Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.14 MB
2018-09-28 13:38:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
77
500
Rövid leírás | Teljes leírás (146.68 KB)

A nagykanizsai államilag segélyezett községi
Polgári Fiú- és Leányiskola
huszonhetedik értesítője az 1898-99. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1899.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
35351

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONHETEDIK
ERTESITOJE
AZ
1898—99. TANÉVRŐL.
\' / f/ ^
SZERKESZTETTE:
DR- BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1899. NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
3/Í351
[REVJ8]
A
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FII)- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONHETEDIK
ERTESITOJE
AZ
1898—99. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1899.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
^^mm
[KEV_98
»SV 2010
I.
Visszapillantás az 1898—99. iskolai évre.
) olgári fiúiskolánk fennállásának 27-ik, leányiskolánk fennállásának 8-ik éve záródik a muló iskolai évvel, a melynek általános áttekintése több szomorú, mint örvendetes eseményt, több viszontagságot, mint előre baladást tár a szemlélő elé. Gyászszal, országra szóló nemzeti sötét gyászszal kezdődött az iskolai év, melyet nemzetünk védőangyalának, dicsőemlékezetü Erzsébet királynénknak szeptember 10-én történt megrendítő tragikus halála borított az egész magyar hazára. És alig hogy megdicsőült Nagyasszonyunkat. elsirattuk, alig hogy a nemzeti gyászt jelentő fekete zászlót iskola-épületünk ormáról bevontuk, nemsokára ismét ki kellett azt tiiz-nünk, liogy a nemzeti gyász helyett fiúiskolánk gyászát hirdesse; Rozgonyi Lajos, fiúiskolánknak közel 25 éven át rendes tanára, életének 58-ik, tanitói működésének 38-ik évében, meghalt január 20-án. A súlyos betegség hirtelen támadta meg már szeptember elején s erős szervezetét 4 hónap alatt teljesen megtörve, sirba döntötte. Temetése január 22-én kartársai s a tanuló ifjúság fájdalmának kegyeletes nyilvánulásaival s a közönség nagy részvétével ment végbe, úgyszintén a következő napon tartott requiem is. Elhunyt kartársunk, pihend békében a tanitói rögös pályán töltött 38 év fáradalmait; emléked élni fog azok szivében, a kiket a társadalom hasznos polgáraivá neveltél!
Rozgonyi Lajos betegsége, mely már a tanév elején kezdődött s szeptember végéig annyira sulyosodott., hogy magát szabadságoltatni kellett, — nem csekély hátramaradást okozott a tanításban, mert helyettesítéséről csak hiányosan gondoskodhatott a tantestület, és mert a halála folytán megüresedett állást a Nm. vallás- és közokt. minisztérium okle-leveles pályázó hiányában be nem tölthetvén, e hiányos helyettesítésnek a tanév végéig kellett tartani.
A leányiskolában némileg kedvezőbbek voltak a viszonyok, bár itt is hátrányosan nehezedett a tanításra a rajztanárnak egész éven át tartó betegeskedése, mely azonban csak február közepétől kezdve vált súlyosabb:!, ugy hogy májusig magát szabadságoltatnia kellett. A betegségen kívül azonban más bajok is zsibbasztották az iskola munkálkodását. A tanév elején nem csekély nehézséget okozott mindkét iskolában az
_ 4 —
I. osztály zsúfoltsága, melyen a leányiskolában ugyan segítve lett az osztály párhuzamosításával, de a fiúiskola I. osztályában 68 tanulót egy tanteremben kellett összezsúfolni egész éven át. Az apróbb bajokról és mizériákról, melyek elhárítása azonban némi küzdelemmel sikerült, nem is szólva, még csak azt említjük meg, a mi egyedüli szerencsénk volt a bajok között, hogy t. i. a tanító-személyzet nagy többsége az egész téli időszak alatt uralkodott általános rossz egészségi viszonyok közt is meg lett kímélve a komolyabb és hosszabb tartamú betegségtől s ép erőben és egészségben maradva, meg bírt küzdeni a nehéz körülményekkel.
A múlt tanévi Értesítőnkben örömmel jeleztük, hogy iskolánk államosítása elé alapos reménynyel nézhetünk. E tanév folyamán ez ügyben semmi további haladás nem történt. A tárgyalások azonban a város és a közoktatási minisztérium közt nem szakadtak meg, s ha az állam pénzügyi viszonyai megengedik, az államosítást az 1900—1901. tanév kezdetére remélhetjük. Mint a Nm. közoktatásügyi miniszter úr iskolánk iránt tanusitott jóakaratának bizonyságát emiitjük fel azt, hogy a leányiskolánknál községi fizetés mellett alkalmazott 3 tanerő fizetésének kiegészítésére az idén is 830 frt rendkívüli államsegélyt volt kegyes utalványozni s a leányiskolái tornatanitással megbízott tanítónő tiszteletdiját, heti óráinak szaporodása miatt, -50 írttal felemelni.
Ez általános vázlat után áttérhetünk már az iskolai év lefolyásának részleteire.
1. A tanév kezdete. Az iskolai év mindkét iskolában a rendes időben vette kezdetét. A fiúiskola tantestülete augusztus 28-án, a leányiskoláé 29-én tartotta alakuló ülését, melyen megválasztotta tisztviselőit, megállapította a tantárgyak és tanórák beosztását és a heti órarendet. Fiúiskolái tantestületi jegyzővé Schmidt Károly, ifjúsági könyvtárnokká újból Hoffmann Mór, tanári könyvtárnokká újból az igazgató választatott meg. A leányiskola tantestülete jegyzővé Papp Miklóst választotta. Ugyanezen üléseken jelöltettek ki az osztályfőnökök és napi felügyelők.
A behatásokat megelőzőleg augusztus 30—31-én tartottuk meg a javitó vizsgálatokat a két iskolában. Folyamodott 30 fiú-, 22 leánytanuló, vizsgálatra bocsáttatott 27 fiú, 22 leány. Vizsgálatot tett 26 fiú-, 20 leánytanuló, és pedig sikerrel 15 fiú-, 19 leánytanuló; ismétlésre utasíttatott 11 fiú-, 1 leánytanuló.
2. A beiratások és felvételi vizsgálatok szeptember 1-től 4-ig tartattak. A beiratások eredménye részletesen áttekinthető a hátrább közölt statisztikai táblázatokból. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy mindkét iskola I. osztályába annyi volt a jelentkezők száma, hogy többeket vissza kellett utasítanunk még a helybeliek közül is, daczára, hogy a törvényben megszabott maximumot (50) túllépve, az I. osztályba 68 fiút és 60 leányt vettünk fel. így — miként e sorok elején emiitettük — az I. osztályok zsúfoltsága következett be, a mi a fiúknál kisebb bajt okozott, mert a tanteremben és rajzteremben 60 tanuló számára van hely; azonban annál nagyobb nehézséget okozott a lányoknál, mivel ezek rajztermében csak legfennebb 45 tanuló helyezhető el kellőképp. Ezzel a bajjal már a inult tanévben is küzdöttünk, a nélkül, hogy orvoslására módot találhattunk volna. Az idén azonban segítségünkre jöttek azon szülők, a kiknek gyermekei az I. leányosztályból kiszorultak, mozgalmat indítván az iránt, hogy az iskolafentartó község az I. leányosztály mellé párhuzamos osztályt állítson. E mozgalom sikerre vezetett: a városi képviselő-testület a költségek fedezését megszavazván, az iskolaszék azonnal megtette az
— 5 —
intézkedéseket a párhuzamos I. osztály felállítására, a szükségessé vált uj tanitói állásra pályázatot hirdetett, s szeptember 29-én tartott ülésében segédtanitónővé választotta Sauermann Júlia kisasszonyt, a mennyiségés természettudományi szakcsoportra képesített polgári iskolai okleveles tanítónőt. Időközben az nj osztály tantermének bútorzata is elkészülvén s a tanítónő is megérkezvén, október 10-én megnyittatott a párhuzamos I. leányosztály 30 növendékkel, kik közül 15 az I. a) osztályból helyeztetett át, 15 pedig újonnan vétetett fel azok közül, a kik a szeptemberi beiratások alkalmával kiszorultak.
Felvételi vizsgálatokat tartottunk ugy a fiú-, mint a leányiskola I. osztályára jelentkező azon tanulókkal, a kik az elemi iskola 4-ik osztályában az alapvető tantárgyakból — olvasás, írás, magyar nyelv, számtan és földrajz — csak „elégséges" osztályzatot kaptak; és pedig azon czélból, hogy a fölös számmal jelentkező és mind be nem fogadható tanulók közül olyanokat válogassunk ki, a kik a polgári iskolai tantervben élőirt tananyaghoz az előismereteket elsajátították. Örömmel jelezzük, hogy évről-évre kevesbedik azok száma, a kiket a kellő előkészültség hiánya miatt vissza kell utasítanunk.
3. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 5-én történt a róm. katli. templomban tartott „Veiri Sancte" után; ezt követte az osztályrendezés, a szegény tanulók számára való tankönyvek kiosztása a segélykönyvtárból s egyéb előkészületek, melyek után szeptember 6-án a rendes tanítás megkezdődött mindkét iskolában.
4. Változás a tantestületek személyzetéhen. Ezen változásokról részben már az előző sorokban volt szó. Nevezetesen: jeleztük llozgonyi Lajos fiúiskolái rendes tanárnak január 20-án történt elhunytát; továbbá Sauermann Júlia leányiskolái segédtanitónő megválasztását, a ki ezen állását október 10-én foglalta el. Ezeken kívül még a róm. kath. hitoktatóknál történt két rendbeli változás, Ugyanis Szabó István leányiskolái hitoktatót az illetékes egyházi hatóság a tanév elején lelkészi szolgálatra osztván be, helyébe Pichler Pál fiúiskolái hitoktatót rendelte,. Később, deczembcr hó végén Pichler Pál h. plébánossá neveztetvén ki, helyébe fiú- és leányiskolái hitoktatóvá Basztics Iláfáel Szent Ferencz-rendi áldozópap neveztetett ki.
5. A miniszteri tantervben előirt tananyagot a leányiskolában lényeges részeiben sikerült elvégezni, a fiúiskolában azonban az alsó négy osztály szám- és mértani tananyagát csak hiányosan végezhettük el, mivel a Rozgonyi Lajos kartársunk betegsége alatt s később halála után ezen tantárgyakat csak helyettesítés utján láthattuk el. A leányiskolában Papp Miklós rajztanár betegeskedése és szabadságolása miatt a rajztanítás némi hátramaradást szenvedett ugyan, de ez a hiány a jövő tanévben némiképp pótolható lesz.
6. Az egészségi viszonyok — mint már említettük — sok kívánni valót hagytak fenn. Majdnem az egész téli évszak alatt kedvezőtlenek voltak városunkban az egészségi viszonyok, uralkodott az influenza, sőt márcziusban a himlő is fellépett. A tanulók körében igen sűrüek voltak ekkor a betegség miatti mulasztások, de hála Istennek, halálos kimenetelű betegség nem fordult elő. Nagy szerencsénk volt ily körülmények közt, hogy a tanító-személyzet nagy többsége az egész tanév alatt ép erőben és egészségben végezhette teendőit és huzamosabb tartamú, vagy súlyosabb betegségben csak két tagja szenvedett, u. m. Rozgonyi Lajos fiúiskolái és Papp Miklós leányiskolái tanárok. Rozgonyi betegsége már
- 6 —
a tanév elején kezdődött és szeptember közepére már annyira súlyosbodott, hogy félévre szabadságoltatnia kellett magát. Fájdalom, betegségének a halál vetett véget. Papp Miklós, noha egész tanéven át betegeskedett, de mindamellett teendőit nagy lelkierővel végezte egész február 16-ig; ekkor betegsége súlyosabbá válván, kérelmére az iskolaszék májusig szabadságolta. A pihenés és gondos gyógykezelés annyira erőhöz juttatta, hogy, habár betegen, de mégis átvehette teendőit május 8-án. Szabadsá-goltatása idejére az iskolaszék helyettesítéséről akként gondoskodott, hogy Schultz Károly fiúiskolái rajztanárt a szabadkézi, Grieszbach Gabriella leányiskolái tanitónőt pedig a mértani rajz tanításával bizta meg méltányos díjazás mellett, mig a szépirási órákat Sauermann Júlia segéd-tanítónő vállalta el.
Az egész tanév folyamán, betegség és egyéb akadályoztatások miatt mulasztott (a szabadságidőt be nem számítva) a fiúiskolái tantestület 4 tagja, és pedig sor szerint: 3 + 2+1 + 1= 7 ízben, összesen 3 + 2 + I + 3 = 9 napot; a leányiskolái tantestület 5 tagja, és pedig sor szerint: 5 + 3+ 2 + 4+1 15 izben, összesen 3 + 3 + 2 + 28 +"\'/, = 36\'/, napot.
7. A vallás-erkölcsi nevelést az iskola legfontosabb feladatai közé tartozónak ismervén, ennek teljesítésére minden kínálkozó alkalmat és iskolailag alkalmazható eszközt iparkodtunk felhasználni. A tanulók többsége róm. kath. vallású lévén, ezek számára a hitoktató-lelkész urak vasárnaponként reggel szent misét tartottak, melyen mindkét nembeli tanulók tanáraik, illetve tanítónőik vezetése és felügyelete alatt vettek részt. Ezen u. n. diákmiséken a fiúiskola énekkara egyházi kardalokat énekelt Sauermann Mihály kartársunk vezetése alatt, a ki az idén is, mint a mult években, minden díj nélkül, elismerésre méltó ügybuzgalommal fáradozott az énekkar betanítása és vezetése körül. Fogadja ezen ritka önzetlenséggel teljesített fáradozásaiért e helyen az igazgatóság őszinte köszönetét. A templomi istentiszteleteken kívül a róm. kath. tanulók hagyományos szokás szerint részt vettek a buzaszenteléskor, keresztjáró napokon és Űrnapján tartott körmeneteken is tanáraik, illetve tanítónőik kísérete és felügyelete alatt; továbbá mindkét nembeli tanulók teljesítették a szokott időben a vallásuk követelte szertartásokat: a gyóná.st és áldozást karácsony és húsvét ünnepe előtt. Az izr. vallású tanulók a számukra szombaton tartott istentiszteleten szintén részt vettek hitoktatóik felügyelete alatt.
8. A tanulók erkölcsi magaviselete és az iskolai fegyelem általában megnyugtató s az iskola rendtartási és fegyelmi szabályainak megfelelő volt, a mennyiben komolyabb természetű és súlyosabb beszámítás alá eső erkölcsi vétség csak egy pár esetben fordult elő. Ezekkel szemben a tantestületek lelkiismeretesen megtették az erkölcsi javulásra czélzó intézkedéseket. Fegyelmi szabályokba ütköző vétséget leggyakrabban a fiúiskolái tanulók követnek el a dohányzás által, mely még a legfiatalabbak közt is annyira elharapózott rossz szokás, hogy ellenében teljes szigorral kell eljárnunk. Az iskolai jó rendnek a tanítási órák előtt^és a szünetek alatt való fentartására a rendes tanerők közül napi felügyelők voltak kijelölve, a kiknek kötelessége volt a tanítási órák kezdete előtt l/4 órával az iskolában lenni s a 10 órai szünet alatt az udvarra lebocsátott tanulókra felügyeletet gyakorolni. Az iskolából hazamenetkor az illető tanárok és tanítónők a tanulókat páros sorrendbe állítva kisérték ki az utczára. A tanulókat illető rendtartási és fegyelmi szabályokat az igazgató a tanév elején az összes növendékek előtt felolvasta, megmagyarázta s őket ezek
— 7 —
szigorú megtartására s általában erkölcsös és illedelmes magaviseletre intette és buzdította.
9. Iskolai ünnepélyek. Az ifjúság hazafias és nemzeti érzületének ébresztésére és erősbitésére szolgáló iskolai ünnepélyeket tartottunk április 11-én az 1848-iki törvények királyi szentesítésének és junius 8-án dicsőségesen uralkodó királyunk megkoronázásának évfordulója alkalmából. Ez ünnepélyeket — elegendő tágas terem hiányában — külön kellett rendezni a fiú- és külön a leányiskolái tanulóknak a fiúiskola rajztermében. E jól sikerült és a szülők által is szépen látogatott ünnepélyek programmját képezte az igazgató megnyitó, illetve záró-beszéde, Hoffmann Mór és Hajgató Sándor tanárok alkalmi beszéde, egyes növendékek alkalmi szavalatai, zongorajátéka és az énekkar által előadott énekdarabok. Ezeken kivül megünnepeltük 0 Felsége a király nevenapját a róm. kath. templomban tartott hálaadó isteni tisztelettel és szünnappal, szeptember 19-én pedig gyászmise után tartott gyászünnepélyen róttuk le kegyeletünk adóját dicsó\'emlékü Erzsébet királynénk iránt.
10. Iskolai szünetek voltak e tanév folyamán a következő napokon:
a) egész napi rendes szünetek: szeptember 8-án Kisasszony napja, — október 4-én 0 Felsége a király nevenapja, — október 6 — 8. szüreti szünet, — november 1-én Mindszentek, — november 10-én járásköri tanitógyűlés napján, — deczember 8-án Bold. Assz. fog., — deczember 23-tól január 2-ig karácsonyi szünet, — január 6-án Vízkereszt, — február 2-án Gyertyaszentelő, — február 13-án igazgatói szünnap, — febr. 14-én hushagyókeddi szünet, — márczius 24-től április 4-ig húsvéti szünet, — április 11-én iskolai ünnepély az 1848-iki törvények királyi szentesítése évfordulóján, — április 25-én buzaszentelő körmenet, — május 8-án keresztjáró körmenet, — május 11-én Áldozó csütörtök, — május 18-án járásköri tanitőgyülés, — május 20-tól 23-ig pünkösdi szünet, — junius 1-én Űrnapja, — junius 6-án hittani vizsgálatok, — junius 8-án iskolai ünnepély a koronázás érfordulóján.
b) fél napi rendes szünetek: október 10-én d. e. 10 órától kezdve vásári szünet, — deczember 5-én ugyanaz, — deczember 22-én délután karácsonyi gyónás, — deczember 23-án délelőtt áldozás, — január 30-án d. e. 10 órától kezdve vásári szünet, — február 15-én délelőtt hamvaz-kodás, — márczius 23-án délután húsvéti gyónás, — márczius 24-én délelőtt áldozás, — május 9-én d. e. keresztjáró körmenet, — május 10-én d. e. ugyanaz, — május 15-én d. e. 10 órától vásári szünet.
c) rendkívüli egész napi szünet volt szeptember 17-én Erzsébet királyné O Felsége temetése napján, szeptember 19-én iskolai gyászünnepély Erzsébet királyné emlékére; félnapi rendkívüli szünet pedig deczember 2-án délelőtt a király O Felsége 50 éves uralkodói jubileuma alkalmából rendezett hálaadó isteni tisztelettel.
Volt tehát ezen tanévben, a vasárnapokat, szerda és szombat délutánokat, bele nem számítva, összesen 53 napi szünet és így tanításra fordítottunk a tanév kezdetétől a vizsgálatok kezdetéig 33 hetet.
11. Hivatalos iskolalátogatások. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő úr november 7-én tette hivatalos látogatását, megtekintvén a leányiskolái I. párhuzamos osztályának tantermét és informáltatva magát iskoláink állapota felől. Az iskolaszék tagjai közül Dr. Neumann Ede, Plosszer Ignácz, Remete Géza és Dr. Tripammer Rezső urak látogatták meg a számukra kijelölt osztályokat.
