Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.05 MB
2018-08-02 15:01:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
81
352
Rövid leírás | Teljes leírás (81.57 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1931-1932. iskolai évről.
XXXL. évfolyam.
Közli:
Polónyi György
igazgató
Nagykanizsa, 1932.
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
53931

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
//
RTESITOJE
AZ 1931—32. ISKOLAI EVROL
XL. ÉVFOLYAM,
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1932.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA 53931

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1931—32. ISKOLAI ÉVRŐL.
XL. ÉVFOLYAM,
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1932.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA 53831
REV 98
REV 2010
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen.
I.
Iskolánk negyvenéves múltja és a nőnevelés feladatai.
A nagykanizsai polgári leányiskola a lezárt 1931—32. iskolai évvel negyven esztendős múltra tekint vissza. Küzdelmes, de eredményekben gazdag, áldásos évek. Az 1891—92. tanév elején, mindjárt négy osztály-íyal, mint államileg segélyezett községi iskola nyitja meg kapuit, majd 1901. évi szeptember 1-től mint állami intézet várja a város és vidékének leánynövendékeit, hogy szeretettel nevelőotthont adjon közülök mindazoknak, akik az elemi ismeretek megszerzésén túl, a középfokú iskolák művelődési anyagának megszerzésére is törekszenek s akik az iskola vallásos, hazafias, szinig-vérig nemzeti és gyakorlati irányú nevelési rendszere által olyan lelki tartalomra és készségekre óhajtanak szert tenni, amelyek őket a női társadalom széles rétegeiben mint a jobb, a szebb, a nemesebb példa hirdetőit, terjesztőit, igaz magyar honleányokká avatják.
Iskolánk tehát negyven éve jiyújtja, éleszti és lobogtatja a nemzeti kultúra szövétnekét a magyar noi nem életútjai felé és szakadatlanul lengeti az igaz hit, az áldozatos honszereleni, az emberszeretet és a munkás kötelességtudás zászlaját. — És nem hiába! — Az iskola büszkén tartja nyilván, hogy Nagykanizsa város mai nagyrabecsült nagyasszonyai-, hölgyei-, leányainak túlnyomó része a mi intézetünk kapuin át lépett át az élet iskolájába, ahol ugyancsak méltónak bizonyúlt az Alma Materhez. Bizonyítja ezt az az életrevalóság, ellentálló erő, türelem, áldozatos lemondás és lelkes önzetlenség, mellyel a világválság pusztító dúlásai és szenvedései idején, — talán a legszegényebb végváros szerencsétlen állapotai közepette is, — női társadalmunk helyt tud állni s a város hősiesen küzdő vezetőségét a tengernyi nyomor és szenvedés enyhítése terén csodás lelkülettel, csaknem lehetetlennek látszó feladatok megoldásához segítette.
Szomorú és fájdalmas alkalom adja e bizonyítékot kezeinkbe, de e tények elkönyvelése időszerű és hasznos, mert iskolánk további hivatásának küzdelmes útjain ezek szintén erőforrást jelentenek. Nőnevelő intézetünkre a jövőben még kiáltóbb szükség van. Az emberiség s vele a mi nemzetünk sötét jövőjét jobbra fordítani úgysem a rideg diplomaták fogják. Itt az Istentől elszakadt, gőgös tudományában elbizakodott emberiség rideg, erőszakos önzése kerekedett felül a krisztusi szereteten s ez zúdította ránk a szörnyű világégést a maga borzalmas következményeivel együtt. Most újra a megváltó szeretetre van szükség, melynek melege megolvasztja a durva önzés vastag jégpáncélját az emberiség lelkületén. A nő, a földi élet angyala, fogja azt meghozni. A női lélek húrjain fog megszületni és felzendülni az a szelídítő, melegen simogató, bűvös s mind hatalmassabb varázsmelódia,
4
amely a világot halálra dermesztő rideg önzés helyébe az önzetlen meleg szeretetet varázsolja s újból Istent dicsérő harmóniával tölti be az ember életét.
Ennek az angyali lelkületnek a kiformálása a nőnevelő intézetek magasztos hivatása s annál közelebb érhetnek a célhoz, minél kevésbbé akarnak mást nevelni a nőből, mint ami a rendeltetése. Istenfélő, magyar nőt, jó háziasszonyt, igaz hitvest és szerető családanyát akarunk nevelni a további negyven esztendő folyamán is. A nőt megtartani magasztos hivatásának minden törekvésünk* Ezt szélesebb rétegekben épen a polgári iskola érheti el, mert olcsóságánál fogva minden társadalmi réteg számára könnyen hozzáférhető; vallásos s tisztán nemzeti és gyakorlati célkitűzéseivel azt és annyit ad midenből, amire a nőnek az életben és a családban szüksége van. Túlterheléssel nem zavarjuk a nő boldogításra hivatott lelkületének kifejlődését; a nő életében nélkülözhető ismeretanyag mellőzésével megóvjuk őt attól, hogy a nem neki való, idegen területekre tévedjen, ahol a remélt boldogság helyett legtöbbször csak fájdalmas csalódások várják s boldogtalansága képtelenné teszi a boldogításra. A nőt hivatásához való hasznos ismeretekre, különféle női készségek- és ügyességekre akarjuk tanítani, mely utóbbiaknál a finom izlés, a magyar csín és az alaposság jut kifejezésre. A tisztaság és rendszeretet, a becsületes kötelességtudás váljék igazi természetévé. A nőies munkálkodást vele megkedveltetni egyik fő törekvésünk. Megtanítjuk arra, hogy minden munkát igazán jól csak szeretettel végezhetünk el. Főfeladatunk napi serény munkásságának apró sikerein át őt nemesíteni s felemelni arra a szent tudatra, mely szerint az ő állandó nemes tevékenysége arra való, hogy környezetét a maga bűvkörébe vonva széppé, jóvá, meleggé és meghitté varázsolja. Majd ha a nők imádságos lelke, nemes, felemelő munkálkodásai és sikerei révén megtalálja a maga harmóniáját, akkor a boldog, melegen lüktető női szív mások boldogításának is kiapad-hatalan forrása lesz s így mint a szeretett otthon jóságos nemtője és védőangyala a családon keresztül a nemzet és az emberiség boldo-gításán fog dolgozni.
Minél több ilyen otthonáért rajongó nőt akarunk nevelni az elkövetkező évtizedek során, s ha siker koronázza fáradozásainkat, akkor áldásképen eredményesen járultunk hozzá szegény, szerencsétlen édeshazánk és a szenvedő emberiség szebb és boldogabb jövőjének újjáépítéséhez.
Polónyi György igazgató.
*E cél eléréséhez közelebb juttatna bennünket Nagykanizsa megyei város áldozatkészsége az által, ha összeszorult iskolánk szerencsésebb elhelyezése által lehetővé tenné, hogy az ország vidéki polgári leányiskoláinak népességre a harmadik helyen álló egészséges törzsére két, esetleg három éves tanfolyam szerveztessék. Háztartási nevelési és nőipari tanfolyamra gondolunk, mellyel kapcsolatban egyéb magasabb igényeket is kielégíthetnénk. A célra megfelelne- a városi bérpalotával szemben lévő városi tulajdon, amely mai épülettömbjének átalakítása s a szomszédos telken való kibővítése által iskolánkat oly otthonhoz juttathatná, ahol az elméleti képzés mellett bőséges hely jutna háztartási és ipari gyakorlatokra, gazdasági gyakorló területre, sporttelepre, napköziotthonra, esetleg internátusra s ahol éppen a szép városliget egészséges tőszomszédságában oly intézmény felvirágzására adhatna alkalmat, melyből rövidesen országos hírű és kedveltségü nőnevelő intezet fejlődhetnék.
5
Kimutatás
az iskola fennállása óta tanévenként beírt rendes tanulókról, továbbá az évenkénti szaporodásról
és csökkenésről.
Tanév Beirt tanulAk száma Évenkénti emelkedés vagy apadás százalékban Tanév Beírt tanulók száma Évenkénti emelkedés vagy apadás százalékhan Tanév Baírt tanulók száma Évenkénti emelkedés vagy apadás százalékban
1891 — ■892 129 1905- -906 208 + 1-9 o/o 1919 -920 426 + 14-2 o 1°
1892- -893 186 +44-18 0/0 1906- -907 224 + 7-6 o/o 1920 -921 383 — 11-2 o/o
1 1893— -894 173 — 6-9 o/o 1907 -908 218 - 2-6 o/o 1921- -922 395 + 3-1 o,o
1894- 895 181 + 4-6 o/° 1908 -909 230 + 5-5 0/0 1922 -923 437 + 10 o/o
| 1895- -896 203 +12.16 o/o 1909- -910 246 + 6-9 o/o 1923 -924 480 + 9-8 o/0
1896- -897 196 - 3\'4 o/o 1910- -911 241 — 2 o/o 1924 -925 491 + 2-2 o/o
1897— 898 201 + 2-5 o/o 1911- -912 263 + 9-1 o/o 1925 -926 440 —10-38 o/o
■ 1898- -899 200 — 0-3 o/o 1912- 913 278 + 5-7 o/o o/o 1926- -927 418 — 5 o/o
1899- -900 226 + 13 o/o 1913- -914 306 + 10 1927- -928 378 - 9-5 o/o
! 1900- 901 241 + 6-6 o/o 1914- -915 279 - 8-8 o/o 1928- -929 329 -10-3 o/o
j 1901 — -902 229 — 4-9 o/o 1915 916 278 - 0-3 o/o 1929- -930 350 + 6-3 0/
1902— -903 234 + 2 o/o 1916- -917 306 +10 o/o 1930 -931 389 +11-1 o/o
1903- -904 222 — 5 o/o 1917- -918 325 + 6-2 o/o 1931 -932 401 + 3 o/o
1904- -905 204 — 8 o/o 1918- -919 373 +14-7 o/o
II.
Az iskolai év története.
A tanév eseményeiről az alábbi, lényegesebbekre szorítkozó feljegyzések adnak számot.
Alakuló értekezletünket szeptember hó 2-án tartottuk.
Javító- és tantervkülönbözeti vizsgálatok. A szept. 3-án megtartott tantervkülönbözeti vizsgálaton 3 tanuló jelent meg. A vizsgálat sikeres letételével 1 tanuló az elemi iskola V. osztályából, 2 tanuló pedig a VI. osztályból iskolánk II. osztályába való beiratkozásra nyert jogosultságot. A javítóvizsgálatok szept. 4-én folytak le. Sikerrel vizsgázott 19, osztály ismétlésre utasíttatott 2 tanuló.
Beíratások. A beíratásokat június 19-én és 20-án, a pótbeíratásokat szept. 5. és 7. napjain tartottuk meg. A beiratkozott rendes tanulók száma tyül, mely szám a magántanulókéval együtt 413-ra emelkedett.
Megnyitás. A tanévet istentiszteletek tartása után ünnepélyes keretek között szept. 9-én nyitottuk meg s az iskolai munka e naptól kezdve a tanév bezárásáig zavartalanul folyt.
Tandíjmentességért 140 tanulónk folyamodott; egész tandíjmentességben részesült 53 tanuló, féltandíjmentességben 52. Az elengedett tandíj összege 1792 P-t tett ki.
