cigány és egy cigányasszouy holttestét teguap boncolták.
Hireka
— Nagykanizsa választókerület Beavatott forrásból közlik velüuk, a kővetkezőket; A Zala teguap tudósítást közölt a duuáutuli választókerületek uj beosztásáról. A tudósi, tásuak Pccsre, Győrre és Sopronra vonatkozó részeihez uem szólhatuuk hozzá, azt a\'.oubau teljes bizonysággal állíthatjuk, hogy a választójogi reformtervezetben N agy kaui-zsa nem szerepel önálló vdlasz/Jkerülelkétl. A tervezet szerint Zalamegye három válasz« . tókerülettel fog gyarapodui és pedig oly képpeu, hogy a nagykanizsai kerületet ketté választják egy nagykanizsaira és egy pacsa-ira) ketté választják továbbá a sümegi kerü-letet egy sütnegi és egy szenUjrólira. Ezenkívül kreálnak még egy uj kerületet. A tervezetben Nagykanizsa nyolc másik községgel. alkot egy kerületet- E községek közé tartoznak: Murakeresztur* Sormás, Bajcsa, Szepetuek stb. melyeket a leteuyei kerületből csatoluak ide. Ez a tervezet reudelkezése, mely azonban még nem végleges és módosulhat.
— Lejárt a villamos pályázat Holnap jár le a villamos telep építésére kiirt pályázat A beérkező pályamunkákat holnap délelőtt 10 órakor boutják fel a polgármesteri hivatalban. Értesülésünk szerint a pályázaton négy budapesti cég vesz részt, kiknek megbízottai jelenlesznek a pályamüvek felbontásánál.
— A husArulás uj rendje Nagykani*s*a.
Tegnapelőtt emiitettük, hogy a nagykanizsai hentesek és mészárosok táviratilag azt a kérést iutézték a földmüvelésügyi miniszterhez, hogy a mészárszékek felállításához engedjen több időt és eugedje meg, hogy addig a piacon tovább árulhassák a hust. A táviratra a miniszter máig nem válaszolt, tehát a hus-árulásra vonatkozólag kibocsájtott rendelete ma Nagykanizsán is életbe lépett. A hatóság foganatosította a rendeletet s ma már nem árultak hust a piacon. A piaci hentesek és mészárosok mészárszékeket béreltek, abban tLérik a hust. A közönség most meggyőződhet róla, hogy a miniszter rendelkezése egészségügyi szempontból rendkívül helyes. Igaz, —
1908 szeptember 17
hogy a mészárosok* az újításra hivatkozva — tegnap ismét fölemeltek a húsárakat, azonban « polgármester által megindított mozgalom, tói remélhető, hogy a hus ára ismét normális keretek közé fog szorulni. — A hatósági mészárszéket, mely az értéktelenebb állati húsrészeket fogja megtisztitva, orvosi felügyelet alatt kimérni, mely tehát igazán áldásos lesz a szegényebb néposztályoknak, — rövidesen megnyílik az EőtvÖs-téren, a régi főgimnáziumi épülettel szemben.
— Kövosí táraulata jövőre is vissza
jön. Ugy látszik, Kővesi igazgatónak Nagykanizsához való kedvét nem szegte az idei nagyon rossz szezon amiben igaza is van, mert egy kedvezőtlen esztendő nem jelenti azt, hogy Nagykanizsa alkalmatlan színházi város. Lehet, hogy jövőre jobb dolga lesz nálunk a színtársulatnak. így gondolkozik Kövesi igazgató is, ki már most engedélyt kért a rendőrségtől, hogy társulatával jövőre Is itV játszhasson. Az igazgató kérvényével teguap foglalkozott a sziuűgyi bizottság, mely ajánlja, hogy az engedélyt az igazga-tónak a jövő évre adják meg azzal a kikötéssel, hogy előadásait tartozik legkésőbb 1909. évi május 15-én megkezdeni-
L. Meggyilkolt asszony. Kómes leletre bak-ksntak tegnap reggel K3dön község közelében az emberek. A községhez vezető uton rettenetesen eltorzult arccal, vérbe fagyva holtan Ulálták özv. Sohutzenboler Józaelnét. A szerencsétlen asszonyt az emberek bevitték a községbe, ahol a nyomban megujtett vizsgálat kiderítette, bogy gyilkosságnak esett áldosatul. A gyana a megölt asszony első férjétől való mostohafiára, Konczér, Lijosra irányult, akiről tudták, hogy rossz vitsonyban ólt mostoha anyjával. A csendőrság keresésére Indul! és hamarosan rá is akadt a legényre, akinek ruhája véres volt.
— Orsságoa vasutas bank. Nagyfontosságú terv megvalósításához fogott a magyar tzent korona országainak országos vasutas szövetsége. Arról van szó, hogy a vasutasság érdekeinek hathatósabb és eredményesebb szolgálatára, az ország vasutas társadalma egy részvénytársasági alapon tervezett pénzintézetet állit fel, még pedig, hogy a részvények a kis javadalmazásuaknak is hozzáférhetők legyenek, $0 koronás névértékben történnék a kibocsátás. A részvények jegyzésére való felhívást a közönség körében is terjeszteni fogják. Az alaptőkét egyelőre 500 ezer koronában állapítják \'meg. A debreceni kerületben már 9 hónapja alakult egy vasú tas takarékpénztár 300 ezer koronányi alaptőkével, mely teljesen életképesnek biionyult és mérlegét szép nyereséggel zárta. Alaptőkéjét most 1 millió koronára emeli, ami már biztosítva is van. A soproni kerület vasárnap megtartott választmányi ülésén, a választ-xnány egyhangúlag hozzájárult a központ eszméjének megvalósításához. Megkéri azon^ bau ugy a debreceni vasutas pénzintézetet, njiut a központot, hogy lehetőleg keressenek módot a már létező pénzintézetnek az uj, aagy bank megalakításában való célszerű részvételére. Autheried elnök indítványára elhatározták, hogy a kerület nélkülözhető tartalékalapját részvények jegyzésére fordítják.
— Öngyilkos kávéháai pénztárosnő. Egy
vSzubó Julianna nevü nagykanizsai illetőségű Wiruő Makón öngyilkossági kísérletet kő-
__ ZALA
vetettel. Három doboz gyuíaoldatot ivott. Súlyos belső sérüléseivel a kórházba szállították, ahol valószinüleg megmentik az életnek. öugyilkossága okául kihallgatásakor azt vallotta, hogy egy legénnyel való viszonyával gyanúsították meg s ezt a szégyent nem birta elviselni.
— Harc az assmonyért A somogymegyet Caököly és Gige községek között levő erdőben két vándorköszörűs ütött\'» f«l a tanyáját: Pető József ós Baranyák Józaef zalsszentklrályl eraberok, akik már kót éte együtt Járták a Dunántult. So káig békos8Ógbon ették együtt a keserű kenyeret, amit köszörüléssel ós esernyő cainálással korestek. K«y napon azután vándorlásukban egy leányt vetett a sors oléjük. Veér Ágost, aki & kót Jóba-ratát nemsokára egymás halálos ellenségévé tette. Mind a ketten Őrülten szerelmesek lettek a leányba » most már hármasában barangolták be az országot. A leány bol az egyik hol a másik felesége gyanánt szerepelt. A két legény végre féltékonykbeni kezdett egymásra; mind a kett3 a maga számára akarta meghódítani a leányt, aki azután kijelentette előttük, hogy ahhoz megy teleségül, aki «rősebb közülük.-A Isgóuyek ekkor kést rántottak elő s viaskodni kezdtek az erdőben Baranyák lett a győztes; halálosan megszúrta a társát. A szerencsétlen embernek még volt annyi ereje, hogy megmondta a gyilkos nevét, amikor az arra haladó emberek ráakadtak. A gyilkos okkora már elmenekült a leánnyal együtt, de Lengyeltóti közelében letartóztatták.
* — Ma már nem titok, hisz •llamoró levelek Is bizonyltjákr hogy * legjobb órák, szemüvegek és Jrfeszélögépek csakis SZÍVÓS ANTA(L*füórásnál kaphatók. - Fö üzlet Szar vas Wcávéház mellett
— Egy Jó karban levő alig használt REMINOTON-lrógép 7. sz. modell Jutányos áron eladó. — Clm a kiadóhivatalban.
Színház és művészetek.
(—) Hamlet. Bir&i sziuiap »ifjúsági elő adás«-ra degradálta Hamlet tegnap esti szin-rcbozatalát, azért ez az előadás komoly, tartalmas, • egységes szép volt és megütötte a
: w.vJcac
fölött bizonyára heves magyarellenes vita indult volna meg és végeredményében még se engedték volna át az eszéklek színházukat magyar előadások részére. Ezt a mindenképen kellemetlen vitát előzte meg Kövessy kérvényének visszavonásával, mert most már igénybe se vehette volna az engedélyt, mivel szeptember a6 án már bevonul a színtársulat Nagykanizsáról Pécsre. A higgadtabb elemek Eszéken hálásan fogadják a színigazgató azon tényét, hogy kérelmét visszavonta és ha most majd húsvéttól kezdve kéri a színház átengedését, ezen kérelme teljesítésének nem lesz akadálya, Adigta remélhetőleg elsimulnak a politikai ellentétek is Horvátország Szlavónia és a magvarok körött.
Vérszegénység
ollensulyozásul tessék TCOTT-fóío Kiríulajót használni, moly a vért gazdagltja é* a test/fiusát szilárddfc
Úti CígrS/.Hl^L\'HSi! tcis/.i. A
A Scott-féle JÉmulsio
cgyaúnt bálám liatalnak csÖregnek. A K)*^™ javidí« meglep és kielégít«
Próoálják meg
ós muofoAak orról győződni, inlnt ahogy ^i/.ron és ezren győződtek raog róla a/, utolsó 32 óv alatt.
Egy eredeti iiveg áfa 2 K 50 fillér.
« luIAsit - kérjük . , . .
figyelembe venni. - Kapható minden gyógy tárnán. =»
4
-.tiakMBKKSsamnaa. > r.icu.g. .m — ai
. _ »
Táviratok
és telefonjelentések«
Shakespeare-elóadások ama mértékét, melyet>,Tekintve a lávoUágot> melyet a had
Nagykanizsán felállíthatunk. A rendezésben ambíció,- gondolkodás és kétségtelen tudás nyilvánult és ezek jellemezték Thury Elemér (Hamlet) egységes és hatásos játékát is. Kgész embert adott, ami arra vall, hogy igyekezett Hamletet megérteni és örvénylő tragikai szakadékait áterezte. Nekünk azoubau ugy tetszett, hogy egy oktávval följebb ütötte meg Hamlet alaptónusát és ez a színpadi hatás előnyérc s az igazság rovására törtéut. Néhány helyen félreértette szerepét; ez legszembetűnőbb volt akkor, mikor a temetójelenet-ben a Laerteshez intézendő kifakadást (»Hallod e hé! Miért bántasz eugem ?<) Opbélia koporsójának zokogta el. Ettől eltekintve a legnagyobb v megelégedéssel üdvözölhetjük Thuryt tegnapi játékáért. Ciige Böske megható, bájos és élethű Ophélia volt. Hz előadás szereplői közül még Tóth Ilona és Pintér
ínire érdemelnek emliíést;
>
* (—) Visssavont kórelem. Ismeretes, hogy Kövessy Albert színigazgató augusztus hó 26-tól Eszéken szeretett volna játszani társulatával, de a szlnügyi bizottság heves vita után nem véleményezte az engedély megadását. A végső szót a városi közgyülésuek kellett volna kimondani, mely csütörtökön megtartott közgyűlésén tárgyalta volna a kérelmet, amiről Kövessy Albert értesülést szerezvén, távirati uton vonta vissza kérvényét, mely
A veszprémi hadgyakorlatok.
Ueszprém, szeptember 16. Ma reggel pompás idóbeu kezdték meg a két háborús fél hadoszlopai a felvonulást azou területre, hol a hadtestparaucsuokságok — eddigi értesülés szeriut a próbaháborut eldőuteni ónajtják.
oszlopoknak meg kell tenniük, a döntő ütkő-zetre csak holnap kerül sor. Ma c^upáu elő-csatározások folynak a Balaton és Székesfehérvár között.
► Ueszprém, szeptember 16. őfelsége ma reggel 9 órakor kocsin kihajtatott a hadgyakorlatok szinterére. A kocsiban őfelsége mellett gróf P/»Mr főhadsegéd ült, egy másik kocsin pedig az udvari orvos követte a királyt. — A király fogata Székesfehérvár felé hajtott. Őfelsége veszprémi tartózkodása alatt semmiféle küldöttséget nem fogad, amiut ezt már a had" gyakorlatok programmjábau is megállapították, mert nagy súlyt helyezuek arra, hogy a király Veszprémben való tartózkodásának tisz tán katonai jellegét megóvják.
4r
Kossuth Ferenc állapota.
\\ r
A radikális szerbek küldöttsége.
Budapest, szeptember 10. Koaauth Ferenc állapotába ma örvendetes javulás következett be, ugy hogy néhány nap múlva elhagyhatja az ágyat. Ma Budapestre érkezett Karlócáról a szerb radikális párt küldöttsége Tomics Jása lapszerkesztő vezetésével, melyet Kossuth délután 2 órakor fogadott. A küldöttség a patriarkaválasztás ügyében érkezett Budapestre.
/
A műegyetem megnyitása.
Budapest, szeptember 16. Ma délelőtt volt a József műegyetem ünnepies megnyitása, melyen a kormány képviseletében Molnár Viktor közoktatási államtitkár jelent meg. Jónáa Ódon műegyetemi tanár jelentette, bogy a műegyetem rektora betegsége miatt nem tarthatja meg megnyitó beszédét. A beszédet dr. Vidmann Ferenc, dékán olvasta fel
Gyilkos tUntetők. Az eszéki rémnap.
Esztflf, szeptember 16 Ma délelőtt Eszéken vásár volt, melyre sok horvátországi szerb érkezett ide. Hat szerb tüntetni kezdett és revolverrel többször a tömegbe lőttek. — A golyók három embert megöltek. A csendőröknek csak nehezen sikerült a rendet helyreállítani és a nekivadult tüntetőket letartóztatni.
s V
Parseval légi utja. .
Berlin szeptember 10. Parsevalőrnagy légha jójával ma délelőtt Hallensee felett szátt el, midőn erős szélroham elkapta, a ballont ömazelapitotta és as egész léghajót kőt utasával lecsapta egy kastély tetejére, honnan a léghajó utasait most mentik. A katonsl léghajó ma Potsdam felett Bzált el, kellett térnie.
ZALA
!
MíMsz iazlík fpliÉe
TV/T Ár7 bármily mi jjji 6 Z/leojrában i
bármily mennyiségben értékesíthető
Rothschild San"üiz-iaiykiriiMfai
HR&YKHHIZtllR, Maoyarutca ».
M. klr. államvasutak Ozletvezetösége Arad.
ftlOO. szám. 90«. II. ?0%
Versenytárgyalási hirdetés.
A magyar királyi állam\\Asutak aradi üzletvezetőségo nyilvános Iráabeli e^ryaőtfára» versenytárgyalást hirdet:
A Jáa/.fényszaru in. á. rakodóhelyen létesítendő földszinten felvételi épület, a hozzátartozó melléképületek és egy külön álló rakodó (reá ópitett bódéval) előállítási munkálataira, megjegyezvén, hopy az építéshez szükséges építési anyagot olsőrendü minőségben a vállalkozó kft tel na adni.
A pályázati feltételek, a szerződés tervezet, az ajánlati minta ét a költségszámítás a mairyar királyi állam-Aasutak aradi Ozletvezetösége pályafcjttartAal osztályában (11. oszt.) 3 korona leíizetéso /fellett, a hivatalos órák alatt délelótt 8-tól délután 2j0ráig bármikor be-
Hzerezhotók, vaíry Írásbeli feleló bélyegjegyek elő postán is moKkánhatók. Az ajánlatot I
az ajánlat
szerzódés
koron mollékletelt. tervezet és k
esés mellett a megküldése után, királyi
•ar okmánybélyegpel, Int pályázati " feltétele», ^számítást pedig ivenkint emrol ellátva, lepecsételt
80 íílléros magyar ok mán azonban a nagy szélvihar mlstl visszaborítékban a "következő felíratta
\' # \' Ajánlat a 24100/ÍK)«. sz. versenytárgyalási
Kozákok és rablók harca.
üifllfi, szeptember ró. Tiflis közelében egy rablóbanda megtámadott egy kincstári pénzt szállító kozákcsapatot. Borzalmas harc fejlő-dött ki, végre a rablók bombát vetettek, amely Őt kozákot megölt. A kozákok tiz rablót fel-koncoltak, a többit üldözik.
hirdetés
)ján a malvar királyi államvasutak Jászfényszaru rakodóhelyen létesítendő maiíftsépltmények elóál-
JT\'.ti <IIIWl !■ -CBI
I « —i I jr ~x MBU
A gabonaúzletról.
" (Távirat.)
Buúapost. szeptembor 10.
Készáru-Üzlet:
%
Hu/a öt fillérrel olcsóbb.
HatArldö-üzlet s
Buza októberre
« 1009. április Rozs októberre » áprilisra \'/ab októberro 7.íib áprilisra Tengeri szeptemberre 1909.
Kepce
május
11. IV»
11.59
0.30 9.63
b.03 8.39
7.30
alapián a magyar királyi államvasutak m. á. rakodóheíy Utáni munkálataira« kell bonvuitahl, vagy postán bo küldeni és pedig leirkésóbb Í90S évi szeptomber hó 30-án déli 1? óráig az aradi Uxletvosotősőg általános osztályának (I. oszt) főnökéhez (aradi és Csanádi egyesült vasutak palotája. I. emelet 13. ajtószám.)
Az ajánlatok benyújtását megelőző napon, vagyis 1908. évi szeptember 29-én déli 12 óráig a pályázóknak lí()0 állainv
nál, hivatkozással a hirdetett verwnytárgv akár készpénzben,, akár állami letétek™ alkalmas érték papírokban lotenní, moly bánatpénz eaetleg posta utján is IwküMhető
Aradon, 190X. szeptember hó.
Hz üzleluizetöstg.
Utánnyomás nem dijar,tatik.)
Hegyőr hírólyi állnmunsulah Ozletuezetöfiíge Rrûd.
»r>. evi szepiemner ro*cn oen izoranr a pniyazoanaK X) azaz egyozer korona bánat né Úzt kell a ma^y. kir. unvasutak aradi üzletvczotőségéoek gyiíilőpénztárá-I, hivatkozással a hirdetett versenytárgyalás számára.
26.*»07 »iám.
II.
Dr. UJeisz bajos
ügyvédi irodptàt
írzsébBt-tér14. (Seidmann-liazbbiielyezte át.
Tüzijátéko
Uersenytárgyalási hirdetés.
i\'ályafentnrUsi célokra szolgáló puha é< tölgyfaanya-
gok szállítása iránt.
A magvar királyi államvasutak aradi üiletvezetőnége a vonalai szükst^kiónek íedexésére 1909. és esetiéi? a követ* kező 1910. és 1911. evben évenkmt »íüksAges 217 18 m1 jegenyefenyő deszka. 7187 m» luefenyő doszka, 23.90 m1 : szélmeUzeth n jegenyefenyő desxka pftr., 214 02 m* faragott jegonyefonw 12 0 mig 8-1 86 m1 faragott Jegenyefenyő India, 94.47 m1 12 m. felül jegenyefenyő hidra, 70.S8 ms met-Tí\'tt jegenyefenyő 12.0 mi? 59 06 m\'vágott lucfenyő, 12 0 nrig 29(100 drb. puhafa kerit*si rnd, 13009 m* vágott\'puhafa léc, 289 67 in\' jegenyefenyő» padló, 41 (X) ni* siélmctszatlen jegenyefenyő palló, 17 64 m* lucfenyő padló, 5400 fmtr kenté&i rud puhafa, xRX) fmtr. keritési rud puhafa, 14 008 Oi* puhafa rud. 20.083 in» puhafa szálfa, 6560 drh. s»el-deszka 466000 drd. fedőzsindely, G028 m* tölgyisdeszka, 169.033 in» faragott tölgyfa 4 0* mig. 157.92 m" larngott tölgyfa 7 0 mig 40.H7 ni1 faragott tölgyi» 9 0 mig 00-26 db. kerítés sürité>i léc.. 4 872 m1 metszett tölgyfa léc, 1600 db.
lók
nagy választékban kaphj
stren és Klein cégnél mmnhi
tölgy kerítés oszlop. 1 tölry kentén rud, 19 padló szállítását a ez Szállításra von foglaló ajánlati í aradi i\'uletve/etősé lyi államvasutak
Altar ófl nősülni ?
5.000—500.000
h ó r o n ű
hozománnyal bíró hágnék, közöttük teati bi bával vagy törvénytelen gyermekkel) rne^biztsk bennünket, hogy répsükra megfelelő férjet szerezzünk. (ísak komoly ^zándfrfu férfiak, kiknél a\'gyorfi nősülés lehetséges,! forduljanak Schleainqer ü.-hez,
B wn L I N 18.
kciité* rud, 4850 db. szálfa, 92.89 m* tölgy nos pályázatot hirdet, észlctes föltételeket magában magyar királyi államvasutak gszerezhetó és a. magyar kirá-. aió:«ágánál és üzlelvetrlős^geinél megtekinthető;ugyancsak az említeti hivataloknál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt a szállításra vonatkozó általános és különleges feltételek is, mely utóbbiak a magyar királyi Államvasutak igazgatóságának budapesti nyomtatványraktárából megszór» dietők.
Ivenkint 1 koronás magtár okrnányhélyeggol ellátott ajánlatok és ivenkint 30 filléres magyar okmány bélyeggel e.latolt ajánlati fölhívások ezen külcimmel: .Ajánlat 25507 908. számú . pályázati hirdetmenybon kiirt faanyagokra" MtjoS. évi uktóhvj hó 13 ik iiapjjiniik déli 12 őrá-Jtílg magyar királyi államvasutak aradi űzlotvozetózége általános osztálya főnökénél benyújtandók, vagy postán beküldendők.
Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség békének megfelelő 6*/t készpénzben, vagy állami leté\'.re alkalmas értékpapírokban 1908. év október hó 24-ik napjának déli f2 órájáig az aradi üzletvezetőség gyűjfőpénztáránál lete-öndő, esetleg posta utján odaküldendő.
Arad, 1908. évi szeptember hó 0-án^
Az ilzlctvcuctÖHeg-
1908. szeptember 17

Egy naoyobb partié, iúkarban levo 15-80 hektoliter nagyságú
ürea
^ IjUWOi mm uu \\r*
JufiSnyos árban eladó.
Felvilágosítással szolgál:
BE TTL H El M és fiUlü cég

üzlet-helyiség!
Yj^rtesitem a n. é. kőzőtisé-
4 4 4 4
mészáros- és
I hetites- üzletemet
a De(^Urre (W a g u e r féle házba) helyeztem át és folyő
évi szeptember 15-én meqnyillh.
Renleőáruhöl Ismét-elodóhnoh árheduezmény ben odoh.
\' Tisztelettel:
Darvas lános.

A u. é. közönség szíves ttido-másáta adom, miszerint Qzlete-
met teljesen újonnan átolahitottom
és azt a legjobb és legdivatosabb árukkal szereltem fel,miért is kérem, hogy szükségleteit saját érdekében annál is inkább uálam beszerezni sziveak\'edjék,\' mertegv próbafásárl^^nál meg-
győződhetik ál versenyképes!
iságáról és
f<rfl- ti női dlvat-
» éruüzkUben »
i-kNi/ti umn

Intézet
Epileptlkas
betegek részére
JB^TJJF gyógyfürdőben.
iQgyminiiialerium 190i. juniui sx. rendeletével engedélyezve, etenè berejmezve. Ápolásig J\'^
A nagym. m kir. b 17-én kelt 6C446/1903 260 férfi és női h
I. osztály *u( 1600
Ezen osztályokon kivtí
R, Jí osztály évi W00 R
egény betegek az országo« hotegápoláaí alap terhére vehetők fel, a mely "¡el-bon a nagym. m. kir. bolügyminjitteriuinnaK ^ okt. 28-án kelt 97221/lV* cz. 1Ö06. rendelete értelmében a felvétel külön külön kérelmezendő a uei£ gek által. A betegek ápoláaával a bodll awot r* rencrendü apácák vannak megbízva. ProípektuíOií és egyéb felvilágosításokkal szolgál:
Dr- isinski Ml V^\'J^
Posta, vasút, telefon helyben.
* La>»tulaJdonos és kiadő: Plschel POlftp Fiji Nagykanizsán
Nyomatott Pbcbel Pfltop Aa Utafvvpxn&lä**
XXXV. évfvlyaM.

Nagykanizsa, Péntek 1908. szeptember 18.
Siwteartöeéft lUu, NAd«
. MedÜNaUl:
ruts*
Váiosháa-paloU; kfe
T+i+fn* « WíMlóWYieái: 10a, TtiefOllt
ü»taMA«ok. MM W«N»atá«ok 4« »agáit- \'
fc*xl*mé<t/«k ffShM 60 fHUr. gt+gvté* 40 4*1 4rf*1t4fk étf § kor \\ •ttfttctSkfták 8 korona. <
213.
Helybe* házhoz fcardva:
Efy hóra.....i . , IC
Negyedévi* ...... il— „
PéWrre....... . S- *
Egész évre .«•••« 12.— m
tkOldéitoeli
Postai szétkQld«
Egy hón
F6ixefke*xMj SZALAY SÁNDOR.
Egy magyar pap.
Védi a muraközieket.
*

Festetics gróf és a kultuszminiszter kötelessége.
— Saját tudósítónktól. —
Az itt kővetkező levelet kaptuk ma egy murakö/i paptól, ki amiatt panaszkodik, hogy a hazafiatlanság és magyar falás vádját az egész muraközi papságra általánosítani szoktuk, őrömmel elismerjük, hogy vannak tiszteletreméltó kivételek és ugy látszik, — hogy a főtisztelendő ur is ezek közé tartozik, de sajnos, az kétségtelen, hogy a murakőzi papok túlnyomó része nem egyéb, mint Zágráb ügynöke, ak\'i minden rendelkezésére álló eszközzel izgat a magyarság ellen. Nem sziveden emelünk vádat és órüluénk, — ha erre nem volna -okunk, azonban hogy .vau, as*-\'¿A főtisztelendő ur maga is beisnferi^^fe; egyébként is több részben igazolja a murakőzi papság ellen intézett támadásokat. A főtisztelendő ur érdekes levelét egész terjedelmében itt közöljük :
■■■■■■MMPwrnwmmmmmm*
Jön a püspök!
Nem ismerek a püspökökre. Kzek egészen mások, mint aminőnek én tanultam ismerni egy valóságos megyés-püspököt.
Az kimondhatatlan nagy-ur, szinte emberfőlőtt való lény volt az én gyermeklelkem előtt.
Kzek a mai püspökök elvegyülnek a kő-sftnségt* emberek közé. Ugy járnsk-kelnek, ugy beszélnek, ugy essnek-isznak, mint akármelyik más halandó. A kongresstnsokon azó-nokolnak ; pörbe szállnak ott nem levő emberekkel, ellenfelekkel.
Aztán meg gyalogszeren is járnak.
Próbásak* Ottokár, a székesfehérvári püspök ttikor püspöki székhelyére megérkezett, kiszállt a vonatból, (valóssinü, hogy valamelyik II. oastályu kupiból) hóna alá csapta az esernyőjét
és ment egyedül; gyalog a palotáiéhoz. A cifra libériás portás alig akarta beeressteoi.
Hát püspöki bevonulás ex?(
POLITIKAI. NAPILAP.
Megjelenik naponkint este 6 órakor ünnepnapok kivételével.
PtleWVs szerkesztő: NAOY SAMU.
. . . in !»
_ 4M „
_ , , • ♦ • • • • , • 4 J-- •
1 K<?8Z évié .»•«•• Vo,— m
Negyedévro
FéléV"
Egy«« tsám ára • fIHér. Szerkesztőtárs: Vit VÉSZ LAJOS.
Tekintetes Szerkesztőség I
A >Ztla< legutóbbi számát ma reggel olvastam s keserűen esett, hogy ismét a szerencsétlen >Muraközi papság«\' vau a szőnyegen. Annál is inkább elszomorodtam, mert ép ma rrggel fámdtan, törődötten jöttem haza Horvátországból, Grubisnopoljéről, a hol én, mint »muraközi pap« magyar missiót teljesi tettem ; uevanis az ottani derék plébános Jemersics Nep. Jáuoa ¿(nemzeti Starcsevics-párti képviselő) meghívására az oda nagy számban összesereglett magyar hívőknek a szentegyházban magyar prédikációt tartottam.
Nagyon rosszul esik nekem, amikor b. lapjukban ezt olvasom : »Murakőzi papság !«
Nem »karom védeul avagy denunciálni egyik-mázik társon meggondolatlanságát, — csak azt akarom kérni a jövőre, hogy ne tessék mindent általánosítani ezzel a kifejezéssel, hogy »Mnraközi papság«, mert ezzel nekünk, a kik magyar papok vagyunk, nagy szégyent és fájdalmat okozunk.
Mert, kérem, vagyunk ám többen, akik ép oly jó fin őszinte magyarok vagyunk, mint bármelyik honfitársunk.
Vagyunk itt született magyar emberek, — akik ezt soha semmiért el nem tagadtuk, — s hogy magyarságunkkal nem tüntetünk, ez csak azért van, mert mi elsősorban lelkészek vagyunk.
Hornig Károly báró, veszprémi megyéspüspök, mikor legelsőbben Nagykanizsán bér* máit, velünk bankettozott a régi gimnázium tornatermében. Annak rendje-módja szerint koccintgatott és éppen olyan lelkiismeretesen itta a pezsgőt, mint akkor volt főispánunk, Svastíta Benó. Kbéd után pedig, mikor távozott, haladtában lekezelt mindannyiunkkal. És még ráadásul (hogy a spanyol-etikettnek még megmaradt foszlányait is sséttépje) fölkapott egy kalapot, a fejébe csapta és elment vele. Pedig az a kalap az enyém volt.
Hát püspöki dolog az ilyen ceremóniát-lanság ? I
Én csak azt mondom, hogy ax nem is tndja; mi és ki as a püspök, aki Ranolder Jánost, az egykor való vessprémi püspököt nem látta valahol szertartáson megjelenni.
Az püspök volt, igenis! Maga a megtestesült, megmerevült, művészi szoborrá lett fogalom.
Vannak muraközi születésü jó magyar honfiak, akikuek szintén fáj, ha a »Muraközi papság«-ot általánosságban gyalázzák.
Vannak horvát születésüek is, akik a ma-gyarhazáuak soha se voltak ellenségei s természetellenes dolognak tartanák, hogy ők tüutesseuek, mint magyarok.
Hogy van egy-két eset, amidőn egyikmásik meggondolatlanul cselekszik, — azért nem lehet hibás a »Muraközi papság.«
Tisztelettel kérem a Tekintetes Szerkesztőséget, kegyeskedjék jelen szerény soraimat megszívlelni s becses lapjában bennünket, magyar papokat megvédelmezni, nem pedig a sárba tiporni egy-kettő hibája miatt. Mert kérem, mi szenvedtünk ám magyarságunkért, 4—6 évig a zágrábi semínariumban voltunk ! — pedig ez nem semmi ám I
Különben is Tekintetes Szerkesztőség, én . nem tartom helyesnek ezt a módot a »mnraközi papsága kirohanásainak megfékezésére ; mert az illetők vagy nem is hederitenek reá, vagy ha tudomást vesznek róla, akkor nagy diadallal tudatják Zágrábban, ami aztán me-gint csak netak haszon, mert ott még ezért dicséretet As elismerést kapnak.
Hatioü Muraközben van 22 plébánia, 13 Gróf Festetics Jenő patronátusa alá, 9 pedig vallás alapi, tehát a magyar kultuszminiszter hatáskörébe tartozik.
Ez irányban tessék erős akciót és agitációt
Az első hitterjesztő apostolok nagyságát, csodás rendkivülUégét is abból értettem meg némileg az én gyermek-lelkemmel, hogy azok Ranolder Jánosnak voltak as elődjei.
Valamiképpen néhai való Józaeí-főhercegünkről Is csak akkor tudtam meg: milyen roppant nagy-ur lehet, mikor egyszer abban a szerencsében részesült, hogy Rtnolder János püspök vendége lehetett.
. Mert az a püspöki palota olyan levegő-mentesen el volt sárva a közönséges halandók világától hogy ml, apró kis diákok még a tekintetünkkel is alig mertük\'érinteni csen-.^ des, kolosszális falait.
Ugy gondolom, hogy az Isten-félelemnél jóval erősebb értés *oit bennünk a püspökfélelem. As volt a hitünk, hogy as Istennel csak a püspök beszélhet, érintkezhet!k. fisa mindenható Isten is csak ast teszi, amit a hatalmas p&spftkmond neki.
Az én lelkem előtt — nagyon ez a ^ Ranolder János lett a püspök-minta.
Akar ön részletre bútort venni ?
Blrtoalljuk, hogy elmegy tőle a kedve, ha meggyőeődik arról, hogy megnagyobbított butorraktárunkban késspéndisetés
«adtat xaorqayixo olcsó^-ban. -va»éxcűiiat ---------—Nagy raktárt fog rtikl*
divatoaabb (* leg Ízlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarntturáktól kérdve . legegyszerűbbig. Ugyaac*k «v41 uijnk madracok, ottománok és különféle szőnyeg-divánok késsltését és javításit a leglzléscsebb és legtartósabb kivitelben.
Goldberger Károly és Társa g£?sSÖ
ZALA 1907; szeptember 29.
kifejted^ hogy a Gróf és miniszter csak 13 próbás magyarokat nevezzenek ki plébánosnak s ne azokat, akiket a zágrábi szent-szék ajánj. Máfd akkor lesz magyar »murakőzi papságomért akkor a káplánok nem számi* tanait. Ámbár erről is lehetne segíteni, de erről máskor. Kérve, hogy Jelen soraimat b. figyelmükbe venni sziveskedjeuek, vagyok a tekintetes Szerkesztőségnek Dekánovecen, 1908. szeptember 15 én hazafias üdvözlettel Ehrenreich Nándor, pltbános. adatai szerint a magyar területek népessége erősen megnövekedett, a nemzetiségi vidékeké visszamaradt, ugv hogy a nem magyar ajkuakra viszonylag több megye esik, mint a magyar fsjnépességre. Ezen ugy kell segíteni, hogy több kicsiny nemzetiségi megyét egybe kell olvasziani, a nagy magyar megyékből pedig több megyét kell alkotni. A cikk erről részletes tervezetet közöl, melyben a Dunán-1 túlra vonatkozólag a kővetkező részt ol«, vassuk ; >a Duna jobb partján az egyetlen nem magyar többségű vármegyét: Mosout GyŐr-megyéhez való csatolással kell megszüntetni és Komáromot dél felé megnagyobbítani. Továbbá a három nagy megyéből (Vas, Zala és Somogy) kettőt kettőt lehetne alakitauí.« Az még vitás, vájjon a B. H. cikksorozata csupán a lap egyéni véleményét fejezi-e ki, azonban bárhogy áll is a dolog, látni való, hogy Kanizsa székhelylyel alakítandó megye eszméje nem bizarr és ezzel talán nagyon komoly helyen is foglalkoznak. Mindenesetre nagy kár, hogv Nagykanizsa város már behúzta a vitorláit. Tegnap ehte 8 óíakor a pályaudvaron teher, kocsik tolatásával volt elfoglalva. A i8-ta számú vágáuyou állott egy kocsisor és ehhez kellett távolabb álló négy kocsit hozzácsatolni. A négy kocsit megindították és midőn máj ezek robogtak az álló kocsisor felé, Betlehem fel akart menni a fékre, de e pillanatban * mozgó kocsik elérték az álló kocsisort, mely* hez hozzáütődtek. Rz oly nagy rázkódással j^rt, hogy a kocsimester leesett ós pedig 0ly szerencsétlenül, hogy feje éppen a két vonatrósz ütközői közé korült. / Ilyen tájt a rendező pályaudvar sötét, — rosszul vau világítva, ami elég helytelen dolog, mert ez még végzetesebb katasztrófákat is idézhet elő. A sötét háttérből .egyszerre csak vérfagylaló jajkiáltás tört elő. A hang felé siettek és ott találták a kocslmestert az ütközőn függve, holtan. A vonat borzalmasan elbánt vele. A két táuyéralaku ütköző össze* csapta a fejét, ami rögtöni halált okozott. A vasútról azonnal jelentették a szomorú esetet a rendőrségnek, houuan egy tiszt és a hatósági orvos megjelentek a szerencsétlenség színhelyén. A hatóság megejtette a helyszíni vizsgálatot s az ügyet ma áttette az ügyészséghez további intézkedés végett. Valószínű, hogy a holttestet holnap felboncolják.
Kanizsamegye. A vármegyék uj beosztása. Vas, Zala, Somogy — hat megye. (Saját tudósítónktól.) A választójogi reíorm tei vezete a belügyminisztériumban készen van s már csak az utolsó simításokat végzik rajta. A belügyminiszter már meghallgatta a dunáninneni, tiszáninneni és tüll főispánok véleményét .s e hóban még a duuáutuli főispánokat hivatja magához. A tervezet részletel a közvélemény előtt még ismeretlenek. Az ellene intézett támadások és mellette felhozott érvek azon a fikción alapulnak, hogy a Budapesti Hírlapban a reformról megjelenő cikkrovat nem egyéb, mint a kormány kísérleti ballonja, melyet azért bocsájtanak fel, . hogy a közvélemény hangulatát tanulmányozzák. E felfogás szerint a B. H. cikkei ma^át n tervnze-tet tartalmazzák főbb vonásokban és bár egy félhivatalos nyilatkozat és maga a B. H. is ezt cáfolni igyekezik, valószínűnek tetszik, hogy a cikkrovat a törvénytervezet istnere* tének alapjáu Íródik. A B. H. mai száma folytatja clkkrovaiát és ma a vármegyék uj beosztásáról ír. A cikk
Halálos szerencsétlenség a nagykanizsai pályaudvaron. Borzalmas halál. — Saját tudósítónktól. — A nagykanizsai vasútállomáson tegnap este ismét vér csöpögött alá két vasúti kocsiról.! Kgy vasúti alkalmazott a kocsi közé került és kinyomták belőle a lelket. — A vasutas muukája súlyos és gyakran életveszélyes. — j Hideg ész, lélekjelenlét és vjiagy óvatosság kell hozzá. Egy pillanatnyi figyelmetlenséggel a vasutas a inaga és száz más ember életét teheti kockára. A szerencsétlen Betlehem Györgynek tegnap este egy ilyeu vigyá zatlan pillanata és ezért hMtatotan lakolt. Betlehem vasúti kocsitpester alsósánci la-kós. Van családj.i: felesége és négy gyermeke.
Hirek, — A villamos pályaművei falbontása. Tegnap járt le a városi villamos müvek építésére kiirt pályázat határideje és a beérkezett pályamuukákat a mai versenytárgyaláson bontották fel a városházán. Minden beérkezett pályamuuka testes kötetet tesz kJ, ezért azok áttekintése hoiszabbidőt vett igénybe, ugy hogy a délelőtt 10 óra-kor . megkezdett versenytárgyalás lapunk zártakor, délután négy órakor is tart még. Összesen nyolc pályázat érkezett, melyek
Iitenem, ha visszagondolok reá, hogy a veszprémi hatalmas székesegyház óriási boltivei alatt milyen leírhatatlan, szorongató ér zésektől halványodott el miuden arc, mikor egy-egy nagy ünnep alkalmával végigsuhant olt a suttogó szó: >Jőn a püspök \'« Mintha valami földöntúli, mennyei jelenést várt volna mindenki. Az egyik pünkösdnapi bevonulását sohasem tudom elfelejteni. A székesegyház szorongásig megtelt emberekkel. Tudták, hogy a püspök moudja a nagy-misét. Nagyon sokan szerették volna látni az egyházfőt, aki máskor mindig olyan megközelíthetetlenül elzárkozott a hívek világától. Mikor a toronyban az óra elverte a kilencet, a szentélyből kiindult a papok püspökfo-gadó kara és odavonult a székesegyháznak a püspöki palota felé uyiló egyik nagy ajta-ához. Mindjárt az ajtó közelében a kanonokok, azután a szerpapok és papuövendékek álltak soifalat templomi díszben. Én ott szorongtam a templom egyik Ofcjr* lopa mellett a kanonok-bácsik háta mögött. Ott húzódott meg egy már kissé kopottas Jézus-szobor is, amely máskor az előtérben állott; de ilyenkor, a püspök fogadása alkal mával félretették az útból. Hz nagyon természetes. Be kell azt látui a szegény Jézusnak is, hogy uagy-ur a püspök. , • >. A rettenetes nagy szorongásban az ezer-fejű embertömeg visszafojtott lélekzettel állt. Miuden szem a nagy oldalajtó felé meredt. A nagy csendet egyszerre valami robogó zaj törte át. Ebben a pillanatbau, — mint villámütés suhant végig a templomon : >Jön a püspök !< A robogó zaj megszűnt. A papok sorfala megmozdult. A papi fejek — mintha vezényszóra történt volna — alázatosan előrehajlottak. A templom-ajtó előtt erős, átható illatú tömjénfüst gomolygott föl. Majd a gomolygó füstbí kicsillant az arany-fejű főpásztori bot az egyik íirtal pap kezében. Ezzel lépdelt a püspök elóti. Itanolder János légies, szinte égi jelenésnek látszó alakja leirhatatlaii hatással volt az ezeríejü tömegre. * Lenge termetével mintha nem is a földön járt volna. Feltűnő szép1 atcu, formás kis feje meg sem mozdult menés közben. Arcán és áldásra emelt, gyémáutgyütüfc > kezén a finom, fehér bőr Szinte átlátszó volt. Hisz napsugár sohasem érte. A templomajtótól 3 percnyire fekvS* palotájából is födött határban hozatta magát. Amint neszteleu szellemjárással továbbhaladt, a nagy embertömeg egyszerre megmoz-dult. Taláu a hátrább állók közelebb akartak jutui az áldás osztó, tüneményes alakhoz ; mert bizonyosan azt hitték, hogy közelből fogauato-sabb az áldás. Hogy melyik oldalon támadt az emberhullámzás, azt nem tudom ; csak azt ér.ztem, hogy az oszlop mellől a szegény, kopott Jézus-szobor közeléből engem is elsodor egyszerre a tömeg mozgása. Fönn, a kóruson a* egyházi étiek-és zenekar teljes erővel zúgta az ¿Ecce sacordos mag-nua /" kezdetű jtzvözlő ének dallamát. De ezeket^* hatalmas hangokat is áthatotta az az éles sikoltás, mikor valaki meg-látia, hogy/a szegény Jézus szobrát is elsodorta, eldöntötte a tömeg erős hulláma. A püspök haladt tovább, miut valami átszellemült. földöntúli alak, akit semmi profán földi zaj meg nem érinthet, meg nem állithat ; mert előtte akadálytalan az. ut; és azt jobbról, balról térdre ojdott ember-alakok védik. 1 Háta mögött kivont karddal haladt vagyont érő diszruhábau az ő daliás huszárjáé* ^ papok kettős sora. Mire főiért a szentélybe, szegény Jézusnak védtelen, a püspök útjából félretett, kopottas szobrát már darabokra, — majdnem teljesen porrá taposta a püspöki áldásért tóduló embertömeg. Még most is borzongat a hideg, ha rágondolok.
r908. szeptember 18
közül délig kettőt bontottak fel. A verseny, tárgyalást Vicstf polgármester vezeti, . jelen vtn Király Sándor v. mérnők, - továbbá a
városi villamos bizottság több tagja és a pályázó cégek képviselői.
— A főispán Nagykanizsán. Zalaegerszeg. r<51 jelentik, hogy Batthyány Pál gróf főispán családjával vasárnap Nagykanizsára érkezik és megjelenik a színkörben rendezendé Kossuth-ünnepélyen.
— Szociálist* tüntetés Nagykanizsán. —
Szeptember 27-ike lesz az a nap, amikor a magyarországi szociáldemokrata párt küldőt.
• tci megjelennek a bécsi „birodal
mi értekezleten" és az osztrák elvtársakkal együtt^azon törik a fejüket, miképpen lehetne osztrák segítséggel csatasorba állaui Andrássy gróf uak eddig még nem is ősmeretes választójogi tőrvéuyiavaslata eilen. Hogy pedig a bécsi szereplés ne maradjon magyarországi visszhang nélkül, a magyar szociáldemokraták ugyancsak szeptember 27-én tüntető nagy-gyűlést tartanak Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, Miskolc, Nagykanizsa, Pozsony, Debrecen, Győr, Szeged, Eger, Gyöngyös, Arad, Pécs, Tatatóvárosp Sopron, Zombor, Brassó, Zenta, Szabadka, Újvidék, Komárom, Gyulafehérvár, Kaposvár, Versecz, Temesvár és Marosvásárhely városában.
— Nemzeti oimer 1és lobogó. Az uj népoktatási törvény\'értőimében minden iskolát el kell látni nemzeti cimerrol és zászlóval. Apponyi köz. oktatásügyi miniszter most küldte meg a zászlókat és címereket vármegyénk közigazgatási bizottságának, hogy az ossza szót azokat az egyea tanintézete* között.
— Templomavatás Saőlősgyörökön. Lelkes, szép ünnepséget ült tegnap a szőlős-györöki hitközség. Hetven év előtt néhai hók Zsigmoudfáradozásából sikerült ott az iir. hitközségnek templomot épiteui, de ez nemrég már annyira roskadozni kezdett, hogy uj templomról kellett gondoskodni. Dacára a szőlősgyörki izr. hitközség kicsi számának, HouonMd} hitközségi eluök buzgó fáradozásával sikerült az uj templomot fölépíteni. Az uj templomot tegnap avatták fel és az ünnepi alkalom felekezeti külőmbség uélkül egy táborba szólította Szólósgyörők vldéké-°ck egész intelligenciáját. A templom fölavatását fíüchlor Sándor dr. keszthelyi főrabbi **K«te magas szárnyalású beszéddel. A fő-rabbi beszéde után a jelenvoltak elénekelték ** uj templombau a >Szózat«-ot. A fölavatás után az ünueplők özv. Bók Zsigmondué há-*ánál jöttek össze barátságos lakomára.
— Az állam a Balatonért. A kormány egyik ~ bennünket nagyon közelről órlntő — terve az,
Lo«y a Balatonból világlürdőt csináljon. E Wr? kiviteléhez szükségessé vált az egyes fürdők \'«ndbehozáaa ós egyób befektetések. A földmlve. \'öí%yl miniszter legújabban a ba/atonföldvári vette át ma délelőtt állami kezelésbe.
3I r~ ^tonal utóállitás. A várostlázán e hó í j ;at<>»ai utóállitás lesz, mely alkalommal
vL áln?1 * 10 rckUmA10 aPát f°Süftk me
— Paosa vásárjai A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy Pacsa községben
* már meglévő országos vásárokon kívül, ®Men év április hó utolsó csütörtökjén, ju-
^ hó első csütörtökjén még négy országos ®árt tartsanak. \'> \'
— Istentisztelet. Az izraelita templomban Péntekesti istentisztelet folyó hó xÖ4tóf «Jve további intézkedésig hat órakor fog
ZALA
"7 Öröm a kaszárnyákban. Mivel a bor-nyu három esztendeig viselődött a bakai hátakon, elérkezett amaz idő, amikor az abfiro-14» történik. Az öreg hétszentségek kipucolják a puskát, bezsírozzák \' a bakancsot, am$et a manipuláns átvesz, ami a katonaélet végét jelenti. Tegnap este fújta a hornista az utolsó capistángot, amely után az öreg baka .civillé vedlett, viszont a regény bundások, ( akiknek még sok idejük vau hátra, keserves sóhajtással nézik a beborult eget. Hej, haj, sohse szabaduluuk meg, mondják a szegény porosfülü regruták, már miut az 1907 beliek, akikuek még két esztendeig jár a lénung, a komiszkenyér, meg az ájncelmórs. Hej, haj ! — mondják a hatbeliek is, már csak 365 kis nap van hátra, annak is a fele éjszaka. És miközben folyik az abfirolás, szomorú emberek ülnek a falócán, bent a eugban és hazafelé gondolnak a Marcsára, a Julcsára. Esik az cső, hullnak a földre a kis vízcseppek, őszi szántás alá puhítják a földet. jönnek haza az öreg 6akák, akik már nem is bakák s ott hagyják a többieket strózsáktömés és menázsifogyasztás céjából, mivel a császáriak igen nagyon nagy szüksége van rájuk,
— Borbólylegényből — pap. Kgy kaposvári újságban olvassuk ezt az érdekes bírt : Molnár Gusztáv borbélylegény, aki évekkel ezelőtt a Lő-cser Mihály kaposvári iodrászüzletóben mtUödött mint segéd, a szarvasi főgimnáziumban a napokban letette az órettiógi vizsgát. Míg idejutott, rengeteg éjszakát virrasztott keresztül tanulással,
: r~-x~ rr-a^:—\'-V\'---
Táviratok
és telefonjelentések. A veszpremi királygyakorlatok.
Ueszprém, szeptember 17. Ámbár a hadgyakorlatok terepéu ma reggel hideg szél fujt és.a nap sem sütött, mégis a király már 9 órakor nyitott fogatán kihajtatott Veszprémből, A király mellett Bolfras főhadsegéd ült, egy másik kocsiban pedig Kerzl dr. udvari orvos követte az uralkodót A király Hajmáskér felé hajtatott. HajmAskéren ma kezdődött a döntő ütközet és az eddigi jelentések szerint kátót, közelében már meg. kezdődtek az összeütközések. •
Rű|méfihér, szeptember 17. A hadvezetőség ma delelőtt a változott csapatállásokra való tekintetből halyet változtatott, A hadvezetőség Ferenc Ferdinánd trónörökössel aa élén a • Veszprém keleti oldalan fekv<5 Kilátó hegyre vonult. Az összes beérkezett j-leütések szerint, dacára a rendkívül fárasztó menetelésnek, a legénység kitüuő állapotban van.
Uefizprém, szeptember 17. A királyt délután
3 ótáta várják vissza a városaa ebédre. \'
%
Az interparlamentáris konferencia megnyitása. A horvátokat elutasították.
Berlin, szeptember 17. Az interparlamentáris konferencia ma kezdte meg tanácskozásait. A konferencián Büiow birodalmi kancellár is megjelent, ki a konferenciát megnyitotta. — Utána Apponyi Albert gróf kultuszminiszte-
rüuk mondott nagyhatású beszédei, mely után bolbélymestorsóg mellett N*ppal nyiría-borotválta a jelenvolta* zajos ovációbau részesítették a vendegeket, vasárnaponklnt kijárt a kaezár. Apponyit Ma több horvát képviselő érkezett
nyába ós pár krajcárért borotválta a bakákat, hogy j idcr köztük Zagorac és Surmin, hogy az inter-
v . , . K 1. 4 1 l.4 , _ parlamentáris konfeiencián részt vegyenek, beszerezze az isko akönyveket. Uy rakta le ma- r . . , A, ;, 1. .
\' \' • azonban a konferencia eluöke tua is elutasi-
«án uton a gimnáziumi vizsgákat. A nyolcadik osztály elvégzóse után letette az óreitiógi vizsgát. Érettségi utátn fölvették a váci papnevelőintóxetbe, mert a derék líju papnak\' készült.
A király a beteg tiszteknek
Szanatórium a Balaton partján.
— Saját tudósítónktól. -
Á tegnapelőtt megkezdődött vesz; rémi hsd« gyakorlatoknak nevezetes szerep Jut a hadsereg történetében. A leglelsöbb hadúr a hndiereg bálványa, személyesen Jelent meg ott s fáradt szemeit utoljára jártuja végig trónjának oszlopa, s dédelgetőt\'« badanrege fölött.
Ebben az üooepies pillanatban bizonyára meg-llletldve hallgatják a már gyenge azavu fejedelom órzékeny búcsúszavát a tábornokok ós főtisztek, akik már annyiszor óre<tók a legfelsőbb hadúr kegyeinek melegét. A válás óráiban is Ok azok akikről gondoskodik, akiket mog nem szűnő párt. fogásban részééit ós arra törekszik, hogy báláju kat örökre biztosítsa a maga számára.
Mint telj-isen megbízható lorrásból értesülünk, a király a hadsereg beteg tisztjeiről ugy gondoskodik, hogy vagy a Balaton vagy az Adria part. Ján nagy méretű szanatóriumot építtet számukra. A modern kórházszerű intózet üdülőhely, de különösen tökóletes berendezósü tüdőbeteg szanatórium leaz » ro»nt Ny*11» az 9i80 a«5 egész világon. Ilyen emlékekkel vess .buosut a veszp rémi dombokon hadseregétől a*-legfelsőbb hadUT.
Bennünket magyarokat kettős érdekkel kell, hogy lekössön a királyi nagylelkűség e legújabb Jele A terv az, hogy fagy a Balatonon, vagy az ¿drla partján építik meg a tisztek szanatóriumát. Mindén igyekezetünkkel oda kell most már törekednünk, hogyha ezt a nagyszabású szanatóríu -mot megépítik, ugy ezt minden körülmények között a Balaton partján építsék föl.
elnöki
totta ő*et, kijelentvén, hogy a norvátok csak tniut a magyar csoport tagjai vehetuek részt a konferencián.
Készülnek a szocialisták.
Budapest, szeptember 17. A azociaidemjkrata párt ma falragaszokat függesztett ki főváros szerte, melyeken felhívja a szocialistákat, hogy szeptember 21 -ón, a parlament megnyitásának előestóiyón a tŐvároa területén huszonöt népgyűlést tartsanak >0i készüljenek az nap egy e»ti tűntető felvonulásra. A rendőrség széleskörű intézkedéseket teez, hogy az esetleges zavargA-bokát meggátolja.
A patriarkaválasztás.
Karlóca, szeptember 17. A radikális szerbek tegnap kóaő, ÓJJeMK tanácskoztak, de nmn tudtak megegyezésre Jutni. Balla főispán Tomica Já*a Bopdanovics érdekében mindent elkövetnek, de eddig nem sok eredménnyel.
Egy urinó borzalmas halála.
Rrad. szeptember 17. Akkormán István uj-szentannái dúsgazdag és előkeiő földbirtokos fiatal felesége ma gyorsforralón kávétWetegu tett. Közbeu a iáug kicsapott és az asszony ruháját, amitől ez pár perc alatf lángba borult. — A szerencsétlen nő teljesen összeégett és néhány óra múlva meghalt. — Tragikus halála megyeszerte .igen nagv részvétet kelt.
Értékpapír tőzsde
— Mai árfolyamok. — , . < (Távirat)
R Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai
llóhjánah jelentése :
,wt
Magyar hitolróxzvén}\' Onztrák, hitel « 47, magyar koronajáradók Kereskedelmi bank részvény Salgótarjánt kőszénbányaróezvény Itiinarnurányl vasmű \' <
! ■
Adria tengerhajó/iis Hazai bank t


747.25 r>44 60 92.85 3380.-594.— 7 658 fiO « 400-vü\'ÍV VsíMJO
a

X«l I 1«
^Zárnia ff k kiváló bór- éa llthlumos gyógyforrás ^
tm«. 4« h<Jly»gba]oknAl, k*«av4a j«4l, omikor-
MUpéfaél 4« bAnt«lai«kaál ktta»f kitin
TimitMHi vu«*aUi MvufiTti. t*lT^r rorri« TálUUUOi Bai**«*, ▼ í
d
Dr. UJeisz bajos
édi irodáját
Magyar királyi államvasutak Oilftvtitlflilgt Dfbrtcztnbtn,
206*7/1908. n/Am.
II). oazt.
Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak Nagykároly állomá-aán 1909. évi március hó 31-én a vasúti vendéglő bérlete leJAr ugyanazon időponttól számítandó öt évi Idő* tartamra őzen vendéglő bérletáré ezennel zárt ajánlati tárgyalás hirdettetik.
Az 1 koronás bélyoggel éa — «Ajánlat a magyar királyi államvaautak Nagykároly állomásán lövő vendég-lói üzlet bérletéro* — felirattal ellátott nem különben a kellő okmányokkal felazerelt borítékba zárt én lene-caételt ajánlatok 1908. évi október hó 1-én déli 12 óráig a magyar királyi állainvaautak Debreceni üzlotvezetósége titkári hivatalához. posta utján térti vevénnvel nyújtandók be. Ugyanazon Időpontig bánatpénzül háromszáz korona készpénzben küldendő bo, — függetlenül az. ajánlattól — a debreceni Üzletvez.etőaég gyüjtópénztá-raba posta utján jelen oálvázati hirdetmény számára Való hivatkozással. A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek nevezett üzletvezetőié* III. (forgalmi és kereskedelmi) osztályában (Tisza palota II. cm. 10. ajtó) a hivatalos órák tartama alatt (délelőtt 8-tól délután ? óráig) megtekinthetők, miért is az. ajánlattevőkről folté-telezlotik, hogy azokat ismerik és magukra nézvo egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadják.
A feltetelektől eltérő vagy a kitűzött határidőn tul beérkezendő ajánlatok figyelembe vetetni nem fognak.
A magyar királ)i államvaautak fontai tják maguknak azt a jogot, hogy a pályázók közfll tekintet nélkül a felajánlott bérösazeg nagyságaira, szabadon válaazt-haasa nak. . ^
A vendéglő helyiségek közül az I. II. oazt étterem ÍÜtéso éa világi fisáról a vendéglős saját költségén köte-leaok gondoskodni, mig a lll. ont* váró és étterem Világítási és fűtést költségeit fele részben a vaautintózet, fele részben pedig a vondéglós viseli.
Kelt Debrecen, 1908. szeptember hó.
Az üzlotwezetöség.
^Utánnyomás nein dijaztatik.)
Árverési hirdetmény.
A Néptakarók pénztár rósavónytAr* easAg Nagykanizsán
zálogosztályába
1008. október hő 2 án és folytatólag 3-án ftrverárflest, melyen as 1008. augusltfía 28-ig lejárt és kl nem v&ltott vagy meg nem hosszabbított tárgyak kerülnek iparhatósági kikül* dött jelenlétében árverésre.
Árverés kezdete d. u. 2 órakor.

