Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.49 MB
2018-04-27 18:23:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
59
507
Rövid leírás | Teljes leírás (2.35 MB)

Zala 1950 279-303. szám december

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Mélyszántásban az egerszegi járás az élen
Gépállomásaink fokozzák a munka ütemét!
AZ MDI» ZAXAMEGYi:i I*AllTIlIZOTTSAGÁ.NAK AA1»IL,A|MA
V\'/. évfolyam 279. szám.
Ara 50 fillér
J950. december 1, Péntek
A legjobb ifiket n DISz szervezetek élére!
nem. mindegyikük lelkesen dolgozik azért, hogy minél crodtnó. nyesebbé, nívósabbA, ünnepélyesebbe tegyék a nagy napot. Mun. katelujiin.úsokat tettek Sztálin elvtárs 71. születésnapjának tiszteletére, kultúrműsor, tagtoborzással kötötték össze a vezető- ségválasztással kapcsolatos előkészületeket.
Az Ifjú Gárdisták térképezzék fel a falut, a DISz vezetőségek bízzanak mcg\'egy-egy Ifjú Gárdistát, hogy a hozzájuk beosztott fiatalokkal foglalkozzanak, beszéljenek az esemény nagy jelentőségéről. üdvözöljék az újonnan megválasztott vezetőket a szervezeten kivülj fiatalok is.
A választási taggyűlést a község legszebb helyiségében tartsák meg, erre az időpontra díszítsék fel azt Nívós kulturmüsorról is gondoskodjanak.
Milyen szempontok szerint válasszuk ki a vezetőségi tagokat?
Az üzem, a falu és az iskola élenjáró és mindenben példamutató ifjait és leányait kell beválasztani az uj vezetőségbe. Gépállomásokon. állami gazdaságokban a legjobb brigádvezetőt, a legjobban dolgozókat az üzemekben, falun pedig a terménybe- gyűjtésben, mezőgazdasági munkában példamutató ifiket. Olya. nokat, okik saját szüleiket is példamutatásra bírták, n tér* ménybegyüjáé* As mélyszántás idején, uklk élenjárlak a népnevein munkában.
A: ui vezetőségben biztosítani kell a i\'dri i>e:t>fő szelepét, Abban multi tkozzon ez meg.\' hogy n vezetőségbe bevont ifjú kommunisták szilárdan hajtsák végre u Párt politikáját, hogy u Párt a l)lS:-re úgy építhessen, mint tt kősziklára, Teliül nem « gzáinszcrliill többségen van itt a hangsúly! c
Miéri lrmtos a pdrtonklvüU fia Iáink többsége a vezetőségben?
A DlSz tümegszervezet. Tng jai döntően partonkivüli fiatalokból tevődnek össze. És megsér- tenénk a tömegszervezeti jellegét, ha nem lennénk figyelemmel erre. Ugyanakkor . azonban biztosítanunk kell a munkásifjuság vezető szerepét.
A mi megyénk mezőgazda- sági jellegű, túlnyomórészt egyénileg gazdálkodó dolgozó pa rasztok lakják,"-ami azt a felada tót tűzi elénk, hogy a falusi szervezetek vezetőségében, a gépállomásod*, állami gazdaságokban, termelőcsoportokbari, üzemekben dolgozó ifjak legjobbjai mellett az egyénileg gazdálkodó kis- és kőzépparaszt fiatalokat ¦ is beválasszuk, akik majd példaadóan élenjárói lesznek a szocialista mezőgazdaság építésének.
Biztosítani kell a leányok bevonását is a vezetőségekbe. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a leányok a vezetésben megállják a helyűket. Néhány esetben sokkal derekasabban, mini a fiuk,
A vezetőség ujjáválasztása persze nem jelenti azt, hogy az eddig jó munkát véüezeUoket fél. rcálliUák. De ki kell zárni a ve. zelóségből azokat a DlSz-tllkára. kai, vezetőségi tagokat, akik nem Mák meg a helyükéi.
. A* cllonoéfl n Dl-Sz-vezetós...