Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.41 MB
2018-11-05 15:09:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
89
537
Rövid leírás | Teljes leírás (61.95 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizenhatodik értesítője az 1887-88. tanévről.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, nyomatott Fischel F. nyomdájában
1888.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
2sr A-G^-K^nsrizs^i
ALLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
TIZENHATODIK
ÉRTESÍTŐJE
AZ
\' \' - \' \' > II- "*" " r \\ 1 1 I
. \' 1 - 1 : ■■ í 1
1887-88. rr-^isrÉ^risőXj.
v . \' \' \' . \\ ■ T ,
K 7
SZEKKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
igazgató.
V - , - ;
. a : v - C- • \'1 .
)■! 4 ( W: \' ■ «• : \'
\' ,.;.\'..■.\'; 11 . \' ^ >; t. x \'r r V >;.-.. \' \'■
NAGY KANIZSA,
|lYOMATOTT jMjSCHEL j7. NYOMDÁJÁBAN
1888.
/
NjALGIT-K^LNIZS^I
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
TIZENHATODIK
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1887-88. T^.NÉVEŐL.
- ■.vww\\AAAA/Uwv- -
SZERKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
*-—-—-—--—-----.
NAGY-KANIZSA,
J^YOMATOTT jMSCHEL jF , NYOMDÁJÁBAN
I.

Az 1887. aug 29-ikén tartotta meg a tantestület szervezkedő értekezletét, melyben a tanév megkezdésére, a tantárgyak felosztására és órarendre, valamint a tanításra, nevelés- és fegyelmezésre vonatkozó intézkedéseit megállapította. — A beiralások aug. 30-ikától szept l-ig tartottak; szeptember 2-án ejtettek meg a javitó, pót- és felvételi vizsgálatok; szept. 3-án volt az ünnepélyes »Veni Sancte,« ezután folyt le az osztályrendezés, szept. 4-én vasárnap lévén, szünet és végre szept 5-én kezdettek meg a rendes előadások, melyek semminemű kedvezőtlen mozzanat által meg nem szakittattak és zavartalanul az év végéig folytak.
A beiratások ez évi eredményét a következőkben adjuk elő: beiratkozott ugyanis a jelen tanévre összesen 128 tanuló, — megjegyzem itt, hogy rendes tanuló hiányában a VI. osztály egész éven át zárva volt, — mig az előző évben összesen a hat osztályban csak 112 tanuló jegyeztetett be és igy a tanulók létszáma a múlt, évivel szemben mégis 16 főnyi gyarapodást mutat. Mely körülmény fényesen igazolja a tantestületnek azon már évek óta táplált és többször általa nyilvánosságra hozott, de meg nem hallgatott óhaját, mely szerint, ha valahol, ugy Nagy-Kanizsán helye volna a kereskedelmi középiskolának. A tanulók számát tekintve, a n.-kanizsai polgári iskola hazánk összes vidéki polgári iskolái közölt a leglátogatottabbak közé tartozik.
A rendesen megtartott értekezleteinknek kiválóan az osztályok tantárgyainak megállapítása, az egyes szakokban egymást kiegészítő egységes módszerű eljárásnak biztosítása volt feladata. Ezen czél elérésére havonként egy rendes értekezletet tartottunk, s a mennyiben szükségesnek látszott, rendkívüli és szakértekezletet is tartottunk. Ezen értekezleteken az osztály- és szaktanárok tettek jelentést az egyes növendékek tehetsége-, figyelme-, előmenetele*, magaviselete- és szorgalmára nézve. Az ellenőrző tanácskozás eredményéről a növendékek és szülők értesíttettek. Kiváló gondot fordítottunk az ifjúság vallás erkölcsös nevelésére és fegyelmezésére. Az értekezletekről jegyzőkönyvet vettünk fel mindenkor. Intézetünk fegyelmi szabályai a tanév elején és február havában az összegyűlt tanuló ifjúság előtt felolvastattak és megma-
_ 4 —
gyaráztattak, utmutatást adván a tanulóknak mindennemű kötelességeik teljesítésére; e tárgyban a legörvendetesebb eredményt jelezhetjük, a mennyiben egy eset sem fordult elő, hogy szigorú büntetést kellett volna alkalmazni.
Nem mulasztotta el a tantestület az ifjúság nemesebb érzéseinek fejlesztése és ápolása czéljából, azok vallás erkölcsi kötelmeiknek lelkiismeretes teljesítésére is kellő gondot fordítani. Ez ok...