»•! K :
Ov \'
Eoy naoyobb partié, jokarban levő
15-80 hektoliter nagyságú
„ v «... • 0 • fc« •» »» \' •
===== üres ===
< . v >\' • r » " 1 \'
jutányos árban eladd,
Pel világosit ássál szolgál;
lijlllíIM ta ilfl cüMvkM.
t\'11\'
1908. szeptember lg
nagy vála^tékbaWTíaphatók
strem te Kle
z-
Méz
bármily mennyiségben legjobban érléhesithető
IIIICIVKVrfílZSifefl. Hagyar ulca 19
Uersenytárgyalási hirdetés.
A magyar királyi államvasutak aradi üzletvozotósége nyilvános Írásbeli egységáras vuraouvtárgyalást hlrdot :
Az Arad állomáson létesítendő katonai kocsiberendezési falazott raktár előállítási munkálatait a megjegyezvén, hogy az építéshez, szükséges építési anyagok közül a i iázó és íféptév\'lát, az oltatlan meszet, ezo-mentet, homokot és a tetőfedő cserepet a m. kir. állam-vasutak aradi üzlotvezetósége adja, illetve bocaájtja vállalkozó . rendelkezésére, a többi épitéai anyagot pedig olsőrendii minőségben a vállalkozó köteles adni.
a pályázati föltételek, a szerződés tervezet, az aján-ti minta és költségszámítás a magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetőséfe pályaíentartási osztályában (II. oszt.) 3 korona lefizetése mellett, a hivatalos órák alatt délolőtt 8-tól. délután 2 óráig bármikor beszerezhetők, vagy irásheli megkeresés mellett a megfo\'ó bélyegjegyek előzetes megküldése után királyi postán ia megkaphatók.
Az alánlatot I koronás magyar okmánybélyeggel, az ajánlat mellékleteit. Úgymint pályázati feltételek, szerződés tervozet és költségszámítás pedig ivenkint 30 lilléres mairyar okinánybélyeggel ellátva, lepecsételt borítékban a következő\'felirattal :
«Ajánlat a 2¥18^flÓ8. sz. versenytárgyalási hirdetés alapján a niagy/r királyi államvasutak Arad állomásán létesítendő katsmií raktár előállítási munkálataira» kell benyújtani, portán beküldeni és pedig logkésőbb
1907. évi szeptornber hó 29-én déli l£ óráig az aradi üzletvezetóség általános osztályának (I. o«zt.) főnökéhez (aradi és csanádi egyeaült vasutak palotája, I. em. 13. ajtó szára.
Az ajánlatok benyújtását megelőző napon, vagyia
1908. évi szeptember hó 28-án déli 12 óráig a pályázók-nak 950 azaz kiloncazázötven korona bánatpént kell a magyar királyi államvasutak aradi üzletvozetóségének gyüitópénztáránál, hivatkozásai a hirdetett veraenytár-gValáa számára, akár kéaznénzben, akár állami letétre alkalmaa értékpapírokban letenni, mely bánatpénz esetleg poata utján is beküldhető.
Aradon, 1908. szopternber hó 12-én.
Ag üalctveaetöség
mflKONTYEK-
az Izraelita ünnepekre:
héber-német vagy éber-magyar szöveggel tartó kötésben és legtisztább nyomással nyolcudrét* 2 kötetes vászonkötésben K 4 U
11
Ugyanaz legfinomabb bőrkötéssel 9 kötetben vászonkötésben
• 5.40 ., IL-
ii 10.-
IMAKÖNYVEK minden alkalomra:
héber-magyar vagy héber-német szöveggel
K. 1,50, 2.-, 3.-Ugyanaz legfinomabb bőrkötésben K. 6.
csontkötésben, gyöngyház diszitéssel
K. 7.—, 9.—, 12.—, 14.—, 20.. Borjubórkötésben, eleg. kötés párnázva K. 16.—
Hl* 1 ú n IMAKÖNYVEK» nók részére
1 lirV«/HI I teljesen magyar szöveg, 8-adrét alakban vászonkötésben k. 3..-
Zsebalakban vászonkötésben
11
Finom elegáns bőrkötésben K, 8.—, 12.—, 16.^
•yij I r linóm •»lyemből, telje^n
!! Il M II ^J felszerelve, arany bordurával ■ HHhÉiW K. 14.-, 16, 20, 24, 28.-
legfinomabb gyapjúból K. 7, 10, 12, 14, 16.
IZRAELITA ZSEBNAPTÁR 24 fillér
Szétküldés az összeg előzetes beküldése, vagy utánvét mellett történik
imakönyvraktárából NAGYKANIZSÁN -
MM FDIö0 fia
-^tulajdonos éa kiadót FtoeM Pfttof Plt
3475 tk. 908. firk. julius 4-én.
Áruértei hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvl hatóság közhíré teszi, hogy Szelina Márton ét neje Grosenic* Verona alsólendvai lakótok-nak Kvakán Jakab ugyanottani lakóa \'elleni végrehajtási ügyében 141 K 10 f költaég töke 13 Kjfaj I eddigi ai K 65 f árvérét kérvényt Jrfítaég behajtása végett a nagy-kanizx^nr. törvényazék, a perlaki kir. járásbíróság területén fekvő Alaódomborn községi 37a sz. tjkben foglalt 385/« brsz. hát, 133 ss. «. udvar és kert ax 1881. 60 t-c. 156. §r« értelmében egészben 800 K, a szentmáríai 86^ tt. tjkben foglslt 1335 hrtt. Lenctecs dűlőben levő szántó «. a. t -c. alapján egétt-ben 60 K, 3546 hrtz. Joknadülóben levő rét n. a. tc. alapján egéttberi 80 K ét a 3593 hrtz, Jokna dűlőben levő rét ugyanazon törvényeik alapján egétzben 90 korona kikiáltási árban at Í908. évi októUr hó 6 napján délelőtt 10 órakor, Alaódombo+a \' község házánál éa Saentmérim \' Jköaséghátánál 0gjaaaaon napon d. o. 3 ómkor Dr. Lőke Kwit taá^y-
kanltssi ögjvéd vagy helyettese kftsbenjőt-tével megtartandó árverésén a becsárou aidl is eladatni lóg/" " \' - " \' ^^ W
Venni szándékozók figyelmeztetnek, tmffr at Attt^éa itítézkedéte efttt a fenfl 1c1kiá)ífc< ár ro Va At bánatpénz fejében letenni. A kir. járátblrótág min tkvi hatótág. Perlak, 1908. julint 9 napján. \' ; 0 _• StlgllMiuer, kir. járásbiró.
rtesités I
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy Vörösmarty-u^ 14. sz. alatt (saját házamban) újból
fehérnemű tisztító és vasaló intézetet nyitottam,
amelyet saját vezetésem alatt a munkái tisztelt megrendelőim részére pontosan eszhözlöm*^-\'
Xevetezőfap^éffesités elegendő.
}ttaradok kiváló HsztfUttfl:
özv. Cjóczán J\'stvánné.
Jrísnnyassxonyi ktUnggi^ Jutányos ■^■x- árban késxtttftniJc el.
53 km fw rvi M a
M fW.W 59
íslaalláa I Alulírott tisztelettel értealtem az épitó, LlIeS GÖ • közöntégat, hogy Nagykanizaára kői-HH1IW1. tAyt<>m e6tv6s.tér 2t, Stém alatt
épltésxat-váUalati In
fiyltottam»
tapasztalataimat h/sazu kt Budapeaten na-
gyobb vállulatokiSáli alMflmaztatisom Idője nlatt izereztem. Fótör/kvéj^rm az, hoftf az éplttetőiroet a legnagyobb i/eta>Wgodésael, lelkiiamereteaen k • elégiUem. Bár Wyen caekély éplttetéa végett hívásra elmegyek, esotlag tanáMraal ia szolgálok. --Mindenfélo építkezés osakia aaját vezetésem éa ügyeletem alatt történik. Elvállalok a legegyweruN) -alacsony épltéatól kezdve a legmagasabb és komplikált épftéaeket, körkemenoéket gyáH kéményeke«, gépek alapoJújJt óa bármiféle épltf*-éa javW\' munkákat éa előnyöa Űzetóal WUteltk mellettetek terveket éa költségelőirányzatokat , 1 Kőmlveameaterl vizsgára 6 hét alatt az órákban elkészítek. - flsztelettAl kérem az épiw közönség beoaes pártfogiaát. /
tiaztelettel maradok : SÖLCIFÖLDY JÁN9 tp
építészet vállalati iroda. Eötvöa-tér tU N.-kani*^
V* tt 99 sa a m wa m

7
XXXV.Jvftlyi«.
Nigy kinizsi, Szombat 1908. szeptember 19.
toftratőtégi
KiKHihaUl: WMkép
i kto
Telefon i ****** w
liiritniHié|i 7S,
C^.Ui^ok. MM Mmutatá«»* é« Htján
k*tl«m4ny»li N fWér
*« értiiHim O*
• Uf.J •WlvrtSfcJtrt • iMTNd
214. szám.
KLÖ^IUTÉSI Ált AKI
Helybaa házhoz hordva: Efy hóra.......J.- IC
N«\',;y cd^vio • • « • # Félévrt .......
Egén érre ...... M
E:
POLITIKAI NAPILAP. M#aJ#|#nik naponkint ntt 6 órakor ünnepnapok kivételével.
PoataJ axétkQldéM#li hóra.......U0 H
Eay »«vi. »«»««•« ......
rfiövrt ...«•«•• Efétx éw »••»«•
0.- -
Kgy«« Mám Arm • fillér.
Szerkttxtótárt: RÉVÉSZ LAJOS.
......■!■!■
m
van.
NaQykanlcM, vseptember 18
Ránk borult az ősz. A nyári holtszezonnak immár vége. A politikai szélcsendet most már meg-megzavarja a közéletünkbe befészkelt politikai izgatás egy-egy erősebb hullámverése.
Sajno?», ebben az országban a politikai izgatás az, mi teljesen sohasem szünetel. Erre mindig tudnak tápanyagot kierőszakolni. Hogy miként kell a szúnyogot elefánttá fújni? Ezt a mesterséget nálunk ér-tik a legjobban. És ezekkel az elefánttá felfujt szúnyogokkal izgatnak aztán makacs kitartással.
Ha pénzbe kerül, hogy az ország első mfiintézete, a Nemzeti Színház ne marad-jon hajlék nélkül; ha pénzbe kerül, hogy a kormány egyik legszebb szociális-alkotása, a munkásházak részére telket vásároluak; ha pénzbe kerül, hogy e házak részére téglát rendeljenek: végig süvit az izgatás, hogy a koalíciós kormány lelkiismeretlenül tékozolja az pénzét.
Persze uzabadelvü rendszer pénz
nélkül teremtett meg mindent* A nemzeti kormánynak pedig az volna a kötelessége, hogy semmiből teremtsen valamit; pénzáldozatok nélkül hozza helyre a mult idők súlyos mulasztásait.
Hát még a közjogi sérelmek terén mily tág lelkiismeretlenséggel tobsódik az izgatás. A régi rendszer lovagjai be hamar el«* feledték, hogy az ő idejükben valóságos láncolata volt a közjogi sérelmeknek. És most, ha valami lényegtelen érdemjel körül valamelyes apró hiba, vagy tévedés esik : olyan lármát csapnak, hogy ijedten azt hisszük, hogy közjogi sérelembe fnladt szent István egész birodalma a csatolt részekkel és az okkupált s később annektált tartományokkal egyetemben.
Az izgatás legnagyobb mértékben az uj választási törvény körül foly. Sót e mére-
tek valószínűleg megfognak nagyobbodni a képviselőházi tátgyalások kezdetével.
Már csak napok választanak el a képviselőház uj ülésszakának megnyitásától. A nemsokára megnyíló uj ülésszakot legerősebben a választói jogról szóló javaslat tárgyalása/fogja, dominálni.
A képviselőház kétségkívül tudatával van annak, hogy az uj választási törvény tárgyalásával korszakalkotó munkát végez. Ez az ország csupán az alkotmányos élet levegőjében képes élni. Az alkotmányos élet pedig annál erősebb, mennél többen őrködnek aunak tisztasága és érintetlensége felett, Ezért hangzott fel már régóta az óhaj, — hogy a képviselőválasztási jogot a népnek minél szélesebb rétegeire terjesszék ki.
E hazafias óhajt terelte annak idején a darabont-kormány hamis útra. Hogy elvonja a figyelmet arról a vakmerő támadásról, mellyel alkotmáuyuuk épségét ve-szélyeztette, a választói jognak egy oly módját akarta ez országra erőszakolni, melynek eredményeképpen nem csupán azok jutottok volna be alkotmányunk sáncaiba^ kik alkotmányunk hazafias őrei, — hanem ijesztő mérvben becsempészték volna piokat is, kik a magyar alkotmánynak mindig ádáz ellenségei voltak.
A darabont-kormány bukásával és a nemzeti kormány hatalomrajutásával megszűnt e veszély. Andrássy grófnak jutott e nehéz feladat, hogy a Kristóffy-féle szörnyszülött tet olyan választási tőrvényjavaslattal pótolja, mely bár a választói* jogot szélesebb rétegekre terjeszti ki, de nem • dobja oda alkotmányuukat martalékul a haza ellenségeinek.
ösz van. — Az őszi ülésszakra Ígérte
• * . ^ A villamos pályázat eredményei
Egy feltűnést keltő ajánlat.
- Sa|át tudóaltónktól. -
Vócsoy Zsigmond polgármester és Király Sándor v. mérnök urak szíves figyelme folytán módunkban van, hogy a városi villamos művek építésére beérkezett ajánlatok tartaW mát már ma ismertethessük, bár a pályamunkák oly rengeteg anyagot ölelnek fel, hogy azok tanulmányozása még sok dolgot fog adni a városházán.
A beérkezett ajánlatok közül a legtöbb csak részleges, négy az összes építményekre vállalkozik és többek közt a Siomena-Schuokert cég az üzem átvételére vonatkozólag is tesz feltűnést keltő ajánlatot.
Az ajánlatok vázlata a kővetkező :
1. Aíagyar-Siomona Schachert müvek villa-mosságl r. t. Budapest—Pozsony.
A cég ajánlatot tett egyenáramú villamos telep építésére gőzgépüzem . esetén 810,949 koronával, nyersolajmotor esetén 909,576 ko-rónával és 5 ssásalék engedménnyel, forgó áramú telep építésére 855,000 koronával, to* vábbá a vezetékhálózatnak vasoszlopokkal, vagy földalatti kábellel való átalakítására a fenti összegeken felül 20,000 — 100,000 koronáért.
A cég üsembérleti ajánlatának lényegesebb pontjai a következők :
Elvállalja a cég, a telep üzemének fontar* tását 20 esztendőre és az üzemvitel jogáért bért fizet, mely ugy van megszabva, hogy a város által befektetett tőke 50 éves tőrleszté* sét fedezze. A befektetett tőkét azon ősszeg képezi, melyet a város felvenni tartozik azon célból, hogy az uttelep felépítése, valamiut a régi telep megváltásából eredhető azonban 250,000 koronát tul nem haladó fizetési kÖte-lezettségeket teljesíthesse. — Cég a szerződés tartama alatt az üzlet tiaztm nyereségének60*át a városnak kifizeti. A közvilágítást, mely 500 drb ió-os izzó és 25 drb 10 amperes ivlámpá-ból fog állani, cég a városnak teljesen dijtala-Andrássy az uj választási torvényjavaslat Dul szolgáltatja, a közönségnek pedig az áramot világításért max. 6 fillérért,, erőátvitelért maxim. 2—5 fillérért hectowattóránként, az óraszámlálóért pedig évenként 12 — 15 koronát^ srámit.
2. Internatonale ElekrlcitAta Geselscha/t Wien. — A cég aiáulatata egyenáramú telep mechanHcai és elektromos részének beren.
bemutatását. Tehát néhány nap múlva megfedjük, hogy mily módok és formák szerint oldotta meg Andrássy gróf a fennebb vázolt célt. Mert hogy e célt oldotta meg, — eziránt egy pillanatig sincs kétségünk.
—y.

Akar ön részletre bútort venni ?
Biztosítjuk, hogy elmegy tóle a kedve, ha meggyőzik arról, hogy megnagyobbított butorraktárunkban készpénzfizetés
mellett mennyixe olcsó-to"barL váusároltLat-;—-;-Jagy raktárt íog találni a
divatosabb és levesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnitu ráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugy««^ ;1^!-laljuk madracok, ottománok és különféle szőnyeg-dlvánok készítését és pvitfaát a legizlésesebb és legtartósabb kivitelben.
Nagy választék gyermek- (¡Q||||}Qfggf KáfOly ÓS TáfSft Nw^ít^SSSShíf?.
és vaságyakban.
(NiDkuliul Uk. p4»>Mr tpll.t.)
•MHBMC-alMUMU
dezéséről szól, gőzüzem esetére 40a 110 korona, éa nyerolaj motorüzem esetére 508,005 korona végösszeggel. A cég ugyanezen aján latban a budapesti Magyar villamosaági r. t gal együttesen concessio elnyerése iránt is tett ajánlatot, mely szerint a cégek aoo,ooo koronáért átveszik. a várostól a jelenlegi villamos telepet, és az uj telepet egy éven belül felépíti. A cégek a városnak a körvilá-gitást 40 gyertyaíényü izzólámpánként évi ao—40 koronáért, 10 Ampéres íéléjjeli ivlám-pánként 200 koronáért, a közönséguek az átamot világításra 65 fillérért, erőátvitelre 3 fillérért szolgáltatják.
Cégek hajlaudók a várost a bruttó bevételből 250,000 K erejéig 5^-kal az azon felüli bevételi összeg után afc-kal részesíteni. — A concessio időtartama 50 év, mely a 30 ik évtől kezdve megváltható.
3. Ganz-féle villamossági r. t Budapest. A cég ajánlatot tett a telepépitésre gőzgépüzem esetén a különböző alternatívák szerint — 863886 K-tól 921,135 K-ig, uyersolaj-motor üzem esetén 934460 K-tól 972,199 K ig. K cég ajánlatában bemutatta a »Részvénytársa* ság villamos és közlekedési vállalatok számára« budapesti cég concessióra vonatkozó ajánlatát, mely szerint a megváltandó telepet a megváltási árban, de legfeljebb 250,000 K-ért a várostól átvenni és a városi uj telepet saját költségén felépiteui ajánlja. A szerződés tartama 40 év, a mely a 15-ik évtől kezdve megváltható. A cég a közönségnek az áramot világitásra 6 fillérért, motorikus célra a fillérért, a városnak 500 drb. 40 gyertyaíényü izzólámpa éa 10 drb ia amperes féléjjeli iv-lámpából álló közvilágítását 10,000 K-ért haj landó szolgáltatni. A város részesül a 696-tól 9fc-ig terjedő tiszta jövedelemnek 15^-ában, a tiszta jövedelem 9^-ot meghaladó részéből pedig annak 35% ában.
4. Egyesült villamossági és gépgyár r. t. Buda• pest. A cég ajánlata csuk a telep mechanikai és elektromos részére vonatkozik és gőzgépes üzem esetén 555.084 kor, — nyers olajmotor üzem esetén 663,924 kor. végösszegű.
Ajáulatot tettek még áramszámlálók és biztosítékok szállítására.
5. Lorschy Henrik mérnők Budapest
6. Blau és Lukács Budapest.
7. Komlós éa Kertész Budapest,
8. Kngel Károly Budapest.
Végül a budapesti Fegyver és Gépgyár r. t. Diesel motorokra és darura 338,766 K, illetve 10,000 K végösszeggel.
A novella és a kiskereskedők.
_ *
A negyven koronás követelések.
Sok a tévedés Nagykanizsán.
— Saját tudósítónktól. -
A végiehajtási novella igen rövid idő alatt szomorú népszerűségre tett szeri, amit eléggé illusztrál az a. körülméuy,4 hogy a végrehajtási novella rövidesen Novellá-vá rövidült ilyen tulajdonnévi formában.
Kgy régebbi számunkban foglalkoztunk znár a Novella által adott helyzetről és hogy ma megint gondolatokat és megállapításokat kell hozzáfűznünk, az azért vau, mert egy sajátságos félreértést tapasztaltunk a nagykanizsai kiskereskedők és a kisiparosok részéről a 40 koronái és *a*-VfCf*koronán alóli követeléseknek a behajthatóságot, illetve a Novellőval való kapcsolatát illetőleg.
ZALA
1 # - .•
A kiskereskedők és a kisiparosok részéről sokan azt hiszik, hogy a bejelentések csakis a 40 koronát meghaladó követelések biztosítása végett szükségesek, sőt e. sorok irója előtt meg is iadokolta egyik azzal, hogy »tekintettel arra, hogy a 40 koronán aluli követeléseket eddig a községi bíróságokról szóló 1877. évi XXII. törvénycikkben szabályozott végrehajtás által lehetett behajtani, a novella pedig világosan csakis az 1881. évi LX. t.-c, takszative felaorolt szakaszait helyezte hatályon kivül, következik, hogy a régi 1877. évi XXII. törvénycikk hatályával lehet a 40 koronán aluli követeléseket behajtani. Es így ezek bejelentése fölösleges.« /
A 4O filléres, népies jogi utmutatókbó) merített ezen okoskodás teljeaen téves és uehogy némelyek kárt szenvedjenek, megírjuk, hogy mindennemű követelések bejefen-tendok, ha a régi törvény kedvezményeit igénybe akarják venni. A községi birásko dásról szóló törvénynek az 1881. LX. t.-cikk 255. §-a hatályon kivül helyezte, helyébe ik-tatváu ugyanezen törvény 51—68. szakaszait, amelyeket pedig a novella most , módosított s így a 40 korouán aluli követelések behajtására épp ugy kihat a novella, mint a 40 koronán JölülieVre. A bejelentések miudenkor az adós lakhelyre szerint illetékes járásbíróságnál adandók be és a visszakapott >Étle-zités« a végrehajtást elrendelő bíróságnál C40 koronán aluli követeléseknél : a községi bi-róságuál, de ha a járásbírósághoz kerül az ügy : ennél adandó be.
Az építőiparosok érdekében.
>\\ % t
Az iparkamara Zalamegyéhez.
Az alispán intézkedik.
- Saját tudóaltónktól. —
Talán egyetlen város építő Ipara aem jutott olyan válsAgba. milyenbe Nagykanizsáét ss öveken át húzódott munkásmozgalmak, egyre megismétlődött HZtr£;,*ok Juttatták. Bár a mesterek Is erősen szervezni nek, sok eredményt nem értek el, mert a kizárt munkások mindig akadtak u. n. védőmesterekre, kiknek iparengedélyére való hivatkozással munkát vállalhattak. Qyakran megesett továbbá, hogy kisebb minősítésű iparosok Ilyen védőmesterok cégére alatt nagyobb munkát vállalnak. Ennek az Igazságtalan ós vlazás állapotnak moat vége less. Ugyanis Árvay alispán ma a soproni iparkamara egy átiratát miheztartás végett megküldte az I. toku iparhatóságnak éa az átirat tartama alkalmas arra, hogy egészségesebb állapotokat teremtsen. A kamara átirata a kövotkező :
»
Kamarakerü\'etünk több ipartestülettől, valamint az épltőmostersóggel foglalkozó magánosoktól sűrűn kaptunk jogos panasst arra, hogy a kőmlves vagy épltőmesUrség űsése jogosult, sok esetben iparát tényleg azonban nem Qző egyes iparosok védőmestereknek tolják föl magukat olyan kisebb minősítésű iparosok érdekében, akik különben képesítésűk alapjá ¿.¿gyobb szabású ós emeletes építkezéseket nem vállalhatnak.
Ár. ilyen jogtalan iparűzési gyakorlat elleni fölszólalások mindez Ideig eredménnyel nem járhattak, mivel iparhatóságainknak nem állott ha tározott jogalap rendelkezésükre.
Minthogy azonban Szókeslehérvár szab. kir város tanácsának egy analóg esetben 11 fokban kiadott végzése a kereskedelmi miniszter urnák a kórdóat határozottan szabályozó 111. fokú döntése tudomásunkra jutott, bátrak vagyunk a 82482/VI. 190». szám alatt megjelent döntvény teljes szövegben azzal a kéréssel hozni a T. Cim tudomására, szíveskedjék hatáskörében arra figyelemmel lenni és a Jogos érdekeket minden alka dómmal \'hathatós védelemben részesíteni, A ke
1908 szeptember\' 19
■■MMMfNMHBMMllMÉiMi
reskedelm! miniszter ur ugyanis az elvi termé-asetű dötvényben kimondotta, hogy a védomeaier bűnsegéd, tehát az olyan építő- vagy kömlves mesterek, akik ipareng«dé»ükkel Jogosulatlan épt* tőiparost fednek, üldözendő cselekményt követnek el és attól szigorú büntetéssel eltiltandók.
-------.......------- . « m.3¿rtxrtm*.™v*rymmmmmmmm*—mm
Hirek.
— A pápa jubileuma. A katholikusok
nagy ünnepéből, Pius pápa 50 éves papi jubileumának ünnepségéből Nagykanizsa katho-likus lakosság® is részt kér. A szentferenc-rend helybeli kolostorának főnöke erről értesítette ma a várost, közölvén az ünnepség programmját. Eszerint holnap, szombat este fél órán át mindkét templom harangjait meg- . húzzák, vasárnap délelőtt 11 órakor pe<íig a plébániatemplomban üunepi istent\'sztelet lesz, melyen szentbeszédet is mondauak.
— Zalaegerszeg költségvetése. Zalaeger«
szegről jelentik : A jovó 1909 évi költségve* tési előirányzat elkészült. Most van bizottsági targyalás alatt. Ugy értesülünk, hogy a pótadó jelentékenyen emelkedni fog a jövő évben, mert az 1907. évi költségvetés nett végződött az előirányzat szerint remélt eredménnyel ; optimista felfogással volt összeállítva. Számadásokban pedig csak reális felfogás érvényesülhet.
— Egy polgármesterbaktatáa epilógusa. Zalaegerszegről* írják ; Várbidi L^Jos volt zalaegerszegi polgármesternek még követelni valója van Zalaegerszegtől. Midőn ugyanis Várbidi állása tarthatatlanná vált és lemondott, a városi közgyűlés a lemondást elfő* gadta anélkül, hogy a végkielégítés dolgában határozott volna. Kzt Várbidi sérelmesnek találta és megfellebbezte a közgyűlés határozatát. E felebbezést a belügyminiszter most elutasította. Ezekutáu a város intézkedni fog a végkielégítésről és a nyugdijválasztmány a napokban tárgyalni fog róla«
— A veszprémi püspök kitüntetése A ki-rály Hornig Károly bátó belső titkos tanácsol* nak, veazprémi püspöknek a Lipót-rend nagy* keresztjét díjmentesen adományozta.
— Eljegyzések, llajgatö Béla máv. pénztár-vizsgáló, Hajgató Sándor helybeli ny. polg. Isk. tanár fia, eljegyezte Fáj Irén urleányt, Fáy Barnabás máv. tisztviselő, ellenőr leányát Szombathelyen.
Brüll Bözsit eljegyezte Wolf Jani máv, oktató főtiszt Eszékről.
— Uj vágóhíd; Zalaegerszegen uj közvágóhíd építése váll szükségessé. A tanács iavasolja, hogy az uj közvágóhidat a Váliczka mellé építsék. Legközelebb helyszíni szemit alapján fogják az uj közvágóhíd helyét meg« állapítani.
»
— Halálos baletet a kanizsai páljaudvaron. Tegnap közöltünk részletes tudósítást Betlen György vasúti kocsimester tragikus haláláról. A halálos szerencsétlenség ügyében már mogejtették a hatósági vizsgálatot, mely megállapította, hogy a katasztrófát a koosimester vlgyáztalansága idézte elő. A boncolás tehát felesleges és ezért a kir. ügyész megadta a temetést engedéyt. A mun-kásbiztosltás uzempontjából a rendőrhatóság ós a munkáspénztár igazgatósága hétfőn délután Ur-tanak helyszíni vizsgálatot.
*
— As israeliták nagy ünnepei. Az izraeliták nagyünnepei f. é. szeptember hó 25-én, pénteken este fognak megkezdődni. — Közegészségügyi és közbiztonsági szempontból a nagyünnep k alkalmával a templomba belépti jegy nélkül senki sem fog bebocaájtani. A
1908. szeptember 19
templomi ülések tulajdonosai már megkapták jegyeiket. A hitközség saját templomi üléseit most adja bérbe. A hitközségi elöljáróság figyelmezteti az eddigi bérlőket, hogy jegyeiket legkésőbb f. évi szeptember 22-élg a hitközségi irodában p^nylval is inkább váltsák ki, — mert aiontul a fennmaradt templomi üll-v* másoknak adatnak bérbe.
— A vasárnapi munkaszünet. Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter október hó 7-re tűzte ki a vasárnapi munkaszüneti törvényjavaslat tárgyalását. Az ankétre a soproni kereskedelmi és iparkamarát a következő leirattal hivta meg a miniszter : — Az ipari munkák vasárnapi és ünnepnapi szüntetéséről sióló törvényjavaslat élőwdót tervezetének értekezleti tárgyalására határidőül folyó évi október hó 7-ének délelőtti 11 óráját tüxöm ki. Folyó évi julius hó 27-én 65645. sx. alatt kelt leiratom kapcsán felkérem a. t. cimet, —-hogy ezen, a vezetésem alatt álló minisite-rium nagy tanácstermében (Lánchíd-utca 3 szám. \'I. emelet) megtartandó értekezleten rfu-gát képviseltetni s képviselőjének nevét velem közölni stlveskedjék. — Budapest, 1908. szept. hó 10. Kossuth.
— Fedák Sári távozik Zalából. Fedák
Sári, az ¿gykor ünnepelt budapesti primadonna néhány nap óta Zaiamegyében tartózkodik tótszerdahelyi birtokán. A művésznő egy időre hazatért a külföldről, hol szintén sikerei voltak. Legutóbb azzal a tervvel foglalkozott, hogy amerikai körútra indul, azonban ez egyelőre elmarad és Fedák Sári hazajött pihenni. A külföld fáradalmait azonban nem zalamegyei birtokán nyugossza ki, mert mint értesülünk, tótszerdahelyl birtokát eladja a művésznő. A birtokeladás már a napokban megtörténik.
— Ab apaállatok gondozása. A földmi valésügyi miniszter az apaállatok megfelelő
gondozása és ápolása végett rendeletet intézett Zalavármegye alispánjához : Panaszok merültek föl s szakközegeim is jeleutetták, hogy a községi (városi) elöljáróságok gyakran nem fordítanak kellő gondot a köztenyésztésre szolgáló és főlügyeletükre bízott apaállatok megfelelő gondozására és ápolására -úgyannyira, hogy számos esetben oly hiányos a takarmányozás és oly fölületes a gondozás, hogy az apaállat leromlásának, sőt elhullásának sokszor ezen mulasztás az oko zója, Minthogy a kőzőá tenvész apaállatok goudozása körül felmerült rme hiányok és mulasztások nemcsak a községek (városok) és a gazdaközönség anyagi érdekeit károsítják, hanem sokszor egy vidéken az állattenyésztés fejlődését megbénítják-, fölhívom az alispán urat, utasit-a szigorúan a községek (városok) elöljáróit, hogy főlügyeletükre bízott tcnyész-apaállatok megfelelő tartására, takarmányozásra és ápolásra fokozott gondot fordítsanak, mert ha ujabb, ilyen ^mulasztások Jutnak tudomásomra, a szigorú vizsgálattól és törléstől eltekinteni nem fogok.
— öngyilkosság családi viszályból. Szent-gothárdról Jelentik, hogy tegnap Webor János rábakereszturt gazda részeg fővel ment haza, otthon pörlekedni kezdett a feleségével. A caaládt pötpatvarnak az lett a vége, hogy a* elkeseredett boros ember kiment a pajtába éa otfc fölakasztotta magát. Az öngyilkosságról jelentést tettek a «sentgothárdt szolgabírói hivatalnál.
— Hármas ikret «atilt. Bagoson most másról Htm beszélnek, mint arról a bő istenáldás-ról, melyben egy ottani asszony, Tóth Imréué részesült. Tóth Imréhé tegnap Hármas ikret
ZALA
szült. Kettő közólük leány volt s az «gyik fiu. A fia és a leány rendes fejlődés* újszülött volt, azonbau kevés életerővel, ugy, hogy alig éltek pár órát. A harmadik iker torz-szülött volt. A füleket a nyakcsigolyán lehetett látni. A torz-szülöttet egyelőre nem fogják elföldel ni, hanem valószínűleg valamelyik orvosi múzeumnak boc^ják rendelkezésére. Az ikrekuek csodájára jár most az egész falu.
1
— Halálos munkásbaleset. Halálos kimenetelű muukásbalesetről ad távirati birt barcsi tudósítónk. Az ottani Neuscnloss-féle fatelepen dolgozó Gibicsán Pál nevű fiatal munkás-emberre egy fatömb ráesett, mire a segisé-gére siető muukástársai kiszabadították alóla, a szerencsétlen ember már halott volt. A virs« gálát megindult annak kiderítésére, hogy Gibicsán haláláért kit terhel a felelősség.
— A M»ra «zabályosása. Szombathelyi tudósítónk jelenti : A Mura folyó magyar-steier határszakaszának szabályozása ügyében kiküldött állandó vegyes bizottság megállapodásához hiveu október 6 án délelőtt 9 órakor megkezdi működését a munkaprogram ,megállapítása céljából. Ebből as alkalomból az eszéki folyammérnökség felhívta a vármegye alispánját, hogy vegyen részt a tárgyaláson.
— Ma már nam titok, hlss allamar6 U valak la bizonyítják, hogy a legjobb órák •samUvagak és basxólögópak csakis -•1IVÓS ANTAL müóráenál kaphatók. - Fő-üztat Szarvaa-kAvéháx mallatt.
-■x tt*3r nttr;
Táviratok
ét telelonjelertfésefc.
fl
Szinház és művészetek.
(—) Köveai darabjának budapesti premierje. Tegnap, csütörtök este volt a budai színkörben Kővesi igazgató legújabb darab* jának, a »Keserű mézeshetek « oek bemutatója. Az üg>es bohózat sikert aratott, aminek jellemzésére ideiktatju\'c két fővárosi újság recenzióját:
>A vidéki színpadokat — irja az egyik — már nagy sikerrel járta li* Köveai Albertnek, a péc«i színház direktoránilka »Keseiü mézeshetek« című vígjátéka, a melynek ma volt a bemutatóji a budai liziukőrben.• A darab cselekménye ugyau régi motívumokon épül fel, mind a mellett Ügyes, mulattató, sőt nag\\ou vidám bohózat került ki belőle és bizonyos az is, hogy a premier nagy.számú közönsége igen jól mulatott. Az előadás kitűnő volt.
Egy másik lap ezt irja; A budai srinház-ban, mielőtt az Őszi azezon bezárná a szinház kapuit, Krecsányi direktor »megeresztett« még egy premiert: Kövessy Albert vígjátékát, a >Keserű mézeshetek«-et. Látszik, hogy Kövessy, aki maga is szinház-igargató, jól ismeri a színpadot ; vígjátéka sok mulatságos helyzettel nevetteti meg a nézőt, és a Budai Színkör közönsége jól szórakozott Kövessy mókái mellett. — A szereplők : Haraszti Mid, Kiss Mariska, Szegő, Zátony mindannyian kitettek magukért és sikernez juttatták a »Keserű mézesheteket«, amelyek taláu megédesítik a szinház hátralévő estéit.
(—) Színházi események. K hét eseményei lesznek a vasárnap esti Kossuth estély és szombaton Haller Irma első fellépte. Mindkettő iránt széles körben igen nagy érdeklődés nyilvánul. A Kossuth estélyre már folynak az előkészületek, ugy, hogy az estélynek előreláthatólag nagy sikere lesz. Ma táviratilag Ismét két páholyt foglaltak le a főispáui család kísérete részére.
A hadgyakorlatok bofojt?ése.
Ueszprém, szeptember 18. A király raa reggel 8 órakor Boltras főhadsereg és dr. Kerti udvari orvos kíséretében a hadgyakorlatok színhelyért hajtatott, hol már reggel 6 óra óta folynak a csatározások, A ktrályt a telepen Ferenc Ferdl. nÁnd főherceg várta. A főherceg tegnap teljes tizenhat órát ült lovon ős ma már bajnaü 4 órakor megjalent a hadgyakorleton.
Őfelsége megérkezése után Fefeno Ferdinánd főherceg automobiljára szállt és bejárta a hadgyakorlatok terü\'etét, mlnienült nagy érdeklődés* tanúsítva.
Fél 10 órakor a király lefúvatta a hadgyakorlatokat. Ezután a tőrsskar csoportosult őtel- < SÓge körül, ki legnagyobb elismerését nyilváni• totta a legénység mintaszerű kiképzése felett, Bkkor a csapatok elvonultak as uralkodó elölt,
kl e szavakkal fordult a tábornokokhoz :
»
— Sajnálom, hogy csak keveset látttm a felvo* nulásból, mert már öreg vagyok ée gyengék a szemeim.
Kezel a hadgyakorlatok .végek értek ós a király hintóján visszahajtatott Yeszp.^mbe. A király ma napi parancsot booaájtott kl, melyben a legnagyobb elismeróssol emlékezik meg a hadgyakorlatok lefolyásáról.
A levegő nem hódol meg.
Wright gépe lezuhant
Wrlght súlyosan megsérült, kiseróje meghalt. < .,
Washington, szeptember 18. Megrendítő katasztrófa árt* ma Wrightet, a merész amerikai aeronautát. kl az egéaz müveit vbág feszült figyelme között repülőgépjével Amerikában kísérletes. MAr-mAr uny látszott, hogy Wright megoldotta a repülés problémáját, azonban mai katasztrófája rácáfol a reményünkre (wright ma reggel ismét felaeáUt a géppel. Vele Volt Lebridge baduagy. Egy hatalmas épület mellett repüllek fel ós az épületet már . négyszer megkerülték, midőn a katasztrófa bekövetkeseit. A gép egy csavarja eltörött és a repü\'őgép véríagylaló gyor-aaaággat alázuhant Lebridge hudnagy szörnyet halt, Wright pedig Jobb karját eltörte és egyéb súlyos sérüléseket Is ssenvedfttt Rssméletenül szállították kórházba. A repülőgép teljeson meg-semmisült.
Ha az elefánt megharagszik.
»
Megölte az ápolóját.
Budapwt szeptember 18. HaiáloS szerencsétlenség történi ma a budapesti állatkertben — Szokola István, az elefánt Ap<»Y.J., bement as elefánt ketrecébe, hogy az állatot megkefélje. Amint a dolgát végezte, a kefével az aleÍAnt or-inányához ért. mire a nagy állat oly dühbe Jött, hogy ormányával a szolgát a ketrec Ulához szorította sztán hosazu agyarát a m Miébe dÖÍU. As elefánt agyar tQdeJét marcangolta a\'.ót a szerencsétlen ombernek, kit haldokoiva vittek a kórházba. %
Cigányok támadása egyfalfi ellen.
Barcs, szeptember ^8. A szomszéd Üj Grác nevü telepitett magyar iakói, midőn ma as mezőn dolgoztak, egy cigánykaraván bement a faluba, az összes házakba betörtek és azokat kifosztották aztán a Drá\\án reájuk várakozó csónakjaikkal elmenekültek A cigányok után széleskörű hajsza indult meg.
Felrobbant egy ágyu.
Madrid, szeptember 18. Midőn ma * lürér-ség gyakorlatozott, egy ágyu felrdbbaut és . tizenöt embert halálosau megsebesített.
ZALA
190$. szeptember 19
Értékpapír tőzsde
— Mai árfolyamok. — / (Távirat.)
n Pesti Mogyor Rertehtdelml Ranh rwgtjhonlzMl tíéhjónoh jelentése:
Magyar hitelréazvény 746 50
Osztrák hitel « 0*4 26
4*/# magyar koronajáradék 9*86
Kereskedelmi bank részvénv 3380.—
Salgótarjáni kőszénbányarészvény 595.—
Kimamurinyi vasmű « 659.—
-----u^ix.x- « 400.—
* « m 60
Adria tengerhajózás Hazai bank 1
Qzlet-faérbeadás
Somogy Saakácai nagy községben, mely kétezer lélekből Áll, eoy régóta fennálló jó hirnevfi bolti üzlethelyiség, bárom szoba, egy magazin, kis konvbakerttel eg\\ütt három évre haszonbérbe kiadó. — Boltiberendezéssel ellátva, de a berendezést a bérlőnek egyezség utján meg kell venni. — Közel van Bő-hönye, Komárváros és Mesztegnve vasútállomások, úgyszintén Tapson nagyközség nagy gabonatermelésekkel és élénk kereskedelemmel. — Bővebb felvilágosítás nyerhető: BrQll Ignác Somogy-Szahécel nogguendéglőenél.
Dr. UJeisz balos
ügyvédi irodáját
Erzsíbet-tír 14. (Seidmaafl-házba) helyezte áL
m


Eladó ház.
\\ ...
Vörösmarty.utca 18. számú ház, melybeu
kit utcai íi eiy ndvari lakás
van, a hozzátartozó nagy kert-tel együtt azonnal eladó. Bővebbet:
Bresi Enllia fírj. fieytr Píterií
háztulajdonosnál.
Uj üzlet-helyiség!
t^rtesitem a n. é. kőzöusé-^ get. hogy 4 4 4 4
mészáros- és
hentes- üzletemet
a Deák-térre (W a g u e r féle házba) helyeztem át és folyó
évi szeptember 15-én megnyílóit.
I
Hentesárukat femít-elodóhnok árheduezménijben adok.
9*
Tisztelettel:
Darvas la\'nos.
tánctanitónő
ektiber hiTi-ía visiriap d. a. 5 Araktr
li Ki tánctanfolyamát
a Casíno dísztermében.
/
Jelentkezni lehet:
Yischel Fülöp Sia hönyukeresft
és beiratásokat f. hó 7-tól kezdve szemé lyesen fogad el a Casinoban.
Magyar »Irályi államvasutak Igazgatósága.
223183/1908. srámhoz, \' «A»
Pályázati hirdetmény.
Az alulírott Igazgatóság a magyar királyi állam vaa« utak . részére 1909. évi január ho elsejétől a/ámitaodó egy illetve három éven át felmerülő ruggyanta-nemű anyagok szállítását biztosítani szándékozván, ezennel nyilvános pályázatot hirdet
A klÍrás tárgyát képe/ő Arukat előtüntető jegyzék, mely egyszorsmind ajánlati űrlapul is szolgál, valamint a szállításra vonatkozó részlotes módozatok a magyar királyi államvasutak Igazgatósága anyag és leltár beszerzési (A III.) szakosztályánál (Budapest, Andrásy-ut 73. sz II. em. 40. .ajtó) ingyen kaphatók.
A szabályszerűen kiállított a|ánlatok legkésőbb folyó évi október hó 9-énok déli ti órája a magyar királyi államvasutak anyag és Iwltár beszerzési szakosztályában átadandók, illetőleg posta utján oda küldendők és a boríték ezen külcimmel látandó el. «Ajánlat223183/908.
A III. számhoz».
ttánatpénz az ajánlott ruggyanta cikkek egy évi énzben va
mas értékpapírokban legkésőbb ralg a magyi
értékének 5#/#-a készpénzben vagy állami letétre alkal*
\' J----T évi október hé 8-án
déli 12 óráig\' a magyar királyi államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő.
Később beoyujtott ajánlatok valamint olyanok,
melyek sem pontosan és a részletes módozat betartása mellett állíttatnak ki, végül olyanok, molyok után bánatpénz nom tétetett bo, figyelőmbe nőin vétetnek. Hudapest. 1908. szeptember hó.
As lgaxgatóaAg.
(Utánnyomás nom dijaztatik.)
Magyar királyi államvasutak OilclwitNfsáqi Hrad.
27182/1908. szám. II.
Versenytárgyalási hirdetés.
A magyar királyi államvasutak aradi flzletvezetősége nyilvános Írásbeli egységaras versenytárgyalást hirdot : Az Arad állomáson létesítendő katonai kocsiberen* dezésl falazott raktár olőállltási munkálatait a megjegyezvén. hogy az építéshez szükséges építési anyagok közül a t Iázó és iréptévlát. az oltatlan meszet, cze* mentet, homokot és a tetőfedő oserepot a m. kir. államvasutak aradi fisletvezetőségo adja, illetve bocsátja vállalkozó rendelkezésére, a tóhbi épitéti anyagot pedig elsőrendű minőségben a vállalkozó köteles adni.
A pályázati feltételek, a szerződés tervezet, az aján* ti minta és költségszámítás a magyar királyi államvasutak aradi üzlotvezotőxéffo pályafen tartási osztályában (II. oszt.) 3 korona lollietéso mellett, a hivatalos órák alatt délelőtt 8-tól délután 2 óráig bármikor beszerezhetők, vagy Írásbeli megkeresés mellett a megtelő bélyegiegyek előzetes megküldése után királyi postán is megkaphatók.
Az ajánlatot 1 koronás magyar okmány bélyeggel, az ajánlat mellékleteit, úgymint pályázati feltétetek, szor/őilés tervezet és költségszámítás pedig ivenkint 30 filléres magyar okmánybélyeggel ellátva, lepecsételt borítékban a kővetkező felirattal :
«Ajánlat a 27181/908. sz. versenytárgyalási hirdetés-alapján a magyar királyi államvasutak Arad állomásán létesítendő katonai raktár oióállitásí munkálataira» kell benyújtani, vagy postán beküldeni és pedig legkésőbb 1907. évi szeptember hó 29-én déli 12 óráig az aradi üzletvezetőség általános osztályának (I. oszt.) főnökéboz (aradi ós Csanádi egyesült vasutak palotája, I. em. 13. ajtó szám.
nagy választékban kaphatók
Sím it WHi rtirtl naiykaaizsin.
Jtévjegytk
--- Üdvözlőkártyák
leggyorsabban és hgs&bb kmMbti} készülnek olcsó árak me/Utt.
, fische/ fülöp jFia *
könyvnyomdájában
1 Jfagykanixsán.
Az ajánlatok benyújtását megelőző napon, vagyis 908. évi szeptember hó 28-án déli 12 óráig a pályázók-ak 950 azaz kllencszázötven korona bánatpént kell a magyar királvi államvasutak aradi Qzlotvozetőségének gyüitőpénztáránál, hivatkozással a hirdetett vorsonytár-gjatás számára, akár készpénzbon, akár állami lotétro
let
alkalmas értékpapírokban letenni, mely bánatpénz esetleg posta utján is beküldhető.
Aradon, 1908. szeptember hó 12-én.
ÁM ÜMlCtVCMCtőaÚg
4077. tk. 908«
J. árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teesl, hogy a gazdasági önsegelyző szövetkezet végrehajtatónak Borsos Lajos végrehajtást szenvedett
elleni 800 kor tőke, ennek 1007. évt auguaitut hó 24. napjától Járó 6.76Vt kamatai, 6.76% káta* de)ml kamatai, agy 600 kor. tőke, ennek 1907* szeptember bó 2-től Járó 6.76*/f kamatai, 6.76»/* késedelmi kamatai 84kor.80flll. Árverés kérelmi és a még felderülendő kéltségek iránti ▼ égre baj-tásl ügyében a nagykanizsai kir. tőrvéoyaaék t* rületéhes tartozó • a nagykanizsai 3043 sstjkvben -f- 7021 hrss. alatt Jel vett 209 aoras. ház, udvar és kerttel 1964 kor. beosértékben 1908. évi ok* tóbor bó 8 ik napján délelőtt 10 órakor ezen telekkönyvi hatóságnál Paios Lajos felperesi ügy-véd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó-nyilvános bírót árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartósnak a becsár 10*/a-áfc készpénzben vsgy óvadékképes papírban a kikül* dött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mint tkvl. hatóság.
NagykanUsán, 1908. évt Július hó 14 napján».
O-ózony kir. törvényszéki btró.
ihíköntveíT^
az izraelita ünnepekre: \\
»
héber-német vagy héber-magyar szöveggel tartós kötésben és legtisztább nyomással nyolezadrétö 2 kötetes váazonkötáaben K. 4.-
é « M « 5.40
Ugyanaz legfinomabb bőrkötéssel „ 11.—
9 kötetben váazonkötéaben
H
10.-
IMAKÖNYVEK minden alkalomra:
héber-magyar vagy héber-német szöveggel
Ki J.—1 1.50, 2»—i 3.— ügy «na* legfinomabb bőrkötésben K. (3.—
csontkötésben, gyöngyház diszitésscl
K. 7.—, 9.—, 12.-, 14.—, 20.-Borjubőrkötéaben, eleg. kötés párnázva K. 16.—
M m I/IM IMAKÖNYVEK, nők részére, f tllwrlf 1 teljesen magyar szöveg, 8-adrét alakban vászonkötésben \' K. 3.—
Zsebalakban váazonkötéaben ^ „ 5.— Finom elegáns bőrkötésben K. 8.-, 12.—, 16.—
finom s*ly«mb6l, teljesen felszerelve, arany bordurával K. 14.-, 16, 20, 24, 28.-legfinomabb gyapjúból K. 7, 10, 12, 14, 16.-
IZRAELITA ZSEBNAPTÁR 24 fillér
Szétküldés az összeg előzetes beküldése, vagy utánvét mellett történik
Fiscbel tomp Fia rs
NAGYKANIZSÁN. -
Uptalajdooos ée Wadój
Prnöp na
u
XXXV. évfolyaw.
Hwftfljtíi^gl rV WfyitMiliM, Nádor taimm 4»
KUdéMvmal: rHMM FOMHa Ffta kflnjnr- ét papfe. Ureskedésébea, VároOiz-paJoU; löt
Nagykanizsa, Vasárnap 1908. szeptember 20.
215. szám.
Teltfon i
í SMftMZlMfl 7S,
m+tfiUook, MM WíMitiUHk 4«
M*l«*»é<iyak a«ro*fclnt 50 fWér. Wfrurzéd U 4r\\%*Hé—k
s kaf.J olSfl*«t6kn«k 8 korona.
•M.
Pőaxtfkettiéj MALAY Sándor.
iiiifc-»
POLITIKAI NAPILAP.
Meqjel#nik naponkint est* 0 órakor ünnepnapok kivételévet.
Peleiós *mkeaztó: NAGY SAMU
ilórizitisl ájvak l
Helyben házhoz hordva:
tgy hóra L— IC
Nt-KyctkSi-o • ••••• 3.— * Félévre C— m
Egésx évro...... tL— m
\' PoetaJ ezétkUldéasali
Egy hóra Negyedévre
• 4 • •
ívre ••••••••
Fgéai évre •
Egyaa aaám Ara S flUér«
fc. Szcrkeaxtötára: RÉVÉSZ LAJOS.
%
A villamos pályázat tanulsága.
Nagykanizsa, azeptember 19.
Tegnapelőtt felbontotlák a városi villamos művek épitésére beérkezett pályamunkákat, melyeknek rövid kivonatát a Z /« tegnap közölte. A városi élet valsmely mozzanata iránt már rég nem tapasztaltunk oly türelmetlen érdeklődést, mint amilyen a pályamunkák tartalma iránt nyilváuult, ami érthető is.
A villamosügy már évek óta húzódik és azóta a közérdeklődésnek mindig homlokterében állt. Már végeláthatatlan tengeri-kígyóvá készült fejlődni, azonban a város a szerződé« felmondásával, egy erélyes és elhatározott vágással kettészelte közügyeink e gordiusi csomóját, melyet addig csak alkudozásokkal és nem éppen magas szinvo-
nalu szóháborttkkal akaitak elintézni.
•.- *•» - .—., .
A szerződés felmondása óta a villamos ügy iráut való általános étdeklődés élénksége még fokozódott. Fokozta az a jogi probléma, hogy tn^ váltás esetén .mekkora ősszeg jár a vlíSgjto cégnek és az a fenye-getésszerü hir, hogy a Franz cég a felmon-
i ív rí r a-
dást tudomásul véve, nem fog lépéseket tenui az iránt, hogy egy revideált szerződés alapján világithasson tovább. Vészjóslóau meredt elénk a kérdés: mi. történik akkor, ha a cég többé nem áll szóba a várossal és ragaszkodik a, megváltáshoz. A gyengébb szívűek már holmi városi csődről beszéltek és lelkiismeretlen közéleti vezető orgánumokról, melyek idáig forszírozták ezt a dolgot.
Nos, hát a felbontotty pályamunkák egy nagy erkölcsi értéket képviselő tauulsággal gazdagítottak bennünket.
Sít tanulságokkal.
Alihoz ugyan fér kétség, hogy megvál-tás esetéu mi értendő a szerződésben emli-tett »használati jog« alatt, — mely ezúttal 35*/#-al felülfizetendő: a további 25 év elmaradt haszna, vagy a villamos művek teljes fölszerelése e, azonban bennüuket tel-jesen megnyugtat n város jogügyi bizottság gának és más megkérdezett jogásznak, sőt egy kúriai birónak is áz a véleménye, hogy a szerződés szellcme.kétséget kizáróan arra enged következtetni, hogy nem oz elmaradt haszon, hanem a használati érték váltandó meg. Ez pedig elviselhető összeg,
sőt egy cég a fedezésére egyben még ajánlatot is tesz.
Az is sulyos érve volt az aggódóknak, hogy uem akadhat vállalkozó, ki oly olcsón világíthatna, mint a Franz-cég, mely üzemköltségeit két iparvállalat közt osztja meg. Erre a föltevésre alaposan rácáfolnak a pályamunkák, melyek közül kettő sokkal előnyösebb árak mellett kész világítani és emellett még nyereségének egy részét is átengedi a városnak, sőt az egyik a nyereség felét és emellett a közvilágítást ingyen látja el és tetemes bért fizet.
Ezek a cégek bizonyára értenek a két« szerkettőhöz és jől megszámitották az előnyöket, melyeket nyújthatnak. — Kedvező
• •
ajánlataikból kiderül, —- amit ezek nélkül is sejtettünk, — hogy a kanizsai közvilágítás elég jó üzlet és az eddigi vállalkozótól nem méltánytalanul követeltünk előnyösebb szerződést.
Nagy és értékes tanulság annak a megállapítása, hogy az eddigi vállalkozónak igenis módjában lett volna méltányos engedményeket tenni és hogy a város a villamos ügy helyesebb rendezésével csak
1
Emlékezés Kele Györgyről
O— Adatok a költő életrajzához. — Közli: K. Ignác.
A kotori temető hideg slrÖlében immár egy év óta alussza örök álmát Kele György, Kotor község néhai jegyzője.
Ha csak az volna életéből a legfőbb érdem, hogy pontos, rendszerető és kedvelt közhivatalnok volt : én nem igyekezném gyenge tollammal leemelni róla a feledés fátylát ; de ő egy sz<mély ben költő és író is volt. Nem a Jelenleg divó modern költők nagyszámához tartozott ő, kik tehetségükről hangos reklámot fújnak ; hanem azok közé, kiket ugyan kevesen vesznek észre, de akik észre veszik, csodálják és szeretik. \'
Midőn tehát itt állok sírhalma mellett; lelkemben újra fölidézem rokonszenvesalakját, örökké mosolygó arcát s elhatározom, hogy .az ő életéről, csodálatos mély érzésű lelkivi-lágáról elmondok egyet-mást azoknak is, kik
őt eme tulajdonságairól nem Ismerték. Hadd maradjon föl egyidőre eruléke,
Kele György Hucsután (Zalamegye) 1855. ben született. Polgári szülők gyermeke lévén, atyja, néhai Kele István — ki aunak idején még a falu leggazdagabb embere volt — elhatározta, hogy a tehetséges gyereket Kanizsára küldi a gymnasiumba. Trnka Ferenc akkori báuokszentgyőrgyi Kszterhásy uradalmi főerdész és Szentkirályi Aurél bucsutal tanitó és költő — kinek életéről szintén sok szépet lehetne irni — voltak leginkább azon, hogy ez a különös tehetségekkel megáldott ifjú ne uőjjön föl tucat-euiberré. A gymnasium négy osztályát elvégezvén, atyja, Trnka Ferenc tanácsára — ki Kele Györgynek keresztatyla és protektora volt — a pécsi szemináriumba vitte; hol a kitűnő bizonyitványnyal rendelkező ifjút 400 jelentkező közül első helyen kandidálták. Mint kis-pap végezte be gymnasiaüs tanulmányalt és tette le jelesen az érettségit. Ámde a papi-pálya sehogysem volt Ínyére. A
vakáció idején hazalátogató fiatal ifjú egy szebb és szabadabb jövőről áhuadozott. Otthon inkább járt polgári ruhában, mint reverendában s lelke szivesebben kelt áhítatra a Múzsák templomában, mint a székesegyház kőfalai köxött.
Mikor tehát a theologiai kurzusra vissza kellett volna mennie, az erre őt nógató atyjának azt felelte :
— Édes atyám, inkább koldus leszek s elől-hátul tarisznyát kötök s mégsem leszekpap.
Szegény öreget igen meglepte a válasz — s életében először — emelte kezét fiára.
A túlérzékeny fiu bucsut mondott a szülői háznak, anélkül, hogy a szemináriumba vissza* tért volna. A kétségbeesett apa, ki fiából pa-pot akart nevelni, elment panaszkodni Tföká« hoz, mire ez így válaszolt: ™
— Tudtam előre, hogy a maga fiából soh\'-sem lesz pap. Hiszen névnapomra nekem mindig versben gratulált. Már pedig, aki verseket ir, abból ritkán lesz pap.

Kenöcsös és olajos hintótengelygyár, .. szürke és lágyvasöntöde, kovácsmfl, nlk- | kelezö Intézet. Oépgyár Javító műhely.
NAGYKANIZSÁN.
A gyár foglalkozik gépszerkesztés és gyártással, közlőmű berendezések (transmissió) és ezek részeinek mint tengelyek, szljkorongok, fogaskerekek, különösen gyürüskenös perselyek stb., téglagyári gépek, körkemence-öntvény szerelvények, kútszivattyuk, vízvezetékek készítésével, gőzgép és lokomobil, valamint minden egyéb gép javításokkal, wso Malomhenger csiszolás és rovátkolás olcsón és szakszerűen eszközöltetik.
-- KZölteéerrretéeöel dijtaJLscri-ULl ©zolaróű.
ZALA
mmm
nyerhet és semmit nem veszíthet, mert a beérkezett ajáulatok olyan helyzetet festenek, melyekhez képest a mai már tiszta
veszteség. ,
Az ajánlatokról nia még nem lehet végleges és mlndenri kitexjeszkedő véle-niényt inondanL — Ezt elsősorban a város szakértői fogják megtenni. Az azonban már most megállapítható, hogy a város nyertes fél marad e rég óta huzódó nagy pőrbeu, akár uj gazdája lesz a világitásnak, akár megmarad a mostani kezekben. Ez a szerződés minden homályos és aggályos pontja ellenére is kétségtelen.
iC rrc-LTT .11 .mm I
Olcsóbb lesz a telefon.
Már készül az uj dijszabás
- Salát tudósítónktól. —
öt v*gy hat éve, minden őaz elején hasonlóképpen a nyári fiumei cápához, megjelent a fő városi lapokban eg* hir, mely azzal az örvendetas hírről lepi meg az országot, hogy a helyközi tele (ondijak leszállítása befejezett dolog.
A kereskedőim! és Iparkamarák, de maguk a . városi törvényhatóságok is számtalan fötterje^z, téfit intéztek már ez iránt a mindenkori kerea-kHdelmi miniszterhez, azonban eddigele a kérések 6a panaszok meghallgatást nem nyertek.
Érihetetlen p*dig a minisztérium elzárkózottság a méltányos éa Jogos kérelem elől. Érthetetlen,! mert sehol a kontinensen nincs olyan drága tarifa mint nálunk. Pár óv óta pedig különösen örven deten om«lk*dést mutit a» teleforibérlet.
Már egy izbon, körülbelül két éve szó volt a dijak leszállításáról olyan városokbau, a hol az előfizetők száma egy bizonyos megállapodott nagyságot elér. A d>J &k azonban, dacára, hogy az előfizetek szAma a kontlnent&lt összeget jóval tul Is haladta, maradt a régi..
Most még is ugy látszik komolyan foglalkozik a kereskedelmi miniszter a helyközi telefondijaknak az egész vonalon való leszállításával, mert\' a kormány félhivatalosa azt irja, hogy már dol* goznak Is az uj díjszabást tartalmazó rendeleten
mm
mm

a hogy az uj intézkedés már az 1909 évi Január bó elaejével életbe is fog lépni.
Mindenesetre hozsannával üdvözölnénk, ha
valóban igaznak bizonyu na ez a hiraiás.
> • _
^^MOTMMM* • mtmmmm- •
Kitek.
*
Kossuth Lajos.
A holnapi Kossuth Ünnep.
— szeptember 10.
Időben távolodtunk és eszmében közeledtünk történelmünk korszakot je.ző alakjához, ki szeptember i8«ának, születésével nagyobb jelentőséget adott. Kgv század választ el bennünket attól a azereucsés naptól, melyen Kossuth Lajos született és mégis talán soha nem voltunk oly közel az ő szelleméhez és nem éreztük oly nagy szükségét a hozzá hasonlóknak, mint ma, midőn Magyarország felett ismét komor fellegek tornyosulnak és mi sóvárogjuk a tiszta napos égboltot. Ki tudja, mi fog történni? Kivonulnak e a terhes fellegek, vagy villámok fognak lelővelni belőlük ? így volt ez akkor is, mikor egv elhatározott, hatalmas lelkű és esrü ember, Kossuth Lajos, kiben a legmagasztosabb euibrri erényeket a legizzóbb haza — és f-i-szeretet koronázta meg. -- midőn Kossuth Lajos a hősök fanatizmusával tisztázta a helyzetet.
Reá emlékezünk azzal a fogadalommal, hogv aki az ő nyomában jár, azt követjük.
Nug\\kaniz*a város közönsége holnap este a színkörben fogja megünnepelni a tegnapelőtt kiváló jelentőségét. Bizonyára ott lesz városunk egész közönsége, hogy a nemzeti kormány hozzánk érkező illusztris képviselőjével dokumentálja azt, hogy ma is él benne Kossuth Lajos lelke.
A kanizsai korzó.
r v .— az*ptombor 10.
i / • .
A borús szeptember mindenkit hazahozott. Bár még uyilnak a nyári virágok a virág* kereskedések kirakataiban, az őszi szezon
1908 szeptember 20
borongása üi a lelkekeu. Ami nagyon szépen vau mondva, de csak annyit jelrnt, hogy megint vannak szomorúságok és megsértődé* sek, mert itt van a korzó.
Igen, a korzó. A mozgalmas, izgalmas, mulatságos, ostoba és unalmas korzó. Már ahogyan nézi az ember éz már amilyen az, aki nézi. Vau például, aki borzasztóan szereti a kotzót, atnig a kedvea papája nem jön ki sétálni. Ellenben másnak már az okoz szívfájdalmakat, ha valaki nincs a korzón és ez a valaki — nem a papája.
De nemcsak a korzóhely szépült meg, hanem a korzó leáuyai is, asszonyai is. Ez a nyár nagyon jótékony hatással volt a női szépségre. Majdnem az Összes kanizsai leányok megszépültek. Nem tudom miért és hogyan, de megszépültek. Legföltbb azt a tényt tudom konstatálni/hogv ez a nyár nem volt túlságosan napsütéses és igy nem bújtak elő a női szépség veszedelmes ellenségei, a szeplők.
Nem akarom hosszura nyújtani , az első korzói beszámolót. Lesz még alkalom bemutatni az unalmas és kiirthatatlan alakokat is, akik lovagolnak, Vesszőparipán lovagol- „ nak. Az asszonyokat, az ifjakat, a férfiakat.
» V.
Most végül csak ismétlem, hogy nagyon meg vagyok .elégedve. A kanizsai leányofc nagyon szépek. Megszépültek.
Egy séta mindenkit meggyőz.
Mákvirág,
— A pép* jubileuma. Ma este a Fö d összes római katb. templomában zúgni fognak a harangok a római katb. bivőknek a római pápa Iránt való hódofata allejezénéül. A jelenleg uralkodó római pápa, X. Pius ugyanis holnap tölti be áldozópapi működésének ötvenedik évfordulóját, ünnepi és kiemelkedő mozzanat ez minden áldó* zópap életében. Annál kimagaslóbb egy olyan kiváló egyhásférfluéban, akit a római katboliku-sok bámulatos erővel megalapozott éa nagy papi lángelmék munkájával kiépített, megszilárdított egyházi szervezetének élére állítottak, mint a a kiválasztottak kiválasztottját. A Föld összea római katbollsai ünnepet szentelnek most as aranymisés római pápa tiszteletére és a római ^^m^^^m^mmmmmmmmm^mmmm^m^mmmmmmmmtm
Kele György ekkor Budapestre ment s beiratkozott a jogra Ámde tanulmányait itt is félbe kellett szakitania. Az egyetemet annak idejét) csak gazdag emberek fiai járhatták. Az öreg Kelét pedig egyik sorscsapás a másik után érte már akkor. Birtokára a hitelezők egymásután vezették a végrehajtást, mely nagyobbrészt embertársai iránt gvakorolt áldozatkészségéből : jótállásból s furfangos becsapásokból keletkeztek, ugy, hogy a folytonosan pénzért könyörgő fiának azt kellett Írnia:
— Ugy-e mondtam, ne hagyd ott a papi pályát! Tőnkre mentem; nem segíthetek. Köss most elől-hátul tarisznyát s kéregess apád számára is.
A tanulmányait félbehagyó ifjút ekkor 1876. év őszén a cs. és kir. 48. gyalogezredbe sorozták be mint egyévi önkéntest. Végig küzdötte a boszniai hadjáratot s tiszthelyettesi rangra emelkedett. A hadjárat alatti fáradalmak és meghűlés folytán térdizületi gyuladást kapóit.
A« egészségében tönkrement éa reméuyei ben csalódott ifjú aklyy;..-inftatért a szülői házhloz ; de már akkor a szerető szülők, kik vagyouilag teljesen töukre mentek, nem nynjt hattak neki kellő ápolást: beszállították tehát
a nagykanizsai kórházba. Ott feküdt hónapokon keresztül kinzó és makacs lábbajával.
A kórház rideg falai között — mint mondta — mindenkitől elhagyatva szenvedte át életének legkeserűbb napjait. Itt születtek meg legszebb versei, melyek olvasva — a legkőző nyöaebb embert is részvétre és szánalomra keltették. Ez idő szerint Bátorfíy Lajos volta >Zalai Közlöny« szerkesztője, mely lap Nagykanizsán néhai Wajdits József kiadásában jelent meg.
A szintén költői lelkületű Bátorffy Lajos előtt nem maradtak hatástalanok a szeuvedő ifjú verses panaszai, melyek nagyobbrészt az említett lap tárc* áUn láttak napvilágot. Személyesen kereste fel őt betegágyánál s atyai és igaz baráti vigasztalással játtá el szenvedő költőtársát.
Verset a kauizaai intelligencia körében oly hatást keltettek, hogy az elhagyatott és anyagiakban szűkölködő költő részére gyűjtést iuditottak. melynek igen szép eredménye lett. A gyűjtött pénzen aztán fájós lábának gyógyítása végett Toplicára utazott. Meg is gyó-gyúlt ott annyira, hogy mankó használata mellett jfirhatott. Később már a mankókra sem vGlt szükség, de ballábára azért örökre sánta maradt.
1879 ik évben a »Zalai Közlöny« társszerkesztője lett; majd egy év multán i88o»ban Kotorban helyettes és 1883-ban a község rendes jegyzőjévé választották. 1884. május 7-én nősült meg, feleségül vévén dr. Rózsai Mór körorvos Szellna nevü leányát, mely házasságából 3 leánygyermek, névszerint Györgyike» Olga és Paula származott.
Közéleti tevékenységének számos jelét adta s nagy része volt Kotor magyarosításában is.
Hivatalát kezdettől fogva pontosan éa mintaszerűen vezette. Nagy érdemei vannak & »Zalamegyei Jegyzők Egylete« alapitása kőrhi is, melynek egyideig jegyzője is volt. Később, mikor a jegyzők helyzetének javitása kérdésessé vált, tárgyilagos és szakszerű cikkel a »Pesti Hirlap« hasábjain felső körökben is figyelmet keltettek s e lapnak is munka-tátsa volt.
Aki csak egyszer találkozott vagy beszélt vele, nem igen tudta feledui őt; mert hivatalban jóakaró s a hivatalon kívül társaságban igen kellemes modorú ember volt.
Hivatalos teeudőit nappal, mig Irodalmi munkáit rendszerint éjjel »csendben és bábo-ritlanul« végezte.
(Vége kövotkozik.)
1908. szeptember 20
rST r*T-TX"i— a —IXL- ■-.■: —...
katbolikuH hivők ünneplését kegyeletes érzéssel kisérik n máa vallású társadalmi rétegok Ip, ha mér a liberalizmus eszményi színvonalára.. me lyen boldogító vallAsl türelmesség simul a lelkekre, - igazán tölemelk« í*\\»»k. - A római pftpa egyébként is a rói kath vallásnak hite szerint Krisztusnak földi helytartója ; tehát a megváltó tn.u^razeretetet őriző mandatarius, akinek küldetése végső vonatkozásban az egész emberiségé Mint tegnap említettük, Nagykanizsa Is részt vess a pápa ünnepében.
— A postapalota építését elhalasztották, Nem éppen örvendetes értesítéssel lepte meg Opris Péter pécsi postaigazgató Nagy-kanizsa városát. A postaigazgató azt kő zölte a tanácscsal, hogy az 1909. évi állami költségvetés keretében a nagykanizsai postapalota építése nem nyer fedezetet, tehát a palota építése egyelőre nem kezdhető meg, sőt a telekvásárlás sem intézhető cl most. Remélhető azonban, hogy az 1910 évi állami költségvetés gondoskodni fog a palota ép\'téséről éa ez esetheti az építkezés jövőre megkezdődhet. Addig is kiváuatos, hogy a telektulajdonosok tartsák fenn ajáu-lptaikat.\'
— A hét halottai. Nagykanizsán e héten elhuu>tak: Nagy> János nyug. postsaltiszt 56 éves, Lá\'iár Jakab kádár 43 éves, Németh János 1 hónapos, Tóth Mária 14 hónapos, — Szolár Györgyné 24 éves, Bethlen György vasúti ♦kocsivezető 42 éves
— A tisztviselők lakáabére Megírtuk la-punk tegnapi számában, hogy a kormAny még nem határozott a tisztviselői lakásbérek dolgában, jóllehet már közel vau október elseje, mikorra a kormány a kérdés rendezését megígérte. Most arról értesítenek bennünket, — hogy e fontos kérdésben nem fog a pénzügy miniszter egyoldalitlag dönteni, — hanem az
ügyet október hó folyamán a minisztertanács
* « %
elé viszi és annak a döntésétől függ, hogy melyik váios milyen lakásbérosztályba kerüljön. így tehát nem valószínű, hogy október hó elejére ebben a kérdésbeu végleges döntés történjék, de azért sérelem alig érheti a tisztviselőket, mert visszamenőleg megkapják az október—decemberi lakásbért.
— A nagykanizsai helyőrség dicsérete.
. Egy ma hozzánk érkezett levélből közöljük a
kővetkező részt :
A Nagykanizsán megjelenő >Z«lai Közlöny« egyik legutóbbi számában a honvédséghez Nagykanizsára bevonult póttartalékos tanitók egyike arról panaszkodik, hogy a folyó évi július—augusztus hónapokban lezajlott kél hónapi kiképzésük alatt velük rosszul, embertelenül bántak.
Köztudomásu dolog, hogy a közös hadseregben is ugyancsak juliqs—augusztus hóna* pókban történt a tanitók törvényben előirt 8 heti katonai kiképeztetése. — Azok tehát, akik a »Zalai Közlöny« már jelzett cikkét olvasták, joggal és méltán lehetnek abban a
gyalogezerednél a tanítókat hasonló bánásmódban részesítették. #
Bár nem vagyok tanitó, mégis, mint egyetlen fiu és családfentartó, a tanítókkal nyertem a fentemlitett időben katonai kiké-peztetésemet. — En tehát, aki a 48-ik gyalogezredhez Nagykanizsára, bevonult póttartalékos tanítókkal együtVv katonáskodtam, tartozom az igazaágnak annyival, hogy itt a nyilvánosság előtt konstatáljam, hogy felebb-valóink velünk katonai életünk egész tartama alatt a leghumánusabban, intelligens emberekhez illő és méltó módon bántak. Szűk-ség esetén egész sereg példát és esetet tudnék állításom bizonyítására felhozui ! — Bár kiképezteté ünk szigorú és katonás modorban történt, azonban e szigor a méltányosság és humanizmus határán tul soha, egyetlen eset ben sem ment.
Fogadja igen tisztelt szerkesztő ur szívességéért hálás köszönetemet, mellyel marad tam kiváló tisztelettel.
Zalaegerszeg, 1908 szeptember 17-én.
Dr. Kardos JenŐ ügyvédjelölt.
— Egerszegen olajjal öntöznek. Zalaegerszegről irják : A jövő esztendőben a város főbb tereit és talán főbb - utcáit is olajjal akarják öntözni és ezzel portalanítani, mert a kísérlet az ilven olajjal való öntözéssel a ple báuia lak előtt egész jól bevált. Kétszeri ön-
ei ok
hitben és feltevésben, hogv a 48-as közős |a fijyekrataveínír ~ Kapható minden gyógytárban. —
ZALA 3
— A munkás bistositá» köréből. A nagykanizsai munkásbiztositó pénztát kiküldöttel hó 27 én, vasárnap délután 2 órakor a városháza kis tanácstermébeu közgyűlést tartanak.
...
— Elismerés egy menhásvezecőnőnot. Ritka szép elismerésben részesítette a ealamegyet Egyoduta község Soós Györgyné szül Plko i Juliska egyedutal menházvezetőnőt. Ei a méltánylás nemcsak a ^megtisztelt nőt dicséri, hanem a községet 18 mely megbecsüli a derék alkalmazottját. Ugyanis a község az Egyedutón lakó összes szülők nevében e bó 4 én 26/1008. ss. alatt hozott határozatával jegyzőkönyvi köszönetet mondott a menház vezetőnéjének azéit a szeretetteljes éa gondos bánásmódért és oktatásért melyben a reá bízott kisdedeket részesítette. A szülők a legutóbbi ZAr&vizsgAn meghatott tanul voltak a határtalan szeretetnék, mellyel Soósné a gyermekek irAnt és ezek jó!olkü vezetőjük iránt viseltetnek.
— A csendőrség felügyelője Nagykanizsán.
A csendőrség legfelső parancsnoka Ziegler KAroly csendőrségi felügyelő a napokban városunkba ér és a ctendőrszárny fö ött szemlét tart. A cs-md őrfelügyo\'.ő beutazza a vármegyét és az egyes őrsöket is meg fogja szemlélni.
— Az apa panaai». Szakter Lajos zalaegerszegi napszámos tegnap panaszt tett a szombathelyi rendőrségen, bogy egy asszony elcsábította 10 éves leány&t és Szombathetyre hozta, hol egy szállodában levő bftntanyán foglalkoztatja. Apa
tőzés a port egész nyárra lekötötte. Nem is kérte, hogy leAnyát to\'oncolják haza, a caábitó drágább, mint a vízzel való locsolás. Megje asszonyt pedig büntessék meg. A rendőrség teg-gyezzük, hogy a pornak olajjal való lekötése nap a följelentés ügyében nyomozást indított és több dunántúli városban bevált és az öntözés a leányt egy szombathelyi szállodában tényleg e módját rendszeresítették. meg is találta. Most azt kutatják, hogy mi fo\'.t
a leány foglalkozása a szállóban, minthogy cse-lédkönyvet nem váltottak részére.
— Szerenoaétlenül járt postahivatalnok.
A pécsi posta és távírda hivatal egyik atléta termőin, rokonszenvei hivatalnokát, kl nagykanizsai származású, mint tartalékost behívták a veszprémi hadgyakorlatokhoz és ml természetesebb, minthogy az ügyes posta és távírda! tisztviselőt beosztották a tábori postához és mint Ilyen teljesített a Veszprém felé vonuló ezredeknél szolgálatot. fi maga a katc^al karrlol postával is járt, mely a vasúti állomásokon átveszi az érkező postaküldeményeket és Ssllas Ralháson két dandár részére érkezett postát vette át, hogy azt másodmagával karrlol postán a táborba vigye. Útközben érte utol a végzetes baleset. Társa ut. közben leazállt a kocsiról és as újból meginduló postakocsi lova, nem tudni mitől, hirtelen megvadult és magával ragadta a koosit 8 fölborította, ami által Csete István a kocsiról lezuhant, még pedig oly szerencsétlenül, hogy kétszeri bokaizületi csonttörést szenvedett. A kocsi la teljeien tönkre ment. Gyorsan segítségére siettek most már társai, a tábori prvos legnagyobb gondosságával bekötözte a lábát, de mivel gyógyulása hosszabb házi kezelést Igénye\',, egy katona kíséretében lehető gyorsasággal Pécsre Szállították.
— Felhivás Az első nagykanizsai magyar asztaltársaság tagjai felkéretnek, hogy a folyó kő
20-án este 8 órakor a színkörben tartandó
é
Kossuth-ünnepélyen teljes számban megjelenni
-4- Házasságot kötöttek e héten : Sxmerk Máté szabó Knatiz I,inával, Henczinger Imre cipész Keszericze Karolinnal.
— Állami parcellásáf. A tötdmivelés; miniszter megbízta Kremmer Jenő szombathelyi mérnököt a Zalalövő melletti Nagyhegy 1200 holdnyi területének parcellázásával.
— A legényegylet estélje. A kath. legényegylet f. hó 21-ón, hétfőn este fél 9 órától kez-dődőleg saJAt helyiségében Sárközi Jancsi zenekara közreműködésével zen^jutélyt tart. A tagok által bevezetett vendégek tftivosen fogadtatnak. Továbbá holnap vasárnap este 8 órától kezdődő-leg a Polgári Egylet nagytermében- táncsal egybekötött tArsas összejövetelt tart. Beléptidij 40 f.
Serdülő leányok és fiuk
erősekké és vidorakká fejlődnek, elvesztik lehangolUágu-kat, hogyha a stükséges táplálékot
Scott-féle Emulsio
alakjában élvezik, amely az összes erősítő szerek kőiőtt a legkiválóbb.
Orvosok és bábák a 8COTT Me Emelsiot a legmelegebben ajánlják az utóbbi 32 év óta. Édts, mint a tejizin
Rönuyebben emtozlhelö, mint 0 lej.
—SS In» eredeti ing íra 2 f 50 fillér.
szíveskedjenek. Az elnökség.
\\
/
Akar ön részletre bútort venni ?
• .
Biztosítjuk, hogy elmegy tőle a kedve, ha meggyőződik arról, hogy megnagyobbított butorraktárunkban készpénzfizető
mellett XXieiZTl\'y ixe OlCSÓ*to*k?a.n ^ráuséurolliat -----—----~-s—Na*y raktárt fog találni a
divatosabb és legÍzlésesebben kiállított háló-, ebédlő- szalOflgarnituráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvállaljuk madracok, ottománok és különféle szőnyeg-divónok \'készítését és javítását a legizlésesebb és legtartósabb kivitelben.
választék gyermek- (¡oidberger Károlv és Társa !SSSM5SÍS
és vaságyakban, csSMWSE> S W J W (Nacykaalxaal tak. pinttár ép«j«t.)
t thé
ZALA
1908 s.eptember ao¿