Felmentések. Az igazgató tisztiorvosi bizonyítvány alapján a torna tanulása alól 13, a rajz alól 12, a női kézimunka alól 8 tanulót mentett fel.
A tanári testület személyi változásai. Tanártestületünk a tanév megkezdése előtt váratlanul, de örvendetesen meggyarapodott. A nm. V. K. Miniszter úr a női kézimunka óráinak ellátására a pápai áll.
6
polg, leányiskolától iskolánkhoz helyezte Csöke Erzsébet művezetőnőt, akiben a tanártestület hivatása magaslatán álló, szakképzett, kötelességtudó, pontos és megértő munkatársat nyert. 1931. szept. hó 21-én a nm. V. K. Miniszter úr 640—1/109—1931. sz. rendeletével Kenediné Raffaelli Anna helyettes tanárt rendes tanárrá nevezte ki a tanártestület osztatlan örömére.
Betegség címén rövidebb (3 heti) szabadságon voltak: Polónyi György igazgató, Deákné Viola Mária és Planderné Zimits Anna tanárok. A szabadságoltak óráit a tanártestület tagjai látták el.
Az iskola tanulmányi ügyei, a) A tanítás és nevelés felmerülő kérdéseinek megbeszélésére a tanári értekezletek adtak alkalmat: 1 alakuló, 2 módszeres, 2 ellenőrző, 2 osztályozó, 2 rendkívüli, 8 rendes havi és 1 évzáró, összesen 18 értekezlet.
Módszeres értekezleteinken megállapítottuk tanulmányi kirándulásaink tervezetét, megbeszélés tárgyává tettük az egyes tárgyak tanítása közben felmerült vitás kérdéseket. Novemberi módszeres értekezletünkön a történelem tanításának módszerével, az áprilisin pedig a természetrajzéval foglalkoztunk behatóan és részletesen. Az előbbi értekezlet főelőadója Polónyiné Obetkó Sarolta, az utóbbié Takách Olga szaktanár volt. Mindkét előadó nagy szakismerettel, alapossággal, az újabb szempontok figyelembe vételével, nem egyszer eredeti egyéni meglátással világította meg a szóban forgó szaktárgyak tanításának célját, fontosságát és módszerét. Mindkét előadás után élénk eszmecsere indult meg és a tanártestület tagjainak értékes hozzászólásai tették még eredményesebbé, gyümölcsözőbbé módszeres étekezleteink munkáját.
Rendes értekezleteinken vettük tudomásul a felettes hatóságok rendeleteit. Itt számolt be az igazgató az órákon való hospitálásainak tapasztalataival, megtette módszeres észrevételeit és megadta utasításait. Itt került megvitatásra az iskolai élet minden felvetődött problémája. Itt számoltak be a szaktanárok az elvégzett tanítási anyaggal, az osztályfőnökök tanulóik magaviseletével, szorgalmával és egészségi állapotával, továbbá a növendékeknek otthonaikban való meglátogatása kapcsán szerzett tapasztalataikkal, melyek nagyon értékeseknek bizonyultak a család és iskola együttműködésének, a tanulók lelkületének magatartásának megértése, egyéni elbírálása és kezelése szempontjából.
Szülői értekezleteket nov. 30-án és ápr. 17-én tartottunk. Mindkét rendkívül sikerült értekezlet többszáz szülő és tanügybarát jelenlétében folyt le. Az értekezleteket az igazgató nyitotta meg, aki rámutatott az iskola és a szülői ház harmonikus együttműködésének fontosságára s az aktuális iskolai kérdéseket beszélte meg. A novemberi értekezlet főelőadója, Deákné Viola Mária tanár volt, aki rendkívül élvezetes, lebilincselő előadásban mutatott rá a szülői elfogultság tévedéseire s a gyermekét okosan szerető szülő kötelességeire. Az áprilisi értekezleten Laitinné Hajas Eszter kartársnő értekezett költői szépségekben gazdag beszédben a hazafias érzés ápolásáról, melyet a mai sötét, önző, anyagias korszakban, mint a szebb jövő zálogát kell gyermekeink szívébe csepegtetnünk.
Február havi szülői értekezletünk a nagyarányú influenza járvány miatt elmaradt, de pótlására június hó folyamán megbeszéléseket folytattunk IV. osztályos tanulóink szüleivel leányaik magaviseletéről, jellemük alakulásáról és tanácsokkal láttuk el őket a jövőt illetőleg.
b) Tanításunk a Tanterv és Utasítás szerint készült s felügyelő hatóságunk által jóváhagyott tanmenetek alapján folyt. A tanév elején
7
megállapított tárgyfelosztásunk és órarendünk mindvégig érvényben maradt.
c) Az iskolával kapcsolatos 2 tanfolyamunkon rendkívüli tárgyként tanítottuk a német társalgást és a francia nyelvet. A francia nyelvi tanfolyam vezetője Lehoczky Emilia fiúiskolái tanárnő volt, aki tökéletes szaktudásával és fáradhatatlan buzgalmával a nála megszokott szép eredményt érte el. A német társalgási tanfolyamot Miltényi Györgyi oki. nyelvmesternő vezette lelkes buzgósággal, melynek méltó jutalma a kis növendékeknek a német nyelvben való dicséretes előhaladása volt.
d) A testnevelés intézetünkben szakszerű vezetés mellett a modern követelményeknek megfelelően folyik. A tanév eleji és végi magasság -és testsúly-mérésekkel is ellenőrizzük növendékeink testi fejlődését. A testvér fiúiskolával május 29-ére tervezett nagyszabású tornaünnepélyünket a Zrínyi-sportpályán a kedvezőtlen időjárás miatt nem tarthattuk meg s csak kisebb keretek között házi ünnepély keretében mutathattuk be növendékeink ügyességét június 1-én, intézetünk játszóterén. A siker itt sem maradt el. A nagyszámú díszes közönség a legnagyobb elragadtatással szemlélte növendékeink pontos szabadgyakorlatait, újszerű mozgásgyakorlatait és rendkívül bájos virágtáncát s őszinte elismeréssel ünnepelte Fritz Celestin és Kenediné Raffaelli Anna testnevelő tanárokat.
e) Az állat- és növényvédelmi nevelés érdekében minden alkalmat megragadtunk, nemcsak a természetrajzi órák, de a háztartástan, egészségtan, magyar olvasmány tárgyalás, fogalmazás, földrajz stb. keretében is. Az osztályok virágállványain elhelyezett cserépvirágokat a legnagyobb gonddal, szeretettel ápolgatták, öntözgették leánykáink. Télen napraforgó- és tökmagot szórtak az éhező, didergő cinkéknek.
A madarak és fák napját május 21-én tartottúk meg. Gyönyörű verőfényes májusi napon sétáltak ki növendékeink osztályfőnökeik és tanáraik vezetésével a városunk és Somogy megye határán fekvő szőlődombok kies vidékére. Itt a Szentgyörgyvári-hegyen, a madárdaltól hangos gyönyörű fák alatt tartottuk meg lélekemelő ünnepélyünket.
f) Az osztályfőnöki órákat rendszeresen és tervszerűen megtartottuk. Rendkívül alkalmasaknak bizonyultak ezek nemcsak az osztályfőnöki teendők (mulasztások igazolása, tisztaságvizsgálat stb.) könnyebb és zavartalanabb elintézésére, hanem a rendre, fegyelemre való szoktatásban, az egészség és tisztaság fenntartásában és általában a nevelői munkásságban nélkülözhetetlen segédeszközzé váltak.
A vallásos és hazafias nevelés szolgálatában állt egész tanító es nevelő munkásságunk. A tanítást mindig imával kezdtük és végeztük. Hitoktató kartársainkkal való legjobb egyetértésben őrködtünk azon, hogy tanulóink vallásos kötelességeiket a legpontosabban teljesítsék. A róm. kath. tanulóknak saját egyházi énekkaruk volt, melynek elismerésre méltó teljesítményei Twrdy Anna kartársnő lelkes, odaadó munkáját dicsérik. Többször gyóntak és áldoztak, június 9-én felvették a bérmálás szentségét, amikor is vegyeskarunk a városunkban tartózkodó Rott Nándor megyéspüspök úr tiszteletére szerenádot adott. — A lelki élet kimélyítésére róm. kath. tanulóink Eucharistikus Leányszövetségben, evangelikus és református növendékeink Protestáns Diákszövetségekben tömörültek.
A hazafias érzés ápolására minden alkalmat megragadtunk. A tanítási órákon, Ifjúsági köreinkben, iskolai ünnepélyeinken egyaránt arra törekedtünk, hogy leányainkat magyarságukban, az ezeréves ma-
8
gyar föld szeretetében, multunk nemzetfenntartó hagyományaink tiszteletében megerősítsük.
Az iskola társadalmi szereplése. A tanártestület minden tagja élénk részt vett a város társadalmi életének minden megmozdulásában s mint a különböző szervezetek vezetőségi tagjai, jó példával jártak elő irányító tevékenykedésükkel.
1. Polónyi György igazgató. Az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület, a Magyar Paedagógiai Társaság, a Földrajzi Társaság tagja, a Nagykanizsai Iskola Egyesület, az Iskolai Szanatórium, a Zrínyi írod. és Műv. Kör, a Stefánia Szövetség igazgatósági tagja, a Városi Közművelődési Bizottság, a városi Közegészségügyi Bizottság tagja, a Nagykanizsai Levente Egyesület választmányi tagja stb.
2. Blásy Mária rendes tanár. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Szoc. Misszió-Társ. és Ker. Tisztviselőnők Egy. tagja.
3. Deákné Viola Mária rendes tanár. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Ker. Tisztviselőnők Egy. tagja. Az Úriasszonyok Mária Kongregációjának jegyzője.
4. Fritz Celesztin rendes tan. Az O. P. I. Tanáregyesület tagja, a Ker. Nőegylet tagja, a Szoc. Misszió Társ., a Zrínyi Irodalmi és Műv. Kör választm. tagja.
5. Özv. dr. Horvátliné Kevedi Erzsébet rendes tanár. Az 0. P. I. Tanáregy. tagja, a Ker. Nőegylet, a Szoc. Misszió Társ., a Ker. Tisztviselőnők, a József fhg. Szanat. Egy., a Zrínyi írod. és Műv. Kör választm. tagja.
6. Kenedyné Raffaelli Anna r. tanár. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Mansz., a Ker. Tisztviselőuők, a Zrínyi írod. és Műv. Kör tagja.
7. Kettingné Nagy Erzsébet, Az O. P. I. Tanáregy., a Zrinyi írod. és Műv. Kör, a Mansz, a Ker. Nőegylet tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja.
8. Leitinné Hajas Eszter. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Földrajzi Társaság, a Zrinyi írod. és Műv. Kör, az Evang. Nőegylet tagja.
9. Mantuano Mária r. tanár. Az 0. P. I. Tanáregyesület tagja, a Zrinyi írod. és Műv. Kör, a Mansz, a Ker. Nőegylet, Úrleányok Mária Kongregációjának választm tagja.