12. Magánvizsgálatok. Az 1895. évi márczius 20-án kelt 5009. sz. magas miniszteri rendelettel kiadott „Szabályzat" értelmében magán-
— 8 —
vizsgálatokat tartottunk a fiúiskolában: szeptember 7-én, deczember 23-án, márczius 24-én és junius 22., 23., 24., 26-án: a leányiskolában: szeptember 10-én és junius 16., 19. és 20-án. A fiúiskolában magánvizsgálatot telt a tanév elején, karácsony és húsvét táján tartott magánmagánvizsgálatok alkalmával összesen 15 tanuló, és pedig sikerrel 10, javitó vizsgálatra bocsáttatott 4, osztályismétlésre utasíttatott 1. A leányiskolában a tanév elején magánvizsgálatot tett 2 tanuló, és pedig sikerrel. A tanév végén tartandó magánvizsgálatokra elő van jegyezve e sorok keltéig 13 fiú- és 8 leánytanuló.
13. Nyilvános vizsgálatok s a tanév bezárása. A róm. kath. és izr. vallású tanulók hittani vizsgálatai mindkét iskolában junius 6-án délelőtt tartattak meg. A többi tantárgyakból a nyilvános vizsgálatok junius 15-től 27-ig folytak, és pedig a leányiskolában junius 15-től 20-ig, a fiúiskolában 21-től 27-ig. Junius 29-én végre az iskolai évet ünnepélyes „Te Deum" után bezártuk.
H.
Az iskolák helyi felügyelete.
A/, iskolák helyi felügyeletét a népoktatási törvények s ezeken alapuló miniszteri ,, Utasítás11 értelmében a polgári községi iskolaszék gyakorolja, mely legutóbbi, 1891). márcz. 9-én történt megalakulásában a következő:
Iskolaszék:
Elnök : Eperjesy Sándor.
Alelnök : Dr. Bentzik Ferencz.
Bún Samu Elek Lipót Faics Lajos Grünhut Henrik Dr. Häuser János Id. Hegedűs László Ifj. Hegedűs László Knortzer György Lőwy Adolf Dr. Mayer Ferencz Mikos Géza Dr. Neusiedler Antal Nith Norbert
Tagok:
Varga Lajos
Jegyző : Hoffmann Mór.
Gondnok : Simon Gábor.
Plánder György Plosszer Ignácz Práger Béla Rapoch Gyula Remete Géza Réti Lajos
Dr. Rothschild Jakab Sebestyén Lajos Ör. Steszlin Ferencz Szalay Lajos Tóth László Dr. Tripammer Rezső Unger Ullmann Elek
A vallásfelekezetek képviselői:
Ilütter Lajos, ág. ev. lelkész. Dr. Neumann Ede, izr. főrabbi. Seregély Dezső, ev. ref. lelkész. Wéber Vincze, róm. kath. h. plébános.
A tantestületek képviselői:
Dr. Bartlia Gyula, polg. isk. igazgató. Récsey György, el. isk. igazgató. Szalay Sándor, el. isk. tanitó. Venczel Rezső, el. isk. tanitó.
— 10
III.
A tanári testület és munkabeosztása.
a) A liúiskolában:
1. Dr. Bartha Gyula igazgató, középiskolákra képesített tanár, bölcsészetdoktor; az V. osztály helyettes főnöke; a természettudományi tanszerek és a tanári könyvtár gondviselője; a tantestületek képviselője a községi iskolaszékben. Tanította a természetrajzot a II., a természettant a IV. és V., a számtant az V. és VI. osztályban, összesen heti 15 órán. Helyettesként tanította a számtant heti 2 órában a IV. osztályban. A tanítói pályán működik 1875 óta, ezen iskolánál 1891 óta.
2. Hoffmann Mór polg. isk. igazgatói czimmel felruházott rendes tanár, polgári és középiskolai képesítéssel; a III. osztály főnöke; az ifjúsági könyvtár könyvtárnoka; a közs. iskolaszék jegyzője. Tanította a magyar nyelvet és irodalmat a II.. III., V., VI., a német nyelvet az I. és
III. osztályban, összesen heti 20 órán. Helyettesként tanított heti 2 órán magyar és német nyelvet az I. és VI. osztályban. A tanítói pályán működik 18G4 óta, ezen iskolánál 1875 óta.
3. Pongrácz Adolf tornatanár, tornatanári képesítéssel; a torná-szati felszerelés gondviselője. Tanította a testgyakorlatot az I—VI. osztályban, összesen heti 5 órán. A tanítói pályán működik 1867 óta, ezen iskolánál 1874 óta.
4. Sauermann Mihály rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; a VI. osztály főnöke; az ifjúsági énekkar vezetője. Tanította a magyar nyelvet a IV., a földrajzot az I. és III., az alkotmánytant az V., a történelmet a VI. és az éneket az I—VI. osztályban, összesen heti 16 órán. Helyettesként tanított számtant az I. és II. osztályban heti 4 órán. A tanitói pályán működik 1881 óta, ezen iskolánál 1891 óta.
5. Schmidt Ká,roly rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; a
IV. osztály főnöke; a földrajzi taneszközök gondviselője; tantestületi jegyző. Tanította, a német nyelvi a II., IV., V., VI., a földrajzot a II. és IV7., a történelmet a III., IV., V. osztályban, összesen heti 20 órán. Helyettesként, tanított német nyelvet a II. és VI. osztályban heti 2 órán. A tanitói pályán működik 1875 óta ezen iskolánál.
6. Schultz Károly rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; a II. osztály főnőké; a rajz-szertár gondviselője. Tanította a mértani és szabadkézi rajzot az I -VI. osztályban, a szépírást az I—III. osztályban, összesen heti 25 órán. Helyettesként tanította a mértant a IV. osztályban heti 1 órán. A tanitói pályán működik 1872 óta ezen iskolánál.
7. Waligurszky Antal rendes tanár, polgári iskolai képesítéssel; az I. osztály, főnöke. Tanította a magyar nyelvet az I., a természetrajzot az 1. és III., a vegytant az V. és VI., az ipartant a VI., a könyvviteltant az V. és VI. osztályban, összesen heti 20 órán. Helyettesként tanított számtant a III., mértant az I., II., III. osztályban heti 6 órán. A tanitói pályán működik 1885 óta, ezen iskolánál 1892 óta.
Hitoktatók:
1. Hoffmann Mór polg. isk. rendes tanár, izr. hitoktató.
2. Hütter Lajos ág. evang. lelkész és hitoktató.
3. Rasztics Ráfáel Szt.-Ferenczrendi áldozó pap, róni katli. hitoktató.
4. Seregély Dezső ev. ref. lelkész és hitoktató.
Iskolaszolga: Vegele Lajos.
— 11 —
b) A leányiskolában.
1. Dr. Bartha Gyula igazgató. (L. a fiúiskolánál.)
2. Farkas Vilma elemi iskolai rendes tanítónő, a tornatanitással megbízott óraadó. Tanította a test gyakorlatot minden osztályban, összesen heti 7 órán. Ezen iskolánál működik 2 év óta.
3. Grieszbach Gábriella polgári iskolára képesített rendes tanítónő; a III. osztály főnöke. Tanította a számtant az I. a), II—IV., a természetrajzot az I. a) és II , gazdaságtant a III., egészségtant a IV. osztályban, összesen heti 20 órán. Ezen iskolánál működik 1893 óta.
4. Hajgató Sándor polgári iskolára képesített rendes tanár; az I. a) osztály főnöke; a földrajzi taneszközök gondviselője. Tanította a magyar nyelvet az I. a), II — IV., a földrajzot az I. a), I. b), II. és III. osztályban, összesen heti 20 órán. A tanítói pályán működik 1866 óta, ezen iskolánál 1892 óta.
5. Papp Miklós polgári iskolára képesített rendes rajztanár; a II. osztály főnöke; tantestületi jegyző; a rajz-szertár gondviselője. Tanította a rajzot mind az 5 osztályban, az írást a II. és III. osztályban, összesen heti 13 órán. Ezen iskolánál működik 1892 óta.
6. Pappné Svastits Janka polgári iskolára képesített rendes tanítónő; a IV. osztály főnöke; a történelmi tanszerek gondviselője. Tanította a német nyelvet mind az 5 osztályban, a történelmet a II—IV. osztályban, összesen heti 19 órán. Ezen iskolánál működik 1892 óta.
7. Pranger Károlin képesített női kézimunka-tanítónő; a kézimunkatanszerek gondviselője. Tanította a kézimunkát mind az 5 osztályban, összesen heti 15 órán. A tanítói pályán működik 1882 óta, ezen iskolánál 1892 óta.
8. Sauermann Júlia polgári iskolára képesített ideiglenes segédtanítónő ; az I. b) osztály főnöke. Tanította a magyar nyelvet, számtant és természetrajzot az I. b) osztályban; a végy- és ásványtant a III. osztályban; a földrajzot ós természettant, a IV. osztályban; az Írást az I .a), I. b) osztályban, összesen heti 18 órán. Ezen iskolánál működik 1898 óta.
9. Sauermann Mihály. (L. a fiúiskolánál). Tanította az éneket mind az 5 osztályban, összesen heti 5 órán.
Hitoktatók:
1. Hütter Lajos, ág. ev. lelkész és hitoktató.
2. Dr. Neumann Ede, izr főrabbi és hitoktató.
3. RaszticsRáfáel, Szt.-Ferenczrendi áldozópapés róm. kath.hitoktató.
5. Seregély Dezső, ev. ref. lelkész és hitoktató.
Iskolaszolga: Vegele Lajos.
_ 12 —
IV.
Az elvégzett tananyag, tankönyvek, tanárok.
1. liúos/tiíly.
Főnök: WALIGURSZKY ANTAL.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként 1 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 5 órán: Nyelvtanból: egyszerű puszta mondat. Bővített mondat. Összetett és összevont mondat ismertetése. A mondat főrészei és bővítései. Főnév, névmás, melléknév, számnév és ige ismertetése. Viszonyszók, kötőszók és indulatszók. Szók, gzótagok és hangzók. Helyes-Írás. Ragok és képzők.
Olvasás. Elbeszélő prózai és költői olvasmányok olvastatása és azok tartalmának elbeszélése. Könyv nélkül tanult versek elszavalása. Tárgyaltatott 23 olvasmány, könyv nélkül tanultak 9 verset.
T a n k ö n y v : Hoffmann M. Magyar nyelvtan és Magyar olvasókönyv I. r. Tanította: Waligurszky Antal.
3. Német nyelv.
Hetenként 2 órán. Olvasás és irás. Fordítás magyarból németre. Olvasmányok: Gesundheit ist ein grosser Schatz. Die Heinzelmännchen. Wie Gott einen Menschen durch Hunde vom Tode errettete. Das Hirten-büblein. Nachtlied. Thätigkeit. Mein Vaterland. Beszélgetés az olvasmányok kapcsán.
Nyelvtan. Him-, nő- köznemű névelő. Főnevek csoportjai. Főnév ejtegetése az egyes és többes számban. Erős, gyenge és vegyes ejtegetés. A melléknév. Melléknév a főnévvel kapcsolatban. Számnév. Személyes és birtokos névmás Segédigék ragozása. Igeragozás a főidőkben.
4-, Földrajz.
Hetenként 2 órán. A magyar királyság természeti és politikai viszonyainak részletes leírása. Az osztrák császárság rövid ismertetése.
Tankönyv: Dienes Péter: Egyetemes földrajz. — Tanította: Sauermann Mihály.
5. Mennyiségtan.
Hetenként 5 órán. a) Számtan (h. 2 órán). A tízes számrendszer. Az alapmíveletek elvont és egyenlőnevü számokkal. A mérés és hazai mértékek ismertetése. A tört fogalma; a közönséges törtek tulajdonságai és az azokkal való számolás.
Tankönyv: Mauritz R. Közönséges számtan. — Helyettesként tanította; Sauermann Mihály.
— Í8 -
b) Mértan, (li. 2 órán.) Pont és vonal. Az egyenes helyzete a térben. Egyenes és a pont. Számolási műveletek távolságokkal. A távolságok mérése. A kör. Számolási műveletek körívekkel. A körív mérése. Szögek. Számolási műveletek szögekkel. Szögek nemei és azok mérése. Egyeneseknek egymáshoz való helyzete. Szögpárok. Háromszögek. A háromszögek oldalainak és szögeinek tulajdonságai. Négyszögek. Négyszögek nemei.
Tankönyv: Lengyel S.: Szemléltető méréstan. — Tanította: október 1-éig Rozgonyi Lajos, okt. 1-től heti 1 órán helyettesitette: Waligurszky Antal.
6. Természetrajz.
Hetenként 3 órán. Szeptember és október hónapokban a növénytanból: a t\'a részei. A csonthéjas-, tok-, alma-, bogyó-, hüvely-, becző-, makk-, szárny- és toboz-gyümölcsök ismertetése. Eltanittattak továbbá a fenti gyümölcsök fáinak ismertető jelei is, valamint a tavaszi hónapokban azok virágai, illetve virágzatai. Kikeleti hóvirág. Ibolya.
Ásványtanból a téli hónapokban: A kő- és sóféle, valamint az éghető ásványok. Á férnek és fontosabb érczeik. Az ásványok közös tulajdonságaik szerinti csoportosítása.
Tankönyv: Dr. Róth Samu: Ásvány-, kőzet- és földtan elemei és Növénytan elemei. Tanította: Waligurszky Antal.
7. Mértani rajz.
Hetenként 2 órán. 1. Testek, területek, vonalok és pontok; a szögek származása és jelölése; a háromszögek, négyszögek, sokszögek és a kör. A testek szemléltetése. 2. A szerkesztő sikmértan elemei. A rajzeszközök használási módjának megismertetése; merőlegesek és egyenközüek szerkesztése; a szög osztó és közbefutó egyenesei; három- és négyszögek szerkesztése.
Tankönyv nem használtatott. Tanította: Schultz Károly.
8. Szabadkézi rajz.
Hetenként 3 órán. Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalok, görbe vonalok s ezekből összetett egyszerű diszitmények. Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony- és teljes lapú mintákról árnyékolása s ezeknek festése.
Tanította: Schultz Károly.
9. Szépírás.
Hetenként I órán. Üteny szerint tanulták az úgynevezett angol szépírást Nagy S. Magyar és német előiratai szerint.
Tanította: Schultz Károly.
10. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán. A menés és futás nehezebb nemei mellett gyakorolták a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat s a sorok mozdulatának, összeállásának és kifejtésének különféle nemeit. Szabadgyakorlatok.
Tanította: Pongrácz Adolf.
_ 14 —
11. Ének.
Hetenként 1 órán. A helyes éneklés szabályai. A hangsor lépcsőinek fokozatos megismertetése a nyolezadik (octava), a megfelelő gyakorlatokkal összekötve. Hangtalálási gyakorlatok, ^j^-es, 3/-resi 4/4~es üteny; üteny-zési gyakorlatok. A hang- és szünetjegyek értéke. Egyszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan I. rész. — Tanította: Sauermann Mihály.
II. fiúosztály.
Főnök: SC1IULTZ KÁROLY.
1. Hit- és erkölcstan.
Heti 1 órán. az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 5 órán. Az I. osztály nyelvtani anyagának ismétlése mellett bővített és összetett mondatok. Mondatkötés. Mondatszerkezet. A fő- és mellékmondatok különbségei. Kapcsolt, választó, ellentétes, okádó mondatok. A mellékmondatok különféle nemei. A határozók tana tüzetesen. Szóképzés. Rokonértelmü szók csoportjai. Olvasmányok.
írásbeli dolgozatok részint a tárgyalt olvasmányok, részint a tanult nyelvtani anyag alapján, Költemények könyv nélkül tanulása.
Tankönyv: Hoffmann Mór, Magyar nyelvtan és Magyar olvasókönyv II. rész. Tanította: Hoffmann Mór.
3. Német nyelv.
Hetenként 1 órán. A főnevek ejtegetésének folytonos ismétlése mellett különösen a személyes és birtokos névmások ismertetése és begyakorlása; továbbá teljes igeragozás a cselekvő alakokban.
Olvasmányok, fordítások és kisebb költemények könyv nélkül, írásbeli gyakorlatokkal.
Tankönyv: Hoffmann Mór: Német nyelvtan és olvasókönyv. Tanította: Schmidt Károly.
4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Európa általános és részletes ismertetése, különös tekintettel az egyes államok természeti viszonyaira. Ázsia általános leírása.
Tankönyv: Dienes P. Egyetemes földrajz. Tanította: Schmidt Károly.
5. Mennyiségtan.
Hetenként 5 róán. a) Számtan (h. 2 órán). A közönséges törtekkel való számolás (ismétlés). A számolás egyszerűsítése, kikerekités. Régi mértékek ismertetése, rövidített számolási müveletek. Az arányosság és az egyszerű hármasszabály (egységre liozás). Százalékszámítás. A százalékszámítás néhány alkalmazása.
Tank ö n y v : Mauritz R. Közönséges számtan. — Helyettesként tanította: Sauermann Mihály.
— 15 —
b) Mértan (h. 2 órán). A testekről általában. A sik és annak helyzete a térben. Egyenesek helyzete a sikra nézve. Síkok helyzete egymásra nézve. Szögletek. A hasáb és gúla ismertetése, metszete és hálója. Szabályos soklapok. A henger és kúp ismertetése, metszete és hálója. A gömb ismertetése és metszetei. A hasáb felülete és térfogata.
T a n k ö n y v : Lengyel S. Szemléltető méréstan. Tanította okt. 1-éig: Rozgonyi Lajos, október 1-étől heti 1 órán helyettesitette: Wali-gurszky Antal.
G. Természetrajz.
Hetenként 3 órán. Az állattanból: az emberi test alkotásának ismertetése; az emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek, halak, rovarok, pókok, soklábúak, rákok, férgek, puhatestűek és sugárállatok osztályaihoz tartozó egyes jellegzetesebb és a közéletben nagyobb fontosságú állatok szemléleti ismertetése és leirása, s ezek alapján az illető osztályok általános jellemzése.
Tankönyv: Dr. Róth-Kohaut, Az állattan elemei. Tanította: Dr. Bartha Gyula.
7. Mértani rajz.
Hetenként 3 órán. 1. A sikszerkesztő-mértan folytatása; a sokszögek, csillagidomok. 2. Az ábrázoló mértanból: az orthogonalis vetülettan elemei, a tér megismertetése, szemléltetése. A pont és vonal vetületei, utóbbiak helyzete s egymáshozi viszonya vetületeikkel együtt. Egyenes valódi nagyságának meghatározása. A sik különféle helyzete a térben. Egyenes és görbe vonalú síkidomok és egyszerűbb testek vetületei.
T a n könyv: Adamovics Jánostól. Tanította: Schultz Károly.
8. Szabadkézi rajz.
Hetenként 2 órán. Falitáblára előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről ékítmények elemei s ezeknek 2 — 3 színnel való festése.
Tanította: Schultz Károly.
9. Szépírás.
Hetenként 1 órán, mint az I. osztályban.
Tanította: Schultz Károly.
10. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán, mint az I. osztályban.
T a n í t o 11 a: Pongrácz Adolf.
11. .Ének.
Hetenként 1 órán. A hangsor az alsó hetediktől a felső ötödikig (h—g); gyakorlatok ezen hangkörben. A C-hangsor gyakorlása és hang-találási gyakorlatok. A pont értéke a hangjegy után. Ligatura, synkopa. Egy- és kétszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney .1. Gyakorlati énektan. I. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
— 16 —
III. fiúosztály.
Főnök: HOFFMANN MÓR.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként 1 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelvtan.
Hetenként 4 órán. Prózai és költői történeti tárgyú olvasmányok olvastatása és értelmezése. A nyelvtan rendszeres áttekintése. Hangsúlyos verselés. Költemények könyv nélkül tanulása. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat részint a nyelvtanból, részint az olvasmányok alapján.