.•ttr----rtîii r^-
— Zalába menekült rabló oigányok/Csák-tornyai tudósítónk táviratozza; A Hucs szorn-azédaágában fekvő Ujgrad silavoniai község b^n, ahol magyar telepiek laknak, ma rettenetes garázdálkodást vittek véghez kóbor-cigányok. Amíg a község lakói künn dolgoztak a mezóköti, — egy nagy sereg kóbor cigáuy megrohanta a falut és rabolvá, késelve azt teljeseu földúlták. A rabló cigányok több ellentálló öreg férfit és asszonyt, valamint számos gyermeket késekkel megszurkáltak ós dorongokkal elvertek. Amire a magyar telepesek családtagjaik segítségére a faluba értek, a garázda cigányok már kereket oldottak. A Drávánál több csónak várta már készen a rabló cigányokat, akik Szlavóuiából most átszöktek Zala, vagy Somogy vár megye terüle tére. A barcsi, szigetvári és csáktornyai játás összes cseudórörseit azonnal táviratban értesítették a cigányok garázdálkodásairól, akik utáu most a legszélesebb körű nyomozás in. dult meg.
— A belügyminiaster a történetírásért.
A belügyminisztertől ma leirat érkezett Zala-vármegye alispánjához, amely szerint Komáromi András dr. országos allevéltároi, a Magyar Tudományos Akadémia tértétielmi osztályának a megbízásából folytatni fogja a megkezdett történelmi kutatásait és sorra fogja látogatni az ország egyes levéltárait, hogy a levéltárakban őrzött történelmi emlékek is-mertetését közrebocsássa és azok fokozatos földolgozása által a szakirodalom, ezzel kapcsolatban pedig a magyar történetírás ügyét előmozditsa. A miniszter kéri az alispánt, — hogy amcunylbeu Komáromi dr. Zalaegerszegen is kutatásokat akarna eszközölni a vármegye levéltárában, minden befolyásával hasson oda, hogy kutatásait zavartalanul végez-
\\
hesse.

— Öngyilkos urileány. Borzalmas módon vetett véget életéuek Nagymaitonban egy 28 éves elmebeteg leány Ge>ehwundtnor Janka, Szerdán este azt mondotta atyjának, ki tekintélyes magánzó, hogy elmegy egy ismerősükhöz látogatóba. Kzzel eltávozott az adóhivatal épületében levő lakásukról, hogy soha többé vissza ne térjen. Kiment az állo másra és a 10 óra utáu Bécsuek induló vouat kerekei alá vetette magát. A vouat a szó szotos értelmében Összeroncsolta. Az elmebeteg leáuy már sokszor gondolt az öngyilkosságra. Egy időben szanatóiiumba vitték a teljesen idegbeteg leányt, aki már ott is megkísérelte az öngyilkosságot. Az Ápolók azonban jókor észrevették szándékát és megakadályozták annak kivitelét. A szanatóriumból atyja hazahozta Nagymartonba, hogy otthon legyen. A lány azonban egyre bus-komorabb lett, inig tegnapelőtt aztán véget vetett életének. . .
— Olosó asappan csak a jó tiszta asappan. A legjobb a „Sclhchtw cég „Szarvas" Jegyű szap pana, h ennélfogva legolcsóbb is. Most mikor a drágaság korzsakát éljük, különösen kellene a háziasszonyoknak arra Ügyelniök, hogy jó, tiszta, szappant kapjanae, különben még egyszer annyit használnak el és tönkreteszik fehérneműjüket. Scbicbt „szarvas" Jegyű szappanjával való ugy-azori bedörzsölés fehér közönsóges szappannal való kétszeri bedörzsölésnek. Scbicbt „szarvas14 Jegyű szappana tisztaságáért 26 000 koronával kezeskedik. Valódi csak a „Scbiobt* névvol.
— Ab anyák figyelmébe I A drága városi t*j akármilyen batóségi ollenőrzÓB alatt áll ia, ritkán ment a baktériumoktól, sajnos oíég gyakran hamisított és különösön csecsemők számára ntfm
elég egyforma. Mi anyának kötelessége, a ki bár moly okból gyermekét nem szoptathatja? Ko ressen egy olyan tejes táplálókot, mely a csecsemő gyermek táplálására szükséges alkotórészeket tarUlmazsa. Ennek a mindenesetre nehezen tel-Jeaithotő követelménynek töcóletesen megfatel a Nestló gyermekllsztje, moly abszolút csirmentes teljes alpesi tejet elegondö mennyiségben tartalmaz ós elkészítéséhez nem keli más mint viz. Kgy legalább is 25 adagot tartalmazó dobuz ára 1 kor. 80 flll. Kapható mluden gyógyszertárban.
— Egy Jó karban lavö alig használt REMINQTON-lrógép 7. sz. modell jutányos áron sladó« — Clm a kiadóhivatalban.
nMMM
Közgazdaság.
Értékpapír tózsde
— Mai árfolyamok. — ♦ (Távirat.)
R Pesti Mogyor Kereskedelmi Banh nagykanizsai llóhlánoh jelentése:
Magyar hitelrészvé.iy Oh/.trák hitel « 4*/, magyar koronajáradék Kereskedelmi bank rés/.vénv
714 50
044 76 92.76 3380 -
Salgótarjáni kószénbányarészvény 595.— Himamurányi vasmű « 5M 50
Adria tengerhajózás « 400 —
Hazai bank « ?83.-
A gabonaúzletról.
(Távirat.)
Budapest, szeptember 111.
Készáru-Üzlet 1
Forgalom mérsékelt. Arak változatlanok. Hatarldö-Uzlet 1
liuza októberre
« 1000. április Ko/s októberre • áprilisra Zab októberre Zab áprilisra Tengeri s/.eptemborre
< 1009. máj 11 a Kcpce
11.15 lt.CS
0.33 9.73 8.05 8.87
7^8

kilo
Buza /„ Hoza «/.i * Arpa joch
p közönsége» Zan N liukkttny Zabos bükköny Fehér hab Tengo ri
10 80 8 80 8W
7,80 « —
7.50 0,-
11.00
\'600 8.50 8.—
7.80 0.25
SÓSKÚT FORRAS VASHE6YÍ
Orvosilag ajáulva: • húgysavas diathesis, köszvény, cukorbetegség, gyomor-, vese-és húgyhólyag-báutaltnakuál stb.
Mini üdiíő és boruíz páratlan.
% a
s
Uővebb felvilágosítással szolgál a
Központi iroda: Budapest. II, lipól-kőriil 29.
Kapható: gyógylároh, drogeriáh éa fűszer-üzletehben. ,7J#
Helyi piac:
Nagykanizsa, s/eptembor 10.
A napi hozatalok rendkívül gyengék, csupán a heti vásárok mutatnak némi élénkséget. Uradalmak az el* adásnál tartózkodók
Plael árak :
Taviratok
ét telefonjele n tésch A patriárkaválasztás.
Ismét nincs patriárka.
Karlóca, szeptember 19. A patriárka* választó kongresszus ma óriási érdeklődés mellett tartotta meg döntő ülését. A utcákon rengeteg néptömeg\' hullámzik, mely valósággal valósággal megostromolta a kongresszusi terem kapuit. A csendőrségnek minden erejét ki kell (ejteni, hogy a rendet fentarthassa- A radikális és az önálló szerb pártok küUn-kulön egész éjjel tanácskoztak. Különösen a radikálisok tanácskozása volt rendkívül heves, ugy, hogy t pártban alighanem szakadás fog belcöveU ke ¿ni.
Gyurgyevics elnök az ülést délelőtt 10 órakor nyitó ta meg. Az elnöki bejelenté-sek után a hallgatóságnak el kellett hagy. nia a karzatokat, a folyosóajtókat pedig becsukták. A patriárkaválasztás xx-tól dél. után 1 óráig tartott és eredménye az lett, hogy flikolüs Mirou pakraci püspök 40 és Bogdanovics Lucián budai püspök 3 szavazatot kapott, Tehát az elnök Szevics Afitrovdnt megválasztott pátriárkának jelentette ki. A választás eredménye nagy meglepetést keltett.
Karlóca, szeptember 19. (Érkezett d u, fél 3 órakor.) A mai pátriárka választás második nagy meglepetése az, hogy Szevics Mitrován, a megválasztott patriárka, megvi« lasztása után rögtön lemondott a pátriárkái méttős ágról,
. * Lánczy Ilka meghalt.
Budapest, szeptember 19. Lánczy Ilka a Nemzeti Szinház kiváló művésznője, ma délelőtt budapesti lakásán meghalt* A művésznő hónapokon át szenvedett izületi csuzban, — ami az utóbbi napokban válságosra fordult A beteg ma reggel nagyon rosszul érezte magát és ágyához hivatta 17 éves Tibor nevü fiát, kihez igy szólt :
— Isten veled, Tibor. Élj boldogul.. % Estig meghalhat az ember.
Ezután megcsókolta fiát és hátrahauyat-JLott. Néháuy perc múlva halott volt.
Nem engedóyezett tüntetés.
\' Budapest, szeptember 19. A budapesti szodaldempkrata párt küldöttsége ma fölkereste a rendőrfőkapitányt, kinek bejelea-tették, hogy a rfőváros egyes kerületeiben a hétfői gyűlések után tüntető felvonulást akarnak reudezul A főkapitány a bejelentést nem vette tudomásul és a felvonulásra nem adott engedélyt.
Apponyl az Interparlamentáris reformról.
Berlin, szeptember 19 Az interparlamentáris uuio német csoportja tegnap este
4
.T908. szeptember 20
Z AU
.S

bankettet rendezett, melyen Apponyi Albert gróf nagy hatású pohárkőszőutóbeu üdvözölte Németországot mint >a béke szirtjét. <
Egy magyar író botránya.
Grácz, szeptember 19. Kínos jelenet játszódott lc ma a marburgi pályaudvaron. Mérai Horváth Károly, magyar író, kinek neve a haladó kormány távozásakor politikai szereplése révén vált ismertté, Marbur-gon átutazóban összeszólalkozott a marburgi állomásfőnökkel és ezt előbb arcul ütötte, aztán véresre verte. Mérai Horváthot azonnal letartóztatták és ma kihallgatták. Hatóság elleni tettlegesség címén fogják ellene a bűnvádi eljárást megindítani. Mérai Horváth személyigazolása végett táviratozott a budapesti rendőrséguek.
r^nr.? ■.,.in »\'xiin
Nyílt-tér.
Kivonat
* a légrádi Olvaaöegyletnek IW8 évi sznpt. hó lö-án tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
* ...» -Tárgy:
A >Zala< napilap nyilttér rovatában megjelent — s az egyletet közelről érdeklő — köz lemény ellen való állásfoglalás.
Draskovicb Lajo« elnök üdvözölve a megjelent tagokat, a közgyűlést megnyitja s is merteti a »Zala« nap lapban közzétett — a* egylet és annak alelnökét igazságtalanul sértő — közleményt. A közgyűlés Mikler G\\ózó előadása alapján a következő egybaugu határozatot hozza:
A »Zala« napilap szeptember 13 iki számának nyilttér rovatában megjelent közleményt a közgyűlés megbotránkozásba} utasítja vissza, igazságtalanul meghiucolt aleluö kének, Bors Györgynek, teljes bizalmat szavaz, s az ügynek tárgyilagos megvilágítása céljából, a következőknek előadására érzi magát kötelezve.
A légrádi Olvasóegylet ez év január havá ban újból megalakult. Ezen egylet helyiségét M. S. (Misner Sándor) — mint nem tag —. 8 hónapon keresztül látogatta. Az egylet tagjainak legnagyobb része az öieg urat jó ideig tűrte. Az egyletnek augusztus havában tartott rendkívüli közgyűlése alkalmával, Draskovicb Iysjos elnöki jelentésében felhozta, hogy jtöbb tag ellene vau, miszerint Misner Sándor az egvletet még tovább is látogassa. Erre a köz gyűlés határozatilag kimondta, hogy Misner Sándor jegyzőkönyvi kivonattal arra szólit-tassék fel, miszerint az egylet luJyt^fg^t — mint nem tag — többé ne látogassa. Misner
Sándor a közgyűlési határozatot semmibe sem véve, sőt utána a szóbeli felszólítást sem respektálva. tovább is nyugodtan látogatta az egylet helyiségét. Időközben történt a tagfelvételre ajánlása, s tolakodó viselkedése miatl természetesen a hangulat, mely eleinte mellette volt — ezek között az alelnök is — most ellene fordult. Szeptember 6-ra volt kitűzve a tagfelvételi választmányi és közgyűlés, melyen — miután az elnök méltányossági okokból nem akart elnökölni — Bors György alelnök vezette az ülést. Az ügyrend- értelmébeu a tagfelvétel először a választmányi, azután a köz gyűlés elé teriesztendő, s mindkettóuck hatá rozat képességéhez a tagok kétharmadának jelenléte kívántatik. A 6 választmányi taw közül jelen volt kettő, az egylet 13 tagja kö zül pedig hét, mire az elnök határozatképesség hiáu a közgyűlést feloszlatta, s a kővetkező gyűlés tartását szeptember 7 re halasztotta, amikor a Jelenlevők határoznak. Másnap megjelent 3 választmánvi és 7 közgyűlési tag A választtuánv egyhangú határozattal ellenezte Misner Sándor tagfelvételét, mely ha tározatot a közgyűlés is magáévá tette. Ez az igazság.
Végül megjegyzi a közgyűlés, hogy Misner Sándor összeférnetetlen természetű ember, ki a légrádi intelligencia fele részével hadi lábon áll, u?ig Bors György ev. lelkész köztiszteletben és szeretetben részesül, egyetlen ro^\'z*karója sinc* a kö/ségben, kivéve a fent nevezett urat.
Légrád, 1908. szeptember 16.
Mikler Győző, Draskovicb Lajos,
\' egyl. Jegyző. olv. egyl. elnök.
IliteleaitjUk:
Haller Ernő, Kasztl Géza.
Nyilatkozat.
A légrádi »Olvasó Egyleti folyó hó 16 án tartott közgyűlésének fentebbi egyhangú határozatával Misner Sándor ur alaptalan vádaskodásaival szemben nekem elégtélelt adott, mert megerősítette azon tényt, hogy az el-uőkléscm alatt tsrtott s M. S. wr által kifogásolt két gyűlés korrektül, teljeseu az alapszabályok értelmében folyt le.
Most már csak azt kérem M. S. úrtól, ha valaki a tényeket ugy elferdítve hozza a nyilvánosság elé, mint ő tette, honnét meríthet az erkölcsi bátorságot arra, hogy mást oktasson ki társadatari kötelességei felől.^
Az ügyhöz több szavam nincs.
Légrád, 1908. szeptember 17.
Bors György,
az »Olv. Egylet« alelnöke.
Kitűnő mustra uri juh
ra 150 darab azonnal eladó ej
Löw Fülöpnél Balatoni erényben
pfMM
r* A kiváló bór- ¿1 litítluroos flyógyforráa ^
rS
r«H* fa hóly«fbajoknál, kS».rJoy»41, osakor-tetegaéfall 4« huraUa táaUlMAkaá! kllftol kitáii, Tem4«i«H« •*ra«jr»TU. ^
-V Kaphat* l»HmjrVk«uk*dé»** ▼NT7 » a»Uy»-lJLf4««i W SaJt. wr-forrij VéUflifttmil ItüpMl, t Mtlfftüqpri I.

LEOJoaa
foo-cr ím
lelhiuás.
A szürot megkozdéae előtt figyelmeztetem mindazon szölőblrtokoaokat, akik az 1008. évre borfogvaaitáal adóra nincsenek kiegyezve — és szólőbirtnkuk Nagy-kanizaa váron beszedési köréhez tartozik, teljes borkészletüket, azokat p<*dig akiknek s/ólőblrtokuk idegen beszedési körhöz tartozik, a váméba, illetőleg a beszedési körbe behozni szándékolt bort és borinu«tot — tekintet nélkül a mennyiségre — a törvény által inoghatározott idóben a városi fogj osztási adókat kezelő hivatalban pontosan bejelentsék.
Továbbá figyelmeztetem mindazon évi átalányősz-szegben kl nem egyezett magénfoloket akiknek szóló-blrtoknk nincsen — do akik bort vagy bormustot a városba, illetvo a beszedési körbe behoznak vagy helyben beszereznek, ugyancsak a fenteuilitutt módon és hivatalban okvetlenül bejetontsék.
Végül figyelmeztetem mindazon szőlőbirtokosokat és magán feleket, akik borfog) asztási adóra nézve évi átalányösszegbon ki vannak egyezve és bort Nagy bor-mustot másoknak bármely címen , átengednek, eladnak vagy ajándékoznak, egyezségi szerződésük értelmében szintén kötelesek a városi fogyasztási adókat kezelő hivatalnál bejolontoni.
Mindazok, kik a jelen felhivás rendelkezéseit pontosan bo nem tartják jövodéki kihágás miatt szigorúan inog fognak büntettetni. *
Tekintettel a kilatásban levő kedvező bortermésre mindazon szőlőbirtokosok és maginfelek, akik az 1008. évre borfogyasztási adóra eddig kl nem egyeztek, a varoal fogyasztási adókat kezelő hivatalban bejelentendő és elfogadható ajánlat esetén 1008. év deoember hó 31 lg terjedő Időre kiegyezhetnek.
Nagykanizsa, 1008. szeptember ló.
VÓCÉOy Zsigmond s. k.,
polgármester.
Ajánlok igen diszes kivitelű
befőltes-iiueg címkékei
ára 100 darabonhlnl vegyesen HC^ 1 korona,
Vidékre 1 korona 20 fillér ellenében bérmentve küldöm
A befőttes címkép következő felírással kapnatók: (w
Alma, Ananász, Barack. Barackiz, Birsalma, Cseresznye, Cukordinnye, l>x>, Eper, Küu\'e, Görögdinnye, Körte, Mandula, Málna, Meggy, Méz. vszi barack. Paprika, Paradicsom, Piszke, Pöszméto, Hibiszke, Uinglotta, Sárgabarack, 8om,\' Sóska, S/ainoca, Szeder,»Szilva, Özilvaiz, T"k, l\'uorka, yefcyesyytiraölctfr Zöld- * bab Zöldborsó. Héljagpspirok ¿1 kitiifuiit|tk
\'.A Fischel Sülöp Yia
M kéan- ét pap rktrtikiMtébta ligjkiBuiii. —
w
még pedig sikerrel, az forduljon az ,,Általános Tudósító" (Ucojttld Gyula) hirdetési osztályához, Budapest, VII., Erzaébtt-hörul 41., ahol hirdetéseket az összes létező bel- és külföldi hírlapokban és naptárakban kiváló szakértelemmel, lelkiismeretesen, pontosan Ós szolid árakon eszközölnek. Több tuint 200 naptár kizárólagos képviselete, vidéki lapok központi hir-s detési -osztálya, B/ámns htrhjr kizárólagos kezclóségo. Diszes ujaágkatalógus, képos naptArjegyzék és minden fclvflá-gositás a t. 0. hirdetőknek díjmentesen.
Schmidtur bocsánatot kér
egészen be van rekedve és olyan kiuzó, száraz köhögés bántja, Hogy az erőlködéstől egészen elgyöngült. Ugy! No, mondja meg Schmidt urnák, hogy ha holnap nem lesz egészséges, egy másik urat kell útra küldenem. Vegye Fay valódi szodeni ás-ványpasztilláit, azok holnapig helyreállítják, értette? Fay valódi szodenije r kor. 25 fillérért in in don gyógyszertárban, drogériában óa ásvány vitkereskedésben kapható.
Vozérkéiwisélő Ausztriii-Ma^\\arorszácr részérő ; >V. T/i.
(¡untsert Wien, IV., Gr. Neugassp 17. Főraktárak Nudaposton : liftücr Lcoulr. és lfyücrj., VI., Vác/.i-körut 17., Koohmeiator Frigyes ntódn, V., Ifolduto* 8., ThuHmuycr és Seits, V., Zrioyi. utoa 3., Török Jósseí VI., KirálJ-utea 12-
J/évJeyyek —Üdvözlőkártyák
leggyorsabban és legszebb kivite/berj készülnek olcsó árak mellett.
• fischel ^iilöp fia
könyv n yomdájában
rz=z: Jíagyka nixsá n. 1
ZALA
A mosás akár a tánex, Fáradságba nom körül, ßohloht azaypant lm használsz, Még szived is örül.

SANATOGEN
/ sélkfllOsheUtlon erősítő- és Iditó-tsor mindazoknak, kik magukat fáradtan és-rosszal éráik s általában
idegesek és gyengék.
TGbb mint T600 tanár és
Voa melegen ajánlja. Kapható gyégytArakban, drogériákban. Brosüra Ingyen s bérmentve.
Raiiar * Oltf B«rllw ». W. 4®.
■i
Ol


CtudoytalansáQot. emésztési zavart
ffflíP „Slyria "-forrás
(gy*g)vii),
«¿\'híí*"4\' „TempelMorrás
ajánlható.
PörskMr MigyarorizJfton: Hoffmann József» Budapest,
V„ lláthory-utca 8.

Igen Jó eradmenynyel alkalmazzák
a léiulsk »egbetendéaékéi,
t garat és körgdk kurotláiál, lüdó- ti BoUkártya-iYiU^éAiaAL
Schicht szarvasszappana
csodálatos, hatható» tisztitóerejét sajátszerű előállításának és a légióid» nyersanyagok leggondosabb kiválasztásának késztet
Schicht szarvasszappana
kiméli a kezeket és a fehérneműt! Megtakarít fáradságot és l^sx&Ur^et kiméli ennélfogva az égúszsóget! Megtakarít pénzt, Idót és munkát!
Tisztasága 30.000 koronával ® szavatoltatik.

Dr. UJeisz bajos
ügyvédi irodáját
l\\
Akar ön nősülni ?
rm
• « \' fl husuásárld közönséghez!
Tisztelettel van szerencsém a
4
n. é. kö\'ön söget értesiteni, hogy huscsaruokomat
a csoporthűzba
(Scidinan fele ház átelle. J\'ot helyettem át ós napont friss vágású borjú-hust mérek. Sxi- • ves pártfogását kérve, niara-ÍRS írj dok teljes tisztelettel
öz\'j. fioch lózsefné, mészáros.
Olcsó árak. Poutos kiszolgálás.
1908 szeptember 20.
■■ >ini — -- xu: ttty* try-rr^jrssT-. i . JJ. —■
SOO koronát
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizének használata mellett (üvegje 8o fillér) valaha ismét fogfájást kap, vagy szája bűzlik. Bartilla Winkler Ede Wien, 19/1. Sommergasse 1. Kap ható minden gyógyszertárban ós droguetiában. Csakis »Bariilla fogvia* kérendő. Hamisítások bejelentése juUlmaztatik. — Oly helyekre, hol nem kapható, bérmentve küldök 7 üveget 5 korona 80 fillérért. Raktár flagy-
hanízsán Gellfich ¿0 Graef drogériája, Csehgery u.
(
Moqyar királyi éllamvosutah Diletueietflséqe D«brec:cnben.
29627/1908. szám. III. oszt.
* Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak Nagykároly állomásán 1909. évi március hó 31 én a vasúti vendégló bér-leto lejár ugyanazon idóponttól számítandó öt évi Időtartamra ezen vendégló bérlőiére ezennel zárt ajánlati tárgyalás hirdettetik.
Az 1 koronás bélyeggel és — «Ajánlat a magyar királyi államvasutak Nagykároly állomján levó vendéglói üzlet bérletére" — felirattal ellátott nem különben a kelló okmányoikal felszerelt,borítékba »árt en lepe-
csételt ajánlatok 1908. évi okufcor hó l ón déli 12 ómig a magyar királyi államvasutak Debreceni üzlotvezclóségc titkári hivatalához posta utján t^rti vovénnyel nyujtan-
U * \'
5.000 - 500.900
h 0 r 0 n a tsa
hozománnyal biró hölgyök, közöttük testi hl bAval vagy törvénytelen gyormskkel) megbíztak bennünket, hogy részükre megfelelő férjet szerez, íünk. Csak komoly szándékú férfiak, kiknél a gyors nööüléo lehetséges, forduljanak Schleslnger ü.-hez, BERLIN 18.
dók be Ugyanazon időpontig bánatpénzül háromszáz korona készpénzben küldendő be, — függetlenül az ajánlattól — a debreceni üzletvezetőkig írvujtApéiv/tá-r.M»a posta utján jeLm pályázati hirdetmény szamara való hivatkozással. A vendéglő l>érletéro vonatkozó feltételek nevezett üzlet vezetőség III. (forgalmi és korcs-kedeimi) osztályában (Tisza palota II. ein. 10. ajtó) a hivatalos órák tartama alatt (délelótt 8-tól délután 2 óráig) megtokinthetók, miért is as ajánlattevőkről folté-teieztotik, hogy azokat ismerik és magukra nézte egét» terjedelmükben kötelezőknek elfogadják.
A feltetelüktói cltéró vairy a kitűzőit határi.lón lul beérkezendő ajánlatok Hgyciembo vétetni nem fognak.
A magyar királyi állatuva*ulak fenlartlák magoknak azt a Jogot, hogy a pályá/ók közül tekintet nélkül a felajánlott bérösszeg nagyságára, szabadon választhassanak.
A vendégló helyiségek közül az I. II. oszt étterem fütéso és világításáról a vendéglős saját költségén kötelesek gondoskodni, míg a III. oszt. váró és étterem világítási és fűtési költségeit fele részben a vasutlntézet, fele részbon pedig a vendéglős viseli.
Kell hebreevn, 1908 szeptember hó.
A r. üzlot vezetőség.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)
Nagykanizsai kcr. muukásbi/t. Pén/tár.
868 — 908. sz.
%
Rirdetmény.
A m. kir. állami muukásbiztosiió hivatal 3462 —908« sz. a. kiadott kör-reudclete alapján a nagykanizsai kerületi tuunkásbiztositó pétiztár 1908 évi
szeptember hó Z7-ín, uaöfirnop délután
2 órakor Nagykanizsán, a városhaza
/
tanácstermében
közgyűlést
tart, melyre a közgyűlési kiküldőitek ezennel meghivatnak.
tárgy :
Az alapszabályok megalkotása Nagykanizsán, 1908. ssept. 15.
.Hz Igazgatóság.
(Mlntaalapszabályok a pénztár helyiségéhen ingyen
kaphatók)
szabadalmazása vagy értékesítése előtt ugy Ma* gyarországon, mint bármely külföldi államban,
forduljon a >
»
,,Szabadalmi Újság"
szerkesztósófféhez Budapest, UIK, kerület Erzsébet* > körút 26. — Kérjo a ».Saabadaluii Ujságt ingyen-mutatványszámát,
1908 szeptember ao
ZALA
Magyar hlrAlyl államvasutak QzUlugntgitfqg Hrad.
Í7lb2/11K)6. szám. II.
Uersenytárgyalási hirdetés.
A magyar királyi államvasutak aradi fl> letvozetósége
¿nyilvános Írásbeli egységáras v*»r«on Az Arad állomáson létesítendő
dezési (alázott raktar
eyezvén, l»oi kózül a i
vtárgyalási hirdet katonai Kocsiboron-
p; xl éplté->hoz szüksége» épitési anyaik iázó és géptéglát, az oltatlan meszet, cze-mentet, homokot és a tetőfedő cserepet a m. kir. államvasutak aradi üzlotvezetóségó adia, illetve hocsájtja vállalkozó rendelkezésére, a többi épiié»i anyagot pedig olbórondü minőségben a vállalkozó kötelos adni.
A pályázati Mtételok, a szerződés tervezőt, az alán-ti minta és költségszámítás a magyar királyi állam vas-uiak aradi üzlotvezetÓHétfe pályaíimtartáni osztályában (II oszt.) 3 korona leílzetése mellett, a hivatalon órák alatt délelőtt 8-tól délután 2 óráig bármikor beszerezhetők, vagy Írásbeli megkeresés mellett a megfe\'ó bé-lyögjegyck előzetes megküldése után királyi postán is • megkaphatok*
Az ajánlatot l koronás magyar okmánybélyeggel, a/, ajánlat mellékleteit, ugyinint pályá/atl feltétetek, fr/.er/.ódéa tervezet és költségszámítás pedig ivenkint 30 filléres magyar okmánybélyeggol ellátva, lopecsételt borítékban a következő .felirattal :
• Ajánlat a 2718Í/908. sz. versenytárgyalási hirdetés •lapján a magyar királyi államvasutak Arad Állomásán létesítendő katonai raktár olóállitásl munkálataira» kell benyújtani, vagy postán beküldeni és pedig legkésőbb ll*/7. évi szeptember hó W-én déli 15? óráig az aradi üzletvezotóség általános osztályának (I onzt.) főnökéhez (aradi és Csanádi egyesült vasutak palotája, I. em. 13 ajtó szám.
Az ajánlatok benyújtását megelőző napon; vagyU 1(08. évi szeptember hó §8-án déli VI óráig a pályázók-nak azaz kilencarázötven korona bánalpént kell a •magyar királyi államvasutak aradi üzlotvezetóségének gyuitópénztáránál, hivatkozással a hirdetett versenytár-gválás számára, akár készpénzben, akár állami letétro alkalmas értékpapírokban letenni, mely bánatpénz etet* lfg posta utján Is beküldhető.
Aradon, 1U08. szeptember hó 12-én.
ám üaletvenctÖHCfl
1 - - -
A szabad fürdőkből visszatért hölgyeknek
nagy szükségük van megrongált, lesült arcbőrüket ismét helyrehozni amiért is már nagy számban Jelentkeztek .kezelésre; felhívom tehát azokat a hölgyeket, kik elő-jegyeztetni kívántatnak, a nap bármelyik órájában hoz-Káin fáradni, hol a még szabad órák botöllése felől értekezni lehot A kezelés bámulatos halasát a tények eléggé bizonyítják, akik még kételkodn^nek benne, a kura befejezéséig nom kötelesek egy fillért sem lefizetni. Szeplők, foltok, májfoltok, bőratkák, ráncok el-távolítása ttrméazilt» uton coemeticai szerek használata nélkül. \'
A hírneves porcellán pouder ezentúl lilléres minta borítékokban is kapható, rózsa créme fehér és naturál szinben, fodrásznók a pouder, valamint az összes toilutt-cikkek vételénél Mdvamlny«a árban rtamülnth.
Obesck Arnold világhírű berlini gyárból mesés olc#ó árban kaphatók mindennemű haskötők, hygienikus kötők hölgyek részérő fűzők remek kivitelben, direkt megrendelésre; varrónők és fodrásznók a fűzők és haskötök megrendelésénél mogfoleló aziualék kedvezménybon részesülnek, miután személyesen nem vehetek fel megrendeléseket. Tisztelettel:
liöuiy Sándorig arcápoló-intézete
Mojy.r-ult. Z. uim (Rtlthtnltldféli hit.


Vese-, hólyagbajoknál és köszvénynél
a
pára/tleua ógr3r liatéus-u Megreudelhető ; BALF (Soproumegye) gyógyfürdő igazgatóságánál és Édes-kuty L. udvari szállítónál Budapesten» V., Erzsébet-tér 8. sz.
Csak egy papírt szívunk,ez pedig
91
•V*.
Tótli JÓZ.BSÍ -Utóda
Bazsó József
■ /
kovács it kocsigyáré Hagykailui, IilikMl I.
Elvállal minden — a kov&ca éa kocalgyArtó azakmAba vAgó —- munkák elkészítését, kocái javítást, tisztitáat és átalakitáaokat a legszebb és legjobb kivitelben. IP^^B tK^ fRU IRfcJI
Raktáron tart könnyű és divatos uj kocsikat.
Liliomtejszappan
Testbőrra a legenyhébb szappan.
IMS
Duzzadó kebel
Duzzadó kebel ? hónap alatt
Pilules OrlejUales
(Keleti pirulák)
az egyedüliek, a melyek, a kebleket fejlesztik, azokat szilárdítják, újból helyreállítják és a női testnek gt\'ació-zus teltséget kölcsönöznek, anélkül, hogy az egészségnek ártanának. S/a-vutoltatik, hogy arzéninentesek. A Ic&hlrvticbb orvoni tekintélyek Által eHemerve. Teljes diszkréció. Kgv doboz használati uUsltással együtt bérmentve a pénz előzetes beküldése mellett K 6.45 vagy utánvétellel K 6.75.
J RATIÉ gyógyszertára, PÁRIS.
KaktiLi: Tííríik -ló/.trl >ry.>t\')i»/.crúra llpost. Kirúly-u. 12.


Eladó ház.
Vörősmarty-utca 18. számú ház, melybe 11
kit utcai ti eoy udvari lakás
van, a hozzátartozó nagy kerttel együtt azonnal eladó. Bővebbet:
Brenn Eniilia fírj. 6eyer PíternÉ
háztulajdonosnál. *
X
ii.
——
11 1
a Ufb»tbató»abbaQ~tefcti¿dhet6k
vizéről hsaanált kára által, mely köuoyen e»m üthető iermónetea áráén, Taaaa vla. Orvosilag legjobbat ajáulta. O KaphaU m Omms fyéfy esettárakban, drogériák-ban ét árráa/vU-kereekedóeekbeo. Brosürek
mgym.
R Pápai gróf éa egyéb történeteh. 30 elbeszélés.
Irta: Zöldi Márton. Ara 3 korona.
Szobfldaágharcunhem-léfte. Hemzeli diezmű.
Ara 6 K helyett 3 K
Rufiztríö—Magyororözóg nagy i/úsuli tarképp ál-
lomáejegyzékkel. Ára : korona 20 fillér. 14 Kapható: Tífidiel Tülöp liű hönyuhereehedéaében
Uj építési mód,
amely hovatovább általános elterje* dést nyer mivel teljes szo-
liditás mellett igen gazdaságos. A üriumphotor-géppel gyártott -ílreérea Toetontöm\'böls: felhasználása ugy ideiglenes, mint állandó jellegű építkezéseknél a közönséges építés összes előnyeit biztosítja. Könnyű, melegtartó, tűzbiztos és igen olcsó, ugy, hogy már kisebb épületeknél is nagy megtakarítás érhető el, különösen homok cs kavicsgazdag vidéken. — Szállítjuk az összes gépeket ceinentáru gyártáai iparhoz. — Kérjen díjmentesen B. B. X. prospektust tájékoztatót és küldjön díjmentesen próbaanyagot kavics vagy homokauyagokból Komóromuldéhl tűharéhpénzlár r. I.
áruosztálya címén Komárom.
fteduező fizetési lellételeh. ^v^w^ Répuiaelőh hereatetneh.
néazhomohhő-légla-gyárah berendeznél eluálloljuh.
ZALA
1907; szeptember 29.
\'x a jumjmil 1

IHAKONTVEK -
az izraelita ünnepekre:
héber-német vagy héber-magyar szöveggel tartós kötésben és legtisztább nyomással nyolczadrétü 2 kötetes vászonkötésben K. 4.—
4 „ „ 5.40
Ugyanaz legfinomabb bórkötéssel „ 11.
9 kötetben vászonkötésben „ 10. ~
IMAKÖNYVEK minden alkalomra:
héber-magyar vagy héber-német azövegge!
K. 1.-, 1.50, 2.—, 3.— Ugyanaz legfinomabb bőrkötésben K. G.~
csont kötésben, gyöngyház diszitéssel
K. 7. , 9.- , 12.—, 14.- , 20. Borjubórkötésben, eleg. kötés párnázva K. 10.—
^lit? ¡an |makönyvek» rin&jti
I lll\\JHI I teljesen magyar szöveg, 8-adfét alakban vászonkötésben K. 3.
Zsebalakban vászonkötésben „ 5.—
Finom elegáns bőrkötésben K. 8.—, 12.-, 16.
finom selyemből, teljesen felszerelve, arany bordurával K. 14.-. 16, 20, 24, 28.-legfmomabb gyapjúból K. 7, 10, 12, 14, 16.-
IZRAELITA ZSEBNAPTÁR e 24 fillér
Szétküldés az összeg előzetes beküldése, vagy utánvét mellett történik t
imakönyvraktárából NAGYKANIZSAN. -
Ügynökök
akik sorsjegyeknek részletfizetésre való cl adásával foglalkozni óhajtanak, magas jutalék mellett felvétetnek. Havonta 200—500 koronát jővödclmez. — Valuta Bank részvénytársaság, Budapest Váczskörut 48.
•edohán yzók ^
tegyetek próbát az egyedül létező édesített
Tűd LIS
cigaretta-papirossal. £
IiIIimis Mit izivil illünltli a dthiof maró nilolinjil.
Árverési hirdetmény.
A NéptakarékpénztAr résavénytár-
safág Nagykanizsán
* • «
zálogosztólyábo
1008. október hó 2 An és folytatólag 3 An árveróa less, melyen as 1008. augusztus 28 lg lejárt és kl nem váltott vagy meg nem hosszabbított tárgyak kerülnek iparhatósági kikül, dött jelenlétében árverésre.
A r ver óh kezdete d. u. 2 órakor.

,A
».vov, mini.tv.
RschelMllp fia
\' * \\ W \' > •
ne adjon addig szőlő-ollvény- vagy vcsizőírt. inig nagy képes árjegyzékemet nem kérte be, melyet Ingyen és Mr j mentve hűldőlt. Gyökeres é* sima oltványokból, j DELAVARE sima é» 1 gyökeres, továbbá «u répái sima és gyökeres j vesszőből l\'/t millió kész-| let. Pontos kiszolgálásról 1 és anyagom Jóságáról ezer é« ezer elismerő lovél tanúskodik. C\'im:|
Sziics Sándor Fia j
B s/ól ó tel epe. Blhardlóizíq.


Hirdetés.
Zűlolöüőn, a vasúti állomás közvetlen közelében egy a inai kor igényeinek min .enbeu teljesen megfelelő uendéglől épület, — mely áll három teremből, hat vendégszobából, egy pincérszöbából, a vendéglős családja tészére fcutarlott két uagy lakószobából és a hozzá tartozó mellékhelyiségekből, körülbelül 2 hold belsőséggel és körülbelül 3 holdnyi száutófölddel együtt folyó évi giepICRltgr 2I-ÍMI ktldfidftlSQ
.linim .—»ír 1,^,1 lu_____lum ,n-t -■mijj.1i i i.\'ti • . . . „ ____ ■ V.
Tudakozódul lehet Dr. Czlflder Isluán ügyvédnél ZalaSflBfSZSgSn.

Liliom angol Crème, .¿«trolin" hajszesz
Biln hitfti iitf 1 bír utMéimi iliytféitn.
Eltávolítja a szeplőt, májfoltot, mite.H. »értésmindennemű bórtiar.tátlanxágut. Bársonyslmiuó teszi a bórt, és az arc ifjú, b.iiüH izint nyer. Teljesen ártalmatlan n 1 ipjil il kiiiiilkité, aiiil hm mm.
íllf léi^fimn Bőgői Crra t 40 ÓS 70 1er.
1 darab llllii ugol uipfii
40 1er.
1 dobéi llllti ugol pnitt so 1er.
a hsjmoiyt. bajkorpát ós hajhullást azonnal megszünteti, egyúttal a haj természetes szép fényt nyer 1 üveg 50 és 75 kr. Rubin szájvíz legjobba foknak. Kgv üveg 46 kr. ,W5
yak
HM ¡I JMrigrJB, ümbél
^»mJ
¡VANYVIZ
Kitűnő hatású nst- íi faőfyaobajaknál
Szénsavdus, kellemes, savanykás Izü, vasmentesitett
rendkívül uditő asztali viz.
Üdít, gyógyltl Orvosilag ajánlva I
Ivógyógymódra használva, ycsc- és hólyagbajoknál, a veseme-dence idíilt hurutjainál, hugykó- és fövényképzódésnél, a légutak I és a kiválasztó szervek hurutos bántalmainál kitűnő hatásúnak) bizonyult. — Prospektust kivánatra küld a forráakezelóség ; •
MUSCHQNG buziásí iMi i|U|itéü|i BIÜÍSffiBlll. 1
Kapható minden drogériában, ét lllatszsrksraskadésbsn
gyógy szartárban.
Szóllö-sajtók, Gyümölcs-sajtok
»Rerhulefl«helíőfinyom6®2crkezellelhézíhfl|táarfl
t
Hydraulikus sajtók
magos nyomás Is nogy munhohtfpefifitfg számóro
Gyűmölcs-zűzóh, szőllő-molmo, bogyózuzó-gépeh **
Teljesen fölszerelt szüretelő kesztllókek állandóan ós kocsira szerelve. Ló sajtolok, bogyó őrlők.
Aszaló készülékek, gyümölcs és főzelék számára, gyümölcs-hátuozó és vágó gépek. — Szabad, önműködő, hordozható és szállítható iSYPHQNIA«-permetezők szőllők, gyümölcs, fák, komló és szegecs permetezésére. Mxóllű-ekék gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett különlegességként
legújabb szerkesztés szerint
Mayfaríh Fh ós Társa
Sasdaaágl («|inir»l, «•■liutíiKJ. ét it.h4ai.rnl áltól BKf», H/l. T«b.r,lr.»if 91. - CtklilM IN 1(1 if, liilt KUmil itb.
Mulli»« Írjfir2ik»l íiifii a kíiBiitri líjmillk k mztilirintfk kinsliliik
/
PARIS
LEOPOLD «TVLA
zemet, bérkemfrnyed^et eltáeolit a Kaiaerfóle
TYÜKSZE1HALÁL
rendkívül olcsók, ^^
AS esak elsőrendű minőség. KEgtt
U^rjon htttnuttam
Garven s-szivattyut
Oorvens - művelt, WIJBIN XX/».
Lmlsite «uuTtnU *» KariU. ÍiIktiU Utm é. Mra.itro.
———-—■----— w
A legjobb éa legcréaebb
ftónborsieaz az
f ¿TV AOTTALAJSAO, IDROKWlto
fjOfjlUaára a kghatAaoaabb kéeiitméoy a KRIUHEfí-Uln
j TOKAJI CHINA-VASBOR.JS
\' R^odkirOl kaüamea isQ. aréut. tiuMja u Véri W,\'
Kit 0tt% 4n I fO kor. Nary Qm 0 kor. Kapraié ffögjiAmkt^n\' Poalán küldi KORON A-GtÓUYHZEHTAB Badapeet, Valrln-Ur.
Ara 2 K, 1 K éa 30 fillér. PoetAn szAliitja ulAnvét melleit a
KHQUn^ vtfiu«»cti ét kw.
HnUumUü matikaJ taboralorlum. OTÖR, BAROSSÁT.
Meglepé hnlndáol
FICHTENIN
clUmert legolcaébb, leg»i«lld«bb 1
FÉRFI- és GYERMEK-mha áruháza
Budflpcat, IV., KOipontl VároahAx. (KAroly-fcQrot). \\ TKMini ■ lényképésittl é$ testéuttl műtermében
mm\\l y IUIAPH1. HL ttlM 30.
£ 9 8 Ed N h I f készülnek ctak «laflrtndo mflvésilés "í«;<) J í !h| kivitelben fényképnagylttaok, aquartll. ■ tt j ■ vlpcub ^ oLi|lestmé«yek. MAsolAsok iiluamro, dí.r.onyrn. fára. eteféntcsontra itt). Brott. függelék. Uj itt. flpió Ovagléitményakktl. PorteJlAnba égetett fényképek sir-V\'övttro stto. Miről kQ<d|tk Ingyen és bérmtntva écltgyréktt?
Dobosa 2
hdn mm .FKHÉR GALAMB- iwsum?
auoArtaf, MüMíARiAnöaur a)
ELsl fáj a feje
BeretvAn - M I G H A IN- pnaztillát,
axilr & porca *JtU minden frjfljiM cntfMllnUt I doboa I kor. an ItlUr. - Miodto n6fn»«»tA»U» 4ro#4iUU» Hillá,
t* BERETVÁS TAMÁS KISPEST. 22°í
^nm,^ Incrro (vmUÍ mJJI.Uo I dotoi rmdtlMoil rt*1íVMÜL-_
KÉZPASZTÁJA
MlTéfOlr« K 1»M
Or. K0VÄCS gyégytAn Budapest tyár-ulua f7.
Y»< tmgym
mü u ««ti4Arrii4fiaMj ír** •UoáM UtaU. uut*m T*uyM» •««AtUMy u Imin 4o
Melyik vendégifiben étkezik Budapesten?
bomopitial rwádé-litéttU
Badart, Táriifcinrf tí tt.
____ - ———^
dal Aa tapaapyotb
Ir e— tádO ri^tkÉ.
ICapoota xono estély!
IGYUNK?
rt csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer
hogy egészségünket n/egóvjuk
IO
ZALA
1908 szeptember 20
nrx3r
^--\' " ■

i/áz eladás.
Sarokház 35 év óta feaálló szatócs-üzlettel tőzsde ós italméréssel betegség miatt eladó.
Bővebb felvilágosítást ad
özv Steinitz Károly ni Nagykanizsa, Kossuth Lajos tér.
„METEOR" SZÁLLODA
Budapest, Erzsébet-kőrut 6. Tulajdonos: Rendes Szidó r.
Az Jltvater" likorgyár Gessler Síegfried
cs. ÓH kir. udvari szAUItó, József főhorezog ö fenségének kamarai szállítója
: BUDAPEST. ;
Ajánl/a yfAltvater%i likőrjét
%
ós mindon egyéb finom likőr készítményeit valamint a legutóbbi termésből ozüstüsben
málnaszörpöt.
20 kényelmesen berm - dezett szoba Melegvízfűtés. Teljes \'¿\\ órai liítszol* gálát. Vácuum»(\'leaner Kurdok a házban. 8/álloi\'ai .\'automobil. Szalonok, társalgók.
Figyelmes kiszolgálás.
Mérsékelt árak.
Feltétlen tisztaság. Fekvés a Keleti é» Nyu-. gati pályaudvar között.
A technika minden viv-mányaival felszerelve. A város központján.
OCULAIIIUM
Budapest, IU., Kossuth üajos-utcö 15. félem, f» Wien, I., Rfirlnerslrűsse 39. cs*
Megfelelő szemüvegek, ingyenes orvosi rendelés naponta 9 órától 7-ig Márkus.dr. vezetése alatt, k Szemöuegeh ¿6 orrcslpíelőh 3 horonától feljebb, k Színházi és táucdöueh minden hluitelben, dua uólosztéhbön. ====
Zels-Trleder látcsövek.
Szobák 4 koronától.
értesítés/ ;
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy Vörösmarty-u. 14. sz. alatt (saját házamban) ujbcl
fehérnemű tisztító és ^^ vas a tó in tézetet nyito ttam,
amelyet saját vezetésem alatt a munkát tisztelt megrendelőim részére pontosan eszközlöm.
Xevclezolap értesítés elegendő.
»
Jífarcdok kiváló lisxUltlttl:.
özv. (¡Tóczán Jstvánné.
Jríennyasszonyí kelengye^ jutenyos 1 *■*■"\'1 árban készíttetnek el.

teilt 8!
.Alulírott tisztelettel értesítem az énitó közönséget, hogy Nagykanizsára köb »töztcm 9 tö/vó\'s-fér 21. szám alalt
építészet-vállalati Irodát nyitottam,
tapasztalataimat hosszú éveken át Dudapesten nagyobb vállalatoknál! alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Pótörekvétfin a/, hogy a/, épittetóimet a legnagyobb megelégedéssel, lelkiismeretesen ki-elégítsem. Húr milyen csekély építtetés végett hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai is szolgálok. — Mindenféle építkezés 1 -akis salát vezetésem és fel-ügyeletem alalt történik. Klválláloka legegyszerűbb alacsony épitéMÓI kezdve a legmagasabb és komplikált építéseket« kórkemenc^ket. gyári kéményeket, gépek alapozásait és bármiféle épités éa javítási munkákat es elónyös fizetési feltételek mellett készítek terveket és költségelőirányzatokat.
Kómi vesniesteri vizsgára 0 hét alatt az esti órákban olkészitok. — Tisztelettel kérem az épitó közönség becses pártfogását.
tisztelettel maradok : BÖLCSFÖLD Y JÁNOS, építőmester
építészet vállalati iroda.^^ij^^tér 21. N.-kanizsa
Legjobb szépitőszer 1 Y
Hölgyek mim
nélkülözhetetlen 1
l\'ren világhi ru arcke n6cs flti-volM mp lót, itiájloltot juttaniM •iiltttirrt mia minden bér-ha,t, ráncokat, lumlöhctyckct 1», ax arcot «InUvl t* u testi. f Ara ,
kii topoly \\ kor., rngy J kor.
A szépség
Q\'érésére, tökéletesitó-sóro ós fentartására legkitűnőbb és legbiztosabb vegytiszta, sem higanyt, sem ólmot nem tartalmazó, teljesen y ártalmatlan, zsírmentes készítmény a
ÉOfS-léle
Margit-hCidypor i3-f«%lo aiin bon) 1.20 kor.. Maróit« 9/apoan70t Maryit-toQ
p»Jpl K.MarQtt-arcviz 1 K*
Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a
készitó :
tflttlflEKI oyigrutrta m
l i.iUAr Vaft)kanlzMn: Bclna l.«Jo», Prager Híla, k<iw Gyula gyógyaxtr-tara. (ielta rt (iratl drogériája *s löwry Sandorné arcApulo inte<etc Magyar-utca 2. ntam.
a sa 7n f^i Kj a 53 53 sa 33
Csodás, gyors és biztos
hatású \\ t
lífltDJflItfl Vitflll
Y
Óvakodjunk
utánzatoktól! \\
Egy nagyobb partié, Jókarban levő 15-80 hektoliter nagyságú
lllGS
jutányos árban eladd.
Felvilágosítással szolgál: .
BíTILHEIM és 6UTH cég helyben.
Uj üzlet-helyiség!
Tj^rtcsiteui a n. é. kö/.önsé-1 J get, hogy gl g|,44
mészáros- és
hentes- üzletemet
«
a Deák-térre (VV a g n e r féle házba) helyeztem át és folyó
évi szeptember 15-én megnyílott.
Benteaáruhot Ismét-eladóhnok árheduezmény ben odoh.
Tisztelettel:
Daruas lános.
A d. é. közönség szíves tudomására adom, miszerint üzletemet teljesen u|onnon ¿tolohltottom és azt a legjobb és legdivatosabb árukkal szereltem fel,miért is kérem, hogy szükségleteit saját érdekében annál is inkább nálam beszerezni szíveskedjék, mertegv próbavásárlásnál meg* győződhetik áruim jóságáról és versenyképességéről.
férfi- la női dlvat-n éruűzlfftfben —
IkaHu Kulityi.
FEKTOR
az sgystlsn
hashajtó limonádé.
Kellem«« Izü, gyors és biztos hatású. ^
Szükséges minden háztartásban 1
Kapható mlndenOtt. Üvegje 80 flll.
„K01UMBU5" vegyészen gyár rósivénytáreaság
Budapest, VIII., József-utca 16-18.
uiptulsldono« é* kiadót Flscbol PtUóp ru
XXXV, ÉWftyMt
M«gykanlz8it Kedd 1908. mptimbtr 22
216. tzá*.
4*atl
KMéWvsuU: ftae*«* kde, és Hf*<
M H MíUcté^k
Tdttoni
MiImU«)^ uh>|tM 50 WUr. «•MkNMMéH«
» k#f.| •HDiaUkMk a
POLITIKAI NAPILAP.
• * *
M#ai#l^k naponkint mU 6 árakor ünnepnapok kivételével.
MéJybed bákhoz fcbrtoa: Effhóca......\' L+- K.
......|t\'«
reievft .«...••• ft.— M
Efétt érre • . . . i • • ttr~> m ♦ Poatal eiétkOtdáee«:
Egy bóra.......UB IC
HtMftdávf ,401 •
.WjJjte....... • Jr- ^
CfcM évtft «••••• Hw— m