10. Planderné Zimits Anna r. tanár. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Ker. Tisztviselőnők, a Kath. Tanító és Tanárnők Egyesületének tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja.
11. Polónyiné Obetkó Sarolta r. tanár. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi írod. és Műv. Kör tagja, az Evang. Jótékony Nőegylet választm. tagja.
12. Özv. dr. Pólyáné Kocsics Olga r. tanár. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Szoc. Misszió Társ., a Ker. Tisztviselőnők Egyesületének tagja.
13. Takách Olga r. tan. Az 0. P. I. Tanáregy., a Ker. Tisztviselőnők, a Mansz, a Szoc. Misszió Társ. tagja.
14. Twrdy Anna r. tanár. Az 0. P. I. Tanáregy., a Zrinyi írod. és Műv. Kör, a Mansz tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja és a Népgondozó Szakosztály titkára.
15. Csöke Erzsébet áll. művezetőnő. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Ker. Tisztviselőnők, a Mansz tagja, az Oltáregyesület választm. tagja és kézimunkázó csoportjának vezetője.
Tanulmányi kirándulások és ismeretterjesztő előadások. A tanmenetekbe felvett összes helyi tanulmányi kirándulásokat megtartottuk a szaktanárok vezetése mellett. így ősszel és tavasszal ter-
9
mészetrajzi és földrajzi kirándulásokat rendeztünk a város határába, meglátogattuk a helybeli gyártelepeket, a postahivatal távirdáját, több kerti gazdaságot, baromfitelepet, szövőszékeket, az Óvodát, a Stefánia Szövetség bölcsődéjét, a Délzalai Tejtermelő Szövetkezetet stb. A tervbe vett nagyobb kirándulásokat a város lakosságának Ínséges anyagi viszonyai miatt el kellett ejtenünk, mert bár többféle formában felkértük a szülőket, némi áldozatra tanulmányutak céljából, utazással egybekötött kirándulásra mindig oly csekélyszámú tanuló jelentkezett, hogy a kirándulást megrendezni nem lehetett. így ez évben a legnagyobb kirándulásunk a somogymegyei Szentgyörgyvári-hegyen megtartott „Madarak és fák napjá"-ra való kivonulásunk volt.
A kötelező fiimelőadásokból a Magyar-Holland Kultúrgazdasági Részvénytársaság a jelen tanévben csak 5-öt mutatott be: 1. A tej. 2. Egy biológiai kirándulás. 3. Holland-India. 4. A Tisza. 5. Magyarország művészeti emlékei. Három előadás a filmoktatás átszervezése miatt elmaradt.
Iskolai ünnepélyek. A tanév megnyitásakor és bezárásakor, továbbá nemzeti ünnepeink alkalmával emelkedett lélekkel áldoztunk a haza és Istenség szent eszméinek és csepegtettük a fogékony leánykeblekbe a vallásossáágot és hazaszeretetet.
1. Szept. 9-én volt a tanév ünnepélyes megnyitása és a fegyelmi szabályok ismertetése.
2. Okt. 6-án a fiúiskolával közösen ünnepeltük az aradi vértanuk emlékezetét. Vegyeskarunk Ketting Ferenc tanár, karnagy vezetése mellett elénekelte a magyar Hiszekegyet. Pintér Katalin I. b) o. t. szavalta Szabolcska Mihály: „Édes Apám", Tóth Sándor IV. o. t. Gyulai: „Aradi vértanúk", Simon Lajos III. o. t. Lampért Géza: „Előre" c. költeményét. Ünnepi beszédet mondott dr. Horváth Tivadarné tanár. „Jaj de búsan" énekelte a vegyeskar, majd Herczfeld Erzsébet, Keszler Klára és Lajkó Margit IV. o. tanulók előadták Klüger A: „Mozdonyok beszélgetnek Aradon" c. költeményét. Végül a vegyeskar énekelte a Szózatot.
3. Nov. 1-én gyászünnepet tartottunk a hősi temetőben. Ezen Marinovics Alajos tanár tartott ünnepi beszédet. Keszler Klára IV. o. t. Gyula diák: „Magyar halottak", Hegedűs Gyula III. o. t. pedig Kiss Menyhért: „Ferike" c. költeményét adta elő. Vegyeskarunk az ünnepély elején, majd végén enekelte a „Magyar Hiszekegyet" és a Szózatot.
4. Március 15-én szintén a fiúiskolával közösen áldoztunk a szabadság, egyenlőség és testvériség soha el nem avuló eszméinek. Műsor: 1. Papp Váryné-Dohnányi: Hiszekegy, előadja a vegyeskar. 2. Tóth Sándor IV. o. t. szavalata: Lévay József „Március 15." 3. Simon Lajos III. a) o. t. szav.: Szabó L. Március indusán. 4. Ünnepi beszédet mondott Keszler Klára IV. b) o. t. 5. Parti Lajos: Talpra Magyar, előadja a vegyeskar. 6. Ábrányi Emil: „Mi a haza", előadja Lajkó Margit IV. b) o. t. és Polónyi Sarolta I. b) o. t. 7. Rozgonyi I. „Várom a feltámadást" szav. Herczfeld Erzsébet IV. b) o. t. 8. Szózat, vegyeskar.
5. Anyák napja, május 8. 1. Hiszekegy előadta a leányiskola énekkara Twrdy Anna tanár vezetésével. 2. Reviczky: Imakönyvem, szav. Gálos Gábriella 111. a) o. t. 3. Ünnepi beszédet mondott dr. Horváthné Kenedy Erzsébet. 4. Ki az aki ápol? Előadja az énekkar. 5. Gr. Zichy János: Anyánk, szav. Búváry Ibolya III. a) o. t. 6. Az anyai szeretet és a gyermeki hála. Előadja Ketting Klára IV. b) o. t. 7. Olbey Irén: Szeresd az anyádat, szav. Keszler Klára IV. o. t. 8. Szózat.
10
6. Hősök napja május 29. 1. Hiszekegy, vegyeskar. 2. Szathmáry István: Mi nem feledhetünk, szav. Sinkovics Klára III. a) o. t. 3. Ünnepi beszéd, mondja Kerezsy Géza fiúiskolái tanár. 4. Forbáth I.: Mese a halott katonáról, szav. Tóth Sándor IV. o. t. 5. Szózat.
7. Évzáró ünnepély jún. 13-án. 1. Hiszekegy, vegyeskar. 2. Karaíiáth Jenő: Emlékezzünk, szav. Wermes Éva IV. b) o. t. 3. Búcsú az iskolától, mondja Kálovics Anna IV. a) o. t. 4. Reviczky Gyula: Munka népe, szav. Lajkó Margit IV. b) o. t. 5. Zsoltár, előadja a vegyeskar 6. Gyökössy E.: Lesz még országunk, szav. Herczfeld Erzsébet IV. b) o. t. 7. Az igazgató záróbeszéde és a jutalmak kiosztása. 8. Szózat, vegyeskar.
Okt. 31-én megtartottuk a takarékossági napot. Október 17-én a tanítási órák keretében szólottunk a finn ugsz testvériségről. December 6-án a Kormányzó Úr Őfőméltósága nevenapján a tanulók ünnepi istentiszteleten vettek részt. December 10-én a limanovai hősökről, december 14-én, a nyugatmagyarországi népszavazás 10. évfordulóján a soproniak hűségéről emlékeztek meg az osztályfőnökök osztályaikban. Május 21-én kirándulással egybekötve megültük a madarak és fák napját. Május 27-én a magyar könyvnappal kapcsolatban a magyar nyelv és irodalom tanárai szólottak a magyar könyv szeretetének és elterjedésének jelentőségéről és a legnagyobb magyar epikusról, Arany Jánosról.
Nyilvános ünnepélyeink magas színvonala és szívhez szóló sikere Ifj. Önképzőkörünk hivatott, lelkes tanárelnökének, dr. Horváthné Kenedy Erzsébetnek és utolérhetetlen vegyeskarunk rátermett, fáradhatatlan vezetőjének. Ketting Ferenc fiúiskolái kartásunknak érdeme.
Egészségi állapot. Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben általában kielégítő volt, amennyiben súlyosabb természetű és végzetes megbetegedések nem fordultak elő és a mulasztások száma sem haladta meg a rendes mértéket. A téli influenza járvány idején növendékeink tömegesen betegedtek ugyan meg, de a megbetegedések szerencsére könnyebb lefolyásúak voltak. Mindamellett sok a sápadt, vérszegény mirigyes, tüdőcsúcshurutra hajlamos tanulónk, aminek oka a szomorú gazdasági viszonyokból folyó gyenge táplálkozásra és ínséges lakásviszonyokra vezethető vissza. Éppen ezért a tanártestület igen üdvösnek tartja az iskolánkba bevezetett tizórai tejakciót és több szegénysorsú tanulót részesített ingyen tej tízóraiban.
Növendékeink egészségi állapotát a folyó tanévben is dr. Goda Lipót városi tiszti főorvos úr ellenőrizte, kinek e helyen is hálás köszönetet, mondunk azért az önzetlen szíves készségért, mellyel tanulóinkat kiseb baleset avagy rosszullét esetén első segítségben részesítette és orvosi tanáccsal látta el. A tanév folyamán hivatalossan két ízben látogatta meg a főorvos úr intézetünket, u. m. szept. 22-én és április 13-án, amikor a szokásos szemvizsgálatot is megejtette.
Hivatalos iskolalátogatónk a lezajlott tanévben nem volt.
A jótékonyságot főleg Ifj. Vöröskereszt csoportunkban gyakorolták növendékeink.
A tanulók segélyezésére szolgál ifjúsági segélykönyvtárunk is, melynek kezelője Fritz Celesztin kartársnőnk. A folyó iskolaévben 140 tanulónk részesült 482 kötet könyvsegélyben, ami 915 P-t tesz ki. — Közalkalmazottak és hadirokkant szülők gyermekei, továbbá a hadiárvák, kiknek legalább jó magaviseletük és legalább általános elégséges előmenetelük volt, 50 %-os tandíjkedvezményben része-
11
sültek. — Több tanulót az Ifj. Vöröskereszt Egylet részesített tandíjsegélyben, 1 tanuló beíratásí és vegyes díjait a tanártestület s 1 tanuló tandíját Kenedyné Raí\'faelli Anna tanár fedezte.
Magánvizsgálatok. December hó 16-án javító magánvizsgálatot tartottunk, melyen az igazgató elnökölt. A vizsgálaton megjelent 2 első és 2 harmadik osztályos tanuló ; elégtelen osztályzatukat valamennyien elégségesre javították. A tanévvégi magánvizsgálaton megjelent 12 tanuló. A vizsgálat írásbeli része június 6—7-én folyt le, a szóbeli vizsgálatot június 22-én tartottuk, melyen dr. Vajdinger Gyula miniszteri tanácsos elnökölt.
Az iskolai év befejezése. Az iskolai évet a 19. 146/1932. sz. miniszteri rendelet szerint a június 3-7-ig tartó összefoglalásokkal fejeztük be és 13-án tartott záróünnepélyünkkel zártuk be.