Tankönyv: Hoffmann Mór, Rendszeres magyar nyelvtan; Hoffmann Mór, Magyar olvasókönyv Ilt. r. Tanította: Hoffmann Mór.
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán. 1) Nyelvtan: Az alaktan. Elemzés az egyszerű és bővített mondat körében. A beszédrészek. Főnevek csoportjai; főnevek ejtegetése. Melléknév, számnév, névmás. Segéd- és rendes igék ragozása. Az erős hajlitásu igék csoportjai. A viszonyszók. Mondatrészek. 2) Olvasmányok: Der Staar von Segringen. Der Schatz im Acker. Die Sage von Plattensee. Der kluge Richter. Der Bettler und sein Hund. Leben und Weben im Walde. Sokrates. Die Grille und die Ameise. Der Pilgrim vom St. Just. Schäfers Sonntagslied. Fordítás és elemzés. Beszélgetés az olvasmányok alapján.
Tankönyv: Hoffmann Mór, Német nyelvtan és olvasókönyv I. r. Tanította: Hoffmann Mór.
4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Amerika, Afrika és Ausztrália leírása A fölfedezések története.
Tankönyv: Dienes Péter, Egyetemes földrajz. Tanította: Schmidt Károly.
5. Történelem.
Hetenként 2 órán. Az őskorszak rövid ismertetése után a kereszténység befogadása s a királysággal a magyar állam megalapítása, ennek európai szerepe az Árpádok és az Anjouk alatt. A Hunyadiak korában Magyarország mint a keresztény Európa előharczosa a törökök ellen. Későbben az ország hirtelen sülyedése s a török-német világ bekövetkezése. I. Lipót idejében a török járom alól való felszabadulás, de az ország alkotmányának fenyegetése, utóbb ennek fokonkinti biztosítása s végül a legújabb korszakbeli reformok által Magyarország újjászületése.
Tankönyv: Varga Ottó, Magyarok története. Tanította: Schmidt K.
6. Mennyiségtan.
Hetenként 4 órán. a) Számtan (h. 2 órán). Összetett hármasszabály egységre hozatal és aránylatok alapján. Arányos osztás. Egyszerű és összetett társaságszabály. Egyszerű kamatszámítás. Határidő számolás. Vegyítés szabály. Lánczszabály.
— 17 —
Tankönyv: Mauritz R. Közönséges számtan. Tanította okt. 1-éig: Rozgonyi Lajos, okt. 1-étől helyettesitette: Waligurszky Antal.
b) Mértan (h. 2 órán). Szerkesztő síkmértan: A pont és vonal jelölése a táblán és mezőn. Egyenes vonal mérése, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése a táblán és mezőn. Szögek szerkesztése és osztása. Összeillő háromszögek, négy- és sokszögek szerkesztése és azok gyakorlati alkalmazása. Egyenes vonalok páros és páratlan részekre való osztása. Egyenes vonalú symmetrikus idomok szerkesztése. Egyenes vonalok arányos osztása. Hasonló síkidomok szerkesztése. Hasonlóság gyakorlati alkalmazása. Egyenes vonalú síkidomok átalakítása és részekre osztása. A kör egyeneseinek és részeinek szerkesztése. Szabályos sokszögek szerkesztése a körben.
Tankönyv: Lengyel S. Gyakorlati és szerkesztő méréstan. Tanította október 1-eig : Rozgonyi Lajos, október 1-étől helyettesitette: Waligurszky Antal.
7. Természetrajz.
Hetenként 3 órán. Őszszel: A virágtalan növények. Télen: Az ásványok összefoglalása és a csoportok jellemzése. A levegő és a víz leírása. Az ásványok termeszettani és vegytani tulajdonságainak ismertetese. Egyszerű és összetett kőzetek. Kőzetek szerkezete és képződése. Földkérgét átalakító tényezők. A geologia. Tavaszszal: A sejtek. Szövetek, gyökér, szár és levelek. Virág és virágzat. Termés és magvak.
T a n k ö n y v : Dr. Róth S. Ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai, Dr. Róth, Növénytan elemei. Tanította: Waligurszky Antal.
8. Mértani rajz.
Hetenként 2 órán. 1. A síkszerkesztő-mértan folytatása: a síktani ábráknak más alakú, de egyenlő területű ábrákká való átalakítása; területek felosztása és körök alakítása. 2 Az ábrázoló mértanból: A térbeli idomok valódi nagyságának és a testek hálózatának meghatározása. A testek saját és vetett árnyékainak meghatározása. A látkép szerkesztése.
Tankönyv nem használtatott. Tanította: Schultz Károly.
9. Szabadkézi rajz.
Hetenként 2 órán. Görög, középkori és keleti stilü ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomború mintákról.
Tanította: Schultz Károly.
10. Szépírás.
Hetenként 1 órán. Nagy S. magyar és német előiratai és rondeirási mintaiapjai után.
Tanította: Schultz Károly.
11. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán, mint az I. osztályban. Tanította: Pongrácz Adolf.
Polg. Értesítő.
2
— 18 —
12. Ének.
Hetenként 1 órán. A hangsor, hangközök, a hangsoralkotás módja; alakitó jegyek. Kemény G-, lágy A-hangsor. Hangtalálási és énekgyakorlatok. Ismétlő-jelek. Egy-, két- és háromszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan I. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
13. Egészségtan.
Hetenként 1 órán. A levegő. A lakás. Ruházat. Tisztaság. Táplálék. A munka. Az érzékszervek és munkálkodásuk. Foglalkozásmódok. Betegségekben való miheztartás. Balesetekben való rögtöni segélynyújtás. A mérgezések. Járványos. betegségek.
Tankönyv: Dr. Széli L. Életmentés-és egészségtan. Tanította okt. 1-éig: Rozgonyi Lajos, okt. 1-étől a természetrajzi órák keretén belül helyettesitette: Waligurszky Antal.
IV. InioSKtály.
Főnök: SCHMIDT KÁROLY.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként 1 órán, az illető vallásfelekezetek tantervei szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. a) Olvasmány: Arany J. Toldi-ja.
b) Szépirálytan: Az Írásmód fajai; az egyszerű írásmód és kellékei. A szépirásmód kellékei; a kellemes, fenséges, komikus, plasztikus, festői és zenei irály. A szerkezettanból: A tárgyválasztás, az anyaggyűjtés, az anyag elrendezése, a kidolgozás. A hangsúlyos és időmértékes verselés; a rím. A prózai írásművek: leirás, elbeszélés.
c) Közönséges irálytan. A levélírásról általában; a levél belső és külső kellékei. A levélke, a köszöntő, üdvözlő, vigasztaló, kérő, emlékeztető, felszólító, mentegető, tudósító és köszöntő levelek. Okiratok: utalvány, vevény, elismervény, nyugtatvány, számla, téritvény, kezeslevél, engedményezés, adománylevél, meghatalmazás, bizonyítvány, kérvény.
d) írásbeli gyakorlatok. Levelek és okiratok írása.
Tankönyv: Környei-Gyulai, Irálytan; Arany J. Toldi-ja. Tanította: Sauermann Mihály.
3. Német nyelv:
Hetenként 3 órán. Az összetett szerkezetű mondat taglalása és alkotása az ezekhez szükséges nyelvtani alakok folytonos gyakorlásával. A mondattannak és szóképzéstannak kiegészítése. Fordítás és könyvnélküliek tanulása.
Tankönyv: Hoffmann Mór, Német nyelv- és Olvasókönyv ti. r.
Tanította: Schmidt Károly.
— 19 — 4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Az I., II. és III. osztály tananyagának általános átismétlése. A mathematikai és phisikai földrajz elemei.
Tankönyv: Dienes P. Egyetemes földrajza. Tanította: Schmidt Károly.
5. Történelem.
Hetenként 3 órán. A keleti népek, görögök és rómaiak története. A római császárság romlását elősegítő népvándorlás. A, keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok bomlása, kivált a törökök hatalmának emelkedése következtében.
Tankönyv: Ribáry-Varga, Világtörténet. Tanította: Schmidt K.
16. Mennyiségtan.
Hetenként 4 órán. a) Számtan (h. 3 órán). A hazai, valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése átszámításokkal. Helybeli és idegen váltók leszámítolása. Állampapírok számítása. A tőzsde ismertetése. Az ellentett szám; a hat első algebrai alapmüvelet. Elsőfokú egyenletek megfejtése egy ismeretlennel.
Tan k ö ny v : Mauritz R. Közönséges számtan és Schmidt A. Algebra. Helyettesként tanította: Dr. Bartha Gyula.
b) Mértan (h. I órán) A méréstan gyakorlati alkalmazása. A tér felmérése és területének kiszámítása. A testek köbtartalmának kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmainak kiszámítására. A szabálytalan testek térfogatának kiszámítása.
Tankönyv: Lengyel S. Szerkesztő és gyakorlati méréstan. Helyettesként tanította: Schultz Károly.
7. Természettan.
Hetenként 3 órán. Az erőkről, .a testek súlyáról, a testek halmazállapotai; a folyadékokról, légnemű testekről; a meleg; az időjárás; dör-zsölési villamosság; delejesség; a villamos áram s ennek főbb hatásai.
T a n k ö n y v : Dr. Kovács J. Fizika. Tanította: Dr. Bartha Gyula.
8. Mértani rajz.
Hetenként 2 órán. a) Ábrázolástan. A térbeli pont vetülete. A térbeli vonalok vetületei. Az egyenes vonal vetülete a tér 4 negyedében. Az egyenes vonalnak a képsikokkal való átdöfési pontja. Az egyenes valódi hosszúsága és hajlási szöge. Két egyenes kölcsönös fekvése. Á képsíkok átváltoztatása. A sík ábrázolása és nyomának meghatározása. Két sík ábrázolása és nyomának meghatározása. Két sík metszésvonalának meghatározása. A határolt síkok vetületei. A síkgörbék vetületei. A sugárkévék és a testszögletek.
b) Rajzoló mértan ívek szerkesztése, kosárvonal alakítása, emelkedő ívek. Kerülék, hajtalék, mentelék, középkivüli korongok, csigavonalok, körfejlék, kerékvonalok, kagylóvonalok, csavarvonalok, mérővesszők szerkesztése.
Tanította: Schultz Károly.
2*
— 20 —
9. Szabadkézi rajz.
Hetenként 3 órán. Ékítmények dombormüvekről, emberi fej és testrészek rajzolása falitáblákról és mintákról.
Tanította: Schultz Károly.
10. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán. Az alsóbb osztályokban végzett gyakorlatok mellett gyakorolták a katonai test- és fegyvergyakorlatokat.
Tanította: Pongrácz Adolf.
11. Ének.
Hetenként 1 órán. A módosító jelek megfelelő gyakorlatokkal összekötve. Előadási jelek (p, f, pp, ff, mf, erese., decresc.). Énekgyakorlatok. A hangnemek ismertetése; a kemény G- és lágy E-hangsor tüzetesebb begyakorlása. A hangsoralkotás módja. Kardalok és egyházi énekek négy szólamban.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan 11. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
"V". líiíosüz;títI>".
Főnök-helyettes: Dr. BARTIIA GYULA.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként I. órán, az illető vallásfelekezek tantervei szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. a) Költészettan. A lantos és elbeszélő költészet fajai. A dal. Óda, hymnus, rhapsodia. (Magyarokhoz. Fohászkodás. A magyar ifjakhoz. Búcsú. Egy gondolat bánt engemet.) Elégia, heroida, (Mohács. Zrínyi dala. Mikes. Szülőföldemen.) Epigramm. Gnóma. Szatíra. (Pinty úrfi. Pató Pál úr.) Tanító költemény. (Domokos napra.) Költői levél. (Levél egy elutazott barátom után.) Költői leirás. (Erdélyben.) Mese, példabeszéd, allegória. Monda, rege, legenda. (A hamis tanú. Részlet János vitézből. Jézus és a nép.) Románcz, ballada. (Falu végén. Hadnagy uram. Roth bajnok özvegye. Szondi két apródja. Kádár Kata.) Hősköltemény. (Zrínyi „Szigeti veszedelem" czirnü époszának szerkezeti és tartalmi ismertetése olvasás alapján) Költői elbeszélés. (Szép Ilonka.) Regény és novella. A szónoki beszéd ismertetése.
b) Közönséges irálytan. A szerződések különféle fajai. A telekkönyv; folyamodvány.
írásbeli dolgozatok: Leírások, elbeszélések, fejtegetések a költészeti olvasmányok alapján. Szerződések Íratása.
Tankönyv: Dr. Gyulay Béla, Irodalomismertető. Környey-Gyulay, Gyakorlati irálytan. Tanította: Hoffinann Mór.
- 21
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán. A nyelv- és mondattan ismétlése, főtekintettel az összetett mondatokra. Olvasmányok fordítása és elemzése. Mondatok szerkesztése a mondattani anyaggal kapcsolatban.
Tankönyv: Hoffmann M. Német nyelvtan és olvasókönyv II. r. Tanította: Schmidt Károly.
4. Történelem.
Hetenként 3 órán. A középkor művelődésének áttekintése után a fölfedezések és a reformatió kora, a korlátlan királyi hatalom kifejlődése, a nagy franczia forradalom és a császárság kora, végül a legújabb kor napjainkig.
Tankönyv: Ribáry-Varga Világtörténete. Tanította: Schmidt K.
5. Mennyiségtan.
a) Számtan. Hetenként 3 órán. Elsőfokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Logarithmus. Számtani és mértani haladvány s ez utóbbi alkalmazása a kamatos-kamatszámításra.
Tankönyv: l)r. Lutter N. Betüszámtan polgári iskolák számára. Tanította: Dr. Bartha Gyula"
b) Könyoviteltan. Hetenként 1 órán. A könyvviteltan szükségessége és előnyei. A háztartási könyvvezetéstől kiindulva az egyszerű könyvvitel alapfogalmainak és üzleti könyveinek megismertetése. Példák elkönyvelése az üzleti könyvekbe. Elkönyveltetett 2 egy-egy hónapos üzleti esemény az egyszerű könyvvezetés könyveibe, s a könyvek le is zárattak. A váltó ismertetése, amennyiben erre a könyvvezetésben szükség van.
Tankönyv: Roller-Wittinger Könyvviteltana. Tanította: Wali-gurszky Antal.
6. Természettan.
Hetenként 3 órán. A külömböző mozgások. Erők összetevése és szétbontása. Az inga. Forgás és keringés. A munka fogalma. Az enei\'gia. Gépek. A hang és a fény nevezetesebb tüneményei és törvényei.
Tankönyv: Dr. Kovács J. Fizika. Tanította: Dr. Bartha Gyula.
7. Vegytan.
Hetenként 2 órán. Kémiai változások és azok feltételei. Kémiai folyamatok. Halmazállapot. Víz szétbontása és tulajdonságai. Egyszerű testek: Oxygen, Nitrogén, Hydrogen, Glor, Fluor, Brom, Jod, Phosphor, Kén, Arsen, Antimon. Fémek: Kálium, Nátrium s ezekkel a víz szétbontása. Magnesium, Calcium. Fémek szinitése. Összetett testek. Oxydok. Savas és lúgos hatás. Savak: Sósav, Kénsav, Salétromsav, Szénsav, Kovasav, Arsensav. A savak nevezetesebb sói. Fotografálás. Üvegégetés. Robbanó keverékek és gyújtó szerek. Kén sultidok.
Tankönyv: Dr. Kovács J. „Kémia" I. rész. Tanította: Wali-gurszky Antal.
8. Alkotmánytan.
Hetenként 2 órán. Az állam keletkezése és fogalma. Az államhatalom, kormányformák; az alkotmány fogalma. A magyar állam és a magyar nemzet. A királyi hatalom. A törvényhozó hatalom. Az országos és az osztrák-magyar közös kormány. A törvényhatósági és községi önkormányzat. Az egyes közigazgatási ágak fontosabb ügyei és intézményei. A magánjog és büntetőjog alapvonalai.
Tankönyv: Dr. Csiky K. A hazai alkotmány és jogismeret alapvonalai. Tanította: Sauermann Mihály.
9. Mértani rajz
Hetenként 3 órán. a) Ábrázoló mértan. Lapos metszetek, áthatások, érintési lapok. Árnyéktan.
b) Földméréstan. A helyszinrajzolás elemei és térképkészítés. Gyakorlatok a vázoló asztallal és szögmérő műszerekkel.
Tanította: Schultz Károly.
10. Test gyakorlat.
Hetenként 1 órán, mint a IV. osztályban.
11. Ének.
Hetenként 1 órán, mint a IV. osztályban.
VI. fiúosztály.
Főnök: SAUERMANN MIHÁLY.
1. Hit- és erkölcstan.
Hetenként 1 órán, mint az V. osztályban.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. a) Költészettan. A dráma általában. Drámai jellemek. A dráma szerkezete. Shakespeare Coriolanusának olvastatása, tartalmának és szerkezetének ismertetésével. A tragédia. A vígjáték. A komikum. Kisfaludy Csalódások czimü vígjáték olvastatása, tartalmának és szerkezetének ismertetésével.
b) A magyar irodalomtörténet korszakainak áttekintése.
c) Közönséges irálytan. Keresk. levelek, beadványok. Körlevelek. Megrendelő, tudakozó, kínáló, ajánló, folyószámlákat kisérő levelek, intőlevelek, levelek csőd eseteiben. A beadványokról általában. Ipar- és keresk. beadványok; folyamodványok.
Havonként egy szépir. írásbeli dolgozat; keresk. levelek, beadványok.
Tankönyvek: Dr. Gyulay Béla, Irodalomismertető. Névy László, Shakespeare Coriolanus, fordította Petőfi Sándor. Dr. Szigetváry Iván, Csalódások, irta Kisfaludy Károly. Környey-Gyulay, Közönséges irálytan. Tanított a: Hoffmann Mór.

— 23 —
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán, mint az V. osztályban.
4. Történelem.
Hetenként 3 órán. A magyar nemzet összefüggő története, különös tekintettel azon kötések-, törvényes intézkedések- és fejleményekre, a melyeken Magyarország jelen alkotmánya felépült.
Tankönyv: Sebestyén Gy. Magyarország történelme. Tanította: Sauermann Mihály.
5. Mennyiségtaú.
a) Számtan. Hetenként 3 órán. Kapcsolástan. A valószínűségi számítás elemei. Évi betétek, évjáradékok, kölcsöntörlesztések számítása. Az életbiztosítások egyszerűbb esetei. Bankok1 és egyéb pénzintézetek szervezeti ismertetése. Állam- és magánsorsjegyek.
Tankönyv: Dr. Lutter N. Betüszámtan polgári iskolák számára. Tanította: Dr. Bartha Gyula.
b) Könyvviteltan. Hetenként 2 órán. A kettős könyvvitel fogalma és számláinak megismertetése. Az üzleti könyvek. Példák elkönyvelése az egyes könyvekbe. Könyvek lezárása és megnyitása. Elkönyveltetett és lezáratott két egy-egy havi, egy két havi és egy egész évi üzletesemény a leltár tekintetbe vételével. Olasz kettős könyvvitel. Folyó számlák és azok háromféle módon való lezárása. Olasz módon elkönyveltetett egy egyhavi és egy egész évi üzletesemény. Takarékpénztárak, részvénytársulatok és biztosító intézetek.
Tankönyv: Roller-Wittinger Könyvviteltana. Tanította: Wali-gurszky Antal.