Póazectaitféi 9ZALAY iÁNDOM,
A sétatér érdekében.
Irta : Dr. Villányi Henrik.
Nagykanizsa, szeptember II.
A sétatér az idén nagyon látogatott volt. Bx jele annak, hogy a közönség megszerette ezt a városban jóformán egyetlen üdülőhelyet. De vájjon hozzájárul la kellő módon fentartá sához ? Vannak lelkes hiv.i a sétatérnek. — Ssépen megnyilatkozott a sétatér iránti szeretet az imatőrök kiállítása alkalmával; megnyilatkozott azokban a nemes adományokbsn, miket egyesek végrendeletileg, vagy még életükben a Szépitőegyesületre, a sétatér fenntartójára bagytsk ; a város közönsége is ad már segélyt ; de a Szépitőegyesület tagjainak száma még mindig nagyon szerény. Kétszázötven tag mikor ezer is lehetne!
A fukfrok és érzéketlenek- az áldozatra készekre biszák a sétatér fenntartását. Kivon* ják magukat egy társadalmi kötelezettség alól, élvezve azonban anindszt, amit a társadalom nyújt, önmagukat bélyegzik meg a társadalomellenes érzület bélyegzőjével. Kik mint módos emberek, kivonják magukat a Szépitő-egyeaületbe való belépés «lói I A társadalomnak van módja megtorláaaal is élni. — Nyomatuk csak ki a tagok uévsorát minden évben ! Hadd Ismerjük azokat az illusztris neveket, kik a névsorból hiátyzanak. Nem
PHrJfe sxefkewtő: NAGY SAHAU.
Szerkesztőtárs: RÉVtÚ LAJOS.
kétlem, hogy a helyi sajtó\' sziveién nyitja meg hasábjait e célra.
>Az egyént szabadság megséitését nem engedjük« ! fogják kiabálni az érdekeltek, de nem érdeklődők. De a vak lárma még nem bizonyit semmit.. Az egyéni szabadság megsértése csak akkor áll be, ha valaki fenyegetéssel jogtalan vagyonra tenne szert. De nincsen jogosabb vagyonszerzés, mint az, melyre Nagykanizsa város Szépitőegyesülete szert tehet akkor, ha a lakosságot belépésre buzdítja. Mert ha miudjátt törvényben vagy aza* bályrendeletben nincseu megirvs, — hogy a Szépitőegyesület tagjának kell lenni, mégis vannak kötelezettségek, melyek alól* kitérni kihágás a társadalmi morál elleu. A társadalomnak ay.01.ban jogában áll, megengedett megtorlással élni azok elleu, kik ellenségének bizonyulnak. Nuncsak »noblesse obiige,« hanem »richesse obiige.• A vagyon is kötelez valamire. Illik tehát, hogy városunk módosabb lskói tagjai legyenek a Szépitőegyeaü-letuek és evvel közvetve feuutartói a sétatérnek. A sétatér higiéuikai befolyáaáról feleslege» szólnom. Akik ott nymainak, tudják, érzik, mit jelentene, ha a sétatér megszűnnék létezni.
A fétateret azonban nem csak fenntartani, hanem fejleazteui is kell. — A ml sétaterünk angol-kertté legyen \'dővel. Meg kell u|itani a pázsitot, a régit egéás^ti ki kell irtani; a
—— mmmmmmmmmmmmmmmm
r\'J " < ■ 1/ :
gyermekek számára játszóhelyet kell teremteni, a bejárókat ráccsal és kspuval ellátni, egész területeket begyepeslteni, szökőkutat létesíteni és kellő öntözésről gondoskodni.
lizeket a munkákat csak a nagyközönség részvételével lehet megoldani. A sétatér sorsa tehát tisztán a közönség jóakaratától függ. Náluuk nem támadnak Caruegie-íéle jótevők, kik parkokat és milliókat ajáudékozuak. Szerény eszközökkel kell beérnünk és a meglevőkkel gazdálkodnunk. — A Szépitőegyesület vezetéae jó kezekbe van letéve, ami ennek, e vezetőségnek buzgóságátó) kitelik, az be fog teljesedül, Csak anyagi eszközök híján ne legyünk. A növényzetnek vízre és a Szépítő- \' egyesületnek péuzre van szüksége. Az amatő* rök, — a város nagyon lendített már eddig ügyén, csak a közönségen mullk, hogy városunk féltett kincse : « sétatér viruljon és fejlődjék^_
Külföldi tudósok Keszthelyen.
— Setét tudósítónktól. — \'\' Említettük már, hogy as amerlkánlsták XVI. nemzetközi kongresszusa Bécsből kirándulást rendezett Budapestre, a Balatonra és Boszniába. A kiránduló küllöldi tudósok siombat délben érkeztek kocsin Badacsonyról Kesithelyre. Készt-helyi programmjuk a következő volt:
Délután 2 órakor ebéd, 4 órakor kirándul*« Hévízre. As éjssakát Keszthelyen töltötték a teg-
m/mm
Emlékezés Kele Györgyről. (\\
— Adatok a költó életrajzához. — Közli: K. Ignác.
Mielőtt a jegyzői pályára lépett volna — a 70-ea évek közepétől a 80-ss évek elejéig, rendszeresített hivatalban nem működvén — eltekintve egyes kanizsai ügyvédi irodákban történt hosszabb- kevesebb idejű alkalmaztatását — munkásságát nsgyobbrészt az Irodalomnak szentelte s versek mellett prózai dolgoza* tokkal Is foglalkozott.
Ámde az irodalom mostoha apa nagyon s az anyagiakban szűkölködő költőnek éreznie kellett gyakran a nélkülözést.
Pedig vágyai és tervei oly szépek voltak, hogy a sora bálás lehetett volna iránta.
Az volt stándékábin, hogy ha kedvez neki ft szerencse a tehetségében áll, atyja tönkre ment birtokait visszaszerzi. S a már düledező szülői házat újból fölépítve az egész ország*
bon szétszórtan élő teatvérei részére állandó lakhelyül biztositjs.
Mert a szülői és testvéri szeretet egybeforrt lelkében szülőföldjének szeretetével:
»ll>\\ szenvedés s bánat üld&z, Vajry más bajok érnek, Kin>ugodnl, megpihenni Most in ide térek.«
Ezt ifja többek közt az »Itthon« c. egyik legszebb versében.
De mindenek fölött atyját szerette legjöb-ban, aki taníttatásával sokat is áldozott érte. »Atyámnak« cimü versében Így emlékezik meg róla :
». . . Kjry reménye volt még — a az én valék.
Kng*m a leggondosabban ápolt;
Bennem remélt. bennem a jó atya
Végső napjaiban hfl „istápol."«
De szegény öreg ebbeli reménye Is oszladó félben volt, a mikor fia a papi pályát otthagyta s évekig állás nélkül tengődött s azért Ily biztatásssl folytatja :
»01»! do azért ne csüdgedj jó atya, Ne altasd el biztató reményed; Hagyjon bár cl az ég éa fúld, do én
\\ Hoha, sohA nem hagylak el tégod.«
»
Szavát be is váltotta; mert legédjegyzó korában is már a később AJsóhahótra költözött édesatyját havonta kisebb összegekkel segélyezte, mikor pedig már főjegyző lett, magához fogadta s ott élte le öreg uapjait az ő »kedves Gyuri« fia mellett. Érdemes följe-gyezui, hogy Kele György édes atyja halálát csak egy évvel élte tul.
Kevés példa van rá, hogy atya és fiu egy« mást igy szeressék.
»Költeményei«-t 1890. évben Nagykanizsán WajdiU József nyomdája utján adta ki. Hz a kis könyv — bár nem egészen teljes — hűen visszatükrözi az ő életét, lelkivilágát, szenvedéseit és kevés örömeit.
A »Hazajöttem .. .«, »Boszniából«, »Atyámnak«. >Itthon<, »Szentkirályi Aurél sirjánál«, >B. Baiátomhoz«, »Kórházi gondolatok« cimü
Akar ön részletre bútort venni ?
». \' , * « ■ \' i . v . ; ,
Biztosítjuk, hogy elmegy tőle a kedve, ha meggyőződik arról, hogy megnagyobbított butorraktárunkban készpénzfizetés mellett mexixiyixe olceó\'b\'bari. váGárolliat Nagy raktárt fog találni a
divatosabb és legizlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és SZölOílgarnituráktÓl kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak civil-leljük madracok, ottománok és különféle szőnyeg-dlvónok készítését és javítását a legizlésesebb és legtartósabb kivitelben.
GoMberger Károly és Társa
kárpitos-és butorraktára Nagykanizsa« Cfttngery u. 3.
(NaaykaaUsal tak. péatlár épil«t)
1 . •«
/
ZALA
1908 ezeptetnber 22
nap reggel viaasautastak Budapestre. Klsbni megtekintették a Balatoni Museum régészeti és néprajzi oseUlyktt éa fenéki ménest. A tudósokat mindenütt rendkívül sslvesen fogadták.
A kiránduló vendégek a kővetkezők voltak : Prof. dr. K. Seler és neje (Berlin), M. d* O iverlra és neje (Bruxeles), Prof. dr. F. Frech 6s neje, (Breslau), dr. Juan B. Ambrosettl és neje, Jonk-heer L, C. van Panhuys és neje, Bortil Ssierholm, Dr. K Ausseror, Charles Peabody, I)r. A. Wirth (Meuenchen), Dr. P. Tletse, Dr. Lehmann-Nttsche (La Plata,) Miss Adda Breton, Dr. R. Wallaschek Dr. Hans Lenz, Paul Ehrenrelah, Prof dr Ober-huraraor (Wien), May Hat Cajetan Komers, Luis Oarabolll (Uruguay), Az Iparosok Dalköre.
Egy vasútvonal vérkeresztsege.
Szerencsétlenség a sopron-kőszegi vasúton.
Négy halott, számos sebesült.
— Sa|ét tudóaltónktól -
As újonnan épült kőszeg-soproni vasútnak borzasstó vérksresztségs volt. a tagnapi nap. Még meg sem nyílott a vasúti köslekodés a vonalon, már is négy kioltott emberélet szelleme kísért as újonnan rakott pálya fölött, amelyet balálra suzott munkások kiömlő párolgó piros vére fös-tött tegnap pirosra. A vasút építése során már több ízben Jött blr pályacsusssmlásról, anyagszál. litó kocsik kisiklásáról, mindetek . axonban a munka kezdetleges stádiumában alig bírtak valami Jelentőséggel.
A szerencsétlenség részleteiről eddig nem ér-ketett hlradáf, kőszegi tudósítónk mindössse a kővetkezőket Jelenti :
Tegnap délután egy anyagsráltltó tehervonat indult el ae uj vasútvonalon Kőszegről Sopron felé. Caeve és Sopronszentmártchi között a vonal kiaiklett. A kocsikon nagyszámú kubicos munkás utazott. A kisiklás következtében a.vadonok fölborultak és a munkásokat ma^uk alá temették. Megállapították, hogy négy ember n szeren esetlenség következtében életét vesztette. Szá moaan megsebesültek.
W—— I Hl———■!■ I llllllll I
Kgy asemtanu, aki kerékpáron Jött a vonal mentén Kőszegre, borzalmas dolgokat beszólt a zzerencsótleusógről. Az összetört vaggonok roncsai alól fÖllsinerfcotetlontsé^M eltorzult holttesteket vonszoltak ki. Több munkás láb, kés nélkül véresen tetrengett a pályatest mellett.
\' A közolben orvost nom lehetett találni, aki a
1
sebesülteknek segélyt nyújtott volna. A szerencsétlenségről Jnlentést tettek Sopronban ós segítséget kértek a szerencsétlenség áldozatai számára.
A szerencsétlenség Késségén nagy riadalmat és általénos megdöbbenést keltett.
Kanizsai vadászok.
— Saját tudósítónktól. —
Augusztus hóval megkezdőtött az ui va-dászesztendő, mely jövő augusztusig tart. Kz az óv nagyon élénk lesz, mert a vadászkedv hatalmasan fokozódott Nagykanizsán. Kddig a következők váltottak vadászati engedélyt:
Dr. Keoedy Imre, tőrvényzzéki blré, SanvJber József magánzó, Maraé Tibor ri. éa.klr. azátadír, Szahady tluiz-tav doliánjrrakrári ellenőr, Kerecz Ferenc földművé«, Jack Ede magánzó, Maxlinovics (íyörgy végroba.tó, Kallovics Láazló toldinQvea, Simon Utván beaté«, Simm Lajos baromfikercskedő, Kottlur liu»ztáv adótlszt, dr. Mayer iFerenc orvos,.Schrauz Utván főhadnagy, llozer (¡áspár kőmivennester, Kgedy INI főhadnagy, Kugler Antal ék* azerész, Márk (íéza postafőtiizt, Antal Jótaef postatiszt, Vébor Károly Ítélőtáblai biró, ör. Polin Péter kéményseprő, ílj. Polin Péter kéményseprő, Keitli Hudolf kéményseprő, Takáts János háztulajdonos, Morgcnstern Lajos özletve-\' zető, Wilde Ferenc magántisztviselő, Dinuj Józsal bank-Nzolfn, S\'.emer Aladár banktiaztviaelé, Surgóth Miksa banktisztviselő. Tlialiuayer Alfrod banktisztviselő, dr. Szi-gethy Károly orvot, di, HáU Kalnian orvos, Földes (>yóző ludnagy, Farkas Sándor hadnagy, Falca József korcsmáin«, Miau Lnjos gyáros, llviics István fazekas, Forc Já* nos fegyvermester, Itili László k^tnivei, 8iinonc«ica Lajos \' kőműves, Haver Gyula földbirtokos, Závody Aib\'in knriai biré, ifj. Zawody Albin jogász, dr. Hajdú G)ula Ügyvéd, Dondon Olivér ezredes, llertolendy JJela ügyved, Kulin Lipót vasúti. £iik*ra Oszkár hadnagy, Ürandlhéfer Antal cégjegyző, Dezső Béla titkár, Schweitzer Antal állomás-kaselő, Schranz Odon százados, Pintér Aladár hadnagy, Novak Jéz«cf századot, dr. Hászel Károly «ezredorros, (iisnian Lipót palyainester. Sartory Oakár gyáros, Meci Ferenc fóldmívea, Schnell Alfréd bankfőnők, Sebestén? Lajos ügyvéd, t\'ngcr llllmann Klek kereskedő, Dartoa
Géza fogtechnikus, Ilólí Károly löldrnQves, ifj. Horvát László földműves, Ujnépi Klek Krnó földbirtokos, Ujoépi (íéza földbirtokos, Kelenföidi Lőti Izidor gyáros, Jorfy Adolf magánzó, dr. Frani Hudolf nagyiparos, Klek ttézáoé, Fatér Mihály épitőmeater, Hru«ka Nándor gazdász, dr, Szekeres Józsel orvos, dr. Fodor Aladár orvos, Morgan* steru Józaof kereskedő, Stern Sándor gyáros, Gulyás Ká. roly mozdonyvezető, Hubay Uyóző csendőrhadnagj, Dan-ainger Ferenc százados, Pílancier tíábor gazdáaz, Knortzer György igazgató; Szántó Gyula postatiszt, Szántó Lajoa építőmester.
r* A kiváló bór- éa llthlutsos gyógylorréa ^
9
t«h> 4é kőljMgbmimknál, kÖMTls/ait, citfknr-tet«tMf«4l U ktrawi fcá«ial«akaál kttfM.
TtméutH« maiMUa MTMf«fls.
T«m««l«tN TUaHlU MTI ú Xa*ka»S AcrAarrUW««k*44^a«i «uf a Satraior^irWU VÜUU4»« t»Sa|ea>, 1
Hírek.
versei a többi érdekes dolgok közül hatásuk. 11AI fogva kQlönösen kitüuuek.
Szentkirályi Aurélnak, — a bucsutal teme-tőben nyugvó 1848-49 iki szabadsAghósnek és költőnek — kl később Bucsutdu tauitó lett — az ő kezdeményezésére és fent idézett verr •ének hatása alatt emelt diszes .síremléket Zalamegye közönsége.
A »Kórházi gondolatok« cirufi verse egyik lefctzebh alkotása. Euuek megjelenése után indult meg a gyűjtés a beteg költő Javára. Idt! iktatok belőle egy versszakot :
•Tehát i<le jutottunk végre is, Addig rt/ott, vert a sors zord haragja, Mig letiport, inig öaazetört vadul. • KéUégb\'cué* között magamra hagyva. Agyhoz szögezve fekszem mint a rab. A fájdalom s a kin virraszt velem, A nyugalomra ninca egy pillanat Jaj, Istenem! Jaj, ugy fáj mindenem\'«
Később már csak elszórva jeleutek meg egy két versei, minta »Barátaimhoz«, »A családi élet« stb., melyekben föl-föl csillant a régi láng ; de utóbb teljeseu elmaradtak. Kérdeztem is tőle, hogy miért neru ir a lapokba. Mite azt felelte :
— Látod I Ezek már az én verseim. — S a családjára inutatolC
Tényleg utóbb már — leSzámitva közéleti tevékenységét — teljeseu \'családjának élt:
»Beszéljetek óíak rideg emberek,.f Hogy a családi élet nyűg, toher;
Okoskodástok gyenge és beteg, Mely nem zavar vizet, port nem kever.«
Sokat küzdött, fáradt s töprengett, hogy a családjáuak a szükségest biztosítsa. S ez sikerült is neki.
1907. április 20-án halt meg hirtelen halállal. Szívszélhűdés ölte meg.
Temetése nagv részvét mellett ment végbe, melyen a »ZOamegyei Jegyzők Egyesülete« testületileg képviseltette uiagát.
Mint hírlik a fenti egyesület alapítása és szeivezése körül szerzett érdemeiuek elisrne-
— Vaevármopye a nemzeti bank mellett Vasvármegye állandó választmánya több vármegye átirata kapósán tegnap loglalkozotl ai önálló nemzeti bank kérdésével. A választmány ax önálló bank mellett nyilatkozott s fö.iratot szövegezett meg a kormányhoz, amelyben a nemietl kormány iránt való biaalmának adván kifejezési az önálló bank létesítését kérelmezi.
— Kitüntetett kanissai fia. Királyi kitüntetésben részesült Vege/e Lajos veszprémegyházmegyei jegyző. Vegele a hadgyakorlatok alkalmával hivatalos volt a király ebédjéu éa a hadgyakorlatok végeztével as uralkodó arany órát adatott át .Vegeiének őfelsége monogrammjával. A kitüutetett egyházmegyei jtgyző Vegele János, a nagykanizsai állami iskolák házmesterének íia. A nagykanizsai főgimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait és a papi pályára lépett, melyeu a legszebb eredményekkel biztató gyorsasággal halsd.\'elóre.
• y • ,
— Kelt György. Kele Györgyről, as elhunyt zalamegyei körjegyzőről szól tárcaci)^* sorozatunk, melyet mai azámuukban befe|e-\\ züuk. A tárcát olyau embsr irta, ^ )rizel állt > az elhuuyt Jegyzőhöz és poétához, irta pedig abból az alkalomból, hogy a „Zalamegyei Jegyzők Egylete* Kele György sirját emlék- . müvei fogja megjelölni.
— Zalavármegye tanítói. A kir. Uníelügyelő legutóbbi kimutatása alapján Zalavármegyében eztdö/iseriut 788 tanitó műzödik, akik 448 iskolában látják el as oktatást. Éi pedig 11 polgári iskolában műzödlk 59 tanitó, 51 állami eleaü iskolában 172 tanitó, 70 zöfségl iskolábsu 385 tanitó, 22 refjrmttus iskolában 23 lanitó, 16 ág. ev. Iskolában 17 unitó és 10 izr. iskolában 20
réséül díszes siremlé*et fog állítani a kotori l«DÍtó- Altalános ismétlő iskola fan 320 iskola sírkertbe, melynek feiszeutelése nagy ünnepség kíséretében ez év őszéu lesz.
S e mindennél maradandóbb emléke az a kis füzet, mely »Költeményei<-t*) tartalmazzs. Lapjai ugyan mAr sárgulni kezdenek, de én azért gyakrau kezembe veszem s mig élvezem aunak gyöngysorait, eltüuŐdöm, vájjon a kik annyi küzdelmet és szenvedést átéltek: a túlvilágon boldcí^ok lesznek-e csakugyan ? Mert mint ő maga irja * Kórházban« cimü versének ut^VÓ szakában :
•Tudod, 0 fold nem a költ«*» hazája, l\'gy küldi c^ak fyí • földre ezt; S inig másnak itt vigasztalást dalolgat, Jutalma a kinazenvedén, — kereszt!« (Vége.)
mellett, gazdasági ismétlő iskola van 42 iskola mellett. A „kisdedvédelmet 29 ovoda, 6 állandó gyermekmenedékház, 34 nyári menedékház látja el. A tanítók fizetés kiegészítés 6* korpótlék óimén évenkint 173.099 kor. államsegélyt ólvesaek, amely ösaseg 387 tanitó között oszlik meg.
— Ztttaazentmiháiy paroellásáua. Weisz Ede csurgói pereskedő aunak\' idején megvá-sátolta a zala-szeut-mihályi báró Mtsus íéle birtokot patcellázás céljából 790,00) koronáéit. A parcellázást már bevégezték 200,000 koroua haszonnal.
— Megölte a feleségét. Császár Jinos-szentgyörgy völgyi (zalamegyei; g«zda a hegyről jött haza, vállán a dupla puskával. Bemeut\\ a konyhába s ott tisztogatta a fegyverét, amely véletlenül elsült s as egéoz töltés
♦) Ezen »Költemények«*t>ól még mindig maradt t»0 pclilánv. mohból a ki i^ííííVTI énlekMdik ay clhunvl \' x x a hau t jljx <, * a irint. fHilíkill mú^ ino.1 i* rendeli,«i. a/\'«i¡Tu¿yi i ^záiué mellébe íuródolt. A Sie^éuy assxony
»fa 9 u t \\ h<i a% #a \' flVAtiiml ffi«rrliaU
nyánál, Kaiezag Jléla nejénél Poriakon. Ára í korona, azouual meghalt.
/
1008. szeptember 22.
— T<U ss Attila utóéban. Az Attila utca •43. számú házáuál tegnap délntán fél 4 óra kor tüz támadt. Leposa Józaefné szalmakazalja, gyúlt ki, melyet azonban a gyorsan odaérkezett tűzoltóság csakhamar eloltott.
— Visszatérés a hadgyakorlatokról. Vesz. prém mellett lefolyt hadsereggyakorlataiuk-bau részt vettek összes katonáink. Csakis a legszüksé esebb, a kaszárnyák felügyeletét gyakorló állomáuy maradt itthon. Katonaságunk zöme augusztus elaje óta volt távol Nagykanizsától, ma és holnap azonban haza érkezik az egész helyőrség, mely néhány napra csakhamar meg fog újból csappanni, mivel a harmadéveseket rögtön leszerelik . és mehet mindenki haza, rendes foglalkozása után.
— Havasa kölcsönkérek. Vutsák Miksa varasdi lakost és nejét, Retter Annát alapo Sin becsapta két pusztafai lakos. — Ugyanis Gyungyu" József és neje pusztafai lakosok nemrég 1200 koronát csaltak ki tólük oly módon, hogy magukat Pusrtákovica Tamás és ueje pusztafai lakosoknak nevezték, és a felvett összeget telekköuyvileg Pusztakovicsék birtokára kebeleztették. A csalás azonban rövidesen kiderült. A csalók ellen Vutsák Miksa és ueje, valamint az igazi Pusztákovicsék pi-naszt emeltek. A csendőrség járőre a nyomozásnál Gyungyuséknál a kicsalt összegből még 670 koronát megtalált. Gyungyusék ellen a nagykanizsai kir. ügyészségnél csalás és ok-irathamisításért a további eljárást megindították.
— Egy részeg katona garázdálkodása. —
^Keszthelyről irják : A horvát honvédség itt tat tózkodása alatt történt, hogy egyik este egy részeg honvéd beállitott az > Amazon« kávéház helyiségébe fl garázdálkodni kezdett. A kávéház tele voH ^tisztekkel, akik közül I ^KmuWój^áriá-
tisit *
ZALA
Báuk-Bá n II. felvonását adta elő ugy, hogy «t az előadást még az ünnepi alkalom sem mentheti. Thury (Bánk-Bán) szépen jáuzott.
(—) Megérkezett a zenekar. A pécsi katouazeuekar, mely az idei sziuháai utószezonban hagyakorlatokra vonult, ma visz-szaérkezett Nagykanizsára és ifia este már játszik a színkörben. Reméljük, hogy a szezon még hátralevő napjaiban a közönség fokozottabban fogja látogatni az elő-adásoka\', melyektől eddig a zenekar hiánya tartotta távol.
(-) Haller Irmát egy évi távollét után szombat este a Víg özvegy ben láttuk viszout Nem vojtunk sokan, ami nem jöhet meglepetésszámba, mert hiszeu Haller már vagy tízszer játazotU Kanizsán Glavari Hannát fél és egész helyáras előadásokon. A jelenvolt közönség szívesen fogadta a primadonnát, kit üde, szép hangjáén és kedyes játékáért sokszor megtapsolta*.^ Haller Irma még négy előadáson tuüködik közre.
8
■■■■■■■BRrrMnc
Tüntató szocialisták.
Angol-kór.
Ama kivál.\'» 0» koacunirill táplálék, a mely * SCOTT. •. . .. . . ... „;, <ilo Enml.löbin foKlaltatlk, táplálj» a c.onlokit * »/okM )l,to» ^ erzcl mvllbo lotte magát. A »»eretj
* " «
Budapest, szeptember 21. A budapesti szo-ciáldemokratapárt ma,egy ujabb beadványban arra kéri a rendőrfőkapitányt, hogy a betiltott tüntető felvonulás helyett eugedie meg, hogy ma este fiklyAsmenetet rendezhessenek. A főkapitány erre sem adta meg az engedélyt, mert mint végzésében közli, a legszélesebb óvintézkedéseket meg kell tennie, hogy minden zavargásnak elejét vegye. A rendzavarás megakadályozására ma a katonai helyőrséget is készenlétbe helyezték.
, Egy szerelmi dráma epilógusa. Mátó Ilona öngyilkossága.
Budepest, szeptember 21. Emlékezetes még az a megdőbbeutő szerelmi dráma, melynek Oundo! János festőművész és Alátó Lona fcs-tőnő voltak a szereplői. Guodel titkos vőlegénye volt a leánynak és mert szülei ellenezték a házasságot, elhatározták, hogy öugyilko* sok lesznek. A fiatalember előbb a leányra lőtt. az tan magát lőtte agyon. A leány fel* gyógyult súlyos sebéből, azonban vőlegénye halála óta búskomorságba esett. — Tegnap szülei lakásán valahogy egy forgópisztolyhoi
keményokká <5s ogyenoiekké teszi. E szer hatas * alatt a csontokat korulvevó hu» egészséges ¿s szilárd le»/.
Az általános egészség a
SCOTT-fóle Emuisió
halasa alatt, rohamoian javul óa az angolkóros gyermekek époly rózsás ós
csé len leányt haldokolva szállították a kórházba. Orvosi vélemény szerint állapota reménytelen.
Az orvos bUne.
egy magyar houvéüHtf
a részeg alakot firfo^jyTCégöől, majd mikor ez nem engedelmeskedett, kilóditotta az ajtón. Az ittas horvát újra bedülöngött a helyiségbe, nekitámadott a magyar tisztnek s fojtogatni ktr.dto. A megtámadott tiszt védelmére kar. dot rántottak társai s a megvadtilt hotválol elpáholták. Az előhívott betegápolók vitték el a helyszínéről a kórházba, hol most súlyos aéi ülésével ápolják.
— Egy jó karban tavö alig használt REMINGTON-írógép 7. sz. modell jutányos áron eladó. — Clm a kiadóhivatalban.
— Ma már nam titok, hlas ellsmsró lovalak Is bizonyítják, hogy a legjobb órák, szemüvegek éa beszélőgépek csakla -8ZIVÓS ANTAL müórásnál kaphatók. - Fó-üzlet Szarvas-kávéház mallatt.
Szinház és művészetek.
(—) Koiauth-ünnopély. Tegnap este r. szín-körben ünnepelte városunk közöusége Kossuth Lijos születésnapját. Nem szívesen említjük, hoKY a közönség uagy zöme távolmaradt, viszont azt őrömmel állapítjuk meg. hogy az ünnepély haugulata őszinte, lelkes volt. Akik ott voltak, azokat áthatotta a nap jelentőségének magasztossága. Ezt a hangulatot fokozta Uajdu Gyula dr. magasszáiuyalásu esztnegazdag beszéde, melyet a szóuok magával ragadó hévvel adott elő. Az Irodalmi kör dalárdája a Himnuszt, a Szózatot és a Kos-suth-nótát énekelte. Iíj. Kaffka József mély érzéssel, nagyon szépen és igen uagy lmtás-* sal szavalt. A színtársulat ügyesen csoportosított élőképe után Tóth Ilona egy Kossuth-, fohászt szava lt, majd Károlyi Ibolyka és Tóth Böske toborzó-táncot jártak. A színtársulat a
kiutasította niô<iiifr,rédj«f)<t
\' I - Ktrjük
Budapest, szeptember ai. A budapesti bün-
viruló arcs/.int kapnak, mint a, egész- ^^törvényszék vádtanácsa < ma dr. Bolgár siWosok. A a orvotok fllamdóan ajánl« a . . r . . ..
(Retcb) Ódon orvost, kit azon gyanú alapján,
hogy egy uriuőt tiltott orvosi műtéttel megölt, letartóztatták, ötezer korona óvadék elle-f né ben szabadlábra helyezte.
| « hatáiit
lifyelemtx venni.
ják a
SCOTT-féle Emuláló
használatát.
lg Igy eredeti iiieo ára 2 X SS
r Kapható isindon gyógytárban.
Táviratok
es telefonjel entések.
A párisi telefonközpont pusztulása
Párifi. szeptember 21. Borzalmas katasztrófa pusztította el ma a párisi telefonközpontot. A központban robbans> történt, melyből tüz keletkezett és az egész hatalmas palota lángba borult. A tűzhöz kivonult Pária egész tűzoltó« sága és nagy számú katouaság, azonban ek* korra már a tüz katasztrófaszerü jelleget Öl-
A belügyminiszter a királynál.
Budapest, szeptember 21. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter tegnap egy óra hosszat j t5tt gemmit sem lehetett megmenteni. Az tartó magánkihallgatáson volt a királynál, -—¡épület és pompás berendezése teljeseu elpusz* Hir-szerint őfelsége a választói reformról ér- óriási. Az oltásnál sokan megse
deklődött a kihallgatáson.
A függetlenségi párt ertekezlete.
Budopeel, szeptember 21. Kossuth Ferenc
besültek. Azt hiszik, hogy a katasztrófát villamos rövidzárlat okozta.
ma meghívót küidött a függetlenségi párt minden tagjának, értesítve ő^e?, hogy a párt holnap délután Kossuth elnöklésével értekez-letet tart.
A radikális szerbek küldöttsége.
Budűpesl, szeptember 2t. A szerb radikális párt kougresszusi képviselőinek küldöttsége ma délelőtt Budapestre érkeztek és délben tísstelegtek Wokorle Sándor miniszterelnöknél és Kossuth Ferenc miniszternél. A küldöttség délután visszautazott Karlócára.
A néppárt és a fúzió.
Priuígye, szeptember 21. Drostyonszky Kál-máu a kerület néppárti képviselője tegnap több néppárti képviselővel ideérkezett és beszámolót turtott. Beszédeikben az összes képviselők kijelentették, nogy a néppárt nem megy bele a más páitokkal való fúzióba, mert a néppárt fentartása politikai szükségesség.
Utcai harc Laibachban.
Üüibach. szep\'emaer 21. Laibachban t?gnap nagy tüntetés volt, molynek olnyomAsára a katonaságot is kivezényelték. A lüntet/Jk kövekkel dobálták a katonákat, mire esek többször egypaáa utón sortüzet adtak. Kőnek irtózatos eredménye lett, amennyiben a tüntetők közül többen holtan buktak a földro.
A gabonaúzletról.
(Távirat)
Budapest, szeptember 21. Készáru-üzlet;
•»ensfo kinálat és Jó vételkedv mellett búza liz
fillúrrtd maf;assbb.
Határ Idő-Üzlet 1
lluza októberre
« 1000. április Uo/s októberro » áprilisra \'/.ab októberro /ah áprilisra Tengeri szeptemberre
« \\\\m. május Kcpce
11.37 11.65 - 0.35\' 9.71 8.0«) S.iO 8. .10
(

ZALA
szeptember a*.
\'dvöztökártyák
leggyorsabban és legszebb kivitel be rj készülnek olcsó árak melleit
fischet JFütöp fia
könyvnyomdájában - Jfagt/kan izsán. ==
nagy választékban kaphatók
Strem és Klein m\\ ItokauMfl.
Somogy Sz^kAcsi nnfy közfiégbeu, mely kétezer lélekből áll, cpy régóta fennálló (ó hirnevü bolti üzlethelyiség, három szoba, egy mag«zlu, Ma konyhakerttel együtt bárom évre haszonbérbe kiadó. — Boltiberendezéssel ellátva, de a berendezést a bérlőnek egyezség uijáu meg kell venni. — Kőzd van Bő-hőnye, Komárváros éa Mcsstegnve. vasútállomások, úgyszintén Tapson nagyközség nagy gabonatermelésekkel és élénk kereskcdel«n-mel. — Bővebb felvilágosítás nyerhető: Brüll Ignác Somogy-SMhócel nogyuendéglőönél.
" Szt.-Lukácsfürdői
kristály forrás ásványvíz
Étvágyat javit. — Gyomor-rontást mcgakadáYOZ. <$> Kapható nindao jobb fiiszír- is viifliúrukríisbio.
Főraktárak:
f» c^ HAAS VILMOS ^ r»
ftiszerkereskedfinél Nagykanizsán.
Roíímann lakab fia Keszthelyen
értesítés/
Van szerencsém a n é. közön-
r
séffel értesíteni, hogy Vörősmarty-u. 14, sz. alatt (saját házamban) újból
fehérnemű tisztító és vasaló intézetet nyitottam,
amelyet ¿a/át vezetésem alatt a munkát tisztelt megrendelőim részére pontosan eszkŐz/Őm.
SevelezŐlap értesítés elegendő.
¿faradok kiváló tisztelettel;
özv. Qóczán Jstvánné.
Jrttnnyassxonyi kelengyéd jutányos .. árban készíttetne/f el.

i... i■
A a/.aba<l fürdökból visszatért hölgyeknek na^y tt/iikxéiruk
___________ _ _ van iMOKroni?Alt. le-
• " - • " ~s---\' sült arcbőrüket ismét
helyrehozni amiért is már nairy számban jelentkeztek kezelésre; felhívom tehát azokat a hölgyeket, kik elő-Jegyeztetni kívántatnak, a nap bármelyik órájában hoz-iám fáradni, hol a még »zabád órák DetÖltéso felöl értekezni lehet A kezelés bámulatos hatását a tények eléggé bizonyítják, akik inéu kételkednének benne, n kura befejezéséi*.\' nem kötelesek egy fillért tem lefizetni. Szeplők, foltok, májfoltok, bératkák, ráncok eltávolítása természetes uton cosmeücai azerek használata nélkül.
A hirnevesporcellán pouder. ezentúl ;t0 filléres minta borit<;kokban Im kapható, rózsa eréme fehér éa nalurál színben; fodrátznok a pouder, valamint az összes toilett-cíkkek vételénél heduezményes árban részesülnek.
t)besek Arnold világhírű berlini K.v*rlx\'»l mesén olc«ó árban kaphatók mindennemű haskötők, hygienikus kötők hölgyek réwéro fiizók remek kivitelben, direkt megrendelésre; varrónők én fodrásznők a fűzők é» haskötők megrendelésénél megfololő százalék kedvezményben részesülnek, miután személyesen nem vehetek fel megrendeléseket. Tisztelettel:
üöwy Sándorné, arcápoló-intézete
Magyar-utca 2 szám (Relchenfeld féle ház.
v* >• K. • *
R husuásárld közönséghez 1
Tisztelettel vau szerencsém a n. c. közönséget értesíteni, hogy huscsarrokomat

a csoportházba
(Seidmatiféle ház átelle^oe. helyettem\' át és naponta friss vágású borju-hust mérek. Szíves pártfogását kérve, mara-8*3 (»3 áok teljes tisztelettel
Özj. Boch Józsefné, mészáros.
Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
4110. tk. 908.
I. jYrverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a nagykanizsai segélyegylet végrebajtatónak Molnár Rozi férj. Koazorn istvánné. Molnár Kati f. Balla Pótomé, Sziva Mihály ás neje Domina Anna végrehajtást szenvedettek elleni 800 kor tőke, ennek 1006. évi október hó 2 napjától Járó G*/« kamatai. Ö\'/t késedelmi kamatai negyedéven-kint Vgffe kezelési díj. ugy 32,kor 30 fiil. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykaniznai kir törvényszék területéhez tartozó b a magyarszer dahelyi 622 sttjkvben 931 hrsz. alatt felvett csákhegyi présháznak Molnár Rozit éa Molnár Katit illető % része 10 kor. 932 hrss. csákhegyi szőlő ós kaszálónak ugyanőt illető */8 része 72 kor. 967 hrsz. LnkAca oldali szőlő n. őt illető ty§ réi«ze 936 kor. 929/b hrsz. csákhegyi szőlő és présháznak % része 72 kor. 968/a hrsz Lukács oldali szőlő éa kaazálónak &/A ráaze 468 korona, a magyaruzerdahelyt 421 sstjkvben 929/a hrsz. csákhegyi szőlőnek u. azokat illető tli része 72 kor. a 968/b hm. Lukáca oldalt szőlő és kaszálónak ugyanazokat illető \'/< része 468 kor. a bocskai 303 sztjkvben 324/a 1. a 9. hrsz erdő a kéthegyközti (enyvesnek vagy nagynádas dülŐ ben 383 kor., a bocskai 76 sztjkvben 259 hrsz déii dűlői szőlő, kaszáló és p-éaháznak Dormina Anna f. Seiva Mihálynét illető */4 része 196 kor a bocskai 76 sztjktben -f 260 hraa. déli dűlői sz^lő, kaszáló és présháznak Domina Annát illető V4 része 72 kor, -a bocskai 2B1 srtjkvoen + 254/a hrsz. a> szenthegyl szőlő, kaszáló, prés ház ós szántónak Domina Annát illető >/4 része 170 kor. becsértékben 1908. év/ október hő ti ik napján délelőtt 10 órakor Magyarszerdahely községházánál, a bocskai Ingatlanok u. azon na pon délután 2 órakor Rocska községházánál Rapoch Oyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével\'megtartandó nyilvános bírói árverésen Eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10f/fát készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. * *
A kir. törvényszék mint tkvt. hatóság.
\'Nagykanizsán, 1908. évi Julius hó 16 napján.
Qózony kir. törvényszéki biró.
inflKONTVEK -
i
az izraelita ünnepekre:
héber-német vagy héber-magyar szöveggel tartóz kötésben és legtbztább nyomással nyolezadrétü 2 kötetes vászonkötésben K. 4.—
,, ,, • 5.40
Ugyanaz legfinomabb bőrkötéssel „ 11.—
9 kötetben vászonkötésben „ 10.—
IMAKÖNYVEK minden alkalomra:
héber-magytr vagy héber-német szöveggel
K. 1«—| 1.50, 2.—, 3.— Ugyjuisuc legfinomabb bőrkötésben K. 6.-
csontkötésben, gytyigyház diszitésscl
K. 7. 12.-, 14.-, 20.-
Borjubőrlcötésben, eleg. kötés párnázva K. 16.—
J^llDP MJi IMAKÖNYVEK, nók részére, I IIIV «/Hl 1 teljesen magyar szöveg, 8-adrét alakban vászonkötéabcn K. 3.—
Zsebalakban váazonkötésbcn „ 5.—
Finom elegáns bőrkötésben K. 8.-, 12.-, 16.-
finom a«ly •mb6l, teljesert felszerelve, arany bordurával K. 14.-—, 16, 20, 24,- 28.— legfinomabb gyapjúból K. 7, 10, 12, 14, 16.—
IZRAELITA ZSEBNAPTÁR 24 fillér
Szétküldés az összeg előzetes beküldése, vagy utánvét mellett történik .
imakönyvraktárából NAGYKANIZSÁN. -
TÍ1ALI5
UCOC, vágj UIAIIVG1 111 v, 11111
ffschel FŐIDŐ fia
üzletT helyiség!
lílrtesitem a u. é. kőzőnsé-get, hogy g|, 4 g|.
mészáros- és
hentes- üzletemet
a Deák-térre (\\V a g n e r féle házba) helyeztem át és folyő évi dzepltmbfr 15-én megnyílóit.
Renteöórukoi lömél-elűdóhnoh árhedoezrrrfny ben odok.
Tisztelettel:
Daruas lános.
I V I

Üá
Eladó ház.
Vörösmarty-utca 18. számú ház,
melybeu
kei utcai Hs egy udvari lakás
vau, a hozzátartozó nagy kerttel együtt azonnal eladó. Bővebbet:
Breon iBilia Mr|. fiayer Píteroé
háztulajdonosnál.
Lap tulajdon os éa kiadói Pladwl PQKJp PWi N^ykMk

I3LL

9S*

HfotmaSo« PkdMl FMOf Pia mk*.
évftly&M.
Nagykanizsa, Szerda 1908. szeptember 23.
217. száw.
KtadéMvataltc NMI. fia kötiyr- ét pepfe. fciffSSedáiébea, Vároehl»-palota; Ida »lé—rtffftr aa aA6ftx«téaek ét Wdetéaak.
Telefon t,
W* UNMiuU*ok A«
Mfo^ml 50 fillér «♦i^ré* 4« ••Mté«i *rtaalt«»ak rtife 1 k*r i aléfttatdknak 8 kor«*«
POLITIKAI NAPILAP.
Megjelenik naponkint eete 6 órakor ünnepnapok kivételével.
■LÓPiaurrási Araki
Helyben bálhoz hordva:
Efry hérá ,,,/•«» 1.— K
N\'Hycdcvro «»•••• V- »
Félévre i»^ •
Egész évre •••••• tl- m
Postai szétküldéssel:
Egy hóra.......IJJ ^
Nrgyedévre 4.W m
• Félévre 9.— m
F.gész évre .......tt.— »
Egyet amám ára • ltUér<
Hfeztflccastéi tzalay sandos,
Peleit ftrerfceettó: NAGY SAMU, ........... ............ msmmmmmmmmmmmmmá
Szerkesztőt Ara: RÉVÉSZ LAJOS. ■ \' ........................
veüt
Bortermelőink baja.
Borraktárakat!
Nagyk anlzaa, «/eptemher 22.
Milyeu rengeteg sok bajon, veszteségen kellett a magyar gabonatermelőknek átes-niők, mig sok és keserves tapasztalatukból végre leszürődőtt a gabonaraktárak gondolata I És azután, mikor már az okos gondolat leszülődött, mennyi időbe telt, meny-nyi Vajúdással járt, mig a gondolatot megvalósították.
Most már a gyakorlati alkalmazás terén is kitűnően bevált gondolat valóságos áldása a mi gabonatermelőinknek. Azok, akik gabonatermelőket a maguk erejéből nem képesek bemagtárolni,.nem kénytelenek azért az üzérkedők által sokszor mes terségesen és botrányosan lenyomott áron piacra bocsátani. Ott vannak a közös magtárak, a gabonaraktárak, azokban elhelyezhetik.
Igazán különös, hogy a gabonaraktárak mintául ueiu szolgá\'tak a bortermelőknek is hasonló alkotásra.
Hisz bortermelőink is éppen abban a bajban szenvednek, hogy bortermésöket sokszor nevetséges olcsón, potom áiou kell elvesztegetniük, mert vagy szükségÖk van haladéktalanul a termés árára, vagy nem rendelkeznek sem kellő mennyiségű edény-nyel, sem alkalmas helyiséggel arra, hogy bortermésőket bepincé/zék,
A bortermelők uagy részének ezt a hátrányos helyzetét t. i. a borral üzérkedők rendesen felhasználják a bortermés árának az egész vonalon való lenyomásra. Egy kis ügyességgel, az üzérkedés terén jól ismert és megengedett fogásokkal, kellő időben és helyen alkaliua/olt taktikával ez a legtöbb helyen és legtöbb bortermelővel szemben sikerül is nekik. Innen van azután, hogy egyes esztendőkben, igy szüret táján — mikor a bortermelőnek arról kell gondoskodnia, hogy vagy piacra bocsátja mustját vagy pedig hepincézi : — igazán
botrányosan potom áron vásárolják a bortermést. Az a bortermelő pedig, akiuek semmiképpen sincs módjában a bepincézés, nem tehet mást, mint hogy adja a mustot ugy, ahogyan veszik.
Milyen ktdvezó fordulatot adna a bor« termések értékesítésének is( ha a gaboua-raktárak mintájára borraktárakat létesítenének.
A borraktárak éppen ugy megszűntetnék bortermelőink kényszerhelyzetét is, mint ahogy a gabonaraktárak a gabonatermelőkét. Aki borttrniéséJL\'potom-áron elvesztegetni nem akaíná, de bepincézni sem tudná : az egyszerűen elhelyezné a borraktárban, hol annak ellenében előlegül a szükséges érték-összeget megkaphatná.
Megkezdődött vagy nemsokára meg fog kezdődni a szüret általában mindenütt.
Az eddig észlelt jelekbői megállapítható, hogy az idei esztendő is erős alkalmul kínálkozik a bor üzérek nek arra* hogy ineny-nyiség nagysága és a minőség némi gyönge volta alapján a már leuyomott árakat emelkedni ne engedjék. Tehát ez az esztendő is bőséges adatot szolgáltat majd a bortermelők érdekében munkáló • tényezőknek is arra, hogy okvetetlenül kell gondoskodni egy olyan közös alkotásról, uiely a bortermelőket eme, nagy mértékben elkedvetlenítő nfbmás alól mielőbb fölszabadítsa.
K&lönöseu a kisebb bortermelők érdeke ezt föltétlenül megköveteli. Most általában olyan idők járnak, amelyek kedvező áramlatot biztosítanak minden ily irányú tömő-rülésnek. Ragadják meg ezt az alkotásra hivatott tényezők !
r* * . ojmt >
A delegáció összehívása. A hivatalos lap vasárnapi hzátna közli a királynak Aehrenthal báróhoz a YVekerlc és Htck miniszterelnökök hőz intézett kéziratait, melyekkel a delegációkat október n>olcadikára Bpestre összehívj?. Csütörtökön, szept. 24 én Budapesten kö/ös miniszteri értekrzlet lesz. a melyen Burián István báró közös pénzügyminiszter be fog számolni második bosmiai szemleutjának ered-mén véről. A kö*öx költségvetés néhány tételét is ezen az értekezleten fogják végleg megállapítani
A villamos pályázat eredményei.
öt nap után. Még egy ajánlat?
\\ . — s/eptember
Amily érthető és türelmetlen étdeklődéssel várta közönségüuk a villamos müvek építésére kiiit pályázat eredményét, ép oly mohó sietséggel tárgyalta le a pályamüveknek a Zh/á ban megjelent kivonatát. Kstére már minden hozzáértő és laikus előtt nyilvánvalóvá lett, hogy melyik a legkedvezőbb ajánlat és hogy egyáltalában van-e kedvező ajánlat.
Bár az egyik ajánlat ügyes csoportosításával és meg kell adui: a laikus nagyközönség szájaize szerint való tetszetős beállításával első látszatra ránk sem maradt hatástalan, — aminek kifejezést is adtunk, — mégis tartóz-koduánk tőle, hogy már most oly határozott véleméuyt mondjunk, mint teszik sokan, kik a pályamüvek tartalmát még anuyira sem ismerik, mint uii ismerjük. Végre is, mélyen szántó, a vátos jövő életére nagy súllyal kiható dologról vau szó, melyet jó, vagy rosss hangulat sugallata, szimpátiák és antipátiák szerint elintézni nem szabad.
Ahhoz, hogy a beérkezett pályamunkákhoz bárki is szakszeiüeu és a megbízható ítélet némi reményével hozzászólhasson, először is az lenne szükséges, hogy az ajánlatokat részleteden ismerjük, lészletesebbeu, mint azok lapunkban ismertetve voltak.
mig ez a
kötültnény nem következik be, megbízható Íteletet a világ semmi szakértője nem mondhat. Ám ez nem záija ki, hogy már most elmélkedjünk a tudomásunkra\' jutott adatok felett auélkül, hogy állást foglalni akarnánk. Csupán a nem éppen egyszeiü kéidést, a pályamüvek taitalmát óhajtjuk némi szükséges, és önként kínálkozó csoportosítással megvilágítani.
Mindenekelőtt a pályamunkák tartalmát két osztál>ba kell sorozuunk: egyikbe tartoznak azok, melyek csak a villamos telep felépítésére vonatkoznak és a másikba: melyek a villamos üzem átvételére is ajánlatot tesznek. Az építkezésre vonatkozólag a város szakértői: Martos mérnök és Hollós műszskl tanácsos rövidesen véleményt mondanak, két-ségkivül megbizbató véleményt, melyet a város is akceptálni fog. Annyit mi is láthatunk
« *
ugyan, hogy az ajánlatok közt óriási eltérés
Akar ön részletre bútort venni ?
»» **
Biztosítjuk, hogy elmegy tőle a kedve, ha meggyőződik arról, hogy . megnagyobbított butorraktárunkban készpénzfizetés mellett mennyire oIcsóTdIdsucl Nagy raktárt fog találni a
divatosabb és legizlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnituráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvál laljuk madracok, ottomónok és különféle szőnyeg-dívánok készítését és javítását a legizlésesebb és legtartósabb kivitelben.
Nagy választék gyermek-és vaságyakban.
Ooldberger Károly ós Társa
kárpitos- és butorraktára Nagykanizsa, Csengcry u. 3.
(Nagykantxaal tak. péastár 4ptl«t)
/
ZALA
1907; szeptember 29.

\\
tan, amennyiben a Siemcns-Schuckert müvek ajánlata horribilisen drágább az előtte kővetkezőnek, ám ez a véleményadásnak még nem lehet megbizhatő alapja. E tekintetben a szakértők nyilatkozatát kell bevárnunk, de már a villamos üzem átvételére vonatkozó ajánlatok, kai közelebbről is foglalkozhatunk,, mert e tekintetben a város képviselőtestülete csupán az illetékes bizottságok meghallgatásával fog dönteni.
Első tekintetre a Siemens-Schnckert cég Cátipa káprázatos előnyöket ajául : A város váltsa meg a világítást, építtesse fel a céggel, mely legdrágább, a telepet, aztáu a cég ötven éven át fedezi az üzem nyereségéből az építés és megváltás céljaira fölveendő amortizációs kölcsön évi részleteit, föltéve, hogy a megváltás 250.000 koronánál nem kerül többe. Kzen felül a mainál fokozottabb közvilágítást ingyen szolgáltatja és a tiszta nyereség 50 százalékát átengedi a városnak. A városnak niég joga vau tőle a világítást, 20 év múlva megváltani.
Rzt a népszerűségre számító ajánlatot lényegének minden meghamisítása nélkül igy is megfogalmazhatjuk : A város váltsa meg a villanyi, építse föl a telepet (persze a Siemens* Schuckert céggel), mindezt a saját pénzén és akkor a cég hajlandó a közvilágítást ingyen adui és a villamos üzemet* vezetni a tiszta haszon 50% áért. Szép. Kzt a kisülctet mindenki szívesen elvállalná.
De hiazeu a kölcsön törlesztések évi részleteit a cég viseli ! — mondja az ajánlat ! Oh, igen, crakhogy ezt le is vonja a bruttó «vereségből, tehát a város uiár egy nagy summával megcsappant összegből fogja kapui az $<^«zázalék nyereségrészesedést. Tehát a kölcsön törlesztéses részleteit felében mag a a vároa viseli. Hogy aztán mi történik, honnan fizetik akkor ezeket az annuitásokat, ha egyszer a cég vea/.ieaéget tüutetne fel, arról nem szól az ajánlatr Tehát a cég a bruttó nyereségből-levonná a törlesztési részleteket, bizonyára \' nem fukaron számított üzemköltségeket és az igy feumaradó nyereség 50 százalékát átadja a váró nak és legdrágábban felépiti a tele-
0
pet. Kz, kérem, humor, E* mindennek fejében a városnak ötven év múlva leaz ingyen villamoa telepe. No, ez nem szédit meg ben-nüulct, mert hiszen a Franz féle telep már huszonöt év múlva ingyen a mienk lehet Ha már a mai állapottal való összehasonlításnál tartunk, ne felejtsük el felhívni a figvelmet arra, hogy Siemens-Schuckert .ajánlatában semmit sem olvasunk a pausál lámpákról, a mi mai kedvezőtleu szerződésünknek kétségbe Uf.in vont nagy előnye.
Végül bátrak vagyunk még egy cl nem hallgatható aggályunkat kifejezui. Klső pilla-uatra talán feleslegesnek látszik, ismerve a S Sch. céget, de mindeneseire indokolt aggály : azt, hogy mi történik a horribilis városi kölcsönnel akkor, ha, -- ki tudja — a céget valami olyan katasztrófa éri, — hisz 50 év nagy idő — hogy bizony rajta hiába keresnék a törlesztési részleteket ?
Mindezzel szemben egyetlen ajánlott előny •a mai helyzettel szembeu az ingyen kbivilá-gitáa ~~\'
Siemens Schuckert ajánlata áz uzom átvételére vonatkozólag felfogásunk szerint igy fAlkalmas arra, hogy első pillanatra elkápráztasson b-u^íuiket, de bizony csak po-temkinszeiü a ragyogása.
A Gans gyár ajáulota, első tekintetre anv-pyira káprázatosnak ugyan nem látszik, de
mintha reálisabb leune. Erről az ajánlatról legközelebb szólunk. Azt azonbin már most helyesnek tartanók, ha mindenekelőtt a beérkezett ajánlatoknak csak az építkezésekre vonatkozó részét tárgyalnák,\' amint, hogy a pályázat Is csak erre volt kiírva. Ennek eldőlte után lehet beszélni arról, vegye e a város saját kebelébe a világítást, vagy adja valamely cégnek.
Végül egy kósza hirt leglsztráluuk, melynek valóságáról eddig nem volt módunk meggyőződni. Arról van szó, hogy állítólag a Franz cég már korábban feladta merev tartózkodását és a cégnek is fekszik egy ajánlata a városnál, melyben engedményeket tesz. Hogy milyeneket, azt ma még nem tudjuk.
.w u. M -f. r» f - »ti* W«\'.rjm«nKW»«MW< » -
Az elátkozott kastély.
Fúgh őrnagy villája eladó.
— Sa|ót tudósítónktól. -
Krszthely mellett, a györöki hegyoldalban áll egy magáuyo*, elhagyott urilak, mely ket-
Hírek.
— A villamoaasakértők munkája A városi villamostelep építésére beérkezett pályamüvek felett rövidesen dönteni kell a városnak, mert ha építésre kerül a dolog, az uj telep meg« építésére nagybn szűkre mért idő áll rendelkezésünkre. Ezért a város szakértői is sietnek az ajánlatok áttanulmányozásával és Martoa Viktor mérnök evégett már ma Nagykanizsára érkezett.
— Az amerikánisták Badacsonyban éa Keazthelyen. Az amerlkánisták zalamegyei látogatásáról ujabban a következőket jelentik : A Magyarországon Idfiző amerikánlsták Lóoti Lajos dr. ogyatomi tanár vezetésével szombaton reggel Badacsonyba érkeztek. A kikötő partján Óváry Kerenc dr. országgyűlési képviselő, Ibos Nándor, Dömötör Mthá\'y, K<t*r I/iJoa ós a badacsonytomaji plébános fogait v a társaságot, amely kél csoportban érkezett m*g. A korábban érkezőkéi lbos Nándor birtokos vezette lói a begy legszebb pontjaira, a többieket podlg Mezi L »Jos kalauzolts, A világlátott idogenek alig győztek botéiul azzal a látványossággal, mely a „kőic \'resztnél* tárull
tós tornyával a Balatonra né«. Ka«élys*erü,, A k„M(tn4| Ibo„ NAndor 6g a h„rftegi
jól épített villa ez ; Mtnik. hogy üléses é.L,^ Kyttalö,c,01,tfl >10lg4U a „„dáknak.
kényelemszerctő ember építtette. Talán az egész gjröioki soron nincs ehhez fogható épület, mely cseudet, uyugalmat kényelmet kínál a nyaralónak. Környéke, mely nagy ki-
1)51 lett, mire a badacsonyi birtokosokkal megszaporodott társaság leérkezett a hegyről. Közben a vendégek hosszasan gyönyörködlek a kőkapu, a róxsakŐ nevű szép bazalt alakzatokban ós as
teijedésben a villához tartozik, bájo« és jól dőből kiemelkedő bazalt oszlopokban. Lent a«* művelt, a villa ablakaiból a bilatoni táj pa- « KMlerWUy h^ban bemutHtAk a szűre-
norámája látszik. telóst ós ltl látU vendégül a Badacsonyt kultur.
Amit a pihenő ember óhajthat, az mind ei?yoaQlel a ka„öld| tU(iósokttt. (lazdag lakoma
megtalálható itt s a villa mégis cl van át. uUn a Veszprém" . hajóval Keszthelyre ment a kozva: nem akad lakója. Mert ez volt a meg-, Ur8asAg. „ ra*gnó£te Keszthelyt, Hévizt és a hU gvilkolt Fiigh Dénes nyugalmazott őrnagy r(8 Fonók pimtAt, a mely Kostetios Tasziló ogylk
villája és az őrnagyot ennek egyik szobájibau gyilkolták meg oly rejtélyes módon.
Két éve történt, hogy az őrnagyot, ki feleségével lakott a villában, egy este az abla-kou át agyonlőtték. Fűgh az ablaknál ujsá-i got olvasott, midőn a lövés eldördült és az »őrnagy holtan bukott a földre. Mint a vizs-! gálát megállapította, felesége a holttestet \'¡bevitte a másik szobába és vele maradt reg-j gélig. Akkor hirt adott a gyilkosságról.
Borzalmas vádat em-ltck ekkor az asszony • ellen, ki a méregkeverő Liskay uővére, azou-| ban semmit sem tudtak ellene bizonyítani és a vizsgálati fogságból elengedték. — Azóta Bécsben él és Fűgh őrnagy meggyilkolása megoldatlan rejtély maradt.
Az elárvult szép villa pedig eladó. Egyik ablakábau kinn függ a tábla, ujságbiu is hirdették, de tiem akad vevő. Sokan megnézték, tetszett is mindenkinek, már többszőr ugy volt, hogy uj gazdára akad, de mihelyt megtudják a vevők, hogy milyen borzalmas emlék fűződik a villához, sietve tovább j állnak. .
Az elhagyott villa két toruyával ugy me* ired a nagy vízre, mint egy mesebeli elátko-tzott kastély. Csakhogy ami ott történt, az j több volt a mesénél.
JVévjegyek
leggyorsabban és legszebb kivitelbe/] készülnek olcsó árak mellett.
fi sch el jFülöp fia
könyvnyomdájában
= Nagykanizsán. 1, ■
legértékesebo birtoka. KzuUn a társaság vonatra ü\'t és elutazott Magyarországból.
— Megjutalmazott postások. Nemcsak .a katonaság, nemcsak Veszprém városa tüutette ki magát a közelmúltban lezajlott hadgyakorlatok alkalmával, hanem tiinttUe tnfaát * m. kir. posta is, A hadgyakorlatok »latt\\Vesz-prémben, Tatáu, Komáromban, Győrb.\\i éa Hijiuisitéreu működő postások, kiknek egy része nagykanizsai, — kevés kivétellel mind megérkeztek ma. A* udvar teljes megelégedését fejezte ki működésükért és a felség udvarmestere utjáu a Veszprémbe beosztottakat meg fogja jutalmazni. Pénzjutalmat kapnak az Összes Veszprémbe küldött tisztviselők és szolgák, legtöbbet azok, kik az udvari távlr-dát kezelték. Az udvari táviratokat kézbesítő táviratkihordók is igeu szép pfenzajáudékot kapnak.
— A kolera hullámai. Nem kell megijedni, még nincs itt a veszedelem, de\'azért óvakodul ajánlatos. Elvégre
nem árt, ha vau jogcím egy-egy nagy tisztogatásra ^ mely cgyébkéut is hasznos. Az oroszországi nagy kolerajárvány elég érthetően indította a belügymi-. nisztert ama intézkedések itíegfételére, meiyek a házak, udvarok, mellékhelyiségek s különösen a zsúfolt lakások tisztántartására irányulnak s melyeket a közigazgatási bizottságok titjA11 kíván keresztülvinni. A kolera behurco-lása s itten esetleges elterjedése elleu tett óvintézkedések természetesen c;ak akkor érvé-uyesü:hetnek teljes mértékbeu, h«T a nagyközönség is á érzi azt a veszedelmet, melyet az orosz szomszédság magábau rejteget a megérti, hogy egyedül a tisztaság az, ami e veszedelmet távoltartja. A budapesti rendőrség különben azonnal értesiti a soproni hatóságokat, — mihelyt iuficiált területről idegen
lOOfl szeptember 23
- ■
mUUt I HMM
ZALA
8
iiieve!<y 11 ék, kinek aztán az itteni szállását 4 nih rendőrségünk tartaná nyilváu s 5—6 uspig orvosi megfigyelés alatt állana az illető. Hár még nincs veszedelem, de iutézkedni ellene mégis észszerű.
Tüzérek Nagykanizsán A 37. ágyús cf,cd a veszprémi hadgyakorlatokról visszatérőkén e hó 25 én Nagykanizsára érkezik és két napot fog Nagykanizsán .ölteni* Az ezred 350 Onyi legénysége és 30 tisztje Kiskani-zsán lesz elszállá-olva. ,
— Paraaatlásadás egy horvát faluban Mim csáktornyai tudósítónk jelenti: A Novi-. marov melletti Ljubiscicán Haroldingen gróf földbirtokos ellen a fa! u népe valóságos lázongásba tőrt ki. A gróí ugyanis birtokhábo-rilási pőrt indított a község elleu, a mire a paiasztság fenvegető magatartást tanusitott. A csendőrök közbeléptek, a nélkül, hogy sikerült volna a népet lecsendesiteni, sőt utóbb a csendőrök kénytelenek vo.tsk fegyverüket használni. A csendőrök lőttek és több parasztot megsebesítettek. A mozgalom vezetőit letartóztatták.\'
— Leoampoláa a Balatonparton. A rnult hét^n a Balalonpartjin naayasabáau lecaapolAal munka indult meg. A bosótlocsapoló társulat l^lMonkereastur határában megkezdt* a hatalmas övcsatorna áaá*át amely 18 000 hold földet van hivatva árment*slt*ni. á csatorna asása 060! ezer koronába koröi. A munkálatokat a póoti kultúrmérnökök vesetik.
— Nem irják ki aa adóal Az ui végrehajtási törvénynek egyik gvörigéd és elismerésre méltó intézkedése, hogy az árverési hudeté.sekbcn nem irják ki az alperes nevét. A lr.vatalos lap árverési rovata, amely eddijj nagyon olvasott, érdekes birUpi rovat volt, végkép elveszti most az érdekességet. S azoknak a nevezetességekig, akik ebben a lovatban való sürü\' axerep/é*^jr^el tettek bi-zonyos hirnévre szert, rto^futptttt xell-most a hírességet keresuiök. A .hivatalos lap legutóbbi száma már az. alperes neve nélkül
tette közzé az árverési hirdetéseket.
« .
— Szüret Máriatelspen. A balatonmentl M&rlatelepen as idei ssQret október elsején koz-dödik Mennyiségileg sok bor less. minőségileg P>dig, ba szüretig tartós száras Idő less. nem sokkal marad el a tavalyitól. U#y a kereslet, mini a kínálat nagy. Igen sok osztrák kereskedő és vundéKlös szerzi bo innen muit-ssttfcaéulatét. Az árak, tekintve at általános Jó termést, elég olcsók.
— A hassa) honvédek ünneplése. A huszadik houvédgyalogezred fiumei s*ázadi m\\ érkezett haza Fiutnéba, A hazatérő századot, mint Ruméból jelentik, a pályaudvartól a kaszárnyáig lelkesen ünnepeltek. Az olaszok az egész útvonalon zajosan éltették a magyar honvédeket \' s ez a magyarbarát tüntetés a magyarság körében igeu jó hatást tett.
— Kgy filléres árverési tömeg. A magyar
bürökracia netovábbja az az árverési hirdetés, mely most jelent meg a hiv italos lapban: ad. 9I27 —1908
Árverési hirdetmény.
*
Alulírott ezennel közhírré teszem, hogy a Duiielovszky Veroszláv, jelenleg isme-jx-tlen tartózkodásu egyén tulajdonát ké-dcí-ő ^gy darab gallér, 1 fillérre beosült ingóság az aradi királyi törvénvszék 9427— 1908. számú végzése folytán nyilvános árverésen eladatni fog,
Persze maga a hirdetés közzététele, az árverés foganatosítása stb. egy sereg pénzbe keiül, de ezért, hogy az igazságnak ii elég

: uxs z^ssstc arrc-T.
legyeu téve, eladják árveiéaeu az egy fillérre becsült inggallért.
— Trtz a megyében. Mult héten egyik éjszakán kigvuladt Dezső Diniéi barabá*-s^gi ref lelkész istállója s elégett minden takarmány, azéna, szalma. A tüz valószinüleg boszuból eredt gyújtogatás müve. Biztosítva semmi sem volt. Dezső ellen az utóbbi időben valóságos hajszát inditottak és sok az cllcjsége. A gyújtogatás gyanúja tehát nem alaptalan.
— Halálozáa. Goídstein J^ijues volt nagykanizsai fakereskedő folyó hó 21 én Temes-várott elhunyt. — Holuap szerdán délelőtt temetik.
— Egy Jó karban lavó alig használt RBMINGTON-írógép 7. as. modell Jutányos áron eladó. — Clm a kiadóhivatalban.
w—u ■• - ----. ..■■■<. / .» _ -.Í-.vl»*
Szinliáz és művészetek.
..... \\
(—) A >Suhinoz< Kövessi igazgatónak jó gondolata volt, hogy a Haller Irma vendégszereplésére műsorra tűzette ezt a bájos ze-néjü darabot. Haller Irma hanganyaga nem tölti be ennek az énekes a^grepsörnek határait, de az ó eleven vétmérséilete mintha egyenesen a >Suhancz< citu*zetepérc diferen-ciálód >tt volna ki : — itt teljes, hiány nélkül való alakítást tud adni, s mert a .Suhanc*" Józsi jától netu is kiváuui való az opera-ni-vean ig, fejlődött ének\'intelligencia, a közönség osztatlanul megelégedett avval, amit Hal-ler az ó elsőrendű nadrágszeiepéból kiénekelt é.s kijátszott. Mellette Bercik Margit lünt ki különösen, jki ezen az estén gyönyörű, szine. zésse) egy hiány nélkül való, teljes énékis-kola-tauuhuányt adott a közönségnek. — Pu* rand ^iszeres szerepében Ueltsi a sziporkázó, egészséges humor nyomában lukadó, őszinte kacagást váltotta ki hálás publikumából. — Sxi/útfyi Birott gyámja stueare iro\'.ás* volt ennek a szerepnek, —, azért nem voit semmi meleg hatása. A többi szerepekben elsősorban Káro/yiné nagyanyója tünt fel distingváltsá-gával, IJunti éneke színes, játéka szürke, — majdnem uuilnus vo\'t A közönség a zenekar megérkezésének hirére elég szépen meg. töltötte a azinházat s egészen bizonyos, hogy olyan hangulatban távozott a hétfői előadás-ról, amelyben benne van auuak a gondolata is, hogy nem bánta meg az odamenetelét. — S\'.erdán a >Varázskeringő<-t, — csütörtökön Utolió előadásul pedig a »Tavasz« t játíza a társulat, mind a kettőben Haller Irma veti* dégsiereplésével. • - »
RsurAarjcr w- ~
: c r.- -n
Táviratok
ét feletonjeleníésefr.
t
. 1
v Országgyűlés.
Budapest, szeptember 22. Zsúfolt padsorokkal, nagy érdeklődés mellett tartotta meg ma a képviselőház első ülését a nyári szünet után. Az ülésen a kormány összes tagjai megjelentek, Apponyit és Kossuthot tetemb\'.léptükkor a képviselők zojosau megéljenezték.
Justh Gyula eluök déli 12 órakor uyí-totta meg az ülést és üdvözölte a Ilázat. A s/okáses ehiöki előterjesztések után elparentálta Iliiben Károlyt, az elhunyt győri képviselőt,1 Oberschall Adolf drt. a kúria elnökét és I\\ilk Miksád Bejelentette, hogy
Chernel, Ltszner is Kovácsi képviselők le-mondtak mandátumukról Végül felolvastatta a király leiratát a delegációk összehivásáról és indítványozta, hogy a delegátusokat a holnapi ülésen válasszák meg.
Ezutáu W\'e.kerle Sitidor miniszterelnök előterjesztette az állami költségvetést-^Kije» lentette, hogy \' elsósorbau az adóreformot kell letárgyalni, azért javasolja, hogy mig a pénzügyi bizottság e targybau ülésezni fog.
■V
addig a Ház ne tartson ülést, a pénzügyi bizottság jelentésének beterjesztése után pe-dig egy hétig a már kész ügyeket intézze el. Polőnyi Géza kérdésére válaszolva a. miniszterelnök közli,, hogy a fővárosi törvény is a kész. ügyek közé tartoznak.
Vcgül a Ház megállapította a holnapi üles napírcudjct, melyen a delegátusok megválasztása szerepel. Ezzel az üíés véget ért,
Végre Bogüanovics!
Magvalasztotta* patriarkanak.
Karlóca, szeptember 22. Ma volt a bar. madik patnárkaválasztás. A radikális szerb párt az éjjel éjfél után 2 óráig tanácskozott, mig végre megállapodott. Gyurgyemcs elnök a kongresszust ma délelőtt II órakor nyitotta meg. A \'mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése utáu-megejtettek a választást, melynek eredményét az elnök dél. ben így hirdette ki:
A kongresszuson 6& .kougresszusi\' tag volt jelen, kik 64 szavazatot adtak be —.
Ebből Bogdunavics Lucián püspök kapott 3(Jt /* ^ikohcs ¿5 szavazatot Tehát az elnök IJof/déinovicsot megválaszolt pátriárkád nak jej/MUtt* ki.
Egy örült öngyilkossága.