Ezen idő alatt iskolánk rajztermében nyitva állott az érdeklődő közönség előtt rajz- és kézimunka kiállításunk. A nagyszámú látogató, köztük a hozzáértő szakemberek (a filléres gyorssal érkezett budapesti látogatók is) tekintélyes száma a legnagyobb elragadtatással szemlélte a művészien elrendezett, ízlésesen csoportosított, pontos, művészi kivitelű, de egyúttal gyakorlati célt szolgáló gyönyörű rajzokat, kézimunkákat, írásos, buzsáki, sárközi hímzéseket, rátétes munkákat, a magyaros szűrhímzéssel díszített csinos mellénykéket, táskákat, a nemesen egyszerű, ízléses ruhácskákat és bodorvászon köténykéket. Valóságos propagandamunka volt ez itt, a trianoni határ közelében a magyar stilus, magyar motívumok, a magyar nép munkájának széles körben való megismertetése és megszerettetése érdekében. Ez a hazafias és nemzetgazdasági vonatkozásaiban is fontos és szép eredmény özv. dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rajztanár, Csöke Erzsébet, Ket-tingné Nagy Erzsébet és özv. dr. Pólyáné Kocsiss Olga a kézimunka tanárai vállvetett, harmonikus közös munkálkodásának eredménye.
Jutalmazások. Példás magaviseletű és szorgalmú tanulóink jutalmazására nemes tanügybarátok áldozatkészségéből a következő adományok állottak rendelkezésünkre: a Schütz áruház 10 P., Nagykanizsai Takarékpénztár 10 P., Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Tkptr 50 P„ Zalamegyei Gazdasági Tkptr 20 P., Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Rt. 15 P., Nagykanizsai I. és II. sz. postahivatal tisztikara és személyzete 10 P., Tanártestület 5 P. Továbbá a Schless testvérek cég 3 db, a Mayer nővérek cég 3 db, a Fischel cég 5 db, a Wajdits cég 4 db és a Tanártestület 9 db könyvadománya. Az áldozatkész tanügy barátok e helyen is fogadják hálás köszönetünket. Pénzjutalmat kaptak következő érdemes tanulóink: Ladeczky Emília
I. a), Szarka Magda 1. a), Deutsch Magda I. b), Pintér Katalin I. b), Ágoston Mária I. c), ifj. Kálovics Anna I. c), ifj. Varga Mária I. c) oszt. tanulók 5—5 P-t. Kustán Anna II. a), Tenk Anna II. b), Helfert Anna
II. c), Ackermann Ilona III. a), Somogyi Irén III. b), Kálovics Anna IV. a., Farkas Irma IV. b) oszt. tanulók 10—10 P, Puchy Erzsébet 15\'— P-t. Jutalomkönyvet kaptak következő jeles tanulóink: Busa Irma I. a), Tóth Margit I. a), Marton Györgyi 1. a), Polónyi Sarolta I. b), Vince Anna I. b), Szigeti Erzsébet 1. c), Baráth Erzsébet II. a), Szabó Ilona II. a), Bors Éva II. b), Jakabffy Margit II. b), Kerecsényi Mária II. b), Weinberger Éva II. b), Vermes Katalin II. b), Nagy Márta II. c), Szertics Aranka II. c), Gerócs Mária III. a), Láng Mária III. a), Somogyi Magda III. a), Horváth Edit
III. b), Ketting Klára III. b), Kuzsner Mária IV. a), Polónyi Magda
IV. a), Pölöskei Anna IV. a) és Bremser Ilona IV. b) oszt. tanulók.
Többi jelesünket tanártestületi dicséretben részesítettük.
12
Buzgó önképzőköri működésükért jutalomkönyvet kaptak: Búvári Ibolya III. a), Gálos Gábriella III. a), Vida Gábriella III. a), Horváth Edit III. b), Ketting Klára III. b), Keszler Klára IV. b) és Nagy Ilona IV. b) oszt. tanulók.
Ifjúsági köreink.
Az ifj. Önképzőkör okt. 5-én alakult meg.
Elnök lett: Bremser Iiona IV. b)) o. t.
Titkár: Puchy Erzsébet IV. a)o. t.
Vezető tanárnő örömmel jelentheti, hogy kis munkatársai nagy elfoglaltságuk dacára jókedvvel, lelkesedéssel készültek ezekre az összejövetelekre és sok szavalat, ének és zeneszám tette ezeket az órákat élvezetessé.
Vezető tanárnő minden gyűlésen megadta a következő összejövetel munkakörét s minden alkalommal pályázatot hirdetett, amelyre soksok névtelen munka érkezve, azt a titkár kiadta a megválasztott biráló bizottságnak s mindannyiszor sok kedves és komoly gondolat, érzés került felszínre.
így foglalkoztunk Magyarországi Szent Erzsébettel, a Karácsony fogalmával, Életünk egy víg eseményével, Arany Jánossal, leírtunk több művészi képet, elmélkedtünk fiatal, jólnevelt kisleány viselkedéséről, modoráról, s végül az anyai szeretetről s gyermeki háláról. Arany János emlékének, az évforduló alkalmával külön gyűlést szenteltünk. Azonkívül farsang keddjén víg színdarabot adtunk elő és sokszor szóba kerültek a háztartási gondok is. Végül a kör buzgó tagjai látták el az egész évben lezajlott ünnepélyek szavalati számait.
Tartottunk egy díszgyűlést, s azt a kör legszentebb eszméjének, az Anya és csecsemővédelemnek szenteltük, amikor a kör tanárelnöke méltatta az ünnep jelentőségét. A Madarak és fák napját is a kör rendezte.
Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a következő tagok: Buváry Ibolya III. a), Gálos Gabriella III. a), Horváth Edit 111. b), Ketting Klára III. b), Keszler Klára IV. b), Nagy Ilona IV. b), Vermes Éva IV. b), Vida Gabriella IV. b) oszt. tanulók.
Tanár-elnök: Dr. Horváthné Kendy Erzsébet.
Ifj. Sportkör. Beszámoló az Ifjúsági Sportkör 1931—32. évi működéséről. A sportkör neve: Nagykanizsai m. kir. áll. polg. leányiskola sportköre. Kerület: Székesfehérvár, csoport: Keszthely. A sportkör igazolási száma: 310, megalakulási ideje: 1926. A sportkör tiszteletbeli elnöke: Polónyi György igazgató. A sportkör vezetője: K. Raffaelli Anita, Csengery-utca 33. sz. A sportkör tanára testnevelési tanár-e? Igen. Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 398. A magántanulók száma: 12. A testgyakorlás alól felmentettek száma: 12. A testnevelési alapra fizető tanulók összes száma: 398. A sportkörben működő tagok száma: I. korosztály 10—12 évesek 92, II. korosztály 12—14 évesek 121. Összesen 213 tanuló. Működő szakosztályok: játék, torna, tánc, tennisz és atlétika. Van-e az intézetnek tornaterme? Tornatermünk közös a fiúiskolával, 159 m2 padozata deszka. Van-e az intézetnek játékra alkalmas udvara? Van. Hány m2? 290. Külön játszóterületünk ideiglenesen van. Az iskolával szemben egy lebontott épülettömb területét a város ideiglenesen rendelkezésünkre bocsátotta. Ezen játszótér
13
nagysága 1900 ni2. A tagok hetenkint egyszer, szerdán délután gyakorolnak. Uszoda nincs. Téli sportok közül csak korcsolyázásra van alkalom. Kisok versenyen nem vettünk részt. A sportkör vagyonának múlt évi maradványa: 139669 P. 153"50 P., kamat == 155019 P. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt 40n/o-os részesedés 38208 P. A sportkör jelen tanévi összes kiadása: 984-02 P. Pénzmaradvány: 948-25 P.
A sportkör alakuló gyűlését szeptember hó 23-án tartottuk meg. A tisztikar tagjai: ifj. elnök: Farkas Irma IV. b) o. t., alelnök: Takács Katalin IV. a) o. t., szertárosok: Kuzsner Katalin IV. a), Gärtner Éva IV. b), Nagy Ilona IV. b), Bettlheim Klára III. b), Radics Margit III. b) és Horváth Ilona III. a) o. tanulók. Pénztáros: Túra Aranka IV. a) o. t. Tavaly megépített tenniszpályánkat a tagok szorgalmasan látogatták. Ezévi beszerzésünk egy használt zongora; ez a beszerzés lehetővé tette, hogy a téli sportdélutánokon egyszerű és népies táncokat is tanulhassunk. K Raffaelli Anita.
Ifjúsági Vöröskereszt. Alakuló gyülésünket szeptember hó 30-án tartottuk meg. Csoportunk 67 taggal alakult. Az év folyámán 5 gyűlést tartottunk.
Működésünk iránya szociális, kézügyességi és egészségügyi.
Vezető tanár minden osztály élére két egészségügyi felügyelőt rendelt, akik állandóan vigyáztak a rendre és tisztaságra.
Gyűléseinknek tárgya volt: miként viselkedjék a gyermek szülőivel szemben. Az irántuk köteles hála, tisztelet, szeretet és engedelmesség. Az iskolai kötelességek teljesítésének fontossága.
Ezenkívül egészségügyi megbeszéléseket tartottak. A testedzésről, néhány betegségről és azok leküzdésének módozatairól.
Kis juniorjaink az idén is gyakorolták az irgalmas felebaráti szeretetet.
Szt. karácsony ünnepére saját körükben ruhákat győjtöttek, ezeket kijávították. Vezető tanár e ruhákat 14 szegénysorsú tanuló között kiosztotta. Kiosztásra került még némi karácsonyfadísz és cukorka is.
Csoportunk ez évben 8 szegény tanulóért fizetett beiratási díjakat és tandíjsegélyeket. Január hónaptól kezdve pedig 2 szegény tanuló részesült év végéig tízórai tejsegélyben.
Május hónapban csoportunk ismét jótékonyságot gyakorolt, ameny-nyiben 11 drb. játékot és 28 drb. kézimunkát (térítőkét, párnahímzéseket, zsebkendőket) ajándékozott az épülő kórházi kápolna javára rendezendő tombolára.
A juniorok az év folyamán sokféle szép kézimunka készítésével gyakorolták kézügyességüket. Zsebkendőket, rátétes és írásos párnákat és térítőkét készítettek. Befejezték a „Tündérújjak" tavaly megkezdett abroszát és kihímezték az említett lap ezidei szőnyegét is. E szőnyeget és az előző években készített 3 díszpárnát tombolán kisorsoltuk. A tombola jövedelméből fedezte csoportunk jórészt idei jótékonyságainak költségeit.
Végül szorgalmas kis csoportunk szép zászlót varrt és hímezett egy környékbeli cserkészcsapat részére.
Csoportunk lelkes kis tagjai levelezésben állottak amerikai vöröskeresztes társaikkal is, kiket művészi albummal leptek meg. Ez a gyönyörű gyűjtemény értékes képekben megismertette a távoli testvérekkel hazánk természeti szépségeit, szörnyű veszteségeinket, borzalmas megcsonkításainkat; világhírű festőink sikerült reprodukcióit
14
közölte, továbbá növendékeink sajátkezű rajzait tartalmazta, melyekben bemutattuk tengerentúli barátainknak a magyar stílust és a magyar nép művészi motívumait. Viszonzásul mi is kedves gyűjteményt kaptunk az amerikai juniorok rajzaibói és papiros munkáiból s az őszinte elragadtatás hangján írott köszönő levelet szép küldeményünkért.