6. Vegytan és ipartan.
Hetenként 4 órán. A* szerves vegyületek, azok alkotórészei és bomlásai. Mocsárgáz. Petróleum. Kátrányolajok. Szurok és aszfalt. Ethylen. Világitó gáz. A láng. Szén. Celluloze. Szövetek. Nád-, tej- és szőlőczukor. Gyütnölcs-czukor. Borszesz és szeszes erjedés. Alkoholok. Zsírsavak. Étherek. Zsírok. Gyümölcssavak. Gyán vegyületek. Aromás vegyületek. Csersavak. Festő-anyagok. Illó olajok és gyanták. Alkaloidok. Fehérjék és fehérjeszerü anyagok. — Petroleum finomítás. Papírgyártás. Fa con-serválása. Keményitő. Bor. Sör. Szeszfőzés. Eczetgyártás. Szappanfőzés, Gyertyagyártás. Bőrczerzés. Festés. Kelmenyomás.
Tankönyv: Dr. Kovács J. „Kémia" II. rész. Tanította: Wali-gurszky Antal.
7. Mértani rajz.
Hetenként 3 órán. 1. Az ábrázoló mér tanból: az árnyéktan folytatása, alkalmazva építészeti rajzokra. Távlattan: a képsík, alap-, közép-és láthatársík, szem- és főpont, alap-, közép- és láthatárvonal és a fősugár megismertetése és ábrázolása: a pont, vonal, görbe- és egyenes-vonalú síkidomok távlati képének meghatározása azok vetületeiből, kísérletekkel és példákkal szemléltetve. Az egyszerűbb testek és test-
— 24 —
csoportozatok távlati képének meghatározása. 2. A földméréstanból: területek felvétele a mérőasztallal és lejtmérés. Tanította: Schnltz Károly.
8. Testgyakorlat. Hetenként 1 órán, mint a IV. osztályban.
9. Ének.
Mint a IV. osztályban.
X. si) és I. b) leíínyosztály.
Főnökök: HAJGATÓ SÁNDOR és SAUERMANN JÚLIA.
1. Vallástan.
Hetenként a róm. kath. vallásuaknak 1, az izraelitáknak 2 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 4 órán. Értelmes olvasás, különös tekintettel a helyes hangsúlyozásra. Az olvasmányok (kiváló alakok a magyar történelemből, mondák, mesék stb.) értelmezése, tartalmuk rövid összefoglalása; a gondolatok tömött, határozott és magyaros kifejezése czéljából beszéd- és értelemgyakorlatok. Alkalmas olvasmányok alapján nyelvtani elemzés, leginkább az egyszerű mondatok körében. A helyesírás diktandó-gyakor-lása. Kisebb verses művek betanulása és szavalása. Kéthetenként nyelvtani írásbeli dolgozatok az iskolában s kisebb olvasmányok leírása emlékezetből.
T a n k ö n y v: Dr. Gőőz és Tóth J. Magyar nyelvtan és olvasókönyv.
Tanították: Hajgató Sándor és Sauermann Júlia.
3. Német nyelv-.
Hetenként 2 órán. Értelmes olvasás, fordítás, az olvasottak tartalmának elmondása; kisebb vers betanulása; írás táblán és füzetben.
Tankönyv: Gráf J. Olvasókönyv és nyelvtan I. rész. Tanította: Pappné-Svastits Janka.
4. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Földrajzi alapfogalmak. Csillagászati és természettani földrajz, a földgömbön ismertetve. A magyar szent korona országai részletesen és Európa többi országainak földrajza, főtekintettel a természeti viszonyokra. Térképkészítés.
Tankönyv: Dr. Hunfalvy és Schneider J. Földrajz I. rész. Tanította: Hajgató Sándor.
- 25 —
5. Számtan.
Hetenként 3 órán. A tizes számrendszer. Számok alaki és helyi értéke. Számok irása és olvasása. Római számirás. A négy alapművelet gyakorlása fejben és Írásban megnevezett és nevezetlen egész számokkal. A méterrendszer: hosszuságmértékek, területmértékek, űrmértékek, súlymértékek. Átszámítás. Számvetés többnevezetű egész számokkal.
Tankönyv: Suppan V. Számtan I. fűz. Tanították: Grieszbach Gábriella és Sauermann Júlia.
V 6. Természetrajz.
Hetenként 2 órán. Növénytan: Egyes virágos növények leírása. — Állattan: A gerinczes állatok vázának szemléltetése. Az emlősök osztályából : a ragadozók, rágcsálók, rovarevők, páros ujjúak, páratlan ujjúak, uszólábúak, ormányosok, majmok és a denevérek. — A madarak osztályából: A tyúk és rokonai, a galambok, úszók, gázlók, éneklők, ragadozók, kúszók és futók. — A hüllők osztályából: a gyíkok, kígyók és teknősbékák. — Kétéltűek. Halak.
Tankönyv: Dr. Róth S. Állat- és növénytan. Tanították: Grieszbach Gábriella és Sauermann Júlia.
7. Ének.
Hetenként 1 órán. A helyes éneklés szabályai. A hangsor fokozatos felépítése az oktávig; ezen hangkörben hangtalálási és énekgyakorlatok. A hang- és szünetjegyek értéke, nevezetesen: az egész, fél, negyed és nyolczad hang- és szünetjegyek. 2/4-, 3/4-, 4/4-es ütenyek. Ligát ura, a pont a hangjegy után. Egyszólamú kardalok.
Tankönyv: Ernyei J. Gyakorlati ériektan I. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
8. Szépírás.
Hetenként 2 órán. A szépírás szabályai. Helyes test- és tolltartás. Hajszál- és árnyékolt vonalak. Magyar és német kis- és nagybetűk Íratása ütenyezésre, táblai előírás után. Szirmai J., 1—9. füzetei szerint.
Tanította: Sauermann Júlia.
9. Rajz.
Hetenként 2 órán. A rajzeszközök ismertetése és alkalmazásuk módja. A rajzlap felezése és osztása. A test, lap, vonal és pont fogalma. A különböző vonalok keletkezése, azok nemei és rajzolási módja. Távolsági alapműveletek. Az egyenes vonal helyzetei. Két egyenes egymáshoz való helyzete. Szögek keletkezése, jelölése, mérése és osztása. Az idomok ismertetése. Három- és négyszögek nemei és alaptörvénye. A körvonal keletkezése és része.
Síkidomok díszítése. Himzés-, padozat-, mozaik- és maeander díszek rajzolása és színezése. Csillagidomok, szallagfonatok és diszek rajzol tatása és színezése. Rózsa, szalag, disz és egyszerűbb görbe vonalú ékítmények rajzolása szabadkézzel táblai előrajz és magyarázat után.
Kézikönyv: Suppan V. Rajzoló mértan. Tanította: Papp Miklós.
— 26
10. Női kézimunka.
Hetenként 3 órán. Kötött és horgolt minták, harisnya-jegyzés, tül-kivarrás, kereszt- és diszöltések, alkalmazva különféle teritőkre és más tárgyakra.
Tanította: Pranger Karolin.
11. Testgyakorlat.
Hetenként 2 órán. Rendgyakorlatok: sorképzés oldal- ésarczsorba; sornyitás; kettős és négyes sorba fejlődés; fordulatok helyben; kanyarodás; ellenvonulás; csigavonulás; lyoni felvonulás. Szabadgyakorlatok: lépő és keresztállások; üdvözlő lépés; egyszerű kargyakorlatok 2 és 4 ütemben; törzshajlitás és fordítás számlálás szerint; fejforditás és hajlítás 2 és 4 ütemben; a természetes járás halkan és dobbantással.
A játékokból: A ki ül, az áll. Hol a garas? A róka fekszik. Hogy tetszik a szomszédod?
Szergyakorlatok: magas- és távugrás irammal; gyakorlatok a gyűrűhintán; mászás.
Tanította: Farkas Vilma.
II. loányosztály.
Főnök: PAPP MIKLÓS.
1. Vallástan:
Hetenként a róm. kath. vallásúaknak 1, az izraelitáknak 2 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. Hangsúlyos, értelmes szép olvasás. Az olvasottak összefoglalása, mint az I. osztályban. A mondat és beszédrészek; a név- és igeragozás összes formái, különös tekintettel a hangbeli módosulásokra. Szóképzés. Fő- és mellékmondatok: az Írásjelek tudatos hasznalata s a helyesírás egyéb szabályai nyelvtani elemzés alapján s dik-tándó-gyakorlatokkal. 10—12 vers szavalása. Kéthetenként egy iskolai dolgozat, főleg mondattani elemzések, kisebb leírások s elbeszélések köréből.
Tankönyv: Dr. Göőz és Tóth J. Magyar nyelvtan és Olvasókönyv. Tanította: Hajgató Sándor.
3. Német nyelv.
Hetenként 2 órán. Értelmes olvasás, az olvasottak tartalmának elmondása, fordítás; a nyelvtanból: a beszédrészek ismertetése. Néhány költemény betanulása és elszavalása. írásbeli dolgozatok.
Tankönyv: Gráf J. Olvasókönyv és nyelvtan I. rész. Tanította: Pappné Svastits Janka.

_ 27 —
4. Történelem.
Hetenként 2 órán. Bevezetés a történelembe, őskor, az emberiség felosztása fajok szerint. Egyptom, Babilónia, Assyria, Föniczia és Perzsia története. A görögök történetéből: A görögök hőskora és regevilága, a nagy törvényhozók: Lykurgus és Solon, a perzsa háborúk, Perikies kora, a peloponesusi háborúk, Görögország aláhanyatlása és Nagy Sándor. A rómaiak történetéből: Róma alapításának mondája, Róma királyai, a köztársaság megalapítása, a patríciusok és plebejusok küzdelmei, Róma harczai Itáliáért, a pún háborúk és Kelet meghódítása. A polgárháborúk; a triumvirátusok korszaka s a köztársaság bukása; Augusztus kora és a császárság jellemzése: a birodalom hanyatlása. A középkor történetéből : a népvándorlás, az arabok és a germánok világbirodalma.
Tankönyv: Márki S. Világtörténet. — Tanította: Pappné Svastits Janka.
5. Földrajz.
Hetenként 2 órán. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. Térkép-készités.
Tankönyv: Hunfalvy és Schneider J. Földrajz II. r. Tanította: Hajgató Sándor.
6. Számtan.
Hetenként 3 órán. A számok oszthatósága és annak ismertető jelei. Törtszám és összetett szám. Törzstényezők. A legnagyobb közös mérték meghatározása tényezőkre való szétbontás és lánczosztás utján. A legkisebb közös többszörös. A közönséges tört fogalma, jelölése. Tizedes tört. Számvetés tizedes számokkal. Összetett hármasszabályra tartozó feladványok megfejtése egységre hozatal utján.
Tankönyv: Suppán V. Számtan I-ső füzet (II. rész). Tanította: Grieszbach Gábriella.
7. Természetrajz.
Hetenként 2 órán. a) Nöcénytan: A növények szerveinek ismertetése az egyes növények leírásával kapcsolatban. A virágos növények közül: A szegfüfélék, mákfélék, burgonyafélék, fészkesek, keresztesek, boglárkafélék, liliomfélék, tűlevelűek és barkások szemléltetése egyes növényeken. Déligyümölcsök és fűszernövények. Egynehány külföldi növény. A virág-talan növények közül: páfrányok, sarlók, korpafűfélék, mohok, moszatok, gombák.
b) Állattan: Gerincztelen állatok, még pedig Ízeltlábúak, úgymint: rovarok, rákok, pókok, férgek. Puhatestűek. Tömlős állatok.
Tankönyv: Róth S. Állat- és növénytana. Tanította: Grieszbach Gábriella.
8. Ének.
Hetenként I órán. A ha.ngsor kibővítése az alsó hetedtől a felső ötödig (h—g); gyakorlatok ezen hangkörben. A G-hangsor begyakorlása; hangközök. A pont értéke a hangjegy után. Hangtalálási gyakorlatok; synkopa. Egy- és kétszólamú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan I. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
— 28 —
9. Szépírás.
Hetenként 1 órán. Magyar és német folyóirás, többnyire ütem után, Szirmai J. 6—12. füzetei szerint.
Tanította: Papp Miklós.
10. Rajz.
Hetenként 3 órán. Szögek osztása és kivonása, azok másolása. Szimmetrikus idomok tulajdonságai. A háromszögek hasonlósága és az ott felállítható arányok. A háromszögek szerkesztése adatok után. Elypszis szerkesztése különböző adatok szerint és ezek részletei. Egy- és különközepü körök. Három- és négyszögek, valamint a sokszögek terület-számítása. A kör kerülete és területének számítása.
Mértani szerkesztések és azok gyakorlati alkalmazása különböző stylbeli fonadék, csombók és síkékitmények rajzolásánál. Egyszerűbb levél-ékítmények rajzolása és színezése táblai előrajz és magyarázat után.
Görög, római és renaissance ékítmények rajzolása és színezése Várday Szilárd faliminták és magyarázat után.
Kézikönyv: Suppán V. Rajzoló mértan. Tanította: Papp Miklós.
11. Női kézimunka.
Hetenként 3 órán. Csipkehorgolás hálózott betét- és mintaszallag-kivarrással; a slingelés és lyukkivarrás elemei; sima szár- és diszöltések különféle teritőkre alkalmazva; kötött keztyü, kendő, horgolt gallér; egy női ing kézben varrva.
T a n ít o 11 a: Pranger Karolin.
12. Testgyakorlat.
Heti 2 órán. Az I. osztályban felsoroltakon kivül a rendgyakorlatokból: körképzés, többféle felvonulás. A szabadgyakorlatokból: lépő és keresztállások összekötve kargyakorlatokkal 4 ütemben; lábringatás, törzs-hajlitások a kar működése mellett; járás énekkel; térdhajlitás, terpesz-ugrás. Játékokból: Jakab, hol vagy? Szergyakorlatokból: távugrás fordulattal ; gyakorlatok a vízszintes lábtón.
Tanította: Farkas Vilma.
III. leányoszfály.
Főnök: GRIESZBAGH GÁBR1ELLA.
1. Vallástan.
Hetenként a róni. kath. vallásúaknak 1, az izraelitáknak 2 órán, az illető felekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. Szép és értelmes olvasás s nyelvtani elemzés. Az egyszerű és szépirály sajátságai. írásművek szerk. szabályai. Polgári ügyiratok. A prózai műfajok ismertetése. Hangsúlyos és időmértékes ver-
— 29 —
selés, a tárgyalt költemények alapján. Olvasmányok válogatott prózai és költői művekből. Szavalatok. Költői olvasmány „Toldi", széptani fejtegetéssel. írásbeli dolgozatok (kéthetenként az iskolában): közéleti fogalmazványok, saját formájukban ; elbeszélések, leírások füzetben.
Tankönyv: Nóvák S. Irály- és szerkezettan. Tanította: Hajgató S.
3. Német nyelv.
Hetenként 3. órán. Értelmes és hangsúlyos olvasás, az olvasottak tartalmának elmondása: fordítás. A nyelvtanból a mondatrészek: alany, állítmány, kiegészítő és határozó ismertetése; továbbá az egyszerű-, bővített-, összevont- és összetett mondat és ezeknek olvasmányok alapján való begyakorlása. Néhány költemény betanulása és elszavalása. írásbeli dolgozatok.
Tankönyv: Graf J. Olvasókönyv és nyelvtan II. r. Tanította: Pappné Svastits Janka.
4. Történelem.
Hetenként 2 órán. Az investitura harcz; a keresztes hadjáratok és ezek eredményei ; Németország, Francziaország és Anglia a keresztes hadak korában, a császárság bukása, a középkori pápaság bukása, az Angol- és Francziaország közti százéves háború, Spanyolország megalakulása, Svájcz keletkezése, a középkor műveltsége. Átmenet a középkor történetéről az újkorra. A találmányok: iránytű, lőpor és könyvnyomtatás; felfedezések; renaissance; a hitújítás; a Habsburgok világbirodalma, V. Károly, a schmalkaldeni háború, ellenreformátió Francziaországban és Angliában. Az angol forradalom. A németalföldi szabadságharcz s a Habsburgok spanyol ágának aláhanyatlása ; a harmincz éves háború. Francziaország XIV. Lajos alatt. Poroszország és II. Frigyes. Oroszország és Nagy Péter. Az éjszakamerikai szabadságharcz. A franczia forradalom. Napoleon kora. Napoleon bukása. Ujabb forradalmak s a legújabb államok. A legújabb kor műveltsége.
Tankönyv: Márki S. Világtörténet. — Tanította: Pappné Svastits Janka.
5. Földrajz.
Hetenként 1 órán. Az eddig tanult anyag ismétlése és kibővítése, térkép-készítéssel.
Tankönyv: mint az I. és II. osztályban. Tanította: Hajgató Sándor.
G. Számtan.
Hetenként 3 órán. A tört fogalma. Valódi és áltört. Áltörtnek átszámítása vegyes számra és viszont. A törtszám mint hányados. A tört értékének változása a számláló vagy nevező változásával. Tört egyszerűsítése. Tört szorzása és osztása egész számmal. Törtnek szorzása és osztása törttel. Egyenlő és különnevezőjü törtek összeadása és kivonása. Közönséges és tizedes törtek átszámítása. Arány és aránylat. Egyszerű és összetett hármasszabály törtekkel; ehez tartozó feladványok megfejtése következtetés útján és aránylatok segélyével.
Tankönyv: Suppán V. Számtan II. füzet. Tanította: Grieszbach Gábriella.
— 30 —
7. Vegy- és ásványtan.
Hetenként 2 órán. a) Szervetlen vegytan. A levegő és ennek lényeges alkotó részei: az oxigén és nitrogén. A viz és ennek alkotó részei\'. Elemek és összetett testek fogalma; a súlyviszonyok törvénye: átom, átomsúly és vegyképlet. A viz oldó hatása és a kristályképződés. A nem fémes elemek közül: a chlor, jod, fluor, kén, foszfor, bór, sziliczium és szén s ezek ásványalkotó fontosabb vegyületei; a szén égési termékei. Az égés tüneményei. A savak: sósav, kénsav, salétromsav. A fémek és ezek egyszerűbb vegyületei. Az aljak és sók. A chloridok. Salétromsavas és chlorsavas sók. A kénsavas sók. A szénsavas sók. A bórsavas és foszforsavas sók. A kovasavas sók. A földtanból: a kristályos kőzetek, törmelék kőzetek, a kőzetek képződése; földünk története.
b) Szerves vegytan: Szénliydrogenvegyületek. Illó olajok és gyanták. Szénhydrátok. Alkoholok és erjedés. Savak. Zsiradékok. Festőanyagok. Cyánvegyületek. Alkaloidok. Fehérjenemü anyagok.
Tankönyv: Rybár J. Vegytan, ásványtan és földtan. Tanította: Sauermann Júlia.
8. Gazdaságtan (háztartástan).
Hetenként 2 órán. A háztartás berendezése; a költségvetés; a háztartási napló. A lakás megválasztása és berendezése; kályhák, tüzelőanyagok és világítás. A ruházatról: a felső ruhák, fehérnemüek; mosás, VclScllclS, pecséttisztitás. Táplálkozásról: szén- és nitrogéntartalmú élelmiszerek; a húsfélék eltartása; tej, vaj és tojás; növényi élelmiszerek; kenyérsütés ; gyümölcs-conserválás. A kert berendezése; a talaj termékenyítése és mivelése; a veteményezés, a növények szaporítása és nemesítése; kártékony rovarok. A házi állatokról: baromfitenyésztés; szarvasmarhatenyésztés ; disznóhizlalás; selyembogarak és méhek.
Tankönyv: Sebestyénné Stetina Ilona. Háztartástan. Tanította: Grieszbach Gábriella.
9. Ének
Hetenként 1 órán. Módosító ismétlő és előadási jelek. A hangnemek ismertetése. A-moll, G-dur, E-moll, F-dur, és D-moll tüzetesebb begyakorlása; énekgyakorlatok. Egy-, két- és háromszólamu kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan II. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
10. Szépírás,
Hetenként 1 órán, mint a II. osztályban.
Tanította: Papp Miklós.
11. liajz.