Szatmár, szeptember 22. Eisdnrjer Ká-roly gyógyszerész 111a délelőtt hirtelen megőrült. Iiyen állapotban revolvert ragadott és azzal lövöldözni kezdett. \'Midőn ártalmatlanná al$Há»c , tenni, a pisztolyt maga ellen fordította\', és fűbe l6ttc wagdU Nyomban meghalt,
*
Automobil es onnibusz összeütközése.
• j r ... ,
Bécs» szeptember 22. Ma délelőtt a Rothenthurstrassen egy tűzoltó automobil
összeütközött egy ouiuibusszal. Az oinni«
\\ t
busz kilenc utasa életveszélyesen megsebesült. \' 4
Ki nyert ?
Budapest, szeptember 22. Az osztály-
•» »
sorsjáték mai húzásán 25 ezer koronát nyert a 34345 Sfc,\' ,10 ezer koronát a 26596 számú sorsjegy.
Egy menyasszony tragédiája.
Budapest, szeptember 22... Májt Hon*
festőuó, ki tegnap öngyilkosságót kísérelt
»
meg, a kórházban fekszik ós ínég ma sem tért magához. Az orvosok lemondtak a re*
V
méuyról, hogy életét megmenthessék.

Z A 1/ A
Közgazdaság.
Értékpapír tózsde
— Mai árfolyamok. — (Távirat)
R Peetl Magyar Rereehedelml Bank nagyhanlzeal fiókjának jelentése:
Magyar hltelrétzvény Osztrák hitel « 4•/• magyar koronajáradék Kereskedelmi bank részvény
747 -644 60 9tb0
_____3396.-
ttalgótarjánl kőszénbányarészvény S%.— Kimaruiirányi va<mfl « 661.—
Adria tengerhajózás « 400 —
Hazai bank • ?«-\'&0
A gabonaűzletról.
(Távirat.)
Budapatt. szeptember 22.
Készáru-Üzlet t
Változatlan. Irányzat lanyhább.
Határidő-Üzlet t
Búza októberre
< 1909 április Rozs októberre > áprilisra Zab októberre Zab Áprilisra Tengeri izeptomborre
< 1909. május ItopCO
11 :to
11.07
9 M 9.72 8.03
\' 8.41
7.M)
r A kiváló bór- é» Hthlumüi gyégyíorrái f
t«Ug»éfa4l * hnr«%#» fc&at«lM*k»AI kiII»4 MUu
Ttrui*u«Ui TttMtaUi «\'»r«\'1»
T4IUUU4I ■ V lil«lf>»kHrtl
Az ünnep miatt
2 nap n*m Aruaitok aemmiíóle Illataiért, a miért Ii tiszteletül Mkórem a n. é. hölRyközön-Béget nétAn azfik.ségletüket péntekig nálam beszerezni; ix kezelések szünM* péntektől hétfőig tart.
Fodrásznöknek kedvezményes árak ! 2127 Arcápoló Intézet Magyar- utca 2.
Mar ön wüliii?
5.000 - 500,»
horono ta
nagy választékban kaphatók
Strem és Klein cégnél Nagykanizsán.
i
azonnali belépésre egy elsőrangú biztosító társaság helybeli fóügynökségénél egy, a középiskolákat jó sikerrel végzett, a német nyelvben is tökéletesen jártas fiatal ember. Bővebbet e lap kiadóliivatalábán.
Borpince bérbeadó
a Csengery-uti 26. számú házban.

hozománnyal bíró hölgyek, közöttük teatl bl bával vagy törvénytelen gyormekkel) megbíztak bennünknt, hogy részükre megfelelő férjet szerezzünk. Csak komoly azAndékn férllak. kiknél a gyorfi nőeüléo lehetséges, fordtiljanak Schlcfiinger ü.*hez,
BERLIN 18.
Ház eladás.
Sarokhúz 35 év óta feuálló szatócsüzlettel, tőzsde és italméréssel beteg-Bég miatt eladó.
Bővebb felvilágosítást ad
özv. Steinitz Károly né Nagykanizsa, Kossuth Lajos tér.
Uj üzlet-helyiség!
T/1rtesitem a u. é. közönsé- -jAr Ket, hogy 4 4 4 4 T
Lautulsjdouoa és kiadó: FtwM Pfttftp na
mészáros- és
hentes- üzletemet
a Deák-térie (VV a g n e r féle házba) helyeztem át és folyó
évi szeptember 15-ín megnyílott.
Renleőáruhot ismét-eladóknak árheduezményben adok.
Tisztelettel:
Daruas lános.

A n. é. közönség szíves tudomására adom, miszerint üzletemet teljesen újonnan átalakítottam és azt a legjobb és legdivatosabb áruk kfr) #*ereltein fel, miért ia kérem, ho&-y szükségleteit saját érdekében annál is inkább nálam beszerezni szíveskedjék, mertegv próbavásáilásnál meggyőződhetik áruim jóságáról és versenyképességéről.
fírfl- (• női divat-áruüzlelében —
Ikuüti Kizlflcy-i.
£rtesités 7
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy Vcrösmarly-u. alatt (saját házamban) ujbcl
fehérnemű tisztító és . ^ vasaló intézetet nyitottam,
amelyet saját vezetésem alatt a munkái tisztelt megrendelőim részére pontosan eszközlöm.
SevelezÖlap értesítés elegendő.
faradok kiváló tisztelettel:
özv. Cjóczán Jstvánné.
Jrtennyasstonyi kelengyéd jutányos ■■*.....árban készíttetnek el.
1908 szeptember 33
i9,

indKONTVEK -
az izraelita ünnepekre:
héber-német vagy héber-magyar 8zöveggel tartós kötésben és legtisztább nyomással nyolczadrétU 2 kötetes vászonkötisben K, 4.—
4 „ M » 5.40
Ugyanaz legfinomabb bőrkötéssel „ 11.—
9 kötetben vászonkötésben
»#
10.--
IMAKÖNYVEK minden alkalomra:
,4» J
héber-magyar vagy héber-német szöveggel / K. 1.—1.50, 2.—, 3.—~—
Ugyanaz legfinomabb bőrkötésben K. 6.—
csontkötésben, gyöngyház diszitésscl
K. 7.-, 9.-, 12.—, 14.-, 20.-Borjubörkötésben, eleg. kötés párnázva K. 16.—
r^ I ET I ú n IMAKÖNYVEK» nők részére I lliv/ni l teljesen magyar szöveg, 8-adrét
alakban vászonkötésben K. 3.—
Zsebalakban vászonkötésben „
Finom elegáns börkötésben K. 8.—, 12.—, 16.—
\\ finom selyemből, teljesen felszerelve, arany bordurávat K. 14.—, 16, 20, 24, 28.-legfinomabb gyapjúból K. 7, 10, 12, 14, 10.-
IZRAELITA ZSEBNAPTÁR 24 fillér
Szétküldés az összeg előzetes beküldése, vagy utánvét mellett történik
imakönyv-raktárából NAGYKANIZSÁN. -
TMdLI5
wvov, UIHIIIVI IIIVMVII
m FOlOp Fia
fl husuáőárld közönséghez!
Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy huscsarnokomat
a cso
a
(Seidmau féle ház átellenébe helye\'.tern át és naponta friss vágású borju-hust mérek. Szíves : párt fogását kérve, mara-R55 Ry dok teljes tisztelettel
Özj. Roch lózsefné, mészáros.
Olcsó árak.- Pontos kiszolgálás.
M a M f^l M 23 W IW RT W a
frfnoitáo I A1",irolt tisztelettel értesítem az énitö I [Km[Kn 1 közönséget, hogy Nagykanizsára kői-tft/tAin 8 Sőhős-tér 21. szám alatt
építészet-vállalati Irodát nyitottam,
tapasztalataimat hoss/.u éveken ki Hudapenton na-gvohb vállalatoknál! alkalmaztatásom idejo alatt szereztem, rötörtkvésem az, hogy az épittetőlmet a legnagyobb megelégedéeeel, lelkliameretoMeii ki-elégítsem. Húr milyen csekély épittelén végett hívásra elmegyek, esetleg tanáesrsal is szolgálok.— Mindenféle építkezés csakis saiát vezetésem é« fel-ügyeletem alatt történik. Elvállalok a legegyszerűbb alacsony épité>től kezdve a legmagasabb és komplikált építéseket, körkemencéket, gyári kéményeket, gépek alapozásait és bármiféle épilés é* javítási munkákat e* előnyös fizetési feltételek mellett készítek terveket és költségelőirányzatokat
Kőini vesmesteri vizsgára 6 hét alatt az esti órákban elkészítek. — Tisztelettel kérem az épitő közönség becses pártfogását,
tisztelettel maradok : BÖLCSFÖLD Y JÁNOS, építőmester
építészet vállalati iroda. Eötvös-tér 21. N -kanizsa
33 53 33 ?9 9 M 53 ZJ X?X tt
Wro—k* Wed^ Pao» s
XXXV. évfatym
Nagykanizsa, Csütörtök 1908. szapttmber 24
5>*erk caztflalg t H***k»*t#**f HMor^uta
KUdAWvátal! rw>»»l Hlléfi Fia könyvéa itmtoéé*han, Vároaká*-iUk>ta; iöc Mmaáéé n attfr»«t**fc ét k\' Jatéaok.
Unitig c*. MM mm**t—» «« *at4»>
k4il»m4ny*k ■ar»M»ln< M milr. Üliri^ é« ••ktui 4r1«*tt4a#k • kor | *l4«i«t6kiMk 6 korona.
iff^Vw Aiiyfll \'« ^^^H jtjfTyfti
JCjWy AJ fK^íjl flHflyj «nf ti^^^H
i j^ví ^^HA yW\' IM^mm
/ \\ JMWHBi|A kwii
POLITIKAI NAPILAP.
M»qJ»Unik naponkint est« 0 órakor ünnepnapok kivitelével.
^ ^ ■ ............( ■\' ...... ■. ■■. - ■ ■ I ■■>!■ ..........■
POiZtftaawi SZALAY SÁNDOR, NAGY SAMU. ^rkesztfttá/a: RÉVÉSZ LAJOS.
—■—a——JA. ^ . ....._. --------— ■■ — _.__„__i ...__-....... .. _________._______ __________JI J______
Igyts Uám ára S fillér.
■LörizKTÉsi Arak i
i
Halybaa házhoz hordva;
ífy bóra U— Vw.
Negyedévra • •»•«• 3.— M Félévre .«••»• a • •
Egéts évre.....• II- «
Postai azétkOldéaaftl:
^y Mra . . . . . • • m *
Negyedévre 4JW m
Félévre . ......« 9.— m
Egéax évre „
218. szám.
Fúzió,
Naoykanlaaa, szeptember 23.
(G.) Acélpenge és szemét villa, ugy vi-szonylanak egymáshoz a komoly újságírás és
a mai ellenzéki sajtó j és természetes hogy a politika parasztlegényeinek jobban tetszik
fiz ősi szerszám mint az iskolázottságot kivánó fringia ; mert hiszen .amaz a nagy tömeghez mégis csak közelebb áll; csak kár, hogy fegyvernek kissé szennyes. Ez illatos fegyvert csörteti ismét ellenzékünk dicső hada, amióta napirendre került a kormányon lévő pártok fúziójának kérdése. Ez a fúzió nekik sehogyan sem tetszik, sőt nagyon is fáj Elvtagadás, kor-mányéhség még a legkisebb iuvektivák, —
amtlyekkel a koaleált pártokat illetik. Az ő morális felfogásuk szerint a kormányon lévő pártoknak körömszakadtukig kellene védelmezni programmjukat egymással és a koronával szemben, mig a vlaskcdó oroszlánokból csak a farkbojtok maradnának meg, melyeket a miniszteri székeket ismét elfoglaló »letűntek« legyező gyanáut használnák. Ah, ók a fúziónál sokkal jobban szeretnék a konfúziót, mert a zavarosban mégis csak jobb halászni és erős falanxban álló ellenféllel szemben a guerillahad nem boldogul Szerintük a tervezett fúzió egy kölcsöuös kát biztosítás a jövendő választó-joggal szemben, de e szellemeskedő kitételnél megfeledkeznek arról, hogy akik a kár ellen magukat biztosítják, azok egytől egyig magyar pártok ; akik ellen pedig biztosítják magukat, azok a magyarság ádáz ellenségei. y
És itt megérkeztünk a kérdés punktum sallenséhez: Bűnnek nevezhető-e áz, ha a gazda ősszel rendbe hozza földjét, hogy ta-vaszszal a dudva el ne lepje a zsenge vetést? Elítélendő-e, ha a boros gazda távol tartja hordójától a kovászt, — hogy édes mustja meg ne ecetesedjék ? Ugy-e bár
bölcsen cselekednek ! Lisztért is azért ne-
* *
vezte ki lorddá királya, mert nem idegen-
kedett az életet megmentő műtéttől, de egy-szersmint távol tartotta a halált hozó mikró-bákat! A mi állati férfiaink is csak rendbe hozzák földünket ; kitisztítják a magyarság nagy hordóját, mielőtt a nagy és veszedelmes műtéthez, a választójog reformjához fognának, melyek sikerében az antiszeptikus sebkezelés egyik fófeltétel. Csak vissza a dudvával, a kovászs/al és a genyélesztő bacilusokkal; mi tiszta acélos búzát, édes magyar bort és uj, pezsgő életet hozó gyógyulást akarunk.
Csak hasonló elemek fírzióuálhatnak, mondják ók. Nos, bár Istenuek egyben hpsonlitanak egymáshoz a fuziónálni készülő pártok, a magyar voltukban. Ks ez egyetlen hasonlatosságuk egyszersmind az egyedüli, de nagyon is nyomós ok, hogy
\' tf Jt \' X
fuzíónáljai\\ak is! Mert hiszen ép ártól van szó, hogy ur maradjon a magyar a saját házában ; ha pedig e nehéz és döntő pillanatban is széjjel fogunk hnzui, mint sok évszázad óta csaknem mindig, akkor csak hamar ki fognak verni abból a házból, melyben dédapáink bölcsője riugott ! Nem
az a kérdfs most a legégetőbb : negyven-nyolc, negyvenkilenc vagy hatvanhete;-hanem súlyos, földet rázkóöfrató lépéssel közeledik felénk a sors, és nem sokára, mint a dán királyfi, a lelket remegtető kéidís előtt fogunk állani: to bc or not
0 ~
to be. Ks ne áltassuk magunkat. Ez országban sok métely van elhintve, nemcsak a nemzetiségeknél, akiket gaz béreucek félrevezetnek ; hanem sajuos, saját véreink közt is, kik lelketlen törtetőknek ülnek fel. Török é» tatár nem veszélyeztette auuyira uemzeti létünket, mint a láthatáron felemelkedő legközelebbi nagy politikai esemény, a választójog reformja. Keskeny az ösvény, amelyen haladunk; egy ballépés és oly mélyre zuhanunk, ahonnan niucsen többé menekülés. Épen ezért kell most minden magyarnak összefognia. Ez összefogást pedig előfogja segíteni a pártok fúziója, mely egy táborba hozza az összes
magyarságot. Fuziónálunk, de nem amal-gamálódunk. Ebben rejlik a fúzió eszméjének politikai bölcsesége, hogy a pártokat szoros fegyverbarátságba fogja fűzni anélkül, hogy elveik tiszta pajzsa elhomályosulna. Félretesszük a családi perpatvart a család külellenségeivel szemben ; hQgy a családban kinek van igaza, azt később eldöntjük.
Ilogy a széthúzással szemben a nemzeti összetartás mily hatalmat jelent, annak kimutatására csak egyetlen epy, közel fekvő, példára utalunk. A széttagolt német pártokra és a nemzeti kérdésekben mindig vállvetve járó csehekre- Ausztriában. Mi-* lyeu volt az erő és hatalmi viszony a két népfaj < között még csak száz év előtt és milyen az ma ! \' ?, X
Okuljunk e példán és üdvözöljük örömmel, hogy nemzeti pártviszonyaink ma oly barátságosak, hogy a nemzet legvitálisabb kérdésében a fúzió, a szoros fegyverbarátság lehetséges !
A villamos világítás.
szeptember ?8.
A villamos ügyről irt tegnapi cikkünk, — tartózkodás nélkül megállapítjuk ezt, — vegyes hatást keltett, egymásául ellentéte« véleményeket váltott ki, de mlndeuesetre élénk érdeklődés tárgya volt. Alkalmunk volt a cikk mellett és illene nyilatkozó felfogásokat meghallgatni és azt a benyomást nyertük, hogy azok, kik előtt közleményünk igaasága vi-tásá, priori, a beérkezett ajánlatok ismerete előtt elfoglálást álláspontból, tehát nem a legideálisabb éa kívánatosan tárgyilagos szempontból vizfgálják a dolgot.
Ma már igazán nincs értelme a díplomati-zálásnak, lehet az ügyről nyíltan, — minden mellékgondolat nélkül szólni. Az adott helyzet az, hogy a város a Franz-céggel fennálló szerződést felmondta, tehát uj teleptől, esetleg más világító cégről kell gondoskodni. A beérkezett ajánlatokat pedig minden érzelmi momentumoktól menten, a rideg egyszeregy logikájával kell elbírálni. Mégis ugy áll a dolog, hogy nia még érzelmi momentumok
Akar ön részletre bútort venni ?
• ú •. m . . .. ■ t f f ■• •,
Biztosiiiuk hogy elmegy tóle a kedve, ha mem&Mik »"ól, hogy megnagyobbított butorraktárunkban készpéuzfizeté«
melle« mennyire olcsóban Tréceétrol^at *----- Nagy raktárt fog találni a
divatosabb és íegfelésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szaiongarnlturáktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyanoak elvál. ]»|juk madracok, ottoménok és különféle szőnyeg-dlvánok késziiését és javítását a legulésesebb és legtartósabb kivitelben.
Nagy választék gyermekes vaságyakban, x&mvse*
Goldberger Károly és Társa
kárpitos-és butorraktám Nagykanizsa. Ceengery u. 3.
(NagykaaUMt tak. péaatár éptlet)
u
ZALA


is vegyülnek a dologba és mi említett clk-künVkel csupán ezt az illetéktelen elemet akartuk kiküszöbölni.
Ismételjük, hogy ma mAr nyíltan lehet és igy is kell beszélni, tehát minden géne nélkül beismerhetjük, hogy a beérkezett ajánlatok még azokban is aggályokat oszlattak el, kik a villamosügy kimeneteléhez kezdettől fogva a legjobb reménységgel voltak. A felbontott ajánlatok tehát őrömet keltettek eunek a világánál első pillanatban többet magyaráztak ki az ajánlatokból, mint amennyit, ezek magukban foglaltak. Éppen szerkesztőségünkben történt, hogy egy villamos ügyekben külőm-ben jártas városi képviselő a Siemens és Schuckert cég ajánlatát ugy magyarázta, hogy ez a cóg épittet a városnak telepet, — es váltja meg a világítás jogát és ezen felül adja még az ismert kedvezményeket. És mivel ez xel a téves felfogással igen sok helyen találkoztunk, ennek magyarázatát az emiitett ajánlat >ügyes, népszerűségre számitó csoportosításában« találtuk meg. Kzekutáu pedig szükségesnek tartottuk és mint látni való, nem indokolatlanul, hogy az ajánlat tartalmit he lyesen megvilágítsuk. t
Mert kétségtelen, hogy helyesen végeztük ezt. Az ajáulat tartama az, hogy a város váltja \' meg a világítás jogát éa építteti fel a telepet, ezt b%éibe adja a Slemens-Schuckert cégnek, mely a világítás jövedelméből, tehát a városi müvek jövedelméből fedezi a kölcsön törlesztéséi, ennek és az üzemköltségeknek levonása után umaradó nyereségből pedig megtart 50*/, ot. Kz vau az ajánlatban, melyet első-sotban ismertetni akartunk és csak csekélyebb részben birálni, mert a bírálatot a szakértők meghallgatásától kell függővé tenni. Megjegyeztük még, hogy a^eég a telepet\\okkal drágábban akarja felállltaui, mint egy másik cég, továbbá ugyancsak informatív jelleggel utaltunk arra, hogy különös előnynek nem tekinthetjük az ajánlatban hangsúlyozott ama részt, hogy a városnak ötveu év múlva tehermentes telepe lesz, mert ha ehhez ragaszkodnánk, rendelkezésünkre állt volna a mostani telep, mely már 25 év múlva a mienk.
Közleményeinkkel tehát nem akartunk a szakértői véleménynek elébe vágni, mert végleges birálatot nem mondtunk, nem is mondhattunk. Hogy azonban ismertetésünk teljes legyen még utólag azt is meg kell említenünk, hogy — mint értesülünk — a S. Sch. cég ajánlatában oly óriási üzemköltségeket számit fel — aráuytalauul többet mint egy nuí>ik cég, — hogy Ilyen kezelés, illetve Ilyen állítólagos költségek melleit csak nagyon kevés kímu atható tiszta nyereségre lehet kilátás. Figyelmeztetnünk kell még arra is, hogy az ajánlat szerint 20 év múlva meg szünnet a szerződés, pedig 20 év alatt alkal-m-sint az összes gépek hasznavehetetjeuekké válnak és akkor a város a horribilis befektetés előtt áll és ezen kivül nem tudjuk, ki fedezi tovább a kölcsön törlesztéseit.
Kzekre az észrevételekre mindenki rájön, aki némileg foglalkozott a villamos ügygyei és az ajánlatokat tárgyilagosan áttekinti. Mi sem skartunk szakértői véleményt leadni, csupán alapos megfontolás által megállapított tényekkel fel világosítani azokat, kik az első pillanat hevében egy ajánlatot gyökeresen félreértettek.

Jó karban lavó allK, használt REMINGTON-lrógép 7. sz. modell Jutányos áron eladó. - Clm a kiadóhivatalban! >.
Rémes!
4 —
Anarklsták járnak Zalában.
— 5«lél tudósítónktól. -
Vadásztársaság zajától, puskák ropogásától, hajtók lármájától visszhangzik pár uap múlva a barauyabelyei erdőség rengetege. Frigyes főherceg és családja rendez ott nagy országraszóló vadászatot, melyen több főherceg, herceg sót egy eleveu ¿irály, a spanyolok fiatal uralkodója is résztvesz.
B vadászattal kapcsolatban, mint reudeseu szokás, most is holmi készülő anarkista merénylet hire izgatja a Duuáutul csendőr- és rendőrhatóságait. Táplálja az izgatottságot a berlini rendőrség azon értesítése, hogy Németországból 16 hírhedt anarkista, kik valamennyien egy Spanyolországból kiutasított maffiának tagjai, indult útnak Magyarország felé ; amiből azt következtetik, hogy ezek a spanyol király ellen elkövetendő meréuylet tervével jöttek országunkba. A belügymiuisz-terium természetesen a legkisebb duuáutuli falu éjjeli bakterját is most azzal a szigorú utasitással látta el, hogy nyomozzon a király-vérre áhítozó auarkisták után.
Nagykanizsa reudőisége is kapott ilyen utasítást. Közli ebben a belügyminiszter a 16 gyaníts ember nevét, naclonáléját,\' személyle-irását és minden ismertető jelüket, mely szűk séges ahhoz, hogy őket kiuyom<ftzák, szemmel tarthassák és eseti *g elcsíphessék. Az auarkisták nevei: Tripolitau Teodoro, Giova-nelli Nello, Grovan Autonió, Boogers Mathias Hűbe!t, GiOAtnm Georg, Pjiers Niko\'aus, Nicolnus Hendrikus, O.istvin G^rhaul Wil-hehu, Geritsen Hermauics, Aer Haar S*n Hendrik, Hermseu CoruéVius Wiiheimus, Bur-gerhof N\'colaus, Cornelis Rijevigh Gerhard, Seimandl Giuseppe, Ziegler Franc, Ro versi Rovetsino é.s Katz Ábrahám József. Mint nevük is mutatja legtőobje olasz és hollaud, de van közöttük egv magyar is. Katz Ábrahám József győri születésű.
Kzek lennének azok a veszedelmes bácsik, kiket a belügyminiszter a nagykanizsai rend-őrségnek Is figyelmébe ajánl. Kiképzelhető most a duiiáutuli rendőrhatóságok ambíciója, hogy anarklstákat fogjanak és bizonyos, hogy aunyi ellensége nincs is a mai államberendezésnek, mint ahány »anarkistát« letartóztatnak majd. amig a spanyol király, a belyel erdőben öltlökli a fölriasztott vadakat.
«naa.v ri;m.»ií.\'> . — i .. —-. . ....f»^ tn 1rriTT—-"m
Hirek.
— Tiaztujitia. Nagykanizsa város tanácsa felterjesztésben kérté az alispánt, hogy a Il-od tanácsosi, könyvelői és kültanácsosi állások betöltése céljából tüzzőu kl tisztujitó-széki közgyűlést. A tisztujitó-széki kőzgülés előreláthatólag október hó első felében lesz.
— A delegáoió tagja. Budapesti tudósítónk telefonálja, hogy a képviselőház mai ülésén választotta meg a magyar delegáció tagjait. A zalamegyei képviselők közül Eitner Zsigmond sümegi képviselő lett a delegáció tagja.
— Gyászrovat. Kroníeld Mór volt borkereskedő tegnap délután 4 órakor 77 éves ko* rában hirtelen elhunyt Nagykanizsán. — Az elhunytat szivjóságáról általánosau ismerték, széles körben becsülték és ezért halálának hi re mély részvétet keltett. Temetése holnap, csütörtökön délután fél 4 órakor fog végbemenni.
1908 szeptember 34
...--------[ i nm
— Ha a főnök ur azórakozott Ha a főnők ur szórakozott, annak természetesen az alkalmazott i&sza meg a levét Miudjárt elmondjuk, hogyan, Kgy nagykanizsai gyári cég társtulajdonosa a napokban azzal lármázta fel irodájának személyzetét, hogy az asztaláról eltüut 270 korona, amit senki más nem vihetett el, mint valamelyik alkalmazott. Tudni kel), hogy ezeu alkalmazottak alatt nem cselédleányokat, vagy boltiszolgákat kell érteui, hanem irodai embereket: könyvelőket, levelezőket, szóval magántisztviselőket. Kzek persze felháborodással utasították vissza a gyanúsítást, ez azonban mit sem használt. A főnök ur követelte, hogy engedjék magukat megmotozni, mert a pénznek náluk kell lenni. Az alkalmilmazottak ajánlották, hogy tessék a nyomozást a rendőrségre bízni, azonban ehhez a főnöknek uem volt kedve s mert a gyanú kínosan érintette az alkalmazottakat, alávetették magukat a megmotozásuak. Kz megtörtéut és a pénzt nem találták. Kzután a négy alkalmazott közül három jó napot kiváut a főnök urnák — és ott hagyták az irodáját. — Többé visz-sza sem mentek, hanem a főnök ellen rágalmazás] port indítottak. A csattanója a dolognak pedig az, hogy a cég tegnapelőtt értesítette kilépett alkalmazottait, hogy a pénzt egy kazettában megtalálták, hová azt uuuak idején a szórakozott főnök ur maga tette. Miut értesülünk, c sérelmes esettel a nagykanizsai magántisztviselők egyesülete is foglalkozni fog.
— Népgyülé*. A rendőrhitóság .engedélyt adott a szociáldemokrata pártnak, hogy vasár« nap, f. hó 27-én délután a Polgári Egylet kcrihelyi&égebeu népgyűlést tarthasson. — A népgyűlés tárgya az általános titkos választói jog.
— Kelle-er vízvezeték. A lapok egyértelműen azt irták, hogy a szombathelyi tífusznak « a viz-vezeték volt az oka. K*ért most mindenütt idegenkednek attól, hogy városokban vízvezetékei létesítsenek. Éhen Gyula Szombathely volt polgár . mestere \'rendkívül érdekes cikkben védi a viavo-zetéket. Azt irja, hogy a szombathelyi vízvezeték igenes szükséges volt, jó ls vo\'t. A város azonban a rendbentartását, a tisztogatást elhanyagolta. A vezetéket fejőstehénnek nézte. Keveset költött a fentartásra, hogy minél több Jövedelmet mutat, hasson ki. A cikkíró mindenütt ajánlja a vízvezetéket. Kgy úttal ezt Irja : ssivlelje meg minden fejlőáő község ós város, hogy ha már a közegészségügyi institúciók létesítésére anyagi áldó* zatot hoz: körültekintő gondossággal fy* Őszinte lelkiismeretességgel gondoskodjék is egyúttal azok* nak fen tartásáról és okszerű továbbfejlesztéséről.
— Tízezer dinamit töltény. Erlőd községben a Dunaparton több gyermek halászott a napokban, amikor hal helyett ládát fogtak kl a Dunából. A partra hozták, kinyitották és amikor a felnőttek kíváncsian\'nézték : mit ia találtak a gyermekek,\' ijedve látták, hogy a láda dinamit töltényekek tartalmaz. Száz 100 darabos osomagot tartalmazott a láda, összesen tehát 10.000 patront. Miként jutott ennyi dinamit á Dunába ós mi volt annak rendeltetése, senki sem sejti. Egyelőre a rendőrség vette oltalmába a veszélyes tarta\'mu ládát.
~ Elszabadult katonai léghajó. Boglári levelezőnk irja: Pénteken a veszprémi hadgyakorlatról a 2600 méter magasságbau lebegő >\\Vaag< nevű katonai léghajót a szél elsodorta. Az elszabadult léghajó a Balatonon -átröpülve, a magasságból a boglári határban Betegpusztánál veszedelmes gyorsasággal leesett. Az éppen arra kocsizó Fischl István a
1908. szeptember 24
-*-\'1 — — 7 Tvn
bentülőket kellemetlen helyzetükből kiszabadította és fogatán a boglári állomásra vitte. A jelentékteleu sérülést szenvedett léghajót vasutoii Bécsbe szállították, A sértetlenül maradt léghajósok : Hiracb főhadnagy és Hübner hadnagy a bécsi arzeuál léghajó» osztályához tartoznak.
— A Julián-egyesület kérése. A nemzetiségi aspirációktól forrougó Horvátország és Szlavóniában aoo.ooó magyar él a legszomorúbb nemzetiségi helyzetben. Csak megtűrt idegenként tekintik horvát testvéreink őket, kiicnek üldözését eréuynek és az olcsó népszerűség legbiztosabb eszközének tartják, Az a közöny, mellyel a magyar kormány Horvátországba szakadt honfitársaink iránt viseltetik, csak fokozza a horvátositást és üldözésüket. K szégyenteljei állapot megszüntetésén.\', az elhorvátosodá8meggátlására alakult meg 4 évvel ezelőtt a Julián egyesület, mely a horvAtok erős és állandó támadásai dacára szép eredméuyekkel működik. Az elmúlt év* ben néídául 11000 magyar néppárt, 16000 magyar újságot osztott 8zét és pedig 23 ma-gyar tannyelvű Iskolát áilitott föl. Legujab buti Kínét tlz új iskolát építettek, melyek 2241 magyar gyermek lelkébeu hintik el a mogy.trság szellemét. Kz Iskolák berendezését e nem bir már az egyesület anyagi fedezetül. Kéréssel fordulnak tehát legelsősorbau Z*lavármegyéhez, mely az ő működési he. lyukhoz a legközelebb fekszik s igy munkájuk eredményét a legközvetlenebbül érezheti, hogv az egyesületet támogatandó, lépjen az alapító tagok sorába egyszer s miudenkorra Szóló 500 korona tagdíjjal — A Juliáu-egye-aüiet Kétésével a legközelebbi törvényhatósági közgyűlés foglalkozik.
— Reform az egy éve« önkénteseknél — Katonai körökből vesszük az alábbi hirt: — Azok az önkéntesek,\'¿tfkik most október 1 én fognak berukkQljjL^^ékes reformon fognak keresztül menni. Ufcyania miudazok, akik húsvétkor az altiszti vizs álaton jeles miuősitést kapnak, nyomban őrmesterekké fognak előrukkolni. Az igen jők szakaszvezetőkké lesznek : a többiek meg tizedesekké. Kddig a legmagasabb sarzsi a tizedeai volt 8 ha a tiszti vizsgálatot sikerrel tette le, akkor lehetett belőle őrmester. És ebben az újításban van néuii ráció, is ; — mert aki kiállta az altiszti vizsgálatot, az le eszi a tisztit is: hisz a kettő tulajdouképen egy és ugyanaz.
— Halálos baleset. Pap János moisgói lakos — mint ottani tudóaitóuk irja — az éle lével fizette meg udvarában álló diófájának csekély termését. A 65 éve» ember tegnap fölmászott a diófára, hogy annak termését leszedje. Vesztére, iába megcsúszott az ^goa, leesett és szörnynthalt anélkül, hogy csak egy >juj* szócska hagyta volna el ajakát. A szerencsétlen ember nyakcsigolyáját törte el.
— Óvakodjunk a könjvügynököktől. Az
Újvidéken megjelenő Határflrnen olvaaau* az alábbi sorokat : „Grill Károly budapesti könyvkiadó ügynökei még a mult évben tiszteletűidet tették a városunk előkelő és legelőkelőbb köre-iben és rábeszélésüknek, csábos szavainak elkerült előfizetőket Illetőleg megrendelőket gyűjteni ügy 200 koronás KákőczMlbumra, Ámde nagy éa kelletlen volt a megrendelők meglepetése, midőn Rákócsl Album helyett „Mikes Kíleraen leve lelM-t kapták 200 koronáért! Persze akadt, aki vonakodott a meg nem rendelt müvet Átvenni, ánde „muszáj" volt, ha nem is átvenni, de a 200 koronái éa még ezenfelül tetemes perköltségeket fizetni. A cég perolt s a bíróság— hlhetet-
Z A I, A
len — neki adott Igazat ! Több mint valószínű* hogy a lelaőbb birőaág megdönti az ítéletet, ámde ha ilyeaml történhetik Jónevü, megbízható cégek ügynökei részéről az értelmesebb körökkel, mennyivel több alkalom nyílik a becsapásra — könyvek rendelésénél — kevósbbé lamerőa cégek részéről az alsóbb, kevéabbé tehetőa osztályokkal szemben, amelyek azintón hajlandók néha egy-egy könyvet vásárolni ? Azért a közönség legjobban jár, ha könyvügynökökkel szóba sem áll s könyvazükségletHtt vagy helybeli könyvkereskedőknél, vagy egyenesen a kiadóknál rendelik meg,
^ — ---• —-------
— Ma már nem titok, hlsk ©llsmerő levelek Is blzonyltJAk, hogy a legjobb órák, szemUvegak és beszélőgépek csakis — SZÍVÓS ANTAL müórásnál kaphutók. - Fő-Uzlet Szarvas-kávéház mellett
3

A leánykereskedö háztulajdonos.
Zalamegyében is kereskedett.
- Sa|ál tudósítónktól ~
Még julius tizenötödikén történt, hogy a budapesti rendőrség a keleti pályaudvaron letartóztatott egy Bella Karolin nevü leányt, aki Szerajevóba készült harmadosztályú vasúti kocsin és tiz koronával a zsebében. A detektívek már hosszú idő óta figyelték a pályaudvar környékét és Neumann Mór háztulaj-donost, aki a Csengery-utca 24. számú ház tulajdonosa, llella Karolin a hetedik kerületi kapitányságon Ssjó Sándor rendő^tatiácsos előtt elmondta, hogy Neumann Mór beszélte őt rá az utazásra. Elmondta a leány, hogy egy asszony megszólította az utcAn, ő a sok csábító ígérettől megszédült, mire az asszony átadta nr^i Neumann Mór cimét. A háztulaj. doMos azután pénzt adott a leánynak, tizen- | két koronát, mej; \\ áitotta neki a vasúti jegyet Szerajevóba, ahol egy rosszhírű házban akarta elhelyezni. A rendőrség házkutatást tartott Neumann Mór lakásán. Kgész ciomó levelet és okmányt foglaltak le, amelyekből kiderül\'»,\' hogy a hástulajdonosnak széleskörű öyze köttetése volt Dél Magyarországon, Boszniában és Szetbiábau a leánykerestedőkkel. Állandóan ügynököket tartott Nagykanizsán, Nagybecskereken, Temesvárott, Fiumében, Zalaegerszegen és Szerajevóban, ahol saját magának is vau egy rosszhitü mulatója A rendőrség akkor elitélte Neutuanu Mórt két hónapi elzárásra és hatszáz korona pénzbüntetésre. A háztulajdonos megfelebbezte az Ítéletet a belügyminiszterhez, akitől ma éikezet vissza a hetedik kerületi kapitánysághoz a fölebbezé» elutasítása. \'Neumann Mór uiár le Is fizette a hatszáz koronát és már meg is kezdte a büntetésének leülését.
Koraszülött gyermekeket
a ÖCOTT-íélo Kmulsio az elsatnyuláatél megmenti és rendes erőhöz és vidámsághoz segíti őket.
¿Vrmnrín Q^i\'ilrit ü*ro1 nóztók «^\'"dtatva y\\yyuuu í>aU1UN gyermekük egészségének
rohamos javulását. Mdg akkor is, ha
a gyermek a tejet visszautasítja, a
> __■ V
Táviratok
és telefon jelentései\'. Országgyűlés.
Budflpcflt, szeptember 23. A képviselőház mai ülését Justb Gyula elnök délelőtt 11 óra. kor nyitotta meg. Felolvasták a bejegyzett indítványokat és interpellációkat. Az indít* ványkönyvbe a balpárt össze» tagjai indít« ványt-jegyeztek be, mely szerint a Házhely, telenitse a miniszterelnök azou eljárását, hogy az osztrák császári jubileumi kereszt alapltá« sárii
szóló királyi kéziratot ellenjegyezte. — Mondja ki a Ház, hogy az alkotmányba éi törvénybe ütközik? az, ha e kereszt viselésére a magyar tisztviselőket kötelezik.
Interpellációkat jegyeztek be : Vidd Aurél a választójogi pluralitásról, Lukács László A választói jogról, Hozóky Árpád Bosznia alkot* mányáról, Kovács Krnő a >Nq temerei kezdetű pápai bulláról é» Pobrosz/av Péter a ko* lera elleni intézkedésről.
4 ,
Az ütés kezdetén megválasztották a dele* gáció tagjait. Szünet uiáu elnök kihirdette a választás eredményét, mely szerint a pártok jelöltjeit változatlanul megvá\'asziotrák. —» Kzu tán elnök indítványozza, hogy míg a pénzügyi bizottság a költségvetéssel foglal« kőzik, addig a Ház ne tartson ülést. Az ia-ditványt elfogadták.
Végül áttértek az interpellációk tárgyalására.
A bolgár fejedelem Budapesten.
Budopesl szeptember 23 Ferdinánd bolgár fe<* jedelotn éy neje ma délben Budapestre érkeztek, Az állomáson Júzse/ főherceg éa Auguszta főhercegnő várták a fejedelmi párt, kiket igen azivé-lyosen üdvözölik. Ki volt továbbá vezényelveai 6?. gyalogezred egy disszázada a zenekarral, k díszszázad elvonulása után a fejedelem és a főhercegi pár udvari\' hintókon a bud.il várba baj-tiltik. Amerre elhaladtak, a házakon magyar 6«
1
bolgár nemzeti lobogók lengtek és a Járó kelOk nngóljenezték a fejedelmi vendégeket.
Vasúti katasztrófa.
B^Cfi. szeptember 23 A KavorltoiiHtrasHel pá« lyaudvar közolében ma egy tehorvonat Összeütközött egy személyvonattal. Több kocsi összetört, bárom uta? halálosan megsebesült.
Az oroszországi kolera.
Péteruór. szeptomber 23 A pétervári katonai Iskolában az éjjel 30 növendék kolerában még• betegedett és közülük reggelre bárom meghalt,
< . 4 „ .. _____...____... ^ ^ • ♦ \'
Leleplezett összeesküvés.
Modrid, szeptember 23. Buenos Ayresból Jelentik, hogy ott nagyszabású összeesküvésnek jöttek a nyomára és emiatt kihirdették az ostromállapotot. Több előkelő embert tetar. tóztattak.
Ki nyert ?
Budapest, szeptember 23. Az osztálysorsjáték mai húzásán a 2132, 16385, 110478. számú sorsjegyek 10 ezer korouat nyertek.
szívesen fogadja ős könnyen emészti
kiváló bór- és lithlumoa g/•»^vit-rm* ^
it\\ 1? TI? ÉL\\ CTDiírí

meg.


isi eredeti üveg ára 2 R 50 fillér.
- kír|Uk
II.
• túláut kg) elembe venn
Kapható minden gyógytárban.
4» hAly«ghaJ«Waál, kft»a*4n7«»öl, omkor-k«Ugséf«41 hunt«* fcáata)*«kaál kiitta« T«raétiit«i mtm/stIi.
S«lr»Ur-f*rrit TálUlftUAl liü^T ».
I .M ■ < M I
Értókpapir tőzsde
— Mal árfolyamok. — (Távirat)
R Peaíi Magyar Rmahedtlmf Banh nagyhonlzeöl lióh|ánöh jeleutése :
Magyar hitel rész vény Osztrák hitel «
magyar koronajáradék
nlo*
746 7b 643 76 92 00
Kereskedelmi bank részvény 33W.— Salgótarjáni kőszénbányar\\i»zvény 595.— Himamurányl vasmű « 6M60
Adria tentferhajózás « 400 —
Ua/Ai bank «
» *
A gabonaűzletról.
(Távirat.)
Budapest, \' szepte mbar 23.
Készáru-Uxlet i
Malniok jobb vételkodve folytán maga«abb.
Határidő-üzlet :
Hu/a októberre
t 190ÍÍ. április Uo/8 októborre
» áprilisra Zab októberre \'Anb áprilisra Tengeri azeptomberre
« im május Hopeo
buza fillérrel
11.39 11.69 9.32 9.70 8.03 8.40 8.35 7.31
ZALA
Magyar királyi állomvaautoh Budapest balparll OzIflvfzttMg.
33228/908. szám.
I.
79 m» 428 « 213 « 16 « \' btO « 410 «
Nyílt-tér.
Pályázati hirdetmény.
Vonalainkon az 1909 évben, esetleg a kövMkozó 1910 évben la szükséglendó különféle pályafentartáNi puhafák »/állítását biztosítani óhajtván, a/ok szállítására nyilvános pályázatot hirtlctónk.
A megközelítő asükaéglet a következő: Krdei fenyőfa doazka . Jegenye Luc
Metszett erdei fenyőfa « lotfonye « « luo •
Kerítés HÜritéti léc puha 1.4 ni. h. 60 m/m átm. 4900 db. Metszett jegenyefenyő léc 317 m*
Erdei fenyőfa padló 1?7 €
Ju^enye 183 «
I.uo . M «
VÖrÖs fenyőfa 21 «
Keritési rud puhafából 6 m. h. 50 in/m átm. 3900 db.
« « < 6 ra. h. 80 tn/iu átm. 7480 « | Puhafa rud fl m. h. 100 m/in átm 284 « /
« « 10 m. h 130 m/m átm. 137 «
Különféle puhafa ruii 119 ni*
Vörös fen\\ő szálfa . ■ 51 «
Puha H£él(fe»zka 44W fmt.
Fedő zsindely 2570U0 db.
Az ajánlatok f. évi október hó 17-én déli 12 óráig íi / le txeze tőségünk I. általános osztályánál (T«réz-kÖrul 61. */. I. em. ajió 5.) adandók át a bánatpénz ugyanott a g\\ ujtőpénztárnál f. évi október hó I6 án déllj2 óráig teendő In. A részletes pályázati feltételek, nemkülönben a megközelítőleg szükséges mennyiségekről szerkesztett méroijegyzékésajínlatf ilrlap valamennyi üzletvezetődéinél ii. \'¿tekinthető, ü/letvezetóségünk álla ános onztá-l>nl>an (Teréz-körut 32. az. II. em. ajtó) púdig megszerezhetők.
lUnlap.\'st, 1908 évi szeptember hóban.
Az üzletvezetőség.
(Utánnyomás nem dljaztatih.) y.
1350,1908. vógrb. siám.
árverési hirdetmény.
1908 szeptember 34
■ >1 ■■».».» ■■ ..1 I I .. \' > I H I - -
. Azon úriembert
aki 12 auguaatuiiban nálam amerikai azőrtelenitfl ««•rákéi vásároll, felkérem, miután én hangsúlyozva Ismétéltem hogy csakis 2 napri1 kölcsönöz, hetem neki saÖrUlenl\\ésre való CSonteasköxömet, atl nekem haladékialannl vlsszak öldenl azlvaa legyen, mintán eddig la már érzékeny kár! mtn-vadtem annak hiánya miatt. A szigora dlaeretlő, mely foglalkozásommal jár, nem engedte b. nevét megkérdezni éa emiatt kénytelen vagyok ezúton kérésemet annál inkább ia ismételni, miután a nevezeti eaiköal mindeddig nem sikerült athol baaiereznem. 2128-1
Jlrcápoló Jn/ézet JAagt/ar-utca 2.
Nyilatkozat.
A becsületért mindent. Bár az njságpolémiá-nak nem vagyok barátja ismét nyilatkoznom keli. mert a légrádi Olvasóegylet személyem ben bántott meg éa pedig alaptalanul.
Az egylet sértő nyilatkozatát hárman írták I Alulírott birósAgi végrehajtó az 1881 évi LX. alá. Mind a három aláírónak külön felelek. t..Ci. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, Bors György tisztelendő ur szíveskedjék tu hogy a nugykanizaai kir. JáráMbiróná« 1907. évi domáaul venni, hogv a tagfelvételi közgvülé* V. 1028/1 számú végzése következtében dr Wol-lefolyásáról mások informáltak engem. Tehát Iák Reasfl oaAktornyal Qgyvéd által képviselt ha c gyűlés lefolyását tévesen adtam volna Kohn llermano Csáktornyái lakoa Javára Plander elő, ezt sajnálnám, azonban ezért informálóim György fltyebázi lakos ellen 1000 kor a Jár ere-
H huóuásárld- közönséghez!
>
Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy huscsarnokoniat
a csoportházba
(Seidmanféle ház átellenébe helyettem át és napout" friss vágású borju-hust mérek. Szíves pártfogását kérve, mara-fcU dok teljes tisztelettel
. »
Ozj. Boch lózsefné, mészá«».
Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
viseljék a felelősséget.
Mik/cr GvŐzö tanító ur előadása nem felel meg a valóságnak. Ugyanis én a tagfelvételi közgyűlésig háborítatlanul járhattam az egyletbe, mert oda a tagok többsége hívott mindig.
Jélg 1907. évi november hó 9 n. foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 700 kor. becsüli 2 pej kanca lóból álló Ingóságok nyilvá nos árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járáabl-róaág 1907. évi V. 1028/4 azámu végzése foiytán
Meg vagyok róla győződve, hogy a nyi- 276 kor. fillér tőkekövetelés ennek 1908, évi
latkozat személyeakedő része Drnskovich Lajostól ered. Azt csak rossz nyelvű, ravasz em bei mondhatja, hogy én összeférhetetlen va
február hé 1!. napjától járó 5*/» kamatai. »/,•/• váltó d J és eddig Összesen 8 korona 80flllérnen bíróilag már megállapított költség«* erejéig a ne
gyok. 46 éve lakom Légrádon, de tessék tAn flaotett ösasvg levonásával Fityeházán a hely eg>etlen embert mutatni, akit én megbántot-;Blinén l®*n<lő eszközlésre 1908. évi szeptember tam volna, viszont Draskovich Lajos elnök hó 20 apjának délután 3H órája határidőül összeférhetetlen, sértő viselkedése miatt már ^itüaetik és ahhoz a venni szándófcozók oly többen kiléptek a Caslnóból és most is tör-! megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ténnek kilépések. Kzek közül elég lesz Hal- | »ngóaágok az 1881 évi LX. t.-cz. 107. éa 108.§-a ler Jenő tanító, Kovács Gyula jegyző és dr. órle,m6ben készpénzfizető« mellett a legtöbbel Gjosz Vilmos orvos urakra hivatkozui, sőt : i«órönek becsá/on alul is elfognak adatni, emlékezetes, hogy Mikler urat is annyira Kelt Nagykanizsán, 1908. évi szeptember hó megbántotta, hogy azt gondoltuk, aoha nem 12. napján.
Mnximovits Gyöigy kir birósági végrehajtó.
békülnek ki.
K nyilatkozattal tartoztam magamnak, barátaimnak. Hogy én kl vagyok ? Azt is tudják Légrádon, hol félszázada lakotn. Vol-1 tani soká községi képviselő, hitközségi elnök, hitközségemnek én szereztem az első ingatlant, szóval volt valami becsületem Légrádon és euuek az emiitett urak nem árthatnak.
Légrád, szeptember 23.
Mlsner Sándor.
Gyakornoknak felvétetik
azonnali belépésre egy elsőrangú biztosító társaság helybeli {¿ügynökségénél egy, a középiskolákat jó sikerrel végzett, a német nyelvben is tökéletesen jártas fiatal ember. Bővebbet e lap kiadóhivatalábán.
Fodrásznő
hosszabb gyakorlattal ajáulkozik a hölgy-vközönségnek. Nagykanizsa Kazinc/y-utca 3.
£rfesi/és /
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni\\ hogy Vőrösmorty-u. 14. sz. alatt (saját házamban) újból
fehérnemű tisztító és vasaló intézetet nyitottam,
"<• » Hl-
amelyet saját vezetésem alatt a munkát tisztelt megrenáelŐim részére pontosan eszközlöm.
Sevelezölap értesítés elegenáö.
j/laradok kiváló tisztelettel:
özv. góczán Jsfvánné.
Jrfennyasszonyi kelengyéd jutányos ^ árban készíttetne^ el.
kr. Rubin szájvíz legjobb a fogaknak. Egy üveg 45 kr.
Liliom angol Crème. »? « t \' o l í n" hújszesz
B\'itn kititi aiar 1 btr ii»pté|tnk iliyirMrt. a ^ajmoljt, hajkorpát 4« haj-Klt\\volltja a »zeplót, májfoltot mitea. hullást azonnal mogszünteti.
sert és mindennemű bórtisztátlanságot. °KyuUal a haÍ természete« szép
Bánonyslmóvá íes,.i a bőrt és az arc ifjú, ^nyt nyer. I üveg 50 és 75 bá|os szint nyer. Teljesen ártalmatlan it < mmI ii kiiuilité, ainl itim
(oMWrltHoiligolCrwi
40 ós 70 1er.
1 darai lllloi iigol t/ippu
40 1er.
1 doöoz Lllíon iigoi pMdíf no 1er.
NHHHI a „Mmt-tez, hí
uji.iu!.t¡iloi»oi» ¿s kiadó: PlarhH Ptltöp Ha Na^rk-\'M^eáR.
MfoauOott narhsl Pttíöp Ma
XXXV. évfolyam.
WP\'UBIM II II
Nagykailzei, Péntek 1908. mptimbír 25.
219. szán,
üngylia^Uá, N4<Sor-*itta 4.
Fikiém tnrn Umrb é$ p»hw I^ÍÉtiH éhem, Várothix-|MboU; löt n ettfetté** éi Wdetéwk,
■Ssöfiau ^Síi,
MII ktomtaUtok éi «»94a* •iul*»4ny»k »♦rönkInt »0 fHlér. «*»«y*é«< é« ért«»**,«*
a tuK.j «ftéfkcttákfttk 8 kororv«
A
1

Helyben háthoz Hordva:
V,ay l>ém 1.— It
Hejnrefcévtt • . « • V » »
Félévre....... . C— m
Eíési évre . . . ? • • 12.— -
POLITIKAI NAPILAP.
M*gJ*l#nik naponkint e*t* 6 órakor ünnepnapok kivételével.
Egésx évre
Poetal esétkQldéftéelc
Rgy hóm • Negyedévre Péíévre • Fgész ém
S
9.-
rftu«ftett<*; 9ZALAY SÁNDOR.
m, ,, i>iH ...... ii 11 i ilíin
Nagy-küldöttség, kis eredmény.
Nauykanlua, szeptember 24.
Még bizonyára élénken emlékezik min. denki arra a uagy-küldöttségre, mely Nagykanizsáról járult a magyar kormány vezető-tagjai, az egyes szakminiszterek elé, és föltárta azokat a napirenden levő óbajokat) melyeknek teljesítésétől városunk föllendülés sét reményük.
Nagy gaudiummal tért baza az a nagy-küldöttség, nagy gaudiummal fogadta itthon a közönség is. Ha jól tudjuk: ünnepelő bankettet csak azért nem rendeztünk, mert az érdemes nagy.küldöttség tagjai Zichy Aladár, gróf, miniszter ur, a mi szeretet^ képviselőnk Ismert vendégszeretetéből már Budapesten >compotaverjunt magnum áldomás. <
Akkor megírta a Zal , hogy mi min-den áldásos dolgot kért a nagy küldöttség; valamiképpen azt is, hogy milyen aranyos, szép ígéretekkel bocsátották haza a Wektrlt pazar igéret-tcuorjához akkordirczó minisz ter urak.
Végtelen őröm és büszkeség dagasztotta minden nagykanizsai polgár keblét, mikor reprodukálta a Zala azokat az elismerő igéket, melyek IVekcrle Sándor miniszterelnök ajkairól szállottak Nagykanizsára; hangsúlyozva, — hogy mennek a városuak *hjiszkc jaga van reményleni«
Meghajoltunk szerényen a nagy és messzehaugzó elismerő szavak óriási erköl esi súlya előtt, és beláttuk, hogy hiába, mégis csak +dcr Segen kommi von Obm.«
Az igazhitű niohamedánus Sem néz olyan
áhítattal Mekka felé, mint aminő áhítattal
*
mi, nagykaui/saiak tekintettünk a magas kormány felé, kitárva karjainkat az áldás hullás reményében.
A postaépületünk kegyetlenül, rossz. Kínlódik benne a postások kara és a kő-zönség egyaránt. Kutyabagosra valő az, — nem egy ilyen nagyforgalmu kereskedelmi gócpontra, mint Nagykanizsa. Szorongnak
Pefelfe *z*fte«ztó: NAGY SAMU.
■ \' - ............mmm 1 —
■ ! .. y \' • 1
Szerkesztőtárs: RÉVÉSZ LAJOS.
mmm
mm
■ . benne a hivatalnokok is, a közönség is, A való gyakoribb érintkezésre ! Mert hiába
tisztviselők invalidusokká lesznek. Az ériut- cs&rjük-csavarjuk a dolgot; hiába napolunk
kező közönségnek hol a fülét, hol a fogát el égető ügyeket, összetett kézzel várva az
kell operáltatnia a posta-épület irgalmatlan áldást; a végén mégis csak arra kell fa«
légvonatának miatta.
A nagy-küldöttségnek megígérték, hogy
nyalodnunk, hogy *kt kell járatnit azt, amit igazán akarunk. Szóval: erősebb,
Nagykanizsa kap uj, palotaszejü post? , élénkebb kapcsolatot kell\' keresnünk a ma
gasságbeliekkel.

helyiséget.
A napokban eztl efujták-
Most nem lehet. Nincs pénz. Majd esztendőre.
1 *
Az állami elemi - iskola egyik-másik helyisége alig nagyobb, (de nem is nagyobb) mint egy tgy polgári lakás siobája,1 jxükségeíwé, hogy a mai szerződés felmondása és 50—60 növendék szoroug bennök.; 1909. év nyarán lejár, tehát az uj telepnek
A villamos világítás.
(Saját tudósítónktól) A villamos pályázat most a város legsürgősebb ügyei közé tartozik. A gyors elintézést tudyalnvőleg az teszi
ekkorra már fölépítve és berendezve kell lennie.
A felmondás idején sokan aggódtak amiatt, hogy vájjon Ily aránylag rövid Idő alatt e nagyszabású munka elkészülhet-e, azonban a beérkezett pályamnukák e tekintetben meg« nyngtattak bennünket, egyébként e kérdésről már megelőzően a város szakértői !s megnyugtatóan nyilatkoztak.
Tehát a város egy-kettőre elintézi 0 dol-
Azok a szülők, kik enuek a zsúfoltságnak több tekintetben is káros hatásáról és esetleg veszedelmes következményeiről gon-dolkodui szoktak, sehogy sem \' akarják gyermekeiket ezekbe a szük osztályhelyí-ségekbe adni.
Igazuk is vau. ,
Olt bizony a tanulók is, a tanítók is. ,,, . B1 A
,, , ,, , ; got. Martot Viktor mérnők tegnapelőtt Nagy-
ájuldoznak télen-nyáron a gyorsan tói- ^^ voU mogtckintcttc .. pá,yam^
emésztett fulasztó levegőben, ha csak vala-|kákat| mciyeket tegnap utána küldtek Buda-képpeu az ablakokat nyitva nem tartják, pestre. Martos mérnök kijelentette, hogv ac Ez mrg máSképpeu^veszedelmes/ ajánlatok áttanulmányozásához két heti időre
A nagy küldöttség valami olyanféle igé-j vau szüksége. Két hét múlva beterjeszti jeretet is hozott a magassdghtliélcMl, hogy és "kko\' a VÁ™ *z rög-
• \' ^ \' tőn tárgyalás alá veszi.
Október hó folyamán okvetlenül határozni kelM beérkezett ajánlatok felett, mert ezek egy része kiköti, hogy az építkezést Jegkrsobb november Uén megkezdhesse, mert különben terminusra nem készülhet el a munkával. — Mint értesülünk, az egyik ajánlkozó cég képviselője ma városnnkba érkezett és az iránt érdeklődött, hogy a pályanyertes cég november i-én megkézdheti-e az építkezést, mert ez esetben is megfeszített erővel kell dolgoznia, hogy vállalt kötelességét teljesíthesse.
egy uj iskola építéséhez is kapunk segítséget.
Ezt is várjuk, várjuk. De uem jön.
Nemcsak a posta-palota, hanem az elemi-iskola részére a Rozgonyi utcába ter-vezett épület sem fog díszelegni ebben az esztendőben ; de talán évek múlva seni ; mert %det Segcn kommt nicht von OUn.«
Azt pedig semmiképpen sem akarjuk hinni, hogy egy olyan hatalmas összegekkel dolgozó költségvetésbe, mint aminőt WtkerU Sándor terjesztett elő, bele nem illeszthették volna a posta-palota és elemi-iskola épülete számára szükséges összegeket.
Talán módot és alkalmat kellene adni várososunk polgármesterének a kormányai
k kiváló bór- és lithlumoa gyógyforrás ^
V,

4a k4lMfb»Í*k«41, k&»»Tlay«él, »««kor él 4« hnmf bkmUlmmkuAl k
lifBM
TinilMIlM Ti Ci KmU *
kitt»4 kitán
-¿E^\'i* 1

I4*m Mtf • bámy*-Ufé%ú 9 BtOfiil,?. kMktk|ui •.
A kar ön részletre bútort venni V
- Biztusiliuk hoav elmegy tílc a kedve, ba meftgyőzódik arról, hogy megnagyobbított butorraktárunkban készpínzíizctí«
mellet, xxienzxvixe olcaóTD-bari.^réceá-xollaat -------------------Nagy raktárt fog találni a
divatosabb és legizlésesebben kiállított háló-, ebédlő- és szalongarnituráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvál-laljuk madracok, ottománok és különféle szőnyeg-dlvónok készítését és javítását a legizlésesebb és legtartósabb kivitelben.
Nagy választék gyermek- (}0l|9kerfl^T- gárolv ÓS Társa SÍSft^CSÍf?
és vaságyakban, <smwse> wwaumw* gvi mw v«j ww , <nm,u.u-< u» p«..ur «hm>
A
Jön a kolera.
A belügyminiszter rendelete Nagykanizsához.
— Saját tudósitónktól. -
Oroszország felől vészhirek jönnek. A fekete rém : a kolera pusztít a ragyogó Oro.-z fővárosban, és már Magyarország felé vette útját.
Andráaay Gyula gróf belügyminiszter csak szombaton Intézett rendeletet az ország ható »ágaihoz, amely három nap előtt megérkezett Nagykanizsára is. A miniszter sürgős körrendelete igy szól: .
Hivatalos értesitések is megeiősitik, hogy Oroszországban a kolerajárvány oly jelentékeny terjedelmet nyert, miszeriut közel áll auuak veszélyéhez, hogy e betegség hazánkba is behurcoltatlk. — Kuuélfogva azon céltól, nehogy a járváuy az országot készületlenül találja, elrendelem :
i, hogy a köztisztaságra előirt intézkedéseket hajtsa végre és miudeu előforduló ko -lera-megbetegedéa esetéu at indokolt óvintézkedéseket tegye meg ;
a, intézkedjék az iránt, hogy a kolera elleni védekezés tArgyában megküldött »Utasítás« megfelelóleg szétosztatván, annak tartalmáról az illetékes közegek eleve tájékozzák magukat;
3 Intézkedni fogok ar iránt, hogy a kole-
Z A L A
dúlna, alapos tauulroáuya tárgyává teheti az őskor állati maradváuyait, Árpád apánk réz-sarkautyuit, vagy a varrótűt, mely Beatrix királynő felséges ujjait egykor megsebezte. Mindez és még aok egyéb foglaltatik a nagykanizsai szafaládébau, virslibeu, parizerbeu éa szalámiban. Nincs az a bőséges bolti leltár, mely több és különbözőbb tárgyakat tartalmazna, mint hentesiparunk említett egyedei.
A szafaládé nagy isteuáldás. mert a szegény cnrfíer 4—5 krajcárért azt hiteti el magával, hogy huat eszik. Igaz, hus is van beune, de csak kisebb mértékbeu és ez Is oly undorító, élvezhetetlen, dögleletes, gyilkos portéka, hogy aki azt kidolgozatlanul látja, mint mi láttuk ma, örökös c^öuiört kap, ha Ciak említeni ír hallja a szafaládé nevét.
A hatósági állatorvos jelentésére ma a rendőrség egy teknő húsneműt kobozott el egy Cseugery-uti hentestől. A hentes e főlis-mérhetetlen keverékből éppen szafaládét akart gyártani. A szafaládé — említettük — hutql-nus iutézméuy, tehát a teknőben található mócslugok, bőrcafatok, rothadt májak, illatos velők, íuoslékos zagyvalékok és muzeumi ritkaságok a legjobb útban voltak ahhoz, hogy humánus íutézméuuyé, szafaládévá változzanak.
Kzt a teknőt ma elkobozta a rendőrsSg és a hentest meg fogja büntetni. Itt igazáu miu-den büntetés kevés, ha meggoudoijuk, hogy
1908 szeptember 35
IU.1TXW
déke gazdakórének kérelmére pedig 1376 q szalma 6a 1403 íj korpa besz erzési arának 10— 30*/i-át tárcája terhére elvállalta éa nevezett gazdakörnek eaen elmen 9830 kor. 40 flll. Illetőleg 6702 kor. összesen tehát kereken 16500 kor. államsegély igénybe vételét tettev lehetővé. Kgyuttal pedig abban a «rendkívül méltányos esetben, midőn a tapolcavidéki gazdakör indokoltnak tartotta, hogy a takarmányhiányon kívül a nemrégiben pusztított tapolcai tüzvési folytán la szenvedett szegény emberek a miniszter Ügyeimébe ajánltaasanük, a miniszter az egyesületnek ezt a kórelmét ta magáévá tutié éa gondoskodott róla, hogy a legjobban aujtoti kisgaxdák ne legyenek kénytelenek nélkülözni.
— Két millió a városoknak. Wekerle Sándor miniszterelnök a városok legutóbbi kongresz-szuaa alkalmával megigérte, hogy fokozott mér« tékben lógja támogatni a városokat. A miniszterelnök igéretét a most a előirányzott költségvetésben már beváltotta. A költségvetés szerint folyton emelkedik a városoknak különböző elmeken fizetendő összeg és itt irányoztatott elő a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsú városok közigazgatási költségeihez viló hozzájárul elmén 2,000000 korona.
— Királyi adományok. Veszprémből jelentik, hogy a királv Veszprémben tartózkodása emlékére a város szegéuyeinek 1000, a városi szegényház alapnak 4000, a szegény iskolás és ovodás gyermekek felruházására
ex .x ember háhy.«or etethette meg már ve- looo> «. veazprémmegyel tüxoUó akpnak 3000,
a városi tűzoltó-egyletnek 2000, és a vesz-
lünk ételmaradékait, a felesége cipőfűzőit és
rával fertőzött vidékekről esetleg törvénybe-; a kis fia nadrággombjait. — Talán a nadrág
tósága területére utazni szándékozó egyénekről az illető hatóságok eleve értesítést nyerjenek.
ját is. \' ,
Herceg Kerenc azt ajánlja, hogy a vendég.
Fölhívom eunélfogva a cimet, hogy az ily ; ¡őben uc együnk hasét. • Ilát. szafaládét se utasok tartózkodási helyét pontosan nyilván- ! CKyfluk _ sokat. Bár, aki e sorokat uem oltárt váu, a*6kat öt napig.hatósági orvosa által vaMB> czcutui a legszebb illúziók közepette
figyeltesse meg. ^fogyaszthatja az említett hentesmester uyugal-
4. Végül fölhívom, hogy eljárásáról tegyen umott hálókabátját.
ide jelentést és minden koleragyanus esetről 1--------
ide azonnal távirati értesítést küldjön. Budapest, 19^8. szeptember 18 áu.
Andráusy, a. k
Nagykanizsa ugyan meglehetősen távol esik Mármarosszigettól, de intenzív óvitnéz-. kedések megléteiére nagy szükség van nálunk, unnál is iukább, mert Nagykanizsának
uincs csatornázása.
\' I
Mindenekelőtt szigorúan kell ügyeiül a,
tisztaságra. A rendőrség vegye vizsgálat alá
a7 udvarokat, követeljen mindenütt példás
tisztaságot, legyen gondja arra, hogy a piszok
és szenny minden házból és miuder udvarról
eltávolittassék.
Különös tigyolmot kell Iordítani a piacra,
mely most telístcli vau gyümölcscsel,
De nemcsak a hatóságoknak, hanem a
magánosoknak is lelkiismeretbeli kötelessége
Őrködui a tisztaság fölött.
Amitől hízunk.
«.- • .r* . ■ ■» - « -mirr-*.3rrrm. -. -„«at-
ni irek.
—• Nagykanizsa a balatoni körtelefonban. Mióta a balatoni körtelefont elkészítették, az a «Irelem esett meg velünk, hogy migSzékoafehór* várt és Veszprémet bdkapcsolták az ingyenes körtelefon hálózatba, addig Nagykanizsát mellőz ték, ami kereskedelmünknek jelentékeny kárára lehet. KJdig a balatoni rószok túlnyomóan .Nagykanizsa fe!ó gravitáltak ós az uj rendelkezés alkalmas arra. bogy e vidék hozzánk tarozását Hégíséggyüjtemény egy kanizsai szafaládé !*yw;gitae. Krre a meggyőződésre jut tt a nagy-
belsejében.
{Saját tudósitónktól.) Ma már csak a haladó kortól elmaradt, uaiv falusi emberek reszki-rozzák meg a költséget, hogy Budapestre
kanizsai kereskedők tár* irata, mely tegnap táviratilag lölzórti Kossuth Ferenc keroskeneleln-ügyi minisztert, hogy a balatoni körteiefonba Nagykanizsát is kapcsolja bele
— A zalamegyei gardák sogitém. A folyó
utaznak, ha muzeumot akarnak tanulmányozni. ÓV1 takarmányhiány enyhítésére megindított állami
A kof színvonalán álló nagykanizsai ember sokkal olcsóbban, gazdaságosabban és mégis több eredinénuyel oldj/ meg ezt a kérdést. Egyszerűen hozat egy Kanizsán készült szafaládét, virslit, hozat parizexl^ vagy szalámit és anélkül, hogy meghitt otthonából kinioz
segélyakclő keretében h, sújtott kisgazdák takarmány szükségletének fedezésére a zalam^gyei főispán által in legmelegebben pártolt fölterjesztés alapján a m. kir. földmivelesügyi miniszter a Tapolcavidéki Gazdakör előterjesztésére 398b q szalma és 2111 <j korpa, a Balatonfüredi 0« vi-
prémi színháznak 1000 koronát adományozott,
— Tüz Kiekanizsán. A kiskanizsai 84. számú háznál ma délelőtt 10 óra tájban tüz támadt, mely csakhamamnr bárom pajtát elhamvasztott. A tűzhöz a nagykanizsai tűzoltóság is kivonult, melynek délutánra sikerült azt eloltani. A tüz keletkezésének okát nem ismerik. — Dőrék kis-kanizsal polgártársaink ezúttal ia kitüntették magukat vérlázító ós példátlan indolenciájukkal, aőt rosszindulatukká1, mellyel összetett kézzel nézték, hogy pusztul el felebarátjuk vagyonkája. A ható. sági fölszólításnak is ollepe szegültök és eenftqi-kóppen nem lehetett őket rávenni, hogy azok„. nál segítsenek. Kuilatt lö embert föf m jeluntetter a rendőrségnél,; mely, reméljük, kiraéietien szigorral fogja őket megbüntetni.
5669. Kz a nagy szám az izraeliták uj évének forduló poutiát jelzi, kik világ teremtésétől számítják az Időt. K szeriut a héten ünueplik az 5669-lk uj évet. Az izraeliták uj éve péntek este közönt be és vasárnap estig, tehát 2 napig tart. A nagykanizsai izr. te/n. plomban az újév üuuep kél napján, L hó 26-án szombaton éá 27-én vasátnap az istentiszteletek a kővetkező sorrendben lesznek megtartva: d. u. 6 kor mariv, reggel 7 kor schachrisz, d. e. 9 kor muszaf és d. u. fél 4 órakor miu-cha ima.
— Ekvitáoió Szombathelyen.. Szombathely városát az idén az a veazedelom lényegette, hogy a tiszti tovagló tanfolyamot is elveszti. U^y volt kontemplálva, hogy az okvltáció Pozsonyba kerül. A hadvezetőség azonban a pozsonyi lovagló Iskolán kivtti ^Szombathelyen egy ujabb lovagló tan-* folyamot állított fel.
— A hazatérők. Fiúméból jeleuti tudósítónk : A Kuuard-társaság Kárpátia gőzöse tegnapelőtt Triesztbe érkezett. A hajó Ncw-yorkból 1870 utassal indult ei, — akik közül 1523 Nápolyban, Parlermóbau, Genttában — szállott partra. A Triesztbe érkezett 347 utas közül 297 magyarországi illetőségű, akik ott elhagyva a hajót, — külön vonaton Fiúméba utaztak s folytatták utjokat hazafelé. — A« Ausztro-Aoierikaua hajóstársaság Alicsjgőzőse