Takács Olga, tanárelnök.
Az „Eucharisztikus Leányszövetség" évi beszámolója. Célja tagjait a mélyebb lelkiéletre ránevelni, megismertetni velük a legm. Oltáriszentség kegyelmi gazdagságát s rászoktatni őket arra, hogy támaszukat mindig az eucharisztikus Úr Jézusnál keressék.
Alakuló gyűlésünket szept. 19-én tartottuk meg; a tagokat két csoportba osztva, a szövetség tisztikarát kijelöltük.
Az első csoport ifjúsági elnöke : Keszler Klára IV. b) o. t., alelnöke: Prátscher Mária IV. a) o. t., jegyzője: Somogyi Magdolnaa III. a) o. t. A második csoport ifjúsági elnöke: Kerecsényi Erzsébet II. b) o. t., alelnöke: Hajós Márta II. c) o. t., jegyzője: Jakab Erzsébet II. a) o. t. A pénztárosi teendőket mindkét csoportban Bremser Ilona IV. b) o. t. látta el.
Gyűlést mindkét csoportban kéthetenkint tartottunk, melyek részben komoly tárgyúak, részben szórakoztatóak voltak. A tagok szívesen szerepeltek a gyűléseken.
Ünnepélyes tagavatást dec. 8-án tartottunk, mely alkalommal 73 új tagot vettünk fel szövetségünkbe.
P. Bakos Gáspár hittanár, vezetőelnök.
III.
Szertárak és az iskolai felszerelés gyarapodása.
A polg. leányiskolának az épület szűk volta miatt külön szertárai nincsenek, felszerelésünk a testvér polgári fiúiskola igen szűk szertárában kap szíves, de szegényes elhelyezést. Különben a két iskola kölcsönösen kisegíti egymást tanszereivel. Iskolánk bútorzatának, felszerelésének leltározása a most lefolyt évben történt meg, azonban a leltározási munkálatok jóváhagyás végett még mindig a nm. Vkm. úr Őnagyméltóságánál vannak, így a leltárak állapotáról szabályszerű és pontos kimutatás nem közölhető.
1931—32. tanévi beszerzéseink: 1 drb. Wertheim zár 2 kulccsal 8\'— P, IV2XI m- nagyságú kókusz lábtörlő a lépcsőházba 6420 P, 1 drb. méterrúd fából 4\'— P, 1 drb. szögmérő fából 40 cm. 6-— P, métermértékek falitáblája vászonra vonva 9\'50 P, 17 drb. földrajzi falitérkép vászonra vonva és lécezve 524 80 P, 1 drb. földgömb rézmeridiánnal, állatövvel és kompasszal, 32 cm. átmérővel 80-— P, Gróh: Új Magyar Díszítések c. mintagyűjtemény (adomány) 70 — P értékben. Gyarapodás könyvekben: Grabowszky: Tudomány és honvédelem c. 5 füzet 13 60 P, Balogh: Szolnok város földrajza c. mű 3 92 P, Egyetemes Tanögyi Kongresszus Naplója 2 kötet 2006 P, Kaán Károly: A természet védelme c. mű 30\'60 P, Szenes: Tréfás számtani feladatok 3"56 P, N. Szabó: Hévíz Monográfiája 2\'20 P, Magyarorsz. Közhiv. Címtára 22\'— P, Deák Gyula: Polg. Isk. Határidő Napló 2 06 P, A kormányzati politika szempontjai 2 pld. 160 P, Orsz, írod. Tanács: Ifj.
15
Könyvtári Jegyzék 2 pld. T— P, Növényvédelmi c. folyóirat 1931. júl. 1-től 1932. június végéig 8 46 P, Tündérujiak évi előfizetése 15 52 P. Ajándék művek: Vkm.-től Testnevelés, Napkelet, (teljes évfolyamok) Népünk és Nyelvünk 7—12 füzet, Debreceni Szemle 6 füzet, Hivatalos Közlöny (teljes évfolyam), Külügyminiszt.: A nemzetek szövetségének célja és szervezete, a Pesti Hirlap: Igazságot Magyarországnak c. mű.
IV.
Iskolánk felügyelő hatóságai:
1. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium. Miniszter: Karafiáth Jenő dr. — Államtitkár: Gévay Wolf Nándor dr. A VI. ügyosztály főnöke: Greszler Jenő miniszteri tanácsos.
2. Kir. Főigazgatóság. Székhelye: Budapest. Kir. főigazgató: Gyulai Ágost dr. főiskolai igazgató, helyettese: Leidenfrost Gyula dr. egyet. m. tanár. Kerületi szakfelügyelő: Nährer Mátyás polg. isk. felügyelő-igazgató, a kőszegi áll. polg. fiúiskola igazgatója. Testnevelési felügyelő: Bohn Ferenc.
16
V. A tanári testület és elfoglaltsága.
Heti óraszám Mióta tanít
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesitése Mely tantárgyakat tanitotta, melyik osztályban? ennél az iskolánál összesen hány éve? Jegyzet
1 Polónyl György igazgató nyelv., történettudomány történelem III. b 2 1928 VIII. 29. 23 Az Intézet fegyelmi és tanulmányi ügyeinek vezetője. Az intézet gondnoka.
2 ítyláz^y Mária rendes tanár mennyiségt., természettud. számtan I. b, 11. c fizika IV. a, IV. b ének 1. a, b, c II. a, b, c osztályfőnöki óra I. b 19 1918 IX. 1. 17 Az I. b osztály főnöke. Á fizikai szerek őre.
3 Deákné Viola Mária rendes tanár nyelv., történettud. magyar II. b. IV. a német II. a történelem IV. a földrajz J. b osztályfőnöki óra IV. a 19 1921 V. 17. 19 A IV. a osztály főnöke. A tanári könyvtár őre.
4 Fritz Celesztin rendes tanár mennyiségt., természettud. háztartástan IV. a egészségtan IV. b torna I. a, b, c, 11. a, b, c játék I. a, b, II. a, b, c 19 1918 X. 1. 20 Az ifj. segélykönyvtár kezelője
5 dr. Horváthné, Kenedy Erzsébet rendes tanár rajz rajz I. a, b, c, II. a, b, c III. a, b, IV a, b szépírás 11 a 21 1904 VIII. 29. 31 Az Ifj. Önképzőkör vezetője. A rajzszerek őre.
6 Kenedyné Raffaelli Anna rendes tanár mennyiségt., természettud., torna számtan IV. b német IV. b, III a torna III. a, b, IV. a, b játék III. a. b, IV. a, b osztályfőnöki óra IV. b 16 1927 IX. 1. 5 A IV. b oszt. főnöke. A sport- és tornaszerek őre. Az Ifj. Sportkörtkör vezetője. Irodás.
7 Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár mennyiségt., természettud. számtan II. c, III. b term -rajz II. a, c vegytan III. b egészségtan IV. a kézimunka III. b osztályfői óra III. b szépírás 19 1912 IX. 1. 27 A III. b oszt főnöke. A vegytani és számtani szerek őre.
8 Laitinné Hajas Eszter rendes tanár nyelv., történettud. magyar 11. c német II. c, III. b földrajz I. a, II. c osztályfői óra II. c 19 1924 IX. 11. 33 A II c oszt. főnöke. A földrajzi szerek őre.
9 Mantuano Mária rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. a, II.a német I. a ének III. a, b osztályfőnöki óra I. a • 16 1918 IX. 11. 27 Az I. a oszt. főnöke. Igazgató-helyettes.
10 Planderné Zimits Anna rendes tanár nyelv, történettud. magyar II. c, III. b, német I. c történelem III. a földrajz III. a szépírás I. a c osztályfői óra III. a 19 1919 V. 12. 21 A III. a oszt. főnöke. A történelmi szerek őre
11 Polónyiné Obetko Sarolta rendes tanár nyelv, történettud. magyar I. b, III, b, IV. b német I. b történelem IV. b 19 1928 VIII. 17. 25 A tanártestületi értekezletek jegyzője.
12 özv. dr. Pólyáné Kocsis Olga rendes tanár mennyiségt., természettud. számtan I. a, II. a, IV. a természetrajz 1, b háztartástan IV. b kézimunka II. a osztályfői óra II. a 19 1930 IX. 1. 15 A II. a osztály főnöke. Az ifj. könyvtár őre.
1
17
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Mióta tanít Jegyzet
ennél az iskolánál összesen hány éve?
13 Takách Olga rendes tanár mennyiségi., természettud. számtan I. c, II. b természetrajz I. a, c,II. b vegytan III. a osztályfői óra I. c 19 1924 II. 1. 30 Az I. c oszt. főnöke. A természetrajzi szerek óre. Az Ifj. Vöröskereszt Egylet vezetője.
14 Twrdy Anna rendes tanár nyelv, történettudomány német II. b, IV. a földrajz II. a, b, III. b szépírás I. b, II. b ének IV. a, b egyházi ének I—IV. karének I—IV. osztályfői óra II. b 19 1924 III. 26. 29 A II. b oszt. főnöke. Az ének- és zeneszerek őre.
15 Csöke Erzsébet áll. művezetőnő kézimunka kézimunka I a, b, c 11. b, c, III. a, IV. a, b 21 1931 IX. 1. 19 A kézimunkaszerek őre.
16 Lehoczky Emília áll. polg. fiúiskolái tanár óraadó francia nyelv 6 1929 IX. 1.
17 Miltényi Györgyi nyelvmesternő óraadó német társalgás 2 1930 IX. 1.
18 P. Bakoss Gáspár r. k. hittanár r. k. hittan I—IY. 20 1930 X. 10.
19 Horváth Olivér ág. h. ev. lelkész óraadó ág. ev. hittan I—IV. 2
20 Kádár Lajos ref. lelkész óraadó ref. hittan I—IV. 1
21 dr. Winkler Ernő íőrabbi óraadó izr. hittan III. 2
22 Ardai Simon tanító óraadó izr. hittan I., II., IV. 6

Személyzet: Némethné Hekler Anna és Palzerné Bakó Eszter megerősített iskolaszolgák.
- téSZ)
18
VI.
A rendes tanulók névjegyzéke és ált. osztályzata
Előforduló rövidítések: a név után jvt. = javító vizsgálatot tehet, elégs. = elégséges,
elégt. — elégtelen.
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Mantuano Mária.
Antal Júlia Balázs Erzsébet Bedenek Magda Bedenek Teréz 5 Bedő Erzsébet j. v. t. Busa Irma
Domán Anna j. v. t. Gödörházi Mária Gulyás Mária 10 Hauptvogel Mária Hikády Piroska Jüngling Ilona Kaszás Margit Kis Júlia 15 Kúszik Stefánia Ladeczky Emilia Leitgeb Margit Kimaradt: Schwarz Ilona.