Hetenként 2 órán. Síkok keletkezése és ismertetése. Az egyenes síkhoz való helyzete a térben, két sík egymáshoz való helyzete. A testszöglet keletkezése. A mértani testek, u. m. koczka, hasáb, gula, henger, kup és gömb ismertetése és ezeknek tömörsége, illetve köbtartalmuk és felületük kiszámítása.
Levél- és virágdíszek rajzoltatása és színezése részben táblai előrajz és magyarázat, részben alkalmas minták után. Görög, római és renaissance
- 31 —
ékítmények rajzolása és szinezése tekintettel a külömböző stilekre a Várdai Sz. faliminták és magyarázat után.
Tanköny v: Suppán V. Rajzoló mértan. Tanította: Papp Miklós.
12. Női kézimunka.
Hetenként 3 órán. Horgolt ingbetét, reczeguipure, tülkivarrás csipkén alkalmazva, a nehezebb fehérhimzés ingbetét, zsebkendő és párna-héjjakon, lapos öltés, áttört munka, különféle teritők és más tárgyakon alkalmazva, díszesebb női ing és hálókabát kézben varrva.
Tanította: Pranger Károlin.
13. Testgyakorlat.
Hetenként 1 órán. Az I. és II. osztályban tanultakon kívül: összetettebb szabadgyakorlatok. Kézi szerekből: gyakorlatok súlyzóval. A játékokból: Karikadobás; virágárus. Szergyakorlatokból: gyakorlatok a korláton.
Tanította: Farkas Vilma.
IV. leányosztály.
Főnök: PAPPNÉ SVASTITS JANKA.
1. Vallástan.
Hetenként a róm. kath. vallásúaknak 1, az izraelitáknak 2 órán, az illető vallásfelekezetek tanterve szerint.
2. Magyar nyelv.
Hetenként 3 órán. Szép olvasás. A költői műfajok (lyrai, epikai és drámai csoport) ismertetése, alkalmas olvasmányok alapján, széptani fejtegetése, az időmértékes verselés szokottabb alakjainak ismétlésével. A magyar irodalom történeti fejlődése főbb vonásokban, tekintettel a politikai és főleg művelődési viszonyokra. A korszakot alkotó s általában jelesebb nemzeti írók élete s irodalmi működésének méltatása. Szavalatok. Kéthetenként felváltva iskolai és otthoni gyakorlatok.
Tankönyv: Nóvák S. Költészettan és irodalomisrnertető. Tanította: Hajgató Sándor.
3. Német nyelv.
Hetenként 3 órán. Hangsúlyos olvasás; fordítás. A nyelvtanból az előző osztályokban szerzett alak- és mondattani ismeretek ismétlése és kibővítése és nyelvtani elemzés. Költemények szavalása. írásbeli dolgozatok.
Tankönyv: Gráf J. Olvasókönyv és nyelvtan III. r. Tanította: Pappné Svastits Janka.
4. Történelem.
Hetenként 3 órán. Magyarország lakói a magyarok bejövetele előtt. A honfoglalás. A fejedelmek kora s a műveltségi állapot. Az Árpád-házból származó királyok kora. Az Anjouk és a Hunyadiak kora, a Jagellók
— 32 —
uralma. A mohácsi vész után Ferdinánd és Szapolyai János közötti küzdelmek a magyar koronáért, a török beavatkozása e küzdelmekbe, a török hóditás, a törökök kiűzése. Magyarország önállásának s alkotmányának veszélyben forgása, az alkotmány fegyveres védelme, III. Károly alatt a pragmatica sanctio, Mária Terézia és II. József uralma. A szabadságharcz és a kiegyezés.
Tankönyv: Gaál-Helmár, Magyarország története. Tanította: Pappné Svastits Janka.
5. Földrajz.
Hetenként 1 órán. Csillagászati földrajz. A föld alakja. Az égboltozat naponkénti látszólagos mozgása. Bolygók, állócsillagok. Tájékoztató körök. A föld nagysága. Az égi testek távolsága és nagysága. A föld forgása és keringése. Időszámítás. A Keppler és Newton-féle törvények. A nappalok váltakozó hossza. Évszakok, földövek. A hold keringése, fényváltozatai. Nap- és holdfogyatkozás. Üstökösök. Hullócsillagok.
Tankönyv: Dr. Kovács J. A csillagászati földrajz elemei. Tanította: Sauermann Júlia.
6. Számtan.
Hetenként 3 órán. Százalékszámítás: a százalékszám, a százalék, az összeg kiszámítása. Kamatszámítás: a kamatszámítás körében előforduló feladatok, képletek. Lerovat, váltóleszámítolás. Százalékszámítás százra és százba. Egyszerű és összetett arányok és aránylatok. Arányos osztás, egyszerű és összetett társaságszabály. Vegyítés, vegyitőszabály. Pénzek, lánczszabály.
Tankönyv: Suppán V. Számtan II. füzet. Tanította: Griesz-bach Gábriella.
7. Természettan.
Hetenként 2 órán. A testek általános tulajdonságai és halmazállapotuk különféleségei. A nehézség. A testek mozgásai: szabad esés, hajítás, inga, keringés, centrifugális erő. A munka és a gépek. A folyadékokról, Archimedes törvénye, közlekedő csövek. A légnemű testekről. Légnyomás. A hangról. A melegségről. A meleg hatása; thermometer. Légáramlások. Csapadékok. A világosságról. Láttani eszközök. A mágnességről. Az elektromosságról: dörzsölési elektromosság és galvanizmus. A galvan áram mágnes-, hő- és vegyi hatása.
Tankönyv: Schubert-Heller, Természettan. Tanította: Sauermann Júlia.
8. Egészségtan.
Hetenként 2 órán. Az egészség és betegség nyilvánulása. Az egészség fontossága úgy egyesekre, mint az egész nemzetre nézve. Magyarország egészségi viszonyait tekintve a többi államok sorában. — Az emberi test megismertetése. Az egyes életműködések és azok szervei. Azon tényezőkről, melyek az egészségre befolyással vannak, u. m. éghajlat, a levegő, talaj, a lakás, a táplálkozás, a munka és ruházkodás. A fertőző betegségek; az eljárás egyes baleseteknél.
Tankönyv: Csapodi I. Egészségtan. Tanította: Grieszbacli Gábriella.
33 —
9. Éneit.
Hetenként 1 órán. A dur- és moll-hanglétrák ismertetése és szer-kesztésök módja, A három megelőző osztályban tanult elméleti rész összefoglalása. Enekgyakorlatok az egyszerűbb hangnemekben. Egy-, két- és 1 láromszólan í ú kardalok.
Tankönyv: Erney J. Gyakorlati énektan II. rész. Tanította: Sauermann Mihály.
10 Rajz
Hetenként 2 órán, Az I., II. és III. osztály anyagának ismétlése. A távlattan fogalma. Távlati képek keletkezése. Képsík, szempont, szemten-gelv. Látóhatárvonal és távolsági pontok. Távlati törvények. A távlati kép előállítása a vízszintes és függőleges képből. A térbeli pont meghatározása a képekből. — Különböző idomok és mértani testek távlati képe.
Külömböző stylü ékítmények rajzolása és színezése. Kombináltabb levél és virágékítmények rajzolása és színezése. — Domború ékítmények rajzolása irónnal és árnyékolva. — Egyszerűbb fejminták rajzolása, kevés árnyékkal. Figurális rajzok készítése lapminták után. Gipszrajzolás.
T a n k ö n y v: Suppan V. Rajzoló mértan. Tanította: Papp Miklós.
11. Női kézimunka.
Fehérnemű-szabás és varrás; disztörülköző és más teritőcskék áttört munkával és műhimzéssel; monogramm-himzés; csomózási minták; a felső ruhák szabása és varrása mintarajzolással.
Tanította: Pranger Károlin.
12. Test gyakorlat. (Nem kötelező.)
Az önként jelentkezőknek a III. osztálylyal együttesen tanította Farkas Vilma.
Polg. Értesítő.
3
— 34 —
V.
A tanszergyüjtemények gyarapodása.
a) A fiúiskolában:
I. Tanári könyvtár. 1.) Vétel utján szereztettek be: Dr. Morlin és Szuppán V. A magyarországi népoktatásügy szervezete, II. kt. — Körösi L. Egyptom. — A II. országos és egyetemes tanügyi kongresszus naplója, I., II.. Ili. kt. — Dr. Pruzsinszky .1. Az egyetemes philologiai közlöny I—XX. kötetének név- és tárgymutatója. — Heinrich G. Régi magyar könyvtár, 1., 4, 9. és 10., II.. 13. füzete. — Scherer Gy. Tárgymutató a .Hivatalos Közlöny" I—VI. évfolyamához. — Jamin-Kont, A kísérleti természettan tankönyve. — Müller-Pfaundler, Lehrbuch d. l\'hysik und Meteorologie, I. kt. — A következő szaklapok és folyóiratok 1899. évfolyamai: Budapesti Szemle. — Földrajzi Közlemények. — Magyar Nyelvőr. — Magyar Paedagogia. — Népnevelők Lapja. — Egyetemes Philologiai Közlöny. — Századok. — Polgári iskolai Közlöny. — Középiskolai tanáregyes. Közlöny, 1898—9. — Neue Bahnen. — 2.) Ajándékok: A Nagyrn. Vallás- és Közokt. Minisztériumtól: Néptanítók Lapja. Hivatalos Közlöny. — Mészáros A. Ciprus-ág. - Szabó Ferencz nagy-becskereki esperes-plébános úrtól: Dr. Weisz-Szabó, Világtörténelem 14 kötete. — A zalamegyei kir. tanfelügyelőségtől: Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrinyi. — Összesen 23 mű 39 kötetben és Kii írt
05 kr. értékben. Beköttetésekre fordíttatott 9 írt 60 lcr. Összes gyarapodás tehát = 170 frt 65 kr. Leltári szám 913.
II. Ifjúsági könyvtár. Vétel utján szereztettek be: Tábori R. Oczeánia. — Benedek E. A mesemondó. — Herczeg F. Az új nevelő. — Ambrozovicsné, Washington élete. — Tutsek A. Lottika és egyéb elbeszélések. — Gaál M. A koldusvezető. — Tábori Róbertné, Galainbvölgyben. — Sebők Zs. Két. árvizes gyerek. — Büttner J. Az édes mostoha. — Hoff-mann F. A kivándorlók. — Rolfus-Ploskál, Beppo a lazzaroni fiú. — Gaál M. Csalavér róka. — Szerelemhcgyi T. Római királymondák. — Erődi B. A Szentföldön. — Gaál M. Nemzetünk nagy költői, 1 — 10. fűz.. — Gaál M. Hunyadiak. Német világ Magyarországon. Siralmas Erdély. — Összesen: 18 kötet. 20 frt 60 kr. értékben. — Régi, elrongyolódott és kiselejtezett példányok pótlására beszereztetett 13 kötet, 13 frt 20 kr. értékben. Beköttetésekre fordíttatott 1 frt 20 kr. Összesen = 35 frt. Leltári szám = 1288.
III. Természetrajzi szertár. Ezen tanévben nem gyarapodott. Leltári szám = 189 tétel.
IV. Vegytani szertár. 10 drb főzőpohár. -- 24 drb kémcső. —
6 drb lombik. — Anyagok a kísérletekhez. Összesen 11 frt 60 kr. Leltári szám = 282 tétel.
V. Természettani szertár. Egy gőzgép-minta. — Leydeni palaczk-batteria 4 palaczkkal. — Elhajlási és lehajlási mágnestű. — Egy helio-stat fémből. — 2 drb Leclanché-elem 8 zinkrúddal és 5 szorítócsavarral. — Egy asztali mérleg 2 kg. megterhelésre. — Elektromos pisztoly gázfejlesztővel. — Kettős fuvó. — Hughes-féle mikrofon. — Egy lupe 3 lábon. — Münchov-féle oscilláló üveghasáb. — Készülék a villamáram hatásának kimutatására a mágnestűre. — 10 drb Geissler-féle üvegcső. Összesen 23 darab 168 frt 10 kr. értékben. Leltári szám - 329 tétel.
VI. Földrajzi szertár. Gönczy, Ausztrália fali térképe. — Kogutovicz, Magyarország fali térképe. — Kogutovicz következő történelmi fali térképei: A régi Graecia. — Europa a renaissance és Mátyás király korában. — Europa a franczia forradalom idejében. Összesen 5 drb 39 l\'rt 25 kr. értékben. Leltári szám — 58 tétel.
VII. Rajz-szertár. Ezen tanévben nem gyarapodott. — Leltári szám = 62 tétel.
VIII. Szám- és mértani taneszközök. Egy méter-rúd 1 l\'rt 30 kr. Leltári szám = 35 tétel.
IX. Hangszerek. Egy hegedű vonóval az énektanításhoz 15 frt. Leltári szám = 10 tétel.
X. Bútorok és vegyesek. 3 drb régi ezüstpénz (Fischer Lajos nagybajomi jegyző-segéd úr ajándéka). — 44 drb régi bronzérem és pénz (Dr. Füredi Róbert régiségbuvár úr ajándéka). Leltári szám = 105 tétel.
b) A leányiskolában :
I. Tanári könyvtár, a) Vétel utján szereztettek be a következő szaklapok és folyóiratok 1899. évfolyamai: Nemzeti Nőnevelés. — Nemzeti Iskola. — Természettudományi Közlöny és ennek Pótfüzete. — Magyar Bazár. — Frauenfleiss. — b) Ajándékok. A Nagyin, vallás- és közokt. minisztériumtól: Néptanítók Lapja. — Hivatalos Közlöny. — Szana T. „Magyar műtörténeti monográfiák" I., It. kt. — Mészáros A. „Cziprus-Ág" 111. Béla. magyar király ravatalára. — Összesen = 33 frt 50 kr.
II. Földrajzi és történelmi szertár. Kogutovicz és Társa következő fali térképei: Europa. — Magyarország. — Az osztrák-magyar monarchia. — Történelmi fali térképek: A régi Graecia. — A római birodalom legnagyobb kiterjedése korában. — Europa a keresztes hadjáratok idejében. — Europa a reformáczíó idejében. — Europa a renaissance és Mátyás király idejében. — Europa a franczia forradalom idejében. — Magyarország Mátyás király halálakor. — Összesen = 80 frt. Leltári szám 22 drb.
III. Rajz-szertár. A budapesti áll. paedagogium gipszöntő-műhelyé-ből beszereztetett 68 drb gipszminta. — 1 fali rajztábla palaszövetből.* — Putsche, Licht- und Schattenstudien. — Összesen = 89 frt 30 kr. — Leltári szám 59 tétel = 284 drb.
IV. Természetrajzi szertár. Keller und Zilles. Anatomische Wandtafeln (I—VIII). — Zippel u. Bollmann. Ausländische Culturpflanzen, I—III. Abth., 70 tábla. — Összesen = 76 frt 44 kr. — Leltári szám 157 drb.
V. Természettani szertár. Ezen tanévben nem szaporodott. — Leltári szám = 56 drb.
VI. Bútorok és vegyesek. 21 drb kétüléses iskolapad. — I fekete tábla állványnyal. — l tanári asztal. — 1 dobogó. — 2 szék. — 1 köpő láda. — 1 órarend-tábla. — 1 ásványhordó fatálcza. — 1 vászon ablakfüggöny. — 2 drb papírkosár. — 2 drb fáskosár. — 2 drb feliratos tábla. — 1 villamos jelző harang. — I minta-átrajzoló készülék. — 1 üveges órarend-keret. — 26 méter hosszú esernyő tartók. — Ruhafogasok. — Összesen = 361 frt 38 kr.
2*
— 3G — VI.
A tanulók érdemsorozata az 1898—99. tanévről.
Az érdemjegyek jelentése:
Fok Magaviselet Szorgalom Előmenetel írásbeli dolgozatok külalakja
1 dicséretes kitartó kitűnő csinos
a jo kellő jeles tiszta
3 tűrhető változó jó rendes
4 szabálytalan hanyatló elégséges tűrhető
b rossz csekély elégtelen rendetlen
I. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet ! Szorgalom Hittan Magyar ny. ; Német ny. | Földrajz 1 Számtan Mértan Term, rajz Mértani rajz ¡1 Szabadk. rajz | Szépírás [ Torna j Ének lrásb. dolg. I
Babics Antal, r. k. \'2 3 4 o o 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2
Bajzáth Ignácz, r. k. 3 3 3 3 4 3 3 O 2 Q t) 4 4 3 3 3 3
Balogh József, r. k. 2 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3
Bobánovics Flórián, r. k. \'2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2
5 Bődy Aladár, r. k. 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 2
Breiner Jenő, izr. 3 5 3 5 2 5 4 3 5 4 3 2 2 3 2
*Fabick Tivadar, r. k. 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3
Farkas János. r. k. 2 5 2 5 3 3 4 5 3 3 2 3 2 4 2
Ferenczi István, r. k. 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 4 2
10 Ferk György, r. k. k i m a r a d t
Ferk Mihály, r. k. 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3
*Fleiner Béla, izr. 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3
*Fleischacker Ferencz, izr. 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2
Flumbort József, r. k. 2 3 i 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2
15 Fojta Vilmos, r. k. 3 5 4 5 4 4 3 3 5 2 3 3 O O 3 3
Foky Ferencz, r. k. 3 5 3 5 2 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3
*Francsics Béla, r. k 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4
*Freund Lajos, r. k. 2 3 1 3 3 o ,J 3 2 3 3 4 3 O O 4 1
Gerócs György, r. k. 3 5 2 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3
20 *Gieszmann Rezső, r. k. 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4
Gödinek József, r. k. 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4
Goldberger Kálmán, izr. 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
Gráf Gyula, r. k k i m a r a d t
Graff József, r. k. 3 5 2 5 5 5 5 O 5 3 4 4 2 3 4
25 Gréczi Péter, r. k. 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1
*Grünfeld Jenő, izr. 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2
Heine Rikárd, r. k. 2 5 3 4 3 4 4 5 o 4 3 3 3 4 2
*) A csillaggal jelöltek ismétlők voltak.
— 37 -
Folyó szám A tanuló neve és vallása ^ Magaviselet 1 Szorgalom Hittan Magyar ny. Német ny. Földrajz Számtan Mértan Term, rajz Mértani rajz I Szabadk. rajz i Szépirás Torna Ének Irásb. dolg. |
*Hild Béla, r. k. o ti 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 3 2 3 3
Horváth Boldizsár, r. k. 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2
30 Horváth Gyula, r. k. * 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3
*Horváth Jenő, r. k. 3 4 ■2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3
Horváth József, r. k 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 2 3 2 2
Horváth Sándor, r. k. 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2
Kálód Antal, r. k. 3 5 3 5 4 4 4 3 5 3 4 3 2 3 2
35 Kiss János, r. k. k i ni a r a d •t
Kocsiás Antal, r. k. 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 2
Kovács József, r. k. 1 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2
*Kutséber Imre, r. k. 2 5 3 3 4 5 5 5 3 3 3 O O 3 4 2
*László Antal, r. k. 2 5 1 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3
40 *Locke Győző, r. k. 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 2 2 3
Magyar József, r. k. 2 3 1 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3
*Mair Rezső, r. k. 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2
Mák György, r. k. 2 3 2 4 4 4 3 3 3 o O 4 3 3 4 3
Málovecz János, r. k. 3 3 3 q o 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3
45 Málovecz Mihály, r. k. 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 2 2 4 3 2
Medgyesi Ferencz, r. k. 2 4 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3
*Meschnark József, r. k. 1 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2
Meskó György, r. k. 1 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2
Mitterrnayer Ferencz, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 o 3 4 2
50 Molnár György, r. k. 2 5 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3
Nagy Imre, r. k. 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 4 3 3 2 2
*Nőthig László, r. k. 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4
Pavelkovics Béla, r. k. 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2
Pápai István, <r. k. 3 r t) 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3
55 Pesty József, r. k. 1 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2
Pongrácz Elemér, r. k. 2 3 1 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2
Poszovecz Károly, r. k. 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3
Bichter Jenő, r. k. 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2
Rózsás János, r. k. k i m a r a d t
GO Schott Adolf, r. k. 4 3 2 2 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4
Tálosi Lajos, r. k. 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 1
Tislér János, r. k. 2 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 2
Tomasics János, r. k. 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4
Topolits Ferencz, r. k. 2 3 1 2 4 3 3 3 1 3 4 4 3 4 3
G5 Totola József, r. k. 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3
Trsztenyák István, r. k. 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3
Windisch József, r. k. 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2
Zsohár Vincze, r. k. 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2
Magántanulók : Halász Mihály, izr. és Scháffer Andor, r. k. Magánvizsgálatot tett: Knapp Kálmán.