Z A b k
,.„ik utíokat M»|?yaror«ráifl)». " ! »«* «• mutat«»
8
»»nTnarwTiK - "«» ■ ■ • --
a választ, mely alá a .színházi titkár \'neve
| ---/-----mr.ui ueve
__ AZ orniágo* gyúmolo«- é. siölökiállitá. volt olvashatatlanul írva. A levél így banz-
Bndapeaten inén nagy arányúnak igérk.zlk. Kd- tott : 8
. ^ * . l « t I ■ • J . M I L _ _
difc\'ol* 160 kiállító több waggon gyümőcsöl Jelen tett be, amely ezer méter boaazu asztalokon leaz az addigi rendszertől eltórőleg elhelyezve a a program m szerint csoportosítva. A kiállításon nemcsak a gyümölcsök, hanem a diainörények és az őket megillető szerephez Jutottak, i mint
»Kedves barátom I Kiváuságodat a legnagyobb örömmel teljesítem. Csinos kardalosnőkre szükségünk van, pártfogoltad szerződtetését tehát jávasolui fogom az igaz. gatónak.«
Kzután azt adta be a már biztos préda-
egy kilométer hosszúságban lila szín balkonszerü < 144:1 aata oe a mar biztos pré virágdísz fogja gyönyörködtetni a kiállítás látó- kiná,koxó leánynak, hogy Kövesi sze-gatóil Az ország összes nagyban termesztett U,óly®,eu mcK akar vele ismerkedni ; vasár-gyümölcs fajtái - őszi s téli fajták a terem !,3P Után a udvarán, ott
közepén egy óriási gyümölcsöz kosárban mint beniutalÍa ncki-
aiztaldisz bemutatva. A kiállítás szombaton d u.1 A lcá,,y tcrmészeteseti magán kivül volta Bórakor mutatja be a rendezőség a sajtónak, a ,)0,í,0K*ágtól és vasárnap déíutáu el is ment
a mondott helyre, ahol T. L. már várta.
raetfnyitás pedig vasárnap délelőtt 11 órakor lesz.
Kiállításra bejelentések még mindig érkesnek és I. biztos a dolga, — fogaclta
elfogadtatnak. Fölkéri a bizottság ez uton is a 01 * íóríi> Kőv*si szerződteti out. Jöjjön Jelentkezőket, hogy a statisztikai űrlapokat mon- ÍÖ1 a laWAsára oak; itt van a szállóban, tü pontosabban kitöltve legyenek szívesek a! H1■ gyanutlanul követte ót a szállodába, kaUlógus számára beküldeni. .. jhol a férfi egy szobába vezette, mondván, ez
— Mérnökök figyelmébe 1 A magyar ki
rálvi államvasutak vidéki üzletvezetóségénél I í"\' 7 mü,,í,(m \' tóbb vidéki állás fog közelebb betöltetni. Hz bezárta az aJtÓ1- • . állásokra olyan okleveles mérnökök pályázhatnak, . akik 35 évesnél nem idősebbek, tényleges katonakőtelezettaégüknek eleget tettek, vagy ez alól felmentetlek, kifogástalan erkölcsi magaviieletünck és mindennemű
vasúti szolgálatra alkalmas voltukat valamely
* iem\' hogy ma reggel a rendőrségre ment és
az Igazgató lakása, tögtön megjön a direktor is. — Mondott aztán még egyebei is, — azután árta az ajtót.. . .
Az egész direktor, — szerződtetés mese természetesen merő hazugság volt. A leány azonbau e szomorú felfedezésre már csak későn, nagyon későn jutott. Kétségbeesett si-rása sem használt már ; de bizony még az
áuynak, mint ez a dolog természetéből következik, tanúi niucseuek.
magyar királyi államvasuti pályaorvos által i,em\' mrt rcKKel a reudórségre ment és
kiállított orvosi bizonyitványnyal igazolják. | nagy pirulások közepette elpanaszolta baját. Az első alkalmazás ideiglenes minőségben, A főkapitánv beidéztette ugyan T L l
havi díjazássá! történik és megfelelő szolgá- Kai*.*.« . \'
i ..x. \\ - .a ii .jcu \\ x i 1 aul ®egountetnt bajosan lehet, tniuUn a le-
Uttétel esetén az illetők késóob a magyar -királyi államvasuti tisztviselőkre nézve megállapított A , táblázat VIII. fizetési osziályá-nak 5 ik fizetési fokozatába végleges minő ségü mérnökökké neveztetnek ki. A folyamodványok csakis se igazgatóság segédhivatalánál. Andrássy-ut 75 nyújtandók, be. Minden folyamodványhoz mellékelni keli: r, a keresztlevelet, vagy születési anyakönyvi kivonatot 2, a mérnöki oklevelet vugy annak hitelesített másolatát, 3, a véderöhöz való viszonyt igazoló okinÁDvt, 4, kifogástalan erkölcsi magaviseletét igazoló- éa 5, a in. á. v. pályaorvosi bizonyítványt. Budapest, 1908. szeptember hó. Az igazgatóság
- Egy Jó karban lavö alig hasainált REMINGTON-lrógáp 7. sz. modsll jutányos áron sladó. — Clm a kiadóhivatalban.
•.arat.r.wjujf-rx
A „dzsentlmén" szerelme.
Elcsábított leány.
* IX 1 +
Színésznő szeritett volna lenni.
— Saját tudósítónktól. -
Kaffinált csalásnak, cselt áldozatul egy H. I, uevü szép szőke leány. A kisasszony nemrégiben megismerkedett egy T. L. uevá úrral. Az ismert frázisokkal udvarolni kezdett a leánynak, de midőn belátta, hogy igy célhoz nem éihet, furfangos \' >*közhoz folyamodott.
H. I. mint a legtöbb fiatal leány, nagy rajongója a szinpaduak. A leánynak ezt a gyengéjét használta kl s fiatalember. Elhitette ugyanis vele, hogy a . színháznál nagy befolyása van és e befolyását érvényesíteni is fogja érdekében. Legközelebb miikor a leány.
— ■ — . 1 .
Oivoaiiag »jánlva: biigysavas diathesis, kÖszvénv, cukorbetegség, gyomot-, vese és húgyhólvag-bántalmaknál .stb.
Nini üdiíö és boruíz páratlan.
Bővebb felvilágosítással szolgál a
Központi iroda: Budapest,.11., lipót-körut 29.
m
Kapható: gyógytárah, drogeriáh és fűszer-
Özletchbcn. 17»
merírik tavaly is Hallerben, de mintha már hiányoznék belőle a régi élénkség, az az életet sugárzó jókedv, mely mindenkit egyaránt felüdít, s amit a primadonnától mindig, min« den körülmények között megkívánunk. —* Szilágyi Aladár teguap a- maga zsánerében* kitünó alakítást produkált, a magyar-sváb járgotinak pedig elsőrendű iartiaíója. Szőke Sándor aunyi ötlettel és ízléssel mentette meg a Bukovai Abszi ízléstelenségbe csapó szere-pét, hogy róla csak azt ismételhetjük, hogy elsőrendű sz\'.nésztehetség. — Pintér született népszínmű -színész, játéka ezúttal is ktfogásta«-lan volt. Jók voltak kisebb szerepeikben t Heltai, Niczkmé, Szőke Gizi. ö. I.
Táviratok
és tclefonjetentésetu Szeli Kálmán a bankközösség mellett.
Budapest, szeptember 24. Ma egy hírlapíró fölkereste Széli Kálmánt ki a baukkérdéaről feliüuést keltó nyilatkozatot, leit elölte. Szeriute Magyatorszá^ gazdasági érdekeinek a bank\' közösség lentartása teljesen megíelef és meg*« gyózúdese szerint a maiaaou aivül lehetne o.yau további engedményeket kieszközölni, aogy a kö/.öa b^uk pénzügyi és gazdasági önállóságunkat kifelé is dokumentálja, Knnek keiesztúivucie nem okozna nehézségét ¿a ami a .ódoíog, nem járna megrázkódtatásokkal, lui^ a bank szétvaiasztá^aéri nagyon drága árt kcileue fizetnünk. Polliikat és gazdasági szempouioói kívánatosnak tartja, (togy a bank ügye mielóüb düiórc jusson.
A bantkartell feloszlott.
Budűpesl, bzupt^müer 24. Boavatjti pénzügyi forráabjl Jeientik, bogy a pénzintézetek kartellje ma feloszlott.
Szinliáz és művészetek.
( Náni. A szezonvégi színházi előadások, mióta a jeles zenekar is megtért mostoha
a
gyermekéhez, a színházi muzsikához, azt képe; mutatják, mintha közönségünk megbánta volna azt a sok nemtörődömségét, azt az igazán párját ritkító indolenciát, mellyel a színtársulat ezidei egész működését kisérte, és mintha egy két estén pótolni akarná azt,
_____________ , amit uégy hónapou keresztül elmulasztott.—
nyal találkozott, örömmel üfságoltr- neki,: Szépen telt ház előtt ment a >Nául< is. Az
-- • —- • • \'------I -----1------------öaL
hogy már beszélt is Kövesi színigazgatóval é» hogy vágya rövidesen teljesülni fog.
A leány öröme leírhatatlan volt. A legna-gyobb hálát helyezte kilátásba. A fiatalember tovább fűzte a mesét. Elmondotta a leányuak,
uj primadonna, Ualler Irma sokoldalúságának adta jelét a jóizü népszínmű címszerepében. Játéka egyébként nagyjában a régi ; sok sikk, nagy rutin, kisterjedelmű, de elég ügyesen \' kihasznált hang, mindezeket az előnyöket is-
A bolgár fejedelmi par Budapesteo.
1 j
Budopeűl, szep^mber 124. A bolgár fcjodolml pár tisztelőiére a király ma délben dejeunert adott, melyen a kirá.yi baz összes itt időző tagjai megjelentek. A bolgár lejeduiem ma igen sok 1 rendjelet osztatott kl mindazoknak, kik fogadU-Usaoan akuv rószt vettek.
Az osztraK miniszterelnök audiencián.
Budapest, szeptember 24 lieck báró osztrák mimszicieiuök ma reggel üudapcslre érkezett. A unuisitereluök délelőtt másfél óráig tartó királyi kihaligHiáaon jeleui meg, majd pedig a boigaticjedeleui fogadta egy óra hosz« jszat tartó kihallgatáson.
Kragujevics Szpázó.

Budapeal. szeptember 24. Kragujevics Szpáró bűnügyébe 11 tovább fuiyik, a nyomozás. Kragujevics védőjéhez nsa Dorsay ^rt.f beriinl tugykövetségi tanácsos kérdési int^zeU, ho^y a magyai 10; vények éneimében K uguievtcict kilo^jak-e adui Nc metországt.al. es néhány intim iCszletre is ker (elvilágosiiax - tanácsos. Dorsay giói levele azt az impressziót kelti, hogy Németotszágban egy második Moitkc-Kuleubuig pönól láttának.
Megöltek egy ezrode *t.
Relsinglors, szejitemher 24. A kA«ouai gyakorló téreu ma agyonlőtték Leooer ezredest, Azonnal vizsgílatoi indítottak, hogy a gyiU kost fölfedezzék.
ZALA
1908 azeptcmber 25


Tüntetés Kmetty mellett.
Budapest. szeptember 24. Kmetty Károly Orsráegyülésl képviselő, egyetemi tanárt nö-Vendékel mai előadáson zajoa ovációkban részesítették abból az-álkalomból, hogv a fög-jretlenségi párt Kmettytj kihagyd a delegáció Ml. Növendékei viharosan megélienezték a tanárt és lelkes beszédet Intéztek hozzá, ami-ért Kmetty köszönetet mondott.
Értékpapír tőzsde
— Mai* árfolyamok. — (Távirat.)
R Pesti Magyar Rrmhedelml Bőnk nagykanizsai fíók|ónoh jelentése:
Maevar hitelrészvény 74í> —
Osztrák hit«l « Mfi-
4Vt magyar koronajáradék W.80 Kereakedelmi bank réazvénv
Salirétarjáni kőszénbányarészvény MU —
Kimatnurányi va*mfl « 4M.6G
Adria teneerhajózáa \' 400 —
Hazai bank « t8i
»
A gabonaúzletról.
(Távirat.)
Bud«n*vt, szeptember VT
Készáru-Üzleti
Klénk forgalom mellett árak tartottak,
Határidő-üzlet t
Búza októberre
1000 Áprilist .
Gyakornoknak felvétetik
azonnali belépésre egy elsöraugu biztosító társaság helybeli fóügynökségénél egy, a középiskolákat jó sikerrel végzett, a német nyelvben is tökéletesen jártas fiatal ember. Bővebbet e lap kiadóhivatalábán.
Magyar királyi államvasutak Budaptat balparti üzlftutzttőaég.

33?28/908, szám.
I.
Pályázati hirdetmény.
Vonalainkon az 1W9. évben. esetleg a köv-tkezó <910 évben ia szükaéglendó különféle pályaícntartási puhafák s/állitás/»t biztosítani óhajtván, azok üzállitására nyilvános pályázatot hirdetünk.
A megközelítő szükséglet a következő: Erdei fenyőfa deazka 70 m\'
Jegenye 128 «
f.uc \' , 213 «
Metszett erdei fonyőfa 10 «
előnye « í»20 «
uo v « 410 «

Roza októberre
> áprilisra * Zab nklóborro Z*b áprilisra Tenv\'ori »/cotomberro
« 1009 május Hopqo
11 40
0.34 0 12
8.03 8.41 8.38 7.33
A Zöldfa kertben kitűnő * édes must kapható!. 4
lor^aimn péküzlet kiadó
egvött f. é. október hó 15-töl Király u. 39. ■mr^rn»« Bővebbet a tulajdonosnál.
Kcritéa «iirltési lécpulia 1.4 ni. h. 50 tn/m átrn. 4000 db. Metszett jegenyefonyó léc 317 m\'
Krdei fenyőfa padló 1*7 «
Jegenye «
I4UC 37 «
Vörös fenyőfa 21 «
Knritéai rud puhafából f> m. h. 50 m/m átm. 3900 db.
« « « c m h. ho m/m atm. 7WÖ « Puhafa rud « m h 100 m/m átm. 2*1 «
. « « 10 m. h 130 m/m átm. 137 «
Különféle puhafa rud 119 m\'
Vörös fenvó azálfa * 51 «
Puha aaéldrtzka 4460 fmt
[ Fedő ¿aindely 257000 db.
A/, ajánlatok f. évi oktéhér hó 17-én déli 12 óráig ü/letvozetéségüok l. általános oiztilvAnál (Teréz-körut nt. b/.. I. rm. ajtó 5.) adandók át a bánatpénz, ugyanott a K> uitópénr.tárnál f. évi október hú Ifi-án déli I? órái« teendő le. A részletes pályázati föltételek, nemkülönben a mocrköKelitőleg szükséges mennyiségekről azorkosz.lott mérotjégyzék és ajánlati űrlap valamennyi iizletve/otŐség-nél megtekinthető, üzletvezetóségünk általános osztályában (Teréz-körut 32. sz. II. em. 4. ajtó) pedig megszerezhetők.
* Hudap»st, 1908 évi s/epteinber hóban.
zl / üzletvozetosfig.
(Utánnyomás nőin dijaztatik.)
iridKONTVEK -
az izraelita ünnepekre:
héber-német vagy héber-magyar szöveggel tartót kötésben és legtisztább nyomással nyolezadrétü 2 kötetes vászonkötésben K. 4.~
4 „ „ , 5.40
Ugyanaz legfinomabb bőrkötéssel „ 11.—
9 kötetben vászonkötésben „ 10.-
IMAKÖNYVEK minden alkalomra:
héber-magyar vagy héber-német szöveggel
K. li*~i 1.50, 2.*~, 3.—• Ugyanaz legfinomabb bőrkötésben K. 6.—
csontkötésben, gyöngyház diazitéssel
K. .7.—, 9.—, 12.-, 14.—, 20.— Borjubórkötésben, eleg. kötés párnázva K. 16.—
IMAKÖNYVEK, nők részérő teljesen magyar szöveg, 8-adrét alakban vászonkötésben K. 3.-
Zsebalakban vászonkötésben „ 5.—
Finom elegáns bőrkötésben K. 8.-, 12.-, 16.-
finom selyemből, teljesen felszerelve, arany bordurával K. 14.-, 16, 20, 24, 28. ~ legfinomabb gyapjúból K. 7, 10, 12, 14, 16.-
IZRAELITA ZSEBNAPTÁR 24 fillér
Szétküldés az összeg előzetes beküldése, vagy utánvét mellett történik
imakönyv-raktárából
fluum
TMflLIS
Fischel foiop Fii
NAGYKANIZSÁN.

4683. tk. 908.
I. ^\'\'rverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi,
l^IorJA UUr Kev népv szobás uri ! * nagykanizsai zir. lorvenyszez zoznirre tenzi, IxIdUU IdKao. inVás a Katinczv-Ut- Ä kismartoni takarékpénztár réazvénytAraa-
cába»» folyó november hó 1-től kiadó. ~~ B^Vfhhet a >Zíila« kiadóhivatalában. 2138
»Ak véíírehajtatónak Szabó K^rencz vógrehajWVst azenvedott elleni 675 kor. 93 fii), tőke ennek 1906 évi október hó 1. napjától jAró 6\'/« kamatai, (*•/, késedelmi kamatai, 27 kor. 30 Qll. per. 12 kor. 70 flll. végrobaJtAa kérelmi, 22 kor. 30
Fodrásznő
. ^ ^ 1 , 1 ,, 1 «jc it n 1 «1 jfill. árverés kérelmi, 6 kor. njabb Árverés kéro\'mi hosszabb gyakorlattal \'ajánlkozik a Mhy- k a m6)í „)merftlwid(, köll8JRek lrAnti ví(ir,M.
3« tAsi ügyében a nagykanizsai kir. törvényié* te tartozó s az orosztonyi 100 «ztjkvnen
FI husuásárlö közönséghez!
a
Tisztelettel van szerencsém n. é. közönséget érteáiteni, hogy huscsarnokoniat
Borpinc^ bérbeadó
mustra ürü
Jíévjegyek
Üdvözlőkártya^
leggyorsabban és legszebb kivitelberj készülnek olcsó árak mellel!.
fischel fülöp fia
könyvnyomdájában zuzzz: Jfagyk a n i z sá n. z==l
közönségnek. Nagykanizsa Kinizsi-utca
: rületéhez
I. 165 b hrsz. szántóföld a kukoricaföld dü őben. 344/b hrsz. aaánlóföld a berkenye! dűlőben, 376/b
0 Csenaery-Utl 26. számú házban, brsz. szántóföld a homoki doiőljon, 108/b hr»z.
szántóföld a mocaoládi dfllőben összeson 447 kor. éa a -f- 1 sorez. a. felvett a 755 satjkvbo bovoze-t«tt közös legelőből JAró 1/01 része 31 kor. a + 2 aorsz. alatt felvett a 7ö9 sztjkvben bevezetett r . ,, közös legelőből Járó 1/170 rész 31 kor. az orosz
585 150 darab azonnal eladó E5 tonyi 6«3 H?tjkeben+ 196\'U hraz. H telvett
r .. •• i m sí r> 1 J 1 X 1 erflA 14 kúriai hegydülőben 411 kor. brc*órtékbf>n
Low luilopnél Balatonberényben: í90s. évi október hó 3.¡k napján dó/eistt 10
\\ órakor Orosztony közeéghazAnAt. I)r. Kilier.ky j Mikwa felporesi ügyvéd vagy helyettese közben I Jöttével megtartandó nyilvAnoa bírói árverésen *lachtni log és pedig a 100 sztjkvben felvett in j gatlunok a 670l/ik. 903 ikt^tAm alatt özv. Szabó Antalné szül, NovAk Juli orosztonyi lakos javArn bokebelezott lakAa óe részkötményi Jog fenlartA-1 Mával az eaHbwn, ha azérit megelőző JelrA\'ogos hit*l«rf»K kielégítésére szükHégw«nek muUtkozó; 1100 kor. beigértetik; ellenkező esotben az árve-• rés hatálytalanná vAlik és az Ingatlan a szolgalmi Jogra való tekintet nélkül fog ujabb árverés alá bocMáJtatni.
KikUltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a ber^ár 10#/t-át\' készpénzben vagy ÓVadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mini tkvi. hatóság. Nagykanizsát!, 1908. évi aug. hó 21 napján.
Gózony kir. törvénysaóki biró.

a csoportházba
(Seidman-féle ház átelleuíbe helye\'.tem át és napont" friss vágású borju-hust mérek. Szive« pártfogását kérve, mara-Ry dok teljes tisztelettel
Özj. ftoch lózsefné, mészáros.
Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
F« tt LÄI FW "TU I« I» RS FW 53
tes i

Alulírott tisztelettől értesítem nz épitő közönaéget, hogy Nagykanizsára kól-töztem h 6ötvös-Mr 21. szám alatt
nagy választékban kaphatók
strem és Klein cíquéI hgykmiizsín.
Uptui.^ídonoj éa kiadó: PI*Ae| PoiAp Fia
építészet-vállalati Irodát nyitottam,
tapasztalataimat hoaazu éveken M Hudapoaten nagyobb vállalatoknál! alkalma/tatásom idejo alatt -szereztem. Kótörekvéaem az, hogy az épittetőimet a legnagyobb megelégedéssel, felklinmeréteaen ki* elégitaein. Hár milyen csekély épittetés végett hívásit» elmegyek, esetleg tanáesc^al is szolgálok. Mipdonfélő építkezés csakis «aiát vezetésem éí< fel-ügyeletem alatt történik. Elvállalok a legegyszerűbb alacsony épitéatól kezdve a legtnagasabn ^s komplikált épitéMeket, körkemencéket, gyári kéményeket, gépek alapozásait ós bármiféle építés ét Javitáal munkákat é« előnyös ílzotéal feltételek mellett készítek tervoket és költségelőirányzatokat
Kómiveameateri vizsgára 6 hét alatt az e«ti érákban elkészítek. — Tisztelettel kérőm az épitó kö/önség becses pártfogáaát.
tiaztolettel maradok : BÖLCSFÖLD Y JÁNOS, építőmester
épitészet vállalati iroda. Eotvöa-tér 21. N.-kanlzaa
tt tt tt » 53 22 «« tt a tt tt 53
Myomniott Pkkd PtlOp Fia kOny^oa**|áfcu,
XXXV. évfalyBH.
_220. «iám.
elópuktésj Araki
Halybtn héahox hordva:
Efy hári
Negyedévre Pélevre Ejéii evro
MM MmvUUHk »tgA»-
»«*>*«(lftt 90 fillér. ,
. jC
> - POLITIKAI NAPILAP.
Mogje|#nik naponkint este 6 órakor ünnepnapok kivételével.
\'re t— *
Póttal •zétkOldétasli
U) Inka.......UB Ü
Negyedévre . . ♦ , # # fSO „
Pélévrc.........„
Fgéez évr«
• • • • •

Kgymm Mám ára S fillér«
»\' * ... «eax » .
ntrrk\'Któ: NAGY SAMU.
..................... m \' - i r • i *)
• .. i * \' • | , Tőzsdét Nagykanizsára. Már véve az, hogy»hdyi
tőzsdén a lokális viszonyokat jól isuierő és
Nagy ken Itta, szeptember 26. keUőcn ^ ^ ^ WrágkodÍMaI bjr.
Az utóbbi években különösen élénkebb üáokf megbecsülhetetlen volna kereskedő-vasúti forgalommal és látogatott hetivásá- lükuck, de fontos ezenkívül az is, hogy a rokkal bíró városoknál észlelhetjük azt a takarmáuycikkek kereskedelménél a gazdák
Szerkesztőtárs: RÉVÉSZ LAJOS.
émm—»ÉÉ*—■ I ÍM—MM—■fcMM—■
és különféle megjegyzésekre Hdott okot. Brre vonatkozólag a következő nyilatkozst közié« sére kértek fel bennünket:
>Ha ezt a dolgot nem akarjuk a már ismert frázisokba fulasztani, nem csak az ülve maradt urat kell elítélnünk, ót megrovás éri
»
______________„ 0______ azért, hogy kivált a közönségből akkor,
törekvést, hogy készáru üzlettel foglalkozó esetleg közvetlenebbül érintkezhetnek és midőn ez hazafias sngalatának hódolt, bár i»-
helyi tőzsdék felállítását erélyesen szorgal- hogv a vidéki kereskedők bejövetele által mervc "7- illetó uraf> tÍ8l,ába" vagyunk vele, mazkák. Egyes városokba» (Miskolc/, öze a Qfyi lisztüzlet élénkebbé válna. A helyi: í*?« "7 kI\'vé°bbé |Ó r"?\'!
t\\ * • J 1 * » «. . I.Arlri máu n> 1« m iinHalr «m annAh ftlral a*Art
ged) mar van is tőzsde es amint tudjuk, tózsdftl u.foiyó üzlcl uyiilsága miatt egyik ezek miuden tekintetben megfelelnek a vára- üzletágnál sem kellene a máskor kevésbé kozásnak. Városunk kereskedői is régen jó) ¡»formált eladónak a hallott árak való-
érzik ezen fontos tényező hiányát, és egy városunkban felállítandó készáru üzlettel foglalkozó tőzsde már azért is kiváló fon tossággal birna és kívánatos lenne, mert a kínálat és kereslet legalább részben függetleníteni tudná magát a budapesti tőzsdének, a fedezetlen határidő üzlet gyakrau minden realitást nélkülöző játékától- függő áraitól. Az a titokzatosság pedig, mely a helyi gabona, teuuény és liszt üzletet jellemzi és a mely a közvetlenséget a kereskedelemben megbénítja, a helyi tőzsde forgalo^ által eltöröltetnék ós^ ¿helyi hcieskedelem sokkal világosabi1 >b alapokra lenne fektetve. A környék, Zala, Somogy kereskedői, akik tagadhatatlan előszeretettel keresik fel Kanizsát, a leggyakrabban tájékozatlanságuk kővelkeztében vételeiket tulmagasan és eladásaikat igy aránylag olcsón kell eszkő« zőlniők. Tőzsde felállítása esetén a . különben« is szívesen jövő vidék ide kéuyszerülne »és maguk előtt látván azVegész helyi ke* reskedés lefolyását, a kínaiét és kereslet alakulásait, kellő impressziókat merítve, alkalmazkodni tudnának a viszonyokhoz, és a vidék különösen reálisabbá tuduá tenni kereskedelmét, ami viszont azt jelenti, hogy a helybeli kereskedelemmel való összeköttetése élénkké és kellemessé alakulna.
Nem szabad figyelmen kívül bagyui, hogy kedvező vasúti összeköttetéseink révéu a stájer molnárok és kereskedők idejövetelére is bizton száll íthatni, ami szintén lényegesen, emelné kereskedelmünk jelentőségét-
diságában kételkedni, és ha ez a nehézség a tőzsde által eloszlik, akkor az üzletkőté sek lehetősége lényegesen meg vau köny-nyitve. Ami kereskedelmünk nagyságát illeti — az, feltétlenül élénk tőzsdei életet teremtene, és tapasztalatból tudjuk, hogy kereskedőinket - modernség és intelligencia, kereskedelmünket pedig tisztesség dolgában sehol sem múlják felül.
A forgalomról szóló számadatokkal és! alkuszaink működéséről szólva erőseu lehetne bizonyítani a helyi tőzsde létiogusult-ságát,
Még csak az említendő meg, hogy a tőzsde létesítése anyagi terheket ieukire seui róna. Az alapítás költségei ezer koronából bőségesen fedezve lennének és helyiségül a Casitio igen alkalmas termei kínálkoznak.
Városunk kereskedői pedig bizonyára mindent megtesznek, hogy a helyi tőzsde felállítása által kereskedelmünk nívóját emeljük. H. Zs.
Koptatják a Himnuszt.
Valaki ülve maradt.
Több oldalról felszólítottak bennünket, hogy a tegnapelőtti színielőadás egy kellemetlen mozzanatát tegyük szóvá. Az történt, hogy felvonás közben a katonabauda a Himnuszt játszotta és ékkor egyetlen emberen kívül az egész közönség felállt. Az az egy ember ülve maradt páholyában, ami kellemetlenül hatott
bárki más. De ha voltak is egyéb-okai, azért felesleges ilyen alkalommal feltüuést kelteni.
Abban azonban mások Is egyei értenek vele, hogy szükségtelen a színházban minden este kétszer, háromszor a Hymnuszt és a Szózatot játszani. Ezek a magyar nemzet szeut dalai, melyek ünnepi alkalmaknak adnak magasztos jelleget. A színházi zenekar ehő hegedűsét első alkalommal megtapsolta a közönség azért, hogy a fuvó hangszereken gyönyörűen eljátszatta a Hymnuszt s Szózatot és azóta minden felvorátközben megismétlődtek a nemzeti dalok. Ez teljesen felesleges buzgóság, ami a Himnuszt megfosztja ünnepi magasz-tosságától és koncertszánnná népszerűsíti. — Ilafouló eiet ez ahhoz a moet kultivált divathoz, hogy mámoros emberek a kávéházban a llimuuMt játszatják és felállást dirigálnak az egékz kávéháznak.
Felesleges éa káros a tulbuzgóság. Az is nagykanizsai szoká-% hogy ha a házak ormaira máiciua 15-én kitűzik a nemzeti lobogót, az még május elsején is ott leng. Kár igy kop. ütni a hazafiság szimbólumait, melyeket ün* népi alkalom és ünnepi keret illet meg.t ^
A délivasut és a hadgyakorlatok.
Rend és gyorsaság.
, - Salát tudósítónktól. -
A veszprémvidéki hadgyakorlatnak szeptember 18 án történt befejezése után a vas-utakra az a föladat hárult, hogy a hadgyakorlaton résztvett csapatokat állomásukra visszaszállítsák. A délivasut, melynek Székesfehérvár állomása leginkább lovasság, Sza-badbattyáu állomása pedig külöuösen gyalogság elszállítására volt kijelölve, ez iránt már napokkal előbb széleskörű intézkedéseket tett.
Budapesttel Nagykanizsáig és azontúl Murákirályig és Gelséig csaknem minden állomáson álloltak a szállítmányok minőségéhes képest berendezett és megfelelően összeálll-
12
Akar ön részletre bútort
Bi.osi.ju, hogy elmegy tőle "
kctC * \'egegyszerabblg. Ugyau^k
ZTlL^r^U és különféle\' SZŐnyeg-divánok készítését és javítását a legtzlésezebb és legtartósabb km
laljuk madracok, ottománok Nagy választék gyermek-és vaságyakban.
Goldberger Károly és Társa
elvál-kivitelbea.
kárpitos- és butorrsktárs Nagykanizsa. Caengery u. 3.
(NaoktntzMl tak. pémtár épIUt)
t A L A
1908 sieptember a6

tott flrti vonatok. A szükséges lokomotlvok Székesfehérvár, Nagykanizsa és Budapest állomásokon voltak készenlétben. Székesfehér várott a- déllvasut igazgatósága kirendeltsé get szervezett, melynek élén fírám lovag miniszteri tanácsos, vezérigazgató-helyettes, JTtmoctics Adolf és Breaer Mór Igazgatóhelyettesekkel az összes vonal- és kocsi-Inté-zőségl szolgálatot személyesen vezette. Szép* tember 19-én reggel az üres vonatok Székesfehérvár és Szabadbattyán felé megindultak és megkezdődött a csapatok berakodása és elizállitása, a mi három napot vett igénybe.
A polgári személyforgalmat a délivasut teljes mértékben fon tartotta és elismeréssel kell arról megemlékezni, hogy a társaság szép* tember i8«án, 19 én és 20 án este Székesfehérvárról Budapestre külön személyvonatokat helyezett forgalomba, hogy a lekésett polgári utasokat, köztük kétszáz háromszáz szabadsá* golt tartalékos katonát továbbítsa. K vasútnak teljesítő képessége bizonyára a legjobban a következőkből világlik ki: A hadgyakorlat! katonaazállitmányok továbbitáaára a délivasut több mint 1790 teher- és személykocsit használt föl. Székesfehérvár állomás, a hová hat irányból ágaznak be vasutvonalak, szeptember 19-én 121, 20-án 142 és 2i-éu 105 vonatot inditott. A leginkább igénybe vett buda-pest—székesfehérvári vonalrészen ez időben naponta 16 gyors- és személyvonat közlekedett. K három nap alatt a délivasut vonalain 40838 embert, 5349 lovat, 204 járómüvet és 173 tonna katonaárut továbbítottak. Hz a nagy forgalom a legcsekélyebb zavar és akadály nélkül, higgadtan és szabatosan nyert lebonyolítást, a ml eléggé bizonyítja, hogy a délivasut szakavatott és szolgálatra kész személyzettel rendelkezik.
A hadgyakorlatok titka
Az egerszegi huszárok katasztrófája.
- Saját ludósltónhtól -
Embervérrel van felöntve az az ut, ame-
A harc után a vezénylő tábornok a döntnökökkel együtt leszidta az arany- és ezüst-galléros tiszteket és csak aztán láttak a sebesültek eltakarításához.
A zalaegerszegiek közül egy ember azonnal meghalt. 14 közhuszár pedig súlyosan megsebesült, kinek a keze, kinek a lába törött «1» vagy belső zuzódást szenvedett. A sebesü\'-teket a börgöndi pusztára vitték, innét szállították el a csapatkórházakba.
Lovasberényben menetközben a lovak agyongázoltak egy közhuszárt. Berhldáu pedig a 3. század belovagolt az ellenség muníció* kocsijai közé, azokat összetörte, s ott is sokat megsebesített.
Sajnáljuk, hogy névvel nem szolgálhatunk 8 igy csakis a sebesültek és elhaltak számait tudjuk.
Az uszó halott.
• r t • \' *
m
A balatoni csónak.
* * > >
Titokzatos öngyilkosság.
— Saját tudósitónktól. —
Bslatonberény lakosságát élénk izgatottság* ban tartja az a titokzatos öugyi ko^wág, amelyet a Balatonon egy csónakban követett el egy feltűnően elegáns fiatal ember, akinél a g>ilkos revolveren és néhány korona pénzen kivül semmit sem találtak.
lMatonberényi tudósítónk jeieuti, hogy a Balaton ottani pinjához közel egy napon át hintázott a vizén egy csÓik-L, áine^en senki-sem ült. A partmeiri haMszok eleinte nem törődtek a csónakkal, c-ak amikor csónakok kivetették hálójukat, eveztek a magányos csónakhoz, hogv a padra vontassák, ahonnan ¿r- szerintük — a a/ét téphette el.
Nagy volt a/onban meglepetésük, amikor a caónak fenekén hol<an ta\'áhat e*y embert. Az alig 25-26 évesnek lats/ó fiatal ember rendkivül el»:ga.isaii, választékos előkelőséggel vo:t öltözve H«inait f küdt a csónak fenekén, amelyei vastagon uontot a kifolyt, megaludt vér M )<é> • ¿\\szive tí\'.iékán —
lyen a katonásdijáték évről-évre lezajlik. A Wiéfát .beinoesio\'u * v*r é* ta gp?rkólte az legjámborabb ember vérét is felforralja, mikor\' a gol>ó, am.ly s ivét fii" k<*re«z:ü\'>.
tudomására jut, hogy azok a szegénv, berukkolt hadfiak milyen sok szenvedésnek és életveszélynek voltak kitéve.
„A most lefolyt veszprémi királygvgkor-latnak semmi áldozata sem volt. Simán folyt le a katonásdijáték.1* így Írják ezt a loyális lapok tgyértelmüleg.
De mennyire meglepett bennünket, mikor véletlenül tudomásunkra jutott a királvgya-korlatokra berukkolt tartalékosoktól, hogy a veszprémi nagy hadgyakorlat, mint az e ő-zők is, nem folytak le áldozatok n*H ül Két halott éa tizennégy súlyosan sebesült siratja az arany és ezüst galléios u»ak rntv-
gondatlan yezényletét, vagy ped.g rew-| _ A bo\'qir f.j-d. S ,mb thelyen. K6-binomságát. -■ bur»P-,di.A.dbi.-..r . .
Az Idei királygyakorlaton résztveM a mp • j,,,..^,, »« . 7. huszárezred U, gróf I.edevitz Alfréd -1 „„,.,, .....\\
Kezében v l oi a *űc<6wn szoron-
gatta h legn >dernel)b ¿v. «ft Diownlng-pisztolyt, au>e "U5I egyetlen govó Irányzott.
A halálok n\\<«mS«n é*- »*í«»;ii>\'»í a csend-ő őket, akit a» i.z\'K\'Jl 4V dx öngyilkos fiatalember ruháit, ie evy leit >or iiás* sem találtak nála.
/i bo iteftet Mv. k\'p ¿s most országosan megindul\' a •• \' an ,á\\ kiderítésére, hogy vi v<>. «/ " > 11111 ifjú, aki a hullámzó B\'Viou t. .} a, mej» élettől.
!lf i
des parancsnoksága alatt.
Szabó János az ezred 3, századában sro gált, hol a századparancsnok : RittmeUur Kdmund v. Koller, egy emberséges Psz\'
Augusztus 29 én Rátót községből mentek BSrgönd felé, hol a veszprémi 17 es \\ onvé« dekkel kerültek harcba. A honvédek laj* nalát a 9 es huszárság fedezte.
A harc hevében a lovak elracad\'ók a huszárokat és a zalaegerszegi pótkeret rai közül sokan leestek a lóról.
szoni\'x.éd ^MVtfij 1 Mg. varul vének « I». .d Jh\'zeródj UtvAn | Np Utváo Vi mos m u)« % t \\) nap est» a pü-i»^ » vtrmngjH éa vu ovas-Agi V. aszni »» r*o thltikarfc » t t sznuiie. mely ii.\'g .1 a \'\'.««zárny* urí r.- 1
f?H utazol; Ht\'d ,
•n t i/nan este Bu-
♦ •»*\' h 11. hustár-x iul Jdonoaa. A
n \' »v t"U fejedelmi 1 1: m allom&son •• 1 0 ft t A f»Jedelem • v qAí>o. Még leg* ot« a fajtdelem a .«> t\'«A O é.< azután a >\' huszáros-
* »\' ti \'zcelétére. A •t ial ment végbe,
•i ••» mé6 ma vlsz-
— Vége a \'komédiának. Kövest Albert színtársulata ma !>eggel Nagykanizsáról CU utazott és holnap este »A bíboros« előadáaá* val megnyitja a pécsi szezont. Bncauzóul teg. nap a »Tavasz«-t adták elő elég jól látoga. tott ház előtt. Az idei szini szezon határozott tan rossz volt, aminek okait egy iaben már bőven kifejtettük. Kzeket az okokat most nem ismételjük; reméljük, hogy a színtársulat jövőre jobb napokat él nálunk.
— Orvotok és munkáabistoaitáa. As orszá* gos orvosszovetaég\' zalavármegyei fiókja tegnap Zalaegerszegen népes gyűlést tartott, melyen le« tárgyaltak és elfogadták Re.ich Károly mlnieateri titkár kőiben jöttévei megállapított szarrfdést, mely a pénztári orvoaok és a ker. munkáabiato-sitó pénztárak közti viszonyt szabályozza. A szerződés osak ideiglenes s a pénztárak átizervesé-aéig marad hatályban.
— Tenjé«iá)latkiállitá8. Csabrendeken siept-19-én a gazdakör által rendezett tenyéaiállat ki. állításon 44 darab azarvaamarba volt felhajtva. A kiállítást Barca L^azló birtokot nyitotta meg. A minisztérium, a sümegi takarékpénatir éa a sümegi gazdakör adományából 830 korona juta* lomdij lett kiosztva
— Kitüntetett hirlapiró. A király Márkás Miksáuak, a »Magyar Hirlap« főszerkesztőjének s laptulajdouosának a magyar hírlapirodalom teréu szerzett érdemet elismeréaeül a magyar királyi udvari tanácsosi cimet díjmentesen adományozta.
— Védakezéa a kolera ellan. Jobb félni, mint aztán megijedni, r~ tartja a közmondás, fedelemre nincs okunk, de arra igen, hogy védekezzünk a kolera ellen, mely Orossorszfg-ban borzalmas méreteket öltött. Tegnap közöltük a belügyminiszternek városunkhoz intézett rendeletét, melyet bizonyára szigorúan végre fognak hajtani. D* a hatósági óvintézkedések még nem merítik ki az ösazes szükséges teendőket, ezért nagyon helyesnek tartjuk a helybeli főgimnázium igazgatóságának azon intézkedését, hogy ma a növendékeket az iskolában kioktatták a védekezés legcéU szerübb módjairói.
— Amitől hizunk. Ily cimü tegnapi közleményünkben azt irtuk, hogy a rendőrség a hatósági állatorvos följelentésére egy Csen-gery-uti hentesnél egészségre ártalmas, undort gerjesztő husnemüket, kobozott el, melyeket ez szafaládénak, szaláminak és parizer-nek akart feldolgozni. Ezt a hirünket ma megkorrigáljuk azzal, hogy a rossz husnemü-eket nem Csengery atl, hanem Árpád-ntcai hentestől kobozták el.
— Hivatalos órák. A zalaegerssegl pénzügy-igazgatóság közhírré teszi, hogy a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigasgatóaágnál éa a mellérendelt számvevőségeknél a hivatalos órák f. óvl október hó 1 tői kezdve hétköznapokon reggelt 8 órától déli 12 óráig és délután 2 órától 4 óráig vasárét ünnepnapokon délelőtt 9 órától 11 óráig lógnak Urtatnl.
— Csurgó as interurbán telefonban. Megírta a „Zala", hogy Csurgón szeptember elseje óta állami teleion hálósat van. A csurgói htlyl tale-font ma bekapcsolták az Interurbán hálózatba és igy Csurgóval már minden nagykanizsai telefon állomásról is lehet beszélni.
— Agyonütött« egy taálfa. Barcsi tudótitónk irja: Gibictér Pál fürészgyári munkát tegnap délután egy szálfa agyonütötte. Glbicsér másodmagával egy Járgányra^ akarta felgurltant a nagy fenyőt, véletlenül megcsúszott, elvesztette as egyen* súlyt e as utána zuhanó fa fejbevágta, ugy hogy szörnyeit halt A szerencsétlenül járt munkást nagy résevét mellett temették el.
1908. szeptember
ZALA
— Dohány áruéi tás ix isr. tinuepeken. A következő b/rMtmloa érteiitést vettük : A hely. bel! ixraclite valléiu kereskedők és ixatóeaok kőiül, kik kincstári dohánygyártmányok eladásával foglalkoznak, töbhcn azon kérdéssel fordultak ide, vájjon az uj év két ünnepnapján és az engesztelési napon zárt üzlet mellett az utcán árusíthatnak-e dohánygyártmányokat? A dohányeladásra vonatkozó szabályok haíározmányai fxeriut az izr. \' vallású dohányárusok a két újév napon és Jom kippur ünnepnapon a dohánytőzsdét teljesen sárva tarthatták, azonban az üzlet előtt utcán <lohánygyármányokat árusitaniok osiu szabad, mert aki igy cselekszik, szabályzatba ütköző dolgot követ el.
— Fedák Sári birtoka. A napokban megírtuk, bogy Kodák S*ri elakarja adni tótsxerdahe-tyi • birtokát. — K hírünket — a fővárosi lapok átvették a a művésznő ma egy lapban kijelenti, bo«y a blr nem felel meg a valóiágnak, mert tótixerdahelyl birtokától neon akar megválni. Eszel izemben határozottan tudjuk, bogy e birtok eladáaa végett már komoly alkuba li bo--csájtkoxtak.
— A kamillái áldozata. A javasasszonyok még mindig kísértenek. A korlátolt falusi nép előtt még mindig több tekintélye van egy kuruzs-lónönek, mint egy hivatása magaalatán álló orvosnak. Es as eset 8\'.0ltös községben történt. Vőstylnák Vendel odavaló parasztember már esztendők óta valami betegségben szenvedett. Hiába próbált meg mindenféle kenőcsöt, csodás ellxirt, nem talált gyógyulást. Ismerőseinek éa barátainak hosszas unsrolánAra érf rábeszélésére végre nem rég arra határozta el magát, bogy egy javasasszonnyal fogja betegségét gyógykexaltetnl. Pel is kereate Zsuk Demeterné Javasasszonyt, akiről mindenki tudU. hogy betegek gyógyításával foglalkozik. A kurszslónö többféle kotyvalékot készttett. amelyről természetesen azt állította, hogy azok a legjobb gyógyitalok. Vostyinák be ii vette a gyögyltalt. de annak az eredménye as lett, hogy harmadnapra rá meghalt. A hirtelen halál-eset feltünéet kelUtt a feluban éa széltében hosz. sxában azt beszélték, hogy a szerencsétlen Vos-tylnákot a kuruzsló asszony gyógyszere ölte meg. A dolog * csendőrié« fülébe Jutóit A csendőrség rég ismeri a kuruzsló asszony titkos műtéteit, Jelentéit tett a gyanús elhalálozásról az ügyéex-iégnek, amely exbumáltatja a holttestet.
— Tömeges épitkezéi. Zalaegerszegről írják: Vöczköndy \\Mz\\6 polgártársunk egy életrevaló tervvel foglalkosik, amely a zalaegerixegi lakásínséget volna bivatva enyhíteni. Az Újváros-utca végetői nyugat felé eaő vlzsl*bidi ingat\'anán, ahol már iáját lakóházát fölépítette, egy awész utca-
„ sort akar kiépíteni. Mindegyik ház négy izobát, előszobát, konyhát, éléskamrát, mosókonybát éa pincét loglalna magában. (Hagyományos xalaeger. sxegi szokás szerint a fürdőszoba itt is kimaradt a t«rvből.) A telkek 400 négyzetöl nagyságúak
lesznek. A básak jövő évi atmusztus hó elsejéig

felépülnek.
— á gép elvitte a kezét. Súlyosan sérült embert hoxtak ina a nagykanizsai közkórházba. Szabó András 53 éves mórichelyi gnzdasági cselédnek a szecska vágógép könyökben le-
vágta a kezét. A sérült ember vallomása szerint a gép rossz volt s & többször figyelmeztette gazdáját, hpgy csináltassa meg, de e figyelmeztetésnek nem lett eredménye. — A rendőrség az hatokat áttette az ttgyáaxaágr hex, mert ugy Utazik, hogy vétkei gondatlanság esete forog fenn.
~ *gf Jó Üartoan levő alig hasanált RBMINQTON-írógép 7. SS. modall JutAnyoai Arsn eladó. — Ctm a kiadóhivatalban.
r A kiváló bór- is llthiumo* i¿jouyIv»r»k ^
• a Mljf«|WHk«AI, klHYliytll, a«k*f Wt«i»4n4l U kintN *A«Ul«akaál klttM tol*««.
T«mé«i«tM vuaMtM MVMfMTta. -^
tfr K*»k*tf UHmjiktmuMMm r^t » Ma^UiM #
Táviratok
éa lelefonjelentéseK.
A bolgár fajedelem Budapeaten. Nem akar király lenni.
Budapest, szeptember 25 Ferdinánd bolgár fejedelem kíséretének egy tagja ma hírlapírók előtt a kivetkező kijelentést tette : Ferdinánd fejedelem budapesti látogatása kapc>án az a hir terjedt cl, hogy a fejedelem királlyá akarja proklamáltatni magát. Ilyen akcióban a fejedelemnek nem lehet szándéka, hogy a monarchia támogatását kéri*» és ezzel a gondolattal maga a fejedelem sem foglalkozik. Ami Bosxnia alkotmányát illeti, azt hiszi, hogy e tekintetben Ausztria jobban rá van szorulva a fejedelemre, mint a fejedelem Ausztriára. A fejedelem csak Törökország támogatákát reméli s meg fogja v$tni oz uj török helyzet kiala kuláaát.
A német nagykövet Budapeaten.
Budapest, szeptember 25. Szőgyény A(ariob László a berlini osztrák magy*r nagykövet ma Budapestre érkezett. Délelőtt hosszantartó királyi kihallgatáson volt, mely után a miniszterelnöki palotába hajtatott, hol Wolcerh Sán dor miniszterelnökkel tanácskozott.
Kossuth Aehrenthalnál.
Bndapcfit, szeptember 25. Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter ma meglátogatta Aeh-renthal báró külügyminisztert. A látogátásnnk mely «87 őra hosfzat tartott, tisztán magánjellege volt, Kossuth viszonozta azt, hogy Aehrcuthal betegsége alatt meglátogatta.
Ki nyert?
Budapest, szeptember 35 Az osztálysorsjáték mai kuxisan a 118615 számit üorsjegy 25 ezer koronát, a 49287 szamu sorsjegy 15 eze: koronát nyert.
Kitiltott román ujtág
%
Budapest, szeptember 25. Andrássy öy^la gróf egy u?a* rendeletivel Magyar- éi Hor-vátország területére i$egvonta a postai axál-itáa jo át a budapesti Stampa cimü laptól, — mely az utóbbi időben aiiand^an gyalázta Magyarországot. t
Az orvoa bllne-
► , 1 •*» %■ "\'o í M-
Budapest, azeptember 25. A büntetőtörvényt azék vautanácaa minap ugy határoxott, hogy a letartóztatott dr. Bolgár (Reich) Ödöu orvost, ki egy nrinőt tiltott, orvost műtéttel megölt, 10 exer korona óvadék letétele mellett sxabadlábra helyexi. Ezt a határozatot as ügyésx íelfolyamodta s ma táigyalta a kir, Ítélőtábla, mely ugy határozott, bogy ax orvos tovább is fogva tartandó é< semmi óva« dékért
sem lehet sxabadlábra helyexul.
Pusztít a vonat. Három halott.
Gyöngyfa, szeptember 25 Megdöbbentő axe. rendellenség történt ma oéielótt a vámos« györgyi vaouti átjárónál Egy tzemélyvonat robogott arra és a síneken elütött egy kocsit, melybeu Tóth János, Fodor Jáno* és Kptior József földbírtoicovok Ülteit. A vonat v \'/gig gázolt mindahármon. A szerencsétlen emberek holtan kerültek ki a vouat kerekei aiól. 4 borzalmas katasztrófát az idézte eló, hogy as átjáró horoinpója eirounoit és ma nem eresztették le.
Egy hajó katasztrófája-
Irankfurt, szeptember 25. Ideérkezett jelen« tés szeiini u bengal nevú szeiuél>góiös el ü-lyedt. Száztíz utas virbelult
Esik a hó.
Mármaroaaziget, s?eptember 25 Az élje^Már*
. fi____ II I \'
maros zigeten es környékén navaxoti. 6 centiméter magasan fedi h földet.
A hó
uu wu |»\'II— .■» > ra*. «w»
Értékpapír tózsde
— Mai árfolyamok. — (Távirnt.)
fl Petii Magyar Rercehcdelml Banh nagyhonizial liéh|anak Jetemére:
Wagvar hitelré»zvé;i> 74S 76
Ofstrik hlt^l « t>4& -
A*/t maifvar koronajAra I4k 9¿ nO
Kere .k» ilrlml b.uik tészvriny 33*0 •
Halgrttaqánl k6*/X ibányaro*zveny iVo .r»0
ltimaimirán\\i va^mfl « 4M u0
Adria t^nj/orhajó/a» < 400 -
Hazai bank « *>o
*
A gabonaúzletról.
(Távirat.*
Bu\'lípft. ^
Kéezáru-üxlet 1
Malmok tartós jrt vctrlkrdvc fol>t«n 5-J0llb
It^rrrl Ina^a^abb
Határidő-Üzlet t
Hu/a októberre II M
« im api ib« 11 m *
lto/.a okUSborto C.1»
• ápriüsn. V» Mj
Zab oktoburre . ? st?
Zho áprilisra H
Tongorí í/.eptoiiiberrc tf 4 j
c l\'jthí májiiH 7.;<x
ltl\'pWJ \'
Az izraellti ünnepek miatt n !6/b«Ic hoinap zérv* marad.
/
■/er>ten,\'»«r Sfj

Szabott árai!
A t. cimü vevő közönség szives tudomására adjuk, hotjy rikerült a bécsi v\\m-
_____________ ^hozatalt K W MSltll IMIllll VülÓdi KI|-CÍI)|Kl
veunünk, a melyek üzlethelyiségünkben, minden vételkötelezettség nélkül megtekinthetők. Mind «\'» wr hely eset/ jár el, ha most kihasználja a kedvező alkalmat és beszerzi s<<nye^úksé^leiét. a m 3 íl 11 y I b 8II •jSOiibiai:»* Olcsó árban árusltjuk Ez alkalommal ajánljuk ismert és óriási divatraktáruukpt, női ruh ikelmékotn é^ .s ly
Sfiljsair^ SINGER JÓZSEF és TÁRSA sSSSZTi.^
ZALA
MBMIMi
Duzzadó kebel
Duzzadó kohi\'l 2 hónap alatt
Pilules Orientales
(Keleti pirulák)
a/, egyedüliek, a melyek a köblöket fejlesztik, azokat szilárdítják. újból helyreállítják és n női testnek praeló-zus teltséget kOlosftn/Vanek. anélkül, hogy ar. egéarségnek Ártanának. Sza-vvtoitallk. hoir y arzénmentosek. A ÍG&hlrvHcbh orvon! tekintélyek Altul elíamerve. Teljes diszkréció. Egy doboz lms-/nálati utasítással együtt bérmontvu a pénz előzetes beküldési) mellett K 6.45 vagy utánvétellel K 6.7.1,
J% RATIÉ gvógyszcttíim. PÁRIS.
Kaktdj ; Tőrük Józaef gyógyszertára Bpeat. Klrál>-u. 1?. 4848. tk. 908.
J. /rverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszt, hoi/y Szabó Sándor (tdrboa) kérelm« folytAn a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó 8 a gelsei 684 az tjkvbnn + 1240 hrHr lA részben özv Piib^a MlbAlyné szül. Kádi HorAlia ; v4 részben Pirboa Simon; részben Szabó Sándor (pirboa) ós l/Á részben OroszvAry Gyula tulaj donAul felvett szőlő éa plnoA az öreghegven 682 korona bucaértókben h körödéi/ megszűntté«* Céljából 1908. évi október hó 13 ik napján délelőtt 10 órakor Geisa községházánál. Dr. SabJAn Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közben Jöttével megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog
Kikiáltási Ar a fentebb kitett bec»Ar. ÁrvíTHzni kivAnók tartoznak a becsAr lO*/t-Al készpénzben vagy óvadékképoa papírban a kikül* dött knzéhez letenni.
A kir.. törvényszék mint tkvi. hatósAg.
Nagykanizsán. 1908. évi jnlius hó 20 napján.
Gózony
kir. törvényszéki biró. ___
»v^rv.
Botorozott
Bővebbet a >Drogueriá«-ban.
nagyobb két abla
kos utcai szoba
f: KIADÓ. (K
1243

Lakás kiadó.
Magánház 3 szobával al-kovennal. — esetleg 4 szobával november 1 re kiadó Kis-faludv-iuca 16. szám alatt. 2144
Magyar hlrályl államvasutflh Budapest balparti Qzlelvczílösíg.
33228/008, szám.
I.
Pályázati hirdetmény.
Vonalainkon az 1909 évben, esetleg a kővetkező 1910 évben is szükaéglendő különféle pályafentartási puhafák szállitáaát biztosítani óhajtván, azok szállítására nyilvános pályázatot hirdetünk.
A megközelítő szükséglet a követkoző: Krdoi fenyőfa deszka 7!» in«
Jegenye Y!S «
\\aw \' • 213»«
Metszett erdei fenyőfa 1*» «
« jegenye « í
« Ino t . . 410 1
Kerítés «üritési léc puha 1.4 m. h. 50 m/m átm. líK)0 db. Metszett jegenyefenyő léc 317 fii1
Krdoi fenyőfa padló ^ 117 «
Jegenye . 4«3 «
Lur :{7 «
VőrÖ« fenyőfa \'«íl «
Kerítés! rud puhafából G m. h. 50 m/m átm. 31XX) db.
« t < 6 ra h. 80 m/m át»». 7IK) « Puhafa rud rt in. h. 10U m/m átm. 2*1 «
• « 10 m. h 130 m/m átm. 137 «
Különféle puhafa rud 110 m*
Vörös fen\\ó sz.nlfa M «
Puha sséMoa/ka \\ 160 fint,
Fedő zsindely ?:»7000 db.
Az ajánlatok f. évi október hó 17-én déli 12 óráig üzlutvffzetéségünk I. általános osztályánál (T*réz-kürui nf. *z I etn. ajtó 5.) adandók át a bánatpénz ugyanott a gtíijtőpénztárnál f. évi október hó UVán déli I? óráivr teendő l«> A réaxletes pályázati foltételek, nemkülönben a megközelítőleg szükséges mennyiségekről szerkesztett méretjegyzék és ajánlati űrlap valamennyi üzletvezetéséi.\'-nél meu\'tekinibstó. üzletvezelőaégünk általános osztályában (Teréz-körút 32. */. 11. tm- 4. ajtó) pedig megszerezhetők.
Huiiaprst, 190S évi szeptember hóban.
Az üzletxezetöxég.
tl\'tánnvomás nem dijaxtatiV,!
1907; szeptember 29.
Borpince bérbeadó
a\' Csenqery-utl, 26. számú házban.
Fodrásznő
hosszabb gyakorlattal ajánlkozik a hol. y. közönségnek. Nagykanizsa Kinizsi-utca ♦ 3,
tűzijátékok
nagy választékban kaphatók
sirem fe Klein cMl flaovkanizsán.
Magyar hlrályl államvatiuteh üzletofzglőatfq Záqrib 367«l/\'.»08. szám.
Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvanutak zágrábi uzletvezotó-séire 190ÍI. esetleg 1910. és 101 í év folyamán szükséges következő anyagok szállítására nyilvános pályázatot hirdet, u. 111, durván kidolgozott szerkezeti kő. lépcső és küszöbkő terméskő, oltatian falimész, falitégla, fehér szappan faggyú,\' horgany/ott acélpánt. kátrány!Qiott fedéllomoz, dynatnit. dvnamit gyutaes gyűjtő kanóc, ilurrantyu motorbenzin és fümajrvegyÜléKre
Az ajánlati minta és a pályázati feltételek zágrábi üzletvuzetétfég 1 osztalyáf>an az általuitos és különleges szállítási feltételek T.0, illetve 30 llllér beküldése mellett a nyomtatvány tárnál (Budapest, VI. Andráasy-ut 75. sz) megszerezhetők.
Az ajánlatok legkésőbb 1008 évi október hó 31-ik napiának déli 12 órájáig posta utián ajánlott levélként tértívevény mellett nyújtandók be alulirott lizletveze-tőség 1. osztályához.
Az ajánlatok koronás, áz ajánlat mollfkletei
ivenkint 30 lilléres bélvevgel ellátva és lepecsételve a következő felirattal ^Ajánlat a 307C2/\'.K)M. számhoz» címmel jelölendő meg.
Az ajánlott anyai; értékének &*/9-a bánat pénz képen készpénzben vagy állami letétre allaltnas értékpapírokban lOOH évi október hó 30-anak déli 1*2 óráláig a zágrábi üzletve/etóaég g>ujtópénztáránál leteendő.
Zágráb, 1008. évi szeptember hó. .
Az üzlctvczetfÍBf#.
(ITtánnyohriás n»-m tlijaztatik.)
^ tánctanitónő
oktÉrhíU uasároap d. u. 5 Arakor
nia lo tánctanfolyamát
a Oasino dísztermőben.
Jelentkezni lehet:
. «
Yisehel Fülöp Yia hönyuheresk.
és beiratásokat f. hó 7 tói ke/dve szeme-lyesen fogad el a Casinnban.
é*
7