30
elégt. elégs. jó
elégt. jeles elégt. elégs. jó
elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó
jeles

Mayer Margit Mii lei Anna 20 Nagy Anna Németh Ilona Nardai Irma Nyirő Zita Placskó Ilona 25 Pint Katalin Schmidt Edit Szarka Magda Tóth Anna Tóth Margit 30 Tóth Mária Varga Ilona Varga Mária Zsebeházi Ilona
Összesen: 34.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Blázy Mária.
Balla Erzsébet elégs.
Benedek Józsa jó
Braun Franciska j.v.t. elégt.
Deutsch Magdolna jeles
5 Deutsch Mária jó
Eder Lujza elégs.
Friedmann Ilona j.v. t. elégt.
Galácz Magdolna elégs.
Grósz Éva elégs.
10 Günsberger Róza elégs.
Hegedűs Ilona j. v. t. elégt.
Henics Margit elégs.
Kelemen Magdolna jó
Kellner Klára jó
15 Klein Anna jó
Kovács Ilona j. v. t. elégt.
Kreit Margit jó Kimaradtak: Eckenberg Zsuzsanna,
Lencz Ilona Marton Györgyike
20 Metz Erzsébet Németh Julianna Pados Emma j. v. Pintér Katalin Polónyi Sarolta 25 Robitschek Klára Stern Rozália Turi Anna Varga Ilona Varga Mária 30 Varga Piroska Vieland Jolán Vincze Anna Weisz Erzsébet
Lőwy Jozefa.
Összesen: 35.
jó jó jó jó
elégs. jó jó
elégs. jó
jeles
elégs. jeles elégs. jó jó jó
elégs. jeles elégs. elégs. elégt. jeles jeles jeles elégs. jó jó
elégs. elégs. jeles jeles
elégs.
19
I. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Tahách Olga.
Kimaradt: Tüttösi Róza.
Összesen: 35.
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Dr..Pólyáné-Kocsis Olga.
Baráth Erzsébet jeles Kálovics Ilona jó
Bergmann Mária j.v.t. elégt. Kiss Anna elégs.
Boha Gabriella j. v. t. elégt. jó Kustán Anna jeles
Borovics Erzsébet 25 Lóránt Rozália elégs. jó
5 Budai Anna elégs. Miilei Teréz
Büki Erzsébet elégs. jó Néber Júlia jó
Csoknyai Mária Németh Anna jó
Csöndör Ilona elégs. jó ifj. Németh Ilona jó
Gál Ilona 30 id. Németh Ilona jó
10 Gyuranecz Ilona elégs. Olasz Mária jó
Hautzinger Gabriella elégs. Óváry Mária elégs.
Herjavetz Júlia elégs. jó Preier Ilona jó
Hollósi Rózsi Sipos Júlia elégs.
Horváth Aranka jó 35 Steflovits Anna jeles
15 Horváth Erzsébet elégt. Szabó Ilona jeler
ifj. Horváth Mária jó Szekeres Ilona jó
id. Horváth Mária jó Tacsek Anna jele
Jaberics Ilona elégs. Tóth Ilona elé
Jakab Erzsébet jeles 40 Vigh Zsuzsanna jó
20 Járfás Magdolna j. v. t. elégt. Wessely Gabriella jó
Kulinics Mária elégs. Zdellár Margit eh
Kimaradtak: Haasz Emma, Jámbor Mária, Kocsis Erzsébet.
Összese
Ács Mária elégs. Mihálovics Anna jó
Ágoston Mária jeles Molnár Gizella elégs.
Bem Margit elégs. 20 Molnár Ilona jó
Császár Irma jó Polai Júlia elégs.
5 Czimmermann Gizella jeles Révész Ilona jó
Csordás Klára elégs. Sáfrán Erzsébet elégs.
Dukai Mária j. v. t. elégt. Sági Júlia j. v. t. elégt.
Fándli Erzsébet elégs. 25 Szabados Erzsébet elégs.
Heííer Magda j. v. t. elégt. Szalai Ilona elégs.
10 Horváth Anna jó Szolkovi Margit elégs.
Ifj. Kálovits Anna jeles Szigeti Erzsébet jeles
Id. Kálovits Anna jó Tátrai Kornélia jó
Kárlovics Aranka j.v.t. elégt. 30 Turcse Margit elégt.
Karácson Erzsébet elégs. ifj. Varga Mária jeles
15 Ljubics Irén jó id. Varga Mária elégt.
Lőrincz Mária jó Varga Erzsébet elégs.
Mészáros Erzsébet jó Zab Júlia elégs.
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Twrdy Anna.
Ansorge Anna j. v. t. elégt. Kutassy Alice jeles
Beck Zsuzsanna jó László Rózsa jó
Bellák Erzsébet jó jó 25 Leitner Magdolna elégs.
Bencze Borbála Liditt Magdolna jó
5 Bors Éva jeles Lusztig Magdolna elégs.
Csillag Zsuzsanna elégs. Melczer Klára jó
Csizmadia Magdolna elégs. Mezriczky Margit elégs.
Deutsch Livia jó 30 Österreicher Irén jó
Ferenczy Magdolna jó Pál Irma j. v. t. elégt.
10 Fürst Magdolna jó Rabinek Zsuzsanna jó
Haán Rózsa elégs. Rehberger Klára jó
Halász Magdolna jó Singer Gabriella elégs.
Harangozó Julianna elégs. 35 Schermann Gizella jó
Hegyi Anna elégs. Szabó Ilona jó
15 Horváth Erzsébet elégs. Szabó Rozália jó
Horváth Gizella jó Tenk Anna jeles
Horváth Mária elégs. Tormássy Mária j. v. t. elégt.
Jakabfy Margit jeles 40 Ungár Magdolna jeles
Joó Ilona elégs. Vermes Katalin jeles
25 Kaufmann Klára jeles Weinberger Éva jeles
Kerecsényi Erzsébet jeles Zigler Anna jeles
Kerecsényi Mária jeles
Kimaradtak: Nóvák Katalin, Pó sa Erzsébet. Összesen : 45
II. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Laitinné Hajas Eszter.
Bedenek Margit jó 20 Knausz Róza jó
Benke Róza jeles Kún Margit jó
Borbély Gabriella jeles jó Kunics Margit elégs.
Csordás Margit Lasky Eleonora jó
5 Domonkos Róza elégs. jó Lausch Margit jó
Dudás Edith 25 Lőrincz Teréz elégs.
Fender Ilona elégs. Ljubics Vera elégs.
Hajós Márta jó Mattersdorfer Margit jó
Helfert Anna jeles Nagy Márta jeles
Horváth Anna j. v. t. elégt. Ötvös Erzsébet jó
lorváth Elza elégs. jó 30 Petrovics Lujza jó
lorváth Sára Pókecz Amália elégs.
ovány Erzsébet elégs. Pokorny Magda j. v. t. elégt.
3gyud Anna elégs. Pölöskei Ilona jó
álovics Mária elégs. jó Pörzse Ilona elégs.
ercselics Erzsébet 35 Puska Júlia jó
iss Ilona elégs. Rózsa Mária j. v. t. elégt.
oczor Magdolna jó jó Ruzsics Erzsébet jó
ovács Elvira Schultheisz Elvira elégs.
21
Kimaradtak: Balogh Ilona, Lukács Irén.
Összesen: 45.
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Planderné Zimits Anna.
Kimaradtak: Faragó Margit, Gáspár Erzsébet, Kudich Mária.
Összesen: 46
Ackermann Ilona jeles Mátay Irén elégs.
Balatinecz Margit elégs. Mészáros Matild jó
Bernecker Mária elégs. 25 Nagy Ilona elégs.
Bogdán Klára jó Németh Erzsébet j. v. t. elégt.
5 Búváry Ibolya jó Noszkó Anna j. v. t. elégt.
Doroghy Ilona .elégs. Nóvák Anna elégs.
Dömötör Mária jó Pandúr Irén jó
Flachner Karol in jeles 30 Payer Ida elégs.
Gálos Gabriella elégs. Péter Karolin elégs. jó
10 Gerencsér Gizella elégs. Révész Margit
Gerócs Teréz jeles Schluitner Erzsébet jó
Horváth Ilona elégs. Somogyi Magdolna jeles
Horváth Irma elégs. 35 Tóth Anna elégs.
Jancsi Mária j. v. t. elégt. Tóth Erzsébet elégs.
15 Kállai Erzsébet elégs. Török Katalin elégs.
Kelemen Rózsa jó id. Varga Ida elégs.
Kovács Irén jó iíj. Varga Ida jó
Kovács Mária j. v. t. elégt. 40 Vass Anna j. v. t. elégt. jó
Lampéter Frida elégs. Vastag Rozália
20 Láng Mária jeles Vida Gabriella jeles
Mayer Ida jó Zsiska Aranka jó
Máíly Katalin jeles
Szertics Aranka 40 Szilágyi Margit Uilaky Margit jeles jó jó Zavodnik Elvira Zieger Ilona elégs. jó
22
III. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
Összesen : 45.
IY. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Deákné Viola Mária.
Kimaradtak: Jámbor Margit, Szalai Gizella.
Összesen: 36.
Bellák Erzsébet elégs. jó Mattersdorfer Irma jeles
Bettlheim Klára 25 Mechner Erzsébet jó
Borbély Mária elégs. Óhegyi Ibolya j. v. t. elégt.
Brassányi Edit jó Orbán Sarolta elégs.
5 Csákányi Mária jeles Ország Anna jó
Dedovátz Gizella jó Pethő Mária elégs.
Dendyuk Judit jó 30 Radics Margit jeles
Dokleja Anna elégs. Reiner Mária jeles
Egyed Erzsébet jó Schleifíer Erzsébet jó
10 Fitos Margit elégs. Schlésinger Erzsébet elégs.
Hahn Alice jó jó Schlögl Amália jó
Harmat Zsuzsanna 35 Singer Rozália elégs.
Havasi Éva j. v. t. elégt. Sipos Márta jó
Herczfeld Etelka elégs. Somogyi Irén jeles
15 Horváth Edit jeles Steiner Rózsa elégs.
Ketting Klára jeles Szántó Magdolna jó
Klein Erzsébet elégs. 40 Szokol Mária j. v. t. elégt.
Kovács Irén elégs. jó Tislerics Erzsébet jeles
Kovács Margit Tóth Márta jó
20 Kramár Erzsébet jó jó Varga Jolán elégs..
Laub Margit Winkler Mária jó
Lengyel Zsuzsanna elégs. Zweig Ibolya j. v. t. elégt.
Mandler Magdolna jvt. elégt.
Altman Margit elégs. Koller Erzsébet elégs.
Andreidesz Anna jvt. elégt. Kuzsner Mária jeles
Auer Mária elégs. 20 Placskó Erzsébet jó
Bodó Mária jvt. elégt. Platzkó Aranka jó
5 Boha Margit elégs. Polonyi Magdolna jeles
Bődy Aranka elégs. Popovics Ágnes elégs.
Csordás Rozália elégs. Pratscher Mária jeles
Dene Erzsébet elégs. 25 Pölöskei Anna jeles
Erős Anna elégs. Puchy Erzsébet jeles
10 Gangler Margit jó Sinkovics Klára elégs.
Gál Róza jeles jó Szentmibályi Piroska jó
Horváth Valéria Szécsenyi Anna elégs.