Javító vizsgálatot tehetnek: Breiner Jenő, Farkas János, Fojta Vilmos, Foky Ferencz, Heine Rikárd, Hild Béla, Kálód Antal, Kutséber Imre, Molnár György, Nöthig László.
Osztályismétlésre utasittatnak: Bödy Aladár, Gerócs György, Gieszmann Rezső, Graff József, Horváth Gyula, László Antal, Locke Győző, Pápai István, Tomasics János, Trsztenyák István.
II. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása I Magaviselet j ! Szorgalom J Hittan Magyar ny. Német ny. Földrajz Számtan Mértan Term, rajz Mértani rajz j Szabadk. rajzi Szépirás Torna Ének Irásb. dolg. ||
Bárány László, r. k. 1 2 1 1 3 3 4 2 2 4 3 3 1 4 1
*Berényi Elek, r. k. 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4
Biba Kálmán, r. k. 2 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3
Buday József, r. k. 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2
5 Buváry Lajos, r. k. 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2
Dants Árpád, r. k. 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3
Durcsák József, r. k. 2 5 2 4 5 4 5 5 3 5 5 3 3 4 3
Flumbort Antal, r. k. b e t e g
10 Frank László, izr. i 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3
Geiszler József, r. k. Gerstner Antal, r. k. 2 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Glöckner Aladár, izr. 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2
Grünfeld Béla, izr. 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2
15 Heine Bóbert, r. k. 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2
Horváth Ferencz, r. k. *Horvátli István, r. k. Hütter Géza, ág. ev. 3 3 k 4 4 i 3 3 m 4 3 a 4 4-r 4 4 a 4 4 d 4 4 t 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 Q O
Jaklics Lajos, r. k. 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 1 2 2
20 *Kollárics Lajos, r. k. 2 3 3 .2 4 3 3 2 4 2 3 3 1 3 3
Kovács Mihály, r. k. 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2
Krausz Samu, izr. 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 2
Lőrincz György, r. k. 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2
Magasliázy Mihály, r. k. 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 1 3 3 4 O tj
25 Magori Ferencz, r. k. 2 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 2 3
Marvalics István, r. k. 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3
Modrovics Lajos, r. k. 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 O o 3
Nagy Ferencz, r. k. 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2
Id. Nagy István, r. k. 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 1 2 4 3 2
30 Ifj. Nagy István, r. k. 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2
Nöthig Károly, r. k. k i m a r a d t
Pigmond Ernő, r. k. 2 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 4 2
Prikler Gyula, r. k. 1 4 ) 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3
*Sárdi Géza, r. k. 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 4 2 2
35 Sifkovics János, r. k. 2 4 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3
Sipos Pál, r. k. 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3
Spitzer Ernő, izr. 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3
Steiner Nándor, izr. 2 5 2 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3
Szabó József, r. k. 2 4 3 O O 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
n A *Szántó Lajos, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
40 Tarsoly Lajos, r. k. 1 5 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 4 2
Turkovits Kálmán, r. k. 2 4 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3
Zimicz János, r. k. 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3
Magántanulók : Buzsáky Béla, r. k., Margalit Ödön, izr. Magánvizsgálatot tettek : Ficzkó János, Mándy Béla, Varga Vendel. Összevont magánvizsgálatot tett az I. és Ií. osztály tantárgyaiból: Németh János. Javitó vizsgálatot tehetnek: Biba Kálmán, Krausz Samu, Magori Ferencz, Sipos Pál, Steiner Nándor, Tarsoly Lajos, Zimicz János.
Osztályismétlésre utasíttatnak : Berényi Elek, Dants Árpád, Durcsák József.
- 39 -
III. fiúosztály.
Folyó szám í tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom 1 \' Hittan Magyar ny. Német ny. Földrajz 1 Történelem Számtan Mértan Term, rajz Mértani rajzi : Szabadk.rajz Szépírás Torna Ének Egészségtan [ \' lrásb. dolg. j|
Bogáti János, r. k. 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 1 3 3 4 2 3
Bogáti József, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 1 3 4 4 4 3
Dreissiger Miksa, izr. 1 1 1 1 1 1 9 3 1 1 2 2 2 4 1 2 2
Ficzkó János, r. k. 3 5 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 2 3 4 3
5 Filipich Kornél, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3
Fonay József, r. k. 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2
Gudlin Ferencz, r. k. 2 5 2 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 3
Hanzsalits József, r. k. 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2
Horváth Kálmán, r. k. 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
10 Károly Kálmán, r. k. 2 3 2 4 4 2 4 3 4 1 9 *J 3 3 4 3 2 2
Klapper Miklós, r. k. 2 5 4 4 5 4 4 5 5 4 2 3 3 3 4 5 3
Kocli Géza, izr. 3 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 1 2 3 3
Kollár Géza, r. k. 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 4 2 4 2 3
Körmendi Ignácz, r. k. 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4
15 Krausz Imre, izr. 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3
Lieb Gyula, r. k. 2 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 2
May Mátyás, r. k. 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
Mándy Béla, ev. ref. 2 3 2 4 4. 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3
Márksz József, r. k. 2 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3
20 Meihsner Oszkár, r. k. 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3
Milosics Károly, r. k. 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 1 2
Németh János, r. k. 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 3
*Németh Károly, r. k. 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 1 4 3 3
Nóvák József, r. k. 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 2
25 Pencz Gyula, r. k. 3 3 Q O 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 - 4 3 4
Péchy Frigyes, r. k. 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3
Plánder János, r. k. 2 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
Polay József, r. k. 2 4 1 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 2
Politzer Jenő, izr. k i m a r a d t
30 *Beviczky Zoltán, r. k. 3 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 1 3 3 3
Schwarcz Lajos, r. k. 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2
Stark Ferencz, r. k. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
Szeder Lajos, r. k. 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4
Szőke Sándor, r. k. 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2
35 Szűcs Ferencz, r. k. 2 5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3
Takács Lajos, ág. ev. 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3
Tanner Gyula, r. k. 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2
Taschner Károly, r. k. 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3
Tollár Ferencz, r. k. Q \' .) 4 1 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 1 4 3 3
40 Topolits Lajos, r. k. 2 2 1 1 2 3 3 3 3 I 3 3 2 1 4 2 2
Topolits Nándor, r. k. 1 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 - 4 3 3
Tóth Károly, r. k. 3 5 3 4 5 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3
Vellák Antal, r. k. \' 2 5 2 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3
Viczenty Ferencz, r. k. b 1 e t. e « ■
Magántanuló: Varga Vendel, r. k. Magánvizsgálatot tett: Polín Lajos és Székely Gyula. Pótló vizsgálatot tehet: Viczenty Ferencz.
Javító vizsgálatot tehetnek: Ficzkó János, Kocli Géza, May Mátyás, Márksz József, Szeder Lajos, Vellák Antal.
Osztályismétlésre utasíttatnak: Gudlin Ferencz, Klapper Miklós, Lieb Gyula, Szűcs Ferencz, Taschner Károly, Tóth Károly.
— 40 —
IV. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet || : Szorgalom Hittan | Magyar ny. 1 j Német ny. Földrajz I Történelem 1 \' Számtan Mértan Term. tan. 1 Mért. rajz i| Szab. k. rajz j| 1 Torna Ének Irásb. dolg. |j
Anders Károly, r. k. 1 2 1 3 3 3 Q o 4 2 3 2 3 3 1 2
*Baranyai István, r. k. 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
*Belloni János, r. k. k i ni a r a d t
Breuer Zoltán, izr. 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2
5 Büchler Mór, izr. 3 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 1 4 2 2
Csordás Rezső, r. k. 2 5 1 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 2
. Gavora Jenő, ág. ev. 2 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
*Gomhert József, r. k. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2
Horényi Károly, r. k. 1 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 1 2 1
10 Horváth János, r. k. 3 5 1 3 4 4 4 5 4 5 4 4 2 3 3
Kamenár Géza, r. k. 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3
Kengyel István, r. k. 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4
Kindl Jenő, r. k. 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
Kirchmayer Lajos, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
15 Kovács Ferencz, r. k. 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 3
Kovács József, r. k. 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
Kövesdi Iván, izr. 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3
Kutrovácz Ernő, r. k. vi zs g á la t 1 a Ii in a i a ilt
Márovics Péter, r. k. 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
20 Novotny József, r. k. 3 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3
Radosits Ferencz, r. k. 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5
Pongrácz Antal, r. k. C) 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
Schwarczenberg Józs , izr. 2 3 2 3 3 4 3 4 4 1 4 4 3 O «.) 3
*Sinkovits József, r. k. 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2
25 Spirk Károly, r. k. 1 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 1 2 2
Svágel Ödön, r. k. 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
Szabó Antal, r. k. 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2
Szalay Mihály, r. k. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
Szervei Imre, r. k. 2 5 2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4
30 Tálosy József, r. k. 2 4 1 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3
Tantsits Béla, r. k. 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3
* Varga István, r. k. 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3
Varga Pál, r. k. 3 5 2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 2
Vidos János, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 3 3 2
35 Vucsák János, r. k. 2 3 1 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2
Wernigg Lajos, r. k. 2 5 2 4 3 4 4 5 3 4 4 2 2 2 3
Magántanuló: Adrián Béla, r. k.
Magánvizsgálatot tett: Bendekovics Ferencz és Székely Gyula, összevont magánvizsgálatot tettek a III. és IV. osztály tantárgyaiból: Fekete Lajos, Kovács János, Svastits László és Trojkó Péter.
Javitó vizsgálatot tehetnek: Csordás Rezső, Horváth János, Pongrácz Antal, Svágel Ödön, Szervei Imre, Varga Pál, Wernigg Lajos.
V. fiúosztály.
Folyó szám j ■ „ A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom i Hittan Magyar ny. Német ny. Történelem Számtan Könyvvitel Term. tan. Vegytan Alkotm. tan Mértani rajz Torna Ének Irásb. dolg. ||
Andri Ferencz, r. k. 2 3 2 3 4 4 4 1 4 3 2 4 3 3 2
Ágh Ede, r. k. 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 Q o
Braun Ede, ág. ev. k 1 Dl a r a d t
Dómján József, r. k. 1 o o 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 1
5 Döme Károly, r. k. Fleiscliacker Ede, izr. 2 k 4 í 3 m 4 a 4 r 4 a 4 d 3 t 3 4 3 3 3 4 3
Golenczky János, r. k. 2 2 ! 2 4 3 2 1 2 2 1 3 2 3 3
Gundy Géza, r. k. 2 2 1 2 O «J 2 3 1 3 1 2 3 1 4 1
Kaufer Ignácz, izr. 2 4 2 2 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3
10 Litvay Endre, ág. ev. 1 2 1 1 3 2 4 1 3 1 1 3 3 2 1
Molnár József, r. k. 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2
Nagy Tivadar, r. k. 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2
Németh Géza, r. k. 1 2 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1 3 1 1
Schreiber Mór, izr. V lv i m a r a d t
15 Singer Samu, izr. Szalay Sándor, r. k. Vojkovics János, r. k. k o o 2 i 4 4 m 3 2 a 3 4 r 4 4 a 4 4 d 4 4 t 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2
Wagner Ferencz, r. k. 2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2
Magánvizsgálatot tett : Musset János.
VI. fiúosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Hittan Magyar ny. Német ny. Történelem Számtan Könyvvitel Vegytan ; Ipartan Mértani rajz Torna Enek ! Irásb. dolg. |
Figlár Géza, gör. lcath 3 3 1 I 4 1 3 1 1 1 2 3 3 1
Fülöp József, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 3 1 3 2
Gumilár Mihály, r. k. 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2
Hesz Rezső, izr. 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 1
5 Izsák Bikárd, ev. ref. 12 3 2 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3
Lenk Gyula, r. k. 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1
Marvalics József, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
Bosenfeld Henrik, izr. 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2
Varga Ferencz, r. k. 2 3 2 3 4 2 3 3 2 \'2 4 2 2 1
10 Zábó János, r. k. 2 3 2 3 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2
Zábó József, r. k. 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 1 2 1
Összevont magánvizsgálatot tett az V. és VI. osztály tantárgyaiból: Fischer Lajos.
__ 42 —
I. a) leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Számtan Term, rajz Kézimunka Euek Rajz ! Irás Torna j Irásb. dolg.
Barta Erzsi, izr. 1 2 i 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 l
Bay Irén, r. k. 2 5 l 2 4 3 5 4 3 4 5 4 2 4
Biba Irma, r. k. 2 4- 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2
Deutsch Teréz, izr. 3 5 4 4 5 3 5 4 2 4 5 5 3 4
5 Dick Katalin, izr. 1 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5
Erdó\'sy Lujza, r. k. 2 2 1 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1 2
Farkas Margit, r. k. 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Fischer Elza, izr. 2 3 3 3 O O 2 3 3 3 4 4 4 3 3
Fischer Etelka, izr. 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4
10 Fitos Erzsébet, r. k. 2 2 1 3 4 3 1 2 2 2 1 4 1 2
Fuksics Mari, r. k. 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
Furtinger Vilma, r. k. 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 4 3 2 3
Geiszl Gabriella, r. k. 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 4 3 2 4
Geiszler Romána, r. k. 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3
15 Gogl Gábriella, r. k. 1 3 1 4 3 4 4 4 2 2 2 2 1 2
*Gross Gizella, izr. 2 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 3
Gstettner Méta, izr. 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3
Günsberger Margit, izr. 3 3 2 1 3 1 O 4 4 3 5 3 2 4
Győri Mari, r. k. 2 5 2 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 5
20 Hájek Mari, r. k. Jelenics Irma, r. k. 1 b 1 e 1 l 1 e 3 g 2 1 2 2 1 2 O O 2 3
Kanász Jolán, r. k. 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 3 1 5
Knortzer Anna, r. k. 1 2 1 3 3 3 3 4 3 1 3 2 2 2
Kollárics Paula, r. k. 2 3 1 4 4 4 3 O tJ O O 3 2 3 2 2
25 Kovács Jolán, r. k. 3 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 2 3
Köő Anna, r. k. 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 1 3 3 2
Kuhár Lujza, r. k. 1 5 ] 4 5 3 5 5 2 3 5 4 3 3
Lackenbacher Ella, izr. 2 5 3 5 0 o 5 5 5 4 3 3 4 3 4
Mayerhoffer Franciska, izr. 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3 1 1
30 Mautner Zóra, izr. Milhofer Frida, izr. 1 k 2 i 1 m 2 a 1 r 2 a 1 d 1 t 3 1 2 2 2 3
Pátkai Olga, izr. 2 2 1 3 2 3 2 1 3 4 3 3 3 3
Pintér Margit, r. k. 2 4 2 4- 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3
Pollák Katalin, izr. 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3
35 Rosenberg Hona, izr. 3 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5
Schmidt Aranka, izr. 1 5 2 3 4 3 4 5 3 3 5 4 3 4
Schmidt Róza, izr. 1 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4
Steiner Józsa, izr. 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 1 3
Szabó Erzsébet, r. k. 3 3 3 O «L> 4 O O 2 3 3 3 4 3 2 5
40 Szalay Gizella, r. k. 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2
Vargha Júlia, r. k. 2 3 1 4 4 4 4 2 3 3 4 3 2 5
Villányi Agáta, izr. 1 3 1 3 3 2 2 1 3 3 4 4 3 4
Wéber Szidónia, r. k. 3 4 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 1 4
Weisz Ilona, izr. 2 3 2 2 3 1 3 3 3 4 5 4 3 4
Magántanulók: Goldschmied Teréz, izr., Kele Paula, r. k., Pollák Emma, izr. Magánvizsgálatot tett: Mergenthaller Margit és Wendl Janka. Pótló vizsgálatot tehet: Jelenics Irma.
Javító vizsgálatot tehetnek: Bay Irén, Deutsch Teréz, Günsberger Margit, Győri Mari, Kovács Jolán, Schmidt Aranka, Weisz Ilona.
Osztályismétlésre utasíttatnak: Kanász Jolán, Kuhár Lujza, Lackenbacher Ella, liosenberg Ilona.
- 43 -
I. b) leányosztály.
Folyó szám 1 A tanuló neve és vallása ! Magaviselet j| Szorgalom Vallástan Magyar ny. | | Német ny. Földrajz Számtan Term, rajz Kézimunka | Ének i R^z i 1 Irás Torna | Irásb. dolg. j|
Bartal Málvin, r. k. "1 5 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 1 4
Büky Mari, r. k. 1 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4
Dénes Erzsi, r. k. 2 4 2 4 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4
Franki Irma, izr. 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3
5 Fried Mari, izr. 2 4 3 2 4 4 1 2 3 4 3 3 2 4
Goldstein Margit, izr. 3 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
GroSinger Anna, r k. 4 5 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 5
Grunner Ernilia, ág. ev. 2 9 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3
Günsberger Róza, izr 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5
10 Haba Júlia, r. k. k i ni a r a d t
Hoch Gizella, izr. 1 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 1 4
Killer Vilma, izr. 3 4 2 4 3 4 4 3 2 2 3 4 2 4
Krausz Jolán, izr. 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5
Liclitfuss Paula, r. k. 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 2 3
15 Mák Mari, r. k. k i in a r a d t
Nagy Jolán, izr. 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 2
Neumark Ilona, izr. 1 5 3 3 3 4 4 2 3 1 4 4 2 4
Noll Viktória, r. k. 3 3 3 4 3 4 3 4 "2 4 3 3 2 4
Österreicher Margit, izr. 1 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3
20 Pelcz Ida, r. k. 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2
Plichta Mari, r. k. 1 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 3 3 4
Rosenthal Etelka, izr. 1 3 2 3 4 3 3 2 3 9 *> 4 3 4 3
Schott Anna, ág. ev. 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 2 1 2 1
Schütz Hona, izr. 2 3 4 3 4 2 1 2 1 3 2 1 2 2
25 Skrilecz Rozália, r. k. 2 2 1 I 4 1 1 1 2 4 3 1 2 3
Striczkó Mari, r. k. 1 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2
Számek Klementin, izr. 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 5
Vogl Károlin, r. k. k i ni a r a d t
Weisz Hermin, izr. 4 5 1 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5
30 Weltinger Ilona, r. k. b e t e g
Pótló vizsgálatot tehet: Weltinger Ilona.
Javitó vizsgálatot tehetnek: Dénes Erzsi, Günsberger Róza, Krausz Jolán, Licht-fuss Paula, Számek Klementin.
Osztályismétlésre utasíttatnak: Bartal Málvin, Plichta Mari, Weisz Hermin.