STOCK
Coonac Medicinái
szavatolt valódi borpárlat
Ciiíi s Stock
gőzpároló telepéből
BARCOLA.
• ■ •
Egyedüli coguac gőzfőzde állandó hivatalos vegyi ellenőrzés alatt.
Kapható minden jobb üzletben

hirdetmény.
Ça/ambo/( községben az úgynevezett

nagyKorcsma —-—^ és kiskorcsma
az összes melléképületekkel három évre, vagyis 1909. január 1-tol 1911. december hó 31-ig galambokon a községházánál
1908. évi október hó 15"ért délelőtt 9 órakor
nyilvános árverés ulján haszonbérbe, fog adalni.
J?z árverési feltételek galambokon
/
a körjegyzői irodában, a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
galambok, 1908. szeptember 22.
Szabó Xdszló
községbiró.
l.*ptula|dono» te kiadó : Pteahai PDlOp PU

AAA!f< oviuiyain.
— i ii, \'\' 1 ■ i
Szerkesztőség és kiadóhivatal: NAGYKANIZSA,
Flachol Fülöp Fia könyv- és papír-kereskedésében, Városház-palota.
Nagykanizsa, Vasárnap 1907. szeptember 29
T.i«i«a* Kiadóhivatal: llHlO"\' Szerkesztőség:
103, 78.
Előfizetések és hirdetések:
Fliehel Fülöp Fia könyv-és papír-kereskedésébe IntézendŐk. \'
> i I i 1 " i
Megjelenik naponkint eate 6 órakor
Uftnapnapok Kiv4tn»«vol
221. szám.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK t
Helyben házhoz hordva:
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: SZALAY sANDOK. Szerkesztő: * RÉVÉSZ LAJOS.
K.
M
»»
Egész évre ....... 12. — »>
Postai szétküldéssel a •
1 .W K.
Negyedévre....... 4.50
<),--
18.- t*
r.M
E^yos szám Ár a 6 fillér. ........... ———t—i
Szabó P.
Elsőrendű angol és francia női-diuallermében
Zrínyi HiklÓ5-ulca 4Z. ez.
készülnek a legelegánsabb hoazlümöh, hö-penyeh, őezt- éa léli-habátoh (**őrmével> tel|cfi menyaeezonyi helenqytfh legmodernebb izlé«f« kivitelben.
Yolylonca Újdonságok angol te francia
- diuűllopohban. -
Uidéhi megbizófloh ío pontosan elintéztetnek.
Lengyel Lajos.
25 ÓTrlg: vároei fójo^yzó.
Nagykanlz»«, »zrptcrinher 28.
Nagy\' tiszteletét /eltel irtnk cikkünk homlokára Lengyel Lajosnak, Nagykanizsa rendezeti tanácsú város főjegyzőjének, nevét.
Ha már kipattant a titok, hogy őt uem-sokára (1907. nov- 4*én) ütiuepelni akarják tisztviselőtársai és ünnepelni akarja a város egész közönsége, abból az alkalomból, hogy betölti főjegyzői működésének huszonötödik évét: kedves kötelességünknek tartjuk hogy szert telt /a kiválóan tiszteletre mé>tó egyéniségével ebből az alkalomból már a jubilálási készülődés kezdetén foglalkozzunk.
Nem azért, mintha tafán az ő egyéniségére rá kellene mutatnunk ; hanem azért, hogy a maga tiszta, uemes és jellemző vonásaival domborodjék ki azok előtt is, akik
zajtalan működésének nyomán fakadt, s mely ¡most, a jogos ünneplés lélekemelő alkalmáéból feltartóztathatatlanul árad mnjd reá, .a I hivatalos kötélét érdemes alakjára.
Nagyon jól tudjuk, hogy az ő nagy szerénysége, minden üunepeltetés elől menekülő, elzárkózó egyénisége most is szívesen gátat emelne a huszonötévi működése nyomán fakadt tisztelet- és szeretet forrás feléje irányult áradatának ; de ez egyszer most a szivünkkel állunk eléje, hogy ki ne térhessen előlünk. Megnyitjuk előtte tisztelő, szerető szivünket és belezárjuk már előre, hogy el ne zárkózhassék máshová: nagyon, de nagyon megérdemelt tiszteletünk és sze-re telünk ünuepies megnyilatkozása elől.
Voltaképpen hát netu is az ő tiszteletreméltó egyéniségével és működésével foglalkozunk e szerény cikk keretében, ha-luem a tiszteletnek és szeretetnek arra a
> *
tet közvetetten hatása ragadja ki a megnyilatkozás legőszintébb, tehát leginegha-tóbb, legmegragadóbb módját.
Majd mi is, mint szerény sajtó-orga-nutn, e város ezereiuek lelkes s/ivdobba-rnása, közös üuneplésc lélekemelő pillanataiban méltatjuk Lengyel Lajos városi főjegyzőnek nemes közéleti alakját azzal a közvetetlenséggel és igazságérzettel, amelyre bennünket huszonötévi közéleti együttmun-
kálás fölemelő ténye jogosit föl, de egyúttal kötelez is.
-j-mart-m*a
1 (A - ifi___.¿X 11.:.
\\
fl uidéhi uarosoh bajai.
Az egyik fővárosi Iai> a vidéki városok potfármesterftinok legutóbb tartott koiigrcMZUttÁval foglalkoxvAn, az alábbi érdekes sorokat kö/li:
Legutóbb a polgármesterek nagygyűlésre jöttek össze és beszéltek a városokról. A várt soktól, amik csak faluk és a falukról, amik* hói nem tudunk városokat csinálni. Mert a mi gazdag forrására kivanunk rámutatni, me-| v^ro$aillk csak az elnevezésük szerint váro-
nem voltak, nem lehettek tanúi az ő hu-szonötévi pályája gazdag, nemes lartalmának. Foglalkozunk az ő szerény egyéniségével még azért is, hogy nxittt a nyilvános-ság organuma, hacsak néhány halvány sugárral is jelezzük a tiszteletuek és szeretetnek azt a gazdag forrását, mely Lengyel Lajos városi főjegyzőnk huszonötévi csendes,
lyet az 6 Szerény, csendes, zajtalan, becsű-^etes, lankadatlan munkássága. nemes és jó szive, példás uiérsékletessége, higgadtsága s nagy emberszeretete fakasztott.
E/\'.el a inagafakasztotta, nemes tűz-forrással közeledik most Nagy-Kanizsa vá. rosának egész közönsége Lengyel Lajos neuies alakja felé, hogy legalább egy napra kiszakítsa majd a hivatalos közéleti pálya szürkeségéből és a tisztán, becsületesen, nemesen verő, arany munkás-szivét áthevitse néhány pillanatra a hálás tisztelet és szeretet tiszta, szent tüzénél-
Hogy mi töríénjék, hogyan történjék a város közönségének igazán közvetetten közérzéséből fakadó ünneplés : erről talán lehetne beszélni De mi még ezt is teljesen fölöslegesnek tartjuk. A szeretet minden kinek és a nagyközönségnek is megadja a megnyilatkozásban a kó/.vetetleuség báját, varázsát. Ezt nem kell, de nem is lehet sem irányítani, sem aféle különös alkalmi keretek közé szorítani.
Mikor az Qtinepelés pillanata elérkezik : közéletünk minden tényezőjének lelkéből az igazán érezett tisztelet és szere-
sok , a berendezkedésük, életük, közönségük 1 falu. /
Ami közerő ebben tr. országban városfejlesztésre fordittatik, az mind a fővárosnak jut. A kormány csak aizal törődik. A társadalom előkelősége oda szorul. Az arisztokrácia, a nagytőke ottan épittet. A tudomány oda Összpontosul.\' É< ott van minden egyetem, intézet, akadémia, muzeum, amely mind ragyogó, szép palotát kap és sok jó állást ad. Ott van a kereskedelem és ipar ereje. Az, amely mutat és juttat is sokat és sokaknak. Oda van szögezve a büszkeségünk, a hiuiAgunk. Szerelmesek vagyunk fővárosunkba és a nemzeti becsület kérdésének tartjuk, hogy ragyogjon, viruljon és tessék»mindenkinek.
Agyonprotezsáljuk a fővárost és magára hagyjuk a vidéket. Hz pedig magára hagyatván, ugy jár, mint az egyszeri asszony, aki a *zotu<zédxgrófné cifra ruháit megirigyel véuf magára öltött minden litu-loinot, drága péu-zeu összevásárol) néhány cifraságot, csakhogy olyannak lássék, mint a grófné. De magán felejtette a rongyos cipőjét és az emberek kacagtak rajta.
A mi ió vidékünk irigy szemmel ellesi ennek a nagyvárosnak sok cifra díszét és egészen megfeledkezik a maga rongyos cipőjéről. Rosszul öltözködik. Pompázó, virágos kalapot rak a fejére, de a hideg ellen nincs
MIT IGYUNK?
1
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a tfrm«n«lM ssénsaias ásványvíz errealegblztoaabb óvószar.
és "ÁGNES
Mllloniuml nagy érem* mol kitüntetve, ö .isztall. bor- éa gyógyvl*, m
Minden külföldit fölül-múl fc««Áiali tfrsné- d iseles Ménsaves. vizek királya:
rögtön megszünteti, páratlan ¿«vAffr*er|c>*atö, használata valódi áldási |yo«uerba|eseUaak.
Kedvelt borvíz! Olcsóbb a szódavíznél! Mindenütt kaphati!
ZALA
1907. szeptember 20
t^ -S -. t:.- — - -
Jóravaló meleg köpönyege, Előbb épül fel a színház, csak azután a kórház. Előbb gondos-kodnak valami szoborról és csak azután a
csatornázásról.
Minden város akar büszkélkedni valamivel. Az egyik a szép színházával, a másik a kultúrpalotájával, a harmadik a villamos világításával, második a szobrukkal, a kiállításuk, kai és igy tovább. De egyik sem irja fel a középületeire, a színházára, a kultúrpalotájára, hogy miatta mennyivel emelte fel a pótadót.
Hogy a vidéki város erre nem jöu rá magától, hagyján. De nem jön rá senkisem, még azok sem, akiket felügyelet, ellenőrzés és más egyéb jog is megillet. Nem gondol vele a belügyminisztérium, nem gondol vela a parlament. Valami egységes terv és rendszer szerint kellene fejleszteni ezeket a városokat és gondoskodni kellene talán arról is, hogy ne nőjjön az egekig a- pótadó.
Érzik, tudják, látják ám ezt a vidéken sokan. Sirnak is miatta. Felebbeznek is. Cikkeket is irnak Deputációznak. Ez a miniszer, az a miniszter is igér valamit. Egyik-másik tesz is valamit, némelyik városnak jut is valami, de ezzel a valamivél nincs segitve a városon, se e városokon. Könyöradomáunyal nem lehet megszüntetni a tömegnyomort. A vidék pedig, ha kap, csak könyöradotnáyokat kap. Kikunyorált segélyeket,amelyikben ritkán van köszönet. És ennek kellene megszűnnie. Valamit minden évben kellene aoni a vidékfejlesztés érdekében. Enuek épen olyan prog. rammpontnak kellene lenni, mint teszem az iparfejlesztés, vagy aminő a főváros fejlesztése. Es rendszerről, egységről, vezetésről kellene gomlosl odni.
fl zalaegerszegi polgármester íöl-mentése.
Uiharoa uárofií közgyűlés
— Saját luilóait »nktól. —
Zalaegerszegi tudósítónk Jelenti:
A vármegye közigazgatási bizottsága tudvalevőig fölmentő Ítéletet hozott Várhidy I.ajos Zalaegerszeg városi polgármoster azon fogyolmi ügyébun, mely amiatt merült löl, hogy a polgármester annak Idején Sulyovszky dr. királybistos installálásán magjelent. A polgármester ez Agy-ben a maKa védelmére két momentumot hozott fel: az egyik, hogy hz ő megjelenése az installáló gyűlésen minden politikai tendenciát nélkü-lözött és azt csupán a város érdekébon tette, mert a királybiztos azzal fenyogetőzött, hogy Zalaegerszegről a megye székhelyét elhelyezi. A másik mentsége az, hogy 6 oly lelkiismeretes polgármestere a varosnak, hogy ez neki egyizben köszönetet szavazott.
A megyei bizottság felmentő határozata Zalaegerszeg város tegnapi közgyűlése elé került és itt igen éles viWkat és kifakadásokat provokált, A v&rosi képviselők ugyanis kijelentették, hotfy Várbidy részéről ravaszság volt mentségéül a város köszönotét fölhozni, mert 0 köszönetszavazáshoz sok szó fér. Megesett, hogy a polgármester hatáskörét túllépve, az előirányzott nál nagyobb összeget utalványozott a város föl-mérésének céljaira. Kmiatt sok kellemetlensége támadt, azonban a zárszámadási bizottságban ajánlotta az egjik bizottsági tag. hogy a polgár mesternek elismerésükei nyilvánitsák, amit a Jelenlevő néhány képviselő elfogadott. — A kép viselŐtestQlet leszögezni kivánja azt a tényt, — hogy az egy bizottság kebelében történt, tehát erre az elismoré» nyilvánításra a polgármester fegyelmi ügyében nem hivatkozhatott
A képviselőtestület végül ast határozta, hogy a megyei közigazgatási bizottság fölmentő itéle-tében nem nyugszik meg ós azt meglölobbozi.

Egy zalai hözség pusztulása.
nagykapornak leégeti.
— Saját tudósítónktól. —
Zalaegerszegi tudósítónk telefonálja: Nagy-kapornak, Zalamegyénck nemrég virágzó községe ma romokban hever. A szalmaházakból álló falvak nyári réme, tűzvész pusztította el tegnap. A jómódú kapornaki gazdák minde-uüket elpusztította a láng.
A tüz itt is abból keletkezett, hogy gyer-gyermekek gyufával játszottak és vigyázat-latiul felgyújtottak egy szalmakazalt. A tüz Hihetetlen gyorsasággal terjedt. A lángnyelvek telhetetlen mohósággal kaptak át kazlakról házakta, gazdasági épületekre és csakhamar átláthatatlan füstfelleg jelezte, hogy egész Nagykapornak lángokban áll.
A lakosság rémülete a tüzláttára leírhatatlan. A legnagyobb zavarban igyekeztek menteni, amit még lehetett, de nem sokra mehettek a mentéssel. Estig 26 ház és még több gazdasági épület pusztult ol. Ben veszett a gazdák minden ingósága, gazdasági eszköze is.
Az elégett tárgyak csak részben voltak biztosítva. A tönkrement emberek a legnagyobb kétségbeesésben vannak és nagy nyoi mórnak uéznele elébe.
holnap hallgatják ki. A csendőrség reméli, hogy a leány biztos lölvilágosiiáat fog majd nyújthatni az esetről és annak elkővotőjéről.
FI uadorzóh büne.
fialálra sebe&ilel! leány.
Reresíh a teliest.
— S»j.»t tudó^ilónktól. —
Titokzatos bűnügyben nyomoz két nap óta a szentpétsri csendőrség. A bűntény áldozata egy tlatal azentpóteri leány, kit egyik erdőtesten i^ska-golyótól fulyosan megsebesítve találtak.\' A ¿\'ott elkövetésével Mezői Péter erdőőrt gyanúsítják, aki vigyázatlanabból — ogy kóborló kutya he-yott - a leányt Hebeslt<»tto meg,
Az eaet részleteiről tudósítónk a kóvetkezŐ-kot jelenti:
Szentpéter községben titokzatos eaot történt. Mezei Péter odavaló erdőőr tegnapelőtt reggel egyik erdőtesten pötty ázott, amikor egy kutyát látott arratoló kóborolni. Minthogy nemrégiben szigorú rendelotet adtak ki, hogy a kóborló kutyákat pusztítani kell, Mezei fölkapta fegyverét ós a kutyára lőtt. Azután pedig, anélkül, hogy utána nézett volna, hogy lövése talált-o vagy sem. folytatta útját.
Mikor Mozei útját bofejezvo visszatért a ^a luba, elhívták a községházára, a hol már csendőrök várták. Az erdőben ugyanis egy puskagolyótól súlyosan sebesült leányt találtak és Mezzeit ellen valaki följelentést telt. hogy Ő lőtle me*\' * leányt. Az ordőőr természetesen tagadja a dolgot ós határozottan állította, hogy leányt nem látott az erdőben ós fegyverét egyetlen egyszer sütötte ki aznap egy kóborló kutyára. Sokkal valószínűbbnek tartja azonban, hogy a leányt vadorzók sebesítették meg, akik naponta, különösen korán reggel és az esti órákban áraaztják el az erdőt. Lehet, hogy valamelyik vadorzó a reggeli homályban vadnak néztu a leányt és rálőtt
Minthogy oddig semmi bizonyítékot, sem ala pos gyanuokot nem találtak, ami az eirdőőr szavait
megcáfolná, szabadon bocsátották. A osendőr-ség most erélyesen kutat ez ügyben és a leányt, kinek sebesüléso ólotvessélyes, valószínűleg csak
Hirek.
— Tanácsülés. A város tanácsa a polgármester elnöklésével ülést tartott. Az ülés lényegesebb tárgyait más helyen ismertetjük.
— A kiskanizsai ut kövezése. Tudvalevőlog városunk a Kiskanizsára vezető \'állami ut kövezéséhez hozzájárulását megszavazta és ac ut kövezéséhez az apró kőkockák hesználatát ajánlotta. A kövezés e módját a minisztérium most érkezett leiratával elfogadta. A város azt szeretné, ba az utat nemcsak Kiskanizsáig, hanem egész q városrész tu\'só végóig kiköveznék. Ily éitelem-ben fölterjesztést telt a kormányhoz, mely leiratában közli, hogy e terv elöl nem zárkózik el, elvben elfogadja, megvalósítása persze további tárgyalások anyagát képezi.
— A város zárszámadásai. A város 1006, évi zárszámadásai a számvevő jelentésével tog* nap kerültek a tanács elé, A tanács a zárszámadásokat a közgyűlés elé terjeszti.
— A rondárfŐKapitány nyugdíjazása. Kö* zöltük idejében, hogy a megyo törvényhatósága a város határozatával szemben Deák Péter rendőrlőkapiiány nyugdíjazását határozta el. A megye vonatkozó átirata most érkezett meg a városhoz, melynek tanácsa azt a legközelebbi közgyűlés elé fogja terjeszteni.
— Az orosz külügyminisater Zalá ban, /s-volszkij orosz külügyminiszter, ki tegnapelőtt mutatkozott be Bécsben a királynak, jövő héten hétfőn» Festetieh Tasziló gróf látogatására Készt• helyro utazik, — ahonnan másnap Berzenczéro mennek ós itt több napon szarvasra log cserkészni az orosz külügyminiszter.
— Agyonnyomta a vonat. Borzalmas halállal mult ki az éjjel Hauker József nagykanizsai vasúti fékező Fridau állomáson. Mint egy távirat jelenti, a fékező tolatás közben két kocsi ütközője közé került és olt haldiát /sl/e, Holttestét hazahozzák Nagykanizsára. A szerencsétlen ember halálát, mely ismerősei körében nagy részvétet keltett, felesége és négy gyermeke gyászolja.
— Eljegyzések. Pri\'ster Emánuel Zágrábból- eljegyezte Bonyhády 0]ga \' kisasszonyt Fiúméból.
Samué!y Pál mérnök, vasgyári igazgató eljegyezte Szántó Rózsit Kaposvárott.
— A* iparoktatási szakfelügyelő Nagykanizsán. Foyér Gyula felső ipariskolai tanár, Iparoktatási szakfelügyelő tegnap városunkba érkezett és az iparostanonciskolát meglátogatta. A szakfelügyelő meghallgatta az előadásokat és ugy a tanmenet, mint az elért eredmény felett legnagyobb megelégedését fejezte ki
— Rémhír Gelséről. Egy fővárosi távirati tudósítás alapján tegnap hírt adtunk arról a nagy tűzvészről, mely a kőz li Gelsp községet pusztította. A birt, melyet lapunk zárta, kor kaptunk és igy annak valóságáról nem győződhettünk rueg, a legnagyobb fentartás-sal közöltük. Gyanúnk alapo.snak bizonyult, mert mai információink jelentik, hogy a tüz uem a zalamegyei Gelsét, hanem a moson-rnegyeí Galsa községet pusztította el.
— Házaahftgot kötöttek, e héten: Lang Antal vasúti munkás Leposa Juliannával. Karuiss Antal hentes Tüinger Ilonával Mózal Sándor szo« bafestő Tá\'osi Rozáliává*.
1
1907« szeptember 20
ZALA
— Vasúti katasztrófa. Megrendítő szeren -csétlensé^ történt az éjjel Daruvár mellett, a déli vasút hjrácsi Állomásának közelében. A síneken egy pályakocsi haladt, melyet négy|akár szervezeti fejletlenségből, akár betegségből
munkás hajtott. Kgy fordulónál a pályatest erő- "ArmAZZÓk» gyorsan gyógyít a SCOTTfóle
Gyengeséget,
jenlajtett és bár a munkások észrevették, hogy vonat ifztWdik feléjük, a Vccsit ucm tudták meg állítani és igv rz a vaitnk nekiszaladt. A munkálok kö>ül kettő halálos sérülést szenvedőit, a más^k kettőnek séitVése jelentéktelenebb. A két Milye san *éiüH cmten leszállították Daruvárra.
— Kiküldöttek a zalaegerszegi munkásbiztositónál. Zalaegerszeg r. t. város tanácsa, mint elsőfokú iparhatóságnál a zalaegerszegi kerületi munkáibíztositó pénztár közgyűlési kiküldötteinek a választását 1907. évi szep-
Kmulsió, melyet tökéletes táp gyógyszernek lehet nevezni, mert rendkivül hatásos a gyógye-reje, a e mellett
Ízletes és könnyen emészthető
A legmakacsabb beteg is gyorsan hoizászokik a SCOTT-féle Kmulsióhoz, mely a leggyengébb gyomornak sem okoz nehézséget.
Az Emultló v|-Sirlisinil « SCOTT-féte mfrlszcr védjegyét - a haliüit
Egy eredeti üveg ára 2. kor. 50 nilír,
Kapható a gyógyszertárakban.
Birtokot
keresek megvételre
1000-3000 magyar holdig
esetleg bérbe is űgyfetem részére
Zalamegyében.
Ajánlatokat kér:
Mesterház? Gedeon
pénzügyi és geztssági irodája \'
Szombathely, »Széli Kálmáu-ut 3. szám.
¡ember 2j.Au A tmitikeadók QQQQQQQQQQQQQ
kozul megválasztattak : Pfetfer Hennch, Der-varics Lajos. Gyarmati Vilmos. ifj. Horváth Jenő. Ján Ferencz, Gaspariss Sándor, Kovács László, Lusker János, Sommer Sándor Schmi-edt Viktor, Tchütz Frigyes, Elaner József, Fürst Samu, Kosztelicz ^Tiksa. Türk Mibálv, Berber József, Grfinbaum Ferenc, Deutsch Hermán, Grosz Gvőző. Miklós János, Füredi Béla, de Soreo Antal és Balv Béla. Az alkal-ma/ottak közül: Radosztlcs Ferencz. Fercsel Ferencz, Verasztó Jézsef. Németh József. Benkő Károly, Marancs:cs Gvtila, Horváth István, Baranyai Béla, Baráf János, Vidorics Károlv, Spilman Abr nhám, Dentach. István, Marothv István, Uber Károlv, Krajcsár Ferencz.
— A kórház költaégvetése A belüeymi-niszter a nopvkanizsai közkórház 1908. évi költségvetését jóváhagyta; a kÖltaépvetés értelmében a napi ápolási dij 1 kor. 46 fill. lesz. Hasonlókép jóváhagvta ama közgyűlési határozatot, melv nz ápoló nővérek élelmezési diját napi öt fillérrel felemelte.
— Szerkesztőségünkből. Sülé Anlal hírlapíró, ki ez év július hónapja ót 1 dolgozott lapunknál egvik előkelő fővárosi lap kötelékébe lépett. Széles kör\\i tudása, éles Ítélőképessége és megbecsülendő irói képessége itt bizonyára érvényesülni fog.
— Buziáafttrdő uj tulajdonosa, Kfuschong Jakab, modem berondezésü szénsavmüveket Alii tott fel, melyek rendeltetése a buziásfürdől világ blrü azénsavforráaokat kiaknázni és tormészetes folyékony szénaavat szállítani mindennemű ipari célokra. Miután ezen szénaavművek kartellen kívül vannak, bizonyos, hoj/y mindenki igyekezni fog terméazetea vegyileg legtisztább folyékony szénsavat beszorozni \'éa későbbi szflkaógleteinek céljaira is biztosítani s Igy nem lehetetlen hogy a vállalat nagyszabású berendelése dacára, későn érkezett megrendeléaeket nem loss képe» eszközölni.
— Címerek a városházin. Megírtuk,hogy a városházi nagyterem díszítését tnost az országos és a városi címer felrakásával befejezik. Ez a munka körülbelül 5-6 nap múlva ké szen les/.. Már teljesen kész n gipszből készült egyik paízs, melyre az országos címer keiül, de tisztán kivehetők már az egész mű kontúrjai is. Ha ké>z lesz, valóban díszére válik a teremnek.
— Uj zongoratanár. Goll Kamill, zongoratanár, — Sauer Kuni tanítványa, — a bécsi Mesterakadémia ez évi Kubintstcin dij nyertese e napokban városunkba érkezett és itt letelepedik. A tanítást október hó i-én kezdi meg.
4 > A
— Weisz Miksa divatárubázába Nagykanizsa, Baz^r épület, az őszi ós téli confekciö éa ruhaszövet újdonságok megérkeztek ! Megtekintés ajánlatos I Olcsó árak !
J)aczára
a- volt szabósztrájknak
elegánsan, olcsón és
jói
öi főrködhetik ha uri öltöny, felöltő és télikabát szöveteit nálam szerzi be
Weisz jVfil(sa
Nagykanizsa. — Jjazár.
€lsőrenaü angol gyárt- EE5 ■ mányu szövetek\'
Olcsó árak!
— Pofozkodó színésznők. A kiket csak távolról kápráztat el a festett világ, a színház megejtő csillogása, azok megbotránkozva fog* ják olvasni e hitt a színházi amazonok duló csatájáról; de aki volt már a kulisszákon tul is és különöseu a Bihari társulat belső ügyeit ismeri, az, olvasván két színésznő pofozkodás! esetét, vállat yon és azt mondja, silány szám a pofozások mozgalmas történetében. Nagykőrösről irják : Beloznay Margit és Sárvári Anna színésznők tegnap az előadás megkezdése előtt óriási közönség jelenlétében összeszólalkoztak, aminek az lett a vége, hogy a két szinészuó alaposau agyba-főbe verte egymást. A kínos ügyuek ugy a szinházi, mint a polgári bíróság előtt folytatása lesz. Az eset a közönség körében igen nagy megütközést keltett.
— A zalai vendéglősök szervezkedése. A zalamegyei vendéglősök a soproni és vasmegyeiek szervezkedéséhez hasonló mozgalmat indítottak. A mozgalom Nagykanizsáról és Keszthelyről indul ki 8 előbbi holyon: Merkli János Berger Adolf, Bayor Gyula, Kováta Mihály, Cár János és Pintér János vendéglősök és korcsmárosok végzik az olőkészitési teendőkel. oly célzattal, hogy a zalavármogyei vendéglősök Ipar-társulata, bápha részbon is, a szeptemberben tartandó szabadkai országos vondéglős kongresz-szusig létrejöjjön Keszthelyen és a Balatonvidékizalai városokban. A szervezkedési teendőket Strausz Miksa, Bonay Bálint keszthelyi fogadósok végzik.
— Egy Festetich-birtok parcellázása A
Gróf Festetloh-fóle Ollári és vasvári . uradalmik p.ycellázásának ügyo már annyira előro haladt, hogy október 2 lkán ebbon az ügyben a par-cz«llázó bizottság órtokezletet fog tartan\'. Az értekezlet Zalaegerszegon az állami erdőhivatal helységében Apáti László erdőmesternél lesz A ; bizottság tagjai Lestyánezky Sándor nyug. államtitkár elnöklete alatt a miniszter kiküldöttei* ként: egy főmérnök, a komáromi éa szombathelyi állattenyésztési felügyelők, Apáti László zalaegerszegi ordŐmeater ós szigethi Rezső szombathelyi ordőmester, továbbá a tulajdonosnak két megbízottja: Dezsónyl Árpád kormányzó és Barna György uradalmi erdőmester. Ez a bizottság fogja megállapítani a belsőségeknek, szántóföldeknek éa erdőknek osztályait éa azok értókót.
— Nestlé Henri, svájoi vegyész ismert yyerrnektápszere, a Nestlé-féle gyermektáp« liszt, imár 43 éves multru tekint vissza, már a harmadik nemzedék neveltetik fel vele. Nagyanyák, kik maguk is ezzel lettek felne-velve, most tauitják leányaikat, hogy mikép főzzék az unoka számára 1 Kiknek azonban t/em adatott meg ez az idillikus szerencse azoknak egyszerű felkérésre, ingyen és bérmentve, szívesen megküldi a Nestlé-cég, Bécs, Biberstrasse n. dr. Vidal, gyermekorvos minden nyelven megjelent könyvecskéjét: >A gyermek ápolása, táplálása és nevelése. »Ovosi tanácsok fiatal anyák számára.« Tessék csak irni érte.
— Elmaradt nullák. Tegnap cikket irtunk a nagykanizsai szinház építéséről ós abban a cikkben az olvasható, hogy az építés céljaira köza-* dakozás utján ia lehet 30—40 koronát összegyűjteni. Talán nem szorul körülményesebb igazolásra az, hogy mi 30—40 ezer koronát irtunk és a három nullát a sajtóhibák ördöge sikkasztotta el. Voltak, akik a 30-40 koronát komo-molyan vették és ugy vélekedtek, hogy mi ugyancsak ismerjük közönségünk áldozatkészségét. Pedig mi ezt az áldozatkészséget ebben az esetben becsüljük néhány tízezerre.
«
ZALA
nsseangama
BKT TSS.?
— Ab \' italmérési jog le nem foglalható.
PÓkép vendéglősöket érdekelheti az a határozat, amelyet egy konkrét esetben hozott most a kúria. A legfelsőbb biróság ugyanis kimondotta, hogy italmérési jog gyakorlását léfoglalni és zár alá helyezni nem lehet. A megokolásban azt mondja a kúria, hogy a fennálló jogszabályokból megállapítható, hogy az italmérés gyakorlása oly személyhez kötött jog és kötelezettség, melynek átruházása tilos s melynek bármily körülmények között más által való kezeltetése, a bíróságon kivül álló hatóságok Jogköiébe tartozik, az emiitett lefoglalt jogoknak a zárgondnok által való kezelhetősége, tehát a pénzügyi hatóságok jóvá hagyásától függne. Ily föltételes hatályú végrehajtást a törvény nem ismer s az ily foganatosítása ellentótben áll a bírói határozatok feltétlen kikényszerithetŐségével. Ezekből kifő lyóau az emiitett jogokra, illetve azok gyakorlatára vezetett végrehajtás, foglalás szabálytalan.
— Főhercegi kitüntetés. Az »Első« Alföldi Cognacgyár részvénytársaság Kecskémé ten, melynek népszerűsége páratlan Magyar.
\' országon, s igaz érdemei között felemlítjük azt, hogy nemcsak a magyar közönséggel szertette meg készítményeit, hanem a külföld* del is, mett hiszen barackpálinkája, — mely máris nemzetközi specialitás lévén, coguacja és kikórjei pedig a leghíresebb francia pro j duktumokkal is felveszik a versenyt, valóban! kiérdemelt nagy kitüntetésben részesült, ő Császári és Királyi Fensége József Főherceg Ut a nevezett nag>szabásu vállalatot »katna-rai szá<liiói-i címmel tüntette ki.
— Á hót halottai. A bét folyamán elhunytak: özv. Kramsky Frigyosné magánzó 5G évos. Pápai János koldus 06 éves. özv. Szabó JAnosné földműves 72 éves. üzv Simon Pótomé magánzó 00 éves. Morgenstein Lipót 0 hónapos Özv. Mar-\' ton Józeelné töldmüvea 59 éves. Herceg* József földműves 134 éves. Csanádi Feroncz földinüvos 07 éves. Ssokol Boldizsár 21 napos. Dobry Já nos erdfiőr f,3 éves. I*örincz Ferenc/ mindenes Ctí éves. Glanbor Márkus szabó 83 óvos. Viola István kőműves 67 éves.
■ - .»ws -- -| ....................
Strausz Oszkár: A primáskisaászony (Kin Walzertraum) operette 2 füzetben magyar szöveggel . . . . K 6.— > keringő külön kiadásban . > 2.40
Kopható Méi: flSCHEL íOLOP flíl könyy = fö pjplrtorcMMei Maurtalztfi.=
"^lerjrá-zzxxrilc

mert könnyen elveszti látóképességót, ha szemüveget nem
látszerósznól szerzi be.
$zohhépzelt látszerész. Hogyhűnizdán
1
(előbb Szarvas-szíllloda) most gyárilag berendezue városházzal szemben

Gabona-üzlet.
- (távirat.)
Budapest, ixeptcmlier 28
j<észaru üzlet:
Kinálat és kereslet egyaránt g>cuge. Árak változatlanok.
^atáridó-uzlet:
Buza októberre Rozs „
Tengeri 908 májusra Zab októberre
11.00 0 ÖB 077 7 70
ZE-Celyi piac.
Nagykanizsa, iiq»tembci 2». A hozatalok a szüreti idő miatt mojduetn
teljesen szünetelnek.
Araink:
buza urasági 78/79. K
„ piaczi 77 K. rozs 72 K. árpa közönséges . \' jobb zab
bükköny zabos bükköny fehér bab tarka «
10 25 10.40 10.- 1010 8.60 8.70 7.60 8.— 8 20 8 40 7.80 8.—
& 9 50
0.—

■ ki kalapot és sapkát
ne mulassza el vásárlás előtt
Frank Vilmos
legnagyobb ruhaáruházát megtekinteni.
Frank Vilmos
a bel- és külföldi legmegbízhatóbb szö-vetgyárosokkal áll összeköttetésbe s igy mérték után is a legjobb és legizlésc-sebb öltönyöket készíti a legolcsóbb árért.
nagyhonízöfl, Bazár-épülel.
1907; szeptember 29.
Táviratok
és tclefonjelentések
Polónyi és üengyel hibéhűlése. U| pártot alahitanah.
— Saját tudénitónktól. —
Budapest, szept. 28. Politikai körökben híre jár, hogy Polónyi Géza és lengyel Zoltáu a közeli napokban kibékülnek. Hosz-szabb idő óta folynak erre vonatkozólag a kísérletek ez ügyben ugy Polónyíuál, mint Lengyelnél A kibékülés cl>ő kővetkezméuye jvolua, hogy a Polónyi indította perben nem lat latiak meg a tátgyaldst Leugycl sajtó-vétségére nézve és kölcsönös nyilatkozatokkal intéznék el az ügyet. — E<jy uj párt \\ alakítását tervezik, melynek Polónyi és Lengyel lennének a vezérei. Tudósítónk felkereste ez •ügyben a Polónyi és Leugyel irodát, de sem Polónyi, sem Lengyel uem ¡tartózkodnak a fővárosban, az irodák veze-
1
tőiuek pedig a kibékülésről ínég uincs tudomásuk.
Az alkotmánypárt és október 10-ike.
Budapcsb szept 28 Az alkotmánypárt egyik vezető politikusa egy újságíró előtt kijeleutette, hogy az alkotmánypárt az ok. tóber loiki általános munkaszüutetéssel szemben sakkhuzásra készül. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter ok/bber 10-őn teszi le a Ház asztala t a as általa nos válást* tői jogról szóló törvény ja vaslatot. — mint erről hiteles formában is kijelentést fog tenni — s igy nyilvánvalóvá teszi már előzetesen a muukásdeiuonstráció fölösleges voltát.
A badeni nagyherceg hahla.
Mainau. szept. 28 A bádeni nagyher-. ceg ma reggel ,9 órakor meghalt. Haláláról táviratilag értesítették ő felségét
Betil\'ott munká8gylllé8.
Pozsonyi szept. 28 A pozsonyi szociáldemokrata párt holnap délutánra népgyűlést jelentett be, amelynek programmja az általános választói jog lett volna. A gyűlése« részt vettek volna a központ részétől Bokányi Dezső, továbbá Hodzsa Milán és több nemzetiségi párti képviselő. A gyűlés után tüntető felvouulást terveztek. A főszolgabíró azonban a gyűlés bejelentését nem vette tudomásul azzal a megokolással, hogy nemzetiségi izgatásra még a munkás-gyűlés keretein belül sem enged alkalmat
nyújtani.
öngyilkos egyetemi hallgató.
Budapest, szept. 28 Beryer Ferenc, egy vasmegyei földbirtokos fia ma reggel felakasztotta mayát. Öngyilkosságának oka, hogy a magával hozott több száz koronát elmulatta és beiratkozni nem tudott.
fs
iO>?< ¿szeptember 29.
Óriási árvijveszedelom
Malaga, szeptember 28. Ili óriási árviz-veszedelem vau. melynek eddig sok ember-¿let esett áldozatul- 2000 házat teljesen óss/c rongált a viz, 12000 lnkós hajléktalanul maradt. Barcelonát is teljesen romba döntötte a veszedelem.
ZALA
Nyolcvanezer munkás sztrájkja.
London, szeptember 28. Az északi Wa les tartományból jeteutik, hogy az itteni banyákban 80 ezer ember sztiájkba lépett. A munkaszfttitetéá oka béremelési kérésük megragadása és a rossz bánásmód
lép Európának, sót az egész művelt világnak minden tudománya éa művészeti eseménye. A reuaisauce forradalmának hullámai itt csap tak legmagasabbra, természetes tehát, hogy itt születtek a legnagyobb apostolai is, a Mediciek, a Pittik stb. A darrtb a város ezer éves történetében a világirodalomban és a tudomány legnagyobb és legíenségesebb korszakával ismertet meg bennünket. K darabok bóvebb ismertetésével még foglalkozni fogunk.
Jegyek már most elóre válthatók Fischel Fülöp Ha könyvkereskedésében.

Magyar újságírók flbadienál.
Rémes tüzkatasztrófa
Száz ember lánjhalála.
Hong-Kong, szeptember 28. Itt óriási tűz vesz dul. as egész város lángokban áll. Cd\'Hq &zdz ember esett áldozatául a lángoknak. Az oltás a szél miatt nagyon nehezen megy. A városbau rablók garázdái-kodnak, a kik az elmenekült lakosok hol-mij it dézsmálják meg.
Ki nyert?
Budapest, szeptember 28. Az osztály-sorsjáték mai húzásán 20000 koronát nyert az 59726, és 15009 koronát nyert ii»«;s26 s/.ánm sorsjegy.
a
vr rtmesrvjacací
Uránia Ilogyhanizsán.
Október első napjaiban tartja nálunk veu dég zereplé.-ét az Uránia magyar tudományos színház. Az intézet, melynek élén Dr. Molnár Victur váll. és közokt. ügyi államtitkár áll, kizvólag a tudományt szolgálja 8 városunkban az titóbbiv évek alatt tett sikeres vendégszereplése lévén a közönségnek tuég ma is a legjobb emlékezetében van.
A színház városunkban három estére tervezi vendégjátékát, melynek során bemutatásra keiül Pekát Gyula nPém Őfvlségou czirnii Budapesten ótjási sikerrel jubileumot étt darabja. A szerző elmond tniudeu jól és minden íosz-szat a pénztől, amit az ember létezése óta neki köszönhet. Bámulatos a szerző megkapó invenciója, ezen valóbau nehéz és téuyközti tátinak tigyes csoportosítása, mell)el a csodás állóképek és raégwodálavosabb mozgók kíséretében megismertet bennünket** Pénzzel, ez/ei az egész világon uralkodó felséges úrral. Hu Pckár Gyula nagy urániai sikerei s írói neve nem is csábítanák a közönséget a darab megtekintésére ezek a mozgók egymagukban sikert biztosítanak a darabnak, majd mindegyike egy-egy a-ines mulattató operette részlet. a párisi tolvajok és betörők czimü pedig fóleg egy Scherlo Holmes színdarab felvo-nása.
Második estén Japán kerül bemutatásra, a közelmúltban lejátszódott keletázsiai tragédia e győzteséről már sokat hallottunk és olvastunk, a darab pedig mindent elmond, ami nekünk érdekes és tanulságos lehet. A ki szépet és potikusat akar látni az ne mulassza el a darab megtekintését.
A harmadik est darabja lesz a w Virágok városa\\ Firenze. H város nevéhez fűződik kö-
Abadie Midiül a világszerte ismert p.rial cigaretta-p.ipiroa gyárnak egy idő óta Mécsben tartózkodó tár»-tulajdonosa e* vezérigazgatója néhány nappal ezelőtt tolib Héc»ben t .rtóz»odó ismert magyar njsugiiót ineghivolt az At>adi«-tár».i»ag becsi vezcrkepvíscíó»e,fe kiterjedt vyári telepének megtekintésére. Maga Abadie Michel 0» x bécsi képvUelŐieg vezérigazgatója, Laliin Maurico itaxime fogad*^ ták a magyar vendégeket és vezettek őket végig a bécel> gyár Ös<zes ütemhcmségeli). A gyár megtekintésének első sorban az a» óhajtan volt a ctMit, hogy alaposan meg-gyóxie a magyar vendegeket azoknak a támadásoknak M ót alaptalanságáról, amelyet tol>a^inag)ar koukurens revén az utóbbi dókben magyar lapojian megjelelitek és melyek abban a* állitásbau f^ucsötfóVltak fi. hogy a ke* rc«kcdolcm\'.>ea elterjedt Ahadic tele 1 igárcttapapiros nem eredeti fianczia, hanem osztrák gyártmány 11 ezért a ma* gvai piacról, mint »¡«trák terméket, ki kelj /árai A magyar vendégek élénk érdeklőddel néztek a gyártelepet«*« mivel kétségtelen, hogy a nagyvözon*eg. különösen |»edig a cigarettázok óriás tömege U érdeklődik a gyár iránt, néhány adatot kC/luuk a gyát liicgtek ütéséről. A párisi Ahadi-céget, illetve gyaiat több mint száz évvel ezelőtt Abadie Mcliel alapította és e/ a gyárindi\'otta meg Fran* c.ja ornx^glian a cigarettapapír gyártást; cigarettapapiros jósága lévén világszerte ismert g\\ art maii v lett. a melyet már az 1882 évi Mav r íéie nagy lexikon, mint .különösen jó cijarellapapirost\' omlit meg ét \' icpér. A bécsi veiérképvi-seló*ég«t Abadie Michel és Kgb^rt testvérek, akiknek ösazea vállalatai családi részvénvtái sasággá alakullak át. fóJcg abból a e»lból ».lapították, hogy Her ben csupán a l\'Aris* Imii előállított Abadie cigarettapapiros adjusztaiását vigyék keresztút. Daeá\'H ú\'ríasi *M/állit.-si es vámköltségnek (60 ko* 1011a loo kilogramon»int). a melynél megtakarításokat lóiéin»? eszközölni, ha Sáriiból csupán a nyersanyagot Mit* denék. a pátiéi ház a fönt cinilett hatvankoroná* nagy vamtetel mellett sok százezer skatulya cigaieltapapirt küld AhiiVni é» budapesti raktaraba liétisben csupán a kuiöiibózö fajtaju hüvely eket, a«nelyekuok papirosa telj*tf<n késten érkezik l\'árlsliól. készilik pedig axeit. mert a cigarctlapa* pirosnak liOvelylyé valö kidolg»»iá<a Kranciaorszá|baü tdnes azon a iií*óii, mint Magyarürstág-Ausztrlában, II gy az adjusstalas Héc^ben történik, az két»/g kivAI igen nagyra
A magyar vaadégsk nagy érdeklődéssel hallgatták a közléseket és a legszívesebb módon búcsúztak el a nagy francia.nuKJar\'OMtrák vállalat két vezetőjétől. Végül annak a kivánságiunak adtak kifejezést, h irha az Abadie-tarsasáf üzletei Magyarországon is annyira kiterjednének, hogy a cég itt is miként Ilécsbon nagy gyártelep létesitéaere baU* rozná ol rnagát.
Segédszerkesztő : Nm/gy Macuu.
Laptulajdonos és kiadó;
1 n c 11 ti íj r C ii ö r
V I A.
Nyilt tér.
i. C
Figyelem
ría-íotrás" van mint Rohitscbi savanyu vi* törvényileg védvd. Minden más teiniéket, — mely „Tampel-forráa" és .Siyrii ti Yásu!-1 V4ii jelezve és hámi. sitvi ^Rohitscbi" nev alatt hozzák for-/i lomba, vissza kell utasilani.
Fairis-kutk«za!9séiR9IIITSCH SASEHBRUN»
Évszázadok óta ismert
beesOlondö érdeme Laliin Maunce Maximo becsi vezérkép* visc.önvk, aki ilyen módon annyi s/áz munkainak a kik magok.is bizonyára HZ>nt«\'ti íogvasztunak Abadie papirost, jAvi\'dídmCZŐ foglalkozást én ullando munkát nyújt De az államnak is nagy jövedelme vall .1 vállalat revén, a mint uzt a pánti kereskedelmi kamarának minden küldeményhez me.lékelt s az áru creditet igazoló nyilatkozata bizonyitj*. A liahiti\'féle papiiosmúvek, a melyek egyúttal képviselői az Abadie társaságnak Héc-ben, maguk is g\\áit»iiak kü* iöubözö fajtájú elgarettapapiroat, azivarszipkát, kartonázat, papirosesipket és papiios szalvétat; a telepen állandóan ^ithig krütbelul ezer munkás van alkalmazva, a kik közAl kön\'ill ellil batsiáz ki<átólag az Abádig cigeretlanapiios ad. jusztálákával foglalkozik, a mi s/int-u bizonyítéka ez any» nyiia kedvelt cigaietlapapitos óriás fogyasztásának ll\'ti bérekben a bécsi gyár átlag több mint tizezer koronát tizet, tehát eveiikint több mint félmillió koronát, a mely óriás számok azintén az Abadie gyártmány jóságát bizo* nyiják.
A Íiécíi gyái négy nagy épületből áll a Seshshauscr-gintől 3, 7., 0 ét 11 száni alatt; a két utóbbi épület ki* zárólag az Abadie gyártmányok adjusztálására szolgál. A gépberendezéseknél ÍjI van hanználfa inioden legmodernebb találo;ány egészségügyi tekintetben is éa tényleg maninrs egész Európában még egv ilyen vállalat, a mely, termé szelesen vílLmoa üzem mellett, ily modernül lenne felsze* relve. Az első emulelon vannak a raktárak az elküldésre előkészített árukból es sok száz postacsomag és láda vár szétküldésre. Az egész világból olvashatók itt cimek és a milliós lakosságú Nevvvo«, Kálku ta. ^ocrabaya, Jáva •«♦* getén stb. mellett találhatok kisebb helységek, mint Nagy* kikitjda, Lellmcric stb nevo w. Krdvkesek a nngv munka, termek, a melyek szuterénből a negyedik emeletig százhuszonöt méter hosszúak, óriátf munkatermek, a melyek elénk képét nyújtják a serény tevékenységnek, a mely Ahaditnal napról-napra folyik, A két kalauzóló ur érdekes sdatoiat közölt a gyártmányok eladásáról is. Átlag minden heten húszmillió szivarkahüvelyt\' es háromszázezer cigarctlapapl* ros-csomagocskát küldtek síét a világ minden részébe. Abból az elvből kiindulva, hogy a védjegy gazolja nz árul, az Abadie cég büszkén, nyíltan és becsttlctasen minden árujáia ráteszi a nevét, ellentétben konkuronscinek nagy* részevei, a kik kizárólag az adjusztálással és nagvhangu francia elnevezéssel látszanak «i^lyt vetni. Ennek tulajdo* nilbató, hogy az Abadie-féle tfyÍLLÍH»«nyt ai egésa vUágon ismerik és becsülik \\ I
A mi végül a bécsi ház személyzeti viszonyát illeti, tekintettel a nagy magyar fogyasitó területre, az Abadie cég alkalmazottai sorában a magyar elem ia képviselve van. A cég utazóinak többséfe magyar, a bécsi expedíció fónöke magyar ember, sót a csomagolásra (elhasznált papiros nagyrészét is magyar gyárakból ItóssahegyrŐI stb. hozatjuk.
segitó gyógyító tényeió Karlsbad, larlcflbftd, Pranxenibadl stb. kúráknál; mindif fényesen bevált

KWIZDA FERENCZ JÁNOS
cs és k r. osztr. inagy , román kír. éa bolgár fejedelmi
udvari szállító,
kcrulc l jyó>jkzcré$z Korntuburgban Bécs me lett.
KWIZDA FLUIDJA
Kigy6 yel,
(TVItlti TA FLUID) H6gi bsvAlt sromtUkus bsdorssöl«« az idogek éé timok iu«g*r6.
sitásérs.
hasinélva turisták, ko. r«ki\'*rosok •« lovsglók ál. ul nsgyobU turSk uiaa •r^stWsf* •• srflgyiyt.trst Avski: 1 palack K
r«| palaok K 1.20 Kapható mtndsn gyógy* •sorlárban. *« K*t;«« ár. Jsgyssk ingysn 4« bór*
msolv*. FArskUr Msgysromsáf resser« : TÖRÖK
tyógyaaeréasnéi. Budspssl, KirSly-uioa ta és Andrassy.ui WO. •«•cd.
Keresek egy lakást
3—4 szobával, esetleg kerttel, azonnali lak« hatásra- — Czitn a kiadóhivatalban.
ZALA
""T\' ^..«ynJT.J ------—^-.I-III «M
Csemegeszőlő,
Csakis elsőrendű nemes fajok, postakosaranként 3.8o kor., 100 kg. vételnél 40 kor. Csemege alma és körte postakosaranként 2.40 kor., 100 kg. 24 koronától feljebb. Götög és sárga dinnye 100 kg. 10 kor., turkesztán és ananász 33 kor., postakosaranként 2.40 kor. Paradicsom, tölthető zöld paprika és fejes káposzta posta-kosár 2 kor. Vasúti rendelést csakis előleg 1 ■■ beküldéssel szállít:
Szabó 235- gyúmolcskivitele Csongrád-
Ház eladás.
Sarokház, ré&eu . fennálló szatócs-Üzlettel• tőzsde, pálinka ós sör méréssel, betefiség miatt szabadkézből eladó. — Bővebb felvilágosítást ad özv. Steinitz Károly né Nakvkauizsán Kossuth Lajos tér.
Tó Isrsirbsixi — levő —
áron ela,d.ój£.
¡M és ül
ónrönyeö 1907". olct. 1-tól.
Megjelent és kapható: [ISMÉI fölöP fid
* ■
hönyuherííhcdíeíben, ílo g y h o n i z 6 á n.
5 korona. ~
Elsőrangú külföldi, úgymint Bösen-dorfer. Khrbar, valamint 25 évi bécsi zongora-gyárakban szerzett tanulmányaim képesítenek, hogy a nagyérdemű műértő közönség igényeinek e téten mindenben megfeleljek. Zongora javításokat, ug\\ mint teljes átdolgozását gyárilag eszközlöm, uj zongorákat állandóan raktáron tartok, régieket becserélek.\' , 1
A n. é. közönség pártfogását kérve.
Wogrincslcs Ferencz
zongora készítő, hangoló és raktáros.
Erzsébet-király né tér 10. sz.
(Lówl Adolf fele ház.)
1907. szeptember 29
matiw »v
KLYVHIA a b 0 r ápolására
PÚDER
arcbőr öfcépitéeér* «0 fiaeoütás&iHi
liegelfK*»iiibb, lollell«, liáll rss muIoh l>u<|«.r.
K«bir, rOM*H*m vagjr sárg&s. Vtftlleg »ü»í>tulvA fa ajánlva Dr. J. J- Pohlcj. kir. taűár áital Hecibeta Elismerő levelek a leojobb körökbőlPlade dobozhoz etellékelve vannak.
(&OTTL 1E1B TAÜSSIG
e». éi klr. uav.tmlHi«neppeu ée llletiierc/Are.
»•raktári IIKC\'M, I. Uollxelle
Szétküldés otánvet vaoy »z összeQ előleges in-küldése mellett. . Kapható a kglUhl» tllnteerr-. ilruuue-bereekHéebeii f»
doboz 2. kor. 40 f. »**r4urb«»si. Sugykantztdn : Alt «s Böhm Keleti tt Mór, Kreiner Oyuls
Geltch es tiraef ctgeknél.
Hirdetések fel vetetnek
í*
e lap kiadóhivatalában.
Steckenpferp
Liliom tejszappan
Bcrgn ann & Co. Dresdea ét Tetuhen r/E.
%
volt és marad a naponkint beérkező elismerő* levelek szerint, a leghathatósabb az összes gyógyszoppanok között szeplő ellen, w/y a sima, puha bór és viduló arezszin elérésére és fentartására. — Kapható darabonkint 80 fillérért fciinden gyógyezertárban, drogériában, illatszer- és szappankereskedésben ée fodrász* üzletekben.

JVók könyvtára.
Jl női szépség fontartásának, ápolásának és növelnének titkai. Irta egy nagyvilági hölgy. V.a-sodik javított és bévitett kiadás. Csinos vá-szonkótésbvn. Ara A K GO f.
// jó társaság modora és illein»iab\'l/ai. Irta egy nagyvilági hólgy. — Csinos vászoukötésbeii.
Ara 4 K 8ü f.
jl szépségmüvészete. Irta és idegen források után oss/.egvüjtöttc Számtalan a szépség ai oUsara és lentartására szükséges tudnivalókkal Díszes vÁHZonkötéaben. Ara 4 K .
¿farnád könyvi A gyermekápolás dióhéjban. — bta dr. Torday Ferenc, Ára Eötve 3 K.
fi nyák tanácsadója és utmutatója a gyermekek apo ásánál. Irta Hruidwood Murray P. gyermek kórházi főorvos. Ára kötve 2 K.
fl gyerme* ápolása rgészseges és beteg napok-, ban. lila Kneip Sebestyén plébános. Ára 2 K.
gyermekeink érdekében, Útmutatás anyáinknak, miként kell gyermekeinket helyesen ápolni.
Irta dr. T.rnói Yatvich Gjula. Aia 2 K
» •
)(aphat6l(:
f/s chel fü lop fia
könyvkereskedésében /fagykanizsán.
TIRGRAM-POR
az egyedüli szer, mely az összes rouorohot gyoraan éfl olaposan kipusztítja ; üvegben —.30, —.60 i.-— és 2.— koronáért kapható
TIRGRAM TINKTURA
csakis P 01 0 6 h á h ellen üvegekben —.40, —.80, 1.20, 2.60 és 5.— koronáért kapható minden jobb drogériában/ füsfcer- és fc\'stti-kereskedésben, ahol Tirgram-Plakátok ki vannak függesztve. — Ügyeljüuk a »TIRGRAM« névre. Gyér: Budapest, lü. herület, Róroly-utca 1.
Kapható Nagykanizsán: Feaselholer József, Günser Gyula, Slwm ¿6 Rlein, Sehwarez és Cauber, fleu és Klein cégek üzletében.
: c

Bélhurut
(idült, ideges, güniókóroshas-tueués legjobb gyógyszere a
Barta-féle FEKETE AFONYA
Csero^oskonzerwek
Barta-féle 1
erdei gyümÖlcsbefóllek, izeh, szörpök, lőzelék-és húskonzervek, nemes borouieskát uerse-nyen felüli minőségben
szállít
Kapható gyógyszerészeknél. 5 üveget 8 koronáért bérmentve szállit
«■•kelőbb filiicruch htmlllMrd 1« m
Felkai konzervgyár Felka, Szepes m.

3Céxjert áxjeg^rzélcet!
sL
icpT- M#ptember 20.
V. A L A
mos n. ü unw ].
Daoykaniisán, a „Polgári-ígyler títsztermében.
..... -T II\' I ■ - 1 IM.llLiJU.lifc,
Van szerencsénk a mátveti tisztelt n. érd. közönségnek k tndomávára 1io7.hi, hogy
1907. szeptember 29-fin
a „Polgárl-fgylet" emeleti dísztermében
megnyilih.
uvermek-Kurzus
Gyermekek
6 cu»6 horuhtól uihftnch ihit o dflutánl órákban.
Iskolás nő-mútM
siáiiáffi ¿árlkfirü. d. u. 4 G-lg.
este 8 ó:ó;6l 10 óráig
Boston-tana Uf
hcdvjli táncol 3 óra alatt cliajállthalja.
d^iánóréh háznál é3 házon hitiPI ugy egyeoehnelt. mint woportohnah. Boston tanítás mlnc\'en os2tálybcn.
Büiralkoinl lehel a láncteremben d. e. io-IMj, d. 3-tól kezdve.
IMkérjük a nat»yrnhecsült szülődet, kik meiíjeienésnnkre igéiitt lattanok. rl)l»t*li öliajnknt vrlürk tudatni kedveskedjenek.
Kiváló t\'szlelettel
tsrirtanár Mudapestről. m. kir. operaházi ny. solotánro*
SOO ixóronát
íiz.\'tek annak, ki a Bartilla fogvizének használata mellett (üvegje 70 fillér) valaha ismét fogfájást kap, vagv szája bii/.lik. (Frunco kiil dőssel külön 95 fillér) Hartilla-Winkler Edo Wien. 19/1. Somiuergasse 1. Kapható minden gyógyszertárban és drogtieriában. Csakis .Bar tilla íoflviz\'1 kerendó. Hamisítások bejelentése utalmaztatik. Oly helyekre, hol nem kapható, bérmentve küldök 7 üveget 5 kor. 20 fillérért.
lUktár Nagykanizsán: Drogéria a . »Vörös kereszthez.«
|&T Minden utánzást és utánnyomást Üldözünk I
Thierry balzsam
eM>k ükkor valódi ha az »párát ábrázolt» zöld védjegygyel van ellátva Törvényesen vőtlvo. Kégl liit ii felilltnnlhatntlan *«er eméűtéii zavur. írvoinorgQrcs, kóliha, katurr-•hus. mtlfhetcgséú. influenza, külünö-«011 j>e<lig kezdődő tödővésx nt1». eceteiben. — Ara: tizenkét ki« üveg. vagy vagy 6 dupla n\\\'eg, <?Cr ""(¡y kit-JöntctffiH Hyc£ szabadni mázott ziírrnl 5 korona.
Thierry Oentifolia kenőose
közismert mint „Non pluflz nítrn" szesz minden* f-l* bármily regi sebek, gyulladások, serülések, kelések é» da/anuiok «llen. me«gálo)Ja a xérniérgezést, «-s az operá-ei ít a legtöbb esetben r«-toslcKO«*é »«*s*i Ara: 2 legel) 3 kor. 60 üli. bérmentvo. S/elküldés utánvétel vagy a
pénz olőlcgc< beküldésé mellett, Apotheker A. THIERRY in Prctfrnda l ei Rtkituk Simrkriül. lUUárak lludapesten Ttirök József é* dr. li&flcr Leo gyógyszertárában, Lúgoson: Vérien L. g^yszer-tárbsu.
O Víí Q. ^vUnk mindenkit egyedül valódi törvényesen V» VttO. Védett baltsamunk utánzatainak vásárlásától, megrendelésétől és különösen ismételadásától. A büntető, törvény 23 és 26 fi ainak érelmében kíméletlen büntető-üldözésnek valamint 400 koronáig terjedhető pénihir-«Ágnak vagy egy évi* terjedhető fogházbüntetésnek tenn magát mindenki, aki más gyógyszertárból eredő, tohát mint az én egvedül valódi, zftld apácavédjegygyei ellátott törvényesen védett „Thierry bnlzsnmu*ot rendel, v*«4ro| vagy jimét elárusít Ugyanezt a büntetést vonja ¡"^ga után a tolakodó vásári módon felkínált más nevek-k<,l ellátott surrogatumoknak megrendelése é« eladása, n»elyek csak a\' közönség kizsákmányolása céljából hozatnak forgalomba.
Pénzkölcsönt
tT»2lü ..^ "Jb h áü-ml. városi és egyéb
-y \' hereshcJöh 0-7% ,„ellett
ugy ruvnl \'dőre, - n.jnt 10. 12, \\b és 20 éve»
OfIPS7 PüfP Ra,ona,l"tl óuadéhra «enek 10 nap ülI60U60IK. kölcsönt továbbá birtohohra h
házahrj |. e, II hetáblazáua 20 nao alatt tuoUU uapl kisiimiiMh mottrti.
Hővebb f\'-lviUgositássAl sio\'gál.
Raulmann Kálmán SíftS^
Budapest, VII., Izabella utca 36 st.


V.
Bischitzki Miksáné

Nftrjvkanizna, Főút- 24
S3 /r ótn fennálló lépjobb hírnévnek örvendő han^zerraktárában
/.niiKorák, plRssluók, filmhalmuk cm linriimnliimek
uj dtját**ottnk nairy választékban réMlrlílrc-t »re és bérbe Í4 kaphatók.
/1V71 zomjm\'dk\' tniti\'itnk\'or btf*fr/l(*tnck\\

bármily mennyi ¡¡égben legjobban érté!(esilliető
Rothschild Samu
rnéznagykereskedőnél Ragykanisán. Mapyar-ulca 19.
Egy ügyes megbízható hönyuelőt keresek
üzleti könyveim rendbehozatalára, működésének azonnali kezdésére.
Ajánlatát fizetési igényeinek közlése mellett kéri
iiaskay Ernő
Keszthely.
<
FtfvX r^roTl KMföX
gWprS)
Teljes ellátási adók
A kinek
lakása, hónapos szobája, raktára, üzlethelyisége
van. teljes cllálást ad, vagy a ki
lakást
bütorzott szobát, teljes eJlAtást, üzlethelyiséget, műhelyt vagy raktárt
tegye kö\'zé hirdetését a
9
I
hirdető rovatában.
Egy loháflhirdetéa hözlísenhlnt
mr i i3m
h o r o n o.
r^X fSofoX
•^Mf\' b^i^i
iqo/. szeptember 20
Bárki ha kérdi,
hogyan nyilatkoznak az emberek és hogy milyen értékes háziszer az eredeti i latos az Alföldi Cognacgyár rtfezuénytáracsógsa|át szesz(ínomitó|óbon lepároit logmatfasabb fokú közép párlat szeszből készített valódJ.
kaphat ügyes férfi vegyi gyártmányok eladására gazdáknak és viszonteladók-nak. Mellékkeresetnek is igen alkalmas.
FÖZÉSRE-S ÜTÉSRE KIRÁNTÁSHOZ
KHMER) 2&0KC3ÁQ,
KÖNNYŰ EMÉSZTMETÖSE6EÉRT
ORVOSILAG AJÁNLVA
CSAK E VÉDJ EGYGYEL
Dr. Hardung & Co,
vegyészeti gyár
Aussig-Schönpriesen.
me y páratlan hatású ugy egyhangú a válasz, hogy a/, aki egyszer megpróbálta használni soh\'ao változtatja ez életbon, mart az
Hlföldi fehér hereoztea
ELLÁTOTT CSOMAÖOT ÜFOÖADJU N K El!!
Sérvben
szenvedők i
a hü liázibarnt
me y n^m hiányozlnt uri családnál sem; az Illatos J&.IÍ ltíLI feh.ór lcereasste©
Dudapeaten
kellemes ós sokoldalú liaaználhatÓHáRfi által Általános alkalmazásra ta»á:. - Hűsítő a melegben, amely gyakori főfájást szokott okozni, viszont
fc^T* \\íid.itóle liat "Sta oáhány csttp-p«\'t cukorra bevóve a szervezetro.
Az Alföldi fehér keresztes
lllKirtloa
rillonxrlil
nagy napilap
erffditő lulojdonsógo
különösen a masszírozás a ka mAval tapasztalható. Nvnri fürdőzések, kirándu\'Aaok alkalmával igen ajánlatos, ha ké/nél van. legendák szálnak omo
Előfizetési éra
Kgcst évre Fél évre , Negyedévre , Kgy hónüprA
Ne mu assza el egyetlen sóshors/ísz-vevfi sem a
íimsf megjeleni
Megrendelni cím: AZ UJSAQ kiadóhivatala Budapeat, VII. Rékóozl-ut 64.
MUSCHONG-BUZIÁSFÜRDŐI
meghozatni, hoi bő.»mi nyi átkozik a
Rz flllcldi fehér hereszl sóőborszeaz egyedüli
gyártója az
Qc£T újonnan berendezve
kartelen kívül szállítanak azonnal bármily mennyl-oó«ü természete» vegylteR legtisztább folyékony
•«í,,áFhirfl bu*lá»fflrdfll "én»avforrá»oliból »lódavlzgyártáshoz vendéfló
ipífi\'cííowrí\' összi m TÉUEszTEnoö rwsr.l\'
Megbízható,\'szigorúan lelkiismeretes fT}
| kiszolgálás I ., • Wt
réözuénylárőüöág
Kccskcmétcn.
6 Cfiász te hlr. fensége József főherceg hamaral szállítója.
PoNtÚ ii ulanvállel vagy a pénz flöartea
bekitldr«e után. \' ■
i . 1
Á R A K i
Óriási próboüueg 40 fillér. ílagy üueg 1 hor. Egész nagy üueg Z horona.
M SSL ~ és "i ,lteres üvegekben.
wt és hólyagbánlafmaknél utol m irkitfiylitti. ^
m Elsőrendű asztali vlxl
Felvilágosítással késtslggcl szolgál
Muschono-builáafOrdfit szénsavművek és áaványviiek azótkfildésl telepe Bu/lasfúrdön
Sürgönyeim t Mtuchong, Buzlásfflrd*. - Interurbán telefon 18. sz.
Fisckel Fülöp Fia kőuyvnyomdája Nagykanizsán
évfolyam
SsmfcesztMgt NtgykanliM, Nádor-irte» 4,
tüttttfcfraUJ: rül&p Pia kötijrT- ét t«*fc«léi4bett, VAroéhá^ palota; ld*
|p«ésémó&k h «ttforttott ét hirdetések.
Kiadóhivatal:
I ■■!■!■ P
Nagykanizsa* Kedd 1908. szeptember 29.
222. -szám.
Ttléloi
ont
toa.
Ízc(Veift^(i 7 a,
MM Wt**/Utá»ok 4« ancAi>-90 fHlér.
ELÓMZtfTÉSI AlVAKl
Helybon h&zhox hordva:
Eey hón I.— &
Negyedévre • «•••• a— »
1-oliSrc „
Égést évre ^ . . . . . 12.— M
Postai tzétkQldétttl:
► — « » <
%
POLITIKAI NAPILAP. Maqjolenik naponkínt Nti 6 órakor ünnepnapok kivételével.
Fgy hóra .......
Negyedévre ....••
Félévre.......
Fgéai évre ...... tG.—
ÍM IM
9.—
».UitM» <•«. r< lANOC^.
Cgyaa isám Ara • fillér«
t ■
Peleit aztrketxtó: NAQY SAMU.
♦/crkeaztAtára; RÉVÉSZ LAJOS.