Huchthausen Mária elégs. 30 Takáts Katalin jó
Karancsy Katalin elégs. Tóth Mária jó
15 Kálovics Anna jeles jó Tura Aranka jó
Kern Éva Zsuzsanna Vajda Anna elégs.
Keszey Katalin elégs. Vojkovics Ilona elégs.
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kenediné Raffaelli Anna.
Bálint Irén jó Mechner Ilona jeles
Benedek Ilona jó jó 20 Müller Anna elégs.
Bertók Margit Nagy Ilona jeles
Boros Mária elégs. Nagy Margit elégs.
5 Bozsoki Anna elégs. Nagy Mária elégs.
Bremser Ilona jeles Pap Mária jvt. elégt.
Fabik Jozefa elégs. 25 Pint Teréz elégs.
Farkas Etelka elégs. Rédei Lidia jó
Farkas Irma jeles Rosenberger Ilona elégs.
10 Fenyvesi Róza jó Schlésinger Katalin elégs.
Gärtner Éva jó Schmidt Gabriella elégs. jó
Herczfeld Erzsébet jeles 30 Stern Rózsa
Hirt Mária elégs. Szalay Margit elégs.
Juhász Gizella jó Szerb Livia jó
15 Keszler Klára jeles Vermes Éva jó
Lajkó Margit jeles Weisz Kamilla jó
Latin Erzsébet jvt. elégt. 35 Zdellár Teréz elégs.
Lőrincz Gizella jó
Összesen: 35
24
b) MAGÁNTANULÓK.
I. osztály: Bokros Mária elégséges, Érces Erzsébet elégséges, Király Éva elégtelen, Kotnyek Mária jeles, Pinkovich Katalin jó, Schlegl Margit jó.
II. osztály: Dénes Irén jó.
III. osztály: Király Edit elégséges, Kis Amália Brigitta elégtelen, Tóth Katalin jó.
IV. osztály: Csizmadia Jolán elégséges, Szabó Anna jó.
Összesen: 12 tanuló.
c) FRANCIA NYELVI TANFOLYAM.
Vezetője: Lehoczky Emília.
Csillag Zsuzsanna jeles, Kauíman Klára jó, Öszterreicher Irén jeles, Benke Róza jó, Dudás Edit jó, Nagy Márta jeles, Zavodnik Elvira jó, Zieger Ilona jó, Flachner Karolin jeles, Somogyi Magdolna jeles, Vida Gabriella jeles, Brassányi Edit jeles, Csákányi Mária jeles, Dedovátz Gizella jeles, Fitos Margit jó, Hahn Alice jeles, Ketting Klára jeles, Sipos Márta jeles, Dene Erzsébet jó, Horváth Valéria jó, Kern Éva jó, Platzkó Aranka jó, Benedek Ilona jó, Bremser Ilona jeles, Farkas Irma jeles, Keszler Klára jeles, Lajkó Margit jeles, Mechner Ilona jeles, Papp Márta jó, Rosenberg Ilona jeles.
Összesen: 30 tanuló.
d) NÉMET TÁRSALGÁSI TANFOLYAM.
Vezetője: Műtényi Györgyike.
Gödörházy Mária jó, Varga Ilona jeles, Deutsch Magdolna jeles, Kovács Ilona elégséges, Rnbitsek Klára jeles, Stern Rózsa jeles, Czimmermann Gizella jó, Karácsonyi Erzsébet elégséges, Szabados Erzsébet elégséges, Szigeti Erzsébet jeles, id. Varga Mária elégséges, Horváth Erzsébet jeles, Lausch Margit jeles, Pörse Ilona jeles, Puska Júlia jó, Borbély Gabriella jeles, Kovács Irén jeles, Steiner Róza jeles, Szántó Magda jeles, Bodó Mária jó.
Összesen: 20 tanuló-
VII. a) A nyilvános tanulók statisztikája.
A nyilvános tanulók száma sszesen
C i m I.A) I. B) I.C) II. A) II. B) II. C) III. A) 111. B) IV. A) IV. B)
0 z á 1 y o k b a n Ö
I. Az év folyamán elvétetett
Nyilvános tanulóul ........ Kilépett................. Bizonyítványt nyert........ 34 1 33 35 2 33 35 1 34 45 3 42 45 2 43 45 2 43 46 3 43 45 45 36 2 34 35 35 401 16 385
11. A bizonyítványt nyert tanulók közül
j Helybeli .................. Zalamegyei.................. i Más megyebeli............... 24 7 2 28 4 1 26 6 2 36 4 2 40 2 1 35 6 2 34 3 6 35 7 3 29 2 3 28 4 3 315 45 25
Róm. kath. vallású............ Református.................. Ág. hitv. ev................ Unitárius .................. Izraelita .................. 23 14 3 4 12 34 42 15 1 5 1 21 43 43 24 1 3 17 34 181 4 2 11 300 9 14 ll 61
Magyar anyanyelvű............ Német és horvát anyanyelvű ... | 33 33 34 42 43 43 42 1 44 1 34 34 1! 382 3
1921-ben született ... ......... 1920-ban „ ............ 1919-ben „ ............ \' 1918-ban „ ............ 1917-ben „ ............ I 1916-ban „ ............ 1 1915-ben 11 11 11 19 11 3 14 14 6 24 14 4 1 27 14 1 31 9 3 21 18 4 1 28 12 4 14 10 9 1 20 7 7 1 45 119\' 106 72\' 25\' 16 2
Példás magaviseletű ......... Jó „ ......... Tűrhető „ ......... 33 27 6 33 1 39 3 43 43 43 45 34 21 4 371 13 1
Jeles előmenetelű ............ Jó „ ............ Elégséges „ ............ 1—2 tárgyból elégtelen......... Több „ „ ...... ... 4 15 11 2 1 7 8 13 5 5 10 2 6 18 14 3 1 11 17 12 3 5 20 15 3 7 13 18 5 8 18 14 5 9 9 16 2 7 12 14 2 67 140, 14011 34Ü 411
I Igazolt órák száma............ j\'j Igazolatlan órák száma......... 976 1544 731 1401 2076 1052 1510 2238 1823 1840 15191
1 Kisbirtokos, kisbérlő gyermeke | Kisbirtokos, napszámos „ Egyéb önálló őstermelő „ Gazdasági tisztviselő „ Egyéb gazd. segédszemély „ Kisiparos, kisvállalkozó Egyéb ipari segédszemely „ Ipari napszámos „ Kiskereskedő „ Egyéb keresk. segédszem. „ Közlekedési kisvállalkozó „ Közlekedési tisztviselő „ Egyéb közieked. segédszem. „ Közlekedésnél napszámos „ Köztisztviselő „ Pap. tanár, tanító „ Másféle értelmiségi „ Közhivatali altiszt v. szolga „ Katonatiszt „ Katonaaltiszt „ Nyugdíjas köztisztviselő „ Egyéb nyugdíjas tisztviselő „ Tőkés,\'járadékos, háztulajd. „ Különb, megnemnevezhetők „ Egyéb ismereti, foglalkozású „ 3 9 1 0 3 2 3 3 1 10 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 c j 10 5 8 1 2 2 2 _ 2 14 1 0 2 2 1 1 1 5 4 _ _ 1 9 1 2 8 3 1 2 A 4 1 1 1 2 j 1 1 8 3 12 1 2 2 1 2 2 5 2 6 3 2 3 7 5 1 6 1 2 2 2 2 1 6 8 3 1 1 3 3 3 2 2 2 1 3 1 _ 1 1 1 5 1 1 3 6 1 1 1 _ 1 8 4 2 1 1 6 1 • 3 1 1 4 2 5 1 1 1 2 3 öli í 1 2 84 6 a 33 11 2 29 46 4 20 13 16 18 & 6 23 11 4 15|
26
b) A nyilvános tanulók osztályzásának statisztikája.
Előm e n e t e 1 II
Osztály Osztályzat Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történet röldrajz illat- és növénytan Vegytan- és ásványtan | Természettan Élet- és ejésí\'.égt. ism- Házi.- és neveléstan Számtan, irértan Rajz Szépírás Női kézimunka Ének Testgyakorlat Általános osztályzat
Jeles......... ...... 12 7 9 _ 4 4 _ _ _ ._ 4 4 4 9 5 15 4
Jó ......... ... ...... 14 13 9 — 13 13 — — — — 11 11 11 11 13 14 15
j I.A) Elégséges............... 7 10 14 — 16 15 — — — 17 18 18113 14 3 11
Elégtelen............... — 3 1 — — 1 — — — — 1 — — — 1 — 3
I Felmentve ............ — — — — — — — — — - — —■ — — — 1 —
1 Jeles.................. 19 10 9 8 12 _ 7 8 5 14 13 13 7
Jó ... ... ......... 9 7 9 — 10 9 — — — 5 9 15 14 11 14 8
I.B) Elégséges.............. 5 16 14 — 13 12 — — — — 18 16 12 5 8 4 13
Elégtelen............... — — 1 — 2 — — — — — 3 — 1 — 1 — 5
Felmentve ............ — — — — — — — — — — — — — — — 2 —
Jeles.................. 14 8 9 — 7 7 _ _ _ _ 6 5 3 16 2 15 5
Jó .................. 5 8 7 — 12 11 - — — — 8 10 14 12 15 19 10
! i. c) Elégséges.............. 15 15 16 — 11 16 — — — — 16 1817 6 16 — 13
Elégtelen............ ... — 3 2 — 4 — — — — — 4 1 — — — — 6
Felmentve .......... —
Jeles.................. 22 11 6 9 5 _ _ _ _ 9 11 9 20 3 19 6
Jó .................. 12 15 15 — 18 22 — — — 17 12 19 14 15 20 18
II. A) Elégséges............... 3 13 20 — 11 15 — — 15 18 13 8 24 — 14
Elégtelen...... ... ...... — 3 1 — 4 — — — — — 1 — 1 — - — 4
Felmentve ............ — 1 — — — 3 —
Jeles.................. 33 15 22 _ 24 10 _ __ — _ 8 11 17 24 15 19 11
Jó .................. 9 17 11 — 7 19 -- — — — 11 16 16 14 8 20 17
II. B) Elégséges............... 1 11 10 — 12 14 — — — — 21 14 19 3 20 1 12
Elégtelen............... — — -• — — — — — — 3 3
Felmentve ............ — — — — — — — — —■ — 2 — 2 — 3 —
Jeles.................. 28 11 10 _ 12 4 _ — _ _ 6 7 5 21 5 16 5
Jó .................. 15 22 24 — 21 21 — — — — 16 14 27 17 9 22 20
! IL C) Elégséges............... — 11 9 — 10 17 — — — — 16 22 11 5 29 2 15
Elégtelen ... ............ — — — — — 1 — — — — 3 — — — — — 3
Felmentve ............ 3 —
Jeles.................. 24 11 8 12 10 — 5 — — _ 4 18 —. 25 11 15 7
Jó .................. 12 10 14 16 13 — 14 — — _ 7 12 — 12 25 25 13
III. A) Elégséges............... 7 22 20 14 19 — 21 — — — 28 10 — 4 7 3 18
Elégtelen............... — — 1 1 1 — 3 — — — 4 — — — — — 5
Felmentve — — — — — — — — — — — 3 — 2 — — —
Jeles ... ... ............ 24 8 14 11 11 _ 9 _ _ — 6 17 _ 14 18 12 8
Jó .................. 18 19 16 23 15 — 17 — — — 16 7 — 20 17 24 18
III. B) Elégséges............... 3 17 14 11 19 — 16 — — — 19 17 — 9 10 8 14
Elégtelen...... ... ... ... — 1 1 — — — 1 — — — 4 — — — — — 5
Felmentve ............ — — — — — — — — — — — 4 — 2 — 1 —
Jeles.................. Ifi 10 4 12 _ _ _ 6 8 13 6 13 _ 19 17 14 7
Jó .................. 11 10 17 9 — — — 8 14 17 7 16 — 13 11 16 9
IV. A) Elégséges............... 7 14 13 12 — — — 18 12 4 21 4 — 1 6 4 16
Elégtelen............... — 2 2
Felmentve ... ... ...... —
Jeles ................ 15 7 7 9 __ __ 3 12 12 8 12 — 17 24 12 7
Jó .................. 16 10 12 14 — — — 11 19 11 11 11 — 16 9 20 12
IV. B) Elégséges............... 3 18 15 12 — — — 19 4 12 15 10 — — 2 -- 14
Elégtelen............... — — 1 — — — — 2 — — 1 — — — — 2
Felmentve ............ — — — — — — -- — — — 2 — 5 — 3 —

27
VIII.