_ 44 -
II. leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet 1 Szorgalom Vallástan \' Magyar ny. I Német ny. I Földrajz Történelem Számtan Term, rajz ! Kézimunka I Ének Kajz Irás Torna Irásb. dolg. J
Bendekovics Etel, r. k. 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4
Breuer Irma, izr. 2 2 2 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3
Czeizler Irma, izr. 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3
Deutsch Olga, izr. 2 3 2 3 4 2 2 3 1 3 4 3 3 3 3
5 Etelváry Mari, r. k. 2 4 2 3 4 3 4 4 4- 3 2 4 3 2 4
Fiálovits Mari, r. k. 1 1 1 1 3 1 2 3 2 1 1 3 2 1 2
Füspök Lenke, r. k. 2 3 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
Gavora Bóza, r. k. 2 4 1 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 3
Goldstein Elza, izr. 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4-
10 Grieszbach Janka, r. k. 2 4 1 3 3 3 4 2 3 4 O 4 4 2 4
*Gross Melánia, izr. 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 Q O
lloch Irma, izr. 3 5 4 4 4 3 5 4 5 2 3 5 3 1 4
Hoss Mari, r. k. 1 3 1 4 4 3 4 3 2 3 4 2 1 3 1
Kilik Margit, r. k. 3 3 1 2 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3
15 Killer Róza, izr. 3 4. 3 4 3 4 0) 4 2 2 4 4 3 3 4
Knausz Anna, r. k. 1 2 1 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2
Kovács Ilona, r. k. 3 5 3 4 5 4 4 5 5 3 4 5 3 3 5
Krausz Szidónia, izr. 2 2 1 1 3 2 2 3 3 1 2 4 3 2 3
Lang Katalin, izr. 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 4 3 2 2 3
20 Lattacher\' Aranka, r. k. 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3
Mannheim Gizella, izr. 2 r 0 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4
Matolai Etelka, r. k. 2 4 2 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 4
Mergenthaller Margit, r. k. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 I
25 Nagy Mari, r. k. 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4 2 3 1 2
Neumann Elza, izr. Österreicher Róza, izr. 2 2 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4
Pál Viktória r. k. 1 4 1 2 4 1 3 4 3 1 e 0 3 2 3 4
Pesty Gizella, r. k. 3 5 3 4 5 4 5 5 5 2 4 5 3 3 5
30 Planczer Jolán, r. k. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2; 2 1 1 1
Polin Ella, r. k. 2 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 1 3
Pollák Etel, izr. 2 3 2 2 4 2 4 2 4 3 o 4 3 3 4
*Práger Erzsi, izr. k i ni a r a d t
Roszkos Mari, r. k. 1 1 1 4 3 3 2 2 3 3 4 2 1 2 1
35 Sáfárics Júlia, r. k. 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 4 4 3 3 4
Schwarcz Gizella, izr. k i m a r a d t
Schwarcz Irén, izr. 3 5 3 3 5 3 4 5 5 3 4 5 4 3 5
Szabó Teréz, r. k. 3 5 2 4 5 4 5 4 5 3 3 5 3 2 5
Szedlacsek Mari, r. k. 1 5 2 5 4 5 5 5 4 2 4 5 4 3 5
40 Szetler Irma, r. k. 2 5 1 4 5 4 5 5 4 2 4 5 3 2 4
Tomasics Mari, r. k. 1 1 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1
Trébár Paula, r. k. 1 O tJ 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 2
Tripammer Izabella, r. k. 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2
Unger Ilona, izr. 3 5 3 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 5
45 Varga Margit, r. k. 1 4 1 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3
Wehofsits Elvira, ág. ev. k i ni a r a d t
Weisz Hermin, izr. k i m a r a d t
Weisz Teréz, izr. 2 5 o •J 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 3 5
Wittenberg Anna, izr. 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 4 2 2 3
Magántanuló: Schwarcz Friderika, izr.
Javító vizsgálatot tehetnek: Hoch Irtfia, Mannheim Gizella, Unger Ilona. Osztályismétlésre utasíttatnak: Kovács Ilona, Pesty Gizella, Schwarcz Irén, Szabó Teréz, Szedlacsek Mari, Szetler Irma, Weisz Teréz.
III. leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem Számtan Vegytan Gazdaságtan Kézimunka Enek Rajz Irás Torna Irásb. dolg.
Altenthaler Teréz, r. k. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2
Baán Mari, r. k. 3 4 1 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 5
Belloni Irén, r. k. k i 111 a r a d t
Bendekovics Janka, r. k. 2 5 2 5 5 4 4 5 3 4 2 4 5 4 3 5
5 Braun Kornélia, izr. 3 5 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 5
Bún Sarolta, izr. 2 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4
Czenger Teréz, r. k. I 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3
Farkas Jolán, r. k. 1 2 1 2 3 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2
Fábiánics Blanka, r. k. 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 4 3 2 3
10 Färber Kiementin, izr. 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3
Fischer Mari, izr. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4
Gerő Ella, izr. 1 2 t 3 2 1 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3
Gieber Matild, r. k. 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1 3 1
Holtmann Sarolta; izr. 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 4
15 Horváth Erzsébet, r. k. Ï 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2
Huckstedt Mari, r. k. 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3
Keőmives Mari, r k. b e t e g
Kien Mari, r k. 2 4 2 3 4 Q fj 3 2 2 3 3 4 5 4 3 5
Koller Mari, r. k. 1 4 1 3 4 3 3 4 2 2 1 3 4 3 2 3
20 Köröskényi Piroska, ág. m a g á n t a n u 1 ó 1 e 1 t
Lengyel Ilona, izr. ! 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 4 4 4 3 3
Mandl Margit, izr. 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5
Mannheim Margit, izr. 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 1 5
Maschanzker Lina, izr. 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5
25 Mayer Margit, r. k. 1 3 1 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2
Mágot Györgyike, r. k. 1 2 l 2 3 3 1 2 2 1 2 4 4 3 3 2
Miltényi Mari, r. k. 2 3 2 O O 4 2 4 4 4 9 O 1 3 4 4 3 4
Molnár Irma, r. k. 2 2 1 1 4 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 1
Nyitrai Margit, izr. 2 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 3 3 5
30 Perkó Viktória, r. k. 2 3 1 3 2 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2
Pongrácz Jolán, r. k. 1 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4
Rosenzweig Lina, izr. 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5
Sauer Margit, izr. 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 4 1 2 4
Schreiber Gizella, izr. 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2
35 Schwarcz Gizella, ág. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Stern Stefánia, izr. k i m a r a d t
Tóth Mari, r. k. 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2
Tscheik Mari, ág. ev. 1 2 2 4 3 3 4 3 4 3 1 3 2 3 1 2
40 Váry Jolán, r. k. 2 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4
Viczenty Lujza, r. k. 1 3 1 3 4 3 3 4 2 1 1 4 3 2 1 2
Wágner Ilona, r. k. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2
Weltner Elza, izr. k i m a r a d t
Pótló vizsgálatot tehet: Keőmives Mari.
Javitó vizsgálatot tehetnek: Bún Sarolta, Kien Mari, Mandl Margit, Mannheim Margit, Nyitrai Margit, Váry Jolán.
Osztályismétlésre utasittatik: Bendekovics Janka.
- 46
IV. leányosztály.
Folyó szám A tanuló neve és vallása Magaviselet Szorgalom Vallástan Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem Szám-mértan 1 Természettan !| Egészségtan j| Kézimunka Ének Rajz Torna Irásb. dolg. il
Ács Malvin, r. k. 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2
Baum Róza, izr. 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 -t 4
Berény Zsófi, izr. 3 5 3 2 3 5 4 4 4 2 4 2 5 2 5
Berger Teréz, izr. 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2
5 Blau Margit, izr. 3 5 1 1 2 4 2 3 4 3 3 1 5 2 5
Fischer Margit, izr. 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 - 3
Fleischacker Meláni, izr. 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 - 2
Frankfurter Jolán, izr. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 - 2
Gerstner Janka, r. k. o o 5 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 5 - 5
10 Gross Aranka, izr. 2 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 4 - 4
Horváth Irma, r. k. 1 2 1 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3
István Ilona, r. k. 1 3 1 3 3 3 4 4 4 3 1 2 4 - 3
Kántz Júlia, r. k. 2 2 1 2 2 1 .4 1 2 1 2 1 2 - 2
Killer Jolán, izr. 2 2 3 3 2 1 1 4 2 1 2 3 2 - 2
15 Koronczy Gizella, r. k. t 4 1 3 3 i 3 4 5 3 2 3 3 - 3
Körmendy Károlin, r. k. 2 2 1 3 3 2 ! 3 4 1 3 4 4 - 4
Krátky Margit, r. k. 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 3 - 3
Krausz Margit, izr. 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 2 4 3 - 2
Leidli Anna, r. k. 1 2 1 3 4 3 3 4 3 1 2 4 2 - 3
20 Lengyel Margit, izr. 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 - 4
Márkus Etelka, izr. m a á n l a n u 1 ó 1 e t t
May Margit, r. k. 1 2 Ï 3 2 1 2 2 1 2 ! 3 4 - 3
Merényi Gizella, r. k. 2 4 1 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 - 5
Mihájlovics Katalin, g. kel. 2 2 1 2 Of 3 3 4 4 3 1 4 1 - 1
25 Nagy Margit, r. k. 2 4 1 3 2 2 1 2 3 I 3 4 4 - 3
Nagy Mari, r. k. 2 2 1 3 3 3 2 4 3 1 2 3 3 - 2\'
Némethy Irina, r. k. 1 2 1 2 2 1 2 o O 1 1 2 3 4 2 4
Oszeszly Elza, r. k. 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 - 4
Pataky Irén, r. k. 3 5 1 3 2 4 4 2 4 4 3 2 5 - 5
30 Pálffy Rózsi, unitár. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 - 2
Páros Kornélia, ev. ref. 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 3 4 - 3
Polednák Czeczilia, r. k. 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 - 3
Rothschild (Bartha) Rózsi, izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 4
Tripammer Jolán, r. k. 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 4 3 - 3
35 Wamberger Adél, izr. 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 - 2
Weisz Elza, izr. 3 5 3 3 3 4 2 4 4 2 2 4 5 1 4
Magántanulók : Szegő Anna, izr. és Szegő Erzsi, izr., Márkus Etelka, izr. Javító vizsgálatot tehetnek : Berény Zsófi, Blau Margit, Gerstner Janka, Koronczy Gizella, Pataky Irén, Weisz Elza.
— 47 —
VII.
Statisztikai kimutatás
a fiúiskola tanulóinak létszámáról az 1898 9. tanévben.
C z i m Osztályok Összesen
I. II. III. IV. V. VI.
1. Általános áramlat
Beíratott rendes tanuló . . 68 42 44 36 18 11 219
magán „ . . 2 2 1 1 — — 6
Alsóbb osztályainkból fellépett — 36 43 29 15 11 134
Osztályát ugyanitt ismételte . 10 5 1 5 — — 21
Elemi népiskolából jött . 56 1 — — — — 57
Más polgári iskolából jött . — 1 — 1 3 — 5
Középiskolából átlépett . . 4 1 1 2 — — 8
Évközben kimaradt . . . 4 2 1 1 4 — 12
Maradt a tanév végén . 66 42 44 36 14 11 213
2. A szúlök lakóhelye szerint
Helybeli....... 61 27 31 25 15 10 169
Vidéki........ 9 17 14 12 3 1 56
3. Vallás szerint
Római katholikus . . \' . . 64 36 39 32 12 7 190
Ágostai evangelikus . . — 1 1 1 2 — 5
Evang. református.... — — 1 — — 1 2
Izraelita....... 6 7 4 4 \' 4 2 27
Görög katholikus .... — — — — — 1 1
4. Életkor szerint
1889. évben született. . . 2 2
1888. „ „ . . . 13 — — — — — 13
1887. , „ . . . 21 4 — —: — — 25
1886. „ „ . . . 21 11 6 — — — 38
1885. „ „ . . . 12 18 19 2 — — 51
1884. „ ..... 1 7 13 10 5 1 37
1883. „ . . . — 3 5 9 6 4 27
1882. „ , . . . — 1 2 12 5 2 22
1881. „ „ . . . — — — 3 2 2 7
1880. „ „ . . . 1 2 3
48 —
G z i m I. O s II. z t á 1 y 111. IV. o k V. VI. Összesen
5. Nyelvismeret szerint
(Elől áll az anyanyelv)
Magyar....... 57 40 33 27 16 9 182
Magyar, német..... 7 2 8 7 1 — 25
Magyar, horvát..... 2 — 1 1 — 1 5
Magyar, német, horvát . — — 1 1 1 — 3
Német, magyar..... 2 2 2 1 — 1 8
Horvát, magyar .... 2 \' 2
6. A szülők polgári állása
Birtokos és bérlő .... 3 4 5 2 2 — 16
Őstermelésnél alkalmazott . 2 1 l 4 — — 8
Önálló iparos. ..... 20 12 9 3 . 5 2 51
Iparnál alkalmazott . . . 2 4 1 1 1 1 10
Önálló kereskedő .... 4 4 1 2 — — 11
Kereskedelemnél alkalmazott — 1 — 1 — — 2
Köztisztviselő..... 12 G 8 7 1 3 37
Magán tisztviselő .... — 1 3 2 1 — 7
Egyéb értelmiségi .... 4 1 3 3 1 1 13
Katona....... 2 — — — — — 2
Személyes szolgálatbeli . . 1G 8 7 8 5 4 48
Magánzó és tőkepénzes . . 5 2 7 4 2 20
7. Előmenetel a tanév
végén
Felsőbb osztályba léphet. . 44 29 30 29 14 11 157
Pótló vizsgálatot tehet . . — — 1 — — — 1
Javitó „ „ 10 7 G 7 — — 30
Osztályismétlésre utasíttatott 10 3 6 — — — 19
8. Összehasonlítás
A mult tanévben beíratott . 58 52 37 36 16 9 208
A jelen 70 44 45 37 18 11 225
Szaporodás (+)vagy apadás (—) + 12 —8 +8 + 1 +2 +2 + 17

49
VIII.
Statisztikai kimutatás
a leányiskola tanulóinak létszámáról az 1898—9. tanévben.
C z i rn Osztályok Összesen
I.a) I.b) II. III. IV.
1. Általános áramlat:
Beiratott rendes tanuló . . . 44 30 48 42 36 200
magán „ ... 3 — 1 — 2 6
Alsóbb osztályainkból fellépett . — — 44 40 37 121
Osztályát ugyanitt ismételte. 1 — 2 — — 3
Elemi népiskolából jött . . . 46 30 1 — — 77
Más polgári iskolából jött . . — — 2 2 1 5
Évközben kimaradt .... 1 3 4 4 1 13
Maradt a tanév végén . . 43 27 44 38 35 187
2. A szülök lakóhelye szerint:
Helybeli........ 43 24 41 40 32 180
Vidéki......... 4 6 8 2 6 26
3. Vallás szerint:
Római katholikus..... 25 14 27 23 18 107
Ágostai evangelikus .... — 2 1 3 — 6
Evang. református..... —■ — — — 1 1
Unitárius........ — — — — 1 1
Görög keleti....... — — — — 1 1
Izraelita........ 22 14 21 16 17 90
4. Élekor szerint:
1888. évben született .... 14 6 _ _ _ 20
1887. „ , .... 24 11 18 —- — 53
1886. , „ .... 7 12 20 16 — 55
1885. „ 1 1 6 13 9 30
1884. „ , .... — — 5 10 18 33
1883. , ..... 1 — — 3 10 14
1882. „ ...... - — ■ 1 1
olg. Értesítő. 4
.-- 50 —
G z i m Osztályok Összesen
I.a) I.b) II. III. VI.
5. Nyelvismeret szerint:
(Elől áll az anyanyelv.)
Magyar ........ 27 12 28 32 23 122
Magyar, német *..... 20 12 20 9 14 75
Magyar, horvát...... — 2 — — — 2
Magyar, német, horvát . . — 2 1 1 — 4
Német, magyar...... — 2 — — — 2
Szerb, magyar...... — — — — 1 1
6. A szülők polgári állása:
Birtokos és bérlő..... 2 3 2 2 _ 9
Őstermelésnél alkalmazott . . — — 1 1 _ 2
i Önálló iparos...... 14 8 10 6 3 41
Iparnál alkalmazott .... — — — — 2 2
Önálló kereskedő..... 9 6 10 3 10 . 38
Kereskedelemnél alkalmazott 1 — 1 3 2 7
Köztisztviselő...... 6 6 2 5 4 23
Magán tisztviselő..... 5 4 9 6 2 26
Egyéb értelmiségi..... 6 — 4 5 5 20
Katona......... 1 — 2 1 .— 4
Személyes szolgálatbeli . . . ■— 1 7 2 2 12
Magánzó és tőkepénzes . . . 3 2 1 8 8 22
7. Előmenetel a tanév vég-én:
Felsőbb osztályba léphet. . . 31 18 34 30 29 142
Pótló vizsgálatot tehet . . . 1 1 — 1 — 3
Javitó „ „ ... 7 5 3 6 6 27
Osztályismétlésre utasíttatott 4 3 7 1 — 15
8. összehasonlítás:
A mult tanévben beíratott . . 66 _ 60 49 32 207
A jelen „ . . 47 30 49 4-2 38 206
Szaporodás (+) vagy apadás (—) -19 +30 -11 -17 +6 — 1
IX.
Az 1898—99. tanévi tanulmányi eredmény áttekintése a fiúiskolában.
1. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály VI. osztály
Tantárgyak kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen
Hittan...... 8 17 25 14 4 11 - 15 8 1 8 14 16 4 10 20 3 1 5 6 3 2 7 2
Magyar nyelv . . . 1 7 23 15 18 2 7 16 14 — 3 2 12 23 2\' — 3 15 13 3 1 4 7 2 — 2 — 6 3 —
Német nyelv .... 1 6 22 26 9 — 4 9 23 3 2 3 8 22 7 — 5 11 18 — — 1 5 8 — — — 3 8 —
Földrajz..... — 3 18 35 8 — 3 16 18 2 1 5 16 16 4 — 2 10 22 — -— — — — — — -—- — — —
Történelem .... — — — .— — — — — — — — 1 15 24 2 — 4 10 20 — — 2 6 6 — 2 2 2 5 —
Számtan..... — 9 21 28 6 — 2 12 19 6 — 2 12 18 10 — 1 7 21 5 1 1 3 9 — — — 3 8 —.
Mértan...... 1 13 29 7 14 — 4 14 12 9 1 3 14 13 11 1 7 13 13
Könyvviteltan . . . 5 5 O \'J 1 — 2 5 3 1 —
Természetrajz . . . 2 9 25 14 14 — 7 12 18 2 3 3 22 9 5
Természettan.... — — — — — — — — — —• — — — — — 1 5 4 23 1 ■— 4 6 4
Vegytan ..... 3 2 5 4 — 2 3 2 4 —
Ipartan...... 2 3 2 4 —
Alkotmánytan . . . 3 o o 1
Mértani rajz .... — 7 28 27 2 — 5 11 21 2 — 8 16 17 1 1 7 7 18 1 2 1 6 5 — — 2 4 5 —
Szabadkézi rajz . . . — 4 24 34 2 2 1 13 22 1 3 6 15 17 1 1 8 10 14 1 — — —
Szépírás..... — 8 34 22 — — 8 25 6 — — 7 25 10
Torna ...... — 14 40 10 — 3 2 24 9 — 7 3 13 17 — 4 5 17 8 — 2 1 10 1 — 3 2 6 — —-
Ének...... — 5 24 35 — — 4 13 22 — 1 4 10 27 — 1 7 12 14 — 2 1 8 3 — — 0 7 2 —
Egészségtan .... 2 11 22 5 2 — —
X.
Az 1898—99. tanévi tanulmányi eredmény áttekintése a leányiskolában.