Szervezetlenségünk,
M
Nagykanlzat, azepteinhor iíS.
egész államiságunk s nemzeti létünk Is beleveszhet.
Habár tehát e táblázatnak * nlnca Is köze a kormány ma még ismeretlen reformtervezetéhez, XT . . , mégis óideklödésre tarthat síámot, haaz el\'opott
A nmovor b^l^n« /i 1 óhajtjuk azt az időt, amikor ne tAblftzatból kÖ2ÖlJük a ZtUmogyér* vonatkozó ,
A magyar közéletben napról-napra olyan ¡lehessen hallani Magyarországon semmi adatokat.
E táblázat alapja tudvalevőleg \\a plurális választót Jog és pedig aként, hogy tiz analfabéta
Ezek szerint a táblázat Zalamegyéro vonatkozólag a következő adatokat tartalmazza :
A három szavazattal felruházandó egyének
ujabb és ujabb jelenségek bukkannak el«, ellenvéleményt 8 az ellentétes elvek semmi
melyek aggodalommal tölthetnek el minden szavát se, de ha aduuk valamit arra, hogy
magyar embert. liberális magyar nemzetnek tartson bennüu- i «•»«•««« "d eey Mavazatot; leaz tovfcbbi egyes,
A helyzet nemhogy tisztult»,- hanem ket a VÍWg s magunkat js ¡„y érmük .; k\'tWi «s bftrmaa szavazati Jog, amint eit a Zul,
egyre jobban bonyolódik. . ; Rollse Mabad megeugednünk, hogy az . el- "0mba,i "Amtt \'
Politikai, társadalmi és egyházi téren; lenvéleménnyel s az ellentétes elvekkel libe-egyaránt vesaedelmes áramlatok kezdenek rálizmusunkat és magyar nemzeti voltun-érvényesülni s {igyekeznek elnyelni minden kat ostromolják a saját hazánkban. Liberá-becsület^, hazafias és öuzetlen törekvést ijs magyar nemzeti voltuuk kell, — hogy A legaggasztóbb ebben a helyzetben, határa legyen minden ellenvéleménynek s hogy mig az ellenséges áramlatok teljes ellentétes elvnek. • szervezettségükben s teljes fegyve.zettel lép.; Liberális és nemzeti alapon ám legyen nelc fel ellenünk, mi magunk szétforgácsolt ellenzék, sőt hogy igazán legyen, kivánatos ejőnkkel, szervezetlenül állunk s várjuk a ¡Sj de ezellet az alapokat döngetni s alá-
ásni nem szabad engednünk senki fiá-nak se.
i« megalakult. Darabontok, nemzetközi szo- Szervezkednünk kell. Belső ellenségeink clalisták és Aehimék — véd- és dacszövet- ( előnyomulását nem nézhetjük tétlenül, séget kötve — mindenre kész hadseregként Aunflk a pár|nak( mt]yatí többséget állottak talpra s szemünk előtt s fülünkj adüU a 11]agyar nenjzel) kötelessége, hogy hallatára készítik eló ellenünk való hadi-; ez fgéfí magyar közéletet védj* tervüket. | ,)0gy a (Sbbségi pártban legyen
A klerikálizmutf segédhadai is egyik ol- er6 arra> bogy a társadalmi béke és nem-dalon már táborba szálltak, másik oldalon /e, lu{voi,uuk ei|en intézett támadásokat Is fújják már a riadót, kevés napok mul- neni csak visszaverje, hanem az erre szer-
támadásokat. . , . •,
Az egészen íuinzetietlen ellenkoalició
ttiniH 3311.
Kbből Hiiznlikb»n\\ magyar 92\'/o, nőmet 2.1, tót 0 1, oláh 0 1, honfit 4.0, egyéb 0.8.
A kit sxav«/.Hllal felruházandó egyének azá< /;»» l\'6.819. \' V •\'
Rhből százalékban magyar 78.5. német 10, horvát 16 2, ej/yéb 3 7. (munkás 24)
A/. / B/avan itia! felruházandó egyének szá*
ma 41634,
Eb hol arázal^kban-: magyar 743, német 12, horvát 18 0. »^y^b 6 6, (munkás 43 )
Közvetett szavazattal /e/ruházandó analfabéták s/.árna 27,.70.7.
Kbböi százalékban: magyar 672, német 07, horvát 219, egyéb 2, (munkás 62.4).
A szavazatok összes száma 88Í.808.
Ebből százalékban : magyar 77.7, német 1.4, tót 01, horvát 16.5. egyéb 4 3 (munkás 33».
tán .ott íh készen lesznek a felszereléssel.
A keresztény-szocialisták s a katholikns népszövetség csapatai\' már portyáznak is a poiitikai. és társadalmi harci mezőkön, legújabban meg »Kálvin-szövetsége feliratú zászlók alá a reformátusok gyűjtik-csapataikat. »
vezkedó eróket már csirájában ¿lfojtsa.
. \' • \' " a
Vessző.
ñ uálasztd|ogi reform és Zalamegyp.
Az ellopott akták adatai.
kijelentés szerint Andrása} Gyula gróf belögymi« nlszter utasítására a statisztikai hivatal a reforoi.
Szombati srémunkban megemlékeztünk arról
A magyar politikni pártok és a-libcrá- a vftrasítójogl relormter,ereiről, m.lyet a Nép. ,, , , \\ , * . , , . , szava kfizOl a atatlsztlkal hivatalból ellopott kt-
lls magyar társadalom^ niindezekkei a jelen- n ^^ a,apJ4n Mlntmeg,rtBk , egy félhivatalos
ségekkel szemben szint^ érzéketlenek.
Semmi mozgolódást; semmi törekvést,
akaratot s gondolatot nem látunk s nem kapcsolatosan tObb irányú számítást végzett
, .. , , . .., 4l . 8 ezek köttti egyilt táblázat a Népszava birtokába
- hallunk *ra nézve, hogy az áldat an har- \' ^^^^ ^ két*égtal»D, hogy . aiAmltAaok
cok örvénye elé vonszolt magyar közéletet i hlte|egek
az azonban nem bizonyos, hogy éppen •visszarántsák az elöl a pusztulás elől, — 8E ellopott táblázat képezné a kormány reform-
melybe — ha soka igy tétlenül né/zuk - \'tervezőiének alapját.
Államositjákazárvaszóket
Ml lesz Nagykanizsa pénzeivel ?
— Salát tudósítónktól. - .
> M
Nagykanizsa város közgyűlésein többször foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy városunk gyámpéuztári tartalékait helyi célra fel kell használni, mert kilátás van az államosítására s akkor tölönk elvonják e nagy összegü tartalékot. Hogy ez az óvatos előrelátás nem volt alaptalan, ezt bizonyltja fővárosi tudósi* tónk kővetkező jelentése :
Meghízható hiteles forrásból nagyfoutos-ságu ujitásiól kapunk értesítést. Arról van szó, hogv a belügyminisztériumban törvénytervezetet dolgoznak ki a megyei és városi árvaszékek államosításáról. Ez a lépés folyta, tása lenne annak az intézkedésnek, amellyel a törvényhozás a számvevőséget és a pénztárt kivette a vármegyék kezéből.

Szabott áruk!
- Vv
A t cimü vevő közönség szives tudomására adjuk, hogy sikerült /i bócsi vám-
________S«\'ifi drb kisebb nagyobb valódi perzsa-szdnyeset
vennünk a melyek üzlethelyiségünkben, minden vétel kötelezettség nélkül megtekinthetők. Minden vevő | hevesen* jár el, ha inost kihasználja a kedvező alkalmat és beszerzi szőnyeg szükségletét, amennyiben CSOdálalOS Olcsó árban árusltjuk Es alkalommal ajánljuk ismert és óriási divatraktárunkat, női ruhakelmékben és sely. I
SINGER JÓZSEF és TÁRSA k.^^.,
t Jnunvni
ZALA
i
IMLUI .•^«urcaaí
bárddal, a bátyám mészáros-késsel Végh utáu szaladt. Utouérték s láttam, amikor apám a bárddal lzütötte, a bátyám pedig mészároskéssel összeszurkálta. Végh sikoltozott is, de nem hallotta senki. A pénzt elvették Véghtől, a holttestét pedig egy árokba dobták. A sorban eléri azt, hogv a gyámügyeket hatna- bátyám a véres kést és a bárdot a ZaU-rabb bonyolítják le, mint most, amikor ei a folyóba hajitotta. Ezután hazajöttek és meg-rengeteg ügy két fórumnak ad munkát, A számlálták a pénzt. Néhány száz forint lehe-vármegyék és városok az árva«zékek államo- tett. Apám még azon éjszaka kiment a pusz-sitásával nagy személyi kiadásoktól szabadul- tára és a pénzt elásta, nak meg, de ezzel szemben bizonyos az a
Az ujabb reíorm léuyege az, hogy a tőr-vény utján megiz&ntetik az árvaszékeket s a hagyatéki bíróságokat, illetőleg ezf a kettőt egy állami hivatal keretében egyesítik. Az átvaszékek államosítása minden tekintetben messze menő következményekkel jár. Első
veszteség is, hogy a vármegyéket egyik leghatalmasabb és legfontosabb intézményüktől fositja meg a törvény.
Az államosításnak cz a fokozatos megvalósítása lassan-lassan annyira megnyirbálja mo«t már az autonom testületek jogait, hogy a közigazgatáson kivül egyéb a hatáskörükben nem maiad. Ilogy a törvénytervezet
Ha gyanakodnának a csendőrök, — mondotta ne találjanak itt semmit.
Végh holttestét másnap megtalálták. Nyomoztak, közben letartóztatták az apámat is, a bátyámat is, de bizonyitékok hiányában szabadon eresztették. A mikor kikerültek a börtönből, kiásták a pénzt és tnegosztozkod-tak. Éu uem mertem elárulni az apámat és a bátyámat. Azóta már el is felejtették a
megvalósitása elé milyeu akadályok gördül- gyilkosságot. Most \' azonban látom, hogy nek, most még nem lehet tudni, de kétség- ; engem el akarnak veszejteni, hát megvallom telen, hogy az életbelépéséig még sok időnek az igazat.
kell eltelnie. A leánynak a vallomását Jegyzőkönyvbe
Az árvaszék államosításáról Fzóló hiri a vették és táviratoztak a boucódíőidi csendőr-magunk részéről meglehetős kétellyel f>gad-! őrsnek, hogy vegyék őrizet alá idősbb Siposs júk. Szerfelett praktikus volna cz az iotézke-\' Györgyöt. Ifjabb Siposs Györgyöt, a kt dés, de a megvalósulását b.ijos elképzelni, Budapesten u Váci-ut 17. számú házában figyelembe véve, ho^y a belügyminiszter eivi detektívek behozták a fő
ellensége minden államosításnak. I kapitányságra, a hol Kórody M. B*la rendőr-
fog.lmazó letartóztatta. A nyomozást £oly-; tutják.
/uLiegerazegröl jelentik a Zalának, hogy ! id. Siposs Györgyöt is letartóztatták és be-
Rablógyilkosság Zalamegyében.
f — < II ...........111 1 !■■■■■■...... I
r 4 kiváló b4r- és lithlutnos gyógyforrás ^
V,
»♦h« 44 kóljagfcajvkaAI, hliavUjill, M«k«r-t«t«f*4f*4l ii htram tAaulaakaAI klttal k»uU«. Tim4«a«lN MTMjrvfla. ^
¿r I»ph»t4 AafAajrrtekmkOfeW« r»*» » SaÉ»y.U»<Ml 9
Ulntor hnU TflWUUAI a.U^M, t l«l*lfrtkftrt I.
N ■ ■ i .......
rwwM
\'jtía »"-t
A leány az apja ellen.
p — Sajót tudósítónktól —
«
— szeptember tí.S
Ezelőtt nyolc évvel rabiógyllkosstg tör-, tént Zalamegyéb^i ,Nnelynek részleteit maigj homály fedte. A gyilkosokat csak tna leplezték le, amiről Buda/»est rtif a következőket jf-leutik:
A főkapitányságra ma/a boncföldi (Zala-! megye) cseudórőrs táviratot küldött, a melyei ben arról értesíti a rendőrséget, hogy ¿>ij>os*[ Mária szakácsnő, a ki Budapesten, a Dob-utca i
84. számú házban lakik, egy tablógyilkosság j \' -— \'
dolgában leleplező vallomást akar tenni. A \' _ Személyi hirek. Kevonhüllor párisi osz-csendőrőrs ar 19 k<*rtc a reudőrséget, hallgassa trák-magyar nagykövet és Festetich Vilmos ki Siposs Máriát. Kz ma délelőtt meg is töi-|gr(^ff mjnt peatetlch Tassilo gróf vendége mul. tént. Siposs Mária a főkapitányságon azt a \'.fxéi folyamán a keszthelyi grófi kastélyba ér-meglepő vallomA.\'.t tette, hogy ismeri a uyolc j keztek.
évvel ezelőtt meggyilkolt és kirabolt Végiig /r/rá/y Sándor vároai mérnők megrougált József bnncodfóldi lakos gyilkosait. Siposs | egészségének helyreállítása végett bizonytalan Mária szeriut a mblógyilkosságot saját édes- jidőtartamú szabadságra távozott, atyjs, idősb Siposs György és testvére, ifj. j Siposs Győrgv követték el. A vallomást, mondotta a fÖljefoulő, azért teszi, inéit atyja
1908 szeptember 29
— A tapoloai nagy tüz. Tapolca község kóp. viselőtestűlete f. hó 25-én gyűlést tartott. A köz. sóg Alul a tűzvész által Bujtott gazdáknak as utcarendezés cé\'Jára fordítandó/10000 korona ka. mit mentes kölcsön felvételét a megye Jóváhagyta% Kt alkalommal HorvAtb Jenő főjegyző a következő előterjesztést tett*: Ismeretes, hogy a Julim 30-iki tüsvész a városnak egy tekintélyes részét elhamvasztotta*; ugy a tűzvész áltat károsultaknak rögtöni, valamint későbbi segélyesése körűit mozgalom megindítása és eszközlése, mint utóbb az utcák rendezése és a szükséges kisajátítások létesítése, valamint az ezek kiviteléhez szükséges kamatmentes köloiön kieszközlése körüli eljárás, községünknek agilis és a közügyek iránt érzék-kel biró két tagját azonnali tevékenységre indította. Ma már lehetőségig széles utcák és tüz. mentes titőzetü házak állanak a nemrégi pusztulás helyén Indítványozza, hogy a képviselőt, tület Glázsr Sándor községi képviselő és Mirton Gyula h közsógblró urnák ügybuzgó ós fáradságot nem ismerő működésűkért Jegyzőkönyvi köszönetet fejezzen ki. Az indítvány, osztatlan lelkesedéssel határozattá emeték.
— A Nagykanizsai Magántisztviselők Egyesület választmánya a nyári szünet után kedden este fél kilenc órakor tartia első vá. lasztmáuyi gyűlését a Polgári Egylet olvasótermében.
—■ Vörhenyjárvány Egerssegen. Zálaeger-szegről jelentik : A városban uralgó vörheuy (sarlach; járváuy újra olyau nagy mértékben kezd terjedni, a megbetegedések száma : auy-uyira emelkedik, hogy a hatóság az elemi
bzáilitották a zalaegerszegi ügyészségi fog- iskolákban és az ovodákban a tanítást, a házba. • * Járvány teljes megszűntéig felfüggesztette.
A beiratkozásokat teljesitik ugyan, dw csak olyan házak lakosságával, amelyekuél beteg, ség esete nem merült föl.
— Veszprémi fiuböl kínai postaigazyató Egy veszprémi lapbau olvastuk ezt az érdekes hiTt : A kínai kormármány Kom/jolthy Jób tengerészkapitányt, uéhai Kompolhy \'If-vadar veszprémi lapszerkesztő fiát, a kínai posták helyettes aligazgatójávár-Hievezte ki Haukow székhelylyel. \\
— Szooialiata népgyűlések. A nagykanizsai szocialista muukások tegnap délután a Polgári Egyletben uépgyülést tartottak, melyen mintegy 200 munkás jelent meg. A népgyűlés határozati javaslatot fogadott el, mely szerint az általános titjcos választói jogot kö* veteli. — A uagykauizsai szociáldemokrata párt engedélyt kért a rendőrségtől, hogy ók* tóber 4-én délután Kiskanizsán népgyűlést
, . , . . tarthasson a következő tárgysorral: Mit akar
• , «* fAíe" í, \'í ép,U\',6x A kMZt- « szocializmus ? As általános titkos választól
helyi kórház építésére kiirt versenytárgyalás a
Hirek.
jog. Csatlakozás a szociáldemokrata párthoz. — öngyilkosság * kanissai temetőben«
mull hétfőn Járt le. 38 ajánlat érkezett be A föld-, és testvére ót folyton rágalmakkal illetik. Ez kömiv68# ^ elhelyezési munkákra 53.314 koronát
ar. üldözés ót arra bírta, hogy boszut állion ; irAnyozUk ^ Erre ajánlatot tettek: Herényi Béla vasárnap estefelé egy magáuos asz-
övéin. Siposs M;\\ria vallomásaiban hangozhelybeli vállalkozó 188*)V-ot, Hoffmann István járt a nagykanizsai rom. kath. temető
tatia, hogy tanúja volt a rémes tettuek, a heiybe|i és László Sándor szombathelyi vállalkozó 1 slrdotnbjai között. Hat órajelé egyik sírdomb.
15.42#/f-ot, Vebir Lajos 2 5*/s-ot. Ajánlatférkozett\'megállapodott, leült A^sirra s a távolabb
a beton, ács, cserépfedő st,b. munkákra külön-1 állók látták, hogy fejét tenyerébe hajtva gooV
külön, azeszólyeson váltakozó engedményekkel, j dolkodik. Később kendője alól egy üveget
vett elő s annak tartalmát megitta. Az üveg\'
melynek minden részletére világosan emlékezik.
— Őszi idő volt, mondotta a többi közt,
a mikor megjelent édesapám, idősbb Sipos1 A k6rkU\\ bizottság e hó 22-én pénteken délelőtt György portóján Végh József ga/Jálkodó és tartott üló*An tAraval^ « ha*.*»«»»* hivta az apámat, hogy meujen a
szomszéd
városba a váhárrc. Üdes apám azt mondotta, hogy nem megy, mert esilo az eső. Ekkor Végh egyedül vágott neki az atu^k. Édes apám egy zerre odaszólt a bátyámnak, ifjú Siposs Györgynél- :
— Te, ha Végh vásárra megy, pénz van nála. Gyciünk, vegyük el.
Nagy puszi a ág vau a házunk körül. Már jó meswe * járt V£ght ^ "»»^r édee apám
S \\ \' r
tartott ülésén tárgyalta a beérkezett ajánlatokat. A közgyűlésnek a következő ajánlatok elfogadását Javasolja: Kömives munkákra: Berényi Béla, Beton: Pollák Ferenc. Ács: Lázár József. Tetőfedő:
benynaró/ug volt, melynek hatása csakhamar mutatkozott. A szerencsétlen nőt eszméletlenül, haldokolva szállították a közkorházba, hol csakhamar moghalt. A rendőrség megál« Herényi Béla. Bádogos: özv. Kövér Gyuláné. Asz- | lapította, hogy az öngyilkos asszony Jakab talos: Vilim Péter. Likatoa: Háo Jánoe, Cziklin | Istvánná jsületett Hajdú Juli s öngyilkossájózsef ós Rác Gyula. Mázoló: Láng Józset. Üveges: j gátiak okát is kiderítették. Jakabné tizennyolc\' Pollák Ferenc: Szobafestő: Hegedűs Pál. Villám- éve elhagyta férjét, ki Hqlládon lakiamért
háritó: Prisznyák István. Vízvezeték: Prisznyák István. Csatornásáé: Hoffmann István. A többi munkálatokat as épitőbizotUág házilag készítteti.
ez folyton ütöttc-verte, és Nagykanizsára jött lakni. Most, 18 óv után a férfi eljött utána I rávette as asszonyt, hogy menjen visatt

1008 szeptember 29
i."J -C-EE.-\'.twrv—wm -juj^y----<
Z A I, A
hozzá. A", asszony ki is békült urával, de alig laktik együtt pár hétig, a férfin ismét erőt vett brutális természete s az asszonyt napról-napra bántalmazta. Szegény asszony már nem tűrhette tovább, visszajött Nagykanizsára s nagy elkeseredésében itt véget vetett életé-uek. Ma délutáu temették.
— Misodvirágzás. Kgy körtefának fehér virágba borult friss gályát hozták be ma szerkesztőségünkbe. A körtefa az idén mAtoci. sior virágzott ki, a leheletszerűen gyenge virágokat életre hivták a késő őszi meleg napok. Mert néhány nap óta melegebbre for-dult az időjárái, sőt a komoly hidegek utáu volt egy-két nyáriasan meleg napunk is. De ez csak csalóka hőség és fény, as ősz egy hét óta hivatalosan is itt van. A fákról lassan aláperegnek a hervadt levelek, esténkint ■köilfátyol vibrál az utcai villanylámpák körül. A körtefa második virágzása csak tréfája az időjárásnak. Kbből a virágból már nem less gyümölcs.
— A megssegett igéret. Zalaegerszegről Írják a következőket: A húsáraknak mészárosaink részéről szertelenül történt fölemelése a hatósági mészárszék felállítását eredményezte. A hatósági mészárszék működését rokonszenvvel fogadta a közönség és aki tehette, onnan szerezte be husizükségletét. — És mialatt a hatósági mészárszékben alig győzték a közönséget kielégíteni és sokan megunva a húszas várakozást, üres kézzel voltak kénytelenek távozni, addig a mészárosok üzletei üresen Alltak. Amikor a mészárosok arra a szomorú tapasztalatra jutottak, hogy a hatósági mészárszéknek továbbra való fentartása esetéu kénytalenek lesznek üzleteiket becsukni, testületileg jelentek mag a polgármesternél s kijelentették, hogy hailaudók a hust ugyati-olvau árban mérni, mint a hatósági mészárszékben mérik, — az árakajKci?* a tauácstól előre kikérendő hozzájárulásijaién emelik föl, de kérik a hatósági íSoM^rs^éknek ázott ual letudó bezárását. k polgármester a mészárolok ezen egyértelmű kijelentésére és kérelmére intézkedett a hatósági mészárszék működésének megszüntetése iránt, mert jóhisze-müleg föltételezte, hogy a mészárosmesterek adott szavukat megtartva, a közönséget mérsékelt áru hússal látják el. A mészárosok a polgármesternél tett kijelentésük alkalmával a húsárakat fixirozták ; s pedig a marhahús árát\'44 —48, a borjúhúsét 48-53 koronában határozták mag. Alig záródtak be a hatósági mészárszék ajtai, első dolguk volt a mészárö-soknak a húsárakat íölemtlui. — Azóta majd minden második nap följebb megy a hus ára. — Mikor a fogyasztó közönség e miatt zúgolódni kezdett, — a mészárosok bejeleu-tették a tanácsnál a húsáraknak fölemelését, abban a hitben, hogy a tanács befejezett tény előtt állván, tudomásul veszi a bejelentéit. Ámde uem igy tőrtént. A tanács nem vette tudomásul a mészárosok bejelentését és erről azzal az indokolással értesítette őket, hogy nem tartották meg a tanácsosa! való megállapodásukat, a húsárakat önkén) üleg emelték, a mihez joguk nem volt. Most pedig kilátás van arra, hogy a húsárakat megiut íölemelik. _
— Gyilkosság. Halállal végződő verekedés törtónt folyó\'hó 20-áu Kővágóörsön. Németh József ée Nyoma Imre ottani lakosok szóváltásból kifolyólag össze vesztek. Nyoma Imre Némethet a harc hevében arcul vágta. Németh erre Nyomát a kezébeu levő gyaluval ugy vágta fejbe, hogy Nyoma az éjtolya-
mán a nyert sérülésében meghalt. A heves felindulásból gyilkoaU lett Németet a csendőrség elfogta. .
— Agyonütötte • part. Za\'a^gerssegről irják:
Simon Károly kaszabAzi 18 évta legény másodmagával homokot ásott a község közelében levő
l-jrvj rz—-jr.-rrrr 11 • sism ussk«* -
•" — \'<"*■■ ■»**tv ^rgr.t^-r - n
Megölte a mozi.
Egy keszthelyi kovács öngyilkossága.
»
— Saját tudóiitónktól. — tíognár Istváu keszthelyi kovácsmester pén* *
homokbányában. A bányát nagyon aláaknázták1, , . - 4 ,4 * . v
ka . .. ? , 7 teken agyonlőtte magát. Kiment a gyeues-
b Mr „«„„,«, ,0it «na.k .._«!* d)á$, MÓlőj#b aW , mbadban Ieüu egr
" \' uT°" ,n4gl\', °U kutoMzékbc. Rövid puskáját valószínűen vli-
lyen aláásott part egyszerre csalt leszakadt és , ,ail.tu , .... A ,a *
■ x é 44 . jt , , A rcl töltötte meg és a szájába lőtt. A — lövés
magaalá temette a kót munkáh osnDert. Az egyik- . . 0 . . , . .
. .. , , _ a szerencsétlen ember fe ét darabokra szeg-
nek sikerűit magát k menteni, de nem ugy Si-! - . . ... 4. ,
u , ., . \' 4 ! gatta *zét ugy, hogy még 25 lépés távol-
monnak, a kit a gyorsan odahívott emberek már , . 4 , v
. .. 4 , T x , *.1».y ságra is találtak kopouyarészeket.
csak holtan tudtak a ráazalr«dt nagy földtömeg . x ,.. . r 4 . . . . 4l .
... ... . . , 4 . l4 44 Boguár öngyilkossága előtt három levelet irt.
a\'ól kihúzni, k rosgejtett vizsgálat megállapította, .. \'* .. . . . 4 4 . , A 4
. . . A \' . , , 1 az egyiket nejéuek; tőle bocsáuatot kér. Ast
hogy gondatlanság senkit sem tirhel. . , / , ,, .... 1
1 . u^u ^ li u 1 , t . 1 1:,rt» sohasem volt ilyen zaklatott viszo-
— Kötelező bábatartás, iielugyminiszteri , , 7\\.. . . A , . . , , 4 * , nyok között és ezeket túlélni nem tudja. A
rendelet érkezett, mely azt tijtalmazza, hogy . .. , .. , . . ... \\ .
. . . \' , másik levél sogorának szolt, aki jót állt érte,
a községeket sztgoiuau utasítsák, hogy miu-; . . .. . . .?. . , ..
1 t - x ^ . . . e . r x , . . A hozzáírt levélben vagyona felől rendelkezik, den koziég és kis községben, hol 800 lakos .. . ... ... .. , 4 . ..
. xli . .. . ... , , . Ugy uyilt levélben aprói intézkedéseket tett,
vau, oklevele^ bábát koteiOsek alkalmazni.!,.,\':., ; . - . r. . .. .
. , . .. , . , . , lobbek között, hogy kéuezzék meg a hor-
Két egymástól legfeljebb két . kilométerre j { *7 5
esó oly községekben, mtl>einek lakossága \' . . , . •
1. .. . .. . .w Bognár 56 éves ember, Kesztely egy k
1600 lakosnáUnem nagyobb, közoseu tarthat- . . ,, . / , , \\t , •
egy okleveles bábát , legrégibb és legszorgalmasabb iparosa volt,
fi .. $ rp a ; i 14 a « k r««idezett viszonyok között élt Egyszerre
— Öngyilkos fiu Tormási l.ajoa Itévesíiut . , , . t .
az a végzetes gondolata támadt, hogy váu-
gyenesdiási tlut 10 koronával Km ir.tuelyra küldték bevásárolni a Üu két napig nem tört haza, mtro köröststték is. Harmadnap hasaért ós azt inondU, bogy a pénzt elköltötte. Kzón m^gladdették, a
dor mozgó-szinházat rendez be. Házára kölcsönt vett föl. — Ezenkívül bekebleztette a gépek árát. A becsületes, hiszékeny embert
azzal akartak ráijeszteni, hogy osendőrké.ro ad- beC^lák\' tökéletlen \' gépeket
ják. Aüu annyira megijedt, hogy a pajtában rá;
(elskasstotta magát. , u^Z ^^ T^Í, í a" aí \'
- Egy Jö karban Isví alig jól mcut uz uxlct, kéaóbb már ráf.ze-
reminqton-írógép 7, moitcii jutAnyoa ^ Azután Tapolcára hurcolkodott, — ahol Áron •ladó. — Cim m kUdohlvataliian. sziuhiza most is van. Itt is minden nap rá-
\' " fizetett. A kiadások már az ingóságaii is felemésztették.
Bognár a napodban hazajött szüreteinkéi
larm " Xű^t-i. tt-v • •
Értékpapír tózsde
— Mai árfolyamok. —
(Távirat)
R Peeti Magyar Rereshedrlmí L5anh noqyítanUaol
ffóhjónoh jeie»»té.se :
Uagyar tiitelreazvé 717 5o
Osztrák hitel « r»43 &0
4*/, ma^var koronajAra.l- k 0.,.7)
Kereakcilotmi h»nk réH/.«vny 3IV1Ü.— Halgótarjam kős/énháii;«Vs/vény
itiiiiainurinyi va^mO « üGt —
A«lria tengerhajózás < 400 —
Hazai bank _ • —
A gabonaűzletról.
(Távirat.)
Uj<3üpast, s/.aptsmhsr
Kéazáru-Or.l«t :
Gyon^ó ho/.atalot kmát;»\' folytán ha/a 10 flllórro magasabb.
Határldő-Uzlet :
mig Keszthelyen volt, Tapolczáról egyre rosz-szabb hitekel kapott. Most kellett volna heki a gépek első részletelt lefizetni, .de nem volt uiiből. Mindezek Bognárt annyira elkeserítették, hogy á fegyverhez nyúlt. Tragikus sorsa — mi/ít Keszthelyről jelentik — az egész vá-rosbin őszinte nagy részvétet keltett.
I ««vkí-.. . » 1 i in 11 m ■ n mii
ff« . ^ :< f^; ! i V
/ »
Buza oktrtbnrrr
« 1 !>(><» április HO/ji októberre » áprilisra Zah okióburra \'A\\b áprilisra Tengori a/.eptoinlífr s
« IÍMI». május Itcpco
II.03 U.Ül
9.8Í 8.02 8.42
7.3!»
__
Árverési Mílmi
A Nóptakarók pénzt ár réssvénytár-Hatág Nagykanis«-»n
zdloqoczltilyában
1908 oktöb»-r nó 2 án 69 folytatólag 3 án arvtuÓK tesz, melyen as 1908. augusztus 28 ig iej.;rt 6a ki nem váliott v.igy n>eg mm liosszabbitott tárgyak k^rU\'nek iparhatósági kikül-dött Jelenlétében árverésre.
Arteréa k ifidele d u. 2 órakor.
4.
Táviratok
telefonjelenttseh
• " « .
Nők a királynál.
Budapest, szeptember 28. A inai általános kihallgatások során fogadta a király a szegedi Erzsébet szobor hölgy bizottságát, melyet Kelemen Béla főispán vezetett as
> . 1 . » •
uralkodó elé- A hölbizottság a s^gedi szobor kicsinyített mását adta át a király* uak> amit őfelsége megköszönt és kijelen*, tette, hogy azt örömmel fogadja el. A cerele során őfelsége élénken érdeklődött »Szeged város fejlődése iiáut-
Szocialisták a választói jogért.
i
Népgyűlések Magyarországon és Ausztriában.
1 ■ mm
Szocialisták és rendőrök harca.
Tegnap nagy napjuk volt a szocialistáknak. Budapesten és a vidék összes nagyobb városaiban népgyüléseket rendeztek s tüntettek a plurális választói jog ellen. Sőt túllépték az ország határát is s Bécsben az osztrák szocialistákkal gyűléseztek a készülő magyar
Z A L A
1908. szeptember 29

tőrvénytervezet ellen. Távirataink a következők :
Budapest, szeptember 28. Tegnap a^, szocialisták népgyüléseket és tüntető felvo-! v nulást rendeztek a többes szavazati jog rendszere ellen. Rendzavarás nem tőrtént.
Becs, szeptember 28- A szociálisták tegnap Bécsben »birodalmi« munkásgyülést
rendeztek, melyen az összes nemzetiségi
/ * ^
munkások képviseltették magukat és részt vettek a magyar éshor.át szociálisták képviselői is Adlcr dr. indítványára kimondták, hogy az osztrák szociáldemokrácia figyelemmel kiséri a magyar választójogi küzdelmeket és elhatározta, hogy a magyar testvéreiket teljes erővel támogatni fogják, mert csak a demokratizált Magyarország cs demokrata Ausztria teremthetik meg a békét. Több parlamenti képviselő . után Buchincjer, a magyar szocialisták küldötte beszélt.
Szabadka, szeptember 28. A szabadkai
1 f ^ 1
munkások is tüntető felvonulást rendezni, j azonban ezt a rendőrhatóság betiltotta.! Ennek ellenére a szocialisták felvonultak és midőn a kivonult rendőrség szétosztásra felszólította őket, rárohantak a tendŐrűkn\\ eteket ütlegelni kezdtek és revolvertel lődöztek. Erre a rendőrök kardot rántottak és több munkást megscbe&iUtiek. A tüntetők közül sokat letartóztattak.
- Leriiberg, szept. 28. Itt tegnap muu-kástüntetés volt, mely alkalommal a töpieg megütközött a rendőrséggel 17 szocialista megsebesült-
A trónörökös Magyarországon.
Bécs, szeptember 28. l:erencz Ferdinánd trónörökös csütörtökön, október i-éu Budapestre utazik és ott marad addig, mig* a spanyol király budapesti látogatása be nem fejeződik,
4 *
A Népszava szenzációja.
4 " \\
. % » J »
Az aktátolvaj nyomában.
v # 1
Budapest, szeptember 28. A budapesti
rendőrség erélyes és \' széleskörű nyomozást
indított annak kiderítése végett, hogy a
statisztikai hivatal ismeretes táblázatát ki
szolgáltatta át a Népszava szerkesztőségének.
Ma megállapították, hogy a statisztikai hi-j
vatal a táblázatot kinyomtatás végett átadta
Károlyi György uyomdatulajdonosnak és
ennek nyomdájából adta ki azt valaki a
Népszavának.
Ki nyert ?
Budflpefit, sieptember 28. Al osztálysorsjáték, n)»i húzásán 100 ozer koronát nyort a 10490 sz„ 30 l&er koronát a 28490 íz., 10 ezer koronát a j
13?45 sz. 8<> raj egy

Lakás kiadó
■......11
.r\'i
>\\
Te oki-utca 5. szám 3 azobáH udvari laká» hozzá való holyibégokkel azonnal vagy november 1 ére
kiadó.
A „Zalaraegyei gazdasági takarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán" 2
folyó éui október hó 18-án délelőtt 11 órakor
• saját helyiségében .
tart, melyre a t. rfo/.vénve-
"r
nyeseket tisztelettel meghívja
az Igazgatóság,
/
r
n kőzgyalés egyedüli tárgya:
az igazgatóság indítványa az
alaj tőke felemelése és eh-
%
hez képest az alapszabályok
• \' \'«\' 1 \'
7 . 8., 24. és 32. §§ ainak módosítása iránt.
Kelt Nagykanizsán, 1908. szeptember hó 24-én.
Jegyzet! A/, alapszabályok U $ a
8/orint szava/.at képes ninzvényosok azok, kik legalább 6 nappal a\' köz-gyülé« moutartása előtt le noo! járt szelvényekkel eiryülfj óU/ rC ./.v^nyt vagy roizvényokot »atnak fel az intózetnól, melvek legalább Mvoin hóval a körgyuléa napját megélő-zólog Írattak nevükre. — A részvények fel mutatásáról elismervény adatik, moly igazolásul szolgál a közgyűlésen való röszvétolrc.

■ \'■■ ■
mm ,
Uptulajaonof is kiadó: ttsebei Fülöp Pia NagyksAiisáa.
j 18191/908. szám.
i
» »
rx\'fi,
N agy kauizsa~ város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy\' a köz-•vágóhídon levő béltisztitó és pacalmosó és bélszáritó nyilvános szóbeli árverés utján az egyidejűleg megállapított árverési föltételek mellett
% % ♦ 19011 ívi november hü 1-tí!
terjedő egy évre bérbeadatik.
A kikiáltási ár 2000 korona azaz Kettőezer korona.
Árverezni kívánók, tartoznak a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül letenni ezen bánatpénz bérlő által a negyedévi bérösszegnek mégfelelő ősszegre kiegészítendő lesz, s
1
ezen ősszeg a bérletidő tartamára biztosítékul fog szolgálni. % Az árverés határidejéül
1908. évi ohtóber hó ll-ik nap-»0 jának délelőtti 10 órája ^
helyéül a városház tanácsterme tűzetik ki.
Az árverési feltételek, ^ közvá-góhidi szabályrendelet vonatkozó rendélkezései a.-Vhivatalos órák alatt a v. kiadónál a tanácsi irodában bárki által megtekinthetők.
Mely árverésre a bérelni szándékozói: ezennel meghivatnak.
V
A városi tanács. Nagykanizsán, 1908. szeptember hó 18 áu.
Vecsey,
- ; , vf \'Á r polgármester.Nyomatott nacfasl Fülöp Pta Ma/vajromrlá+áh- N^ykaoixsiu.

YXXV évftlvaw.
kasvkanliaa, Szerda 1908. szeptember 30
....!■ i.
Szerkesztősén: Nagykanizsa, Nádor-utca 4.
Kiadóhivatal: *
ptschct Fülöp Fia könyv- és p*?lr-kereskedéséhen, Városház-palota; ide IntézendŐk az előfizetések éshirdetésak.
Kiadóhivatal: 103. Szerkesztőség: A- 78.
Mulatságok. báli kimutatások ét magán-
kO/lernányftk soronkint ?>0 fillér. Eljagy/ési é* eak#itésl értesítetek dija & kor.; előfizetőknek 3 korona.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Helyben házhoz hordva:
Postai szétküldóssol
Telefon
Egy hóra Negyedévre Félévre . Egész évre
POLITIKAI NAPILAP.
onik naponkint osto 6 órakor ünnepnapok kivételével
Felelős szerkesztő: NAGY SAMU*
Bgyti szám Ara 6 fillér
Főszerkesztő: SZALAY SÁNDOR
Szerkesztőtárs: RÉVÉSZ LAJOS
(+ 4 kiváló bór- 4t tithtumos gyógylotrás
v wa? A ntoáfatn
° t«M* 4» h4ljag bajoknál, kturéajill, osakot-Vatef«f|a41 «a h«r«*ea báatalmekaál kit 1*4 kaUa« Terméuilea »«#«»»t«i MkTMfiTti. * W *tph.»4 iafaajrTtakera»k»i«akM nn » »«Uy.-U^-ul „ Sal rater» fwráa YálUUtuil Baáay««, t MMtnkfAA I.
----—---- — —• » !■ ■ ■ ■ - m ■ ■ »wantw^-n
2/A LA
a
A villamos pályázat.
„Hangulatkeltés."
» % *
Válasz több városi képviselőnek.
»TÖbb városi képviselő«, — a Zalai Közlöny szerint »komoly, közéletünk porondján vezető ezerepet játizó városatyák« — a Z. K. tegnapi számában közölt nyilatkozatával leint bennünket. — Ugy találják, hogy mi a szakértői véleményem,eghallgatása előtt »állást foglalunk« és ebből a praemissából a kővetkező konklúzióra jutnak:
»Bizonyára, akik ezt megcselekszik, már betekintettek a pályázati texvekbe és isme rlk sz építkezések és felszerelések műszaki leírását, mert különben lehetetlen alapos Ítéletet mondani, akár az egyik, akár a raá sik ajánlat előnyeiről. Ha vannak tehát oly jól informáltak, kik a pál>^^atoicat látták h azokat tanulmányuk tárgyává tehették, akkor helytelen, hogy véleményüket nyilvánosságra hozzák, még mielőtt a szakértők nyilatkoztak, ha pedig csak fantáziájuk csapong, akkor a hangulatcsinálás hiábavaló munka.«
A képviselő urak ugy vélik, hogy a képviselőtestület minden tagjának módjában lesz, hogy az ajánlatokat és a szakét tői véleményt alaposan tanulmányozhat és ez szükséges is, mert —.mondják — »azon a közgyűlésen névszerinti szavazás leszrés a megszavazásból eredő esetleges károkért a képviselőtestület vsgjonjogi felelősséget vállal, «
A „képviselő" uraknak a kővetkezőket üzenjük :
Azt a kíméletlen és sul>os vádjukat, hogy a villamos ügyben mi valamely ajánlat mel» mellett hangulatot akarunk kelteni, tehát hogy ezen életbevágón fontos városi ügy elbírálásában bennünket a város érdekein kivül egyéb szempontok ia "vezetnek, ezt a ruefész, és felelőtlenül odadobott vádat a legerélye-sebben, ujságirói reputációnk minden önérzetével visszautasítjuk. Szeretnők, ha k;ssé preciziroznák azt, hogy ki\\iollettt vagy ki ellen akarunk hangulatot kelteni *s egyáltalá T)án ki mellett lehet ma iné/; a jóhiszeműség látszatának megőrzésével agitálni. A/ urak nem veszik ftíre, hogy tulajdonképpen az aesopusí tyúk éa tojás meséjét csinálják végig. Hol. voltak ők, hol volt az egész képvl »előtestület, a \\áiosi tanács mérnökeivel és szekértőivel akkor, — midőn mi a villamos
ügyet napirendre hoztuk ? Talán még nem feledték el, hogy teljes három esztendőn át tudni sem akartak arról, hogy az u. n. átszámítási tényező túlmagas és hogy a szerződésnek iúlyoaan sérelmes pontjai vannak. — Mi kezdtük ezt az ügyet és siketéhez lapunk reputációját kötöttük. Sokan átmenetnélküli a gyors elhatározással már csak egynépszeiü áramlatban vették át a vezetést. Tehát kockáztattunk annyit, miut azok, kik »uévszeriut« fognak szavazni. Ha a képviselő urak ugy találják, hogy a villamos ügy avároshaszttá val fog végződni, mi, a kezdeményezők, átengedjük, nekik a teljes etkölcsi dicsőséget. De egyelőre lüitőztessék magukat; ne ünnepeljenek, talán tulkorán . . . Amit mi tettünk, azért mi akkor is vállaljuk a felelősséget. Ha pedig vádaskodni kell, mi is tudunk és hozzá felelősséggel.
Nem ig87, hpgy mi akarunk hangulatot kelteni. Mi azt tartjuk, hogy a képviselőtestületnek nem lesz módjában a kérdést tanulmány ózni és a villamos pályázat felett való határozás egyedül a városi szakértő iránt való bizclom kérdésévé fog sűrűsödni. Az egyik ajánlat szerint az építkezést november elsején meg leli kezdeni, másként a vá-rcsi müvek teiminusra nem készülhetnek el. A szakértő véleménjét legkorábban október hó 6-ig fogja beterjeszteni. Már most^noveni-ber i-lg meg kell lenni a képviselőtestületi hatáiozatnak és 15 napi.kifüggesztés után a tőr vényhatósógi jóváhagyásnak. Erre az utóbbira való tekintettel a városi tanácsnak, a bizottságnak és a képviselőtestületnek legfeljebb 5-6 napi idejük lesz a tanulmányozásra, melynek alaposságához ilyen köiülmények közt sok szó fog férni. A képviselőtestület határozata tehát csupán a váiosi szakértő iránt való bizalom-szavazás éltékével fog birni, a vak bizalomra pedig egyetlen ép kritikai érzékkel biró és felelősségét *ismeiő ember sem kötelezhető. Kz egy. A tfjásik nng ez, hogy mi a szakértőre c upán a technikai részletek megítélését bízhatjuk, a pályázat üzleti részéhez városi bizottságoknak lesz szavuk. Kbbe a munkába pedig minden Nag)kmizf-a városi polgár beleszólhat. Ezt n jogot csak azok . vitathatják, kik maguk akarnék valamely irányban hangulatot kelteni, emint hogy a »Több városi HépviselŐ« urak nyilatkozata is tendenciózus hangulatkellésnél nem egyéb. Hangulatkeltésre utazik»az a szofizmájuk, hogyha ismer-
^ < \' - ■ v V -
jük az ajánlatok tartalmát, helytelen, hogy azokról a szakértő előtt nyilatkozni merünk, ha pedig nem ismerjük, a »hangulatkeltés hiábavaló munka.« Hangulatkeltésre vadász az a komor memeniójuk, hogy a képviselők vagyonjogi felelősségükkel fognak határozni az ajánlatok felett, ami különben rosszhiszeműségről, vagy a közigazgatási jogban való járatlanságról tanúskodik, Ugyanis a törvény kifejezetten csak az árvaszéki pénzek elhelyezésénél rendeli el a vagyonjogi felelősséget, a város terhes szerződéseinek megkötésénél csupán a névszerinti szavazást, azonban vagyon-jogi telelösségröl itt sehol szó sincs. A »több képviselő« cikkírója helyesen teszi, ha eziránt valamel)ik, a közigazgatási jogban járatos ügyvédtől megnyugtató felvilágosítást szerez. Továbbá nepi keltett*e nálunk könnyelműbben hangulatot az, hogy a beérkezett ajánlatok felbontása napján már délután 2 órakor tudta a város kávéházba járó része, hogy kaptunk egy »képtelenül előnyös ajánlatot.«
Ne tessék tehát rémítgetni, mert ettől senki meg nem ijed a »még több városi képviselő«, — kik igenis alapos tájékozó dás után objektíve akarnak határozni és ne« tessék a mi kritikai jogunkat kétségbevonnl és közleményeink értelmét erővel félrernagya* rázni, mert ezzel meddő munkát végeznek. Hatni ugy látjuk jónak, haugulatot is fogunk kelteni, de legyeuek róla meggyőződve, hogy ez is a város érdekében fog történni. Végül, ne tessék igazolni azt az urat, ki megjósolta, hogy a villamos ügyet bicskával fogják eliu-tézni. Ne nyitogassák a bicskát, mert hátha éppen a legkívánatosabb városi érdeket szúrják gyomron.
Szóijunk valamit a »Zalai Közlöuyc-ről is, mely bennünket kollégíális szívességgel kioktat, hogy az újságírók »szép és nemes jogát« hogy kell >kezolni*. Bizonyára nem ugyf hogy minden szombatra kiollózzuk és átírjuk a Zala egy héti számait, mintegy \' hétvégi tartalomjegyzékét adván a Zalának, aztán a szép és nemes ujságirói jogokról mi tanítjuk ki az értől oly nagyou megfeledkezett Zalát.
ZALA
A katonaság cáfol.
Ismét a „sajtótörvény*.
« » »
t i Hogy vették föl a katonákat.
, — B/optombor ?íl.
i I ■. \\
A zágrábi cs. és klr. 13. hadtestparaucs-nokságtól ma a következő átiratot kaptuk:
C*. 6* kir. 13^ hadtestparanespoks&y. V 181\'j. cin. száin.
A »Zala« tisztelt szerkesztőségének
Nagykanizsán.
Zágráb, 1008. évi szeptember hó 25-én.
> ■
A sajtótörvény alapján kérem a következő kiigazítás közzétételét a legközelebbi számban.
Helyreigazítás.
x\' >
A folyó évi szeptember hó 8 án megjelent (205. szám) Feichter vezérőrnagyra vonatkozó cikk teljeseu a légből kapott, eszerint nem igaz.
A nevezett napon és utcában egy tiszt egy másik tábornoktól azon utasítást kapta, hogy egv. kocsist az átjárás szabaddátétele miatt felszólítson, amit az utóbbi meg is tett, a mennyiben az útról letért, anélkül, hogy ezen alkalommal egy sértő szó eaett volua.
Szintén nem igaz azon hlr, hogy a 39^-lk gyalogezred Kaproucáu rosszul lett volna íőlvéve, miután ezen ez^ed Sel. Bró^ból Sla-vőniáu és Horvátországon át való raeuetelései közben .a lakosság által mindenütt a legbarátságosabban lett fölvéve.«
Kddig szól a helyreigazítás, melyet szive-aen közöltünk, bár ezdttal is figyelmeztetjük a közös hadsereget, hogy mindehhez a sajtó- 1 törvénynek semmi köze sincs. Ami pedig magát Feichter generális kirohanását illeti, megjegyezzük, hogy a hírt velünk azok közölték, kikkel a sérelem megesett. Szinte megfoghatatlau, hogy a katonai vizsgálat mást derített ki.
Hogy a magyar katonákat, hogy fogadták — és nem »vették föl« — Kaproucáu, azt egy . debreceni fctiszt beszélte szerkesztőségünkben. Kgyenesen annak közlése végett keresett fel beunünket.
a*, /t 1W\' ü 1
A nagykanizsai kerületi munkás-biztosító pénztár közgyűlése.
- Sajót tudóaltónktól. -
A nagykanizsai kerűletl-munkásbiztositó pénztár folyó hó 27-én délután a városháza tanácstermében Schweitzor Józset igazgatósági elnök elnöklésévol közgyűlést tartott. A közgyűlésnek csak ogy tárgya volt: a pénztár alapszabályainak megalkotása. Mivol azonban az Oszágos raun-káebetegsegélyző és baleset biztosító pénztárnak a m kir. állami munkáablztositó hivatal által jóváhagyott alapszabályai a kerületi pénztárakra )s kiterjednek (amennyiben .utóbblak belyk szervei, «az országos pénztárnak az alapszabályok megalkotása inkább formai kellék volt. Az állami mun-k/iablztoaitó hivatal élve törvényadta jogával a kerületi munkáablztositó pénztárak részére minta alapszabályokat bocsátott ki 6a rendeletileg utasította A pénztárak Ali" hógy alapszabályaik mog-alkotásánál a mintaalapszabályokhoz tartsák mi-\' gakal éa hogy tartózkodjanak oly szabályok foltételeitől, a melyek az országos pénztárak alapszabályaiban bjBnno vannak.
•A közgyűlésen mini előadó Rávéss Lajos pénztári igazgató szerepelt. Az előadó tüzetesen
190B. szeptember 30
8emmi kifogásuk sem lehet és ha erről meggyőződtek, legyenek lovagias emberek és ismerjék bef hogy tévedtek.
< Tisztelettel (aláírás.)
A nagyságos asszony bizonyára csodálkozni
fog, ha megtudja, hogy mi az ajánlott inter*
wi eveket már korábban tényleg elvégeztük,
még pedig oly módon, hogy férfiak jártak
nálunk — és amilyen szerencséje vau őnagy*
ságátiak, éppen az Ő férje volt a szónok — 5 ezeknek az úriembereknek a fölkérésére irtuk
a sz\'ombati cikket. Kttől eltekintve minden
egyébről szl vesen beismerjük, hogy tévedésen
alapul.
— Tanfelügyelői látogatás.. Dr. Rauknka Kálmán, kir. tanácsos tanfelügyelő, azept. 27-én délelőtt Nagykanizsára érkezett és itt az állami elemi iskolák igazgatóival értekezletet tartott, a beiskolázás, az Iskolafejlesztés», az önálló gazdasági ismétlő-iskola feláilitAha és az iskolák beléletéuek összhangja tárgyában. A több órára terjedő értekezlet ut&n Muraközbe utazott. r
— Dr. Fried Ödönné meghalt. Hihetetle-nül hangzó s megdöbbentő hir~ terjedt el iqi a városban. Az, hogy dr. Fried Ölön ügyvéd neje, szül. Reichtnfeld Helén meghalt. Sajnos, a gyásius liir nem hazudott, a- köztiszteletben álló, jótevő szivéért becsült uriasszouyt rég
Jelentkezésnél két korona orvoai vizsgá-jóla huiódó betegsége ma korai airba dón-
dőtte. Halála tegnap este 7 órakor követke-
zett be, 37 éve» korábau. Váratlau halála, — melyet féije és két kicsiny gyermeke gyászol, a városban osztatlan, mély és igaz részvétet keltett. Dr. Kriednét holnap, délutáu 3 órakor temetik a kozgonyi-utcal gyászházból.
— GyAszrovat Paski Sándor magántisztviselő 26 éves korábau meghalt Üéoiben. Paski kanizsai fitt, Itt végezte a kereskedelmi iskolát és. több nagykanizsai cégűül volt alkalmazva. Haláláról részvéttel értesülünk.
— Egy plébános egy tanítónőért Szept.
27-éu délután Uuítónőválasztás vOlt Kotdrb*n% melyen dr. liuzsicska Kálmán kir. taná^os, tanfeiüg)cló einőkölt, mint a vármegyei közigazgatási bizottság kiküldöttje. A kir. tanfelügyelő a \' jeles oklevelekkel pályázó tanítónők közöl három olyan jeles tauitóuőt kandidált, akik már több éven át gyakorlati téren müköduck. Az tőrtéut azonban, ho^y az első helyeu jelölt bzenih0 Margit tanítónőre csak hatan szavaztak, nyolcan pedig a kotori plébános szabályellenes ^Agitáció)* és pressziója következtében Pécsi nevü tanítónőre szavaztak. Mivel azouban az elnöklő kir. tanfelügyelő az előtte lefolyt \'választás íoiya-mán közvetetle:iül is meggyőződést szerzett, hogy a szavazattöbbséget a plébános szabálytalan, meg nem engedett agitációvai erőszakolta ki; mivel továbbá adatokat kapott^r-ról is, íiogy a templomi szónokstékrŐi egye* neteu elkárhozással fenyegette azokat, akik
ismertette a szőnyegen lövő ügyet és azon korlátokat, melyek közt az alapszabályok megalko-tandók. Az Igazgató általános érdeklődéssel meg. hallgatott fejtegetései csak egyetlenegy munka-kaadónál találtak ellenkezésre, kivel caak nagy nehezen lehetett megértetni,, hogy az állami munkásblztositó hivatal rendeletei és az országos pénztár alapszabályai a helyi szervezetre kötelező erővel blroak és hogy az ezek feletti bírálat a közgyűlés hatáskörén kivül esik.
Ezzel kapcsolatosan felolvasta az igazgató as állami munkásblztositó hivatal rendeletét a busz héten tul menő bategsególyek engedélyezése tárgyában, nyomatékosan hangsúlyozva a hivatali lldom és a (elsőség Iránti tiszteletet.
A különben nyugodt mederben letolyt közgyűlés a mlntaalapszabályokat egyhangúlag elfogadU, kibővítve azokat a helyi viszonyok által megkívánt szabályokkal. Ezek: a pénztár székhelye és ke« rületo; az élelmezés egyenértéke és a 20 hétnél tovább tartó keresetképtelenséggel Járó betegség esetében nyújtandó táppénz segély. — A napi élelmezés egyenértékét Nagykanizsán 1 kor. 00 fillérben, a vidéken 1 kor. 20 fillérben állapították meg. A térvény által előirt minimális segélyasé-sen kivül a pénztár a nagykanizsai kerületi beteg* segélyző pénztár segélyalapjának kamataiból, valamint a folyó járulékok . netáni feleslegéből további öt heti táppénz-segélyt nyújt tagjainak.-— Kibővítette a közgyűlés a mlntaalapszabályokat még azon rendelkezéssel, hogy az a kinek öq-kéntea biztosítása előzetes orvosi vizsgálattól függ, a lati dijat tartozik fizetni.
Sneff József (biztosított) kiküldött rövid felszólalása után elnök jt közgyűlést bezárta.
\'Hirek.
Kártyás asszonyok. .
— szeptember\'29 A következő levelet hozta a mai posta :
1 Tisztelt Uram t
T " s
Már én nem hallgatom el a véleményemet, ha összes partnereim azt mondják is, hogy a Zala cikkére nem érdemes reflektálni, nem is kel! vele törődni, mert olyan dologba avatkozik, amihez nincs köze és különben is roppant együgyüen van megírva, aminthojfy ezt mondta a dokto: ur is, kit megkérdeztüuk, hogy milyen álláspontra helyezkedjünk és mit válaszoljunk a Zalá-nak.
Én olyan asszony vagyok, hogy igazat adok annak, akinek igaza van és ezért az önök elégtételéül megvallom, hogy cikküc elolvasása után éu és összes partnereim soká néztük magunkat a tükörbén, hogy csakugyan elrutultak-e a vonásaink, nos hát, ha ennek önök örülni tudnak, örü jenek s ha ez önökuek mulatságot okoz, mulassanak, dc igazuk nincsen. E\'.erszer nincs igazuk, mert tessék megmondani, miért ne
r
kártyázzanak az asszonyok, ha a férfiak is nem a pécsi püspök ajánlottjára, Pécsi tauitó* kártyáznak és miegyebet csináljunk Kaui- nőre szavaznak, és az iskolaszéki tagok százsán, hol nem járhatunk a Nemzeti Szin- vazatát előlegesen, líyilaikozat-aláiratással kőház premierjeire. Nem igaz, hogy önök a tötté le: a közigazgatási bizottságnál a
mi férjeinket megkérdezték, mert ha tették volna, közülük egy sem pauaszkodott volua, meTt mi azért asszonyok vagyunk és reud-ben van a házunk tája és gyermekeinket mi neveljük, nem pedig a tekintetes szerkesztőség. Kérdezzék meg hát a férjeinket és meg fogják hallani, - hogy tulbuzgó beavatkozásukkal nekik nem tettek szívességet, mert nekik a mi szórakozásunk ellen
választás megerősítését nem fogja javasolni.
— A fejedelem kitüntetései. Keudjelesó huil -ott, amerre uralkodók járnak. Szombathelyen is nagy ordóaratis volt most, hogy Ferdinánd bolgár fejedelem a várost meglátogatta. Űrről a következő tudósítást kaptuk? Ferdinánd bolgár fejedelem szombathelyi tar* tózkodása alkalmával a polgári hatóságoknak a következő ordókat adományozta : dr. István
1008. szeptember .30
Vilmos \'megyéspüspöknek a bolgár nemzeti polgári érdemrend nagvkeresztlét; Be^erédj István főispánnak és Jllóg Kerenc nagyprépostnak a bolgár szent Sándor-reud középkeresztjét ; Mindarenthy Mihály főispáni titkárnak a szent Sándor-rend lovagkeresztjét ; Kiskos István helyettes polgármesternek, Jlvozdovica Antal főmérnöknek, Kisfaludy Jó. zsef rendőrkapitánynak» dr. Boda József püspöki titkárnak és Qoldatain Héla délivasnti állomás, főnöknek a bolgár nemzeti polgári érdemrend IV. osztályú érdemkeresztjét és Luxandor Károly rendőrbiztosnak ugyanezen, rend VI. osztályú érdemkeresztjét.
— A boncodföldi gyilkoauág. A boncod-földi, (zalamegyei) gyilkosság ügyében Buda. pestről ujabban a kővetkezőket jelentik : Szombaton délelőtt Siposs Mária eseléd azt a feljelentést tette a fókapitáuyságon, hogy az apja, Siposs György és a bátyja öiték meg nyolc évvel ezelőtt Végh József bonciódföldi gazdaembert. Nyomban megindult a vizsgálat és tegnap reggel beidézték ifjú Siposs György lakatossegédet) akiuek a Váczi-ut 16. szám alatt vau lakása. Kórody Béla dr. reudór-logalmazó fogta vallatóra Siposst, aki kijelentette, hogy a testvére bosszúból tett az apja és ő ellene feljelentést. A leáuy erkölcs* telen életet élt odahaza, mire az öreg Siposs elzavarta a szülői háztól. Tőkjgzör meg is zsarolta a családját; büntetve is volt már kabátlopás miatt, tehát teljesen megbízhatatlan a vallomása. Amikor Végh Józsefet megölték, akkor is őt, meg az apját fogták gyanúba, de most semmi bixouyiték nem merült fel ellenük, csakhamar kiszabadultak a vizsgálati fogságból. A rendőrség mindazonáltal letartóztatta ifjú Siposs Györgyöt és átkiséri az ügyészség fogházába. A további nyomozást a vizsgáú&ijrő vezeti, aki már iu-tézkedett, hogy a csty^jjApség kihallgassa otthon a tnegvádolt*íip$f is. \' ^
— Katonai bovunulá«. Október hó 6-án a nagykanizsai cs.éékir.48. gyalogsaredhez két havi gyakorlatra 000 póttartalékos katona fog bevonulni.
— Főherceg * kávéhásban. Egy veszprémi lapban olvassuk a királygyakoriatok-ról ezt az apróságot: Ciütörtőfc délután tele volt az Kii te kávéház katonákkal és pedig vezérjcari őrnagytól egészen táborszernagyig. Egyszerre, nyillik az ajtó, belép rajta egy magas, cvikkeres generális. A többlek felugrálnak, mindenki haptágba vágja magát, t. i. a belépő ur Furonc Szalvátor főherceg, ő felsége a király veje. A főherceg leült a tábornokok közé, megkávézott, beszélgetett egy darabig, ezutáu egy kisebb társasággal félrevonult a játékszobába wisteznl. — Természetes, hogy a főherceg érkeztekor nagy volt-az izgalom a kávéházban, csak Pried Jenő kávés dörzsölte boldogau a kezeit, mert hiszeu Budapesten sem igen történt, hogy egy eleven főhercegi bemeut volna kávéházba !
— öngyilkos aggaityAn. Kisi László 75 évos cecei íöldmivesgazda gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Kz aztAn annyira elkeserítette az öreg embert, hogy e hó 24-én reggel önként megvált az élettől. Mtg hozzátartozói aludtak
* Fial kilopódzott, a szobából ós az udvaron egy tára felakasztotta magát. Hozzátartozóimár csak kihűlt holttestére akadtak. Az életunt aggastyánt a község lakóiunk általános részvéte moltett be-
I M *
lyezték örök nyugalomra. .
— Pozaonymegye a* önáltf bankért. Po-Monyból táviratoizák, hogy a vármegye mai küz-
\' y-s»v
ZALA
■serxirms Laci;
gyűlése elhatározta, hogy feliratot intéz a kormányhoz, melyben fölkéri, kövessen el mindent,
hogy az önálló nemzeti bank 1912-ben fölállít-tassék. *
— Egyesült erővel. Nagyvárad városa átiratot intézett Nagykanizsa város tanácsához,,melyben a városok részére kö\'csönkölvény kibocsátási jog engedélyezése és ezen kölosönkötvények adó« mentessége és bé\'yegilletóse ügyében a képviselő-házhoz intézett feliratát pártolásra ajánlja és hasonló szellemű feliratul leendő támogatásra szólította fel. „ . *
— Öngyilkosság. Szabó Donát vörsi (Zala megye) 21 éves legény Szabó Dsnát ottani lakós és községi biró fia, mult kedden délután atyja