Tudnivalók a jövö iskolai évre.
1. Beíratások. Az 1932—33. évi beíratások sorrendje következő:
Június 14.-én és 15.-én d. e. 8—12-ig lesz a tánulók beírása.
Pótbeírások szeptember 6. és 7. napjain lesznek.
A beíratásoknál minden új tanuló szülőjével vagy ezek helyettesével köteles megjelenni s tartozik beszolgáltatni a következő okmányait: a) legutolsó iskolai bizonyítványát (elemi iskolából jövők Értesítő könyvecskéjüket), b) állami születési anyakönyvi kivonatát (Tanúsítvány, Értesítés, egyházi születési bizonyítvány nem felel meg!) c) oltási, illetőleg ha már újraoltatott a tanuló, újraoltási bizonyítványát.
2. Fizetendő díjak. Az iskolánkba felvett tanulók a következő díjakat fizetik:
Beíratási díj ......... ... 1 P 50 f.
Tandíj ............... 29 P — f.
Vegyes díjak .. ........ 15 P 50 f.
Összesen: 46 P f.
E dijakból a júniusi beíratás alkalmával az 1 P 50 fillér beíratási díj fizetendő be. A vegyesdíjak szeptemberben, a tanítások megkezdése előtt esedékesek.
A tandíj évközben 4 részletben fizethető (szeptemberben a tanítások megkezdése előtt, november, február, április hónapokban pedig e hónapok 5.-éig).
E határidők bármelyikének elmulasztása esetén a tanuló az iskolát tovább nem látogathatja.
Vagyontalan közszolgálati alkalmazottak, hadiözvegyek, hadirokkantak gyermekei és hadi árvák megfelelő bizonyítvány birtokában tandíj címén csak 15 P-t fizetnek. Az igényjogosultság okmányokkal igazolandó.
Szegénysorsú, jómagaviseletü s legalább „jó" általános osztályzatú tanulók a 29 P, illetőleg 15 P tandíj elengedését kérhetik a beíratások alkalmával, ha újkeletű „Szegénységi bizonyítvány"-t tudnak beszolgáltatni. Tandíjmentességet a tanulóknak legfeljebb 20°/o-a nyerhet.
3. Javító- és tantervkülönbözeti vizsgálatok. A javítóvizsgálatra utasított tanulók — ha vizsgázni szándékoznak — tartoznak bizonyítványukat augusztus 15.-éig az igazgatósághoz beszolgáltatni.
Augusztus 15,-éig nyújthatják be folyamodványaikat azok is, akik tantervkülönbözeti vizsgálattal kívánnak iskolánk valamelyik osztályába fölvétetni.
A tantervkülönbözeti vizsgálatokért 20 P fizetendő. A javítóvizsgálat díjmentes.
A javító- és tantervkülönbözeti vizsgálatokat szeptember 5.-én tartjuk.
A tantervkülönbözeti vizsgálatok tárgyát és anyagát a túloldali táblázat tünteti fel:
28
A tantervkülönbözeti vizsgálat tárgya és anyaga.
Az iskola Az osztály Vizsgázik a polgári leányiskolában
melyből melybe
át kiván lé pni a tanuló
Elemi iskola V-VI. II. Magyar, német, számtan-mértan I. oszt. anyagából
VI. III. Magyar, német, számtan-mértan I.—II. oszt. anyagából
Leánygimnázium I. II. Női kézimunka, szépírás 1. oszt. anyagából
II. III. III. Női kézimunka, szépírás I.—II. oszt. anyagából
IV. Magyar nyelv, természettan III. oszt. anyag. Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Számtanból: Arányos osztás, a legfontosabb pénzrendszerek és érmék ismertetése. Női kézimunkából: I—III. oszt. anyaga.
Leánylieeum I. II. Női kézimunka, szépírás I. oszt. anyagából.
II. III. Női kézimunka, szépírás I.—II. oszt. anyagából
III. IV. Magyar nyelv III. oszt. anyagából. Földrajzból: Magyarország áttekintése különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Természettan: a III. oszt. anyaga. Számtanból: Arányos osztás. A legfontosabb pénzrendszerek, érmék ismertetése. Női kézimunka I.—III. oszt. anyaga.
Leánykollégium I. II. Természetrajz, szépírás I. oszt. anyagából.
II. III. Természetrajz II. oszt. anyagából. Szépírás I.—II. oszt. anyagából.
III. IV. Magyar nyelv, történet, természettan III. oszt. anyagából. Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Számtanból: Arányos osztás. A legfontosabb pénzrendszerek, érmék ismertetése.

29
4. Évnyitás. A tanévet ünnepélyesen szept. 9-én reggel 8 órakor nyitjuk meg, 10-én rendes tanítás.
5. Magánvizsgálat évenkint háromszor van: augusztus hó végén (kizárólag azok részére, akik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és az év végén.
A magánvizsgálati engedély iránt július 15-ig, október l-ig és április l-ig kell folyamodni. A kérvények az igazgató útján nyújtandók be a Kir. Főigazgatóhoz. Magánvizsgálati engedélyek ügyében a vallás-és közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodványok ezentúl be nem nyújthatók.
A 15 évnél idősebb magántanulók a Kir. Főigazgatóságtól engedélyt nyerhetnek arra, hogy a polg. isk. I. osztályának tantárgyaiból sikerrel letett magánvizsgálat után, nyomban vizsgálatot tehetnek a II. osztályról.
A 2 P okmánybélyeggel ellátott folyamodványok mellékletei:
a) a tanuló születési anyakönyvi kivonata;
b) legutóbbi iskolai bizonyítványa;
c)A lakóhely elöljáróságának igazolása arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll; felnőtt korú jelentkező ehelyett hatósági bizonyítványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat Írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt a magántanuló benyújtani tartozik a magyar és német nyelvből tárgyalt olvasmányoknak, valamint a könyvnélkül tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a felmutatott felsorolás nem kielégítő, a tanuló magánvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat írásbeli részére két délelőtt állapíttatik meg, mely után 4—5 nappal tartatik meg a szóbeli vizsgálat.
Az a magántanuló, akinek kettőnél több írásbeli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálat nélkül osztályismétlésre utasíttatik.
Fizetendő díjak: A) A folyamodvány benyújtásakor befizetendő az 1 P 50 fill. kezelési illeték és a 29 P tandíj. B) Az írásbeli vizsgálat előtt fizetendők: a) vegyes díjak 11\'60 P, b) elnöki díj osztályonkint 6 50 P, c) vizsgálati díj osztályonkint 40 P. Egyes tantárgyak (rajz, kézimunka, torna) gyakorlati része alól való felmentésért (tiszti orvosi bizonyítvánnyal) a vizsgálati engedélyért történő kérvényezéssel egyidejűleg kell folyamodni.
A vallási kötelmek teljesítése lelkészi bizonyítványokkal igazolandó.
Hangsúlyozom, hogy a magántanulók az elvégzendő tanítási anyag kijelölése és egyéb részletes utasítások átvétele céljából lehetőleg személyesen és kellő időben jelenjenek meg az iskola igazgatójánál.
Nagykanizsa, 1932. június 24.
Polónyi György, igazgató.
IX.
Az 1932—33. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. Osztály.
Róm. kath. hittan: Róm kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan : Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther M.: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés, lzr. hittan: Gömöri A.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan. Sághelyi—Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B—Lux G.: Német nyelvkönyv. Majzalaki: Földrajz.
Dr. Szilárdy Z.—Dus F.: Növénytan és állattan. Steger —Tix : Számtan és mértan.
Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
II. Osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Ó- és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga I).: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág hitv. ev. hittan Bereczky: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr Luther Márton: Kis Kátéja. Ref. hittan: Fülöp J._: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan. Sághelyi Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B.—Lüx G.: Német nyelvkönyv. Majzalaki: Földrajz.
Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a II. osztály számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a II. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowitz vagy Polgári iskolai atlasz.
III. Osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész I.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Dr. Weisz Miksa: A Szentírás történeti könyvei.
Héber imakönyv. Glósz—Reöthy: Stilisztika és verstan. Arany—Lehr: Toldi. Lux B.—Lux G.: Német nyelv.
31
Rákosy Z.: Magy. nemzet története a III. oszt. számára. Marjalaki: Földrajz III. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Szenes A.: Számtan és mértan a ILI. oszt számára. Uj kiadás. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola III—IV. oszt. számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
IV. Osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. kath. egyháztörténelem.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész J.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Schőn Dávid: A zsidók története.
Héber imakönyv. Glósz—Reöthy: Magy. irodalom és költészetten. Lux B.—Lux G.: Német nyelv.
Rákosy Z.: A magyar nemzet története a IV. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Csupody—Gerlóczy: Élet és egészségtan. Mártonffy Máriusné: Háztartástan és neveléstan. Szenes A.: Számtan és mértan a IV. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyak. és elm. énekiskola a III—IV. oszt. számára.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Iskolánk negyvenéves múltja és a nőnevelés
feladatai ............ ............ ... 1
II. Az iskolai év története ..........................................5
Ifjúsági köreink......................................................12
III. Szertárak és iskolai felszerelések gyarapodása ■ ■ 14
IV. Iskolánk felügyelő hatóságai ..............................15
V. A tanári testület és elfoglaltsága ... ... ............16
VI. A rendes tanulók névjegyzéke és ált. osztályzata 18 Magántanulók és nyelvi tanfolyamok ......... 24
VII. A nyilvános tanulók statisztikája ............ 25
A nyilvános tanulók osztályzásának statisztikája... 26
VIII. Tudnivalók a jövő iskolai évre ..............................27
XI. Az 1932—33. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.............................. 30