Tantárgyak 1. a) osztály. 1. b) osztály. II. osztály. lll. osztály. IV. osztály.
kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen kitűnő jeles jó elégséges elégtelen
Vallástan...... 20 12 9 1 2 9 7 8 22 11 7 4 17 12 5 3 25 3 7
Magyar nyelv .... 5 7 15 12 3 2 2 8 11 3 6 10 12 15 1 6 8 14 8 1 4 9 19 3 —
Német nyelv 1 5 22 11 3 — 1 12 11 2 — 5 15 17 7 1 11 8 16 1 2 17 13 3 —
Földrajz...... 7 9 14 11 1 2 2 8 12 2 7 11 15 10 1 8 7 15 7 — 8 9 7 10 1
Történelem..... — — — — — — — -— — — 6 12 7 12 7 6 6 15 10 — 10 8 10 7 —
Számtan, mértan . . 6 8 11 9 8 4 2 7 10 3 2 9 14 12 7 6 4 8 17 2 6 6 10 13 —
Természetrajz .... 6 8 11 12 5 1 6 6 10 3 8 8 10 12 6
Vegy- és ásványtan 6 11 9 10 1 — — — — —
Természettan..... 8 7 6 13 1
Egészségtan ...... 18 6 8 3 —
Gazdaságtan..... — — — — — — — — — — — — — — — 10 9 13 4
Kézimunka..... <9 14 20 6 — 2 8 10 6 — 8 17 18 1 — 7 13 16 1 — 9 17 8 1 —
Ének....... 5 6 16 15 — 2 1 10 12 1 2 6 16 17 3 — 5 18 14 — 2 8 14 11 —
Rajz....... 4 10 9 10 9 — 6 7 7 6 — 9 9 17 9 1 8 8 13 7 1 6 11 12 5
írás........ 1 5 19 15 2 3 — 12 11 — 5 10 23 6 — 3 9 18 7 — — — — — —
Testgyakorlat .... 8 16 16 2 3 14 7 2 8 20 15 1 6 14 17 1 5
XII.
Jelentés a fiúiskolái tornaversenyről.
Polgári fiúiskolánk tornavizsgálata versenynyel egybekötve junius 21-én d. u. 5 — 7 óráig tartatott meg, és pedig az idén az esős idő miatt a tornateremben. A versenyek közül a versenyfutás hely szűke miatt nem volt megtartható. Versenybírálók a tantestület részéről az igazgató elnöklete alatt: Pongrácz Adolf tornatanár, Hoffmann Mór és Wali-gurszky Antal.
A sorrend a következő volt: 1. Felállás. — 2. Szabadgyakorlatok a) az I—II. osztálylyal; b) a III—VI. osztálylyal. — 3. Magasugrás. — 4. Távolugrás. — 5. Bakugrás. — 6. Súlydobás. — 7. Elvonulás,
A versenyek eredményei a következők:
A) M íi a, s ii r ú s.
Részt vett az I—VI. osztályból egy csoportban vonatkozólag 4+4+ 5+7+2+5=27 tanuló.
Győztesek: 14-0 cm. magas ugrással Kutséber Imre I. oszt., Budai József II. oszt. tanulók; 145 cm. ugrással Tislér János 1. oszt., Magori Ferencz II. oszt.; 155 cm. ugrással Filipich Kornél és Koch Géza III. oszt., 1G0 cm. ugrással Tantsits Béla, Kutrovácz Ernő IV. oszt., Fülöp József VI. oszt.; 105 cm. ugrással Wernigg Lajos IV. oszt.; 170 cm. ugrással Lenk Gyula VI oszt. tanulók.
B) T sí v o 1 n }>• í* íi s.
Részt vett az I—VI. osztályból vonatkozólag 3+4+6+7+2+4=26 tanuló.
Győztesek: 310 cm. ugrással Horváth Jenő I. oszt, Biba Kálmán II. oszt.; 370 cm. ugrással Schwarcz Lajos III. oszt, Kutrovácz Ernő IV. oszt, Dómján József V. oszt.; 390 cm. ugrással Koch Géza III. oszt. és Lenk Gyula VI. oszt. tanulók.
C) Bak íi g ú s.
Részt, vett az I—\'VI. osztályból vonatkozólag 4+7+6+8+1+7=33 tanuló.
Győztesek: Hild Béla I. oszt., Budai József, Bárány László II. oszt., Koch Géza, Schwarcz Lajos III. oszt., Kutrovácz Ernő, Tantsits Béla IV. oszt., Lenk Gyula, Gumilár Mihály és Fülöp József VI. oszt. tanulók.
D) S ú 1 y d o b á s.
Részt vett a IV. osztályból 3, a VI. osztályból 6 tanuló.
Győztesek: Horényi Károly IV. oszt., Lenk Gyula és Varga Ferencz VI. oszt. tanulók.
A fent nevezett győzteseknek kiadatott 20 drb elismerő okirat.
XII.
Jótékonyság, jutalmazások.
1. Tanintézeteink jóltevői sorában első helyen áll az iskolák fen-tartója, Nagy-Kanizsa város, melynek Tek. Tanácsa iskoláink szegény tanulóit az idén is tetemes jótéteményben részesítette. Mellőzve a tandijak elengedése által nyújtott segélyt, csak azt emiitjük meg, hogy a szegény tanulók segélykönyvtárának gyarapítására a fiúiskolában 43 frt 09 krt, a leányiskolában 30 frt 12 krt engedélyezett. Továbbá szegény tanulók ruhanemüekkel való segélyezésére karácsonykor 79 frt 80 krt fordított, mely összegből az iskolaszéki gondnok úr bevásárlott és kiosztott a fiúiskola 29 tanulója közt G kabátot, 10 nadrágot és 20 pár czipőt.
2. A -boldogemlékü Vizeky Tallián Ede zágrábi prépost-kanonok úr által tett 1000 frtos ösztöndíj-alap kamataiból az alapítványt kezelő városi tanács 40 frtot bocsátott az iskolaszék rendelkezésére 2 felsőbb fiúosztálybeli tanuló jutalmazására.
3. A „Nagykanizsai Takarékpénztár" a már évek óta fiúiskolánk részére megajánlott 20 frtnyi szíves adományát a mult évben is megújította, a melyet az iskolaszék szíves volt a tantestület javaslatára az I—IV. osztályba járó szorgalmas és jó magaviseletű tanulók jutalmazására fordítani.
4. A helybeli „Szegények Tápintézete" czimü jótékony egyesület népkonyháján 19 fiúnövendékünk részesült ingyenes ebédben november 19-től márcz. 17-ig.
5. Mair József helybeli könyvárus úr a fiúiskola legszorgalmasabb és legjobb magaviseletű tanulóinak jutalmazására 7 drb könyvet volt szíves ajándékozni 10 frt értékben.
6. Hoffmann Mór polg. isk. cz. igazgató úr az általa és Halis István által szerkesztett „Zalavármegye Évkönyve11 czimü mű 1 példányát ajándékozta jutalomkönyvül.
Fogadják a felsorolt jóltevők iskolánk iránt tanúsított áldozatkész érdeklődésükért s a nevelésügy oltárára hozott hazafias és emberbaráti áldozataikért az igazgatóság meleg és hálás köszönetét!
Ösztöndijak és jutalmak.
1. A Tallián-féle alapítvány 40 frtnyi kamatából 20—20 frt ösztöndijat nyertek Lenk Gyula VI. és Németh Géza V. osztályos tanulók.
2. A „Nagykanizsai Takarékpénztár" 20 frtnyi adományából jutalmat nyertek jó magaviselet és szorgalomért: Nagy Imre és Horváth Sándor I. osztályos tanulók 3—3 frtot; Dreissziger Miksa és Fonay József III. oszt. tanulók 3—3 frtot; Szalay Mihály és Szabó Antal IV. oszt. tanulók 4—4 frtot.
3. A Nagymélt. vallás- és közokt. minisztériumtól a mult tanév végén érkezett jutalomkönyvet — Igmándi M. „Magyar Szellemi Élet" czimü művét — a magyar irodalomban tett kiváló előmenetele jutalmául nyerte Figlár Géza VI. oszt. tanuló.
4. A Hoffmarm Mór által adományozott „Zalavármegye Évkönyve" cz. müvet nyerte Nagy Tivadar V. oszt. tanuló.
5. A Mair .1. úr által felajánlott jutalomkönyveket kapták: Ferenczi István I. oszt., Frank László és Sifkovics János II. oszt, Topolits Nándor III. oszt., Anders Károly és Spirk Károly IV. oszt., és Litvay Endre V. oszt. tanulók.
6. Az iskolaszék által rendelt Barna J. „A szabadságharcz hősregéi" cz. könyv 12 példányát kapták: Fleischacker Ferencz, Kovács József, Meskó György, Festy Frigyes I. oszt., Bárány László, Buday József, ifj. Nagy István, id. Nagy István, Lörincz György 11. oszt., Mdosics Károly, Schwarcz Lajos és Topolits Lajos III. oszt. tanulók.
— 56 —
XIII.
Kivonat
a Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által 1895. márczius 20-án 5009. szám alatt kiadott új yizsg-álati „Szabályziit"-ból.
Ezen új vizsgálati „Szabályzat"-nak ugy a nyilvános, mint a magántanulókat legközelebbről érdeklő azon ezikkelyeit, melyek új eljárást léptetnek életbe, az illetők tájékoztatása ezéljából a következőkben közöljük kivonatosan
I. Nyilvános tanulók vizsgálatai.
12. §. A mely tanuló az évvégi vizsgálatot alapos ok nélkül mulasztotta el (tehát az iskolából önként kilépett), s megszakított tanulmányait a következő tanév elején, esetleg évek múlva folytatni óhajtja, pótvizsgálatra nem, hanem csakis magánvizsgálatra bocsátható, az egész évfolyamon ellanitott tananyagból. Az ily tanuló a magánvizsgálatért járó összes dijakat megfizetni köteles.
13. §. Azon tanuló, a ki legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot: a tantestület által javitó vizsgálatra bocsátható a következő tanév elején. A ki háromnál több tantárgyból bukott : annak ismételnie kell az osztályt, mint szintén annak is, a ki a javitó vizsgálaton bárcsak egy tantárgyból is újra megbukott.
16. §. A javitó vizsgálat csak a következő tanév elején és minden esetben csak azon tanintézetben tehető le, melyben a tanuló az elégtelen osztályzatot kapta.
18. §. A pót- és javitó vizsgálatokat kérő folyamodványok augusztus hó 15. napjáig benyújtandók az igazgatósághoz.
19. Az elégtelen tanjegy kijavítására a bukott tanuló csak azon esetben bír igénynyel, ha a javításra szóló engedélyt az előbbi §-ban megszabott időben kérelmezi és tanulói pályáját meg nem szakította. Oly tanuló, a ki a folyamodvány beadására megszabott határidőt elmulasztja, vagy az iskolát odahagyta, előbbi időből származó elégtelen tanjegyeinek kijavítására többé igénynyel nem bír, hanem az egész osztályt ismételni tartozik, vagy az egész osztályról magánvizsgálatot köteles tenni.
II. Magántanulók vizsgálatai.
1. §. A polgári iskolákban évenként négyszer — u. m. a tanév elején, karácsony táján, húsvét előtti vagy utáni napokon és a tanév végén — magánvizsgálatok tartatnak.
23. §. A magánvizsgálat írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálat tárgyai: magyar és német nyelvtani gyakorlatok, számtan és rajz.
26. §. Felmentésnek a magánvizsgálatoknál csupán a női kézimunkából, a szabadkézi és mértani rajznak gyakorlati részéből van helye tiszti orvosi bizonyítvány alapján, testi hiba okából. A felmentést a kir. tanfelügyelő adhatja meg.
29. §. Magánvizsgálatra ezentúl a kir. tanfelügyelő adhat engedélyt a megszabott határidők valamelyikében.
— 57 —
37. §. A magánvizsgálatért folyamodó tartozik a megeló\'ző osztály elvégzését valamely nyilvános iskola bizonyítványával igazolni; ha pedig ilyennel nem bir, köteles a megelőző osztályról (vagy osztályokról) is szabályszerű időben és feltételek mellett teljes magánvizsgálatot tenni.
38. §. A kik azonban, bár elemi iskolai bizonyitványnyal nem birnak, de 20 éves életkort meghaladták és magánúton a szükséges előképzettséget megszerezték, az elemi iskolai 4 alsó osztály mellőzésével is bocsáthatók polgári iskolai magánvizsgálatra.
42. A magánvizsgálatért folyamodó köteles folyamodványát kellően bélyegelve és a) származási bizonyitványnyal; b) összes tanulmányairól szóló bizonyítványaival; c) tanulmányai elvégzése vagy megszakítása óta lefolyt idő alatti foglalkozását igazoló bizonyitványnyal; d) erkölcsi tekintetben való kifogástalanságát igazoló hatósági bizonyitványnyal felszerelve a polgári iskola igazgatóságához benyújtani.
Szegénységi bizonyítvány alapján a folyamodvány bélyegmentes.
47. §. A magánvizsgálat dija egy osztályról 15 forint, összevont magánvizsgálat esetén 2 osztályról 25 irt. Ezenfelül fizetendő az évi tandij és a beiratási dij, még pedig az engedély kézbesítése alkalmával.
Jegyzet. Fentebbi szabályzatot a Nagymélt. Vallás- és Közoktatási Miniszter úr 1897. évi augusztus 10-én kelt 48,460. számú rendeletével a következő megszorítással bővítette ki :
II. A mely tankerületben magán polgári iskolán kívül állami vagy községi polg. iskola is van, abban a tankerületben csakis az állami vagy községi polgári isKolánál nyerhet a folyamodó vizsgaengedélyt.
III. Ha abban a tankerületben, a melyben a folyamodó lakik, polgári iskola fennáll, akkor más tankerületben levő polgári iskolához vizsgaengedélyt nem nyerhet.
IV. Ha abban a tankerületben, melyben a folyamodó lakik, polgári iskola egyáltalán nem áll fenn, az esetben csakis a lakóhelyéhez geografiailag, illetőleg közlekedési szempontból legközelebb eső állami vagy községi polg. iskolához nyerhet vizsgálati engedélyt.
Polg. Értesítő
5
— 58 —
XIV.
Értesítés a jövő tanév megkezdéséről.
A tanulók beiratása szeptember 1., 2. és 4. napjain történik és pedig naponként délelőtt 8—12. a fai-, d. u. 2—6. a leányiskolában.
Ezt megelőzőleg augusztus 30-án a fiúiskolában, 31-én pedig a leányiskolában tartatnak a pót- és javitó vizsgálat ok, melyek engedélyezéseért a folyamodványok az igazgatósághoz legkésőbb augusztus 15-ig benyújtandók. (Lásd az előbbi fejezetben a 18., 19. §.)
A behatásoknál a következő szabályok tartandók szem előtt:
1. A beiratások első napján — ugy a fiú-, mint a leányiskolában —-előnynyel birnak a helybeli szülők I. osztályba menendő gyermekei. Vidékiek csak azon esetben lesznek felvehetők, ha számukra az osztályban ínég üres hely lesz.
2. Beiratásra a tanulók — első behatáskor okvetlenül — kötelesek szüleik vagy gondviselőik kíséretében jelenni meg és előmutatni: a) keresztlevelüket vagy születési bizonyítványukat; b) mult tanévi iskolai bizonyítványukat; c) lakásuk czimét az utcza, ház-szám és esetleg a szállástadó megnevezésével.
Keresztlevél vagy születési bizonyítvány nélkül új tanuló az intézetbe egyáltalán nem vehető fel.
3. Az 1887. évi XXII törvényczikk értelmében minden 12 évet betöltött tanuló igazolni tartozik a behatáskor: a) hogy a legutóbbi 5 év alatt védhimlővel njraoltatott, vagy b) hogy az újraoltás alól orvosilag fölmentetett.
4. A polgári iskola I. osztályába csak azon 9 évet betöltött fiú- és 10 évet betöltött leánytanulók vehetők fel, a kik az elemi iskola 4 alsó osztályát jól végezték (lásd: 1876. évi szept. 2-án kiadott miniszteri „Utasítás" 52. 2. pontját) s ezt nyilvános iskolai bizonyitványnyal igazolják; vagy a kik ennek hiányában a felvételi vizsgálatot sikeresen kiállják.
5. A felvételi, pót- és javító vizsgálatok díjtalanok.
6. Minden nyilvános és magántanuló köteles a beiratás alkalmával 1 fit beiratási dijat és 15 krt az országos tanítói nyugdijalapra előre lefizetni. Ugyanekkor fizetendő a tandij is, mely a fiúiskolában: helybeli tanulóktól évi 5 frt, vidékiektől évi 8 írt; a leányiskolában: helybeliektől 10 frt, vidékiektől 15 frt.
7. Ugyancsak a beiratás alkalmával nyújtandók be az igazgatóhoz a tandij-elengedésért való folyamodványok is Nagy-Kanizsa város Tekintetes Tanácsához czimezve és kellőleg felszerelve. Ezen folyamodványok tekintetében a Tek. városi Tanács 1896. évi deczember 5-én kelt 13,469. számú végzésében a következőkép rendelkezett:
a) A tandíj elengedése külön folyamodványban kérelmezendő a tanév első, és külön a második felére. Az első félévi folyamodványok a behatáskor, a második féléviek február 1-én nyújtandók be az igazgatóhoz, a ki ezeket okt. 15-én, illetve február 15-én együttesen terjeszti be a tanácshoz. Elkésve érkezett folyamodványok az igazgató által visssza-utasitandók.
b) Egy kérvényben csak egy tanuló részére lehet tandijmentessé-get kérni.
.c) A folyamodás mindig a szülő vagy gyám (és sohasem a tanuló) nevében történjék.
— 59 —
d) A folyamodványban, valamint ennek külső czimében kiteendő a tanuló neve, az iskola és osztálya, a melybe jár; a tanuló szülőjének vagy gyámjának neve, foglalkozása és lakóhelye (utcza, ház-szám). Előadandó a kérvényben a jogczim, melynek alapján a tandijelengedés kérelmeztetik, s a mennyiben ez vagyontalanság vagy szegénység okából történik: csatolandó az illetékes községi hatóság által kiállított vagyontalansági vagy szegénységi bizonyítvány is. Csatolandó továbbá az I. félévi folyamodványhoz a tanuló mult tanévi iskolai bizonyítványa, a II. félévihez pedig a tanév I. időszakárál nyert „Értesítő"-je.
e) Hiányosan felszerelt vagy alakilag meg nem felelő folyamodványok az igazgató által visszautasitandók.
8. A beiratási és vizsgálati napok pontos megtartására a t. szülők figyelme annyival is inkább felhivatik, mert a később jelentkező tanulók csakis a késedelem okát hitelesen igazoló bizonyítvány mellett nyert felsőbb engedély alapján vehetők fel.
Nagy-Kanizsán, 1899. junius 29.
A z
iffímgatósá -i\'.
TARTALOM.
Oldal
I. Visszapillantás az 1898—99. tanévre.........3
II. A helyi iskolafelügyelet..............9
III. A tanári testület és foglalkozása...........10
IV. Az elvégzett tananyag, tankönyvek, tanárok.......12
V. Az intézet tanszereinek gyarapodása.........34
VI. A tanulók érdemsorozata az 1898 — 99. tanévről.....36
VII. Statisztikai kimutatás a fiúiskola tanulóinak létszámáról az
1898—99. tanévben............. . 47
VIII. Statisztikai kimutatás a leányiskola tanulóinak létszámáról az
1898—99. tanévben..............49
IX. A tanulmányi eredmény áttekintése a fiúiskolában 1898—99-ben 51
X. A tanulmányi eredmény áttekintése a leányiskolában .... 52
XI. Jelentés az intézeti tornaversenyről . . ........53
XII. Jótékonyság, jutalmazások.............54
XIII. Kivonat az uj vizsgálati »Szabályzat«-ból.......56
XIV. Értesítés az 1899—1900. iskolai év megkezdéséről .... 58